الإشحيم بالسريانية

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

 

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒܥܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

 

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

 

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܫܒ݁ܬ݂ܳܐ

 

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݂ܫܰܒ݁ܳܬ݂ܳܐ

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܒ̇ܫܰܒ݁ܳܐ

 

ܡܰܘܪ̈ܒ݂ܶܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ

 

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܐ

ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܰܬ݂: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ

ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ: ܘܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪܘ̱ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄ ܘܰܐܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܩܳܠ ܬ݁ܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܦ݁ܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܒ݂ܓ݂ܳܓ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܙܰܙ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܬ݁ܰܒ݁ܪܶܗ: ܠܢܺܝ̣ܪܶܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ: ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܀

ܫܘܒ: ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܡܦ݂ܺܝ̣ܣܳܐ ܠܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܳܥܝܳܐ ܒ݂ܚܰܫܳܐ ܘܳܐ݀ܡܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢ̣ܺܐܪܬ݁ܽܘ̣ܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕ݂ܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ: ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܢܰܚܡܽܘ̣ܢ܀

ܡܢ: ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ: ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݂݀. ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܕ݁ܶܐܠܽܘ̣ ܬ݂ܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܗ̄ ܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܢܰܚܡܶܗ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ܽܘ̣ܢ ܠܺܝ: ܐ݀ܳܡܪܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡ̇ܰܘܬܰ݁ܪ ܠܺܝ: ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܡ̇ܰܘܬ݁ܰܪ ܠܺܝ: ܒܶܟ݂ܝܳܐ ܘܬ݂ܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡ̇ܰܘܬ݁ܰܪ ܠܺܝ: ܦܿܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܝܡܺܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ: ܟܿܳܗ̈ܢܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܕ݁ܳܐܙܠ̱ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܩܰܒ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̄ ܩܕ݂ܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܙܘܳܕ݂̈ܶܐ ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܫܩܰܠܬ݁ܳܟ݂ ܠܺܝ܆ ܒܿܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܟ݂ܶܦ݂ܢܶܬ݂ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂܉ ܙܳܝܽܘ̇ܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܪܚܰܩ܉ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝ. ܡܳܐ ܕ݂ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܝ̱܉ ܪܺܝܚ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ܆ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܛܳܒܼܥܳܐ. ܘܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܐ݀ܶܚܙܶܝܟ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ܆ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܰܠܟ݁ܳܐ: ܕܿܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ: ܠܰܡܕ݂ܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ: ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ݂. ܡܳܐ ܕ݂ܢܰܗܪܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ: ܠܒ݂ܽܘ̣ܚܪܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܀

ܡܢ: ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܫܰܩܠܽܘ̣ܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܟܿܳܣܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܽܘ̣ܢ܆ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

 

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݁ܳܐ

ܚܛܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܪܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܶܐ. ܩܰܒ݁ܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܰܬܼ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ: ܠܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂̈̄ܰܝܢ: ܐܰܝܟ݂ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܰܟ݂ـܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܝܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ:  ܦܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܳܟ݂: ܥܰܒ݂ܕܿ̈ܰܝܟܿ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܰܢ: ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ: ܕ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܒܿܰܐܪܥܳܐ ܘܒܼܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ݂: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܀

ܡܢ: ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ: ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܘܰܦ݂ܝܳܣܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܢ̣ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ: ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܠܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܘܣܰܒܿܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܳܢܰܚ ܀

ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݂݀: ܕ݁ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܛܥܶܢܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕ݂ܰܛܥܺܝܢ ܠܺܝ: ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܛܶܥܢܰܬ݂݀ ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܝܰܩܰܪܬ݂ܶܗ. ܠܗܰܘ ܩܽܘ̇ܒ݂ܰܪܢܺܝܛܺܝ: ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳ̇ܐ: ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕܿ̈ܺܝܫܶܐ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܒ݂ܚܰܫܳܐ ܙܪܰܥܘ̱: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܨܰܕ݂ܘ̱. ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܚܡܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ: ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܛܒ݁ܰܥ: ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܫܓ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕ݁ܶܐ ܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܥܰܒܕܿ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓܿܰܘܣܳܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕ݁ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒ݂ܪܳܐ: ܕ݁ܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܠܟ݂݀ܽܠ ܫܶܢܕ݁̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ:  ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ: ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܕ݁ܰܓ݁ܰܠ ܫܽܘ̣ܘܕ݁ܳܝܳܟ݂: ܩܪܰܝܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁: ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݁. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ ܀

ܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ ܘܠܳܐ ܢ̇ܶܫܠܶܐ: ܘܰܢ̇ܨܰܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ. ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ: ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܬ݁ܶܒ݂ܣܰܡ ܠܳܟ݂: ܘܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ: ܬ݁ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܕ݁ܰܠܥܶܠ: ܘܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ: ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ ܒܩ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ݂ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ. ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܗ̄ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܀

ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ ܬ݂ܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢܰܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܓ݂ܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒ݁ܰܪܬ݁ܳܐ. ܘܒ݂ܶܗ ܢ̇ܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂. ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܗ̄ ܘܢ̇ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܟ݂ܰܠܶܠ ܘܰܐܘܪܶܒ݂. ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܶܢܳܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܒ݁ܶܗ. ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕܿܙܰܡܰܪ ܒ݁ܶܗ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂݀ ܘܰܫܪܳܬ݂݀. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܣܶܟ݂ܪܰܬ݂݀ ܠܦ݂ܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܒ݁ܠܳـܢ̈ܳܝܗ̱ܝ. ܠܫܽܘ̣ܦ݂ܪܶܗ ܦ݁ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܦ݂ܰܨܝܶܗ ܀

ܒ݁ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ: ܢܩܰܫ̈ܝ̱ ܒ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݁̈ܶܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܪ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܗ̇ ܀

ܠܥܳܠܰܡ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇: ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܰܢ ܒܿܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘܬ݂ܳܗ̇  ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܦ݁ܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ: ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܩܰܝܳܡ: ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܢܳܗ̇. ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܗ̄ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬܿܳܐ ܣܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܘܰܛܥܶܢܬ݂ܶܗ: ܠܚܰܝܠܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐ. ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦ݂ܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ. ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܒ݂ܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܓܿܰܒ݂ܝܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ. ܗܘܰܘ ܒ݁ܰܥܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܰܪܥܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓ݁ܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܕ݂ܰܒ݁ܰܪܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܀

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ: ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܒ݂ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܢ̈ܦ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܺܐܙܠ̱ܽܘ̣ܢ. ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܥܠܽܘ̣ܢ. ܘܰܠܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܦ݂ܪ̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘ̣ܢ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܳܗܕܿ̈ܶܐ ܣܓ݂̈ܽܘ̣ܠܶܐ ܡܰܠܳـ̈ܠܶܐ: ܕ݁ܰܥܨܰܪܘ̱ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܥܶܢ̈ܒ݂ܶܐ. ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܕ݂ܶܡܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܟ݂ܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁̈ܶܚܠܳܬ݂ܳܐ. ܣܪ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘ̣ܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܬ݁ܳܓ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ: ܦ݁ܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܪܓ݂ܺܝܓ݂. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕܳܡܶܝܬ݁ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂: ܠܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܦ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܦ݂ܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ. ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒ݂ܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ: ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂: ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ: ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗ̄ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܕ݂ܽܘ̣ܨ ܘܢ̇ܶܚܕ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗ. ܒܗܳܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ: ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܐܰܘܟ݁ܶܠܬ݁ܳܢ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ. ܕ݁ܰܢ̇ܝܰܒ݁ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄ ܘܢ̇ܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܙܰܡܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ: ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ: ܙܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ. ܒ݁ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ݂. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ  ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܣܓ݁ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܝܢܝ̱. ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕ݂ܰܣܥܰܪ̈ܝ̱ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܘܫܰܡܠܺܝ ܦ݂̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝ̣ܡ: ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ̣ ܘܶܐܡܰܪ: ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥ݀ܳܨܶܒ݂ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ. ܬ݁ܒ݂ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒ݁ܰܢ ܒ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܨܒ݁ܶܗ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܽܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܥܳܨܽܘ̇ܒ݂ܶܗ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒ݁ܶܠ. ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܩܽܘ̣ܡ ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܰܝܢ. ܗܳܝ ܕ݁ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ݂݀. ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܚܰܝܠܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݂ܢܺܝܙܳܐ: ܘܣܰܬ݁ܰܪܰܝܢ ܒ݁ܪܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ݂ܰܝܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܡܶܢ ܦ݁ܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܺܝ̣ܕ݂̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܗ̄ ܙܓ݂ܽܘ̇ܪܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪܘ̱ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ܆ ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄ ܘܰܐܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ (ܡܙܡ̄ ܠܒ̄: ܐـ ܕ)

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܐ

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗ̄ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܽܘ ܠܶܗ ܚܛܰܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܶܚܫܽܘ̇ܒ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝ̣ܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܘܠܰܝܬ݁ ܢܶܟ݂ـܠܳܐ ܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܶܬ݂ܩܶܬ݂ ܒ݁ܠܺܝܽܘ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܗܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܝܶܩܪܰܬ݂݀ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܗ̄ ܘܶܐܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ܺܝܝ̱ ܟ݂ܺܐܒ݂ܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ̱ ܀

ܫܘܒ: ܡܢ: ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܓ݁ܥܺܝܬ݂ ܒ݁ܽܐܘ̣ܠܨ̈ܳܢܰܝ ܘܰܒ݂ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܝ̱. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܠܳܢܝ̱ ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܦܶܪܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܐܶܬ݁ܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܥܽܘ̣ܡ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘ̇ܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܪܓ݂ܶܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܣܽܘ̇ܦ݂. ܒ݁ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܥܛܺܝ̣ܦ݂ܰܬ݂ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܰܢ ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ݁ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܰܥܢܰܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂: ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܳܐܬ݂ܽܘ̇ܪܳܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂: ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܠܳܟ݂ ܩܳܪܝܳܐ ܢܳܦ݂ܫܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ: ܕ݁ܬ݂ܶܚܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܪܰܫܽܘ̣ܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܦ݂ܺܝ̣ܣܺܝܢ. ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܗܘܺܝ ܠܰܡ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ: ܕ݁ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݂ܥܳܪܶܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܢܗܰܪ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ̣ ܠܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܗܺܝ ܬ݂ܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܒ݁ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ̣ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒ݁ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܦ݂ܩܰܕ݂ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܙܽܝܥܘ̱ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁݀ܽܠ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܺܝܢ ܗܰܒ݂ܘ̱ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ݂ ܝܰܩ̈ܕ݁ܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܚܰܝܳܒ݂ ܕ݁ܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝ̣ܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂: ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܟ݂ ܐܰܫܩܺܝ̣ܬ݁ܳܗ̇: ܘܗܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܳܐ ܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܚܰܛܦ݁ܰܢܝ̱ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܛܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ̱ ܀

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݁ܳܐ

ܚܛܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܪܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܶܐ. ܩܰܒ݁ܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܰܬܼ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ: ܠܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂̈̄ܰܝܢ: ܐܰܝܟ݂ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܰܟ݂ـܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܝܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ:  ܦܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܳܟ݂: ܥܰܒ݂ܕܿ̈ܰܝܟܿ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܰܢ: ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ: ܕ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܒܿܰܐܪܥܳܐ ܘܒܼܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ݂: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܀

ܡܢ: ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ: ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܘܰܦ݂ܝܳܣܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܢ̣ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ: ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܠܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܘܣܰܒܿܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܳܢܰܚ ܀

ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݂݀: ܕ݁ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܛܥܶܢܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕ݂ܰܛܥܺܝܢ ܠܺܝ: ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܛܶܥܢܰܬ݂݀ ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܝܰܩܰܪܬ݂ܶܗ. ܠܗܰܘ ܩܽܘ̇ܒ݂ܰܪܢܺܝܛܺܝ: ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳ̇ܐ: ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕܿ̈ܺܝܫܶܐ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܒ݂ܚܰܫܳܐ ܙܪܰܥܘ̱: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܨܰܕ݂ܘ̱. ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܚܡܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ: ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܛܒ݁ܰܥ: ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܫܓ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕ݁ܶܐ ܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܥܰܒܕܿ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓܿܰܘܣܳܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕ݁ܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒ݂ܪܳܐ: ܕ݁ܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܠܟ݂݀ܽܠ ܫܶܢܕ݁̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܡ̈ܶܠܰܘܗ̱ܝ:  ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ: ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦ݂ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܕ݁ܰܓ݁ܰܠ ܫܽܘ̣ܘܕ݁ܳܝܳܟ݂: ܩܪܰܝܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁: ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݁. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ ܀

ܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ ܘܠܳܐ ܢ̇ܶܫܠܶܐ: ܘܰܢ̇ܨܰܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ. ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ: ܠܡܶܒ݂ܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܬ݁ܶܒ݂ܣܰܡ ܠܳܟ݂: ܘܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ: ܬ݁ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܕ݁ܰܠܥܶܠ: ܘܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ: ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ ܒܩ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ݂ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ. ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܗ̄ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܀

ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ ܬ݂ܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܫܩܰܠܢܰܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܓ݂ܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒ݁ܰܪܬ݁ܳܐ. ܘܒ݂ܶܗ ܢ̇ܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂. ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܗ̄ ܘܢ̇ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܟ݂ܰܠܶܠ ܘܰܐܘܪܶܒ݂. ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܶܢܳܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܒ݁ܶܗ. ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕܿܙܰܡܰܪ ܒ݁ܶܗ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂݀ ܘܰܫܪܳܬ݂݀. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܣܶܟ݂ܪܰܬ݂݀ ܠܦ݂ܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܒ݁ܠܳـܢ̈ܳܝܗ̱ܝ. ܠܫܽܘ̣ܦ݂ܪܶܗ ܦ݁ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܦ݂ܰܨܝܶܗ ܀

ܒ݁ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ: ܢܩܰܫ̈ܝ̱ ܒ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݁̈ܶܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܪ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܗ̇ ܀

ܠܥܳܠܰܡ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇: ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܰܢ ܒܿܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘܬ݂ܳܗ̇  ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܦ݁ܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ: ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܩܰܝܳܡ: ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܢܳܗ̇. ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܗ̄ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬܿܳܐ ܣܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܘܰܛܥܶܢܬ݂ܶܗ: ܠܚܰܝܠܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐ. ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦ݂ܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݁ܳܐ. ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܒ݂ܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܓܿܰܒ݂ܝܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ. ܗܘܰܘ ܒ݁ܰܥܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܰܪܥܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓ݁ܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܕ݂ܰܒ݁ܰܪܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܀

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ: ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܒ݂ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܢ̈ܦ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܺܐܙܠ̱ܽܘ̣ܢ. ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܥܠܽܘ̣ܢ. ܘܰܠܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܦ݂ܪ̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘ̣ܢ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܳܗܕܿ̈ܶܐ ܣܓ݂̈ܽܘ̣ܠܶܐ ܡܰܠܳـ̈ܠܶܐ: ܕ݁ܰܥܨܰܪܘ̱ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܥܶܢ̈ܒ݂ܶܐ. ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܕ݂ܶܡܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܟ݂ܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁̈ܶܚܠܳܬ݂ܳܐ. ܣܪ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘ̣ܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܬ݁ܳܓ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ: ܦ݁ܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܪܓ݂ܺܝܓ݂. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕܳܡܶܝܬ݁ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂: ܠܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܦ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܦ݂ܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ. ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒ݂ܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ: ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂: ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ: ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗ̄ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܕ݂ܽܘ̣ܨ ܘܢ̇ܶܚܕ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗ. ܒܗܳܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ: ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܐܰܘܟ݁ܶܠܬ݁ܳܢ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ. ܕ݁ܰܢ̇ܝܰܒ݁ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄ ܘܢ̇ܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܙܰܡܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ: ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ: ܙܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ. ܒ݁ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ݂. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ  ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܣܓ݁ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܝܢܝ̱. ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕ݂ܰܣܥܰܪ̈ܝ̱ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܘܫܰܡܠܺܝ ܦ݂̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝ̣ܡ: ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ̣ ܘܶܐܡܰܪ: ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥ݀ܳܨܶܒ݂ ܠܰܬ݂ܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ. ܬ݁ܒ݂ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒ݁ܰܢ ܒ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܨܒ݁ܶܗ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܽܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܥܳܨܽܘ̇ܒ݂ܶܗ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒ݁ܶܠ. ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܩܽܘ̣ܡ ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܰܝܢ. ܗܳܝ ܕ݁ܗܺܝ ܩܳܡܰܬ݂݀. ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܚܰܝܠܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܢܰܛܰܪܰܝܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݂ܢܺܝܙܳܐ: ܘܣܰܬ݁ܰܪܰܝܢ ܒ݁ܪܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ݂ܰܝܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܡܶܢ ܦ݁ܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܺܝ̣ܕ݂̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܗ̄ ܙܓ݂ܽܘ̇ܪܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪܘ̱ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ܆ ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄ ܘܰܐܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ (ܡܙܡ̄ ܠܒ̄: ܐـ ܕ)

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܐ

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗ̄ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܽܘ ܠܶܗ ܚܛܰܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܶܚܫܽܘ̇ܒ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝ̣ܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܘܠܰܝܬ݁ ܢܶܟ݂ـܠܳܐ ܒ݂ܠܶܒ݁ܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܶܬ݂ܩܶܬ݂ ܒ݁ܠܺܝܽܘ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܟ݂ܰܕ݂ ܢܳܗܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܝܶܩܪܰܬ݂݀ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܗ̄ ܘܶܐܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ܺܝܝ̱ ܟ݂ܺܐܒ݂ܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ̱ ܀

ܫܘܒ: ܡܢ: ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܓ݁ܥܺܝܬ݂ ܒ݁ܽܐܘ̣ܠܨ̈ܳܢܰܝ ܘܰܒ݂ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܝ̱. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܠܳܢܝ̱ ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܦܶܪܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟ݁ܒ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܐܶܬ݁ܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܥܽܘ̣ܡ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘ̇ܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܪܓ݂ܶܠ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܣܽܘ̇ܦ݂. ܒ݁ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܥܛܺܝ̣ܦ݂ܰܬ݂ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܰܢ ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ݁ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܰܥܢܰܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂: ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܩܪܳܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܳܐܬ݂ܽܘ̇ܪܳܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂: ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܠܳܟ݂ ܩܳܪܝܳܐ ܢܳܦ݂ܫܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ: ܕ݁ܬ݂ܶܚܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܪܰܫܽܘ̣ܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܦ݂ܺܝ̣ܣܺܝܢ. ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܗܘܺܝ ܠܰܡ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ: ܕ݁ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݂ܥܳܪܶܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܢܗܰܪ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ̣ ܠܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܗܺܝ ܬ݂ܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܒ݁ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ̣ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒ݁ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܦ݂ܩܰܕ݂ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܙܽܝܥܘ̱ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁݀ܽܠ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܺܝܢ ܗܰܒ݂ܘ̱ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ݂ ܝܰܩ̈ܕ݁ܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܚܰܝܳܒ݂ ܕ݁ܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܫܰܬ݁ܺܝ̣ܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂: ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܒ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܟ݂ ܐܰܫܩܺܝ̣ܬ݁ܳܗ̇: ܘܗܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܳܐ ܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܚܰܛܦ݁ܰܢܝ̱ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܛܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ̱ ܀

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ:

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܰܬܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܠܝܰܡܳܐ ܕ݂ܼܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܣܓ݂ܺܝܽܘ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܘܰܥܫܶܢܘ̱ ܒ݁ܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܝ. ܪܽܘ̇ܣ ܥܠܰܝ ܒ݁ܙܽܘ̇ܦ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܝܳܠܽܘ̇ܕ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܢ̣ܰܗܠܽܘ̣ܢ ܒ݁ܺܝ ܣܳܩܽܘ̇ܪ̈ܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܢ̣ܶܚܕ݁ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܒ݂ܚܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܐܶܒ݂ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܢ̣ܺܐܡܪܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܠܬ݂ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ ܗ̄ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܪ ܒ݁ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܰܐܪܓ݁ܶܙܬ݁ܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܡܰܢܽܘ̣ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ. ܩܶܪܒ݀݁ܶܬ݂ ܨܶܝܕ݂ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܦ݁ܺܝܽܘ ܒ݂ܺܝ ܣܰܡ̱̈ܡܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܫܽܘ̣ܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘ̇ܒ݂ܳܐ. ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܣܰܡ̱̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܩܳܪܶܒ݂ ܠܳܟ݂. ܢܳܣܶܒ݂ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ. ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܝܳܠܽܘ̇ܕ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܨܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܀

ܫܘܒ: ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇ ܕ݁ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܣܳܡܳܐ ܕ݂ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܫܚܳܐ ܘܣܰܒ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ. ܕ݁ܶܐ݀ܚܠܽܘ̇ܛ ܒ݁ܶܗ ܕ݁̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܺܐ݀ܙܰܠ ܐܶ݀ܡܫܽܘ̇ܚ ܠܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܳܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܗܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܩܠܳܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܶܩܠܰܬ݂݀ ܡܶܫܚܳܐ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂݀. ܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇ ܗ̄ ܘܰܫܒ݂ܩ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒ݁ܶܝ̈ܗ̇ ܀

ܡܢ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶ݀ܡܽܘ̣ܬ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܡܩ̇ܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܫܽܘ̣ܚܕ݁ܳܐ ܕ݂ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܠܳܐ ܬ݂ܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩ̇ܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݂ܕ݂̈ܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘ̣ܦ݂ܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ ܝܰܘܢ̈ܶܐ. ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܛܽܘ̣ܦ݂ܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܝܳܠܽܘ̇ܕ݂ܳܟ݂. ܘܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܕ݂ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒܳ݁ܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܟ݂ܪܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̣ܠܛܳܢܳܟ݂: ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܰܢܝ̱ ܥܰܘܠܳܐ ܢ̣ܰܥܠܰܢܝ̱ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܣܺܝܡܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܚܛܳܗܳܐ ܟ݂ܡܶܢ ܠܺܝ ܘܰܐܣܓ݁ܺܝ ܬ݂ܰܒ݂ܪܰܢܝ̱ ܕ݁ܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܥܨܽܘ̇ܒ݂ ܠܰܡܚܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܫܺܝ̣ܡܳܐ ܠܺܝ ܀

ܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܦ݂ܺܝ̣ܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܩܰܒ݁ܶܠ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܰܠܚܺܝ̣ ܐِܫܛܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܕ݂ܣܶܥܪܶܬ݂. ܗܳܐ ܨܳܡܰܪܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܒ݂ܠܰܥܬ݂ܰܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܣܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐ݀ܺܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܨܳܕ݂ܰܢܝ̱ ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܦ݁ܰܚܶܗ ܗܳܐ ܚ݀ܳܢܶܩ ܠܺܝ: ܬ݁ܒ݂ܽܘ̇ܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܦ݁ܰܚܶܗ ܘܰܐ݀ܓ݂ܗܶܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܪܳܦ݂ܶܗ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݂ܽܘ̇ܩ ܒ݁ܒ݂ܥܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܛܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܩܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܥܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܪܰܩ ܥܳܢ̈ܶܗ: ܕ݂ܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݁ܬ݁ ܕ݁ܰܠܺܝ̣ܬ݁ܳܝܗ̱ܝ. ܡܰܢܽܘ̣ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܢ̣ܫܰܒ݁ܰܚ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܒ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚ̈ܳܢܶܐ: ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܝܬ݁ ܒ݁ܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܒ݁ܳܥܳܐ ܕ݂ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܆ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܕ݂ܳܡܶܟ݂. ܘܰܐܚܳܐ ܠܡܺܝ̣ܬ݂ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܡܛܰܒ݁ܥܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܕ݂ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܕ݂ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܰܚܢܳܢܳܟ݂܆ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܥܰܡ ܟ݁ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ݂ܰܡܫܰܒ݁̈ܚܳܢܰܝܟ݁ ܢ̇ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂. ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ ܓ݂ܶܝܪ ܘܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁܆ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܠܥ݀ܳܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܬܐܡܪܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱. ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܗܡܝܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܬ݂ܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܐܰܥܺܝܪܽܘ̣ܢܝ̱. ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܶ݀ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂. ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܺܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ. ܠܰܫܡܳܟ݂ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܶܐ݀ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

ܢܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂. ܕ݁ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܕ݂ܳܡܟ݁ܺܝܢ. ܘܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܕ݁ܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܐܶ݀ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܺܝ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܢܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܚܰܣܺܝ̣ܬ݁ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܝܗ̇. ܕ݁ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܚܛܝ݀ܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܳܐ ܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݁ܳܢܝ̱. ܘܬ݂ܳܒ݂ܶܬ݂ ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܳܢܝ̱. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܡ̇ܰܗܡܶܐ. ܘܥܳܢܶܐ ܘܦ݂݀ܳܪܶܩ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ݂. ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܚܰܣܳܢܝ̱ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ: ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂. ܘܰܒ݂ܚܰܫܳܐ ܫܦ݂̈ܰܥܝ̱ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕ݁̈ܶܡܥܰܝ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܳܟ݂ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܩܰܘܡܰܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢ̇ܶܬ݂ܥܗܰܕ݂ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܠܦ݂ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢ̇ܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕ݁ܰܒܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡ݀ܶܬ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܕ݁̈ܺܝ̣ܢܰܝܟ݁ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܪ̈ܟ݁ܳܢܶܐ ܕ݂ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܪܳܬ݂ܰܢܝ̱. ܕ݁ܺܐ݀ܡܰܪ ܫܰܪܒ݁ܳܗ̇ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܬ݂ܶܗܪܳܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐ݀ܥܬ݁ܰܪ ܟ݁ܶܢܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܰܠܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܐܶܨܽܘ̣ܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܚܕ݂ܳܐ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝ̣ܕ݂ ܕ݁ܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬ݂ܶܗ ܠܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܺܝ: ܕ݁ܗܺܝ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܡܶܢ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܠܗܳܝ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܘܓ݂ܺܝ̈ܓ݂ـܠܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܙ݀ܳܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܥܰܕ݂ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܡܽܘ̇ܢ ܐ݀ܶܩܪܶܝܟ݂ܝ̱ ܐܳܘ ܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܟ݁ܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܐ݀ܶܩܪܶܝܟ݂ܝ̱: ܒ݁ܪܳܐ ܝܺܢ̣ܶܩ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܐܶܡܳܐ ܐܶ݀ܩܪܶܝܟ݂ܝ̱: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܰܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܘܢ̣ܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܣ݀ܳܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܳܪܽܘ̇ܫܳܐ ܕ݂ܒ݂݀ܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܫܘܒ: ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܠܒ݂ܽܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝ̣ܒ݂ܶܐ ܦ݂ܰܢܳܝ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗ: ܗܰܒ݂ܝ̱ ܠܶܗ ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܥܳܩ: ܒ݁ܥܳܝ ܠܶܗ ܠܽܘ̣ܒ݁ܳܒ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܗ ܛܪܽܘ̇ܕ݂ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܡܢ: ܟ݁ܽ݀ܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݂ܶܐܦ݂ܶܣܳܘ̇ܣ ܛܰـܠܳܐ ܪܶܣܡܰܬ݂݀. ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܬ݁ܺܝ̣ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܪܫܺܝ̣ܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ: ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢ̈ܺܝܢ ܒ݁ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܟ݂ܳܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒ݂ܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ݁̈ܠܶܐ. ܘܒ݂ܳܐܒ݁ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܽܘ̣ܦ݂̈ܢܶܐ ܕ݂ܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝ̣ܪ ܒ݁ܗܶܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܫܶܐ ܩܪܳܬ݂ܰܢܝ̱ ܝܰܘܡܳܢ ܕ݁ܶܐ݀ܡܰܠܶـܠ ܠܳܗ̇: ܢ̇ܫܰܦ݁ܶܐ ܫܶܡܥܰܢ ܠܫܰܪܒ݁ܳܗ̇ ܦ݁ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܶܨܛܰܥܰܪ. ܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕ݁ܢ̣ܶܛܪܽܘ̇ܕ݂ ܚܶܫܟ݁ܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܢܶܫ̈ܶܐ ܕ݂ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܐܶܬ݂ܥܰܩܪܰܬ݂݀: ܘܰܓ݂ܙܳܪ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܠܟ݂ܳܐ ܫܩܰܠ ܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ. ܢܰܟ݂ܦ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܰܙܥܽܘ̇ܪ ܗ̱ܽܘ ܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܡܰܠܰܠ ܒ݁ܶܗ ܫܰܪܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܥܠܶܝܗ̇ ܀

ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܕ݂ܰܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܝܶܗܒ݁ܰܬ݂݀ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܕ݂ܢ̣ܺܚܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܕ݁ܛܶܥܢܰܬ݂ ܛܽܘ̣̈ܒ݂ܶܐ ܘܓ݂ܰܙ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܬ݂݀ ܣܰܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܥܽܘ̣ܬܪܳܐ ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܰܢ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܙܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܣܟ݁ܺܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂݀: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܣܟܺ݁ܢܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܩ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܥܡܰܪ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܕ݁ܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܘ ܕ݂ܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܝܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܐܪܡܺܝ̣. ܡܠܽܘ̇ܐܳܐ ܕ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܪ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒ݁ܽܘܥܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܐܰܪܕ݁ܺܝܟ݂ـܠܳܐ. ܕ݁ܗܽܘ̣ ܐܰܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܶܐܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̇ܡܺܝ. ܕ݁ܰܠܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܢ̇ܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܐܚܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟ݁݀ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܥܰܬ݁ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܘܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ. ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܪܶܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܐܰܚܶܬ݂ ܠܽܘ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܩܰܒ݁ܶܠ ܩܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܢܳܐ ܡܰܫܟ݁ܰܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܩܬ݁ܳܐ ܘܰܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܳܪܽܘ̇ܙ ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ. ܘܬ݂ܶܐܘܳܕ݂ܳܘܪܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܘܓ݂ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ ܣܳܗܕ݁ܳܐ. ܣܰܪܓ݁ܺܝܣ ܘܒ݂ܰܟ݂ܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚ̈ܐ. ܘܡܳܪܝ̱ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ. ܫܡܽܘܢܺܝ ܐܶܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕ݁ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܗܢܰܡ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܡܢ: ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܛܰܒ݂̈ܥܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܳܟ݂ܽܘ̇ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܩܛܺܝ̣ܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܪܳܘܕ݂ܺܝܣ. ܘܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ ܒ݁ܰܪܓ݂ܽܘ̣ܡܝܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂̈ܶܐ. ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܺܝܓ݂ـܠܳܐ ܠܣܰܝܦ݂ܳܐ. ܒ݁ܰܨܠܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܘ̇ܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘ̣ܟ݂: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂: ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܕ݁ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܘܰܢ̣ܒ݂ܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܬ݁ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܘ݀ܳܝ ܠܺܝ ܕ݂ܰܗܘܺܝ݀ܬ݂. ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܶܬ݂. ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܢܽܘ̣ܟ݂ܪܳܝܳܐ ܠܰܚܠܽܘ̇ܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܗܳܐ ܛܳܪܕ݁ܺܝܢ ܠܺܝ. ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܝ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܦ݁ܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܗ̄: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢ̇ܩܽܘ̣ܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܠܰܝܬ݁ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܘ݁ܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܪܢܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܕ݂ܚܺܝ̣ܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܳܢܺܝܶܐܠ. ܕ݁ܢܰܗܪܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁. ܘ݀ܳܝ ܠܺܝ ܕ݂ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܝܺܢ ܘܒ݂ܶܗ ܥܳܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܶܐܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݂ܦ݂ܺܝ̣ܣܳܟ݂ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡ̣ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ. ܥܰܠ ܬ݁ܶܗܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܕ݂̈ܺܝ̣ܢܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ. ܘܰܠܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܚܙܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒ݂ܗܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܀

ܡܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ̇. ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܙܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܐܰܠܶܦ݂ܬ݂ܳܗ̇ ܠܺܝ ܘܶܐ݀ܢܳܐ ܠܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢ݀ܳܩܫܺܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ. ܦ݁ܢܳܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘܢ: ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܬ݁ܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܛܥܺܝ̣ܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ: ܢܳܦ݂ܶܩ ܫܩܺܝ̣ܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ: ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܐܠܽܘ̣ܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܚ̈ܬ݁ܳܝܶܐ܀

ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟܢ ܡܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ. ܕ݁ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݂ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܥܳܒ݂ܰܪ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀ ܘܣܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐܝܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ: ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝ̣ܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܠܰܚܠܽܘ̇ܠܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܩܪܳܢܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܐ݀ܺܙܰܠ ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܶܐܢ ܐܶܦ݁ܽܘ̣ܫ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܥ݀ܳܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܦ݀ܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ: ܗܘܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܢܽܘ̣ܟ݂ܪܳܝܳܐ. ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܰܦ݂ܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܣܽܘ̇ܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܘܶܐ݀ܩܥܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܰܚܠܽܘ̇ܠܶܗ ܙܰܡ̣ܢܰܢܝ̱. ܡܽܘ̇ܢ ܐܰܪܡܶܐ ܠܶܗ ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܝ̱ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢ̣ܰܪܡܽܘ̇ܢ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܦ݂ܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܦ݂ܝܳܣܳܐ. ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܠܳܟ݂ ܝ݀ܳܗܒ݁ܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܕ݁ܗܰܘ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܝܰܒ݁ܰܠ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܣܢܰܝܬ݁ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܪܚܶܡܬ݁ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܐ ܕܫܳ݀ܡܥܰܬ݁ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܕܬ݂ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܝܺܪܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܡܢ: ܡܶܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘ̇ܡܶܐ ܓ݂ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܒ݁ܣܶܡ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓ݁ܺܝܢ. ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂: ܝܽܘ̣ܩܪܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܟ݁. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ: ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܫܳܢܳܐ.  ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ݂ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܚܕ݁ܶܐ ܘܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܒ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݂ܳܟ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ: ܕ݁ܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡ ܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬ݁ܶܗܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܩܽܘ̣ܡ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܫܳܐ: ܘܒ݂ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܗܰܠܶܠ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ ܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܫܪܶܐ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܕ݂ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ. ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܺܝܡܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ ܒ݁ܶܗ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ܀

ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܶ݀ܢܗܰܪ ܕ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܕ݂ܪܳܚܶܡ ܠܳܟ݂: ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕ݁ܶܐ݀ܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ݂. ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܣܪܺܝܓ݂ܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܬ݁ܽܘ̣ܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠ ܠܶܗ ܕ݁ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܕ݁݀ܳܡܟ݁ܺܝܢ: ܚܠܳܦ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕ݂ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܫܰܬ݁ܩܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܐܳܐܰܪ: ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝ̣ܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܥܒܺܝ̣ܕ݂̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܫܳܡܰܥ ܟ݁݀ܽܠܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܳܢܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀ ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܟܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.  

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܡܶ݀ܬ݂܆ ܘܰܩܕ݂ܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂. ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܳܡܶ݀ܬ݂܆ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱. ܪܳܚܶܡ ܒ݁ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܫܰܠܚܽܘ̣ܟ݂܆ ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬܰܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛ݀ܳܒ݂ܺܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁݀ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝ̈ܰܝ: ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܘܒ݂ܰܪ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ܆ ܫܪܶܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܠܗܰܘ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܡ̇ܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܡܰܦ݂ܨܰܚ ܠܳܗ̇܆ ܠܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܥܠܶܝܗ̇܆ ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱: ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܚܙܳܬ݂݀ ܬܺܒ݂ܶܝܠ܆ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܚܰܬ݂݀ ܕ݁ܰܟ݂ܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܗܳܐ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ܆ ܗܺܝ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ݁ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܠܶܗ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬܰܢ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂܆ ܘܰܒ݂ܚܰܫܳܐ ܫܦ݂ܰܥܝ̱̈ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕ݁̈ܶܡܥܰܝ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁܆ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥ̣ܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܽܘ̣ܠܶܐ ܕ݂ܰܠܺܝ̣ܬ݁ܳܝܗ̱ܝ. ܕ݁ܰܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂܆ ܡܶܢ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܝܺܢ܆ ܘܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܗܳܐ ܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܺܝ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁܆ ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܕ݁ܰܠܥܶܠ܆ ܘܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ܆ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ܆ ܕ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܒ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ݂܆ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܀

ܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܦ݂ܽܘ̣ܡ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܐܰܥܺܝ̣ܪܰܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱܆ ܕ݁ܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܐܶܙܡܰܪ. ܦ݁ܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ: ܟ݁ܰܕ݂ ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ. ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܚܡܺܝ̣ܫܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܥܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܝ̱ ܗ̄: ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝ̣ܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ: ܦ݁ܺܝ̣ܪܡܰܢ ܢ̣ܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ. ܘܰܐܝܟ݂ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ: ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܥܢ̣ܰܝܬ݁ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܝܰܡܳܐ. ܥܢܺܝ̣ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܀

ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܗ̄: ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ: ܠܰܫܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ: ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܫܦ݂ܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܟ݂: ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ. ܘܰܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܩܪܰܐܘܽܟ݂: ܫܰܘܙܶܒ݂ܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܡܢ: ܢ̣ܶܒ݂ܣܰܡ ܠܳܟ݂ ܪܺܝܚܶܗ ܕ݁ܦ݂ܺܝ̣ܪܡܰܢ: ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝ̣ܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܦ݁ܺܝ̣ܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ: ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܗܰܝܟ݁ܰܠ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܨܰܠܺܝ ܦ݂ܺܝܢܚܶܣ. ܘܰܟ݂ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܐܶܐ ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ܆ ܫܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܙܕ݁ܰܝܰܚ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂܆ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܳܐ ܠܺܝ̣ ܘܰܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܝܽܗ̱ܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ܆ ܥܢܳܬ݂݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܢ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪܳܢ܆ ܘܠܰܝܬ݁ܰܝ ܓ݁ܰܝܳܪܬ݁ܳܐ. ܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܘܺܝܢ̣ܶܩ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܪܳܐ ܀

ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܣܶܕ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܓ݂ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ܆ ܛܳܣ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܥܺܝ̣ܪܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܨܶܝܕ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܫܪܳܬ݂݀ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܝܺܩܶܕ݂. ܗܳܟ݂ܢܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܫܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܫ̣ܪܳܐ ܛܰܒ݂̈ܥܶܐ ܕ݂ܒ݂ܬܽܘ̣̈ܠܶܝܗ̇܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ܆ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂. ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ܆ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂܆ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܠܒ݂ܶܫܘ̱ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܩܳܡܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ܆ ܕ݁ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܬ݁ܪܰܥܘ̱ ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ. ܘܰܐܥܕ݂ܺܝܽܘ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܣܢ̣ܰܘ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܰܟ݂ܦ݂ܰܪܘ̱ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܘܰܒ݂ܓ݂ܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘ̣ܗܡܳܐ. ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܪܚܶܡܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܠܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܬ݂ܪܺܝ̣ܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒ݁ܠܽܘ̇ܟ݁ܳܝܬ݁ܳܐ܆ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ̱ ܠܰܒ݁ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ. ܬ݁ܰܘ ܕ݁ܰܢ̇ܡܽܘ̣ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ܆ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܕ݁ܡ̇ܰܢܗܰܪ ܠܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܓ݁ܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܥܳܡܰܪ܆ ܒ݁ܡܶܕ݂ܝܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܟ݁ܠܺܝ̣ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒ݂ܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܚܽܘ̣ܫܳܒ݂̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܕܰ݁ܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ. ܢ̇ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܬ݁ܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܫܰܦ݂ܘ̱܆ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܫܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܗ̱ܽܘ ܬ݂ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܶܗ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܫܳܐܶܠ ܢܳܣܶܒ݂܆ ܘܰܕ݂ܒܳܥܶܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܡܪܶܗ܆ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܬ݁ܰܡܺܝ̣ܡܳܐ. ܘܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̇ܚ ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ܆ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ. ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ܆ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢ̇ܩܰܕ݁ܶܡ ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܢ̇ܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܢ̣ܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ. ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܘܟ݂ܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܬ݁ܰܘ ܥܽܘ̇ܠܘ̱ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܠܺܠܝܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̣ܒ݂. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܽܘܡܘ̱ ܨܰܠܰܘ. ܥܰܕ݂ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ. ܕܩ݀ܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܕ݂ܢܳܩܶܫ ܦ݁݀ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.  ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕܗܺܝ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܗܺܝ ܫ݀ܳܒ݂ܩܳܐ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܳܟ݂. ܠܳܐ ܡ̇ܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ. ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܡܕ݂ܰܝܰܪ ܒ݁ܶܗ ܀

ܡܢ: ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܒ݂݀ܳܥܶܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܣܳܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ. ܒ݁ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ̱ ܠܶܗ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܒ݁ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳ݀ܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܀

ܠܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܓ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܣܺܝ̣ܡܳܐ. ܕ݁݀ܳܡܝܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܠܟ݂݀ܽܠ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܳܐ. ܘܙܺܝܘܳܗ̇ ܡ̇ܰܢܗܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ. ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݁ܺܝܢ ܥܰܡ ܟ݀݁ܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܢ̣ܶܬ݁ܠܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܰܫܘܳܬ݂݀ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠܘ̱. ܛܰܒ݂̈ܥܶܐ ܢܛܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܶܝ̈ܗ̇. ܘܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܢ݀ܳܨܰܚ. ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ܀

ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂. ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܒ݁ܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܗ̇. ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝ ܒ݁ܶܪܝ̱ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂. ܛܽܘܒ݂ܰܝ ܕ݁ܰܐܝܢܶܩܬ݁ܳܟ݂ ܚܰܠܒ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܪܶܡܙܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܩܳܪܒ݁ܳܢܝ̱ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܫܰܕ݁ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܠܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܛܪܽܘ̇ܕ݂ܘ̱ ܫܺܐܕ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗܺܝܢ. ܡܰܓ݁ܳܢ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ. ܡܰܓ݁ܳܢ ܗܰܒ݁ܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ ܫܰܠܺܝ̣ܛ. ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦ݂ܫܺܝ̣̈ܛܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܙܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܦ݁ܶܛܪܘ̇ܣ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ. ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܙܶܐ. ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݁݀ܽܠܰܢ. ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܘܰܢ̣ܦ݂ܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܕ݁ܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܡܳܐ ܕ݂ܫܳܩܠܺܝܬ݁ܽܘܢ. ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܣܳ݀ܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܠܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦ݂ܶܓ݂ܥܰܬ݂݀ ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܗܽܘ̇ܢ ܫܶܐܠܰܬ݂݀. ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ. ܒ݁ܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܥܽܘ̇ܠܘ̱ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳ݀ܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܳܐ. ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܟ݂ܰܬ݂ܡܳܟ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܨܶܦ݂ܪܳܐ ܦ݂ܠܰܛܬ݁ ܡܶܢ ܦ݁ܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܚܽܘ̣ܪܒ݁ܳܐ ܥܪܰܩܬ݁ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂ܬ݁. ܘܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܒ݁ܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݂ܙܰܝܰܚ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܟ݂. ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܢ̣ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܰܢ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟ݂ܰܗܺܝ̣ܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܶܗ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܟ݁ܣܶܗ. ܠܳܐܚܳܒ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܠܳܛܳܗ̇ ܠܺܐܝܙܒ݁ܶܝܠ ܫܳܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܓ݂ܶܙܡܰܬ݂݀ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܠܳܛܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܪܩܺܝܰܢܳܘܣ. ܘܰܠܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܙܰܘܓ݁ܶܗ ܡܰܪܳܚܬ݁ܳܐ. ܘܠܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܀

ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒ݂ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܡܨܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݂ܗܰܒ݁ܳܒ݂ܶܝ̈ܗ̇. ܘܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ. ܡܨܰܒܰ݁ܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܡ ܨܰܘܪܶܗ. ܥܳܒ݂ܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒ݂݀ܳܛܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܰܒ݁ܳܒ݂ܶܝ̈ܗ̇. ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܗ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݂ܰܢܨܰܚ. ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܘܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܒ݂ܰܪܳܝܳܐ. ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܗܳܘܝ̈ܳܢ ܦ݁ܳܣܺܝ̣̈ܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܳ݀ܩܠܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܟ݂ܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܘܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܀

ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ. ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܩܳܢܶܐ ܠܶܗ. ܪܳܚܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܦ݁ܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܗܳܘܶܐ ܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܫܒ݂ܰܩ ܠܰܐܚܽܘ̣ܗ̱ܝ. ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܡܳܐ ܕ݂ܰܐܣ̣ܟ݁ܶܠ ܒ݁ܶܗ. ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܰܣܒ݂ܪܬ݂ܶܗ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ. ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܬ݁ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܗ̱ܘ ܬ݂ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ܽܘ̣ܢ ܘܰܚܝܰܘ. ܕ݁ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܡܰܘܬ݁ܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܺܝܢ. ܕ݁ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܥܳ݀ܒ݂ܰܪ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܒ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܬ݁ܪܰܝܳܢܳܐ (܏ܡܙܡ: ܗ: ܐ ـ ܗ)

ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘ̣ܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܠ ܒܰ݁ܗܓ݂ܳܝܝ̱ ܗ̄ ܘܨܽܘ̣ܬ݂ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܡܰܠܟ݁ܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱ ܀

ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܘܶܐ݀ܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܪܽܘ̣ܫܥܳܐ܀

ܠܳܐ ܢ̣ܶܥܡܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̄ ܘܠܳܐ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܫܰܒ݂ܗܪ̈ܳܢܶܐ ܩܕ݂ܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ݁ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܡ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܬ݂ܗܽܘ̇ܡܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡ̇ܰܙܥܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ܪܽܘ̣ܢܝ̱. ܘܚܰܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠܬ݂ܰܢܝ̱. ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ. ܕ݁ܰܡܛܰܒ݁ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݂ܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕ݂ܰܐܙܥܶܩ ܘܺܐܡܰܪ: ܕ݁ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܠܳܢܝ̱. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܰܝ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ݁ܢܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܰܐܒ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܫܰܒ݁ܰܚܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܰܐܘܕ݁ܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܪ̈ܰܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ̱ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܩܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܕ݁ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܩܳܠܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܀

 ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܨܰܠܺܝ̣ ܕ݂ܳܢܺܝܶܐܠ. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܨܰܠܺܝ̣ ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܶܐܫܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘ̇ܡܳܐ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܕ݁ܰܠܺܝ̣ܬ݁ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܠܕ݂ܳܢܺܝܶܐܠ ܡܶܢ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ. ܘܠܰܢ ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܐܣܶܐ ܟ݂ܺܐܒ݂̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕ݂ܓ݂ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܦ݁ܓ݂ܰܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܓ݁ܰܪ̈ܒ݁ܶܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝܽܘ. ܘܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܳܐܦ݂ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂݀ ܠܶܗ. ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂݀ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܡܢ: ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕ݁ܡܺܝܢ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܳܟ݂. ܟ݁ܰܕ݂ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܶܐܨܛܠܶܒ݂ܬ݁ ܘܰܦ݂ܪܰܩܬ݁ ܠܰܢ ܀

ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܟ݁ܣܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܕ݁ܢܰܚ ܒ݁ܺܝ̣ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐ݀ܢܗܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ: ܕ݁ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܢ̣ܥܺܝ̣ܪܰܢܝ̱ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܘܰܒ݂ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܺܐܡܪܳܟ݂ ܐܶܪܗܰܛ ܝܰܘܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܀

ܥܰܡ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܢ̣ܶܕ݂ܢܰܚ ܥܰܠ ܚܽܘ̣ܫܳܒ݂ܰܝ̈ܢ: ܘܠܛܶܠܠܳـ̈ܠܶܐ ܕ݂ܛܽܘ̣ܥܝܰܝ ܢ̣ܶܛܪܽܘ̇ܕ݂ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܢܗ̣ܰܪ̈ܝ̱ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܡܗܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ: ܕ݁ܰܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܥܰܡ ܐܺܝ̣ܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ܀

ܫܽܘ̣ܚܠܳܦ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܦ݂ܺܝ̣ܪܡܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݂ܰܢ̣ܩܰܪܶܒ݂ ܠܳܟ݂: ܢ̇ܩܰܪܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܟ݂ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂݀ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢܰܢ: ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡ݀ܳܚܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝ̣ܡܳܐ ܠܰܢ ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܡܫܶܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܚܠܳܦ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܢ̣ܩܰܪܒ݂ܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܪ̈ܽܘ̣ܡܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܟ݁ܳܗ̤ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ: ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܦ݂ܨܰܚܬ݁ ܠܰܢ ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܓ݁ܰܐܝܳܐ ܘܠܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܡܰܢܗܰܪ ܠܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܕ݁ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ. ܕ݁ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܕ݂ܰܢ̣ܥܰܕ݁ܪܰܢ. ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܢ: ܫܦ݂ܰܪ ܠܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܪܰܝܬ݁ܳܢ. ܗܳܫܳܐ ܕ݂ܰܗܘܰܝܢ: ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܒ݁ܠܰܢ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂. ܐܰܠܶܦ݂ܰܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܕ݁ܢ̇ܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܢ̇ܶܫܦ݂ܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܚ݀ܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢ̣ܶܚܙܶܝܢܝ̱. ܘܡܳܐ ܕ݂ܣ݀ܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܺܝ̣̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܚ݀ܳܙܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢ̣ܶܚܙܶܝܢܝ̱: ܒ݀݁ܳܗܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܚܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ݁ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܩ݀ܳܕ݂ܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܘܶܐܢ ܡ̇ܰܘܚܰܪ. ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ̄ ܒ݁ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ. ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܺܝ̣ܪܺܝܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܪܡܶܗ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܠܐܺܝܽܘ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܡ̇ܰܣܡܶܟ݂ ܦ݁ܰܠܳܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܡܫ̇ܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܦ݂ܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̣ܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܓܳ݀݁ܕ݂ܠܳܐ ܗ̄ ܘܣ݀ܳܝܡܳܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝ ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܒ݂ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂. ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܝ ܘܰܒ݂ܣܽܘ̣ܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܡܶܢܳܟ݂ ܪܰܚܺܝ̣ܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܪܳܓ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܺܝ̣. ܕ݁ܶܐ݀ܗܘܶܐ ܬ݂ܰܝܳܒ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܫ݀ܳܒ݂ܶܩ ܠܺܝ. ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ̱ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܡ̇ܰܠܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܝ݀ܳܠܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܫܩܺܝ݀ܬ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܨܗܺܝ݀ܬ݂. ܡܰܒ݁ܽܘ̣ܥܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܪܥܰܬ݂݀ ܪܽܘ̣ܡܚܳܐ. ܨܰܗܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܦ݁ܰܝܶܓ݂ ܠܺܝ̣ ܗ̄  ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܒ݂ܟ݂ܺܐܒ݂̈ܶܝܗ̇ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܟ݂ܪܺܝ̣ܗܬ݁ܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ: ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̣ܦܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܐ݀ܶܚܛܶܐ. ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܩ̇ܰܒ݁ܶܠ ܗ̱ܘܽ ܠܺܝ: ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝ ܕ݁ܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ̱ ܡܰܢܽܘ̣ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢ̣ܦܰܢܶܐ ܠܺܝ ܀

ܟ݁ܝܳܢܝ̱ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܕ݁ܰܚܫ̣ܶܟ݂ ܘܰܕ݂ܥ̣ܶܟ݂ ܡܰܢ ܡ̇ܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ. ܐܶܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܣܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܰܪܓ݂ܳܐ ܕ݂ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܡ̇ܰܣܶܩ ܠܺܝ ܀

ܬ݁ܳܝ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܨܽܘ̣ܪܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܒ݂ܰܕ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܗ̇: ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܡܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܝܢ ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ: ܕܣܰܓ݁ܺܝ ܙܗܺܝ̣ܪ ܒ݁ܶܗ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܦ݁ܰܢܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܙܩ̣ܰܪ ܠܰܢ ܠܒ݂ܽܘ̣ܫܰܝ̈ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ: ܘܬ݂ܶܪܘܰܙ ܓ݁ܰܢܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝ̣ܠ̈ܳܢܶܐ ܒ݂ܝܳܪ̈ܬ݁ܶܐ  ܕ݂ܦ݂ܳܢܶܝܢ. ܐܳܘ ܕ݂ܰܐܘܪܶܬ݂ ܠܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܛܰܝܢ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܕ݂ܳܐ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܦ݂ܢܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ: ܟܶܢ ܩܳܠܳܐ

ܒܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܣܓ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ. ܒ݁ܪܺܝܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀

ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܥܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂. ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒ݁ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܗ̇. ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒ݂ܰܝ ܒ݁ܶܪܝ̱ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂. ܛܽܘܒ݂ܰܝ ܕ݁ܰܐܝܢܶܩܬ݁ܳܟ݂ ܚܰܠܒ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܪܶܡܙܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܩܳܪܒ݁ܳܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ ܀

ܫ̄ܘ ܀ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ. ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦ݂ܶܓ݂ܥܰܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܒ݂ܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܫܶܐܠܰܬ݂݀. ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ. ܒ݁ܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܢܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܺܝܢ. ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܥܳܒ݂ܰܪ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝܩܶܐ. ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܒ݂ܽܘܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ̱ ܘܰܒ݂ܥܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ܀

ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒܼܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂. ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁ ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒ݂ܩܺܝ̣ܢܰܬ݂: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ

ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡ̇ܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܺܝܢ. ܕ݁ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܒ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܀

ܥܰܦ݁ܺܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܘܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ. ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݂ـܠܳܐ ܠܶܗ ܠܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܚܰܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܥܺܝ݀ܬ݂ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܦ݂ܳܐܶܫ. ܒ݁ܥܺܝ݀ܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܒ݁ܳܠܶܐ. ܘܰܒ݂ܥܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܘܬ݁ܪܽܘ̣ܢܝ̱ ܡܶܕ݁ܶܡ. ܘܗܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܰܐܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܦ݂݀ܳܪܶܩ. ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱. ܕ݁ܪܶܢܝܳܗ̇ ܡܣܰܪܶܕ݂ ܠܺܝ ܀

ܡܢ: ܫܡ̣ܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ. ܕ݁ܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬ݂ܢܰܚܡܺܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ̱ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܣܥ̣ܰܪܘ̱ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒܩ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱

ܟ݀݁ܽܠ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ݂: ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܬ݁ܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ: ܥܓ݂ܺܝ̣̈ܢܰܝ ܒ݁ܰܚܒ݂ܳܠܳܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ̣ ܠܶܗ ܕ݂ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܡܢܰܦ݁ܶܨ ܚܶܠܳܐ ܕ݂ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ ܡܰܠܒ݁ܶܫ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܘܬ݂ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܘܓ݂ܳܒ݂ܽܘ̇ܠܶܗ ܕ݂ܳܐܕ݂ܳܡ. ܬ݁ܰܚܬ݁ܺܝ̣ ܝܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܣܰܥ̣ܪܶܗ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܶܗ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܝܬ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܦ݂ܳܢܶܝܬ݁ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܀

ܡܢ: ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܰܩ̣ܪܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܰܠܥܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܦ݁ܽܘ̇ܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕ݂ܩܳܪܶܐ ܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܦ݁ܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܦ݁ܰܢܽܘ̣ܢ. ܛܪܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩܳ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

 


ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ.

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܨܠܺܝ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂. ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܨܒ݂ܺܝ̣ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܒ݁ܰܣܺܝ̣ܡܳܐܝܺܬ݂. ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܒܩܺܝܢܰܬܼ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܓ݁ܽܘܫܡܳܐ ܬ݂ܡܺܝܢܳܝܳܐ.

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ: ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱. ܠܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܟ݂ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚܳܝ̈ܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱. ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܰܢ ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܠܳܟ݂ ܬܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܕ݁ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܀

ܡܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ.  ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܘܰܦ݂ܝܳܣܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܢ̣ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ. ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܪܳܡ ܫܰܪܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ. ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܀

ܠܳܐ ܦ݂݀ܳܚܡܳܐ ܒܶܟ݂ܝ̱. ܡܰܪܟܰ݁ܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܠܳܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܦ݁ܽܘ̣ܡܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܢܶܐ ܫܰܪܒ݂ܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܠܳܣܰܝ̈ܟ݁ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܳܝ ܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܝ̱. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗܺܝ ܨ݀ܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܪܺܝܢ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܰܠܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܘܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܥܳܐܠܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܠܳܐ ܒ݂ܳܗܬ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܒܳܟ݂ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܪܘ̱. ܥܰܠ ܓ݁ܺܝܫܪܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ. ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܛܒ݁ܰܥ. ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܫܓ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܥܶܠܶܬ݂. ܘܰܩܕ݂ܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂. ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ܽܘ̣ܢ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܰܚ ܚܰܬ݂ܢܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܐܶ݀ܩܽܘ̣ܡ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂. ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܢ̣ܺܐܬ݂ܽܘ̇ܢ. ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܽܘ̣ܢ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܛܠܽܘ̣ܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܒ݂ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݁ܳܟ݂. ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܝܳܐ

ܒܩ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܝ̱: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܦ݁ܰܚ̈ܶܐ ܕ݂ܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܝܽܘ̇ܡ. ܦ݁ܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦ݂ܪܽܘ̇ܩܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܓ݂ܥܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܒ݂ܳܟ݂ ܐ݀ܶܬ݂ܦ݁ܰܨܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘܦ݁ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܬ݂ܶܦ݂ܓ݁ܰܥ ܒ݁ܺܝ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܩܶܕ݂ ܠܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܰܐܬ݁ܽܘ̣ܢܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܪܽܘ̣ܣ ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܰܝ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܬ݂ܩ̣ܶܢܬ݁ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܚ̈ܬ݁ܳܝܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܨܠܶܡ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݂ܪܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܢ ܬܶܓ݂ܡܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܕ݂ܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ. ܘܰܠܕ݂ܳܪܕ݁ܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ. ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܛܳܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܒ݁ܶܐܒ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݂ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱. ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܳܢܰܚ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܬ݁ܗܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܦ݂ܟ݂ܰܪ ܐܺܝ̣ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁ܝ̱ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܫ̣ܪܶܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢܰܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܩܥܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܰܪ ܐܳܡܽܘ̇ܨ ܘܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܥܰܠ ܝܰܠܕ݁ܶܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݁ܬ݁ܝ̱ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܝܺܠ̣ܶܕ݁ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܝܽܘ̇ܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܛܳܦ݂ܣܺܝܢܰܢ. ܐܰܦ݁ܺܝܣܝ̱ ܘܰܒ݂ܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝܕ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܴܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܒ݁ܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܒ݂ܢ̣ܳܗ̇ ܠܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܶܐ ܥܰܠ ܦ݁ܰܣܰܬ݂ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܣ̣ܳܡ ܫܶܬ݁ܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܟ݂ܰܢ̣ܶܫ ܘܰܡܠ̣ܳܗ̇ ܟ݀݁ܽܠ ܥܰܡ̱̈ܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܡ̇ܰܣܩܺܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܬܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܣܳܡ̣ܘ̱ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣݂ܟ݂ܪܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܕ݁ܶܡܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܶܛܪܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܡܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܰܦ݁ܺܝܣܽܘ̣ܢ. ܕ݂ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܴܬ݂ܳܐ ܀

ܢܚ̣ܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܘܠܰܒ݁ܶܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܰܐܙܥܶܩܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܕ݁ܪܽܘܗ̇ ܠܟ݂݀ܽܠ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܕ݂ܚܶܠܘ̱ ܡܶܢܳܗ̇ ܕ݁ܢܰܒܼܪܶܫܬܑ݁ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܚܰܕ݂ܘ̱ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܕ݂ܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܒ݁ܥܺܝ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܴܬ݂ܳܐ ܀

ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܕ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܬ݁ܕܰ݁ܡܶܐ ܒ݂ܳܟ݂ ܟ݀݁ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܳ݀ܥܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܥܬܰ݁ܪ ܡܶܢ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܒܶ݁ܝܬ݂ ܓܰ݁ܙܶܗ ܀

ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬܳ݁ܐ ܕ݂ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܳܛܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܡܽܘ̣ܟ݂ܠܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܟܺ݁ܝܠ ܘܰܠܥܳ݀ܠܰܡ. ܦܰ݁ܓ݂ܪܶܗ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܐܟ݂ܽܘ̣ܠܬܳ݁ܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܟܳ݁ܣܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕ̈ܰ݁ܝܟ݁ܝ̱܀

ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶ݁ܬ݂ܓ݂ܳܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܺܝܡ̣ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬܶ݁ܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡ̇ܰܪܦܶ݁ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܫܽܘ̣ܪ̈ܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬܳ݁ܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳ݁ܐ. ܠܽܘ̣ܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ. ܘܐܶܢܳܐ ܫܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܶܐܣܰܒ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܘܰܟ݂ܠܳܢܝ̱ ܒܺ݁ܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܰܨܢܺܝܥܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܟ݂ܠܳܐ ܠܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱ ܡܶܢ ܬܶ݁ܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬܳ݁ܐ. ܘܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܰܠ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

ܐܳܘ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ݂ܡܳܐ ܐܰܛܥܺܝ ܒ݂ܺܝ ܐܶܡܰܪ ܥܰܬܺ݁ܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܛܽܘ̣ܦ݂ܬܳ݁ܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒܺ݁ܝܢ ܠܺܝ ܒ݂ܗܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܥܒ݂ܰܪ̈ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܠܡܳܐ ܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܐ ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܡܫܰܢܩܳܐ ܠܺܝ. ܘܳ݀ܝܠܺܝ ܕ݂ܠܳܐ ܬ݂ܳܒ݂ܶ݀ܬ݂ ܀

ܨܶܡܚܶܗ ܕܰ݁ܐܒ݂ܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝܢܰܝ ܕܰ݁ܐܘܕܶ݁ܐ ܠܛܰܝܒܽ݁ܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܢ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬ݂ܽܘ̣ܟ̈ܶ݁ܐ. ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܳܒ݂ܶܬ݂. ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܥܫܶܢ̈ܝ̱ ܚܰܘ̈ܒܰ݁ܝ. ܚܢܳܢܳܟ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡ ܒܰ݁ܐܦܰ݁ܝ̈ ܀

ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܟ݂ܶܢܦ݂̈ܶܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢ̣ܰܗܶܠ ܒ݁ܰܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܨܰܠܡܳܟ݁ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܘܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܟ݀݁ܽܠ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܥܒ݂ܶܕ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܝܐ (ܡܙܡ̄ ܩܓ: ܐ ـ ܕ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܓܰ݁ܪ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܛܥܶܝܢ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣ܪ̈ܥܳܢܰܘܗ̱ܝ ܀

ܕ݁ܫ݀ܳܒ݂ܶܩ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܥܰܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̄ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܀

ܦ݁ܳܪܶܩ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ̄ ܡܣ̇ܰܡܶܟ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܓ݁ܳܥܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܚܶܨܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܘܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܴ݀ܗܶܒ݂. ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܐܳܘ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬ݁ܶܬ݁ܶܠ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ݂. ܬ̣݁ܟ݂ܽܘ̣ܡ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰ݁ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱

ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܢܝܳܚܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܺܝܢ ܥܳܡ̈ܠܶܐ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܓ݂ܰܒ݂ܠܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪܩܰܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟ݁ܶܢܳܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܬܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܶܢܳܪܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰ݁ܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝܴ̈ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝ̣ܡܺܝܢ ܒ݁ܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܕ݁ܰܘܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩ݀ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݂ܪܳܕ݂ܝܳܐ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܒ݂ܝܰܡܳܐ ܙܗܺܝ̣ܪ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܠܳܚܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܬ݂ܶܛܒ݁ܰܥ ܠܳܗ̇ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܓ݁̈ܰـܠ̱ܠܐ ܘܬ݂ܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘ̣ܪܬ݁ܶܗ. ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܘ̱ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܽܘ̣ܡܘ̱ ܨܰܠܰܘ. ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܛܒ݁ܰܥ ܠܰܢ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢ̇ܺܐܪܰܬ݂ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܽܘ̣ܩܳܒ݂ܳܐ: ܡܰܢ ܠܳܐ ܢ̣ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ: ܒ݁ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܳܐܶܢ ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܠܶܗ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘܙܰܠܬܳܐ ܦ݂ܳܪܶܫ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܀

ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܒ݂ܗܳܝ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܙܩܝܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݂ܗܳܕ݂ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ: ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܒ݂ܟ݂ܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܚܰܪ: ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܚܳܙܝܳܐ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܘܩܶܕ݂: ܢ̇ܶܕ݂ܚܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢ̣ܶܪܗܰܛ ܢ̣ܶܐܚܽܘ̇ܕ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܒ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܳܐܷܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܟ݂ܺܝܚ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦܷ̈݁ܐ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̣ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܠܶܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ ܡܽܘ̣ܡ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܩܢܽܘ̇ܡܝ̱ ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܐܷܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ

ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܒ݁ܥܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܝܺܠܰܦ݂: ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܒ݂ܟ݂ܽ݀ܠܥܶܕܳ݁ܢ. ܡܳܪܰܢ ܬܺ݁ܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟܽ݁ܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܘܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ: ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰ݁ܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܘܰܠܢܶܣܝܽܘ̇ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܥܠܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܦ݂ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺ݁ܝ̣ܫܳܐ ܀

ܒܰ݁ܬ݂ܪܰܥ ܡܰܢܽܘ̣: ܢ̇ܺܐܙܰܠ ܢ̇ܶܩܽܘ̇ܫ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܕ݂ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܓܰ݁ܒܺ݁ܝ̈ܢ ܟ݁ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܳܢ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܕܰ݁ܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܗ̱ܽܘ ܠܰܕ݂ܢܳܩܶܫ ܒܶ݁ܗ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܚܰܘܒ̈ܳ݁ܬܰܢ: ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܫܰܘܙܶܒ݂ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܕ݂ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ: ܕܰ݁ܠܚܺܝܡ ܗ̱ܽܘ ܠܡܰܘܒܳ݁ܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ܀

܏ܫܘ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܕܰ݁ܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰ݁ܪܟ݂ܺܝܢ. ܕ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݁ܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘ̇ܪܬܳ݁ܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܒܰ݁ܪܢܳܫܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܫܪܶܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܘܢ̣ܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܽܘܗܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܪܰܒܽ݁ܘ̣ܬ݂ܶܗ: ܘܰܫܟ݂ܺܝ̣ܢܬܳ݁ܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܢܰܦܫܳܐ ܥܒܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܠܶܗ ܒܰ݁ܝܬܳ݁ܐ: ܘܠܶܒܳ݁ܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܡܰܕ݂ܒܰ݁ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܬ݂ܶܫܪܶܐ ܘܬ݂ܶܫܬܰ݁ܡܰܫ: ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳ݁ܐ ܀

ܡܢ: ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܳܟ݂ ܗ̱ܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܠܶܒܳ݁ܟ ܥܽܘ̇ܠ ܘܰܒ݂ܥܺܝܝܳܗ̇: ܘܡܶܫܟܰ݁ܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܢܽܘ̣ܚ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢܝ̈ܳܢܷܐ: ܘܡܶܢ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܩܳܛܠܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܪ̈ܳܢ: ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡ̇ܰܚܣܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܨܰܠܶܠ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܕ݁ܳܘܺܝܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܬ݂ܶܫܦܰ݁ܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܒܳ݁ܪ̈ܰܝܟ݁܀

ܐܚܪܢܐ: ܒܩ: ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ

ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ: ܩܰܒܶ݁ܠ ܬܶ݁ܫܡܫܬܰ݁ܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܰܢ: ܡܶܢ ܒܺ݁ܝܬ݂ ܓܰ݁ܙܳܟ݂ ܕܰ݁ܡܠܶܐ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦ݂ܪܳܐ: ܒ݂ܠܶܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢ̇ܶܦ݂ܠܽܘ̇ܚ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒ݁ܟ݂ܰܪܡܶܗ ܕܰ݁ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕܰ݁ܒ݂ܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢ̇ܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܢ: ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܢ̇ܶܬ݂ܒܰ݁ܣܰܡ ܀

܏ܫܘ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܐܡܺܝܢ ܒܰ݁ܨܠܽܘ̇ܬܳܐ: ܕ݁ܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓܰ݁ܘܣܳܐ. ܘܰܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܕܺ݁ܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡܳܐ ܠܶܗ: ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ̈ܶ݁ܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺ݁ܐܡ ܕܰ݁ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܡܢ: ܐܳܡܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬܳ݁ܐ ܕ݂ܰܐܡܬ݂ܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܘܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘ̣ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܟܺ݁ܐܢ̈ܶܐ ܚܽܘ̣ܣ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܬ݂ܝܰܐܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܢ̣ܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝ: ܗܰܒ݂ܠܺܝ ܕ݂ܶܡ̈ܥܶܐ ܘܶܐܒ݂ܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘ̇ܚ ܒܺ݁ܝ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܪܟ݂ܶܢ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܗܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕ݂ܡܰܘܬܳ݁ܐ ܚܰܕ݂ܪܽܘ̣ܢܝ̱: ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܘܶܐ݀ܚܙܶܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂. ܠܳܐ ܢ̣ܶܥܢܰܕ݂ ܠܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܰܘܬܳ݁ܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟܰ݁ܪܡܳܟ: ܛܳܒ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬ݁ܩܰܒܶ݁ܠ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܠܶܡܘ ܥܶܕ̈݁ܳܢܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܦܳ݁ܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܣܪܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܫܽܘ̣ܠܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܰܝ ܩܰܒ݁ܶܠ ܘܐܶܗܘܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܛܽܘ̣ܥܝܰܝ ܐܰܡܛܰܪ ܓ݁ܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܢܝ̱: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܰܒ݁ ܚܰܝܠܳܐ ܛܽܘ̣ܫ ܒܺ݁ܝ ܣܰܡܳܟ݂ ܘܐܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܒ݂ܶܗ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݂ܶܫܒܽ݁ܘ̇ܚܬܳ݁ܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܰܛܪܰܕ݂ ܚܶܫܟܳ݁ܗ̇ ܕܰ݁ܐܪܥܳܐ: ܒ݁ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܦ݁ܪܺܝ̣ܩܰܬ݂ ܒܰ݁ܕ݂ܡܳܟ݂. ܚܶܫܟ݁ܶܗ ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܶܠܝܶܗ ܕ݁ܠܶܠܝܳܐ ܘܕ݂ܶܢܚܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ: ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܢܚ̣ܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܚܶܫܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘ̣ܪ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܝܠܶـܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܚܰܫܳܐ ܕ݂ܡܛܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܫܓ݂ܺܝ̣ܪܰܬ݁ܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ ܡܽܘ̇ܢ ܐܶ݀ܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱: ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ ܕ݁ܶܐ݀ܥܪܽܘ̇ܩ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ: ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܦ݁ܽܘ̣ܡܺܝ̈ܢ. ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܫܪܟܐ.. ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܘܰܒ݂ܚܶܢ̈ܓ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܡܪܽܘ̇ܩ ܘܚܰܘܰܪ ܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܡ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܳܟ݂ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܬ݁ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܕ݁ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘ̣ܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܟ݁ ܩܰܠܺܝ̣ܠܳܐܝܺܬ݂. ܓ݁ܥܺܝ̣ ܒ݂ܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ̣ ܫ݀ܳܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܥܰܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ. ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܳܥܶܝܢ ܒ݁ܚܰܫܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܥܒ݁ܳܕ݂ܳܐ ܕ݂ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܢ̣ܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܦ݂ܰܠܓ݂ܰܬ݂݀ ܝܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܺܝ ܬ݂ܶܦ݂ܬ݂ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܰܠܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݂ܚܺܝܢ. ܬ݁ܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܰܚ̈ܬ݁ܶܐ ܕ݂ܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܥܰܡ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂. ܥܰܠ ܕ݁̈ܺܝ̣ܢܰܝܟ݁ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ: ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܩܶܢ ܒ݁ܶܗ. ܟܽܘ̣ܪܣܰܝ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ. ܕ݁ܰܬ݂ܕ݂ܽܘܢ ܛܽܘ̣ܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܐܰܫܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܒ݁ܰܡ̈ܛܰܠ̱ܠܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁. ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡ̇ܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݂ܰܪܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܡ̇ܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܰܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݂ܳܥܶܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܘܟ݂ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ: ܕ݁ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܟ݀݁ܽܠ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܚܽܘ̣ܪܳܪ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܚܽܘ̣ܬ݁ܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܟ݁ܽܘ̣ܠܳܠ ܬ݁ܰܪ̈ܥܶܐ ܦ݂ܽܘ̣ܢܳܩ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ݂ ܐܰܪ̈ܓ݁ـܘܳܢܶܐ ܫܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܚܰܝܶܠܬ݁ܳܢܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬ݁ܳܟ݂ ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܟ݁ܰܕ݂ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝ̣ܬ݁ ܠܺܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂. ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݂ܪܝ̣ܟ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܽܐܘ̇ܪܝܳܐ ܙܥܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ ܕ݂ܶܫܬ݁ܳܐ ܓ݂ܶܦ݁ܺܝ̈ܢ ܛ݀ܳܝܣܺܝ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܦ݁ܩܽܘ̇ܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܬ݂ܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܶܐܥܽܘ̇ܠ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܶܐ݀ܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܦ݂ܰܪ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܀

ܐܺܝܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܒ݂ܰܐܝܕ݁ܳܐ ܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ̣ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܢܳܚܶܬ݂. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܒ݂ܶܛܢܰܬ݂݀ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܣ݀ܳܗܶܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ: ܕ݁ܗܽܘ̣ ܫܰܠܚܰܢܝ̱ ܘܶܐܫܟ݂ܰܚܬ݁ܶܗ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ̣ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̣ܦ݂ܣ̈ܶܐ ܘܦ݂̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܕ݁ܝܰܠܕ݁ܳܗ̇ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܟ݂ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܛܳܠܽܘ̇ܡ̈ܶܐ. ܚܰܘܳܐ ܐܳܕ݂ܳܡ ܝܰܠܕ݁ܳܗ̇ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡ ܣܶܛܪܶܗ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܶܝ̈ܗ̇. ܐܶܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܝܳܠܶܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂: ܟ݁ܡܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ ܒ݁ܰܛܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘ̣ܐܝܺܠ ܒ݁ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܀

ܡܢ: ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܣܽܘ̣ܓ݂ܝ̱ ܬ݁ܽܘ̣ܪ̈ܥܳܬ݂ܰܢ. ܕ݂ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܒ݁ܰܢ ܓ݁̈ܰـܠ̱ܠܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ. ܦ݁ܰܪܺܗ̱ܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܥܳܝ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܰܢ. ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗܺܝܢ: ܘܰܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ.  ܘܦ݂ܽܘ̣ܢܳܝܳܐ ܠܰܕ݂ܪܰܚܺܝ̣ܩܺܝܢ ܘܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܒܺ݁ܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܛܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܝܪܳܐ ܕ݂ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܛܺܝ̣ܪܺܝܢ ܨܶܐܕ݂ܶܝܗ̇ ܀

ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܗܕ݂ܺܝ̣ܪܬ݁ܳܐ ܒ݂ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܺܝܠܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܪܺܝܣ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܟ݂ܝܰܬ݂݀. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܚܰܘܳܐ ܕ݂ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܥܰܡܰܢܽܘ̣ܐܝܶܠ ܀

ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݂ܐܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܝܰܘܢܳܐ ܕ݂ܪܰܒ݁ܝܰܬ݂݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓ݂ܬ݁ܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܕ݂ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀  ܠܡܳܪܶܐ ܢܽܘ̣ܗܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܛܶܥܢܰܬ݂݀ ܠܡܳܪܶܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܠܶܗ ܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱. ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܐܫܪܺܝ̣. ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܚܶܒ݂ܰܬ݂݀. ܒ݁ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܬ݁ܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢ̇ܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܕ݂ܶܐܓ݂ܰܪ ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܟ݂ܰܪܡܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܓ݂ܰܪ ܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܠܗܳܒ݂ܶܝܠ ܘܠܫܺܝܬ݂. ܘܒ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܒ݁ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܓ݂ܰܪ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ: ܘܒ݂ܰܬ݂ܫܰܥ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܒ݂ܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ܀

ܐܺܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ݁ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܪܰܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܘܡܰܗܡܶܝܬ݁ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁. ܢܣܺܝ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒ݂ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܪܕ݂ܺܝ̣ܦ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܫܕ݂ܶܐ ܒ݂ܓ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܳܢܺܝܐܝܶܠ ܘܰܩܛܺܝ̣ܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܕ݂ܒ݂ܺܝ̣ܚ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܘܰܫܡܽܘܢܺܝ ܘܰܒ݂ܢ̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ. ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܬ݁ܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܥܰܠܘ̱ ܘܰܫܪܰܘ ܒ݁ܳܗ̇. ܒ݁ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ ܡܟ݂ܺܝ̣ܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܣܳܒ݂ܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂. ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܛܢܳܢ ܕ݁ܰܣܪܽܘ̇ܓ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܚܶܟ݂̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܠܰܐܘܽܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܝܽܘ̣ܠـܦܴ݁̈ܢܶܐ: ܘܰܙܪܰܥܘ̱ ܒ݁ܳܗ̇ ܐܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܠܦ݂ܽܘ̣ܗ̇ ܕ݁ܬ݂ܶܙܡܰܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܡܢ: ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܦ݂ܓ݂ܰܥܘ̱ ܒ݁ܺܝ. ܘܩܳܡܶܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̣ܠـܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ. ܡܰܬ݁ܰܝ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܓ݁ܺܝܚܽܘ̇ܢ ܓ݁ܳܚ ܝܽܘ̣ܠـܦ݁ܳܢܶܗ. ܘܡܰܪܩܳܘ̇ܣ ܦ݁ܺܝܫܽܘ̇ܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܽܘܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܰܬ݂. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܪܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ: ܦ݁ܪܳܬ݂ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܺܝ̣ ܝܽܘ̣ܠـܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܬ݁ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܥ݀ܳܡܰܪ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘ̣ܟ݂: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂: ܢ̣ܦ݂ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܕ݁ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܬ݁ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒܩ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܝܰܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܚܢܳܢܳܐ. ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܠܶܐ. ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܒ݁ܳܥܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܦ݁ܶܛܪܳܘ̇ܣ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܠܡܺܐܢܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢ ܒܳܟ݂ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܦ݁ܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܟ݁ܶܢܳܪܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗ̄: ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܗܰܘ ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܒ݁ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܩܪܳܢܝ̱ ܘܰܐܥܺܝ̣ܪܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܰܡܝܳܐ ܒ݂ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܺܝ ܕ݂ܩܽܘ̣ܡ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܡܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܺܝ̣ܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܳܐܶܠ ܫܽܘ̣ܚܕ݁ܳܐ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ. ܩܽܘ̣ܡ ܨܰܠܳܐ ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ: ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܡܳܪܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܠܬ݂ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܰܒ݂ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܪܢܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܰܕ݂ܚܺܝ̣ܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܚܳܪܶܬ݂ ܒ݁ܡܽܘ̣ܡܰܝ̈ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܡ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܘܒ݂ܶܗܬ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܶܐ݀ܩܪܶܝܟ݂. ܘܠܰܒ݁ܒ݂ܰܢܝ̱ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܟ݁ܢܰܥܢܳܝܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܡܡܰܚܰܝܬ݁ܐ: ܘܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܩܪܽܘ̇ܒ݂ ܣܰܒ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܡܳܪܳܟ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܰܢ̣ܛܰܒ݁ܥܰܢܝ̱ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܚܰܘܒܷ݁̈ܐ. ܘܗܳܐ ܡܛܰܒ݁ܰܥ ܠܺܝ ܒ݂ܝܰܕ݂ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܐܰܥܺܝ̣ܪܰܝܢܝ̱ ܕ݁ܶܐܩܽܘ̣ܡ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂: ܘܶܐܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܬ݁ܛܦ݂ܰܣ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܶܐ݀ܩܥܶܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦܷ݁̈ܐ  ܕ݂ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܙܰܡܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܒ݂ܡܶܢ̈ܶܐ ܕ݂ܩܺܝܬ݂ܳܪܶܗ. ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܐ݀ܶܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁̈ܺܝ̣ܢܰܝܟ݁ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܣܥ̣ܰܪܬ݁ ܠܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܢܣܰܢ. ܕ݁ܰܒ݂ܪܰܝܬ݁ܳܢܝ̱ ܒ݁ܨܰܠܡܳܟ݂ ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܘܨܰܒ݁ܶܬ݁ܬ݁ܳܢܝ̱ ܒ݁ܡܰܕ݁ܥܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ݁ܳܢܝ̱ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݂ܨܶܒ݂̈ܥܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܀

ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢܳܩܫܺܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ. ܦ݁ܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘܢ: ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܬ݁ܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܛܥܺܝ̣ܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ: ܢܳܦ݂ܶܩ ܫܩܺܝ̣ܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ: ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܐܠܽܘ̣ܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܚ̈ܬ݁ܳܝܶܐ ܀

ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟܢ ܡܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ..܀ ܘܣܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܐܝܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ: ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܣܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝ̣ܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ. ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪ ܫܶܢ̈ܕ݁ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠܨ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕ݂ܡܳܪܶܗ. ܨܰܠܺܝ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܝ̱ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܰܟ݁ܶܝܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܒ݂ܰܬ݂ܚ̈ܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܠܳܐ ܫܰܘܒ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܶܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܙ̈ܝܳܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀

ܦ݁ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܣܝܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܘܨܳܝܒ݁ܺܝܢ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܠܺܝ̣̈ܨܶܐ ܕ݂ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܢ̣ܶܣܒ݁ܽܘ̣ܢ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ: ܒ݁ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝ̣ܒ݂ܶܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܥ݀ܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܟ݁݀ܽܠܳܗ̇ ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܚܳܕ݂ܝܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܢܰܨܺܝ̣ܚ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܟ݀݁ܽܠܳܗ̇ ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܠܣܺܝ̣ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁. ܩܽܘ̣ܡ ܩܰܒ݁ܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘܢ. ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗܺܝܢ: ܘܰܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ. ܘܦ݂ܽܘ̣ܢܳܝܳܐ ܠܰܕ݂ܪܰܚܺܝ̣ܩܺܝܢ ܘܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܀

ܡܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܽܘ̇ܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢ̣ܶܒ݂ܛܰܠ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܢ̣ܶܣܰܩ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܒ݁ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ: ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܰܫܡܳܟ݂ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ ܀ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ: ܒ݁ܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ: ܠܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܀

ܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܚܰܟ݁ܺܝ̣̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܰܢ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ: ܥܰܡܳܟ݂ ܢ̇ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܠܳܐ ܢ̇ܬ݁ܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ. ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܢ̇ܶܫܗܰܪ: ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܢ̇ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܘ ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ: ܕ݁ܺܐܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܐܥܺܝ̣ܪܬ݁ܳܢܝ̱ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ: ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܫܳܡܽܘ̇ܥܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܦ݂ܰܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ ܀ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ: ܒ݁ܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ: ܠܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܀

ܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܚܰܟ݁ܺܝ̣̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܰܢ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ: ܥܰܡܳܟ݂ ܢ̇ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܠܳܐ ܢ̇ܬ݁ܛܰܒ݁ܰܥ ܒ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ. ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܢ̇ܶܫܗܰܪ: ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܢ̇ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܘ ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ: ܕ݁ܺܐܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܐܥܺܝ̣ܪܬ݁ܳܢܝ̱ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ: ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܫܳܡܽܘ̇ܥܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܦ݂ܰܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܉ ܟܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ. ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝ̈ܰܝ: ܕ݁ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܳܐ. ܘܣ݀ܳܥܰܪ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܓ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܘܫܰܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛܳܢ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܐܣܟ݁ܠܶܬ݂. ܘܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܝ݀ܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕ݂ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܠܚܽܘ̇ܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݂ܡܶܣܬ݁ܓ݂ܶܕ݂. ܒ݁ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

ܘܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܒ݁ܗܰܘ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܓ݂ܰܐܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܡܫܱ̇ܡܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܢܚܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܩܱ̇ܕ݁̈ܡܳܢ ܣ݀ܳܓ݂ܕ̈ܳܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܕ݁ܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܶܚܛܶܐ. ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱ ܗ̄: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝ̣ܡܺܝܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝܢ. ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܒ݂ܙܰܗܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕ݂ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܢܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܗ̄: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܫܩܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܰܩܕ݂ܽܘ̣ܫ ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܫܺܝܢ ܕ݁ܰܢ̣ܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܥܛܰܪ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ̣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܟ݂ـܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܓ݁ܙܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܰܛܶܠ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܪܳܐ ܝܺܬ݂ܶܒ݂. ܘܰܒ݂ܥܶܠܰܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܨܳܕ݂ܳܗ̇ ܠܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ. ܗܽܘ̣ ܫܐܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂݀ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ̣ ܬ݂ܪܰܥ ܡܰܒ݁ܽܘ̣ܥܳܐ ܕ݂ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܩܝܳܗ̇ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒ݂ܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܕ݁ܰܦ݂ܢܶܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܦ݁ܪܰܩ ܀

ܡܢ: ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕ݂̈ܟ݂ܰܝܳܐ. ܕ݁ܠܰܫܡܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܠܺܝ̣ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܓ݁ܙܳܟ݂. ܒ݁ܰܛܶܠ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ. ܐܶܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܬ݂ܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܰܚ. ܕ݁ܰܒ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܡܶܢܶܗ. ܢ̣ܶܠܚܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܰܥܠܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܐܶܡܰܪܝ̱ ܠܺܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܛܥܶܢܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܒ݁ܪܰܢܝ̱ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܺܝ. ܕ݁ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁݀ܳܢܰܚ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܽܘܝܽܘ ܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܓ݂ܽܘ̣ܫܡܶܟ݂ܝ̱ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܰܝܟ݁ܝ̱ ܛܰܪ̈ܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܪܰܟ݂ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܣܰܢܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݂ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܫܪܳܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܩܰܪܶܒ݂ܝ̱ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܘܠܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܩܪ̈ܳܒ݂ܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ. ܚܕ݂ܺܝ̣ܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܫܳܐ ܝ݀ܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܰܣܰܬ݂ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܒ݁ܢܳܗ̇ ܠܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ. ܘܣܳܡ ܒ݁ܳܗ̇ ܣܺܝ̣̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܕ݂ܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܀

ܡܰܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕ݁ܒ݂ܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܦ݂ܳܪܚܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕ݂ܰܚ̣ܙܳܐ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܕ݂ܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱ ܗ̄ܘܗ̄  ܕ݁ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܢ݀ܳܨܰܚ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܶܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܡܳܢܰܘ ܣܽܘ̣ܟ݁ܳܝܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܦܰ݁ܓ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘ̣ܟ݁ܳܝܰܢ. ܡܳܐ ܕ݂ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݂݀. ܘܶܐܕ݂ܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂݀ ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܠܳܐ ܣܠ̣ܶܩ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܢܦ݂ܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܠܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܦ݂ܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܕ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܦ݁ܰܥ ܒܽ݁ܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܶܗ. ܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܝܰܩܪܰܬ݂݀ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ݁ܝܰܩܪܰܬ݂݀ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܫܰܝܢܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܠܺܝ̣̈ܨܶܐ. ܒ݁ܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝܢ. ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ ܦ݁ܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܠܰܟ݂ܪ̈ܺܝ̣ܗܶܐ ܐܰܣܳܐ. ܘܰܠܓ݂ܰܪ̈ܒ݂ܶܐ ܕ݂ܰܟ݁ܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܕ݁̈ܰܝܘܶܐ ܚܰܪܰܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂. ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒ݂ܰܝ. ܐܰܓ݁ܢܰܬ݂݀ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕ݂ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܘܥܰܦ݁ܝܰܬ݂݀ ܒ݁ܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ. ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݁ܳܟ݂ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܩܰܕ݁ܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂. ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܺܝ̣ ܕ݂ܰܢ̣ܦ݁ܺܝܣܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܡ̈ܶܠܰܝ ܨܽܘ̣ܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܒ݁ܰܗܓ݂ܳܝܝ̱. ܘܨܽܘ̣ܬ݂ ܠܩܳܠܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܶܥܪܶܬ݂ ܀

ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܪܰܕ݂ܦ݁ܶܗ ܠܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܘܰܐܢ̣ܗܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܟ݁ܡܳܐ ܪܰܒ݁ ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ  ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܘܰܡܟ݂ܰܠܶـܠ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܟ݂ܰܠܶـܠ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܶܗ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣ݀ܳܗܶܕ݂ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ. ܘܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܕ݁̈ܶܡܥܰܝܗܽܘ̇ܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܐܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩܘ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܕ݁ܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܶܚܛܶܐ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܚܛܳܐ ܢ̣ܶܙܕ݁ܗܰܪ. ܟ݁ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܚܽܘ̣ܫܒ݁ܳܢܳܐ ܥܳ݀ܒ݂ܕ݁ܳܐ. ܘܰܠܒ݂ܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܒ݁ܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟ݂݀ܳܬ݂ܒ݁ܳܐ. ܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܒ݂ܰܐܦܷ݁̈ܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ̱ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ̱ ܬ݁ܳܐܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܶܠܬܑ݂ܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܰܫܒ݂ܳܢܝ̱ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܳ݀ܝܠܺܝ ܥܰܠ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂. ܘܳܝܠܺܝ ܕ݂ܠܳܐ ܬ݂ܳܒ݂ܶ݀ܬ݂. ܘܳ݀ܝܠܺܝ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܗܳܘܶܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܢ̇ܺܐܬ݂ܶܐ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܢ̇ܶܩܽܘ̇ܫ. ܘܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܝ̈ܰܗܒ݁ܳܢ. ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܣܶܒ݂. ܘܰܕ݂ܒ݀ܳܥܶܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ. ܘܰܕ݂ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܬ݂݀ܳܝܒ݁ܺܝܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢ̇ܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܦ݁ܪܰܫܘ̱. ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ. ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒܩ: ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ.

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݂ܚܺܝܢ. ܬ݁ܰܪ̈ܥܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܶܫܡܫܬ݁ܰܢ. ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ. ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܘܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܦ݁ܺܝ̈ܣܳܢ ܠܳܟ݂ ܀

ܡܶܐܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ̣ ܠܶܗ. ܘܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܕܳ݁ܢܰܚ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ. ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܪ. ܘܰܠܐܺܝ ܒ݂ܟ݂ܰܪܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬ݂ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠܘ̱. ܚܶܫܟ݁ܳܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܺܒ݂ܶܝܠ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕ݁ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܰܝܬ݁ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ. ܫܰܒ݂ܛܶܗ ܬ݁ܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܚܶܐ. ܡܶܨܒ݁ܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܪܕ݁ܶܐ ܠܰܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ. ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݂ܽܘ̣ܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܳܗ̇ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁݀ܳܢܰܚ ܀

ܬ݁ܶܡܗܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܰܬ݂݀. ܒ݁ܡ̈ܶܠܶܐ ܕ݂ܡܰܠܶܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܝܢܰܬ݂݀ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂݀ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀ ܠܶܗ. ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪܬ݁ ܀

ܒ݁ܢܺܝܣܳܢ ܣܰܒ݁ܰܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܒ݁ܟ݂ܳܢܽܘ̇ܢ ܚܙܰܝܢܰܢ ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܟ݂. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ. ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܰܩܛܰܦ݂ܝ̱̈ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܝ̈ܰܝ ܒ݁ܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܰܠ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܢܳܨܪܰܬ݂. ܟ݁ܰܕ݂ ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܰܡܥܰܛܰܦ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܣܰܒ݁ܪܳܗ̇ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܳܢܰܚ. ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܪܰܚܡ̣ܽܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܥ݀ܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀

ܟ݁ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ. ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܒܶܗ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܡܰܬ݂ܩܰܢ ܒ݁ܶܗ ܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܣܳܡ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁̈ܶܚܠܳܬ݂ܳܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܳܬ݂ܳܐ. ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܡܪܺܝ̣ܡܺܝܢ ܬ݁ܳܓ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕ݂ܩܶܛܠܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܗܶܪ̈ܽܘ̇ܡܶܐ ܦ݂ܳܐܰܚ܀

ܠܰܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܥܰܠ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ. ܕ݁ܡܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥ݀ܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܡܠܰܒ݁ܶܒ݂ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܕ݂ܰܚ̣ܙܳܐ ܚܽܘ̣ܒ݁ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܝܰܩ̣ܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܟ݂ܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܠܢܶܣܝܽܘ̇ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܥܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܦ݂ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܡܳܪܰܢ ܟ݁ܰܪܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܰܠܳܚܳܐ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܶܗ ܓ݁ܽܘ̣ܦ݂ܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܣܰܩ ܡܶܢܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܶܫܬ݁ܰܥܳܐ ܠܰܢ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ. ܥܰܠ ܦ݁ܰܐܝܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܢ̇ܶܩܛܽܘ̇ܦ݂ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܀

ܗܳܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢܰܛܰܪܬ݂ܶܗ. ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܺܝ ܬ݂ܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܠܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ. ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܺܝܢ. ܕ݁ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܬ݁ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܠܙ: ܐ ـ ܗ)

ܠܳܐ ܬ݂ܶܚܣܰܡ ܒ݁ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܗ̄ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܛܰܢ ܒ݁ܥܳܒ݂ܕ݁̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܓ݁̈ܶـܠܶܐ ܒ݂ܥܓ݂ܰܠ ܝ݀ܳܒ݂ܫܺܝܢ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܽܘ̣ܪܳܩܳܐ ܕ݂ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܚ݀ܳܡܶܝܢ ܀

ܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܥܡܰܪ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥܺܝ̣ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܢ̣ܶܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܫܶܐܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܗ̄ ܬ݁ܪܽܘ̇ܨ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܳܟ݂ ܘܣܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܩ̇ܰܕ݁̈ܡܳܢ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁̈ܳܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܪܕ݂ܰܦ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚ̈ܳܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ

ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܰܬ݂݀. ܝܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܢܽܘ̇ܚ ܟ݁ܺܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܛܰܘܦ݂ܳܢܳܐ. ܘܗܶܦ݂ܟ݁ܰܬ݂݀ ܝܰܘܢܳܐ ܠܟ݂ܶܐܘܶܠܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܛܰܪܦ݂ܳܐ ܕ݂ܙܰܝܬ݁ܳܐ. ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ ܘܕ݂ܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂݀. ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܩܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܰܡܬ݂ܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܺܝ̣ܡܳܐ ܦ݂ܽܘ̣ܡܶܗ ܕ݂ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܐܶ݀ܥܒ݂ܶܕ݂ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܛܰܘܦ݂ܢܳܐ. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܨܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫ ܛܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܚܽܘ̇ܬ݂ ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܙܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܩܺܝ̣ܬ݂ܳܪܶܗ. ܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܟ݂ܢ̣ܰܫ̈ܝ̱ ܘܶܐܬ݂ܰܝ̈ ܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܩܳܠ ܚܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܟ݁ܰܕ݂ ܐ݀ܳܡܰܪ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ ܀ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ: ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܩܰܕ݁̈ܡܳܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܰܛܺܝ̣: ܘܩܺܝ̣ܬ݂ܳܪܳܐ ܕ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂ܶܗ. ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܶܗ ܘܰܡܥܺܝ̣ܪ ܕ݁̈ܰܡܟ݁ܶܐ. ܕ݁ܩܽܘ̣ܡܘ̱ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܡܶܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܠܨܰܦ݂ܪܳܐ ܣܰܟ݁ܺܝ݀ܬ݂: ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁: ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂܀

ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐ݀ܶܫܰܒ݁ܚܳܟ݂: ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܨܰܦ݂ܪ̈ܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܢܳܬ݂݀ ܝܰܘܢܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܢܽܘܚ: ܟ݁ܰܕ݂ ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܛܰܪܦ݂ܳܐ ܕ݂ܙܰܝܬ݁ܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܢܶܐ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ: ܟ݁ܰܕ݂ ܫܩܺܝ̣ܠܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ

ܒܩ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂

ܒ݁ܡ̈ܰܬ݂ܠܶܐ ܡܰܠܶـܠ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܘܒ݂ܦ݂̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ݁̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕ݁ܕ݂ܳ݀ܡܝܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣ̣ܰܒ݂̈ܝ̱ ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ̣̈ܝ̱ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܢܳܡ̣̈ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕ݂̈ܡ̣ܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂݀ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ. ܚܰܟ݁ܺܝ̣̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ̣ܝ̱̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ݂̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܦ݂ܳܫ̣̈ܝ̱ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ. ܒ݁ܒ݂ܶܟ݂ܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܬ݂ܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܝܰܬ݂݀ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݂ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ. ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܢ̣ܙܰܡܢܽܘ̣ܢ. ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܕ݁ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ ܐܶܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ܘ̱. ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܣܡܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ. ܘܰܢܦ݂ܰـ݉ـܩ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܠܒ݂ܺܝ̣ܫ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝ̣ܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܦ݂ܩ̣ܰܕ݂ ܫ̣ܕ݂ܰܐܘܽܗ̱ܝ ܒ݁ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܝܺܚܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܪܰܟ݁ܶܒ݂ ܡ̈ܰܬ݂ܠܶܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܓ݁ܰܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܦ݂ܽܘ̣̈ܢܳܩܶܐ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܡܶܬ݂ܝܰܐܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܣܒ݁ܰܥ ܡܶܐܟ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂ ܐܰܘܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܠܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘ̣ܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܐܳܦ݂ ܗܰ݉ܘ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܡܺܝ̣ܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬ݂ܰܫܢܺܝ̣ܩܳܐ. ܘܺܝܪܶܬ݂ ܘܳܝܳܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݂ܠܳܐ ܚܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܒ݁ܶܣܪܶܗ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ـܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܽܘ̣ܢ̈ܩܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܩܪܳܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܒ݁ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܚܽܘ̣ܣ ܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܗܳܝ ܕ݁ܰܩܢܰܝܬ݁. ܕܰܚܛܰـ݉ـܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ. ܘܟ݂݀ܽܠܫܳܥ ܣܳܓ݂̈ܝܳܢ ܒ݁ܺܝ̈ܫܳܬ݂ܰܢ. ܒ݁ܰܪ ܛܳܒ݂ܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܘܕ݂ܰܟ݁ܳܢ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܐܶܬ݂ܢܰܨܰܚܘ̱ ܟ݀݁ܽܠ ܟ݁ܰܫܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܢܰܨܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܗܺܝ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܫ̣ܠܳܗ̇ ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܙܕ݁ܰܝܢܽܘ̣ܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܘ̣ܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܫܳܡܰܥ ܟ݁݀ܽـܠܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܠܳܢܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܩܪܶܒ݂ ܕ݁ܰܢ̣ܨܰܠܶܐ ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢ̣ܶܚܒ݁ܽܘ̇ܨ ܥܰܠ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩ ܨܰܠܺܝ̣ ܒ݂ܚܰܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܣܢܺܝ̣ܩ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܢ̣ܶܡܛܶܐ ܀

ܠܰܒ݁ܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܳܘ ܕ݂ܰܡܨܰܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܡܰܐܢ ܠܳܟ݂: ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܗ̱ܺܝ ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܪܡܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝ̣ܠܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܗ̱ܽܘ ܠܳܗ̇ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܚܬ݁ܺܝ̣ ܝܳܬ݂ܶܗ ܨܶܝܕ݂ ܒ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܰܢ: ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܘܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܢ̣ܚܰܦ݁ܶܛ ܠܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܢ̇ܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܶܗ ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ̣ ܠܶܗ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܦ݂ܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ. ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܢܳܦ݂ܩܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܪܗܺܝ̣ܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܘܠ݀ܳܒ݂ܫܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕ݂ܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝ̣ܪ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܫܳܥܰܬ݂ ܥܽܘ̣ܢܕ݁ܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ܪܽܘ̣ܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܕ݂̈ܚܺܝ̣ܠܶܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܐ. ܒ݁ܛܶܠܘ̱ ܚܽܘ̣ܫܳܒ݂̈ܶܐ ܫܚ̈ܰܠܝ̱ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒ݂ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܠܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܒ݂ܳܟ݂ܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܳܐ: ܗܺܝ̣ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ. ܕ݁ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢ̣ܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝ̣ܡ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܦ݁ܺܝ ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܣܳܡ̣ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ: ܕ݁ܗܽܘ̣ ܓ݂ܰܒ݂ܠܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܣܳܡ̣ܢܰܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܢ̇ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݂ܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܪ̈ܽܘ̣ܚܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܬ݁ ܪ̈ܘ̣ܚܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܫ̈ܰܝܟ݁. ܩܪܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢ̇ܶܬ݂ܟܰܫܰܦ݂. ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܝܢ ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ. ܘܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ. ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܫܰܒ݁ܚ̈ܳܝܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

܏ܫܘ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܡܰܠܦ݂̈ܳܢܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܀

ܡܢ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܥܺܕ̱ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ. ܘܰܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܪܝܰܡ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܒ݂ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܪܺܝܚܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܳܐ. ܗܳܐ ܦ݂ܳܐܚ ܒ݁ܳܐܐܰܪ. ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܰܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܰܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ. ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݂݀. ܕ݁ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܛܥܶܢܬ݁ܶܗ. ܗܽܘܝܽܘ ܕ݂ܰܛܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܀

ܕܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܒ݁ܗܳܝ ܓ݁ܰܢܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ. ܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܗܳܝ ܐܶܕ݂ܢܳܐ. ܕ݁ܨܳܝܬ݁ܳܐ ܠܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܶܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ. ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂. ܕ݁ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܡܦ݁ܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

ܩܳܠ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂. ܚܕ݂ܳܪܰܝ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܒ݁ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܰܝ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ. ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ. ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܟ݁ܺܐܢܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܥܠܰܢ. ܘܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܀

ܬ݁ܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܺܐܝ݀ܳܠܰܢ. ܘܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܕ݁ܰܥܠܰܝܟ݁ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒ݂ܪܰܢ. ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܳܟ݂. ܚܰܣܺܝ̣ܬ݁ ܠܶܗ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܕ݂ܛܶܦ݂ܣܶ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܕ݁ܰܠܥܶܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܓܽ݁ܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ:

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ:  ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܒ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ ܗ̄: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܒ݁ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂݀ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂݀ ܒ݁ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂݀ ܠܶܗ ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝ݀ܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܀

ܘܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܗ̄: ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬܳܐ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܡܓ݂ܰܫܰܡܬ݁ܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܰܐܙܠ̣ܶܓ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܫܽܘ̇ܫܶܦ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܫܰܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ݁ܝ̱. ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݂ܰܛܥܶܢܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܛܥܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܗܘܳܬ݂݀ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܨܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ. ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܳܐ ܛܥܶܢܬ݂ܶܗ. ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒ݁ܥܳܐ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ ܘܰܐܒ݂ܗ̣ܶܬ݂ ܠܟ݂ܳܦ݂ܽܘ̇ܪ̈ܶܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܗܘ̣ܳܐ ܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܘܗܳܐ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܀

ܡܢ: ܠܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝ ܕ݂݀ܳܡܝܰܬ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܩܶܣܛܳܐ ܕ݂ܡܰܢܢܳܐ ܘܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܫܰܒ݂ܛܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܓ݁ܺܝ̣ ܗ̄ܘܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦ݂ܶܐ ܛܥܶܢ ܚܰܕ̱݂̈ܬ݂ܶܐ. ܒ݁ܪܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܝ̣ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ: ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܰܐܟ݂ܠܽܘܗ̱ܝ ܡܳܝ̈ܽܘ̇ܬ݂ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܡܶܢܶܗ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܦ݂ܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܢ̣ܶܫܠܽܘ̇ܢ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܕ݁ܗܳܐ ܟ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܫܶܐ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ. ܕ݁ܰܢ̣ܚܰܦ݁ܽܘ̇ܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܳܗ̇. ܫܪܳܪܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܟ݁ܽܘ̣ܪܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇: ܘܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪ̈ܳܢ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ. ܘܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܒ݂ܙܰܗܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܐܘܪܒ݁ܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܰܝܬ݁. ܠܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܩܰܝܛܳܐ ܒ݂ܰܥܝܳܕ݂ܶܗ ܘܣܰܬ݂ܘܳܐ ܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܶܠ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܶܗ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠܠܳـ̈ܬ݂ܳܗ̇. ܐܰܚܶܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܪ̈ܣܺܝ̣ܣܶܐ ܕܢܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܦ݁ܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܢ̣ܶܐܟ݂ܠܽܘ̣ܢ ܒ݁ܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܘܰܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܩܶܛܠܶܗ ܕ݁ܶܐܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘ̇ܣ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂. ܘܰܐܚܕ݁ܰܢܝ̱ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܡܳܐ ܡܣܰܝܒܰ݁ܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂̈ܶܐ ܪ݀ܳܓ݂ܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܗܽܘ̣ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. ܐܳܘ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܳܡܶܐ: ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܪܟ݁ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒ݁ܩܰܝܣܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܟܰ݁ܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܓ݂݀ܳܕ݂ܶܠ ܟ݁ܠܺܝ̈ܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܡܣܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠ ܫܶܢܕ݁̈ܺܝܢ. ܘܚܰܠܶܠܬ݁ܽܘ̇ܢ ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܨܰܘܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܫܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܟ݂݀ܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ: ܘܰܪܚܶܡܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܚܰܟ݁ܺܝ̣ܡܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓ݁ܺܝܢ. ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܐܣܶܐ ܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܟ݂ܶܢܫܰܢ ܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒ݁ܣܺܝܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁. ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܢܝ̈ܳܢ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܰܢ. ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗܺܝܢ: ܘܰܢܦ݂ܺܐܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ. ܘܦ݂ܽܘ̣ܢܳܝܳܐ ܠܰܕ݂ܪܰܚܺܝ̣ܩܺܝܢ ܘܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܓ݂݀ܳܒ݂ܶܐ ܘܫ݀ܳܩܶܠ. ܡܰܪ̈ܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚ݀ܳܫ̈ܚܳܢ ܠܬ݂ܶܐܓ݂ܽܘ̣ܪܬ݁ܶܗ. ܡܳܪܝ̱ ܡܰܬ݁ܰܝ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܓ݂ܒ݂ܳܐ ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܠܶܗ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܢ̣ܢܺܝ̣ܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ̣ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܐܣܶܐ ܟ݂ܺܐܒ݂̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܘ̣ܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕ݂ܓ݂ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܰܨܢܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܫܰܓ݂ܫ̣ܳܗ̇ ܠܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ̣ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܫܓ݂ܰܫ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܓ݂ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ ܡ̇ܰܛܥܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̣ܒ݂. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܡܰܢܽܘ̣ ܢ̇ܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒ݁ܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܀

ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܶܐ ܒ݂ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݂ܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܚܰܝܳܒ݂ܳܐ. ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݂ܚܺܝܢ ܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܚܺܝ̣̈ܠܶܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܟ݁ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܚܢܰܢܝ̱ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܰܦ݁ܺܝ̣ܣ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܘܚܰܝ݀ܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܣܰܒ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܟ݂݀ܳܦ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܕ݂̈ܰܝܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܪܺܝܫܝ̱. ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܕ݁ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܐܪܓ݁ܶܙܬ݁ܳܟ݂. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܕ݁ܰܛܡܺܝ̣ܪ ܒ݁ܺܝ. ܠܳܟ݂ ܪܶܚܡܶ݀ܬ݂ ܘܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܶܬ݂: ܘܰܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܣܺܝ݀ܬ݂. ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܳܐ ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܚܕ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܺܝ ܕ݂ܶܐ݀ܩܰܪܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܚܕ݁ܳܐ ܕ݂ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܫܡܺܝ̣ܥ ܠܺܝ ܕ݁ܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܳܢ ܠܳܟ݂ ܕ݁̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܢܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂̈ܶܐ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܢܝ݀ܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܘܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܒ݂ܰܐܦ݁̈ܶܐ ܓ݂ܰܠܝ̈ܬ݂ܳܐ. ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠܰـܝ̈ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ: ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒ݁ܳܟ݂. ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܦ݂ܳܣܺܝ̣̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ (ܡܙܡ̄ ܡܗ: ܝ ـ ܝܙ)

ܒܰܪܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܩ݀ܳܡܰܬ݂݀ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘ̣ܫܳܐ ܕ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܘܦ݁ܺܝ̣ܪ ܗ̄ܘܗ̄  ܫܡܰܥܝ̱ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕ݂ܢܶܟ݂ܝ̱܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܫܽܘ̣ܦ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ̣ܝܽܘ ܡܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܣܓ݂ܽܘ̇ܕ݂ܝ̱ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ ܨܽܘ̇ܪ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܶܗ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܶ݁ܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܟ݁ܳܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܡܬ݂ܶܗ. ܗܽܘ̣ ܡ̇ܰܘܪܶܒ݂ ܠܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܐܳܘ ܡܒ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ:

ܚܰܝܶܠܬ݁ܳܢܝ̱ ܘܰܛܥܶܢܬ݁ܳܟ݂ ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܠܶܕ݂ܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݁ ܠܺܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂. ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܟ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܽܐܘ̇ܪܝܳܐ ܙܥܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ ܕ݂ܶܫܬ݁ܳܐ ܓ݂ܶܦ݁ܺܝ̈ܢ ܛ݀ܳܝܣܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܦ݁ܩܽܘ̇ܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܬ݂ܳܠܶܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܶܐ݀ܥܽܘ̇ܠ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܶܐ݀ܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܳܟ݂. ܘܶܐ݀ܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܦ݂ܰܪ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܀

ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ̣ ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܰܫܘܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܡܓ݂ܰܙܰܝܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ. ܒ݁ܥܰܙܪܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܟ݂݀ܳܪܟ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܩܰܫܺܝ̣ܫ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ. ܐܳܦ݂ ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܝܳܐ ܣ݀ܳܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܚܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕ݁ܽܘ̣ܡܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܡܬ݂ܶܗ ܘܰܡܟ݂ܺܝ̣ܪܬ݁ܶܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ܀

ܫܘܒ: ܫܡܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܨܰܚ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢ̣ܰܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܘܪܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܺܝܪܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܫܶܐ ܕ݂ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܫܡܰܝܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ ܕ݂ܛܶܥܢܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܰܕ݂ܪ̈ܳܥܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܰܦ݁ܶܩ̣ܬ݁ܝ̱ ܠܓ݂ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ: ܘܚܰܠܒ݂ܳܐ ܝܰܗܒ݂ܬ݁ܝ̱ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܟ݂ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܨܒ݂ܳܐ ܘܶܐܣܬ݁ܰܝܰܟ݂ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܘܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܨܳܪ ܠܳܗ̇ ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܳܐ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܠܶܐܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܗܳܝ ܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܘܩܶܣܛܳܐ ܕ݂ܡܳܢ̱ܢܳܐ. ܘܰܒ݂ܫܰܒ݂ܛܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܰܥ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘ̇ܫ ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܫܺܝܢ. ܘܰܒ݂ܛܰـܠܳܐ ܘܓ݂ܶܙܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܶܕ݂ܥܽܘ̇ܢ: ܘܰܒ݂ܩܽܘ̇ܩܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܒ݂ܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܩܰܠܺܝ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܀

ܐܳܘ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܦ݁ܰܪܺܗ̱ܣܺܝܰܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱: ܨܶܝܕ݂ ܗܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܗܽܘ̣ܝܽܘ ܫ݀ܳܪܶܐ. ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܽܘ̣ܡܳܐ: ܕ݁ܬ݂ܶܒܥܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܐܳܘ ܛܽܘ̣ܒ݂̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝܢܰܢ ܬ݁ܰܘ ܠܺܐܝ݀ܳܠܰܢ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕ݂ܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ: ܐܰܦ݁ܶܩܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܘܦ݂ܰܪܢܶܣܘ̱ ܠܰܣܢܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܒ݁ܽܘ̣ܝܳܐܳܐ: ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܗܳܐ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ. ܪܶܡܙܳܐ ܕ݂ܨܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܟ݁ܰܪ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܥܺܝ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܗܽܘ̣ ܩܳܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚ̈ܶܐ ܫܦ݂ܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܡܰܝ̈ܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܠܐܺܝܽܘ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢ̣ܗܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܀

ܠܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ: ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܒ݂ܟ݂ܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܚܰܪ: ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܚܳܙܝܳܐ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܘܩܶܕ݂: ܢ̇ܶܕ݂ܚܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢ̣ܶܪܗܰܛ ܢ̣ܶܐܚܽܘ̇ܕ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܒ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܳܐܷܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܟ݂ܺܝܚ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦܷ̈݁ܐ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̣ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܠܶܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ ܡܽܘ̣ܡ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܩܢܽܘ̇ܡܝ̱ ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܐܷܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

 

 

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܒܰ݁ܩܺܝ݀ܬ݂

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܒܰ݁ܩܺܝ݀ܬ݂. ܘܠܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ. ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܐܚ̣ܒ݂ܳܗ̇. ܐܰܚܒ݂ܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܚ̣ܒ݂ܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܛܪܶܗ ܦ݁ܠܰܓ݂. ܐܰܚܒ݂ܽܘ̣ܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܦ݂ܰܨܝܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓ݁ܺܝ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ. ܘܚܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܰܟ݁ܳܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܐܚ̣ܒ݂ܳܗ̇܀

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝ̣ܣܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܠܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܺܐܒ݂ܶܗ. ܐܳܣܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂݀. ܠܟ݂ܺܐܒ݂ܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕ݂ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܰܠܝܰܥܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ݂ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ. ܘܰܠܟ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܢܺܝܢܘܶܐ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܟ݁ܳܪܽܘ̇ܙܳܐ ܫܰܕ݁ܪܰܬ݂݀. ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܕ݂ܡܶܪܕ݁ܰܬ݂݀ ܬ݁ܺܒ݂ܶܝܠ. ܡܶܢ ܢܺܝ̣ܪܳܗ̇ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܗ. ܘܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩܳܗ̇ ܀

ܫܘܒ: ܐܶܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܠܺܝ ܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ. ܘܝܶܬ݂ܒ݁ܶ݀ܬ݂ ܠܺܝ ܩ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܕ݁̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܚ̈ܰܠܝ̱. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܘ݀ܳܝܳܐ ܠܓ݂ܰܝܳܪ̈ܶܐ ܠܓ݂ܰܢ̈ܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܡܓ݂ܰܕ݁̈ܦ݂ܳܢܶܐ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܥܟ݁ܳܐ.ܠܺܝ ܘ݀ܳܝܠܺܝ ܕ݂ܗܳܠܶܝܢ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܣܶܥܪܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܛ݀ܳܝܬ݁ܳܐ ܓ݂ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܡܢ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܡ݀ܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝ ܟ݂݀ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܬ݂ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ̱. ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܕ݁ܰܐܟ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܳܪܶܒ݂ ܘܬ݂ܳܢܶܐ ܫܳ݀ܦ݂ܪ̈ܳܢ ܥܰܠܠܳـ̈ܬ݂ܶܗ. ܠܳܐ ܬ݂ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܐܝ̣ܺܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܡ̇ܰܘܥܝ̈ܳܢ ܟ݁ܽܘ̣̈ܒ݁ܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܡ̇ܰܚܶܒ݂ ܠܳܗ̇ ܣܰܓ݁ܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ. ܒ݁ܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܢܗ̣ܰܡ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܒ݂ܶܐܒ݂ܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ: ܟ݁ܰܕ݂ ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘ݀ܳܝܳܐ ܠܥܽܘ̣ܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܛܥܺܝ̣ ܒ݂ܶܗ. ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܐܳܦ݂ ܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܶܐ: ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܨܽܘ̇ܢܳܢܝ̱ ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘ̇ܪܝ̱ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂݀ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܽܘ̣ܦ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳ݀ܗܒ݁ܺܝܢ ܠܺܝ. ܟ݁ܦ݂ܺܝ̣ܪ ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘ̣ܫ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܓ݂ܶܐܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒ݂ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪ̈ܦ݁ܳܥܶܐ ܕ݂ܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܢܚ̣ܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܚܶܫܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘ̣ܪ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܝܠܶـܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܚܰܫܳܐ ܕ݂ܡܛܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܫܓ݂ܺܝ̣ܪܰܬ݁ܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ ܡܽܘ̇ܢ ܐܶ݀ܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱: ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ ܕ݁ܶܐ݀ܥܪܽܘ̇ܩ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ: ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܦ݁ܽܘ̣ܡܺܝ̈ܢ. ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܘܫܪܟܐ.. ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܕ݂ܳܡܶܟ݂. ܐܰܥܺܝ̣ܪܰܝܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܘܰܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ ܀

ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁:  ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܢ̣ܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܒ݂ܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟ݁ܳܗܢ̈ܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܝܺܚܺܝ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ ܘܕ݂ܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ: ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ. ܢ̇ܰܣܶܩ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ ܟ݂ܶܢ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܰܒ݂ܳܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ

ܐܰܒ݂ܳܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܘܫܰܕ݁ܪܳܗ̇ ܠܢܳܨܪܰܬ݂. ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕ݁ܓ݂ܒ݂ܳܐ ܘܰܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܗ. ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܺܝ݀ܬ݂

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܕ݁ܽܘ̣ܡܪܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܺܐܙܰܠ ܢ̇ܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݂ܶܗ. ܒ݁ܩܰܫܺܝ̣ܫ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܥܰܙܪܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܟ݂ܪܺܝܟ݂. ܣܳܒ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܩܰܠ ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܘܙܰܝܰܚܬ݂ܶܗ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ. ܗܽܘ ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟ݂ܰܦ݂̈ܢܶܐ. ܘܺܝܢ̣ܶܩ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܪܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ. ܨܒ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܀

ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܳܕ݂̈ܝܳܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܙ݀ܳܡܪ̈ܳܢ. ܠܒ݂ܰܪ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܠ̣ܰܥ ܦ݁ܰܟ݁ܳܐ ܒ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܠܰܓ݂ܙܳܪ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܫܪܳܐ. ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ̣ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ. ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܢܦ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܳܐ ܦ݂ܪܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܶܗ. ܘܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܟ݂ܺܝ̣ܪܬ݁ܶܗ ܚ݀ܳܕ݂ܝܳܐ ܒ݂ܶܗ. ܘܶܐܡܳܐ ܕ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܶܐ ܘܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܩܪܰܐܘܽܗ̇ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ݂̈ܡܳܝܶܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܒ݁ܰܪ ܓ݁ܳܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܰܐܚܺܝ̣ܕ݂ ܩ̣ܪܳܗ̇. ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܢܬ݂ܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ݁ܬ݁ܳܐ ܘܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܛܒ݂ܺܝ̣ܥܬ݁ܳܐ. ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܫܰܡ̣ܗܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘܳܗ̇. ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܐ ܬ݂ܽܘ̣ܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܘܰܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܀

ܡܢ: ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܠܳܐ ܦ݂ܳܚܡܳܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܟ݂ܕ݂̈ܺܝ̣ܢܳܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ ܕ݂ܰܡܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܢ. ܕ݁̈ܶܡܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܐܰܦ݁̈ܺܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦ݂ܳܢ. ܕ݁ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܪܝܳܐ ܘܰܕ݂ܬ݂ܰܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܫܪܳܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܰܝܟ݁ܝ̱ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܪ̈ܳܥܰܝܟ݁ܝ̱ ܓ݁ܺܝ̣̈ܓܠܶܐ ܘܦ݂ܽܘ̣ܡܶܟܝ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܡ̣ܰܪ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܢܚ̣ܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݂ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܐ݀ܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ: ܕ݁ܒ݂ܰܛܢܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܰܬ݁ܝ̱ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݁ܝ̱ ܒ݁ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݂݀ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂݀ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܫܳܐܝܺܬ݂: ܕ݁ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܒ݂ܰܥܝܳܕ݂ܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ̱ ܘܰܒ݂ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܫܡܺܝ̣ܥ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܳ݀ܡܰܪ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܗܒ݁ܺܝܢ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ: ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܒܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܶܗ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬ݂ܩܰܒ݁ܠܺܝ̣ܢ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܡܠܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ: ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܣܽܘ̇ܦ݂ ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܡ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܗ̇ ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܘܟ݂ܶܢ ܐܰܓ݁ܶܢ ܒ݁ܳܗ̇: ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܰܒ݂ܳܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ

ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܠܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܠܳܐ ܒ݂ܓ݂ܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̣̈ܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܒ݂ܣܰܝ̈ܦ݂ܶܐ ܠܛܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܠܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܺܐܕ݂̈ܶܐ ܣܚܰܦ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܺܝ݀ܬ݂

ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܕ݂ܰܪܚ̣ܶܡܘ̱ ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܘܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ. ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܠܒ݂ܽܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܳܐ. ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܳܐܣܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܬ݂ܳܝܒ݁ܺܝܢ. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܫܪܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܢ̣ܶܬ݁ܶܠ ܠܰܢ ܓ݁ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܪܽܘ̇ܢܳܘ̇ܣ ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܘܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܀

ܐܳ݀ܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܡܽܘ̇ܢ ܝ݀ܳܗܒ݂ܰܬ݁ ܠܰܢ ܕ݁ܰܪܚ̣ܶܡܢܳܟ݂. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܥܰܠ ܟ݁ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܝ̱ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢܽܘ̣ܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܥܰܡܝ̱ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܽܘ̣ܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘ̇ܪܝ̱ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܒ݂ܶܫܬ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܡܳܐܐ. ܕ݁ܰܢܛܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܝ̱. ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ̱ ܀

ܫܘܒ: ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܠ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܥܶܠܰܬ݂݀. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܡܳܐ ܠܰܒ݂ܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܠܰܒ݁ܒ݂ܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܳܐ݀ܡܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܬ݁ܶܙܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܬ݁ܶܣܒ݂ܽܘ̣ܢ ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܫܡܳܗ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܪ݀ܳܫܶܡ. ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̈ܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܓ݀݁ܳܕ݂ܶܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕ݁ܰܐܠܒ݁ܶܫܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ. ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܶܗ ܬ݁ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܀

ܡܢ: ܗܘܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܶܢܝ̈ܽܘ̇ܟ݂ܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܫܩܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܠܬ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘ̣ܫܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܰܩܪܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܫܰܦ݁ܶܠ̣ܘ̱. ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝ̣ܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܕ݁̈ܶܐ ܘܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܐ݀ܳܡܪܺܝܢ. ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁̈ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ ܒ݁ܪܰܟ݂ܘ̱ ܘܰܢܦܰܠ̣ܘ̱. ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ̣ܢ ܘܶܐܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ܢܰܢ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܶܗ. ܘܰܢ̇ܒ݂ܰܪܟ݂ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܢ. ܘܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘ̣ܟ݂: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂: ܢ̣ܦ݂ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܕ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܬ݁ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܢܺܝ̣ܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܢܺܝ̣ܚ̈ܳܢܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܰܒ݂ܳܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܒ݁ܰܐܘ̈ܢܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܡܫܰܒ݁ܚ̈ܶܐ. ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܺܝ̣ܚ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ. ܟ݁ܰܕ݂ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܡ̇ܰܥܒ݁ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܰܢ ܘܕ݂ܺܝ̣ܠܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܺܝ݀ܬ݂

ܦ݁ܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܒ݂ܶܘ̱. ܘܫܰܢܺܝܽܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܥܰܕ݂ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݂ܕ݂̈ܰܡܟ݁ܶܐ. ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܢ̣ܰܪܓ݁ܫܽܘ̣ܢ ܒ݁ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܥܽܘ̣ܗܕ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܰܡܢܰܚܶܡ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܟ݂. ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܛܦ݂ܽܘ̣ܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܚܰܫܳܐ ܢ̇ܶܠܒ݁ܰܫ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܥܰܕ݂ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܩ݀ܳܠ ܫܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̇ܪܳܐ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܚܺܝ̣ܢ. ܘܢܳ݀ܫܒ݁ܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܒ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܘܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ. ܐܺܝ̣ܬ݂ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܚ݀ܳܝܪܺܝܢ. ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܒ݂݀ܳܥܶܝܢ ܕ݁ܢ̣ܶܡܛܶܐ. ܘܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܩܳܢܛܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܐܒ݂̈ܳܢ. ܘܝܰܥܪܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕ݁ܥܰܡ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܝܟ݁ ܢ̇ܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ ܀

ܫܘܒ: ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ. ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܗ ܡܶܬ݂ܪܫܶܡ. ܘܶܐܢ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕ݂ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܒ݂ܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܫ̣ܰܡ. ܕ݁ܰܠܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ. ܒ݁ܦ݂ܪܺܝ̣ܣܬ݁ܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܫܽܘ̇ܡܘ̱ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܽܘ̣ܢ. ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܽܘ̣ܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܽܘ̣ܢ ܀

ܡܢ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܡܠ̣ܰܟ݂ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡ̣ܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܳܐ݀ܟ݂ܶܠ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ̱ ܘܫ݀ܳܬ݂ܶܐ ܕ݂ܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ. ܗܽܘ̣ ܒ݂ܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݂ܶܗ ܘܰܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܒ݂ܺܝ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܐ ܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܰܝܟ݁. ܥܰܡܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ. ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟ݁ܶܢ ܡ̇ܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܫܪܟܐ…܀ ܘܣܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝ̣ܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐܝ̣ܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܳ݀ܡܪܺܝܢ:

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܰܣܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܶܝܠ: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩ̣ܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰ݁ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܗܰܒ݂ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂

ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂ ܐܳܘ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ. ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܗܘܳܐ ܒ݂ܬ݂ܺܒ݂ܶܝܠ. ܓ݁ܰܙܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܪܕ݁ܶܐ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܕ݂ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܗܺܝܢ. ܘܰܛܪܽܘ̇ܕ݂ ܫܺܐܕ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܫܰܟ݁ܶܢ ܠܰܢ ܀

ܬ݁ܗܰܪܘ̱ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ. ܒ݁ܢܰܚܫܺܝ̣ܪܬ݂ܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܶܗܢܰܡ. ܟܰܕ݂ ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܦ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܰܪܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܬ݂ܠܺܝ̣ܛܳܐ. ܕ݁ܚܰܝܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܦ݂ܠ̣ܰܚ ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ̣ ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܝܒ݁ܰܪ ܐܽܘ̣ܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܡܢ: ܡܪܰܝܡܳܐ ܕ݂ܫܰܡܶܫ̣ܬ݁ܳܝܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܠܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܫܩ̣ܰܠܬ݁ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܺܝ̣ܪܶܗ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܝܰܩܰܪ ܘܢ̣ܰܘܪܶܒ݂. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܒ݁݀ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܝܬ݁ܺܝ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܣܰܒ݁ܪܳܗ̇ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܰܢ̣ܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܢ: ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ̣ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܩܳܡ̣ܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ. ܗܽܘ ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܰܢ̣ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ: ܕ݁ܢ̇ܶܙܟ݁ܶܐ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܀

ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܪܰܣ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰـܠܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂  ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܪܽܘ̇ܣ ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ܀

ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܢ̣ܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܰܢ: ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݁ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܉ ܟܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.   

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܥܰܡ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܥܰܡ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܽܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܥܰܡ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝܰܝ̈: ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܘܡܰܘܕ݁̈ܝܳܢܶܐ. ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܬ݂ܪ̈ܺܝ̣ܨܰܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱: ܥܰܡ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܣܶܠܺܝܳܘ̇ܣ. ܘܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܓ݂ܪܺܝܓ݂ܳܘܪܺܝܳܘ̇ܣ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂. ܘܫܰܡ̣ܶܫܘ̱ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ݂. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟ݁ܺܝ̣ܡ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܕ݂ܥ̣ܶܟ݂ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂݀ ܠܳܟ݂. ܘܢܶܣܒ݁ܰܬ݂݀ ܡܶܢܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܥܰܡ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܕ݂ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܳܟ݂. ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݁ ܠܶܗ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܝ݀ܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡ̣ܶܢܘ̱ ܒ݁ܳܟ݂. ܘܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ  ܫ݀ܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܘܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܐܥܡ̣ܕ݂ܳܟ݂. ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܡܦ݁ܺܝ̣ܣ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

 ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܠܡܰܠܟܽ݁ܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ݂ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܢ. ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪܩܰܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ܀

ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ: ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ. ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ ܠܳܟ ܒ݁ܡܰܫܟ݁ܰܢܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܘܰܒ݂ܣ̣ܶܡ ܪܺܝܚܶܗ ܠܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ̣ܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܒ݁ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂  ܡܳܪܝ̱. ܐܺܝ̣ܬ݂ܝܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ. ܕܬ݂ܰܚܬ݁ܺܝ̣ܬ݁ ܪܰܒ݁ܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓ݂ܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕ݂ܰܠܥܶܠ. ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܣܺܝܬ݁ ܟ݁ܺܐܒ݂̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܘ̣ܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕ݁ܓ݂ܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܟ݂܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܟ݁ܳܪܽܘ̇ܙܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂݀ܳܛܢܳܐ ܘܝ݀ܳܠܕ݁ܳܐ. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܰܩ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܛܽܘ̣ܪܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܢܰܝ. ܙܳܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܟ݁ܰܕ݂ ܛܥܺܝ̣ܢܰܬ݁ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܒ݁ܛܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܘܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܛܥܶܢ̣ܬ݂ܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܰܫܺܝ̣ܫ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ̈ܶܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ̣ ܛܥܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܣܶܠܩܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܗܺܝ ܘܝܰܘܣܶܦ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܫܪܰܘ ܒ݁ܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܽܘ̣ܢ ܒܰ݁ܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܝܫܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒ݁ܪܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܘܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܳܐܝܺܬ݂ ܝܺܠ̣ܶܕ݂ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݂ܡܰܢܗܰܪ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܫܰܝܢܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܰܝܰܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ. ܙܡܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܕ݂ܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂݀. ܘܥܰܝܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݂ܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݂ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܐ ܣܠ̣ܶܩ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܢܰܨܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܙܳܕ݂ܶܩ ܕ݁ܰܢ̇ܝܰܩܰܪ. ܠܓ݂ܰܪ̈ܡܶܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܩܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܰܢ. ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܢ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܢ̇ܶܒ݂ܠܰܥ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐ݀ܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܰܟ݂ܠܺܝ̣ܠܰܢ ܩܰܝ݀ܳܡ. ܘܰܢܛܺܝ̣ܪ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܰܢ. ܕ݁ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܡ̇ܰܘܪܶܒ݂ ܠܰܢ. ܒ݁ܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܰܪܚ̣ܶܡܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܕ݂ܰܒ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܣܰܝܦ݂ܳܐ ܚܰܫ̣ܢܰܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܒ݂ܰܝܰܐ ܐܽܘ̣ܠܨܳܢܰܝ̈ܢ. ܒ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܡܠܰܟ݂ ܠܰܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܚܙܰܘ. ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܩܰܘܶܐ. ܫܒ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ. ܐܳܦ݂ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗܶܒ݂ܠܳܐ. ܘܰܪܚ̣ܶܡܘ̱ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ̱. ܘܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܺܝܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܟ݀ܽܠܫܳܥ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܛܶܦ݂ܣܶ݀ܬ݂ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ̱. ܘܕ݂ܰܐܘܕ݁ܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݂ܰܒ݂ܗܶܬ݂ܰܝܢܝ̱. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒ݂ܪܝ̱ ܘܬ݂ܽܘ̣ܟ݂ܠܳܢܝ̱ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܀

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫ݀ܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܢܳܢܳܐ ܒ݂݀ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ. ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܒ݂ܺܝ̣ ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܟ݂ܦ݂ܪܶܬ݂ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ܦ݁ܽܘ̇ܪ ܒ݁ܺܝ̣ ܒ݂ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒ݂ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܳܐ ܩܰܛܺܝ̣ܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܠܺܝ̣ܨܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ. ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܺܐܙܰܠ ܒ݁ܳܗ̇. ܚܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܡܶܬ݂ܪܰܦ݁ܶܐ ܩܰܠܺܝ̣ܠ. ܫܒ݂ܺܝ̣ܠܳܐ ܠܬ݂ܰܘܫܳܐ ܢܳܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ̣ ܡ̇ܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀

ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ̣. ܡܰܒ݁ܽܘ̣ܥܳܐ ܕ݂ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ. ܘܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܬ݂ܒ݁݀ܶܬ݂ ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܠܰܩܢܽܘ̇ܡܝ̱. ܒ݁ܰܚܢܰܓ݂ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝܺܬ݂. ܥܰܠ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܚܰܝܰܝ̈ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪܘ̱. ܒ݁ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘ̣ܬ݂ܪܳܢ. ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝ̣ ܫܰܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܪܫܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ. ܒ݁ܪܽܘ̣ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܢܰܚܡܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܢܰܦ݁ܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܩܳܠܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܒ܏ܩ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܕ݁ܢܰܚ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܒ݂ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ: ܒܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܰܚ ܒ݁ܶܗ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܩ݀ܳܦ݂ܶܠ ܥܰܪܦ݁ܶܠ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁̈ܳܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢܫܶܠܝ̱. ܚܕ݂ܳܐ ܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܬ݂ܺܝ̣ܚ ܐܳܐܰܪ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܶܝܢ. ܓ݁ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܩ̣ܳܡ ܒ݁ܰܪܦ݂ܳܦ݂ ܥܰܝܢܳܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܽܘ̣ܩܳܢܰܝ̈ܟ݁ ܀

ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܡܡܰܠܶـܠ ܒ݁ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܘܗ̱ܝ: ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܚܙܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܚܶܙܘܳܐ ܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫ ܛܽܘ̣ܪܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݂ܰܕ݂  ܡܶܙܕ݁ܰܝܰܚ. ܚܙܳܐ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܫܰܪܝܳܐ ܒ݂ܣܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܠܳܐ ܒ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܝ݀ܳܩܶܕ݂. ܘܩܳܠܳܐ ܫܡܰܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܐ݀ܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕ݁ܰܫܪܺܝ̣ ܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟ݁ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ݁. ܕ݁ܗܳܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݂ܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝܺܬ݂. ܗܘܳܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ. ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ. ܗܘܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ. ܘܫܰܘ̈ܬ݁ܳܦ݂ܶܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܫܪܳܐ ܒ݂ܟ݂ܰܪܣܳܐ. ܘܰܥܡ̣ܰܪ ܒ݁ܳܗ̇ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܣܳܐ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠܘ̱. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘ̇ܚܶܗ. ܕ݁ܰܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܬ݁ܺܝ̣. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܘܦ݂ܰܪܩ̣ܶܗ ܠܓ݂ܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܥܒ݁ܳܕ݂ܳܐ ܕ݂ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܨܶܐܕ݂ܶܝܗ̇. ܘܰܡܥܰܛܰܦ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܺܝ̣ܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܫܠܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܣܟ݁ܺܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܫ݀ܳܪܶܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܢ̣ܣܰܒ݁ܰܥ ܟ݁ܰܦ݂ܢܽܘ̣ܬ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܥܰܩܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܳܨ ܥܽܘ̣ܠܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܥܽܘ̣ܠܳܐ. ܚܰܕ̱݂ܬ݂ܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܩܳܐ. ܘܫܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݂ܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܰܫܠܳܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܟ݂ ܡܫܰܝܶܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݁ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱.  ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܺܝ̣ܪܬ݁ܳܐ ܡܫܰܟ݂ܠܰܠܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܐܪܕ݁ܺܟ݂ـܠܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܝ̱. ܛܥܶܢܬܺ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܰܝ̈ܟ݁ܝ̱. ܘܺܝܠܶܕ݂ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܘܩܰܘܺܝܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܡܰܚܪܰܡ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡ̇ܰܫܰܪ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝ̣ܪ ܒ݁ܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܽܘ̣ܪܳܝ. ܘܰܒ݂ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܚܪܶܡ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܒ݂݀ܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂. ܠܳܐ  ܡ̇ܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܗܰܠ̣ܶܟ݂ܘ̱ ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܢ݀ܳܨܚܺܝܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܝܗ̇ ܠܣܰܘ̈ܦ݁ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬ݂ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ. ܕ݁ܶܐܚ̣ܰܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܦ݁ܰܠܚܽܘ̣ܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܬ݂ܢܰܐܘܽܗ̇. ܕ݁ܒ݂ܰܝܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܬ݂ܰܟ݂ܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ̱ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܢܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܙܪܰܥܘ̱ ܒ݁ܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܗܺܝ ܡܩ̇ܰܘܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܚܙܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ̱ ܠܰܐܝܕ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܠܺܝ̣ܨܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܢ̣ܶܩܢܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̱݂̈ܬ݂ܶܐ. ܢܚܶܬ݂ܘ̱ ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܙܟ݂ܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܣܠܶܩܘ̱ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳ݀ܡܪܺܝ̣ܢ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܶܘܝܳܐ ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܠܰܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܀

ܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܠܶܗ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ. ܘܰܩܛܰܠܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܩܛܠܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕܰ݁ܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂. ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܬ݁ܠܶܐ ܘܡܶܬ݂ܢܰܓ݁ܰܕ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܫܰܪܺܝ̣ ܡ̇ܰܝܠܶـܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܐ݀ܳܡܰܪ. ܕ݁ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ݀ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܰܬ݂ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܰܪܕ݁ܺܟ݂ـܠܳܐ ܕ݂ܫܰܟ݂ܠܶـܠ ܒ݁ܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܰܡܛܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܟ݂ܝ̱ ܣܰܘ̈ܟ݁ܰܘܗ̱ܝ. ܘܥܶܡܪܰܬ݂݀ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ. ܨܳܝܒ݁ܺܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܗ. ܕ݁ܢ̣ܶܣܒ݁ܽܘ̣ܢ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܪܩܳܘ̇ܣ. ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܚ݀ܳܕ݂ܶܐ ܡܳܪܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܟ݂. ܕ݁ܚ݀ܳܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܐܬ݂ܠܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܩ݀ܳܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܬ݁ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܝܺܪܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܟ݂݀ܳـܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܟ݁ܠܺܝ ܘܰܐܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟ݂ܰܗܺܝ̣ܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܒ݂ܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܒ݁ܢܺܝ̣ܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܚܽܘ̣ܣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܡܰܬ݁ܰܝ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܦ݂ܩ̣ܰܕ݂ ܠܶܗ ܠܢܽܘ̣ܢܳܐ ܥܰܫܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܦ݁ܰܠ̣ܛܶܗ. ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠܳ̈ـ̈ܬ݂ܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܰܚܢܰܢ ܐܰܪܓ݁ܶܙܢܳܟ݂. ܐܺܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢ̣ܪܰܥܽܘ̇ܢܳܟ݂. ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂ ܀

ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܦ݁ܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܽܘ̣ܡܰܝ̈ ܠܰܩܢܽܘ̇ܡܝ̱. ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܝܢܳܐ ܠܺܝ̣ ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ݀ܶܗܘܶܐ ܥܰܪܛܶܠ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܕ݁ܫܶܪܥܶ݀ܬ݂ ܢܶܦ݂ܠܶܬ݂ ܒ݁ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܕ݁ܶܐ݀ܩܽܘ̣ܡ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܒ݂ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ̱ ܚ݀ܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܠܬ݂ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶ݀ܫܠܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܐ݀ܶܒ݂ܛܰܠ ܡܶܢ ܗܽܘ̣ܠܳܠܰܝ̈ܟ݁. ܠܳܐ ܬ݂ܕ݂ܘ̣ܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܟ݁ܺܐܢܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕ݁ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܚܰܝܳܒ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܬ݁ܳܒ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢܝ̱ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܺܝ ܕ݂ܺܐܪܰܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܣܩܶ݀ܬ݂ ܠܺܝ̣ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܰܬ݁ܩܶ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܐܦ݁ܺܝ̣ܣܳܟ݂. ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ̣ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܢܝ݀ܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱. ܘܒ݂ܓ݂ܽܘ̣ܕ݁̈ܶܐ ܘܣܶܕ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁. ܛܰܟ݁ܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܘܡܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܬ݂ܒ݁ܰܬ݁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܘܦ݂ܳܪܫܰܬ݁ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫ̈ܶܐ. ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢ̣ܶܚܙܽܘ̇ܢ ܒܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܡܗ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ ܢ̣ܶܒ݂ܥܽܘ̇ܢ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܗ̇ ܕ݁ܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ܀

ܘܰܡܨܰܒ݁ܰܬ݂ ܠܒ݂ܽܘ̣ܫܳܗ̇ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܬ݂ܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܀

ܘܢ̣ܰܘܒ݁ܠܽܘ̣ܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܒ݂ܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢ̣ܺܐܙ̈ܳܠ̱ܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܘܢ̣ܶܥ̈ܠܳܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܚܠܳܦ݂ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܟ݁ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܟ݁ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܥܠܰܝܟ݁ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܬ݂ܟ݂ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܘܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ. ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܳܐ. ܛܥܺܝ̣ܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܠܳـ̈ܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥ݀ܳܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܶܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣ̣ܰܒ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܘܰܐܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܫܽܘ̇ܫܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܬ݂ܰܚܬ݁ܺܝ. ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܝܳܠܶܕ݁ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܳܝ̈ܢ ܀

ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܦ݂ܽܘ̣ܡܝ̱: ܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ. ܗܘܳܬ݂݀ ܠܳܟ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ̇ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚܬ݁ ܡܶܢܳܗ̇ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚ݀ܳܐܶܫ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܐܰܓ݂ܥܶܠܬ݁ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚܳܟ݂. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܝ݀ܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܕ݁ܬ݂ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥܦ݁ܶܢܳܝ̈ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܪܬ݁. ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܦ݂ܫܳܗ̇ ܘܰܒ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܗ̇. ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܒܛܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܳܐ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܘܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̤ܢܳܫܳܝܳܐ. ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܡܢ: ܣܰܒ݂ ܟ݁ܶܢܳܪܳܟ݂. ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܰܪ ܡܳܪܳܟ݂. ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢ ܕ݁݀ܳܢܰܚ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂݀ܳܛܢܳܐ ܘܝܳ݀ܠܕ݁ܳܐ. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘ̣ܐܝܺܠ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ̣ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܠܶܟ݂ܝ̱ ܨ݀ܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܺܬ݂: ܗܳܝ ܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܳܢܳܐܝܺܬ݂. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܟ݂ܬ݂ܺܝ̣̈ܒ݂ܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܨܳܪܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܺܬ݂: ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐܝܺܬ݂. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܐܰܬ݂ܠܺܝ̣ܛܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܨܰܚ ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܝܺܬ݂ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܘ̱ ܒ݁ܰܣܺܝ̣ܡܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܰܛܡܺܝ̣ܪ ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܪܰܗܒ݁ܽܘ̇ܢܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܗܽܘ̣ ܥ݀ܳܩܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܫܽܘ̣ܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܬ݁ܰܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܫܳܡܥܺܝ̣ܢ ܩܳܠܶܗ ܘܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܩܰܠܺܝ̣ܠܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐܝܺܬ݂: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܬ݂ܠܺܝ̣ܛܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܡܩܺܝ̣ܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܦ݂ܳܩܽܘ̇ܕ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܦ݂ܠܺܝ̣ܓ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܐܰܫܦ݁ܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܓ݁ܰܘܳܢܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܙܳܕ݂ܶܩ ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ

ܙܳܕ݂ܶܩ ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܫܘܳܬ݂݀ ܕ݁ܬ݂ܶܛܥܰܢ. ܠܗܳܝ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܰܚܙܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܢܰܝ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂݀ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܶܝܗ̇ ܕ݁ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܠܒ݂ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܟ݂ܶܢܦ݂ܶܝ̈ܗ̇. ܛܽܘ̣ܒ݂ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܚܙܳܬ݂݀. ܦ݁ܰܪܨܽܘ̇ܦ݁ܶܗ ܘܡܰܠܠܰܬ݂݀ ܥܰܡܶܗ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܬ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܘܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ. ܡܰܢ ܢܰܨܒ݁ܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ̣ ܝܰܠܕ݁ܶܗ. ܠܰܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒ݁ܶܗ ܠܰܐܝ̣ܠܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ. ܒ݁ܛܶܢ̣ܬ݂ܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕܗܽܘ̣ ܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܘܰܥܡ̣ܰܪ ܒ݁ܳܗ̇. ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳ݀ܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܗܺܝ̣ܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ. ܘܰܐܚܕ݁ܰܢܝ̱ ܬ݁ܶܗܪܳܐ. ܘܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܣ݀ܳܦ݂ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶ݀ܒ݂ܨܶܐ ܝܰܠܕ݁ܶܟ݂ܝ̱. ܐܶ݀ܩܪܶܝܟ݂ܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܰܝܟ݁ܝ̱ ܩܰܝܳܡܺܝ̣ܢ. ܐܶ݀ܩܪܶܝܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܟ݂ܝ̱. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܶܩܪܶܝܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܗܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܡܢ: ܕ݀݁ܳܡܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܡܰܫܟ݁ܰܢܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܘܩܰܪܡܳܗ̇ ܒ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ. ܘܰܐܚܕ݁ܰܪ ܠܳܗ̇ ܟ݁ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܡܰܪ̈ܓܳ݁ܢܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܪܫ̣ܰܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݂ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝ̣ܢܰܝ. ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܡܰܪܝܰܡ. ܫ̣ܪܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܕܗܽܘ̣ ܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܘܰܥܡ̣ܰܪ ܒ݁ܳܗ̇. ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳ݀ܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܐܺ݀ܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕ݁ܠܰܐܝܕ݁ܳܐ ܡܫܽܘ̣ܚܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂݀ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܬ݁ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ. ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܝ ܐܰܪܟ݁ܶܢ̣ܬ݂ܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܨܶܐܕ݂ܶܝܗ̇: ܐܰܘ ܗܺܝ ܫܶܦ݂ܪܰܬ݂݀ ܕ݁ܶܬ݂ܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܓ݂ܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܰܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗܺܝ ܩܰܒ݁ܶܠ̣ܬ݂ܶܗ. ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܒ݂ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇ ܚ̣ܳܪ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇: ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܩ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܥܡܰܪ ܗܽܘ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܡܰܢ ܠܰܡ ܐ݀ܶܥܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܢܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ: ܕ݁ܚ̣ܳܪ ܘܰܚ̣ܙܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܝܺܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂: ܘܓ݂ܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝ̣ܡ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ: ܕ݁ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂:  ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܩ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܥܡܰܪ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ  ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

 

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܒܥܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݁ܺܝܘܗ̱ܝ. ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܡܨܰܒ݁ܰܬ݁ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱.  ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܡܫܰܟ݂ܠܰܠܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܐܪܕ݁ܺܟ݂ـܠܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܝ̱. ܛܥܶܢܬܺ݁ܝܘܗ̱ܝ̱ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܰܝ̈ܟ݁ܝ̱. ܘܺܝܠܶܕ݂ܬ݁ܺܝܘܗ̱ܝ̱ ܘܩܰܘܺܝܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܪܺܝܟ݂  ܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܡܰܚܪܰܡ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܰܫܰܪ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܟ݂ܦ݂ܺܝܪ ܒ݁ܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܘܰܒ݂ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܣܓ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܚܪܶܡ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܫ̄ܘ. ܐܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ̱. ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂. ܠܳܐ  ܡܰܕܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܛܽܘܒ݂ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܕ݁ܗܰܠܶܟ݂ܘ̱ ܒ݁ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕ݁ܽܘܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܝܗ̇ ܠܣܰܘ̈ܦ݁ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱. ܘܒ݂ܓ݂ܽܘܕ݁̈ܶܐ ܘܣܶܕ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁. ܛܰܟ݁ܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓ݂ܽܘܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܘܡܳܐ ܕ݂ܝܳܬ݂ܒ݁ܰܬ݁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂. ܘܦ݂ܳܪܫܰܬ݁ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫ̈ܶܐ. ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܒ݂ܽܘܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ̱ ܘܰܒ݂ܥܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܀

ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒܼܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂. ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁ ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܫܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܩ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܥܡܰܪ ܗܽܘ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܡܰܢ ܠܰܡ ܐ݀ܶܥܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܢܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ: ܕ݁ܚ̣ܳܪ ܘܰܚ̣ܙܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܝܺܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳ݀ܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂: ܘܓ݂ܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝ̣ܡ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂:  ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ̣ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܡܰܟ݁ܺܝ̣̈ܟ݂ܶܐ ܦ݂ܫܺܝ̣ܩ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܥܡܰܪ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ  ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܫܩܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ. ܘܰܐܠܒ݁ܶܫ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܟ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܀

ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܠܳܒ݂̈ܫܳܢ ܫܽܘ̣ܫܰܢ̈ܶܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ. ܠܒ݂ܽܘ̣ܫܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܙܩܺܝ̣ܪ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܠܒ݂ܽܘ̣ܫܳܐ ܕ݂ܙܶܩܪܰܬ݂݀ ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܀

ܫܘܒ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ ܣ݀ܳܓ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕ݁ܰܩ̣ܪܳܐ ܠܺܝ̣ ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ ܘܚܳܒ݂ܶ݀ܬ݂ ܡܶܢܶܗ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܩܪܶܐ ܠܺܝ̣ ܘܰܠܝܰܠܕ݁̈ܰܝ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܺܝ̣ܡܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܰܐܠܗܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܡܢ: ܩܰܪܶܒ݂ ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܘܒ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܘܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܓ݂ܰܒ݂ܠ̣ܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ. ܠܳܐ ܬ݂ܶܕ݂ܟ݂ܰܪ ܠܶܗ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ܏ܩ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ

ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܪܰܥܡܳܐ ܥܰܙܺܝ̣ܙܳܐ. ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܫܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܒ݁ܳܠܰܥܬ݂ܳܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕ݂ܪܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ. ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ. ܠܓ݂ܶܢܣܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ. ܠܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݂݀ܳܠܶܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ. ܒ݁ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܳܘ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܕ݁ܺܝܢܽܘ̣ܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܥܽܘ̇ܠ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇̈̈̈ ܗ̱ܘܳܬ݂݀ܶܟ݂ܝ̱. ܥܠܰܝܟ݁ܝ̱ ܗ̱ܘܽܢ. ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܟ݀݁ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ. ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܢܩܺܝܢ. ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܬ݂ܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܢܳܢܝ̱. ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܨܰܒ݁ܰܬ݂. ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝ. ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܚܰܘܒ݁̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝ̈ܶܐ ܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܢܳܢܝ̱. ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܡܶܣܟ݁ܺܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܳܪܶܐ ܠܺܝ̣ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ̣. ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܳܐ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܘܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܳ݀ܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ. ܠܚܰܕ݂ ܐܺܝ̣ܬ݂ܝܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܩ̈ܳܠܶܐ ܕ݂ܰܡܠܶܝܢ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝ݀ܬ݂܆ ܒ݁ܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܶ݀ܬ݂: ܒ݁ܩ̈ܳܠܶܐ ܕ݂ܰܡܠܶܝܢ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܓ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܠܳܐ ܬ݂ܶܫܕ݁ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܬ݁ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܘܳܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܘܰܐܪܡܺܝ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܟ݂ܫܶܦܬ݂ܝ̱: ܒ݁ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕ݂ܰܩܢܽܘ̇ܡܝ̱ ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܘܥܰܠ ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܠܳܐ ܡܟ݂ܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܶܡܪܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܡ̇ܰܟ݁ܶܣ ܥܰܠ ܣܰܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܣܽܘ̣ܪ̈ܚܳܢܰܝ ܐܰܘܕ݁ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡ̇ܰܐܣܶܐ ܠܺܝ. ܐܳܣܝܳܐ ܕ݂ܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘ̣ ܡܶܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܫܘܒ: ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܫܠܶܡܰܝܢܝ̱ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܒ݂ܰܡܨܺܝ̣ܕ݁ܬ݁ܶܗ ܐܶܬ݂ܥܰܪܩܰܠ. ܘܢ̣ܰܗܠܽܘ̣ܢ ܒ݁ܺܝ̣ ܐܳܦ݂ ܝܳܕ݂̈ܽܘ̇ܥܰܝ. ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܠܺܝ̣ ܒ݂ܶܙܚܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܢܶܩܫܶܬ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܕ݂ܰܡܠܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܬ݁ܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܺܐܝܳܠܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܘܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܢ̣ܩܰܕ݁ܡܽܘ̣ܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܕ݁ܕ݂ܠܳܐ ܣܳܟ݂ܳܐ ܟ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܳܢ ܠܰܢ ܟ݀݁ܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂ ܬ݁ܰܟ݁ܣܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܙܰܡܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܚܶܡܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܪܕ݁ܶܐ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܦ݁ܳܠܳܛܺܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ. ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܡܕ݂ܺܝ̣ܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂ܶܗ ܘܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁݀ܳܢܰܚ. ܒ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݂ܥܛܺܝ̣ܦ݂ ܓ݁ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ. ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂݀ ܘܫܰܪܝܰܬ݂݀ ܕ݁ܬ݂ܺܐܡܰܪ ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐܝܺܬ݂. ܕ݁ܶܐܢ ܦ݁ܽܘ̣ܫܳܩܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܰܛܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ. ܥܛܶܠ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܶܐ݀ܗܰܝܡܶܢ. ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟ݂ܺܝ̣ܡ ܠܺܝ̣ ܘܰܒ݂ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܬ݁ܡ̣ܰܗ ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܒ݁ܡܰܠܝܰܬ݂ ܟ݀݁ܽܠ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܪܺܝ̣ ܡܡܰܠܶܠ ܬ݁ܡܺܝ̣̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܘܡܦ݂ܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܰܓ݂ܢܺܝ̣̈ܙܳܬ݂ܳܐ. ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܣܽܘ̇ܦ݂ ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܀

ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ  ܘܰܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓ݂ܢܺܝ̣̈ܙܶܐ ܕ݂ܰܠܥܶܠ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܠܽܘ̣ܢ ܠܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܢ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܶܐܡܪܰܬ݂݀. ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܫܰܟ݁ܶܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݂ܙܰܝܰܚ ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܀

ܕܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܕ݂ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܐܰܪ̈ܕ݁ܺܟ݂ܠܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݀݁ܽܠ ܐܽܘ̣ܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܢܦ݂ܰܩ̈ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܙܰܡ̣ܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܝܟ݁ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܚܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܣܢ̣ܰܘ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܕ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܘ̱ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܣܳܗܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܬ݂ܪܺܝ̣ܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒ݁ܠܽܘ̇ܟ݁ܳܝܬ݁ܳܐ ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ̱ ܠܰܒ݁ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪܘ̱. ܕ݁ܬ݂ܰܘ ܕ݁ܰܢ̇ܡܽܘ̣ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܡܺܝ̣ܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܣܳܗܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܝܳܣܳܐ. ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬ݁ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܣܺܝ̣ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ̣ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܝܳܣܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫ݀ܳܘܶܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܬ݁ܺܝ̣ܬ݁ ܨܶܝܕ݂ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܦ݂ܪܩܺܝܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘ̇ܨ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܳܣܝܳܐ ܕ݂ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘ̣ ܡܶܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܙܳܥܘ̱ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܰܪ ܡܰܬ݁ܰܝ. ܘܒ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܘ̣ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܘܰܣܘ̱ ܒ݁ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܘܰܒ݂ܚܶܢܓ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܓ݁ܙܳܪ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݂ܰܐܟ݂ܪܳܙ ܝܰܘܢܳܢ. ܗܦ݂ܽܘ̣ܟ݂ܝܳܐ ܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕ݂ܰܐܦ݂ܢܺܝ̣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܢ̇ܩܰܪܶܒ݂ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܬ݁ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ ܒ݂ܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܢ̇ܦ݁ܺܝ̣ܣܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܠܬ݂ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܘܥܳܢܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܢܳܩܶܫ ܒ݁ܶܗ. ܘܠܳܐ ܟ݂݀ܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܝ̈ܟ݁. ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܶܐ ܓ݂ܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܓܽ݁ܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܚܡܺܝ̣ܫܳܝܳܐ

ܒ܏ܩ: ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܰܝܢܰܢ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܺܬ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ ܒ݁ܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܶܐܦ݂ܪܥܳܟ ܢܶܕ݂ܪ̈ܰܝ ܗ̄: ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ. ܢ̇ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܝܽܘ̣ܪܬ݁ܳܢܳܐ ܠܕ݂̈ܳܚܠܰܝ ܫܡܳܟ݂ ܗ̄: ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܒ݂ܪܰܡܫܳܐ ܠܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܺܝ̣ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܒ݁ܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕ݂ܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܕ݁ܥܰܡ ܩܰܕ݂̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܫ̇ܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܩܪܳܟ݂ ܘܰܥܢ̣ܰܝܬܳ݁ܝܗ̱ܝ ܀

ܡܢ: ܠܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܩܳܪܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܒ݂ܟ݂ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܩܺܝܢ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܗܘܺܝ ܢܳܛܽܘ̇ܪܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂. ܘܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܠܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܗܘܳܬ݂݀ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܒ݁ܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒ݂ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̇ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܐܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܪܰܚܺܝ̣ܩ ܡܶܢܰܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܠܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܐ ܢ̣ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܥܰܠ ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܶܝܗ̇ ܛܥܶܢ̣ܬ݂ܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܚܰܠܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܝܢܶܩ̣ܬ݂ܶܗ ܠܰܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܒ݁ܥܰܙܪܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܟ݂ܪܰܟ݂ܬ݂ܶܗ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܝܳܐ ܣܳܡ̣ܬ݂ܶܗ. ܠܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܶܕ݂ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܒ݂ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܡܰܢܥܰܬ݂݀ ܘܰܡܛܳܬ݂݀ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܗܒ݁ܰܬ݂݀ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܫܪܺܝ̣ܬܟ݂ܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܬ݁ܰܓ݁ܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̣̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ̱ ܓ݁ܰܙܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̣̈ܩܶܐ. ܘܛܰܪܘ̱ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܫܪܶܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܰܠܡܺܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܪܚܶܡ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ. ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܘ̱. ܘܒ݂ܰܣܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀

ܩܽܘ̣ܡܘ̱ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܘܣܰܬ݁ܰܪܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܠܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܓ݁̈ܰܠ̱ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ ܕ݂ܰܟ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܣܰܬ݁ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘ̇ܚ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܒ݂ܟ݂ܶܐܘܶܠܳܐ. ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܠܝ̱̈ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܛܰܘܦ݂ܳܢܳܐ ܀

ܩܥܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܡ݀ܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܙܳܚ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ. ܘܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܰܚܙܳܬ݂݀ ܠܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܗ̇ ܛܰܠܳܐ ܪܶܣܡܰܬ݂݀ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܪܓ݁ܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡܳܐ. ܕ݁݀ܳܡܶܐ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܟ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ. ܘܰܐܝܟ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܒ݂ܶܣܡ̈ܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘ̇ܡܶܐ. ܦ݁ܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܟ݁ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ܀

ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܘܥܰܠ ܓ݁ܰܠ̱ܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ݁ܳܫܶ݀ܬ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܠܦ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ. ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܰܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܓ݁ܰܪ̈ܡܶܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܕ݂ܪܳܚܶܡ ܠܰܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܫܰܦ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ ܠܶܒ݁ܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܘܰܐܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܚܽܘ̣ܫܳܒ݂̈ܶܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܘܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܫܳ݀ܦ݂ܪܺܝܢ ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܐܫܪܺܝ̣ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒ݁ܥܶܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܗܽܘ̣ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܫܰܓ݂ܫ̣ܽܘ̣ܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݂ܰܩܪ̈ܳܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܚܳܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܬ݂ܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܕ݂ܳܪܰܢ ܕ݁ܰܚܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܬ݁ܶܐܚܽܘ̇ܕ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒ݁ܰܬ݂ܪܰܥ ܡܰܢ ܢ̇ܺܐܙܰܠ ܢ̇ܶܩܽܘ̇ܫ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܘܚ̣ܰܪ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܢ̇ܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܠܰܢ. ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܶܗ ܘܳܐ݀ܚܶܕ݂ ܬ݁ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܽ݀ܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܡ̇ܰܘܚܰܪ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܢܳܩܶܫ ܒ݁ܶܗ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܠܶܗ ܕ݁ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܶܙܕ݁ܰܝܰܚ. ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ. ܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕ݂ܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬ݂ܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܩܒ: ܐ ـ ܗ)

ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܝ̱ ܗ̄ ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܝ̱ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܀

ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ ܡܶܢܝ̱ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܽܐܘ̣ܠܨܳܢܝ̱ ܗ̄ ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܟ݁ܶܢ ܠܺܝ̣ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܶܐ݀ܩܪܶܝܟ݂ ܘܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܡܰܪܘ̱ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܢܳܢܳܐ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܗ̄ ܘܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ̱ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܩܕ݂̈ܶܐ ܀

ܚܡܳܐ ܠܶܒ݁ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܘܺܝܒ݂ܶܫ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܛܥܺܝ݀ܬ݂ ܡܶܐܟ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܶܗ ܕ݁ܠܰܚܡܝ̱܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܶ݁ܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܠܺܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܠܳܟ݂ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܚܰܕ݂ܪܽܘ̣ܢܝ̱ ܡܳܡ̈ܽܘ̇ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܗܽܘ̇ܡܳܐ. ܘܰܩܒ݂ܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܢܳܐ ܣܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܕ݂ܶܝܢ ܓ݁ܥܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܰܚܢܰܓ݂ܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܦ݀ܳ݁ܪܶܩ ܒ݁ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܶܪܩܰܬ݂݀ ܘܫܰܘܙܶܒ݂ܬ݂ܰܢܝ̱ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ  ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܳܐ ܛܳܒ݂ ܘܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ: ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ. ܫܰܡܠܳܐ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܫܳܥ ܦ݁ܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܬ݁ܪܳܢܰܢ. ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܰܢ ܘܢ̣ܰܢܗܰܪ ܐܰܦ݁ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒ݁ܰܢ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܪܰܡܫܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܠܰܢ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܰܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀. ܘܚܰܝܠܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܘܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀ ܣ݀ܳܡܰܬ݂݀. ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ: ܩܪܳܟ݂ ܐܺܝܽܘܒ݂ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܕ݂ܳܢܺܝܶܐܠ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ. ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܪܰܐܘܽܟ݂ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘ̇ܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܦ݂ܰܨܺܝܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܡܢ: ܗܳܐ ܨܳܝܬ݁ܺܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܩܳܠ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܳܐ݀ܡܪܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡ ܩܳܠܳܐ. ܕ݁ܰܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܘܡ̇ܰܣܩܺܝܢ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝ̱ ܘܰܥܠܰܝ ܚܽܘ̣ܣ ܘܺܐܚܶܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܐ݀ܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ. ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܗܰܒ݂ܠܺܝ̣ ܕ݂ܶܐ݀ܥܒ݁ܰܪ: ܘܠܳܐ ܢ̣ܟ݂ܽܘ̣ܡ ܥܠܰܝ ܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕ݂ܫܰܠܶܗܒ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݂ܣܰܬ݁ܪܰܢܝ̱ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ: ܘܬ݂ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܣ ܟ݁ܶܢܦ݂ܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܓ݁ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬ݂ܶܬ݂ܠܰܘܶܐ ܠܺܝ: ܘܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܰܗܘܳܢ̈ܶܐ ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܒ݂ܥܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܰܣܝܰܬ݂݀ ܠܳܗ̇ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܫܳܐܶܠ ܠܳܐ ܝ݀ܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܠܺܝ̣ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܰܘܠܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝ: ܐ݀ܶܚܙܶܝܟ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܠܰܪܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܕ݁ܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܘܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܽܘ̣ܡܝ̱ ܥܰܡ ܕ݁ܳܢܺܝܶܐܝܠ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܬ݁ܰܫܢܺܝ̣ܩܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱: ܘܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܐܳܘ ܛܽܘ̣ܒ݂̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝܢܰܢ ܬ݁ܰܘ ܠܺܐܝ݀ܳܠܰܢ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕ݂ܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ: ܐܰܦ݁ܶܩܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘ̣ܬ݂ܪܳܐ ܘܦ݂ܰܪܢܶܣܘ̱ ܠܰܣܢܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܒ݁ܽܘ̣ܝܳܐܳܐ: ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܗܳܐ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ. ܪܶܡܙܳܐ ܕ݂ܨܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܟ݁ܰܪ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܥܺܝ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܗܽܘ̣ ܩܳܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܐܳܘ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚ̈ܶܐ ܫܦ݂ܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܡܰܝ̈ܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܠܐܺܝܽܘ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢ̣ܗܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܀

ܠܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂ ܬ݁ܰܟ݁ܣܰܢ. ܙܰܡ̣ܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܚܶܡܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܪܕ݁ܶܐ ܠܰܢ. ܩܥ̣ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ. ܕ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂̈ܰܠܝ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܣ̣ܳܡ ܒ݁ܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܚ݀ܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒ݁ܰܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܬ݁ܛܰܠܰܩ ܠܶܗ. ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܗ. ܡܙܰܓ݂ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܰܢ. ܕܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ܺܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܀

ܫܘܒ: ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܰܨܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܗܰܝܟ݁ܰܠ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܢ̣ܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܫ݀ܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܀

ܡܢ: ܢ̣ܚܰܘܰܪ ܟ݀݁ܽܠܢܳܫ ܠܰܠܒ݂ܽܘ̣ܫܶܗ. ܒ݁ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܗܳܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂݀ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ. ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܣܳܗܶܕ݂. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܢܶܗ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܰܢ ܀

ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀

ܡܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܚܰܫܳܐ ܟ݂ܰܢܶܫ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܪܡܳܐ ܦ݂ܓ݂ܽܘ̇ܕ݁ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܫܳܒ݂ܰܝ̈ܟ݁: ܘܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܨܶܝܕ݂ ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܀

ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܩ݀ܳܐܷܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂: ܘܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܦ݀݁ܳܗܶܐ ܒ݂ܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܟ݂ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ: ܘܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܀

ܚܠܳܦ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܦ݂ܽܘ̣ܡܳܟ݂: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܟ݂: ܕ݁ܰܡܪܰܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ: ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܡܫܰܒ݁ܚ̈ܳܢܶܐ. ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܚ̣ܶܒ݂ܬ݁ ܠܰܟ݂ܝܳܢܰܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ ܀

ܫܳܡܽܘ̇ܥܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܦ݂ܰܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܐ ܀

ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ: ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܀

                        

ܠܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝ ܚܰܘܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܡܝܰܒ݁ܠܳܐ ܠܶܗ ܨܶܝܕ݂ ܒ݁ܰܪ ܡܶܠܟ݁ܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܠܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܠܶܗ ܠܟ݂݀ܳܗܢܳܐ ܛܪܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܢ̣ܩܰܪܶܒ݂ ܀

ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓ݂ܠܳܐ ܕ݂ܪܶܗܛܰܬ݂݀ ܨܶܝܕ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ: ܕ݁ܰܬ݂ܕ݂ܽܘ̣ܫ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܩܶܛܦ݁ܰܬ݂݀ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܒ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ: ܠܰܡܪܰܚܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܗܽܘ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܠܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܦ݁ܰܪܩ̣ܶܗ ܒ݁ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬ݁ܶܗ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܚ̣ܰܢܶܗ ܘܦ݂ܰܢ̣ܝܶܗ ܠܓ݂ܰܘ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܩ̣ܰܪ ܟ݁ܽܘ̣ܒ݁ܶܝ̈ܗ̇ ܀

ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܢܺܝ̣ ܐܳܕ݂ܳܡ ܛܪܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ̄: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܫܪܟܐ.. ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬ݁ܝ̱ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܢܝܰܬ݁ܝ̱ ܒ݁ܰܪ̈ܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܝܽܘ̣ܬ݂ܪܳܢ. ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܝ̱ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܩܽܘ̣ܡܝ̱ ܫܰܒ݁ܰܚܝ̱. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܕ݁ܳܘܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܐܰܥܺܝ̣ܪܝ̱ ܝ݀ܳܬ݂ܶܟܝ̱ ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘ̣ܡܝ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܝܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ. ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܗܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܢܳܫ ܢ̣ܶܗܦ݁ܽܘ̇ܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢ̣ܶܚܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡ̣ܰܪ ܢ̣ܣܽܘ̣ܦ݂ܽܘ̣ܢ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܚܛܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂ ܬ݁ܰܟ݁ܣܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܰܢ̇ܣܰܝܒ݁ܰܪ. ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݂ܚܶܡܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܪܕ݁ܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕ݁ܰܢ̇ܩܽܘ̣ܡ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܢܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܩܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇ ܙܶܠܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܟ݁ܝ̱. ܘܥܰܛܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟ݀݁ܽܠܳܗ̇ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܶܟܝ̱. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܚ̣ܳܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܙܳܥܰܬ݂݀. ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕ݂ܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܪ̈ܥܶܠ̣ܝ̱ ܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܬ݂ܺܒ݂ܶܝܠ. ܥܰܠ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝ̣ ܪܽܘ̣ܫܥܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂. ܒ݁ܰܚܢܰܓ݂ܬ݂ܳܐ ܩ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܩܰܒ݁ܶܠܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ: ܝܰܠܽܘ̣ܕ݂̈ܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝ ܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕ݁ܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡ݀ܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܗܰܘ ܥܶܒ݂ܪܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܢ̣ܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܽܘ̣ܢ. ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱. ܘܰܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܟ݁ܬ݂ܽܘ̇ܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܣܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܢܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ ܟ݂ܶܢ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܨܺܝ̣ܪܺܝܢ ܒ݁ܳܐܪܽܘ̇ܢܳܐ. ܕܨܳܪܰܬ݂݀ ܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܨܰܠܡܶܟ݂ܝ̱ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܘܣܳܡܰܬ݂݀ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ. ܒ݁ܗܳܝ ܩܽܘ̇ܩܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ: ܐܰܡܬ݁ܠܽܘ̣ܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܗܘ̣ܳܐ ܡܶܠܚܳܐ. ܘܡ̣ܰܕ݁ܶܟ݂ ܠܦ݂ܰܟ݁ܺܝ̣̈ܗܶܐ. ܘܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܟܰܕ݂ ܙܳܚܰܬ݂݀ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܬ݂ܶܚܽܘ̇ܬ݂ ܬ݁ܶܠܒ݁ܰܫ. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܛܳܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ: ܘܛܰܥܢ̣ܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݂ܡܳܪܶܗ. ܘܒ݂ܶܐܕ݂ܢܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱: ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁݀ܳܢܰܚ. ܗܰܘ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܗܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܣܽܘ̇ܦ݂ ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ  ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܬܳܢܝ̱. ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ̱ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ: ܘܒ݂ܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂݀. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܛܢܰܬ݂݀ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܟ݂ܡܰܬ݂݀. ܘܦ݂ܰܢܺܝ ܥܺܝ̣ܪܳܐ: ܕ݁ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢ̣ܰܓ݁ܶܢ ܘܢ̣ܶܫܪܶܐ ܒ݂ܶܟܝ̱ ܗ̄ ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܦ݁ܳܪܶܩ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢ ܐ݀ܶܩܪܶܝܟ݂ ܒ݁ܶܪܝ̱ ܠܳܐ ܝ݀ܳܕ݂ܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐ݀ܶܩܪܶܝܟ݂ ܥܽܘ̣ܠܳܐ: ܩܰܫܺܝ̣ܫ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ̈ܶܐ. ܐ݀ܶܩܪܶܝܟ݂ ܣܳܒ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ ܝܰܠܽܘ̣ܕ݂ܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܨܶܡܚܳܐ ܕ݂ܰܨܡ̣ܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܨܶܡܚܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܢܚܳܟ݂. ܘܰܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܕ݁ܫܰܠ̣ܚܳܟ݂ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ ܀

ܡܢ: ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܒ݂ܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܰܫ: ܡܶܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܛܥܺܝ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܠܐ̱ܢܫ̈ܳܐ. ܘܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܟ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ܺܝܢ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܶܗ ܗ̄ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܝ݀ܳܗܒ݁ܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܟ݁ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܒ݂ܦ݂ܰܪܨܽܘ̇ܦ݁ܳܗ̇ ܨܺܝ̣ܪ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ: ܘܡܳܐ ܕ݂ܰܡܡܰܠܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݂݀ܳܢܰܚ ܡܶܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܀

ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܠܶܠܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܽ ܠܶܟ݂ܝ̱: ܕ݀݁ܳܡܶܐ ܠܺܝ̣ ܓ݂ܶܝܪ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̣ܡܶܟ݂ܝ̱ ܠܰܕ݂ܓ݂ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܠܺܝ̣ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܝܶܠܕ݁ܶܬ݂: ܘܰܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܀

ܗܳܝ ܫܽܘ̇ܫܶܦ݂ܳܐ ܕ݂ܪܶܣܡܰܬ݂݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒ݂ܽܐܘ̣ܪܚܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ: ܬ݁ܦ݁ܺܝ̣ܣ ܘܰܬ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܨܶܝܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܺܝ̣ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒ݂ܪܳܗ̇ ܐܳܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܗ̇: ܕ݁ܚܽܘ̣ܣ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܚܰܫܳܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܬ݁ܶܩܥܶܐ ܗܳܝ ܠܶܓ݂ܝܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ: ܘܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂݀ ܠܰܢ ܗܺܝ̣ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܡܟ݂ܰܠܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܥܰܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܢܒ݂ܰܥ̈ܝ̱ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒ݁ܰܐܫܺܝܡܽܘ̇ܢ. ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ: ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܙܺܝ݉ܢ. ܒ݁ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܘܒ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܕ݂ܒ݂ܰܕ݁ܶܩܘ̱ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐ ܕ݂ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂. ܐܳܦ݂ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܕ݁ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܰܝܢܳܐ ܙܪܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ̱. ܘܒ݂ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܙܟ݂ܰܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܶܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܢܦ݂ܰܩܘ̱ ܠܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ݁ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܬ݂ܰܠܡܶܕ݂ܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕ݁ܰܫܒ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܰܐܦ݂ܢܺܝܽܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ̱ ܘܰܥܡ̣ܰܕ݂ܘ̱. ܘܶܐܬ݂ܚܰܣܺܝܽܘ ܡܶܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݂ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ. ܢܽܘ̣ܢ̈ܶܐ ܒ݂ܝܰܡܳܐ ܨܳܐܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܨܰܝܕ݁ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܰܬ݂ܨܽܘ̣ܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܥܠܰܝܟ݁ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ݁ܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܽܘ̣ܟ݂ܠܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚ݀ܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܀

ܡܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇̇ܺܝ̣ܚ̈ܰܝܟ݁ܢܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܥܶܠܶܬ݂. ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܕ݁ܺܝ̣ܢܺܝܢ. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܳܩܶܕ݂: ܘܓ݂ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܕ݂ܰܡܬ݂ܰܠܰܚ ܘܰܫܕ݂ܶܐ. ܘܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݂ܚ݀ܳܕ݂ܶܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܳܘܶܙ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܩ݀ܳܥܶܝܢ: ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܡ݀ܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ. ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܰܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬ݂ܰܡܺܝ̣̈ܡܶܐ: ܠܥܶܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܕ݁ܰܢ̣ܩܰܒ݁ܠܽܘ̣ܢ ܠܗܰܘ ܫܽܘ̣ܘܕ݁ܳܝܳܐ: ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ: ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ݂. ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܥܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܺܝ̣ ܘܰܐܢܗܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢܳܢܝ̱: ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܥܒ݂ܰܕ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ: ܕ݁ܡܶܬ݂ܝܰܩܪܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܥܺܐܕ݂̈ܺܝܢ: ܕ݁̈ܳܫܢܶܐ ܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗ̱ܝ. ܒ݁ܚܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܘܰܕ݂ܡܶܗ: ܘܒ݂ܰܐܚܪܺܢܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܳܕ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܪܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬ݁ܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ: ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰ݉ܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ. ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂

ܦ݁ܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܟ݁ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܩ̣ܳܡ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܕ݂ܢܰܚ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂. ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܀

ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܥܘܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ. ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܕܢ̣ܰܪܬ݁ܶܐ ܘܰܢܟ݂ܰܘܶܢ. ܘܰܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܪܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܰܘܶܢ. ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܢܦ݂ܰܠܝ̱̈ ܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ. ܘܰܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܦ݂ܰܣ̣ܶܩ ܡܶܢܰܢ. ܦ݁ܟ݂ܳܪ̈ܶܐ ܘܣܽܘ̣ܛܡ̈ܶܐ ܕ݂ܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܓ݁ܰܠ̱ܠܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܩܥ̣ܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܒ݁ܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ. ܘܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݂ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܢܳܩܫܺܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ. ܦ݁ܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܬ݁ܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܛܥܺܝ̣ܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ: ܢܳܦ݂ܶܩ ܫܩܺܝ̣ܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ: ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܐܠܽܘ̣ܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܚ̈ܬ݁ܳܝܶܐ ܀

ܩܰܒ݁ܶܠ ܬܶܫܡܫܬ݁ܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

—————————

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐ݀ܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟܢ ܡ̇ܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܫܪܟܐ…܀ ܘܣ݀ܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝ̣ܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐܝܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ:

———————

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܣܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝ̣ܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩ̣ܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰ݁ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ. ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܢܺܝ̣ܣܳܢ ܕ݁ܰܡܨܰܒ݁ܰܬ݂. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠ ܗܰܒ݁ܳܒ݂̈ܺܝܢ. ܢܺܝ̣ܣܳܢ ܡܰܦ݂ܨܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܒ݁ܗܰܒ݁ܳܒ݂̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܡܚܰܕ݁ܶܐ ܠܟ݂ܶܢܫܰܢ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܬ݂ܗܰܪ ܙܺܝܘܳܟ݂. ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܬ݁ܰܝ. ܘܒ݁ܶܝܬ݂ ܬ݁ܰܚܬ݁ܳܝ̈ܶܐ ܫܡܳܟ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܨܰܚ. ܘܡܳܪܳܟ݂ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܟ݁. ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܝܰܩ̣ܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܡܰܢ ܀

ܫܘܒ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܪܡܳܐ ܝܰܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ. ܢܒ݂ܰܥ̣ܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܶܡܫܽܘ̇ܢ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝ̣. ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢ ܨܰܗܝܶܗ. ܟ݁ܡܳܐ ܢ̣ܰܪܕ݁ܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁. ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒ݂ܚܰܝ. ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܕ݂ܡܶܬ݂ܓܰܘܣܺܝ̣ܢ. ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܶܝܗ̇ ܠܶܐܡܳܐ ܕ݂ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘ̇ܚܰܢܳܢ. ܡܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܢܶܨܒ݁ܰܬ݂݀ ܒ݁ܰܥܕ݂ܶܝܢ. ܕ݁ܥܶܩܳܪܶܗ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܪܺܝܫܶܗ. ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦ݂ܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܶܦ݁ܣ̈ܩܽܘ̇ܦ݁ܶܐ ܘܰܐܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ: ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒ݁ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܶܦ݁ܣ̈ܩܽܘ̇ܦ݁ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܒ݂ܰܒ݂ܢ̈ܳܬ݂ܩ̈ܳܠܶܐ ܕ݂ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܐܰܠܦ݂ܽܘ̣ܗ̇ ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܪܰܟ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܥܶܩ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܪܕ݂ܰܘ ܒ݁ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܘܳܕ݂ܳܐ ܀

ܡܰܬ݁ܰܝ ܘܡܰܪܩܳܘ̇ܣ ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܐܳܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܡܶܢ ܡܰܒ݁ܽܘ̣ܥܳܐ ܒ݂ܪܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ. ܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܓ݁ܳܚ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ̱ ܐܰܫܩܺܝ̣ܽܘ ܠܰܐܪܒ݁ܰܥܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ ܘܰܐܪܘܺܝܽܘ ܐܶܢܶܝܢ ܀

ܗܳܐ ܪܕ݂ܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝ̈ܢ ܩ݀ܳܥܝܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ: ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܕ݁ܰܪܽܘ̣ܢܳܢܝ̱ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܥܰܠܺܝ̣ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܠܽܘ̇ܚܶܗ: ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܰܪܦ݁ܺܝ̣ ܒ݂ܺܝ̣ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝ̣ܕ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܒ݂ܫܺܝܢ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܠܟ݂ܳܪܽܘ̇ܙܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶ̈ܢ̈ܝܳܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܚܰܟ݁ܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠ ܠܶܫ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܰܢܦ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܬ݁ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓܰܘܰܣ ܒ݁ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܉ ܟܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.   

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܩܰܕ݁ܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܓ݂ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

 ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܛܰܒ݁ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܒ݁ܣܰܓܺܝܽܐܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܕ݁ܰܠܳܢܝ̱ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒ݂ܥܳܠܡܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܡܶܐ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ̣ ܘܰܐܪܓ݁ܶܙܬ݁ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܦ݂ܝܳܣܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܓ݁ܺܝܘ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ. ܘܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܥܒ݂ܰܪ̈ܝ̱ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘ̣ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝ̈ܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ. ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܥܢܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܡܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܒ݁ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܝ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܝܶܗܒ݁ܰܬ݂݀ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܗ̇ ܘܰܦ݂ܩ̣ܰܕ݁ܬ݁ ܥܠܶܝܗ̇ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ. ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܰܪ ܒ݁ܗܳܝ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ  ܕ݂ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܥܠܰܬ݂݀  ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܡܢܺܝ̣ܢܝ̱ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܣܰܪ ܟ݁ܰܟ݁ܪ̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܣܳܗ̇ ܕ݁ܶܐܡܝ̱. ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݂ܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱ ܙܰܡܰܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂ ܬ݁ܰܟ݁ܣܰܢܝ̱. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܰܫܦ݂ܺܝ̣ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܥܰܠ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܶܗ ܘܰܐܡ̣ܠܶܟ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ. ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܓ݂ܳܠܘ̱ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܦ݂ܰܪܩܶܗ. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܝܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܳܟ݂. ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ. ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܬ݂ܢܰܚܶܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܩܪܺܝ ܒ݂ܩܳܠܳܟ݂ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܠܓ݂ܰܘ ܦܰ݁ܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܚܽܘ̇ܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܘܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܐܰܠܰܗܳܐ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ̱ ܕ݁ܟ݂ܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕ݂ܣܶܥܪܶܬ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢܝ̱. ܠܡܺܐܢܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱. ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܛܒ݁ܰܥ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܟ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܦ݂ܶܛܪܳܘܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

 ܒ܏ܩ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕ݂ܟ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ݂̈ܡܶܐ. ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ. ܩ̣ܳܡ ܦ݁ܺܢܚܶܣ ܘܨܰܠܺܝ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܟ݂ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܒ݂ܝܰܕ݂ ܦ݁ܺܝ̣ܪܡܶܗ ܚܰܣܺܝ̣ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܪܰܥܺܝ̣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܰܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܘܰܘ ܒ݁ܰܥܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܶܐܚܰܕ݂ܘ̱ ܓ݁ܰܘܣܳܐ. ܒ݁ܣܺܝ̣ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܡܙܶܗ. ܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ  ܘܰܙܥܽܘ̇ܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܪܘܺܝ̣ܚ ܠܶܗ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܫܳܥ ܣ݀ܳܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܀

ܡܢ:  ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ. ܕ݁ܰܢ̇ܝܰܒ݁ܶܒ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ  ܚܰܝܳܐ. ܕ݂ܦ݂ܰܪܩܰܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܀

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܺܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܐܰܝܕ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܓ݁ܰܢܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܳܗ̇ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܨܰܪ ܗܘܰܝܬ݁. ܕ݁ܰܐܚܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܺܝ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܓ݁ܢܳܢܳܐ. ܕ݂ܢܰܨܒ݁ܶܗ ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܐ݀ܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݀݁ܳܢܰܚ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܗܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܣܽܘ̇ܦ݂ ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ. ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܰܠܥ݀ܳܠܰܡ ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܶܝ̈ܗ̇ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂݀ ܒܰ݁ܛܢܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܺܝ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ̣. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂݀ܳܛܢܳܐ ܘܝ݀ܳܠܕ݁ܳܐ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܟ݁݀ܽܠܶܗ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܀

ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܟ݁ܡܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܕ݁ܢ̣ܰܦ݂ܢܶܝܘܗ̱ܝ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕܢ̣ܶܐܓ݂ܽܘ̇ܪ ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ. ܠܟ݂ܰܪܡܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ. ܘܶܐܓ݂ܰܪ ܠܽܘ̣ܩܕ݂ܰܡ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܒ݂ܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܩܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ. ܠܥܳܒ݂ܕ݁̈ܰܝ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܀

ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܣܢ̣ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܘܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ. ܘܦ݂ܳܬ݂ܽܘ̇ܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܺܝ̣ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ ܐܰܝܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ. ܚܙܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܚܙܰܝܢܰܢ ܣܰܝ̈ܦ݂ܶܐ ܕ݂ܰܠܛܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܘܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܩܕ݁ܳܐ. ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܕ݂ܓ݂݀ܳܕ݂ܠܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܣ݀ܳܝܡܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪ̈ܶܐ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܩ̣ܽܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ. ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܒ݂ܰܪ ܪܳܚܶܝܠ ܘܰܬ݂ܩ̣ܰܠܘ̱ ܛܺܝܡ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݂ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܥܒ݂ܰܪ. ܥܰܠ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܶܐܡܶܗ. ܘܨܰܠܺܝ̣ ܬ݂ܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ. ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܟ݂ܣܶܢܝܳܐ ܀

 

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܛܺܝ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܟ݂. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܕ݂ܰܐ݀ܘܕ݁ܶܐ ܒ݂ܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܶܐ݀ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ. ܘܺܐ݀ܚܶܐ ܒ݂ܛܰܝܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܀

ܒ݁ܰܬ݂ܪܰܥ ܡܰܢ ܢ̇ܺܐܙܰܠ ܢ̇ܶܩܽܘ̇ܫ ܐܶܠܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ̣ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܳܟ݂ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܐܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܶܗ ܀

ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܥܰܡܰܢ. ܒ݁ܟ݂ܶܢ̈ܦ݂ܶܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܫܺܝܢ. ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܀

ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ. ܩܠܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܦ݂݀ܳܬ݂ܰܚ. ܠܬ݂ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢ̣ܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܪ̈ܰܒ݁ܰܝ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܟ݁ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡ ܩܳܠ ܥܰܦ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܦ݂ܰܢܶܐ. ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܘܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݀݁ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ ܠܕ݂ܳܪ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܩܳܠܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܒ܏ܩ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂̈ܶܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕ݂ܝܰܡ̱̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡ̣ܶܟ݂ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝ̣ܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܡܶܟ݂. ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩ݀ܳܪܶܐ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ. ܬ݁ܰܘ ܣܰܒ݂ܘ̱ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܝܰܒ݁ܒ݂ܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܘܢܳܩܶܫ ܓ݁ܶܦ݁ܳܐ ܕ݂ܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ. ܘܝܳܗܒ݁ܺܝ̣ܢ ܩܳܠܳܐ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܙ݀ܳܝܚܳܐ ܕ݂ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܦ݂ܽܘ̣ܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚ̈ܳܢ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܝܰܒ݁ܒ݂̈ܳܢ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܠܳܥܶܙ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܕ݁ܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܦ݂ܳܪ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܝܰܡܳܐ ܣ݀ܳܓ݂ܶܕ݂ ܠܳܟ݂. ܘܓ݂ܳܙܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܬ݂ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܰܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܡܺܝܬ݁ܳܗ̇. ܘܡܠܰܝܬ݁ܳܗ̇ ܚܠܳܦ݂ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܒ݂ܟ݂ܶܢܳܪ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܰܡܓ݂ܺܝ̣ܚ ܫܶܦ݂̈ܥܶܐ ܒ݂ܰܥܢ̈ܳܢܶܐ. ܘܙܳܠܰܚ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݂ܰܪ̈ܣܺܝ̣ܣܶܐ. ܛܽܘ̣ܦ݂̈ܰܝ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܝܺܢ̣ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܬ݁ܕ݂̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܶܕ݁ܬ݂ܶܗ. ܟ݁ܰܕ݂ ܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܘܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܀

ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܨܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܪܳܐ. ܥܽܘ̣ܠܳܐ ܕ݂ܩܰܫܺܝ̣ܫ ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܕ݂ܳܐܶܨ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘ̣ܕ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܕ݂ܳܨ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܝܰܚ ܥܰܠ ܕ݂ܪ̈ܳܥܶܐ. ܣܳܒ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܀

ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܶܗ. ܐܳܦ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢ ܐܶܡܪܳܐ. ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂. ܘܒ݂ܺܝ̣ܪܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ. ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܶܟ݂ܝ̱ ܪܳܫܡܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀

ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܒ݁ܰܪ ܓܳ݁ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕ݂ܰܫܒ݂ܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܚܰܘܺܝ̣ ܠܶܗ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܢܟ݂ܺܝ̣̈ܣܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ. ܘܰܐܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܬ݂ܪ̈ܺܝ̣ܨܰܝ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܘܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݂ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܽܐܘܡܰܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܠܗܶܢܕ݁ܽܘ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܀

ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܓ݂ܰܐܝܳܐ. ܛܥܺܝ̣ܢܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ. ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܕ݂ܳܥܟ݁ܺܝܢ ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܨܒ݂ܺܝ̣ܥܺܝܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܫܶܢܕ݁̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܚܫܰܒ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܫܡ̣ܰܥܢܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ̱. ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܒ݁ܣܺܝ̣ܥܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܦ݁ܶܛܪܽܘ̇ܣܳܝܬ݁ܳܐ. ܢ̇ܶܶ:ܐܡܳܪܰܢܚܕ݂ܰܬ݂ܚܙܶܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒ݂ܚܰܝ. ܕ݁ܳܐ݀ܡܪܰܬ݁ ܠܶܗ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܪ̈ܒܶ݁ܐ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱. ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐ݀ܰܘܕ݁ܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܳܠܽܘ̇ܕ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܶܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܓ݂ܶܦܷ̈݁ܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܩܢ̣ܰܝܬ݁ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܷܝܠ. ܒ݁ܶܐܒ݂ܪ̈ܶܐ ܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ. ܒ݁ܓ݂ܶܦ݁̈ܶܐ ܬ݂ܶܦ݂ܪܰܚ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܪ̈ܰܝܟ݁. ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ ܢܳܦ݂ܶܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܀

ܕ݁ܰܫܡܽܘ̇ܢܺܝ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܫܡܽܘ̇ܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ. ܦ݁ܝܳܣܳܐ ܩܰܪܒ݂ܰܬ݂݀ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܢܛܺܝܰܟ݂ܳܘ̇ܣ. ܕ݁ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܢܰܟ݁ܶܣ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܓ݁ܳܙܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܀

ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝ ܢܰܨܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܐ݀ܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܫܡܽܘ̇ܢܺܝ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܝܳܗܒ݁ܳܢ ܠܳܟ. ܢ̣ܫܰܡܶܫ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝ݀ܳܗܒ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܕ݂ܺܝ̣ܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܫܳܥ ܦ݁ܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ. ܘܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢ̇ܶܣܬ݁ܰܬ݁ܰܪ ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܢܺܝ̣ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ݂. ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝ̣ܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܢ݀ܳܩܫܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ. ܡܺܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܀

ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܬ݁ܶܪܕ݁ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܽܐܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܢܒ݂ܻ̈ܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܕ݀݁ܳܡܶܐ ܀

ܚܰܛܳܝܳܐ ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܥܺܝ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ̣ ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܠܳܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܬ݂ܰܘܚܰܪ ܒ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܰܬ݁ ܒ݁ܰܐܝܕ݁ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܳܟ ܡܰܠܰܐܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ: ܥܰܠ ܡܰܕ݂̈ܒ݁ܚܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܩܢܽܘ̇ܡܳܟ݂. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

(܏ܡܙܡ ܟܙ: ܐ ـ ܕ)

ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܝ̱ ܘܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܝ̱ ܡ̣ܶܢ ܡ̇ܰܢ ܐܶܕ݂ܚܰܠ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܕ݂ܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ̣ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܟ݁ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܺܝ̣ ܒ݂ܺܝ̣ܫ̈ܶܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܒ݁ܶܣܪܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܥܶܠܕ݁̈ܒ݂ܳܒ݂ܰܝ ܘܣܳܢ̈ܰܐܝ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܚܰܦ݂ܘ̱ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ̱ ܀

ܐܶܢ ܬ݁ܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝ ܡܰܫܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܚܶܠ ܠܶܒ݁ܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܢ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡ ܥܠܰܝ ܩܪܳܒ݂ܳܐ ܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݂ܟ݂ܺܝ̣ܠ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܶܐܠܶ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܗ̱ܽܘ ܒ݂݀ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ݁ܶܐ݀ܥܡܰܪ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܝܰܝ̈ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܣ݀ܳܓ݂ܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܐ. ܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܟ݀݁ܽܠܳܗ̇ ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܰܚ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ. ܒ݁ܣܶܒ݁ܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܡܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܘܥܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܣ݀ܳܠܩܺܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܐܳܦ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܠܶܝܢ ܀

ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܣܠ̣ܶܩ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܠܛܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܢܝܳܐ. ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܘܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܒ݂ܰܢܝܳܐ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܡܰܫܟ݁ܰܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܷܝܠ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܩܥ̣ܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ. ܦ݁ܩܽܘ̇ܕ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܬ݂ܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܕ݁ܪܽܘ̇ܟ݂ ܥܰܠ ܓ݁ܰ̈ܠ̱ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܕ݂ܚܰܠ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣. ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ ܠܳܐ ܛ݀ܳܒ݂ܰܥ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܪܰܒ݁ܶܗ. ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ̣ ܛ݀ܳܒ݂ܰܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰ̈ܠ̱ܠܶܐ. ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ݂ܽܠ. ܘܕ݂ܰܠ̣ܝܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒ݂ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܟ݁ܣܳܢܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܬ݁ܰܘ̈ܳܢܶܐ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܘ ܒ݁ܰܩܥܳܬ݂ܳܐ ܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܦ݂ܰܠܓ݂ܰܬ݂݀: ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܦ݁ܶܪܥܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܪܫ̣ܰܥ ܗ̱ܘܐ ܀

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘ̇ܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟ݂ܠܳܐ ܒ݂ܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ: ܘܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܻ̈ܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ: ܒ݁ܥܽܘ̣ܡ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܒ݂ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܢܳܐ ܨܰܠܺܝ̣ ܝܰܘܢܳܢ: ܘܰܠܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܪܰܥܺܝ̣ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ ܒ݂ܩܳܠ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܝܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܥܒ݁ܰܪ ܥܰܘܠܶܗ ܘܰܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܦ݁ܰܢܺܝ̣ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܶܗ: ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܐܰܬ݁ܽܘ̇ܢܳܐ ܩܪܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܦ݂ܰܨܺܝ̣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܢ̣ܳܐ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕ݂ܰܩܪܰܐܘܽܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܢܺܝ̣ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ݀݁ܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ: ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝ̣ܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܦ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܬ݁ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܬ݁ܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܡܙ̈ܺܝ̣ܥܳܢ ܠܺܝ̣ ܘܰܡܣܰܪ̈ܕ݂ܳܢ ܠܺܝ ܀

ܫܳܥܰܬ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܒ݂ܺܐܡܰܐ ܕ݁ܚܺܝ̣ܠܬ݁ܳܐ ܘܗܳܝ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܟ݁ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܉ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐ݀ܺܙܰܠ ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܟ݂: ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐ݀ܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶ݀ܣܰܩ܉ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܐܺܝ̣ܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁: ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܶܐ݀ܚܽܘ̇ܬ݂ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܟ݂. ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ̱܉ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ: ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܟ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܚܰܝ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܉ ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܩܢ̣ܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ܉ ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܪ ܘܰܩܢ̣ܳܝܗ̱ܝ ܗ̄ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ: ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܝ݀ܳܪܶܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܰܫ̈ܢܰܝ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬܝ̱܉ ܦ݁ܶܠܚܶ݀ܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܛܽܘ̣ܥܝܰܝ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܛܰܪܶܦ݂ܬ݁ܳܢܝ̱. ܗܳܫܳܐ ܕ݂ܣܶܐܒ݂ܶ݀ܬ݂܉ ܠܳܐ ܣ݀ܳܒ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܚܰܝܰܝ̈: ܘܬ݂݀ܳܒ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢܝ̱ ܥܝܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܥܠܰܝܡܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܢ̣ܶܚܙܶܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ܉ ܘܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܥ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܘܢ̣ܰܥܕ݁ܶܝܢܝ̱ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܡܢ: ܘ݀ܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ܉ ܕ݁ܳܐ݀ܣܰܪ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܕ݁ܣܽܘ̣ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ. ܘܰܕ݂ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܉ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܟ݂ܰܫܝ̣ܪܳܐ: ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܡ̇ܰܛܥܶܐ ܠܥܳܠܽܘ̇ܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ܉ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪܳܐ: ܩܢ̣ܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̣ܟ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥ݀ܳܠܰܡ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܙܽܘ̣ܥ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ݂ ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܘܰܐܩܶܠ ܪܶܗܛܳܟ݂ ܒ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪܳܐܺܝܬ݂: ܕ݁ܚܺܝ̣ܠ ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܘܕ݂ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܚܺܝ̣ܠ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘ̣ܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕ݂ܗܳܘܶܐ ܬ݂ܰܡܳܢ ܀

ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܠܳܐ ܙܰܠܺܝ̣ܩ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚ݀ܳܙܶܐ ܘܫ݀ܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܚܰܒ݂ܪܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ: ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥ݀ܳܠܰܡ ܐܶܠܳܐ ܐܷܢ ܗܽܘ̣ ܀

ܟ݀݁ܽܠܢܳܫ ܢܽܘ̣ܪܶܗ ܡܶܢ ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܫܬ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܒ݂ܶܗ: ܡܶܢܶܗ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܳܢܝܳܐ ܒ݂ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ: ܐܳܘ ܟ݁ܡܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪ ܗ̇ܰܘ ܫܽܘ̣ܢܳܩܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ: ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡ ܗ̇ܰܘ ܒ݁ܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܗܽܘ̣ ܡܦ݂ܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܫܢܺܝ̣ܩܳܐ: ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ: ܒ݁ܳܟ݂ ܢ̇ܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܒ݁ܗ̇ܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝ̈ܳܢ ܒ݁ܶܗ ܟ݀݁ܽܠ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ

ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ. ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒ݂ܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݂ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒ݁ܪܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܳܢܰܚ ܀

ܬ݁ܶܡܗܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܪܰܬ݂݀. ܒ݁ܡ̈ܶܠܶܐ ܕ݂ܡܰܠܶـܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܝܢܰܬ݂݀ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܫܪܶܐ ܒ݂ܳܗ̇. ܦ݁ܶܬ݂ܚܰܬ݂݀ ܦ݁ܽܘܡܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀ ܠܶܗ. ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪܬ݁ ܀

ܫܘܒ̄: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܢ̈ܰܘܗ̱ܝ̱ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܢܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒ݁ܳܗ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܺܝܢ. ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܢ̣ܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ݁̈ܺܝܩܶܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܒ݂ܽܘܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ̱ ܘܰܒ݂ܥܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܰܢ ܀

ܛܰـܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒܼܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂. ܕ݁ܽܘܟ݂ܪܳܢ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁ ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܫܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܰܚܰܡܫܳܐ ܒ݂ܫܰܒ݁ܐ

ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܚܳܟ݂ ܨܶܝܕ݂ ܓ݁ܶܢܣܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ. ܥܰܠ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܩܪܶܒܼܘ̱ ܠܳܟ݂: ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ̱ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܪܰܒ݁ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ. ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܓ݁ܰܠܙܽܘ̣ܢ: ܡܶܢ ܚܙܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܗܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܪܽܘ̣ܫܡܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ ܀

 ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܡܳܐ ܕ݂ܬ݂݀ܳܩܶܢ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܰܝ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܝ݀ܳܬ݂ܒ݁ܰܬ݁ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ. ܘܢ݀ܳܚܬ݁ܺܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܘܦ݂ܳܪܫܺܝ̣ܢ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫ̈ܶܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫ̈ܶܐ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ: ܚܽܘ̣ܣ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݁ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܐܺܝܠ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܳܐ: ܕ݁ܩܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܓ݂ܳܓ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܰܩܥ̣ܳܐ ܒ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܽܘ̇ܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܽܘ. ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ݂: ܒ݁ܗܳܡܳܢ ܒ݁݀ܳܠܥܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܠܰܫܟ݂ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕ݂ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܡܢ: ܟ݁ܡܺܝ̣ܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ: ܘܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫ ܐܽܘ̣ܟ݁ܳܡ̈ܶܐ. ܒ݁ܚܰܫܳܐ ܘܟ݂ܰܪܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ: ܕ݁ܫܰܡ̣ܶܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܘܰܣܥ̣ܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܚܰܒ̣݁ܶܠ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ݂: ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܬ݂ܶܦܪܽܘ̇ܥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܬ݂ܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܕ݁ܥܰܡ ܦ݁ܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܢ̣ܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܝܟ݁. ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܶܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ܏ܩ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫܺܝܬ݂

ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܰܢܛܰܪܘ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ. ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܒ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝ̣ܢ ܀

ܦ݁ܰܘܠܳܣ ܐܰܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܠܰܢ. ܕܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܡܺܝ̣ܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܟ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܳܡܟ݁ܺܝ̣ܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܩ̣ܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܟ݁ܡܳܐ ܡܝܰܬ݁ܰܪ ܛܽܘ̣ܒ݂ܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܰܠ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܀

ܫܘܒ: ܠܒ݂ܰܪܩܳܐ ܥܰܙܺܝ̣ܙܳܐ. ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ. ܘܩܳ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ. ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܩܺܝ݀ܬ݂. ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܘܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܘܡܳܪܶܗ. ܘܬ݂ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܘܪܰܒ݁ܶܗ. ܘܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܫܟ݂ܺܝ̣ܒ݂ܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܰܫܪܶܐ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܘܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܗܰܘ ܕ݁ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܟ݀݁ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܩܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܛܰܥ̣ܢܶܗ. ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡ̇ܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܛܥ̣ܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݀ܳܚܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܘܦ݁̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܣܰܝ̈ܟ݂ܳܢ ܠܶܗ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݂ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܰܓ݁ܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܒ݁ܣ̈ܡܶܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟܝ̱ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܒ݂ܝܰܬ݂݀ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂݀ ܐܶܡܳܐ  ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒ݂ܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟܝ̱ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܘܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ̱: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܳܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܶܟܝ̱ ܓ݁ܒ݂ܳܟ݂ܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱. ܘܗܳܐ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܙ݀ܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܬ݁ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ. ܩܢܽܘ̣ܡ̈ܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݁ܠ̈ܳܢ. ܟ݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕ݁ܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܟ݂. ܬ݁ܰܩ̣ܶܢܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܗܳܐ ܡ̇ܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܀

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܠܺܝ̣ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܝܶܠܕ݁ܶܬ݂. ܕ݁ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܪܰܒ݁ܝܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܡܙܶܗ. ܡܕ݂ܰܒ݁ܰܪ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܘܦ݂ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ݁ ܕܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܳܕ݂̈ܝܢ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܙܳ݀ܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܗ̇ ܘܝܰܩ̣ܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ݂. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܀

ܒ݁ܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܫ݀ܳܪܶܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܥܶܢܒ݁ܬ݂ܳܐ. ܘܡܡܰܙܶܓ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ܀

ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܶܐܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܒ݂ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܕܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܕ݁ܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܚ݀ܳܙܶܝܢ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܕ݁ܓ݂݀ܳܕ݂ܠܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܓ݂ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ. ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܣܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܪܶܒ݂ ܨܶܝܕ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܢܳܣܶܒ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐ݀ܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܪ̈ܳܕ݂ܽܘ̇ܦ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܢ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܣܰܝܦ݂ܳܐ ܕ݂ܰܠܛܺܝ̣ܫ. ܕ݁ܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܠܶܗ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܚ݀ܳܝܳܐ. ܘܙ݀ܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܩܛܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ ܘܰܩܛܺܝ̣ܠ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ. ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܩܶܛܠܶܗ ܘܩܶܛـܠܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܦ݁ܰܪܩ̣ܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳ݀ܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕ݂ܪܰܚ̣ܡܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܛ݀ܳܒ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ. ܘܛ݀ܳܒ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܺܐܦ݂̈ܶܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܗܳܢ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܣܓ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܶܗ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝ̣ܕ݂. ܝ݀ܳܪܶܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥ݀ܳܠܰܡ ܀

ܟ݀݁ܽܠܶܗ ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢ̣ܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢ̣ܶܚܣܰܪ. ܠܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗ̱ܽܘ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܢ̇ܶܣܢܶܐ ܠܥ݀ܳܠܡܳܐ ܘܢ̇ܶܩܢܶܐ ܢܰܦ݂ܫܰܢ. ܘܢ̇ܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܙܶܠܝ̱ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ. ܫܒ݂ܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܟ݁ܝ̱ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ݁ܝ̱. ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐ݀ܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܥܰܡ ܟ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܰܝ. ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܟ݀ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܐ݀ܡܰܪ ܥܺܝ̣ܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܗܳܐ ܕ݂ܳܢܺܝܶܐܠ. ܠܓ݂ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܟ݁ܽܘ̇ܦ݂ܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܘܰܣܓ݂ܽܘ̇ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܶܗ ܕ݁ܢ̣ܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܕ݁ܪܰܒ݁ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕ݁ܳܢܺܝܶܐܠ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ. ܘܰܟ݂ܬ݂ܽܘ̇ܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܣܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܒ܏ܩ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫܺܝܬ݂

ܓܽ݁ܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܓ݁ܒ݂ܰܠ̣ܬ݁ܳܢܝ̱ ܘܣܳܡ̣ܬ݁ ܥܠܰܝ ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܟ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫܺܝܬ݂. ܓ݁ܰܒ݂ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ. ܘܰܢܦ݂ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܡܰܠܳـܠܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܓ݂ܳܒ݂ܽܘ̇ܠܶܗ ܀

ܡܶܢܝ̱ ܗܘܳܬ݂݀ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܣܳܡ̣ܶܗ ܒ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܘܦ݂ܰܩܕ݁ܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܒ݂ܽܘ̣ܣܳܡܳܟ݂ ܗ̄ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܛܰܪ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܟ݂ܣܶܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܕ݁ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩ̣ܰܢ. ܘܚ̣ܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܡܪܰܡܪܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢ̇ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܶܗ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܦ݂ܫ̣ܰܛ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ݂ ܗܰܘ ܦ݁ܺܐܪܳܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕ݂ܳܡ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܛܥ̣ܶܡ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܦ݂ܰܢ̣ܝܶܗ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܺܝ̣ ܢ̣ܶܬ݁ܠ̈ܳܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܥܢܳܬ݂݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܕ݁ܺܝ̣ܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܰܡܟ݂ܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܙܳ݀ܡܪܳܐ  ܗ̄ܘܗ̄ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕ݂ܗܽܘ̣ ܡܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒ݂ܰܥ. ܐܶܠܦ݂̈ܶܐ ܬ݂ܡܺܝ̣̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪ̈ܕ݂ܰܝ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀. ܟ݁ܳܪܽܘ̇ܙܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܶܝܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘܰܘ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܝ̱. ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ܝ̱ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܛܥܶܢ̣ܬ݁ܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܠܳܐ ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܒ݂ܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ݂̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܒ݂ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܣܢܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒ݂ܫܶܡܫܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ. ܕ݁ܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܽܐܘ̣ܪ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܢ݀ܳܛܪܺܝܢ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݂̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܀

ܠܟ݂ܰܘ̈ܟ݁ܒ݂ܶܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܕ݀݁ܳܡܶܝܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ. ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̇ܰܢܗܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܒ݁ܝܽܘ̣ܠܦ݁ܳܢܗܽܘ̇ܢ ܓ݁ܒ݂ܝܳܐ ܀

ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ̱ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݁ܢ̣ܶܙܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐ̱ܬ݂ܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܙ݀ܳܟ݂ܶܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗ̣ܶܢܽܘ̇ܢ ܙܟ݂ܰܘ ܘܰܢ̣ܨܰܚܘ̱܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܕ݁ܳܪܰܢ ܕ݁ܰܚܛܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܬ݂ܢܛܰܪ. ܘܢ̣ܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܡܰܫܪܺܝ̣ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܟ݁ـܠ̣ܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘ̇ܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܒ݂ܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ̱. ܟ݁ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂. ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܡܳܪܝ̱ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܚܰܒ݂ܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܀

ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܗܳܘܶܐ ܒ݂ܶܗ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܕ݁ܰܝ. ܚܳܕ݂̈ܝܳܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܙ݀ܳܡܪ̈ܳܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݂ܳܟ݂ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ܀

ܕ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܥܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܨܰܠܒ݁ܽܘܗ̱ܝ ܝܗ̱ܽܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ ܘܰܚܝ̣ܰܘ ܒ݁ܶܗ ܥ݀ܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦ݂ܪܰܩ ܠܒ݂ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܚܙܳܬ݂ܶܗ. ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܒ݂ܶܪܟ݁ܰܬ݂݀ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܶܗ. ܘܰܥܢܳܬ݂݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܝܬ݁ ܘܰܦ݂ܪܰܩ̣ܬ݁ܳܢܝ̱ ܀

ܕ݁ܰܬܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܠܰܡܚܳܪ ܬ݁ܳܐܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܒ݂ܰܪܘ̱ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܶܐܙܰܠܘ̱. ܘܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܩܰܝܳܡܺܝ̣ܢ ܢ̣ܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܺܐ݀ܚܶܐ ܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ ܀

ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܘܡܰܥܒ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܺܝ̣ܠܬ݁ܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝܽܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ݂ܰܐܬ݁ܽܘ̇ܢܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܒ݂ܠܳܝ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܒ݂ܗܶܬ݂ܘ̱ ܠܟ݂ܰܠܕ݂̈ܳܝܶܐ ܀

ܦ݁ܪܽܘ̇ܣ ܡܳܪܝ̱ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܫܦ݁ܰܥ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ. ܠܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܬ݂ܰܪܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܀

ܚܒ݂ܰܢܳܢܳܐ ܕ݂ܳܘܝܳܐ. ܢܽܘ̣ܚ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ. ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܠܚܺܝ̣ܡܳܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܢ̣ܺܐܩܕ݁ܽܘ̣ܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܫܩ̣ܰܠܘ̱. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݁ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܢ̣ܶܫܡܥܽܘ̣ܢ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܘ ܥܽܘ̇ܠܘ̱ ܒ݁ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ̱ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܡܕ: ܟܒ ـ ܟܗ)

ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩ̣ܰܛܰܠܢ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܝܽܘ̇ܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܬ݂ܚ̣ܫܶܒ݂ܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܀

ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܶܗܰܕ݂ܰܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܛܥܶܝܢ ܀

ܘܠܳܐ ܬ݂ܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܰܦܱ݁̈ܝܟ݁ ܡܶܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܛܥܶܐ ܡܽܘ̣ܟ݁ܟ݂ܰܢ ܘܽܐܘ̣ܠܨܳܢܰܝ̈ܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܟ݁ܰܬ݂݀ ܥܰܠ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܕ݂ܶܒ݂ܩܰܬ݂݀ ܟ݁ܰܪܣܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܡܢ: ܟܶ݁ܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ:

ܐܳܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠ̈ܨܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܥ̈ܰܘܳܠܶܐ. ܗܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܦ݂ܽܘ̣ܪܥܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܪܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ

ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܶܗ ܕ݁ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܩ̣ܰܛܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ: ܠܕ݂ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܩ̣ܰܪܰܒ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝ̣ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܕ݂ܓ݂݀ܳܕ݂ܠܳܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ: ܠܗܰܘ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݂݀ ܘܶܐܕ݂ܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂݀ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܳܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܺܐܢܳܐ. ܕ݁ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܒ݁ܕ݂ܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ݂̈ܡܶܐ ܢܽܘ̇ܚ ܘܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܗܳܢ ܕ݁ܳܪܳܐ: ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ ܒ݂ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܕ݁ܺܝܽܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܐܰܦ݁̈ܺܝܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܒ݂ܰܐܪ̈ܒ݁ܥܳܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܶܐܣܛܽܘ̇ܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܓ݁ܰܪܒ݁ܝܳܐ: ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܝܡܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܀

ܡܳܐ ܦ݂ܐܶܐ ܘܰܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂݀ ܐܶܡܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ: ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܐܕ݂̈ܶܝܗ̇ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܺܐܕ݂̈ܶܐ: ܣܺܝ̣ܡ ܒ݁ܳܗ̇ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܘܰܣܕ݂ܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܪ̈ܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ: ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܘܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ: ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥ̣ܰܠ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݂ܰܘ ܦ݁ܽܘ̇ܩܘ̱ ܝܳܪ̈ܬ݁ܶܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘ̣ܡܰܝ̈ܟܽ݁ܘ̇ܢ: ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩܟ݂ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܫܰܒ݁ܳܝܳܐ ܀

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܺܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܠܪܳܡܳܐ ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܟ݁ܽܠ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܘܗ̱ܝ: ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܳܫܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܐ̱ ܠܚܰܕ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݂ܳܐ ܀

ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢܗܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܀

ܠܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܐܕ݂̈ܶܝܗ̇ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܺܐܕ݂̈ܶܐ: ܣܺܝ̣ܡ ܒ݁ܳܗ̇ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܘܰܣܕ݂ܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܪ̈ܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݁ܳܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ: ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܘܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ: ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥ̣ܰܠ ܨܶܐܕ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݂ܰܘ ܦ݁ܽܘ̇ܩܘ̱ ܝܳܪ̈ܬ݁ܶܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘ̣ܡܰܝ̈ܟܽ݁ܘ̇ܢ: ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩܟ݂ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܫܰܒ݁ܳܝܳܐ ܀

ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪܺܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܠܪܳܡܳܐ ܒ݂ܰܐܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܟ݁ܽܠ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܘܗ̱ܝ: ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܳܫܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܐ̱ ܠܚܰܕ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݂ܳܐ ܀

ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢܗܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܀

ܠܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܣܽܘ̣ܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܪܓ݁ܶܙܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܟ݁ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܫܶܡܛܰܬ݂݀ ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܩܽܘ̣ܡ ܒ݁ܰܐܦ݁ܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܡܳܪܰܢ: ܕܫܽܘ̣ܠܳܡܶܗ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܰܛܺܝ̣ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܠܳܡܰܢ ܀

ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝ̣ ܥܰܘܠܰܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܝܺܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܶܐܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱: ܠܳܐ ܬ݂ܪܰܦ݁ܶܐ ܒ݂ܰܢ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܕܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ ܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ ܀

ܫܘܒ: ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܡܰܣܟ݁ܶܠ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݂ܡܳܪܶܗ ܒ݂ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܳܪܶܗ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ. ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܬ݂ܰܟ݂ܫܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܫ݀ܳܒ݂ܶܩ ܡܳܪܶܗ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܕ݁ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܓ݂ܰܘܰܣܢܰܢ. ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܢ̣ܩܰܕ݁ܡܽܘ̣ܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܀

ܡܢ: ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܪܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܝܰܡܳܐ ܪܳܕ݂ܶܝܢܰܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܫܩ̣ܶܠܢܰܢ ܕ݁ܢ̇ܶܦ݂ܽܘ̇ܩ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܚ݀ܳܕ݂ܶܐ ܘܕ݂ܰܣܦ݂ܺܝܩ ܟ݁ܳܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܓ݁ܳܪܳܐ ܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪܳܐ ܩܢ̣ܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

 ܒ܏ܩ: ܒ݁ܰܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫܺܝܬ݂

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܥܳܐܠܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪܳܓ݂ܫܺܝ̣ܢ. ܨܳܪܝܳܐ ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܥܳܐܠܳܐ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܳܐ ܠܶܗ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢ݀ܳܣܒ݁ܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܀

ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣̈ܚܳܢ. ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܝܽܘ̣ܩܪܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܢ̣ܶܥܽܘ̇ܠ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܬ݂ܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܰܢ̣ܕ݂ܰܘܕ݂ܺܝܗ̇. ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܬ݂ܡܰܬ݂݀    ܗ̄ܘܗ̄ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܀

ܫܘܒ: ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܪܽܘ̣ܚܳܦ݂ܶܗ ܕ݁ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ. ܢ̣ܕ݂ܰܝܰܪ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܰܢ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܡܢ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܘ݀ܳܝܳܐ ܠܒ݂ܰܛܺܝ̣̈ܠܶܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܛܳܒ݂̈ܐ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܒ݂ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ. ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢܶܗ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܠܰܒ݂ܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܕ݁ܰܐܝܕ݁ܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܪܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܬ݁ܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ: ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܫܶܦ݂ܠܳܐ ܕ݂ܰܛܪܺܝ̣ܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܣܺܝ̣ ܀

ܠܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܺܐܝܕ݂̈ܰܝ ܚܰܘܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܡܝܰܒ݁ܠܳܐ ܠܶܗ ܨܶܝܕ݂ ܒ݁ܰܪ ܡܶܠܟ݁ܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܪܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܠܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܶܗ ܠܟ݂ܳܗܢܳܐ ܛܪܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܢ̣ܩܰܪܶܒ݂ ܀

ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓ݂ܠܳܐ ܕ݂ܪܶܗܛܰܬ݂݀ ܨܶܝܕ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܕ݁ܰܬ݂ܕ݂ܽܘ̣ܫ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݂ܩܶܛܦ݁ܰܬ݂݀ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܒ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ: ܠܰܡܪܰܚܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܪܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܗܽܘ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܠܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܢܚܶܬ݂ ܦ݁ܰܪܩܶܗ ܒ݁ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬ݁ܶܗ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܚܰܢܶܗ ܘܦ݂ܰܢܝܶܗ ܠܓ݂ܰܘ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܩܰܪ ܟ݁ܽܘ̣ܒ݁ܶܝ̈ܗ̇ ܀

ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܢܺܝ ܐܳܕ݂ܳܡ ܛܪܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܡܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܬ݂ܣܰܬ݁ܪܰܢܝ̱ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ: ܘܬ݂ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܣ ܟ݁ܶܢܦ݂ܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܓ݁ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬ݂ܶܬ݂ܠܰܘܶܐ ܠܺܝ: ܘܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝ̣ܩܳܐ ܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܰܗܘܳܢ̈ܶܐ ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐ݀ܶܒ݂ܥܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܰܣܝܰܬ݂݀ ܠܳܗ̇ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܫܳܐܶܠ ܠܳܐ ܝ݀ܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܠܺܝ̣ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܠܢܽܘ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܰܘܠܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝ: ܐ݀ܶܚܙܶܝܟ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܠܰܪܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ܀

ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܕ݁ܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܘܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܽܘ̣ܡܝ̱ ܥܰܡ ܕ݁ܳܢܺܝܶܐܝܠ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܬ݁ܰܫܢܺܝ̣ܩܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱: ܘܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܫܰܠܺܝ̣ܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܀

ܡܶܢ ܓ݁ܺܗܰܢܳܐ ܦ݂ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܫܪܟܐ.. ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ̱ ܘܩܽܘ̣ܡܘ̱ ܒ݁ܢ̈ܰܝ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܚܰܫ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܩܽܘ̣ܡܘ̱. ܐܰܢܗܰܪܘ̱ ܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ̣ ܠܶܗ ܚܰܬ݂ܢܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܦ݂ܽܘ̇ܩܘ̱ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܕ݁ܶܐܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ. ܚܽܘ̣ܣ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂. ܦ݁ܪܺܝ̣ܩܰܬ݂ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܕܶܐܡܳܐ ܕ݂ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܘܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܫܰܝܢܳܟ݂. ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ݂ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ. ܫܰܪܰܪ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܀

ܢ̣ܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܚ̣ܰܫܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܩ̣ܰܛܰܠܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂. ܚܰܣܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ.  ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܒ݂ܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܫܰܝܢܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܳܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ: ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܘܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܬ݁ܰܝ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ̣ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈. ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܥܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݁ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܥܰܡܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܽܘ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܘܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܚܳܟ݂ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܟ݂ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܐܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܪ̈ܳܒ݂ܶܐ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܛܠܽܘ̣ܢ. ܘܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܝܢܽܘ̣ܢ. ܘܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ. ܒ݁ܫܽܘ̣݉ܒ݂ܚܳܐ. ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܢ̣ܶܪܽܘܙܽܘ̣ܢ ܒ݁ܥܺܐܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܠܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܗܶܐ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܘܰܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܕ݁ܳܪ ܠܕ݂ܳܪ. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܰܒ݂ܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩܥ̣ܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݁ܺܝܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢ̣̈ܶܬ݁ܠܳܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝܺܬ݂ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܢ̣ܳܚ. ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦ݂ܪܰܩ̣ܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒ݂ܡܰܘܠܳܕ݂ܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܰܪ ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܣܺܝ̣ ܠܬ݂ܺܒ݂ܶܝܠ ܒ݁ܕ݂ܒ݂ܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܚܰܣܳܐ ܠܦ݂ܽܘ̣̈ܡܶܐ ܕ݂ܙܰܡ̣ܰܪܘ̱ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܘܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ݂̣ܺܬ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܪܰܒ݁ ܗ̱ܽܘ ܛܽܘ̣ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢ̈ܶܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݁ܝ̱ ܥܰܦ݁ܶܩ̣ܬ݁ܝ̱ ܚܰܒ݁ܶܒ݂ܬ݁ܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܫܰܒ݂ܪܳܐ: ܠܓ݂ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕ݂ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݂ܪܶܡܙܶܗ ܟ݁ܰܣܝܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܫܰܒ݁ܳܝܳܗ̇ ܦ݁ܟ݂ܰܪ ܒ݁ܰܛܢܳܢܶܗ ܘܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܣܺܝ̣ܡ ܦ݁ܽܘ̣ܡܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܶܗ: ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܟ݂݀ܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܪܰܒ݁ܺܝ̣ܬ݁ܝ̱ ܒ݁ܚܰܠܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܫܰܒ݂ܪܳܐ: ܠܰܬ݂ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܢܩܺܝ̣ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܕ݁ܪܳܥܶܡ ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ: ܘܰܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕ݂ܰܫܒ݂ܰܩ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܓ݁ܰܐܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒ݂ܡܽܘ̣ܟ݁ܟ݂ܶܗ ܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܡܶܣܟ݁ܺܢ̱ܬ݁ܳܐ ܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܚܳܕ݂ܽܘ̇ܪ̈ܶܐ. ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܶܗ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܝܰܩ̣ܰܪܘ̱ ܥܺܐܕ݂ܳܗ̇ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܕ݂ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̣̈ܒ݂ܶܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂. ܕ݁ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܣܶܡܳܠܳܐ ܡܺܝ̣ܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ: ܐܰܬ݂ܗܪ݉ܢܝ̱. ܕ݀݁ܳܡܶܐ ܠܥܺܝ̣ܪ ܕ݁ܰܡܺܝ̣ܟ݂. ܕ݀݁ܳܡܶܐ ܠܚܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂. ܕ݁݀ܳܡܶܐ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝܒ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܡܶܢ ܪܽܘ̇ܡܺܝ ܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ. ܢܶܚܬ݁ܰܬ݂݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܬ݂ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܶܐܚܕ݁ܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܗ̱ܽܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ̣: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܥܢ̣ܰܘ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܐܚܕ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܗܽܘ̣ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݁ܬ݂ܐ ܕ݂ܒ݂ܳܗ̇ ܐܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝ̣ܡ ܗ̄ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܢ̣ܳܡ ܘܰܕ݂ܡ̣ܶܟ݂ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܪܘ̱ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕ݂ܥܳܢ̈ܶܗ. ܒ݁ܫܽܘ̣ܩܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܽܐܘ̇ܪܶܫܠܶܡ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܦ݂ܰܪ: ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܝ݀ܳܡܶܐ ܘܡ̇ܰܚܪܶܡ: ܕܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܺܝ̣. ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܕ݂ܩ݀ܳܥܶܐ ܘܳܐ݀ܡܰܪ. ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂ܪܰܝܢܝ̱ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܬ݁ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܕ݁ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܠܳܟ݂ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ. ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒ݁ܽܘܗ̱ܝ: ܠܰܒ݂ܪܰܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܥ̣ܰܨܪܽܘܗ̱ܝ ܝܗ̱ܽܘܕ݂̈ܳܝܶܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܡܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܛܥ̣ܶܡܘ̱. ܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ݂ܬ݂ܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܳܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܬ݂ܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܐܚܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂ܳܗ̇. ܘܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܗ̇ ܡܰܘܡܝܳܐ. ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܩܰܝܣܳܐ: ܕ݁ܛܰܥܢ̣ܳܟ݂ ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܶܫܠܶܡ. ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܨ̈ܶܐ: ܕ݁ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܘܰܒ݂ܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ݁. ܒ݁ܠܽܘ̇ܟ݁ܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܪܥܰܬ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܢܳܟ݂. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܥܒ݁ܰܪܳܝܗ̱ܝ ܠܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܗ̄ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܗܰܒ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕ݂ܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܚܰܘܺܝ̣ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬ݂ܡܺܝ̣̈ܗܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒ݁ܳܟ݂ ܬ݁ܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܕܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܰܠܗܰܠ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡ̇ܰܠܒ݁ܶܫ: ܗܰܒ݂ ܠܺܝ̣ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܒ݂ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕ݂ܰܥܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܚܙܶܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܪܶܘܙܰܬ݂݀: ܢ̣ܶܪܘܰܙ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬ݁ܬ݁ܠܺܝ̣ܬ݁. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܫܘܺܝ̣ܬ݁ܳܢܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ: ܐܰܫܘܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܠܰܚܠܽܘ̇ܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܩܰܬ݂݀ ܀

ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܪܰܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܪܽܘ̇ܩ ܚܰܠܳܫܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܗܳܘܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܢܳܟ ܟ݁ܺܐܢܳܐ. ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܚܰܓ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܠܥܳ݀ܠܰܡ ܢ̇ܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܨܳܪ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒܶ݁ܗ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܓ݂ܳܡܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܳܬ݂ܳܐ: ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦܳܬ݂ܶܗ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܚܰܢܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܝܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܀

ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܒ݁ܫܶܬ݂ܶܐܣܰܝ̈ܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܩܛܺܝ̣ܠ ܘܰܫܕ݂ܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܶܟ݂ܝ̱ ܪܳܡܳܐ. ܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܥܰܠ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ: ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠ݉ܘ̱. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܟܝ̱. ܘܕ݂ܶܡܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܚܣܝܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܣܠ̣ܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ̣ ܒ݂ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܘܰܚܕ݂ܺܝܽܘ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̣ܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘ̇ܡ ܥܺܐܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܛܳܣܘ̱ ܓ݁ܽܘ̣ܕ݁̈ܶܐ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ܘ̱ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܥܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܣܠ̣ܶܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܐܳܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܳܢ ܐܰܪܘܺܝܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܰܒ݂ܣܰܝܦ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܠܳܐ ܚܰܫܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܗ. ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܚܙܰܝܢ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܘܗܽܘ̣ ܐܰܪܘܺܝ̣ ܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܓ݁ܶܫܢܰܢ ܒ݁ܽܐܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܀

ܡܢ: ܢܕ݂ܽܘ̣ܨܽܘ̣ܢ ܝܰܘܡܳܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܘܬ݂ܶܚܕ݁ܶܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܙܰܝܚܳܐ. ܠܝܽܘ̇ܡ ܥܺܐܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂݀ܳܢܰܚ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܥܳܐܠܺܝ̣ܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ. ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܙܰܡ̣ܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ: ܒ݁ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓ݂ܶܐ. ܗܳܐ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܥܺܐܕ݁̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܒ݁ܩܶܛܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ: ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܢܝܰܬ݂݀ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܒ݂ܰܫܟ݂ܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܕ݂ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ: ܚ݀ܳܕ݂ܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܝܽܘ̇ܡ ܘܰܦ݂ܨܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܩ̣ܰܛܰܠܘ̱ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܣܰܩܘ̱ ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܓ݁ܢܰܬ݂݀ ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܘܰܒ݂ܚܽܘ̣ܪܒ݁ܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂݀ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܕ݁ܰܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀. ܘܚܰܝܠܰܬ݂݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ: ܘܣܳܡܰܬ݂݀ ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ

ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ. ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܫܟ݂ܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܕ݂ܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ. ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܽܘܝܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ. ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ: ܓ݁ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܦ݂ܳܛܰܪ. ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܚܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܰܘܦ݁ܶܝܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܫ̣ܘܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܒ݂ܶܗ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘ̣ܡ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܰܦ݂ܪܽܘ̇ܩܰܝܢܝ̱

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܗ̄: ܩܽܘ̣ܡ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܰܦ݂ܪܽܘ̇ܩܰܝܢܝ̱ ܐܶܡ̣ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ. ܕ݁ܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܢܦ݂ܠܰܘ̱ ܥܠܰܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܳܒ݂ܶ݀ܬ݂ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܟ݂ܠܶ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦ݁ܺܐܪܳܐ. ܘܫܶܠܚܶ݀ܬ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܠܒ݂ܺܝ̣ܫ ܗ̱ܘܺܝܬ݂܀

ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝ ܠܺܝ̣ ܥܳܕ݂ܽܘ̇ܪܳܐ ܗ̄: ܥܰܠ ܬ݁ܽܘ̣ܟ݂ܠܳܢܶܗ ܕ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܩ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܬ݁ܳܢܝ̱ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ̣ ܫܶܐܠܰܬ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܕ݁ܳܐ ܒ݂ܺܝ̣. ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܦ݁ܰܟ݂ܪܰܢܝ̱ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܫܺܝ̈ܫܠܳܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘ̣̈ܛܡܶܐ ܕ݂ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܣܺܝ̣ܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܢܽܘ̣ܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ̣ ܢ̣ܦ݂ܰܣܶܩ. ܠܰܐܣܽܘ̣ܪ̈ܰܝ. ܘܢ̣ܰܐܣܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܚܒ݂ܳܪ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܀

ܡܢ: ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܘܰܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܐ ܠܳܟ݂. ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕ݂ܰܣܒ݂ܰܠܬ݁ ܚܠܳܦ݂ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܕ݁ܰܬ݂ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܢܺܝ̣ܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝ̣ܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐ݀ܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟܢ ܡܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܫܪܟܐ…܀ ܘܣܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟܶܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝ̣ܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐܝܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ:

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܣܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝ̣ܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܽܘ̣ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩ̣ܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰ݁ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܗܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܩܽܘ̣ܡ ܨܰܠܳܐ ܒ݂ܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܦ݁ܫܽܘ̇ܛ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ . ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܠܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܕ݁ܗܳܐ ܨ݀ܳܝܬ݁ܳܐ ܠܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܰܣܽܝ̣̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܀

ܪܳܡ ܕ݁ܰܪܓ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܶܘܰܪܓ݁ܺܝܣ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܬ݁ܳܓ݂ܳܟ݂ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܫ݀ܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܰܬ݁ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܓ݂ܢܰܐܛܺܝܳܘ̇ܣ. ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܰܩܰܪ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܒܰܣܶܠܠܺܝܳܘ̇ܣ. ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܡܟ݂ܰܠܠܳܢܳܟ݂ ܓ݂ܪܺܝܓ݂ܳܪܺܝܳܘ̇ܣ. ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̣ܒ݂̈ܶܐ ܢ̇ܶܚܙܶܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܢ. ܒ݁ܓ݂ܽܘ̣ܕ݁̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܣܶܕ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܰܣܶܩ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܕ݂ܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀ ܠܳܟ݂ ܟ݁ܠܺܝ̣ܠ ܩܽܘ̣ܠܳܣ̈ܶܐ ܀

ܒܳ݁ܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܫܰܘܬ݁ܶܦ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨ̈ܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ: ܕ݁ܰܓ݂ܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܣܽܘ̇ܦ݂ ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟ݂ܰܣܝܳܐ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ: ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܪܓܺܝ̣ܫ ܒ݁ܶܗ ܘܗܳܐ ܪܫܺܝ̣ܡ ܘܰܬ݂ܠܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܀

ܒ݁ܩܶܛـܠܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܗܶܬ݂ܘ̱ ܙܳܩܽܘ̇ܦ݂̈ܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܘܺܝ̣ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝ̣ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܝܶܠܦ݁ܰܬ݂݀ ܐܰܪܥܳܐ: ܕ݁ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܙܩ̣ܰܦ݂ܘ̱ ܝܗ̱ܽܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ ܀

ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܣܠ̣ܶܩ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ: ܘܫܰܪܺܝ̣ ܩܳܥܶܐ ܡܥܺܝ̣ܪ ܠܰܫܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܛܰܒ݁ܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܩܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̇ܩܘ̱ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܘ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܝ̱: ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܗܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܠܺܝ ܕ݂ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܺܚܽܘ̇ܢ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕ݁ܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܘܰܐܚܺܝ̣ ܠܟ݂ܽܠܰܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝ̣ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܝܶܠܦ݁ܰܬ݂݀ ܐܰܪܥܳܐ: ܕ݁ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܝܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܙܩ̣ܰܦ݂ܘ̱ ܝܗ̱ܽܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ ܀

ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܣܠ̣ܶܩ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ: ܘܫܰܪܺܝ̣ ܩܳ݀ܥܶܐ ܡܥܺܝ̣ܪ ܠܰܫܒ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܛܰܒ݁ܺܝ̣ܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܩܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܦ݂ܽܘ̇ܩܘ̱ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܘ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܝ̱: ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܗܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܺܚܽܘ̇ܢ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕ݁ܳܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܘܰܐܚܺܝ̣ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܡܩܺܝ̣ܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܉ ܟܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܦ݂ܪܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢܰܢ. ܘܒ݂ܶܗ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܒ݁ܡܰܫܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܩܒ݂ܺܝ̣ܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݂ܰܢܚܳܫܳܐ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܶܗ ܘܰܫܪܳܪܶܗ. ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܡܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܘܒ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܘܒ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݂ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܝ̈ܰܝ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܣܶܒ݁ܶܠܬ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܕ݂ܡ. ܘܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܥܰܠ̣ܺܝܽܘ ܩܰܕ݂̈ܡܳܝܶܐ. ܢܒ݂ܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܛܥܺܝ̣ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܬ݂ܠܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܒ݂̈ܥܶܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܚ̣ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝ̣ܬ݂ܝ̱: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ. ܠܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘ̇ܣ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܠܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܕ݂ܰܝܪ̈ܬ݂ܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ̣ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܙܳܟ݂ܶܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܙܟ݂ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܟ݂݀ܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝ̣ ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܐܰܡܠ̣ܶܟ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܐܰܡܠ̣ܶܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܕ݂ܰܝܪ̈ܬ݂ܳܐ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܐ݀ܳܚܕ݁ܺܝܢܰܢ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܝܽܘ̇ܡ. ܕ݁ܗܽܘ̣ ܡܦ݂ܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܡ̇ܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܗܰܘ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܰܬ݂ܦ݂ܶܗ. ܛܰܥܢ̣ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ. ܗܽܘ̣ ܢܶܪܽܘ̇ܣ ܛܰܠܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܕ݁ܝܳ݀ܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܡܽܘ̣ܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܢܳܟ݂. ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܢ̣ܩܰܒ݁ܠܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܨܛܠܶܒ݂. ܥܰܠ ܓ݁ܳܓ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂ܽܐܘ̇ܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܩܥܳܐ ܒ݂ܩܳܠܶܗ ܘܫܽܘ̇ܥ̈ܶܐ ܦ݂ܩܰܥܘ̱. ܘܩܳܡ̣ܘ̱ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܙܡ̣ܰܪܘ̱ ܀

ܘܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܦ݁ܣܰܩܬ݁ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕ݁ܫܰܠܺܝ̣ܛܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ݁ ܒ݁ܰܩܪܰܒ݂ܬ݂ܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܠܽܐܘ̣ܚܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܩ݀ܳܥܶܝܢܰܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܺܐܝܬ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܡܰܫܟ݁ܰܢܙܰܒ݂ܢܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܕ݁ܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܶܗ ܕ݁̈ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ: ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܡܰܫܟ݁ܰܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ. ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܦ݁ܺܝܪܡܶܗ. ܘܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܢ̣ܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄  ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܝܟ݁ ܢ̣ܫܰܒ݁ܚܽܘ̣ܢܳܟ݂: ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕ݂ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ. ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܟ݁ܗ̈ܢܶܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܽܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܦ݁ܰܢܳܐ ܒ݂ܰܥܓ݂ܰܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܕ݁ܰܐܪܦ݁ܺܝ ܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦ݂ܳܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܠܳܗ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܬ݁ܰܘ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܗ̄ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܦ݂ܰܪܩܶܗ ܠܓ݂ܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܥܝܰܝ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ. ܕ݁ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܝܳܠܽܘ̇ܕ݂ܶܗ. ܘܕ݂ܰܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘ̇ܚܶܗ ܕ݁ܰܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܬ݁ܺܝ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܪܳܐ ܗܳܝ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܥܶܠܰܬ݂݀ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܓ݂ܰܢܰܬ݂ ܥܕ݂ܶܝܢ. ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܡܳܐ ܕ݂ܩܳܥܶܝܢ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܶܝܗ̇ ܘܳܐ݀ܡܪܺܝܢ ܬ݁ܳܝ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܗ̄ ܬ݁ܳܝ ܥܽܘ̇ܠܝ̱ ܘܰܐܦ݁ܺܝܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܐ̱ܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܒܰܕ݁ܶܩ ܠܰܢ ܐܳܘ ܒ݂ܰܪ ܐܳܡܽܘ̇ܨ. ܕ݁ܡܳܢܰܘ ܒ݁ܰܛܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܐܓ݁ܶܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱.  ܐܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒ݂ܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܰܠ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܒ݂ܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܫܰܝܢܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܒ݁ܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܣ̣ܰܒ݂. ܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܙܥܽܘ̇ܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܶܗ ܘܟ݂ܶܢܦ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܠܶܗ ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܰܠ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܀

ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ. ܩܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘ̇ܣ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܪ̈ܳܒ݂ܶܐ ܦ݂ܰܨܝܶܗ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܕ݂ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠܳܡܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܗ̄ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܳܬ݂ܶܗ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܀

ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ̱ ܝܽܗ̱ܘ̣ܕ݂̈ܳܝܶܐ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܘܰܥܨܰܪܘ̱ ܒ݁ܳܗ̇ ܣܓ݂ܽܘ̣ܠܳܐ ܕ݂ܒ݂ܽܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܨܪܽܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܛܰܥܡ̣ܽܘܗ̱ܝ. ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݂ܶܗ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܝܽܘ̇ܡ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܳܐ ܗ̄ ܘܗܺܝ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܟ݀݁ܽܠܝܽܘ̇ܡ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܙ݀ܳܡܪܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܟ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܙܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܐܰܟ݁ܳܪ̈ܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ̱. ܨܰܠܰܘ ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܩܪܽܘ̣ܢ. ܙܺܝ̣̈ܙܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܙܰܪܥܳܐ ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܚܢܶܩ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܙܰܪܥܳܗ̇ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܗܰܪ. ܟ݁ܰܕ݂ ܚ݀ܳܙܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݁ܥܰܠ ܟ݁ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܝ݀ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܘܰܠܒ݂ܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܰܡܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܰܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܕ݀݁ܳܝܢܺܝ̣ܢ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܐܓ݂ܥܶܠ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܀

ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܰܙܠܺܝ̣ܚ ܕ݁ܶܡܗܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܚ݀ܳܕ݂ܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘ̇ܢ. ܘܳܐ݀ܡܪܺܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡ. ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̇ܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܐܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ. ܕ݁ܰܡܠܶܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܓ݁ܙܽܘܗ̱ܝ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ. ܚܙܳܐ ܕ݂ܶܡܗܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ̣ ܠܰܢ ܒ݂ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢ ܕ݁̈ܳܚܠܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܐܰܒ݂ܘ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܳܐ. ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܶܛܪܘ̇ܣ ܣܥܽܘ̇ܪܶܝܗ̇ ܗܳܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܰܣܒ݁ܣܽܘ̣ܗ̇ ܕ݁̈ܺܐܒ݂ܶܐ. ܘܰܙܪܺܝ̣ܩܳܐ ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ ܕ݂ܰܢ̣ܟ݂ܰܢܫܺܝܗ̇ ܗ̄ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܪܰܒ݁ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܢܶܫ ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܕ݁ܪܳܐ ܀

ܛܒ݂ܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܒ݂ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܰܒ݂ܚܺܝ̣ܪܳܐ ܒ݂ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܕ݁ܗܽܘ̣ ܐܰܢܺܝ̣ܚܳܗ̇ ܡܶܢ ܓ݁ܰ̈ܠܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ ܕ݂ܰܥܕ݂ܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̄ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܪܰܒ݁ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݂ܰܢܶܫ ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܕ݁ܪܳܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝ ܘܠܺܝ̣ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ. ܩܥ̣ܳܐ ܓ݂ܰܝܳܣܳܐ ܒ݂ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ݁ܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܚ̣ܰܕ݂. ܐܳܕ݂ܳܡ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܪ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܦ݂ܬ݁ܚܺܝܽܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܘܶܐ݀ܥܽܘ̇ܠ ܠܶܗ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܘܶܐ݀ܩܥܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܠܳܐ ܒ݂݀ܳܗܬ݁ܺܝܢ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܡ̇ܰܘܪܶܒ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܗܽܘ̣ ܡܠ̣ܰܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ. ܕ݁ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݂ܺܝ̣ ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡܝ̱ ܐ݀ܰܣܡܟ݂ܺܝܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܐܰܘܕ݁ܳܐ ܒ݂ܰܢ ܕ݁ܰܐ݀ܘܕ݁ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܳܟ݂ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܓ݁ܰܙܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ. ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܣܟ݁ܰܢ ܘܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܣܶܢ. ܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝܠܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܘܰܐܫܺܝܓ݂ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܘܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܰܢܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܗ̄ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܚܕ݁ܰܢܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܕ݁ܶܐܢ ܙܰܕ݁̈ܺܝܩܶܐ ܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܳܢܳܐ ܢ̣ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܗ̄ ܒ݁ܝܽܘ̇ܡ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܚܰܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܕ݁ܫܰܩܠܽܘ̣ܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܕ݁ܰܚܺܝ̣ܚܳܐ ܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܗ̄ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܩܳܠܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܒ݁ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱ ܗ̄: ܒ݁ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܺ݁ܐܡܰܪ ܠܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܪܰܗܒ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܰܢ. ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܙܰܟ݁ܳܝܳܐ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܚܳܐܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܀

ܘܰܒ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܘܶܐ݀ܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܗ̄: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܕ݀݁ܳܢܰܚ ܢܽܘ̣ܗܪܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܩܰܕ݁̈ܡܳܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁̈ܳܢ. ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܳܗ̇ ܛܶܒ݂ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݂ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܗ̄ ܘܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܢ̣ܰܘܕ݁ܶܐ ܘܰܢ̣ܫܰܒ݁ܰܚ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ. ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܠܒ݂ܽܘ̣ܪܟ݁ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܘܰܚܬ݂ܺܝ̣ܡܳܐ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪܳܐ ܘܡ̇ܰܝܢܩܳܐ. ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܰܢ ܒ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ ܕ݂ܗܽܘ̣ ܦ݂ܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܗܽܘ̣ܝܽܘ ܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ܀

ܡܢ: ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܗܶܪ̈ܽܘ̇ܡܶܐ ܢ̣ܶܣܰܩ ܡܶܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂. ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝܳ݀ܠܶܕ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ. ܘܒ݂ܰܛܶܠ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒ݂ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܬ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܪܰܒ݁ܝܽܘ̇ܗ̇. ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܫܰܒ݂ܩܽܘ̣ܗ̇ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱. ܘܡܳܪܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܒ݁ܰܪܟ݂ܳܗ̇ ܘܩܰܕ݁ܫܳܗ̇ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܓ݁ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܓ݂ܢܺܝ̣ܙ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܠܕ݁ܳܐ. ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܫܰܒ݂ܩ̣ܳܗ̇ ܠܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܺܝܓ݂̈ـܠܶܐ ܕ݂̈ܚܺܝ̣ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܶܝܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܝܰܚ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܚ̣ܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܒ݂ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܘܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܕ݂ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܶܗ ܕ݁ܥ݀ܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܶܝܗ̇. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܢ̣ܰܒ݁ܺܝ̣ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݂ܰܪ ܐܳܡܽܘ̇ܨ. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂݀ܳܛܢܳܐ ܘܝ݀ܳܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܪܶܡ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܒ݂ܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ ܚܰܘ̈ܒ݁ܳܬ݂ܰܢ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܣܰܚ̣ܦ݁ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܙܰܟ݁ܺܝ ܠܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܗܳܐ ܒ݂ܥܺܐܕ݂ܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗ̄ ܒ݁ܟ݂ܶܢ̈ܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܩܰܬ݂݀. ܘܒ݂ܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܝܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕ݁ܶܐܚ̣ܰܕ݂ܢܰܢ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܒ݁ܶܗ ܡܳܪܝ̱ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܚ̣ܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܥܰܠ ܬ݁ܰܪ̈ܥܰܝܟ݁ܝ̱ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܢܳܛܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝ̣ܢ. ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܢ݀ܳܛܪܺܝ̣ܢ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܫܶܬ݂ܐܣܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܐܰܪܕ݁ܺܝܟ݂ـܠܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܫܰܘܫܒ݂ܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܗ̄ ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܶܢܳܪܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܒ݁ܢ̣ܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̣ܕ݂̈ܺܝܢ ܐܰܬ݂ܩ̣ܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܪܕ݁ܽܘ̇ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܪܕ݁ܺܝܟ݂ـܠܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݂ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢ̣ܳܐ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܘܰܐܬ݂ܩ̣ܶܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܢܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ. ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܣ݀ܳܝܓ݂ܺܝ̣ܢ. ܥܰܠ̣ܘ̱ ܩܳܡ̣ܘ̱ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܐܽܘ̣ܠ̈ܨܳܢܺܝܢ ܣܒ݂ܰܠܘ̱. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܒ݂ܥܺܝ̣ܢ ܗ̄ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ ܒ݁ܣܺܝ̣ܡܰܬ݂ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܥܰܠ̣ܘ̱ ܩܳܡ̣ܘ̱ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܬ݂ܠ̣ܰܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐ݀ܡܪܺܝ̣ܢ. ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܪܚܶܡ̣ܢܳܟ݂ ܘܰܣܢܰܝܢܰܢ ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܕ݁ܠܳܐ ܢ̣ܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܚܰܢ̈ܦ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ: ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܒ݁ܚ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܥܪܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܛܰܗܪܳܐ ܟ݂ܬ݂ܺܝ̣ܒ݂. ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܕ݂ܰܡܦ݂ܰܪܣܰܝ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܗ̄ ܘܰܬ݂ܪܺܝ̣ܥܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܢܶܗ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

ܐܶܡܰܪܝ̱ ܠܺܝ̣ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘ̇ܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ. ܒ݁ܺܝ̣ ܐܶܬ݂ܒ݁ܪܺܝ̣ ܐܳܕ݂ܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܒ݂ܺܝ̣ ܥ̣ܰܠ ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܘܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ̱ ܗ̄ ܘܒ݂ܺܝ̣ ܐܶܨܛܠܶܒ݂ ܒ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ ܕ݂ܗܽܘ̣ ܦ݂ܰܪܩ̣ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

ܕ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ: ܡܳܐ ܕ݂ܚܺܝ̣ܠ ܗ̱ܽܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݂ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢ݀ܳܗܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܘܒ݂ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܪ̈ܳܥܠܳܢ. ܝ݀ܳܬ݂ܶܒ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܘܣܶܦ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݂ܚܺܝܢ. ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܓ݂ܶܠܝܳܐ ܡ̇ܰܝܬ݁ܶܐ ܠܗܶܝܢ ܗ̄  ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܪܰܥ. ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܕ݂ܢܰܚ ܠܰܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢ̇ܶܫܡܥܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܪܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܦ݂ܳܥ̈ܠܶܐ ܟ݂ܰܫܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܬ݂ܰܘ ܣܰܒ݂ܘ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܓ݁ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܙܺܝ̣ܙ ܘܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܘܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܠܚܺܝ̣ܡܳܐ ܘܕ݂ܶܐ݀ܥܪܽܘ̇ܩ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܒ݁ܗܰܘ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܚܳܟ݂ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ. ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܥܠܰܢ ܘܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝܢ ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܗ̄ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ ܟ݂ܺܐܢܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܡ̣ܪܰܚ ܦ݁ܶܪܥܽܘ̇ܢ ܘܰܪܕ݂ܰܦ݂ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܟ݁ܰܪܟ݂ܽܘܗ̱ܝ ܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ ܘܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܛܰܒ݂ܥܽܘܗ̱ܝ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܚ̣ܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܘ݀ܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̇ܰܩܪܶܒ݂ ܗ̄ ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘ̣ܟ݂ܠܳܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܘܳ݀ܝܠܺܝ ܕ݁ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒ݂ܡܰܪ̈ܓ݁ܰܝ ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܪܥܺܝ݀ܬ݂. ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܣܡ݀ܶܬ݂. ܡܳܢܳܐ ܟ݂ܰܝ ܐܶ݀ܥܒ݁ܶܕ݂ ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܰܚ ܪܳܥܝܳܐ. ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܐܽܘ̣ܟ݁ܳܡܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܕ݂̈ܰܝܳܐ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̄ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ݁ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܪܳܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝ̣̈ܡܶܐ ܒ݂ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܗ ܐܰܠܦ݂ܰܢܝ̱. ܕ݁ܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢ ܐܰܚܳܐ ܘܡܶܢ ܪܳܚܡܳܐ ܕ݂ܢܶܟ݂ـܠܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܽܘ̣ܡܶܗ ܓ݁ܳܚܶܟ݂ ܠܳܟ݂ ܘܠܶܒ݁ܶܗ ܢܶܟ݂ـܠܳܐ ܡܠܶܐ. ܦ݁ܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܠܳܟ݂ ܪܳܚܡܳܐ ܗ̄ ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܪܳܚܡܳܐ ܕ݂ܢܶܟ݂ـܠܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬ݂ܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܠܳܐ ܬ݂ܰܪܦ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܕ݁ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܚ݀ܳܝܪܺܝܢ. ܢܰܚܶܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܕ݂ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܡܕ: ܘ ـ ܛ)

ܒ݁ܳܟ݂ ܢ̇ܕ݂ܰܩܰܪ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁̈ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ ܗ̄ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂ ܢ̇ܕ݂ܽܘ̣ܫ ܠܣ̈ܳܢܰܐܝܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬ݁ܳܬ݂ܰܢ ܬ݁ܟ݂ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ ܗ̄ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܩܰܢ ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܦ݂ܪܰܩ̣ܬ݁ܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝܢ ܗ̄ ܘܰܐܒ݂ܗܶܬ݁ܬ݁ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁̈ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܢ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚ̣ܢܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܘܠܰܫܡܳܟ݂ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܕܳܫ̣ܬ݁ ܘܰܣܚ̣ܰܦ݂ܬ݁ ܠܳܐܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢܣܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳ݀ܓ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܡܰܥܒ݁ܶܕ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܳܬ݂ܶܗ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܗ̄: ܒܨܰܦ݂ܪܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ̱ ܕ݁݀ܳܢܰܚ. ܘܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ݁ܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦ݁ܶܝܗ̇ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܡ̇ܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ. ܘܚܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ ܘܫ݀ܳܩܠܺܝ̣ܢ ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܶܗ ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ: ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܰܒ݂ܩܶܛܠܳܟ݂: ܘܢܽܘ̣ܚܳܡܳܟ݂ ܚܝܰܝܢܰܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪܩ̣ܰܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ. ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܚܽܘ̣ܪܘ̱ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܗ̄: ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܛܡ̣ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܕ݂ܝܽܗ̱ܘܕ݂̈ܳܝܶܐ. ܛܳܠܡ̈ܰܝ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܘܺܝ ܒ݂ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܣܶܘܚܰܬ݂݀ ܠܶܗ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂݀ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܶܗ. ܐܽܘ̇ܪܶܫܠܶܡ: ܚܶܪܒ݁ܰܬ݂݀ ܕ݁ܰܨܠܰܒ݂ܬ݂ܶܗ. ܘܗܳܐ ܪܽܘ̇ܡܺܝ: ܘܣܽܘ̣ܪܺܝܰܐ ܘܡܶܨܪܶܝܢ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁̈ܳܢ ܠܶܗ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܶܢ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘ̇ܣ ܚܳܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ ܢܺܝ̣ܫܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݂ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܢܺܝ̣ܫܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܬ݂ܶܣܰܒ݂ ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܣܚ̣ܰܦ݂ ܨܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܬ݂ܰܒ݁ܰܪ ܠܰܓ݂ܠܺܝ̣̈ܦ݂ܶܐ. ܘܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ܀

ܡܢ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘ̇ܣ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܟ݁ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ̣ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܥܰܡ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐ݀ܙܟ݁ܶܐ ܠܨܶܢܥ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂: ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܪܩܰܬ݂݀. ܘܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂: ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܢ̣ܶܬ݂ܢܰܛܪܽܘ̣ܢ. ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܢܳܛܽܘ̇ܪܰܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝ̣ܡܳܡܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩ̣ܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܗܰܒ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕ݂ܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕ݂ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘ̇ܪܶܫܠܶܡ: ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܙܕ݁ܰܝܰܚ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܳܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܫܡ̣ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܀

ܥܶܠܰܬ݂݀ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܩܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂݀ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܡܶܗ: ܕ݁ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܩܽܘ̣ܡ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ: ܕ݁ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܢ̣ܝܰܩܰܪ ܘܢ̣ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܚܰܒ݁ܺܝ̣ܒ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܘܰܐܪܟ݁ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܦ݂ܫ̣ܰܛ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܪܺܝ̣ܡ ܩܳܠܶܗ ܠܰܡܫܰܒ݁ܳܚܽܘ. ܡ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ̣ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܰܣܺܝ̣ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘ̇ܡ̈ܶܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ـܠܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܩܽܘ̇ܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܝܰܒ݁ܠ̣ܶܗ ܨܶܐܕ݂ܰܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܗܶܠܶܢܺܝ: ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܳܬ݂ܶܗ ܣܰܬ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ ܀

ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ݂ܚܰܢܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܀

ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ

ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥ̈ܺܝܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܣܳ݀ܓ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܪ݀ܳܫܡܺܝ̣ܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒ݂ܪܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܬ݂ܽܘ̣ܟ݂ܠܳܢܰܢ. ܘܗܽܘ̣ ܡܦ݂ܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܐܺܝ̣ܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒܰ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܟ݂ܰܠ ܐܳܕ݂ܳܡ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܒ݂ܰܥܕ݂ܶܝܢ. ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܳܐ. ܘܰܒ݂ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܶܗ. ܘܒ݂ܰܬ݂ܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܚܽܘ̣ܪܳܪܶܗ ܒ݁ܰܙܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܘܦ݂ܰܢ̣ܝܶܗ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܛܪܶܗ ܦ݁ܰܠܓ݂ܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܦ݂ܰܬ݂ܚܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܰܕ݂ܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܠܓ݂ܰܘ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܡܢ: ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܰܠ ܓ݁ܽܘ̇ܠܝܰܕ݂. ܩܶܠܥܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂ܶܗ. ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܪܶܟ݂ ܘܰܡܚܳܝܗ̱ܝ. ܠܰܦ݂ܠܶܫܬ݁ܳܝܳܐ ܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܦ݁ܽܘ̣ܠܬ݁ܶܗ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܦ݁ܰܪܩ̣ܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܗܰܒ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܕ݂ܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܀

ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܗ̱ܘ̣ܕ݂ܳܐ ܘܶܐܣ̣ܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܳܐܝܺܬ݂: ܘܰܚܦ݂ܰܪ ܘܶܐܫ̣ܟ݁ܰܚ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒ݂ܶܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܡܪܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܰܝܢܰܘ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܳܡܰܪ ܝܽܗ̱ܘ̣ܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ: ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ ܐܰܝܢܰܘ. ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܢ̣ܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ: ܒ݁ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕ݂ܒ݂ܽܐܘ̣ܪܚܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܬ݂ܠܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܀

ܟܰܕ݂ ܣܳ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܺܝ̣ܬ݂ܳܐ: ܩܥ̣ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ݂. ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܩܳܡ̣ ܡܶܢ ܥܰܪܣܶܗ: ܘܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ݂ܰܚܙܰܘ ܙܡܰܪܘ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕ݂ܳܪܕ݁ܳܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܫܩܰܠ̣ܬ݂ܶܗ ܘܣܳܡ̣ܬ݂ܶܗ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݂ܗܰܝܟ݁ܰܠ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܘܰܒ݂ܙܽܘ̣ܡܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܗܽܘ̣̈ܠܳـܠܶܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ. ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܰܬ݂݀ ܣܳܡܰܬ݂݀ ܗܳܢ ܥܽܘ̣ܗܕ݁ܳܢܳܐ ܠܕ݂ܳܪ̈ܶܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܢ: ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܝܳܪܶܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܠܰܫܡܳܟ݂ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܀

ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܫܰܝܶܢܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܪܰܓ݁ܺܝ̣ܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܝܽܘ̇ܡ ܥܪܽܘ̣ܒ݂ܬ݁ܳܐ

ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ

ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܟ݂. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܀

ܠܳܐ ܫ݀ܳܒ݂ܶܩ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܰܘܥܶܐ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܒ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ. ܘܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܚܳܟ݂. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳـܠܳܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁̈ܳܐ ܐܰܒ݂ܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܘܒ݂ܰܡ̈ܛܰܠ̱ܠܶܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܒ܏ܩ: ܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘ̇ܢ

ܗܰܘ ܟܳ݁ܪܽܘ̇ܙܳܐ ܕ݂ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܦ݂ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܓ݁ܰܒ݂ܝܳܐ. ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ. ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܘܣ݀ܳܠܩܺܝܢ ܫܟ݂ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ ܥܰܦ݂ܪܳܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗܳܢܳܐ: ܕ݁ܒ݂ܳܠܶܐ ܠܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܰܠ ܘܩܳܐܶܡ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀

ܡܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܕ݁݀ܳܡܟ݁ܺܝܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ. ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܘܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ. ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ. ܘܩܳ݀ܥܶܝܢ ܘܳܐ݀ܡܪܺܝܢ: ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܰܫܠܳܡ ܒ݁ܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ܀

ܫܘܒ: ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝ̣ܢ ܦ݁ܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܰܣܠܺܝ̣ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܰܒ݁ܳܐ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܐܰܘܩܶܕ݂. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܒ݁ܰܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݂ܺܝܪܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܒ݁ܰܪ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܽܘ̣ܗܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܀

ܡܢ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܛܽܘ̣ܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒ݂ܬ݂ܳܐ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒܼܕܿ̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰ݁ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ: ܩܡ ـ ܩܡܐ ـ ܩܝܚ ـ ܩܝܘ

ܟ݁ܶܢ ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܘܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܒ݂ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܗܳܘܐ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܡܩܺܝ̣ܡ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܥܰܡ ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܚܡܺܝ̣ܫܳܝܳܐ

ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܡ ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁. ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡ̇ܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܠܳܐ ܟ݂ܰܪܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥ݀ܳܠܰܡ ܀

ܟ݀ܽ݁ܠܗܽܘ̇ܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ: ܥܠ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬ݁ܽܘ̣ܟ݂ܠܳܢܰܢ. ܓ݁ܳܒ݂ܽܘ̇ܠܶܗ ܕܰ݁ܐܒ݂ܽܘ̣ܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ. ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܢܝܳܚܶܗ ܘܠܳܐ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܩܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠܝܽܘ̇ܡ. ܘܦ݂ܶܫܛܶ݀ܬ݂ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ ܕ݁ܗܳܐ ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܬ݁ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ. ܘܓ݂ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ̈ܶܐ ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܘܢ̣ܶܫܬ݁ܰܥܽܘ̇ܢ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܡܢ: ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ. ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܳܐ. ܢ̇ܨܰܠܶܐ ܘܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܢ̇ܶܛܥܰܡ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ܝ̱ ܠܰܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܟ݁ܺܝ̣ܟ݂ܳܐܝܺܬ݂. ܪܳܡܳܐ ܕ݂ܰܙܥ̣ܰܪ ܕ݁ܰܢܪܰܡܪܶܡ ܫܶܦ݂ܠܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܘܝܰܩ̣ܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܣܶܒ݁ܠܬ݂ܳܐ ܨܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܕ݁ܰܚܙܳܗ̇ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܺܝ̣ܟ݂ ܘܰܩ̣ܪܳܗ̇ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܗ̱ܝܺ ܫܟ݂ܺܝ̣ܢܬ݁ܶܗ. ܕ݁ܰܡܪܰܝܡܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܫ̣ܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܫܰܡ ܡܶܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬ݂ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܶܕ݂ܥܽܘ̇ܢ ܒ݁ܓ݂ܶܙܬ݂ܳܐ ܨܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܝܰܥܩܘ̇ܒ݂ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܒ݂ܣܶܒ݁ܠܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܠܺܝ̣ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܕܩܰܕܿ̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ̱ ܓ݁ܰܙܳܐ ܕ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܘܗܰܒ݂ܘ̱ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̣̈ܩܶܐ ܕ݂ܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܠܗܰܘ ܒ݁ܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ. ܢܛܺܝ̣ܪ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܘܥܰܡ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܗ. ܡ̇ܰܨܡܰܚ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܓ݂ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡ̇ܰܘܦ݁ܶܐ ܀

ܠܳܐ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܕ݂̈ܰܝܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝ̣̈ܛܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܩܢ̣ܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܩܢ̣ܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܫ̣ܰܕ݂ܘ̱ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܙܒ݂ܰܢܘ̱ ܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝ̣ܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܣ̣ܳܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܠܡܰܫܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܺܝ̣ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܺܝܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܣܬ݁ܰܬ݁ܰܪ ܀

ܕ݁ܚܰܕ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܒ݁ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡ̇ܰܘܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܝܰܘܣܶܦ݂ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݂ܰܪܦ݁ܽܘ̇ܢܳܢܝ̱ ܒ݁ܰܐܟ݂ܣܶܢܝܳܐ. ܐܰܣܶܩܘ̱ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕ݁ܥܰܡܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܺܙܰܠ ܒ݁ܰܠܘܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܚܝ̱ ܝܰܘܣܶܦ݂. ܘܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܩܰܢܰܛܰ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝ̣ܢܰܢ ܘܫܳܒ݂ܩܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܠܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܛܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܰܣܥ̣ܰܪܬ݁ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ ܠܰܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܚܰܛ݀ܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܶܫܚܰܬ݂݀ ܪ̈ܓ݂ܠܰܝܟ݁. ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ ܠܳܗ̇ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܝܗ̇ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇. ܘܶܐܢܳܐ ܕ݂ܳܘܝܳܐ ܕ݂ܰܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܡ݀ܳܟ݂ܣܳܐ ܓ݂ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܰܠܟ݁ܰܢ ܕ݁ܣܰܚ̣ܦ݁ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܚܰܝܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܢܶܣܝܽܘ̇ܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕ݂ܫ݀ܳܓ݂ܫܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦ݂ܫܰܢ. ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ݂. ܘܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܬ݁ܶܥܽܘ̇ܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܢ̇ܶܦ݂ܬ݁ܰܚ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢ̇ܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ. ܒ݁ܓ݂ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܫܪܶܟ݂ܘ̱ ܠܰܚܒ݂ܳܠܳܐ. ܐܳܘ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕܶܐܬ݂ܟ݁ܰܦ݁ܰܦ݂ܘ̱. ܘܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ݂ ܀

ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܠܳܢܳܐ ܕ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܦ݁ܫ̣ܰܛ ܐܳܕ݂ܳܡ ܐܺܝ̣ܕ݂ܶܗ ܘܶܐܟ݂ܰܠ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܣܶܐ ܒ݂ܶܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܣܠ̣ܶܩ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܐ. ܛܥ̣ܶܡ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܦ݂ܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܝܳܪܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܀

ܥܰܠ ܥܰܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܟ݁ܬ݂ܽܘ̇ܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܣܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܬ݂ܪܶܝܢ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ

ܓܽ݁ܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܶܡܘ̱ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. ܫܰܡܠܳܐ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܰܢ ܘܢ̣ܰܢܗܰܪ ܐܰܦ݁ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒ݁ܰܢ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܪܰܡܫܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܠܰܢ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܰܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀ ܀

ܫܘܒ: ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܪܰܡܫܳܐ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ. ܘܰܒ݂ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܩܶܢ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܰܝ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܐܳܦ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ܀

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܩܰܪܶܒ݂ܝ̱ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ. ܐܳܘ ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݂ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݁݀ܽܠܰܢ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܗܘܳܬ݂݀ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܝܰܒ݁ܰܠܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟܝ̱ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܣܶܬ݁ܳܪܳܐ. ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܰܡܦ݁ܺܝ̈ܣܳܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܬ݁ܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܰܒ݂ܢܰܦ݂ܫܳܗ̇ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܰܒ݂ܚܽܘ̣ܫܳܒ݂ܶܝ̈ܗ̇ ܙܰܗܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ ܛ݁ܥܺܝ̣ܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘ̣ܟ݂. ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂. ܢ̣ܦ݁ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܢܶܫܪܳܐ ܕ݂ܳܡܶܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܩܠܺܝ̣ܠܺܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܩ݀ܳܪܶܐ ܒ݂ܝܰܡܳܐ ܥܳܢܶܝܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܰܒ݂ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܓ݁ܽܘ̇ܪ̈ܢܶܐ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܰܩܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܦ݂ܬ݂ܰܚܘ̱ ܓ݁ܰܙܰܝ̈ܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܗܰܒ݂ܘ̱ ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܣ̈ܢܺܝ̣ܩܶܐ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩܰܪܘ̱ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒ݁ܶܗ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁. ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓ݁ܺܝܢ. ܫܰܝܢܶܗ ܕ݂ܡܳܪܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܢ̣ܕ݂ܰܝܰܪ ܒ݁ܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܠܳܐ ܬ݂ܟ݂ـܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܽܘ̣ܢܩ̈ܢܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܫܡܰܥ ܛܳܒ݂ܳܐ ܩܳܠ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܘܦ݂ܰܢܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܰܢ܀

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܶܠܩܰܬ݂݀ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܓ݁ܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬ݁ܽܘ̇ܢܳܐ. ܗܺܝ ܬ݂ܺܦ݂ܬ݁ܰܚ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܰܢ ܘܰܠܒ݂݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܀

ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪ̱ܝ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ. ܒ݁ܣܽܘ̇ܓ݂ܳܐܐ ܕ݂ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܒ݂ܺܝ̣ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܣܥܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܠܺܝ̣. ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܠܺܝ̣ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܫܰܡܠܺܝ̣ܢܰܢ ܥܽܘ̣ܗܕ݁̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܟ݁ܬ݂ܽܘ̇ܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܣܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒ݂ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܠܰܒ݂ܫܽܘ̣ܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܡܰܥܡܽܘ̇ܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܬ݁ܰܠܒ݁ܶܫ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂܀

ܚܽܘ̣ܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܡܺܝ̣ܪܺܝܢ. ܕ݁ܢܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܘܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܡܥܳܩܺܝ̣ܢ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ݁

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ (ܡܙܡ̄ ܩܓ: ܝܓ ـ ܝܘ)

ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕ݁̈ܳܚܠܰܘܗ̱ܝ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ̣ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܓ݁ܒ݂ܺܝ̣ܠܬ݁ܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܕ݁ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܚܢܰܢ ܀

ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܡܺܝ̣ܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘ̣ܦ݂ܝܳܐ ܕ݂ܚܰܩܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢ ܝ݀ܳܥܶܐ ܀

ܕ݁ܡܳܐ ܕ݂ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂݀ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݁ܬ݂ܶܗ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܶ݁ܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܪܰܥܡܶܗ ܕ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܢ̣ܶܪܥܰܡ ܥܰܠ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܠܗܶܐ. ܘܝܽܘ̣ܩ̈ܢܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܠܺܝܽܘ ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܕ݁ܬ݂ܽܘ̣ܢ. ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ݁

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܬ݁ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ

ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܣܳܡ ܠܰܟ݂ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܢܽܘ̇ܚ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܰܟ݂ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ. ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܣܳܡ̣ܢܰܢ ܒ݁ܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܒ݁ܰܐܟ݂ܣܶܢܝܳܐ ܫܠܶܡܘ̱ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݂ܟ݂ܢܰܥܢ. ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܝܽܘ̇ܡ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܨܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܚܙܽܘ̇ܢܳܟ݂. ܘܢܳܡ̣ܘ̱ ܘܰܕ݂ܡ̣ܶܟ݂ܘ̱ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܰܐܘܽܟ݂ ܒ݁ܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ܬ݁ ܘܰܣܥ̣ܰܪܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܡܢ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܒ݂ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܙܡ̣ܰܪܘ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܩܳܠܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܢ̣ܥܺܝ̣ܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓ݂ܰܘ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܘܡ̇ܰܠܒ݁ܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

 ܗܳܐ ܣܕ݂ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܽܐܘ̣ܪܚܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݂ܳܪ̈ܺܝܢ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ: ܚܰܕ݂ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܰܕ݂ ܘܰܪܗܺܝ̣ܒ݂ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ. ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܒ݁ܠܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܺܝܫܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ: ܘܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܙܳܪܶܒ݂ ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܰܪ ܨܶܝܕ݂ ܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ ܀

ܗܳܐ ܫܚܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܟ݂ܽܠ ܥ݀ܳܠܽܘ̇ܠܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܚܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܺܝ̣ܢ ܕ݁ܰܢ̣ܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒ݁ܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܳܪ̈ܽܘ̇ܬ݂ܶܐ ܗܳܐ ܠܳܐܶܝܢ ܒ݁ܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܳܪ̈ܽܘ̇ܝܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܳܙܽܘ̇ܩ̈ܶܐ ܢܳܦ݂ܩܺܝ̣ܢ ܡܶܢܶܗ ܀

ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦ݂݀ܳܩܕ݁ܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܘܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܩܶܨܳܐ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ̱ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܓ݂ܰܐܝ̈ܳܐ ܘܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̣̈ܛܳܢܶܐ: ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܡܫܰܦ݁̈ܠܶܐ ܣܚܺܝ̣̈ܦ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁̈ܳܘܰܝܳܐ ܀

ܒ݁ܫܽܘ̣ܪܳܝ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܡܶܨܥܰܬ݂ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܗܽܘ̣ ܦ݂ܪܰܩ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܫܽܘ̣ܠܳܡ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕ݂ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܨܰܠܺܝ̣ ܕ݂ܢ̣ܶܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܳܣܶܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀

ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܫܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܗܰܒ݂ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܟ݂

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

ܐܰܠܶܦ݂ܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁. ܘܶܐ݀ܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܺܐ݀ܚܶܐ ܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܢܳܛܽܘ̇ܪ̈ܶܐ. ܠܬ݂ܰܪ̈ܥܶܐ ܦ݂ܬ݂ܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝ. ܕ݁ܠܳܐ ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܠܰܨ. ܓ݁ܰܙܳܐ ܕ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܡܶܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܶܫ. ܠܚܽܘ̣ܫܳܒ݂̈ܶܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܰܢ. ܕ݁ܰܢ̣ܩܰܕ݁ܫܽܘ̣ܢ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ ܡܩܰܕ݂ܫܺܝ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܺܝ̣ܟ݂ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܛ݀ܳܥܶܢ. ܘܰܡܣ̇ܰܝܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܡ̇ܰܓ݁ܰܪ ܪܽܘ̣ܚܶܗ. ܕ݁ܢ̇ܶܗܦ݁ܽܘ̇ܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕ݁̈ܳܘܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܡ̇ܰܝܬ݁ܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܳܠܰܢ. ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݂ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܠܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝ ܒ݂ܰܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ. ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܣܰܩ̣ܪܰܢܝ̱. ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܒ݂ܥܶܠܕ݁ܰܪܳܐ. ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܰܝ ܟ݁ܳܐܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫ݀ܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒ݁ܰܝ. ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

 ܒ܏ܩ: ܙܳܕ݂ܶܩ ܕ݁ܢ̣ܶܗܘܶܐ

ܩܛܺܝ̣ܠܳܐ ܕ݂ܰܩܛܰܠ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܩܶܛܠܶܗ ܠܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݂ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐܕ݂ܳܡ. ܩܛܽܘ̇ܠ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܥܳܡܪܳܐ ܒ݂ܺܝ ܘܰܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݂ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ̱. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ: ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܒ݁ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܛܥܳܐ: ܘܶܐܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܒ݁ܥܺܝ ܠܰܐܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘ̣ܬ݂ ܗܰܘ ܙܽܘ̣ܙܳܐ ܕ݂ܥܶܣܪܳܐ. ܕܶܐܒ݂ܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܐܒ݂ܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܶܐ݀ܩܥܶܐ ܘܺܐ݀ܡܰܪ. ܕ݁ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܫܰܠܚܳܟ݂ ܗ̄ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܠܳܐ ܬ݂ܶܬ݂ܩܰܢܰܛ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܡܶܪܕ݁ܳܐ ܒ݂ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܳܪܳܟ݂ ܢܰܦ݁ܺܝ̣ܩ. ܒ݁ܰܒ݂ܥܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ: ܐܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܡ̇ܰܘܫܶܛ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ: ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ. ܦ݀݁ܳܬ݂ܰܚ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܪܰܥ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܚܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܳܟ݂ ܘܰܡܩ̇ܰܒ݁ܶܠ ܠܳܟ݂. ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܺܝ̣ܚܺܝ̣ܢ. ܘܥܰܠ ܟ݁ܰܬ݂ܦ݂̈ܳܬ݂ܶܗ. ܛܳܥܶܢ ܠܳܟ݂ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܳܟ݂ ܗ̄ ܘܰܡܚ̇ܰܒ݁ܶܒ݂ ܠܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܟ݁ܬ݂ܺܝ̣ܒ݂ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ ܨܶܒ݂ܝܳܢ ܡܳܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ. ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝ ܢ̣ܶܒ݂ܠܰܥ ܡܶܢ ܟ݁ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܝ݀ܳܕ݂ܰܥ: ܙܥܽܘ̇ܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܢ̣ܶܒ݂ܠܰܥ. ܒ݁ܕ݂ ܠܳܐ ܡܦ݁ܳܣ ܗ̱ܘܳܐ: ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܳܪܶܗ. ܘܰܕ݂ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝ̣ܢܰܢ. ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܰܫܠ̣ܶܡܬ݁ܳܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܦ݁ܰܨܳܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܫܳܐܘ̇ܽܠ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܡܢ: ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܓ݁ܰܠ̱̈ـܠܶܐ ܕ݂ܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘ̣ܫܥܳܐ ܗܳܐ ܙܩܺܝ̣ܦ݂ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܕ݁ܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܬ݂ܟܰܫܰܦ݂. ܕ݁ܗܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ݂ܳܐ: ܐܶܠܦ݂ܰܢ ܕ݁ܬ݂ܶܛܒ݁ܰܥ ܠܳܗ̇. ܢ̇ܶܩܪܶܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܕ݂ܫܰܝܢܳܐ. ܘܢ̣ܶܙܓ݁ܽܘ̇ܪ ܡܶܢܰܢ. ܟ݁ܺܐܡܽܘ̇ܢ̈ܶܐ ܐܰܒ݂ܕ݁̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܢ̣ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܶܗ. ܩܽܘ̇ܒ݂ܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ. ܘܢ̣ܰܥܕ݁ܶܝܗ̇ ܠܶܐܠܦ݂ܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܗ̄ ܘܢ̣ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܘܳ݀ܝܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܽܘ̇ܢ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܳܗ̇ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܒ݂ܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘ̣ܫܥܳܐ ܘܰܒ݂ܛܰܢܦ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܝܳܠܶܕ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܪܟ݁ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܡܰܝܠـܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܳܐ ܕ݂ܣ݀ܳܓ݂ܶܝܢ ܒ݁ܳܗ̇ ܩܪ̈ܳܒ݂ܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡ݀ܳܝܛܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܀

ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܝܠܶـܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܬ݁ܶܒ݂ܛܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܬ݂ܒ݂ܰܪ ܩܽܘ̣ܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒ݁ܽܘ̣ܥܳܐ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܗܶܒ݂ܠܳܐ ܫܳܪܟ݁ܳܐ ܀

ܒ݁ܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ: ܘܢ݀ܳܨܚܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܥܳܠܽܘ̇ܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ. ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܡܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ: ܘܚܳܪ̈ܒ݁ܳܢ ܩܽܘ̣ܪ̈ܝܳܐ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒ݂ܰܡܕ݂̈ܺܝ̣ܢܳܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܣ̇ܰܝܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܚ݀ܳܛܶܝܢܰܢ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܡܩ̇ܰܒ݁ܶܠ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܝܒ݁ܺܝ̣ܢܰܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢ̣ܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢܶܗ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠ̈ܳܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

 ܬ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܗܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ ܀

ܒ݁ܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ: ܘܢ݀ܳܨܚܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܥܳܠܽܘ̇ܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ. ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܡܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ: ܘܚܳܪ̈ܒ݁ܳܢ ܩܽܘ̣ܪ̈ܝܳܐ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒ݂ܰܡܕ݂̈ܺܝ̣ܢܳܬ݂ܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܣ̇ܰܝܒ݁ܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܚ݀ܳܛܶܝܢܰܢ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܡܩ̇ܰܒ݁ܶܠ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܝܒ݁ܺܝ̣ܢܰܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݂ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܢ̣ܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܢܶܗ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܟ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠ̈ܳܬ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

 ܬ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܕ݁ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܗܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ ܀

ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݂ܰܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܫܘܒ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ …܀

ܐܰܥܺܝ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܕ݂ܰܡܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܫܪܟܐ.. ܀

ܟ݁ܶܢ ܡܶܬ݂ܰܐܡܪܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ:

(ܩܠܓ ـ ܩܝܚ ـ ܩܣܛ ـ ܩܥܘ)

ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܡܳܪܝ̱܉ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܢܰܢ ܕ݁ܰܢ̇ܙܰܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܩܰܕ݁ܡܺܝܢ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝ̣ܢ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܪܺܝ̣ܡܘ̱ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ݁ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܶܐܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܀

ܢ̣ܒ݂ܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ݁ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܶܐܡܳܐ ܕ݂ܙܰܝܚܰܬ݂݀ ܘܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܬܶܥܽܘ̇ܠ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܝ̱ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܢ̣ܰܒ݁ܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ݂: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܚܰܫ̣ܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܩ̣ܰܛܰܠܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ  ܀

ܢ̣ܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ̱ ܬ݁ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܟ݂: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܒ݂ܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

 ܣܰܟ݁ܝܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ݂: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܘܰܢܛܰܪܘ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ܀

ܐܬ݁ܛܥܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ: ܐܰܘܪܶܒ݂ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܗ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܢܰܨܺܝ̣ܚ ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܬ݁ܰܝ. ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܀

ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܡܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܩܳܠܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܒ݁ܳܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܫܡܳܟ݂ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ ܟ݂ܶܢ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘ̣ܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ

ܠܳܐ ܪܓ݂ܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܟ݁ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ ܠܡܽܘ̇ܢ ܕ݁ܳܡܶܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܰܫ̣ܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܒ݂ܥܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܠܶܗ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܠܛܳܥܽܘ̇ܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܟ݁ܕ݂̈ܺܝ̣ܢܰܝ ܒ݁ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܟ݂: ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ݂: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܬ݁ܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܦ݁ܽܘ̣ܡܺܝ̈ܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܳܐ ܪܚܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ

ܐܰܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܢ̣ܶܒ݂ܣܰܡ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝ݀ܳܠܶܕ݁ܬ݂ܳܟ݂. ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕ݂ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀

ܠܳܐ ܦ݁ܳܚܡܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܠܗܳܝ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܘܓ݂ܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. ܘܳܐܦ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪ̈ܟ݂ܳܢ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܝ̣ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܦ݂ܽܘ̣ܡܳܐ ܕ݂ܙ݀ܳܡܰܪ. ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܓ݂ܒ݂ܳܟ݂ܝ̱ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܝ̱ܟ݂ܪܳܢܶܢܶܗ: ܚܰܕ݂ ܗ̱ܘܽܶܢ ܫܳܐܘܳܪܳܝܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܘܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܨܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܫܰܡ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܘܣܳܐ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܡܢ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܳܘ ܒ݂ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܘܳܬ݂݀ ܟ݁ܰܪܣܶܟ݂ܝ̱ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݂ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܕ݁ܰܝܰܪ ܒ݁ܳܗ̇ ܒ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ. ܘܚܰܠܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܪܣܶܐ. ܠܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܰܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܬ݁ܰܘ ܦ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܫܶܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܢ̇ܝܰܩܰܪ ܘܢ̇ܰܘܪܶܒ݂ ܝܽܘ̇ܡ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܫܰܗܪ̈ܶܐ ܡܬ݂ܺܝ̣ܚܶܐ ܘܩܰܘܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕ݁ܝܳ݀ܗܒ݁ܳܐ ܒ݂ܰܐܥ̈ܦ݁ܶܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܝ̇ܰܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܀

ܬ݁ܳܝ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܝ̱ ܕ݁̈ܳܫܢܶܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܶܟ݂ܝ̱: ܠܟ݂ܶܢܫܰܢ ܕ݁ܰܨܗܶܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܠܒ݂ܳܥܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݂ܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܟ݂ܝ̱: ܘܢ̣ܶܙܓ݁ܽܘ̇ܪ ܡܶܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܠܶܟ݂ܝ̱ ܢ̣ܚܰܝܶܠ ܠܟ݂ܶܢܫܰܢ ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܠܳܣܰܝ̈ܟ݁ܝ̱: ܘܰܢ̣ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܓ݂ܽܘ̣ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܢ̣ܶܡܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ: ܕ݁ܙܰܝܰܚ̣ܘ̱ ܥܺܐܕ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܘܶܐܚ̣ܰܕ݂ܘ̱ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܒ݂ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܚܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̣̈ܠܳܠܶܐ: ܬ݁ܶܣܰܩ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܐܶܡܳܟ݂. ܚܬ݂ܽܘ̇ܡ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ: ܕ݁ܬ݂ܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕ݁ܗܳܝ ܕ݁ܰܛܥܶܢ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬ݂ܶܫܥܳܐ ܀

ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܪܶܝܢ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܥܺܝ̣ܪܳܢܳܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ

ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܶܐ݀ܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒ݁ܰܝܗܽܘܢ. ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܕ݂ܰܐܚܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܣܶܩܰܝܢܝ̱ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݂ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ̣ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܶܐܨܽܘ̣ܪ: ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܝ̱ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܘܰܐܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐ݀ܶܩܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܟ݁ܶܢܳܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܘܶܐ݀ܫܰܒ݁ܚܳܟ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܳܐ ܪܚܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ

ܡܳܐ ܪܚܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܘܰܦ݂ܐܶܐ ܘܰܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂. ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܥܺܐܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܓ݂ܺܝܫܪܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܚܶܕ݂ܝܰܬ݂݀ ܒ݁ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܓ݂ܶܕ݂ܠܰܬ݂݀ ܣܳܡܰܬ݂݀. ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܡܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܗܳܝ ܡܶܫܬ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܫܰܡ̈ܳܫܰܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܰܚܠܽܘ̇ܠܳܐ ܚܳܕ݂ܶܐ ܒ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱ ܀

ܫܘܒ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܝܰܩ̣ܰܪܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ. ܘܗܳܘܶܐ ܙܡܺܝ̣ܢܳܐ ܒ݂ܟ݂ܶܢ̈ܫܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܘܥܰܡܟ݂ܽܘ̇ܢ ܝ݀ܳܪܶܬ݂. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܡܢ: ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܡܝܰܒ݁ܒ݂ܺܝܢ ܘܳܐ݀ܡܪܺܝ̣ܢ. ܕ݁ܰܢ̇ܡܽܘ̣ܬ݂ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܢ̇ܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ. ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܰܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܗܽܘ̣ ܡ̇ܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘ̣ܟ݂: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ݂ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܓ݁ܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܡܺܝ̣ܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂: ܢܦ݂ܺܝ̣ܣܽܘ̣ܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܘܰܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܘܰܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݂ܚܰܝܶܠܟ݂ܽܘ̇ܢ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܬ݁ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܢܺܝ̣ܫܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘ̇ܢ  ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ݂ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕ݂ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܺܠܝܳܐ

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܥܶܩܒ݂ܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ

ܕ݁ܰܪܚܶܡܬ݁ܳܟ݂ ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬ݂ܽܘ̣ܟ݁̈ܶܐ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ܝ̱ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܥܒ݂ܰܪܘ̱ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܠܳܐ ܪܶܓ݂ܫܶܬ݂. ܘܗܳܐ ܕ݂ܒ݂ܺܝ̣ܪ ܠܺܝ̣ ܕ݂ܢ̣ܰܥܠܰܢܝ̱ ܠܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ. ܠܘܰܝ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ݂ ܠܳܟ݂: ܡܰܛܥܶܐ ܠܥܳ݀ܠܽܘ̇ܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܕ݁ܪ̈ܳܚܡܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ. ܘܣܳܢ̈ܰܐܝܟ݁ ܠܳܐ ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܣ̣ܩܳܗ̇ ܠܰܡܨܺܝ̣ܕ݁ܬ݁ܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܝܰܪܬ݁ܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܡܶܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܡܳܐ: ܥܶܗܰܕ݂ܰܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݂ܶܛܥܶܝܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬ݂ܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܒ݁ܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݂ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓܰܘܰܣܢܰܢ: ܕ݁ܰܒ݁ܰܪܰܝܢ ܒ݁ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܢ̇ܶܙܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬ݁ܰܝ̈ܳܒ݂ܶܐ. ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢ̣ܶܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒ݁ܶܠ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ ܬ݁ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ: ܕ݁ܢ݀ܳܩܫܺܝܢܰܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܘܰܐܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܢ̇ܗܶܐ ܬ݂ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ ܀

ܫܘܒ: ܡܳܐ ܕ݂ܙ݀ܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܒ݂ܪܰܘܡܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܫܺܝܦ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̇ܥ̈ܶܐ: ܘܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܡܳܪܰܢ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܳܗ̇. ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܶܝܗ̇. ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰܫܟ݂ܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂ ܀  ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܡܗܰܠܶܠ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗ̄ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ) ܟܢ ܡܰܩܶܦ݂ ܠܦ݂ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܒ݁ܩܽܘ̣ܪ̈ܒ݁ܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̇ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܫܪܟܐ…܀ ܘܣܳܕ݂ܰܪ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܪܒ݂ܳܐ ܟ݂ܶܢ ܒ݁̈ܳܬ݁ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܪܒ݂ܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݂ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ݂ܺܝܕܺܝ̣ܥܺܝܢ. ܟ݁ܶܢ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܟ݁ܳܗܢܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐܝܬ݂ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒܳ݁ܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ:

ܬܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ (܏ܡܙܡ ܨܒ: ܝܒ ـ ܝܘ)

ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܩܠܳܐ ܢ̣ܰܦ݂ܪܰܥ ܗ̄ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ݂ܠܶܒ݂ܢܳܢ ܢ̣ܶܫܘܰܚ ܀

ܕ݁ܰܢܨܺܝ̣ܒ݂ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘܰܒ݂ܕ݂ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܢ̣ܰܦ݂ܪܥܽܘ̣ܢ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܘܢ̣ܶܬ݂ܪܰܒ݁ܽܘ̇ܢ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗ̄ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒ݂ܣܺܝ̣̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇̇ܩ:ܡܢܕ݂ܢ ܀

ܘܰܢ̣ܚܰܘܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝ̣ܨ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܥܰܫܺܝ̣ܢ ܗ̱ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ: ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܰܩ̣ܰܪܘ̱ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ: ܢ̣ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܪܽܘ̣ܢ ܒܰ݁ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ..܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܪܰܡܫܳܐ

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܝ݀ܳܠܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܕ݂ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ. ܟ݁ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܶܝܗ̇. ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܫܶܒ݂ܝܳܐ. ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ ܀

ܙܺܝܘܳܟ݂ ܕ݁ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂. ܘܰܒ݂ܚܶܟ݂̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. ܚܰܒ݂ܪܳܐ ܠܕ݂ܳܢܺܝܶܐܠ. ܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁. ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬ݁ܐܘܽܡܰܐ. ܕ݁ܪܶܒ݁ܽܘ̇ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ. ܨܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܒ݁ܰܩܢܽܘ̇ܡܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ: ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܶܐ. ܕ݁ܰܛܥܶܢ ܘܰܥܒ݂ܰܪ. ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܪܶܛܒ݂ܳܐ. ܚܢܰܢ ܢ̇ܶܬ݂ܥܰܕ݁ܰܪ. ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܒ݂ܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܟ݁ ܀

ܡܢ: ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܣܳܗܕ݁ܳܐ ܐܶܣܛܶܦ݂ܰܢܳܘܣ. ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܒ݁ܽܘ̣ܪܟ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܫܶܒ݂ܝܳܐ. ܘܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܢܳܐ ܀

ܒܳ݁ܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܺܝܠܺܝ̣ܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܝܺܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܟ݂ܰܣܝܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܗܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܗܕ݂ܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱̱ ܚܠܺܝ̣ܨܳܐܝܺܬ݂: ܐܽܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܰܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܚܳܕ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܘܳܠܶܐ ܙܳܕ݂ܩܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ̱ ܪܰܥܽܘ̣ܡܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦ݂ܺܝ̣ܥܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܓ݁ܰܘܳܢܳܐܝ̣ܺܬ݂܀

ܩܪܺܝ̣ ܒ݁ܩܳܠܳܟ݂ ܦ݁ܳܩܽܘ̇ܕ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܩܰܠܺܝ̣ܠܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܐܳܟ݂ܠܰܝ̈ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܫܳܬ݂ܝ̈ܰܝ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܗܺܝ̣ܒ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ ܬ݂ܪܺܝ̣ܨܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܢ̣ܶܥܠܽܘ̇ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܦ݂ܨܺܝ̣ܚܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܕ݁ܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܠܺܝ̣ܨܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܓ݂ܡܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦ݂ܺܝ̣ܥܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܝ̣ܺܬ݂ ܀

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܘܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ ܀

ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܡ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܢܐ) ܕ݂ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܉ ܟܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܣܓ) ܒܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ.   

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܠܳܐ ܬ݂ܶܥܽܘ̇ܠ ܠܕ݂ܺܝ̣ܢܳܐ. ܥܰܡ ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܪܰܗܒ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܗܽܘ̇ܢ ܀

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܕ݁ܢ̇ܶܫܡܥܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܘ ܥܽܘ̇ܠܘ̱ ܒ݁ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ̱. ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܚܳܪܬ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܩܽܘ̣ܫܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܬ݂ܟܰ݁ܫܰܦ݂ܝ̱ ܘܰܒ݂ܥܳܝ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܛܳܒ݂ܺܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁: ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ. ܘܥܽܘ̣ܫܢܰܢ ܬ݁ܰܩܺܝ̣ܦ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܒ݁ܰܪܟܳܟ݂ ܒ݁ܚܝ̈ܝ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܦ݂ܘ̱ ܘܰܒ݂ܥܰܘ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬ݁ܰܪܒ݁ܳܐ: ܡܶܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܢ̇ܶܒ݂ܥܶܐ. ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂. ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܡܦ݁ܺܝ̣̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܫܘܺܝܬ݂ܝ̱: ܡܳܐ ܕ݂ܠܰܝܬ݁ ܚܰܒ݁ܺܝ̣ܒ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕ݂ܦ݂ܳܪܶܩ. ܬ݁ܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܠܺܝ̣ ܡܳܪܝ̱. ܣܢܺܐܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܳܟ݂ ܛܶܦܣ݀ܶܬ݂ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ: ܡܳܐ ܕ݂ܢ݀ܳܗܡܳܐ ܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܰܘܩܶܕ݂ ܠܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ. ܛܰܠܳܐ ܕ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܪܽܘ̇ܣ ܥܠܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݀ܺܩܰܕ݂ ܀

ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂: ܡܳܐ ܕ݂ܬ݂݀ܩܶܢ ܬ݁ܪܽܘ̇ܢܳܘ̇ܣ. ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܒ݁ܓ݂ܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܀

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܢ̣ܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱: ܡܳܐ ܕ݂ܦ݂ܳܪܫܰܬ݁ ܬ݁ܰܡܳܢ. ܓ݁ܕ݂̈ܰܝܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ݁ ܐܰܫܘܳܢܝ̱. ܪܳܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ݁ܳܐ: ܡܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܗܒ݁ܰܬ݁ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܢܓ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܰܪ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܝ݀ܳܡܶܐ ܒ݂ܶܗ: ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܘܚ݀ܳܝܪܺܝ̣ܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܝ݀ܳܠܶܕ݁ܬ݂ܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܘܡܰܩܦ݂ܺܝܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪܳܐ ܕ(ܩܝܓ)

ܟ݁ܶܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܠܗܰܘ ܨܰܦ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܒ݂ܶܗ ܫ݀ܳܩܠܺܝ̣ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܳܐ

 ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܐܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܗܳܐ ܠܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܥ݀ܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܬ݁ܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̄: ܒ݁ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܩ̣ܰܪܰܒ݂. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܩܰܪܒ݂ܽܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܥ݀ܳܒ݂ܕ݁ܳܐ. ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܫܰܝܢܶܗ ܕ݂ܰܐܒ݂ܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇. ܘܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ ܢ̣ܶܣܬ݁ܚܶܦ݂. ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܓ݁ܰܢ̱ܒ݁ܳܪ̈ܶܐ ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܘܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂ ܗ̄: ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ. ܕ݁ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ. ܘܣ݀ܳܥܰܪ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ. ܘܬ݂ܳܗܪܺܝ̣ܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܒܓ݂ܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝ̣ܩܶܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ. ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܒ݂ܫܺܝ̣ܢ. ܘܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݂ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܰܒ݂ܩܳܠܳܟ݂. ܩ̣ܳܡ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܐܰܚܽܘ̣ܗ݁ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕ݂ܡܳܪܬ݁ܳܐ. ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܣܪܺܝ̣. ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝ̣ܪܰܬ݂݀. ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܝܽܘ̇ܐܳܪܳܫ. ܘܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕ݂ܩ݀ܳܪܶܝܬ݁. ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܀

ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕ݁ܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܢܚ̣ܶܬ݂. ܣܰܥ̣ܪܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬ݂ܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܝ̱ ܥܒ݂ܰܪܬ݁. ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܡܡ̇ܺܝ̣ܬ݂ ܐܳܦ݂ ܡ̇ܰܚܶܐ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܬ݂ܳܐ. ܫܩ̣ܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܝܶܠ. ܐܶܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱. ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݀݁ܳܢܰܚ ܦ݂ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܀

ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܒ݂ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܨܳܪܰܬ݂݀ ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܶܟ݂ܝ̱ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܽܘ̣ܝܽܘ ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܀

ܒ݁ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܢ̣ܗܶܐ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܠܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܒ݁ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ݂ܳܗ݁. ܘܫܶܦ݂ܪܰܬ݂݀ ܠܶܗ ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܐܳܘ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ. ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ. ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݂݀. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܠܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܗ̇. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܫ̣ܪܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܥܰܠ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܪܺܝܫ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݂݀ܳܚܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܢܳܬ݂݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݂݀. ܛܪܰܘ ܒ݁ܺܝ̣ ܓ݁ܰـ̈ܠ̱ܠܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘ̣ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܙܺܝ̣ܥܽܘ̣ܢܝ̱. ܘܰܐܩ̣ܪܶܒ݂ ܥܰܡܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ ܒ݂ܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂݀ ܡܰܦ݁ܽܘ̣ܠܬ݁ܶܗ ܀

ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܰܝܬ݁. ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܢ̣ܺܐܬ݂ܶܐ ܩܰܝܛܳܐ ܒ݂ܰܥܝܳܕ݂ܶܗ. ܘܣܰܬ݂ܘܳܐ ܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢ̣ܶܬ݁ܶܠ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܥ̈ܰܠܳܠܬ݂ܳܗ̇܀

ܐܺܝܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܐܰܣܠܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪܳܐ. ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕ݁ܰܚ̣ܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܒ݁ܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܰܠܩܰܕ݂̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܕ݁ܪܰܚ̣ܡܽܘܗ̱ܝ ܣܢ̣ܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܠܶܐ ܒ݂ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܬ݂ܪܺܝ̣ܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒ݁ܠܽܘ̇ܟ݁ܳܝܬ݁ܳܐ. ܘܪܳܕ݂ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ̱ ܠܰܒ݁ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ. ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪܘ̱. ܬ݁ܰܘ ܕ݁ܰܢ̇ܡܽܘ̣ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ݁ܰܢ ܕ݁ܡܺܝ̣ܬ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ݂. ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܩܽܘ̣ܡ ܙܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܛܦ݂ܰܣ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢܦ݂ܶܝ̈ܗ̇. ܠܳܐ ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܶܐ ܝܽܘ̇ܡ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܡ. ܕ݁ܗܳܐ ܬ݂ܳܐܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܕ݁ܶܐܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܚܳܪ. ܡ̇ܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܳܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀

ܠܳܐ ܚܛܳܬ݂݀ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܚܛܺܝ݀ܬ݂. .ܠܳܐ ܐܰܪܓ݁ܙܽܘ̣ܟ݂ ܟ݀݁ܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܓ݁ܶܙܬ݁ܳܟ݂. ܚܰܝ̈ܰܝ ܟ݁ܪܶܝܢ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܐ݀ܶܥܒ݁ܶܕ݂. ܒ݁ܗܰܘ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܚܳܟ݂ ܨܶܐܕ݂ܰܝܢ. ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܟ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܽܘ̣ ܡ̇ܰܠܶܦ݂ ܠܳܟ݂. ܡܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ̣ ܕ݂ܬ݂ܳܐܶܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܰܟ݂ܦ݂ܽܘ̣ܪܝܳܐ. ܒ݁ܡܶܠܟ݁ܶܗ ܕ݂ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒ݁ܟ݂ܳܐ ܒ݂ܰܚܢܰܓ݂ܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܣܺܝ̣. ܒ݁ܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܕ݂ܒ݂ܳܒ݂̈ܳܬ݂ܶܗ ܀

ܗܳܘܶܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܚܪܺܝܢ ܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܕ݁ܰܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ݁ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܶܐ. ܘܫܽܘ̣ܚܕ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܗܰܘ ܒ݁ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝ̣ܡܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܰܡܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܟ݁ܰܕ݂ܢܳܗ̇ ܠܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬ݁ܳܐ. ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܺܝ̣ܪܶܗ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܗܽܘ̣ ܫ݀ܳܪܶܐ ܠܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܡܶܢ ܕ݁ܰܪ̈ܓ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܠܕ݂̈ܰܝܳܢܶܐ ܥܰܙܺܝ̣̈ܙܶܐ. ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܚܕ݁̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ. ܘܫܶܡܥܳܐ ܠܕ݂ܽܘ̣ܓ݁ܳܐ. ܘܰܦ݂ܫ̣ܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕ݁ܦ݂ܺܐܩܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܚܠ̣ܶܡ. ܗܽܘ̣ ܢ̣ܶܪܽܘ̇ܣ ܛܰܠܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܶܗ ܀

ܒ݁ܥܶܛܪܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܣܽܘ̇ܢ. ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܕ݁ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܘܢ̣ܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘ̇ܢ ܀

ܩܳܠܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ ܕ݂ܨܰܦ݂ܪܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܺܝ̣ ܬ݁ܰܪܥܶܗ

ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܳܐ ܒ݂ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ

ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ݂ܥ݀ܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܬ݂݀ܳܒ݂ܥܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܰܪܡܶܗ ܦ݂ܠܰܚܘ̱. ܘܳܐ݀ܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. ܕ݂ܡܶܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܦ݂ܠ̣ܰܚܢܰܢ. ܘܳܐ݀ܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ݂ܝ݀ܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂. ܘܬ݂ܽܘ̣ܒ݂ ܡ̇ܰܘܣܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܓ݁ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܶܗ: ܨܰܦ݂ܪܶܗ ܕ݂ܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ̣ ܠܶܗ. ܘܰܛܥܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܕ݂ܫ݀ܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܟ݀݁ܽܠ ܕ݂ܰܫܩܺܝ̣ܠ ܝܽܘ̣ܩܪܳܐ ܕ݂ܫܶܢܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܙ݀ܳܡܰܪ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܕ݂݀ܳܡܶܟ݂ ܝ݀ܳܗܶܒ݂. ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܦ݁ܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ. ܓ݁ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܘܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܙܟ݂ܳܐ. ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܳܕ݂ܳܡ ܘܶܐܬ݂ܒ݂ܰܝܰܐ ܒ݁ܶܗ. ܘܟ݂ܰܦ݂ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܘܰܐܦ݁ܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܘܰܐܦ݂ܢܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܝܰܠܕ݁̈ܰܝ. ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܢܶܦ݂ܩ݀ܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀

ܡܢ: ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܥܰܡ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܰܢ̇ܝܰܒ݁ܶܒ݂ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܒ݂ܪܽܘ̣ܚ. ܘܢ̇ܶܗܘܶܐ ܚܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܒ݂ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܰܢ. ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܪ̈ܚܽܘ̇ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܢ̣ܩܰܪܒ݂ܽܘ̣ܢ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܳܡܽܘ̇ܪ̈ܶܝܗ̇ ܀

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܨܪܳܐ ܢܽܘ̣ܪܳܢܳܐ ܠܓ݂ܰܘܙܰܠܬ݁ܳܐ. ܘܕ݂ܳܫ ܥܰܠ ܓ݁ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܓ݁ܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. ܘܣܰܕ݂ܩܶܗ ܠܳܐܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܚܶܬ݂. ܘܰܡ̣ܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܨܶܝܕ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܟ݂ܰܪܣܶܟ݂ܝ̱. ܡܰܥܒ݁ܰܪ ܚܶܣܕ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܡܰܢܽܘ̣ ܚ̣ܙܳܐ ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܓ݁ܽܘ̣ܦ݂ܢܺܝ̈ܢ. ܕ݁ܒ݂ܶܐܫܟ݁ܳܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܢܨܺܝ̈ܒ݂ܳܢ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕ݂ܰܣܓ݂ܽܘ̣ܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܳܐ. ܓ݁ܽܘ̣ܦ݂ܢ̈ܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒ݂ܰܥ. ܣܓ݂ܽܘ̣̈ܠܶܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܫܰܘܫܒ݂ܺܝܢܳܐ. ܘܡܳܟ݂ܽܘ̇ܪܳܐ ܕ݂ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܒ݁ܰܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܗ̇. ܕ݁ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟ݁ܠܺܝ̣ ܡܶܢܰܢ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ. ܘܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕ݂ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܰܗܺܝ̣̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܢ̣ܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ݂. ܬܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕ݁ܰܡܒ݂ܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܕ݁ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݂ܢ̣ܰܚ ܠܰܢ. ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܳܐ ܕ݂ܡ̇ܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܢ̣ܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݂̈ܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܘܢ̣ܶܣ̈ܩܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܦ݁ܺܝܪܡܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܬ݂ܰܪܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܶܐ: ܒ݁ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܬ݂ܰܘ ܢ̇ܶܬ݂ܓ݁ܰܘܰܣ. ܕ݁ܒ݂ܽܐܘ̣ܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܫܦ݂ܰܪܘ̱. ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒ݁ܶܠܘ̱ ܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܩܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܟ݁ܳܪ̈ܽܘ̇ܙܶܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܳܨܚܺܝ̣ܢ. ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܐ݀ܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܕ݁ܟ݂݀ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܫܒ݂ܰܩ̣ܢ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂. ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܬ݂ܬ݁ܶܠ ܠܰܢ. ܕ݁ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢܰܢ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܟ݂ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܐܶܬ݁ܶܠ. ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܒ݂ܽܘ̣ܢ ܘܰܬ݂ܕ݂ܽܘ̣ܢܽܘ̣ܢ. ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀

ܐ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܠܕ݂̈ܰܝܳܢܶܐ. ܕ݁ܡܳܪܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ. ܐܳܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝ̈ܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܐ. ܘܪܶܒܽ݁ܘ̇ ܪ̈ܶܒ݁ܘܳܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ. ܠܳܐ ܟ݂ܳܦ݂ܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒ݁ܰܫܪܳܪܶܗ. ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܽܘ̣ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܠܰܛܠܺܝ̣̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘ̇ܡ̈ܶܐ ܀

ܛܥܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݁̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܪܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ. ܚܽܘ̣ܪ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܕ݂ܡܰܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܦ݁ܰܥ. ܘܠܳܐ ܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܢ ܒ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܽܐܘ̣ܠܨܳܢܰܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܫܰܡܠܺܝ̣ ܐܰܓ݂ܽܘ̇ܢܳܟ݂. ܘܰܚܬ݂ܰܡ ܟ݁ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ݂ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ݁. ܐܳܘ ܐܰܬ݂ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘ̇ܢ. ܘܡ̇ܰܣܩܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܀

ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ. ܕ݁ܓ݂ܰܢ̱ܒ݁ܳܪܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ ܣܥ̣ܰܪ. ܘܰܐܦ݂ܢܺܝ̣ ܠܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܨܰܠܳܐ ܘܰܒ݂ܥܺܝ̣ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ݂. ܗܰܘ ܕ݁ܰܪܚܶܡܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܕ݁ܰܢ̣ܒ݂ܰܛܶܠ ܣܶܕ݂̈ܩܶܐ. ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܀

ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ: ܦ݂ܬ݂ܰܚ ܠܺܝ̣ ܬ݂ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܒ݁ܪܳܐ ܬ݂ܰܝܳܒ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܩܥ̣ܳܐ. ܚܛܺܝ݀ܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁. ܘܠܳܐ ܫ݀ܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܐ݀ܶܬ݂ܩܪܶܐ. ܩܰܒ݁ܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܺܝ̣ܪܳܐ. ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ. ܘܰܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܣܟ݁ܰܢ. ܗܳܐ ܣܢܺܝ̣̈ܩܶܐ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ. ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂ ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪܳܐ. ܘܡܰܠܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܣܽܘ̣ܢ̈ܩܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܗܳܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ ܦ݁ܽܘ̣ܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܩܽܘ̇ܫܽܘ̣ܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦ݂݀ܳܬ݂ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܀

ܡܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܐܶܒ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܳܟ݂ܶܝܢܰܢ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܢ̣ܳܚܘ̱ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܝ̈ܢ ܛܥܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܣܝܳܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܥܰܠ ܒ݁ܳܠܶܗ. ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܒ݂ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܩ݀ܳܝܡܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܓ݂ܰܒ݂ܠ̣ܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ. ܠܳܐ ܬ݂ܪܰܦ݁ܶܐ ܒ݂ܰܢ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܐܰܘܟ݁ܶܠܬ݁ܳܢ. ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܐܰܫܩܺܝ̣ܬ݁ܳܢ ܀

ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܙܰܒ݂ܢܰܢ. ܘܠܰܢ ܕ݁ܳܡܶܐ ܕ݂ܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܶܗ. ܥܰܬ݁ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܪܚܶܡ̣ܘ̱ ܝܰܥܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܣ̈ܟ݁ܺܢܶܐ ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܘܝܳܐ ܕ݂ܒ݂݀ܳܠܰܥ ܚܰܒ݂ܪܶܗ. ܒ݁݀ܳܠܥܺܝ̣ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܣ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܺܝ̣ܢܶܗ. ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݁̈ܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݂ܶܗ ܠܢܽܘ̣ܚܳܡܰܢ. ܘܰܐܣܓ݁ܺܝ̣ ܠܳܗ̇ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܰܢ. ܘܣ݀ܳܗܶܕ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܳܐ. ܕ݁ܡ̇ܰܟ݁ܶܣ ܠܰܦ݂ܠܺܝ̣̈ܓ݂ܳܐ ܘܳܐ݀ܡܰܪ. ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݂ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܚ݀ܳܝܶܐ. ܚܰܘܺܝ̣ ܕ݂ܰܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂. ܘܪܰܣ ܢܽܘ̣ܚܳܡܶܗ ܥܰܠ ܫܟ݂ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ ܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܰܩܥ̣ܳܐ ܒ݂ܩܳܠܶܗ ܥܰܙܺܝ̣ܙܳܐ. ܒ݁ܗܳܡܳܢ ܒ݁݀ܳܠܥܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܬ݁ܰܚܰܦ݂ܘ̱ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܚܪܶܒ݂ܘ̱ ܓ݁ܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܚܰܘܺܝ̣ ܕ݂ܰܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܣܺܝܽܘ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܬ݂ܒ݂ܰܬ݁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂. ܘܦ݂ܳܪܫܰܬ݁ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܶܐ ܓ݂ܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ (܏ܡܙܡ ܩܠܐ: ܛ ـ ܝܓ)

ܟ݁ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܢ̣ܶܠܒ݁ܫܽܘ̣ܢ ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܰܝܟ݁ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݂ܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܐܰܦ݁ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܟ݂܀

ܝܺܡ̣ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܢ̣ܶܗܦ݁ܽܘ̇ܟ݂ ܡܶܢܶܗ ܗ̄ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪ̈ܰܝ ܟ݁ܰܪܣܳܟ݂ ܐܰܘܬ݁ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܝܳܟ݂ ܀

ܐܶܢ ܢ̣ܶܛܪܽܘ̣ܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܟ݂ ܩܝܳܡܝ̱ ܗ̄ ܘܣܳܗܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܡ̇ܰܠܶܦ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ܀

ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܬ݁ܒ݂ܽܘ̣ܢ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥ݀ܳܠܡܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܳܝܟ݂ ܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݂ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܗ̇ ܠܶܗ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ ܟܶ݁ܢ ܥܶܩܒ݂ܳܐ

ܪ̈ܶܓ݂ܠܶܐ ܕ݂ܰܕ݂ܪ̈ܰܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܒ݁ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܢܕ݂̈ܽܘܫܳܢ ܬ݁ܰܪ̈ܥܰܝ ܦ݁ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܘܰܢ̣ܕ݂ܰܝܪ̈ܳܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܀

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐ ܠܶܝܣܳܘܢ ܀

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܺܝ ܬ݁ܰܪܥܶܗ

ܓ݁ܰܒ݂ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܝ݀ܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݂ܶܗ. ܘܚܳܐܰܪ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝ̣ܪ ܕ݁ܳܡܶܐ ܓ݂ܒ݂ܺܝ̣ܠܳܐ ܠܓ݂ܳܒ݂ܽܘ̇ܠܶܗ. ܐܳܙܶܠ ܘܳܐ݀ܬ݂ܶܐ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ. ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܬ݁ܰܗܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒ݁ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܟ݂ܡܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܡܪܰܡ ܀

ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒ݂ܟ݂ܰܘ ܠܶܗ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ. ܘܺܐܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ ܪܟ݂ܶܢܘ̱ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡ̇ܰܪܟ݁ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܒ݂ܳܟ݂ܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦ݂ܶܐ ܛܪܰܦ݂ܘ̱ ܓ݁ܶܦ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܫܰܪܺܝܽܘ ܐ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܠܰܚܕ݂ܳܕ݂̈ܶܐ. ܐܳܘ ܠܪܳܡܳܐ ܕ݂ܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢ ܡܳܪܶܗ ܀

ܫܘܒ: ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܐܳܕ݂ܳܡ ܠܡܳܢܳܐ ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܕ݁ܰܡܺܝ̣ܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܩܽܘ̣ܡ. ܫܡܰܥ ܐܳܕ݂ܳܡ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܫܰܪܺܝ̣ ܕ݂ܢ̣ܺܐܡܰܪ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ. ܟ݁ܡܳܐ ܒ݂ܰܣܺܝ̣ܡ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܢ ܢܶܥܡ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܕ݂݀ܳܡܶܐ ܗܳܢ ܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܢܝ̱ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝ̣ܠܳܢ̈ܶܐ܀

ܡܢ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘ̣ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܳ݀ܠܡ̈ܶܐ. ܗܰܒ݂ ܠܺܝ̣ ܐ݀ܶܦ݂ܢܶܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݂ܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܦ݂ܩܽܘ̣ܢܝ̱. ܘܟ݂ܰܪܝܳܐ ܠܺܝ̣ ܥܰܠ ܦ݁ܰܐܝܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܰܒ݂ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ. ܕ݁ܫܳܪܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܠܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܘܡ̇ܰܠܒ݁ܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܩܪܺܝ ܠܫܰܡܳܫܰܝ̈ܟ݁ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܺܝ̣ܪ ܠܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܕ݁ܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܟ݂ܒ݂ܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܚܶܫܟ݁ܳܐ. ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܕ݁ܺܝܽܘ ܒ݁ܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘ̇ܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܪܽܘ̇ܥ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘ̣ܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂܀

ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܡܗܽܘ̇ܢ ܗܘܳܬ݂݀ ܬ݁ܰܫܘܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܘܓ݂ܰܘܢܳܐ ܟ݂ܡܺܝ̣ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܓ݁ܽܘ̣ܫܡܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝ̣ܡܳܡ ܒ݁ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܡܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܦ݂ܨܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂܀

ܕ݁ܢܰܟ݂ܪܺܝܽܘ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܠܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܥ݀ܳܒ݂ܽܘ̇ܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܓ݂ܶܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܟ݁ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܦ݂ܰܐܝܳܐ ܕ݂ܰܥܠܰܝܡܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܫ̣ܳܛܽܘܗ̱ܝ ܘܰܥܒ݁ܰܪܘ̱: ܘܰܙܩ̣ܰܦ݂ܘ̱ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘ̇ܢ ܠܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܫܡܳܟ݂ ܐܰܚ̣ܶܒ݂ܘ̱ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݂ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̣̈ܶܐ: ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܟ݂ܦ݂ܰܪܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܩܺܝ̣̈ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܫܰܡܶܫ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܰܡܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܝܽܘ̣ܩ̈ܢܶܐ ܪ̈ܚܺܝ̣ܡܶܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪ̈ܨܽܘ̇ܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢ̇ܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܰܦ݂ܣܳܩ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܀

ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܕ݁ܳܐ ܒ݂ܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܩ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܦ݁ܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܟ݂ܳܗ̈ܢܰܝܟ݁ ܗ̄: ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ݁ܫܰܡ̣ܫܽܘ̣ܟ݂ ܡܳܪܰܢ. ܒ݁ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܙܰܝܰܚ̣ܘ̱ ܥܰܠ ܐܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ. ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ݂ܚ̈ܰܘܒ݁ܶܐ. ܚܰܘܒ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܣܽܘ̇ܢ. ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܢ̣ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘ̣ܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ ܟ݀݁ܽܠ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܗ̄: ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܥܰܝܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܢܳܒ݂ܥܺܝ̣ܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܛܶܟ݁̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̇ܣ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܢܳܡܽܘ̇ܣ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܟ݁ܳܗܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܢܳܡܽܘ̇ܣ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈݁ܣܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܫܰܠܺܝ̣ܛܳܐ ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܘܟ݂ܳܗܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܝܰܩ̣ܰܪ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܪܓ݂ܺܝ̣ܓ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳ݀ܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ݂ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܗܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܥܒܰܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܠܺܝ̣ ܪܰܒ݁ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܝܶܗܒ݀݁ܶܬ݂ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܩܠܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ݂ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܣܽܘ̇ܪ ܐܳܦ݂ ܬ݁ܶܫܪܶܐ. ܐܶܢ ܬ݁ܶܐܣܽܘ̇ܪ: ܐܶܢܳܐ ܐ݀ܳܣܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܫܪܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܫ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬ݁ܦ݁ܺܝ̣ܣ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܫܡܺܝ̣ܥܳܐ ܗ̱ܝ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܡܢ: ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܕ݂ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܚܶܦ݂ܪܶܬ݂ ܘܰܛܡܰܪܬ݁ܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ܫܳܐ. ܟ݁ܡܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܺܝ̣ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܓ݁ܪܶܬ݂ ܒ݁ܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܨܶܐܕ݂ܰܝ ܓ݁ܽܘ̣ܥܠܳܢܳܐ ܒ݂ܰܐܥ̈ܦ݁ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ: ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂: ܟ݁ܰܟ݁ܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒ݁ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ. ܘܶܐ݀ܩܥܶܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘ̣ܬ݂ ܐܰܦ݁̈ܶܐ. ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܒܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܠܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܢ̈ܶܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܗܳܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܀

ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ: ܘܡ̇ܰܠܒ݁ܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܒ݂ܝܽܘ̇ܡ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܀

ܨܶܒ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܳܫܶܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݂ܥܽܘ̣ܡܪܳܗ̇ ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ: ܘܰܚܡܰܠ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܐܳܦ݂ܰܕ݂̈ܢܶܝܗ̇. ܚܕ݂̈ܽܘ̇ܓ݂ܶܝܗ̇ ܕ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܺܝ̣ܢ ܝܰܘܡܳܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ: ܘܰܚܪܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܐܘܦ݁ܺܝܽܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܨܶܕ݂ܝܰܬ݂݀ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܒܰܣ̈ܝ̣ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒ݂ܛܶܠܘ̱ ܗܰܝܟ݁̈ـܠܶܐ ܡܶܢ ܢܶܥܡ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܺܐܡܰܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܓ݂ܳܥܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܪܰܥܽܘ̣ܡܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܳܐܠܶܐ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܙܺܝ ܡܶܢ ܨܰܘܬ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܢ̣ܶܚܕ݁ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܰܥܢܰܕ݂ܘ̱ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܒ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܽܘ̣ܢ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂. ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕ݁ܰܥܢܰܕ݂ܘ̱ ܐܳܦ݂ ܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܢ ܕ݁ܰܦ݂ܛܰܪܘ̱ ܡܶܢܰܢ: ܒ݁ܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܒ݂ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܚܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̣ܠ̈ܳـܠܶܐ: ܬ݁ܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܽܘ̣ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕ݁ܕ݂ܒ݂ܰܪܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܥܶܠ ܛܰܟ݁ܶܣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܕ݁ܫܰܡ̣ܶܫܘ̱ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ݁ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܣܝܳܢܳܐ ܒ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ: ܘܰܚܪܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕ݂ܟ݂ܶܢܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܐܘܦ݁ܺܝܽܘ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܨܶܕ݂ܝܰܬ݂݀ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̣̈ܢܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܒܰܣ̈ܝ̣ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒ݂ܛܶܠܘ̱ ܗܰܝܟ݁̈ـܠܶܐ ܡܶܢ ܢܶܥܡ̈ܳܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܺܐܡܰܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܓ݂ܳܥܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ ܪܰܥܽܘ̣ܡܳܐܝ̣ܺܬ݂: ܘܳܐܠܶܐ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܙܺܝ̣ ܡܶܢ ܨܰܘܬ݁ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

ܢ̣ܶܚܕ݁ܽܘ̇ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܟ݁ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܰܥܢ̣ܰܕ݂ܘ̱ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܒ݂ܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܦ݁ܰܨܚܽܘ̣ܢ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂. ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕ݁ܰܥܢ̣ܰܕ݂ܘ̱ ܐܳܦ݂ ܪ̈ܰܒ݁ܳܢܰܝܢ ܕ݁ܰܦ݂ܛܰܪܘ̱ ܡܶܢܰܢ: ܒ݁ܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܒ݂ܩܺܝ̣ܢܬ݁ܳܐ ܚܠܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̣ܠ̈ܳـܠܶܐ: ܬ݁ܰܣܶܩ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܓ݁ܽܘ̣ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܰ݁ܕ݂ܒ݂ܰܪܬ݁ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܓ݁ܰܘ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬ݁ܳܐ: ܒ݁ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܠܥܶܠ ܛܰܟ݁ܶܣ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܟ݁ ܕ݁ܫܰܡ̣ܶܫܘ̱ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ݁ ܘܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܕ݁ܬ݂ܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕ݂ܫܰܒ݁ܳܬ݂ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܺܝ ܬ݁ܰܪܥܶܗ

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݂ܶܗ ܠܢܽܘ̣ܚܳܡܰܢ. ܘܰܐܣܓ݁ܺܝ̣ ܠܳܗ̇ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܰܢ. ܘܣ݀ܳܗܶܕ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܢܳܐ. ܕ݁ܡ̇ܰܟ݁ܶܣ ܠܰܦ݂ܠܺܝ̣ܓ݂ܳܐ ܘܳܐ݀ܡܰܪ. ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݂ܙܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܚ݀ܳܝܶܐ. ܚܰܘܺܝ̣ ܕ݂ܰܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂. ܘܪܰܣ ܢܽܘ̣ܚܳܡܶܗ ܥܰܠ ܫܟ݂ܺܝ̣̈ܒ݂ܰܝ ܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܰܩܥ̣ܳܐ ܒ݂ܩܳܠܶܗ ܥܰܙܺܝ̣ܙܳܐ. ܒ݁ܗܳܡܳܢ ܒ݁݀ܳܠܥܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܬ݁ܰܚܰܦ݂ܘ̱ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܚܪܶܒ݂ܘ̱ ܓ݁ܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܚܰܘܺܝ̣ ܕ݂ܰܒ݂ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܫܘܒ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ ܘܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܙܟ݂ܳܐ. ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܳܕ݂ܳܡ ܘܶܐܬ݂ܒ݂ܰܝܰܐ ܒ݁ܶܗ. ܘܟ݂ܰܦ݂ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܫܒ݂ܽܘ̇ܩ ܠܺܝ̣ ܣܰܟ݂ܠܽܘ̣ܬ݂ܝ̱. ܘܰܐܦ݁ܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ. ܘܰܐܦ݂ܢܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܝܰܠܕ݁̈ܰܝ. ܠܦ݂ܰܪܕ݁ܰܝܣܳܐ ܕ݂ܢܶܦ݂ܩ݀ܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀

ܡܢ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܫܩ̣ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܬ݁ܽܘ̣ܒ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܣܺܝܽܘ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܒ݁ܽܐܘ̇ܪܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܬ݂ܒ݂ܰܬ݁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܘܦ݂ܳܪܫܰܬ݁ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܒ݁ܰܐܦ݁̈ܶܐ ܓ݂ܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܰܠܰܝ

ܚܰܕ݁ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀

ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܘܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕܰܫܟ݂ܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂: ܘܚ݀ܳܝܪܺܝ̣ܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓ݁ܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܒ݁ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ: ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁: ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܘܩ݀ܳܝܡܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ: ܘܙ݀ܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܦ݁ܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ݂܀

ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ. ܘܰܡܢܰܚܰܡ ܡܺܝ݂̈ܬ݂ܶܐ ܀

ܣܽܘ̣ܬ݁ܳܪܳܐ ܕ݂ܚܰܕ݂ ܒ̇ܫܰܒ݁ܳܐ

ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕ݂ܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒ܏ܩ: ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ

ܒ݁ܪܶܟ݂ܢܳܐ ܕ݂ܝܽܘ̇ܡ ܚܰܕ݂ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ

ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ. ܕ݁ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܕ݁ܰܡܨܶܐ ܕ݂ܰܢ̣ܥܰܕ݁ܪܰܢ. ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ݂ܰܝܢ: ܫܦ݂ܰܪ ܠܶܟ݂ ܘܰܒ݂ܪܰܝܬ݁ܳܢ. ܗܳܫܳܐ ܕ݂ܰܗܘܰܝܢ: ܠܳܐ ܢ̣ܚܰܒ݁ܠܰܢ ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܟ݂. ܐܰܠܶܦ݂ܰܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁̈ܳܢܰܝܟ݁ ܕ݁ܢ̇ܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܢ̇ܶܫܦ݂ܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄  ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܗܘܰܝܬ݁ܽܘ̇ܢ ܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ. ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܨ̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܐܰܣܺܝ̣ܪܺܝܢ. ܘܰܙܘܳܕ݂̈ܶܐ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝ̣ܢ. ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘ̇ܢ: ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ. ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܳܐ: ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܣܰܒ݂ܘ̱ ܡܶܫܚܳܐ ܠܠܰܡܦ݁ܺܐܕ݂̈ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܦ݂ܽܘ̇ܩܽܘ̣ܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ. ܕ݁ܚ݀ܳܙܶܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܚܳܕ݂ܶܐ. ܘܬ݂ܰܪܥܶܗ ܦ݁݀ܳܬ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܘܬ݂ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢܳܐ ܀

ܫܘܒ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݂ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ. ܘܡ̇ܰܠܶܦ݂ ܠܶܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢ̇ܶܬ݂ܦ݁ܢܶܐ. ܫܰܒ݂ܛܶܗ ܒ݁ܺܐܝ̣ܕ݂ܺܗ: ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܒ݁݀ܳܥܶܐ ܕ݂ܢ̣ܶܡܚܶܐ: ܘܚܳܐܶܣ ܕ݁ܰܢ̣ܚܰܒ݁ܶܠ. ܠܳܐ ܬ݂ܶܡܚܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܒ݁ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܪܰܗܒ݁ܽܘ̇ܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܬ݁ ܠܰܢ ܗ̄ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܡܢ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܠܬ݂ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ. ܠܛܳܒ݂̈ܶܐ ܘܒ݂ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܦ݁ܬ݂ܺܝ̣ܚ ܗ̱ܽܘ ܬ݂ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܣ݀ܳܗܕ݁ܳܐ ܚܰܛܳܝܬ݁ܳܐ. ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܝܳܒ݂̈ܶܐ: ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ. ܘܡܶܢ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܺܝܽܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒ݁ܶܗ. ܘܡܶܢ ܒ݁ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܝܳܣܳܐ. ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ ܐܰܘܪܬ݂ܶܗ ܗ̄ ܒ݁ܪܺܝ̣ܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܩ̇ܰܒ݁ܶܠ ܟ݀݁ܽܠ ܀

ܒ݁ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ݁݀ܳܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܬ݂ܳܩܶܢ ܟ݁ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ݂ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܫܘܳܢ ܕ݁ܰܢ̇ܩܽܘ̣ܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܡܶܫܬ݁ܰܪܝܶܐ ܒ݂ܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܛܰܝܶܒ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ݁̈ܺܝܫܰܝܟ݁ ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝ̈ܳܢ ܟ݀݁ܽܠ ܟ݁ܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܦ݁ܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܬ݂ܒ݂ܰܬ݁ ܥܰܠ ܒ݁ܺܐܡ ܕ݁ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬ݂ܰܒ݂ܗܶܬ݂ ܠܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘ̇ܦ݁ܳܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂: ܫܰܟ݁ܶܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܟ݂. ܒ݁ܗܰܘ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝ̱ ܟ݀݁ܽܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܕ݂ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܶܬ݁ܳܪܳܐ ܠܟ݂݀ܽܠܰܢ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܀

ܢ̣ܶܩܥܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܟ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܫܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܐܳܕ݂ܳܡ: ܡܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܚܰܠܛܺܝܢ ܕ݁ܢ̣ܶܦ݁ܩܽܘ̣ܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ݂ ܡܳܐ ܕ݂ܕ݂݀ܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܢ̣ܶܫܦ݂ܰܥ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕ݁ܰܚܺܝ̣ܚܳܐ: ܕ݁ܢ̣ܶܬ݂ܚܰܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܳܟ݂ ܝܽܘ̣ܩܢܳܟ݂ ܪܰܒ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ ܀

ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܘܰܐܦ݂ܢܳܐ ܠܶܒ݁ܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

 

 

ܡܰܘܪ̈ܒ݂ܶܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܳܐ. ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܓ݁ܶܝܪ ܨܒ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܠܡܽܘ̣ܫܶܐ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܚ̣ܰܘܺܝ̣ܬ݁ܝ̱. ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܠܶܩ ܘܠܳܐ ܝ݀ܳܩܶܕ݂. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ݂ ܒ݁ܣܶܒ݁ܶܠܬ݂ܳܐ ܘܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܰܐܚܺܝ̣ܕ݂. ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥ̣ܰܠ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒ݂ܽܘ ܠܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘ̣ܥܝܰܝ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܐܳܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱ ܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠ̈ܨܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܕ݁̈ܰܝܳܢܶܐ ܥ̈ܰܘܳܠܶܐ. ܗܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܗ̱ܽܘ ܦ݂ܽܘ̣ܪܥܳܢܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܪܶܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܰܥܬ݂ܶܩܘ̱ ܘܰܒ݂ܠܺܝܽܘ. ܒ݁ܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܺܝ̣̈ܩܶܐ ܕ݂ܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܰܗܘ̣ܰܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܺܝ̣ ܡܳܪܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܡ̣ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܡܣ̇ܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܢ̇ܰܣܶܩ ܠܰܐܒ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳـܠܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܘܒ݂ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܬ݁ܺܒ݂ܶܝܠ. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܓ݁ܶܝܪ ܨܒ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘ̇ܡ ܠܳܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݂ܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܟ݂݀ܽܠ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܳܟ݂ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݁ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ݁ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝ. ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝ. ܫܰܡ̣ܥܽܘ̣ܟ݂ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܘܰܢܩ̣ܶܦ݂ܘ̱ ܠܳܟ݂. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝ̣ܽܘ. ܕ݁ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݂ܰܠܥ݀ܳܠܰܡ ܢ̣ܺܐܪܬ݁ܽܘ̣ܢ. ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܩ̇ܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ. ܠܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܢ̇ܰܣܶܩ ܠܰܐܒ݂ܳܐ. ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܢܽܘ̇ܡ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁ܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܕ݁ܰܫܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܝܢ. ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܢ̣ܚܰܪܰܪ ܟ݀݁ܽܠ ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܗܳܐ ܚ݀ܳܕ݂ܝܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܘܙ݀ܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ݂ܰܐܘܪܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݂ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘ̇ܚܬ݁ܳܐ. ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܢܝ݀ܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܫܡܰܥ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܰܢ. ܘܩܰܒ݁ܶܠ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܨܠܽܘ̇ܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁ ܀

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܬ݂ܪܰܝܳܢܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚܬ݁ܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܶܐ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܝ݀ܳܕ݂ܥܺܝ̣ܢܰܢ. ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒ݂ܺܝܢܰܢ ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂݀ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̣ܦ݂ܪܳܗ̇. ܒ݁ܥܳܝ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܗܘܰܘ ܕ݁ܶܒ݂ܚ̈ܶܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܟ݂ܽܘ̣ܡܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ. ܒ݁ܥܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܒ݁ܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܥܰܠ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘ̇ܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܓ݂ܽܘ̣ܕ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁̈ܺܝ̣ܩܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܘܰܐܢܺܝ̣ܚ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܠܚܰܝܠܳܐ ܫܘܶܐ ܒ݂ܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܕ݁ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܢܽܘ̇ܡ̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ݂ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܒ݂ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܩܪܳܐ. ܘܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ. ܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܠܣܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓ݂ܬ݁ܳܐ ܀

ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܫ̇ܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ. ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂. ܕ݁ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܠܳܐܕ݂ܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܟ݁ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܕ݂ܠܺܝ̣ܢ. ܠܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ ܕ݂ܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝ̣ܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܠܥܶܠ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܰܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܢܗܶܐ ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܠܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁. ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ. ܣ݀ܳܗܶܕ݂ ܝܰܘܢܳܢ. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܚܒ݂ܰܫ̣ܬ݁ܳܝܗ̱ܝ. ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܝܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܠܺܝ̣ܬ݁ܳܝܗ̱ܝ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒ݁ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇ ܕ݁ܶܐܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܚܳܕ݂̈ܝܳܢ ܟ݀݁ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܙ݀ܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܪܰܡ̣ܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܗ̇. ܕ݁ܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥ݀ܳܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒ݂ܰܐܬ݁ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ. ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ݂ܢ̈ܰܝ ܥܶܒ݂ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݂ܝ݀ܳܩܕ݁ܳܐ ܠܛܰـܠܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ݂. ܕ݁ܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܚ̣ܰܝܠܶܗ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ. ܠܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘ̇ܪܝܰܩܳܘ̇ܣ ܘܰܙܟ݂ܳܐ ܘܰܢ̣ܨܰܚ. ܘܰܐܥܕ݁ܺܝ̣ ܟ݂ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܗܰܘ ܬ݁ܡܺܝ̣ܗ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩ̣̈ܰܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݁ܶܩ. ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܓ݂ܰܘܳܢܳܝܬ݁ܳܐ ܘܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܢ. ܕ݁ܡܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܢܣ̣ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݂ܺܝܗܽܘ̣ܕ݂ ܕ݁ܠܰܢ ܢ̣ܶܦ݂ܪܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܗ ܫܰܒ݁ܰܚܘ̱ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ݂݀ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ. ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝ̣ܪ ܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܽܘ̣ܫܡܳܗ̇. ܕ݁ܰܐܘܨܰܪ ܩܽܘ̣ܕ݂̈ܫܶܐ ܗܘܳܬ݂݀ ܢܰܦ݂ܫܶܟ݂ܝ̱. ܘܰܥ̣ܪܳܐ ܡܰܪܒ݁ܥܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܬ݂ܶܕ݂ܡܽܘ̣ܪܬ݁ܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܰܟ݂. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܩ̣ܰܕ݁ܶܡܘ̱ ܨܳܪܽܘ̣ܟ݂ܝ̱ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ. ܒ݁ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܬ݁ܶܗܪܳܐ. ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ ܘܓ݂ܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝ. ܘܰܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܫܰܒ݂ܛܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܘܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܀

ܕ݁ܚܰܕ݂ ܩܢܽܘ̇ܡܳܐ: ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܠܺܝ̣ܨܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܣܰܪܗܶܒ݂ ܦ݁ܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܕ݁ܠܳܟ݂ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܪܰܗܒ݁ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̱݂̈ܬ݂ܶܐ. ܝܰܗ̱ܒ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢ̣ܫܰܢܽܘ̇ܢ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ̱. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܕ݂ܰܐܟ݂ܠܽܘܗ̱ܝ. ܕ݁ܗܽܘ̣ܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚ̈ܶܐ ܫܦ݂ܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ. ܒ݁ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܒ݂ܰܣ̈ܺܝ̣ܡܶܐ. ܡܩ̇ܰܪܒ݂ܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܠܐܰܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݂ܚܺܝܢܰܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܝܟ݁ܝ̱ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ. ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܰܕ݂ܢ̣ܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܨ݀ܳܝܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒ݁ܣܶܒ݁ܠܬ݂ܳܐ. ܘܓ݂ܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܺܒ݂ܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܝ. ܘܰܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܫܰܒ݂ܛܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘ̇ܢ. ܘܠܽܘ̣ܚ̈ܶܐ ܕ݂ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܕܰ݁ܒ݂ܡܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܚܰܝܳܐ ܐܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝ̣ܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ. ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰ݁ܫܡܰܝܳܐ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝܬ݁ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ݁. ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂. ܗܳܝ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܟ݂݀ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݂ܳܐܟ݂ܶܠ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ̱. ܘܫ݀ܳܬ݂ܶܐ ܟ݂ܳܣܳܐ ܕ݂ܕ݂ܶܡܝ̱. ܗܽܘ̣ ܒ݂ܺܝ̣ ܡܩ̇ܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݂ܶܗ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܺܐܝ̣ܬ݂ܶܝܗ̇. ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

 

(ܓ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂. ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝ̣ܠܳܐ. ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܪܬ݁. ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܣ݀ܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܡ݀ܳܝܬ݁ܺܝ̣ܢܰܢ. ܬ݁ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ݂ܪܳܢܰܢ. ܩܥ̣ܰܘ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝ̣ܢܳܐ. ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܰܡ̈ܛܰܠ̱ܠܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܒ݁ܡܰܫܟ݁ܢ̈ܶܐ ܕ݂ܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ. ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܘܰܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒ݁ܟ݂݀ܽܠܥܶܕ݁̈ܳܢܺܝܢ ܀

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܪܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢ̇ܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ. ܕ݁ܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܝܢ ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܢܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܠܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁̈ܶܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ. ܘܢ̣ܰܥܒ݁ܰܪ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܓ݂ܙܳܐ. ܡܶܢ ܟ݀݁ܽܠܳܗ̇. ܥܳܡܰܪܬ݁ܳܐ. ܒܰ݁ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܗ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܨ݀ܳܝܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܟ݂݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܐ̱ܪ̈ܙܰܝܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܒ݂ܣܰܢܝܳܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܒ݁ܰܪ ܓ݁ܳܠܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݂ܰܐܚܺܝ̣ܕ݂ ܩܪܳܟ݂ܝ̱. ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ ܩܽܘ̇ܩܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݁ܳܐ. ܐܳܦ݂ ܓ݁ܶܕ݂ܥܽܘ̇ܢ. ܓ݁ܶܙܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ: ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ݂ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ. ܕ݁ܶܐܫ̣ܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ ܟ݂݀ܽܠܶܗ. ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ̱ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ̱. ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܥܶܒ݂ܪ̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ. ܣܰܒ݁ܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܕܰ݁ܫܡܰܝܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳ݀ܡܪܺܝ̣ܢ. ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܒܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒ݂ܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܪܘܳܙܳܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ. ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܦ݂ܳܠܚܰܝ̈ܟ݁. ܕ݁ܥܰܡܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܽܘ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ. ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒ݂ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ. ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܕ݁ܰܨܡ̣ܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܳܐ ܕ݂ܗܳܝ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܕ݁ܰܘܝܕ݂. ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܕ݁ܚܰܟ݁ܶܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܫ̣ܰܪܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܦ݁ܰܐܝܳܐ ܕ݁ܰܢ̇ܩܰܠܶܣ. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝ̣ܕ݂̈ܰܝܟ݁ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ̣. ܠܓ݂ܶܢܣܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܰܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܀

ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܥ̣ܰܪ ܠܰܢ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܙܳܒ݂ܳܐ. ܠܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒ݁ܶܗ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ. ܘܟ݂݀ܽܠ ܐܘ̣ܽܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱. ܒ݁ܚܽܘ̣ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܟ݂݀ܽܠ. ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܳܟ݂ ܡܦ݁ܺܝ̣ܣܳܢ̈ܶܐ. ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܠܝܽܘ̇ܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ݁ܰܬ݂ܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܘܕ݁ܽܘ̇ܢ ܠܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܰܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܕ݂ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ. ܕ݁ܥ݀ܳܡܰܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒ݂ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܶܗ ܐܰܬ݂ܩ̣ܶܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܶܗ. ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܶܟ݂ܝ̱ ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟ݀ܽ݁ܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܝܳܗ̈ܒ݁ܳܢ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܓ݁ܶܢ. ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳ݀ܡܰܪ ܠܥ݀ܳܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܚܺܝ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܠܳܐ ܦ݂ܳ݀ܚܡܳܐ ܒ݂ܫܽܘ̣ܦ݂ܪ̈ܰܝܟ݁ܝ̱ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܝܰܚ̣ܬ݁ܝ̱ ܒ݁ܰܕ݂ܪ̈ܳܥܰܝܟ݁ܝ̱. ܠܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥ݀ܳܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܪ̈ܚܽܘ̇ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܒ݁ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܘܠܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ݂ܰܪܚ̣ܶܡܬ݁ܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ. ܕ݁ܢ̇ܫܬ݁ܘܶܐ ܠܫܽܘ̣ܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘܒܴ݁̈ܬ݂ܰܢ. ܘܥܰܡܟ݂ܽܘ̇ܢ ܢ̇ܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܛܰܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܢ̣ܶܚܽܘ̇ܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܰܢ̣ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰ݁ܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܒ݁ܰܓ݂ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܢ̣ܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܽܘ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥ݀ܳܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܚܡܺܝ̣ܫܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕ݂ܽܘ̣ܨ ܟ݁ܰܕ݂ ܚ݀ܳܕ݂ܶܝܬ݁ ܕ݁ܗܳܐ ܓ݂ܶܝܪ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂݀ ܒ݁ܰܛܢܳܐ. ܘܺܝܠ̣ܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܐ. ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘ̣ܐܶܝܠ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ ܘܕ݂ܶܢܚܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܠܝܳ݀ܠܶܕ݁ܬ݂ܶܗ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܝܳ݀ܗܒ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܓ݂݀ܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱. ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܳܐ.  ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝ̣ܠܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܡ̣ܰܪ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒ݁ܚܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܘܣܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܕ݂ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܘܰܬ݂ܪܽܘ̇ܢܳܘ̇ܣ ܓ݁ܰܐܝܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܫܰܒ݂ܛܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܘ̇ܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܦ݂ܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܛܰܪ̈ܦ݁ܶܐ ܛܥ̣ܶܢ ܚܰܕ݂̱̈ܬ݂ܐ ܀

ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ: ܕ݁ܽܘ̣ܨܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܰܚܘ̱ ܓ݁ܡܺܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܒ݂ܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܕ݁ܗܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܘ̣ܬ݂ܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܫܘܰܚ ܘܰܪܒ݂ܳܐ ܘܰܣܠ̣ܶܩ. ܘܝܗ̱ܰܒ݂ ܦ݁ܺܐܪ̈ܶܐ ܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܒ݂ܶܫܬ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܡܳܐܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܒ݁ܶܐܘܢܓ݁ܶܠܝܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܘܒ݂ܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܫܰܟ݁ܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܳܟ݂. ܘܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒ݁ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݂ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݁. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡ̣ܢܺܝ̣ܬ݁ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܬ݁ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܘܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ. ܕ݁ܰܫܝܽܘ̇ܠ ܬ݁ܩܺܝ̣ܡ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܬ̣݁ܶܒ݂ܪܽܘ̇ܟ݂ ܘܬ݂ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܘܰܬ݂ܫܰܒ݁ܰܚ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܥܰܡ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ. ܐܰܒ݂ܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒ݁ܽܐܘ̣ܣܝܰܐ. ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܦ݂ܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܕ݁ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܰܐܳܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܝܠ̣ܶܕ݁ܬ݁ܝ̱ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݂ܽܘ̣ܫܳܩ. ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܟ݁݀ܽܠܰܢ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܠܶܟ݂ܝ̱ ܠܳܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݂ ܒ݁ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝ̣ܗܶܒ݂ ܫܠܳܡܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ݂ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܕ݀݁ܳܢܰܚ. ܡܚܰܬ݁ܡܰܬ݂ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܒ݂ܺܝܳܝ̈ܶܐ.  ܟ݁݀ܽܠܰܢ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܕ݁ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ: ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܫܪܳܪܳܟ݂ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܝܰܢܘ̱. ܘܰܢܦ݂ܰܩ̣ܘ̱ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ̱ ܒ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܦ݁ܶܢܝ̈ܳܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕ݂ܰܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܝܗ̇. ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܥܺܐܕ݂̈ܰܝܗܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܰܝܢ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂. ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ ܒ݁ܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂ ܢܶܩܥܽܘ̇ܢ.  ܠܳܟ݂ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܡܳܐ ܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܠܬ݂ܰܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݁ܬ݁ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܽܐܘ̣ܣܝܰܐ. ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒ݂ܕ݂ܶܚܠܳܐ ܢ̇ܝܰܩܰܪ. ܘܰܢ̇ܪܰܡܪܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐܝ̣ܬ݂. ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܳܢܳܐܝ̣ܬ݂.   ܫܽܘ̣݂ܒ݂ܚܳܐ ܡ̇ܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܝܶܠ̣ܕ݁ܰܬ݂݀. ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒ݁ܰܠܚܽܘ̇ܕ݂ܰܝܟ݁ܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝ̣ܢܰܢ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܠܶܝܗ̇ ܩ̣ܰܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܝ̣. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܟ݂ܰܕ݂ ܐܳ݀ܡܰܪ. ܕ݁ܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܒ݂ܳܛܢܳܐ ܘܝܳ݀ܠܕ݁ܳܐ. ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݂ܺܐܝ̣ܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܽܘ̣ܡܳܪܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܘ̇ܢ ܐܳܘ ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓ݁ܒ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕ݂ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ.  ܛܽܘ̣ܒ݂ܰܝܟ݁ܘ̇ܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܕ݂ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝ̣ܢ ܕ݁ܽܘ̣ܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܰܫܺܝ̣ܚܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒܰ݁ܚܢܳܢܳܟ݂. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܒ݂ܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܗ. ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݂ܝܳ݀ܠܘ̇ܕ݂ܶܗ. ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܫܘܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܥܳ݀ܡܰܪ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܀

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܫܬ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݁ܡܺܝ̣ܢܰܢ ܡ̇ܰܘܪܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܬ݂ܺܝ̣ܠܶܕ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܘܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݁ܡܺܝ̣ܢܰܢ ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣ̣ܰܪܬ݁ ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ. ܠܥܳ݀ܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܶܗ ܐܰܢܗ̣ܰܪܬ݁ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݁ܡܺܝ̣ܢܰܢ ܡܩ̇ܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣ݀ܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܘܠܗܰܘ ܕ݁ܰܚܠܳܦ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘ̣ܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒ݂ܰܠ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݁ܡܺܝ̣ܢܰܢ ܡܶܬ݂ܰܥܗܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕ݁ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܶܗ ܫܟ݂ܶܒ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܡܦ݁ܽܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܕ݁ܰܢ̣ܚܰܣܶܐ ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݁ܡܺܝ̣ܢܰܢ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܰܢ. ܘܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ݂ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ.  ܣ݀ܳܓ݂ܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܫ̇ܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܦ݂ܽܘ̣ܫܳܩܳܐ. ܒ݁ܚܰܪܰܬ݂ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܥܽܘ̣ܒ݁ܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܓ݁ܶܢ. ܗܰܘ ܕ݁ܰܓ݂ܢܺܝ̣ܙܳܐܝܺܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܪܟ݁ܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܪ̈ܽܘ̇ܒ݂ܶܐ. ܒ݁ܬ݂ܶܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܝܰܚ ܀

ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕ݁ܺܝܠ̣ܶܕ݁ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܟ݂ܽ݀ܠ ܫܰܪ̈ܒ݂ܳܢ ܛܽܘ̣ܒ݂ܳܐ ܝܳܗ̈ܒ݁ܳܢ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܰܡܠܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܥܰܠ̣ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܦ݂ܰܐܝ̈ܰܝ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘ̇ܢ. ܘܒ݂ܶܗ ܐܰܒ݂ܗܶܬ݁ܬ݁ܽܘ̇ܢ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܐ ܕ݂ܣܶܡܳܠܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܪ ܦ݁ܽܘ̣ܩܕ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ. ܐܰܡܠ̣ܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܟ݀݁ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗ̱ܝ. ܦ݁ܶܣܳܐ ܡܛܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܳܐ ܒ݂ܰܩܒ݂ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܶܐ ܠܟ݂ܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܙܰܓ݂ ܐܳܕ݂ܳܡ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܢ̇ܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܓ݂ܢܺܝ̣ܙܳܐ. ܘܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܦ݂ܰܪܩܰܢ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܶܗ. ܘܢ̇ܰܘܕ݁ܶܐ ܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܬ݁ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݂ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܠܳܡ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݁ܢܺܝ̣ܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓ݂ܬ݁ܳܐ. ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܺܝ ܡܰܘܪ̈ܒ݂ܳܢ ܟ݀݁ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ ܀

ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܗ̱ܺܝ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝ݀ܳܬ݂ܒ݁ܺܝ̣ܢ ܒ݁ܚܶܫܽܘ̇ܟ݂ܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݂ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܺܝ ܡܰܘܪ̈ܒ݂ܳܢ ܟ݀݁ܽܠ ܒ݁ܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܪ̈ܺܝ̣ܟ݂ܶܐ. ܕ݁ܰܐܩܠܺܝܽܘ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ݁̈ܶܐ ܘܟ݂݀ܽܠ ܐܽܘ̣ܠ̈ܨܳܢܺܝܢ ܣܰܝܒ݁ܰܪܘ̱. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢ݀ܳܒ݂ܥܺܝܢ. ܥܽܘ̣ܕ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒ݂ܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛ݀ܳܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳـܠܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܀

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܫܒ݂ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝ݀ܳܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݂ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝ̣ܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܠܳܐ ܙܽܘ̣ܘܳܓ݂ܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕ݂ܙܰܕ݁ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܨܡ̣ܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܒ݂ܬ݂ܽܘ̣ܠܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢ̇ܫܰܒ݁ܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݂ ܒ݁ܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܒ݂ܓ݂ܰܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܘܺܝܢ̣ܶܩ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒ݂ܪܳܐ  ܗܰܘ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܥ ܐܰܠܦ݂̈ܶܐ ܒ݂ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢ̇ܫܰܒ݁ܚܺܝܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܚܰܝܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܬ݂ܠܺܝ̣̈ܛܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ݂ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܘܰܐܩܪܶܒ݂ܘ̱ ܘܰܙܟ݂ܰܘ ܘܶܐܬ݂ܢܰܨܰܚܘ̱ ܘܰܐܥܕ݁ܺܝ̣ܽܘ ܟ݂ܠܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕ݂ܙܳܟ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢ̇ܫܰܒ݁ܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܠܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܩ̣ܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡܶܗ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܘܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܰܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܟ݂ܳܪ̈ܶܐ ܕ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܰܥܕ݁ܺܝ. ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒ݁ܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܢ̇ܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܢܶܗ. ܬ݁ܰܘ ܢ̇ܫܰܒ݁ܰܚ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳـܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ݂ܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܟ݁ܽܠܰܢ ܢ̇ܶܣܓ݁ܽܘ̇ܕ݂. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢ̇ܫܰܒ݁ܚܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܥ݀ܳܠܡܺܝ̣ܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܟ݁ܳܟ݂ܳܐ ܕ݂ܰܐܡܬ݂ܶܗ. ܗܽܘ̣ ܡܰܘܪܶܒ݂ ܠܝܳ݀ܠܶܕ݁ܬ݂ܶܗ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݂ܚܽܘ̣ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܰܢ. ܗܰܘ ܕ݁ܰܦ݂ܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ݂ ܠܰܢ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܕ݁ܰܨܒ݂ܳܐ ܒ݂ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܠܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܘܗ̱ܝ ܢ̣ܰܨܰܚ. ܒ݁ܰܐܓ݂ܽܘ̇ܢܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܕ݁ܰܐܘܕܺܝܽܘ ܒ݁ܳܟ݂ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒ݁ܳܟ݂. ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝ̣ܚܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܩܰܒ݁ܶܠ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݁ ܠܬ݂ܶܫܡܫܬ݁ܳܐ ܕ݂ܣܳܓ݂ܽܘ̇ܕ݂̈ܰܝܟ݁. ܕ݁ܰܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂. ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘ̣ܒ݂ܗܳܪܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢ ܠܶܟ݂ܝ̱. ܥܠܰܝܟ݁ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܬ݂ܟ݂ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܘܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܣܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܝ̱ ܘܰܒ݂ܥܳܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܬ݂ܺܝܠ̣ܶܕ݂. ܕ݁ܢ̣ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܒ݂ܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̣̈ܠܶܝܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂݀ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕ݁ܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݂ܕ݂ܽܘ̣ܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕ݂ܶܟ݂ܝ̱. ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢ̣ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝܢ. ܒ݁ܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳ݀ܠܡ̈ܶܐ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܣ݀ܳܗܕ݁̈ܶܐ ܒ݂ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܓ݁ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܟ݂ܽܘ̇ܢ. ܐܰܦ݁ܺܝ̣ܣܘ̱ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ݁ܢ̣ܰܫܦ݁ܰܥ ܒ݁ܽܘ̣ܪ̈ܟ݁ܳܬ݂ܶܗ. ܥܰܠ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܘܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇ ܕ݁ܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܝܰܩܪܰܬ݂݀. ܕ݁ܫܰܝܢܳܐ ܢ̣ܰܡܠܶܟ݂ ܒ݁ܳܗ̇ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܦ݁ܰܘܠܳܘ̇ܣ ܐܰܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܠܰܢ ܕ݁ܡܺܝ̣̈ܬ݂ܶܐ ܕ݂ܒ݂ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܛ݀ܳܥܡܺܝ̣ܢ. ܫܦ݁ܺܝ̣ܪ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܪܙܰܬ݂݀. ܡܶܢ ܣ݀ܳܦ݂ܪܳܐ ܡܗܺܝ̣ܪܳܐ. ܕ݁ܫܳܟ݂̈ܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݂ܶܢܝܳܢܳܐ. ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܠܳܐ ܛ݀ܳܥܡܺܝ̣ܢ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܺܐܝ̣ܬ݂ܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܘܣܶܓ݂ܕ݁ܬ݂ܶܐ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ݂ܳܟ݂ ܦ݁ܳܪܽܘ̇ܩܶܗ ܕܥܳ݀ܠܡܳܐ. ܠܰܐܒ݂ܽܘ̣ܟ݂ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ. ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ݂ ܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܒ݁ܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܀

 

 

ܛܶܟ݁ܣܳܐ ܬ݂ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ

(ܐ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܓ݂ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܕ݁ܰܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ̈ܰܝ ܚܽܘ̣ܪܺܝ̣ܒ݂. ܒ݁ܓ݂ܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒ݂ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܕ݂ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܠܳܐ. ܨܳܪ ܛܽܘ̣ܦ݂ܣܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܬ݁ܶܗܪܳܐ. ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚ̣ܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܘܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ݂. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕ݁ܕ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܝܺܠܶܕ݁ܬ݁ܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݂ܳܪܽܘ̇ܝܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܳܗ̇ ܒ݁ܪܺܝ̣ܬ݂ܳܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ ܓ݂ܒ݂̈ܰܝܳܐ ܕ݂ܫܰܠ̣ܚܽܘܗ̱ܝ ܠܥ݀ܳܠܡܳܐ. ܘܫ̣ܳܛܘ̱ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳ݀ܠܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܰܒ݂ܫܽܘܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐ. ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝ̣ܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ. ܕ݁ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܪܳܘܙܺܝ̣ܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒ݂ܰܡܛ̈ܰܠ̱ـܠܶܐ ܕ݂ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܰܝܟ݁. ܬ݁ܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܰܒ݂ܕ݁̈ܰܝܟ݁ ܕ݁ܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܫܽܘ̣ܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܕ݁ܫ̣ܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒ݂ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܐ ܕ݂ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܢܚ̣ܶܬ݂ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐܝ̣ܺܬ݂. ܠܦ݂ܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܕ݂ܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒ݁ܝܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܀

(ܒ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕ݂ܟ݂ܺܝ̣ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓ݂ܬ݁ܳܐ. ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܝ̱ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܓ݁ܰܘܣܳܐ ܒ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܐ݀ܳܚܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ. ܕ݁ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܝ̈ܳܢܶܐ ܢ̇ܶܫܬ݁ܰܘܙܰܒ݂. ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܛܽܘ̣ܒ݂ܬ݂ܳܢܽܘ̣ܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܰܪܥܳܐ ܫܰܡ̣ܗܶܟ݂ܝ̱. ܒ݁ܬ݂ܽܘ̣ܠܬ݁ܳܐ ܕ݂ܶܐܬ݂ܡܰܬ݁ܠܰܬ݂݀ ܒ݁ܣܰܢܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ̱ ܗ̱ܺܝ ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܶܟ݂ܝ̱ ܟ݀݁ܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ. ܣ̣ܳܓ݂ܘ̱ ܬ݁ܽܘ̣ܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܓ݂ܰܪ̈ܡܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܕ݁ܺܝ̣ܠܟ݂ܽܘ̇ܢ ܣܳܗܕ݁̈ܶܐ. ܥܒ݂ܺܝ̣ܕ݂ܺܝ̣ܢ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܰܢ. ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܟ݁ܶܢ̈ܦ݂ܰܝܟ݁ܽܘ̇ܢ ܢ̇ܶܣܬ݁ܰܬ݁ܰܪ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̇ܬ݂ܳܐ ܕ݂ܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘ̇ܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܒ݂ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ. ܢܰܚ̣ܶܡ ܘܰܐܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ. ܙܒ݂ܺܝ̣̈ܢܰܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ. ܦ݁ܪ̈ܺܝ̣ܩܰܝ ܒ݁ܰܨܠܺܝ̣ܒ݂ܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܐܳܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝ̈ܢ ܘܪܶܒ݁ܽܘ̇ ܪ̈ܶܒ݁ܘܳܢ. ܫܽܘ̣ܒ݂ܚ̈ܶܐ ܫܦ݂ܰܝ̈ܳܐ ܒ݂ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ. ܡܩܰܪܒ݂ܳܐ ܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ݁̈ܶܝܗ̇. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚ ܩܽܘ̣ܕ݂ܫܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܀

(ܓ)

ܕ݁ܝܳ݀ܠܕ݁ܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܰܘܪܒ݂ܺܝ̣ܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠܰܢ. ܠܶܐܡܳܐ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ. ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܒ݁ܳܗ̇ ܕ݁ܢ̣ܰܚ ܠܰܢ. ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܪܟ݁ܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̣ܗܰܪ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܰܢ ܀

ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܟ݁݀ܽܠܰܢ. ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕ݁ܫ̣ܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ݂ ܦ݁ܰܪܩ̣ܰܢ ܘܶܐܬ݂ܥ̣ܰܠܺܝ. ܘܰܐܢ̣ܗܰܪ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܟ݂݀ܽܠܰܢ܀

ܕ݁ܩܰܕ݁̈ܺܝ̣ܫܶܐ: ܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠܰܢ. ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̣ܚ̈ܶܐ. ܘܣ݀ܳܗܕ݁̈ܶܐ ܕ݂ܰܢ̣ܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܠܰܠܘ̱. ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݂ܰܐܪܕ݁ܺܝܽܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܨܠܽܘ̇ܬ݂ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕ݁ܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ: ܡܶܬ݂ܰܥܗܕ݁ܺܝ̣ܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠܰܢ. ܠܥܰܢܺܝ̣ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܽܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢ̣ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ݂܀

ܫܘܒ ܘ ܡܢ: ܡܫܰܒ݁ܚܺܝ̣ܢܰܢ ܟ݀݁ܽܠܰܢ. ܠܰܬ݂ܠܺܝ̣ܬ݂ܳܝܽܘ̣ܬ݂ܳܐ. ܐܺܝ̣ܬ݂ܝܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܡܬ݂ܽܘ̇ܡܳܝܬ݁ܳܐ. ܣܓ݂ܺܝ̣ܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܰܩܢܽܘ̇ܡ̈ܶܐ ܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܀