فنقيث الآلام الخلاصية

ܬܽܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܒܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܒܐ

ܬܽܘܒ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܕܰܚܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܰܚܫܳܐ

ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

ܬܽܘܒ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܢܓܗ ܫܒܬܐ ܕܣܒܰܪܬܐ

ܬܽܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܒܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܒܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܐܬܐ ܠܚܫܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܒܚܫܗ ܥܒܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܐܬܐ܇ ܘܫܡܠܝ ܒܩܢܘܡܗ܇ ܪ̈ܐܙܐ ܘܛܘܦ̈ܣܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܩܕܡ܇ ܘܒܕܩ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܚܫܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܇ ܘܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܒܝܰܕ ܚܘܒܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܡܚܣܝܢܐ܇ ܘܪܥܝ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܥܰܡ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܝܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܬ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܩܳܠܳܐ ܒܰܪܐ ܕܫܪܐ ܒܡܪܒܥܐ

ܠܒܶܝܬ ܘܥܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܝ̈ܐ܇ ܡܶܢܥܘܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܒܣܡ ܠܰܢ܇ ܒܚܠܘܠܳܟ ܪܘܚܢܝܐ ܡܒܰܪܟ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܕܗܘܝܢܢ ܠܳܟ ܫܘ̈ܬܦܐ܇ ܘܒܚܫܟ ܚܫܢܢ ܥܰܡܟ܇ ܢܚܰܕܐ ܟܽܠܰܢ ܒܩܝܡܬܟ܇ ܘܩܕܡ ܐܒܘܟ ܐܳܘܕܐ ܒܢ ܡܒܰܪܟ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ܇ ܢܟܽܠܐ ܚܫܠܘ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܇ ܕܒܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܚܝܒܘܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝ̈ܢܐ܇ ܡܒܰܪܟ܀
ܥܺܕܬܳܐ ܒܚܫܟ ܐܬܟܡܪܬ܇ ܘܒܙܩܝܦܘܬܟ ܐܬܐܒܠܬ܇ ܚܰܕܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܝܡܬܟ܇ ܕܒܨܠܝܒܳܟ ܓܘܣܐ ܐܚܰܕܬ܇ ܡܒܰܪܟ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܢܗܘܳܐ ܡܘܬܟ ܣܬܪܐ܇ ܘܒܗ ܬܬܦܨܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܪܘܩܐ ܕܩܒܠ ܦܪܨܘܦܟ܇ ܫܩܝܐ ܚܰܕܬܐ ܢܗܘܳܐ ܠܗ ܡܒܰܪܟ܀
ܨܨܝ̈ܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܪ̈ܘܥܐ܇ ܘܡܳܐܪܐ ܨܠܝܒܳܟ ܢܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܘܢܥܩܘܪ ܘܢܫܕܝܗ ܠܳܟܢܘܫܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܩܒܠܬ ܠܫܒܝ̈ܚܬܟ܀
ܩܒܠ ܕܡܳܪܰܢ ܬܫܡܫܬܢ ܘܐܬܪܥܐ ܒܨܠ̈ܘܬܢ܇ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܢܫܐ܇ ܕܒܚܘܒܐ ܫܡܫܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀
ܗܘܝ ܡܪܥܝܢܐ ܠܝܠܘܕܟ܇ ܘܡܦܝܣܢܐ ܠܫܠܘܚܟ܇ ܕܠܳܐ ܢܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܶܢܰܢ܇ ܐܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܚܘܒ̈ܬܢ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܗܐ ܩܪܒ ܘܡܛܐ ܠܗ ܘܐܬܐ܇ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܐܡܪ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܗܳܐ ܠܡ ܒܪܶܗ ܕܐܢܫܐ ܥܬܝܕ ܗܘ܇ ܕܢܣܒ ܘܢܥܘܠܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܘܡܶܢ ܐܝܕ̈ܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܬܠܡ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܚܫܗ ܦܪܩܢ܀
ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܫܥܝܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܨܒܝܥܝܢ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܕܡܳܐ܇ ܥܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܐܬܢܒܝܘ ܒܰܪܽܘܚܳܐ ܩܘܕܫܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܕܐܬܐ ܡܶܢ ܐܕܘܡ܇ ܘܰܐܝܟ ܥܨܘܪܐ ܒܕܡܳܐ ܨܒܝܥ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܪܺܝܟ ܕܣܒܥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܦܝܢ܀
ܟܪܡܳܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܚܒܝܒܝ܇ ܒܩܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܘܦܠܚܗ ܘܣܝܓܐ ܐܚܰܕܪܗ܇ ܘܣܟܝ ܕܢܬܠ ܠܗ ܥܢܒ̈ܐ܇ ܘܗܦܟ ܘܥܒܕ ܚܰܕܘ̈ܒܐ܇ ܘܥܩܪܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܕܪܗ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܠܗܽܘܢ ܒܕܪ ܘܠܰܢ ܟܢܫ ܝܶܫܽܘܥ ܦܪܘܩܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀
ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܚܣܡܳܐ ܠܒܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܘܕܝ̈ܐ܇ ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܛܠ ܐܢܫܐ܇ ܡܶܢ ܫܘܪܝܐ ܗܘ ܩܛܠܗ܇ ܠܗܒܝܠ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ܇ ܘܒܗܳܢܳܐܦܚܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܺܝܫܳܐ ܐܳܘܡܶܢܗ܇ ܐܬܬܚܰܕܘ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܘܚܫܠܘ ܒܝܫܬܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܢܐܫܕܘܢ ܠܕܡܳܐ ܙܟܝܐ܀
ܡܟܝܪܬܐ ܟܡܪܟܬ ܘܣܢܬܢܝ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܚܠܦܝܗ ܡܟܪܬ܇ ܡܫܬܰܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕܬ ܠܗ܇ ܘܬܰܘܪܐ ܕܦܛܡܳܐ ܢܟܣܬ ܒܗ܇ ܠܐ ܐܡܪ̈ܐ ܐܦܠܐ ܓܕ̈ܝܐ܇ ܣܡܬ ܩܘܕܡܝܗ ܒܚܠܘܠܗ܇ ܠܒܰܪܝ ܝܚܝܕܝܐ ܕܒܚܬ܇ ܘܗܳܐ ܛܥܝܢܐ ܘܡܙܝܚܐ ܠܗ܇ ܠܚܘܣܝܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܒܘܟܪܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܡܬܰܘܡ ܥܰܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܩܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܒܙܚܐ ܪܒܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܐܦ ܢܠܒܫ ܠܰܢ ܚܫܐ ܒܚܫܗ܀
ܐܬܪ ܦܩܚ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܦ ܠܓܦܬܐ ܐܚܪܒܘ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܠܡܪܐ ܟܪܡܳܐ܇ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ܇ ܐܦ ܩܝܦܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܳܐ܇ ܕܦܩܚ ܕܢܡܘܬ ܓܰܒܪܳܐ ܗܢܐ܀
ܒܨܒܥܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܥܬܪ ܠܫܢܝ܇ ܠܡܡܰܠܶܠܘ ܡܳܐܡܪ ܚܫܟ܇ ܠܐ ܢܒܛܠ ܒܝ܇ ܡܠܘܐܐ ܕܫܩܠܬ܇ ܡܶܢ ܛܝܒܘܬܟ܇ ܠܚܩܳܠܳܐ ܕܚ̈ܫܝܟ܇ ܥܰܠܬ ܕܐܨܘܪ ܟܦܐ ܕܡܘܬܟ܀
ܥܰܠܝ ܟܝܢܗ ܡܶܢ ܥܦܪ̈ܢܐ܇ ܡܠܬܗ ܘܚܝܠܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܝܙܐ܇ ܒܚܪܬ ܙܒܢ̈ܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܐܚܐ ܒܡܘܬܗ܇ ܘܢܦܢܐ ܠܥܕܝܢ ܗܝ ܕܐܳܘܒܕܢܢ܀
ܢܣܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܝܙܐ܇ ܘܢܣܓܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝܢ܇ ܢܘܕܐ ܠܪܽܘܚܳܐ܇ ܦܪܩܠܝܛܐ܇ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܳܐ ܬܠܬܐ ܫܡ̈ܗܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܐ ܐܫܥܝܐ ܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܶܠ ܡܶܛܽܠ ܟܪܡܳܐ܇ ܘܗܘܝ ܣܗܳܕܶܐ ܠܡܪܐ ܟܪܡܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ܇ ܡܶܢܘ ܚܒܝܒܝ ܗܘ ܕܐܡܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܟܪܡܳܐ܇ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܪܐ ܚܒܝܒܐ܀
ܢܨܒܗ ܠܳܟܪܡܳܐ ܒܩܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܫܡܝܢܐ܇ ܘܐܣܓܝ ܦܠܚܗ ܘܐܚܰܕܪܗ ܣܝܓܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓ̈ܒܝܢ܇ ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܓܒܰܪ̈ܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܚܘܝܟܘܢ܇ ܡܘܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܛܠܡܶܢܝ ܦܐܪ̈ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܡܓܕܠܳܐ ܪܒܐ ܗܘ ܕܒܢܝܬ ܒܗ ܥܩܪ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܐܦ ܠܣܝܓܐ ܗܘ ܕܚܰܕܝܪ ܠܗ ܬܪܥ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܐܟܽܠܐ ܡܶܢܗ ܡܛܪܐ ܘܛܐܠܐ ܕܠܳܐ ܢܚܘܬ ܠܗ܇ ܘܢܐܒܫ ܠܓܡܪ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܥܰܠ ܕܐܥܰܠܝ ܒܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܪܝ ܘܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝܒ̈ܢ܇ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܒܟܽܠ ܥܕ̈ܢܝܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܕܣܘܬܪܐ܇

ܦܬܝܚ ܗܘ ܬܪܥܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܐܢܐ ܠܚܫܐ ܡܛܝܒ ܐܢܐ܇ ܘܟܐܒܝ ܠܘܩܒܠ ܗܘ ܒܟܽܠܙܒܢ ܗ܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܬܥܬܕܘ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܘܠܐ ܘܕܙܐܦܐ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܒܝܰܕ ܢܟܽܠܐ ܘܟܡ̈ܐܢܐ܇ ܐܬܰܘܥܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢ ܠܗܰܘ ܙܟܝܐ܀
ܗܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܐܬܬܚܬܝ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܦܩܪܬ ܥܰܠܘܗܝ ܙܢܝܬܐ܇ ܚܙܬܗ ܕܬܒܥ ܠܫܰܪܰܪܐ܇ ܘܕܚܠܬ ܡܶܢܗ ܨܠܘܒܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܬܬܦܪܣܐ ܒܚܠܘܠܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܰܚ̈ܰܝܢܪܕܐ܇ ܕܡ̈ܥܐ ܕܰܚܫܳܐ܇ ܕܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܚܛܐ ܘܢܦܠ܇ ܣܒܥ ܗܘܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܕܒܗ ܢܬܦܢܐ܇ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܖܡܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܐܡܪܗ ܚܝܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ ܚܛ̈ܝܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܠܐ ܐܣܬܟܽܠ܇ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܪܗ ܕܐܝܠܰܢ ܚܝ̈ܐ܀
ܐܰܒܳܐ ܡܪܚܡܶܢܐ܇ ܫܕܪ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܠܘܳܬ ܡܡܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܥܨܘܒ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܟ̈ܠܐ܇ ܪ̈ܚܡܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܣܓܝܘ ܫܛܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܣܥܪܘ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܠܘܳܬ ܡܝܘ̈ܬܐ ܕܢܐܚܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܐܬܛܝܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܥܘܠܐܝܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܣܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܫܗ ܕܒܰܪܐ ܡܶܢܥ ܠܗ܇ ܝܠ̈ܕܝܗ ܕܥܬܐ ܦܘܩܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܇ ܢܣܘܚ ܟܽܠܰܢ ܘܢܩܒܠܝܘܗܝ܇ ܘܢܬܥܛܦ ܒܗ ܟܪܝܘܬܐ܇ ܢܫܗܪ ܒܗ ܙܕܝܩܐܝܬ܇ ܘܢܬܬܥܝܪ ܒܗ ܦܪܘܫܐܝܬ܇ ܢܫܝܓ ܒܗ ܥܘܠܐ ܡܶܢ ܠܒܢ܇ ܘܢܚܘܪ ܒܗ ܟܘ̈ܬܡܬܢ܇ ܘܢܗܘܳܐ ܒܗ ܕܟܝ̈ܐ ܫܦ̈ܝܐ܇ ܠܝܽܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܩܝܡܬܟ܀
ܚܫܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܗܘܳܐ ܠܰܢ܇ ܚܫܐ ܕܡܘܠܕ ܟܪܝܘܬܐ܇ ܥܩܬܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܦܨܚܝ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܘܐܒܠܳܟ ܡܥܒܰܪ ܟܡܝܪܘܬܢ܇ ܦܨܚܟ ܚܝ̈ܐ ܢܣܓܐ ܠܰܢ܇ ܫܝܢܐ ܫܠܡܳܐ ܘܪܘܙܐ܇ ܙܩܝܦܟ ܚܣܝܐ ܢܪܡܪܡ ܠܰܢ܇ ܠܓܒܐ ܫܒܝܚܐ ܕܝܡܝܢܐ܇ ܒܡܘܬܟ ܐܚܐ ܡܝܬܰܘܬܢ܇ ܘܒܢܘܚܡܟ ܩܕܫ ܠܰܢ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܗܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܐܝܐ

ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܚܫܟ ܐܡܪܬ܇ ܬܚܰܕܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܢܘܚܡܟ܇ ܘܢܩܒܠܘܢ ܡܶܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܝܠ̈ܕܝܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܀ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܠ̈ܕܝܗ ܬܰܘܕܐ ܠܗ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܪܗ܇ ܕܐܬܐ ܒܨܒܝܢܗ ܠܡܘܟܟܐ܇ ܘܦܪܩܗ ܒܨܠܝܒܗ ܚܝܐ܀
ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܠ̈ܕܝܗ ܡܬܟܫܦܐ܇ ܠܚܫܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܪܥܝܐ ܕܚܠܦܝܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠܬ܇ ܩܒܠ ܬܟܫܦܬܐ ܕܝܠܗ܀ ܥܺܕܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܢ̈ܝܢ ܗܐ ܙܡܪܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܚܝܕܗ ܕܦܪܩܗ܇ ܘܐܦܢܝܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܘܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀
ܥܺܕܬܳܐ ܡܫܒܚܬܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܙܡܳܪܝ̱ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܛܝܒܘܬܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ ܕܰܚܫܳܐ܇

ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ

ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝܐܫܬܥܐ ܠܳܟܘܢ܇ ܡܶܢܐ ܥܒܕܘ ܒܢ̈ܝ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܘܓܘܢܚܐ ܕܣܥܪܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܚܩ܇ ܕܣܥܘ ܘܐܡܪܚܘ ܥܰܠ ܡܪܗܘܢ܇ ܘܥܬܕܘ ܩܝܣܐ ܠܙܩܝܦܗ܇ ܥܰܠ ܕܐܟܣ ܗܘܳܐ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ܇ ܘܦܪܣܝ ܠܒܝܫܘܬܗܘܢ ܘܗ̱ܘܰܘ ܒܙܚܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܀
ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܥܬܕܘ ܩܝܣܐ ܠܒܰܪ ܡܪܐ ܟܽܠ܇ ܘܛܝܒܘ ܟܣܦܐ ܒܚܣܡܗܘܢ܇ ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܠܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܕܳܠܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܫܠܡܝܘܗܝ ܘܢܒܙܠܚܘܢ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ܇ ܘܢܫܕܘܢܝܗܝ ܠܕܡܗ܇ ܘܢܬܚܣܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܡ̈ܬܠܐ ܕܡܝܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܠܥܣܪ ܒܬܰܘܠ̈ܬܐ ܕܫܗܪ̈ܝ ܥܰܠ ܬܪܥܗ ܕܚܰܬܢܳܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܐܬܐ ܠܗ ܒܠܡܦ̈ܐܕܐ ܢܦ̈ܩܢ܇ ܘܡܫܚܐ ܚܣܪ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܟ̈ܠܬܐ܇ ܡ̈ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܚܟܝܡ̈ܬܐ ܡܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܫܚܐ܇ ܘܒܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܠܓܢܘܢܐ ܡܫܒܚܐ ܗ ܘ ܗ܀
ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܕܘܥܕܗ ܕܳܠܡܳܐܢܐ܇ ܘܫܒܝܚ ܣܓܝ ܘܡܝܬܪ ܘܡܠܐ ܟܽܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ܇ ܗܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܗ ܣܒ̈ܐ ܘܛܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܒܢܗܝܪ̈ܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܡܨܒܬܐ ܒܗ ܡܥܰܡܘܕܝܬܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܬܐ ܫܒܝܚܬܐ܇ ܘܝܗܒܐ ܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܕܝܢ ܒܗ ܗ ܘ ܗ܀
ܗܢܘ ܝܪܚܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܟ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ

ܗܢܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܣܝ ܠܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ܇ ܕܒܢ ܟܣ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܣܒܳܟܘ ܒܗ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܘܒܣܒܣܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܚܠܦ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܨܥܪܐ ܦܪܥܘܗܝ܇ ܘܚܠܦ ܚܘܒܗ ܡܓܢ ܩܛܠܘܗܝ܀
ܐܬܗ ܕܩܐܝܢ ܣܝܡܳܐ ܟܽܠܫܥ ܥܰܠ ܩܛܘ̈ܠܐ܇ ܡܛܢܦ ܒܕܡܳܐ ܩܛܝܠܐ ܫܬܝܩ܇ ܩܕܡܗ ܓܥܐ ܡܫܟܢ ܩܢܛܐ܇ ܒܠܒܐ ܕܐܚܐ ܕܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܚܣܡܘ ܒܗ ܣܟܽܠ̈ܐ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܇ ܘܐܪܡܝ ܩܢܛܐ ܒܓܰܘ ܠ̈ܒܗܘܢ܇ ܘܚܫܠܘ ܐܪܙܐ ܘܡܘܬܐ ܚܝܒ܇ ܥܰܠ ܕܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ܇ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܝܠܗܽܘܢ ܐܓܪܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ܀
ܚܘܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝܪ̈ܫܝܡܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܬܚܬܝ ܢܦܫܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇

ܐܬܐ ܠܘܳܬܢ ܒܚܘܒܗ܇ ܐܝܠܰܢܐ ܒܪܺܝܟܐ܇ ܫܕܐ ܩܝܣܐ ܠܩܝܣܐ܇ ܒܛܠ ܦܐܪܐ ܦܐܪܐ܇ ܩܛܘܠܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ܀ ܒܡܳܐܬܝܬܗ ܕܫܡܫܢ܇ ܫܡܫܘ ܘܥܒܰܪܘ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܐܳܘܦܝܘ ܐܪ̈ܙܐ ܘܛܘܦ̈ܣܐ܇ ܒܓܙܘܪܬܐ ܟܣܝܬܐ܇ ܫܪܝܐ ܓܙܘܪܬܐ ܓܠܝܬܐ܀
ܝܕܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܦܪ̈ܐ܇ ܕܒܳܟ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܡܘܫܐ܇ ܡܬܦܪܣܝܢ ܒܬܐܒܝܠ܇ ܟܰܕ ܩܒܥܘܟ ܒܩܝܣܐ܇ ܩܝܣܟ ܬܪܓܡ ܒܬܒܝܠ܀

ܣܘܓܝܬܐ ܠܐ ܐܡܪܬ ܠܝ ܡܕܒܚ ܩܽܘܕܫܳܐܥܽܘܢܺܝܬܳܐ

ܐܬܬܥܝܪܘ ܐܰܚ̈ܰܝܩܘܡܘ ܨܠܘ܇ ܕܗܳܐ ܡܛܝ ܠܗ ܚܰܬܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܶܢܥ܇ ܬܰܘ ܚܘܘ ܠܗ ܪܘܡܝܢܟܘܢ܇ ܥܕܠܳܐ ܫܠܡ ܠܗ ܙܒܢܐ܇ ܘܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܀
ܛܝܒܘ ܡܫܚܐ ܒܡܳܐܢ̈ܝܟܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܟܝ̈ܡܬܐ܇ ܕܟܰܕ ܫܡܥܝܢ ܐܢܘܬܰܘܢ ܒܩܠ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܒܚܰܕܘܬܐ ܬܦܩܘܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܀
ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܢܣܒ̈ܝ ܡܫܚܐ܇ ܒܡܳܐܢܝ̈ܗܝܢ ܥܰܡ ܠܡܦ̈ܐܕܐ܇ ܘܣܟܽܠ̈ܬܐ ܢܣܒ̈ܝ ܠܡܦܝܕ̈ܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܫܚܐ ܒܓܰܘ ܡܳܐܢܝ̈ܗܘܢ܀
ܝܚܝܕܐ ܙܚ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ܇ ܘܢܦܩ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܚܟܝ̈ܡܬܐ܇ ܒܡܫܚܐ ܕܟܣܐ ܒܡܳܐܢܝ̈ܗܝܢ܇ ܘܐܥܬܪ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܠܡܦܝܕ̈ܝܗܝܢ܀
ܠܳܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܝ̈܇ ܟܰܕ ܚܙ̈ܝ ܕܕܥܟܘ ܗܘ̈ܝ ܫܪ̈ܓܐ܇ ܘܥܗ݁̈ܕܝ ܡܫܚܐ ܕܡܳܐܢܝ̈ܗܝܢ܇ ܘܚܰܕܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܥܝܢܝܗܝܢ܀
ܟܰܕ ܫܩܠ̈ܢ ܐܢ̈ܬܝܢ ܡܶܢ ܡܫܚܢ܇ ܕܥܟܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܡܦ̈ܝܕܐ܇ ܦܩܚ ܗܘ ܕܚܢܢ ܢܥܘܠ܇ ܕܠܳܐ ܢܦܘܫ ܠܰܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܪܥܐ܀
ܩܳܡ̈ܝ ܥܰܠ ܬܪܥܐ ܘܢܩܫ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܟܰܕ ܫܡ ܒܘܟܪܐ ܒܦܘܡ̈ܝܗܝܢ܇ ܘܠܝܬ ܕܘܒܰܪܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܝܢ܇ ܠܐ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ܗܝܢ܀
ܫܠܡ ܪܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܘܐܬܐ ܚܰܬܢܳܐ ܠܦܘܪܥܢܐ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܗܘܳܐ ܪܗܛܐ ܣܟܽܠ̈ܬܐ ܠܡܪ̈ܗܛܝ ܫܪ̈ܝ܀
ܚܦܪܘ ܫܬܐܣ̈ܝܟܘܢ ܘܐܬܩܢܘ܇ ܥܰܠ ܟܐܦܐ ܗܝ ܕܫܰܪܰܪܐ܇ ܘܛܝܒܘ ܠܗ ܠܡܦܝܕ̈ܝܟܖܢ܇ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܕܘܒܰܪ̈ܝܟܘܢ܀
ܠܐ ܢܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܣܟܽܠ̈ܬܐ܇ ܕܐܚܰܕܬ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ܗܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܫܘܢ ܠܓܢܘܢܟ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܢܛܪܘ ܒܬܰܘܠܘܳܬܐ܀
ܗܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܛܝ ܕܢܺܐܬܶܐ܇ ܐܰܚ̈ܰܝܢܥܗܕ ܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܘܢܢܗܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܡܦܝܕ̈ܝܢ܇ ܒܕܘܒܰܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ܀
ܠܐ ܢܗܘܳܐ ܠܰܢ ܚܒܒ̈ܢܢܐ܇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܝ̈܇ܕܠܳܐ ܢܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܣܟܽܠ̈ܬܐ܇ ܕܕܥܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܦܝܕ̈ܝܗܝܢ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܫܰܪܰܪܐ܇ ܒܚܫܟ ܗܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܳܟ܇ ܥܒܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܦܫ̈ܬܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܣܓܝ ܫܦܝܪ܇ ܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܘܡܠܐ ܫܘܦܪ̈ܐ ܠܕܚܐܪ ܒܗ܇ ܡܨܒܬܐ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܽܠܬܐ܇ ܘܫܗܪܐ ܘܚܝܪܐ܇ ܥܰܡ ܠܡܦܝ̈ܕܐ܇ ܕܢܺܐܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܥܰܡܗ ܬܚܰܕܐ܀
ܟܰܕ ܡܛܝ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܙܥܩܘ ܫܝܦܘܪ̈ܐ ܥܰܡ ܩܪ̈ܢܬܐ܇ ܐܬܬܥܝܪܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܩܳܡܘ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܘܚܙܐ ܟܽܠܰܢܫ܇ ܥܒܕܗ ܡܳܐܢܐ ܗܘ܇ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܝܚܐ ܕܗܘ ܠܡܦܝܕܗ܀
ܣܟܽܠ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܐܚܰܕ̈ܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܠܳܐ ܪ̈ܚܡܝ ܗܘ̈ܝ ܥܰܠ ܡܣܟ̈ܢܐ܇ ܒܥ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܡܫܚܐ܇ ܘܠܐ ܐܫܟܚ̈ܝܢ܇ ܘܟܰܕ ܡܬܬܢ̈ܚܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܪܥܐ܇ ܝܪܬܝ ܒܳܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫܢ̈ܐ܀
ܢܗܐ ܫܘ̈ܬܦܐ܇ ܒܚܫܗ ܕܒܰܪܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܝܪ̈ܬܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܚܫ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܇ ܘܢܙܡܶܢ ܠܰܢ܇ ܠܓܢܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܫܘܠܡܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܬܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܟܽܠܬܐ ܚܣܝܡܬܐ ܕܳܠܳܟ ܐܬܡܟܪܬ܇ ܗܝ ܕܒܚܫܟ܇ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܇ ܥܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܥܝܢܗ܇ ܬܫܒܚܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܳܒܳܐ ܕܨܒܐ ܒܚܢܢܗ܇ ܕܳܠܡܠܳܟܘܬܗ ܢܙܡܶܢ ܠܰܢ܇ ܥܒܕ ܗܘܳܐ ܡ̈ܬܠܐ ܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܇ ܠܒܬܰܘܠ̈ܬܐ ܥܣܪ ܕܡܝܗ܇ ܕܢܒ̈ܣܝ ܗܘ̈ܝ ܠܡܦܝܕ̈ܝܗܝܢ܇ ܘܠܐܳܘܪܥ ܚܰܬܢܳܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܠܡܫܬܰܘܬܐ ܐܬܛܝ̈ܒܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܫܗܪ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܣܓܝܐܝܬ܇ ܟܰܕ ܐܳܘܚܪ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ܀
ܣܟܽܠ̈ܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܪܥܐ܇ ܒܐܒܠܐ ܪܒܐ ܢܩܫ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܳܘ ܕܡܳܪܰܢ ܦܬܚ ܠܰܢ ܬܪܥܟ܇ ܘܢܚܰܕܐ ܥܰܡܟ ܒܓܢܘܢܟ܇ ܘܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ܪܐ ܫܡܥ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܕܡܡܬܰܘܡ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܶܟܝ̱ܢ܇ ܚܘܣ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܘܦܨܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܘ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܡܠܐ ܒܳܟܝܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ܇ ܕܙܠܘ ܠܳܟܘܢ ܡܶܢܝ ܠ̈ܝܛܐ ܠܰܢܽܘܪܳܐ܇ ܠܓܗܳܢܳܐܥܰܡ ܬܫܢܝ̈ܩܐ܀
ܣܓܝܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܡܫܒܚ ܥܰܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܐܦܢܝ ܠܰܢ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܐܫܘܐ ܠܳܟܽܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܢܠܒܫ ܐܒܠܐ ܒܝܘܡ ܚܫܟ܇ ܘܢܙܡܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ܇ ܕܢܨܒ ܒܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܘܦܠܚܗ ܘܣܝܓܐ ܐܚܰܕܪܗ܇ ܘܨܒܬܗ ܒܟܽܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ ܦܐܝ̈ܐ܇ ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ ܚܠ̈ܝܬܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܐܳܘܫܛܘ ܠܗ܇ ܘܥܰܠ ܐܦ̈ܝ ܗܳܕܶܐ ܥܩܪܗ܇ ܘܗܘܳܐ ܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܘܢܨܒ ܠܗ ܟܪܡܳܐ ܚܠܦܘܗܝ܇ ܕܝܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܚܣܡܳܐ ܣܢܝܐ܇ ܦܩܪ ܣܓܝ ܒܬܪ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܚܙܘ ܒܗ ܫܘܦܪ̈ܐ ܪ̈ܡܳܐ܇ ܟܗܢ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܒܥܘ ܕܢܘܒܕܘܢܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܒܚܪ ܠܒ̈ܘܬܐ܇ ܘܣܡܘ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܛܠܘ̈ܡܳܐ܇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠܘܗܝ ܐܬܚܫܒܘ܇ ܘܡܶܢ ܗܝܕܝܢ ܒܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܛܥ̈ܝܐ ܕܢܨܘܕܘܢܝܗܝ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܝܚܝܕܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܪܬܗ ܕܐܰܒܳܐ܇ ܐܬܬܚܬܝ ܠܘܳܬ ܦܠ̈ܚܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܟܪܡܳܐ܇ ܕܢܒܥܐ ܡܶܢܗܘܢ܇ ܡܶܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܡܗ܇ ܗܝܡܶܢܘܬܐ ܘܩܘܫܬܐ ܘܫܰܪܰܪܐ܇ ܘܣܥܘ ܥܰܠܘܗܝ ܦܠ̈ܚܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܟܪܡܳܐ܇ ܘܨܥܪܘܗܝ ܘܨܝܚܘܗܝ ܘܒܙܚܘ ܒܗ܇ ܘܠܡܘܬܐ ܚܝܒܘܗܝ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܟܰܕ ܡܠܦ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܚܝܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܟܽܠܗ ܚܝ̈ܐ ܡܠܐ܇ ܥܒܕ ܗܘܳܐ ܡܬܠܐ ܠܳܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘ ܕܢܨܒ ܟܪܡܳܐ܇ ܘܣܝܓܐ ܐܦ ܡܥܨܪܬܐ ܘܡܓܕܠܳܐ ܥܒܕ ܠܗ܇ ܕܡܳܐ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܬܠܘܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܝܢܘ ܕܢܓܝܪܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܬܫܒ̈ܚܢ ܠܫܠܘܚܟ ܕܫܠܚܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

ܐܬܐ ܡܚܟܡ ܟܽܠ܇ ܒܚܘܒܗ ܠܘܳܬ ܥ̈ܛܠܐ܇ ܘܩܘܘ ܒܛܠܝܘܬܐ܇ ܟܰܕ ܛܒ ܙܗܝܪܝܢ ܒܗ܇ ܪܕܦܘܗܝ ܕܠܳܐ ܚܘܣܢ܇ ܠܓܙܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀
ܕܐܢ ܠܕܝ̈ܢܐ܇ ܐܬܬܕܝܢ ܘܐܫܬܐܠ܇ ܚܠܦ ܗܘ ܕܐܣܟܽܠ ܗܘܳܐ܇ ܚܠܦ ܓܝܪ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܟܐܢܐ ܐܬܩܦܚ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀
ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܦܫܗ܇ ܕܢܐܚܘܢ ܒܝܰܕ ܩܛܠܗ܇ ܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ܇ ܕܚܝܘ ܠܗܽܘܢ ܒܕܡܗ܇ ܐܬܢܟܣ ܘܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܕܘܨ ܟܢܫܐ ܕܥܰܠ̈ܝܡܬܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܚܫܟ ܢܗܘܳܐ ܫܘ̈ܬܦܐ܇ ܘܒܡܠܳܟܘܬܟ ܝܪ̈ܘܬܐ

ܒܡܫܚܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܘܒܚܘܒܗ܇ ܚܛܝܬܐ ܩܪܒܬ ܨܶܝܕ̈ܝܟ܇ ܟܰܕ ܡܛܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܟ܇ ܐܦ ܙܒܢܐ ܕܕܒܝܚܘܬܟ܇ ܕܩܪܒ ܢܺܐܬܶܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܕܢܒܺܝ̈ܶܐ܀
ܐܪܙܐ ܪܒܐ ܕܐܬܡܰܠܶܠ܇ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܕܟܽܠ ܚܙ̈ܝܐ܇ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܩܠ ܫܘܠܡܳܐ܇ ܒܚܫܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܚܫܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܚܫ ܥܰܡܟ܇ ܘܒܡܠܳܟܘܬܟ ܒܣܡ ܠܰܢ܀
ܡܫܚܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܘܪܚܡܬܐ܇ ܘܚܡܝܡܘܬ ܗܝܡܶܢܘܬܗ܇ ܫܩܠܬ ܥܰܡܗ ܚܛܝܬܐ܇ ܘܠܒܶܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܥܰܠܬ܇ ܨܶܝܕ ܗܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܘܠܚܐ ܚܘܒ̈ܝܗ ܒܝܰܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܰܕ ܡܛܝ ܗܘܳܐ ܙܒܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ܇ ܕܢܬܠ ܟܪܡܳܐ ܠܡܪܐ ܕܢܨܒܗ܇ ܒܥܐ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ܇ ܘܝܗܒ ܚܪ̈ܘܒܐ܇ ܥܩܪܗ ܘܕܪܝܗܝ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܕܝܫܐ ܘܠܒܘܕܪܐ܀
ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ܇ ܩܛܠܗ ܠܚܒܝܒܝ܇ ܘܐܣܩܗ ܙܩܦܗ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܡܗ܇ ܠܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܢܦܩ ܡܶܢ ܟܪܡܳܐ ܘܙܠܝܚ ܒܕܡܳܐ܇ ܘܥܩܪܗ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܗܒ ܦܐܪ̈ܐ܀
ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܦܠ̈ܚܐ ܘܣܒܳܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܒܥܐ ܠܗܽܘܢ ܦܐܪ̈ܐ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܚܪ̈ܘܒܐ܇ ܫܠܡܗ ܛܠܡܘܗܝ ܚܘܒܗ ܓܠܙܘܗܝ܇ ܡܓܢ ܣܩܪܘܗܝ ܠܡܘܬܐ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ܀
ܐܬܪ ܦܩܚ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܦ ܠܓܦܬܐ ܐܚܪܒܘ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܠܡܪܐ ܒܰܪܝܬܐ܇ ܚܝܒܘܗܝ ܒܝܫ̈ܐ܇ ܐܦ ܩܝܦܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܳܐ܇ ܕܦܩܚ ܕܢܡܘܬ ܓܰܒܪܳܐ ܗܢܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܳܟ ܚܝܒܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܡ̈ܐ ܠܡܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܒܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܘܘܕܐ܇ ܠܳܟ ܡܬܬܚܝ̈ܒܢ ܟܽܠ ܣܓܕ̈ܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܙܩܝܦܟ ܐܦܢܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒ̈ܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܚܣ ܥܰܠ ܨܠܡܳܐ ܕܓܒܠ̈ܝ ܐܝܕ̈ܘܗܝ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܛܳܒܳܐ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܒܙܚܐ ܡܶܢ ܛܠ̈ܘܡܳܐ܇ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ ܒܟܽܠܥܕܢ̈ܝܢ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܬܠܬܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܰܚܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܦܪܥܘܢܝ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܘܣܩܪܘܢܝ ܥܰܠ ܕܒܥܝܬ ܛܒܬܐ ܗ

 ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ ܐܬܟܢܫܘ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܘܠܐ ܐܬܚܫܒܘ܇ ܕܳܠܙܟܝܐ ܒܙܩܝܦܐ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘ ܢܡܝܬܰܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܝܰܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܇ ܐܬܬܚܬܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ ܘܦܪܩܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀
ܒܙܠ̈ܝܩܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܣܡܝ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܘܥܘܝܪܐ܇ ܕܕܠܳܐ ܒܙܕܩܐ ܐܬܟܢܫܘ ܕܢܣܥܘܢ ܥܰܠ ܚܝܐ܇ ܘܐܫܪܝ ܒܗܘܢ ܪܥܰܠܐ ܘܢܦܠܘ܇ ܘܰܐܝܟ ܚܫܘܟܐ ܐܣܬܚܦܘ܇ ܘܕܨܒܐ ܠܒܳܟܘܗܝ ܐܦ ܕܢܘܗܝ ܘܚܝܒܘܗܝ ܠܙܩܝܦܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܠܡܳܐܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܢ ܚܫܗ ܕܒܰܪܐ܇ ܕܒܗ ܡܬܬܢܝܚ̈ܢ ܢܦܫ̈ܬܢ ܡܶܢ ܝܘܩܪܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܒܗ ܡܫܬܡܠܐ܇ ܘܟܪܘܟܝܐ ܕܨܘܡܶܢ܇ ܘܥܰܡܗ ܐܬܝ̈ܢ ܟܽܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܒܗ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܡܬܦ̈ܨܚܢ ܐܟܚܰܕܐ܇ ܘܒܗ ܚܬܦܬܚܐ ܡܥܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܣܚܬܐ ܕܡܶܢ ܕܪܝܫ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܬܰܘܗ ܠܒܗ܇ ܐܳܘ ܫܡܘܥ̈ܐ܇ ܘܬܫܪܐ ܪܬܝܬܐ ܒܗܕ̈ܡܘܗܝ ܘܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܟܰܕ ܡܬܒܩܐ ܒܚ̈ܫܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܟܡܳܐ ܐܬܪܟܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܝܘ̈ܬܐ܇ ܕܳܠܚ̈ܫܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܘܒܙܚܐ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܘܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܇ ܘܦܪܩܢ ܒܨܠܝܒܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܀ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܪܐ ܕܟܽܠܒܰܪ̈ܝܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܫܟ ܕܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

ܕܢܚ ܫܡܫܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܫܘ̈ܟܐ܇ ܘܶܐܢܗܪ ܗܘܳܐ ܨܡܚܗ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܫܡܪ ܗܘܳܐ ܒܬܐܒܝܠ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܘܓܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ ܠܚܫܘܟܐ܇ ܗܠܳܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܥܩܪ ܗܘܳܐ ܟܘ̈ܒܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܕܘܪ̈ܟܬܗ܇ ܥܪܩܘ ܥܝܡ̈ܐ ܟܡܝܪ̈ܐ ܕܛܥܝܘܬܐ܇ ܘܐܬܦܨܚܬ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܕܥܬܐ܀
ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܒܰܪܬ ܐܒܰܪܡ܇ ܩܛܠܬ ܗܘܳܬ݀  ܘܪܓܡܬ ܐܦ ܚܒܒܬ܇ ܗܝ ܪܚܡܬ ܥܓܠܐ ܒܓܰܘ ܚܘܪܝܒ܇ ܘܠܝܪܬܐ ܕܐܬܐ܇ ܨܶܝܕܝܗ ܕܙܢܝܬܐ܇ ܐܬܚܫܒܬ ܘܕܢܬ ܕܳܠܡܘܬܐ ܚܝܒ܇ ܗܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܗܝܬ ܠܚܒܠܐ܇ ܠܐ ܩܒܠܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܬܐ ܠܗ܀
ܐܬܐ ܗܘܳܐ ܘܡܛܐ ܥܕܥܐܕܐ܇ ܗܘ ܥܐܕܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܶܝܬ ܐܝܣܚܩ܇ ܐܫܬܡܠܝ ܘܥܒܰܪ ܢܡܘܣܐ܇ ܗܘ ܩܕܡܳܐ ܘܐܬܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐܬܢܟܣ܇ ܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܐܬܐ܇ ܢܗܘܳܐ ܠܚܰܕܘܪ̈ܐ܇ ܘܐܬܐ ܗܘܳܐ ܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܕܚܘܣܝܢ܀
ܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܟܰܕ ܗܘܝܘ ܟܗܢܐ܇ ܗܘܳܐ ܐܡܪܐ ܘܗܘܝܘ ܡܩܒܠܰܢܐ܇ ܗܘܳܐ ܩܛܝܠܐ ܘܝܗܒ ܗܘܳܐ ܚܝ̈ܐ܇ ܡܩܒܠܰܢܐ ܘܓܡܪ ܕܒܚ̈ܬܐ܇ ܓܡܪܗ ܠܗܰܘ ܐܡܪܐ܇ ܕܩܛܠ ܗܘܳܐ ܡܘܫܐ܇ ܘܦܪܩ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܘܫܪܝ ܒܚܰܕܬܐ܇ ܥܒܰܪ ܙܒܢܐ ܕܛܘܦ̈ܣܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ܇ ܘܐܙܕܝܚ ܓܘܫܡܳܐ ܘܫܰܪܰܪܐ܀
ܓܡܪܗ ܗܘܳܐ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܘܫܐ܇ ܘܐܬܛܝܒܘ ܕܦܨܚܐ ܢܐܟܘܠ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܐܡܪܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐܬܩܛܠ܇ ܨܒܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܡܪܐ ܕܫܰܪܰܪܐ܇ ܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܨܒܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܦ ܗܘ܇ ܕܢܓܡܘܪ ܠܗܰܘ ܐܪܙܐ܇ ܗܘ ܕܨܪ ܠܗ ܡܘܫܐ܇ ܗܘ ܕܫܩܠ ܠܚܛܝܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܨܒܐ ܢܚܪܪ ܐܡܪܐ ܡܶܢ ܕܒܚܐ܀
ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ ܩܕܡ ܐܬܬܨܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܪܐܙ ܩܛܠܗ ܕܐܡܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܦܪܩ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܪܚܡ ܗܘܳܐ ܦܘܪܩܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܐܡܪܐ ܦܪܩ ܬܰܡܳܢ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܒܰܪ̈ܝܐ܇ ܘܐܡܪܐ ܝܚܝܕܐ܇ ܦܪܩ ܗܘܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܩܛܠܗ ܕܒܘܟܪܗ ܕܥܰܠܝܐ܇ ܐܬܓܡܪܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܬܝܩܬܐ܀
ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܪܟܢ ܘܢܚܶܬ܇ ܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܐܬܟܣܝ ܦܰܓܪܳܐ ܡܝܘܬܐ ܘܩܒܠ ܗܘܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܨܒܐ ܘܐܬܬܚܰܕ ܒܐܝܕܐ܇ ܘܚܡܠ ܟܣܝܘܬܗ܇ ܘܛܫܝ ܗܘܳܐ ܥܘܙܗ܇ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐܬܥܛܦ܇ ܐܡܟ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܨܥܪܐ ܕܡܪ̈ܚܐ܀
ܨܡܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܢܗܪܗ ܒܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܗܠܳܟ ܒܗ ܘܡܪܩ ܙܗܡܘܬܗ܇ ܙܠܚ ܗܘܳܐ ܒܗ ܩܘܕܫܗ ܘܚܪܪܗ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܡܰܐܣܶܐ ܒܡܠܬܗ ܠܳܟܐܒ̈ܬܢܐ܇ ܘܗܝ ܡܡܪܚܐ ܘܣܥܝܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܝܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܗܝ ܡܬܦܫܛܐ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܥܰܠ ܦܟܗ܇ ܗܘ ܥܒܕ ܗܘܳܐ ܦܘܡܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܇ ܘܗܘ ܙܠܚ ܗܘܳܐ ܪܘܩܐ ܒܦܪܨܘܦܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܰܚ̈ܰܝܢܠܒܫ ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ܇ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܒܙܚܐ ܪܒܐ ܡܶܢ ܝܘܕܝ̈ܐ܀
ܒܓܢܬܐ ܫܠܚ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܫܘܒܚܗ܇ ܘܣܥܐ ܘܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܒܓܢܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܥܐ ܥܰܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܛܐ ܣܟܽܠܘܳܬܗ܇ ܘܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܓܝܣܐ܇ ܕܐܳܘܕܝ ܒܡܪܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܕܡܠܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܫܡܝܢ̈ܐ܇ ܢܩܠܣܘܢ ܠܨܡܚܐ ܕܒܙܠܝ̈ܩܘܗܝ܇ ܐܬܢܗܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܬܰܘ܇ ܠܠܡܳܐܝܢ ܫܝܢܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܡܶܢ ܠܐ ܢܘܕܐ܇ ܕܒܗ ܘܥܕ ܠܰܢ ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܠܰܢܘܚܐ ܕܡܠܐ ܚܝ̈ܐ ܚ̈ܕܬܐ܇ ܘܠܗ ܗܘ ܨܝܒܝܢ ܟܢܫ̈ܝܢ ܟܢܫ̈ܝܢ܇ ܕܒܗ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠ̈ܝܗܘܢ܀
ܢܣܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܕܳܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܗ܇ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܇ ܕܫ̈ܢܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܝܐ ܢܩܪܒ ܒܟܽܠ ܥܕ̈ܢܝܢ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ ܟܗܝܢܐ܇ ܕܐܫܬܡܗ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܚܠܦ ܦܐܪ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܚܪ̈ܘܒܐ ܛܥ̈ܢܝ ܣܬ̈ܝܗܘܢ܇ ܡܪܪܐ ܥܨܪܘ ܡܶܢ ܥܢܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܚܠܛܘ ܐܢܝ̈ܢ ܥܰܡ ܚܠܐ܇ ܕܳܠܨܗܝܗ ܕܡܪܗ ܕܟܪܡܳܐ܇ ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܥܰܠ ܪܫ ܩܝܣܐ܇ ܕܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܬܫܡܬܡܠܐ ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ ܕܒܰܪ ܐܝܫܝ܀
ܫܕܪ ܐܰܒܳܐ ܨܶܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܢܒܝ݁̈ܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܘܪܓܡܘ ܐܦ ܩܛܠܘ ܘܐܳܘܒܕܘ܇ ܘܒܕܡܳܐ ܚܣܝܐ ܐܬܦܠܦܠܘ ܐܙܕܝܢܘ ܥܰܠ ܝܚܝܕܗ܇ ܟܰܕ ܐܬܐ ܒܚܪܬ ܙܒܢܗ܇ ܘܛܪܕ ܐܦܩܘܗܝ ܡܶܢ ܟܪܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܦܐܪ̈ܐ܇ ܨܥܪܘܗܝ ܨܚܝܘܗܝ ܘܒܙܚܘ ܒܗ܇ ܘܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܝܰܕ ܚܘܒܗ܇ ܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܘܝܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܣܓܘ̈ܕܐ܇ ܘܚܪܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܕܟܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܗܝܟ̈ܠܐ ܠܐܝܩܪܟ܇ ܕܢܙܡܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܇ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܟܣܝܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܗܘܠܠܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇

ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܚܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܡܶܢܘ ܣܦܩ܇ ܕܢܘܕܐ ܠܡܘܟܟܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܥܦܪܢܐ ܒܙܩܝܦܐ ܬܠܐܳܘܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܘܦܪܩܬܝܗܝ ܠܳܟܽܠܗ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܐܝܕ̈ܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܣܝܒܰܪܬ ܚܠܦ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܒܟܽܠ ܠܫܢ̈ܝܢ ܢܘܕܐ ܠܳܟ܀
ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܗܢ̈ܝ ܙܐܦܐ ܢܚܝܒܘܢܝܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܳܟܘܡܪ̈ܐ܇ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܝܗܒ ܟܗܢܘܬܐ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ܇ ܒܗܝ ܕܝܕܥܘ ܕܒܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܐܬܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܐܦ ܠܡܘܬܐ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܐܫܠܡܘ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ ܚܪ̈ܡܶܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܟܽܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ܇ ܠܥܺܕܰܬܗ ܪܡܪܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀
ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܫܬܥܐ ܠܰܢ܇ ܐܰܝܟܢܐ ܓܠܬ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܩܛܠܗ ܕܒܰܪܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܘܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ ܫܬܩ ܗܘܳܐ ܒܡܘܟܟܗ܇ ܐܬܬܚܬܝ ܕܳܠܥܺܕܰܬܗ ܢܥܰܠܐ܇ ܒܠܥ ܦܟܐ ܕܳܠܝܠ̈ܕܝܗ ܢܚܪܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܘܦܪܩܢ ܒܕܡܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀
ܐܝܢ ܟܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ ܘܓܒܝܐ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܡܶܢܐ ܢܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܳܠܡܪܗ ܩܛܠܬ܇ ܩܪܝܬܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐܬܚܪܒܝ ܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ܇ ܘܟܐܦ ܥܰܠ ܟܐܦ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܒܗ ܕܙܩܦܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܐܡܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܓܠܘ ܫܬܐܣ̈ܝܗ܇ ܕܳܠܥܺܕܬܳܐ ܓܒܐ ܠܗ ܘܒܗ ܫܪܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܥܩܪܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬܗ ܘܥܺܕܬܳܐ ܚܠܦܝܗ ܒܢܐ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܥܰܠ ܐܒܪܶܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܒܚܘܒܗ܇ ܚܰܕܝ ܠܐܒܪܶܗܡ ܒܐܝܣܚܩ ܒܪܶܗ

ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐܒܰܪܡ ܕܒܚܐ ܫܐܠ܇ ܗܒܠܝ ܕܐܡܪ ܬܫܥܝܬܗܘܢ܇ ܕܐܒܰܪܡ ܘܐܝܣܚܩ ܕܐܪܙܐ ܨܪܘ܇ ܕܐܰܒܳܐ ܘܒܪܶܗ ܒܝܢܬܗܘܢ܀
ܐܡܪ ܐܰܒܳܐ ܐܒܰܪܡ ܫܡܥ܇ ܕܒܰܪܝܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܕܳܠܗ ܪܚܡܬ܇ ܘܕܒܚܐ ܫܠܡܳܐ ܩܪܒ ܠܝ܇ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܛܘܪ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܀
ܐܡܪܐ ܣܪܐ ܡܘܢ ܥܒܕܬ܇ ܒܩܝܣ̈ܐ ܕܒܐܝܕ̈ܝܟ ܗܐ ܡܨܠܚܬ܇ ܕܳܠܡܳܐ ܟܝ ܠܒܰܪܟ ܕܒܚܬ܇ ܒܗܝ ܣܟܝܢܐ ܕܳܠܗ ܠܛܫܬ܀
ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪܬ܇ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܚܒ̈ܠܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܘܳܐ܇ ܝܡܝ ܠܝ ܒܗ ܕܠܳܐ ܢܬܬܥܝܩ܇ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܣܘܟܝ ܘܕܒܰܪ ܘܙܠ܀
ܐܒܰܪܡ ܢܦܩ ܡܶܢ ܡܫܟܢܐ܇ ܥܰܠ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܝܣܚܩ ܪܟܒ܇ ܘܐܟܡܳܐ ܕܳܕܡܳܪܰܢ ܥܺܝܠܳܐ ܪܟܒ܇ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ܀
ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܟ ܝܡܝܬ ܕܠܳܐ ܡܬܡܠܐ܇ ܙܪܥܗ ܕܐܝܣܚܩ ܡܶܢ ܣܘܓܐ܇ ܘܶܐܶܢܗܽܘ ܕܡܳܐܬ ܡܬܕܓܠܐ܇ ܬܢܘܝ ܕܗܘܳܬ݀  ܒܶܝܬ ܠܝ ܘܠܳܟ܀
ܐܒܰܪܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܬܠܐ܇ ܘܨܠܝ ܘܒܥܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܗܒܬܝܗܝ ܘܠܳܟ ܡܬܒܥܐ܇ ܚܘܢܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ ܐܕܒܚܝܘܗܝ܀

ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܩܝ̈ܣܐ ܥܰܠܝܢ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܢ ܘܐܡܪܐ ܠܝܬ܇ ܘܐܦܠܐ ܥܰܠܬܐ ܕܒܢܝܐ ܬܢܢ܇ ܘܰܐܝܟܢ ܕܒܚܐ ܡܣܩܬ ܬܢܢ܀
ܒܝ ܘܒܫܡܝܐ ܠܡܽܘܢ ܚܝܪܬ܇ ܘܥܰܠ ܣܟܝܢܐ ܐܝܕܟ ܫܕܝܬ܇ ܕܐܦܠܐ ܐܡܪܐ ܕܒܗ ܡܬܕܒܚ܇ ܐܬܐ ܥܰܡܶܢ ܠܡܽܘܢ ܡܪܗܒܬ܀
ܓܠܝ ܘܦܫܩ ܠܝ ܐܢ ܡܫܟܚܐ܇ ܕܠܳܐܡܝ ܣܪܐ ܠܡܽܘܢ ܠܐ ܓܠܝܬ܇ ܐܪܙܐ ܕܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܐܡܪܐ ܥܰܡܶܢ ܠܡܽܘܢ ܠܐ ܕܒܰܪܬ܀
ܕܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ ܕܩܳܠܳܐ ܫܡܥܬ܇ ܕܕܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܡܫܟܢܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܢ ܒܩܪܐ ܥܓܠܐ ܢܣܒܬ܇ ܠܐܪ̈ܚܐ ܕܒܰܪܟܘܟ ܘܗܘܝܬ ܠܳܟ܀
ܗܳܕܶܐ ܥܣܩܐ ܕܐܗܝܡܶܢܳܟ܇ ܘܕܒܚܐ ܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܝ܇ ܕܩܪܒ ܒܰܪܢܫ ܡܶܢ ܥܰܠܡ܇ ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܗܫܐ ܐܰܢ̱ܬ ܣܥܪܬ܀
ܘܶܐܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܝ ܡܣܬܥܪܐ܇ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܢܫ̈ܐ ܬܗܪܝܢ ܒܗ܇ ܡܶܢܐ ܚܛܬ ܠܳܟ ܐܡܝ ܣܒܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܰܘܕܰܥܬܗ ܡܘܢ ܥܒܕܬ܀
ܙܕܝܩ ܡܳܪܝܳܐ ܕܳܠܗ ܐܓܥܰܠܘܢܝ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܣܪܐ ܘܐܬܝܬ ܠܳܟܐ܇ ܕܗܘ ܡܦܨܚ ܠܗ ܠܡܝܪܬܐ܇ ܘܡܚܪܪ ܠܗ ܡܶܢ ܬܐܢܚܶܬܐ܀
ܚܙܬܟ ܐܒܰܪܡ ܗܐ ܕܡܝܐ܇ ܕܚܪܒܐ ܕܩܛܠܐ ܥܰܠܝ ܫܡܛܬ܇ ܚܙܝ ܥܪܒܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ ܠܐܡܝ܇ ܕܥܝܢ̈ܝܗ ܟܽܠܫܥ ܠܝ ܚܝܪ̈ܢ܀
ܛܘܪܐ ܡܓܙܝ ܘܐܬܪܐ ܕܚܝܠ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܩܝܣ̈ܐ ܗܐ ܡܛܝܒܝܢ܇ ܥܰܠܬܐ ܘܐܡܪܐ ܕܗܘ ܕܒܚܐ܇ ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܗܝܡܶܢܳܟ܀
ܝܘ̈ܡܳܐ ܬܠܬܐ ܗܐ ܝܬܒܐ܇ ܣܪܐ ܒܐܒܠܐ ܘܠܳܟ ܚܝܪܐ܇ ܩܪܒ ܕܒܚܐ ܐܰܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ܇ ܡܘܢ ܒܛܝܠܬ ܘܒܝ ܚܝܪܬ܀
ܟܢܫ ܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܘܐܝܬܐ ܒܢܝ܇ ܥܰܠܬܐ ܠܕܒܚܟ ܐܰܝܟ ܟܗܢܐ܇ ܕܐܪܙܐ ܪܡܙ ܠܝ ܕܳܠܝ ܕܒܚܬ܇ ܘܠܐ ܟܪܝܐ ܠܝ ܕܒܝ ܝܪܒܬ܀
ܠܐ ܚܒܝܒܝ ܠܝ ܕܢܐܚܐ ܒܰܪܝ܇ ܡܶܢ ܦܘܩܕܢܟ ܘܐܰܢ̱ܬ ܝܕܥܬ܇ ܚܘܪ ܒܦܟܪ̈ܘܗܝ ܘܪܥܝܢܝ ܒܩܝ܇ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ ܕܳܠܳܟ ܐܕܒܚܝܘܗܝ܀
ܡܳܪܝ̱ ܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡܶܢܝ܇ ܚܘܪ ܒܥܰܠܬܐ ܕܗܳܐ ܝܩܕܐ܇ ܕܐܢ ܢܚܶܬ ܐܢܐ ܕܠܳܐ ܕܒܚܬܐ܇ ܚܣܕܐ ܐܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܀
ܢܦܝ̈ܣܢ ܬܰܘܩܠ̈ܬܝ ܕܠܳܐ ܬܬܓܠܙܝ܇ ܥܰܠܬܐ ܕܒܢܝܬ ܡܶܢ ܕܒܚܬܐ܇ ܘܒܳܟܝܐ ܕܛܠܝܐ ܕܟܡܳܐ ܚܢܝܓ܇ ܘܡܣܟܐ ܗܘܳܐ ܕܗܘ ܢܬܕܒܚ܀
ܣܓܘܠܐ ܐܝܣܚܩ ܠ̈ܡܳܐܐ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܒܣܬܟ ܥܩܪܬܐ ܪܡܙܟ ܬܠܝܗܝ܇ ܘܗܳܐ ܒܥܰܠܬܐ ܩܕܡܝܟ ܦܟܝܪ܇ ܕܒܚ ܐܢܐ ܠܗ ܐܢ ܦܩܕܬ܀
ܥܰܡ ܒܰܪ ܐܒܰܪܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܝܢ܇ ܠܫܦܘܠ ܛܘܪܐ ܥܰܡܗ ܣܠܩܘ܇ ܘܠܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܐܙܕܩܦ܇ ܬܪ̈ܝܢ ܓܝ̈ܣܐ ܒܠܚܘܕ ܢܩܦܘ܀
ܦܟܝܪ ܗܘܳܐ ܐܝܣܚܩ ܘܩܩܳܠܳܐ ܫܪܝܗܝ܇ ܕܗܘ ܥܪܒܐ ܕܗܘ ܦܨܝܗ܇ ܕܒܗ ܗܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܬܒܰܪܟܘܢ܇ ܘܐܪܙܐ ܠܡܪܗ ܗܐ ܢܛܝܪ ܗܘܳܐ܀
ܨܝܪ ܗܘܳܐ ܐܒܰܪܡ ܘܐܝܣܚܩ ܒܪܶܗ܇ ܒܛܘܦܣܗ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܡܠܬܗ܇ ܘܚܠܦ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠܬܐ ܒܢܐ܇ ܦܬܰܘܪ ܚܝ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐ܀
ܩܛܝܠ ܗܘܳܐ ܐܝܣܚܩ ܡܶܢ ܟܰܕ ܫܡܥ܇ ܐܒܰܪܡ ܩܳܠܳܐ ܕܩܛܘܠ ܒܰܪܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܨܝܗ ܕܠܳܐ ܢܡܘܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܝܐܐ ܠܣܪܐ ܕܒܗ ܗܘ ܚܝܬ܀
ܪܒ ܗܘ ܐܪܙܐ ܘܣܓܝ ܫܒܝܚ܇ ܕܒܰܪ ܐܒܰܪܡ ܒܛܘܪܐ ܣܥܪ܇ ܘܛܥܝܢ ܩܝ̈ܣܐ ܕܢܐܩܕ ܒܗܘܢ ܕܢܦܩ ܕܢܡܘܬ ܟܰܕ ܠܐ ܪܓܝܫ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐܒܰܪܡ ܩܪܐ܇ ܕܬܟܘܣ ܐܝܕܟ ܡܶܢ ܛܠܝܐ܇ ܐܝܣܚܩ ܕܕܒܝܚ ܟܰܕ ܠܐ ܩܛܝܠ܇ ܕܡܪܗ ܨܝܪ ܗܘܳܐ ܒܗܝ ܕܒܚܬܐ܀
ܬܰܘܕܐ ܣܪܐ ܘܐܝܣܚܩ ܒܪܶܗ܇ ܠܳܟ ܒܰܪ ܚܝܐ ܕܒܳܟ ܐܬܦܪܩ܇ ܘܐܒܪܶܗܡ ܛܘܦܣܟ ܪܫܡ܇ ܢܘܕܐ ܕܝܪܒ ܘܐܪܙܟ ܪܫܡ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܬܒ ܒܡܪ̈ܘܡܳܐ܇ ܘܚܙܐ ܡܥܘܡ̈ܩܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ܇ ܫܝܢܟ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܪܩܢ ܠܳܟ ܬܫܒ̈ܚܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܓܙܡܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܩܠܦܠ̈ܦܐ ܥܰܠ ܓܘܙܠܬܐ܇ ܥܦܪܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܠܝܡܳܐ ܪܒܐ܇ ܐܬܚܫܒ ܗܘܳܐ ܕܳܠܡ̈ܘܬܗ ܢܘܒܫ܇ ܥܰܠ ܕܒܰܪܡܙܗ ܣܡ ܠܗ ܬܚܘܡܳܐ܀
ܒܕܒܰܪܐ ܐܳܘܟܽܠ ܘܣܒܥ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܛܠܡܘ ܛܝܒܘܬܗ ܫܛܘ ܐܬܰܘ̈ܬܗ܇ ܘܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ܇ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܚ̈ܬܰܘܡܳܐ܇ ܬܪܣܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܡܪܪܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܀
ܐܬܚܫܒܘ ܕܝܢ ܥܘܠܐ ܪܒܐ܇ ܘܥܬܕܘ ܢܟܽܠܐ ܒܓܰܘ ܪܥܝܢܗܘܢ܇ ܒܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ܇ ܐܫܬܠܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܪܘܝܘ ܒܕܡܳܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܐܝܢ܇ ܘܓܙܪܘ ܡܘܬܐ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܀
ܓܦܬܐ ܕܢܦܩܬ܇ ܡܶܢ ܓܘ ܡܨܪܝܢ܇ ܒܚܝ̈ܠܐ ܘܓܘܢ̈ܚܐ ܘܒܣܘܪ̈ܕܐ܇ ܢܘܪ̈ܒܐ ܠ̈ܝܛܐ܇ ܥܰܡ ܩܝܦܐ܇ ܐܚܰܕܘ ܝܪܬܐ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܀
ܐܒܰܪܡ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܣܦ܇ ܢܒܓ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܣܬܐ ܓܒܶܝܬܐ܇ ܝܩܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܕܘܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܝܪ̈ܬܐ ܠ̈ܝܛܐ ܕܩܳܡܘ ܚܠܦܝܗܘܢ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܀
ܓܘܢܚܐ ܗܘ ܪܒܐ܇ ܕܐܦ ܠܗ ܠܐܳܣܝܳܐ܇ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܚܐܳܘܘܗܝ܇ ܘܚܠܦ ܐܓܪܐ܇ ܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ܇ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܒ̈ܐ܇ ܫܦܝܪ ܥܩܪܗ ܠܳܟܪܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܘܕܪܗ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܕܣܢܬܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘ ܡܦܬܚ ܗܘܳܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܠܗܽܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܫܝܛܝܢ ܘܡܚܦܝܢ ܠܗ ܓܒܘ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܗܘ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ ܐܝܕܐ ܒܡܠܬܗ ܕܝܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܪܝ ܘܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܢܐ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ

ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܐܬܐ ܠܚܫܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܦܪܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܥܰܠܘܗܝ ܡܠ̈ܟܐ ܘܕܝ̈ܢܐ܇ ܐܬܠܬܟܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܐܬܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܚܪܪܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܩܢܘܡܗ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܓܢܝܙ ܘܟܣܐ ܒܐܝܬܰܘܬܗ܇ ܘܒܨܒܝܢܗ ܚܫ ܒܒܣܪ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܝܢܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܘܐܬܐ ܘܐܬܬܕܝܢ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܐܬܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܝܰܕ ܚܫܗ܇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܫܟܢ ܗܘܳܐ܇ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܰܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܗܘ ܕܐܬܐ ܗܘܳܐ܇ ܢܫܡܠܐ ܒܩܢܘܡܗ܇ ܛܘܦ̈ܣܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ܇ ܕܡܶܛܽܠܬܗ ܐܬܪܫܡܘ܀
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܬܐ ܠܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܇ ܘܠܚ̈ܫܐ ܒܚ̈ܫܘܗܝ ܐܚܫ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܛܠ ܠܘܳܬܟ܀
ܗܘ ܕܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܛܳܒܳܐ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܘܒܨܒܝܢܗ ܚܫ ܒܒܣܪ܇ ܘܚܪܪ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ܕܒܝܰܕ ܚܘܒܗ܇ ܣܝܒܰܪ ܚ̈ܫܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܘܢܦܪܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܶܢܘ ܐܝܢܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܘܢܙܡܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܝܒܘܬܟ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܫܟ ܚܪܪܬܢ܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ܇ ܟܰܕ ܫܠܐ ܘܫܬܝܩ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܡܬܚܫܒ ܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ܀
ܟܽܠܬܐ ܩܛܘܠܬܐ܇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܟܪܬ ܛܠܡܬ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܘܚܠܦ ܛܘ̈ܒܐ ܕܐܣܓܝ ܠܗ܇ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܚܝܒܬܗ܀
ܝܘܕܐ ܩܛܘܠܐ܇ ܒܰܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܫܬܢܝ ܘܐܪܙܐ ܩܛܪ ܥܰܡ ܨܠ̈ܘܒܐ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܕܟܝܐ ܠܗܽܘܢ ܢܫܠܡ܀
ܡܪܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪ̈ܝܢ܇ ܠܚܫܐ ܐܬܐ ܒܨܒܝܢܗ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܝܒܐ܇ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܢܣܒܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܐܬܦܩܪ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ܇ ܕܰܐܣܺܝ ܘܐܚܠܡ ܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ܀
ܠܡܶܢܐ ܪܓܫܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܡܘ̈ܬܐ ܪ̈ܢܝ ܣܪܝܩܘܬܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܬܟܢܫ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܘܩܛܪ ܐܪܙܐ܇ ܥܰܠ ܚܣܝܐ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܀
ܢܟܽܠܐ ܡܰܠܶܠܘ ܩܳܡܘ ܡܠ̈ܟܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܠ̈ܝܛܢܐ ܘܐܬܡܠܳܟܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܙܐܦ̈ܢܐ ܒܚܣܡܝ̈ܗܘܢ ܐܪܙܐ ܩܛܪ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܒܚܪ ܟܣܝ̈ܬܐ܀
ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܝܚܗ ܕܢܦܣܩ ܚܢܩ̈ܝܗܘܢ ܘܢܫܪܐ ܡܶܢܰܢ ܢܝܪܗܘܢ܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܗܠܳܟ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܫܘܩ̈ܝܗܘܢ ܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܐܬܕܳܠܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ܀
ܕܝܬܒ ܒܫܡܝܐ ܢܓܝܚܟ ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܡܝܩ ܒܗܘܢ܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܢܣܒܘ ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ܇ ܘܐܬܚܫܒܘ ܕܳܠܙܟܝܐ ܒܥܘܠܐ ܢܪܡܘܢ܀
ܗܝܕܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܒܰܪܘܓܙܗ܇ ܘܒܚܡܬܗ ܢܕܳܠܚ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܚܙܘ ܕܐܒ̈ܐ ܠܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܒܶܝܬ ܫܘ̈ܩܝܗܘܢ܇ ܘܚܪܩܘ ܥܰܠܘܗܝ ܫܢ̈ܝܗܘܢ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܀
ܐܢܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܡܠܶܟܝ̱ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܟܢܘܫܬܐ ܦܩܪ̈ܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܪܙܐ ܚܫܠܬ܇ ܕܳܠܙܟܝܐ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ ܒܕܝܢܐ ܢܚܝܒܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝܢܘܕܐ ܠܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܘܟܪܐ܇ ܕܐܬܐ ܠܚܫܐ ܘܒܚܫܗ ܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܝܪ̈ܡܳܐ

ܬܗܪܐ ܠܥܶܠ̈ܝܐ܇ ܘܬܡܗܐ ܪܒܐ ܠܬܚ̈ܬܝܐ ܕܥܬܝܕ ܒܰܪ ܡܪܗܘܢ ܕܢܨܛܠܒ܇ ܘܚܢܢ ܥܦܪ̈ܢܐ܇ ܢܚܫ ܒܚܫܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܥܰܡܗ ܢܚܰܕܐ ܒܩܝܡܬܗ܇ ܗ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܚܫ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܒܝܰܕ ܚܘܒܗ ܚܪܪ ܠܰܢ܀
ܫܦܝܪ ܐܬܢܒܝ܇ ܐܫܥܝܐ ܥܰܠ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܕܥܰܡܳܐ ܗܘ ܣܟܽܠܐ ܘܐܫܕ ܕܡܳܐ܇ ܕܳܠܡܪܗܘܢ ܨܥܪܘ܇ ܘܥܰܠ ܩܝܣܐ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܇ ܘܦܠܓܰܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܗ ܒܪܺܝܟ ܕܥܩܪ ܘܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܐܪ̈ܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܕܒܰܪܝܬܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܡܶܢ ܠܐ ܢܬܗܪ ܥܰܠܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܒܫ ܡܘܟܟܐ܇ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܚܫܒܘ܇ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܛܠܩܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܇ ܗܘ ܡܣܓܐ ܠܗܽܘܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܫܕܝܢ ܒܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܒܣܝܡܳܐ ܕܡܨܛܚܐ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ ܕܣܪ̈ܦܐ ܙܝܥܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܢܘܟܪܝܐ ܡܚܣܕܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܕܘܡܪܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܕܡܠܐ ܙܥܐ ܘܣܘܪܕܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܘܥܘܝܪܐ܇ ܘܢܚܝܒܘܢܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܐܬܛܝܒܘ܇ ܘܥܰܠ ܕܒܥܐ ܦܐܪ̈ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܒܳܟܪܡܳܐ ܕܢܨܒ ܦܘܩܕܢܗ܇ ܨܥܪܐ ܫܕܘ ܒ̈ܐܦܘܗܝ܇ ܘܩܝܣܐ ܠܙܩܝܦܗ ܥܬܕܘ܇ ܘܒܬܪ ܟܽܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܗ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܛܝܒܘ ܠܗ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܀
ܒ̄ܬܐ ܕܰܚܫܳܐ

ܡܪܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܬܐ ܕܢܬܬܕܝܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܥܕܝܢ܇ ܒܠܥ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܫܩܝܠ ܒܳܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܇ ܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܡܝܐ܇ ܘܦܢܝܗ ܠܐܬܪܗ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ ܣܒܳܟ ܒܰܪܩܝܥܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܛܐ ܗܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܬܬܚܬܝܬ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܐܥܬܩ ܒܫܝܘܠ܇ ܠܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܥܰܠܬ܇ ܐܰܝܟ ܪܒ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܘܒܙܬܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܘܠܫܝܘܠ ܐܚܪܒܬ܀
ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ܇ ܢܣܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܐܬܥܬܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ܇ ܟܡ̈ܐܢܐ ܛܝܒܘ܇ ܕܳܠܰܢܗܝܪܐ ܕܐܢܗܪ ܠܬܐܒܝܠ܇ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ ܢܕܥܟܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܀
ܚܙܝܪܐ ܕܥܒܐ ܪܥܐ ܠܓܦܬܐ܇ ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ ܢܒܥܘ ܚܪ̈ܘܒܐ܇ ܘܫܛܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܩܛܠܘ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܪܽܘܚܳܐ ܫܢܝܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܦܫܘ ܕܘܝ̈ܐ܇ ܚܪ̈ܒܐ ܣܦܝ̈ܩܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘܝܘ ܟܗܳܢܳܐܐܦ ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܬܩܪܒ ܗܘܳܐ܇ ܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܐܦ ܪܝܫܝܬܐ ܕܳܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܳܐ܇ ܡܬܩܪܒܢܐ ܘܡܩܪܒܢܐ ܘܡܪܐ ܕܕܒܚ̈ܐ܇ ܐܡܪܐ ܩܛܝܠܐ ܘܟܘܡܪܐ ܡܩܒܠ ܟܽܠ ܕܒܚ̈ܬܐ܀
ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܝܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܘܡ̈ܝܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܙܩܝܦܟ ܚܪܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܝܐ܇ ܐܣܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܘܢ ܠܐܠ̈ܝܨܐ ܒܥܝ ܠܐܒܝ̈ܕܐ܇ ܢܛܪ ܟܢܫܢ ܕܡܫܒܚ ܠܳܟ ܒܪܺܝܟ ܫܠܘܚܟ܀
ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܗܝܡܶܢܘܬܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ܇ ܥܝܢܐ ܚܙܝܬ ܟܣܝ̈ܬܐ܇ ܕܒܗ ܚܙܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܘܠ̈ܟܢܐ܇ ܗܢܘܢ ܕܣܝܒܰܪܘ ܐܓܘ̈ܢܐ܇ ܒܗ ܚܙܐ ܐܒܰܪܡ ܡܘܠܳܟܢܗ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܢܘܓܪܐ ܕܐܓܘܢܐ܇ ܗܘ ܓܝܪ ܕܚܙܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ܇ ܡܡܣܪ ܗܘ ܥܰܠ ܣܩܘܒ̈ܠܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܫܪܝܪ̈ܐ ܪܫܡܘ ܐܪܙܘܗܝ܀
ܗܘ ܕܝܢ ܐܳܣܝܳܐ ܚܟܝܡܳܐ܇ ܕܚܙܐ ܠܡܪܬܗ ܕܚܣܡܳܐ܇ ܕܦܪܚܬ ܗܘܳܬ݀  ܠܡ ܒܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܒ܇ ܪܗܛ ܦܣܩܗ ܕܠܳܐ ܬܣܚܐ ܠܗ܇ ܐܦ ܒܓܰܘܫܡܳܐ ܕܬܪܥܣܪܬܐ܇ ܘܓܙܡܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܦܣܩ ܐܳܣܝܳܐ ܥܰܠܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܓܙܪ ܡܥܝܢܐ ܕܢܟܝ̈ܠܐ ܕܳܠܰܢ ܢܐܠܦ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܥܢܒ̈ܝܗܘܢ ܥܢ̈ܒܝܢ ܡܳܪܝ̱ܪܢ ܘܣܓܘܠ̈ܝܗܘܢ ܡܪܪܐ ܠܗܽܘܢ ܗ
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܫܕܪ ܐܰܒܳܐ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܕܚܛܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܝܪܬܐ ܕܢܒܥܐ ܗܘܳܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܪܡܗ܇ ܨܥܪܘܗܝ ܘܨܝܚܘܗܝ ܘܒܙܚܘ ܒܗ܇ ܘܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ܀
ܢܒܝܘܬܐ ܡܰܠܶܠܬ ܝܘܡܶܢ܇ ܒܦܘܡܗ ܕܟܗܳܢܳܐܩܝܦܐ܇ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܦܩܚ ܕܢܡܘܬ܇ ܚܠܦ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܘܫܡܠܝ܇ ܐܪ̈ܙܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܩܢܘܡܗ܇ ܘܐܒܗܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܠܚܝܠܗ܇ ܘܦܪܩܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܙܘܥܐ ܪܒܐ܇ ܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ  ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܇ ܟܰܕ ܚܙܝܢ ܠܳܟ܇ ܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܕܡܶܢ ܕܚܝܚܐ ܕܓܒܠ̈ܝ ܐܝ̈ܕܝܟ܇ ܗܐ ܡܨܛܝܚܬ ܡܪܐ ܟܝ̈ܢܐ܀
ܫܒܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܇ ܕܟܰܕܝ̈ܢܢ ܒܗ ܐܪ̈ܒܥ ܕܡܘ̈ܢ܇ ܘܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܠܒܫ ܡܘܟܟܐ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܫܗ ܠܳܟܽܠ ܢܦܪܘܩ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܒܥܰܠܕܪܐ܀
ܚܘܐ ܩܛܦܬ ܡܶܢ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܕܡܘܬܐ ܓܙܝܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐܟܘܠܬܐ܇ ܘܐܳܕܳܡ ܐܟܽܠ ܘܫܛ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܘܐܬܐ ܡܪܗ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢܗ ܘܦܢܝܗ ܠܐܬܪܗ܀
ܦܪܩܐ ܪܒܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܟܰܕܢ ܢܦܫܗ ܒܢܝܪ ܥܒܕܘܬܐ܇ ܘܚܪܪ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܇ ܕܐܟܽܠܩܪܨܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܚܪܪ ܐܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝ̈ܫܝܢ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܚܒܠ ܥܘܠܐ ܘܒܛܢ ܫܘܩܪܐ ܘܝܠܕ ܥܬܐ ܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܫܩܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܠܘܝܬܗ܇ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܘܢܦܩ ܕܢܐܪܘܥ ܬܟܬܰܘܫܐ܇ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܳܠܰܢܟܽܠܐ ܕܙܐܦܢܘܬܐ܇ ܠܐ ܢܦܪܣܐ ܒܛܢܢܘܬܗ܇ ܕܢܦܢܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܛܥ̈ܝܐ܇ ܠܗܝܡܶܢܘܬܐ ܕܫܰܪܰܪܐ܀
ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܒܢ̈ܝ ܩܐܝܢ ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝ̈ܫܬܐ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܕܰܐܣܺܝ ܠܳܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ܇ ܕܳܠܙܟܝܐ ܘܡܪܐ ܕܟܽܠܐ ܒܢܟܽܠܐ ܢܬܠܘܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܛܥܘ ܕܐܒܕܘ܇ ܢܦܢܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܒܰܪܡܫܐ ܕܫܠܡܘ ܒܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܕܪܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܠܳܟܢܘܫܬܐ ܪܚܡܬ ܥܓܠܐ܇ ܕܐܬܐ ܠܗ ܦܪܩܐ ܪܒܐ܇ ܕܢܐܣܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܪ̈ܗܢܝܗ܀
ܩܛܠܘ ܟܐܢ̈ܐ ܪܕܦܘ ܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܘܐܳܘܒܕ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܇ ܣܢܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܝܚܝܕܗ܇ ܘܪܚܡܘ ܫܘܩܪܐ ܕܚܛܝܬܐ܀
ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܨܶܗܝܽܘܢ ܪܚܡܬ ܙܠ̈ܝܠܐ ܘܚܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܟܪܟܝ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܣܢܝܬܝܘܗܝ ܥܰܠ ܕܐܚܬ ܠܶܟܝ̱ ܡܶܢܰܢܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܬܪܥ ܠܶܟܝ̱ ܡ̈ܝܐ ܡܶܢ ܟܐܦܐ܇ ܚܠܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܠܨܗܝܗ ܛܝܒܬܝ܇ ܘܚܠܦ ܟܽܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܗ ܒܝܫ̈ܬܐ ܦܪܥܬܝܘܗܝ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܠܕܝܢܐ ܕܟܽܠ ܕܝ̈ܢܝܢ ܥܒܕܐ ܦܟܐ ܡܚܝܗܝ܇ ܒܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܟܢܘܫܬܐ ܟܽܠܗ܇ ܡܫܐܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܕܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܦܢܝ ܠܗܽܘܢ ܗܘ ܕܰܐܢ̱ܬܰܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܇ ܪܩܘ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܘܩܦܚܘ ܪܝܫܗ ܘܥܰܠ ܩܝܣܐ ܙܩܦܘܗܝ܇ ܘܩܒܠܬܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܳܘܙܡܪܐ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܠܗܰܘ ܩܝܦܐ܇ ܘܚܒܪܶܗ ܚܢܢ܇ ܢܩܦ ܗܘܳܐ ܒܥܰܠܙܒܘܒ ܇ܘܚܒܪܶܗ ܠܓܝܘܢ܇ ܡܫܪܝܬ ܫ̈ܐܕܐ܇ ܫܓܫܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܒܥܕܥܐܕܐ܇ ܐܒܠܐ ܥܒܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܓܘܢܚܐ ܣܥܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܀
ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܇ ܐܦ ܟܪܝܘܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܚܩ܇ ܕܒܳܟܡܗܘܳܬ݀ ܗܘܢ܇ ܢܟܽܠܐ ܚܫܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܥܰܠ ܦܪܘܩܐ ܕܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ܀

ܘܝܠܗ ܠܥܰܡܳܐ܇ ܠܝܛܐ ܕܛܠܡ܇ ܫܦܝܪ̈ܬܗ ܕܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܰܐܣܺܝ ܘܐܚܠܡ ܟܘܪ̈ܗܢܝܗܘܢ܇ ܘܗܢܘܢ ܨܥܪܐ܇ ܦܢܝܘ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ܇ ܐܦ ܫܡܳܪܝܳܐ ܡܟܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܙܩܝܦܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܇ ܥܒܝܰܕ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܠܦܐܪܐ ܕܡܠܬܝ ܬܬܢܐ ܚܫܗ܇ ܘܡܶܢܗ ܬܩܛܘܦܝ܇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܥܺܕܰܬܗ܇ ܘܬܬܒܣܡܝ ܒܗ܇ ܘܬܛܥܐ ܚܫ̈ܝܗ܇ ܒܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘܝܘ ܝܗܒ ܫܘܒܩܢ ܚܘܒ̈ܐ ܘܚܘܠܡܶܢ ܟ̈ܐܰܒܳܐ܇ ܘܡܶܢܗ ܥܬܪܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥ̈ܐܕܐ ܒܟܽܠ ܐܣܟ̈ܝܡܝܢ܇ ܡܒܘܥܐ ܗܘܳܐ ܕܓܣܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܽܠ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܒܰܪܬ ܥܒܰܪ̈ܝܐ ܪܚܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܽܠ ܒܝ̈ܫܬܐ܀
ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܝܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܐܦܢܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܝܐ܇ ܐܣܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܘܢ ܠܐܠ̈ܝܨܐ ܒܥܝ ܠܐܒܝܰܕ̈ܐ܇ ܘܢܛܪ ܟܢܫܢ ܕܡܫܒܚ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܚܡܬܗܘܢ ܐܰܝܟ ܚܘܝܐ ܚܪܡܶܢܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܐܣܦܣ ܚܪܫܬܐ ܗ܀
ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ

ܐܬܐ ܠܥܐܕܐ ܡܪܐ ܕܥ̈ܐܕܐ܇ ܕܢܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܗܘ ܡܰܐܣܶܐ ܠܳܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ܇ ܘܗܢܘܢ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܫܕܝܢ ܒܗ܇ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܒܣܝܡܳܐ܇ ܕܡܨܛܚܐ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܇ ܕܣܪ̈ܦܐ ܙܝܥܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܠܒܺܝܫܳܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܡܶܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܘܠܡܘܟܟܐ ܐܬܬܚܬܝ܇ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܘܣܒܠ ܚܫܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܐܚܠܡ ܟܘܪ̈ܗܢܝܢ܇ ܘܝܗܒܠܰܢ ܙܝܢܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܢܙܟܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܠܚ̈ܫܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܚܪܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܇ ܘܝܗܒܠܰܢ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܠܚܘܣܝ ܚܘܒ̈ܬܢ܀
ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܰܐܒܳܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܒܝܒܐ܇ ܘܢܚܶܬ ܘܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܘܒܗ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܢܓ̈ܕܐ܇ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܙܩܝܦܐ܇ ܘܦܪܩ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܒܠܝ ܒܚܒܠܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܛܥܝܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܫܡܝܐ܇ ܘܦܩܕ ܠܩܝܣܐ ܘܛܥܢܗ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܐܬܬܙܝܥ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܘܪ̈ܥܰܠܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܇ ܘܫܝܢ ܐܢ̈ܝܢ ܪܡܙܐ ܕܨܒܝܢܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܢܘܢ ܟܡܶܢܘ ܠܰܢܦܫܝ܇ ܘܐܥܫܢܘ ܥܰܠܝ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܽܠܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܒܬܰܘܩܦܗ ܪܒܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܠܚܡܘܢ ܥܰܠ ܙܩܘ̈ܦܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܒܰܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܪܘܢ ܓܘܡܪ̈ܐ܇ ܘܢܐܩܕ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܕܨܥܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܣܟܝܘ ܗܐ ܡܶܢ ܥܰܠܡ܇ ܕܒܙܒ̈ܢܝܗܘܢ܇ ܢܕܢܚ ܒܘܟܪܐ܇ ܟܰܕ ܐܬܬܚܬܝ܇ ܒܚܪܬ ܙܒ̈ܢܐ܇ ܘܦܪܩ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܇ ܣܒܳܟܘ ܒܗ ܠ̈ܝܛܐ ܘܐܚܰܕܘ ܙܩܦܘܗܝ܀
ܒܕܡܳܐ ܕܐܫܕ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܐܬܚܝܒ ܗܘܳܐ ܐܦ ܐܬܒܕܪ܇ ܘܗܘ ܙܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܟܽܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܇ ܥܰܠ ܕܐܫܬܥܰܠܝܘ ܒܝܰܕ ܪܡܘܬܗܘܢ܇ ܣܥܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܘܢܚܐ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܗܘܕ܀
ܐܬܪ ܦܩܚ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܦ ܠܓܦܬܐ ܐܚܪܒܘ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܠܡܪܐ ܟܪܡܳܐ܇ ܝܰܗܒܘ̱ ܚܪ̈ܘܒܐ܇ ܐܦ ܩܝܦܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܳܐ܇ ܕܦܩܚ ܕܢܡܘܬ܇ ܓܰܒܪܳܐ ܗܢܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܦܪܫܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܬܥܒܕܝ܇ ܒܝܰܕ ܣܓ̈ܕܬܐ ܕܚܠܦ ܗܘܳܐ܇ ܫܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ ܚܠܦ܇ ܫܥ ܪܥܝܢܐ ܕܒܰܪܝܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܬܦܪܘܫܝ ܡܳܐ ܕܥܕܪ ܠܗ܇ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܐ ܕܚܐܪܘܬܐ܇ ܕܳܠܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܐ ܬܣܓܘܕܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܡܪܚܡܶܢܐ܇ ܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܚܢܢܐ܇ ܕܐܪܝܡ ܪܝܫܗ ܕܐܢܫܘܬܢ܇ ܕܟܦܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܣܓܕ̈ܬܐ܇ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܨܠ̈ܡܳܐ ܚܪ̈ܒܐ܇ ܘܐܬܐ ܒܚܘܒܗ ܝܚܝܕܐ܇ ܘܒܕܡܗ ܚܪܪܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܘܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܇ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܗܘܠܠܐ܀
ܫܠܡ܇

ܬܽܘܒ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܕܰܚܫܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܒܚܫܗ ܕܒܒܣܪ ܫܪܐ ܘܒܛܠ܇ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܡܟܟܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܢܟܘܠܰܢ܇ ܘܐܪܝܡ ܪܝܫܢ܇ ܕܪܟܝܢ ܗܘܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܫܦܠ ܠܚܘܨܦܗ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܐܪܝܡ ܢܝܪܗ ܡܶܢ ܨܘܪܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܒܚܫܟ ܦܪܩܬܗ ܠܥܺܕܰܬܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܩܕܫܬ ܝܠܕܐ ܡܬܰܘܡܝܐ܇ ܐܰܒܳܐ ܘܒܰܪܐ ܘܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܪܝܫܐ ܡܶܢ ܥܒܕ̈ܝܟ܇ ܒܰܪܐ ܕܒܝܰܕ ܚܫ̈ܘܗܝ ܦܪܩܢ ܪܚܡ ܥܰܠܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܨܘܬ ܘܫܡܥ ܩܠ ܒܥܘܬܢ܇ ܘܐܬܪܥܐ ܒܨܠ̈ܘܬܢ܇ ܘܢܬܦܢ̈ܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܙܟ܇ ܫܐܠ̈ܬܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܀
ܒܚܫ̈ܟ ܚ̈ܫܝܢ ܢܬܒܛܠܘܢ܇ ܘܒܕܡܟ ܚܘܪ ܟܘܬܡ̈ܬܢ܇ ܘܣܒܥܢܢ ܡܶܢ ܦܬܰܘܪܟ ܒܦܬܰܘܪ ܛܘ̈ܒܐ ܒܣܡ ܠܰܢ܀
ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܟܢܪ̈ܝܢ܇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܫܘܐ ܠܰܢ܇ ܕܢܦܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ܀
ܕܫܡܫܢܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܇ ܘܫܗܪܢܢ ܙܕܝܩܐܝܬ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܕܪܐ ܢܬܥܛܦ ܘܐܫܘܐ ܠܳܟܽܠܰܢ ܠܓܢܘܢܟ܀
ܦܬܝܚ ܬܪܥܗ ܘܩܪܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܛ̈ܝܐ ܠܐ ܡܗܡܳܐ܇ ܢܓܘܠܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܡܚܝܠܘܳܬܝ܇ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܳܬ݀  ܒܳܟ ܓܘܣܐ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܕܬܠܬܐ ܗܘ܇ ܘܬܠܬܐ ܚܰܕ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܐܰܒܳܐ ܘܒܰܪܐ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܪܝܪܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ ܕܢܨܒ ܒܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܦܠܚܗ ܘܣܝܓܐ ܐܚܰܕܪܗ܇ ܘܨܒܬܗ ܒܫܘܦܪ̈ܐ ܕܟܽܠ ܦܐܪ̈ܝܢ܇ ܘܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ ܚܠ̈ܝܬܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܐܳܘܫܛ ܠܗ܇ ܘܥܩܪ ܒܕܪܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܥܒܕܗ ܒܙܚܐ ܘܕܝܫܐ܇ ܘܢܨܒ ܠܗ ܟܪܡܳܐ ܚܠܦܘܗܝ܇ ܕܝܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܘܕܘܢ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܛܥ̈ܝܐ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܫܟ ܦܪܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܐܝܕ̈ܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܒܨܠܝܒܳܟ ܩܛܠܬ ܠܚܛܝܬܐ܇ ܘܦܪܣܝܬ ܙܐܦܗ ܕܚܪܡܶܢܐ܇ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܥܕܝܬ ܨܠܡܟ܇ ܘܐܦܢܝܬ ܠܥܕܝܢ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܕܢܬܒܣܡ ܥܰܡ ܪ̈ܘܚܢܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܕܳܠܥܳܠܰܡ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܢܨܒ ܗܘܳܐ ܟܪܡܳܐ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܫܒܩܗ ܒܐܝܕ̈ܝ ܦܠ̈ܚܐ ܘܠܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܙܩ܇ ܘܫܕܪ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܢܝܬܰܘܢ ܠܗ ܦܐܪ̈ܐ܇ ܕܟܪܡܳܐ ܓܒܝܐ ܕܐܓܥܰܠ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܠܰܒܪܶܗ ܚܒܝܒܐ ܫܕܪ ܒܚܪܬܐ ܠܘܳܬܗܘܢ܇ ܘܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܪܡܳܐ ܨܠܒܘܗܝ ܦܠ̈ܚܐ ܕܒܗܬܬܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀

ܟܰܕ ܡܛܝ ܙܒܢܐ ܕܟܪܡܳܐ ܦܐܪ̈ܐ ܢܬܠ܇ ܫܕܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܦܠ̈ܚܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܢܫܕܪܘܢ ܠܗ܇ ܩܛܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠ̈ܥܒܕܐ ܦܠ̈ܚܐ ܠ̈ܝܛܐ܇ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܢܦܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܟܪܡܳܐ܇ ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܫܕܪ ܠܰܒܪܶܗ ܗܘ ܚܒܝܒܐ܇ ܘܝܕܥܘ ܕܝܪܬܐ ܗܘ ܦܠ̈ܚܐ ܘܠܩܛܠܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܗ ܘ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܕܳܠܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܬܐܚܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܕܣܥܐ ܘܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܢܓܕܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ܇ ܕܬܚܬܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܕܬܣܒܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܕܒܳܟ ܢܬܚܪܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܫ̈ܝܢ܀
ܡܪܐ ܒܰܪܝܬܐ ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܬܪܗ ܕܢܫܪܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܚܘܒܬ ܓܘܐ܇ ܘܫܩܠ ܦܓܪܢ ܕܢܩܒܠ ܒܗ܇ ܨܨ̈ܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܫܘܩܦ ܦܟ̈ܐ ܕܢܚܪܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܀
ܐܪܦܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܇ ܘܡܒܰܪܟܝܢ ܠܗ܇ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܳܠܥܶܠ ܥܰܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܘܢܚܶܬ ܩܒܠ ܡܠ̈ܝ ܒܙܚܐ܇ ܡܶܢ ܨܠ̈ܘܒܐ ܘܫܘܩܦ ܦܟ̈ܐ܇ ܕܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܛܠ̈ܡܝ ܩܘܫܬܐ܀
ܟܪܡܳܐ ܕܛܠܡ ܦܐܪ̈ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܨܒ ܘܪܒܝ܇ ܘܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ܇ ܥܒܕ ܚܪ̈ܘܒܐ ܘܐܳܘܫܛ ܝܗܒ ܠܗ ܠܡܪܐ ܟܪܡܳܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܬܩܢܰܘܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܐܡܪܐ ܠܡܪܐ ܪ̈ܥܘܬܐ܇ ܕܢܐܟܘܠ ܦܨܚܐ ܒܥܐܕܐ ܪܒܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܫܐܠ ܠܗ ܒܶܝܬܐ ܠܡܪܐ ܫܡܝܐ ܕܢܫܪܐ ܗܘܳܐ ܒܗ܇ ܕܠܳܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܢܣܡܘܟ ܪܝܫܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܡܳܐ ܕܬܚܬܝ ܝܬܗ ܨܶܝܕ ܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܘܐܬܐ ܒܚܘܒܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܟܐ ܕܙܥܘܪܘܬܐ܇ ܘܫܡܠܝ ܐܪ̈ܙܐ ܘܓܡܪ ܛܘܦ̈ܣܐ ܗܘ ܒܩܢܘܡܗ܇ ܘܫܝܢ ܒܕܡܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܣܘܬܪܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܘܥܘܝܪܐ܇ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܦܪܥܘ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܦܩܗ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܚܠܦ ܡܶܢܰܢܐ ܦܪܥܗ ܡܪܪܐ܇ ܘܚܠܦ ܡ̈ܝܐ ܕܐܪܕܝ ܠܗ܇ ܡܶܢ ܛܪܢܐ ܒܓܰܘ ܕܒܰܪܐ܇ ܚܠܐ ܛܝܒܘ ܠܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܫܠܝܚܐ ܡܠܦ ܠܰܢ ܟܽܠܝܽܘܡ܇ ܕܙܕܩ ܗܘ ܠܰܢ ܕܢܐܚܒ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܐܚܒ ܠܰܢ܇ ܘܢܦܫܗ ܐܫܠܡ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܒܗܳܢܳܐܡܪܐ ܢܬܕܡܳܐ܇ ܘܢܦܪܥܝܘܗܝ ܚܘܒ̈ܠܐ ܕܐܙܦ ܠܰܢ܇ ܕܚܘܒܐ ܠܩܪܝܒܗ ܡܡܬܰܘܡ ܠܐ ܣܥܪ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܚܠܦ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ ܘܦܘܬܚ ܥܝܢ̈ܐ ܘܕܘܟܝ ܓܪ̈ܒܐ܇ ܐܓܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܇ ܡܶܢܐ ܦܪܥܘܗܝ ܨܥܪܐ ܘܚܫܐ ܘܩܘܒܥ ܨܨ̈ܐ܇ ܘܒܠܘܟܝܬܐ ܬܪܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܛܪܗ܀
ܗܘܝܘ ܫܥܒܕ ܚܝܠܗ ܪܒܐ܇ ܘܝܗܒ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܚܰܕܘܗܝ܇ ܕܨܒܐ ܕܢܘܗܝ܇ ܘܫܬܩ ܘܫܠܝ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܟܽܠܗܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܢܙܟܐ ܐܳܕܳܡ ܕܚܒ ܗܘܳܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܐܝܬܝܐ ܓܢܝܙܐ ܒܰܪܐ ܡܬܰܘܡܝܐ܇ ܒܰܪ ܐܝܬܰܘܬܗ ܕܐܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܬܪܗ܇ ܨܶܝܕ ܐܪ̈ܥܢܐ܇ ܒܰܪ̈ܘܒܐ ܓܗܪܝܢ ܡܶܢ ܪܒܘܬܗ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܘܠܐ ܡܡܝܩܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܥܰܠ ܕܐܬܢܚܶܬܬ ܡܶܢ ܐܝܩܪܝ܇ ܘܐܬܪܟܢܬ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܒܫܬ܇ ܛܪܕܘܢܝ ܨܚܝܘܢܝ ܘܒܙܚܘ ܒܝ܇ ܘܫܡܳܪܝܳܐ ܡܟܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܝ܇ ܐܢܐ ܕܢܨܒܬ ܫܒܘ̈ܩܘܗܝ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܒܬܐ ܘܫܡܝܢܬܐ܇ ܐܢܐ ܟܣܚܬ ܐܦ ܦܠܚܬ܇ ܘܬܪܥܬ ܠܗ ܫܩܝܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܡܳܐ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܨܥܪܐ ܕܡܪ̈ܚܐ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܥܛܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܓܒܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܚܠܦ ܟܪܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܢܨܒ ܠܗ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܝ ܘܝܠ̈ܕܝܗ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܪܚܡܬܝ

ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܫܠܚܘܗܝ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܡܕܝܪ̈ܘܗܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝܢ܇ ܡܪܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܐܬܚܫܒܘ܇ ܥܰܠ ܙܟܝܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܥܰܠ ܕܰܐܣܺܝ ܠܳܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ܇ ܛܝܒܘ ܩܝܣܐ ܠܙܩܝܦܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܦܝܢ܀
ܐܣܝ ܕܡܳܪܰܢ ܟܐܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܚܛ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܚܠܦ ܐܓܪܐ ܦܪܥܘܗܝ ܗܢܘܢ܇ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܪܐ ܟܽܠ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܪܐ ܙܩܝܦܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܒܚܐ ܚܝܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܟܘܡܪܐ ܪܒܐ܇ ܡܩܪܒܢܐ ܘܡܩܒܠܰܢܐ܇ ܕܦܪܩܬܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܪܐ ܟܽܠ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܬܠܚܫܘ ܥܰܠܝ ܐܟܚܰܕܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣ̈ܐܢܝ ܐܬܚܫܒܘ ܥܰܠܝ ܒܝܫܬܐ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ܇

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܓ ܕܰܚܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܡܕܡ ܐܬܒܩܝܬ

ܒܳܟܐܳܘܘܗܝ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ܇ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܦܩܥܬܐ܇ ܗܒܝܠ ܬܡܝܡܳܐ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܐܡܪܐ܇ ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܘܒܚܢ̈ܓܬܐ ܠܐܚܘܗܝ ܓܝܪ ܡܦܝܣ ܗܘܳܐ܇ ܝܗܝܒܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܗ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܩܛܠܰܢܝ܇ ܘܗܘܝ ܒܓܰܘܗ ܝܪܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܬܫܦܥ ܕܡܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܐܬܕܟܪ ܕܺܐܝܬ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܚܙܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܘܠܐ ܙܒܐ ܕܢܐܒܕ ܨܠܡܳܐ ܕܐܝܕ̈ܘܗܝ ܓܒܠ̈ܝ܀
ܬܪܥܣܪ ܣܓܘ̈ܠܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ܇ ܠܣܘܓܠܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܓܰܘܗ ܕܥܰܠܝܬܐ܇ ܟܰܕ ܩܨܐ ܠܗܽܘܢ ܦܓܪܗ܇ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܚܒܛܗ ܒܰܪܕܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܳܘܒܕܗ܇ ܥܰܠ ܕܙܒܢ ܗܘܳܐ ܠܣܘܓܠܐ ܕܡܠܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܇ ܥܨܪܗ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܚܡܪܐ ܠܚܘܣܝܐ܇ ܘܐܫܬܝܘ ܚܛ̈ܝܐ ܘܚܝܘ܇ ܘܐܬܚܣܝܘ ܡܶܢ ܚܘܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܒܢܐ ܠܥܺܕܰܬܗ ܘܒܕܡܗ ܦܪܩ ܝܠ̈ܕܝܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܗܘ ܨܦܪܐ ܪܒܐ

ܐܒܪܶܗܡ ܒܛܘܪܐ ܒܰܪܐܙܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܬܚܙܝ܇ ܕܐܡܪܐ ܕܐܝܠܰܢܐ ܠܝܚܝܕܗ ܦܪܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܫܪܐ ܠܦܟܪ̈ܘܗܝ ܘܒܚܰܕܘܬܐ ܦܢܐ܇ ܘܨܪܟ ܒܥܰܠܬܐ ܕܳܠܥܳܠܡܳܐ ܬܦܪܘܩ ܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܚܠܦܝܢ ܫܠܚܟ܀
ܐܡܪܬ ܣܪܐ ܠܐܒܪܶܗܡ ܟܗܳܢܳܐܕܠܳܐܰܝܟܐ ܕܒܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܡܘܢ ܥܒܕܬ܇ ܕܡܳܐ ܠܝ ܚܙܘܟ ܕܠܳܐܪܙܐ ܛܥܝܢܬ܇ ܘܪܫܡܬ ܦ̈ܠܐܬܐ ܒܕܒܚܐ ܡܶܢ ܗܦܟܬ܇ ܗ܇ ܙܠ ܠܳܟ ܒܫܠܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܠܘܝܬܟ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܚܫܟ ܕܒܗ ܐܬܦܪܩܢܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ

ܘܝܐ ܠܣܟ̈ܠܐ܇ ܡܳܐ ܕܚܙܝܢ ܠܗ ܠܗܝ ܡܫܬܰܘܬܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܪ̈ܡܶܢܐ ܕܢܦܩܘ ܡܶܢܗ܇ ܘܨܥܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܫܘܩ̈ܝܗܘܢ܇ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܥܰܠܘ ܘܓܢܘ ܒܗ܇ ܕܰܗ̱ܘܰܘ ܝܪ̈ܬܐ܀
ܐܬܐ ܪܥܝܐ܇ ܘܣܥܪܗ ܠܥܢܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗ܇ ܪܡܙܢܐܝܬ ܘܥܒܕ ܬܢܘܝ܇ ܕܬܦܘܩܝ ܠܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ ܕܫܝܢܐ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ ܘܥܕܐ܇ ܘܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܬܐܬܐ ܥܰܡܗ܀
ܟܝܢ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܒܕܚܠܐ ܡܙܝܚܝܢ ܠܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܗ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܘܠܐ ܚܟܝܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܛܪܕ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ ܪܝܫܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܟܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܐܝܢܘ ܕܢܓܝܪܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܬܐ ܠܚܫܐ ܘܦܪܩܢ ܒܝܰܕ ܚܫ̈ܘܗܝ

ܕܚܛܐ ܘܐܣܟܽܠ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܐܟܽܠ ܡܶܢ ܦܐܪܐ܇ ܘܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܡܪܗ ܒܠܥ ܚܠܦܘܗܝ܇ ܘܦܪܥ ܚܘܒ̈ܬܗ܀ ܚܒ ܚܘܒܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܡܪܗ ܦܪܥ ܚܘܒܬܗ܇ ܐܟܽܠ ܡܶܢ ܦܐܪܐ܇ ܕܡܠܐ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ܇ ܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܝܗܒ ܠܗ܇ ܘܕܡܳܐ ܠܚܘܣܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܬܐ܇ ܘܣܒܠ ܒܚܢܢܗ܇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܦ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܕܢܦܢܝܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܒܚܫܟ ܕܚܠܦܝܢ܇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀
ܝܘܢܐ ܛܠܝܬܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܚܫܟ ܕܗܘܳܐ ܚܠܦܝܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܡܘܟܟܟ ܕܦܪܩ ܠܰܢ

ܐܢ̈ܫܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܘܐܫܬܡܗܘ ܒܓܡܝܪܘܬܐ܇ ܬܰܘ ܕܘܢܘ ܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐܝܬ܇ ܒܶܝܬ ܠܝ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܕܐܢܐ ܐܣܓܝܬ ܠܗ ܟܽܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܐܦ ܠܚܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܣܒܥܬ ܐܳܘܟܽܠܬܗ ܘܡܶܢ ܟܐܦܐ ܐܪܕܝܬ ܡ̈ܝܐ ܒܓܰܘ ܕܒܰܪܐ܇ ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܡܶܢܰܢܐ܇ ܘܕܒܥܝܬ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܚܪ̈ܘܒܐ ܐܳܘܫܛ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ܇ ܬܫܒ̈ܚܢ ܠܫܠܚܘܟ ܕܬܚܫ ܚܠܦܝܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܝܩܪܟ ܕܨܒܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ

ܢܐܡܪ ܕܪ̈ܘܪܒܢ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ܇ ܢܒܥ̈ܐ ܕܟܣ̈ܝܢ ܠܐ ܡܬܒ̈ܨܝܢ܇ ܘܶܐܶܢܗܽܘ ܕܢܘܪܟ ܠܐ ܚܫܚ ܠܰܢ܇ ܣܡܳܐ ܢܒܥܐ ܕܡܥܕܪ ܠܰܢ܇ ܪܒܘܬܐ ܗܝ ܕܢܬܢܐ ܐܢܫ ܟܡܳܐ܇ ܣܒܠܬ ܛܠܘܡܘܬܐ ܗܝ ܕܢܚܦܐ ܟܡܳܐ ܪܚܡܬ܇ ܚܠܦ ܥܘܩܒܐ܇ ܕܦܗܐ ܘܠ ܐܡܫܟܚ܇ ܢܐܡܪ ܫܒܝܚ̈ܬܐ܀
ܟܰܕ ܕܝܢ ܐܙܕܩܦ ܡܪܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܐܪܒܥܰܡ̈ܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܚܪ̈ܫܝܢ ܘܣܡܝܢ܇ ܚܙ̈ܘܐ ܘܒܛܠܘ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝܘ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܠ̈ܟܐ ܐܬܒܛܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܣܒ̈ܐ ܫܒܥ̈ܝܢ ܐܬܢܒܝܘ ܒܡܕܒܰܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܒ̈ܠܐ ܕܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܒ ܣܓܝܘ܇ ܩܥܬ ܢܒܝܘܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܐܙܕܩܦ ܡܪܗ ܠܐ ܐܢܫ ܢܨܕ ܬܰܡܳܢ܀
ܚܣܢܝ ܕܐܡܪܬ ܟܰܕ ܨܒܐ ܐܢܐ܇ ܕܙܕܩ ܕܐܬܩܢܝܗ ܠܙܩܝܦܘܬܟ܇ ܐܰܝܟ ܡܚܙܰܝܬܳܐ ܩܕܡ ܬܪܥܝܬܐ܇ ܘܢܚܙܐ ܡܘܬܟ ܘܙܩܝܦܟ ܢܟܚܰܕܢܝ܇ ܘܢܚܘܪ ܒܡܘܟܟܟ܇ ܘܚܢܢܟ ܪܒ ܗܘ܇ ܠܐ ܒܥܕܢܐ܇ ܐܠܐ ܒܟܽܠ ܥܕܢ܇ ܬܫܒ̈ܚܢ ܠܪܒܘܬܟ܀

ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܳܠܙܟܝܐ ܒܥܘܠܐ ܢܪܡܘܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܬܐ ܗܘܳܐ܇ ܢܦܪܘܩ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܣܢܐܳܘܘܗܝ ܡܓܢ ܣܩܪܘܗܝ܇ ܘܟܽܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܦܪܥܘܗܝ ܠ̈ܝܛܐ܀
ܘܥܕܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܪܒ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܕܨܶܝܕ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܢܟܢܫ ܥܢܗ ܘܬܪܥ ܣܛܪܗ܇ ܘܐܫܩܝ ܠ̈ܥܢܗ܇ ܕܟܢܝܫܐ ܠܗ ܐܠܐ ܒܕܡܗ܇ ܨܗܝܐ ܕܥܢܗ ܠܐ ܡܬܦܝܓ܀
ܐܦܩ ܕܝܘ̈ܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܳܡܪܺܝܢܗܢܘܢ ܒܥܰܠܙܒܘܒ ܐܦܩܗ܇ ܚܙܘ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ܗ ܠܫܐܕܐ܇ ܕܳܠܓܰܘ ܠܒܗܘܢ ܥܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܕܳܠܙܟܝܐ ܒܙܚܐ ܢܣܓܘܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܓܓܘܠܬܐ ܗܘܳܬ݀  ܛܘܪܗ ܕܐܝܣܚܩ ܪܐܙܢܐܝܬ܇ ܘܒܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܦܟܪܗ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܩܒܥܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܝܣܐ ܕܬܙܩܘܦܝ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܝܥܐ ܗܘ ܐܝܠܰܢܐ ܕܝܗܒ ܗܘܳܐ ܐܡܪܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܨܪ ܒܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܐܙ ܝܚܝܕܗ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܘܝ ܝܘܡܗ ܠܣܒܐ ܐܒܰܪܡ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܐܬܚܬܡܘ ܒܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܘܦܣ̈ܐ܇ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܩܒܰܪ̈ܐ ܦܬܝܚ̈ܐ ܓܓܪ̈ܬܗܘܢ܇ ܘܠܫܢ̈ܝܗܘܢ ܣܗܦܟܝܢ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܐܒܪܶܗܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܟܰܕ ܨܐܪ ܨܘܪܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܬܕܒܚ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܒܰܪܚܡܬ ܡܪܗ ܫܓܝܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܇ ܫܛܗ ܗܘܳܐ ܠܪܚܡܬ ܝܠܕܗ ܘܦܟܪܗ ܠܚܒܝܒܗ܇ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܒܰܪܚܡܬ ܚܘܒܗ܇ ܕܒܚ ܠܰܒܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܘܦܪܩܢ ܒܕܡܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀
ܬܠܐ ܗܘܳܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܐܒܪܶܗܡ ܘܚܙܐ ܒܛܘܪܐ܇ ܐܡܪܐ ܕܬܠܐ ܒܐܝܠܰܢܐ ܘܬܗܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܢ ܐܝܠܰܢܐ ܕܠܳܐ ܢܨܝܒ ܘܕܟܪܐ ܕܝܠܝܕ܇ ܨܝܪܝܢ ܒܗ ܐܪ̈ܙܘ ܕܒܰܪܐ ܘܨܘܪܬܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܐܡܪܐ ܕܝܢ ܠܐܝܣܚܩ ܦܨܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܺܕܰܬܗ ܘܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܚܘܣ ܘܐܬܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܚܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܩܪܒܘ ܨܶܝܕ ܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗ܇ ܕܐܡܪ ܠܰܢ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܐܰܒܳܐ ܕܫܠܚܢܝ܇ ܕܐܚܘܬ ܘܐܓܡܘܪ ܨܒܝܢܗ܇ ܘܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܐܫܡܠܐ܇ ܘܒܡܘܫܐ ܘܒܢܒܺܝ̈ܶܐ܀
ܒܗܝ ܬܬܐ ܡܬܠܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܠܳܟܢܘܫܬܐ ܒܰܪܬ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܕܒܥܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܛܪ̈ܦܐ܇ ܥܒܰܪܘ ܡܶܢܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܠ̈ܟܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ܇ ܘܫܩܠ ܡܶܢܗ ܟܘܡܪܘܬܐ ܘܗܘܳܬ݀  ܨܕܝܬܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܒܡܨܪܝܢ

ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܓܝܪ ܒܫܝܘܠ ܐܒܗܬ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܢܐܠܦ ܒܕܓܠܝܐ ܐܝܕܐ ܕܟܣܝܐ܇ ܕܐܰܝܟܢܐ ܕܨܪܐ ܒܓܠܝܐ ܠܫܝܘܠ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܨܪܐ ܟܣܝܐܝܬ܀ ܟܰܕ ܕܝܢ ܗܘ ܡܘܬܐ ܠܚܪܬܐ ܚܐܒ܇ ܕܒܥܪܘܒܬܐ ܩܛܠܗ ܗܘ ܡܳܐܚܐ ܟܽܠ܇ ܟܰܕ ܬܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܗܬ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܚܝܒܗ ܗܘ ܙܟܐ ܟܽܠ܀
ܒܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܐܝܠܠ ܦܪܥܘܢ܇ ܐܝܠܠ ܥܰܠ ܒܘܟܪܗ ܪܝܫܐ ܕܒܢ̈ܘܗܝ܇ ܒܗܘ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܐܪܩܕ ܡܘܬܐ܇ ܕܐܬܢܚܡ ܗܒܝܠ ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܳܐ܀
ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܪܐ ܦܨܚܢ ܕܦܨܚܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܐܟܪܙ ܐܪ̈ܙܝܟ܇ ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܪܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܕܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܟܪܙܘ ܐܪ̈ܙܝܟ܀
ܢܩܫ ܗܘܳܐ ܩܝܬܪܐ ܕܢܒܝܘܬܐ܇ ܒܦܘܡܳܐ ܘܠܫܢܐ ܕܟܽܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢ܇ ܙܡܪ ܗܘܳܐ ܟܢܪܐ ܚܠܝܐ ܘܕܟܝܐ܇ ܘܠܒܗ ܕܟܢܘܫܬܐ ܣܓܝ ܪܚܝܩ܀

ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܘܠܐ܇ ܕܢܘ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܚܝܐ܇ ܘܫܩܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܫܘܚܰܕܐ ܢܬܠܘܢ ܠܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܕܢܫܕܘܢ ܠܕܡܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܩܛܠܗ ܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܘܶܐܢܝܦ ܐܝܕܗ܇ ܥܰܠ ܫܒ̈ܝܐ ܕܐܚܰܕܘ ܨܠܡܗ܇ ܘܪܥܰܠܘ ܘܬܰܘܗܘ܇ ܘܟܘܙܘ ܡܶܢܗ܇ ܐܦ ܐܬܒܝܢܘ ܕܥܰܠܗܝ ܐܬܐ܇ ܕܢܚܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܪ̈ܓܝܗܘܢ܀
ܒܰܪܐ ܝܚܝܕܐ ܕܐܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܕܪܥܐ ܘܬܰܘܩܦܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܩܒܠ ܥܰܠܘܗܝ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܚܒ ܗܘܳܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܳܠܒܫ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܒܰܪܢܐܝܬ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܟ̈ܐܰܒܳܐ܇ ܘܚܣܝ ܚܘܒ̈ܐ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܚܣܡܘ ܒܗ ܘܐܚܰܕܘܗܝ܇ ܘܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܓܘܢܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܚܒܝ̈ܒܝ܇ ܕܣܥܪܘ ܣܟ̈ܠܐ ܒܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܠܦ ܐܓܪܐ܇ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܫܦܝܪ̈ܬܗ܇ ܠܐ ܬܣܢܘܢ ܡܓܢ ܠܐܳܣܝܳܐ܇ ܕܐܬܐ ܕܢܥܨܘܒ ܫܘܒܚ̈ܢܝܟܘܢ ܐܳܘ ܪܡܳܐ ܟܡܳܐ ܐܬܬܚܬܝܬ܇ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܚܢܢܟ܇ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܗܘ ܚܠܫܐ܇ ܠܙܩܝܦܐ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ܀
ܬܰܘ ܘܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܚܘܒ̈ܠܐ܇ ܦܪܥܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܚܠܦ ܠܚܡܳܐ ܕܐܣܓܝ ܒܕܒܰܪܐ܇ ܐܣܘܛܐ ܩܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܟܐܦܐ ܬܪܥ ܘܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܬܪܥܘ ܕܦܢܗ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܚܠܦ ܣܠܘܝ ܘܠܚܡܳܐ ܘܡܶܢܰܢܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܛܝܒܘ ܠܗ܇ ܥܘܠܐ ܕܣܥܪܘ ܢܬܦܪܥܘܢ܇ ܘܢܬܚܝܒܘܢ ܒܝܘܡ ܡܳܐܬܝܬܟ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܐܬܪܥܝܘ ܒܠܒܗܘܢ ܐܟܚܰܕܐ ܘܥܰܠܝܟ ܐܰܩܺܝܡܘ ܩܝܡܳܐ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܬܠܬܐ܇

ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܐܡܪܬ ܠܗ ܣܪܐ ܠܐܒܪܶܗܡ܇ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܝܫ ܛܘܪܐ܇ ܬܐ ܒܫܠܡ ܟܗܳܢܳܐܫܪܝܪܐ܇ ܕܩܘܪܒܢܟ ܗܐ ܐܬܩܒܠ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܩܪܐ ܠܳܟ܇ ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܟ ܡܶܢ ܛܠܝܐ܇ ܕܗܳܐ ܕܟܪܐ ܬܠܐ ܒܐܝܠܰܢܐ܇ ܕܐܬܝܠܕ ܕܠܳܐ ܙܘܘܓܐ ܕܒܘܚܝܗܝ ܘܪܫܝܡ ܠܝ ܛܘܦܣܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܪܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܡܶܢ ܡܕܝܪ̈ܘܗܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ ܗܘܝܘ ܕܥܒܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܫܘܪܝܐ ܥܰܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܘܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܝܠܕܬ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܘܗܘܝܘ ܕܡܝܬ ܘܙܟܐ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܗܳܐ ܝܬܒ ܡܶܢ ܝܡܝܢܐ܀

ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒ܇ ܘܗܘܳܐ ܠܰܢ ܕܒܚܐ ܚܝܐ ܕܒܗ ܟܽܠܰܢ ܐܬܦܪܩܢܢ܇ ܚܣܐ ܠܥܺܕܰܬܟ ܕܓܥܝܐ ܥܰܠ ܬܪܥܟ܇ ܘܡܦܝܣܐ ܠܳܟ ܕܬܣܒܝ ܫܘܒܩܢܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܐܫܕܬ ܕܡܟ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܚܠܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܒܚܫܟ ܢܚܫ ܘܢܫܬܒܚ ܥܰܡܟ ܒܓܰܘ ܥܕܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܠܫܪܘܬܐ ܩܪܬܢܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܬܠ̈ܡܝܕܝ ܬܰܘ ܢܬܠ ܠܗ ܘܢܚܙܐ ܡܘܢ ܐܬܩܢܬ܇ ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܐ ܐܙܠܝܢܢ܇ ܨܗܝܐ ܠܕܡܟ ܘܠܚܝܡܳܐ ܠܩܛܠܳܟ܇ ܐܡܪ ܬܐܳܘܡܳܐ ܬܰܘ ܢܐܙܠ ܘܢܡܘܬ ܥܰܡܗ܇ ܘܡܳܐ ܕܐܬܢܚܡ ܢܩܥܐ ܠܗ ܕܳܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܝܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܬ܇ ܕܡܝܬ ܘܚܝܐ ܘܐܚܝ ܡܝܬܰܘܬܢ

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܘܚܘܝ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܘܟܟܐ܇ ܐܡܪ ܗܘܳܐ ܪܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܬܰܘ ܢܣܩ ܠܝܗܘܕ ܠܗܢ ܦܨܚܐ܇ ܕܗܢܘܢ ܦܢܝܘ ܠܗ܇ ܕܐܰܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܢܛܝܒ ܠܳܟ ܦܨܚܐ܇ ܕܡܘܫܐ ܨܪܗ ܠܳܟ܇ ܙܠܘ ܛܝܒܘ ܐܡܪܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܡܫܐ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܚܡܝܠܝܢ ܒܗ܀
ܐܓܢܝ ܗܘܳܐ ܢܫܪܐ ܥܙܝܙܐ܇ ܠܗܰܘ ܪܦܐ ܕܝܘ̈ܢܐ ܬܡܝܡ̈ܐ܇ ܐܣܡܟ ܗܘܳܐ ܡܪܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܠܥܒܝ̈ܕܐ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܕܢܫܡܫ܇ ܗܘ ܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܝܩܪ ܠܓܒ̈ܝܠܐ܇ ܕܢܒܣܘܪ ܗܘܳܐ ܠܪܡܳܐ܇ ܗܘ ܕܪܟܺܝܒ ܐܐܪ܇ ܨܒܐ ܢܚܘܐ ܢܝܚܘܬܐ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ܇ ܕܳܠܪܡܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܢܒܣܘܪ ܗܘܳܐ܀
ܠܗܰܘ ܕܦܣܥ ܘܐܬܬܪܝܡ ܥܰܠ ܐܐܪ܇ ܨܒܐ ܕܢܒܣܘܪ ܡܪܗ ܒܡܘܟܟܗ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܡܘܟܟܐ܇ ܘܣܚܦܗ ܗܘܳܐ ܘܢܦܠ ܡܶܢ ܕܪܓܗ܇ ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܬܗܪ܇ ܟܰܕ ܚܙܐ ܠܡܪܗ܇ ܕܩܐܡ ܘܡܫܡܫ܇ ܠܛܝܢܐ ܕܓܒܠ ܗܘܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܕܒܟܽܠܗܝܢ ܢܪܡܪܡ ܫܦܠܘܳܬܢ܀
ܡܶܢܘ ܟܝ ܕܠܳܐ ܢܬܗܪ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܟܰܕ ܚܙܐ ܚܽܘܒܳܟ ܟܡܳܐ ܐܬܪܟܢ܇ ܟܰܕ ܚܙܐ ܠܪܝܫܟ ܥܙܝܙܐ܇ ܟܰܕ ܡܪܟܢ ܩܘܕܡܬ ܬܠ̈ܡܝܕܝܟ܇ ܐܳܘ ܓܢܒܰܪ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܘܢܽܘܪܳܐ ܝܩܕܬܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܥܒܕܐ ܫܡܫ܇ ܥܒ̈ܕܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܘܟܪܗ ܕܥܰܠܝܐ܇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܫܡܟ ܒܟܽܠܥܕܢ܀
ܝܩܝܪ ܠܳܟ ܕܡܳܪܰܢ ܐܝܩܪܐ܇ ܠܐ ܐܗܘܳܐ ܓܘܢܚܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܬܠܡܝܕܐ ܡܒܣܪ ܥܰܠ ܪܒܗ܇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܙܝܥܐ܇ ܬܚܘܬܝ ܐܢ ܗܘܝܐ܇ ܥܒܘܕܐ ܕܬܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝ ܘܬܨܛܥܪ܇ ܠܐ ܟܐܢܐ ܠܐ ܬܗܘܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܬܨܥܪ ܐܝܩܪ ܡܪܘܬܟ܀
ܐܪܡܝ ܗܘܳܐ ܡ̈ܝܐ ܓܒܘ ܠܩܢܐ܇ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܰܪܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܡܚܐ ܗܘܳܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܇ ܢܫܝܓ ܗܘܳܐ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܒܥܐ ܕܢܐܠܦ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܢܒܣܪܘܢ ܠܪܡܘܬܐ܇ ܣܚܦܬ ܠܡܪ̈ܘܕܐ܇ ܫܝܛܬ ܠܚܬܝܪ̈ܐ܇ ܡܟܝ̈ܟܐ ܝܪܬܝܢ ܫܘܠ̈ܛܢܐ܇ ܘܚܬܝܪ̈ܐ ܢܦܠܝܢ ܘܡܣܬܚܦܝܢ܀
ܥܰܠܝܐ ܩܪܐ ܗܘܳܐ ܠܬܚܬܝܐ܇ ܩܪܘܒ ܬܐ ܠܘܳܬܝ ܐܫܝܓ ܠܳܟ ܪ̈ܓܠܝܟ܇ ܗܘ ܓܒܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܐܬܕܘܕ ܕܚܙܐ ܡܘܟܟܐܟ܇ ܐܳܘ ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܙܐܥ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܬܫܝܓ ܠܝ ܪ̈ܓܠܝ ܝܩܕ ܐܢܐ܇ ܠܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܳܬ݀  ܗܳܕܶܐ܇ ܕܬܫܝܓ ܠܝ ܪ̈ܓܠܝ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ܀
ܫܒܘܩ ܠܝ ܡܳܪܝ̱ ܕܥܣܩܐ ܗܝ ܠܝ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܬܫܝܓ ܠܝ ܪ̈ܓܠܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܠܗܝ܇ ܗܐ ܫܡܝܐ ܙܝܥܐ ܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܬܗܪ̈ܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܝܩܪܬܢܝ ܦܪܘܩܝ܇ ܘܟܐܦܐ ܫܡܗܬܢܝ܇ ܘܶܐܢ ܪ̈ܓܠܝ ܬܫܝܓ܇ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܨܥܪܐܢܐ܇ ܐܳܘ ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܣܝܡܳܐ܇ ܚܘܣ ܥܰܠܝ ܘܐܫܘܢܝ ܕܐܝܩܪܟ܀
ܐܳܘ ܕܡܳܪܰܢ ܐܢ ܗܳܕܶܐ ܐܝܬܝܗ܇ ܘܒܫܓܝܬܐ ܟܘܪܣܝܐ ܝܪܬ ܐܢܐ܇ ܠܐ ܪ̈ܓܠܝ ܒܠܚܘܕ ܠܝ ܬܫܝܓ܇ ܐܠܐ ܪܝܫܝ ܘܪ̈ܓܠܝ ܘܟܽܠܗ ܓܘܫܡܝ܇ ܠܐ ܐܗܘܳܐ ܐܚܪܝܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܒܣܝܡܳܐ܇ ܓܒܠܬܢܝ ܐܦ ܣܡܬܢܝ܇ ܘܫܡܗܬܢܝ ܪܝܫܐ܇ ܠܐ ܐܣܬܠܐ ܡܶܢܳܟ ܚܢܢܐ܇ ܘܐܗܘܳܐ ܠܝ ܛܪܝܕܐ ܡܶܢ ܘܥܕܟ܀
ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܠܕܟ̈ܝܐ܇ ܐܬܬܚܬܝܬ ܕܬܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܇ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܒܣܝܡܳܐ ܠܝܘܕܐ܇ ܡܫܡܫ ܗܘܝܬ ܐܰܝܟ ܕܳܠܝܘܚܢܢ܇ ܐܝܢܐ ܡܳܪܝ̱ ܚܘܒܐ܇ ܢܓܕܟ ܠܘܳܬ ܛܡܳܐܐ܇ ܕܬܫܝܓ ܠܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܗܘ ܫܩܠ ܛܝ̈ܡܝܟ܇ ܐܳܘ ܫܡܫܐ ܪܒܐ ܘܢܗܝܪܐ܇ ܠܚܫܘܟܐ ܠܡܶܢܐ ܐܬܩܪܒܬ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܢܐ ܗܘܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܣܕܐ܇ ܚܙܐܳܘܘܢܝ ܘܶܐܢܝܕܘ ܒܰܪܝܫܝܗܘܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

 ܫܡܥ ܐܢܩ̈ܬܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܕܚܒܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܫܝܘܠ܇ ܘܐܬܐ ܫܩܠ ܠܗ܇ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܚܫ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܫܗ ܢܐܚܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܢܦܢܘܢ ܠܥܕܝܢ ܗܝ ܕܐܳܘܒܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܀
ܒܪܺܝܟ ܙܟܝܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܚܘܒܗ܇ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܚܘܒܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܢܦܪܘܥ ܒܕܡܗ܇ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܘܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܬܩܛܠ܀
ܡܠܝ ܒܕܒܰܪܐ܇ ܣܒܥܐ ܠܳܟܦ̈ܢܐ܇ ܗܝ ܕܝܢ ܗܦܟܬ܇ ܠܡܚܣܕܘ܇ ܠܡܣܒܥܢܗ܇ ܩܪܬ ܐܣܘܛܐ܇ ܠܕܐܣܓܝ ܪܚܡܗ ܐܓܪܐ ܕܚܘܒܗ܇ ܙܩܝܦܐ ܦܪܥܬ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܘܟܡܳܐ ܕܗܠܝܡ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡܶܢ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܠܰܒܪܶܗ ܐܝܣܚܩ ܟܰܕ ܦܟܪ ܠܗ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܳܟ ܕܡܶܢܘ ܫܐܠܳܟ ܕܬܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܠܡܰܠܟܳܐ ܪܒܐ ܕܬܗܘܳܐ ܗܡܝܪܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܳܟ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܨܪܘܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܓܠ̈ܝܢܝܗܘܢ܇ ܘܐܬܐ ܒܚܪܬܐ ܘܐܫܬܠܡܘ ܒܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܕܡܗ ܐܫܕ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܨܒܝܢܐܝܬ܇ ܘܫܝܢ ܒܕܡܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܓ ܕܰܚܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܛܝܒܘܬܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪܟܢܬܟ ܨܶܝܕܘܗܝ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܝܘܬܐ܇ ܘܣܟ̈ܠܐ ܒܢ̈ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܠܐ ܝܕܥܘ ܚܽܘܒܳܟ ܕܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒܬ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܟ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܠܘܚܟ܇ ܡܪܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܝܰܕ ܛܝܒܘܬܟ܇ ܚܦܝܬ ܙܠ̈ܝܩܝܟ܇ ܘܠܐ ܝܩܕܘ ܡܪ̈ܚܐ ܕܥܰܠ ܪܒܘܬܟ ܣܥܘ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܟ܀
ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܪܒܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ܇ ܕܣܥܪܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܓܶܢܣܰܢ ܡܝܘܬܐ܇ ܕܟܰܕ ܐܒܝܰܕ ܗܘܳܐ ܒܚܒܠܐ܇ ܐܬܬܚܬܝ ܘܦܪܩܗ ܒܕܡܗ܇ ܘܫܝܢ ܒܨܠܝܒܗ ܚܝܐ܇ ܠܥܶܠ̈ܝܐ ܘܠܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܘܠܗ ܣܓܕ̈ܢ ܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܕܢܐܚܐ ܠܰܢ ܒܚܫܗ܇ ܘܢܦܢܐ ܠܰܢ ܫܐܠ̈ܬܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܢܚܡ ܘܐܰܩܺܝܡ ܣܓܘ̈ܕܝܟ܇ ܡܶܢ ܝܡܝܢܐ ܕܪܒܘܬܟ܇ ܕܒܦܓܪܟ ܘܒܕܡܟ ܐܬܚܣܝܘ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܐܰܒܳܐ ܟܬܒ ܗܘܳܐ ܐܓܪܬܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ ܗܒܘܢ ܠܗ ܘܝܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ

ܐܳܣܝܳܐ ܪܒܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܐܝܬܝ ܗܘܳܐ ܣܡ̈ܡܶܢܘܗܝ ܕܢܥܨܒܝܗ܇ ܘܚܙܐ ܡܚ̈ܘܬܗ܇ ܘܣܕܪ ܚܘܠ̈ܡܶܢܐ܇ ܟܰܕ ܥܨܒ ܠܗ ܠܫܛܝܬܐ܇ ܣܒܳܟܬ ܒܗ ܘܠܒܘܫ̈ܘܗܝ ܣܕܩܬ܀
ܕܪܐ ܗܘܳܐ ܓܙ̈ܘܗܝ ܥܬܝܪ̈ܐ܇ ܥܰܠ ܛܘܗ̈ܡܳܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܢܥܬܪܘܢ܇ ܒܗ ܘܫܩܠܘ ܥܘܬܪܗ܇ ܚܛܦܘ ܩܘܢܘ ܓ̈ܙܘܗܝ܇ ܘܗܦܘ ܦܪܥܘܗܝ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܠܕܝܢܐ ܐܥܰܠܘܗܝ ܘܝ ܠܗܽܘܢ܀
ܪܫܡܗ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܣܝܢܝ܇ ܕܬܗܘܳܐ ܠܗ ܠܰܒܪܶܗ ܡܟܝܪܬܐ܇ ܘܫܕܪ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܚܠܘܠܐ ܠܙܢܝܬܐ܇ ܟܰܕ ܡܥܕܐ ܗܘܳܬ݀  ܒܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܫܟܪܬܗ ܕܳܠܗ ܗܘܝܘ ܢܙܕܩܦ܀
ܐܰܒܳܐ ܡܶܢܰܢܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܘܐܣܓܝ ܠܗ ܣܠܘܝ ܒܡܕܒܰܪܐ܇ ܘܚܠܦ ܓܐܳܘ̈ܬܐ܇ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܬܗ܇ ܘܚܠܦ ܝܠܕܗ ܓܝܣܐ ܪܚܡܬ܀
ܓܢܘܢܐ ܩܛܪ ܠܗ ܥܰܠ ܣܝܢܝ܇ ܘܒܥܢܢܐ ܘܥܪܦܠܐ ܨܒܬܗ܇ ܘܚܬܡ ܦܪܢܝܬܗ܇ ܘܙܝܚ ܠܚܠܘܠܗ܇ ܘܟܰܕ ܗܝ ܬܥܘܠܝ ܨܶܝܕ ܚܰܬܢܳܐ܇ ܦܩܪܬ ܠܗ ܘܒܥܓܠܐ ܙܢܝܬ܀
ܐܟܬܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܠܒܗ܇ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ ܗܘ ܒܡܕܒܰܪܐ܇ ܘܢܛܪܬ ܠܗ ܙܒܢܐ܇ ܘܒܥܬ ܠܗ ܦܠܥܐ ܘܥܰܠ ܝܚܝܕܗ ܐܢܚܝܬܗ܇ ܗܝ ܚܡܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ܀
ܡܶܢ ܟܰܕ ܥܰܠܬ ܨܶܝܕ ܥܓܠܐ܇ ܪܓܝܓܐ ܗܘܳܬ݀  ܕܠܳܐܰܠܳܗܳܐ ܬܩܛܘܠܝ܇ ܘܕܠܳܐ ܡܓܫܡ ܗܘܳܐ܇ ܥܣܩ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܘܬܗ܇ ܘܟܰܕ ܐܬܓܫܡ ܝܚܝܕܗ ܩܛܠܬ ܗܘܳܬ݀  ܘܫܕܬ ܒܗ ܪܓܬܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܘܠܗܽܘܢ ܕܚܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܪܡܪܘܟ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܗܘ ܐܫܠܡ ܗܘܳܐ܇ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܐܡܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܘܪܒܢܐ܇ ܘܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܒܚ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܕܒܗ ܢܬܦܢܗ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܢܦܩ ܡܶܢܗ܇ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ܀
ܒܕܡܳܐ ܕܐܫܕ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܐܬܚܝܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܦ ܐܬܒܕܪܘ܇ ܕܗܘ ܙܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܐܪ̈ܒܥܦܢܝܢ܇ ܘܥܰܠ ܕܐܫܬܥܰܠܝܘ ܘܒܰܪܡܘܬܐ܇ ܣܥܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܘܢܚܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܗܘܕ܀
ܟܽܠܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܚܝܠܗ ܪܒܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܠܚܡܘܢ ܥܰܠ ܙܩܘ̈ܦܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܒܰܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܪܘܢ ܓܘܡܪ̈ܐ܇ ܘܢܐܒܕ ܥܰܡܳܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܇ ܕܨܥܪܘ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܪܦܝܢ ܓܦܐ ܠܓܦܐ܇ ܘܡܣܩܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܟ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܦܪܐ ܒܙܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܚܪܡܳܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܘܒ̈ܠܐ ܒܝܫ̈ܐ ܦܪܥܗ ܗܘܳܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܣܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܚܘܒܬ ܥܒܕܗ ܢܦܪܘܥ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܥܦܪܢܐ܇ ܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܘܚܝ̈ܬܐ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܬܚܬܝ ܪܒܘܬܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܢܫܘܬܢ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܘܒܛܠ ܟܽܠܗ ܫܘܒܗܪܗ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܳܘܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܬܠܬܐ

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܐܬܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܢܣܥܽܘܪ ܠܓܒܝܠܬܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܪܘܒܐ ܥܰܠܘܗܝ ܐܰܩܺܝܡ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܘ ܕܒܡܪ̈ܘܡܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܪ̈ܡܶܢܐ ܕܢܘ ܚܝܒܘܗܝ ܠܡܘܬܐ܀
ܗܘ ܕܒܳܟܝܢܗ ܡܥܰܠܝ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܨܒܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܥܘ̈ܠܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܇ ܪܐܙܐ ܕܡܘܬܐ ܚܫܠܘ܀
ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܘܶܐܢܫܐ ܒܚܘܒܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐܕܳܡ ܨܠܡܗ ܦܪܩ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܘܡ̈ܝܢ ܢܣܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܒܰܪܐ ܡܬܰܘܡܝܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠܬ ܚܠܦܝܢ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܇ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠ ܗܘܳܐ ܒܨܒܝܢܗ ܘܠܓܶܢܣܰܢ ܦܪܩ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܗܘ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ܇ ܘܕܪܡ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܨܒܝܢ̈ܝܐ܇ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܘܦܪܩ ܠܰܢ܇ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܚܘܒܗ܇ ܠܒܫ ܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܒܗ ܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܒܙܚܐ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܒܙܚܐ ܡܶܢ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܢܚܪܪ ܠܰܢ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܝܰܕ ܚܫܟ܇ ܨܒܝܢܐܝܬ ܚܫܬ ܒܒܣܪ܇ ܠܓܶܢܣܰܢ ܦܪܩܬܝܗܝ ܡܶܢ ܡܘܬܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܳܐ

ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܳܐ܇ ܒܥܐ܇ ܦܐܪ̈ܐ ܡܶܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܦܠ̈ܚܐ܇ ܘܐܬܚܫܒܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܀
ܟܪܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܚܒܝܒܝ܇ ܒܩܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ ܝܗܒ ܚܪ̈ܘܒܐ܀
ܟܪܡܳܐ ܕܐܫܬܝ ܚܠܝܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܡܠ̈ܝܗܘܢ ܕܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܠܡܪܐ ܚܠܐ ܐܳܘܫܛ ܠܗ܀

ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܘܟܟܐ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܀ ܠܘܳܬ ܚܫܐ ܐܬܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܐܬܒܙܚ ܡܶܢ ܙܩܘܦܐ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܒܶܝܬ ܓܘܣܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܬܽܘܒ ܣܓܘ̈ܕܝܟ܇ ܕܐܚܰܕܘ ܓܘܣܐ ܒܨܠܝܒܳܟ܀
ܦܪܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܡܪ ܛܳܒܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܓܘܕ̈ܝܢ ܓܘܕ̈ܝܢ ܩܐܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܕܢܚܝܒܘܢܝܗܝ ܠܙܟܝܐ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܀
ܢܘܒܕ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܝܢ ܣܦܘ̈ܬܐ ܡܦܠ̈ܓܬܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܚܫܠܘ ܐܪܙܐ ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܚܠܦ ܟܽܠܰܢ ܚܰܕ ܦܩܚ ܕܢܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܀
ܘܠ̈ܫܢܐ ܕܡܡܰܠܶܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܦܪܫ ܢܦܫܗ ܕܐܰܒܳܐ ܘܢܦܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܡܪ̈ܐ܇ ܘܐܙܠ ܘܚܠܛ ܒܗܝ ܓܘܕܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܀
ܕܐܡܪ ܠܫܢܢ ܢܘܪܒ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܣܟܪܝܘܛܐ ܢܟܽܠܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܢܣܒ ܟܣܦܐ ܕܢܫܠܡ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝܠܳܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܝܠܰܢ ܐܢܝ̈ܢ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܪ̈ܚܐ ܕܢܚܦܘܢܝܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܐܢܗܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܐܰܝܟ ܪܰܘܡܳܐ ܙܠܝܠܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܙܡܳܪܝ̱ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܫ ܡܶܛܽܠܬܟܝ ܘܦܪܩܟܝ ܒܚܫ̈ܘܗܝ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܕܬܠܬܐ ܕܰܚܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܪܥܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܛܘܪܐ ܠܝܬ ܒܗ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܐܦܠܐ ܥ̈ܢܐ ܕܪܥܝܐ ܒܚܰܕܪ̈ܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܫܠܝܐ ܢܒܥ ܐܝܠܰܢܐ ܘܐܡܪܐ ܒܣܘ̈ܟܘܗܝ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܝܣܚܩ ܝܚܝܕܐ܇ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܣܒܐ ܕܚܰܕܝ ܒܡܘܠܕܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܬܟܡܪܬ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪ ܚܝܐ܇ ܘܢܦܠ ܙܘܥܐ ܘܪܬܝܬܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܩܐܡ ܥܦܪܐ ܘܕܚܝܚܐ܇ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܠܕܝܢܐ ܕܟܽܠܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܬܪܟܢ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܕܢܫܘܙܒ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܣܒܳܟ ܒܗ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܚܠܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܗܘܳܐ ܒܙܚܐ ܦܪܥܘܗܝ ܘܨܥܪܐ ܘܡܘܝܩܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܗܕ̈ܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܐܡܪܬ ܣܪܐ ܠܐܒܪܶܗܡ܇ ܠܐܰܝܟܐ  ܕܒܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝ܇ ܓܠܝ ܘܦܫܩ ܠܝ ܡܘܢ ܥܒܕܬ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܪܐܙܐ ܐܝܬ ܠܝ܇ ܒܶܝܬ ܠܝ ܘܠܡܳܪܝ̱ ܘܠܛܠܝܐ ܦܘܫܝ ܒܫܠܡܳܐ܇ ܘܨܠܝ ܥܰܠܝܢ܇ ܗ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܕܙܠ ܒܫܠܡܳܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܒܠ ܩܘܪܒܢܟ܀
ܪܐܙܐ ܕܫܘܚ ܡܶܢ ܫܝܠܝ܇ ܘܕܟܪܐ ܕܬܠܐ ܒܣܘ̈ܟܬܗ܇ ܗܘ ܐܝܠܰܢܐ ܙܩܝܦܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܟܪܐ ܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܬܬܥܰܠܝ ܒܩܝܣܐ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܗ ܘܒܕܡܳܐ ܕܪܕܐ ܡܶܢ ܕܦܢܗ܇ ܦܪܩܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܠܘܛܬܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܛܳܒܳܐ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܘܚܬܡ ܐܪ̈ܙܐ ܕܨܪ ܠܗ ܐܝܣܚܩ܇ ܘܕܒܚ ܢܦܫܗ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܠܐܝܣܚܩ ܦܨܝ ܡܶܢ ܣܟܝܢܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܦܘܠܬܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܳܐܕܳܡ܀
ܦܟܝܪ ܗܘܳܐ ܐܝܣܚܩ ܘܣܝܡ ܒܥܰܠܬܐ܇ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܐܝܣܚܩ ܠܐ ܡܝܬ܇ ܕܦܨܝܗ ܐܪܙܐ܇ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܚ ܠܩܢܘܡܗ܇ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܚܠܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀
ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܇ ܘܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܢ ܟܣ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܣܒܳܟܘ ܒܗ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܇ ܘܒܣܒܣܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ܇ ܚܠܦ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܨܥܪܐ ܦܪܥܘܗܝ܇ ܘܚܠܦ ܐܓܪܗ ܡܓܢ ܛܠܡܘܗܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܪܟܢ ܢܦܫܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܣܒܳܟ ܗܘܳܐ ܒܗ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܘܚܠܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܥܪܐ ܦܪܥܘܗܝ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܟܽܠܗܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܣܟܝܢܐ ܕܛܥܢ ܐܒܰܪܡ܇ ܨܪܗ ܠܩܛܠܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܒܗܘ ܐܡܪܐ ܕܠܳܐ ܙܘܘܓܐ܇ ܚܘܝ ܝܠܕܐ ܕܕܘܡܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܫܠܡ ܐܪܙܗ ܐܒܰܪܡ܇ ܘܚܙܐ ܠܝܽܘܡܗ ܕܝܚܝܕܐ܇ ܩܪܐ ܠܗ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܳܠܚܒܝܒܗ ܠܐ ܢܩܛܘܠ܇ ܛܘܦܣܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܘ ܓܘܫܡܳܐ܇ ܛܠܠܐ ܥܒܝܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܐܰܒܳܐ܇ ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܕܳܠܡܳܐ ܬܗܘܳܐ܇ ܕܡܘܬܐ ܕܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀
ܫܒܩܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܦܟܪ̈ܘܗܝ܇ ܕܢܨܘܪ ܥܳܠܡܳܐ ܕܦܟܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܟܰܕ ܐܬܐ ܐܡܪܐ ܕܩܘܫܬܐ܇ ܘܫܪܐ ܦܟܪ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܩܛܠܗ ܠܐܡܪܐ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܘܫܪܐ ܦܟܪ̈ܐ ܡܶܢ ܐܝܣܚܩ܇ ܘܐܪܙܐ ܕܡܘܬܗ ܐܫܬܠܡ܇ ܕܝܚܝܕܐ ܕܦܪܩܢ ܒܕܡܗ܇ ܐܡܪܐ ܕܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܙܘܘܓ܇ ܠܐܝܣܚܩ ܦܨܝ ܡܶܢ ܡܘܬܐ܇ ܘܐܡܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܟܰܕ ܐܬܕܒܚ܇ ܫܪܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܦܟܝܪ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܝܣܚܩ ܥܰܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܐܨܛܠܒ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܘܐܫܪܝܘ ܡܶܢܗ ܐܣܘܪ̈ܐ܀
ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ

ܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܓܙܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܪܐ ܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܠܣܢܝ̈ܩܐ܇ ܘܐܪܟܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܒܘܬܗ܇ ܘܐܬܬܚܬܝ ܠܙܥܘܪܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܚܠܫܐ܇ ܕܢܦܠ ܒܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܘܦܪܩܢ ܒܕܡܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܘܦܓܪܗ ܝܗܒ ܠܰܢ ܡܳܐܟܘܠܬܐ܇ ܠܚܘܣܝ ܚܘܒ̈ܐ ܘܚܛܗ̈ܐ܀
ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܒܢܝܢܫ̈ܐ܇ ܠܒܫܘ ܚܫܐ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܬܐ ܠܚܫܐ ܘܡܘܟܟܐ܇ ܫܡܫܐ ܚܦܝ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܘܐܰܪܥܳܐ ܪܥܰܠܬ ܕܚܙܬܗ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܗ ܐܨܛܥܪ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܝܰܕ ܚܫܗ܇ ܦܪܩܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝ̈ܠܕܘܗܝ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܒܝܒܐ ܕܢܨܒ ܟܪܡܳܐ ܒܐܬܪܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܣܟܝ ܗܘܳܐ ܕܢܥܒܕ ܥܢ̈ܒܐ܇ ܘܚܪ̈ܘܒܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ܇ ܘܥܩܪܗ ܠܳܟܪܡܳܐ܇ ܘܣܚܦܗ ܠܣܝܓܗ܇ ܘܟܽܠܐ ܡܶܢܗ ܡܛܪܐ ܐܦ ܛܐܠܐ܇ ܘܢܨܒ ܠܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܕܝܗܒܐ ܠܗ ܦܐܪ̈ܐ܇ ܘܩܳܥܝܳܐ ܠܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܇ ܕܚܠܦܝܢ ܐܨܛܠܒ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐܡܪ ܠܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢܐ ܢܗܘܳܐ܇ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܨܠܒܬ ܡܪܗ ܘܠܓܝܣܐ ܓܒܬ܇ ܐܡܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܓܠܘ ܫܬܐܣܝ̈ܗ܇ ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܒܗ ܟܐܦܐ ܥܰܠ ܟܐܦܐ܇ ܣܢܬ ܠܰܐܒܳܐ ܘܫܛܬ ܠܰܒܪܳܐ ܬܚܪܒܝ ܘܠܥܳܠܰܡܝܢ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܠ̈ܕܝܗ ܠܳܟ ܬܩܥܐ ܕܳܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ ܘ ܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܫܰܒܰܚܘ̱ܢܝ ܘܗܫܐ ܟܪܟܘܢܝ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܰܪܐ ܝܚܝܕܐ܇ ܕܐܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܕܥܪܐ ܬܰܘܩܦܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܩܒܠ ܥܰܠܘܗܝ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܚܫ ܗܘܳܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܚܫܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܟܽܠܐ܇ ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ. ܘܥܬܕܘ ܐܪܙܐ ܠܡܡܬܰܘܬܗ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ܇ ܟܡ̈ܐܢܐ ܥܬܕܘ܇ ܕܳܠܰܢܗܝܪܐ ܕܐܢܗܪ ܬܐܒܝܠ܇ ܢܕܥܟܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܀
ܪܗܝܒܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܟܝ̈ܢܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܕܨܒܐ ܕܢܗ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܟܰܕ ܕܝܢܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܕܝ̈ܢܝܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ ܚܛ̈ܝܐ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝܢ܇ ܐܦ ܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܟܽܠܝܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܇ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܠܥܕܢ̈ܝܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܢܩܘܐ ܒܓܢܬܐ ܐܥܰܠܗ ܠܓܢܬܐ ܡܪܗ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܦܩ ܕܒܬܪ ܕܐܣܟܽܠ ܡܶܢ ܕܝܠܗ ܗܝ܇ ܐܦ ܠܝܗܘܕܐ ܡܠܳܟ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܕܟܦܪ ܗܘܳܐ ܒܗ ܐܚܰܕܪ ܝܗܒ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܀
ܐܳܘ ܠܫܦܝܪ̈ܐ ܕܫܪܥܘ ܘܢܦܠܘ ܡܶܢ ܕܪ̈ܓܝܗܘܢ܇ ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ ܐܦ ܐܪܟܘܢܐ ܕܢܛܪ ܐܐܪ܇ ܚܣܡܳܐ ܘܢܟܽܠܐ ܘܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܦ ܪܡܘܬܐ܇ ܣܚܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܦ ܠܝܗܘܕܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀
ܨܠܘ ܥܰܠ ܕܟܬܒ 22.09.2006
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܚܫܗ ܕܒܰܪܐ ܐܬܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܐܟܪ̈ܙܘ ܥܰܠ ܡܘܬܗ܇ ܕܒܐܝܕ̈ܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܡܬܩܛܠ ܦܪܩܐ ܪܒܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܚܫ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܗܘ ܦܪܩܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪ̈ܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܒܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܩܐܡ ܗܘܳܐ ܡܨܥܬ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܣܝܡ ܠܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘ̈ܒܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܝܫܗ܇ ܘܠܒܝܫ ܬܽܘܒ ܢܚ̈ܬܐ ܕܡܠܝܢ ܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܚܙܐ ܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܝܟ ܘܒܰܪ̈ܓܠܝܟ܇ ܘܦܢܝ ܠܗ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܝܢ ܒܠܥܬ ܡܶܢ ܪ̈ܚܡܝ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܣܡܘ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܢܪܡܘܢܢܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܠܠܘܝܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܇
ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܣܟ̈ܠܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ܇ ܘܛܢܘ ܒܗ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܥܰܠ ܛܒ̈ܬܐ ܣܥܪ ܗܘܳܐ܇ ܚܠܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܥܪܐ ܦܪܥܘܗܝ܇ ܗ ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܡܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܥܪ ܗܘܳܐ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ ܕܡ̈ܥܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܡ̈ܝܐ܇ ܥܰܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܟܡܳܐ ܚܛܐ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܕܐܦܩܗ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܒܕܘܬܐ ܦܪܩܗ܇ ܘܡܶܢܰܢܐ ܚܠܦ ܠܚܡܳܐ ܝܗܒܠܗ܇ ܗ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܛܝܒܘ ܠܗ ܘܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ ܩܪܒܘ ܠܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܬܗ ܕܩܐܝܢ ܣܝܡܳܐ ܟܽܠܫܥ܇ ܥܰܠ ܩܛܝܠܐ ܫܬܝܩ. ܘܕܡܗ ܓܥܐ܇ ܡܫܟܢ ܩܢܛܐ ܒܠܒܗ ܕܐܝܢܐ ܕܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܙܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܬܐ܇ ܠܡܪܕܦ ܡܶܢܗܘܢ ܚܫܟܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܘܣܒܳܟܘ ܗܢܘܢ ܫܡܫܐ ܠܡܠܒܳܟ܇ ܕܣܥܘ ܥܰܠܘܗܝ ܢܦܩܘ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܥܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܫܦܪ ܠܗ܀
ܬܪܨ ܠܳܟܦ̈ܝܦܐ ܘܰܐܣܺܝ ܡܫܪܝܐ܇ ܘܛܒܥ ܠܓܝܘܢ܇ ܘܕܟܝ ܓܪ̈ܒܐ܇ ܘܠܚܛܝܬܐ ܫܒܩ ܠܗ ܚܘܒ̈ܝܗ܇ ܘܥܰܠ ܕܐܫܬܰܘܕܝ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ܇ ܒܚܡܬܐ ܩܥܘ ܠܗܽܘܢ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܬܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܚܫܗ ܕܒܰܪܐ ܒܪܶܗ ܕܡܰܪܝܰܡܳܐ܇ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠ̈ܝܛܐ܇ ܘܗܳܐ ܒܙܚܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܚܪܪ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܗܝ ܣܬܐ ܕܐܦܩ ܡܘܫܐ܇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܓܘܢ̈ܚܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ܇ ܘܢܨܒܗ ܒܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܒܬܪܗ ܫܒܘ̈ܩܐ܇ ܐܬܐ ܝܪܬܐ ܕܢܒܥܐ ܒܗ܇ ܚܡܪܐ ܕܦܘܠܚܢ ܚܐܪܘܬܗ܇ ܚܠܦ ܚܡܪܐ ܚܠܐ ܝܗܒܬ܇ ܘܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ ܚܪ̈ܘܒܐ܀
ܫܡܥܘ ܡܶܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܛܠܡ ܛܒ̈ܬܗ ܬܪܥ ܐܢܐ ܠܗ ܠܣܝܓܗ܇ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ܇ ܘܥܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܡܥܨܪܬܗ܇ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܣܩ ܠܝ ܕܒܚ̈ܐ܇ ܘܠ̈ܥܢܢܐ ܢܒ̈ܝܝ ܐܦܩܘܕ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗ ܡܠ̈ܦܢܐ܇ ܘܠܡܠ̈ܝܗܘܢ ܐܣܠܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܦܪ ܒܝ ܩܕܡ ܟܽܠܥܰܡܡ̈ܝܢ܀
ܫܘܒܚ̈ܐ ܦܬܝܟ̈ܐ ܘܩܘܠ̈ܣܐ܇ ܒܩ̈ܠܐ ܚܠ̈ܝܐ ܘܗ̈ܢܝܐܐ܇ ܡܩܪܒܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܠܐܝܬܝܐ ܓܢܝܙܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܕܐܬܐ ܒܚܘܒܗ ܐܰܝܟ ܕܨܒܐ܇ ܘܣܒܠ ܚ̈ܫܐ ܚܠܦ ܟܽܠܰܢ܇ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ ܦܪ̈ܝܩܝ ܒܕܡܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܐ ܢܣܩ ܠܗ܀
ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ܇

ܒܗܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ ܡܳܐ

ܡܶܢܘ ܡܨܐ ܕܢܦܪܘܥ ܕܐܪܟܢܬܟ ܪܒܘܬܐܟ܇ ܠܳܟܽܠܗ ܙܥܘܪܘܬܐ ܐܦ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܇ ܠܳܟܽܠܗ ܡܝܬܰܘܬܟ܇ ܐܝܬܝܬ ܓܐܝܘܬܟ܇ ܠܕܪܓܐ ܕܡܘܟܟܐ ܕܒܚܫܟ ܬܦܪܩܢ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܝܒܘܬܟ ܣܓܝܕܐ ܘܡܰܪܝܰܡܳܐ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܐܨܕ ܒܗ ܒܒܣܝܡܘܬܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܕܐܬܬ ܠܓܠܝܘܬܐ ܕܰܢܚܶܬܬ ܣܬܝܪܘܬܟ܇ ܢܦܩܬ ܓܢܝܙܘܬܟ ܠܓܠܝܐ ܕܠܳܐ ܣܟܐ܇ ܘܐܨܛܥܪܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܐܬܬܫܝܛܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܇ ܗ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܗܘܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀
ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܠܕܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܛܪܢܐ ܬܪܥܬ ܘܐܫܩܝܬܗ ܠܒܰܪܬ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܘܡܶܢܰܢܐ ܘܣܠܘܝ ܐܳܘܟܽܠܬܗ ܠܗܝ ܕܣܢܬܟ܇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܝܪܬܟ ܕܫܰܪܰܪܐ ܬܪܥܬ ܠܗ ܕܦܢܟ܇ ܕܡܟ ܝܩܝܪܐ ܐܫܩܝܬ ܠܗ ܠܚܘܣܝ ܚܘܒ̈ܝܗ܀
ܒܝܘܡ ܚܫܟ ܐܬܟܡܪܬ ܗܘܳܬ݀  ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܘܠܒܫܬ ܐܒܠܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܒܝܘܡ ܙܩܝܦܘܬܟ܇ ܕܒܢܘܚܡܟ ܬܬܒܣܡܝ܇ ܘܬܪܘܙܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܥܰܡܟ ܬܥܘܠܝ ܠܓܢܘܢܐ ܒܝܘܡ ܡܳܐܬܝܬܟ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܕܡܝܢ ܠܐܪܝܐ ܕܒܥܐ ܠܡܬܒܰܪ ܘܰܐܝܟ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܕܝܬܒ ܒܛܘܫܝܐ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܰܝܟܢ ܨܕܘܟ ܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܡܝܬܐ ܥܒܕܘܟ ܐܝܢܐ ܕܐܟܽܠ܇ ܠܚܡܟ ܢܟܽܠܳܟ܇ ܢܚܢܘܩ ܢܦܫܗ܇ ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܢܡܘܬ ܘܐܰܢ̱ܬ ܬܬܢܚܡ܇ ܩܒܰܪܟ ܢܪܘܙ ܘܥܺܕܰܬܟ ܬܚܰܕܐ܀
ܡܪܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܬܬܕܝܢ ܕܨܒܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܢܦܢܐ ܠܐܬܪܗ܇ ܒܠܥ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܫܩܝܠ ܒܳܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܇ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ܇ ܕܳܐܕܳܡ ܘܦܢܝܗ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܐܠܘ ܒܒܰܪܐ ܠܐ ܚܦܝܬ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܢܽܘܪܳܐ ܪܬܚܗ ܠܐ ܡܡܪܚ ܗܘܳܐ܇ ܝܥܪܐ ܫܺܝܛܳܐ ܥܰܡܝܪܐ ܥܘܦܝܐ܇ ܕܢܪܡܳܐ ܐܝܕܗ ܥܰܠ ܓܘܙܠܬܐ܇ ܕܡܘܦܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܥܘܙܗ ܩܫܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܣܬܝܟ ܕܟܘܙܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ܇ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܨܶܝܕ ܐܪ̈ܥܢܐ܇ ܘܚܦܝ ܙܝܘܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܳܠܒܫ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܫܠܘܚܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܫܟܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܒܓܰܘ ܐܝܡܡܳܐ ܪܒܐ ܕܕܢܚ܇ ܘܗ̱ܘܰܘ ܟܡ̈ܗܐ ܡܨܥܬ ܛܗܪܐ ܘܠܐ ܚܙܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܳܐ ܕܣܥܪ ܗܘܳܐ ܛܒܬܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܚܒܫܘܗܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܐܚܰܕܪ ܨܝܚܘܗܝ ܡܪܚܐܝܬ܀
ܕܓܠܘܳܬܐ ܘܣܪܘܒܘܬܐ ܘܠܒܐ ܩܫܝܐ܇ ܩܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܝܽܘܡ ܥܰܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܠܡܝܬܐ ܪܡܝܐ ܒܬܪ ܕܣܪܝ ܩܪܐ ܠܗ ܘܢܦܩ܇ ܘܡܶܢ ܕܐܬܢܚܡ ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܀
ܫܠܡ

ܨܠܘ ܥܰܠ ܕܘܝܐ ܡܚܰܝܠܳܐ ܘܚܛܝܐ ܕܣܪܛ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܟܬܽܘܒܐ ܕܟܬܒ ܦܢܩܝܬܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܫܢܬ 2006 ܡܫܝܚܝܬܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܩܰܕܺܝܫܘܬܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܘܡܳܪܝ̱ ܫܢܘܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ
ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܫܬܐܠ

ܗܪܟܐ ܩܘܠܒܐ
ܬܽܘܒ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܰܚܫܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܥܰܠܘܗܝ ܕܡܠ̈ܟܐ ܘܕܝܢ̈ܐ܇ ܐܬܠܬܟܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܪܚܡܥܝܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܠܡܝܢ܇ ܡܶܢ ܥܒܕ̈ܐ ܡܬܩܦܚ ܗܘܳܐ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܥܒܕܐ ܚܠܦ ܥܒܕ̈ܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܠܰܢ ܚܪܪ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܐ ܒܣܝܡܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܛܡ̈ܐܐ܀
ܢܘܕܐ ܠܗ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ܇ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܠܪܘܚܩܘܕܫܐ܇ ܪܚܡ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܬܫܡܫܬܐ ܪܡܫܝܬܐ܇

ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܥܰܡ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܳܐ ܛܒ̈ܐ܇ ܡܶܢ ܕܝܠܳܟ ܩܒܠ ܐܢܝ̈ܢ܇ ܘܫܘܙܒ ܠܰܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܀
ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܨܒܶܝܬ ܕܬܚܪܪ ܠܓܢܣܐ ܕܥܦܪ̈ܢܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܠܰܢ ܠܳܟܽܠܰܢ ܡܗ̈ܝܡܶܢܐ ܒܝܰܕ ܚܫ̈ܝܟ܇ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܡܝܪܐ ܫܟܢܬ܇ ܘܫܘܙܒܬ ܠܰܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܀
ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܬܬܕܝܢܬ܇ ܗܘ ܕܐܣܬܡܝ ܒܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܬܝܕܥܢܐ ܚܪܪܬ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܣܝܡܳܐ܇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܚܰܕܘܬܐ ܫܟܢܬ ܘܫܘܙܒܬ܀
ܟܰܕ ܡܶܢ ܕܝܢܐ ܐܬܬܕܝܢܬ܇ ܐܳܘ ܕܝܢܐ ܕܟܢ ܕܝ̈ܢܝܢ܇ ܕܝܢܐ ܥܒܕܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ܇ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܕܝܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚܛܝܬܐ܇ ܫܪܝܬ ܡܶܢܰܢ ܘܫܘܙܒܬ ܠܰܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܟܰܕ ܐܳܘܚܰܕܢܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܠܥܺܕܰܬܟ ܫܟܢܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܣܩܐ ܠܡܪܘܬܟ܇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܪܚܡܶܢܘܬܟ܇ ܒܚܫ̈ܝܟ ܘܒܡܘܬܟ ܕܚܠܦܝܢ ܫܘܙܒܬ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܇

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܫܰܪܰܪܐ ܓܠܝܐ ܒܦܘܡ ܩܝܦܐ ܐܬܡܰܠܶܠ܇ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܦܩܚ ܕܢܡܘܬ܇ ܕܠܳܐ ܢܐܒܕ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܇ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܢܐܚܐ ܠܓܢܣܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܠܳܐ ܡܣܬܝܟ܇ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܡܠܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܘܥܘܝܪܐ܇ ܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܗ ܕܢܡܘܬ܀
ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܐܬܥܛܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܩܒܥܝܢ ܠܝ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝܕ̈ܝ܇ ܘܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܣܝܡܝܢ ܠܝ܇ ܘܥܢܘ ܗܢܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܇ ܡܶܢܘ ܗܳܢܳܐܕܐܡܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܐܰܝܟ ܟܘܒܐ ܚܠܝܛ ܒܝܢܬܢ܀
ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܪܥܣܪܬܗ܇ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܠܝܐ ܟܪܝܘܬܐ ܐܦ ܥܩܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܕܗܳܢܳܐܥܐܕܐ ܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܟܐ܇ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥ̈ܐܕܐ ܐܟܡܳܐ ܕܐܬܡܰܠܶܠ܇ ܒܗ ܗܘ ܡܫܬܠܡ ܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܘܥܰܠܪܝܫ ܩܝܣܐ ܙܩܦܝܢ ܠܝ܇ ܘܦܪܩ ܐܢܐ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܬܠܡܝܕܐ ܢܟܝܠ ܥܰܠ ܪܒܗ ܝܥܢܐ ܠܝܛܐ܇ ܕܪܥܗ ܪܒܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܚܫܠ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܚܝܐ ܙܢܒܢ ܒܕܡ̈ܝܐ ܘܢܩܢܐ ܟܣܦܐ ܘܢܘܒܕ ܬܐܓܘܪܬܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܬܠܡܝܕܗ ܐܙܕܒܢ ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܕܡܗ ܙܒܢ ܗ ܘ ܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܢܦܩܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܘܩܐ ܘܡܡܰܠܶܠܝܢ ܘܒܠܒܗܘܢ ܚܫܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܫܬܐ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܰܕܝܢܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܇ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ ܥܰܠ ܓܦܝ̈ܗܘܢ܇ ܥܰܡܳܐ ܚܪܡܳܐ܇ ܙܩܝܦܐ ܩܒܥ ܠܗ܇ ܥܰܡ ܓܝܣܐ ܬܠܝܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܒܚܫܗ ܦܪܩܗ ܠܳܐܕܳܡ܀
ܫܰܪܰܪܐ ܓܠܝܐ ܐܬܚܘܝ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܩܝܦܐ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܦܩܚ ܕܢܡܘܬ܇ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ܇ ܚܣܡܗ ܡܒܥ ܡܘܬܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܇ ܦܘܡܗ ܡܰܘܕܶܐ ܕܡܘܬܗ ܚܝ̈ܐܗܘ܀ ܛܳܒܳܐ ܕܫܥܒܕ ܢܦܫܗ ܠܒܝܫ̈ܐ܇ ܘܐܚܰܕܘ ܠܒܳܟܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܳܠܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘ܇ ܠܡܘܬܐ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ܇ ܩܒܠܘ ܘܫܠܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܒܗ ܢܬܦܢܐ ܠܐܬܪܗ ܩܕܡܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܡܳܐ ܕܬܚܬܝ ܝܬܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܨܠܡܗ ܕܠܳܐ ܢܐܒܕ ܠܗ܇ ܘܐܬܐ ܒܚܪܬܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܡܠܝ ܐܳܘܪܚܗ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܟܬܝܒ܇ ܘܩܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܫܠܘܚܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܘܫܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܒܶܝܬ ܟܪܡܳܐ ܒܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ܇ ܚܙܝ ܕܚܪܒ ܠܗ ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ ܝܗܒ ܚܪ̈ܘܒܐ܇ ܬܐ ܟܫܝܪܐ ܒܳܟܝ ܥܰܠ ܟܪܡܳܐ ܪܚܝܡܳܐ ܕܚܪܒ܇ ܕܡܶܢ ܕܐܪܦܝܬܝܗܝ ܠܐ ܐܢܫ ܦܠܚܗ ܟܫܝܪܐܝܬ܀
ܗܐ ܐܬܚܠܦܬ ܢܨܒܬܐ ܓܒܶܝܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܛܥܰܡܳܐ ܒܥܢ̈ܒܘܗܝ ܕܐܝܣܚܩ ܒܣܓܘܠ̈ܝܗܝܢ܇ ܕܡܝܟ ܝܥܩܘܒ ܘܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܥܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܦܘܠܚܢܐ܇ ܒܝܪ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܐ ܕܳܠܒܝܟܝܢ ܠܗ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܢܨܒܬ܀
ܡܪܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܠܳܟ ܗܘ ܦܐܝ̈ܢ ܟܽܠ ܣܓܕ̈ܬܐ܇ ܘܠܳܟ ܡܬܬܚܝܒܝܢ ܟܽܠ ܪ̈ܘܡܪܡܳܐ܇ ܒܟܽܠ ܥܕ̈ܬܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܥܐܕܐ ܘܡܪܐ ܕܥ̈ܐܕܐ ܘܕܟܽܠ ܚܓ̈ܝܢ܇ ܘܒܳܟ ܡܬܗܕܪ̈ܢ ܥ̈ܐܕܐ ܘܚ̈ܓܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܕܣܘܬܪܐ

ܒܰܪܡܫܐ ܠܒܶܝܬܟ ܐܬܝܢܢ ܡܳܪܝܳܐ

ܒܚܣܡܳܐ ܛܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܢܫܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܐܬܰܘܥܕܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܒܳܟܣܦܐ ܙܒܢܘܗܝ ܠܕܡܗ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܘܡܶܛܽܠܬܗ ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܕܦܪܩܢ ܒܨܠܝܒܗ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܫܬܪܝܐ܇ ܒܚܫܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܐܒܝܠܐ܇ ܬܚܰܕܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܘܚܡܟ ܘܬܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܒܰܪܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܘܡܘܫܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܕܫܡ̈ܗܬܐ܇ ܢܨܒܘ ܐܦ ܪܒܝܘ܇ ܢܒ̈ܓܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܇ ܘܚܠܦܝܗܘܢ ܥܰܠܘ ܩܳܡܘ ܝܪ̈ܬܐ܇ ܚܢܢ ܠܝܛܐ ܐܦ ܩܝܦܐ܀
ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܘܚܘܪ ܫܪܝܪܐ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܢܒܳܟܘܢ ܥܰܠ ܝܪ̈ܬܝܗܘܢ܇ ܥܰܠ ܕܐܬܟܬܡܘ ܒܕܡܳܐ ܚܣܝܐ܇ ܕܐܬܚܣܝ ܒܗ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܕܢܒܥܐ ܦܐܪ̈ܐ ܡܶܢ ܦܠ̈ܚܐ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܙܩܝܦܘܬܐ ܘܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܩܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܘ̈ܒܠܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܪܥܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܫܢ̈ܐ ܕܚܣܡܳܐ܇ ܕܦܪܥܘܢ ܕܣܥܐ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗܿܘܢ܇ ܐܦܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܘܒܝܡܳܐ ܥܒܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܦܪܥܘܗܝ ܗܦܟܐܝܬ܇ ܟܽܠ ܓܘܕ̈ܦܐ ܘܨܘܚ̈ܝܬܐ܀
ܣܒܳܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ ܪ̈ܝܫܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܗܢܝ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܘܥܒܕܐ܇ ܕܐܟܽܠܩܪܨܐ ܡܪܘܕܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܐܬܐ ܦܪܘܩܐ܇ ܦܓܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ ܡܪܚܐܝܬ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܺܝܫܳܐ ܚܝܒ ܡܘܬܐ܇ ܒܚܣܡܳܐ ܡܶܢܓܕܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܬܬܥܝܪ ܚܛܝܐ

ܐܬܩܢ ܦܪܨܘܦܗ܇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܚܫ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܡܪܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܚܫ ܒܚܫܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ܇ ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦ̈ܝܢ܇ ܡܪܐ܀
ܒܚܫܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܚܫܐ܇ ܘܝܠ̈ܕܝܗ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܚܪܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚ̈ܫܘܗܝ܀
ܗܒܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܟ ܢܠܒܫ ܚܫܐ܇ ܘܒܚܰܫܳܐ ܢܥܢܐ ܘܢܐܡܪ܇ ܡܪܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܐܦܢ̈ܐ܇ ܠܡܪܗ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܘ ܕܢܨܥܪܘܢ ܘܠܐ ܐܬܒܝܢܘ ܕܘܝ̈ܐ܇ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܚܪܒ ܟܢܫ̈ܬܗܘܢ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܺܠܝܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ

ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܫܠܡ ܠܝ ܠܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܙܩܦܝܢ ܠܝ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܩܒܥܝܢ ܠܝ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܝ܇ ܘܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܣܝܡܝܢ ܠܝ܇ ܠܝܽܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ ܩܐܡ ܐܢܐ܇ ܘܡܒܗܬ ܐܢܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠܒܢܝ܀
ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܳܟܘܢ ܬܠ̈ܡܝܕܝ܇ ܕܡܶܛܽܠܬܟܘܢ ܡܳܐܬ ܐܢܐ܇ ܗܐ ܕܒܰܪܝܢ ܠܝ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܙܩܦܝܢ ܠܝ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܩܒܥܝܢ ܠܝ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܝܒܐ܇ ܕܪܚܡܬܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܐܪܙܐ ܕܥܰܠ ܡܘܬܗ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘܳܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠ̈ܘܒܐ܇ ܘܩܒܥܝܢ ܠܝ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܘܒܰܪ̈ܓܠܝ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܝܪܬ ܓܗܳܢܳܐܳܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܥܟܐ܀

ܥܢܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܡܪ ܠܓܰܘܕܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܐܬܠ ܠܗ ܠܚܡܳܐ ܒܡ̈ܝܐ ܨܒܝܥ܇ ܗܘܝܘ ܡܙܒܢ ܠܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܒܬܠ̈ܬܝܢ ܕܟܣ̈ܦܐ ܘܡܘܒܕ ܠܗ ܠܰܢܦܫܗ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܝܪܬ ܓܗܳܢܳܐܳܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܥܟܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܗܢܘ ܝܪܚܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܟ܇ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ܇

ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܐܬܐ܇ ܗܘ ܚܟܝܡܳܐ ܕܗܝ ܬܦܪܘܫܝ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܠܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܨܒܥ ܐܢܐ ܠܗ ܠܚܡܳܐ܇ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܘܝܪܬ ܘܝܐ ܥܰܡ ܫܘܢܩܐ܀
ܪܚܡ ܟܣܦܐ܇ ܙܒܢ ܪܒܗ ܒܛܝ̈ܡܝ ܚܒܠܐ܇ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܐܬܬܓܪ ܠܗ܇ ܒܢܟܽܠܐ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܡܛܝܒ ܗܘܳܐ ܦܠܥܐ ܕܢܣܥܽܘܪ ܐܰܝܟ ܨܒܝܢܗ܀
ܐܳܘ ܢܦܫܐ ܨܘܪܬܐ܇ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܚܡ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܒܙܩܝܦܟ ܦܪܩܬܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ

ܢܒܝܘܬܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܦܘܡܗ܇ ܕܩܝܦܐ ܘܓܢܒܬ ܗܘܳܬ݀  ܠܠܒܗ܇ ܘܰܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܠܠܒܢ ܓܢܒܬܗ ܗܘܳܬ݀ ܀
ܡܶܢܘ ܫܡܥ ܒܙܚܗ ܕܩܝܦܐ ܕܒܳܟܣܝܐ ܠܡܪܗ ܗܐ ܡܩܠܣ܇ ܢܨܚܢ̈ܘܗܝ ܬܪܓܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀
ܒܓܰܘ ܦܘܡܗ ܢܒܝܘܬܐ ܡܰܠܶܠ܇ ܘܒܠܒܗ ܩܛܠܐ ܚܫܠ ܗܘܳܐ܇ ܒܝܫ̈ܬܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠܘܗܝ ܡܝܬܐ ܗܘܳܐ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܠܳܐܪܙܗ ܨܪ ܒܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܡܘܫܐ ܪܒܐ ܕܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ

ܡܘܫܐ ܕܗܘ ܩܛܠ ܠܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܐܬܝܩܪ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܨܪܝܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܕܗܘ ܩܛܠ ܠܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܠܡܶܢܐ ܡܨܥܪ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܕܗܘ ܟܗܢ ܗܘܳܐ ܠܕܒܚܬܗ܇ ܕܗܘ ܣܓܝ ܐܬܢܨܚ ܗܘܳܐ ܒܢܟܣܬܗ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܕܝܢ ܐܬܬܫܝܛ܇ ܘܡܘܫܐ ܐܬܝܩܪ ܘܥܰܡܳܐ ܐܬܒܕܪ܀
ܙܩܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܐܡܪܐ܇ ܫܦܕܘܗܝ ܐܟܽܠܘܗܝ܇ ܐܢܫ̈ܐ ܢܩܝ̈ܦܐ ܥܰܠ ܚܘܛܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܐܪܙܗ ܕܐܡܪܐ ܕܩܛܝܠ ܘܙܩܝܦ܇ ܘܙܩܝ̈ܦܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܟܘܠ̈ܘܗܝ܇ ܥܰܡܳܐ ܐܟܽܠ ܦܨܚܐ ܘܩܳܡ ܢܦܩ܇ ܡܶܢ ܐܪܥܗ ܠܗܝ ܐܰܪܥܳܐ ܡܠܝܟܬܐ܇ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܟܽܠܝܢ܇ ܐܡܪܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܒܗ ܢܐܪܬܰܘܢ ܬܰܡܳܢ܀
ܥܒܕܐ ܡܚܝܗ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܡܪܐ ܟܽܠ܇ ܘܫܪܐ ܪܥܰܠܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܬܪܗܒܖ ܐܦ ܡܝܟܐܝܠ܇ ܐܦܘ̈ܗܝ ܚܦܝ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐܝܠ܇ ܐܦ ܣܪ̈ܦܐ ܛܪܦܘ ܓ̈ܦܝܗܘܢ܇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܣܬܪܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܝܓ̈ܠܐ܇ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ܇ ܩܳܡܬ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܕܚܫ ܒܗ ܝܚܝܕܐ܀
ܠܳܟܢܫܐ ܥܰܠܝܐ

ܐܡܪܐ ܢܟܣܘ ܐܟܽܠܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ ܠܛܘܦܣܐ ܢܝܣܢ ܡܶܢ ܦܩܚ̈ܘܗܝ܇ ܟܠܺܝܠܐ ܨܒܬ ܠܗ܇ ܥܣܒܐ ܕܫܘܚ ܗܘܳܐ܇ ܠܳܟܶܢܫ̈ܶܐ ܐܟܽܠܘ ܘܣܒܥܘ܇ ܐܳܘ ܠܬܗܪܐ ܕܥܣܒܐ ܥܰܠ ܥܣܒܐ ܦܪܝܣ ܗܘܳܐ܇ ܒܗܘ ܢܝܣܢ ܓܠܝܐ܇ ܠܰܢܝܣܢ ܟܣܝܐ ܨܒܬ܇ ܘܢܨܚ̈ܢܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܐܬܦܬܟܘ܇ ܫܘܫ̈ܢܝ ܕܒܰܪܐ ܕܡܦܪ̈ܓܢ܇ ܐܦ ܐܬܰܘ̈ܬܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ ܢܨ̈ܚܢ܀
ܡܘܫܐ ܢܩܪܒ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܐܦ ܓܪ̈ܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܓܕܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܒܰܪܥܰܡܳܐ ܕܩܠ̈ܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܒ̈ܒܐ܇ ܫܘܚܘ ܘܣܠܩܘ ܐܦ ܗܒܒܘ ܒܓܰܘ ܢܝܣܢ ܪܒܐ܇ ܢܝܣܢ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܓܰܘ ܫܝܘܠ܇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܬܦܨܚܘ ܒܗ܇ ܘܫܘܦܪ̈ܝܗܘܢ ܕܕܥܟܘ ܒܗ ܢܗܪܘ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ܡܳܪܝܳܐ ܢܘܗܪܝ ܘܦܘܪܩܢܝ ܡܶܢ ܡܶܢ ܐܕܚܠ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܕܳܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܦܪܩܐ ܪܒܐ܇ ܘܚܠܛ ܢܦܫܗ ܥܰܡ ܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܘܐܚܠܡ ܟܽܠ ܟܐܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܐܓܪܐ ܕܚܘܒܗ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܐܦ ܨܘܚܝ̈ܬܐ ܦܪܥܘ ܠܗ ܛܡ̈ܐܐ܀
ܣܕܪ ܗܘܳܐ ܨܠ̈ܡܳܐ ܩܛܠ ܐܢܫܐ܇ ܩܕܡ ܐܢܫܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܦܓܥܝ܇ ܥܒܕ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܗ ܫܦܝ̈ܐ ܓܠ̈ܝܦܐ܇ ܘܚܙܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܝ ܚܐܪܘܬܐ܇ ܕܡܳܪܝ̱ܪܐ ܗܘܳܬ݀  ܘܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܗ܀
ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܛܢ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܢܚܝܒܘܢ ܠܰܒܪܳܐ ܒܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܘܢܣܒܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟܣܦܐ܇ ܠܝܘܕܐ ܠܝܛܐ ܕܢܙܒܢܗ ܗܘܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܡܙܗ ܩܳܡ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܕܪܐ ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܥܰܡ ܗܘܠ̈ܠܐ ܘܟܽܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܇ ܠܳܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܨܒܐ ܕܢܚܫ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܕܘܥܐ ܕܣܬܝܪ̈ܬܐ܇ ܓܠܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܚܫܗ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܒܣܝܡܳܐܝܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܫܩܠ ܛܝܡ̈ܝ ܚܪܥܐܝܬ܇ ܘܢܟܽܠ ܠܝ ܛܠܘܡܳܐܝܬ܇ ܘܐܬܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܘܟܽܠ ܨܘܚܝ̈ܬܐ ܫܕܝܢ ܒܝ ܘܨܨ̈ܐ ܘܪܘܡܚܐ ܩܒܥܝܢ ܠܝ܇ ܘܬܠܝܢ ܠܝ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܀
ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܣܢܐ ܠܳܟ܇ ܒܣܝܡܳܐ ܡܶܢ ܫܒܩ ܠܳܟ܇ ܙܝܘܢܐ ܡܶܢ ܡܪܦܐ ܠܳܟ܇ ܚܢܢܐ ܡܶܢ ܛܠܡ ܠܳܟ܇ ܚܒܰܪܐ ܘܐܚܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܡܶܢܘ ܦܪܫ ܡܶܢ ܨܐܝ̈ܕܝܟ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܢܗܪ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܇ ܡܶܢܘ ܫܒܩ ܒܘܣܡܟ܇ ܐܢ ܚܙܩ ܐܰܢ̱ܬ ܨܶܝܕ ܡܘܬܐ܇ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡܟ ܐܙܠܝܢܢ܇ ܐܢ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܠܐ ܦܝܫܝܢܢ ܡܶܢ ܘܥܕܟ܇ ܐܰܒܳܐ ܕܬܪܣܝ ܝܬܡܘܬܢ܇ ܡܶܢܘ ܐܝܬ ܠܰܢ ܐܟܘܬܟ܇ ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܕܓܠܝܬ ܠܰܢ܇ ܦܫܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܥܪ ܠܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܒ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܚܫܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿܝ

ܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܐܬܟܢܫܘ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܣܢ̈ܝܝ ܩܘܫܬܐ܇ ܨܶܝܕ ܩܝܦܐ ܪܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܥܘܠܐ ܐܬܚܫܒܘ ܥܰܠ ܗܘ ܡܪܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܕܥܘܡܩܐ ܘܐܬܥܬܕܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘ ܒܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܇ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܒܝܢܗ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܒܢ̈ܝ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܕܢܚܪܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܀
ܗܘ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ܇ ܨܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܘܕܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܟܡܬܗ܇ ܘܢܣܟܘܢ ܠܗ ܕܢܬܢܚܡ܇ ܘܐܡܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܚܫ܇ ܡܶܢ ܩܫܝܫ̈ܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܘܢܡܶܢܘܢܝܗܝ ܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ ܐܰܝܟܢ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܨܒܝܢܗ܇ ܕܐܬܐ ܘܫܡܠܝ ܡܠ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܒܕܩܘ ܚܫܗ܇ ܘܥܩܪܗ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܝܠ̈ܕܝܗ ܒܕܪ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܀
ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܠܕܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܗ܇ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ ܕܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܕܗܳܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܐ ܠܳܟܗ̈ܢܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܐܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝܒ̈ܢ ܒܢܒܝܘܬܐ܀
ܢܒܝܘܬܐ ܒܦܘܡ ܩܝܦܐ ܫܰܪܰܪܐ ܠܥܙܬ܇ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܦܩܚ ܕܢܡܘܬ ܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܚܰܕܝܬ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܘܬܗ ܦܪܩ ܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܘܡܟܢܫ ܥܢܗ ܠܓܰܘܗ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܒܚܐ ܕܒܛܠ ܕܒܚ̈ܬܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܒܚܐ ܕܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

ܩܳܡ ܐܡܪܐ ܘܫܡܫ ܒܥܰܠܝܬܐ܇ ܒܫܪܘܬܗ ܕܗܘ ܐܦܪ ܦܨܚܐ܇ ܒܰܪ ܥܰܡܪܡ ܨܪܗ ܗܘܳܐ ܒܐܡܪܐ܇ ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ ܕܓܡܪ ܨܘܪ̈ܬܗ܇ ܘܐܫܥܝܐ ܡܫܒܚܐ܇ ܨܪܗ ܗܘܳܐ ܒܐܡܪܐ܇ ܕܳܠܰܢܟܣܬܐ ܡܬܕܒܰܪ܇ ܘܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܝܘܚܢܢ ܗܐ ܒܨܒܥܐ ܚܘܝܗ܇ ܕܐܡܪܗ ܗܘ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀
ܐܳܘ ܡܘܫܐ ܬܐ ܚܙܝ ܠܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܟܰܕ ܐܟܽܠ ܐܡܪܐ ܒܫܪܘܬܐ܇ ܚܠܛ ܥܰܡܗ ܡܪܪܐ ܒܡܳܐܟܘܠܬܐ܇ ܕܢܚܘܐ ܚܫܐ ܟܣܐ ܬܰܡܳܢ܇ ܫܠܡܬ ܢܒܝܘܬܟ܇ ܪܒܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܡ܇ ܕܐܪܙܗ ܐܬܚܬܡ܇ ܕܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܐܬܦܫ̈ܩܝ ܟܽܠܗܝܢ ܟܣ̈ܝܬܐ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܡܪܬ ܓܢܝܙ̈ܬܐ܀
ܐܬܓܠܝ ܗܘܳܐ ܐܪܙܐ ܕܡܪܪܐ܇ ܘܐܬܡܟܪ ܗܘܳܐ ܟܢܫܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܫܡܥܘ ܫܪܒܐ ܕܡܘܬܐ ܘܐܬܕܘܕܘ܇ ܘܡܳܪܝ̱ܪ ܗܘܳܐ ܠܒܗܘܢ ܡܶܢ ܚܫܐ܇ ܘܰܐܝܟܢܐ ܢܐܡܪܘܢ܇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܇ ܠܪܒܗܘܢ ܟܝ ܢܒܳܟܘܢ܇ ܐܳܘ ܠܗܰܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ܇ ܡܪܪܐ ܗܘܳܬ݀  ܟܽܠܗ ܚܫܡܝܬܐ܇ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܠܝܐ ܗܘܳܬ݀ ܀
ܡܶܢܘ ܟܝ ܬܪܥ ܠܣܝܓܗ܇ ܘܡܶܢܝܢܐ ܪܚܝܡܳܐ ܕܬܪܥܣܪ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܛܥܐ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܥܒܕ ܠܗ ܚܒܰܪ̈ܐ ܨܠ̈ܘܒܐ܇ ܘܝ ܡܶܢܘ ܗܢܐ܇ ܕܦܪܫ ܡܶܢ ܫܡܥܘܢ܇ ܘܫܒܩ ܝܘܚܢܢ܇ ܚܒܰܪ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܐ܇ ܘܓܒܐ ܠܗ ܚܢܢ ܘܩܝܦܐ܇ ܘܝܪܬ ܠܗ ܚܫܟܐ ܘܚܒܠܐ܀
ܡܶܢܘ ܟܝ ܥܪܩ ܐܦ ܡܪܦܐ ܐܣܦܝܪܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܦܝܪܐ܇ ܐܦ ܚܠܛ ܒܓܒܐ ܕܚܫܘ̈ܟܐ܇ ܘܣܢܐ ܠܗ ܠܪܝܫܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܘܝ ܡܶܢܘ ܗܳܢܳܐܕܫܒܩ ܡܒܘܥܐ܇ ܕܓܣܐ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܚܝ̈ܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܒܓܒܐ ܣܚܝܦܐ ܗܘܳܐ ܕܐܰܒܳܐ܇ ܘܡܬܚܠܛ ܘܠܡܪܗ ܩܛܠ܀
ܡܶܢܘ ܟܝ ܕܗܘܳܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܠܩܛܘ̈ܠܐ ܚܒܰܪܐ ܘܐܚܝܢܐ܇ ܡܶܢ ܛܠܡ ܘܚܣܡ ܛܒ̈ܬܟ܇ ܐܳܘ ܪܚܡܳܐ ܕܫܝ̈ܛܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ܇ ܘܝ ܡܶܢܘ ܗܢܐ܇ ܕܛܥܐ ܫܒܝܚ̈ܬܟ܇ ܒܘܟܪܗ ܕܥܰܠܝܐ܇ ܘܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܕܐܣܠܝ ܥܘܕܪ̈ܢܝܟ܇ ܫܩܠ ܛܝܡ̈ܝܟ ܕܳܠܡܘܬܐ ܢܫܠܡܟ܀
ܡܶܢܘ ܟܝ ܗܘ ܕܦܪܫ ܢܦܫܗ܇ ܡܶܢ ܓܘܕܐ ܕܡܶܢܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܚܪܘ ܐܡܪ̈ܐ ܘܬܡܗܘ ܒܚܰܕ̈ܕܐ܇ ܟܰܕ ܒܳܟܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܠܡܝܕܐ܇ ܘܐܬܕܘܝ ܗܘܳܐ ܠܒܗܘܢ܇ ܘܪܘܝܘ ܒܥܩ̈ܬܐ܇ ܘܰܐܝܟܢܐ ܘܠܡܶܢ܇ ܢܒܳܟܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܐܳܘ ܠܚܒܰܪܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܒܕ ܠܗ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܡܪܦܐ ܠܠܘܝܬܗ܇ ܕܗܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܐܝܐ ܘܫܦܝܪܐ܇ ܘܡܗܠܳܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܛܠ̈ܠܐ܇ ܚܠܛ ܢܦܫܗ ܒܥܝܡ̈ܐ ܚܫܘܟ̈ܐ܇ ܘܝ ܡܶܢܘ ܗܢܐ܇ ܕܣܢܐ ܠܐܝܡܡܳܐ܇ ܪܒܐ ܘܢܗܝܪܐ܇ ܘܒܠܠܝܐ ܟܡܝܪܐ܇ ܐܣܪ ܠܗ ܠܰܢܦܫܗ ܘܡܫܬܢܩ܇ ܘܒܚܫܘܟܐ ܡܘܒܕ ܠܩܢܘܡܗ܀
 ܡܶܢܘ ܟܝ ܡܫܠܡ ܠܳܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ ܘܪܒܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܡܫܠܡ ܠܳܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܳܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܝ ܡܶܢܘ ܗܢܐ܇ ܕܐܫܬܪܓܠ ܘܢܦܠ܇ ܒܥܘܡܩܐ ܕܬܗܘܡܳܐ܇ ܘܝܡܳܐ ܕܣܝܢܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܣܢܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܢܪܚܡ ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܢܐ ܠܳܟ܀
ܝܘܚܢܢ ܒܬܰܘܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܡܛܬܗ ܗܘܳܐ ܦܣܬܐ ܕܢܫܐܠ܇ ܠܗܰܘ ܕܟܝܐ ܘܪܚܡ ܠܕܟ̈ܝܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܡܳܪܝ̱ ܗܳܢܳܐܳܕܳܡܫܠܡ ܠܳܟ܇ ܩܪܒ ܛܠܝܐ ܪܓܝܓܐ܇ ܒܬܰܘܠܐ ܝܘܚܢܢ܇ ܘܢܦܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܐ܇ ܪܒܐ ܕܓܘܙܠܬܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܗܳܢܳܐܳܕܳܡܫܠܡ ܠܳܟ܇ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܠܝ ܠܝ ܐܪܙܐ܀
ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܨܒܥ ܐܢܐ ܠܚܡܳܐ܇ ܘܫܩܠ ܠܗ ܗܘܝܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܗܘ ܕܢܣܒ ܠܚܡܳܐ ܕܡܫܠܚ܇ ܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܫܠܝܚ ܡܶܢ ܩܘܫܬܐ܇ ܠܚܡܳܐ ܥܰܡ ܡ̈ܝܐ ܐܬܠ ܠܰܢܟܝܠܐ܇ ܢܟܽܠܰܢܝ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܘܠܡܘܬܐ ܐܫܠܡܶܢܝ܇ ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܠܝ ܐܬܐ ܒܩܛܘܠܐ܇ ܡܳܐ ܕܢܣܒ ܠܚܡܳܐ ܨܒܝܥ ܒܡ̈ܝܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܡܶܢ ܠܐ ܢܒܳܟܐ ܐܦ ܢܬܐܒܠ܇ ܟܰܕ ܫܡܥ ܠܗ ܠܪܒܐ ܕܩܘܫܬܐ܇ ܟܰܕ ܐܡܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܓܰܘܕܐ ܒܪܺܝܟܬܐ܇ ܗܝ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ܇ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܠܝܘܕ̈ܝܐ܀
ܩܪܒܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܠܘܳܬ ܝܘܚܢܢ܇ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܩܪܘܒ ܨܶܝܕܘܗܝ܇ ܕܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܘܢܐܠܦ ܡܶܢܗ܇ ܡܶܢ ܡܫܠܡ ܠܗ ܠܥܰܡܳܐ ܦܩܪܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܙܝܙܢܐ ܦܪܫ ܡܶܢܰܢ܀
ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܐܬܐ ܗܘ ܚܟܝܡܳܐ܇ ܕܗܝ ܬܦܪܘܫܝ ܗܘܳܬ݀  ܠܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܢܣܒ܇ ܠܚܡܳܐ ܨܒܝܥܐ܇ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܠܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܘܫܩܠ ܛܝܡ̈ܝ ܥܘܠܐܝܬ܀
ܟܝ̈ܢܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܡ̈ܝܢܐ܇ ܒܕܚܠܐ ܟܘܙܝܢ ܡܶܢ ܪܒܘܬܗ܇ ܖܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ܇ ܘܠܐ ܚܟܝܡܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܛܪܕ ܗܘܳܐ ܫ̈ܐܕܐ ܡܶܢܗܘܢ܇ ܪܝܫܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܡܟܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܬܕܘܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܬܡܪܡܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܬܕܳܠܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܚܪܘ ܒܚܰܕܷܕ̈ܐ ܪܥܰܠܘ ܖܐܬܒܠܗܝܘ ܐܰܝܟ ܕܘܝ̈ܐ܇ ܕܡܳܐܬ ܪܒܗܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܫܡܥܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܘܙܥܘ ܘܐܬܕܳܠܚܘ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܒܝܰܕ ܚܘܒܗ ܓܠܐ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ܇ ܐܪܙܐ ܕܚܫܗ ܘܙܩܝܦܘܬܗ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܚܘܝ ܕܝܕܥ ܟܽܠ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܣܬܝܪ̈ܬܐ܇ ܘܒܨܒܝܢܗ ܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܝ ܒܠܫܢܐ ܕܓܠܐ ܘܒܩܳܠܳܐ ܕܣܢܺܐܬܶܐ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܬܠܬܐ܇

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܕ ܕܰܚܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܗܘܳܐ ܦܨܚܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܓܠܐ ܐܢܐ ܠܳܟܘܢ ܐܪܙܐ ܐܳܘ ܬܠ̈ܡܝܕܝ܇ ܕܡܳܐܬ ܐܢܐ ܡܶܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܥܰܠ ܪܝܫ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܫܩܠ ܛܝܡ̈ܝ܇ ܘܡܫܠܡ ܠܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܇ ܦܩܚ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܰܢܟܝܠܐ ܐܠܘܠܐܐܶܬܺܝܠܶܕ܀
ܐܬܟܢܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܦܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܨܶܝܕ ܩܝܦܐ ܘܐܬܚܫܒܘ ܢܟܽܠܐ ܐܦ ܪܘܫܥܐ܇ ܕܐܰܝܟܢܐ ܢܐܚܰܕܘܢܝܗܝ ܠܡܙܟܐ ܟܽܠ܇ ܘܢܚܝܒܘܢܝܗܝ ܠܚܢܢܐ ܠܚܫܐ ܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܩܛܠܐ ܪܒܐ ܐܬܥܬܕܘ܇ ܝܘܡ ܥܐܕܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܐܦ̈ܢܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܥܩܪ ܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܐܬܥܛܦܘ܇ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ ܗܘܝܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܚܰܕܕ̈ܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܚܘܝܐ ܕܐܰܝܟ ܝܘܢܐ܇ ܒܢܟܽܠܐ ܟܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܘܡܬܟܬܫ ܥܰܡܶܢ܀
ܪܡܙ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܇ ܠܛܠܝܐ ܒܬܰܘܠܐ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܩܪܘܒ ܫܐܠܝܘ ܠܪܒܢ ܡܶܢܘ ܡܫܠܡ ܠܗ܇ ܘܫܪܝ ܢܫܐܠܝܗܝ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܡܶܢܘ ܡܫܠܡ ܠܳܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܓܠܐ ܠܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܡܫܠܡ ܠܗ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ܇ ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܒܡܨܪܝܢ܇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܡܪܐ ܕܐܪ̈ܙܐ܇ ܕܫܡܠܝ ܟܽܠ ܐܪ̈ܙܝܢ ܒܕܒܝܚܘܬܗ܇

ܢܬܩܘܠ ܘܢܦܚܡ ܢܨܚܢ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܗܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܘܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܢܚܙܝܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܐܪܙܐ ܐܰܝܟ ܛܠܠܐ܇ ܢܚܙܝܘܗܝ ܓܝܪ ܠܩܘܫܬܐ ܐܰܝܟ ܫܘܡܠܝܐ܀
ܗܘܳܬ݀  ܗܘܳܬ݀  ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܡܦܩܬܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܘܠ ܐܡܥܰܠܬܐ܇ ܝܥܢܘܬܗ ܕܡܨܪܝܢ ܒܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܝܠܦܬ ܕܬܦܢܐ ܕܠܳܐ ܒܥܝܕܗ܀
ܒܗܘ ܐܡܪ ܚܝܐ܇ ܦܢܝ ܡܘܬܐ܇ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܢܦܩܘ ܡܶܢ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܗܘ ܐܡܪ ܛܘܦܣܐ ܕܠܳܐ ܡܘܡܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܘ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܕܠܳܐ ܟܘܬܡܳܐ ܗܘܳܐ܀
ܦܨܚܗ ܕܦܨܚܐ ܐܦܨܚ ܟܽܠܐ܇ ܘܚܪܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܦܨܚܟ ܕܡܳܪܰܢ ܐܦܨܚ ܥܺܕܰܬܟ܇ ܕܗܳܐ ܙܡܪܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܘܡ ܥܕܥܐܕܟ܀
ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܳܠܰܒܪܶܗ ܫܠܚ܇ ܘܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܚܠܦ ܥܒܕ̈ܘܗܝ

ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܘܦܟܐ ܒܠܥ܇ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ ܘܡܘܬܐ ܛܥܰܡ܇ ܘܡܝܬ ܘܐܬܢܚܡ ܘܐܚܝ ܠܳܟܽܠ܇ ܘܝܬܒ ܡܶܢ ܝܡܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܀
ܦܬܚ ܗܘܳܐ ܦܘܡܗ ܘܐܝܠ ܐܝܠ ܩܥܐ܇ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܦܩܥܘ܇ ܟܝ̈ܢܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܫܡܥܘ܇ ܘܥܰܠܘ ܘܢܦܠܘ ܡܶܢ ܙܘܥܬܐ܀
ܘܟܒܰܪ ܐܰܒܳܐ ܫܦܠܰܢ ܚܙܐ܇ ܘܟܡܳܐ ܢܘܓܪܐ ܐܝܬ ܠܰܢ ܬܢܢ܇ ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܚܝܕܐ ܫܠܚ ܠܰܢ܇ ܕܢܦܢܐ ܠܓܢܬܐ ܕܡܶܢܗ ܢܦܩܢ܀

ܐܡܪ ܠܝ ܐܳܕܳܡ ܡܘܢ ܥܒܕܬ܇ ܒܐܬܪܐ ܟܽܠܗ ܕܚܫܟܐ ܡܠܐ܇ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܡܪ ܗܘܝܬ܇ ܒܐܬܪܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐ܀
ܐܢܐ ܚܫܒܬܟ ܕܐܣܟܽܠܬ ܒܝ܇ ܘܶܐܢܐ ܒܩܢܘܡܝ ܒܬܝܟ ܐܬܝܬ܇ ܘܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܕܢܝܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܠܒܫܢܝ܇ ܐܢܐ ܠܒܫܬܟ ܡܶܢ ܡܪܒܥܐ܀
ܒܬܪܟ ܐܬܝܬ ܕܐܟܢܫܟ܇ ܕܬܦܢܐ ܠܓܢܬܐ ܕܡܶܢܗ ܢܦܩܬ܇ ܬܚܰܕܐ ܚܘܐ ܕܳܠܳܟ ܐܛܥܝܬ܇ ܕܒܝܰܕ ܒܰܪܬܗ ܨܶܝܕܟ ܐܬܝܬ܀
ܓܢܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ ܚܝܪܐ܇ ܘܗܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܶܢܗ ܢܦܩܬ܇ ܟܪܘܒܐ ܬܰܡܳܢ ܠܐ ܡܬܒܥܐ܇ ܕܗܳܐ ܓܝܣܐ ܠܬܰܡܳܢ ܡܛܐ܀
ܕܐܣܟܽܠܬ ܒܥܕܝܢ ܘܶܐܢܐ ܒܠܥܬ܇ ܘܥܒܕܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܦܟܐ ܡܚܢܝ܇ ܦܘܡܟ ܕܝܠܳܟ ܦܐܪܐ ܐܟܽܠ܇ ܘܕܝܠܝ ܡܶܢ ܥܒܕ̈ܐ ܡܪܪܐ ܛܥܰܡ܀
ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܠܠܘ ܢܛܪܬ܇ ܝܪܬܐ ܫܦܠܐ ܠܐ ܐܬܩܪܝܬ܇ ܒܫܝܘܠ ܚܒܫܬܟ ܕܐܣܟܽܠܬ ܒܝ܇ ܘܶܐܢܐ ܒܩܢܘܡܝ ܒܬܪܟ ܐܬܝܬ܀
ܐܳܕܳܡ ܫܒܝܐ ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܕܒܳܟܘܪܗܳܢܳܐܪܒܐ ܗܘܝܬ܇ ܕܒܬܪܟ ܐܬܝܬ ܐܫܬܪܪܬ܇ ܢܚܰܕܘܢ ܝܘܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ܀
ܝܘܐ ܝܗܒܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܒܳܟܘ ܥܰܠܝܟ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܢܬܠܘܢ ܠܳܟ܇ ܛܽܘܒܳܐ ܪܒܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܣܠܩܬ܀
ܙܪܝܩܝܢ ܓܪ̈ܡܝܟ ܘܡܒܕܪܝܢ܇ ܘܡܓܕܳܠ ܥܘܫܢܟ ܒܫܝܘܠ ܣܚܝܦ܇ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܪܕܝܟܽܠܐ܇ ܕܒܢܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܬ܀
ܚܙܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ ܟܡܳܐ ܐܚܒܳܟ܇ ܐܰܒܳܐ ܕܫܠܚܢܝ ܘܨܶܝܕܝܟ ܡܛܝܬ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ ܓܝܪ ܐܫܠܡܶܢܝ܇ ܘܡܶܛܽܠܬܟ ܘܠܐ ܚܣ ܥܰܠܝ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܠܐ ܦܪܫܘ ܗܳܕܶܐ ܥܘܝܪܝ ܠܒܐ܇ ܕܩܛܠܐ ܒܥܐܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܳܐ܇ ܕܒܕܡܳܐ ܡܥ̈ܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܇ ܘܐܬܕܡܝܘ ܒܗ ܒܩܐܝܢ ܠܝܛܐ܇ ܘܩܛܠ ܠܐܚܘܗܝ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܀
ܒܩܢܝܐ ܩܦܚܘܗܝ ܚܦܝܘ ܪܝܫܗ܇ ܟܰܕ ܡܚܝܢ ܠܗ ܐܦ ܨܘܚܝ̈ܬܐ܇ ܡܳܪܝ̱ܪ̈ܬܐ ܫܕܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܣܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܥܰܡ ܓܘܕܦܗܘܢ ܠܐ ܩܛܠ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܗܘ ܐܫܠܡ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܐܡܪ ܝܚܐ ܐܰܝܟ ܩܘܪܒܢܐ܇ ܘܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܕܒܚ ܠܩܢܘܡܗ܇ ܕܒܗ ܢܬܦܢܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܢܦܩ ܡܶܢܗ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܘܟܪܐ ܕܒܨܒܝܢܗ܇ ܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ ܘܦܪܩܢ ܒܕܡܗ܇ ܘܠܐ ܕܫܠܚܗ ܟܽܠܝܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܇ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܇ ܢܩܪܒ ܕܫܢ̈ܐ ܘܫܘ̈ܒܚܐ ܫܦܝ̈ܐ ܒܟܽܠܥܕ̈ܢܝܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܙܘܥܐ ܘܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܢܦܠ ܗܘܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܇ ܡܶܢ ܕܫܡܥܘ ܡܶܢ ܝܕܥ ܟܽܠ܇ ܕܓܠܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܇ ܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ ܗܘ ܡܫܠܡ܇ ܐܡܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘܳܐ ܢܟܝܠܐ܇ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܫܠܡ ܪܒܗ܇ ܬܫܠܡܝ ܡܠܬܗ ܕܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܘܡܝ ܩܥܐ ܘܐܡܪ܇ ܐܟܽܠ ܠܚܡܝ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܐܬܢܟܽܠ ܥܰܠܝ ܣܓܝܐܝܬ܀
ܦܫܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܬܰܘܪܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܶܢܘ ܒܳܟܝܢ܇ ܥܰܠ ܪܒܗܘܢ ܥܝܝܩܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܬܠܡܝܕܐ ܚܫܝܫܝܢ ܕܦܪܫ ܠܗ ܡܶܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܢܦܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܦܘܫܟܐ܇ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܒܪܶܗ ܡܬܚܫܒ܇ ܕܠܳܐ ܝܕܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܠܐܪܙܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܣܥܪ ܗܢ ܓܘܢܚܐ܇ ܘܠܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܐܡܪܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܐܦܠܐ ܕܢܫܠܘܢ ܒܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܩܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܕ ܕܰܚܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܺܕܬܳܐ

ܩܪܒ ܗܘܳܐ ܟܐܦܐ ܒܚܢܓܬܐ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܡܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܩܪܘܒ ܨܶܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܝܕܥ ܠܒܘ̈ܬܐ܇ ܕܡܶܢܘ ܗܳܢܳܐܳܕܳܡܫܠܡ ܠܳܟ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܀
ܥܢܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܓܰܘܕܐ ܫܦܝܬܐ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܗܘ ܐܝܢܐ ܕܨܒܥ ܐܝܕܗ܇ ܘܐܟܽܠ ܥܰܡܝ ܡܪܚܐܝܬ܇ ܗܘܝܘ ܢܟܝܠܐ ܕܡܫܠܡ ܠܝ ܠܐܝ̈ܕܝ ܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܀
ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܪܙܐ ܕܥܰܠ ܚܫܗ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘܳܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܫܠܡ ܠܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܝܪܬ ܓܗܢܐ܀
ܪܡܙ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܡܥܘܢ܇ ܟܐܦܐ ܠܝܘܚܢܢ ܕܩܪܘܒ ܫܐܠܝܘܗܝ܇ ܕܡܶܢܘ ܟܝ ܗܘܳܐ܇ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܫܠܡ ܠܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܡܘܒܕ ܠܩܢܘܡܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܬܟܪܟܘܢܝ ܐܰܝܟ ܡ̈ܝܐ ܟܽܠܗ ܝܰܘܡܳܐ ܣܡܘ ܥܰܠܝ ܐܟܚܰܕܐ ܗ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܰܠ ܗܒܝܠ ܘܩܐܝܢ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܬܰܘ ܨܘܬ ܫܡܥܘ ܫܪܒܗ ܕܗܒܝܠ ܘܕܩܐܝܢ

ܫܪܒܗ ܕܗܒܝܠ ܬܗܪܐ ܡܠܰܢܝ܇ ܘܠܕܘܡܪܐ ܪܥܝܢܝ ܫܪܟ܇ ܘܐܬܬܙܝܥ ܠܫܢܝ ܕܢܡܰܠܶܠܝܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܬܟܬܰܘܫܐ ܕܐܚ̈ܐ ܣܥܪܘ܀
ܗܝܕܝܢ ܥܰܠܬܐ ܐܰܝܟܢ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܙܕܩ ܕܢܬܢܐ ܠܕܫܡܥܝܢ ܘܥܰܠ ܡܘܢ ܐܚ̈ܐ ܓܝܪ ܢܨܘ܇ ܕܡܶܢ ܫܘܪܝܐ ܩܛܠܐ ܥܒܕܘ܀
ܝܬܒ ܐܳܕܳܡ ܘܩܪܐ ܒܢܘ̈ܗܝ܇ ܘܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܦܘܠܚܢܟܘܢ ܩܪܒܘ ܪܝܫܝܬܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀
ܫܩܠܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܐܰܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ܇ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܢ ܠܐܳܘܬܗ܇ ܘܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܩܠܘ ܢܘܒܠܘܢ܇ ܘܢܪܥܘܢܝܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܪܓܝܙ܀
ܐܡܪ ܩܐܝܢ ܥܰܠ ܕܐܨܛܒܝ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܒܚܟ ܘܐܣܠܝ ܠܕܝܠܝ܇ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܐܚܒܳܟ܇ ܘܡܬܢܩܳܡ ܐܢܐ ܡܶܢ ܪܚܡܟ܀
ܒܘܟܪܐ ܐܢܐ ܘܠܝ ܙܕܩܐ܇ ܕܢܩܒܠ ܗܘܳܐ ܛܒ ܡܶܢ ܕܳܠܳܟ܇ ܘܐܚܒ ܠܕܝܠܳܟ ܘܣܠܝ ܠܕܝܠܝ܇ ܘܩܘܪܒܢܝ ܕܝܠܝ ܫܕܐ ܘܕܝܠܳܟ ܓܒܐ܀
ܓܠܙ ܐܢܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܪܚܡܟ܇ ܕܳܠܝ ܘܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܠܐ ܥܪܝܐ܇ ܕܗܘܳܐ ܢܣܒ ܡܶܢܝ ܕܒܚܬܐ܇ ܡܳܐ ܕܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܦܫ ܠܗ܀
ܕܡ̈ܥܐ ܘܒܳܟܝܐ ܠܐ ܡܦܣ ܠܝ܇ ܘܠܐ ܚܢ̈ܓܬܐ ܟܰܕ ܢܣܓ̈ܝܢ܇ ܕܡܶܢ ܥܕܢܐ ܕܕܒܝܚܟ ܢܣܒ܇ ܡܝܬܐ ܛܡܝܪܐ ܚܒܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ܀
ܗܐ ܡܶܢ ܗܫܐ ܚܘܐ ܐܡܟ܇ ܕܡܶܢܗ ܩܽܘܡܬܟ ܡܬܓܙܝܐ܇ ܘܐܳܕܳܡ ܢܒܥܝܟ ܘܠܐ ܢܶܫܟܰܚܟ܇ ܘܬܗܘܳܐ ܚܫܝܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܠܐ ܗܘܝܬ܀
ܘܶܐܢ ܩܘܪܒܢܟ ܫܕܪ ܫܩܠ܇ ܘܒܓܰܘܙܠܬܐ ܛܒ ܝܩܪܟ܇ ܩܛܠ ܐܢܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܐܚܒܳܟ܇ ܘܩܒܠ ܠܕܒܚܝܟ ܘܐܣܠܝ ܠܕܝܠܝ܀
ܙܩܬܢܝ ܪܘܓܙܐ ܘܚܡܬܐ ܡܠܰܢܝ܇ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܐܢܐ ܘܩܘܪܒܢܝ ܥܰܡܝ܇ ܠܡܽܘܢ ܠܐ ܫܩܠܗ ܐܢ ܝܕܥܬ܇ ܓܠܝ ܠܝ ܐܪܙܐ ܘܠܐ ܡܝܬܬ܀
ܚܙܘܐ ܕܚܙܝܬ ܡܘܢ ܐܳܘܬܪܟ܇ ܕܩܛܠܐ ܘܡܘܬܐ ܥܬܕ ܥܰܠܝܟ܇ ܟܘܬܝܢ ܚܫܐ ܙܩܪ ܠܠܒܫܟ܇ ܢܚܶܬܐ ܕܕܡܳܐ ܦܪܣ ܟܣܝܟ܀
ܛܪܩ ܦܪܫܟ ܠܝ ܝܩܕܟ ܫܩܠ܇ ܘܐܣܠܝ ܣܓܕܬܝ ܘܩܘܪܒܢܝ ܣܢܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܕܐܚܒܳܟ܇ ܚܠܛ ܐܢܐ ܕܡܟ ܥܰܡ ܕܒܚܟ܀
ܝܓܪܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܐܟܫܐ ܥܰܠܝܟ܇ ܘܡܶܢܘ ܢܬܒܥ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܡܟ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܛܘܪܐ ܠܥܶܠ ܫܒܩܢܝ܇ ܘܡܶܢ ܦܪܩ ܠܳܟ ܐܢ ܐܩܛܠܳܟ܀
ܟܡܳܐ ܐܢ ܬܣܓܐ ܘܬܫܓܫܢܝ܇ ܢܟܽܠܗ ܕܪܥܝܢܝ ܠܐ ܡܬܬܫܝܓ܇ ܘܐܠܐ ܛܥܰܡܬ ܐܝܕܝ ܡܶܢ ܕܡܟ܇ ܠܐ ܫܠܐ ܐܢܐ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܐ܀
ܠܝ ܡܩܒܠ ܗܘܳܐ ܛܒ ܡܶܢ ܕܳܠܳܟ܇ ܐܠܘ ܥܘܠܐ ܠܐ ܥܒܕܬ ܠܝ܇ ܛܠܝܬ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܩܘܡܬܐ܇ ܘܒܰܪܝܫܝܬܐ ܩܕܡܝ ܗܘܝܬ܀
ܡܶܢܐ ܐܡܪ ܡܳܐ ܕܫܐܠܰܢܝ܇ ܐܳܕܳܡ ܕܥܰܠ ܡܘܢ ܠܐ ܩܒܠܳܟ܇ ܕܒܳܟ ܡܬܪܥܐ ܐܢ ܦܝܫܬ܇ ܘܥܰܠܝ ܪܓܙ ܐܰܝܟ ܣܢܐ܀
ܢܘܪܒܐ ܕܫܒܩܢܝ ܘܣܠܩ ܠܥܶܠ܇ ܥܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܠܳܐ ܢܩܦܚܢܝ܇ ܒܓܠܝܕܝ ܐܟܘܝܘܗܝ ܥܕ ܗܘ ܛܠܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܥܫܢ ܠܗ ܘܢܫܢܩܢܝ܀
ܣܚܦܢܝ ܘܫܕܢܝ ܘܪܓܙ ܥܰܠܝ܇ ܘܐܣܠܝ ܩܘܪܒܢܝ ܘܣܓܕܬܝ ܣܢܐ܇ ܡܘܢ ܬܽܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܝܬܐ ܥܰܠܝ܇ ܝܰܬܺܝܪ  ܡܶܢ ܗܢ ܐܩܛܠܳܟ܀
ܥܛܠܐܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܡܰܠܶܠܬ܇ ܘܩܫܝܐܗܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܢܝܙܟܐ܇ ܕܒܬܪ ܕܣܚܦܢܝ ܐܦ ܟܐܝܪܢܝ܇ ܐܬܐ ܠܐܦ̈ܘܗܝ ܒܥܝܬ ܠܝ܀
ܦܘܫ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܡܰܠܶܠܬ܇ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ܇ ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܳܘ ܕܘܝܐ܇ ܘܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܘ ܬܢܢ ܩܝܡܬ܀
ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܐܡܗ ܩܪܒ ܐܒܰܪܟܗ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܡܪܐ ܬܚܝܬ ܢܟܣܬܐ܇ ܘܐܝܠܠ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܒܳܟܐ܇ ܥܰܠ ܬܡܝܡܳܐ ܟܰܕ ܐܬܢܟܣ܀
ܩܥܐ ܒܚܢܓܬܐ ܟܰܕ ܐܬܦܟܪ܇ ܘܐܝܠܠܘ ܛܘܪ̈ܐ ܒܩܠ ܢܗܡܬܗ܇ ܫܘܥ̈ܐ ܛܡܝ̈ܡܳܐ ܒܳܟܝܗ ܫܡܥܘ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܚܫܐ܀
ܪܥܰܠܘ ܐܣܛܟ̈ܣܐ ܡܶܢ ܙܘܥܬܐ܇ ܕܚܙܘ ܫܠܕܐ ܫܪܘܝܬܐ܇ ܘܪܬܬ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܩܒܠܬ܇ ܕܡܳܐ ܫܪܘܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠܶܝܗܿ܀
ܫܪܝ ܟܐܢܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܶܢܐ ܣܥܪ܇ ܕܐܰܝܟܘ ܐܚܘܟ ܕܳܠܗ ܚܝܪܝܢ܇ ܚܘܐ ܘܐܳܕܳܡ ܕܳܠܗ ܢܩܒܠܘܢ܀
ܬܰܘܗܬܐ ܕܩܛܠܗ ܕܐܚܘܟ ܚܙܝܬ܇ ܟܰܕ ܒܳܟܐ ܗܘܳܐ ܡܦܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܘܕܠܳܐ ܥܢܝܬܝܗܝ ܘܪܚܡܬ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܫܬܢܩܬ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܕܡܳܐ ܕܐܫܕ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܇ ܐܬܚܝܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܦ ܐܬܒܕܪܘ܇ ܘܗܘ ܙܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܐܪ̈ܒܥܦܢܝܢ܇ ܥܰܠ ܕܐܫܬܥܰܠܝܘ ܘܒܰܪܡܘܬܗܘܢ܇ ܣܥܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܘܢܚܐܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܗܘܕ܀
ܝܪ̈ܬܐ ܠ̈ܝܛܐ ܐܬܠܒܛܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܳܠܕܡܳܐ ܚܣܝܐ ܒܢܟܽܠܐ ܢܐܫܕܘܢ ܘܒܥܕܥܐܕܗܘܢ܇ ܨܗܠܘ ܠܬܒܰܪܐ܇ ܕܡܪܐ ܕܕܒܚ̈ܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܘܒܗ ܢܬܒܛܠܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܚ̈ܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܬܟܢܫܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܢ̈ܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ܇ ܘܥܬܕܘ ܩܛܠܐ ܥܰܠ ܦܪܘܩܐ܇ ܕܢܚܝܒܘܒܢܝܗܝ ܒܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܙܟܝܐ ܕܦܪܩܢ ܒܕܡܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܶܢ ܣܢܐ ܠܳܟ ܘܶܐܢ ܠܳܟ ܣܢܐ ܠܡܶܢܘ ܢܪܚܡ܇ ܡܶܢ ܐܟܘܬܟ ܢܐܙܠ ܨܶܝܕܘܗܝ ܐܝܢܐ ܕܣܢܟ܇ ܓܠܝ ܠܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܕܚܢܢ ܠܐ ܝܕܥܢܝܗܝ܇ ܘܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܠܥܒܕܗ ܕܪܚܡ ܗܘܳܐ ܠܗ܀
ܗܘ ܝܕܘܥܐ ܕܣܬܝܪ̈ܬܐ ܓܠܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܣܝܡܳܐܝܬ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܘܫܩܠ ܛܝܡ̈ܝ܇ ܘܙܥܘ ܘܐܬܒܠܗܝܘ ܒܛܐܰܒܳܐ ܕܫܡܥܘ ܡܶܢ ܫܪܝܪܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܓܠܐ ܐܪܙܗ ܠܒܢ̈ܝ ܒܶܝܬܗ܇ ܦܪܣܝ ܙܐܦܗ ܕܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܒܠܚܡܳܐ ܨܒܝܥܐ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ ܠ̈ܒܢܝ ܐܪܙܗ܇ ܘܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ ܘܒܕܡܗ ܦܪܩܢ ܒܪܺܝܟ ܫܠܘܚܗ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܐܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܣܥܽܘܪ ܠܓܒܝܠܬܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܪܘܒܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠܘܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܒܡܪ̈ܘܡܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܪܡܶܢܐ܇ ܘܕܢܘ ܘܚܝܒܘܗܝ ܠܡܘܬܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܘ ܕܒܳܟܝܢܗ܇ ܡܥܰܠܝ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠ ܕܨܒܐ ܪܚܡ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܥܘ̈ܠܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܥܰܠ ܙܟܝܐ܇ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܚܫܠܘ܇ ܪܚܡ܀
ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܘܡ̈ܝܢ ܢܣܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܪܐ ܡܬܰܘܡܝܐ܇ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠܬ ܚܠܦܝܢ ܪܚܡ܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ܇ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠ ܗܘܳܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܕܳܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܦܪܩ ܠܘܳܬܟ܀ ܗܘ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ܇ ܘܕܪܡ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܨܒܝܢ̈ܝܐ܇ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܦܪܩ ܠܰܢ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܘܒܗ܇ ܠܒܫ ܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܒܗ ܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܒܙܚܐ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܒܠܥ ܦܟܐ ܡܶܢ ܥܒܕܐ܇ ܘܚܪܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܇ ܣܝܒܰܪ ܒܙܚܐ ܡܶܢ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܢܚܪܪ ܠܰܢ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܝܰܕ ܚܫܟ܇ ܦܪܘܩܝܐ ܕܚܫܬ ܒܒܣܪ܇ ܠܓܶܢܣܰܢ ܦܪܩܬܝܗܝ ܡܘܬܐ ܠܘܳܬܟ܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܫܘܒܚܟ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܟܪܡܗ ܕܚܒܝܒܝ ܟܗܝܢܐ܇ ܕܐܫܬܡܗ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܚܠܦ ܦܐܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܚܪ̈ܘܒܐ ܛܥܢܘ ܣܬܝ̈ܗܘܢ܀
ܨܥܪܘܗܝ ܨܚܝܘܗܝ ܘܒܙܚܘ ܒܗ܇ ܘܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܕܪ ܗܘܳܐ ܠܛܡ̈ܐܐ ܘܓܒܐ ܠܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܀
ܓܦܬܐ ܕܐܒܪܶܗܡ ܟܐܢܐ܇ ܘܥܢ̈ܩܐ ܕܐܝܣܚܩ ܕܒܚܐ܇ ܘܫܒܘ̈ܩܐ ܕ ܕܝܥܩܘܒ ܟܐܢܐ܇ ܘܣܓܘ̈ܠܐ ܕܪܒܝ ܡܘܫܐ܀
ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ܇ ܒܰܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܐܫܬܢܝ܇ ܘܐܙܠ ܗܘܳܐ ܘܙܒܢ ܪܒܗ܇ ܘܙܒܢ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܀
ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ ܐܬܟܢܫܘ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܣܒܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܣܓܝ ܠܗܽܘܢ ܛܒ̈ܬܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܐܢ ܒܝܫܘܬܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܡܣܝܒܰܪ ܥܘܠ̈ܝܢ܇ ܟܡܳܐ ܩܒܠ ܡܶܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܒܚܘܒܗ ܪܒܐ ܕܚܠܦܝܢ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܒܚܫܗ ܫܪܐ ܘܒܛܠ ܠܡܘܬܐ ܡܡܝܬܢܢ܇ ܘܒܫܠܚ ܒܣܪܗ ܦܪܣܝ ܠܫ̈ܐܕܐ ܘܐܒܗܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܗܒ ܠܰܢ ܕܒܚܫܟ ܢܚܫ܇ ܘܥܰܡܟ ܢܫܬܒܚ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ ܘܢܣܒ ܛܝ̈ܡܝ܇ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܣܡ ܒܗ ܘܡܠܳܟܗ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܚܒܠܰܢܐ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܗܘܳܐ ܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܠܳܟܢܫܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܡܪܐ ܕܟܘܠܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ ܕܗܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܡܫܠܡ ܠܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܀
ܐܬܥܛܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܫܡܥܘ܇ ܕܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܇ ܘܥܰܠ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܬܢܩܦ ܠܓܰܘܕܐ ܕܨܠ̈ܘܒܐ܀
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܳܟܢ ܙܟܝܐ ܕܦܪܩܢ ܒܨܠܝܒܗ܇ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܘܐܦܢܝ ܠܳܐܕܳܡ ܠܝܪܬܰܘܬܗ ܗܝ ܕܢܦܩ ܡܶܢܗ܀
ܘܐܗܡܝܬ ܚܝܪܬܟ ܒܙܒܢܐ ܕܐܳܘܠܨܢܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܗ ܠܬܪ̈ܥܣܪܬܗ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘܳܐ ܢܟܝܠܐ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܀
ܢܬܬܚܰܕܘܢ ܒܬܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܚܫܒܘ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܛܳܒܳܐ ܐܫܠܡ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܠܚܫܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܝܒܐ܇ ܕܚܒ ܗܘܳܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܥܘܠܐ ܡܬܒܰܪܟ ܘܪܓܙ ܡܳܪܝܳܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܪܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܳܐ ܒܥܐܕܐ ܪܒܐ܇ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܦܩܚ ܕܢܡܘܬ ܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ܀
ܘܠܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܗܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܫܠܡ ܠܝ ܠܪ̈ܒܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܐܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܒܢܒܝܘܬܐ܀
ܘܡܥܰܠܝ ܕܝܢܟ ܡܶܢ ܠܫܘܒܠܗ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܠܳܐ ܬܟܪܐ ܠܳܟܘܢ܇ ܕܡܳܐܬ ܐܢܐ ܘܡܬܢܚܡ ܐܢܐ ܘܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܬܐܚܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܐܬܥܛܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܥܰܠ ܪܒܐ ܖܥܰܠ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܒܕ ܡܶܢܫܝܠ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ܇ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܠܡ܇ ܕܢܫܬܠܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܠܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܐܣܒܘܠ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܥܦܪܢܐ܇ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܬܚܣܡ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܨܒܐ ܘܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܖܠܰܢ ܚܪܪ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܐܩܠܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ܀
ܒܰܪܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܛܝܒܘ ܠܗ܇ ܘܟܰܕ ܝܕܥܘ ܢܟܽܠܐ ܟܣܝܐ܇ ܕܥܰܡܳܐ ܦܩܪܐ ܕܢܦܩ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܐܪܙܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܬܒܝܐܳܘܢ ܡܶܛܽܠܬܗ܇ ܕܥܬܝܕ ܬܽܘܒ ܕܢܩܘܡ܇ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ ܠܝܽܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ܇ ܘܢܥܩܘܪ ܘܢܕܪܝܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܙܢܝܬܐ ܕܠܳܐ ܩܒܠܬܗ܀
ܚܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܟ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܢܟܽܠܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܠܐ ܐܣܬܟܽܠܘ ܛܥ̈ܝܐ܇ ܕܒܚܪ ܟܘܠ̈ܝܬܐ ܗܘ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܘܐܚܠܡ ܟܐܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܒܢ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܚܠܦ ܟܽܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܗ ܦܪܥܘܗܝ ܒܝܫ̈ܬܐ܀
ܒܰܪܬ ܐܒܪܶܗܡ ܙܕܝܩܐ܇ ܪܚܡܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܕܡܪܗ ܐܬܬܚܬܝ ܨܶܝܕܝܗ ܒܰܪܘܓܙܐ ܣܒܳܟܬ ܒܗ܇ ܘܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܛܝܒܬ܇ ܕܬܦܪܘܥܝ ܠܗ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܗ ܡܶܛܽܠ ܡܘܬܗ܇ ܕܒܪܶܗ ܕܐܢܫܐ ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܚܫ܇ ܘܢܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܢܬܦܢܐ ܠܗ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܐܪܙܐ ܕܚܫܝܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܕܒܐܝܕ̈ܝ ܛܡ̈ܐܐ ܠܕܒܚܐ ܥܳܐܶܠ܇ ܘܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܢܒܥ ܟܘܒܐ܇ ܘܓܣܐ ܡܪܬܐ ܥܰܠ ܙܕܝܩܐ܀
ܩܪܒ ܝܘܚܢܢ ܛܠܝܐ ܒܬܰܘܠܐ܇ ܘܢܦܠ ܥܩܒܗ ܠܫܠܗܒܶܝܬܐ܇ ܘܫܪܝ ܢܫܐܠܝܗ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗ܇ ܕܡܶܢܘ ܗܳܢܳܐܐܰܝܟ ܙܝܙܢܐ܇ ܚܠܝܛ ܒܝܢܬܢ܇ ܘܠܐ ܐܪܓܫܢܢ܀
ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ܇ ܐܪܡܝ ܣܕܩܐ܇ ܒܗܝ ܐܳܘܝܘܬܐ܇ ܕܐܡܪ̈ܐ ܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܘܐܙܠ ܘܚܠܛ ܥܰܡ ܙܩܘܦ̈ܐ܇ ܘܙܒܢ ܘܫܩܠ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ܇ ܘܐܬܬܓܪ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܠܐܰܝܟܐ ܬܐܙܠ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܪܒܳܟ ܣܢܐ ܪܒܗ܇ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܠܗ ܘܶܐܢ ܠܗ ܬܽܘܒܕ ܡܶܢ ܡܫܟܚ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܠܡܶܢܐ ܢܟܝܠܐ ܠܡܶܢܐ ܛܥܝܬܗ ܠܗܝ ܡܘܗܒܬܐ܇ ܕܝܗܒܠܳܟ ܡܪܟ ܐܰܝܟ ܕܳܠܫܡܥܘܢ ܘܠܝܘܚܢܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܪܝ ܘܫܠܡ ܐܪܙ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܬܠ̈ܝܗܘܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܰܠܶܠܘ ܫܘܩܪܐ ܘܢܟܝܠܐ܇ ܘܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܗ ܪܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܫܬܐ ܗ܀
ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ

ܠܥܶܠ ܒܫܡܝܐ ܥܰܡ ܐܒܘܟ܇ ܡܶܢ ܓܘܕ̈ܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܬܩܠܣ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܕܨܒܶܝܬ ܘܗܘܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܠܡܘܟܟܐ ܐܚܬܰܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܶܢ ܠܐ ܢܬܗܪ ܘܢܬܕܡܪ܇ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ ܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܕܳܠܒܰܪ ܥܰܠܝܐ܇ ܢܦܩܘ ܒܓܙܡܳܐ ܕܢܨܘܕܘܢ܀
ܢܗܝܡܶܢ ܒܐܰܒܳܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܕܩܕܡ ܥܰܠ̈ܡܳܐ ܘܕܪ̈ܐ ܐܬܟܪܙܘ ܒܝܚܝܕܐ ܕܡܶܢܗ ܢܘܕܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܬܚܬܝ ܡܶܢ ܝܠܘܕܗ܇ ܘܒܰܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܦܪܩܠܝܛܐ܇ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܬܬܰܘܕܐ ܕܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܣܓܕܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܠ̈ܕܝܗ܀
ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ

ܨܠܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܚܣܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܫܘܪܐ ܢܗܘܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܢܩܘܡ ܡܚܣܢܐܝܬ܇ ܒܐܦ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܐܒܕ ܠܓܡܪ ܗ ܘ ܗ ܒܚ̈ܫܝܟ ܢܫܬܰܘܙܒ܀
ܒܐܒܠܐ ܟܪܝܘܬܐ܇ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܕܐܪܓܫܘ ܥܰܠ ܩܛܠܳܟ܇ ܒܝܐܐ ܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܕܣܓ̈ܕܢ ܠܨܠܝܒܳܟ ܘܡܘ̈ܕܝܢ ܒܢܘܚܡܟ܇ ܗ ܘ ܗ ܙܡܪ̈ܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܕܓܠܘܳܬܐ ܡܡܰܠܶܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܒܠܒܗܘܢ ܚܫܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܫܬܐ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܳܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܕܝܢܐ ܢܚܝܒܘܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܡܙܗ ܙܝܥܐ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܢܝܕܝܢ ܛܘܪ̈ܐ ܡܶܢ ܦܘܩܕܢܗ܇ ܘܗܢܘܢ ܣܟ̈ܠܐ ܠܐ ܐܣܬܟܽܠܘ܀
ܒܐܬܪܐ ܨܗܝܐ ܬܪܥ ܛܪܢܐ܇ ܘܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ ܫܩܝܐ ܕܚܝ̈ܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܣܟ̈ܠܐ ܚܠܦܝܗ ܕܗܳܕܶܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܚܠܛܘ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ܇ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܕܢܫܬܐ܇ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܀
ܗܘ ܩܝܦܐ܇ ܪܝܫܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܳܐ܇ ܕܦܩܚ ܕܢܡܘܬ܇ ܗܳܢܳܐܓܰܒܪܳܐ܇ ܩܥܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܬܡܪܡܪ ܕܳܠܡܳܐ ܢܐܒܕ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܫܩܝܠ ܠܗ ܠܥܰܡܟ ܢܣܝܢܐ܇ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܥܰܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܇ ܕܟܡܳܐ ܚܢܬܝܗܝ ܚܢܢܐ܇ ܕܬܦܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ܇ ܘܣܝܒܰܪܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܙܩܝܦܐ܇ ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܳܠܥܳܠܰܡ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܚܫܬ ܘܦܪܩܬܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܪܘܡܪܡܳܐ܇ ܘܠܰܢ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܬܐ܇ ܘܠܳܟܬܽܘܒܐ ܫܘܒܩܢܐ܀
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܕܕ ܕܰܚܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܬܟܣܝܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܚܦܝܬ ܐܒܠܐ܇ ܕܡܶܢܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܥܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܘܫܪܝܘ ܚܝܪܝܢ ܒܚܰܕ̈ܕܐ܇ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܶܢܘ ܟܝ ܗܢܐ܇ ܘܥܢܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܗܘ ܕܨܒܥ ܐܝܕܗ ܒܠܓܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܇ ܕܟܡܳܐ ܬܚܬܝ ܪܒܘܬܗ܇ ܘܡܶܢ ܬܠܡܝܕܐ ܐܙܕܒܢ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܕܐ ܕܳܠܰܢ ܢܚܪܪ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܀
ܐܒܪܶܗܡ ܪܝܫܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܝܥܩܘܒ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ܇ ܦܠܚܘ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܝܩܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܕܒܶܝܬ ܚܢܢ ܘܩܝܦܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܛܠܡܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܦܪܥܘܗܝ ܒܝ̈ܫܬܐ܇ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܣܓܝ ܠܗܽܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܓܒܐ ܠܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܫܡܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܨܘܬܰܘ ܟܽܠ ܝܬܒ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܕܳܠܡܪܗ ܒܩܝܣܐ ܙܩܦܬ܇ ܘܒܰܪܘܡܚܐ ܕܦܢܗ ܬܪܥܬ܇ ܘܕܡܳܐ ܘܡ̈ܝܐ ܡܶܢܗ ܪܕܘ܇ ܗ ܘ ܗ ܚܘܣܝܐ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀
ܚܘܒ̈ܠܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܚܠܦ ܛܒ̈ܐ܇ ܦܪܥܬ ܗܘܳܬ݀  ܟܢܘܫܬܐ ܠܡܪܗ܇ ܟܰܕ ܐܬܐ ܗܘܳܐ ܠܦܘܪܩܗ܇ ܘܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܥܰܠܬܗ܇ ܠܕܝܢܐ ܕܟܽܠ ܕܝ̈ܢܝܢ܇ ܘܩܢܝܐ ܕܒܙܚܐ ܠܗ ܐܳܘܫܛܬ ܗ ܘ ܗ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܛܪܕܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܝܢ̈ܐ ܓܢܝ̈ܙܐ܇ ܕܠܳܐ ܚܒܫܝܢ ܠܗ܇ ܗܘ̈ܢܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܨܒܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܐܚܰܕܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܦܪ̈ܝܫܝܐ܇ ܠܡܘܬܐ ܚܝܒܘܗܝ ܠܠܐ ܡܝܘܬܐ܀ ܪܗܝܒܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܟܝ̈ܢܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܕܡ ܡܳܐܬܝܬܗ܇ ܘܕܨܒܐ ܕܢܘܗܝ ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܟܰܕ ܕܝܢܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܕܝ̈ܢܐ܀
ܟܘܙܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܬܐܓܡ̈ܐ ܕܚ̈ܝܠܐ܇ ܐܦ ܠܓܝܘܢ̈ܐ ܕܫܠܗܒܶܝܬܐ܇ ܘܡܩܕܫܝܢ ܠܗ܇ ܟܰܕ ܕܚܝܠܝܢ܇ ܘܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܒܙܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܘܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܡܘܢ ܡܬܚܠܦ ܐܢ ܕܬܚܠܦ ܗܐ ܒܥܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܒܕܡܗ ܒܥܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܇ ܬܠ̈ܬܝܢ ܕܟܣܦܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܳܟ ܒܠܚܘܕ ܟܗ̈ܢܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܚܙܝ ܠܐ ܬܫܘܐ ܙܒܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܳܠܝܬ ܠܝ ܛܝܡ̈ܐܐ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܓܫܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ ܢܬܠܘܢ ܫܘܒܚܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܡܝܢܐܝܬ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܫܟ ܥܛܝܬ ܕܒܚ̈ܬܐ ܘܟܽܠ ܚܘܒ̈ܬܐ܇ ܘܦܪܩܬ ܥܺܕܰܬܟ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀
ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܥܢܢܐ܇ ܘܦܪܩ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܬ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܇ ܘܠܚܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܘܡ̈ܝܐ ܡܶܢ ܟܐܦܐ ܣܒܥܗ܇ ܚܠܦܬܗ ܒܥܓܠܐ ܕܚܫܠܬ܇ ܘܠܰܒܪܶܗ ܕܬܠܬܗ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܚܠܐ ܘܡܪܪܐ ܡܙܓܬ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ ܘܐܫܩܝܬܗ܀
ܦܪܫ ܗܘܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܚܛܘܦܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܡܪ̈ܐ܇ ܚܠܛ ܥܰܡ ܕܐܒ̈ܐ ܟܢܘ̈ܬܗ܇ ܩܝܦܐ ܘܚܢܢ ܠ̈ܝܛܐ܇ ܘܚܫܠܘ ܐܪܙܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܚܣܝܐ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘ܇ ܬܩܠ ܝܘܕܐ ܘܫܩܠ ܟܣܦܐ܇ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܝ ܟܗܢ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܗܘܳܐ ܕܡܫܠܡ ܠܗ܇ ܠܝܩܝܪܐ ܕܙܒܢܢ ܒܕܡܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܪܒ ܠܗ ܝܘܡ ܦܨܚܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܒܠܠܝܐ ܪܫܡܗ ܡܘܫܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ܇ ܣܒܘ ܠܡܦ̈ܐܕܐ ܘܬܰܘ ܢܦܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܇ ܕܐܬܐ ܒܕܡܗ ܢܚܪܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܚܘܒܗ ܪܡܪܡ ܥܺܕܰܬܗ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ ܬܫܡܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܗ ܘܕܩܝܡܬܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܬܰܘ ܢܬܚܦܛ ܕܢܫܒܚ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܳܠܒܶܝܬܗ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܩܪܐ ܠܰܢ ܕܢܥܘܠ ܘܢܬܒܣܡ܇ ܘܢܨܒܬ ܢܦܫܢ ܒܚܘܒܐ ܘܕܟܝܘܬܐ܇ ܘܢܚܫ ܥܰܡܗ ܢܫܬܒܚ܇ ܢܣܒ ܠܡ̈ܦܐܕܝܢ ܒܐܝܕ̈ܝܢ ܟܰܕ ܢܗܝܪܝܢ܇ ܘܠܒܘܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܬܥܛܦ ܕܢܚܰܕܐ ܒܓܢܘܢܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܨܶܝܕܬܐ ܬܩܢܰܘܠܪ̈ܠܓܝ܇ ܘܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ ܢܦܠܘܢ ܒܗ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܫܒܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܐܪ̈ܒܥ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܘܓܝܓ̈ܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܟܰܕܝ̈ܢܢ ܒܗ܇ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܕܚܝ̈ܠܐ܇ ܘܚܠܦ ܐܢ̈ܫܐ܇ ܠܒܫ ܡܘܟܟܐ ܘܒܝܰܕ ܚܫܗ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܀
ܬܪܨ ܠܳܟܦܝ̈ܦܐ܇ ܘܰܐܣܺܝ ܡܫܪ̈ܝܐ ܘܕܟܝ ܓܪ̈ܒܐ ܘܛܒܥ ܠܓܝܘܢ܇ ܘܠܚܛܝܬܐ܇ ܫܒܩ ܠܗ ܚܘܒ̈ܝܗ܇ ܘܥܰܠ ܕܐܫܬܰܘܕܝ܇ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ܇ ܩܥܘ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ܇ ܡܶܢ ܫܪܝܪܐ ܐܬܒܕܩܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܇ ܘܠܒܫ ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܘܥܩܬܐ܇ ܥܰܠ ܫܪܝܪܐ ܕܐܙܠ ܡܶܢܗܘܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ

ܒܰܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܫܠܐ ܗܘܳܐ ܘܡܫܝܢ܇ ܥܦܪܐ ܘܕܚܝܚܐ܇ ܓܙܡ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܚܢܢܐ܇ ܕܪܡܙܗ ܡܕܒܰܪ ܟܽܠ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܰܐܒܳܐ܇ ܕܓܒܠܰܢ ܒܚܢܢܗ܇ ܘܠܰܒܪܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܕܒܚܫܗ ܦܪܩܢ܇ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܪܘܡܪܡܳܐ܀
ܫܠܡ

ܡܶܢ ܗܪܟܐ ܩܘܠܒܐ ܠܦܨܚܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܦܨܚܗ܀
ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܠܒܬܰܘܠܬܐ

ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܢܛܝܒܘܢ ܠܗ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܕܢܐܟܘܠ ܥܰܡܗܘܢ܇ ܘܢܫܡܠܐ ܐܰܝܟ ܢܡܘܣܐ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܫܒܚ ܡܳܪܝ̱܇ ܠܡܘܟܟܟ ܕܕܠܳܐ ܣܟܐܗܘ܇ ܕܳܠܰܢ ܥܦܪ̈ܢܐ܇ ܬܥܒܕ ܥܰܡܟ ܫܘ̈ܬܦܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܬܪܚܡ܀
ܬܰܘ ܐܚܝ̈ ܢܘܕܐ ܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܝܗܒ ܠܰܢ ܦܓܪܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܕܡܗ ܚܣܝܐ܀
ܗܘ ܕܒܡܳܐܡܪܐ ܨܪܗ ܗܘܳܐ܇ ܡܘܫܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܢܡܘܣܐ܇ ܘܡܬܩܪܒ ܗܘܳܐ ܚܠܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܕܣܓܝ̈ܐܐ܀
ܐܡܪܐ ܠܐܡܪܐ ܐܟܽܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܓܡܪ ܗܘܳܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܝܗܒ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܬܪܚܡ܀
ܐܫܘܐ ܠܰܢ ܡܪܐ ܟܽܠ܇ ܕܢܬܕܟܐ ܡܶܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܡܚܣܝܢܐ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܡܬܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ

ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܙܠܘ ܛܝܒܘ ܠܰܢ ܒܥܰܠܝܬܐ܇ ܕܦܨܚܐ ܪܒܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܐܟܘܠ ܥܰܡܟܘܢ ܘܐܒܰܪܟܟܘܢ܇ ܘܐܬܠ ܠܳܟܘܢ ܪܗܒܘܢ ܚܝ̈ܐ܇ ܘܐܛܪܘܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܰܢܟܝܠܐ܀
ܬܪܥܣܪ ܡܓܕ̈ܠܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬ ܦܓܪܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܒܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܥܰܠ ܘܫܪܐ܇ ܚܘܝܐ ܢܟܝܠܐ ܡܠܐ ܡܪܬܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܝܘܢ̈ܐ ܢܗ̈ܡܝ ܠܚܰܕ̈ܕܐ܇ ܥܰܠ ܝܘܕܐ ܕܐܫܠܡ ܪܒܗܘܢ܀
ܒܪܺܝܟ ܐܡܪܐ ܕܒܕܒܚܘܬܗ܇ ܒܛܠ ܕܒܚ̈ܐ ܕܡܶܢ ܥܰܠܡ܇ ܗܘ ܗܘܳܐ ܐܡܪܐ ܘܩܘܪܒܢܐ܇ ܡܩܪܒܢܐ ܘܡܩܒܠܰܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܥܰܠ ܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ܇ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܥܣܩ̈ܬܢ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܡ̈ܐ ܘܠ̈ܫܢܐ܇ ܕܬܩܢ ܪܡܙܐ ܕܨܒܝܢܗ܇ ܢܩܥܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܡܪܘܬܟ ܐܠܗ ܟܽܠܐ܇ ܕܒܳܟ ܐܫܬܠܡܘ ܘܐܣܬܝܟܘ ܟܽܠ ܐܪ̈ܙܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ܀
ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܬ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܒܡܪ̈ܘܡܳܐ܇ ܟܰܕ ܠܫܟܝܢܬܐ ܕܪܒܘܬܟ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܰܝܟܐ ܫܪܝܐ܇ ܚܠܛ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܟܢܫ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܢܬܩܕܫ ܒܢ ܨܒܝܢܟ܀
ܬܡܝܗܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܐܫܬܠܡܘ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ܇ ܒܗܳܢܳܐܥܐܕܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܒܗ ܐܬܝ̈ ܟܽܠܛܒ̈ܬܐ܇ ܠܓܢܣܐ ܡܚܰܝܠܳܐ ܕܥܦܪ̈ܢܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܇ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܘܒܚܡܫܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܗܘܳܐ܇ ܟܘܪܐ ܐܬܩܢܰܘܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܨܨ̈ܐ ܗܐ ܚܫܠܝܢ܇ ܘܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢܐ ܥܒܕܝܬܰܘܢ܇ ܘܟܢܝܫܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܟܽܠܳܟܘܢ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܕܨܨ̈ܐ ܚܫܠܰܢܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܒܬܰܘܠܬܐ܇ ܕܳܠܥܪܘܒܬܐ ܒܬܫܥ̈ܫܥܝܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܡܨܛܠܒ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܡܫܐ ܫܕܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܬܪܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܦܨܚܐ ܠܗ ܢܛܝܒܘܢ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ܇ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܓܒܝܐ܇ ܥܕ ܐܬܐ ܪܒܗܘܢ ܡܣܬܡܟ ܘܡܒܰܪܟ ܠܗ܇ ܘܡܡܠܐ ܠܗ ܒܩܢܘܡܗ ܘܚܫ ܗܘܳܐ ܒܨܒܝܢܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܐܟܽܠ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܡܫܠܡ ܠܝ ܘܢܣܒ ܛܝ̈ܡܝ܇ ܘܪܡܙ ܫܡܥܘܢ ܠܝܘܚܢܢ ܕܩܪܘܒ ܫܐܠܝܗܝ܇ ܩܨܐ ܠܚܡܳܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܠܝܗܘܕܐ. ܦܪܫ ܕܐܰܒܳܐ ܘܦܫܘ ܐܡܪ̈ܐ ܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܕܥܰܡܟ ܕܡܳܪܰܢ ܠܡܘܬܐ ܘܠܚܰܝ̈ܶܐ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܛܘܦ̈ܣܐ ܕܨܪܘ ܚܙ̈ܝܐ܇ ܥܰܠ ܚܫܟ ܐܦ ܥܰܠ ܡܘܬܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܩܠ̈ܝ ܣܢܐ ܢܒܝ̈ܘܬܗܘܢ܇ ܕܐܬܝܬ ܘܫܡܠܝܬ ܒܩܢܘܡܟ ܐܪܙܐ ܕܡܠ̈ܝܗܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܡܳܐ ܕܐܬܢܚܶܬ܇ ܕܬܪܡܪܡ ܓܢܣܐ ܕܐܢܫܘܬܢ܇ ܘܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܣܓܕܬܐ ܘܪܘܡܪܡܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܬܟܪܟܘܢܝ ܬܰܘܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܐܪ̈ܘܢܐ ܕܒܝܫܢ ܚܰܕܪܖܢܝ܇ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܬܠܒܛܘܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܝܪ̈ܬܐ ܠ̈ܝܛܐ ܕܳܠܕܡܳܐ ܚܣܝܐ ܒܢܟܽܠܐ ܢܐܫܕܘܢ܇ ܘܒܠܐܕܝ̈ܗܘܢ ܨܗܠܘ ܠܬܒܰܪܐ ܕܡܪܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܘܒܗ ܢܬܒܛܠ̈ܢ ܟܽܠ ܕܒܚ̈ܬܐ܀
ܟܽܠܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܬܰܘܩܦܗ ܪܒܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܠܚܡܘܢ ܥܰܠ ܨܠܘ̈ܒܐ܇ ܡܶܢ ܐܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܢܚ̈ܬܢ ܓܘܡܪ̈ܐ܇ ܘܢܐܒܕ ܥܰܡܳܐ ܕܝܘܗ̈ܘܕܝܐ܇ ܕܨܥܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܙܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ܇ ܕܚܙܘ ܠܡܪܗܘܢ ܟܰܕ ܡܬܒܙܚ܇ ܗܘ ܕܒܕܝܢܗ܇ ܠܬܐܒܝܠ ܕܐܢ܇ ܕܩܐܡ ܘܫܠܐ ܩܕܡ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܘܒܩܢܘܡܗ ܠܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܫܬܡܠܝܘ ܒܗ܇ ܟܽܠ ܦ̈ܠܐܬܐ ܕܟܽܠ ܚܙܝ̈ܐ܇ ܕܡܰܠܶܠܘ ܘܐܟܪܙܖ܇ ܥܰܠ ܝܚܝܕܐ܇ ܘܐܬܐ ܘܐܟܪܙܘ܇ ܥܰܠ ܝܚܝܕܐ܇ ܘܐܬܐ ܘܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܘܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܚܠܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘ ܬܽܘܒ ܐܝܣܚܩ ܡܶܢ ܨܒܝܢܗ ܠܛܘܪܐ ܣܠܩ ܗܘܳܐ܇ ܕܚܘܒܗ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܢܓܕܗ ܠܗܳܕܶܐ ܘܠܘ ܐܢܫ ܐܠܨܗ܇ ܘܠܕܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܨܒܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܢܓܕܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܣܠܩ ܘܐܬܩܪܒ ܘܰܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܝܬ ܘܚܣܝ ܠܥܳܠܡܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܒܡܘܟܟܗ ܪܡܪܡ ܥܺܕܰܬܗ܇ ܘܚܰܕܝ ܘܐܦܨܚ ܒܝܰܕ ܥܕܥ̈ܐܕܝܗ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܝܗܒܗ ܕܒܚܐ ܝܩܕܐ ܚܠܦܝܗ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܓܡܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܙܝܗ܀

ܕܣܘܬܪܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ

ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܐܢܐ ܡܘܬܐ ܛܥܰܡ ܐܢܐ܇ ܘܡܬܢܚܡ ܐܢܐ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܙܠܘ ܟܬܪܘ ܠܝ ܒܓܠܝܠܐ܇ ܕܬܚܙܘܢ ܬܰܡܳܢ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܕܬܗ̱ܘܰܘܢ ܨܶܝܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀
ܢܪܝܡ ܩܠܰܢ ܒܩܥܬܐ܇ ܠܘܳܬ ܒܘܟܪܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܢܐܡܪ܇ ܕܳܠܥܐܕܟ ܙܡܶܢܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܐܫܘܢ ܕܢܚܙܐ ܠܚܢܢܟ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܐ ܕܓܠܝܢܟ܇ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܦܪܩܢ ܒܕܡܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܛܝܠ ܗܘܳܐ ܐܝܣܚܩ ܟܰܕ ܫܡܥ ܗܘܳܐ܇ ܐܒܰܪܡ ܩܳܠܳܐ ܕܕܒܘܚ ܠܒܰܪܟ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܦܨܝܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܡܘܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܝܐܐ ܠܣܪܐ ܘܒܗ ܢܚܶܬ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܗܝ ܣܟܝܢܐ ܕܐܒܰܪܡ ܣܒܐ܀
ܠܠܝܐ ܗܳܢܳܐܠܡܳܪܝܳܐ ܢܛܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܒܰܪܐܙܐ ܗܐ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܬܰܡܳܢ ܨܪܗ܇ ܡܘܫܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܠܒܢ̈ܝ ܥܰܡܗ ܒܕܡܳܐ ܕܐܡܪܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܦܨܝ ܡܶܢ ܚܘܒܠܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܥܝܪ̈ܝ ܪܰܘܡܳܐ ܬܗܪܘ ܥܰܠܗܳܕܶܐ܇ ܕܐܪܟܢܬ ܢܦܫܟ܇ ܠܚܫܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܓܠܝܬ ܪܐܙܐ ܠܬܪ̈ܥܣܪܬܗ܇ ܘܚܫܐ ܐܬܡܠܝܘ ܐܦ ܟܪܝܘܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܡܶܢܥ܇ ܬܰܘ ܢܚܰܕܐ ܒܰܪܐܙܐ ܕܦܨܚܐ܇ ܕܒܥܰܠܝܬܐ ܐܫܬܡܫ܇ ܢܠܒܫ ܚܫܐ ܪܥܝܢܢ܇ ܘܢܛܥܢ ܦܘܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܕܰܚܫܳܐ ܠܝܽܘܡܳܐ ܕܥܕܥܐܕܗ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܒܰܪܐ ܕܒܦܨܚܗ ܐܦܨܚ ܠܰܢ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ ܐܝܩܪܐ܇ ܘܩܘܠܣܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܢܢܐ܇ ܒܗܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܒܗܘ ܕܥܬܝܕ܇ ܘܠܳܟܬܽܘܒܐ ܫܘܒܩܢܐ܇ ܘܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܠܥܢܝܕܘܗܝ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܗܢܘܢ ܕܳܠܥܶܠ

ܡܪܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܕܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܢܚܪܪ ܟܽܠ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܠܗ܀ ܩܪܐ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܘܫܕܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܗ ܐܡܪܐ ܒܥܰܠܝܬܐ܇ ܘܠܗ܀
ܐܡܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܢܫܠܡܶܢܝ ܘܙܥܘ ܘܐܬܕܘܕܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ܇ ܕܠܳܐ ܝܕܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ܀
ܩܨܐ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܦܓܪܗ ܚܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ܇ ܘܦܠܓ ܝܗܒܗ ܠܓܰܘܕܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܠܗ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܢܢܐ܇ ܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܚܛ̈ܝܐ ܘܪ̈ܫܝܥܐ܇ ܪܘܩܐ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܙܠܚܘ ܠܗ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܕܢܚܪܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ܇

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܗ ܕܐܪ̈ܙܐ܇ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܚܘܝ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܕ̈ܬܬܐ܇ ܘܝܘܩܢܐ ܘܛܒܥܐ ܫܦܝܪܐ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܫܠܡ܇ ܕܦܩܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܘܦ̈ܣܐ ܕܥܒܕܬ ܩܕܡܝܟܘܢ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ܇ ܡܰܟܺܝܟܐܝܬ܇ ܘܒܗܳܕܶܐ ܢܕܥ ܟܽܠ ܐܢܫ ܕܐܢܐ ܐܠܦܬܟܘܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܩܳܡ ܕܡܳܪܰܢ ܘܫܩܠ ܠܚܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܇ ܘܒܰܪܟܗ ܐܦ ܩܕܫܗ܇ ܘܝܗܒ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܗܳܕܶܐ ܗܟܝܠ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܬܰܘܢ܇ ܟܽܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܗܘܝܬܰܘܢ ܡܥܗܕܝܢ܇ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܘܙܩܝܦܐ ܕܩܒܠܬ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܐܬܥܛܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܩܒܥܝܢ ܠܝ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܝ܇ ܘܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܣܝܡܝܢ ܠܝ܇ ܘܥܢܘ ܗܢܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗ܇ ܕܡܶܢܘ ܗܳܢܳܐܕܒܝܢܬܢ܇ ܕܐܰܝܟ ܟܘܒܐ ܚܠܝܛ ܥܰܡ ܚ̈ܛܐ܀
ܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܟܗ̈ܢܝ ܙܐܦܐ ܕܢܚܝܒܘܢ܇ ܠܗܰܘ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܝܗܒ ܟܘܡܪܘܬܐ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ ܕܗܝ ܕܝܕܥܘܗܝ ܕܒܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܐܬܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܠܡܘܬܐ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܝܰܗܒܘ̱ ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܟܽܠ ܦܘܪܣܐ܇ ܠܥܺܕܰܬܗ ܪܡܪܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܢܘ ܝܪܚܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܦܨܚܐ܇ ܕܫܠܡ ܘܐܥܒܰܪ ܥܬܝ̈ܩܬܐ܇

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܢܝܣܢ ܢܟܣܘܗܝ ܘܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ܒܥܐܕܐ ܕܩܛܠܘܗܝ ܝܘܡܶܢ ܐܟܽܠ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܦܨܚܐ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ܇ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܟܡܳܐ ܕܪܫܝܡ ܒܢܒܝܘܬܐ܀
ܐܬܩܢܰܘܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܠܡܪܐ ܕܟܽܠܐ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܐܰܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܢܫܠܡ ܗܘܳܐ܇ ܐܪ̈ܙܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܒܶܝܬܐ ܫܐܠ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܕܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܗ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ܀
ܬܠܡܝܕ ܢܟܽܠܐ ܝܘܕܐ ܠܝܛܐ ܘܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܬܩܠ ܗܘܳܐ ܘܫܩܠ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ ܇ܘܡܚܢܘܩܝܬܐ ܐܬܬܓܪ ܠܗ܇ ܥܰܠ ܕܐܬܟܬܡ ܒܕܡܳܐ ܚܣܝܐ܇ ܕܡܪܐ ܒܰܪܝܬܐ܀
ܟܽܠܬ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܙܥܘܪܝܢ ܠܡܘܕܝܘ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܚ̈ܝ

ܥܒܕܐ ܡܚܝܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܦܟܐ ܠܡܪܐ ܡܚܪܪ ܥܒ̈ܕܐ܇ ܐܳܘ ܠܒܣܝܡܳܐ ܕܳܠܗܰܘ܇ ܥܒܕܐ ܕܡܚܝܗܝ ܨܒܐ ܕܢܚܪܪ܇ ܐܟܪܝ ܡܶܢܗ܇ ܕܥܒܕܐ ܠܝܛܐ܇ ܕܡܚܝܗܝ ܦܟܐ܇ ܘܠܐ ܫܩܠ ܚܪܘܪ̈ܘܗܝ܇ ܥܰܠ ܦܟܗ ܒܠܥ܇ ܥܒܕܐ ܕܡܬܚܪܪ܇ ܗܪܟܐ ܡܚܪܪ ܟܽܠ ܒܠܥ ܗܘܳܐ܀
ܫܚܝܡܳܐ ܕܩܪܒ ܠܡܕܒܚܐ܇ ܐܳܘ ܠ̈ܡܳܐܢܘܗܝ ܬܽܘܒ ܡܡܬ ܡܳܐܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܒܢܡܘܣܢ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܕܚܝܒ ܡܘܬܐ ܘܕܠܳܐ ܢܚܘܒܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܟܒܫܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܠܐ ܦܫܩܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܥܰܠܬܐ ܕܗܳܕܶܐ܇ ܕܗܢܘܢ ܐܠܒܫܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܩܛܪܓ ܨܢܝܥܐܝܬ܇ ܕܩܢܰܘܡܶܢܗ ܕܕܝܢܐ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܝܪܟ ܗܘ ܕܐܟܪܙܘ ܥܰܠܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܕܩܘ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܕܒܰܪܐ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܦ ܠܳܟ ܪܡܫܐ ܐܚܪܝܐ܇ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܳܟ ܐܫܬܡܠܝ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܒܳܟ ܐܟܽܠ ܦܨܚܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܪܒܐ ܚܠܦܝܢ܇ ܦܨܚܐ ܕܒܦܨܚܐ ܚܠܝܛ ܗܘܳܐ܇ ܥܕܥܐܕܐ ܒܥܕܥܐܕܐ ܗܐ ܡܙܝܓ ܇ܦܨܚܐ ܕܥܒܰܪ܇ ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܥܒܰܪ܇ ܐܪܙܐ ܕܫܘܡܠܝܐ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܐܫܬܠܚܘ ܬܪܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܐܬܰܘ ܪܫܡܘܗ ܠܚܫܡܝܬܟܝ܇ ܐܦ ܐܦܕ̈ܢܐ ܕܒܶܝܬ ܐܝܪܘܕܝܣ܇ ܐܬܬܫܝܛ ܗܝܟܽܠܐ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ܇ ܕܟܝܘܬܐ ܓܒܝܐ ܠܗ ܘܒܳܟܝ ܐܫܟܚܗ܇ ܩܰܕܺܝܫܘܬܐ ܪܚܡ ܘܒܳܟܝ ܚܙܗ܇ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܇ ܘܠܗܝܡܶܢܘܬܟܝ܇ ܐܓܪܐ ܕܬܫܡܫܬܟܝ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܘܟܬܐ ܕܠܳܐ ܡܬܰܘܡ ܬܩܢ܇ ܐܰܝܟ ܦܬܰܘܪܟܝ ܒܝܢܬ ܡܠ̈ܟܐ܇ ܐܦܠܐ ܒܡܫܟܢܐ ܕܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܝܢ܇ ܕܳܠܚܡ ܐܦ̈ܐ ܥܰܠܘܗܝ ܬܩܢ ܗܘܳܐ܇ ܒܳܟܝ ܗܘ ܫܪܘܝܬ ܐܬܩܨܝ܇ ܗܘ ܠܚܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܘܝܬܝ ܥܺܕܰܬܗ ܒܘܟܪܐ ܕܡܕܒܚ̈ܐ܇ ܕܒܳܟܪ ܩܘܪܒܢܗ܇ ܒܳܟܝ ܐܬܚܙܝ ܠܘܩܕܡ܀
ܗܒ ܠܰܢ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܗܒܠܰܢ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܚܫ ܥܰܡܟ ܬܽܘܒ ܢܚܰܕܐ ܒܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܣܡܟ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܪܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܫܡܫ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܠܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܇ ܕܗܝ ܣܟܐ ܐܝܬܝܗ ܕܓܡܝܪܘܬܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪܙܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ ܗܘ ܝܗܒܠܝ܇ ܠܐܝ̈ܕܝ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܢܡܝܬܰܘܢܢܝ܀
ܪܒ ܗܘ ܙܘܥܐ ܕܐܪܡܝ ܗܘܳܐ ܒܗܘܢ܇ ܘܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܐܠܒܫ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܠܡ܇ ܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܫܠܡ ܪܒܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܗܘܝܘ ܛܫܝ ܚܝܠܗ ܪܒܐ܇ ܘܝܗܒ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܚܰܕܘܗܝ܇ ܘܕܨܒܐ ܕܢܘܗܝ ܘܫܬܩ ܘܫܠܝ ܘܣܝܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܢܐܚܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܕܚܒ ܗܘܳܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܐܳܘ ܠܩܘܠܥܐ ܕܕܢ ܓܒܘܠܗ܇ ܚܒܬܐ ܘܓܠ̈ܐ ܨܒܘ ܕܢܚܝܒܘܢ ܠܰܢܽܘܪܳܐ ܕܚܝܠܬܐ܇ ܡܘܩܕܬ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܙܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ܇ ܟܰܕ ܩܐܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܝܢܐ܀
ܪܗܛܘ ܩܛܘ̈ܠܐ ܨܶܝܕ ܣܪ̈ܘܚܐ܇ ܕܐܰܒܳܐ ܝܥܢܐ ܨܶܝܕ ܛܒ̈ܚܐ܇ ܪܫܦ ܗܘܳܐ ܚܘܝܐ܇ ܨܶܝܕ ܬܢܝ̈ܢܐ ܘܚܫܠܘ ܐܪܙܐ ܕܡܠܐ ܡܘܬܐ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܚܝܐ ܕܐܚܝ ܠܳܐܕܳܡ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܚܰܫܳܐ ܐܝܠܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܥܰܠ ܪܒܗܘܢ ܡܳܪܝ̱ܪܐܝܬ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܳܟ܇ ܘܠܐ ܕܚܠ ܡܶܢ ܪܒܘܬܟ܇ ܡܶܢ ܢܦܠ ܡܶܢ ܡܶܢܝܢܐ܇ ܚܒܝܒܐ ܕܥܣܪܐ ܘܬܪܝܢ܇ ܡܶܢ ܬܪܥ ܫܘܪܐ ܕܚܝ̈ܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܥܒܕ ܡܘܡܳܐ܇ ܒܓܰܘܕܐ ܪܚܝܡܬܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܡܶܢܘ ܡܨܐ ܡܚܒܠ ܫܘܦܪܐ܇ ܪܚܝܡܳܐ ܗܘ ܕܫܠܝܚܘܬܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܢܦܩ ܡܶܢ ܗܝ܇ ܐܣܦܝܪܐ ܕܢܗܪܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܗܘ ܕܣܢܐ ܠܳܟ܇ ܪܚܡܳܐ ܕܫܝ̈ܛܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܰܪܝܬ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܕܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܪܘܩܐ ܘܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܦܪ̈ܓܠܐ ܘܫܘܩܦ ܦܟ̈ܐ܇ ܨܨ̈ܐ ܘܨܠܝܒܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܚܪܪܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܚܡܬܗ ܕܬܢܝܢܐ ܚܡܬܗܘܢ܇ ܘܪܝܫܗ ܕܦܬܢܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܒ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܪܡܫܐ ܠܒܶܝܬܟ ܐܬܝܢܢ

ܒܚܣܡܳܐ ܘܐܟܬܐ ܛܢܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܘܛܝ̈ܡܝ ܚܒܠܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܠܰܢܟܝܠܐ܇ ܗܘ ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܡܠܡ ܪܒܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܙܩܝܦܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܐܪܙܐ ܕܩܛܠܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬ ܡܳܪܝ̱ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܰܙܡܰܪܘ̱  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܟ ܕܦܪܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܺܕܬܳܐ

ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܐܢܐ ܠܚܫܐ ܡܛܝܒ ܐܢܐ܇ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܠܚܢܝ ܐܰܒܳܐ܇ ܕܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ ܐܡܛܐ܇ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܳܟܘܢ ܕܡܳܐܬ ܐܢܐ܇ ܘܡܬܢܚܡ ܐܢܐ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܛܳܒܳܐ ܘܒܣܝܡܳܐ܇ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܝܒܰܪ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܝܡܳܐ ܕܚܢܢܟ܇ ܕܐܦ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܫܦܝܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܘܟܟܐ܇ ܘܦܐܝܐ ܠܳܟ ܡܪܚܡܶܢܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܫܡܠܝ ܐܪ̈ܙܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܡܚܣܝܢܐ

ܥܪܩ ܕܘܝܐ ܘܚܠܛ ܒܚܫܘܟܐ܇ ܣܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܪܚܡ ܗܘܳܐ ܠܠܝܐ܇ ܘܐܣܬܡܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܒ̈ܬܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܝܘܕܐ ܬܠܡܝܕܐ܇ ܫܠܝܚܐ ܘܟܪܘܙܐ܇ ܡܶܢ ܐܨܛܕܝ ܒܳܟ܇ ܘܚܠܨ ܗܘܳܐ ܫܘܦܪܟ܇ ܠܐܓܢܐ ܕܡܠܝܐ ܡܝܬܰܘܬܐ܇ ܗܐ ܣܡܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܕܘܝܐ ܘܡܫܦܠ܀
ܐܢܐ ܠܡ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܳܟܘܢ܇ ܐܳܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܚܙܘ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܡܘܢ ܝܗܒܶܝܬܰܘܢ ܠܝ܇ ܕܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܪܒܝ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ܇ ܩܨܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܫܡܗ ܠܗ܇ ܕܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܬܠ̈ܬܝܢ ܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܕܢܙܒܢ ܠܗ ܚܒܠܐ܇ ܘܝ ܕܘܝܐ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܘܢ ܕܝܰܗܒܘ̱ ܠܳܟ܇ ܙܒܘܢ̈ܐ ܛܝܡ̈ܝ ܝܩܝܪܐ܀
ܒܳܟܘ ܐܡܪ̈ܐ ܫܦܝ̈ܐ ܘܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܥܰܠ ܐܡܪܐ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܒܶܝܬ ܒܳܟܐ ܥܒܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܚܒܰܪܐ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ ܩܢܘܡܗ܇ ܫܪܝܘ ܢܗܡܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܝܘܢ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܐ܇ ܘܒܚܰܫܳܐ ܪܒܐ܇ ܠܠܝܢ ܘܡܬܬܢܝܚܝܢ܇ ܘܝ ܚܒܰܪܐ ܪܚܝܡܳܐ ܘܫܦܝܪܐ܇ ܡܶܢ ܕܳܠܚܟ ܘܦܪܫܟ ܡܶܢ ܐܚܝ̈ܟ܀
ܒܳܟܐ ܫܡܥܘܢ ܘܥܰܡܗ ܝܘܚܢܢ܇ ܘܐܝܠܠ ܗܘܳܐ ܡܬܝ ܘܒܰܪ ܬܰܘܠܡܝ܇ ܒܳܟܘ ܒܚܰܫܳܐ ܠܪܒܗܘܢ ܕܡܳܐܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܚܒܰܪܐ ܕܚܠܛ ܒܙܩܘ̈ܦܐ܇ ܫܡܝܐ ܕܐܛܠܬ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܛܥܢܬܗ܇ ܝܡܳܐ ܐܦ ܝܒܫܐ܇ ܓܥܝܢ ܥܰܠܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܘܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܫܟ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܠܳܟ ܘܝܠܳܟ ܡܟܝܠ ܘܠܥܳܠܰܡ܀
ܐܝܠܠ ܗܘܳܐ ܟܢܫܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܒܳܟܐ ܗܘܳܐ ܠܝܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܐܳܘ ܝܘܕܐ ܫܪܓܐ ܕܛܦܛܦ ܗܘܳܐ܇ ܘܕܥܟ ܠܗ ܢܘܗܪܗ ܕܐܣܬܡܝ܇ ܟܘܪܣܝܟ ܥܰܠܝܟ ܢܒܳܟܐ܇ ܘܚܒܰܪ̈ܝܟ ܢܐܠܘܢ ܠܳܟ܇ ܘܠܳܟ ܘܝܐ ܢܬܠܘܢ܇ ܫܡܝܐ ܐܦ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܕܙܒܢܬܝܗܝ ܘܚܒܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܙܒܢܬ܇ ܙܠ ܩܕܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܥܟܐ܀
ܐܳܘ ܝܘܕܐ ܠܐܰܝܟܐ ܥܪܩ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܡܶܢ ܪܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܪܚܩ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܡܫܟܚ ܐܟܘܬܗ܇ ܡܰܟܺܝܟܐ ܕܡܠܐ ܢܝܚܘܬܐ܇ ܘܥܰܠ ܡܶܢܐ ܣܢܝܬܝܗܝ܇ ܘܶܐܢ ܠܗ ܣܢܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܠܡܶܢܘ ܪܚܡ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܓܰܒܪܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܝ ܐܚܐ ܕܣܢܐ ܗܘܳܐ ܐܚܘ̈ܗܝ܇ ܕܐܬܚܠܦ ܘܗܘܳܐ ܩܛܘܠܐ܀
ܐܳܘ ܝܘܕܐ ܠܡܶܢܐ ܡܪܦܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܬܫܡܫܬܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܐܬܓܥܰܠ ܠܳܟ܇ ܡܶܢܘ ܓܝܪ ܕܗܟܢ ܡܘܪܒ ܠܳܟ܇ ܘܝܗܒ ܠܳܟ ܕܝ̈ܢܐ ܘܫܘܠ̈ܛܢܐ܇ ܢܒܳܟܘܢ ܥܰܠܝܟ ܐܚܝ̈ܟ܇ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܪܦܝܬ܇ ܘܟܪ̈ܗܐ ܕܰܐܣܺܝܬ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܠܝܟ ܢܒܳܟܘܢ܇ ܘܝ ܫܠܝܚܐ ܕܗܘܳܐ ܩܛܘܠܐ܇ ܠܳܟ ܘܝ ܠܳܟ ܡܟܝܠ ܘܠܥܳܠܰܡ܀
ܐܪܦܝ ܗܘܳܐ ܝܥܢܐ ܦܬܰܘܪܐ܇ ܕܡܠܐ ܗܘܳܐ ܚܝ̈ܐ ܘܟܽܠ ܛܘܒ̈ܝܢ܇ ܘܐܙܠ ܗܘܳܐ ܘܣܡ ܦܘܡܗ ܢܕܝܕܐ܇ ܥܰܠܠܚܡܳܐ ܕܡܠܐ ܕܘܘܕ̈ܐ܇ ܘܫܒܩ ܗܘܳܐ ܠܫܡܥܘܢ܇ ܘܠܝܘܚܢܢ ܬܽܘܒ ܘܪܚܡ ܠܩܝܦܐ ܘܠܚܢܢ ܢܩܦ ܗܘܳܐ܇ ܩܨ ܛܝܡ̈ܐܐ ܕܗܘ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ܇ ܚܠܫܐ ܕܕܚܩ ܠܩܢܘܡܗ܀
ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܟܽܠ ܗܘܳܐ ܪܒܗ܇ ܥܰܠܝܟ ܢܒܳܟܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܐܳܘ ܫܠܝܚܐ ܕܙܒܢ ܗܘܳܐ ܪܒܗ܇ ܪ̈ܒܢܐ ܙܘܥܘܢ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕܝܟ܇ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܡܳܐ ܠܳܟ܇ ܕܪ̈ܐ ܠܚܰܕܕ̈ܐ܇ ܢܫܬܥܘܢ ܗܳܕܶܐ܇ ܬܠܡܝܕܐ ܕܙܒܢ ܗܘܳܐ ܪܒܗ܇ ܓܗܳܢܳܐܳܘܬܫܢܝܩܐ ܡܶܢܬܗ܀
ܙܘܥ ܝܘܕܐ ܘܝܠܳܟ ܠܐ ܬܙܒܢ܇ ܫܚܝܡܳܐܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܠܡܝܢ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܠܗ ܛܝܡ̈ܐܐ ܕܟܽܠܒܰܪ̈ܝܢ܇ ܐܨܛܕܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܒܙܚܘ ܒܳܟ܇ ܛܝ̈ܡܝ ܚܒܠܐ ܠܚܘܕ܇ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܳܟ ܐܳܘ ܝܘܕܐ܇ ܘܐܫܠܡܬ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܥܘܬܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܙܠ ܙܒܢ ܠܳܟ ܚܒܠܐ ܐܳܘ ܝܘܕܐ܇ ܘܛܫܐ ܠܳܟ ܠܙܒܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܫܩܠ̈ܝ ܫܘܠܡܳܐ܇ ܟܽܠ ܦ̈ܠܐܬܐ ܕܟܽܠ ܚܙ̈ܝܐ܇ ܘܡܰܠܶܠ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܡܘܬܗ܇ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܐܟܡܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܬܕܘܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ܀ ܢܝܣܢ ܝܪܚܐ܇ ܨܒܬ ܠܐܰܪܥܳܐ܇ ܒܟܽܠ ܗܒ̈ܒܐ ܕܦܩܚ̈ܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܇ ܘܒܟܽܠܝܠ ܟܘܒ̈ܐ܇ ܟܽܠܠܘ ܪܝܫܗ܇ ܘܗܘ ܐܣܓܝ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܦܪܥܘܗܝ ܘܐܦܩܘ ܙܩܦܘܗܝ܀
ܦܨܚܐ ܙܡܶܢܰܢܝ܇ ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܠܐ ܢܕܡܟ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܒܛܝ̈ܠܐ܇ ܕܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ܇ ܩܳܡܘ ܒܰܪܬܝܬܐ܇ ܕܚܙܘ ܠܡܪܗܘܢ ܟܰܕ ܡܬܒܙܚ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܀ ܡܪܡܪܡ ܫܘܒܚܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܘܡ̈ܝܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܝܐ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܡܩܕܫܝܢ܇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܝܢ ܐܦ ܐܪ̈ܥܢܐ ܦܪ̈ܝܩܝ ܒܕܡܟ܇ ܣܓܕܝܢ ܘܡܘܕܝܢ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܡܛܝ ܗܘܳܐ ܗܘ ܥܕܥܐܕܐ ܐܚܪܝܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܛܝܒ ܐܡܪ ܢܦܫܗ ܠܩܛܠܐ ܕܠܳܐ ܒܩܛܝܪܐ ܣܠܩ ܗܘܳܐ ܕܟܝܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܚܠܦ ܟܽܠ ܕܒܚ̈ܝܢ܇ ܕܗܘ ܒܩܢܘܡܗ ܥܒܕ ܕܘܟܝܐܐ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

ܐܫܡܬܠܝ ܗܘܳܐ ܪܐܙܗ ܕܐܝܣܚܩ ܩܛܝܠܐ ܕܠܳܐ ܡܝܬ܇ ܘܦܫܛ ܨܘܪܗ ܩܕܡ ܣܟܝܢܐ ܬܚܝܬ ܝܠܘܕܗ܇ ܡܛܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܒܚܗ ܕܒܰܪܐ ܘܫܡܠܝ ܐܪܙܗ܇ ܗܘ ܕܒܛܘܪܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܐܒܰܪܡ ܣܒܐ ܘܚܰܕܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܝܚܝܕܝܐ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܒܚܫܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܚܫ ܥܰܡܟ ܦܪܘܫܐܝܬ܇ ܘܒܢܘܚܡܟ ܢܚܰܕܐ ܥܰܡܟ ܪܘܚܢܐܝܬ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܓ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܟܢܘܫܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܨܗ̈ܝܝ ܠܕܡܳܐ܇ ܢܦܩܘ ܒܚܣܡܳܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܚܠܦ ܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ܇ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܛܝܒܘ ܘܠܗ ܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ ܬܠܐܳܘܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܀
ܚܘܒܬܐ ܐܦ ܓ̈ܠܐ ܐܚܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܠܗܒܶܝܬܐ܇ ܕܠܳܐ ܣܦܘ ܘܝܩܕܘ ܡܶܢ ܥܘܙܗ ܩܫܝܐ܇ ܘܗܝ ܝܗܒܬ ܢܦܫܗ܇ ܘܠܐ ܐܣܝܦܬ ܠܛܠ̈ܠܐ܇ ܕܢܦܩܘ ܕܢܐܚܰܕܘܢ ܙܠ̈ܝܩܝ ܫܡܫܐ܀
ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ

ܫܕܪ ܕܡܳܪܰܢ ܬܪܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܦܩܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܬܩܢܰܘܠܰܢ ܦܨܚܐ܇ ܡܳܐܪܓ ܪܓܬܢܝ ܕܐܟܘܢ ܦܨܚܐ܇ ܘܒܗ ܢܫܬܠ̈ܡܶܢ ܟܽܠܗܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܘܒܝ ܢܫܬܠܡ܇ ܗܘ ܐܡܪܐ ܕܢܟܣ ܡܘܫܐ܇ ܘܐܪܙܗ ܘܛܘܦܣܗ ܨܐܪ ܗܘܳܐ܀
ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܢܫܠܡܶܢܝ܇ ܥܢܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ܇ ܟܰܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܠܡܳܐ ܐܢܐ ܗܘ ܪܒܝ܇ ܗܝܕܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܨܒܥ ܠܚܡܳܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܠܝܘܕܐ܇ ܘܐܦܪܫ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܶܢ ܚܒܰܪ̈ܘܗܝ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܒܫܘܒܗܪܗܘܢ ܘܒܒܘܙܚܗܘܢ ܚܪܩܘ ܥܰܠܝ ܫܢ̈ܝܗܘܢ ܗ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܬܩܛܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܐܡܪܐ ܕܪܥܐ ܓܙܪܗ܇ ܘܦܨܝܗ ܡܶܢ ܕܐܒ̈ܐ ܨܢܝܥ̈ܐ

ܐܳܘ ܠܐܡܪܐ ܟܣܝܐ ܕܢܟܣ܇ ܠܐܡܪܐ ܓܠܝܐ ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ܇ ܗܘ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܚܘܛܪܐ ܠܡܘܫܐ܇ ܕܢܪܥܐ ܒܗ ܓܙܪܐ ܣܒܐ܇ ܪܥܐ ܣܒܐ ܘܪܥܐ ܐܡܪܐ ܪܥܐ ܘܡܪܥܐ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܪܥܐ ܗܘܳܐ ܪ̈ܥܘܬܐ܇ ܪܥܐܳܘܘܗܝ ܕܝܢ ܘܪܥܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ܀
ܐܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܐܠܦ ܗܘܳܐ܇ ܠܪܥܝܐ ܢܪܫܘܡ ܐܪܙܗ܇ ܒܐܡܪ ܥܢ̈ܐ ܒܰܪ ܛܘܦܣܗ܇ ܡܪܪܐ ܦܩܕ ܗܘܳܐ ܘܠܩܛ ܗܘܳܐ ܘܐܒܠܗ ܒܐܟܘܠ̈ܘܗܝ ܢܦܪܚ܇ ܙܗܪ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܘܣܗ ܕܳܠܡܳܐ ܓܪܡܳܐ ܢܬܬܒܰܪ ܒܗ܇ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܥܨܒ ܠܬܒܝܪ̈ܐ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܡܪܐ ܥܨܒ ܟܽܠ܀
ܫܪܒܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܦܩܕ ܗܘܳܐ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܥܰܠ ܐܪܙܗ ܕܐܡܪ ܙܒܢܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܟܽܠܝܘܗܝ ܟܰܕ ܗܘ ܝܬܒ܇ ܕܣܪ̈ܦܐ ܪܗܝܒܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܛܫܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܕܟܣܐ ܐܪܙܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܟܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ܇ ܕܚܠܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܐܳܘ ܕܢܣܒܝܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܐܠܦܘ ܐܪܙܗ ܙܗܝܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܢܟܽܠܐ܇ ܘܝܡܝܢܗܘܢ ܡܠܝܐ ܫܘܚܰܕܐ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܠܥܶܠܝܬܐ܇ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܡܪܐ܇ ܘܐܣܡܟ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܠܐܡܪ̈ܐ ܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܘܫܡܠܝ ܐܪܙܗ ܐܰܝܟ ܢܡܘܣܐ܇ ܘܐܫܠܡ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܠܒܢ̈ܝ ܒܶܝܬܗ܀
ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܒܚܫܡܝܬܐ ܩܨܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܗ܇ ܠܬܪ̈ܥܣܪܬܗ܇ ܘܓܠܐ ܐܪܙܗ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܗ܇ ܘܐܟܡܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܡܪ̈ܐ ܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܥܰܠ ܦܘܪܫܢܗ܇ ܕܡܶܢ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܐܬܟܢܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܫܒܘܢ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܥܰܠ ܦܪܘܩܐ܇ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܝܘܕܐ܇ ܕܐܰܒܳܐ ܝܥܢܐ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗܽܘܢ ܕܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܐܣܬܟܽܠܬ܇ ܕܙܒܢܟ ܡܟܝܠ ܡܛܝ ܠܗ܇ ܠܳܟܐܦܐ ܘܝܘܚܢܢ ܫܕܪܬ܇ ܐܰܝܟ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܐܬܝ̈ܩܐܣ܇ ܕܢܛܝܒܘܢ ܠܚܫܡܝܬܐ܇ ܒܕܘܟܬܐ ܕܚܫܚܐ ܠܐܝܩܪܟ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܫܒܝܚܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܡܶܢܳܟ ܪܒܐ ܕܫܰܪܰܪܐ܇ ܕܢܛܝܒܘܢ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܠܳܟ ܦܨܚܐ ܕܬܠܥܰܡ܇ ܕܣܟܗ ܕܢܡܘܣܐ ܬܓܡܘܪ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܒܳܟ ܐܣܬܝܟܘ ܟܽܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܟܣܝܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܕܫܠܚܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܗܘܠܠܐ܇ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܢܢܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܗ ܕܐܪ̈ܙܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܡܟܝܪܬܗ܇ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܙܡܳܪܝ̱ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܠܝܚܝܕܗ܇ ܘܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܫܠܡ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܠܚܫܐ ܘܙܩܝܦܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܦܪܩܟܝ ܒܨܠܝܒܗ ܘܦܢܝܟܝ ܠܝܪܬܰܘܬܗ܀
ܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܫܬܠܚ܇ ܘܐܡܟ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܩܨܐ ܠܰܢ ܦܓܪܗ܇ ܘܕܡܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܟܽܠ ܕܐܟܽܠ ܡܶܢܗ ܠܚܫܟܐ ܠܐ ܐܙܠ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܕܗܝܡܶܢܘ ܒܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܪܬܝܢ܀
ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ

ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܬܟܢܫܘ ܦܥ̈ܠܐ܇ ܕܢܣܒܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܥܰܠ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܟܰܕ ܓܙܡ ܘܢܟܝܠ ܘܕܳܠܝܚ܇ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܗ ܬܠܬܝܢ ܟܣܦܐ܇ ܕܢܫܠܡ ܪܒܗ ܒܐܝܕܝܗܘܢ܇ ܫܩܠ ܕܗܒܐ ܘܐܳܘܒܕ ܢܦܫܗ܇ ܗܝ ܐܝܕܐ ܕܫܩܠܬ ܛܝܡ̈ܐܐ܇ ܗܝ ܗܦܟܬ ܚܢܩܬ ܢܦܫܗ܀
ܫܠܚ ܡܰܠܟܳܐ ܘܩܳܡ ܥܪܛܠܐܝܬ܇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܘܡܗ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܡܬܚ ܝܬܗ ܒܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ܇ ܘܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܬܬܙܝܥ̈ܝ܇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܬܒܠܗܝܘ ܘܬܰܘܗܘ܇ ܘܣܪ̈ܦܐ ܛܪܦܘ ܓܦܝ̈ܗܘܢ܇ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܬܬܪܗܒܘܢ܇ ܘܕܒܨܒܝܢܝ ܡܳܐܬ ܐܢܐ ܠܝ܇ ܕܐܚܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܩܳܠܳܐ ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܬܐ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܐܚܝ ܠܳܟܽܠ ܚܛ̈ܝܐ

ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ܇ ܦܠܛܬ ܡܨܪܝܢ܇ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܥܰܠܬ ܗܘܳܬ݀  ܒܐܪܙܗ ܕܫܝܘܠ܇ ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ܇ ܐܦܢܝ ܦܪܥܘܢ܇ ܓܘܥܰܠܰܢܐ ܕܛܠܡ ܘܟܡ ܐܰܝܟ ܡܘܬܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܫܒܚ ܡܘܫܐ܇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ ܥܰܠ ܝܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܠܝܡܳܐ ܫܒܚ ܡܘܫܐ ܚܢܝ̈ܩܐ ܒܓܰܘ ܝܡܳܐ ܦܪ̈ܝܩܐ ܒܝܒܫܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܥܒܰܪ ܠܗ ܥܰܡܳܐ܇ ܠܕܒܰܪܐ ܕܡܠܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܦܘܢ̈ܩܝܢ܇ ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܇ ܠܓܢܬ ܓܐܳܘ̈ܬܐ ܡܠܝܬ ܛܘܒ̈ܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܢܦܨ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܓ̈ܙܐ ܕܡܠ̈ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܪ̈ܙܝ ܩܛܠܗ܇ ܒܗܳܢܳܐܥܕܥܐܕܐ ܐܦܛܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪ̈ܙܐ ܕܟܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟܪܘܙܘܬܐ܀
ܒܝܪܚ ܚܰܕܘ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝ ܝܠ̈ܠܬܐ܇ ܒܓܰܘ ܡܨܪܝܢ ܕܒܙܗ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܗܢܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܬܒܰܪ ܢܝܪܐ܇ ܘܫܪܐ ܠܳܟܦܝ̈ܦܐ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܀
ܒܶܝܬ ܐܡܪܐ ܠܐܡܪܐ܇ ܩܳܡܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܐܟܽܠܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܘܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܨܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܡܘ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܚܙܘ ܕܦܣܩ ܐܪܙܐ ܘܐܩܦ ܩܘܫܬܐ܀
ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܣܡܟܐ ܢܫܩܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܟܰܕ ܗܘ ܡܪܗ ܗܘ ܕܗܝ ܙܗܝܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܩܪܒܬ ܠܡܚܣܐ ܟܽܠ܇ ܕܦܘܡܗ ܙܘܦܐ ܗܘܳܐ ܕܡܚܘܪ ܚܘܒ̈ܐ܀
ܢܦܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܗ ܐܦ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܢܘܪܒ ܬܚ̈ܬܝܐ ܩܕܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܚܘܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܪܚܝܡ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܇ ܟܰܕ ܕܟܐ ܗܘܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܐܰܝܟ ܝܘܚܢܢ܀
ܐܪܙܐ ܕܟܣܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܠܝܘܚܢܢ ܐܰܝܟ ܕܳܠܪܚܡܳܐ܇ ܒܬܰܘܠܘܳܬܐ ܩܪܒܬ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܚܘܝ ܕܒܰܪ ܐܪܙܐ ܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܘܬܐ܀
ܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐܦܩ ܒܕܡܗ܇ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܐܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܢܟܣܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܒܚܰܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܚܒܬ ܡܨܪܝܢ܀
ܩܳܡ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ܇ ܐܥܒܰܪ ܛܠܠܐ ܘܝܗܒ ܗܘܳܐ ܩܘܫܬܐ܇ ܐܟܽܠ ܗܘܳܐ ܦܛܝܪܐ܇ ܒܓܰܘ ܦܛܝܪ̈ܐ ܦܛܝܪܐ ܕܩܘܫܬܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܓܪܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܚܛܝܬܐ

ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܒܡܳܐܬܝܟ܇ ܦܢܘ ܚܛ̈ܝܐ ܡܶܢ ܥܘܠܗܽܘܢ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘ ܐܬܪܟܢ܇ ܘܨܶܝܕ ܚܛ̈ܝܐ ܬܪܨ ܐܳܘܪܚܗ܇ ܘܚܘܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܇ ܕܢܐܬܰܘܢ ܨܶܝܕܘܗܝ ܕܠܳܐ ܥܰܠܬܐ܀
ܫܡܥܬ ܛܐܒܗ ܚܛܝܬܐ܇ ܕܒܫܪܘܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܓܢܐ܇ ܘܐܡܪܬ ܒܠܒܗ ܕܐܢ ܐܙܠܰܢܝ܇ ܗܘ ܫܒܩ ܠܝ ܟܽܠܗ ܚܛܝܬܝ܀
ܠܣܛܝܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܢ ܡܬܠܒܳܟ܇ ܘܚܙܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܐ ܡܬܩܛܠ܇ ܘܶܐܢܐ ܕܚܙܝܢܝ ܦܪܨܘܦܟ܇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐ ܡܝܬܢܝ܀
ܐܡܪ ܠܝ ܛܠܝܬܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܟܝܬܝ܇ ܕܳܠܡܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟܝ ܪܓܝܙܝܢ ܥܰܠܝܟܝ܇ ܐܢܐ ܠܘܳܬܗܘܢ ܐܙܠ ܐܢܐ܇ ܡܪܥܐ ܐܢܐ ܠܗܽܘܢ ܐܢ ܒܥܝܬܝ܀
ܐܢܐ ܒܚܘܬܐ ܐܡܪܬ ܠܶܟܝ̱ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܝ ܝܕܥܬܝ܇ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܒܕܬ ܠܶܟܝ̱܇ ܗܐ ܡܨܥܪܬܝ ܠܝ ܘܠܪ̈ܚܡܝ܀
ܐܢ ܫܡܥܬܝ ܠܝ ܠܐ ܐܙܠܬܝ܇ ܘܠܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܠܐ ܫܚܩܬܝ܇ ܕܐܢܫ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ ܥܰܡܗ ܓܢܝܢ܇ ܘܶܐܶܢܗܽܘ ܕܚܙܐ ܠܶܟܝ̱ ܡܬܬܦܝܪ܀
ܗܝ ܠܶܟܝ̱ ܛܠܝܬܐ ܠܡܽܘܢ ܐܙܠܬܝ܇ ܕܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܬܢܓܕܬܝ܇ ܬܪܥܣܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܚܝܡܝܢ ܕܳܠܶܟܝ̱ ܢܩܛܠܘܢ܀
ܙܢܝܬܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܢ ܝܕܥܬܝ܇ ܘܨܶܝܕ ܙܟܝܐ ܠܡܽܘܢ ܐܙܠܬܝ܇ ܐܪܐ ܛܠܝܬܐ ܡܫܢܐ ܫܢܝܬܝ܇ ܘܡܶܢܐ ܐܡܪܬܝ ܠܐ ܝܕܥܬܝ܀
ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܶܟܝ̱ ܕܫܢܝܬܝ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܡܘܢ ܐܡܪܬܝ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬܝ܇ ܟ̈ܬܒܐ ܡܡܬܰܘܡ ܠܐ ܩܪܝܢ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܬܢܝܬܝ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܢ ܦܝܫܬܝ܇ ܘܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܐܙܠܬܝ܇ ܘܟܒܰܪ ܠܚܝܡ ܠܶܟܝ̱ ܘܠܐ ܝܕܥܬܝ܇ ܘܡܚܰܕܐ ܕܚܙܐ ܠܶܟܝ̱ ܡܬܬܦܝܪ܀
ܝܘܢܐ ܦܐܝܬܐ ܡܶܢܐ ܗܘܟܝ܇ ܘܡܶܢܘ ܫܕܳܠܶܟܝ̱ ܕܡܪܕܬܝ ܡܶܢܝ܇ ܢܘܓܪܐ ܐܝܬ ܠܶܟܝ̱ ܕܥܰܡܝ ܥܰܡܪܬܝ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܚܙܐ ܐܢܐ ܓܦܐ ܫܩܠܬܝ܀
ܡܟܬܡܬܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܙܠܝܠܬܐ܇ ܘܶܐܢ̈ܫܐ ܦܚܙ̈ܐ ܠܶܟܝ̱ ܪܚܡܝܢ܇ ܫܠܕܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܕܡܛܡܝܐ܇ ܘܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܙܠܬܝ܀
ܢܦܩ ܛܐܰܒܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܒܐܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܒܳܟܝ ܗܘܝܐ܇ ܕܐܟܘܬܟܝ ܬܽܘܒ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢ܇ ܛܡ̈ܐܐ ܨܶܝܕܘܗܝ ܢܬܩܪܒܘܢ܀
ܣܥܪܟܝ ܕܟܽܠ ܝܘܡ ܡܨܒܥܐ ܗܘܝܬܝ܇ ܒܡܫܚܐ ܛܳܒܳܐ ܕܪܝܚܗ ܦܐܶܐ܇ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܕܥܦܪܐ ܡܠܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܝܢܐ ܕܳܠܝܚܝܕܗ ܩܒܰܪ܀
ܥܝ̈ܢܝܟܝ ܕܟܘܚܠܐ ܡܠ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܶܐܢܫ̈ܐ ܒܫܘܦܪܟܝ ܛܒ ܬܗܪܝܢ܇ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܟܰܕ ܫܚܠ̈ܢ܇ ܕܡܥ̈ܐ ܝܘܡܶܢ ܘܠܐ ܫܠ̈ܝܢ܀
ܦܘܡܟܝ ܟܽܠܝܽܘܡ ܕܙܡܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܶܐܢܫ̈ܐ ܒܫܘܩ̈ܐ ܬܗܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܒܳܟܝܐ ܡܠܐ܇ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܒܗ ܥܛܪ̈ܢ܀
ܨܶܝܕ ܒܣܡܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܙܠܬܝ܇ ܘܗܝ ܫܛܝܦܬܐ ܡܶܛܽܠ ܡܘܢ܇ ܠܡܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟܝ ܐܬܰܘ ܨܶܝܕܝܟܝ܇ ܘܥܰܡܗܘܢ ܨܒܶܝܬܝ ܕܬܬܒܣܡܝܢ܀
ܩܛܝܪܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܠܐ ܕܒܰܪܟܝ܇ ܕܗܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܘܗܘ ܡܳܐ ܕܛܡܳܐܐ ܪܚܝܩ ܗܘ܇ ܡܶܢ ܗܘ ܟܐܢܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܝܕܥܬܝ܀
ܪܒ ܗܘ ܓܘܢܚܐ ܕܗܘܳܐ ܥܰܠܝ܇ ܐܢ ܨܒܝܢܟܝ ܡܫܬܠܡ܇ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܙܢܝܬܐ ܡܬܩܕܫܬܝ܇ ܘܶܐܢܐ ܓܘܢܚܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܝܬ܀
ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܘܡܗ ܦܬܚ܇ ܘܫܒܩ ܚܘܒ̈ܝܗ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܠܗܳܕܶܐ ܫܒܘܩ ܚܘܒ̈ܝܢ܇ ܕܚܛܝܢܢ ܠܳܟ ܐܟܘܬܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܝܥܪܐ ܣܢܝܐ܇ ܘܟܘܒ̈ܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ܇ ܓܙܡܘ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܡܘܩܕܬ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܢܦܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܐܚܰܕܘܗ܇ ܕܢܕܥܟܘܢܗ܇ ܚܡܠܬ ܥܘܙܗ ܘܝܗܒܬ ܢܦܫܗ܇ ܘܠܒܳܟܬ ܓ̈ܠܐ܇ ܘܠܐ ܐܬܚܪܟܘ܀
ܐܬܩܢܰܘܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܐܡܪܐ ܠܐܡܪܗ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ ܕܢܐܟܘܢ ܦܨܚܐ܇ ܒܥܐܕܐ ܪܒܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܐܠ ܠܗ ܒܶܝܬܐ ܕܢܫܪܐ ܗܘܳܐ ܒܗ܇ ܗܘ ܕܫܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܘܪܝܢ ܠܫܘܒܚܗ܀
ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܒܕ ܡ̈ܠܐܟܘܗܝ܇ ܕܠܳܐ ܢܐܩܕܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܓܘܙܠܬܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐ ܡܬܢܟܝܐ܇ ܘܥܒܕܗ ܠܝܛܐ ܕܗܘ ܩܝܦܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܠܥܒܕܐ ܐܦܘܗܝ ܫܩܦ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܦܝܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܚܠܝܐ܇ ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ܇ ܘܢܬܬܪܝܡ ܪܝܫܗ܇ ܕܡܡܟܟ ܗܘܳܐ܇ ܘܬܥܘܠܝ ܥܰܡܟ ܠܓܢܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܬܰܘܕܐ ܠܐܒܘܟ ܥܰܡ ܪܘܚܩܘܕܫܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܩܒܠ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ ܡܶܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܫܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܗܝܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܫܓܝܫܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܠܒܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܠ̈ܝ ܪܘܫܥܐ ܠܪ̈ܚܡܝ ܩܛܠܐ܇ ܘܶܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܘܫܬܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܒܚܰܝܠܳܐ܀
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐܥܐܕܐ ܡܪܐ ܕܥ̈ܐܕܐ܇ ܘܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܚܫ̈ܘܫܐ ܕܚܫܬ ܚܠܦܝܗܘܢ܇ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ ܟܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܘܟܽܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܇ ܗܕܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐܒܟܽܠ ܥ̈ܕܢܝܢ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܗܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܕܚܠܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ܇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܛܝܬܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܗ ܡܫܚܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܗܘ ܕܒܚܘܒܗ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܝܗܒ܇ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܓܒ̈ܝܐ܇ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܩܝܡܬܗ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܒܚܘܒܗ܇ ܫܪܝܗܝ ܠܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܘܦܠܓ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܪܚܡ܀ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܪܙܐ܇ ܘܐܥܝܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܓܒܐ ܪܚܡ܀ ܒܰܪܐ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܒܙܚܐ ܘܨܥܪܐ ܘܡܘܝܩܐ ܪܚܡ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܇ ܡܪܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪ̈ܝܢ܇ ܕܐܬܝܬ ܠܚܫܐ ܕܡܶܢ ܚܫܐ ܬܚܪܪܢ ܪܚܡ܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܩܕܡ ܡܘܬܗ ܒܰܪܐܙ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܦܠܓ܇ ܠܚܡܳܐ ܘܚܡܪܐ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܚܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܘܒܗ܇ ܩܒܠ ܠܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܛܝܬܐ܇ ܘܫܒܩ ܚܘܒ̈ܝܗ ܘܚܛܗ̈ܝܗ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܗܘ ܕܠܳܐܪܙܗ ܫܡܫ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܘܦܪܩ ܠܐܝܣܚܩ ܡܶܢ ܩܛܠܐ܇ ܘܐܬܐ ܠܚܫܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܠܘܳܬܟ܀ ܗܘ ܕܒܦܨܚܗ ܫܪܝܗܝ ܠܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܘܫܠܡ ܒܗ ܥܬܝܩ̈ܬܐ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܗܘ ܕܒܚܘܒܗ ܘܒܚܫܗ ܘܡܘܬܗ܇ ܠܥܺܕܰܬܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܫܘܙܒ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܘܟܪܗ ܕܐܰܒܳܐ܇ ܫܡܝܢܐ ܕܳܠܒܫ ܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܚܫ ܘܐܶܬܡܰܟܰܟ ܚܠܦ ܓܶܢܣܰܢ܇ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܡܬܐ ܕܕܰܢܚܶܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ

ܠܚܫܐ ܕܩܛܠܳܟ ܙܡܶܢܬܢ܇ ܪܒܐ ܕܙܥܪ ܒܚܢܢܗ܇ ܘܠܒܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܘܟܟܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܕܟܢܝ ܒܙܘܦܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܐܳܘܕܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܝܒܘܬܟ܀
ܦܩܕ ܗܘܳܐ ܪܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܡܪܐ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ܇ ܕܙܠܘ ܛܝܒܘ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܘܛܝܒܘ ܠܗ ܐܰܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ܇ ܘܒܥܰܠܝܬܐ ܐܰܝܟܢ ܕܨܒܐ ܕܢܫܠܡ ܟܽܠ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܀
ܐܟܽܠ ܗܘܳܐ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܘܫܡܠܝ ܘܚܬܡ ܢܡܘܣܐ܇ ܐܪܡܝ ܡ̈ܝܐ ܒܓܰܘ ܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܚܘܝ ܠܗܽܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܗܟܢ܇ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܚܰܕ̈ܕܐ܀
ܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܐܳܘܟܽܠ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܙܓ ܠܕܡܗ ܘܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܚܘܝ ܠܗܽܘܢ ܐܪܙܐ ܐܡܪ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܗܘ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܘܚܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܚܰܕܕ̈ܐ܇ ܘܪܬܰܘ ܘܐܬܕܘܕܘ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܫܬܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܡܥܘܢ ܘܝܘܚܢܢ܇ ܘܢܛܝܒܘܢ ܠܗ ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܠܡܪܐ ܕܐܪܙܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܒܨܒܝܢܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܐܙܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܥܘܢ ܘܝܘܚܢܢ ܠܡܕܝܢܬ ܩܘܕ̈ܫܐ܇ ܘܛܝܒܘ ܐܡܪܐ ܠܡܪܐ ܕܦܨܚ̈ܐ ܘܕܕܒܚ̈ܬܐ܇ ܐܪ̈ܙܐ ܫܒܝܚ̈ܐ ܒܥܰܠܝܬܐ܇ ܝܘܡܶܢ ܐܫܬܡܠܝܘ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܐܬܡܠܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܪܒܗܘܢ ܕܫܡܥܘ ܕܚܐܫ ܡܶܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܚܒܰܪܐ ܕܦܪܫ ܠܗ܇ ܘܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܀
ܚܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܒܚܰܕ̈ܕܐ ܘܦܘܫܟܐ ܡܠܐ ܠܗܽܘܢ ܘܪܬܝܬܐ܇ ܒܰܪܒܐ ܪܢܝܢ ܘܕܐܰܝܟܢ ܡܳܐܬ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܡܶܢܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܕܚܠ܀
ܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܛܢܦܘ ܒܨܢ̈ܥܬܗܘܢ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܡܪܗ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܨܚܐ ܥܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܐܕܝܩ ܡܶܢ ܫܡܝܐ ܥܰܠ ܒܢܝܢ̈ܫܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܦܓܪܗ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܦܠܓ ܗܘܳܐ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܗ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܰܘ܇ ܕܗܟܢ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܕܘܪܟܪܢܝ܀
ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܥܘܠܐ ܪܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܡܟܝܠ ܕܫܟܒ ܠܐ ܡܘܣܦ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܳܟܘܢ ܬܠ̈ܡܝܕܝ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܥܰܠ ܕܚܐܫ ܐܢܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܀
ܣܓܝ ܐܬܢܟܽܠ ܥܰܠܝ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܟܽܠ ܕܐܟܽܠ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ܇ ܗܘ ܒܝ ܡܩܘܐ ܘܶܐܢܐ ܒܗ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀
ܡܶܛܽܠ ܕܚܙܝܬ ܚܪܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܩܒܰܪܝܬܐ ܒܐܝܡܡܳܐ ܘܒܠܠܝܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܫܘܪ̈ܝܗ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܨܚܐ ܕܫܰܪܰܪܐ ܡܶܢ ܩܕܡ ܚܫܗ܇ ܐܟܽܠ ܦܨܚܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܫܠܡ ܐܪܙܐ܀
ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܐܟܘܬܝ ܩܪܝܒܝ ܘܪܚܡܝ ܕܐܟܚܰܕܐ ܠܥܣܢ ܫܪܘܬܐ ܒܒܶܝܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܡܗܠܶܟܝ̱ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܐܳܘܝܘܬܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܦܪܫ ܢܦܫܗ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܐܪܚܩ ܡܶܢܗ ܐܝܠܗ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܀
ܐܝܬܐ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܡܘܬܢܐ ܘܢܚܶܬܰܘܢ ܟܰܕ ܚܐܝ̈ܝܢ ܠܫܝܘܠ ܡܶܛܽܠ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬ ܒܓܰܘܗܘܢ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܙܠ ܝܘܕܐ ܙܐܦܢܐ ܘܐܡܪ ܠܳܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܐܢܐ ܝܘܡܶܢ ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܳܟܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܢܙܡܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܩܨܐ ܠܰܢ ܦܓܪܗ ܚܝܐ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ ܡܳܐܚܝܢܐ܇ ܠܚܘܣܝ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܀
ܛܽܘܒܶܝܗܿܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܇ ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ

ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܐܪܙܐ ܕܓܠܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܗ ܇ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܫ̈ܘܗܝ ܦܪ̈ܘܩܝܐ܇ ܕܥܬܝܕ ܕܢܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀ ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ ܘܦܐܶܐ܇ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܠܝܘܚܢܢ܇ ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܠܡܕܝܢܬ ܩܘܕ̈ܫܐ ܘܢܛܝܒܘܢ ܠܗ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܠܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܕܚܡܫܐ܇ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܪܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܕܢܛܝܒܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܫܡܝܬܐ ܠܡܪܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܕܘܟܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܢܫܪܐ ܒܗ܀ ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܡܳܐܪܓ ܪܓܬܢܝ܇ ܕܦܨܚܐ ܕܨܪ ܡܘܫܐ ܒܡܨܪܝܢ ܐܟܘܢ ܥܰܡܟܘܢ܇ ܘܒܝ ܬܫܬܠܡܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܬܗܘܳܐ ܚܰܕܬܐ܀
ܨܠܘ ܥܰܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬܒ ܡܶܛܽܠ ܫܘܬܦܘܬܐ.

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܇

ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ

ܡܶܢܘ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܟܘܬܟ܇ ܕܢܐܚܘܕ ܒܗ ܓܘܣܐ ܟܽܠܝܽܘܡ܇ ܕܢܦܫܟ ܚܠܦܝܢ ܐܫܠܡܬܗ܇ ܠܕܒܝܚܘܬܗ ܕܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܡܶܢܘ ܢܫܠܐ ܡܶܢ ܫܘܒܚܟ܇ ܒܰܪܐ ܕܟܽܠܗ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܡܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܐܕܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܣܓܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܇ ܕܐܪܙܗ ܠܳܟ ܗܘ ܨܐܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܘܫܐ ܠܳܟ ܐܬܛܦܣ܇ ܘܗܘܝܬ ܦܨܚܐ ܕܫܰܪܰܪܐ ܘܚܬܡܬ ܐܪ̈ܙܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܳܡܪܺܝܢܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܠܐ ܬܬܪܗܒܘܢ܇ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܫܟܚܢܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܳܠܰܢ ܢܫܠܡܝܘܗܝ܇ ܩܛܪܢܢ ܥܰܡܗ ܐܪܙܐ ܘܐܡܪ ܠܰܢ܇ ܕܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܬܐ ܨܶܝܕܝܟܘܢ܇ ܬܠܬܝܢ ܕܟܣܦܐ ܢܬܠ ܠܗ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ܇ ܘܶܐܢ ܒܥܐ ܬܽܘܒ ܢܘܣܦ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܠܰܢ ܢܫܠܡܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܬܪ̈ܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܐܟܽܠܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܘܫܐ܇ ܟܰܕ ܫܪܝܘ ܒܗ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܶܢ ܦܘܡܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܕܟܝܐܝܬ ܝܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܡܫܐ ܒܦܬܰܘܪ ܚܝ̈ܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܡܝܟ ܥܰܠܘܗܝ ܘܡܶܢ ܬܪ̈ܥܣܪ ܫܒܛ̈ܝ ܝܥܩܘܒ ܗܐ ܬܪ̈ܥܣܪܬܐ܇ ܡܙܝܚܐ ܠܗ ܘܡܝܩܪܐ ܠܗ ܕܥܒܰܪ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܟܽܠ ܠܚܡܝ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܣܓܝ ܐܬܢܟܽܠ ܥܰܠܝ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ܇ ܡܪܗ ܕܡܘܫܐ܇ ܨܒܐ ܕܢܫܠܡ ܟܽܠܕܟܬܝܒ̈ܢ܇ ܒܝܰܕ ܢܡܘܣܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܦܨܚܐ܇ ܘܟܰܕ ܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܨܒܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܡܪ ܦܨܚܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܐܓܢܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ܇ ܘܠܗܽܘܢ ܦܠܓ܇ ܘܕܡܗ ܚܝܐ ܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܬܬܢܝܚܬ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܗܝ ܟܘܡܪܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܠܘܝ܇ ܘܐܫܬܠܡ ܗܘܳܐ܇ ܐܪܙ ܡܠܶܟܝ̱ܙܕܩ܇ ܕܒܗ ܝܠܦܬ ܗܘܳܬ݀  ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܬܦܠܓܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܩܪܒܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܪܙܢܐܝܬ ܐܦ ܐܝܣܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܦܨܚܐ܇ ܘܚܘܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܪܙܗ ܕܥܕܐ܇ ܐܦ ܫܘܡܠܝܗ ܕܓܡܝܪܘܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܫܬܠܡ ܕܒܚ̈ܐ܇ ܕܬܰܘܪ̈ܐ ܕܢܡܘܣܐ ܒܳܟ ܐܬܬܢܝܚܬ ܟܘܡܪܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܗܪܘܢ ܠܘܝܐ܇ ܕܒܩܛܠܳܟ ܐܬܬܢܝܚ ܡܘܫܐ܇ ܡܶܢ ܕܒܚ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܇ ܗܢܘ ܥܕܥܐܕܐ ܫܒܝܚܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܘܫܠܝ܇ ܘܟܐܐ ܒܗ ܒܚܪܒܐ ܘܫܠܝܬ܇ ܘܪܡܙ ܠܗ ܠܥܐܕܐ ܩܕܡܳܐ܇ ܕܟܽܠܝ ܪܗܛܟ ܠܐ ܬܰܘܣܦ܀
ܟܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܚܢܢܐ܇ ܟܡܳܐ ܒܣܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܪܚܡܶܢܫܐ܇ ܒܡܘܟܟܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܗܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܒܡܫܝܢܘܬܟ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܬܗܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܘܪܩܟ܇ ܘܕܘܡܪܐ ܒܣܝܡܘܬܟ܇ ܒܳܟ ܐܬܚ̈ܬܡܝ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܪܝܫܐ ܘܫܘܠܡܳܐ܇ ܕܳܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܝܡܶܢܘ ܒܳܟ܇ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܝܗܒܬ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܝ ܠܗ ܠܝܗܘܕܐ ܕܢܦܠ ܡܶܢ ܡܘܠܳܟܢܐ ܕܛܝܒܘܬܟ܀
ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܡܪܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܨܶܝܕ ܬܚ̈ܬܝܐ ܡܶܢ ܩܕܡ ܚܫܗ ܦܨܚܐ ܐܟܽܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܗܽܘܢ܇ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܪܙܐ ܕܡܘܬܗ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܰܕܬܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܬܝܪܐ܇ ܕܐܬܡܣܟܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܕܒܚ ܝܬܗ ܡܶܛܽܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܒܚܫܟ ܕܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܩܛܠܬܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܩܛܘܠܰܢ܇ ܘܝܗܒܬ ܠܰܢ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܠܚܘܣܝܢ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܐܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܐ

ܐܡܪ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܟܰܕܢ ܢܦܫܗ ܒܡܘܟܟܐ ܡܶܛܽܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܩܨܐ ܠܰܢ ܦܓܪܗ ܚܝܐ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ܇ ܘܟܽܠ ܐܝܢܐ ܕܐܟܽܠ ܡܶܢܗ܇ ܠܕܝܢܐ ܠܐ ܐܬܐ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܟܽܠܘܗܝ ܘܗܝܡܶܢܘ ܒܗ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܬܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܶܢܳܟܽܠ ܦܢܝ̈ܢ ܙܡܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܡܰܠܶܠ܇ ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ܇ ܬܡܗܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܩܥܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܡܘܢ ܥܒܕܬ ܒܰܪܬ ܥܒܰܪ̈ܝܐ ܕܠܳܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܒܬ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܥܩܪܗ ܘܕܪܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܡܟܪ ܠܗ ܥܺܕܬܳܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܟܗܳܢܳܐܪܒܐ ܘܟܘܡܪܐ ܕܟܝܐ܇ ܘܡܩܒܠܰܢܐ ܕܟܽܠ ܕܒܚ̈ܬܐ܇ ܐܬܐ ܠܥܐܕܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܒܥܐ܇ ܕܡܪܕܐ ܚܝ̈ܐ܇ ܠܳܟܽܠ ܕܚܰܕܪ̈ܘܗܝ܇ ܝܗܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܳܟܽܠ ܕܐܫܐܠ ܠܗ܀
ܫܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܦܪ̈ܐ܇ ܘܪ̈ܝܫܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ ܕܢܡܘܬ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܫܪܐ ܫܒܬܐ܇ ܘܫܛ ܢܡܘܣܐ܇ ܘܚܒܫ ܢܦܫܗ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ܟܰܕ ܒܰܪ ܐܢܫܐܗܘ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܬܐ ܕܢܕܘܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܡܝܳܐ܇ ܦܓܥ ܒܗ ܘܓܗܪ܇ ܘܐܦ ܘܐܬܕܘܕ ܘܥܰܡܨ ܥܝܢ̈ܘܗܝ܇ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܕܩܒܠܘܗܝ ܢܗܪ̈ܝ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ܇ ܘܩܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܬܚܬܝ ܝܬܗ ܠܚܫܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܟܽܠܝܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘܝܘ ܕܡܳܪܰܢ ܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܘܕܒܚܐ ܫܠܡܳܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܗܘ ܠܗ ܕܒܚ ܗܘܳܐ ܩܕܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܗܘܝܘ ܡܝܬܐ ܟܰܕ ܡܝܬ ܚܝ ܗܘ ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ ܟܗܳܢܳܐܝܩܕܐ ܕܪܡܳܐ ܒܨܬܗ ܡܶܢ ܕܪ̈ܘܫܐ܀
ܐܠܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܢ ܢܩܨܘܢ ܦܓܪܗ ܚܣܝܐ܇ ܘܢܦܠܓܰܘܢܝܗܝ ܠ̈ܒܢܝ ܒܶܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܢ ܢܫܬܰܘܢ ܟܣܐ ܕܕܡܗ܇ ܘܢܫܩܘܢ ܡܶܢܗ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܥܰܠ̈ܡܳܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܦܝܐ ܢܝܒܒ ܗܘܢܐ܇ ܘܢܦܪܐ ܟܽܠܫܥ ܟܽܠ ܙܘܡܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ ܠܗ܇ ܬܽܘܒ ܗܦܟ ܦܪܩܗ ܒܚ̈ܫܐ ܕܣܒܠ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܚܰܕܪܘܢܝ ܐܰܝܟ ܕܒܘܪ̈ܐ ܘܕܥܟܘ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓ̈ܠܐ ܗ܀
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܪܓܬܐ ܪܓܬܢܝ܇ ܕܐܟܘܠ ܗܢ ܦܨܚܐ܇ ܥܰܡܟܘܢ ܬܠ̈ܡܝܕܝ܇ ܙܠܘ ܠܘܳܬ ܦܠܰܢ ܘܐܡܪܘܢ ܠܗ܇ ܨܶܝܕܝܟ ܥܒܕ ܐܢܐ ܦܨܚܐ܇ ܨܶܝܕܝܟ ܡܬܓܡܳܪܝ̱ܢ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܗܘ ܡܚܘܐ ܠܳܟܘܢ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܥܘܠܘ ܥܰܡܗ ܘܐܬܩܢܰܘܠܰܢ ܬܰܡܳܢ܀
ܐܝܬܝܐ ܓܢܝܙܐ܇ ܕܡܶܢ ܥܘܒܗ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܗܠܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܘܦܟܝܪ ܘܬܠܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܬܚܬ ܫܡܝܐ ܒܨܨ̈ܐ ܩܒܥܘܗ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܐܒܕ ܨܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܬܐ܀
ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܡܬܦܬܚܝܢ

ܥܐܕܟ ܕܡܳܪܰܢ ܗܐ ܩܪܐ ܠܝ܇ ܒܫܘܦܪܘܗܝ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ܇ ܒܥܐܕܟ ܥܒܕܟ ܩܪܒ ܠܳܟ܇ ܕܫܢܐ ܫܦܝܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܙܝܟ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܫܰܪܰܪܐ܇ ܠܓܝܪܬܐ ܛܪܕܬ ܘܐܦܩܬ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܐܕܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܬܦܫܩ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܕܝܢ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܘܢܦܠ ܙܘܥܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܒܝܰܕ ܠܚܡܳܐ ܨܒܝܥܐ ܐܬܦܪܣܝ ܓܢܒܐ ܘܣܢܐ ܪܒܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܡܳܐܪܓ ܪܓܬܢܝ ܕܐܟܘܠ ܥܰܡܟܘܢ܇ ܦܨܚܐ ܕܨܪܗ܇ ܡܘܫܐ ܒܡܨܪܝܢ܇ ܘܟܰܕ ܐܫܬܠ̈ܡܝ ܟܽܠ ܕܟ̈ܬܝܒܢ܇ ܕܐܬܢܒܝܘ ܥܰܠܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܪܽܘܚܳܐ܀
ܒܬܪ ܕܢܦܩ ܕܐܰܒܳܐ ܝܥܢܐ܇ ܡܶܢ ܡܶܢܝܢܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܒܰܪܝܪ̈ܐ܇ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܕܒܚ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ܇ ܘܦܠܓ ܝܗܒܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ܇ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ ܐܬܦܫܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܐܬܐ ܠܓܠܝܐ ܫܰܪܰܪܐ ܘܓܘܫܡܳܐ܇ ܘܛܠ̈ܢܝܬܐ ܐܬܦܫ̈ܩܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܒܰܪܐܙܐ ܟܣܝܐ ܕܐܬܐ ܠܓܠܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܣܝܐ܇ ܕܪܫܡܘ ܛܘܦ̈ܣܘܗܝ܇ ܒܐܝܕܗ ܕܡܘܫܐ ܘܕܢܒܝܘܬܐ܇ ܘܒܬܪ ܕܥܬܩ ܥܳܠܡܳܐ ܒܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܘܕܢܚ ܘܐܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܡܫܐ܇ ܘܐܬܦ̈ܫܩܝ ܗܘ̈ܝ ܟܽܠ ܟܣ̈ܝܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܥܰܠܝܬܐ ܣܡܝܟ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܗܘ ܘܬܪ̈ܥܣܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܫܩܠ ܠܚܡܳܐ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܘܗܝ܇ ܘܚܬܡܗ ܘܒܰܪܟܗ ܐܦ ܩܕܫܗ܇ ܝܗܒܗ ܠܓܰܘܕܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܠܒܒ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܐܡܪ܇ ܕܗܢܘ ܦܓܪܝ ܫܪܝܪܐܝܬ܇ ܟܽܠ ܕܐܟܽܠ ܠܗ ܚܝܐ ܒܗ܇ ܣܒܘܢ ܠܡ ܟܽܠܳܟܘܢ ܐܟܘܠܘ܇ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐܕܩܕܫܬ ܡܠܬܝ܇ ܗܳܢܳܐܕܗܫܐ ܠܳܟܘܢ ܝܗܒܬ܇ ܕܳܠܘ ܐܰܝܟ ܠܚܡܳܐ ܬܚܘܪܘܢ ܒܗ܇ ܙܗܝܐܝܬ ܐܟܘܠܘܢܝܗܝ܇ ܘܠܐ ܬܒܣܘܢ ܥܰܠ ܦܪ̈ܟܘܟܘܗܝ܇ ܗܢܘ ܠܚܡܳܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܡܩܐ܇ ܒܝܰܕ ܠܚܡܳܐ ܦܓܪܝ ܐܺܝܬܰܝܟܘܢ܇ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܳܐ ܕܚܝ̈ܐ܀
ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܚܙܟ ܡܳܪܝ̱܇ ܒܓܰܘ ܥܕܥܐܕܐ ܕܩܐܡ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܠܚܡܳܐ ܛܥܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܝܟ܇ ܦܓܪܟ ܚܝܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܒܡܘܬܟ ܫܕܪܬܝܗܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܕܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܣܓܘ̈ܕܝܟ ܕܡܘܕܝܢ ܒܫܡܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܓܥܰܠܬ ܠܗܽܘܢ ܠܫܠ̈ܝܚܝܟ܇ ܠܚܡܳܐ ܕܡܠܐ ܣܡ ܚܝ̈ܐ܇ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܝܗܘܕܐ ܠܚܡܳܐ܇ ܕܡܫܓ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܢܢܐ܇ ܒܣܝܡܳܐ ܪܚܡܶܢܫܐ܇ ܕܒܡܘܟܟܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܗܪܘ܇ ܘܒܡܫܝܢܘܬܟ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܬܗܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܘܪܩܟ܇ ܘܕܘܡܪܐ ܒܣܝܡܘܬܟ܇ ܕܳܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܇ ܦܓܪܟ ܝܗܒܬ ܘܕܡܟ ܚܝܐ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ܇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܘܕܫܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܒܝܫܬܐ ܒܠܒܗܘܢ ܘܟܽܠܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗ܀
ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿܝ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܒܪܺܝܟ ܕܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܡܚܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܩܘܕܡܝܗܘܢ܇ ܘܚܘܝ ܠܗܽܘܢ ܛܘܦܣܐ ܘܐܡܪ܇ ܕܐܟܡܳܐ ܕܥܒܕܬ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܬܰܘܢ܇ ܘܒܗܳܕܶܐ ܢܕܥ ܟܽܠ ܐܢܫ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܠܝ ܐܺܝܬܰܝܟܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܇ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܗ܇ ܘܕܥܨܝܗܝ ܚܘܒܗ ܐܬܬܚܬܝ ܡܪܐ ܕܟܘܠܐ܇ ܘܩܳܡ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܥܒܕ̈ܘܗܝ܀
ܡܰܟܺܝܟܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܨܶܝܕ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܇ ܠܒܝܟܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܙܝܙܢܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܚܪܟ ܡܶܢ ܪܬܚܗ܇ ܕܩܳܡ ܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܕܢܚܘܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ܇ ܕܟܡܳܐ ܬܚܬܝ ܪܒܘܬܗ܇ ܘܝܠܳܟ ܙܐܦܢܐ܇ ܬܠܡܝܕܐ ܡܫܠܡ ܪܒܗ܇ ܕܩܘܫܬܐ ܕܚܩܟ ܡܶܢ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܕܬܐܙܠ ܬܐܪܬ ܓܗܢܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܬܪܥܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܥܟ ܐܝܢܐ ܕܠܳܐ ܩܢܐ ܚܘܒܐ ܘܗܝܡܶܢܘܬܐ܇ ܠܐ ܢܩܪܘܒ ܕܢܫܝܓ ܦܰܓܪܳܐ ܒܡ̈ܝܐ܇ ܘܢܦܫܐ ܒܚܘܒ̈ܐ܇ ܢܦܫܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܪܥܝܢܐ ܒܚܰܕ ܨܒܝܢܐ ܢܫܝܓܘܢ ܫܘܝܐܝܬ܀
ܕܢܚܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܘܚܘܐ ܘܐܳܕܳܡ ܕܗܘܳܐ ܚܘܕܬܗ܇ ܘܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܥܳܐܶܠ ܫܪܐ܇ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܘܙܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܕܐܝܠ̈ܢܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܗܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܘܪ ܣܝܢܝ܇ ܒܩ̈ܠܐ ܘܪ̈ܥܰܡܳܐ ܘܒܥܪ̈ܦܠܐ܇ ܘܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܘܫܐ ܘܒܗ ܐܙܕܗܝ܇ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܦܠܓ ܦܓܪܗ܇ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܗ܀

ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ܇ ܩܕܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܨܒܝܢܐܝܬ܇ ܘܠܣܕܘܢܐ ܡܚܐ ܗܘܳܐ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܇ ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܥܒܕܐ܇ ܒܚܫܡܝܬܐ܇ ܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܪ̈ܥܣܪܬܐ܀
ܐܫܝܓܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ܇ ܘܒܣܕܘܢܐ ܟܦܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܠܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܟܢ ܢܶܗܘܽܘܢ܇ ܥܒܕܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܰܟܺܝܟܐܝܬ܇ ܘܪܒܐ ܢܫܡܫ ܠܳܟܢ̈ܘܬܗ܀
ܡܪܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܥܪܒܐ ܕܛܥܐ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ܇ ܘܐܫܠܡ ܝܗܒܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܘܦܩܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܟܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܙܘܦܐ ܡܚܘܪ ܚܘܒ̈ܐ܇ ܕܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܪܥܣܪܬܐ܇ ܘܩܕܫ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܪܩ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܨܐܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܥܘܠܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܘܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܒܚ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܕܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܝ ܕܕܪܫܘ ܠܗ ܢܒܝ݁̈ܐ ܕܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܢܚܘܐ ܗܘܳܐ ܕܳܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܗܘ ܡܶܢ ܝܠܘܕܗ܇ ܒܰܪܝܫܗ ܕܐܳܘܪܚܗ ܓܙܘܪܬܐ ܫܡܫ ܢܡܘܣܐܝܬ܇ ܘܒܫܘܠܡܳܐ ܐܟܽܠ ܐܡܪܐ ܪܐܙܢܐܝܬ܀
ܕܝܠܗ ܝܡܳܐ ܘܕܝܠܗ ܝܒܫܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܨܒܝܢܗ ܗܘܳܐ ܫܐܳܘܠܐ ܥܰܠ ܕܫܦܪ ܠܗ܇ ܫܐܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܝܬܐ ܘܐܬܩܢܰܘܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܐܰܝܟܢ ܕܨܒܐ܇ ܘܥܰܠ ܗܘܳܐ ܕܢܐܟܘܠ ܦܨܚܐ ܘܐܡܪܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܳܘ ܚܢܢܐ ܘܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܕܬܐܓܡ̈ܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܕܡ ܪܒܘܬܟ܇ ܘܕܨܒܐ ܚܽܘܒܳܟ ܐܫܝܓܬ ܪ̈ܓܠܐ ܕܥܒܕ̈ܐ ܕܝܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚܩܘܕܫܐ܀
ܫܠܡ

ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܘܪܝܐ ܠܫܘܠܡܳܐ
ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܫܝܓܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܝܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܐܪܟܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܒܘܬܗ ܝܚܝܕܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐ ܒܓܰܘ ܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܚܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܝܗܒܠܗܽܘܢ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܠܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܘܟܟܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܕܐܪܡܝ ܡ̈ܝܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܚܰܕ̈ܕܐ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܩܳܡ ܐܪܡܝ ܡ̈ܝܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܚܙܐܳܘܘܢܝ ܘܶܐܢܝܕܘ ܒܰܪܝܫܝܗܘܢ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܗ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܗܪܘ ܐܦ ܐܬܕܡܪܘ܇ ܒܗܘ ܥܕܢܐ ܕܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܕܡܚܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ ܘܐܫܝܓ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܐܪܡܝ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܝ̈ܐ ܒܓܰܘ ܠܩܢܐ܇ ܘܒܰܪܟ ܐܶܢܽܘܢ ܫܩܠ ܣܕܘܢܐ ܘܡܚܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ܇ ܘܫܪܝ ܒܚܘܒܗ ܠܡܫܓܘ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܐ ܐܬܚܫܚ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܪܡܝ ܗܘܳܐ ܡ̈ܝܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܘܡܚܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ܇ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܬܗܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܓܘܕ̈ܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܕܚܙܘ ܢܽܘܪܳܐ ܠܒܝܟܐ ܠܩܢܐ ܡܫܝܓܐ ܪ̈ܓܠܐ܇ ܕܥܦܪ̈ܢܐ ܕܓܒܠ̈ܝ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܀
ܩܳܠܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ ܗܘ ܪܡܫܐ ܕܫܡܫ ܒܗ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܫܝܓܬܐ܇ ܩܝܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܒܝܟܐ ܠܩܢܐ܇ ܘܡܚܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ ܣܕܘܢܐ ܕܚܰܝܠܳܐ܇ ܬܗܪܘ ܪܒܐ ܘܕܘܡܪܐ ܕܠܳܐ ܝܩܕ ܝܘܕܐ܇ ܟܰܕ ܩܪܒ ܠܗ ܒܰܪ ܚܝܐ ܡܝ̈ܐ ܠܫܝܓܬܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܡܝܐ ܬܗܪܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܒܚܐ܇ ܗܘ ܕܳܠܗ ܟܦܐ ܟܽܠ ܒܰܪܘܟ ܕܫܡܝܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܕܳܠܬܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܢܚܶܬ ܘܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐ ܒܠܩܢܐ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ܇ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܗܝ ܥܰܠܝܬܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܬܗܪܘ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐܐܬܐ ܥܕܥܐܕܐ ܡܪܐ ܕܟܽܠ܇ ܕܢܫܠܡ ܟܽܠܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܐܪܡܝ ܡ̈ܝܐ ܒܡܫܓܬܐ܇ ܘܫܪܝ ܕܢܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܡܚܐ ܣܕܘܢܐ ܒܚ̈ܨܘܗܝ܇ ܘܰܐܝܟ ܥܒܕܐ ܫܡܫ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܡܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܇ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ ܘܡܫܝܓܝܢ ܪ̈ܒܢܐ ܠܬܠ̈ܡܝܕܝܗܘܢ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܐܢܐ ܠܳܟܘܢ ܥܒܕܬ܀
ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܫܪܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܟܰܕ ܐܪܡܝ ܡ̈ܝܐ ܒܠܩܢܐ܇ ܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܕܢܫܝܓ ܠܗ ܠܝܘܕܐ܇ ܐܫܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܇ ܘܢܟܽܠܐ ܕܳܠܒܗ ܠܐ ܐܬܬܫܝܓ܇ ܣܝܡܬܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܦܪܕܬ ܡܶܢܗ ܘܠܐ ܐܪܓܫ܇ ܘܡܶܢ ܕܝܕܥ ܕܐܳܘܒܕ ܥܘܬܪܗ܇ ܚܢܩ ܢܦܫܗ ܥܰܠ ܬܐܓܘܪܬܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܪܡܝ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܡܝ̈ܐ ܒܠܩܢܐ ܡܰܟܺܝܟܐܝܬ܇ ܫܪܝ ܕܢܫܝܓ܇ ܪ̈ܓܠܐ ܕܥܒܕ̈ܘܗܝ܇ ܒܝܘܕܐ ܫܪܝ ܒܫܡܥܘܢ ܫܠܡ܇ ܘܚܬܡ ܐܪ̈ܙܐ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܐ܀
ܗܘ ܝܩܝܪܐ܇ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ܇ ܩܕܡ ܥܦܪ̈ܢܐ ܘܫܡܫ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܡܛܐ ܠܫܡܥܘܢ܇ ܪܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܇ ܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܓܠܝ܇ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܢܣܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܝܙܐ܇ ܢܣܓܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܫ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܘܢܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܥܒܕ̈ܐ ܕܝܠܗ܇ ܘܫܡܠܝ ܟܽܠܗ ܡܕܒܰܪܢܘܬܐ܇ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܟܽܠܝܠ ܩܘܠ̈ܣܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܪܡܝ ܕܡܳܪܰܢ ܡ̈ܝܐ ܒܠܩܢܐ ܡܰܟܺܝܟܐܝܬ܇ ܘܩܪܐ ܠܫܡܥܘܢ ܪܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܫܝܓ ܠܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܙܥ ܬܠܡܝܕܐ ܡܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܟܰܕ ܚܐܪ ܒܗ܇ ܒܰܪܒܐ ܟܐܢܐ ܕܳܠܒܝܟ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܫܝܓ ܐܢܝ̈ܢ܀
ܐܳܘ ܬܐ ܐܫܝܓ ܘܗܘܝ ܬܠܡܝܕܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܐܺܝܬܰܝܟ܇ ܕܐܢ ܠܐ ܬܫܝܓ ܢܘܟܪܝܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܬܠ̈ܡܝܕܝ܇ ܐܡܪ ܫܡܥܘܢ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܳܪܝ̱ ܕܝܠܳܟ ܐܗܘܳܐ܇ ܐܫܝܓ ܐܝ̈ܕܝ ܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝ ܐܢ ܦܩܕ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܨܶܝܕ ܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܥܒܕ̈ܐ ܕܝܠܗ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܦܪܣܝ ܙܐܦܗ ܕܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ܇ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܬܠ̈ܬܝܗܘܢ܀
ܫܠܡ܇ ܕܫܝܓܬܐ ܪܐܙܢܝܬܐ܇ ܘܨܠܘ ܥܰܠ ܕܘܝܘܬ

ܗܪܟܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܝܢܗ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܣܓܐ ܐܫܝܓܝܢܝ ܡܶܢ ܥܘܠܝ܇ ܘܡܶܢ ܚܛܗ̈ܝ ܕܟܢܝ ܗ܀
ܬܽܘܒ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ܇

ܩܕܡ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܐ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܘܒܳܟܝܢܐ ܕܝܠܰܢ ܚܫ ܗܘܳܐ܀ ܗܘ ܕܐܬܐ ܘܫܡܠܝ ܒܩܢܘܡܗ ܐܪ̈ܙܐ ܘܛܘܦ̈ܣܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܠܰܢ܇ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܥܰܠܘܗܝ ܡܠ̈ܟܐ ܘܕܝ̈ܢܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܝܢܐ ܕܟܽܠܐ ܥܘܠܐܝܬ ܐܬܬܕܝܢ ܗܘܳܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܐܫܠܡ ܠܳܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܐܦ̈ܢܐ܇ ܡܶܢ ܬܠܡܝܕܐ ܛܠܘܡܳܐ܀
ܗܘ ܕܒܠܥ ܦܟܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܚܪܪ ܥܒܕ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܝ ܡܝܪܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ ܫܠܡܘ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܕܟܽܠ ܚܙ̈ܝܐ܇ ܘܢܦܩܘ ܠܓܠܝܐ ܡܠ̈ܝܗܘܢ܇ ܒܗܘ ܣܟܐ ܕܓܠ̈ܝܢܝܗܘܢ܀
ܢܒܝ̈ܐ ܕܝܢ ܢܩܝܡ ܠܳܟܘܢ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܐܚܝ̈ܟܝܢ ܠܡ ܐܟܘܬܝ܇ ܒܗܘ ܐܝܢܐ ܕܠܳܐ ܫܡܥ ܠܝ܇ ܢܐܒܕ ܠܗ ܡܶܢ ܓܘ ܥܰܡܳܐ܀
ܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܟܘܡܪܐ ܘܕܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ܇ ܡܩܪܒܢܐ ܘܡܩܒܠܰܢܐ܇ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܙܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ ܦܠܓ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܦܓܪܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܦܩܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܟܢ ܢܥܒܕܘܢ܇ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܗ ܘܡܘܬܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ ܐܟܽܠ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܦܨܚܐ ܒܥܰܠܝܬܐ܇ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܐܬܒܣܡܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܐܪܙܐ ܕܳܠܗܽܘܢ ܐܓܥܰܠ ܗܘܳܐ܀
ܩܨܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܚܡܳܐ ܕܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܐܳܘܟܽܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ܇ ܡܙܓ ܟܣܐ ܘܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܝܗܒ ܠܗܽܘܢ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܒܚܡܫܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܦܨܚܐ ܥܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܥܰܠܝܬܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܟܘܢ ܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܘܚܪܘ ܒܚܰܕܕ̈ܐ܇ ܕܪܡܙ ܫܡܥܘܢ ܠܝܘܚܢܢ ܕܢܐܠܦ ܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܩܪܒ ܘܢܦܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܐ ܕܡܪܗ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܓܠܝ ܘܦܫܩ ܠܝ܇ ܘܟܰܕ ܫܡܥܘ ܐܝܠܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܒܳܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܘܡ܀
ܪܓܬܐ ܪܓܬܢܝ ܕܦܨܚܐ ܐܟܘܠ ܥܰܡܟܘܢ܇ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܥܕܠܳܐ ܡܳܐܬ ܐܢܐ܇ ܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܐܳܘܟܽܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܡܗ ܚܝܐ܇ ܡܬܦܠܓ ܒܓܰܘ ܥܕ̈ܬܐ ܘܒܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩܨܐ ܦܓܪܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܗܘ ܐܫܩܝ ܠܕܡܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܘܦܪܩܢ ܘܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ ܥܰܠܝܢ܀
ܨܒܥ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܚܡܳܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܠܝܘܕܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܥܰܠܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܚܒܰܪ̈ܘܗܝ ܦܪܫ ܗܘܳܐ܇ ܢܦܩ ܘܐܙܠ ܠܗܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܇ ܘܐܣܪܚ ܬܰܡܳܢ ܓܘܕܦܐ ܘܢܟܽܠܐ ܡܠܐ ܪܘܫܥܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܕܟܣܦܐ ܛܝܒܘ ܠܝ܇ ܘܠܝܶܫܽܘܥ ܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ܇ ܫܩܠ ܟܣܦܐ ܘܐܫܠܡ ܪܒܗ܇ ܘܐܒܕ ܡܶܢ ܚܝ̈ܐ܀
ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܫܩܠ ܕܡܳܪܰܢ ܦܓܪܗ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܇ ܘܩܨܐ ܦܠܓܗ ܠܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܘܡܙܓ ܗܘܳܐ ܟܣܐ ܕܕܡܗ܇ ܘܐܫܩܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܟܽܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܝܬܰܘܢ ܥܒܕܝܢ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܚܘܝܬ ܠܳܟܘܢ܇ ܘܢܗܘ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ܇ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܇ ܠܳܟܽܠ ܐܝܢܐ ܕܡܗܝܡܶܢ ܒܝ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܐܬܟܢܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܘܕܝ̈ܐ܇ ܘܪ̈ܒܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܩܠܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܕܒܐܝܕܐ ܥܰܠܬܐ ܠܕܝܢܐ ܢܚܝܒܘܢܝܗܝ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܝܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܥܰܡܗܘܢ ܟܰܕ ܐܡܪ܇ ܕܟܣܦܐ ܕܡ̈ܘܗܝ ܗܒܘ ܠܝ܇ ܘܶܐܢܐ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ ܠܳܟܘܢ܇ ܘܝܠܗ ܕܳܠܡܪܗ ܙܒܢ܇ ܘܩܢܐ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܫܩܠ ܒܠܘܝܬܗ ܐܟܽܠܩܪܨܐ܇ ܠܣܟܪܝܘܛܐ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܘܫܓܫܗ ܠܓܰܘܕܐ܇ ܗܝ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܕܐܒܝܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܥܰܠ ܦܘܪܫܢܗ܇ ܕܪܒܐ ܟܐܢܐ ܘܐܚܐ ܓܒܝܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܒܠܥܘ ܒܬܰܘܪܐ܇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܐܝܡܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܦܘܪܫܢܐ ܕܣܟܪܝܘܛܐ ܘܐܳܘܣܦ ܠܗܽܘܢ܇ ܚܫܐ ܕܪܒܗܘܢ܇ ܘܐܡܪ ܕܟܽܠܳܟܘܢ ܬܬܟܫܠܘܢ ܒܝ܀
ܫܩܠ ܗܘܳܐ ܠܚܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܣܡ ܥܰܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܐܳܘܕܝ ܘܒܰܪܟܗ܇ ܘܩܕܫ ܘܩܨܝܗܝ ܘܦܠܓ ܝܗܒܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܕܒܗ ܢܬܚܣܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܀
ܪܡܫܐ ܗܳܢܳܐܠܡܳܪܝܳܐ ܢܛܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܗܐ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ ܐܟܡܳܐ ܕܟܬܝܒ܇ ܬܰܡܳܢ ܨܪܗ܇ ܡܘܫܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܠܒܢ̈ܝ ܥܰܡܗ ܒܕܡܳܐ ܕܐܡܪ̈ܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܦܨܝܘ ܡܶܢ ܚܘܒܠܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟܘܡܪܐ ܕܗܘܳܐ ܕܒܚܐ܇ ܘܗܘ ܠܗ ܟܗܢ ܩܕܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܘܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܡܙܓ ܠܕܡܗ܇ ܘܝܗܒ ܠܰܢ ܛܘܦܣܐ ܕܢܬܕܡܳܐ ܒܗ܇ ܘܢܐܟܽܠܝܘܗܝ ܘܢܐܪܬ ܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܓܡܪܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܚܫܡܝܬܐ ܕܡܠܝܐ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܫܪܝ ܢܦܠܓ ܦܓܪܗ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܐܟܽܠܘܗܝ ܠܐܡܪܐ ܘܫܠܡ ܥܐܕܐ ܕܥܬܝܩ̈ܬܐ܇ ܫܪܝܘ ܢܪܕܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܐ ܕܡܠܝܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀
ܐܡܪ ܦܨܚܐ ܐܬܥܰܠܝ ܗܘܳܐ ܘܐܬܐ ܠܚܡܳܐ܇ ܢܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܐܡܪ ܚܝ̈ܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܠܚܡܳܐ ܥܒܕ ܠܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܕܡܳܐ܇ ܘܐܦ ܡܠܶܟܝ̱ܙܕܩ ܗܟܢ ܨܪܗ ܐܪܙܢܐܝܬ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܝܠܳܟ ܫܡܫܐ ܪܒܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܇ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܙܝܘܐ ܕܬܰܘܩܦܟ ܡܶܢ ܛܠ̈ܠܐ܇ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܫ̈ܝܟ ܥܺܕܰܬܟ ܬܢܗܪܝ ܘܬܚܫ ܥܰܡܟ܇ ܕܒܝܘܡ ܥܐܕܟ ܬܫܒܚܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܡܥܰܠܬܐ ܕܩܘܪܒܐ܀

ܪܐܙܠܝ ܪܐܙܠܝ܇ ܪܐܙܠܝ ܘܠܒܢ̈ܝ ܒܶܝܬܝ܇ ܐܡܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܪܙܐ ܗܳܢܳܐܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܥܒܕܘܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܰܠܝܬܐ ܘܗܳܐ ܝܘܡܶܢ ܒܓܰܘ ܥܕ̈ܬܐ܇ ܡܬܝܒܠ ܐܪܙܗ ܕܦܨܚܐ܇ ܒܰܪܐ ܕܐܬܐ ܘܦܪܩܢ ܒܨܠܝܒܗ܀
ܪܒ ܗܘ ܐܪܙܐ܇ ܕܩܨܐ ܒܥܰܠܝܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܶܢܗ ܟܽܠܳܟܘܢ ܘܐܫܬܰܘ ܟܣܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܇ ܟܽܠ ܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܇ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܥܒܕܘܢ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡܳܐ ܕܐܬܐ ܨܶܝܕ̈ܝܟܘܢ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܠܥܕܢ ܐܪ̈ܙܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ܇

ܣܠܩ ܒܐܝܠܝܢ ܩ̈ܠܐ

ܪܐܙܠܝ ܪܐܙܠܝ܇ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܐܪܙܐ ܗܳܢܳܐܠܝ ܘܠܒܢ̈ܝ ܒܶܝܬܝ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܒܕ ܒܰܪܝܐ܇ ܡܶܢ ܫܘܪܝܐ ܒܰܪܐܙ ܓܠܝܢܗ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܕܣܟܝ ܢܘܚ ܠܚܙܬܗ܇ ܘܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܚܰܕܝ ܒܓܰܘ ܟܐܳܘܝܠܐ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܕܨܪܗ ܡܘܫܐ ܒܐܡܪܐ܇ ܘܟܬܒܗ ܕܢܗܘܳܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܰܡܗ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܕܨܪܐ ܝܡܳܐ ܒܬܰܘܩܦܗ܇ ܘܒܫ̈ܬܐܣܘܗܝ ܐܬܩܢ ܐܳܘܪܚܗ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܕܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܦ ܐܫܥܝܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܠ ܛܘܪ ܣܝܢܝ܇ ܘܒܥܰܡܰܘܕܶܐ ܫܪܐ ܒܥܢܢܐ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܗܢܘ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܚܝܐ܇ ܕܩܛܝܠ ܘܩܒܝܪ ܘܚܝ ܡܬܦܠܓ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܝܘܡܶܢ ܐܟܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܦܨܚܐ܇ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܘܡܫܰܒܚܺܝܢܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢܢ܇ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܠܕܗ ܕܡܰܪܝܰܡ܀
ܘܠܚܠܫܐ ܕܩܠܣ ܥܐܕܟ܇ ܘܟܬܒ ܚܫܟ ܘܐܬܓܘܣ ܒܳܟ܇ ܐܫܘܝܗܝ ܕܢܚܰܕܐ ܒܶܝܬ ܡܠܳܟܘܬܟ܇ ܥܰܡ ܩܕܝ̈ܫܝܟ ܒܦܨܚܟ ܪܒܐ܀
ܕܣܘܬܪܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ

ܒܥܕܢܐ ܕܩܒܠ ܗܘܳܐ ܝܘܕܐ܇ ܠܚܡܳܐ ܨܒܝܥܐ ܡܶܢ ܡܪܗ܇ ܐܬܥܰܠܠ ܗܘܳܐ ܒܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܫܠܚ ܗܘܳܐ ܗܝܡܶܢܘܬܐ܇ ܦܪܫ ܕܐܰܒܳܐ ܘܦܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܡܪ̈ܐ܇ ܘܐܙܠ ܚܠܛ ܥܰܡ ܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܫܩܠ ܛܝܡ̈ܘܗܝ ܬܠܬܝܢ ܕܟܣܦܐ܇ ܕܡ̈ܝ ܝܩܝܪܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܇ ܢܐܚܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀
ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܳܟܐܳܘܘܢ ܥܰܠ ܝܘܕܐ܇ ܟܰܕ ܢܦܩ ܡܶܢ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܢܦܩ ܒܬܪܥܐ ܘܩܒܠܗ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܐܫܬܰܘܬܦ ܠܗ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܐܪܦܝ ܝܘܢ̈ܐ ܨܶܝܕ ܢܫܪܐ܇ ܘܐܙܠ ܢܝܬܐ ܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܠܡܪܗ ܙܒܢ ܒܬܠ̈ܬܝܢ܇ ܘܙܒܢ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܝܪܬܐ ܕܓܗܢܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܳܐ

ܫܒܩ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܙܠ ܨܠܝ ܐܰܝܟ ܕܟܬܝܒ܇ ܘܐܬܐ ܬܽܘܒ ܐܫܟܚ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܟܰܕ ܕܡܟܝܢ ܡܶܢ ܟܪܝܘܬܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܡܘ ܨܠܘ܇ ܕܗܳܐ ܡܛܝ ܠܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܫܠܡ ܠܝ܀ ܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܐܡܪܗ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ܇ ܫܬܝܩ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ܇ ܘܐܣܩܘܗܝ ܨܠܒܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܚܪܪ ܒܕܡܗ ܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܳܐܟܘܠܬܐ ܝܗܒ ܠܕܚܠ̈ܘܗܝ܇ ܡܬܕܟܪ ܠܥܳܠܰܡ ܩܝܡܗ ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ ܐܡܪ ܩܘܫܬܐ܇ ܩܨܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܘܦܠܓ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܇ ܘܐܟܽܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ܇ ܘܓܢܐ ܥܰܡܗܘܢ ܥܰܠ ܦܬܰܘܪܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܪܡܫܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܫܗ ܘܙܩܝܦܘܬܗ܇ ܘܚܘܝ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ܇ ܢܫܬܠܡ ܒܐܝܕ̈ܝ ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܢܡܝܬܰܘܢܝܗܝ ܥܘܠܐܝܬ܀
ܐܳܘ ܠܙܐܦܢܐ ܕܚܫܟ ܗܘܢܗ܇ ܘܠܐ ܐܣܬܟܽܠ ܓܘܢܚܐ ܕܣܥܪ܇ ܕܫܒܩ ܟܢܫܐ܇ ܕܒܢ̈ܝ ܒܶܝܬܗ܇ ܘܥܰܡ ܨܠܘܒ̈ܐ ܚܠܛ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܐܫܠܡ ܪܒܗ܇ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܀
ܐܡܪ̈ܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܙܡܪܘ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܪܥܝܐ ܛܳܒܳܐ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܐܡܪܐ ܕܠܳܐ ܡܘܡ܇ ܕܦܓܪܗ ܝܗܒ ܠܰܢ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܡܪܐ ܪܫܝܡ ܒܳܟ̈ܬܒܐ܇ ܣܓܝܕ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܦܩ ܫܡܫܐ ܡܶܢ ܥܰܠܝܬܐ܇ ܘܥܰܡܗ ܓܘܕܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܕܢܐܙܠ ܢܫܠܡ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܒܐܝܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ܇ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܪܙܗ܇ ܕܟܽܠܳܟܘܢ ܠܡ ܬܬܟܫܠܘܢ ܒܝ܀ ܫܡܥܗ ܕܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܕܐܡܪ܇ ܕܐܢܐ ܠܐ ܟܦܪ ܐܢܐ ܒܳܟ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܠܝ ܫܡܥܘܢ܇ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܳܟ܇ ܕܩܕܡ ܕܢܩܪܐ ܬܪܢܓܠܐ܇ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܟܦܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܇ ܕܚܫܬ ܒܒܣܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܡܶܢ ܬܠܡܝܕܐ ܙܐܦܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܳܠܥܒܕܐ ܐܙܕܒܢܬ ܘܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܫܘܒܚܬܝ

ܠܐ ܬܫܬܰܘܩ ܡܶܛܽܠ ܦܘܡܗ ܕܪܫܝܥܐ ܘܦܘܡܗ ܕܢܟܘܠܬܢܐ ܐܬܦܬܚ ܥܰܠܝ܇ ܐܬܬܥܝܪܘ ܐܰܚ̈ܰܝܩܘܡܘ ܨܠܘ܇ ܕܗܳܐ ܡܛܝ ܠܗ ܥܕܢܐ܇ ܕܒܪܶܗ ܕܐܢܫܐ ܗܐ ܡܫܬܠܡ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܥܘܠܐ ܚܠܦ ܪܚܡܬܝ ܣܩܪܘܢܝ ܘܶܐܢܐ ܡܨܠܐ ܗܘܝܬ܇ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܦܪܥܘܢܝ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܣܩܪܘܢܝ ܥܰܠ ܕܒܥܝܬ ܛܒܬܐ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܢܦܩܘ ܝܘܕܝ̈ܐ܇ ܓܘܕ̈ܝܢ ܓܘܕ̈ܝܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܣܝ̈ܦܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܕܰܐܣܺܝ ܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܘܡ̈ܝܗܘܢ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܘܡܕܡ ܕܡܛܪ ܠܗܽܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܣܒܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܝ̈ܬܡܳܐ ܘܢܫܝ̈ܗܘܢ ܐܪ̈ܡܶܠܬܳܐ ܒܗܢ ܠܠܝܐ܇ ܡܶܢ ܠܐ ܢܒܳܟܐ܇ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܒܳܟܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܝܡܳܐ ܘܐܚܪܡ ܥܰܠ ܢܦܫܗ܇ ܕܠܳܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ܇ ܬܗܘܳܐ ܚܪܬܗܘܢ ܠܐܒܕܢܐ ܘܠܕܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܬܥܛܐ ܫܡܗܘܢ ܢܬܕܟܪ ܥܘܠܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܘܚܛ̈ܗܐ ܕܐܡ̈ܗܬܗܘܢ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܪܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܟܪܝܐ ܠܰܢܦܫܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ܇ ܟܬܪܘ ܠܝ ܥܕ ܐܨܠܐ ܠܕܡܟܐܒ ܠܒܗ ܪܚܡܘ ܠܘܛ̈ܬܐ ܘܠܐ ܨܒܘ ܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܠܒܫ ܠ̈ܘܛܬܐ ܐܰܝܟ ܙܝܢܐ ܘܥ̈ܠܝ ܒܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡ̈ܝܐ ܘܰܐܝܟ ܡܫܚܐ ܒܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܩܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܰܝܟܢ ܕܟܬܝܒ܇ ܘܒܠܥ ܦܟܐ ܡܶܢ ܥܒܕܐ܇ ܘܚܰܕܪ̈ ܥܒܕ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܠܒܝ ܐܬܕܳܠܚ ܒܓܰܘܝ ܘܰܐܝܟ ܛܠܠܐ ܐܬܪ̈ܟܢܝ ܗܠ̈ܟܬܝ ܘܐܬܢܦܨܬ ܐܰܝܟ ܩܳܡܨܐ ܓܠܬ ܠܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܦܝܠܛܘܣ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܫܐܠ ܡ̈ܝܐ ܘܐܫܝܓ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܘܶܐܢܐ ܗܘܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܣܕܐ ܚܙܐܳܘܘܢܝ ܘܶܐܢܝܕܘ ܒܰܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܬܐ ܒܚܘܒܗ܇ ܘܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܒܨܒܝܢܗ ܘܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܚܠܫܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܚܙܬܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܝܘܕܐ ܒܫܘܩ̈ܝܗ ܕܐܳܘܪܫܠܡ܇ ܘܡܰܐܣܶܐܬܐ ܕܢܟܽܠܐ ܒܐܝܕܗ ܘܛܝܡ̈ܝ ܪܒܗܗ ܫܩܝܠ܇ ܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܚܙܝ ܡܘܢ ܥܒܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܪܚܡܳܐ ܕܢܟܽܠܐ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܙܐܦܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܒܢܬܝܗܝ ܠܗܰܘ ܡܪܐ ܕܟܽܠܐ܇ ܘܝܠܳܟ ܕܪܚܡܟ ܘܣܢܝܬܝܗܝ ܘܡܶܢ ܕܪܓܟ ܐܣܬܠܝܬ ܗ ܘ ܗ܀
ܘܝܠܝ ܕܡܶܢ ܡܠܳܟܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܠܓܗܳܢܳܐܐܫܬܕܝܬ܇ ܥܢܐ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܘܐܡܪ ܒܚܢܓܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܛܝ̈ܡܘܗܝ ܫܩܠܬ ܕܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܬܠ̈ܬܝܢ ܟܣܦ̈ܐ ܡܶܢ ܪ̈ܒܝܟܗܢܐ܇ ܘܝܠܝ ܡܳܐ ܕܝܬܒܝܢ ܚܒܰܪ̈ܝ ܕܢܕܘܢܘܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܘܐܚܙܐ ܟܘܪܣܝ ܡܶܢ ܪܘܚܩܐ ܘܠܐ ܝܬܒ ܐܢܐ ܥܰܠܘܗܝ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܡܶܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܪ̈ܒܝܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܒܐ ܠܗ ܓܘܕܐ܇ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܘܓܢܒܐ ܘܐܙܠ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܢܦܩ ܕܘܝܐ ܠܗܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܟܽܠܗ ܚܫܟܐ ܗܝ܇ ܕܢܫܠܡ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܒܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܩܪܒ ܢܫܩܗ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗ܇ ܫܠܡ ܪܒܝ ܘܐܚܰܕܘܗܝ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܕܒܰܪܘܗܝ ܚܝܒܘܗܝ ܐܦ ܕܢܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܀
ܕܚܝܠ ܗܘܳܐ ܗܘ ܥܕܢܐ ܕܐܚܰܕܘ ܦܩܕ̈ܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐܚܝܕ ܒܰܪܡܙܗ ܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܫܡܥܘܢ ܕܚܙܐ ܕܐܚܰܕܘܗܝ ܫܡܛ ܗܘܳܐ ܣܝܦܗ܇ ܘܡܚܐ ܗܘܳܐ ܠܐܕܢܗ ܕܡܠܳܟܘܣ܇ ܘܫܩܠܗ ܡܶܢ ܕܘܟܬܗ܇ ܚܡܘܠ ܫܡܥܘܢ ܣܝܦܟ ܐܡܪ ܠܗ܇ ܕܳܠܕܝܢܐ ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܐܥܘܠ܇ ܘܡܳܐܬ ܐܢܐ ܘܡܬܢܚܡ ܐܢܐ ܘܚܰܕܝܢ ܒܝ ܪ̈ܚܡܝ܀
ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܐܝܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܐ܇ ܠܐ ܐܝܬܝܬܝܘܗܝ ܥܰܠ ܒܠܶܟܝ̱܇ ܟܰܕ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܒܕܒܰܪܐ ܠܚܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܚܙܝܬܗ ܕܩܐܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܣܒܰܪܬ ܠܝ ܕܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘ܇ ܘܶܐܢܐ ܨܠܒܬܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܒܕܪ ܫܕܐ ܝܠ̈ܕܝ܀
ܐܝܢ ܝܘܕܐ ܡܶܛܽܠܡܶܢܐ܇ ܒܢܘܫܩܬܐ ܕܡܠܝܐ ܢܟܽܠܐ܇ ܠܡܪܟ ܐܫܠܡܬܝܗܝ ܒܐܝܕܐ ܕܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܚܘܒ̈ܠܐ ܦܪܥܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܪ̈ܒܢܝܗܘܢ܇ ܘܝܠܳܟ ܕܣܢܝܬܝܗܝ ܘܪܚܡܟ ܘܫܕܟ ܡܶܢ ܕܪܓܟ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܬܬܥܝܪܘ ܫܗܪ̈ܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܐܬܚܫܒ܇ ܘܥܰܠ ܩܝܣܐ ܐܨܛܠܒܬ܇ ܘܦܪܩܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ

ܕܢܘܗܝ ܐܦ ܚܝܒܘܗܝ܇ ܚܒܫܘܗܝ ܐܦ ܢܓܕܘܗܝ܇ ܫܩܠܘ ܩܢܝܐ ܩܦܚܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܟܽܠ̈ܒܐ ܦܩܪ̈ܐ ܫܘܪܘ܇ ܕܠܳܐܪܝܐ ܢܩܛܠܘܢ܇ ܘܰܐܝܟ ܚܝܒܐ ܫܬܩ ܘܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܠܡܪܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܟܪܘ܇ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܚܒܫܘ܇ ܘܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܐܬܚܫܒ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܪܩܘ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܙܩܘ̈ܦܐ ܪܝܒܝܢ܇ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܥܰܠ̈ܢ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܚܒܬܐ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܐ܇ ܘܓܘܙܠܬܐ ܩܝܡܳܐ܇ ܘܡܶܢܗ ܡܫܬܐܠܐ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܐܬܟܪܟܘܗܝ ܣܢ̈ܐܐ܇ ܘܥܪܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܇ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܬܚܰܕ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܒܳܟܘ ܠܐܳܣܝܳܐ܇ ܕܐܚܠܡ ܟܐܒ̈ܝܗܘܢ܇ ܐܦ ܠܕܝܢܐ ܐܥܰܠܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܚܫܘ̈ܟܐ ܣܢ̈ܝܐ܇ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܪܒܐ ܠܒܳܟܘ܇ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܚܒܘ̈ܒܐ ܦܟܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܠܰܢܽܘܪܳܐ ܥܙܝܙܬܐ܇ ܘܒܥܪ̈ܩܐ ܢܓܕܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܚܒܫܘܗܝ ܐܦ ܫܐܠܘܗܝ܇ ܕܢܘܗܝ ܐܦ ܚܝܒܘܗܝ܇ ܘܠܡܘܬܐ ܐܫܠܡܘ܇ ܘܡܶܢ ܢܕܡܟ ܫܢܬܐ܀
ܠܒܰܪ ܐܕܘܢܝ ܣܢܬ܇ ܘܠܓܝܣܐ ܓܒܬ܇ ܕܪܚܡܳܐ ܠܣܪ̈ܝܚܐ܇ ܒܰܪܬܐ ܓܝܪܬܐ܀
ܪܘܩܐ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܙܠܚܘ܇ ܘܒܩܢܝܐ ܩܦܚܘܗܝ܇ ܘܟܽܠܫܢܕ̈ܝܢ ܐܣܒܠܘܗܝ܀
ܨܠܘܒ ܕܝܢܐ ܨܠܘܒ܇ ܥܰܠ ܙܟܝܐ ܩܥܘ܇ ܘܒܩܥܬܗܘܢ ܚܝܒܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܡܪܐ ܕܥܰܠ̈ܡܳܐ܀
ܒܚܫܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܚܣܐ ܘܫܒܘܩ ܡܳܪܝ̱܇ ܥܘ̈ܠܐ ܘܪ̈ܘܫܥܐ ܕܢܦܫܝ܀
ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܟ ܬܫܒܚ̈ܢ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܫܒܚܐ܇ ܕܒܚܫܟ ܐܬܦܪܩ܇ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܠܘܛܬܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܒܳܟ ܐܬܦܪܩܘ ܝܠ̈ܕܝܗ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܡܳܪܝ̱ܪ ܐܰܚ̈ܰܝܘܒܝܫ܇ ܓܘܢܚܐ ܕܥܒܕܬ ܨܠܘܒܬܐ܇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܒܐ ܣܪܘܚܬܐ܇ ܣܥܬ ܥܰܠ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܫܕܬ ܕܡܗ܀
ܓܪܓ ܐܶܢܽܘܢ ܪܝܫ ܒܝܫܬܐ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܗ ܢܣܒܘ܇ ܘܥܰܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܒܰܪܐ ܓܙܡܘ܇ ܕܢܪܝܡܘܢܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܀
ܗܘܳܐ ܓܢܒܐ ܪܝܫ ܓܘܕܐ܇ ܕܟܗ̈ܢܝ ܥܰܡܳܐ ܒܢ̈ܝ ܠܘܛܬܐ܇ ܘܫܩܠ ܛܝܡ̈ܐܐ ܘܙܒܢܗ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܕܒܰܪܘ ܐܳܘܒܠܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܀
ܙܥܬ ܐܰܪܥܳܐ ܐܦ ܪܥܰܠܬ܇ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܘܫܘ̈ܥܐ ܐܨܛܪܝܘ܇ ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܕܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܓܢ ܙܩܝܦ܀
ܛܠܡܘ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܥܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܥܒܕ ܒܝ̈ܫܬܐ ܟܢܝܘܗܝ܇ ܘܪܩܘ ܠܗ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܐܦ ܨܚܝܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܘܩܗ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܦܬܚ܀
ܟܡܳܐ ܟܝ ܕܡܥ̈ܐ ܕܐܡܗ ܪ̈ܕܝ܇ ܘܡܠܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪܬ ܕܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܐܦ ܪܒܶܝܬ܇ ܘܟܰܕ ܠܐ ܚܛܐ ܨܠܒܘ ܚܪ̈ܡܳܐ܀
ܡܶܢ ܠܐ ܢܒܳܟܐ ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܩܪܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܡܦܫܩܝܢ܇ ܘܠܦܪܘܩܐ ܕܕܢܚ ܠܗܽܘܢ܇ ܥܪܛܠ ܙܩܦܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܀
ܣܡܘ ܠܗ ܟܠܺܝܠܐ ܡܶܢ ܟܘܒ̈ܐ܇ ܘܪܩܘ ܠܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܦ ܨܚܝܘܗܝ܇ ܣܬܪ ܗܝܟܽܠܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ܇ ܦܨܐ ܢܦܫܟ ܕܢܗܝܡܶܢܳܟ܀
ܦܪܚܬ ܣܠܩܬ ܢܦܫܗ ܠܥܶܠ܇ ܘܦܫ ܒܙܩܝܦܐ ܦܓܪܗ ܠܚܘܕ܇ ܘܐܚܬܰܘܗܝ ܚܪ̈ܡܳܐ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣܘ܇ ܘܫܩܠܘ ܪܘܡܚܐ ܘܒܗ ܕܩܪܘܗܝ܀
ܩܪܒ ܗܘܳܐ ܝܘܣܦ ܡܶܢ ܪܡܬܐ܇ ܠܘܳܬ ܦܝܠܛܘܣ ܘܦܓܪܗ ܫܐܠ܇ ܘܟܪܟܗ ܒܒܣܡ̈ܐ ܘܒܚܘܢܛܬܐ܇ ܘܣܡܗ ܒܩܒܰܪܐ ܕܗܘ ܢܩܪܗ܀
ܫܡܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܐܰܒܳܐ ܘܐܬܕܘܕܘ ܘܦܓܪܗ ܕܩܒܰܪܘ ܐܬܢܚܡ܇ ܘܩܳܡ ܠܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܒܨܐ܇ ܘܐܒܗܬ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܨܠܘܒ̈ܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܝܘܕܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܒ ܗܘܳܐ

ܥܰܡܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܩܝ ܒܨܠܝܒܐ ܗܒܘܢ ܠܗ ܘܝܐ ܠܕܘܝܐ ܒܐܫܟܪܐ ܗܳܢܳܐܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܥܰܠ ܡܪ̈ܓܐ ܕܓܐܳܘ̈ܬܐ ܣܡܝܟ ܗܘܳܐ܇ ܪܥܐ ܒܦܬܰܘܪ ܚܝ̈ܐ܇ ܡܬܩ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ܇ ܐܡܪܐ ܫܦܝܐ ܘܬܡܝܡܳܐ ܗܘܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܒܣܒܣ ܠܪܥܝܗ܀
ܒܡܶܢܝܢܐ ܗܘܳܐ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܘܒܬܪܥܣܪ ܡܬܩܢ ܗܘܳܐ ܟܘܪܣܝܗ܇ ܘܚܣܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܟܡܶܢ ܛܪܟܢܐ܇ ܘܕܠܳܐ ܦܚܐ ܘܚܢܩܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܒܦܚܬܐ ܣܚܦ ܘܫܕܐ ܟܘܪܣܝܗ܀
ܡܶܢ ܗܝ ܓܘܕܐ ܕܒܶܝܬ ܫܡܥܘܢ܇ ܫܪܝܪܐ ܢܦܩ ܗܘܳܐ ܒܗܬܬܐ܇ ܘܚܠܛ ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܫܓܝܫ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܚܢܢ܇ ܘܠܩܝܦܐ ܗܘܳܐ ܚܒܰܪܐ܇ ܩܨܘ ܘܫܩܠ ܘܐܫܠܡ ܘܗܳܐ ܣܚܝܦ܀
ܫܠܡܳܐ ܡܠ̈ܝܢ ܣܦܘ̈ܬܗ܇ ܘܒܠܒܗ ܢܟܽܠܐ ܚܫܝܠ ܗܘܳܐ܇ ܫܝܢܐ ܒܓܰܘ ܦܘܡܗ܇ ܚܪܒܐ ܒܰܪܥܝܢܗ܇ ܢܟܽܠܐ ܠܝܛ ܗܘ ܐܝܠܰܢܐܟ܇ ܕܟܽܠ ܦܐܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܟܣܝܢ ܒܳܟ܀

ܠܫܠܗܒܶܝܬܐ ܙܝܙܢܐ܇ ܩܪܒ ܢܫܩܗ ܘܠܳܟܘܒ̈ܐ ܐܫܠܡܗ܇ ܫܬܩܬ ܘܐܬܠܒܳܟܬ ܘܠܐ ܝܩܕܬ ܕܬܰܘܩܕܝ܇ ܡܶܢ ܠܐ ܢܬܗܪ ܕܒܝܥܪܐ܇ ܦܟܝܪܐ ܗܘܳܬ݀  ܢܽܘܪܳܐ ܘܩܝܡܳܐ܀
ܣܡ ܚܫܘܟܐ ܣܦܘ̈ܬܗ܇ ܥܰܠ ܦܘܡܗ ܕܫܡܫܐ ܘܠܐ ܢܗܪ܇ ܘܐܚܰܕܗ ܘܐܡܪ ܠܗ܇ ܫܠܡ ܪܒܝ ܘܢܫܩܗ܇ ܘܠܒܳܟܘܗܝ ܥܝܡ̈ܐ ܥܰܡܘ̈ܛܐ܇ ܠܰܢܗܝܪܐ ܘܫܦܪ ܠܗ ܕܢܬܬܚܰܕ܀
ܡܶܢܐ ܝܗܒ ܠܳܟ ܩܝܦܐ ܝܗܒܬܢܝ ܠܗ ܕܢܩܛܠܰܢܝ ܘܢܙܩܦܢܝ܇ ܟܡܳܐ ܕܗܒܐ ܝܗܒܠܳܟ܇ ܟܡܳܐ ܟܣܦܐ ܫܚܰܕ ܠܳܟ܇ ܡܶܢܐ ܚܣܪ ܠܳܟ܇ ܐܬܠ ܠܳܟ܇ ܘܠܐ ܬܣܢܝܢܝ ܬܠܡܝܕܝ ܘܬܫܠܡܶܢܝ܀
ܡܶܢܘ ܚܣܡ ܒܳܟ ܬܠܡܝܕܐ܇ ܕܡܶܢ ܓܘܕܐ ܕܐܚ̈ܝܟ ܢܦܩܟ܇ ܗܘ ܚܘܝܐ ܕܐܛܥܝ ܒܢܟܽܠܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܗܘ ܚܘܝ ܠܳܟ ܡܡܘܢܐ܇ ܘܦܪܫܟ ܡܶܢܝ ܬܠܡܝܕܝ ܕܬܩܛܠܰܢܝ܀
ܚܒܰܪܐ ܘܐܚܐ ܕܚܰܕܥܣܪ܇ ܡܶܢ ܦܪܫܟ ܡܶܢܗܘܢ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܗܘ ܚܘܝܐ ܕܐܫܪܩ܇ ܒܢܟܽܠܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܐܪܡܝ ܢܟܽܠܐ ܒܓܰܘ ܠܒܳܟ܇ ܘܗܳܐ ܫܓܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܫܠܡ ܘܬܙܩܦܢܝ܀
ܚܒܰܪܟ ܐܢܐ ܘܠܘ ܪܒܐܟ܇ ܕܐܝܡܡܳܐ ܗܘ ܚܒܰܪܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܐܰܢ̱ܬ ܚܫܟܐ ܟܡܝܪܐ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܚܫܘܟܐ܇ ܕܬܠܡܝܕܐ ܠܰܢܗܝܪܐ ܢܬܩܪܐ܀
ܗܐ ܠܚܝܡ̈ܢ ܠܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܠܓܢܒܐ ܢܟܝܠܐ ܟܡܳܐ ܣܪܚ܇ ܪܡܫܐ ܣܢܐ ܠܗ܇ ܨܦܪܐ ܟܦܪ ܒܗ܇ ܒܰܪܡܫܐ ܐܫܠܡ ܢܗܝܪܐ܇ ܘܩܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܒܣܪܗ ܘܚܢܩܗ܀
ܡܕܝܢ ܚܒܰܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܘ ܬܠܡܝܕܝ܇ ܕܐܦ ܓܒܐ ܠܘܩܒܠܝ ܣܕܪܬ ܠܳܟ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܩܪܒ܇ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܚܒܪܶܗ܇ ܗܐ ܕܒܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܓܝܘܢܐ܇ ܥܰܡ ܣܝ̈ܦܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܕܬܪܕܦܢܝ܀ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܡܗ̈ܬܐ܇ ܥܰܠ ܥܒܕܐ ܡܪܚܐ ܓܙܡ̈ܢ܇ ܘܒܝܢܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܬܠܐܳܘܘܗܝ ܠܰܢܟܝܠܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܢܬ̈ܦܢܠܗ ܠܩܛܘܠܐ܇ ܕܣܢܐ ܗܘܳܐ ܘܐܫܠܡ ܠܡܪܗܝܢ܀
ܪܰܘܡܳܐ ܐܦ ܥܘܡܩܐ ܠܒܳܟܘܗܝ܇ ܐܰܝܟ ܥܒܕܐ ܕܨܥܪ ܠܡܪܗܘܢ܇ ܘܡܶܢܗܙܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܒܚܡܬܐ ܠܡܪܚܐ܇ ܥܰܠ ܕܢܩܫ ܘܢܟܽܠ ܘܐܫܠܡ܇ ܠܥܶܠܝܐ ܕܒܥܘܡܩܐ ܐܬܚܙܝ܀
ܪܚܡ ܗܘܳܐ ܟܣܦܐ ܘܠܐ ܩܕܝ܇ ܫܩܠ ܕܗܒܐ ܘܫܒܩܗ ܘܠܐ ܩܢܝܗܝ܇ ܫܟܚ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܒܥܐ ܠܗ ܕܢܥܬܪ ܗܘܳܐ܇ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܝܪܬ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܒܗܬܬܐ܀
ܟܝܢ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܘܡܠ̈ܠܐ܇ ܢܬܠܘܢ ܠܗ ܘܝܐ ܠܕܘܝܐ܇ ܢܒܳܟܐ ܥܰܠܘܗܝ ܫܡܫܐ܇ ܥܰܠ ܕܚܫܟ ܢܘܗܪܗ܇ ܠܡܦܝܕܗ ܗܘܳܐ ܢܗܝܪܐ܇ ܘܢܦܚ ܒܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܥܟܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܥܒܕܐ ܕܟܣܦܐ܇ ܙܒܢ ܡܪܗ܇ ܘܐܙܠ ܘܚܠܛ܇ ܒܒܢ̈ܝ ܚܫܟܐ܇ ܘܦܪܫ ܢܦܫܗ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܐܬܬܓܪ ܠܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܬܩܠ ܗܘܳܐ ܘܢܣܒ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ܇ ܡܶܢ ܙܩܘܦ̈ܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ܇ ܘܝܗܒܠܗܽܘܢ ܐܬܐ ܕܗܘ ܕܢܫܩ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܗܘܝܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܘܚܰܕܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܫܗܪܐ ܥܒܝܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܙܩܘ̈ܦܐ܇ ܘܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܬܠܬܐ ܫܗܪ̈ܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܡܩܛܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܥܪܩ܇ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܘܪܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܒܓܢܬܐ ܨܠܝ܇ ܗܘ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܐܟܽܠ ܦܐܪܐ܇ ܡܶܢ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܚܠܦ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܗܘ ܕܝܕܥܬܐ܇ ܗܢ ܐܝܠܰܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܳܕܡܳܪܰܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܩܳܡ ܕܢܨܠܐ܇ ܗܘ ܡܩܒܠܰܢܐ ܕܨܠ̈ܘܬܐ܇ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܳܐ܇ ܩܕܡ ܝܠܘܕܗ܇ ܕܐܒܝ ܐܢ ܡܨܝܐ ܢܥܒܰܪܢܝ ܟܣܐ܇ ܒܰܪܡ ܠܐ ܒܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܕܝܠܳܟ܀
ܐܝܢܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܦܩ ܗܘܢܐ܇ ܕܢܩܪܒ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܕܦܪܩܢ܇ ܢܦܫܐ ܚܝܒܐ܇ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܚܝܠ ܗܘ ܕܢܪܡܪܡ ܠܳܟ܇ ܬܠܝܬܝ ܩܘܕ̈ܫܐ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܟ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܫܗܪܐ ܥܒܝܰܕ ܗܘܳܐ ܠܬܪܝܢ ܓܒ̈ܝܢ܇ ܘܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܙܩܘ̈ܦܐ ܡܶܛܽܠܕܡܳܪܰܢ܇ ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܚܣܡܳܐ ܕܕܝܠܗ ܢܣܥܽܘܪ܇ ܘܡܶܢ ܙܐܦܢ̈ܐ ܪܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܬܒܙܚ ܗܘܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܥܪܩܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܪܒܐ܇ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܫ ܢܣܒܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܕܰܚܫܳܐܗܘ ܟܽܠܗ ܠܐ ܢܕܡܟ ܒܗ܇ ܕܐܦ ܐܬܟܐܝܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܀
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܦܫܝܐ ܕܓܒܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܝ̈ܐ܇ ܘܠܥܘܠܐ ܢܟܝܠ ܥܰܠ ܪܒܗ ܦܪܫ ܗܘܳܐ ܘܐܣܠܝ܇ ܚܫܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܗܘܳܐ ܫܘܪܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܕܬܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚܩܘܕܫܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܇

ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܰܕ ܕܐܢ ܠܗ ܩܝܦܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܒܥܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠܬܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܗ ܕܳܠܡܘܬܐ ܢܫܠܡܗ܇ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܗܕ̈ܐ ܕܫܘܩܪܐ ܘܐܡܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܚܢܢ ܚܙܝܢܝܗܝ ܕܫܪܐ ܢܡܘܣܐ܇ ܓܪ̈ܒܐ ܒܫܒܬܐ ܡܕܟܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐܓܰܒܪܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܩܥܐ ܥܰܡܳܐ ܕܙܕܩ ܠܗ ܕܢܡܘܬ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܟܰܕ ܩܐܡ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܫܐܠܗ ܩܝܦܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܠܗ܇ ܡܘܡܳܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܒܐܰܠܳܗܳܐ ܚܝܐ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܒܝܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܥܢܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ܇ ܨܪܐ ܩܝܦܐ ܟܘܬܝܢܗ ܫܠܝ ܠܳܟ ܕܓܕܦܬ ܠܳܟ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ

ܗܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܦܝܠܐܛܘܣ ܕܫܐܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܒܚܪ ܠܒܘ̈ܬܐ܇ ܢܚ̈ܬܐ ܕܒܙܚܐ ܐܠܒܫܬܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܠܒܫ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܘܟܽܠܝܠ ܟܘܒ̈ܐ ܣܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܨܒܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܦܩ̈ܚܐ܇ ܘܪܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܦܬܚ ܣܰܡܝܳܐ ܒܰܪܘܩܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܕܥܨܝܗܝ ܚܘܒܗ܇ ܕܢܐܚܐ ܓܢܣܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ܀
ܒܰܪܝܬܐ ܟܽܠܗ ܡܶܢ ܣܟܗ܇ ܒܚܫܟ ܕܡܳܪܰܢ ܐܬܬܙܝܥܬ܇ ܕܒܝܰܕ ܪܡܙܟ ܐܬܬܩܢܰܘܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܥܦܪܐ ܕܓܒܠ̈ܝ ܐܝܕ̈ܝܟ܇ ܡܫܬܐܠ ܗܘܝܬ ܕܡܶܢܐ ܗܝ ܣܟܽܠܘܳܬܟ܇ ܘܒܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒܘܟ ܠܳܟ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܬ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܠܘܒܬܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܨܪܝܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܐܬܚܫܒܘ ܒܝܫܬܐ ܒܠܒܗܘܢ܇ ܘܟܽܠܗ ܝܰܘܡܳܐ ܓܪܓܘ ܗܪܬܐ܇ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝܟ̈ܘܢ

ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܩܪܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܐܚܰܕܘܗܝ ܘܥܪܩܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܥܰܠܘ ܚܒܫܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܇ ܫܩܠܘ ܕܢܘܗܝ ܐܰܝܟ ܣܪܽܘܚܳܐ܇ ܙܠܚܘ ܛܡ̈ܐܐ ܪܘܩܐ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܘܡܠܘ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܨܘܚܝܬܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܪܺܝܟ ܕܥܩܪ ܒܕܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܕܟܪܝܘܬܐ܇ ܢܚ̈ܬܐ ܕܒܙܚܐ ܐܬܥܛܦܬ܇ ܒܓܰܘ ܓܢܬܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܕܒܓܢܬܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܬܟܪܟܘܟ܇ ܕܨܒܐ ܚܽܘܒܳܟ ܒܣܝܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܳܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܕܢܘܗܝ ܒܝܫ̈ܐ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܐܬܕܒܚ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

ܐܬܕܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܡܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܬܩܪܒ ܕܒܚܐ ܠܝܠܘܕܗ܇ ܐܚܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܪܥܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܘܐܬܒܕܪܘ ܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܗ܇ ܙܟܰܪܝܳܐ ܩܥܐ ܘܐܝܠܠ܇ ܒܓܰܘܕܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܐܥܪܩ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܥܰܠܰܢܐ܇ ܒܠܥ ܪܥܝܐ ܘܐܬܒܕܪܘ ܐܡܪ̈ܘܗܝ܇ ܘܦܫ ܗܘܳܐ ܗܘ ܢܣܝܒܰܪ ܡܚܘ̈ܬܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܐܝܡܡܳܐ܇ ܐܦ ܫܡܫܐ ܚܡܠ ܗܘܳܐ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܩܳܡܬ ܗܘܳܬ݀  ܪܘܡܚܐ܇ ܥܰܠ ܪܥܝܐ ܕܬܡܚܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܫܗܪ ܗܘܳܐ܇ ܥܝܪܐ ܒܨܠܘܳܬܐ܇ ܘܕܥܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܕܕܪܟ ܥܰܠ ܡܘܬܐ܇ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܡܶܢܘ ܟܝ ܢܕܡܟ܇ ܟܰܕ ܚܙܐ ܠܡܪܗ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܡܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܡܟܘ ܘܐܬܬܢܝܚܘ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܦܠ܇ ܗܐ ܡܛܬ ܠܗ ܫܥܬܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ܇ ܕܐܬܩܪܒ ܕܒܚܐ܇ ܚܠܦ ܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܡܟܘ ܡܟܝܠ ܘܐܬܬܢܝܚܘ܇ ܕܫܪܐ ܠܗ ܕܝܢܐ܇ ܕܐܡܘܬ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܢܐܚܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܬܰܘ ܢܐܙܠ ܗܐ ܩܪܒ ܕܡܫܠܡ ܠܝ܇ ܠܗ ܘܝܠܗ ܕܐܣܬܡܝ ܗܘܢܗ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܚܒܝܫ ܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܒܒܶܝܬ ܚܢܢ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܙܝܙܐ ܛܥܝܢ ܣܘܦ̈ܐ ܒܰܪܡܙܗ܇ ܐܦ ܚܝܪܗ ܡܪܒܗ ܠܥܶܠ̈ܝܐ܇ ܐܪܟܢ ܗܘܳܐ ܪܝܫܗ܇ ܩܛܪ ܟܽܠ ܬܐܓܝ̈ܢ܇ ܠܡܠ̈ܟܐ ܘܕܝ̈ܢܐ܇ ܩܘܕܡܬ ܕܝܢܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܡܪܐ ܕܟܽܠ ܣܘܦܝ̈ܢ܇ ܕܐܬܬܕܝܢ ܗܘܳܐ ܘܙܟܝ ܠܚܝ̈ܒܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܚܒܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܚܢܢ܇ ܗܘ ܫܪܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܚܝܠܗ܇ ܠܠܝܐ ܗܘܳܐ ܕܡܠܐ ܥܩ̈ܬܐ܇ ܘܟܪܝܘܬܐ ܠ̈ܒܫܝ ܗܘ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܢܫܠܐ܇ ܕܡܥ̈ܐ ܕܒܒ̈ܬܗ܇ ܟܰܕ ܚܙܐ ܠܡܪܐ܇ ܕܦܟܝܪ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܛܥܝܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܕܐܰܝܟ ܡܚܰܝܠܳܐ ܐܬܦܟܪ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܒܠܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܟܗ܇ ܗܘ ܪܥܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܘܫܠܡܬ ܗܘܳܬ݀  ܡܠܬܗ ܕܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܦܟܗ ܕܪܥܝܐ ܫܩܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܨܚܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܟܘܚܰܕ܇ ܘܢܓܕܘܗܝ ܕܠܳܐ ܚܘܣܢ܇ ܘܒܩܢܝܐ ܩܦܚܘܗܝ ܘܗܘ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܪܓܫ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܟܽܠ ܒܙܚܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܫܠ̈ܡܝ ܗܘ̈ܝ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܇ ܦ̈ܠܐܬܐ ܘܒܘܕܩ ܕܢܒܝ̈ܐ܇ ܕܩܒܠ ܗܘܳܐ ܡܪܐ ܥܙܝܙܐ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܐܡܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܒܠܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܟܗ܇ ܘܒܩܢܝܐ ܩܦܚܘܗܝ܇ ܘܪܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܦܪܨܘܦܗ܇ ܢܓܕ̈ܐ ܥܰܠ ܚܨܗ܇ ܒܡ̈ܚܘܬܗ ܥܨܒ ܗܘܳܐ ܚܒܰܪ̈ܬܗ܇ ܕܗܘ ܐܳܕܳܡ ܕܚܒ ܒܶܝܬ ܐܝܠ̈ܢܐ܀
ܩܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀  ܕܟܝܬܐ ܘܚܝܪܐ ܒܗ܇ ܕܫܠܐ ܗܘܳܐ ܘܫܬܝܩ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܘܠܐ ܚܒܰܪܐ ܘܐܦܠܐ ܬܠܡܝܕܐ܇ ܘܛܪܦܐ ܗܘܳܬ݀  ܐܝܕ̈ܝܗ܇ ܥܰܠ ܚܰܕܝܗ܇ ܝܚܝܕܐ ܕܐܡܗ܇ ܝܚܝܕܗ ܕܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟܢ ܐܒܳܟܝܟ܇ ܕܐܒܠܳܟ ܛܒ ܡܳܪܝ̱ܪ܇ ܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܓܘܕܐ ܕܢܟ̈ܦܬܐ܇ ܕܢܐܠ̈ܝܢ ܥܰܡܝ ܘܐܥܒܕ ܒܶܝܬ ܒܳܟܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܨܠܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܩܛܠܐ ܒܰܪ ܚܝܐ܇ ܐܡܪܐ ܗܘ ܕܒܰܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܐܬܐ܇ ܠܣܟܝܢܐ ܕܢܬܩܪܒ ܕܒܚܐ܇ ܚܝܠܗ ܡܙܝܥ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܘܡܪܗܒ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܘܐܚܰܕܘܗܝ܇ ܥܰܡܳܐ ܕܨܠܘܒ̈ܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܕܢܛܥܰܡ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܦܣܩܗ ܗܘܳܐ ܫܡܥܘܢ܇ ܠܗܝ ܐܕܢܗ ܕܥܒܕܗ ܕܪܒܳܟܗܢ̈ܐ܇ ܬܠܡܝܕܐ ܫܪܝܪܐ ܛܢ ܗܘܳܐ܇ ܘܚܘܝ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܨܚܢܐ܇ ܚܣ ܗܘܳܐ ܢܨܘܒܗ܇ ܪܒܐ ܕܐܝܠܰܢܐ܇ ܘܫܩܠܗ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܢܨܒܗ ܗܘܳܐ ܒܕܘܟܬܗ܇ ܐܳܘ ܠܚܽܘܒܳܟ ܕܡܳܪܰܢ ܟܡܳܐ ܒܣܝܡ܇ ܕܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܦܝ̈ܥܢ ܛܒ̈ܬܟ܀
ܐܳܘ ܫܡܥܘܢ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܡܚܐ܇ ܠܛܥ̈ܝܢܝ ܣܝܦ̈ܐ ܘܩܛܘ̈ܠܐ܇ ܐܝܬ ܗܘ  ܠܝ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܩܝܡܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝ̈ܢ܇ ܐ̈ܠܦ ܥܰܠ ܐ̈ܠܦ܇ ܘܪ̈ܒܘ ܥܰܠ ܪ̈ܒܘܢ܇ ܡܫܪܝܬܐ ܬܗܝܪܬܐ܇ ܕܪܒܐ ܡܝܟܐܝܠ܇ ܙܠ ܫܡܥܘܢ ܐܗܦܟ ܠܳܟ ܣܝܦܟ܇ ܫܠܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܕܐܢܐ ܡܳܐܬ ܐܢܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܪܝܫܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܝܡܳܐ ܘܟܦܪ ܒܗ܇ ܬܠܡܝܕܐ ܕܨܒܐ ܢܡܘܬ ܥܰܡܗ܇ ܟܦܪ ܗܘܳܐ ܒܗ ܕܠܳܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܐܳܘ ܠܳܟ ܒܣܝܡܳܐ܇ ܟܡܳܐ ܛܠܡܘܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܝܠ̈ܕܝܗ ܕܟܢܘܫܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܛܒ̈ܬܟ܇ ܩܒܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܳܟ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܘܒܚܫ̈ܝܟ ܐܬܚܙܝܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܚܰܕܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܡܘܬܐ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ܇ ܗܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܠܓܝܘܢ̈ܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܇ ܚܒܘ̈ܒܐ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܥܰܠܘܗܝ܇ ܐܡܟ ܗܘܳܐ ܪܘܡܗ܇ ܘܫܗܝ ܓܘܙܠܬܗ܇ ܘܓ̈ܠܐ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܐܥܰܠܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܕܚܒ ܒܶܝܬ ܐܝܠ̈ܢܐ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܬܬܥܝܪ ܫܗܪ̈ܐ ܙܡܪܘ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܠܚܘܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ

ܒܰܪܐ ܝܪܬܐ ܐܫܬܠܚ܇ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܚܰܕܘ ܘܒܗ ܨܠܒܘܗܝ ܦܠ̈ܚܐ ܠ̈ܝܛܐ܀
ܓܰܒܪܳܐܝܠ ܐܬܬܙܝܥ܇ ܕܕܒܝܪܝܢ ܒܠܠܝܐ܇ ܠܗܰܘ ܡܪܐ ܕܟܽܠ ܟܝܢ܇ ܘܒܶܝܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܒܫܘܗܝ܀ ܗܢܘ ܕܥܰܠܘܗܝ ܟܬܝܒ܇ ܕܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ܀
ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܫܪܐ܇ ܒܳܟܝܢ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܕܐܬܓܒܠ܇ ܩܳܡ ܚܝܒܗ ܠܒܰܪܝܗ܀ ܛܒ ܡܳܪܝ̱ܪ ܐܒܠܐ܇ ܕܗܘܳܐ ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܡܪܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪ̈ܝܢ ܚܝܒܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡܡ ܟܡܳܐ ܨܘ̈ܚܝܢ ܐܫܡܥܘܗܝ܇ ܐܦ ܦܟܐ ܠܗ ܡܚܘ܇ ܘܟܡܳܐ ܐܪܝܒܘ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܢܙܕܩܦ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܬܬܙܝܥ܇ ܕܩܐܡ ܗܘܳܐ ܘܡܬܬܕܝܢ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܐ܇ ܡܶܢ ܥܦܪܗ ܕܗܘ ܓܒܠ܀ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܦܬܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܢܘܢ ܐܪܝܒܘ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܥܰܠ ܕܫܪܐ ܫܒܬܐ܇ ܚܝܒ ܗܘ ܡܘܬܐ܀
ܦܩܪܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܘܠܡܪܗ ܨܠܒܬ܇ ܥܰܠܒ ܥܘܠܗ ܠܣܕܘܡ܇ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܨܥܪܬ ܗܘܳܬ݀ ܀ ܩܳܠܳܐ ܩܥܐ ܒܘܟܪܐ܇ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܦܩܥܘ܇ ܐܦ ܩܒܰܪ̈ܐ ܐܬܬܦܬܚܘ܇ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܘ ܘܢܦܩܘ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܫܒܚܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܥܘܠܰܢ ܣܒܠ܇ ܨܥܪܐ ܐܦ ܒܙܚܐ܇ ܕܢܐܚܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܡܝܬ܀ ܬܰܘܕܝ ܠܗ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܘܶܐܢܫܐ ܗܘܳܐ ܒܚܘܒܗ܇ ܘܗܘ ܦܪܥܗ ܠܚܘܒܬܐ܇ ܕܚܒ ܐܳܕܳܡ ܒܥܕܝܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܢ̈ܝ ܚܫܘܟܐ ܫܩܠܘ ܠܡܦ̈ܐܕܐ܇ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܒܐ܇ ܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܕܚܠܘ܇ ܢܦܠܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܙܘܥܬܗܘܢ ܐܣܬܚܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܐܳܘܦܝܘ ܘܛܠܩܘ ܡܶܢ ܙܗܪܝܪ̈ܘܗܝ܀
ܚܫܘܟ ܥܝܢ̈ܐ ܕܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܒܠܠܝܐ ܢܦܩ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐܝܡܡܳܐ ܢܨܘܕ܇ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܐܣܘܪ܇ ܢܝܬܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܒܝܰܕ ܢܦܛܝܪ̈ܐ܇ ܨܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܐܚܘܕ܇ ܗܘ ܕܒܢܘܗܪܗ ܫܡܫܐ ܡܓܗܪ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܢܦܩܘ ܚܫܘ̈ܟܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡ̈ܛܢܐ܇ ܢܚܦܘܢ ܫܡܫܐ܇ ܢܦܩ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܽܘܢ܇ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ܇ ܘܙܥܘ ܕܘ̈ܝܐ܇ ܘܚܒܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܢܦܠܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܀
ܫܩܠܘ ܠܡܦ̈ܐܕܐ܇ ܢܦܩܘ ܕܢܨܘܕܘܢ܇ ܠܪܽܘܚܳܐ ܟܣܝܐ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܘܬܡܗܘ܇ ܘܠܒܣܬܪܗܘܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܢܦܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܟܰܕ ܒܥܝܢ ܠܗ ܓܗܪ̈ܝ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܫܪ̈ܓܝܗܘܢ ܡܶܢ ܙܗܪܝܪ̈ܘܗܝ܀
ܪܘܒܐ ܪܒܐ܇ ܥܒܕܘ ܙܩܘܦ̈ܐ܇ ܟܰܕ ܐܚܰܕܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܢܓܕܘܗܝ ܘܐܬܰܘ ܠܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܇ ܚܦܝܘ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܩܦܚܘ ܪܝܫܗ܇ ܕܗܘ ܕܒܰܪܡܙܗ ܩܐܡ ܥܳܠܡܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܟܝܠ ܪܒܝ ܠܐ ܬܩܪܝܢܝ܇ ܕܳܠܘ ܪܒܳܟ ܐܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܥܝܬ܇ ܠܘܩܒܠܝ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܗܳܐ ܕܒܝܪ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܘܣܝ̈ܦܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ܇ ܘܡܶܛܽܠܡܶܢܐ ܐܫܠܡܬܢܝ܇ ܬܠܡܝܕܐ ܢܟܝܠܐ ܒܢܘܫܩܬܐ܇ ܐܟܘܬܝ ܡܶܢܘ ܪܚܡ ܠܳܟ܇ ܘܚܘܒܐ ܐܰܝܟ ܕܝܠܝ ܠܡܶܢܘ ܚܙܝܬ܀
ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܒܝܒ̈ܐ܇ ܠܐ ܒܨܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܚܡܬܐ ܡܕܡ܇ ܓܒܶܝܬܟ ܓܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܠܫܡܥܘܢ܇ ܘܪܚܡܬ ܐܰܝܟ ܕܳܠܬܐܳܘܡܳܐ܇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܝܩܪܬܟ܇ ܘܐܝܕ̈ܝܟ ܘܪ̈ܓܠܝܟ ܐܫܝܓܬ܇ ܐܰܝܟ ܝܘܚܢܢ ܐܰܘܪܶܒܬܟ܇ ܘܠܡܶܢܐ ܣܢܝܬܢܝ ܘܝܠܳܟ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܓ ܒܩܳܠܳܐ ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܐܳܘ ܪܚܡܳܐ ܕܢܟܽܠܐ܇ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܡܠܐ ܙܐܦܐ܇ ܕܛܝܡ̈ܝ ܪܒܗ ܫܩܠ ܡܶܢ ܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܒܢܘܫܩܬܐ ܕܢܟܽܠܐ܇ ܘܒܫܠܡܳܐ ܕܡܠܐ ܫܘܩܪܐ܇ ܐܫܠܡ ܪܝܫܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܫܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܥܪܘܒܬܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܥܰܠ ܦܝܠܛܘܣ ܘܗܟܢ ܐܡܪܘ ܠܗ܇ ܨܠܘܒܝܘܗܝ ܨܠܘܒܝܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܢܨܪܝܐ܇ ܘܣܒܝܗܝ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܫܪܝ ܠܰܒܪܳܐܰܒܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܦܘܡܗ ܕܪܫܝܥܐ ܘܦܘܡܗ ܕܢܟܘܠܬܢܐ ܐܬܦܬܚܘ ܥܰܠܝ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܠܡܶܢܗܪܢܐ ܕܟܽܠ܇ ܚܫܘܟ̈ܐ ܢܦܩܘ ܕܢܨܘܕܘܢ܇ ܘܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܓܪ̈ܣܐ ܠ̈ܝܛܐ܇ ܘܢܦܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܣܡܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܢܢܗ܇ ܘܐܫܠܡ ܗܘ ܠܗ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܣܥܪܘ ܒܗ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܗܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܬܚܫܚ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܘܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܇ ܘܢܛܪ ܫܬܩܐ ܘܠܐ ܡܰܠܶܠ܀
ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܬܩܠ ܘܫܩܠ ܛܝ̈ܡܝ ܪܒܗ܇ ܘܕܒܰܪ ܚܫܟܐ ܠܚܫܘܟ̈ܐ܇ ܘܠܫܡܫܐ ܒܥܘ ܕܢܨܘܕܘܢ܇ ܥܝܡ̈ܐ ܠ̈ܝܛܐ ܕܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ܇ ܠܰܢܗܝܪܐ ܐܣܬܚܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܣܡܟ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܬܚܝܠܘ ܘܩܳܡܘ ܐܚܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܢܫܩܗ ܝܘܕܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܗ܇ ܘܐܪܡܝܘ ܥܰܠܘܗܝ ܐܝܕ̈ܝܐ܀
ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܢܦܩ ܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܘܐܙܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܪ̈ܒܝܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗܽܘܢ ܬܠܡܝܕ ܙܐܦܐ܇ ܕܡܫܠܡ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܥܝܬܰܘܢ܇ ܗܐ ܠܳܟܘܢ ܐܬܐ܇ ܒܫܠܡܳܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗ ܐܪܡܘ ܥܰܠܘܗܝ ܐܝܕ̈ܝܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ܇ ܝܠܕܐ ܒܪܺܝܟܐ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܒܨܠܝܒܐ ܘܨܪܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܐܨܛܪܝܘ ܩܒܰܪ̈ܐ܇ ܘܩܳܡܘ ܙܕܝܩ̈ܐ܇ ܘܐܟܪܙܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܒܗܬ ܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܥܰܠ ܟܦܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝܒܳܟ̈ܬܒܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܗܒ ܡܳܪܝ̱ ܬܝܒܘܬܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܗܝܡܶܢܘ ܒܳܟ

ܘܝܠܝ ܩܥܐ ܗܘܳܐ܇ ܒܣܦܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܇ ܕܗܘܝܬ ܢܘܟܪܝܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܠ ܟܦܪܬ ܒܗ܇ ܟܐܦܐ ܫܡܗܢܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܗܘܝܬ ܠܝ ܚܠܐ܇ ܥܺܕܰܬܗ ܥܰܠ ܚܠܐ܇ ܠܐ ܬܽܘܒ ܒܢܐ ܠܗ܇ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܣܬܪܬ܀
ܩܪܢܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡ̈ܝܐ܇ ܗܠܳܟܬ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܕܦܐ܇ ܐܦ ܥܘܡܩܐ ܕܬܗܘܡܳܐ܇ ܨܘܪܗ ܟܦܦ ܩܘܕܡܡܝ܇ ܘܢܘܢܐ ܝܗܒ ܟܣܦܐ܇ ܕܐܬܠ ܠܒܶܝܬ ܩܣܪ܇ ܘܒܬܪ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܗܐ ܝܡܝܬ ܘܟܦܪܬ ܒܗ܇ ܘܐܒܕܬ ܘܠܥܳܠܰܡ܀
ܐܦ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ܇ ܡܠܳܟ ܗܘܳܐ ܠܬܪܥܣܪ̈ܬܐ܇ ܡܶܢܘ ܟܝ ܡܘܬܒ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܕܐܒܕܬ ܡܶܢܗ܇ ܕܟܘܪܣܝܐ ܐܪܦܝܬܗ܇ ܠܐ ܬܽܘܒ ܡܩܒܠ܇ ܕܚܘܒܐ ܕܠܳܐ ܡܗܝܡܶܢ܇ ܥܰܠ ܗܘ ܕܠܳܐ ܝܬܒ܇ ܘܝܐ ܡܛܢܝ ܡܟܝܠ܀
ܦܣܐ ܡܛܐ ܠܬܪܝܢ܇ ܠܝܘܕܐ ܕܘܝܐ ܐܦ ܠܝ܇ ܕܢܦܘܩ ܡܶܢ ܣܕܪܐ܇ ܘܢܗܘܳܐ ܡܶܢܬܐ ܠܰܢܽܘܪܳܐ܇ ܗܘ ܒܬܠܬܝܢ ܙܒܢܗ܇ ܘܶܐܢܐ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܚܒܠܐ ܠܗܰܘ ܬܒܥܗ܇ ܐܥܒܕ ܐܟܘܬܗ܇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܗܐ ܕܢܫܡܥ܀
ܒܒ̈ܬܝ ܠܐ ܬܢܘ̈ܚܝܢ܇ ܡܶܢ ܡܒܘܥܐ ܕܕܡ̈ܥܐ܇ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠܝܡܳܐ ܐܢܐ܇ ܕܒܡܶܢ ܕܓܒܠܰܢܝ ܟܦܪܬ܇ ܟܘܐܪܐ ܠܣܝܒܘܬܝ܇ ܕܟܦܪܬ ܠܗ ܗܫܐ܇ ܕܡܟܘܢܬ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܫܪܥܬ ܠܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܗܘܝܬ ܚܣܕܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ܀
ܐܰܚ̈ܰܝܬܠܡܝ̈ܕܐ܇ ܒܳܟܐܳܘܘܗܝ ܠܬܠܡܝܕܐ܇ ܕܗܘܝܬ ܟܦܘܪܐ܇ ܒܝܢܬ ܚܒܰܪ̈ܝ ܐܒܕܬ܇ ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܒܠ ܠܝ܇ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܝܣܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܥܰܠ ܟܘܪܣܝ܇ ܝܬܒ ܒܡܳܐܬܝܬܗ܇ ܠܐ ܢܕܘܢܢܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܀
ܒܕܡ̈ܥܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܇ ܗܝ ܚܛܝܬܐ ܫܒܩ ܚܘܒ̈ܝܗ܇ ܘܟܰܕ ܩܕܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܢܦܠܬ܇ ܝܗܒ ܠܗ ܚܘܣܝܐ܇ ܘܰܐܝܟܢ ܛܥܰܡ ܟܝ܇ ܠܰܢܗܪܐ ܕܡܶܢ ܒܒ̈ܬܝ܇ ܐܡܪ ܕܠܳܐ ܩܪܝܒ܇ ܝܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ܇ ܚܠܠܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܳܠܗܝ܀
ܐܰܝܟܐ ܗܝ ܟܝ ܐܡܗ܇ ܐܙܠ ܐܒܥܐ ܡܶܢܗ܇ ܘܬܦܝܣܝ ܠܗ ܠܚܒܝܒܗ ܘܡܫܬܒܩܐ ܠܗ ܣܟܽܠܘܳܬܝ܇ ܘܬܐܡܳܪܝ̱ ܠܗ ܗܟܢ܇ ܕܐܠܘܠܐ ܟܦܪ ܗܘܳܐ܇ ܡܬܕܓܠܐ ܡܠܬܟ܇ ܕܐܡܪܬ ܕܟܦܪ ܒܝ܇ ܘܗܳܐ ܒܩܛܝܪܐ ܟܦܪ ܒܳܟ܀
ܡܳܐ ܕܟܐܝܢ ܚܒܰܪ̈ܝ܇ ܒܫ̈ܐܕܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܶܢ ܩܘܕܡܝܗܘܢ܇ ܘܢܦܚܝܢ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܬܛܠܩ ܐܰܝܟ ܬܢܢܐ܇ ܡܘܢ ܐܥܒܕ ܐܢܐ܇ ܕܪܘܫܡܗ ܫܩܠ ܡܶܢܝ ܕܦܪܫ ܗܘ ܢܟܝܠܐ܇ ܕܝܠܗ ܡܶܢ ܕܒܰܪܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܡܒܙܚ ܒܝ܀
ܠܫܢܝ ܓܠܘܦ ܩ̈ܠܐ܇ ܘܢܥܰܡܬܐ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܗ܇ ܕܒܳܟ ܗܘ ܙܡܪܬ ܗܘܝܬ܇ ܩܠ̈ܝ ܟܦܘܪܘܬܐ܇ ܒܳܟ ܐܠܥܘܙ ܘܐܩܘܫ܇ ܩ̈ܠܐ ܕܡܘܟܟܐ܇ ܫܪܝܘܬܐܟ ܬܒܰܪܬܢܝ܇ ܬܗܦܘܟܝ ܗܝ ܬܐܣܝܢܝ ܕܡܪܟ ܚܢܢܐ ܗܘ܀
ܒܐܝ̈ܕܝ ܘܒܠܫܢܝ܇ ܐܩܥܐ ܘܐܡܪ ܠܬܐܒܝܠ܇ ܕܒܩܠܝܠ ܩܘܫܘܢ܇ ܒܬܪܥ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܘܡܚܰܕܐ ܦܬܚ ܠܗ܇ ܠܬܪܥܗ ܕܠܳܐ ܐܚܰܕ܇ ܕܡܓܢ ܨܗܐ ܘܟܦܢ܇ ܕܢܐܚܝܗ ܠܐܢܫܘܬܢ܇ ܬܰܘ ܥܘܠܘ ܘܐܬܚܣܖ܀
ܚܒܰܪ̈ܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܢܦܩܝܢ ܡܶܢ ܚܫܘܟܐ܇ ܕܡܪܗܘܢ ܡܬܢܚܡ܇ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܶܐܢܐ ܦܪܝܣ ܚܫܟܐ܇ ܒܩܢܘܡܝ ܕܡܥܛܦ ܚܒܰܪ̈ܝ ܐܰܝܟ ܫܡܫܐ܇ ܢܗܪܝܢ ܘܶܐܢܐ ܥܰܡܘܛ ܐܢܐ܇ ܐܢ ܕܡܥ̈ܝ ܡܣܠܐ܀
ܓܒܐ ܕܚܛ̈ܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܶܢ ܡܪܟ܇ ܚܠܦܝܟ ܪܟܒ ܩܝܣܐ܇ ܘܐܫܬܝ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ܇ ܘܠܘܟܝܬܐ ܬܪܥܬܗ܇ ܕܢܐܣܐ ܚܒܰܪ̈ܬܟ܇ ܐܰܢ̱ܬ ܣܒܝܗܝ ܒܙܘܪܟ܇ ܘܠܚܘܫ ܠܗ ܒܳܟܣܝܐ܇ ܘܗܳܐ ܐܥܒܰܪ ܣܟܽܠܘܳܬܟ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ܇ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܬܫܒܚ̈ܢ ܠܡܘܟܟܟ܇ ܡܬܰܘܡܝܐ ܡܶܢ ܥܰܠܡ

ܥܒܕܐ ܡܚܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܡܪܐ ܟܽܠ܇ ܘܫܪܐ ܪܥܰܠܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܬܪܗܒܘ ܘܐܦ ܡܝܟܐܝܠ܇ ܐܦ̈ܘܗܝ ܚܦܝ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐܝܠ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܠܗ ܛܪܦܘ܇ ܘܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܣܬܬܪܘ ܒܓܝܓ̈ܠܐ܇ ܒܓܢܐ ܪܒܐ ܠܥ̈ܠܝܐ ܩܕܡ ܐܰܒܳܐ ܕܐܬܡܣܪ ܝܚܝܕܐ܀
ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܪ̈ܦܐ ܟܽܠܝܠ ܙܝܙ̈ܢܐ܇ ܟܘܒ̈ܐ ܠܳܟܘ̈ܒܐ ܒܰܪܐܙܐ ܓܕܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ ܠܪܒܗܘܢ ܗܘ ܩܝܦܐ܇ ܘܒܰܪܝܫ ܕܡܳܪܰܢ ܒܙܚ ܣܡܗ܇ ܪܝܫ ܐܬܠ̈ܝܛܐ ܕܚܛܝܬܐ ܢܚܶܬ ܘܚܒ܇ ܕܛܥܐ ܠܗ ܘܫܩܠ ܟܽܠܠ ܣܐܢܗ܇ ܘܬܚܘܬܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܟܘ̈ܒܐ ܐܫܬܚܩܘ܇ ܘܐܙܕܪܩܘ ܒܟܽܠ ܦܢ̈ܝܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܙܘܥܐ ܫܪܐ ܗܘܳܐ܇ ܥܰܠ ܥ̈ܠܝܐ ܘܥܰܠ ܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܕܡܪܗܘܢ ܚܐܫ܇ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܇ ܗܘ ܕܒܕܝܢܗ ܕܐܢ ܠܬܐܒܝܠ܇ ܒܢ̈ܝܐ ܕܥܘܠܐ ܒܙܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܀
ܫܒܩܘܗܝ ܐܡܪ̈ܐ ܠܪܥܝܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܙܘܥܬܗܘܢ ܐܬܒܕܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܘܪܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܦܪ ܗܘܳܐ ܘܐܚܪܡ܇ ܕܠܳܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܢܐ܀
ܪ̈ܝܫܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܢܘܗܝ ܘܚܝܒܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܣܪ̈ܦܐ ܡܚܦܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܚܪܡܳܐ ܪܩܘ ܠܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ܇ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܘܣܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܫܪܾ̈ܐ ܐܢܗܪܘ܇ ܣܟ̈ܠܐ ܝܬܒܘ ܕܢܘ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܒܟܽܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ܇ ܘܐܬܚܫܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܥܰܠܬܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܒܝܰܕ ܛܒ̈ܬܐ ܡܩܛܪܓܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܩܠ̈ܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ܇ ܕܩܳܡܬ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܡܶܛܽܠܬܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܐܒܘܟ ܕܫܠܚܟ ܨܶܝܕܝܢ܇ ܕܒܳܟ ܢܫܬܰܘܙܒ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܢܓܕܗ ܚܘܒܗ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܕܢܚܙܐ ܕܝܢܗ܇ ܘܚܠܛ ܢܦܫܗ ܥܰܡ ܨܠܘܒ̈ܐ ܐܰܝܟ ܢܘܟܪܝܐ܇ ܐܬܚܠܛ ܗܘܳܐ ܒܰܪܦܐ ܕܢ̈ܨܐ ܗܘ ܒܰܪ ܝܘܢܐ܇ ܘܝܕܥܘܗܝ ܗܢܘܢ ܘܣܒܳܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ ܠܡܶܢܬܫܘ܀
ܒܕܡܳܪܰܢ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܣܝܒܰܪܘ܇ ܨܥܪܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܒܙܚܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܪܘܒܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܟܦܘܪܝܐ ܕܫܡܥܘܢ ܘܪܛܢܐ܇ ܘܒܙܚܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܇ ܕܝܢܐ ܕܥܘܠܐ ܘܟܽܠܗܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܡܶܢ ܨܠܘܒ̈ܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܒܰܪ ܥܬܝܪܐ ܟܡܳܐ ܐܬܡܣܟܢܬ܇ ܕܡܶܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܙܐܦܐ ܬܫܬܠܡ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠܒܘܟ܇ ܟܡܳܐ ܐܨܛܥܪܬ ܟܡܳܐ ܐܨܛܝܚܬ ܟܡܳܐ ܐܬܒܙܚܬ܇ ܚܠܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܶܢ ܡܪܚܐ ܒܪܺܝܟ ܫܠܘܚܟ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܦܬܚܘ ܥܰܠܝ ܦܘܡܗܘܢ܇ ܐܪܝܐ ܕܢܗܡ ܘܚܛܦ ܗ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥܐ܇ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܐܳܘ ܚܣܡܳܐ ܟܡܳܐ ܡܳܪܝ̱ܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܢܟܝܠ ܚܽܘܒܳܟ܇ ܘܝ ܠܐܝܢܐ ܕܦܠܚ ܥܰܡܟ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܣܗܕ ܝܘܕܐ ܟܰܕ ܐܳܘܓܪ ܥܰܡܟ܇ ܡܶܢܐ ܐܓܪܐ ܫܩܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܢܦܩ܇ ܚܠܦ ܐܝܕܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ ܡܚܢܘܩܝܬܐ܇ ܘܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܕܳܠܥܳܠܰܡ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܥܟܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܘܫܐܠܗ ܦܝܠܛܘܣ܇ ܘܢܚ̈ܬܐ ܕܒܙܚܐ ܐܠܒܫܘܗܝ ܛܥ̈ܝܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܠܒܫ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܇ ܘܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܓܕܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܡܘ ܥܰܠ ܪܝܫܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܨܒܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܦܩܚ̈ܐ ܘܗܒܒ̈ܐ ܕܟܽܠ ܓܢܣ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܝܪܐ

ܒܥܪܘܒܬܐ ܕܒܰܪܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝ̈ܢܐ܆ ܘܐܰܩܺܝܡܘܗܝ ܩܘܕܡܬ ܦܝܠܛܘܣ܆ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܢܡܘܣܐ܆ ܐܟܽܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܆ ܕܨܠܘܒܝܗܝ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ܆ ܕܫܪܐ ܫܒܬܐ ܘܢܡܘܣܐ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܒܥܐ ܕܢܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܬܡܗ.܀
ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܩܐܡ ܗܘܳܐ܆ ܦܝܠܛܘܣ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܆ ܟܰܕ ܐܬܬ ܗܘܳܬ݀  ܠܗ ܐܓܪܬܐ܆ ܒܝܰܕ ܛܠܝܐ ܡܶܢ ܓܘ ܒܶܝܬܗ܆ ܘܒܬܪ ܕܩܪܐ ܠܐܓܪܬܐ܆ ܫܐܠ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܝܓ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܡܪ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ܆ ܡܶܢ ܕܡܗ ܕܗܳܢܳܐܙܕܝܩܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܝܒ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ.܀
ܣܗܕ̈ܐ ܐܦܣܝܘܢܝܗܝ.

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܫܠܡܬ ܗܘܳܬ݀ ܆ ܢܒܝܘܬܗ ܕܗܘ ܒܰܪ ܐܡܘܨ܆ ܕܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܆ ܡܪܗܢܝ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܒܰܪܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܐܰܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܠܳܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܒܡܘܟܟܗ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܠܕܘ̈ܗܝ ܒܡܪܚܡܘܗܝ.܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܐܬܒܕܪܘ܆ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡܶܢ ܙܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܐܡܪ̈ܐ ܥܪܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܪܥܝܐ܆ ܩܪܒܬ ܕܒܝܚܘܬܗ܆ ܘܚܰܕܪܘܗܝ ܟܽܠܒ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܘܟܘܫܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܪܟܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܙܩܝܦܐ ܣܝܒܰܪ ܕܢܐܚܐ ܠܚܛܝ̈ܐ.܀
ܣܘܓܝܬܐ܆ ܥܰܠ ܟܦܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ܆

ܐܰܒܳܐ ܟܬܒ ܗܘܳܐ.

ܥܘܢܝܬܐ܆ ܟܽܠܳܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܚܫܘ̈ܗܝ ܦܪܩܢ.܀

ܒܰܪ ܥܰܠܝܐ ܢܚܶܬ ܠܐܰܪܥܳܐ܆ .ܬܚܬܝ̈ܐ ܣܒܳܟܘ ܒܗ ܘܨܥܪܘܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܝܕܥܘ ܡܶܢܘ܆ ܐܦܠܐ ܒܰܪ ܡܶܢܘ܆ ܐܬܐ ܕܢܦܪܘܥ ܚܘܒ̈ܬܢ܆ ܘܒܢܓܕ̈ܐ ܘܨܘܚܝ̈ܬܐ ܐܪܥܘܗܝ܀
ܕܝܢܐ ܪܒܐ ܥܰܠ ܢܐܡܪ܆ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܐܣܝܪܐ ܢܫܬܪܐ܆ ܘܚܪܪ ܗܘܳܐ ܒܚܘܒܗ ܠܐܫܛܪܐ ܕܚܘܐ܆ ܘܕܚܒܬ ܗܘܳܬ݀  ܡܚܘ̈ܬܐ܆ ܫܬܩ ܘܒܠܥ ܘܦܪܥܗ ܠܚܘܒܬܗ܀
ܥܰܠ ܠܩܪܒܐ ܒܠܚܘܕܘ̈ܗܝ܆ ܪܒܚܰܝܠܳܐ ܘܐܪܥܗ ܠܗܰܘ ܩܐܪܣܐ܆ ܘܥܪܩܘ ܠܗܽܘܢ ܚܒܰܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܦܫ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܛܪܩܐ܆ ܘܟܰܕ ܒܠܥ ܗܘܳܐ ܘܡܨܛܥܪ܆ ܣܓ ܒܕܡܗ ܬܰܘܪ̈ܥܬܢ ܟܽܠܗܝܢ܀
ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܐܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܦ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܫܒܩܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܘܥܪܩܘ܆ ܘܗܘ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܢܓܕ̈ܐ ܡܩܒܠ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܨܠܡܗ ܘܕܡܘܬܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ܀
ܠܗܪܬܐ ܕܕܡܳܐ ܕܦܓܥܬ ܒܗ܆ ܡܚܝܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܝ̈ܐ ܠܡܛܥܢ܆ ܘܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܙܬܗ ܘܐܙܕܟܝܬ܆ ܚܰܕ ܐܫܠܡ ܗܘܳܐ ܘܟܦܪ ܚܰܕ܆ ܥܪܩܘ ܠܗܽܘܢ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬܒܩ܀
ܥܒܝܰܕ ܪܒܒܶܝܬܐ܆ ܘܫܡܠܡ ܠܗ܆ ܒܶܝܬ ܓܙܐ ܕܣܝܡ̈ܬܐ ܟܽܠܗܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܩܐܪܣܐ ܦܓܥ ܒܗ܆ ܫܕܐ ܩܠܝ̈ܕܐ ܘܥܪܩ܆ ܝܡܳܐ ܘܐܚܪܡ ܥܰܠ ܢܦܫܗ܆ ܕܠܳܐ ܚܙܐ ܠܝ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ܀
ܟܦܪ ܗܘܳܐ ܘܢܦܠ ܡܶܢ ܕܪܓܗ܆ ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܘܐܬܢܟܪܝ ܠܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܐܪܚܩ ܡܶܢ ܚܘܒܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܕܠܳܐ ܝܕܥ܆ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܐܫܠܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀
ܐܢܐ ܥܪܒܐ ܐܢܐ ܕܬܬܦܢܐ܆ ܡܩܒܠ ܠܳܟ ܘܚܰܕܐ ܒܡܳܐܬܝܬܟ܆ ܬܐ ܢܐܙܠ ܨܶܝܕܘܗܝ܆ ܢܐܡܪ ܠܗ ܒܚܰܫܳܐ܆ ܪܥܝܐ ܦܩܕ ܠܐܒܝ̈ܕܐ܆ ܒܥܝ ܥܪܒܳܟ ܕܛܥܐ ܠܗ ܘܦܢܐ܀
ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܕܝܢܐ ܥܰܡ ܢܦܫܗ܆ ܘܙܥ ܠܒܗ ܘܐܬܬܰܘܝ ܗܘܳܐ ܘܒܳܟܐ܆ ܘܗܘ ܒܬ ܠܗ ܠܰܢܦܫܗ܆ ܡܬܝܚ ܗܘܳܐ ܘܡܬܢܓܕ ܘܡܬܬܢܚ ܗܘܳܐ ܒܦܘܪܫܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܪܒܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܚܛܐ܀
ܘܝܠܝ ܕܢܦܠܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܫܦܝܪܐ ܕܚܒܰܪ̈ܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܆ ܘܗܘܝܬ ܢܘܟܪܝܐ܆ ܣܐܢܐ ܪܚܝܩܐ܆ ܐܝܢܐ ܦܚܬܐ ܥܪܝܐ ܠܝ܆ ܕܳܠܪܒܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐܐܳܘܒܕܬ܀
ܐܝܢܐ ܒܳܟܝܐ ܣܦܩ ܠܝ܆ ܐܒܳܟܐ ܒܗ ܠܩܢܘܡܝ ܡܘܢ ܗܘܢܝ܆ ܕܫܠܝܚܐ ܐܬܡܠ܆ ܥܒܝܰܕ ܗܘܝܬ ܪܒܒܶܝܬܐ܆ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܝܢ ܟܦܘܪܐ܆ ܘܛܪܝܕܐ ܘܪܚܝܩܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܀

ܡܶܢܘ ܕܳܠܡܚܘܬܝ ܥܨܒ ܠܗ܆ ܐܢ ܐܪܦܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ܆ ܥܨܒܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܝܠܗ ܠܡܶܢ ܐܝܬ܆ ܐܳܘ ܕܰܐܣܺܝ ܠܡܡܚܝܬܐ܆ ܥܨܘܒ ܢܦܫܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܡܠܝܐ܀
ܟܦܪ ܗܘܳܐ ܘܢܦܠ ܬܠܡܝܕܐ܆ ܘܩܒܠܬܗ ܬܝܒܘܬܐ ܘܐܡܪܬ܆ ܐܰܝܟܐ ܥܪܩ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܫܡܥܘܢ ܡܶܢ ܪܒܳܟ܆ ܘܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܡܩܒܠ ܐܟ܆ ܒܗܬ ܘܦܢܝ ܨܶܝܕܘܗܝ ܒܰܪܚܡܬܐ܀
ܕܡܥ̈ܐ ܫܘܚܰܕܐ ܐܥܰܠܬ ܠܗ܆ ܬܝܒܘܬܐ ܠܕܝܢܐ ܘܡܪܬ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܩܪܒ ܠܳܟ܆ ܚܛܝܐ ܫܡܥܘܢ܆ ܨܘܪ ܒܗ ܛܘܦܣܐ ܠܬܝ̈ܒܐ܆ ܕܐܟܘܬܗ ܢܒܳܟܘܢ ܘܢܬܦܢܘܢ܀
ܟܽܠܬ ܡܰܠܟܳܐ܆

ܥܘܢܝܬܐ܆ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܠܡܘܕܝܘ.

ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܫܬܢܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܠܒܫܘܗܝ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܥܒܕܘܗܝ ܒܢܚ̈ܬܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܫܬܥܝܢ ܢܒܰܪܟܘܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܒܒܙܚܐ ܒܰܪܐܙܐ ܣܓܕܘ ܠܗ܆ ܒܟܽܠܝܠ ܟܘܒ̈ܐ ܕܣܡܘ ܠܗ ܒܰܪܝܫܗ܆ ܚܘܝܘ ܕܫܪܐ܆ ܠܠܘܛܬܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܨܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܢܕܓܠܘܢ ܡܠܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܪܰܪܗ ܒܕܓ̈ܠܐ ܐܬܢܨܚ܀
ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܦܚܝ̈ܢ ܨܠܘ ܠܗ܆ ܠܡܛܝܒܘ ܠܗܰܘ ܒܨܐ ܟܽܠ܆ ܘܫܕܘ ܥܰܠܘܗܝ ܒܨܢܝܥܘܬܐ܆ ܠܒܘܫ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܝܫܐ ܕܡܘܬܐ܆ ܠܒܘܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܆ ܕܐܳܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܳܘ ܡܶܢ ܐܚܪܬܐ ܢܫܬܠܘܢ ܠܡܬܐ܆ ܚܒܫܘܗܝ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܚܒܫ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܫܩܠܗ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܘܡܪܘܬܐ܀
ܐܦ̈ܝ ܬܪܥܐ ܕܐܨܛܪܝ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܰܚܫܳܐ ܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܩܘܕܫܐ܆ ܩܠ ܐܒܠܐ ܕܡܬܥܩܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܦ ܚܪܒ ܠܗ ܒܶܝܬܐ ܪܒܐ܆ ܟܗܳܢܳܐܛܡܳܐܐ ܕܨܪܐ ܦܪܝܣܗ܆ ܐ̱ܪܙ ܟܘܡܪܘܬܐ ܕܐܬܐ ܠܒܫܗ܆ ܫܩܠ ܗܘܳܐ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܕܐܡܠܳܟ ܘܐܫܬܒܚ ܒܬܪ̈ܝܗܝܢ܀
ܐܦ ܗܘ ܫܡܫܐ ܫܪܓܗܘܢ܆ ܕܒܢ̈ܝ ܐܡܶܢܫܐ ܕܐܥܟ ܐܦܫܗ܆ ܬܚܦܝܬ ܚܫܐ ܫܩܠ ܦܪܣ ܥܰܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܠܳܐ ܗܚܙܐ ܗܘܳܐ ܨܥܪܗ ܕܫܡܫܐ܆ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܠܥܶܠ܆ ܢܗܪܝܢ ܒܙܝܘܗ ܒܰܪܝܬܐ ܡܛܬ ܗܘܳܬ݀ ܆ ܫܡܫܐ ܐܨܛܠܝܬ܆ ܗܡܶܢ ܐܦܩܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܬܝܒܬ܀
ܒܬ̈ܐ ܕܚܫ.܀

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܐܬܚܝܒ ܗܘܳܐ܆ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ ܕܙܒܢ ܪܒܗ܆ ܘܫܩܠ ܛܝܡܘ̈ܗܝ ܘܐܰܘܪܶܒ ܢܦܫܗ܆ ܘܐܬܚܠ܆ ܗܘܳܐ ܒܒܢ̈ܝ ܚܫܟܐ܆ ܘܗܘܳܐ ܝܪܬܐ ܒܓܰܘ ܓܗܢܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܝܬܒܘ ܥܦܪ̈ܢܐ܆ ܒܢ̈ܝ ܕܚܝܚܐ ܘܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܩܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܐܫܬܐܝܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܆ ܗܘ ܦܪܘܩܐ ܕܐܪܝܡ ܪܝܫܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܙܟܝܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܘܒܗ܆ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܕܚܘܒܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܗܘ ܢܦܪܘܥ ܗܘܳܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܡܪܐ ܠܰܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܰܪ܆ ܘܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ ܒܩܝܣܐ ܬܠܐܳܘܘܗܝ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܥܝܪ̈ܝ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܥܰܡ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܫܓܫܘ ܠܚܰܕܕ̈ܐ܆ ܘܓܦܐ ܠܓܦܐ܆ ܒܙܘܥܐ ܛܪܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܚܙܘܗܝ ܡܪܗܘܢ܆ ܟܰܕ ܡܬܢܓܕ܆ ܡܶܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܘܫܠܝ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܳܘ ܗܘܢܐ ܦܢܝ ܥܰܠ ܫܪܒܳܟ܆ ܠܐ ܢܥܪܘܩ ܝܘܡܶܢ ܨܶܝܕܝܢ܆ ܬܐ ܥܘܠ ܘܚܙܝ ܒܰܪܘܝܟ܆ ܕܡܶܛܽܠܬܟ ܡܫܬܐܝܠ܆ ܕܝܢܐ ܕܟܽܠܗ ܒܰܪܝܬܐ܆ ܠܕܝܢܐ ܥܰܠ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܆ ܗܘ ܕܝܗܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܢܫ̈ܐ܆ ܒܫܠܝܘܬܐ ܡܶܢ ܐܬܚܫܚ܀
ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܠܡܪܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܡܪ ܗܘܳܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܦܢܝ ܠܗ ܦܬܓ̈ܡܳܐ ܠܒܰܪ ܣܡܠܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܕܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ ܗܫܐ܆ ܩܕܡ ܨܠܘ̈ܒܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܢ ܐܢܐ ܠܳܟ܆ ܩܕܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܕܡ ܐܢܫ̈ܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܢܢܐ ܡܪܐ ܒܐ ܘܒܣܝܡܳܐ܆ ܕܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܟ ܣܓܝܐܐ܆ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܪܘܡܪܡܳܐ ܘܥܰܠ ܚܛܝ̈ܐ ܕܚܫܘ ܒܚܫܝ̈ܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܕܢ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.

ܒܩܳܠܳܐ܆ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ.

ܗܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܠܰܢ܆ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ ܥܰܠܬ܆ ܪܚܡ ܥܰܠܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܒܠܥ ܒܩܢܝܐ ܥܰܠ ܪܝܫܗ܆ ܘܠܐܫܛܪ ܚܘܒ̈ܬܢ ܣܕܩ܆ ܪܚܡ ܥܰܠܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܒܠܥ ܦܟܐ ܡܶܢ ܥܒܕܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܝܒܐ܆ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀

ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܝܢܐ ܕܥܰܠܡ̈ܐ܆ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘ ܐܬܬܕܝܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܒܝܢܗ܆ ܘܠܚܫܝ̈ܢ ܐܚܫ ܒܚܫܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܐܫܬܝ ܚܠܐ ܘܡܪܪ̈ܐ܆ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܒܨܒܝܢܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܰܢ̱ܬ.

ܒܩܳܠܳܐ܆ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܘ ܕܒܚܘܒܗ܆ ܒܠܥ ܦܟܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܕܳܠܰܢ ܢܚܫܰܪܰܪ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܘܐܬܒܙܚ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܚܝܒܐ܆ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܆ ܐܬܢܓܕ ܒܦܪ̈ܓܠܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܨܠܡܗ ܕܢܬܚܪܪ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܐܫܬܝܐܝܠ ܗܘܳܐ܆ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ ܐܝܓܡܘܢܐ܆ ܘܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܘܦܪܩ ܠܰܢ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܐܬܕܩܪ ܗܘܳܐ܆ ܒܠܘܟܝܬܐ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ ܘܪܕܘ ܡܶܢܗ ܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ܆ ܡܶܢ ܦܝܠܛܘܣ ܐܠܝܪܘܕܘܝܣ܆ ܘܫܝܢ ܗܘܳܐ ܠܪܓܝܙܘܬܗܘܢ܆ ܠܘܳܬܟ ܩܕܡܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ.܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ.

ܒܩܳܠܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܕܝܢܐ ܕܟܽܠ ܕܝܢܝ̈ܢ܆ ܘܒܙܚܐ ܘܨܥܪܐ ܡܶܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܩܒܠ ܚܠܦܝܢ܆ ܕܳܠܰܢ ܢܦܪܘܩ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܆ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܫܓܫܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܥܰܠ ܦܝܠܛܘܣ܆ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܕܝܢܐ܆ ܘܠܰܒܪܳܐܰܒܳܐ ܫܐܠܘ ܥܘ̈ܠܐ ܘܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܩܒܠ ܪܘܩܐ ܡܪܗ ܕܥܕܝܢ܆ ܕܢܦܢܐ ܐܳܕܳܡ ܠܝܪܬܰܘܬܗ܆ ܥܰܠ ܦܟܗ ܬܽܘܒ ܒܠܥ ܡܶܢ ܥܒܕܐ ܕܢܚܪܪ ܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܚܙܐ ܗܘܳܐ ܫܡܫܐ ܠܡܪܗ ܕܨܠܝܒ܆ ܘܒܚܫܟܐ ܨܒܝܥ ܠܠܒܘܫܗ܆ ܕܠܳܐ ܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܚܙܐ ܨܥܪܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܒܙܚ̈ܐ܆ ܡܶܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܙܩܘܦ̈ܐ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܕܒܗ ܐܬܦܪܣܝ ܒܰܪܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܆ ܘܒܗ ܚܫܟ ܫܡܫܐ ܒܰܪܩܝܥܐ܆ ܘܢܒܝܘܬܐ ܫܩܠܬ ܣܟܐ ܕܥܪܒ ܫܡܫܐ܆ ܘܪܥܰܠܝ̈ ܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܗܘ ܕܝܢܐ܆ ܘܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܕܐ ܡܶܢ ܦܝܠܛܘܣ ܡܫܬܐܝܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܡܪ ܠܝ ܡܶܢܐ ܗܝ ܣܟܽܠܘܳܬܟ.܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ.

ܒܩܳܠܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܒܫܚܗ ܫܪܐ ܘܒܛܠ ܠܐܳܘܚܰܕܢܐ ܕܡܘܬܐ܆ ܘܒܦܫܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܦܟܪ ܠܐܪܟܘܢܐ ܕܢܛܪ ܐܐܪ܆ ܘܒܓܝܣ̈ܐ ܐܬܰܡܳܢܝ ܗܘܳܐ ܆ ܗܘ ܕܠܳܐ ܥܒܕ ܥܘܠܐ.܀

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܚܠܦ ܥܺܕܰܬܗ܆ ܘܦܪܩܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܆ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܫܪܐ ܠܡܘܬܐ ܘܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܐܦܢܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܠܕܘ̈ܗܝ܆ ܠܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ.܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܨܠܒܗ܆ ܩܝܦܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܪܝܫ ܓܓܘܠܬܐ܆ ܚܫܟܘ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܙܥܘ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܘܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܝ̈ـܐ ܘܠܒܫܘ ܐܒܠܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܥܛܝܦܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܆ ܫܡܝܐ ܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܆ ܘܩܒܠ ܡܘܬܐ ܘܝܗܒ ܗܘܳܐ ܚܝ̈ܐ ܕܥܰܠܡ.܀

ܥܒܕ ܦܠܛܘܣ܆ ܬܪܥܘܬܐ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܩܛܠܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܫܝܢܐ ܕܫܝܢ ܠܫܡܝܢ̈ܐ ܥܰܡ ܐܪ̈ܥܢܝܐ܆ ܘܠܘܳܬ ܐܝܪܘܕܝܣ ܫܕܪܗ܆ ܕܕܝܢܗ ܢܬܒܘܥ ܗܘܳܐ.܀
ܕܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܢܝ ܫܡܘܛ ܣܦܣܝܪܐ܆ ܘܐܒܰܪܩ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܕܘܦܝ ܘܐܡܪ܆ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܩܥ̈ܝ ܓܘܕ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܗ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܬܪܗ.܀
ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܫܒܘ ܥܰܠܝ ܒܝܫܬܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓ̈ܠܐ ܕܒܢܽܘܪܳܐ ܢܐܩܕܘܢ.

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܫܩܠܘܝܗܝ ܫܩܽܘܠܝܗܝ ܩܥܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܚܪܡܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܣܪ̈ܦܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ.܀
ܬܐܬܐ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܒܝܫܬܐ ܘܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ ܢܦܠܘܢ ܒܗ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܓܘܕܗ ܕܚܢܢ ܘܩܝܦܐ ܩܳܥܝܳܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܫܡܝܐ ܡܠܝܢ ܡܶܢܗ ܘܙܥܘܪܝܢ.ܠܗ.܀
ܐܳܘܒܕܘ ܢܦܫܝ ܡܶܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܶܐܢܐ ܒܳܟܪܝܗܘܳܬ݀ ܗܘܢ ܠܒܫܬ ܣܩܐ.܀

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܫܐܠܗ ܗܘܳܐ ܚܢܢ ܠܝܛܐ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܟ܆ ܠܗܰܘ ܕܡܠܝܢ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.܀
ܘܰܐܝܟ ܪܚܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܚܐ ܡܗܠܳܟ ܗܘܝܬ ܘܰܐܝܟ ܗܘ ܕܝܬܒ ܒܐܒܠܐ ܐܬܕܘܝܬ ܒܚܫܝ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܚܰܕܘܝܘ ܠܝ.

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܪܒ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢܡܘܬ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܫܪܝ ܠܰܒܪܳܐܰܒܳܐ ܘܠܗܳܢܳܐ ܙܩܘܦ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ .
ܦܬܚܘ ܥܰܠܝ ܦܘܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܐܗܐ ܐܗܐ ܚܙܬ ܒܗ ܥܝܢܢ ܐܬܬܥܝܪ ܠܕܝܢܝ ܘܐܠܗܝ ܘܡܳܪܝ̱ ܘܚܙܝ ܥܘܠܒܢܝ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܚܣܡܘܝ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܝܛ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܨܒܘ ܕܢܡܰܠܶܠܘܢ ܩܘܫܬܐ ܡܶܛܽܠܬܗ܀
ܠܘܳܬܟ ܓܥܘ ܘܐܬܡܨܝܘ.

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܘܝܠܗ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܕܨܠܒܬܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܩܒܠܬܗ ܘܗܳܐ ܡܫܒܚܐ ܠܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢܥܰܠܡ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܆ ܚܒܝܫ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܒܒܶܝܬܗ ܕܚܢܢ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܆ ܗܘ ܕܒܰܪܡܙܗ ܩܝ̈ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀
ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ.

ܒܩܳܠܳܐ܆ ܒܬܪܥܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܩܫ ܐܢܐ.

ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܗܘ ܕܝܢܐ ܕܕܐܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܒܕܐ ܡܫܬܐܝܠ ܗܘܳܐ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪ ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܥܒܕܐ ܕܚܛܝܬܐ܀
ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܫܡܥܘܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܐܬܕܟܪ ܡܠܘ̈ܗܝ ܘܒܳܟܐ ܒܚܢܓܬܐ܆ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܕܘܝ ܠܝ ܕܦܪܫܬ ܡܶܢ ܥܢܝܢܟ܆ ܘܐܡܪ ܕܠܳܐ ܬܕܚܠ ܫܡܥܘܢ ܩܠܝܕ̈ܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܠܳܟ ܗܘ ܝܗܒ ܐܢܐ܀
ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ.

ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܒܰܪܘ ܣܦܪܑ̈܆ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܠܦܝܠܛܘܣ ܝܰܗܒܘ̱ܗܝ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ܆ ܡܬܬܕܝܢ ܗܘܳܐ ܘܫܠܐ ܡܪܐ ܒܰܪܝܬܐ ܡܶܢ ܥܒܕܐ܆ ܕܡܫܬܐܝܠ ܗܘܳܐ܆ ܕܡܶܢܐ ܗܝ ܣܟܽܠܘܳܬܟ܀

ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܥܪܘܒܬܐ܆

 ܕܢ ܦܝܠܛܘܣ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܗ ܣܟܽܠܘܳܬܐ ܡܕܡ܆ ܘܐܡܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܘܢ܆ ܕܪ̈ܒܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܘܗܳܐ ܥܩܒܬܗ ܡܘܬܐ ܠܐ ܚܝܒ܀
ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܝܘܡܶܢ ܩܥ̈ܝ ܓܘܕ̈ܐ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܕܗܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܛܥܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܫܩܽܘܠܝܗܝ ܕܝܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܆ ܕܫܪܐ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܐܟܬܒ ܠܰܢ܆ ܗ݊ܘܗ݊ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܟ ܦܪܘܩܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀
ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܕܡܳܪܰܢ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܚܠܦ ܐܳܕܳܡ ܕܢܦܠ ܒܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܒܠܥ ܥܰܠ ܦܟܗ ܡܶܢ ܥܒܕܐ ܕܨܒܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܣܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܗ݊ܘܗ݊ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܘܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ.

ܥܘܢܝܬܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܝܢܟ ܘܙܟܝ ܠܚܝ̈ܒܐ ܒܪܺܝܟ ܕܝܢܟ ܕܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ܀

ܥܒܰܪ ܠܠܝܐ ܕܡܠܐ ܗܘܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܐܬܐ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܕܟܪܝܘܬܐ܆ ܝܬܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܐܝܡܳܐ ܕܝܠܗ܆ ܦܝܠܛܘܣ ܘܕܐܢ ܠܕܐܢ ܟܽܠ܆ ܡܶܢܐ ܠܡ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠܝܟ ܘܪܛܢܝܢ܆ ܐܡܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐ ܟܣܝ ܬܰܡܳܢ ܪܒܘܬܗ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܦܢܝ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܀
ܐܫܝܓ ܗܘܳܐ ܦܝܠܐܛܘܣ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܕܐܬܚܣܝ ܡܶܢ ܩܛܠܐ ܛܠܝܡܳܐ܆ ܝܘܕܝ̈ܐ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܝܕܥܢܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܆ ܡܶܢ ܐܬܰܘܗܝ ܘܠܡܶܢ ܩܠܛܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܆ ܘܦܢܝܘ ܠܗ ܗܢܘܢ܆ ܕܡܗ ܥܰܠܝܢ ܘܥܰܠ ܝܠܕܝ̈ܢ ܠܝܪܬܰܘܬܐ ܥܒܕܘܗܝ ܠܕܡܳܐ ܕܡܬܬܒܥ܆ ܓܙܪܘ ܕܝܢܐ ܕܢܡܘܬ ܒܪܶܗ ܕܐܢܐ܆ ܘܢܐܚܐ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܩܛܠܗ܀
ܒܗܢ ܨܦܪܐ ܐܬܬܥܝܪܬ ܐܰܢ̱ܬܬܗ ܕܦܝܠܛܘܣ ܕܚܙܬ ܬܡܝܗ̈ܬܐ܆ ܘܒܚܠܡ̈ܡܳܐ ܕܚܙܬ ܐܬܛܪܦܬ ܢܕܬ ܗܘܳܬ݀  ܒܕܝܢܗ ܥܙܝܙܐ܆ ܘܫܠܚܬ ܠܦܝܠܛܘܣ ܩܘܠܥܐ ܫܪܝܐ܆ ܠܡܶܢܘ ܕܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢܗܽܘ ܕܝܕܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܙܥܙܝܙܐ ܗܘ ܕܩܐܡ ܗܘܳܐ ܩܕܡܝܟ܆ ܙܘܥ ܕܘܝܐ ܘܐܣܬܪܕ ܡܶܢܗ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܐܬܬܥܝܪܘ ܐܚܝ̈ ܩܘܡܘ ܨܠܘ ܕܗܳܐ ܡܛܝ ܠܗ ܥܕܢܐ܀

ܒܥܪܘܒܬܐ ܟܬܒ ܦܝܠܛܘܣ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܗܘܳܐ ܚܘܝܒܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܬܪܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܛܪܗ ܒܠܘܟܝܬܐ ܕܗܘ ܡܳܐܚܐ ܟܽܠ܆ ܘܪܕܘ ܡܶܢܗ ܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܚܘܣܝܐ ܠܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܳܐܕܳܡ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܝܠܠ ܡܘܬܐ܆ ܘܥܪܩ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܪ ܙܘܓܗ܆ ܕܚܙܘ ܠܚܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܥܰܠ ܚܠܨ ܩܢܝܢܝ̈ܗܘܢ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܬܐ܆ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܨܠܡ ܡܪܗ܆ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܬܪ ܕܒܰܪܝܗܝ ܫܒܩܗ ܒܓܢܬ ܦܘܢܩ̈ܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܡܰܠܶܠ  ܛܳܒܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܘ ܕܓܒܠܝ̈ ܨܒܥ̈ܬܗ ܒܗ ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܡܘܬܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܟܽܠ ܦܐܪܐ܆ ܘܙܠܐ ܡܝܬ ܡܶܛܽܠ  ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܦܢ ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܫܩܐ܆ ܫܦܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܠܦ ܡܘܬܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܟܽܠ ܐܳܕܳܡ܆ ܡܶܢ ܦܐܪܐ ܟܰܕ ܠܐ ܬܦܩܕ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܝܣܐ܆ ܡܝ̈ܐ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܝܪܒ ܐܳܕܳܡ܆ ܛܝܢܐ ܕܓܒܝܠ ܡܶܢ  ܥܦܪܢܐ܆ ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܪܓܫ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܡܪܗ ܠܒܫܗ ܒܚܢܢܗ܀
 ܒܥܪܘܒܬܐ ܝܪܒ ܐܳܕܳܡ܆ ܕܐܝܕܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܩܢܬܗ܆ ܒܥܪܘܒܬܐ ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܘܳܐ ܒܩܒܰܪܐ ܥܢܝܕܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܝܠܠ ܐܳܕܳܡ܆ ܕܚܙܐ ܦܓܪܗ ܕܡܦܪܣܝ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܩܥܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܐܝܠ ܐܝܠ ܕܳܠܡܶܢܐ ܫܒܩܬܢܝ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܢܚܶܬ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܕܓܕܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܡܘܬܐ ܢܛܪܘܬܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܢܦܩ ܠܬܥܫܐ܆ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܓܢܬ ܛܘܒ̈ܐ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܥܰܠ ܡܳܐܚܐܧ ܟܽܠ ܠܒܶܝܬܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܚܝܒܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܪܥܘܗܝ ܟܘܒ̈ܐ܆ ܒܗܘ ܕܒܓܢܬܐ ܒܣܡ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܩܒܠ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܒܰܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܓܙܡ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܒܗ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܰܪ ܟܐܢܐ܆ ܘܪܨܗ ܠܪܝܫܗ ܕܬܢܝܢܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܠܓܰܘ ܓܢܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܘܒܗ ܒܥܪܘܒܬܐ ܢܦܩ ܡܗ܆ ܘܐܳܘܒܕ ܚܝܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܝܬܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܫܠܚ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܣܛܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܳܠܒܝܫ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܐܫܠܚܘ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝ̈ܓܐ ܕܳܠܒܝܫ ܗܘܳܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܨܠܒܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܣܟܽܠ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܥܪܘܒܬܐ ܒܙܚ ܗܘܳܐ ܒܗ܆ ܗܘ ܕܨܠܝܒ ܡܶܢ ܣܡܠܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܡܠܝܬ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܚܫܟܐ ܚܦܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܐܬܢܚܡ܆ ܟܰܕ ܕܥܛܐ ܠܘܛܬ ܚܘܐ܀
ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ.

ܥܘܢܝܬܐ܆ ܘܝܠܶܟܝ̱ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܨܠܒܬܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܕܝܢܗ ܙܟܘ ܝܠܕܝܟ̈ܝ.

ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܗܘ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܚܝܒܐ ܐܫܬܐܝܠ ܕܐܢ ܟܽܠ܆ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܕܝܬܒ ܩܘܠܥܐ܆ ܘܠܬܗܘܡܳܐ ܪܒܐ ܕܐܢ ܗܘܳܐ܆ ܕܥ ܢܦܫܟ ܕܝܢܐ܆ ܘܙܘܥ ܡܶܢܗ ܕܙܟܝܐ ܗܘ܀
ܠܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܕܢܘܗܝ ܥܘ̈ܠܐ܆ ܘܠܐ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܟܰܕ ܛܠܡܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܨܪܗ ܐܫܥܝܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܡܪܐ ܕܕܒܚܐ ܡܬܩܪܒ܆ ܫܬܩ ܐܡܪܐ ܡܰܠܶܠܐ܆ ܗܘܳܐ ܕܒܚܐ ܘܚܣܝ ܠܳܟܽܠ܀
ܬܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܽܘܡܝ̱ ܘܚܐܙܝ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܘܥܰܠܡܶܢܐ ܡܨܛܥܪ ܝܩܝܪܐ܆ ܥܰܠ ܕܥܒܕ ܚܡܪܐ ܡܶܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܥܰܠ ܕܐܢܗܪ ܥܝܢ̈ܐ ܕܣܡܝ̈ܐ܆ ܐܳܘ ܕܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܕܐܚܠܡ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ ܣܢܝܢ ܠܗ܀
ܐܢ ܡܬܩܛܪܓ ܐ̱ܢܫ ܕܥܘܝܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܘ ܗܘ ܢܺܐܬܶܐ ܠܗ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܬܐ ܛܝܡܝ ܘܚܙܝ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܡܫܬܐܝܠ ܘܒܠܥ ܘܡܨܛܥܪ܆ ܗܒ ܘܝܐ ܠܕܝܢܐ ܟܡܳܐ ܛܠܡܗ ܠܰܢܡܘܣܐ܀
ܡܶܢ ܚܝܒܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܟܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܘܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܨܥܪܐ ܘܩܘܦܚܐ܆ ܐܢ ܐܳܕܳܡ ܐܣܟܽܠ ܒܐܝܠܰܢܐ܆ ܡܘܢ ܚܝܒ ܡܪܗ ܕܡܨܛܥܪ܆ ܚܠܦ ܥܒܕܗ ܒܠܥ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܬܛܥܘܢ ܡܪ̈ܚܐ܀
ܩܪܒ ܠܐܝܠܰܢܐ ܓܢܢܐ ܡܪܚܐ܆ ܘܕܫ ܢܡܘܣܐ ܕܗܘ ܡܪܐ ܥܙܝܙܐ܆ ܘܟܪܘܒܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܪܕܗ ܗܘܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܐܡܪܚ ܘܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܐܬܓܙܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܨܘܬܗ ܕܓܢܢܐ܀
ܩܳܡ ܕܝܢܐ ܘܒܣܪܗ ܗܘܳܐ ܠܙܢܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܫܠܡ ܗܘܳܐ ܠܪܥܝܢܗ ܙܐܦܢܐ܆ ܚܘܪ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܐܫܝܓ ܘܚܘܝ ܠܗ܆ ܕܒܥܘܠܐ ܩܛܠܬܗ ܠܗܰܘ ܕܟܝܐ܆ ܕܝܢܐ ܣܗܕ ܠܗ ܟܡܳܐ ܠܛܡܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܀

ܐܳܘ ܕܝܢܐ ܠܕܐܢ ܟܽܠ ܕܐܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܠܐ ܬܣܒ ܠܳܟ ܕܥܰܠ ܕܡܚܝܠ ܡܬܢܓܕ܆ ܨܒܝܢܗ ܢܓܕܗ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܆ ܚܠܦ ܥܒܕܗ ܡܪܗ ܡܬܢܓܕ܆ ܙܘܥ ܘܕܚܠ ܕܝܢܐ܆ ܕܓܢ̱ܒܰܪܐ ܡܫܬܦܠ܀
ܐܳܘ ܩܝܦܐ ܠܘܝܐ ܕܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܒܳܟ ܡܫܬܪܝܐ ܟܗܢܘܬܐ ܕܒܶܝܬ ܠܘܝ܆ ܗܐ ܡܪܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܡܨܛܥܪ܆ ܘܠܐ ܡܪܦܐ  ܟܗܳܢܳܐܠܒܶܝܬ ܠܘܝ܆ ܠܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܡܶܢܓܕ ܐܰܢ̱ܬ ܟܘܡܪܘܬܟ ܒܛܠܬ ܠܗ܀
ܩܥܬ ܙܠܝܠܬܐ ܥܰܠ ܬܪܥܗ ܕܕܝܢܐ܆ ܚܒܰܪܬ ܨܠܡ̈ܐ ܡܪ̈ܚܐ ܘܓܠܝ̈ܦܐ܆ ܗܐ ܡܶܢܚܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܨܛܥܪ܆ ܘܩܛܘܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܬܝܩܪ܆ ܘܙܢܝ̈ܐ ܘܓܝܪ̈ܐ܆ ܪܚܡܝܢ ܠܗ ܠܓܝܪܬܐ܀
ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܡ̈ܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܒܰܪܝܬ ܡܳܪܝ̱܆ ܗܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܳܠܘܳܬܗܘܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܗܘܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܨܠܝܒܐ ܣܝܒܰܪܬ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܐܬܢܚܡܬ ܘܩܕܫܬܢ ܒܣܘܠܩܟ܀
ܒܬ̈ܐ ܕܰܚܫܳܐ.

ܕܢܘܗܝ ܠܝܛ̈ܐ ܠܠܝܐ ܟܽܠܗ܆ ܘܥܕܢ ܨܦܪܐ ܕܒܰܪܘܗܝ ܘܐܬܰܘ ܨܶܝܕ ܦܝܠܛܘܣ ܢܫܡܥ ܕܝܢܗ܆ ܫܓܫܘ ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܘܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ܆ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܗ܆ ܕܢܡܘܬ ܝܶܫܽܘܥ܀
ܫܠܚܬ ܗܘܳܬ݀  ܠܗ ܐܰܢ̱ܬܬܗ ܒܳܟܣܝܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܬܦܠܦܠ ܒܕܡܳܐ ܚܣܝܐ ܘܒܥܐ ܕܢܫܪܝܘ܆ ܡܶܢ ܙܩܘܦ̈ܐ ܘܕܠܳܐ ܐܫܟ ܐܫܝܓ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܢܬܚܝܒ ܥܰܡ ܝܘܕܝ̈ܐ܀
ܒܥܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܘܡ ܩܕܡ ܦܝܠܛܘܣ܆ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ ܓܰܒܪܳܐ ܗܢܐ܆ ܥܰܠ ܕܒܫܒܬܐ܆ ܐܣܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܚܠܦ ܐܓܪܐ ܦܢܝܘ ܝܗܒܠܗ܆ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ ܒܩܝܣܐ ܬܠܐܳܘܘܗܝ܀
ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ܆ ܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ܆ ܕܚܫܒ ܢܦܫܗ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܣܡܝܘܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܬܒܝܢܘ܆ ܕܝܪܬܐ ܗܘ ܘܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܡܶܢܗܘܢ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܦܠܚ̈ܐ܀
ܟܗܢܝ̈ ܙܐܦܐ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ ܥܰܠ ܦܝܠܛܘܣ܆ ܕܗܳܢܳܐܓܰܒܪܳܐ܆ ܡܘܬܐ ܚܝܒ܆ ܕܗܘ ܠܗ ܫܡܗ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܫܩܽܘܠܝܗܝ ܡܶܢܰܢ ܘܥܳܠܡܳܐ ܢܐܚܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܒܨܰܦܪܳܐ ܙܥ ܗܝܟܽܠ ܩܽܘܕܫܳܐܕܢܦܠ ܒܗ ܛܝ̈ܡܳܐ ܕܕܡܟ܆ ܕܝܕܥ ܕܡܛܐ ܠܗ ܒܙܒܢܗ܇ ܕܡܶܢ ܬܫܡܫܬܗ ܢܫܬܠܚ܇ ܥܰܠ ܫܡܫ̈ܘܗܝ ܒܳܟܐ ܗܘܳܐ܇ ܕܡܬܢܟܪܝܢ ܡܶܢ ܟܗܢܘܬܐ܇ ܫܪܝܘ ܕܒܚ̈ܐ ܕܡܬܬܥܝܩܝܢ܇ ܕܒܛܠܘ ܡܟܝܠ ܘܠܥܳܠܰܡ܇ ܐܫܝܓ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܦܝܠܐܛܘܣ܇ ܘܩܥܐ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܩܒܠܘ ܕܡܗ  ܥܰܠ ܝܠ̈ܕܝܗܘܢ܇ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗܘܢ܇ ܒܨܰܦܪܳܐ ܟܣܝܬ ܠܫܡܝܐ܇ ܢܚ̈ܬܐ ܦܐܝ̈ܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܘܒܨܰܦܪܳܐ ܟܣܝܟ ܥܰܡܳܐ܇ ܢܚ̈ܬܐ ܕܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܒܨܰܦܪܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ܇ ܒܪܺܝܟ ܐܝܩܪܟ ܡܶܢ ܐܬܪܟ܇ ܘܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠܝܟ ܐܪܝܒܬ܇ ܓܝܪܬܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐ܇ ܫܩܽܘܠܝܗܝ ܫܩܽܘܠܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܐܪܝܡܘܢܝܗܝ ܡܶܢ ܚܝ̈ܐ܀
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܦܪܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܰܪܬ ܪܒܘܬܟ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܦܪ̈ܐ܇ ܕܨܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܚܰܕܬ ܟܽܠ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܘܦܪ̈ܐ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܫܘܦܪܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܚܘܛܪܐ܇ ܘܣܡܘܟܐ ܕܟܽܠ ܕܡܚܝܠܝܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܪܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܘܪ̈ܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܪܐ ܟܽܠܐ܇ ܐ̈ܠܦ ܥܰܠ  ܐ̈ܠܦ ܙܒܢ̈ܝܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܩܳܡܬ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ܇ ܕܝܢܐ ܕܟܽܠ ܕܝܢ̈ܐ܇ ܘܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܪܘܡܪܡܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܘܢܝ ܟܽܠ̈ܒܐ܇ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܟܪܟܘܢܝ ܗ܀
ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܳܐ

ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܩܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܬܒܙܚ ܡܶܢ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܦܪܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܕܒܰܪܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܫܬܢܝܢ܇ ܘܒܙܩܝܦܐ ܚܝܒܘܗܝ ܕܢܡܘܬ܀ ܗܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ܇ ܩܕܡ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܡܫܬܐܝܠ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܩܪܐ ܠܗܽܘܢ ܚܐܪܘܬܐ܀
ܓܥܐ ܝܡܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܪܐ܇ ܟܰܕ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܪܪܐ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܫܟ ܗܘܳܐ ܫܡܫܐ܇ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒ̈ܐ ܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܡܪܗܘܢ ܕܥܰܠ ܩܝܣܐ ܡܦܪܣܝ܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܠܳܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܫܡܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܡܶܢܐ ܥܒܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܨܠܝܒܐ ܕܚܣܕܐ ܬܠܐܳܘܘܗܝ܀
ܒܢ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܬܰܘ ܐܬܕܡܪܘ ܥܰܠ ܬܗܪܐ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܕܛܥܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܛܥܢܗ܀
ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡܪ̈ܝ ܒܫܡܝܐ܇ ܘܠܓܝܘܢ̈ܐ ܕܫܠܗܒܶܝܬܐ܇ ܒܓܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܬܪܗ ܪܡܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬܰܘܢ ܢܘܩܕܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܐܰܪܥܳܐ ܒܩܠܗ ܐܙܝܥ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܪܶܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܐܨܛܪܝܘ܇ ܘܠܒܐ ܕܚܪ̈ܡܳܐ ܠܐ ܐܬܬܙܝܥ܀
ܚܣܝܢܐ ܕܢܛܪ ܐܐܪ܇ ܒܙܩܝܦܐ ܝܕܥܗ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܣܢܝ̈ܝ ܡܪܗܘܢ܇ ܘܣܪܒܝܢ ܘܝܡܝܢ ܕܡܛܥܝܢܐ ܗܘ܀
ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܘܥܕܗ ܐܬܢܚܡ܇ ܘܥܰܠܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ܇ ܘܐܟܪܙܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕܡ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܕܗܢܘ ܡܪܐ ܫܪܝܪܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܗܘ ܕܐܨܛܠܒ܇ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܪܝܫ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܒܩܠܗ ܩܳܡܘ ܕܫܟܝ̈ܒܝܢ܇ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܐܨܛܪܝܘ܀
ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܒܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܕܥܪܘܒܬܐ ܢܦܩ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܗܘ ܒܘܟܪܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܘܪܡܙܗ ܛܥܝܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܘܫܩܠܘ ܣܡܘ ܠܗ ܙܩܝܦܗ ܥܰܠ ܟܬܦܗ܇ ܠܗܰܘ ܦܪܘܩܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܢܐܙܠ ܘܢܡܘܬ ܒܙܩܝܦܗ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܝܬ ܘܦܪܩ ܥ̈ܠܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܚܙܬܗ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܇ ܕܡܶܢܗܪ ܠܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܇ ܚܙܬ ܡܚ̈ܘܬܗ ܘܣܓܝ ܟܪܝܬ ܠܗ܇ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܠܘܟܝܬܐ ܒܕܦܢܗ܇ ܩܪܒܬ ܠܗ ܨܶܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܡܪܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܡܳܐ܇ ܕܐܢܐ ܘܝܠ̈ܕܝ ܣܓ̈ܕܢ ܠܳܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܝܬܬ ܗ ܘ ܗ܀
ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

ܙܩܝܦܗ ܥܰܠ ܟܬܦܗ܇ ܛܥܝܢ ܘܢܦܩ ܕܢܡܘܬ ܓܒܘܠܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܝ ܘܚܒܰܪ̈ܬܗ܇ ܕܡܒܳܟ̈ܝܢ ܠܗ ܒܚܢܓܬܐ܇ ܫܒܩܘܗܝ ܘܥܪܩܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܘܫܠܡܬ ܡܠܬܗ ܕܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܐܪܚܩܬ ܡܶܢܝ ܪ̈ܚܡܝ ܐܦ ܚܒܰܪ̈ܝ܀
ܒܢܝܣܢ ܝܪܚܐ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪ̈ܐ ܕܢܗ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ܇ ܘܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܒܰܪܟܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܒܙܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܘܚܠܐ ܒܩܢܝܐ ܐܳܘܫܛܘ ܠܗ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܒܕܡܗ ܚܪܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܫܡܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܨܘܬܰܘ ܟܽܠ ܝܬܒ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܨܠܘܒܬܐ܇ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܠܡܪܗ ܨܠܒܬ܇ ܘܒܰܪܘܡܚܐ ܕܦܢܗ ܬܪܥܬ ܘܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܶܢܗ ܪܕܘ܇ ܗ ܘ ܗ ܚܘܣܝܐ ܠܳܟܽܠܗ ܥܳܠܡܳܐ܀
ܒܥܕܢܐ ܕܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܬܬܙܝ̈ܥܝ܇ ܘܪܥ̈ܠܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܝܢ܇ ܐܦ ܫܡܫܐ ܚܡܠ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ܇ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܨܪܐ ܢܦܫܗ܇ ܘܫܘܥ̈ܐ ܕܫܡܥܘ ܩܠܗ ܦܩܥܘ܇ ܗ ܗ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܠܗ ܫܡܥܘ ܘܩܳܡܘ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܝܢܟ ܕܙܟܝ ܠܚܝ̈ܒܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܙܩܝܦܟ ܕܚܪܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܫܠܡܬ ܠܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܙܩܝܦܐ܇ ܗܘ ܐܡܪܐ ܕܚܙܐ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܐܬܡܛܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܗ ܠܕܒܚܐ܇ ܗܘ ܕܦܨܝ ܠܐܝܣܚܩ ܡܶܢ ܩܛܠܐ܇ ܘܛܝܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܝܣܐ܇ ܘܨܨ̈ܐ ܥܬܕܘ ܠܗ܇ ܐܦ ܪܘܡܚܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܣܓܝ ܘܝܗܒܠܗܽܘܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܛܘܝܒܐ ܕܡܘܬܐ ܥܬܕܘ ܠܗ܀
ܛܥܢ ܙܩܝܦܗ ܘܢܦܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ܇ ܕܗܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܛܠܬ ܙܕܝܩ̈ܐ܇ ܩܪܐ ܬܰܡܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܝܐܝܠ܇ ܕܡܘܢ ܢܗܘܳܐ ܡܶܢܗ ܕܐܳܘܪܫܠܡ܇ ܒܩܛܠܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬܚܪܒܝ܇ ܘܝܠ̈ܕܝܗ ܢܬܒܕܪܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܣܘܚܦܐ܇ ܘܐܬܩܛܠ ܗܘܳܐ ܒܘܟܪܗ ܕܥܰܠܝܐ܇ ܘܐܬܒܕܪܬ ܒܩܛܠܗ ܡܥܕܢܬܐ܀
ܡܘܢ ܛܥܝܢܬ ܙܩܝܦܟ ܥܰܠ ܟܬܦܟ܇ ܐܳܘ ܪܥܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܒܳܟܘܒ̈ܐ ܡܟܽܠܠ  ܐܰܢ̱ܬ܇ ܦܪܘܩܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܥܩܘܒ܇ ܒܶܝܬ ܒܳܟܐ ܥܒܕ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܢܫ̈ܐ ܕܘܝ̈ܬܐ܇ ܟܰܕ ܢܦܩ ܕܢܐܙܠ܇ ܨܶܝܕܝܗ ܕܓܓܘܠܬܐ܇ ܚܠܦ ܦܠܓ̈ܐ ܕܒܝܡܳܐ ܢܩܫ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܀
ܐܳܘ ܢܫ̈ܐ ܠܡܶܢܐ ܒܳܟܝ̈ܬܝܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܝ̈ܐ ܘܚܰܕ̈ܘܬܐ܇ ܐܳܘ ܢܫ̈ܐ ܠܡܶܢܐ ܐܠ̈ܝܬܰܘܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܒܰܪܐ ܘܒܘܝܐܐ܇ ܒܳܟܝ̈ܢ ܠܓܒܰܪ̈ܝܟܝܢ܇ ܕܒܚܪܒܐ ܓܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܘܐܪ̈ܩܕܝ ܠܝܠ̈ܕܝܟܝܢ܇ ܕܒܠܥ ܠܗܽܘܢ ܣܝܦܐ܇ ܬܫܬܒܩܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܨܕܝܬܐ܇ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܨܠܒܬ ܒܰܪܘܝܗ܀
ܣܠܩ ܫܡܫܐ ܘܩܳܡ ܠܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܚܫܟ ܠܗ ܫܡܫܐ ܒܰܪܩܝܥܐ܇ ܣܠܩ ܐܡܪܐ ܕܢܗܘܳܐ ܩܘܪܒܢܐ܇ ܘܚܪ̈ܡܶܢܐ ܠܐ ܣܒܥܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܙܩܝܦ ܗܘܳܐ ܘܡܣܡܟ܇ ܘܪܗܛܝܢ ܢܛܝܒܘܢ ܠܗ܇ ܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܇ ܘܪܘܡܚܐ ܘܠܘܟܝܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܟܡܳܐ ܐܪܟܢܘܗܝ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܢܓܕ̈ܐ ܕܛܠ̈ܘܡܳܐ܀
ܝܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܥܩ̈ܬܐ܇ ܘܐܦ ܚܘܬܡ ܟܽܠܗ ܢܒܝܘܬܐ܇ ܘܦܠܓܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܘܒܦܣܐ ܫܩܠܗ ܠܳܟܘܬܝܢܗ܇ ܘܒܥܒܕܐ ܓܡܪܗ܇ ܒܝܫ̈ܐ ܒܓܓܘܠܬܐ܇ ܩܕܡ ܗܘܳܐ ܙܡܪ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܝܫܝ܇ ܬܠܐ ܚܣܝܐ ܥܪܛܠ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܗܘ ܕܨܒܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܒ̈ܒܐ܀
ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܒܡܨܪܝܢ܇ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܰܒܪܳܐ ܡܪܐ ܕܐܪ̈ܙܐ܇ ܘܫܡܠܝ ܟܽܠ  ܐܪ̈ܙܝܢ ܒܕܒܝܚܘܬܗ܀

ܒܥܪܘܒܬܐ ܝܘܡܶܢ ܐܫܠܚܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ܇ ܕܗܘ ܕܐܬܐ ܕܢܠܒܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܒܢܝܣܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܬܠܐܳܘܘܗܝ ܥܪܛܠ܇ ܠܗܰܘ ܕܨܒܬ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܦܩ̈ܚܝ ܢܝܣܢ܀
ܕܢܘܗܝ ܒܶܝܬ ܚܢܢ ܠܗܰܘ ܕܐܢ ܟܽܠ܇ ܡܚܐܳܘܗܝ ܥܰܠ ܦܟܗ ܠܡܚܪܪ ܟܽܠ܇ ܪܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܠܗܰܘ ܕܢܦܚܝ ܗܘܳܐ܇ ܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܒ̈ܐܦܐ ܕܬܪܥܣܪ̈ܬܐ܀
ܘܝܐ ܕܠܳܐ ܡܘܦܐ ܢܛܝܪ ܗܖ ܐܚܝ̈ ܠܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ ܘܠܣܟܪܝܘܛܐ܇ ܕܳܠܗܰܘ ܕܐܣܓܝ ܗܘܳܐ ܟܽܠܛܒ̈ܬܐ܇ ܦܪܥܘܗܝ ܐܦ ܗܢܘܢ ܟܽܠ ܒܝܫ̈ܬܐ܀
ܚܢܢ ܕܐܨ ܗܘܳܐ ܟܗܢ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܡܦܪܓ ܗܘܳܐ ܒܢܚ̈ܬܝ ܥܐܕܐ܇ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܐܫܬܠܚ ܡܶܢ ܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܟܝܢ̈ܐ ܟܡܝܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܚ̈ܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܀
ܝܶܫܽܘܥ ܢܬܠ ܠܰܢ܇ ܕܢܚܫ ܥܰܡܗ܇ ܕܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫ ܗܘܳܐ ܟܝܢ̈ܐ ܚܫܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܕܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܗܕ ܥܠܶܝܗܿܘܢ܇ ܟܝܢ̈ܐ ܕܚܫܘ ܥܰܡܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܫܗ܀
ܠܐ ܣܝܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܙܐ ܨܥܪܗ܇ ܐܦ ܫܡܫܐ ܚܦܝ ܓܘܢܗ ܦܐܝܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܛܥܝܢ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ܇ ܘܐܳܘܣܦܘ ܥܰܠ ܚܫܗ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܀
ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܬܚܦܝ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܇ ܘܚܡܠ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܗ ܒܥܪ̈ܩܝ ܚܫܟܐ܇ ܕܚܙܐ ܗܘܳܐ ܕܬܠܐ ܡܪܗ ܒܩܝܣܐ܇ ܘܠܐ ܐܡܪܚ ܕܢܚܙܐ ܨܥܪܐ ܕܡܪܗ܀
ܥܝܢܝ̈ܗ ܕܗܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܕܚܒܰܪ̈ܬܗ܇ ܫܚܠܰܢ ܗܘ̈ܝ ܕܡܥ̈ܐ ܟܰܕ ܨܕܝ̈ܕܢ܇ ܒܕܡܗ ܕܪܕܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܘ ܕܦܢܗ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܡܫܩܐ ܠܗܝ ܓܓܘܠܬܐ܀
ܨܗܝ ܗܘܳܐ ܘܫܐܠ ܡܝ̈ܐ ܒܰܪܐ ܕܬܗܘ̈ܡܳܐ܇ ܘܐܳܘܫܛܘ ܠܗ ܚܠܐ ܒܢ̈ܝ ܡܪܕܘܬܐ܇ ܩܪܐ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܢܫܠܡ ܪܘܚܗ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ܇ ܐܳܘܣܦܘ ܥܰܠ ܚܫܗ ܐܰܝܟܢ ܕܟܬܝܒ܀
ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܝܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܐܪܙܐ ܕܩܛܠܐ ܚܫܠܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܐܚܰܕܘ ܐܦ ܢܓܕܘܗܝ ܒܦܪ̈ܓܠܐ ܘܥܰܠ ܩܝܣܐ ܒܨܥܪܐ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ܀
ܒܰܪ ܛܝܡܝ ܣܰܡܝܳܐ܇ ܕܚܙܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܪܥܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܐܦܠܐ ܢܩܒܠ܇ ܠܐܝܕܐ ܕܛܫܬ ܠܗ ܛܝܢܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ܇ ܕܩܒܝܥܐ ܒܨܨ̈ܐ ܒܶܝܬ ܓܝ̈ܣܐ܀
ܪܥܐ ܗܘܳܐ ܝܗܘܕܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܝܠܕ܇ ܘܠܐ ܕܝܢ ܢܫܠܡ ܗܘܳܐ ܪܒܗ ܠܩܛܠܐ܇ ܒܬܠܬܝ̈ܢ ܕܟܣܦܐ ܙܒܢ ܪܒܗ܇ ܟܣܦܐ ܠܐ ܩܕܝ ܘܢܦܫܗ ܐܳܘܒܕ܀
ܥܰܡܳܐ ܕܕܢܗ ܗܘܳܐ ܝܗܒܗ ܠܡܘܬܐ܇ ܐܫܝܓ ܗܘܳܐ ܐܝܕ̈ܘܗܝ܇ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ܇ ܘܚܘܝ ܕܡܚܣܝ ܠܒܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܇ ܡܶܢ ܩܛܠܐ ܕܩܛܠ ܡܶܢ ܣܦܘ̈ܬܗ܀
ܢܗܝܪܐ ܕܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܕܥܟ ܢܦܫܗ܇ ܘܫܡܫܐ ܚܦܝ ܗܘܳܐ ܓܘܢܗ ܦܐܝܐ܇ ܦܩܥܘ ܫܘܥ̈ܐ ܘܩܒܰܪ̈ܐ ܕܫܡܥܘ ܩܠܗ܇ ܘܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐܦܪܚܬ ܕܚܙܬ ܨܥܪܗ܀
ܚܘܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝܪ̈ܫܝܡܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܐܦ ܥܘܡܩܐ ܚܫܐ ܐܬܥܛܦܘ

ܐܪܟܢ ܓܝܪ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܚܘܒ̈ܬܢ܇ ܒܚܫܗ ܐܦ ܒܡܘܬܗ܇ ܩܕܕ ܐܫܛܪ̈ܝܢ܇ ܢܒܳܟܐ ܕܡܝܬ ܚܠܦܝܢ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܨܪܐ܇ ܠܒܘܫܗ ܟܣܝܐܝܬ ܕܡܦܪܣܝ ܘܨܥܝܪ܇ ܦܓܪܗ ܘܠܒܘܫܗ܇ ܕܒܰܪܐ ܝܪܬ ܟܽܠ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܐܚܰܕܘܗܝ܇ ܨܘܪ̈ܢܝ ܡܘܬܐ܇ ܕܳܠܰܒܪܳܐ ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܒܰܪܘܩܐ ܥܰܡ ܒܙܚܐ܇ ܚܰܕܪܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܀
ܡܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܫܕܐ܇ ܩܠܗ ܐܰܝܟ ܟܐܦܐ܇ܘܢܪܓܘܡ ܡܫܡܥܬܗ ܕܥܘܝܪܐ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܦܪܫܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ܀
ܡܶܢ ܠܐ ܢܬܕܡܪ܇ ܕܠܳܐ ܢܦܠ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ܇ ܥܰܠ ܡܪܐ ܕܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܫܩܦܘܗܝ܀
ܒܶܝܬܗܘܢ ܗܐ ܚܪܝܒ܇ ܘܥܰܡܗܘܢ ܘܡܒܕܪ܇ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܬܟܢܫܘ܇ ܥܺܕܬܳܐ ܐܬܒܢܝܬ܇ ܘܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ̱ ܐܫܬܒܚܬ܀
ܗܢܘܢ ܐܬܦܠܦܠܘ܇ ܒܕܡܗ ܐܬܚܝܒܘ܇ ܢܬܟܡܪ ܒܢܦܫ̈ܬܢ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܕܒܰܪ ܚܝܐ܇ ܕܥܰܡܗ ܢܬܚܰܕܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܠܒܫ ܠܳܐܕܳܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܕܝܢ܇ ܐܣܛܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܣܕܩܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ܇ ܘܐܪܡܝܘ ܦܣ̈ܐ ܥܰܠ ܬܠܒܫܬܗ ܚܠܦ ܟܽܠ ܛܘܒ̈ܝܢ ܕܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܬܰܘܕܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܛܥܝܢ ܟܽܠܐ܇ ܘܛܥܝܢ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ܇ ܣܝܒܰܪ ܨܥܪܐ܇ ܘܒܙܚܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܒܣܝܡܳܐ ܫܠܐ ܘܡܫܝܢ܇ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܥܰܠ ܙܩܘܦ̈ܘܗܝ܀

ܛܥܢ ܥܰܠ ܟܬܦܗ ܨܠܝܒܗ ܘܢܦܩ܇ ܚܚܰܝܠܳܐ ܕܛܥܝܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܘܚܘܝ ܕܡܘܬܗ ܠܘ ܕܩܛܝܪܐ ܗܘ܇ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܬܐ ܠܚܫܐ܇ ܘܒܚܰܕܘܬܐ ܙܩܝܦܐ ܣܝܒܰܪ܀
ܬܗܪܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܚܙܘ ܓܘܢܚܐ܇ ܕܣܥܪܘ ܣܟ̈ܠܐ ܟܰܕ ܡܫܬܢܝܢ܇ ܕܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ ܥܰܠܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܢܨܒ ܗܘܳܐ ܟܽܠ  ܐܝ̈ܠܰܢܝܢ܇ ܘܐܦܪܝ ܪܡܙܗ ܥܘܦܝܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܀
ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܡܒܙܚܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܡܡܝܩܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܨܠܘܒܝܗ ܨܠܘܒܝܗܝ ܐܳܘ ܕܝܢܐ܇ ܠܰܒܪܶܗ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܣܠܩ ܫܡܫܐ ܥܰܠܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܕܪܩܝܥܐ܇ ܥܒܕܐ ܚܙܐ ܠܡܪܗ ܕܙܩܝܦ܇ ܘܥܪܩ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܨܥܪܗ܇ ܦܫܛ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܒܙܩܝܦܘܬܐ܇ ܘܥܦܩܗ ܠܳܟܽܠܗ ܥܰܡܪܬܐ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܘܠܒܫܘ ܚܫܟܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܚܙ̈ܝ ܠܡܪܗܝܢ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܩܥܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܝܗܒ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܨܘܬܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܒܚܰܕ ܒܶܝܬܐ ܙܥܘܪܐ܇ ܫܡܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܣܘܦ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܳܟܢ ܙܟܝܐ܇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܦܓܪܢܘܬܟ܇ ܕܒܗ ܐܬܓܠܝܬ ܪܒܘܬܟ܇ ܒܚ̈ܫܝܟ ܐܬܦܪܩܬ ܥܺܕܰܬܟ܇ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܚܫܬ ܒܒܣܪ ܐܟܡܳܐ ܕܨܒܶܝܬ܇ ܕܳܠܰܢ ܬܥܒܕ ܠܐ ܚܫܘܫ̈ܐ܇ ܒܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܥܰܠ  ܐܳܕܳܡ܇ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܳܠܗ ܐܬܩܢܬܝܗܝ܇ ܘܒܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܙܩܦܘܟ ܚܪ̈ܡܳܐ ܘܥܘ̈ܠܐ܇ ܒܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܬܫܬܒܚ܇ ܡܶܢ ܡܪܥܝܬܟ ܕܦܪܩܬܗ܇ ܪܘܡܪܡܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ܇ ܣܓܕܬܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܘܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܩܒܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܓܒܠܰܢ ܒܨܠܡܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܗ܇ ܘܒܚܫܗ ܦܪܩܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܛܥܢ ܨܠܝܒܗ ܥܰܠ ܟܬܦܗ܇ ܘܢܦܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܪܟܒ ܩܝܣܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝ̈ܠܕܘܗܝ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܓܕܳܠܘ ܟܠܺܝܠܐ ܡܶܢ ܟܘ̈ܒܐ܇ ܘܣܡܘ ܒܰܪܝܫܗ ܐܰܝܟ ܕܳܠܒܙܚܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܗܘ ܕܩܒܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕܝ̈ܠܐ܇ ܘܟܽܠܝܠ ܟܘܒ̈ܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܒܚܘܒܗ܇ ܫܕܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܚܫ ܚܠܦܝܢ܇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀
ܦܬܓܡܳܐ܇ ܒܙܥܘ ܐܝܕ̈ܝ ܘܪ̈ܓܠܝ܇ ܘܐܝܠܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܗ܀
ܡܶܢܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ܇

ܐܰܝܟ ܡܝ̈ܐ ܐܬܐ ܫܕܬ ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܪ̈ܡܝ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܘܝ  ܠܗ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܕܨܠܒܬܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܒܠܬܗ ܘܙܡܪܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܒܫ ܐܰܝܟ ܚܨܦܐ ܕܦܚܪܐ ܚܝܠܝ ܘܠܫܢܝ ܕܒܩ ܠܫܡ̈ܝ ܚܟܝ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܥ̈ܝ ܓܘܕ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܩܝܦܐ܇ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܀
ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܪܟܘܢܝ ܒܙܥܘ ܐܝܕ̈ܝ ܘܪ̈ܓܠܝ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܨܗܝ̈ܝ ܠܕܡܳܐ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܩܥܘ ܘܐܡܪܘ ܕܕܡܗ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܘܥܰܠ ܝܠ̈ܕܝܗܘܢ ܘܦܠܓܰܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܀
ܘܥܰܠ ܠܒܘܫܝ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇  ܓܥܐ ܝܡܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܪܐ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܇ ܕܐܡܪ ܕܡܳܪܰܢ ܒܙܩܝܦܐ ܡ̈ܝܐ ܨܗܐ ܐܢܐ܀
ܦܨܗ ܡܶܢ ܚܪܒܐ ܠܰܢܦܫܝ ܘܡܶܢ ܐܝܕܐ ܕܟܽܠ̈ܒܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܒܐܣܦܘܓܐ ܐܳܘܫܛܘ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܡܙܗ ܩܒܝܢ ܝܡܡ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܚܫܟ ܫܡܫܐ ܕܚܙܳܝܗ̱ܝ ܠܡܪܗ܇ ܥܰܠܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠ̈ܒܫܝ ܗܘ̈ܝ ܐܒܠܐ ܘܟܡܝܪܘܬܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ

ܗܪܟܐ ܩܠܒܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܙܩܝ̈ܦܐ

ܡܶܢܒܬܪ ܕܕܢܘܗܝ ܟܗܢ̈ܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ܇ ܒܙܩܝܦܐ ܦܟܪܘ ܘܬܠܐܳܘܘܗܝ܇ ܠܗܰܘ ܕܬܠܝܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ ܒܰܪܡܙܗ܇ ܫܡܫܐ ܚܦܝ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܝ ܒܰܪܘܝܗ܇ ܘܩܒܰܪ̈ܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܐܨܛܪܝܘ ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܟܝܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܬܬܙܝܥܬ܇ ܘܐܟܣܘ ܠܥܰܡܳܐ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܗܘ ܕܬܠܝܬܰܘܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܗܘܝܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀
ܣܓܝ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ܇ ܗܝܡܶܢܘܬܗ ܕܓܝܣܐ܇ ܕܬܠܐ ܡܪܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܫܐܠ ܡܶܢܗ ܫܘܒܩܢܐ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܒܰܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܗܘ ܐܡܪ ܠܗ ܕܫܒܘܩܠܝ ܣܟܽܠܘܳܬܝ܇ ܫܡܥܘܢ ܕܚܙܳܝܗ̱ܝ ܟܦܪ ܒܗ ܘܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ܇ ܘܝܘܚܢܢ ܒܬܰܘܠܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܒܩܘܗܝ ܘܥܪܩܘ܇ ܓܝܣܐ ܕܩܥܐ ܘܐܡܪ܇ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܐ ܕܐܬܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܠܳܟܘܬܟ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ

ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܗܘ ܥܕܢܐ ܕܚܙܐܳܘܘܟ ܥܝܪ̈ܝ ܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܬܠܝܬ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܛܦܣ̈ܝ ܓܘܕ̈ܝܗܘܢ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ  ܒܚܰܕܕ̈ܐ ܕܢܚ̈ܬܰܘܢ ܢܥܛܘܢ܇ ܠܡܪ̈ܚܐ ܕܨܠܒܘܟ܇ ܘܚܙܘ ܨܠܘܳܬܐ܇ ܕܦܪܚܬ ܥܰܠܬ ܩܕܡ ܐܒܘܟ܇ ܘܦܫܘ ܪ̈ܗܛܝܗܘܢ܇ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܘܟܟܟ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܫܓܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܦܝܠܛܘܣ܇ ܘܗܟܢ ܐܡܪܘ ܠܗ܇ ܕܗܳܢܳܐܓܰܒܪܳܐ܇ ܡܛܥܐ ܠܥܰܡܶܢ ܟܰܕ ܐܡܪ܇ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܒܪܶܗ ܕܐܕܘܢܝ܇ ܕܘܢܝܗܝ ܡܟܝܠ܇ ܕܡܘܬܐ ܚܝܒ ܕܙܩܝܦܐ܇ ܕܫܪܐ ܫܒܬܐ ܕܡܘܫܐ ܐܟܬܒ ܠܰܢ܀
ܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܺܕܬܳܐ

ܗܐ ܒܙܩܝܦܐ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ܇ ܐܥܰܠܘ ܟܬܦܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܟ܇ ܕܢܦܠܘܚ ܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ܇ ܐܰܪܥܳܐ ܛܒܬܐ ܕܨܒܝܢܗ܇ ܘܚܙܐܳܘܘܟ ܕܛܥܝܢ ܚܽܘܒܳܟ܇ ܙܩܝܦܐ ܘܡܘܬܐ ܒܨܒܝܢܟ܀
ܒܗܳܢܳܐܥܕܢܐ ܕܚܰܝܠܳܐ܇ ܐܪܡܝܬ ܩܠܳܟ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܩܪܝܬ ܡܳܪܝ̱ ܠܐܒܘܟ ܟܣܝܐ܇ ܐܝܠܝ ܐܝܠܝ ܠܡܶܢܐ ܫܒܩܬܢܝ܇ ܟܰܕ ܡܡܬܰܘܡ ܬܽܘܒ ܠܐ ܫܒܩܟ܇ ܕܥܰܡܟ ܗܘ ܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܒܚܐ ܕܚܪܪ ܟܽܠ ܕܒܚ̈ܝܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܒܚܐ ܡܚܣܝܢܐ

ܒܥܪܘܒܬܐ ܙܩܝܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܗܘ ܝܬܒ ܥܰܠ ܓܝܓܠ̈ܝ ܢܽܘܪܳܐ܇ ܘܡܩܒ̈ܥܢ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܥܙܝܙܐ܇ ܘܡܣܟ̈ܟܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܗܘ ܕܛܥܝܢ ܒܰܪܡܙܗ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܥܘܡܩܐ܇ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ܇ ܒܨܒܝܢܗ ܛܥܝܢ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܝܘܗ ܡܚܦܝܢ܇ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܬܠܐܳܘܘܗܝ ܘܡܦܪܣܝ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܩܪܝܗܝ ܗܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܠܪܝܫ ܓܢ̈ܣܐ ܕܐܰܝܟܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܩܥܐ ܗܘܳܐ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܐܝܠܝ ܐܝܠܝ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܫܒܩܬܢܝ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܚܒ ܗܘܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܚܘܝܐ܇ ܘܥܩܪܗ ܒܥܪܘܒܬܐ܇ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܕܚܪܡܶܢܐ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܚܫܟ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܡܫܐ܇ ܥܰܠ ܡܶܢܐ ܙܩܦܬܰܘܢ ܠܒܰܪܘܝܢ܀ ܒܥܪܘܒܬܐ ܩܛܪ ܚܫܟܐ ܒܥܰܠܡ܇ ܕܩܕܡ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܕܩ ܗܘܳܐ܇ ܘܐܒܠܐ ܗܘܳܐ ܒܚܫܗ ܕܝܚܝܕܐ܇ ܕܩܛܝܠ ܗܘܳܐ ܘܙܩܝܦ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܘܝܗܒ ܘܝܐ ܪܒܐ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܚܫܘܟܐ܇ ܘܐܗܦܟ ܚܰܕܘܬܗܘܢ ܠܐܒܠܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܇ ܚܫܐ ܗܘܳܐ ܕܥܒܰܪ ܚܰܕܘ̈ܬܗ܇ ܕܗܘ ܥܰܡܳܐ ܕܛܥܐ ܥܕܥ̈ܐܕܘܗܝ܀
 ܒܥܪܘܒܬܐ ܥܩܪ ܟܘܒ̈ܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܒܳܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗ܇ ܗܘ ܩܛܪ ܬܓܐ ܠܳܟܽܠ ܡܠ̈ܟܝܢ܇ ܒܳܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܐܬܟܽܠܠ܇ ܥܰܠܪܝܫ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܕܢܓܡܘܪ ܢܒܝܘܬܐ܇ ܘܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܇ ܐܫܩܝܘܗܝ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܗܘ ܕܬܪܥ ܡܝ̈ܐ ܕܛܪܢܐ܇ ܨܗܝ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܫܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܘ̈ܕܝܐ܇ ܘܛܪܦ ܗܘܳܐ ܓܦܐ ܕܣܪ̈ܦܐ܇ ܕܢܣܝܦܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܙܩܘܦ̈ܐ܇ ܕܐܫܬܢܝܘ ܘܩܛܠܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܚܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܘܳܬ ܚܰܕܕ̈ܐ ܘܬܗܪܘ܇ ܕܐܰܝܟܢܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ܇ ܢܦܫܗ ܠܡܪ̈ܚܐ܇ ܘܝܘ̈ܕܝܐ ܘܝܠܳܟܘܢ ܘܠܥܳܠܰܡ܇ ܕܒܩܛܠܗ ܡܒܕܪ ܝܠ̈ܕܝܟܘܢ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܩܥ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܐܡܗ̈ܬܐ ܠܚܫܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܥܒܕ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟܐ܇ ܘܒܳܟܝ̈ ܗܘ̈ܝ ܠܒܘܟܪܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܫܡܝܐ ܒܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܝܰܕ ܫܘܥ̈ܐ܇ ܫܝܘܠ ܢܚܡܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܐܰܘܕܰܥܬ ܪܒܘܬܗ܇ ܗܘ ܥܰܡܳܐ ܕܨܠܒܗ ܐܣܬܡܝ܇ ܘܠܐ ܝܕܥ ܟܝܢܐ ܕܡܪܐ ܟܽܠ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܳܘܕܝ ܓܝܣܐ܇ ܘܐܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܫܘܒܚܗ ܕܝܚܝܕܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܐܬܝܬ ܕܡܳܪܰܢ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܡܠܳܟܘܬܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̈ܠܐܟܝܟ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ ܒܘܝܐܐ܇ ܗܘ ܣܒܰܪܐ ܕܚܝ̈ܐ܇ ܕܠܳܐ ܡܘܚܪ ܐܢܐ ܠܳܟ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܥܰܡܝ ܬܚܰܕܐ ܝܘܡܶܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ ܐܫܪ ܡܘܠܳܟܢܐ܀
ܐܳܘ ܫܡܫܐ ܠܐܰܝܟܐ ܥܪܩ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܢܗܝܪܐ ܕܡܶܢܗܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܫܦܝܪܐ ܡܶܢ ܚܠܨ ܫܘܦܪܟ܇ ܗܐ ܫܢܝܬ ܕܠܳܐ ܬܢܗܪ ܝܘܡܶܢ܇ ܡܪܟ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܢܓܕ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ܇ ܕܢܐܚܐ ܒܗ ܓܢܣܐ܇ ܡܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܫܦܝܪ ܠܗ ܠܥܒܕܐ ܕܢܚܦܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܦܘܪܣܝܐ ܕܡܪܗ܀
ܗܘ ܕܨܒܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܒ̈ܒܐ܇ ܘܒܦܩ̈ܚܐ ܘܫܘܦܪ̈ܐ ܕܟܽܠ ܓܢܣ̈ܝܢ܇ ܒܳܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܡܟܽܠܠ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܛܥܐ ܘܐܣܬܡܝ܇ ܗܘ ܢܝܣܢ ܪܒܐ܇ ܘܫܘܒܗܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܨܒܬܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܘܗܕܪ̈ܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡܡܝ̈ܢ܇ ܚܪ̈ܡܶܢܐ ܒܳܟܘܒ̈ܐ ܟܽܠܠܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܥܩܪ ܗܘܳܐ ܟܘܒ̈ܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܀
ܐܬܬܙܝܥܬ ܐܰܪܥܳܐ ܘܐܬܪܗܒܬ܇ ܟܰܕ ܚܙܬܗ ܠܚܫܟܐ ܒܐܝܡܡܳܐ܇ ܘܐܨܛܪܝܬ ܕܚܙܬ ܒܰܪܘܝܗ܇ ܕܬܠܐ ܗܘܳܐ ܥܪܛܠ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ܇ ܕܐܰܝܟܢ ܠܐ ܦܩܥ ܗܘܳܐ܇ ܠܒܗ ܕܗܘ ܥܰܡܳܐ܇ ܕܛܥܐ ܐܝܩܪܗ܇ ܐܕܢ̈ܝܗܘܢ ܣܟܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܳܐ ܢܫܡܥܘܢ܇ ܘܐܬܥܒܝ ܠܒܗܘܢ ܕܠܳܐ ܝܕܥܘ܀
ܒܙܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܐܦ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܗܘ ܕܪܩܥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܦܘܩܕܢܗ܇ ܬܪܥܘ ܣܛܪܗ ܒܰܪܘܡܚܐ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܕܗܘ ܕܐܚܰܕܪ ܪܘܡܚܐ ܠܦܪܕܝܣ܇ ܒܝܰܕ ܪܘܡܚܐ ܕܒܠܥ܇ ܫܪܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܳܟܪܘܒܐ܇ ܕܢܛܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܝܗܒܠܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܦܠܚ ܗܘܳܐ ܫܥܬܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ܀
ܛܥܝܢ ܗܘܝܬ ܠܗ ܘܶܐܢܐ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܒܰܪܡܙܗ ܛܥܝܢ ܗܘܝܬ ܓܘܙܠܬܐ܇ ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܕܛܥܝܢ ܗܘܳܐ ܡܚܝܠܘܳܬܝ܇ ܕܰܐܣܺܝܒܰܪ ܘܐܛܥܢ ܫܘܠܛܢܗ܇ ܒܪܺܝܟܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܗ܇ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪܬ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܘܛܥܢܗ ܗܘܳܐ ܗܘ ܩܝܣܐ܇ ܘܗܘ ܕܛܥܝܢ ܟܽܠ ܦܢ̈ܝܢ܇ ܐܳܘ ܩܝܣܐ ܢܕܘܨܘܢ ܒܳܟ ܩܝܣ̈ܐ܇ ܘܐܝܠ̈ܢܐ ܒܳܟ ܗܘ ܐܬܩܕܫܘ܀
ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܘܢ ܬܥܒܕܝ ܐܡܟ ܕܚܝܪܐ ܒܳܟ܇ ܐܳܘ ܫܘܦܪܐ ܓܐܝܐ ܘܫܦܝܪܐ܇ ܡܘܢ ܐܡܪ ܒܩܛܠܳܟ ܘܒܡܘܬܟ܇ ܝܡܳܐ ܐܦ ܝܒܫܐ܇ ܪܰܘܡܳܐ ܐܦ ܥܘܡܩܐ܇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܢܫ̈ܐ܇ ܐܒܠܐ ܢܬܥܛܦܘܢ܇ ܛܒ ܡܳܪܝ̱ܪ ܐܒܠܳܟ ܪܚܘܡܝ ܘܝܚܝܕܝ܇ ܕܠܳܐ ܣܦܩܝܢ ܥܰܠ̈ܡܳܐ ܠܬܫܒܘܚܬܟ܀
ܢܚ̈ܬܢ ܗܘ̈ܝ ܕܡܥ̈ܐ ܕܗܝ ܡܰܪܝܰܡ܇ ܘܐܠܝܐ ܗܘܳܬ݀  ܒܚܰܫܳܐ ܘܠܐ ܫܠܝܐ܇ ܡܶܢ ܝܗܒ ܠܝ ܐܩܪܘܒ ܨܶܝܕ ܩܝܣܟ܇ ܘܐܥܦܩ ܐܳܘ ܒܰܪܝ ܠܙܩܝܦܟ܇ ܘܪܝܫܝ ܐܣܡܘܟ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܐܒܳܟܐ ܒܐܳܘܠ̈ܝܬܐ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܙܕܩ ܠܗ܇ ܠܚܫܟ ܘܠܩܛܠܳܟ܇ ܝܚܝܕܐ ܕܐܡܗ ܠܚܘܕܺܐܝܬ܇ ܡܘܢ ܐܥܒܕ ܕܗܳܐ ܦܪܫܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢܝ܀
ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܘܝܠܶܟܝ̱ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܨܠܒܬܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ

ܘܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܪܡ ܩܠܶܟܝ̱ ܒܚܰܕܘܬܐ ܢܩܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܦ̈ܐ ܛܠ̈ܠܐ ܥܰܡܘ̈ܛܐ܇ ܟܰܕ ܡܫܬܢܝܢ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܙܝܙܐ܇ ܓܙܡ ܠܠܝܐ ܕܨܠܝܒ ܐܝܡܡܳܐ܇ ܨܒܐ ܫܡܫܐ ܦܟܪܘܗ ܛܠ̈ܠܐ܇ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܘܐܚܰܕܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܨܠܘܒ̈ܐ܀
ܚܙܬ ܠܪܚܘܡܗ ܗܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܕܩܳܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܓܘܠܬܐ܇ ܚܪܬ ܒܗ ܒܬܰܘܠܬܐ ܕܡܬܒܙܚ܇ ܘܡܨܛܥܪ ܘܚܐܫ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܐܳܘ̈ܠܝܬܐ ܒܳܟܝܬܗ ܠܚܒܝܒܗ܀
ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܡܘܢ ܐܣܟܽܠ ܕܡܦܪܣܝ܇ ܐܳܘ ܡܪ̈ܚܐ ܡܘܢ ܐܥܘܠ ܕܡܬܒܙܚ܇ ܟܐܒ̈ܝܟܘܢ ܐܣܝ ܠܡܽܘܢ ܚܐܫ܇ ܡܝ̈ܬܝܟܘܢ ܐܚܝ ܠܡܽܘܢ ܡܳܐܬ܇ ܥܰܠ ܕܣܥܪ ܛܒ̈ܬܐ ܗܐ ܣܒܠ ܒܝܫ̈ܬܐ܀
ܘܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܡܛܐ ܠܗ ܚܘܒܠܶܟܝ̱܇ ܕܗܘ ܥܩܪ ܠܶܟܝ̱ ܘܡܚܪܒ ܠܶܟܝ̱ ܘܕܪܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܒܙܩܝܦܗ ܥܩܪ ܠܫܬܐܣ̈ܝܟܝ܇ ܕܒܕܝܢܐ ܕܥܘܠܐ ܚܝܒܬܝܘܗܝ ܗܐ ܡܰܠܟܶܟܝ̱ ܡܨܛܥܪ܇ ܐܝܩܪܟܝ ܥܒܰܪ ܠܗ܀
ܦܩܘܕ ܠܗ ܠܐܐܪ ܡܬܟܣܐ ܐܳܘܟ̈ܡܳܐ܇ ܕܗܘ ܢܐܠܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܒܠܳܟ ܟܡܳܐ ܡܳܪܝ̱ܪ܇ ܚܫܘܟܐ ܢܚܦܐ ܠܙܩܝܦܟ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܥܰܡܳܐ ܦܘܪܣܝܐܟ܇ ܥܪܘܩ ܫܡܫܐ ܠܐ ܬܢܗܪ ܠܙܩܘ̈ܦܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܗ܀
ܐܳܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܡܗ̈ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܇ ܥܒܕ̈ܝ ܠܗ ܐܒܠܐ ܠܒܰܪ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܐ ܡܳܐܬ܇ ܝܚܝܕܐ ܗܘ ܐܙܝܥܘ ܠܚܰܕ̈ܕܐ܇ ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܓܘܢ̈ܚܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܨܠܘܒ̈ܐ ܢܬܒܣܪܘܢ܇ ܟܡܳܐ ܛܠܡܘܗ ܠܪܒܘܬܟ܀
ܐܳܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܛܢܢ̈ܐ ܥܙܝܙ̈ܐ܇ ܠܡܳܐ ܠܐ ܛܥܝܬܰܘܢ ܕܚܙܝܬܰܘܢ ܕܡܦܪܣܝ܇ ܬܪܝܢ ܡܶܢܳܟܘܢ ܒܣܕܘܡ ܐܨܛܥܪܘ ܘܒܢܘܪܟܘܢ ܒܠܥܬ ܘܐܬܡܣܪܬ܇ ܗܐ ܡܪܟܘܢ ܡܨܛܥܪ ܠܐ ܬܫܠܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀
ܐܳܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܫܕܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܛܢܢܐ܇ ܥܰܠ ܡܪ̈ܚܐ ܕܟܪܝܟܝܢ ܠܙܩܝܦܐ܇ ܒܐܒܰܪ̈ܝܟܘܢ ܐܬܪܘ ܓܘܙܠܬܐ܇ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܙܩܦ ܦܪ̈ܘܩܐ܇ ܛܢܢܟܘܢ ܩܪ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܐܳܘ ܪܡܙܗ ܫܠܝܟܘܢ܀
ܬܰܘ ܦܘܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܬܪܥܗ ܕܐܒܕܢܐ܇ ܕܗܳܐ ܠܩܒܰܪ̈ܝܟܘܢ ܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܢܗܝܪܐ܇ ܗܐ ܢܚܶܬ ܠܗ ܫܡܫܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܠܨܶܝܕ̈ܝܟܘܢ ܠܚܙ̈ܐ ܥܰܡܝ̈ܩܐ܇ ܦܘܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܢܗܝܪܐ܇ ܕܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܨܶܝܕ̈ܝܟܘܢ܀
ܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ ܗܐ ܚܝܐ ܢܚܶܬ ܠܶܟܝ̱܇ ܚܙܝ ܐܢ ܣܦܩ ܐܦܕܢܟܝ ܢܫܪܐ ܒܗ܇ ܐܳܘ ܗܒܝ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܐܳܘ ܣܦܩܝ ܘܥܪܘܩܝ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܕܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܥܩܪ ܠܶܟܝ̱܇ ܙܥܘܪ ܗܘ ܠܗ ܕܢܫܪܐ ܒܳܟܝ܀
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܚܝܕ ܟܽܠ܇ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܡܶܢ ܒܬܰܘܠܬܐ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܫܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܐܬܬܠܝܬ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܒܡܘܬܟ ܐܚܝܬ ܠܰܢ܇ ܘܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܙܩܝܦ ܘܡܦܪܣܝ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܗܘ ܕܐܠܒܫ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܦܠܓܰܘ܇ ܘܒܦܘܪܣܝܗ ܦܢܝ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܐܣܛܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܗܝ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܠܒܘܫ̈ܘܗܝ ܦܠܓܰܘ܇ ܘܐܪܡܝܘ ܦܣ̈ܐ ܥܰܠ ܟܘܬܝܢܗ܇ ܘܕܨܒܐ ܕܢܘܗܝ܇ ܘܕܒܥܐ ܨܠܒܘܗܝ܇ ܕܐܗܡܝ ܙܩܦܘܗܝ ܥܰܠ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܫܬܩ ܒܰܪܘܡܚܐ ܕܩܪܘܗܝ܀
ܝܡܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܠܝܐ ܡܶܢܗ܇ ܘܦܟܝܪ ܘܬܠܐ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܣܪ̈ܦܐ ܡܚܦܝܢ܇ ܡܶܢ ܦܪܨܘܦܗ܇ ܘܣܟ̈ܠܐ ܕܫܢܘ ܪܐܩܝܢ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܘܣܓܕܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܒܒܙܚܐ܀
ܫܘܥ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܦܩܥܘ ܡܶܢ ܣܟ̈ܠܐ܇ ܘܠܒܐ ܕܣܟ̈ܠܐ ܠܐ ܐܬܟܪܟ܇ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ܇ ܐܳܘܦܝ ܘܕܥܟ܇ ܘܒܢ̈ܝ ܥܘܠܐ ܠܐ ܕܚܠܘ ܘܟܘܙܘ܇ ܟܰܕ ܩܒܥܝܢ ܠܗ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܀
ܡܪܪܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܇ ܚܠܦ ܗܒ̈ܒܐ ܘܦܩܚ̈ܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܚܠܦ ܘܪ̈ܕܐ܇ ܐܦ ܫܘܫܢ̈ܐ܇ ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܓܕܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܘܣܡܘ ܠܗ ܒܰܪܝܫܗ ܥܘܠܐܝܬ܀
ܗܐ ܒܥܪܘܒܬܐ ܦܫܛ ܗܘܳܐ ܐܝܕܗ܇ ܘܢܣܒ ܦܐܪܐ ܕܡܘܬܐ ܟܣܐ ܒܗ܇ ܘܒܗ ܒܥܪܘܒܬܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܦܫܛ ܥܰܠܩܝܣܐ܇ ܘܗܘܳܐ ܦܐܪܐ܇ ܕܒܗ ܟܣܝܢ ܚܝ̈ܐ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܬܚ ܗܘܳܐ ܐܝܕܘܗܝ ܕܢܐܚܘܕ ܣܘܦ̈ܐ ܘܥܒܰܪ̈ܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܟܽܠܗ ܒܰܪܝܬܐ ܚܡܠ ܒܕܪ̈ܥܘܗܝ ܨܶܝܕ ܝܠܘܕܗ܇ ܣܟܟܘ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܒܙܥܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܚܠܐ܇ ܦܠܓܰܘ ܢܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܐܪܡܝܘ ܦܣ̈ܐ ܥܰܠ ܬܠܒܫܬܗ܇ ܕܢܣܒܘܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܝܬܝ ܝܬܗ ܠܙܩܝܦܘܬܐ܇ ܘܦܫܛ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܩܒܠ ܨܥܪܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܚܐ܀
ܣܓܝܕ ܘܡܫܒܚ ܐܰܒܳܐ ܘܒܰܪܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܐ܇ ܗܐ ܡܶܢܥܰܠܡ ܘܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܒܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܬܦܪܣܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܩܥܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܙܥ ܚܪܡܶܢܐ ܕܩܛܠܗ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܥܪܘܒܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܪܬ ܛܘܦܣ̈ܐ ܘܡܠܝܬ ܐܪ̈ܙܐ܇ ܙܥܘܪ ܗܘ ܠܶܟܝ̱ ܦܘܡܝ ܕܢܬܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܫܬ̈ܡܫܝ ܒܳܟܝ܀
ܕܬܫܥܫ̈ܥܝܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܳܐ

ܒܙܩܝܦܐ ܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ܇ ܡܶܢܐܳܘܘܗܝ ܒܝܫ̈ܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ ܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܇ ܘܫܠܡܬ ܡܠܬܗ ܕܒܰܪ ܐܝܫܝ܀ ܦܠܓܰܘ ܢܚ̈ܬܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܘܒܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܕܒܰܪܝܬܐ܇ ܐܬܟܪܙܬ ܗܝܡܶܢܘܬܐ܀
ܒܨܠܝܒܐ ܦܪܝܩܐ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܘܒܨܠܝܒܐ ܬܽܘܒ ܡܫܬܒܗܪܐ܇ ܘܠܐ ܟܦܪܐ ܒܗ ܒܨܠܝܒܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܥܒܕܗ ܠܨܠܝܒܐ܇ ܙܝܢܐ ܘܫܘܪܐ ܚܣܝܢܐ܇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܀
ܨܠܝܒܐ ܫܘܪܐ ܢܗܘܳܐ ܠܗ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܗ ܬܬܢܛܪܝ܀
ܐܣܐ ܬܒܪܶܗ ܕܳܠܒܝ ܘܥܨܘܒ ܣܟܝܬ ܠܡܶܢ ܕܬܟܪܐ ܠܗ ܘܠܝܬ ܘܠܡܒܝܐܢܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܥܐ ܗܘܳܐ ܐܝܠ ܐܝܠ ܒܙܩܝܦܐ ܥܰܡܶܢܘܐܝܠ܇ ܘܐܨܛܪܝܘ ܩܒܰܪ̈ܐ ܒܩܠܗ܇ ܘܢܦܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀
ܢܗܘܳܐ ܦܬܰܘܪܗܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܦܚܐ ܦܘܪܥܢܗܘܢ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܥܪܒ ܫܡܫܐ܇ ܒܥܕܢ ܛܗܪܐ ܐܟܡܳܐ ܕܟܬܝܒ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܡܪܗ ܒܨܥܪܐ ܟܰܕ ܗܘ ܡܦܪܣܝ܀
ܐܫܘܕ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܪܘܓܙܟ ܘܚܡܬܟ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ ܒܰܪ ܚܝܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܟܢܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ܇ ܠܣܓܕܬܐ ܕܝܠܗ܀
ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܚܝܬ ܪܕܦܘ ܘܐܳܘܣܦܘ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܪܒܬ ܗܘܳܬ݀  ܒܬܰܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܨܶܝܕ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܡܒܳܟܝܐ ܗܘܳܬ݀  ܚܢܝܓܐܝܬ ܥܰܠ ܝܚܝܕܗ܀
ܢܬܥܛܘܢ ܡܶܢ ܣܦܪܟ ܕܚܝ̈ܐ ܘܥܰܡ ܙܕܝܩ̈ܝܟ ܠܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܟܰܕ ܚܙܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܝܚܝܕܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܬܠܐ܇ ܐܡܪܬ ܐܰܝܟܐ ܠܡ ܛܢܢܟ ܪܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀
ܡܶܛܽܠ ܕܛܢܢܗ ܕܒܶܝܬܟ ܐܟܽܠܰܢܝ ܘܚܣܕܐ܇

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡܪ̈ܝ ܒܫܡܝܐ ܒܓܕ ܒܐܬܪܗܘܢ܇ ܠܐ ܢܚܙܘܢ ܨܥܪܗ ܘܢܚܶܬܰܘܢ ܢܘܩܕܘܢ ܠܐܰܪܥܳܐ܀
ܘܗܘܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܬܠܐ ܘܪܢܘ ܒܝ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܓܘܕ̈ܝܢ ܓܘ̈ܕܝܢ ܣܠܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܓܘ ܩܒܰܪ̈ܐ܇ ܘܣܓܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܡܝܬܐ ܚܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܬܟܢܫܘ ܘܰܙܡܰܪܘ̱  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܐܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀
ܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܝܪ̈ܡܳܐ

ܐܳܘ ܝܘܕܐ ܢܟܝܠܐ܇ ܡܶܢܐ ܥܕܪܘܟ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܘܟܣܦܐ ܕܢܣܒܬ ܡܘܢ ܐܳܘܬܪܟ܇ ܕܟܣܦܐ ܠܐ ܩܕܝܬ܇ ܘܐܦܠܐ ܥܕܪܘܟ ܙܩܘ̈ܦܐ܇ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܡܛܬܟ ܠܚܘܕ܇ ܗ ܘ ܗ ܘܠܘܝ ܕܝܢ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܐܠܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܥܟܐ܀
ܢܫ̈ܐ ܕܐܳܘܪܫܠܡ܇ ܢܦ̈ܩܝ ܕܢܒܳܟܝ̈ܢ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܢܦܩ ܕܢܨܛܠܒ܇ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܝܢ܇ ܕܳܠܝ ܒܳܟܝܐ ܠܐ ܚܫܚ ܠܝ܇ ܕܳܠܡܚܪ ܗܘܝܐ ܠܝ ܩܝܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܳܟܝܐ ܘܐܠܝܐ ܠܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܝܐ ܪܒܐ ܠܝܠ̈ܕܝܗܝܢ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܣܠܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܙܩܝܦܐ ܘܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܘܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ܇ ܘܫܘܪ̈ܝܗ ܪ̈ܡܳܐ ܥܩܪ܇ ܬܒܰܪ ܬܪ̈ܥܐ ܘܡܘܟ̈ܠܐ ܥܫܝܢ̈ܐ܇ ܘܐܚܝ ܠܳܐܕܳܡ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ܇ ܘܕܪܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܩܒܰܪ̈ܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܇ ܕܒܗ ܢܪܕܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܕܗܝܡܶܢܘ ܒܩܝܡܬܗ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܙܩܝܦ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܒܝܢܬ ܓܝܣ̈ܐ܇ ܘܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܕܚܙܬܗ ܗܘܳܬ݀  ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܨܪܬ܇ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܡܝ̈ܐ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܚܠܐ܇ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܢܦܠܘ ܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܬܫܥܫܥ̈ܝܢ܇ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܒܐ ܩܳܡ ܘܦܪܩ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܣܓܝ ܪܒܐ܇ ܗܝܡܶܢܘܬܐ ܕܓܝܣܐ܇ ܕܬܠܐ ܡܪܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܫܐܠ ܡܶܢܗ ܫܘܒܩܢܐ ܨܨ̈ܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܒܰܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܒܘܩ ܠܝ ܣܟܽܠܘܳܬܝ܇ ܫܡܥܘܢ ܕܚܙܐܝܗܝ ܟܦܪ ܒܗ ܘܝܘܚܢܢ ܒܰܪܘܚܩܐ ܩܐܡ܇ ܘܓܝܣܐ ܕܩܥܐ ܘܐܡܪ܇ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܳܐ ܕܐܬܝܬ܀
ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܘܚ ܬܗܪܘ ܒܒܰܪܐ܇ ܕܚܙܘ ܕܬܠܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܡܬܚܝ ܒܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ܇ ܐܦ ܫܡܫܐ ܚܡܠ ܙܠ̈ܝܩܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܝܗ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ܇ ܐܬܬܙܝܥ̈ܝܢ܇ ܕܚܙ̈ܝ ܕܫܠܚܝ ܘܡܦܪܣܝ܇ ܗܘ ܕܒܚܝܠܗ ܪܩܥ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܒܰܪܡܙܗ ܡܬܚ ܠܫܡܝܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ܇ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟܐ ܗܝ ܨܠܝܒܘܬܟ ܦܪܘܩܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܘܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܡܝܬ ܘܦܪܩ ܠܰܢ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܡܥܘܢ ܕܛܥܢܬ ܩܝܣܐ܇ ܙܩܝܦܐ ܚܝܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܚܬܝܪܝܢ ܛܥ̈ܝܢܝ ܢܝܫ̈ܐ ܕܡܠ̈ܟܐ܇ ܘܒܛܠܘ ܡܠ̈ܟܐ ܥܰܡ ܢܝ̈ܫܝܗܘܢ܇ ܛܘܒ ܠܐܝܕ̈ܝܟ ܕܐܬܬܪ̈ܝܡܝ ܙܝܚ̈܇ ܠܨܠܝܒܐ ܕܐܬܪܟܢ ܘܐܚܝܟ܇ ܛܥܢܬ ܛܥܘܢܟ܇ ܘܐܥܒܰܪܟ ܠܒܶܝܬ ܚܝ̈ܐ܇ ܕܐܠܦܐ ܗܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀
ܒܝܫ̈ܐ ܣܥܘ ܣܒܳܟܘ ܥܰܠ ܗܕ̈ܡܘܗܝ܇ ܘܠܳܟܽܠ ܗܕܡ ܚܫܐ ܝܰܗܒܘ̱ ܠܗ܇ ܣܟܟܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܣܪܘ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܪܘܩܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܚܣܕܐ ܒܓܰܘ ܐܕ̈ܢܘܗܝ܇ ܪܝܫܗ ܐܪܟܢ ܗܘܳܐ ܘܩܦܚܘܗܝ ܣܛܪܗ ܬܪܥܘ ܘܕܩܪܘܗܝ ܒܰܪܘܡܚܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܒܳܟܘ܇ ܦܩܪ̈ܐ ܥܰܠ ܡܪܗܘܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠܳܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܀
ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܝܐ ܕܡܝܬ ܘܚܝܐ. ܘܐܚܝ ܗܘܳܐ ܒܡܘܬܗ ܠܡܝܘ̈ܬܐ

ܩܳܡ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܪܘܡܗ ܕܓܓܘܠܬܐ܇ ܐܚܰܕ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠ̈ܦܢܝܬܐ܇ ܒܡܨܥܬܗ ܕܬܐܒܝܠ ܐܕܢܚ ܗܘܳܐ܇ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܐܳܕܳܡ ܪܡܝܐ܇ ܩܥܐ ܒܩܠܗ ܚܝܐ܇ ܕܐܙܝܥ ܠܥܒܝ̈ܕܐ܇ ܘܢܚܡ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܕܢܟܪܙܘܢ ܠܣܒܰܪܬܗ܇ ܒܶܝܬ ܪܖܡܳܐ ܠܥܘܡܩܐ ܡܬܚܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܫܝܢ ܗܘܳܐ ܠܓܒܐ ܒܝܰܕ ܙܩܝܦܗ܀
ܡܒܳܟ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܢܫ̈ܐ ܕܐܳܘܪܫܠܡ܇ ܠܝܚܝܕܐ ܕܐܬܐ ܠܙܩܝܦܐ܇ ܘܠ̈ܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܟܰܕ ܠܐ ܨܒ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܕܘܝ̈ܬܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܢܒܝܘܬܐ܇ ܒܳܟܝܐ ܒܦܘܡ̈ܝܗܝܢ܇ ܕܒܫܒܝܐ ܐܙܠ̈ܢ܇ ܘܣܝܦܐ ܕܩܛܘ̈ܠܐ܇ ܡܓܡܪ ܪ̈ܚܘܡܝܗܝܢ܇ ܐܳܘ ܢܫ̈ܐ ܠܡܶܢܐ ܒܳܟ̈ܝܢ ܐܢ̈ܬܝܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܣܓܝ ܥܒܕ ܠܶܟܝ̱ܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ܀
ܐܳܘ ܕܡܳܪܰܢ ܕܩܛܝܠ ܒܚܣܡܳܐ܇ ܒܝܰܕ ܩܛܠܳܟ ܢܐܩܕܘܢ ܡܪ̈ܚܐ܇ ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܟܝܪ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܒܝܰܕ ܪܡܙܟ ܢܣܝܦ ܠܛܠ̈ܠܐ܇ ܐܳܘ ܕܝܗܒ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܢܬܠ̈ܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܕܟܡܳܐ ܐܬܬܚܬܝܬ܇ ܐܦ ܘܝܐ ܪܒܐ ܢܬܠ̈ܢ ܠܗ܇ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܛܠܡܘ ܐܝܩܪܟ܀
ܐܫܬܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܕܪ̈ܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܐܬܪܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ܇ ܕܚܙܰܐܽܘܗ̱ܝ ܠܡܪܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܬܠܐ ܗܘܳܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ܇ ܚܪ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐܝܠ܇ ܒܚܒܪܶܗ ܡܝܟܐܝܠ܇ ܕܰܢܚܶܬܰܘܢ ܘܢܣܝܦܘܢ܇ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܠ̈ܘܒܐ܇ ܒܨܠܝܒܐ ܩܒܝܥ ܗܘܳܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܠܐ ܬܙܘܥܘܢ ܣܕܪ̈ܝ ܓܘܙܠܬܐ܀
ܡܘܙܠܬܐ ܡܪܬ ܢܗܝܪܐ܇ ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܽܘܢ ܨܡܚ̈ܐ ܕܢܗܝܪ̈ܝܟܝ܇ ܐܳܘ ܫܡܫܐ ܕܗܕܝܪ ܒܦܐܝܘܬܗ܇ ܡܶܢ ܚܠܨ ܡܶܢܳܟ ܢܗܝܪܟ܇ ܐܰܝܟܢܐ ܐܕܢܚ܇ ܐܡܪ ܗܘܳܐ ܫܡܫܐ܇ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܢܗܪ̈ܝ܇ ܕܙܩܦ̈ܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܇ ܙܩܝܦ ܫܡܫܐ ܪܒܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܢܐ ܐܕܢܚ ܙܠ̈ܝܩܝ܀
ܩܥܐ ܚܝܐ ܘܐܝܠܠ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܫܒܩ ܗܘܳܐ ܪܘܚܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܗܘ ܥܝܪܐ ܕܡܡܬܰܘܡ ܠܐ ܕܡܟ܇ ܒܨܒܝܢܗ ܡܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܐܫܠܡ ܗܘܳܐ ܪܘܚܗ܇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܝܠ̈ܘܕܗ܇ ܘܐܪܕܝ ܡܶܢ ܕܦܢܗ܇ ܕܡܳܐ ܘܡ̈ܝܐ ܚܝ̈ܐ܇ ܗܘ ܡܝܬܐ ܕܐܪܕܝ ܗܘܳܐ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܕܚܝܐ ܗܘ ܣܗܕ ܕܡܳܐ ܕܐܪܕܝ܀
ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܐ ܣܝ̈ܡܶܢ ܐܦܝ̈ܟ܇ ܐܳܘ ܥܝܪܐ ܘܚܝܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܬ܇ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܟܡܝܪܐ ܕܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܐܪܡܝ ܠܳܟ ܕܰܘܺܝܕ ܬܫܘܝܬܐ܇ ܢܥܘܠ ܒܰܪܝ ܥܰܡܟ܇ ܫܡܫܐ ܐܦ ܣܗܪܐ܇ ܘܢܢܗܪܘܢ ܠܳܟ ܒܫܝܘܠ܇ ܐܳܘ ܣܒܰܪܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܐܦ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܝܩܪܘܢ ܬܫܘܝܬܟ܇ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܢܘܕܘܢ ܠܛܝܒܘܬܟ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܬܰܘ ܨܘܬܰܘ ܫܡܥܘ܇ ܩܠ ܓܝܣ̈ܐ ܟܰܕ ܕܪܫܝܢ܇

ܘܒܬܪܝܨܘܬܐ ܥܩܒܘ ܚܙܘ. ܫܪܒܐ ܕܪܡܳܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܩܠ ܓܝܣ̈ܐ ܒܐܕܢ̈ܝ ܢܦܠ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܟܰܕ ܕܪܫܝܢ܇ ܢܫܡܥ ܐܰܚ̈ܰܝܡܘܢ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܒܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܗ ܩܝܡܝܢ܀
ܥܰܡ ܥܘ̈ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܐܬܰܡܳܢܝ܇ ܘܒܶܝܬ ܓܝܣ̈ܐ ܙܩܝܦܗ ܩܒܥܘ܇ ܘܕܪܫܘ ܥܰܠܘܗܝ ܟܰܕ ܩܝܡܝܢ܇ ܒܙܩܝܦ̈ܝܗܘܢ ܘܒܗ ܚܝܪܝܢ܀
ܕܘܡܟܘܣ ܣܡܠܝܐ ܐܡܪ ܚܒܪܶܗ ܕܩܠܗ ܫܡܥ܇ ܒܰܪ ܣܡܠܐ ܕܥܰܡܳܐ ܙܩܝܦ ܕܐܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܗܢ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ ܠܡܶܢܐ ܪܟܺܝܒ܀
ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܓܪܗ ܠܐ ܚܝܪܬ܇ ܕܗܳܐ ܐܟܘܬܢ ܒܩܝܣܐ ܩܒܝܥ܇ ܐܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܬܠ ܡܨܐ܇ ܢܫܪܐ ܢܦܫܗ ܘܢܗܝܡܶܢܝܘܗܝ܀

ܓܰܒܪܳܐ ܕܐܟܘܬܝ ܒܩܝܣܐ ܙܩܝܦ܇ ܘܝܰܬܺܝܪ  ܡܶܢܰܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܡܚܐ܇ ܘܐܠܘ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܟܢܫ ܗܘܳܐ ܠܚܝܠ̈ܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܬܬܫܝܛ܀
ܕܝܠܳܟ ܪܒܐ ܗܝ ܕܠܳܐ ܚܝܪܬ܇ ܒܦܪ̈ܓܠܐ ܕܚܨܗ ܛܥܝܢ܇ ܘܕܺܐܝܬ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܐ ܡܟܪܙܬ܇ ܘܡܶܢܘ ܡܫܪ ܡܘܢ ܕܐܡܪܬ܀
ܗܳܢܳܐܡܰܠܟܳܐ ܕܗܝܡܶܢܬ ܒܗ܇ ܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܡܡܠܳܟ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܠܡܶܢ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܘܫܝܛ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܐܡܪܬ܀
ܘܥܕܗ ܡܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ܇ ܛܥܝܢ ܠܗ ܩܝܣܐ ܘܰܐܝܟܢ ܡܨܐ܇ ܗܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܕܢܥܰܠܳܟ ܠܥܕܝܢ ܕܳܠܗ ܚܝܪܬ܀
ܙܪܝܒ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܟ̈ܐܰܒܳܐ ܛܥܝܢ܇ ܡܙܝܓ ܠܗ ܚܠܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ܇ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܡܠܬܟ ܡܠܐ ܟܽܠ ܚܫ̈ܝܢ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ܀
ܚܒܰܪ̈ܐ ܗܘܝܢܢ ܐܢܐ ܘܐܰܢ̱ܬ܇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܠܬܟ܇ ܕܡܳܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐ ܓܥܐ ܥܰܠܝܟ܇ ܘܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܫܬܰܘܝܬ܀
ܛܥܝܬ ܐܳܘ ܚܒܰܪܢ ܠܐ ܬܬܟܽܠ܇ ܕܓܰܒܪܳܐ ܙܩܝܦܐ ܡܨܐ ܕܢܥܰܠܳܟ܇ ܠܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪܐ܇ ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܙܕܩܦ܀
ܝܶܫܽܘܥ ܐܢܫܐ ܕܥܰܡܶܢ ܙܩܝܦ܇ ܐܠܘ ܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܦܪܩ܇ ܕܦܟܝܪ ܗܳܢܳܐܐܰܝܟܢ ܡܨܐ܇ ܕܢܥܰܠܳܟ ܠܥܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܀
ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܘܒ̈ܐ ܗܐ ܣܝܡ ܠܗ܇ ܘܕܦܢܗ ܬܪܝܥܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܠܐ܇ ܐܰܝܟܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܟܢ ܫܝܛ܇ ܡܨܥܪ ܘܫܒܝܩ ܡܶܢ ܦܠ̈ܚܘܗܝ܀
ܠܡܶܢ ܡܶܢ ܡܠ̈ܟܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܇ ܕܟܽܠܝܠ ܟܘ̈ܒܐ ܢܬܬܣܝܡ ܠܗ܇ ܘܐܡܬܝ ܘܰܐܝܟܐ ܫܡܝܥ ܠܳܟ ܬܽܘܒ܇ ܕܗܳܢܳܐܬܐܓܐ ܡܰܠܟܳܐ ܣܝܡ܀
ܡܝܬ ܠܗ ܡܟܝܠ ܘܗܳܐ ܐܫܬܝ܇ ܠܳܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢ ܚܝܪܬ܇ ܘܰܐܝܟܢ ܡܝܬܐ ܕܳܠܫܝܘܠ ܢܚܶܬ܇ ܕܬܗܘܳܐ ܥܰܡܗ ܒܓܢܬ ܥܕܝܢ܀
ܢܫܡܥ ܗܫܐ ܡܘܢ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܣܦܪ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܕܡܗܳܠܶܝܢ ܒܗ܇ ܘܟܽܠ ܐܢܫ ܪܝܫܗ ܡܶܢܝܕ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘܕܝܬ ܒܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ̈ܟ܀
ܣܓܝ ܚܪܬ ܘܠܐ ܚܙܝܬ ܒܗ܇ ܐܬܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܥܪ̈ܐ ܒܗ ܡܬܚܙܝܢ ܘܰܐܝܟܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܳܠܗ ܡܟܪܙܬ܀
ܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܘܥܰܡܶܢ ܒܠܥ܇ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܥܰܡܶܢ ܙܩܝܦ܇ ܗܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢ ܚܝܒܗ܇ ܘܐܠܘ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ܀
ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ܇ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܗܐ ܡܒܙܥ̈ܢ܇ ܣܒܠ ܙܘܥ̈ܐ ܘܐܰܢ̱ܬ ܡܬܚܪܝܬ܇ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܝܬ ܠܗ܀
ܨܠܒܗ ܥܰܡܳܐ ܘܕܢ ܚܝܒܗ܇ ܨܠܝܒܗ ܣܗܕ ܕܥܰܡܶܢ ܡܬܝܚ܇ ܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ ܐܦ ܠܝ ܘܠܳܟ܇ ܕܡܗܝܡܶܢ ܐܢܐ ܐܰܝܟ ܡܠܬܟ܀
ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ܇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܫܗ ܘܪܘܚܗ ܫܒܩ܇ ܠܐ ܡܫܪ ܐܢܐ ܕܐܠܘ ܡܨܐ܇ ܦܫ ܒܙܩܝܦܐ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܀
ܪܘܒܗ ܕܥܰܡܳܐ ܠܐ ܫܡܥܬ܇ ܕܐܰܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܗܐ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܗܘ ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܢܐܚܐ ܢܦܫܗ ܘܢܗܝܡܶܢܝܘܗܝ܀
ܫܒܩ ܠܗ ܡܝܬܐ ܕܗܝܡܶܢܬ ܒܗ܇ ܡܶܢ ܡܡܶܢܥ ܠܳܟ ܠܓܢܬ ܥܕܝܢ܇ ܠܡܽܘܢ ܠܐ ܕܒܰܪܟ ܘܦܪܚ ܠܥܶܠ܇ ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܀

ܬܡܗܬ ܠܝ ܒܳܟ ܕܡܗܝܡܶܢܬ܇ ܒܓܰܒܪܳܐ ܩܛܝܠܐ ܕܡܝܬ ܘܐܫܬܪܝ܇ ܠܡܶܢ ܫܦܪ ܠܗ ܡܘܢ ܕܐܡܪܬ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܳܟ ܕܪܚܡܬܝܗܝ܀
ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܙܩܝܦܐ ܕܕܢ ܚܝܒܗ܇ ܠܒܰܪ ܣܡܠܐ ܕܓܕܦ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܐܡܠܳܟ ܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܠܐ܇ ܠܒܰܪ ܝܡܝܢܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܐܠ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܒܩܢܝܐ ܐܣܪܘ܇ ܐܦ ܐܳܘܫܛܘ ܠܗ ܒܥܕܢ ܨܗܝܗ܇ ܒܝܰܕ ܐܣܦܘܓܐ܇ ܥܛܐ ܠܨܠ̈ܘܒܐ܇ ܘܟܬܒ ܒܩܢܝܐ ܘܫܪܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܝ ܝܪܬܰܘܬܗ܀
ܒܐܪܐ ܚܰܕܬܐ ܢܩܪܬ ܪܘܡܚܐ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܛܡ̈ܐܐ܇ ܘܢܦܩ ܡܶܢܗ ܫܩܝܐ ܕܚܝ̈ܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܚܣܝ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ܇ ܘܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܒܗ ܐܬܒܕܪ܀
ܘܫܡܫܐ ܕܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܪܗ ܕܙܩܝܦ܇ ܚܦܝ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܚܫܟܐ ܣܢܝܐ܇ ܗܝܟܽܠܩܽܘܕܫܳܐܨܪܐ ܬܠܒܫܬܗ܇ ܪܽܘܚܳܐ ܫܢܝܬ܇ ܡܶܢ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܥܰܠ ܕܐܨܛܥܪ ܝܪܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀
ܢܦܠ ܗܘܳܐ ܪܬܝܬܐ܇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܐܫܬܬܩ ܗܘ ܫܗܝܐ ܘܨܕܝܐ܇ ܗܘܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܒܰܪܝܫܝܬ܇ ܘܙܥܬ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܦܠ ܬܡܗܐ܇ ܒܠܒܐ ܕܝܡܳܐ ܥܰܠ ܡܠ̈ܚܘܗܝ܀
ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܢܗܡ ܡܶܢ ܩܝܣܐ܇ ܘܥܪܩܘ ܬܥ̈ܠܐ ܒܢ̈ܝ ܣܡܠܐ܇ ܒܠܥܘ ܒܬܰܘܪܐ܇ ܫ̈ܐܕܐ ܠܙܝ̈ܙܐ܇ ܐܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܪܝܫܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܐܝܠܠ ܕܐܪܓܫ ܕܢܦܠ ܬܐܓܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܶܢ ܫܬܫܥ̈ܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܫܥ̈ ܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ܇ ܗܢܘ ܛܘܪܐ ܕܬܚܝܬ ܬܐܬܐ ܫܠܝܚ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܩܳܡܘ ܨܠ̈ܘܒܐ ܐܪܝܡܘ ܪܘܡܚܐ ܥܰܠ ܫܦܝܪܐ܇ ܘܬܪܥܘ ܕܦܢܗ ܘܪܕܘ ܡܶܢܗ ܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܢܝܗ ܠܥܕܝܢ ܗܝ ܕܐܳܘܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܘ ܡܠܒܫ ܠܗ ܐܣܛܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܛܳܒܳܐ ܕܓܒܠܗ ܘܦܪܩܗ ܘܡܶܢܚܡ ܠܗ܀
ܫܠܡ ܬܽܘܒ ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܐܨܛܠܒ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܒܨܠܝܒܗ ܥܒܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀
ܗܘ ܕܩܥܐ ܐܝܠܝ ܐܝܠܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܙܥܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܣܟܗ܀
ܗܘ ܕܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܣܚܦ ܠܛܪܘܢܘܬܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܐܬܕܩܪ ܒܣܛܪܗ ܒܠܘܟܝܬܐ܇ ܘܪܕܘ ܡܶܢܗ ܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܪܚܡ܀ ܗܘ ܕܣܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܠܝܒܐ܇ ܘܠܰܢܦ̈ܫܬܢ ܢܓܕ ܠܘܳܬܗ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܐܫܬܝ ܚܠܐ ܒܨܠܝܒܐ܇ ܘܡܪܪܐ ܛܥܰܡ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ ܪܚܡ܀ ܗܘ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܚܠܦ ܟܽܠܰܢܫ܇ ܘܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܠܳܟܽܠ ܛܝܒ܇ ܪܚܡ܀
ܡܘܪܒܐ ܩܳܠܳܐ ܣܢܝܐ ܗܘ ܕܚܙܐ

ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘ ܕܐܨܛܠܒ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܚܪ̈ܡܳܐ܇ ܥܰܠ ܒܙܩܝܦܐ ܐܣܬܟܟ܇ ܒܕܘܟܬܐ ܕܺܐܝܬܝܗ ܩܪܩܦܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀
ܗܘ ܕܒܚܘܛܪܐ ܕܒܐܝܕ̈ܝ ܡܘܫܐ܇ ܦܠܓ ܒܙܒܢ ܠܝܡܳܐ ܕܣܘܦ܇ ܒܩܝܣܐ ܕܝܢ ܕܨܠܝܒܐ ܚܝܐ܇ ܠܣܓܕܬܐ ܕܝܠܗ ܩܪܐ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀
ܗܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܢܝܫܗ ܕܨܠܝܒܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀
ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܬܡܬܚ܇ ܒܰܪܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ܇ ܕܳܠܰܢ ܢܚܪܪ ܡܶܢ ܥܒܕܘܬܐ܇ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܙܒܐ܀
ܛܽܘܒܶܝܗܿܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܦܝܪܐ

ܡܳܐ ܫܦܝܪܐ ܘܦܐܝܐ ܗܝܡܶܢܘܬܗ܇ ܕܗܘ ܓܝܣܐ܇ ܕܬܠܐ ܡܪܗ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܘܩܥܐ ܘܐܡܪ܇ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱܀
ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܝܩܝܪܐ܇ ܩܫܒܝܚܐ ܚܰܕܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܓܝܣܐ ܒܙܩܝܦܐ ܩܪܝܢܢ ܠܳܟ܇ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܳܟ܇ ܘܠܚܫ̈ܝܟ ܬܽܘܒ ܣܓܕܝܢܢ܀
ܡܳܐ ܦܐܝܐ ܗܘܳܬ݀  ܐܚܝ̈ ܗܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ܇ ܕܦܢܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܓܝܣܐ ܕܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܳܟ܇ ܐܫܪ ܕܝܘܡܶܢ܇ ܥܰܡܝ ܚܰܕܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܡܳܐ ܫܦܝܪ ܗܘܳܐ ܘܪܓܝܓ܇ ܩܠ ܓܝܣܐ ܟܰܕ ܐܡܪ ܠܗ܇ ܠܳܟܪܘܒܐ ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܐ܇ ܕܐܥܘܠ ܠܥܕܝܢ܇ ܕܡܪܟ ܫܕܪܢܝ܇ ܐܕܪܘܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀
ܒܨܠܝܒܳܟ ܝܩܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܦܪܘܩܝܢܝ ܕܡܳܪܰܢ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܦܝܣܐ ܠܗ܇ ܩܳܥܝܳܐ ܘܐܡܪܐ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܳܐ ܕܐܬܝܬ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܣܓܕܬܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܡܥܨܪܬܐ ܥܒܕܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܪܘܒܬܐ܇ ܘܥܨܪܘ ܒܗ ܣܓܘܠܐ ܪܚܝܡܳܐ ܘܡܶܢ ܚܡܪܗ ܠܐ ܛܥܰܡܘ܇ ܐܫܬܝܘ ܚܡܪܐ ܬܛܪܗ ܕܚܛܝܬܐ܇ ܘܫܠܡܬ ܒܗܘܢ ܗܝ ܕܐܡܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܕܢܗܘܳܐ ܦܬܰܘܪܗܘܢ ܦܚܐ ܕܒܢܝ̈ܗ ܕܐܳܘܪܫܠܡ܇ ܥܰܠ ܕܨܠܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܦܐܪܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ ܗܐ ܬܠܐ܇ ܬܰܘܪܐ ܕܢܟܣܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܗܐ ܣܝܡ ܥܰܠ ܡܕܒܚܐ܇ ܬܰܘ ܥܘܠܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܗܳܐ ܢܦܩ ܠܗ ܥܰܡܳܐ܇ ܩܽܘܡܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܢܦܠܬ ܠܗ ܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܗܐ ܡܬܩܢ ܒܳܟܝ ܦܬܕܪܐ ܕܳܠܚܡܳܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܠܐ܇ ܘܡܙܝܓܐ ܒܳܟܝ ܐܓܢܐ ܡܶܢ ܕܦܢܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܒܙܩܝܦܐ ܐܡܪܚܘ ܘܬܠܘ܇ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܛܠܘܡܳܐ܇ ܘܒܠܘܟܝܬܐ ܬܪܥܘ ܣܛܪܟ܇ ܘܢܒܥܘ ܡܶܢܳܟ ܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ܇ ܐܫܬܦܥ ܡܒܘܥ ܚܝ̈ܐ܇ ܓܓܘܠܬܐ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܘܗܝܡܶܢܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܐܬܚܪܪܘ܇ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܀
ܩܥܐ ܓܝܣܐ܇ ܒܙܩܝܦܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܳܐ ܕܐܬܝܬ܇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܒܐ ܕܡܠܳܟܘܬܟ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܝܘܡܶܢ ܬܗܘܳܐ܇ ܓܒܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܘܣ̈ܡܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܟܰܕ ܒܙܩܝܦܐ ܗܘ ܦܬܚܗ ܠܓܢܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܘܡܶܢ ܝܡܝܢܐ ܕܫܠܘܚܗ܇ ܣܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܳܠܥܶܠ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܝܣܐ܇ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܗܘ ܕܢܦܚ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܐܳܕܳܡ܇ ܟܰܕ ܒܰܪܐ ܠܗ ܘܠܐ ܐܣܬܟܽܠ܇ ܠܡܶܢܘ ܙܩܦ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ܀
ܐܰܚ̈ܰܝܢܥܝܪ ܥܝ̈ܢܝ ܠܒܢ܇ ܘܢܚܙܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܬܠܐ ܒܩܝܣܐ܇ ܢܦܘܚ ܒܢ ܪܝܚܐ܇ ܕܨܠܝܒܘܬܗ܇ ܢܫܬܰܘܬܦ ܠܗ ܒܚ̈ܫܐ ܕܡܘܬܗ܇ ܘܢܚܰܕܐ ܥܰܡܗ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ܀
ܪܟܘܒܐ ܕܩܝܣܐ܇ ܪܟܒ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܘܒܕ ܣܘܣܝܐ ܡܶܢ ܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܐܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܐܦܪܝܡ܇ ܘܣܚܦܗ ܠܡܘܬܐ ܘܥܩܪܗ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܗܳܐ ܟܦܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܡܠ̈ܟܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܀
ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܙܘ ܡܪܚܘܬܐ܇ ܕܥܰܡܳܐ ܠܝܛܐ ܐܬܚܡܬܰܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܐܗܦܘܗ ܒܥܘܠܗ ܠܣܕܘܡ܇ ܢܚܶܬܰܘܢ ܢܛܥܘܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܒܢܝ̈ܗ܇ ܕܨܠܒܬ ܡܪܗ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܶܢܘ ܛܢ ܒܳܟ ܒܣܝܡܳܐ܇ ܐܡܪܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܢܓܬܐ ܡܶܢܐ ܚܙܬ ܒܳܟ ܫܢܝܬܐ܇ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܗܝܬ ܠܗ ܠܕܡܟ܇ ܚܠܦ ܕܐܦܩܬܗ ܡܶܢ ܡܨܪܝܢ܇ ܘܐܥܒܰܪܬܗ ܝܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ܇ ܚܠܦ ܐܣܝܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܝܗ܇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܪ̈ܥܝܗ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪܥܬܟ ܫܢܝܬܐ܇ ܨܥܪܐ ܘܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܚܠܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܪܐ ܢܒܕܪ܇ ܠܳܟܢܘܫܬܐ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܨܠܒܘܟ ܒܬܚܘ̈ܡܝܗ܇ ܒܥܓܠ ܬܗܘܳܐ ܡܦܘܠܬܗ܇ ܨܠܝܒܳܟ ܡܳܐܪܐ ܢܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܘܢܪܕܝܗ ܠܐܪ̈ܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ܇ ܒܶܝܬ ܕܝܢܐ ܕܕܢܘܟ ܬܰܡܳܢ܇ ܠܐ ܢܬܒ ܒܗ ܕܝܢܐ܇ ܡܕܒܚܩܽܘܕܫܳܐܕܒܗ ܚܝܒܘܟ܇ ܠܐ ܢܗܘܳܐ ܒܗ ܚܘܣܝܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܪܐ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܟܝܢ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܫܰܒܰܚܘ̱ܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܪܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܇ ܕܨܒܶܝܬ ܘܐܪ̈ܥܢܐ ܕܢܘܟ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܩܝܣܐ ܛܥܢܟ܇ ܘܛܥܝܢܬ ܪܖܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܩܒܰܪܐ ܐܚܰܕܟ܇ ܘܐܚܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܣܘܦ̈ܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܝܬܟ܇ ܕܦܪܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܠܝܒܳܟ܇ ܢܫܰܒܰܚܘ̱ܢܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܕܕܢܚ ܢܘܗܪܟ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܐ̈ܠܦ ܘܪ̈ܒܘ ܥܰܡ ܪ̈ܒܘܢ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܟ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܚܣܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܟܬܽܘܒܐ܇ ܘܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܠܥܢܝ̈ܕܘܗܝ܀
ܫܠܡ

ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܕܠܳܐ ܒܘܨܪܐ ܨܠܘ ܥܰܠܝ܀

ܒܫܢܬ 2006-10-16
ܗܪܟܐ ܩܠܒܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܡܘܬܗ܇ ܘܟܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܩܒܘܪܬܗ܇
ܢܓܗ ܫܒܬܐ ܕܣܒܰܪܬܐ
ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܗܘܳܐ ܒܘܟܪܐ

ܗܘ ܕܐܬܬܢܝܚ ܥܰܠ ܥܦܪܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܦܓܪܗ ܡܶܢ ܚܒܠܐ܇ ܪܚܡ܀ ܗܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܚܝ̈ܐ ܫܟܢ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܣܥܪ ܒܬܐܳܘܘ̈ܢܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܠܥܢܝܕ̈ܐ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܝܐ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܩܒܰܪܐ ܐܬܚܫܒ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܣܒܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܝ̈ܐ܇ ܠܰܢܦܫ̈ܬܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܒܫܝܘܠ܇ ܪܚܡ܀ ܗܘ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܐܚܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܪܚܡ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ

ܢܚܶܬ ܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܨܶܝܕ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܚܢܢܗ܇ ܘܪܣ ܠܗܽܘܢ ܛܐܠܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܒܬܐܳܘܘ̈ܢܐ ܟܡܝܪ̈ܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ܀
ܒܝܢܬ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܣܒܰܪܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܬܟܪܙܬ ܒܡܚܬܬܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܐܪܓܫ ܒܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܟܽܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ܇ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܚܙ̈ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܒܐ ܒܫܝܘܠ܇ ܘܡܶܢ ܦܟܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܐܫܬܪ̈ܝܝ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܒܘܟܪܗ ܕܥܰܠܝܐ܇ ܢܚܶܬ ܠܗ ܠܗܡܶܢ ܘܐܟܪܙ ܒܗ܇ ܚܝܬ ܡܝܥܽܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܕܝ ܠܓܪ̈ܡܳܐ ܕܝܒܝܫܝܢ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܝܘܡܶܢ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܣܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܐ܇ ܘܪܣ ܛܐܠܐ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܪܥܰܡܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܪܥܰܡ ܗܘܳܐ ܒܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ܇ ܘܫܡܥ ܡܘܬܐ ܘܐܬܒܠܗܝ܇ ܘܝܘܩܢ̈ܐ ܕܒܠܝܘ ܐܪܓܫܘ ܒܗ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܩܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܢܪܥܰܡ ܬܢܝܢܘܬ ܒܫܝܘܠ܇ ܘܢܢܚܡ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܒܠܝܘ܇ ܘܢܘܕܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܝܒܘܬܟ܇ ܬܰܘ ܟܽܠ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܰܕ ܐܚܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܪܝܫ ܩܝܣܐ܇ ܛܝܒ ܗܘܳܐ ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܡ̈ܐܢܐ ܠܩܒܘܪܬܗ܇ ܡܘܪܐ ܘܥܰܠܘܝ ܘܒܣܡ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ܇ ܩܒܰܪܐ ܚܰܕܬܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܘܟ̈ܬܢܐ܇ ܘܥܦܝ ܘܣܡܗ ܒܐܝܩܪܐ ܠܗܰܘ ܡܪܐ ܕܥ̈ܠܡܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܡܘܬܗ ܐܚܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܟܢ̈ܦܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܒܠܬܗ܇ ܠܗܰܘ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܇ ܘܫܘܡ̈ܬܗ ܡܶܢܫܩܐ܇ ܚܣ ܠܳܟ ܕܡܳܪܰܢ ܕܬܚܘܬܝ ܠܗ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܚܣ ܠܗ ܠܦܓܪܟ ܕܢܒܠܐ ܒܚܒܠܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܠܝ ܩܠܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܇ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܘܡܬܢܚܡ ܐܢܐ ܘܚܰܕܝܢ ܒܝ ܪ̈ܚܡܝ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܝܰܗܒܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܘܣܦ܇ ܟܰܕ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܦܓܪܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ܇ ܡܶܢ ܦܝܠܛܘܣ ܘܐܚܬܗ ܡܶܢ ܩܝܣܐ܇ ܒܚܰܫܳܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܐܙܠ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܐܡܪ܇ ܕܘܝ ܠܗܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܕܨܠܒܬܟ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܇ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܒܠܬܟ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܒܗ ܗܘ ܐܬܬܢܝܚ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܟܰܕ ܒܰܪܐ ܗܘܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܒܗ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܡܠܳܟܢ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܫܬܩ ܘܫܠܝ ܚܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܠܐ ܬܚܰܕܝܢ ܠܗ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܕܒܚܣܡܳܐ ܙܩܦܬܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܕܩܐܡ ܫܪܐ ܠܶܟܝ̱܇ ܘܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܒܕܪ ܝܠ̈ܕܝܟܝ܇ ܘܒܢܐ ܠܗ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܕܕܡܗ ܐܫܕ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܘܣܦ ܕܫܐܠ ܗܘܳܐ ܦܓܪܗ܇ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܦܝܠܐܛܘܣ܇ ܕܐܰܝܟ ܕܳܠܦܐܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ܇ ܐܬܪܓܪܓ ܠܗ ܘܫܐܠ ܗܘܳܐ ܘܫܩܠܗ܇ ܘܩܛܦ ܐܚܬܗ ܕܒܗ ܢܬܒܣܡ܀
ܒܓܢܬܐ ܩܒܰܪܘܗܝ ܠܗܰܘ ܢܨܘܒܗ܇ ܕܐܝܠܰܢ ܚܝ̈ܐ ܕܢܒܥܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܕܒܓܰܘ ܓܢܬܐ܇ ܐܒܕ ܡܶܢܗ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ ܗܘ ܩܕܡܝܐ܇ ܕܡܶܛܽܠܬܗ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܀
ܠܗܝܟܽܠܐ ܣܠܩܬ ܡܳܪܝ̱ ܕܐܨܠܐ ܒܥܐܕܐ ܪܒܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܝܕܝܥܐ܇ ܕܚܫ ܒܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܡܗ܇ ܒܢܒܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܕܒܗ ܥܪܒ ܫܡܫܐ ܒܩܛܠܗ ܕܒܰܪܐ܀
ܒܛܘܪܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܗܘܝܬ ܪܘܒܐ ܫܡܥܬ ܘܣܛܝܬ ܕܐܚܙܐ ܩܛܠܐ ܕܗܘܳܐ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܗܘܕ܇ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ܇ ܕܡܶܢܘ ܙܘܥܐ܇ ܢܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗܿܘܢ ܥܰܠ ܙܩܘܦ̈ܐ܀
ܣܡܟ̈ܝ ܪ̈ܝܫܝܗܝܢ ܥܰܠ ܗܘ ܩܝܣܐ܇ ܕܨܠܝܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠܘܗܝ ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܬܬܢܝ̈ܚ ܗܘ̈ܝ܇ ܡܳܪܝ̱ܪܐܝܬ܇ ܘܒܠܫܢܐ ܕܥܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܒܳܟܝܐ ܗܘܳܬ݀  ܠܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܐ܀
ܐܡܪܬ ܡܰܪܝܰܡ ܢܚܘܬ ܥܰܡܟ܇ ܫܡܫܐ ܠܫܝܘܠ ܕܠܳܐ ܢܥܰܡܛ ܠܳܟ܇ ܚܫܟܐ ܒܓܰܘܗ܇ ܕܡܠܝܬ ܘܝ̈ܐ܇ ܘܢܚܶܬܰܘܢ ܥܰܡܟ ܐܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܠܒܝ̈ܫܝ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܬܠܘܘܢ ܠܳܟ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܪܟܗ ܠܦܰܓܪܳܐ܇ ܘܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܚܰܕܬܐ ܣܡܬܗ܇ ܩܒܰܪܐ ܒܬܰܘܠܐ ܠܝܠܕܐ ܫܒܝܚܐ ܕܒܬܰܘܠܘܳܬܐ܇ ܩܒܰܪܐ ܒܓܢܬܐ ܘܢܚܶܬ ܡܪܗ ܢܒܥܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܓܢܬܐ ܐܒܕ ܡܶܢܗ܇ ܒܶܝܬ ܐܝܠ̈ܢܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܓܒܠܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܕܚܝܚܐ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܪܩܗ ܒܡܘܬܗ ܘܠܥܕܝܢ ܦܢܝܗ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܚܰܕܬ ܠܗ ܠܨܠܡܗ ܕܒܠܝ܇ ܘܗܘ ܡܠܒܫ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܐ ܒܝܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀
ܕܣܘܬܪܐ܇ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܛܥܝܢ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ ܠܕܡܳܪܰܢ ܘܥܳܐܶܠ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܠܐ ܝܕܥ ܡܝܬܐ ܕܛܥܝܢ ܗܘ ܡܚܪܒ ܓܙ̈ܘܗܝ܇ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܪܘܚܩܐ ܘܫܪܝ ܩܥܐ܇ ܕܐܪܝܡܘ ܬܪ̈ܥܐ ܪ̈ܝܫܝܟܘܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܳܟܘܢ ܥܳܐܶܠ ܥܢܬ ܫܝܘܠ ܘܠܕܰܘܺܝܕ ܐܡܪܬ܇ ܕܡܶܢܘ ܗܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܝܩܪ̈ܐ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܪܐ ܕܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܓܢܐ ܚܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܝܘܠ܇ ܡܶܢܚܡܶܢܐ ܒܶܝܬ ܥܢܝ̈ܕܐ ܐܬܢܒܝ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܗܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܘܚܒܠܐ ܠܐ ܚܙܐ ܬܰܡܳܢ ܘܣܠܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܚܝ ܠܡܝܘ̈ܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܘܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܚܣ ܘܐܬܪܚܡ ܥܰܠܘܗܝ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘܝ ܠܗ ܠܰܢܦܫܝ ܡܶܢܛܪܢܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܒܶܝܬ ܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܐܓܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܣܥܪ ܗܘܳܐ ܠܚܝ̈ܐ ܘܢܚܶܬ ܘܣܥܪ ܠܳܐܕܳܡ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܢܫ̈ܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܝܠܕܬܗ܇ ܡܒܳܟ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܚܢܓܬܐ܇ ܠܗܰܘ ܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܡܪܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܨܶܝܕܘܗܝ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ܇ ܘܩܪܝܗܝ ܘܐܡܪ ܕܐܰܝܟܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕܳܡ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܘܪܝܐ܇ ܘܫܡܥ ܩܠܗ ܘܐܬܒܝܐܐ܇ ܘܣܓܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܐܡܪ ܠܗ܇ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܣܟܽܠܘܳܬܝ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܢܝܛܐ ܗܘܝܬ ܡܶܢ ܚܣܡܝ̈ܗܘܢ܇ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܡܶܢ ܢܟܽܠ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܠܕܡܟ܇ ܘܚܝܪܝܢ ܠܡܘܬܟ܇ ܚܘܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܝܠܳܟ ܪܒܐ܇ ܐܳܘ ܙܟܝܐ ܕܳܠܳܟܽܠ ܙܟܐ܀
ܘܐܟܡܳܐ ܕܟܬܝܒ ܚܪܬ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܬܰܘܗܘܒܘܗ ܐܦ ܒܫܡܝܐ܇ ܘܠܝܬܰܘ ܫܡܫܐ܇ ܕܩܒܝܥ ܗܘܳܐ ܒܗ܇ ܪܗܛ ܗܘܳܐ ܫܡܫܐ ܘܢܚܶܬ ܠܗܡܶܢ܇ ܘܒܕܓܘܢ ܝܬܒܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܐܒܠܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܐܪܚܐ ܥܒܝܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܘܩܝܡܝܢ ܣܕܪ̈ܐ܇ ܕܣܣܐ ܘܪܡܬܐ܇ ܘܒܗ ܡܬܒܩܝܢ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܳܘܟܽܠܐ ܠܡܳܐܟܽܠ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܣܬܝܟ܇ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܠܳܐ ܡܬܬܝܟܽܠܐ܇ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܙܩܝܦܐ܇ ܘܡܝܬ ܚܠܦܝܢ ܘܐܬܕܡܝ ܠܰܢ܇ ܘܣܚܦܗ ܠܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܢܚܡ ܗܘ ܠܗ ܘܠܓܶܢܣܰܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܚܝ̈ܐ ܐܦ ܡܘܬܐ܇ ܕܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܘܒܝܰܕ ܡܘܬܗ ܐܚܝ ܠܰܢ܇ ܘܐܦܢܝ ܠܰܢ ܠܓܰܘ ܝܪܬܰܘܬܢ܇ ܠܥܕܝܢ ܐܬܪܢ ܩܕܡܝܐ܀
ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܥܝܪܝܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܳܟ

ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܓܢܒܰܪ ܥܰܠ̈ܡܳܐ ܐܪܚܐ ܥܒܝܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܐܕܢܚ ܢܘܗܪܗ ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܙܡܪ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܒܩܒܰܪܐ ܓܢܐ ܗܘܳܐ܇ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܐܬܬܥܝܪ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܝܗܒ ܠܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܚܰܕܘܬܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܪܝܡ ܪܝܫܗ ܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܡܶܢ ܥܦܪܐ  ܘܐܳܘܕܝ ܠܡܪܗ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܣܥܪܗ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܐܡܶܢ ܚܘܐ ܐܪܝܡܬ ܩܠܗ ܘܐܡܪܬ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܛܳܒܳܐ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ ܘܐܚܝ ܠܰܢ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܢܗܡ ܒܗ ܒܫܝܘܠ܇ ܗܘ ܐܪܝܐ ܕܐܟܬܒ ܝܥܩܘܒ܇ ܘܙܥܘ ܫ̈ܬܐܣܝܗ܇ ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܕܚܝܚܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܰܝܟ ܓܫܘܫܐ ܢܚܶܬ ܠܐܰܪܥܳܐ܇ ܘܠܒܫ ܐܣܟܝܡܗ ܕܐܬܪܢ܇ ܘܥܰܠ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܝܛܘܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܨܒܝܢܗ܇ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ ܘܣܚܦܗ ܠܐܪܟܘܢܐ܇ ܘܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܬܢܚܡ܇ ܘܐܪܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܢܚܶܬܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܒܚܘܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܝܩܪܗ܇ ܘܣܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܳܡ ܠܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܘܗܳܐ ܩܕܡ ܠܳܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ܀
ܡܶܢܒܬܪ ܕܙܩܦܘܗܝ ܒܝܫ̈ܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ܇ ܘܒܰܪܘܡܚܐ ܬܪܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܦܢܗ܇ ܕܗܘ ܕܬܠܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪܡܙܗ܇ ܫܡܫܐ ܛܫܝ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܚܙܐ ܗܘܳܐ ܦܘܪܣܝܗ ܕܡܪܗ܇ ܘܩܒܰܪ̈ܐ ܘܫܘܥ̈ܐ ܐܨܛܪܝܘ܇ ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܡܰܪܘ̱  ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܪܘܙܐ܇ ܐܟܣܬ ܗܘܳܬ݀  ܠܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ܇ ܕܗܘ ܕܩܛܠܬܰܘܢ ܘܩܒܰܪܬܰܘܢ܇ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܘܐܚܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܢܗܡ ܒܫܝܘܠ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ܇ ܘܙܥ ܡܘܬܐ ܕܫܡܥ ܩܠܗ܇ ܐܬܥܙܙ ܘܠܒܳܟ ܬܒܪܶܗ܇ ܘܕܫ ܥܰܠ ܪܝܫܗ܇ ܘܫܪܐ ܫܘܠܛܢܗ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܗ ܟܰܕ ܢܦܩ܇ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܕܫܟܝܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܘܚܙܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ܇ ܘܗܘ ܐܬܥܰܠܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܗܳܐ ܝܬܒ ܡܶܢ ܝܡܝܢܐ܀
ܢܚܰܕܐ ܘܢܪܘܙ܇ ܡܘܫܐ ܪܝܫܐ ܕܢܒܝ̈ܐ܇ ܕܪܐܙܐ ܚܘܛܪܗ ܐܬܦܫܩ܇ ܕܒܠܥ ܗܘܳܐ ܬܪܝܢ ܬܢܝ̈ܢܐ܇ ܘܰܐܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܘܝ ܒܳܟܝܢܗ܇ ܒܙܩܝܦܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܐ ܩܛܝܠ ܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܒܩܛܠܗ ܪܨ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ܇ ܒܢܘܚܡܗ ܫܦܠ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܬܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܙܒܝ̈ܢܝ ܒܕܡܗ܇ ܙܡܪܘ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܘ ܦܪܩܟܘܢ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܘܡ ܦܘܠܠܘܣ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܝܐ ܕܡܝܬ ܘܚܝܐ܇ ܘܒܡܘܬܗ ܐܚܝ ܡܝܬܰܘܬܢ

ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܡܗ ܗܘܳܐ ܝܘܣܦ܇ ܡܶܢ ܪܡܬܐ ܕܟܐܝܢ ܗܘܳܐ ܒܕܘܒܰܪ̈ܘܗܝ܇ ܐܙܠ ܗܘܳܐ ܒܥܐ ܡܶܢ ܦܝܠܛܘܣ܇ ܕܢܬܠ ܠܗ ܦܓܪܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܝܢܐ ܗܒܠܝ܇ ܣܝܡܬܐ ܕܟܽܠ ܛܘܒ̈ܝܢ܇ ܕܐܙܠ ܐܥܦܝܘܗܝ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܙܕܩ ܠܗ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܬܠܐܳܘܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܠܝ ܗܒܝܗܝ ܕܡܶܢܗ ܐܬܒܣܡ܀
ܐܚܬܗ ܗܘܳܐ ܝܘܣܦ ܡܶܢ ܩܝܣܐ܇ ܘܒܐܝܩܪܐ ܥܦܝܗ ܠܡܳܐܚܐ ܟܽܠ܇ ܫܐܠܬܗ ܦܢܝ ܐܰܝܟ ܕܒܥܐ܇ ܘܐܬܬܓܪ ܥܘܬܪܐ ܕܠܳܐ ܓܐܙ܇ ܒܳܟܬܢܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܥܦܝܗ ܒܐܝܩܪܐ܇ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܛܡܪܗ ܠܗܝ ܣܝܡܬܐ܇ ܒܗܝ ܓܢܬܐ ܕܒܗ ܚܒ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܇ ܒܗ ܐܬܩܒܰܪ ܕܳܠܓܢܬܐ ܢܦܢܝܘܗܝ܀
ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܚܰܕܬܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܳܐ܇ ܗܘ ܡܝܬܐ ܚܝܐ ܐܦ ܚܰܕܬܐ܇ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܬܚܝܬ ܗܘ ܐܝܠܰܢܐ܇ ܒܥܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ܇ ܣܡܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܠܗܰܘ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܛܒ̈ܥܐ ܣܡܘ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܢܛܘܪ̈ܐ ܐܰܩܺܝܡܘ܇ ܥܰܠ ܡܝܬܐ ܛܒ̈ܥܐ ܘܢܛܘܪ̈ܐ܇ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܡܶܢܐ ܒܥܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ܀
ܒܝܰܕ ܡܘܬܗ ܐܬܬܥܝܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܢܦܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܶܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܦܩܘ ܢܩܒܠܘܢ ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ܇ ܕܳܠܗ ܚܝܪܝܢ ܡܶܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ܇ ܩܒܰܪ̈ܐ ܐܬܦܬܚܘ܇ ܘܫܘܥ̈ܐ ܐܨܛܪܝܘ܇ ܘܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ܇ ܘܐܟܪܙܘ ܡܪܘܬܗ܇ ܩܢܛܪܘܢܐ ܐܙܥܩ ܗܘܳܐ ܘܐܡܪ܇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀
ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܝܬ ܐܡܪܐ ܚܝܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܝܙܐ܇ ܐܫܐܠ ܝܘܣܦ ܦܓܪܗ ܕܢܥܦܝܘܗܝ܇ ܕܐܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ ܢܐܚܘܢ ܒܗ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܐܬܪܓܪܓܘ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܠܪܒܘܬܗ܇ ܘܡܝܬܰܘ ܘܦܛܪܘ ܘܥܒܰܪܘ܇ ܘܠܐ ܚܙܘ ܫܐܠ̈ܬܗܘܢ܇ ܬܪܨ ܐܳܘܪܚܗ ܚܝܐ ܨܶܝܕ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܘܥܰܡܗ ܢܬܒܣܡܘܢ܀
ܢܚܶܬ ܚܝܐ ܘܐܓܣ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܙܥܩ ܒܗ ܒܗܡܶܢ ܘܐܣܬܚܦܬ܇ ܓܣܪ ܗܘܳܐ ܒܗ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ܇ ܘܐܚܪܒ ܗܘܳܐ ܟܽܠܗܝܢ ܙܘܝ̈ܬܗ܇ ܘܩܪܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܩܘܡ ܠܳܟ ܟܡܳܐ ܕܡܟܬ܇ ܨܠܡܳܐ ܕܐܬܚܒܠ܇ ܒܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܩܘܡ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܚܫܟܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܦܢܝ ܠܐܬܪܟ ܕܓܢܬܟ ܚܝܪܐ ܠܳܟ܀
ܬܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܙܝܥ ܟܢܪܟ܇ ܩܪܝ ܒܗܡܶܢ ܩܪܢܐ ܕܒܘܝܐܐ܇ ܗܐ ܚܝܐ ܢܚܶܬ ܠܗ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܩܪܝ ܩܝܡܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܇ ܢܚܶܬ ܕܢܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܕܣܟܝܘ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ܇ ܢܩܘܡܘܢ ܓܢܒܰܪ̈ܐ܇ ܘܢܘܕܘܢ ܠܛܝܒܘܬܗ܇ ܡܥܨܪܬܐ ܥܨܪ ܗܘܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܇ ܘܕܫܗ ܗܘܳܐ ܠܡܘܬܐ ܚܪܡܶܢܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܓܣܪ ܗܘܳܐ ܒܗ ܒܫܝܘܠ܇ ܗܘ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܥܙܝܙܐ܇ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܡܘܬܐ ܘܢܦܠ ܗܘܳܐ ܬܐܓܗ܇ ܘܐܬܒܠܗܝ ܘܗܘܳܐ ܒܬܰܘܪܐ܇ ܫܡܥ ܐܳܕܳܡ ܩܠܗ܇ ܘܕܐܨ ܗܘܳܐ ܠܩܘܒܠܗ܇ ܐܟܡܳܐ ܕܝܘܚܢܢ܇ ܕܨ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܟܪܣܐ܇ ܗܘ ܥܘܠܐ ܒܳܟܪܣܐ ܕܐܨ ܗܘܳܐ܇ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܢܝܕ̈ܐ܀
ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܓܘܕ̈ܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܟܽܠ ܫܪ̈ܒܢ ܕܐܚܝܕ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ܇ ܝܒܒܘ ܠܗ ܬܰܡܳܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܒܰܪܝܫܐ ܩܪܒ ܩܕܡܳܐ܇ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪܟ ܘܣܓܕ܇ ܘܐܡܪ ܕܒܪܺܝܟܐ ܗܝ܇ ܦܪܘܩܝ ܡܳܐܬܝܬܟ܇ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܢܓܕܟ ܡܶܛܽܠܬܝ܇ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܓܢܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܝܐ܀
ܐܙܝܥ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܕܢܬܠ̈ܢ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܚܝܐ܇ ܫܒܝܚܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܕܥܒܕ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܕܓܢܐ܇ ܒܐܬܪܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܣܥܪ ܗܘܳܐ܇ ܒܐܬܪܐ ܕܚܫܘܟ̈ܐ ܫܒܝܚ ܠܗ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ ܐܳܘ ܪܥܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܗܠܳܟ ܒܳܟܝ

ܡܝܬܐ ܐܡܪܐ ܥܰܠܪܝܫ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܐܬܐ ܗܘܳܐ ܕܢܣܥܽܘܪ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܡܶܢ ܩܝܣܐ ܐܚܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܫ̈ܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܐܚܝ ܒܩܛܠܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܡܪܐ ܕܥܰܠ̈ܡܳܐ ܡܝܬ܇ ܘܝܗܘܒܐ ܕܚܝ̈ܐ܇ ܘܒܥܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܇ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܐܬܛܝܒ ܩܒܰܪܐ ܚܒܝܒܐ܇ ܠܗܰܘ ܡܝܬܐ ܚܝܐ ܐܦ ܚܰܕܬܐ܀
ܢܦܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܝܪ ܠܘܪܥܗ ܡܶܢ ܩܒܰܪ̈ܐ܇ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܩܒܠܘܗܝ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ܇ ܩܪܐ ܒܩܠܗ ܗܡܶܢ ܐܬܬܙܝܥܬ܇ ܐܦ ܓܙܝ̈ܗ ܡܶܢ ܫܝܠ ܐܣܬܦܩܘ܇ ܕܢܚ ܢܘܗܪܗ ܘܶܐܢܗܪ܇ ܠܚܙ̈ܝܗ ܕܚܫܘܟܬܐ܇ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܬܢܚܡܘ܇ ܡܘܬܐ ܐܬܒܠܗܝ܇ ܕܥܙܝܙܐ ܣܚܦ ܗܘܳܐ ܫܘܠܛܢܗ܇ ܐܦ ܥܘܩܣܗ ܬܒܰܪ ܒܙܩܝܦܐ܀

ܐܳܘ ܐܡܪܐ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܫܠܝܛܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܗܘ ܟܝܢܐ ܫܦܠܐ ܕܡܝ̈ܘܬܐ܇ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܕܢܩܒܘܪ ܡܝܬܰܘܬܟ܇ ܐܳܘ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ܇ ܠܡܝܘ̈ܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܘܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܘܝܐܐ ܘܣܒܰܪܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܗܐ ܝܘܣܦ ܫܐܠ ܗܘܳܐ ܦܓܪܗ܇ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟܬ܀
ܐܢ ܐܡܪ ܡܝܬܐ ܚܝܐ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܥܰܡ ܐܒܘܟ ܝܠܕܐ ܡܬܰܘܡܝܐ܇ ܐܳܘ ܐܡܪܐ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗܐ ܙܩܝܦ ܐܰܢ̱ܬ ܘܬܠܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܫܪܝܪ ܗܘ ܡܘܬܟ܇ ܘܚܝܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܦܘܠܓ܇ ܕܡܟ ܣܗܕ ܠܚܝ̈ܐ܇ ܘܡܝ̈ܐ ܠܡܝܬܰܘܬܟ܇ ܐܳܘ ܡܝܬܐ ܘܚܝܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܇ ܕܕܪܫ ܠܳܟ ܢܒܠܥ ܥܰܠ ܦܘܡܗ܀
ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܝܬܐ ܐܡܪܐ ܚܝܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܫܐܠ ܝܘܣܦ ܦܓܪܗ ܕܢܥܦܝܘܗܝ܇ ܕܐܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ ܢܐܚܘܢ ܒܗ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܐܬܓܪܓܘ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܪܒܘܬܗ܇ ܡܝܬܰܘ ܘܩܛܪܘ ܘܥܒܰܪܘ܇ ܘܠܐ ܚܙܘ ܫܐܠ̈ܬܗܘܢ܇ ܬܪܨ ܚܝܐ ܐܳܘܪܚܗ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܘܥܰܡܗ ܢܢܬܒܣܡܘܢ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܦܪܬ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܒܰܪ ܫܡܗ ܕܟܐܢܐ ܝܘܣܦ܇ ܕܥܦܝܬ ܘܩܒܰܪܬ ܡܝܬܐ ܚܝܐ܇ ܐܦ ܥܰܡܣܬ ܗܘܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܕܡܟ̈ܐ܇ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ܇ ܘܒܙܗ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܝ ܠܡܘܬܐ ܕܥܝܪܘܬܗ ܛܒܥܗ܇ ܗܘ ܥܝܪܐ ܕܕܡܟ ܗܘܳܐ ܕܢܓܢܒܝܘܗܝ܇ ܒܙܘܙܢ ܒܙܝܙ܇ ܫܒܝܢ ܫܒܐ܇ ܬܰܘ ܢܕܘܨ ܘܢܗܠ ܒܗ܀
ܬܰܡܳܢ ܡܬܬܕܝܢ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܡܣܓܝܢ܇ ܠܐ ܐܝܬ ܛܝܒܘ ܠܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ܇ ܬܰܡܳܢ ܦܠܚܝܢ ܟܽܠ ܒܛܝ̈ܠܐ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܦܐܪ̈ܐ ܠܡܪ̈ܗܛܝܗܘܢ܇ ܬܰܡܳܢ ܒܥܝܢ ܠܗ ܠܐܳܣܝܳܐ܇ ܬܰܡܳܢ ܩܪܝܢ ܠܗ ܠܦܪܘܩܐ܇ ܬܪܥ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܬܦܬܚ ܕܠܳܐ ܚܘܣܢ܇ ܘܐܬܬܚܰܕ ܕܠܳܐ ܪ̈ܚܡܝܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܐܪܚܐ ܥܒܝܰܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ܇ ܩܝܡܝܢ ܣܕܪ̈ܐ ܕܣܣܐ ܘܪܡܬܐ܇ ܘܡܬܟܣܝܢ ܒܗ ܚܒܠܐ ܘܡܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܳܘܟܽܠܐ ܠܡܳܐܟܽܠ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܓܢܒܰܪ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܇ ܟܬܒܗ ܒܫܝܘܠ ܐܰܝܟ ܚܙܘܩܐ܇ ܘܝܗܒ ܪܗܒܘܢܐ܇ ܕܚܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܕܣܚܝܦܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܢܐ ܗܐ ܡܶܢ ܥܰܠܡ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܓܢܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܗܘ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ܇ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ܇ ܘܣܡܘ ܢܛܘܪ̈ܐ܇ ܕܢܛܪܘܢ ܩܒܪܶܗ܇ ܕܗܘ ܕܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܝܢ ܡܶܢ ܙܝܘܗ܇ ܘܒܨܒܝܢܗ ܩܒܰܪܐ ܐܚܰܕܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܕܣܓ̈ܕܬܐ ܠܗ ܐܬܩܪܒ܇ ܡܶܢ ܐܒܝ̈ܕܐ ܕܐܫܟܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܘܬܗ܇ ܩܪܒ ܩܕܡܝܐ ܗܒܝܠ ܩܛܝܠܐ ܘܣܓܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܐܳܕܳܡ ܪܝܫܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܘܗ̈ܡܳܐ ܘܕܫܪ̈ܒܬܐ܇ ܘܫܝܬ ܫܦܝܪܐ ܘܕܪܐ ܕܒܶܝܬ ܢܘܚ ܥܰܡ ܐܒܪܶܗܡ܇ ܣܓܕ ܒܰܪܘܙܐ ܠܚܝܐ ܩܛܝܠܐ ܕܐܚܝ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܐܣܛܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܪܘܡܪ̈ܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܡܝܘ̈ܬܐ ܕܢܚܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܩܝܦܘܬܟ܇ ܚܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ ܐܫܬܝܢܘ ܒܳܟ܇ ܘܢܬܠܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܪܘܚܩܘܕܫܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܇ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܪܚܡܘ ܩܘܫܬܐ

ܫܡܥܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܟܘܢ܇ ܘܨܘܬܰܘܢܢ ܟܽܠ ܝܬܒ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ܇ ܚܘܒ̈ܠܐ ܕܦܪܥܬܗ ܠܡܪܗ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܇ ܗܘ ܬܪܥ ܠܗ ܝܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܘܒܓܰܘܗ ܐܥܒܪܶܗ܇ ܗܝ ܢܚ̈ܬܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܳܐ ܐܫܠܚܬܗ ܘܦܠܓܬ܇ ܡܶܢܰܢܐ ܒܕܒܰܪܐ ܝܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܇ ܘܐܪܕܝ ܡܝ̈ܐ ܡܶܢ ܟܐܦܐ܇ ܘܟܰܕ ܫܐܠ ܡܝ̈ܐ ܒܙܩܝܦܐ܇ ܡܪܪܐ ܘܚܠܐ ܝܗܒܬ ܠܗ܇ ܢܦܠܘ ܫܘܪ̈ܝܗ ܘܚܪܒܬ ܕܳܠܡܪܗ ܨܠܒܬ܀
ܚܰܬܢܳܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܰܘܬܐ܇ ܬܰܘܪܐ ܕܦܛܡܳܐ ܢܟܣ ܒܗ܇ ܘܠܙܡܝ̈ܢܘܗܝ ܩܪܐ ܕܥܰܡܗ ܢܬܒܣܡܘܢܢ܇ ܗܳܢܳܐܚܰܬܢܳܐ ܫܡܝܢܐ܇ ܡܫܬܰܘܬܐ ܥܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܨܠܘܳܬܐ܇ ܙܡܝܢܘ̈ܗܝ ܢܬܒܣܡܘܢ ܩܨܐ ܦܓܪܗ ܘܗܘܳܐ ܐܳܘܟܽܠܐ܇ ܡܙܓ ܠܕܡܗ ܘܗܘܳܐ ܫܩܝܐ ܘܕܩܥܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ܇ ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܩܥܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܬ ܡܳܪܝܳܐ܀
ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

ܟܰܕ ܥܰܠ ܚܝܐ܇ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪܓܫܘ܇ ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܒܐܬܪܐ ܕܓܠܝܙ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܡܶܢܚܡܶܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܥܰܠ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܘܟܣܐ ܕܐܫܬܝܘ ܥܰܠ ܕܐܣܟܽܠܘ ܛܥܰܡܗ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܣܟܽܠ܇ ܘܚܘܒܬ ܓܘܐ ܕܪܒܐ ܗܘܳܬ݀  ܐܬܦܪܥܬ ܗܘܳܬ݀  ܒܩܢܘܡܗ܀
ܬܗܪܐ ܪܒܐ܇ ܣܥܪ ܕܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܕܳܠܛܪܘܢܐ ܕܦܟܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܥܒܕܗ ܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܇ ܒܢܘܚܡܗ ܦܪܣܝ ܙܐܦܗ܇ ܘܫܒܐ ܫܒܶܝܬܐ ܘܐܬܥܰܠܝ܇ ܘܬܒܪܶܗ ܠܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܶܢܰܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܐܦܨܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܘܚܰܕܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܫܡܝܐ܀
ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܣܥܪ ܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܩܝܡܬܐ

ܙܥ ܐܒܕܢܐ ܒܡܥܰܠܬܗ ܕܳܠܩܒܰܪܐ܇ ܘܐܣܬܚܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܦܕܢ̈ܐ ܕܚܒܠܐ܇ ܪܥܰܠܘ ܬܪ̈ܥܝܗ ܕܗܡܶܢ ܕܩܒܝܪ̈ܐ ܘܐܬܬܒܰܪܘ ܣܘܟܪ̈ܝܗ ܥܫܝ̈ܢܐ܇ ܢܩܫ̈ܝ ܐܣܝ̈ܗ ܠܚܰܕ̈ܕܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܢܫܪܐ ܒܗ܀
ܩܳܡ ܩܝܦܐ ܟܰܕ ܡܗܠ ܐܡܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܚܒܝܫ ܐܪܝܐ ܕܢܗܡ ܗܘܳܐ ܘܡܪܥܰܠ ܠܰܢ܇ ܗܐ ܒܩܒܰܪܐ ܐܚܰܕ ܐܳܘܚܰܕ̈ܬܢ܇ ܕܒܫ̈ܒܐ ܘܥ̈ܐܕܐ ܩܦܚ ܠܰܢ܇ ܬܰܘ ܢܦܘܩ ܘܢܗܠ ܒܗ܇ ܕܫܚܩ ܗܘܳܐ ܘܕܚܩ ܠܰܢ܀
ܥܪܩܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܪܒܐ ܚܒܝܒܐ܇ ܘܦܫܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܨܶܝܕ ܩܒܰܪܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܗܪ̈ܘܡܳܐ ܛܥܢ̈ܝ ܬܠܡܝܕ̈ܬܐ܇ ܢܢܒܣܡ̈ܢܢܝܗܝ ܠܩܒܪܶܗ ܕܢܗܝܪܐ܇ ܐܦ ܢܫ̈ܐ ܡܥܛܪ̈ܝܗܝܢ ܥܰܡ ܕܡܥ̈ܐ ܕܥܝܢ̈ܝܗܝܢ܀
ܐܬܬ ܨܶܝܕ ܩܒܰܪܐ ܥܰܡ ܓܘܕ̈ܐ ܕܚܒܰܪ̈ܬܗ܇ ܙܥ̈ܝ ܘܐܬܕܘ̈ܕܝ ܕܫܩܝܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܐܰܝܟܘ ܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܇ ܐܰܝܟܘ ܟܝ ܫܡܫܐ ܕܐܢܫܘܬܢ܇ ܡܶܢ ܫܩܠܗ ܠܰܢܗܝܪܐ܇ ܐܳܘ ܐܰܝܟܐ ܡܣܬܪ ܠܗ܀
ܕܡܟ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܠܐ ܨܒܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܢܫܒܘܩ ܗܘܳܐ ܠܚܒܝܒܗ܇ ܕܢܚܙܐ ܗܘܳܐ ܚܒܠܐ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܕܩܳܡ ܗܘܳܐ ܠܗ ܘܐܒܗܬܰܘ ܢܛܘܪ̈ܐ܇ ܘܡܫܐܠܐ ܡܒܰܪܟܬܐ ܕܡܶܢ ܫܩܠܗ ܠܪܚܘܡܗ܀
ܐܳܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܶܢ ܫܩܠܗ ܠܚܒܝܒܐ܇ ܐܳܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܶܢ ܓܢܒܗ ܠܫܦܝܪܐ܇ ܐܢ ܕܒܪܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܫܡܝܐ܇ ܓܠܘ ܐܰܢ̱ܬܰܘܢ ܪܐܙܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܝܐܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܫܒܩܗ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܳܠܳܟ ܣܓ̈ܕܢ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ

ܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܐܰܝܟܢ ܙܩܝܦ܇ ܘܶܐܢ ܚܣܝܢܐ ܗܘ ܠܡܽܘܢ ܐܬܦܟܪ܇ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܥܰܠܗܝ ܣܒܠ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܬܣܒܰܪܝܢ܀
ܒܰܪ ܢܓܪܐ ܡܝܬ ܘܐܛܥܝܟܝ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗ ܬܕܚܠܝܢ܇ ܐܰܝܟܘ ܚܝܠܗ ܕܠܳܐ ܐܬܡܨܝ܇ ܕܡܶܢ ܙܩܘܦ̈ܐ ܠܐ ܢܙܟܐ܀
ܓܰܒܪܳܐ ܕܙܩܝܦ ܐܰܝܟܢ ܡܨܐ܇ ܕܢܙܝܥ ܠܐܰܪܥܳܐ ܐܳܘ ܢܬܩܢܝܗ܇ ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܳܐ ܢܦܫܗ ܦܪܩ܇ ܘܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܠܐ ܐܣܩܘܗܝ܀
ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܒܳܟܝ ܕܠܳܐ ܚܝܪܬܝ ܒܦܪ̈ܓܠܐ ܕܚܨܗ ܛܥܝܢ܇ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܕܓܘܫܡܗ ܡܠܐ܇ ܘܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗ ܩܪܝܬܝ܀
ܗܐ ܒܙܩܝܦܐ ܥܪܛܠ ܬܠܐ܇ ܐܢܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܡܶܢ ܦܪܣܝܗ ܠܡܽܘܢ ܠܘ ܢܚ̈ܬܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܒܝܫ܇ ܘܕܚܠܐ ܥܝܢܐ ܕܬܚܘܪܝ ܒܗ܀
ܘܠܐ ܕܬܚܘܪܝ ܕܦܟܝܪ ܬܠܐ܇ ܘܢܫܪܐ ܢܦܫܗ ܠܐ ܐܬܡܨܝ܇ ܐܢܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܐܰܝܟܢ ܥܪܝܗܝ܇ ܩܝܣܐ ܙܩܝܦܐ ܕܒܗ ܢܬܬܠܐ܀
ܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗ ܣܗܕ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܒܰܪ ܝܘܣܦ ܗܘ ܘܥܰܠ ܕܐܛܥܝܟܝ܇ ܩܕܡ ܕܝܢܐ ܥܰܠ ܚܒ ܘܡܝܬ܇ ܠܐ ܬܛܥܝܢܝ ܒܗ ܕܳܠܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘ܀
ܚܘܪܝ ܒܗ ܕܕܩܝܪ ܒܠܘܟܝܬܐ܇ ܘܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܒܙ̈ܥܢ܇ ܘܕܒܰܪܢܢܫܐ ܗܘ ܐܫܪܝ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܡܘܢ ܡܛܥܐ ܒܳܟܝ ܕܡܰܪܝܰܡܳܐ ܗܘ܀
ܛܥܰܡܗ ܠܡܘܬܐ ܘܥܰܠ ܐܬܬܣܝܡ܇ ܒܶܝܬ ܥܢܝܕ̈ܐ ܐܟܘܬܗܘܢ܇ ܐܬܪܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܗܕ ܥܰܠܘܗܝ ܕܒܰܪ ܢܓܪܐ ܗܘ ܠܡܽܘܢ ܡܣܬܓܕ܀
ܝܕܥܢܝ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܗ ܣܓܕܢܝ܇ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܗܝܡܶܢܰܢܝ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܝ܇ ܘܐܚܪܝܢ ܥܰܡܗ ܠܐ ܝܕܥܢܝ܀
ܟܝ̈ܢܐ ܪܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܐܥܒܰܪܢܝ܇ ܒܓܰܘ ܐܫܝܡܘܢ ܡܪܐ ܟܽܠ܇ ܠܡܪܐ ܟܝ̈ܢܐ ܗܐ ܣܓܕܢܝ܇ ܘܡܶܢܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܠܳܐ ܝܕܢܥܝ܀
ܠܶܟܝ̱ܢ̈ܐ ܟܝ ܠܐ ܫܠܡܬܝ܇ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܗܐ ܡܟܪܙܝܢ܇ ܘܕܺܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܠܐ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܘܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܝܟܢܐ ܗܝܡܶܢܬܝ ܒܗ܀
ܡܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܘܒܗ ܡܫܬܒܗܪܬܝ܇ ܐܦ ܒܗ ܚܬܝܪܬܝ ܟܰܕ ܛܒ ܩܛܝܠ܇ ܐܰܝܟܘ ܚܝܠܗ ܐܢܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘ܇ ܕܡܝܬ ܐܰܝܟ ܫܪܟܐ ܐܦ ܐܬܩܒܰܪ܀
ܢܝܫܐ ܕܡܘܬܐ ܗܐ ܣܝܡ ܒܗ܇ ܘܠܐܬܐ ܕܩܛܠܐ ܗܐ ܣܓܕܬܝ܇ ܫܠܕܐ ܒܓܰܘܟܝ ܡܙܕܝܚܐ܇ ܘܗܳܐ ܪܡ ܩܠܶܟܝ̱ ܘܡܰܠܶܠܬܝ܀
ܣܗܕ ܓܝܪ ܗܘ ܕܨܠܝܒ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܕܳܠܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬܝ܇ ܒܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܡܫܬܒܗܪܬܝ܇ ܕܳܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܐ ܣܓܕܬܝ܀
ܥܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܳܟ̈ܝ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܕܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܩܝܦܗ ܛܥܢܢ܇ ܕܢܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ ܠܐ ܐܬܡܨܝ܀
ܦܟܪܬܗ ܒܩܝܣܐ ܕܡܚܝܠ ܗܘܳܐ ܩܒܥܬܗ ܒܨܨ̈ܐ ܕܟܪܝܗ ܗܘܳܐ܇ ܣܡܬܗ ܒܩܒܰܪܐ ܕܩܛܝܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܝܬܐ ܩܒܝܪܐ ܠܡܽܘܢ ܡܣܬܓܕ܀
ܨܒܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܡܠ̈ܝ ܫܡܥ̈ܝ܇ ܕܗܳܐ ܟܽܠ ܣܘܦ̈ܝܢ ܒܝ ܡܟܪܙܝܢ܇ ܘܟܽܠ ܩܝܢ̈ܬܐ ܒܝ ܙܥ̈ܩܢ܇ ܘܨܶܝܕܝ ܐܝܬܝܗ ܫܪܝܪܬܐ܀
ܩܪܢܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܐܬܓܢܒܰܪܬ܇ ܇ܘܡܶܢ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܠܝ ܡܟܟܘܢܝ܇ ܘܫܦܠܘ ܕܫܘܢܝ ܬܚܝܬ ܥܩܒܗܘܢ܇ ܘܥܰܠ ܗܐ ܫܠܝܬܝ ܘܡܬܩܦܚܢܝ܀
ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܥܫܢܬ ܥܰܠܝ܇ ܘܪܕܝܦܘܬܐ ܣܓܝܬ ܒܝ܇ ܘܗܳܐ ܡܩܦܚܝܢ ܠܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܇ ܘܕܐܪܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܝ܀
ܫܰܪܰܪܗ ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܐ ܡܙܕܟܐ܇ ܡܟܐܪܐ ܒܰܪܬܐ ܨܠܘܒܬܐ܇ ܟܐܝܢ ܕܝܢܐ ܕܗܘ ܒܕܪܗ܇ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܰܠ ܕܐܪܫܥܬ܀
ܬܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܚܘܝ ܠܰܢ܇ ܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ ܫܪܝܪܘܬܐ܇ ܫܰܪܰܪܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܐ ܡܬܟܪܙ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܢܗ ܕܠܳܐ ܢܦܠܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܟܽܠܬ ܡܰܠܟܳܐ ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܙܘܓܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ܇ ܗܐ ܡܟܪܙܝܢ ܛܘܦܣܗ ܕܨܠܝܒܐ

ܐܳܘ ܠܥܕܢܐ ܕܟܰܕ ܙܥܘܪ܇ ܪܒ ܗܘ ܚܝܠܗ ܡܶܢ ܕܫܢ̈ܝܐ܇ ܒܗ ܓܝܪ ܐܫܠܡ ܡܫܒܚܐ܇ ܪܘܚܗ ܠܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܇ ܚܫܟܐ ܗܘܳܐ ܒܗ܇ ܣܕܩܐ ܗܘܳܐ ܒܗ܇ ܟܽܠܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ܇ ܗܘ ܝܶܫܽܘܥ ܥܒܕ ܗܘܳܐ ܝܘ̈ܡܳܐ ܬܪܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ܇ ܘܝܶܫܽܘܥ ܬܪܝܢ ܥܒܕ ܐܦ ܡܶܢ ܚܰܕ܀
ܩܒܠ ܚܘܫܒܢ ܡܠ̈ܝ܇ ܐܳܘ ܫܡܘܥ̈ܐ ܕܝܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ܇ ܗܐ ܬܰܡܳܢܢ ܐܝܬ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܘܪܡܫܐ ܪܒܐ ܘܫܒܬܐ ܘܪܡܫܗ܇ ܐܝܬ ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ܇ ܛܘܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܇ ܕܥܪܒ ܘܚܫܟ܇ ܘܐܨܡܚ ܘܶܐܢܗܪ܇ ܪܡܫܗ ܕܗܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܝܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܥܪܘܒܬܐ ܢܗܘܳܐ ܫܘܡܠܝܗ܀
ܠܘ ܚܘܣܪܢܐ ܡܡܠܝܢ܇ ܗܢܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ̈ܬܐ܇ ܫܥ̈ܐ ܐܢܝ̈ܢ ܕܫܦܥ̈ܢ܇ ܡܶܢ ܦܘܡ ܟܝܠܐ ܘܠܘ ܬܰܘܪܨܐ܇ ܘܠܘ ܛܘܟܣܐ܇ ܕܐܦ ܕܘܘܕܐ܇ ܘܬܠܬܫܥ̈ܝܢ܇ ܡܕܘܕ̈ܢ ܠܗܳܕܶܐ܇ ܚܰܕܐ ܣܝܡ̈ܢ ܒܠܚܘܕ܇ ܠܡܟܪܙܘ ܫܥ̈ܐ܇ ܬܠܬ ܕܚܫ̈ܟܝ ܒܥܕܢ ܙܩܝܦܘܬܗ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܚܙ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܐ܇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܒܐ ܒܓܰܘܗ ܕܫܝܘܠ ܕܥܓܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ ܒܦܣܩ ܣܒܰܪܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܒܘܟܪܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܐ܇ ܘܐܟܪܙ ܠܗܝܢ ܩܝܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܨܕ̈ܝ ܣܚܪ̈ܬܗ܇ ܕܫܝܘܠ ܒܠܥܬ ܟܽܠ ܓܢܒܰܪ̈ܐ܇ ܕܡܝܬܐ ܫܠܝܐ ܢܗܡ ܒܗ ܒܫܝܘܠ܇ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܡܥܘ ܩܠܗ ܚܝܐ܇ ܐܪܝܡܘ ܪܝܫܗܘܢ ܘܝܰܗܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܙܡܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܟܽܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܐܳܘܘܢ̈ܝܗܘܢ܇ ܠܝܚܝܕܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܗܡܶܢ܇ ܘܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܐܕܢܚ ܣܒܰܪܐ ܥܰܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܝܐ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܘܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܨܶܝܕ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܣܒܰܪܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܙܪܥ ܒܐܕܢܝ̈ܗܘܢ܇ ܘܐܦܨܚ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗܽܘܢ ܡܠܳܟܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܐܓܣ ܗܘܳܐ ܡܪܗ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܐܬܦܨܚܬ܇ ܓܘܕܐ ܟܽܠܗ ܕܢܒܝ̈ܐ܇ ܕܥܰܠ ܒܰܪ ܚܝܐ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܘܫܡܠܝ ܐܪܙܐ ܕܡܠ̈ܝܗܘܢ܇ ܩܳܡ ܐܳܕܳܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܘܐܳܘܕܝܘ ܠܗ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ܀
ܟܰܕ ܥܰܠ ܚܝܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܐܬܬܥܝܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܢܢܬܐ܇ ܠܡܶܢܰܢܚܡܶܢܐ ܕܥܢ̈ܝܕܐ ܐܬܬܚܬܝ ܘܥܰܠ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܐܣܩܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܟܦܘܪ̈ܐ ܚܦܝܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܘܚܬܡܘ ܟܐܦܐ ܥܰܠ ܦܘܡܗ܇ ܘܚܣܝܢܐ ܦܟܪܗ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܐܥܕܝ ܡܶܢܗ ܠܫܒܶܝܬܐ܇ ܘܥܒܕ ܣܒܰܪܐ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܒܐܬܐ ܕܡܠܝܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܬܠܬܐ܇ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܗܐ ܚܒܝܫ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܬܰܡܳܢܝ܇ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܕܨܒܐ ܕܠܳܐܳܕܳܡ ܢܦܪܘܩ ܗܘܳܐ܇ ܐܕܢܚ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܗ܇ ܘܚܝܘ ܒܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܝܒܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܘܡ̈ܐ ܣܟܝܪ̈ܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܐܣܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܦܨܚ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܚܰܕ ܡܶܢ ܡ̈ܐܐ ܥܪ̈ܒܝܢ܇ ܐܢ ܐܳܘܒܕ ܪܥܝܐ܇ ܢܦܩ ܒܢܒܥܬܗ܇ ܘܚܰܕܐ ܡܳܐ ܕܐܫܟܚܗ܇ ܦܘܩ ܡܳܪܝ̱ ܘܒܒܥܬܗ܇ ܕܥܢܟ ܕܡܒܕܪܐ܇ ܇ ܕܣܥܘ ܥܠܶܝܗܿ ܕܐܒ̈ܐ ܕܳܠܫܡܟ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܇ ܗ ܘ ܗ܇ ܘܐܦܢܝܗ ܠܛܝܪܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܐܚܪܢܢܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ ܕܪܡܳܐ܇ ܘܥܒܝܰܕ ܥܦܪܐ ܘܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܽܘܡ ܐܬܠܒܒ܇ ܡܶܢ ܝܠ̈ܕܝܟ ܡܶܛܽܠܬܟ܇ ܥܰܡ ܓܝܣ̈ܐ ܒܙܩܝܦܐ ܐܣܩܘ ܨܠܒܘܢܝ ܘܒܙܚܘ ܒܝ܇ ܘܢܚܶܬܬ ܠܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܕܳܠܳܟ ܐܬܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܥܕܝܢ܀
ܒܥܪܘܒܬܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܛܢܐ܇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܗ ܕܝܗܘܕܐ܇ ܕܚ̈ܙܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܡܪܗܝܢ܇ ܕܬܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܡܚ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܒܫܝܘܠ ܕܡܡܬܰܘܡ ܠܐ ܢܢܗܪܬ܇ ܕܥܰܠ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܘܶܐܢܗܪ ܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܝ̈ܬܒܝܗ܀
ܣܘܓܝܬܐ ܥܰܠ ܟܪܘܒܐ ܘܓܝܣܐ ܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܘܢܝܢܢܐ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܣܥܪ ܗܘܳܐ܇ ܠܥܢܝ̈ܕܐ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ

ܬܗܪܐ ܚܙܝܬ ܒܙܩܝܦܘܬܐ ܟܰܕ ܓܝܣܐ ܠܕܡܳܪܰܢܢ ܩܥܐ܇ ܕܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܡܳܐ ܕܐܬܝܬ܇ ܒܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪܐ܀
ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܳܪܝ̱ ܩܥܐ ܟܰܕ ܙܩܝܦ܇ ܒܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪܐ܇ ܘܒܗܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܗ ܡܬܓܠܝܬ܇ ܐܚܙܐ ܚܢܢܟ ܕܐܳܘܕܝܬ ܒܳܟ܀
ܐܬܐ ܙܩܝܦܐ ܣܒ ܠܳܟ ܘܙܠ܇ ܩܠܝܕܐ ܪܒܐ ܕܒܗ ܡܬܦܬܚ܇ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܗܝ ܓܢܬܐ܇ ܘܥܳܐܶܠ ܐܳܕܳܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܳܐ܀
ܫܡܥ ܗܘܳܐ ܟܪܘܒܐ ܘܪܗܛ ܡܛܐ܇ ܘܠܓܝܣܐ ܒܬܪܥܐ ܠܒܳܟ܇ ܟܽܠܝܗܝ ܒܫܢܢܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܡܬܒܠܗܐ ܐܡܪ ܗܘܳܐ܀
ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܫܕܪܢܝ܇ ܟܽܠܝ ܠܫܢܢܟ ܘܡܠ̈ܝ ܫܡܥ܇ ܓܝܣܐ ܐܢܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܝܬ܇ ܘܡܪܟ ܫܠܚܢܝ ܕܐܬܐ ܠܳܟܐ܀
ܒܚܝܠܗ ܕܒܰܪܐ ܕܗܘ ܫܕܪܢܝ܇ ܥܒܰܪܬ ܘܐܬܝܬ ܘܠܐ ܐܬܟܽܠܝܬ܇ ܘܟܽܠ ܚܝܠ̈ܘܢܢ ܒܗ ܫܥܒܕܬ܇ ܘܐܬܝܬ ܐܢܐ ܐܰܝܟ ܕܐܬܟܽܠܰܢܝ܀
ܓܝܣܐ ܗܘܝܬ ܘܐܬܚܠܦܬ ܘܠܐ ܕܐܓܢܘܒ ܐܬܝܬ ܠܳܟܐ܇ ܩܠܝܕܐ ܕܥܕܝܢ ܐܝܬ ܥܰܠܝ܇ ܐܦܬܚ ܘܐܥܘܠ ܘܠܐ ܐܬܟܽܠܐ܀
ܕܚܝܠ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܬ ܠܝ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܪܟ ܙܩܝܦܐ ܪܟܒ܇ ܘܪܘܡܚܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܗܘ ܩܒܠܗ܇ ܘܫܢܢܟ ܬܽܘܒ ܠܐ ܩܛܠܐ܀
ܗܐ ܡܶܢ ܙܒܢܐ ܕܳܐܕܳܡ ܢܦܩ܇ ܪܓܝܙ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܪܒܬܢܢ܇ ܐܬܪܥܝ ܠܰܢ ܘܬܪܥܐ ܦܬܚ܇ ܘܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܘ ܬܢܢܢܢ ܩܝܡܬ܀
ܘܠܐ ܕܬܪܓܫ ܕܗܟܢ ܨܒܐ܇ ܡܕܟܐ ܛܡ̈ܐܐ ܕܥܰܡܝ ܐܙܕܩܦ܇ ܕܒܕܡܳܐ ܕܝܠܗ ܗܘ ܚܠܠܰܢܢܝ܇ ܘܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ܀
ܙܠ ܠܳܟ ܥܝܪܐ ܘܝܠܦ ܚܙܝ܇ ܕܦܐܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܢܓܢܬܐ܇ ܗܐ ܒܓܓܘܠܬܐ ܫܒܩܬܗ ܬܠܐ܇ ܕܢܐܥܘܠ ܓܶܢܣܰܢ ܘܠܐ ܢܬܟܽܠܐ܀
ܚܘܒܬܐ ܦܪܝܥܐ ܟܪܘܒܐ ܫܡܥ܇ ܘܗܳܐ ܒܙܩܝܦܐ ܐܫܛܪܐ ܩܒܝܥ܇ ܘܒܕܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܚܝܗܝ ܒܨܨ̈ܐ ܬܠܚܗ ܘܠܐ ܡܬܬܒܥ܀
ܛܪܝܕܐ ܦܢܢܐ ܠܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܇ ܕܪܥܝܐ ܪܒܐ ܢܦܩ ܐܫܟܚܗ܇ ܠܥܪܒܐ ܕܢܦܩ ܡܶܢ ܓܢܢܬܐ ܘܥܰܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܛܥܢ ܙܝܚܗ܀
ܝܶܫܽܘܥ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܕܬܐ ܣܥܪ܇ ܕܫܪܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܘ ܫܝܘܠ܇ ܘܫܕܪܢܝ ܕܐܩܕܘܡ ܘܐܦܬܚ ܠܗܽܘܢ܀
ܟܢܬܟ ܐܢܐ ܘܚܰܕ ܐܝܬ ܠܰܢ܇ ܡܪܐ ܕܓܘܐ ܐܦ ܠܝ ܘܠܳܟ܇ ܘܪܡ ܫܘܠܛܢܗ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢܝ܇ ܘܠܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܕܗܘ ܫܕܪܢܝ܀
ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܟܽܠܐ ܠܐܢܫ܇ ܩܗܬ ܠܗ ܪܘܡܚܟ ܘܐܫܬܗܝܬ܇ ܙܩܝܦܐ ܦܬܚܗ ܠܓܢܬ ܥܕܝܢ܇ ܘܠܐ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܬܚܰܕ ܬܽܘܒ܀
ܡܶܢ ܓܠܝܢܐ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܳܟ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܡܪܟ ܘܶܐܢܫܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܪܥܝ ܠܳܐܕܳܡ ܕܪܓܝܙ ܗܘܳܐ܇ ܕܢܦܢܝܘܗܝ ܠܐܬܪܗ ܕܛܪܝܕ ܗܘܳܐ܀
ܢܝܫܗ ܕܡܪܟ ܗܐ ܐܝܬ ܠܝ܇ ܚܪܒܐ ܘܪܘܡܚܐ ܒܗ ܩܗܝܐ܇ ܘܓܙܪ ܕܝܢܐ ܒܗ ܡܫܬܪܐ܇ ܘܐܳܕܳܡ ܕܛܪܝܕ ܒܗ ܡܬܦܢܐ܀
ܣܕܪ̈ܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܐܡܪܬ ܠܝ܇ ܙܩܝܦܐ ܚܙܝܢ ܘܡܣܬܪܕܝܢܢ܇ ܘܐܬܗ ܕܒܰܪܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܗܒܐ܇ ܣܓܕܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܠܗ ܡܝܩܪܝܢ܀
ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܢܝܫܗ ܠܥܶܠ܇ ܘܗܳܐ ܒܓܓܘܠܬܐ ܙܩܝܦܗ ܚܙܝ܇ ܕܗܢܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܥܐ܇ ܘܠܳܐܕܳܡ ܢܦܢܝܘܗܝ ܠܓܰܘ ܓܢܬܐ܀
ܦܠܚܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܐ ܬܬܪܗܒ܇ ܫܪܐ ܗܘ ܫܘܠܛܢܟ ܕܡܪܟ ܨܒܐ܇ ܙܩܝܦܐ ܐܬܐ ܐܝܬܝܬ ܠܳܟ܇ ܚܙܝ ܐܢ ܫܪܝܪ ܠܐ ܬܬܪܗܒ܀
ܨܠܝܒܗ ܕܡܪܟ ܣܝܓܐ ܬܪܥ܇ ܗܘ ܕܒܢܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܠܳܟܘܢܢ܇ ܥܒܰܪ ܠܗ ܪܘܓܙܐ ܘܫܝܢܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܕܝܢ ܠܐ ܦܣܩܐ܀
ܩܝܡܬܐ ܠܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ ܗܘܳܐ܇ܕܣܚܝܦܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܬܪܗܘܢ܇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡܶܢ ܚܰܕܘ܇ ܕܗܳܐ ܦܢܢܝܢܢ ܠܰܢܢ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢ܀
ܪܒ ܗܘ ܘܫܒܝܚ ܚܢܢܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܘܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܥܪܘܢ ܕܚܘܒܗ ܥܨܝܗܝ܇ ܐܳܘ ܪ̈ܘܚܢܐ ܥܰܡܶܢ ܚܰܕܘ܇ ܕܐܬܚܠܛܢܢ ܥܰܡ ܓܢܣܟܘܢ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܕܝܢ ܕܐܫܬܝܢܬ܇ ܫܠܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܟܢ ܠܰܢ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܙܩܝܦܐ ܕܪܥܝܢ ܠܗ܇ ܕܡܶܢܗ ܕܓܢܣܟܘܢ ܠܐ ܢܬܓܠܙ܀
ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܕܒܡܠܬܟ܇ ܥܰܠ ܓܝܣܐ ܠܓܢܬ ܥܕܝܢ܇ ܘܣܒܰܪܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܗܘܳܐ܇ ܕܦܢܐ ܠܐܬܪܐ ܕܡܶܢܗ ܢܦܩ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܘܫܪܐ܇ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܘܒܗ ܕܫܝܘܠ܇ ܘܐܕܢܚ ܚܰܝܠܳܐ ܕܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܗ܇ ܒܓܪ̈ܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܐܪ̈ܓܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗ܇ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܫܡܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܚܒܝܫ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܗܘ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܘܡܳܐܚܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܕܨܒܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ܇ ܠܳܐܕܳܡ ܨܠܡܗ܇ ܘܐܕܢܚ ܢܘܗܪܗ ܘܐܚܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܝܒܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܘܡ̈ܐ ܣܟܝܪ̈ܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ܇ ܒܢ̈ܝ ܣܡܠܐ܇ ܥܰܡܳܐ ܣܟܽܠܐ ܪܘܒܐ ܥܒܕ ܗܘܳܐ܇ ܥܘܠܐܝܬ܇ ܐܬܚܫܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܩܛܝܠ ܗܘ ܟܐܢܐ ܘܩܒܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܠܐ ܣܒܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ  ܡܶܢ ܚܣܝܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܘܬܐ ܐܡܠܳܟ ܘܩܛܪ ܬܐܓܗ ܥܰܠ ܫܪ̈ܒܬܐ܇ ܘܥܒܕܐ ܕܢܫܪܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐܬܪܗ ܕܡܘܬܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܢܡܝܬ ܠܡܘܬܐ ܘܢܢܫܪܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܫܘܠܛܢܗ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗܖܐ ܒܪܶܗ ܥܰܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܘܣܓܕܬܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܥܪ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܐܳܘܘ̈ܢܝܗܘܢ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܳܠܒܒ ܐܢܢܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܐܣܓܝ ܣܒܰܪܐ ܛܳܒܳܐ ܠܕܠܳܐ ܣܒܰܪܐ܀
ܩܰܘܡܳܐ ܕܕ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܕܘܨܝ ܘܚܰܕܝ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܘܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܚܝܐ ܕܡܝܬ ܡܶܛܽܠܬܟܝ ܘܦܪܩܟܝ ܒܨܠܝܒܗ܇ ܘܒܢܘܚܡܗ ܐܬܒܛܠ܇ ܫܘܠܛܢܢ ܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܡܠܳܟ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܢܘܢܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀
ܡܶܢܚܡܶܢܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܛܥܰܡ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܐܚܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܘܚܡܗ܇ ܘܩܛܠܗ ܠܚܛܝܬܐ܇ ܘܙܟܐ ܠܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܚܡ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܐܫܘܐ ܠܳܟܽܠܰܢ ܡܳܐ ܕܐܬܝܬ܇ ܕܢܚܰܕܐ ܒܓܢܘܢܟ܀
ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܪܦܣܘ ܕܝܘ̈ܐ܇ ܘܢܦܠܬ ܟܽܠܗ ܣܡܠܐ܇ ܕܢܡ ܘܕܡܟ ܫܢܬ ܡܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܝܘܩܪܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܣܒܠܬ ܘܣܒܰܪ ܣܛܢܢܐ ܨܢܝܥܐ܇ ܕܗܘ ܐܡܠܳܟ ܠܗ ܡܟܝܠ ܘܠܥܳܠܰܡ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܙܡܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܐܳܘܘ̈ܢܝܗܘܢ܇ ܠܒܘܟܪܐ ܕܰܢܚܶܬ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܕܢܚ ܣܒܰܪܐ ܘܒܘܝܐܐ܇ ܠܥܢܝܕ̈ܐ ܕܫܟܒܘ ܥܰܠ ܣܒܰܪܟ܀

ܣܘܓܝܬܐ ܥܰܠ ܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܳܠܳܟ ܣܓܕ̈ܢ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ

ܒܓܢ ܚܣܝܐ ܟܰܕ ܐܙܕܩܦ܇ ܘܫܡܥ ܡܘܬܐ ܘܙܥܬ ܫܝܘܠ܇ ܘܪܒܘ ܥܢܝܕ̈ܐ ܕܢܝܒܒܘܢ܇ ܩܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܳܠܗܽܘܢ ܣܥܪ܀
ܒܓܰܘ ܚܫܘܟܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܚ܇ ܘܙܗܪܗ ܕܐܰܒܳܐ ܠܡܘܬܐ ܥܩܪ܇ ܥܓܝܢ̈ܐ ܕܫܝܘܠ ܟܦܐ ܢܩܫܘ܇ ܒܩܠܗ ܕܒܰܪܐ ܕܳܠܗܽܘܢ ܩܪܐ܀
ܐܝܠܠ ܡܘܬܐ ܡܶܢ ܙܘܥܬܐ܇ ܘܠܣܳܛܳܢܳܐ ܟܢܬܗ ܐܡܪ܇ ܕܝܠܦ ܡܶܢܳܟܘܢ ܡܘܢ ܓܕܫܢܝ܇ ܕܦܩܥܘ ܩܒܰܪ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܝܘ܀
ܐܡܪ ܒܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܗ܇ ܦܐܪܐ ܕܗܘܳܐ ܠܒܬܰܘܠܬܐ܇ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܕܐܙܕܩܦ܇ ܥܰܠ ܓܓܘܠܬܐ ܢܕܘ ܥܰܠ̈ܡܳܐ܀
ܒܫܩܠܛܥܢܐ ܕܝܠܝ ܐܙܕܩܦ܇ ܒܐܝܕ̈ܝ ܥܰܡܳܐ ܕܳܠܝ ܐܫܬܡܥ܇ ܗܐ ܩܛܝܠ ܐܪܝܐ ܦܬܚ ܠܗ ܫܝܘܠ܇ ܘܚܒܘܫܝܗܝ ܒܗܝ ܕܡܳܪܝ̱ܕ ܗܘܳܐ܀
ܓܰܒܪܳܐ ܗܘ ܕܐܩܠܝ ܐܬܪܢ ܟܒܫ܇ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܬܐ ܡܶܢܰܢ ܚܛܦ܇ ܒܩܝܣܐ ܦܟܪܬܗ ܕܥܙܝܙ ܗܘܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܐܪܥܟ ܬܽܘܒ ܘܢܚܠܨܟ܀
ܕܝܠܝ ܗܘܳܬ݀  ܗܳܕܶܐ ܕܐܣܥܽܘܪ ܠܚܘܕ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܝܘ ܠܳܟ܇ ܕܐܢ ܝܬܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܚܣܪܬ܇ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܐ ܬܥܕܳܠܰܢܝ܀
ܗܐ ܐܝܬܝܬܗ ܚܡܣܢ ܩܘܡ܇ ܚܒܘܫܝܗܝ ܒܐܬܪܟ ܘܬܪܥܟ ܒܓܰܘܪ܇ ܘܢܚܰܕܐ ܡܟܝܠ ܐܢܐ ܘܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܣܘܟܪ̈ܝ ܗܡܶܢ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܛܦܝ܀
ܘܝܠܳܟ ܡܘܬܐ ܐܢ ܕܚܠܬ܇ ܕܬܥܰܠ ܡܝܬܐ ܠܡܕܝܢܬܟ܇ ܕܐܢ ܟܰܕ ܚܝ ܗܘܳܐ ܥܙܝܙ ܗܘܳܐ܇ ܗܫܐ ܡܝܬ ܠܗ ܠܘ ܕܚܠܬܐ ܗܝ܀
ܙܪܝܥ ܗܘܝܬ ܡܘܬܐ ܡܶܢ ܫܗܝܟ܇ ܦܟܪܬ ܥܙܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐܪܥܰܠܳܟ܇ ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܝܘܣܦ ܗܐ ܕܚܠܬ܇ ܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܘܐܪܦܐ ܚܒܝܫ܀
ܚܝܠܗ ܕܡܝܬܐ ܟܡܳܐ ܟܝ ܢܗܐ܇ ܚܘܪ ܕܫܠܕܐ ܗܘ ܠܐ ܢܪܥܰܠܳܟ܇ ܒܩܒܰܪܐ ܚܒܘܫܝܗܝ ܘܪܦܘܣ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܘܬܐ ܢܚܰܕܐ ܠܗ ܐܢܐ ܘܐܰܢ̱ܬ܀
ܛܥܢܝܗܝ ܢܐܙܠ ܗܐ ܡܝܬ ܠܗ܇ ܦܬܚܠܗ ܬܪܥܟ ܘܠܐ ܢܕܚܠܳܟ܇ ܣܕܪ̈ܝ ܣܣܐ ܫܡܪ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܗܒܝܠ ܗܘ ܕܐܬܩܛܠ܀
ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܳܪܝ̱ܪ ܗܘܳܐ܇ ܕܳܠܝ ܘܠܳܟ ܡܘܬܐ ܛܒ ܐܪܥܰܠܰܢ܇ ܕܡܶܢܳܟ ܕܝܠܳܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܩܠ܇ ܘܡܶܢܝ ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܒܝܡܳܐ ܫܕܐ܀
ܟܡܳܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܐܝܬܝܬ ܠܳܟ܇ ܟܡܳܐ ܓܢܒܰܪ̈ܐ ܒܬܪܥܟ ܒܰܪܟܘ܇ ܡܘܫܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܠܐ ܣܪܕܘܟ܇ ܘܗܳܢܳܐܕܙܩܝܦ ܗܐ ܫܦܠܳܟ܀
ܠܐ ܚܙܝܬ ܟܝ ܐܳܘ ܕܘܝܐ܇ ܕܡܝܬܐ ܗܘ ܫܠܝܐ ܠܡܽܘܢ ܙܥܙܥܟ܇ ܢܝܚ ܡܶܢ ܙܘܥܐ ܘܫܟܝܒ ܫܠܐ܇ ܩܒܰܪܐ ܦܬܚ ܠܗ ܠܐ ܢܪܥܰܠܳܟ܀
ܡܝܬܰܘ ܟܽܠ ܕܪ̈ܝܢ ܟܰܕ ܥܒܰܪܝܢ܇ ܛܪ̈ܘܢܐ ܕܫܝܘܠ ܒܡܘܢ ܣܪܕܟ܇ ܘܶܐܢܫ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܐ ܐܪܗܒܳܟ܇ ܘܓܰܒܪܳܐ ܩܛܝܠܐ ܕܡܝܬ ܕܚܠܳܟ܀
ܢܦܠ ܒܗ ܒܦܚܢ ܘܨܶܝܕܝܢ ܡܛܐ ܟܡܳܐ ܐܢ ܓܢܒܰܪ ܗܐ ܡܝܬ ܠܗ܇ ܗܘܳܬ݀ ܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܕܡܘܗܝ ܓܠܝ܇ ܘܨܶܝܕܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܐܪܦܐ ܫܪܐ܀
ܣܗܕ ܩܝܣܐ ܕܥܰܠܘܗܝ ܙܩܝܦ܇ ܘܪܘܡܚܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܗ ܐܬܕܩܪ܇ ܕܚܒ ܠܗ ܡܶܢܰܢ ܐܦ ܐܙܕܟܝ܇ ܘܗܘܳܐ ܡܝܬܐ ܠܐ ܢܕܚܠܳܟ܀
ܥܰܡܠܐ ܪܒܐ ܐܪܡܝܬ ܠܝ܇ ܝܘܕܐ ܘܚܢܢ ܗܘ ܦܥܰܠ̈ܝ܇ ܠܒܛܬ ܥܰܡܳܐ ܘܪܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠܘܗܝ܇ ܦܬܚ ܠܗ ܩܒܰܪܐ ܘܐܗܠ ܒܗ܀
ܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܠܡܽܘܢ ܕܚܠܬ܇ ܐܪܡܝܗܝ ܒܫܝܘܠ ܠܡܽܘܢ ܙܝܥܬ܇ ܢܦܠ ܠܗ ܓܰܒܪܳܐ ܘܡܝܬܐ ܗܘܳܐ ܚܡܣܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗ ܠܐ ܢܗܪܟ܀
ܨܘܬ ܘܫܡܥܝܗܝ ܐܰܝܟܢ ܩܥܐ܇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܢܦܫܗ ܫܒܩ܇ ܩܛܝܠ ܐܦ ܡܚܬ ܣܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܘܠ܇ ܫܠܕܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܺܐܝܬܝܬ ܠܳܟ܀
ܩܘܡ ܚܠܫܐ ܘܬܐ ܦܘܩ ܚܙܝ܇ ܕܡܗ ܕܩܛܝܠܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܙܠܝܚ ܘܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܡܒܙܥ̈ܢ܇ ܘܕܦܢܢܗ ܬܪܝܥܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܠܐ܀
ܪܒܐܗܝ ܡܘܬܐ ܡܘܢ ܕܐܡܪܬ܇ ܚܰܕܬܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܡܰܠܶܠܬ܇ ܫܪܐ ܗܘ ܫܘܠܛܢܟ ܐܰܝܟ ܕܐܡܪܬ܇ ܐܢ ܡܶܢ ܡܝܬܐ ܡܣܬܪܕܬ܀
ܫܠܕܐ ܒܩܝܣܐ ܠܐ ܦܝܫܐ܇ ܟܡܳܐ ܐܢ ܬܥܪܘܩ ܥܰܠܝܟ ܐܬܝܐ܇ ܦܘܩ ܩܒܠܝܗܝ ܘܐܥܰܠ ܚܒܘܫ܇ ܘܟܬܪ ܢܚܙܐ ܡܘܢ ܡܣܬܥܪ܀
ܬܐ ܠܳܟ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܘܐܰܢ̱ܬ܇ ܚܒܢܢ ܡܟܝܠ ܘܠܥܳܠܰܡܝܢ܇ ܕܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܙܟܐ܇ ܗܐ ܪܕܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܪܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܦܝܠܛܘܣ܇ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ܇ ܕܢܛܪܘܢ ܩܒܰܪܐ܇ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ܇ ܩܛܠܘܗܝ ܩܒܰܪܘܗܝ ܪܥܰܠܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܢܚܡ ܘܢܬܒܥ ܠܕܡܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܪܗܒܬܐ ܢܦܠܬ܇ ܒܐܬܪܐ ܟܡܝܪܐ ܕܡܠܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܓܪ̈ܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܪܓܫܘ ܒܒܰܪܐ܇ ܕܥܰܠ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܘܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܫܬܰܘܕܝ ܠܗܽܘܢ ܚܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܡܪܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܇ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܘܕܡܟ ܒܶܝܬ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܒܙܗ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܕܒܪܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܐܒܕܢܐ܇ ܘܐܣܩܗ ܥܰܡܗ ܠܘܳܬ ܫܠܘܚܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܠ̈ܕܝܗ ܢܣܩܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܚܝܕܝܐ܇ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܘܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܒܕܢܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܩܪܒܬ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܩܒܰܪܐ܇ ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ ܚܫܐ܇ ܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܪܥܘܡܳܐܝܬ܇ ܝܘܡܶܢ ܒܰܪܝ ܐܒܳܟܐ ܘܐܚܰܕܐ܇ ܒܡܥܰܠܬܟ ܕܳܠܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܐܒܳܟܐ ܠܳܟܢܘܫܬܐ ܕܢܦܩܬ܇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܐܚܰܕܐ ܕܐܬܦܪܩܬ܀
ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܟܽܠܥܰܡܡ̈ܝܢ܇ ܢܣܩܘܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܪܘܡܪ̈ܝܢ܇ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܟܽܠ ܠܫ̈ܢܝܢ܇ ܢܗܠܠ ܠܳܟ ܒܟܽܠ ܩܘܠ̈ܣܝܢ܇ ܒܗܳܢܳܐܠܠܝܐ ܟܽܠ ܡܕܥ̈ܝܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܐ ܢܪܬܡܘܢ ܠܳܟ܇ ܠܳܟ ܚܝܐ ܕܣܥܪܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܒܘܟܪܐ ܗܘܝܬ ܘܐܰܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

ܕܒܡܚܬܬܗ ܕܳܠܫܝܘܠ ܙܟܐ ܠܡܘܬܐ܇ ܘܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܥܰܠܝܢ ܫܪܐ ܘܒܛܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܗܘ ܕܒܩܒܰܪܐ ܐܬܚܒܫ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܫܪܐ ܘܚܪܪ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܡܘܬܐ ܪܚܡ܀ ܗܘ ܕܒܩܳܠܳܐ ܕܩܥܐ ܥܰܠ ܩܝܣܐ܇ ܐܬܬܥܝܪܘ ܕܡ̈ܟܐ܇ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܡܗ ܙܡܪܘ܇ ܪܚܡ܀
ܗܘ ܕܐܓܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܦܪܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܐܟܪܙ ܒܫܝܘܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܝ̈ܐ܀ ܗܘ ܕܰܢܚܶܬ ܕܡܟ ܒܗܡܶܢ ܕܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܪܚܡ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܪܝܫܝܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܕܗܘܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܪܝܫܝܬܐ ܕܕܡ̈ܟܐ܀
ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܪܣ ܒܗ ܛܠܐ ܡܳܐܚܝܢܐ܇ ܘܪܘܙܘ ܓܪ̈ܡܳܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܝܬ ܐܰܝܟ ܕܨܒܐ܇ ܘܐܬܢܚܡ ܐܰܝܟ ܕܫܦܪ ܠܗ܇ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܇ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܒܝܐܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟܐܢ̈ܐ ܕܫܟܒܘ܇ ܠܚܙܬܗ ܐܬܪܓܪܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬܟ܀
ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܡܝܬ ܒܒܣܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܩܛܠܬܝܗܝ ܠܡܘܬܐ ܒܡܘܬܟ܇ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܰܝܟ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܛܥܢܘ ܡܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܇ ܘܐܥܰܠܘܗܝ ܣܡܘܗܝ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܒܨܒܝܢܗ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܗܡܶܢ ܕܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܘܪܣ ܛܐܠܐ ܥܰܠ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܠܘܳܬܟ܀
ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܘܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܩܒܰܪܐ ܘܛܥܢܗ ܠܡܘܬܐ܇ ܗܘ ܒܰܪ ܚܝܐ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܐܙܠܓ ܢܘܗܪܗ ܥܰܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ܇ ܘܐܦܨܚ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܫܪܝܘ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ ܗܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܪܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܕܢܚܪܒ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܓܢܐ ܕܢܫܪܐ ܗܘܳܐ ܠܡܘܬܐ ܛܪܘܢܐ܇ ܘܢܐܚܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀
ܣܘܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܐܢ̈ܐ ܢܒܝ̈ܐ ܘܡܠ̈ܟܐ܇ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܟܡܳܐ ܣܝܒܰܪܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܕܬܐܚܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܝܘܬܐ܀
ܬܗܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܚܙܘ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܫܐ܇ ܐܬܬܣܝܡ ܒܩܒܰܪܐ ܐܰܝܟ ܡܝܬܐ܇ ܕܰܢܚܶܬܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܩܪܘ ܩܒܪܶܗ ܒܚܘܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܘܣܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܢܘܚܡܗ܀
ܗܒܠܰܢ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܢܚܰܕܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܝܠܳܟ܇ ܘܢܩܝܡ ܦܓܪ̈ܝܢ ܠܡܫܰܒܰܚܘ̱܇ ܟܰܕ ܡܣܟܝܢܢ܇ ܠܝܽܘܡܳܐ ܪܒܐ ܕܡܬܝܬܟ܀
ܢܣܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܒܘܪܬܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܥܰܡ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܟ܇ ܣܓܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܘܟܪܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܗܘܝܬ ܒܘܟܪܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܕܡ̈ܟܐ܀
ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܡܳܪܰܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܠܗܡܶܢ ܕܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܘܟܐܐ ܒܡܘܬܐ ܘܕܫ ܥܰܠ ܪܝܫܗ ܘܢܦܠ ܬܐܓܗ ܘܝܗܒ ܠܘܒܒܐ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܇ ܘܩܰܠܣܽܘܗ̱ܝ ܒܰܪܘܙܐ܀
ܝܰܘܡܳܢܳܐ܇ ܡܪܗ ܕܳܐܕܳܡ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܨܶܝܕܘܗܝ ܕܢܚܙܝܘܗܝ܇ ܘܒܝܰܕ ܩܠܗ ܣܚܦܗ ܠܫܝܘܠ ܪܡܬ ܫܘܪ̈ܐ ܘܐܕܢܚ ܢܘܗܪܗ ܒܬܐܳܘ̈ܘܢܝܗ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܩܒܝܪ̈ܐ܀
ܒܡܪ̈ܘܡܳܐ܇ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܙܡܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܐܓܡ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ܇ ܘܥܰܡܗܘܢ ܝܒܒܘ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܚܰܕܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܇ ܠܕܦܪܩ ܥܺܕܬܳܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀
ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܳܟܢ ܙܟܝܐ ܕܦܪܩܢ ܒܨܠܝܒܗ܇ ܘܒܝܰܕ ܚܫ̈ܘܗܝ ܦܪܥ ܚܘܒ̈ܬܗ ܕܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܠ̈ܕܝܗ܀
ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܝ ܕܦܘܪܩܢܝ ܒܐܝܡܡܳܐ ܓܥܝܬ ܘܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܟ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܢܗܡ ܒܫܝܘܠ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ  ܕܐܟܬܒ ܝܥܩܘܒ܇ ܘܐܚܰܕܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܐܰܩܺܝܡܗ ܘܕܒܪܶܗ ܘܢܦܩ܀
ܡܶܛܽܠ ܕܣܒܥܬ ܢܦܫܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܚ̈ܝܝ ܠܫܝܘܠ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܢܚܰܕܐ ܘܢܪܘܙ ܘܢܫܒܚ ܐܳܕܳܡ ܪܡܝܐ܇ ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܥܰܠ ܩܳܡ ܨܶܝܕܘܗܝ܀
ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܘܰܐܝܟ ܩܛܝ̈ܠܐ ܕܫܟܝܒܝܢ ܒܩܒܰܪ̈ܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܕܢܚ ܢܘܗܪܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܥܰܠ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܐܥܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܥܘ ܠܗ ܕܳܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܚܬܬܢܝ ܠܓܰܘܒܐ ܬܚܬܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܘܠܛܠ̈ܠܝ ܡܘܬܐ ܘܥܰܠܝ ܣܡܟ ܪܘܓܙܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܚܫܘܠ̈ܝܟ ܐܝܬܝܬ ܥܰܠܝ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܫܩܠ ܩܝܬܪܗ ܒܰܪ ܐܝܫܝ ܘܐܙܥܩ ܘܐܡܪ܇ ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀
ܒܺܝܫܳܐ ܐܢܐ ܘܠܐܝܐ ܡܶܢ ܛܠܝܘܬܝ ܐܬܬܪܝܡܬ ܘܐܶܬܡܰܟܰܟܬ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܢܘܕܘܢ ܓܪ̈ܡܳܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܪ̈ܕܝܦܐ ܢܟܝܣ̈ܐ܇ ܕܗܳܐ ܫܠܡ ܟܽܠܡܳܐ ܕܐܬܢܒܝܘ ܥܰܠ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ܀
ܐܬܟܪܟܘܢܝ ܐܰܝܟ ܡܝ̈ܐ ܟܽܠܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܣܡܘ ܥܰܠܝ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܽܘܡܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܘܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܥܒܰܪ ܐܒܠܶܟܝ̱܇ ܕܗܘ ܥܰܡܳܐ ܕܨܠܒ ܡܪܗ ܗܐ ܣܚܝܦ ܘܙܪܝܩ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܽܘܡܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܘܙܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܝܗܒ ܠܶܟܝ̱ ܪܗܒܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܝܢ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܘܓܘܕ̈ܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܥܰܡ ܝܘܣܦ ܥܦܝܘܗܝ܇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܳܐ ܚܢܝܛܐ ܒܓܰܘ ܩܒܰܪܐ܇ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܟܽܠ̈ܕܝܐ܇ ܡܶܢ ܓܘ ܦܪܣ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܐܬܦܫܩ ܐܪܙܐ ܕܩܘܪܒܢܝܗܘܢ܇ ܚܢܛ ܙܝܚ ܘܒܩܒܰܪܐ ܣܡ ܠܦܪܘܩܐ ܕܥܰܠ̈ܡܳܐ ܗ ܘ ܗ܀
ܟܝܢܐ ܕܥܰܠܝ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܕܨܒܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܠ܇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܘܬܐ ܒܚܘܒܗ ܛܥܰܡ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܕܨܒܐ ܓܫ ܥܘܡܩܝܗ ܕܫܝܘܠ܇ ܇ܘܕܪܚܡ ܠܳܐܕܳܡ ܐܓܣ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܒܗܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܬܠܬܐ ܩܳܡ ܘܐܰܩܺܝܡܗ܇ ܘܗܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܢܫ̈ܐ ܩܳܥܶܝܢ ܕܳܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܝܘܒܒܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܝܘܡܶܢ ܒܩܒܰܪܐ ܕܡܪܗܘܢ܇ ܥܒܕܘ ܘܕܝܨܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ ܘܐܒܠܐ ܠܳܟܢܘܫܬܐ܇ ܪܘܙܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܢܰܘܢܽܘܚܳܡܳܐ܇ ܘܚܰܕܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܘܳܬ݀  ܬܪܥܘܬܐ܇ ܟܡܝܪܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܐܬܓܙܝܬ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܠ̈ܟܐ܇ ܐܳܘܦܝܘ ܚܓܝ̈ܗ ܘܥܕܥ̈ܐܕܝܗ ܘܚܪܒܬ ܘܠܥܳܠܰܡܝܢ ܗ ܘ ܗ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܬܗܪ ܓܰܒܪܳܐܝܠ

ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ܇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܬܡܗܘ ܘܬܗܪܘ ܒܗܘ ܥܕܢܐ܇ ܟܰܕ ܐܥܰܠ ܝܘܣܦ ܣܡܗ܇ܠܰܒܪܳܐ ܒܩܒܰܪܐ ܘܬܪܥܐ ܐܚܰܕ ܗܘܳܐ ܒܐܦ̈ܘܗܝ܇ ܒܒܳܟܝܐ ܘܚܫܐ ܩܥܐ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܒܚܢܓܬܐ ܘܐܠܐ ܟܰܕ ܐܡܪ܇ ܕܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܘܢܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܨܠܒܬܟ ܕܠܳܐ ܣܟܽܠܘܳܬܐ܇ ܘܬܚܰܕܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܩܒܠܬܟ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܓܢܐ ܒܰܪ ܚܐܪ̈ܐ܇ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐܟܰܕ ܡܫܬܢܝܢ܇ ܣܡܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܢܛܪܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܒܪܶܗ܇ ܫܡܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܠܝܢ ܡܶܢܗ܇ ܘܩܒܰܪܐ ܐܚܰܕܗ ܒܨܒܝܢܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܟܗ܇ ܕܒܛܠ ܡܘܬܐ ܒܝܰܕ ܡܘܬܗ܇ ܘܠܳܐܕܳܡ ܘܠܝ̈ܠܕܘܗܝ܇ ܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܓܘ ܫܝܘܠ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܩܪܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܦܪ̈ܐ܇ ܘܪ̈ܝܫܝ ܥܰܡܳܐ܇ ܠܘܳܬ ܦܝܠܐܛܘܣ ܘܐܡܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ܇ ܕܢܛܪܘܢ ܩܒܪܶܗ܇ ܕܗܘ ܕܫܡܝܐ ܡܠܝܢ ܡܶܢ ܙܝܘܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܬܢܚܡ ܘܢܬܒܥ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܒܬ ܒܗ ܒܫܝܘܠ܇ ܐܰܝܟ ܚܙܘܩܐ ܘܝܗܒ ܪܗܒܘܢܐ܇ ܕܚܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ܇ ܕܣܚܝܦܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܕܚܝܚܐ܇ ܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܐ ܡܶܢ ܢܘܓܪܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܚܘܐ ܬܫܒܝܚ܇ ܕܐܪܝܡܬ ܗܘܳܬ݀  ܩܠܗ ܘܐܡܪܬ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܛܳܒܳܐ܇ ܕܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܕܚܘܝܐ ܕܩܛܠܰܢܝ ܒܗ ܗܘ ܢܬܩܛܠ܇ ܘܚܢܢ ܢܐܚܐ ܒܡܘܬܗ ܕܚܣܝܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܢܬܠܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܠܳܟ ܒܰܪ ܚܝܐ ܕܣܥܪܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܬܰܘܕܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܣܓܕܬܐ ܠܐܒܘܟ܇ ܘܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐܳܘܥܰܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܢܳܐܨܦܪܐ ܢܘܕܘܢ ܠܳܟ܇ ܥܢܝܕ̈ܐ ܕܒܓܰܘ ܩܒܰܪ̈ܐ܇ ܕܰܢܚܶܬܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܕܬܩܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܚܰܕܝܘ ܘܪܘܙ ܒܳܟ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܕܡܚܐ ܠܗܽܘܢ ܪܝܚ ܢܘܚܡܟ܇ ܒܪܺܝܟ ܕܳܠܒܫܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܒܠܝ܇ ܘܐܰܩܺܝܡܗ ܡܶܢ ܝܡܝܢܗ܀
ܒܗܳܢܳܐܨܦܪܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܚܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܐ ܕܝܨܝܢ܇ ܕܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܇ ܢܚܰܕܘܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܕܡܣܟܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܢܘܓܪܐ܇ ܘܢܣܩܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܝܒܘܬܟ܇ ܕܐܰܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܘܝܐܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܢܣܩ ܠܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܙܩܝܦܗ ܥܩܪܗ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܇ ܘܡܟܪ ܠܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܐ܇ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܢܘܕܘܢ ܠܳܟ܇ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܟܒܘ ܡܶܢ ܥܰܠܡ܇ ܕܳܠܩܒܰܪܐ ܢܚܶܬܬ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܕܢܣܩܘܢ ܥܰܡܟ ܠܫܡܝܐ܀
ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ

ܩܳܠܳܐ ܒܗܘ ܨܦܪܐ ܪܒܐ

ܨܦܪܗ ܕܗܢ ܝܰܘܡܳܐ܇ ܣܒܰܪܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܛܥܝܢ܇ ܘܠܫܟܝܒ̈ܐ ܕܫܝܘܠ ܦܨܝܚܘܬܐ ܐܟܪܙ܇ ܕܗܳܐ ܕܢܚ ܠܗ ܚܝܐ ܩܛܝܠܐ ܨܶܝܕܝܟܘܢ܇ ܩܘܡܘ ܗܒܘ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢܚܡܶܢܳܟܘܢ܇ ܗ ܒܪܺܝܟ ܚܝܐ ܕܣܥܪ ܠܥܢܝܕ̈ܐ ܒܓܰܘ ܫܝܘܠ܀
ܚܢܢ ܘܩܝܦܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܐܦܢ̈ܐ܇ ܥܰܠ ܩܒܰܪܟ ܐܪܡܝܘ ܛܒܥ̈ܐ ܘܚ̈ܬܡܳܐ܇ ܕܚܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܟ̈ܠܐ ܕܕܳܠܡܳܐ ܢܐܬܰܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܠܳܟ ܘܠܦܓܪܟ ܢܓܢܒܘܢ܇ ܗ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܙܚܐ ܘܡܘܝܩܐ܀
ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܝܢܢ

ܗܐ ܪܡܳܐ ܚܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܝܘܠ܇ ܕܰܘܺܝܕ ܩܘܡ ܣܒ ܟܢܪܟ ܘܙܡܪ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܦܫ ܒܗ ܡܝܬܐ ܒܫܝܘܠ ܐܡܪ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܦܠܐ ܦܓܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ ܘܢܦܩ ܡܶܢ ܓܘܗ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܰܢܚܶܬ ܛܥܰܡ ܡܘܬܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܐܬܢܚܡ ܘܣܠܩ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ ܕܦܪܩܗ ܠܥܺܕܰܬܗ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܗܐ ܚܝܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܒܝܫ ܥܰܠ ܕܨܒܐ܇ ܘܒܩܒܰܪܐ ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܕܬܚܬܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܒܘܬܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܇ ܘܣܝܒܰܪ ܚܫ̈ܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܕܢܐܚܐ ܠܡܝܘ̈ܬܐ܇ ܘܒܗ ܐܪܓܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܢܝܕ̈ܐ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܓܕܘ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܠܗܰܘ ܕܒܚܘܒܗ ܠܓܰܘ ܩܒܰܪܐ ܥܰܠ ܘܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܝܘܕܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܙܩܝܦܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܙܪܥ ܫܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܟܡܝܪܐ܇ ܘܢܚܡ ܠܳܐܕܳܡ ܘܐܣܩܗ ܥܰܡܗ܇ ܨܶܝܕ ܝܠܘܕܗ܇ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܳܠܥܶܠ܀
ܐܪ̈ܙܐ ܘܛܘܦܣ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܐ܇ ܕܥܰܠܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ ܢܒܝ̈ܐ ܒܰܪܽܘܚܳܐ܇ ܗܐ ܐܫܬܠܡܘ܇ ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܕܐܟܬܒ ܡܘܬܗ܇ ܘܕܰܘܺܝܕ ܩܥܐ ܕܠܳܐ ܚܙܐ ܚܒܠܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܢܣܩܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܠܚܝܐ ܩܒܝܪܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܐܟܪܙ ܚܝ̈ܐ ܠܒܶܝܬ ܥܢܝܕ̈ܐ܇ ܘܒܙܗ ܠܗܡܶܢ ܘܐܚܪܒ ܓܙܝ̈ܗ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܢܚ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܚܫܘܟ̈ܐ ܕܐܦܨܚ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܝܒܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܘܡ̈ܐ ܣܟܝܪ̈ܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܡܳܐ܇ ܢܗܡ ܗܘܳܐ ܒܫܝܘܠ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܘܫܡܥܗ ܡܘܬܐ܇ ܘܪܥܰܠ ܕܘܝܐ ܘܢܦܠ ܬܐܓܗ ܒܓܰܘ ܚܫܘܟܐ܀
ܡܘܕܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܦܘܡ̈ܐ ܣܟܝܪ̈ܐ ܕܦܬܚܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܦ ܠܫܢ̈ܐ ܕܐܣܪ ܡܘܬܐ ܘܫܪܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܣܚܝ̈ܦܐ ܢܢܘܕܘܢ ܕܡܶܢ ܡܦܘܠܬܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܥܓܝ̈ܢܐ ܢܫܰܒܰܚܘ̱ܢ ܕܡܶܢ ܓܘ ܥܓܢܢܐ ܐܦܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܀
ܕܦܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܛܽܘܒܶܝܗܿܘܢ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܨܶܝܕܝܗܘܢ܇ ܦܪܘܩܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܇ ܩܪܐ ܘܣܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܬܠܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܟܰܕ ܐܡܳܪܝ̱ܢ܇ ܗ ܘ ܗ ܒܪܺܝܟ ܚܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܓܢܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܩܛܪ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܒܗ ܢܚܰܕܘܢ܇ ܩܪܒ ܐܳܕܳܡ ܩܕܡܳܐ܇ ܘܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܐܬܒܝܐܐ܇ ܡܶܢ ܗܝ ܟܪܝܘܬܐ܇ܕܚܒ ܒܶܝܬ ܐܝܠ̈ܢܐ܇ ܗ ܘ ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܣܥܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܝܘܠ܀
ܦܬܝܚ ܗܘ ܬܪܥܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܐܳܘ ܓܢܬܐ ܡܶܢ ܣܦܩ ܠܶܟܝ̱܇ ܕܒܳܟܝ ܗܘ ܫܪܐ ܐܝܠܰܢ ܚܝ̈ܐ܇ ܒܗܝ ܓܢܬܐ ܡܠܝܬ ܚܝ̈ܐ܇ ܟܪܘܒܐ ܢܛܪ ܠܐܝܠܰܢܐ܇ ܐܝܠܰܢ ܚܝ̈ܐ ܕܒܳܟܝ ܐܓܣ ܒܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܥܬܪ ܠܣܢܝ̈ܩܐ܀
ܐܳܘ ܓܓܘܠܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ܇ ܘܕܠܳܐ ܢܨܘܒܐ ܫܘܚ ܒܗ܇ ܐܝܠܰܢܐ ܕܛܥܝܢ ܐܡܪܐ܇ ܗܐ ܙܩܝܦܐ ܒܰܪܝܫܗ ܛܥܝܢ ܒܳܟܝ܇ ܠܝܠܕܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܝܠܝܕ ܗܘ܇ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܘܪܝܐ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܬܚܰܕܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܝܪܬܟ܇ ܪܥܝܐ ܕܪܥܐ ܐܡܪ̈ܝ ܥܢܗ܇ ܘܢܝܒܒܘܢ ܠܳܟ ܐܦ ܥܰܠ̈ܠܰܢܐ܇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܝܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܡܳܐ܇ ܕܒܡܳܐܬܝܬܟ ܐܬܢܚܡܶܢܰܢ܀
ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐܕܛܦܣܬ ܒܫܡܟ܇ ܚܘܐ ܠܘܳܬܗ ܪܒܘܬ ܚܝܠܳܟ܇ ܕܚܫܬ ܒܚܫܟ ܪܥܝܐ ܛܳܒܳܐ܇ ܬܚܰܕܐ ܒܝܘܡܟ܇ ܘܗܒܠܗ ܠܪܥܝܢ ܘܠܥܶܠ̈ܠܰܢܘܗܝ ܢܫܡܫܘܢ ܠܐܪ̈ܙܝܟ܀
ܪܘܒܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܘܡ̈ܝܢ܇ ܢܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܒܐ܇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܛܘܦ̈ܣܐ܇ ܢܒܝ̈ܐ ܒܰܪ̈ܐܙܐ܇ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܒܟܽܠ ܦ̈ܠܐܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܟܽܠܦܘܡ̈ܝܢ܇ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܫܦܝܥܘܬܗ ܡܳܪܝ̱ ܕܚܢܢܟ܇ ܚܒܫܬܟ ܒܓܰܘ ܟܪܣܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܇ ܥܰܠ ܥܩܒܗ ܕܥܒܕܟ ܗܠܳܟܬ܇ ܕܬܫܟܚܝܗ ܠܐܒܝܰܕܘܬܗ܇ ܘܕܠܳܐ ܐܫܟܚܬܝܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܇ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬܬ ܘܣܥܪܬܝܗܝ܀
ܬܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܘܨܘ ܘܚܰܕܘ ܠܳܟܘܢ܇ ܒܥܐܕܐ ܕܳܠܗ ܐܙܕܡܶܢܬܰܘܢ܇ ܕܒܡܘܬܗ ܕܒܰܪܐ ܚܫܬܰܘܢ܇ ܕܘܨܘ ܘܪܘܙܘ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܗ܇ ܬܰܘ ܘܗ̱ܘܰܘ ܠܗ ܣܓܘܕ̈ܐ܇ ܠܨܠܝܒܐ ܕܗܘ ܚܪܪܟܘܢ ܙܡܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܫܢܝ̈ܟܘܢ ܠܡܪܐ ܕܡܝܬ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܟܘܢ܀
ܕܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ

ܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ

ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܒܗܢ ܝܰܘܡܳܐ ܠܩܒܪܶܗ ܕܳܕܡܳܪܰܢ ܛܒܥܘ܇ ܘܫܕܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ܇ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝܗ ܒܙܗܝܪܘܬܐ܇ ܘܐܙܠܘ ܘܐܟܪܙܘ ܟܽܠ ܕܚܙܘ܇ ܗܘ ܕܩܛܠܬܰܘܢ ܘܩܒܰܪܬܰܘܢ ܩܳܡ ܠܗ ܘܐܬܢܚܡ܇ ܘܗܳܐ ܝܬܒ ܡܶܢ ܝܡܝܢܐ܀
ܒܗܳܢܳܐܝܰܘܡܳܐ ܕܢܚ ܣܒܰܪܐ܇ ܠܫܟܝ̈ܒܐ ܒܓܰܘ ܥܘܒܗ ܕܫܝܘܠ܇ ܕܕܢܚ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܇ ܕܛܠܩ ܚܫܘܟܐ ܕܡܘܬܐ܇ ܘܫܪܝܘ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܨܶܝܕܝܗܘܢ ܘܢܚܡ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܡܶܢ ܥܓܢܗ ܕܡܘܬܐ ܝܥܢܐ܀
ܗܒܠܗ ܠܥܺܕܰܬܟ

ܒܠܥܗ ܗܘܳܐ ܡܘܬܐ܇ ܠܰܒܪܳܐ ܚܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܘܐܬܢܚܡ܇ ܘܬܪܙܗ ܗܘܳܐ ܠܫܝܘܠ܇ ܘܩܛܠܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܩܛܘܠܰܢ܇ ܘܐܚܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܳܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀
ܢܘܕܘܢ ܒܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܇ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܚ̈ܬܝܐ܇ ܘܠܡܘܟܟܟ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܇ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ ܒܨܒܝܢܟ܇ ܛܥܰܡܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀
ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܒܰܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐܚܝ ܒܡܘܬܗ܇ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܫܝܘܠ ܢܚܡ ܡܝܬܰܘܬܝ܇ ܒܝܘܡ ܓܠܝܢܟ܇ ܘܐܫܘܐ ܠܦܘܡ̈ܐ܇ ܕܙܡܪܘ ܫܘܒܚܟ ܠܫܘܒܩܢ ܚܘܒ̈ܐ܇ ܘܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܒܰܪܐ ܕܒܩܛܠܗ ܦܪܩܗ ܠܥܺܕܰܬܗ܇ ܘܒܕܡܗ ܕܟܝܐ ܦܪܥ ܚܘܒ̈ܬܗ܇ ܦܪܘܥ ܠܗ ܐܓܪܐ ܠܥܺܕܰܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܇ ܘܚܫܬ ܒܚܫܟ ܬܚܰܕܐ ܥܰܡܟ܇ ܘܥܰܡ ܩܕܝ̈ܫܝܟ ܫܡܫܘ ܐܪ̈ܙܝܟ܀
ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܘܡܪܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܐ܇ ܐܣܓܐ ܠܥܰܡܟ ܫܠܡܳܐ ܘܫܝܢܐ܇ ܘܗܒܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܠܐ ܚܘܒܐ܇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܝܨܬ ܫܽܘܒܚܳܐ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܝܬ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܢ܇ ܗܒ ܠܰܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܬܪܥܘܬܐ܇ ܘܠܥܺܕܰܬܟ ܡܳܪܝ̱ ܘܠܝܠ̈ܕܝܗ܇ ܫܝܢܐ ܕܡܶܢܰܢܟ ܫܟܢ ܠܗ܇ ܗܒܠܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܢܛܪ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܨܠܝܒܳܟ܀
ܪܡܪܡ ܩܪܒܐ ܕܥ̈ܕܬܐ܇ ܘܢܛܪ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܚܢܢܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܣܥܪ ܠܥܢܝ̈ܕܐ ܒܥܘܒܗ ܕܫܝܘܠ܇ ܪܘܣ ܛܐܠܐ ܥܰܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܇ ܕܥܒܕܝ̈ܟ ܕܫܟܒܘ ܥܰܠ ܣܒܰܪܟ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܇ ܪܥܝܐ ܛܳܒܳܐ ܕܝܗܒ ܢܦܫܗ܇ ܘܦܪܩ ܥܢܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܙܡܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܇ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܒܩܛܠܳܟ܇ ܐܥܕܝܬ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܡܘܬܐ܇ ܚܣܐ ܚܛ̈ܗܐ ܕܟܬܽܘܒܐ ܘܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܕܥܢܝ̈ܕܘܗܝ܀
ܕܥܕܢ ܫܘܒܩܢܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܚܛܝܬ ܠܳܟ ܚܐܢ ܠܚܛ̈ܝܐ ܩܒܠ ܒܥܘܬܝ܇ ܘܫܒܘܩ ܠܝ ܣܟܽܠܘܳܬܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܒܣܘܓܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܕܚܛ̈ܗܐ ܗܐ ܡܟܬܡ ܐܢܐ܇ ܘܥܰܠܗܝ ܓܥܐ ܐܢܐ܀
ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ܇ ܗܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܳܟ ܐܬܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀
ܒܬܪܥܟ ܕܡܳܪܰܢ ܢܩܫ ܐܢܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܙܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܐܠ ܐܢܐ܀
ܕܡܳܪܰܢ ܕܚܘܩ ܡܶܢ ܒܝܢܬܢ ܚܣܡܳܐ ܘܐܟܬܐ܇ ܐܦ ܡܳܐܟܽܠܩܪܨܐ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܣܩ ܠܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܢܣܓܘܕ ܠܰܒܪܳܐ܇ ܘܢܘܕܐ ܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܪܝܪܐ ܠܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܩܳܠܳܐ ܕܫܘܒܩܢܐ

ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܒܠ ܕܡܳܪܰܢ ܬܫܡܫܬܢ ܘܨܠ̈ܘܬܢ܇ ܐܰܝܟ ܩܘܪܒܢܗ ܕܐܒܪܶܗܡ ܪܚܡܟ ܕܐܬܩܒܠ܇ ܘܦܬܚ ܬܪܥܟ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܒܥܘܬܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܦܬܚܬܝܗܝ ܩܘܕܡܬ ܓܝܣܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܐܬܩܒܠ ܗܘܳܐ ܦܝܪ̈ܡܳܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܫܡܟ ܗ ܘ ܗ܀
ܝܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܦܬܝܚ ܗܘ ܬܪܥܗ ܠܬܝ̈ܒܐ܇ ܩܒܠ ܕܡܳܪܰܢ ܬܝܒܘܬܢ ܘܡܪܘܩ ܚܘܒ̈ܬܢ܇ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܚܛܝܢ ܘܐܪܓܙܢ ܠܪܒܘܬܟ܇ ܚܣܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܫܒܘܩ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܇ ܘܡܠܝ ܠܰܢ ܚܘܒܐ ܘܫܝܢܐ ܘܢܟܽܠܐ ܕܚܘܩ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܬܥܰܡܳܪܝ̱ ܒܢ ܐܠܗܰܘܳܬ݀ ܟ ܘܪܘܚܟ ܢܩܕܫ ܠܰܢ܇ ܗ ܘ ܗ܀
ܒܚܰܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܺܕܬܳܐ

ܛܳܒܳܐ ܕܐܓܪ ܒܚܰܕܥܣܪ܇ ܦܥ̈ܠܐ ܠܳܟܪܡܳܐ ܕܦܘܠܚܢܗ ܟܺܠܝ̈ܠܶܐ ܚܰܕܥܣܪ ܩܒܠ ܡܶܢܝ܇ ܕܳܠܥܐܕܟ ܓܕܳܠܬ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܘܒܗܘܢ ܐܫܘܢܝ ܠܫܘܒܩܢܐ܇ ܕܐܳܘܕܐ ܠܳܟ ܥܰܠܛܝܒܘܬܟ܀
ܫܝܢܐ ܢܫܪܐ ܒܓܰܘ ܥܘܒܳܟܝ܇ ܘܫܠܡܳܐ ܢܗܘܳܐ ܫܘܪܟܝ܇ ܚܣܡܳܐ ܘܝܥܪܐ ܢܬܛܠܩ܇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܒܝܰܕ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܬܥܕܥܕܝܢܝ ܥܐܕܐ ܕܡܟܝܪܟܝ܀
ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܳܘ ܦܪܘܫܐ ܠܐ ܬܫܬܥܰܠܐ ܥܰܠ ܩܪܝܒܳܟ܇ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܠܗ ܘܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗ ܦܠ ܐܢ ܡܨܝܐ܇ ܗܘ ܡܘܟܟܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܘܪ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝܟ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟܢܘ̈ܬܟ܇ ܪܚܡ ܡܘܟܟܐ ܘܣܢܝ ܚܘܬܪܐ ܐܢ ܬܠܡܝܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܩܪܒܝܢ ܠܐܰܝܟܐ ܕܺܐܺܝܬܰܝܟ܀
 ܠܒܥܰܠܕܒܒܳܟ ܪܚܡܝܗܝ ܣܓܝ ܐܢ ܬܠܡܝܕ ܐܰܢ̱ܬ܇ ܘܶܐܢ ܡܣܟܽܠ ܒܳܟ ܫܒܥ ܥܰܠ ܫܒܥ̈ܝܢ ܐܬܪܥܐ ܠܗ܇ ܐܫܝܓ ܡܶܢܳܟ ܐܟܬܐ ܘܚܡܬܐ ܘܒܝܫܘܬ ܠܒܐ܇ ܘܪܚܡܬ ܡܳܪܝܳܐ ܬܫܪܐ ܒܢܦܫܟ ܐܰܝܟ ܓܘܙܠܬܐ ܐܝܢܐ ܕܪܓܝܙ ܥܰܠ ܩܪܝܒܗ ܘܠܐ ܪܚܡ ܠܗ܇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܣܢܐ ܕܢܪܚܡ ܠܐܚܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕ܀
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܙܘܦܟ ܕܡܚܠܠ ܟܽܠ܇ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܗ܇ ܕܳܠܚܛܝ̈ܐ ܢܡܪܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܘܬܡ̈ܬܐ܇ ܡܪܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܕܟܐ ܟܽܠ ܘܡܚܘܪ ܟܽܠ܇ ܚܣܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܝܘܡ ܡܳܐܬܝܬܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀
ܫܠܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܠܡ܀

18.10.2006