طقس تقديس الكنيسة (سرياني)

ܛܟܣܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

 ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ

ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ

ܢܘܗܪܐ: ܙܳܕܶܩ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܠܳܒܶܫ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܛܶܟܣܶܗ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܠܳܒܫܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܚܕܳܪ ܦܳܬܘܪܳܐ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܩܠܺܝܪܽܘܣ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܘܰܢܣܰܬܶܬ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܚܬܽܘܡ. ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܡܫܽܘܚ. ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܠܳܗ̇ ܢܩܰܕܶܫ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܟܰܠܶܠ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܢܐ

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܆ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕܰܟܳܢܝ܀

ܡܶܛܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ܆ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.
ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ܆ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ܀

ܡܶܛܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬܳܟ܆ ܘܬܶܣܓܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬܒܰܛܢܶܬ܆ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ ܐܶܡܝ܀

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܨܒܰܝܬ܆ ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ܆ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܶܗ ܘܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ܀

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ܆ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܠܚܺܝ܀

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܩܰܢܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ. ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܆ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟܰܢܝ.
ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ܆ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ܆ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.
ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ܆ ܘܦܽܘܡܝ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ܀

ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝ̈ܰܩܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ. ܕܶܒܚ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ܆ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ܀

ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ܆ ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.

 ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܥܠܝܢ ܒܩ̄: ܐܡܐ ܕܟܝܬܐ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܒܶܟܝ. ܘܰܩܛܰܪ ܓܢܽܘܢܶܟܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܶܟܝ ܥܺܐܕܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܦܢܰܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܟܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܶܟܝ. ܘܟܶܢ̈ܫܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܙܳܚܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܶܟܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܒܓܰܘܶܟܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܟܪܶܟܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܰܡܟܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܘܩܰܕܫܳܗ̇ ܒܝܕ ܪܽܘܚܶܗ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܪܚܡܥܠܝܢ.

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܙܒܺܝܢܰܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܬܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܟܰܕ ܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ܆ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܩܰܪܶܒ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ. ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ ܫܳܡܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܥܺܕܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ

ܬܳܐ ܩܽܘܫ ܒܶܗ ܟܶܢܳܪܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܰܩܥܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ܆ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܡܡܶܐ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܙܳܡܰܪ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ ܒܐܺܝܟܳܘܣ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ:

ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪ̈ܰܛܒܳܢ. ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܰܙܒܰܢ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܛܰܦ̈ܣܳܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܒܰܥ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ܀

ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ

ܣܡܽܘܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܡܺܢܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܺܬܳܐ ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܡܨܶܐ ܟܽܠ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܛܰܠܶܩ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܶܢ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܺܐܕܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܒܠܳܗ̇ ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܬܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܟܶܢܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܽܘ ܢܰܡܠܶܟ ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܢܶܣܓܶܐ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܣܬܽܘܪ ܟܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ. ܘܰܢܡܰܟܶܟ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܓܠܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̄ܘ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܥܰܡ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܩܳܢܽܘܢܳܐ:

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܨܰܒܶܬ ܘܗܰܕܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝܼܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܣܬܽܘܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܟܶܫ̈ܠܶܐ ܘܦܳܠܰܓܘ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇ ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܟܰܕ ܪ̈ܳܥܡܳܢ ܓܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܬܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܠܩܳܢܽܘܢܳܐ܆ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܐܳܡܰܪ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ:

ܡܫ̄ܡ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܰܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܡܚܰܕܶܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܻܝܬ ܡܨܰܒܶܬ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܻܝܬ ܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܺܬ ܡܥܰܬܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܙܰܡܶܢ ܠܳܗ̇. ܘܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܒܳܗ̇ ܠܰܐܒܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܺܝܚܝܺܕܳܝܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܡܗܰܠܠܺܝܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܳܗܢܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܒܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܚܳܠܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܛܰܦܣܳܐ ܗܘܳܬ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܡܽܘܫܳܝܬܳܐ. ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܰܪܕܝܰܬ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܫܶܩܝܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܦܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܰܠܦܺܝܢ ܘܰܡܚܰܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܶܐܨܛܰܒܬܰܬ ܗܟܳܝܺܠ ܘܶܐܬܗܰܕܪܰܬ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܺܬ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܫܟܢܳܐ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܘܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܘܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܶܐܣܦܺܝܢܩܳܐ ܘܰܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܶܐܣܛܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܡܰܠܟܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܽܘ̈ܛܶܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ ܘܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܒܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܰܘ ܒܣܳܡ̈ܟܶܐ ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܫܰܪ̈ܺܝܪܳܬܳܐ. ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܶܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܕܡܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܬܟܰܗܰܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܒܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܡܰܢܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܰܦܪܳܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܠܳܗ̇ ܡܗܰܓܶܓ ܗܘܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܕܢܰܚ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܝܢ ܛܥܳܝ ܠܥܰܡܶܟܝ ܘܫܰܪܒܬܶܟܝ ܘܰܫܒܽܘܩܝ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܠܳܥܶܙ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܕܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܕܢܰܗܺܝܪ ܗܽܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܘܙܳܪ̈ܓܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܗܕܺܝܪ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܘܣܰܓܺܝܐܝܺܢ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܘܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܶܝܗ̇. ܘܪܰܘܪܒܺܝܢ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܟܣܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܝܗ̇. ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܰܣܬܺܝܪ̈ܳܢ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܗ̇. ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܟܺܝܪܳܗ̇. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܗ̇. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܝܗ̇. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܕܽܘ̈ܓܶܝܗ̇. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܙܡܺܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܗܳܝ ܡܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܠܘܳܬܳܟ ܕܒܰܪܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ. ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܰܕܫܳܐ ܒܰܐܒܳܐ. ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܰܒܪܳܐ. ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܶܐܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܪܰܡܪܶܡ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܰܣܓܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܠܐ ܒܩ: ܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ.

ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܢܚܶܬܬ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܦܰܓܪܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܟ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܬܕܰܟܺܝܘܗܝ ܘܰܬܩܰܕܫܺܝܘܗܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܒܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܟܽܠܢܳܫ ܢܩܽܘܡ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܕܟܳܗܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܠܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܘܢܳܚܶܬ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ. ܘܡܶܬܚܰܝܰܕ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܩܳܪܒܺܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܦܝܪܡܐ.

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܬܚܰܕܶܐ ܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܝܗ̇ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܥܰܝܝ̈ܩܰܝ ܠܶܒܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܙܽܘܡܳܪܳܐ: ܡܰܬܩܢܳܐ ܠܡܰܘܬܒܳܟ ܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܩܪ̈ܝܢܐ ܡܶܢ ܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ:

ܡܦܩܢܐ : 25 :1-9 / 40 : 1-10

ܘܡܰܠܶـܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܡܰܪ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܢܶܦܪܫܽܘܢ ܠܺܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܬܶܣܒܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܬܶܟܠܬܳܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܐ ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܘܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ ܠܦܶܕܬܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܐܶܫܪܶܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ.

ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܒܚܰܕ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܣܰܒ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܀

ܡܶܢ ܟܬܒܐ ܕܣܦܪ ܡܠܟ̈ܐ ܢܒܝܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ

7 : 1-6 / 12-14

ܘܟܰܕ ܝܺܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܢܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܛܰܠܰܠ ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ. ܘܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܬܚܶܝܬ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܬܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܟ ܥܒܶܕ ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܙܶܠ ܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܰܘܬܒܝ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܰܦܩܶܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ ܘܰܫܟܶܒܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ܆ ܐܰܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܟ ܒܳܬܪܳܟ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ: ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܒܪܳܐ܀

ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ

ܡܶܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

2 : 20-28

ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܠܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܕܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܟܳܦܰܪ ܒܰܐܒܳܐ܆ ܟܳܦܰܪ ܐܳܦ ܒܰܒܪܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܟܳܦܰܪ ܒܰܒܪܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܒܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܰܐܒܳܐ ܡܰܘܕܶܐ. ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܽܘܢ܆ ܡܶܛܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܬܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܐܢܳܫ ܢܰܠܶܦܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܺܝ ܡܰܠܦܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܝ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܐܰܠܶܦܟܽܘܢ ܩܰܘܰܘ ܒܗܶ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܢ̈ܰܝ܆ ܩܰܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܕܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܡܶܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

9 : 1-14

ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܡܰܫܟܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܢܳܪܬܳܐ ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܶܝܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܰܩܪܺܝܡܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܩܶܣܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܢܢܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܦܪܰܥ. ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܛܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ. ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ: ܚܕܰܐ ܗܘ ܒܫܰܢܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ܆ ܘܥܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܶܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܥܶܓ̈ܠܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐ ܕܨܶܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܥܶܓ̈ܠܶܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܕܰܥܓܶܠܬܳܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܡܐܝܺܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܒܶܣܪܗܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܩܰܪܶܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܕܰܟܶܐ ܬܺܐܪܬܰܢ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܀

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܶܢ ܡܬܝ

16 : 13-19

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܳܐܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܐܺܝܬ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܠܝܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝ. ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܝܰܘܢܳܐ: ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇. ܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܩܢ.

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܡܫ̈ܡ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕܫܶܗ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܡܫ̈ܡ: ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܰܐܓܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܓܶܢ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫ̈ܡ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܳܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܫ̈ܡ: ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܟܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫ̈ܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܝܪܡܐ.

ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܦܶܐܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܠܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܪܟܕܝܩܘܢ: ܣܳܘܦܺܝܰܐ ܬܶܐܘܳ ܦܪܳܘܣܟܳܘܡܶܝܢ.

ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܥܡܐ:    ܐܰܒܳـܐ          ܐܰܚܺܝܕ       ܟܽܠ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ     ܕܰܫܡܰܝܳــܐ      ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܳܢܛܝܳܘܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ.ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܷܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܘܰܠܚܰܝܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܷܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀
ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܫ̄ܡ: ܒܰܪܟܡܳܪܝ. ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ.

ܥܰܡܳܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܟܰܕ ܓܗܝܢ ܡܰܩܶܦ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܣܳܡܬ ܠܰܢ ܒܦܶܣܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܳܟܶܡ ܐܰܢܬ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܠ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܘܰܐܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܕܺܝܠܳܟ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀

ܘܬܠܐ ܩܠܗ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܐܪܟܕܝܟܘܢ: ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܀

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܢܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܰܬܩܶܢ ܒܶܗ ܡܰܕܒܚܶܗ. ܘܰܢܫܰܪܰܪ ܫܶܬܐܶܣ̈ܰܘܗܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܶܨܛܒܶܐ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܬܽܘܒ ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܒܝܰܕ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ. ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܚܳܙܶܐ܆ ܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ. ܘܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ: ܢܶܡܠܶܝܘܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܘܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܚܰܝܠܶܗ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܕܪܳܐ ܕܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܰܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܒܶܝܬ ܢܝܳܚܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܦܺܝܣ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܚܰܕܶܬ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܶܓܡܪܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܰܥܛܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܬܺܐܪܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܒܶܗ ܬܳܝܒܺܝܢ. ܠܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܠܰܢܦܺܐܫܳܐ ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܒܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܥܰܡܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܀

ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܫܰܝܢܳܗ̇ ܘܩܽܘܝܳܡܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܥܰܗܰܕ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܠ܀

ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܒܢܰܘ. ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܰܙܥܶܩ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ܀

ܥܡܐ: ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܨܠܽܘܬܳܐ

ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܟܰܕ ܓܗܝܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܰܝܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ: ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܟ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܕܬܰܛܶܠ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܬܩܰܕܫܺܝܗ̇. ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܳܗ̇ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܢܫܰܕܪܽܘܢ ܢܶܫܐܠܽܘܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܟܚܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܢܶܫܬܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܘܢܰܐܠܦܽܘܢ. ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܚܰܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܳܟ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܢ܀

ܘܬܠܐ ܩܠܗ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܫܰܡܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܽܦܘܡܰܢ: ܘܰܓܡܽܘܪ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܬܶܥܡܰܪ ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܘܬܶܥܒܶܕ ܘܬܶܪܗܰܛ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܬܺܐܨܰܦ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܶܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܐܳ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ܀

ܥܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܥܡܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ: ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܙܪܰܥܬ. ܠܘܳܬ ܫܟܳܚܬܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܡܢ̈ܶܐ ܘܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܝܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܘܪܶܥܝܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܚܰܝܘܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܓܗܺܝܬ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܒܰܥܳܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܕܥܰܪܝܳܐ ܘܰܕܚܽܘܡܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ. ܩܰܒܶܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܒܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܡܶܛܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܒܰܨܠܺܝܐܝܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܪܡܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܢܰܬܩܶܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܡܳܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܐܰܢܬ ܩܰܕܶܫ ܘܣܰܬܶܬ ܫܰܪܰܪ ܙܰܗܰܪ. ܛܰܪ ܒܺܐܝܕܳܟ ܪܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܠܳܬܳܟ ܘܡܶܛܠ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ܀

ܘܬܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܟܳܗܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܡܰܝܬܝܽܘܬ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܰܝܩܪܳܐ ܟܳܒܶܢ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܘܦܶܕܬܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܘܦܺܝܢܟܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܬܬܣܽܝܡ ܒܶܗ. ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܛܳܥܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܐܪܟܕܰܝܩܳܘܢ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܟܪܳܬܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܰܨܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܕܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܒܢܶܐ ܘܰܡܫܰܬܰܐܣ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܢ. ܡܶܛܠ ܕܰܡܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܥܰܡ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܐܪܟܕܝܩܘܢ: ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܀

ܥܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܬܽܘܒ ܢܳܣܶܟ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܟܪܳܬܶܗ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܘܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ܀

ܥܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘܬܽܘܒ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܟܪܳܬܶܗ ܘܪܳܫܶܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܡܐ: ܐܰܡܺܝܢ܀

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ.

ܦܬܓ̄: ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ ـ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܣܰܪܶܩܬ ܢܰܦܫܳܟ. ܟܰܕ ܢܣܰܒܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܰܣܶܡܬ ܘܰܡܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܳܢܶܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܡܫܰܡܠܶܐ.

ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܓܰܪܒܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܟܰܕ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ:

ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܥܰܠ ܕܐܪܳܙܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܡܰܫܚܰܬ ܘܟܰܠܬܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܕܺܝܩܰܬ ܘܰܚܙܳܬ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܥܢܳܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܡܣܰܦܩܳܐ ܫܡܳܟ. ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝܟ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ ܐܰܥܶܠܰܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ܀

ܘܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܠܶܐܣܬܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܘܥܰܠܗܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܘܬܶܓܠܽܘܙ ܡܶܢܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܠܶܐܣܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܶܐܣ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܣܶܛܪ̈ܶܐ: ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܦܳܫ ܡܶܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ:

ܐܶܠܳܐ ܘܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܡܳܛܶܝܢ ܠܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܒܶܟ ܒܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܩܒܺܝܥܽܘܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܳܒܰܥ ܠܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܕܗܳܟܰܢ ܟܬܺܝܒ ܒܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܠܶܗ ܕܢܶܩܒܽܘܥ ܡܰܕܒܚܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ.

ܘܗܽܘ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܒܺܝܥܽܘܬ ܡܰܕܒܚܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܡܠܰܝܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܩܪܰܝܬܳܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܫܰܡܫܳܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܬܰܩܢܺܝܢܰܢ ܘܩܳܒܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܩܪܰܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ. ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܣܰܒ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܘܣܽܘܬܳܬܳܐ. ܘܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ. ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܝܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܟܶܢ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܟܪܳܬܶܗ ܘܪܳܫܶܡ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܠ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ. ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ.

ܘܥܳܒܶܕ ܚܰܕ ܦܶܫܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ: ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܦܬܓ̄: ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܗܳܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܀

ܘܥܳܒܶܕ ܚܰܕ ܦܶܫܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܶܗ ܒܨܶܒܥܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܘܥܳܒܶܕ ܚܰܕ ܦܶܫܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܦܬܓ̄: ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܘܐܶܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܘܥܳܒܶܕ ܚܰܕ ܦܶܫܚܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܢܺܐܡܰܪ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܶܫܚܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ:

ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܡܫܽܘܚ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܪܳܫܶܡ ܒܰܟܪܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܒܩܺܝܢܬܳܐ:

ܐܶܬܡܫܰܚ ܘܶܐܬܪܫܶܡ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܘܶܐܬܛܒܰܥ ܘܶܐܬܚܬܶܡ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܕܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܘܟܰܕ ܡܨܰܒܶܬ ܠܶܗ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܘܽܡܪܳܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ܀

ܘܳܐܣܰܪ ܠܶܗ ܙܽܘܢܳܪܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܩ ܠܒܰܪ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܰܚܶܬ ܥܰܠ ܟܪܳܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܕܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܒܢܶܐ ܘܰܡܫܰܬܰܐܣ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܢ. ܡܶܛܠ ܕܰܡܒܰܪܰܟ ܫܡܳܟ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܥܰܡ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܘܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܐܳܙܠܺܝܢ ܠܶܐܣܬܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܟܶܢ ܠܓܰܪܒܝܳܝܳܬܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܥܰܠ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܒܓܽܘܢܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܨܠܺܝ̈ܒܳܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܠܳܐ ܦܳܐܶܕ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܦܟܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܟܰܕ ܬܳܢܶܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ: ܟܰܕ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ:

ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ܀

ܘܩܳܪܶܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܰܕ ܦܫܺܝܛ: (ܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܚ:ܝ ـ ܢܐ)

ܘܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܩܳܡ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܢܳܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܶܠ܆ ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܶܠ܆ ܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܆ ܐܶܬܦܰܢܝ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ: ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܰܥܡܪܳܟ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢ ܢܶܚܛܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܢܚܰܝܒܺܝܘܗܝ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܡܰܘܡܳܝܽܘܬܶܗ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܡܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܘܒܰܝܬܳܟ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܥܒܶܕ ܘܰܬܕܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘ ܠܚܰܝܳܒܳܐ ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܠܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܙܰܟܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܢܶܬܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܟܰܕ ܢܶܚܛܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܰܕܥܰܡܳܟ ܘܬܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܢܶܬܟܠܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܟܰܕ ܬܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܟܰܕ ܬܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܥܰܡܳܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܫܽܘܩܳܦܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܘܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܟܰܕ ܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ ܘܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܘܟܽܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܕܰܥ ܡܰܟܬܳܫܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܬܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܘܬܰܥܒܰܪ. ܘܬܶܬܶܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܬܶܕܰܥ ܠܶܒܶܗ: ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܡܶܛܠ ܫܡܳܟ. ܟܰܕ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܺܐܝܕܳܟ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܰܕܪܳܥܳܟ ܪܳܡܳܐ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܬܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ ܘܬܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܡܳܟ ܠܡܶܕܚܰܠ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܰܫܡܳܟ ܐܶܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܥܰܡܳܟ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ ܒܳܗ̇: ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܢܶܚܛܽܘܢ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܫܳܒܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܥܠܰܝܢ. ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܒܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܥܗܽܘܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ ܠܰܫܡܳܟ. ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬܩܢܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܘܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܳܟ. ܘܬܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܪܚܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܠ ܕܥܳܢܳܟ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܦܪܰܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܪܦܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܒܩܰܢ ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܠܟܽܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܘܰܩܝ̈ܳܡܰܘܗܝ ܘܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܕܰܦܩܰܕ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܳܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܦܶܣ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܰܒ ܒܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ:

ܐܦܝܣܩܘܦܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

1.            ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܪܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܟܶܢܫܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

2.            ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟܟܽܘܢ ܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܘܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܀

 3.            ܢܰܐܓܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

4.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ܀

5.            ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

6.            ܢܚܰܪܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

7.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

8.            ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܐܺܝܘ ܒܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

9.            ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܝܨܶܦܘ ܕܫܽܘܟܠܳܠܳܗ̇: ܢܺܐܨܰܦ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܽܘܝܳܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

10.            ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܝܬܝܰܬ ܠܬܽܘܩܳܢܳܐ: ܢܰܬܩܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܢܗܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

11.            ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܦܪܰܫܽܘܗ̇ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ: ܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܣܶܡܳܠܳܐ ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܢܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

12.            ܢܒܰܪܶܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠـ̈̈ܠܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܀

13.            ܢܨܰܒܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

14.            ܢܗܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܰܣܡܳܟܶܗ ܢܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܀

15.            ܢܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܘ̈ܟܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܀

16.            ܢܶܨܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܨܒܬܳܐ ܝܳܐܝܺܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ܆ ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ܀

17.            ܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܫܰܦܺܝܪ ܡܫܰܬܐܣܺܝܢ܀

18.            ܢܩܰܒܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܠܶܐܘܰܬܗܽܘܢ܀

19.            ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܒܥܽܘܒܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

20.            ܒܟܰܝܠܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܰܢܙܺܝܠܳܐ ܢܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܓܪܗܽܘܢ. ܘܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܐܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ܀

21.            ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܢܪܰܡܪܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇. ܘܢܶܡܬܽܘܚ ܛܽܘ̈ܢܒܶܝܗ̇. ܢܫܰܪܰܪ ܣܶܟ̈ܶܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܗ̇܀

22.            ܢܣܰܬܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇܀

23.            ܬܶܣܰܩܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܳܐ܆ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܦܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ ܒܳܗ̇܀

24.            ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ ܢܶܕܒܚܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ܀

25.            ܢܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܚܳܐܫܺܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇܆ ܘܰܠܪܽܘܡܪܳܡܳܗ̇ ܘܗܶܕܪܳܗ̇ ܢܗܶܐ ܩܽܘܝܳܡܗܽܘܢ ܒܳܗ̇܀

26.            ܢܶܣܕܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ܀

27.            ܢܛܰܟܶܣ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܟܚܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܕܠܳܝ܀

28.            ܢܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܝ̈ܕܳܢ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܗܶܕܪܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܘܰܠܚܶܪܝܳܢܳܐ܀

29.            ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܟܺܝܒܬܳܐ ܝܰܩܰܪܬܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܳܗ̇. ܢܩܰܒܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܀

30.            ܢܒܰܛܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝܡܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܨܪ̈ܦܳܢܝܳܬܳܐ܀

31.            ܢܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ܀

32.            ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢܝܳܬܳܐ܀

33.            ܢܒܰܪܶܟܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܒܗܶܝܢ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ ܒܗܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ܀

34.            ܢܒܰܪܶܟ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

35.            ܢܒܰܪܶܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܓܪ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܦܽܘܠܚܳܢܟܽܘܢ ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܟܽܘܢ ܘܙܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܟܽܘܢ܀

36.            ܢܰܣܓܶܝܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܦܳܪܶܗ ܕܝܰܡܳܐ܀

37.            ܢܩܰܕܶܫܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

38.            ܢܰܫܘܶܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܰܕܫܳܘܝܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ܀

39.            ܢܰܫܘܶܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܚܘܺܝܚ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ܀

40.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

41.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

42.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟܽܘܢ܀

43.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܥܰܣܩ̈ܶܐ ܕܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ܀

44.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܢܕܰܠܶܝܟܽܘܢ܀

45.            ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܢܶܦܪܽܘܩܟܽܘܢ܀

46.            ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܫܳܟܒܺܝܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܕܡܶܢܰܢ ܦܪܰܫܘ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܰܢܰܥܘ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

47.            ܢܚܰܣܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܰܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

48.            ܢܚܰܘܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܗܽܘܢ ܘܰܢܢܰܦܶܨ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

49.            ܢܶܠܚܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܟܬܽܘܒ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

50.            ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܀

51.            ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܕܟܰܕ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܳܘܙܳܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ. ܢܶܦܓܰـܥ ܒܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

52.            ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܘܢܶܬܓܰܡܪ̈ܳܢ ܘܢܶܫܬܰܡܠܝ̈ܳܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ