13- طقس تقليد الصليب المقدس

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܬ̥ܽܘ̣ܠܒܳܫ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܰܦ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܐܰܘ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܳܟ̥ ܢ̇ܕ̥ܰܩܰܪ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܢ ܗ̄ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ̥ ܢܕ̥ܽܘ̣ܫ ܠܣ̈ܳܢܐܰܝܢ܀ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬ̊ܳܬ̥ܰܢ ܬ̊ܟ̥ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ ܗ̄ ܐܳܦ̥ܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕ̊ܢ̣ܶܦ̥ܪܩܰܢ ܀ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܦ̥ܪܰܩ̣ܬ̊ܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝܢ ܗ̄ ܘܰܐܒ̥ܗܶܬ̊ܬ̊ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܢ܀ ܫܰܒ̊ܰܚ̣ܢܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܘܠܰܫܡܳܟ̥ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܢܰܘܕ̊ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܳܟ̥ܶܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܟ̥ܽܠ ܡܰܢ ܕ̊ܰܐܘܕ̊ܺܝ̣ ܒ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܕ̥ܳܚܠܺܝ̣ܢܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢܽ ܗ̱ܘ. ܙܰܝܢܶܗ ܪܰܒ̊ܳܐ ܠܒܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢܰܢ ܘܒܶܗ ܟ̊ܽܠܰܢ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝܢܰܢ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܐܳܚܕ̊ܺܝܢܰܢ ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܟ̊ܽܠܝܽܘ̇ܡ. ܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܘܪܶܬ̥ ܠܰܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܰܢ. ܒܶܗ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝܢܰܢ. ܕܡܰܒܗܶܬ̥ ܗܽܘ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܰܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒܶܗ ܚܶܣܢܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܚܶܣܕ̊ܶܗ ܫܽܘ̣ܒܗܳܪܳܐ ܠܰܡܟ̥ܺܝ̣ܪܬ̊ܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܐ ܘܥܶܕ̊ܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

 

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܚܙܰܝܬ̊ܳܝܗ̱ܝ ܠܓ̥ܶܢܣܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܰܒܠܺܝ܆ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܬ̊ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬ̥ܶܦܪܽܘ̇ܩ ܘܰܬ̥ܫܰܘܙܶܒ. ܘܥܰܠܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܫܽܘ̣ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܰܕ̊ܰܪ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܰܢܶܫ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܰܒ̥ܗܶܬ̥ ܠܟ̥ܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܰܠܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܫܰܝܶܢ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ܆ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܫܒܽܘ̇ܩ ܒܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܝܢ܆ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܢܰܛܰܪ ܥܺܕ̈ܬ̥ܰܢ܆ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܪܰܡܪܶܡ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ ܠܳܟ̥ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܓ̥ܶܠܝܳܢܳܟ̥ ܕ̊ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܢܶܣܬ̊ܰܬ̊ܰܪ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢ ܪܽܘ̇ܡܺܝ ܡܕ̥ܺܝܢܰܬ̥ ܡܰܠ̈ܟ̊ܐ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ. ܢܶܚܬ̊ܰܬ̥ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܬ̥ܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ܝ. ܘܶܐܚܕ̊ܰܬ̥݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܆ ܠܟ̥݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܽܗ̱ܘ̣̈ܕ̥ܳܝܶܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ̣܆ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ. ܥܢ̣ܰܘ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇܆ ܕ̊ܪܰܒ̊ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܬ̊ܶܐܚܕ̊ܺܝܘܗ̱ܝ ܗܽܘ̣ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ̥ܝ̱܆ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒ̥ܳܗ̇ ܐܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܗ̄ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܥܳܐ ܠܰܢ܆ ܕ̊ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ̥. ܕ̊ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ̊ܶܐ ܠܣܰܘܦ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ܆ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܠܳܟ̥ ܣ݀ܳܓ̥ܕ̊ܺܝܢ. ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܥܒ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥܆ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓ̊ܳܓ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒ̊ܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܠܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܥ̣ܰܨܪܽܘ̣ܗ̱ܝ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕ̥ܳܝܶܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܡܚܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܛܥ̣ܶܡܘ̱. ܩܰܒ̊ܶܠܬ̥ܶܗ ܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ̥ܬ̥ܶܗ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܣܡܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܟ̥ܽܠ ܡܳܠܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܡܕ̥ܰܒܰܪ ܠܟ̥ܽܠ ܒܰܒܛܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܐܰܓ̊ܶܢ ܘܰܡܠܺܝ ܚܰܝܠܳܟ̥ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ̥ ܘܩܰܕ̊ܶܫܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܘܚܶܣܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܛܳܥܶܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܡܰܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ ܡܶܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ܆ ܢܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ ܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܥܢܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܰܩܕ̥ܳܠܶܗ ܟܰ̊ܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܬ̥ܥܰܛܰܦ [ܦܠܢ] ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ  ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܰܦ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܡܗܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܚܰܘܶܝܢ ܦܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܰܘܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܽܘ̣ܠܒܳܫ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ