ܫܒܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ

ܥܘܬܕܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܨܠܘ̣ܬܐ ܕܬܫܥܫܥܝ̣ܢ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܨܠܘ̣ܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܣܘܬܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܡܥܝܪܢܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫ̈ܥܝ̣ܢ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫ̈ܥܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܘܕܟܠܥܕܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܫܒܝܬܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ

ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܚܬܡܐ ܩܕܡܝܐ

ܡܛܒܥܬܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܗܠܢܕܐ  1993

ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ

ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܠ ܦܘܪܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܝܓܳܬܗ ܟܦܰܪܘ:

ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܟܽܠ ܙܢܰ̈ܝ ܐܘܠܨܳܢ̈ܐ ܘܢܶܣܝ̈ܘܢܶܐ ܝܰܗܒܘ:

ܘܡܶܛܠ ܪܶܚܡܰܬ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܐܰܠܳܗܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܐܡܳܐ ܘܐܰܚ̈ܐ ܘܐܰܚܘ̈ܬܳܐ ܫܒܰܩܘ:

ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܦܶܥܪ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܠܚܰܝ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܟܝܟܳܐܝܬ ܐܰܥܒܰܪܘ.

ܟܬܒܳܐ ܗܳܢܐ ܕܰܫܒܝܬܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܡܶܛܠ ܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܕܝܺܠܗܘܢ ܙܰܗܝ̈ܬܳܐ ܡܶܬܕܰܫܰܢ .

ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܥܘܬܕܐ

ܟܰܕ ܫܘܒܚܳܐ ܕܙܳܕܩ ܠܐܰܠܗܐ ܡܳܪܶܐܟܠ ܡܩܰܪܒܝܢܢ ܘܐܳܡܪܝܢܢ :

ܡܶܛܠ ܕܰܨܠܘܬܐ ܠܘܳܬ ܡܫܝܚܳܝ̈ܐ ܟܺܝܬ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܬܰܘܕܝ̈ܬܐ ܛܳܒ ܡܝܰܩܪܐ ܘܥܰܠ ܟܠ ܐܢܳܫ ܕܰܒܝܰܕܗ̇ ܠܒܳܪܘܝܶܗ ܢܝܰܩܰܪ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܢܗ ܢܶܒܥܶܐ ܡܙܰܕܩܐ: ܥܰܠܗܳܕܐ ܫܰܦܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܰܒܕܳܪܐ ܕܩܳܐܡ ܟܰܪ ܕܰܫܟܳܚ̈ܬܐ ܕܰܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܺܢ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܘܒܘܣܳܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܓܺܝ̈ ܘܡܶܢܝܳܢܐ ܡܶܟܝܠ ܕܰܡܨܰܠܝܢ̈ܐ ܝܘܽܡ ܒܝܽܘܡ ܡܶܬܒܰܨܰܪ: ܠܣܺܝܡܬܳܐ ܗܳܕܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܐ ܘܰܕܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ ܒܛܰܒܥܳܐ ܣܩܝܠܐܳ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܡܨܰܠܝܳܢ̈ܐ ܢܣܺܝܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܶܕܢ̈ܐ ܡܬܰܚܡ̈ܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܕܝܠܳܢܐܝܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܠܒܳܪܘܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܗܳܠܝܢ ܟܺܝܬ ܘܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܚܢܝܓܳܐܝܬ ܢܨܰܠܘܢ ܘܡܶܛܠ ܡܶܬܒܰܥܝܢ̈ܝܬܳܐ ܕܝܺܠܗܘܢ ܐܳܠܨܳܝ̈ܬܐ ܕܪܽܘܚ ܘܕܰܦܓܰܪ ܡܶܢܗ ܢܶܒܥܘܢ ܘܢܶܫܐܠܘܢ.

ܡܶܢ ܫܘܪܳܝ ܚܰܝ̈ܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܨܠܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܶܬܬܰܚܡܬ: ܒܪܰܡ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܥܰܠ ܬܶܓܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܦܰܪܘ ܘܡܶܛܠ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܝܬܐ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܢܕܰܪܘ. ܠܬܶܓܡܳܐ ܗܳܢܐ ܡܰܠܐܰܟܳܝܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܐ ܡܶܛܠ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܝܺܠܗܘܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܐ ܢܶܚܙܶܐ ܘܕܝܠܳܢܐܝܬ ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܪܰܒܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܐ ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܗ ܕܝܘܢܐ ܕܥܰܠ ܕܘܒܳܪܐ ܕܝܺܚܝܕܳܝ̈ܐ ܘܰܟܬܳܒܐ ܕܐܝܬܝܩܘܢ ܕܥܰܠ ܡܝܰܬܪܘܬ ܕܘܒܳܪ̈ܐ.

ܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܕܰܘܝܺܕ ܢܒܺܝܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܬܶܓܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܐ ܕܰܒܗܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܠܡܶܙܟܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܟܬܳܒܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܒܝܬܐ ܕܰܕܝܪ̈ܳܝܐ ܕܡܳܠܐܶ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܶܢ̈ܝܬܳܐ ܕܣܰܚܝ̈ܚܳܢ ܡܦܺܝܣ̈ܢܘܳܬܗܶܝܢ ܘܒܳܥܘ̈ܬܗܶܝܢ ܬܳܢܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕܳܢ̈ܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܢܺܝܫܗܶܝܢ ܡܪܺܝܡܳܢܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܐ ܣܓܝܺܕܳܐ ܘܡܶܬܒܰܩܝܳܢܘܬܐ ܕܒܰܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܬܡܺܝܗ̈ܐ: ܘܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܰܒܥܳܬ ܫܘܒܩܳܢܳܐ. ܡܶܢܗܝܢ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܰܬܡܝ̈ܗܳܢ ܒܰܪܗܺܝܛܪܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܥܶܢܳܘܝ̈ܐ ܐܶܢܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܘܪܝܳܝܐ ܘܐܰܒܪܳܗܡ ܩܺܝܢܕܘܢܳܝܐ ܘܐܰܒܳܐ ܡܰܩܰܪܝܣ ܡܶܨܪܳܝܐ ܘܰܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܳܡܘܪܐ ܕܩܘܦܪܘܣ ܘܝܘܚܰܢܢ ܚܰܙܳܝܐ ܘܦܰܘܠܐܶ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܘܫܶܡܥܘܢ ܕܐܶܣܛܘܢܗ ܘܫܰܢܘܕܝܢ ܘܐܶܫܰܥܝܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܐܰܬܰܢܐܣܝܘܣ ܘܒܰܣܝܠܝܘܣ ܘܢܰܐܙܰܝܢܳܘܣ ܘܕܰܗܒܳܢܳܝ ܦܽܘܡܳܐ ܘܦܺܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܣܶܘܝܪܝܘܣ.

ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܟܰܕܘ ܠܡܶܚܬܰܡ ܣܝܳܡ̈ܐ ܝܰܩܝܪ̈ܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܝܠܰܢ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܠܰܢ ܣܝܺܡ: ܠܣܺܝܡܬܳܐ ܗܳܕܐ ܕܝܢ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܥܕܰܟܝܠ ܒܰܙܢܳܐ ܗܳܢܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐܳ ܦܪܺܝܣܳܐ: ܠܰܡܣܳܡ ܒܐܝܕ̈ܝ ܬܶܓܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܩܠܝܪܘܣ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܰܚܬܳܡܐ ܣܩܝܠܐܳ ܛܳܒ ܒܳܣܡܳܐ ܠܰܢ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܟܰܕ ܩܠܝܪܳܘܣ ܕܥܺܕܬܳܐ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܪܒܘܢ: ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܘܢ ܚܘܒܳܢܳܐܝܬ ܢܰܕܟܪܘܢ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܠܰܓܢܘܢܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܐ ܥܰܡ ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܕܡܳܪܢ ܕܐܶܡܪ : ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܬܰܝ: ܬܰܡܳܢ ܐܦ ܡܫܰܡܫܳܢܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ. (ܡܬܝ ܝܘ̄. ܝܒ̄:) ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܫܬܘܶܐ.

ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܡܰܢ ܕܰܫܒܝܬܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬܐ ܢܘܣ̈ܟܶܐ ܗܳܠܝܢ ܡܛܰܟܣ̈ܢ :

ܐ: ܢܘܣܟܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܝ ܡܢܳܚ ܢܰܦܫܐ ܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܰܢܢ ܕܳܘܠܒܰܐܢܝ ܫܢܰܬ 3391 ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܡܛܰܟܣ.

ܒ: ܢܘܣܟܳܐ ܕܠܰܢ ܕܒܰܫܢܬ 9691 ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܣܪܝܛ.

ܓ: ܢܘܣܟܳܐ  ܕܒܰܫܢܰܬ 1891 ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܡܢܳܚ ܢܰܦܫܐ ܡܳܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܝܰܥܩܘܒ ܥܰܝܢܘܪܕܳܝܐ ܟܬܝܒ.

ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܕܰܘܝܕ ܢܒܝܐ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܦܫܝܛܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܘܬ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܒܰܫܢܰܬ 3281 ܡ̄ ܒܠܘܢܕܳܘܢ ܚܬܝܡܳܐ ܢܣܺܝܒܝܢ.

ܘܰܠܡܳܪܝܐ ܡܦܺܝܣܝܢܢ ܕܢܶܥܒܕܝܘܗܝ ܗܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܝܕܰܝ̈ܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܠܰܡܨܰܠܝܢ̈ܐ ܕܒܗ ܠܐܰܠܗܐ ܡܳܪܐ ܟܠ ܐܰܡܝܢܳܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܝ̈ ܟܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܬܗ ܢܰܘܕܘܢ ܘܰܢܫܒܚܘܢ.

ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܗܘܠܢܕܐ.

51 ܐܒ ܫܢܰܬ 3991 ܥܐܕܐ ܕܫܘܢܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܝܡ.

+ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ

ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ.

ܒܚܝܠ ܐܝܠ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܟܬܒܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܕܫܒܝ̣ܬܐ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰ̈ܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪܽܘܬܝ̱. ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܠܗܰܘܢܝ̱ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܥܶܢܝܳ̈ܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܟܰܢܶܫ ܠܗܰܘܢܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܘܐܰܦܢܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܘܗܶܪ̈ܓܶܐ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܘܰܦܬܰܚ ܠܺܝ ܦܽܘܡܝ̱ ܕܶܐܫܰܒܚܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܫܰܪܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ. ܛܰܪ ܚܰܝܰ̈ܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܶ̈ܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܚܘ̇ܬܡܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܕܠܐ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܐܣܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܟ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܘܐܶܫܰܡܠܐܶ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܡܶܛܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܛܰܪ ܘܦܰܨܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܡܶܛܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܫܠܝ̣̈ܚܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

– ܒܥܘܬܐ –

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܛܠ ܕܒܳܟ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܣܰܒܪܶܬ. ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܗܰܝܟܠܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܐܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܗܰܝܟܠܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܒ̇ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܕܐܳܬܶܐ ܥܠܰܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܐܶܛܥܰܢ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܚܽܘܫܳ̈ܒܰܝ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܣܒܰܥ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܙܺܝܥܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ ܡܶܛܠ ܕܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘ̣ܬܡܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝ̣ܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܶܢܝ ܠܚܰܫ̈ܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܰܒܠܺܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܶܐܫܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܠܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܘܦܳܩ̈ܚܳܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܟܰܕ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܘܡܳܠܐ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܕܶܚܠܬܳܟ ܘܙܰܘܥܬܳܟ ܘܚܽܘܒܳܟ ܘܪܶܚܡܬܳܟ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܠܺܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܳܟ ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܰܥܛܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܒܳܠܗܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̱ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܶܐܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܥܒܶܕ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܚܽܘܪ ܒܺܝ ܡܶܢ̣ ܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܰܝ̈ܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܣܰܝܰܥܰܝܢܝ̱ ܘܠܐ ܢܶܬܢܰܩܡܽܘܢ ܡܶܢܝ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܠܺܝ ܐܶܠܐ ܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܰܥܒܶܕ ܒܺܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܦܣܩܰܢܝ̱ ܢܳܪܓܳܐ ܕܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܐܶܗܘܶܐ ܬܶܒܢܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܛܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܬܕܒܰܪ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܬܰܡܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܐܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܓܳܡܰܪ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

ܐܳܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܬܠܽܘܚ ܡܳܪܝ ܠܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܳܘ ܕܶܐܬܩܰܒܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܘܩܰܒܥܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܘܰܐܚܺܝ ܠܐܕܳܡ ܕܡܰܝܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܡܺܝܬ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܒܨܶܨܶ̈ܐ ܕܐܶܣܬܰܟܰܟܬ ܒܗܽܘܢ. ܫܰܢܳܐ ܠܗܰܘܢܰܢ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܡܶܛܠ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ  ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܟ̈ܝ̱ ܐܝܕܰ̈ܘܗܝ̱ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܡܶܛܠ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܣܰܟܶܟ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܰܠܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܒܕܶܚܠܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ̱ ܕܢܶܬܒܰܙܰܚ ܘܢܶܬܦܰܪܣܶܐ ܘܢܶܬܡܰܝܰܩ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ. ܐܳܘ ܕܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ̱ ܩܶܣܛܘܢܳܪ̈ܶܐ ܒܰܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܶܗ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܢܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܬܳܒܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܗܦܰܟܘ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰ̈ܝ ܘܰܕܗܳܘܝܳ̈ܢ. ܐܳܘ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܐܰܡܠܶܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܚܫܶܟ ܡܳܪܝ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܶܗ ܕܥܰܡܰܢ ܘܣܰܬܰܪܰܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܐܳܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܠܶܒܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܳܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ. ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܡܶܪܕܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܘܰܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܡܳܪܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܐܟܶܗ ܨܶܝܕ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܬܰܠܡܕܺܝܘܗܝ̱ ܠܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܠܦܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܢܰܛܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܟܝܳܢ̈ܘܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢ̈ܳܬܶܐ. ܐܳܘ ܕܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ ܡܨܰܠܐܶ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܰܚܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܫܰܘܕܥܶܗ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰ̈ܘܝ̱ ܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܢܓܰܕܬ ܘܰܐܦܢܺܝܬܳܝܗܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܶܗ ܓܶܕ ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܶܒܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕܶ̈ܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ ܚܰܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘ̣ܬܐ ܕܬܫܥܫܥܝ̣ܢ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܥܰܕܪܳܢܝ̱ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܐܺܝܬܰܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܠܡܶܚܛܶܐ ܠܳܟ ܡܶܛܠ ܕܛܳܥܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܦܶܝܢܝ̱ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܠܡܺܐܒܰܕ ܒܰܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܟ ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܝ ܡܶܛܠ ܕܰܡܚܺܝܠܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܛܠ ܕܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܣܶܬ. ܐܰܣܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܶܛܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܠܺܝ. ܠܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘܬܳܗ̇. ܡܶܛܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܒܟܽܠ ܘܒܺܐܝܕܰ̈ܝܟ ܐܺܝܬܰܝ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘ̣ܬܡܐ

ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

ܐܳܘ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܠܐܪܥܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܦܰܪܫܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ ܬܰܣܠܶܝܢܝ̱ ܠܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܥܺܝܢܝ̱ ܠܺܝ ܠܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܐܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܘܰܡܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܳܘ ܕܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܘܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܚܢܰܢ ܫܳܘܝܰ̈ܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܰ̇ܘܕܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܗ ܒܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܐܳܦ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܘܳܬܳܟ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܐܰܘܪܶܒ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܘܫܰܒܰܚ ܠܢ ܠܥܺܝܢ ܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܳܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܥܬܰܪܘ ܒܳܟ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ. ܘܡܰܢܰܥ ܠܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܚܕܺܝܘ ܒܳܟ. ܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܪܳܘܙܺܝܢ ܒܳܟ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘ̣ܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܰܥܢܺܝܢ. ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢܰܢ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܙܒܺܝܢܺܝܢܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܐܰܕܪܟܰܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܢܶܨܡܰܚ ܠܰܢ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܢܟܰܬܰܪ ܒܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܥܪܰܒ ܡܶܢܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܐ ܬܶܥܪܰܒ ܡܶܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܫܶܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܕܳܡܝܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܝܬ ܒܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܝܟ ܕܣܳܦܶܩ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܟܰܡܺܝܢ. ܐܰܥܺܝܪܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܰܟܳܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܚܰܣܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܥܬܰܪܰܝܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ. ܐܰܠܶܦܰܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܩܰܕܶܫܰܝܢ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܟ ܕܡܶܛܠܳܬܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘ̣ܬܡܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܠܐܝܡܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܡܰܛܺܝܬܳܢ ܠܪܰܡܫܳܐ ܒܰܢܝܳܚܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܨܶܢܥܳ̈ܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܚܰ̈ܘܗܝ ܢܟܺܝ̈ܠܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܠܺܠܝܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܢܰܣܶܐ ܒܗܰܓܳܓܘܳ̈ܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܠܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܠܘܳܬ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܟ ܦܐܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܣܘܬܪܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܪܒܐ

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܪܰܡܫܳܐ ܕܰܡܠܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ̱. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܝ̱ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܢܗܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܝ̱. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܫܶܟ ܥܰܡ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܢܚܰܦܶܝܢܝ̱ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܠܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܟ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕܶܐܗܪܽܘܓ. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܰܡܠܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܡܠܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܕܰܐܣܶܩ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܘܗܝ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܫܳܡܰܥ ܟܽܠܐ ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܫܘܡܠܝܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܫܰܦܠܐ ܘܕܳܘܝܳܐ ܡܦܳܣ ܐܰܢ̱ܬ ܓܳܒܽܘܠܝ̱. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܓܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܠܗܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܝܳ̈ܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܗܰܪ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܥܝܪܢܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܟ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܘܐܰܚܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܚܳܟ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܡܪܝ ܡܩܪܝܣ ܡܨܪܝܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܡܺܐܡܪܶܗ. ܒܰܝܰܐ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ. ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܠܰܒܶܒ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܣܽܘܟܳܠܰܝ̈ܟ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܐܰܚܝܰܬܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܗܺܝ ܬܰܚܶܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܐܫܦܰܥܬ ܥܠܰܝܢ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܡܘܠܳܕܳܟ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܛܳܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܳܬܰܢ ܗܺܝ ܬܰܣܓܶܐ ܪܽܘܡܪܳܡܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܢܽܘܪܶܗ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܬܰܚ ܠܓܰܘ ܡܶܢܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܪܚܶܫ ܒܰܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܫܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܡܶܠܬܶܗ ܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ. ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܚܰܙܳܝܐ

ܐܠܗܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܬܶܠ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܠܐ ܬܕܽܘܢܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܠܗܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܠܗܳܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ ܓܘܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܟ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܠܚܰܝܳܒܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܫܰܡܠܐ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܶܐܫܰܒܚܳܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐܺܝܬ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪܬ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܫܟܐ ܟܰܡܗܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܳܐ ܘܰܐܕܢܰܚܬ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܰܢܺܝܬܳܢ ܘܰܒܚܽܘܝܳܠ ܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܥܰܝܺܝ̣̈ܦܶܐ ܚܰܕܶܬܬܳܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܬܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܚܶܫܟܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܨܶܡܚܶ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܒܰܝܳܐܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܡܪܰܥܶܝܢ ܙܪܺܝܙܳܐܺܝܬ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܕ ܒܶܗ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܟܶܫ̈ܠܐ ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܚܰܝܶܠ ܡܳܪܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܳܟ. ܠܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܬܰܪܶܨ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܘܰܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܠܗܶܪܓܳܐ ܕܒܳܟ. ܛܰܪ ܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܣܶܦܘܳ̈ܬܰܢ ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܕܩܘܦܪܘܣ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܚܰܝܶܠܺܝܗ̇ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̱ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܓܳܒܽܘܠܝ̱ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܐܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܰܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܳܐ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܝ̱ ܘܐܠܗܝ ܕܐܶܓܰܪ ܘܐܶܩܰܘܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܣܰܒܪܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̱ ܨܒܺܝ ܒܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܝ̱. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܨܒܳܬ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܐܝܬܺܝܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܨܛܒܰܝ ܒܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱ ܘܰܒܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ̱ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܘܶܐܫܰܡܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰ̈ܝ. ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܠܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܰܐܦܢܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܦܶܗܝܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܒܶܗ ܘܟܰܢܶܫܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܒܽܘܕܳܪܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܐܰܦܢܳܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܘܳܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘܠܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ̱. ܘܗܰܒܠܺܝ ܒܒܳܥܽܘ ܕܐܶܗܘܶܐ ܟܽܠܺܝ ܚܰܕ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱ ܘܰܕܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܝ̱ ܘܰܕܬܶܫܡܶܫܬܝ̱ ܘܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܝ̱ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܝܳܨܽܘܦܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ̱ ܬܟܺܝܠܺܝܢ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܦܰܪܢܶܣ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܗܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܡܶܛܠ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܓܶܕ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܠܳܟ ܘܗܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܢܽܘܗܪܳܟ. ܘܘܰܥܶܕ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢܳܟ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܰܝܬܳܗ̇ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܰܡܪ̈ܺܝܡܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܥܳܫ̈ܶܐ ܘܬܰܘܫ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܕܳܫ̈ܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܫܬܝܬܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝ̈ܥܝ̱ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܨܰܥܪܶܗ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢ ܚܫܶܟ ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ. ܬܙܺܝܥܳܢ ܪܰܒܽܘܬ ܚܽܘܒܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܪܶܚܡܬܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒܳܟ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܳܩܦܺܝܢ. ܡܰܠܽܘܢ ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܟ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܟ. ܘܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܶܗ ܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܬܰܡܳܢ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܬܽܘܡܳܐܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܡܶܛܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥܘܳ̈ܬܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܚܺܝ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܰܠܚܶܗ ܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܒܶܗ ܣܚܰܦ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܕܠܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫ̈ܥܝ̣ܢ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ ܘܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܥܰܠ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܓܠܐܳ ܠܰܢ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܶܗ ܕܒܰܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ. ܡܩܺܝܡ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܐܳܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܣܬܰܒܰܪܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܣܥܽܘܪ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܺܚܶܐ ܒܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܡ ܘܥܶܕܠܳܝ. ܘܰܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܥܰܡܳܟ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܟ ܗܰܘ ܕܰܡܬܽܘܡܳܝ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܐܒܐ ܡܪܩܘܣ ܡܨܪܝܐ

ܐܠܗܳܐ ܕܰܒܚܰܪܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܳܐ ܘܰܒܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܠܐܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܛܪܰܕ. ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܦܳܢܝܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܐܰܥܠܶܗ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܘܦܳܢܝܳܐ ܐܰܕܶܪܟܰܢܝ̱ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ. ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܒܥܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܐܠܗܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܚܽܘܪ ܒܺܝ ܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܗܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܣܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܶܐ. ܐܰܨܠܰܚܰܝܢܝ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܐܰܝܬܳܢܝ̱ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܶܦܓܰܥ ܒܳܟ. ܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܠܐ ܐܶܬܬܨܺܝܕ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܡܢܺܝܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܠܐ ܐܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܫܺܝܓ ܡܶܢܝ ܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܰܝ ܕܠܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܺܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܝܕܝ̱ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܐܶܫܬܕܶܐ. ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܡܪܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܣܶܡܳܠܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܰܕܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܘܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ̱. ܘܐܶܛܰܪ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܦܽܘܡܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܬܰܘܕܺܝ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܥܒܰܪܬܳܢ ܠܐܝܡܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܘܡܰܛܺܝܬܳܢ ܠܪܰܡܫܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܣܬܰܕܰܪ. ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܰܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܬܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܪܽܘܚܳܦܳܟ ܟܰܕ ܡܢܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܰܥܒܰܪ ܠܐܝܡܳܡܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܬܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܳܬܒܰ̈ܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܬܓܠܰܝ ܘܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܥܰܡܛܳܢܽܘܬܰܢ ܕܢܶܬܬܰܙܠܰܓ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܠܐ ܢܶܬܬܩܶܠ ܘܢܶܦܶܠ ܒܗܰܘ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܒܰܥܡܽܘܪ ܓܰܢܰܝ̈ܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܕܐܝܣܪܳܐܝܠ ܬܶܛܰܪ ܥܺܝܪܽܘܬܳܟ ܠܕܰܡܟܽܘܬܝ̱. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܒܶܕ ܙܳܟܽܘܬܝ. ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܬܶܕܡܰܟ ܥܰܡ ܐܳܦ ܪܶܓܬܳܐ ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܥܰܡܝ̱ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܚܕܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܝ ܘܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܰܝܟܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܬܶܕܡܰܟ ܒܺܝ ܪܶܓܬܳܐ ܥܡ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܰܡܝ̱. ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܺܝ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܺܝ ܡܪܝ ܠܐ ܡܚܰܝܒܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܠܐ ܡܳܪܝ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܗܰܕܳ̈ܡܰܝ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ. ܢܶܚܙܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܡܰܛܠܠܐ ܥܠ ܡܰܫܟܰܒܝ̱ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ. ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܝ̱ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܫܰܘܺܝܬ. ܥܰܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝܰ̈ܝ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܘܬܰܘܕܝܳ̈ܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܘܳ̈ܬܟ ܕܰܠܘܳܬܝ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕܳܟ ܐܢܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ. ܓܰܒܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܩܢܶܝܟ ܘܐܶܬܬܰܩܰܢ ܠܳܟ. ܘܐܰܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܘܚܰܠܶܛܰܝܢܝ̱ ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܘܰܡܢܺܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܐܠܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܠܡܶܚܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܕܶܡ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܠܰܗܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܐܠܗܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ. ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳ̈ܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܰܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܶܪ̈ܓܶܐ ܠܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܩܽܘܡܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܟܝ̱ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܝ̄ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܫܪܰܝܬ ܒܡܰܘܬܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܫܰܒܰܚܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܐܰܙܥܶܩܝ̱ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܓܥܳܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܟܝ̱ ܘܩܽܘܡܝ̱ ܡܶܢ ܚܒܰܢܳܢܽܘܬܶܟܝ̱. ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܐ ܥܶܗܰܕܝ̱ ܥܒܳܕܰ̈ܝܟܝ̱ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܥܶܗܰܕܝ̱ ܝܽܘܡ ܡܰܦܩܳܢܶܟܝ̱. ܥܶܗܰܕܝ̱ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܘܦܶܓܥܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܶܗܰܕܝ̱ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶ̈ܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܚܶܙܘܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܺܝ̈ܥܶܐ. ܥܶܗܰܕܝ̱ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܗܰܪܛܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܫܰܐܠܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܚܰܬܢܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܝ̱ ܘܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܠܐ ܬܰܣܠܐܶ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܢܺܝܢܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܡܰܪܬ ܕܫܰܐܠܘ ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܒܥܰܘ ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ ܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ. ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܠܐ ܬܶܐܚܽܘܕܳܝܗܝ ܒܰܐܦ̈ܰܝ. ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܥܰܠܐ ܗܶܪܓܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܘܫܰܪܰܪ ܕܶܚܠܬܳܟ ܒܠܶܒܝ̱ ܘܰܥܩܽܘܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܝ̱ ܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܠܳܟ ܠܐ ܫܳܦܰܪ. ܐܰܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܕܡܰܝܺܝ̣ܬܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫ̈ܶܐ ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܕܶܬ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܡܳܐܢܳܐ ܕܥܳܗܶܢ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܐ ܠܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܩܰܘܳܐ ܒܺܝ ܒܝܰܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܺܚܶܐ ܒܳܟ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳ̈ܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܐܰܣܳܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܢܳܐ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ̱ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܢܳܐ. ܐܰܥܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܰܨܪܺܝܟ ܐܢܳܐ. ܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܕܢܰܦܺܝܠ ܐܢܳܐ: ܐܰܚܳܢܝ ܕܡܰܝܺܝ̣ܬ ܐܢܳܐ. ܫܪܺܝܢܝ̱ ܕܰܐܣܺܝܪ ܐܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗܶ̈ܐ. ܚܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܐܢܳܐ. ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܕܰܐܒܺܝܕ ܐܢܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܢܺܝܢܝ̱. ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܘܰܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕܝ̱ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܫܰܝܢܳܐ ܒܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܦܳܫ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܶܐܩܰܒܶܠ ܠܐܝܡܳܡܳܐ ܒܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܐܰܝܟ ܕܰܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܐܰܣܓܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܫܦܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܥܬܰܪ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܶܕ ܣܶܦܘܳ̈ܬܰܢ. ܘܰܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܗܰܠܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܣܶܥܪܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܛܳܒ ܘܰܕܫܰܦܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܡܶܛܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ ܢܛܰܪܬܳܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܐܰܩܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܐܶܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܡܶܫܬܝ̱ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܝ̱ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܚܰܝܶܠܰܝܢܝ̱ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܝ̱ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܝ̱ ܠܰܦܝܳܣܳܟ ܘܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܝ̱ ܘܒܳܥܘܳ̈ܬܝ̱ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܓܳܒܽܘܠܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܟ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܕܰܒܰܪ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܐܢܛܘܢ ܕܝܪܝܐ ܬܓܪܝܬܝܐ ܒܚ̇ܐܢ ܠܚܛܝ̈ܐ

       ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܐܺܝܡܳܡܳܐ:     

       ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܛܶܐܒ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܀  

       ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܗܽܘܦܳܟܶ̈ܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. 

       ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ: ܘܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܐܠܶܡܳܐ܀  

       ܒܬܺܐܪܬܳܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܒܣܶܦܘܳ̈ܬܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ.    

       ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܀    

       ܠܰܚܡܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.     

       ܘܗܰܘܢܳܐ ܠܐ ܕܠܺܝܚܳܐ: ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܥܪܺܝܡܳܐ܀    

       ܘܡܶܢ ܪܽܘܥܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.

       ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܥܰܘܠܐ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܀   

       ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܰܪܟܳܢܳܐ.    

       ܘܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܪܳܡܳܐ܀    

       ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܢܕܰܟܶܐ: ܡܶܠܬܰܢ ܘܕܽܘܒܳܪܰܢ.      

       ܒܕܶܚܠܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ: ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀     

       ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܢܶܬܩܪܶܐ: ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܐܺܝܡܳܡܳܐ. 

       ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ܀     

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܩܰܒܶܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܽܘܝܳܒܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܘܰܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܢܢܺܝܚ ܡܶܢܰܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܣܝܳܐ. ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ. ܚܽܘܢܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܽܘܒܕܳܕܳܐ ܘܕܰܟܦܽܘܪܝܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܰܢ ܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܢܡܰܪܶܐ ܒܳܟ. ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܬܚܰܝܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܠܗܳܝܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܪܰܚ ܘܢܶܪܕܶܐ ܘܢܶܫܟܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܺܝ ܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܘܬܶܥܒܕܰܢܝ̱ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ̣ ܠܒܽܘܟܝܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܚܳܕ̈ܝܰܝ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܘܒܰܐܒܕܳܢܰܢ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܪܳܫܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܢܶܬܒܰܛܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ (ܦܠܳܢ) ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܬܶܬܩܰܕܰܫܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܦܰܓܪܝ̱ ܘܗܰܘܢܝ̱ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܕܐܝܬܝܩܘܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܐܰܒܽܘܟ ܕܰܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܗܰܒܠܰܢ ܕܒܳܟ ܢܶܥܽܘܠ ܠܗܰܝܟܰܠ ܢܰܦܫܰܢ ܘܒܶܗ ܢܶܚܙܶܝܟ ܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܫܝܳܐ. ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܳܟ ܒܪܶܓܬܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܢܨܰܒ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܟܰܕ ܠܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܟ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܶܙܘܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܠܡܶܚܙܶܐ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܘܰܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܐ ܗܰܘ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ. ܘܰܕܥܶܟ ܡܶܢܰܢ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ ܠܚܺܐܦܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܒܰܢ ܡܶܬܓܰܘܙ̈ܠܳܢ ܘܰܫܓܽܘܪ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ ܐܠܗܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܠܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܦܳܫ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐܰܠܗܽܘܬܳܟ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢ ܘܰܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܫܳܦܪ̈ܳܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫ̈ܥܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܡܢܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܝܬܝܩܘܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܚܽܘܒܳܟ. ܣܓܺܝܕ ܚܢܳܢܳܟ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܰܗܒܬܳܝܗܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܒܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܡܰܣܟܢܰܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܥܬܪܰܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܕܠܰܢ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܥܒܕܰܢ. ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܟ ܢܒܰܥܘ ܠܰܢ. ܕܒܰܢ ܡܥܺܝ̈ܢܰܝ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ. ܠܢܽܘܚܳܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘܰܢ ܡܣܰܬܪܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܳܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܒܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܐܰܡܺܝܬ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܰܢ ܘܦܰܨܳܢ. ܐܳܘ ܕܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܘܰܕܪܰܫ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ ܐܳܦܠܐ ܬܰܣܠܐܶ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܐܶܠܐ ܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܠܶܒܝ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܠܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܳܥܶܡ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܟ ܗܰܘ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܳܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܠܳܬܰܢ. ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܡܺܝܬܬܳܝܗܝ̱ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܟ ܘܰܐܕܢܰܚܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܳܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܐ ܬܰܣܠܐܶ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܶܐܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܘܬܰܣܠܐ ܠܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ. ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܡܶܢܰܢ. ܡܶܛܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ ܘܐܺܝܣܚܳܩ ܥܰܒܕܳܟ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܒܺܝܒܳܟ. ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳ̈ܐ (ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܚܳܦܳܐ). ܐܳܘ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܙܥܶܩ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܠܰܗܝ ܐܠܰܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ̱. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܩܰܢ ܘܬܰܪܦܶܐ ܠܰܢ ܘܬܰܫܠܡܰܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܳܐܐܰܪ. ܘܗܰܕܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܳܘ ܕܐܶܫܬܺܝ ܚܰܠܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ. ܐܰܫܩܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܰܩܥܳܐ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܳܒܝ̱ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܪܽܘܚܝ̱. ܣܺܝܡ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܰܬܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܛܶܠܳܠܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܐܳܘ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܐܰܡܺܝܬܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܡܺܝܬ ܡܳܪܝ ܡܶܢܰܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܘܠܰܚܛܳܗܶ̈ܐ ܕܰܒܗܰܕ̈ܡܰܝܢ. ܫܪܺܝ ܘܰܥܩܽܘܪ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܚܰܒܠܳܢܶ̈ܐ ܕܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܐܳܘ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܥܰܠ ܩܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܡܳܪܝ ܒܚܰܝܠܳܟ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰ̈ܘܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܨܰܪܺܝ ܠܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܦܰܬܰܚ ܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ. ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ ܘܐܰܚܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܕܣܰܕܶܩ ܠܐܦܰ̈ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܣܰܕܶܩ ܡܳܪܝ ܠܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܘܰܠܚܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ. ܐܳܘ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܢܳܐ ܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܶܫܠܐ ܘܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܒܳܟ. ܐܳܘ ܕܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܛܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܰܚܓܺܝܪܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܫܰܪܰܪ ܠܰܣܓܺܝܦܽܘܬܰܢ ܕܒܰܚܛܳܗܶ̈ܐ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢ ܡܶܢ ܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܣܰܢܝܳ̈ܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܩܽܘܪܢܺܝܠܝܽܘܣ ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܠܐܟܳܐ ܘܣܰܒܪܶܗ. ܕܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܢܣܰܬܪܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܰܢ ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܟܰܕ ܡܗܰܕܶܐ ܠܰܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܝ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܡܰܬܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ. ܫܰܡܠܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܐܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܺܝ ܠܶܫܳܢܰܢ ܫܪܳܪܳܟ ܘܢܰܦܫܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܳܟ ܘܦܰܓܪܰܢ ܢܰܩܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܢ ܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܗܰܘܢܺܝ̈ܢ ܡܰܢܗܰܪ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ  ܡܰܬܩܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܗܰܘܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܡܰܒܥܕܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܳܥܝܶܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܫܰܡܠܺܝܢܰܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܛܰܝܒܘܳ̈ܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܗ̇ ܠܰܢ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܟܰܕ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܥܒܰܪ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܕܺܝܠܝ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܛܰܪ ܠܺܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܐܰܫܘܳܢܝ̱̄ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܟܰܕ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܚܢܳܢܳܟ ܕܰܬܦܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܡܪܳܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰ̈ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܰܡܠܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ ܕܒܪ ܨܠܝܒܝ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܐܶܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܐܶܢ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܰܘ ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܢܢܰܛܪܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܗܰܒ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܫܰܬܶܩ ܡܶܢܝ ܠܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܕܰܥܶܟ ܡܶܢܝ̱ ܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܫܪܺܝ ܡܶܢܝ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܗܒܠܺܝ ܗܰܘܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܰܫܟܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܘܢܶܬܕܚܰܩ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳ̈ܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܓܶܕ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܠܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܘܰܠܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ. ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܗܰܘ ܕܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܰܫܟܺܝܢܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪܶܒܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܰܨܳܕܽܘ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܦܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܝ̱ ܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܕ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܐܶܣܰܒܰܥ ܒܶܗ ܟܰܦܢܽܘܬܝ̱ ܘܐܶܦܰܝܶܓ ܒܶܗ ܨܰܗܝܽܘܬܝ̱. ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܕܰܨܪܺܝܟܺܝܢ. ܙܠܽܘܥ ܒܺܝ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܳܟ ܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ̱. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܘܐܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܝ̱ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ̱ ܒܪܽܘܚܳܦܳܟ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܟ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܓܡܽܘܪ ܠܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܚܰܟܶܡ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܰܢ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐܳ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘ̇ܣ ܕܐܬܝܢܐܣ

ܨܶܡܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܪܺܝܫ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܡܰܬܚܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ ܨܶܡܚܶ̈ܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ̱ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܕܡܰܨܡܰܚ ܟܽܠܶܗ ܐܠܗܳܐܺܝܬ ܘܡܶܬܬܰܨܡܰܚ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܗܳܝܬܳܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܢܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܗܰܘܢܶ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܠܐ ܚܳܫܶܟ ܘܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܢܰܢܗܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܕܶܢܚܳܟ ܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܢܟܰܬܪ̈ܳܢ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܡܶܢ ܚܶܫܟܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܶܬܦܰܠܰܛ ܘܰܠܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܢܶܬܡܰܢܰܥ ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܢܩܽܘܡ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܣܰܓܦܳܢܝܳ̈ܬܳܐ ܕܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܦܰܠܗܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܳܟ ܚܰܝܬܳܐ ܘܡܰܨܝܰܬ ܟܽܠ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܟܳܡܰ̈ܘܗܝ̱ ܢܟܺܝ̈ܠܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܘܰܠܦܰܚܰ̈ܘܗܝ̱ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܢܬܰܒܰܪ ܟܰܕ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܘܠܺܠܝܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܗܰܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܢܡܰܢܰܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰ̈ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܥܳܠܰܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܩܳܠܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘ̇ܣ ܕܩܘܦܪܘܣ

ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܬܩܶܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܺܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܘܰܒܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܘܰܕܪܶܚܡܬܳܟ ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘܠܝܳ̈ܬܝ̱ ܘܠܶܒܝ̱ ܘܕܰܟܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܨܪܽܘܦܺܝܗ̇ ܒܣܰܡܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܚܽܘܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܒܳܚܽܘܪܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܟ ܕܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܘܚܳܒܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܘܢܺܐܩܕܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ  ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܟܪ̈ܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܒܝܰܥܪܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܗܶܢ ܠܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ ܕܒܳܟ ܡܨܰܠܡܺܝܢ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܦܰܓܶܕ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ ܘܗܶܪ̈ܓܰܝܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܙܰܘܥܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܘܟܽܘܗܳܢܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ ܒܚܽܘܒܟ ܘܒܰܫܪܳܪܳܟ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܕܐܒܐ ܦܘܠܐ ܦܫܝܛܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܪܺܝܫܺܝܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܛܽܘܗܡܰܢ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܘܓܳܒܽܘܠܐ ܕܨܰܠܡܰܢ. ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܘܐܺܝܳܠܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܒܰܕܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܰܕܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܚܺܝܬܳܢܝ̱. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܐܶܬܟܰܪܟܰܢܝ̱ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܡܰܚܫܽܘܠܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܥܫܶܢ ܥܠܰܝ. ܫܰܩܦܽܘܢܝ̱ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܶܬܢܰܘܓܶܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘܬܝ̱. ܐܰܣܶܩ ܚܰܝܰ̈ܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰ̈ܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬܒܰܩܶܐ ܘܐܶܙܰܘܶܓ ܥܠܰܝ ܥܰܡ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܦ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܐ ܐܶܚܰܫ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܐܶܓܥܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ. ܠܐ ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. ܚܰܘܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܕܐܶܪܗܰܛ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܢܺܝܫܳܟ ܘܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ . ܘܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ ܐܶܬܥܰܗܰܕ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܐܶܬܦܢܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܟܠܶܬ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܐܶܣܺܝܡ ܣܰܒܪܝ̱ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܐܶܩܢܶܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܐ ܬܕܽܘܢ ܥܰܡܝ̱ ܬܺܐܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐ ܬܒܰܣܪܰܢܝ̱ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܝ̱. ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܢܝ̱ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܠܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܐܶܠܐ ܬܣܰܬܪܰܢܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܘܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܫܺܝܢ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܦܺܝܥܺܝܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘܳ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ (ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ). ܘܰܦܪܽܘܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܠܰܒ̈ܟܳܢܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܫܰܡܠܐ ܠܰܢ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܶܛܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܠܳܟ ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܕܬܺܐܪܬܝ̱ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܡܰܦܪܶܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܐܰܦܪܳܐ ܒܺܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܩܢܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܐܶܡܶܗ ܗܰܒܠܺܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܐܶܕܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܨܶܐܕܰܝ. ܐܳܘ ܕܦܰܨܺܝ ܠܐܝܣܚܳܩ ܡܶܢ ܩܶܛܠܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ̱. ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܰܣܝܳ̈ܬܳܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܚܽܘܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܬܪܫܶܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܘܠܐ ܢܕܺܝܩܽܘܢ ܡܶܢܝ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܽܘ̈ܡܰܝ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܐ ܬܚܽܘܪܝ̱ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܒܡܽܘ̈ܡܰܝ. ܠܐ ܐܶܩܽܘܡ ܒܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܽܝ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝ. ܫܰܡܠܐ ܨܶܐܕܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܣܥܽܘܪ ܒܺܝܫܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܩܪܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܬܚܫܶܒ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ. ܬܶܬܢܛܰܪ ܟܰܦܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܝ̱ ܒܰܐܘܨܪ̈ܰܝܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܝ ܒܚܽܘܒܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܠܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܢܩܺܝܡܽܘܢܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܬܺܐܡܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ̱. ܠܐ ܬܶܬܢܰܚܰܬ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܕܺܝܢܳܗ̇ ܠܫܽܘܐܳܠܐ ܕܡܽܘ̈ܡܰܝ. ܠܐ ܢܶܙܟ̈ܝܳܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܦܩܳ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܒܛܺܝܠܐܝܬ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܢܶܩܦܳܟ ܐܶܠܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰ̈ܘܗܝ. ܬܶܫܬܟܰܚ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܚܠܳܦ̈ܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܰܩܦܽܘܟ. ܢܶܦܩܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܕܰܚܛܺܝܬ. ܛܥܺܝܬ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܐܰܒܺܝܕܬܳܐ. ܒܥܺܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܥܰܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܦܳܥ̈ܠܐ ܕܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܕܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܙܪܽܘܥ ܡܳܪܝ ܕܶܚܠܬܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ ܘܰܕܡܰܘܬܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܥܳܡ̈ܠܐ ܘܝܳܗܶܒ ܫܶܠܝܳܐ ܠܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܠܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܢܶܪܣܰܡ ܠܰܢ ܢܝܳܚܳܟ. ܘܰܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܥܰܬܶܕ ܠܰܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܶ̈ܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܰܝ̈ܟ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܛܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

       ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܟܰܕ ܫܳܗܰܪ ܐܢܳܐ:    

       ܕܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.     

       ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܬܽܘܒ ܕܳܡܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ:   

       ܕܠܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܶܢܰܬܝ܀

       ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܝ ܐܶܢ ܡܰܥܘܶܠ ܐܢܳܐ:   

       ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܣܶܐ.

       ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܝ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܢܳܐ:      

       ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ܀   

       ܘܰܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܟ:

       ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܗܰܒܠܺܝ.  

       ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ:     

       ܘܡܶܢ ܕܶܡܘܳ̈ܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀  

       ܘܰܒܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ: 

       ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱.  

       ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ:     

       ܘܚܽܘܫܳܒܶ̈ܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܐ܀

       ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܒܠܺܝ: 

       ܕܢܶܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰ̈ܝ.

       ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱:    

       ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܶܟܠܶܬ܀      

       ܐܶܫܟܰܒ ܘܐܶܕܡܰܟ ܒܰܢܝܳܚܳܐ: 

       ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ.

       ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܨܰܠܡܳܟ:     

       ܚܪܽܘܪܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ ܫܰܟܶܢ܀     

       ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰ̈ܝܟ:     

       ܬܰܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.

       ܘܶܐܚܕܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ:     

       ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ܀

       ܕܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܶܟ:     

       ܚܰܝܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܶܗ. 

       ܘܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ:    

       ܫܶܢܰܬܝ̱ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀ 

       ܠܐ ܢܶܩܪܽܘܒ ܒܺܝܫܳܐ ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ̱:  

       ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. 

       ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰ̈ܝ:  

       ܟܠܺܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܰܟܶܝܢܝ̱܀      

       ܫܰܡܠܐ ܠܘܳܬܝ̱ ܡܳܪܝ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ:   

       ܘܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝܰ̈ܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ.

       ܕܡܳܐ ܕܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ:      

       ܕܚܽܘܒܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܨܶܝܕ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱܀  

       ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ:

       ܕܐܶܫܡܰܥ ܘܐܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.

       ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܠܐ ܫܰܝܢܳܐ: 

       ܐܳܦ ܠܺܠܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀   

       ܗܰܒܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ:

       ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

       ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ:  

       ܘܰܒܢܰ̈ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ܀    

       ܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ:   

       ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.

       ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: 

       ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܀  

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܗܳܐ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ ܘܢܰܟܶܦ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܟܰܢܶܫ ܙܰܘܥܰܝ̈ܢ ܘܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܦܽܘܡܰܢ ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܟ ܐܰܠܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܗܰܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܠܗܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܗܰܒܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܥܰܗܰܕ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܠܐ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܘܢܶܬܗܰܓܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ. ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܨܰܒܶܬ ܡܳܪܝ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܒܟܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܩܰܕܫܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܡܰܘܬܒܶ̈ܐ ܘܡܶܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܐܰܪ̈ܟܰܣ ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܰܢܛܰܪܬ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܐܳܦ ܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܨܰܚܢܽܘܬܶܗ ܘܰܚܬܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܘܪܳܡܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܒܺܝ. ܡܳܪܰܢ ܚܰܟܶܡܰܝܢܝ̱ ܕܐܶܕܰܥ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܘܐܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܘܐܺܬܶܐ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܐܶܫܒܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ  ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܐܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܝ̱. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܕܠܐ ܐܶܚܕܐ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܠܐ ܒܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ. ܘܠܐ ܐܶܕܽܘܢ ܘܠܐ ܐܰܣܠܐ ܘܠܐ ܐܰܟܫܶܠ ܠܐܢܳܫ ܒܚܰܝܰ̈ܝ ܠܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ ܚܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘܳ̈ܬܝ̱ ܕܠܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܐܢܳܫ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ̱ ܘܚܰܝܠܐ ܕܬܰܚܽܘܒܽܘܬܝ̱. ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܬܰܫܘܶܝܢܝ̱ ܓܳܒܽܘܠܝ̱ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܙܺܝܥ ܒܺܝ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܪܶܬܚܳܐ ܕܰܡܚܰܠܶܨ ܠܟܽܠܶܗ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܝ̱ ܠܡܶܬܕܟܳܪܽܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܶܦܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ. ܘܡܶܬܥܢܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܐ. ܐܶܠܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܦܰܪܢܶܣ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܝ ܘܗܶܪܓܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܝ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ. ܘܰܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܡܥܺܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܰܬ ܪܶܕܝܳܐ ܕܟܽܠ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܘܰܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ. ܡܠܺܝ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܘܗܰܝܟ̈ܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ ܓܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܠܳܟ ܢܶܫܦܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬ̇ܡܐ

ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܥܡܰܪ ܘܰܬܕܰܝܰܪ ܒܰܢ ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܨܰܒܶܬ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܒܗܰܘܢܶ̈ܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܶ̈ܐ ܘܪ̣ܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܢܝܛܘ̇ܣ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܬܰܣܩܰܢ ܡܶܢ ܕܽܘܘܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܙܠܶܓ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܐܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܘܚܰܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܠ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܠܰܗܝ ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ ܘܒܳܬܪܳܟ ܢܰܦܺܝܩܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܬܶܣܡܽܘܟ ܥܠܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܫܰܕܰܪ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܘܫܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܳܦ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܰܒܣܰܒܪܳܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܐ ܥܰܡ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܘܰܦܬܰܚ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱ ܕܐܶܚܙܶܟ ܘܐܶܣܬܰܟܠܳܟ ܘܐܺܚܶܐ ܒܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝ̣ܢ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܠܐ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱ ܒܺܝܫܽܘܬܝ̱ ܘܪܽܘܫܥܝ̱. ܡܳܪܝ̱ ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܶܚܛܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܶܓܠܐ ܣܰܢܝܳ̈ܬܝ̱ ܘܠܐ ܬܦܰܪܣܶܐ ܣܰܟܠܘܳ̈ܬܝ̱. ܘܡܽܘ̈ܡܰܝ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܠܐ ܬܰܪܫܶܐ ܘܬܰܟܶܣ. ܘܠܐ ܬܰܒܗܶܬ ܐܰܦܰ̈ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܣܝܳ̈ܬܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܠܗܰܢ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܘܳܬܝ̱ ܘܣܰܢܝܳ̈ܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܚܢܳܢܳܟ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܝ̱ ܘܪܽܘܫܥܝ̱ ܘܥܰܘܠܐ ܕܰܥܒܰ̈ܕܝ̱ ܐܺܝܕܰ̈ܝ. ܐܰܫܺܝܓ ܘܕܰܟܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܕܛܳܒܽܘܬܳܟ. ܐܺܝܢ ܐܠܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܫܶܡܫܶܗ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܕܢܰܚ ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܠܥܰܘ̈ܳܠܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܢܶܠܚܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܚܳܒ ܘܰܡܢܰܫܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܺܝ ܕܳܘܝܳܐ ܘܚܰܠܳܫܳܐ ܘܒܺܝܫ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪܰܫܺܝܥ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܰܩܪܰܘ ܘܐܶܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܐܶܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ ܘܐܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܣܰܟܠܘܳ̈ܬܳܐ ܘܰܚܛܳܗܶ̈ܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܳܒܶܩ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܰܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܗܰܒܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܣܰܟܠܘܳ̈ܬܝ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܫܒܽܘܩ ܘܐܰܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܐܠܗܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܪܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܚܳܐܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰ̈ܝܟ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗܰ̈ܝ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܨܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ ܢܩܰܕܶܫ. ܘܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܒܰܚ ܘܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܚܰܣܺܝ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܠܐܟܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܫܰܟܶܢ. ܒܪܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܚܰܣܳܢܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕܐܶܟܠܶܬ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܕܶܐܫܬܺܝܬ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܐܽܘܟܠܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܐܶܗܘܶܐ. ܘܕܰܐܘܕܺܝܬ ܘܗܰܝܡܢܶܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܶܐܬܦܪܶܩܘ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܠܗܳܐ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܘܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܘܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܒܳܗܰ̈ܝ ܘܠܐܚܰ̈ܝ ܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬ ܥܒܳܕܰ̈ܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܣܺܝܬ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܠܗܰܕܳܡܰ̈ܘܗܝ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܫܰܪܰܪܬ ܘܠܰܡܡܰܚܳܝܬܳܐ ܐܰܚܠܶܡܬ. ܐܰܚܠܶܡ ܡܰܚܘܳ̈ܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܘܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܘܟܽܘܬܡܳ̈ܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܐܰܣܳܐ ܘܚܰܣܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܺܝ ܠܚܰܛܳܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܐ ܥܳܕܶܐ ܥܠܰܘܗܝ̱. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܰܒ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܚܽܘܬܳܡܳܐ. ܘܰܒܟܰܪܡܳܟ ܢܶܦܠܽܘܚ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܓܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܟܪܶܟ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܳܢܶܝܗ̇. ܘܒܰܝܬܳܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܶܕ ܘܐܰܣܶܩ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܐܰܚܺܝܕܰܬ ܟܽܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘ̇ܣ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܟ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ. ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܒܠܳܢܶ̈ܐ ܘܰܛܪܽܘܕ ܠܐܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܪܗܛܺܝܘܗܝ ܠܐܓܽܘܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܰܢܡܰܢܰܥ ܠܐܘܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܰܕ ܡܪ̈ܺܝܩܳܢ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܬܡܳ̈ܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܘܗܝ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܺܡܺܝܬ ܒܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܺܚܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܺܝ ܕܬܳܐܶܒ ܐܢܳܐ ܘܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰ̈ܝ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܝ̱ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܠܶܡ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܘܚܰܣܳܢܝ̱ ܘܩܰܕܶܫܰܝܢܝ̱ ܘܕܰܟܳܢܝ̱. ܥܛܺܝ ܣܰܟܠܘܳ̈ܬܝ̱ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܘܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܠܐ ܬܶܬܢܰܩܰܡ. ܐܶܠܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܰ̈ܝܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܦܣܰܩܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܙܰܟܳܢܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܘܥܰܡܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܰܒܳܐ ܐܰܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܩܳܠܳܟ ܘܒܶܗ ܢܶܬܡܰܪܩܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܘܚܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܰܢܛܰܣܺܝ̈ܰܐܣ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܠܳܢܝ̱. ܒܪܳܐ ܫܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܕܰܥ ܕܐܰܝܟ ܕܫܰܘܶܝܬ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܘܠܐ ܬܦܰܪܣܶܐ ܡܽܘ̈ܡܰܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܐܶܠܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܫܰܘܝܳܐ ܘܠܐ ܒܠܺܝܠܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܐܠܗܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܠܐ ܥܕܺܝܠܐ. ܘܠܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܡܶܗ ܫܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܢܶܗ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܛܰܝܶܒ ܘܥܰܬܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܕܒܰܥܒܳ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܰܡܨܰܒ̈ܬܳܢ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܘܰܕܟܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܘܗܰܕܳ̈ܡܰܝܢ. ܘܰܫܦܶܝܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ܢ ܘܚܽܘܫܳܒܰ̈ܝܢ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰ̈ܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܩܰܒܶܠ ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܥܰܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶ̈ܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܘܣܳܝ̈ܘܳܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܩܽܘܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܡܰܕܥܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܘܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܛܳܒܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ. ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ

ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܕܰܢܛܰܪܬܳܢܝ̱ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܘܐܰܩܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܠܳܟ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܟܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܡ̈ܶܠܐ ܕܢܳܒܗܺܝܢ ܒܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܒܝܰܕ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܡܨܶܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܐܶܫܰܠܶܡ ܠܐܝܡܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܫܰܕܰܪܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܘܢܰܪܥܶܝܟ ܥܰܡܰܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܐܶܬܦܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱. ܘܚܰܣܳܢܝ̱ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡܳ̈ܬܝ̱ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܚܽܘܝܳܕܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܳܦ ܒܰܪ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܟܶܠܝܳܢ ܗܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܘܠܳܟ ܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܐܢܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܒܪܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܫܒܬܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.. ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܐܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ ܕܠܐ ܪܶܛܒܳܐ܆ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶܙܟܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܶܗ. ܘܐܶܥܒܰܪ ܠܝܰܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܡܪܰܛܒܽܘܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܐ ܣܳܒܥܳܐ ܬܰܚܽܘܒܽܘܬܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܥܺܝܢ ܪܽܘܚ ܒܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܣܰܟܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܟܳܐܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܣܶܓܕܳ̈ܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܛܰܝܒܽܘ ܡܶܫܬܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬܳܬܰܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܐܳܦܠܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕܢܶܦܪܩܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ ܘܐܰܒܗܶܬܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܫܰܒܰܚܢܳܟ ܐܠܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܘܕܶܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܳܘ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ̱ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܪ̣ܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ: ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܦܩܽܘܗܝ̱ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ܆ ܚܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܢܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܣܳܟܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܡܰܛܶܝܢ ܠܺܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܒܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ܆ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܟ ܫܳܦܪܺܝܢ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܳܠܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ. ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܩܪܶܒܬ ܘܰܙܟܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܫܩܽܘܠ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܶܦܰ̈ܝ ܢܶܫܪܳܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܒܝܰܕ ܦܽܘܨܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܠܐܬܪܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܝܠܐܝܬ ܢܶܡܛܽܘܢ. ܕܬܰܡܳܢ ܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܪܺܝܡܰܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܪܰܒܳܐ ܒܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܠܬܳܟ. ܕܒܰܢ ܬܶܥܬܰܪܝ̱: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܟ ܩܽܘܪܒܳܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܩܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܆ ܗܰܒ ܕܢܶܙܕܰܪܥܽܘܢ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܙܰܪܥܳܟ ܕܠܐ ܢܶܫܘܰܚ ܒܰܢ܆ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܒܰܢ ܫܶܒܰܠ ܡܶܠܬܳܟ ܚܰܝܬܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܫܒܬܐ

ܕܝܘܚܢܢ ܚܰܙܳܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܡܶܩܢܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܰܢܶܫ ܡܳܪܝ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܐܽܘܩܺܝܢܰܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ ܠܒܽܘܟ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܕܠܐ ܢܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܦܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܥܰܠ ܝܰܕ̈ܥܳܬܰܢ. ܘܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ ܒܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܫܰܦܝܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܓܽܘܡܳܨܶ̈ܐ ܡܰܘܒܕܳ̈ܢܶܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܠܘܳܬ ܘܰܥܕܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ. ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܢܫܰܡܰܪ ܒܡܰܪܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܟܰܢܶܫܬܳܗ̇ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܪܰܪܬ ܣܳܡܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܢܳܛܽܘܪܳܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܙܺܝܥܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܘܶܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܚܰܕ ܩܳܠܐ ܐܰܘܝܳܐ ܬܶܪܥܰܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܠܗܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܟ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ

ܕܐܢܛܘܢ ܕܝܪܝܐ ܬܓܪܝܬܝܐ

ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܚܰܛܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܬܚܰܢܰܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܠܚܰܝܰ̈ܝ ܬܢܰܛܰܪ: ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܗܳܕܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܘܪ̈ܶܗܛܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܬܰܦܛܰܪ. ܠܐ ܣܳܟ ܬܰܪܦܶܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܝ̱ ܪܦܺܝܬܳܐ ܕܗܰܓܳܓ̈ܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܐ ܒܫܶܢܬܳܐ ܬܰܥܛܰܪ: ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܐܰܟܪܶܟ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܚܺܝ ܡܶܢܝ ܠܰܣܛܰܪ.. ܗܰܒܠܺܝ ܕܰܒܗܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ ܒܡܰܕܰܥܝ̱ ܐܶܨܽܘܪ: ܘܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܐܶܛܽܘܪ. ܘܰܠܘܰܥܕܶܗ ܟܺܝܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܚܽܘܪ. ܘܥܰܠ ܣܰܟܠܘܳ̈ܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܥܪܶܬ ܠܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܛܳܒ ܛܳܒ ܐܶܒܣܽܘܪ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ ܕܟܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܚܺܐܦܳܐ ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܓܰܡܰܪ: ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܐܶܫܬܘܶܐ ܐܶܥܡܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܒܩܳܠܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܣܓܶܐ ܐܶܙܰܡܰܪ: ܠܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܐܰܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܠܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܰܝܬ. ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܦܪܰܫܬ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܰܓܳܓܘܳ̈ܬܳܐ ܠܺܠܝܳܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܡܣܰܝ̈ܒܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܙܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܠܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ̱ ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܳܝ ܕܫܳܦܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܫܒܬܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܘܐܶܬܒܰܪܢܰܫܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܫܰܟܶܢܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܚܰܪܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܗܳܐ ܡܰܠܶܙ ܠܺܝ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܐ ܬܰܫܠܡܰܢܝ̱ ܠܥܰܘܳܠܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܝ̱. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ. ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝܰ̈ܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ

ܠܳܟ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܠܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܟܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ. ܗܰܘ ܕܰܫܪܰܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܝܶܡܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܬܶܒܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܠܗܽܘܠܐ ܕܠܐ ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܝܶܡ. ܟܰܕ ܡܛܰܦܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܨܶܒܬܳܐ ܘܰܠܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܗܰܘܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܣܳܡܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ.. ܐܰܢ̱ܬ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܙܠܶܓܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܠܺܠܝܳܐ ܘܠܐܝܡܳܡܳܐܳ ܕܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܛܰܟܶܣܬ. ܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܐܰܚܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܢܺܝܚܬ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܡ̈ܠܐ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܥܒܳܕܶ̈ܐ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ. ܢܡܰܢܰܥ ܠܐܝܡܳܡܳܐ. ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ.. ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܢ ܬܰܪܡܶܐ ܫܶܢܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܡܪ̈ܰܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܢܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܢܡܽܘܬ. ܘܠܐ ܓܒܺܝܠܬܳܟ ܡܫܰܒܚܰܬ݀ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܬܶܫܬܽܘܩ. ܥܰܡܳܟ ܕܶܝܢ ܡܰܫܟܒܳܝܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܢܒܰܚܶܢ. ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܨܳܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܡܳܡܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܢܰܟܶܣ ܘܠܐ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ ܕܠܺܠܝ̈ܶܐ ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܢܝ̱. ܗܰܘܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܗܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ

ܪܳܡܳܐ ܕܪܳܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܬܗܰܠܰܠ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܢܰܦܫܳ̈ܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܪܰܡܪܶܡ ܘܥܰܠܐ ܘܐܰܣܶܩ ܐܳܦ ܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢܶ̈ܐ ܠܘܳܬ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܚܰܙܳܝܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܐܠܗܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܰܬ ܠܰܢ ܚܶܟܡܬܳܟ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܢܶܩܰܦ ܠܳܟ. ܠܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܰܢ܆ ܩܠܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܪܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰ̈ܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܕܰܟܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܕܰܒܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.. ܫܰܠܐ ܡܳܪܝ ܫܓܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܘܢܶܫܬܰܬܰܩ ܬܰܡܳܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܪܥܰܡ ܬܰܡܳܢ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܟ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܕܫܰܝܶܢܬ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܫܰܝܢܳܟ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ.. ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܳܟ ܢܶܗܪܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܘܐܰܪܓܶܫ ܡܰܕܥܰܢ. ܘܒܳܟ ܠܳܟ ܐܶܫܬܘܺܝܢ. ܘܒܳܟ ܩܢܰܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܒܳܟ ܠܳܟ ܐܶܬܩܢܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܒܳܟ ܠܳܟ ܐܶܬܬܘܺܝܢ. ܘܒܳܟ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܒܳܟ ܫܰܝܢܰܢ ܥܰܡܶܗ. ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܟܡܳܐ ܢܺܝܚ. ܒܪܺܝܟ ܫܰܝܢܳܟ ܕܫܰܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܚܳ̈ܢ ܕܐܰܚܺܝܬܳܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ.. ܚܽܘܒܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܫܰܝܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܕܪܰܥܺܝ ܟܽܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܥܒܶܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܦܽܘܠܳܓܶ̈ܐ ܒܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܘܦܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ.. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܗܳܝ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܰܫܩܶܠ ܡܳܪܝ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܳܪܶܫ. ܘܰܟܢܽܘܫ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬ ܣܰܒܪܳܟ: ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ܆ ܠܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢܰܢ. ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܠܳܟ ܢܶܩܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ܆ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܶܗ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܢܶܬܒܠܰܥ ܘܢܰܡܠܶܟ ܫܠܳܡܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܟܢܺܝܫ ܡܰܕܥܰܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ.. ܥܢܺܝܢ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܫܰܝܶܢ ܢܰܦܫܰܢ. ܕܗܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܗܘܳܬ ܦܠܺܝܓܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܠܺܝܓܳܐ. ܟܡܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ.. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܐ ܗܘܳܬ ܫܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܶܫܠܰܡ.. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܫܰܡܠܐ ܡܳܪܝ ܢܰܦܫܰܢ ܒܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܺܝ ܒܳܗ̇. ܕܒܳܟ ܬܫܰܒܰܚ ܒܐܰܬܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ.. ܐܰܛܶܠ ܡܳܪܝ ܘܒܰܪܶܟ ܠܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܬܪܰܚܶܦ ܝܰܡܺܝܢ ܐܠܗܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ̱. ܘܰܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܐ ܕܐܺܝܕܳܟ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ ܕܰܝܳܪ̈ܰܘܗܝ̱ ܘܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܢܶܬܪܰܥܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܺܝܢ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ. ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܟ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܇ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܟܽܠ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܫܪܰܝܬ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܕܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܚܽܘܒܳܟ. ܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܐܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܰܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܚܰܘܒܬܰܢ. ܫܪܺܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܒܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܶܐܣܰܪ. ܕܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܕܚܽܘܒܳܟ܆ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܢܶܫܬܪܶܐ. ܕܰܒܡܶܫܬܰܪܝܳܢܽܘܬܰܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢܶܗ ܝܰܩܰܪܬܳܢ. ܒܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܠܺܝܕܰܥܬܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܡܥܺܝܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ̱.. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܨܛܰܥܰܪ ܒܰܢ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܗܰܒ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܕܡܶܢ ܕ̣ܽܘܒܳܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܠܗܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܡܰܢ ܕܥܶܠܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܢܰܫܘܶܝܢ.. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܟܰܐܺܝ̈ܒܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܒܰܝܰܐ ܠܥܰܝܺܝ̣̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܠܺܝ ܒܠܶܒܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܚܢܺܝܩ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܕܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ. ܘܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܠܺܝܨܺܝܢ. ܘܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟܰܐܒܺܝܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܣܳܡܽܘܟܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܟܠܢܳܫ ܢܶܣܬܡܰܟ ܠܩܽܘܝܳܡܶܗ. ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܚܢܳܢܳܟ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܬܚܰܝܰܠ ܘܰܢܩܽܘܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܳܐܠܶܨ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܪܘܰܚ ܘܪܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܚܶܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܦܰ̈ܝ ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܘܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܡܥܰܕܪܰܬ ܠܟܽܠ ܐܰܡܺܝܢ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܟܰܢܶܫܬ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܶܗܝܳܐ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܰܡܪܰܕ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܐܶܪܰܥܬܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܫܰܒܛܳܗ̇. ܕܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܢܶܬܪܕܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܳܐ ܨܶܐܕܰܝܢ ܚܶܟܡܬܳܟ. ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܢܰܚܒܳܟ. ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܐܠܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܕܰܒܰܪ ܐܶܠܦܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܥܕܳܐ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ. ܟܐܺܝ ܡܳܪܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ: ܕܠܐ ܬܥܰܙܶܐ ܥܠܰܝܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܒܠܺܝ̈ܠܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܳܪܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ܆ ܣܥܽܘܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܳܦ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܓܺܝܫܳܐ܆ ܬܕܰܒܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܢܳܢܳܟ ܐܽܘܩܺܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܬܠܒܶܟ ܢܰܦܫܰܢ ܒܢܺܝܫܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܕܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܕܠܐ ܡܳܪܝ ܢܚܰܦܽܘܢܳܗ̇ ܒܛܽܘܒܳܥܳܐ.. ܕܰܠܐ ܡܳܪܝ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܕܕܰܠܺܝܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܗܽܘܡܶ̈ܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܘܙ̈ܒܶܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܳܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܬܝܢܣ

ܨܶܡܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ: ܘܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܡܰܥܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܪܺܝܫ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܢܶܬܡܬܰܚ ܠܘܳܬ ܨܶܡܚܶ̈ܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܕܡܰܨܡܰܚ ܟܽܠܶܗ ܐܠܗܳܐܺܝܬ. ܢܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܗܰܘܢܶ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܛܶܟܣܶ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܰܡܽܗܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܒܪܳܐ ܚܰܕ ܐܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܟܰܣܝܳ̈ܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܙܕܟܶܐ: ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܣܶܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܛܳܠܶܡ: ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܠܐ ܐܳܠܶܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܗܰܘܢܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬ: ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ: ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ: ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܠܐ ܒܳܨܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܟܺܐܢ ܕܺܝܢܶܗ: ܘܰܬܪܺܝܨ ܒܽܘܚܪܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܣܡܰܝܳ̈ܐ ܘܗܰܕܳܝܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܦܣܺܝ̈ܩܰܝ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܳܠܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܡܪܰܘܚܳܢܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̣̈ܩܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܨܶܡܚܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܽܘܬܰܢ: ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܙܳܥܰܪ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܠܐ ܚܳܫܶܟ: ܘܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܶܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܬܡܺܝܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܬܗܺܝܪ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܝܳܬܒܶܝ̈ܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܒܡܶܢܝܳܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܒܡܶܢܝܳܢ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܣܰܥܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܡܶܢܝܳܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܥܶܣܒܶ̈ܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܛܰܪ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܛܰܗܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠ ܫܳܥ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܦܳܦܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܩܶܐ ܘܢܶܫ̈ܡܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܰܗܕܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ̱ ܟܰܕ ܠܐ ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܓܒܰܠܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܢܦܰܚܬ ܒܺܝ ܪܽܘܚܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܨܳܪܬܰܢܝ̱ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܥܒܰܕܬܳܢܝ̱ ܢܰܘܣܳܐ ܠܪܽܘܚܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܚܰܕܶܬܬܳܢܝ̱ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܨܰܒܶܬܬܳܢܝ̱ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܰܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܝܰܩܰܪܬܳܢܝ̱ ܒܗܰܘܢܳܐ ܡܫܰܬܐܣܳܐ ܘܰܒܡܰܕܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܺܐܪܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܥܬܰܪܬܳܢܝ̱ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܠܐ ܐܰܚܣܰܪܬܳܢܝ̱ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܠܐ ܐܰܣܢܶܩܬܳܢܝ̱ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܕܶܐܗܘܶܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܘܠܐ ܢܳܣܽܘܒܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܦܽܘܡܝ̱ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܐܳܦܠܐ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܕܢܶܬܢܶܐ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܐܚܒܽܘܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܐܰܪܓܙܽܘܟ: ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܰܪܡܪܽܘܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܘܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܗܘܰܘ. ܘܟܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܬܦܺܝܣܳܟ ܡܶܛܠܳܬܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳ̈ܢܶܐ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܰܦܢܰܘ: ܘܟܽܠ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܚܛܰܘ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܒܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܐܰܒܺܝ̈ܠܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܢܽܘܟܪ̈ܺܝܛܶܐ ܕܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܥܶܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܒܰܚܠܺܝ̈ܠܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܘܰܬܫܺܝܓ ܟܽܘܬܡܳ̈ܬܝ̱. ܘܰܬܦܰܨܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܣܳܛܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ̣ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ̣ ܡܰܡܠܠܐ ܒܰܛܺܝܠܐ. ܘܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܡܥܰܩ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܡܚܰܣܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܫܽܘܡܝܶ̈ܐ ܘܰܥܫܽܘܩܝܶ̈ܐ. ܘܡܶܢ ܫܢܽܘܙܝܶ̈ܐ ܘܰܠܙܽܘܙܝܶ̈ܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܣܰܟ̈ܠܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܩܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܽܠ ܕܰܩܪܰܐܽܘܟ ܘܰܥܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܳܟ ܘܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܟܺܝܠܐ. ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܟܶ̈ܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱. ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܝ̱ ܒܺܐܝܕܰ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܐ ܒܺܐܝܕܰ̈ܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܺܐܝܕܰ̈ܝܟ ܡܳܪܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱. ܐܳܦܠܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ̱. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱. ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ ܚܛܺܝ̣ܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ܆ ܫܪܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܘܐܰܥܒܰܪ ܘܚܰܣܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܽܠ ܕܰܫܦܰܪܘ ܘܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܪܰܥܝܽܘܟ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܐܰܡܺܝܢ܀ ܠܐ ܛܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܗܳܐ. ܘܠܐ ܟܳܦܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ. ܘܠܐ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܕܨܶܐܕܰܝ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝܰܩܰܪܬܳܢܝ̱ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܚܰܣܳܢܝ̱ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇. ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܐܰܝܟ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ܆ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ܆ ܚܰܣܳܢܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܬܳܟ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܘܰܒܡܶ̈ܠܰܝ ܘܒܰܥܒܳܕܰ̈ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܦܢܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܟܰܪܡܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱. ܘܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܒܰܓܙܳܪܳܟ ܚܫܽܘܒܰܝܢܝ̱. ܘܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܚܳܢܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܚܰܣܝܰܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܢܺܝ̣ܢܝ̱ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܚܠܽܘܛܰܝܢܝ̱. ܥܛܺܝ ܡܳܪܝ ܠܰܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܘܐܰܫܺܝܓ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܳܢܝ̱. ܘܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܘ̈ܣܳܢܰܝܟ ܘܐܶܬܕܰܟܶܐ. ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܠܗܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦܘܳ̈ܬܝ ܕܶܐܫܰܒܚܳܟ. ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܒܰܪܟܳܟ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܗܰܕܪܳܟ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܰܦܝܳܣ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܰܝܟ. ܐܰܡܺܝܢ.. .. ܐܳܘ ܕܚܰܣܺܝ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢܝܳ̈ܬܳܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܐܳܘ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܦܢܳܢܝ̱ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܐܶܡܰܪ ܕܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܽܘܢ܆ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܛܳܥܶܐ ܓܥܳܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܓܥܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱. ܐܳܘ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܫܳܐܶܛ ܒܳܥܽܘܬܐ ܕܰܡܥܳܩܶ̈ܐ܆ ܠܐ ܬܫܽܘܛ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̣ܩܽܘܬܝ̱. ܐܳܘ ܕܠܐ ܡܰܣܠܐ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ܆ ܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ܆ ܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܺܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܦܳܣܶܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܠܐ ܬܶܦܣܽܘܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝ: ܘܠܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ̱ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܶܠܐ ܩܪܶܒܰܝܢܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܐܰܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܘܙܰܕܶܩܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ. ܘܚܰܣܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܝ̱ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܥܪܶܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܚܛܺܝܬ ܘܐܰܣܟܠܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܐܶܫܒܽܘܩ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܥܒܳܕܰ̈ܝ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܠܚܰܝܳ̈ܒܰܝ ܕܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܳܡ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܕܶܩܬ ܐܰܡܺܝܢ.. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܠܨܰܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ. ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܒܶܗ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܒܳܒܳܐ ܢܟܺܝܠܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܟܬܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܳܥܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܕܫܳܐ ܡܥܺܝܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܢܶܟܠܐ. ܘܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܟܶܫܠܐ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܢܳܐܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܡܰܣܠܰܝܳ̈ܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܦܰܪܢܶܣ ܨܶܐܕܰܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܠܚܰܝܰ̈ܝ ܥܳܕܪܳܐ ܘܰܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܫܳܦܪܳܐ. ܘܙܰܘܶܢ ܠܺܝ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܺܝ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܳܕܰܪ ܠܺܝ. ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܕܐܶܣܢܶܐ ܠܰܛܠܽܘܡܝܳܐ. ܘܶܐܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܐܰܣܠܐܶ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܐܶܫܬܡܰܥ ܠܐܒܳܗܰ̈ܝ ܘܐܶܬܬܦܺܝܣ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝ. ܘܐܰܢܺܝܚ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ. ܘܐܶܝܰܩܰܪ ܠܐܚܝܳ̈ܢܰܝ. ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳ̈ܢܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ.. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕܰ̈ܝ. ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܒܳܟ ܛܳܦܶܣ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ̱. ܘܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱. ܘܠܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱. ܘܠܐ ܬܶܥܒܕܰܢܝ̱ ܚܶܣܕܳܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝ. ܘܠܐ ܐܶܗܘܶܐ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝ. ܘܠܐ ܢܶܚܕܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱. ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܚܰܣܳܡܳܐ ܒܫܽܘܪ̈ܥܳܬܝ̱. ܘܠܐ ܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܟ. ܘܠܐ ܐܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܺܝܬܳܟ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܰܪܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܢܦܳܬܳܐ ܕܙܳܘܝܳ̈ܬܳܐ. ܘܙܶܒܠܐ ܕܩܺܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܘܚܰܣܳܢܝ̱. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱. ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܠܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܒܳܙܽܘܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܽܘܠܗܳܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܚܘܳ̈ܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܚܘܳ̈ܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܺܝ̈ܩܳܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܡܕܰܘ̈ܕܳܢ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐ. ܘܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܥܶܢܘܳܝܶ̈ܐ. ܐܰܡܺܝܢ.. ܐܳܘ ܕܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ̱܆ ܐܰܘܬܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܘܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܓܰܪ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܳܟ. ܐܳܘ ܕܰܙܓܰܪ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܝ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܕܰܠܐܳ ܠܥܰܝܺܝ̣ܩܽܘܬܝ̱ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܐܳܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗܶ̈ܐ܆ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܘܗܝ̱ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܰ̈ܘܗܝ̱܆ ܐܰܩܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘܳ̈ܬܝ̱. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܙܰܘ̈ܥܰܝ. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܪ̈ܶܓܫܰܝ. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܠܶܒܝ̱. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ. ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܘܠܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܘܠܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܒܺܝܫ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܬܦܰܪܢܣܽܘܢ ܚܰܝܰ̈ܝ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ. ܘܙܰܘ̈ܥܰܝ. ܘܡܶܠܰܝ̈. ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ. ܘܗܽܘܦܳܟܰ̈ܝ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܝ̱.. ܡܳܪܝ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܢܳܐܐ ܘܩܳܛܽܘܠܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܳܐ ܠܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܥܶܢܘܳܝܶ̈ܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ.. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܟܶܠ. ܘܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܘܠܳܟ ܐܶܩܪܶܐ ܘܒܳܟ ܐܶܛܦܰܣ. ܘܡܶܢܳܟ ܐܶܫܰܐܶܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܟܺܐܒܰ̈ܝ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܐܰܡܺܝܢ܀ ܗܰܒܠܺܝ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܐܶܛܰܪ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܢܛܰܪ. ܘܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܕܺܐܚܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳ̈ܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܐܰܦܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܩܢܶܐ ܒܶܗ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܬܝܢܣ

ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝܳ̈ܬܳܐ ܐܠܗܳܐ ܨܰܒܶܬ ܘܗܰܕܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܐ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܐ ܣܪܦܝܘܢ

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰ̈ܝ ܢܶܬܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܶܐܬܰܝܬ ܘܗܰܠܶܟܬ ܒܐܰܪܥܳܐ ܘܚܰܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܐܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܥܕܶܝܢ. ܘܗܺܝ ܦܬܰܚܬܶܗ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩܕܳܡ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܦܶܠܚܶܬ ܒܟܰܪܡܳܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܪܳܬܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܪܦܳܦ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܕܳܫܶ̈ܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܘܠܐ. ܢܒܰܪ̈ܟܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗܝ̱ ܠܓܶܢܣܰܢ ܠܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܰܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܪܛܽܘܛܽܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܨܰܒܶܬܬܳܝܗܝ̱ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ̱ ܒܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܫܶܡܫܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ̱. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܰܡܪܰܒܳܝܽܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܫܰܒܚܳ̈ܢܳܟ ܡܳܪܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳܠܐ ܕܡܰܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܠܣܰܘܩܳܐ ܕܝܳܬܒܰ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܫܰܒܚܳ̈ܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܥܰܡ ܐܳܐܰܪ ܕܰܪܣܺܝܣ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܺܝܢ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܚܠܳܦܰܝ ܡܳܪܝ ܕܺܝܠܝ̱ ܢܫܰܒܚܳܟ ܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܐܳܐܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܫܳܩܶܠ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܐܰܪ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ: ܕܐܶܫܬܰܘܝܰܬ ܕܬܶܛܥܢܳܟ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇: ܠܳܟ ܕܰܛܥܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܕܝܺܢܶܩܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܝܳܗܒܰܬ ܚܰܠܒܳܐ ܠܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܗܳܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܕܰܪܟܶܒܬ ܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܢܫܰܒܚܳ̈ܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܒܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܡܓܰܙܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܰܕܒܪܳܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܶ̈ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܳܢܝ̱ ܚܰܠܳܫ ܗܽܘ ܡܶܢ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝ ܐܺܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܒܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܒܥܽܘܫܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܥܰܦܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܚܳܠܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܝܳܬܒܰ̈ܝ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܥܳܡܪ̈ܰܝ ܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ. ܘܚܳܠܕܰ̈ܝ ܒܰܚܠܺܝ̈ܠܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܕܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܬܰܥܕܺܝܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܝܰܗܒܬܳܝܗܝ̱ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܩܳܒܺܝܬܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܣܪܳܗ̇ ܚܳܠܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܡܽܘܠܐ ܕܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܘܰܬܟܰܣܺܝܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܒܥܰܡܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܬܗܽܘܡܶ̈ܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܢܫܰܒܚܳ̈ܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܬܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܪܕܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܦܽܘܣܳܩ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܣܗܕܺܝܢ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܟܳܗܢܶ̈ܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܰ̈ܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܒܰܚܬ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܒܰܐܓܪܳܟ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܠܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܟ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܠܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܡܶܢ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰ̈ܝ ܚܛܳܗܰ̈ܝ. ܘܐܶܬܚܰܢܰܢ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܙܳܟܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܕܐܶܬܳܬ ܕܰܬܚܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܺܝ ܬܶܚܽܘܢ ܠܟܽܠܰܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܐܠܗܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܗܰܕܪܳܟ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܶܐ ܡܰܥܒܕܰ̈ܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܕܰܠܗܰܠܟ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܢܕܰܒܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܥܕܺܝܠܐܝ̣ܬ ܢܫܰܡܠܐ ܠܪܶܗܛܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܳܐ. ܘܚܰܝܶܠ ܠܗܰܘܢܶ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܠܡܶܬܥܰܠܳܝܽܘ ܠܘܳܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܩܽܘܠܳܣܶ̈ܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܰܢ ܢܰܝܬܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ ܓܘܢܝܐ

ܕܓܪܝܓܘ̇ܪܝܘ̇ܣ ܝܚܝܕܝܐ ܕܩܘܦܪܘ̇ܣ

ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢܝܳ̈ܬܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐܠܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܶ̈ܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܰܐ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ܆ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܶܛܠܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܘܐܶܫܳܕ ܕܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܝܟ܆ ܐܶܠܐ ܫܰܝܶܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܐܰܣܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܠܶܒܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܕܰܒܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܕܰܒܪܽܘܢ ܠܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܐܰܣܽܘܪ ܡܰܪܢܺܝܬܗܽܘܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܠܥܰܒܕܰ̈ܝܟ. ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܛܰܪ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܐܝܩܳܪܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܘܫܰܪܰܪܺܝܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪ̈ܺܝܕܳܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܘܛܰܪ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܟܳܗܢܶ̈ܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܩܺܝܡܰܬ ܒܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܐܰܪܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܐܰܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. ܘܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܪܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܒܶܗ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܡܠܺܝܠܬܳܐ܀ ܘܐܰܣܽܘܪ ܡܳܪܝ ܘܐܳܦ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ. ܟܕ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܝܗܶܝܢ ܡܽܘܫܚܳ̈ܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܬ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀ ܘܐܰܘܚܶܕ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܝܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܳܟܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܐܰܪܺܝܡ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܐܓܥܶܠܬܳܝܗܝ̱ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܢܪܰܘܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܝ̣̈ܨܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀ ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܒܩܳܠܐ ܕܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܝܶܐ ܘܒܰܚܒܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܰܒܐܽܘܠܨܳ̈ܢܶܐ ܕܰܓܢܶܣ ܓܢܶܣ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܰܒ ܡܳܪܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܘܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ܀ ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܩܳܠ ܓܥܳܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ. ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܚܪܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܳܦ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܓܠܶܝܢ ܠܶܗ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܦܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܒܰܚܠܺܝ̈ܠܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܘܰܐܠܝ̣ܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳ̈ܬܗܽܘܢ. ܘܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܐܠܗܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܘܪ̈ܚܶܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܟܽܠܫܳܥ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶ̈ܐ ܘܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܓܰܘܳܐ ܘܒܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܒܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܘܢܳܫ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܶܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܛܶܝܢ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܫܚܺܝܩܺܝܢ ܘܰܐܠܝ̣ܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ܆ ܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܘܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܩܪܳܒܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܫܰܠܐ ܘܫܰܬܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܬܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܠܕܶܡܘܳ̈ܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܐܰܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܀ ܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܘܐܳܬܶܝܢ ܠܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܥܰܕܰܪ ܘܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ܀ ܘܰܨܒܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܬܒܰܝܬܽܘܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܪܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܚܬܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܒܥܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܟ. ܬܠܽܘܚ ܡܳܪܝ ܠܐܫܛܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܢܶܬܪܰܫܡܽܘܢ ܥܰܡ ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀ ܥܢܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܰ̈ܝܟ ܠܟܳܪ̈ܡܶܐ ܘܰܠܦܳܠܚܰ̈ܝ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܐܰܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܺܝܬܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܚܽܘܒܳܟ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܡܺܝܬܰܝܢܝ̱ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܶܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܐܠܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰ̈ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܶܗܘܶܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܕܰܒܡܶܬܪܰܓܫܳܢܽܘܬܶܗ ܛܥܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܫܰܢܺܝܐܺܝܢ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܳܟ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܗܦܰܟܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܘܕܰܨܗܺܝܘ ܠܚܽܘܒܳܟ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܪܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܝܘ̇ܚܢܢ ܚܰܙܳܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܗܰܘ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠ ܘܡܰܢܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܠܳܗ̇. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ. ܘܫܰܡܠܐ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܚܰܝܶܠ ܡܳܪܝ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܚܰܝܠܳܟ ܢܠܰܘܶܐ ܠܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܢܶܬܠܰܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܶܩܦܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܠܐ ܢܶܪܚܩܰܢ. ܫܪܳܪܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܗܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܰܢ. ܘܚܽܘܒܳܟ ܢܶܫܪܶܐ ܒܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳ̈ܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܘܕܟܠܥܕܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܩܪܒܺܝܢܰܢ. ܘܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢܰܢ. ܘܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܟܰܕ ܦܳܢܶܝܢܰܢ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ. ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܟܰܕ ܕܰܡܟܺܝܢܰܢ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܙܕܰܩܦܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܩܰܒܪܺܝܢܰܢ܆ ܢܺܚܶܐ ܒܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܶ̈ܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬܶܫܒܚܳ̈ܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܘܳ̈ܬܳܟ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܘܡܰܚܝܳܢܝ̱ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ܆ ܕܬܶܩܢܶܝܢܝ̱ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ܀ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱. ܘܐܰܚܠܶܡ ܚܰܫܶܝ̈ܗ̇. ܘܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇ ܒܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܫܶܩܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܐܰܠܒܶܫܺܝܗ̇ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܣܶܢܺܝ̈ܗ̇ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ. ܘܪܰܒܳܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܶ̈ܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܰܥܒܳܕܶ̈ܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳ̈ܢܰܝܟ ܐܠܰܗ̈ܳܝܶܐ. ܩܰܕܶܫ ܟܰܣܝܳ̈ܬܝ. ܘܕܰܟܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܝ. ܘܰܥܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܺܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܒܺܝ ܡܰܐܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܰܚܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ܆ܐܰܪܡܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܚܰܝܠܝ̱ ܒܺܝ ܘܚܰܕܬܽܘܬܝ̱ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐ ܐܰܥܬܩܰܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܫܟܰܚ ܘܐܶܣܰܝܒܰܪ ܪܶܬܚܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܙܰܟܳܝܳܐܺܝܬ ܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܣܘܬܪܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܠܐ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܢܝܳܚܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܫܶܢܬܰܢ: ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܒܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ. ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ. ܘܐܰܥܺܝܪܰܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܠܗܺܝܩ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܚܰܣܳܢ ܘܕܰܟܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡܳ̈ܬܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܣܟܶܠܘ ܒܰܢ ܒܟܽܠ ܡܽܘܢ ܕܗܽܘ. ܘܐܰܛܶܐܒ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܐܰܛܶܐܒܘ ܘܡܰܛܶܐܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܚܠܳܦ ܩܰܠܺܝܠ ܕܝܰܗܒܘ܆ ܘܐܰܓܪܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܫܽܘܟܳܢܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ

ܕܬܝܒܘܬܐ

ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ

ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ̇ ̇ ܡܒܰܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܕܟܽܠ܆ ܘܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܕܠܐ ܚܛܳܗ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܕܺܝܠܝ̱ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܘܰܠܚܰܫܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܐ: ܕܰܬܚܰܪܪܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܦܪܥܳܟ ܡܳܪܝ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܢܚܶܬܬ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܢܰܦܫܳ̈ܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܢܰܓܰܕܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܩܒܰܪܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܩܳܡܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܟܪܶܙܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܐܶܣܬܰܠܰܩܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܝܺܬܶܒܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܬܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܛܶܠܡܰܬ ܠܚܰܫܰܝ̈ܟ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܙܺܝܥܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܰܝܠܰܘܳ̈ܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܐ ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܩܕܳܡ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ: ܘܙܳܝ̈ܥܳܢ ܘܪ̈ܳܬܳܢ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳ̈ܬܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܬܣܰܬܪܰܢܝ̱ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܬܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܐܺܡܰܪ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܐܠܗܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܢܳܓܶܕ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܒܰܩܪ̈ܳܝܳܬܶܗ ܐܠܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܓܰܪܶܓ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܐܰܣܓܳܐ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܦܪܽܘܥ ܠܳܟ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܢܕܰܪܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢܳܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܠܐ ܛܳܠܶܡ ܐܰܓܪܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ

ܠܐܠܗܐ ܫܘ̣ܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܘ ܡܛܠ ܝܳܠܘܦܬܐ ܚܰܢܰܐ ܨܘܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܬܳܐ ܕܡܛܠ ܚܰܝ̈ܐ ܕܕܰܝܪܳܝܘܬܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܠܳܗܐ ܢܶܕܪܰܬ ܘܰܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܘܪܝܳܝܐ ܥܳܡܪܳܐ ܕܝܶܨܦܰܬ ܕܰܟܬܝܒܬܐ ܕܰܫܒܝܬܳܐ ܗܳܕܐ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܒܝܰܕ ܚܳܫܘܒܬܳܐ ܐܰܠܟܬܪܘܢܝܟܳܝܬܳܐ ܡܶܛܠ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܢܰܬ 1993 ܕܡܳܪܢ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܩܰܕܝܫܘܬܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܳܐ ܫܠܝܚܳܝܳܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܬܪ̈ܝܨܰܝ ܫܘܒܚܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܣܓܝܺ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܺܝܬ ܘܰܒܣܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒܗܘܠܰܢܕܐ.