فنقيث أحد تقديس الكنيسة إلى أحد الموتى

ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ ܥܕܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ.

ܬܽܘܒ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܬܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ.

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܳܕܳܢܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܰܠ ܣܳܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܨܠ̈ܰܘܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ

ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܒܫܰܒܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ

 

 

ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ

ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܗܰܘ ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܰܒܶܬ. ܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܣܳܟ ܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܕܬܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܫܠܛܳܗ̇ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ:

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܪ̈ܚܡܰܝܟ. ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܘܰܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ. ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܨܒܺܝ ܒܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܘܰܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܒܰܛܶܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܕܬܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܰܐܣܓܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܕܬܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܦܰܪܩܶܟܝ ܘܣܳܡ ܒܶܟܝ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪܬܶܗ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܥܕܬܳܐ. ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܟܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܶܗ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ:

ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܕܳܢܰܚ ܫܳܪܶܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܘܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܘܝܺܕܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܰܒܰܚ݉ܝ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܶܟܝ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܶܟܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܚܰܝܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܝ ܩܳܠܶܟܝ ܒܰܩܥܳܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܕܳܐ ܕܚܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܚܡܰܠ ܐܶܢܘܢ ܒܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܽܘܕܡܰܝܟܝ. ܕܬܶܬܚܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܘܒܳܬܶܝ̈ܟܝ. ܘܬܶܥܠܺܝ݉ܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܬܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܬܺܐܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܓܢ̈ܺܝܙܶܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ:

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܒܶܟܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ. ܡܪܰܚܶܦ ܒܶܟܝ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ܀

ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܥܕܬܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܩܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܢܶܪܥܽܘܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܶܫܪܶܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܬܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܽܘܨܝ ܘܶܐܬܪܰܡܪܰܡܝ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܽܘܡ ܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܘܝܰܒܶܒܝ ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܫܰܒܰܚܝ ܘܰܐܘܕܳܝ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ ܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܒܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܟܠܶܠ ܣܳܡܳܗ̇ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ:

ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܢܒܰܪܟܳܟ. ܘܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܩܰܕܶܫ ܠܰܫܡܰܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ. ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ:

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܚܙܳܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܡܨܰܒܬܰܬܝ. ܒܕܰܗܒܳܐ ܠܒܽܘܫܶܟܝ ܡܰܦܪܶܓ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܡܠܟܰܬ. ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܡܪܺܝܩܳܐ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܰܡܥܰܛܦܰܬܝ. ܙܳܥ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܪܓܺܝܓܰܬܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܟܘܳܬܶܟܝ. ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܒܛܶܠ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܥܺܕܬܳܐ ܢܳܨܚܰܬܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܟܬܰܒ ܠܳܗ̇. ܘܩܒܰܥ ܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܟܰܪܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܒܳܗ̇ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܕܬܶܗ ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ:

 ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ. ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܕܬܶܗ ܒܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܀

ܐܶܕܢܶܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܕܶܐܬܢܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬܝ. ܒܓܰܙܶܟܝ ܠܶܫܳܢܝ ܢܰܢܺܝܚ ܛܰܥܢܶܗ. ܕܶܐܕܢܶܟܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܠܶܟܝ ܗ̱ܘ ܡܫܰܡܶܫ. ܐܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ܀

ܟܽܠܗܘܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܥܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܚܬܝ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܶܐܬܢܰܩܦܰܬ ܠܶܟܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܥܶܢܘ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܽܐܘܪܥܶܟܝ. ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢܶܟܝ. ܕܬܶܫܬܘܶܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ. ܟܰܠܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ܀

ܐܰܘܕܳܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܟܝ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܩܶܛܦܰܬ ܚܰܘܳܐ. ܘܩܶܛܠܰܬ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܕ ܐܶܟܰܠܬܶܗ. ܒܗܳܢܳܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܝܰܠܕܰܝܟ̈ܝ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܣܓܽܘܠܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܒܰܪ̱ܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܕܬܶܣܰܩ ܬܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܒܳܬܪܶܟܝ ܐܶܬܳܐ. ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܬܶܣܩܺܝܢ ܬܺܐܪܬܺܝܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܣܓܽܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܺܝܠܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܠܘܶܐ ܠܶܗ. ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܝܰܢ ܒܰܝܬܶܟܝ ܪܰܒܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܳܪܬܰܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܢܰܓܕܶܟܝ ܠܰܐܬܪܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

 ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ. ܒܥܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܬܒܽܘܪ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܠܟܽܠܗܘܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܀

ܐܰܣܪܰܚ ܠܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܐ. ܡܶܢ ܣܺܝܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܥܰܠ ܥܕܬܶܗ ܡܰܠܶܠ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܝܢ ܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܢܰܐܟܘܢܳܗ̇. ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܝܽܘ݉ܠ. ܡܰܢ ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܗܶܠ ܒܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܒܳܗ̇ ܘܰܗܦܰܟ. ܢܰܣܝܳܗ̇ ܕܬܽܘܒ ܬܺܐܪܰܒ܀

ܐܶܣܬܰܡܟܘ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܬܺܝܕ ܡܳܪܰܢ. ܕܢܰܪܦܶܝܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܗ ܬܰܠܝܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܶܗ ܗ̱ܘ ܬܠܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܕ݉ܬܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܠܡܶܦܣܰܩ. ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܬܡܰܙܰܓ ܒܥܕܬܶܗ܀

ܦܫܽܘܛܘ ܟܺܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܨܶܝܕ ܣܰܘܟܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܦܶܫܚܰܬ ܘܠܳܐ ܟܰܦܽܘܗ̇. ܗܺܝ ܐܰܪܟܢܰܬ ܪܰܘܡܳܗ̇. ܘܢܶܚܬܰܬ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܒܶܚܪܰܬ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܒܶܗ ܬܠܶܝ݉ܢ. ܘܰܢܬܰܪܘ ܢܦܰܠܘ ܐܰܝܠܶܝܢ. ܕܰܒܥܶܠܬܳܐ ܬܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܡܰܚܶܬ ܠܳܗ̇. ܕܬܶܣܰܩ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܪܟܶܢ ܠܰܢ. ܪܶܚܡܬܳܟ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܒܳܗ̇. ܗܳܝ ܣܰܘܟܬܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܪܟܢܰܬ ܠܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܟܠܽܘܗ̇ ܣܒܰܥܘ ܘܰܗܦܰܟܘ. ܨܰܥܪܽܘܗ̇ ܘܶܐܬܪܰܟܢܰܬ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܠܓܰܘ ܫܝܽܘ݉ܠ. ܣܶܠܩܰܬ ܘܰܐܣܶܩܬܶܗ. ܘܥܰܡܳܗ̇ ܦܢܳܐ ܠܰܥܕܶܢ؟؟؟. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܪܟܢܳܗ̇ ܨܶܐܕܰܝܢ. ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܘܢܶܣܰܩ ܒܳܗ̇܀

ܢܨܰܒ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܢܳܐ ܥܕܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܒܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܛܰܒܥܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܚܰܕܺܝ ܘܠܳܐ ܣܒܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܙܰܗܰܪ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܠܡܶܠ݉ܬܳܐ. ܡܚܰܕܝܰܬ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܡܕܰܚܠܰܬ ܒܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ. ܕܒܳܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܳܒܶܕ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܙܕܗܰܪ ܚܳܝܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ:

 ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܥܕܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܣܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܐܶܣܰܩ ܡܳܪܝ ܠܕܶܩܠܳܐ ܕܦܶܠ̈ܳܐܬܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܚܽܘܕ ܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ. ܘܶܐܬܥܰܠܶܐ ܠܪܰܘܡܳܟ ܐܰܝܟ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܬܽܘܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ. ܠܳܐ ܢܰܟܠܶܝܢܝ ܩܳܠܳܟ. ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܝܘܬܳܐ ܫܺܝܛܬܳܐ. ܐܶܦܽܘܫ ܬܚܶܝܬ ܛܽܘܪܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܟܰܠܬܳܐ ܣܳܘܚܳܢ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ܀

ܓܠܺܝ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܒܰܪ ܐܳܡܽܘܨ. ܡܰܒܽܘܥܳܟ ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ ܣܳܛܺܝܡ. ܘܳܐܪܘܢܳܟ ܢܶܚܽܘܬ ܠܘܳܬ ܫܽܘܫܰܢ. ܨܗܶܐ ܠܗܘܢ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܪܰܦܩܰܐ؟؟؟ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܳܬܽܘܪ ܡܣܰܟܝܳܐ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܦܨܰܚܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ ܒܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܝܟ܀

ܗܳܐ ܕܳܕܝ ܐܢ̱ܬ ܕܰܓܒܶܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܪ̈ܰܚܡܳܟ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܚܰܬܢܳܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܟܣܶܝܬ ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܐܢ̱ܬ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܫܡܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܟ. ܠܥܕܬܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ. ܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܟ. ܠܪܶܓܠܬܳܐ ܕܬܪܥܽܘܗ̇ ܦܫܺܝܟܳܐܝܬ. ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܰܝܢ ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܟ܀

ܝܰܘܢܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܦܳܪܚܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܦܶܪܚܰܬ ܫܶܟܢܰܬ ܒܛܶܠ̈ܳܠܶܐ ܫܰܦܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ ܘܒܰܣܺܝܡܰܬܝ. ܘܟܽܠ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܶܟܝ ܚܰܡܪܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܟܝ. ܡܶܫܚܳܐ ܡܙܺܝܓ ܒܰܐܦ̈ܰܝܟܝ. ܢܰܗܺܝܪ ܫܦܶܐ ܓܰܘܢܶܟܝ. ܕܳܠܶܩ ܡܪܺܝܩ ܨܶܡܚܶܟܝ܆ ܛܳܒ ܨܰܘܪܶܟܝ ܒܥܶܩ̈ܶܐ ܘܒܙܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܩܕܳܠܶܟܝ ܘܦܰܟܰܝ̈ܟܝ ܒܰܓܕ̈ܽܘܠܶܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ:

ܥܕܬܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܳܪܰܢ. ܘܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܣܺܝܡܳܢ. ܠܳܐ ܬܪܰܦܶܐ ܒܺܝ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܡܟܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܣܳܡܘ ܫܶܬܶܐܣ̈ܰܝ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܫܰܟܠܶܠܘ ܒܶܢ̈ܝܳܢܰܝ܀

ܠܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܡܠܶܐ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܡܰܬܠ̈ܰܘܗܝ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܠܶܠ. ܕܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܡܰܣܚܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܡܟܳܐ ܬܟܺܝܠܳܐܝܬ. ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܕܳܕܳܗ̇܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ:

ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܗ̇. ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ. ܘܰܓܢܽܘܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܢܩܰܫ ܠܳܗ̇. ܘܙܰܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܘܬܶܒ ܒܳܗ̇. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܛܥܺܝܢ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܙܳܡܰܪ ܒܳܗ̇܀

ܬܰܘܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܳܗ̇. ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܟܰܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ.

ܐܳܘ ܥܕܬܳܐ ܟܰܢܫܝ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܕܨܳܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܠܗܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܩܽܘܡܝ ܐܶܬܢܰܦܰܨܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܟܺܝܪܰܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܶܐ܀

ܓܠܳܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܚܕܳܝ ܒܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܡܪܰܡܝ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܶܟܝ. ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܶܟܝ܀

ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܝܢ. ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܶܟܝ ܡܰܢܗܰܪ ܠܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܶܟܝ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܠܦܽܘܬܩܳܐ ܕܰܡܝܶܟܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܡܺܐܢܳܐ. ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܶܟܝ ܟܽܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܥܳܬܪܺܝܢ ܡܶܢܶܟܝ ܒܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ:

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܗܘܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܓܢܽܘܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܢܚܶܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܪ ܘܰܫܩܰܠ. ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܪܰܒ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܟܰܠܬܳܐ ܓܳܪܰܬ ܒܰܓܢܽܘܢܳܗ̇. ܡܳܟܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܨܶܝܕ ܚܰܬܢܳܐ ܘܓܳܝܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܣܢܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܥܶܓܠܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܘܰܫܪܳܗ̇܀

ܥܳܪܩܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܕܶܩܘ. ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܟܰܢܳܝܽܘ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܕܢܶܫܬܰܦܪܽܘܢ ܐܶܨܛܰܢܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܝܟܰܘ. ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܰܠܝܰܬ܀

ܗܶܢܘܢ ܐܰܠܦܽܘܢܝ ܕܶܐܣܢܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܬܰܒܘ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܡܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܡܛܰܫܶܐ ܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ. ܥܕܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇؟؟؟ ܒܓܶܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܨܰܚ. ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܟܽܘܬܡܳܐ ܕܰܬܟܰܣܶܝܘܗܝ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܕܰܬܚܰܦܶܝܘܗܝ. ܕܰܐܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܓܠܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܢܗܪܳܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܀

ܝܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܠܢܽܘܚ. ܡܬܰܚ ܡܶܢ ܢܽܘܚ ܨܶܝܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܨܶܝܕ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܶܝܕ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܬܒܰܕܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܰܦܣܰܩܘ ܘܰܒܛܶܠܘ ܟܽܠܗܘܢ ܛܽܘܦܣ̈ܰܘܗܝ. ܘܝܰܒܠܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܘܟܰܢܶܫܝ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܘܰܦܪܽܘܥܝ ܠܶܗ ܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܨܒܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܕܢܶܛܽܘܪ ܥܕܬܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ:

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ. ܐܳܘ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܟܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܘܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ. ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܟܝ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܝܚܺܝܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܥܕܬܳܐ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܬܥܰܗܕ؟؟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܠܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ:

ܢܚܶܬ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܕܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ. ܡܨܰܒܬܳܐ ܟܰܕ ܝܳܬܒܳܐ܀

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܰܒܰܐ ܘܰܕܣܰܐܒܰܐ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ܀

ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ. ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܢܶܫܪܶܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܶܟܝ܀

ܣܓܺܝܕ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.  ܕܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܽܘܡܘ:

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܥܐܕܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܩܽܘܫܝ ܟܰܦܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܪܩܶܟܝ ܒܰܕܡܶܗ܀

ܐܳܘ ܥܕܬܳܐ ܕܶܐܬܟܰܠܠܰܬ ܒܰܟܠܺܝܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ܀

ܥܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܦܺܝܣܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܕܬܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇܀

ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܒܥܕܬܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ:

ܥܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܝ ܠܶܗ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ܀

ܥܕܬܳܐ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ. ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܫܰܡܠܺܝ ܘܰܚܬܰܡ ܠܗܘܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܝܗ̇܀

ܥܕܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܝܚܺܝܕܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܪܰܩ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܥܕܬܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ. ܘܟܽܠܰܢ ܠܰܐܒܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢܰܢ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܓܙܺܝܪ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ:

ܬܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ. ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܥܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܢܰܨܶܕ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܐܶܐ ܘܡܰܨܡܰܚ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܚܕܳܝ ܘܶܐܬܦܰܨܚܝ ܐܳܘ ܥܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܚܳܙܝܰܬܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܟܺܝܬ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܰܬܝ. ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܬܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܥܛܺܝܦ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܢܗܰܕܰܪ ܠܥܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܒܚܰܕܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܘܰܒܙܶܕܩܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ. ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܢܰܦܫܳܟ ܣܳܡܰܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܐܶܣܬܰܟܠܰܬ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܠܰܫܡܳܟ܀

ܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܙܰܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ. ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ:

ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܕܬܳܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܬܩܶܢ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܕܽܘܡܣ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܫܬܳܐ ܓܶܦ̈ܰܝܗܘܢ ܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܒܕܶܚܠܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ:

ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܕܬܶܗ ܒܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܠܰܝܟ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܕܬܝ. ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܶܪܒ̈ܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܩܰܕܫܳܢܶܟܝ. ܘܟܰܢܶܫ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

ܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܕܩܰܕܫܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܙܰܡܶܢܝ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܟܽܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܩܽܘܩܳܝܳܐ:

ܡܰܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܠܶܟܝ. ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܡܰܛܦ̈ܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܰܝܟܝ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܟܽܠܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܘܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܟܝ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܟܝ ܕܠܰܨܠܺܝܒܶܗ ܣܳܓܕܰܬܝ. ܏ܗܘܗ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܙܺܝܘܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܕܳܐܐܰܪ ܡܶܬܓܰܝܳܐܐ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. ܡܬܺܝܚ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܗܺܝ ܗ̱ܝ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ:

ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܽܘܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܟܝ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠܝܘܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܙܳܡܪܰܬܝ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܨܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ. ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܙܰܓ ܒܰܚܠܽܘܠܝ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܢ. ܏ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܘܐܽܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܠܝܰܠܕ̈ܰܝ ܗܘܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܏ܗ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܰܪ̱ܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܚܕܳܝ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟܝ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܕܗܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܶܟܝ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܝܽܘܡ ܩܽܘܕܳܫܶܟܝ. ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡܶܟܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܠܥܕܬܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ ܒܟܽܠ ܫܽܘ̈ܟܳܢܺܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗ̈ܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥ̈ܺܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ:

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܟܺܝܪܶܟܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܰܒܶܬ ܘܗܰܕܪܶܟܝ. ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܏ܗ ܘܒܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ܀

ܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܕܬܶܗ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܏ܗ ܘܫܳܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܚܰܕܳܐ ܠܥܕܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܬܽܘܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܶܗ. ܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܓܘܕ̈ܶܝܗ̇ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܥܐܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܩܶܛܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܳܗ̇܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ ܥܕܬܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ: ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ:

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܗ̇. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ. ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ:

ܥܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ. ܘܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܟܬܰܒ ܠܶܟܝ. ܫܰܒܚܝ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܘܰܐܘܕܳܝ ܘܰܣܓܽܘܕܝ ܠܶܗ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ. ܘܗܽܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܟܝ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܒܥܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܠܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܩܨܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܩܥܽܘܢ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܫܰܪܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܕܢܶܩܥܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

ܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܩܰܕܫܳܗ̇ ܐܳܦ ܨܰܒܬܳܗ̇. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܟܰܠܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܫܡܶܗ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ. ܕܰܠܒܺܝܟܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܘܣ. ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܘܕܳܫܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܛܠܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܥܕ݉ܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܚܪܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܫܪܺܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܕ؟؟؟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܝܠܺܝܕܳܐ. ܐܳܦ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܡܰܒܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܣ݉ܓܺܝܕ ܡܶܢܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝܶܠ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܢܚܰܓܽܘܢ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܥܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ:

ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܪܰܫܡܶܟܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܝܚܺܝܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܫܽܘܪܶܟܝ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܕܽܘܨܝ ܘܶܐܬܪܰܡܪܰܡܝ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܟܰܠܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܟܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܗܳܐ ܪܳܥܝܶܟܝ ܕܳܐܶܨ ܠܽܐܘܪܥܶܟܝ. ܘܚܳܕܶܐ ܒܶܟܝ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܐܰܬܪܳܐ ܕܫܟܺܝܢܬܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ. ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܪܳܐ. ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܛܥܺܝܢ. ܢܚ̈ܶܬܝ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܩܪ̈ܰܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܕܢܶܡܟܽܘܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܕܬܶܗ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܰܪ̱ܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܚܕܳܝ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟܝ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܗܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܩܰܒܶܠܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܟܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܟܠܶܠ ܣܳܡܳܗ̇ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗ̈ܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ:

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܢܝܰܬܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܘܩܽܘܡܝ ܫܰܒܰܚܝ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܫܰܒܰܚܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܰܐܪܝܡܝ ܩܳܠܶܟܝ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܥܰܡܶܟܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܶܟܝ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ. ܘܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܐܫܠܛܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ:

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܗܰܒ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܡܠܺܝܗ̇ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܰܢ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܢܶܪܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܗ̇. ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܰܦܪܩܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܦܢܺܝܬܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ:

ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܥܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܛܥܳܬ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܘܝܰܗܒܠܳܗ̇ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܨܛܰܒܰܬ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܦܰܪܩܶܟܝ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܕܺܝܬܳܐ. ܢܶܪܥܰܡ ܦܽܘܡܶܟܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ:

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܒܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܚܽܘܕܳܬܶܟܝ܀

ܡܰܢ ܕܳܕܶܟܝ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܡܰܢ ܕܳܕܶܟܝ ܕܗܳܟܰܢ ܪܳܡ ܩܳܠܶܟܝ. ܕܳܕܝ ܫܰܦܺܝܪ ܘܕܳܡܶܐ ܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܶܐ ܒܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ. ܕܳܡܶܐ ܕܳܕܝ ܠܘܰܪܕܳܐ. ܕܒܰܣܺܝܡ ܚܠܶܐ ܪܺܝܚܶܗ. ܘܣܽܘܡܳܩܺܝܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܒܰܚܙܳܬܶܗ. ܕܳܕܝ ܫܰܦܺܝܪ ܘܡܰܬܗܰܪ ܠܚܰܙܳܝ̈ܰܘܗܝ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܀

ܛܰܒܝܳܐ ܕܳܕܝ ܘܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ. ܗܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܦܳܪܶܕ ܪ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܡܽܘܪܳܐ ܫܡܶܗ ܘܒܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܡܒܰܣܰܡ. ܘܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܪܰܨܦܳܗ̇ ܠܬܰܫܘܺܝܬܶܗ. ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܐܰܘܬܒܶܬ ܠܶܗ ܒܪܶܚܡܰܬܝ. ܘܡܶܙܓܶܬ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܶܐܬܥܰܝܰܦ. ܩܰܝܶܙ ܕܳܕܝ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܓܢܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܫܰܘܺܝܬ ܠܶܗ܀

ܩܳܠܶܗ ܕܳܕܝ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܡܕܰܝܶܨ. ܕܳܡܶܐ ܕܳܕܝ ܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ. ܟܰܕ ܡܩܰܝܶܙ ܒܛܽܘܪ̈ܰܝ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܥܠܘܢܝ ܠܒܶܝܬ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܐܟܪܟܽܘܢܝ ܒܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ. ܚܰܘܝܽܘܢܝ ܪ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܦܰܢܩܽܘܢܝ ܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܕܳܕܝ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܦܬܰܚܝ ܠܺܝ ܚܳܬܝ ܐܳܦ ܝܰܘܢܝ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ܀

ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ ܘܒܰܣܺܝܡܰܬܝ. ܪܥܳܝ ܝܳܬܶܟܝ ܘܬܳܝ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝܒܰܬܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܪܥܳܝ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܪܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܝ ܫܰܘܬܶܦܬܝ. ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ.  ܐܶܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬܝ ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ:

ܥܕܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܓܒܰܝܬܳܗ̇܀

ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܬܚܰܣܕܺܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܨܰܗܝܰܬ ܠܰܕܡܳܐ. ܘܕܰܟܬܰܒ ܘܰܫܪܳܗ̇ ܡܫܺܚܳܐ. ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܗܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܠܳܗ̇. ܒܰܝܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܕܬܶܬܢܰܟܰܦ ܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢܳܗ̇ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܕܓܳܪܰܬ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܥܶܒܕܰܬ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇܀

ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܘܥܕܬܳܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܫܰܪ̈ܺܝ ܒܰܬܪܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ. ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܚܪܰܒ ܘܰܥܫܶܢ ܚܽܘܪܒܳܗ̇. ܘܥܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ. ܘܰܥܫܶܢ ܫܰܝܢܳܗ̇. ܘܰܐܡܠܟܰܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܚܶܪܒܰܬ ܗܳܟܰܢ. ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܥܕܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ܀

ܚܠܳܦ ܕܰܪܚܶܡܬܳܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܶܐܒܣܰܡ ܐܳܦ ܒܰܚܠܽܘܠܳܗ̇ ܘܰܚܠܦ ܕܰܣܢܰܝܬ ܫܒܺܝܩܬܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܠܳܐ ܬܶܐܣܘܪܰܝܢܝ. ܥܰܡ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܚܰܠܶܦܬܶܗ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ. ܒܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܒܪܰܦܝܽܘܬܝ. ܪ̈ܰ̇ܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܺܝ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕ̈ܳܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܟܺܝܪܬܳܟ. ܥܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܳܢܝ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܐܳܡܪܳܐ ܥܕܬܳܐ ܠܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ. ܐܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܒܶܗ ܕܶܐܬܦܰܪܩܶܬ܀

ܐܺܝܕܶܗ ܣܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܘܗܳܐ ܡܥܰܦܩܳܐ ܠܺܝ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܒܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܕܳܠ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܰܚܠܽܘܠܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܟܰܠܶܠ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ܀

ܘܡܰܢܽܘ ܢܣܰܝܶܟ ܡܽܘܙܳܓ̈ܰܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܡܶܫܚܳܢ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܫܚܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܢ ܡܠܶܐ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܢ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܨܒܳܐ ܒܺܝ ܘܠܰܒܫܰܢܝ ܘܰܠܒܶܫܬܶܗ. ܒܢܽܘܫܩ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܢܰܫܩܰܢܝ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܪܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܰܢܝ܀

ܡܶܢ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܣܶܠܩܶܬ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܶܡܕܶܬ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܡܰܪܩܶܬ. ܘܰܠܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܢܶܩܦܶܬ܀

ܡܶܫܚܶܗ ܡܒܰܣܡܳܐ ܐܰܕܗܶܢ ܪܺܝܫܝ. ܒܟܳܣܶܗ ܚܰܝܳܐ ܐܰܪܘܺܝ ܠܶܒܝ. ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܪܽܘܚܡܰܘܗܝ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܠܺܝ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܶܦܰܬ ܒܺܝ. ܒܪܶܓܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕܶܐܚܙܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܩܽܘܒܠܶܟܝ ܕܳܡܶܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܕܶܢܚܶܗ. ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝܟܝ. ܙܺܝܘܶܗ ܪܰܒܳܐ ܨܳܡܰܚ ܕܳܢܰܚ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܢ ܚܳܐܪ ܒܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܓܳܗܰܪ܀

ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܓܢܽܘܢܶܟܝ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܕܪܳܡܐ ܝܰܬܒܶܟܝ. ܙܩܺܝܦܳܐ ܪܽܘܡܚܶܟܝ ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܣܰܟܪܶܟܝ. ܦܶܬܟܳܐ ܠܒܺܝܫܰܬܝ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܙܩܺܝܪ ܠܶܟܝ ܢܰܚܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ:

ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܕܬܶܗ ܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘܕ̈ܺܝܢ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ. ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܪܕܟܠܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܥܡܪܶܗ. ܏ܗܘܗ ܡܫܰܟܠܠܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܟܰܠܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܪܳܐ. ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܰܠܝ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܡܣ̈ܳܐܢܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܛܒܰܥܘ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܝܗ̇ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܰܦܠ̈ܰܓܶܐ ܢܳܩܫ̈ܳܢ. ܏ܗܘܗ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ:

ܒܟܶܘܶܠܳܐ ܪܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ. ܕܚܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪ̈ܳܐ. ܕܰܚܝܰܘ ܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܐܝܬ ܪܰܟܶܒ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܥܰܠ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܝܰܘ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܬܢܰܛܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܘܰܙܟܰܘ ܠܡܳܡܽܘܠܳܐ܀

ܬܳܐ ܩܽܘܫ ܒܶܗ ܒܟܶܢܳܪܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܒܰܝܰܐܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܬܳܓ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ:

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܥܕܬܶܗ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܪܫܰܡ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܣܳܚܪ̈ܳܬܶܟܝ ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܗܰܕܪܶܟܝ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܡܪܶܡ ܠܰܟܠܺܝܠܶܟܝ. ܣܳܡ ܒܶܟܝ ܕܽܘܡܣ̈ܶܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܠܶܟܝ ܗ̱ܘ ܣܰܒܰܪ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܦܬܰܚܝ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܬܳܓ̈ܰܝܗܘܢ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܕܳܫ̈ܢܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܒܕܳܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܣܳܓܕܺܝܢ ܒܥܰܕܥܐܕܶܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܟܪܶܟܝ ܚܰܬܢܳܐ. ܡܪܰܩ ܨܳܐܝܽܘܬܶܟܝ. ܘܰܐܫܺܝܓ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܰܥܠ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܕܫܶܟܝ. ܘܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܣܳܡ ܒܶܟܝ ܨܠܺܝܒܶܗ. ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܟܝ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܶܥܒܶܕ؟؟؟؟ ܥܐܕ̈ܰܝܟ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܽܘܬܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܨܳܪ ܥܕܬܶܗ. ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܙܽܘܥܺܝܢ ܥܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܪܰܫܡܶܟܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܟܝ܀

ܚܠܳܦ ܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܕܰܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܙܩܰܪ ܠܶܟܝ܀

ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܐܳܘ ܟܰܠܬܳܐ. ܬܶܗܪܶܬ ܕܰܪܓܺܝܓܰܬܝ. ܗܳܐ ܕܡܶܗ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ. ܘܪܽܘܫܡܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܒܶܟܝ܀

ܦܰܓܪܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܟܝ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ. ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܟܝ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ. ܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܠܥܕܬܶܗ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܒܕܶܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܳܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ

ܕܳܡܝܳܐ ܥܕܬܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܠܰܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܠܳܥܙܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܝ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ. ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܟܽܠܝܽܘܡ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܟܝ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܶܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܽܘܟܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܽܘܪ̈ܰܝܟܝ ܐܶܫܬܰܟܠܰܠܘ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܰܩܠܺܝܕ̈ܰܝܟܝ ܐܶܬܓܥܶܠܘ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܽܘܥܳܐ ܘܫܶܬܐܶܣܬܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܳܐܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ:

ܥܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܫܰܒܚܝ ܘܰܐܘܕܳܝ ܠܶܗ. ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܐܰܘܕܳܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܘܫܰܒܚܰܝ ܠܰܫܡܶܗ܀

ܕܽܘܨܝ ܘܶܐܬܦܰܨܚܝ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܝܟ̈ܝ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܫܪܺܝ ܒܥܕܬܶܗ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܝܢܶܗ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ:

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܽܘܡ ܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܬ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܓܒܳܟܝ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ܀

ܥܕܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܟܝ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܝܰܗܒ ܒܶܟܝ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ:

ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܕܶܝܢ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܡܟܺܝܪܶܟܝ ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܰܪܪܶܟܝ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܰܘܬܒܶܟܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܥܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܥܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܟܰܠܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ. ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܳܐܶܨ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܪܳܥܡܺܝܢ. ܒܚܰܕ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘ ܦܰܪܩܳܗ̇܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܗܰܘ ܕܶܐܣܬܰܟܰܟ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܥܕܬܳܐ. ܒܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇. ܒܡܰܘܬܶܗ ܣܰܒܪܳܗ̇. ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܚܽܘܕܳܬܳܗ̇. ܩܝܳܡܬܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܒܥܕܬܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ:

ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܣܶܠܩܰܬ. ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܦܓܰܥ ܒܳܗ̇. ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܰܬܶܗ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܥܰܡܳܟ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܠܓܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܗܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܒ̈ܳܗܰܝ ܘܰܐܚ̈ܰܝ ܘܶܐܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܒܥܳܒܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܕܳܕܝ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܶܡܪܰܬ ܥܕܬܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܒܛܶܠܳܠܶܗ ܝܶܬܒܶܬ. ܕܰܚܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟ̈ܰܝ. ܘܶܐܚܰܕܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܥܶܠܬܶܗ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܘܰܟܡܳܐ ܝܳܐܝܰܬܝ. ܐܶܡܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܠܰܡܟܺܝܪܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܫܽܘܫܰܢܰܬ ܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ. ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܒܰܓܕ̈ܽܘܠܶܐ ܘܰܒܥܶܩ̈ܶܐ ܨܰܘܪܶܟܝ ܫܰܦܺܝܪ. ܙܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܘܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬ ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܳܝ ܠܶܟܝ. ܘܰܪܥܳܝ ܠܰܓܙܳܪܶܟܝ ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܬܳܝ ܠܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܟܽܘܫ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܕܩܰܬ. ܕܬܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܽܘܪܝ ܒܶܗ ܒܰܒܪܶܟܝ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ. ܕܰܐܡܠܶܟ ܘܰܙܟܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܳܦ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܡܰܪܺܝܘ. ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܐܰܡܠܟܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ؟؟؟ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ܀

 

ܕܫܰܒܰܚ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ:

ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܏ܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܒܥܕܬܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܳܪܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܟܝ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟܪܶܟܝ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܟܰܠܠܶܟܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܪܶܐ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܬܰܘ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ:

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܐܶܬܕܰܟܪ ܥܕܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܟ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

ܩܰܝܶܡ ܫܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܡܟܺܝܪܬܳܟ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ. ܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐܢ̱ܬ. ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܠܰܡܕܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ:

ܟܰܕ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܩܪܳܐ ܐܶܢܘܢ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܝܬ ܢܶܛܪܽܘܢܳܗ̇. ܘܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܺܝܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܩܶܛܠܶܗ ܚܠܽܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܗ̇. ܬܠܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܘܗܺܝ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ. ܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܘܦܺܝܠܳܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ ܩܳܠܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ:

ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܥܕܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܰܐܫܠܶܡܬ ܠܳܗ̇. ܠܒܺܝܟܳܐ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇܀

ܕܳܡܝܳܐ ܥܕܬܳܐ ܠܽܐܘܪܰܢܽܘܣ. ܘܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܬܪܽܘܢܽܘܣ. ܕܳܡܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܺܐܝܰܪ̈ܟܽܘ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܟܪܺܝܣܛܘܣ. ܒܰܢܝܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܰܣܦܽܘܢ. ܘܰܣܦ̈ܺܝܠܶܐ ܕܩܪܽܘܣܛܰܠܽܘܣ. ܐܰܪ̈ܕܺܟܠܶܝܗ̇ ܦܶܛܪܽܘܣ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܕܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ. ܘܚܰܦܶܛܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܐܰܘܕܳܝ ܘܫܰܒܰܚܝ ܐܳܘ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ. ܠܚܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܠܥܕܬܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪܕܳܪ̈ܝܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢܺܝ̈ܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ:

ܟܰܕ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܩܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢܳܗ̇. ܕܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܫܶܬܐܶܣ̈ܶܝܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ؟؟؟. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ

ܥܕܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܪܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܰܒܰܐ ܘܰܕܣܰܐܒܰܐ. ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܒܶܟܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ܀

ܡܰܢ ܡܰܘܦܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܰܓܢܽܘܢܶܟܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܰܬܩܰܢ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟܝ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ.

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܗܰܘ ܕܠܰܙܟܰܪܝܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܣܰܒܰܪ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܝܰܕ ܣܽܘܒܳܪܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܰܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܢܶܬܩܪܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܦ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ:

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܘܰܢܚܶܬ. ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ. ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ. ܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ ܠܠܶܫܳܢܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܕܶܐܣܰܒܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܣܰܒܪܶܗ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ. ܦܺܐܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ:

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܟܰܗܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܗܳܐ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܀

ܦܰܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܗܰܝܡܶܢ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ ܕܰܐܫܰܪ. ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢ̱ܬ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܦܰܢܺܝ. ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܬ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܬܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ܀

ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܒܰܠܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܰܫܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܶܗ܀

ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ.  ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ:

ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܶܐܬܺܝ݉ܬ ܕܶܐܣܰܒܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ. ܘܰܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܙܰܘܓܳܟ ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܥܰܠ݉ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܡܰܠܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ:

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܡܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܬܺܐܠܰܕ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܦܺܐܪܳܐ ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܺܝ ܒܝܰܠܕܶܗ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܶܐ. ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܚܙܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܚܕܺܝ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܨܰܕܝܳܐ ܐܰܦܩܽܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܝܰܐ؟؟؟؟ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܣܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܩܠܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܟܺܐܢܺܝܢ ܘܰܡܠܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܬܺܐܠܰܕ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܝܳܐܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ:

ܢܚܶܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܣܰܒܰܪ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܗܳܕܶܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ. ܘܐܰܢ̱ܬܰܬܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܬ ܥܰܠ ܡܶܠ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܬܡܰܗ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܐܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܳܛܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܣܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܐܰܣܪܶܗ ܠܠܶܫܳܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܦܺܐܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܥܰܩܪܳܐ. ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ؟؟؟. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ:̰ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ:

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܬܰܬܰܩ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܫܶܬܩܶܗ. ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.

ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ. ܫܰܬܩܶܗ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܦܺܐܪܳܐ ܠܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܒܝܰܠܕܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ܀

ܒܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ. ܕܡܶܬܺܝܠܕ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܕܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܡܟܽܘܪ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܫܰܕܪܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ. ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܩܥܳܐ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ. ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܪܫܳܐ ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ܀

ܟܰܕ ܣܳܡ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܪܳܡܳܐ. ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܠܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܪܡܰܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܶܗ ܢܶܪܗܰܛ. ܘܢܰܟܪܶܙ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܰܘ. ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܡܶܐܬܝܶܗ ܐܰܦܢܝܰܢ܀

ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ. ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ ܠܡܶܠ̈ܰܝ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ̈ܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܢܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܪܶܝܟ ܝܰܠܕܳܟ. ܘܩܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܚܪܶܫ. ܐܰܝܟ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܝܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܒܗܳܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܕܠܳܐ ܢܰܫܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܳܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܶܬܶܠ܀

ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܝܒܶܫ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܘܶܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܒܣܰܬܳܐ ܕܚܶܪܒܰܬ ܡܶܢ ܥܰܠܠ̈ܳܬܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ. ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܽܘܠܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܐܥܬܶܩ ܘܰܒܠܺܝ ܕܦܺܐܪܳܐ ܢܶܬܶܠ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ:

ܬܡܰܗ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܶܠ̈ܰܝ ܥܺܝܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܰܢ̱ܬܰܬܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ܀

ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܐܰܚܕܶܗ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ:

ܥܺܝܪܳܐ ܣܰܒܪܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܳܠܕܳܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܠܶܡ ܥܬܺܝܩܽܘܬܟܽܘܢ. ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠ̈ܰܝ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܕܚܳܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܥܬܶܩ ܘܰܐܡܚܶܠ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܣܳܒܬܳܐ ܣܰܪܳܐ. ܣܳܗܕܳܐ ܠܡܶܠ̈ܰܝ ܘܰܠܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܥܶܬܩܰܬ ܘܰܒܠܺܝ ܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܝܶܠܕܰܬ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܚܰܢܰܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܪܳܚܶܝܠ. ܕܺܝܠ̈ܶܕܝ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܶܗܪܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܦܳܫ ܟܰܕ ܬܡܺܝܗ ܒܡ̈ܠܶܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ:

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܐܳܦ ܣܰܒܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ܀

ܐܰܪܟܶܢ ܘܰܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܓܘܡܪ̈ܶܐ ܥܛܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܢܣܰܒܰܪ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܶܗ. ܘܰܫܒܺܝܚ ܦܐܶܐ ܓܰܘܢܶܗ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܬܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܬܶܗܪܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠ̈ܶܐ ܫܡܰܥ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܘܰܬܗܰܪ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ. ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܪܳܢܶܐ ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ. ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܝ̈ܳܢ܀

ܙܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܝܳܐ܀

ܛܰܘܪܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܐܰܓܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܢܗܘܶܐ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܰܬܝ ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܝܰܘ̈ܡܶܝܗ̇܀

ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܟܽܠ ܚܰܕܘܳܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢ ܣܰܒܰܪܬܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܕܬܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܘܨܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ܀

ܠܥܺܝܪܳܐ ܦܰܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܫܡܺܝܥܳܐ. ܕܰܠܣܳܒܳܐ ܥܰܩܪܳܐ. ܢܗܘܶܐ ܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ. ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܰܫܰܪ ܠܺܝ ܡܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬ܀

ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܠܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܣܰܒܰܪܬܳܟ ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪܬ܀

ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕܳܪܫܰܬ ܥܰܡܝ. ܘܠܳܐ ܡܰܫܪܰܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ. ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܺܝܠܶܕ܀

ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܘܪܰܗܛܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܶܣܬܥܰܪ܀

ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܫܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ̇. ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܘܰܬܗܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܬܰܘܕܶܐ ܣܳܒܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܣܰܒܪܶܗ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܶܝܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ

ܐܶܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ. ܘܐܰܢܬܰܬܝ ܩܰܫܺܝܫܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܫܰܕܪܶܬ. ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ. ܥܰܕ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ:

ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܣܰܒܰܪ. ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܫܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܣܰܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܩܰܒܠܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܣܳܒܬܳܐ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܚܕܶܗ. ܫܶܬܩܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ:

ܗܰܘ ܕܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܡܶܢ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܚܰܫܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܡܶܠܰܬ ܥܺܝܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܬܰܟܣܶܗ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܳܨ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܢܫܰܦܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܫܰܕܰܪܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܐܳܦ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܒܳܐ. ܕܰܐܘܠܶܕܬ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܟ. ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܘܕܺܐܝܙܓܰܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ܀

ܬܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ. ܠܰܐܒܳܐ ܐܳܦ ܠܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܟܺܝܘܬ ܠܶܒܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ:

ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܐܳܦ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܐܰܚܕܶܗ ܫܶܬܩܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܡ̈ܠܶܐ ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܒܕܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܦܺܐܪܳܐ ܠܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܫܰܕܪܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܡܳܕܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܕܶܐܡܶܗ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܦܰܟܪܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܀

ܕܳܨܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ. ܘܰܚܕܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܘܢܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ܀

ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܣܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ. ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܝܪܳܐ. ܟܳܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܡܶܢܳܟ ܗܳܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܬܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܝܗܝ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܕܽܘܨ ܘܰܚܕܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ. ܕܠܰܨܠܽܘܬܳܟ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܘܟܪܳܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܶܠܰܬ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܪܳܡܳܐ ܕܺܐܬܶܐ ܘܶܐܣܰܒܪܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܶܬܩܪܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܚܳܐܶܢ ܠܳܟ ܒܝܰܠܕܶܗ ܏ܗܘܗ.

ܦܰܢܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܰܬܝ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܕܰܪܥܰܬ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܥܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢ̱ܬ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܡܰܦܢܶܐ ܥܰܛܠ̈ܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܗܰܠܶܟ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ܀

ܫܡܰܥ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܐܰܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܰܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܣܰܒܰܪ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܺܝܪܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܐܰܣܪܶܗ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܩܳܠܳܐ. ܕܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܶܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܥܶܐ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒܛܽܘܪܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܝܶܗܒܰܬ ܣܰܘܟܬܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܘܰܚܪܶܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܠ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܗܦܶܟܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡ̈ܶܠܰܝ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܬܽܘܒ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܗܘܶܐ ܒܪܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܳܠܳܐ ܘܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܡܰܪܝܳܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܰܬܺܝܩ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܫܡܶܗ ܢܶܬܩܪܶܐ ܝܽܘܚܰܢܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ

ܬܡܰܗ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܥܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܫܡܰܥ ܕܒܳܛܢܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܫܰܕܰܪܬ. ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܓܳܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܶܢܟܶܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܢܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ:

ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܰܒܰܪ. ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܛܳܣ ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܨܶܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܣܰܩܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܐܰܝܬܺܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܚܙܳܬܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ. ܘܰܒܕܶܚܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܕܡܳܪܳܟ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܫܰܠܚܳܟ ܕܰܬܣܰܒܪܰܢܝ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪܬ܀

ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܡܪܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܦܰܫܩܺܝܘܗܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܗܽܘ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܥܢܳܬ ܗ̱ܘܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܕܶܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܢܰܓܶܢ؟ ܒܶܟܝ ܘܢܶܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ:

ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢ̈ܶܫܶܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ. ܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܫܽܘܒ݉ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

ܚܶܙܘܳܟ ܣܰܓܺܝ ܡܰܬܗܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܰܐܟܽܘܳܬܳܟ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܫܡܺܝܥܳܐ ܠܺܝ. ܐܶܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܐܳܡܰܪ ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܠܶܐܡܝ ܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܦܰܢ݉ܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܨܒܳܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܦܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ:

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܣܰܩܪܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܘܐܰܝܬܺܝ ܠܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܠܥܶܠ ܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܐܪܦܺܝܬܶܗ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܡܶܢܟܶܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ. ܕܚܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܛܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܠܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ. ܒܰܛܢܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬܝ ܘܰܒܪܳܐ ܝܳܠܕܰܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܒܶܟܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܗܫܳܐ ܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ ܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܘܦ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ:

ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܛܥܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܢܰܢ. ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܰܟܳܪܳܐ. ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܐܳܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܒܪܶܗ ܫܠܰܚ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܘܰܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܥܺܝܪܳܐ ܦܩܰܕ. ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܶܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܟ. ܟܳܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܠܥܶܠ ܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ:

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܳܪܝ ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܥܽܘܒܶܟܝ. ܘܗܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ ܕܺܐܬܶܐ ܘܶܐܣܰܒܪܶܟܝ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ. ܡܚܰܕܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܨܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܺܝܓ̈ܠܶܐ. ܘܣܰܕܩܶܗ ܠܳܐܐܰܪ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܡܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ:

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܣܰܩܪܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܠܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܟܶܝ ܕܳܢܰܚ. ܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܥܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܦܰܢܺܝ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܐܬܪܶܗ ܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܗܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ ܨܶܐܕܰܝܟܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܘܶܐ ܒܰܛܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ:

ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܡܳܪܝ ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܥܽܘܒܶܟܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ ܕܶܐܣܰܒܪܶܟܝ. ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܘܡܶܢܟܶܝ ܕܳܢܰܚ. ܘܦܳܪܶܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܨܰܝ̈ܗܘܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐܘܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ ܘܦܳܪܶܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ. ܦܰܢܝܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ:

ܒܪܺܝܟ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ. ܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܫܠܳܡܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ܀

ܠܶܐܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܟܝܰܬ ܒܟܽܠ ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܢܰܘܣܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܕܳܚܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܛܥܺܝܬܳܢܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܛܥܺܝ ܚܶܘܝܳܐ. ܠܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܥܛܶܠ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢ̱ܬ܀

ܘܳܠܶܐ ܕܰܬܦܰܫܶܩ ܕܫܰܪܒܳܟ ܥܣܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܺܝ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܪܳܡܶܙ ܕܶܐܥܰܩܶܒ ܡܶܠ̈ܰܝܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ܀

ܚܰܘܳܢܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܢܗܘܶܐ ܡܽܘܢ ܕܳܐܡܪܰܬ. ܕܺܝܠ̈ܶܕܝ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܙܘܳܘܓܳܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܗܳܕܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܝ̱ܺܡܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ. ܕܗܳܘܝܳܐ ܐܰܠܳܗܬܳܐ. ܐܶܢ ܫܳܡܥܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܟܠܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܕܶܐܟܠܰܬ ܐܶܬܦܰܪܣܝܰܬ ܘܫܶܠܚܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܀

ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ. ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܟܶܗ. ܕܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܶܐܩܰܒܶܠ ܕܳܚܠܳܢܝ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝܟ܀

ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܚܶܙܘܳܟ ܡܰܪܗܶܒ ܠܺܝ ܘܶܐܢܗܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܪܳܟ ܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܣܰܝܒܰܪ. ܥܽܘܙܶܗ ܕܝܳܩܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ. ܐܶܢܗܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܢ̈ܳܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ܀

ܨܒܳܐ ܒܺܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܐܰܘܕܶܐ ܠܰܚܢܳܢܶܗ. ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܺܝ. ܐܶܣܓܽܘܕ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܟ.

ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܡܝ ܚܰܘܳܐ. ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܕܗܘܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܨܒܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܚܢܳܢܶܗ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܐܚ̈ܶܐ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܢ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܒܽܥܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܡܰܪ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܳܟ ܘܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ. ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܒܡܳܪܳܟ ܠܳܐ ܡܦܳܣܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܠܺܝ ܟܰܝ ܐܳܦ ܗܰܘ ܫܠܳܡܳܟ ܕܰܐܫܝܠ̈ܳܬܳܐ. ܠܘܳܬܝ ܐܰܚܺܝܪܳܟ ܘܶܐܡܰܬܝ ܝܰܠܦܰܢܝ ܕܢܶܫܠܰܚ ܨܶܐܕܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܢܰܘܣܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܐܳܕܳܡ ܕܰܒܠܺܝ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܓܒܳܗ̇܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ:

ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܐܕܳܪ ܝܰܪܚܳܐ. ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܢܳܨܪܰܬ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܦܟܰܪ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܶܟܝ܀

ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܟܢܺܝܟ̈ܳܬܳܐ ܘܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܳܗ̇ ܐܰܓܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ. ܐܳܦ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܢܶܩ. ܗܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫ ܠܳܐܕܳܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܟܶܝ ܕܳܢܰܚ ܏ܗ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܦܶܬܚܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܏ܗ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܺܐܝܬܰܝ ܐܰܡܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܒܕܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ. ܢܶܚܬ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܦܪܰܚ ܘܰܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܠܓܰܘ ܢܳܨܪܰܬ. ܘܚܕܺܝ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܒܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܘܦܳܪܶܩ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܣܒܰܪܬܶܗ ܓܶܝܪ ܛܶܥܢܶܬ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܫܠܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܣܰܩܪܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܶܟܝ.  ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܢܳܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܘܢܶܡܪܩܶܟܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܡܶܬܓܰܫܰܡ. ܒܓܰܘ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܝ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܶܟܝ ܠܶܗ. ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢܟܶܝ ܕܢܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܠܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܰܛܥܺܝܬܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܫܰܠܚܰܢܝ ܨܶܐܕܰܝܟܝ. ܘܗܽܘܝܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܡܶܢ ܒܰܛܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘ݉ܕܫܳܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܓܢܺܝܙ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܶܗ ܗ̱ܘ ܡܩܰܕܫܺܝ݉ܢ. ܘܰܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ ܢܶܫܪܶܐ. ܘܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ:

ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܐ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܕܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܪܡܰܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܒܰܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܓܺܝܙܶܐ. ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ ܕܬܗܘܶܐ ܫܟܺܝܢܬܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܕܢܰܦܢܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܐܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܫܶܡܥܰܬ ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܰܪܦܰܬܘ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇. ܘܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܐܶܡܪܰܬ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܗܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬܝ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܝܳܠܕܰܬܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܕܗܽܘ ܛܳܪܶܕ ܚܶܫܟܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܒܶܟܝ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܳܪܶܩ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܘܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܩܳܡܰܬ ܩܰܒܶܠܬ̣ܶܗ. ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܺܝ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܗܺܝ ܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܶܗ. ܘܒܺܐܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܐܶܬܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܒܰܪܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܩܳܡܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܚܠܳܦ ܐܶܡܶܗ ܚܰܘܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܬ̣ܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܛܪ̈ܺܝܕܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܘܰܦܢܰܘ ܠܓܰܢܬܳܐ܀

ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܰܚܶܝܘܗܝ؟؟؟ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܢܫܰܝܶܢ ܠܳܐܕܳܡ ܘܢܰܥܒܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܺܝܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕ̈ܳܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܢܚܬ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܥܨܳܝܗܝ. ܗܰܒܠܺܝ ܩܳܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܰܠܠܳܟ܀

ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܠܳܟ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܫܩܳܟ. ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܩܳܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܨܒܺܝ ܘܺܐܡܪܳܟ܀

ܐܳܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܬܰܘ ܨܽܘܬܘ ܫܡܰܥܘ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܡܠܶܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܪܟܶܢ. ܕܢܰܚܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܚܛܳܐ ܘܡܺܝܬ܀

ܨܶܝܕ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘܰܘ. ܕܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܠܗܰܘ. ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ܀

ܫܩܰܠ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܡܚܰܬܡܳܐ. ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܫܠܡܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ܀

ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܒܶܟܝ ܐܶܨܛܒܺܝ. ܪܳܡܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ. ܕܒܶܟܝ ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ. ܕܬܶܐܫܽܘܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܓܠܳܐ ܠܺܝ ܐܰܒܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ. ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܕܺܐܬܶܐ ܘܶܐܣܰܒܪܶܟܝ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܡܰܗܦܟܰܬܝ. ܕܬܰܫܪܺܝܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ܀

ܗܰܘ ܡܰܛܥܳܝܽܘ ܐܛܥܺܝ ܒܳܗ̇. ܒܶܐܡܶܟܝ ܚܰܘܳܐ ܟܰܕ ܣܰܒܪܳܗ̇. ܠܰܘ ܡܰܛܥܳܝܽܘ ܐܰܛܥܝܬ ܒܶܟܝ. ܕܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ܀

ܘܰܥܕܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܰܐܝܬܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܣܰܒܪܶܟܝ. ܕܰܒܪܶܗ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܠܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܰܗܦܟܺܝܢ܀

ܙܳܝܥܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܦܳܩܶܕ ܠܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܠܰܬܝ. ܬܥܰܩܒܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܒܳܐ ܨܒܳܐ܀……….

ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܳܟܰܢ ܨܒܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ ܕܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܦ ܬܰܫܪܺܝܢ. ܕܨܶܒܝܳܢ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܨܶܐ܀

ܛܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܕܬܺܐܠܕܺܝܢ ܡܳܪܶܟܝ ܚܰܘܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܝܶܟܝ. ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܶܗ ܘܗܘ ܓܰܒܠܶܟܝ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܗܘܳܐ. ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܢܶܚܽܘܬ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܘܰܢܚܰܪܪܺܝܘܗܝ ܩܰܒܶܠܝ ܡܶܠ̈ܰܝ ܟܰܕ ܡܰܘܕܝܰܬܝ܀

ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܕܶܐܣܰܒܪܶܟܝ. ܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܠܶܟܝ. ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܕܗܳܟܰܢ ܨܒܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܠܘܳܬܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ. ܒܥܽܘܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܠܳܐ ܬܥܰܩܒܺܝܢ. ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܒܶܟܝ ܢܶܬܚܙܶܐ܀

ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ. ܕܐܰܝܬܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܥܨܳܝܗܝ. ܕܰܒܪܶܗ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ܀

ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܟܝ ܐܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܶܟܝ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܒܶܟܝ ܬܶܬܦܨܰܚ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܰܒܪܶܟܝ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ܀

ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ. ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ. ܒܓܰܘ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܪܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ܀

ܥܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܠܶܐ. ܕܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܪܫܺܝܡ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ. ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܫܪܶܐ܀

ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܥܰܬܺܝܪܬܳܐ. ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܪܚܶܡ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܢܰܥܬܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ܀

ܨܒܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܘܗܳܐ ܒܶܟܝ ܫܪܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܙܺܝܥܶܟܝ ܠܳܐ ܐܰܪܓܫܶܟܝ. ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܽܘܪ ܒܶܗ. ܡܰܠܝܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܓܗܰܪ ܠܺܝ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܥܳܝ. ܕܳܐܦ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܒܪܶܟܝ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܶܗ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܶܗ ܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܒܠܺܝ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܶܗ ܢܒܰܪܟܽܘܢ. ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܗ ܢܩܰܕܫܽܘܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ܀

ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ. ܕܪܰܓܺܝܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܘܟܰܕ ܩܰܒܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܐܕܶܝܗ̇. ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ܀

ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܝܢ܀

ܫܰܕܰܪ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ:

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܘܰܢܚܶܬ. ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܡܳܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܢܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ. ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܢ̱ܬ ܥܰܒܕܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܒܪܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܛܢܶܗ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܕܺܝܢܳܐ:

ܗܰܒܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܗܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇܀

ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ:

ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܢܺܝܟܰܬ ܚܶܙܘܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܥܺܝܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܢܳܨܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ:

ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܡܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܓܰܘ ܢܳܨܪܰܬ. ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܛܥܶܢ ܣܰܩܪܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܒܓܰܘ ܢܳܨܪܰܬ. ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ. ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܝܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܙܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܙܳܥܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥܺܝܢ. ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܒܣܽܘܒܳܪܳܟ. ܕܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ. ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܚܕܳܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܳܨܰܬ ܝܺܗܘܕ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܥܕܬܳܐ ܗܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢ ܚܰܕܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ:

ܠܟܶܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕ ܕܳܐܡܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܰܡܬܽܘܡ. ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܦܪܶܐ ܕܠܳܐ ܙܘܘܳܓܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܘܡܶܬܓܰܫܰܡ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ. ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܫܰܒܰܚ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ:

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܠܶܗ ܩܳܥܝܰܬܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܚܶܘܝܳܐ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܶܩܥܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬ̣ܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܩܥܰܘ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ:

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇. ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ. ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪܬ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕ ܫܰܝܢܳܐ. ܫܠܳܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ:

ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ ܘܰܒܪܳܐ ܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܺܝܙܓܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܩܽܘܩܳܝܳܐ:

ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܙܳܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܘܫܰܕܪܶܗ. ܚܽܘܬ ܠܳܟ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܟ ܘܰܣܓܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܘܫܰܐܠ ܒܰܫܠܳܡܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܟܶܝ ܬܽܘܒ ܕܳܢܰܚ. ܏ܗ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܢܦܰܩ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܣܰܩܪܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ:

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܰܩܶܠ ܓܶܦܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܪܦܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܕܳܫ ܓܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܗ̇. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܓܶܢ ܒܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܳܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܗܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܢܦܰܩ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܦܓܰܥ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܓܒܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܒܪܳܐ ܕܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܐܶܡܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܢܛܪܳܢܳܐ:

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡܶܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܠܝ ܟܰܣܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܬܪܶܗ ܓܢܺܝܙ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܪܶܡܙܳܐ ܩܰܒܶܠ ܟܰܣܝܳܐܝܬ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܣܰܒܰܪ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܘܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ܀

ܥܢܳܬ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܢܳܐ ܬܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ. ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܢ. ܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܒܶܟܝ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ܀

 

 

ܬܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ.

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ܆ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܡܶܥܠܰܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܗܰܘ ܕܠܶܐܝܙܓܰܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܕܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܩܰܕܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܦܰܪܫܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܶܐܠܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܘܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܶܐܬܦܰܨܰܚ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܶܣܥܪܰܢܝ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܒܕܰܘܨܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܝ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

.

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܛܰܠܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܐ. ܛܶܥܢܶܬ ܘܶܐܬܡܰܛܝܰܬ. ܠܺܝܗܘܕ ܕܳܐܦܰܪܬܳܐ. ܘܫܶܐܠܰܬ ܒܰܫܠܳܡܳܗ̇. ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܕܛܶܥܢܰܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܠܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܳܪܘܙܳܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܛܥܶܢܝ̈ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ. ܟܳܪܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ. ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ. ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܬܠܶܝܢ ܒܶܗ ܘܦܳܪܚܺܝܢ. ܘܰܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܝܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܚܙܳܝܗܝ ܒܰܦܓܰܪ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܕܢܰܚ ܒܥܳܠܡܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܚܕܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܟܰܕ ܣܶܠܩܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ. ܛܥܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ܀

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܰܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܰܛܢܰܝܗܶܝ̈ܢ. ܕܰܚܕܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܚܕܰܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܓܰܒ݉ܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗܝ ܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܐܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܢܶܦܩܰܬ ܗܘܳܬ ܝܰܨܺܝܦܳܬܝܬ ܕܬܶܣܓܽܘܕܝ. ܕܬܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܕܠܳܐ ܟܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܣܥܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܫܽܘܒ݉ܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܟܬܺܝܒ̈ܳܢ. ܘܒܰܪܟܳܗ̇ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܣܗܰܕ ܠܶܐܡܶܗ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܶܐܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܚܰܕܘܳܐ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ. ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܕܠܳܐ ܟܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܣܥܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܚܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܥܬܺܝܩ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܪܟܶܗ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܣܳܒܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܰܣܗܶܕ ܠܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܏ܗ. ܕܒܶܛܢܰܬ ܕܠܳܐ ܙܘܘܳܓ܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܠܳܗ̇. ܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܗܶܕ ܠܶܗ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܕܗܳܐ ܕܳܨ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ. ܏ܗ ܕܰܦܐܶܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܶܠܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܝܺܗܘܕ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܚܙܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ ܡܶܚܕܳܐ ܠܣܳܒܬܳܐ ܕܰܥܶܬܩܰܬ ܕܒܰܛܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ. ܘܰܐܫܪܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܗܰܡܳܗ̇܀

ܘܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܘܒܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. ܙܳܥ ܡܶܢ ܕܶܢܚܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܪܶܒ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܘ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܰܠܠܰܬ ܘܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܣܳܒܬܳܐ ܪܦܰܬ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ. ܘܰܐܙܺܝܥܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝܬ. ܘܰܕܢܰܚܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܳܨ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܫܒܺܝܚ ܒܰܪܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܪܶܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܫܠܳܡܶܗ ܫܰܦܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇. ܕܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ ܐܰܘܕܥܰܢܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܬܰܕܪܰܬ ܡܶܠܰܬ ܥܺܝܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐ̱ܚܝܳܢܬܶܟܝ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܰܛܢܳܐ ܒܥܰܩܪܽܘܬܳܗ̇. ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.

ܕܳܨ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܒܚܰܕܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܀

ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܡܳܪܶܐ ܕܟܽܠ ܒܪ̈ܝܳܢ. ܘܣܶܠܩܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܺܝܗܽܘܕ. ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܫܠܳܡܳܗ̇. ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܰܥܪܶܗ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ. ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܒܰܪ̱ܬ ܠ̈ܶܘܳܝܶܐ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܙܳܥܰܬ ܐܳܦ ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܰܬ. ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܢܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܐܰܡܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ܀

ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܐܶܡܪܰܬ ܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܰܐܝܕܳܐ. ܕܗܰܝܡܢܰܬ ܕܗܳܘܶܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ. ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܗܘ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܘܣܰܥܪܶܗ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܀

ܢܒܺܝܘܬܳܐ ܙܶܥܩܰܬ. ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ. ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܰܐܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ܀

ܛܶܥܢܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܓܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܟܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܠ̈ܶܘܳܝܶܐ ܣܶܠܩܰܬ ܘܫܶܐܠܰܬ. ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܣܳܒܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܙܟܰܪܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܗܘ ܕܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܫܰܐܶܠ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܢܰܐܠ݉ܦܳܟ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ. ܩܕܳܡ ܡܰܢ ܡܕܰܝܶܨ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܗܘܳܬ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܳܟ. ܘܕܰܝܶܨܬ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܕܝܳܨܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܦܣܰܥܬ ܕܬܶܥܒܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܩܕܳܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܣܺܝܡ ܠܳܟ. ܘܬܶܦܽܘܩ ܬܰܟܪܶܙ ܣ݉ܒܰܪܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܳܟ. ܢܰܦܫܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܥܡܰܕ ܡܶܢܳܟ. ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܟܝ ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܦܬܺܝܟܰܬ ܚܶܙܘ̈ܶܐ. ܕܗܳܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܰܒܪܶܟܝ ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܙܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܪ̈ܓܫܰܝܟܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܓܺܝܓ̈ܠܶܐ ܡܰܠܳܠ̈ܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܩܺܝܠܰܬܝ ܗܽܘ ܡܙܺܝܥ ܠܗܶܝܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܣܦܰܩ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ܀

ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܩܰܘܝܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܝܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܬܰܟܣܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܶܗ. ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܪܶܡܙܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܒܶܪܝ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܕܰܢܫܰܦܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܶܗ܀

ܐܰܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܒܪܶܗ ܫܠܰܚ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܽܬܘܠܬܳܐ ܢܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܙܳܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܫܠܳܡܶܗ. ܨܳܐܰܪ ܟܽܠ ܥܽܘܠܺܝ̈ܢ. ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܢܶܫܪܶܐ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ܀

ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܒܶܟܝ ܐܶܨܛܒܺܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܶܟܝ ܫܪܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܒܕܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝܬ. ܕܠܰܫܠܳܡܶܗ ܢܶܦܘܩ ܟܰܣܝܳܐܝܬ܀

ܟܰܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܝܰܗ̱ܒܠܺܝ ܕܬܶܥܠܺܝܢ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܝ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܰܬܝ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܰܝܟܝ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܶܐܫܬܘܺܝܬܝ ܠܗܰܘ ܒܰܛܢܳܐ. ܕܩܰܫܺܝܫ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܘܢ܀

 

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܦܪܝܰܬ. ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܶܩ ܟܽܠ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܕܶܗ܀

ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܢܰܟܦܬܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܰܬ ܕܡܶܢ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܩܰܒܠܰܬ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܳܡܝܳܐ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܶܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܢܗܰܪ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ̱ܬ ܙܰܘܓܳܟ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇ ܒܳܛܢܳܐ܀

ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܢܰܟܩܬܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܘܗܘ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܫܶܐܠܰܬ ܟܰܕ ܩܳܢܛܳܐ. ܘܕܶܪܫܰܬ ܟܰܕ ܪܳܥܠܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܳܕܶܐ ܬܗܶܐ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ܀

ܝܰܗ̱ܒ ܐܳܬܳܐ ܘܫܰܪܪܳܗ̇. ܕܰܬܗܰܝܡܶܗܢܝ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܬܪܰܨ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܘܫܰܕܪܳܗ̇܀

ܙܶܠܝ ܘܰܚܙܳܝ ܘܶܐܬܬܦܺܝܣܝ. ܠܣܳܒܬܳܐ ܕܶܬܥܰܠܡܰܬ ܘܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܛܶܠ ܠܶܗ܀

ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܢܛܰܦ. ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܥܽܘܠܳܐ ܒܕܰܘܨܳܐ ܫܘܰܪ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܣܓܶܕ܀

ܥܩܰܪܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܳܪܒܥܳܗ̇. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ܀

ܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ. ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܳܟ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܺܝܢ̈ܳܬܗܘܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܶܐܬܪܟܶܢ. ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ. ܕܶܬܚܰܒܠܰܬ ܘܶܐܒܕܰܬ ܠܒܰܫܬܳܗ̇ ܘܶܐܬܚܰܪܪܰܬ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܫܰܪܝܰܬ ܙܳܡܪܳܐ ܩܳܠ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܒܕܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܒܰܟ ܕܰܘܨܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܢ̱ܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ. ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܣܶܠܩܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܠܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܓܘ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܠܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀܀

ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܠܳܐ ܪܳܦܶܬ ܕܢܶܦܽܘܩ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܥܰܒܕܶܗ. ܣܥܰܪ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܣܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ܀

ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ ܐܶܙܠ̱ܬ ܕܬܶܣܥܽܘܪܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܒܚܰܕܘܳܐ ܕܳܨ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ̈ܶܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܬܒܰܪ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܐܰܒ̈ܺܝܠܶܐ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܣܥܰܪܬ ܟܳܪܽܘܙܳܟ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܒܰܪܬ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܶܐܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܡܰܢܰܥ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܡܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܩܳܡܰܬ ܡܶܚܕܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܰܬ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܰܓܶܢ ܒܶܟܝ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܶܠܩܰܬ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܬܺܐܙܰܠܝ ܬܶܣܥܽܘܪܝ ܠܒܰܪ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܕܢܶܬܡܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܫܶܠܰܬ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܐܶܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ. ܕܗܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܫܠܳܡܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܥܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܰܫܘܺܝܬ ܐܶܚܙܶܝܟܝ ܒܶܝܬ ܐܰܡܬܶܟܝ. ܗܳܫܳܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܩܳܡܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܘܥܶܠܰܬ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܠܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇܀

ܐܶܙܠ̱ܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܕܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܝ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܺܝ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܕܪܶܡܙܶܗ ܡܙܺܝܥ ܥܽܘ̈ܠܶܐ. ܚܒܺܝܫ̈ܰܝ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܀

ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܒܠܶܥܙܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܠܳܟ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠ̈ܰܐܟܰܝܟ. ܐܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܛܥܶܢܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܣܶܠܩܰܬ. ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܣܳܒܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ܀

ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܢܩܰܒܠܽܘܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܝܶܗܒܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܘܰܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܠܗܳܝ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠܬܳܗ̇. ܠܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܰܬ. ܕܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܠܶܗ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܬܳܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܟܳܪܽܘܙܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܦܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܚܙܳܝܗܝ ܒܰܦܓܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܩܰܪܶܒ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܩܕܨܡ ܕܢܶܕܢܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܬܽܘܒܘ ܚܛܳܝ̈ܶܐ ܘܐܙܕܰܕܰܩܘ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܀

ܫܶܦܥܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܕܬܰܟܪܶܙܝ ܥܬܺܝܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܳܡܽܘܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܓܳܚ ܒܒܰܪܬ ܐܰܗܪܘܢ. ܕܰܬܡܰܠܶܠܝ ܨܶܝܕ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܢܶܩܫܰܬ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܥܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܘܰܩܥܳܬ ܗ̱ܘܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܨܶܝܕ ܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܫܶܐܠܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܘܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܙܳܥ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܥܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘ ܣܳܓܕܺܝܢ ܏ܗܘܗ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܠܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪܬ ܠ̈ܘܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܰܬܳܐ. ܥܰܬܺܝܩܰܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܕܒܳܛܢܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܗܘ ܡܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܪܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܓܠܶܐ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܨܶܝܕ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܶܢܳܪܳܐ. ܕܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܕܺ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܰܘܗܝ ܐܢ̱ܬܘܢ.

ܫܒܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܝܶܗܒܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܶܠ̈ܳܐܬܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܰܒܚܰܕܘܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܕܰܒܪܶܗ ܕܥܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܒܛܺܝܠܳܐܝܬ. ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇ ܘܬܶܫܬܰܪܰܪܝ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܡܒܰܪܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܘܙܰܝܰܚܬܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗܳܝ ܡܪܟܰܒܬܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܠܳܐ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܐ ܠܰܢ܀

ܝܰܘܚܰܢܢ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܬܩܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܝܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܘ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܦܺܐܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܕܰܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܩܳܡ ܒܝܺܠܺܝ̈ܕܐ. ܕܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̈ܶܐ ܦܬܰܚ. ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܶܗ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܶܢܚܰܬ. ܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ܀

ܝܽܘܚܰܢܢ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܳܕܝܳܐ ܦܢܺܝܬܳܐ ܕܠ̈ܶܘܳܝܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ܀

ܙܟܰܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܫܰܒܰܚ. ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܶܬܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܠܶܫܳܢܳܟ ܝܰܘܡܳܢ ܕܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܶܐܣܬܒܪܶܬ. ܡܶܢܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܀

ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܶܝܙܓܰܕܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܠܒܽܘܪܟܬܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ ܘܡܰܝܢܩܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܰܡܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܝܰܘܡܳܢܐ ܢܶܚܕܶܐ ܙܟܪܝܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܰܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܘܙܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܬܶܬܩܪܶܐ. ܘܬܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ. ܕܰܬܛܰܝܶܒ݉ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܬܰܟܪܶܙ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܢܣܰܟ ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܘܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܳܓܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܕܰܣܥܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܛܽܘܒܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܘܰܬܗܰܕܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܠܽܐܘܪܚܳܐ. ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܘܰܬܫܰܦܶܐ ܥܰܪܡܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܬܰܡܺܝܡ̈ܶܐ. ܘܬܶܡܟܽܘܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܟ ܬܰܢܰܪܝ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܝܙܓܰܕܶܗ܀

ܐܶܫܬܰܡܠ̈ܺܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ. ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܚܕܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܗܳܐ ܥܕܬܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܦ̈ܶܢܝܳܢ ܪܳܥܡܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܠܩܳܠܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ. ܒܶܪܟܰܬ ܝܶܠܕܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܬ ܒܪܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܬܰܡܳܢ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܀

ܐܰܫܩܠܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܘܰܥܕܶܗ ܕܗܳܝ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܒܶܪܟܰܬ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܝܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܳܪܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܥܰܒܕܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ ܩܳܠܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܓܒܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܕܫܶܗ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܢܰܨܚܶܗ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܛܰܠܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܳܐܶܨ ܘܰܦܨܺܝܚ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ. ܘܰܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ. ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡ̈ܳܗܰܝܗܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܬܠܳܬܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̈ܶܐ ܦܬܰܚ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܣܳܒܬܳܐ ܕܥܶܬܩܰܬ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܣܰܬܳܐ ܕܝܶܒܫܰܬ ܡܰܘܥܺܝܬܳܗܣܓܽܘܠܳܐܝܶܗܰܬ. ܘܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܗܳܐ ܒܳܣܡ̈ܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟ. ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܢ܀

ܪܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܦܨܰܚ. ܘܕܶܐܫܬܰܬܰܩ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܒܳܪܶܗ. ܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܟ. ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ. ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܬܰܥܡܶܕ. ܠܡܳܪܳܟ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܟ ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܽܘܚܰܢܢ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܣܳܒܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܳܘ ܫܒܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܫܰܘܝܳܐܝܬ. ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܣܳܒܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܶܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܳܟܽܘܪܳܐ ܠܥܕܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܕܽܘܟܪܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܣܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܚܠܳܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܠܢܽܘܚ ܝܶܗܒܰܬ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܶܢ ܘܰܐܝܬܺܝ. ܥܺܝܪܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܰܫܡܳܟ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܐܰܘ݉ܕܥܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ.  ܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕܗܳܢܳܐ. ܕܚܳܐܶܢ ܠܰܐܒܽܗ̈ܰܘܗܝ. ܒܝܰܠܕܶܗ ܘܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܫܽܘܪܶܝܗ̇. ܕܒܰܛܢܳܟ ܬܗܰܪ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܶܬܡܰܠܺܝܬ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܡܳܟ. ܣܳܦܪܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܦܽܘܡܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܫܶܐܠܬ ܠܳܟ݉. ܘܢܓܰܕܬ ܘܰܐܦܶܩܬܳܗ̇. ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܳܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܥܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܝܬ ܠ̈ܶܘܳܝܶܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܰܦܪܶܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܢܶܩܝܳܐ ܘܰܫܕܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܳܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܶܬܶܠܝ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܀

ܦܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܝܶܠܕܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܚܰܪܫܳܐ ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܢܶܫܬܰܝܰܢ ܒܶܗ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܘܦܽܘܡܳܐ ܚܰܪܫܳܐ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܒܶܝܬ ܠ̈ܶܘܳܝܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܪܒܳܐ. ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܳܥܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܐܳܦ ܚܰܩܠܳܐ ܕܒܰܐܝܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܦܺܐܪܳܐ ܐܰܫܘܚܰܬ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܫܰܐܠܽܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܡܗܺܝܘܗܝ. ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܰܒܫܶܬܩܳܐ ܪܡܰܙ ܠܗܘܢ܀

ܡܶܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܪܡܰܙܘ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܽܘܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܩܪܺܝܘܗܝ. ܘܫܶܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܢܩܺܝܬܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܣܰܒܪܶܗ܀

ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܐܪܳܐ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܐܶܬܡܚܺܝܘ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܟܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ. ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܰܒܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܗ̱ܘ̈ܰܝ܀

ܦܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܠܶܥܙܳܐ ܢܒܺܝܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܩܕܳܡ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐܘܫܰܠܶܡ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܺܐܙܰܠ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܰܬܫܰܦܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܬܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܶܢ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢܰ܀

ܫܦܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܕܟܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܚܠܺܝܛ ܒܗܽܘܢ ܙܺܐܦܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܠܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܒܪܶܓܠܶܗ ܕܳܕܳܗ̇ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܣܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ. ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܪܳܟ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܡܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܣܳܒܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܀

ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܒܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܩܰܪܺܝܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܐܳܦ ܛܽܘܗܡܳܗ̇. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܣܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܨܶܐܕܶܝܗ̇܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ ܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܕܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܟܳܝܶܗ̇. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܪܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܐܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ. ܕܶܢܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܕܰܢܨܰܚܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܟ. ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܶܐܝܙܓܰܕܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܕܢܶܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܬܶܓܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܨܡܰܚܬ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܒܰܕܶܩܬ. ܒܥܺܝ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ. ܕܢܰܢܗܰܪ ܠܢܳܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ. ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܚܕܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܕܳܨܰܬ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܚܕܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ. ܐܳܦ ܥܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܒܣܰܬܳܐ ܕܥܶܬܩܰܬ ܗܰܒܶܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܳܐ ܥܕܬܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܪܳܥܡܳܐ ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܳܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܢܰܨܪܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܢܒܺܝܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܬܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܰܬܛܰܝܶܒ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܬܺܝܬܶܗ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠܬܽܘܢ ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܰܦܪܺܝܘ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܩܽܘܫܝ ܟܰܦܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܘܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܛܰܒܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܘܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܩܥܳܬ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܕܰܐܥܒܰܪ ܚܶܣܕܝ ܕܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܘ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܳܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܰܝܗܘܢ. ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ.

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܶܕܝܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܕܝܰܬ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

ܥܩܰܪܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܕܢܶܫܰܪ ܝܠܰܕܳܗ̇ ܕܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܢܶܪܘܰܙ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܚܰܒ̈ܺܝܒܰܝ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܣܳܒܬܳܐ ܕܥܶܬܩܰܬ ܒܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܫܒܳܒ̈ܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܛܽܘܗܡܳܗ̇ ܘܰܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܥܰܕ ܚܢܳܢܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܏ܗܘܗ܀

ܪܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܬܺܐܙܰܠ ܩܽܘܕܡܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܬܶܬܶܠ ܡܰܕܥܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܬܰܟܪܶܙ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܣܳܒܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܣܪܶܗ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܥܽܘܠܳܐ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܢܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ܀

ܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܦ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ. ܘܗܘ ܙܪܰܥ ܒܶܐܕܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܠܩܳܠܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܘܚܰܕܝܶܗ ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܝܶܗ. ܘܚܶܕܝܰܬ ܐܶܡܶܗ ܘܝܶܠܕܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡ ܘܰܪܓܺܝܓ܀

ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܘܰܕܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܪܡܰܙ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ. ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܒܳܪܶܗ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܘܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ܀

ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܳܨ ܘܰܚܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܡܒܰܪܰܟ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܕܰܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܡܶܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܝܶܢ ܥܕܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܰܕܰܪ. ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܰܕܫܶܟܝ ܘܰܓܒܳܟܝ ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܝܗܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܳܝܗܝ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܦܪܘܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܫܰܪܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ܀

ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܠܐ. ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܐܳܘ ܝܰܘܣܶܦ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܢܚܶܬ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܛܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܠܶܠ. ܕܳܐܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܠܡܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ.

ܐܳܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܳܘ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܐܰܗܶܠ ܒܶܟܝ. ܘܡܰܢ ܚܰܠܶܨ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ. ܘܰܫܩܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܢܰܟܦܘܬܶܟܝ. ܘܡܰܢ ܩܰܨܶܨ ܓܶܦ̈ܰܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܚܶܣܕܳܐ ܠܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܟܝ܀

ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܰܢܚܶܬ ܩܳܡ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ. ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ. ܘܚܰܘܝ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ. ܘܰܗܘܐ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܶܡܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܒܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ.. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܗܰ݉ܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ. ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܰܘܝܶܗ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܚܬܺܝܡ ܒܶܐܪܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܘܰܚܬܺܝܡ ܬܰܪܥܳܗ̇. ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܪܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܰܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܟܰܕ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܓܕܰܫܬܶܟܝ ܗܳܕܶܐ. ܕܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܛܰܢܦܰܬܝ. ܘܶܐܬܚܰܠܨܰܬ ܡܪܰܓܳܢܺܝܬܶܟܝ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܕܰܐܠܳܗܝ ܣܳܗܶܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܠܚܶܫܰܬ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܪܰܟܺܝܟܳܐܝܬ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܶܗ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝܬ. ܐܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܛܰܠܡܶܬ ܒܳܟ ܐܰܕܢܰܚ ܩܽܘܫܬܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܦܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܡܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܫܪܳܐ ܠܟܶܫܠܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ ܠܶܟܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ.

ܐܳܘ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܡܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܶܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܕܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܶܢܗܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܕܢܶܫܬܒܩܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ. ܓܥܺܝ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

ܐܰܫܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ. ܒܰܡܛܰܠ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܫܕܰܪ ܐܰܒܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܏ܗ ܫܽܒܚܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܓܠܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܥܒܰܪ ܦܽܘܫܳܟܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܥܛܺܝܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܛܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܰܟܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܠܳܐ ܕܫܪܶܐ ܒܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܏ܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܫܰܪܪܶܗ ܗ̱ܘܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܺܝܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܘܰܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܀

ܙܳܥ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܩܳܠ ܦܶܬ̈ܓܳܡܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܕܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܢܠܰܒܒܶܗ. ܕܐܘ ܠܳܟ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܫܡܰܥ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ܀

ܟܰܢܝܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܪܳܡܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܢܰܚ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܠܳܟ ܠܡܶܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܕܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܗܰܘ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܫܰܪ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܢܰܘܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܰܕܶܩ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܫܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ. ܘܰܣܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ. ܫܰܪܪܶܗ ܠܝܘܣܶܦ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ܀

ܫܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ. ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܠܶܐ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܶܗ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܡܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܡܛܰܫܝܳܐܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܚܶܣܕܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܰܝܶܐ. ܕܰܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܙܘܘܳܓܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܶܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܕܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܰܕܰܪ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܫܰܪܰܪ. ܘܰܐܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܛܳܠܡܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܶܬܡܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܩܳܠ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܠܶܚܫܰܬ ܚܰܒܺܝܒܳܐܝܬ. ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܙܰܝܢܝ ܡܶܢ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܣܶܓܕܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܓܠܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܣܳܓܶܕ ܡܰܘܕܶܐ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗܕ̈ܰܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܟܰܕ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܫܶܢܬܳܐ ܛܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܡܶܪܢܺܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܦܰܫܰܟ. ܘܰܒܫܶܢܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܳܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܠܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܢܶܫܪܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܪܬܳܐ܀

ܛܳܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܠܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܢܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܟܶܫܠܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܰܣܓܶܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܫܰܪܪܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܢܶܚܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇ ܘܰܡܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܦܩܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܝܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܣܰܒ ܣܰܩܪܳܐ ܘܚܽܘܬ ܣܰܒܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܫܰܡ܀

ܘܰܣܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܕܓܳܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܥܫܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ.  ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܽܘܢ ܓܰܕܫܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܡܰܢ ܣܰܪܚܶܟܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܶܓܫܶܬ ܒܶܟܝ. ܙܶܠܝ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܝ. ܕܡܰܟܶܟܬܝ ܪܺܝܫܝ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܒܰܪܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ. ܘܐܶܠܥܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܳܦ ܫܰܒܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܐܳܦ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܝ܀

ܫܶܦܥܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܒܗܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܝܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܩܽܘܠܬܳܐ ܐܳܦ ܩܰܡܚܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܐܳܦ ܟܺܐܦܳܐ ܐܪܕܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܳܐܦ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ. ܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ܀

ܦܰܢܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܢܶܐ ܕܢܶܫܪܺܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܢܚܶܬ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܘܩܳܡ ܡܶܚܕܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܫܒܽܘܩܝ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕ̈ܳܢ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܦܠܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܐܚ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ ܬܶܗܪܳܐ ܣܥܰܪ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ. ܘܰܚܬܺܝܡ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܘܝܰܠܕܳܗ̇ ܫܒܺܝܚ܀

ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܬܰܗܺܝܪ. ܕܰܚܙܳܐ ܒܰܛܢܳܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܶܪܫܺܝܗ̇ ܘܰܢܟܰܚܕܺܝܗ̇. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܫܡܰܥܝ܀

ܓܳܠܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܫܡܰܥ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܚܶܬ ܣܰܒܪܰܢܝ. ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ܀

ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܢܝ. ܕܶܐܡܰܪܬܳܗ̇ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܬ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܣܰܒܪܰܢܝ. ܘܩܰܒܠܶܬ ܒܰܛܢܳܐ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܶܬ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܐ ܐܳܡܪܳܢܝ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܣܦܳܢܝ. ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ܀

ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܰܫܰܪ ܠܩܳܠܝ. ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ ܒܺܝ. ܢܰܟܦܽܘܬܝ ܘܰܫܪܳܪܝ ܥܠܰܝ ܣܳܗܕܺܝܢ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܠܳܢܝ܀

ܙܰܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܫܪܰܬ. ܕܰܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܕܟܽܠ. ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܣܰܘܟܬܳܐ܀

ܚܰܘܳܐ ܠܡܶܠ̈ܰܝ ܗܳܐ ܣܳܗܕܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܳܐܕܳܡ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܐܦܪܝܳܗ̇. ܘܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܫܪܰܬ܀

ܛܥܺܝܬ ܐܳܘ ܝܰܘܣܶܦ ܣܰܒ ܘܰܩܪܺܝ. ܕܗܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘ ܥܠܰܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܠܡܽܘܢ ܐܰܟܬܒܶܗ܀

ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܐܶܠܽܘ ܒܥܰܝܬ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠ̈ܰܝ ܕܗܳܐ ܚܙܰܝܬ ܒܺܝ. ܕܶܐܢܳܐ ܚܬܺܝܡܳܢ ܟܰܕ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܟܰܕܘ ܟܺܐܢܳܐ ܡܥܺܝܩܰܬ ܠܺܝ. ܕܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܺܐܝܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܰܐܬܪܰܢ ܩܪܺܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܒܬܽܘ̈ܠܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ܀

ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܐܶܕܰܡܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܕܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܒܶܪܝ. ܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܺܝܠܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܳܫܟܚܳܐ܀

ܡܶܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܳܐܬܶܕܚܠܺܝܢܝ. ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܕܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܚܳܝܪܰܬ. ܠܟܺܐܦܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܡܰܢ ܐܰܪܕܝܳܗ̇. ܘܰܠܗܰܘ ܫܰܒܛܳܐ ܡܰܢ ܐܰܦܪܥܶܗ܀

ܢܶܫܠܶܐ ܦܽܘܡܳܟ ܘܠܳܐ ܢܶܒܣܪܰܢܝ. ܕܠܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ. ܕܠܳܟ ܐܶܬܡܰܟܪܶܬ ܘܠܳܐ ܚܰܠܦܶܬ. ܫܪܳܪܳܟ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܬܶܥܫܩܰܢܝ܀

ܣܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܘܰܡܣܰܟܝܳܢܝ. ܒܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ. ܕܢܶܓܠܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܒܰܛܠܺܝܡܽܘܬܝ. ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܡܕܰܓܠܳܢܝ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢܝ. ܗܳܐ ܥܳܪܨܳܐ ܠܺܝ ܘܰܡܡܰܠܠܳܢܝ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܝ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝ. ܠܳܐ ܪܳܟܶܢ ܩܳܠܝ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܳܢܝ܀

ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܝ ܫܪܶܐ. ܢܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦܝ ܡܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝܬ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܨܶܐܕܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܢܦܰܫܶܩ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬ܀

ܨܰܘܬܳܟ ܝܰܘܣܶܦ ܚܰܒܺܝܒ ܠܺܝ. ܠܰܘ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܳܢܝ. ܕܶܐܢ ܐܰܫܰܪܬܳܢ ܠܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙ. ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܕܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬ܀

ܩܳܠ̈ܰܝ ܡܶܟܺܝܠ ܥܽܘܒܝ ܐܶܫܕܶܐ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܒܟܶܣܝܳܐ ܠܒܶܪܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܢܦܺܝܣܳܟ ܕܰܡܓܰܙܝܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙ܀

ܪܰܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܘܶܐ ܥܠܰܝ. ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܣܳܒܶܟ ܒܺܝ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܢܗܶܐ. ܠܺܝ ܡܒܰܣܒܣܺܝܢ܀

ܫܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܥܺܝܪܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܥܰܪ. ܘܩܳܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ. ܠܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܕܰܓܠܰܬ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܦܪܰܩ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܣܰܝܟ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܳܣ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܙܺܝܘܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܕܰܢܙܺܝܥܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ. ܛܪܰܦ ܓܶܦܳܐ ܘܰܕܢܰܚܘ ܒܰܪ̈ܩܶܐ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܪܥܶܠ ܒܰܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ. ܘܥܽܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܠܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܕܗܽܘܝܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܕܬܶܣܰܒ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܒܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܶܝܬ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܒܺܝܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܠܰܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܢܶܫܪܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇܀

ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܐܕܰܝܢ ܒܰ̇ܢܳܢܶܗ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܕܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܢܶܬܶܠ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܝܰܘܡܳܢ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܥܰܡܶܗ. ܕܰܣܒܰܪ ܕܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ ܒܛܰܢܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܐܬܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܰܒܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܰܟܳܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܚܰܠܛܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܐܰܫܘܳܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠܬܽܘܢ ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܽܘܢ ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇.

ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܒܓܰܘ ܬܺܒܝܶܠ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܪܰܪܬܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܀

ܟܰܕ ܫܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܫܶܢܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܡܶܢ ܢܽܗܪܳܐ. ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ܀

ܥܰܡܰܢܘܐܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܡܰܢ ܗ̱ܘ ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܫܪܶܐ. ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܰܫܡܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܀

ܠܶܚܫܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܙ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢܶܗ. ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܣܰܒܪܰܢܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܀

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܘܰܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦܟܰܪ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ. ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܀

ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ. ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܳܟ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܘܠܳܐ ܟܶܦܪܶܬ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܡܠܰܒܶܒ ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܒܰܛܢܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܩܪܽܘܒ ܘܰܚܙܺܝ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܫܶܠܡܰܬ ܠܳܗ̇. ܕܶܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܐܰܟܝ ܕܰܠܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܢܚܶܬ ܨܶܕܰܘܗܝ. ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܠܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܏ܗܘܗ܀

ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܚܕܳܐ ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ. ܘܰܣܓܶܕ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܕܰܝܽܘܬܶܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ. ܘܰܒܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܟ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܢܚܶܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܥܺܝܪܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܺܐܠܰܕܝ ܒܪܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܽܘ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܽܘܒܚܳܠܗ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠܦ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇. ܡܠܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܺܝܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ. ܕܰܚܺܝܠ ܬܰܡܺܝܗ ܪܰܥܺܝܠ ܬܰܗܺܝܪ ܟܳܘܶܙ ܘܰܪܗܺܝܒ. ܡܣܰܪܶܕ ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܰܘܕܶܐ ܡܫܰܒܰܚ ܡܩܰܠܶܣ ܡܰܘܪܶܒ. ܬܟܺܝܠ ܘܡܶܬܟܰܚܰܕ ܩܰܢܺܝܛ ܚܳܕܶܐ ܚܬܺܝܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܶܐ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܣܶܕܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܦ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܶܟܝ ܕܥܰܙܺܝܙ ܘܕܰܚܺܝܠ. ܘܗܳܫܳܐ ܝܶܠܦܶܬ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ.

ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܝܰܘܣܶܦ. ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܕܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܢܚܶܬ ܨܶܐܕ̈ܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܶܫܠܳܐ ܘܡܰܪܢܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܙܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܢܰܐܚܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܒܳܠܳܐ.

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܕܰܒܪܳܗ̇ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܙܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܕܝܫ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܠܳܡܪܶܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܀

ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܬܳܗܰܪ. ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܙܗܶܐ ܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܘܕܳܚܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܳܗ̇ ܚܳܐܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܕܰܠܓܰܘ ܡܳܢܳܗ̇ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

 

ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܘܠܰܢ ܥܒܰܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܝܰܩܪܽܘܗܝ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܥܽܘܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܪܰܟ ܕܰܨܒܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝܬ ܝܠܺܝܕ. ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܰܚ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܺܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܓܢܺܝܙ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܛܺܝܦ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܪ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܕܳܐܶܨ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܽܘܪܝܳܐ ܚܳܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ. ܘܫܘܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܟ. ܚܰܪܰܪܬܳܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟܬ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ.

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܰܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܢ̱ܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܠܶܕܬܳܟ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܟܰܐܰܐܪ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܥܫܶܩܘ ܒܰܛܢܶܗ. ܘܶܐܬܒܰܛ݉ܢ ܕܠܳܐ ܙܘܘܳܓ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܪܦܺܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ. ܘܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܠܳܐ ܣܰܝܒܪܶܗ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܬܽܘܩܦܳܐ. ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ. ܘܡܰܐܓܶܣ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ. ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܺܝܕ ܘܰܟܣܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܝܠܺܝܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܬܟܰܪܰܟ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ. ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܶܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܡܺܝܟܰܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܝܺܗܘܕܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܢܶܦܽܘܩ ܡܳܠܽܘܟܳܐ. ܘܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܙܳܚܰܬ ܣܶܠܩܰܬ ܥܰܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܓܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܢܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܘܝܺܕܰܥ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ܀

ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܥܘܡܪܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ. ܫܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܥܰܡ ܬܰܚܽܘ̈ܒܶܐ ܒܢܶܩܥܳܐ ܚܠܺܝܠܳܐ. ܒܶܪܟܰܬ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܟܰܬܒܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ. ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ. ܘܥܰܡ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܩܥܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܒܠܺܠܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܳܐܦܰܪܬܳܐ. ܘܰܢܓܰܕ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܢܶܙܡܰܪ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ.

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܩܳܠ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܟܡܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ܀

ܪܰܡܝܳܐ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܡܰܐܓܶܣ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܡܶܢܟܽܠ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܩܥܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܫܰܕܪܶܗ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܚܕܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܕܗܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܫܠܰܚ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܠܒܶܫ. ܘܦܰܬܚܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܥܡܳܢ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܒܶܫ܀

ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܬܗܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ. ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܨܕܶܬ ܘܶܐܬܒܰܩܺܝܬ. ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ ܫܰܒܚܶܬ. ܠܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܦܶܠ̈ܳܐܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܫܰܪܰܪܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܪܳܐ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ܩܶܪܒܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܐܠܳܗܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܫܰܪܝܰܬ ܠܰܡܢܰܨܳܪܽܘ ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܘܰܪܚܽܘܡܝ. ܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܫܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ. ܕܩܳܠܶܗ ܪܳܥܶܡ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܠܺܝ ܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ. ܕܒܺܝ ܐܶܬܓܰܡܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܣܰܢܝܳܐ. ܡܶܟܺܠ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܛܽܘܒܳܐ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܒܺܝ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܦܶܠ̈ܶܐܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܚܳܕܶܝܢ ܒܳܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܕܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܺܝܬܳܟ. ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܟ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܡܰܠܶܠܘ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܒܰܕ̈ܩܳܢܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܟܰܕ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܐܝܶܠ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܀

ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܽܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܗܘܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܢܽܘܪܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܫܰܡܳܫܶܝ̈ܗ̇. ܘܬܶܡܗܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܐܳܦ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܠܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܏ܗܘܗ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܰܡ ܝܳܠܕܶܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܨܰܪ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܏ܗܘܗ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ. ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ܀

ܪܰܡܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ. ܘܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܛܺܝܦܳܐ. ܘܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܛܦܰܣܘ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܘܰܩܥܰܘ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܕܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܫܶܦܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟܬ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܡܺܝܟܳܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܠܨܺܝܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܢܶܦܽܘܩ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܦܰܩ ܪܳܥܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ܀

ܐܶܬܡܰܢܰܥܘ ܡܓܽܘ̈ܫܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܰܐܝܟܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܪܰܨ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ܀

ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܡܰܬܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܠܶܡܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܩܶܗ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܦܪܰܥ. ܘܰܐܘܥܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩ. ܕܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܰܠܝܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬ. ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡܰܠܠܰܬ. ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܒܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܶܥܙܰܬ܀

ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܶܝܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܝܬ ܒܳܟ. ܠܳܐ ܒܒܰܛܢܳܟ ܐܰܪܓܶܫ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܐܰܒܽܘܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܪܥܳܢܳܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

ܗܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ. ܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܠܝܳܬܶܗ ܒܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܢܰܟܦܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܘܡܰܝܢܩܳܐ. ܠܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܛܶܢܬܶܗ ܘܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܺܝܛ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܺܝܘܗܝ܀

ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܣܬܠܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܐܶܫܬܕܶܐ܀

ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܩܰܒܶܠܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܟ ܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܛܰܫܺܝܬܳܗ̇. ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܛܰܪ ܒܺܝ ܬܶܢܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܟ ܕܰܠܫܽܘܥܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ.

ܓܢܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܓܠܶܐ ܝܰܠܕܳܟ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܐܰܫܘܳܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܐܶܓܶܣ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ.

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠ. ܟܰܕ ܗܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܽܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܣܬܓܶܕ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܝܠܺܝܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܰܫܶܩ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܰܒܰܪܘ. ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܘܕܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܰܦܶܦ ܨܶܡܚܳܐ. ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܝܢ.

ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܣܰܒܰܪܘ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܶܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ. ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܬܠܰܘܶܐ ܠܰܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܀

ܬܒܰܪܟܳܟ ܢܰܦܫܝ ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܩܥܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ.

ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܳܐܶܨ. ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ. ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܡܢܰܨܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܡܰܢ ܝܰܗܒܳܟ ܠܺܝ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܘܬܰܥܬܰܪ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܀

ܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܒܶܫ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܘܐܰܪܥܳܐ ܟܽܘܒܫܶܗ ܘܗܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܪܳܗ̇ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܰܚܬܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܘܡܳܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܒܝܰܠܕܳܟ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܡܥܰܪܬܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܳܐܶܨ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܕܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܝܰܠܕܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܚܕܳܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܳܨܰܬ ܢܰܨܪܰܬ. ܘܥܕܬܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.

ܠܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܘܰܐܘܕܰܥ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܠܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܠܽܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܠܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܝܳܬܶܒ. ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܶܬܥܰܙܪܰܪ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܙܳܒܳܐ܀

ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܚܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܽܘܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܡܛܰܠ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒ ܥܰܠܣܰܒܪܳܟ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܺܝܗܽܘܕ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܶܙܕܰܡܪܰܬ ܝܰܘܡܳܢ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܠܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܳܕ ܩܳܥܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܬܶܚܕܶܐ ܥܕܬܳܐ. ܘܰܬܝܰܒܶܒܝ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ.

ܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܘܗܘ ܙܳܐܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܛܥܺܝܢ ܘܰܚܰܒܶܒ ܠܶܗ. ܐܶܬܕܟܪܰܝܢ܀

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܗܳܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ. ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܰܘ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܛܥܶܢܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܦܬܰܚܘ ܣܺܝܡ̈ܳܬܗܘܢ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܳܪܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܟܽܠ. ܐܳܦ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܣܳܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܚܰܒܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܘܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܥܕܬܳܐ܀

ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ. ܡܶܢܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܘܽܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܣܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܛܰܥܢܳܟ. ܘܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܛܺܝܦ ܐܢ̱ܬ ܘܚܰܠܒܳܐ ܝܳܢܶܩ ܐܢ̱ܬ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡܳܗ̇. ܫܰܡܫܽܘܟ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠ̈ܳܐܟܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܪܡܶܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ.  ܘܝܰܗ̱ܒ ܩܳܠܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܐܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܽܘܣ. ܒܓܶܦ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܨܺܝܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܢ̱ܬ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܪܶܡܙܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܟ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܟܽܠ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܟܽܠ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒ̈ܳܢ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܕܰܥܒܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܘܥܰܠ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܰܠܶܟ ܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܕܢܰܚ ܨܶܐܕܰܝܢ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܕܡܶܗ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܳܡܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܫܰܒܰܚܘ ܓܽܘܕ̈ܺܝܢ ܓܽܘܕ̈ܺܝܢ ܟܰܕ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ ܠܶܒܫܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܟܪܰܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܙܳܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܣܰܒܰܪܘ. ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܨܒܳܐ ܚܽܘܒܳܟ. ܘܰܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܠܥܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܬܶܚܕܶܐ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܝܰܠܕܳܟ ܐܶܡܠܟܰܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܒܽܘܢܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.

ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܽܐܘܪܝܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܀

ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܥܰܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܪܗܶܒ ܚܰܘܪܶܗ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇. ܕܰܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܩܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟܘ ܢܶܣܓܘܕܘ ܠܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܝܰܠܕܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܕܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟܘ ܘܢܶܣܓܽܘܕܘ ܠܶܗ܀

ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܙܘܘܳܓܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܡܶܢ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪܘ. ܕܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܫܪܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܶܡܚܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܛܰܐܘܘܗ̇ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܬܰܡܳܢ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܐܘܫܶܛܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܦ ܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܡܪܰܬ. ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܰܪܝܰܡ ܬܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܡܶܬܕܰܡܰܪ. ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܙܳܚܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܩ݉ܥܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܬܰܚܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܢܶܚܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܰܢܕܽܘܨ ܥܰܡܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܢ̱ܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܒܰܕܶܩܘ ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ. ܘܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܰܕ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ. ܕܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܘ. ܟܢܰܫܘ ܓܽܘܕ̈ܺܝܢ ܓܽܘܕ̈ܺܝܢ ܘܰܙܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܢܚܶܬ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܝܺܠܶܕܬܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ. ܘܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܪܰܟ. ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܶܗ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܠܥܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܫܰܩܠܳܟ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܥܰܦܩܽܘܟ ܘܟܪܺܝܟܳܐ ܠܳܟ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܢܰܫܩܳܟ ܦܽܘܡܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܳܚܠܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܝܰܘܣܶܦ ܩܰܪܺܝܒ ܘܓܢܺܝܙ ܣܪܳܦܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܳܟ ܟܪܺܝܟ ܥܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܣܓܶܕܘ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ.

ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܢܒܰܪܟܳܟ. ܘܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܩܰܕܶܫ ܠܰܫܡܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܐܶܬܰܘ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܥܕܬܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܗܘܶܐ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܐܶܡܰܪܝ ܠܺܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܩܰܒܶܠܬܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܶܬ. ܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܙܺܝܥܰܢܝ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܣܰܡܟܰܢܝ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܥܪܰܢܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܪܟܶܬ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܏ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܗܪܬܰܢܝ. ܕܣܶܦܩܰܬ ܛܶܥܢܰܬ ܙܰܝܰܚܬܳܟ. ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܨܰܪ. ܕܰܬܣܰܝܶܟܝ ܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܠܶܒܰܫܬ. ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܠܒܶܨܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ. ܕܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ. ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܏ܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ.

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

 ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗܘܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܐ ܫܠܳܡܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܏܏ܗܘܗ܀

ܥܰܠ ܓܺܝܓܠ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܝܶܠܕܶܬ ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܥܰܠ ܓܶܦ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܩܰܫ ܠܺܝ ܒܶܪܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܠܳܐ ܘܝܶܠܕܶܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܡܥܰܪܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܥܽܘܠ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܚܙܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܽܐܘܪܝܳܐ. ܩܥܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܏ܗܘܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܚܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܝܰܠܕܶܗ܀

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܠܦܳܪܶܩ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܗܘܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܒܪ̈ܰ̇ܡܶܐ. ܕܟܽܠ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܶܙܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܐܰܫܘܝܰܢ܀

ܗܰܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕܢܰܢ. ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܬܽܘܒ ܥܨܳܬܶܗ. ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܫܰܡܳܫܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܥܒܰܕܢܳܝܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܰܦܢܝܰܢ܀

ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܐܳܦ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܐܰܪ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܣܓܶܕ̈ܰܝ. ܘܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܣܓܺܝܕܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܚܢܳܢܶܗ܀

ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܰܠܕܳܟ. ܕܰܩܢܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ. ܢܰܦܶܨܘ ܚܰܡܪܗܘܢ ܘܰܚܙܰܘ. ܫܶܦܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ. ܘܠܰܕܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܐܰܠܶܦ ܬܘܳܬܳܐ܀

ܬܰܘܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܟܠܽܟܘܢ. ܐܰܫܘܰܘ ܘܰܗܘܰܘ ܒܛܽܘܦܣܳܐ. ܕܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܪ̈ܶܐ. ܘܬܺܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܰܢ. ܠܰܐܒܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܰܢ. ܕܒܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܟܰܬܡܶܗ. ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܢܩܶܗ ܠܨܰܠܡܶܗ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ. ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܺܝ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܰܒܟܶܢܳܪܶܗ. ܗܳܐ ܙܳܡܰܪ ܒܶܟܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܙܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܒܶܪܝ ܐܢ̱ܬ ܘܶܐܢܳܐ. ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܡ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܛܽܘܒ ܠܶܐܕ̈ܢܰܝܟܝ ܕܶܐܬܡܪ̈ܰܩܝ ܕܢܶܫܡ̈ܥܳܢ. ܩܳܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܘ. ܒܶܟܝ ܗ̱ܘ ܐܶܬܓܡܰܪܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦܶܠ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܺܝܢ. ܗܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܶܟܝ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܶܝܬ ܢܳܟܽܘ̈ܠܶܐ. ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܛܽܘܒ ܠܕܰܝܪܶܟܝ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܘܒܳܗ̇ ܫܪܶܐ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܣܬܓܶܕ ܒܕܳܫ̈ܢܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܒܡܺܝܟܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܕܪܳܥܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܘܢܶܪܥܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܛܽܘܒ ܠܥܶܪ̈ܒܰܝܟܝ ܕܶܐܬܪܫܶܡܘ ܒܪܽܘܫܡܶܗ. ܘܠܰܢܩܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܕܶܐܬܢܛܰܪ̈ܝ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝ ܥܕܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ. ܕܒܶܟܝ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܕܳܐܶܨ ܒܶܟܝ. ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕܝ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܳܘ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܥܕܬܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܘܚܰܕ ܗܘܰܘ. ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ. ܥܰܡܶܟܝ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܕܡܰܙܶܓܶܟܝ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܥܽܘܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ. ܣܺܝܡܰܬ ܩܳܠ̈ܶܐ. ܝܶܕܥܰܬ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܫܠܶܐ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܳܨܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝܟܝ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܦܫܰܛ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ. ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܣܦܰܩ. ܕܰܙܡܰܪ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܬܰܪܓܶܡ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܝܟܝ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܝܢܳܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܟܝ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܠܺܠܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܳܡܰܬ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܛܶܠܡܰܬ. ܛܳܒ ܠܩܳܠ̈ܰܝܟܝ ܕܶܐܙܕܪܰܥܘ ܘܶܐܚܨܶܕܘ. ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܚܡܶܠܘ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ. ܦܽܘܡܶܟܝ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܘܩܳܠ̈ܰܝܟܝ ܐܰܝܟ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܥܳܛܪܺܝܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܰܝܟܝ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܫܳܗܪ̈ܶܐ.

ܗܰܒܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܕܢܰܚ ܠܟܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ܀

ܐܳܦ ܬܰܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܚܡܺܝܪܳܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ ܕܢܶܬܩܢܽܘܢ܀

ܦܳܬܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܶܐ. ܐܳܘ ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܐܰܟܽܘܠܘ. ܣܒܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܦܰܨܰܚܘ܀

ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܟܳܗܢܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܗܶܐ. ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܰܫ. ܐܶܬܬܚܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܠܒܶܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܒܪܳܐ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܫܶܩ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܪܳܡ ܗ̱ܘ ܡܶܗܢ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܚܽܘܕ. ܕܙܳܟܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܫܰܪܒܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܢܶܐ܀

ܥܕܬܳܐ ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ. ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܣܰܒܪܶܟܝ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܐܬܩܢܳܗ̇܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܠܶܦܘ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܀

ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ܀

ܬܰܘ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܚܙܰܘ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ. ܘܐܰܓܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܝܰܠܳܕܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܦܪܰܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ. ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܙܡܰܪܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܣܰܩܝ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܟܝ܀

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܙܥܰܩܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܙܥܰܩܘ ܟܶܢܫܗܶܐ. ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܕܘܨܘ ܘܶܐܬܦܰܨܰܚܘ ܕܽܘܨܘ ܘܶܐܬܦܰܨܰܚܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܙܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܟܽܠܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܟܽܠܥܰܡܡܺܝ̈ܢ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ. ܙܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܣܽܘܚܒܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܬܗܰܪ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ. ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܳܐ ܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܰ̇ܚܬܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܛܶܥܢܰܬ ܘܙܰܝܚܰܬ ܙܺܝܘܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕܝܳܗ̇. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܳܙܘ̈ܢܰܝܗܘܢ. ܘܗܽܘ ܬܳܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܚܰܠܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܒܒܰܛܢܳܟ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܝܠ̈ܺܝܕܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܳܟ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܡܰܪܝܳܐ ܡܰܪܢ ܒܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ. ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܐܰܪܥܳܐ ܪܽܘܙܳܐ. ܕܝܰܥܪܳܗ̇ ܒܳܟ ܗ̱ܘ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܘܥܽܘܩ̈ܣܶܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܦܘ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܟ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ. ܫܰܕܪܰܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ. ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ ܠܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ. ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܰܟܬܶܗ ܐܳܦ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܣܳܡܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܝܰܠܕܳܟ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ. ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܒܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܒܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗܒܳܟ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܥܰܝܢܳܟ. ܕܒܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܀

ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܝܰܘܡܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܘ. ܕܰܡܬܺܝܚ ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܘܳܐܬܶܝܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܐ. ܡܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܬܰܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ. ܠܰܡܪܰܥܳܝܽܘ. ܠܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܒܶܗ ܢܦܰܩ ܚܰܢܳܢܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܛܶܢܬܶܗ. ܣܢܳܬ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܳܐ ܬܙܰܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܪܶܓܫܰܬ ܒܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܫܶܒܩܰܬ. ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܐܶܢ ܐܪ̈ܓܶܫܝ ܒܶܗ܀

ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܽܘܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܶܗ. ܟܽܠ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܒܶܗ ܚܶܟܡܰܬ ܟܽܠܳܐ. ܦܨܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܨܶܝܕ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.

ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܘܰܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܛܒܰܥ ܝܳܬܳܗ̇ ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܠܰܟܪ̈ܘܒܶܐ. ܚܡܰܠ ܙܺܝܘܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܢܶܦܽܘܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܢܰܢܗܰܪ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ܀

ܡܫܰܕܰܪ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܕܠܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܨܰܗܝ̈ܳܬܳܐ ܢܰܫܩܝ̈ܳܢ. ܡܦܰܠܶܓ ܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܐܟܳܪ̈ܶܐ. ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܪܳܐܬܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠ. ܪܳܥܶܠ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܟܳܘܶܙ ܡܺܝܟܳܐܝܶܠ. ܩܳܪܶܒ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܡܚܰܒܶܒ. ܛܥܺܝܢ ܣܳܓܶܕ ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܕܳܚܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘܦܶܗ ܝܳܩܕܳܐ. ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܙܰܘܥܶܗ. ܘܒܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܽܘܕܫܶܗ. ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܣܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܠܒܺܝܟ ܬܕܳܐ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ܀

ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܕܚܺܝܠ ܘܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܢܳܨܪܰܬ ܒܰܛܠ̈ܳܝܶܝܗ̇. ܚܰܠܶܛܬܶܗ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ. ܕܨܶܒܝܳܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܢܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܟܰܟ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܡܶܐܬܝܳܟ ܦܢܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪܘ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܀

ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܣܳܦܘ ܛܶܠܳܠ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܬܛܰܠܰܩ. ܘܰܢܗܰܪܘ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ܀

ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܢܶܗܪܰܬ ܦܳܪܶܣ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܶܗ. ܕܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܙܰܡܢܳܗ̇. ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܕܶܢܚܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠ܀

ܚܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܐܶܙܰܠ ܣܰܒܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܕܶܢܬܰܛܝܒܽܘܢ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܣܓܕܽܘܢ܀

ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܣ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܛܥܶܢܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܘܢ. ܘܐܰܝܬܺܝܘ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܘܡܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ. ܩܪܳܬܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܟܽܘܢ. ܨܶܝܕ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ܀

ܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܕܶܬܺܐܠܰܕܝ ܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܓܰܙܝܳܢܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ. ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܦܓܺܝܥ ܠܺܝ. ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢ ܘܥܽܘܡܪܳܐ ܣܦܺܝܩ. ܘܰܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܪܝ ܠܡܽܘܢ ܬܰܟܪܙܽܘܢ܀

ܕܰܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܕܰܥܟܽܘܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܩܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܘ ܕܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ. ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ܀

ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܒܶܪܝ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܓܰܙܰܝ ܣܦܺܝܩ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܘܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܬܥܰܩܒܽܘܢ ܐܰܝܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܶܢ ܬܶܣܓܕܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܬܚܰܠܦܰܬ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܀

ܙܥܽܘܪ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܟܽܪܣܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܩܰܪܒܬܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܠܒܶܪܝ. ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܫܪܶܐ. ܘܡܶܢܟܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܐ܀

ܛܠܶܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢ ܦܫܺܝܩ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܗܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܛܰܠܝܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܗܘܢ܀

ܝܳܠܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܰܬܦܰܫܩܽܘܢ. ܫܰܪܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܰܬܢܰܗܪܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܠܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܒܶܪܝ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܦܢܺܝܬܟܘܢ܀ ܟܽܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܥܰܪ. ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܦܢܺܝܬܟܘܢ. ܓܠܰܘ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܩܪܳܟܽܘܢ ܕܬܺܐܬܽܘܢ ܠܶܟܳܐ܀

ܠܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܡܰܠܠܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܠܰܚܡܽܘܢ. ܥܰܠ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܰܚܣܳܡܗܘܢ܀

ܡܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܝܣ ܡܶܣܬܰܪܕܳܢܝ. ܟܰܠܒܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܚܠܳܢܝ. ܘܢܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܶܗ ܘܒܶܗ ܢܶܩܛܽܘܠ. ܣܓܽܘܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܫܶܠ܀

ܢܰܚܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܕܡܳܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܒܳܗ̇ ܫܰܦܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܣܟܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܪܳܓܫܳܐ ܒܶܗ ܣܳܒܟܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܠܳܐ ܬܶܫܓܫܽܘܢ܀

ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܒܰܕܡܳܐ ܡܢܰܦܩܺܝܢ ܘܶܐܢ ܪܳܓܫܺܝܢ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܗܶܪܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ. ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܫܠܰܘ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܓܠܳܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܩܰܒܠܶܬ. ܒܰܛܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܟܝ. ܘܰܕܪܳܡ ܬܳܐܓܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܗܽܘ ܒܰܕܶܩ ܠܺܝ ܐܰܟܘܳܬܟܘܢ܀

ܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܣܰܒܪܰܢܝ. ܗܰܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܠܺܝ ܐܺܬܚܙܺܝ. ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܗܶܐ. ܘܢܶܛܪܶܬ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ܀

ܨܐܕܰܝ ܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܣܰܒܪܰܢܝ. ܡܳܪܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܛܺܝܢ. ܘܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܰܟܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܢܝ܀

ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘ ܗܳܐ ܓܳܠܝܳܢܝ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐ̱ܚܪܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܪܽܘܢ. ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܝܬ ܝܶܠܕܶܬ ܒܪܳܐ. ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܫܪܪܳܐ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܡܰܪܝܳܐ. ܐܰܘܒܶܠܘ ܛܶܐܒܶܗ ܠܰܦܢܺܝܬܟܘܢ܀

ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܘܒܶܠܘ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܟܽܘܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܒܽܐܘܚܕܳܢܟܽܘܢ. ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܢܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܟܘܢ܀

ܬܶܚܕܶܐ ܦܳܪܶܣ ܒܰܣܒܰܪܬܟܘܢ. ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܐܳܬܽܘܪ ܒܡܶܐܙܰܠܬܟܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܒܶܪܝ ܐܰܙܠܓܰܬ ܢܣܺܝܡ ܢܺܝܫܶܗ ܒܰܦܢܺܝܬܟܽܘܢ܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܰܝܢܬ ܠܟܽܠ. ܫܰܝܶܢ ܠܥܕܬܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܕܰܡܩܰܠܣܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܪ̈ܝܳܢ. ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ. ܐܰܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܥܽܘܠܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ. ܥܰܠܡܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ. ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܰܦܢܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܢܫܶܝܠ ܐܰܥ݉ܬܪܳܗ̇. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܨܪܺܝܟܽܘܬܰܢ. ܘܡܰܠܺܝ ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܪܟܢܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܟܪܺܝܗܘܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܝܰܠܕܶܗ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܙܥܰܪ ܘܰܢܚܶܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܨܳܪ ܠܳܗ̇. ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܨܰܠܡܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܙܰܝܢܳܝ̈ܗܝ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ.

ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܳܩܶܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܛܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܝ̈ܛܶܐ ܟܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܶܡܙܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܥܪܳܬܳܗ̇ ܐܽܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܳܢ ܦܳܪܶܣ. ܘܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܛܥܶܢܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܘܕܳܐ܀

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܗܶܕܪܳܐ. ܡܩܰܪܒܳܐ ܥܕܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ

ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܳܕܝ̈ܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܓܽܘܕ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܝܰܠܕܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܥܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܡܰܥܢܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܢܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܝܰܗ̱ܒܘ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܒܪܳܐ ܕܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܪܰܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܰܢܬܳܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܠ̈ܰܐܟܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܫܽܘܒܚܶܗ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܕ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܦܳܪܶܣ ܣܶܓܕܰܬ ܒܰܡܓܽܘ̈ܫܶܝܗ̇. ܘܝܰܘܡܳܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܣܳܓܕܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܒܶܪܝ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܬܒܰܪܟܳܟ ܢܰܦܫܝ ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ. ܒܗܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܩܥܶܐ ܘܺܐܡܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܽܐܘܪܝܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܠܘܕܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܩܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.

ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܰܪܝܳܐ ܫܰܒܰ̇ܘ. ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܬܬܙܺܝܥ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܺܝܗܽܘܕ. ܘܝܽܗ̱ܘܕ̈ܝܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܟ. ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

ܙܳܚܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܰܟܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܓܢܶܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܦܬܰܚܘ ܣܺܝܡ̈ܳܬܗܘܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܛܺܝܦ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܙܳܐܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܠܚܰܬ ܗܳܝ ܐܶܫܛܳܪܳܐ. ܕܰܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܢܺܝܘ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܗܘܢ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܪܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܩܥܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܰܝܶܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

ܘܰܚܢܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܝܪܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܙܡܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܳܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐ̱ܬܰܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܣ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܩܪܽܘܒ ܚܙܺܝ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܫܠܶܡ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܬܰܘ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܫܰܕܪܶܗ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܥܬܩܰܬ. ܘܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܦܶܦ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܛܥܺܝܢܰܬܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܬܰܪ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܠܶܘܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܘܥܺܝ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܰܟܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܓܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܢܩܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܣܰܒܰܥ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܽܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܕܟܰܕ ܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ. ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܗܳܐ ܟܳܦܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܗܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ.

ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܗܳܗܢܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܺܐܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ. ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܏ܗ. ܒܟܽܠ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܬܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܟܕܺܝܢܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ. ܟܕܺܝܢ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܢܶܫܪܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܘܢ. ܝܳܬܶܒ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܦܪܰܩ ܒܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܏ܗ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܩܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ. ܒܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܚܰܘܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܟܺܐܒ̈ܰܝ ܚܰܫܶܝ̈ܗ̇܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܘܰܚ ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܟܰܦܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܢܰܪܘܶܙ ܒܚܰܡܪܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܛܥܰܢܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܛܰܪ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܒܰܒܣܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܥܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ. ܕܠܶܟܝ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܒܥܺܝܠܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܥܰܡܰܢܘܐܝܶܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ܀

ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܛܥܶܢܬܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ ܠܙܳܐܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܣܳܡܬܶܗ. ܟܳܠܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ. ܘܥܽܘܫܢܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܟܝ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ. ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܡܙܰܝܚ̈ܳܢ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܝܽܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܐܳܦܺܝܣ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܰܣܓܶܐ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܝܪܺܝܢ. ܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܓܶܠ̈ܝܢܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܥܰܠܝܺܬܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܥܽܘܒܳܐ ܒܽܬܘܠܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܛܶܥܢܰܬ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܬܰܘ݉ܕܺܝ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܥܕܬܶܗ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܕܬܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܝܫܳܐܝܬ. ܘܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܓܥܶܠܬ ܝܰܗ̱ܒܬܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝܚܳܟ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܬܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܳܕܝ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܚܰܪܰܪ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇. ܢܫܰܦܶܐ ܫܶܡܥܰܢ ܠܫܰܪܒܳܗ̇ ܦܰܐܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܥܰܪ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܢܛܪܽܘܕ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܦܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܐܰܒܳܐ. ܘܶܐܬܳܬ ܣܰܦܩܰܬ ܥܽܘܬܪܳܗ̇ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ.

ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܰܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ. ܘܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܟܝ. ܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ.

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܕܶܬܛܥܰܢܝ. ܠܗܳܝ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܙܰܝܚܰܬ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬ. ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܶܗ. ܕܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܏ܗ. ܨܠܽܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܰܪܡܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܠܶܝܢ ܕܰܪܫܰܡ ܐܰܒܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܪܝܰܡ. ܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܏ܗ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ.

ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܠܳܐ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ. ܠܶܟ ܕܺܝܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ. ܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܬܶܗܪܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܐܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܪܝܰܡ. ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ ܕܢܰܟܬܶܗ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܰܕܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܚܰܕ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܕܰܐܟܠܶܗ ܘܰܐܩܠܺܝ ܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܠܡܰܬ. ܢܽܘܟܬܰܬ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܗܒܰܬ. ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܺܐܪܳܐ ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܩܶܛܦܰܬ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܒܦܺܐܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܀

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ. ܘܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܶܐ ܕܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܘ ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܳܬܳܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܒܶܪܟܰܬ ܝܶܠܕܰܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܦܰܟܪܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܛܥܶܐ ܒܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܢܶܥܒܰܪ ܬܶܗܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܫܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܬܶܡܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇. ܕܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܀

ܚܳܬ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܩܰܝܳܡܳܐ. ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠܝ. ܕܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܫܰܒܪܳܐ. ܘܚܳܝܪܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܝܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܝܳܕܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܢܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܢܰܨܰܪܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ܀

ܦܩܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ. ܦܩܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܟܶܢܦܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܪܡܰܙ ܠܰܬܕ̈ܰܝܳܐ ܘܝܰܗܒܘ ܚܰܠܠܒܳܐ. ܗܘܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܥܬܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ܀

ܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܒܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ. ܥܰܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܐܰܘ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܒܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܡܳܢܳܗ̇ ܘܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܙܰܡܶܢ ܠܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ. ܘܰܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀

ܩܳܠܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܪܗܶܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܰܪܡܰܙ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ. ܘܙܳܥ̈ܝ ܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܒܰܐܪ̈ܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܪܳܡ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܀

ܫܶܐܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܗܒܰܬ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܢܶܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܣܡܳܟܶܗ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܥܕܬܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܰܚܬܺܝܪܳܐ ܒܰܫܡܳܟ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ. ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܛܰܪ ܥܰܠܠ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܗܒܳܟ ܠܰܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܥܽܘܠܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܟܝܳܢܳܐ ܡܦܰܫܶܩ. ܟܬܳܒܳܐ ܡܰܙܥܶܩ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܪܳܥܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܫܰܬܺܝܩ ܘܰܫܠܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܶܢܦܳܗ̇. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܕܰܒܥܺܝܠ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܙܘܘܳܓܳܐ. ܫܠܺܝ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܫܠܺܝ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܘܰܬܗܰܪ ܡܰܬܗܰܪ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܢ̈ܶܫܶܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ. ܗܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܗܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܢܶܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܶܗ ܕܕܳܪܽܘܫܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܚܣܺܝܡܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܙܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܝ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ. ܫܠܶܡ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܟܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܣܓܺܝ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ. ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܰܕܢܰܚ ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ. ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܰܐܟܶܬܒ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ. ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܘܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ. ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܰܥܠܳܬܳܐ ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܦܪܩܰܢ. ܒܶܟܝ ܗ̱ܘ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܕܶܟܪܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܐܝܣܚܳܩ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܕܶܢܚܶܗ܀

ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܘܶܐܩܰܠܣܺܝܗ̇. ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇. ܕܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܥܢܳܢܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܘܐܰܝܢܩܰܬ ܚܰܠܒܳܐ ܠܙܳܝܽܘܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.. ܕܒܳܛܢܳܐ ܘܛܰܒܥܶܝ̈ܗ̇ ܢܛܺܝܪܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܶܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܰܟܡܽܘܗ̇ ܝܶܠܕܰܬ. ܠܡܰܢܽܘ ܚܙܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒܥܺܝܠܬܳܐ. ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܐܰܘܪܒܳܗ̇܀

ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܰܒܪܶܟܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܒܶܗ ܫܪܳܬ. ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܩܶܕ ܣܰܢܝܳܐ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܰܝܟܝ ܐܶܫܬܪܺܝܘ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ ܕܙܰܝܚܳܝܗܝ. ܐܳܦ ܠܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܕܥܰܦܩܽܘܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ ܘܪܰܡܪܡܶܟܝ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕ̈ܚܺܝܠܶܐ. ܘܛܶܥܢܰܬ ܢܰܨܪܰܬ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܚܰܠܒܳܐ ܠܙܳܐܢ ܟܽܠܳܐ܀

ܝܰܒܶܒ ܟܶܢܳܫܳܐ ܕܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ. ܠܚܳܬܟܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܶܠܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܕܠܳܐܐ ܬܽܘܒ ܢܰܛܥܶܐ ܒܰܥܠ̈ܰܝܡܳܬܳܐ܀

ܬܗܰܪ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܒܶܟܝ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ ܕܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܛܥܢܺܝܢ. ܠܗܳܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܰܘܩܕܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܝܗ̇܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܬܳܝ ܒܫܠܳܡܳܐ ܓܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇܀

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚܘ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ.

ܬܠܳܬ ܣܰܬ̈ܶܐ ܐܶܬܢܨܶܒܝ. ܒܟܰܪܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܫܝܚܳܐ. ܚܰܢܰܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܚܚܰܢܰܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܫܡܳܘܐܝܠ. ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܠܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܏ܗܘܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܢܳܨܽܘܒܗܶܝܢ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪܝ. ܘܒܳܗ̇ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܏ܗܘܗ ܘܠܰܢ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܝ̈ܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ. ܬܶܫܡܫ̈ܬܰܢ ܘܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܣܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܘܐܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܡܰܫܰܪ. ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܕܚܰܐܰܪ ܟܝܳܢܳܐܝܬ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܐ. ܕܢܺܐܠ̈ܕܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܚܳܒ ܘܶܐܙ݉ܕܟܺܝ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܶܛܢܰܬ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇܀

ܗܳܐ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ ܩܳܐܶܡ. ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܶܡܳܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܘܚܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܢ݉ܚܶܬ. ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܛܰܪ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܒܰܛܶܠܘ ܬܡܰܗܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܟܝܳܢܳܐ ܘܙܽܘܘܳܓܳܐ܀

ܟܺܐܦܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܪܶܫܡܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܝܶܠܕܰܬ ܘܝܶܗܒܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܫܶܩܝܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܕܥܳܦܰܬ ܘܡܺܝܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܐ̱ܪܳܙܶܟܝ ܡܛܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܰܐܥ݉ܬܪܳܗ̇. ܕܡܶܢܶܟ ܪܕܳܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܣܒܰܥ ܡܶܢܶܗ. ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܐܰܒܳܐ ܠܚܰܕ ܝܺܠܶܕ ܘܡܰܪܝܰܡ ܠܚܰܕ ܝܶܠܕܰܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܡ݉ܬܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܝܚܺܝܕܳܐ. ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ. ܘܥܕܬܳܐ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡܝ ܒܫܽܘܒ݉ܚܳܐ. ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܘܠܘܣ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܠܡܰܘܠܶܕ ܟܽܠ. ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܗ̇ ܝܳܢܶܩ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܬ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܡܳܢܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܕܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܟܡܳܐ ܣܦܩܰܬ܀

ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܢܝܰܩܪܺܝܗ̇ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܰܪ ܡܰܢܘ ܘܰܠܡܰܢ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܘܰܣܓܶܕ ܘܫܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܬܗܰܪܘ ܒܳܗ̇. ܒܒܰܪܬܳܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܓܶܝܪ ܫܡܰܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܫܓܺܝܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܶܗ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܘܛܠܺܝܬܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ. ܦܨܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܘܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ. ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܒܓܺܝܓ̈ܠܶܐ ܕܚܺܝܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܙܥܰܪ ܕܢܰܘܪܶܒ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ.

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܦ̣ܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܳܠܐ܆ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܦܩܽܘܕ ܠܶܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ. ܪܶܬܡܶܗ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

ܬܰܘ ܢܶܬܗܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܬܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇. ܕܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܝܳܢܳܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܳܣܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܳܗ̇. ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܣܩ̈ܳܢ. ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܗ̇܀

ܬܶܗܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܺܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܗ̇. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܒܙܰܘܥܳܐ ܩܳܥܶܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ. ܗܳܐ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܐܬܪܳܟ. ܐܳܦ ܥܽܘܒܝ ܐܰܘܘܳܢܳܟ. ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ. ܟܽܘܪ̈ܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܰܬܩܰܢ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝ. ܚܠܳܦ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܨܶܒܥ̈ܳܬܝ. ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܐܶܩܥܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ܀

ܬܳܐ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܫܰܚܩܽܘܗܝ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܚܶܙܘ̈ܶܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܫܰܚܩܽܘܟ. ܘܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܝܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܣܰܚܦܽܘܟ. ܬܳܐ ܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܰܒܣܰܡ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܳܟ. ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܳܟ. ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܠܺܝ ܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܶܩܥܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ܀

ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡ ܐܳܦ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢ ܒܺܝ ܟܶܢܫ̈ܰܝܗܘܢ. ܕܗܰܘ ܕܟܣܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܗܳܐ ܓܢܶܐ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܕܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܢܶܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܕܰܢܣܰܒ ܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ. ܐܳܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܛܰܟܶܣ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ.

ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܒܝܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ. ܡܶܢ ܬܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܳܐܝܬ. ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܐܡܪܺܝܘܗܝ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܩܰܘܝܰܬ. ܩܳܡܰܬ ܘܰܐܝܢܶܩܬܶܗ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܺܝܬܰܬ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܫܪܝܶܗ܀

ܘܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܠܽܘ ܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪܝ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܳܗ̇ ܕܬܺܐܡܰܪܝ ܕܣܰܒܪܰܢܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܥܽܘܠܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܝ ܢܛܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܦܰܫܶܩܝ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܳܕܥܳܐ. ܕܰܒܬܶܗܪܳܐ ܩܳܡܰܬ ܕܠܳܐ ܕܪܳܫ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܩܶܒܬܳܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܶܛܢܰܬ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܕܠܳܐ ܢܩܦܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܗܪܰܬ ܒܳܟ. ܘܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܒܶܒܬܳܟ ܒܙܽܘܥܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܨܶܝܢ ܠܳܟ ܢܶܫܟܚܽܘܢ. ܕܰܒܨܳܬܟ ܡܶܢܟܽܠ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗ̱ܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܢܰܦܫܳܗ̇ ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܗ̇ ܐܶܡܪܰܬ. ܩܳܠ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܢܰܨܪܰܬ܀

ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܛܠܶܗ. ܕܒܳܟ ܡܶܬܦܰܢܶܐ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܳܬܰܚ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܒܳܟ ܥܳܐܶܠ ܝܳܪܬܳܐ ܠܓܰܢܬܳܐ܀

ܪܡܽܘܙ ܠܶܗ ܠܚܰܒܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܪܳܥܛܺܝܢ. ܘܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̱ܬ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܰܫܩܶܝܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܐܟܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܫܳܬܶܝܬ ܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܕ̈ܶܝܗ̇܀

ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܒܰܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܐܝܟ ܐܶܡܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܡܠܶܝܢ ܬܕ̈ܰܝ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܒܒܰܛܢܳܟ ܘܰܒܝܰܠܕܳܟ. ܐܶܩܥܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܬܕ̈ܶܝܗ̇ ܡܠܶܝܢ. ܚܠܒܳܐ ܘܝܳܢܶܩ ܒܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܗ̇ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܬܺܝܡ. ܘܰܢܛܺܝܪ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܪܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܬܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܀

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܚܰܩܠܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܫܶܘܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢܳܗ̇. ܫܶܒܠܳܐ ܡܠܝܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܬ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܶܗܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇. ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ ܛܥܶܢܬܝ ܘܙܰܝܰܚܬܺܝܘܗܝ. ܠܡܳܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܦܪܶܟܝ ܪܰܒܳܐ ܐܰܨܶܕ. ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܥܰܡܰܢ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܛܽܘܒܰܟܝ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ. ܕܰܐܪܕܺܝܟܠܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܶܠܬܝ. ܒܛܶܢܬܺܝܘܗܝ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ. ܘܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܘܩܰܘܺܝܬܝ ܕܟܺܝܬܳܐ܀

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܓܢ̈ܺܝܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܨܶܡܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܗܘܶܐ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܶܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܶܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܨܡܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܬܰܘ ܟܽܠܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܐܬܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.

ܠܶܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܰܬܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܒܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

 ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܥܛܳܐ ܠܫܽܘܪܰܥܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܢܫܰܒܚ̈ܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܨܶܡܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܗ̇ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ. ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܛܰܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܚܽܘܬ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܢܪܰܣܶܣ ܛܰܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܦܰܫ̈ܳܬܗܘܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܐܘܪܶܒܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܝܬܝ ܢܩܰܠܣܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܓܳܗܪܺܝܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܥܶܬܪܰܬ ܒܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܦܰܠܶܓܝ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܒܥܺܐܕܶܟܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܝܰܩܰܪܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܽܘܩܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܪܰܫܡܰܬ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܛܰܦܰܣܘ. ܐܶܡܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܡܽܘܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܟܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ. ܒܪܳܐ ܝܺܢܶܩ. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܬܽܘ̈ܠܰܝܟܝ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܕܢܶܒܗܰܬ ܣܳܦܪܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܟܝ. ܏ܗ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܟܝ܀

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ܆ ܛܰܠܐ ܪܶܣܡܰܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܏ܗ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܠܦܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܕܰܬܐܓܳܪܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ. ܕܰܐܪܕܶܟܠܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܶܠܬܝ. ܒܛܶܢܬܺܝܘܗܝ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܰܝܟܝ. ܘܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܘܩܰܘܺܝܬܝ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܝܶܗܒܰܬ ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܓܳܚ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܩܺܝܢܳܬܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ. ܢܶܣܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ. ܚܬܽܘܡ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܝ̈ܰܠܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܐܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܝܟܝ. ܕܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕܬܝ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܙܡܰܪܘ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪ̈ܝ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ ܐܶܢܶܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܥܰܒܕܶܟܝ. ܢܰܘܣܳܐ ܘܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘܬܶܟܝ ܒܟܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܠ̈ܺܝܒܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܐܰܘܪܶܒ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦ̈ܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܢܟܶܣܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܝܰܩܪܽܘܗܝ. ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܡܗܽܘܢ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܩܛܽܘܠ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܀

ܪܳܚܶܠ ܒܳܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܘܢ. ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܐܰܒܠܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܗܘܢ. ܘܒܰܕܡܶܗ ܡܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܒܙܥܽܘܪܽܘܬܗܘܢ ܕܶܡܗܘܢ ܩܰܪܶܒܘ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.

ܩܰܕܡܰܬ ܒܰܟܪܰܬ. ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܘܰܚܒܺܝ̈ܒܶܐ ܠܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܒܰܟܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܠܝܰܠ̈ܘܕܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܙܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܣ ܠܰܒܪܳܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܘܗܝ ܗܦܰܟܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܩܰܛܶܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܠܚܰܒܺܝܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܝܽܘ. ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܣܟܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܢܺܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܕܰܕܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܢܒܺܝܘܬܳܐ܀

 

ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܟܡ̈ܺܐܢܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܦܺܝ ܫܒܺܝܠܳܐ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ ܬܰܥܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ. ܕܠܳܐ ܨܳܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܰܦ݉ܩܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܛܶܠ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܠܝܰܠܘ̈ܕܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ ܥܰܡܠ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܗܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ܀

ܝܰܠܽܘܕܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܰܪܰܢ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܙܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܥܠܺܝܒܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܐܰܢܺܝܦܘ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܰܪܶܩܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܕܰܒܚܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܬܗܘܢ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܡܗܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܕܩܰܪܶܒ ܣܰܝܦܶܗ ܕܺܐܝܪܘܕܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܘܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܓܽܘܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܣܥܰܪ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܕܐܶܬܡܠܺܝ ܚܣܳܡܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܦܳܠ̈ܚܰܘܗܝ ܕܶܢܩܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܺܠܰܦ. ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܘܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܘܢ. ܏ܗ ܠܗܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܗ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪܰܢ. ܟܰܕ ܛܰܥܢܳܟ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܘܥܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ. ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܬܪܰܥ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܢܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܶܐܣܬܰܚܰܦܘ. ܕܝܰܕܥܽܘܟ ܡܰܢ ܐܢ̱ܬ. ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܕܬܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܏ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܶܒܪܶܬ. ܘܶܐܡ̈ܗܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܕܳܐܠ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܫܰܐܠܶܬ ܕܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢ ܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܺܝ ܕܪܳܚܶܝܠ ܗܺܝ ܕܳܐܠܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܏ܗܘܗ ܕܩܰܛܶܠ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ܀

ܩܰܕܡܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܩܰܪܒܰܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܚܙܳܬ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܕܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܏ܗܘܗ. ܗܶܢܘܢ ܠܣܺܝܡ̈ܳܬܗܘܢ ܘܗܺܝ ܠܰܕܡܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܬܫܒ̈ܚܳܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ. ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ̈ܰܝܟܝ. ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡܢܰܟܶܣ ܥܽܘ̈ܠܶܐ. ܩܛܰܠ ܓܶܝܪ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܶܓܡܳܐ. ܕܰܢܡܺܝܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܚܶܐ. ܛܽܘܒ ܠܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܕܶܐܬܚܣܶܡܘ ܘܶܐܣܬܓܶܕܘ. ܡܶܢ ܡܠܟܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܒܣܶܓܕܬܶܗ. ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܕܕܳܫ ܐܶܢܘܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟܝ.  ܢܶܬܬܕܺܝܫ ܒܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝܟܝ܀

ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܓܗܝܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܪܘܺܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܬܰܡܳܢ ܥܶܪܩܰܬ ܥܰܡ ܝܚܺܝܕܳܗ̇. ܕܰܢܚܶܬ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܨܶܗܝܽܘܢ ܣܰܩܪܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܒܣܳܦܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܪܕܰܦܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܒܟܳܗܢ̈ܶܝܗ̇. ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܛܰܫܝܽܘܗܝ. ܘܒܰܐܦܪܶܝܡ ܣܰܬܪܽܘܗܝ. ܕܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܶܗ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܕ ܛܠܶܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܫܰܢܺܝ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܢܣܰܒ. ܫܰܢܺܝ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܟܰܪܟܳܐ. ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܰܝܬܶܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܒܟܰܪܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܬܪܕܶܦ. ܫܰܢܺܝ ܠܚܳܪܳܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܠܡܶܕܝܰܢ ܫܰܢܺܝ. ܥܪܰܩ ܬܽܘܒ ܠܨܳܪܦܰܬ ܐܳܦ ܐܠܺܝܳܐ. ܘܠܰܡܨܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܳܪܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܩܰܒܠܰܬ. ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܺܐܢܳܐ ܗܰܘ ܕܛܰܫܝܶܗ. ܠܫܽܘܛܶܗ ܡܢܰܓܶܕ ܟܽܠ. ܘܶܐܬܪܕܶܦ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܰܙܟܰܘ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܫܰܦܶܠܘ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܣܰܚܶܦܘ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܟܶܟܘ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܒܙܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܽܠ݉ܗܶܝܢ. ܒܰܡܣܳܐܢܗܘܢ ܕܳܫܽܘܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܟܽܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܀

ܘܳܝ ܘܳܝ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܙܟܺܝܬ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܦܠܶܬ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܚܣܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܘܢ ܙܟܰܐܘܘܢܝ ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ. ܕܟܰܕ ܡܺܝܬܺܝܢ ܚܳܐܝܢ ܘܡܰܦܪ݉ܓܺܝܢ. ܓܕܺܝܺܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܳܝܠܺܝ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܰܢܝ. ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܠܰܟܠܺܝܠܝ܀

ܐܰܠܳܗ ܗ̱ܘܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܓܶܕܘ ܩܽܘܕܡܰܝ. ܘܬܰܚܬܺܝܬ ܠܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܦܰܟܪܶܬ ܠܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܣܶܒܪܶܬ ܠܺܝ. ܕܰܙܟܺܝܬ ܘܙܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܰܟܶܟ݉ܰܢܝ. ܘܩܰܛܠܰܢܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܦܰܟܪܰܢܝ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܩܰܠ ܟܠܺܝܠ ܘܥܰܒܕܰܢܝ. ܫܶܥܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ.

ܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܰܢܡܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܽܘܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ. ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܥܺܝܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܗ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.

ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܕܶܒܚܶܗ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ. ܕܰܡܠܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܒܩܶܛܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܘܢ ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܬܶܬܢܛܰܪܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܥܳܡܽܘܪ̈ܝܗ̇܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܟܝ. ܕܰܓܒܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

 ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܡܟܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ. ܘܘܠܳܐ ܒܪܶܓܬܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡܬܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܬܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܕܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܬܶܣܒܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܬܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܩܰܛܶܠܟܘܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠ ܗ̱ܘܰܘ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ܀

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܥܰܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܬܺܝܕ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܥܰܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܚܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܐܠܘ ܕܰܐܝܟܰܘ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܶܒܶܗ ܕܰܟܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܰܐܶܠ ܠܶܗ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܦܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܰܡ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܫܰܕܰܪ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܗܦܰܟ ܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܗܰܘ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܚܕܺܝܘ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܛܫܳܐ ܛܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܚܕܺܝܽܘ ܒܰܚܙܳܬܶܗ. ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܟܽܠܳܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܰܩܪܳܐ ܣܳܓܽܘܕ̈ܶܐ. ܣܚܰܦ ܓܰܒܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܓܰܒܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܨܰܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܢܟܶܣܘ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܗܰܒܠܺܝ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܨܽܘܪ. ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܢܶܨܚܳܢܗܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܨܰܚ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܰܪܕܶܐ ܕܰܡܥ̈ܶܐ. ܘܢܶܚܰܫ ܠܶܒܶܗ ܘܢܰܝܠܶܠ. ܕܚܳܙܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܒܪܺܝܟ ܕܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܕܶܝܢ܀

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܝܰܘܡܳܢ. ܘ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܰܠܛܰܫ ܚܰܢܦܳܐ. ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܟܶܢܦܳܐ ܢܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܠܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐܰܓܪܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܪܦܺܝ ܡܳܪܰܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܒܗܳܒܶܝܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܟܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܟܳܪ̈ܶܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

 ܒܝܰܕ ܚܶܡܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܒܰܚܣܳܡܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܩܛܺܝܠܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇.  ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܝܘ. ܒܰܝܳܐܗ̇ ܡܳܪܰܢ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܕܠܰܬܕܳܐ ܠܒܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܨܳܕܶܗ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܚܠܰܛ ܠܰܕܡܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܕܰܡܥ̈ܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܝܰܠ̈ܘܕܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܐܶܢܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܠܰܕܡܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܒܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܫܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܛܽܠܬܰܢ. ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ܀

ܚܙܳܐ ܕܶܐܬܒܰܙܰܚ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܘܶܐܬܥܰܬܰܕ ܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ܀

ܦܰܢܺܝܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܒܺܝܗܽܘܕ ܕܳܢܰܚ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܠܺܐܝܣܪܐܝܶܠ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܠܒܶܫܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ.

 ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܪܰܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܰܢܬܳܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܰܝܗܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܫܶܠܛܰܬ ܚܰܪܒܳܐ. ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܟܠܽܘ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܡܟܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܗܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܡܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘܕܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܒܫܰܒܪܽܘܬܗܘܢ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܗܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.

ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܕܶܐܬܒܰܙܰܚ. ܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܫܰܕܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܗܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܚܺܝܠ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܪܘܳܬ ܡܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܥܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܐܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܩܛܰܦ ܘܰܥܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܪܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܪܽܘܚ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ.

ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܪܝܳܐ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ ܥܰܡ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ.

ܩܥܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܙܶܠܘ ܩܰܛܶܠܘ ܟܽܠܗܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܦܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܝܚܺܝܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܺܐܝܪܽܘܕܺܝܣ ܓܗܰܢܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܙܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܪܳܚܶܝܠ ܟܰܕ ܒܳܟܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܝܽܘ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝܛ̈ܶܐ. ܘܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܝܦܶܗ ܕܺܐܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒܘ. ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܏ܗܘܗ܀

ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܟܳܬ ܪܳܚܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܒܰܝܳܐܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܫܰܠܳܝ ܚܶܢܓ̈ܳܬܶܟܝ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܓܪܳܐ. ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܶܟܝ. ܘܦܳܢܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܗܘܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܏ܗ. ܨܠܽܘܬܗܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܚܙܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܩܛܰܠ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܽܐܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܝܰܠ̈ܳܕܳܬܳܐ. ܒܢ̈ܳܬ ܪܳܚܶܝܠ ܥܰܠ ܕܶܐܬܢܟܶܣܘ ܒܢܶܟܠܳܐ ܝܰܠ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܩܛܶܠܘ. ܘܫܰܢܺܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܢܶܣܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܒܣܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܟܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܰܢܨܰܚܬܽܘܢ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐܰܩܪܶܒܬܽܘܢ ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܬܽܘܢ. ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦ̈ܰܝܟܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܰܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܰܢܰܥܘ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܢ̈ܰܝ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܝܶܠܕܰܬ ܐܶܢܘܢ. ܕܢܶܗܘܘܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܩܳܦ̈ܰܝܗܘܢ܀

ܒܟ̈ܰܝ ܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܒܪܳܗܳܡ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܬ. ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܪܕܳܐ ܘܰܐܬܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܶܫܳܢܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܝܶܗܒܰܬ ܩܳܠܳܐ ܥܳܢܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܗܘܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܐܶܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܪܚܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܳܟ ܕܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܠ̈ܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܕܝܰܠܳܕܳܬܳܐ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܶܫܬܰܡܥܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܘܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܺܝܚܺܝܕܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܗ̇܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܝܽܘ ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܘܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܘܥܰܘܳܠܳܐ. ܕܰܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܢܩܛܽܘܠ ܥܰܡܗܘܢ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ ܡܶܢ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇. ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܒܰܚܣܳܡܳܐ. ܪܳܚܶܝܠ ܪܳܚܶܝܠ ܠܳܐ ܬܶܒܟܺܝܢ. ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܡܶܬܓܰܐܝܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ.

ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ܀

ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܫܳܗܪܺܝܢ. ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܒܚܰܕܘܰܬ ܠܶܒܳܐ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܬܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ. ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܡܓܽܘܫ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܡܽܘܪܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܫܰܘܕܰܥܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ. ܕܡܳܐܶܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܕܡܶܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ.

ܟܽܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܳܗ̇. ܒܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܶܐܬܳܬ ܠܰܢ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܕܳܪܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇܀

ܬܰܘ ܢܶܥܽܘܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܡ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܚܽܘܒܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܝܰܒܶܒܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܩܥܰܘ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܘܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܳܟ ܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ. ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܬܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܪ̈ܥܶܡܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܟܶܢܫܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܠܳܟ. ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܰܬ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗ̱ܘ. ܕܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܗܘܢ܀

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܠܚܺܝܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܗܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܰܡܢܰܨܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢ ܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܳܗ̇܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ.

ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܢܝܰܬܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܐܶܬܥܺܝܪ ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡ ܫܰܒܰܚ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܶܠܬܶܗ ܐܰܒܳܐ ܫܡܝܢܳܐ. ܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܘܰܒܬܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܥܪܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܚܰܪܰܪ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ.

ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܠܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܒܶܛܢܰܬ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܠܩܳܠ ܢܽܘܨܪܳܬܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܙܳܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܨܶܕܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܚܰܢܳܢܳܐ ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܐܶܩܪܽܘܒ. ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܬܺܝܬܳܟ ܕܰܐܚܝܰܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܝܰܠܕܶܗ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܒܪܶܗ ܙܥܰܪ ܘܰܢܚܶܬ. ܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܨܳܪ݉ ܠܶܗ. ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܨܰܠܡܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܒܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܠܒܶܫ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܫܰܡܰܗ ܠܶܗ. ܕܢܰܠܶܦ ܕܫܳܡܰܥ ܠܰܢ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܰܢܺܝ ܠܶܗ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܠܒܶܫ ܠܚܽܘ݉ܕ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܚܶܡܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡ̈ܳܗܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܡܨܶܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܠܰܓܡܳܪ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܓܫܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܠܒܶܟ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܐ̱ܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ. ܒܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܙܩܺܝܦ ܘܰܩܒܺܝܥ. ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܳܒܝܳܢܶܗ. ܓܰܫܶܡ ܠܳܐܚܽܘܕ̈ܰܘܗܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܳܦ ܐܰܟܳܪܳܐ ܕܰܗ݉ܘܳܐ. ܚܶܛܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܪܥܰܬ. ܘܟܰܦܳܐ ܕܶܐܬܚܰܨܕܰܬ. ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܰܓܕܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ܀

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܙܩܰܪ ܠܶܗ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܠܒܰܫ. ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠ݉ܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܠܥܶܠ ܗ̱ܘ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܫܶܠܝܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܕܶܢܚܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܶܐܨܛܒܺܝ݉. ܕܝܰܠܕܶܗ ܢܗܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܓܫܶܫ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܢܺܝܚܽܘܢ ܒܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ.

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܟܶܢܳܪ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܬܽܘܚ ܡܳܪܝ ܠܶܐܕ̈ܢܰܝܢ. ܕܢܶܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܰܝܗܘܢ܀

ܚܰܕ ܠܰܡ ܪܡܰܙ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܰܒܣܰܘܦܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܚܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܕܰܪܟܺܝܒ ܟܰܕ ܦܳܪܰܚ. ܘܰܩܥܳܐ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܳܐܶܠ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

ܚܰܕ ܒܰܛܢܶܗ ܪܫܰܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ. ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܘܶܐܢܗܘ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܚܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܫܰܡܗܶܗ. ܕܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܒܽܘܩܳܐ. ܕܪܳܕܶܐ ܠܥܰܢ̈ܳܬܶܐ܀

ܚܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܐܠܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܶܐܬܝܶܗ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܪܰܘܒܳܐ܀

ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܘܡܰܣܶܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܚܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ. ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܳܦ ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܡܶܗܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܳܥܶܡ ܘܰܕܚܺܝܠ ܘܰܕܡܶܬܢܰܨܰܪ ܗܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܙܥܽܘܪ ܠܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܫܳܐܶܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܘܝܰܘܣܶܦ ܣܳܓܶܕ ܗܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝܚܺܝܢ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܗܺܝܠܺܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܽܐܘܪܝܳܐ ܣܰܝܟܶܗ. ܬܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܦܽܘܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܙܺܝܥ. ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܣܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܫܰܠܚܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܕܳܡܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܣܢܳܝܗܝ ܩܳܠܛܶܠ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܐܶܣ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܡܶܬܺܝܬܶܗ ܡܰܠܒܶܫ ܠܗܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܓ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܝܠܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܙܶܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓ. ܘܶܐܡܶܗ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܛܥܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܚܺܝܠ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܛܳܪܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܦܟܺܝܪ̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܕܰܟܶܐ. ܒܡܰܚܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܠܡܶܨܪܶܝܢ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܀

ܒܡܰܪܝܰܡ ܬܶܗܪܶܬ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ. ܠܙܳܐܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܦܗܶܐ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ. ܟܢܽܘܫ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ ܕܶܐܫܰܒܚܳܟ. ܬܶܗܪܶܬ ܠܺܝ ܒܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܫܠܶܝܬ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠ̈ܶܐ ܗܳܐ ܒܳܟ ܟܣܶܐ܀

ܓܳܡܽܘܪܬܳܐ ܛܶܥܢܰܬ ܟܰܕ ܙܰܝܚܰܬ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟܝܰܬ ܟܰܕ ܚܰܒܒܰܬ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܡܰܬ. ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܠܰܒܟܰܬ܀

ܛܶܥܢܰܬ ܥܰܦܩܰܬ ܐܳܦ ܢܰܨܪܰܬ. ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܥܽܘܠܳܗ̇ ܣܶܓܕܰܬ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ. ܕܰܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܒܶܪܝ ܐܶܢܰܨܪܳܟ܀

ܗܳܫܳܐ ܨܶܐܕܰܝ ܟܽܠܳܟ ܫܪܰܝܬ. ܘܰܒܝܳܠܽܘܕܳܟ ܟܽܠܳܟ ܟܣܶܝܬ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܠܶܝܢ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܰܬܕܰܝ ܠܳܐ ܙܥܰܪ ܠܳܟ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܚܰܒܒܰܢܝ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܠܳܟ܀

ܐܳܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܛܥܺܝܢ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܳܟ ܬܶܫܒܚ̈ܳܢ. ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ. ܠܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝ̈ܳܢ܀

ܬܶܫܡܰܥܝ ܗܳܫܳܐ ܘܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܟܶܢ. ܒܳܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܝ ܫܘܰܚ܀

ܪܰܨܺܝܨ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܛܥܺܝܗ̇. ܒܳܟ ܐܳܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܝ ܕܢܰܚ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ. ܘܢܶܦܢܶܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܛܪܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܬܶܕܢܰܚ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܫܦܠܗܘܢ. ܘܶܬܪܕܽܘܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܗܘܢ. ܥܽܘܠܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܺܝ. ܒܳܟ ܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ܀

ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܟ ܢܶܫܬܪܽܘܢ. ܘܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܥܬܪܽܘܢ. ܐܳܦ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܪܬܚܽܘܢ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܛܰܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܘܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ܀

ܟܽܠܗܘܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܩܳܠܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܳܟ ܢܶܪ̈ܥܡܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܩܳܡܘ ܐܶܬܰܘ ܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܒܶܗ ܗ̱ܘ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ.

ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ܰ

ܗܰܘ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܓܢܶܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܓܢܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ. ܕܠܰܢ ܢܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܟܽܘܪܣܝܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܠܕܳܟ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.

ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܛܽܠ ܐܶܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܨܺܝܪܺܝܢ ܘܰܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܠܶܟܝ. ܗܶܕܪ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܣܓܺܝܕܰܬ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܕܺܝܫܬܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܚܰܪܰܪ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܚܕܳܝ ܝܰܘܡܳܢ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܰܘܗܝ܀

 

ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܽܘܙܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܳܐܶܨ. ܘܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܢ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܝܰܠܕܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܕܺܝ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܦܬܰܚܘ ܣܺܝ̈ܡܳܬܗܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ܀

ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܬܽܘܟ ܚܠܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ܀

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܫܽܘܒܚܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܕܬܺܐܢܰܩ ܡܶܢܶܗ ܫܰܒܪܽܘܬܳܟ܀

ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܳܩܶܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܟܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܙܕܰܝܰܚ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܣܳܓܕܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ. ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܟܰܠܶܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ؟؟؟؟؟؟ ܒܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܰܩܰܦܬܳܐ (ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ) ܐܰܘ ܠܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܘܗܝ ܝܳܬܶܒ. ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܐܶܬܥܰܙܪܰܪ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܳܡܰܥ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܕܳܘܝܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܣܳܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܶܒܗܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘܕܳܐ ܘܫܰܒܰܚ. ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪ܀

ܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ. ܘܶܐܬܥܰܙܪܰܪ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܟܽܠ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܩܰܒܠܰܬܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܠܦܽܘܪܩܢܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܗܳܐ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ. ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܰܢܓܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܰܠܕܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܘܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܝܰܘܡܳܢ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܣܰܒܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܺܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܳܗ̇. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܗ̇ ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ.

ܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܘܗܽܘ ܙܳܐܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܛܥܺܝܢ ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܶܗ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܘܫܘܒܩܳܢܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ.

ܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝܘ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܠܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܨܒܰܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܩܳܠܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܛܺܝܦ ܗܘܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܶܐܡܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܏ܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܦܬܰܚܘ ܣܺܝ̈ܡܳܬܗܘܢ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܐܬܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܏ܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܫܪܶܐ ܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܪܳܐܶܬ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܒܽܐܪܘܚܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܥܰܠ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܐܳܦܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ܀

ܙܳܐܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܰܢ ܡܰܘܦܶܐ ܠܶܗ. ܫܩܺܝܠ ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܣܺܝܡ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܙܺܝܥ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܠܒܺܝܫ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟ ܠܰܬܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܩܺܝܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܫܘܒܚܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܡܳܝ̈ܘܬܶܐ ܏ܗ. ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܶܡ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܏ܗ ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܘܰܚ ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܟܰܦܦܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܘܰܡܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܢܰܫܩܶܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܟ̈ܝ ܟܽܠ ܦܶܠ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܘܢ. ܘܝܰܩܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒܟܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܩܪܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܰܝܟܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܶܢܗܪ̈ܳܢ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܬܰܘ ܨܽܘܬܘ ܫܡܰܥܘ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܪܳܐ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܘܗܰܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ. ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ. ܒܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܩܪܶܒܘ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܕܰܗܘܰܘ. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܩܺܝܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܒܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܕܶܠܩܰܬ ܐܶܬܠ̈ܺܝܛܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܣܠܺܝܬܽܘܢ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܬܶܗܘܘܢ܀

ܒܟܽܘܢ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ. ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܗܰܪܬܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩܬܽܘܢ. ܘܰܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܡܶܢ ܬܺܒܶܝܠ ܪܕܰܦܬܽܘܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܰܢ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܰܛܶܠ ܘܰܫܪܺܝ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ. ܘܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܢ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܢܶܙ݉ܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܘ ܥܰܠ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܥܩܰܪܘ ܣܰܚܦܽܘܗ̇ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܢܨܰܒܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܫܰܪܪ̈ܳܢ ܣܳܝ̈ܡܳܢ ܒܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ. ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܫܰܟܠܶܠ ܪܳܡ ܒܶܢܝܳܢܶܟܝ. ܒܝܰܕ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܒܶܟܝ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ. ܫܰܒܰܚ݉ܝ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܪܕܺܝܘ. ܐܶܫܩܺܝܘ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐ̱ܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ. ܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ ܩܽܘܪܶܝܠܽܘܣ. ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܘܶܝܪܝܽܘܣ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܀

ܕܽܘܨܝ ܘܶܐܬܪܰܡܪܰܡܝ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܡܢܰܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܐܰܪܺܝܡܘ. ܘܚܰܕܶܬܘ ܒܶܟܝ ܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܪܥܰܐܘܽܘܟܝ. ܘܰܠܪܳܥܝܳܐ ܗܰܘ ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܟܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕܘ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ. ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܶܢܚܰܬ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܣܚܰܦܘ ܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܛܳܒܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܪܰܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܰܒܩܶܛܠܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܕܬܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܘܝܰܩܪܰܬ ܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܰܟܶܡܟܽܘܢ. ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܚܰܕܶܝܢ ܒܶܗ ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܪܽܘܙܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܶܗ ܥܰܠ̈ܳܠܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܢܶܪܥܽܘܢܶܟܝ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܰܣܓܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܶܠ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܟܰܠܶܠ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܟܘܢ ܢ̱ܦܽܘܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܢ. ܕܫܳܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܒ ܟܰܕ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܥܪܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܬܰܡܺܝܡܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܕܰܪܫܽܘܗ̇ ܘܶܐܬܰܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܒܰܣܶܠܺܝܽܘܣ ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܙܒܺܝܢܰܬ ܒܰܕܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܛܶܐܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܫܰܡܘ ܠܶܗ. ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܡܶܫ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܫܰܡܶܫ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܰܒܪܳܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ. ܢܦܰܩܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ. ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܪܰܪ. ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܩܽܘܡܝ ܠܶܟܝ ܥܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܒܟܽܠ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܶܟܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܪܥܽܘܢܶܟܝ. ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܓܽܘܢ ܠܶܟܝ ܬܽܘܒ ܡܶܠ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܣܶܩܝ ܠܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ. ܫܪܳܪܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܳܒܰܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒܟܽܘܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܰܨܰܚܟܽܘܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ. ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܘܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܰܥܶܠ ܣܳܡ ܐܶܢܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܢܶܫܬܶܐ. ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܩܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ܀

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܬ ܓܰܒܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐܐ ܕܬܶܐܘܳܠܽܘܓܺܝܰܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܕܬܳܐ. ܠܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܰܐܢܽܘܡܝܽܘܣ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܚܰܩ ܡܶܢ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܦܰܪܣܺܝ ܘܚܰܝܶܒ ܐܳܦ ܐܰܘܒܶܕ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܶܗ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ܀

ܙܰܘܓܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܙܟܰܘ ܘܚܰܝܶܒܘ ܠܟܽܠ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܐܰܦܶܩܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܠܶܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܫܰܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܠܰܐܣܛܺܝܩܳܝ̈ܽܘ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܳܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܒܰܙܰܚܘ ܕܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܡܽܘܣܺܝܩܺܝ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܣܳܡܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܪ̈ܳܥܡܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܠܰܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܘܰܣܩܺܝܠܽܘܬ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܠܥܽܘܪ̈ܙܳܠܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܐܦܠܰܛܽܘܢ. ܕܚܰܩܘ ܘܰܫܕܰܘ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܫܩܰܠܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܽܘ ܚܳܫܰܚ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܐܠܶܦܘ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠ̈ܶܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܫܚܺܝܢ ܒܰܒܥܳܬܶܗ. ܟܽܠ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀

ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܬܰܪܓܶܡ. ܠܳܐ ܢܚܰܠܶܛ ܐܰܝܟ ܣܶܐܒܶܠܝܽܘܣ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܶܫ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܽܘܣ. ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܫܰܘܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܡܶܠܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܡܕܰܟܶܐ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܰܡܰܗܟܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܟܽܘܢ ܝܶܪܒܰܬ ܥܺܕܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܩܶܛܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܬܳܓܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܟܬܳܒ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܒܶܗ ܣܳܓܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܕܙܳܟܶܝܢ ܒܶܗ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀

ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܕܗܽܘ ܪܳܕܶܦ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܢ. ܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ ܪܕܰܦ ܐܶܢܘܢ ܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܰܐܪܝܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܪܰܩ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

ܢܒܰܥ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܒܰܣܶܠܝܽܘܣ ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܦܳܢܳܐ. ܗܰܕܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ. ܢܰܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܰܫܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܐܰܚܺܝܬ ܠܰܢ. ܘܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܰܚܶܡܬܳܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ. ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܐܰܢ̱ܬ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܟܽܲܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܚܳܒܰܬ ܒܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܬܐܢܰܣܝܽܘܣ. ܒܥܶܠ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܝܳܪܶܬ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ. ܕܰܫܘܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܠܥܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܠܐܺܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܩܢܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܐܺܝܰܘܰܢܢܺܝܣ. ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܢ ܠܰܢ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܫܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܕܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܕܟܽܠ ܕܰܗܡܰܣ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܣܶܐܘܺܝܪܝܘܣ. ܕܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܕܟܽܠ ܕܶܐܬܗܰܓܺܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠ ܫܳܥ܀

ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܪܕܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܛܺܝܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܓܡܳܪ. ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܐܳܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܐܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ. ܕܰܡܠܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܬܰܘܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܳܝܳܐ ܥܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܘܢ. ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܟܘܢ ܢܶܣܬܰܬܬܽܘܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܠܳܗܳܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܕܺܝܢܳܐ.

ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܬܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܕܽܘܟܪܳܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ.

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ. ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܟܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܦܢܺܝܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܪܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܙܥܶܩܬ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܫܰܪܰܪܬ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܡܢܺܝܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ.

ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܛܰܟܶܣ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢܗܘ ܕܰܚܢܰܢ ܐܶܬܕܰܘܰܕܢ. ܢܛܰܟܣ ܪܶܡܙܳܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܩܰܕܶܡ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܒܥܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܬ. ܛܥܶܢܬܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܒܫܶܩܝܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢܶܪܘܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ܀

ܙܰܘܓܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܣܶܠܺܝܘܣ ܓܪܺܝܓܘܪܝܽܘܣ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒ̈ܰܝܳܐ. ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܳܠܺܝܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܀

 

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܘܗܝ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܡܶܢܗܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܚܽܘ̈ܠܡܳܢܶܐ ܘܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܳܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ. ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ. ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܳܬܽܘܪܳܐ ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܚܰܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܡܛܰܠ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܟܘܢ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܡܫܒܚܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܥܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܚܝܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ.

ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܚܰܟܶܡ ܐܶܢܘܢ ܠܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܘܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕ̈ܝܟܽܘܢ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܕܫܰܪܰܪܬ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ. ܠܰܡܢܺܝܚܳܢܝܰܟ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܢܗܘ ܕܬܶܬܓܰܙܪܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܳܐ. ܏ܗܘܗ܀

ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܣܶܠܺܝܘܳܣ ܘܰܓܪܺܝܓܽܘܪܝܽܘܣ. ܕܰܪܕܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܐܶܬܢܩܶܦܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܐܟܘܳܬܗܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܠܶܦܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܏ܗ ܨܠܽܘܬܗܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

 

ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܒܝܰܠܕܶܗ ܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫܘ ܠܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܣܠܝܽܘܣ. ܘܢܰܨܰܚ ܥܺܐܕܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ ܢܰܡܠܶܟ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܒܥܕܬܳܐ ܕܕܳܝܨܳܐ ܐܳܦ ܚܳܕܝܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܣܒܰܣ ܡܶܢ ܐܶܫܳܬܳܗ̇ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܡܠܳܐ ܐܶܢܘܢ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܓܺܝܚ ܡܶܢܗܘܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܦܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܛܠܰܡ ܐܰܓܪܳܐ. ܕܦܳܥ̈ܠܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܟܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܬܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩܬܽܘܢ. ܘܰܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܪܕܰܦܬܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܥܺܐܕ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܘܠܰܢ ܚܰܕܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܽܘܟ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܪܩܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܳܠܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܣܳܡ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܗܳܐ܀

ܐܰܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܡܰܕ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܒܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܐܽܢܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܡܝܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܣܗܶܕܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܙܘܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܚܙܰܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܩܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܐܰܘܕܳܝ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐ. ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܢܚܶܬ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܕܶܢܚܳܟ. ܘܫܒܺܝܚ ܗ̱ܘ ܨܶܡܚܳܟ. ܘܰܓܢܺܝܙ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܀

ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕܰܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܨܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܡܝܳܐ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܠܳܐ ܬܶܬܦܠܓܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܛܳܣܰܬ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܘܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ.

ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܰܘ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܠܡܽܫܚ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘܒ݉ܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܬܽܘܠܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܬܶܬܡܪܶܩ ܨܳܐܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܗ̇ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܶܐܬ݉ܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܬܰܢ ܠܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܝܬ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܬܰܚܬܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܰܚܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܒܝܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܡܰܥܶܡܕ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܏ܗ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ. ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܨܶܐܝܕܰܝܟ. ܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܚܽܘܕ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ. ܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ. ܐܺܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܏ܗ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܘܟܰܕ ܗ̱ܘ ܪܰܚܺܝܩ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܣܶܘܚܰܬ. ܘܰܫܦܰܥ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܬܺܝܩܳܐܝܬ. ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܶܬܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܶܓܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ.

ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܢܒܰܪܟܳܟ. ܘܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܩܰܕܶܫ ܠܰܫܡܳܟ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠ̈ܰܐܶܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܐܺܝܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܟ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ.

ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܒܺܐܪܳܐ. ܩܳܐܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܐܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܡܰܫܶܒ ܪܽܘܚܶܐ ܘܡܰܪܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܰܒܝ ܠܺܝ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܒܺܐܪܳܐ ܛܳܒ ܥܰܡܺܝܩܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܠܳܟ. ܡܰܝ̈ܳܐܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܏ܗ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘ ܥܡܳܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܶܗ ܗ̱ܘ ܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܟܺܐܢܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ. ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܏ܗ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ. ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܚܰܝܗܶܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܕܒܳܟ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ. ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܟ. ܘܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ. ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܶܢܚܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܳܘ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܕܡܰܣܶܐ ܥܰܦܪܶܗ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ. ܫܪܶܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܟܺܝܗܳܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܡܶܠܚܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܘܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ܀

ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܩܰܘܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܣܟܺܢܳܐܝܬ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܺܝܢ. ܢܶܓܕܽܘܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܰܫ̈ܢܰܝ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܫܢܰܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܟܠܺܝܠ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢܝܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ. ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܝܶܠ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܚܙܳܐܘܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܡܪܰܩ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ.

ܡܳܐ ܥܶܠܳܝܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܟܽܘܢ. ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܡܶܫܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܳܪܳܗ̇. ܠܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܡܳܫܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܡܳܫܰܚ ܪܳܫܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܳܫܶܡ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܛܥܶܢ ܢܰܥܡܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܕܰܒܗܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܗܶܐ ܦܪܺܝܫ ܘܺܝܕܺܝܥ ܒܶܝܬ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܡܶܫܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܶܫ. ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܓܰܪܒܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ. ܘܰܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܘܰܪܚܶܡ ܓܰܪܒܶܗ. ܫܠܰܚܬܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܫܒܽܘܩܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܠܰܝܬ ܕܠܳܒܶܫ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܫܠܰܚ. ܢܦܰܠ ܘܰܛܒܰܥ ܠܳܐ ܢܶܬܕܠܶܐ. ܒܳܩ ܘܰܒܠܺܝ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܕܰܬ. ܫܘܰܚܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܣܰܩܝ. ܕܡܶܫܚܳܐ ܡܫܰܚܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܐܳܦ ܠܺܝ ܚܰܘܰܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܟܬܰܡ ܒܺܝ ܪ̈ܽܘܫܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܓܕ̈ܰܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܪܒܳܟ ܓܰܕܝܳܐ. ܕܶܐܢ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܠܳܐ ܣܶܦܩܶܬ. ܐܳܦ ܕܶܐܚܛܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܐܰܗܡܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܘܰܒܥܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܝ. ܠܳܐ ܬܶܚܽܘܪ ܒܰܥܒܳܕܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܰܕ ܕܰܠܟܽܘܢ ܢܰܥܡܶܕ. ܕܬܶܬܚܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ. ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܝܰܡܡ̈ܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܢܰܗܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܡܰܕܬ ܡܶܢܶܗ. ܚܣܰܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܫܘܰܘ ܕܢܶܗܘܘܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܟ܀

ܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܢܗܘ ܕܫܳܪܶܐ. ܒܓܰܘ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܝܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܶܐܢ ܬܶܫܪܶܐ. ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܠܶܗ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܢܩܽܘܗ̇܀

ܡܳܐܢܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܠܺܝ. ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܗܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܚܰܕܶܬܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܣܳܚܶܐ ܘܢܳܐܰܚ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܢܝܳܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܒܳܗ̇ ܗ̱ܘ ܢܳܚ ܐܳܕܳܡ ܠܰܐܝܳܐ. ܕܰܐܥܶܠ ܥܰܡܠܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܰܗܝܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ. ܙܰܝܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ. ܚܽܘܬܝ ܠܰܡܥܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܣܰܒܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܡܰܓܳܢ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܛܳܪܳܗ̇. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܬܺܐܒܰܕܝ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ. ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܐܶܒܕܰܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ܀

ܠܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܒܡܶܠ̈ܶܐ. ܢܗܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܠܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܒܩܳܠ̈ܶܐ. ܢܗܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܟܳܬܽܘܒܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܢܗܰܪܘ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܫܶܟܢܰܬ܀

ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܫܳܩܶܠ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܰܥܡܕܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܦܰܪܦܥܳܗ̇. ܡܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܪܰܫܡܳܗ̇ ܒܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܪܫܽܘܡܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܡܒܰܣܡܰܬܝ. ܛܰܪܺܝܘܗܝ ܕܰܟܝܳܐܝܬ. ܠܛܰܒܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܟܝ. ܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܫܶܟܝ܀

ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܛܠܶܗ. ܕܒܳܟ ܡܶܬܦܰܢܶܐ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܰܬܰܚ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܒܳܟ ܥܳܐܶܠ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܠܓܰܢܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܫܳܗܪ̈ܶܐ.

ܐܰܦܪܶܓܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܘܰܐܫܦܰܪܘ ܙܺܝܘܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܝܰܘܡܳܢ ܠܒܶܫܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܗܕܺܝܪܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܟܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܕܰܩܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܐܶܙܕܗܰܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܚܰܠܶܨܟܽܘܢ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ. ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܠܟܽܘܢ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܰܥܕܶܝܢ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܙܺܝܘܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܐ̱ܬܳܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܣܚܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܐܠܦܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܳܡܶܕ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ.

ܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܒܠܺܝ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܥܰܦܪܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ. ܓܰܒܠܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܰܬܩܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܛܳܐ ܘܕܳܫ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܣܥܰܘ. ܘܰܣܬܰܪܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܬܰܩܢܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܚܰܕܬܶܗ ܠܨܰܠܡܶܗ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܀

ܕܰܒܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ. ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܥܰܠܺܝ ܐܰܣܩܳܗ̇. ܠܰܐܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܳܢܶܗ ܕܒܰܪ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܐܰܣܩܳܗ̇. ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܳܗ̇. ܠܗܳܕ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܓܗܶܢ ܐܶܫܪܶܐ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣ̈ܳܢܰܐܘܗܝ. ܏ܗ ܘܢܰܥܶܡܕܟܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܬܗܰܪܘ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܬܰܚܬ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܠܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܏ܗ ܘܛܳܣܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܘܢܶܚܬܰܬ ܫܶܟܢܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܝܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܥܡܰܕܬ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܚܰܣܺܝܬ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܀

ܐܶܬܰܡܰܟܰܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܚܰܡܣܶܢ ܕܢܶܫܠܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܘܕܰܥ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܕܥܰܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܒܥܶܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ܀

ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܚܰܒܝܒܶܗ. ܘܰܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܶܐܚܰܙܝܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܗܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܓܶܫܬܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ. ܘܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܝܰܗ̱ܒܬ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܫܘܶܐ ܕܢܰܥܡܕܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܝܳܢܶܗ ܘܰܒܪܺܝܟ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܐܺܝܕܳܟ ܠܰܣܝܳܡ ܪܺܝܫܶܗ. ܐܶܥܡܶܕܬ ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܡܶܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܪܶܕܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܒܽܘܝܳܢܳܟ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥ ܘܠܳܐ ܩܪܶܒ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܟ ܕܶܐܬܦܶܩ ܘܠܳܐ ܥܨܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܗܰܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ. ܕܰܥܡܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܡܶܐܬܝܳܟ. ܦܢܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪܘ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܪܶܥܝܢܳܝ ܫܰܩܠܰܢܝ ܨܶܝܕ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܶܗܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܠܟܰܠܬܳܐ. ܚܠܽܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܘܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇܀

ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܬܗܰܪ. ܕܗܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܗܝܕܶܝܢ ܚܰܬܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܓܠܳܐ. ܘܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܩܪܶܒ. ܘܙܳܥ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܟܪܙܶܬ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܥܡܰܕ ܡܶܢܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܚܰܣܶܝܬ ܟܽܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܚܳܝܪܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܩܳܡܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ܀

ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܐܶܬܥܨܶܐ. ܕܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ܀

ܓܶܠܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ. ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܚܰܒܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܚܰܝܒܰܢܝ. ܠܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܐܶܬܢܟܶܐ܀

ܕܳܚܠܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ. ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ ܕܠܳܐ ܢܰܓܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܥܡܕܳܟ. ܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܨܶܐ܀

ܗܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬܳܟ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ. ܘܶܐܢ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ ܕܡܶܢܝ ܥܳܡܕܰܬ. ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܶܗ ܕܠܰܘ ܡܳܪܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܕܰܥ ܟܝܳܢܝ. ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܓܳܒܽܘܠܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ. ܐܶܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܶܗ. ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܢܣܰܝܟܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܽܘܙܳܟ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܟܡܳܐ ܬܶܐܚܕܳܟ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܩܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܐܥܡܕܳܟ. ܪܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܙܽܘܥܬܳܐ܀

ܛܰܝܒܶܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ. ܡܰܟܪܶܬ ܟܰܠܬܳܐ ܕܶܐܬܦܰܩܕܶܬ. ܢܺܐܪܰܒ ܕܶܢܚܳܟ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܢܝ ܬܶܥܡܰܕ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܡܽܘܢ ܐܰܥܡܕܳܟ. ܕܗܳܐ ܐܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ. ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܠܡܽܘܢ ܫܳܐܠܰܬ܀

ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕܬ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܽܘܢ ܬܰܘܬܪܳܟ܀

ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܕܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܐܶܚܽܘܕ. ܗܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬܰܠ̈ܗܒܺܝܢ. ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܦܩܽܘܕ ܕܢܰܥܡܕܳܟ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܗܳܐ ܪܳܥܠܺܝܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܢܳܐܶܕ ܡܶܢ ܙܽܘܥܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܥܨܶܐ. ܕܰܐܡܪܰܚ ܐܶܩܪܽܘܒ ܐܳܦ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܟ ܐܶܢ ܩܳܪܒܳܐ. ܝܳܩܕܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܠܳܐ ܣܰܝܒܪܳܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܡܽܘܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܣܰܓܺܝ ܦܫܺܝܩܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ. ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܟܽܠ. ܒܳܟ ܗ̱ܘ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܽܘܢ ܬܰܥܡܶܕ܀

ܥܰܒܕܳܟ ܐܶܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܥܶܪ̈ܩܰܝܟ ܕܶܐܫܪܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ. ܠܪܺܝܫܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܳܢ ܢܰܫܘܝܰܢܝ܀

ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܳܐܰܪ ܥܛܺܝܦ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܳܫܳܐ ܕܬܶܥܡܰܕ ܨܒܰܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܥܡܶܕ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܟܽܠ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܐܥܡܕܶܬ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܚܬܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܳܟ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܰܠܡܰܢ ܐܶܩܪܶܐ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܳܐ܀

ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܙܡܺܝ̈ܢܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܗܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܐܺܡܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ. ܕܩܳܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܶܗ ܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܶܗ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܚܰܕܶܬ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܥܬܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܶܗ ܢܰܘܕܽܘܢ. ܥܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܶܗ ܢܣܓܕܽܘܢ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܪܽܘܙܺܝܢ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܘܢ܀

ܬܶܗܰܪܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ ܕܬܰܣܗܶܝܕܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܕܶܢܚܳܟ ܡܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠ ܒܓܶܠܝܳܢܳܟ ܢܗܰܪܘ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܬܶܚܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܥܺܐܕܳܟ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܶܕܝܰܬ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ. ܕܬܰܥܬܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܩܢܰܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܶܫܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܟ ܐܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܚܰܕܺܝܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܰܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܰܙܥܶܩ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܥܡܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܦܬܰܚܘ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ. ܦܶܪܚܰܬ ܢܶܚܬܰܬ. ܫܶܟܢܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܕܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܰܥܡܰܕ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܣܶܓܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܳܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܒܨܶܒܥܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܗ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ. ܐܶܬܥܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܥܰܝܢܳܐ. ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܬܗܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ. ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ܀

ܢܶܚܕܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܫܶܟܢܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܣܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܥܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܶܗ܀

ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܠܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܩܪܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ. ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܠܰܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܕܫܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܘܥܰܒܕܰܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܙܡܰܪܝ ܗ̱ܘܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܫܳܐ ܥܡܰܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܚܫܰܠ ܙܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܢܚܶܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܛܰܪܛܰܥ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܡܗܘܢ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܬܰܘ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܟܽܠܰܢ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ. ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܠܰܢ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕܪ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ܀

ܐܳܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܩܰܕ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ܀

ܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܪܳܦܩܳܐ. ܒܺܐܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܒܶܐܕܢ̈ܶܝܗ̇ ܚܶܫܠ̈ܳܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܒܫܰܬ. ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܳܐ ܓܰܒܳܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܗܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ.

ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܰܐܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ. ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܓܠܳܬ ܘܚܰܘܝܰܬ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢܟܽܠ ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܗܰܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܀

ܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܰܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܪܟܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܶܐܬܪܨܶܨ ܪܺܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܓܶܢܣܰܢ ܩܢܳܐ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ ܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܫܶܗ ܪܳܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܰܢܪܰܡܪܶܡ ܫܶܦܠܶܗ. ܕܳܐܕܳܡ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܐ̱ܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܶܬܓܡܰܪܝ ܏ܗܘܗ܀

ܕܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܩܰܝܣ̈ܶܐ ܚܰܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܡܰܓ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܩܪܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܢܶܚܬܰܬ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܶܟܢܰܬ ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܰܚܦܰܬ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܓܶܕ ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ. ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܥܰܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܩܰܘܝܰܬ܀

ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܢܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܪܳܬܰܚ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܫܶܦܥ̈ܰܘܗܝ. ܘܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐ̱ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܩܦܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܢ ܕܳܐܬܶܝܢ. ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

ܪܡܰܙ ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܬܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܪܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܝܚܺܝܕܳܐܝܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ̈ܰܘܗܝ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܒܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܶܗ ܒܰܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢ̣ܳ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܐܫܘܺܝ ܠܰܢ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܝܳܪ̈ܬܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܠܥܶܕܳܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ. ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܢܳܗܪܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܽܘܡܘ ܐܰܢܗܰܪܘ. ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܙܳܚ ܘܢܚܶܬ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܰܒ̈ܽܘܥܶܐ ܪܬܰܚܘ܀

ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ. ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܽܘܨܘ ܘܰܪܘܰܙܘ. ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܗܳܐ ܥܡܰܕ܀

ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܽܘܨܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ. ܦܶܠܝ ܘܰܣܓܽܘܕܝ ܠܶܗ܀

ܒܪܳܐ ܥܳܡܶܕ ܘܰܡܩܰܕܶܫ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܘܰܣܒܺܝܟܳܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܝܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ܀

ܓܳܚ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܬܚܶܗ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܥܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܡܟܺܝܪܶܟܝ܀

ܐܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܬܕܒܰܚ܀

ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܒ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܣܠܶܩ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܛܰܪ ܓܽܘܕܳܐ. ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܩܥܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܙܳܥܘ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܪܥܶܠܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ܀

ܝܰܗ̱ܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܨܰܚ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܩܛܰܪ. ܘܰܒܪܺܝܫ ܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܘܣܳܡ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܗܳܢ ܠܺܝܠܝܳܐ ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܫܦܰܥ ܠܶܗ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܐܳܘ ܡܥܺܝܢ̈ܶܐ ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܥܡܰܕ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܒܩܰܒܪܶܗ ܢܶܪܘܰܙ. ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܒܰܪ ܡܳܪܶܗ. ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܚܰܘܝܶܗ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܦܳܪܶܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܡܰܟ. ܕܒܶܗ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ. ܬܰܘ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܗܳܐ ܪܽܘܙܺܝܢ. ܕܰܚܙܰܐܘܘܗܝ ܠܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܳܐ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܬܰܘ ܢܶܫܗܰܪ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܕܰܟܺܝ ܘܰܡܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܥܰܘܠܰܢ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܚܰܠܶܠ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܠܰܢ. ܟܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܡܺܝܢܰܢ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܐܳܦ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܩܰܒܪܶܗ ܢܶܚܕܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܠܶܗ ܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܐܳܦ ܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ܀

ܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܘܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܳܕܳܢܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܳܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܶܕܬܳܝܗܝ ܠܡܳܪܳܟ. ܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܰܢ ܕܗܳܐ ܡܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܳܟ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܕܰܠܡܳܪܳܟ ܐܰܥܡܶܕܬ. ܘܒܰܪܶܟ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܟ. ܕܶܐܨܛܒܺܝ ܘܡܶܢܳܟ ܥܡܰܕ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܥܺܐܕܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܒܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ. ܘܒܰܡܣܳܐܢܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ.  ܙܰܒܶܢ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܳܝܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ. ܕܒܺܝܠܺܝܕ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܩܳܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

ܠܳܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠ̈ܺܝܕܶܐ. ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܬܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܢܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ܀

ܝܰܬܡܳܐ ܐܶܬܪܰܒܝܰܬ. ܛܰܠܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦܳܝ̈ܶܐ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܘܶܐܡܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܡܺܝܬܰܬ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܦܳܫܬ ܝܰܬܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܀

ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܢܶܗܘܘܢ. ܒܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܒܰܝܐܘܢܳܟ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢܝܳܬܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܽܘܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.

ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܫܰܕܰܪ ܚܰܒܫܶܗ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܫܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܬܶܒܛܰܠܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܐܟܣܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܐܟܶܣ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕ. ܘܰܐܩܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܳܣܳܐ. ܘܝܺܪܶܒ݉ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ. ܘܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܙܰܗܝܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܣܳܡܬ ܝܰܡܺܝܢܳܚܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܕܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܚܰܝܬܳܝܗܝ ܠܚܶܙܘܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܫܶܟ݉ܢܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܰܢܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܪܰܒ ܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܪܒܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܦܰܣܩܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܥܰܠ ܠܰܣܡܳܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܒܺܝܫ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܥܬܶܗ ܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ. ܕܶܐܫܕܰܬ ܠܰܕܡܶܗ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܕܶܡ ܛܰܒܝ̈ܳܝܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܰܩܛܺܝܠ ܡܶܢ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܕܒܺܝܚ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܝܺܥܳܐ ܒܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܫܪܳܓܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܪܕܺܝܦ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܚܒܺܝܫ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܩܛܺܝܠ ܒܰܛܢܳܢܳܐ. ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܒܟܽܠ ܝܺܠ̈ܺܝܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܩܳܠܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܫܒܺܝܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܓܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗܳܝ ܕܰܐܥܡܕܰܬ. ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟܳܝܗܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܨܳܒ ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܥܡܰܕ ܡܶܢܳܟ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܦܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ.

ܛܠܺܝܬܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܨܗܝܽܘܢ ܫܶܐܠܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܢ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܳܡܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܰܒܕܳܟ ܟܳܗܢܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܗܰܪܬܳܝܗܝ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܢܗܰܪܬܳܝܗܝ ܨܶܝܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܏ܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܫܪܳܓܳܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܗܕܺܝܪ ܒܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܥܰܬܺܝܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܒܺܝܚ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܣܰܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܦܐܶܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܣܰܝܦܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕ. ܏ܗ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܰܚܫܺܝܬܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ.

ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܐܳܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܥܰܩܪܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܟ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܡܕܰܝܶܨ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܓܙܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܒܢܶܟܠܶܗ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܳܟ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܰܐܝܚܟ ܡܳܪܳܟ ܙܟܰܝܬܳܝܗܝ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ. ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܘܦܰܪܣܺܝ ܓܠܺܝ̈ܠܳܝܶܐ. ܪܥܶܡ ܩܳܠܳܟ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ܀

ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܟ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܠܡܳܪܳܟ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܡܛܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܥܡܳܕܳܟ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܩܰܕܶܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܰܝܬ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ. ܐܰܥܡܶܕܬ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܩܳܠ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܕܽܘܟܪܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܬܶܗܘܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܡܰܢܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ. ܟܡܳܐ ܐܰܘܪܒܳܟ ܡܳܪܳܟ. ܟܡܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ ܡܳܪܳܟ. ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܠܶܐܡܶܗ ܕܒܰܪ ܘܶܐܬܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܕܠܳܐ ܢܰܘܪܶܒ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܶܗ ܕܢܶܬܥ݉ܡܶܕ. ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܪܟܶܢ ܠܳܟ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܒܳܟ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܀

ܣܰܓܺܝ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܫܰܪܒܳܟ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܝܟ. ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܡܕܺܝܩܺܝܢ ܠܰܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܺܝܣܳܢ. ܕܳܡܝܳܐ ܒܬܽܠܽܘܬܳܟ. ܕܰܒܪ̈ܶܒܽܘ ܫܡܳܗ̈ܰܝܢ ܡܨܰܒ݉ܬܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܘܶܐܝܙܓܰܕܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ. ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܪ̈ܳܡܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܥܬܺܝܩܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܕܰܬܳܐ. ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܗܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ. ܘܒܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܗܳܐ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܰܓܕܺܝܠ ܟܠܺܝܠܶܗ. ܥܰܡ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܡܶܕܬܳܝܗܝ. ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܽܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܫܰܝܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܰܐܓܶܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢ̣ܳ ܗܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܘܬܰܣܶܩܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܚܽܘܪܒܳܐ ܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܟܟ ܗܰܘ ܕܐܠܝܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܙܕܰܝܰܢܬ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܠܕܺܝܰܬܩ̈ܣ܀

ܚܕܽܘܓܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܗܘܺܝܬ. ܐܳܦ ܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ. ܡܳܟܽܘܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܣܰܒܰܪܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܳܐܬܶܐ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ܀

ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܳܥܡܳܐ ܒܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܩܳܠܳܟ ܡܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܝܰܩܰܪ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܠܩܳܠ ܢܰܥܡ̈ܳܬܶܗ ܨܳܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܫܶܒܩܰܬ. ܘܶܐܬܡܰܟܪܰܬ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܳܟ. ܟܰܕ ܦܰܣܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܠܪܺܝܫܳܟ ܓܰܒܝܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢ̣ܳ. ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܕܰܓܒܳܟ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ܀

ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܥܠܰܝܟ. ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܐܺܝܙܓܰܕ ܫܰܝܢܳܐ. ܕܬܰܥܡܶܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܝܳܐ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܥܶܡܕܬܳܝܗܝ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܙܰܡܢܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܝܰܘܚܳܢܳܢ ܗܰܘ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܒܝܺܠܺܝܕ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܰܚܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ. ܕܰܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܠܺܐܝܪܽܘܕܺܝܰܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܬܫܰܐܠܺܝܘܗܝ. ܘܗܺܝ ܫܶܐܠܰܬ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܦܰܣܩܽܘܗܝ ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܳܗ̇. ܫܩܰܠܬܶܗ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܘܥܶܠܰܬ ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܝܶܨ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܕܠܰܫܠܳܡܶܗ ܐܶܬܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܕܢܰܥܡܶܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀

ܥܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܘܫܳܐܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܚܢܳܢܳܐ ܐܳܦ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܬܺܩܰܣ̈ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܛܽܘܦܣܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܝܰܡ. ܣܳܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܪܶܘܙܰܬ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܚܶܕܝܰܬ ܒܰܚܕܰܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܟܪ̈ܶܙܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܡܰܬܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܰܪܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܝܰܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܚܽܘܪܒܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܫܶܥܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܥܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܢܺܐܪܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܕܰܘܕܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܦܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܰܪܢܺܝܬܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܀

ܐܰܦܺܝܣ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܥܡܶܕܬܳܝܗܝ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܥܕܬܳܐ. ܟܶܫ̈ܠܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܢܶܡܠܺܝܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܰܩܥܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ ܨܳܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܫܶܒܩܰܬ. ܘܶܐܬܡܰܟܪܰܬ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪܬ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܠܰܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܒܰܕܬ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܡܳܟܽܘܪܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܘܪܶܒܬܳܝܗܝ. ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܶܨܬܶܗ ܣܳܝܡܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܪܺܝܫܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ.. ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܣܰܬܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܝܗܝ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܥܡܕܳܟ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫܬܳܝܗܝ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܟ. ܚܰܘܳܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܡܫܰܝܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ. ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܶܐܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܰܕܪܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܓܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܪܳܟ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܝܽܘܚܢܳܢ ܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܣܳܡܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܕܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܢܣܰܟ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܣܟܠ̈ܳܢܶܐ. ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠ̈ܳܢܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ. ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܣܰܒܪܬ ܠܰܥܡܡ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܡܰܕܘ ܘܶܐܬܚܰܣܰܘ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ. ܙܰܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܡܪܰܚ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܣܰܩ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܪܺܝܫܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܪܶܩܕܳܐ. ܘܶܐܡܳܗ̇ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܢܶܒܗܰܬ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.

ܠ̣ܳ ܕܶܐܬܓܒܺܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ ܡܕܰܝܶܨ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܘܰܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܣܳܡܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܒܥܺܝ ܪ̈ܰ̇ܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ. ܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܘܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܙܶܠ ܣܰܒܰܪ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ. ܦܳܪܣܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝܗܶܐ ܠܟܽܠ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ܀

ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܕܶܢ ܐܳܦ ܪܽܘܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܬܰܡܳܢ ܐܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

 

ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܰܢܫܰܦܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܗܳܐ܀

ܩܪܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܡܰܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܫܳܩܶܠ. ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܶܚܕܶܐ ܥܕܬܳܐ. ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܰܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܶܠܰܬ ܪܶܩܕܰܬ. ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܦܰܚ̈ܙܶܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܣܽܘܪܳܢܳܗ̇ ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܘܰܐܘܕܰܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܡܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܕܒܳܟܶܐ. ܘܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕܡܺܝܬܰܬ܀

ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܗܘܘܢ ܡܒܰܝ̈ܐܳܢܰܝܟ܀

ܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܥܰܘ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܡܶܗ. ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܳܟܶܐ ܘܡܶܬܬܥܺܝܩ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

ܡܳܐ ܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܢܶܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܢܢܰܛܪܽܘܢܳܝܗܝ ܘܰܢܒܰܝܐܽܘܢܳܝܗܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ.

ܒܚܰܕܘܳܐ ܒܶܛܢܶܗ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܰܒܪܶܩܕܳܐ ܕܺܐܝܪܽܘܕܺܝܰܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܺܐܝܪܽܘܕܺܝܣ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܳܪܳܟ ܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ. ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠ̈ܺܝܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘ ܫܰܪܒܳܟ. ܘܒܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܦܶܨܬܳܟ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܗܽܘ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܰܦܪܺܝ. ܘܗܽܘ ܦܰܬܚܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܥܳܡܕܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܏ܗܘܗ܀

ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܬ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬ. ܘܰܕܡܳܐ ܚܣܰܝܳܐ ܕܨܰܘܪܳܟ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ. ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܏ܗ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܓܕܰܠ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܥܰܡ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܫܰܡܶܫܬܳܝܗܝ ܙܰܗܝܳܐܝܬ. ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܗܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝܬ.. ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܰܘ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

 

ܒܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܡܰܠܺܝ ܘܢܳܚ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܳܐ ܣܦܺܝܩ ܗ̱ܘ ܠܶܘܺܝ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܕܺܝܰܬܺܩ̈ܰܣ. ܘܚܰܬܶܡ ܠܰܚܕܳܐ ܘܫܰܪܺܝܒܰܚܕܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܐܰܬܗܰܪ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪܰܚܡ̈ܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܚܬܺܝ̈ܡܶܐ ܦܬܰܚ. ܦܬܰܚ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܰܦܪܺܝ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܠܥܺܝܪܳܐ ܦܟܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܏ܗܘܗ ܦܬܰܚ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܡܶܬܩܛܶܠ. ܨܰܠܺܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܡܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܟ ܐܰܥܡܕܶܬ. ܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܘܰܢܥܰܕܪܰܢܝ. ܏ܗܘܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܐܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܗܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇܀

ܩܽܘܡܝ ܥܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܣܓܽܘܕܝ ܘܰܐܘܕܳܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ. ܠܳܐ ܦܽܘܚܡܳܐ ܒܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܳܗܕܳܐ ܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܣܰܝܒܰܪ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܣܝܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܡܕܡܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܠܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܢܶܬܢܰܛܰܪ ܟܶܢܫܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܰܪ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܒܰܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢܕ̈ܶܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܪܳܓܽܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܨܰܠܺܝ. ܕܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܝܰܩܪܰܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ. ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܽܘܙܺܝܢ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܚܝܳܐ. ܕܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܐܳܦ ܪܺܣܫܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝܨ̈ܶܐ. ܒܬܰܪܥܳܟ ܗܳܐ ܢܳܩܫܺܝܢ. ܣܳܗܕܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܘܢ. ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܳܐ. ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܚܰܪܰܪ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܨܚܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܣܰܝܒܰܪܬ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܶܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܒܳܟ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܨܳܪ ܠܶܗ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܢܺܝ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܥܺܕ݉ܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܛܶܗ ܘܰܙܟܳܐ ܘܰܢܨܰܚ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܶܡܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܥܰܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܝܦܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܒܟܽܐܦ̈ܶܐ ܪܰܓܡܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܘܣܳܐܶܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܕܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐܬܠ̈ܺܝܛܰܘܗܝ. ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܘܢܰܩܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܡܠܶܐ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܨܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܡܳܪܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܰܢ. ܕܢܶܬܢܰܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ܀

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܠܳܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܐܰܚܕܰܪܬܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܠܥܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܰܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܣܺܝܡ ܐܳܦ ܡܰܦܪܶܓ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܬܝܪܳܐ ܒܶܗ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܳܫ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܓܺܝܫܪܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܚ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ. ܕܰܪܫܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ ܢܺܝܫܶܗ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܬ ܒܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ ܥܰܬܺܝܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܠܳܟ܀

ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ. ܘܰܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܶܗܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗܝ. ܘܒܳܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܰܪ ܓܽܘܡܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ.

ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩܳܠ̈ܶܐ ܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܪܶܙ ܫܰܪܒܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܳܟ ܝܰܩܰܪ ܐܳܦ ܐܰܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ.

ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ. ܘܰܐܟܶܣ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܒܝܰܕ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܣܰܩܪܽܘܗܝ. ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܰܠܩܶܛܠܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗܝ܀

ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ. ܘܣܳܐܶܡ ܒܽܘܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܩܳܛܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ. ܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܙܟܳܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ. ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܗܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܚܰܫ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܠܰܠ. ܫܡܰܝܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐܠ ܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܶܗ܀

ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܘܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܟܰܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ. ܕܩܳܡ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܘܕܳܨ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܪܶܘܙܰܬ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ. ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܦܰܓܪܳܟ. ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܪܰܓܡܽܘܟ܀

ܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܓܳܕܶܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܟܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܺܝܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܽܘܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ.

ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝܢ. ܣܳܗܕܳܐ ܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ܀

ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܪܳܚܡܶܗ܀

ܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܥܒܺܝܕ ܫܽܘܪܳܐ. ܠܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܀

ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܒܽܘܪܟܪܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܘܰܚܣܰܡܘ ܒܶܗ ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܒܥܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܕܡܳܪܳܟ ܬܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ. ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܟ܀

ܨܰܠܺܝܬ ܒܚܰܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܢܶܚܙܶܝܟ ܟܽܠܰܢ. ܒܓܽܘܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܥܰܡܗܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܶܕܠܰܬ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ܀

ܣܳܗܕܳܐ ܕܬܰܪܣܺܝ ܡܳܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܪܰܒܺܝ ܒܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ. ܗܳܐ ܥܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܬܚܰܣܕܺܝ.

ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܢܗܘܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܬܡܰܗܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܬܗܰܪܘ. ܒܕܰܐܪܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܒܶܗ ܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܦܰܠ. ܘܰܩܛܰܪܘ ܓܽܘܕ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܠܰܠ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܶܠ. ܠܥܰܒܕܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ܀

ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܰܙܟܳܐ. ܒܗܰܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܥ ܘܰܕܚܶܠ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܶܢ ܠ̈ܽܘܚܳܡܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܝܦܳܐ. ܒܟܽܐܦܗܶܐ ܪܰܓܡܽܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܘܒܳܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܪ̈ܳܓܽܘܡܰܝ. ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܚܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ. ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܩܪܽܘܒܝ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܝ. ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܟ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܰܐܬܠ̈ܺܝܛܶܐ. ܕܢܶܬܢܰܨܚܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ܀

ܢܚܶܬܘ ܠܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܪܒܺܝܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܡܶܫܡܫܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܳܗ̇ ܒܥܕܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܶܣ̈ܶܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܐܳܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܕܰܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܶܗ. ܘܳܐܦ ܡܳܪܶܗ ܩܳܡ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܀

ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܬܗܰܪܘ ܒܕܰܐܪܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܰܠܝ. ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܐܰܢܬ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪܬ. ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ. ܐܰܪܘܺܝ ܠܣܳܗܕܳܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ. ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܟܽܐܦ̈ܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܓܰܒܠܰܢ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܣܳܗܕܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܬܠܺܝܛܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܶܗ. ܘܰܒܕܰܐܪܶܗ ܩܳܡ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܶܝܗ̇ ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܰܣܗܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܚܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܶܐܬܚܰܝܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܒܟܽܐܦ̈ܶܐ ܪܰܓܡܽܘܗܝ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܚܙܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܓܳܕܠܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫܶܗ ܣܳܝܡܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܨܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܟܰܕ ܐܶܬܪܓܶܡ. ܠܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܥܳܐ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܪܶܗܛܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܥܺܐܕܳܟ ܡܙܰܝܚ̈ܳܢ. ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠ̈ܕܰܝܗܶܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ. ܥܕܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܓܽܘܕ̈ܶܝܗ̇. ܕܽܘܟܪܳܢ ܣܳܗܕܳܟ ܗܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܚܽܘܒܳܟ ܡܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܓܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.

ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܟܢܳܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܓܡܽܘܗܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܣܳܡ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ܀

ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܣܓܽܘܠܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܒܰܟܳܪܳܐ. ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܫܶܠ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܘܒܰܣܶܡ ܒܛܰܥܡܶܗ ܠܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ.

ܗܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܘܚܳܕܝܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ܀

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܰܛܰܪܬܳܗ̇ ܐܰܒܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܣܳܗܕܳܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀

ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܐܶܠ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ. ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܀

ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܶܪ̈ܽܘܡܺܝܢ. ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܗܽܘ ܢܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܗܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܰܫ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܢܰܨܝ̈ܚܶܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܩܕܳܡ ܣܰܝܦܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܒܥܰܘ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܟܽܘܢ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܘܢ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܥܕܬܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܶܢ̱ܬ.

ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܩܶܛܠܳܟ ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܥܕܺܝܬ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܕܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܐܰܥܒܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܬܪܶܝܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܪܕܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܡܠܰܐܘܽܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܰܐܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡ. ܚܰܕ ܦܰܣܩܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܕܰܙܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܰܓܡܽܘܗܝ ܠ̈ܺܝܛܶܐ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܏ܗ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝܬ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܚܣܰܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܐܦ̈ܶܐ ܪܰܓܡܽܘܟ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܗܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܏ܗ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܳܘ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܪܺܣܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܓܠܺܝ ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܳܟ. ܚܙܺܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܰܒܶܠܬ. ܘܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܽܐܦ̈ܶܐ ܪܳܘܶܙ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܠܶܐ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܟܰܕ ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܦܰܠ̈ܳܚܶܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܚܺܝܡ ܒܟܳܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܒܰܒ܀

ܗܘܳܐ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܠܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐܝܟ ܕܰܒܚܶܙܘܳܐ ܚܳܪܘ ܒܶܗ ܘܰܬܗܰܪܘ. ܩܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܗܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܣܳܗܕܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܕܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ ܐܰܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܣܰܝܒܰܪܬ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܟܰܕ ܫܳܐܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܓܳܕܶܠ ܟܠܺܝܠ̈ܶܐ. ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠ ܢܰܨܝ̈ܚܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܓܰܒܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܘܳܐܠ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܠܳܐ ܪܰܛܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܦܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܟܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܟܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܢܡܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܰܠܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܶܗ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ. ܫܟܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܚܙܳܬܶܗ ܥܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܣܶܒܪܰܬ. ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܗ̇. ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܬܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܡܶܥܠܰܝ܀

ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܶܗ. ܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܰܩ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܓܰܪܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܕܰܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܠܰܝܟ ܐܰܣܗܶܕ ܕܗܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܰܚܙܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܳܩܶܠ܀

ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܗ ܒܬܽܘܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

ܢܒܺܝܳܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܝܳܬܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܕܰܚܦܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܝܺܬܶܒ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܐܠ ܡܶܢ ܫܳܡܪܳܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܳܡ ܫܶܬܐܶܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܣܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܥܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܬܳܟ.

ܪܰܒ ܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܙܺܝܘܶܗ ܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܰܦܪܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܛܶܠ̈ܳܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܚܰܕܶܬ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܕܰܒܕܶܢܚܳܟ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܰܠܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܩܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܢܰܥܡܶܕ ܡܶܢܶܗ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܙܳܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܗܳܟܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ. ܘܺܐܝܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܬܰܚܘܒܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢ̱ܬ ܠܰܣܚܳܬܳܐ. ܗܳܝ݉ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܝܰܘܚܳܢܳܢ ܕܗܳܟܰܢ ܘܳܠܶܐ ܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ.

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܗܰܘ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܨܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ. ܥܒܶܕܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܟܽܠܢܳܫ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܒܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܠܒܰܟ ܩܽܘܠܳܥܳܐ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ ܡܶܢ ܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܙܥܶܩ̈ܝ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܢܰܫܘ ܠܶܓ̈ܝܽܘܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܝܰܩܰܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ.

ܒܪܺܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܶܐ. ܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܐܥܬܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܝܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܒܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܝܰܠܦܽܘܗܝ. ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܡܶܬܢܶܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪ̈ܚܰܡܰܘܗܝ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܫܰܕܰܪ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܬܺܝܬܶܗ.. ܒܝܽܘܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒ. ܛܽܘܒ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܫܘܳܐ ܕܢܰܥܡܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܝܳܢܶܗ ܘܰܒܪܺܝܟ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܒܬܽܘܠܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܙܩܰܪܬ ܠܒܽܘܫܳܐ ܠܥܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܥܒܰܕܬ ܠܳܗ̇ ܚܠܽܘܠܳܐ ܠܒܰܪܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܙܰܡܢܳܗ̇. ܕܪܰܫ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܬܶܪܕܶܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝܬ. ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܟܶܢܫܶܟܝ ܙܳܡܰܪ. ܨܶܒܥܶܟܝ ܢܳܩܫܳܐ ܒܟܶܢܳܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܳܐ. ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܐܥܡܕܽܘܟܝ. ܒܚܰܕ ܫܶܡ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬܝ. ܕܬܶܥܡܕܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ. ܬܙܰܡܪܺܝܢ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ. ܩܳܠܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܰܥܡܕܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ.

ܐܰܣܪܰܚ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗܝ.

ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ. ܐܳܦ ܥܳܠܡܳܐ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܀

ܗܳܕ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܥܡܶܕ ܠܶܗ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ. ܕܰܥܡܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬ ܩܰܕܶܫ ܠܰܥܡܳܕܰܢ܀

ܒܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܳܗ̇ ܠܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܥܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܒܳܗ̇ ܒܥܶܠܬܳܐ ܐܰܥܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܓܰܡܪܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܳܢ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܠܒܶܫ ܘܰܢܨܰܚ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ. ܙܰܝܢܶܗ ܫܒܰܩ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܬܥܰܠܺܝ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܠܗܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܢ. ܘܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܬܶܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܚܰܙܳܬܶܗ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢ ܘܺܝܠܺܝܕ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܕܶܢܒܨܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܪܕܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܘܶܐܣܰܪ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܪܕܳܐ ܥܡܳܕܶܗ ܘܶܐܣܰܪ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܶܗ. ܝܰܒܶܠ ܡܛܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܓܺܝܫܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܳܕܝܳܐ ܥܳܢܶܗ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܬܺܝܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܣܳܗܶܕ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܬܰܣܗܶܕܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ.

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ. ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܟܳܪܽܙܶܗ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܐܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܚܙܳܬܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܣܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܡܟܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܶܟܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܀

ܕܶܚܠܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ.

ܗܰܒܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܢܕܽܘܨ ܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܰܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܓ̈ܡܶܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܩܢܰܘ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

ܣܚܳܐ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܕܰܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܡ̈ܐܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܣܚܽܘܬܶܗ. ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܡܳܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܟܳܝܰܢ. ܦܰܨܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܐܢܰܢ܀

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܟ. ܕܰܥܛܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܟ ܕܰܗܘܳܐ ܠܪܽܘܡܪܳܡܰܢ܀

ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ. ܘܰܫ̈ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܛܰܐܠܳܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡܘ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ݉ܬ. ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܬܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܬܰܠܒܶܫ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗ̱ܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ. ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܥܡܰܕ ܒܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܛܫܶܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܒܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܥܡܰܕܬ ܠܳܟ݉. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܪܺܝܫܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܐܰܪܟܶܢܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܐܰܒܳܐ ܩܥܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܘܝܳܟ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܳܟ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐ݉ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܪܟܶܢܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܬܰܥܕܶܐ. ܘܬܶܩܛܽܘܠ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܕܢܰܟܠܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܒܶܫ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ. ܕܠܰܢ ܢܰܘܠܶܕ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ. ܥܡܰܕ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ. ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܳܩܶܠ. ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ.

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܢܚܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ. ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܥܡܰܕ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܡܰܕ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܩܰܕܶܫ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܫܡ̈ܳܗܰܝܗܘܢ ܒܣܶܦܪܳܟ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ.

ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܰܘ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ. ܫܪܳܐ ܠܰܐܦܽܘܦܰܣܺܝܣ. ܘܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܓܶܠܝܳܐ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ. ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܶܬܚܰܬܰܡܘ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟܘ. ܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܡܳܪܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܒܰܐܬܪܶܗ ܪܳܡܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܠܒܶܫ ܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐܕܳܡ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܛܡܰܪ ܒܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ. ܘܰܒܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ.

ܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܥܡܰܕܬ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܠܶܐܡܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܠܰܢ ܕܢܰܚ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ.

ܩܪܶܒ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܥܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܫܒܽܘܩ ܠܰܡ ܗܳܫܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܕܡܰܟܪܶܬ ܚܳܝܪܳܐ ܠܺܝ. ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܬܰܢ ܠܺܝ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܶܒܗܰܬ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܪܶܡܙܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.

ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܕܺܐܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܝ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܩܰܕ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܰܥܡܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܚܰܣܺܝ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܝܳܗ̇. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܦܬܰܚܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܘܚܰܘܝܳܟ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ܀

ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܀

ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ. ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܝܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ܀

ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܰܕܪܰܫ ܡܳܪܰܢ ܠܠܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܚܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܗܽܘܝܘ ܡܳܪܳܗ̇. ܕܥܰܠ ܗܳܝ ܐܶܬܳܐ. ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܝܽܘܚܳܢܳܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܣܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܩܳܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ. ܐܶܣܺܝܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܰܟ ܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܗܘܶܐ.

ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܺܐܪܳܐ. ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܐܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܡܰܫܶܒ ܪ̈ܘܚܶܐ ܘܡܰܪܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܒܺܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡܺܝܩܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܟ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܏ܗ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܫܰܕܪܰܬ ܦܳܪܶܣ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܳܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܳܟ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܏ܗ ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ.

ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܰܕ ܐܰܩܒܶܠܬܳܝܗܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܙܳܥܶܬ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܢܰܣܳܝܽܘ ܡܢܰܝܶܐ ܘܗܳܦܶܟ ܡܰܘܩܶܕ ܠܺܝ. ܏ܗܘܗ. ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ܀

ܬܪ̈ܰܥܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܰܟ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܝܺܝܚܺܝܕܶܗ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܏ܗܘܗ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܘܫܶܟܢܰܬ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܩܰܘܝܰܬ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܢܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܩܺܝܠ ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܓܢܶܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܫܒܺܝܚ ܥܰܠ ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܚܺܝܠ ܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ܀

ܨܰܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܐܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܙܰܗܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܕܬܶܣܗܰܕܝ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܐܶܬܕܰܢܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܬܶܦܽܘܩܝ ܬܶܣܗܰܕܝ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܒܶܗ.

ܪܰܒ ܘܰܫܒܺܝܚ ܝܰܘܡܶܗ ܕܕܶܢܚܳܟ. ܘܰܦܐܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ. ܕܒܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܘܗܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܗܰܪܝ ܥ̈ܶܠܳܝܶܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܶܢܚܳܟ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܰܥܡܳܕܳܟ ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܒܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ.

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܡܰܛܠܳܠܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܡܠܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܰܐܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܣܺܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܥܰܠ ܗܳܝ ܒܺܐܪܳܐ ܢܨܰܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܕܒܶܝܬ ܠܽܘܛ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܐܶܬܬܫܺܝܓܰܬ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܳܐܶܝܢ ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܕܰܥܡܰܕ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܓܺܝܢ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܟܝܳܢܗܘܢ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܗܘܘܢ ܡܫܺܝܓ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܕܟܽܠ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ̱ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܩܢܳܗ̇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܡܳܪܩܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ.

ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܬܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ. ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܙܐܰܘܽܘܟ ܘܰܕܚܶܠܘ. ܐܳܦ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܙܳܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܰܣܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܳܟ. ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܬܰܚ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܳܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܕܶܗ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܗܳܐ.

ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܠܚܳܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܢܰܛܰܪ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܩܶܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ. ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܥܡܰܕ. ܘܣܶܦܰܬ ܢܽܘܪܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܘܫܶܓܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܒܙܰܠ̈ܓܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܘܢ܀

ܬܗܰܪܘ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܒܗܳܝ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܡܝ̈ܳܐ. ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܰܕ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܕܬܶܥܡܰܕ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ.

ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܩܰܕܫܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܚܙܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫ̈ܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝܗܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ.

ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܰܝܬ܀

ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܣ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܰܕ ܘܕܰܟܝܰܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ܀

ܚܙܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܟܰܠܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܕܳܡܶܐ ܚܶܙܘܶܗ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܥܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܰܗܒ ܩܳܠܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘ. ܘܰܦܬܰܚ ܫܡ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܪܰܥ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܚܰܦܝܽܘܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܕܰܒܙܺܝܘܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܘܰܨܡܰܚ. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ̈ܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܩܳܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐܝܬ. ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܗܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܓܪܺܝܢ ܢܚܰܣܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܟܺܝ̈ܬܰܝ ܠܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܐܶܬܐܰܣܺܝܘ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܥܳܨܒܳܐ ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ. ܘܗܺܝ ܡܰܚܠܡܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܶܐܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܝܳܠܕܳܐ. ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܨܳܕܺܝܬܳܐ ܒܪܶܓܬܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܶܐܬܝܰܐܝܒܰܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܩܳܡܰܬ ܘܰܚܙܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ. ܘܰܟܣܶܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܚܠܺܝܛ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܳܦ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܰܒܟܳܗ̇ ܗܽܘ ܘܚܰܘܝܳܗ̇ ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇܀

ܚܽܘܬܝ ܠܶܟܝ ܣܚܳܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܶܘܝܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܠܶܟܝ. ܘܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܥܰܡܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܩܽܘܕܳܫܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܠܶܟܝ. ܒܙܽܘܦܶܗ ܡܚܰܘܰܪ ܠܶܟܝ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܩܰܪܶܒ ܠܶܟܝ. ܐܳܦ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܬܪܶܗ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܰܣܶܩ ܡܰܘܬܶܒ ܠܶܟܝ܀

ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܫܽܘ̈ܘܳܐܠܶܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܕܰܟܣܶܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ. ܘܠܶܐܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܢܶܬܚܰܘܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܢܰܚ ܡܰܪܰܢ ܘܢܰܗܪܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܕܚܶܠ. ܘܩܳܠܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܩܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܐܶܙܡܰܪ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ. ܕܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܬܶܠܒܰܫܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܰܦܪܶܓܝ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܢܶܚܬܰܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܠܡܶܬܩܰܕܳܫܽܘ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܕܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܥܶܙܰܩܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܗ̇. ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܥܽܘܠܘ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܟܰܪ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܥܰܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀

ܛܰܗܶܡ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܕܠܰܒܫܰܢ ܘܰܠܒܶܫܢܳܝܗܝ ܘܶܐܬܡܰܙܰܓ ܒܰܢ. ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܠ̈ܳܗܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܦܢܳܬ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ. ܘܰܡܙܰܓ ܠܳܗ̇ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܬܢܰܫܶܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܣܶܒܠܰܬ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܬ. ܘܰܒܛܰܒܥܶܗ ܪܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܪܫܰܡܬܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܀

ܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܫܟܰܬܶܗ ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܰܠܶܓ ܦܰܓܪܶܗ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ܀

ܦܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܕܬܶܫܬܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܬܩܰܕܰܫܝ ܗܺܝ ܡܟܰܬܡܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܠܠܰܬ ܚܶܘܪܰܬ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܬܡܰܪܩܰܬ ܫܶܦܪܰܬ ܒܶܗ ܒܰܡܟܺܝܪܳܗ̇܀

ܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܢܚܶܬ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ. ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܰܒܪܳܐ ܢܶܪܫܽܘܡ. ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ ܢܰܟܪܶܙ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܦܳܬܚܺܝܢ ܐܳܘ ܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ. ܥܡܰܕܬܽܘܢ ܘܰܠܒܶܫܬܽܘܢ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܕܬܶܣܚܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ. ܘܙܶܠܚܰܬ ܬܰܡܳܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܐ̱ܬܳܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܫܶܩܠܰܬ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܢܶܚܬܰܬ ܕܬܰܪܡܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠ̈ܳܬܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ.

ܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܪܡܶܐ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܥܰܦܪܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ. ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܘܰܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܐܳܦ ܚܰܕܬܶܗ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܢܰܘܣܳܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܒܝܰܕ ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ܀

ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܩܒܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܓܰܘ ܪ̈ܳܗܛܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܚܙܳܬ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܩܒܰܥ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܓܢܶܣ. ܥܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܙܶܩ̈ܬܶܐ. ܚܳܡܰܬ ܝܶܠܕܰܬ ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܐܶܬܥܡܶܕ܀

ܫܰܕܰܪ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܶܩ ܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ܀

ܡܶܢ ܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܘܚܶܫܟܰܬ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܡܰܪܩܳܗ̇ ܠܣܰܢܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܢܶܒܣܰܡ ܠܶܗ ܪܺܝܚܳܗ̇ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ܀

ܣܶܦܰܬ ܢܽܘܪܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܙܳܥ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܶܟܝ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܩܪܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܘܢܶܚܬܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܘܕܥܰܬܶܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܬܥܡܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ ܘܟܳܪܽܘܙܳܟ܀

ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܠܰܛ ܝܳܬܶܗ ܥܰܡ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܥܡܶܕ܀

ܫܰܕܰܪ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܥܰܡ ܬܶܒܢܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܶܬܛܰܠܩܽܘܢ܀

ܚܙܳܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܬܳܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܰܩܦܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢܝ ܥܰܠܡܽܘܢ ܥܳܡܶܕ ܐܢ̱ܬ܀

ܩܪܶܒ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܶܘܝܳܐ. ܘܣܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܛܦܰܣܘ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܒܓܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܩܶܕ. ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܗܳܝ ܡܰܘܩܕܰܬ ܢܰܘܪ̈ܳܢܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܚܶܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ. ܘܚܰܡܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܒܪܰܫܬܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܶܘܝܳܐ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܠܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܰܢ ܢܶܪܫܽܘܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܕܠܰܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܚܰܘܺܝ ܝܰܘܡܳܢ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܚܕܺܝܘ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ. ܘܰܚܒܰܨܘ ܗ̱ܘܳܘ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܪܶܘܙܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܶܝܗ̇. ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܕܶܢܚܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ. ܕܝܳܠܕܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܢ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܒܫܰܢ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.

ܗܰܘ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܰܩܶܕ. ܕܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܥܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܕܰܟܺܝ ܘܰܡܪܰܩ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܬܦܠܰܓ.

ܣܠܶܩ ܒܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ. ܩܪܳܬ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܰܐܝܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ. ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܫܶܟܢܰܬ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܰܘܝܰܬ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.

ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܳܐܶܨ. ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܶܗ. ܐܳܦܨܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܩܪܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܺܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܫܰܬܺܝܩܳܐܝܬ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܝܰܗ̱ܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܘܡܳܐ. ܕܰܥܡܰܕ ܒܶܗ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܝܺܕܰܥܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܚܙܳܬ ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇. ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܶܗܛܰܬ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܣܶܓܕܰܬ. ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܦܶܪܣܰܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.

ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܪܛܶܠ ܩܽܘܕܡܰܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܐܰܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܰܡܪܶܡܬܳܗ̇܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ.

ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܕܶܚܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܐܬ ܡܳܪܰܢ ܠܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܰܒܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܶܥܡܰܕ. ܡܶܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ. ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ. ܕܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܺܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܬܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܕܰܨܒܺܝܬ ܐܶܥܡܰܕ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝ ܐܰܒܳܐ܀

 

ܕܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟ ܕܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ.

ܠܶܟ ܕܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܠܶܨ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܚܰܬܝ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ܀

ܩܳܝܡܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܫܰܐܠܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܝܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܫܳܟܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܣܓܽܘܕܝ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܶܗ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܨܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܓܢܝܳܐ. ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܰܕܪܳܥܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܐܳܦ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܠܰܩ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܗܰܪ̈ܝ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܕܒܰܥܡܳܕܳܟ ܐܰܫܺܝܓ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ. ܘܰܐܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܰܥ. ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܘܳܬܝ ܐܶܬܰܝܬ܀

ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ ܐܶܡܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܠܽܘܚܘ ܐܫܛܳܪ̈ܰܟܽܘܢ. ܘܰܠܒܰܫܘ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ.

ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ܀

ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܐܰܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܰܘܝܰܬ܀

ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪܢ. ܠܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܶܠܶܬ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܶܗܪܳܐ ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܡܶܝܢ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܘܪܳܫܶܡ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܳܡܕܺܝܢ. ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪܰܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܓܗܶܢ ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢ̈ܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܢܰܥܡܶܕܟܽܘܢ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ.

ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ. ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܕܳܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܫܰܕܪܰܬ ܦܳܪܶܣ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܳܟ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܏ܗ. ܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܨܰܦܪܳܐ ܣܶܠܩܰܬ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܩܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܡܬܶܓܰܝܰܐܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܐܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܡܰܢܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܣܰܠܘܰܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܠ̈ܰܝܳܐ. ܐܰܪܕܺܝ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܛܰܪܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܥܰܡ ܦܽܘܩ݊̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܐܠܦܳܗ̇ ܕܬܶܙܡܰܪܝ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܏ܗ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܝܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܫܩܺܝܠ ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܙܪܺܝܒܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܝܳܩܕܺܝܢ. ܚܝ̈ܠܶܐ ܪܳܥܠܺܝܢ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܪܳܐܬܺܝܢ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܢܶܚܳܟ ܢܶܗܪܰܬ ܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܒܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܐܰܣܓܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܰܐܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܘܰܡܪܽܘܩ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܕܶܢܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓܝ ܕܶܢܚܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܟܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܕܶܐܬܰܝܬ ܘܰܥܡܰܕܬ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܕܢܳܢ ܕܒܳܟ ܢܶܫܬܰܟܢܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܚܶܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܘܛܰܪܛܰܥ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܪܶܬܚܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܐܬܗܰܪܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܳܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 


ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܽܘܤ ܥܠܰܝ ܕܟܰܟܪܳܐ ܩܰܒܠܶܬ. ܘܡܳܐ ܕܟܰܟܪܳܐ ܡܶܢܝ ܬܳܒܰܥ ܐܢ̱ܬ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܚܕܺܝܘ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ. ܘܰܚܒܰܨܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܪܶܘܙܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܶܝܗ̇. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ. ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܚܳܕܝܳܐ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.

ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܩܪܳܬ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܫܰܐܠܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܐܝܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܒܺܐܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܐܠ ܡܶܢ ܫܳܡܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܗܰܒܠܺܝ ܐܶܫܬܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܰܛܝܳܪܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܦܰܩܶܕ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܳܐܝܬ ܘܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܕܢܶܬܥܛܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܬܶܬܫܺܝܓ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܀

ܘܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܗܡܘܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܫܳܦܳܗ̇ ܒܪܶܓܠܶܗ ܘܶܐܬܥܰܛܝܰܬ ܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܰܒܗܶܬ ܫܺܐܕܳܐ ܡܛܰܫܝܳܢܶܗ̇܀

ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܠܺܝܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܒܥܰܐܘܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇. ܘܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܳܡ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܠܚܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܢܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܢܗܰܪܘ ܝܰܘܡܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܪܶܒ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܒ݉ܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ. ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ. ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܨܡܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܗܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ. ܘܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܐܰܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ. ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢ̈ܰܘܗܝ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܬܰܚܬܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܥܡܶܕ ܡܶܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܰܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܚܰܬ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܣܰܦܩܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܰܥܛܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܡܳܫܚܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܰܚܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ. ܏ܗܘܗ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܳܠܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܩܰܕܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܟܠ̈ܺܝܠܶܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܬܰܦܪܓܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܏ܗܘܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܀

ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܒܓܶܢܣܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܕܢܶܗܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܡܛܰܗܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܳܐܝܬ ܢܶܩܪܽܘܢ ܠܰܐܒܳܐ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܠܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܘܒܳܗ̇ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܒܪܺܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܡܰܠܰܠ̈ܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ ܛܦܰܣܘ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܚܰܦܺܝܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܶܦ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܐܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܕܢܶܡܫܽܘܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܳܫܚܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܚܰܝܠܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܠܰܢ ܬܽܘܒ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ.

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܰܗܒܳܟ ܠܰܢ. ܕܬܺܐܬܶܐ. ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܬܩܰܕܫܰܢ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܫܳܩܶܠ ܡܰܥܶܠ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܳܣܶܟ ܚܳܫܶܠ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܰܣܢ̈ܰܝܳܐܐ܀

ܚܫܳܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ ܡܳܝ̈ܘܬܶܐ. ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܳܗ̇ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܢܶܗܘܘܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܟܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܰܕܶܬ ܟܽܠ ܙܰܗܝܳܐܝܬ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܐܫܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܡܰܪܩܺܝܢ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܚܳܒܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܡܳܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܢܩܽܘܡ ܐܳܕܳܡ ܕܰܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܶܫܚܳܐ ܥܛܺܝܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܐܳܒܳܐ ܕܚܰܕ ܗܡܘ ܠܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܣܶܡ ܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܚܰܠܛܶܗ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܥܠܰܢܝ ܠܩܰܝܛܽܘܢܶܗ܀

ܥܰܬܶܕ ܠܺܝ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܓ̈ܐܰܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒܫܰܢܝ ܫܶܦܪܶܬ ܠܺܝ܀

ܕܡܶܢ ܚܰܣܝܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܡܨܰܒܶܬ ܠܺܝ. ܕܶܐܫܬܺܝܬܶܗ ܘܰܛܥܺܝܬ ܠܕܶܒܰܚܬܳܐ. ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܕܪܶܚܡܶܬ ܗ̱ܘܺܝܬ܀

ܚܰܘܺܝ ܠܺܝ ܕܶܐܥܰܡܕ ܘܶܐܣܰܩ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܓ̈ܰܙܰܘܗܝ ܢܶܣܒܶܬ ܠܺܝ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܬܪܶܗ ܛܥܺܝܬܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܙܶܩܪܰܬ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܚܰܬ̈ܢܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܒܽܘܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܒܓܰܢܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܩܛܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܦܠܶܗ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܒܰܪ̱ܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܀

 ܓܰܝܳܣܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܓܢܰܒ. ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܛܠܶܗ. ܘܟܰܠܶܠ ܐܶܢܘܢ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ. ܡܶܢܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܘܢ܀

ܙܰܠܓܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ. ܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܗܝ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܶܗ. ܘܰܒܕܶܢܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܙܠܶܓܘ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܪܳܬܰܚ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܝܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܩܦܰܤ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ. ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

ܥܪܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܪܰܟܘ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܰܠܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܬ. ܪܗܶܛ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܣܰܒܪܺܝܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܬܢܳܐ. ܩܪܳܗ̇ ܠܰܟܢܺܝܟܬܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܶܐܬܳܐ ܡܟܺܝܪܶܟܝ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ.

ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܝܬܳܐ ܥܰܒܕܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܐܳܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܕܳܨ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܡܳܪܶܗ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܐܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡ݉ܪܰܚܶܦ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܡܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܡܳܪܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܩܩܰܕ ܠܶܗ ܕܰܐܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܘܰܬܙܽܘܥ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܦܣܶܬ ܠܳܟ. ܐܺܝܕܳܟ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܘܣܰܟܳܐ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܣ݉ܗܕܺܝܢ. ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܫܬܰܠܚܶܬ. ܕܶܐܦܪܽܘܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܚܰܕܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܕܰܒܠܺܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ. ܪܡܰܙ ܠܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܶܐܨܛܪܺܝ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܦܶܪܚܰܬ ܘܢܶܚܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܫܪܳܬ ܡܶܢܫܶܠܝ ܘܰܐܓ݉ܢܰܬ. ܘܰܐܒܳܐ ܩܥܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܕܒܶܗ ܨܒܺܝܬ ܡܰܢ ܕܶܐܦܪܽܘܩ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܫܘܰܝܬ ܠܡܰܥܡܳܕܽܘ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܟܽܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܢܽܘܪܶܗ ܡܗܰܒܰܒܬܳܐ. ܥܽܘܙܶܗ ܚܡܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܬܥ݉ܡܶܕ. ܕܟܰܕ ܐܰܒܪܩܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܥܡܶܕ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘܤ ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܥܒܰܕܬܳܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܢܶܗܪܰܬ ܒܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܥܪܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܪܰܩ ܐܶܢܘܢ. ܘܚܰܘܰܪ ܠܒܽܘܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ ܨܳܐܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܳܦ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܢܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܘܢ܀

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܕܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܓܳܚ ܫܶܩܝܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܘܪܶܘܙܰܬ ܒܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܐܫܺܝܓܳܗ̇. ܠܬܺܒܶܝܠ ܕܣܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܥܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܢܣܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ. ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ ܕܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ܀

ܗܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܥܛܺܝܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܕܙܳܠܰܚ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܳܫܶܡ ܒܶܗ ܥܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܚܰܫܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܰܒܫܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܠܰܐܒܳܐ ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܶܫܚܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܐܶܬ ܥܰܘܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܟܽܠ. ܘܚܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ ܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܬܶܫܟܰܚ ܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܪܕܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܪܶܘܙܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܫܺܝܓ ܡܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܗܝܟܠܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܐܰܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܘܙܳܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܪܥܶܠܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܥܰܡ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܺܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܕܰܨܒܺܝܬ ܐܶܥܡܰܕ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܫܡܰܝܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܝܒܝ܀

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܗܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠܬܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܽܘܢ ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܰܕܶܫܬܳܢ ܒܕܶܢܚܳܟ ܘܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.

ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܶܢܳܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܪܽܘܙܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܣܳܗܶܕ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ܀

ܛܰܠܶܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܟܝ ܩܰܪܶܒܝ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܶܗ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܶܗ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ.

ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܺܝܢ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܣܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܢܰܗܪܳܐ ܗܦܰܟ ܘܰܟܠܳܐ ܪܶܕܝܶܗ. ܘܛܰܪܛܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܽܘܥܬܶܗ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ. ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.

ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

ܫܡܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ܀

ܚܙܰܐܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܙܳܥ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܕܰܚܙܳܟ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.

ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܰܒܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܚܰܦܝܰܬ ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܒܰܚܕܳܐ ܐܽܘܝܽܘܬܳܐ. ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܳܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܥܡܰܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܠܫܽܘܙܳܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ. ܒܨܶܒܥܳܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܫܳܩܶܠ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ.

 ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܰܥܡܰܕܬ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ. ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܥܰܡܳܟ. ܬܪܺܝܨ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܗܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܰܝܢ. ܒܨܰܠܡܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬ ܠܓܶܢܣܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܚܰܕܶܬܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܒܰܪܟܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܥܡܶܕܬ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܫܰܪܪܺܝܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܘܠܶܗ ܘܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܡܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܳܐܬܶܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕܟܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܢܰܘܪܶܬܟܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܡ̈ܰܝ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܓܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܚ. ܘܰܒܡ̈ܰܝ ܢܺܝܠܽܘܤ ܐܶܬܛܰܒܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ. ܘܰܒܡ̈ܰܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܚܢܺܝܩ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.

ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܓܰܒܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܘܩܰܕܶܫܟܽܘܢ ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܐ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܘܳܬܝ ܐܶܬܰܝܬ܀

ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ. ܕܠܳܐ ܐܺܩܰܕ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܢܶܚܬܰܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐܢ̱ܬ. ܠܰܡܕܳܢ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܽܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.

ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܏ܗ ܘܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܳܡܶܕ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܘܰܐܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܐܶܬܒܰܩܺܝ ܒܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܏ܗ ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܺܐܝܩܳܪ ܬܳܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ.

ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܚܰܠܶܠ ܡܰܪܩܶܟܝ. ܘܥܰܒܕܶܟܝ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܝ ܠܶܟܝ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܢܶܚܬܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܶܒܫܰܬܶܗ ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܘܣܶܠܩܰܬ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܣܓܺܝܘ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܡܟܰܠܰܠܬܳܐ ܕܨܳܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܺܝܢ ܒܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܪܓܶܫܘ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܠܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ. ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܕܬܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܘܰܬܫܺܝܓ ܚܶܠܳܗ̇܀

ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܚܬܳܗ̇ ܠܽܘܩܕܰܡ ܟܰܕ ܡܟܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܝ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܢܶܡܪܽܘܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܣܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒܰܫ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ.

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܬܢܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢܪ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܶܫ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ܀

ܒܕܶܢܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܩܥܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܘܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܶܢܚܳܟ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܰܥܡܳܕܳܟ ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܒܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܐܦܢܺܝܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܘܦܘ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܒܕܶܗ ܢܶܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

 

ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.

ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ. ܩܪܳܬ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܡܫܰܐܠܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܝܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܰܚܙܰܐܘܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܀

ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܨܝܡܺܝܢ. ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪܰܝܗܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܠܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܓ̈ܡܶܐ ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܳܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܝܳܐܶܐ. ܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܟ ܚܰܣܺܝܬ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ.

ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܟܰܠܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܏ܗܘܗ܀

ܐܺܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܡܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ. ܘܙܳܥܶܬ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܩܰܕ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ ܏ܗܘܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܪܳܬܰܚ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܺܝܕܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐ̱ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܩܦܰܤ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ. ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܓܰܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. . ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܚܰܕܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܪܽܘܙܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܰܠ ܡܰܕ̈ܒܚܰܝܟ ܡܳܪܝ ܢܰܬܕܰܟܪܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ.

ܙܳܥ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܪܶܬܚܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܫܶܦܥܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܕܰܢܣܰܝܶܟ. ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܐܰܚܺܝܕ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܫܶܦܥܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܰܡܳܫ̈ܰܘܗܝ. ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܶܫ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܶܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܬܩܶܢ. ܐܽܘܙܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܢܶܬܬܫܺܝܓ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܠܰܢ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ. ܘܒܳܗ̇ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܣܳܠܩܺܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܳܐܬܳܐ ܗ̱ܝ ܙܺܝܥܬܳܐ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܳܗܶܬ ܛܽܘܠܳܩܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܙܗܺܝܪ ܒܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܝܰܐܐ܀

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܠܒܺܝܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܣܚܺܝܦ ܒܗܰܘܬܳܐ ܟܡܺܝܪܬܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕܰܡܟܰܬܶܡ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܨܰܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ. ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ܝܳܪܶܬ. ܗܳܝ ܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܣܺܝ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܝܰܠܕܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܟܰܪܣܳܐ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ. ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܠܐܺܝ ܘܰܐܢܺܝܚܰܢ ܕܠܳܐ ܥܪܳܬܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ. ܟܰܪܣܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠܬܶܗ܀

ܙܰܝܬܳܐ ܬܟܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ. ܡܶܢ ܥܰܪܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܕܚܶܠ. ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܣܰܬܘܳܐ. ܡܥܰܙܶܝܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܙܰܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܡܣܶܢܘ. ܒܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܢܦܰܠܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܒܺܐܝܠ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܬܠܶܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܦܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܒܣܰܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ. ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܡܰܣܚܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܬܫܺܝܓ. ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܰܚܢܳܢܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܚܰܘܰܪ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܘܰܐܫܦܰܥ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܶܝܢ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܳܝܨܺܝܢ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܒܰܩ ܏ܗܘܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܛܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ܀

ܓܺܢܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕܰܫܡܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܰܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܕܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܏ܗܘܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܠܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܢܗܰܪܘ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܚܙܳܬܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ. ܘܪܶܗܛܰܬ ܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ. ܕܣܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܚܰܬܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܥܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܶܟܝ܀

ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܒܰܪܣܳܣܶܗ ܡܕܰܟܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܟܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܰܘܟܶܠ ܠܶܟܝ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡܚܰܕܶܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܶܟܝ܀

ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܫܳܩܶܠ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܰܥܡܕܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܦܥܳܗ̇. ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܪܰܫܡܳܗ̇ ܒܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܺܝ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܬܶܪܫܽܘܡ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܡܒܰܣܡܰܬܝ ܛܰܪܳܝܗܝ ܕܰܟܝܳܐܝܬ. ܠܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܶܟܝ. ܒܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܫܶܟܝ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܶܬܟܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܟܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܐܰܦܪܶܓܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪܘ ܙܺܝܘܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܝܰܘܡܳܢ ܠܒܶܫܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܗܕܺܝܪܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܦܐܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܘܢ. ܕܰܩܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܚܰܠܶܨܟܽܘܢ܀

ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܡܶܝܢ. ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܶܩܥܽܘܢ ܦܽܘܡ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ. ܒܰܚܠܽܘܠܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ܀

ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܕܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܒܣܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܙܕܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ܀

ܬܰܡܳܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܫܰܘܬܶܦ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ.

ܐܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܫܶܟܢܰܬ܀

ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܚܙܰܐܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܀

ܥܶܕܬܳܐ ܚܕܳܝ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܨܰܒܶܬܝ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܒܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܬܗܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܚܙܰܘ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܟܶܢ܀

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܥܡܶܕܬ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܩܰܕܶܫܬ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܬܗܶܐ ܟܰܪܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܦܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܟ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܓܰܫܡܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܢܶܫܪܶܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܦܬܰܚܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܪܬ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܟ. ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܥܡܕܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܰܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܢܫܰܟܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܢܰܚܬܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܰܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܩܪܽܘܢ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܢܳܚܶܬ ܨܶܐܕܰܝܗܘܢ܀

ܢܶܦܬܚܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܢܰܚܬܽܘܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ.

ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܢܶܚܬܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܢܶܚܬܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܟܢܰܬ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܳܗ̇. ܩܰܕܫܰܬ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܓܰܫܡܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܥܳܒܶܕ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܡܨܰܠܶܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܠܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܽܘܢ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ.

ܬܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܟܰܘ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܬܰܘ ܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܙܥܶܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܒܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܰܐܛܠܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܫܺܝܓܘ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܓܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܡܶܬܟܰܬܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܡܶܬܬܫܺܝܓ. ܘܗܳܘܶܐ ܫܳܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܕܰܟܝܰܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܗܰܒ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܬܡܺܝܢܰܢ. ܒܗܶܝܢ ܢܶܬܬܫܺܝܓ ܡܶܢ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ.

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܒܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܣܳܗܶܕ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢܬ ܪܺܝܫܳܟ. ܬܚܶܝܬ ܐܝܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܘܰܠܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܨܶܨܬ. ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܕܒܰܥܡܳܕܳܟ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܡܰܕܬ ܘܝܰܗ̱ܒܬܳܗ̇ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܰܢ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܟ ܬܫܰܟܢܺܝܘܗܝ ܠܰܢ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܒܩܠܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܐܰܘ ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢܝ܀

ܝܰܗ̈ܠܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܛܳܣܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܨܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܙܥܶܩ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓܘܢ ܥܰܠ ܡܶܬܺܝܬܶܗ܀

ܛܳܣܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܶܚܬܰܬ ܫܶܟܢܰܬ ܐܳܦ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܀

ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܕܰܟܺܝܬ ܡܰܪܝܳܐ ܠܢܶܥܡܳܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܰܟܳܐ ܘܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ܀

ܫܰܕܪܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܠܢܶܥܡܳܢ ܠܘܳܬ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܺܝܕܰܥ ܕܒܶܗ ܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܠܳܐܬܳܐ܀

ܫܠܰܚ ܢܶܥܡܳܢ ܓܰܪܒܶܗ. ܕܰܣܚܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܗܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܚܳܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܀

 

؟؟؟؟؟؟؟ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ.

ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܰܚܢܰܢ. ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܰܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܢܚܶܗ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܳܘ ܠܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܕܫܰܟܢܰܬ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ. ܕܰܬܚܰܕܶܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܕܠܳܐܥܳܒܰܪ. ܢܫܰܒܚܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܠܒܰܫܢܰܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܰܠ̈ܡܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܫܰܘܙܒܳܢ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܛܰܒܰܥ ܪܺܝܫܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܫܶܟܢܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܫܶܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܦܳܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܬܳܗܪܺܝܢ. ܩܳܐܶܡ ܥܰܦܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܝܳܗܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܏ܗܘܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ. ܕܰܚܕܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܪܰܒܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܏ܗܘܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܐܰܘ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܚܙܶܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܐܳܬܪܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܬܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ܀

ܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܬܺܝܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܪܽܘܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܐܰܣܗܶܕ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܣܗܶܕ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܥܡܰܕ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܰܪܰܪ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܶܫ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܕܙܳܡܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܳܥܡܳܕܟ. ܫܰܒܰܚ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܐܪ̈ܓܶܫܝ ܒܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ ܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܬܶܗܪܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܒܚܰܬܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܒܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܰܙܕܰܗܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܚܙܳܬܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܪܳܥܠܺܝܢ ܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܘܰܫܓܰܫ ܟܽܠܶܗ. ܘܫܶܡܥܰܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܪܽܘܙܺܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ . ܕܰܒܝܰܕ ܝܰܠܕܶܟܝ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܨܠܽܘܬܶܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܟܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܢܰܘܚܶܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܬܳܟ. ܕܰܐܘܕܶܐ ܘܶܐܫܰܒܚܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܕܠܶܟܝ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܒܥܺܝܠܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ܀

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ ܘܥܽܘܫܢܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܒܟܽܠܶܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܟܝ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ. ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇܀

ܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܽܘܩܳܝܳܐ.

ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܙܳܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ. ܪܡܰܙ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܙܶܠ ܚܽܘܬ ܠܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܟ ܘܰܣܓܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܏ܗ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܰܚܬܺܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ. ܘܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܏ܗ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇ ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܥܺܐܕܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܒܣܰܪ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܏ܗ ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܓܒܳܗ̇. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܬܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܕܰܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܘܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܶܗ. ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܝܳܬܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܢܰܘܣܳܐ ܐܳܦ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ.

ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ. ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܀

ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܗܳܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܡܶܢܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܢܓܰܘ ܥܘܒܳܗ̇. ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ.

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ. ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܰܢܩܰܠܶܤ ܠܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇. ܏ܗ. ܘܬܶܫܰܐܠ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܒܰܨܠܰܘܳܬܳܗ̇ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܬ. ܏ܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ.

ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ . ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܽܐܢ̈ܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܕܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܰܪ ܟܶܢܫܰܢ. ܕܩܰܠܶܣܳܗ̇ ܘܙܰܝܚܳܗ̇ ܐܳܦ ܪܰܡܪܡܳܗ̇ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܰܫܘܶܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܪܰܪ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܬܶܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܥܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܶܟܝ ܠܶܗ. ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܘܢ. ܐܰܟܪܙܽܘܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܙܰܝܚܽܘܟܝ ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܪܰܫܡܽܘܟܝ ܒܝܽܘܩ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܦ̈ܶܠܳܐܬܗܽܘܢ. ܘܗܰܕܪܽܘܟܝ ܒܩܳܠ̈ܰܝܗܘܢ ܡܫܰܒ̈݉ܚܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܰܘܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܒܶܛܢܰܬ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܦܪܝܰܬ ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܥܳܠ݉ܡܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܡܰܐܫܶܕ. ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܟܝܳܢܳܐܝܬ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܦܽܘܪܣܳܐ. ܕܢܺܐܠ̈ܕܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܚܳܒ ܘܶܐܙܕܰܟܺ݉ܝ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇. ܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇܀

ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܰܗܘܺܝܬ ܒܬܶܕܡܳܪܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܝܶܠ݉ܕܶܬ. ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܘܣܰܒܪܰܢܝ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ.

ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܙܰܡܶܢܬܳܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܳܗ̇. ܬܰܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܪܳܚ̈ܡܰܘܗܝ܀

ܕܘܺܝܬ ܠܺܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܰܦܓܰܥ ܒܺܝ. ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܡܶܬ. ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܛܶܥܢܶܬ ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܐܰܝܢܩܶܬ. ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܩܰܒܶܠܬܳܟ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܠܳܐ ܝܶܩܕܶܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܛܰܫܺܝܬܳܝܗܝ. ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܛܰܪ ܒܺܝ ܬܶܢܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܟ ܕܰܠܫܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܘܩܕܳܐ܀

ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܒܛܶܢܬܶܗ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܡܪܰܚ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܗ̇܀

ܐܰܥܺܝܪ ܟܶܢܳܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ. ܠܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܬܠܺܝ ܩܳܠܳܟ ܘܰܙܡܰܪ. ܫܰܪܒܳܗ̇ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

 

ܐ̱ܪܚܺܳܢܒܩܳܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ.

ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܚܺܝܠ̈ܳܬܳܐ ܛܰܥ̈ܢܳܟ ܘܠܳܐ ܝܩܶܕ̈ܝ. ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܙܰܝܚ̈ܳܢ ܠܳܟ ܒܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܒܟܶܢܦܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܛܥܶܢܬ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܟ ܘܪܳܥܠܺܝܢ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܳܟ ܘܟܳܘܙܺܝܢ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܰܒܶܒܬܳܟ ܥܰܠ ܬܕܶܝ̈ܗ̇܀

ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܕܫܶܠܡܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܓܶܠܝܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ ܚܙܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܘܰܐܚܺܝܕ. ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܒܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܰܬܚܶܗ. ܢܶܫܠܽܘܢ ܕܕܳܪܫܺܝܢ܀

ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܣܳܗܕܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܪ ܡܰ  ܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܢܳܗܰܪ ܘܡܶܬܚܢܶܢ. ܘܰܕܒܳܨܶܐ ܚܳܫܶܟ ܘܡܶܬܚܢܶܩ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܒܥܶܟ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܐܰܘ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ ܟܰܝ. ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܟܰܕ ܫܳܪܶܝܬ. ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܟܰܕ ܟܣܶܝܬ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܓܠܶܝܬ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܛܽܘܒܶܟܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܘܥܰܦܶܩܬܝ ܚܰܒܶܒܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ. ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܪܰܒܺܝܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܠܰܬܕܳܐܐ ܕܝܳܢܩܺܝܢ ܥܰܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܪܳܥܶܡ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ.

ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟܝ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܟܝ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܙܬܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܘܟܶܐܘܶܠܳܐ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܳܦ ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܗܪܽܘܢ܀

ܐܰܪܥܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܒܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܕܫܬܺܝܠ̈ܳܢ ܒܳܗ̇. ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܪܺܝܚ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܒܰܣܡܳܕܪ̈ܶܐ ܕܓܽܘ̈ܦܢܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܓܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܒܕܶܒܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܐܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ.

ܬܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܕܰܟܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ. ܟܕܺܝܢ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܢܶܫܪܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܘܢ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܏ܗ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܀

ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܡܶܫܘ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܳܐ ܒܶܟܝ ܨܺܝܪܺܝܢ. ܓܶܠ̈ܝܳܢܰܝܗܘܢ ܘܡܰܬܠ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܦ̈ܶܠܳܐܬܗܽܘܢ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܺܝܥܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܥܶܣܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܶܐܦܰܫܩܰܬ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܽܘܚ ܡܶܢܟܝ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܏ܗ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܶܟܝ ܗܺܝ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܛܽܘܪܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܕܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܒܬܽܘܠܳܐܝܬ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܣܰܘܟܬܳܐ. ܨܰܠܡܳܐ ܨܳܪ ܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܕܶܐܣܬܰܕܰܪ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܡܶܟܝ. ܪܰܒ ܘܡܥܰܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܟܝ. ܡܰܨܝܰܬܝ ܕܬܺܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܰܟܢ ܘܰܟܡܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܫܪܳܐ ܒܶܟܝ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ. ܛܽܘܒ ܠܦܽܘܡܶܟܝ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܗܡܰܣ. ܛܽܘܒ ܠܠܶܫܳܢܶܟܝ ܕܫܰܒܰܚ ܘܠܳܐ ܒܨܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܦܗܳܬ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܛܥܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܥܽܘܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܣܺܝܡܰܬ ܩܳܠ̈ܶܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܫܠܶܐ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܳܨܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝܟܝ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܦܫܰܛ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܗܽܘ. ܣܦܰܩ ܘܰܙܡܰܪ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܬܰܪܓܶܡ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ. ܪܰܡܪܶܡ ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ܀

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ؟؟؟؟܀

ܐܰܬܪܳܟ ܒܶܪܝ ܪܳܡ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܕܰܨܒܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ ܠܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܣܦܰܩܝ ܠܳܟ. ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ. ܢܺܐܬܶܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܘܢܶܚܙܶܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܘܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܢܶܫܬܽܘܕܥܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܟ ܬܰܡܳܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܠܺܝ ܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ. ܠܡܰܢܽܘ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܺܝܠܶܦ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ. ܩܽܘܫ ܟܰܦܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. ܒܕܰܚܙܰܝܬ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܳܪܟܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܒܕܳܫ̈ܢܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܬܢܰܒܺܝܬ. ܘܥܰܢܺܝܬ ܒܰܙܡܺܝܪܬܳܟ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܀

ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܟܝ ܒܶܐܣܟܺܝܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܒܳܪܽܘܝܗܘܢ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܛܥܶܢܬܺܝܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܕܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ ܪܰܡܝܳܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܒܡܰܪܝܰܡ ܬܶܗܪܶܬ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ. ܠܙܳܐܶܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܢܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܓܽܡܽܘܪܬܳܐ ܚܰܒܒܰܬ ܐܳܦ ܥܰܦܩܰܬ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟܝܰܬ ܟܰܕ ܙܰܝܢܰܬ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܐܶܬܓܫܡܰܬ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ܀

ܛܶܥܢܰܬ ܥܰܦܩܰܬ ܐܳܦ ܢܰܨܪܰܬ. ܒܩܳܠ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܝܳܐ. ܠܥܽܘܠܳܗ̇ ܣܶܓܕܰܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܐܶܢܰܨܪܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܙܕܰܝܚܰܬ. ܘܰܐܝܟܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܡܶܬܥܰܫܢܰܬ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܩܪܳܟ. ܗܰܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܟ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܘܰܬܚܰܒܒܰܢܝ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܩܪܶܬ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܠܳܟ ܟܽܘܪܣܝܳܐ܀

ܠܒܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܬܕ̈ܰܝ ܘܗܳܐ ܡܕܰܒܪܰܬ. ܐܰܪܥܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ ܟܶܢܦܳܐ ܠܬܰܚܬ܀

ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܡܢܰܨܰܪ ܠܳܟ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢܬ ܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܳܟ. ܒܺܝ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܢܰܬܕܰܡܪܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܺܝ ܢܶܬܽܠܽܘܢ܀

ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܪܝ. ܨܽܘܪ ܒܺܝ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܠܳܟ ܡܢܺܝܚܺܝܢ. ܘܗܰܒ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܢܰܨܪܳܟ. ܡܳܪܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܪܝ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܫܡܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܳܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܶܪܝ ܡܶܢܝ ܡܶܬܢܰܨܪܰܬ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܪܡܶܝܬ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ܀

ܬܶܓܠܶܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܬܢܰܨܪܳܟ. ܕܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܺܝ ܥܶܒܪܰܬ. ܘܬܶܫܡܰܥܝ ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡܠܶܐ. ܕܗܳܐ ܒܰܪ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܗ̇܀

ܬܶܕܢܰܚ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܫܶܦܠܗܘܢ. ܘܬܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܗܘܢ ܚܶܫܽܘܟܗܘܢ. ܥܽܘܠܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܶܟܝ. ܒܳܟ ܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܩܳܠܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܳܟ ܢܶܪܥܡܽܘܢ. ܒܪܺܝ ܫܳܠܽܘܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ̈ܶܐ. ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܕܫܰܝܶܢܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܚܢܳܢܳܟ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܛܶܥܢܰܬ ܘܙܰܝܚܰܬ ܓܒܽܘܠܳܗ̇. ܘܥܰܦܩܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܗ̇. ܘܪܰܒܝܰܬ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܠܳܗܳܗ̇܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܐܝܢܶܩܬܺܝܘܗܝ ܚܰܠܒܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܪܘܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ܀

ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܪܳܘܙܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ܀

ܐܶܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟܝ. ܘܰܒܪܶܟܝ ܗܽܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܪܰܚܶܡܝ ܥܠܰܝܢ ܒܚܽܘܒܶܟܝ ܐܶܡܗܳܝܳܐ. ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܢܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܟܶܢܫܰܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܪܽܘܙܺܝܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ. ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܳܠܳܬܳܐ ܫ̈ܡܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܠܦܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܺܝܠܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܠܶܡܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܢܽܘܗܪܳܐܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܘܫܰܪܳܪܳܐ. ܫܰܒܛܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܒܝܰܕ ܡܶܬܺܝܬܶܗ. ܕܢܰܚܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܒܰܒܣܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܫܡܰܝ̈ܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܗܘܢ ܕܰܟܪܽܘܒܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܥܰܠܝܰܬܝ. ܒܗܳܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܫܰܟܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.

ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܝܰܩܰܪܬ ܘܰܐܘܪܶܒܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܰܨ̈ܠܰܘܬܳܗ̇ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ.

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܰܛܥܶܢܬܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܠܶܟܝ ܠܳܐ ܡܢܰܣܝܰܬܝ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܝܶܠܶܕܬܝ ܘܒܰܒܬܽܘܠ̈ܰܝܟܝ ܟܰܬܰܪܬܝ. ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܟܶܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.

ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ. ܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܥܛܳܐ. ܠܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ. ܠܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܪܘܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܩܰܠܶܣܘ ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܟܰܕ ܛܰܒ̈ܥܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ.

ܒܓܰܘ ܥܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܏ܗ܀

ܫܰܒܰܚ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܰܪ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܚܰܠܶܝܛܰܝܢܝ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܣܰܒܪܽܘܟܝ. ܕܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܡܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚ̈ܳܢ ܠܶܟܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܫܳܐ. ܕܶܐܚܰܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܟܝ. ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ.

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ. ܗܰܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܬܰܚܬܺܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܬܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܡܩܰܠ̈ܣܳܢ ܠܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܠܒܰܪ ܐܳܠܳܗܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܳܠ ܒܺܝ ܒܬܶܗܪܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܛܰܝܶܒܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇. ܢܫܰܦܶܐ ܫܶܡܥܰܢ ܠܫܰܪܒܳܗ̇ ܦܰܐܝܳܐ ܕܠܶܐ ܢܶܨܛܰܥܰܪ܀

ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܓܕܺܝܫܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܘܣܶܓܝܰܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܠܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܶܠܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܦܶܪܥܰܬ ܬܰܠܚܰܬ ܗܰܘ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܗ̇܀

ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܠܣܳܒܬܳܐ ܕܢܰܦܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܗܺܝ ܐܰܩܺܝܡܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܣܰܚܦܳܗ̇ ܚܶܘܝܳܐ. ܒܰܪܬܳܐ ܕܙܶܩܪܰܬ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܝܶܗܒܰܬ ܠܰܐܒܽܘܗ̇. ܘܟܰܣܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܰܫܦܰܥ ܚܢܳܢܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܕܙܰܝܰܚ̈ܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܏ܗ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ܀

ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܏ܗ. ܘܚܰܪܰܪ ܐܶܢܘܢ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ.

ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܡܶܢ ܬܕ̈ܶܝܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ. ܡܢܰܨܪܳܐ ܡܚܰܒܒܳܐ ܠܶܗ. ܘܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܘܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܥܺܐܕܶܟܝ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܰܠ ܣܳܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܪܰܡܫܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ.

ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܬܛܥܶܢ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܚܙܳܝܗܝ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܳܠܳܗܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܫܪܺܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܒܩܳܠܳܐ ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ. ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܙܰܝܰܚ ܛܰܥܢܶܗ܀

ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܐܶܬܐܶܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ܀

ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܠܗܝܟܠܳܐ ܐܰܣܩܽܘܗܝ. ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ . ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ܀

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܟܰܣܝܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܩܽܘܕܫܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܕܳܬܳܟ.

ܛܽܘܒܳܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܟܳܗܢܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܕܳܨ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܰܘܬܳܐ ܢܶܛܥܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܙܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܛܰܥܢܶܗ. ܘܰܐܦܺܝܣܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܽܘ݉ܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܰܢܚܰܪܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ.

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܰܡ. ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܰܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ ܕܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܣܳܒܳܐ ܕܰܫܘܰܝܬ ܕܬܶܛܥܢܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܚܰܒܶܒܬܳܝܗܝ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗܝ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܕܰܫܪܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ. ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܺܐܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܛܥܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܦܟܰܪ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܣܓܶܕ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܘܩܰܒܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܒܺܝܒܳܐܝܬ. ܫܰܪܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ ܕܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܬܰܘܕܺܝܬ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܢܰܛܪܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܶܗ ܘܰܫܪܳܐ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

 

ܡܥܺܝܪܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬ ܫܶܢܬܳܐ.

ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܫܰܪܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܫܪܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܐܪܦܳܢܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܥ ܠܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܰܝܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ. ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܫܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܒܕܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܘܪܶܒ ܨܰܠܡܶܗ܀

ܡܶܢ ܢܽܘܚ ܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܕܠܳܐ ܢܗܶܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܠܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ ܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܫܰܡ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܗܳܫܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ. ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܕܶܒܚܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܢܰܨܪܶܗ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ.

ܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ. ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܘܣܶܠܩܰܬ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܒܝܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܚܢܳܢܟ ܪܰܒܳܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܶܬܢܺܝܚ܀

ܚܰܢܰܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܐ ܢܰܨܪܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܥܒ̈ܕܰܝܟ ܕܠܳܟ ܗ̱ܘ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܘܒܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܪܶܬܚܰܬ ܚܰܢܰܐ. ܐܳܦ ܢܰܨܰܪܬܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܪ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܫܳܡܰܥ ܘܰܫܠܶܐ ܚܳܙܶܐ ܘܰܟܣܶܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܘܰܛܫܶܐ. ܐܰܠܳܗܝ ܒܰܪܢܳܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ܀

ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܡܦܺܝܤ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܺܙܰܠ ܡܶܟܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܡܳܪܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܟܽܠ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ. ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ. ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܟܶܢ. ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܐܽܘܟܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܒ̈ܚܶܐ ܩܰܪܶܒ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܒܪܶܡܙܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܨܳܪܽܘܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܶܗ ܟܽܠ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܀

ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܕܗܰܘ ܡܰܩܒܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܺܝܢ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܪܡܰܙ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܗܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܫܰܠܚܳܟ ܐܰܒܽܘܟ ܠܰܐܬܪܰܢ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ. ܘܒܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܢܗܰܪ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܒܰܝܰܐܐ ܐܳܦ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܳܪܝ ܫܪܺܝܢܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܽܘܬܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܪܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ. ܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ܀

ܝܚܺܝܕܳܐ ܕܶܐܬܳܐ. ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܠܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܐܰܝܟ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܣܘܰܚ. ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܥܰܡ ܕܰܘܨܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܫܰܩܠܶܗ. ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܢܰܨܪܶܗ. ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ. ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ

ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܐܡܛܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܰܐܟܪܶܙܬܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ܀

ܐܶܥܒܰܪ ܐܶܩܽܘܫ ܥܰܠ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ.

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܏ܗ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܚܰܒܶܒ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟ. ܩܰܒܶܠܬܳܗ̇ ܠܫܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܩܳܪܒܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܚܰܪܟܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ.

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܀

ܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚܙܺܝ ܠܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܰܒܚܽܘܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܣܪܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܓܫܽܘܦ ܒܶܗ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܫܶܠܡܰܬ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܶܗ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܛܰܥܢܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܒܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܚܽܘܡܣܳܢܳܟ. ܕܒܳܟ ܗ̱ܘ ܝܺܠܶܦܘ ܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܢܩܰܠܣܽܘܢ ܟܰܗ̈ܢܶܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܕܒܳܟ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܢܩܰܠܶܤ ܦܽܘܡܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܰܫܘܳܐ ܕܫܰܪܒܳܟ ܢܶܥܒܰܪ ܒܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܢܰܣ̈ܩܳܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܟܽܠ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܕܩܽܘܡ ܩܰܒܶܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܳܪܶܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܢܺܝܚ ܠܳܟ ܒܝܰܕ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܣܪܳܟ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܶܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܩܽܘܡ ܐܰܗܶܠ ܒܶܗ ܒܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܩܽܘܡ ܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܶܥܽܘܢ.

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܝܒܽܘܬܳܐ. ܙܰܡܢܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܙܡܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܡܶܢ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܥܶܒܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܛܶܥܢܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܒܚܰܠܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܒܺܝ. ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܒܰܒ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇. ܘܰܛܥܺܝܢ ܗܽܘ ܒܪܶܡܙܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܣܶܩܬܶܗ. ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܕܰܒܚ̈ܶܐ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܢܰܡܽܘܣܳܐ. ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܫܳܩܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܠܶܘܺܝ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕܳܐ. ܡܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܗܳܒܶܝܠ ܗܽܘ ܩܰܒܶܠ. ܘܗܽܘ ܐܰܣܠܺܝ ܠܩܳܐܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܦܰܪ. ܘܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ. ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܟܰܗܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܒܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܳܐ ܡܰܣܶܩ ܗܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܚܙܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܰܪܬܰܚ ܒܪܶܚܡܬܳܐ. ܛܰܥܢܶܗ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ. ܘܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚ܀

ܒܚܽܘܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܣܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܩܕܳܡ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ. ܕܶܐܠܳܐ ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܬܶܫܬܪܶܐ܀

ܗܳܐ ܚܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝ ܚܢܳܢܳܟ. ܐܰܝܟ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܰܡܝ ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ. ܐܶܣܰܪܬ ܘܰܐܪܦܺܝܬܳܢܝ. ܘܝܶܩܕܶܬ ܠܺܝ ܒܢܽܘܓܪܳܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ. ܕܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܣܰܪܬܳܢܝ ܕܶܐܛܥܢܳܟ܀

ܫܪܺܝܢܝ ܕܶܐܣܰܪܬܳܢܝ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܬܳܢܝ ܐܶܚܙܶܝܟ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܠܺܝ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܝܶܪܒܶܬ ܒܰܚܙܳܬܳܟ. ܐܺܙܰܠ ܗܳܫܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܰܟܪܶܙ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܦܝܳܣܳܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ. ܕܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ܀

ܡܰܪܟܶܢ ܣܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܽܘܠܳܐ. ܘܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܘܡܰܟܪܙܳܐ. ܠܫܰܒܪܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܐ ܣܳܗܶܕ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀

ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܒܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܣܳܒܳܐ ܕܰܣܘܺܝܚ ܠܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ. ܒܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

 

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟܬ. ܘܰܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܓܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܶܗ ܢܫܰܡܶܫ ܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܙܰܩܬܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܟܰܕ ܟܽܠܰܢ ܗܳܟܰܢ ܡܰܟܬܒܺܝܢܰܢ. ܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܳܛܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܡܰܠܶܠ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓ܀

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܣܳܗܶܕ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܬܺܝܒ ܘܰܐܡܺܝܪ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܡܰܣܠܰܝ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܰܢ܀

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ܀

ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܓܶܐ ܘܩܳܪܶܐ. ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܘܬܶܡܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ܀

ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܶܛܢܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܝܰܠܕܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܗܽܘ ܚܰܪܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܶܫܬܪܺܝ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܩܰܒܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܰܡܦܺܝܤ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ. ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ. ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܟܶܬܒܶܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܶܐܩܽܘܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

 

ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܣܠܶܩ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܩܰܪܶܒ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܳܨ ܘܶܐܦܰܨܰܚ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܫܪܳܬ. ܗܳܢܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܢܺܝܙ. ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

ܗܳܢܰܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܪܺܝܟ ܡܶܐܬܝܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܒܣܶܦܪܶܗ ܟܬܰܒ. ܗܳܢܰܘ ܬܰܘܠܥܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܬܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܰܥܢܶܗ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ. ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܒܳܠܳܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ. ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ. ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܠܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܳܐ. ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ.

ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܣܳܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܒܶܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܰܒܢܰܦܫܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪܝ ܪܽܘܡܚܳܐ. ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

 

ܕܨܰܦܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܝܰܘܡܳܢ ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܠܳܗܳܗ̇. ܘܣܶܠܩܰܬ ܠܗܝܟܠܳܐ. ܬܩܰܪܶܒܝ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܕܽܘܢܰܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܐܰܣܪܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܰܘܝܶܗ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

 

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ. ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܒܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܗ̱ܘ. ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܡܦܺܝܤ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܦܺܝܤ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܶܬ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܪܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܗܝܟܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܫܪܺܝ ܠܣܰܝܒܽܘܬ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܪܰܚܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܠܥܽܘܠܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܰܡܦܺܝܤ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܫܪܺܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

 

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܐܰܓܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܠܶܘܺܝ. ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܣܠܶܩ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܡܰܠ̈ܰܐܟܶܐ.

ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܛܰܥܢܶܗ. ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܢܟ ܡܳܪܰܢ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܘܰܡܦܺܝܤ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܳܟ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܚܠܳܦ ܫܽܘ̈ܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܠܦܰܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ. ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܰܫܠܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܕܶܐܬܰܝܬ ܫܰܡܠܺܝܬ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܽܘܠܳܐ ܘܛܰܥܢܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ. ܕܫܪܺܝܢܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ. ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ ܛܥܶܢܬܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܨܶܝܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܣܳܒܳܐ ܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܙܳܥ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܤ ܠܶܗ. ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܚܰܢܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪܟܽܘܢܳ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ.

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ. ܢܰܦܫܳܟ ܚܰܘܺܝܬ. ܘܚܰܢܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܠܥܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܪܶܒܬ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒ̈ܗܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܬ ܕܰܒ̈ܚܶܐ. ܕܰܬܫܰܡܠܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

 

ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.

ܚܙܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܽܘܠܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܶܚܽܘܬ ܐܰܟܪܶܙ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܳܟ. ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

ܕܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܒܩܳܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.