8- طقس رسامة الأرخدياقون

ܛܶــܟ̊ــܣܳــܐ

ܕܥܰܠ ܓ̊ــܒ̥ܺــܝـܬ̥ܳܐ ܕܪܺܝ̣ــܫ ܡــܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ

ܗܰܘ ܕܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܪܟ̥ܶܕ̥ܺܝܰܩܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܶܝܢ ܙܽܘ̣ܝܳܚܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܥܰܛܰܦ ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܫܺܝ̣ܓ̥ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ܆ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܛܶܟ̊ܣܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕ̊ܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܝ̈ܟ̊ܠܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܥܡܰܪܝ ܒܰܢ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܓ̥ܡܽܘ̇ܪ ܘܫܰܡܠܳܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ ܢܫܰܒܚܳܟ̥ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أهّلنا أيُّها المسيحُ إلهُنا لنقضيَ هذه الخدمةَ الطاهرةَ السرّيةَ، فنُضحي لكَ هياكلَ مقدسةً ويستقرُّ فينا عرشُكَ الإلهيُّ وأَنجزْ وعدَكَ لعبدِك هذا وكمّله بهذه الخدمة. فنسبِّحُكَ نحن وهو ونسبِّحُ أباكِ وروحَكَ القدسَ. الآنَ وكلَّ أوانٍ والى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܟ̥ ܗ̄ ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܛܽܘ̣ܪܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܠܶܟ̥ ܕ̊ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ ܘܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܙܰܕ̊ܺܝܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̄ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܢܰܟ̊ܽܘ̣ܠܬ̥ܳܢ ܒܠܶܫܳܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܠܟ̥ܰܟ̊ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܝܰܕ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܟܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܩܰܒܶܠܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܒܰܡܥܰܕ̊ܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܥܽܘ̇ܦܘ ܐܶܢܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܒܰܪܶܟܘ ܟ̊ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܒ̥̈ܕ̊ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ ܐܚܪܺܢܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܶܙܡܰܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܘܕ̊ܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܒܦܽܘ̣ܡܝ܀ ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬ̥ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܠܰܢ ܬ̊ܽܘܒ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܬ̥ܝܰܗܒܰܬ̥܆ ܠܳܟ̥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܕ̥ܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܓܶܝܪ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܐܶܬ̥ܰܝܬ̊ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܰܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܬ̥ܰܪܥܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܕ̥ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ̊ܳܗ̇܆ ܒܰܕܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܰܕ̊ܬ̊ ܚܠܳܦ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܶܗ ܕܓ̥ܶܢܣܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܨܰܒܶܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥  ܒܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ̥ܪܳܐ. ܢܫܰܡܶܫ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܕ̊ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

زَيّنْ يا ربُّ عبدَكَ بغنى مِنَحِكَ الألهيّةِ ليَخْدُمَ أمامَكَ بالفرحِ والسرورِ وبنقاوةِ النفسِ والجسدِ، كلَّ أيامِ حياتِه فنؤدي لكِ التسابيحَ والشكرَ أيُّها الآبُ والابن والروحُ القُدسُ. الآنَ وكلَّ أوانٍ والى أبدِ الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̥ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܛܳܒ̥ܳܐ ܒܰܟ̥ܝܳܢܶܗ. ܘܰܡܫܰܟ̊ܢܳܢܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܳܐ ܒܰܩ̈ܢܽܘܡܶܐ. ܘܰܠܚܽܘܕ̥ܳܝܳܐ ܒܰܟ̥ܝܳܢܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܝ̣ܪܳܐ. ܕ̊ܠܶܗ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܢ ܙܳܕ̈ܩܳܢ ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝ̈ܒܳܢ. ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

المجدُ لذلك الألهِ الصالحِ طبعاً، ومانحِ الهباتِ الألهيةِ لأبناءِ النعمة، ذي الأقانيمِ الثلاثةِ والطبعِ الواحد، الآبِ والابن والروحِ القدسِ الألهِ الواحدِ الحقِّ. الذي به يليق التسبيحُ وله تجبُ البركاتُ في وقتِ تكميلِ عبدِه وفي كل وقتٍ وحينٍ كلَّ أيامِ حياتِنا إلى الأبد܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܳܐܦ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܪܰܒܽܘ̇ܢ ܘܰܢܫܰܟ̊ܢܽܘ̣ܢ ܠܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܠܳܚܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܓ̥ܒܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܫܰܕ̊ܰܪ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܓ̥ܒܺܝܘܗ̱ܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܶܟ̊ܣܶܗ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ ܒܽܘ̣ܟ̥ܪܳܐ ܕ̥ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܥܬ̊ܰܪܳܝܗ̱ܝ ܒܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܘܗܰܕܳ̊ܝܗ̱ܝ ܠܘܳܬ̥ ܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܺܐܢܬ̊ܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̥ܙܰܗܪܺܝ̣ܪ̈ܰܝܟ̊. ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܶܗ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕ̊ܰܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬ̥ܐܶܡܶܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

اللهُمَّ يا مَنْ أيَّّدَ بيعتَه المقدسةَ بالمِنَحِ الألهيةِ وشرَّفَ رعاتَها بمواهِبهِ الصمدّيةِ ليربّوا هم أيضاً أبناءً روحيين ويمنحوا كلاً منهم ما يلائم وبموجب إصطفاء نعمته الألهية. فأنت أيها الربُّ الرحيمُ أَرسلْ نعمتَكَ الى عبدِك هذا، وأَفْرِزْهُ ليكونَ رئيسَ شمامسةٍ حسبَ درجةِ إسطفانوسَ بكرِ الشهداء. أَغْنْهْ بحكمةٍ سديدةٍ، واهدِهِ الى إدارةٍ عادلةٍ لا محاباةَ فيها. أَنِرْ عَقْلَهُ بأنوارِ أشعتِكَ، وامنحْهُ دالّةً كاملةً واجْعَلْهُ أن يثابرَ على حفظِ وصاياكَ الألهيةِ ليلاً ونهاراً، بنعمتِكَ وبنعمة ابنِكَ الوحيدِ وروحِك القدوس. الآن وكل أوان والى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܥܒ̥ܰܕ̊ܬ̊ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܕܰ̊ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܟ̥. ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡܬ̊ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ̥܆ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܗܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܓ̊ܒ̥ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܫܰܒܥܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ܆ ܘܫܰܕ̊ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ. ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܩܢܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܟ̥ܺܝܣܳܐ ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪܡܳܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܡܽܘ̇ܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̥ܠܽܘ̣ܢ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܘܰܢܫܽܘ̣ܛܽܘ̣ܢ ܠܗܳܝ ܕܰ̊ܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬ̥ܺܐܨܦܽܘ̣ܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕ̥ܰܡܚܳܪ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܟ̥ܪܳܗ̇ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܆ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܥܰܒܕ̊ܶܗ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܟ̊ܳܪܘܙܳܐ܆ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܛܪܽܘ̣ܢܳܗ̇܆ ܕ̊ܒܰܕ̥ܡܶܗ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ ܙܒܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܰܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܘܬ̊ܶܬ̊ܢܺܝܚܝ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܢܶܬ̥ܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥. ܘܬ̥ܶܬ̥ܓ̊ܡܰܪܝ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܰܢ ܒܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܫܶܐܠ̈ܬ̥ܰܢ܆ ܐܰܝܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܛܳܒ̈ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܶܐܠ̈ܬ̥ܳܐ ܘܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܘܰܫܦܺܝ̣ܥ ܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ̥ ܦܰܐܝܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܰܒܪܰܝܬ̊. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

تَقَبَّلْ ياربُّ بنعمتِكَ عِطْرَ هذا البخورِ الذي قدَّمناهُ في هذهِ الخدمةِ. ولتسرِ بهِ ربوبيتُكَ، ولترضَ عنه مشيئتُكَ، فتتكمل خدمتُنا بإجابةِ طلباتِنا حسبَ فيضِ نعمتِكَ غيرِ الموصوفةِ ورحمتِكَ الوافرةِ، لأنكَ واهبُ الخيراتِ ومجيبُ الطلباتِ وغنيٌّ بالهباتِ العظائمِ وفائضٌ بالمِنَحِ. ولكَ يجبُ التسبيحُ من كل ما خلقتَهُ، الآن وكل أواون الى أبد الآبدين܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬ̥ܰܢ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܰܩܪܰܘ ܬ̊ܪܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܠܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܕ̊ܢܶܫܒ̊ܽܘ̇ܩ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܦ̊ܳܬ̥ܽܘ̇ܪ̈ܶܐ. ܒ̊ܨܰܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܘܰܓ̥ܒ̥ܰܘ ܫܰܒ̥ܥܳܐ ܓ̥ܰܒ̥ܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܨܒ̥ܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝ̣̈ܢ ܒ̊ܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܠܬ̥ܳܐ. ܘܫܶܦ̥ܪܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܓ̥ܒ̥ܰܘ ܠܶܐܣܛܶܦ̥ܰܢܽܘ̇ܣ ܓ̊ܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܰܠܦܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܘܠܰܦ̊ܪܳܟ̥ܳܪܽܘ̇ܣ ܘܰܠܢܺܝܩܰܢܽܘ̇ܪ ܘܰܠܛܺܝܡܽܘ̇ܢ ܘܰܠܦ̊ܰܪܡܶܢܰܐ ܘܰܠܢܺܝܩܳܠܰܐܽܘ̇ܣ ܓ̊ܺܝܽܘܪܳܐ ܐܰܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܳܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܡܘ ܩܕ̥ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܨܰܠܺܝܘ܆ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ[1]܀

ܒ̊ܰܪܢܰܒ̥ܰܐ ܕ̥ܶܝܢ ܘܫܳܐܘܳܠ܆ ܦ̊ܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝ ܡܶܢ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܫܰܠܶܡܘ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܕ̥ܒ̥ܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܰܢܺܝ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ[2]܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܨܳܝܡܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦ̥ܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ: ܦ̊ܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒ̥ܰܪܢܰܒ̥ܰܐ ܠܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܩܪܺܝܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ܆ ܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ[3]܀

فَدَعَا الاِثْنَا عَشَرَ جُمْهُورَ التَّلاَمِيذِ وَقَالُوا: «لاَ يُرْضِي أَنْ نَتْرُكَ نَحْنُ كَلِمَةَ اللهِ وَنَخْدِمَ مَوَائِدَ. فَانْتَخِبُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْكُمْ مَشْهُوداً لَهُمْ وَمَمْلُوئينَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ وَحِكْمَةٍ فَنُقِيمَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَاجَةِ. وَأَمَّا نَحْنُ فَنُواظِبُ عَلَى الصَّلاَةِ وَخِدْمَةِ الْكَلِمَةِ». فَحَسُنَ هَذَا الْقَوْلُ أَمَامَ كُلِّ الْجُمْهُورِ فَاخْتَارُوا إسْتِفَانُوسَ رَجُلاً مَمْلُوءاً مِنَ الإِيمَانِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ وَفِيلُبُّسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتِيمُونَ وَبَرْمِينَاسَ وَنِيقُولاَوُسَ دَخِيلاً أَنْطَاكِيّاً. اَلَّذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ الرُّسُلِ فَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمِ الأَيَادِيَ܀

وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُشَلِيمَ بَعْدَ مَا كَمَّلاَ الْخِدْمَةَ وَأَخَذَا مَعَهُمَا يُوحَنَّا الْمُلَقَّبَ مَرْقُسَ܀

وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ قَالَ الرُّوحُ الْقُدُسُ: «أَفْرِزُوا لِي بَرْنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ الَّذِي دَعَوْتُهُمَا إِلَيْهِ». فَصَامُوا حِينَئِذٍ وَصَلُّوا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمَا الأَيَادِيَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕܒܰܝܬ̊ܳܟ. ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܪܝܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ. ܠܳܐ ܬ̥ܰܘܒ̊ܶܕ̥ܰܝܢܝ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬ̥ܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶـ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܦ̊ܪܰܫ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܶܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܒ̥ܥܺܝ̣ܢ܆ ܘܫܰܕ̊ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܰܪܨܽܘܦ̊ܶܗ ܠܟ̥ܽܠ ܐܰܬ̥ܰܪ ܘܰܡܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܚܨܳܕ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܘܦ̥ܳܥ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘ̇ܪܺܝ̣ܢ. ܒ̊ܥܰܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̊ܶܩ ܦ̊ܳܥ̈ܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ̥ܶܗ. ܙܶܠܘ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ̊ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒ̥ܰܝܢܰܝ ܕ̊ܺܐܒ̥ܶـ̈ܐ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܩܠܽܘ̣ܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܝ̈ܣܶܐ ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪ̈ܡܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܘܒ̥ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫ ܒ̊ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܐܠܽܘ̣ܢ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܠܽܘ̣ܩܕ̥ܰܡ ܐܶܡܰܪܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝ̣ܬ̊ ܬ̊ܰܡܳܢ ܒ̊ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܢܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܠܳܡܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ܆ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܢܶܗܦ̊ܽܘ̇ܟ̥. ܒ̊ܶܗ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܥܣܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܫܳܬ̥ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ. ܫܳܘܶܐܽ ܗ̱ܘ ܓ̥ܶܝܪ ܦ̊ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ̥ܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܫܰܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܠܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ. ܘܠܰܐܝܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܰܡܩܰܒ̊ܠܺܝ̣ܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܠܥܰܣܘ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܟ̥ܪܺܝ̣ܗܺܝ̣ܢ ܒ̊ܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܩܶܪܒ̊ܰܬ̥ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܰܐܝܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܦ̊ܽܘ̇ܩܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܫܽܘ̣ܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܘܳܐܦ̥ ܚܶܠܳܐ ܕ̥ܰܕ̥ܒ̥ܶܩ ܠܰܢ ܒ̊ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܢ ܡܶܢ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܢܳܦ̥ܨܺܝ̣ܢܰܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܒ̊ܪܰܡ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܥܘ ܕ̊ܩܶܪܒ̊ܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ[4]܀

وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضاً وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعاً أَنْ يَأْتِيَ. فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ. اِذْهَبُوا. هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنٍ بَيْنَ ذِئَابٍ. لاَ تَحْمِلُوا كِيساً وَلاَ مِزْوَداً وَلاَ أَحْذِيَةً وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِيقِ. وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّلاً: سَلاَمٌ لِهَذَا الْبَيْتِ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ابْنُ السَّلاَمِ يَحِلُّ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ. وَأَقِيمُوا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُمْ لأَنَّ الْفَاعِلَ مُسْتَحِقٌّ أُجْرَتَهُ. لاَ تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ. وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ وَﭐشْفُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ فِيهَا وَقُولُوا لَهُمْ: قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبَلُوكُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا: حَتَّى الْغُبَارُ الَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلَكِنِ اعْلَمُوا هَذَا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̈ܝ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ. ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܟ̊ܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥. ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ ܕܰ̊ܐܝܟ̥ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ ܢܰܦܪܶܓ̥ ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܡܢܺܝ̣ܚܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥. ܚܰܟ̊ܶܡܳܝܗ̱ܝ ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ. ܣܰܟ̊ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܒܒܽܘ̣ܝܳܢܳܐ ܨܰܒܶܬ̥ܳܝܗ̱ܝ ܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܦܐܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܙܗܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܙܰܗܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܕ̥ܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܩܪܳܬ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܛܶܟ̊ܣܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܠܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܡܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ. ܘܠܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܚܳܬ̥ܶܡ ܠܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ [ܦܠܳܢ] ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܺܝ̣ܛܪܳܦܽܘ̇ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܡܶܛܥܰܢ ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܡܰܢܗܪܺܝ̣ܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܟܰܕ̥ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܒܺܝ̣ܫܺܝܢ ܛܶܟ̊ܣܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܟ̥ܳܪܟ̊ܺܝ̣ܢ ܕ̊ܳܪܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܩܰܬ̊ܺܝܣܡܰܐ ܕ̥ܬܰܟ̥ܫ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܒܩܺܝܢܬ̊ܳܐ ܫܬ̥ܺܝܬ̥ܳܝܬ̊ܳܐ:

ܒܽܘ̣ܟ̥ܪܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ. ܩܪܳܢܝ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܽܘܡܝܳܢܶܗ. ܐܶܚܕ̊ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ. ܬ̊ܗܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܬ̊ܕ̊ܰܡܰܪܘ. ܒܕܰܪܶܗ ܕ̊ܣܳܗܕܳܐ ܟ̥ܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ܆ ܕ̊ܰܒܟ̥ܺܐܦ̈ܐ ܪܳܓ̥ܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓ̥ܽܘܡܰܘܗܝ. ܒܡܳܪܶܗ ܐܶܬ̊ܕ̊ܰܡܝ ܓ̥ܰܒܝܳܐ. ܕܟ̥ܰܕ̥ ܙܳܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܶܫܘܥ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܝܰܩܰܪ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ. ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܣܳܠܩܺܝ̣ܢ ܠܒܺܐܡܰܐ ܘܩܳܪܶܐ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܬ̥ܰܡܳܢ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ̊ ܒܺܐܡܰܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܥܺܐܕ̥ܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ ܐܰܘ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ ܡܶܢ ܠܥܶܠ:

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܡܰܫܟ̊ܢܰܝ̈ܟ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܣܰܟ̊ܝܰܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܦ̊ܪܰܫ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܶܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܒ̥ܥܺܝ̣ܢ܆ ܘܫܰܕ̊ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܰܪܨܽܘܦ̊ܶܗ ܠܟ̥ܽܠ ܐܰܬ̥ܰܪ ܘܰܡܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܚܨܳܕ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܘܦ̥ܳܥ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘ̇ܪܺܝ̣ܢ. ܒ̊ܥܰܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̊ܶܩ ܦ̊ܳܥ̈ܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ̥ܶܗ. ܙܶܠܘ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ̊ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒ̥ܰܝܢܰܝ ܕ̊ܺܐܒ̥̈ܶܐ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܩܠܽܘ̣ܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܝ̈ܣܶܐ ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪ̈ܡܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܘܒ̥ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫ ܒ̊ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܐܠܽܘ̇ܢ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܠܽܘ̣ܩܕ̥ܰܡ ܐܶܡܰܪܘ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝ̣ܬ̊ ܬ̊ܰܡܳܢ ܒ̊ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܢܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܠܳܡܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ܆ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܢܶܗܦ̊ܽܘ̇ܟ̥. ܒ̊ܶܗ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ ܗܘܰܘ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܥܣܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܫܳܬ̥ܶܝܢ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ. ܫܳܘܶܐܽ ܗ̱ܘ ܓ̥ܶܝܪ ܦ̊ܳܥܠܳܐ ܐܰܓ̥ܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܫܰܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܠܒ̥ܰܝܬ̊ܳܐ. ܘܠܰܐܝܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܰܡܩܰܒ̊ܠܺܝ̣ܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܠܥܰܣܘ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܟ̥ܪܺܝ̣ܗܺܝ̣ܢ ܒ̊ܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܩܶܪܒ̊ܰܬ̥ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܰܐܝܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܦ̊ܽܘ̇ܩܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܫܽܘ̣ܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܘܳܐܦ̥ ܚܶܠܳܐ ܕ̥ܰܕ̥ܒ̥ܶܩ ܠܰܢ ܒ̊ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܢ ܡܶܢ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܢܳܦ̥ܨܺܝ̣ܢܰܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܒ̊ܪܰܡ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܥܘ ܕ̊ܩܶܪܒ̊ܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܰܣܕ̥ܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝ̣ܚ ܒ̊ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܘ ܠܰܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܗܳܝ[5]܀

وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضاً وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعاً أَنْ يَأْتِيَ. فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ. اِذْهَبُوا. هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ مِثْلَ حُمْلاَنٍ بَيْنَ ذِئَابٍ. لاَ تَحْمِلُوا كِيساً وَلاَ مِزْوَداً وَلاَ أَحْذِيَةً وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِيقِ. وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا أَوَّلاً: سَلاَمٌ لِهَذَا الْبَيْتِ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ابْنُ السَّلاَمِ يَحِلُّ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ. وَأَقِيمُوا فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُمْ لأَنَّ الْفَاعِلَ مُسْتَحِقٌّ أُجْرَتَهُ. لاَ تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ. وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ وَﭐشْفُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ فِيهَا وَقُولُوا لَهُمْ: قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبَلُوكُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا: حَتَّى الْغُبَارُ الَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلَكِنِ اعْلَمُوا هَذَا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. وَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَالَةٌ أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܶܢ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܝܽܘ̇ܡ ܥܺܐܕܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܕ̊ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܥܺܐܕܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܪܫܺܝ̣ܡ ܠܥܶܠ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܡܰܟ̥ܪܙܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܦܰܩܶܕ̥ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܨܛܠܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܚܰܕ̥ ܫܽܘ̣ܦܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܢܫܘ̣ܛ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܫܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܠܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܚܛܽܘ̇ܦ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܒܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܣܛܰܪ܆ ܘܢܰܟ̥ܫܶܠ ܠܰܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ. ܐܶܠܳܐ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܢܺܝ̈ܢ܆ ܢܳܡܘܣܳܐܺܝ̣ܬ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܒܰܪ. ܘܢܶܩܢܶܐ ܠܟ̥ܽܠܢܳܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܘܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܀ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܘܬ̊ܶܦ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ. ܟ̊ܶܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܘܬ̊ܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ܀ ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܐܣܪܰܚ: ܟ̊ܬ̥ܺܝܒ̥ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒ̥ܺܝܬ̥ܶܗ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܬ̥ܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ̥ ܓ̊ܒ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ[1] ܦܪܟܣܝܣ 6: 2-6.

[2] ܦܪܟܣܝܣ 12: 25.

[3] ܦܪܟܣܝܣ 13: 2܆3.

[4] ܠܘܩܐ 10: 1-11.

[5] ܠܘܩܐ 10: 1-12.