مزامير الإشحيم والآحاد

ܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܕܡܬ݂ܐܡܪܝܢ ܒܥܕܢ ܨܠܘ̈ܬܐ

ܕ݁ܝܘܡ̈ܐ ܫܚܝ̣̈ܡܐ ܘܕ݂ܚܕ݂ܒ݁ܫ̈ܒ݁ܐ

ܕ݁ܪܡܫܐ܉ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܢܺܝ̣ܢܝ̱. ܨܽܘ̣ܬ݂ ܡܶܠܰـܝ̈ ܘܩܰܒ݁ܶܠ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܺܐܝܕ݂̈ܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘ̇ܪܳܐ ܠܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘ̇ܪܳܐ ܠܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܕܠܳܐ ܢ̣ܶܣܛܶܐ ܠܶܒ݁ܝ̱ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐ݀ܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܥܰܡ ܓ݁ܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܢ̣ܰܠܦ݂ܰܢܝ̱ ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܘܢ̣ܰܟ݁ܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢ̣ܰܕ݂ܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܠܺܝܽܘ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݂̈ܰܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܣܺܝ̣̈ܡܳܢ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܣܶܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ݁ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܶܬ݂ ܠܳܐ ܬ݂ܶܫܕ݁ܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܒ݂ܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܰܛܡ̣ܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܢܶܦ݂ܠܽܘ̣ܢ ܥܘ̈ܳܠܶܐ ܒ݂ܰܡܨܺܝܕ݂̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݂ܶܐ݀ܥܒ݁ܰܪ ܐܶܢܳܐ ܀

ܒܩ݀ܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܐ ܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܩ݀ܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܶ݀ܬ݂. ܘܰܐܪܡܺܝ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܝ̱ ܘܽܐܘ̣ܠܨܳܢܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܘܺܝ݀ܬ݂. ܟܰܕ݂ ܐܶ݁ܬ݁ܛܰܪܦ݂ܰܬ݂݀ ܪܽܘ̣ܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܫܒ݂ܝ̣̈ܠܰܝ ܀

ܒ݁ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܗܰܠܟ݂̈ܳܬ݂ܝ̱ ܛܡ̣ܰܪܘ̱ ܠܺܝ̣ ܦ݂ܰܚ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ݂ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܚܳܟ݂ܶܡ ܠܺܝ̣. ܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢܝ̱ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܬ݁ܳܒ݂ܽܘ̇ܥܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱. ܘܰܓ݂ܥܺܝ݀ܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒ݂ܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬ݂ܝ̱ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܨܽܘ̣ܬ݂ ܠܒ݂ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܟ݁ܟ݂ܶܬ݂ ܛ݀ܳܒ݂. ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕ݂ܽܘ̇ܦ݂ܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܥܫ̣ܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ̱. ܐܰܦ݁ܶܩ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܒ݂ܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ݂ܰܐ݀ܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܠܺܝ̣ ܢ̣ܣܰܟ݁ܽܘ̇ܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܝܟ݁ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܦ݂ܪܥܰܢܝ̱ ܀

ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܠܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝ ܘܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܠܰܫܒ݂ܺܝ̣̈ܠܰܝ. ܝܺܡܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܐܫܪܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܛܰܪ ܕ݁̈ܺܝ̣ܢܶܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܟ݂ܶܬ݂ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ݁ܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱ ܨܒ݂ܺܝ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕ݁̈ܺܝ̣ܢܰܝܟ݁ ܐܰܠܶܦ݂ܰܝܢܝ̱ ܀

ܢܰܦܫܝ̱ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܗܺܝ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ݂ ܠܳܐ ܛܥܺܝ݀ܬ݂. ܣܳܡ̣ܘ̱ ܠܺܝ̣ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܣܛܺܝ݀ܬ݂. ܝܶܪܬ݁ܶܬ݂ ܣܳܗܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܠܶܒ݁ܝ̱. ܐܰܦ݂ܢܺܝ݀ܬ݂ ܠܶܒ݁ܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܥܒ݁ܶܕ݂ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܒ݁ܫܪܳܪܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒ݁ܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ݂݀ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

 

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܠܠܝܳܐ (ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܩܠܓ. ܩܝܚ. ܩܝܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱. ܒ݁ܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܚܳܢܝ̱. ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒ݂ܡܺܐܡܪܳܟ݂ ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱ ܀

ܢ̣ܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܰܠܶܦ݂ܰܝܢܝ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁. ܬܥܰܕ݁ܪܰܢܝ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܨܒ݂ܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂ ܘܒ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ݂ ܪܢܺܝ݀ܬ݂. ܬ݁ܺܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܘܰܬ݂ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܘܕ݂ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܢ̣ܥܰܕ݁ܪܰܢܝ̱ ܀

ܐܶܬ݁ܛܥܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ. ܒ݁ܥܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܦ݂ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܛܥܺܝ݀ܬ݂. ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܝܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡـܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܶܫܢܰܬ݂݀ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ܆ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

 

ܡܲܘܪܒ̥ܵܐ:

ܠܘܩܐ: ܐ ـ ܡܘ ـ ܢܗ

ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ:

ܘܚܶܕ݂ܝܰܬ݂݀ ܪܽܘ̣ܚܝ̱ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̱܆ ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܡܽܘ̣ܟ݁ܳܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܡܬ݂ܶܗ. ܗܳܐ ܓ݂ܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܠܽܘ̣ܢ ܠܺܝ̣ ܫܰܪ̈ܒ݂ܬ݂ܳܐ ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܀

ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܪܰܘܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܫܡܶܗ܆ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕ݂ܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂݀ܳܚܠܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܀

ܥܒ݂ܰܕ݂ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܘܒ݂ܰܕ݁ܰܪ ܚܬ݂ܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܣܰܚ̣ܶܦ݂ ܬ݁ܰܩܺܝ̣̈ܦ݂ܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܺܝ̣ܡ ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܀

ܟ݁ܰܦ݂̈ܢܶܐ ܣܰܒ݁ܰܥ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܫ̣ܪܳܐ ܣܦ݂ܺܝ̣ܩܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܥ̣ܰܕ݁ܰܪ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܚܢܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܠ̣ܶـܠ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

 

ܥܸܢܝܵܢܐ ܕ݂ܡܲܘܪܒ̥ܵܐ (ܡܰܙܡܽܘܪܐ: ܩܠܒ)

ܡܳܐ ܛܳ݀ܒ݂ ܘܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܠܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܘܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܕ݂ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܰܩܢܳܐ. ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ܆ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕ݁ܰܩܢܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܕ݁ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܰܪܨܰܘܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽܘ̇ܬ݁ܺܝ̣ܢܶܗ. ܠܰܠܡܺܐܢ ܣܳܗܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܡܛܰܠ̱ܠܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܪ̈ܚܽܘ̇ܡܰܝܟ݁ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܚܶܪܡܽܘ̇ܢ ܕ݁ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܦ݁ܩ̣ܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܽܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܠܳܐ ܟ݂ܳـܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܀

܏ܫܘܒ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܥܺܕ̱ܬ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܀

܏ܡܢ: ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ. ܒܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܒ݂ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܫܳܥ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢ̇ܶܣܬ݁ܰܬ݁ܰܪ ܀

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂܆ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁܀

ܒܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܘܰܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܒ݁ܝܰܘܡܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܰܐܫܘܺܝ̣ܬ݁ܳܢ ܕ݁ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܫܘܳܢ ܕ݁ܢ̇ܺܐܪܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܡܰܘܬ݁ܰܢ ܘܰܕ݂ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܘܰܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢ ܀

ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܘ̱ ܕ݁̈ܰܡܟ݁ܶܐ ܘܩܽܘ̣ܡܘ̱ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܀

(ܡܙܡܘܪ̈ܐ: ܩܡܚ. ܩܡܛ. ܩܢ)

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܟ݁݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܀

ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠ ܟ݁ܰܘ̈ܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܫܡ̈ܰܝ ܫܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܐܶܡ̣ܰܪ ܘܰܗܘ̣ܰܘ܆ ܘܗܽܘ̣ ܦ݂ܩ̣ܰܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܪܺܝܽܘ. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ. ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬ݂ܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܗܽܘ̇ܡ̈ܶܐ. ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܠܓ݁ܳܐ ܘܰܓ݂ܠܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܘܪ̈ܽܘ̣ܚܶܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳـܠܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݂ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܀

ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ ܕ݂ܦ݂ܺܐܪ̈ܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ. ܚܰܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܒ݁ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ ܘܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܀

ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܪܰܘܪ̈ܒ݂ܳܢܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܓ݁ܰܕ݁ܽܘ̣ܕ݂̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ܆ ܣܳܒ݂ܷ̈ܐ ܘܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܚܶܗ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܪܺܝ̣ܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕ݂ܥܰܡܶܗ܆ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܠܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܺܝ̣ܒ݂ ܠܶܗ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ. ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܶܗ ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܢ̣ܶܚܕ݁ܶܐ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܒ݁ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܕ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܪܘܙܽܘ̣ܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܘܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݁̈ܶܐ ܘܒ݂ܰܪ̈ܒ݂ܺܝ̣ܥܶܐ܆ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܶܐ ܢ̣ܙܰܡܪܽܘ̣ܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ݂ ܠܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܀

ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܫܢܽܘ̣ܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܰܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܢ̣ܪܰܡܪܡܽܘ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܓ݁ܪ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܣܰܝܦ݁ܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܦ݁ܽܘ̣̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܠܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܡܰܟ݁ܣܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܽܘ̣̈ܛܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝ̣ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܦ݂ܪܙܠܳܐ ܀

ܠܡ̣ܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܟ݂ܬ݂ܺܝ̣ܒ݂ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܘܗ̱ܝ. ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܶܗ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܕ݂ܥܽܘ̣ܫܢܶܗ ܀

ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܩܺܝ̣ܬ݂ܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܶܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݁̈ܶܐ ܘܒ݂ܰܪ̈ܒ݂ܺܝ̣ܥܶܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠܝ̈ܬ݂ܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܨܶܨ̈ܠܰܝ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒ݂ܰܩܥܳܬ݂ܳܐ. ܟ݀݁ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ݂ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܝܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡـܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܶܫܢܰܬ݂݀ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ܆ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

 

ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ݂ܪܲܚܸܡܥܠܲܝ (ܡܙܡ: ܢܐ)

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܠܚܺܝ̣ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܀

ܐܰܣܓ݁ܳܐ ܐܰܫܺܝ̣ܓ݂ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱܆ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕ݁ܰܟ݁ܳܢܝ̱ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܀

ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ܰܝܟ݁ ܚܛܺܝ݀ܬ݂܆ ܘܒ݂ܺܝ̣̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܣܶܥܪܶܬ݂ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܙܟ݁ܶܐ ܒ݂ܕ݂̈ܺܝ̣ܢܰܝܟ݁ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܢܶ݀ܬ݂ ܘܒ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒ݂ܛܶܢ̣ܬ݂ܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱ ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܨܒ݂ܰܝܬ݁܆ ܘܟ݂ܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܘܕ݁ܰܥܬ݁ܳܢܝ̱ ܀

 ܪܽܘ̇ܣ ܥܠܰܝ ܒ݁ܙܽܘ̇ܦ݁ܳܟ݂ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܐ܆ ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܶܗ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܠܓ݁ܳܐ ܐ݀ܶܚܘܰܪ ܀

ܐܰܣܒ݁ܰܥܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܽܘ̣ܣܳܡܳܟ݂ ܘܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܆ ܘܢ̣ܶܚܕ݁ܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝ ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܀

ܐܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܠܚܺܝ̣ ܀

ܠܶܒ݁ܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܒ݂ܪܺܝ̣ ܒ݂ܺܝ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ݂ ܬ݁ܩܰܢܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܘܝ̱ ܀

ܠܳܐ ܬ݂ܶܫܕ݁ܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁܆ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱ ܀

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܠܺܝ̣ ܒ݂ܽܘ̣ܣܳܡܳܟ݂ ܘܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂܆ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ݂ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ ܬ݂ܣܰܡܟ݂ܰܢܝ̱ ܀

ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘ̣ܪܚܳܟ݂܆ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘ̇ܢ ܀

ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܝ̱܆ ܘܰܢ̣ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܦ݂ܬ݂ܰܚ ܠܺܝ̣ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱܆ ܘܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱ ܢ̣ܙܰܡܰܪ ܬ݁ܶܫܒ݁̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܝܰܩܕ݁̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ̣ܬ݁ ܀

ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܰܘܗ̱ܝ̱ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܬ݁ܳܐ܆ ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܚܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܀

ܐܰܛܶܐܒ݂ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܢܺܝ̣ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܽܐܘ̇ܪܶܫܠܶܡ ܀

ܗܳܝܕ݁ܝܢ ܬ݁ܶܨܛܒ݂ܶܐ ܒ݂ܕ݂ܶܒ݂ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܰܩ̈ܕ݁ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܀

ܗܳܝܕ݁ܝܢ ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܬ݁ܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܟ݂. ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀ ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱ ܀

 

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ)

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶ݀ܣܰܟ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܶܣܪܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂݀ܳܥܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐ݀ܚܙܶܐ ܥܽܘ̣ܫܢܳܟ݂ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܟ݂ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛ݀ܳܒ݂ܺܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܢܳܟ݂ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܐܰܪܺܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܬ݂ܶܕ݂ܗܰܢ ܢܰܦ݂ܫܝ̱܆ ܘܰܒ݂ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܦܽ݁ܘ̣ܡܝ̱ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱ ܘܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܪܢܺܝ݀ܬ݂ ܒܳܟ݂ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܠܺܝ̣ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ܆ ܘܒ݂ܛܶܠܳـܠܳܐ ܕ݂ܟ݂ܶܢ̈ܦ݂ܰܝܟ݁ ܐ݀ܶܣܬ݁ܰܬ݁ܰܪ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂܆ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡـܟ݁ܰܬ݂݀ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱. ܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܒ݁ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܡܶܐܟ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܠܬ݂ܰܥ̈ܠܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ. ܘܡܰܠܟ݁ܳܐ ܢ̣ܶܚܕ݁ܶܐ ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢ̣ܶܣܬ݁ܟ݂ܰܪ ܦ݁ܽܘ̣ܡܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܕ݂̈ܰܓܳـܠܶܐ ܀

ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀ ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱ ܀

 

ܡܲܙܡܘ̇ܪܐ ܕ: ܩܝܓ.

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܡܶܢ ܥܳ݀ܠܰܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

ܡܶܢ ܡܰܕ݂̈ܢܳܚܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܡܪܺܝ̣ܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܒ݂݀ܳܝܫܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܘܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒ݂ܳܢܶܐ ܕ݂ܥܰܡܳܐ ܀

ܡܰܘܬ݁ܶܒ݂ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ܆ ܘܶܐܡܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܝܳܐ: ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ  ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱ ܀

 

ܕ݁ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁̈ܶܐ

ܫܡܲܝ̈ܐ ܡܸܫܬܲܥܸܝܢ (ܡܙܡܘ̇ܪܐ: ܝܛ)

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܿܰܥܶܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܶܗ ܕܿܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܻܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܚܰܘܶܐ ܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܡܰܒܿܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ: ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܕܿܥܳܐ ܀

ܠܰܝܬܿ ܡܺܐܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܕܿܠܳܐ ܢ̣ܶܫܬܿܡܰܥ ܒܿܩܳ݀ܠܗܽܘ̇ܢ ܀

ܒܿܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܒ݂ܣܰܘ̈ܦܿܰܝ ܬܻܿܒ݂ܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܘܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܢܩ̣ܰܫ ܡܰܫܟܿܢܶܗ ܒܿܗܽܘ̇ܢ: ܘܗܽܘ̣ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕ݂ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܒܿܶܝܬ݂ ܓܿܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܢ̣ܕ݂ܽܘ̣ܨ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܿܳܪܳܐ ܠܡܶܪܗܰܛ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ: ܘܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܿܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܦܿܩܶܗ ܀

ܘܡܰܣܡܟ݂ܶܗ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܿܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܰܝܬܿ ܕܿܛܳܫܶܐ ܡܶܢ ܠܰܗܓܿܶܗ ܀

ܢܳܡܽܘ̇ܣܶܗ ܕܿܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ ܘܡܰܦ݂ܢܶܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ: ܣܳܗܕܿܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕܿܡܳܪܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܚܰܟܿܡܳܐ ܝܰܠܽܘ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܦܿܽܘ̣ܩܕܿ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܿܡܳܪܝܳܐ ܬ݂ܪܺܝ̣ܨܺܝܢ ܘܰܡܚܰܕܿܶܝܢ ܠܶܒܿܳܐ: ܦܿܽܘ̣ܩܕܿܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓ݂ܒ݂ܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܀

ܕܿܶܚܠܬ݂ܶܗ ܕܿܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ: ܕܿ̈ܺܝ̣ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܿܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝ̣ܢ ܒܿܟ݂݀ܽܠܡܶܕܿܶܡ ܀

ܘܰܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܕܿܰܗܒ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܟܿܺܐܦ݂̈ܶܐ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܿܶܒ݂ܫܳܐ ܘܡܶܢ ܟܿܰܟܿܳܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܳܦ݂ ܥܰܒ݂ܕܿܳܟ݂ ܢ̣ܶܙܕܿܗܰܪ ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ: ܐܶܢ ܢ̣ܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܬ݂ܦܿܪܰܥ ܣܰܓܿܺܝ̣ ܀

ܫܳܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܡܰܢܽܘ̣ ܡܶܣܬܿܰܟܿܰܠ: ܘܡܶܢ ܛܰܫܝ̈ܬ݂ܳܐ ܙܰܟܿܳܢܝ̱ ܀

ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܚܣܽܘ̇ܟ݂ܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܒ݂ܕܿܳܟ݂: ܕܿܠܳܐ ܢ̣ܶܫܬܿܰܠܛܽܘ̣ܢ ܒܿܺܝ̣ ܒ݂ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܀

ܘܶܐܬܿܕܿܰܟܿܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ: ܢ̣ܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ ܕܿܦ݂ܽܘ̣ܡܝ ܀

ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܿܠܶܒܿܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟܿ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕ݂ܽܘ̇ܪܝ̱ ܘܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܝ̱  ܀

ܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܉ ܒܰܪܟ݂ܡܳܪܝ ܀

 

ܬܸܫܒ݁ܘ̇ܚܬ݁ܐ ܕ݂ܐܫܲܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܡܒ: ܝ ـ ܝܓ ܘܬ݂ܘ̣ܒ݂ ܡܗ: ܚ

ܫܰܒܿܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬ݂ܶܫܒܿܽܘ̇ܚܬܿܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ: ܬܿܶܫܒܿܽܘ̇ܚܬ݁ܶܗ ܡܶܢ ܣܰܘܦܿܶܝ̈ܗ̇ ܕܿܰܐܪܥܳܐ ܀

ܢܳܚ̈ܬܿܰܝ ܝܰܡܳܐ ܒ݂ܰܡܠܳܐܷܗ: ܘܓ݂ܳܙܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܒܿܗܶܝܢ ܀

ܢ̣ܶܚܕܿܶܐ ܡܰܕ݂ܒܿܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܪ̈ܝܶܗ: ܘܡܰܪ̈ܓܿܶܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܰܕܿܳܪ ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܝܳܬ݂ܒܿܰܝ̈ ܫܩܺܝ̣̈ܦ݂ܶܐ: ܘܡܶܢ ܪܺܫܳܐ ܕ݂ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܀

ܘܢ̣ܶܬܿܠܽܘܢ ܬܿܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܬ݂ܶܫܒܿܚ̈ܳܬ݁ܶܗ ܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܒܿܓ݂ܳܙܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܿܰܢ̱ܒܿܳܪܳܐ ܢ̣ܶܦܿܽܘ̇ܩ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܿܰܒ݂ܪܳܐ ܩܪܰܒ݂ܬ݂ܳܢܳܐ ܢܓ݂ܰܪܶܓ݂ ܛܢܳܢܳܐ ܀

ܢ̣ܶܩܥܶܐ ܘܢ̣ܶܬ݂ܓܿܰܢ̱ܒܿܰܪ: ܘܢ̣ܶܩܛܽܘ̇ܠ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕܿ̈ܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܐܶܬ݂ܒܿܰܣܡܘ̱ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܢ̣ܶܪ̈ܣܳܢ ܙܰܕܿܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܐ ܀

ܬܿܶܬ݂ܦܿܬ݂ܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢ̣ܶܣܓܿܶܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܦܿܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܀

ܘܙܰܕܿܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܬ݂ܶܫܘܰܚ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪܺܝ݀ܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܉ ܒܰܪܟ݂ܡܳܪܝ ܀

 

ܡܲܙܡܘ̇ܪܐ ܕ: ܩܝܓ.

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܡܶܢ ܥܳ݀ܠܰܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

ܡܶܢ ܡܰܕ݂̈ܢܳܚܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܡܪܺܝ̣ܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬ݁ܳܐ ܠܒ݂݀ܳܝܫܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܘܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܪܰܘܪ̈ܒ݂ܳܢܶܐ ܕ݂ܥܰܡܳܐ ܀

ܡܰܘܬ݁ܶܒ݂ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ܆ ܘܶܐܡܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܝܳܐ: ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ  ܒܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱ ܀

 

ܛܘܒ̥ܰܝܗܘ̇ܢ ܡܶܢ ܡܰܬ݁ܰܝ ܗ: ܕ ـ ܝܐ

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢ̈ܶܐ̈ ܒ݁ܪܽܘ̣ܚ܆ ܕ݁ܕ݂ܺܝ̣ܠܗܽܘ̇ܢ ܗ̱ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܺܝ̣̈ܠܶܐ̈܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܝܐܘ̣ܽܢ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ̈܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܺܐܪܬ݁ܽܘ̣ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝ̣ܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܣܒ݁ܥܽܘ̣ܢ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ̈. ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ܆ ܕ݁ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܚܙܽܘ̇ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܳܒ݂ܕܿ̈ܰܝ̈ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܢ̈ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܩܪܽܘ̇ܢ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܆ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘ̇ܢ ܗ̱ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܚܰܣܕ݂ܺܝ̣ܢ ܠܟ݂ܽܘܢ܁ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝ̣ܢ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ܁ ܘܳܐ݀ܡܪܺܝ̣ܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܟ݀݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܒ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ܆ ܕ݁ܰܐܓ݂ܪܟ݂ܽܘ̇ܢ ܣܓ݂ܺܝ̣ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܉  ܒܰܪܟ݂ܡܳܪܝ ܀