طقس تقديس الميرون الخدمة الأولى (سرياني، عربي، إنكليزي)

ܛܟܣܐ ܕܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ

ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

The Consecration of Holy Myron

According to the Rite of the

Syriac Orthodox Church of Antioch

رتبة تقديس الميرون

بحسب طقس

كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية

دمشـق

 2015

إعداد

لجنة الطقوس والليتورجيا

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس

دمشق، 2015


ܛܶܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ

[ܩܰܕ̥ܡܳܐܝ̣ܬ̥]

ܥܰܠ ܛܽܘܝܳܒܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܒܰܥ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ

ܒܝܽܘ̇ܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܕ̊ܰܡ ܡܛܰܝܰܒ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܙܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ܆ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܒܰܠܰܐܣܰܢ ܘܩܶܣܛܳܐ ܕ̥ܡܰܬ̥ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܛܰܝܒ̥ܺܝ̣ܢ ܬ̊ܪܶܥܣܰܪ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܰܠܒܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܦܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܝܒ̄ ܦܺܝ̣ܪ̈ܡܶܐ܆ ܘܝܒ̄ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܽܐܘܪܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܝܒ̄ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ܆ ܘܝܒ̄ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ܆ ܘܝܒ̄ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܦܽܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܒ̥ܳܐ܆ ܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܬܩܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܦܝܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ܀

ܘܰܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܫܳܥܺܝ̣̈ܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܒ̥ܶܫ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܘܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܒܓ̥ܰܘ ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܒܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܰܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܓ̊ܽܘ̈ܕ̊ܶܐ. ܚܕ̥ܳܐ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ̥ܳܐ ܥܰܠ ܬ̊ܰܪܥܐ ܕ̊ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ̥ܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ܀

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܆ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥. ܘܒܳܬ̥ܪܶܗ ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ. ܬ̊ܡܳܢܶܐ ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ. ܒܺܐܟ̥ܰܐܕ̥ܺܝܰܐ ܬܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܳܐ ܒܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܡܳܢܶܐ ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘ̣ܪܳܝܗܶܝܢ: ܒܰܦܣܺܝ̣ܩܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ ܕ̥ܢܶܬ̥ܦܣܶܩ. ܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒ̊ܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܀ ܥܰܡ ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܒ̊ܰܚ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܝܢ܆ ܡܫܰܪܶܝܢ ܗܳܝ ܕ̊ܛܽܘ̣̈ܒܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܰܝܢܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ܆ ܗܽܘ̣ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܨܰܠܶܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܛܰܝܰܒ̥ ܠܰܡܩܰܕ̊ܳܫܽܘ̣ ܠܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ.

ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܬ̥ܶܐܡܰܪ ܣܶܕ̥ܪܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ ܡܶܢ ܠܬ̥ܰܚܬ̊. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܗܳܢܳܐ ܣܶܕ̥ܪܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ̥ܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܦܳܩܶܕ̥ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܡܛܰܝ̈ܒ̥ܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܣܶܕ̥ܪܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܣܶܕ̥ܪܳܐ܆ ܢܳܣܶܒ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܡܛܰܝ̈ܒ̥ܶܐ ܦܺܝ̣ܪܡܳܐ܆ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܬ̊ܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܕ̥ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܡܽܘ̣ܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܺܝ̣ܪܡܳܐ. ܘܰܩܕ̥ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܬ̊ܪܶܝܢ ܕ̊ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܕ̥ܢܳܗܪܺܝ̣ܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܣܳܝܡܺܝ̣ܢ ܒܶܣܡܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܦܺܝ̣ܪܡܳܐ ܗܰܘ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬ̥ܟ̊ܪܶܟ̥ ܦܺܝ̣ܪܡܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ܆ ܘܢܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܣܺܝ̣ܡܳܐ ܩܶܣܛܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܬ̊ܰܡܳܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ ܠܡܶܦܰܩ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ܆ ܢܶܬ̥ܟ̊ܰܪܟ̊ܽܘ̣ܢ ܕ̊ܳܪܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬܳܐ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܢܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܫܰܪܟ̊ܳܐ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܩܳـ̈ܠܶܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡ ܠܣܶܕ̥ܪܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܺܝ̣ܪܡܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬ̊ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ܀ ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܢܶܬ̥ܩܪܽܘ̇ܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܒܛܶܟ̊ܣܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܢܰܟ̥ܪܶܙ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܽܘ̇ܛܰܢܺܝܰܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܐܰܡܪܳܐ ܠܽܘ̇ܛܰܢܺܝܰܐ܆ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܠܟ̥ܰܪ ܕ̊ܣܺܝ̣ܡܳܐ ܩܶܣܛܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܪܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܐܶܦܝ̈ܣܩܽܘ̇ܦܶܐ ܠܘܳܬ̥ܶܗ܆ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ̥ ܐܰܘ ܬ̊ܪܶܝܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܰܕ̥ܫܰܪܟ̊ܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܩܠܺܝ̣ܪܽܘ̇ܣ ܠܒܰܪ ܢܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ. ܘܗܽܘ̣ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܒܰܓ̥ܢܺܝ̣ܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܚܰܝܶܕ̥ ܠܡܶܫ̈ܚܶܐ ܘܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܚܰܕ̥ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܝܳܕ̥ܳܐ܆ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܰܕ̊ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܩܽܘ̣ܫܬ̊ܶܗ. ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝ̣ܪܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܠܰܝܟ̊ܝ ܕ̊ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܡܠܺܝ̣ܠܳܐ ܢܚܶܬ̥ ܢܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܪܳܡܶܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܩܶܣܛܳܐ ܐܰܘ ܒܓ̥ܰܘ ܒܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܕ̥ܰܒܦܽܘ̣ܡܳܐ ܕ̥ܩܶܣܛܳܐ܆ ܡܚܰܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܠܩܶܣܛܳܐ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܶܗ܆ ܘܰܡܟ̥ܰܣܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܦܰܝܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܬܶܬ̥ܚܙܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܦܬ̥ܰܚ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܘܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܩܠܺܝ̣ܪ̈ܺܝܩܽܘ܆ ܘܡܰܝܬ̊ܶܝܢ ܠܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܛܰܝܒܳܐ. ܘܛܳܥܢܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܢܳܚܶܬ̥ ܡܳܐܢܳܐ ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܠܶܗ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܪ̈ܨܠܶܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܚܕ̥ܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ̊ܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܘܰܡܚܰܦܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܒ̄ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܬܶܬ̥ܚܙܶܐ. ܘܡܶܬ̊ܛܰܟ̊ܣܺܝ̣ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܦܺܝ̣ܪ̈ܡܶܐ܆ ܩܕ̥ܳܡ ܩܽܘܒ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܟ̊ܳܐ ܘܡܶܟ̊ܳܐ. ܘܠܰܡܨܰܥܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡܶܝܗ̇ ܕ̊ܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ ܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܽܘ̇ܢ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܩܳܥܶܐ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܪܺܝ̣ܘ ܘܫܰܪܟ̊ܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܽܘ̣ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒ̈ܢܳܬ̥ܳܐ. ܘܥܳܢܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܩܽܘ̣ܩ̈ܠܳܝܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܚܰܕ̥ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܰܕ̥ ܡܙܰܡܪܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܳܕ̥ܶܝܢ ܢܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܩܽܘ̈ܩܰܠܺܝܽܘ܆ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝ̣ܪܶܐ ܗܳܝ ܕ̊ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ̥ ܡܶܫܚܳܐ܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܙܳܐ ܓܰܪܒ̊ܝܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܢܳܦܩܺܝ̣ܢ܆ ܘܡܳܛܶܝܢ ܠܰܡܨܰܥܬ̥ܳܗ̇ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܒܓ̥ܰܒ̊ܳܐ ܓ̥ܰܪܒ̊ܝܳܝܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܗ̇ ܕ̊ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܩܥܳܬ̥ܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ: ܣܽܘ̇ܦܺܝܰܐ ܬ̥ܶܐܽܘ̇ ܦܪܳܘܣܟ̊ܳܘܡܶܢ܆ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܡܙܺܝ̣ܥܺܝ̣ܢ ܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒ̥̈ܢܳܬܐ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܪܳܕ̥ܶܝܢ ܒܡܰܪܕ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܙܰܡܪܺܝ̣ܢ ܠܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܡܳܛܶܝܢ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܡܰܥܪܒܳ̊ܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܘܬ̥ܰܡܳܢ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ܆ ܩܳܥܶܐ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒ̥ܢܺܝ̣̈ܢ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܪܳܕ̥ܶܝܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓ̥ܰܒ̊ܳܐ ܬ̥ܰܝܡܢܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܘܬ̥ܰܡܳܢ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܘܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܩܳܥܶܐ ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ܀

ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܰܟ̥ܪܽܘ̣ܟ̥ܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܩܽܘ̣ܒ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܘܩܶܣܛܳܐ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ ܠܩܶܣܛܳܐ ܥܰܠ ܛܶܒܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܐܢܢܰܦܽܘ̇ܪܰܐ ܚܶܘܳܪܬ̊ܳܐ܆ ܘܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܚܳܕ̥ܪܺܝ̣ܢ ܠܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪܐ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܦܺܝ̣ܪ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܦܰܛܪܺܝܪܰܟܳܐ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ. ܘܟ̥ܶܢܫܳܐ ܕ̥ܰܩܠܺܝ̣ܪ̈ܺܝܩܽܘ ܡܙܰܡܪܺܝ̣ܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܒܛܶܟ̊ܣܳܐ܆ ܒܩܺܝ̣̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܡܛܰܟ̊̈ܣܳܬ̥ܳܐ ܘܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܕ̥ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܣܶܕ̥ܪܳܐ܆ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܠܗܐ ܘܫܰܪܟܐ ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ: ܢܰܘܕ̊ܽܘ̇ܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ܀ ܩܳܪܶܝܢ ܦܪܰܟ̊ܣܺܝ̣ܣ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܘܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܝܘ̇ܢ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܘ̇ܢ܆ ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܽܘ̇ܛܰܢܺܝܰܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܶܐ܆ ܓ̊ܳܠܶܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܠܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕܩܳܠ̈ܶܐ ܘܠܰܓ̥̈ܗܳܢܳܬ̥ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܰܨܠܺܝ̣̈ܒ̥ܶܐ ܒܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܙܰܒ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܡܛܰܟ̊ܰܣ ܘܰܠܗܽܘ̣̈ܠܳܠܶܐ. ܘܡܶܬ̥ܶܐܡܰܪ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܘܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܐܰܩܳܠܽܘ̇ܬ̥ܺܝܰܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܛܳܥܶܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܠܩܶܣܛܳܐ ܓ̥ܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܕ̥ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܘܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܦܺܝ̣ܪ̈ܡܶܐ܆ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܣܳܠܩܺܝ̣ܢ ܠܒܺܐܡܰܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܩܶܣܛܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥. ܘܰܡܬ̥ܰܪܓ̊ܶܡ ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܦܳܪܰܥ ܠܥܰܡܳܐ ܨܠ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܘܢܳܚܬ̊ܺܝ̣ܢ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

أوّلاً

الاستعدادات اللازمة لهذه الخدمة

المقدّسة والإلهية

في يوم خميس الأسرار، يجب أن يكون قد هُيِّئ مُسبَقًا زيتُ زيتونٍ نقيٍّ وزيتُ بلسان ووعاءٌ مُخصَّصٌ للزيت. ويتهيّأ اثنا عشر قسيساً لابسين بدلاتهم، واثنتا عشرة مبخرةً، واثنا عشر شمّاساً مع هراراتهم، واثنتا عشرة مروحةً، واثنتا عشرة شمعةً، واثنا عشر خادمًا أفودياقونًا. وتُهيَّأ كذلك قبّةٌ من خشب مصنوعةٌ خصّيصًا للرّتبة، وتُغطّى برداء܀

وفي وقت الساعة الثالثة، دلالةً على سرّ الثالوث المحجوب والمسجود له، يرتدي البطريركُ في مكانٍ محجوبٍ لباساً أبيض، ويجلس داخل الهيكل على كرسيِّ رئاسةِ الكهنوت. وينتظم الكهنة والشمامسة في ثلاث جوقات: الأولى بقرب البطريرك، والثانية عند باب المذبح، والثالثة عند البيما (المنبر)܀

حينئذٍ يباشرُ البطريرك بصلاة الابتداء، ويقولون عنيان “ارحمني يا الله” كما هو مكتوب، وبعده ترتيلة (قانون) تقديس الميرون، فثماني تسابيح باللحن الثالث، دلالةً أيضًا على سرّ الثالوث. وعند الانتهاء من التسابيح الثمانية التي بدؤها: “بالعود المقطوع، ابتدأ البحر يُقطع…”، يبدأ البطريرك بعنيان: “سبّحوا الرب من السموات”، “مع الجموع السماوية لنسبّح الربّ”. وعند الانتهاء منه، يبدؤون التطويبات علمًا أنّه يجب على الّذي يتهيّأ لتقديس الميرون (أي البطريرك) أن يصلّي بنفسِهِ جميعَ الصلوات التي تتخلّل التسابيح.

وبعد استكمال ذلك، يُتلى السدر الأول المدوّن أدناه. وإن شاء البطريرك، أوعز إلى أحد الحاضرين في تلاوته. وبعد السدر، يأخذ أحدُ الحاضرين (سواءٌ أسقفًا كان أم رئيسَ ديرٍ) المبخرة، يرافقه قسيسان عن اليمين وعن اليسار حاملَين عكّاز البطريرك، ومعهم شمّاسان حاملان مروحتين مرفوعتين فوق المبخرة. ويتقدّمهم أفودياقونان حاملين شمعتين مُضاءتين. وبعد أن يملأ جميعُ الكهنةِ الحاضرين تلك المبخرة بخوراً، يطوفون بها داخل الهيكل ويدخلون إلى حيث الوعاء والزيت. ومن هناك، يخرجون إلى حيث القبّة مزمعةٌ أن تخرج. ويبدؤون بهدوءٍ وانتظام الدورة الأولى في كلّ الكنيسة، وهم يرتّلون معنيث (ترنيمة) الخاطئة والتخشفتو (الابتهال)، إلى أن يرجعوا إلى المذبح، حيث البطريرك وسائر الأساقفة والكهنة. ويبدؤون حالاً بإنشاد التراتيل. والذي تلا السدر يصلّي صلاةَ “العطر” المدوّنة. ثم يقولون مقطع المزمور: “لأنّ الربَّ هو مُتَّكَلُنا”. وللحال تُقرَأ قراءات من الأنبياء فقط، وهي مدوّنة في الطقس. وبعد القراءات، يُعلن رئيس الشمامسة الليطانية الأولى (أي الأدعية). وأثناء ذلك، يدخل البطريرك وحده إلى حيث الوعاء موضوعٌ، ولا يُرافقه أحدٌ من الكهنة أو الشمامسة. لكن إذا وُجد بين الحاضرين أساقفةٌ، يدخلُ معه واحد أو اثنان منهم سرًّا. أمّا باقي الإكليروس فيمكثون خارجاً. ويمزج البطريرك الزيوت بعيدًا عن الأنظار ويجعلها زيتاً واحداً مرتّلاً أثناء ذلك معنيث (ترتيلة) والدة الإله: “أرسَلَ الله نعمته وحقّه؛ وذلك لأجل الكلمة التي قيلت فيها بالروح القدس: عليكِ يا مريمُ الجبلُ الناطق، نزلَ بهدوءٍ وسكونٍ ورحمةٍ”. وعندما ينتهي من المعنيث (الترنيمة)، يسكب الزيتَ في الوعاء أو في زجاجات موضوعة داخل الوعاء، ويغطّي الوعاء بيديه ضامًّا إيّاه إلى صدره، ويستره ببدلته كي لا يراهُ أحدٌ. وحالاً يُفتح الباب ويدخل الإكليروس فيُحضرون القبّة الْمُعدَّة ويحملونها فوق رأس البطريرك، وقد تدلّى منها ستارٌ يغطّيه حتى الكعبين. ويقف الشمامسة الحاملون المراوح حول القبة ويحجبونها بمراوحهم الاثنتي عشرة بحيث لا تعود تُرى. ويصطفّ الذين يحملون الشموع والمباخر أمام القبة من الجهتين، وفي الوسط أمام القبّة، عكّاز البطريرك والصليب والإنجيل. عندئذ ينادي رئيس الشمامسة: “لينصرفْ الذين سُرِّحوا الخ.” بعد ذلك، يهتف البطريرك: “هلّلويا” ثلاث مرات، ويرتّلون معه: “المجد لله في العلى”.

عندئذ يرتّلون تباعًا آيات المزامير (القوقليون) المكتوبة، وهم يسيرون ببطءٍ وبكلّ ترتيب. وحالما ينتهون منها، ينشدون معنيث (ترنيمة) مار سويريوس الخاصة بالميرون: “مثل الزيت”.

وعند خروجهم من باب المذبح الشمالي ووصولهم إلى وسط الكنيسة من الجهة الشمالية يقفون، ويقول رئيس الشمامسة مناديًا بصوتٍ جَهْوَرِي: “حكمة الله! فلنصغِ” ويجيبُه الجميعُ: “قورياليسون”، فتهتزّ المراوح برهبةٍ. ويكرّرون ذلك ثلاث مرّات. ثمّ يتابعون المسير مرتّلين المعنيث، إلى أن يصلوا إلى أمام باب الكنيسة الغربي، في وسط الكنيسة. وهناك بالشكل عينه، ينادي رئيس الشمامسة ويجيبه الجميع ثلاثاً. ثم يكملون المسير أيضاً حتى جهة الكنيسة الجنوبية، فيقفون هناك وكذلك الأمر، ينادي رئيس الشمامسة ويردّون عليه.

حينذاك، بعد انتهائهم من هذه الدورة الثانية ودخولهم إلى أمام مائدة الحياة، يرفعون القبّة ويُكشَف عن البطريرك والوعاء. فيضع البطريرك الوعاء على الطبليث فوق مائدة الحياة، ويسدل عليه أنافورة بيضاء (أي منديلاً يُستعمل كغطاء)، فيما المراوح تحيط بالمائدة من جهة الشرق والمباخر والشموع عن الجانبين. ثمّ يستهلّ البطريرك الخدمة الثانية بصلاة الابتداء. ويرتّل جمهور الإكليروس المزامير المدوّنة في الطقس، بالألحان المرتّبة والآيات المعيَّنة. وبعد تلاوة المزامير والتسابيح والسدر، يبدأ البطريرك قانون الإيمان: “نؤمن بإله واحد الخ.” وبعد إتمامه، يتلون آية المزمور: “السموات تحمَدُ عجائبك”. فيقرؤون من سفر الأعمال وبولس الرسول، ثمّ يقولون التهليل (هللويا) ويُتلى الإنجيل. وبعد الإنجيل، يُعلِن رئيس الشمامسة الليطانية الثانية. وعند انتهائها، يكشف البطريرك عن رأسه، ويبدأ بالتقديس فيتلو الصلوات العلنية والسرّية ويرسم الصلبان ثلاث مرّات كما هو مرتّب في الطقس مع التهاليل. وتُقال الطلبة: “أيضاً وأيضاً” من على البيما (المنبر)، ويُستكمل كل الطقس المرتَّب كما هو مكتوب. ثم يحمل البطريركُ الوعاءَ للعِيان. وفيما المراوح والشموع والمباخر من حوله وأمامه، يصعدون إلى البيما المقدّسة حيث يُزيِّح البطريركُ وعاءَ الميرون المقدّس نحو الجهات الأربع كما هو مكتوب. ويلقي عظةً يشرح فيها السرَّ ثم يصلّي على الشعب، وينزلون إلى المذبح بنظام وترتيب.

 

On Maundy Thursday there should be prepared beforehand pure olive oil and balm and a pot in which the oil is placed. There should be twelve priests present dressed in their vestments, twelve censors, twelve deacons dressed in their orarium, twelve fans, twelve candles, twelve subdeacons. There should also be a canopy made from wood which will be used for the service and which is covered with garments.

At the third hour, the Patriarch dresses in a white vestment, in a hidden place, to symbolize the worshipped and hidden Trinity. He sits in the Sanctuary on the chair of the High Priest. The priests and the deacons stand in order in three choirs: one by the Patriarch, another at the entrance of the altar, and another one at the bema.

Then the Patriarch begins with the first prayer and they recite Psalm 51 as it is written. After this they say the canons of the consecration of the Myron: eight praises sung in the third tone also to symbolize the Trinity. When they finish these eight praises which begin with: “Bafsiqo shari dnetpseq,” the Patriarch begins with psalm 148. “With the heavenly gatherings let us praise the Lord.” When they finish, they say the beatitudes (Matthew 5), while the one who is about to consecrate the Myron by himself prays all the prayers which are between the praises.

After the conclusion of these praises, the first sedro is said, which is written below. If the Patriarch wishes he may request one of those present to say this sedro. After the sedro, one of those present, a bishop or an Abbot, takes the censor, and two priests will be with him on his right and left side carrying the staff of the Patriarch. There should be two deacons with them carrying two fans above the censor. In front of them there should be two subdeacons carrying lit candles. When all the priests present place incense in the censor, the censor circulates around the church and enters where the pot and the oil are placed. From there, they go out to where the canopy will circulate. The first procession should be circulating quietly and in good order throughout the entire church, while singing the chant on the sinful woman and the supplication, until they return to the altar where the Patriarch and the bishops and the rest of the priests are. Immediately, they sing songs and let the one who said the sedro pray that prayer of incense which is written. Then, they will say the canticle: “Because the Lord is our trust.” At that point, the readings of the prophets only should be read which are written in the taxis (rite). After the reading of all the prophets, the Archdeacon should proclaim the first Litany. While the Litany is being said the Patriarch should enter by himself where the pot is located. None of the priests or the deacons should be with him. But if bishops are present, one or two enter with him secretly. The rest of the clerics should stand outside. The Patriarch should mix the oils in secret and make them into one oil, while saying in the time of uniting the chant of the Mother of God: “God sent his grace and truth. This is because of the word which was said through the Holy Spirit. ‘Upon you Mary, rational mountain, He descended gently, silently and mercifully.’” When he finishes the chant, he pours the oil into the pot or in acorn-shaped vessels placed inside the pot. He hides the pot with his hand on his chest and covers it with his vestment so that nobody sees it. Immediately, the door is opened and the clerics enter and bring the canopy which has been prepared and they carry it above the Patriarch while the garments are loosened and cover him up to his ankles. The deacons who are carrying the fans around the canopy stand and cover it with the twelve fans so that it is not seen. The ones carrying candles and censors arrange themselves in front of the canopy on each side and in the middle before the canopy the staff of the Patriarch should be held, together with a cross and the Gospel book. Then, the Archdeacon calls out: “Let the dismissed depart!” and so on. After these words, the Patriarch shouts: “Halleluiah” three times and they say together with him: “Glory be to God in the highest.”

Next, while walking gently and orderly, they sing the Quqloye which are written one after the other. When they finish the Quqalyu they say the canticle of the Holy Severus on Myron: “It is like the oil”.

When they go out from the northern door of the sanctuary and reach the middle of the church on the northern side, they stand and the Archdeacon shouts loudly: “Sophia Theou Proskomen.” And they all respond to him: “Kyrie eleison” while shaking the fans in fear. They do this three times. Then they walk while chanting the Ma‘nitho until they reach the west side door of the church in the middle of the church. There they do the same thing again. The Archdeacon shouts loudly while the others respond to him three times. Once again they walk until they reach the southern side of the church and stand there and in the same way the Archdeacon shouts while the others respond to him.

After completing this second procession, they enter in front of the table of life and lift up the canopy and the Patriarch and the pot are revealed. Then, he places the pot on the teblitho (antimension) on the table of life and covers it with a white cover (anaphora) and the fans surround the altar from east, and the censors and candles from the sides. Then the Patriarch starts with the beginning of the second service. The congregation of the clerics sing the psalms which are written in the taxis according to the given tunes and antiphones which are written. After the psalms and the blessings and after the sedro the Patriarch begins with the Creed: “We believe in one God…” When this is finished they sing: “The heavens shall confess.”

They read the Acts of the Apostles and say the hulolo and the Gospel is read. After the Gospel has been read, the Archdeacon proclaims the second litany. When he finishes, the Patriarch unveils his head and begins the consecration. He says the spoken and silent prayers and completes the signing of the cross three times according to the order and the hulole. The petition “Again and again” is said on the bema and the entire written liturgy is thus completed. Then, the Patriarch carries the pot openly, being surrounded by the fans, candles and censors that go before him, and they ascend the holy bema. In solemn procession he elevates the pot of the holy Myron to the four directions of the earth as it is written. He offers a homily and comments on the mystery and offers prayers to the people. After this they descend to the altar in an orderly manner.

 

ܫܠܶܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܡܳܪܝܳܐ

ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̊ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ

[ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ]

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܚܽܘ̣ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܥܰܡܳܟ̥܆ ܘܰܐܨܶܕ̥ ܦܨܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܰܩܝܳܡܳܟ̥܆ ܘܕ̥ܰܒܰܪ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܪܥܺܝ ܝܰܨܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܳܢ̈ܳܟ̥܆ ܘܰܐܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܡܢܳܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܐܦܨܰܚ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܝܳܪܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܢܰܛܰܪ ܚܦܺܝ̣ܛܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥܆ ܘܒܰܪܶܟ̥ ܟ̊ܽܠܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܓ̥ܙܳܪܳܟ̥܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܒܰܢ ܫܡܳܟ̥܆ ܘܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܣܬ̊ܥܰܪ ܒܰܢ ܐܺܝܩܳܪܳܟ̥܆ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܒܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥܆ ܘܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

اُرمُق يا ربُّ شعبَكَ بعينِ الرأفة، وانظُرْ ببشاشةٍ إلى عهدِكَ؛ دَبِّرْ رعيّتَكَ بهدوءٍ، وارعَ خرافَكَ باهتمام؛ أنعِشْ نصيبَكَ على الدوام وفَرِّحْ ميراثَك فرحًا جزيلاً؛ اِحفَظْ كنيستَكَ باعتناء، باركْ قطيعَكَ بركةً تامّةً، لكي يُمجَّدَ اسمُكَ فينا بالقداسة، ويتحقّقَ فينا إكرامُكَ بالأفعال، وتَتِمَّ فينا مشيئتُكَ بالكمال، ويتعظّمَ خلاصُكَ الآنَ وكُلَّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

Look mercifully, O Lord, upon Your people and have regard for Your covenant joyously; lead Your flock gently; tend to Your sheep diligently; enliven Your lot unceasingly; gladden Your inheritance abundantly; protect Your church carefully, and bless Your flock completely so that Your name may be praised solemnly in us, Your glory be truly realized in us, Your will may be fulfilled completely in us, and Your salvation be glorified, now, always and forever.

 ܐ̱ܚܪܺܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ ܠܐ ܫܓܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܪܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ܆ ܢܶܬܥܰܠ̈ܝܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܪܰܘܡܐ ܗܰܘ ܫܒܺܝܚܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܘܢܶܣ̈ܒܳܢ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أهِّلْنا أيّها الربُّ الرحوم، أن نَـمثُلَ أمامَكَ في هذا الوقتِ، ببهاءِ النفسِ وقداسةِ الجسد، ونُرتِّلَ لَكَ تسابيحَ طاهرةً بروحٍ متَّضعةٍ، وبصفاءِ الذهن. وَلْتَكُنْ أفواهُنا وألسنتُنا كناراتٍ لتمجيدِكِ. وإذ نَـحني أمامَكَ أعناقَ نفوسِنا، ونبعثُ لَك هدايا التسبيحَ من الأرض إلى السماء، لتَرتَفِعْ صلواتُنا بأجنحةٍ روحية إلى علياء مجدك، وَلْتَفُزْ منك بغفران خطايانا ومسامحةِ جهالاتِنا، الآن وكل أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

Make us worthy, merciful Lord, to stand in Your presence at this time with splendour of soul and holiness of body, and to sing pure praises to You with a humble spirit and a clear mind. Let our mouths and tongues be harps for Your magnificence. While our heads are bowed down before You, we offer You gifts of praise from earth unto heaven. May spiritual wings lift up our prayers to the glorious heights of Your magnificence and may they receive from You pardon for our debts and forgiveness for our transgressions. Now and always, forever.

    

 

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܶܐܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ]

 

 

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܣܽܘܓ̥ܳܐܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܆ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕ̊ܰܟ̊ܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܘ ܕ̊ܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܒܕ̥ܶܚܠܳܐ ܡܩܰܕ̊ܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ ܡܶܫܚܰܬ̥ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܣܰܟ̥ܠܘ̈ܳܬ̥ܝ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܽܘܩܒ̥ܰܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒ̊ܟ̥݀ܽܠܙܒ̥ܰܢ ܠܳܟ̥ ܒ̊ܰܠܚܽܘܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝ݀ܬ̥܆ ܘܒ̥ܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܣܶܥܪܶܬ̥. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܬ̥ܶܙܕ̊ܰܕ̊ܰܩ ܒ̊ܡܶܠܬ̥ܳܟ̥ ܘܬ̥ܶܙܟ̊ܶܐ ܒ̥ܕ̥̈ܺܝܢܰܝܟ̊ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܒ̥ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ̥ܒ̊ܰܛܢܶ݀ܬ̥ ܘܒ̥ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒ̥ܛܶܢ̣ܬ̥ܰܢܝ ܐܶܡܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ܆ ܐܶܙܰܠ̱ܬ̥ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܕ̥ܝܽܘܟ̥܆ ܘܫܶܩܠܰܬ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܡܫܽܘ̇ܚܝ ܒܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܩܽܘܫܬ̊ܳܐ ܨܒ̥ܰܝܬ̊܆ ܘܟ̥ܰܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܘܕ̊ܰܥܬ̊ܳܢܝ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒ̊ܙܽܘܦ̊ܳܟ̥ ܘܶܐܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ܆ ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒ̊ܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܬ̊ܰܠܓ̊ܳܐ ܐ݀ܶܚܘܰܪ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܰܕ̥ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̥܆ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܒܒܶܝܬ̥ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܙܰܠ̱ܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܬ̥ܶܡܫܽܘ̇ܚܝ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܣܒ̊ܰܥܰܝܢܝ ܒ̊ܽܘܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܢ̣ܶܚܕ̊ܽܘܢ ܓ̊ܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟ̊ܺܝ̈ܟ̥ܶܐ ܐܰܗܦ̊ܶܟ̥ ܐܰܦ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܘܟ̥݀ܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̥ܠܘ̈ܳܬ̥ܝ ܠܚܺܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬ̊ܰܪܥܶܗ܆ ܟ̊ܐܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܙܶܠܝ ܠܶܟ̥ܝ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟ̊ܝ ܙܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܠܶܒ̊ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܒ̥ܪܺܝ ܒ̥ܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܟ̥ ܬ̊ܩܰܢܬ̥ܳܐ ܚܰܕ̊ܶܬ̥ ܒ̊ܓ̥ܰܘܝ ܠܳܐ ܬ̥ܶܫܕ̊ܶܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܘܪܽܘܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܶܣܰܒ ܡܶܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦ̊ܶܟ̥ ܠܺܝ ܒ̥ܽܘܣܳܡܳܟ̥ ܘܦ̥ܽܘܪܩܳܢܳܟ̥܆ ܘܪܽܘܚܳܟ̥ ܡܫܰܒ̊ܰܚܬ̊ܳܐ ܬ̥ܣܰܡܟ̥ܰܢܝ ܕ̊ܰܐܠܶܦ̥ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ̥܆ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢ̣ܶܬ̥ܦ̊ܢܽܘܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܶܒܨܰܬ̥ ܥܶܠܰܬ̥܆ ܠܘܳܬ̥ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܘܡܶܫܚܰܬ̥ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܣܒܰܬ̥ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕ̥ܰܚܢܳܢܳܐ܀

 

ܦ̊ܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܦ̥ܽܘܪܩܳܢܝ܆ ܘܰܢ̣ܫܰܒ̊ܰܚ ܠܶܫܳܢܝ ܙܰܕ̊ܺܝܩܽܘܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܦ̥ܬ̥ܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̥ܘ̈ܳܬ̥ܝ܆ ܘܦ̥ܽܘܡܝ ܢ̣ܙܰܡܰܪ ܬ̊ܶܫܒ̊̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܨܒ̥ܰܝܬ̊ ܒ̊ܕ̥ܶܒ̥ܚ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ̥ܠܳܐ ܒ̥ܝܰܩܕ̊̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊ ܕ̊̈ܶܒ̥ܚܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ܬ̊ܳܐ܆ ܠܶܒ̊ܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܰܒܶ̊ܠ ܕ̊ܶܡ̈ܥܶܐ ܕ̥ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܫܡܰܥ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܛܐܶܒ̥ ܒ̊ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒ̥ܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ̊ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܗܳܝܕ̊ܝܢ ܬ̊ܶܨܛܒ̥ܶܐ ܒ̥ܕ̥ܶܒ̥ܚ̈ܶܐ ܕ̥ܩܽܘܫܬ̊ܳܐ ܘܰܒ̥ܝܰܩ̈ܕ̊ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ܆ ܗܳܝܕ̊ܝܢ ܢ̣ܰܣܩܽܘܢ ܬ̊ܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥. ܘܠܳܟ̥ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒ̥ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܫܒܽܘ̇ܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܣܽܘ̣ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܡܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕ̥ܰܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥ ܥܰܠ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝܬ̥ ܠܳܟ̥ ܚܳܐܶܢ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܰܡܠܳܗ̇ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܡܣܰܦܩܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܒܰܣܡܳܗ̇ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ܆ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕ̥ܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܒܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܐ܆ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠ̈ܕ̊ܶܝܗ̇܆ ܒܶܗܽ ܗ̱ܘ ܡܶܬ̥ܪܰܫܡܺܝ̣ܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܕ̊ܒܶܗ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܺܝ̣ܢ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܒܗܳܢܳܐ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܒܶܝܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܒܗܳܢܳܐ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܬ̥ܡܫܰܚܘ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ܆ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܫܶܩܠܰܬ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܠܡܳܪܰܢ ܡܶܫܚܰܬ̥܆ ܘܰܫܒ̥ܰܩ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇܆ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܶܝܗ̇܀ ܠܪܺܝܚ ܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝܟ̊ ܪܳܗܛܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܓ̊ܶܕ̥ ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ̥܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒ̥ܳܐ܆ ܘܢܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ ܠܰܒ̥ܪܳܐ܆ ܘܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܥܺܐܕܳܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܘܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

فَرِّحْنا يا ربّ في عيدِكَ الّذي لا يزولُ ولا ينتهي، ومع الخرافِ الّذين عن يمينِكَ، نرفعُ لك المجدَ والشُّكرَ بأصواتٍ جميلةٍ صافيةٍ تُسَرُّ بها ألوهَتُك، ربَّنا وإلهنا إلى الأبد܀

Make us happy, O Lord, on Your feast-day which neither passes nor fades away. With the lambs on Your right side, we lift up praise and thanksgiving with glorious and splendid songs which are pleasing to Your Godhead: our Lord and God, forever.

 

ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܶܗ ܕ̊ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܫܰܒ̊ܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܓ̊ܰܐܝܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܓ̊ܰܐܺܝ܆ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟ̥ܫܳܐ ܘܪ̈ܳܟ̥ܒܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܰܪܡܺܝ ܒܝܰܡܳܐ[1]܀ ܒܰܦܣܺܝ̣ܩܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕ̥ܢܶܬ̥ܦܣܶܩ ܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ܆ ܘܰܕ̥ܢܰܗܦܶܟ̥ ܐܶܫܬܶ̊ܗ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܢܶܥܒܰܪ ܝ̣ܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܪܓ̥ܶܠ ܕ̊ܠܳܐ ܪܰܛܒܳܐ܆ ܒܡܶܨܥܰܬ̥ ܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗ̱ܝ ܕܰܬ̥ܗܽܘܡܳܐ ܕ̥ܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܡܪܰܒܶܐ ܓ̥ܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܐܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܣܳܥܰܪ ܬ̊ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܢܫܰܒܰܚ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ[2]܀ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰ̊ܚ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܓ̥ܰܒܝܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ ܠܶܘܳܝܳܐ܆ ܕ̊ܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕ̊ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢ ܐܳܘ̃ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܰܢ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ܆ ܩܶܣܛܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܡܩܰܕ̊ܶܫ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܬ̊ܳܝ ܚܳܬ̥ܝ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܘܥܰܠܘܰܝ ܘܢܰܪܕܺܝܢ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ̊܆ ܘܠܰܡܨܰܒ̊ܬ̥ܳܢܰܝ̈ܟ̊ܝ ܐܶܫܰܒܰܚ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘ̣ܡܶܐ ܡܪܰܟ̊ܰܒ̥܆ ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܦܰܩܕ̊ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘ̇ܫܶܐ܆ ܕ̊ܢܰܪܡܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܢܶܬ̥ܡܰܫܚܽܘ̣ܢ܆ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚ ܒܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ܆ ܠܡܰܫܟ̊ܰܢܙܰܒ̥ܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ܆ ܡܰܫܟ̊ܢܰܝ̈ܟ̊ܝ ܩܰܕܳܪ܆ ܘܥܰܠ ܨܰܘܪܶܟ̥ܝ ܥܶܩ̈ܶܐ ܕ̥ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܠܰܡܨܰܒܬ̥ܳܢܶܟ̥ܝ ܐܶܫܰܒܰܚ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܡܝ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ܆ ܘܩܰܒ̊ܶܠܝ ܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܳܥܝܶܟ̥ܝ܆ ܘܥܰܡܶܟ̥ܝ ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ̥ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ܆ ܕ̊ܳܝܨܺܝ̣ܢ ܘܪܳܘܙܺܝ̣ܢ ܚܳܕ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܒܩܺܝ̣ܢܬ̊ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܦ ܕ̊ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝ̣ܢ܆ ܩܺܝ̣ܢܬ̊ܳܐ ܥܛܺܝ̣ܦܰܬ̥ ܙܳܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܣܛܺܝ̣ܟܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬ̥ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕ̊ܡܰܢ ܕܳܕܶܟ̥ܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܐܶܡܰܪܝ ܕܣܰܓ̊ܺܝ ܚܬ̥ܺܝ̣ܪܰܬ̊ܝ ܒܶܗ. ܕܳܕܳܐ ܕ̥ܺܝܠܝ ܐܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܺܝ ܡܶܢ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܶܒܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܰܪܡܶܗ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܚܶܘܳܪ ܡܶܢ ܓ̊ܦܶܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ. ܣܽܘ̣ܡܳܩ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܢܰܪܕܺܝܢ. ܩܰܛܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ̥ܠܶܒܢܳܢ. ܕܡܽܘ̣ܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶ̊ܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕ̈ܝܫܶܐ܆ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

أيّها الربُّ المحبُّ البشر، غَيِّرنا بقوّتِكَ الإلهية واجعَلْنا كاملين وتامّين لكي إذا صِرْنا من جسديين روحيين، ومن أرضيين سماويين، نستحقَّ أن نرفعَ لكَ تسابيحَ الملائكةِ وتهاليلَ السرافيمِ القدّيسين، جميعَ أيّامِ حياتِنا، ربَّنا وإلهنا إلى الأبد܀

Lord and lover of humanity, make us perfect and fulfilled through a complete divine change so that we may change from being carnal to spiritual, from earthly to heavenly beings, so that we may be worthy to lift up to You the glories of the angels and the praises of the seraphs all the days of our lives, our Lord and God, forever.

 

 ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ 

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܫܶܢ ܠܶܒܝ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܪܺܝܡܰܬ̥ ܩܰܪܢܝ ܒܰܐܠܳܗܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܦܬ̥ܰܚ ܦܽܘ̣ܡܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܚܰܕ̊ܺܝ̣ܬ̊ܳܢܝ ܒܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥[3]܀ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܨܶܝܕ̥ ܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܕ̊ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܐ܆ ܠܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܩܪܶܒ ܕ̊ܢܶܡܫܽܘ̇ܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܚܙܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ̥ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ. ܐܰܙܥܶܩ ܕ̊ܰܐܟ̥ܘܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܶܗ܆ ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܠܚܘܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܝܦ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ[4]܀ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ. ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܡܳܐܢܳܐ ܕ̥ܶܐܨܛܰܪܺܝ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ܆ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܒܝܰܕ̥ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܰܩܠܰܬ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܥܰܩܪܶܗ ܠܟ̥ܰܪܡܳܐ ܕ̥ܥܺܝܢܓܳܕ܆ ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܰܘܺܝܕ̥ ܒܰܢܒܺܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܡܶܢ ܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܕ̥ܝܽܘܟ̥ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܓ̊ܙܽܘܪܬ̊ܶܗ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܟ̥܆ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܕܝܽܘܟ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ ܙܶܒܢܰܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܫܰܚܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܶܐܫܬ̊ܰܡܠܺܝ̈ ܡܶܠܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܕ̥ܰܘܺܝ̣ܕ̥܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܣܛܺܝ̣ܟܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܬ̊ܳܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪܰܬ̊ܝ ܠܕ̥ܶܩܠܳܐ ܕ̥ܦܶـ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬ̥ܥܰܠܶܐ܆ ܐܰܘܟ̊ܡܶܟ̥ܝ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܡܰܢ ܣܳܡܶܟ̥ܝ ܢܳܛܪܰܬ̥ ܟ̊ܰܪܡܳܐ܆ ܕ̊ܳܕ̥ܝ ܒܓ̥ܰܢܬ̥ܳܐ ܪܳܥܶܐ ܒܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ܆ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܫܡܶܗ܆ ܓ̊ܰܢܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ̥ ܩܒܽܘܪܳܐ. ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܕ̥ܳܕ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ: ܕ̊ܶܩܠܳܐ ܕ̥ܦܶـ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܒܶܗ ܐܶܬ̥ܚܰܪܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇܆ ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܘܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܰܒܕܳܪ̈ܳܬܳܟ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܘܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

أرسلْ عظمةَ عطاياكَ الروحية والسماوية، لعبيدِكَ القائمين في ديارِكَ الكهنوتية والإلهية، المرنّمين لك باحتفالٍ، لكي يعظّموكَ في كلِّ حينٍ بالتسابيح الملائكية، ربّنا وإلهنا إلى الأبد܀

Send the greatness of Your spiritual and heavenly gifts to these Your servants who are standing, singing and celebrating Your feast in Your priestly and divine courts so that we may exalt You with angelic praises at all times, our Lord and God, forever.

 

ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ 

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܡܥܶܬ̥ ܫܡܳܟ̥ ܘܕ̥ܶܚܠܶܬ̥܆ ܡܳܪܝܳܐ ܚܙܺܝܬ̥ ܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܘܬ̥ܶܗܪܶܬ̥[5]܀ ܚܰܒܩܽܘ̇ܩ ܢܒܺܝܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܠܡܽܘ̇ܢ ܬ̊ܰܡܺܝ̣ܗ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܘܢܰܦܺܝ̣ܠܳܐ ܥܠܰܝܟ̊ ܕܶ̊ܚܠܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܢܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܫܶܡܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܪܕ̥ܰܢܝ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܳܪܶܬ̥ ܒܰܥܒ̥ܺܝ̣̈ܕ̥ܳܬ̥ܶܗ܆ ܟ̊ܡܳܐ ܐܶܬ̥ܡܰܟ̊ܟ̥ܰܬ̥ ܪܰܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܫܰܒܚܶܬ̥ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܬܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܬܚܰܘܶܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܬܶܬܓܠܶܐ[6]܀ ܡܽܘ̇ܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ܆ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܰܢܺܝ ܐܰܠܳܗ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܟܰ̊ܕ̥ ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܫ̈ܟ̊ܢܰܝܟ̊ ܕ̊ܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ܆ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝܟ̊ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܚܕ̥ܳܐ ܫܳܛܺܝܦܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܫܚܳܐ܆ ܢܶܣܒܰܬ̥ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܶܝ̈ܗ̇ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܪܶܫܡܰܬ̥ ܒܳܗ̇ ܠܡܰܘܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܠܰܩܒܽܘܪܬ̊ܳܟ̥ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܫܒܰܩܬ̊. ܛܽܘ̣ܦܣܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥܆ ܕ̊ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܦܰܪܩܰܬ̥ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ̊܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܣܛܺܝ̣ܟܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܚܶܡܶܝܢܳܟ̥ ܕ̊ܳܕ̥ܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܛܳܒܺܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕ̥ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܳܟ̥܆ ܐܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̥ܪ ܚܽܘ̣ܒܳܟ̥ ܕܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܬ̊ܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ ܪܶܚܡܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܪܳܥܶܐ ܕ̥ܳܕ̥ܝ܆ ܐܰܝܟ̥ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕ̥ܥܳܒܳܐ. ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܐܳܦ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ̊ܪܳܡܳܐ. ܣܶܘܚܶܬ̥ ܠܳܟ̥ ܘܝܶܬ̥ܒܶܬ̥ ܒܛܶܠܳܠܳܟ̥܆ ܘܰܢܛܰܪܬ̊ܳܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܫܰܒܚܶܬ̥ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

   

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܒܠܶܒܱ̈ܘܳܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܳܟ ܘܒܰܠܺܝܥܺܝܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܘ̈ܳܘܢܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܗܰܘܢܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

أيّها المسيحُ إلهنا، يا من أنتَ الرائحةُ الذكيةُ في قلوبِ المؤمنين بكَ والشَّغوفين بِـحُبِّكَ، أنتَ يا ربُّ، بإحسانِكَ للبشر، اجعَلْنا هياكلَ لسُكناكَ وأهِّلْنا أن نعبُدَكَ بالفكرِ والنفسِ جميعَ أيّامِ حياتِنا، إلى الأبد܀

Christ our God, who are the sweet scent in the hearts of those who believe in You and who are devoured by Your love; according to Your love of humanity, make us a dwelling-place for You to dwell in and make us worthy to worship You in mind and spirit all the days of our lives and forever.

 

ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ 

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܰܦܫܝ ܐܶܬ̥ܶܐܘܰܒܰܬ̥ ܠܳܟ̥ ܒܠܺܠܝܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܪܽܘ̣ܚܝ ܒܓ̥ܰܘܝ ܡܩܰܕ̊ܡܳܐ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥[7]܀ ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܫܬ̊ܳܐ ܓ̥ܶܦܺܝ̈ܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܠܳܟ̥܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬ̊ܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܬ̥ܗܰܪܬ̊ܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬ ܕܶܡ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̊ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܪ̈ܺܝ̣ܟ̥ܳܢ ܠܳܟ̥܆ ܕ̊ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܘܢܳܛܦܺܝ̣ܢ ܓܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܓ̥ܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܙܺܝ̣ܘܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܥܛܺܝ̈ܦܳܢ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܝ̈ܟ̊ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝ̣ܺܠܶܦܘ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ̊ܬ̥ܺܒܶܝܠ[8]܀ ܩܰܪܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܶܬܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܘܶܐܡܪܰܬ: ܕ̊ܗܳܢܰܘ ܕ̊ܪܶܚܡܶܬ̥ ܕ̊ܢܰܡܠܶܟ̥ ܥܰܠ ܝ̣ܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܫܡܰܥ ܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܗܰܘ ܟ̊ܳܗܢܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܫܚܶܗ ܠܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܶܐܬ̥ܩܪܺܝ̣ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕ̊ܗܳܐ ܐܶܫܟ̊ܚܶܬ̥ ܠܕ̥ܰܘܺܝ̣ܕ̥ ܓ̊ܰܒ̥ܪܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܠܶܒܝ܆ ܘܣܳܡܶܬ̥ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܢܶܕ̥ܢܰܚ ܡܶܢܶܗ. ܘܬ̥ܶܩܥܶܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܗܽܘ̣ ܡܳܫܰܚ ܠܝܰܠ̈ܕ̊ܶܝܗ̇ ܕ̊ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܚܳܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܶܐܣܛܠܳܐ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ̥܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢܳܝܳܐ܆ ܕ̊ܡܶܢ ܐܺܝܕ̥ܰܝ̈ ܡܽܘ̇ܫܶܐ ܐܶܬ̥ܥܒܶܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ. ܕ̊ܡܰܫܟ̊ܰܢܙܰܒ̥ܢܳܐ ܒܶܗ ܢܶܬ̥ܡܫܰܚ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܗܰܝܡܰܢܬ̊ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒܳ̊ܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܝܰܩܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܝܰܘܡܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܟ̊ ܡܰܙܥܩܺܝ̣ܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ܆ ܕ̊ܰܒܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܢܚܰܣܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܕ̥ܡܽܘܪܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܩܰܕ̊ܶܫ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ̊ܬ̥ܰܢ ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܒܰܣܡܰܢ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ̥܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܣܛܺܝ̣ܟܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܐܰܘܡܺܝܬ̥ܟ̥ܶܝܢ ܐܳܘ̃ ܒܢ̈ܳܬ̥ ܐܽܘ̇ܪܺܫܠܶܡ ܒܰܛܒܰܝ̈ܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕ̥ܡܶܢ ܡܕ̥ܺܝ̣̈ܢܳܬ̥ܟ̥ܶܝܢ܆ ܘܰܒܥܽܘܙܰܝ̈ܠܶܐ ܕ̥ܦܳܗܶܝܢ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ܆ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܰܐܟ̥ܪܙܽܘ̣ܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܐ ܬ̥ܥܺܝܪ̈ܳܢ ܘܠܳܐ ܬ̥ܥܰܝܪ̈ܳܢ ܠܝܳܬ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ܝ ܥܰܠ ܩܳܠܰܝ̈ܟܶ̊ܝܢ܆ ܫܒܽܘ̇ܩܶܝ̈ܢ ܥܰܕ̥ ܢܶܨܒܶܐ܆ ܒܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ ܡܚܰܢܶܛ ܠܺܝ܆ ܥܒ̥ܰܪ ܣܰܬ̥ܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܛܪܳܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܩܰܝܛܳܐ ܕ̥ܰܩܝܳܡܬ̊ܳܐ܆ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܐܰܘܪ̈ܶܒܶܝܢ ܥܰܡܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܙܥ̈ܩܳܬ̊ܶܝܢ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

 ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܝ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܨܰܒܬܺܝܢܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

اِملأنا يا ربُّ منْ عبيرِ عطاياكَ الإلهية، وأرسِلْ لنا من نعمةِ روحِكَ القدّوس، وأشرِكْنا في نعيمِ مشاهدتِكَ، وأقِمْنا أمامَك أطهارًا بِلا لومٍ، مُزيَّـنين بسيرةٍ مقدّسةٍ تُرضي اسمك القدّوس، يا ربّنا وإلهنا إلى الأبد܀

Fill us, Lord, with the sweet scent of Your divine gifts. Send us the grace of Your Holy Spirit and make us partakers in the delight of Your contemplation. Raise us before you pure and without blemish and embellished with holy ways that are pleasing to Your holy Name, our Lord and God forever.

 

ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ 

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܪܺܝ̇ܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܩܰܬ̥ܝ ܘܰܥܢܳܢܝ܆ ܘܡܶܢ ܟ̊ܰܪܣܳܗ̇ ܕ̊ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܓ̊ܥܺܝ݀ܬ̥ ܘܰܫܡܰܥܬ̊ ܒܩܳܠܝ[9]܀ ܡܶܩܪܳܐ ܩܪܺܝ݀ܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܩܰܬ̥ܝ ܘܰܥܢܳܢܝ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܣܳܥܰܪ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ܆ ܘܪܶܡܙܶܗ ܢܚܶܬ̥ ܘܦܰܪܩܰܢܝ܆ ܘܣܰܥܪܰܢܝ ܒܕ̥ܶܢܚܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܕ̥ܰܠܺܝ̣ ܘܰܐܣܩܰܢܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܪܡܺܝ̣ܬ̊ܳܢܝ ܒܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕ̊ܝܰܡܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ[10]܀ ܒܩܶܣܛܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̇ܪܽܘ̇ܢ ܬ̊ܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ܆ ܕ̊ܡܰܠܝܳܐ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܰܢ܆ ܐܳܘ̃ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܡܶܫܚܳܐ ܫܚܺܝ̣ܡܳܐ ܡܩܰܕ̊ܶܫ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܘܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܐܶܬ̥ܝܰܒ̊ܰܠܘ܆ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܫܚܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܗܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܘ ܒܝܰܕ̥ ܩܽܘ̣ܕ̊ܳܫܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܣܛܺܝ̣ܟܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܡܰܢ ܪܰܨܦܳܗ̇ ܠܥܰܪܣܶܟ̥ܝ܆ ܘܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬ̊ܶܟ̥ܝ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ̊ܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܫܬܺ̊ܝܢ ܓ̊ܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̣̈ܢܰܝ ܙܰܝܢܳܐ. ܓ̊ܒܰܪ ܚܰܪܒܶܗ ܥܰܠ ܥܰܛܡܶܗ܆ ܘܢܳܛܪܺܝ̣ܢ ܠܶܟ̥ܝ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܦܰܟ̊ܰܝ̈ܟ̊ܝ ܒܰܓ̥ܕ̥ܽܘ̈ܠܶܐ ܘܒܰܕ̥ܡܳܐ ܕ̥ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܬ̊ܝ܆ ܘܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘ̣ܡܶܟ̥ܝ܆ ܘܟ̥ܰܟ̊ܳܪܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܚܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܶܒܫܳܐ ܡܰܛ̈ܦܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ̥ܶܟ̥ܝ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܪܨܰܦ̥