تفسير الرسامات (بالسريانية)

ܬ̊ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܪܶܒ̥ܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܆ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܘܫܳܡܥܺܝ̣ܢ

ܬܡܰܪܬ̊ܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ̥ܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܺܝܕ̥ܳܐ ܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘ̇ܠܺܝܛܳܐ ܕ̥ܡܺܝܦܰܪܩܰܛ ܡܕ̥ܺܝܢܰܬ̥ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕ̥ܰܒܒܶܝܬ̥ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ

ܢܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܚܰܕ̥ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܳܐ

ܦܽܘ̣ܫܳܩܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܕ̊ܥܰܠ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ

ܐܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܕ̊ܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ

 

 

ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܒܗܬ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳܐ ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܡܶܟ̥ܬ̊ܰܒ̥ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܟ̊ܳܗ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ.

ܩܰܕ̥ܡܳܝܰܬ̥ ܬ̊ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܪܶܒ̥ܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܆ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܘܫܳܡܥܺܝ̣ܢ.

 

ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܩܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܟ̥ܡܰܢ ܕ̊ܰܢܩܰܒܠܽܘ̣ܢ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ܘܟ̥ܳܗܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܶܚܬ̊ܰܬ̥ ܡܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܗܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܳܘ̃ ܐܰܚ̈ܐ ܪ̈ܚܺܝ̣ܡܶܐ ܕܫܽܘ̣ܚܠܳܦ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܚܠܦܽܘ̣ܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܒܪܺܝ̣ܢ ܘܰܡܫܰܢܶܝܢ ܡܶܢ ܥܝܳܕ̥̈ܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܘܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܫܳܠܚܺܝ̣ܢ ܘܡܳܪܩܺܝ̣ܢ ܘܫܳܕ̥ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܚܬ̥ܳܐ ܘܨܳܐܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܳܕ̥̈ܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܝܢ ܒܰܬ̥ܝܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܕ̥ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝ̈ܳܐ ܘܕܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒܗܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܶܪ̈ܓ̊ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܫܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘ̣ܬ̥ܚܳـ̈ܬ̥ܶܐ ܪ̈ܰܝܽܘܓ̥ܬ̥ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܒܰܚܙܳܝܳܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܘܰܛܥܳܡܬ̥ܳܐ ܘܓ̥ܶܫܬ̥ܳܐ܆ ܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܦܶܝܢ ܚܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܝܢ ܘܡܳܪܩܺܝ̣ܢ ܓ̊ܡܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܝܰܨܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܶܚܡܰܬ̥ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܘܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠ ܫܳܥ ܒܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܙܰܗܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܬ̊ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܡܕ̥ܰܡܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܡܰܨܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܳܟ̊̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܰܢܕ̥ܰܡܽܘ̇ܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝܘ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܰܩܰܢܘ. ܘܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܝܰܩܰܪܘ. ܡܰܠܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܙܰܗܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܘܰܒܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܰܟ̥ܪܺܝ̣ܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓ̥ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳـ̈ܬ̊ܶܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܰܐܚܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܰܠܒܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ: ܠܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܒ̥ܰܕ̥ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܗܰܕ̊ܪܺܝ̣ܢ ܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܒܬ̥ܰܨܒ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̣̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܓ̊ܶܝܪ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܕ̊ܶܒܚܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܽܘܪܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܣܽܘܡܳܩܬ̊ܳܐ ܘܕ̥ܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܓ̥ܕܰܝ̈ܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܒܩܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ̥ܠܳܐ ܒܽܘ̣ܚܳܢܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܟ̊ܡܳܐ܆ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܘ ܥܰܠ ܕ̊ܶܒ̈ܚܶܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܕ̊ܶܒܚܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܡܪܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ. ܥܰܠ ܒܽܘ̣ܚܳܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܬ̊ܺܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܬ̥ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ. ܠܗܰܠ ܓ̊ܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܠܛܶܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܗ̱ܝ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ܆ ܠܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܕ̥ܳܚܩܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܥܰܠ ܓ̊ܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ: ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܓ̊ܰܒܪܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒܶܗ ܡܽܘ̣ܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ̥ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ[1]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܡܰܢ ܕ̊ܨܳܒܶܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܐ܆ ܢܶܒܩܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܘܰܢܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܟ̥ܣܰܝ̈ܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܓ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܚܓ̥ܺܝ̣ܪ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܟ̥ܢܽܘܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ[2]. ܘܝܽܘ̣ܠܦܳܢܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܠܶܦ: ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܡܰܚܓ̊ܰܪ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܡܶܥܰܠ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܟ̥ܬ̥ܰܒ̥ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܘܺܝ̣ܪ܆ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ[3]. ܘܡܳܪܰܢ ܡܳܪܶܗ ܕ̊ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܰܠܶܦ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܘܺܝ̣ܪ ܒܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕ̥ܢܶܚܙܶܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܣܪܳܡ܆ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ[4]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܣܰܘܩܶܗ ܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܺܝ̣ܚܳܢܶܐ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܰܝ̈ ܚܰܫ̈ܐ܆ ܠܒܰܪ ܢܟ̥ܰܬ̊ܰܪ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܟ̥ܬ̥ܰܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܣܪܺܝ̣ܥܳܐ ܐܶܕ̥ܢܶܗ܆ ܢܶܬ̥ܪܰܚܰܩ ܡܶܢ ܕ̊ܶܒܚܳܐ[5]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܘܕ̊ܰܥ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܩܳܒܝܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬ̥ܶܗ ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܚܶܩ ܡܶܢ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܬ̥ܒܺܝ̣ܪܳܐ ܐܺܝ̣ܕܶܗ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܒܒܶܝܬ̥ ܡܰܫܟ̊ܰܢܙܰܒ̥ܢܳܐ[6]. ܘܰܒܪܶܗ ܕ̊ܰܐܒܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܡܰܠܶܦ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܦܺܝ̣ܣܳܐ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܰܬ̥ܒܺܝ̣ܪܳܐ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܢܟ̥ܰܗܶܢ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ̥ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܙܥܽܘ̇ܪ ܒܩܰܘܡܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ̥ܩܪܶܐ ܠܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ[7]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕ̊ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܦܳܩܶܕ̥: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܙܥܽܘ̇ܪܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܠܺܝ̣ܨ ܝܰܨܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܒܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܢܬ̥ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܓ̊ܒܺܝ̣ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܢܶܣܬ̊ܠܶܐ ܡܶܢ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ[8]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܙܰܗܰܪ܆ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܬ̊ܰܚܦܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܚܰܘܪܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܩܶܐ ܒܫܽܘ̣ܦܪ̈ܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܫܰܡܶܫ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܕ̊ܓ̥ܰܪܒܳܢܳܐ ܢܶܦܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܟ̊ܢܽܘܫܬ̊ܳܐ[9]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܓ̥ܪܶܒ̥ ܒ̊ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܓ̥ܰܪܒܳܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܕ̥ܪܽܘ̇ܟ̥ ܒܕ̥ܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܕ̥ܳܚܶܩ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܰܚܙܳܙ[10]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܛܳܪܶܕ̥ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܡܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܙܥܽܘ̇ܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܡܣܰܝܰܒ܆ ܐܰܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܚܰܙܳܙܺܝܬ̥ܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܘܰܠܟ̥ܽܘܣܬ̥ܳܢܳܐ ܡܢܰܟ̥ܪܶܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟ̊ܢܳܐ[11]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܢܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܶܗ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܐܰܝܟ̥ ܟ̊ܽܘܣܬ̥ܳܐ ܝܽܘ̣ܩܪܳܐ ܕ̥ܡܰܪ̈ܢܝܳܬ̥ܳܐ ܘܡܳܡܽܘ̇ܢܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܚܕ̥ܳܐ ܐܶܫܟ̊ܶܗ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܰܢܫܰܡܶܫ[12]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܡܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܟ̥ܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ̥ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܕ̊ܰܢܟ̥ܰܗܶܢ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܪܫܳܠ ܠܳܐ ܡܩܰܒ̊ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ[13]. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܡܰܪܫܶܠ ܐܺܝ̣ܕܰܘܗ̱̈ܝ ܒܦܽܘ̣ܠܚܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈ ܕ̊ܢܶܣܬ̊ܰܟ̊ܰܠ܆ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܪܳܙܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܶܡ̈ܝ ܐܶܬ̥ܟ̊ܬ̥ܶܒ̈ܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܛܶܠܳܠܳܐ ܘܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܰܚܠܳܦ ܓ̊ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܣܺܝ̣ܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܫܶܦ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢ܆ ܕ̊ܰܚܦܺܝ̣ܛܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ܆ ܘܠܰܘ ܡܰܗܡܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܡܒܰܣܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܕ̥ܺܝܩܽܘ̣ܢ ܒܰܩܕܽܘ̇ܫܩܽܘ̣ܕ̥ܫܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܕ̊ܥܽܘ̣ܢ ܘܢܶܬ̥ܰܥܗܕ̊ܽܘ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܕ̊ܰܠܟ̥ܰܣ̈ܝܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܒܳܨܶܐ ܘܰܒܚܽܘ̣ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܚܳܐܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥[14]. ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܶܗ ܕܶܝܢ ܕ̊ܟ̥ܳܗܢܳܐ ܢܳܛܪ̈ܳܢ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܡܰܠܰܐܟ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ[15]. ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܗ ܕ̊ܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̊ ܕ̊ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܡܰܠܰܐܟ̥ܶـ̈ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܢܳܛܪܺܝ̣ܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܒܕ̊ܺܝ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝ̣ܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܫܰܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܢܶܛܪܽܘ̣ܢ ܘܰܢܫܰܡܠܽܘ̇ܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܰܬ̥ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܕܢܶܛܪܕ̥ܽܘ̣ܢ ܒܝܰܕ̥ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܠܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܘܰܢܬ̥ܰܪܨܽܘ̣ܢ ܒܝܰܕ̥ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܚܳܝܪܺܝ̣ܢ ܘܰܒܗܽܘ̇ܢ ܡܡܰܪܶܝܢ. ܘܢܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ ܘܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥: ܕ̊ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܫܡܳܐ ܕ̥ܡܳܪܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ. ܕ̊ܠܶܗ ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ̊܆ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝ̣ܡܳܟ̥܆ ܥܽܘ̇ܠ ܠܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܳܟ̥[16]. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܡܰܗܡ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬ̥ܚܙܶܝܢ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܩܪܺܝܘ܆ ܫܳܡܥܺܝ̣ܢ ܗܳܝ ܕ̊ܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢ̈ܐ[17]. ܘܰܚܠܳܦ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ: ܘܳܝܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܐ܆ ܒܶܟ̥ܝܳܐ ܘܚܽܘ̣ܪܳܩ ܫܶܢ̈ܐ ܝܳܪܬ̊ܺܝ̣ܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ̥ ܚܰܙܩܺܐܶܝܠ ܩܰܕ̊ܶܡ ܐܰܠܶܦ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܕܟ̥ܳܗܢܳܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܰܬ̊ ܕ̊ܰܘܩܳܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ܆ ܕ̊ܢܶܩܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܢܶܩܕ̊ܽܘ̇ܡ ܘܢܰܘܕ̊ܰܥ ܥܰܠ ܥܳܩܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝ̈ܕ̥ܳܢ[18]. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܝܬ̊ ܠܶܗ ܕ̊ܢܰܡܶܕ̥ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܐܶܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܬ̥ܺܐܒܰܕ̥ܝ ܡܶܢ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܒܚܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܒܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̊ ܕ̊ܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ ܢܶܒܚܽܘ̇ܪ ܘܰܢܬ̥ܰܪܶܨ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܠܣܰܓܺ̊ܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܪܺܝܫܳܐ ܫܟ̥ܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܣܰܟ̥ܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܒܚܽܘ̇ܪ ܘܰܢܟ̥ܰܘܶܢ ܒܢܰܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܕܥܶܗ ܘܕ̥ܰܗܘܳܐ ܡܦܳܣ ܒܨܶܒ̈ـܘܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܰܢܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬ̥ܗܰܦܟ̥ܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝ̣ܢ. ܘܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܰܗܘܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܛܳܒ ܚܠܺܝ̣ܡܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܽܠܡܰܢ ܕ̊ܬ̥ܳܒܰܥ ܠܶܗ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ[19]. ܕ̊ܠܳܐ ܒܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܶܗ ܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܶܣܬ̊ܒܰܪܝ. ܘܕ̥ܰܗܘܳܐ ܡܝܰܬ̊ܰܪ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬ̥ܚܽܘ̇ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ̥ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܰܘܟ̊ܒܶـ̈ܐ. ܣܢܺܝ̣ܩ ܕ̊ܶܝܢ ܘܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܗܺܝ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܕ̊ܽܘ̣ܡܝܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕ̥ܢܶܣܰܒ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܫ̈ܐ ܘܥܳܩܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܡܫܰܥܒܕ̥ܺܝ̣ܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܘܥܰܠ ܕ̊ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩ. ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܠܰܡ ܕ̊ܬ̥ܶܐܣܪܽܘ̣ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝ̣ܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ[20]. ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺ̊ܝ̣ܢ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܠܡܺܐܪܰܬ̥ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܡܶܫܬ̊ܰܕ̊ܪܺܝܢ[21]. ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܫܳܐ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܗ̇ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܗ̇. ܠܳܐ ܕ̥ܰܗܒܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܡܗܰܝܡܰܢ ܟ̊ܳܗܢܳܐ ܘܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܪܰܒܰܬ̥ ܒܰܝܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܨܶܒ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܗܽܘ̣̈ܠܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܓ̊ܽܘ̣ܫܡܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ܆ ܓܽܘ̣ܫܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ[22]. ܘܟ̥ܽܠܰܢ ܗܰܕ̊ܳܡܶـ̈ܐ ܚܢܰܢ ܕ̊ܰܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ܆ ܕ̊ܰܢܕ̥ܰܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܓ̥ܽܘ̣ܫܡܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܢܠܰܚܶܡ ܒܳܗ̇ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܘܗ̱̈ܝ. ܕ̊ܕ̥ܰܠܡܳܐ ܠܩܺܝܢܕ̊ܽܘܢܽܘ̇ܣ ܪܰܒ̊ܳܐ ܢܶܫܪܰܟ̥. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܗܰܕܳܡ̈ܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܦܰܣܶܩ ܘܡܰܘܒܶܕ̥ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܢ ܓܶ̊ܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܺܝܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܕ̥ܺܝ̣ܢ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̣̈ܛܶܐ ܘܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܘܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܡܕ̥ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ܆ ܟ̊ܡܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ܆ ܥܰܠ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܬ̥ܰܩ̈ܢܶܐ ܣܢܺܝ̣ܩ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܗ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܐ ܕ̥ܟ̥ܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܬ̥ܗܰܦܟ̥ܺܝܢ܆ ܨܶܒ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܓ̊ܥܶܠ̈ܝ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܢܕ̥ܰܒܪܽܘ̣ܢ. ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܢܣܰܒ̥ܘ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̥ܶـ̈ܐ ܘܠܳܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̥ܶـ̈ܐ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܐܰܡܪܰܬ̥: ܕ̊ܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܬ̥ܶܫܪܽܘ̇ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܬ̥ܶܐܣܪܽܘ̣ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝ̣ܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ[23]. ܐܺܝ̣ܬ̊ ܕܶܝܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܕ̥ܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܢܶܐܣܪܽܘ̣ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܰܓ̥ܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܐܳܣܪܺܝ̣ܢ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܰܣܽܘ̣ܪܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܳܣܰܪ ܘܥܳܒܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕ̊ܢܶܐܣܪܽܘ̣ܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܠܬ̥ܰܚܬ̊܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܫܰܪܰܪ. ܐܶܡܰܪ ܓܶ̊ܝܪ: ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܬ̥ܶܫܒܩܽܘ̣ܢ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܢܶܫܬ̊ܰܒܩܽܘ̣ܢ܆ ܘܡܰܢ ܕ̊ܬ̥ܶܐܚܕ̊ܽܘ̣ܢ܆ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ܺܝܢ[24]. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܗ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܐ ܥܺܝ̣ܪ ܘܰܐܝܟ̥ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ ܠܟ̥ܽܠܕܽܘܟ ܡܰܗܦܶܟ̥ ܚܝܳܪܶܗ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܢܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܣܰܓܺ̊ܝ̈ܐܶܐ. ܘܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܗ ܕ̊ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܰܝܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܒܟ̥ܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܰܐܕܰܡܽܘ̇ܣ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܘܶܐ ܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܓ̊ܰܒܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܬ̥ܶܫܬ̊ܟܰܚܝ ܒܶܗ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܠܚܳܐ ܘܢܶܒܠܰܥ ܡܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܘܬ̊ܳܐ. ܢܰܦܫܶܗ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܟ̥ܳܗܢܳܐ܆ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̣ܩܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܫܶܡܫܳܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܰܦܪܓ̥ܳܐ. ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܬ̥ܶܫܒܩܺܝܘܗ̱ܝ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘܕ̥ܫܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܐܺܝܳܠܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܨܶܐ ܕ̥ܢܺܐܡܰܪ: ܗܳܝ ܕ̊ܚܰܝ ܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ[25]. ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕ̊ܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܳܝ ܕ̊ܶܒܚܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܒ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕ̥ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܢܶܬ̥ܚܰܫܰܒ ܕ̊ܥܰܠ ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩ ܘܰܟ̥ܡܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܬ̥ܚܰܫܒܘ ܕ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝ̣̈ܕܰܝܳܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܰܗܘܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠ̈ܐ ܡܡܰܠܠܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܟ̥ܡܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ̥ܰܗܘܳܬ̥ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕ̊ܰܠܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܘܝܰܬ̥. ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܐ ܓ̥ܶܝܪ ܒܗܰܘ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ ܟ̊ܳܗܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܡܶܬ̥ܡܠܶܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܕ̊ܳܝܠܺܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܘܢܳܚܬ̊ܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕ̊ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܓ̊ܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܥܺܝܘ܆ ܕ̊ܰܚܙܰܘ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܕܶܒܚܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܡܰܠܰܐܟ̥ܶـ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܥܛܺܝ̣ܦܺܝܢ ܐܶܣܛ̈ܠܶܐ ܕ̥ܡܰܦܪ̈ܓ̥ܳܢ ܘܰܚܕ̥ܺܝ̣ܪܺܝܢ ܠܦܳܬ̥ܽܘܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܡܰܪܟ̊ܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܠܚܳܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܠܰܡ ܕ̊ܡܶܠܚܳܐ ܬ̥ܶܦܟ̊ܰܗܝ܆ ܒܡܳܢܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܡܠܰܚ܆ ܠܡܶܕ̊ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܙܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܬܕ̥ܶܐ ܠܒܰܪ ܘܬ̥ܶܬ̥ܕ̥ܺܝܫܝ ܡܶܢ ܐܢܳܫܳܐ[26]. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕ̥ܡܶܠܚܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܢܰܛܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܡܰܠܚܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܣܳܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܢܰܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܪܟ̊ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܦܰܩܶܕ̥ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܘܳܐܡܰܪ: ܕ̊ܙܳܕܶܩ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܐܰܝܟ̥ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ[27]܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܒܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܡܬ̥ܳܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ[28]܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ[29]܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܓ̥ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ[30]܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܰܟ̥ܦܳܐ[31]܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ̥ܺܐܢܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܒܶܟ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢܟ̊ܽܠ ܪ̈ܓ̥ܺܝܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈ܢ܆ ܟ̊ܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕ̥ܰܒܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܛܰܟ̊ܰܣ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܓܽ̊ܘ̣ܥܠܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܗܰܝܡܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟ̊ܺܐܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ̊ܰܐܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܰܐܢ̱ܬ̊ ܐܰܣܠܺܝܬ̊ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܝ ܘܰܐܒܣܺܝܬ̊ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܠܶܝܟ̥ ܘܶܐܕ̥ܚܩܳܟ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܘ ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܘ ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܘ܆ ܘܫܰܡܶܫܘ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܣܛܽܘ̇ܢ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܡܰܠܟ̊ܳܝܬ̊ܳܐ. ܢܶܕ̊ܰܥ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܐ ܩܳܪܶܒ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬ̥ܒܰܩܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܠܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܕ̊ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ. ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܒܰܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܰܕ̥ܽܘ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܐܶܬ̥ܥܰܗܕ̥ܘ ܕ̊ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܬ̊ܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܩܳܢܽܘ̇̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ: ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܢܰـ̈ܘܳܬ̥ܶܗ. ܬ̊ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣̈ܠܶܐ ܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܕ̊ܰܐܚܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܺܐܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܛܺܝ̣ܠ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܕ̥ܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܟܚܽܘ̣ܢ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘ ܒܝܽܘ̣ܠܦܳܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܚܠܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܟ̊ܳܣܽܘ̣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܚܪܶܝܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܡܚܰܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܣܒܽܘ̣ܢ ܪ̈ܶܒܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܠܽܘ̣ܢ ܒܰܩܨܳܨܳܐ܆ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܠܽܘ̣ܢ ܥܰܪ̈ܳܒܶܐ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܥܪܒܽܘ̣ܢ ܒܐ̱ܢܳܫ[32]. ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܚܰܫܚܽܘ̣ܢ ܒܪܰܘܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܒܙܳܢܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܬ̊ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܢܕ̥ܺܝ̈ܕ̥ܳܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܰܪ̈ܓ̊ܙܳܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܚܰܫܚܽܘ̣ܢ ܒܕܰܓ̊ܳܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܓ̥ܰܢܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܽܠ ܬ̊ܶܓ̥ܡܳܐ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܡܝܰܬ̊ܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܺܝܒ ܢܶܦܪܽܘ̇ܥ܆ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܬ̥ܶܚܛܽܘ̇ܢ ܘܰܬܥܺܝܩܽܘ̣ܢ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬ̥ܚܬ̥ܶܡܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ[33]. ܘܬ̥ܰܘܒܕ̥ܽܘ̣ܢ ܓ̊ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܕ̥ܰܢܛܺܝ̣ܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܓ̥ܪܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܦܽܘ̣ܢ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕ̥ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܕ̥ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܢܶܚ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܒܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܒܠܽܘܚ̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܺܝܢ ܩܡܺܝ̣̈ܥܶܐ. ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܡܳܪܝܳܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܟ̥ܰܕ ܡܩܰܪܒܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܒ̈ܚܶܐ ܘܫܽܘ̣̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܥܡܕ̥ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܢܗܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܠܥܰܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܗܽܘ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܕܟ̥ܰܝ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܨܠܶܝܢ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ ܘܠܳܐ ܬ̥ܡܰܠܠܽܘ̣ܢ ܬ̊ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܪܚܡܽܘ̣ܢ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܽܘ̇ܕ̥ܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̊ܺܐܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ[34]. ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܰܚܕ̥ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܶܗ ܘܕ̥ܰܒܰܪ ܒܢܰܘܗ̱̈ܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪ[35]. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܒܪܺܝܢ܆ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܰܓ̥ܠܶܐ ܐܰܦ̈ܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[36]. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܕ̥ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܘܰܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܣܳܥܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܬ̥ܶܣܥܪܽܘ̣ܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܳܐ ܒܰܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ ܡܰܟ̥ܪܟ̥ܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ܆ ܒܚܰܘܪܳܐ ܢܰܟ̥ܦܳܐ ܘܰܟ̥ܚܺܝܕ̥ܳܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ. ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܥܰܠ ܟ̊ܰܬ̊ܦܶܗ ܕ̊ܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܛܽܘ̣ܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܓ̥ܶܦ̈ܶܐ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܣܳܥܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܬ̊ܶܥܦܽܘ̇ܢ ܠܢܰܦܫܳـ̈ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܬ̥ܨܰܒܬ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܒܝܰܕ̥ ܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܣܳܥܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܘܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ܆ ܐܳܦ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕ̥ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܙܰܡܢܽܘ̣ܢ. ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̣̈ܒܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܫܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܬ̥ܩܰܪܒܽܘ̣ܢ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܡܳܐ ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘ̇ܣ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝܢ. ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܘ ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܬ̊ܶܬ̥ܪܰܦܽܘ̇ܢ܆ ܘܢܶܬ̥ܓ̊ܰܕ̊ܰܦ ܫܡܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ[37]܆ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܚܰܝܒܽܘ̣ܢ. ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܰܠܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܘܰܠܕܳܘܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܝ ܕ̊ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܗܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܘܰܕ̥ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܕܟ̥ܰܕ̥ ܫܡܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܙܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܗܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬܶܛܪܽܘ̣ܢ ܘܬ̥ܶܥܒܕ̥ܽܘ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܬ̥ܩܰܒܠܽܘ̣ܢ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܒܓ̥ܰܠܝܽܘܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܬ̥ܰܓ̥ܥܠܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܰܕ̥ܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܐܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܰܒܠܶܒܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܬ̥ܰܙܥܩܽܘ̣ܢ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܒܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ ܘܰܒܚܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܶܢܶܗ ܟ̊ܽܠ. ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܚܕ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐ ܕ̥ܒ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܝܺܠܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܺܝܠܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܚܰܕ̥ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܣܶܒܰܠܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܠܰܝܬ̊ ܒܳܗ̇ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܡܪܺܝܢ ܛܶܪ̈ܝܰܐܬܺܝܛܶܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܙܰܒ̥ܢܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܒܶܕ̥ܝܳܐ ܕ̥ܽܐܘ̇ܢܽܘ̇ܡܝܰܐܢܽܘ̈. ܘܠܳܐ ܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܐܰܪܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܠܳܐ ܪܳܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܬ̥ܰܚܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܫܳܢܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܰܐܦܽܘ̇ܠܺܝܢܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇: ܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܆ ܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܰܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܕ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܕ̥ܳܐ ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܕ̥ܳܐ ܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ. ܕ̊ܡܶܢܳܗ̇ ܕ̊ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬ̊ܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܘܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̇ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܒܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܕ̊ܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ ܚܰܝܬ̥ܳܐ ܘܝܰܕ̊ܽܘܥܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܩܰܕ̊ܶܡ ܐܶܬ̥ܓ̊ܒܶܠ ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܘܟ̥ܶܢ ܐܰܓ̊ܶܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ̊ܒܶܝܬ̥ ܕܺܝܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ. ܘܠܳܐ ܣܒܰܠ ܫܽܘ̣ܚܠܳܦ̥ܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̣ܙܳܓ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܣܒܰܪ ܐܶܘܛܽܘ̇ܟ̥ܶܐ[38] ܘܝܽܘ̇ܠܝܰܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܠܝܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܰܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܐܰܦܽܘ̇ܠܺܝܢܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ̥ ܠܶܗ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܐܽܘ̇ܠܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܣ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܒ̥ܳܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܐܶܙܕ̊ܰܕ̊ܰܩ ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕ̊ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܪܶܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܟ̥ܪܙܰܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܢܳܕܽܘ̇ܣ ܗܳܝ ܕ̊ܰܒܟ̥ܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܒܪܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܡܒܰܣܰܪ܆ ܕ̊ܚܰܫ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܰܢ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܩܳܡ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܕ̊ܰܢܕ̥ܽܘ̣ܢ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܐܟ̥ܪܶܙܘ ܠܰܢ ܬ̊ܪܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ[39]. ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܠܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܰܐܟ̥ܪܙܰܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܢܳܕܽܘ̇ܣ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܡܳܐܐ ܘܰܬ̥ܡܳܢܬ̊ܰܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗ̈ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܰܢܰܫܘ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢܺܝܰܐ܆ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܩܽܘ̣ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܣ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܡܰܬ̥ ܠܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ. ܡܩܰܒܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܰܒܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܢܫܰܬ̥ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܙܰܟ̊ܳܝܳܐ܆ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܡܰܩܶܕܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܪܪܰܬ̥ ܘܢܶܛܪܰܬ̥. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕܶܝܢ ܘܰܠܣܽܘ̇ܢܢܳܕܽܘ̇ܣ ܕ̊ܒܶܐܦܶܣܽܘ̇ܣ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܢܫܰܬ̥ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܙܥܽܘ̇ܪܳܐ ܘܰܫܕ̥ܳܬ̥ ܠܢܶܣܛܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܝܗ̇ ܩܰܐܠܰܣܛܺܝܢܽܘ̇ܣ[40] ܕܪܽܘܡܺܝ. ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܽܘ̣ܪܺܝܠܽܘ̇ܣ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܒܳܬ̥ܰܪܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܽܘ̇ܣܩܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ ܘܰܟ̥ܢܰـ̈ܘܳܬ̥ܶܗ. ܕ̊ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܝܳܕ̥ܥܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܰܒܳܗ̈ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܢܳܕܽܘ̈܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܒܗܶܝܢ ܒܣܽܘ̇ܢܢܳܕܽܘ̈܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܒܳܬ̥ܰܪܗܽܘ̇ܢ ܢܰܛܪܽܘ̣ܗ̇ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܬ̊ܰܫܘ ܚܠܳܦܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܡܫܰܡܗܳܐܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܐܶܦܣܩܽܘ̇ܦܳܐ ܕ̥ܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܠܺܝܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܪܽܘܡܺܝ܆ ܐܰܢܽܘ̇ܠܺܝܛܽܘ̇ܣ ܕ̊ܪܽܘܡܺܝ܆ ܩܠܺܝܡܺܝܣ ܕ̊ܪܽܘܡܺܝ܆ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܕ̊ܶܐܦܶܣܽܘ̇ܣ܆ ܛܺܝܛܽܘ̇ܣ ܕܰܩܪܺܝܛܺܝ܆ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ[41]܆ ܦ̊ܽܘ̇ܠܺܝ̣ܩܰܪܦ̊ܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܙܡܽܘܪܢܰܐ܆ ܕܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕܰܐܬ̊ܺܝܢܶܣ܆ ܐܺܝ̣ܦܽܘ̇ܠܺܝܛܽܘ̇ܣ ܕ̊ܪܽܘܡܺܝ܆ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܕܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܽܘ̇ܣ ܕܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܟ̥ܺܝܠܰܐܽܘ̇ܣ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܓ̥ܪܺܝܓ̥ܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܢܶܐܽܘ̇ܩܶܣܰܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܬ̥ܰܢܰܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܰܪܺܝܰܐ[42]܆ ܐܽܘ̇ܣܛܰܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܢܛܺܝܽܘܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܢܶܩܛܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܐܶܪܣܰܐܩܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܺܝ̣ܘܰܢܺܝܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܦܺܝܠܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܡܦܺܝܠܺܝܟ̥ܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܺܐܝܩܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̇ܦܶܪܝܰܐܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܰܪܬܰܔܰܢܰܐ܆ ܩܽܘ̣ܪܺܝܠܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܦܪܽܘ̇ܩܶܠܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܕ̊ܺܝܽܘ̇ܣܩܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܶܦܺܝܦܰܐܢܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܦܪܽܘ̇ܣ܆ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܛܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܢܩܽܘܪܰܐ܆ ܐܰܠܶܟ̊ܣܰܢܕ̊ܪܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܐܽܘ̇ܪܺܝܢܶܐܽܘ̇ܣ ܕ̊ܠܶܘܓܰܐܕܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܡܶܬ̥ܳܕܶܐܽܘ̇ܣ ܕܰܐܠܽܘܡܦܰܐܣ܆ ܣܶܘܶܝܪܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܦܺܝܠܽܘ̇ܟܣܺܝܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܡܰܒܽܘ̇ܓ̥܆ ܐܰܢܬ̥ܺܝܡܽܘ̇ܣ ܕ̊ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܦܽܘ̇ܠܺܝܣ܆ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܐܰܬ̥ܰܢܰܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܘܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܕ̊ܰܦܣܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܘܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܟ̥܆ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ܆ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܣܚܳܩ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܕ̊ܒܰܛܢܳܢ ܕ̊ܰܣܪܽܘ̇ܓ̥܆ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܕ̊ܽܐܘ̇ܪܗܳܝ܆ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕ̥ܫܶܢܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕ̊ܬ̥ܶܩܦܽܘ̣ܢ ܘܰܬ̥ܚܰܒܒܽܘ̣ܢ܆ ܘܰܠܡܰܠ̈ܦܳܢܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܕܰܟ̥̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܚܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܬ̥ܶܪܚܡܽܘ̣ܢ ܘܰܬ̥ܥܰܦܩܽܘ̣ܢ. ܘܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܥܒ̥ܰܕ̥ܘ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܪܳܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܶܐܢ ܒܡܰܟ̥ܬ̊ܒ̥ܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܶܐܢ ܒܰܦܣܳܩܳܐ ܘܶܐܢ ܒܩܰܬܰܪܣܺܝܣ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܘܰܠܡܳܪܝ [ܦܠܢ] ܕ̊ܡܶܨܪܶܝܢ ܕ̊ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܘܳܐܦ ܠܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ܆ ܡܰܘܕܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ. ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܘܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ ܘܕ̥ܳܚܩܺܝܢܰܢ ܘܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ܆ ܡܰܣܠܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܳܚܩܺܝܢܰܢ ܘܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ܀

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܰܚܪܡܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܫܥܳܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܛܳܥܰܝܳـ̈ܐ܆ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܠ̈ܝܽܘܕܳܝܶܐ܆ ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܡܫܰܡܗܳܐܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܘܺܝܕ̥ܺܝ̣ܥܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܣܺܝܡܽܘ̇ܢ ܚܰܪܳܫܳܐ܆ ܠܶܐܠܽܘܡܰܐܽܘ̇ܣ܆ ܠܡܶܢܰܢܕܪܽܘ̇ܣ܆ ܠܣܽܘ̇ܛܰܪܢܺܝܠܽܘ̇ܣ܆ ܠܦܽܘ̇ܪܦܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܒܰܐܣܺܝܠܝܰܕܺܝܣ܆ ܠܽܘ̇ܡܶܐܢܶܐܽܘ̇ܣ܆ ܠܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܽܘ̇ܣ܆ ܠܰܩܪܶܦܽܘ̇ܩܪܰܐܛܺܝܣ܆ ܠܰܐܒܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܠܒܶܪܒܽܘ̇ܪ܆ ܠܣܽܘ̇ܡܰܟ̊ܽܘ̇ܣ܆ ܠܦܽܘ̇ܛܺܝܢܽܘ̇ܣ܆ ܠܡܰܐܢܺܝ܆ ܠܡܰܪܩܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܠܽܐܘ̇ܪܺܝܔܝܰܐܢܽܘ̇ܣ܆ ܠܢܶܐܽܘ̇ܛܝܰܢܽܘ̇ܣ܆ ܠܽܐܘ̇ܐܠܰܢܛܺܝܢܽܘ̇ܣ܆ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܠܡܰܩܶܠܽܘ̇ܣ܆ ܠܽܐܘ̇ܡܶܢܶܐܽܘ̇ܣ܆ ܠܡܰܩܶܕܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܰܐܦܽܘ̇ܠܺܝܢܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܰܐܐܺܛܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܦܰܘܠܶܐ ܫܰܡܺܝܫܛܳܝܳܐ܆ ܠܽܐܘ̇ܕܽܘ̇ܟܣܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܰܐܢܕܪܶܐܶܐ ܕ̥ܫܡܺܝܫܰܛ܆ ܠܽܐܘ̇ܣܶܒܺܝܽܘ̇ܣ ܕܢܺܝܩܽܘ̇ܡܽܘ̇ܕܺܝܰܐ܆ ܠܬ̥ܶܐܽܘ̇ܓ̥ܶܢܺܝ܆ ܠܡܰܐܪܺܝ ܕ̥ܟ̥ܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ܆ ܠܕܺܝܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ܆ ܠܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ܆ ܠܢܶܣܛܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܠܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܺܝܛܽܘ̇ܣ܆ ܠܗܺܝܒܰܐ ܕ̥ܽܐܘܪܗܳܝ܆ ܠܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܽܘ̇ܣ ܕܡܰܒܽܘ̇ܓ̥܆ ܠܺܐܝܪܶܢܶܝܽܘ̇ܣ ܬ̊ܪܰܝܳܢܳܝ ܙܽܘ̣ܘܳܓ̥ܳܐ܆ ܠܩܽܘܪܳܐ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܐܶܓ̥ܶܐܣ܆ ܠܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܥܰܡ ܩܳܢܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܡܣܰܝ̈ܒܶܐ܆ ܠܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܕܰܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܰܪܩܺܝܰܐܢܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܡܪܰܚ ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܟ̥ܽܠ ܕ̊ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܠܣܽܘܢܢܳܕܽܘ̇ܣ ܕ̊ܟ̥ܰܠܩܺܝܕܽܘ̇ܢܰܐ܆ ܘܰܠܛܽܘܡܣܳܐ ܕ̥ܠܶܐܽܘ̇ܢ ܘܠܶܗ ܠܠܶܐܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܕ̊ܰܐܘܕ̊ܺܝ ܐܰܘ ܡܰܘܕ̊ܶܐ܆ ܬ̊ܪܶܝܢ ܟ̊ܝܳܢܺܝ̈ܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܘ ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ܟ̊ܝܳܢܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܬ̊ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐܣ̈ ܐܰܘ ܒܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐܣ̈ ܓ̊ܰܘܳܢܳܝ̈ܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܺܝܠܳܢܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ. ܘܕ̥ܺܝܠܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܕ̥ܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܕ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ. ܡܰܚܪܡܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܠܶܐܘܛܽܘ̇ܟ̥ܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܰܠܝܽܘ̇ܠܝܰܢܶܐ ܕ̥ܶܐܠܺܝܩܰܪܢܰܐܣܽܘ̇ܣ ܘܰܠܙܰܐܒܶܕ ܗܰܘ ܛܰܡܐܳܐ ܘܳܐܦ ܠܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܫܽܘ̈ܥܝܳܬ̥ܳܐ ܣܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܘܚܶܠܡܳܢܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܦܪ̈ܳܢ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܰܚܪܡܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܐܽܘܣܺܝܰܐܣ̈ ܐܰܘ ܟ̊ܝܳܢ̈ܐ ܕ̥ܰܫܘܶܝܢ ܐܰܘ ܕ̊ܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܡܢܶܝܢ ܐܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܢܶܝܢ. ܡܰܘܕ̊ܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܡܰܘܕ̊ܶܐ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܒܣܽܘ̣ܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܣܽܘ̣ܥܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܕ̊ܣܳܐܶܡ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܪܰܫܺܝ̣ܥܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܠܳܐ ܝܰܠܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܕ̥ܺܝ̣ܠܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ ܡܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܠܳܐ ܝܺܠܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܠܺܝ̣ܠܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܢܳܦܽܘܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ: ܫܡܳـ̈ܗܶܐ ܘܟ̥ܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܩ̈ܢܽܘܡܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܩ̈ܢܽܘܡܶܐ ܣܓ̥ܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܰܐܒܳܐ ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ̊ܒܰܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘ̣ܬ̥ ܓ̥ܶܢܣܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܫܳܒܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܰܘܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܓ̥ܕ̊ܳܐ ܡܶܢ ܟ̥ܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ̊ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܒܰܣܪܰܬ̥. ܠܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܠܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܫܺܐܕ̥ܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܘܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܘܰܠܢܺܝܦܰܐܠܺܝܽܘ̇ܣ ܓ̥ܪܰܡܰܛܺܝܩܳܐ ܘܰܠܕܽܘ̇ܡܝܰܢܶܐ ܕ̥ܰܐܠܶܟ̊ܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܠܶܐܣܛܶܦܰܢܶܐ ܒܰܪ ܨܽܘ̣ܕ̥ ܐܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ̊ܰܛܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܕ̊ܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܦܰܐ̈ܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܫܽܘ̣ܚܠܳܦ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܥܳܐ ܟ̥ܝܳܢܳܝܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܢ̈ܐ ܕ̥ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܕ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܬ̊ܪܰܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘ̣ܠܳܓ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܟܽ̊ܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕ̊ܶܝܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܘܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܟ̥ܰܪܛܰܝܣܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܒܳܗ̇ ܗܳܐ ܗܳܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܡܫܰܚܠܦܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܠܳܐ ܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܒܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ܆ ܢܕ̥ܽܘ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܒܰܥܬ̥ܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܗܳܐ ܡܰܫܐܶܠ ܐܢܳܐ ܐܺܝ̣ܕܰܝ̈ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ. ܗܽܘ ܕ̥ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܶܐܡܰܪ̈ܝ ܫܳܪܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܰـ̈ܘܳܠܶܐ ܐܰܘ ܚܶܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܰܘ ܡܰܪ̈ܓ̊ܙܳܢܶܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܢܰܨܰܚܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܠܺܝ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܢ ܬ̊ܫܰܚܠܦܽܘ̣ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܡܰܓ̥ܥܶܠ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܣܦܺܝ̣̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܥܘ܆ ܕ̊ܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܙܳܪܥܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܣܳܕ̥ܩܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܩܳܝܡܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܢܢܳܕܽܘ̈ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘ ܝܳܗܒܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܫܳܓ̥ܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܘ ܩܳܝܡܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܐܰܚ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܦܣܺܝ̣̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܐܳܦ ܡܰܚܪ̈ܡܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܽܠ ܟ̊ܽܠܶܗ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܟ̥ܽܠ ܕ̊ܰܡܥܰܕ̊ܰܪ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܒܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܗܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐܢܳܐ ܒܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܛܰܪܘ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܘܠܰܐܡܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܣܬ̊ܰܟ̊ܠܘ ܕ̊ܗܳܢܳܐ ܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕ̊ܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܠܺܝ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܬ̊ܫܰܚܠܦܽܘ̣ܢ ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܡܰܠܶܦ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܗܳܐ ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐܢܳܐ ܒܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܩܳܝܡܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܨܶܒܝܳܢܝ܆ ܕ̊ܚܺܝ̣̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܠܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܒܶܠܘ ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘ̇ܣ ܕܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̥ܥܰܠ̈ܝܳܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ. ܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܰܢ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܢܰܫܠܶܡ ܠܟ̥ܰܟ̊ܪܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕܥܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܥܦܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܰܝܬ̊ܶܝܢܰܢ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܝܗ̇܆ ܘܡܶܫܬ̊ܘܶܝܢܰܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܒܰܪ̱ܬ̥ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܬ̥ܰܘ ܥܽܘ̇ܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬ̥ܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ[43]. ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܘܢܶܫܬ̊ܰܡܠ̈ܝܳܢ ܒܝܰܕ̥ ܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܬ̊ܳܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܦܳܩܶܕ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܢܶܥܒܕ̥ܽܘ̣ܢ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܟ̥ܰܪܛܰܝܣܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܢܩܶܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܕ̥ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ܆ ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܗܢܺܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ ܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܒܛܶܟ̊ܣܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܡܶܬ̥ ܐܶܡܪܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܠܳܚܶܡ ܘܙܳܕܶܩ܆ ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܩܳܪܒܺܝܢ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ܆ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܙܗܰܝܳـ̈ܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܰܝܳـ̈ܐ ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܒܶܝܬ̥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܡܰܪܳܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܓ̥ܽܘ̣ܡܕܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܫܽܘ̣ܒܗܳܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܪܳܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܚܰܕ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܐܰܟ̊ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܐܣܟ̊ܺܡܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܳܐ ܘܰܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܐܝܳܐ ܠܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܓ̊ܳܫܦܺܝܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܕ̊ܬ̊ܶܛܪܽܘ̣ܢ ܐܳܦ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܗܰܠܟ̥ܽܘ̣ܢ ܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܓ̥ܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܐܰܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܣܺܝܡܽܘ̣ܢ ܒܶܗ ܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܐܟ̥ܠܽܘ̣ܢ ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒܶܗ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܐܟ̥ܠܽܘ̣ܢ ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒܶܝܬ̥ ܩܰܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒܣܽܘ̣ܒ̈ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪܡܽܘ̇ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܣܺܝܡܽܘ̣ܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܺܝܢܳܐ ܟ̥ܺܐܢܳܐ ܕ̥ܽܘ̣ܢܘ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥[44]. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܶܦܪܫܽܘ̣ܢ ܩܨܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܬ̥ܡܰܙܓ̥ܽܘ̣ܢ ܟ̊ܳܣܳܐ ܒܰܣܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܰܗܡܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܳܐܬ̥ܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܨܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܢܰܩܕܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̊ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܣܳܥܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܣܥܽܘ̇ܪܘ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܡܢܰܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܚܰܫܒܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܝܳܕ̥ܥܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܘ̇ܢ ܚܳܐܰܪ ܘܡܶܬ̥ܒܰܩܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܦܳܪܰܥ ܠܟ̥ܽܠܢܳܫ ܠܦܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܣܳܥܰܪ ܓܰ̊ܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܟ̥ܰܣܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܶܢ ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܘܶܐܢ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ[45]. ܘܟ̥ܽܠ ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܟ̥ܪܰܙ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܕ̊ܰܢܫܰܡܶܫ ܛܶܟ̊ܣܶܗ ܟ̊ܽܠ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܗܽܘ ܕ̥ܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܫܳܒܶܩ ܐܢܳܫ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܶܗ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܠܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ܆ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܠܶܗ ܕ̊ܰܢܫܰܡܶܫ ܒܶܠܥܳܕ̥ ܡܰܦܣܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܦܣܩܽܘ̇ܦܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕ̥ܰܐܬ̥ܪܳܐ ܗܰܘ. ܒܢܰܝ̈܆ ܕ̊ܰܥܘ ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܒ̊ܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܶܫܬ̊ܰܪܝܳܢܳܐ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܡܳܐ ܕ̥ܥܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܪܺܝܡܽܘ̣ܢ ܒܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܬܶܫܬ̊ܰܩܠܽܘ̣ܢ ܐܰܘ ܬܰܒܣܽܘ̇ܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡܫܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܕ̥ܨܶܒ̈ܬܶ̊ܐ ܕ̥ܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܘܶܐܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܣܩܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܩܨܳܬ̥ܳܐ ܘܢܽܘ̣ܩܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܢܰܦܨܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬ̥ܰܒܣܽܘ̇ܢ ܒܗܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܢܶܦܶܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܐ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܒܳܬ̥ܰܪ ܢܣܺܝ̣ܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܰܒܪܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇. ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ ܘܙܰܘܥܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܥܰܛܦܘ ܐܳܘ̃ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܐ܆ ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܬܶܬ̥ܚܰܝܒܽܘ̣ܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܚܰܝܰܒ ܒܺܝܠܛܳܫܨܰܪ ܟ̊ܰܕ ܐܰܒܣܺܝ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܝܬ̊ܳܐ[46]. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܛܪܽܘ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘܗ̈ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܡܫܰܚܶܛ ܐܢܳܫ ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܦܰܩܕ̥ܶܬ̥ ܘܙܰܗܪܶܬ̥܆ ܗܽܘ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܫܰܘܙܒܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟ̥ܽܠ ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܰܐܚܺܝܕ̥ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܝܳܕ̥ܥܺܝܢܰܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܰܣܝܽܘ̣ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܟ̥ܰܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܒܳܚܰܪ. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܗܳܝ ܕ̊ܚܳܣ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ܆ ܘܡܶܨܛܠܶܐ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܶܪܶܣܺܝܣ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܗܺܝ܆ ܢܶܕ̊ܰܥ ܕ̊ܡܶܕ̊ܶܡ ܠܳܐ ܦܳܐܶܫ ܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܒܶܠ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒܟ̥ܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܒܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܗܳܢܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܩܰܒܶܠܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܠܬ̥ܰܪܒܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܫܽܘ̣ܘܫܳܛܳܐ ܕ̥ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܘܰܐܡܺܝ̣ܢ ܘܰܐܡܺܝ̣ܢ܀


ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܰܪܬ̊ܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ̥ܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܺܝܕ̥ܳܐ ܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘ̇ܠܺܝܛܳܐ ܕ̥ܡܺܝܦܰܪܩܰܛ ܡܕ̥ܺܝܢܰܬ̥ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕ̥ܰܒܒܶܝܬ̥ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܰܝ ܒܟ̥ܽܠ ܪܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܰܩܕܽܘ̇ܫ̈ܩܽܘܕ̥ܫܶܐ ܘܣܽܘ̣̈ܟ̊ܠܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܝܰܕ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܡܥ̈ܰܠܰܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܘܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܝܬ̊ܳܐ ܡܰܢ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܕܰܘܩܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܢܳܩܠܺܝܢܰܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܠܳـܢ̈ـܝܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܦܰܐܝܳܐ ܠܰܡܕ̥ܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܬ̥ܶܚܙܽܘ̇ܩ܆ ܘܚܰܝܶـ̈ܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܶܐ ܬ̥ܶܩܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܦܽܘ̣ܪ̈ܥܳܢܶܐ ܛܽܘ̣ܒ̥̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܢܶܫܬ̊ܰܟ̊ܢܽܘ̣ܢ ܠܳܟ̥. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܫܬ̊ܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܰܠܺܝܘ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܫܺܝ̣ܥܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܳܐܬ̥ܝܳܐ ܕ̥ܒܰܡܫܳܟ̥ܳܐ ܐܰܘ̇ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܳܘ̇ [ܒܪܰܢ] ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܠܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܐܝܟ̥ ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܠܳܐ ܒܰܝܬ̊ܳܝܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܰܐܡܺܝ̣ܪ ܦܶܠܳܐܬ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܶܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܬ̊ܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܕܠܳܐ ܓ̥ܳܫܦܳܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܦܰܓ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܡܚܰܝܰܒ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܥܳܡܪܳܐ ܚܟ̥ܶܡܬ̥ܳܐ[47]. ܘܡܶܟ̊ܺܝܠ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܣܰܟ̊ܽܘ̣ܠܬ̥ܳܢܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܥܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬ̊ܰܡܰܫ ܟ̊ܺܝܬ̥ ܘܡܶܬ̥ܦܠܰܚ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܒܡܶـ̈ܠܶܐ ܩܦܺܝ̣̈ܣܳܬ̥ܳܐ ܢܚܰܘܶܝܟ̥ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܘܛܶܟ̊ܣܳܗ̇ ܕ̊ܗܳܕ̥ܶܐ: ܐܰܝܟ̥ ܡܟ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܫܡܰܥ ܘܬ̥ܶܣܬ̊ܰܟ̊ܰܠ. ܙܳܕ̥ܩܳܝܬ̊ܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܠܰܝܟ̊ ܐܳܘ̃ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ. ܕ̊ܰܒܩܰܕ̥ܡܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܪܺܝܰܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܬ̥ܶܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܘܠܳܐ ܙܺܐܦܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܰـ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܣܓ̥ܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܫܠܡܰܬ̥ ܠܥܺܕܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܬ̥ܳܢܶܐ. ܕ̊ܠܳܗ̇ ܡܰܢ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܦܳܢܶـ̈ܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕ̥ܳܐܪܬ̥ܳܕܽܘ̇ܟ̊ܣܺܝܰܐ ܢܩܶܦܘ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܘܰܐܠܶܦܘ. ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܗܳܕ̥ܶܐ: ܬ̊ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܰܐܒ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܳܐܦܶܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܚܕ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܘ ܡܶܕ̊ܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܰܢ ܐܰܘ̇ ܡܶܬ̥ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܘܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܬ̊ܗܰܝܡܶܢ ܘܬ̥ܰܘܕܶܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܘܥܰܡ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ ܡܫܰܒܰܚܬ̊ܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ ܥܰܡܰܢ ܟ̊ܺܝܬ̥ ܘܰܬ̥ܗܰܝܡܶܢ ܟ̊ܰܣܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܗܰܘܢܳܐ ܘܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܓ̥ܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܦܽܘ̣ܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܬ̥ܰܙܥܶܩ܆ ܕ̊ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕ̥ܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗܝ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳܐ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܘܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܶܬ̥ܳܐ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܓ̊ܢܺܝ̣ܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܽܘܒܳܐ ܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܒܪܰܡ ܐܶܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܟ̥ܡܳܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܕ̊ܦܰܐܝܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܪ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܓ̥ܶܢܣܳܐ ܕ̥ܕܰܘܺܝܕ̥ ܘܕ̥ܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܡܡܰܕܥܳܐ: ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܡ ܡܩܰܝܰܡ ܐܰܝܟ̥ ܫܳܢܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܪ̈ܶܐܛܺܝܩܽܘ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܚܰܝܶܕ̥ ܠܶܗ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܟ̥ܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܚܰܕ̥ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܦ ܚܰܕ̥ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ ܘܠܰܘ ܬ̊ܪܶܝܢ ܟ̊ܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ܟ̊ܝܳܢܶـ̈ܐ ܐܰܝܟ̥ ܪܰܫܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܢܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܬ̥ܰܘܕܶܐ ܘܰܬ̥ܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܫܟ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܬ̊ܶܫܠܶܡ ܕ̊ܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܢܳܩܽܘܦܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܟ̥ܪܙܽܘ̣ܗ̇. ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܶـ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܫܰܪܪܽܘ̣ܗ̇. ܩܰܕ̥ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܩܰܪܩܰܦܬ̥ܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬ̊ܳܐ: ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܒܳܬ̥ܰܪܗܽܘ̇ܢ. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܘܠܺܐܝܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܘܝܽܘ̇ܠܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܰܐܬ̥ܰܢܰܣܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘ̇ܣ ܘܰܓ̥ܪܺܝܓ̥ܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܺܐܝܘܰܢܺܝܣ ܘܩܽܘ̣ܪܺܝܠܽܘ̇ܣ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܛܒܺܝ̣̈ܒܶܐ ܘܕ̥ܺܝܽܘ̇ܣܩܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܡܰܘܕ̊ܝܳܢܳܐ. ܘܣܶܘܶܝܪܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܦܽܘ̣ܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܦܳܢܶـ̈ܐ. ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܝܳܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܬܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ[48]. ܐܳܦ [ܠܰܦܠܳܢ] ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܝܰܘܡܳܢ. [ܘܠܰܦܠܳܢ] ܘܳܐܦ ܠܺܝ ܠܰܒܨܺܝ̣ܪܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕ̥ܪܳܥܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܦܰܪܟ̊ܺܝܰܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܬ̊ܰܣܠܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܓ̊ܰܘܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܥܰܡܰܢ ܘܰܐܟ̥ܘܳܬ̥ܰܢ ܒܰܦܣܳܩܳܐ ܕ̥ܚܶܪ̈ܡܳܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܡܓ̥ܽܘܫ̈ܶܐ ܘܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕ̊ܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܕ̊ܺܝܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܕ̊ܶܝܢ ܠܣܺܝܡܽܘ̇ܢ ܚܰܪܳܫܳܐ܆ ܘܡܰܐܺܢܝ܆ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܠܰܐܪܺܝܽܘ̇ܣ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܣܶܒܰܠܺܝܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܠܽܘܒܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐܢܽܘ̇ܡܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܘܰܠܡܰܩܶܕܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܣ܆ ܘܠܰܐܦܽܘ̇ܠܺܝܢܰܪܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܫܠܶܡܘ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܘ̇ ܣܳܟ̥ ܫܳܠܡܺܝܢ. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܘܰܠܦܰܘܠܶܐ ܗܰܘ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ܆ ܘܕܺܝܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܽܘ̇ܣ܆ ܘܬ̥ܶܐܽܘ̇ܕܽܘ̇ܪܺܝܛܽܘ̇ܣ ܘܗܺܝܒܳܐ܆ ܘܢܶܣܛܽܘ̇ܪܺܝܽܘ̇ܣ ܠܶܗ ܘܰܠܬ̥ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܐܪܫܰܥܘ ܐܰܘ̇ ܡܰܪܫܥܺܝܢ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܒܰܪܢܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܬ̊ܚܰܝܶܒ܆ ܘܬ̥ܰܪܡܶܐ ܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܚܶܪܡܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܫܠܶܡܘ ܠܶܗ ܐܰܘ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܝܺܕ̥ܺܝ̣ܥܳܐܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܠܠܶܐܽܘ̇ܢ ܗܰܘ ܕ̊ܪܽܘܡܺܝ ܕ̥ܰܗܘܳܐ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕ̥ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܪܶܣܺܝܣ ܕ̊ܰܬ̥ܪܰܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܝܳܢܶـ̈ܐ. ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܠܺܝܩܰܪܢܣܽܘ̇ܣ ܗܰܓܳ̊ܓ̥ܳܝܐ܆ ܘܠܶܐܘܛܶܘܟ̥ܶܐ ܗܰܘ ܫܟ̥ܺܝ̣ܪ ܫܡܳܐ. ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܘܥܰܡܽܗܘ̇ܢ ܘܰܩܕ̥ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܠܗܰܘ ܒ̊ܰܪܨܰܘܡܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܕ̥ܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܠܩܳܢܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܢܕ̥ܺܝ̈ܕ̥ܶܐ. ܘܰܠܚܰܕ̥ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ ܦܣܳܩܳܐ[49] ܝܽܘ̣ܕܳܝܳܐ ܕ̥ܓ̥ܽܘ̣ܒ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܣܦܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܠܫܰܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܪ̈ܶܐܛܺܝܩܽܘ ܕ̥ܰܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܠܽܘ̇ܓ̥ܺܝܰܐ ܐܰܘ̇ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬ̥ܒܰܪܢܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܥܰܫܘ ܘܦܰܕ̥ܘ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕ̥ܳܐܪܬ̥ܳܕܽܘ̇ܟܣܺܝܰܐ ܩܳܡܘ. ܘܙܳܕܶܩ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܩܢܶܐ ܒܢܰܦܫܳܟ̥ ܥܰܡ ܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܩܢܝܰܬ̥ ܚܰܝܶـ̈ܐ. ܘܳܐܦ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܦܐܶܝܢ ܠܰܡܕ̥ܰܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܒܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܬ̥ܪܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܘܳܬ̥ ܠܳܐ ܡܛܰܟܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܪ̈ܕ̥ܰܝܳܐ. ܗܳܝ ܕ̊ܗܺܝ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕ̥ܪܰܦܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܫܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̊ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܰܩ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܚܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܐܝܳܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܳܟ̥ ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܠܰܥܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܕ̥ܳܚܩܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܦܣܳܩܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ[50]. ܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܢܰܨܳܝܳܐ ܘܚܶܡܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܬ̥ܒܰܣܰܪ ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥ ܠܡܶܡܚܳܐ܆ ܐܰܘ̇ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܠܰܘ̈ܛܳܬ̥ܳܐ ܘܚܶܪ̈ܡܶܐ ܐܰܘ̇ ܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܡܽܘ̣ܠܳܝ ܚܰܫܶـ̈ܐ ܘܡܶܬ̥ܢܰܩܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܕ̥ܡܶܢ ܪ̈ܶܒܝܳܬ̥ܳܐ ܘܰܩܨ̈ܳܨܶܐ ܘܰܥܫܽܘ̣ܡ̈ܝܶܐ ܘܰܒܙܽܘ̈ܙܝܶܐ ܕ̥ܚܶܪ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܟ̥ܰܗ̈ܢܳܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܩܰܪܰܒ. ܟ̊ܰܕ̊ ܛܰܡܐܺܝ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܘܰܙܗܺܝ̣ܪܳܐ ܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܐܰܝܟ̥ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܰܟ̥ܫ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܠܳܦܰܝܟ̊ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܘܗܝ ܡܕ̥ܰܝܶܠ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܒܨܰܘܡܶـ̈ܐ ܕ̥ܶܝܢ ܚܰܝܠ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܐܶܬ̥ܚܰܙܩ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܒܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܣܢܳܢܳܐ. ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܢܰܘ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܒܰܟ̥ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܨܛܰܒܬ̥. ܘܰܠܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܢ ܩܰܦ ܘܰܪܚܰܡ܆ ܘܰܠܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܗܰܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܳܟ̥܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܢܰܘܣܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܶܐܡܰܪ: ”ܕܺܝ̣ܠܰܦܘ ܡܶܢܝ܆ ܕ̊ܢܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ܆ ܘܬ̥ܶܫܟܚܽܘ̣ܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ[51]. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶـ̈ܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥܆ ܘܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܙܺܐܦܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܬ̥ܶܫܟܰܚ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒܚܶܗ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕ̊ܡܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܠܦܽܘ̣ܪܥܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܒܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥ ܢܶܫܬ̊ܰܘܙܰܒ. ܘܓ̥ܰܘܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܒܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܬ̊ܰܘܕ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܕ̥ܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܪܽܘ̣ܫܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܣܳܗܕ̊ܳܐ ܥܠܰܝܟ̊ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܬ̊ܶܕ̊ܰܥ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܥܶܕ̈ܠܳܝܶܐ ܕ̥ܦܰܘܕ̈ܶܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܰܣܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܗܘܳܬ̥ ܡܶܢܰܢ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܡܶܛܽܠ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܬ̊ ܐܳܘ̃ ܒܪܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܠܕ̥ܽܘ̣ܝܳܠܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̊ܕ̥ܰܝ̈ ܚܰܝܶـ̈ܐ. ܘܰܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܦܐܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܝ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢܬ̊܆ ܡܰܣܗܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ̥ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܪܳܟ̥ ܘܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ܆ ܕ̊ܬ̊ܶܛܰܪ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܝ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܙܰܬ̥ ܠܳܟ̥. ܥܰܡ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܘܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶـ̈ܐ ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܦܰܪܶܗܣܺܝܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܝ ܒܳܟ̥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ. ܘܡܶܟ̊ܺܝܠ ܡܚܰܪܪܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ ܡܶܢ ܦܰܘܕ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܘܰܒܝܰܘܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܫܠܶܡ ܬ̊ܽܘ̣ܪܓ̊ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܳܒ ܒܚܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܚܰܬ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥.


ܢܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܚܰܕ̥ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܳܐ

1.  ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܠܰܟ̥ܬ̥ܺܝܒ̥ܬ̊ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ܆ ܬ̊ܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܚܰܝܳܒ ܠܡܶܛܰܪ. ܘܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܬ̥ܪܺܝܨܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܙܢܰܝܳـ̈ܐ܆ ܘܗܳܝ ܕ̊ܢܳܛܰܪ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܠܰܐܒܳـ̈ܗܳܬ̥ܳܐ ܒܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܺܝܕ̥ܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܘܠܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܣܽܘ̇ܢܳܗܕܽܘ̈. ܘܰܕ̥ܡܰܣܠܶܐ ܠܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܡܫܰܡܗܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܰܕ̥ܝܳܗܶܒ̥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܥܰܡܠܳܐ ܘܛܽܘ̣ܪܳܦܳܐ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܐܘܶܐ ܘܰܡܒܰܝܬ̊ܶܐ ܠܰܦܠܺܝ̣̈ܓ̥ܶܐ. ܘܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ. ܠܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܟ̊ܳܬ̥ܶܒ̥ ܐܰܘ ܣܳܟ̥ ܚܰܝܳܒ ܕ̊ܢܺܐܡܰܪ: ܕ̊ܰܡܫܰܥܒܰܕ̥ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܣܪܚܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܠܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦܠܳܐ ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܨܶܝܢ ܕ̊ܰܢܩܰܛܪܓ̥ܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܳܪܰܥ ܒܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒܚܳܐ܀

2.  ܕܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕܰܐܬ̥ܺܝܢܶܣ: ܥܰܠ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܦܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܰܠ ܡܰܬ̊ܺܝܰܐ[52]. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܢ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܚܰܣܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܡܰܣܒܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܠܡܰܚܫܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܡܶܣܬ̊ܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܦܶܨܬ̥ܳܐ܆ ܡܫܰܡ̈ܗܳܢ ܡܶܠ̈ܐ ܠܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܪܺܝܫ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܡܰܘܕ̊ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓ̥ܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܓ̊ܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܘܺܝ܆ ܒܪܰܡ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܰܒܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝ̣ܥܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܢܶܥܒܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܫܽܘ̣ܡ̈ܠܳܝܶܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܝܰܕ̥ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܙܺܝܥ ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ. ܐܰܟ̥ܡܰܢ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܟ̥ܽܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܰܥܒܕ̥ܳܐ. ܝܺܕ̥ܺܝ̣ܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܬ̥ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܩܰܘܰܘ ܒܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܬܶܠܒܫܽܘ̣ܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ[53] ܘܠܰܘ ܡܢܳܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܗܳܝ ܕ̊ܚܰܣܺܝ̣ܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܡܶܕ̊ܰܥ܆ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ ܐܳܦ ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܬܘܣܺܝܰܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܬܽܘܣܺܝܰܐ ܐܳܦ ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ.

3.  ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܐܶܦܣܩܽܘ̇ܦܳܐ ܕ̥ܩܶܢܫܪܺܝܢ ܒܶܐܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܙܰܟ̊ܰܝ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܦܢܶܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܟ̥ܰܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ܆ ܠܰܘ ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܳܐ ܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̥ܺܝܪܽܘܬܽܘܣܺܝܰܐ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘ̇ܦܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܽܘ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬ̥ܳܠܶܐ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܨܰܠܶܐ. ܟ̥ܺܝ̣ܪܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇: ܡܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܗܳܘܝܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܡܰܢ ܕ̊ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܶܝܕ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ. ܗܳܢܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܝ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܡܨܰܠܶܐ ܗܽܘ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܡܰܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܘܒܺܐܝܕ̥ܶܗ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬ̥ܳܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܪܓ̊ܡܳܐ ܣܽܘ̣ܪܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̥ܺܝܪܽܘܬܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܀

4.  ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܣܳܐܶܡ ܠܣܶܕ̥ܪܳܐ܆ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܡܰܟ̥ܪܶܟ̥ ܠܦܺܝ̣ܪܡܳܐ ܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ.

5.  ܕܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܺܝ̣ܘܰܢܺܝܣ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕ̥ܥܶܣܪܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܫܳܩܳܐ ܕ̥ܶܐܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ: ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܐܶܦܣܩܽܘ̇ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܳܐܶܓ̥܆ ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܪܳܐܶܓ̥[54]. ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܩܳܝܽܘܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܶܓ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܠܰܘ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܪܶܬ̥ ܘܦܳܩܽܘܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܪܳܐܶܓ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܠܩܳܝܽܘܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܪܳܫܶܐ ܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܰܓ̥ ܠܣܽܘ̣ܥܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܠܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܳܕܶܩ. ܒܗܳܝ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܕ̊ܠܳܐ ܥܶܕ̥ܠܳܝܳܐ܆ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܝܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܰܝܶܟ̥. ܡܳܕ̥ܶܝܢ܆ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܕ̊ܰܚܫܺܝ̣ܫ ܒܢܰܦܫܶܗ ܚܛܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܰܘ ܠܣܽܘ̣ܥܪܳܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܪܳܐܶܓ. ܠܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܪܺܝܫܳܐ. ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܓ̥ܶܝܪ܆ ܝܰܬ̊ܺܝܪ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܠܰܡܦܺܝܕ̥ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܟ̥ܰܬ̊ܡܶـ̈ܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܢܳܫ ܒܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܰܪ ܘܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܥܳܒ̥ܶܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܘ ܫܚܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܗܳܢܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܡܶܠܟ̊ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܫܰܚ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܳܐܦ ܗܽܘ ܢܩܺܝ̣ܡ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ܀

6.  ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ: ܛܳܒ ܟ̊ܺܐܢܺܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܙܰܒܢܳܗ̇ ܐܶܬ̥ܥܗܶܕ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܗܽܘ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܒܪܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܪܶܗ ܕ̊ܝܰܘܢܳܐ ܫܰܡܗܶܗ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕ̥ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒ̥ܳܐ ܘܒܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܘܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ ܦܶܛܪܶܐ܆ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܒܪܳܐ ܕ̥ܝܰܘܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܕܺܝܠܶܗ: ܡܳܕ̥ܶܝܢ܆ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܡܰܘܕ̊ܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܬ̥ܰܚܦܺܝ̣ܬ̥ ܒܶܣܪܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܫܳܒܶܩ ܡܶܢܶܗ܆ ܢܳܩܶܦ ܠܓ̥ܶܠܝܳܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܢܕ̊ܶܝܢ ܡܦܰܠܶܓ̥ ܠܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܡܳܐ. ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ. ܕ̊ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܘܰܢܺܝܣ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܺܐܦܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܠܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܟ̊ܺܐܦܳܐ܆ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܡܩܰܒܠܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܓ̊ܰܠ̱̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝ̣ܥܳܐ܀ ܕܺܝܠܶܗ: ܡܽܘܟ̥̈ܠܶܐ ܕ̥ܰܫܝܽܘ̇ܠ: ܠܽܐܘ̣ܠ̈ܨܳܢܶܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܘܠܕ̥ܺܝܢ ܡܰܘܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܡܶܬ̥ܐܶܠܶܨ܆ ܠܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܥܳܐܶܠ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܰܪ̈ܥܰܝ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܡܰܥܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܰܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܽܘ̣ܠ̈ܨܳܢܶܐ ܕ̥ܰܫܝܽܘ̇ܠ܆ ܬ̊ܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܰܘܬ̊ܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ: ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕ̊ܝܳܬ̥ܒܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܬ̊ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ [ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܣܽܘ̣ܠܳܩܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܗܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܡܰܘ̈ܕ̊ܥܳܢ ܕ̊ܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܘܓ̥ܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܺܝܘ ܘܶܐܬ̥ܢܰܗܰܪܘ܆ ܘܝܳܕ̥ܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܕ̥ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܝܢ܀

7.  ܕܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ: ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ܆ ܘܰܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܪܳܡܶܙ܆ ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܝܢ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܫܽܘ̣ܡ̈ܠܳܝܶܐ ܡܫܰܥܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܒܟ̥ܽܠܡܶܕܶܡ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̣ܠܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܕ̊ܽܘܥܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܆ ܕ̊ܰܟ̥ܝܰܬ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܘܰܡܟ̥ܰܗܰܢܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܕ̥ܕ̥ܳܡܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܕ̥ܫܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܡܰܨܝܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕ̊ܶܒܚܳܐ ܘܰܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܟ̥ܰܗܶܢ ܡܟ̥ܰܗܢܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܳܡ̈ܝܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

8.  ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܥܰܠ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܦܳܫܶܛ ܕ̊ܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܟ̥ܰܢܶܫ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܙܒܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟ̊ܳܣܳܐ ܡܰܘܒܶܠ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܡܺܝ̈ܕ̥ܳܢ ܘܪܳܡܶܐ ܘܗܳܦܶܟ̥ ܢܳܣܶܒ ܘܡܰܗܦܶܟ̥ ܠܘܳܬ̥ ܦܰܓ̥ܪܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̊ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܪܰܚܶܦ܆ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟ̊ܳܣܳܐ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܡܪܰܚܶܦ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܒܟ̥ܽܠ ܙܒܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܡܰܝܬ̊ܶܐ ܚܽܘ̣ܦ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ̥ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܘܗܳܦܶܟ̥ ܢܳܣܶܒ ܘܡܰܗܦܶܟ̥ ܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܳܣܳܐ܆ ܘܟ̥ܶܢ ܡܫܰܡܠܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܘܰܬ̥ܠܳܬ̥܆ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܟ̥ܰܣܶܝܢ ܠܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܦܶܕ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܘܦܳܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܳܫܰܚ܆ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܬ̥ܪܶܝܢ܆ ܛܳܥܢܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܳܥܢܺܝ̣ܢ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ܀

9.  ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܦܳܫܶܛ ܕ̊ܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܘܡܰܚܶܬ̥ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܥܰܡ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܘܥܰܠ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܰܚܬ̥ܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܪܰܚܦܺܝ̣ܢ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܣܳܐܶܡ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܘܰܒܣܶܡܳܠܶܗ ܕ̊ܳܚܶܐ ܠܟ̥ܳܐ ܘܰܠܟ̥ܳܐ ܚܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܩܳܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ: ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܦܶܢܛܺܝܩܽܘ̇ܣܛܺܝ”ܫܰܕ̊ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ“

10.   ܘܶܐܡܰܬ̥ܝ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ܆ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܰܢ ܢܣܺܝ̣ܡ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ: ܣܳܝܡܺܝ̣ܢܰܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܓ̊ܒܺܝ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ܆ ܠܩܰܛܶܣܛܰܐܣܺܝܣ ܡܫܰܪܰܪܬ̊ܳܐ܆ ܘܫܰܦܺܝ̣ܪ ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܳܐ܆ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܠܚܽܘ̇ܕܳܝܰܬ̥ ܪܺܝܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܪܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕ̥ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܕ̥ܓ̥ܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܘܰܕ̥ܝܽܘ̣ܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܝܰܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܩܝܳܡܬ̊ܳܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ.

ܡܶܢ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܰܩܠܺܝܡܺܝܣ ܥܰܠ ܓ̊ܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ ܒܫܰܒܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܘܫܳܠܡܺܝܢ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܣܳܗܕ̊ܺܝ̣ܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܰܫܺܝܓ̥ܘ ܩܰܕ̥ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܠܶܝܢ ܥܰܡ ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܥܶܠ ܠܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܒܫܶܬ̥ܩܳܐ. ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܢܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܕ̊ܟ̥ܽܠܚܰܕ̥܆ ܢܣܺܝܡ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ…܀


ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܟ̊ܳܬ̥ܒ̊ܺܝܢܰܢ ܦܽܘ̣ܫܳܩܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒܟ̥ܺܝܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܕ̊ܥܰܠ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ.

ܓ̊ܰܘܳܢܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܛܽܘ̇ܢܺܝܰܐܣ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܶܝܢ ܥܣܰܪ.

    1.    

ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܕ̥ܰܣܛܰܪ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ.

    6.     

ܪܽܘ̣ܚܳܦܳܐ ܕ̥ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܣܶܡܳܠܳܐ.

 

    2.    

ܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܶܐ.

    7.     

ܚܳܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ.

    3.    

ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ.

    8.     

ܥܽܘ̣ܛܳܦܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܟ̥ܣܺܝܬ̥ܳܐ.

    4.    

ܪܽܘ̣ܚܳܦܳܐ ܕ̥ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝܳܐ.

    9.     

ܡܥܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ.

    5.    

ܣܝܳܡ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ.

10.     

ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ.

ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܫܰܘܕ̊ܥܳܐ: ܥܰܠ ܗܳܝ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܠܳܢܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܕ̊ܽܘ̣ܥܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܟ̊ܽܘ̣ܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܝܟ̥ ܟ̊ܽܘ̣ܗܳܢܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܘܚܶܪܡܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܘ ܒܰܡܢܳܬ̥ܳܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܘܒܰܡܢܳܬ̥ܳܐ ܠܳܐ. ܘܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܢܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܡܶܬ̊ܛܰܟ̊ܣܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܘܕ̊ܥܺܝ̣ܢ. ܕ̊ܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܡܨܶܝܢ ܥܳܒܕ̊ܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܟ̥ܽܘ̣ܠܳܢܳܝܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܫܳܘܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܕ̥ܡܰܝܬ̊ܝܳܐ ܒܳܗ̇ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܟ̥ܡܰܢ ܕ̊ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܕ̥ܒܶܗ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܗ̈ܢܳܢ ܕ̊ܶܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܗܽܘ ܕ̥ܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܒ̈ܕ̥ܳܢܘܳܬ̥ܳܐ ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܕ̊ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܣܬ̊ܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܶܬ̥ܪܢܰܘ. ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡܰܝ ܣܳܥܪܺܝܬܽ̊ܘ̇ܢ ܠܗܶܝܢ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܒܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ ܡܗܰܕ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ̥ ܟ̊ܽܠ ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܕ̊ܰܗܪܘ ܒܰܥܒ̥ܺܝ̈ܕ̥ܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ܀

ܥܰܠ ܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܒܽܘܪ̈ܟ̊ܶܐ: ܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܥܰܠ ܚܕ̥ܳܐ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܡܫܰܘܕ̊ܰܥ܆ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܶـ̈ܐ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܥܰܠ ܬ̊ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܡܫܰܘܕ̊ܰܥ܆ ܕ̊ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܡܰܓ̥ܥܠܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܡܟ̥ܰܗܢܺܝ̣ܢ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܙܳܕ̥ܩܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܕ̥ܰܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. [ܕܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ].

ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܘܰܩܥܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܪܳܡܶܙ: ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܝܢ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܫܽܘ̣ܡ̈ܠܳܝܶܐ ܡܫܰܥܒ̊ܕ̥ܺܝܢ ܒܟ̥ܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܕ̥ܰܠ̈ܚܰܝܶܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܘܰܠܟ̥ܽܘ̣ܠܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܕ̊ܽܘܥܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܆ ܕ̊ܰܟ̥ܝܰܬ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܘܰܡܟ̥ܰܗܰܢܬ̊ܳܐ ܘܰܕ̥ܕ̥ܳܡܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܕ̥ܫܳܘܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܡܰܨܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܶܒܚܳܐ ܘܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܪܺܝܫ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̥ܺܝܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܟ̥ܰܗܶܢ ܡܟ̥ܰܗܢܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܳܡ̈ܝܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܥܰܠ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ: ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܫܰܘܕ̊ܥܳܐ: ܕ̊ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܰܡܟ̥ܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܡܒܰܕ̊ܶܩ܆ ܕ̊ܰܓ̥ܒܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝܠܝ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܶܢܶܗ ܐܶܬ̥ܦܣܶܣ ܠܺܝ ܕ̥ܶܐܫܰܟ̊ܶܢ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܐܰܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܰܒܩܽܘ̣ܪܳܒ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒܳܢܶܐ