صلوات الاعتراف والحلة والتناول (بالإنكليزية)

Prayer before confession

O God, Who wills not the death of the sinner, but rather that he repent and live, I confess that I have sinned towards Heaven and before You, and I have denied Your great goodness towards me. On account of this, I have fallen from the rank of sons and am no more worthy to be called a son of You by grace. Therefore, make me, O Father, as one of Your hired servants. Blot out my transgressions in Your mercy and cleanse me from my sin. O merciful God, turn Your face away from my sins and cover my blemishes by Your kindness. O Compassionate one, cast me not from Your presence, and rebuke me not in Your anger, but hear the voice of my sigh, O Lord, and accept the tears of my repentance and wash my transgressions with them. I am very sorry and great is my remorse for all the sins I have committed. Moreover, I have determined never to return to the hateful paths of sin again. Accept, O Lord, my confession and support me in Your grace that I may choose death rather than disgrace You. Amen.

Prayer upon confession of sins (Before The Priest)

I make my confession to God, the Father Almighty, and to His beloved Son, Jesus Christ, and to the Holy Spirit. I confess the holy faith of the three Ecumenical Councils of Nicea, Constantinopolis and Ephesus, in the most noble priesthood ascribed unto you, Father Priest, by which you set loose and bind. I have sinned through all my senses, both inwardly and outwardly, in word, in deed and in thought. My sin is great, very great, and I repent of it most sincerely, purposing not to fall again into the same ever. Preferring death rather than embrace sin. And I ask you, by the authority of the sacred priesthood, that you absolve me of my sins, asking God to pardon me through His grace. Amen.

Prayer of absolution

May God have mercy upon you and guide you to eternal life. By the authority of the sacred priesthood, which was entrusted by our Lord, Jesus Christ, to His disciples, who, in turn, handed it to their successors, until it was given to my humble person. I absolve you, my brother, from all sins that you have confessed and repented of them, as well as all the transgressions that have escaped your memory, in the name of the Father , Son and Holy Spirit for ever-lasting life. Amen.

ܪܘܫܡܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ

ܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܕܒܪܳܟ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܝܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܓܥܠܽܘܗ̱ܝ ܠܬܰܚܠܽܘܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬܝ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܰܗ̈ܝܟ݁ ܕܰܐܘܕܺܝܬ݁ ܒܗܽܘܢ ܘܰܬܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܛܥܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ

ܨܠܘܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܛܳܗܐ ܘܟܽܠ ܙܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ.

ܕܒܪ ܨܠܝܒܝ

ܣܰܒܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ܇ ܚܽܘܪ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܕܰܐܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܒܝܰܡܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܐܰܣܶܩ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܚܽܘܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܬܚܶܝܬ ܡܳܪܽܘܬܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܣܳܛܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝ ܕܰܦܢܰܘ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܗܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܚܽܘܣ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܘܳܬ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ. ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܬܘܳܬܐ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ. ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܙܳܝܥܺܝܢܰܢ ܘܰܡܢܳܕܺܝܢܰܢ ܘܕܰܒܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܨܽܘ̈ܥܨܳܥܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܠܦܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܠܳܟ ܫܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ.

ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܩܳܢܘܢܐ܆ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܬܽܘܒ ܬܰܝܳܒܐ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܣܳܐܶܡ ܟܳܗܢܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܝܳܒܐ. ܘܢܳܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܰܨܠܽܘܬܐ:

ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܦܰܓܪܳܟ ܒܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܬ ܒܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܫܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

Prayer after confession

O my Lord Jesus Christ, Physician of life and Fountain of mercy, behold, I, who am blind, have come to You that You may illuminate my mental sight, heal my sickness, and enrich my poverty. I believe that You have accepted my repentance, are pleased with my remorse, and You have forgiven and cleansed me from my sin. Ever do I render thanks to You and offer unceasing praise for the abundance of Your loving kindness. Grant me, by Your grace, to be sincere in my promise not to return to sin. Help me to overcome all temptations that You alone I may love on earth, and my spirit may be exalted in Your praise until that day when I shall be delighted seeing You in Your heaven for evermore. Amen.

Prayer before receiving Holy Communion

O Bread Who came down from heaven nourishment for men, grant that I partake of You in all pure desire, adoration and exaltation. O delightful Wine of life, may I be intoxicated by Your divine love. O You Who cried out saying: “If a man is thirsty, let him come to me and drink,” behold, my soul in thirst has come to You to drink of You, O Water of life. O God, I am not worthy for You to enter into my heart, but only say a word to heal my soul that is longing for You just as the hart pants after the water brooks. O Cup of blessing and salvation, O Heavenly Manna, and Bread of life, abide with me forevermore. Amen.

Prayer after receiving the Holy Communion

With what tongue shall I give thanks to You, O my worshiped God, and how can I praise this great grace of Yours which cannot be described. For You were pleased to give me Your most high Being as a Divine Provision. You have intoxicated my spirit with Your blood, sanctified me with Your Spirit and satisfied my hunger from the bounty of Your house. I, therefore, offer You my heart as a dwelling place for Your Majesty for ever that You may reign over all my feelings and inclinations and control them according to Your will. I pray that my Communion may increase my faith, strengthen my hope, kindle within me the fire of Your sweet love, and cause me to grow in all and every virtue. May this Communion be a weapon that shields me against all ambushes of the enemies of my soul. May it be for unity with You until I gain the privilege of attaining eternal life in Your Heaven with the congregation of Your Saints. With them I shall offer praise to You with Your Father and Your Holy Spirit forever. Amen.