18- طقس رسامة البطريرك

ܛܶــܟ̊ܣܳــܐ

ܕܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣــܪܚܳــܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰــܛـܪܺܝ̣ܰــܪܟ̊ܳܐ

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕ̊ܡܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝ̣ܫܳܢܶܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܓ̊ܒܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܝܰܕ̥ ܫܰܠܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ

 

ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܝܰܕ̥ ܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܐܰܠܶܦ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܘܝܳܗܶܒ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܥܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܫܟ̥ܺܝ̣ܚܺܝ̣ܢ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܒܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܒܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܒܝܰܕ̥ ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܐܰܢܰܢ̈ܩܳܝܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܟ̊ܪܺܝ̣ܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܕ̥ܢܺܐܬ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܫܰܠܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܐܳܬ̥ܶܝܢ܆ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܩܰܕ̊ܡܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܢܫܺܝ̣ܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܰܒ܆ ܘܰܬ̥ܪܰܥܣܰܪ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܝܰܬ̊ܺܝܪ ܐܰܘ ܒܨܺܝܪ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܫܰܠܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܰܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܣܰܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ܆ ܡܰܣܪܚܺܝ̣ܢ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܒܶܗ ܒܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ. ܐܰܘܟ̥ܺܝܬ̥ ܒܗܶܝܢ ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܶܫܡ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘ̇ܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܡܰܣܪܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܦܪܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܒܛܶܟ̊ܣܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܙܢܰܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܕ̊ܺܝܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥.

ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥܆ ܗܳܝ ܕ̊ܰܒܦܶܣܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܫܰܠܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܓ̊ܒܶܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܒ̥ܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܐܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳܗ̈ܬ̥ܳܐ܀

ܕܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܕ̊ܰܩܠܺܝܡܺܝܣ. ܗܳܝ ܕܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢܰܢ ܠܡܶܟ̊ܬ̊ܰܒ̥ ܠܬ̥ܰܚܬ̊܆ ܕ̊ܥܰܠ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܣܪܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ܀

ܕܰ̊ܬ̥ܠܳܬ̊ ܕܶ̊ܝܢ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥܆ ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܫܰܒܽܘܩܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܗܳܘܶܝܢ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܒܳܗ̇ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܒܩܰܕ̊ܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܚܰܕ̥ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܰܕ̥ ܢܳܣܒܺܝ̣ܢ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕܶܐܬ̥ܓ̊ܒ̥ܺܝ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܘܡܰܥܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܒܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܽܘܒ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܐ ܕ̥ܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܳܗ̇ ܡܶܨܛܒܶܐ ܘܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܬ̥ܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܳܝܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܛܶܟ̊ܣܶـ̈ܐ ܕ̥ܥܺܕܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܳܬ̥ܶܒ̥ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܠܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒܬ̊ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ܆ ܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕ̥ܬܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܚܰܝܳܒ ܠܡܶܛܰܪ. ܘܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܙܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܢܳܛܰܪ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܠܰܐܒܳـ̈ܗܳܬ̥ܳܐ ܒܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܺܝܕ̥ܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܘܠܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܳܗ̈ܕܽܘ. ܘܰܕ̥ܡܰܣܠܶܐ ܠܗܶܪ̈ܺܛܺܝܩܽܘ ܡܫܰܡܗܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܰܕ̥ܝܳܗܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܥܰܡܠܳܐ ܘܛܽܘ̣ܪܳܦܳܐ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܰܐܘܶܐ ܘܰܡܒܰܝܬ̊ܶܐ ܠܰܦܠܺܝ̣̈ܓ̥ܶܐ܆ ܘܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܬ̊ܰܘܕܶܐ. ܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥܆ ܐܰܘ ܣܳܟ̥ ܚܰܝܳܒ ܕ̊ܢܺܐܡܰܪ: ܕ̊ܰܡܫܰܥܒܰܕ̥ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܣܪܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܠܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦܠܳܐ ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܨܶܝܢ ܕ̊ܰܢܩܰܛܪܓ̥ܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܳܪܰܥ ܒܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܘܕ̥ܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܳܬ̥ܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬܠܳܬ̥ ܫܳܥܺܝ̣̈ܢ܆ ܥܳܐܶܠ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗ̇ܕܽܘ̇ܣ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܠܩܰܪܝܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܩܽܘ̣ܒܥܽܘ̇ܢܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܡܰܠܒܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܽܐܘܪܳܪܳܐ ܬ̥ܰܚܬ̊ܳܝܳܐ ܘܦܽܘܕ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܣܳܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܰܨܢܰܦܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܠܳܒ̥ܶܟ̥ ܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܪܶܟ̥ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܕ̥ܥܰܡܶܗ ܡܺܝܛܪ̈ܽܘܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ܆ ܘܒܳܪܟ̊ܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܩܰܪܝܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܠܰܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ ܘܠܽܐܘܚܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܡܺܝ̣ܪ܆ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܠܰܢ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܒܳܪܶܟ̥ ܗܽܘ ܩܰܪܝܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܫܳܠܶܡ ܐܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܐܢܳܐ. ܘܰܡܩܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܬ̊ܳܐ ܒܶܗ ܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗ̇ܕܽܘ̇ܣ ܐܰܘ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܕ̥ܶܒܚܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ܆ ܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܠܶܗ ܠܩܰܪܝܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܒܓ̥ܰܘܶܗ ܕ̊ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܨܢܰܦܬ̊ܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܐܰܘ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̥ܦܩܶܕ̥ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ܆ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܦܰܪܫܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘܳܐ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܫܰܡܶܫ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܦܩܶܕ̥܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܦܺܝ̣ܢ ܒܳܗ̇ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ. ܚܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ܆ ܐܚܪܺܢܳܐ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܐܰܩܽܘ̇ܠܽܘ̇ܬܺܝܰܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܣܳܝܡܺܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܘ ܦܳܩܕ̊ܺܝܢ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܘܶܝܢ ܠܒܺܝ̣ܟ̥ܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܒܛܶܟ̊ܣܶܗ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܘܰܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܠܳܒܶܟ̥ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܘܬ̊ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܘܡܰܚܬ̥ܺܝ̣ܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܰܟܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟܣܺܝܽܘ̇ܣ: ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܶܢ ܚܰܕ̥ ܦܽܘ̣ܡ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ܀


ܛܶــܟ̊ـܣܳܐ

ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ[1]

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܠܶܗ ܠܩܰܪܝܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܐܰܣܛܰܠ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܟ̥ܽܘ̣ܡܪܳܝܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘ̣ܩ̈ܢܶܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܰܦ ܠܗܽܘ̇ܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܽܘ̣ܝܳܚܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܒܓ̥ܰܘܶܗ ܕ̊ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܳܐ ܢܣܺܝ̣ܡ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܳܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܥܢܶܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܶܫܟ̊ܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܒܟ̥ܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ܆ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘܗ̈ܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܠܐܺܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܰܣܡܶܟ̥ ܦܰܠܳܚܰܘܗ̈ܝ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܪܽܘܚܩܽܘܕ̥ܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ܆ ܟ̊ܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܳܕ̥ܠܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܡܰܩܶܦ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ:

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܒܦܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܕ̊ܫܰܘܬ̊ܳܦ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܠܚܺܝ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܢ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ܆ ܠܡܶܓ̥ܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܘ̣ ܠܳܟ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܠܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ܆ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܝܠܳܟ̥܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ܆ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝ̣ܩܳܐ

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܦܳܩܶܕ̥ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܠܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̇ܕܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܛܳܥܶܢ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܀

ܚܰܣܝܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܠܰܡ̈ܚܺܝ̣ܠܳܬ̥ܳܐ ܡܰܐܣܝܳܐ ܘܰܠܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܡܰܠܝܳܐ. ܘܰܒܛܺܝ̣ܠ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ܀

ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܳܐ

ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܘܡܰܣܪܚܳܐ ܠܚܰܣܝܳܐ [ܦܠܳܢ] ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕ̥ܽܘ̇ܟ̊ܣܽܘ̇ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܡܒܰܪܰܟ̥ܬ̊ܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ܆ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܡܰܩܶܦ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܣܝܳܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܬ̥ܺܐܬ̥ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܥܽܘ̣ܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܢܰܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܝܟ̥ ܫܽܘ̣ܘܕ̊ܝܳܟ̥ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܓ̥ܠܽܘ̇ܙ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܳܐܠܺܝ̣ܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥. ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܨܠܰܘ̈ܬ̥ܳܐ. ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܦܰܪܩܠܺܝ̣ܛܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬ̊ܰܟ̊ܰܢ ܠܰܢ. ܐܰܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܘ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܰܠ. ܐܳܘ̃ ܠܰܬ̥ܡܺܝ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ ܓ̥ܶܢܣܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ: ܠܡܳܪܝ ܩܠܺܝܡܺܝܣ

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܰܩܠܺܝܡܺܝܣ. ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܥܒ̥ܰܕ̊ܬ̊ ܘܫܰܪܰܪܬ̊܆ ܘܫܰܬ̥ܐܶܣܬ̊ ܠܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬ̥ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܨܰܒܶܬ̊ܬ̊ ܠܰܟ̥ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܥܒ̥ܶܕ̈ܝ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒܬ̊ ܠܗܶܝܢ ܕ̊ܰܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܢܶܛܪܽܘ̣ܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܆ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܟ̊ܶܢܬ̊ ܠܰܢ ܗܰܘܢܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܰܐܘܕ̊ܰܥܬ̊ ܠܰܢ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܗܰܘ ܛܳܒ̥ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܠܰܒܪܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ ܫܰܕ̊ܰܪܬ̊ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܝܺܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܒܽܘ̣ܝܳܐܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝܳـ̈ܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝܟ̊ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܕ̥ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܘܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܰܠܟ̥ܽܠ ܚܳܙܶܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܝܳܕ̥ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܗܘܳܝܗܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ܆ ܗܘܰܝܶܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒܬ̊ ܡܰܢܗܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܒܝܰܕ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܰܕ̥ܶܡܬ̊ ܬ̊ܰܚܶܡܬ̊ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܨܳܒܶܝܢ ܒܟ̥ܺܐܢܳـ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܘܥܳܒܕ̊ܺܝ̣ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܢ܆ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܐܘܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܓ̥ܒܰܝܬ̊ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕ̊ܰܫܦܰܪ ܠܳܟ̥ ܒܝܰܕ̥ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܰܚܢܽܘ̇ܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܙܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶـ̈ܐ ܫܰܢܺܝܬ̊܆ ܗܰܘ ܕ̊ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܛܰܟ̊ܶܣܬ̊ ܒܒܶܝܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪܳܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܪܰܝܬ̊ ܕ̊ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ̥ ܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢ ܘܰܢܗܰܕ̊ܪܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܘܕ̥ܺܝܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܫܒ̥ܰܩܬ̊ ܠܒܶܝܬ̥ ܡܰܩܕ̊ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪܳܡܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪ̈ܡܝܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܒܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܨܰܒܶܬ̊ܬ̊ ܘܗܰܕ̊ܰܪܬ̊܆ ܒܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܠܡܶܫܬ̊ܰܒܳܚܽܘ̣ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ܆ ܘܰܐܫܘܺܝܬ̊ ܕ̊ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܠܥܰܡܳܟ̥܆ ܐܰܢܗܰܪ ܘܰܐܫܽܘ̇ܕ̥ ܣܰܟ̊ܽܘܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܰܐܫܠܶܡܬ̊ ܠܰܒܪܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܗܰܒ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܰܚܫܰܒܬ̥ܳܐ܆ ܓ̊ܰܢ̱ܒܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܚܕ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܠܡܶܥܒܰܕ̥ ܟܽ̊ܠܗܶܝܢ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܗܰܒ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܺܝܗܶܒ ܠܰܚ̈ܣܰܝܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܕܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܩܰܕ̊ܫܳܐ ܠܳܟ̥܆ ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ̥܆ ܠܰܡܡܰܠܠܽܘ̣ܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܠܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܆ ܠܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܘܫܰܦܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܫܶܐܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪ̈ܺܝ̣ܨܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܠܶܒܳܐ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܳܐ܆ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܰܕܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܺܝ̣ܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܰܝܬ̊ ܠܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܘܕ̥ܰܢܩܽܘ̇ܡ ܒܪܺܝܫܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܶܕ̥ܠܳܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܡܶܫ ܠܳܟ̥ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܗܰܒ ܕ̊ܢܶܬ̥ܚܙܶܐ ܠܶܗ ܦܰܪܨܽܘ̇ܦܳܟ̥܆ ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܳܟ̥ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܙܗܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬ̥ܳܐ܆ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܶܗ ܕ̊ܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ̥ܬ̊ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܫܰܠܛܳܐ܆ ܠܡܶܫܪܳܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܫܰܟ̊ܶܢܬ̊ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܫ̈ܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܠܡܶܫܦܰܪ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܫܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܒܚܽܘ̣ܒܳܐ܆ ܒܺܝ̣ܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܡܰܪܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܠܶܒܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ܆ ܟܰܕ̥ ܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬ̥ܐܶܒܶܠ ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܣܰܟ̥ܠܺܝ̣ܢ܆ ܘܢܳܬ̥ܶܦ ܠܗܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܩܰܪܶܒ ܠܳܟ̥ ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܰܨܠ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܒܪܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕ̊ܳܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܕ̊ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ܆ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܚܰܣܝܳܐ:

ܐܺܝܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ [ܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ ܬ̊ܳܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܺܝܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ [ܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ܀ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܕܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ ܕ̥ܩܰܕ̊ܡܰܬ̥ ܐܶܫܬ̊ܰܡܗܰܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ ܐܰܘ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܳܐ ܚܳܬ̥ܶܡ ܠܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܒܰܟ̥ܪܳܬ̥ܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܰܕ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܚܰܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܬ̥ܳܐ ܡܰܘܬ̊ܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ܆ ܘܡܰܥܛܦܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܶܢܽܘ̇ܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܘܡܰܚܬ̥ܺܝܢ ܠܶܗ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܩܳܥܶܐ ܟܽܠܶܗ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ܀

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̊ ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕ̥ܰܘܺܝܕ̥ ܒܰܫܪܪܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘ̇ܟ̥ ܡܶܢܶܗ. ܕ̊ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ̥ ܐܰܘܬ̊ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܟ̥ ܗ̄܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ:

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̥ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ̥ܥܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܓ̊ܰܢܳܒ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܓ̥ܰܝܳܣܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܪܳܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܥܳܢܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܦ̊ܳܬ̥ܰܚ ܠܶܗ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܘܥܳܢܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܥܶܪ̈ܒ̊ܰܘܗ̱ܝ ܩܳܪܶܐ ܒ̥ܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܡܰܦ̊ܶܩ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܳܐ ܕ̥ܰܐܦ̊ܶܩ ܥܳܢܶܗ܆ ܩܕ̥ܳܡܶܝܗ̇ ܐܳܙܶܠ܆ ܘܥܶܪ̈ܒ̊ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢ ܒ̊ܳܬ̥ܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܢ ܩܳܠܶܗ. ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܥܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕ̊ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܦ̥ܶܠܶܐܬ̥ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܽܘܒ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܰܪܥܶܗ ܕ̊ܥܳܢܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܰܘ܆ ܓ̊ܰܢܳܒ̥̈ܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܓ̥ܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܰܪܥܳܐ܆ ܘܒ̥ܺܝ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܢܺܚܶܐ܆ ܘܢܶܥܽܘ̇ܠ ܘܢܶܦ̊ܽܘ̇ܩ ܘܪܶܥܝܳܐ ܢܶܫܟ̊ܰܚ. ܓ̊ܰܢܳܒ̥ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܢܶܓ̥ܢܽܘ̇ܒ̥ ܘܰܕ̥ܢܶܩܛܽܘ̇ܠ ܘܰܕ̥ܢܰܘܒ̊ܶܕ̥. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̊ ܕ̊ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ܆ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ̥ ܥܳܢܶܗ. ܐܰܓ̥ܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܠܰܘ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܶܪ̈ܒ̊ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕ̥ܰܚܙܳܐ ܕ̥ܺܐܒ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ܆ ܫܳܒ̥ܶܩ ܥܳܢܳܐ ܘܥܳܪܶܩ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܕ̥ܺܐܒ̥ܳܐ ܚܳܛܶܦ̥ ܘܰܡܒ̥ܰܕ̊ܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܥܳܢܳܐ. ܐܰܓ̥ܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܥܳܪܶܩ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܓ̥ܺܝ̣ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܒ̥ܛܺܝ̣ܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܳܢܳܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕ̥ܺܝܠܝ ܘܡܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝܠܝ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܝܳܕ̥ܰܥ ܠܺܝ ܐܳܒ̥ܝ ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐܒ̥ܝ ܘܢܰܦ̥ܫܝ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܚܠܳܦ̥ ܥܳܢܳܐ. ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܐܳܦ̥ ܥܶܪ̈ܒ̊ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܡܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘ̣ܢ ܩܳܠܝ ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܥܳܢܳܐ ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܚܕ̥ܳܐ ܘܚܰܕ̥ ܪܳܥܝܳܐ[2]܀

اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ الْخِرَافِ بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ. وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَهُوَ رَاعِي الْخِرَافِ. لِهَذَا يَفْتَحُ الْبَوَّابُ وَالْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَيَدْعُو خِرَافَهُ الْخَاصَّةَ بِأَسْمَاءٍ وَيُخْرِجُهَا. وَمَتَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ الْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا وَالْخِرَافُ تَتْبَعُهُ لأَنَّهَا تَعْرِفُ صَوْتَهُ. وَأَمَّا الْغَرِيبُ فلاَ تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ». هَذَا الْمَثَلُ قَالَهُ لَهُمْ يَسُوعُ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مَا هُوَ الَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً: «ﭐلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ. جَمِيعُ الَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ وَلَكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ. أَنَا هُوَ الْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعًى. اَلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ. أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ. وَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَجِيرٌ وَلَيْسَ رَاعِياً الَّذِي لَيْسَتِ الْخِرَافُ لَهُ فَيَرَى الذِّئْبَ مُقْبِلاً وَيَتْرُكُ الْخِرَافَ وَيَهْرُبُ فَيَخْطَفُ الذِّئْبُ الْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا. وَﭐلأَجِيرُ يَهْرُبُ لأَنَّهُ أَجِيرٌ وَلاَ يُبَالِي بِالْخِرَافِ܀

أَمَّا أَنَا فَإِنِّي الرَّاعِي الصَّالِحُ وَأَعْرِفُ خَاصَّتِي وَخَاصَّتِي تَعْرِفُنِي كَمَا أَنَّ الآبَ يَعْرِفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ الآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَنِ الْخِرَافِ. وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ الْحَظِيرَةِ يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْضاً فَتَسْمَعُ صَوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِدٌ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܩܰܬ̥ܽܘ̇ܠܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ܆ ܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܠܳܒܶܟ̥ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܰܡܩܺܝ̣ܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܘܠܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ. ܘܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܒܶܟ̥ ܩܰܬ̥ܽܘ̇ܠܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܘܰܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܳܒܶܟ̥ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܒܛܶܟ̊ܣܶܗ. ܘܰܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܠܳܒܶܟ̥ ܒܳܗ̇ ܒܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ. ܘܡܰܙܥܩܺܝ̣ܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ̥ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܩܺܝ̣ܢܬ̊ܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܬ̊ܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܢܫܰܕ̊ܰܪ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܶܫܬ̊ܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܟ̊܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ. ܘܟ̥ܰܕ̊ ܬ̊ܽܘܒ̥ ܙܒܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܘܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܐܳܡܰܪ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ ܠܶܗ ܠܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܢܫܰܕ̊ܰܪ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܶܫܬ̊ܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܟ̊܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܶܢ ܢܳܣܶܒ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܰܡܥܰܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܒܕ̥ܰܪܓ̥ܶܗ܆ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܰܘܣܦܺܝ̣ܢ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܢܫܰܕ̊ܰܪ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܶܫܬ̊ܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ̊܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝ̣ܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܝܰܗ̱ܒ̥ܘ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܫܠܳܡܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ. ܘܚܳܬ̥ܶܡ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܶܗ܆ ܒܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̣̈ܢ ܘܡܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܦܺܝ̣ܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ

 

 [1] ”ܘܶܐܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̇ܦܳܐ ܠܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܩܥܰܕ̥. ܐܶܠܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܫ ܛܶܟ̊ܣܶܗ. ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܕ̊ܒܰܣܝܳܡ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ̣. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̣ܢܳܗܕܽܘ̇ܣ܆ ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܳܝܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ. ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܘ ܠܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ . ܟ̊ܶܢ ܢܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ: ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܟ̊ܶܢ ܢܙܰܝܚܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̣̈ܢ ܒܰܐܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ. ܟ̊ܶܢ ܩܳܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ. ܟ̊ܶܢ ܢܨܰܠܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܢܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܢܶܠܒܽܘ̇ܟ̥ ܗܽܘ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܥܰܡ ܩܰܪܝܳܐ ܒܡܽܘ̣ܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܚܰܕ̥ ܒܛܶܟ̊ܣܶܗ. ܘܟ̥ܶܢ ܢܥܰܠܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܪܺܝܫ ܣܽܘ̇ܢܳܕܽܘ̇ܣ: ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܟ̥“ (ܒܪ ܥܒܪܝܐ܆ ܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܕ̄ 52).

[2] ܝܘܚܢܢ 10: 1-16.