7- طقس رسامة الشمامسة الإنجيليّين

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ[1]

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܡܕ̥ܰܝܠܳܢܳܐ ܕ̥ܝܰܘܢܳܐܺܝܬ̥ ܕܺܝܰܩܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ. ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܐܶܡ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܒ̥ܺܝܢ ܠܶܐܣܛܠܶܗ ܘܠܽܐܘܪܳܪܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܛܶܟ̊ܣܶܗ ܘܰܓ̥ܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܓ̥ܗܺܝ̣ܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ܀

ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܰܣܝܳܡܺܝܕ̥ܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܩܕ̥ܳܡ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܓ̥ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ܆ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܘܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܬ̥ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܡܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܕ̊ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܽܘ̣ܢ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܓ̥ܗܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܘܨܳܝܬ̊ܺܝ̣ܢ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ̥܀

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܣܰܦܰܪ ܣܰܥܪܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܪܰܒܶܗ ܘܰܡܦܰܩܶܕ̥ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܡܙܰܗܰܪ ܥܰܠ ܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܪܰܒܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܡܳܪܶܗ܀

ܬ̊ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܛܰܝܒܺܝ̣ܢ ܕ̊ܰܢܩܰܒܠܽܘ̣ܢ ܠܰܣܝܳܡܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟܰܕ̥ ܡܫܰܒܠܳܢܗܽܘ̇ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܘܫܳܡܰܥ. ܐܶܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܠܬ̥ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܚܕ̥ܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܺܝ̣ܢ܆ ܒܰܙܢܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝܐܳܢܳܝܳܐ܀

ܩܕ̥ܳܡ ܕܶܝܢ ܕ̊ܰܢܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬ̥ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ܆ ܢܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܗܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܬ̥ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥ ܫܳܘܶܐ [ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܟ̊ ܫܳܘܶܝܢ] ܠܛܶܟ̊ܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ؟ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܦܰܢܶܐ ܗܽܘ ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬ̥ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ܀

 

ܐܰܡܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ

ܙܽܘ̣ܗܳܪܳܐ ܩܦܺܝ̣ܣܳܐ ܕ̥ܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܥܰܠ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܢܰܣܪܰܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ.

الوصيّة التي تُتلى على المتقدمين من رتبة الشماسية والكهنوت.

ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ܆ [ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ] ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܡ ܨܳܒ̥ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ [ܨܳܒ̥ܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܰܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܒܳܚܰܪ [ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܒܳܚܪܺܝ̣ܢ] ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܩܰܒ̊ܶܠ [ܩܰܒ̊ܶܠܘ] ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܰܝܬ̊ ܦܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ ܠܛܺܝܡܶܝ̈ܗ̇܆ ܕ̊ܡܶܬ̥ܝܰܗܒܳܐ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܒܝܰܕ̥ ܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ.

ܥܰܠܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܢܰܘܕ̊ܥܳܟ̥ [ܕ̥ܢܰܘܕ̊ܰܥܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܢ. ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܬ̊ܳܐ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܢܰܠܶܦ ܕ̊ܬ̥ܶܪܕ̊ܶܐ [ܕ̊ܬ̥ܶܪܕܽܘ̇ܢ] ܒܳܗ̇. ܘܬ̊ܶܛܰܪ [ܘܬ̊ܶܛܪܽܘ̣ܢ] ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒܰܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܠܬ̥ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܓ̊ܒܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܫܠܡܽܘ̣ܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒܝܰܕ̊ ܬ̊ܰܠܡܺܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܝܰܕ̊ܘܥ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘ̇ܟ̊ܣܳܝܶܐ.

ܘܳܐܦ̥ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܬ̥ܗܰܝܡܶܢ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬ̥ܗܰܝܡܢܽܘ̣ܢ] ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܬ̊ܳܐ ܒ̥ܰܐܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ: ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ [ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܒܓ̥ܶܠܝܳܐ ܘܰܒܟ̥ܶܣܝܳܐ ܒܦܽܘ̣ܡܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܶܢ [ܘܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢ] ܕ̊ܶܝܢ܆ ܕ̊ܠܰܡ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ̥ܓ̊ܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܒܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ܆ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܰܝ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܽ ܗ̱ܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܒܰܩܢܽܘ̇ܡܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܟ̥ܝܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕܰܬ̥ܗܰܝܡܶܢ ܘܬ̥ܶܩܰܦ [ܕ̊ܰܬ̥ܗܰܝܡܢܽܘ̣ܢ ܘܬ̥ܶܩܦܽܘ̣ܢ] ܠܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܠܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬ̥ܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ ܘܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܘܝܽܘ̇ܠܺܝܽܘ̇ܣ ܘܰܐܬ̥ܰܢܰܣܺܝܽܘ̇ܣ ܘܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘ̇ܣ ܘܰܓ̥ܪܺܝܓ̥ܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ ܘܺܐܝܘܰܢܺܝܣ ܘܩܽܘ̣ܪܺܝܠܽܘ̇ܣ ܘܕܺܝܽܘ̇ܣܩܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ ܡܰܘܕ̊ܝܳܢܳܐ܆ ܘܣܶܘܶܝܪܺܝܽܘ̇ܣ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܶܬ̊ܛܦܺܝ̣ܣ [ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̊ܛܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢ] ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪܗܽܘ̇ܢ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ [ܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܘܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܳܕ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܫܒܺܝ̣ܠܗܽܘ̇ܢ ܬ̊ܪܺܝ̣ܨܳܐ. ܘܬ̥ܰܣܠܶܐ [ܘܬ̥ܰܣܠܽܘ̇ܢ] ܥܰܡܰܢ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܡܓ̥ܽܘ̈ܫܶܐ ܘܝܽܗ̱ܘܕ̈ܝܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ܆ ܘܬ̥ܰܚܪܶܡ [ܘܬ̥ܰܚܪܡܽܘ̣ܢ] ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ̥ܡܰܚܪܡܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܘܡܰܣܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ [ܘܡܰܣܠܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ̥ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ.

أيها الابن الروحي [أيها الابناء الروحيين]. بما أنك ترغب [أنكم ترغبون] في الدّنو من خدمة الله تعالى. والدرجة السّامية لتكون ناظراً [لتكونوا ناظرين] لأسرار السيّد المسيح. فتقبل [فتقبلون] هذه الموهبة العظيمة التي لا تُثَمَّن بوساطتي أنا الضعيف.

فعلينا أن نعلمك ونفهمك [نعلمكم ونفهمكم] الطريق القويمة لكي تسلكها [تسلكوها] في هذه الدرجة العظيمة. لتكون [لتكونون] بلا عيب كما ينبغي للذين يتقلّدون أسرار السيّد المسيح. فينبغي عليك [عليكن] أن تحفظ [تحفظوا] الإيمان القويم بلا غشّ، كما سلّمه السيد المسيح في إنجيله المقدس لتلاميذه الأطهار. وسلّموه هم لأبناء البيعة المقدّسة بوساطة تلاميذهم الرسوليين والملافنة والمعلّمين الأرثوذكسيين.

يجب أن تعتقد وتؤمن [تعتقدون وتؤمنون] الإيمان القويم بالآب والابن والروح القدس. الأقانيم الثلاثة. الإله الواحد. فيكون إيمانك [إيمانكم] ظاهراً وباطناً بالفم واللسان، وتعتقد [وتعتقدون] أيضاً بأن واحداً من الأقانيم الثلاثة الذي هو كلمة الله، نزل من السماء بمشيئته ومشيئة أبيه وروحه القدوس، وحلَّ في السيّدة الطاهرة العذراء مريم. وتجسّد منها حبّاً بالجنس البشري، وإذ كان حالاًّ في أحشاء العذراء كان في الوقت نفسه جالساً عن يمين العظمة. وهو إله تام وإنسان تام، ذو أقنوم واحد، وطبيعة واحدة. وتؤمن [وتؤمنون] أيضاً وتتبع [وتتبعون] مار بطرس هامة الرّسل ورفاقه الرسل. والاثنين والسبعين مبشِّراً. ومار اغناطيوس النوراني وديونوسيوس ويوليوس وأثناسيوس وباسيليوس وغريغوريوس وإيوانيس وقوريلوس ودويوسقوروس المعترف. وسويريوس لسان جميع الملافنة. ويجب أن تكون خاضعاً [تكونون خاضعين] من بعدهم لقداسة مار اغناطيوس [فلان] بطريرك أنطاكية. وتطيعني [وتطيعونني] أنا الضعيف مطران هذه الأبرشية السالك بطرقهم. وترفض [وترفضوا] معنا جميع الحنفاء والمجوس واليهود وجميع المبتدعين. فتحرم [فتحرمون ] ما نحرم، وتمنع [وتمنعون] ما نمنع .

ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܰܚܪܶܡ ܐܢܳܐ ܠܡܰܢ ܕ̊ܡܰܚܪܡܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ.

قُل: أؤمن بما تؤمن وأحرم من تحرم.

ܘܗܳܫܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܦܰܩܕ̥ܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܶܫ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ] ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܒܟ̥ܽܠ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܠܳܐ ܚܒܰܢܳܢܽܘ̣ ܘܡܰܐܺܝ̣ܢܽܘ. ܘܬ̥ܶܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ̥ [ܘܬ̥ܶܛܪܽܘ̣ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܳܐܣܽܘ̇ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܰܪܚܶܩ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܦܰܩܶܕ̥ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ «ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܟܰܚ ܒܶܗ ܘܰܕ̥ܥܺܝ̣ܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܢܟ̥ܶܦ ܘܰܡܛܰܟ̊ܰܣ ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ̊ܶܣܦܳܐ“ ܒܗܳܝ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ [ܘܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝ̣̈ܢ] ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܰܒܬ̥ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܚܠܳܦܰܝܟ̊ [ܚܠܳܦܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ] ܘܰܚܠܳܦ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ [ܡܨܰܠܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ]. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ [ܘܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܐܳܦ ܪܳܚܡܺܝ̣ܢ] ܠܰܐܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܰܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܚܰܣܢ ܠܳܟ̥ [ܘܶܐܬ̥ܚܰܣܢܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ [ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ] ܒܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ [ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ]. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܳܐܦ ܚܢܰܢ ܕ̊ܰܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ ܢܶܫܬ̊ܟܰܚ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܳܟ̥ [ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܰ̊ܥ ܠܳܟ̥ [ܕ̊ܰܥܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܐܳܘ̃ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ [ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̣̈ܒܶܐ] ܆ ܕ̊ܗܳܢܳܐ ܪܽܘ̣ܫܡܳܐ 

والآن نوصيك [نوصيكم] أن تقوم [تقوموا] في خدمة الله تعالى كما ينبغي ويليق بلا كَسَل ولا مَلل. وتحفظ نفسك [وتحفظون نفوسكم] من العيب والشراهة والسّكَرْ ومن كلّ ما يبعد الإنسان عن الله. كما أمر بولس الرّسول: أنه يجب على الكاهن أن يكون من لا عيب قيه. صاحيا، عاقلا، محتشما محبا للغرباء محباً للتعليم. غير مدمن على الخمر ولا سريع الضرب. بل يكون متواضعا غير مخاصم ولا محبا للمال. لأن هذه كلّها مرذولة أمام الله. وأن تكون مواظباً [تكونوا مواظبين] على الصوم والصلاة والخشوع أمام السيّد المسيح عوضاً عنكَ [عنكم] وعن الشعب الذي تصلّي [تصلّون] أمامه. وتكون مُحبّاً [وتكونون مُحبّين] للغرباء والضعفاء والمساكين. وتلزم [وتلزمون] التواضع والهدوء واللّطف مع كل إنسان، حتّى تستحق أن تكون خادماً حقيقّاً [تستحقون أن تكونوا خداماً حقيقّيين] لبيت الله. ونحن بوجه سافر نكون أمام المسيح ولا يلحقنا بسببك [بسببكم] أيّ لوم من عند الله.

واعلم أيُّها الابن الروحي [واعلموا أيُّها الأبناء الروحيين] أن هذه العلامة

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܒܡܰܣܦܳܪܳܐ ܠܣܰܥܪܶܗ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܣܰܦܰܪ܀

رئيس الكهنة، ههنا يقص شعر المرتسم بشكل صليب

ܣܳܗܕ̊ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܟ̊ [ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܢܳܛܰܪ [ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܢܳܛܪܺܝ̣ܢ] ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܟ̥ [ܕ̥ܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܐܰܫܠܶܡܢ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ. ܕ̊ܰܚܢܰܢ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ [ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܐܰܟ̥ܚܰܕ̥ ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ܀

ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܳܟ̥ [ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ] ܒܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܠܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܬ̥ܶܪܫܽܘ̇ܡ [ܬ̥ܶܪܫܡܽܘ̣ܢ]

تكون شاهدةً عليك [عليكم] أمام الرب العظيم وأمام الملائكة المقرَّبين وأمام هذا المذبح المقدّس بأنّك تحفظ [بأنّكم تحفظون] الإيمان القويم الذي سلّمناهُ إليك [إليكم] بلا غشٍّ ولا رياء حتّى نكون نحن وأنت [وأنتم] بوجه سافر أمام السيّد المسيح يوم مجيئه الثاني.

والان ايضا ترسم بيدك [ترسموا بيدكم] في هذا الكتاب هذا الصليب

ܗܳܪܟ̊ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܬ̊ܳܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܒ̥ܶܟ̥ ܠܩܰܢܝܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܗܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܳܫܶܡ ܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ.

ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܗܽܘ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘ̣ܢܩܶܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ ܫܡܶܗ ܕ̊ܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܕ̥ܫܰܪܒܬ̥ܶܗ ܘܰܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܗ̇ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܒܶܗ ܒܓ̥ܰܒܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܶܢ ܡܰܩܶܦ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

هنا يرفع المرتسم رأسه ويمسك رئيس الكهنة القلم بيمينه، والمرتسم يضع يمينه على يمين الأسقف ويرسم علامة الصليب.

وبعدئذٍ إما رئيس الكهنة أو معاونه يكتب اسم الشماس وأبيه وعائلته والكنيسة التي يُرسَم لها إلى جانب الصليب. ثم يتابع رئيس الكهنة قائلاً:

ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ [ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܕ̊ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ̥ܦܰܩܶܕ̥ܢܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܫܰܚܠܶܦ̥ [ܕ̥ܦܰܩܶܕ̥ܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܬ̥ܫܰܚܠܦܽܘ̣ܢ]. ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܳܐ [ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܶܫܬ̊ܰܡ̈ܥܳܢܶܐ]  ܠܰܢ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ [ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ] ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܢ ܕ̊ܢܰܚܶܝܟ̥ [ܕ̊ܢܰܚܶܝܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܢܕ̥ܽܘ̣ܢ ܒܶܝܬ̥ ܠܺܝ̣ ܘܠܳܟ̥ [ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܒܝܰܘܡܶܗ ܕ̊ܕܺܝ̣ܢܳܐ.

ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ̥ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ̥ܢܰܓ̊ܶܢ ܥܠܰܝܟ̊ [ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ] ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒ̊ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܰܨܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܠܰܡ ܬ̊ܶܛܥܶܐ [ܬ̊ܶܛܥܽܘ̇ܢ] ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܦܰܩܶܕ̥ܢܳܟ̥ [ܕ̊ܦܰܩܶܕ̥ܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ]. ܘܗܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܕ̊ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ̥ ܠܺܝ ܘܠܳܟ̥ [ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ]܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܚܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ̊ [ܡܚܰܠܦܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܫܠܶܡܢ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ].

ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܢܶܦܪܩܰܢ ܘܢܶܦܪܩܳܟ̥ [ܘܢܶܦܪܽܘ̇ܩܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܢܰܫܘܶܝܟ̥ ܕ̊ܰܬ̥ܩܽܘ̣ܡ [ܘܢܰܫܘܶܝܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬ̥ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܘܙܰܟ̊ܳܝ [ܚܳܕ̥ܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܙܰܟ̊ܳܝܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ] ܒܗܰܘ ܡܳܐ ܕ̥ܰܐܫܠܶܡܢ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ]܆ ܘܬ̥ܶܫܡܰܥ [ܘܬ̥ܶܫܡܥܽܘ̣ܢ] ܩܳܠܶܗ ܡܚܰܕ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܳܐܡܰܪ: «ܬ̊ܳܐ ܠܘܳܬ̥ܝ ܒܪܺܝܟ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܳܐܒܝ [ܬ̊ܰܘ ܠܘܳܬ̥ܝ ܒܪ̈ܺܝ̣ܟ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܳܐܒܝ]܆ ܝ̣ܺܪܰܬ̥ [ܝ̣ܺܪܰܬ̥ܘ] ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܳܟ̥ [ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪ̈ܡܝܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

متعهّداً بأن لا تغيِّر [متعهّدين بأن لا تُغيِّروا] شيئاً ممّا أوصيناك [أوصيناكم] به. وأن تكون مطيعاً [تكونوا مطيعين] لقولنا وتحفظ [وتحفظوا] وصايانا لكي يُحييكَ [يُحييكَم] الله، وإلاّ فسيحكم الله بيني وبينك [وبينكم] في يوم الدين.

فهوذا أنا قد رفعتُ يديَّ إلى السماء ليحلّ الروح القدس عليكَ [عليكم]. لأني أنا الوساطة في هذا الأمر، أنّك لا تترك [أنّكم لا تتركوا] شيئاً ممّا أوصيناك [أوصيناكم] به. والآن قد قمنا أمام الله وملائكته والشهداء والقديسين، وهم يكونون شهوداً بيني وبينكَ [وبينكم] أن لا تغيِّر [تغيِّروا] شيئاً ممّا سلّمناه إليك [إليكم].

ونتوسّل إلى السيد المسيح أن يخلّصنا ويخلّصك [ويخلّصكم] من الآثام، ويمنحك ويؤهِّلك [ويمنحكم ويؤهِّلكم] أن تقف [تقفوا] أمامه فرحاً رابحاً [فرحين رابحين] بما تسلّمته [تسلّمتموه]. فتسمع [فتسمعوا] صوته المفرح القائل: تعال [تعالوا] إليَّ يا مبارك [مباركي] أبي، رِث [رِثوا] المُلك المُعَدَّ لك [لكم] من قبل إنشاء العالم بشفاعة سيّدتنا مريم العذراء والدة الإله وسائر الشهداء والقديسين آمين܀

 

 

ܫܠܶܡ ܬ̊ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ

ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܠܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢ܀


 


ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܬ̥ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ ܘܠܳܒܶܟ̥ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܠܶܗ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܩܳܥܶܕ̥ ܗܽܘ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܕ̥ܳܐ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܚܕ̥ܳܐ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕ̊ܰܥ܆ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̊ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܶܫܟ̊ܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܒܟ̥ܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝ̣ܢ܆ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘܗ̈ܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܠܐܺܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܰܣܡܶܟ̥ ܦܰܠܳܚܰܘܗ̱̈ܝ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ܆ ܟ̊ܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܳܕ̥ܠܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܰ̊ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܝ̈ܟ̊ܠܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܥܡܰܪܝ ܒܰܢ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܓ̥ܡܽܘ̇ܪ ܘܫܰܡܠܳܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ [ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ] ܢܫܰܒܚܳܟ̥ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أهّلنا أيّها المسيحُ إلهُنا أن نتمّمَ هذه الخدمةَ الطاهرةُ السرّيةَ، فنُضحي لكَ هياكلَ مقدسةً ويستقرَّ فينا حضورُكَ الإلهيُّ وأنجِزْ وعدَكَ لعبدِك هذا وكمّله (لعبيدك هؤلاء كمّلهم) بهذه الخدمة الروحية. فنسبحُكَ نحن وهو (وهم) وأبيكَ وروحِك القدوس الآنَ وكل أوانٍ والى ابد الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝ̣ܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕܰ̊ܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܘ̣ܚܳܐ. ܘܗܰܕ̊ܰܪ ܘܢܰܨܰܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܰܗܕ̥ܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝ̣̈ܢ ܥܰܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܘ̣ܬ̥ܶܗ ܪܰܒܬ̥ܳܐ܆ ܫܰܪܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܐ ܕ̥ܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܥܰܠ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟ̥ܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܰܒܘ̣ܬܶܗ. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܰܓ̊ܶܢܝ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܕܰ̊ܦܐܶܐ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܢܫܰܡܶܫ [ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕܳ̊ܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

التسبيحَ لذلك القدوسِ المجيدِ الذي بنعمتِه الإلهيةِ أقام له في سماءِ السماواتِ بَيعاً عاليةً، وخداماً من نارٍ وروحٍ وبالبهاء والجمال شرّفهم ليكونوا على خدمتِه مواظبين، ولأجل محبته العظيمة، أقام في بيعته المقدسة شمامسةً أنقياءَ ليخدموه بالطهارة شبه الروحانيين أولئك الذين يخدمون سيادَته بعبادةٍ عقليةٍ فلذلك نتوسلُ إليك ونتضرّعُ إلى صلاحِكَ يا ذا الإنعامِ الفائض أن تحلَّ علينا وعلى عبدِكَ هذا (عبيدك هؤلاء) نعمةَ روحِكَ القدّوس ليخدم (ليخدموا) أمام عظمتِكَ كما يليقُ لسيادتِكَ، أيها الآبُ والابن والروح القدسُ المجيدُ في هذا وقت حساي الخدمة الروحية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلها إلى ابد الآبدين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ [ܥܠ ܐܠܦ ܘܒܝܬ]

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܡܨܰܒܬ̥ܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܢܳܐ ܕ̥ܛܶܟ̊ܣܶـ̈ܐ ܥܺܕ̈ܬ̊ܳܢܳܝܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܝܰܩܪܺܝ̣ܢ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܒܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܙܰܡܢܰܝ̈ ܠܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܒܰܕ̊ܬ̊. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ̊: ܕ̊ܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ܆ ܬ̊ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ̥ ܡܫܰܡܫܳܢܝ. ܗܰܘ ܕܠܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘ̇ܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܘܺܝܬ̊ܳܝܗ̱ܝ ܕܺ̊ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܕܰ̊ܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕ̥ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܳܐܦ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܩܰܪܰܒ̥ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̥ܶܐܬ̥ܩܰܪܰܒ̥ܘ] ܠܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܒܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ [ܐ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܡܶܬ̥ܗܰܕ̊ܶܐ ܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̥ ܬ̊ܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ. [ܒ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܕ̥ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܡܶܬܗܰܓ̊ܶܐ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. [ܓ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܓ̥ܰܢ̱ܒܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܰܝܬ̊ܶܐ ܒܶܗ. [ܕ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̥ܰܪ. [ܗ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܗܽܘ̣̈ܠܳܠܶܐ ܘܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܩܺܝ̣̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܥܶܙ. [ܘ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܘܳܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܪܶܗܛܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ. [ܙ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܕ̥ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬ̥ܚܙܶܐ. [ܚ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܙܰܡܰܪ. [ܛ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܝܰܨܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܕܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢ̈ܓܶܠܳܝܶܐ. [ܝ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܟ̊ܪܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܗ̇ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢ ܡܥܰܦܶܦ ܦܰܐܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܳܐܺܝ̣ܬ̥. [ܟ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܰܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܪܰܡܪܡܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. [ܠ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰ̊ܡܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ. [ܡ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܢܳܛܰܪ ܠܶܒܶܗ ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܢܶܟ̥ܠܳܐ ܘܒܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. [ܢܢ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܣܶܢܐܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܟܽܠ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬ̥ܳܐ [ܣ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܕ̥ܰܥܒ̥ܳܕ̥̈ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܡܶܬ̥ܚܙܶܝܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܥܦܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥. [ܥ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܡܰܥܛܰܪ ܒܡܰܕ̥̈ܒ̊ܚܶܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܶܐ. [ܦ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝ̈ܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬ̥ܳܐ ܫܡܺܝ̣̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܨܳܐܶܡ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. [ܨ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܩܺܝ̣ܬ̥ܳܪܽܘ̇ܕ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܢܶܥ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܺܝ̣̈ܙܳܢ ܡܫܰܡܶܫ. [ܩ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ. [ܪ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܒܕ̥ܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝܬ̥ ܡܰܪܕ̊ܶܐ [ܫ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ [ܬ] ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܟ̊ܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܦܰܐܝ̈ܢ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܒܪܺܝ̣ܢܰܢ. ܚܢܰܢ ܘܗܽܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܝܰܡܺܝ̣̈ܢܳܝܶܐ ܘܶܐܣ̈ܛܶܦܰܢܳܝܶܐ ܢܶܬ̥ܚܙܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܒܶܐܣܟ̊ܺܝܡܳܐ ܕ̥ܫܳܦܰܪ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܘܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܳܟ̥ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيّها المسيحُ إلهُنا يا مشرّفَ الخدمةِ الروحانيةِ ومزيّنَ الرتبِ البيعيةِ ورافعَ قدرِها. يا مَنْ جعلتَ من يُجِلُّّون مذبحك ويخدمونَه بالنقاءِ والقداسةِ، ندماءَ الملكوتِ بقولِكَ حيث أكونُ أنا فهناك يكون خدامي. يا مَنْ جعلتَ اسطيفانوسَ رئيسَ الشمامسةِ متمّماً لأوامرِك. إننا نتضرّعُ إلى رحمتِكَ بشفاعته وشفاعةِ سائرِ أصفياءِ ربوبيّتِكَ أن تجعلَ عبدَكَ هذا الذي دنا (عبيدك هؤلاء الذين دنوا) من درجة الشمّاسية [ܐ] شماساً حسب مشيئتك يسير في محجّة وصاياك القويمة [ܒ] شماساً يدرس نهاراً وليلاً شريعة سيادتك [ܓ] شماساً يبدي على المدى بُطولةً روحيةً [ܕ] شماساً يكتسب طهارةَ النفسِ والجسد [ܗ] شماساً ينشد دائماً أهازيجَ وأغانيَ وترانيمَ روحيةً [ܘ] شماساً يتمم السعيَ الإنجيليَّ تتميماً لائقاً [ܙ] شماساً مؤيّداً يتلألأ فيه الحب الخالص الكامل [ܚ] شماساً يترنم بنعمة الرب إلى الأبد [ܛ] شماساً يهتمّ بالتعاليم الإنجيلية [ܝ] شماساً يضاعف الوزنة الروحية التي أُؤتمن عليها مضاعفةً سنيةً وفقاً للتعاليمِ الإنجيليةِ [ܟ] شماساً يزيِّنً المذبحَ المقدسَ بالتواضعِ والقداسةِ الفائقة [ܠ] شماساً يبدي أنموذجاً حسناً حسب الوصية الرسولية [ܡ] شماساً صالحاً يصون قلبه ولسانه من كل مكرٍ وسوءٍ [ܢܢ] شماساً صالحاً يمقت مقتاً تاماً كلَّ البدعِ المتلفة [ܣ] شماساً صالحاً أميناً تبدو منه أعمالٌ صالحةٌ مضاعفةٌ بأمانة [ܥ] شماساً يعبق شذى الطيب المرضي في المذابح الكهنوتية [ܦ] شماساً صالحاً يثابر على اصوام نقية ويدمن صلواتٍ مستجابةً [ܨ] شماساً صالحاً وعازفاً إلهيّاً يترنّم بأناشيدَ حلوةٍ يلهمها الروحُ القدُسُ [ܩ] شماساً صالحاً تتلألأ فيه محبة الله ومحبة الإخوة والغرباء [ܪ] شماساً صالحاً يفيض دائماً تسابيحَ ومَدائِحِ في ديار بيعة الله المقدسة [ܫ] شماساً صالحاً ينشئ تماجيد الرب على المدى [ܬ] شماساً صالحاً يصنع ويكمّل في كل وقت وفي كل شيء ما يجمل بالله ويرضيه حقيقة܀

 وإذ نسلك نحن وهو حسبَ مشيئتك نظهر أمامك بمظهر الخدّام الصالحين نظير إسطيفانوس وكما يروق لسيادتك ومعهم وفيما بينهم نصعد لك المجد والشكر ولأبيك المبارك والمغبوط الذي أرسلك لخلاصنا وللروح القدوس الصالح والمسجود له المحيي والواحد معك في الجوهر الآن وكلّ أوان والى ابد الآبدين܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

 

ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀ ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܶܗ. ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣̈ܟ̥ܶܐ܆ ܘܕ̥ܰܡܕ̥ܰܒ̊ܰܪ ܒ̊ܰܝܬ̊ܶܗ ܫܰܦ̊ܺܝܪ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ܀ ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܶܗ܆ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܕ̊ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܠܰܡܫܰܡܳܫܘ̣ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܘܰܨܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܒܪܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ܆ ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܶܝܬ̥ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ܆ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܒܺܝ̣ܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܥܒ̥ܰܕ̊ܬ̊ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܟ̥. ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ̊ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ̥܆ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ̥ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܗܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܟ̥ܪܳܗ̇ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܥܺܕ̊ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܆ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܥܰܒܕ̊ܶܗ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܟ̊ܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܦܰܩܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܛܪܽܘ̣ܢܳܗ̇܆ ܕ̊ܒܰܕ̥ܡܶܗ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ ܙܒܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̊ܛܰܝܰܒ [ܥܰܒ̥ܕ̊̈ܶܐ ܕ̊ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̊ܛܰܝܰܒܘ] ܠܟ̥ܽܘ̣ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܒܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ] ܒܒܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܬ̊ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ [ܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ] ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܢܰܣܶܩ [ܘܢܰܣܩܽܘ̣ܢ] ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ ܘܰܫܒܺܝ̣ܠܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܘܕ̊ܰܥܰܝܢܝ܆ ܘܕ̥ܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̊ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܒܶܪܝ܆ ܘܳܐܦ̥ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܟ̥ܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘ̣ܢ ܬ̊ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܨܠܶܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝܐܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘ̣ܢ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦ̊ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܐܚܕ̊ܽܘ̣ܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒ̥ܬ̥ܺܐܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ̥ܒ̊ܩܽܘ̇ܢ ܠܽܘܩܕ̥ܰܡ܆ ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ̥ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܢܰܟ̥̈ܦ̊ܳܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝ̣ܪ ܪܶܥܝܳܢܗܶܝܢ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܳܢ ܒ̊ܟ̥ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ. ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܰܚܕ̥ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܶܗ ܘܕ̥ܰܒ̊ܰܪ ܒ̊ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܘܒ̥ܰܝܬ̊ܶܗ ܫܰܦ̊ܺܝܪ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܫܰܡܶܫܘ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ܆ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̥ܫܗܽܘ̇ܢ ܘܡܰܓ̥ܠܶܐ ܐܰܦ̊̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ ܒ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܣܰܒ̊ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ̥ܒ̥ܰܥܓ̥ܰܠ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܡܰܘܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕ̊ܬ̊ܶܕ̊ܰܥ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬ̥ܗܰܦ̊ܳܟ̥ܽܘ̣ ܒ̥ܒ̥ܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡܽܘܕ̥ܳܐ ܘܫܶܬ̥ܐܶܣܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̊ ܬ̊ܶܡܠܽܘ̇ܟ̥ ܠܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܝܶܫܘ̇ܥ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܪܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܡ̈ܠܶܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܕ̥ܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܶܐܬ̥ܢܩܶܦܬ̊[2]܀

كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّمَامِسَةُ ذَوِي وَقَارٍ، لاَ ذَوِي لِسَانَيْنِ، غَيْرَ مُولَعِينَ بِالْخَمْرِ الْكَثِيرِ، وَلاَ طَامِعِينَ بِالرِّبْحِ الْقَبِيحِ، وَلَهُمْ سِرُّ الإِيمَانِ بِضَمِيرٍ طَاهِرٍ. وَإِنَّمَا هَؤُلاَءِ أَيْضاً لِيُخْتَبَرُوا أَوَّلاً، ثُمَّ يَتَشَمَّسُوا إِنْ كَانُوا بِلاَ لَوْمٍ. كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارٍ، غَيْرَ ثَالِبَاتٍ، صَاحِيَاتٍ، أَمِينَاتٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ. لِيَكُنِ الشَّمَامِسَةُ كُلٌّ بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، مُدَبِّرِينَ أَوْلاَدَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ حَسَناً، لأَنَّ الَّذِينَ تَشَمَّسُوا حَسَناً يَقْتَنُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَرَجَةً حَسَنَةً وَثِقَةً كَثِيرَةً فِي الإِيمَانِ الَّذِي بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ. هَذَا أَكْتُبُهُ إِلَيْكَ رَاجِياً أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ قَرِيبٍ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أُبْطِئُ فَلِكَيْ تَعْلَمَ كَيْفَ يَجِبُ أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ اللهِ، الَّذِي هُوَ كَنِيسَةُ اللهِ الْحَيِّ، عَمُودُ الْحَقِّ وَقَاعِدَتُهُ. إِنْ فَكَّرْتَ الإِخْوَةَ بِهَذَا تَكُونُ خَادِماً صَالِحاً لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، مُتَرَبِّياً بِكَلاَمِ الإِيمَانِ وَالتَّعْلِيمِ الْحَسَنِ الَّذِي تَتَبَّعْتَهُ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܳܟ̥. ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܪܝܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܰܘܒ̊ܶܕ̥ܰܝܢܝ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘ̣ܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶـ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܦ̥ܪܶܕ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܶܛܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܳܦ̥ܠܳܐ ܘܡܳܝܬ̊ܳܐ ܒ̥ܰܐܪܥܳܐ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܶܝܗ̇ ܦ̊ܳܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܡܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܦ̊ܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܝܬ̊ܝܳܐ. ܡܰܢ ܕ̊ܪܳܚܶܡ ܢܰܦ̥ܫܶܗ܆ ܢܰܘܒ̊ܕ̥ܺܝܗ̇. ܘܡܰܢ ܕ̊ܣܳܢܶܐ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܒ̊ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܢܶܛܪܺܝܗ̇ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܢ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ܆ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܒ̥ܳܬ̥ܰܪܝ. ܘܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ ܬ̊ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ̥ ܡܫܰܡܫܳܢܝ. ܡܰܢ ܕ̊ܠܺܝ ܡܫܰܡܶܫ܆ ܢܝܰܩܪܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܐܰܒ̥ܳܐ[3]܀

ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ: ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܐ̱ܚܪܺܝ̣ܢ ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢܽ ܗ̱ܘ. ܗܰܠܶܟ̥ܘ ܥܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ ܢܰܕ̥ܪܶܟ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܡܰܢ ܕ̊ܰܡܗܰܠܶܟ̥ ܒ̊ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܠܰܐܝܟ̊ܳܐ ܐܳܙܶܠ. ܥܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ̊ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܰܒ̥ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ[4]܀

ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܒ̊ܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܒ̊ܶܗ܆ ܘܳܐܦ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒ̊ܰܚ ܠܶܗ ܒ̊ܶܗ ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܡܫܰܒ̊ܰܚ ܠܶܗ. ܒ̊ܢܰܝ̈܆ ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܐܚܪܺܝ̣ܢ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܬ̥ܶܒܥܽܘ̇ܢܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܡܪܶܬ̥ ܠܝܽܗ̱ܘ̈ܕ̥ܳܝܶܐ: ܕ̊ܠܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܚܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܶܐܬ̥ܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܫܳܐ. ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܝܳܗܶܒ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܚܒ̥ܺܝ̣ܢ ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒܬ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܳܦ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܰܚܒ̥ܽܘ̣ܢ ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥. ܒ̊ܗܳܕ̥ܶܐ ܢܶܕ̊ܰܥ ܟ̊ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕ̊ܬ̥ܰܠܡܺܝܕ̥ܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܚܰܕ̥ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܕ̥[5]܀

ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ ܠܡܶܬ̊ܰܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܟ̊ܡܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝܬ̥ ܐܰܒܽܘ̣ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܢܶܬ̊ܶܠ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܶܗ[6]܀

اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ. مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ. إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضاً يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ܀

فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: «ﭐلنُّورُ مَعَكُمْ زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ فَسِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ لِئَلاَّ يُدْرِكَكُمُ الظّلاَمُ. وَالَّذِي يَسِيرُ فِي الظّلاَمِ لاَ يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ. مَا دَامَ لَكُمُ النُّورُ آمِنُوا بِالنُّورِ لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ النُّورِ»܀

«ﭐلآنَ تَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ وَتَمَجَّدَ اللَّهُ فِيهِ. إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ تَمَجَّدَ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُمَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ وَيُمَجِّدُهُ سَرِيعاً. يَا أَوْلاَدِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَاناً قَلِيلاً بَعْدُ. سَتَطْلُبُونَنِي وَكَمَا قُلْتُ لِلْيَهُودِ: حَيْثُ أَذْهَبُ أَنَا لاَ تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا أَقُولُ لَكُمْ أَنْتُمُ الآنَ. وَصِيَّةً جَدِيدَةً أَنَا أُعْطِيكُمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضاً. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَنْتُمْ أَيْضاً بَعْضُكُمْ بَعْضاً. بِهَذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تلاَمِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضاً لِبَعْضٍ»܀

فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلاَدَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً فَكَمْ بِالْحَرِيِّ الآبُ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ يُعْطِي الرُّوحَ الْقُدُسَ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ»܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢܶـ̈ܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܒܦܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܕ̊ܫܰܘܬ̊ܳܦ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܠܚܺܝ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܢ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ. ܠܡܶܓ̥ܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܘ̣ ܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟ̥ܰܕ̥ ܦܫܺܝ̣̈ܛܳܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ [ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ] ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ [ܩܰܪܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ]܆ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̊ܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܓ̊ܰܪܒܝܳܐ.

 

ܪܺܝܫܡܫܡ:

ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ [ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ]. ܘܰܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܨܰܘܪܶܗ [ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܪܟ̊ܶܢ [ܐܰܪܟ̊ܶܢܘ]. ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕ̥ܬܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ [ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܺܝܬ̥ܗܽܘ̇ܢ] ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܚܳܐܰܪ [ܚܳܝܪܺܝ̣ܢ]. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܳܢ]܆ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰ̊ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܡܶܢ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܐܶܘܬ̥ܰܢܛܺܝܰܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܪܳܚܡܰܬ̥ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܩܺܝ̣ܢܕ̊ܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̥ܩܰܪܶܒܘ ܢܨܰܠܶܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܕ̊ܬ̥ܺܐܬ̥ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ [ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܙܥܶܩ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܥܒܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ [ܕ̊ܫܳܘܶܝܢ ܥܒ̥ܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܗܳܝ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ [ܕ̊ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ]  ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܕܰ̊ܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܫܟܳܚܽܘ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܫܬ̊ܘܶܐ [ܕ̥ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܘܢܶܫܬ̊ܘܽܘ̇ܢ] ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥܆ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܳܟ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܫܟ̊ܳܚܽܘ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܓ̥ܳܠܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܬ̊ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܦܫܺܝ̣̈ܛܳܢ ܥܰܠ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܦܳܫܶܛ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܬ̊ܰܪܬ̥ܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܙܒܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܡܟ̥ܰܢܶܫ ܡܶܢ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܶܝܢ ܠܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܡܺܝ̣̈ܕ̥ܳܢ ܥܰܠ ܟ̊ܳܣܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܒܶܗ. ܟ̊ܶܢ ܡܪܰܚܶܦ ܚܕ̥ܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܳܣܳܐ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܶܝܢ ܠܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܡܺܝ̣̈ܕ̥ܳܢ ܠܘܳܬ̥ ܦܰܓ̥ܪܳܐ܀ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܢܳܣܶܒ ܠܗܶܝܢ ܠܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܡܺܝ̣̈ܕ̥ܳܢ ܘܰܡܟ̊ܰܣ̈ܝܳܢ ܒܦܶܕ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܶܝܢ ܠܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܳܫܰܚ܀ ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܡܪܺܝܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܦܳܫܶܛ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܠܥܶܠ ܘܡܰܚܶܬ̥ ܠܗܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪ̈ܳܥܠܳܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܳܒ̥ܶܕ̥