طقس تقديس الميرون الخدمة الثانية (سرياني، عربي، إنكليزي)

ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ

ܕ̥ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ

ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕܬ̥ܰܪܬܶܝܢ܆ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܪ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ. ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܦܺܝ̣ܪ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܶܐ. ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

عندما يبدؤون الخِدْمة الثَّانية، يَقُوم الشَّمَامِسة الذين يحملون المراوح حَول مائِدَة الحَياة من جهة الشَرق، والقَساوِسة الحَامِلون المباخر عن الجانبين، وكَذَلِك الشُّموع. ويَبدَأ البَطريرك بهَذِه الصَّلاة܀

 

 

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܡ̈ܫܢܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܦܐܶܐ ܠܰܚ̈ܕ̥ܽܘܓ̥ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܫܒ̥ܺܝ̣ܚܬ̊ܳܐ ܘܒܰܪ̱ܬ̥ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܡܰܟ̥ܪܰܬ̥܆ ܢܫܰܡܠܶܐ ܥܺܐܕ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ܆ ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

أهِّلْنا أيّها الرّبُ المحبُّ البشرَ أن نتمّمَ بنقاوةٍ وقداسةٍ مناسبةَ هذه المسحةِ الإلهيّةِ التي أعطيتَنا إياها، كما يليقُ بنُدَماءِ عروسِكَ بنتِ النهارِ التي خطبتَها. وأَنِرْ عيونَنا لتُبصرَ عجائبَ شريعتِكَ، الآن وكلَّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

Make us worthy, Lord, Lover of Mankind, to complete with purity and holiness this feast of divine anointment which You have given us, as becomes the wedding guests of Your glorious bride, daughter of light, that has been betrothed to You. Lighten our eyes to behold the wonders in Your Law, now, always and forever.

 

ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܪܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܪܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒܰ̊ܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܺܐܡܰܪ ܥܒ̥ܳܕ̥̈ܰܝ ܠܡܰܠܟ̊ܳܐ܀ ܐܶܬ̥ܢܣܶܟ̥ܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܗ̄ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܟ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܘܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܐ:

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܀ ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܣܝܳܐ ܘܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

 

ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܕܦܳܪܶܫ ܘܓܳܠܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܤ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܳܫܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܨܡܚܽܘܢ ܒܳܗ̇܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܝܰܕ̥ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܢܺܝ̣ܚܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ܆ ܩܰܕ̊ܶܡ ܐܶܬ̊ܬ̊ܨܺܝ̣ܪ ܒܝܰܕ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡ̈ܰܝ ܪܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܫܰܡܠܺܝܬ̊܆ ܒܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܰܣܶܡ ܠܣܰܘ̈ܩܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܢܶܣܽܘ̣ܩ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

بِشَذا الميرونِ النَّقيّ والمقدّس الذي سَبَق فصَوَّره خادمُكَ مُوسَى بالزيتِ النَّقيّ والأطيابِ الذَّكيّة، وبِوَاسِطَتهِ أقمتَ الملوكَ والكهنةَ والأنبياء، بِهذا الشذا مَتِّعْ الآن أنفاسَنا الرُّوحِيّة، كَيما مَعَهُ أيضًا نَستنشقُ نسمةَ الخلاصِ ونُسَبِّحُكَ في كُلّ حين، أيُّها الآب والابن والرُّوح القُدس، الآن وكلَّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

The sweet fragrance of the pure and holy Myron was previously depicted through Your servant Moses, by the pure oil and fragrant herbs; with it, You consecrated kings, priests and prophets. With this fragrance, delight now our spiritual sense of smell so that we may inhale the breath of salvation and at all times praise You, Father, Son and Holy Spirit, now, always and forever.

 

 

ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܐ ܒܰܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܶܙܰܡܰܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܠܕ̥ܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܘܕ̊ܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܒܦܽܘ̣ܡܝ܀ ܢܰܘܕ̊ܽܘ̇ܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕ̥ܦܳܚܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܕ̥ܕ̥ܳܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܘܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܘܙܰܕܺܝܩ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ܀ ܡܰܠܟܘ̈ܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܰܒܰܚ̈ܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܐ:

 

ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܗ̇ܕܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܶܬܰܝܬ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܠܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬܳܗ̇܆ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܰܕܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܓ̊ܠܺܝ̣ ܒ̥ܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܘܰܐܥܬ̊ܰܪ ܠܰܢ ܒܶܗ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܰܬ̥ܡܺܝ̣ܗܳܐ܆ ܒܡܶܬ̥ܢܰܗܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܶܬ̥ܰܐܠܗܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܰܥܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܰܢ ܒܶܗ ܫܰܘ̈ܬ̊ܳܦܶܐ ܘܕ̥ܳܡ̈ܝܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܒ̥ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܫܰܒ̊ܚܳܟ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أظهِرْ فينا يا ربُ النورَ الروحاني بواسطةِ هذه المسحةِ وهذه العبادة الحقيقية. وأغنِنا بها غنىً وافراً عجيباً، ومُنَّ علينا بالاستنارة بالأقانيمِ الثلاثةِ المقدسةِ وبقوّتِها الْمُؤلِّهة، واجعلْنا شركاءً لله ومُشابهين له، فنسبِّحُكَ بالطهارةِ في كلّ حين أيها الآبُ والابنُ والروحُ القدس الآن وكل أوان إلى أبد الآبدين܀

Reveal in us, Lord, the spiritual light through this anointment and true service. Enrich us by it with great and wonderful riches, that is, enlightenment and divinization of the three Holy Hypostases. Make us partakers of, and resembling, the Godhead by it, so that in purity we may always praise You, Father, Son and Holy Spirit, now, always and forever.

 

ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܐ ܒܰܬ̥ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܶܬ̊ܕܰ̊ܟ̥ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕ̥ܰܘܝ̣ܕ̥ ܘܰܠܟ̥ܽܠܶܗ ܡܽܘ̣ܟ̊ܳܟ̥ܶܗ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܕܺ̊ܝ̣ܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܕ̥ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕ̊ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ܀ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܥܽܘ̇ܠ ܠܡܰܛܠܠܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܝ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܠܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܬ̥ܶܫܘܺܝ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܥܰܪܣܝ܀ ܘܠܳܐ ܐܶܬ̊ܶܠ ܫܶܢܬ̥ܳܐ ܠܥܰܝܢ̈ܰܝ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܰܘܡܬ̥ܳܐ ܠܰܓ̥ܒܺܝ̈ܢܰܝ܀ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܶܐܫܟܰܚ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕ̊ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ܀

ܐܚܪܺܢܳܐ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕ̥ܥܳܡܪܺܝ̣ܢ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ܀ ܐܰܝܟ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕ̊ܰܩܢܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܕܰ̊ܩܢܶܗ ܕܰ̊ܐܗܪܽܘ̇ܢ ܕ̊ܢܳܚܶܬ̥ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܶܗ܀ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܠܳܐ ܕ̥ܚܶܪܡܽܘܢ ܕ̊ܢܳܚܶܬ̥ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܬ̥ܰܡܳܢ ܦܩܰܕ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̣̈ܬ̥ܶܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܓ̊ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܆ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕ̊ܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟ̥ܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܡܳܟ̥ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܡܣܰܦܩܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܝܟ̊ ܡܶܢ ܗܰܢܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳ̊ܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܥܳܒܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܢܶܬ̥ܒܰܠܥܽܘ̣ܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܠܺܝ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܡܰܠܠܽܘ̣ܬ̥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܕ̥ܫܳܘܶܝܢ ܥܒ̥ܶܕ̥ ܠܰܢ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܬܳ̊ܐ ܘܰܕ̥ܚܺܝ̣ܠܬܳ̊ܐ܆ ܘܫܰܕܰ̊ܪ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܣܺܝ̣ܡ܀ ܘܰܥܒ̥ܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܺܝ̣ܢ܆ ܠܰܡܡܰܠܠܽܘ̣ܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܟ̥ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟ̥ܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܠܳܟ̥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܒ̥ܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيُّها المسيحُ الذي اسمُكَ ميرونٌ مُهراقٌ، يا مَن تُفعِمُ الذين ينالونكَ بطيبِ رائِحَتِك الرُّوحانيّة اللائِقة بالله وبالعذوبةِ الإلهيّة التي لا تُوصَف، وتجعلُهم يشغفون بمحبَّتِك، أفعِمْنا أيضاً بطيبِ رائحتِكَ وأريجِ معرفةِ أسرارِكَ الإلهيّة. واجعَلنا أهلاً لهَذهِ الخِدمة الكَهَنُوتِيّة المهيبة. وأَرسِلْ لَنا نِعمَةَ رُوحِكَ القُدّوس، وقَدِّس وكَمِّل هَذا الزيتَ الموضُوعَ أمَامَنا܀ واجعَلْهُ زيتًا للمَسحةِ السِّرّية، لإتمَام المواهِبِ الإلهيّة، لتَقدِيس الَّذين يُمسَحون بِهِ، لتَمجيدِ اسمِكَ القُدّوس الكُلّي الإجلال، لأنَّكَ قُدُّوس ولك المجد والشُّكران ولأبِيكَ ورُوحِكَ القُدُّوس الآن وكُلَّ أوانٍ وإلى أبَد الآبدين܀

O Christ, whose Name is Myron poured forth, You who fill those who receive You with Your spiritual and sweet fragrance which is worthy of God, who fill them with divine and ineffable delight and ignite them with passion for Your love, fill us too with Your sweet fragrance and the knowledge of Your divine mysteries. Make us worthy of this venerable and priestly service. Send upon us the grace of Your Holy Spirit; sanctify and perfect this oil set before us. Make it a mystical anointment for the perfection of the divine gifts, the sanctification of those who are anointed by it, for the praise of Your all-honored Name, because You are holy and worthy to receive glory and thanksgiving, with Your Father and Your Holy Spirit, now, always and forever.

 

 

ܗܳܫܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܐܰܢܬ܆ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܐܰܢܬ܆ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ. ܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ܀

 

 

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ

 

ܡܫܡܫܢܐ:

ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘ̇ܣ܀ 

ܡܫܡ̈ܫܢܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܦܰܛܪܝܪܟܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

 

ܦܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳ̊ܐ ܕ̥ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺ̊ܝ̣ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܟ̊ܽܠ ܐܰܒܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܒܶܗ ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܶܡܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܒܰܠܚܽܘܕ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܰܢ ܘܒܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܺܝܕܰܥ܆ ܡܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢ ܟܺ̊ܝܬ̥ ܘܡܶܣܬ̊ܓ̥ܶܕ̥ ܘܡܶܫܬܰ̊ܒܰܚ ܘܡܶܬ̥ܗܰܕ̊ܰܪ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕ̊ܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

(المجدُ) لملِكِ الملُوك وكُلِّ العَوَالِم، الَّذي لَا يعروهُ فسادٌ ولا يُرَى، الَّذي هو وَحدَهُ الإلَهُ الحَكِيم، ومِنهُ تُسمَّى كُلُّ أُبُوّةٍ في السَّماء وعَلى الأرض، الَّذي بِوَاسطتِهِ نِلْنا القُربَةَ، وبِه خُتِمنا ليَوم الفداء، الَّذي يُعقَل بالوَحدَانيّة ويُعرَف بالتثليث، ويُؤمَن بِه ويُسجَد لَهُ ويُمجَّد ويُعظَّم في وَقتِ تَقديسِ الميرونِ الإلهي هذا وفِي سائر الأعياد والأوقات والسَّاعَاتِ والأزمانِ أيَّامَ حَيَاتِنا كلَّها إلى الأبَد܀

Glory to the King of kings and of all worlds, who is neither corruptible nor visible. He alone is the wise God, from whom all fatherhood in heaven and on earth is named. Through Him we have obtained access and have been sealed for the day of salvation. He is understood as One and known as Trinity. He is worshiped, glorified and magnified, at this time of the consecration of the divine Myron and at every feast, time, hour, season and all the days of our life and forever.

 

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܘܰܡܦܰܠܓ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̈ܟܳ̊ܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܫܦܺܝ̣ܥܳܐ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܛܰܝܒ̈ܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܙܺܝܥܬ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܳܐܺܝܬ ܬܶ̊ܬ̥ܒܰܣܰܡ ܒܛܽܘܒܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܳܐܦ ܥܰܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܶ̊ܫܬܰ̊ܦܰܥ ܘܬ̥ܶܪܕܶ̊ܐ܆ ܘܰܒܪܰܝܬ̊ ܠܳܟ̥ ܬܶ̊ܓ̥ܡ̈ܶܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕ̥ܰܬܫܰܘܬܶ̊ܦ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܰܡܳܟ̥܆ ܒܒܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܐܳܘ̇ܪܺܝܰܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ̥ ܠܳܟ̥ ܗܳܝ ܕ̥ܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܩܽܘ̣ܡ܆ ܐܶܠܐ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕܬ̊ ܘܰܒܨܰܠܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܬܰ̊ܩܶܢܬܳ̊ܝܗ̱ܝ܆ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܝܰܕܽܘ̈ܥܬ̥ܳܢܶܐ ܛܰܟܶ̊ܣܬܳ̊ܝܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕ̊ܘܥܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܒܨܶܒ̈ܬܶ̊ܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܬܽ̊ܘ̣ܒ̥ ܒܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܐܳܦ ܕ̊ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܶܪܕܶ̊ܐ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ̥ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܫܘܺܝܬ̊. ܘܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܰܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬܳ̊ܐ ܛܰܟܶ̊ܣܬ̊. ܘܒܳܗ̇ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳ̊ܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܥܺܕ̊ܬܳ̊ܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕ̥ܥܰܡܳܐ ܠܒܰܝܬܳ̊ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ.

ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝ̣ܢܰܢ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܓ̥ܒܰܝܬ̊ ܘܩܰܪܶܒܬ̊. ܡܶܬ̥ܟܰ̊ܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥܆ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܚܽܘ̣ܪ ܒܠܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܘܬܶܓ̥ܠܽܘ̇ܙ ܠܰܢ ܘܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܡܶܢ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳ̊ܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ܆ ܘܫܰܕܰ̊ܪ ܠܰܢ ܫܦܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ̥ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܐ ܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܬܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܬܳ̊ܐ. ܠܳܐ ܠܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܚܽܘ̣ܝܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܬܳ̊ܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܥܛܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܘܰܠܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܘܦܰܓ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ܆ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܰ̊ܢܛܺܝ̣ܪܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܐܶܫܬܰ̊ܡܠܺܝ̣ܘ ܡܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܰܩܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܚܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳ̊ܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܰܫܡܳܟ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܠܬ̥ܰܪܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬܳ̊ܐ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝ̣ܩܺܝ ܘܰܫܠܝ̣ܚܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܠܳܟ̥ ܓܶ̊ܝܪ ܦܰܐܝܳܐ ܟ̥ܽܠ ܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܘܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܒܪܳܟ̥ ܝ̣ܺܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

اللَّهُمَّ يا مانحَ الموَاهِبِ العظيمةِ ومُقَسِّمَ العَطايا الإلهيّة؛ يا غَنيًّا بالمواهِب والخَيرات؛ يا مَن اختلجتْ فيك المَراحِمُ الأزَلِيّة فأبَيْتَ أن تَتَمتَّع مُنفرداً بغِبطَتِك وشئتَ أن تسكبَها وتُفيضَها على الآخرين أيضًا. فخَلَقتَ لَكَ طُغماتِ الأجنادِ السَّمَاويّين لتُشرِكَهُم مَعَكَ بنَعيمِ الـتَّأمُّلِ بِكَ. ولَم تَكتَفِ بهَذَا بل خلقتَ الإنسانَ وصنعتَهُ على صُورَتِك وجعلتَهُ شبيهًا بالأجناد الروحيّة، بالنَفسِ العارِفة والعاقلة وبزينةِ الفَضائل؛ لا بل أهَّلتَهُ بفَضلِكَ لأن يفيضَ عليه نَعيمُ خَيراتك. وعلى مِثال الأبكارِ المكتوبةِ أسماؤُهم في السماء، نظّمتَ لنا نحن الأرضيّين هَذِه الخِدمةَ الرُّوحانيّة، فأقمتَ فيها رؤساءَ كَهَنةٍ وكَهَنةً وشَمَامِسةً وسائرَ الرُّتَب الكَنَسيّة، كي يقتربَ بواسطتهم جَميعُ الشَّعب ويصيروا أهلَ بيتِكَ.

ونحن، يا ربُّ، الضعفاءَ والخطاة الذين اختَرتَنا وقَرَّبتَنا إلى هذه الخدمةِ على الرغم من كونِنا غيرَ مستحقّين وغيرَ كُفاةٍ لها، نَبتهلُ إلى حَنَانِك ألاّ تَنظُرَ إلى عَدَمِ طَهَارة سيرتِنا وإلى ميولِنا وأهوَائِنا المخالفة للشريعةِ، فتحرِمُنا وتحرِمُ هذه الخِدمةَ الرُّوحانيّة وشَعبَك، مِن حُلُولِ نِعمَتِكَ الإلهيّة. لَكِن أشْفِقْ عَلينا وعلى كُلِّ رَعِيَّتِك، مِن أجل اسمِكَ القُدُّوس الَّذي دُعي عَلَينا. وأرسِلْ لنا فَيضَ مَواهِبِ رُوحِكَ القُدُّوس لإتمامِ هَذِه الخِدمةِ الكَهَنُوتيّة حتّى النهاية. فلا تَكُنْ سببًا للدَّينُونة والشجبِ أو للخِزيِ أمَام منبرِ المسيح الرهيب، بل محوًا وغفرانًا ومسامحةً لخطايانا، وقدَاسةً وتطهيرًا وبهاءً لنفوسِنا وأجسادِنا، ولنَيل الدَّالة المحفُوظةِ للَّذِين كانوا كاملين تمامًا حسب مشيئتِكَ في الدَّعَوات الإلهيّة الخاصّة بهذهِ الخِدمةِ الطَّاهرة، ولتَمجِيدِ اسمِكَ القُدّوس والمكرَّم، ولبُنيَان ونهضةِ وعزّةِ ورِفعَةِ الكَنيسةِ الجامِعةِ المقدَّسة والرَّسُوليّة. فَإنّه بِكَ يَليق كُلّ سُجُودٍ وشُكرٍ وبابنِكَ الوَحيد وبرُوحِك الحَيّ القُدّوس، الآن وإلى الأبد܀

O God, the Giver of great gifts and the distributor of divine presents, who is generous in gifts and kindness; moved by Your eternal mercies, it pleased You not to enjoy Your Blessed State alone, but also to let it overflow onto others. You created for Yourself the Hosts of heaven to make them partakers of the pleasure of Your contemplation. This was not enough for You so You created man in Your own image, to be related to the Spiritual Hosts, having a soul endowed with reason and understanding, and being adorned with virtues. In Your kindness You allowed the enjoyment of Your goodness to flow over him.

As the firstborn whose names are written in heaven, so You made us who are earthly, worthy to serve this spiritual service, and You gave this service unto high-priests, priests, deacons and all ranks of the Church so Your people might approach You through them.

Lord, although we, weak and sinful, are not worthy of this service, You elected and brought us closer to it. We pray Your compassion to overlook our impure lives and unlawful impulses and desires; do not deprive us or this spiritual service or Your people, of the descending of Your divine Grace. Spare us and all Your flock for the sake of Your holy Name by which we have been called, and send upon us the generosity of the gifts of Your Holy Spirit, for the complete fulfillment of this priestly service. Let not this service be unto us for judgment, condemnation and shame when we stand before the fearful judgment-seat of Christ. Rather, let it be for the effacement, remission and forgiveness of our sins, and for the sanctification, purification and resplendence of our souls and bodies, and for the confidence that is reserved for those have been made perfect, according to Your will, through the divine vocation of this pure service; may it be for the praise of Your holy and glorious Name, and for the edification, growth, glory and exaltation of the universal and apostolic Church. You are worthy of all thanks and adoration along with Your only-begotten Son and Your holy and living Spirit, now, always and forever.

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ

ܡܫܡܫܢܐ:

ܣܽܘ̇ܦܺܝܰܐ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ܦܪܽܘ̇ܣܟܽܘ̇ܡܶܢ ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܟ̊ܽܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܒܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

 

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܰܘܕ̊ܽܘ̇ܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܒ̊ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܶܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ܆ ܘܦ̥ܳܪܫܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܗ̱ܘ ܠܟ̥ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܠܳܐ ܟ̥ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܕ̊ܰܓ̊ܳܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕ̥ܰܓ̊ܳܠܳܐ؟ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܦ̥ܰܪ ܕ̊ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܓ̊ܳܠܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܳܦ̥ܰܪ ܒ̊ܰܐܒ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܳܦ̥ܰܪ ܐܳܦ̥ ܒ̊ܰܒ̥ܪܳܐ. ܘܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܳܦ̥ܰܪ ܒ̊ܰܒ̥ܪܳܐ܆ ܐܳܦ̥ܠܳܐ ܒ̥ܰܐܒ̥ܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܡܰܢ ܕ̊ܡܰܘܕ̊ܶܐ ܒ̥ܰܒ̥ܪܳܐ܆ ܐܳܦ̥ ܒ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܡܰܘܕ̊ܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܫܡܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܕ̥ܺܝܡ܆ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܐܶܢ ܓ̊ܶܝܪ ܡܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܫܡܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܕ̥ܺܝܡ܆ ܐܳܦ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܩܰܘܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬ̊ܰܘܕ̊ܺܝ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܳܐܦ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܢ ܬ̊ܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܒ̊ܶܠܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܠܶܦ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܺܝ ܡܰܠܦ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܘܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ̊ ܒ̊ܳܗ̇ ܕ̊ܰܓ̊ܳܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܐܠܶܦ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܒ̥ܢܰܝ̈܆ ܩܰܘܰܘ ܒ̊ܶܗ܆ ܕ̊ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܒ̥ܗܰܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܓ̊ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̊̈ܶܐ ܒ̥ܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܗ. ܐܶܢ ܝ̣ܺܕ̥ܰܥܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩ ܗ̱ܘ܆ ܕ̊ܰܥܘ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ[1]܀

وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَكُمْ مَسْحَةٌ مِنَ الْقُدُّوسِ وَتَعْلَمُونَ كُلَّ شَيْءٍ. لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكُمْ لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ الْحَقَّ، بَلْ لأَنَّكُمْ تَعْلَمُونَهُ، وَأَنَّ كُلَّ كَذِبٍ لَيْسَ مِنَ الْحَقِّ. مَنْ هُوَ الْكَذَّابُ، إِلاَّ الَّذِي يُنْكِرُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمَسِيحُ؟ هَذَا هُوَ ضِدُّ الْمَسِيحِ، الَّذِي يُنْكِرُ الآبَ وَالاِبْنَ. كُلُّ مَنْ يُنْكِرُ الاِبْنَ لَيْسَ لَهُ الآبُ أَيْضاً، وَمَنْ يَعْتَرِفُ بِالاِبْنِ فَلَهُ الآبُ أَيْضاً. أَمَّا أَنْتُمْ فَمَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ الْبَدْءِ فَلْيَثْبُتْ إِذاً فِيكُمْ. إِنْ ثَبَتَ فِيكُمْ مَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ الْبَدْءِ، فَأَنْتُمْ أَيْضاً تَثْبُتُونَ فِي الاِبْنِ وَفِي الآبِ. وَهَذَا هُوَ الْوَعْدُ الَّذِي وَعَدَنَا هُوَ بِهِ: الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ. كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ هَذَا عَنِ الَّذِينَ يُضِلُّونَكُمْ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَالْمَسْحَةُ الَّتِي أَخَذْتُمُوهَا مِنْهُ ثَابِتَةٌ فِيكُمْ، وَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى أَنْ يُعَلِّمَكُمْ أَحَدٌ، بَلْ كَمَا تُعَلِّمُكُمْ هَذِهِ الْمَسْحَةُ عَيْنُهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَهِيَ حَقٌّ وَلَيْسَتْ كَذِباً. كَمَا عَلَّمَتْكُمْ تَثْبُتُونَ فِيهِ. وَالآنَ أَيُّهَا الأَوْلاَدُ، اثْبُتُوا فِيهِ، حَتَّى إِذَا أُظْهِرَ يَكُونُ لَنَا ثِقَةٌ، وَلاَ نَخْجَلُ مِنْهُ فِي مَجِيئِهِ. إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ بَارٌّ هُوَ، فَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْنَعُ الْبِرَّ مَوْلُودٌ مِنْهُ܀

But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the antichrist: denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what he promised us: eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit; just as it has taught you, remain in him. And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. (1 John 2:20-29, NIV)

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܗ̱ܘ ܪܺܝܫ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ܆ ܐܰܝܟ̥ ܛܶܟ̊ܣܶܗ ܕ̊ܡܰܠܟ̊ܺܝ̣ܙܕܶܩ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܩܽܘ̇ܪ̈ܺܝܢܬ̊ܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܠܰܛܪܳܘܰܐܣ ܒ̊ܰܣܒ̥ܰܪܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܬ̥ܰܚ ܠܺܝ ܬ̥ܰܪܥܳܐ ܒ̥ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܢܝܳܚܳܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܚܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܫܟ̊ܚܶܬ̥ ܠܛܺܛܽܘ̇ܣ ܐܳܚܝ ܐܶܠܳܐ ܫܪܺܝܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܢܶܦ̥ܩܶܬ̥ ܠܺܝ ܠܡܰܩܶܕ̥ܽܘ̇ܢܺܝܰܐ. ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ ܕ̥ܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܒ̥ܟ̥ܽܠ ܙܒ̥ܰܢ ܚܙܳܬ̥ܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܠܰܢ ܒ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܓ̥ܳܠܶܐ ܒ̥ܰܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܶܗ ܒ̊ܟ̥ܽܠ ܐܰܬ̥ܰܪ. ܪܺܝܚܳܐ ܚܢܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܒ̊ܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܒ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܚܳܐܶܝܢ ܘܒ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܳܐܒ̥ܕ̊ܺܝܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܠܡܰܘܬ̊ܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܘܶܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܐܰܝܟ̥ ܫܰܪܟ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܡܡܰܙܓ̥ܺܝܢ ܡܶܠܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܒ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ̥ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܶܢ ܕ̊ܪܺܝܫ ܕ̊ܰܢܚܰܘܶܝܟ̥ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܘ ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܶܐܓ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦ̥ܽܘ̣ܩܳܕ̥̈ܶܐ ܢܶܬ̥ܟ̊ܰܬ̥ܒ̊̈ܳܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝܢ ܐܰܘ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܬ̊ܶܟ̥ܬ̊ܒ̥ܽܘ̣ܢ ܬ̊ܦ̥ܰܩܕ̥ܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝܢ. ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܰܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒ̥ܠܶܒ̊ܰܢ ܘܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܥܳܐ ܘܡܶܬ̥ܩܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܢܳܫ. ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܶܐܓ̊ܰܪܬ̊ܶܗ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬ̊ܰܡܫܰܬ̥ ܡܶܢܰܢ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܠܳܐ ܒ̥ܰܕ̥ܝܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܪܽܘܚܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܳܐ ܒ̥ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܦ̥ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕ̥ܠܶܒ̊ܳܐ ܕ̥ܒ̥ܶܣܪܳܐ. ܬ̊ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܰܢ ܒ̊ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܰܘ ܕ̊ܰܚܢܰܢ ܣܳܦ̥ܩܺܝ̣ܢܰܢ ܕ̊ܢܶܬ̥ܪܰܥܶܐ ܡܶܕ̊ܶܡ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܡܶܢ ܢܰܦ̥ܫܰܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܫܘܝܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕ̥ܕ̥ܺܝܰܬ̥ܺܩܺܐ ܚܕ̥ܰܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܒ̥ܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܩܳܛܶܠ܆ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܰܚܝܳܐ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܒ̥ܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܫܡܰܬ̥ ܒ̊ܟ̥ܺܐܦ̥̈ܶܐ ܘܰܗܘܳܬ̥ ܒ̊ܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܢܶܫܟ̊ܚܽܘ̣ܢ ܒ̊ܢܰܝ̈ ܝ̣ܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܚܳܪ ܒ̊ܦ̊ܰܪܨܽܘܦ̊ܶܗ ܕ̊ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܦ̊ܰܪܨܽܘܦ̊ܶܗ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܒ̊ܰܛܰܠ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܠܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܒ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܐܶܢ ܓ̊ܶܝܪ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܝܳܒ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܟ̊ܡܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܝܰܬ̊ܰܪܝ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܳܐܦ̥ܠܳܐ ܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܰܒ̊ܚܰܬ̥ ܒ̊ܦ̥ܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܕ̥ܗܳܢܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܡܝܰܬ̊ܪܳܐ. ܐܶܢ ܓ̊ܶܝܪ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܶܐܬ̥ܒ̊ܰܛܰܠ ܒ̊ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ̥ܫܽܘܒ̥ܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ[2]܀

وَلَكِنْ لَمَّا جِئْتُ إِلَى تَرُوَاسَ، لأَجْلِ إِنْجِيلِ الْمَسِيحِ وَانْفَتَحَ لِي بَابٌ فِي الرَّبِّ، لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةٌ فِي رُوحِي، لأَنِّي لَمْ أَجِدْ تِيطُسَ أَخِي. لَكِنْ وَدَّعْتُهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ. وَلَكِنْ شُكْراً لِلَّهِ الَّذِي يَقُودُنَا في مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ في الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. لأَنَّنَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذَّكِيَّةِ لِلَّهِ، فِي الَّذِينَ يَخْلُصُونَ وَفي الَّذِينَ يَهْلِكُونَ. لِهَؤُلاَءِ رَائِحَةُ مَوْتٍ لِمَوْتٍ، وَلأُولَئِكَ رَائِحَةُ حَيَاةٍ لِحَيَاةٍ. وَمَنْ هُوَ كُفْوءٌ لِهَذِهِ الأُمُورِ؟ لأَنَّنَا لَسْنَا كَالْكَثِيرِينَ غَاشِّينَ كَلِمَةَ اللهِ، لَكِنْ كَمَا مِنْ إِخْلاَصٍ، بَلْ كَمَا مِنَ اللهِ نَتَكَلَّمُ أَمَامَ اللهِ فِي الْمَسِيحِ܀

أَفَنَبْتَدِئُ نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا، أَمْ لَعَلَّنَا نَحْتَاجُ كَقَوْمٍ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ إِلَيْكُمْ، أَوْ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ؟ أَنْتُمْ رِسَالَتَنَا، مَكْتُوبَةً فِي قُلُوبِنَا، مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءَةً مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ. ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رِسَالَةُ الْمَسِيحِ، مَخْدُومَةً مِنَّا، مَكْتُوبَةً لاَ بِحِبْرٍ بَلْ بِرُوحِ اللهِ الْحَيِّ، لاَ فِي أَلْوَاحٍ حَجَرِيَّةٍ بَلْ فِي أَلْوَاحِ قَلْبٍ لَحْمِيَّةٍ. وَلَكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هَذِهِ بِالْمَسِيحِ لَدَى اللهِ. لَيْسَ أَنَّنَا كُفَاةٌ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئاً كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا، بَلْ كِفَايَتُنَا مِنَ اللهِ، الَّذِي جَعَلَنَا كُفَاةً لأَنْ نَكُونَ خُدَّامَ عَهْدٍ جَدِيدٍ. لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّوحِ. لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ الرُّوحَ يُحْيِي. ثُمَّ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ الْمَوْتِ، الْمَنْقُوشَةُ بِأَحْرُفٍ فِي حِجَارَةٍ، قَدْ حَصَلَتْ فِي مَجْدٍ، حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ مَجْدِ وَجْهِهِ الزَّائِلِ، فَكَيْفَ لاَ تَكُونُ بِالأَوْلَى خِدْمَةُ الرُّوحِ فِي مَجْدٍ؟ لأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ الدَّيْنُونَةِ مَجْداً، فَبِالأَوْلَى كَثِيراً تَزِيدُ خِدْمَةُ الْبِرِّ فِي مَجْدٍ. فَإِنَّ الْمُمَجَّدَ أَيْضاً لَمْ يُمَجَّدْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِسَبَبِ الْمَجْدِ الْفَائِقِ. لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الزَّائِلُ فِي مَجْدٍ، فَبِالأَوْلَى كَثِيراً يَكُونُ الدَّائِمُ فِي مَجْدٍ܀

 

 

Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me, I still had no peace of mind, because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ’s triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death; to the other, an aroma that brings life. And who is equal to such a task? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, as those sent from God.

Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone but on tablets of human hearts. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness! For what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. And if what was transitory came with glory, how much greater is the glory of that which lasts! (2 Cor. 2:12-17, 3:1-11, NIV)

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܣܝܳܐ ܘܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬܝ ܚܰܕܝܽܘܟ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

 


ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒܒܶܝܬ̥ ܥܰܢܝܳܐ ܒܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܩܶܪܒ̊ܰܬ̥ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܳܛܺܝܦ̥ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܒ̥ܶܣܡܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܕ̥ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܫܦ̊ܰܥܬ̥ܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܟ̊ܰܕ̥ ܣܡܺܝ̣ܟ̥[3]܀

ܘܶܐܬ̥ܡܠܺܝ̣ ܒܰܝܬ̊ܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܕ̊ܒܶܣܡܳܐ[4]܀

ܚܙܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܘܶܐܬ̥ܒ̊ܐܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ[5]܀

ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ ܣܟ̥ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܢܰܫܠܡܺܝ̣ܘܗ̱ܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕ̊ܰܒ̊ܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܡܳܐܐ ܕ̥ܺܝܢܳܪ̈ܺܝ̣ܢ ܘܶܐܬ̥ܺܝܗܶܒ̥ ܠܡܶܣ̈ܟ̊ܺܢܶܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟ̊ܺܢܶܐ ܒ̥ܛܺܝ̣ܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܓ̥ܰܢܳܒ̥ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܓ̥ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܢܳܦ̥ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ̥ܶܗ ܗܽܘ ܛܥܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܳܐ[6]܀

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܕ̊ܶܝܢ ܝ̣ܺܕ̥ܰܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝܪܳܐ ܥܶܒ̥ܕ̊ܰܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܝ. ܒ̊ܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܡܶܣ̈ܟ̊ܺܢܶܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܠܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܐܺܝܬ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܰܐܪܡܝܰܬ̥ ܒ̊ܶܣܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܓ̊ܽܘ̣ܫܡܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܡܶܩܒ̊ܪܰܢܝ ܥܶܒ̥ܕ̊ܰܬ̥. ܘܰܐܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܬ̥ܟ̊ܪܶܙܝ ܣܒ̥ܰܪܬ̥ܝ ܗܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܢܶܬ̥ܡܰܠܰܠ ܐܳܦ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܥܶܒ̥ܕ̊ܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܕ̥ܽܘ̣ܟ̥ܪܳܢܳܗ̇[7]܀

وَفِيمَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ فَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ܀

فَامْتَلأ الْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ الطِّيبِ܀

فَلَمَّا رَأَى تَلاَمِيذُهُ ذَلِكَ اغْتَاظُوا قَائِلِينَ: «لِمَاذَا هَذَا الإِتْلاَفُ؟܀

فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تلاَمِيذِهِ وَهُوَ يَهُوذَا سِمْعَانُ الإِسْخَرْيُوطِيُّ الْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ: «لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هَذَا الطِّيبُ بِثلاَثَمِئَةِ دِينَارٍ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ؟» قَالَ هَذَا لَيْسَ لأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِالْفُقَرَاءِ بَلْ لأَنَّهُ كَانَ سَارِقاً وَكَانَ الصُّنْدُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ܀

فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لِمَاذَا تُزْعِجُونَ الْمَرْأَةَ؟ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلاً حَسَناً! لأَنَّ الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هَذَا الطِّيبَ عَلَى جَسَدِي إِنَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لأَجْلِ تَكْفِينِي. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثُمَا يُكْرَزْ بِهَذَا الإِنْجِيلِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ يُخْبَرْ أَيْضاً بِمَا فَعَلَتْهُ هَذِهِ تَذْكَاراً لَهَا»܀

While Jesus was in Bethany in the home of Simon the Leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus’ feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. When the disciples saw this, they were indignant. “Why this waste?” they asked. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, “Why wasn’t this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year’s wages.” He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Aware of this, Jesus said to them, “Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Truly I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, in memory of her.” (Matt. 26:6-7, John 12:3, Matt. 26:8, John 12:4-6, Matt. 26:10-13, NIV)

 

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ

 

 ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܡ̈ܫܰܡ̄:

ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܟ̊ܽܠܰܢ܆ ܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕ̥ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

لِنَقِفْ كُلُّنا حسنًا مناجين الله بحرارةٍ وبأصواتٍ مرضيّةٍ قائِلين:

Let us all stand aright and respond earnestly with voices pleasing to God: 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡ̈ܫܰܡ̄:

ܚܠܳܦ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܠܚܽܘܕ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕ̊ܬܺܒܶܝܠ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇܆ ܘܫܰܝܢܳܗ̇ ܘܩܽܘ̣ܝܳܡܳܗ̇ ܘܰܕ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܚܦܺܝ̣ܛܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ̥ܟܰ̊ܫܰܦ܀

مِن أَجْل الكَنِيسةِ المقدَّسةِ الواحِدةِ الجامِعةِ والرَّسُوليّة، المنتشرةِ من أقاصي المعمورة إلى أقاصيها، ومِن أَجْل أمْنِها وثَباتِها واستقرارِ العَالَمِ بأسرِه، لنَبتَهِلْ إلى الرَّب بحرارةٍ܀

For the single holy, universal and apostolic Church, from one end of the earth to the other; for her peace and stability, and for the peace of the whole world, let us earnestly beseech the Lord:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡ̈ܫܰܡ̄:

ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܛܽܘ̣ܒ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܘܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܓ̥ܢܰܛܺܝܽܘ̇ܣ [ܦܠܳܢ] ܘܰܚ̈ܣܰܝܳܐ ܐܶܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܘܕ̥ܰܒܟ̊ܽܠܕ̊ܽܘܟ̊. ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܦܳܣܩܺܝ̣ܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܗܽܘ̇ܢ ܘܢܽܘ̣ܛܳܪܗܽܘ̇ܢ܆ ܚܦܺܝ̣ܛܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ̥ܟ̊ܰܫܰܦ܀

مِن أَجْل آبَائِنا المغبوطين وبَطريَركِنا مَار إغناطيوس فلان وأَساقِفَتِنا القَائِمين هَهُنا وفي كُلّ مَكانٍ، الَّذِين يُفصِّلون كلمةَ الحقّ باستقامةٍ، ومِن أَجْل خَلَاصِهم وحِفْظِهِم؛ لنَبْتَهِلْ إلى الرّبِّ بحرارةٍ܀

For our blessed fathers and our Patriarch Moran Mor Ignatius N. and our pious Bishops, here and everywhere, who correctly interpret the word of truth; for their salvation and preservation, let us earnestly beseech the Lord:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܚܠܳܦ ܟ̊ܢܽܘ̣ܫܝܰܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕ̊ܬ̥ܶܬ̥ܩܰܒܰܠ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

مِن أَجْل جَمعِنا هَذا، ومن أجل أن تُقبَلَ طِلْبَتُنا كَرَائِحةٍ ذَكِيّةٍ أمَام الرَّبّ، فَلنَطلُبْ مِن القُدّوس܀

For this our gathering and for the acceptance of our supplication, as a sweet fragrance before the Lord, we ask the Holy One:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡ̈ܫܰܡ̄:

ܚܠܳܦ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܡ ܣܺܝ̣ܡ ܘܡܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ ܝܰܬܺܝܪ ܚܦܺܝ̣ܛܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܒܥܶܐ܀

مِن أَجْل هذا الزيتِ الذي سبقَ تحضيرُه ويجري الآن تقديسُه، فَلنَطلُبْ بحرارةٍ أشدَّ܀

For this oil, previously prepared and being consecrated, let us ask all the more earnestly:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡ̈ܫܰܡ̄:

ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܘܰܢܩܰܕ̊ܫܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܘܢܶܡܠܶܝܘܗ̱ܝ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

لِكَي يُبارِكَهُ الرَّبُّ ويُقدِّسَهُ ويَملَأَهُ مِن الرُّوح القُدس والنعمَةِ والقُوّة، مِن الرَّبّ نَطلُب܀

So that the Lord may bless, consecrate and fill it with the Holy Spirit, and with grace and power – we ask the Lord:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕܰ̊ܦܐܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܒ̊ܰܪ ܘܢܶܬ̥ܒܰܣܰܡ ܒܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥܆ ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰ݀ܝܢ ܘܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥܀

أَهِّلنا أيُّها المسيح إلهُنا أن نَسلُكَ كما يحقّ لإنجيلِكَ ونَنعَمَ بعَرفِ الميرونِ المقدَّس. نبتهلُ إليكَ فاستجبْنا يا رَبّ وترأَّفْ وارحَمنا. ولنَهتِفْ ثَلَاثاً قائلين:

Make us worthy, Christ our God, to conduct ourselves as is fitting for Your Gospel and to take pleasure in the sweet fragrance of the holy Myron. We beg You, hear us Lord, spare us and have mercy on us. Let us say three times:

ܥܰܡܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘ̇ܢ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘ̇ܢ܀

        

 


 

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܒܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ

 

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰ̊ܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܫܒܽܘ̇ܩ ܣܰܟ̥ܠ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܗܰܒܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ̥ ܐܰܝܟ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ܆ ܘܢܶܫܟܰ̊ܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

اغْفِرْ يا رَبّ ذنوبَنا بِنعمتِكَ، وَاصفَحْ عَن جَهَالَاتِنا بِرَحمَتِك، وَأعطِنا أَنْ نَكُون خَاصَّتَك وَأن نُرضِيَكَ بحَسَبِ مَشِيئَتِك الصَّالِحة، فَنَحظى بالرَحمَةِ وَالحَنانِ أمَامَك، أيُّها الآب والابن والرُّوح القُدُس الآن وكُلّ أَوَانٍ وإلى أبَد الآبِدِين܀

Lord, sweep away our sins by Your grace and forgive us our transgressions in Your mercy. Grant us to become Yours, to please You in accordance with Your good will so we may find favor and kindness in Your sight: Father, Son and Holy Spirit, now, always and forever.

ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܆ ܘܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܙܰܡܰܪ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘ̇ܢ܀

 

 ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܦܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊܆ ܘܕ̥ܰܟܳ̊ܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܥܛܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܘܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܚܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥܆ ܘܡܶܢ ܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬܳ̊ܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟܰܚ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܘܰܢܟ̥ܰܗܶܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܕ̊ܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܰܐܠܗ̈ܳܝܶܐ܀

 

 ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓܺ̊ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕܳ̊ܢܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܘܕ̥ܺܝ̣ܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

لأنّك صالحٌ ووافرُ الرحمة لجميعِ الذين يدعونَكَ، وقويّةٌ هي عزّتُكَ وعِزَّةُ ابنك الوحيد وروحِكَ القدّوس والواحد معك في الجوهر، الآن وكُلّ أَوَانٍ وإلى أبَد الآبِدِين܀

For You are good and abundant in mercy to all those who call upon You. Your dominion is mighty, and that of Your only-begotten Son, and Your Holy Spirit, Who is equal to You in essence, now, always and forever.

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܢܰܦܽܘܪܰܐ܆ ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܡܫܰܘ̈ܬ̊ܦܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܡܫܰܚܬ̊ ܡܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶ̊ܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܕ̥ܳܫܳܐ ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ. ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܝܰܐܒܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܣܰܪܝܰܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܘܡܰܥܒܕ̥ܰܬ̥ ܡܰܘܬܳ̊ܐ ܠܪܽܘ̣ܚܩܳܐ ܡܶܢܰܢ ܫܳܕ̥ܶܝܢܰܢ܆ ܢܶܫܬܰ̊ܘܬܰ̊ܦ ܒܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܘܰܕ̥ܫܽܘ̈ܟܳ̊ܢܶܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܳܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܢܶܥܦܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܒܝܰܕ̥ ܥܒ̥ܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܰܣܺܝ̣̈ܡܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ܆ ܢܶܣܦܰܩ ܕܳ̊ܐܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܒܬ̥ܰܚܘܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܰܢ܆ ܠܘܳܬ̥ ܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܗܳܝ ܕܺ̊ܝ̣ܠܳܟ ܢܩܰܪܶܒ܀

 

 ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܐܳܘ̃ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܚܽܘ̣ܒܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܦܐܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܥܠܰܝܡ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝܟ̊ ܢܶܪܗܰܛ܆ ܘܰܠܬ̥ܰܐܘܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܠܒ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܥܽܘ̇ܠ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟܰܕ ܚܳܕ̥ܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܢܶܬ̥ܡܨܶܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܬܳ̊ܐ܆ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܰܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܘܰܒܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܘܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أَهِّلْنا يا ربّ أَنْ نَجرِيَ في إثرِ رائحةِ أطيَابِكَ، بحبٍّ يليقُ بالأنفسِ العذارى، وأن نجرؤ على الدخول إلى حِجالِكَ كي نبتهجَ ونفرحَ ونستطيعَ أن نتمّمَ هَذِه الخِدمَة الكَهَنُوتِيّة بِنعمَتِك وبِرضى أبِيكَ المبَارَك وقُوّةِ رُوحِك الكُلِّيّ قُدسُهُ والصَّالِح والمسجُودِ لَهُ والْمُحيي والواحدِ معك فِي الجَوهَر الآن وكُلّ أَوَانٍ وإلى أبَد الآبِدِين܀

Make us worthy, O Lord, to hasten towards the fragrance of Your perfumes with love that befits youthful souls, and to enter boldly into Your Chamber so that we may be enabled to celebrate this priestly service, while rejoicing and taking delight, through Your grace and the good pleasure of Your blessed Father and the operation of Your all-holy, good, worshipful and life-giving Spirit who is equal to You in essence, now, always and forever.

ܥܡܐ:

ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܰܐܢܰܦܽܘܪܰܐ ܘܬܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܪܟ̣ܺܝܕܝܰܐܩܳܘܢ ܡܰܟܪܶܙ ܟܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܀

 

ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܡ̈ܫܡ̄:

ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦܺܝ̣ܪ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܒܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܒܙܰܗܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܒܚܽܘ̣ܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܢܰܩܶܬ̥ ܚܰܘܪܰܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܣܺܝ̣ܡ ܘܡܶܬ̥ܩܰܕܰ̊ܫ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܕ̊ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܩܰܪܶܒ܀

ܥܰܡܳܐ ܩܳܥܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̣̈ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܚܽܘ̣ܒܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܘܫܰܘܬܳ̊ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܠܥܶܠ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܫܳܥܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕ̥ܶܩ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ: 

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܳܪܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܓ̥ܒ̥ܰܠܬ̊ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܒܳܬ̥ܰܪܟܶ̊ܢ ܟܰ̊ܕ̥ ܢܦܰܠܢܰܢ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬ̊ܬܦܺܝ̣ܣܢܰܢ ܠܳܐܟ̥ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕ̥ܢܶܥܒܰܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ̊. ܘܶܐܙܕ̊ܒܶܢܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܡܰܘܬ̥ܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܗܦܰܟ̥ܬ ܩܪܰܝܬ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܓ̥ܒܺܝ̣ܠܬܳ̊ܐ ܕ̥ܺܐܝ̈ܕܰܝܟ̊ ܚܰܢܬ̊ ܒܝܰܕ̥ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܒܝܰܕ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܬ̥ܶܫܡܶܫܬܳ̊ܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕܰ̊ܪܟܳ̊ܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܰܢ ܐܰܠܶܦܬ̊܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܐܶܒܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܡܥܰܛܦܺܝ̣ܢܰܢ ܐܰܥܒܰܪܬ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬ̥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܗܰܝܡܶܢܬ̊܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܚܰܕܶ̊ܬ̥ܬ̊ ܠܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܫܰܕܰ̊ܪ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܥܰܠ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܶܫܳܝܗ̱ܝ܆ ܘܰܥܒ̥ܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܘܰܠܛܰܒܥܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܡܩܰܕ̊ܫܳܢܳܐ܆ ܠܝܽܘ̣ܪܬܳܢܳܐ ܘܰܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܐܥܡܰܪ ܒܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܗܰܘ ܛܳܒ̥ܳܐ܆ ܟܰ̊ܕ̥ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܠܳܟ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ܀

 

 ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܐ:

ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢ ܘܰܡܗܰܕ̊ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܒܦܽܘ̣ܡ̈ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ܆ ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ̥ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠ̈ܠܳܢ܆ ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ܆ ܫܽܘ̣ܠ̈ܛܳܢܶܐ܆ ܡܰܘ̈ܬ̊ܒ̥ܶܐ܆ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܪ̈ܽܘ̣ܚܶܐ ܕ̥ܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕ̊ܺܝ̣̈ܩܶܐ܆ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ܆ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬ̥ܺܝ̈ܬ̥ܳܝܰܝ ܓܶ̊ܦ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܫܬܳ̊ܐ ܓ̥ܶܦܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ܆ ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ܡܰܢ ܓܶ̊ܦ̈ܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܪ̈ܶܓ̥ܠܶܐ܆ ܒܰܬ̥ܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܳܪܚܺܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܡܰܙܥܩܺܝ̣ܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ:

يا مَنْ يُبجِّلُهُ ويُعَظِّمُهُ ويُسَبِّحُهُ بأفوَاهٍ لَا تَهدأ وَبِكَلِمَاتٍ لا تُوصَف، الملائِكةُ ورُؤسَاءُ الملائِكة، الرِّئاسَاتُ والسَّلَاطِينُ والعُرُوشُ، والسَّادَاتُ، القوّاتُ العلويةُ والأجنادُ العاقلةُ والسَّمَوِيّة، أرواحُ الأنبِياءِ والرُّسُل، ونفوسُ الأبرَار والصِّدِّيقِين والشهداءِ والمعترفين، والكَرُوبِيم الكَثِيرةُ أَعيُنُهُم، والسَّرافِيم ذوو الأجنحةِ الستّة الّذين يَحجُبُون وُجُوهَهُم باثنَين مِنهَا توقيرًا للَاهُوتِك الَّذي لَا يُرَى ولا يُوصَف؛ وباثنَين يُغطّونَ أَرجُلَهُم، وباثنَين يَطِيرُون الوَاحد إلى الآخَر، مُسَبِّحِين أنَاشِيدَ الغَلَبةِ بأجملِ تسبيحٍ هاتِفِين وصارخين وقائِلين: قُدُّوس܀

(We praise) the One whom all angels exalt, glorify and praise with unresting mouths and indescribable voices, along with the archangels, sovereignties, authorities, thrones, dominions, supernal powers, rational and spiritual hosts, spirits of the prophets and apostles, the righteous and just, martyrs and confessors, many-eyed cherubim, six-winged seraphim who cover their faces with two wings, because Your divinity is invisible and indescribable, and cover their feet with two, and with two they fly to one another, proclaiming the praise of victory and magnificence, crying and saying: Holy.

ܥܰܡܳܐ:

ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕܶ̊ܐܬ̥ܳܐ ܘܳܐܬ̥ܶܐ܆ ܒܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬܳ̊ܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

 

    

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܘܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܶܬ̥ܺܝ̣ܠܶܕ̥. ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܪܰܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥. ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܩܰܕܺ̊ܝܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕܺ̊ܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܕ̊ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܺܝ̣ܢ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕ̊ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܡܰܣܩܺܝ̣ܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟ̥ܽܠ ܡܰܠܟܳ̊ܐ ܕ̥ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܚܢܰܢ ܕ̊ܶܝܢ ܥܰܒ̥ܕ̈ܰܝܟ̊ ܚܰܛܳܝ̈ܰܝ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܟܰܕ̥ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ܆ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ