فنقيث الصوم الأربعيني

ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

ܕܢܳܓܰܗ ܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ܇

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܢܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ

 

ܬܽܘܒ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܓ

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܨܶܥܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܨܰܥܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܨܰܘܡܳܐ

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܺܝܗܿ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ  ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ܇

ܬܽܘܒ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܟܣܐ ܕܢܘܚܡܗ ܕܳܠܥܙܪ ܗܘ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܢܝܐ

ܬܽܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܰܕ ܒܫܒܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ

 

 

 

 

 

 

 

ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ؛ ܡܫܰܪܺܝܢܰܢ ܠܡܶܟܬܰܒ ܦܶܢܩܺܝܬܳܐ ܣܰܬܘܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ؛

ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ

 

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܘܽܪܺܝܢ ܠܶܗ؛ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܕܰܨܒܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܶܬܗܰܦܰܟ؛ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܠܝܶܫܘܽܥ ܕܰܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܠܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܬܳܐ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܘܳܐ܇ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ܀

ܐܳܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ܇ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܡܖܺܝܢܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܒܰܕ܀

ܬܗܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܫܬܰܘܽܬܳܐ܇ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܕܒܳܪܘܽܝܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܒܰܪܟܰܬ݀ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܗܺܝ ܬܒܰܪܶܟܝ̱ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܦܪܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܒܥܘܽܬܪܶܗ ܣܡܰܟ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܣܘܽܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܐܶܣܬܡܶܟ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ܀

ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ̱ ܬܰܘ ܟܽܠ܀

ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܰܚܠܶܦ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱܇ ܘܚܰܘܺܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ܇ ܘܶܐܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬܰܠܺܡܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܓܢܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܇ ܘܰܚ݉ܣܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܘܚܰܬܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܰܡܶܢܶܗ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܺܡܝܢܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܘܥܰܠܘ̱ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܘܰܓܢܰܘ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܙܳܐܶܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܫ݉ܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ̱܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܰܚܕܺܝ ܚܰܬܢܳܐ ܘܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܠܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܕܚܰܡܪܶܗ ܕܝܶܫܘܽܥ ܢܶܬܚܰܘܶܐ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܗܘܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܶܪܒܰܬ݀ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܀

ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܦܩܰܕ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܪܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܙܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܥܬܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܠܰܡܙܰܡܢܳܢ̈ܶܐ܇ ܬܪܽܘܥ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܠܰܢ܀

ܨܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܢܣܰܟ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܐܳܕܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܥܶܢܒ̈ܶܐ ܓܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܇ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܠܰܣܡܳܟܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳ ܕܳܡܶܟ܇ ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܰܢ܀ ܫܰܚܠܶܦ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܠܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܒܪܺܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܘܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ܀

ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ ܣܥܰܪ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܕܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܰܥܬܰܪ ܗܘܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܨܒܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ܇ ܠܶܐܡܶܗ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܓܢܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܣܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܐ܀

ܟܰܕ ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܰܬܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܘܰܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܬܰܡܳܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܓܰܘܢܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܘܰܒܛܰܥܡܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܶܗ ܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܰܘܶܗ܇ ܕܳܐܦܶܢ ܢܰܘܦܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱܇ ܒܳܟ ܬܽܘܒ ܣܳܓܶܐ܇ ܘܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܣܓܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܠܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܡܳܪܶܐ ܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܘܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܛܰܫܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܙܠܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܫܩܺܝܘ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܙܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܶܗ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܡܙܰܓ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܒܫܶܝܬ ܐܰܓܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܒܶܫܬܳܐ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ܇ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

ܒܩܳܛܢܶܐ ܐܰܣܓܺܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܇ ܘܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܫܶܩܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ܇ ܡܚܰܕܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܕܫܳܬܶܐ ܠܶܗ܇

 

ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܣܡܳܟܳܐ ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇

ܚܰܬܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ܇ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܗܳܢ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ܇ ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܓܰܘܢܶܗ ܘܰܪܓܺܝܓ ܗܽܘ ܚܶܙܘܶܗ܇ ܘܰܚܠܶܐ ܬܽܘܒ ܛܰܥܰܡܶܗ܇ ܘܝܳܐܶܐ ܒܟܽܠ ܕܡܶܕܶܡ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܛܰܥܡܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܶܗ ܕܗܳܢ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܠܶܠܽܘ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܇ ܘܫܰܠܺܝܛܶܝܗ̈ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܛܰܪ ܗܘܳܐ ܠܬܶܗܪܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܠܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܪܟܳܐ܀

ܠܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܶܗ ܓܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܘܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܦܩܰܕ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܡܰܙܘ̱ ܘܰܐܝܬܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ̱܇ ܘܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܇

 

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇

ܟܰܕ ܛܰܥܡܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܩܪܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܪܳܫܶܐ ܠܶܗ܇ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܡ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܇ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܳܐ ܢܛܰܪܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܠܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܇ ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀܀

ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ̱܇ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ܇ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ݀܇ ܚܠܳܦ ܕܬܶܬܶܠܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܨܶܨ̈ܶܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗܿ ܢܦܰܠ ܛܶܐܒܳܗܿ܀

ܗܳܝ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܓܰܘ ܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܗܺܝ ܬܺܐܬܶܐ ܘܬܰܐܓܶܢܝ̱ ܘܰܬܒܰܪܶܟܝ̱܇ ܠܗܳܕ ܩܪܺܝܬܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ܇ ܣܳܒܶܝ̈ܗܿ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ܇ ܥܠܰܝܡܶܝ̈ܗܿ ܢܶܬܓܰܒܪܽܘܢ܇ ܛܠܳܝ̈ܶܝܗܿ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܇ ܘܫܰܒܪ̈ܶܝܗܿ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ܇ ܐܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ܇

 

ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ

ܙܰܡܶܢܘ̱ ܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܇ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪܺܝܢ܇ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܓܢܺܝ ܒܰܣܡܳܟܶܗ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܗܰܪ ܢܶܫܡܰܥ ܒܰܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܠܡܳܪܳܗܿ ܕܰܥܕܶܝܢ ܙܰܡܶܢ ܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܚܰܣܺܝܪ ܚܰܡܪܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ܇ ܕܢܶܓܢܶܐ ܒܰܣܡܳܟܶܗ ܘܡܶܢܶܗ ܢܶܒܥܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܣܽܘܢܩܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܕܰܫܘܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ܇ ܚܰܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܢܺܐܬܶܐ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ܇ ܘܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܣܡܺܝܟ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܬܶܬܚܙܶܐ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܫܰܛ ܥܰܠ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܬܩܶܢ ܒܓܰܘܗܶܝܢ܇ ܣܡܳܟ̈ܶܐ ܠܰܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܬܰܟܣܺܝܬܗܽܘܢ ܦܰܫܛܳܗܿ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܚܰܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ܀

ܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܫܛܰܬ݀ ܘܒܰܪܰܟܬܶܗ ܠܚܰܡܪܳܐ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܗܺܝ ܬܒܰܪܶܟܝ̱ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܇ ܘܬܶܙܓܽܘܪܝ̱ ܡܶܢܳܗܿ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܗܰܠ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܓܢܰܝܬ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܟ܇ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܐܰܫܽܘܕ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܙܶܓ ܠܶܫܳܢܝ̱܇ ܬܪܽܘܥ ܘܰܐܪܕܳܐ ܒܶܗ ܫܶܩܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܠܶܗ܀

ܐܳܘ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܇ ܚܙܺܝ ܕܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܓܢܶܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܟܦܽܘܪ ܗܘܳܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܇ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ܇ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܰܕܬ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܒܚܰܡܪܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܇ ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܕܡܳܟ ܗܽܘ ܚܬܺܝܪܳܐ܇ ܥܰܡܳܟ ܬܶܬܒܰܣܰܡܝ̱܀

ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܒܳܗܿ܇ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܒܰܣܶܡ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܝܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܐܳܦܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܝܰܕ ܠܒܽܘܫ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ܇ ܐܶܥܽܘܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ

ܩܳܛܢܶܐ ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܇ ܕܰܐܦܨܰܚܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܗܿ܇ ܘܰܟܠܺܝܠܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܪܰܡܶܪܡܳܟ ܕܪܰܡܪܶܡܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ ܟܠܺܝܠܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܒܝܽܘܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܨܳܪܬܳܗܿ ܒܳܟܰܠܬܳܐ܇ ܒܚܰܪ̈ܺܝܦܶܝܗܿ ܙܰܡܶܢܳܟ ܐܶܬܪܫܶܡܘ̱܇ ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܐܬܝܳܟ ܒܙܰܘܚܳܐ܀

ܒܰܙܡܺܝ̈ܢܰܝ ܐܰܘܕܶܐ ܕܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܘܙܰܡܶܢܬܶܗ܇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܘܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠ܇ ܘܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܪܗܺܝܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܒܶܝܬ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܺܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܘܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܩܺܝܫ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܇ ܘܰܚܠܽܘܠܶܗ ܥܰܬܺܝܪ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩ܇ ܕܰܠܡܶܫܬܽܘܬܝ̱ ܕܚܶܣܪܰܬ݀ ܘܡܰܠܝܳܗܿ܀

 

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܣܰܥܪܰܢ

ܛܽܘܒܝܰܟܝ̱ ܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܠܶܟܝ̱܇ ܐܳܦ ܒܰܣܡܳܟܶܟܝ̱ ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܙܡܺܝܢܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܐܳܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܐܰܦܨܰܚ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ܇ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܡܙܰܓ ܒܶܟܝ̱܇ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܢܽܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܕܡܶܗ ܚܰܕܬܰܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܬܶܫܒܚ̈ܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܫܰܚܠܶܦܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܩܳܛܢܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܇ ܙܰܡܶܢ ܚܰܬܢܶܟܝ̱ ܕܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܶܗ ܕܙܰܡܶܢ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܙܰܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܇ ܠܰܚܠܽܘܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܣܡܺܝܟܰܝ̈ܟܝ̱ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܨܰܚܘ̱܇ ܘܠܰܐܓܳܢܰܝ̈ܟܝ̱ ܕܶܐܬܡܠܺܝܘ ܒܡܶܠܬܶܗ܇ ܒܶܟܝ̱ ܒܰܟܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܒܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ̱ ܢܨܰܚܬܝ̱܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܚܠܽܘܠ ܙܰܒܢܳܐ܇ ܘܰܚܕܺܝܘ ܘܰܪܘܰܙܘ̱ ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܟܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܕܡܶܗ ܡܙܰܓ ܒܶܟܝ̱܇ ܕܢܶܫܬܽܘܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܙܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܰܨܚܶܟܝ̱ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܀

ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܣܥܰܪܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ

ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܒܓܰܘ ܩܳܛܢܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢܘ̱܇ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܐܶܫܬܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ̱܇ ܘܰܐܣܶܩܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܙܳܝܽܘܢܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܨܠܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ܇ ܦܩܰܕ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܙܰܓܘ̱ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܘܡܳܪܶܗ ܕܰܚܠܽܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪ܇

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ ܚܰܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܶܟܝ̱܇ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܪܶܒܝ ܠܶܗ܇ ܕܬܶܥܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ܇ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܇ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܰܐ ܒܓܰܘ ܩܳܛܢܶܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܐܰܫܩܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܳ ܥܳܒܪܺܝܢ܇

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ܇ ܗܰܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ܀ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܡܗܽܘܢ ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ܀

ܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܀

ܨܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܨܶܝܕ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܢܰܡܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܇ ܕܰܐܘܠܶܕ̈ܝ̱ ܗܘ̈ܰܝ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܘܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛ܀

ܚܣܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܕܗܰܘ ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܬܓܠܶܐ. ܬܶܪܓܰܫܝ̱ ܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܬܶܫܬܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܐܰܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܐܰܪܬܚܳܗܿ ܕܬܩܰܪܶܒܝ ܦܝܳܣܳܐ ܕܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܗܿ܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܬܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ. ܘܰܢܚܰܕܶܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܫܶܩܝܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܚܰܬܢܳܐ ܘܰܙܡܺܝܢܰܘ̈ܗܝ܇ ܒܳܐܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘ̱ ܕܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ܀

ܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܫܛܰܬ݀܇ ܘܒܰܪܰܟܬܶܗ ܠܚܰܡܪܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܗܺܝ ܬܒܰܪܶܟܝ̱ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܳܗܿ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܨܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ܇ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܡܥܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܓܰܐܝܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܗܘܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܐܝܟ ܫܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܫܡܰܥ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܡܽܘܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܳܐ ܡܰܠܺܝ ܒܰܥܓܰܠ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܩܰܕ ܘܰܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ܇ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܇ ܐܰܓܢܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܗܰܘ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܪܶܘܙܰܬ݀ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܡܳܪܰܢ܇ ܕܓܳܢܶܐ ܒܳܗܿ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗܿ܇ ܘܰܪܘܰܙܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ ܘܰܐܣܶܩܘ̱ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܶܐܬܕܰܢܚܰܬ݀ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ܀

ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܳܗܿ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ܇ ܕܰܐܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܇ ܫܠܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ܇ ܥܰܕ ܡܰܘܦܶܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܡܪܶܗ܀

ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܦܩܰܕ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ܇ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐܗ̱ܘ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ݀܇ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܘܺܝ܇ ܘܫܰܒܰܚ ܟܽܠܰܢܳܫ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

 ܡܰܘܪܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܠܩܳܛܢܶܐ ܗܳܝ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܕܰܚܣܰܪ ܬܰܡܳܢ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܪܡܰܙ ܒܓܰܘ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܰܐܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܠܶܗ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܇ ܕܰܐܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܇ ܘܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܘܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܟܽܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܫܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܚܰܘܺܝ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܘܠܶܗ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܳܐܝܩܳܪܳܟ܇ ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܝܳܐܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܇ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܘܰܣܥܰܪ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܰܐܘܽܘܟ ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܚܰܒܺܝܒܳܗܿ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܰܬܡܰܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ܀

ܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ̱ ܘܰܐܣܶܩܘ̱ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܰܒܪܶܡܙܶܗ ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ ܐܶܙܰܠ܇ ܘܶܐܙܕܰܡܰܢ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܶܐܙܕܰܡܰܢ ܗܘܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ܀

ܐܶܬܒܰܪܟܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ݀ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ܇ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ܇ ܬܗܰܪ ܒܳܐܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܣܥܰܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܟܰܕ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܘܰܓܢܶܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܟܽܠܢܳܫ ܚܰܝܳܒ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ܇ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܣܓܺܝܕ ܝܰܠܶܕܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܶܗ܇ ܘܰܨܒܳܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܳܛܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܠܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܟܽܠܰܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝܡ̈ܶܐ܇ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܇ ܘܰܢܛܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܪܰܘܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܰܣܓܝܶܗ܀

ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܙܕܰܡܰܢ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܘܰܓܢܳܐ ܒܳܗܿ ܚܰܬܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܇ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܟܢܺܝܫ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܕܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܚܳܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܕܰܐܳܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܚܰܡܪܶܗ܇ ܘܰܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܠܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܇

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ܗ ܇ ܗ܀

ܒܪܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܡܺܝܟ̈ܶܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ܇ ܐܰܣܓܳܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܇ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܚܠܦܶܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܶܡܙܳܟ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ܇ ܗ܇ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܥܒܰܕܘ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܠ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܰܚܬܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܰܬܥܰܠܶܐ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ܇ ܒܪܳܐ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܨܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗܿ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩܠ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܇ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܀

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܘܰܐܠܶܦ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܠܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ̱ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܶܐܨܛܰܠܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܢܟܪܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܬܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܠܰܒܪܶܗ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܚܰܝܶܠ܇ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܬܠܽܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܣܪܰܛ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܨܦܐ ܡ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܳܘܠܺܝܳܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܽܐܳܘܪܺܝܦܺܝ

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ

ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܨܳܡܬ ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܛܳܒܽܘܬܳܟ ܕܨܰܘܡܳܐ ܢܨܽܘܡ܇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܢܗܶܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܬܰܘ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܰܠܦܶܗ ܗܘܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܟܰܢ܇ ܕܰܬܨܽܘܡܝ̱ ܘܒܶܗ ܬܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܬܰܘ ܟܽܠ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܗܰܘ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܢܫܰܗܶܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܬܰܘ܀

ܩܪܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܠܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܗܰܘ܇ ܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ܇ ܕܰܐܘܕܶܐ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ܇ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܳܚܐ܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܰܦܪܰܩܬܳܝܗ̱ܝ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܙܰܝܰܚܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗ̱ܝ ܬܰܘ ܟܽܠ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ܇

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ܇ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܪܺܝܽܘܫ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܦܰܨܺܝ ܠܥܰܒܕܶܗ܇ ܗ܇ ܡܶܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܗ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ܀ 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ܇

ܨܰܝܳܡܳܐ ܫܡܰܥ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܗܳܐ ܩܳܥܶܐ ܠܳܟ܇ ܕܰܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܳܟ ܟܣܶܐ܇ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܟܽܘܦ ܨܰܘܪܳܟ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ܇ ܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܶܫܘܺܝܬܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܶܗ܇ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ܇ ܗ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܰܪܡܶܐ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ̱ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܦܝܳܣܳܐ܇ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܪܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܇

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܳܪܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܒܳܥܶܐ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ܇ ܠܟܰܪܡܶܗ ܕܺܐܝܬܽܘܗ̱ܝ ܥܰܡܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܙܳܩܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܢܰܦܫܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܠܟܰܪܡܳܟ ܥܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܣܰܒܘ̱ ܕܺܝܢܳܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܟܰܫܰܪ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠܝܽܘܡ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܇ ܒܝܰܕ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܕܺܝܢܳܪܳܐ܇ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܳܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܟܐܺܝ ܒܶܗ ܒܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܐܳܘ ܕܰܫܶܝܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܝܶܡ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܟ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܘܟܽܠܰܢܳܫ ܒܰܐܬܪܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܇ ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ܇ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܨܰܒܬܳܗܿ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܕܰܪܚܶܡܘ̱ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ܇ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܣܓܶܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܨܺܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ܇ ܦܰܨܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇

ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ܇ ܐܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܐܶܡܰܠܶܠ܇ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܐܰܚܕܽܘܢܝ̱ ܕܥܶܗܕܶܬ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܠܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܥܠܰܝ ܐܰܦܽܘܦܰܣܺܝܣ ܕܶܐܫܬܕܶܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܠܩ̈ܳܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝ܇ ܕܳܚܠ̈ܳܢ ܠܶܗ ܘܫܳܓܫ̈ܳܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ܇ ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܺܝܽܘܒ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܀

ܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܘܰܩܫܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܦܳܪܶܫ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܡܰܪܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܦܩܿܶܬ܇ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܩܢܺܝܿܬ܇ ܘܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܺܝ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱܀

ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ܇ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܫܩܰܠܬ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ܀

ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܢܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܛܠܶܐ ܗܽܘ ܕܰܪܣܰܡܬ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܪܽܘܣ ܘܦܰܝܶܓ ܡܶܢܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܣܶܠܩܿܶܬ ܒܗܰܘܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܰܚܙܺܝܿܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܓܺܗܰܢܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܒܰܓܢܺܝܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܦܽܘܡܝ̱ ܦܶܬܚܿܶܬ ܕܰܐܪܬܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܶܐܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܳܐ ܦܳܫܿܶܬ܇ ܥܠܰܝ ܢܶܒܳܟܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܩܰܒܶܠܘ̱ ܡܶܠܰܬܝ̱ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ܇ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܡܶܠܰܬܝ̱ ܥܰܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ܇ ܫܳܥܬܳܐ ܙܺܝܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܚܠܳܦܰܝ܇ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܥܰܡܝ̱܇ ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܺܝ ܫܽܘܒܳܩܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܠܺܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܪܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܨܳܡ܇ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܙܟܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܚܰܫ̈ܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܒܳܟ ܢܶܩܗܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܘܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܇ ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܫܰܦܶܠ ܗܘܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܢ܇ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܡܶܦܪܰܚ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ

ܨܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܇ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܰܩܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܕܢܶܬܕܰܒܰܪ ܒܶܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܿܬ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܓܠܺܝܼܙ ܘܢܶܟܠܳܐ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܀

ܪܰܒ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܒܶܗ܇ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܰܩܢܶܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܀

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܚܰܘܺܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܒܨܰܘܡܳܟ ܪ̈ܽܘܚܶܢܳܐ܇ ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ܀

ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܢܰܣܠܶܐ ܛܳܥܽܘܡ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܠܒܽܘܟ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱

ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܟܺܐܡܽܘܢ̈ܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱܇ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܺܝܣܽܘܟ ܘܰܓܒܰܠܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ ܘܨܰܠܡܳܟ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ̱܇ ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘܒ̈ܶܐ ܐܰܫܠܶܛܬܳܢܝ̱ ܕܶܐܟܽܘܠ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ܇ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܢܶܦܠܶܬ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܫܒܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܘܰܐܘܒܶܕ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܺܝ ܘܰܒܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܶܬ ܘܰܗܘܺܝܿܬ ܙܺܝܙܳܢܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܦܢܳܢܝ̱ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܶܐܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܶܩܬ ܘܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܳܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢܬ܇ ܘܠܺܝ ܕܳܘܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܶܩܬ܇ ܘܰܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܩܰܕܶܫܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ܇ ܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܰܟܬ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܶܐܬܦܰܢ ܥܠܰܝ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܚܫܰܠ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝܚܺܝܕܳܐ܇ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܇ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܢܶܙܕܰܝܰܢ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܰܣܠܶܐ ܠܥܰܘ̈ܒܽܛܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܪܰܚܰܩ܀

ܓܥܳܬ݀ ܒܰܬܰܘܳܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܐܶܫܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ݀܇ ܐܳܦܠܰܢ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ܇ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܣܚܰܦܬ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܥܠܺܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ܇ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ

ܚܙܰܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܢܶܨܛܰܠܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܢ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܦܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܰܦܪܳܢܳܐ܇ ܡܰܦܪܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܟܽܠ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܳ ܚܳܠܶܛ ܙܺܐܦܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܘܰܒܓܰܘ ܥܕܶܝܢ ܪܳܥܶܐ ܓܶܐܳܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܝܳܪܬܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܬܶܫܪܶܐ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܨܳܡܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݀ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܪܶܣܡܰܬ݀܇ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܠܦܽܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܦ ܐܰܪܡܶܠܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܓܰܒܪܳܗܿ ܨܰܘܡܳܐ ܬܶܪܚܰܡܝ̱܇ ܕܗܽܘ ܡܩܰܪܶܒ ܠܳܗܿ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܗܿ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܝܰܬܡܳܐ ܕܰܩܒܰܪ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܠܶܗ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ܀

ܢܨܽܘܡ ܐܰܟܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܩܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܥܠܳܠܬܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܡܥܰܕܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܠܬܰܓܳܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ܇ ܕܥܰܡ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܶܫܟܰܚ܀

ܡܰܘܬܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܢܶܩܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܝܳܐܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܟܰܪܣܶܗ܇ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܟܰܦܢܶܗ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܨܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܨܽܘܡ ܣܰܓܺܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܩܺܐܪܣܳܐ ܘܕܰܐܪܳܐ ܥܰܡ ܢܶܨܚܳܢܳܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܦܪܽܘܥ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܶܫܛܳܪܶܗ܇ ܢܨܽܘܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܶܣܰܩ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܰܪܓܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

 

ܕܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܕܥܶܕܳܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ܀ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ

ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܐܬܛܰܠܰܩܘ̱ ܝܰܘ̈ܡܰܝ܇ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܳܥܶܐ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܘܪܰܚܶܡ܀

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܕܢܳܒܗܺܝܢ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡ܀

ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܨܰܘܡܰܢ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ܇ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܟܽܠܰܢ ܒܶܗ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗ̱ܝ܀ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ܀

ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܇ ܬܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܢܙܰܗܶܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ܇ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܠܰܟܢ̈ܳܬܶܗ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܪܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܒܨܰܘܡܳܟ ܠܰܐܚܽܘܟ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐ܇ ܪܚܰܡ ܠܰܐܚܽܘܟ ܕܬܶܗܘܳܐ ܕܽܘܡܝܶܗ܇ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪܰܚܡܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ܀

ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܙܺܝܪ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ܇ ܕܫܳܗܰܪ ܘܰܕܠܺܝܚ ܒܰܚܣܳܡܳܐ܇ ܠܫܺܐܕܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ܇ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܒܶܗ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܓܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܘܶܐܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܚܰܒܪܳܟ܇ ܪܰܥܺܝܬ ܠܡܳܪܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܡܰܣܠܰܝ܇ ܐܰܝܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܢܫܰܡܠܺܝܘܗ̱ܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܚܫܽܘܠܝ̱܇ ܐܰܠܦܳܗܿ ܕܰܬܨܽܘܡܝ̱ ܘܰܐܠܦܳܗܿ ܕܰܬܨܰܠܶܐ܇ ܘܰܐܠܦܳܗܿ ܕܬܺܐܡܰܪܝ̱ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܩܳܪܝܳܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢܳܗܿ ܘܡܶܬܰܛܫܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܐܺܝܬ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܒܨܰܘܡܶܗ ܡܰܪܓܶܙ܇ ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܟܽܠ ܘܰܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܘܟܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܠܰܚܡܶܗ܇ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܨܰܘܡܶܗ ܡܩܰܒܶܠ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܠܐܳ܇ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܙܟܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܇ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܘܛܰܐܠܳܐ ܪܰܣ ܠܗܽܘܢ܀

ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܡܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܇ ܕܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܀ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܘܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ܇ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܡܥܳܕ ܗܽܘ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ܇ ܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗܿ܇ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܨܳܐܶܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ ܟܽܠܫܳܥ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܘܰܒܟܶܣܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܦܝܳܣܳܟ܇ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

 

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܶܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܇ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܕܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܡܰܠܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܳܢܰܬ݀ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ܇ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇

ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܦܰܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܗܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܀

ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܢܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܇

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܶܬܦܰܛܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܗܿ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܦܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ܇ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܝܰܗܒܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡܶܗ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܰܥܕܶܝܢ ܚܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܰܙܟܰܘ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܓܳܕܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܪܰܥܶܐ܇ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܝܰܗܒܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܕܢܳܓܰܗ ܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ

ܩܕܳܡ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ

ܡܳܪܰܢ ܕܚܽܘܩ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܇ ܚܣܳܡܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܡܠܺܝ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܠܰܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܬܶܥܢܶܐ ܠܰܢ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܳܐܦ ܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܇ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܬܰܘ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܩܪܳܟ ܗܘܳܐ܇ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܛܰܒܥܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܠܺܝ ܕܰܠܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܓܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ܀

ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ܇ ܕܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܛܳܒܳܐ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܬܰܘ܀

ܣܡܳܟܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܘܫܶܩܝܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܬܰܘ܀

ܟܽܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܬܰܘ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܇ ܢܩܰܪܶܒ ܠܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪܩܰܢ܇ ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܨܳܡ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ܇ ܡܰܩܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ܇ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ܇

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܘܰܩܨܳܐ ܠܰܚܡܶܗ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܡܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܢܗܰܪ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ܇ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܫܶܐ ܢܳܗܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܒܶܗ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܬܰܢܰܨܰܚ ܒܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ ܢܶܣܰܩ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܢ ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܀ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ܇

ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܠܶܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܬܶܠܚܰܬ݀܇ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ܇ ܘܰܓܥܺܝ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܰܡ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܪܗܰܛ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܪܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܚܝܳܪܳܟ ܡܶܢܰܢ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܬܶܡܚܶܐ܇ ܒܪܺܝܬܳܟ ܠܰܐܒܕܳܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܚܽܘܪ ܒܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܇ ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܒܺܐܝܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܝܺܪܶܬܘ̱ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܕܢܰܩܪܶܒ ܒܶܗ ܥܰܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܢ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܓܶܙܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ܇ ܨܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝ ܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ܇ ܘܢܶܪܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ܇ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܨܳܡܶܗ ܡܽܘܫܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܚܰܕ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܬܥܰܠܺܝ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܶܗ ܘܰܫܦܰܪ ܒܶܗ܇ ܕܗܽܘ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ̱܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܚܰܝܠܰܬ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܡܩܰܒܠܰܬ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇

ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܶܗ܇ ܘܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܫܰܦܶܠ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܣܚܰܦ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܦܶܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܠܪܰܒܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܡܰܟܶܟ ܩܛܰܠ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܚܙܺܝܬܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܇ ܕܰܠܒܺܝܟ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ܇ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܕܰܐܚܒܽܘܗ̱ܝ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ܇ ܡܪܰܚܶܡ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܣܰܡܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܙܰܟܶܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܡܟܰܠܶܠ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܇ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܦܪܳܐ܇ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢ܇ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܢܰܘܪܶܒܗ ܡܳܪܰܢ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܙܟܰܘ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ ܠܣܳܐܢܳܐ܇ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܨܰܒܶܬܘ̱ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܘܕܽܝ ܠܗܰܘ ܕܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܐܰܟܝܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܪܳܣܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܛܰܐܠܳܐ܇ ܡܰܝܢܩܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܰܒܪܳܗܿ܇ ܚܰܠܒܳܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ ܐܰܝܢܩܰܬ݀܇ ܛܰܐܠܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܢܨܰܚ܇ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇

 

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܇ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܢܨܽܘܡ܇ ܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܇ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܡ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܰܠܟܰܢ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܗܘܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ܇ ܐܶܬܕܰܡܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱܇ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ܇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܨܰܚ ܠܰܕܢܳܩܶܦ ܠܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ܇ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ܇ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ܇ ܚܳܝܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܦܳܥܠܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܇ ܕܺܠܠܺܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܇ ܢܰܣܶܩ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܗܺܝ ܩܳܝܡܳܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܡܚܰܣܝܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܇ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܪܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܥܰܙܺܝ܇ ܘܥܰܡ ܡܶܢܰܣܝܳܢܳܐ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܠܒܰܟ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܘܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ܇ ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܣܰܬܶܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܐܳܦ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ ܦܰܨܺܝܬ܇ ܘܝܰܗܒܬ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܢܶܒܥܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܨܰܚܬ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܰܥܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܢܦܰܩܬ ܠܕܰܒܪܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟܬ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܟܽܠ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܀

ܫܦܰܪ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܨܳܪ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܽܠܘܳܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܠܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܢܫܰܡܠܶܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ܇ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܢܰܩܰܦ܇ ܘܰܡܙܰܗܶܐ ܠܰܕܢܳܩܶܦ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܕܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܇ ܘܗܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܠܟܽܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܥܰܡ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ܇ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܇

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܨܳܡ ܗܘܳܐ܇ ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܗܘܳܐ ܕܝܳܫܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܶܢ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܘܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ̱܇ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܪܰܡܪܶܡܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܕܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܫ܇ ܠܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܘܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܪܟܶܢ܇ ܘܨܳܡ ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܦܪܰܩ ܠܰܢ܇ ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܚܰܠܶܛ ܠܰܢ܇ ܠܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܘܠܶܗ܀

 

 ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ

ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܀

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܘܰܙܟܰܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܰܐܒܗܶܬܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܐܪܳܐ܇ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܀

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܿܬ܇ ܐܶܡܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ܇ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܀

 

ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ܇

ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܩܨܶܐ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܚܰܘܺܝ܇ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܽܘܩܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܶܗ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܰܢܛܰܠܶܩ ܒܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܀

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ܇ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܓܬܳܐ܇ ܘܰܐܫܺܝܓ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܬܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܡܙܰܟܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܙܟܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܶܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܗ ܘ ܗ ܕܢܶܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܀

ܠܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܰܚܛܺܝܢ ܘܰܡܙܕܩܺܝܢ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܗܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ. ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܰܚܶܒ ܠܰܚܰܕܳܕ̈ܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܕܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܘܰܡܠܶܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ܇ ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܕܰܢܙܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܰܠܚܰܒܰܪܶܗ ܒܟܶܣܝܳܐ ܩܳܛܶܠ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܥܟܽܘܗܿ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܰܝ̈ ܠܰܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܇ ܝܰܘܡܳܢ ܕܰܒܠܺܝܡ ܘܰܣܟܺܝܪ ܦܽܘܡܶܗ ܕܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܬܶܦܬܰܚܝ̱ ܐܶܕܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܶܬܚܠܰܡܳܐ ܒܶܗ܇ ܬܰܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܥܨܽܘܒܘ̱ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܚܰܓܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܦܽܘܩܘ̱ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܐܥܬܰܪܘ̱ ܡܶܢܶܗ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ܇

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܡܶܢ ܙܽܝܘܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܟܝ̱܇ ܒܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬܝ̱ ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟܝ̱܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܣܠܺܝ ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܘܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܚܣܰܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܝܠ܇ ܘܥܰܡ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܕܰܐܽܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܢܳܨܰܚ ܘܰܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܨܳܐܶܡ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܇ ܕܶܒܫܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܰܡܪܳܪ̈ܶܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܇ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܪ̈ܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܇ ܒܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܬܳܐ ܥܽܘܠ ܝܺܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ܇ ܬܰܘ ܢܨܽܘܡ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܶܫܠܰܚ ܘܢܶܫܕܶܐ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܐ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܺܝܪܶܬܘ̱̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܨܳܡܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܣܰܢܝܳܐ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܨܳܡܶܗ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܛܥܶܢܬܶܗ ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܰܩܢܶܐ܇ ܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܰܢܰܦܫܳܐ ܠܡܶܦܪܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܇ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܚܫܰܠ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܒܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܕܨܳܐܶܡ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܇ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܘܰܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ܇ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܚܳܙܝܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܽܘܫܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܡܚܰܝܠܰܬ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܓܰܡܪܰܬ݀ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ

ܩܕܳܡ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ

ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܕܰܐܚܬܽܘܟ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܒܶܗ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܇ ܒܪܳܐ ܕܨܳܡܬ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ܇ ܘܝܰܗܒܬ ܠܳܗܿ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܳܗܿ ܬܶܙܟܶܐ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ܇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܬܶܬܟܰܬܰܫܝ̱ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܡܬܢܰܨܚܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܓܳܕܠܳܐ܇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܝܰܗܒܳܗܿ ܠܳܗܿ܀

ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ܇ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܠܨܰܘܡܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܡܰܣܩܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܨܰܒܬܶܗ ܘܰܐܥܰܪܬܳܗܿ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܥܰܬ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܢܺܝܢܳܘܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܠܳܟ܇ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܐܠܳܬܗ̈ܽܘܢ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܘܰܗ̈ܝ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܘܰܫܩܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܚܶܒܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܬܡܰܢܰܥܘ̱ ܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ܇ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ܇ܠܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܬܰܘ ܢܰܣܶܩ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ

ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ܇ ܝܳܪܬܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܗܰܒܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܇ ܕܚܳܒܰܬ݀ ܒܰܥܕܶܝܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܇ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܢܶܥܽܘܠ ܐܳܕܳܡ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ܇ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܐܰܚ̈ܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܠܶܠ ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܢܶܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܡܳܟ܇ ܡܽܘܢ ܝܳܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܟ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܶܗ ܘܣܰܢ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ܇ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܘܙܶܒܠܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܇ ܐܰܘ ܨܰܝܳܡܳܐ ܙܽܘܥ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܇ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܩܳܛܠܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܠܰܕܢܳܦܶܠ ܒܳܗܿ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ

ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܢܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܰܢ܇ ܘܢܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܛܰܥ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܦܳܪ̈ܽܘܫܳܐ܇ ܠܡܰܢ ܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܟܽܠܢܳܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ܇ ܬܰܘ ܢܨܽܘܡ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܒܶܗ ܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܇ ܣܰܒܳܝܗ̱ܝ ܠܳܟ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܦܽܘܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ̱ ܩܽܘܫܬܳܐ

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܇ ܕܗܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܠܒܶܫ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܶܢܛܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ܇ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܇ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܰܒܩܰܝܛܳܐ ܘܣܰܬܰܘܳܐ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ:  ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܙܳܐ܇ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܟܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܩܶܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܠܳ ܚܳܐܶܒ܇ ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ

ܒܪܰܝܬܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ܇ ܘܟܰܢܺܝܬܳܢܝ̱ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܠܶܦܬܳܢܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ܇ ܟܡܶܢ ܠܺܝ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܘܰܫܒܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܘܰܪܕܺܝܿܬ ܒܬܽܘܩܰܠܬܳܐ܇ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܟܡܳܐ ܚܳܒܶܬ܇ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܕܳܘܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܕܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܘܶܐܒܕܶܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܇ ܚܳܛܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܟܽܠܫܳܥ ܚܳܕܶܐ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܘܠܳܐ ܪܢܺܝܿܬ ܠܺܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܺܝ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ܇ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܇ ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܕܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܬܰܡܳܢ ܒܳܗܶܬ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܗܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܰܫܩܺܝܦ̈ܶܐ܇ ܐܳܠܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܽܘܒ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܘܳܐܠܝ̈ܳܢ ܠܺܝ܇ ܒܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܚܰܫܺܝܫ̈ܳܢ܇ ܘܕܳܒܪ̈ܳܢ ܠܺܝ ܥܰܡܗܶܝܢ܇ ܠܰܚܢܺܝܓ ܒܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܇ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܳܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܘܐܳܠܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ̱ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ܀

ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܦܰܟܪܽܘܢܝ̱ ܘܰܫܕܰܐܽܘܢܝ̱܇ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ܇ ܘܣܶܒܪܶܬ ܠܺܝ ܕܰܟܣܶܝܢ ܘܠܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ܇ ܒܗܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܺܝܡܺܝܢ܇ ܩܕܳܡܰܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ܇ ܕܶܐܣܰܒ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܰܪܦܰܝܢܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܐܥܽܘܠ܇ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܡܶܢܳܬܳܐ ܕܰܡܛܳܬ݀ ܠܺܝ܀

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܘܫܶܛܬܳܗܿ܇ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈ܟ ܕܠܳ ܢܶܛܒܥܽܘܢ܇ ܗܺܝ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܠܳܢܝ̱܇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܰܐܠܒܫܿܶܬ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ܇ ܣܶܬܳܪܳܐ ܘܺܐܚܶܐ܇ ܒܳܗܿ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܦܰܨܶܐ܇ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܀

ܠܳܗܿ ܘܳܝܳܐ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ̱ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈. ܕܰܐܥܶܬܩܶܬ ܠܺܝ ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܶܒܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܘܰܛܪܽܘܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܥܳܗܶܕ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܕܰܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܢܰܚ܇ ܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܀

ܡܰܢ ܡܳܢܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܚܳܒܶܬ ܠܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ܇ ܡܰܢ ܡܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܝ̱܇ ܘܡܰܢ ܩܳܐܶܡ ܕܰܢܨܽܘܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܇ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܚܰܢܶܗ ܠܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܇ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱ ܘܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܳܐ ܐܺܒܰܕ܀

ܣܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܳܦ ܠܶܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ܇ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܗܳܝ ܕܬܪܶܥܰܬ݀܇ ܕܰܦܢܳܟ ܒܓܳܓܽܘܠܳܬܐ܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܨܗܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܦܬܚܰܬ ܩܽܘܕܡܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ̱ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܗܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܫܶܩܠܶܬ ܠܺܝ ܒܰܠܘܺܝܬ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܪܰܡ܇ ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܒܡܰܬܠܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܟܰܕ ܫܐܶܠ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ܀

ܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܘܢܳܕܶܬ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܛܶܐ܇ ܘܰܨܪܺܝܬܶܗ ܐܰܠܒܽܘܫܝ̱ ܘܰܒܳܟܺܝܬ ܠܺܝ܇ ܘܰܓܢܺܝܬ ܠܺܝ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܢܝ̱܇ ܐܶܓܠܶܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܢܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܐܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܇ ܘܺܐܡܰܪ ܣܰܟܽܠܘ̈ܳܬܝ̱܇ ܘܶܐܫܰܐܶܠ ܠܺܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ܇ ܕܠܳܠܺܝܢ ܥܠܰܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܟܦܰܪ ܒܳܟ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܇ ܘܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܩܰܒܶܠܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܗܳܐ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܐܳܫܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܳܟܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܠܚܺܝ ܐ̱ܶܫܛܳܪܳܐ ܕܣܰܟܽܠܘ̈ܳܬܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ܀

ܬܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ ܘܰܐܚܰܝ̈܇ ܬܰܘ ܕܰܡܰܥܘ̱ ܥܠܰܝ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܥܒܶܕܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܓܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ܇ ܕܰܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܡܰܣܠܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ܇ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ܇ ܒܥܰܘ ܥܠܰܝ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܦܽܘܩ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܡܽܘܢ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܳܟ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܕܠܳܐ ܨܰܝܳܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܶܗ ܟܽܠܶܗ ܨܰܥܪܰܐܗ̱ܘ܀

ܕܨܳܐܶܡ ܦܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܡ܇ ܘܡܶܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ܇ܘܡܶܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܐܰܘ ܕܰܚܣܳܡܳܐ܇ ܐܳܘ ܛܢܳܢܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܟܰܕ ܢܳܨܰܚ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܇ܕܢܶܦܪܰܚ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܢܶܪܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܚܙܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܐܳܦ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ܇ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܇ ܥܽܘܠܘ̱ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܰܫܪܰܘ ܒܶܗ ܕܰܡܶܢܺܝܚ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱: ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܽܠܘܽܬܝ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܇ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈܇ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܠܺܝ ܐܶܬܬܫܺܝܓ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܐ̱ܚܪܢܺܝܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܺܝ܇ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܬܳܟ܇ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܚܽܘܢܝܰܢܝ̱ ܠܚܰܛܳܝܳܐ܀

ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܰܢ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܘܰܢܬܰܪܣܶܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܰܥܢܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܘܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܨܳܡܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܇ ܘܰܐܠܶܦܬ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܕܰܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܨܰܠܘܽܬܰܢ܇ ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܢܶܬܦܰܛܡܽܘܢ܇ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܳܟ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ܇ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ܇ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܫܥܰܝܳܐ܇ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܥܰܡܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܥܽܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܳܐܝܽܘܬܶܗ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܒܕܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܥܛܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ݀܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܩܳܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܚܠܶܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܝܳܗܶܒ ܡܰܣܓܳܐ܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܀

ܢܶܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܬܦܰܨܺܝ܇ ܘܒܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܢܣܰܒ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܀

ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܰܐܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ܀

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܢܗܰܪ̈ܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܕܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܳܗܿ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܣܳܠܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ܇ ܘܒܳܟ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܣܳܩܽܘܪܰܢ܇ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ܇ ܘܟܽܠܫܳܥ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܇ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ܇ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ܇ ܩܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܳܠܰܘ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܿܬ܇ ܘܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܢܨܽܘܡܽܘܢ܇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܀

ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܙܟܰܐܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܬܡܰܗܘ̱ ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܐ܇ ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܣܳܗܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܇

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ܇ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܇ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ  ܨܳܡܘ̱ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܗܘܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܺܝܪ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ܇ ܘܓܰܘܢܳܐ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܒܳܐܕܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܇ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܕܳܐ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܛܰܡ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܝܶܠ ܠܟܽܠ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܀

ܢܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܩܒܽܘܥ ܒܳܗܿ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܡܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܶܙܕܰܗܶܐ܇ ܕܢܶܛܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܩܽܘܡܘ̱ ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܪܘ̱܇ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪܘ̱ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇

ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܺܝ܇ ܟܰܕ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܿܬ ܠܶܗ܇ ܐܰܦܢܳܝܗ̱ܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܠܪܳܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܦܰܨܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܶܘܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܩܢܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ܇ ܘܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬܳܗܿ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܪܩܶܗ ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ̱܇ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܣܒܰܠܘ̱ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ܇ ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܥܰܡ ܨܰܘܡܰܢ ܐܳܦ ܙܶܕܩ̈ܳܬܰܢ܇ ܢܶܬܝܰܗܒ̈ܳܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ܇ ܘܶܐܢܽܗܘ ܕܬܶܬܶܠ ܚܰܣܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܚܰܘܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܒܳܗܿ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬܳܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܇ ܘܒܳܗܿ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܕܰܥܟܽܘܗܿ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܐܶܬܡܰܢܰܥܘ̱ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܕܒܳܗܿ ܝܳܪܬܺܝܢ ܓܰܢܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܶܗ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܡܠܰܟ ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ܇ ܐܰܓܪܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܇ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܬܟܰܫܰܪ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܀

 

ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܇

ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܢܺܝܓ̈ܳܬܳܐ܇ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱܇ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝܢܝ̱܇ ܨܽܘܬ ܡܶܠ̈ܰܝ ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܝ̱܀

ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܛܳܒܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܀

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܪܳܡܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܥܰܡܶܗ ܢܶܚܕܶܐ܀

ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ܇ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܟܰܐܳܘܽܗܿ ܠܢܽܘܪܳܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܦܰܠܶܓ ܝܰܡܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܨܳܡܘ̱ ܛܳܠܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܕܰܥܶܟܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܫܓܰܪ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܇ ܡܫܰܦܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܶܩ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܪܗܰܛ ܘܢܶܥܬܰܪ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܽܠ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܣܺܝܡ̈ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܰܦܢܳܐ ܡܫܰܦܶܠ ܘܡܡܰܚܶܠ ܘܰܡܥܰܗܶܕ ܠܶܗ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܒܳܨܰܪ ܬܳܚܶܒ ܙܳܥܰܪ ܘܡܰܘܦܶܐ܇ ܢܰܦܫܳܐ ܚܳܝܳܐ ܘܥܳܫܢܳܐ ܘܫܳܦܪܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܙܺܝܘܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܽܘܪܚܶܗ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ܇

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܒܽܝܫܬܳܐ܇ ܘܢܺܐܨܰܦ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ܇ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܢܶܫܠܰܚ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܇ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܪܶܒܘ̱ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܕܪܰܥܝܰܢ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܚܰܘܝܺܬ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ܇ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܪܰܥܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܶܢܺܝܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܥܳܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܽܝܬܳܐ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ ܒܰܚܢܳܢܶܗ

ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ̱ ܒܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܇ ܕܟܺܐܡܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

ܓܰܠܝܳܐܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝ ܥܰܠܢܰܢ ܠܶܗ܇ ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܕܥܰܪܛܶܠ ܗܘܳܬ̈ ܡܶܢܶܗ ܡܰܦܩܳܬܰܢ܇ ܥܰܠܢܰܢ ܠܶܗ ܕܟܰܝ̈ܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܨ̈ܳܐܶܐ ܘܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ܇ ܘܰܛܥܺܝܢ̈ܰܝ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܘ̈ܒܠܳܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܗܳܐ ܪܗܺܝܒ ܕܢܶܥܒܰܪ ܐܳܦܠܰܢ ܡܣܰܪܗܶܒ ܠܰܢ܇ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܘܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܰܪܶܗܛܶܗ ܓܳܢܶܒ ܠܰܢ܇ ܒܚܽܘܬܚܳܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܣܓܶܐ ܡܓܰܪܶܓ ܠܰܢ܇ ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܚܰܫܒܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܣܳܕܰܪ ܣܳܐܶܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܫܩܰܠ ܠܶܗ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܕܽܐܳܘܪܚܳܐܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܦܳܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܕܪܳܕܶܐ ܒܳܗܿ܀

ܛܳܒ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܳܦ ܕܳܐܕܳܡ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܘܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܽܘܛ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܺܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܘܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܰܝܳܐ ܠܽܘܛ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܀

ܟܡܳܐ ܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܰܢ ܘܰܪܗܺܝܒ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܶܗ܇ ܘܪܶܗܛܳܐܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܰܢ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐܗ̱ܝ ܡܰܪܕܺܝܬܰܢ܇ ܡܳܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ܇ ܡܳܠܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܇ ܡܳܠܶܐ ܨܰܦܪܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ܇ ܪܶܒܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܳܗܕܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܥܳܡ̈ܠܶܐ ܘܰܕܠܰܐܝ̈ܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܝܳܠܦܺܝܢ܇ ܟܡܳܐ ܡܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܣܳܠܩܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܕܢܽܗܘܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢ̈ܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ̱ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܇ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܦܰܓܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܦܳܬܚܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܡܰܐܟܳܣܽܘ܇ ܘܟܽܠ ܦܽܘܡ ܬܰܡܶܢ ܡܶܣܬܟܰܪ ܘܡܶܬܚܰܝܰܒ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܐܶܬܛܰܠܡܰܬ݀܇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܬܐܰܫܕܰܬ݀܇ ܘܢܳܛܪ̈ܳܢ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ܇ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ܇ ܘܚܰܕ ܢܳܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܇ ܚܰܕ ܣܳܠܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܠܚܰܕ ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܠܚܰܕ ܘܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ܀

ܪܳܥܰܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ܇ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ܇ ܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܪܳܥܰܡܺܝܢ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܙܳܥܩܺܝܢ ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ܀

ܬܶܕܢܰܚ ܥܠܰܝ ܐܳܦ ܛܰܐܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܺܝܩܳܕ܇ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܣܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܝ̱܇ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܝ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܦܝܳܣ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܣܰܟܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢܳܟ ܗܰܒܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܟܰܪܣܶܗ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܠܨܰܘܡܳܐ ܝܰܩܰܪ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܒܕܺܝܠܳܟ ܕܰܢܙܺܝܪ ܘܰܒܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܙܕܰܕܰܩ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܚܳܕܶܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟܳܠ ܫܳܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇

ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝܥܺܝܢ܇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܳܐܟܶܠܩܰܪ̈ܨܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܟܰܘ ܠܰܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܰܐܒܗܶܬܘ̱ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܟܰܠܕܳܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܇ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܇

ܓܰܙܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܙܰܒܢܰܐܗ̱ܘ ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܇ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܶܐܬܝܰܥܰܢ ܘܰܐܪܓܶܙ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܫܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܢܶܬܩܪܰܒܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܐܳܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܶܐܬܡܰܢܰܥܘ̱܇ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܒܶܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ܇ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܩܪܺܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܚܙܺܝ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܇ ܕܝܳܗܶܒ ܨܰܘܡܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪܘ̱ ܒܶܗ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܶܐܬܢܰܩܰܦܘ̱ ܠܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܇ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܟܡܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܢ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܇

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܩܰܕܫܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܨܳܝܡܺܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܛܶܥܢܰܬ݀ ܘܥܰܠܝܰܬ݀ ܙܰܝܰܚܬܶܗ܇ ܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܟܽܠ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ܇ ܠܨܰܘܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܶܪܚܰܩ ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪ܇ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܇ ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܇ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܿ ܒܨܰܘܡܶܗ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܳܚܟ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫ ܠܰܢ܇ ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܡܳܪܝ̱ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܣܰܓܺܝ ܚܛܺܝܿܬ܇ ܘܢܰܟܶܦ̈ܝ ܪ̈ܶܓܫܰܝ܇ ܕܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܣܰܢܝ̈ܳܬܝ̱ ܒܙܽܘܦܳܟ ܢܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ܇ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ̱ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܠܰܚܝ̈ܳܢ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ܇ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܡܰܚܫܒ̈ܳܬܝ̱܀

ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܫܒܽܘܩܠܺܝ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ܇ ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ܇ ܐܰܫܺܝܓ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܶܦܫܝ̱܇ ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ̱܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܟܣܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬܳܐ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܕܰܪܰܫ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܒܓܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܢܳܨܰܚ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܢܺܝܪܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܕܚܰܘܺܝ ܒܨܰܘܡܶܗ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܇ ܘܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܶܗ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܰܐܳܠܗܰܐܗ̱ܘ܇ ܘܰܒܕܰܐܪܳܐ ܙܟܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܚܰܘܺܝ܇ ܒܽܘܩܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܰܢܛܰܠܶܩ ܒܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܟܦܶܢ܇ ܘܡܳܪܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܦܶܢ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܘܰܟܦܶܢ ܘܰܐܡܚܶܠ ܘܶܐܬܚܶܒ ܐܰܝܟ ܬܰܚܽܘܒܳܐ܇ ܥܳܦ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܢܳܡ ܡܶܢ ܫܰܗܪܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܕܰܨܒܳܐ܀

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܒܰܟ ܨܰܘܡܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܕܳܐܪܶܗ܇ ܘܶܐܫܟܰܚ ܥܶܠܬܳܐ܇ ܕܡܶܢܶܗ ܢܺܐܠܰܦ ܥܰܠ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ܇ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܕܰܐܪܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܙܳܥ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ ܘܬܰܟܣܶܗ ܩܶܢܛܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ

ܐܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܫܩܰܠܘ̱ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܘܺܝܪܶܒܘ̱ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ܇ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܢܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܫܡܶܗ ܢܳܨܰܚ܇ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܕܰܠܒܺܝܫ܇ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܚܠܳܦ ܨܰܘܡܶܗ ܢܶܣܰܒ ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ܀

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܶܗ܇ ܚܽܘܒܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ

ܚܙܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܨܳܡܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܘܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ܇ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܇ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܩܰܦ ܠܶܗ܇ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܨܳܡܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܺܝܪܶܬܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܓܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܨܰܘܡܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܳܟ܇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܒܳܟ ܗܽܘ ܫܟܺܝܚܺܝܢ܇ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܕܕܰܐܪܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܪܳܗܿ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܒܕܰܪܓܶܗ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܛܽܘܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܓܰܘܰܐܗ̱ܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܽܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ܇

ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܰܘ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܐܬܗܰܪܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܢܰܩܰܦ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܚܺܘܪܺܝܒ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ܇ ܘܰܐܩܒܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܐܺܝܠ܇ ܕܰܐܣܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܿܬ܇ ܙܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܕܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ

ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܬܳܐ܇ ܚܰܘܳܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܐܰܫܘܰܚ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܰܒܠܺܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܟ܇ ܦܳܥܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܟܰܫܺܝܪܳܐ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܓܰܠ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܰܒܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱܇ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܒܓܰܘ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܰܠܳܐ ܘܰܐܣܩܳܗܿ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܓܙܳܪܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܇

ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ̱ ܨܰܘܡܰܢ ܘܨܰܠܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡ܀

ܨܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡ܀

ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܳܚܶܡ܀

ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܚܕܰܬ݀ ܒܳܟ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܬܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܇ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣܡ̈ܶܐ

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ܘܰܐܒܪܶܩ ܚܶܙܘܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ܇ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܨܰܘܡܰܢ ܡܳܪܰܢ ܢܗܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܬܶܬܩܰܒܰܠܝ̱ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܩܰܒܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܣܽܘܓܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚܛܰܦܬܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܇ ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܒܺܝܚ ܗܽܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܓܠܺܝܙ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܪܰܐܗ̱ܘ܇ ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܰܓܪܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܨܶܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܠܰܚܡܶܗ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܐܶܢ ܩܳܨܶܐ ܠܶܗ ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܰܐܗ̱ܘ܀

ܐܰܝܟ ܨܰܝܳܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܨܳܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܇ ܨܰܠܡܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ܇ ܨܳܪܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܳܩܫܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝܨ̈ܶܐ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܽܘܡ ܘܰܢܦܰܪܢܶܣ܇ ܒܰܥܨܳܒ̈ܶܐ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܕܨܰܠܺܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܫܠܳܡܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܇ ܨܰܘܡܶܗ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܣܓܶܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܇ ܠܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܒܢܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܣܚܺܝܦܳܐ܇ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܇ ܕܗܺܝ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠ܇ ܒܫܰܗܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܠܶܗ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܚܰܕ ܛܽܘܒܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܐܰܚܠܶܡ ܠܺܝ ܫܽܘܚܢ̈ܰܝ܇ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܕܥܰܬܺܝܪ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܒܝܰܕ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ܇ ܦܰܢܳܐ ܠܺܝ ܫܶܐܠ̈ܳܬܝ̱܇ ܕܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܛܶܦܣܿܶܬ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܕܰܐܘܕܺܝܿܬ ܒܰܫܡܳܟ܀

ܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܳܐ܇ ܢܺܐܬܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܠܺܐܝܳܠ ܥܰܒܕܳܟ܇ ܩܽܘܫܬܳܟ ܨܶܝܕ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱܇ ܫܪܳܪܳܟ ܒܣܰܝܒܽܘܬܝ̱ ܐܰܫܺܝܓ ܠܺܝ ܨ̈ܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܀

ܘܳܝ ܠܺܝ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܩܳܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܳܗܡܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈܇ ܘܓܳܙܡܳܐ ܥܠܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܕܦܳܣܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܚܰܝܶܠ ܐܳܦ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܐܚܶܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܰܢ܇ ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗ ܟܽܠܳܐ܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܫܺܝܓ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܕܰܡܟܰܬܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܪܰܦܝܳܐ܀

ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܚܳܛܶܬ܇ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܚܛܰܗ̈ܰܝ ܕܰܣܓܺܝܘ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܚܬܳܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܡ ܕܰܐܟܘܳܬܝ̱ ܣܓܺܝܘ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܟܶܣܝܳܐ ܛܰܫܺܝ ܘܰܛܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܬܰܡܳܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ܇ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܥܰܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܇ ܘܝܰܘܡ̈ܰܝ ܛܠܶܩܘ̱ ܘܰܐܳܘܦܺܝܘ ܘܰܥܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠܘ̱܇ ܘܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܩܶܨܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܶܐܢܽܗܘ ܕܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܳܝ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ܀

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܕܺܝܢܳܟ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܟܰܢ ܦܳܪܰܥ܇ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܘܰܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܰܢܙܽܘܥ ܠܶܒܶܗ܇ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ܇ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ܇ ܡܶܢܽܗܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܠܺܝܕ̈ܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܕܦܳܬܰܚ ܓܰܙܳܟ܇ ܫܦܺܝܥܳܐܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܀

ܥܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܽܘܟܽܠܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ ܕܶܐܡܝ̱܇ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱܇ ܘܰܒܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܨܒܶܝܢܳܝ̱ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܨܳܒܶܐ ܟܽܠܳܐ܇ ܐܰܚܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܪܰܚܶܡܝ̱ ܘܰܬܚܣܶܐ ܠܺܝ܀

ܩܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܇ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ܇ ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܚܰܢܬܳܢ܀

ܪܰܒܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܘܠܰܢ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܐܳܦ ܥܰܘܠܰܢ ܣܰܓܺܝ ܘܰܦܝܳܣܰܢ ܙܥܽܘܪ܇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ܇ ܒܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ܇ ܘܝܳܕܰܥ ܕܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܠܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܰܢ܇ ܘܰܒܪܳܐ ܙܳܐܶܢ ܠܰܢ ܘܰܡܪܰܛܢܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܒܟܳܬܳܐ܇ ܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܇ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܐܳ܇ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ܀

ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܓܕܺܝܠܺܝܢ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܰܬܠܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܒܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܦܳܐܶܫ܇ ܟܪܽܘܒܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܓܶܕܠܰܬ݀ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ

ܚܛܺܝܿܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܒܰܪܶܟ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܗܘܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܙܳܟܶܝܢ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܩܰܪܶܒܘ̱ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܇ ܨܳܡ ܐܺܠܳܝܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ

ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܗܽܘ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱܇ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܡܳܟܣܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܘܰܐܟܶܠܬܳܗܿ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܶܝܗܿ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܨܳܡ ܘܰܦܪܽܥ ܚܰܘܒܬܶܗ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܐܣܟܠܳܝܗ̱ܝ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܡܳܪܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ܇ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܀

ܘܰܚܬܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܺܐܢܰܐܗ̱ܘ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܢܨܽܘܡ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܶܥܢܶܝܢ ܗܽܘ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ ܕܢܶܬܶܠ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܬܚܰܢܰܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܒܨܰܘܡܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܒܕܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܰܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܫܰܒܰܚ܇ ܕܒܶܗ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܇ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ

ܟܰܕ ܐܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܚܰܘܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܕܟܽܠܳܐ܇ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܢܝ̈ܳܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܒܳܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܡܳܪܶܩ ܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܰܢܚܽܘܪ̈ܳܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܇ ܘܠܰܓܢܺܝܙܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܚܳܙܝ̈ܳܢ܇ ܟܰܕ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܟܡܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ܇ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܚܠܶܐ ܪܺܝܚܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܬܰܘ ܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܡܒܰܪܰܟ܀

 

ܬܽܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ

ܡܳܪܝ̱ ܪܕܰܝܬܳܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܶܐܬܪܕܺܝܿܬ܇ ܘܰܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܢܺܝܢܝ̱܇ ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܪܺܝܢܝ̱܇ ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܶܢܺܝܢܝ̱܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܕܒܶܗ ܢܶܫܬܒܰܩ̈ܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܢܶܬܥܰܛܰܦ ܙܰܝܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܒܫܳܗܿ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܗܺܝ ܠܚܰܪܬܳܐ ܟܰܐܝܰܪܬܶܗ܇ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܒܳܗܿ ܠܫܰܦܽܝܘܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܗܺܝ ܠܚܰܪܬܳܐ ܪܰܡܪܰܡܬܶܗ܀

ܠܡܺܐܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܘܶܐܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܝܗܿ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܀

ܨܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܚܳܡܰܐܗ̱ܘ܇ ܘܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ܇ ܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܨܰܘܡܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܢܚܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܘܨܶܡܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܦܪܰܩܬܳܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܇ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܢܦܶܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܙܳܟܶܐ܇ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܕܺܝ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ܇ ܢܦܰܩܘ̱ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܣܠܶܩ ܝܰܘܢܳܢ܇ ܗ ܘܠܰܢ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܇ ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ ܘܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܺܝܢܘܶܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܕܶܐܬܟܰܫܰܪ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܒ ܨܶܝܕ ܘܰܥܕܶܗ܇ ܗ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܠܒܺܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܣܳܣܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܢܰܦܺܝܠ ܒܳܪܶܡ ܒܶܝܬ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܥܢܶܝܢ ܚܰܪܡܶܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܥܬܰܪ܇ ܕܟܽܠܡܰܢ ܕܰܩܢܳܟ ܐܶܫܟܰܚ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܨ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܥܬܰܪ ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܇ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ

ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܒܽܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܢܰܫܘܰܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܇ ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܶܬܥܰܠܶܐ܇ ܘܢܶܙܕܰܗܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܡܺܝܪ ܒܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܫܶܩܝܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ

ܚܙܰܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܠܶܐܠܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܘܥܳܐܠܳܐ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܥܶܠܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݀܇ ܒܓܰܘ ܠܡܺܐܢܳܐ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܗܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܫܳܡܶܢܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܘܒܶܗ ܣܳܠܩܳܐ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܇ ܚܳܙܝܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܽܘܫܶܐ܀

ܠܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ܇ ܕܳܡܶܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܠܶܝܢ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܥܳܠܺܝܢ ܠܶܗ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܽܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܇ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܇ ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܘܶܐܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܳܢܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܨܳܐܶܡ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܫܽܘܦܪܶܗ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܠܰܛ܇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܠܳܗ ܟܽܠܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܨܰܘܡܰܢ܇ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ܇ ܕܰܢܛܺܝܪ ܟܠܺܝܠܶܗ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ܀

 

ܫܠܶܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ܇

ܗܳܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܝܽܘܡ ܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܳܐ ܝܚ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ܇

ܩܳܠܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܪܰܚܶܡ܀

ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܽܘܟܣܺܝܰܐ ܒܝܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܡܳܐ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܰܓܒܳܟ ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܶܗ܇ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܕܰܐܟܶܣܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܰܩܪܳܟ ܘܗܽܘ ܐܰܘܪܒܳܟ܇ ܘܢܰܨܚܳܟ ܘܥܰܒܕܳܟ ܡܳܐܢܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܳܝܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܡܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܦܰܪܣܺܝܬ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ܇ ܐܰܚܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܚܶܟܡܬܳܟ܇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܟܶܢܫܰܢ ܕܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܰܨܠܘ̈ܰܬܳܟ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܙܳܡܪܳܐ ܩܽܘܠܣܳܝ̈ܰܟ܇ ܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܕܰܝܰܪ ܒܳܗܿ܀

ܟܡܳܐ ܐܶܫܬܰܢܰܩܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܳܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܗܝܳܐ ܘܰܒܫܰܗܝܳܐ܇ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܠܰܐܦܟܺܝܛܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܬܰܠܡܶܕܬ܇ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܩܰܛܶܠܬ ܒܳܗܿ ܠܗܰܘ ܬܰܢܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܳܘܣ ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܠܠܰܬ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܺܝܠܺܝܕܳܐ܇ ܐܳܦ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܡܰܒܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ܇  ݉ ܡܳܪܝܳܐ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠ܇ ܚܰܝܶܠ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ܇ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܇ ܕܰܐܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܇ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ܇ ܕܶܢܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܛܰܒܥܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܘܚܳܬܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ܇ ܐܶܡܪܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܒܰܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܝܳܗܶܒ ܦܽܘܪܥܳܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ܇  ݉ ܗܰܒܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܇ ܕܰܐܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ܇ ܪܰܒ ܒܰܡܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܦܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ܇ ܘܩܽܘܡ ܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܚܰܘܝܳܟ܇ ܘܰܠܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܐܰܝܬܺܝ ܘܝܰܗܒܳܗܿ ܠܶܗ܇ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܙܪܰܥܶܗ܇ ܗܽܘ ܓܒܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܠܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܳܗܿ ܥܰܡܽܘܕܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܘܳܬ ܝܰܬܪܽܘܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܡܶܕܝܰܢ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܘܥܰܠܠܳܢܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܗܰܕܺܝ܇ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܡܰܥܘ̱ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ܇ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܪܰܒܳܐ ܡܠܶܐ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ܇ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܢܶܒܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܥܳܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܦܳܥܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܒܢܰܦܫܶܗ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܢܳܐ܇ ܘܚܰܬܶܡ ܕܽܘܡܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܐܠܶܦ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ܇ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܨܳܪ ܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܇ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܐ ܐܰܒܳܐ ܒܰܪܺܝܟܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܬܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܡܰܠܰܠ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܢܳܟ܇ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ܇ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ܇ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܠܠܳܟ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ܇

ܢܒܺܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܇ ܒܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܒܶܠ܇ ܒܳܟܶܪܟܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܶܒܫܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܘܰܡܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܗܿ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܳܗܿ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܇ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬ܇ ܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܗܳܐ ܒܳܣܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ܇ ܦܺܐܝܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܬܳܐ܇ ܘܰܕܡܰܠܝܳܐ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܘܛܽܘܛܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ܇ ܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀܇  ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܪܶܒܽܘ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ܇ ܘܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ܇ ܒܥܺܝ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ܇ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܢܳܟ܇ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܦܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܡܳܪܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇

ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܚܰܒܺܝܒܳܟ܇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܓܰܒܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܩܰܕܶܫܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܙܶܡܪܰܬ݀ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܘܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܬܒܰܣܡ̈ܳܢ ܡܶܢ ܩܺܝܢ̈ܳܬܶܗ܀

ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܟܰܪܟܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܓܰܒܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܕܰܐܪܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܰܚܣܳܡܶܗ ܐܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܫܒܰܥ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܛܳܥܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܡܰܐܢܺܝ ܫܳܢܝܳܐ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܡܰܪܳܚܳܐ܇ ܘܰܕܛܰܥܝܳܐ ܐܰܪܡܰܐܢܺܝܽܘܣ ܘܰܕܗܰܘ ܠܺܝܛܳܐ ܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܓܒܰܠ ܗܘܳܐ܇ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ܀

ܬܰܘ ܨܽܘܬܰܘ̱ ܘܰܫܡܰܥܘ̱ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܘܕܽܘܢܘ̱ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܇ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܇ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܥܰܡܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܨܶܝܕ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܛܺܝܠܳܐ܇ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܶܬܟܰܐܐܰܪ܀

ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬܐܳ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܥܰܡ ܕܠܶܓܝܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ܇ ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܇ ܣܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܦܽܘܩ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܳܒܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܦܪܶܝܡ ܓܰܒܝܳܐ܇ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܥܰܡ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܘܰܠܡܰܪܳܚܳܐ ܡܰܪܩܺܝܽܘܢ܇ ܚܳܒ ܠܶܗ ܓܰܒܝܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܘܢܰܨܰܚ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܘܶܐܠܳܐ ܬܰܘܕܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܕܰܓܠܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܗܳܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܦܰܢܳܐ ܠܺܝ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܺܝܡ܇ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܦܶܪܥܶܬ ܠܶܗ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܝ̱܇ ܥܰܠ ܕܪܳܓܳܐ ܠܳܟ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܥܠܰܝܟ ܐܰܝܟ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠܬ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ܟ܇ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܟ܀

ܟܶܪܟܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ܇ ܠܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ܇ ܪܰܒܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܠܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬܳܐ܇ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܢܶܓܠܶܐ ܓܢܺܝܙ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܡܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܳܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܟܰܕ ܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܓܰܘ ܐܽܘܪܗܳܝ܇ ܠܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܕܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܇ ܘܗܳܟܰܢ ܦܰܩܕܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܙܰܗܪܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܐܰܥܺܝܪ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܇ ܘܟܰܢܶܫ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܇ ܕܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܶܓܝܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܗܳܝ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ܀

ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܒܽܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܪܕܰܦ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܳܠ܇ ܘܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ܇ ܐܰܫܩܶܠܝ̱ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ܇ ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܕܳܨ ܒܺܝܫܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܰܠܚܺܝܡܺܝܢ ܘܰܢܩܶܝܢ ܠܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ܀

ܚܙܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܠܶܓܝܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ܇ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܠܗܺܝܩܺܝܢ܇ ܕܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܟܰܝ ܢܶܚܽܘܬ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܇ ܢܚܰܦܽܘܢ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ܇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ܇ ܘܓܶܐܪ̈ܶܐ ܘܠܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܣܰܝܦ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܰܝܙܟ̈ܶܐ܇ ܢܫܰܡܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ܇ ܘܰܢܛܰܠܩܽܘܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܡܰܨܝܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܠܰܬܒܳܪܳܐ܇ ܕܢܰܥܕܶܐ ܠܶܗ ܓܶܙܪܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܗܰܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܓܝܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܫܩܰܠ ܥܰܡܶܗ܇ ܪܽܘܚ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ܇ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ܇ ܘܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܇ ܙܟܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܚܳܒ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܶܐܫܬܰܦܰܠ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ܇ ܒܗܶܝܢ ܐܰܩܪܶܒ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܘܡܰܟܟܶܗ ܠܫܽܘܒܗܳܪܶܗ܇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܠܳܦ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܚܠܳܦ ܦܺܐܪܳܐ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘܟܠܳܐ܇ ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܠܳܦ ܚܰܘܳܐ܇ ܘܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܒܶܗ ܐܳܕܳܡ ܘܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܡܪܳܗܿ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܚܽܘܬܰܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ܇

ܟܶܦܢܶܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܇ ܕܰܟܝܳܢܝ̱ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܘܶܐܬܟܺܠܝܬ ܘܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ܇ ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ܇ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܬܚܳܬܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܇ ܠܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܘܰܠܣܰܝܒܽܘܬܝ̱܇ ܓܶܢܒܿܶܬ ܚܰܕ ܚܰܕ ܝܽܘܡ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܫܳܒܝ̱܇ ܫܶܡܥܶܬ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܩܳܡܶܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܥܶܒܕܶܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܩܶܪܒܶܬ ܠܳܗܿ ܒܓܰܘܳܗܿ܇ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܇ ܥܰܡܠܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܀

ܕܠܳܐ ܐܶܡܫܽܘܚ ܡܶܫܚܳܐ܇ ܙܗܺܝܪ ܗܘܺܝܿܬ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܫܚܿܶܬ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܰܥܰܡܳܕܳܐ܇ ܡܶܫܚܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܢܳܣܶܒ ܗܘܺܝܿܬ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܳܥܽܘܬܝ̱܇ ܕܬܰܘܩܶܕܝ̱ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܝܰܥܪܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܀

ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܩܠܶܬ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܗܽܘ ܢܰܛܪܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܝ̱܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢܟܽܠ܇ ܚܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܇ ܕܚܰܝܶܠܬܶܗ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ̱܇ ܘܩܳܡܶܬ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

ܠܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ܇ ܚܰܝܒܿܶܬ ܘܰܙܟܺܝܬܶܗ܇ ܕܰܚܙܺܝܿܬ ܠܡܳܪܝ̱ ܕܶܐܟܰܠ ܡܪܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱܇ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܶܬܝܰܩܰܪ̈ܝ܇ ܕܰܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܕܶܐܚܙܶܟ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܙܕܰܗܶܐ ܘܶܐܢܗܰܪ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܚܰܝܠܰܢܝ̱ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܐܳܘ ܡܰܢܽܘ ܫܡܰܥ܇ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܙܟܳܐ ܘܚܰܝܶܒ܇ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܙܟܳܐ ܘܚܰܝܶܒ ܠܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܠܟܽܠ ܕܰܐܩܪܶܒ܇ ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܓܰܒܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܇ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܐܰܒܪܶܩ ܣܰܝܦܶܗ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ܇ ܘܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܚܰܘܺܝܘ܇ ܙܥܰܩܘ̱ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܪܶܥܠܰܬ݀ ܦܠܰܓܳܐ ܕܣܳܕܽܘܩ̈ܶܐ܇ ܩܳܡܰܬ݀ ܩܰܪܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܶܬ ܓܰܒܳܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܇ ܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܚܳܒܰܬ݀ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܢܶܨܚܳܢܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ

ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܥܰܠ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܕܰܟܦܽܘܪ ܒܶܗ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܳܟ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ̱ܝ܇ ܘܳܐܦ ܓܰܙ̈ܰܝ ܘܬܳܐܓܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܝ̱ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܒܥܺܝ ܘܰܐܦܺܝܣ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܰܪ ܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ܇ ܕܢܶܬܶܠ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ݀ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܗ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܳܘܪܶܒ܇ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܘܙܰܡܶܢ ܠܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܟܳܐ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܒܳܗܿ ܘܚܳܕܶܐ ܘܕܳܐܶܨ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܕܠܳܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܘܰܥܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܚܰܠܶܛܘ̱ ܥܰܡܶܗ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܘܚܳܒ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܦܰܠ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܀

ܠܡܺܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܳܟ܇ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܇ ܐܳܦ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ܇ ܐܳܦ ܣܳܡܽܘܟܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ܇ ܘܟܽܠ ܕܰܬܒܺܝܪ̈ܳܢ܀

ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܛܽܘܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܬܪܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܇ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ܇ ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܢܽܘܪܶܗ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܫܒܳܬ݀ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܇ ܘܒܳܗܿ ܐܶܫܬܰܠܗܒܰܬ݀ ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܬܶܗ܇ ܘܰܐܫܠܡܶܬ ܦܰܓܪܳܟ ܠܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܳܟ܇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܙܟܰܝܬ܀

 

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܳܘܪܶܒ ܥܺܐܕܳܟ܇ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ

ܐܰܙܽܘܥ ܟܶܢܳܪ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܟ܇ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܕܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܘܰܙܟܳܐ܇ ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܛܪܰܦ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ܀

ܡܶܢ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܇ ܠܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ܇ ܘܡܳܪܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܐܪܶܗ܇ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܥܰܕܪܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܨܰܚ ܠܰܪܚܽܘܡܶܗ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܗܕܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܫܳܠܰܚ܇ ܣܐܽܘܢܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܥܳܐܶܠ܇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܫܓܰܪܘ̱ ܚܰܢܦ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܩܳܡ ܒܓܰܘܶܗ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇

ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܓܰܕ ܣܳܗܕܳܐ܇ ܘܰܢܬܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܛܰܪ̈ܛܥܶܐ ܘܪ̈ܰܬܺܝܚܶܐ܇ ܐܶܫܰܕܘ̱ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܶܗ܇ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܩܰܒܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܨܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܕܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܛܒܰܥ ܒܝܰܡܐ܇ ܢܶܬܕܰܠܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܇ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪܬ܇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ܇ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܶܢܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܰܪܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܪܰܒ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗܿ ܡܰܠܟܽܘܬܝ̱ ܠܳܟ ܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܥܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܰܢܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ܇ ܕܶܐܢܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܢܶܓܕ̈ܶܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܒܶܗ ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܢܶܬܟܰܫܰܦ

ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ ܐܰܒܽܘܢ܇ ܘܒܳܟ ܗܽܘ ܠܶܥܙܰܬ݀܇ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܦܪܺܝܩܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ܇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܣܳܟܳܐ܇ ܒܢܶܒܥܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܟܰܪܟܳܐ܇ ܘܬܰܡܳܢ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܐܪܳܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܐܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܫܒܰܥ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܡܰܐܢܺܝ ܠܺܝܛܳܐ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܟܰܠܒܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܟܡܳܟ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܫܡܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ

ܪܶܬܚܰܬ݀ ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܡܫܰܚܬܳܟ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܇ ܘܣܶܘܚܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠܬܳܟ܇ ܗܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܰܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܒܺܝܚ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ܀

ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܗܰܕܝܳܟ܇ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܐܦܶܩ ܠܰܐܒܪܰܡ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ ܗܽܘ ܓܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܬܝܳܟ܀

ܟܶܪܟܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܇ ܒܶܗ ܗܽܘ ܝܺܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܒܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܒܠܶܬ: ܘܶܐܬܢܰܗܪܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܨܰܘܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܒܰܪܒܽܘܙܺܝ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠܬ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܢܨܰܚܬ ܒܳܐܬܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܪܰܚܺܝܩ ܗܘܰܝܬ܇ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ܇ ܕܟܽܠܳܗܿ ܚܶܟܡܬܳܟ ܘܺܝܕܰܥܬܳܟ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܠܝܳܐ܀

ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܰܐܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ܇ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܳܗܿ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ

ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܝܶܡ ܐܰܠܗܳܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ܇ ܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝܗ̈ܶܐ܇ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ݀ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܛܠܶܬ ܠܝܽܘܕܳܝܳܐ܇ ܕܰܒܥܳܐ ܢܒܰܙܰܚ ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܘܰܒܨܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܩܛܽܘܠ ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܠܫܺܐܕܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܡܡܰܝܶܩ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܗܳܝ̱܇ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ

ܗܰܘ ܕܰܐܥܬܪܶܗ ܠܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܣܰܟ ܘܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܙܰܝܰܢܶܗ ܠܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܰܐܟܶܣ ܘܦܰܪܣܺܝ ܐܳܦ ܚܰܝܶܒ܇ ܠܪܽܘܫܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܐ ܪܳܥܰܡܺܝܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ܇ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܰܐܒܰܥܬ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܡܠܳܝܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܠܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܇ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܗܽܘ ܓܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܰܡܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܀

ܪܶܕܝܳܐ ܕܫܶܩܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܐܰܪܘܺܝ ܠܬܺܒܶܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ܇ ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟ܀

ܒܥܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܇ ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܢܰܫܘܰܚ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ

ܕܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܡܺܐܡܪ̈ܰܝܟ ܐܳܦ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܝܟ ܗܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢ ܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܥܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ܇ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܰܝܬ܀

ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܛܳܐ܇ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܘܛܰܝܶܒ ܒܺܝܫܳܐ ܠܶܓܝܽܘܢܰܘ̈ܗܝ܇ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܰܒܶܗ ܡܰܪܳܚܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܐܪܡܰܐܢܺܝܽܘܣ܇ ܘܡܰܐܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܠܺܝܛܳܐ܇ ܘܶܐܙܕܟܺܝܘ ܘܰܢܨܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܀

ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܇ ܠܡܳܪܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܰܝܬ܇ ܘܰܐܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܇ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܶܒܚܳܟ ܡܪܰܥܶܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܪܰܒܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܐܠܶܦ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܐ܇ ܘܨܳܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ܇ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪܳܐ܇ ܕܰܪܫܺܝܡ ܘܰܛܒܺܝܥ ܒܰܓܙܳܪܳܐ܇ ܐܶܬܕܰܒܰܪܬ ܠܩܶܛܠܳܐ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܽܒܛܽܘܪܳܐ

ܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܗܘܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ܇ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܰܢ܇ ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܰܓܒܳܟ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܥܰܒܕܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܰܡܠܰܝܬܳܗܿ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܫܶܩܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܦܐܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒ ܠܺܝ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܳܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܘܣܰܝܦ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܠܶܗ ܡܰܙܥܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ܇ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܳܟ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܦܰܨܺܝܬܳܗܿ ܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܘܣܰܬ݀ ܒܳܟ܇ ܒܓܰܘ ܒܰܠܰܐܢܺܝ܇ ܘܰܢܚܶܬ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܚܰܢܩܶܗ ܠܒܰܠܰܐܢܳܝܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܕܰܢܛܰܢܦܶܝܗܿ܇ ܘܰܟܪܰܟ ܠܰܩܕܳܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܘܽܐܳܘܠܳܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܰܘܪܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܇ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܥܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܠܗܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ܇ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܙܰܝܢܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܰܘ ܦܳܠܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܚܰܣܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ܇ ܘܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܨܠܽܘܬ ܣܳܗܕܳܐ܇ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܐܶܬܚܰܣܺܝ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܟܳܬܽܘܒܳܐ ܘܰܕܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܢ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ

ܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܇ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܕܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܀

ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܰܝܬ܇ ܘܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪܬ܇ ܘܰܙܟܰܝܬ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ܀

ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܐܛܺܥܝ ܒܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܰܛܶܠܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܘܒܶܕܬܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘ ܕܰܐܘܪܒܳܟ܇ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܘܢܰܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ܀

ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܰܘܠܝܰܢܽܘܣ ܐܰܟܪܶܙܬ ܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܰܘܕܺܝܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܀

ܒܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܣܰܥܪܳܟ ܡܳܪܳܟ܇ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܫܰܘܙܶܒ ܐܳܦܠܰܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܰܫܠܡܶܬ ܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܇ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܇ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܒܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ܇ ܘܰܪܫܰܡ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ܇

ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܗܕܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܛܳܪܽܘܢܳܐ܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ܇ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܇ ܩܽܘܩܳܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܇ ܘܠܳܟ ܢܶܫܬܰܡܥ̈ܳܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ܇ ܡܠܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗܿ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܇ ܘܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܟܽܠܰܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܰܝܬ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܘܺܝܬ܇ ܘܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬ ܐܰܘܪܶܒܬܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܣܦܰܩܬ ܛܝܳܪܳܐ ܒܢܰܝܬ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ܇ ܙܓܰܪܬ ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܪܥܰܝܬܳܗܿ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܺܝܚ̈ܶܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܪܰܒ ܗܽܘ ܘܰܫܒܺܝܚ ܫܰܪܒܳܟ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܇ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܳܟ܇ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܪܫܺܝܡ ܗܽܘ ܩܽܘܠܳܣܳܟ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܛܽܘܒܳܟ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܽܢܗܽܘ ܕܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܰܥܰܡܳܢܺܝܬܳܐ܇ ܝܰܗܒܬܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܶܐܠܰܬ݀܇ ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ܇ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܒܳܟܽܘܢ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ܇ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܗܳܝ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀܇ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܩܶܫܬܳܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܶܐܪܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܠܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܚܫܰܠ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܙܰܝܢܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܗܪܳܐ܇ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܛܪܰܕ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܕܬܶܡܛܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܗܺܝܛܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܝܰܬܰܪ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܫܰܚ ܘܰܬܩܰܠ ܘܛܰܟܶܣ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܝܰܗܒܶܗ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܰܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܰܚ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܓܶܕ ܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܘܰܐܠܦܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܗܳܟܰܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܳܘܕܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܇ ܘܣܳܡ ܗܘܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܣܓܺܝ ܡܗܰܕܶܐ ܒܰܫܒܺܝܠ ܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܕܗܳܢܳܐ ܟܠܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܥܰܡ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܇ ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܠܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܝܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܛܥܶܢ ܝܽܘܩܪܳܗܿ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ܀

ܚܒܺܝܫ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܢܰܓܕܽܘܗ̱ܝ ܣܰܪܩܽܘܗ̱ܝ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܠܽܘܗ̱ܝ ܣܳܡܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܦܰܣܩܽܘܗ̱ܝ ܠܪܺܝܫܶܗ܇ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܝ̱܇ ܕܢܺܐܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ܇ ܨܶܒ̈ܬܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܪܰܒܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܇ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܇ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܟܰܠܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܫܪܺܝ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ̱ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܢܰܢ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܘܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܥܰܢܺܝܕܰܗ̈ܘܗ̱ܝ

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܢܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܕܪܰܡܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ܇ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ܇ ܠܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܀

ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܐܣܳܢܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܐ ܛܰܪܕܰܢܝ̱܇ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ܇ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܰܒܕܢܰܝ̱܀

ܘܰܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ܇ ܛܰܡܐܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܣܝܽܘܬܶܗ ܒܓܰܪܒܳܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܚܠܶܡ܇ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܪܕܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܝܢܳܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܇ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ܇ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܇ ܦܓܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܓܰܪܒܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ܇ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܀

ܡܳܪܝ̱ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܝܬ܇ ܡܨܶܝܬ ܗܽܘ ܕܰܬܕܰܟܶܢܝ̱܇ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܢܰܘܠܰܢܝ̱܇ ܘܰܐܦܩܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܝ̱܇ ܐܰܣܳܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܓܰܪܒܳܐ ܠܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ܇ ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܓܳܫܶܗ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܓܰܪܒܳܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܛܪܺܝܕ ܗܽܘ ܓܰܪܒܳܟ܇ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܺܝ܇ ܠܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܰܒܥܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܰܟܢܳܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܛܪܽܘܕ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܇ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܘܓܰܪܒܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܕܰܟܶܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܺܝ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܀

ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܳܘܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܝܽܘܬܝ̱܇  ݉ ܘܰܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܇ ܡܳܪܰܢ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܘܰܐܘܕܺܝ ܠܳܐܣܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ܇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܒܠܰܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܚܳܣ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܶܐܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܬܰܚܬܺܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܕܬܰܦܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܰܣܥܰܪܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܝ̱ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܓܰܪܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܛܰܪܕܰܢܝ̱܇ ܘܶܐܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܡܰܘܡܶܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ ܡܰܘܡܶܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܡܢܰܘܶܠ ܠܺܝ܇ ܘܗܳܐ ܛܪܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ܀

ܠܳܟ ܬܽܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܣܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ܇ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܘܰܫܦܰܥ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܺܐܝܕܶܗ ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܘܰܐܥܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܓܰܪܒܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܐܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܝ̱ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܫܰܦܺܝܪ ܛܰܪܕܰܢܝ̱ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܛܪܺܝܕ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܛܪܺܝܕ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬܬܰܘܶܐ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܕܰܟܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܓܰܪܒܳܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܫܚܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܓܒܰܠܝ̈܇ ܘܒܰܣܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ܇ ܡܰܪܩܶܗ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܽܘܫܡܶܗ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ܇ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܰܢܣܰܟ ܘܰܡܠܳܗܿ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܶܢܶܝܢ܇ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܶܝܕܶܗ ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܺܝ ܓܰܪܒܶܗ ܘܰܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܇ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ

ܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܪܒܳܐ ܕܛܰܪܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ܇ ܚܢܰܢ ܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩ̈ܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ܀

ܥܰܝܢܳܐ ܕܣܰܡܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ݀ ܘܗܳܐ ܦܳܗܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܬܶܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܽܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܨܰܕܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܬܶܣܒܰܥܝ̱ ܡܶܢܶܗ ܬܚܽܘܪܝ̱ ܬܶܚܙܶܐ ܕܰܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܐ܀

ܐܶܕܢܳܐ ܕܕܽܘܓܳܐ ܕܩܳܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܬܰܗܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܰܫܛܰܬ݀ ܬܽܘܒ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܇ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܕܰܡܶܢܺܝܦ ܠܳܗܿ ܒܚܰܕܽܘܬ ܠܶܒܳܐ܀

ܚܓܺܝܪܳܐ ܕܗܰܠܶܟ܇ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܶܫܠܶܐ܇ ܘܰܣܟܺܝܪ ܚܶܟܳܐ ܕܡܰܝܠܶܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱܇ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܦܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܫܠܰܚ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܓܽܘܫܡܶܗ܀

ܣܰܡܝܳܐ ܠܕܽܘܓܳܐ܇ ܩܳܡ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܦܽܘܬܳܚ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܽܘܓܳܐ ܦܪܰܥ ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܩܳܡ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܦܽܘܬܳܚ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ܇ ܘܩܳܡ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܟܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܕܰܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܥܽܘܡܪܶܝܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܰܠܡܳܐ ܪ̈ܳܓܫܳܢ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܩܳܡܶܬ܀

ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ܇ ܘܡܽܘܡ̈ܶܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܘܡܳܪܰܢ ܩܳܐܶܡ܇ ܥܰܠ ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ܇ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܪܳܗܶܛ܇ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܥܰܪܣܶܗ ܘܩܳܥܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰܬܪܳܐ܀

ܒܛܶܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝܗܽܘܕ܇ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܥܳܨܽܘܒ̈ܶܐ܇ ܝܺܙܶܦܘ̱ ܘܰܚܝܰܘ ܣܰܦܶܩܘ̱ ܘܰܥܪܰܩܘ̱܇ ܒܛܶܠܘ̱ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܚܰܕ ܐܶܬܬܠܺܝܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܒܰܥܘ̱ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ܇

ܡܰܢ ܙܡܰܪ ܡܶܡܬܽܘܡ܇ ܬܶܗܪܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ܇ ܘܰܐܙܺܝܥ ܐܰܟܚܕܳܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܡܶܢܺܝ̈ܢ܇ ܘܰܡܙܰܓ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܘܨܰܠܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܟܣܶܐ ܒܗܶܝܢ܇ ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܨܳܪܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ ܡܕܺܝܩ ܠܰܢ܇ ܘܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܢܩܽܘܗ̱ܝ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ܇ ܕܓܰܪܒܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܓܶܫܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܳܟ܇ ܩܢܰܝܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܇ ܫܦܰܪ ܓܽܘܫܡܳܟ ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܒܳܟ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܇ ܢܶܗܪܰܬ̈ ܢܰܦܫܳܟ ܘܶܐܬܚܰܪܰܪܬ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܘܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܠܰܝܟ܇ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܟ ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ݀܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܓܫܶܦ̈ܝ̱ ܐܰܝܕܺܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܕܰܟܺܝܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܠܓܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܒܥܰܝܬ ܘܗܽܘ ܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܳܟ܇ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܫܟܰܚܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܫܟܰܚ ܠܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ܇ ܟܰܕ ܢܽܘܟܪܳܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܳܗܿ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܇ ܐܰܥܠܳܟ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܓܗܺܝܬ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܫܽܘܚܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܫܚܰܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܪܰܪܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܠܰܘܛܬܳܐ܇ ܕܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܠܰܝܟ ܐܳܦ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܟ܇ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܫܘܰܝܬ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܬ ܒܢܰܦܫܳܟ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܟ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܠܰܡ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܥܳܘܠܳܐ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܗܳܢܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܡܫܺܝܡ̈ܳܢ ܠܰܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܇ ܕܰܪܟܶܢ ܪܳܡܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܳܟ ܫܪܳܐ܇ ܥܶܠܰܬ݀ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܶܐ܇ ܘܰܕܪܳܬ݀ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܟܰܢܶܫ ܥܰܘܠܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܥܽܘܬܪܳܟ ܕܰܙܪܥܰܬܳܝܗ̱ܝ ܘܶܐܬܚܨܶܕ܇ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܰܝ̈ܟ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܕܢܰܣܓܽܘܢ܇ ܡܰܢ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܗܰܘ܇ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܣܠܶܩܬ܇ ܕܰܐܚܝܳܟ ܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠ ܫܰܝܢܳܐ܇ ܓܕܰܠ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܰܢ ܣܦܰܩ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܣܓܺܝ܇ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܘܰܒܨܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܒܰܣܶܡ ܡܶܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܕܪܰܫ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ܇ ܘܰܦܢܳܐ ܘܰܐܟܶܣ ܠܰܢ ܕܰܠܠܰܚܡܶܗ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܒܨܺܝܘܗ̱ܝ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝ ܓܰܪܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ

ܓܰܪܒܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܇ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ܀

ܓܰܪܒܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ܇ ܠܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܟܺܐܒܳܐ܇ ܘܰܚܛܳܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܡܰܐܟܶܒ܇ ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܚܠܶܡ܇ ܠܰܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ܀

ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ܇ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܬܛܪܶܕ ܗܘܳܐ܇ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܠܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐܣܝܳܐ܇ ܕܶܐܫܬܰܠܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܘܕܰܟܺܝ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܣܥܽܘܪ܇ ܘܟܽܠ ܥܰܣܩ̈ܳܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܒܳܟ ܢܶܣܬܰܥܖ̈ܳܢ܇ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܗܽܘ ܘܰܒܶܠܥܳܕܳܟ ܠܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܠܶܝܢ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܣܩ̈ܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܥܪܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܫܰܕܪܶܗ ܨܶܝܕܰܝܢ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬܰܢ܇ ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗܰܒܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ܇ ܓܳܫܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܘܰܐܣܝܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܳܢܽܘܗܿ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܓܰܪܒܶܗ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܚܰܝܠܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܠܶܗ܇ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܣܰܒ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ܇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ܇

ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܕܰܟܶܝܢܝ̱܇ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ܇ ܕܰܒܥܳܐ ܐܶܬܰܐܣܺܝ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ܀

ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܚܢܺܝܓܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܘܰܒܕܺܝܪܺܝܢ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܟܡܳܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܐܣܶܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܶܗ܀

ܡܰܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܕܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܚܳܪ ܒܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܳܐ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܓܳܫܶܗ܇ ܣܰܥܪܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܓܳܫܶܗ ܗܘܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܐܣܝܶܗ ܗܘܳܐ ܒܚܺܝܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܀

 

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܚܰܣܺܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇

ܢܰܘܕܶܐ ܐܳܦ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܣܓܺܝ ܒܓܰܘܶܗ܇ ܟܰܦܢܳܐ ܣܒܰܥܘ̱ ܘܰܐܳܘܬܰܪܘ̱܇ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ̱ ܘܶܐܙܰܠܘ̱܇ ܙܘܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܘܒܶܠܘ̱ ܐܰܟܪܙܽܘܗ̱ܝ ܒܟܶܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܬܗܰܪ ܟܰܕ ܐܶܟܰܠ܇ ܕܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܬܗܰܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܪܰܩ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܬܶܗܪܳܐ ܝܺܥܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ܇ ܕܡܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܩܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܫܕܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܦܰܬܰܚ̈ܝ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܠܣܰܡܝܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ ܦܰܬܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܚܣܰܡܘ̱ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܪܳܐ ܠܫܰܒܬܳܐ܇ ܕܫܳܪܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܰܪ܇ ܕܰܕܪܰܫܘ̱ ܘܶܐܬܦܟܰܪܘ̱ ܘܶܐܬܚܢܶܩܘ̱܀

ܐܰܣܝܶܗ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢܽܘܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀܇ ܦܪܰܫܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܠܳܐ ܐܰܣܶܩܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܒܠܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܫܳܐܶܛ ܠܶܗ ܠܫܰܒܬܳܐ܇ ܘܳܝܠܟܽܘܢ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܣܳܡܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ܀

 

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪܒܳܐ

ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܢܰܥܬܰܪ܇ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝ܇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܚܽܘܠܡܳܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܽܘܟܳܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܛܰܐܡ̈ܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܐܰܦܺܝܣܶܗ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܨܒܺܝ ܒܺܝ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܒܡܶܠܬܳܟ܇ ܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܕܰܟܝܶܗ܇ ܘܰܥܪܰܩ ܚܰܫܳܐ ܕܓܰܪܒܶܗ܇ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܐܣܝܶܗ܀

ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܡܐܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܚܩܰܬ݀܇ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܘܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ܇ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ܇ ܕܕܰܟܝܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܓܶܢܣܶܗ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܡܺܝܟ ܗܘܳܐ܇ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܡܶܟ܇ ܫܓܰܫܘ̱ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ܇ ܘܩܶܪܒܰܬ݀ ܐܶܠܦܳܐ ܕܬܶܛܒܰܥܝ̱܇ ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝ܇ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܬܶܩ ܒܩܳܠܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܟܽܠ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ܀

 

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܒܳܟ ܐܶܬܰܐܣܺܝܘ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܇

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܥܒܶܕ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܕܛܰܪܕܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܺܝ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܶܗ܇ ܡܳܢܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܕܕܰܚܩܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܒܢ̈ܰܝ ܫܰܒܩܽܘܢܝ̱ ܘܡܶܢܝ̱ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ̱܇ ܘܠܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܺܝ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ̱܇ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܛܠܺܝܡܽܘܬܝ̱܇ ܕܰܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܺܝ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܘܗܰܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗ̱ܝ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝ܇ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܦܝܳܣܳܐ܇ ܕܳܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ܇ ܥܰܠ ܕܳܘܝܳܐ ܕܛܰܪܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܘܣܽܘܪܚܳܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܫܚܳܐ܇ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܦܓܰܥܘ̱ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ܇ ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܠܓܰܪܒܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܇ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱܇ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܦܰܫܛܶܗ ܠܺܐܝܕܶܗ܇ ܘܟܽܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ܀

ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ܇ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܣܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܗܶܠܰܟܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܕܽܘܓ̈ܶܐ ܘܰܩܢܰܘ ܫܶܡܥܳܐ܀

ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܐܰܚܠܶܡ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܰܢ܇ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܘܠܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܥܳܨܶܒ ܡܰܓܳܢ܇ ܕܢܶܐܫܰܠ ܡܶܢܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܚܶܬ ܗܰܠܶܟ܇ ܘܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܛܥܶܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ܇ ܘܰܒܪܶܡܙܶܗ ܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܰܦܫܰܛ ܐܺܝܕܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܦܺܐܩܳܐ܀

ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܣܰܒܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܚܰܡ̈ܶܐ ܕܰܩܨܳܐ܇ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ܇ ܘܚܰܕܺܝ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܠܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܰܩܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܟܳܝܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ

ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܇ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܬܰܕܰܟܶܝܢܝ̱܇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܀

ܛܰܪܕܰܢܝ̱ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ܇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܶܐܣܽܘܩ ܠܳܐܐܰܪ ܦܳܩܶܕ ܠܺܝ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܦܫܰܛ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܓܰܒܰܪܳܐ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒܳܐ܇ ܘܰܫܦܰܪ ܓܽܘܫܡܶܗ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܓܶܫܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܟ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܳܟ ܦܩܰܕܬ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܇ ܘܕܰܟܺܝܬ ܘܰܐܚܠܶܡܬ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ ܪܰܚܳܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܇

ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܶܝܬ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܡܠܶܐ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܗ ܘ ܗ܀

ܫܰܪܺܝ ܒܳܥܶܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱ ܗ ܘ ܗ܀

ܓܶܢܣܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܕܠܳܛܶܗ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܒܰܥܡܐܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܇ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܠܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ ܐܰܣܺܝ܇ ܘܰܐܪܺܝܡ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܛܳܪܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܇ ܘܕܳܚܩܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܇ ܘܠܰܚܡܳܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬܛܰܡܽܐܘܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܟܰܕ ܡܦܰܠܦܰܠܺܝܢܰܢ܇ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܰܬ݀܇ ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܠܳܐ ܬܶܛܪܽܘܕ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܐܳܦܶܢ ܓܰܪ̈ܒܰܢ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܥܶܠ ܠܰܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܛܶܐܒܳܐ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܇ ܕܡܰܐܣܶܐ ܘܡܰܚܠܶܡ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܕ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܟܢܳܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܢܰܘܠܰܢܝ̱ ܗܳܢ ܟܺܐܒܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܡܠܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܬܰܚܠܶܡ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱܇ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ܇ ܕܰܟܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܐܰܚܠܶܡܬ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܓܰܪܒܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ܇ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܗܽܘ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ܇ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܐܣܺܝܬ܇ ܘܰܐܚܠܶܡܬ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܕܰܟܺܝܬ ܚܰܫܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ

ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ ܕܝܰܗܒܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀

ܚܰܘܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ܇ ܒܝܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬܳܐ܇ ܗܰܘ ܟܰܕ ܐܰܙܥܶܩ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܣܝܶܗ܀

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܇ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ܇ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܬܶܩܠܰܬ݀ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܫܕܳܬ̈ ܒܡܰܐܣܰܐܬܳܐ܇ ܓܳܫܶܗ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ܇ ܘܕܰܟܺܝ ܘܰܐܣܝܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܇ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܠܰܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܛܰܪܕܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܒܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܇ ܡܳܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܠܰܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܣܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܰܐܘܕܶܐ  ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܓܳܫ ܗܘܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܟܽܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܘܰܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ܇ ܕܫܶܦܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܦܺܝܥܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܘܰܪܗܶܛ ܐܶܬܳܐ ܩܳܡ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܐܳܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ܀

 

ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܇ ܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܒܡܶܠܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܘܓܰܪܒܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱܀

ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܚܰܫܳܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱܇ ܘܥܰܡܳܗܿ ܕܡܶܠܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ܀

ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܇ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܘܰܨܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܕܰܟܝܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܚܠܺܝܡܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܘܫܰܢܺܝ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܒܳܥܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܕܰܟܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ܇ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܢ܇ ܘܰܠܟܳܬܽܘܒܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ

ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܬܳܒܽܘܪ܇ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܕܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܶܗ܇ ܕܰܟܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܰܢ܇ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ܇ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܒܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ܇ ܕܰܟܺܝܬ ܓܰܪܒܶܗ ܕܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܕܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܶܗ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܇

ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܛܶܐܒܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܇ ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܇ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܣܓܶܕ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܗ ܘ ܗ܀

ܗܘܺܝܿܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܝܳܕܽܘܥ̈ܰܝ܇ ܐܳܦ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ܇ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܚܰܫܳܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܛܳܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ܇ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ܇ ܕܰܒܫܰܒܛܳܐ ܛܰܪܕܰܢܝ̱ ܘܰܐܦܩܰܢܝ̱܇ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܚܰܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܗܳܪܟܳܐ ܕܺܝܢܺܐ܇ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ܇ ܕܥܰܐܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫܳܐ܇ ܘܶܐܢ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܟܳܝ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܳܟ ܐܳܦܠܺܝ ܩܳܛܠܺܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܩܳܠܳܐ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ

ܟܰܕ ܠܗܳܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܇ ܕܳܐܣܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܕܳܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܓܰܪܒܶܗ ܡܶܢܶܗ܇ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܣܝܶܗ܀

ܠܓܰܪܒܳܐ ܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܓܶܫܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ܇ ܘܫܰܕܪܶܗ ܢܺܐܙܰܠ ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܠܶܘܺܝ܀

ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ܇ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟܽܘܢ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܠܓܰܒܰܪܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܰܟܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ܇ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܀

ܢܺܐܬܶܐ ܚܰܢܳܢܳܟ ܠܰܐܝܠܶܢ܇ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܣܺܓܝ ܚܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܇ ܘܕܰܟܳܐ ܛܰܐܡܽܘܬܰܢ ܘܰܡܪܽܘܩ܇ ܘܰܐܫܺܝܓ ܥܰܘܠܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܚܰܫܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ܇ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܘܗܰܒ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܟܺܐܒܳܐ ܕܡܰܚܶܫ ܠܺܝ܇ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܢ ܒܳܥܶܝܬ܇ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ̱ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܗܽܘ ܣܺܝܡܺܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ܇ ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܟܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܠܺܝ܇ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܓܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܠܓܰܪܒܶܗ ܐܰܥܪܶܩ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܣܰܥܪܶܗ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܣܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܇ ܢܶܗܪܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ݀܇ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܇ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܕܬܰܚܬܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ܇ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܘܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ܇ ܓܰܪܒܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ܇ ܘܰܨܒܳܐ ܘܕܰܟܝܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܟܶܢ ܫܰܢܺܝ ܗܘܳܐ܀

ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܪܒܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܰܪܚܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܟܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ܇ ܘܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܠܓܰܪܒܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܨܶܐܝܕܰܝܢ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܀

ܐܳܡܰܪ ܓܰܪܒܳܐ ܡܳܢܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܛܰܪܕܰܢܝ̱܇ ܕܗܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܒܺܝ܇ ܒܳܥܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܐܶܬܶܠ ܩܶܢܝܳܢܝ̱ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡ ܐܰܓܪܶܒ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܚܢܳܢܶܗ ܨܶܝܕܰܝ ܕܰܟܺܝ ܘܡܰܪܩܰܢܝ̱܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܕܰܪ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܘܰܩܨܳܐ ܠܰܚܡܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ܇ ܟܽܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܣܶܒܥܰܬ݀ ܡܶܢܶܗ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ܇ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܪܳܕܶܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪ̈ܳܐ܇ ܘܡܰܓܳܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ܀

ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܳܪܶܐ ܓܰܙܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܢܰܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܩܪܳܬܶܗ ܐܽܘܪܚܶܐ ܕܰܐܦܠܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܟܦܰܪܢܰܚܽܘܡ܇ ܘܰܢܣܰܟ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܟܶܢ ܫܰܢܺܝ ܗܘܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܣܪܰܛ ܒܫܰܢܰܬ ܐܨܦܐ ܡ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ܇

ܒܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܰܠܦܶܗ ܗܘܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܬܶܙܟܶܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܢܨܽܘܡ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܕܰܥܶܟܘ̱ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܕܰܫܓܰܪܘ̱ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ

ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܘܰܚܠܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܣܳܗܶܕ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܦܰܪ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܇ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܰܥܢܳܢܳܐ܇ ܒܗ ܩܰܒܶܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ܇ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܣܳܗܶܕ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܕܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܒܶܗ ܗܽܘ ܣܚܰܦ ܨܰܠܡ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܰܒܗܶܬ ܠܣܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܠܰܡ ܦܽܘܡܳܐ܇ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܣܳܗܕܺܝܢ ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ ܬܠܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܙܟܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܨܝܶܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܘܰܚܠܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܣܳܗܶܕ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ܇ ܗܰܘ ܕܒܰܠܥܶܗ ܢܽܘܢܳܐ ܩܺܝܛܳܘܣ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܦܰܠܛܶܗ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܕܰܠܠܝܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܛܽܘܒܳܥܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ̱܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܟܠܰܘ ܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܕܰܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܥܳܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܶܩ܇ ܘܣܳܗܶܕ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܙܒܺܝܠ܇ ܘܗܽܘ ܡܰܢܥܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܇ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܡܰܩܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܬܥܰܠܺܝܢ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ܇ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܐܥܕܺܝܘ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗ ܘܺܝܪܶܬܰܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ܇ ܘܚܽܘܒܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ܇ ܕܒܶܗ ܫܳܪܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ܇ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ܇ ܗ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܚܰܫܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܗܳܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݀ ܢܺܝܢܘܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܦܶܟܪܰܬ̈ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗܿ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܬܶܬܪܰܥܶܐ ܠܳܗܿ ܕܰܪܓܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܝܗܿ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܫܕܰܬ݀ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗܿ ܢܶܟܠܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܳܗܿ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܇ ܚܰܓܳܐ ܥܶܒܕܰܬ̈ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܙܶܒܢܰܬ݀ ܡܶܢܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ݀܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܝܰܗܒܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗܿ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܳܘܡܶܐ ܘܙܺܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܪܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܥܨܽܘܒ ܡܳܪܝ̱ ܠܶܒܰܢ ܕܰܬܒܺܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ̈ܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܪܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܟܺܐܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܳܦܠܰܢ ܐܰܣܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ܇ ܠܟܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܇ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܢܰܫܘܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܕܡܰܟܶܟܬ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟܬ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܕܰܠܳܢ ܬܰܦܢܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܇ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܙܰܗܝܳܐ܇ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ܇ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕܘ̱ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܥܰܪ ܨܰܘܡܗܽܘܢ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢܝ̱ ܐܶܬܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܡܽܘܪܕܰܟܝ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܣܬܺܝܪ܇ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܣܥܰܪ܇ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܚܽܘܬܰܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܣܪܰܚ ܠܒܽܘܣܒܳܣ̈ܰܝ܇ ܣܰܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܇ ܕܢܺܝܫܳܟ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܇ ܢܺܝܫܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܣܰܡܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܶܗ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܟ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܕܟܳܗܢܳܐ ܢܰܟܦܳܐ܇ ܕܩܳܐܶܡ ܠܒܺܝܫ ܐܶܒܠܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܒܶܝܢ ܣܰܩܳܐ܀

ܒܺܝܫ ܓܰܪܒܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ܇ ܒܡܶܪܬܶܗ ܘܰܒܢܶܫܡܶܗ܇ ܐܳܦ ܗܳܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܚܰܒܶܠ ܠܺܝ܇ ܒܛܶܐܒܶܗ ܘܒܰܥܒܳܕܶܗ܀

ܟܰܕ ܙܰܥܪܳܐ ܛܳܒܰܐܗ̱ܘ܇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܬܕܽܘܫܳܝܘܗ̱ܝ ܠܙܺܝܙܳܢܳܐ܀

ܟܽܠ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܺܝܫܺܝܢ܇ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܰܠܡܺܐܢܶܗ ܕܶܐܕܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܗܿ ܠܡܺܐܢܳܐ܇ ܠܡܶܡܠܠܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܀

ܬܰܘ ܢܶܒܟܶܐ ܟܽܠܰܢ܇ ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܽܘܓܦܳܢܰܢ܇ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܶܝܢ ܠܒܶܫܢܳܝܗ̱ܝ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܩܛܰܦ܇ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ܇ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡܽܘܗ̱ܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܝܺܪܶܬܘ̱  ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡܶܗ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܘܶܐܫܬܺܘܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܇ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܕܩܰܠܣܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܇ ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ܇ ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܰܘܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܽܘܡ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܇ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗܰܠܶܠ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܢܗܰܪ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܕܶܐܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ܇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܣܪܺܝܓܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܠܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܺܘܢ

ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܢܶܪܽܘܣ܇ ܥܰܠ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܛܳܐ ܠܰܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܢܶܚܙܶܐ܇ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ܇ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܨܳܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܓܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܶܐܟܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܙܺܝܘܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ܀

ܥܒܶܕ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܕܳܐ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܒܗܳܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܰܦܽܘܣܝܰܐ ܠܛܰܥܡ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܐܰܥܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܩܳܡ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܇ ܒܺܝܪܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܥ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ܇ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܛܳܒܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ܇ ܠܘܳܬ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܕܶܬܬ܇ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܬܚܰܕܶܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ܇ ܘܬܶܡܪܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ܇ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܒܝ̱ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܇ ܚܛܺܝܿܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܳܐ܇ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ܀

ܥܶܪܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܺܝܕܳܐ܇ ܕܫܶܒܩܿܶܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܛܥܺܝܿܬ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ܇ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ̱܇ ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܰܝܢܝ̱ ܕܺܐܒܰܕ ܡܶܢܳܟ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܓܙܳܪܳܟ܇ ܘܥܰܡ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܐܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܗܳܐ ܪܥܺܝܿܬ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܗܘܺܝܿܬ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܢܰܘܠܽܘܢܳܢܝ̱܇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝܬ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܇ ܗܰܒܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܕܶܐܬܚܰܢܰܢ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܳܨܶܐ ܠܰܚܡܶܗ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܨܰܘܡܶܗ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱܇ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܢܳܛܽܘܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܳܥܢܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܇ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢܟܽܠ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܕܪܺܝܚ ܨܰܘܡܶܗ ܕܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܩ̈ܝ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܗ̈ܺܝ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܢܽܘܪܳܐ ܩܪܳܬ݀ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܒܰܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܚܰܝܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ܀

ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ܇ ܘܨܳܡ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܣܒܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ܇ ܟܺܐܦܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܬܰܒܥܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܦܢܺܝ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܠܳܐ ܬܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ܀

ܓܳܥܶܨ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܚܰܝܶܒ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܐܰܪܫܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܕܶܚܠܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ܇ ܡܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ܇ ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܠܳܒܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܡܰܓܗܰܪ܇ ܘܰܠܢܽܘܗܪܶܗ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܘܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ܇ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ܇ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܨܰܝܳܡܳܐ ܨܰܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ ܒܶܗ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܳܟ܇ ܐܶܢ ܨܰܚܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐ ܬܨܰܠܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܟ ܡܰܪܓܙܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܕܺܝ ܐܰܟܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܳܟ܇ ܗܳܐ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܠܚܰܒܪܳܟ܇ ܣܪܺܝܩ ܨܰܘܡܳܟ ܣܦܺܝܩܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܐܰܚܶܒܘ̱ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܐܚܶܒ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ܇ ܫܪܶܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܀

ܡܶܪܚܰܡ ܪ̈ܰܚܡܰܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܽܘܟ܇ ܕܗܰܕܳܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܗܰܕܳܡܶܗ ܬܶܣܢܶܐ܇ ܪܳܚܡܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܗܳܘܶܝܬ܀

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܰܐܚܶܒ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܪܚܰܡ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܢ܇ ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܒܚܽܘܒܳܟ ܦܪܰܩܬܳܝܗ̱ܝ ܠܓܶܢܣܰܢ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ

ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܦܪܰܩܬܳܗܿ܇ ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܗܰܒ ܠܳܗܿ ܫܰܝܢܳܐ ܠܡܰܪܺܥܝܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܇

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܠܰܢ܇ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܰܫܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ̱ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܙܟܰܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܘܢܰܒܗܶܬܘ̱ ܐܳܦ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ܇ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܬܳܒܥܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܨܰܠܡܳܗܿ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܢܰܝܬܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܚܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܘܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܇ ܢܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܰܢ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܒܰܬܰܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܢܩܰܪܶܒ܇ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܢܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ܇ ܦܽܘܡܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܕܰܩܪܰܐܳܘܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܳܟ ܩܳܪܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܐܰܦܺܝܣܽܘܟ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܚܳܢܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܬܰܪܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܬܰܚܬ܇ ܘܥܰܠܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܬ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܦܰܨܺܝܬ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܚܛܰܝܢ ܘܰܐܪܓܶܙܢܳܟ܇ ܘܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܡܰܪܡܪܰܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܘܛܽܘܦܬܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ ܥܰܘܠܰܢ܇ ܕܰܚܕܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ܇ ܕܰܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܕܠܽܘܚ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܇ ܕܰܫܦܺܝܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܰܦܽܝܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܪܦܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܳܗܶܐ ܠܒܰܪ܇ ܕܳܡܶܐ ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܚܛܰܦ ܕܺܐܒܳܐ ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ܇ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܘܒܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܒܳܐ ܚܳܛܽܘܦܳܐ܇ ܬܰܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ̱ ܥܰܡ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܚܳܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܬܢܳܐ ܘܚܳܕܶܐ ܘܬܰܪܥܶܗ ܦܳܬܰܚ ܠܟܽܘܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܐܳܬܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕܗܶܝܢ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܙܪܰܥܘ̱ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܟܳܠܶܝܬ܇ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ܇ ܬܰܪܥܳܟ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܓܰܙܳܟ ܪܳܚܶܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܀  

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܽܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܘܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܣܡܺܝܟ̈ܶܐ܇ ܥܰܡ ܣܡܺܝܟ̈ܶܐ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܓܢܶܐ ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܟܰܦܢܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܰܐܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ̱܇ ܘܨܰܗܝܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܇ ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ܇ ܨܶܝܕܰܝ ܬܽܘܒ ܘܰܣܥܰܪܬܽܘܢܳܢܝ̱܇ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܝܺܪܶܬܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ܇ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܒܦܽܘܪܣܳܝܳܐ܇ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܬܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱܇ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܿܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ܇ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܬܶܐ܇ ܢܚܰܕܶܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܇ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ

ܪܳܡܳܐ ܕܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ܇ ܘܰܣܥܰܪ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ܇ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܿ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܕܬܰܐܣܶܐ ܘܬܰܚܠܶܡ܇ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܓܽܘܫ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ܇ ܘܰܐܣܳܐ ܘܰܥܛܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܰܐܦܢܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܢܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܠܺܐܝܳܠܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ܇ ܕܬܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܇ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܐܰܟܪܶܙ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܗܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܟܰܕ ܬܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܳܟ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܇ ܒܒܰܝܬܳܟ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ܀

ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܚܰܢܳܗܿ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܰܝܳܣܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܇ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܇ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܺܝܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝ̈ܳܢ܇ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ܇ ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܚܰܙܩܺܝܢ܇ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܐܰܠܦܶܗ ܗܘܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܳܪܰܢ܇ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܫܦܰܪ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܕܡܰܣܺܟܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܇ ܘܝܰܗܒܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܚܰܢܳܢܶܗ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܳܐܠܺܝܢ܇ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗܿ ܠܰܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢܰܛܪܳܢܳܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܛܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ܇ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܚܶܬ܇ ܕܰܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܗܘܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܀

ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܟܰܢܶܫܘ̱ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܚܰܠܰܨ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܩܢܰܐܳܘܽܘܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܝܺܗܶܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܢܩܶܦܘ̱ ܠܶܗ. ܘܺܝܪܶܬܰܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܨܳܒܶܐ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܗܶܛ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܢܰܦܫܳܗܿ ܚܕܽܘܓܳܐ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܨܽܘܡ ܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܰܒܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܣܡܺܝܟܳܐ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܕܰܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܢܢܰܨܰܚ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܰܨܰܚ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܦܳܗܿ ܠܥܺܕܬܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܟܽܠ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܡܳܪܶܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܇ ܕܢܶܬܶܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܪܳܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܳܘܠܶܕ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܐܶܬܥܰܙܺܝ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܗܘܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܥܳܕܽܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܢܰܗܶܠ ܒܺܝ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܰܛܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܚܶܗ܇ ܩܢܺܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܡܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܳܟ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ܇ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ ܥܒܶܕ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܐܺܝܢ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܓܶܙܡܰܬ݀ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܟ܇ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܥܪܰܩ ܩܳܥܶܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܦܰܚܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܣܶܚܦܰܬ݀܇ ܘܰܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܶܣܩܰܬ܇ ܡܳܪܰܢ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗܿ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܳܐܐܰܪ ܦܶܪܚܶܬ܇ ܘܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܫܰܩܠܰܢܝ̱ ܨܶܝܕ ܒܳܒܶܝܠ ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܚܙܺܝܿܬ ܬܰܡܳܢ ܬܶܗܪܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܇ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܟܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܛܰܐܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܗܽܘ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܪܰܘ ܠܰܬܠܳܬܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ̱ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠ ܓܥܳܬ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܠܰܒܥܶܠܕܰܪܝ ܐܰܒܗܶܬ܇

ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܙܟܺܝ ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝ܇ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܽܘܩܳܦܳܟ܇ ܘܦܰܣܶܩ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܕܚܶܒܿܶܬ ܠܺܝ܀

ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܐܡܳܢܽܘ܇ ܡܰܐܡܶܢ ܨܰܝܳܕܳܐ܇ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܺܝ܇ ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ܀

ܝܺܨܺܝܦ ܗܽܘ ܘܰܚܦܺܝܛ܇ ܘܰܐܡܶܢ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܕܰܥܒܳܕܶܗ ܗܳܢܰܘ܇ ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܬܳܥܶܫ ܒܶܗ܀

ܡܨܺܝܕܬܶܗ ܗܽܘ ܫܳܕܶܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܰܝܳܕܳܐ܇ ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܇ ܣܳܥܰܪ ܒܰܫܚܳܩܶܗ܀

ܥܰܠ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ܇ ܡܰܓܗܶܢ ܨܰܝܳܕܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܇ ܚܳܕܰܪ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܠܰܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ܇ ܨܳܐܶܕ ܨܰܝܳܕܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ܇ ܡܰܚܛܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܕܳܠܰܚ ܠܶܗ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܦܰܟܪܺܝܢ܇ ܢܽܘܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ܀

ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܚܽܘܒܽܘܢ܇ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܫܰܕܠܳ܇ ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ܀

ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܒܳܢܝ̱ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܓܳܚܶܟ ܗܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܪܳܡܶܝܢ܇ ܢܺܝܪܶܗ ܒܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܬܰܚܬܰܝ ܥܶܕܳܠܳܝܳܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܥܶܠܳܝܳܐ܇ ܠܘܳܬܰܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ܀

ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܚܰܙܶܩܰܝܢܝ̱ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܩܗܶܐ܇ ܘܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ܇ ܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܨܰܘܡܳܟ܇ ܫܰܦܶܠܬܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ

ܡܰܠܶܠ ܟܶܢܳܪܝ̱ ܒܰܙܡܳܪܳܟ܇ ܒܰܚܠܽܘܠܳܗܿ ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܫܳܪܽܘܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀܇ ܘܰܩܪܳܬ݀ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ ܘܢܶܪܽܘܘܽܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܶܢܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܇ ܘܰܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܚܰܡܪܳܐ܇ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܡܰܚܫܳܟ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܠܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܰܢܗܪܳܐ܀

ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܠܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܕܢܶܫܡܥܺܝܗܿ܇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܟܒܰܫܬܶܗ܇ ܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܇ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܫܰܡܥܽܘܢܝ̱ ܕܬܺܐܚܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ܇ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܇ ܬܗܰܠܶܠܝ̱ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܕܺܐܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܰܐܥܺܝܪܬܳܢܝ̱ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ܇ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ

ܚܰܘܒ̈ܰܝ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܗܘܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܰܒܰܪ ܪܳܐ̱ܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ ܒܶܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܪܗܶܛܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܗܿ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܠܒܰܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܒܡܳܪܰܢ ܚܳܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܨܰܘܡܶܗ ܠܒܰܟܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܘܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܢܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܒܗܰܘ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܕܳܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܫܢܳܐ܇ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܢܡܰܠܟܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܒܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪܕܳܐ ܒܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܕܪܰܫܘ̱ ܠܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐܗ̱ܘ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܚܰܕܺܝܘ ܒܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܠܶܗ ܬܽܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ܇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܫܒܰܩ ܠܗܽܘܢ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܘܒܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ̱ ܡܶܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܰܒܗܶܬܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܣܳܢܝ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܦܪܰܩ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܣܚܰܦ ܘܰܩܛܰܠ܇ ܬܠ̈ܳܬܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܇ ܘܒܶܗ ܐܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܀

ܚܰܛܳܝܳܐ ܬܳܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܢܰܥ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܘܫܳܠܶܝܢ ܩܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܳܝܢܳܐ܇ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܗܳܟܰܢ ܡܩܰܒܶܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܟܳܐ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܢܛܰܝܶܒ ܠܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ܇ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܢܰܥܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܚܽܘܕ ܡܳܪܝ̱ ܬܪܰܥ ܓܺܗܰܢܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܳܗܿ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܪܓܰܚܘ̱܇ ܐܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܬܰܕܥܶܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܕܰܩܪܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܢܶܥܽܘܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝܟ܇ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܘܰܐܥܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܳܟ܇ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܰܐܘܘܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܦܺܝܣܽܘܟ܇ ܢܶܪܽܘܘܽܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܶܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ܇ ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܇ ܡܰܣܪܰܚ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܐܶܐ ܒܶܗ܇ ܡܙܰܗܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܠ ܘܰܠܚܰܘܒ̈ܶܐ ܫܳܒܶܩ܇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܘܰܡܢܰܟܶܦ܇ ܘܚܰܠܶܛ ܠܶܗ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܡܰܘܥܶܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܠܡܶܦܪܰܚ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܶܗ܇ ܒܶܗ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܬܫܰܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܥܰܡ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟ̈ܺܝܢ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ܇ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܫܒܺܝܚ ܗܽܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܡܝܰܬܪ̈ܳܢ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܘܢܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܚܶܬ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܐܳܦܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬܳܐ܇ ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܘܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܐܰܣܓܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܫܦܺܝܥܳܐܗ̱ܝ ܟܽܠ ܫܳܥ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܇ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ

ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܘܰܢܕܽܘܫ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ܇ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ܇ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪ܇ ܪܰܡܪܶܡܘ̱ ܘܢܰܘܕܶܐ ܕܠܶܗ܀

ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܐ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܇ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܰܫܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

ܠܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܟܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܐܳܦ ܐܰܣܳܐ܇ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܇ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ

ܨܰܘܡܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܪܶܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܶܐܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܇ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܀

ܩܰܒܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܝܟ܇ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܇

ܚܰܛܳܝܳܐ ܬܳܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܟ܇ ܕܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ܇ ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܳܦܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ܇ ܘܚܳܫܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܒ̈ܳܬܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܰܢܶܫܘ̱ ܘܰܚܠܽܘܛܘ̱ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܟܽܘܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܶܢܫܶܝ̈ܗܿ ܕܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܟܰܠܬܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܫܰܗܪܰܐܗ̱ܘ ܨܶܒܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ܇ ܐܳܙܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܘܳܐܬܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܇ ܡܽܘܢ ܬܰܪܡܶܐ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܬܨܽܘܡ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܰܝ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܕܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܰܫܦܰܥ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܕܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܢܶܚܕܶܐ܀

ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ܇ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܰܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܬܡܰܢܰܥ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ̱܇ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܗܳܐ ܩܪܰܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܬܳܢܝ̱܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ܀

ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܗܰܒ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܓܪܳܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܰܢ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܕܟܽܠܗܽܘܢ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀܇ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܰܘܢܳܢ܇ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܇ ܥܶܒܪܰܬ ܡܶܢܳܗܿ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܐܶܬܦܰܨܝܰܬ݀܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܦܳܥܠܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܇ ܘܢܶܛܦܰܣ ܘܢܶܐܚܽܘܕ ܒܶܗ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܶܗ ܐܶܬܓܰܘܰܣ܇ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܣܠܶܩ ܟܰܕ ܢܳܨܰܚ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܝܰܘܡܰܐܗ̱ܘ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܢܺܝܓ̈ܳܬܳܐ܇ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܘܬܰܪܥܳܐ ܦܬܺܝܚ ܩܽܘܕܡܰܝܢ܀

ܡܰܢܰܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܶܐ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܙܺܝܘܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܫܰܗܪܳܐ܇ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܒܰܙܒܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܛܪܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܬܪܰܥܶܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܇ ܟܰܕ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܰܪܟܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܬܳܟ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܠܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܰܨܰܚ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܣܰܚܦܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܰܙܟܰܐܳܘܽܘܗܿ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܫܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܳܒܠܳܝܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܝܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܠܶܡ܇ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܒܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܣܶܕܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ܇ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܀

ܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܬܰܡܳܢ܇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܐܳܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܇ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܫܦܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܘܒܶܗ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ̱ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ܇ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܩܰܪܒܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܬܶܫܬܰܝܰܢ܇ ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ܇ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܰܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ܇ ܘܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ܇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܬܰܚܬ܇ ܘܰܒܟܽܠ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܨܒܳܐ ܘܚܰܣܺܝ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܢܶܩܢܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ܇ ܐܳܦ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܘܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘܬܰܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܳܒܽܘܩܳܐ܇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܢܽܘ܇ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܥܢܰܝܬ ܠܰܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܝܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܇ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܇ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ܇ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ

ܨܰܘܡܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܀

ܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܇ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ

ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ܇ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܣܳܠܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܙܳܝܥܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ܇ ܩܽܘܕܡܰܬ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܚܳܕܶܐ ܒܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ܇ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ܇ ܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܠܳܗܿ܇ ܣܳܗܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܚܳܒ ܗܘܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܟܠܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܓܽܘܠܝܰܕ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܕܳܪܰܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ܇ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ܇ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗ ܘܰܡܢܰܛܪܺܝܢ ܠܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܰܕܦܳܠܰܚ ܠܳܗܿ܇ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗܿ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܣܰܒ ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܇ ܛܽܘܦ̈ܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܘܡܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ̈ܝ̱ ܗܳܘܝܳܐ ܪܶܓܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܒܪܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܛܽܘܦܺܝ̈ܢ ܛܽܘܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ܇ ܘܗܳܘܝܳܐ ܪܶܓܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܇ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܕܫܳܐܠܳܐ ܘܢܳܣܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܣܰܒ ܠܳܟ ܣܰܟܪܳܐ ܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܘܦܽܘܩ ܠܰܩܪܳܒܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܡܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܳܟ ܪܳܡܽܘܬܳܐ܇ ܚܰܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܓܰܙܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܡܰܐܺܝܢܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܨܽܘܡ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܛܰܘܶܫ ܒܥܰܘܠܳܐ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܢܨܽܘܡ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܪܳܗܶܛ܇ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܚܠܶܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܘܒܺܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܺܝܢ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ܇ ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܠܶܝܢ ܐܽܢܶܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟܺܝ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܟܰܠ ܥܰܡܳܐ ܡܰܢܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܰܛܶܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܇ ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܶܐܘܺܝܠܳܐ܇ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐ ܐܰܟܝܽܘܗܿ܀

ܪܰܒ ܨܰܘܡܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܳܐܬܽܘܪܳܝܳܐ ܚܪܰܒ܇ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܶܐܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ܇ ܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܕܙܳܐܶܡ܇ ܐܰܝܟ ܨܺܝܨܠܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ܇ ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܰܪܳܗܳܡ: ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ

ܒܰܪܬ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܗܘܺܝܿܬ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܦܠܶܬ܇ ܐܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܕܰܝܪܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܣܬܰܦܪܰܬ݀ ܐܳܠܝܳܐ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܣܳܒܳܐ ܕܰܐܠܶܒܫܰܢܝ̱ ܒܶܐܒܠܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܶܐ܇ ܐܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܘܳܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘܥ̈ܰܝ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ܇ ܕܰܠܡܳܪܝ̱ ܫܶܒܩܶܬ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܪܶܚܡܿܶܬ܇ ܐܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܠܚܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܳܝ ܠܺܝ܇ ܘܥܰܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܿܶܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܦܠܿܶܬ܇ ܘܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܪܦܝܰܬܶܗ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܘܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܓܺܝܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܩܦܿܶܬ܇ ܐܳܝ ܡܳܢܶܟ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܘܒܶܕ ܠܶܗ܇ ܐܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܥܢܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܦܝܳܐ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܘܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܕܺܝܪܳܐ ܠܳܗܿ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱܇ ܐܳܝ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ܀

ܨܰܠܡܳܟ ܐܺܝܬܰܝ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܳܝܠܺܝ܇ ܘܫܶܒܩܿܶܬ ܚܺܐܪܽܘܬܝ̱ ܘܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܪܶܚܡܿܶܬ܇ ܐܳܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܰܢܕܰܠܶܐ ܠܟܽܠ ܛܒܺܝܥ̈ܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ̱܇ ܕܰܠܠܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܕܒܳܗܿ ܢܶܦܠܿܶܬ܇ ܐܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܬܰܘܕܶܐ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܇ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܶܐܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܐܳܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ

ܐܳܘ ܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܟܡܳܐ ܢܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܨܢܺܝܥ ܬܰܟܬܽܘܫܳܟ܇ ܘܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܥܰܡܳܟ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡ܇ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܒܳܟ ܡܶܫܬܰܦܠܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܢܳܦܠܺܝܢ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥ܀

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܢܰܦܩܰܬ܇ ܘܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܡܳܠܝ̱ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܳܟ܇ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܕܶܒܫܳܐ ܚܶܠܛܿܶܬ ܒܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܰܒܚܰܠܝܽܘܬܳܟ ܫܒܰܝܬܳܢܝ̱ ܕܰܐܩܶܦ ܠܳܟ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܗܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܶܢ ܡܰܨܝܳܐ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܳܟ ܡܰܛܥܶܝܬ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܽܘܩܣ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܶܢܶܝܢ܇ ܘܕܰܒܥܺܝܿܬ ܘܰܪܕܳܟ ܒܳܟܽܘܒܰܝ̈ܟ ܐܶܬܒܰܣܒܣܿܶܬ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܓܢܰܒܬܳܝܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܝ̱܇ ܘܦܳܫܿܶܬ ܥܰܪܛܶܠ ܥܠܰܗܝ ܚܰܝܶܒܬܳܢܝ̱܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܚܰܣܺܝܢ ܚܰܝܠܳܟ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܚܳܐܶܒ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܙܟܶܐ ܕܒܺܝ ܢܨܺܝܒܳܐ ܪܰܦܝܽܘܬܝ̱܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ܀

ܛܥܺܝܿܬ ܠܺܝ ܒܠܶܩܛܳܟ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܘܰܒܢܶܫܒܰܝ̈ܟ ܢܶܦܠܿܶܬ܇ ܘܗܳܐ ܚܳܢܩܺܝܢ ܠܺܝ ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܟ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܝܰܡܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܟ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܳܚܶܩ ܠܺܝ܇ ܘܰܒܥܺܝܿܬ ܕܶܐܣܦܰܩ ܘܢܶܚܬܶܬ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ܇ ܘܳܝܠܶܗ܀

ܟܕܰܢܬܳܢܝ̱ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܺܝ܇ ܘܶܐܒܕܰܬ݀ ܚܺܐܪܽܘܬܝ̱ ܘܰܐܝܟܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ܀

ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܛܰܪܶܦܬܳܢܝ̱ ܒܰܫܚܳܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܇ ܟܰܕܽܘ ܠܳܟ ܡܶܢܝ̱ ܣܰܟܠܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܒܥܰܬ܀

ܡܰܢܽܘ ܐܰܓܪܳܐ ܕܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܗܳܟܰܢ ܫܰܢܶܩܬܳܢܝ̱܇ ܐܰܪܦܳܢܝ̱ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܰܐܓܪܳܟ ܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܬܦܰܪܣܰܬ ܕܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܥܰܡܳܟ ܘܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱܇ ܘܳܝܠܶܗ܀

ܣܓܺܝܘ ܡܶܢ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܬܳܢܝ̱܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܥ ܡܶܢܝ̱ ܘܡܶܢ ܕܶܡܝ̱܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܥܰܡܳܟ ܦܶܠܚܿܶܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ̱܇ ܐܰܪܦܳܢܝ ܩܰܠܺܝܠ܇ ܕܶܐܢܽܘܚ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܟ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ܀

ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟܳܐ ܛܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܩܽܘܕܡܰܝ܇ ܘܟܽܠ ܟܰܪ ܕܶܐܕܪܽܘܟ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܬܥܰܪܩܠܺܝܢ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܕܟܰܕ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܕܰܢܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܪܚܶܡܬܳܟ܇ ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܳܗܬܳܢܝ̱ ܕܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܡܶܢܝ̱ ܗܘܳܐ܇ ܘܳܝ ܠܶܗ܀

ܩܪܺܝܿܬ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܰܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܇ ܘܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܳܟ ܫܒܰܝܬܳܢܝ̱܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܝ̱ ܐܰܪܟܶܢܬܳܝܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܣܓܽܘܕ ܠܳܟ܇ ܘܥܰܠ ܕܰܫܡܰܥܬܳܟ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܪܰܚܩܿܶܬ܇ ܘܳܝܠܶܗ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ܇ ܘܠܡܳܪܝ̱ ܫܶܒܩܶܬ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܪܶܚܡܿܶܬ܇ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܟ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܺܝ܇ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܢܶܫܪܶܐ܇ ܘܳܝܠܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܨܰܝܳܡܳܐ ܩܪܺܝ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܗܰܒܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘ ܢܺܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܙܶܠ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܠܺܝ ܟܰܪܣܶܗ܇ ܠܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܐܳܙܠ̈ܳܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܟܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܛܳܥܢܺܝܢ ܙܰܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܒܰܕܳܪܽܘ܀

ܢܩܰܫ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܙܳܐܶܢ܇ ܣܦܺܝܩܳܐܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܗܿ܇ ܗܰܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܠܳܟ܇ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ ܡܰܢ ܙܳܐܶܢ ܠܶܗ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ

ܒܥܰܡܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܦܩܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܕܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܬܰܝܬܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܳܗܿ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܕܢܰܙܟܶܐ ܒܕܰܐܪܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܢܚܶܬ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܙܰܟܳܝܰܐܗ̱ܘ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܕܰܐܪܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܚܳܒܘ̱ ܐܶܣܛܽܘܟܣ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܶܗܛܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܣܳܟܳܐ܇ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܬܽܘܒ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܦܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱܇ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܘܙܶܒܬ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܇ ܚܳܒܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܰܒܠܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܥܰܙܺܝ܇ ܕܠܰܢ ܢܬܰܪܣܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܰܢܨܽܘܡ ܠܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܰܫܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܇ ܘܬܰܪܥܳܟ ܦܬܰܚ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܳܕ ܨܰܘܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܰܫܘܺܝܬ ܕܢܶܚܙܶܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ܇ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ

ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ܇ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܝ ܒܶܗܬܬܳܐ܇ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܝ̱ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ܇ ܕܰܕܚܺܝܠ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܘܝܰܬܺܝܪ ܢܪܰܡܪܶܡ܀

ܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ܇ ܕܝܰܬܺܝܪ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܇ ܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܕܝܰܬܺܝܪ܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܢ܇ ܕܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ܇ ܘܨܳܡ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ܇ ܕܝܰܬܺܝܪ܀

ܟܺܐܡܽܘܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܘܗܳܐ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܺܝ ܘܠܰܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ ܫܰܘܙܶܒܬ܇ ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܳܘܕܐ ܠܳܟ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܫܳܥ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ܇ ܘܚܳܐܶܢ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ܀

ܒܰܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ܇ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܩܪܳܬܳܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܘܶܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝܗܿ ܣܰܕܶܩܬ ܐܳܦ ܠܰܢ ܚܰܣܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܀

ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ܇ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܚܽܘܨ ܪܰܦܝܽܘܬܰܢ܇ ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒ̈ܳܢ܇ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܰܨܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܰܨܚܶܝܗܿ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܳܝ̈ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗܿ܇ ܚܺܝܨܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܬܪܰܦܶܐ ܩܰܠܺܝܠ܇ ܫܒܺܝܠܳܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܢܳܓܶܕ ܠܶܗ܇ ܘܗܽܘ ܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ܇ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ܇ ܘܝܶܬܒܶܿܬ ܘܰܒܳܟܺܝܬܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܥܰܠ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪܘ̱܇ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܇ ܘܰܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܫܶܦܠܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ܇ ܘܶܐܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܶܡܛܰܬ݀ ܣܰܝܦܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܢܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܢ܀

ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܳܘܕܺܝܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܪܽܘܩܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܣܰܒܪܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܘܫܶܛ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܘܰܡܣܰܒܰܥ ܠܶܗ܇ ܩܰܠܺܝܠ ܣܳܡܶܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ܇ ܒܰܙܒܰܢ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܶܗ܇ ܘܬܽܘܒ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܳܕܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܠܶܗ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܐܳܘ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ܇ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ܇ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܩܳܢܶܝܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܇ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ܇ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܚܰܝܠܰܬ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܕܶܝܢ܇ ܡܰܫܪܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܢܗܰܪ܇ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܐܰܚܶܬ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܘܢܶܪܚܰܡ ܚܰܫܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܝܗ̱ܝ܀

ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܘ܇ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܥܒܪܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܰܒܣܰܩ̈ܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܚܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܦܰܢܺܝ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܥܢܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܡܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܗܽܘ ܕܡܳܐ ܒܫܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܇ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܳܐܫܕ̈ܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ܇ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܦܰܨܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ܀

ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܙܰܕܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܒܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܦܽܘܡ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܇

ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܡܨܰܒܬܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܣܳܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ܇ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܇ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܇ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܕܨܳܐܶܡ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܽܘܝܽܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܰܓܪܳܟ ܩܳܐܶܡ܇ ܘܠܶܒܳܟ ܦܳܗܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܟ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܶܒܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ

ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܦܶܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ̱܇ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܥܶܠܰܬ݀܇ ܐܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܙܳܥܘ̱ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܕܢܶܡܚܶܝܢܝ̱ ܟܽܠܫܳܥ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܟܠܺܝ ܫܰܒܛܶܗ ܡܶܢ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱܀

ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ܇ ܟܽܠ ܕܶܐܬܟܰܬܰܡܘ̱ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ܇ ܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܀

ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܇ ܡܪܽܘܩܳܝܗ̱ܝ ܠܨܰܠܡܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܚܣܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܒܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ܇ ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܣܳܡܶܗ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܨܳܡ ܘܰܙܟܳܐ ܘܙܰܟܺܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܦܶܨܚܳܐ܇ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܇ ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ

ܚܛܺܝܿܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܪܳܟ ܐܶܬܩܪܶܐ܇ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ܇ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܿܬ܀

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܗܳܐ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܣܥܪܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ܇ ܬܶܩܪܶܐ ܘܰܬܩܺܝܡ ܠܰܢ܀

ܕܠܳܐ ܟܦܰܪܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܰܢ ܩܕܳܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܐܰܘܕܳܐ ܒܟܽܠܰܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܟ ܦܪܰܩܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܐܥܶܠܬܳܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܕܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܳܟ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܶܐܬܦܪܶܩܘ̱ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܕܰܐܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܠܰܦ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܚܳܢܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܕܰܚܙܳܬ݀ ܒܗܽܘܢ܇ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܚܳܢܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܨܳܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܥܰܕܰܪ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ܇ ܥܰܕܰܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܰܗ̈ܰܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܶܝܢܰܢ

ܨܳܡܘ̱ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ܇ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܙܟܰܘ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܰܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܝܡ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܇ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܘܢ  ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܢܶܫܦܰܥ ܡܶܢܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܐ܇ ܘܒܳܟ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܝܽܘܩܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܚܰܘܺܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܰܝ ܒܶܣܪܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܐܺܝܬ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܚܰܣܝܳܟ܇ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ ܘܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܒܢ̈ܰܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܙܟܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܦܰܩ ܫܶܡܥܽܘܢ

ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܳܐ܇ ܩܽܘܡܘ̱ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ̱ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܐܢܰܗܪ ܠܶܗ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܟܽܘܢ ܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܚܠܳܦ ܕܰܣܒܰܠܘ̱ ܚܰܫ̈ܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܦܽܘܪܦܳܥܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܒܓܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ܇ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ

ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܗ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܟ ܚܕܺܝܿܬ܇

ܚܰܫܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܡܛܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܣܓܺܝ܇ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀܇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܣܰܬܶܬ܀

ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܪܕܺܝܦ܇ ܘܫܽܘܩܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܚܺܝܡ܇ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܰܢܝܰܬ݀܇ ܘܥܰܘܠܳܐ ܗܳܐ ܨܳܐܗܶܠ܀

ܣܶܦܰܬ݀ ܢܽܘܪܶܗ ܒܟܽܠ܇ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܶܠܩܰܬ݀܇ ܘܗܳܐ ܡܶܬܪܚܶܡ ܥܽܘܬܪܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܒܳܟܽܘܪܣܝܶܗ܀

ܐܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ܇ ܕܰܗܒܳܐ ܚܰܘܺܝ ܘܩܽܘܡ܇ ܘܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܰܘܪܒܳܟ܇ ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܢܶܫܟܚܳܟ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܥܒܺܝܕ ܪܳܚܡܳܟ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܶܐܢ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܐܰܪܦܝܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܫܠܳܡܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢ܀

ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܣܠܝܽܘܗܿ܇ ܕܝܰܥܢܳܐܺܝܬ ܚܳܛܦܺܝܢ܇ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܪܕܰܦܘ̱ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܘܠܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܐܚܒܺܝܢ܀

ܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܬܪܚܶܡܘ̱܇ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܣܬܢܺܝܘܗ̱ܝ܇ ܕܗܽܘ ܚܳܫܶܠ ܪܶܚܡܬܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܟܺܝܚ܀

ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܟܰܕ ܒܳܠܥܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܡܳܡܽܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܟܰܕ ܫܠܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܟܽܕ ܗܽܘ ܣܩܺܝܪ܇ ܘܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ܀

ܒܙܺܝܙ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܒܠܺܝܡ܇ ܛܠܺܝܡ ܐܰܓܪܶܗ ܘܰܣܩܺܝܪ܇ ܘܡܰܐܩܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܽܠ܇ ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ܀

ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܟܽܠ܇ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܟܦܺܝܦ ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܪܳܛܢܺܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܰܐܗ̱ܘ܀

ܕܰܗܒܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܚܛܰܦ܇ ܘܒܶܗ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬܥܘܰܪ܇ ܘܒܰܚܙܳܬܶܗ ܐܶܬܢܓܶܕܘ̱܇ ܘܛܳܥܶܐ ܒܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܽܘܩܪܳܐ ܟܰܕ ܦܳܩܕܺܝܢ܇ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܦܐܶܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܡܨܰܒ̈ܬܳܢ܇ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ ܣܶܦܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܀

ܠܕܰܗܒܳܐ ܨܗܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ܇ ܘܰܦܬܺܝܚܳܐ ܟܰܪܣܽܗܘܢ܇ ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܨܶܗܝܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܗܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܡܶܬܩܢܶܐ܇ ܠܟܶܣܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܨܗܶܐ. ܘܰܕܡܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܕܗܽܘ܇ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܡܶܬܒܠܰܥ܀

ܒܚܽܘܒܶܗ ܫܳܒܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܪܡܽܘܢ܇ ܘܨܶܦܬܶܗ ܡܰܥܒܰܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܒܰܨܪܰܪܗܽܘܢ ܢܶܬܥܦܶܦ܀

ܥܰܘܠܳܐ ܚܠܳܦ ܣܶܦܪܳܐ܇ ܘܩܰܒܪܳܐ ܚܠܳܦ ܣܳܦܪܳܐ ܠܳܐܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܠܦܺܝܢ܇ ܕܡܶܢܟܽܠ ܨܪܺܝܟܺܝܢܰܢ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܕܒܰܣܪܳܗܿ܇ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ܇ ܘܰܡܠܰܟ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ܀

ܥܰܘܠܰܐܗ̱ܘ ܡܰܫܦܰܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܠܕܰܗܒܳܐ ܨܶܝܕ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܇ ܘܩܰܒܪܳܐ ܡܰܐܟܶܣ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܩܢܰܘ ܕܰܗܒܳܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܐܳܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܽܒܚܽܘܢܳܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܡܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܡܳܐ ܒܶܗ܇ ܬܰܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܥܨܽܘܒܘ̱ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܫܕܰܘ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܣܰܒܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܶܠ ܨܳܒܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܓܰܙܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܕܺܝ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܘܬܳܪܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܟ܇ ܘܙܶܠ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܨܶܝܕ ܐܰܒܰܪܳܗܳܡ܀

ܦܬܰܚ ܠܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܬܰܪܥܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܣܰܟܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢܳܟ ܗܰܒܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܟܰܪܣܶܗ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܗܳܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܘܫܶܛܬ܇ ܘܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܰܐܠܺܝܬ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܶܗ ܦܰܨܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܗܳܐ ܡܨܰܒܰܬ܇ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܬܪܶܗ ܘܒܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܦܣܰܩ ܘܰܫܪܳܐ܇ ܠܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܰܢܰܥ܇ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܳܢܰܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ܇ ܕܰܐܩܺܝܡ ܣܚܺܝܦܽܘܬܰܢ܀

ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦܰܝ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܒܳܟ ܛܶܦܣܿܶܬ܀

ܟܺܐܢܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܰܟܦܶܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܨܗܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܓܶܦ̈ܖܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܩܳܢܶܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢ̈ܶܐ܇ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܪܶܗܛܶܗ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܙܰܗܶܐ܇ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܩܰܕܶܫ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܛܶܝܢܰܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܬܳܝܒܺܝܢܰܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܶܠܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܡܳܡܽܘܠܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܓܕܳܐ ܘܡܶܫܬܰܢܩܳܐ܇ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܢܽܘܚ܇ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܬܰܚ ܟܰܘܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ܇ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ܀

ܐܰܝܕܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܩܒܬܳܐ܇ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܬܶܬܕܰܟܶܐ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܝܬܝܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܓܙܰܡ ܥܽܘܪܠܳܐ܇ ܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ܇ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܰܚ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܐ

ܙܰܒܢܰܐܗ̱ܘ ܕܰܡܠܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܬܽܘܒܘ̱܇ ܛܪܽܘܕܘ̱ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ܇ ܘܚܽܘܬܰܘ̱ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܣܰܒܘ̱ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܪܰܒ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ܇ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܇ ܘܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܰܡܣܰܒܰܪܺܝܢ ܒܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܺܐܠܳܝܳܐ ܬܰܪܣܺܝܬ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܐܳܦܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܡܰܠܽܘܢ ܕܽܘܟܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܢܗܶܐ ܦܓܽܘܕܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܬܶܣܛܺܝܘܗ̱ܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐܗ̱ܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܦܶܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܇ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܗܶܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܗܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘܬܰܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܡܪܳܐ ܒܟܺܐܒܶܝ̈ܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ܇ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܺܝ܇ ܘܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܕܶܐܒܰܕܘ̱ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܺܝ܀

ܬܳܝ ܠܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ ܨܽܘܪܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܫܽܘܦܪܶܟܝ̱ ܕܗܽܘ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗܽܘ ܕܡܳܪܶܟܝ̱ ܫܽܘܦܪܶܟܝ̱ ܘܰܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܬܺܐܬܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܗܽܘ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܙܗܺܝܪ ܒܶܗ ܘܠܶܟܝ̱ ܗܽܘ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܕܢܶܬܦܰܢܶܐ ܠܶܟܝ̱܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܩܳܢܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܇ ܕܪܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ܇ ܣܳܗܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ܇ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܰܠܶܠ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܶܢܝܳܢܶܗ܇ ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܝܶܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ܇ ܢܳܫܒܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܇ ܝܳܗܒܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܚܰܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܪܳܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܰܐܠܳܐ܇ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܨܰܚ ܒܫܽܘܦܪܶܗ܇ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܦܬܰܚ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܙܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ ܘ ܗ ܕܰܡܙܰܗܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܀

ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ܇ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܦܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܿܬ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܣܺܓܺܝܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܟܡܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܶܚܛܶܐ ܠܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܇ ܕܚܰܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ܇ ܘܰܗܘܺܝ ܬܰܝܳܒܳܐ ܒܰܥܓܰܠ܀

ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܶܗ ܚܣܳܡܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܘܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܇ ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܝܺܪܰܬܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܗܿ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܳܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܡܩܰܪܒܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܬܶܫܬܰܝܰܢ ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܠܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܪܺܝܫܳܐ܇ ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢ܇ ܒܗܽܘܢ ܐܰܚܳܐ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܩܶܢܬܳܢ܇ ܠܳܐ ܬܰܪܕܶܐ ܠܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܇ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܫܦܰܥ ܠܰܢ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

 

ܫܠܶܡ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܬܟܰܫܰܦܝ̱܇ ܘܬܶܫܡܰܥܝ̱ ܦܝܳܣܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܐܶܫܬܰܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܕܰܨܠܳܐ ܠܚܰܘܒ̈ܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܇ ܒܝܰܕ ܫܽܘܒܩܳܢܳܟ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܠܳܦ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܨܶܡܚܳܐ܇ ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܐܳܦ܇ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܕܒܶܗ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

ܟܡܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܘܡܰܘܬܰܪ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܘܣܳܗܶܕ ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ܇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܙܟܳܐ ܠܪܶܓܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܘܒܶܗ ܚܢܽܘܟ ܐܶܬܚܛܶܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܘܰܡܝܰܬܰܪ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܣܳܗܶܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ ܕܒܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܬ ܗܘܳܬ݀܇ ܡܶܢ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܘܺܝ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ܇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ܇ ܪܰܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܩܰܪܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܫܬܘܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ܇ ܕܰܠܥܠܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬ܇ ܟܽܘܡܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܝܰܘܣܶܦ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܙܟܳܐ ܠܪܶܓܬܳܐ܇ ܕܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܐܳܘܳܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܘܒܶܗ ܝܺܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܦܺܝܢܚܶܣ܇ ܘܒܶܗ ܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܇ ܣܚܰܦ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܇ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܇ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܩܰܪܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܪܕܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܠܚܽܘܪܺܝܒ ܘܰܢܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܣܠܶܩ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ܇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܙܟܳܐ ܘܚܰܝܶܒ ܗܘܳܐ܇ ܠܳܐܚܳܒ ܘܠܺܐܝܙܒܺܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܰܪܺܝܫܺܝܬ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܚܳܙܝܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܽܘܫܶܐ ܗ ܘ ܗ ܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܇ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗ ܘ ܗ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܛܽܘܒ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗܿ ܠܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܗܺܝ ܦܳܪܩܳܐ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܠܶܐ܇ ܗܺܝ ܕܳܪܫܳܐ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܇ ܘܗܺܝ ܠܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܘܗܺܝ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܕܚܺܝܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܇ ܚܶܫܟܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ܇ ܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܐܘܟܶܠܬܳܢܝ̱ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܚܺܝܠܳܐܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܩܳܪܒܳܐ܇ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܒܣܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܒܣܺܝܪܬܳܐ ܕܰܣܟܺܝܪ ܦܽܘܡܳܗܿ ܒܳܥܽܘܠܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ݀܇ ܘܩܰܠܺܝܠ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܫܽܘܒ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܘܗܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܨܪܺܝܟܳܐܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܚܛܳܬ݀ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܒܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗܿ ܪܳܢܝܳܐ ܟܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ܇ ܘܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܗܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܗܰܒ ܠܽܘܒܳܒܳܐ܇ ܕܶܐܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܗܿܳܝ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠܝܽܘܡ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܇ ܒܝܰܕ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܕܺܝܢܳܪܳܐ܇ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܐܳܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗܿ܇ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܬܒܽܘܪܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܳܘ ܕܫܰܝܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܝܶܡ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬܒܰܪܰܟ܇ ܘܟܽܠܢܳܫ ܒܰܐܬܪܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗܿ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܘܣܶܕܩ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܟܰܢܶܫ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗܿ܇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗܿ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܇ ܕܰܢܪܰܥܽܘܢܳܗܿ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܘܥܰܡܳܟ ܬܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܡܶܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܬܶܣܰܒܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܬܣܰܬܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܘܶܐܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ

ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܠܶܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܝܗܿ ܬܰܠܚܰܬ݀܇ ܗܳܐ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܗܳܝ܀

ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ̱ ܘܰܬܒܰܥ ܬܒܰܥܬܝ̱܇ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܝܬ܇ ܕܢܺܝܫܳܐ ܠܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܣܳܡܰܢܝ̱ ܠܶܗ܇ ܒܪܶܡܙܳܟ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܢܒܰܙܥܽܘܢ܀

ܘܳܝܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܕܒܰܥܬܳܐ܇ ܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܦܶܩ ܒܰܪܽܘܚܳܐ ܒܣܺܝܪ܇ ܘܡܶܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܚܳܒܿܶܬ ܣܽܘܓܐܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܚܛܺܝܿܬ܇ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܗܡܺܝܿܬ ܠܺܝ܇ ܬܰܗܡܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢܝ̱ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܐܘܕܶܐ  ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܠܟܽܠ܇ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܦܟܰܪ܇ ܦܟܳܪ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܣܶܩ ܡܶܢܝ̱܇ ܘܬܰܒܰܪ ܟܶܒܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܡ ܣܽܘܛܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܣܳܐܢܝ̱܇ ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܥܠܰܝ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܰܙܶܓܬ ܒܺܝ܇ ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܪܫܺܝܡ܀

ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܡܰܚܫܰܒܬܝ̱܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܶܡܚܰܝ̈ܟ ܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ܇ ܘܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܢܶܚܶܙܝ̈ܳܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܰܗܪ ܠܟܽܠ܀

ܥܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܕܺܝܢܳܟ ܩܰܝܳܡ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ܇ ܠܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢܝ̱܇ ܕܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ܀

ܨܠܺܝ ܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱܇ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܝ̱ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ܇ ܚܠܳܦ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢܝ̱ ܐܶܣܬܥܰܪ܀

ܪܕܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܶܐܬܪܕܺܝܿܬ܇ ܘܰܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܢܺܝܢܝ̱܇ ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܪܺܝܢܝ̱܇ ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܢܺܝܢܝ̱܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܦܪܰܩܬܳܢܝ̱܇ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܙܰܝܰܚܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܳܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܰܗܦܶܟ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܫܰܕܪܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ ܕܢܶܩܪܶܐ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܠܡܰܥܕܰܢܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܟܰܕ ܓܳܙܶܡ ܠܳܗܿ܀

ܡܗܺܝܪ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܡܰܬ ܢܶܡܚܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܇ ܠܢܶܓܕ̈ܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܩܰܠܺܝܠ܇ ܡܓܶܙܰܡ ܓܳܙܶܡ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܐܒܶܫ ܐܰܝܟ ܠܽܘܚܳܡܶܗ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ

ܠܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܐܳܙ̈ܠܳܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܟܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܛܳܥܢܺܝܢ ܙܰܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܒܰܕܳܪܽܘ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܘܶܐܢ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܣܢܺܝܩܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܐܰܓܪܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ܇ ܕܫܰܡܶܫ ܐܽܘܪܚܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܢܩܰܫ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܙܳܐܶܢ܇ ܣܦܺܝܩܬܳܐܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܠܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܗܿ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܙܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ܇ ܗܰܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܟܰܦܢܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܡܠܶܝܗܿ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܇ ܘܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܡܽܘܢ ܟܺܝܬ ܝܳܬܰܪ ܐܶܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱܇ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ

ܬܰܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ܇ ܘܰܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܘܡܰܢ܇ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܚܛܳܝܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܢܺܐܚܶܐ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܢܺܝܐܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܰܪܚܶܩ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܬܽܘܟܺܝ̈ܢ܇ ܦܗܺܝܿܬ ܘܰܛܺܥܝܿܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܶܕܥܿܶܬ܇ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܘܳܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܇ ܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܘܠܳܐ ܬܳܒܘ̱܇ ܘܶܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ܇ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܚܰܕܶܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ܇ ܠܘܳܬܳܟ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܪܕܰܦ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܦܟܰܪ ܗܘܳܐ ܠܚܰܢܳܢܝܳܐ܇ ܘܰܠܥܶܙܰܪܝܳܐ ܘܰܠܡܺܝܫܳܐܶܝܠ ܘܰܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܚܶܬ ܕܰܥܟܳܗܿ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܇ ܥܺܝܪ̈ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܢܳܗ̱ܝ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܳܘܒܶܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܢܶܐܟܽܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ܇ ܘܠܰܒܒܶܗ ܠܟܺܐܢܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ܇ ܟܰܝܢܶܗ ܥܺܝܪܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܘܬܽܐܳܘܡܰܐ ܒܗܶܢܕܽܘ܇ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܐܶܦܶܣܽܘܣ܇ ܢܰܨܚܶܝܗܿ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܺܕܬܳܟ܇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܟܠܳܐ ܦܰܓܪܳܟ܇ ܘܡܰܘܕܝܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܟܽܠ ܨܰܘܡܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܥܢܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܛܰܐܠܳܐ ܬܪܽܘܣܝ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ

ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܢܶܩܽܘܫ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܇ ܘܪܰܚܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܟܽܠܰܢ ܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܶܗ܇ ܬܒܰܥܬܳܐ ܘܫܽܘܳܐܠܳܐ ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܶܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܰܢ܇ ܘܝܳܕܰܥ ܕܒܺܝܫܺܝܢܰܢ܇ ܘܒܳܪܶܐ ܘܙܳܐܶܢ ܠܰܢ܀

ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܚܰܢܳܗܿ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܠܚܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܚܰܫܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ܇

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܕܡܶܥ̈ܶܐ ܘܰܒܬܰܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܟܠܶܐ ܗ ܘ ܗ ܕܚܰܢܳܢܳܐ ܗܰܘ ܘܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܢܒܺܝܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܥܰܡܠܳܐ܇ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܘܺܝܿܬ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܇ ܚܙܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܒܠܶܬ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܺܝ ܫܰܡܰܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ

ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܟܺܝܪܳܗܿ ܚܳܪܰܬ݀ ܟܰܕ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܳܗܿ ܥܳܒܕܳܐ ܘܪܳܕܝܳܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܇ ܘܠܰܨܠܺܝܒܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܠܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܝܰܩܪܳܐ܇ ܗ ܒܪܺܝܟ ܕܦܰܪܩܶܗ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܪܰܡܪܡܶܗ܀

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܰܩܶܕܘ̱ ܠܰܢ ܕܕܰܟܰܘ ܬܺܐܪ̈ܳܬܟܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܣܰܓܦܺܝܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ܇ ܢܰܦܫܳܐ ܡܟܰܪܰܗܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܳܝܒܳܐ ܠܳܗܿ ܗ ܨܒܺܝ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܢܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܫܬܶܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܨܰܗܘܳܢ̈ܶܐ܇ ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܨܒܺܝ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗܿ܇ ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܘܩܶܕܝ̱ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܬܛܒܰܥܘ̱ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܰܪܩܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܇ ܙܳܝܥܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ܇ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܩܳܐܶܡ܇ ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܬܶܒ܇ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܳܐܶܢ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܳܐ܇ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܪܰܚܡܳܗܿ܇ ܗܺܝ ܡܣܰܡܟܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܠܶܗ܇ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܇ ܘܥܳܐܶܠ ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܛܰܫܺܝ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܐܰܘܙܶܦ ܟܶܣܦܶܗ܇ ܕܰܒܗܳܝ ܗܰܘܬܳܐ ܕܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦܶܠ ܐܳܒܶܕ܀

ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܐܳܦ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܺܝܪܶܬܰܘ̱ ܚܶܫܟܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܠܰܕܒܰܥܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܣܰܓܺܝ ܚܛܺܝܿܬ ܒܳܟ ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܡܓܺܝܚ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܥܒܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܰܡܚܳܪ ܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܥܒܰܪ ܠܰܡܚܳܪ ܘܶܐܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܠܰܝܬܶܝܗܿ܇ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢ܇ ܩܰܪܶܒܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܽܘܢ ܐܰܣܟܶܠܝ̈ ܒܳܟ ܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܛܶܠܝ̈ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ܇ ܡܽܘܢ ܐܰܣܟܶܠܘ̱ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܚܪܰܒܘ̱ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܦܰܠܳܚܳܐ ܡܽܘܢ ܐܰܣܟܶܠܝ̈ ܒܳܟ ܒܰܛܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܗܶܝܢ ܐܶܬܚܰܢܰܩܘ̱܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܳܢܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܶܩ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ܇ ܘܢܶܚܰܫ ܒܚܰܫܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ܇ ܘܛܳܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ܇ ܘܚܽܘܒܳܐ ܥܳܠܶܒ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ܇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ̈ܟ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܺܝ̈ܬܝ ܒܰܛܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ܇ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܰܛܶܠܬ܇ ܘܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܳܟ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ܇ ܠܳܐ ܢܚܶܬܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܳܝܗ̱ܝ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܙܳܝܰܝ̈ܟ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ܇ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ݀ ܫܰܒܬܳܐ ܕܒ

 

ܬܽܘܒ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܠܟܺܐܒܬܳܢ̈ܶܐ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ܇ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܇ ܐܰܣܺܝܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܐܰܣܳܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ܇ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܰܪܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܡܳܪܰܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܐܳܦ ܠܰܢ ܫܰܪܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܇ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܇ ܕܰܣܥܰܪܬܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܟ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ

ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܫܦܰܥ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܥܬܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܶܗ܀ܰ

ܐܰܣܺܝ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܢܰܚܶܡ܇ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܫܰܬܶܩ܀

ܠܥܰܢܺܝܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܒܰܪܳܐ܇ ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܺܝ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܘܠܰܚܕܳܐ ܕܙܰܥܩܰܬ݀ ܦܰܨܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗܿ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܫܺܐܕܳܐ܀

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ܀

ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܝܰܗܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܘܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ܇ ܘܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܫܰܦܶܦ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܣܝܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܫܰܕܪܶܗ܇ ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ܇ ܝܰܗܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܝܺܕܰܥ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܘ̱ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܗܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܦܫܺܝܩܳܐ܇ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܐܳܘ ܕܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܗܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܇ ܘܶܐܙܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܘܶܐܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܡܫܰܢܰܩ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܡܶܚܕܳܐ ܩܳܡ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܝܰܗܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܛܳܠܡ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܟܰܕ ܚܙܰܐܳܘܽܗܝ ܠܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܐܶܬܟܰܡܰܗ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ̱ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ܇ ܐܰܪܺܝܒܘ̱ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܓܢܺܝܙܬܳܐ

ܫܰܪܺܝ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܇ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ܇ ܕܗܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ܇ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܘܰܥܒܰܪ܇ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܠܶܗ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܩܳܪܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܘܰܥܒܰܪ ܨܶܝܕܰܝ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܠܶܗ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܺܝ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܇ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܰܥܨܰܒ ܘܰܐܣܺܝ ܐܳܦ ܐܰܚܠܶܡ܇ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܰܟܺܝ ܒܡܶܠܬܶܗ܇ ܘܰܠܣܰܡܝܳܐ ܦܰܬܰܚ ܒܪܽܘܩܶܗ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܝܰܗܒܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܚܰܝܶܨ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ

ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܐܶܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܀

ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܰܐܣܢܳܝ̱ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܦܰܓܪܳܐ ܢܶܩܢܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܘܢܰܦܫܳܟ ܬܶܬܫܺܝܓܝ̱ ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܢܶܛܪܶܬ ܫܰܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܗܰܢܺܝܿܬ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܫܰܪܝܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܪܰܘܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܚܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܇ ܘܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܡܰܐܣܶܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ܇ ܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܢܽܘܓܪܳܐ ܒܗܳܢ ܟܺܐܒܳܐ. ܕܰܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܥܳܨܽܘܒܳܐ܀

ܥܰܡ ܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܦܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܡܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܟܺܐܒܶܗ܇ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܐܣܶܐ ܠܺܝ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܐܝܳܠܝ̱ ܘܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ

ܚܰܕ ܚܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܰܐܬܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܫܽܘܚܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܡܳܪܶܕ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܳܨܽܘܒ̈ܶܐ ܘܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܙܳܥܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܨܶܝܕ ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܇ ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܐܳܦ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܥܰܠܗܳܝ ܐܶܬܳܐ܇ ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܚܙܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܕܪܰܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܇ ܒܗܰܘ ܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ܇ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܢܰܚܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܰܥܨܳܝܗ̱ܝ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܚܙܳܐ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܘܠܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܇ ܕܰܒܗܰܘ ܕܰܥܣܶܩ ܟܺܐܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܳܘ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܩܺܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܳܟ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܗܳܟܰܢ ܒܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܠܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܗܰܘ ܐܶܣܛܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܶܝܢ܇ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܀

ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܺܬܳܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܪܡܶܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܀

ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܥܶܠܰܬ ܟܺܐܒܳܟ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܩܽܘܡ ܐܶܬܚܰܪܰܪ܇ ܘܰܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ܇ ܐܳܘ ܬܽܘܒ ܬܶܪܫܰܥ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܳܟ ܟܺܐܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܗܰܒ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܗܳܫܳܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ܇ ܡܫܰܟܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܰܚܕܺܝ ܗܘܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܡܰܣܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀

ܨܒܺܝ ܒܶܪܝ̱ ܡܶܬܚܰܠܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܟ܇ ܕܶܐܢܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܟ܇ ܠܳܐ ܥܳܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܘܰܕܚܽܘܠܡܳܢܳܟ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܀

 

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ

ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܝܬܺܝ܇ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܙܳܟܽܘܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܚܳܒ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ܇ ܥܨܰܒ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܓܶܫܬܳܐ܇ ܘܚܰܘܰܪ ܠܛܰܐܡ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܙܽܘܦܶܗ܀

ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ܇ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܇ ܘܰܠܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ܇ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܠܓܰܪܒܳܐ ܥܪܶܩ ܒܡܶܠܬܶܗ܇ ܘܰܛܪܰܕ ܠܫܺܐܕܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܫܠܺܝ ܒܪܶܡܙܶܗ܀

ܠܶܓܝܽܘܢ ܛܰܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ܇ ܘܚܰܪܫܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪܳܐ ܐܰܬܩܶܢ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܢܽܘܓܪܳܐ܇ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܰܪܣܶܗ܇ ܘܰܢܩܽܘܡ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܐܪܗܶܛ ܥܰܪܣܶܗ ܒܰܪܘܳܙܳܐ܀

ܡܺܝܬܳܐ ܚܙܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܠܰܘܶܐ܇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܰܐܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܘܰܠܛܳܥܽܘܢ̈ܶܐ ܕܥܰܪܣܳܐ܇ ܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܟܠܽܘܢ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܡܺܝܬܳܐ ܘܰܩܪܳܐ܇ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܽܘܡ܇ ܘܩܳܡ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܬܶܗܪܳܐ܀

ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܶܗ܇ ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ܇ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܘܛܰܥܢܳܗܿ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ܇ ܠܥܰܪܣܳܐ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ܇ ܘܥܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܬܗܰܪܘ̱܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܚܠܡܶܗ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܚܰܝܠܳܟ܇ ܢܨܰܚܘ̱ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܶܫܬܠܰܚ ܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ ܘܕܳܒ܇ ܐܶܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܘܠܶܒܶܗ ܥܪܺܝܡ܇ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܠܳܗܿ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܀

ܒܕܰܪ ܠܶܗ ܠܶܩܛܳܐ ܠܰܒܪܺܝܪܬܳܐ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܠܶܒܳܐ ܠܶܗ ܩܰܒܠܰܬ݀܇ ܫܰܪܝܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܳܠܽܘܟܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܘܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ܀

ܓܽܘܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܢܶܩܝܳܐ ܒܪܺܝܪܬܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܫܒܳܟܝ̱܇ ܡܶܪܬܶܗ ܢܦܺܝܚ ܒܶܟܝ̱ ܘܗܳܐ ܩܳܝܡܰܬܝ̱܇ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܗܡܰܬܝ̱܀

ܕܽܘܢܝ̱ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܒܰܝܢܰܝ ܘܠܶܟܝ̱܇ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܡܛܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܠܰܝ܇ ܠܡܽܘܢ ܐܶܨܰܚܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠܬܝ̱܇ ܣܳܦܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܟܬܰܒ ܐܰܠܦܶܟܝ̱܇ ܘܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܡܨܰܝܚܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܩܳܪܝܰܬܝ̱ ܠܶܗ܀

ܘܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ܇ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܩܺܝܕ܇ ܗܰܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܺܝ ܢܢܰܣܝܰܢܝ̱ ܒܥܳܐ܇ ܘܢܶܣܰܒ ܕܺܝܠܶܗ ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ܀

ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܶܐܒܰܝܢܶܟܝ̱܇ ܘܐܰܠܶܦ ܘܰܐܪܬܶܐ ܘܰܐܢܰܗܪܶܟܝ̱܇ ܠܡܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܕܨܰܚܳܐ ܘܡܽܘܬ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܰܘܬܰܐܗ̱ܘ ܨܰܥܪܳܐ ܠܡܽܘܢ܀

ܚܶܠܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܝܰܬܝ̱܇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܦܫܺܝܚ ܫܕܶܐ܇ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܥܠܰܢܝ̱܇ ܘܟܰܕ ܡܰܦܶܩ ܠܺܝ ܠܟܽܠ ܡܰܬܗܰܪ܀

ܛܳܒ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܟܝ̱܇ ܕܰܒܓܰܘ ܡܶܠܟܶܟܝ̱ ܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ܇ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܝܺܩܰܪܘ̱ ܚܰܝܰܝ̈ ܥܠܰܝܟܝ̱܇ ܕܗܳܐ ܐܳܠܨܰܬܝ̱ ܠܺܝ ܕܨܰܚܶܐ ܘܡܽܘܬ܀

ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܶܐܨܰܥܪܶܟܝ̱܇ ܕܰܐܝܟ ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠܬܝ̱ ܥܰܡܝ̱܇ ܟܺܐܒܳܐ ܠܟܺܐܒܳܐ ܐܰܘܣܶܦܬܝ̱ ܠܺܝ܇ ܘܨܰܥܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܝ̱ ܠܺܝ܀

ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܨܶܝܕܰܝ ܫܩܰܠ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܝܰܗܒܠܺܝ ܠܳܐ ܪܰܛܢܿܶܬ܇ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܨܰܥܪܳܐ ܠܡܽܘܢ܀

ܠܳܐ ܬܰܫܰܪܝ̱ ܠܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ܇ ܒܰܪ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܓܙܰܡ܇ ܕܡܶܚܕܳܐ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܣܪܰܚ ܒܺܝ܇ ܟܳܦܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܒܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܘܡܰܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝ܇ ܘܠܳܐ ܡܨܰܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ܇ ܐܶܢ ܫܳܦܰܪ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܢܫܶܟܝ̱܀

ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܦܽܘܡܝ̱ ܘܰܢܩܰܠܣܺܝܘܗ̱ܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܨܒܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒ ܘܰܫܩܰܠ ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ܇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܣܰܓܺܝ ܚܰܫܳܐ ܗܳܐ ܛܡܺܝܪ ܒܺܝ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܺܝ܇ ܕܕܰܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܰܛܥܶܟܝ̱ ܡܶܢܝ̱܇ ܘܡܳܐ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ ܢܰܛܥܶܟܝ̱ ܠܟܝ̱܀  

ܥܰܘܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܺܝ܇ ܬܽܘܒ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝ܇ ܘܶܐܢ ܙܰܟܳܝ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܠܡܳܪܝ̱ ܫܦܰܪ܇ ܢܶܪܕܶܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ܀

ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܰܥܠܰܝ ܗܳܐ ܣܶܕܩܿܶܬ܇ ܣܰܥܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܝ̱ ܗܳܐ ܓܳܙܿܶܬ܇ ܥܰܪܛܶܠ ܥܶܠܶܬ ܗܳܐ ܫܠܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܥܰܪܛܶܠ ܐܶܦܽܘܩ ܡܳܢ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܨܪܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܛܳܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܶܐܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܚܳܐܫܺܝܢ ܥܠܰܝ܇ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܺܐܒܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝ܀

ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܺܝ܇ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܗܘܺܝܿܬ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܝܳܕܥܰܬܝ̱܇ ܒܣܺܝܪ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢܝ̱܇ ܟܡܳܐ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܪܰܛܢܬܝ̱܇ ܘܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠܺܝ ܡܽܘܢ ܕܳܐܡܰܪܬܝ̱܇ ܘܶܐܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܒܢ܇ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܐܰܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܡܠܶܐ܇ ܚܠܳܦ ܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܫܪ̈ܳܢ܇ ܕܰܣܒܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܫܒܳܟܝ̱ ܡܶܢܝ̱܇ ܒܺܝ ܢܶܬܟܰܐܐܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠ܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܰܚܡܶܬ ܥܠܰܝ܇ ܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܝ̱ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܇ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܇ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܀

ܣܓܽܝܕ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܥܨܳܝܗ̱ܝ ܚܽܘܒܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܫܰܕܰܪ܇ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܬܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܰܝ܇ ܗܕܺܝܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܶܨܒܳܐ ܨܳܒܶܐ܇ ܕܰܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܢܶܥܨܽܘܒ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܇ ܘܢܶܚܙܶܝܟ ܟܽܠܢܳܫ ܗ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ܇ ܘܟܳܗܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܠܳܗܿ܇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܳܚܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗ ܗܰܘ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ

ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܰܘ̈ܗܝ܇ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ܇ ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܠܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܰܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܀

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܛܳܒܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܡܳܐܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ܇ ܓܳܠܘ̱ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܝ܇ ܗܰܘ ܥܶܪܒܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܇ ܡܫܰܪܝܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܡܶܢܶܗ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܳܟ܇ ܫܡܰܥ ܕܳܘܝܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ܇ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ܀

ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܶܙܕܰܥܦܺܝܢ܇ ܘܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܕܰܐܣܝܶܗ܇ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ܇ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܚܙܺܝ ܗܳܫܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܺܝܢ܇ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܡܺܝܡ ܗܘܳܐ܇ ܘܳܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܦܳܪܥܺܝܬܽܘܢ܇ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܰܥܒܳܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܦܫܺܝܩܳܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ܇ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܐܰܘ ܕܰܛܥܶܢ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܇ ܥܠܰܝ ܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܣܰܓܺܝ ܦܫܺܝܩ̈ܳܢ ܠܺܝ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ܇ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ܇ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܟܶܢ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ܀

ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܕܶܥܽܘܢ܇ ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ܇ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܐܳܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܣܰܒ ܥܰܪܣܳܟ ܘܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܳܟ ܠܒܰܝܬܳܟ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܕܐܳܣܝܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܗܰܠܶܟ ܒܳܟ܇ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܛܢܰܘ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܐܳܘ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ̱ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܫܰܪܝܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܢܽܘܓܪܳܐ܇ ܕܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܫܩܰܠܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܕܓܳܙܰܪ܇ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ܇ ܩܢܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܟܽܠܫܳܥ ܪܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܥܓܰܠ ܐܶܫܟܰܚܬܳܗܿ܀

ܐܰܝܟ ܡܰܐܣܰܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܢܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܥܰܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܟܳܗܢ̈ܰܝ ܙܺܐܦܳܐ ܟܡܳܐ ܐܰܪܫܰܥܘ̱܇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܥܰܡܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܒܪܳܐ܇ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܣܺܝ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܗܳܕܶܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܘܠܰܕܥܳܐܠܺܝܢ ܟܳܠܶܝܬܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ܇ ܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܒܰܪ ܦܳܝܫܺܝܢ܀

 

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪܬ ܨܶܝܕ ܡܫܰܪܝܳܐ

ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ܇ ܘܣܳܓܶܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܳܫܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܰܠܡܽܘܢ ܐܶܬܰܐܣܺܝ܇ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܚܠܺܝܡܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܪܰܘܒܳܐ ܘܫܽܓܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܘܬܶܡܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܳܘ ܠܰܛܠܽܘܡܽܘܬܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܥܰܠܡܽܘܢ ܐܶܬܰܐܣܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܠܶܗ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ܇ ܠܡܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܬܰܗܪܽܘܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܬܶܚܕܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܥܫܩܽܘܢ܇ ܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܩܳܐܶܡ܇ ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܥܘ̱ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐܗ̱ܘ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ ܒܕܳܪܟܽܘܢ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܐܝܕܰܝܢ

ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܺܐܒܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ܇ ܘܰܡܫܰܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܬܶܩ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܰܕܪܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܰܡܪܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܢ ܟܺܐܒܳܐ܀

ܕܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܇ ܘܰܒܥܳܩܬܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܀

ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ܇ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ܇ ܟܰܦܢܳܐ ܨܪܺܝܟܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܟܺܐܒܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܕܰܪ܀

ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ܇ ܕܰܒܨܺܝܪ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܒܺܝ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܣܳܟ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܥܰܕܰܪ܇ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ܇ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܇ ܒܗܳܝ ܕܰܒܨܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ܇ ܠܰܝܬ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܺܝ ܠܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܺܝ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܐܶܠܽܘ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܝ̱܇ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܰܚܠܡܰܢܝ̱܀

ܛܥܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱ ܝܰܪܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܇ ܘܝܺܠܶܕܬܰܢܝ̱ ܒܟܺܐܒܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ܇ ܘܛܥܶܢܬܰܢܝ̱ ܗܳܕܶܐ ܥܰܪܣܳܐ܇ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܡܪܰܚܦܳܢ ܚܢܳܢܳܐ ܡܠܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒ܇ ܘܡܰܓܳܢ ܝܳܗܶܒ ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ܀

ܠܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ܇ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܫܰܒܬܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܫܦܺܝܥ ܘܠܘܰܝ ܐܶܬܳܐ ܡܛܳܐ ܨܶܝܕܰܝ܀

 

ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܕܶܐܢ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܝ̱ ܡܰܚܠܶܡ ܠܺܝ܇ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܐܶܚܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱܇ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܇ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܀

ܣܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܘܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ܇ ܡܶܠܬܳܟ ܣܳܡܟܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ̱܀

ܥܶܒܪܰܬ݀ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܥܰܡ ܣܰܝܒܽܘܬܝ̱܇ ܘܰܥܫܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܝ̱ ܘܟܺܐܒܰܝ̈ ܣܓܺܝܘ܇ ܘܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܘܠܰܒܒܰܢܝ̱܇ ܕܗܳܘܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܀

ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ܇ ܕܠܳܐ ܒܳܟܶܒ̈ܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܐܒܳܐ  ܡܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܘܒܰܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܢܰܓܺܝܪܬܳܐ܀

ܨܒܺܝ ܒܺܝ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܇ ܘܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܺܝ ܢܶܫܬܰܡܠܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܚܛܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܘܶܐܫܰܒܚܺܝܘܗ̱ܝ܀

ܩܳܡ ܠܶܗ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܺܝܡ܇ ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܪܣܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܰܚܙܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܬܗܰܪܘ̱܇ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀܀

ܪܶܡܙܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܇ ܫܰܟܶܢ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܥܰܠ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ̱܇ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܬܗܰܪ ܘܫܰܒܰܚ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܩܰܠܶܣܘ̱ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܇ ܕܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܠܚܽܘܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܐ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܰܢܩܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܒܳܐ܇ ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܟ ܘܰܥܛܺܝܿܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܘܗܰܠܶܟ܇ ܘܰܗܦܰܟ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܛܰܥܢܳܗܿ ܠܥܰܪܣܶܗ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ܇ ܢܶܦܩܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܣܚܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ݀܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܇ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ܀

ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ܇ ܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܫܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܪܣܶܗ܇ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ܇ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

 

ܕܫܰܒܚܰܘ̱ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܫܰܬܺܝܩܺܝܢ

ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܇ ܫܰܠܝܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ܀

ܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܢ܇ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ܇ ܕܬܶܬܚܠܶܡ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܡܫܰܢܶܩ ܠܳܟ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܒܶܪܝ ܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܇ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܶܐ܀

ܦܩܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܪܰܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕܘ̱. ܕܓܽܘܕܳܦܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ܇ ܠܡܽܘܢ ܡܨܰܥܰܪܬ ܠܫܰܒܬܳܐ܇ ܕܶܐܬܚܠܶܡܬ ܘܰܡܗܰܠܶܟܬ܀

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܳܫܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܰܠܡܽܘܢ ܐܶܬܰܐܣܺܝܬ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܚܠܺܝܡܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܕܣܳܓܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܣܳܓܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܘܡܶܬܕܰܘܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܰܡܪܰܚܩܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܶܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܢܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܳܝ̈ܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܠܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܡܶܫܬܰܢܰܩ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܥܰܠܡܽܘܢ܇ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܳܐ ܚܠܽܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܝ܇ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܟܰܕ ܪܳܘܙܰܬ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܫܰܪܰܪ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܪܰܪܬ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܇ ܘܫܰܒܬܳܐ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܶܐܣܛܘܳܐ܀

ܘܰܚܙܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܛܳܥܶܝܢ ܗܘܳܐ ܥܰܪܣܶܗ܇ ܩܪܶܒܘ̱ ܥܳܕܠܺܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܶܗ ܒܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܳܟ܇ ܕܬܶܫܩܽܘܠܶܝܗܿ ܠܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܽܘܢ ܚܳܣܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܝ܀

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܳܐ ܫܪܰܐܳܘܽܘܢܝ̱܇ ܘܰܐܢ̱ܬܰܘܢ ܐܳܣܪܺܝܢ ܠܺܝ܇ ܠܡܽܘܢ ܥܳܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܺܝ܇ ܕܬܶܚܕܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ܀

ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܛܪܶܬ ܫܰܒܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܥܳܨܺܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܛܽܘܪ܀

ܘܰܕܠܳܐ ܐܺܝܳܠܟܽܘܢ܇ܣܰܥܪܰܢܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܠܡܽܘܢ ܐܶܛܽܘܪ ܫܰܒܬܳܐ܇ ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܿܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܒܰܛܶܠܬ ܠܰܚܣܳܡܳܐ܇ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܀

 

ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ

ܝܰܠܕܽܘܢܝ̱ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܫܳܕܶܐ ܒܫܽܘܩܳܐ ܪܡܶܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ܇ ܘܦܶܫܛܶܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܕܶܐܩܰܒܶܠ܇ ܙܶܕܰܩܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܒܰܪܢܳܫ܇ ܘܗܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܥܳܐܶܠ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܳܗܿ ܡܶܢܝ̱ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ܇ ܕܠܳܐ ܟܶܒ̈ܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܐܒܳܐ  ܡܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܒܳܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ܇ ܨܒܺܝ ܒܺܝ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܇ ܘܫܰܪܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܀

ܩܳܡ ܡܫܰܪܝܳܐ ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܥܰܪܣܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܝܶܗ܇ ܫܰܪܺܝܘ ܪܳܛܢܺܝܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܫܳܪܶܐ ܫܰܒܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܝܰܘܣܶܦ܀

ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܇ ܘܗܰܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܐܣܺܝ ܠܢܰܦܫܳܟ ܘܰܠܦܰܓܪܳܟ܀

ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܫܶܒܩܶܬ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܠܡܰܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܇ ܥܶܠܰܬ ܡܰܒܥܕܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܡܶܢܝ̱܇ ܬܰܘ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ̱ ܨܶܝܕܰܝ ܘܥܽܘܠܘ̱܇ ܘܺܝܪܶܬܰܘ̱ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܛܰܝܒܰܬ݀ ܠܟܽܘܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܡܫܰܪܝܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ܇ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܕܶܐܬܠܰܒܰܒ ܒܶܪܝ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܥܰܡ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܇ ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܦܩܰܕ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܚܳܕܶܐ ܘܰܦܨܺܝܚ܇ ܘܰܡܫܰܘܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܩܰܝܶܙ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܘܗܰܠܶܟ܇ ܗܦܰܟ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܥܰܪܣܶܗ܇ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ܇ ܕܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ

ܟܰܕ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܙܳܐ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ܇ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܓܳܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܕܒܳܩ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܇ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܣܰܥܪܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ

ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܨܶܡܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܇ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܝ܇ ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܫܰܪܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܇ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܗܰܠܶܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܇ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ݀

ܦܰܢܺܝ ܡܫܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܕܠܰܝܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܠܳܐ ܛܽܘܗܡܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܪܡܶܝܢܝ̱܇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܶܐ܇ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܗܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ܇ ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܀

ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܶܐ܇ ܕܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ܇ ܩܽܘܡ ܓܰܒܪܳܐ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ

ܠܶܐܣܛܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܡܛܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ܀

ܡܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܢܚܰܘܝܢܰܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܘܰܡܨܶܐ ܕܢܰܐܣܝܰܢܝ̱܇ ܘܰܢܩܺܝܡܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ܀

ܛܥܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܇ ܘܺܝܠܶܕܬܰܢܝ̱ ܒܚܰܫܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܛܥܶܢܬܰܢܝ̱ ܗܳܕܶܐ ܥܰܪܣܳܐ܇ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ܀

ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܶܗ܇ ܘܰܒܚܰܕܘܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ܇ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܘܛܰܥܢܶܗ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ܇ ܘܰܥܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ ܒܶܝܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܶܓܳܪܳܐ܇ ܫܰܒܽܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܥܰܪܣܽܘܢܺܝܬܶܗ܇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܘܗ̱ܝ܀

ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܣܳܗܶܕ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ܇ ܕܰܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ

ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ ܩܽܘܡ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܠܶܟ܇ ܘܫܰܘܕܰܥ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܚܳܒܨ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܓܽܘܕ̈ܶܐ܇ ܕܟܶܢܫ̈ܶܐ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ܇ ܘܨܳܠܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܇ ܕܰܢܨܽܘܬܽܢ ܘܢܶܫܡܥ̈ܳܢ ܕܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ܀

ܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܇ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܥܘ̱ ܠܟܽܘܢ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܰܐܗ̱ܘ܇ ܘܳܝܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢܳܗ̱ܝ܀

ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܒܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܽܘܬܶܗ܇ ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܶܙ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܰܚܶܡܬ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܪܰܡܝܽܘܬܶܗ܇ ܘܝܰܗܒܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ

ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܫܰܪܝܳܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܇ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܬܪܶܗ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܫܪܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܰܪܝܽܘܬܶܗ܀

ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܪܣܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ܇ ܩܪܰܐܳܘܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܕܳܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܇ ܝܰܘܡܰܐܗ̱ܘ ܕܫܰܒܬܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܝܳܐ܇ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܶܛܠܳܢܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܡܽܘܫܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܩܕܳܡ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܘܶܐܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܐܶܢܗܽܘ ܕܬܗܝܡܶܢ܇ ܢܣܒ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܳܐ ܠܗܕܡܝܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܩܳܡ ܡܫܰܪܝܳܐ ܘܗܰܠܶܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܬܚܬܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܛܥܶܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܒܗܽܘܢ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܇ ܘܰܠܓܰܪܒܳܐ ܕܰܟܺܝ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܶܗ܇ ܘܰܒܛܺܝܢܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ ܦܰܬܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܚܰܨ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܚܰܣܺܝ ܠܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܓܗܺܝ ܡܫܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܐܪܥܶܗ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܩܳܡ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܒܳܟܽܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܫܪܰܐܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܣܪܽܘܗ̱ܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܗܘܳܐ܀

ܗܳܐ ܠܳܐ ܛܪܰܕܬܽܘܢ ܒܫܰܒܬܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܳܫܳܐ ܥܳܨܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܫܰܒܬܳܐ ܐܶܛܽܘܪ܇ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܕܪܶܬ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܘܰܠܡܽܘܢ ܐܶܛܽܘܪ ܫܰܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܢ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܬ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܐܶܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܽܘܡ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܣܥܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ܇ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܪܰܪ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬܳܐ ܥܒܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܇ ܬܰܡܳܢ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܇ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܦܩܰܕ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܇ ܘܰܚܙܺܝ ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܰܩܦܽܘܗ̱ܝ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܇ ܚܢܳܢܳܐ ܣܰܥܪܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܓܰܙܺܝ ܡܶܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܫܰܪܺܝ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀

ܡܳܪܝ̱ ܗܳܐ ܣܡܰܟܬܰܢܝ̱ ܟܰܬܰܪ ܨܶܝܕܰܝ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܥܨܳܒܳܐܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܘܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܠܒܰܒܰ ܒܶܪܝ̱ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܇ ܩܢܺܝ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܫܰܪܰܪܬ ܠܳܟ ܟܽܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ

ܪܳܥܝܳܐ ܕܢܰܟܢܫܶܝܗܿ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ܇ ܕܰܢܟܰܢܫܶܝܗܿ܇ ܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܬܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܬܪܰܥܶܝܟ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܦܰܪܩܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܣܰܓܺܝ ܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ܇ ܘܙܳܡܰܪ ܒܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܇ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܀

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ܇ ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܶܥܬܰܪ܇ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ

ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܨܰܘܡܳܟ. ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܀

ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܚܳܙܶܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܺܝܬ ܕܡܳܐܶܟ ܠܶܗ ܣܰܩܳܐ ܥܰܡ ܩܶܛܡܳܐ܇ ܘܥܳܘܶܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܢ ܠܶܗ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܬܶܩܨܶܐ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܠܰܚܡܳܟ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ܇ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܠܒܶܟ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܘܰܠܟܰܦܢܽܘܬܰܢ܇ ܣܰܒܰܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܬܶܗܪܳܐ܇ ܒܒܳܒܶܝܠ ܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܰܬܽܘܢܳܐ܇ ܕܰܣܠܶܩܘ̱ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܇ ܒܪܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܢܶܫܒ̈ܶܐ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܇ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܇ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ ܘܺܝܪܶܬܰܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܰܢ܇ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܇ ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܘܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܡܳܗܿ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܗܰܓܺܝ ܒܳܗܿ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܇ ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܨܶܦ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗܿ܀

ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ܇ ܝܰܗܒ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܠܶܦ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܫܗܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܓܳܕܶܠ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ܇ ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ܇ ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܙܶܠܘ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܥܒܰܕ ܠܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܐܰܘܬܶܒܰܢܝ̱܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܩܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܳܐܶܠ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝ܇ ܘܗܳܐ ܩܳܝܡ̈ܳܢ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܝ ܒܺܝ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܗ܀

ܥܰܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܘܕܶܐ ܒܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܘܰܐܦܺܝܣ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱܇ ܐܰܫܦܰܥ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܘܰܐܫܺܝܓ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܇ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܢ ܐܶܩܢܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ܇ ܕܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܐܰܣܺܝ ܡܰܓܳܢ

ܛܶܐܒܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ܇ ܘܗܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ܇ ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܶܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܝ̱ ܒܳܠܥܰܬܝ̱܇ ܐܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܕܳܝܢܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟܝ̱ ܠܳܐ ܐܰܣܟܠܶܬ܇ ܠܡܽܘܢ ܠܺܝ ܢܶܓܕ̈ܶܐ܇ ܘܠܶܟܝ̱ ܓܰܢܬܳܐ܀

ܒܶܟܝ̱ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܺܝܼܬ܇ ܪܳܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܩܰܒܠܶܬ܇ ܐܶܠܽܘ ܙܰܘܥܰܝ̈ܟܝ̱ ܠܳܐ ܕܳܠܘ̱ ܒܺܝ܇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܰܟܝܽܘܢܝ̱܀

ܓܰܠܝܳܐܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡܝ̱ ܒܳܠܥܰܬܝ̱܇ ܐܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܠܶܐ܇ ܕܪܳܡ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܟܝ̱ ܘܠܺܝ ܫܳܠܡܰܬܝ̱܇ ܕܰܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡܝ̱ ܬܰܪܫܥܺܝܢ܀ ܕܺܝܠܝ̱ ܗܽܘ ܢܶܓܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪܬܝ̱܇ ܕܶܐܢ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܝ̱ ܒܳܠܥܰܬܝ̱܇ ܐܶܠܳܐ ܠܒܶܫܬܳܢܝ̱ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ܇ ܐܶܚܰܫ ܐܶܢܳܐ ܠܡܽܘܢ ܥܳܪܩܰܬܝ̱܀

ܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܩܳܪܝܰܬܝ̱܇ ܢܶܚܙܶܐ ܕܨܳܡܿܶܬ ܐܶܬܟܰܫܦܿܶܬ܇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܠܐܺܝܿܬ܇ ܘܰܐܓܪܳܐ ܕܠܶܐܳܘܰܬܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܣܒܶܝܢ܀

ܘܳܠܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܒܠܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪܬܝ̱܇ ܕܺܐܝܬ ܒܶܟܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܰܠ ܡܽܘܢ ܫܠܰܝܬܝ̱܇ ܕܦܶܠܚܶܬ ܥܰܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܟܐܰܝܬ ܒܺܝ܀

ܙܰܕܺܝܩ ܘܰܬܪܺܝܨ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܺܝ܇ ܕܡܶܢ ܕܰܫܒܰܩܬܺܝܢܝ̱ ܠܳܐ ܓܳܪܶܬ܇ ܒܶܟܝ̱ ܙܳܐܰܥ ܗܘܺܝܿܬ ܥܰܠ ܪܶܓܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܰܐܦܢܺܝܬܺܝܢܝ ܗܳܐ ܫܠܺܝܿܬ ܠܺܝ܀

ܚܝܳܢܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪܬܝ̱܇ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܘܫܰܠܶܡܬܝ̱ ܠܺܝ܇ ܥܰܡ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܕܬܝ̱ ܥܰܠ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܦܠܰܚܬܝ̱܀

ܛܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ ܗܽܘ ܣܳܢܐܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟܝ̱ ܢܶܦܠܶܬ ܒܗܽܘܢ܇ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܠܳܐ ܓܰܠܝܬܝ̱ ܠܺܝ܇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܦܰܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܐܚܕܰܢܝ̱܀

ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܗܰܘܢܳܐ ܘܥܰܒܕܰܢܝ̱ ܠܺܝ܇ ܣܪܰܚܬܳܝܗ̱ܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܠܶܟܝ̱ ܐܶܬܓܥܶܠ܇ ܘܰܐܝܟ ܣܰܦܳܪܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܘܰܒܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܩܳܝܡܰܬܝ̱܀

ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܗܘܺܝܿܬ ܘܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܢܳܛܪܰܬܝ̱܇ ܒܫܶܢܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܓܳܪ܇ ܢܳܛܽܘܪܬܳܐ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܟܠܰܝܬܝ̱܇ ܓܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܰܝܒܰܢܝ̱܀

ܠܳܐ ܪܚܰܩܬܝ̱ ܡܶܢܝ̱ ܡܳܐ ܕܡܶܬܪܕܶܝܢܝ̱܇ ܐܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܶܐ܇ ܕܶܐܠܽܘ ܒܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܇ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܚܛܶܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܛܳܐ܀

ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܝ܇ ܕܠܰܘ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܟܰܕ ܓܳܐܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܐܶܠܽܘ ܒܥܰܝܬܝ̱܇ ܟܳܠܝܳܐ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܺܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܀

ܢܶܚܙܶܝܢܝ̱ ܕܰܝܳܢܝ̱ ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܫܶܟܝ̱܇ ܡܶܢ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܟܝ̱ ܡܳܐ ܕܡܶܬܪܕܶܐ܇ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܨܒܰܝܬܝ̱ ܘܫܰܠܡܶܬܝ ܠܺܝ܇ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ܀

ܣܳܗܶܕ ܕܰܝܳܢܝ̱ ܕܰܟܡܳܐ ܫܪܰܥܘ̱܇ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ܇ ܗܳܐ ܓܺܗܰܢܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܥܰܡܝ̱ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ̱܇ ܚܠܺܝܛܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܪܫܰܢܝ̱܇ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܝܰܬܝ̱܇ ܡܶܢ ܒܰܪܙܰܘܓܶܟܝ̱ ܡܳܐ ܕܡܶܬܪܕܶܐ܀

ܦܰܘܠܳܘܣ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܚܰܟܡܰܢܝ̱ ܕܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܺܝ ܡܕܰܒܪܳܐ܇ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗܿ ܦܰܓܪܳܐ ܛܠܺܝܡ܀

ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ̱ ܪܳܡ ܘܠܶܗ ܠܳܐ ܥܨܺܝܿܬ܇ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܐܰܪܫܥܶܬ܇ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܒܥܰܝܬܝ̱ ܐܳܦ ܐܶܨܛܒܰܝܬܝ̱܇ ܪܽܘܫܥܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪ܀

ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܬܰܫܰܪ ܚܕܳܐ܇ ܕܚܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܶܓܙܽܘܪ ܥܠܰܝܢ܇ ܘܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܟܝ̱ ܠܳܐ ܢܶܦܪܫܰܢܝ̱܇ ܕܟܺܐܝܢ ܗܽܘ ܘܰܬܪܺܝܨ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܠܶܐ܀

ܪܳܡܶܝܢ ܙܰܘܥܰܝܟ̈ܝ̱ ܘܒܺܝ ܐܶܬܬܙܺܝܬܝ̱܇ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ̱܇ ܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܘܡܰܠܶܠܬܝ̱ ܒܺܝ܇ ܬܪܺܝܨ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܦܰܪܫܶܟܝ̱܀

ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܚܙܺܝ ܫܳܩܠܳܐ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܬܓܰܠܙܰܢܝ̱܇ ܘܶܐܢ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܗܿ ܡܚܺܝ܇ ܕܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗܿ ܣܳܟ ܠܳܐ ܚܛܺܝܿܬ܀

ܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܒܰܕܬܽܘܢ܇ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܕܺܝܢܳܐ ܢܦܽܘܩ ܠܟܽܘܢ ܩܰܦܘ̱ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܦܪܫܽܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܣܶܕܩܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܗܰܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ܇ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܗܘܳܐ ܦܪܺܝܣ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ܇ ܕܰܒܛܺܝܠ ܘܰܫܠܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܗܘܳܐ܀

ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܨܰܦܪܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܠܰܠܒܽܘܫܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܡܶܬܬܨܺܝܪܳܐ ܒܳܗܿ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܗܽܘ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܨܰܦܪܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܫܰܟܶܢܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܡܶܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܦܰܨܝܶܗ ܗܘܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܇ ܠܚܰܢܰܐ ܗܽܘ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܩܪܰܘ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܕܩܰܒܶܠܬܳܝܗ̱ܝ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܡܳܪܰܢ܇ ܠܰܡܕܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܇ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܦܳܪܫܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ܇ ܘܕܳܝܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܐܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܀

 

ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ

ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ܇ ܡܰܘܬܳܐ ܛܶܥܡܶܬ܇ ܘܬܽܘܒ ܗܶܦܟܿܶܬ ܢܶܣܒܿܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܘܰܣܚܰܦܬ ܘܠܺܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܚܺܝܬܳܢܝ̱܇ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܙܰܡܶܢܬܳܢܝ̱܇ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܕܳܡܶܐ ܠܺܝ܇ ܗܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ܇ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܟܽܠܳܗܿ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܡܫܺܝܓܳܐ ܨܳܐܬܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣ܇ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ܇ ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܦܽܘܡ ܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܬܩܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܠܟܶܢܫܳܐ ܢܰܟܦܶܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܪܰܒܗܽܘ ܐܰܓܪܳܐ܇ ܘܦܽܘܪܥܳܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܰܢ܀

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܘܨܳܡܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܢܶܐܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܫܰܗܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܪܰܒܗܽܘ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܛܳܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܝܰܬܰܪ܇ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܳܒܩ̈ܳܢ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܩܪܰܐܘܽܘܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܝܰܡܳܐ ܘܓܽܘܒܳܐ ܘܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܕܚܰܕܪܰܢܝ̱ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܠܠܳܢܝ̱܀

ܩܪܰܐܘܽܘܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܥܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܩܪܰܐܘܽܘܟ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܗܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܀

ܫܰܗܪܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܺܝ܇ ܒܪܳܐ ܕܪܰܫܡܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܒܢܽܘܪܳܐ ܛܰܒܥܳܟ܇ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܚܰܣܶܡ ܒܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܐܶܡܰܪ ܐܳܕܳܡ܇ ܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܥܠܰܝ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܫܩܰܠܘ̱ ܘܰܫܠܰܚܘ̱ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܀

ܐܶܡܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱ ܘܒܺܝܫ ܘܡܰܪܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܡܛܳܢܝ̱܇ ܕܠܳܐܕܳܡ ܩܶܛܠܶܬ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܩܰܝܣܳܐ ܩܰܛܠܰܢܝ̱܇ ܘܥܰܦܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܩܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܟܰܦܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܇ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ܇ ܠܟܺܐܢܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܨܳܡ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܝܟ ܐܺܠܺܝܳܐ ܕܠܶܗ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܚܰܦ ܠܳܐܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ

ܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܰܪܚܺܝܡ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܩܪܳܟ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܥܒܰܕܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܠܺܝ ܕܰܡܢܰܘܰܠ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܚܰܣܳܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܨܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ

ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܠܶܗ܇ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܠܶܛ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܛܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܰܗܳܝ̈ܢ܇ ܩܰܒܠܶܬ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܠܳܟ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܡܰܪ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܶܐܢܳܐ ܚܳܒܿܶܬ ܟܰܕ ܚܳܛܶܐ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܗܳܫܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܐܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܶܪܥܿܶܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ ܫܰܠܚܽܘܟ ܨܶܐܕܰܝܢ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܟ ܦܰܓܪܳܟ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܶܐ܇ ܗܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܚܰܒܺܝܒ̈ܳܢ ܠܳܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܳܗܿ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܩܳܐܶܡ܇ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ܇ ܕܚܰܪܬܳܐ ܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܳܗܿ܇ ܗܳܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܘܛܶܐܒ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܪܕܺܝܢ ܗ ܘ ܗ ܡܳܪܰܢ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

ܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܙܺܝܙ܇ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܕܶܐܥܪܽܘܩ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܕܢܶܓܕܳܟ ܚܽܘܒܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ܇ ܗ ܘ ܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ܇ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܦܟܺܝܪ ܠܳܟ ܚܰܒܪܳܟ ܒܕܺܝܢܽܘܬܳܐ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ܇ ܟܦܺܝܦ ܠܳܟ ܚܰܨܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܟܬܺܝܒ ܚܰܒܪܳܟ ܒܰܡܓ̈ܰܐܠܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ܇ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܐܶܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܠܳܐ ܚܳܠܶܛ ܙܺܐܦܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܕܰܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܇ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ  ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܕܳܚܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܪܳܥܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܙܳܝܥܳܐ ܟܽܠܳܗܿ܇ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܢܶܪܢܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ܇ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܘܺܝܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܕܺܝܢܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫ̈ܳܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܇ ܘܡܶܢܳܟ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܬܒܰܥ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ̱ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܗ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܀

ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܰܐܶܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ܇ ܩܪܰܐܘܽܘܢ ܠܰܐܒܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܇ ܘܫܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ܇ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܚܳܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܚܳܙܶܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܰܪܒܳܬ݀ ܕܳܝܨܺܝܢ ܒܶܗ܇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܐܰܫܘܳܢ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ܇ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ

ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܇ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܨܳܡ ܕܰܢܙܰܟܶܝܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܘܙܰܟܺܝ ܠܰܢ܀

ܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܰܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܢܶܦܣܽܘܩ ܢܶܫܪܶܐ܇ ܡܶܐܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ܀

ܟܰܕ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܪܟܶܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܕܢܶܕܪܽܘܫ ܠܰܢ܇ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܢܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܕܢܶܥܢܶܐ ܠܰܢ܇ ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܇

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱܇ ܒܗܳܢ ܥܶܕܳܢܳܐ܇ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܨܺܝܬ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܐܓܽܘܦܛܳܘܣ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱܇ ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܕܺܝܰܒܠܳܘܣ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܘܙܶܒܬ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܰܘܙܶܒܰܝܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܢܰܝܬ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܡܶܢ ܣܳܐܢܰܝ̈ܢ ܦܰܨܳܢ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥܬ ܚܢܳܢܳܟ ܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ܇ ܛܰܐܠܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܒܚܽܘܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܢܶܫܬܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ܇ ܢܫܰܒܚܳܟ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱

ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܠܳܟ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܚܳܢܰܬ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܽܗ̱ܘ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢܰܛܪܳܢܳܐ

ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܒܥܶܐ܇ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܇ ܘܢܶܥܛܶܐ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܳܗܿ ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܿܬ ܡܳܪܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܘܰܠܚܺܝ ܐ̱ܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ܇ ܗܳܐ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܠܰܥܬܰܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ܇ ܗܰܒܠܺܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܶܐܣܰܩ ܡܶܢܳܗܿ ܕܠܳܐ ܐܺܒܰܕ ܒܳܗܿ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܥܳܢܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܢܚܶܬܬ ܕܐܰܠܺܝܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܫܰܒܰܚ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܰܟܣܶܝܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ܆

ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܨܳܡܬ ܘܰܐܩܪܶܒܬ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩܘ̱ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܘܒܶܗ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܢܶܟܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܕܠܳܐ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܳܘ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܕܳܡܶܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ̱ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܶܐܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܐܶܢ ܪܳܓܶܙ ܕܰܝܳܢܳܐ ܐܳܘ ܡܶܬܚܰܡܰܬ܇ ܦܝܳܣܳܐ ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܘܗܳܦܶܟ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܽܘܚܕܳܐ܇ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܗܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܒܳܟܳܬ݀܇ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗܿ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ܇ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܕܰܕܚܺܝܠ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ̱ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܥܰܡ ܚܰܫܳܐ ܕܘܳܝܠܺܝ ܟܡܳܐ ܣܶܪܚܿܶܬ܇ ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܶܠܚܿܶܬ ܘܰܠܐܺܝܿܬ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܘܰܚܙܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܚܣܰܡ ܒܺܝ ܘܚܰܠܶܨ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ܇ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܺܝ ܐܺܝܕܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܚܠܽܘܛ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܇ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܳܢܰܬ݀ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ܇ ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ܇ ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܰܡܣܝܰܒܪܳܐ ܥܰܘܠܰܢ܇ ܚܛܰܝܢ ܘܶܐܬܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܳܐ܇ ܫܦܰܪܢ ܘܶܐܬܡܠܶܝܢ ܚܽܘܬܪܳܐ܀

ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܕܰܠܶܐ܇ ܘܶܐܩܽܘܡ ܕܢܶܦܠܶܬ ܠܺܝ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ܇ ܘܰܐܚܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܰܦܺܝܠܺܝܢ܇ ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ܀

ܓܰܢܒܰܢܝ̱ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܫܰܠܰܚ ܫܩܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ܇ ܘܫܰܒܩܰܢܝ̱ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܦܩܶܬ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܗܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱܇ ܐܶܣܛܠܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܕܗܺܝ ܒܳܬܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ܇ ܐܶܠܨܰܬ݀ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܳܒܢܰܢ ܠܳܗܿ܇ ܨܰܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܶܬܒܰܥܝ̱܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܳܒ ܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܓܳܥܶܝܢܰܢ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ܀

ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܗܶܛ ܨܶܝܕܶܝܗܿ܇ ܕܢܶܩܒܽܘܠ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ܇ ܫܩܰܠܬܶܗ ܠܡܰܫܟܢܳܗܿ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ ܢܶܦܪܽܘܥ ܟܶܢ ܢܶܬܒܰܥ܀

ܘܳܝܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܓܺܝ܇ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܘܳܬܝ̱܇ ܕܰܚܛܳܐ ܐܳܦ ܛܰܫܺܝ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܗܳܪܟܳܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܒܨܶܒܥܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܙܳܝܥܺܝܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢ ܟܽܠܚܰܕ܇ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܥܫܶܢܘ̱ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܝܰܘܡ̈ܰܝ ܛܠܰܩܘ̱ ܘܰܥܒܰܪܘ̱܇ ܘܡܰܛܺܝ ܙܒܶܢ ܩܶܨܳܐ܇ ܘܠܰܝܬܶܝܗܿ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܳܝܠܺܝ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ܇ ܫܶܡܫܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܇ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܣܰܗܪܳܐ܇ ܘܥܰܡ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܫܪܳܓܳܐ܇ ܢܶܡܛܺܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܙܰܗܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܰܢ܇ ܢܰܘܫܶܛ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܕܳܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܰܢ܇ ܕܢܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܩܶܢܛܳܐ܇ ܫܪܳܪܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܪܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ܇ ܫܓܺܝܫ ܗܽܘ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܡܳܡܽܘܢܳܐ܀

ܠܚܰܒܪܳܟ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܟܶܣܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܕܰܠܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ܇ ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܛܪܓܰܬ܇ ܕܰܡܨܶܝܬ ܕܠܳܐ ܬܶܣܟܰܠ܇ ܒܚܰܒܪܳܟ ܘܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܬܥܨܶܐ ܗܰܘ ܦܽܘܬ ܠܰܢ܇ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܬܽܘܪܳܨܳܐ܇ ܒܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܫܳܒܽܘܩܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܒܪܶܗ ܘܶܐܢ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܬܳܒܽܘܥܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܺܝܢܶܗ܀

ܢܰܣܠܶܐ ܠܰܚܣܳܡܳܐ܇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܢ܇ ܘܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ ܚܽܘܒܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܠܦܳܢܶܗ܀

ܣܳܢܶܝܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܐܰܟܬܳܐ܇ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܚܽܘܒܳܟ ܘܕܶܚܠܬܳܟ܀

ܥܰܡܳܗܿ ܕܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܣܳܐܢܶܗ ܒܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܠ ܬܰܡܳܢ܇ ܦܶܠܓܶܗ ܠܚܰܒܪܶܗ ܗܽܘ܇ ܕܰܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܦܰܨܢܳܝ̱ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܳܣܡܰܝ̈ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܳܚܦܺܝܢ܇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ܇ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܰܢ ܪ̈ܶܚܡܬܳܟ܀

ܨܰܠܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ. ܨܰܠܺܝܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܇ ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܡܰܣܟܶܠ ܠܳܟ܇ ܡܰܣܟܶܢܬ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܇ ܚܰܘܺܝܬ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܳܟ܀

ܩܒܺܝܠܳܐܗ̱ܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܠܰܚܡܳܐ܇ ܕܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܬܦܺܝܣܝ̱ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܀

ܪ̈ܶܒܽܘ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܢܓܰܕܘ̱ ܚܰܝܰܝ̈ܟ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ ܐܰܘܦܺܝܬ܇ ܐܳܦܶܢ ܚܕܳܐ ܠܡܶܦܪܰܥ܇ ܘܡܳܐ ܕܰܠܐܺܝܬ ܘܰܥܒܰܕܬ܇ ܥܕܰܟܺܝܠ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܕܗܺܝ ܒܝܰܕ ܕܽܘܚܳܠܶܝ̈ܗܿ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܘ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܗ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܕܒܳܗ ܒܳܣܡܺܝܢ ܢܶܓܕ̈ܶܐ܇ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܺܝܢ. ܘܰܩܫܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܪܟܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܬܠܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ̱܇ ܐܳܦ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܺܝܛܳܐ ܥܠܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܒܠܰܥ ܒܶܗ܇ ܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܣܳܒ̈ܰܝ ܕܰܟܦܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܩܶܛܡܳܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܰܥܕܰܢܬܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܗܿ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܳܦܩ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܙܟܳܐ ܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܇ ܠܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ܇ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܒܟܶܐܘܺܝܠܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܛ ܠܽܘܛ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܪܢܽܘܢ܇ ܘܰܣܚܰܦ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܝܡܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܶܫܬܺܘܝ ܕܥܰܡ ܪܳܡܳܐ܇ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ܇ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܝܰܘܢܳܢ܇ ܦܰܠܛܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܝܰܡܳܐ܇ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ܇ ܡܠܶܟ ܐܳܬܽܘܪ ܫܰܘܙܒܶܗ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܙܟܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܶܐܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܰܘ ܛܳܠܝ̈ܶܐ܇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܕܳܫܘ̱ ܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܰܫܓܰܪܘ̱ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ܇ ܦܰܨܺܝ ܚܰܢܳܢܝܳܐ܇ ܘܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ܇ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܢܦܽܝܣܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܢܶܓܕ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ̱܇ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬܳܢܝ̱܇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܬܶܒܗܰܬܝ̱ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܢ܀

ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ܇ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܩܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܰܫܡܳܟ܀

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܳܩܢܳܐ ܒܺܐܝܡܰܐ ܘܝܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܇ ܦܰܨܳܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ ܐܰܫܪܳܐ ܠܰܢ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܣܰܩ ܠܪܰܘܡܳܗܿ ܕܰܥܕܶܝܢ܇ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܠܶܗ ܪܚܶܡܶܢܰܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܡܝܰܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܠܺܝ̈ܢ܇ ܢܰܐܚܶܒ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܕܨܰܘܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

ܠܳܐ ܬܳܚܶܒ܇ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܇ܕܦܽܘܠܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܰܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܇ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܨܰܘܡܰܢ ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܢܰܘܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܽܘܪ ܒܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܇ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܐܰܒܳܐ ܕܠܒܰܪܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܫܠܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܢܰܐܚܝܺܘܗ̱ܝ܇ ܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܰܡܦܺܝܣ̈ܳܢ ܠܳܟ܇ ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܇ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ

ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܠܰܢ܇ ܓܰܘܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܣܠܰܝ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܥܰܠ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܇ ܗ ܘ ܗ ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ܀

ܡܶܢ ܥܽܘܡܩ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܇ ܨܰܠܺܝ ܠܳܟ ܝܰܘܢܳܢ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ

ܢܶܒܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܶܗ܇ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ܇ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܰܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܇ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܬܰܩܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܰܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܳܕܶܝܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܬܟܽܘܒܘ̱ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܓܳܙܡܺܝܢ ܥܰܠ ܨܰܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܇ ܗܳܐ ܣܶܡܳܠܳܐ ܣܕܺܝܪܳܐ ܒܕܰܐܪܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܇ ܪܗܶܛܘ̱ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܥܶܬܰܘ̱ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܕܰܢܦܰܩ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܢܶܓܠܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܨܰܘܡܳܐ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܠܡܶܦܫܰܪ ܘܩܶܛܪ̈ܶܐ ܠܡܶܫܪܳܐ܇ ܘܰܠܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܢܰܦܶܩ ܠܓܰܠܝܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܇

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ » ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ «

ܨܰܦܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܛܰܝܶܒܘ̱ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܡܝܳܢܰܝܟܽܘܢ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ܇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡܳܗܿ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗܿ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܳܐܠܳܐ ܚܳܠܛܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܶܗܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܀

ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܫܦܺܝܥܳܐܗ̱ܝ ܟܽܠܫܳܥ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܇ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܬܰܣܓܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܢܺܝܢܘܶܐ ܕܬܳܒܰܬ݀ ܩܰܒܶܠܬܳܗܿ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܰܬ݀ ܚܳܢܬܳܗܿ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܿܬ ܘܰܐܪܓܙܬܳܟ܇ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܗܳܝ܇ ܘܰܒܒܶܨܪܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܀

ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܠܳܟ ܐܺܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܚܕܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ̱ ܒܗ܇ ܦܳܪܚܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ܇ ܨܳܪܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܳܗܿ ܥܽܘܡܩܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܇ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܣܓܽܘܠܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܩܛܰܦ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ܇ ܫܰܕܪܶܗ ܢܶܣܰܩ ܢܶܬܗܰܪ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܇ ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ܇ ܗܰܒ ܡܳܪܝ̱ ܥܽܘܬܪܳܟ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܕܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܚܝܳܪܳܟ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܚܰܕܪܽܘܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܗܡܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܶܗ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܢܳܩܶܫ ܒܶܗ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܥܳܢܶܝܢ ܠܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܝܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܇ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܇ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ܀

ܠܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܥܰܡ ܗܰܘ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܰܫܘܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ̈ ܫܰܒܬܳܐ ܕܓ

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܓ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ܇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܒܶܗ ܚܳܐܝܶܒ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ܇ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܩܛܰܪ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܙܠܰܚ ܛܰܐܠܳܐ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ܇ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܠܒܺܝܢ܀

ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܨܰܝܳܡܳܐ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܢܨܰܚ ܒܰܬܠܳܬܳܐ܇ ܩܰܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ܀

ܓܢܽܘܢܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ܇ ܡܛܰܝܶܒ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ܇ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܰܕܐ ܠܰܢ܀

ܬܰܥܒܰܪ ܢܶܟܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ܇ ܘܬܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܳܟ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܟ܇ ܘܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܀

ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܶܒܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܒܫܽܘܦܳܥ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܰܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܢܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܢܺܝܪܳܟ܇ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܬܗܰܓܺܝ܇ ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܇ ܘܰܒܟܽܠ ܫܳܥ ܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ܇ ܐܶܫܬܺܘܝ ܗܘܳܐ ܕܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܇ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܇ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܗܳܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܇ ܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܠܽܘܛ܇ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܰܠܣܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܰܘܩܕܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܥܰܠ ܕܰܐܥܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܥܰܢܘܺܝܘ܇ ܘܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܳܢܝܗ̱ܝ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܣܰܚܦܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ

ܩܰܒܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܨܰܘܡܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ܀

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܳܒ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܇ ܚܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܽܘܪܶܚܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܛܳܒܳܐ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ܇ ܗܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܫܒܽܝܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܘܥܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܢܶܬܦܰܢܝ̈ܳܢ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܶܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܚܺܝܡ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܦܺܝ̈ܠܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܰܣܟܺܝܪ ܦܽܘܡܶܗ ܒܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܫܳܐ܇ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܬܶܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܬܳܐܶܒ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܚܢܰܢ ܢܺܐܬܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܬܰܡܳܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܢܚܰܦܶܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܝ̱ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ

ܒܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܀

ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܽܘܛ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܟܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܠܶܛ ܙܺܐܦܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ܇ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ܇ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ̱ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܡܰܩܢܶܝܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܢܶܩܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܰܝܢ܇ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܇ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܒܽܦܘܩܕܳܢܶܗ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܘܺܝܠܰܦܘ̱ ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

ܓܰܢܒܢܰܝ̱ ܒܫܽܘܕܳܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ܇ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܗܰܢܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܫܚܺܝܩܺܝܢܰܢ ܒܰܒܥܳܬܶܗ܀

ܗܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܇ ܕܡܶܕܶܡ ܥܠܶܝܗܿ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܦܳܐܶܫ܇ ܕܳܪ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܳܗܿ ܕܰܢܫܰܢܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܰܘ܇ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܕܰܝܰܪ܇ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܽܘܘܳܢ̈ܶܐ܇ ܢܝܳܚܶܗ ܟܪܶܐ ܘܚܰܘܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܪܺܝܟܺܝܢ܇ ܒܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܢ܇ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܢ܀

ܛܥܰܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܗܳܐ ܡܟܰܢܫܳܐ ܐܺܝܕܰܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ܇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܪܚܶܡܶܢܳܝܗ̱ܝ܇ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܪܶܐ ܟܽܠܶܗ ܣܽܘܟܳܝܰܢ܇ ܘܗܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܰܦܺܝ ܘܟܰܣܺܝ ܠܰܢ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܢ ܒܳܣܰܪ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܕܦܳܪ̈ܚܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ܇ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܟܰܢܶܫܘ̱ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܝܽܘܩܪܳܐ܇ ܕܰܫܩܺܝܠ ܘܣܺܝܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܰܢ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܕܰܙܘܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ܀

ܠܩܰܒܪܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܪܕܺܝܬܳܐ܇ ܘܓܽܘܚܟܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܕܫܰܢܺܝܢܰܢ܇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܬܶܫܘܺܝܬܰܢ܇ ܘܰܟܡܺܝܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܦܨܺܝܚܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ܇ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܚܳܒܢܰܢ ܠܰܢ ܪܽܘܥܳܡܰܐܗ̱ܘ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܢܨܰܚܢܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐܗ̱ܘ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܽܘܒܶܗ ܠܥܽܘܣܳܩܰܢ܀

ܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܰܓܰܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܣܺܝܡ ܒܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܶܒܢܰܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܳܒܳܐ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܰܝܢ܀

ܦܶܗܝܳܐ ܡܠܶܐ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܨܶܦܬܳܐ܇ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܐܚܒܶܠܢ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܳܚܶܕ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܇ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܪܶܥܝܳܢܰܢ܀

ܩܰܠܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢܶܐ ܣܰܒ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ܇ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܬܩܰܪܶܒܝ̱܇ ܕܳܫܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܩܶܛܠܳܟ ܢܪܰܥܶܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܬܡܺܝܗ ܗܽܘ܀

ܪܰܒܳܐܗܝ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ܇ ܘܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܕܢܶܕܰܥ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܛܳܒܳܐܗ̱ܝ ܠܰܢ܇ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܩܰܪܶܒܘ̱ ܢܰܫܩܽܘܗ̱ܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܫܰܗܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܢܳܗܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܕܚܺܝܠܳܐܺܝܬ܇ ܛܰܐܠܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܪܽܘܣ ܠܶܗ ܡܳܪܝ̱܇ ܘܬܶܒܗܰܬܝ̱ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕܡܳܟ ܡܡܰܙܶܓ ܒܺܝ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܛܳܒ ܥܰܠ ܟܽܠ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܇ ܕܝܰܠܕܳܟ ܘܰܒܪܳܐ ܒܳܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܫܰܠܚܳܟ ܘܰܐܦܢܺܝ ܒܳܟ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܰܓܕܳܗܿ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ܇ ܘܰܬܠܶܐ ܫܰܒܛܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ܇ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܒܠܶܝܗܿ܇ ܘܕܰܚܙܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܟܒܺܝܢܺܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܘܩܶܛܡܳܐ܇ ܕܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܐܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܀

ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ ܒܶܗ܇ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܠܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܚܰܘܺܝܘ ܕܗܳܟܰܢ ܢܨܽܘܡ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܐܶܠܺܝܫܳܥ܇ ܢܒܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܫܳܡܪܺܝܢ ܘܟܽܘܡܪܳܐ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܇ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܀

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ܇ ܘܣܶܠܩܰܬ݀ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠܰܬ݀܀

ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܩܰܒܶܠ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܇ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܠܰܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܇ ܕܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܛܰܪܕܬܶܗ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܕܒܳܗܿ ܢܶܪܕܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܨܳܡܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܰܣܚܰܦܬ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܦܪܰܩܬ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܫܽܘܪܰܐܗ̱ܘ ܚܰܣܺܝܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܦܳܠܰܚ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ܀

ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܇ ܘܨܳܡ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܇ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܣܒܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ܇ ܘܣܰܚܦܶܗ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܇ ܘܝܰܗܒ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܀

ܨܠܺܝ ܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܫܰܡܰܥ ܒܩܳܠܝ̱܇ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ܇ ܩܰܒܶܠ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܝ̱ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ܇ ܚܠܳܦ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢܝ̱ ܐܶܣܬܰܥܰܪܘ̱܇ ܘܰܐܘܕܶܐ  ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܚܰܣܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܕܶܐܬܝܰܥܰܢ ܘܰܐܪܓܶܙ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܇ ܕܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܀

ܣܚܰܦ ܡܳܪܰܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܘܦܰܣܶܩ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܪܳܡܽܘܬܶܗ܇ ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܢܶܟܠܶܗ ܘܰܠܙܺܐܦܶܗ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܟܶܐ܀

ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܕܒܶܗ ܡܫܶܬܰܒܩ̈ܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܙܰܝܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܢܶܬܥܰܛܰܦ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܳܟܶܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܩܰܪܶܒ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܐܰܟܠܳܗܿ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ ܒܳܗܿ ܕܐܪܳܙܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ܇ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ܀

ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܪܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐܟ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܀

ܨܰܘܡܰܢ ܡܳܪܰܢ ܢܗܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܬܶܬܩܰܒܰܠܝ̱܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܇ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܨܟܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ܇ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܪܳܕܽܘܦܶܗ܀

ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܝܢ̈ܳܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܟܽܠܳܐ܇ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܐܰܕܢܰܚ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ܇ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܬܰܒܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܶܙܚܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܐܳܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܠܰܚܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܘܢܺܐܚܶܐ ܒܗܶܝܢ܇ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ܇ ܘܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܨ܇ ܕܒܳܗܿ ܗܽܘ ܝܳܪܬܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩ̈ܳܢ ܟܽܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܐܳܦ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ܇ ܘܒܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗ̈ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܨܰܘܡܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܗܳܝ ܡܰܨܝܰܬ ܟܽܠܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܘܶܐܫܰܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ܇ ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܚܰܝܰܝ̈ ܐܶܬܟܰܪܺܝܘ ܘܬܰܪܥܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ܇ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ܇ ܩܥܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܠܰܡܦܺܐܕܶܗ܇ ܥܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܇ ܘܢܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܫܗܰܪ܇ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܐܳܦܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ܇ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܇ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܰܡܳܢ ܥܳܗܕܳܐ ܠܚܰܘܒܰܬ ܓܰܘܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܢܶܦܩܰܬ܇ ܘܒܶܟܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܫܰܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܚܶܬܬ܇ ܚܠܳܦ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ܇ ܩܦܽܘܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܟܪܺܝܟܳܐ ܠܰܢ܇ ܐܰܦܢܳܐ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܟܰܡܗܳܐ ܠܰܢ܇ ܕܢܶܩܥܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ

ܣܺܝܡܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܬܰܠܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܒܳܐܐܰܪ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ܇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܛܥܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܩܺܝܪ ܠܳܟ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܰܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܡܠܰܟ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܰܦܠܰܚܘ̱ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܳܟܰܪܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܐܰܓܪܳܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬܳܐ܇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܙܺܝܥ ܗܽܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܫܽܘܢܳܩܳܐ܇ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܪܽܘܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ܇ ܠܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܨܗܶܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐܰܒܺܝܕ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ݀ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܇ ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܙܟܰܘ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܥܬܰܪܘ̱ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܦ܇ ܘܩܽܘܡܘ̱ ܐܶܬܚܰܦܰܛܘ̱ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܠ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܥܬܰܪܘ̱ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܢܺܝ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܒܗܰܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ܇ ܘܚܰܕܶܬܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܥܰܕܠܳܐ ܬܙܺܝܥܶܟܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܓܰܐܝ̈ܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܨܽܘܒܝ̱ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܟܝ̱܇ ܥܰܕܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܶܟܝ̱܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܟܽܠܶܗ ܘܰܢܚܰܕܶܬ ܟܽܠ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܽܘܢ ܠܟܳܬܽܘܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܕܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ

ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܦܪܝܣܺܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܚܝܳܪܳܟ ܡܶܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ܇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܣܰܬܰܪܝ̱ ܠܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐܗ̱ܝ ܬܫܰܘܙܶܒܝ̱ ܠܰܢ܇ ܕܒܳܟ ܐܶܚܕܰܢ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܫܰܘܙܶܒܰܝܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܚܛܰܝܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܪܓܶܙܢܳܟ܇ ܘܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܰܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠܢܰܢ܇ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܐܫܺܝܓܰܝܢ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܘܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܘܢܶܫܟܰܚ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܳܡܪܺܝܢ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܦܠܰܚܘ̱ ܘܠܳܐ ܐܰܡܶܢܘ̱܇ ܓܢܽܘܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܳܐܰܪ܇ ܘܬܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ ܦܳܬܰܚ܀

ܢܫܽܒܚܽܘܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ܇ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܢܰܘܕܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܺܢܝ܇ ܠܳܐܕܳܡ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.

ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝܙܒܺܝܠ܇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܝܗܿ. ܒܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܒܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ܇ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩܘ̱܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܰܗ̈ܰܝ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܣܰܒܪܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܚܽܘܢܶܝܗܿ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱܇ ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܩܪܰܐܘܽܘܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ܇ ܫܡܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܠܩܳܠܗܽܘܢ ܘܚܰܣܺܝܬ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܬܳܟ ܚܰܢܰܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܐܺܝܬ ܠܶܒܳܗܿ܇ ܘܝܰܗܒܬ ܠܳܗܿ ܗܽܘ ܫܡܺܘܐܶܝܠ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܨܺܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܺܐܝܓܽܘܦܛܳܘܣ܇ ܦܰܨܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܒܺܝܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܰܘܙܶܒ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܫܰܘܙܶܒ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗܿ ܢܺܝܢܘܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܟܳܬܽܘܒܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

 

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܟܳܬܽܘܒܳܐ

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܚܰܙܰܩ ܒܶܗ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܒܶܗ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܬܒܰܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܳܗܿ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܘܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܰܢ܀

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܳܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ܇ ܐܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܕܶܐ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܢܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܶܗ ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܪܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܶܝܢܰܢ

ܨܰܘܡܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܙܰܝܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܢ܇ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܽܘܚܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܩܺܐܪܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܰܥܕܶܐ ܒܝܰܕ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܀

ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ܇ ܘܰܐܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܗܿ ܬܰܡܠܶܟ܇ ܘܶܐܢ ܝܳܗܒܳܐ ܠܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ܇ ܩܰܒܶܠ ܘܰܚܕܺܝ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܦܬܰܚ ܠܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܦܐܶܐ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܡܳܐ ܕܪܳܗܛܳܐ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܐܰܘܕܰܘ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܩܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܕܰܣܪܰܛ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ

ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ̱ ܘܰܬܒܰܥ ܬܒܰܥܬܝ̱܇ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܇ ܕܢܺܝܫܳܐ ܠܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܣܳܡܶܢܰܝ̱ ܠܶܗ܇ ܒܪܶܡܙܳܟ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܶܗ ܢܒܰܙܰܥܽܘܢ܀

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ܇ ܘܰܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܥܢܺܝ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܕܰܫܦܺܝܥ ܗܽܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܇ ܕܟܽܠ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܶܒ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܳܟ ܬܶܬܢܺܝܚ ܠܶܠܦܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܪܳܕܝܳܐ܇ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܕܬܶܛܒܰܥܝ̱܇ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱܇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܦܳܬܰܚ ܠܶܗ܇ ܢܰܥܒܰܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ܇ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܘܓܰܘܪܳܐ ܘܡܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܳܐ܇ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܇ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܠܕܰܘܝܽܘܬܝ̱ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ

 

ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܝܺܬܳܐ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܬܽܘܒܝ̱܇ ܕܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀

ܓܰܪܓܰܢܝ̱ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܰܫܒܳܢܝ̱ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܇ ܘܚܰܝܒܰܢܝ̱ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ܇ ܘܳܝܠܺܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ܀

ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܇ ܘܶܐܩܽܘܡ ܘܰܐܗܶܠ ܒܶܗ܇ ܘܶܐܦܣܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܀

ܙܽܘܥܝ̱ ܘܰܕܚܰܠܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱܇ ܘܰܒܳܟܳܝ ܘܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܟܝ̱܇ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܇ ܕܰܐܠܳܢܝ̱ ܕܢܶܦܠܶܬ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܡܛܰܝܰܒ ܬܰܡܳܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܘܘܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ܇ ܡܛܰܝܰܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ܇ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܺܝ܇ ܘܠܰܝܬ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܦܺܝܣ ܘܶܐܒܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܽܘܢ ܬܶܥܒܕܺܝܢ ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܝ̱܇ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܩܳܪܶܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܕܫܰܢܳܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܇ ܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀

ܣܰܒܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ܇ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܬܺܐܬܰܪ܇ ܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܢܰܩ܀

ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܳܟܶܝܢ܇ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܇ ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܒܶܗ܀

ܩܕܳܡܰܝܟ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܇ ܘܚܽܘܪ ܒܺܝ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܥܰܠ ܕܰܐܪܓܶܙܬܳܟ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝ܀

ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܇ ܕܥܰܒܕܳܟ ܕܰܟܪܺܝܗ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ܇ ܘܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܬܕܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܀

ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܩܶܢܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ܇ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܣܰܓܺܝ܇ ܕܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܩܫܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܰܚܩܽܘܗ̱ܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܺܝ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܚܳܕܰܪ܇ ܕܒܽܘܨܳܐ ܕܠܶܒܫܿܶܬ ܐܰܥܺܝܪ ܥܠܰܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܟܽܠ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ܇ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܥܺܝ ܠܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܪܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡ̈ܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܨܰܦܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ̱܇ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢܳܟ܇ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܗܿ ܐܳܘ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܠܰܦܝܳܣܳܐ܇ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܩܳܡ ܙܰܟܝܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܨܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܢܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܰܐܳܘܫܶܛ ܠܰܢ ܐܺܝܕܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ܇ ܗܰܒܠܺܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܽܝܬܳܟ܀

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܗ̱ܘܰܘ ܫܽܘܪܳܐ܇ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܥ ܘܶܐܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܣܓܺܝܕ ܐ̱ܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܐ܇ ܫܒܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬ ܟܽܠܳܐ܀

ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܢܪܰܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܘܳܝܠܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ܇ ܘܰܐܪܓܶܙܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ ܥܶܫܢܶܬ݀ ܡܰܪܕܽܘܬܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܢܪܰܥܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܢ܇ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܐܦܩܰܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܝܠܶܗ܇ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܒܓܺܝܓܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܥܨܰܒ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܰܚܠܶܡ܇ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܳܪܶܕ ܘܪܳܕܶܦ܇ ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܐܚܶܒ ܠܶܗ܇ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܇ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ܀

ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܢܶܟܠܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܙܪܳܥܺܝܠ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܇ ܘܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܠܳܐ ܝܺܩܶܕ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܀

ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܠܽܘܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܘܥܰܡ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܶܓܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܳܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܨܡܳܬ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܬ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܕܨܳܡܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܪܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܒܪܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܪܰܡܪܶܡ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܽܐܳܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܕܪܽܘܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܇ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܢ܇ ܕܥܶܫܢܰܬ݀ ܡܰܪܕܽܘܬܰܢ܇ ܪܕܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܢܺܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܓܰܙܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܕܰܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܇ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ

ܪܰܒ ܗܽܘ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܪܚܺܝܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܰܛܥܶܢܘ̱ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܚܽܘܡܶܗ܇ ܘܰܫܗܰܪܘ̱ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܰܢܣܰܒܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܕܢܰܫܘܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܨܶܝܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܇ ܘܨܽܘܬ ܘܰܫܡܰܥܳܝܗ̱ܝ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܡܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ܇ ܠܳܐ ܬܨܽܘܡ ܠܰܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܢܗܰܡ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܘܳܝܳܐ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܟܡܳܐ ܐܰܛܥܺܝ ܒܺܝ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ܇ ܕܰܢܦܰܨܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ܇ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܽܘܠ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܶܐܚܰܘܝܳܟ܇ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܝ̱܇ ܘܚܽܘܬ ܐܶܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ܇ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܇ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܢܶܒܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܟܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܰܪܰܘܚ ܠܰܕܪܳܕܶܐ ܒܶܗ܇ ܡܰܢ ܕܰܒܡܳܐܢܶܗ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܨܶܗܝܶܐ ܦܳܐܶܫ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܦܳܠܰܚ܇ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܒܶܕ܀

ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ܇ ܢܳܬܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܢܳܫܶܒ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܒܥܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܬܺܐܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܫܠܳܐ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܛܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܬܰܘ ܢܪܺܝܡ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܠܶܒܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܐܳܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬ ܗ ܘ ܗ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܪܦܶܐ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܕܳܐܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܢܶܩܫܰܬ݀ ܒܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܢܶܣܒܰܬ݀܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܨܶܦ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܽܘ܀

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܛܶܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܽܘ܇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܐܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܳܟ ܐܰܚܽܘܟ ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ܇ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܰܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ

ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܇ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܬܩܰܪܶܒܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܰܨܰܚܘ̱ ܙܶܕܩ̈ܳܬܗܽܘܢ܇ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܩܰܝܛܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܦܰܠ̈ܳܚܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܢܶܙܪܽܘܥ܇ ܕܢܰܕܪܶܟ ܐܶܕܪܳܐ ܠܡܰܥܣܰܪܬܳܐ܇ ܘܰܐܳܘܨܪ̈ܶܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܬܽܘܩܦܰܐܗܘ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܟܠܺܝܠܰܐܗ̱ܘ ܕܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܒܶܠ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܇ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪܳܐ܇ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܒܥܶܓܠܳܐ܇ ܚܰܠܶܦ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ܀

 

ܫܠܶܡ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܠܰܥܕܶܝܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܕܠܰܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܓܰܢ̱ܒܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܠܕܰܒܪܳܐ ܘܨܳܡ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܰܣܚܰܦ ܠܰܡܶܢܰܣܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܦܰܨܺܝ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ܇ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܰܦܪܰܥܬ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱܇ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܢܰܦܬܰܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܚ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܇ ܘܦܰܨܝܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܽܘܒܳܠܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܐܳܣܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܙܳܪܳܚ ܠܺܝܛܳܐ܇ ܦܰܠܛܶܗܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܥܰܘܳܠܳܐ܇ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ ܫܰܘܙܒܶܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܫܡܰܥ ܠܰܦܝܳܣܳܗܿ ܘܰܥܒܶܕ ܥܠܶܝܗܿ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܚܰܕ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ܇ ܕܰܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܥܰܘܟܳܢ܇ ܘܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܀

ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ܇ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܕܰܘܺܝܕ ܠܶܒܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܓܒܳܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܰܠܕܳܟ܇ ܘܰܙܟܪܰܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܒܰܕܶܩ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ܇ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܚܫܺܝܒ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܇ܗ ܘ ܗ ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐܗ̱ܘ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܇ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܥܰܠܝܳܐ܇ ܕܬܶܚܙܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܓܰܐܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܬܰܐܗܘ܇ ܘܰܐܝܟ ܨܳܦܚܰܬܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ܇ ܡܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܶܠܡܰܐܗ̱ܘ ܐܳܦ ܛܶܠܳܠܳܐ܇ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗ̱ܝ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܶܠܽܘ ܝܳܗܶܒ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܶܗ܇ ܒܥܶܕܳܢ ܩܶܨܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܇ ܡܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܥܬܰܪ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ܇ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܒܶܥܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܦܳܐܶܫ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ

ܒܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܀

ܡܽܘ̈ܡܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܇ ܥܢܺܝ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬ̱ܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܫܪܳܓܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܇ ܢܬܰܪܶܨ ܪ̈ܶܓܰܠܝ ܒܰܫܒܺܝܠܰܝ̈ܟ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܶܢܶܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ܇ ܘܣܰܗܪܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܠܰܕܡܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܩܳܡ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ܇ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܳܗܿ܇ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܨܰܦ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܟܠܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܗܰܒܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܇ ܘܒܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ܇ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ

ܐܳܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܕܰܣܒܺܝܣܺܝܢ ܬܽܘܒ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܇ ܐܶܬܕܰܟܪܘ̱ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܕܩܳܢܶܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ܇ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܐܝܺܡ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ̱ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܇ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ̱܇ ܘܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܥܰܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܠܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܝ̱܇ ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ܇ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܚܽܘܢܶܝܗܿ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱܇ ܩܰܒܶܠ ܚܶܢܓ̈ܳܬܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܒܳܟ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱܇ ܘܳܝܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܟܺܝܿܬ ܚܽܘܢܳܝ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܶܐܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܘܙܰܕܺܝܩ ܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܶܐܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܠܕܺܝܢܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܒܚܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܗܽܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ܇ ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ܇ ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܀

ܘܳܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ̱ ܡܶܠܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܕܳܡܶܐ ܩܳܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܠܪܰܥܰܡܳܐ ܕܪܳܥܶܡ ܘܰܕܚܺܝܠ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܡܰܝܠܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܇ ܘܳܝܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܫܬܕܶܐ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܰܠܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܚܰܢܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱܇ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܫܬܕܺܝܿܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗܿ ܕܶܐܡܝ̱܇ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ܇ ܘܰܛܪܰܕܘ̱ ܐܰܦܩܽܘܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܠܰܟ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ܇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܪܰܓ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܝ̱ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ̱܇ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢܝ̱܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܳܟ̈ܝܳܢ܇ ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܇ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܘܰܫܩܺܝܠ ܬܳܐܓܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܳܝ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܡܳܐ ܕܡܶܩܰܛܪܓܺܝܢ܇ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܕܳܘܝܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܣܳܚܦܺܝܢ ܠܺܝ ܒܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܪܳܥܶܡ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܩܳܠ ܡܶܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܕܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܺܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܇ ܐܳܚܶܕ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܕܳܐܠܰܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ܇ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܩܳܝܡܺܝܢ܇ ܕܗܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܝܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܚܙܺܝܿܬ ܕܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܰܪ܇ ܡܦܰܠܓܳܐ ܘܝܳܗܒܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܇ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܣܳܚܦܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܒܦܶܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗܿ ܚܰܘܣܳܢܳܐ܇ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܶܝܢ܇ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܩܶܢܛܶܬ ܟܰܕ ܫܶܡܥܿܶܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܇ ܕܰܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܕܩܰܒܶܠܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝܟ܇ ܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ܇ ܘܰܠܳܥܳܙܳܪ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܘܰܠ܇ ܒܟܺܐܒܳܐ  ܥܰܣܩܳܐ ܕܡܺܣܟܺܢܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܢܰܩ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܡܶܬܓܰܝܐܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܐܬܦܰܪܦܰܥܬ ܒܟܽܠ ܦܽܘܢ̈ܳܩܺܝܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩܬ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܚܙܺܝܿܬ ܕܣܳܣܳܐ ܘܰܕܪܶܡܬܳܐ܇ ܕܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܡܶܫܬܡܰܥ܇ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ܇ ܬܰܡܳܢ ܚܙܺܝܿܬ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܒܳܪܡܳܐ ܘܳܐܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ܇ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܶܗܪܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܫܰܩܠܰܢܝ̱ ܕܶܐܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ܇ ܘܶܐܠܽܘ ܕܶܡܟܿܶܬ ܦܳܐܶܫ ܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪ܇ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܳܗܿ ܠܺܠܝܳܐ ܬܶܕܡܰܟܝ̱܇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐܗ̱ܝ ܕܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܗܺܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܪܢܺܝܼܬ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܫܰܬܺܝܩ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܇ ܘܰܨܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܘܠܰܩܢܽܘܡܝ̱܇ ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܨܰܦܪܳܐ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ

ܥܰܠܛܽܘܪܳܐ܇ ܕܣܺܝܢܰܝ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܩܰܒܶܠ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܇ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܦܓܰܪ܀

ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܢܶܬܦܰܛܡܽܘܢ܇ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ܇ ܐܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ܇ ܕܚܰܩܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܀

ܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܺܝܿܬ܇ ܕܢܰܪܚܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܶܫܕܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܇ ܕܗܽܘ ܢܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܶܢܺܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ܇ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܝܰܘܡܰܐܗ̱ܘ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܢܰܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܛܳܝܣܺܝܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ܇ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܨܽܘܡ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܗ̱ܝ܀

ܓܺܗܰܢܳܐ ܫܓܺܝܪܳܐ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܠܗܒܳܐ ܕܬܰܘܩܶܕ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܟܰܬܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܨܳܡܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܰܐܠܶܦܬ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܀

 

ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܚܰܫܳܟ

ܩܽܘܡܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪܝ̱܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܺܝܣ܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܀

ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܣܰܚܦܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܶܗ ܘܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܰܢܦܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܨܳܡܬ ܒܕܰܒܪܳܐ ܘܚܰܝܶܨܬ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ܀

ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕܰܝܢ܇ ܗܰܘ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܕܰܒܪܳܐ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܬܶܫܡܶܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ܇ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ

ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ܇ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܗܳܐ ܩܪܰܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܬܳܢܝ̱܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ܇ ܥܳܢܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܢ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܽܡܥܽܘܢ܇ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܇ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܀

 

ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܡܰܠܶܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܀

ܬܰܘ ܢܩܰܕܶܫ ܨܰܘܡܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ܇ ܘܢܰܟܪܶܙ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ܇ ܕܗܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܦܬܺܝܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ܇ ܕܰܐܝܢܰܘ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܐܳܬܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܗ ܘ ܗ܇ ܕܰܥܘ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܶܗ܀

ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܘܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܬܶܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙܳܐ܇ ܕܦܰܓܪܶܗ ܩܨܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܳܗܿ܇ ܘܡܰܙܰܓ ܠܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܦܰܪܩܶܗ ܒܰܕܡܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܚܠܽܘܠܳܐ܇ ܗ܇ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܙܡܰܪܝ̱ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܦܰܪܩܶܟܝ̱ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܕܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ̱܇ ܗ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܐ ܚܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܗܳܐ ܟܰܫܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܠܳܬܶܗ ܠܒܰܝܬܳܟ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܇ ܘܡܶܠܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܫܪܳܓܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܕܰܢܰܗܠܶܟ ܒܳܗܿ܇ ܩܰܠܺܝܠ ܕܳܫܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܣܰܒ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ܇ ܘܗܰܒ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘ ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܺܝ ܝܺܡܺܝܿܬ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ܇ ܟܽܠܢܳܫ ܢܺܐܨܰܦ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܚܰܪܬܳܐ ܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܳܗܿ ܗ ܘ ܗ܀

ܚܰܕ ܥܶܣܪ̈ܳܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܦܶܠܚܿܶܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܢܶܦܩܿܶܬ ܡܶܢܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܘܪܬܰܢܝ̱܇ ܒܟܰܪܣܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܒܶܟܝܳܐ܇ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐܳ ܕܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܶܠܠܝܳܐ܇ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܚܰܪܬܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ܇ ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܣܓܶܕܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܇ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܇ ܕܚܰܕܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܬܫܰܠܶܡܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܡܶܢܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܠܳܐ ܡܓܰܪܕܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢܰܢ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܇ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܡܶܡܬܽܘܡ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܫܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܢܶܣܒܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܥܢܺܝ ܛܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܘ ܥܳܒܽܘܪܰܐܗ̱ܘ ܐܳܘ ܩܰܢܳܝܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܢܳܝܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܳܘ ܗܽܘ ܫܰܒܩܳܟ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܐܳܘ ܐܰܪܦܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܬ܀

ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܡܺܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܢܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܫܒܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܇ ܘܟܽܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܗܳܐ ܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܳܐ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܕܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܩܰܒܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ܇ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ݀܇ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܇ ܕܶܐܢ ܓܳܙܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܣܰܩ̈ܶܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܪܰܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܕܚܳܕܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ܇ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܗܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ ܟܽܠ ܫܳܥ܇ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܀

 

ܫܶܠܡܰܬ ܫܰܒܬܳܐ

ܕܰܬܠܳܬ ܕܨܰܘܡܳܐ ܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܚܳܐ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܕܢܨܰܕ ܘܠܳܐ ܢܶܥܕܽܘܠ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܟܳܬܽܘܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ̱ ܒܚܽܘܒܳܐ ܝܶܫܽܘܥܳܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܦܐ ܡ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܛܶܐܒܶܗ ܕܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܶܡܥܰܬ݀ ܛܶܐܒܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܒܽܘܠܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܙܶܠܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪܬܳܗܿ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܫܰܘܙܶܒ ܘܰܦܪܰܩ ܡܶܢ  ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ  ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܟܺܝܘ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ܇

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܡܰܪܺܝܥܬܶܗ܇ ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܐܳܘܽܘܗ̱ܝ܇ ܒܰܟܡܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܫܺܝܽܘ܇ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܕܨܰܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܘܥܰܡܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܐ ܢܶܦܩܰܬ݀܇ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܬܰܟܒܽܘܗܿ ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܠܕܳܘܺܝܬܳܐ܇ ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܰܪܗܺܝܒܳܐ ܕܬܶܬܓܰܘܣܰܝ̱ ܒܶܗ܇ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܩܳܥܝܳܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܘܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܰܐܗ̱ܘ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܠܠܰܚܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܡܶܐܣܰܒ ܘܢܰܪܡܶܐ܇ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ܇ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܳܐܦ ܢܺܐܚܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܛܶܦܣܰܬ݀܇ ܕܙܶܠܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܝܰܬܝ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܒܰܪܬܳܗܿ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗܿ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܘܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܫܦܰܬ݀ ܠܶܗ ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܇ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ܇ ܘܫܺܐܕܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܳܗܿ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ܇ ܡܨܶܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܓܥܽܘܪ ܒܶܗ ܢܦܽܘܩ܇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܘܰܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܝܗܿ܇ ܫܳܛܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܣܪܺܝܩܺܝܢ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܪܶܗܛܰܬܽ ܘܶܐܙܠ̱ܰܬ݀ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܩܳܥܝܳܐ܇ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܟܐܺܝ ܒܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܣܪܽܘܚ ܒܳܗܿ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ܇ ܘܰܐܥܕܺܝܗܿ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬܳܗܿ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܦܪܽܘܩ ܘܫܰܘܙܶܒܶܝܗܿ ܕܠܳܐ ܢܰܗܶܠ ܒܳܗܿ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܗܰܠܶܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܣܰܥܪܶܗ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܘܰܠܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܺܝܢ܇ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܩܰܠܰܣ܇ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܢܺܝ ܐܳܕܳܡ ܠܰܥܕܶܝܢ܇ ܠܗܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܙܰܩܬܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܛܶܐܒܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܳܬ݀ ܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚܶܩ܇ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܫܰܒܩܳܗܿ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ܇ ܕܬܶܬܢܰܨܰܚܝ̱ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܘܗܰܝܡܶܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐܗ̱ܘ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ  ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܡܶܙܕܰܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܥܒܰܪ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܘܰܐܬܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܫܰܪܺܝܽܘ ܢܳܦܠܺܝܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܣܒܰܥ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܘܬܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܳܡܪܽܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܇ ܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܪܡܶܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ܇ ܘܦܰܢܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܟܰܠܒ̈ܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܇ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܫܰܘܙܶܒܬܳܗܿ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܫܰܘܙܶܒ ܐܳܦ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܬܳܟ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܡܪܰܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܫܰܠܚܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܕܬܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܪܳܐ ܒܰܪܬܳܗܿ ܠܫܺܐܕܳܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܦܶܩܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܬܗܰܪ ܟܽܠܢܳܫ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܣܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܇ ܘܰܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܐܦܺܝܣܬܳܝܗ̱ܝ ܐܰܣܺܝܬ ܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

ܐܰܪܝܡܰܬ݀ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܗܳܕܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܢܶܒܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܥܰܠܰܝܡܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܗܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܕܳܒܰܪ ܠܳܗܿ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܕܺܝܠܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܩܢܺܝܳܗܿ ܒܳܐܣܝܽܘܬܳܟ܇ ܘܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܐܟܶܐ ܠܳܗܿ ܗ ܘܢܺܐܪܰܒ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܛܰܪܕܶܗ ܠܥܰܡܳܐ

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܒܶܗ܇ ܘܢܶܪܡܶܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ܇ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܇ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܢܺܐܚܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܀

ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ܇ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܐܳܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܠܟܰܠܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ܇ ܗܳܫܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ܇ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ܀

ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܬܰܐܚܶܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ܇ ܕܡܶܢܳܟ ܣܳܒܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܇ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܳܦ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܇ ܡܠܶܐ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܇ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܀

ܟܰܕ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ܇ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܳܬܪܶܗ ܗܳܝ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܳܐ܀

ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗܿ܇ ܫܪܺܚܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܕܩܳܥܝܳܐ ܒܳܬܪܰܢ܇ ܫܶܓܫܰܬ݀ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗܿ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܽܘܗܿ ܕܬܶܣܓܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܀

 

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ

ܟܰܕ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܪܶܡܙܶܗ ܐܰܦܩܳܗܿ ܠܗܳܝ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܘܗ̱ܝ ܘܕܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܶܚܕܳܐ ܦܩܰܕ ܘܛܰܪܕܶܗ܇ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܛܠܺܝܬܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݀܇ ܒܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܘܬܰܩܶܢ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܿܗ ܘܶܐܬܚܰܠܡܰܬ݀܇ ܗܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ܀

ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ܇ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܫܺܐܕܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܳܚܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܫܠܳܝ ܡܶܟܽܝܠ܇ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܺܝ܇ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܰܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ܇ ܕܣܳܒܥܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܬܪܺܝܢ܇ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ܇ ܡܶܢ ܢܶܬܪܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܳܐܶܝܢ܀

ܚܰܕ ܣܰܡܝܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ܇ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܣܰܡܝܳܐ܇ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܺܝ ܡܶܡܬܽܘܡ܇ ܘܛܺܝܢܳܐ ܛܳܫ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ܀

ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܡܰܪܛܽܘܛܶܗ܇ ܘܝܶܒܫܰܬ݀ ܠܳܗ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܗܿ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ܇ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܡܶܢܝ̱܇ ܚܙܺܝ ܡܰܢܽܘ ܩܪܶܒ ܠܺܝ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܓܫܰܦ ܒܺܝ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟܺܐܦܳܐ܇ ܗܳܐ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢ܇ ܡܰܢ ܡܳܢܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܢܽܘ ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܠܺܝ܀

ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܢܰܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ܇ ܟܠܳܐ ܠܥܰܪܣܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ܇ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܽܘܡ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܰܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܘܰܡܶܢܰܚܶܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ܀

ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܐ܇ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܶܗ܇ ܘܰܒܣܰܥܪܳܗܿ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܝܗܿ ܐܰܫܺܝܓܰܬ݀ ܐܶܢܶܝܢ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ܇ ܕܙܶܠܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ̱ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܘܰܒܣܒܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܝ̱ ܬܶܬܟܰܪܙܺܝܢ܇ ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܀

 

ܝܰܘܡܳܐ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ  ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ

ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܕܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܘܶܐܕܢܶܝ̈ܗܿ ܣܶܟܪܰܬ݀ ܠܳܗܿ ܗܳܝ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ܇ ܘܰܐܪܡܺܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܨܰܥܪܳܐ ܙܠܰܚܘ̱ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܬܳܗܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ܀

ܠܣܰܡܝܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܩܳܐ ܘܛܺܝܢܳܐ ܕܰܓܒܰܠ܇ ܛܳܫ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܚܙܳܐ ܘܫܰܒܰܚ܇ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܡܰܢ ܦܬܰܚ ܠܳܟ ܟܰܘ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܠܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܟܰܕ ܥܰܠ ܨܶܝܕܶܝܗܿ܇ ܐܰܚܕܳܗܿ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܳܗܿ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܇ ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܬܰܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܟܳܐܗ̱ܝ܇ ܘܚܰܘܶܝ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܶܗ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ܀

ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ܇ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܣܒܰܥ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܇ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܩܽܘ̈ܦܺܝܢܺܝܢ ܫܩܰܠܘ̱ ܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܒܰܥ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܺܝ܇ ܘܚܰܝܶܨ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪ ܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢ ܗܽܘ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܰܛܪܰܕܬ ܠܫܺܐܕܳܐ܇ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܶܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܗܳܝ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܛܪܽܘܕ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢܰܢ܇ ܦܠܰܓܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܐܚܠܶܡܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܒܰܪ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܪܺܝܬܶܟܝ̱܇ ܩܪܳܝܬܶܗ ܕܰܥܠܰܝܟܝ̱ ܥܽܘܬܪܳܐ ܦܶܠܓܰܬ݀܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܶܟܝ̱܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܓܕܰܠܬܝ̱ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܝ̱܇ ܘܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܗܰܕܰܪܬܳܗܿ ܠܒܰܪܬܶܟܝ̱܇ ܥܰܠܬܺܝܢ ܠܰܛܝܳܪܳܐ܇ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܥ̈ܳܠܽܘܠܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܶܐܫܬܰܘܺܝܬܝ̱ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܇ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܇ ܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܬܶܗܪܳܐ܇ ܕܪܰܫ ܠܶܫܳܢܶܟܝ̱ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܐܟܪܶܙܬܝ̱ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܗܽܘ ܢܰܨܚܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ̱܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܫܩܰܠܬܝ̱ ܟܽܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܗܘܰܝܬܝ̱ ܡܰܬܠܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܒܶܟܝ̱ ܐܶܬܕܰܡܝܰܬܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܦܪܺܝܩܬܳܐ܇ ܫܒܰܩܬܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ̱܇ ܘܰܪܗܶܛܬܝ̱ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܣܰܓܺܝ ܠܶܗ ܛܽܘܒܶܟܝ̱ ܕܶܐܬܝܰܬܰܪ܇ ܟܰܕ ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܕܙܶܠܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܬܰܡܳܢ ܡܝܰܩܰܪ ܠܶܟܝ̱܇ ܕܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܗܺܝ ܐܰܟܪܶܙܬܳܝܗ̱ܝ܀

 

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ

ܦܰܠܓܳܗܿ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܐܳܘܝܽܘܬܰܢ܇ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܚܺܝܠ ܫܰܘܝܽܘܬܰܢ܇ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܢ ܗܽܘ ܪܡܶܐ ܠܶܗ ܘܗܳܐ ܠܰܢ ܪܡܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥ ܘܰܫܕܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܇ ܚܣܳܡܳܐ ܫܳܓܶܫ ܟܽܠ܇ ܘܰܠܡܰܢ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܕܰܡܶܢܳܚ ܫܳܓܽܘܫܰܢ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܗܽܘ ܒܺܝܫܺܝܢ܇ ܫܒܰܩܢܰܢ ܩܳܛܽܘܠܰܢ ܘܰܡܚܰܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ܗܳܐ ܫܦܶܐ ܕܳܠܽܘܚܰܢ܇ ܘܰܕܠܺܝܚ ܪܶܥܝܳܢܰܢ܀

ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܇ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ܇ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܝܰܩܰܪ ܒܳܗܕܶܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܟܰܕ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܟܰܢܺܝ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܘܠܰܚܡܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ̱܇ ܘܠܶܗ ܫܳܛܘ̱ ܘܒܰܙܰܚܘ̱ ܒܶܗ܀

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ܇ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܟܦܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܇ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܶܗ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܢܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܝܒ̈ܶܐ ܛܪܰܕ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ܇ ܛܰܪܕܳܗܿ ܘܶܐܣܬܰܠܝܰܬ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܥܶܠܰܬ݀܇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗܿ ܘܰܪܚܶܡܝ ܘܶܐܬܒܰܝܬܺܝܽܘ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܒܰܪ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܢܒܰܙܰܚ ܒܳܗܿ܇ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܚܰܪܡܽܘܬܶܗ܇ ܢܩܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܐܰܥܕܳܐ ܒܰܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܨܳܒܶܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ܀

ܗܘܳܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܫܒܳܗܿ ܒܺܝܫܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ

ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܪ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܬܺܝܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܶܗ܇ ܕܰܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗ ܘ ܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܒܩܳܠ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܰܬ݀ ܠܶܗ܇ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܒܰܪܬܝ̱ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܠܚܽܘܟ ܕܬܰܐܣܶܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܬܶܛܪܽܘܕ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

 

ܣܳܗܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܐܶܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܐܰܣܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܺܝܫܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܐܥܕܺܝ ܡܶܢܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܘܰܠܗܰܘܢܳܗܿ ܐܰܦܢܺܝ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܥܪܳܗܿ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܀

ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܙܰܩܬܳܗܿ ܛܶܐܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܒܝܰܕ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܚܙܳܬ݀ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܫܺܐܕܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܰܡܛܰܪܶܦ ܠܳܗܿ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܰܒܽܘܠܗܳܝܳܐ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܪܶܗܛܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܠܒܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܬܶܣܰܒܝ̱ ܡܶܢܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܰܐܣܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ

ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܶܨܦܰܬ݀ ܕܬܶܒܥܶܐ ܠܳܗܿ ܟܠܺܝܠܳܐ܇ ܦܰܐܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܰܫܒܰܩܬ ܟܰܕ ܫܛܳܬ݀ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܘܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܐܳܘ ܠܚܽܘܨܳܦܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܕܰܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ ܫܩܰܠ܇ ܟܽܠܳܗܿ ܫܶܐܠܬܳܗܿ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܨܳܦܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݀܇ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ݀ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ܀

ܟܢܥܢܰܝܬܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܠܒܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܩܥܳܬܳܐ ܙܳܥܩܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ ܣܰܓܺܝ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬܽ܇ ܘܰܒܚܽܘܨܳܦܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܠܦܶܟܝ̱ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܐܳܘ ܛܰܥܰܡܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܶܠܰܬ݀ ܒܡܶܠܬܳܗܿ܇ ܐܳܘ ܠܟܰܝܠܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܢܶܣܟܰܬ݀ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪܰܒܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܇ ܫܰܪܺܝ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܳܬܪܰܢ܇ ܘܫܰܒܩܳܗܿ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܩܳܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܗܽܘ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܗܿ܇ ܦܶܣܥܰܬ݀ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ ܘܰܩܥܳܬ݀ ܚܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ܇ ܐܳܦ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ܀

 

ܚܽܘܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ

ܢܚܶܬ ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܡܰܐܚܶܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܒܥܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ܇ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܡܠܺܝ ܣܢܽܝܩܽܘܬܶܗ܀

ܕܳܠ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܰܓܳܢ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ܀

ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܳܐ܇ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܘܰܚܕܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܒܳܬܪܶܗ܇ ܘܫܳܠܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܀

ܠܟܽܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܛܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܒܶܗ ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܰܦܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܪܕܰܦ ܗܘܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ܇ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܙܓܰܪܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܐܳܘ ܠܚܽܘܒܳܗܿ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܕܪܶܗܛܰܬ݀ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܟܪܙܰܬ݀܇ ܘܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܩܪܳܬܶܗ܇ ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

ܛܶܥܢܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܐܰܝܬܝܰܬ݀܇ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗܿ܇ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܗܿ܇ ܘܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܗܿ܇ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܀

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܨܰܒ ܠܰܬܒܺܝܪܽܘܬܰܢ

ܡܳܪܰܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ  ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܨܶܝܕܶܘܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪ̱ܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܶܩܝܳܐ ܒܰܓܙܳܪܳܟ܀

ܟܰܕ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܠܚܽܘܕ ܫܶܐܠܰܬ݀܇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܳܗܿ܇ ܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ܇ ܘܰܛܪܰܕܬ ܠܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܣܥܽܘܪ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܰܐܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܀

ܟܰܕ ܪܳܥܝܳܐ ܓܙܳܪܶܗ ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܦܶܓܥܰܬ݀ ܒܶܗ ܚܕܳܐ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܛܦܶܗ ܠܰܒܪܳܗܿ܇ ܘܫܰܪܝܰܬ݀ ܒܳܟܝܳܐ ܒܳܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ܇ ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܣܳܗܕܳܐ ܠܡܶܠ̈ܰܝ܇ ܩܕܳܡ ܗܳܢ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܀

 

ܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ

ܠܰܘ ܠܰܚܠܺܝܡ̈ܶܐ ܒܳܥܶܝܬ܇ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܇ ܨܶܝܕ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܠܰܚܬ܇ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܥܠܰܝܟ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܶܝܠܶܗ܀

ܦܳܥܠܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܽܘ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܟܶܢ܇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܨܳܒܶܐ܇ ܐܳܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ܇ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܗܿ ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܶܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܘܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ̱܇ ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ̱܇ ܐܶܠܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܘܠܳܐ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܟܝ̱܇ ܙܶܠܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓܬܝ̱ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܢܰܦܫܶܟܝ̱ ܐܶܬܝܰܐܝܰܒܬ݀܇ ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܫܒܰܩ܇ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܢܚܶܬ ܘܰܡܛܳܐ

ܐܶܬܰܘ ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܕܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܗܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܀

ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܫܩܰܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܳܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ܇ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܠ ܘܰܢܦܰܩ܇ ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ܀

ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܇ ܘܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܓܰܠܺܝ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܀

ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܇ ܘܶܐܡܶܗ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܇ ܟܽܠܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀

ܗܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܚܶܬ ܗܰܠܶܟ܇ ܒܰܝܢܳܬ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܽܐܳܘܚܕ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܫܽܘܠܳܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܘܽܐܳܘܪܚܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܕܰܢܗܰܠܶܟ܇ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܘܥܰܡܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܇ ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܙܳܝܚܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܕܽܘܟ܇ ܘܳܐܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܐܬܰܐܣܽܘܢ܇ ܘܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܬܶܗ܇ ܝܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ܀

ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܬܶܟܒܽܘܗܿ ܫܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܕܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܘܩܳܡܰܬ݀ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ݀ ܩܳܠܳܗܿ ܘܩܳܥܝܳܐ܀

ܛܶܥܢܰܬ݀ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ܇ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܕܬܰܪܡܶܐ ܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܝܶܗܒܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ܇ ܕܬܶܛܥܶܐ ܠܥܰܡܳܗܿ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܿ܇ ܘܕܬܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܝܰܬ݀܇ ܘܰܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܟܶܪܙܬܶܗ܀

ܟܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܫܰܒܛܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܕܪܳܕܶܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܳܗܿ܇ ܪܳܡܝܳܐ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܥܰܡܳܗܿ܇ ܚܛܽܘܦܶܝܗܿ ܘܰܐܥܕܶܝܗܿ ܕܠܳܟ ܬܶܗܘܶܐ܀

ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܗܿ܇ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܕܰܕܒܺܝܪ ܠܳܗܿ܇ ܘܡܰܪܺܝܪ ܒܶܟܝܳܗܿ ܘܰܚܢܺܝܓܺܝܢ܇ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܥܠܶܝܗܿ܀

ܡܶܬܚܰܬ݀ ܪܶܗܛܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ܇ ܘܚܶܒܨܰܬ݀ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܘܰܩܥܳܬ݀ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܇ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܽܘܓܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ܇ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܳܗܿ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬܳܗܿ ܘܠܳܟ ܬܶܗܘܶܐ܇ ܚܣܽܘܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܦܰܐܝܽܘܬܳܗܿ܀

ܣܥܽܘܪ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܪܟܢܽܘܟ܇ ܕܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܕܗܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܚܰܛܦܳܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ܇ ܟܐܺܝ ܒܶܗ ܘܡܶܚܕܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܘܠܳܟ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ܇ ܘܒܳܟ ܢܶܣܬܰܒܥܽܘܢ ܐܳܦ ܢܰܘܕܽܘܢ܇ ܘܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܕܢܳܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ܀

ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ܇ ܘܦܳܬܽܘܪܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ܇ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܟܰܠܒ̈ܶܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܘܛܳܒܬܳܐ ܡܳܠܶܐ܀

ܩܳܡܰܬ݀ ܠܳܗܿ ܕܬܶܫܡܰܥܝ̱ ܡܶܠܬܶܗ܇ ܡܶܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܗܿ܇ ܘܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܒܪܳܗܿ܇ ܘܝܶܕܥܰܬ݀ ܕܶܐܬܰܐܣܝܰܬ݀ ܒܰܪܬܳܗܿ܀

ܪܺܝܫܳܗܿ ܐܰܪܟܢܰܬ݀ ܠܶܗ ܒܣܶܓܕܬܳܐ܇ ܘܦܽܘܡܳܗܿ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܇ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܠܰܢ ܫܰܠܚܳܟ܇ ܕܬܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܇ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ܇ ܐܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܙܰܩܬܳܗܿ ܛܶܐܒܶܗ ܕܬܺܐܙܰܠܝ̱ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܚܙܳܬ݀ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܫܺܐܕܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ ܘܰܡܛܰܪܶܦ ܠܳܗܿ܇ ܒܳܬܰܪ ܐܳܣܝܳܐ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܠܰܒܳܟܳܬ݀ ܕܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܡܛܳܐ ܠܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܗܰܘ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܇ ܘܒܳܬܪܶܗ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱܇ ܫܺܐܕܳܐ ܠܒܺܝܟ ܠܳܗܿ ܘܶܐܠܳܐ ܫܚܰܩܬܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܳܗܿ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ

ܠܶܟܝ̱ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ܇ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ̱ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܀

ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܕܫܺܐܕܳܐ ܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܳܥܝܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܟ܇ ܘܰܐܣܳܐ ܠܳܗܿ ܒܰܪܬܳܗܿ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܕܣܰܓܺܝ ܫܰܚܩܳܗܿ ܘܫܰܢܩܳܗܿ ܗܘܳܐ ܒܟܺܐܒܳܐ  ܩܰܫܝܳܐ ܕܳܐܶܠܨ ܠܳܗܿ܇ ܘܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܪܽܘܩܶܝܿܗ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܚܙܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܕܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ ܕܙܶܠܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ̱ ܘܒܰܪܬܶܟܝ̱ ܗܳܐ ܡܚܰܪܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܐܣܺܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܕܳܠ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܘܡܰܓܳܢ ܐܰܣܝܶܗ ܗܘܳܐ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀܇ ܕܬܶܫܐܶܠܝ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ܇ ܪܶܗܛܳܐ ܠܒܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܇ ܩܥܳܬܶܗ ܙܳܥܩܳܐ ܗܘܳܬ݀܀

ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܫܛܳܬ݀ ܘܰܐܣܠܝܰܬ݀܇ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܿ܀

ܐܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܇ ܣܰܓܺܝ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܒܚܽܘܨܳܦܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ܇ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܀ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܪܟܢܽܘܟ܇ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܫܰܠܚܳܟ܇ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡܳܛܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܠܰܐܬܪܳܟ ܢܶܬܥܰܠܶܐ܀

ܚܽܘܢܶܝܗܿ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܰܐܣܳܐ ܒܰܪܬܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܰܙܥܩܰܬ݀ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܫܰܘܙܶܒܬܳܗܿ ܠܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ

ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܐܰܚܠܶܡ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܪ̱ܬ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܗܿ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܳܗܿ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܇ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ܇ ܟܶܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ܀

ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܘܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܳܗܿ ܫܶܐܠܶܬܳܗܿ܇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܬܶܣܓܶܐ ܘܰܬܺܐܪܰܒܝ܇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ ܒܶܝܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܦܰܢܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܶܐܡܪܰܬ݀܇ ܐܳܦ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܚܳܐܶܝܢ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ

ܐܶܬܰܘ ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܠܶܐܕܢ̈ܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܗܳܐ ܥܳܒܰܪ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ  ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܀

ܝܰܘܢܳܐ ܒܪܺܝܪܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܬܳܐ܇ ܕܦܰܪܽܘܓܳܗܿ ܢܰܟܬܶܗ ܚܶܘܝܳܐ܇ ܘܰܠܢܶܫܪܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܰܥܕܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܠܦܰܪܽܘܓܳܗܿ܀

ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܒܳܟ ܢܶܣܬܰܒܥܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ܇ ܘܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܕܢܳܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܐܳܘܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝܨ̈ܶܐ܇ ܘܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܢܶܣܬܰܚܰܦ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܦܩܽܘܕ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܒܰܪܬܝ̱ ܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܡܶܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢܳܟ܇ ܕܫܶܒܩܿܶܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܛܶܦܣܿܶܬ܀

ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܣܺܝܬ ܘܚܰܪܰܪܬ ܡܳܪܝ̱܇ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܐܰܣܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ܀

 

ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܇ ܘܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܟܰܕ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܶܝܗܿ ܠܰܚܕܝܳܗܿ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܘܚܽܘܢܶܝܗܿ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ̱܇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܟܰܕ ܡܰܘܕܝܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܇ ܘܕܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܰܢܝܰܬܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܶܢܰܬ݀ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ܀

ܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܠܳܟ ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܬܶܥܢܶܝܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܰܐܪܦܺܝܿܬ ܚܳܢܽܘܬ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܕܒܳܗܿ ܗܽܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚ̈ܳܢ܇ ܘܫܶܒܩܿܶܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܀

ܩܪܶܒܘ̱ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܫܪܺܝܗܿ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܳܬܪܰܢ܇ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܦܰܢܺܝ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܩܕܰܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܕܢܰܒܗܶܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܥܢܳܬ݀ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܶܛܪܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܨܶܗܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܠܳܐ ܢܳܐܶܡ ܐܳܦܠܳܐ ܕܳܡܶܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܬܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܒܗܶܦ̈ܟܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡ ܚܽܘܒܳܗܿ܇ ܘܰܩܕܳܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܩܰܠܣܳܗܿ ܗܘܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ ܕܙܶܠܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ̱܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܠܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܳܚܩܺܝܢ ܐ̱ܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܗܳܝ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ܀

ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܕܰܡܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܕܶܝܢ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܕܰܟܪܽܘܡ ܟܰܠܒܳܐ܇ ܩܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܺܝ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܟܽܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܕܰܐܡܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܠܛܰܒܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܢ ܢܗܶܐ ܠܺܝ܇ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܒܳܐܶܬ ܥܶܕܳܢ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܶܡܪܰܬ݀ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܟܰܠܒܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܟܪܽܘܡܝ̱܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܒܳܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܓܡܰܢܝ̱ ܠܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܥܰܠ ܓܰܡܳܠܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܟܳܪܳܐ܇ ܥܳܪܩܺܝܢ ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ

ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܇ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܰܡܝܳܗܿ ܠܟܰܠܒܳܐ ܕܪܰܒ ܚܽܘܒܳܗܿ܇ ܘܠܳܐ ܠܓܰܡܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܚܙܺܝܪܳܐ܇ ܕܰܐܟ̈ܬܺܢܺܝܢ ܘܰܫܪܺܝܚܺܝܢ ܘܳܐܣܽܘ̈ܛܺܝܢ܇ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܶܝ̈ܗܿ܇ ܘܒܰܫܡܶܗ ܗܰܝܡܶܢܰܬ݀܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܢܶܬܟܰܫܰܦ

ܠܳܐ ܒܳܥܝܰܬܝ̱ ܕܬܶܬܶܠܝ̱܇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܶܠܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܟ܇ ܝܰܗܒܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܟܰܢܺܝܬܳܗܿ܇ ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܢܦ̈ܶܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ݀ ܟܰܠܒܳܐ ܩܪܺܝܬܳܗܿ܇ ܘܗܰܝܡܶܢܰܬ݀ ܐܳܦ ܐܶܬܒܰܝܬܝܰܬ݀܀

ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ܇ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܪܡܶܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܠܠܰܚܡܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܠܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܫܶܐܠܢܰܢ ܠܰܚܡܳܟ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܟ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܠ̈ܡܳܢܰܝܟ܀ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܟܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܇ ܘܰܥܩܰܪ ܘܒܰܕܪܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙ ܒܕܰܒܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܐ ܥܰܠܬܽܘܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܢܦܰܩܘ̱ ܗܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܕܰܪܰܩܘ̱܇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܗܳܝ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܡܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܰܐܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗܿ܀

ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܕܗܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܓܰܘܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܨܰܝܳܕ̈ܰܝ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܠܶܗ ܠܨܰܝܳܕܳܐ܇ ܕܰܢܨܽܘܕ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܬܪܰܥ ܒܰܝܬܶܗ܀

ܠܰܐܝܟܳܐ ܚܳܙܶܩ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܠܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ܇ ܠܰܐܝܟܳܐ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܕܢܶܬܶܒ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܶܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܝܰܘ̈ܢܰܝܟ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܝܪ̈ܳܢ܇ ܕܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܘܢܺܐܠ̈ܕܳܢ ܘܰܢܪ̈ܰܒܝܳܢ ܒܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܀

ܫܳܐܠܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܬܽܘܒ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܘܒܳܥܝܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗܿ܇ ܘܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܝܰܗܒܬ ܠܳܗܿ ܫܶܐܠܶܬܳܗܿ܀

ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܛܝܳܪܳܟ܇ ܘܰܡܶܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܫܶܐܠܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ܇ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܠܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܙܰܩܬܽܘܗܿ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܳܗܿ܇ ܘܢܰܦܩܰܬ݀ ܒܳܬܪܶܗ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ܀

ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܛܶܐܒܶܗ ܘܥܳܒܰܪ܇ ܘܥܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܶܒܠܰܬ݀ ܠܳܗܿ܇ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܳܪܰܢ ܕܰܙܟܳܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܣܶܡ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܚ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܇ ܘܫܰܒܩܳܗܿ ܕܬܶܣܓܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܘܒܶܝܬ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܘܥܰܠ ܕܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ܇ ܫܰܒܩܳܗܿ ܪܳܗܛܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ܇ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ܇ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱܀

ܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܕܰܒܥܺܕܬܳܟ ܗܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢܰܢ܇ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܰܣܳܐ ܘܰܥܨܽܘܒ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬܳܗܿ ܕܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܇ ܘܥܳܨܶܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܒܺܝܪܺܝܢ܇ ܘܥܳܢܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ܇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܇ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܇ ܘܗܳܐ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܫܬܰܚܩܳܐ܇ ܐܳܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ܇ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܕܳܡܶܝܬ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܕܰܒܩܳܠ ܩܺܝܬܳܪܶܗ܇ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܚܬܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܣܰܥܪܳܗܿ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ܇ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܒܰܥ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ܇ ܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ܇ ܠܕܽܘܓ̈ܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܐܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܘܦܰܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܣܰܥܪܶܗ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪܰܬ݀܇ ܐܶܬܪܚܰܡܰܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܐܰܒܽܘܟ ܫܰܠܚܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܬܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܬܰܚܠܶܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܰܪܬܝ̱ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ܇ ܘܶܐܩܥܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܣܩܰܢܝ̱ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܡܰܐܣܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ܇ ܕܡܰܝܬܰܬ݀ ܐܰܩܺܝܡ ܗܘܳܐ܇ ܘܦܶܓܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܕܡܳܗܿ܇ ܠܗܳܝ ܐܰܚܺܝ ܘܰܠܗܳܝ ܐܰܣܺܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܩܥ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܬܶܝܗܶܝܢ ܘܰܙܡܪ̈ܰܝ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢܦ̈ܶܐ܇ ܥܒܰܪ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ܇ ܣܥܽܘܪܶܝܗܿ ܠܰܐܡܬܳܟ ܕܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܙܶܠܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ̱܇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܚܰܪܰܪ ܠܰܐܡܬܶܗ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܇ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܫܦܺܝܥ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܚܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܥܰܠ ܒܶܣܰܕܝܳܐ ܫܟܶܒ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ܇ ܘܡܰܚܫܽܘܠ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ ܫܰܬܶܩ܇ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܝܶܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܣܰܥܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܡܰܛܥܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܘܰܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܡܫܰܢܶܩ ܠܗܶܝܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܩܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܢ ܛܪܽܘܢܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܠܳܐ ܛܪܽܘܕܳܝܗ̱ܝ ܘܰܣܚܽܘܦܳܝܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܛܰܪܶܕܬܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܡܬܳܟ܇ ܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܨܶܥܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܰܘ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܡܚܶܠ܇ ܚܰܝܶܠ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ܇ ܕܢܶܫܦܪܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ܇ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܚ̈ܰܝܘܳܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܰܗܒܠܰܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܣܰܚܦܶܗ ܠܰܢܟܺܝܠܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܚܰܝܶܠ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܢܰܫܦܶܠ ܘܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ

ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ܇ ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܙܺܒܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ܀

ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܣܠܶܩ܀

ܨܳܡܘ̱ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܽܘ܇ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܶܒܪܳܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܓܳܙܶܡ ܗܘܳܐ܀

ܐܰܠܦܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܡܰܢܥܰܬ݀ ܠܳܗܿ܇ ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ܇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܩܢܰܘ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܶܗ ܗܽܘ ܚܰܣܳܐ ܟܽܠ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ

ܢܶܒܥܶܐ ܘܠܶܐ ܢܶܫܠܶܐ܇ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܐܡܰܢ ܠܰܢ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ܇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܽܘܢܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܒܳܟ ܐܰܘܕܺܝܿܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܒܗܽܘܢ ܢܳܗܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܡܳܬܩܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܫܳܡܶܢܳܐ ܡܶܬܦܰܛܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ܇ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܇ ܕܡܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܠܠܺܠܝܳܐ ܠܰܢܝܳܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܡܽܘܢ ܪܳܗܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܰܬܩܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܡܛܰܠܠܬܰܐܗ̱ܘ ܥܽܘܡܪܳܟ ܣܰܓܺܝ ܪܗܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܬܥܰܩܪܳܐ ܠܳܗܿ ܘܡܶܬܩܰܦܠܳܐ ܠܳܗܿ ܡܰܛܠܠܰܬ݀ ܙܰܒܢ̈ܶܐ܇ ܕܗܰܘ ܒܶܢܝܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܝܺܨܶܦ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܽܘ܀

ܠܡܽܘܢ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܢܰܦܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ܇ ܥܰܘܠܰܐܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܠܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܇ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܒܺܝܪܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܐ ܚܰܪܺܝܒܳܐ܀

ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܶܐܣܟܺܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܘܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܪ̈ܰܝܳܢܰܝܟ܇ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܓܰܙܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܇ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܝܰܥܰܢ܇ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܘܰܩܛܰܦ ܘܶܐܟܰܠ܇ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܨܰܘܡܶܗ ܒܰܣܪܳܗܿ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܒܳܗܿ ܠܰܚܛܺܝܳܐ܀

ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܒܶܫ ܠܶܗ܇ ܙܳܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܙܰܘܥܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ܇ ܥܰܠ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ܇ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܬܶܒܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܗܰܝܟܠܳܐ܇ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܒܶܗ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ܟ ܘܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܒܗܶܪܓܳܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܰܝܟ܇ ܘܰܒܨܦܰܪܳܐ ܩܳܡ ܘܰܩܥܳܐ ܠܳܟ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܐܫܦܰܥ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܒܕ̈ܶܐ܇ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܘܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܰܪܚܶܡܝ̱ ܥܠܰܝܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܣܽܘܓܽܝܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܰܬܟܶܠܬܳܢܝ̱ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ

ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܬܳܢܝ̱ ܒܰܬܥܳܫܳܐ܇ ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܠܡܽܘܢ ܛܰܒܰܥܬܳܢܝ̱ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ܇ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ܇ ܕܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܺܝ܀

ܓܰܢܳܒܳܐ ܓܳܢܶܒ ܥܽܘܬܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ܇ ܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܠܶܨܬܳܢܝ̱܇ ܓܢܰܒܬܳܢܝ̱ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܫܠܰܚܬ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܇ ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ̱܇ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܘܡܰܕܘܰܝ ܘܰܡܦܰܪ̈ܣܰܝ܀

ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ܇ ܥܰܝ̈ܛܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܗܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܝ̱ ܘܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܡܰܘܠܶܕ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ܇ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝ܇ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܢܶܫܪܶܐ ܦܟܳܪ̈ܰܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ܀

ܙܪܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܕܶܐܟܰܢܶܫ ܠܺܝ ܢܰܒܪܰܫܬܳܐ܇ ܘܰܫܓܺܝܪܳܐ ܒܩܰܝܣ̈ܶܐ܇ ܕܓܰܘܪܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܘܡܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܪܡܶܐ ܒܺܝ ܙܰܘܥܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܫܓܰܪܬܳܗܿ ܠܺܝ܇ ܛܰܐܠܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ܀

ܛܰܥܢܳܐ ܕܥܰܬܶܕܬ ܠܺܝ܇ ܩܳܡܶܬ ܕܶܐܬܢܶܐ ܘܶܐܬܓܶܢܚܶܬ܇ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܝܽܘܩܪܳܐ ܪܰܒܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ̱܇ ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܶܐܛܽܘܣ ܘܶܐܥܒܰܪ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܺܝ܇ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܕܰܠܰܝܢܝ̱ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܟܰܕ ܝܰܠܕܽܘܢܝ̱ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ܇ ܘܫܰܪܺܝܿܬ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܒܶܟܝܳܐ ܣܳܡ ܠܺܝ ܒܦܽܘܡܝ̱܇ ܥܳܠܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܩܳܡܶܬ ܕܶܐܚܙܽܘܩ ܒܶܟܝܳܐ ܙܰܘܕܰܢܝ̱ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܳܟܺܝܿܬ ܡܶܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܒܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ܀

ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱܇ ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܓܶܢܚܶܬ܇ ܨܳܕܰܢܝ̱ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒܶܗ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܦܳܫ̈ܝ̱ ܡܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܰܩܦܰܢܝ̱ ܩܶܢܛܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܥܶܒܕܶܬ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܫܰܪܺܝܿܬ ܐܶܩܥܶܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ܇ ܥܰܠ̈ܝ ܩܳܡ̈ܝ ܩܽܘܕܡܰܝ ܘܶܐܬܓܶܢܚܶܬ܇ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ̱܇ ܥܶܗܕܶܬ ܣܰܝܒܽܘܬܝ̱ ܘܶܐܬܬܰܢܚܿܶܬ܇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܢ̈ܰܝ ܚܰܝܰܝ̈܇ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܪܶܗܛܶܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܬܶܕ ܠܶܗ܀

ܦܟܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ ܦܰܟܪܽܘܢܝ̱ ܘܰܐܝܟܰܢ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬ܇ ܒܶܝܬ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ܇ ܦܽܘܡܝ̱ ܚܰܝܒܰܢܝ̱ ܟܽܠ ܫܳܥ ܘܰܣܕܰܪ ܩܽܘܕܡܰܝ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܦܺܐܪܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܕܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܩܰܪ̈ܶܒܝ̱ ܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ܀

ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ܇ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܩܶܨܳܐ܇ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܠܺܝ܇ ܩܪܳܢܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܘܰܐܪܡܺܝ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝ܇ ܘܗܳܐ ܩܪܶܒܘ̱ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ܇ ܘܰܐܪܚܶܩܘ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝ܀

ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܇ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܙܰܡܶܢܬܳܢܝ̱܇ ܫܳܥܬܳܐ ܠܺܐܝܿܬ ܥܰܡܳܟ܇ ܡܶܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܫܰܒܚܿܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܬܶܚܽܘܣܝ ܥܠܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܫܶܐܠܶܬ܇ ܫܰܘܙܶܒ ܚܰܝ̈ܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ ܕܶܐܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܬܶܗܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܒܳܟ ܢܶܛܪܽܘܕ ܝܽܘܩܪܳܐ ܘܫܶܢܬܳܐ ܘܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܢܗܰܠܠܳܟ ܦܽܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܀

ܚܰܛܦܰܢܝ̱ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ̱܇ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܢܗܰܪ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ܇ ܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܠܳܐ ܡܰܚܶܫܟ ܘܰܡܟܰܡܰܗ ܠܺܝ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܶܐܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܢܕܽܘܫ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫ ܠܰܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܠܰܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܶܗ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܫܰܦܶܠ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܕܟܺܝ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܥܰܬܕܶܗ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܇ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܡܫܰܘܫܶܛ܇ ܘܰܡܕܰܪܶܓ ܠܰܢ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܣܰܩ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪܰܚܶܡ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܕܳܟ

ܚܛܺܝܿܬ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܝ ܣܶܥܪܶܬ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܠܚܽܘܟ ܘܶܐܬܺܝܿܬ ܗܘܺܝܿܬ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܬܰܐܣܶܐ ܘܬܰܚܠܶܡ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܇ ܐܰܣܳܐ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܽܠܫܳܥ ܠܳܐܶܐ ܒܶܗ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܘܝܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܝܰܡܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܡܰܢܰܥ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܀

ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܫܘܳܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܡܶܢܰܟܶܦ܇ ܐܳܦ ܚܳܠܶܛ ܠܰܢ ܥܰܡ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܶܗ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܕܶܐܬܺܝܿܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢܝ̱܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܝܰܗܒܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܇ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܇ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܫܳܒܩܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܕܽܘܫܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ̱ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ̱ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ܀

ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܘܰܐܫܘܺܝ ܠܰܢ ܕܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܨܺܝ܇ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܣܠܶܩܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ܇ ܠܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܇ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܳܟ܇ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ

ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܕܽܘܪܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܡܽܘ̈ܡܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܢ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܕܶܚܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܒܳܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܽܘ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܢܰܨܰܚ ܠܰܢ܇ ܬܰܘ ܕܰܢܨܽܘܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ܇ ܠܰܒܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܨܳܡ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ ܘܫܰܦܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܰܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܐܫܦܰܥ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܨܳܡ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܇ ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܥܰܡ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܢ ܘܰܠܛܶܠܳܠܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܢܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܢܗܰܪ̈ܝ̱ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܡܗܶܝܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܥܰܡ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܡܫܶܐ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܳܟ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܇ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠܳܗܿ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ

ܒܩܳܠܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܰܒܠܽܘܗ̱ܝ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ܇ ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܶܫܽܘܟ ܡܶܟܽܝܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܩܰܠ ܒܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܠܶܘܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܘܽܐܳܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܰܕܪܳܕܶܐ ܒܶܗ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܗܽܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܨܶܝܕ ܩܰܢܳܝ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܩܢܶܐ ܘܰܠܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܢܶܣܢܶܐ܇ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܚܕܶܐ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܡܳܪܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܇ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܰܛܥܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܦܰܪܣܺܝ ܙܺܐܦܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܰܣܠܶܩ ܢܰܨܰܚ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܟܪܰܐܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܫܽܘܪܰܐܗ̱ܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܥܶܠܰܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܰܐܗ̱ܘ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܢܽܘܟ ܕܰܫܦܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܢܽܘܚ ܕܰܪܫܰܡ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܐܒܰܪܳܗܳܡ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ܇ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܕܰܚܙܳܟ ܒܰܦܟܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܬܗܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܇ ܘܰܡܫܰܚ ܟܺܐܦܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܨܳܪ ܛܽܘܦܣܳܐ܇ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ܇ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܕܰܢܨܰܚ ܘܰܙܟܳܐ ܒܬܰܐܳܘܳܘܢܳܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ܇ ܐܳܕܳܡ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܗܳܒܺܝܠ ܐܶܡܪܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ܇ ܕܒܰܕܡܶܗ ܨܳܪ ܠܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܟ܇ ܢܫܰܒܚܳܟ ܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܘܢܽܘܚ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ܇ ܘܺܝܬܶܒ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܝܗܿ܇ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܐܟܣܝܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܥܳܐܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܩܛܺܝܪ ܠܶܗ ܬܳܐܓܳܐ܇ ܘܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܘܒܳܟܶܐ܇ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܥܽܘܬܶܪܗ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ܇ ܕܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܰܐ܇ ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܒܳܗ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܫܡܰܥ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܇ ܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ܇ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ܇ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܫܓܺܝܪܳܐ ܝܳܩܕܳܐ ܬܰܡܳܢ܇ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܽܘܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܘܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܗ ܡܳܪܝ̱ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢܳܗܿ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܡܳܐ ܕܢܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܕܬܰܘܩܶܕܝ̱ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ܇ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܒܳܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕܡܳܟ܇ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ܇ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܇ ܒܚܰܪܰܬ ܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܚܳܢܰܬ݀ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

 

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܨܟܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܢܟܺܝܠܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܨܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܠܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܙܟܳܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܢܰܥܕܶܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܨܰܠܡܶܗ ܢܶܦܪܽܘܩ ܗܘܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܙܟܳܐ܇ ܘܠܶܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܦܪܰܥ ܗܘܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܦܺܝܢܶܚܣ ܪܰܚܶܡ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ

ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܚܰܪܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܟܰܬܰܡ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܢܦܺܐܫܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ܇ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ܇ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܫܰܦܠܳܐ܇ ܕܢܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܀

ܐܳܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܰܟܦܶܢ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܟ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܀

ܘܡܶܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܕܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ܇ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ̱

ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܕܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

ܬܰܘ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ܇ ܬܰܘ ܢܶܦܪܽܘܥ ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܣܚܰܦ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܫܦܰܪܘ̱ ܘܰܩܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ܇ ܨܳܡܘ̱ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ̱ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܬܳܟܒܺܝܢ܇ ܚܰܫ̈ܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܳܠܩܺܝܢ܀

ܚܠܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ܇ ܬܰܘ ܢܶܩܢܶܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܡܳܪܰܢ ܕܨܳܡܶܗ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܇ ܢܨܽܘܡ ܒܶܗ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܇ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ܇ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܟܽܠ ܫܳܥ ܫܦܺܝܥܳܐܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܰܩܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܗܳܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ܇ ܘܰܐܥܶܠ ܚܰܒܫܶܗ ܘܶܐܚܰܕ ܬܰܪܥܳܐ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܗܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܚܒܺܝܫ ܘܰܡܚܰܦܰܝ܇ ܘܩܳܐܶܡ ܪܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܶܗ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ܀

ܦܺܪܝܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܨܠܽܘܬܰܢ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܬܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܚܶܫܟܳܐ ܥܰܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܰܢܗܰܪ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬ

ܐܳܘ ܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܇ ܐܰܥܺܝܪ ܝܳܬܶܟܝ̱ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܩܽܘܡܝ̱ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܝ̱ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܰܝܒܶܟܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܇ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܶܝ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܣܺܝܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ܇ ܘܩܳܢܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܓܳܕܠܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܟܡܰܪ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܳܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܫܶܐ ܥܰܡܠܶܗ ܡܰܥܬܰܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ܇ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܶܗ ܒܫܶܢܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܥܽܘܠܘ̱ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܥܽܘܠܘ̱ ܒܬܰܪܥܶܗ܇ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܙܰܡܶܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ̱ ܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܕܰܕܒܺܝܚ ܒܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ܇ ܘܰܐܓܳܢܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ

ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܒܳܟܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ܇ ܡܽܘܢ ܬܶܥܒܶܕ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܳܐܶܒ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܒܡܶܠܟܳܗܿ ܕܒܺܝܫܳܐ܇ ܒܳܟܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܣܥܽܘܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܰܚܠܶܡ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗܽܘܢ܇ ܢܗܶܐ ܠܺܝ ܙܩܺܝܦܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܬܩܶܢ ܗܰܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܒܰܫܒܺܝܠܰܝ̈ܟ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܰܐܫܘܳܢܝ̱ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܗܒܠܰܢ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܚܠܳܦ ܙܰܝܢܳܐ

ܐܰܛܥܺܝ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ܇ ܠܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܦܺܐܪܳܐ ܩܶܛܦܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܦܰܪܥܳܗܿ܇ ܠܚܰܘܒܬܳܐ܇ ܕܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܩܰܕܕܶܗ ܠܶܐ̱ܫܛܳܪܗܽܘܢ܀

ܓܰܪܓܶܗ ܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܠܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܣܰܚܦܶܗ ܘܰܐܗܶܠ ܒܶܗ܇ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܰܐܣܩܶܗ ܥܰܠ ܟܰܢܦܳܐ܇ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܢܢܰܣܺܝܘܗ̱ܝ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܦܶܠ ܘܠܺܝ ܬܶܣܓܽܘܕ܇ ܫܽܘܠܛܳܢܝ̱ ܠܳܟ ܐܶܬܶܠ܀

ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܐܳܫܺܝܪ܇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܽܘܕܳܐ܇ ܕܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܰܩܶܕ܇ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ ܒܶܐܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܦܰܨܶܐ ܠܳܟ܇ ܒܳܟܶܢܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܣܰܬܰܪ ܠܳܟ܇ ܕܪܶܓܠܳܟ ܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ܇ ܒܳܟܺܐܦܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܰܪ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܣܰܚܦܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܥܰܬܶܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ ܘܰܣܕܰܪ ܘܰܐܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܓܶܠܳܐ ܥܰܡ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܇ ܘܶܐܬܪܕܺܝ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ܇ ܕܦܳܪܰܚ ܡܶܢܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܪܺܝܚ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܕܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ܇ ܕܠܳܐܕܳܡ ܢܶܦܪܽܘܩ ܗܘܳܐ܀

ܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܢܚܶܬܰܘ̱ ܠܶܗ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܠܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܘܟܳܦܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܨܰܘܪܳܗܿ܇ ܘܣܶܓܕܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܪܺܝܚ ܨܰܘܡܳܐ ܫܰܘܝܳܗܿ܀

ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܡܶܢܰܨܰܚ ܠܳܐܚܽܘܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܠܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܢܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܕܢܶܥܢܶܝܢ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܀

ܡܳܪܰܢ ܨܳܡ ܘܦܰܪܥܳܗܿ܇ ܠܚܰܘܒܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܣܟܶܠ܇ ܡܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܶܗ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܳܪܳܐ ܢܚܶܬ ܟܬܰܒ ܠܶܗ܇ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܘܦܰܪܥܳܗܿ ܠܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܇ ܘܩܰܕܕܶܗ ܠܶܐ̱ܫܛܳܪܶܗ܀

ܣܡܳܟܰܐܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܘܫܽܘܪܰܐܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܣܶܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܒܽܘܥܰܐܗ̱ܘ ܕܓܳܣܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܡܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܝܳܗܶܒ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ܇ ܠܟܢܶܫܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܀

ܦܳܚ ܗܘܳܐ ܪܺܝܚ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܘܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ̱܇ ܘܰܙܟܰܘ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܒܠܰܡ ܦܽܘܡ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܕܰܥܶܟܘ̱ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܘܰܐܒܗܶܬܘ̱ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܩܽܘܡܘ̱ ܦܠܽܘܚܘ̱ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܐܰܓܪܳܐ܇ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܝܳܗܶܒ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܢܰܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ܇ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܦܶܨܚܶܗ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡ ܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܥܰܡܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܫܩܰܠ܇ ܨܳܡ ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܦܶܨܚܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ܇ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢܟܽܠ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܰܨܰܚ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܩܰܕܡܿܶܬ ܩܳܡܿܶܬ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܠܳܐܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܪܰܐܗ̱ܘ܇ ܗܳܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܗܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܳܢܳܐ ܝܳܙܶܦ܇ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܙܶܦ ܗܳܢܳܐ ܚܳܕܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܳܟܶܐ܀

ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܇ ܕܪܶܡܙܳܟ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ܇ ܡܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܰܐܗ̱ܘ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܫܶܡܫܶܗ܇ ܐܰܢܗܰܪ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܟ܇ ܪܳܚܶܡ܀

ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܢ ܠܒܺܝܫܽܘܬܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡ܀

ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܰܨܳܢܝ̱܇ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܠܳܐ ܢܶܛܡܽܘܪ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܒܰܢ ܪܶܓܰܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܰܚܶܡ܀

ܠܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܢܨܽܘܡ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܚܶܡܬܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ̱܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܝܰܩܰܪܘ̱ ܨܰܘܡܶܗ ܥܰܠ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܨܳܡ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܠܰܚܢܽܘܢܟ ܫܰܢܺܝܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܚܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܳܐ܇ ܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܫܰܦܶܠ ܡܳܪܰܢ܇ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܠܡܺܐܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܚܳܙܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܶܗ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ̱ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܘܰܩܢܰܘ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܣܳܡ ܒܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܫܰܦܠܺܝܘܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗܿ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܒܳܗܶܬ ܘܳܐܒܶܕ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ܇ ܕܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ܇ ܘܒܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܩܰܢ܀

ܦܽܘܡܰܢ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܘܳܐܦ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܢܕܰܟܶܐ܇ ܘܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܢ܇ ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܨܡܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܟ

ܠܳܟ ܕܰܐܣܡܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܬܺܐܒܶܝܠ܇ ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ܇ ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܀

ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܇ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܇ ܐܰܢܗܰܪ ܕܢܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ܇ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ܇ ܕܶܐܥܽܘܠ ܘܰܐܘܕܶܐ  ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ̱܇ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܳܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܝܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ܇ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܠܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ܇ ܐܳܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܢܶܬܟܰܫܰܦ

ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܒܰܬܰܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܢܪܰܥܶܐ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܇ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܒܶܗ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܐܺܠܺܝܳܐ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܺܫܬܰܘܺܝ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܕܢܶܙܕܰܗܶܐ܇ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܇ ܒܥܶܢܝܳܢ ܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܐܰܠܶܦ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܳܬܐ܇ ܕܢܶܙܟܽܘܢܳܗ̱ܝ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܢܚܰܝܒܽܘܢܳܗ̱ܝ܇ ܘܗܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ ܝܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܩܰܛܶܠܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܒܪܶܓܬܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܬܰܚܬܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܨܳܡ ܗܘܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܇ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܇ ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ܇ ܕܫܰܠܚܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܽܘܟܳܟܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܚܰܝܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܺܝܪܶܗ܇ ܘܰܐܳܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܣܺܝܡܺܝܢ

ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܕܰܐܛܥܺܝ ܗܘܳܐ ܒܳܐܕܳܡ܇ ܘܡܰܟܟܶܗ ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܐ܇ ܘܒܰܣܪܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܨܰܘܡܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܫܶܦܠܰܬ݀ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܰܢ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܬܳܐ ܗ ܘ ܗ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܢܶܒܥܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܠܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܢܶܒܥܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܕܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܗ ܘ ܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܦܽܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܇ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܇ ܘܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ

ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܗܿ ܬܰܠܚܰܬ݀܇ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ܇ ܘܰܓܥܺܝ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ܇ ܕܗܽܘ ܒܰܥܓܰܠ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ܇ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܠܳܟ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܟ܀

ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܶܐܥܽܘܠ ܒܶܗ ܘܶܐܒܥܶܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܰܚܠܶܐ ܕܶܢܚܳܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܛ̈ܶܠܳܠܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܇ ܢܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܕܳܐܦ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܬܰܚܬ ܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܒܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܠܦܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܢܙܺܝܥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܇ ܝܶܠܦܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܬܶܙܡܰܪܝ̱ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚ̈ܶܐ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܢܝܰܒܒܽܘܢ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܳܪܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ

ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܰܢܬܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ܇ ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬ܇ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܒܳܟ ܢܶܪܕܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܶܬ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܇ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܳܐܦܠܳܐ ܦܳܛܰܪ܇ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܥܰܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܘܕܶܐ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܐܦܺܝܣ ܥܰܠ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ̱ ܐܰܫܦܰܥ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܘܰܐܫܺܝܓ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ܇ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܢ ܐܶܩܢܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ܇ ܐܶܚܽܘܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢܝ̱܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܰܗܘܳܐ ܝܽܘܩܪܰܐܗ̱ܘ ܘܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܟܶܒ̈ܠܶܐ ܠܰܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ܇ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܠܶܗ܇ ܗܶܒܠܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܳܐܙܶܠ ܥܰܡ ܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܪܕܺܝܘܗ̱ܝ

ܙܰܐܝܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܡܬܽܘܩܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪܘ ܒܨܰܘܡܳܐ܀

ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܙܡܰܪܝ̱ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܝܰܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗ ܘ ܗ ܘܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ̱܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܕܰܐܛܥܺܝ  ܗܘܳܐ ܘܡܰܟܟܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܣܪܳܗܿ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܰܢ܀

ܬܚܰܣܶܐ ܡܽܘܡ̈ܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܡܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܕܶܚܠܳܐ ܩܳܐܶܡ܇ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ܇ ܡܳܪܰܢ ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ܇ ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܟ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܢܛܰܝܶܒ ܠܰܢ܇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܕܒܳܗܿ ܗܽܘ ܪܳܕܶܝܢܰܢ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܢܺܐܙܰܠ ܢܺܬܬܢܺܝܚ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܚܙܰܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܇ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐ̱ܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܇ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܕܦܰܩܶܕ ܕܠܳܐ ܢܰܪܚܶܡ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܣܢܳܬ݀ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܇ ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܚܳܪܰܬ݀ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܥܒܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ  ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܐܶܒ ܘܰܐܥܬܶܩ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܢܛܰܪ ܒܬܽܘܠܽܘܬܶܗ܇ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ܇ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܘܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܕܽܐܳܘܪܗܳܝ܇ ܘܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܽܘܪܽܘܢ܀

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܇ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܫܒܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܦܰܪܩܶܗ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܟܽܝܠ ܡܰܢܰܥ ܠܶܗ܇ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܪܰܚܶܡ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܙܰܝܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܰܨܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܙܰܡܶܢ ܘܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡ܀

ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܢܰܥ ܠܶܗ܇ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܰܣܓܰܘ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪܘ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܝܰܗܒ ܠܰܢ܇ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ

ܐܶܬܡܰܢܰܥܬܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܠܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ̱ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܳܠܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܇ ܬܰܘ ܢܰܐܩܶܠ ܪܶܗܛܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܐܰܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܳܝܶܡܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܐܶܬܰܐܣܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܡܽܘܫܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܫܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܐܶܬܢܰܟܺܝܽܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܚܳܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܚܶܘܝܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝܽܘ܀

ܐܳܘ ܕܰܢܟܺܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܰܟܺܝܽܘ ܡܶܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܚܽܘܪܘ̱ ܠܘܳܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܣܰܒܘ̱ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܙܰܝܰܚ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ܇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܇ ܩܰܕܶܡܘ̱ ܝܰܩܰܪܘ̱ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܶܫܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ

ܠܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܰܘ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܘܺܝܨܰܦܘ̱ ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܠܶܗ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܬܰܘ ܢܰܐܩܶܠ ܪܶܗܛܳܐ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܗ ܘ ܗ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܢܶܦܠܽܘܚ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܦܶܨܚܳܐ ܢܶܬܡܰܢܰܥ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܇ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܨܳܪܶܗ܇ ܕܒܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܗܺܝ ܘܝܰܠ̈ܕܰܝܗܿ܇ ܗ ܘ ܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܇ ܕܶܐܬܡܰܢܰܥܬܽܘܢ ܠܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܐܩܶܠܘ̱ ܪܶܗܛܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܬܰܘܽܘܢ ܠܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܝܰܕ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܠܰܚ ܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܬܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܐܰܢ̱ܬܗܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܓܠܽܘܙ ܠܳܝ ܡܶܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܨܰܥܢܰܢ ܠܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܬܰܘ ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܦܶܨܚܶܗ ܐܳܦ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܰܢ ܥܰܠ ܐܰܓܽܘܢܳܐ܇ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܢܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܨܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ܇ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܐܰܩܶܠܘ̱ ܪܶܗܛܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ܇ ܕܨܰܘܡܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܨܰܥ ܠܶܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܚܰܫܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܶܗ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ܇ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܩܶܠܘ̱ ܪܶܗܛܳܐ܇ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ̱ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܶܗ ܫܠܰܚ ܠܶܗ܇ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܪܫܰܡ ܝܽܘܩܢܶܗ܇ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܓܪ ܫܰܕܪܶܗ ܠܒܽܘܝܳܐܶܗ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܐܶܬܦܪܶܩܘ̱ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܢ  ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܒܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܐܰܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ܇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܳܐ܇ ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܚܠܶܡ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܚܠܶܡ܇ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܶܐܬܡܰܨܰܥ ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܫܰܡܠܳܐ ܥܰܡܰܢ܇ ܒܚܰܫܳܟ ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ܇ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ܇ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܪܶܗܛܶܗ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗ ܘܢܶܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܰܪܫܰܡ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܠܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܐ

ܐܰܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܠܐ̱ܪܳܙܶܗ܇ ܨܳܐܰܪ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܢܒܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ܇ ܘܰܐܝܟ ܛܽܘܦܣܶܗ ܐܰܣܺܝ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܓܣܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܒܥܰܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܡܰܢܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝܽܘ܇ ܛܠܰܡܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܛܳܒܳܐ ܘܙܳܝܽܘܢܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܰܟܬܽܘܗ̱ܝ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ܇ ܠܰܚܡܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܢ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ܇ ܐܳܟܶܠ ܘܰܡܓܰܕܶܦ ܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܓܰܕܰܦ܇ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܰܟܬܽܘܗ̱ܝ ܠܛܳܠܽܘܡܳܐ܀

ܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܒܶܗ ܩܶܛܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܠܰܥܘ̱ ܡܶܢ ܓܳܪܣܳܐ܇ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ܇ ܕܰܐܛܺܥܝ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ܇ ܠܳܐܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܛܰܪܕܶܗ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܺܬܬܨܺܝܪ܀

ܙܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܟܰܕ ܘܰܬܠܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܶܗ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܠܢܽܘ̈ܟܬܳܬܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܝܰܕ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܠܗܰܠ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ̱܇ ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܰܘܡܶܗ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܀

ܛܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܳܝܽܘܢܶܗ܇ ܘܓܰܕܶܦ ܗܘܳܐ ܘܰܛܠܶܡ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܓܳܪ̈ܣܶܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܘ̱܇ ܒܛܳܠܽܘܡܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܒܡܰܢ ܓܰܕܶܦ܇ ܐܳܟܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ܇ ܘܰܣܒܰܥ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝ܇ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܕܶܦ܇ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܐܶܬܢܰܩܰܡܘ̱ ܡܶܢܶܗ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܰܛܠܰܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܙܳܝܽܘܢܳܐ܀

ܟܰܕ ܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ܇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܪܫܰܡ ܠܽܐܳܘܪܟܳܐ ܘܠܰܦܬܳܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܪܳܡܬܳܐ ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ܇ ܘܚܽܘܪ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܇ ܛܰܦܶܣ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܛܒܰܥ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܰܥܰܡܳܠܺܝܩ܇ ܐܳܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܗܘܳܐ ܘܰܛܒܰܥ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܘܙܰܟܺܝ ܒܝܰܕ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܀

ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܇ ܕܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܘܰܐܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܇ ܐܰܠܘܶܬ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕ ܚܰܕ܇ ܘܰܒܩܶܛܠܶܗ ܚܰܝܳܐ܇ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ܇ ܘܡܰܘܬܶܗ ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ܇ ܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܇ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ̱ ܥܺܕܬܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܇ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ܀

ܣܺܝܡ ܢܺܝܫܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ܇ ܕܳܐܦ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܫܳܟ ܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܣܺܝ ܚܶܘܝܳܐ܇ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܳܐ ܚܰܫܳܟ ܡܰܐܣܶܐ܇ ܡܶܪܬܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܛܽܘܦܣܳܟ ܕܰܐܣܝܶܗ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܰܫܪܳܪܳܟ ܕܰܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝ܀

ܦܠܶܓܘ̱ ܗܳܫܳܐ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܐܰܓܽܘܢܳܟ܇ ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܟ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ܇ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܇ ܕܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ܇ ܢܰܡܠܶܟ ܒܶܝܬ ܓܽܘܕ̈ܶܝܗܿ܇ ܘܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܪܥܰܡ ܒܳܗܿ܇ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܇ ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܡܶܢܳܗܿ܇ ܡܰܐܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܗܿ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܀

ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܰܨܰܥ ܠܶܗ܇ ܘܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܦܰܠܶܓܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ܇ ܙܰܠܓܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ܇ ܐܰܕܺܝܩ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܩܰܒܪܳܐ܇ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ̱ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܢܰܢ܀

ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܕܢܰܪܡܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܟ ܐܶܬܚܰܦܛܰܢ܇ ܓܰܡܰܪܢܰܢ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ܇ ܘܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܪܶܗܛܶܗ ܐܶܬܡܰܨܰܥ܇ ܘܗܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܢܳܬܰܥ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܇ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܰܚܶܬ ܠܳܗܿ܇ ܘܰܠܡܶܬܠܳܐ ܚܰܘܪܳܢ܇ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܘܶܟ ܘܰܡܥܰܟܰܪ܇ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܘܰܐܢܗܰܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ̱ ܩܽܘܫܬܳܐ

ܚܰܕ ܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܕ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ܇ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܣܠܶܩܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ܇ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܇ ܦܪܺܝܫܳܐ ܚܫܰܒ ܨܰܘܡܶܗ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܪܳܡܽܘܬܶܗ܇ ܨܠܽܘܬܶܗ ܐܰܣܬܰܠܝܰܬ݀܇ ܘܗܰܘ ܡܳܟܣܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐܩ ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ̱܇ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܇ ܘܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܟ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܀

ܪܰܒ ܨܰܘܡܳܐ ܘܛܳܒܐܳ ܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙܘ̱ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܢܩܕܽܝܡ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܠܰܐܪ̈ܝܳܘܳܬܳܐ ܙܟܳܐ܇ ܨܠܽܘܬܐ ܕܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܳܐܬܽܘܪܳܝܐ ܚܪܰܒ܇ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܕܶܐܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ܇ ܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܕܙܳܐܶܡ܇ ܘܰܐܝܟ ܨܺܨܠܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ܇ ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ

ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܢܗܰܪ ܘܶܐܡܰܠܶܠ܇ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܗܳܐ ܦܪܺܝܣ܇ ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܢܽܘܗܪܰܐܗ̱ܘ ܇ ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܡܰܕܰܥܝ̱܇ ܐܰܦܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܦܽܘܡܝ̱܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܥܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܇ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܶܓܰܬ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܳܐ ܛܡܺܝܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܛܥܰܝܢܰܢ܇ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܫܳܕܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܒܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܇ ܘܪܶܚܡܰܬ ܕܰܗܒܳܐ ܣܰܦܺܝܦܳܐ܇ ܒܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ܀

ܚܰܪܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܐܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܣܰܟܶܐ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܣܢܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܝܰܡܰܐܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ܇ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܢܳܫ̈ܒܳܢ܇ ܘܟܺܐܡ̈ܽܘܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܇ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥ̈ܰܙܺܝܙܶܐ܇ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܐܶܠ̈ܦܶܐ ܢܛܰܒܥܽܘܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܇ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ܇ ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܢܶܟܠܶܗ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ܇ ܘܰܢܪܺܝܡ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܩܶܠܶܗ܇ ܥܰܠ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܪܕܰܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܚܰܦܝܶܗ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ܇ ܟܶܗ̈ܢܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡܘ̱ ܡܳܡܽܘܢܳܐ܇ ܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܕܚܰܕ ܚܰܕ܀

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܘܒܰܫܪܳܪܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܳܐ ܢܗܰܪܘ̱܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ܇ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ܇ ܗܳܐ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܶܝܢ܇ ܘܚܰܕ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ܀

ܨܳܠܶܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܰܒܓܰܠܝܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ܇ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܛܥܺܝܢ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ܇ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܪܳܡ ܗܽܘ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ܇ ܐܳܐܰܪ ܘܰܡܛܰܡܰܝ܇ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡ ܡܙܰܠܗܰܙ܇ ܘܛܰܦܛܶܦܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܕܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܗܳܐ ܒܠܰܥܘ̱܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܰܒܡܰܘܬܳܟ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܐܶܬܦܪܶܩܘ̱܇ ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܘܰܪܘ̱܇ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܫܡܳܟ܀

ܚܰܣܺܝܪ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܡܕܰܘܰܕ܇ ܘܰܐܝܟ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܢܳܫܒ̈ܳܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ܇ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܗܶܒܠܳܐ܇ ܥܽܘܬܪܶܗ ܗܒܰܠ ܗܶܒܠ̈ܺܝܢ܇ ܡܕܰܓܶܠ ܡܰܛܥܶܐ ܠܚܰܒ̈ܺܝܒܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܶܬܒܣܰܪ܀

ܚܙܺܝܿܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܳܚܶܬ܇ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܒܙܺܝܙܺܝܢ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ܇ ܝܰܬܡܳܐ ܕܒܳܟܶܐ ܐܳܦ ܡܰܝܠܶܠ܇ ܘܰܐܪܡܶܠܬܳܐ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗܿ܀

ܚܙܺܝܿܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡ܇ ܘܟܰܕ ܣܰܟܠܰܐܗ̱ܘ ܦܳܩܶܕ ܘܡܶܫܬܡܰܥ܇ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܡܩܰܦܰܚ ܟܽܠܝܽܘܡ܇ ܘܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܽܘܩ̈ܶܐ܇ ܘܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܬܩܶܠ܀

ܚܙܺܝܿܬ ܬܽܘܒ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܪܳܗܛܺܝܢ܇ ܒܰܪܓܶܠ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܫܰܦ̈ܠܶܐ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ܇ ܚܙܺܝܿܬ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ܇ ܘܚܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܢܽܘܪܳܐ ܫܳܓܪ̈ܳܢ܀

ܗܶܦܟܿܶܬ ܘܰܚܙܺܝܿܬ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ܇ ܘܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܘܝܰܐܝܺܒܺܝܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ܇ ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ܇ ܘܡܶܣܟܺܝܢܺܝܢ ܘܟܳܦܢܺܝܢ ܘܚܳܕܪܺܝܢ܀

ܚܙܺܝܿܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܇ ܕܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ܇ ܘܰܫܪܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܡܠܶܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ܀

ܦܬܺܝܚ ܠܶܗ ܦܽܘܡܶܗ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܡܰܠܶܠ ܗܶܦܟܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ܇ ܘܰܬܪܺܝܨ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܇ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܦܰܚ ܠܶܗ܇ ܘܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܽܘܩ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܬܩܶܠ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܳܒܘ̱܇ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܇ ܐܳܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ܇ ܒܳܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ܇ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܦܘܽܫ ܡܶܢܳܟ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܐܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܘܠܳܐ ܐܶܩܪܶܐ ܥܰܡ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܢܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬ݀܇ ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܫܽܘܦܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܘ ܕܶܐܫܬܰܥܠܺܝ܇ ܐܰܝܟܰܘ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠ܇ ܐܰܝܟܰܘ ܕܠܳܐ ܛܥܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܬܰܪܥܶܗ ܩܕܳܡ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܐܶܚܰܕ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܰܪ̱ܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܇ ܘܶܐܠܽܘ ܕܶܡܟܰܬ݀ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܬܶܣܰܒܝ̱ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ݀܇ ܒܠܺܠܝܳܐ ܬܶܬܥܺܝܪܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗܿ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܠܺܠܝܳܐ ܦܰܟܪܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܣܳܡܶܗ܇ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܫܶܢܬܳܐ ܘܗܳܐ ܒܛܺܝܠܺܝܢ܇ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ܇ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܳܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܕܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܢܶܬܟܰܫܰܦ

ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ܇ ܚܰܫܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܇ ܢܰܐܪܥܺܝܽܘܗ̱ܝ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܠܙܰܠܓ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܣܰܟܶܐ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ܀

ܢܶܛܪܽܘܕ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܢܗܪܘ ܥ̈ܝܢܝܢ܇ ܘܢܕܟܐ ܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܬܝܒܘܬܐ܇ ܘܢܬܰܡܳܢܥ ܠܦܨܚܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܇ ܩܪܶܒ ܢܰܣܝܶܗ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟܰܕ ܟܦܶܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܒܳܟܰܦܢܶܗ ܣܰܒܰܥ ܠܰܢ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܢܰܣܶܐ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܕܨܳܡܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܰܡܨܰܥܬܳܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ܇ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܩܒܰܥ ܠܰܢ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܕܽܘܫ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܒܰܥ܇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܢܺܝܫܶܗ܇ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܛܳܦܶܣ ܒܶܗ܇ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܢܳܣܶܒ܀

ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܠܶܗ ܚܰܫܶܗ܇ ܘܰܐܢ̱ܬܰܘܢ ܕܠܳܐ ܙܘܳܕ̈ܶܐ܇ ܩܽܘܡܽܘܢ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ̱܇ ܕܬܶܚܕܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ܫܶܡܥܿܶܬ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܒܰܚܣܳܡܳܐ܀

ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܠܰܐܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ܇ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܰܪܟܳܟ܇ ܒܪܺܝܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܰܝܟ ܕܒܰܪܶܟ ܡܳܪܰܢ܇ ܠܰܐܒܓܰܪ ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ܇ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ̱ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܦܪܶܩ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܟܽܠ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ܀

ܡܰܨܰܥ ܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܡܛܳܐ ܚܰܫܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܛܰܠܶܩ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܶܗ܇ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ܇ ܢܺܝܫܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܇ ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܓܳܥܶܝܢܰܢ܇ ܡܰܨܰܥ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܡܰܢܰܥ ܠܰܢ܇ ܠܦܶܨܚܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ܀

 

ܕܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ

ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܰܣܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܟܺܝ܇ ܒܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܐ ܕܗܰܘ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܇ ܨܳܪܳܗܿ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܢܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܒܰܥ ܣܳܡ ܠܰܢ܇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܩܒܰܥ ܠܰܢ܇ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܟܰܪܟܳܐ ܚܰܕ ܙܽܥܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ܇ ܘܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܶܐܢܳܐ܇ ܐܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܘܠܳܐ ܬܶܓܠܙܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܘܡܶܢ ܕܰܡܛܳܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܨܶܝܕ ܐܰܒܓܰܪ܇ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܚܕܺܝ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܢܰܫܩܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܒܶܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܠܬܽܘܪܳܨܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܫܰܠܡܺܝܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܘܗ̱ܝ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܶܬܬܠܺܝ ܒܩܰܝܣܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ܇ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܘܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܠܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܇ ܘܬܶܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܕܰܒܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܦܪܰܩܬܳܗܿ܀

ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܦܠܰܓ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܒܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ܇ ܘܥܰܡ ܐܰܒܓܰܪ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ܇ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܇ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܰܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܦܪܰܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ̱܀

 

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ܇ ܐܳܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ̱ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ܇ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ̱܀

ܩܒܽܘܥܘ̱ ܘܣܰܬܶܬܰܘ̱ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܇ ܠܢܺܝܫܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܩܒܰܥ ܡܽܘܫܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܇ ܐܰܣܰܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܙܥܶܩܘ̱ ܡܒܰܪܰܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ̱ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܒܪܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܢܺܝܫܶܗ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ

ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܢ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ

ܐܶܬܡܰܨܰܥ ܝܰܘܡܳܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܢܰܐܪܥܺܝܘܗ̱ܝ ܟܽܠܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܒܶܗ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ܇ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ

ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܡܘܰܒܠܶܗ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܀

ܢܟܽܘܦ ܨܰܘܪܰܢ܇ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܬܶܒܣܰܡܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܇ ܘܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܢܶܦܫܽܘܛ ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ܇ ܕܥܰܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ܀

ܒܡܶܨܥܰܬ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܩܒܽܘܥ ܒܰܢ܇ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܚܰܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܠܝܽܘܡ ܦܶܨܚܳܐ܇ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܒܓܰܪ܇ ܝܰܕܥܶܗ ܗܰܘ܇ ܕܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ܇ ܘܰܠܛܽܘܗܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܝܰܗܒܬ ܝܽܘܩܢܳܟ܇ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܠܰܐܒܓܰܪ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܚܙܳܬܳܟ܇ ܘܦܶܓܥܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ܇ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܰܢܰܫܗܶܐ ܠܚܰܝܠܶܗ܇ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܟܠܽܘܬܳܐ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ܇ ܢܺܝܫܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܦܰܪܩܰܢ܇ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ

ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܨܳܡ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܘܣܰܚܦܶܗ ܘܰܫܕܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܝܰܗܒܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܐܣܓܺܝ ܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܨܽܘܡ܇ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܗܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܘܡܰܨܰܥ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܇ ܗܽܘ ܡܰܥܠܶܐ ܠܰܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܡܰܦܪܰܚ ܠܰܢ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܇ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܠܰܚ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܫܶܡܥܿܶܬ ܥܠܰܝܟ ܕܳܐܣܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܡܰܓܳܢ ܡܰܐܣܶܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܐܟ̈ܰܒܶܐ܇ ܝܶܠܦܿܶܬ ܠܺܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܬܰܐܣܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗ ܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܬܰܘ ܢܰܬܩܶܢ ܠܰܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܦ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܢܶܬܡܰܢܰܥ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ܇ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܟܰܬܰܘ̱ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܪܗܶܛܘ̱ ܚܳܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܇ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝܽܘ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܨܳܪ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܡܰܘܒܶܕ ܘܰܡܛܰܠܶܩ܀

ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܐܳܬܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܣܒܰܪܬܳܐ ܪ̈ܫܺܝܡܳܢ܇ ܗܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܓܒܰܠܬܳܢܝ̱ ܘܠܳܐ ܬܶܪܕܶܝܢܝ̱ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ܇ ܪܕܺܝܢܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܐܳܦ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܇ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܶܘܝܳܐ ܒܰܫܒܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܦ ܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ܇ ܕܨܰܦܪܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܕܢܰܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܀

ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܕܚܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܒܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܰܕܬܳܐ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܬܶܚܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ܇ ܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܟܦܰܪ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܇ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܬܰܚܢܰܢܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܗ ܘ ܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܩܺܝ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܇ ܘܚܳܪ ܘܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܒܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ܇ ܘܚܳܣܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܚܳܢ ܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܒܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܳܡܶܟ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܶܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܶܬܠܰܘܶܐ ܠܺܝ܇ ܘܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ ܨܰܗܘ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܒܥܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ ܕܶܐܬܢܰܣܝܰܬ݀ ܠܳܗܿ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܰܢ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܩܥܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܟܠܽܘܟ ܘܳܝܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܢ ܥܽܘܡܪܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܚܰܒܠܺܝܘܗ̱ܝ ܒܝܰܕ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܇ ܢܶܡܪܽܘܩ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܬܰܚܬܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ܀

ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܒܢܰܢ܇ ܠܰܢ ܕܳܡܶܐ ܕܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܶܗ܇ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܪܚܶܡܘ̱ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܒܳܠܰܥ ܚܰܒܪܶܗ܇ ܒܳܠܥܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܓܥܳܬܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ܇ ܐܳܦ ܬܰܟܫܶܦܬܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܫܦܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ

ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ܇ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܥܝܽܘܟ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܒܰܛܶܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢܳܟ܇ ܘܰܐܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ܇ ܒܥܺܕܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܇ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܥܛܶܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ܇ ܕܦܰܓܪܰܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܚܰܠܶܛܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܘܰܕܡܳܟ ܡܰܙܶܓܬ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܣܡܽܘܟ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܬܶܫܒܚ̈ܳܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܇ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ

ܬܽܘܒ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܨܰܥܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܰܛܶܠ܇ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ܇ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܳܐܶܢ ܠܰܢ܀

ܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܦܢܺܝܬ ܠܳܗܿ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܘܶܐܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܢܶܫܦܰܥ ܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܳܐܦ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ܇ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܩܳܠ̈ܰܝ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܪܳܓܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ܇ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܫܬܳܟ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܇ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܐܳܦ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܒܗ̈ܺܝܠܶܐ܇ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ܇ ܪܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ܇ ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܪܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ

ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܢܰܨܚܳܐ ܘܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܳܐ܇ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܗܿ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܫܶܬܝܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܙܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܶܐܠܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ܇ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܥܰܠܘ̱ ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܗܿ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܘܶܐܬܡܰܢܰܥܘ̱ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ

ܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܦܽܘܩ ܘܰܢܦܰܪܢܶܣ܇ ܒܰܥܨܳܒܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܓܳܥܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ܇ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܦܺܝܣܳܐ܇ ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܥܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܕܰܚܢܰܢ ܢܺܐܚܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܰܐܳܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܇ ܘܕܰܐܠܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܣܚܳܬܶܟܝ̱܇ ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ̱ ܕܶܝܢ ܟܽܘܡܪܰܐܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܘܗܽܘ ܡܕܰܟܶܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ܇ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܡܰܠܝ̈ܳܢ ܕܽܘܟܬܳܗܿ ܟܽܠ ܝܽܘܡ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܝܶܠ ܟܽܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܚܰܘܶܝܢ ܠܳܟ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܨܰܘܡܰܐܗ̱ܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܣܕܺܝܪ܇ ܘܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܦܰܐܗ̱ܘ ܩܰܠܺܝܠܳܐ܇ ܕܡܰܦܪܰܚ ܡܰܣܶܩ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܓܺܝܫܪܰܐܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܥܳܒܪܺܝܢ܇ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܰܠܐܺܝܽܘ ܒܶܗ܇ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܬܩܶܢ܇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܠܡܺܐܢܰܐܗ̱ܘ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܇ ܘܢܰܘܚܳܐ ܠܶܐܠܦܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ܇ ܥܽܘܠܘ̱ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܘܰܫܪܰܘ ܒܶܗ܇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܙܰܗܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܨܰܘܡܰܐܗ̱ܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ܇ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܓܰܘܰܣ܇ ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܽܠܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܢܳܬ݀ ܠܝܰܘܢܳܢ ܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܒܝܰܡܳܐ܇ ܘܥܰܕܰܪܬܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܚܫܽܘ̈ܶܠܐ܇ ܗܺܝ ܬܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܰܢ܀

ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ݀ ܢܺܝܢܘܶܐ ܩܰܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܗܺܝ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܇ ܥܢܺܝܳܗܿ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗܿ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܦܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܥܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܘܗܘܺܝ ܪܰܒܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܇ ܢܺܐܠܰܦ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܢܫܰܪܶܐ܇ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܢܺܐܠܰܦ ܒܳܟ ܐܳܦ ܕܰܢܫܰܠܶܡ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܗܽܘ ܣܳܟܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܟܰܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ ܩܢ̈ܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܣܰܟܰܝ̈ܗܶܝܢ܀

ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ܇ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܫܐܶܠ ܗܘܳܐ ܐܳܘ ܢܳܣܶܒ܇ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܳܩܶܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܇ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܳܒܰܐܗ̱ܘ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܝܰܗܒ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܀

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܰܓܳܢ܇ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܐܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܨܳܪܰܢܝ̱ ܒܟܰܪܣܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܘܗܺܝ ܒܶܗ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ܇ ܩܒܰܥ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܚܙܰܩ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ܇ ܓܠܰܦ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܘܰܢܦܰܚ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܟܠܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒ ܥܰܠ ܣܰܘܩܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܘܰܚܪܺܝܩ܇ ܪܗܶܛܘ̱ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܘܰܦܬܰܚܘ̱ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܇ ܘܥܰܠܘ̱ ܚܳܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܠܡܰܟܳܣܽܘ܇ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܒܰܬ݀܇ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܰܟܣ ܒܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ ܩܰܠܺܝܠ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܺܝܢܳܐ܇ ܘܰܡܕܺܝܠ ܟܽܠܳܗܿ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܘܬܳܒܰܥ ܟܽܠܳܗܿ ܘܳܠܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܡܩܺܝܡ ܟܽܠܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܶܛܠܽܘܡ ܟܽܠܳܗܿ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ܇ ܕܣܳܢܐܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܣܳܢܶܐ ܠܳܟ܇ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܇ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܢܳܛܪܰܬ܇ ܚܣܳܡܶܗ ܠܳܟ ܫܽܘܪܰܐܗ̱ܘ ܪܳܡܳܐ܇ ܘܰܛܢܳܢܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܙܗܺܝܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ ܟܰܕ ܟܳܡܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܩܶܢܛܶܗ ܚܳܐܶܨ ܪܰܦܝܽܘܬܳܟ ܚܣܳܡܶܗ ܡܳܪܶܩ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܇ ܣܳܢܐܳܐܗ̱ܘ ܥܶܠܰܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ܇ ܕܰܒܓܰܘ ܟܽܘܪܶܗ ܫܳܦܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܠܡܶܬܰܘܰܗ ܘܳܠܶܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܟܡܳܐ ܣܡܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܚܳܙܶܐ܇ ܕܥܰܘܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܒܳܚܰܪ܇ ܘܡܽܘܡܶܗ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ܇ ܒܒܽܘܨܳܪܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܡܰܐܨܶܕ܇ ܕܰܒܓܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܰܬܠܶܗ܇ ܗܰܒ ܠܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܝܗܿ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܶܗܪܳܐ܇ ܕܟܰܕ ܐܳܣܝܳܐ ܗܰܘ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܓܶܠܳܐ ܕܡܰܦܶܩ ܡܰܟܶܣ ܠܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܚܳܙܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܗܡܶܐ܀

ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܰܪܳܚܳܐ܇ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܪܫܰܥ܇ ܒܓܰܘ ܣܶܬܳܪܳܐ ܥܳܐܶܠ ܚܳܛܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܚܳܙܶܐ ܟܽܠ܇ ܐܶܢܕܶܝܢ ܢܶܚܙܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܶܢ ܗܽܘ ܬܳܐܶܟ ܐܳܦ ܬܳܐܶܒ܇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܳܐܶܐ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܟܰܕ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ܇ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܥܒܳܕܶܝ̈ܗܿ ܘܣܰܢܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܝܗܿ܇ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܐܰܘܦܺܝ ܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ܀

ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܦܰܠܰܛ܇ ܘܨܶܝܕ ܡܶܢ ܘܰܒܡܰܢ ܐܶܬܓܰܘܰܣ܇ ܐܳܦ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܇ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܇ ܕܠܰܝܬ ܛܳܒ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܰܢ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܢ ܐܳܦ ܙܳܐܶܢ ܠܰܢ ܕܒܰܒܪܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝ̱ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܬܽܘܒ ܪܳܗܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܕܺܝ ܠܰܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܢܺܝ ܠܰܢ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܕܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝܬ ܒܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܳܐ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܇ ܘܰܒܥܶܕܳܢܶܗ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܟ܇ ܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܳܥܶܐ ܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܰܒܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ܀

ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܡܟܶܢܺܝܢ܇ ܐܳܦ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ܇ ܩܳܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܢܚܽܘܣܽܘܢ ܥܠܰܝ܇ ܥܳܐܠܰܝ̈ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܘܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܪܕܽܘܦ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܝ̱܇ ܕܫܰܪ̈ܝܳܢ ܒܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܣܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܇ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܇ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܟܽܠܫܳܥ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܇ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܕܰܣܪܰܛ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܣܓܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܘܗܒܰܬܳܟ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܫܦܺܝܥܳܐܗ̱ܝ ܟܽܠ ܫܳܥ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܇ ܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܬܰܘ ܐܰܦܺܝܣܘ̱ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܠܡܳܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܚܰܘܰܘ ܫܽܘܚܢ̈ܰܝܟܽܘܢ܇ ܠܗܳܢܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܇ ܢܶܩܥܶܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܡܳܪܺܝܢܰܢ܇ ܕܰܒܪܺܝܟܳܐܗ̱ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܺܝܕܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܠܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱܇ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ܇ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܢܶܦܠܶܬ ܠܺܝ ܒܶܗ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܡܨܰܒܬܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܘܰܕܣܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܒܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ܇ ܢܺܝܢܘܶܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܗܿ ܐܰܪܓܙܰܬ݀܇ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ܇ ܘܫܰܕܰܪ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܇ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܗܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܶܗ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܳܐ ܣܰܝܒܰܪ܇ ܒܶܗ ܗܦܰܟ ܗܘܳܐ ܘܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ܇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܟܰܠܘ̱ ܐܰܙܥܶܩܘ̱܇ ܢܫܰܒܰܚ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܢܶܬܟܰܫܰܦ

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܒܶܗ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘ̈ܚܶܐ܇ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܺܝܠ܇ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܪܫܰܥ܇ ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܇ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݀ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܠܫܽܘܒܚܶܗ ܪܳܡܘܐ ܒܰܛܶܠ܇ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܚܰܝܶܒ܇ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܬܰܪܰܩ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܶܗ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܐܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܣܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ܇ ܘܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܇ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܇ ܘܙܰܟܝܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܇ ܥܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܦܰܠܛܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܐܶܬܕܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܨܺܝܽܘ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ܇ ܘܒܶܗ ܚܢܽܘܟ ܣܠܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܡܰܘܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܰܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ܇ ܕܠܳܗܿ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܽܘܡܘ̱ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܇ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܨܳܡܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܕܰܥܟܽܘܗܿ ܗ̱ܘܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܨܳܡܘ̱ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ܇ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܇ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܐܶܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܠܰܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܇ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܦܝܳܣܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܫܬܕܶܐ܇ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܙܺܝܥܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܝܳܗܒܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ܇ ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܽܘܡ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܬܣܬܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܗ ܘ ܗ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܳܐ ܘܒܳܚܰܪ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܐܠ̈ܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܇ ܠܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ̱ ܒܰܐܦ̈ܰܝܢ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ܇ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ

ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܠܚܰܫܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܇ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢ܇ ܕܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܺܝ܇ ܘܰܡܒܰܠܗܳܐ ܠܰܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܇ ܪܰܥܺܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܪ̈ܰܗܽܘܢ܇ ܘܰܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܦܰܪ܇ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܇ ܚܰܓܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܝܰܘܢܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܘܢܶܨܳܐ ܕܢܳܨܰܪ܇ ܘܰܣܢܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ܇ ܛܰܘܣܳܐ ܒܓܶܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܠܰܠ ܡܚܰܘܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ܇ ܢܶܨܳܐ ܕܚܰܨܺܝܦ ܘܨܰܦܪܳܐ ܕܕܳܚܠܳܐ ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܝܟ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܳܐ ܣܳܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ܇ ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܦܪܰܚ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܺܝܣܳܢ܇ ܦܳܪܚܺܝܢ ܘܦܳܓܥܺܝܢ ܒܪ̈ܰܦܶܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܒܓܶܢ̈ܣܶܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܩܳܝܡܳܐ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܩܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܇ ܬܳܐ ܠܺܐܝܳܠܳܗܿ ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗܿ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ܇ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܇ ܚܽܘܒܳܟ ܢܰܦܫܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܛܺܝܦ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܒܰܟ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ܇ ܕܢܳܨܰܚ ܕܰܪܓܶܗ ܘܪܰܒ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܚܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ܇ ܪܳܡܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܝܰܬܝܪ ܚܰܬܺܝܪ ܢܦܺܝܚ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܀

ܐܳܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܡܳܐ ܢܰܨܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܟܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܟܡܳܐ ܟܰܫܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܡܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܳܝ ܕܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܳܟ܇ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܘܡܰܬܰܘܶܐ ܘܰܡܟܰܡܰܗ ܠܳܟ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ܇ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܇ ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܪܳܕܝܳܐ܇ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܢܶܫܦܰܪ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܗ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܳܢܰܬ݀ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܟܽܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ܇ ܗܰܒ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܡܰܠܝܳܐ܇ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܇ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܘܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܐܰܕܢܰܚ ܨܶܝܕܰܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܇ ܘܠܳܐ ܬܒܰܙܰܚ ܠܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܀

ܚܠܽܘܛ ܠܰܢ ܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܰܓܙܳܪܳܟ܇ ܡܶܢܺܝ ܠܰܢ ܒܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܇ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܬ܇ ܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ܀

 

ܕܰܬܫܰܥܫܳܥ̈ܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ̱ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܪܢܳܝ ܘܶܐܬܕܰܟܪܝ ܠܡܰܦܩܳܢܶܟܝ̱܇ ܘܶܐܬܥܰܗܰܕܝ̱ ܠܥܶܕܳܢ ܦܽܘܪܫܳܢܶܟܝ̱܇ ܘܽܙܘܥܝ̱ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܇ ܕܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܳܗܒܰܬܝ̱ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܀ 

ܓܒܳܝ ܠܶܟܝ̱ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܥܰܡܠܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܰܩܢܽܘܡܶܟܝ̱ ܘܰܠܒܽܘܟܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܪܫܽܘܡܝ̱ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ̱ ܟܽܠܫܳܥ܇ ܠܕܶܚܠܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܶܟܝ̱ ܒܝܽܘܡ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ܀

 

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܶܐ܇ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܝܰܢ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܟܰܚܢܰܢ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܕܚܶܠܡܳܐ ܗܘ̈ܰܝ܇ ܢܰܝܠܶܠ ܕܒܰܙܰܚ ܒܰܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ܀ ܫܺܝܛܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܇ ܢܰܦܫܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܓܶܢܣܳܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ܇ ܒܡܳܪܳܗܿ ܠܚܽܘܕ ܚܳܝܪܳܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗܿ܀

 

ܬܽܘܒ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܠܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܦܪܰܩ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܦܰܨܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܇ ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܳܗܿ ܢܶܪܕܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܪܰܚܶܡ܀

ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܇ ܘܰܦܪܰܩ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܦܪܽܘܥ ܗܘܳܐ܇ ܠܡܳܪܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱܇ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܫܰܥܢܰܢ܇ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܶܐܓܥܶܠ ܚܰܬܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܪ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܫܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܓܡܰܪ ܐܪ̈ܳܙܶܐ܇ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܪܫܰܡܘ̱ ܘܨܳܪܘ̱܇ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܡܰܠܒܶܫ ܨܰܘܡܳܐ ܠܨ̈ܰܝܳܡܶܐ܇ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ܇ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܟܬܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܡܰܥܠܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܓܢܽܘܢܳܐ܇ ܒܰܪ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܗܝܳܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܛܰܠܩܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܙܰܗܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܒܢܰܐܗ̱ܘ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܥܳܢ ܒܶܗ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܡܶܬܬܰܠܚ̈ܳܢ ܒܶܗ ܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ܇ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܚܰܡ ܒܶܛܠܳܢܳܐ܀

ܨܰܘܡܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܡܨܰܠܶܠ ܠܶܗ ܠܰܕܨܳܐܶܡ ܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ

ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܟ܇ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܪܰܝܬܳܢܝ̱܇ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܇ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܫܰܒܚܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܀

ܐܳܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܨܽܘܒ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܕܡܰܚܺܬܺܝ̈ܢ ܗܘܳܘ ܒܳܚܛܶܗ̈ܶܐ܇ ܐܰܣܳܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܠܰܢ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܣܳܩܽܘܪܰܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠ̈ܳܢ ܒܶܗ܇ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܇ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ ܕܡܶܟܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܒܓܰܘܶܟܝ̱ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܘܳܝܳܐ ܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܀

 

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ܇ ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܦܐܶܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܣܡܺܝܟ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܟܡܳܐ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܦܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܟܡܳܐ ܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ܇ ܟܡܳܐ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܐ ܟܡܳܐ ܣܳܓܽܘܕ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܀

ܐܳܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܚܽܘܪ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܇ ܘܰܠܒܺܝܫ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܡܰܦܪܶܓ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗܿ܇ ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܕܥܶܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܫܳܩܶܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܇ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ

ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ܇ ܘܬܶܣܰܒܝ̱ ܡܶܢܳܟ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܗܿ܇ ܐܳܘ ܠܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ܀

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ܇ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܺܝ܇ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܺܐܚܶܐ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ܇ ܘܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܐ ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܺܝ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܢܝ̱܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܬܶܣܦܰܩܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܕܰܘܝܳܐ ܕܰܐܥܬܶܩ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟ ܕܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܇ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܗܽܘ ܓܳܥܶܝܢܰܢ܇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܘܝܳܐ܇ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܇ ܘܰܐܚܪܶܒ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܬܠܳܬܺܝ̈ܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܇ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܘܝܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܇ ܘܰܢܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܒܗܰܬ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܟܰܢܫܳܗܿ ܠܥܺܕܬܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܚܰܕܺܝ ܒܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܚܰܕܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܗܳܐ ܡܫܺܝܡܳܐ ܠܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܒܰܝܰܐ ܠܰܢ܇ ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܕܝܳܗܶܒ ܘܟܳܠܶܐ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ

ܗܳܐ ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ ܝܳܗܽܘܒܰܐܗ̱ܘ܇ ܕܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܘܺܝ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܘܡܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܚܰܘܺܝ ܚܢܳܢܶܗ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܰܬ݀ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗܿ ܠܫܽܐܳܘܳܠܶܝ̈ܗܿ܇ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܳܠܶܐ܇ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܕܟܳܠܶܐ ܣܽܘܓܦܳܢܰܢ܇ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܦܬܰܚ ܠܰܢ܀

ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܬܳܐ ܕܟܳܠܝܳܐ܇ ܕܰܥ ܠܳܟ ܕܫܶܐܠܰܬ݀ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐܗ̱ܝ܇ ܘܫܶܐܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܠܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ܇ ܐܳܦ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܨܳܒܶܐ܀

ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ܇ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ܇ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܳܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ܇ ܕܬܳܒܰܥ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܳܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܪܰܒܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܙܳܪܰܥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܚܳܨܶܕ܇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ܀

ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗܿ܇ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܇ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ܇ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܩܢܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܒܰܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܢܰܩ ܥܰܠܡܶܕܶܡ܇ ܚܙܺܝ ܡܰܢ ܝܳܗܶܒ ܘܡܰܢ ܟܳܠܶܐ܇ ܒܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ܇ ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܥܬܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܟܽܠ܇ ܕܟܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܟܺܐܢܳܐ ܠܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܢ܇ ܕܫܶܐܠܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܚܪܳܐ܇ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܣܶܝܢ ܒܳܗܿ ܠܫܽܐܳܘܳܠܶܝ̈ܗܿ܇ ܘܫܶܐܠܰܬ݀ ܙܺܐܦܳܐ ܡܶܬܬܰܟܣܳܐ܇ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܫܽܐܳܘܳܠܶܝ̈ܗܿ܇ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܣܩܰܠܬܶܗ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܒܓܰܘ ܐܶܕܢܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ

ܒܦܺܐܪܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܩܰܒܶܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ܇ ܒܨܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܕ܇ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢܟܽܠ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܕܰܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܰܢ܇ ܘܢܺܐܨܰܦ ܕܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ ܕܢܶܠܐܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܢܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܙܰܝܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܇ ܘܫܽܘܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܙܳܐܰܥ܇ ܚܶܣܢܰܐܗ̱ܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܠܳܐ ܟܳܒܫܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܣܰܒܪܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐܶܐ ܒܶܗ܀

ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܓܶܐܳܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܕܨܳܡܘ̱ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܇ ܕܛܰܝܶܒ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܀

ܟܠܺܝ̈ܠܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܘܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܓܢܽܘܢܰܐܗ̱ܘ ܕܡܰܟܺܝܟ ܒܒܶܓܐܳܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܝܳܗܶܒ ܣܰܒܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܨܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܠܝܳܐ ܠܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܚܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܠܳܟ̈ܶܐ܇ ܫܪܳܐ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܰܛܪܰܕ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܶܗ܀

ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܰܦܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢܰܚܶܡ ܠܶܗ܇ ܗܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ܇ ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܨܰܒܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܺܝ̈ܢ܇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܨܳܒܶܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܬܦܰܛܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܩܳܢܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܰܒܳܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ܇ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܗܽܘܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܡܩܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܪܰܚܶܡ܀

ܕܳܢܰܚ ܒܽܘܟܪܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ܇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܶܗ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܐܰܪܥܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܥܰܠ ܨܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܢܨܽܘܡ܇ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܙܰܗܶܐ܇ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܰܢ ܚܰܕܬܳܐ܇ ܢܫܰܒܰܚ܀

ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ܇ ܢܰܫܦܰܥ ܟܽܠܰܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ܇ ܕܚܰܫܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܇ ܘܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ܇ ܬܰܘ ܢܨܽܘܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ܇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܚܶܬ܇ ܐܳܦܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܪܚܺܝܡܬܳܐ܇ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܩܪܶܒ܇ ܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܶܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܇ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܇ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܐܰܥܒܰܪ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ܇ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ܇ ܦܰܢܳܐ ܠܳܗܿ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗܿ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܇ ܕܰܙܟܺܝܬ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܘܫܰܦܶܠܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܰܛܶܠܬ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܚܰܝܶܒܬ܇ ܘܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܇ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܇ ܘܰܐܚܶܬ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܽܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܶܢ ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ܇ ܕܰܫܓܰܪ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܶܐܬܢܩܶܦ ܠܶܗ܇ ܘܰܩܢܳܐ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ܇ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܇ ܨܳܡ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܰܐܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܫܳܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ܇ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܇ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܰܐܗ̱ܘ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ܇ ܘܰܐܓܢܳܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܇ ܘܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܨܳܡ ܐܺܠܺܝܳܐ܇ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܘܨܳܡ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܚܳܐ ܘܰܥܛܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܘܨܳܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܕܰܥܟܽܘܗܿ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ܇ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܨܳܡ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ ܣܠܶܩ܇ ܘܨܳܡ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܇ ܘܡܶܢ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܛ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܕܠܳܐ ܨܳܡ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܰܡ܇ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܒܪܶܗ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܫܰܕܝܳܐ ܫܠܰܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܇ ܘܰܐܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ܇ ܘܠܰܚܡܳܪܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܰܟܶܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܗܳܐ ܬܪܺܝܥ ܗܽܘ ܘܰܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ܇ ܘܰܒܕܶܚܠܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܗܘܺܝܿܬ܇ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ܇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܬܢܰܛܰܪ ܗ ܘ ܗ ܘܶܐܬܡܰܢܰܥ ܠܰܠܡܺܐܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܘܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܘܰܐܒܺܝܠܺܝܢ܇ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܢܳܗܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܫܰܛܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܦܳܪܥܳܐ ܗ ܘ ܗ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܶܗ ܬܒܰܥܬܳܐ ܘܫܽܘܐܳܠܳܐ܇ ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܶܐ ܡܽܘܡ̈ܰܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܓܺܝܫܪܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܥܒܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܇ ܗ ܒܶܗ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܀

ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܳܐ ܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܕܡܰܛܥܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܚܽܘܒܶܗ ܢܟܺܝܠ ܘܰܒܣܺܝܪ ܘܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܡܠܶܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܛܶܗ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ܇ ܗ ܇ ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܢܶܙܟܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܢܶܟܠܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܪܟܶܢܽܘܟ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܬܶܒܥܶܐ ܘܬܶܫܟܰܚ ܠܰܢ ܘܬܶܦܪܽܘܩ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ܇ ܕܨܳܡܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܗ܇ ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܘܰܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܥܝܳܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܇ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܕܡܰܟ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܙܚܳܐ܇ ܟܰܕܽܘ ܕܡܶܟܢܰܢ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܢܥܺܝܪܰܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܕܶܢܚܶܗ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܶܬܢܰܗܰܪ ܒܶܗ܇ ܢܶܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܇ ܘܰܬܙܽܘܥܝ̱ ܘܰܬܩܽܘܡܝ̱ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܕܳܫܢ̈ܶܐ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܰܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܩܳܥܝܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܰܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܟܰܕܽܘ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܒܶܠܥܿܶܬ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝ܇ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ܇ ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܇ ܕܰܦܪܩܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܢܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܠܰܐܝܠܰܢ܇ ܘܒܶܗ ܢܶܬܦܰܨܶܐ܇ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܚܒܶܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܢܳܩܫܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ܀

ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ܇ ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܇ ܕܰܬܦܰܢܶܐ ܠܳܗܿ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗܿ܇ ܟܰܢܶܫ ܝܰܠܕ̈ܰܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ܇ ܘܰܚܡܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܣܶܕܩ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ܇ ܒܳܗܿ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܇ ܕܬܶܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܇ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܦܺܝܣܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܚܰܕ ܥܣܰܪ ܘܫܰܒܥ̈ܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ܇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ̱ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܇ ܬܦܺܝܣܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܇ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ܇ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܫܡܰܥ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܐܥܰܡܶܕ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܚܙܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܩܽܢܘ̈ܡܶܐ܇ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܀

ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܇ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ܇ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܺܐܠܺܝܫܳܥ ܒܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ܇ ܢܫܰܒܚܳܟ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܇ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܳܦ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܟܽܠܳܗܿ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܬܫܰܒܚܳܟ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܇ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܘܢܰܦܫܝ̱ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬ܇ ܬܶܚܢܰܢܝ̱ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ܀

 

ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܩܳܝܳܐ܇

ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܫܳܓܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܠܡܽܘܢ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ܇ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠܕ̈ܰܝ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܐܠܳܗܰܐܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗ ܘ ܗ܀

ܡܶܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܛܳܬ݀܇ ܘܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ܇ ܘܒܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܗܳܐ ܩܳܡ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܒܰܢ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܢ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ܇ ܘܠܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܠܰܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܇ ܢܦܰܩ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܥܰܡܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܕܢܰܦܶܩ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܀

ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܇ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܛܰܟܶܣܬܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ܇ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܕܚܰܢܬܳܝܗ̱ܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܗܦܰܟܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܗܽܘ ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ܇ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ܀

 

ܕܰܬܫܰܥ̈ܫܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ

ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܇ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܓܡܰܪܘ̱ ܘܶܐܒܰܕ܇ ܟܰܕ ܦܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܫܒܢܳܝ̱ ܒܢܶܟܠܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܦܰܐܝܳܐ܇ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬܳܝܗ̱ܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܇ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܰܕܶܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ܇ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܨܠܽܘܬܰܢ ܡܚܺܝܠܳܐܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱܇ ܬܰܦܶܩܝ̱ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܳܡܰܥ ܟܽܠ܇ ܩܰܒܶܠ܇ ܨܠܰܘ̈ܳܬܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܚܳܢܰܬ݀ ܠܒܺܝܫܽܘܬܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܕܰܥܛܳܐ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܰܐܳܘܪܶܒܬ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ

ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܇ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܳܕܳܡ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܀

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܇ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ܇ ܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܡܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܰܐܣܺܝ ܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܀ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܢܦܰܠܘ̱ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܨܰܠܦܽܘܗ̱ܝ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܩܽܘܡ ܪܰܡܝܳܐ ܕܶܐܬܡܚܺܝ܇ ܘܣܰܡܟܽܘܗ̱ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ܇ ܙܡܰܪ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܣܰܥܪܳܟ ܗܘܳܐ܀

ܓܶܢܣܰܢ ܡܰܢ ܐܶܬܡܚܺܝ܇ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܥܰܨܒܶܗ ܘܦܰܪܩܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܇ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܇ ܕܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܩܳܠܳܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝܢܝ̱

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܗܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ܀

ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܦܓܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܇ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܠܰܚܘ̱ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܣܰܪܶܩܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܘܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܥܰܪܛܶܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܥܒܰܪ ܬܰܡܳܢ܇ ܘܥܰܕܪܶܗ ܘܰܐܣܝܶܗ ܠܰܡܡܰܚܝܳܐ܀

ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܠܶܗ܇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܠܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܐ

ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܘܽܐܳܘܚܕ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣ̈ܰܒܝ̱ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ̱ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ܇ ܢܳܡ̈ܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕ̈ܡܶܟܝ̱ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܩܥܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ܇ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ̈ܝ̱ ܥܰܡܶܗ܇ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܳܫ̈ܝ̱ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ܇ ܒܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ܇ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܀

ܐܶܬܕܡܰܝܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܗܿ܇ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ܇ ܫܰܕܰܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܙܰܡܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܶܬܰܘܰܥܰܕܘ̱܇ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ܇ ܘܰܢܦܰܩܘ̱ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ܇ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܦܩܰܕ ܫܕܰܐܽܘܗ̱ܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡ̈ܐܳܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܳܐ܇ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܕܰܫܒܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ܇ ܘܗܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܇ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ̱܇ ܘܰܫܩܽܘܠܰܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ܇ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܘܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ܇ ܕܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܡ̈ܐܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܇ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ܇ ܗܰܒ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ̱ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ܇ ܕܺܐܙܰܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܇ ܘܰܚܝܳܐ ܗܘܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ܇ ܘܺܝܬܶܒ ܒܳܟܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܇ ܕܡܰܢܽܘ ܢܦܺܝܣ ܠܳܐܒܝ̱ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱܇ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܐܶܗܘܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܗܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܦܓܰܥܘ̱ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ܇ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܛܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܣܰܚܦܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܒܽܐܳܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܰܨܒܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܘܰܢܨܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܇ ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܰܠܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܇ ܘܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܘܗ̱ܝ܀

ܘܰܓܕܰܫ ܘܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ܇ ܚܰܕ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܪܰܡܝܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ܇ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܦܥܺܝܥ ܘܰܪܡܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܪܰܡܝܽܘܬܶܗ܇ ܘܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܐܰܪܟܒܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܥܰܨܶܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܣܝܶܗ܇ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܽܘܠܦ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܥܰܠܝܶܗ܇ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ

ܐܰܝܕܳܐܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܥܶܣܪܳܐ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ܇ ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܳܗܿ܇ ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܘܚܳܡܳܐ܇ ܒܰܝܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܳܥܝܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ܇ ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܠܗܰܘ ܙܽܘܙܳܐ܇ ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܰܫܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ܇ ܕܬܳܐܝܶܝ̈ܢ ܚܕ̈ܳܝܶܝܢ ܥܰܡܝ̱܇ ܕܰܐܫܟܰܚܬܶܗ ܠܙܽܘܙܝ̱ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܗܳܟܰܢ ܚܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܬܳܐܶܒ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܦܰܠܶܓ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܰܟܦܺܝܦܳܐ ܦܰܫܛܳܗܿ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܣܪܚ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܠܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܇ ܘܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܥܨܰܒ܇ ܘܢܰܚܶܡ ܠܰܒܪܳܗܿ ܕܰܐܪܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܰܠܣܰܡܝܳܐ ܚܙܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܠܬܺܐܒܶܝܠ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܒܠܰܥ܇ ܥܒܰܪ ܐܒܰܪܳܗܳܡ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ܇ ܘܰܥܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܘܠܳܐ ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ܇ ܥܒܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܒܕܡܶܗ ܥܰܨܒܶܗ܇ ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝ ܩܳܡ ܩܳܥܶܐ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪܰܬ݀܇ ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܠܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܢܶܩܬ܇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ܇ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠ̈ܰܝ̈ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ܇ ܠܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܟ ܪܳܗܶܛ ܟܽܠܫܳܥ

ܚܰܕ ܠܰܡ ܓܰܒܪܳܐ܇ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܠܗܳܝ ܐܺܝܪܺܝܚܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܘܰܠܣܶܛܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܐܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܨܒܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܣܝܶܗ܀

ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܪܳܝܳܐ܇ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܒܗܰܘ ܕܰܡܡܰܚܰܝ܇ ܘܟܶܪܝܰ݀ܬ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ܇ ܘܚܰܘܝܶܗ ܚܽܘܒܶܗ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܳܗܳܢܐ ܘܡܶܢ ܠܶܘܳܝܳܐ܀

ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ܇ ܡܙܰܓ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܥܪܰܪ܇ ܒܕܰܡܫܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܙܰܓ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܕܰܫܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܙܪܰܥ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܇ ܒܡܶܠܚܶܗ ܫܰܘܬܶܦ܇ ܠܰܕܦܰܟܺܝܗܺܝܢ ܘܰܩܢܰܘ ܛܰܥܰܡܳܐ܀

ܟܶܢܳܪ ܝܰܡܳܐ܇ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܝܰܡܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܨܶܒܥܶܗ܇ ܫܬܶܩ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܨܶܒܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܫܠܳܬ݀ ܗܘܳܬ݀܇ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܇ ܕܰܐܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܥܰܠ ܠܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܳܚܳܐ܇ ܘܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܶܐܠܦܳܐ ܕܡܶܟ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ܇ ܫܰܠܺܝ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ܀

ܦܰܬܰܚ ܡܳܪܰܢ܇ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܣܰܡܝܳܐ܇ ܘܰܐܢܗܰܪ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܦܰܬܰܚ ܗܘܳܐ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܟܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܘܝܰܒܶܒܘ̱ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܘܦܰܬܰܚ ܐܶܕܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܪܥܶܡܘ̱ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ܀

ܟܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܕܢܫܰܐܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ܇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܡܶܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܇ ܕܰܠܡܳܐ ܪ̈ܳܓܫܳܢ ܒܶܗ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܇ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܩܳܡܿܶܬ݀܀

ܕܰܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ܇ ܢܣܰܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܶܗ܇ ܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗܿ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ܇ ܘܒܳܗܿ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ܇ ܫܶܠܝܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܫܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܡܰܠܶܠ܇ ܦܪܰܥ ܠܶܫܳܢܳܐ܇ ܚܰܘܒܰܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܇ ܘܰܐܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܫܰܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܣܡܰܟ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܣܰܡܟܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܇ ܘܨܳܪ ܒܶܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܇ ܕܗܽܘ ܡܰܚܠܶܡ ܠܶܗ܇ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܀

ܐܶܬܳܬ݀ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܳܟܳܬ݀ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܡܶܫܚܰܬ݀ ܪܺܝܫܶܗ ܘܨܶܒܥܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܟܶܦܪܰܬ݀ ܐܶܢܝܶܢ ܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗܿ ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܕܚܰܣܺܝ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܘܰܥܛܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗܿ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦܪܰܬ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܚܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܟ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܠܳܐ ܚܳܢܽܘܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ݁̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܟ ܚܳܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܟ܇ ܘܰܐܦܢܳܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܐܰܘ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܦܰܐܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܗܰܝܡܶܢܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܐ܇ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܦܽܘܡܳܟ ܕܰܩܥܳܐ ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܇ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܟܪܶܙܬ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܶܗ ܘܪܽܘܡܪܳܡܶܗ܇ ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܡܳܪܽܘܬܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܰܡܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܟܪܶܙܬܳܝܗ̱ܝ܇ ܕܳܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܇ ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܡܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܢ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܝܳܗܶܒ܇ ܕܰܒܚܶܡܬܳܐ ܚܙܳܝܳܐ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܫܐܶܠܬ܇ ܘܰܚܙܰܝܬ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܝ܇ ܕܰܠܒܰܝܬܳܟ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܠܒܰܪܬܳܟ ܕܡܺܝܬܰܬ݀ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܛܠܺܝܬܳܐ ܩܽܘܡܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܘܩܳܡܰܬ݀ ܝܶܬܒܰܬ݀܇ ܘܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܚܠܶܡ ܠܰܟܪܺܝܗܬܳܐ܇ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܗܿ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܓܳܠ̱ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܣܰܥܪܳܗܿ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ܇ ܕܒܳܟ ܗܘܳܐ ܣܰܒܥܳܐ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܟܼܶܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܽܘܡܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܣܓܺܝ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܣܰܒܥܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܶܐܬܡܠܺܝ̈ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܇ ܐܶܟܰܠܘ̱ ܟܰܦܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܣܒܰܥܘ̱ ܘܰܐܳܘܬܰܪܘ̱܇ ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܪܳܐ܇ ܒܒܰܝܬܳܟ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ݀ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܒܰܩ ܠܳܗܿ ܟܽܠܳܗܿ ܗܳܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܇ ܛܽܘܒ ܠܚܽܘܒܳܟ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ܇ ܕܰܠܒܰܝܬܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܠܶܗ ܘܢܶܣܥܪܳܟ܇ ܚܰܘܝܳܟ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟܝ̱ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ̱܇ ܕܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܶܟܝ̱ ܐܰܠܳܗܳܐܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ܇ ܕܰܐܠܝܶܟܝ̱ ܘܰܐܣܩܶܟܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܶܟܝ̱܇ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܟܝ̱ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܇ ܒܳܟܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܟܝ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܀

 

ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܣܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ

ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܫܰܝܢܳܐ܇ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠܬܶܗ܇ ܠܰܬܥܳܫܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܇ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܦܓܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܇ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܫܰܠܰܚܘ̱ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܚܳܢܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܘܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒܶܗ܇ ܘܰܢܨܰܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܇ ܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܡܳܗܿ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܚܳܐ ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ܇ ܘܶܐܬܬܰܩܰܠܰܘ ܒܳܗܿ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܇ ܘܨܳܕܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ܀

ܥܰܠܘ̱ ܘܰܥܰܡܰܪܘ̱ ܒܳܗܿ ܐܳܦ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܇ ܫܰܓܪܽܘܗܿ ܒܪܶܓܬܳܐ ܙܠܺܝܠܬܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܛܶܐܒܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ܇ ܕܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܘܰܒܳܟܳܬ݀ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗܿ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܝܗܿ܀

ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܕܡܳܗܿ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܣܺܝ ܒܳܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ܇ ܐܰܦܶܩ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܇ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܀

 

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܇ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ

ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܗܳܝ ܣܺܝܡܰܬ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܇ ܘܰܢܦܰܠܘ̱ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܰܐܫܠܚܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܥܰܪܛܶܠ ܦܳܫ ܘܶܐܬܡܰܚܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܟܳܗܢܳܐ܇ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܶܘܳܝܳܐ܇ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܚܳܢܶܗ ܠܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ܇ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܳܡܪܳܝܳܐ܇ ܫܰܩܠܶܗ ܗܘܳܐ ܘܰܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ܀

ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܕܚܳܢܶܗ ܠܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ܇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܕܝܰܗܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܕܡܶܗ ܕܶܐܫܰܕ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܇ ܥܨܰܒ ܗܘܳܐ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܫܽܘܡ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܣܳܡ ܦܰܓܪܶܗ ܣܰܡܳܐ܇ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܶܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܶܗ ܘܰܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܰܫܦܺܝܥܺܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܦܽܘܬܩܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܇ ܕܠܳܗܿ ܨܳܝܒܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝܨ̈ܶܐ܇ ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܇ ܘܦܽܘܬܩܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܫܳܒܶܩ ܘܰܡܚܰܣܶܐ܇ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܝܳܗܶܒ ܩܠܺܝܕ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܗܽܘ ܦܳܬܰܚ ܘܳܐܣܰܪ ܐܳܦ ܫܳܪܶܐ܀

ܐܳܣܝܳܐ ܡܶܢ ܕܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܇ ܕܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܬܰܟܫܦ̈ܳܬܶܗ܇ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ܇ ܘܰܒܝܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܰܦܺܝܠܺܝܢ܇ ܘܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ ܡܶܬܝܰܩܰܪ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ

ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܫܰܒܩܶܗ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܒܽܐܳܘܪܚܶܗ܇ ܐܳܦ ܠܶܘܳܝܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܰܒܩܶܗ ܘܠܳܐ ܥܰܕܪܶܗ ܗܘܳܐ܀

ܚܰܕ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ܇ ܘܰܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ܇ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܬܩܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܘܰܠܦܽܘܬܩܳܝܳܐ ܦܰܩܶܕ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܀

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܰܘܣܶܦ ܬܰܦܶܩ ܡܶܕܶܡ ܡܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܣܳܦܪܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܶܗ܀

ܠܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܢܣܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܘܝܳܨܶܦ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ ܢܚܰܘܶܐ ܐܰܝܢܳܐ܇ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܐܶܡܰܪ ܕܰܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ܇ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܦܫܳܟ܀

ܗܽܘ ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܚܰܠܛܰܢ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܒܕܰܢ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܘܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܟܽܠ܀

ܘܗܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܦܓܰܥܘ̱ ܒܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܰܛܒܰܚܘ̱ ܣܰܚܦܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܕܩܰܝܳܡܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܩܰܠܺܝܠ܀

ܥܒܰܪܘ̱ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ̱ܝ ܠܳܐܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ܇ ܘܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܐܳܦ ܡܶܬܒܰܙܰܚ܀

ܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܦܬܰܚ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ܇ ܐܰܫܡܰܥ ܕܽܘ̈ܓܶܐ ܦܫܰܛ ܠܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ܇ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܪܰܚܡܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ܇ ܘܳܐܦܶܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܗܘܳܐ܀

ܛܰܥܢܶܗ ܠܪܰܡܝܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܣܳܡܶܗ܇ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܇ ܕܒܳܗܿ ܡܶܬܥܰܨܒܺܝܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܡܰܚܺܝܽܘ܇ ܘܡܶܬܰܐܣܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ܀

ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܰܦܶܩ܇ ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܝܳܒ ܟܳܗܢܳܐ ܕܢܺܐܨܰܦ܇ ܘܢܶܒܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ܇ ܐܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܘܰܡܚܰܦܶܛ ܠܶܗ ܕܢܶܪܗܰܛ ܟܽܠܝܽܘܡ܇ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܇ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܥܽܘܪ ܟܳܗܢܳܐ܇ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܛܳܒܬܳܐ܇ ܦܳܪܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ܇ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܫܳܡܪܳܝܳܐ܇ ܚܳܢܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܚܽܘܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܇ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܕܟܳܬܽܘܒܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܢܣܰܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܽܘܓ̈ܶܐ ܫܶܡܥܳܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܗܶܠܟܳܐ ܚܓܺܝܣ̈ܶܐ ܪܶܗܛܳܐ܇ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ܀

ܡܰܠܶܠܘ̱ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܰܚܙܰܘ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥܘ̱ ܕܽܘܓ̈ܶܐ܇ ܕܟܽܠ ܚܽܘܠܡ̈ܳܢܺܝܢ ܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܒܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܕܩܰܪܶܒܘ̱ ܠܶܗ܇ ܐܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܇ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܶܢ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܒ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܠܕܽܘܓ̈ܶܐ ܐܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ܇ ܫܶܡܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܡܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܡܰܠܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܘܗܶܠܟܳܐ ܠܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܚܢܳܢܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܇ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܇ ܘܣܰܥܪܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܗ ܘ ܗ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܗ̱ܝ

ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܡܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ܇ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܰܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܫܰܝܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܕܡܳܗܿ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗܿ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܰܟܕܰܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܦܪܰܥܘ̱ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳ