4- حسايات الأعياد السيدية وتذكارات القديسين مختصر

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܙܪ̈ܥܐ

ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܛܰܢܵܢܵܐ

ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܠܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܠܘܣ

ܕܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܼܚܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܛ̈ܠܠܐ

ܛܟܣܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܐܘܟܼܝܬ ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܲܫܟܵܚܬܗ ܕܨܠܝܼܒܐ ܦܪܘܩܝܐ:

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܪܝܫܐ ܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ ܥܢܘܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

 

 

ܒܚܝܼܠ ܐܠܗܐ ܡܫܲܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܘ̈ܣܝܐ  ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܘܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܙܪ̈ܥܐ

ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܢܛܪܘܢ. ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܟܸܣܗ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ

 

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ ܕܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܢ: ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܡܼܢ ܟܽܠ ܢܶܟܼܝ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢܶܬ̈ܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܫܰܒܚܐ ܕܡܼܢ ܥܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܫܘܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܐ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܰܝ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܳܐ ܦܪܰܩ ܘܰܐܚܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܺܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܣܺܝܼ: ܠܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܒܩܶܣܛܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܡܰܪܺܝܪ̈ܰܝ ܒܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܚܰܠܺܝܼ: ܠܗܰܘ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܓܦܶܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܥܰܝܼ̈ܝܼܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܚܰܕܺܝ: ܠܗܰܘ ܫܶܒܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܠܳܐ ܦܠܺܝܼܚܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܠܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܒܰܥ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܚܳܐ ܡܡܰܕܟܼܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܒܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܡܰܕܰܟ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚ: ܘܡ̈ܶܠܐ ܢܒܺܝܼܳܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܬܶܡ ܘܰܓܡܰܪ ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܐ ܦܪܰܩ: ܘܣܶܓܼ̈ܕܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܓܼܰܕ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܝܰܩܰܪ: ܘܰܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܠܶܗ ܗܰܕܰܪ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܶܡ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܘܪܶܒ ܘܢܰܨܰܚ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܘ̄ܒ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܘܪܳܐ ܘܰܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܓܼܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐܝܼܬ: ܟܰܕ ܢܛܰܪܬ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܒܳܒܳܐ: ܘܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܐ ܕܢܶܨܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕ ܟܽܠ: ܘܰܠܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܨܳܪܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܺܝܼܠܺܝܼܕܽܘܬܳܟ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܒܶܐܡܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܬܶܛܪܺܝܗ̇: ܕܠܳܐ ܬܶܬܼܚܰܪܰܟܝ̱ ܡܼܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܼܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ ܘܕܰܡܠܶܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܚܳܫܚܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܛܠܠܺܝܢ ܫܪܰܝܬ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܣܝܳܐ ܘܰܡܚܺܝܼܠܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܰܠܢܳܡܘܣܳܐ ܬܰܚܶܡܬ ܘܠܺܐܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܫܠܰܚܬ: ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܪܫܰܡܬ ܘܛܘܦ̈ܣܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܦ̈ܶܐܠܳܐܬܳܐ ܨܳܪܬ. ܘܡܰܬ̈ܠܶܐ ܐܰܣܪܰܚܬ: ܘܰܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܒܺܝܼܚܬܐ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܘܛܽܘܦ̈ܣܰܝܗܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܬܶܕܢܰܚ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܼܬ ܘܠܐ ܒܠܺܝܠܳܐܝܼܬ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܓܶܝܪ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐܶܬܚܙܺܝܬ. ܘܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ: ܕܰܬܛܰܦܶܣ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܟܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܳܦ ܒܟܰܪܣܳܐ ܒܠܳܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܓܶܝܪ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܕܠܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܼ ܠܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܨܪ̈ܺܝܟܼܳܬܳܐ ܡܫܰܡܪ̈ܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܼܬ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ: ܐܶܬܼܪܫܶܡܬ ܬܘܽܒ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ: ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܦܪܝܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܣܰܒܥܰܬ݀: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܠܰܢ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܰܚܺܝܼܬ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܢܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܛܰܪܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܨܳܪ: ܕܡܼܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܢܦܰܩܬ ܘܰܡܫܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܒܕܶܒܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܟܺܐܦܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܐܠܳܝܳܐ ܐܘܽܟܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ: ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܰܦܶܣܬ ܒܶܗ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܠܺܝܬ ܘܒܰܣܶܡܬ. ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܩܪܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܟܰܕ ܡܼܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܳܐ ܡܒܰܠ̈ܛܶܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܒܕܰܗܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܛܳܦܶܣܬ: ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܕܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܚܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܩܢܰܝܬ: ܕܡܼܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܳܐܦ ܒܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܐܦܪܰܥ ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ: ܠܒܰܛܢܳܟ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܫܘܰܚܬ ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ: ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܡܶܐܟܠܳܢܳܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪ: ܬܘܽܒ ܠܒܰܛܢܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܕܡܼܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܰܦܶܣ ܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܢܢܳܐ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܢܚܶܬܼܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܫܪܰܝܬ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܘܽܟܼܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܗ̇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܒܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܕܟܰܝܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝ ܡܼܢ ܣܛܰܐܡܶܐܢܶܐܣ ܗܳܝ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܛܶܠܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܳܟ: ܐܳܦ ܒܬܽܘܪܬܳܐ ܣܳܡܽܘܩܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܓܰܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܟ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ݀ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܒܛܰܐܠܳܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ݀: ܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܡܶܢܫܶܝܠ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܘܕܥܰܬ݀: ܠܰܢ ܗܳܝ ܕܩܰܕܡܳܝܰܬ ܠܘܳܬ ܐܘܽܪܫܠܶܝܡ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܠܰܗ̇ ܝܰܩܪܰܬ݀: ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܘܝܳܐ: ܠܐܘܽܪܫܠܶܝܡ ܕܶܝܢ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܡܼܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܳܟ ܡܪܰܛܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܚܶܬ ܛܰܠܳܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܛܒܰܬ݀: ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܓܼܪܳܓܼܽܘ ܐܶܬܪܰܓܼܪܰܓܼ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܼܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܒܣܽܘܼܘܳܚܳܐ ܨܰܗܝܽܘܬܝ̱ ܬܶܬܼܦܰܝܰܓܼܝ: ܠܰܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܫܳܐܶܠ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܼܟܰܠܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܘܰܒܓܽܘܒܳܐ ܡܶܬܰܐܣܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐܝܺܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܚܙܳܟ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܶܐܬܪܰܓܼܪܰܓܼ ܠܳܟ: ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܥܳܐ ܨܳܪܳܟ ܬܘܽܒ: ܕܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚܬ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܼܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܰܘܠܥܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܢܝܳܟ ܕܰܕܠܳܐ ܙܽܘܼܘܳܓܼ ܠܓܰܘ ܡܼܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܩܶܠܥܳܐ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܢܦܰܩܬ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐܝܺܬ: ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܠܪܺܝܼܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܕܰܘܕܳܐ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܐܺܝܣܪܳܐܺܝܠ ܡܚܰܣܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܡܼܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܒܰܬ݀: ܒܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܩܽܘܠܬܳܐ ܚܶܨܦܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܼܪܰܫܡܰܬ݀ ܒܰܙܒܰܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܰܓܼܒܺܝܠܬܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܝܬܳܐ ܬܶܚܒܽܘܫ: ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܚܶܨܦܳܐ ܬܣܺܝܡ ܘܰܬܣܰܬܰܪ: ܘܰܠܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܼܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܣܚܽܘܦ: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܶܝܢ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܼܘܳܓܼ ܕܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܼ: ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܕܰܒܩܶܛܠܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܫܪܰܝܬ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܼܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ݀ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܘܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ:  ܕܬܶܬܶܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܥܰܡܳܟ ܘܰܒܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܼܬܽܘ̈ܫܶܐ ܡܼܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܬܶܙܓܼܽܘܪ ܠܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ ܘܰܬܟܰܢܶܫ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܝܟ ܘܬܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܼܢܰܣܶܝܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܬܶܠ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܬܘܽܒ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܫܰܘܬܶܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ: ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘ̈ܦܝܳܢ: ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ: ܘܒܰܣܡܳܟܼܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܣܰܒܪܰܢ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܼܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܼܡܠܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܣܳܝܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܡܠܶܐ ܕܰܟܼܝܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܰܓܢܺܝܼܙܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܡܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܡܶܬܼܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗܺܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܫܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܼܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܚܰܕܺܝܼ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܣܰܟܼܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܘܕܽܘܟܼܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀  

       ܚܘܬܳܡܐ

ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ: ܘܰܐܫܽܘܕ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܛܰـ̈ـܠܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܠ̈ܣܳܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇: ܘܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܘܣܳܓܼ̈ܕܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ : ܗܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܝܳܬܶܗ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝܺܬ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܡܼܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܼܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܟܰܕ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܶܐܡܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܘܬܶܬܼܩܪܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܶܐܡܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܠܝܳܐܺܝܬ: ܗܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܼܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡܼܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܡܕܰܫܢܺܝܼܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܼܬ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܼܢܰܢ ܙܳܕܩܳܐܝܼܬ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ. ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܼܠܰܠܬܳܐ ܕܠܰܐܪܕܺܝܼܟܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܛܶܥܢܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܳܐܝܼܬ. ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܼܬܳܐ ܕܰܠܛܰܐܠܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܼܬ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ: ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܪܺܝܼܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐܺܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܼܬܳܐ ܕܰܐܒܥܰܬ݀ ܡܼܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܺܝܼܟܬܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܶܒܠܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܣܰܒܥܰܬ݀ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܰܢ ܘܬܰܒܪܰܬ݀ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܟܺܝܼܟܳܐܺܝܬ: ܟܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܚܟܺܝܼܡܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܙܽܘܼܘܳܓܼ ܫܪܳܐ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܚܰܬܼܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐܺܝܬ. ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܡܢܳܪܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܢܶܩܝܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܣܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܩܽܘܕܬܳܐ ܕܰܐܓܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܼܢܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܣܰܚܶܦ ܠܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܙܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܕܰܟܺܝܼ ܠܰܒܪܺܝܼܬܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝܬ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐܺܝܬ: ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܚܳܗ̇ ܡܰܕܟܰܬ݀ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܛܥܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܬܼܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܫܡܰܝܳܐ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐܺܝܬ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܥܼܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܼܕ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܳܕܽܘܪܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܠܶܘܝܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܛܰܒܥܳܐ ܕܒܰܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܚܳܬܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܙܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܘܺܝܠܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܗܶܕܪܳܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܰܝܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܺܝܳܠܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܐܘܳܠ̈ܨܳܢܶܐ ܢܶܬܼܒܰܛܠܽܘܢ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܶܬܼܪܰܘܚܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܼܪ̈ܳܢ: ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܬܰܟܢܳܢ: ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ܆ ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܝܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܕܶܚ̈ܠܶܐ ܡܰܪܺܝ̈ܪܶܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ: ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ: ܗܳܪ̈ܬܶܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܢܪܰܦܚܽܘܢ: ܘܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ: ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܢܰܓܢܽܘܢ: ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܠܽܘܚ̈ܝܶܐ ܢܶܬܼܪܰܝܚܽܘܢ: ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܢܶܬܼܚܰܘܽܘܢ: ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܢܶܬܼܢܰܨܚܽܘܢ: ܛܶܒ̈ܶܐ ܡܰܚܫܳܢ̈ܶܐ ܢܶܬܼܛܰܠܩܽܘܢ: ܘܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܕܝܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܬܰܟ̈ܒܳܢ: ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܺܝܙ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܢܩܽܘܢ: ܘܫܶܒ̈ܠܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܫܽܘ̈ܚܳܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ: ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܢܶܕܢܚܽܘܢ: ܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܓܪ̈ܽܘܦܝܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܢܰܩܠܽܘܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܡܛܪܽܘܢ: ܣ̈ܳܐܢܶܐ ܘܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ܆ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ ܘܐܘܽܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܦܰܫ̈ܛܳܢ: ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܢܰܘܚܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܬܼܟܰܢܫܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܒܗܠܽܘܢ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܡܰܟܟܼܽܘܢ: ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܼܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܗܶܪ̈ܺܛܺܝܩܳܝܶܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ: ܬܘܽܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܬܼܠܰܚ̈ܡܳܢ: ܐܳܦ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܣ̈ܩܳܢ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܺܝܟܼܬܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܐܦܺܝܼܚܰܬ݀ ܒܥܳܠܡܳܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ: ܒܥܳܝ ܗܳܟܺܝܼܠ ܐܳܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫܶܦܬܶܟܝ̱: ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܐܥܛܰܪܢܰܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܶܟܝ̱܆ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܬܼܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

   ܫܠܼܡ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܙܪ̈ܥܐ ܀

 

 

 

 

 

 

            ♱

 

ܛܟܣܐ

ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܛܰܢܵܢܵܐ


 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ: ܘܡܰܐܟܣܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܢܚܰܓܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܺܐܕܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܳܟ: ܗ̇ܫܳܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܓܼܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܰܬ݀ ܠܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܣܰܪ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܐܠܳܐ ܥܰܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܼܢ: ܠܗܰܘ ܕܥܰܠܝܶܗ ܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܘܰܐܫܪܝܶܗ ܒܰܢܝܳܚܶܗ ܥܰܠ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܝܽܘܡ ܥ̱ܘܽܗܕܳܢܶܗ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܕܰܘܨܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܒܰܒܢ̈ܳܬܼ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܕܢܰܐܟܶܣ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܛܥܰܘ ܡܼܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܛܢܳܢܶܗ ܛܰܠܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܡܼܢ ܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܛܰܢ ܠܡܳܪܶܗ ܘܶܐܣܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܐܚܶܝܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܐܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܒܛܰܠܝ̱ ܣܶܓܼܕܰܬ݀ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܳܒ. ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܓܙܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܘ̇ ܛܰܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܼܢܶܙ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܫܬܰܢܩܰܬ݀ ܒܨܰܗܝܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܡܳܙܽܘܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܢܶܩ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܒܺܝܼ̈ܰܝܼ ܒܰܥܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܪܰܒ ܘܩܰܛܶܠ ܠܰܬܫܰܥܡ̈ܳܐܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܕܰܪܓܺܝܓ ܕܢܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܛܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܟܶܣ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܩܰܛܶܠ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܨܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܓܥܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܫܰܡܥܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܝ̈ܡܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܨܶܝ̈ܕܰܝ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܥܰܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܠܦܶܣܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܣܡܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܣܢܺܝ̈ܩܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܰܗܝܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܢܽܘܓܼܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܩܰܝܛ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܗܶܛ ܩܕܳܡ ܐܳܚܳܒ ܒܰܪܓܼܶܠ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܡܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܓܶܙܡܰܬ݀ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܬܶܩܛܠܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܥܪܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܥܳܠܡܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܩܰܝ̈ܛܺܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܰܬܼܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ ܘܰܩܪܳܐ ܠܣܰܬܼܘܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܪ̈ܰܩܝ̱ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܐܪ̈ܗܶܒܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܕܪܶܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܶܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܐܶܣܪܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܬ݀. ܗܳܢܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ ܘܰܬܗܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܓܼܒܰܝ̈ܳܐ ܘܛܰܢܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܥܽܘܠܳܝܶܗ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܟܠܶܐ ܠܺܐܠܺܝܫܰܥ ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܐܠ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܚܰܕ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕܪܰܒܶܗ ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܘܡܰܢܝܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܕܰܝܰܪ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܕܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܼܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ܆ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܳܦ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܡܳܪܝ ܐܺܠܝܐ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗܫܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥ̱ܘܽܗܕܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܐܺܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܼܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܒܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܥܺܐܕܶܗ ܝܘܡܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܬܰܦܢܟܳܐ ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܐܣܗܶܕ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܠܣܶܓܼܕܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܒܗܬܶܗ ܠܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܼܶܗ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܒܰܙܰܚ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ܆ ܘܶܐܣܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܠܳܐ ܛܰـܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܫܰܘܙܒܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܘܰܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܥܪܰܩ܆ ܘܰܪܨܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܒܰܥ ܠܶܗ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܥܽܘܪܒܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܥܰܠܝܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܐ ܀

ܣـܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܳܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ܆ ܘܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܶܗ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܘܟܰܐܐܰܪ ܠܰܐܪ̈ܟܼܰܐܣ ܕܚܶܫܽܘܟܼܳܐ܆ ܘܠܰܬܫܰܥ̈ܡܳܐܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܩܰܛܶܠ. ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܳܐܚܳܒ ܥܰܘܳܠܳܐ ܥܰܠ ܕܰܒܪܽܘܫܥܶܗ ܩܰܘܺܝܼ ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ܆ ܘܟܰܪܡܳܗ̇ ܕܢܳܒܽܘܬܼ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ. ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕܠܳܛܳܗ̇ ܠܺܐܝܙܒܺܝܠ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܕܓܶܙܡܰܬ݀ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܡܼܢ ܙܰܘܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇: ܡܳܪܝ ܐܺܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܣܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܬܒܰܥ ܡܼܢ ܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܥܨܳܝܗ̱ܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܚܰܝ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܢܺܐܒܰܕ ܐܳܚܳܒ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܼܶܗ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܪܬܼܰܡ ܡܳܪܗ ܫܰܡܥܳܗ̇ ܘܰܐܣܺܝܦ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܗܝܳܐ ܘܰܠܡܶܠܬܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܠܐ ܕܰܓܶܠ: ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܐ ܘܰܥܢܳܝܗ̱ܝ: ܒܕܰܪܓܼܺܝܓܼ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܢܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܠ ܓܼܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܡܳܪܝ ܐܺܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܺܝܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܚܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܫܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܘܶܐܬܡܰܪܡܰܪ ܘܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܪܨܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܫܳܬܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܫܬ: ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܠ ܕܰܐܘܒܶܫܬ ܠܗܳܢܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܠܰܝ ܡܪܰܛܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܓܺܝ ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܟ: ܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܡܺܝܬܘ ܥܰܠ ܕܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܶܣܰܪܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܒܰܕܘ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܳܟ ܥܰܠ ܓܼܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܠܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ: ܘܰܚܙܳܐ ܠܦܶܣܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܼܢ ܗܰܘ ܝܳܗܶܒ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܰܝ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰـܠܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܩܰܝܛܺܝ̈ܢ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܗܶܛ ܩܕܳܡ ܐܳܚܳܒ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܰܪܓܼܶܠ ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܘܰܒܦܶܥܪܳܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝܼ. ܘܡܼܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܥܽܘܪܒܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܪ̈ܰܩܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܼܢ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܕܪܶܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܼ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܐ ܫܳܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ.

  ܘܒܰܕܓܼܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܣܳܒܳܐ ܚܢܽܘܟ ܣܳܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܡ̇ܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܛܥܶܡܬ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܢܛܺܝܟܪܺܝܣܛܽܘܣ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܘܫܳܠܡܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ: ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܣܳܒܳܐ ܚܢܽܘܟ ܚܰܒܪܳܟ ܣܳܦܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܫܰܐܠܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܟܽܘܢ.

  ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܥܺܝ ܠܰܢ ܡܼܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܟ. ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܼܠ̈ܘܳܬܰܢ. ܒܥܺܝ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܺܐܕܳܟ ܫܗܰܪܘ ܘܙܰܡܰܪܘ. ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܝ ܕܢܺܐܬܼܽܘܢ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܛܰـ̈ـܠܶܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܕܽܘܗܳܢ̈ܶܐ . ܒܥܺܝ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܨܽܘܝܳܒܳܐ: ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܛܶܟܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܟܚܺܝܼܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܓܳܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܰܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܩܰܒ̈ܠܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܰܥܘ̈ܳܬܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ. ܘܢܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܼܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠ ܚܰܘ̈ܣܳܢܶܐ ܡܰܘܬܼܪ̈ܳܢܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܼܪܳܢܗ ܕܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܬܰܫܒܳܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܙܰܝܰܚ ܥܺܐܕܶܗ: ܘܥܰܕܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ

 

 

 

ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܠܐ

 

ܩܕ̄ܡ: ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܫܝܼܚܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܕܐܝܟ ܡܶܛܪܐ ܐܶܙܕܰܪܥܰܬ݀ ܒܚܰܩܠܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܫܶܒܠܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܫܘܰܚܬ ܡܼܢ ܥܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܡ ܕܠܐ ܐܰܟܳܪܐ܆ ܘܰܗܘܰܝܬ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܨܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܡܶܐܟܼܠܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܘܬܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ܆ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܗܰܢ̈ܺܝܰܐܝܼܝܼ ܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܼܪܳܢܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܼܬܐ. ܘܠܳܗ̇ ܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܳܟ ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܢ ܠܥ̇ܠܡ ܥܳܠܡܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܐܰܟܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܐ ܕܰܙܪܰܥ ܗܽܘ ܠܗ ܒܚܰܩܠܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܐ ܘܺܝܼܥܳܐ ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܝܟ ܫܶܒܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܟܰܦܺܝܼܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܼ ܒܶܝܬ ܙܺܝܼܙ̈ܳܢܐ ܚܳܢܽܘ̈ܩܶܐ ܘܡܰܐܟ̈ܝܳܢܐ ܘܠܗ ܠܐ ܐܰܟܺܝܽܘܗ̱ܝ. ܐܠܐ ܠܗܘܢ ܘܰܠܙܰܪܥܗܽܘܢ ܡܼܢ ܚܰܩܠܶܗ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܥܬܺܝܼܕ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܘܢܰܘܩܶܕ. ܘܰܠܚܶܛܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܰܒ̈ܝܳܬܐ ܢܶܚܡܽܘܠ ܒܰܐܘܨܪ̈ܐ ܕܺܝܼܠܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܠܗ ܗ̇ܫܐ ܢܦܺܝܼܣ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܕܡܼܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܳܦܝܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܢ. ܘܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܪ̈ܘܺܝܼܚܶܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ ܢܶܚܡܽܘܠ ܠܢ: ܗܰܘ ܕܠܗ ܝܳܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܼܠܢ ܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ. ܢܽܘܗܪܐ ܠܚܽܘܕܳܝܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܩܰܪܒܳܢܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܫܶܒܠܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܐ ܘܠܐ ܫܳܝܽܘܒܬܳܐ: ܚܽܘܒܐ ܫܰܪܺܝܼܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܦܰܣܩܳܢܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܼܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܛܰܠܩܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܟ ܫܦܺܝܼܥܬܳܐ. ܐܰܕܺܝܼܩܬ ܡܼܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܼܩܳܪܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܡܼܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܪܰܝܬ ܒܛܳܒܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝܼ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܼܬܶܝܗ̇ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܟ ܘܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܢ ܢܚܼܶܬܬ ܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܐܝܟ ܛܰܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܟܼܝܰܬ ܒܟܽܠ ܡܰܪܝܰܡ. ܗ̇ܕܐ ܕܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܳܟ܆ ܘܰܐܝܟ ܫܶܒܠܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܐܰܫܘܰܚܬܳܟ ܗ̇ܕܐ ܕܰܐܝܟ ܛܰܠܐ ܢܺܝܼܚܐ ܛܥܶܢܬܳܟ ܘܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܝܼܠܶܕܬܳܟ. ܗ̇ܕܐ ܕܐܝܟ ܪ̈ܣܺܝܼܣܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܚܡܰܠܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܟܰܦܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬܳܟ. ܗ̇ܕܶܐ ܕܐܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܰܫܬܝܰܬܳܟ ܘܐܝܟ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܟ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܐܰܓܥܶܠܬܳܟ ܘܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܼܺܠܶܕܬܳܟ. ܗ̇ܕܐ ܕܐܝܟ ܓܶܙܬܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܐ ܙܰܝܰܚܬܳܟ ܘܐܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܐ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬܳܟ. ܗ̇ܕܐ ܕܰܕܠܐ ܐܰܟܳܪܐ ܐܰܘܥܝܰܬܳܟ ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܰܫܘܰܚܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܗ̇ܕܐ ܛܽܘܒܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܼܢܢ ܟܕ ܐܳܡܪܝܼܢܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܠܦܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܼܬܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܬܰܓܳܪܳܐ ܛܥܺܝܼܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܘܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܓܶܙܬܳܐ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܛܰܠܳܐ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܟܺܝܼܬܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܠܗܰܘ ܕܟܶܐ ܒܟܽܠ ܕܕܰܟܺܝܼ ܒܕܰܟܝܘܬܗ ܠܰܒܪܝܼܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܗܰܝܟܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܐ ܘܗܰܘܢܐ ܗܕܺܝܼܪܐ ܕܪܺܝܫ ܟܘܡܪ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܘܰܥܕܳܐ ܘܳܠܝܼܳܝܼܳܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕ ܠܰܫܟܺܝܼܢܬܶܟܝ̱ ܥܳܡܘܪܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܙܗܺܝܼܬܐ ܒܰܒܬܘ̈ܠܳܬܐ ܕܰܐܥܒܰܪܬܝ̱ ܒܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܠܠܰܘܛܬܐ ܕܟܽܘ̈ܒܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܒܰܪܰܟܼܬܐ ܘܰܐܪܥܐ ܨܗܺܝܬܐ ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܠܡܶܛܪܐ ܡܼܢ ܪܰܘܡܐ. ܘܰܐܘܥܺܝܼܬܝ ܫܶܒܠܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܛܘܒܳܢܺܝܬܐ ܘܫܳܘܝܰܬ ܠܟܽܠ ܛܘ̈ܒܺܝܼܢ ܕܡܼܢ ܠܰܚܡܶܟܝ̱ ܣܶܒܥܰܬ݀ ܟܽܠܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܐ ܘܰܛܥܳܬ ܟܰܦܢܽܘܬܗ̇. ܛܘܒܝܟܝ ܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܰܒܪܶܟܝ ܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܘܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܟܢܺܝܼܟܬܳܐ ܘܰܟܚܺܝܼܕܬܳܐ ܕܡܼܢ ܚܶܛܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܫܳܘܚܰܬ݀ ܒܶܟܝ ܐܶܬܒܰܝܰܐܬ݀ ܟܽܠܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܠܚܽܘܕܳܝܰܬ݀ ܒܢܶܩ̈ܒܳܬܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܕܺܝܼܥܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܘܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܐ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܐܓ̈ܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܢܘܗܪܐ ܕܥܳܡܰܪܬܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܣܰܬܳܐ ܒܪܺܝܟܼܬܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡܼܢ ܓܽܘܫܡܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܒܚܰܡܪܶܗ ܚܰܣܺܝܼ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܥܶܩܳܪܐ ܒܪܺܝܼܟܐ ܕܰܢܒܰܓܼ ܡܼܢ ܓܽܘܙܥܶܟܝ̱ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܘܬܐ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܘܼܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܦܐܺܝܼܬܐ ܘܰܦܢܺܝܼܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܐܺܝܼܡܳܡܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܘܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܨܰܠܡܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܟܰܠ̈ܬܶܐ ܘܫܘܦܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܼܦܰܚܡܳܢܐ ܕܝܰܠ̈ܕܳܬܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܩܠܺܝܼܕܐ ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܕܒܶܟܝ̱ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܪܩܺܝܼܥܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܘܬܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܕܰܠܬܼܰܚܬ. ܛܘܒܝܟܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܐ ܘܫܘܒܗܳܪܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܐ ܘܚܘܬܼܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܛܽܘ̈ܒܐ ܕܡܳܪܶܐ ܛܽܘ̈ܒܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܓܼܠܺܝܼܙ ܡܼܢ ܛܘ̈ܒܐ ܐܰܓܥܶܠܬܝ̱. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱ ܠܡܳܪܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱ ܠܦܳܪܽܘܩܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱ ܠܚܽܘܬܳܡ ܡܶܠ̈ܰܝܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱ ܠܡܰܘܪܒܳܢܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܕܺܝܼܠܕܬܝ̱ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܗܘܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܐ ܕܰܥܬܰܪܘ ܡܼܢ ܝܰܠܕܶܟܝ̱. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܟܰܦ̈ܢܐ ܕܰܣܒܰܥܘ̱ ܡܼܢ ܠܰܚܡܶܟܝ̱. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܨܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܘܺܝܘ ܡܼܢ ܚܰܡܪܶܟܝ̱. ܛܘܒܝܟܝ ܡܼܢ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܝܼܒܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ̱ ܒܰܒܪܶܟܝ̱. ܛܘܒܝܟܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܼܢ. ܛܘܒܝܟܝ ܕܰܠܥܠܡܥܠܡܝܼܢ ܩܰܝܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܝ̱܀ ܘܡܶܛܽܠܗ̇ܕܐ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܠܗܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܟ ܕܡܶܢܗ̇ ܒܰܪܢܫܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܠܢܽܘܛܳܪܐ ܕܥܰܠ̈ܳܠܬܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܦܰܪ̈ܕܰܝܣܐ ܡܼܢ ܒܰܪܕܳܐ ܘܫܰܘܒܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܘܡܼܢ ܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܘܨܰܪܨܽܘܪܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܐ. ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܘܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܬܼܢܰܛܪܘܢ ܘܰܬܢܰܛܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܢ ܠܫܶܐܠ̈ܳܬܢ ܡܪܝ ܫܡܰܥ ܕܫܳܐܠܺܝܼܢܢ ܡܶܢܟ. ܘܦܰܨܳܐ ܠܢ ܡܼܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܡܼܢ ܒܰܪܕܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ. ܘܡܼܢ ܫܰܘܒܳܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܡܼܢ ܝܰܪܩܳܢܐ ܕܟܺܐܒ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܡܶܬܼܝܰܕܥܳܢܐ ܕܫ̈ܺܐܕܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܺܝܫ̈ܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܢܰܘܚܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠܗܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ ܒܗܺܝܼܠܳܐܝܼܬ: ܘܠܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܬܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܰܡܺܝܼܢܐܝܼܬ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܟܶܢܫܰܢ ܘܥܰܡܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܥܰܡܗ̇ ܘܥܡ ܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܝܼܫ̈ܰܝܟ ܢܶܥܘܠ ܠܰܓܼܢܘܢ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܘܬܟ: ܘܕܰܐܒܘܟ ܘܰܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܥܸܛܪܐ

ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ: ܕܺܝܼܥܐ ܒܗ̇ ܥܶܩܳܪܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܚܰܒܠܢܘܼܬܐ: ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢܗ̇ ܫܶܒܠܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܐ ܕܥܳܠ̈ܡܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܟܽܠܗ̇ ܝܰܬܳܒܬܳܐ: ܐܢ̱ܬܝ ܗ̇ܟܺܝܠ ܗܘܳܝ ܡܦܺܝܼܣܳܢܝܼܬܐ ܠܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܝܼܠܕ ܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܳܦܐ: ܕܠܐ ܡܶܛܠ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܳܝܘܳܬܐ ܕܝܼܠܢ ܢܶܟܠܶܐ ܡܶܢܢ ܢܶܒ̈ܥܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܘܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܬܼܽܘܡ ܟܳܠܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܰܥܒܰܪ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܟܝ̱. ܐܶܠܐ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ̱ ܘܡܶܬܼܪܟܶܢ ܠܰܦܝܳܣܶܟܝ̱. ܘܟܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܒܰܐܣܢܺܐܓܼܪܽܘܬܶܟܝ̱ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܙܰܪ̈ܥܰܝܢ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܗ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢ̈ܺܝܕܰܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܠܶܐ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܕܝܼܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܫܶܒܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܺܝܼܥܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܶܐܬܼܪܰܒܺܝܼ ܒܶܝܬ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶـܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܠܐ ܡܶܬܼܢܰܟܼܝܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܶܐܬܼܚܨܶܕ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܼܽܘܠܬܳܐ ܘܰܐܚܺܝܼ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܼܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ ܘܒܰܨܠܽܘܬܼ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܠܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܟܼ̈ܝܳܢܶܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳـܢܶܐ ܘܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܘܟ ܘܪܘܚܳܟ.

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܼܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܗ. ܘܓܺܝ̈ܓܼܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܐ ܠܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢ ܠܰܓܼܢܺܝܼܙܽܘܬܗ. ܘܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܗ ܕܢܶܬܼܡܚܶܠ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܒܛܺܝܼܢܘܬܗ. ܘܰܕܢܶܬܼܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܺܝܼܠܺܝܼܕܽܘܬܗ. ܠܗܰܘ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܗܽܘ ܠܗ ܙܪܰܥ ܒܚܰܩܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܰܫܘܰܚ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܼܬܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܗ. ܘܪܰܒܺܝ ܠܰܩܢܽܘܡ ܝܳܬܶܗ ܕܠܐ ܢܶܟܼܝܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܗ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܗ ܠܰܚܨܳܕܳܐ ܒܓܳܓܼܽܘܠܬܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ. ܘܶܐܣܬܒܶܠ ܠܶܐܕܪܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܦܰܓܼܪܗ ܐܘܽܟܼܠܳܐ  ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܡܼܢ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܗ. ܘܡܰܠܝܽܘܬܗ ܟܕ ܗܽܘ ܠܐ ܡܰܘܦܶܐ܆ ܕܠܗ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܳܬܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܆ ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܬܼܡܰܠܠܳـܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܦܰܫܩܳܢܳܐ. ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܩܰܪܒܳܢܐ: ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܚܳܣܰܪ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܼܡܰܣܟܰܢ ܕܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܐ ܢܰܥܬܰܪ. ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܣܰܒܰܥ. ܐܰܟܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܐ ܕܰܠܝܰܥܪܳܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܐ ܢܶܥܽܘܕ ܘܢܰܘܩܶܕ. ܫܶܒܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ ܕܗܺܝ ܠܗ̇ ܙܶܪܥܰܬ݀ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܘܗܺܝ ܠܗ̇ ܪܰܒܝܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܚܶܛܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܺܝܼܬܐ ܕܗܺܝ ܠܗ̇ ܐܰܫܘܚܰܬ݀ ܡܼܢ ܚܰܩܠܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܐ ܘܗܺܝ ܠܗ̇ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܡܳܝܽـܘ̈ܬܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܗ̇. ܥܶܣܒܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܗܽܘ ܠܗ ܐܰܘܥܺܝ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܛܒܺܝܼܒܬܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܗܽܘ ܠܗ ܒܽܘܣܳܡܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܒܗ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܰܐܫܘܰܚ ܗܽܘ ܠܗ ܡܼܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܼܫܰܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܼܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܰܢܒܰܓܼ ܡܼܢ ܐܺܝܼܠܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܕܠܰܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ ܢܛܰܠܶܩ ܡܼܢ ܚܶܟ̈ܶܐ ܕܡܳܝܽـܘ̈ܬܐ. ܟܰܦܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܺܝܼܥܳܬ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܼܬܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܗܺܝܼ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܐ. ܓܕܺܝܼܫܳܐ ܠܐ ܡܸܣܬܰܝܟܼܳܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܶܬܼܡܰܠܺܝܼܝܼܺܢ ܡܸܢܗ ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܼܬܘܗ̱ܝ ܡܩܰܘܶܐ. ܟܰܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܺܝܼܬܐ ܐܶܬܼܡܠܺܝܘ ܡܶܢܗ ܘܗܽܘ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܟܰܝܠܳܐ ܫܦܺܝܼܥܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥ̈ܳܠܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܘܡܼܢ ܫܶܦܥܶܗ ܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܐܰܘܨܪܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܢܳܣܒܺܝܼܢ ܡܶܢܗ ܘܗܽܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܝܢ ܟܕ ܬܳܗܪܺܝܢܢ ܒܥܽܘܬܼܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܕܟܼܺܝܬܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܡܶܬܬܚܺܝܼܒܳܢܺܝܼܬܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܕܽܘܟܼܪܳܢܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܩܰܠܣܰܬ ܒܟܽܠ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܼܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܕܰܫܢܺܝܼܢܰܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܼܥܰܛܝܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܫܛܳܪܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܠܚܰܬ݀ ܕܽܘܪܰܟܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܡܡܺܝܼܬܳܢܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܓܰܙܝܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܘܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܘܥܶܬܪܰܬ݀ ܒܳܟ ܓܰܢܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܒܝܰܕ ܛܥܳܡܬܳܟ ܚܠܺܝܼܬܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܟ ܣܒܰܥ̈ܝ̱ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܰܦ̈ܢܳܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܒܳܟ ܗܘ̈ܰܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܢ ܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܪܨܰܬ݀ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܕܒܳܟ ܒܣܶܡ ܛܰܥܡܰܢ ܘܶܐܬܡܰܕܟܰܬ݀ ܦܰܟܺܝܼܗܽܘܬܰܢ. ܒܪܝܟ ܐܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܙܪܰܥܬ ܘܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܫܘܰܚܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܟ ܪܰܒܺܝܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܟ ܚܨܰܕܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܶܐܕܪܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܣܶܐܢܬ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܡܶܬܼܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܟ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܐܘܽܟܼܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܘܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘ̱ܝ ܬܽܘܟܼܠܳܢܰܢ ܘܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܘܒܽܘܣܳܡܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܢ ܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܪܰܗܒܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ. ܘܒܰܕܓܼܘܢ ܡܦܺܝܼܣܝܢܰܢ ܠܟ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܽܥ̱ܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܐܡܐ ܕܝܠܳܟ ܟܢܺܝܼܟܼܬܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܘܼܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܡܺܝܼ̈ܥܳܬܐ ܬܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܘܥܲܠ ܟܽܠܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܝܼܪ̈ܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܒܰܪܶܟ ܡܪܝ̱ ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܗ̇ ܘܢܰܛܰܪ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ ܣܰܒܰܥ ܡܳܪܝ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܼܟܼܶܐ ܒܬܰܟܼܫ̈ܦܳܬܳܗ̇. ܘܬܰܪܣܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܐ ܒܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܟ. ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܟܪ̈ܺܝܼܗܶܐ ܘܠܰܐܠ̈ܺܝܼܨܶܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܟ. ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܘܠܰܐܒܺܝܼ̈ܕܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܟ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܒܰܐܣܢܺܐܓܼܪܽܘܬܟ. ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܥܰܕܰܪ ܡܳܪܝ̱ ܠܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗ̇. ܘܰܟܠܺܝ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܗ̇ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܬܶܬܒܰܪܰܟܝ̱ ܢܰܦܫܶܗ ܘܒܰܝܬܶܗ ܘܩܶܢܝܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ

ܕܺܐܝܼܬܶܝܗ̇ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܼܢ ܥܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܒܚܳܐ  ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܼܬܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ̱ܕܟܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܥܰܡܗܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܫܐ ܗ̇ܫܐ ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܝܼܫ̈ܐ ܕܩܰܕܶܫ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܘܰܐܘܪܒܳܗ̇ ܠܰܒܬܘܠܬܐ ܕܰܒܛܶܢܬܶܗ. ܘܢܰܨܰܚ ܠܰܕܟܺܝܼܬܐ ܕܙܰܝܰܚܬܶܗ. ܩܰܕܶܫ ܡܳܪܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܢ ܠܩܽܘܕܫܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܰܢ ܠܫܽܘܒܚܳܟ. ܘܙܰܗܳܐ ܠܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܠܗܶܕܪܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܢ ܒܪܶܡܙܳܟ ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܘܰܕܟܽܠܗܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܀

    ܫܠܼܡ ܕܥܐܕܐ ܕܫܒ̈ܠܐ

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ

ܕܡܼܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܩܝ̇ܡܬܗ ♰

 

 

 

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡ̇ܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܫܒܺܝܚ̈ܳܬܐ. ܢܚܰܓܶܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܼܚܰܠܰܛ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܘܥܰܡܗܘܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐܝܺܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܰܫܡܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܘܚܳܟ ܩܰـܕ̄ ܗ̇ܫـܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܥܡ ܐܰܒܘܗ̱ܝ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܼܫܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܰܢ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܟܽܠܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܫܰܡܠܺܝ. ܘܝܰܘܡܳܢܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܦܰܟ܆ ܣܠܼܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܫܰܡܠܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܢ ܘܳܐܡܪܝܢܢ: ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܕܢܶܥܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܘܕܺܐܝܩܳܪ̈ܐ. ܛܳܒܐ ܕܠܗ ܢܶܬܕܟܰܪ܆ ܘܠܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܠܗ ܢܶܣܓܘܕ. ܒܗܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܝܼܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܰܒܘܬܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܫܺܝܼܛܘܬܐ. ܘܟܕ ܢܣܰܒ ܠܗ ܦܰܓܼܪܳܐ ܡܼܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܼܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܐ. ܘܒܗ ܚܰܕܶܬ ܠܰܓܼܒܺܝܠܬܐ ܕܝܼܠܰܢ ܗܳܝ ܕܰܒܠܳܬ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܐܥܬܩܰܬ݀ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܘܽܪܚܶܗ ܗܳܝ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܝܠܰܢ ܣܺܝܼܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܰܓܡܰܪ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܦܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܼܠܰܢ ܠܚܽܘܕ ܥܰܒܕܳܗ̇: ܗܦܰܟ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܠܰܐܬܼܪܳܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܫܰܒܩܶܗ ܒܶܗ ܡܕܰܝܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫ̈ܺܝܢ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥܒܺܝܼܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܺܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܼܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܬܐ ܘܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܠܝܳܪܬܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܰܦܢܝܼ ܠܢ. ܟܕ ܡܼܢ ܝܰܡܝܼܢܳܐ ܕܰܐܒܘܗ̱ܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܪܺܝܫܝܼܬܳܐ ܕܦܰܓܼܪܗ ܡܢܰܦܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ: ܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܗܳܢܘܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܼܪܳܢܳܐܝܺܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܘܳܐܟܼܚܕܳܐ ܬܘܒ ܥܰܡܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܡܥܰܠܶܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐܝܺܬ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܼܢ ܐܰܕܽܘܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܽܘ̈ܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܒܽܘܨܳܪ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܡܶܬܥܰܠܶܐ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܪܘܚܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܘܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܓܽܘܕܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܺܕ̱ܬܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܕܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܗ̇ܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܼܬܗ ܕܚܰܣܺܝܼܢܳܐ ܘܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܦܰܟܼܪܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܘܬܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܚܦܺܝܼܛܳܐܝܼܬ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܟܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܢܶܥܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܫ ܩܰܕܝܫ ܡ̇ܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܼܬ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܘܪܩܳܢܰܢ ܥܰܡ ܬܳܓܼܡ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܩܳܪܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܐܰܬܼܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬܰܢ ܘܠܰܐܬܼܪܗ ܪܳܡܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܕܰܢܥܰܠܶܐ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܢ. ܘܬܘܒ ܐܳܬܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܢ. ܒܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘ ܕܰܪܟܼܶܒ ܥܲܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ ܘܗ̇ܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܰܒܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܫܠ̈ܺܝܼܚܶܐ ܟܘܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܒܶܫ ܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܡܼܢ ܕܰܣܠܶܩ ܣܳܡ ܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ: ܘܙܰܗܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ. ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܘܒܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܼܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗܝ ܐܰܫܰܪ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܢ ܘܦܳܪܘܩܰܢ. ܟܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܣܘܠܳܩܳܟ ܒܰܦܨܺܝܼܚܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܼܢܢ. ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܚܰܕܘܬܳܐ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܢ ܕܰܬܢܳܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܫܳܦܪܺܝܢ ܢܶܬܼܕܰܒܰܪ. ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܘܬܳܒܘܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡܼܢ ܟܽܠ ܫܚܳܩ̈ܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܫܟܰܚ. ܘܲܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܬܼܒܰܣܰܡ܆ ܘܡܼܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܼܪܬܳܐ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܥܒܺܝܼܬܳܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢܰܢ. ܘܡܼܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܓܼܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܢܰܦܨܺܝܼܢܢ. ܢܶܣܰܒ ܠܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܡܠܺܝܼܟܼܳܐ ܠܲܢ. ܘܰܐܟܼܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܠܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܠܐܘܽܪܥܳܟ ܢܶܬܼܚܛܶܦ܆ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܟܺܝܼܬ ܘܥܰܢ̈ܺܝܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܕܒܳܟ ܚܝܰܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܥܲܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܶܫܟܰܚ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܳܐܝܺܬ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܲܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܼܝܳܐܝܼܬ ܢܶܙܡܰܪ ܠܵܟ ܒܪܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܟ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܼܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܼܕܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܸܛܪܐ

ܫܘ̄ܒ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܼܬ. ܘܦܰܓܼܪܳܐ ܐܶܬܼܥܰܛܰܦܬ܆ ܘܚܰܫܬ ܘܡܺܝܼܬܼܬ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܡܬ ܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܙܰܟܼܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܼܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܬܶܓܼܰܕ ܘܬܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܠܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܘܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܩܰܪܶܒܢܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܫܒܺܝܼܚܳܐ. ܘܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܠܡܶܐܬܺܝܼܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܰܫܠ̈ܺܝܼܚܶܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܒܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܶܬܼܒܰܣܡܺܝܼܢܢ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܼܗܰܕܪܺܝܼܢܢ ܫܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܵܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܠܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܟ ܚܰܟܺܝܼܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ. ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܘܒܚܳܐ ܠܵܟ ܘܠܰܐܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܕܣܘܠܩܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܼܥܰܩܒܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܘܬܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܠܲܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܥܰܠܺܝ ܠܰܢ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܰܡܗ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܶܬܼܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܐܬܼܪܳܐ ܕܺܝܼܠܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܬܘܒ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܩܰܒܠܘܗ̱ܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܩܰܒܠܘܗ̱ܝ ܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܠܝ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܘܟܽܠ ܬܶܐܓܼܡ̈ܺܝܢ ܢܦܰܩܘ ܠܐܘܽܪܥܶܗ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܟܼܰܐܣ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܐ ܠܬܶܫܒܘܚܬܗ܆ ܘܶܐܬܥܰܠܝ ܗܽܘ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠܗܘܢ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܘܗ̱ܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ. ܘܟܽܠܗܘܢ ܬܶܐܓܼܡ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܐܰܬܼܪܶܗ. ܘܫܰܒܚܘܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܼܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܣܘܓܼܳܐܐ ܕܪܰܒܘܬܗ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܼܢ ܬܶܫܒܘܚܬܶܗ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܼܳܐ ܠܰܫܒܺܝܼܚܽܘܬܗ. ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܐܠܗܐ ܫܰܪܝܼܪܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܠܗܐ ܫܰܪܝܼܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܥܘܒܶܗ ܕܰܐܒܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܢܦܰܠܰܢ ܡܼܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܺܝܼܬܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܘܰܬܥܰܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܘܚܳܟ. ܠܵܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܢܘܗܪܳܐ ܕܡܼܢ ܥܘܒܗ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܚ̈ܺܝܼܠܐ ܘܰܡܥܰܪ̈ܙܠܰܝ ܒܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܕܺܐܝܼܬܰܝܟ ܣܰܡܳܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܢܶܬܼܰܐܣ̈ܝܳܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܢܚܶܬܼܬ ܡܼܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܢܣܰܒܬ ܦܰܓܼܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܼܢ ܒܬܘܠܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܡܼܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܬܶܡܠܶܐ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܼܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܚܙܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܗܐ ܫܰܪܝܼܪܳܐ. ܐܶܬܗܰܦܰܟܼܬ ܥܰܡܰܢ ܥܲܠ ܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܼܬܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܣܥܰܪܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܩܽܘܡ ܡܼܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܥܰܠܬ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܟܕ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶـܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܦܳܟܼܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝܼ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܦܬܰܚܬ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܒܳܟ ܐܰܘܕܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܥܰܡܳܟ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܥܰܠ. ܐܶܬܩܒܰܪܬ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܬܰܦܢܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܺܝܼܠܰܢ ܩܰܕܡܰܝܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ. ܢܚܶܬܼܬ ܠܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܘܶܐܬܼܢܰܚܰܡܬ ܒܙܳܟܼܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܩܳܡܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܼܪܳܐ ܫܟܼܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܰܣܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܰܓܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܲܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܘܟܰܢܶܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܬ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܬ ܘܰܣܠܶܩܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܢܓܼܰܕܬ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ ܕܰܣܚܺܝܼܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܙܳܟܼܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܥܰܠܺܝܬ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܼܥܰܠܶܐ ܒܙܳܟܼܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܼܦܰܬܚܺܝܼܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܼܠܰܘܶܐ ܡܼܢ ܥܢܳܢܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܣܳܓܼܶܕ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܼܒܰܪܰܟ ܡܼܢ ܓܺܝܼܓܼ̈ܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܠܚܺܝܼܢ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܠܰܐܬܼܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܼܢܬܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܘܽ ܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܼܠܰܘܗ̱ܝ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܗ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܪܳܐܶܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܡܼܢ ܛܪܽܘܢܘܬܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܦܰܓܼܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ܆ ܘܺܐܝܼܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܥܲܠ ܟܽܠ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܰܠܗܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܼܩܰܒܰܠ. ܡܰܢܽܘ ܕܡܼܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܠܰܘܶܐ܆ ܘܡܼܢ ܓܺܝ̈ܓܼܠܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܼܒܰܪܰܟ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܟܳܘ̈ܙܳܢ ܡܶܢܶܗ ܦܠܰܓ̈ܶܐ ܫܓܼܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܣܳܓܼ̈ܕܳܢ ܠܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܰܡܙܰܝ̈ܚܳܢ ܠܗ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟܼ̈ܶܐ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܥܺܝܪ̈ܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܐ ܒܝܽܘܒܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܡܶܬܼܥܰܠܶܐ ܟܕ ܥܛܺܝܦ ܦܰܓܼܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܫ ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܬܘܒ ܡܦܰܢܶܝܢ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܡ̇ܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܫܰܠܝܼܛܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܦܳܪܘܩܳܐ ܕܰܫ̈ܒܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܰܐܥܕܺܝ ܫܒܺܝܼܬܐ ܡܼܢ ܐܳܟܼܶܠܩܰܖܨܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܢܰܚܶܡ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܼܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܼܪ̈ܐ. ܗ̇ܢܰܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܡܼܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܘܠܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬܼ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܗ̇ܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܪܫܰܡܘ ܟܽܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝܗܘܢ ܡܰܠܶܠܘ ܛܘܦܣܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܓܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܗܳܢܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܩܰܕܶܡ ܨܳܪ ܠܗ ܕܰܘܺܝܕ ܛܘܦܣܳܢܳܐܝܼܬ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟܕ ܣܳܠܶܩ. ܗ̇ܢܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܙܰܝܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܪܫܰܡ ܐܶܠܺܝܳܐ ܣܘܠܳܩܶܗ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܒܰܕܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܘܫܰܘܕܰܥ ܚܢܽܘܟ ܪܘܡܪܳܡܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܙܰܝܚܶܗ ܝܰܥܩܘܒ ܒܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܘܒܰܕܩܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܕܒܺܝܼܚܘܬܗ ܒܛܘܪܳܐ. ܗ̇ܢܰܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܰܐܟܼܪܙܶܗ ܙܟܼܰܪܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܗ ܘܚܰܘܝܶܗ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܗ. ܗ̇ܢܰܘ ܡ̇ܪܝܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܗ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܐ ܡܰܠܝܳܐ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܟܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܼܢ ܠܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܗܘܢ ܘܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܣܶܓܼ̈ܕܳܬܗܘܢ. ܟܕ ܩܳܥܶܝܢ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܳܐܡܪܝܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܫ ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܐ ܨܒܰܐܘܳܬܼ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܰܙܟܼܳܝܗ̱ܝ ܠܰܛܪܘܢܐ. ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܚܰܝܒܶܗ ܠܡܳܪܘܕܳܐ. ܩܰܕܝܫ ܡ̇ܪܝܐ ܕܰܐܓܶܣ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܰܡ ܠܰܬܠܳܬܼܳܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܺܬ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ܆ ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܗ. ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܥܰܠܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܒܫܘ̄ܒ ܠܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡܼܢ ܟܽܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܰܐܣܶܩ ܥܰܡܗ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܰܡܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܩܰܕܝܫ ܡ̇ܪܝܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܳܝܶܐ ܢܰܙܥܶܩ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܼܘܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܕܶܝܢ ܟܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܟ ܡ̇ܪܝܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܬܼܥܰܠܶܐ ܒܳܟ ܐܳܦܚܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܳܠܘܕܳܟ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܐ ܡܥܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܕܰܐܠܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܼܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܓܶܕ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܥܰܠܳܐ ܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܩܢܳܐ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܩܰܠܺـܝ̈ܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܢܛܘܣ ܠܐܘܽܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܒܺܝܼܚܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܥܰܡ ܗܳܢܘܢ ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢܳܟ. ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܙܰܩܘ ܠܘܳܬܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܳܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܛܰܟܶܣ ܘܰܡܢܺܝ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡܗܘܢ ܠܰܓܼܢܘܢܳܟ ܢܶܥܽܘܠ. ܘܰܐܟܼܚܕܳܐ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܙܰܡܰܪ ܠܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܐ ܘܠܰܐܒܘܟ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܠܦܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܼܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܘܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܦܪܰܩ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܼܢ ܢܘܬܳܥ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܺܝܠܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܕܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܢ ܠܵܟ ܕܬܶܬܪܘܨ ܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܦܺܝܼ̈ܦܶܐ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܢܛܘܪܘܬܳܐ ܕܦܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܵܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܘܟ ܀ ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ܀

 

 

ܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܟܶܡ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܣܬܰܓܼܕܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܀ ܒܰܪ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܒܰܠ ܒܽܘܨܳܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܦܰܬ̈ܟܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܶܗ ܦܽܘܠܳܓܼܳܐ ܠܳܐ ܓܳܫܶܦ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܼܳܢܳܐܺܝܬ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܥܰܠܰܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܀

ܣـܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܼܥܰـܠܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝܼܬ. ܐܰܪܺܝܡܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟܬ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܘܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢ ܚܰܘܺܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ܀ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ: ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܝܳܠܦܺܝܼܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ܀ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܚܶܟܼܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܒܺܝܼܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܼܢ: ܦܽܘܠܳܓܼܳܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝܼܢ: ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܚܰܝ̈ܛܰܝ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܥܰܛ̈ܠܰܝ ܡܰܡܠܳܐ ܕܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܪܫܺܝܼܢ: ܡܚܺܝܼ̈ܠܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܙܰܠ̈ܓܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܠܓܼܺܝܼܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܥܰܓܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܬܰܚ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ: ܗܰܘ ܕܳܐܦܚܢܰܢ ܟܰܕ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܀ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܬܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܘ̈ܟܳܢܰܘܗ̱ܝ ܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܬܰܪܶܨ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗ̱ܝ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܐܰܦܽܘܦܰܐܣܺܝܼܣ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ݀܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܰܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܼܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܚܰܟܶܡ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܰܐܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܢܽܘܬܳܥܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܡܰܠܶܠ ܘܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܡܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܐܰܠܶܦ ܘܫܰܪܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܘܒܶܗܬܬܼܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܝܽܘܕܳܐ ܣܟܼܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܼܛܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܣܰܬܶܬ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓܼ ܬܰܡܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܓܠܺܝ̈ܠܳܝܶܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦܘ ܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܐ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ̱ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܼܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܐ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗܬܬܼܳܐ: ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܫܘܰܚܘ ܡܼܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܡܼܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܙܠܶܓܼ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܛܪܰܕ ܠܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܡܼܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܼܬ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܶܟܼܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ̱ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗ̱ܘܰܘ܀ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܘܳܬ݀܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܟܰܪܡܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܽܘܚ ܬܰܡܺܝܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܦܰܣܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܼܶܐ ܕܚܰܕܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܳܕܶܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܳܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ: ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܼ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܬܰܘܕܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܒܳܗ̇ ܘܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܘܡܶܟܺܝܼܠ ܐܳܦܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܫܒܺܝܼ̈ܚܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܰܗ̱ܒܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܬܼܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܗܘܺܝܼ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܙܰܗܳܐ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܨܰܠܶܠ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܼܢ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܪܟܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ܀ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄܀

 

ܥܛܪܐ

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܐܘܽܣ̈ܝܰܐܣ: ܘܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ. ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܡܼܢ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ: ܠܳܐ ܐܳܕܫܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܟܡܳܢܳܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ:  ܘܐܘܽܣܺܝܰܐܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܠܳܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘܬܐ ܡܶܬܼܝܰܩܢܳܐ ܘܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܘܡܶܣܬܰܓܼܕܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪܽܘܨ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܗܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܫܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܣܺܝܼܪܺܝܢ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܕܶܢܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܼܛܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܘܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ: ܡܳܪܰܢ܀

      ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܣܓܺܝܼܕܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܼܬܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܟܪܶܙ ܒܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܠܺܝܼܕܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ: ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܓܶܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܟܼܪܙܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܼܢ ܒܠܶܫܰܢ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܰܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܚܢܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܣܶܓܼܕܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܘܥ̈ܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ܀

ܣܕܪܐ ܕܨܦܪܐ : ܛܪܩܐ

ܣܝ̇ܡ ܣܥܝܼܕ ܒܪ ܨܒܘܢܝܼ (1095)

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܥܰܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܼܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܘܡܼܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡܼܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܢ ܚܰܡܫܺܝܼܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܐ̱ܪܳܙ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܼܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܓܺܝܼܓܼܠܳܐ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܦܟܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢܰܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܼܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܘܽܒ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܼܪܙܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܼܢܰܗܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܒܫܰܒܥܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬ ܟܺܝܬܼ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܝܰܒܠܺܝܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝܼ ܥܰܬܺܝܼܩܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܐܘܰܢܓܰܠܝܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܗܘܰܘ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܘܽܒ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܼܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܓܼܳܐܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡܘ܀ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܽܘܒ ܕܫܰܒܥ̈ܺܝܢ ܕܶܩ̈ܠܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܘܽܒ ܕܒܳܠܺܝܡ ܡܰܟܼܪܶܙ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܐܪܙܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܼܥܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܳܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܳܬܼܦܩܶܕ ܢܳܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܡܼܢ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܘ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܩܶܕ: ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܺܝܢ ܒܰܝܬܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܠܳܡܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܀ ܫܒܰܥ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ݀ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܼܚܽܘܢܳܝܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܣܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܙܳܟܼܘ̈ܳܬܳܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܝܽܘܡ ܚܰܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܫܒܺܝܼܥܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܩܺܝܼܩܠܳܣܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܺܝܢ. ܟܰܕ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܚܳܣܪܺܝܢ ܠܗܰܘ ܕܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܬܡܺܝܼܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܰܐܠܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܚܰܕ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܡܰܠܟܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܬܘܽܒ ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܫܘܳܒܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܰܟܼܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܚܺܝܼܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܩܶܦ̈ܝ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܼܺܝܗܶܒ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܓܽܘܪ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝܼ ܡܩܰܠܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܕܶܩ: ܕܰܟܼܝ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬ ܫܒܺܝܼܥܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܠܫܰܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܛܰܦܶܤ ܐܝܟ ܕܐܳܦ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܦܰܫܶܩ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܼܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܒܶܙܬܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܰܢ ܫܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡܦܰܨܶܐ: ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܫܒܰܥ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܐܰܘ̇ ܡܶܣܬܰܓܰܦ: ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܫܒܺܝܼܥܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܫܒܺܝܼܥܳܐܺܝܬ ܫܒܰܥ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ: ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܶܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠܳܝܬܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܚܣܶܠ ܡܼܢ ܕܶܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܘܡܼܢ ܦܰܛܒ̈ܳܓܼܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܒܬܰܪܣܺܝܼܬܳܐ ܫܚܺܝܼܡܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܰܪܓܺܝܼܓܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܫܒܺܝܼܥܳܝܳܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܡܰܦܽܘܚܺܝܼܬܳܐ ܗܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܦܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܶܬܬܰܚܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܨܳܪܦܳܝܬܳܐ܀ ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܳܥܳܐ ܫܳܘܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܨܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܕܪܰܬ݀ ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܡܛܰܠܶܩ ܘܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܘܰܕܒܶܗܬܬܼܳܐ ܩܰܛܶܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܗܳܝ ܕܫܳܘܝܳܐ ܡܼܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܩܪܳܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܽܘܕܳܩܳܐ ܫܒܺܝܼܥܳܝܳܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܒܰܪ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܶܐܠܺܝܼܫܰܥ ܕܰܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇ ܕܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܣܰܘܩܳܐ ܫܶܐܠܳܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܚܺܝܼ: ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ: ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܡܼܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܗܳܝ ܒܳܒܠܳܝܬܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܦܳܢܶܝܢ: ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܒܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܝܰܩܰܪ܀ ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܢܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܗܶܠܶܝܢ ܡܨܰܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܢܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܦܰܬܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܟܰܕ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܼܢܰܢ: ܠܰܘ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܐܶܠܳܐ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܗܳܝ ܕܪܳܡܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܩܳܠܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܫܶܝܠܝ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܫܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ: ܘܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܣܳܓܼܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܶܒܪܽܘܟ܀ ܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܘܝܰܬ݀ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܰܐܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܳܓܼܕܺܝܢܰܢ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܳܐ ܢܶܬܓܰܪܓܰܚ ܒܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܟܰܗܢܺܝܼܢ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܫܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܬܢܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܼܢ ܘܠܳܐ ܡܨܰܦܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܡܫܺܝܼܢ܀ ܝܰܬܺܝܪ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܼܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗ̇ܫܐ܀

 

ܥـܛـܪܐ

ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ܀ ܩܰܕܶܫܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܼܚܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܟܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܢܶܬܼܥܰܬܰܕ ܘܢܶܬܬܣܺܝܼܡ ܠܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢܰܢ: ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀

ܚـܘܬܡـܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܼܩܽܘܣܛܺܝܼ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܥܺܝܼܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܼܢ ܩܳܠܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐܺܝܬ: ܘܠܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܼܢܺܝܼܙܳܐ ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܦܪܺܝܫ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܼܛ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܕܒܰܐܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܼܗܰܝܡܰܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܳܫ ܕܫܽܘ̈ܘܟܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܫܽܘ̈ܡܳܗܰܘܗ̱ܝ. ܡܼܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝܼ̈ܕܶܐ ܡܶܬܬܰܪܓܡܺܝܼܢ܆ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܼܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܼܒܚܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣـܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ: ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܀ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܰܪܶܙ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܩܕܺܝܡ ܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܀ ܟܰܕ ܡܗܰܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ܀ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܒܪܶܩ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܀ ܟܰܕ ܥܰܠ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܙܠܶܓ: ܘܰܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܠܗܶܒ ܒܪܶܬܼܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܘܫܰܪܰܪܘ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܠܺܝܼܛܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܺܝܠ ܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܘܡܰܐܠܗܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ܀ ܕܠܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚܺܝܼ̈ܕܰܝ ܬܰܩܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܟܽܠܰܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ: ܘܡܼܢ ܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܟܼܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܼ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܦܫܽܘܛ ܠܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܳܟ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܠܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܠܡܶܣܓܼܰܕ ܠܳܟ ܒܚܽܘܒܐ ܥܰܡ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܼܒܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܕܥܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܕܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܼܕ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܟܽܠ ܒܶܗ ܡܶܬܬܩܺܝܡ ܬܽܘܩܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܰܫܺܝܼܕܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܰܢ ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܠܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܠܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܶܒ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܀

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ

ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܠܘܣ

ܕܡܫܬܡܠܐ 29 ܒܚܙܝܪܢ

 

 

ܩܕ̄ܡ: ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܕܢܶܣܰܒ ܟܽܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܐ ܕܥ̱ܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܙܰܝܰܚ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܪܶܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒ̈ܰܝܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܼܒܺܝܼܠܬܗ ܡܼܢ ܫܒܺܝܼܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܰܒܠܳܗ̇: ܓܼܒܳܐ ܠܗ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܙܰܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟܽܠܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܩܰܕܡܳܝ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܼܫܐ ܘܶܐܙܕܰܝܰܢܘ ܒܚܰܝܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܘܰܐܘܒܕܽܘܗ̇ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܟܰܕ ܥܘܽܗܕܳܢܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܬܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܕܝܼܰܝܼ ܒܰܫܒܺܝܼܠ ܥܶܩܒ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܼܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܝܬ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ. ܘܰܩܪܰܝܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ: ܘܥܰܠܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܐ. ܘܰܐܩܶܦܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܦܶܣܳܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܶܬܓܼܒܺܝܘ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܐܶܫܬܠܰܚܘ ܦܶܛܪܽܘܣ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܦܰܘܠܠܽܘܤ ܓܰܒܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ: ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܩܰܕܡܳܝ ܒܬܰܠܡܺܝܼܕܽܘܬܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܰܪܘ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܼܫܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܕܶܝܢ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܕܰܐܙܥܶܩܬ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܦܶܛܪܽܘܤ ܡܰܢ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܠܨܰܝܕܳܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ̱ ܘܶܐܥܒܕܳܟ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܫܒܰܩ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܘܰܪܗܶܛ ܒܳܬܪܳܟ: ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܰܐܶܠܬ ܕܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝ܆ ܦܰܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܟ ܒܶܐܠܦܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܣܘܰܚ ܠܳܟ: ܘܟܰܕ ܓܠܰܝܬ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܡܣܰܪ ܕܳܐܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܡܡܳܬ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܟܳܦܰܪ ܒܳܟ: ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܦܰܪ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܘܫܰܪܰܪ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܘܟܰܕ ܗܦܰܟܬ ܚܳܪܬ ܒܶܗ ܦܢܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܩܶܒܬܳܗ̇ ܠܪܶܚܡܬܶܗ ܒܫܽܘ̈ܘܳܠܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܒܰܬܠ̈ܳܬܰܝܗܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ: ܘܠܵܟ ܩܪܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ: ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܓܥܶܠܬ ܠܶܗ ܪܳܥܝܽܘܬܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܐ: ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܕܟܰܕ ܛܠܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܳܣܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܶܐܒܬ ܬܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܳܟ ܚܰܨܰܝ̈ܟ ܘܢܰܘܒܠܳܟ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܟܰܕ ܫܰܘܕܰܥܬ ܒܗܳܕܶܐ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܦ ܠܦܰܘܠܠܽܘܤ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܕܝܳܩܶܕ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܳܐܠܳܢܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܒܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܪܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܒܗܰܘܦܳܐ ܒܨܺܝܼܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܬܘܺܝܼ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܘܳܬܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܆ ܘܟܰܕ ܕܳܘܝܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܦܰܢܺܝܼ ܕܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܦܰܢܺܝܼܬ ܠܶܗ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܕܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܘܳܬܶܗ ܕܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܠܰܡܒܰܥܳܛܽܘ ܠܥܽܘ̈ܩܣܶܐ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܩܰܕܶܡܬ ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܠܗܰܘ ܟܕ ܐܶܡܰܪܬ: ܕܡܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܓܰܒܝܳܐ: ܘܰܦܩܰܕܬ ܠܶܗ ܕܢܰܥܡܕܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܢܦܰܩ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܘܡܼܢ ܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܠܶܐܠܽܘܪܺܝܩܽܘܢ ܡܰܠܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܘܡܼܢ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܢܰܦܫܳܢ̈ܳܝܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܦܪܫܰܢܝ ܡܼܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕܽܘܦܝܳܐ: ܐܰܘ ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ: ܐܰܘ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܪܰܗ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܫܶܠ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܫܽܘܚܢܳܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܐܠ ܡܶܢܳܟ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܰܢܺܝܬ ܠܗ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܝ ܚܰܝܠܝ ܓܶܝܪ ܒܰܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܓܒܺܝܼܬܳܟ ܕܰܬܡܰܠܶܐ ܣܒܰܪܬܝ̱ ܘܰܕܢܶܬܟܪܶܙ ܫܶܡܝ ܒܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܕܶܢ ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܠܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܪܽܘܡܺܝ ܬܰܠܡܶܕ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܐܰܪܓܽܘܒܠܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܦܠܺܝܼܚ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܩܒܰܥ ܘܫܰܬܶܐܣ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ: ܒܳܕܽܘܩܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܩ ܘܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܠܺܝܼܚܳܐ ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠ ܡܳܪܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ.  ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܡܺܝܼ ܠܡܶܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܛܶܟܣܶܗ ܟܰܘܶܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܘܠܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܚܰܟܡܶܗ ܘܰܐܠܦܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܶܟܡ̈ܳܬܐ.  ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܐܩܶܦ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܒܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܨܡܰܚ ܘܰܐܒܪܶܩ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܢܰܨܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܚܕܽܘܓܼܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܐ ܕܳܐܦ ܕܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܛܰܒܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܼܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ ܓܠܳܐ ܘܰܐܘܕܰܥ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐ ܕܒܰܪܩܺܝܥܳܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܣܕܺܝܪ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܠܚܺܝܼܡܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܡܩܰܛܪܓܼܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܼܕܺܝܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܢܺܝܼܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܝܰܠܦܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܝܰܗ̱ܒܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܢܰܚܫܺܝܼܪܬܳܢܳܐ ܛܒܺܝܼܒܳܐ ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܚܶܟܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܨܳܕ ܘܒܰܝܬܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܼܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܚܰܪܳܫܽܘܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ: ܕܡܼܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܛܳܣ ܘܰܥܛܳܐ ܠܣܶܓܼܕܰܬ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܦܶܕܰܐܓܼܽܘܓܼܳܐ ܢܰܓܺܝܼܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܠܰܓܼܠܶܓܼ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܒܚܺܝܼܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝܼܡܳܐܺܝܬ ܡܰܙܶܓܼ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܩܠܺܝܼ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܪܗܺܝܛܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܫܩܺܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ: ܘܢܰܫܶܩ ܥܶܩ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܕܪܰܒܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܬܳܐܪܐܳܐ ܪܰܕܝܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐܺܝܬ ܪܕܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܼܚܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܓܼܒܳܟܽܘܢ: ܕܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܘܫܰܝܢܶܗ ܢܰܡܠܶܟ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܢܕܰܝܰܪ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܢܣܰܝܰܥ ܠܰܢ ܚܢܳܢܶܗ ܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ: ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܬܣܰܬܰܪܝ ܠܰܢ: ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܰܕܫܰܢ: ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܼܪ̈ܳܢ: ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܗ̈ܝܳܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ: ܘܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ. ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܟܼܪܶܙܬܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܤ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܼܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܦܰܢ ܥܰܠ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܝܰܩܪ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܝܳܨܳܐ. ܘܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܓܼܪܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܐܳܦ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ: ܘܨܳܕܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܠܶܩܛܳܐ ܕܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܨܳܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܨܳܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܨܠܺܝܼ ܠܰܢ ܦܰܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܒܶܗ ܨܽܘܕ ܠܰܢ ܘܰܩܢܺܝܼ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܣܳܓܼܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

ܩܠܐ ܕܨܦܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܐܦܢܺܝܼܬܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܰܘܶܢܬܽܘܢ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܡܼܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܦܢܶܐ ܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܼܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܢܶܙܕܪܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܥܺܕܬܶܗ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܤ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܰܪܺܝܘ ܘܣܳܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܶܙܕܩܶܦ ܪܰܒܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܘܶܐܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ. ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ  ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܺܝܼܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܓܼܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܟܽܠ: ܗܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܐ. ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܗ ܓܼܒܳܐ ܠܶܗ ܬܪܶܥܣܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܕܰܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܬܶܬܼܟܪܶܙܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܦܶܛܪܽܘܤ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳـܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܪܽܘܡܺܝܼ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܬܽܘܒ ܠܦܰܘܠܽܘܤ ܟܰܕ ܪܳܕܶܦ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܘܨܳܕܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܡܼܢ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܐܥܬܪܶܗ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܚܰܟܡܶܗ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܛܳܣ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܐܰܟܶܣ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܟܰܘܶܢ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܰܒܶܒ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܐܰܟܪܶܙܘ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܟܰܕ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܨܛܠܶܒ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܫܶܩ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܶܗ: ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܰܛܝܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܣܽܘܣܛܽܘܣ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܐܳܬܚܰܘܺܝ ܟܰܕ ܐܰܝܬܝܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܡܼܢ ܛܝܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ: ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܼܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܘܰܐܚܬܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܼܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܟܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܫܰܗܪܳܐ ܥܒܰܕܘ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ: ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܘܰܒܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܓܼܠܶܐ ܘܶܐܬܬܰܘܒܰܠ ܠܶܗ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܚܠܶܡ ܘܶܐܬܚܬܶܡ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܠܗܰܘ ܦܰܓܼܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܠ̈ܕܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܡܠܺـܝܼ̈ـܠܶܐ ܕܰܥܩܰܪܘ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳܬ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝܼ̈ܒܶܐ ܘܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܐܟܶܣܘ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܙܺܝܘܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝܼܝܼ ܪܺܝܼܚܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܼܚܗܽܘܢ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܒܰܣܡܽܘܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܙܰܗܺܝܘ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܒܚܶܣ̈ܕܶܐ ܘܰܒܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܼܢ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܼܢ ܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܠܽܘܪܺܝܩܽܘܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܐ: ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܪܕܰܦܘ ܒܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܰܝ ܕܰܠܩܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܘܢ ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܰܬ݀ ܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܡܫܰܒܰܚܬܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܩܺܝܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܼܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܣܓܼܽܘ̈ܠܶܐ ܡܠܺـܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܥܨܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܰܐܪܘܺܝܘ ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܗܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ݀ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܣܢܺܝܼܢ ܠܳܗ̇. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܪܺܝܼܚ ܣܘܳܬܼܳܐ ܕܩܶܛܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܰܥܺܝܘ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܨܳܕܘ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ: ܘܰܐܣܩܽܘܗ̇ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳܬ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܐ: ܐܳܦ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܫܰܘܫ̈ܒܺܝܢܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܬܰܦ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܬܒܳܢ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܢܦܺܝܼܚܰܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܕܶܐܡܳܟ ܒܬܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܼܬܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ: ܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ ܥܨܽܘܒ ܠܕܰܬܒܺܝܪܺܝܢ ܣܥܽܘܪ ܠܕܰܡܚܺܝܼܠܺܝܢ ܬܪܽܘܨ ܠܕܰܟܦܺܝܼܦܺܝܢ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܕܢܰܦܺܝܼܠܺܝܢ: ܥܰܕܰܪ ܠܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ: ܦܪܽܘܩ ܠܕܰܕܒܺܝܪܺܝܢ: ܟܰܢܶܫ ܠܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ: ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܦܰܢܳܐ ܠܰܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܢܰܛܰܪ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܕܚܰܛܳܝܺܝܼܢ: ܦܰܪܢܶܣ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܙܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܫܰܪܬܰܚ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܢܰܛܰܪ ܠܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ: ܘܪܰܒܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܙܰܗܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ: ܟܰܢܶܟ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ: ܢܰܟܶܦ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܕܰܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܒܳܟ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܫܰܢܺܝܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܐܰܢܺܝܼܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܢܺܝܼܚ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀

 

           ܥܛܪܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ: ܘܰܪܕܰܦܬܽܘܢ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܛܪܰܕܬܽܘܢ ܠܕܰܝܘ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܗܳܟܺܝܼܠ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܼܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܢܶܬܼܥܰܠܶܐ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܢܶܬܩܰܒܳܠ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܟܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܠܽܘܣ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ: ܗܽܘ ܢܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟܽܘܢ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܓܒܳܟܽܘܢ ܗ̇ܫܐ܀

  ܀ ܫܠܼܡ ܕܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܀

 

 

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ

ܕܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܼܚܐ

ܕܡܫܬܡܠܐ 30 ܒܚܙܝܼܪܢ

 

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܥܳܢܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܟܰܬܰܪ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܢܰܦܪܶܓܼ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܢܽܘܗܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܗܪܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܥܓܺܝܼܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܕܬܰܢܗܪܺܝܗ̇ ܒܢܽܘܗܪܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܳܝܶܐ: ܘܬܘܽܒ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܫܶܡ̈ܫܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝ݀ܘܬܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ܀

ܣـܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܐܰܥܪܶܩ ܠܠܺܠܝܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܼܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܓܼܒܰܝܬ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܠܶܦܬ ܐܶܢܘܢ ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܳܐ ܘܢܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܐ ܒܡܶܠܬܐ ܘܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܘܰܢܓܼܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܨܠܺܝܼܒܽܘܬܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܩܢܺܝܼܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܢܶܣܝ̈ܘܢܺܝܼܢ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܼܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܓܥܶܠܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܘܢܶܐܚܕܽܘܢ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܼܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܢܶܦܠܓܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܚܶܟܼܡ̈ܳܬܳܐ ܘܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܝܺܠܶܦܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܰܠܦܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܫܩܰܠܘ ܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܺܝܪܳܟ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢܺܝܢ ܨܪܺܝܟܺܝܼܢ ܘܫܺܝܼܛܺܝܼܢ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܚܶܦܝܼܳܝܼܺܝܢ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܡܰܠܠܺܝܼܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܡܰܠܦܺܝܼܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܰܫܡܳܟ ܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ: ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܝܢ ܓܰܪ̈ܒܐ: ܟܰܕ ܡܰܚܠܡܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܟܕ ܡܰܪܗܛܺܝܢ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܝܨܺܝܼܢ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܚܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܟܰܕ ܬܳܪܨܺܝܢ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܟܰܕ ܛܳܪܕܺܝܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܠܡܶܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܟܰܕ ܡܬܰܠܡܕܺܝܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܥܬܪܺܝܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܟܰܕ ܡܦܰܬܚܺܝܼܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܡܥܺܝܢ ܕܽܘ̈ܓܶܐ: ܟܰܕ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܒܳܛܠܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܒܗܬܼܺܝܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܙܳܟܶܝܢ ܠܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܟܰܕ ܣܳܚܦܺܝܼܢ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ ܘܒܳܢܶܝܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܗܳܓܼܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܢܳܨܒܺܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܳܠܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܼܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܟܰܕ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܰܟܼܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܝܟ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܝܬܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܶܬܢܰܓܼܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܶܨܛܰܥܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܟܽܠ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܝܟ ܦܰܓܼܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܺܝܢ ܡܰܫܠܡܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܺܝܢ ܝܳܗܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܫܳܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܶܬܚܰܣܕܺܝܢ ܘܡܶܣܬܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܬܳܟ: ܒܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܒܢܽܘ̈ܘܳܓܼܶܐ ܚܠܳܦ ܕܶܚܠܬܟ ܒܰܐܟܣܽܘܪ̈ܝܰܐܣ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܟ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܟ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ: ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܚܠܳܦ ܥܶܪ̈ܒܰܝܟ: ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܢܩܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܦܽܘܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ: ܘܰܠܦܽܘܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܪܰܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܥܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܣܓܺܝܬ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܳܓܼܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܽܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܘ ܡܼܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ ܡܙܰܗܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܼܽܘܬܐ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܥܰܠ  ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܗܰܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܛܳܒ ܡܙܰܗܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ: ܠܪ̈ܺܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܰܠ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܢܰܟܼܦܽܘܬܐ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ: ܟܰܕ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܨܰܒܶܬܘ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܼܫ̈ܦܳܬܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܒܥ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢܓ̈ܶܠܳܝܶܐ ܒܰܐܚܺܝܼܕܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ: ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܦܳܠܚܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ: ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ ܬܰܩܢܽܘܬܐ ܩܪܰܘ: ܟܰܕ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܼܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܘܟ ܟܰܣܺܝܘ ܡܼܢ ܐ̱ܢܳܫ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܕܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢ̈ܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܟܽܠܚܰܕ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܫܰܠܶܡ ܚܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܼܢ ܠܕܽܘܟܼܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܚܺܝܼ̈ܕܰܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܗܽܘܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܕܢܶܬܼܢܛܰܪ ܡܼܢ ܟܽܠ ܢܶܟܼܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܙܺܝ̈ـܙܳܢܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܺܝܼܢ ܘܣܶܕܩ̈ܺܝܢ ܕܪܳܡܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܼܽܘܠܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܦܰܚ̈ܺܝܼܢ ܘܢܶܫ̈ܒܺܝܼܢ ܕܨܳܠܶܐ ܨܢܺܝܥܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܬܽܘܒ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܟ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܚܽܘܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܶܩ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܙܰܝܚܽܘܗ̱ܝ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܒ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܢܶܣܓܼܕܽܘܢ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܦܺܝܼܚܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܪܺܝܼܚ ܩܶܛܠܶܗ: ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀

ܕܬܠܬܫ̈ܥܝܢ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡܼܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܐ: ܘܒܰܦܫܺܝܼܛܽܘܬܗܽܘܢ ܙܟܰܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܼܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ܀

ܣـܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܫܺܝܼܚܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܺܝܢ ܩܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܶܦ ܠܟܽܠܢܳܫ ܣܶܓܼܕܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܫܰܒܰܚܬܐ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܫܪܳܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܽܘܟܪ̈ܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܳܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܰܛܶܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܐ. ܐܘܽܘܡܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܚܰܕܶܬ ܣܚܺܝܼܦܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܽܘܟܼܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܳܫܢ̈ܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ ܘܰܕܟܼܰܝ̈ܳܐ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ ܚܰܟܶܡ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܘܰܪ̈ܕܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܣܶܡ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܡܼܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܚܰܬܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܶܫܬܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܚܕܽܘ̈ܓܺܝܢ ܡܰܟܼܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܐ ܟܰܠܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܛܰܒ̈ܥܺܝܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܕܺܝܢ ܣܡܰܟ ܘܰܐܫܩܺܝܼ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܫܳܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܟܰܘ̈ܟܒܺܝܢ ܐܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܠܰܡܦ̈ܺܐܕܺܝܢ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܫܦܺܝܼܥܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܣ̈ܟܺܝܢܺܝܢ ܦܰܪܢܶܣ ܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܐ: ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܦܰܝܶܓܼ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܣܰܟܪ̈ܺܝܢ ܣܬܰܪ ܚܶܣ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܟܒܰܫ ܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܐ: ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܡܠܺـܝ̈ـܠܶܐ ܚܰܣܺܝܼ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝ̈ܳܕܺܝܢ ܐܰܠܶܦ ܠܥܺܕܬܶܗ ܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܺܝܢ ܕܒܰܪ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܰܥܡܺܝܢ ܐܰܪܥܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܣܒܰܪܬܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܐ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܳܥ̈ܺܝܢ ܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܦ̈ܶܐ ܐܰܫܩܺܝܼ ܠܰܨܗ̈ܰܝܳܐ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ  ܒܥ̱ܘܽܗܕܳܢܰܢ ܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ܆ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܬܡܺܝܼܗܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܼܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܰܠܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܬܶܬܶܠ ܘܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܳܨܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܰܠܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܳܕܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ: ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܓܼܒܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܰܒܣܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܽܘܛ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩ̈ܰܕܝܳܢ: ܢܝܰܩܰܪ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܢܶܥܪܽܘܩ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܘܰܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܢܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܠܛܰܥܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܼܚܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܼܚܬܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܰܓܒ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܛ: ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܆ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܟܢܺܝܼܫܳܐܺܝܬ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܐ܆ ܗ̇ܫܐ܀

  ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܫܠܝܼܚ̈ܐ ܀

 

 

ܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܼܚܐ

ܕܡܫܬܡܠܐ 3 ܒܬܵܡܘܙ ܝܪܚܐ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܛܪܽܘܕ ܡܳܪܝ ܡܶܢܰܢ ܦܽܘܠ̈ܳܓܶܐ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܚܰܩܬ ܡܼܢ ܬܳܐܘܡܰܐ ܠܦܽܘܠܳܓܼ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܕܣܶܛܪܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܢܶܚܙܶܝܟ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܝܳܬܐ ܢܶܓܫܳܟ. ܘܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܶܐܟܠܳܟ: ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܘܫ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܶܝܟ: ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ: ܘܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܐܩܦܶܗ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܦܠܺܝܼܓ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܩܥܳܐ܆ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܡܰܟܼܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܗܶܢܕܽܘ: ܘܙܰܒܢܶܗ ܠܚܳܒܳܢ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܺܐܪܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣـܕܪܐ

ܟܰܕ ܥ̱ܘܽܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܼܛܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܘܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܥܺܐܕܶܗ. ܘܰܠܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܙܰܝܚܺܝܼܰܢ. ܒܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫܦ̈ܳܬܐ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܢ. ܘܰܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܽܘܬܶܗ ܘܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܼܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܕܢܶܓܽܘܫ ܠܕܰܦܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܓܳܫ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܰܕ ܡܼܢ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܳܫ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܚܠܰܕ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܝܰܐܝܰܒ ܘܪܳܓ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܰܟܼܪܶܙ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ ܐܰܝܟ ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܼܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܫܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ ܚܢܺܝܼܓܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܢܰܬܼܩܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܐܺܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܼܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܥܰܘ ܚܠܳܦܰܝ ܡܼܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܫܰܦܶܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܘܥܰܪܡܳܐ ܡܼܢ ܩܕܳܡ ܡܰܪܕܺܝܬܝ: ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܡܼܢ ܥܰܣܩܽܘܬܐ ܩܰܫܝܽܘܬܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܐ: ܐܳܘ ܐܰܚܺܝܼܕ ܩܠܺـܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܦܶܛܖܽܘܤ ܘܰܒܬܽܘܠܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬܐ ܠܪܰܒܟܽܘܢ ܕܢܶܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܰܘܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܡܳܪܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܠܳܟ ܢܕܰܒܰܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇. ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܰܘܝܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܢܰܛܪܶܗ ܡܼܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܢܶܬܠܰܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܠܶܗ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܠܳܟ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܶܐ: ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܝܰܬ݀ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܘܠܰܬ݀ ܒܥܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܒܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܓܽܘ̈ܡܳܨܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠܝ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܠܘܳܬ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ݀ ܠܶܗ ܘܦܰܨܝܳܗ̇ ܘܫܰܘܙܒܳܗ̇ ܡܼܢ ܚܰܝܠ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܣܰܒܪܳܢܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܠܗܶܢܕܽܘ: ܘܰܛܪܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܝܰܨܽܘܦܬܳܢܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܟܼܪܳܗ̇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܕܥܰܝܗܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼܰ ܫܰܝܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ ܕܦܰܓܼܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܓܳܥܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܙܰܝܚܺܝܼܢܰܢ ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܚܰܓܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢܰܢ: ܘܰܠܟܽܘܠܳܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܽܘܡ ܐܰܒܽܘܢ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܣܽܘܓܼ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ. ܐܰܣܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ. ܕܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ: ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܼܬܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܘܩܺܝܢ̈ܕܽܘܢܽܘ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܼܫܦ̈ܳܬܶܗ ܘܳܐܦ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܫܰܟܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ. ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡܰܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܘܬܐ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܰܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܰܝ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܐܳܦ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܰܥ̈ܠܰܝܡܶܐ ܘܰܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܟܢܺܝܼܟܽܘܬܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܐܳܦ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܼܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܺܝܼܚܺܝܼ̈ܕܳܝܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܳܐ: ܠܰܐܒܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܰܠܥܰܝܼ̈ܺܝܼܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܐܳ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܡܢܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܦܳܠ̈ܚܰܝܟ ܐܰܓܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܥـܛـܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ: ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܟ ܘܟܳܪܽܘܙܳܟ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܓܳܫ ܕܰܦܢܳܟ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܰܦܠܰܓܼ̈ܘܳܬܳܐ ܘܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܚܰܩܬ ܠܦܽܘܠܳܓܼܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܪܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܓܶܫܬ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ: ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ ܕܢܶܓܽܘܫ ܘܢܶܩܨܶܐ ܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܢܳܣܽܘ̈ܒܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܓܳܫܳܟ: ܘܰܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܢܓܽܘܫ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܼܒܰܣܰܡ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܕܨܦـܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܗ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ. ܕܓܳܫ ܣܶܛܪܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ. ܘܰܬܪܽܘܥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܰܪ̈ܕܝܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܰܡܓܳܫܽܘ ܒܗܶܝܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܚܰܟܶܡ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܼܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܦܳܖܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܙܰܒܢܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܽܐܘܟܳܡ̈ܶܐ ܕܢܰܢܗܪܶܗ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܠܳܗܰܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܒܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܐܳܦ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ ܡܰܬܡ̈ܗܳܬ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܘܒܳܟ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܟܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܐ: ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܼܬܐ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܡܼܢ ܣܶܓܼܕܰܬ݀ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝ ܒܦܶܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܒܰܬܰܪܟܶܢ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܕܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ ܥܰܡ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܶܗ: ܘܰܒܟܽܠ ܟܶܢ̈ܫܺܝܢ ܪܳܥܡܺܝܼܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܓܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܼܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܟܢܺܝܼܫܺܝܼܢܰܢ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ܆ ܘܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ: ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝܼܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ: ܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗܳܝ ܕܓܳܫܰܬ݀ ܠܣܶܛܪܳܟ ܗܺܝ ܬܶܬܼܦܫܶܛܝ ܗܳܫܳܐ ܘܰܬܒܰܪܶܟܝ ܠܟܽܠܰܢ ܨܶܒܥܶܗ ܙܗܺܝܼܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܘܶܐܬܪܰܡܝܰܬ݀ ܒܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܗܺܝ ܬܰܪܡܶܐ ܐܳܦ ܬܶܣܚܽܘܦ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܠܙܺܝܢ ܠܰܢ. ܦܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܳܟ ܢܰܒܰܥ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܡܳܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܠܳܗܝ ܗܽܘ ܗܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܕܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܼܶܐ ܕܢܶܬܦܰܪܢܣܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ♱ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ ܘܰܐܩܢܺܝ ܒܬܽܘܠܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܘܬܐ. ܡܚܳܝܗ̱ܝ ܫܳܩܝܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܐܰܪܝܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܶܗ: ܠܙܰܡܳܪܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܣܡܺܝܼ̈ܟܶܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܬܡܰܗ: ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܐܰܘܬܼܰܪ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܥܒܺܝܼ̈ܕܳܬܶܗ ܬܡܺܝܼܗ̈ܳܬܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܬܳܗܪܺܝܢ ܟܰܕ ܡܶܢܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܛܶܐܒܶܗ ܨܳܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܠܡܶܠܬܶܗ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܼܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܦܳܢܶܝܢ: ܘܟܰܕ ܥܳܡܕܺܝܢ ܡܼܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܡܶܠܬܶܗ ܩܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܠܗ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܙܳܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܒܙܰܠܺܝܼܩ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܦܨܚܳܗ̇ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܠܗܶܢܕܽܘ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܣܒܺܝܼ̈ܣܶܐ ܘܒܳܐܣ̈ܘܳܬܶܗ ܬܡܺܝܼܗ̈ܳܬܐ. ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܬܳܪܶܨ ܠܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܨ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܝܶܢ ܠܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܟܕ ܡܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܦܳܩܶܕ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܟܰܕ ܡܳܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܠܒܺܝܪܬܳܐ ܗܳܝ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܡܫܰܟܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܛܠܺܝܼܠܳܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܙܺܝܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܛ ܐܘܽܡܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܟܰܕ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܰܥܡܰܕ ܗܽܘ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܬܳܐܘܡܰܐ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܡܳܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܠܗܽܘܢ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܘܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܼܢ

 ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܗܳܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܰܦܢܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܠܗܶܢܕܘ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܡܼܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܠܺܝܼܚܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ܆ ܘܢܰܪܕܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܶܐܬܬܪܰܥ ܒܠܽܘܟܳܝܬܐ ܟܽܠ ܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

 

        ܚܘܬܡܐ

ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܰܚܽܘܙܰܐ ܕܗܶܢܕܘ̈ܳܝܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܙܡܺܝܼ̈ܢܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܝܳܐ  ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ: ܘܰܣܡܺܝ̈ܟܼܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ   ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗܳܫܐ ܀

 

        ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܡܛ̈ܠܠܐ

ܐܘ̇ܟܝܼܬ ܫܘܚܠܦ ܕܡܘܼܬ ܡ̇ܪܢ ܥܠ ܛܘܼܪܬܵܒܘ:

 ܘ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ

 

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܵܟ. ܘܕܰܟܼܝܳܐܝܼܬ ܢܙܰܡܰܪ ܠܵܟ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܢܚܰܓܶܐ ܠܵܟ. ܒܗ̇ܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܟ ܥܲܠ ܛܘܪܳܐ ܕܬܳܒܘܪ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܦܺܝܼܢܢ ܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܵܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܠܗ ܛܥܺܝܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܼܙܳܐ ܕܛܰܟܣܝܼܣ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܗ ܪܟܺܝܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܒܺܐܝܼܬܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܡܳܪܽܘܬܐ. ܬܠܺܝܬܳܐܝܼܬ ܘܥܵܠܡܳܢܳܐܝܼܬ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܠܳܐ ܦܘܪܳܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܫܘܡܳܗܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܘܒܰܚܕܳܢܳܝܽܘܬ ܐܘܽܣܺܝܰܐܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܼܬ ܡܸܬܡܰܕܰܥ. ܕܒܰܩܢ̈ܘܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗܘܬܐ ܘܕܰܒܪܘܬܐ ܘܰܕܢܳܦܘܩܘܬܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܘܗܺܝ ܟܕ ܗܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܚܶܟܡܬܳܢܳܐܝܼܬ ܠܝܳܕܘ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܒܩܰܛܰܦܣܺܝܣ ܕܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒܘܬܐ ܘܰܕܚܰܝܠܳܐ ܘܰܕܚܶܟܼܡܬܳܐ ܡܸܬܗܰܘܢܰܢ. ܗ̇ܢܐ ܕܠܐ ܒܪܰܒܘܬܐ ܡܸܫܬܰܘܫܰܛ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܡܸܬܩܰܛܪܰܓܼ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܐ ܘܰܐܟܣܺܝܘܡܰܐ ܘܶܐܘܬܰܢܛܺܝܰܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ. ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܰܐܩܘܠܰܘܬܺܝܰܐ ܠܐ ܡܸܬܒܰܠܒܰܠ ܐܳܦܠܐ ܒܰܐܢܳܘܠܳܘܓܼܝܼܡܘܣ ܡܶܬܼܚܒܶܫ. ܕܡܼܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܬܟܝܼܢ ܘܡܶܬܬܟܺܝܼܢ ܡܳܪܳܢܳܐܝܼܬ ܡܶܣܬܓܼܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

            ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܠܩܘܫܬܺܝܢ ܕܒܺܐܝܼܬܘܬܟ ܕܠܐ ܙܰܒܢܐ ܘܕܠܐ ܡܸܬܚܳܐ ܡܬܘܡܳܐܝܼܬ ܠܡܸܠܬܐ ܐܰܘܠܶܕܬ. ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܣܳܐ ܐܰܦܸܩܬ ܟܕ ܒܠܳܐ ܗܽܘ̈ܠܐ ܐܺܝܼܬܰܝܟ. ܘܠܐ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܣܳܒܟܼܳܐ ܒܳܟ. ܘܠܐ ܥܘܩܳܒܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܵܟ܆ ܘܠܐ ܒܘܚܳܢܳܐ ܚܳܒܶܨ ܠܳܟ. ܘܰܬܠܝܼܬܳܐܝܼܬ ܠܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܡܶܬܒܠܩ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܚܕܳܢܳܐܝܼܬ ܠܫܰܪܝܪ̈ܶܐ ܡܰܬܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܢܘܡܺܝܼܩܳܐܝܼܬ ܒܰܐܛܺܝܡܽܘ ܕܺܝܠܵܟ ܠܰܒܚܺܝܼܪ̈ܶܐ ܡܰܨܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘ ܕܝܳܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܐ ܘܺܐܝܬܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ. ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܘܕܘܟܬܳܐ ܘܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܽܘܬܐ ܘܕܺܝܰܬܰܗܣܺܝܼܣ ܣܺܝܼܡܳܐ. ܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ. ܥܳܒܘܕܳܐܝܼܬ ܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܼܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܘܠܳܢܳܝܘܬܐ ܘܰܡܢܳܬܳܢܳܝܘܬܳܐ ܡܶܬܼܪܢܶܐ ܒܩܳܛܳܦܳܣܺܝܣ ܕܓܳܠܙܳܐ ܠܟܽܠ ܕܺܝܼܠܳܝܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܡܶܬܼܪ̈ܰܓܼܫܳܢܶܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܝܢ ܒܕܺܝܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܼܕܰܠܰܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܕܽܘܡܝܳܐ ܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠ ܪܶܢܝ ܓܢܺܝܼܙ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘܢܐ ܓܶܝܪ ܢܘܗܪܳܢܳܝܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܺܚܺܝܼܕܳܝܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐܝܼܬ ܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܕܰܒܚܶܫܘܟܼܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܼܳܢܳܝܐ ܝܳܬܼܒܺܝܢ. ܒܰܕܡܘܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܲܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܢܨܰܠܶܡ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܰܢܛܰܗܶܡ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܘܬܳܟ. ܒܗ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܘ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܠܳܗܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܥܠ ܐ̱ܢܳܫܘܬܗ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܫܰܪܝܼܪܽܘܬܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܽܘܬܗ. ܬܡܰܗܘ ܬܰܠ̈ܡܝܼܕܶܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܘܡܳܢܐ. ܬܳܒܘܪ ܘܚܶܪܡܘܢ ܕܳܨܘ ܘܠܗ ܫܰܒܰܚܘ ܟܕ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܙܳܚܘ̱ ܠܐܝܼܩܳܪܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܕܫܰܚܠܶܦ ܠܰܕܡܽܘܬܗ ܕܢܶܓܠܶܐ ܫܘܒܚܶܗ ܒܥܳܠܡܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܝܰܥܩܘܒ ܘܝܘܚܰܢܳܢ ܕܳܨܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܪܰܒܘܬܗ ܘܟܰܣܝܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܨܳܒܘ ܠܘܳܬܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܼ̈ܕܳܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܬܰܫܒܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܣܓܼܰܕ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܳܩܽܘܕܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܬܰܠ̈ܡܝܼܕܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܽ ܥܲܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̇ܐ ܡܳܐܶܬܼ ܘܦܳܪܶܩ ܘܡܰܚܶܐ ܠܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܐ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܠܓܳܓܼܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܣܰܩ. ܘܩܰܕܶܫܶܝܗ̇ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܶܬܥܰܠܳܐ ܥܲܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩܳܝܳܐ ܕܠܳܟ ܪܫܰܡ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܒ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܫܰܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܒܰܚܢܰܓܼܬܳܐ. ܕܚܽܘܪ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܟ ܘܚܰܕܶܬ ܝܘܩܢܳܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܳܟ ܕܰܒܡܽܘܢܺܝܛܝ ܐܶܬܼܛܰܒܰܥ ܕܨܘܪܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܠܳܟ ܡܣܰܟܶܐ ܘܰܡܣܰܘܰܚ ܠܦܶܓܥܳܟ. ܡܒܰܓܶܢ ܪܰܥܘܡܳܐܝܼܬ ܟܕ ܛܰܒܺܝܥ ܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܝܼܩܬܐ. ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܐ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܰܡܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܵܟ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܝܼܒܳܟ ܐܝܺܣܚܳܩ ܕܒܺܝܼܚܳܟ ܝܰܥܩܘܒ ܣܳܓܼܘܕܳܟ ܦܝܼܢܚܶܣ ܡܪܰܥܝܳܢܳܟ ܐܰܗܪܘܢ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ. ܟܽܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܠܵܟ ܣܰܟܺܝܘ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܵܟ. ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܫܠܺܝܼܚ̈ܐ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܼܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܬܡܰܗܘ ܡܼܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܶܐܘܰܥܰܕܘ ܠܘܳܬܗ. ܪܥܶܠܘ ܡܼܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܐܛܠܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܡܰܥܘ ܬܘܒ ܠܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ ܠܗ ܫܡܰܥܘ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܽ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܘܡܩܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܕܠܗ ܫܳܐܠܝܢܢ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܡܶܬܼܓܰܠܝܳܢܘܬܗ ܫܒܺܝܼܚܬܐ. ܕܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܢܐ ܫܒܺܝܼܚܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܥܺܐܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܕܕܰܟܼܝܳܐܝܼܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܢܰܦܨܰܚ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܒܰܪܶܟ. ܘܰܠܩܳܪ̈ܝܼܰܝܼ ܫܡܶܗ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܢܶܥܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܘܢ ܟܪ̈ܺܝܼܗܶܐ ܘܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ ܢܰܪܘܰܚ. ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܗ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܼܚ̈ܐ ܢܰܣܡܶܟ. ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢ̈ܺܝܕܰܝܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܚܰܣܶܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܒܟܶܢܫܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܰܓܼܒܰܘܗ̱ܝ. ܢܰܣܶܩ ܠܗ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܐܒܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܫܐ ܀      

          ܥܛܪܐ

ܒܰܐܬܼܪܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܟ ܡܶܙܕܰܝܚܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܒܝܰܘܡܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܩܰܪܶܒܢܢ ܠܵܟ. ܛܳܒܳܐ ܕܰܓܠܰܝܬ ܝܳܬܼܳܟ ܠܥܺܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܘܰܐܛܶܠܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܼܡܘܬܟ. ܐܳܦ ܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܛܶܠ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܠܳܗܘܬܟ ܘܛܰܪ ܠܟܽܠܗܘܢ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܡܽܘܢܺܝܛ݀ܝ ܕܺܝܠܵܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܥܳܡܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܫܰܟܶܢ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܛܰܝܒܘܬܟ ܓܡܺܝܪܬܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܚܰܣܳܐ ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ܀  

        ܚܘܬܡܐ

ܗܰܒ ܡ̇ܪܝ ܠܥܺܕ̱ܬܳܟ ܫܰܝܢܐ ܐܰܡܝܢܐ܆ ܘܰܐܥܬܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ. ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܼܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܟܽܠ ܡܰܐܟܝܳܢܘܼܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܬܥܰܕܥܶܕܝ̱ ܕܰܟܼܝܳܐܝܼܬ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܬܶܣܓܘܕܝ ܠܵܟ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܢ ܀

ܕܨܦܪܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܠܝܼܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܝܼܡ ܠܣܥܝܕ ܒܪ ܨܒܘܢܝܼ (1095)

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܡܫܰܪܝܳܢܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܫܘܪܳܝܳܐ ܘܫܘܠܳܡܐ ܠܐ ܚܳܒܶܫ ܠܗ ܫܰܠܝܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܐ. ܘܕܰܐܚܺܝܼܕ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܕܟܽܠ ܠܘܳܬܗ ܡܸܬܬܙܺܝܥ ܐܝܟ ܩܶܢܛܪܘܢ ܚܘܓܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܟܕ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܸܬܬܙܺܝܥ. ܣܰܩܘܒܠܳܝܐ ܠܘܳܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܠܩܘܒܠܐ ܠܐܝܼܬܘܬܗ ܠܰܝܬ. ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܦܘܩܕܳܢܗ ܐܶܬܬܟܺܝܢ ܘܡܶܬܬܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ ܘܟܽܠ ܠܘܳܬܗ ܠܐ ܩܳܪܶܒ. ܐܳܚܶܕ ܘܠܐ ܡܶܬܬܚܸܕ ܘܰܠܪܰܒܘܬܗ ܣܳܟܼܳܐ ܠܐ ܡܬܰܚܰܡ. ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܘܡܳܪܶܗ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܕܡܸܢܗ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܟܽܠ ܐܰܒܳܗܘܬܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܒܪܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܒܪܳܐ܆ ܪܘܚܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܪܳܐ. ܕܰܫܘܶܝܢ ܘܰܣܕܺܝܩܺܝܢ܆ ܘܰܐܘܶܝܢ ܘܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܫܬܰܒ̈ܚܳܢܐ ܘܠܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܡܸܣܬܰܓܼܕܳܢܐ ܘܠܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܠܐ ܡܸܬܕܰܪܟܳܢܐ ܕܦܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܸܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܼܪ̈ܰܓܼܫܳܢܶܐ. ܙܳܝܥܳܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܘܬܳܡܗܺܝܢ ܘܡܸܬܒܰܠܗܺܝܢ ܡܼܢ ܬܶܫܒܘܚܬܗ. ܘܠܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܣܒܺܝܼܣܳܬܐ ܒܝܽܘ̈ܒܳܒܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ. ܒܩܺܝܼ̈ܢܳܬܐ ܕܰܟܼܝ̈ܳܬܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ: ܒܗܳܢܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܡܳܪܝܐ ܫܡܳܟ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܝܰܩܰܢܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܠܐ ܓܫܺܝܼܡܳܐ܆ ܡܡܰܠܠܳܢܐ ܘܠܐ ܡܸܬܼܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܳܐ. ܚܶܟܼܡܰܬܼ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܣܟܽܘܠܺܝܽܘܢ ܠܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ ܕܶܐܬܼܪܕܺܝܘ ܒܚܶܟܼܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܰܡܡܰܕܟܼܰܬ݀ ܠܪ̈ܳܕܝܼܰܝܼ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܚܰܝܠܬܳܢܘܬܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܬܽܘܩܦܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܐ. ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܝܰܠܕܳܢܘܬܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܐܰܬܼܪܳܢܳܝܬܐ ܘܠܐ ܕܽܘܟܬܳܢܳܝܬܐ. ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܘܶܐܬܼܟܰܢܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܗܽܘ̈ܠܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܐ ܟܕ ܠܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܬܼܰܪ ܕܰܨܒܰܝܬ ܣܰܬܶܬܼܬ ܒܠܳܐ ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܟܰܣܝܘܬܟ ܫܰܒܰܚܬ. ܘܰܒܗܽܘܠܳܢܳܝܬܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܟ ܐܰܘܕܰܥܬ. ܟܕ ܐܰܣܗܶܕܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܐܳܘ ܫܒܺܝܼܚ ܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܟ ܡܳܪܝܐ. ܕܡܼܢ ܦܽܘܡ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܠܬܰܚܬ ܟܰܣܺܝܬܼ. ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܡܰܫܟܰܢܝ̱ ܢܶܩܫܶܬ ܘܰܒܥܽܘܡ̈ܩܰܝ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܐܘܽܪ̈ܚܳܬܝ ܣܳܡܶܬ ܘܥܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܰܝ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܬܪܽܘܢܺܝܽܘܢ ܕܥܽܘܫܢܝ̱ ܐܰܘܬܒܶܬܼ܆ ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܥܳܡܰܪܬܐ ܐܘܽܚܕܳܢܝ̱. ܘܬܘܒ ܐܰܘܕܥܶܬ ܕܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܝ̱ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܦܘܪܩܳܢܝ̱. ܟܕ ܕܶܝܢ ܓܡܰܪܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܠܗܰܘ̈ܢܐ ܡܰܢ ܘܰܠܢܽܘܗܪ̈ܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܰܠܟܘܼܟܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܬܽܘܗܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܡܼܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܓܰܠܓܶܠܬ ܘܰܕܚܰܝܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܫܦܰܪ ܠܵܟ ܛܰܒܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܝܰܩܶܢܬ ܕܡܽܘܬ ܨܰܠܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܪܰܒܘܬܟ. ܟܕ ܡܼܢ ܗܘܠܐ ܕܳܝܽܘܒܬܳܐ ܪܒܺܝܼܥܳܝܰܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܚܰܝܶܕܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܳܐܕܳܡ ܫܰܡܰܗܬ ܘܟܰܢܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܲܠ ܗܽܘܠܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܦܰܠܳܚܳܐ ܕܟܰܪܡܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܐ ܐܰܣܪܰܚܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܒܰܪ̱ܬ ܨܰܘܒܳܐ ܣܳܡܬ ܥܰܡܗ ܐܝܟ ܕܰܠܚܰܒܪܘܬܗ. ܘܫܰܘܬܶܦܬܐ ܗܘܳܬ ܕܦܰܪܫܰܓܢܐ ܢܳܡܘܣܳܝܳܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܚܺܐܪܘܬܗ ܕܡܶܢܳܟ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܼܬܣܝܼܡ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢ ܚܺܐܪܘܬܗ ܫܛܳܐ ܘܡܼܢ ܦܘܩܕܳܢ ܡܳܪܘܬܳܟ ܣܛܳܐ. ܘܥܶܨܝܼܳܝܼܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܢܰܩܝܦܘܬܐ ܕܰܠܥܶܕܪܶܗ ܘܡܶܠܟܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܒܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܡܪܰܛ ܦܺܐܪ ܡܰܘܬܐ. ܘܶܐܫܬܰܠܰܚ ܡܼܢ ܫܘܒܚܗ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ܆ ܘܫܘܦܪܶܗ ܘܝܳܐܝܽܘܬܗ ܒܠܝܼ ܘܡܺܝܙܪ̈ܳܢܶܐ ܚܶܣ̈ܕܳܢܳܝܶܐ ܘܛܰܪ̈ܦܐ ܐܶܬܟܒܶܢ܆ ܘܶܐܫܬܰܠܰܡ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܪܶܥܝܳܐ ܚܳܢܽܘܩܳܐ ܩܕܳܠܶܗ ܐܰܪܬܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܺܝܼܥܳܢ̈ܝܳܬܐ ܟܽܘܒܳܢ̈ܝܳܬܐ ܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܬܼܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܳܐܝܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܳܣܳܐ ܬܶܛܪܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܐܦܪܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܕ ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܒܪܳܐ ܘܡܸܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܝܼܠܟ ܘܨܰܠܡܐ ܕܪܰܒܘܬܳܟ ܕܡܼܢ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܙܥܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ. ܒܳܬܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܗ܆ ܐܶܬܬܘܺܝܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܺܐܚܶܐ ܦܰܪܢܶܣܬ ܒܕܰܨܠܰܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܪܦܶܠܳܐ ܪܟܼܶܒܬ ܘܰܐܬܰܪ ܕܰܨܒܰܝܬ ܢܛܰܚܬ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܡܼܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܒܺܐܝܣܪܳܐܝܠ ܐܶܫܪܶܐ. ܘܡܼܢ ܝܰܥܩܘܒ ܠܥܳܠܡܝܢ ܥܘܽܗܕܳܢܝ ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܘܰܡܫܰܚܬ ܩܢܽܘܡܳܝܘܬܟ ܒܒܶܣܪܳܐ ܡܡܰܕܥܳܐ ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܕܠܗ ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܒܰܩܪܺܝܬܐ ܪܚܺܝܼܡܬܐ ܕܡܸܢܗ̇ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܣܒܰܠܬ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܘܕܽܘܟܬܐ ܟܕ ܠܐ ܣܳܟ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪܢܳܫܳܟ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܬܺܡܰܐܛܺܝܩܺܝ ܣܒܺܝܼܣܰܬ ܒܡܸܢܝܳܢܐ ܕܰܟܬ̈ܒܐ ܘܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܢܳܬܐ ܘܥܶܐܦܳܐ ܘܦܶܠܓܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܘܐ̱ܚܪܳܢܐܝܼܬ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܢ. ܚܲܕ ܡܫܺܝܼܚܐ ܕܰܒܫܰܦܪܳܐ ܘܰܒܦܳܢܝܳܐ  ܐܶܬܚܙܺܝܬ܆ ܟܕ ܠܗܰܠ ܡܼܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܟ܆ ܘܒܶܐܡ̈ܘܳܬܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܡܼܢ ܡܸܨܪܶܝܢ ܚܲܕ ܒܪܳܐ ܩܪܳܟ ܐܰܒܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܐ ܡܸܬܕܰܓܠܳܢܳܐ. ܒܢܳܨܪܰܬ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܝܟ ܕܰܒܢܳܡܘܣܐ ܩܰܪܶܒܬ܆ ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܰܪ̈ܫܠܳܢܶܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ. ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܕܰܒܢܳܡܘܣܳܐ ܩܰܪܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܟ ܘܩܰܒܶܠܬ ܠܰܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܺܐܝܼܪ̈ܽܘܕܺܝܰܢܽܘ ܛܰܠܝܽܘ̈ܣܶܐ ܐܶܬܼܟܰܢܺܝܬ. ܘܥܰܡ ܝܳܢܽܘ̈ܣܩܶܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܠܰܓܼܠܶܓܼܬ܆ ܒܢܳܨܪܰܬܼ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܼܪܰܒܺܝܬ ܘܲܒܥܰܡܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܶܬܓܰܕܰܘܰܕܬ. ܐܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܬ ܘܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܐܶܬܥܰܠܰܡܬ܆ ܘܐܝܟ ܐܺܝܼܠܳـܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܣܳܢܺܝܪ ܫܶܘܚܰܬ݀ ܩܰܘܡܬܳܟ. ܘܐܝܟ ܕܽܘܠܰܒܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܥܠ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܼܚܙܺܝܬ. ܘܰܥܡܰܕܬ ܘܚܰܠܶܠܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܨܰܚܢܳܐ ܕܒܰܣܝܳܢܳܐ ܐܶܨܛܰܥܨܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܐܝܟ ܙܰܝܬܐ ܥܰܒܺܝܛ ܫܘܼܒܚܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܪܒܰܝܬ. ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܫܰܚܶܡܬ ܘܠܰܡܢܰܣܝܳܢܳܐ ܫܰܦܶܠܬ. ܟܕ ܒܩܺܝܢܳܡܘܢ ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܣܰܡܣܶܡܬ ܠܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܫܽܘܚܢܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܪܥܰܘ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܡܼܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܼܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ ܒܒܶܣܡܳܐ ܡܼܢ ܝܰܕ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚܬ. ܘܡܰܘܒܠܳܐ ܚܛܺܝܼܬܳܢܳܝܳܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܫܪܰܝܬ. ܘܰܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܬܝܳܒܘܬܐ ܡܠܰܝܬ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܘܪ ܥܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܣܠܶܩܬ. ܘܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܼܢ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܙܠܶܓܼܬ. ܘܓܰܠܝܳܐܝܼܬ ܥܠ ܚܰܫܳܟ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܐܰܪܶܙܬ. ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܦܰܓܼܪܳܢܐܝܼܬ ܠܗܬܘܢ ܚܰܘܺܝܬ ܘܗܰܝܡܢܽܘܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ. ܘܰܩܠ̈ܺܝܕܐ ܡܼܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܢܣܰܒܬ. ܘܬܰܩܕܳܐ ܪܳܥܝܼܳܝܼܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܰܐܪ̈ܟܽܘܢܝܣܛܶܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬ. ܘܶܐܬܦܰܫܩܰܬ݀ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬܼܓܠܶܐ ܘܬܶܬܼܚܰܘܶܐ ܡܰܠܟܘܬܟ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܕܰܥܬ. ܘܟܕ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܨܳܠܽܘ̈ܒܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕܬ. ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܪܟܼܶܒܬ ܘܡܼܢ ܠܐ ܡܨܰܥ̈ܨܥܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚܬ. ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܫܰܒܪ̈ܐ ܘܩܰܠܣܽܘܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܐ ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܚܰܫܬ ܒܒܽܘܪܢܳܫܳܟ ܟܕ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܠܰܝܬ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܥܰܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܣܠܶܩܬ. ܘܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܼܢ ܬܫܒܘ̄ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܙܠܶܓܼܬ. ܘܓܰܠܝܳܐܝܼܬ ܥܠ ܚܰܫܳܟ ܘܲܨܠܝܼܒܘܬܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܐܰܪܶܙܬ. ܐܶܬܩܒܰܥܬ ܒܕܽܘܟܬܐ ܓܦܺܝܦܬܳܐ ܒܓܳܓܼܽܘܠܬܐ ܥܲܠ ܨܠܝܼܒܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܪܽܘܚܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܟ: ܒܰܙܩܽܘܪܳܐ ܟܶܬܳܢܳܝܳܐ ܕܝܰܘܣܦ ܐܶܬܼܟܰܪܰܟܼܬ. ܘܰܒܚܽܘܢܰܛܬܳܐ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܢܰܛܬ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܢܩܺܝܪ ܒܟܺܐܦܳܐ ܒܓܰܢܬܗ ܕܝܰܘܣܦ ܒܽܘܠܝܼܛܺܝ ܐܶܬܩܒܰܪܬ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܛܺܝܛܠܽܘܣ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܛܺܝܠܳܐ  ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܚܕܺܝ ܕܰܚܙܳܟ. ܘܥܰܢܝܼܕܳܐ ܦܳܢܝܼܳܝܼܳܐ ܪܘܰܙ ܕܶܐܫܬܰܘܕܥܳܟ. ܡܺܝ̈ܬܰܝ ܥܳܠܰܡ ܐܰܪܥܽܘܟ. ܘܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܩܒܠܽܘܟ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܚܶܦܪ̈ܶܐ ܗܰܠܠܽܘܟ. ܘܰܚܒܺܝ̈ܫܰܝ ܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܐܰܟܪܙܽܘܟ. ܦܰܓܼܪ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܼܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܩܳܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܗܶܕܘ ܘܣܰܒܪܽܘܟ ܘܰܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗܦܰܟܘ. ܐܶܬܼܡܰܠܰܠ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܼܪܳܢܳܟ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܼܟܪܶܙ ܛܶܐܒ ܢܽܘܚܳܡܟ. ܩܳܡܬ ܬܠܺܝܬܳܝ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܬܶܫܒܘ̄ ܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܦܶܪܚܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܩܝܳܡܬܳܢܳܝܬܐ ܒܟܽܠ ܐܰܪܰܥ. ܣܠܶܩܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܥܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܝܽܘܒܳܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܦܰܪܶܩܠܺܛܳܐ ܚܰܟܶܡܬ ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܝܽܘܬܐ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܗܳܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܐ. ܘܗܶܢܘܢ ܠܟܽܠܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܘܰܡܠܰܘ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܐܺܝܼܬܝܼܳܝܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܼܢܢ ܠܵܟ ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܗܐ ܕܺܝܠܢ. ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܺܝܼܠܟ ܒܡܶܬܼܕܰܟܼܪܳܢܘܬܐ ܕܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܒܣܽܘܪܳܩܳܐ ܕܝܼܠܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܫܽܘܕܳܝ ܡܶܠ̈ܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇. ܕܰܐܝܟ ܪܽܘܕܽܘܕܰܦܢܳܐ ܐܶܩܽܘܫ ܥܶܩܳܪܶܟܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܫܒܺܝܼܚܬܳܐ ܝܳܐܝܰܬ ܦܺܐܪ̈ܐ ܐܶܨܒܶܟܝ. ܢܽܘܪ̈ܒܰܝܟܝ ܢܽܘܪ̈ܒܰܝ ܗܶܕܪܳܐ ܘܣܰܘ̈ܟܰܝܟܝ ܣܰܘ̈ܟܰܝ ܬܶܫܒܘ̄ ܐܘܢܽܘ̈ܟܼܣܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܢ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܡܼܢ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܢܶܬܼܦܰܛܡܽܘܢ: ܘܡܼܢ ܚܰܡܪܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ. ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܘܢܶܪܘܽܘܢ. ܠܕܰܘܩܳܐ ܕܰܒܡܰܓܼܕܠܳܗ̇  ܕܳܐܶܩ: ܒܳܒ̈ܳܬܐ ܠܐ ܛܺܝ̈ܛܳܢܳܝܳܬܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܟܰܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܗܰܒ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܛܫܶܝܢ ܘܫܰܩܳܪ̈ܳܬܐ ܘܥܽܘ̈ܢܳܬܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܪܳܢܶܝܢ. ܠܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܬܰܩܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܛܰܘܶܛ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܩܰܝܣܽܘܬܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܐ ܐܰܠܒܶܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܛܳܝܗܽܘܢ ܢܕܰܘܕܽܘܢ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܸܬܝܰܕܥ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܢܶܡܨܽܘܢ ܠܰܡܡܰܥܳܣܽܘ ܠܶܐܡܪ̈ܶܝܗ̇. ܠܰܕܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܰܛܪ̈ܳܬܐ ܠܶܠܝܼ̈ܳܝܼܳܬܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܸܬܚܰܠܨܳܐ ܡܼܢ ܡܰܕܡܟܳܐ ܡܙܰܡܶܢ ܚܽܘܠܳܨܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܝܳܐ. ܠܦܰܐܦܺܝܽܘܣ ܕܒܳܗ̇ ܐܳܦܩܪܺܝܣܺܝܣ  ܡܰܩܒܰܠܬܳܐ ܐܰܥܛܶܦ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܠܪ̈ܶܒܝܳܬܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܥܦܳܐ ܢܰܝܬܘܢ. ܘܒܰܙܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܛܰܪ̈ܦܳܢܣܰܘܗ̱ܝ ܕܒܶܠܶܐܝܰܪ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܢܒܰܙܥܽܘܢ ܠܕܺܝܰܐܩܳܢܽܘ ܕܕܺܝܰܐܪ̈ܽܘܢܺܝܣܶܐ ܙܰܒܢ̈ܳܝܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܦܽܘܕܳܐ ܛܶܟܣܳܢܳܝܳܐ ܙܩܺܝܪܰܬ݀ ܒܢܰܘܠܳܐ ܩܽܘܫܬܺܝܢܳܝܐ ܘܰܡܬܰܠܰܦܬ ܒܣܺܝܼܪܶܣ ܠܐ ܡܸܣܬܰܕܩܳܢܳܐ ܐܰܠܒܶܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܫܰܢܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ. ܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܰܟܶܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܒܽܘ̈ܒܶܐ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܳܝܶܐ ܢܒܰܣܡܽܘܢ ܠܶܐܡܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܒܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܐ ܬܡܺܝܼܢܳܝܰܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܠܵܟ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܟܽܠ ܕܒܰܛܝܳܪܶܗ ܚܒܺܝܫ ܛܰܪ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܡܶܫܘܰܪ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܼܳܐ ܓܳܪ̈ܣܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܥܽܘ̈ܩܣܶܐ ܥܶܩܰܪ̈ܒܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܠܦܶܬܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܠ ܫܒܺܝܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܪܰܒܺܝܥ ܘܰܠܡܶܡܚܳܐ ܠܥܶܩܒܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܳܥܶܐ. ܒܩܽܘܢܛܳܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܶܦܥܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܘܲܠܡܶܣܬܰܠܝܳܢܘܬܐ ܘܠܰܡܡܰܝܩܳܢܘܬܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܦܰܚܬܳܐ ܩܶܨܳܢܳܝܬܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܐ ܩܳܛܥܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܡܸܐܬܺܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܢܳܝܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܡܪ̈ܐ  ܕܠܐ ܡܬܺܝܼܚܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܚܰܨܰܝ̈ܢ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪ̈ܳܓܼܰܝܢ: ܕܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕܰܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ. ܒܩܰܘ̈ܡܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܦܽܘܪܺܝܘܢ ܕܰܡܪܰܝܡܽܘܬܳܟ ܪܒܰܘ ܘܺܝܪܶܒܘ. ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܘܢܶܐܪܽܘܥ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܫܒܺܝܼܚ ܡܼܢ ܟܽܠ ܘܢܰܓܣܶܐ ܠܶܒܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܕܺܝܼܠܟ: ܘܢܰܒܰܥ ܦܽܘܡܰܢ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܪ̈ܬܼܡܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܩܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܺܐܝܼܬܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܕܪܘܚܳܟ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܼܺܝܕ ܀

ܥܛܪܐ

ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܼܢ ܐܰܒܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܟܣܶܐ ܡܼܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܰܠܕܶܗ ܦܰܓܼܪܳܢܳܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܙܰܒܢܶܗ܆ ܘܰܓܠܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܒܺܝܗܽܘܕ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܘܬܗ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ: ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܩܒܽܘܪܬܗ ܒܪܰܡܫܳܐ ܩܝܳܡܬܗ ܒܠܶܠܝܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܗ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܣܒܰܪܬܗ ܒܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܘܠܛܳܢܶܗ ܒܪܰܘܡܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܥܺܕܬܗ ܡܙܰܝܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܣܳܓܼܕܳܐ ܠܲܨܠܝܼܒܗ: ܟܳܗ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܲܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܗܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܘܰܐܒܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܢܫܰܟܶܢ ܒܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܗ ܘܲܒܪܘܚܶܗ ܩܰܕܝܼܫܐ ܘܫܘܒܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܗ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܗ. ܘܫܘܒܚܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܬܳܘܕܺܝܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܗ ܗ̇ܫܳܐ ܀ ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܛ̈ܠܠܐ ܀

 

 

ܛܟܣܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܐܘܟܼܝܬ ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

. ܝܗ̄ ܒܐܒ

 

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܒܦܰܓܼܪܳܐ ܕܠܐ ܡܟܰܬܰܡ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܼܬܳܐ. ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܘܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܢ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܗ̇ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܗ̇܆ ܡܼܢ ܟܽܠ ܢܶܟܼܝܳܢ̈ܺܝܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪܳܐ. ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܕܪܡܫܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ: ܕܡܼܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܲܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܝ̈ܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܼܢܺܝܙܳܐ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܦܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܝܰܩܰܪ. ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܗܰܕܰܪ܆ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܠܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܪܡܰܙ ܘܲܠܝܽܘܡ ܥܘܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܗ ܡܼܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܼܶܢ̈ܝܳܬܐ ܟܰܢܶܫ. ܘܰܠܣܺܝ̈ܥܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ ܫܰܕܰܪ. ܠܗܰܘ ܝܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܠܘܳܬܗ ܫܰܝܢܳܗ̇ ܘܥܰܠܝܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܛܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܘܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܡܰܠܝܼܰܝ̈ܝܼ ܪܘܳܙܳܐ ܐܰܥܶܠ ܣܳܡܳܗ̇: ܕܠܗ ܝܳܐܐ ܫܘ̄ܒ ܘܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܶܟܝ ܐܘ̃ ܫܒܺܝܼܚܰܬ ܡܼܢ ܟܽܠ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܢ ܢܳܣܒܺܝܢܢ. ܘܰܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܥܘܬܪ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܡܸܢܶܟܝ ܐܶܬܰܘ ܠܰܢ ܡܸܬܒܰܩܶܝܢܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝܺ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܶܟܝ ܐܰܪܡܺܝܬܝ ܬܶܡܗܳܐ ܥܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝܺ ܕܰܒܝܳܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬܝ̱ ܠܥܳܠܡܐ ܟܳܠܶܗ ܡܼܢ ܣܳܟܼܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝܺ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܗ ܐܶܫܬܰܢܺܝܬܝ̱ ܠܘܳܬ ܒܪܶܟܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܛܳܣܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܐ ܕܦܰܓܼܪܶܟܝ ܩܰܕܝܫܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝܺ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܼܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܕܰܢܥܰܦܽܘܢܶܟܝ ܐܝܟ ܣܽܘܟܳܝܶܟܝ̱. ܟܕ ܩܳܠܐ ܚܰܝܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܸܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܬܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܼܢ ܥܰܪܣܶܟܝ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܬܳܐ ܩ̈ܳܠܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܘܫܰܦ̈ܝܳܬܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܘ̃ ܠܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܒܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܰܝܳܐ ܕܡܶܣܬܕܶܩ: ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ: ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܰܫܓܼܺܝܫܺܝܢ: ܬܶܓܼ̈ܡܶܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ: ܥܺܝܪ̈ܐ ܕܰܡܗܰܠܠܺܝܢ: ܣܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܢܳܫ̈ܡܳܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܘܪܳܕܶܝܢ ܠܺܐܝܼܩܳܪܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܟܝ. ܓܽܘ̈ܕܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ ܘܰܕܠܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܶܬܡܰܠ̈ܝܳܢ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܣܶܕܪ̈ܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܟܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܪܰܥܡܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܼܠܐ ܡܰܠܳܠ̈ܳܬܐ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠ̈ܦܺܝܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܡܸܢܗܘܢ. ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܕܰܡܥܰܦܶܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܛܥܺܝܼܢܝܼܢ ܥܰܪܣܳܐ. ܒܪܺܝܬܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܐܶܒܠܳܐ: ܐܳܐܰܪ ܕܡܸܬܬܙܺܝܥ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܰܝܗܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܘܗܪܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܕܡܸܬܚܰܠܛܝܼܢ ܥܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܩܰܫ ܐܝܟ ܐܺܝ̈ܠܳܢܐ: ܛܘܪ̈ܐ ܕܢܳܝܕܺܝܢ ܐܝܟ ܥܰܪ̈ܙܶܠܶܐ: ܪ̈ܳܡܳܬܐ ܕܰܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܒܚܰܫܳܐ ܠܶܐܡܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܕܰܡܠܰܘܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܐ ܠܶܐܡܐ ܡܒܰܪܰܟܼܬܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܘ̈ܒܶܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܠܶܐܡܐ ܡܫܰܒܰܚܬܐ. ܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܽܐܘܪܥܳܗ ܫܘ̈ܫܰܢܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢ ܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܩܺܐܒܽܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܶܬܛܰܥܢܳܐ ܠܥܸܠ ܡܼܢ ܥܰܪܣܳܗ̇. ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܪܓܺܝܼܓܼܳܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ ܠܰܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܼܳܐ ܐܳܡ̈ܶܠܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܣܳܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܡܟܼܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܙܳܠ̈ܚܳܢ ܛܰܠܐ ܠܰܥܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܓܰܐܝ̈ܳܬܐ ܕܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܠܫܳܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇: ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܥܢܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܼܢ ܬܪܶܥܣܰܪ݁ܬܶܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̇ܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܚܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܼܬܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܡܶܬܠܰܘܝܳܐ ܡܼܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܐ. ܒܰܪ̱ܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܥܰܪܣܳܗ̇ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܚܺܝܼܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܒܰܪܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܓܰܒܪܐܝܠ ܬܫܒܘ̄ ܩܕܳܡ ܥܰܪܣܳܗ̇. ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܡܶܬܠܰܘܝܳܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ. ܝܳܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܐܘܽܪܚܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ.  ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܒܬܽܘܠܐ ܙܰܝܰܚ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇. ܫܡܰܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܗܒܰܬ݀ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܡܼܢ ܗܶܢܕܽܘ ܠܺܐܝܼܩܳܪܳܗ̇ ܕܰܩܒܽܘܪܬܗ̇ ܫܳܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܛܰܟܣܺܝܼ̈ܣ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܐ ܐܰܙܥܶܩ̈ܝ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܰܒܛܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢܳܝܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܢܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܥܰܬܺܝܼܪܰܬ݀ ܒܢܽܘܗܪܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܰܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܡܩܰܒܠܰܬ݀ ܫܠܳܡܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܼܢܢ ܘܡܸܬܟܰܫܦܺܝܢܢ ܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ̃ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܟܺܝܼܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܐ. ܕܬܶܬܼܟܰܫܦܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܼܠܶܕ܆ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܕܰܦܠܺܝܼܓܼܺܝܢ ܢܰܠܘܶܬ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܠܰܕܛܳܝܦܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ. ܠܝܰܬ̈ܡܶܐ ܐܰܒܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ: ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܡܟܼܳܢܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܰܥ̈ܠܰܝܡܶܐ ܡܓܰܢ̱ܒܪܳܢܳܐ ܘܰܡܟܰܘܢܳܢܳܐ: ܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܳܐ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܝܰܨܺܝܼܦܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܺܕ̱ܬܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ: ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܘܰܡܠܰܒܒܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܡܩܺܝܼܡܳܢܳܐ: ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܼܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܢܺܝܼܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܼܠܶܗ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܘܢ ܢܩܽܘܡ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܲܠܪܽܘܚܗ܀

ܥܛܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܸܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܸܫܬܰܒܰܚ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܪܺܝܡܺܝܢܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܺܝܼܠܶܕܬܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܗ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܒܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܲܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܗ̇ܫܐ܀

 

        ܚܘܬܡܐ

ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܕܰܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܼܠܗ ܡܒܰܪܰܟܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܬܼܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܡܰܙ ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ ܠܰܡܙܰܝܳܚܽܘ ܠܦܰܓܼܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܰܕܝܼܫܐ. ܘܰܠܬܶܐܓܼܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܼܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܘܡܼܢ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܪܗܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܥܶܕ. ܘܠܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܼܬܳܐ. ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܙܰܝܰܚܘ ܘܝܰܩܰܪܘ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܼܫ̈ܐ. ܢܙܰܝܰܚ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܩ̈ܳܠܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇  ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܒܚܰܩܠܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟܬܐ ܕܠܐ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܘܣܰܒܰܥ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܰܦ̈ܢܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܣܓܽܘܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܶܐܬܩܛܶܦ̈ܝ̱ ܡܼܢ ܣܰܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܥܨܰܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܼܽܘܠܬܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܐ. ܛܽܘܛܺܝܼܬܐ ܫܒܺܝܼܚܬܳܐ ܕܺܝܥܳܬ݀ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܘܰܒܛܰܥܡܳܗ̇ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܪܶܘܙܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܬܪܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܐܪܕܺܝ ܫܶܩܝܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܰܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܕܠܗ ܝܐܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܠܡܰܢ ܐܺܝܬ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܐ: ܐܰܘ ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܡܼܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬܐ. ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܨܠܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܥܰܪܙܰܠ ܒܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܐ. ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܼܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ ܐܰܘ ܣܶܦ̈ܘܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܕܡܰܒ̈ܥܳܢ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܦܽܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܠܰܚܳܡܽܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܠܐ ܡܸܬܦܰܚ̈ܡܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܐܺܝܬ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܦܰܐܝܼ̈ܰܝܼ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܙܩܽܘܪ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܝܳܐܝ̈ܳܢ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܩܰܕܺܝܫܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܚܳܝܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܼܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܝܟܝ̱: ܘܬܳܚܒܺܝܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܡܼܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܝ̱. ܘܚܳܝܓܺܝܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܼܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܝܟܝ̱. ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܼܬܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܚܰܬܼܰܢܬܳܐ: ܘܝܳܠܶܕܬܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘܰܫܬܳܐ. ܘܡܰܝܢܰܩܬܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝ̱ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܒܰܥ ܠܚܰܘܳܐ ܡܼܢ ܣܶܛܪܶܗ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܛܥܶܢܬܝ ܥܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܠܗܰܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܚܺܝܼܠܰܬ݀ ܒܚܶܙܘ̈ܶܐ ܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܦܶܩܬܝ̱ ܒܟܶܢ̈ܦܰܝܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܠܐ ܥܳܪ̈ܝܳܢ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܙܰܝܰܚܬܝ̱ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܶܟ ܠܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܣܳܡܬܝ ܥܠ ܚܰܕܝܶܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܪܕܺܝܬܝ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܡܼܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܒܪܶܡܙܶܗ ܘܡܼܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܐܰܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܺܐܝܼܣܪܳܐܝܠ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܢܰܨܰܪܬܝ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܝܶܐ ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܗܘܢ ܬܳܐܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܪܰܒܺܝܬܝ̱ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܕܶܒܚܶܗ ܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܰܫܶܐܠܬܝ̱ ܦܰܓܼܪܳܐ ܡܼܢ ܓܽܘܫܡܶܟܝ̱ ܕܰܟܝܳܐ ܠܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܗ̈ܘܰܝܳܐ ܒܡܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܝܰܗ̱ܒܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܟܝ̱ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܦܩܳܢܶܟܝ̱ ܕܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܥܠ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ̱ ܓܦܶܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܨܪܶܟܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܒܶܠ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܫܩܺܝܬܝ̱ ܠܥܳܨܽܘܪܶܟܝ̱܆ ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܕܺܝܬܝ̱ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟܝ̱. ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܳܘ̃ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬܝ̱: ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܥܕܶܢܳܝܬܐ ܐܶܬܢܨܶܒܬܝ̱ ܨܶܝܕ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܓܰܘܶܟܝ̱. ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢܶܟܝ̱ ܡܸܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܘ ܓܦܶܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘ̄ܒ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܟܝ̱ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܘܥܡ ܬܳܐܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܠܦܰܓܼܪܶܟܝ̱ ܕܟܼܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܼܢܢ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܠܰܘܶܝܢܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܫܘܰܚ ܦܺܐܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܗ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܒܰܓܼ ܣܓܽܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܡܼܢ ܚܰܡܪܶܗ ܪ̈ܘܰܙܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ ܕܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܫܶܩܝܳܗ̇ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܚ̈ܕܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܐ ܫܒܺܝܼܚܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܼܢ ܥܳܒܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܐܶܬܥܩܰܪܬܝ̱ ܘܰܒܓܰܢܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܐ ܐܶܫܬܰܬܰܠܬܝ̱. ܫܠܶܡܠܶܟܝ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܳܐ ܡܪܰܡܪܰܡܬܳܐ ܡܰܪܝܡ ܕܰܠܘܳܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܒܶܟܝ̱ ܫܘܰܚ ܐܶܬܢܰܨܰܒܬܝ̱. ܘܡܸܢܗ ܡܰܠܝܳܐܝܼܬ ܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܐ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܼܢ ܓܶܕܣܺܝܡܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬܝ̱ ܠܘܳܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܐܶܬܛܪܶܕܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܕܺܝܘ ܐܺܝܠܳܢ̈ܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܒܦܺܐܪܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܒܰܬ݀ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܕܺܝܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܒܒܰܪܬܗܽܘܢ ܕܺܐܝܼܬܶܝܗ̇ ܡܳܪܬܗܽܘܢ ܕܦܶܬܚܰܬ ܠܗܽܘܢ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܘܰܙ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܨܶܝܕ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܢܣܰܒܥܽܘܢ ܟܰܦܢܽܘܬܗܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܢܰܘ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܶܐܬܦܢܺܝܘ ܠܝܳܪܬܽܘܬܼܗܽܘܢ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܒܶܐܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܶܠܰܬ ܠܰܠܡܺܐܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢܶܟܝ ܘܠܶܟܝ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܢ ܐܳܘ̃ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܒܪܶܟܝ̱ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܒܥܽܘܒܶܟܝ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܛܰܒ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܢܛܺܝܪܺܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܣܡܶܟܬܝ̱ ܥܠ ܚܰܕܝܶܟܝ̱ ܘܬܰܪܣܺܝܬܝ̱ ܒܚܰܠܒܶܟܝ̱. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܶܢܬܝ̱ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ̱ ܘܙܰܝܰܚܬܝ̱ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܰܪ ܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܘܢܰܫܶܩ̈ܝ̱ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܺܝܢ ܘܚܶܣ̈ܕܺܝܢ ܣܒܰܠܬܝ̱ ܘܣܰܝܒܰܪܬܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܘܝܰܩܰܪ ܫܡܶܟܝ̱ ܒܟܽܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܠܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܫܰܢܝܶܟܝ̱ ܠܘܳܬܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܕܰܒܪܶܟܝ̱ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܠܘܰܥܕܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܗܳܫܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܐܶܡܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܝ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܳܘ̃ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܠܰܝܢ ܐܳܘ̃ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܥܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ̃ ܝܳܠܕܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܶܟܝ. ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܶܟܝ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܘܢܶܬܼܚܰܣ̈ܝܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܒܰܦܝܳܣ̈ܳܬܶܟܝ̱: ܘܢܶܙܕܰܓܼܪܽܘܢ ܡܶܢܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܼܠܳܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܟܝ̱ ܘܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܡܸܢܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܒܬܰܟܼܫ̈ܦܳܬܶܟܝ. ܘܢܶܬܥܰܛ̈ܝܳܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܟܝ. ܘܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܟܝ. ܘܢܶܬܚܰܢܢܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܶܬܚܰܢܳܢܽܘܬܶܟܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܙܰܗ̈ܝܳܬܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ̱. ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܢܙܰܝܰܚ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܟܝ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܶܟܝ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܗ ܕܰܒܪܶܟܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܺܝܠܗ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܝܟܝ̱ ܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟܝ̱. ܘܥܰܡܶܟܝ ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟܝ̱. ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܟܝ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܡܩܰܠ̈ܣܳܢܰܝܟܝ̱ ܘܟܽܠ ܕܰܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܟܝ ܪܳܗܶܛ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܒܰܥܓܼܰܠ ܦܰܢܳܝ ܠܶܗ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ  ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܐܰܫܘܳܝ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܠܗ ܠܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܶܟܝ. ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܗ ܩܰܕܝܼܫܐ ܗ̇ܫܐ. ܀     

      ܥܸܛܪܐ 

ܠܶܟܝ ܐܳܘ̃ ܓܦܶܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܣܰܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܡܳܕܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܼܚܳܐ. ܕܡܼܢ ܪܺܝܼܚܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܬܚܢܶܩ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܫܶܩܝܶܗ ܚܰܝܳܐ ܚܝܳܬ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܐܳܫܕܺܝܢܢ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܢ: ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܡܕܰܫܢܺܝܢܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܩܰܪܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܒܪܶܟܝ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܟܝ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܥܰܬܺܝܪ ܒܟܽܠ. ܫܠܳܡܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܚܰܓ̈ܝܳܢ ܠܕܽܘܟܼܪܳܢܶܟܝ̱ ܘܳܐܦ ܠܝܰܠ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܟܽܠܡܰܢ  ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܕܡܼܢ ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܰܩ ܠܗ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ.܀

 

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܀

 

                          ܛܟܣܐ                     

       ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ

 

ܩܕ̄ܡ: ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܼܟܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ. ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܫܗܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀      

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܼܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ  ܐܦܝܼܣܩܽܘܦܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪܘ̱ ܠܺܐܝܼܩܳܪܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ  ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܼܫܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܼܪܳܢܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܼܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܼܒܳܝܗ̱ܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܒܗ̇ܢܐ ܀

        ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܕܽܘܟܼܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܚܺܝܼܠܳܐܝܺܬܼ. ܗܰܘ ܕܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܬܼܠܺܝܼܛܳܐܝܺܬ. ܝܰܩܰܪܬ ܕܽܘܟܼܪܳܢܗ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐܝܺܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܡܶܢܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܼܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܼܪܰܡܪܰܡ ܗܕܺܝܼܪܳܐܝܬ. ܗܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܢܳܨܚܺܝܼܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܡܶܬܼܝܰܬܪܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܘܗ̱ܝ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܼܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܟܕܰܢ ܒܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܼܪܶܗ ܘܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܟܰܫܺܝܼܪܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܐ ܩܰܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܡܶܢ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܚܰܐܚ ܡܕܺܝܼܢ̱ܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܪܺܝܼܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܩܽܘܣܛܺܝܼ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐܝܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܝܼ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܚܰܐܚ ܡܕܺܝܼܢ̱ܬܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝܺܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܟܕ ܚܙܳܐ ܕܡܶܬܶܐܠܶܨ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܶܐܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܶܢ ܪܰܒܶܗ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ. ܘܨܰܠܺܝܼ ܥܠܰܘܗܝ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܐ ܕܨܰܠܺܝܼ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܡܰܪܕܺܝܼܬܗ܆ ܘܩܳܡ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܘܡܰܢܰܥ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܪܬܡܺܝܼܢ ܚܳܕܝܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܐ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܐܰܚ̈ܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܺܝܼܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܦܺܝܣܩܘܦܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐܝܺܬ. ܗܳܢܐ ܕܰܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܺܝܼ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܟܰܫܺܝܼܪܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܼܒܚܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܆ ܘܡܰܟܺܝܼܟܳܐ ܘܰܪܚܺܝܼܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܐ ܕܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܐ ܕܢܰܚܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܺܝܼܫ ܕܰܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠ. ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܒܣܺܝܼܓܽܘܢ ܩܪܺܝܼܬܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܼܬܳܝܳܐ ܐܳܠܝܼܳܝܼܳܐ ܒܳܐܠܺܝܢ ܩܪܺܝܼܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܡܫܶܗ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܰܟܺܝܼܟܳܐܝܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝܼܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܥܰܢܺܝܼܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ܆ ܘܫܰܐܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܒܶܗ ܕܗܰܘ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܒܰܕܘܳܝܳܐ ܕܺܐܝܼܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐܝܼܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܦܰܢܺܝܼ ܥܰܢܺܝܼܕܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܘ̃ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ܆ ܗ̇ܐ ܕܰܗܒܳܐ ܣܺܝܼܡ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܰܫܺܝܼܬܶܗ ܐܶܢܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܩܰܠܶܣܘ̱ ܠܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܫܒܺܝܼܚܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܰܘ ܒܰܕܘܳܝܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܼܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܬܗܰܪ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗ̇ܠܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܰܕܰܪ ܟܽܠܗ ܥܽܘܬܼܪܶܗ ܒܥܽܘܡܪܳܐ. ܘܰܠܓܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܕܢܶܛܥܢܽܘܢ ܩܰܡܚܳܐ ܠܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܗܽܘ ܐܰܥܡܕܶܗ ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܫܶܡ ܪܳܚܡܶܗ. ܟܰܕ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܡܛܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܦܠܰܚ ܒܳܗ̇ ܠܡܳܪܶܗ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܐ ܕܰܫܩܰܠ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ܆ ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܫܽܘܥܳܐ ܘܰܦܣܰܘ̱ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝܼܢܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܥܳܓܶܠܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܼܡܰܚܠܰܬ ܥܳܓܶـܠܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܼܕܶܗ ܕܙܶܠ ܠܳܟ ܒܶܪܝ̱ ܘܐ̱ܡܰܪ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܕܰܝܪܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܩܕܳܡ ܟܺܐܦܳܐ ܪܗܺܝܼܒܳܐܝܼܬ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ܆ ܩܳܡܘ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܒܺܝܼܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܕܰܝܪܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܼܬ. ܘܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܕܰܝܪܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ̱ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܗ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܢܺܝܼܚܳܐܝܼܬ. ܗ̇ܢܐ ܕܰܒܝܰܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܡܶܢ ܐܰܬܼܪܳܐ ܗ̇ܢܳܐ܆ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܠܦ̈ܰܝܳܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܶܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܥܳܠ̈ܡܳܝܶܐ ܘܫܰܡܶܫܘ̱ ܩܕܳܡ ܦܰܓܼܪܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܕܶܫܘ̱ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܚܶܒܨܳܐ ܕܟܶܢܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܢܦܰܠ ܚܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܬܚܶܝܼܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܘܡܺܝܼܬ ܟܽܠܳܢܳܐܝܼܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܦܰܓܼܪܗ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ܆ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܩܳܡ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܝܼܺܬ. ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܼܚܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐܝܼܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܠܡܶܬܢܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝܼܗ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܙܳܕܩܳܐܝܼܬ. ܘܒܰܕܓܼܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܼܠܢ. ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܕܽܘܟܼܪܳܢܗ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܦ̈ܰܝܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܩܒܺܝܼܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܟܢܺܝܼܫܳܐܝܺܬ. ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܬ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܺܐܝܼܙܓܰܕܽܘܬܼܗܽܘܢ ܪܶܚܡܬܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܢܶܬܼܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܚܰܠܠܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ̱ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ. ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܺܝܠܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝܼ̈ܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܒܣ̈ܡܳܢ ܠܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܢ ܕܩܰܪܶܒܢܢ ܠܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܗ. ܘܦܺܝܼܪܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܘܬܶܬܢܺܝܼܚ ܒܗ ܡܳܪܽܘܬܟ. ܘܢܶܬܼܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ. ܘܠܰܐܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܰܚ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܼܪܬܶܗ. ܘܚܰܝܶܠ ܐܳܦܠܰܢ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܢܚܰܓܶܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚ ܘܚܳܕܶܐ܆ ܘܰܠܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܗܽܘܢ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܟܰܠܶܠ. ܠܗܰܘ ܕܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܠܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ. ܗ̇ܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܡܶܬܼܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܼܪܰܡܪܰܡ ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܪܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܳܬܳܐ ܘܠܶܥـܙ̈ܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܪܺܝܼܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܼܢܰܢ. ܬܳܗܪܺܝܢܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܼܢܢ  ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܼܡܳܡ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܰܟܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܺܕ̱ܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܓܺܝܼܙܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝـܬ ܗܰܒܳـܒܳـܐ ܗܰܢܺـܝܼ ܪܺܝܼـܚܳـܐ ܒܥܺܕ̱ܬܶܗ ܕܰܒــܪܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܘܺܝܠܳܐ ܕܰܦܪܺܝܼܣ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܙܪܺܝܼܙܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܳܪܳܟ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝܼܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫܬ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܼܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܛܒܺܝܼܒܳܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܠܶܐ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܬܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܥܶܡܪܰܬܼ ܒܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܼܪܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܦܠܰܚܬ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܽܘܬܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶܬܼܪܰܥܺܝܼ ܡܳܪܟ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܼܛܺܝܼ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܘܰܐܥܕܺܝܼܬ ܠܶܐܠܦܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܘܳܓܼܳܐ ܕܰܦܠܺܝܼܓܽܘܬܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܼܪܳܐ ܘܰܚܦܺܝܼܛܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܼܝܰܕܥ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܼܣ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܚܰܙܳܝܰܝ̈ܟ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܟ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܕܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܗ ܘܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܕܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܠ ܘܰܕܡܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܗܶܪ̈ܬܶܐ ܡܕܰܥܟܳܢܳܐ: ܠܠܽܘ̈ܬܳܟܼܶܐ ܡܛܰܠܩܳܢܳܐ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ: ܠܢܽܘܟܼܪ̈ܳܝܼܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܟ ܡܒܰܝܬܝܳܢܳܐ: ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ: ܠܥܳܫܽܘ̈ܩܰܝܢ ܡܒܰܕܪܳܢܳܐ: ܠܦܳܬܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܠܺܝܼ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܒܶܕ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܠܩܳܠ̈ܰܝܢ ܥܢܺܝܼ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܼܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܦܰܢܳܐ ܒܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܐ: ܠܬܰܘܕܺܝܼܬܰܢ ܩܰܒܶܠ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܟܽܠܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝܼ̈ܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܼܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܣܰܝܶܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܗ̱ܘܽ ܒܺܐܝܼܬܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܼܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܼܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ. ܒܗܳܢܳܐ:܀

ܣـܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܒܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܩܶܛܠܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܼܪܰܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܡܝܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ  ܐܶܦܺܝܼܣܩܽܘܦܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܦܽܘܡܰܢ ܠܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܒܨܺܝܼܪ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܠܡܶܚܫܰܒ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ. ܬܳܐܓܼܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܩܢܳܐ ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܙܡܺܝܼܢܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ. ܐܰܬܼܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܶܗ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐܣ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܡܰܪܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܫܪܳܓܼܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕܶܗ ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܼܢܰܒܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܠܩܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܦܺܝܼܣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ. ܠܰܘ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܐܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܟܼܦ̈ܶܐ ܘܰܒܗܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܶܗ܆ ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܢܶܬܼܒܢܶܐ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܼܡܰܢܰܥ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܠܺܝܼܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܢܰܢ ܘܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܶܓܥܳܐ ܗܰܘ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܼܟܰܠܠܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܟܽܠܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܝܬܳܐ ܢܶܬܼܒܰܣܰܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܰܡܳܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܝܰܩܪ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܫܐ܀

܀ ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ܀

 

 ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܬܠܬܐ ܥ̈ܐܕܐ

ܐ ـ ܟܓ̄ ܒܟܢܘܢ ܩܕܺܝܡ ܕܥܘܢܕܢܗ

ܒ ـ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܓ ـ ܠܐ̄ ܒܐܒ. ܕܒܗ ܢܳܚ ܟܐܒ ܫܪܥܘܛܐ.

 ( ܐܰܘ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ ܥܐܕܐ ܕܝܡܝܢܐ )

          ♱

 

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܕܡܫܬܡܠܐ ܚ̄ ܒܐܝܠܘܠ

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܘܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܢܶܬܼܦܨܰܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇: ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܰܘܠܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܗ̇ܫܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܳܐܝܼܠ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܳܢܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ݀ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܼܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܕܚܰܢܰܐ ܘܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܩܶܢܛܳܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܒܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ. ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܟܰܕ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܼܚܶܗ ܕܰܕܢܰܚ ܡܼܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ݀ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܚܕܺܝܼ ܝܽܘܝܳܩܺܝܼܡ ܕܡܼܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝܳܐ ܫܘܰܚ ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܟܰܕ ܨܰܠܺܝܘ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܘܰܢܕܰܪܘ ܢܶܕܪܳܐ ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܕܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܡܽܘܐܝܼܠ: ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܢܶܕܪܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܼܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܶܕܪܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܼܢܰܛܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܬܼܡܰܠܶܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܝܰܠܺܝܦ ܟܬܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܥܢܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܛܺܝܪ ܗ̱ܘܽ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܥܰܠ ܓܰܒܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܼܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܐܶܬܼܒܰܪܟܰܬ݀ ܘܶܐܬܟܰܪܙܰܬ݀ ܡܼܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܓܒܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܕܫܶܘܚܰܬ݀ ܡܼܢ ܥܽܘܒ̈ܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܦܣܰܩܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܼܝܰܠܕܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܗܺܝ ܫܰܡܠܰܝܬ݀ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܳܗ̇ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܓܶܠܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܀ ܕܳܐܘ̃ ܟܡܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܟܽܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ. ܘܒܳܗ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܰܡ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ: ܕܡܼܢ ܐܳܕܳܡ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ. ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ: ܘܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܚܶܕܝܰܬ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܀ ܐܳܘ̃ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܟܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚ ܘܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ܆ ܐܳܘ̃ ܚܰܢܰܐ ܘܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܗ̱ܘܽ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܒܰܝܬܟܼܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܪܳܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܣܝܳܓܼܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܪܬܼܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܰܪܫܳܦܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܟܼܽܘܠܳܐ. ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܚ̈ܰܕܬܼܳܬܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܼܡܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܒܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܛܽܘܪ̈ܶܝܢ ܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐ̱ܢܬܶܝܢ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܡܙܰܡܢܳܢܺܝܼܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܰܢ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܶܐܬܛܪܶܕܢܰܢ ܡܶܢܶܗ܀ ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ  ܕܚܰܕܺܝܬܳܢ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܗ̇ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܇ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܕܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܡܼܢ ܥܰܬܺܝܩ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܠܟܽܠ ܕܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܒܡܰܘܠܳܕܳܗ̇. ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܕܽܘܟܼܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕ̄܀

ܥـܛـܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܼܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܫܶܘܚܰܬ݀ ܡܼܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܣܓܺܝ ܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܒܰܪܶܟ ܘܢܰܛܰܪ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܟܽܠܰܢ: ܡܼܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܚܘܬܵܡܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܰܦܨܺܝܼܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܰܕܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܟܶܢܫܰܢ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܳܦ ܡܶܬܼܝܰܩܰܪ ܘܡܶܬܼܪܰܡܪܰܡ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܥܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܒܡܰܘܠܳܕܶܟܝ ܐܳܘ̃ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܒܰܕܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟܝ ܘܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܟܝ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝ̈ܢ. ܘܢܶܬܼܒܰܣܡܽܘܢ ܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦـܪܐ

ܣܝ̇ܡ ܣܥܝܕ ܒܪ ܨܒܘܢܝܼ (1095)

ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܢܶܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܓܒܼܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܘܢܰܩܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܼܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܫܘܰܚ ܕܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܺܐܪܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܝܰܠܕܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ. ܘܟܰܕ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܒܪܺܝܼܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܣـܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܐܚܺܝܼܕ ܟܽܠ: ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܓܼܒܰܠ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝܳ ܠܳܟ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܼܰܘ ܠܳܟ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܆ ܘܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܛܥܢܳܟ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܰܬܙܰܝܰܚܝ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܗܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ݀. ܘܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܣܶܓܝܰܬ݀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܕܰܘܺܝܕܳܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܢܰܐ ܚܳܕܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܕܳܐܶܨ ܘܪܳܘܶܙ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܥܡ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝ ܢܶܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢܝ ܬܶܫܘܰܚܝ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܫܰܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬܝܰܒܳܠܽܘ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܰܢ. ܚܕܰܘ ܥܰܡܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܨܶܐܕܰܝ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܼܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܪܰܬܝ̱ ܡܰܥܒܰܪ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܼܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܘܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܀ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܘܰܠܛܰܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܘܰܠܨܳܐܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܐܳܕܳܡ ܐܰܫܺܝܼܓܰܬ݀. ܢܶܨܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ. ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܬܥܰܠܳܝܽܘ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܕܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܺܥܳܐ ܘܰܓܼܒܰܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܰܦܓܰܪ. ܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܥܶܠ̈ܳܝܳܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇. ܕܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܣܶܩܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܒܪܳܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܰܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܬܫܰܟܶܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܚܳܟܡܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܶܝܗ̇. ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܣܝܳܬܰܢ ܬܫܰܪܬܰܚܝ ܕܶܝܢ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܗ̇. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܶܬܼܢܰܘܓܺܝܢ ܚܰܪܰܪ ܒܐܺܝܳܠܳܟ. ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܰܪܣܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܼܕܰܒܪܺܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܠܰܡܒ̈ܰܥܕܰܝ ܡܼܢ ܫܪܳܪܳܐ ܗܰܕܳܐ ܒܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܠܐܘܽܪ̈ܚܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܣܥܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܘܰܒܥܰܡܳܟ ܚܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܫܶܐܠ ܘܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܗܳܝ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܝܳܐܝܳܐ ܗܰܒܠܶܗ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܟ ܕܰܒܰܪ ܘܰܬܪܽܘܨ. ܘܬܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܗܰܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܰܚܙܽܘ̈ܩܝܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ܆ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܚܺܝܼܠܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܢܰܨܺܝܼ̈ܚܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܬܰܡܳܢ ܕܳܝܨܺܝܼܢ ܘܚܳܕܶܝܢ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܕܶܝܢܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܰܢܺܝܐܘܽܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܗܫܐ܀

          ܥܛܪܐ

ܡܼܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܘܪ̈ܺܝܼܚܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬܬܰܥܛܰܪ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܪܪܝܼܚ ܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܘܚܰܢܰܐ ܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܫܐ܀

 

 

ܚܘܬܡܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇: ܗܳܝ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܬܼܦܰܫܩܳܐ. ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܼܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܓܰܒܳܟ ܗܰܘ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܘܠܕܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܀

 

 

ܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܲܫܟܵܚܬܗ ܕܨܠܝܼܒܐ ܦܪܘܩܝܐ:

ܝܕ̄ ܒܐܝܠܘܠ:

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ:

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܟܽܠܰܢ ܣܰܬܰܪ ܒܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܘܢܰܛܰܪ ܠܲܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ.܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܒܰܪܟܳܐ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܝܼܒܗ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܪ̈ܝܫܰܝ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܟܕ ܐܶܬܬܠܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܡܼܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܪܰܫ ܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܐ ܫܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܳܢܐ.܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܢ ܐܳܘ̃ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܚܰܓܶܝܢܢ ܗܰܘ ܕܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܢ ܡܫܺܝܼܚܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܼܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܪܰܛܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܝܰܒܰܫܘ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܟܕ ܐܰܝܟ ܠܰܘܛܬܐ ܐܶܬܬܠܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܡܼܢܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܡܶܫܬܰܠܳܛܽܘ ܒܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܦܰܪܣܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܣܰܟܼ̈ܠܶܐ ܨܳܕܬ܆ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܒܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܫܰܥܒܶܕܬ. ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܵܟ ܥܒܰܕܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܕܰܫܒܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܚܰܕܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܢܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܵܟ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ. ܟܕ ܒܕܶܢܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܗ. ܘܟܕ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܗ ܟܕ ܒܙܳܟܽܘܬܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܐ ܢܰܨܰܚܬ ܘܟܰܠܶܠܬܳܝܗ̱ܝ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܠܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ܆ ܥܠ ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܝ ܠܡܶܫܬܰܒܗܳܪܽܘ ܐܠܐ ܒܰܙܩܺܝܦܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܼܚܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܩܒܰܥ ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܰܝܗܘܢ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܥܠ ܕܒܶܐܡܪܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܪ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ܆ ܥܠ ܕܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܼܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܳܓܶܐ܆ ܥܠ ܕܒܰܦܫܳܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܕ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܚܽܘܪ ܠܰܕܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܡܣܰܡܟܼܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܠ ܥܡܳܠܺܝܩ ܢܳܣܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܢܩܰܝܶܙ ܘܢܶܪܦܽܘܣ ܥܠ ܕܰܒܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܘܰܠܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܛܺܝܦ. ܠܡܶܬܥܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܬܥܰܕܥܶܕܝ. ܕܗܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܦܪܺܝܩܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܢ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܓܡܰܐܛܰܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܘܬܳܐܓܼܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܺܝܠܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܙܳܟܶܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܐ ܡܸܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܛܰܒܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܕܚܺܝܼܠ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܩܢܳܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܛܳܦܣܺܝܢ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܰܓܼܕܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܣܶܢ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܛܳܪܶܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܨܶܡܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܠܕܰܝܘ̈ܶܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܩܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܠܠܳܢܳܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܩܰܦܘ̱ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼ̈ܕܳܝܶܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܳܛܠܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܠܰܓ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܡܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܚܰܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܽܘܪܰܬ݀. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܣܬܚܶܦܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܪܺܝܼܚܽܘ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܬܪܰܥ ܣܝܳܓܼܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܼܢ ܣܶܓܼܕܰܬ݀ ܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܝܺܠܶܦܘ ܠܡܶܣܓܼܰܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܼܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܸܬܡܰܠ̈ܠܳܢܝܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܢ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܬܚܰܕܶܬ ܠܘܳܬܰܢ ܫܽܘ̈ܘܟܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡ̈ܫܰܡܫܳܢܶܐ ܓܡܽܘܪ ܒܢܰܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ. ܠܦܳܠ̈ܚܶܐ ܘܠܰܐܬܠ̈ܺܝܛܶܐ ܘܰܠܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܶܠ. ܠܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܫܰܒܰܚ ܘܟܰܠܶܠ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܢܶܟ. ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܢܰܛܰܪ. ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܡ̈ܚܺܝܼܠܶܐ ܣܰܡܶܟ. ܠܝܰܬ̈ܡܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܩܽܘܡ ܘܕܰܒܰܪ. ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܦܫܽܘܛ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܐܘܽܚܕܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܗܽܘܢ ܫܰܝܶܢ. ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܙܽܘܢ ܘܦܰܪܢܶܣ ܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ ܘܠܰܡ̈ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܐܰܪܘܰܚ. ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܠܡܰܟ̈ܰܐܒܶܐ ܐܰܣܳܐ. ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܒܰܝܰܐܐ: ܠܪ̈ܘܓܼܙܶܐ ܕܬܳܟܼܒܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܙܓܼܽܘܪ: ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܛܶܠ. ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܠܪ̈ܽܘܫܥܰܝܢ ܘܰܠܥܰܘ̈ܠܰܝܢ ܒܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܐܰܫܺܝܓܼ: ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܛܺܝ. ܠܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܘܰܠܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܘܰܪ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܡܼܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܣܽܘܪܳܩܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܳܬܶܗ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܕܡܸܬܓܠܶܐ ܘܡܰܒܗܶܬ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ.܀ ܥܛܪܐ: ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܥܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥ̱ܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܐܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢܢ ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢܰܢ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀

ܕܨܦܪܐ ܕܨܠܝܼܒܐ:

ܦܪܘܡܝܘܢ ܬܡܝܼܗܐ

ܕܣܝܼܡ ܠܣܥܝܼܕ ܒܪܨܒܘܢܝܼ (1095)

ܫܘܒ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܫܶܬܩܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܠܶܥ̈ܙܶܐ ܠܐ ܫܰܠܘܳܢ̈ܳܝܶܐ: ܘܗܶܕܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢܶܐ. ܒܰܢܩܳܫ ܡܶܢ̈ܶܐ ܥܣܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܪ̈ܶܓܼܫܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܫܰܘܫܶܛ܆ ܠܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܐܛܳܡ̈ܽܘ ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܫܳܐ ܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩ̈ܢܳܢܝܳܬܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܩܰܝܳܡܳܐ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܰܝܽܘܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܘܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬܝܳܐܝܺܬ ܒܝܰܕ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܬܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ. ܐܳܚܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ. ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܩܰܕܺܝܡ ܘܩܰܕܡܳܝ. ܘܰܚܕܳܢܰܝ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܒܰܐܪܺܝܬܡܰܛܺܝܩܺܝ ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܒܠܽܘܓܼܺܝܩܺܝܼ ܕܛܽܘܦܺܩܺܝ ܘܪܽܘܛܽܘܪܺܝܩܺܝܼ. ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܕܫܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܶܕܫܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝ ܒܠܳܐ ܦܽܘܪܳܫ: ܡܚܰܝܰܕ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠ: ܡܬܰܠܰܬܼ ܕܠܐ ܣܽܘܟܳܠ. ܐܰܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܼܬܝܼܳܝܼܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܒܠܶܗܟܣܺܝܣ ܕܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܕܺܝܠܺܝܩܛܺܝܩܺܝܰܐ. ܝܳܕܥ̈ܰܝ ܕܠܐ ܒܽܘܚܳܢܳܐ. ܣܳܘܢܳܘܠܳܘܓܺܝܣܡܽܘܣܺܝܰܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܚܰܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܚܲܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܐܢܛܳܘܩܪܰܐܛܽܘܪ. ܕܠܗ ܡܶܬܪܟܶܢ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܟܽܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܺܝ ܠܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܰܐܠܘܶܬܼ ܠܡܶܬܕܰܠܩ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܩܰܝܶܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܥܸܠ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܼܪܳܐ ܟܽܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܟܼܪܶܙ ܥܠ ܫܘ̄ܒ ܕܪܰܒܽܘܬܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

 

 ܣܕܪܐ  (ܕܒܪ ܨܰܒܘܼܢܝܼ ܡܢܵܚܵܐ)

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܥܰܠܠܰܬ ܟܽܠ ܥܶܠܬ̈ܺܝܢ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܝܳܐܝܺܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝܼܬ. ܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝܰܬ݀ ܐܽܘܣܺܝܰܐܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܨܶܡܚܳܐ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܓܢܺܝܙܰܬ݀ ܡܶܢܟܽܠ ܘܪܳܡܰܬ݀ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܕܰܥ. ܕܠܳܐ ܒܠܺܝܠܳܐܝܼܬ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ܆ ܘܰܚܕܳܢܳܐܝܼܬ ܕܠܐ ܦܽܘܪܳܫܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܝܼܬ ܘܥܰܡܶܗ ܨܳܡܶܕ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܡܶܢܶܗ ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡܼܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܚܕ ܕܡܼܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܪ̈ܳܓܽܘܫܶܐ ܘܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ ܡܶܣܬܓܼܶܕ. ܕܠܰܗܘܳܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܘܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܘܒܰܡܦܰܬܟܽܘܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܒܫܽܘܪܳܝ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ܆ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܶܬܬܰܝܬܝܰܬ݀ ܒܪܺܝܬܳܐ ܨܳܪ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܛܰܦܶܣ ܕܰܒܗܰܘ̈ܢܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܠܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ ܠܰܚ̈ܣܰܝܳܐ ܡܶܬܬܕܕܺܝܩ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܰܢ ܟܰܕ ܠܰܥܒܺܝܕܽܘܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܶܪ̈ܫܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܪܶܡܙܶܗ ܛܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܩܰܝܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܐܶܣܦܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܩܺܝܡ. ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܳܡܶܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܟܕ ܓܽܘܫ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܠܚܽܘܕܪ̈ܶܐ ܨܠܺܝܒ̈ܳܢܳܝܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܘܡܰܐܪܙܺܝܢ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܦܫܳܚ̈ܶܐ ܕܰܨܠܝܼܒܐ ܡܛܰܦܣܺܝܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ܆ ܘܰܒܪܳܕܝܽܘܬ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܝܼܬ ܠܰܐܚܺܝܼܕܽܘܬܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܠܦܺܝܢ. ܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܘ̈ܢܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܝܼܬ ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܡܨܰܠܡܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܒܶܗ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ. ܘܬܶܐܓܼ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܝܰܗ̈ܠܶܐ ܛܰܟܣܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܒܰܐܪܺܬܡܰܛܺܝܩܺܝܼ ܕܺܝܠܗ ܡܶܬܼܓܰܡܪܺܝܢ. ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܰܦܪ̈ܳܚܶܐ ܩܽܘܕܫܳܢ̈ܳܝܶܐ ܠܰܫܪܶܪܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܒܗ ܪܒܺܝܥܳܐܝܼܬ ܒܪܺܝܫܽܘܬܼ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ ܡܶܬܼܠܰܚܡܺܝܢ܆ ܘܒܰܡܨܰܥܬܗ ܠܚܽܘܝܳܕ ܦܠܺܝܼܓ̈ܶܐ ܘܡܰܠܘܬܽܘܬܐ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܪܳܫܡܺܝܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܺܐܒܶܝܠ ܬܰܩܢܳܐܝܼܬ ܡܩܰܒܥܺܝܢ ܘܒܰܫܬܺܝܼܬܳܝܽܘܬܼ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܒܪ̈ܺܝܬܳܢܳܝܶܐ ܠܰܫܬܺܝܼܬܳܝܽܘܬܼ ܐܳܕܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܒܨܠܝܼܒܐ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܳܝܬܐ ܪܒܺܝܥܳܐܝܼܬ ܡܶܬܼܠܰܬܡܝܼܢ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܼܕ ܣܳܟܼܳܐ ܕܟܠ ܡܦܰܬܠܝܼܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܝܼܢ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܐ ܡܰܟܼܪܙܺܝܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܘܒܗ ܐܰܚܺܝܼܕܺܝܢ ܚܰܝܠܐ ܘܩܽܘܝܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܠ ܢܶܫ̈ܡܳܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܦܳܪ̈ܚܳܬܐ ܛܰܝܳܣ̈ܳܬܳܐ ܙܳܝ̈ܚܳܢ ܘܰܒܐ̱ܪܳܙܗ ܒܳܐܰܐܪ ܡܶܬܛܰܥ̈ܢܳܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܝܰܒ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܝܰܡܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܳܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ ܕܒܗ ܩܰܒܶܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܨܥܳܢܳܐܝܼܬ܆ ܘܝܰܒ̈ܫܶܐ ܣܳܟܼܳܢܳܐܝܼܬ ܡܰܘܕܥܺܝܢ. ܒܨܠܝܼܒܐ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܨܒܝܼܢ ܘܣܰܪ̈ܥܺܝܦܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܼܬ ܠܶܗ ܡܒܰܕܩܺܝܢ. ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܢܽܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܣܡܳܕܪ̈ܶܐ ܥܡܺܝܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܬܰܒܪܩܺܝܢ ܕܰܒܡܡܰܙܓܼܽܘܬܼ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ̱ ܡܶܢ ܫܰܪܘܰܬܗܶܝܢ܆ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܨܠܝܼܒܐ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܟܬܳܒܳܐܝܼܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܬܰܩܢܳܐܝܼܬ ܘܰܩܪܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܡܶܬܼܚܰܘܶܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܡܛܰܦܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܩܕܺܝܡ ܒܰܥܕܶܝܢ ܐܶܬܢܨܶܒ܆ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥ ܘܗܽܘ ܚܰܪܰܪ ܘܰܐܗܦܶܟ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܡܼܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܬܽܘܒ ܫܰܘܕܥܰܬ݀ ܗܳܝ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܢܽܘܚܳܝܬܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܐܝܼܬ ܛܰܦܣܰܬ݀ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܫܶܪܟܼܰܬ݀܇ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܝܰܬ݀܆ ܓܰܪܒܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚܰܬ݀. ܘܦܰܪܩܰܬ݀ ܠܫܰܪܟܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܪܙܰܬ݀. ܕܒܶܗ ܒܰܨܠܝܼܒܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܗ ܦܶܪܚܰܬ݀ ܘܰܩܪܳܬ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܐܰܪܶܙ ܐܺܝܣܚܳܩ ܟܰܕ ܛܰܥܢܶܗ ܠܩܰܝܣܳܐ ܥܠ ܟܰܬܦܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܛܰܦܶܣ܆ ܕܒܗ ܐܶܬܦܪܶܩܘ  ܟܽܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܒܰܕܶܩ ܠܰܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܛܰܦܣܰܬ݀ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ܆ ܘܰܒܣܽܘܙܽܘܓܺܝܰܐܐ ܕܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܣܰܬ݀ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܪܺܝܟܼܺܝܢ ܒܶܗ ܠܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܼܥܰܠܶܝܢ ܘܡܶܬܼܒܰܣܡܺܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܬܽܘܒ ܫܰܡܠܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܢܛܰܐܦܰܐܛܺܝܩܳܝܽܘܬܼ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܕܒܶܗ ܐܰܩܢܺܝܼ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܽܘܢܛܰܟܣܺܝܣ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܼܢܰܨܚܺܝܼܢ: ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ: ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫ̈ܳܝܶܐ ܕܽܘܓܼܡܰܐܛܺܝܰܐ ܨܳܪܰܬ݀ ܛܽܘܦܣܶܗ ܠܺܐܝܼܣܪܳܐܝܠ ܚܰܪܰܪ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܡܶܬܼܚܰܕܰܬ ܐܰܠܶܦܬ ܒܟܽܠ ܪ̈ܽܘܫܡܺܝܢ: ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܦܰܣܩܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܪܫܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܟܶܟ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܡܼܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܣܢܶܐ ܒܟܽܠ ܦ̈ܶܠܳܐܬܺܝܢ. ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܐܦܪܰܥ ܐܰܡܬܼܶܠ: ܕܒܶܗ ܐܰܦܪܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܬܼܢܨܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܼܐ ܕܒܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܰܥ ܚܽܘܠܳܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܬܼܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܠܰܬ݀ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܼ ܫܶܩܝܳܐ ܕܳܐܟܼܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܬܼܡܰܠܟܼܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ. ܕܥܰܩܪܳܗ̇ ܨܠܝܼܒܐ ܒܟܽܠ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ ܚܶܘܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܪܳܡܶܙ: ܕܒܶܗ ܚܝܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܡܶܬܼܢܰܛܪܺܝܢ ܡܼܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܰܘܒ̈ܕܳܢܶܐ. ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܗ ܡܶܬܼܓܰܘܣܺܝܢ܆ ܘܒܗ ܬܽܘܒ ܐܰܓܗܺܝܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܙܳܟܘ̈ܳܬܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܰܡܪܳܡܽܘܬܼ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܽܘܫܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܽܘܪ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܣܰܡܶܟܘ ܠܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܡܶܬܼܥܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܶܬܼܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܙܳܟܼܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܙܕܟܼܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܽܐܘܚ̈ܕܳܬܳܐ ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܦܳܠܽܘ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܪܶܙܘ: ܘܟܰܕ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܠܳܟ ܗ̱ܘܽ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܼܡܬܰܚܬ ܐܰܕܺܝܩܘ: ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܠܩܰܝܣܳܐ ܣܳܓܼܕܺܝܢ ܘܣܽܘ̈ܢܢܶܕܽܘܣ ܕܚܶܟܼ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܩܰܝܣܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܗ ܗ̱ܘܽ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܚܶܟܼܡܬܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܓܺܝܣܰܝܬܳܐ ܠܰܨܠܝܼܒܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܺܩܢܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܶܗ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܳܪܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܳܚܦܺܝܢ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܽܘܢܛܳܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ: ܘܒܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܡܰܩܶܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܼ ܢܰܝܙܟܼܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܛܫܺܝܢܰܢ ܘܡܰܒܶܪܩܺܝܢܰܢ: ܨܠܺܝܒܐ ܬܪܰܥ ܣܝܳܓܼܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܨܠܺܝܒܐ ܫܰܝܶܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܘܪܰܘܢܽܘܣ ܥܒܰܕ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܰܝܶܕ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܪܳܐ ܘܚܰܠܶܠ. ܨܠܝܼܒܐ ܐܰܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܪܰܕ ܘܰܠܗܰܝܟ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܥܩܰܪ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܦܰܟ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܠܶܦ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܠܺܝܒܐ ܫܰܬܶܐܣ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܝܒܐ ܟܽܠ ܕܶܒܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ: ܡܶܢܗ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܡܶܢܶܗ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܩܒܰܥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܒܠܶܗ ܚܘܺܝܼܚܳܐܝܺܬ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܢܫܰܬܶܐܣ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܒܶܗ ܢܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܶܗ ܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܶܗ ܢܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܒܗ ܢܙܰܗܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ: ܒܗ ܢܗܰܕܰܪ ܠܥ̈ܺܕܳܬܰܢ: ܒܶܗ ܢܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܰܢ: ܒܗ ܢܩܰܕܶܫ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܒܗ ܢܙܰܗܶܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܥܰܠܶܡ ܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ: ܒܗ ܢܪܰܒܶܐ ܠܝܳܢܽܘ̈ܣܩܶܐ: ܒܗ ܢܣܰܟܶܠ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ: ܒܗ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܗ ܢܙܰܕܶܩ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܗ ܢܢܰܛܰܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܒܗ ܢܰܦܢܶܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ܆ ܒܗ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ: ܘܒܗ ܢܥܰܕܥܶܕ ܡܳܪܳܢܳܐܝܼܬ ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܒܳܗܬܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܡܰܚܦܪܺܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ ܦܨܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܬܚܶܝܬܼ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܥܰܡ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܘܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܶܓܥܳܐ ܕܒܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘ̄ܒ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕ ܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܼܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܪܰܥܺܝ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܕܰܟܺܝ ܒܰܕܡܶܗ ܠܛܰܡ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܡܳܪܝ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܘܰܐܚܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܀  

 ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ ܀

 

 

 

 

 

 

ܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ

ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗ̱ܝ܀

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ. ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܼܚ ܒܰܐܬܼܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܘܰܕܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܘܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܝܰܠ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܑܳ̈ܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܼܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܫܡܶܗ ܘܰܣܕܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܘ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܘܰܩܛܺܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܟܰܢܫܺܝܼܢ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܬܼܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܘܦܳܠܚܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܪܕܰܘ ܚܘܺܝܚܳܐܝܼܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܚܠܺܝܨܳܐܝܼܬ ܘܒܰܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܐܗܶܠܘ ܒܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܦܫܰܛܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܟܼܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܗܽܘܢ ܘܡܶܬܼܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܚܰܬܼܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܖ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܶܓܼܕܰܬ݀ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܘܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬܼܬ: ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܪܰܝܬ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܼܪܳܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܘܶܐܬܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܰܫܡܰܬ݀ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܪܰܬ݀܆ ܘܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܼܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܼܪܳܢܳܐܝܼܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܬ: ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ. ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܼܡܰܠܠܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܗܺܝ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܟܰܬܪܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܐܝܼܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܼܕܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܩܰܕܶܫܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܳܢܳܟ ܘܰܢܩܶܦ̈ܝ̱ ܠܳܟ܇ ܘܰܫܒܰܩ̈ܝ̱ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ ܘܶܐܬܰܝ̈ ܒܳܬܪܳܟ܇ ܘܕܰܟܝܽܘܬܗܶܝܢ ܘܰܫܪܳܪܗܶܝܢ ܢܛܰܪ̈ܶܝܢ ܘܰܡܟܼܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܚܰܕܝ̈ܺܗܶܝܢ ܐܰܓܶܣܶܝܢܳܟ. ܘܰܒܩܰܝܛܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܐܰܓ̈ܢܺܝܶܢܳܟ. ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܼܢ ܫܽܘܪܳܝ ܚܰܝܼ̈ܶܝܼܗ̇ ܡܼܢ ܟܪܶܣ ܝܳܠܶܕܬܳܗ̇ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܟܺܐܒܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܡܶܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܳܣܬ ܐܳܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܓܼܒܺܝܠܬܳܟ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ: ܒܝܰܕ ܐܘܽܙܢܳـܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ݀ ܒܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܒܦܰܓܼܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܳܟ. ܘܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܢܰܩܦܰܬ݀ ܠܳܟ. ܘܟܰܠܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܡܼܢ ܡܟܺܝܼܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ: ܗܳܝ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀. ܘܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܛܥܳܬ݀ ܠܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܓܼܪܓܼܰܬ݀: ܘܠܳܟ ܣܶܓܼܕܰܬ݀ ܥܰܡ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘܠܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܼܢ ܠܓܰܘ ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܡܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܺܐܪܥܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܳܟ ܘܡܶܛܽܠ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܪܡܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܦܰܠܰܓܼ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ: ܘܶܐܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܗ̇: ܘܒܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܡܼܢ ܟܰܕܽܘ ܚܶܒܰܬ݀ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܣܶܦܰܬ݀ ܘܰܣܢܰܘ ܠܓܼܶܢܣܳܐ ܘܰܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܐ ܘܠܶܐܡܳܐ ܫܒܰܩܘ. ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܟܦܰܪܘ̱ ܘܰܠܥܽܘܬܼܪܳܐ ܫܳܛܘ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ ܘܠܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ ܘܩܰܝܣ̈ܶܐ ܡܒܰܠ̈ܛܶܐ ܩܪܰܘ. ܒܰܡܓܼܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܰܙܰܚܘ̱: ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܟܦܰܪܘ. ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ̱ ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܫܬܰܠܗܰܒܘ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ: ܘܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘ̈ܕܳܝܼܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܣܒܰܠܘ̱: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܣܺܝܘ ܘܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܐܰܩܠܺܝܘ: ܒܡܰܘܬܳܐ ܓܰܚܶܟܘ ܠܫܽܘ̈ܘܕܳܠܶܐ ܠܳܐ ܚܫܰܒܘ: ܠܫܽܘ̈ܓܳܫܶܐ ܕܚܰܩܘ: ܠܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ ܙܢܰܩܘ. ܠܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܐܰܥܒܰܪܘ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܦܣܰܥܘ: ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ: ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܝܰܐܝܰܒ: ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܚܰܘܰܚܘ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܐܰܚܶܒܘ: ܠܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܡܺܝܥ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܓܼܪܰܓܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒܘ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠܘ: ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ. ܘܡܼܢ ܐܶܣܛܰـܕܺܝܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܦܰܩܘ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܐ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܐܰܝܟ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܳܗܕܬܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܐܰܬܼܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ܆ ܕܰܠܚܰܬܼܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܡܟܼܰܪܬܽܘܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܢܰܨܺܝܼܚܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܐܰܓܼܽܘܢܺܝܼܣܛܳܐ ܠܒܺܝܼܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܐܰܥܕܺܝܬܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܰܐܬܼܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܶܬܼܒܰܣܡܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܣܰܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܡܗܰܕܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܗܢܰܡ: ܐܶܬܢܰܨܰܚܬܽܘܢ ܒܢܰܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܶܐܬܢܨܶܒܬܽܘܢ ܒܓܰܢܬܳܐ ܥܕܶܢܰܝܬܳܐ. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܓܳܢܺܝܼܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܛܰܒܥܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܬܳܐܓܼܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܼܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܪܳܦܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܼܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܗܢܰܡ ܠܳܐܟܼܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܒܗܶܬܼܬܽܘܢ. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܼܡܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܢܶܫܪܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܩܶܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܦܪܰܚܬܽܘܢ. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܢܰܟܼܦܬܳܐ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܶܢܟܼܽܘܢ ܣܳܡܬܽܘܢ. ܦܰܪ̈ܽܘܓܼܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒܺܝܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܟܢܺܝܼܟܼܬܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܐܰܚܽܘܟܝ̱ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܠ̈ܺܝܠܶܐ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱. ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܣܳܘܚܺܝܼܢ ܠܶܟܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܳܪܬܝ̱ ܣܰܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܼܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ̱: ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܠܕܽܘܟܼܪܳܢܶܟܝ̱. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܥܰܝܼܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܚܰܪܰܪ ܠܡܶܬܬܰܥܒ̈ܕܰܝ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܡܼܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܶܐ: ܬܰܪܣܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܙܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܢܰܟܼܶܦ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ. ܪܰܒܳܐ ܠܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ: ܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܠܪ̈ܳܕܝܼܰܝܼ ܒܐܘܽܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܰܘܳܐ: ܠܛܳܝ̈ܦܰܝ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܐܰܩܶܦ: ܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܼܠܺܝ̈ܣܶܐ ܡܢܺܝܼܚ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܢܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܐܳܪܬܘܽܕܽܘܟܣܺܝܼܳܝܼܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ ܢܰܛܰܪ ܘܣܰܬܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܼܝܳܢ̈ܺ݀ܢ: ܘܳܐܦ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܥܰܢܰܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ: ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܼܪܝ̱ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܝܳـܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܠܰܐܣܡܽܘܢ ܡܽܘܪܳܢܳܝܳܐ ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ: ܗܽܘ ܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܗܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܪܟܺܝܢܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ. ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܕܡܰܓܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܠܳܐ ܡܳܬܼܥܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܺܝܼܬܝܼܳܝܼܬܳܐ ܘܰܡܬܼܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܓܼܺܝܼ̈ܕܶܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘܽ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘܽ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܰܠܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܩܪܳܐ ܡܼܢ ܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܰܠܝܽܘܢ: ܘܡܼܢ ܚܽܘܒܳܪܳܐ ܡܟܰܡܗܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܘܳܬ ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܣܶܓܼܕܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܣܶܓܼܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܢܽܘܩ̈ܳܝ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܥܒܺܝܼܕ ܣܢܺܐܓܼܪܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܼܓܰܘܣܺܝܢ: ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܛܳܦܣܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܼܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܝܰܗ̱ܒܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܢܫܰܘܫܶܛ: ܒܗ̇ܢܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܼܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܫܟܚܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܘܰܠܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܫܒܺܝܼܚ ܒܓܰܐܝܽܘܬܐ ܠܰܒܪܺܝܬܟ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܚܒܳܠܐ ܫܶܪܟܼܰܬ݀ ܗܳܝ ܕܒܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܒܪܰܝܬ ܘܬܰܩܶܢܬ: ܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܶܟܼܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܟ: ܠܶܗ ܟܕ ܠܗ ܫܰܕܰܪܬ ܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܐܚܺܝܼܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܳܗ̇. ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܟܕ ܢܚܶܬ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܼܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܶܣܪܶܗ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܼܳܐ ܦܰܪܣܺܝܼ ܠܰܐܪ̈ܟܼܰܐܣ ܘܰܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܳܫܽܘܟܼܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܒܺܝܼܫܳܐ ܣܚܰܦ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܩܛܰܠ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܶܒ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܼܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܼܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܦܶܩ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܐܰܣܶܩ: ܘܟܕ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܚܰܣ̈ܝܳܬܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܗ̇ ܩܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܠܥ݂ܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܠܳܟ ܪܰܥܺܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ: ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܬܳܐ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܺܬ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܪܟܶܢ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܰܚܙܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܕܒܰܚܒܳܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݀: ܘܣܶܓܼܕܬܳܐ ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܘܡܶܬܬܚܺܝܼܒܳܐ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ: ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܠܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܓܠܺܝܼܦ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܩܳܪܝܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܬܽܘܟܼܠܳܢܳܗ̇ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܳܝܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܚܶܫ ܒܠܶܒܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܫܡܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܩܰܘܡܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܪܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܢܰܚܫܺܝܪܳܐ ܕܨܰܝܕܳܐ ܐܰܦܩܶܗ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܦܳܠ̈ܚܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܪܣܳܢܝܳܐ ܠܘܳܬ ܦܳܪ̈ܣܳܢܝܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܩܛܳܐ ܣܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܐܰܥܶܠ ܚܒܰܫ ܐܶܢܘܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܫܦܽܘܠܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܶܐܠܦܳܦ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܓܰܒܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ـܠܶܐ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘܢܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܕܶܝܘܗ̱ܝ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܕܣܳܒܳܐ܆ ܬܘܽܒ ܬܒܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܚܽܘܬ ܥܰܡܶܗ ܘܢܰܐܣܶܐ ܠܚܳܬܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܐܶܬܥܨܶܒ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܪܰܕ: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܒܺܝܼܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܡܠܶܐ ܡܼܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܫܩܶܠ ܠܶܗ ܠܘܰܥܕܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܨܒܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܒܥܰܬ݀ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ݀: ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܺܝ ܡܼܢ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܕܦܰܓܼܪܳܗ̇: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܥܡܶܕ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܒܢ̈ܰܝ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܫܶܝܠܝ̱ ܗܘܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܶܨ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܽܘܟܼܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܳܐ ܕܒܰܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬܛܰܟܰܣܘ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ: ܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܼܘܗ̱ܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܰܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܢܰܢ: ܥܰܡܶܗ ܚܢܰܢ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܳܘܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐܬܽܘܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܡܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܣܶܓܼܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ ܡܙܰܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܽܘܢ: ܐܰܒܘܼܗܽܘܢ ܠܡܰܥܛܳܪܽܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܪܽܘܩܳܐ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܙܳܠܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܒܺܝܠ ܥܘܺܝܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܒܶܠܰܬܺܝ ܚܰܪܳܫܳܐ: ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܟܶܐܘܳܢ ܕܽܘܓܳܐ: ܚܢܰܢ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܼܢܰܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐ ܥܳܒܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܟܦܺܝܪ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܶܐܡܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܒܚܶܡܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܢܶܬܼܩܰܛܠܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܡܼܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܘܼܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܆ ܘܰܐܕܪܶܟܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܬܶܠـܠܳܐ ܚܰܕ ܘܰܢܟܰܣܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ: ܠܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܕܶܝܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܦܪܰܫܘ ܐܰܟܡܰܢ ܕܶܝܢ ܓܳܕܫܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܼܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܰܘ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܨܰܠܺܝܘ ܘܰܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܫܰܛܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܟܼܣܺܝܢܰܢ ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܚܫܺܝܼܒܺܝܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܢ ܘܠܳܐ ܦܫܰܛܰܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܼܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܠܳܐ ܬܶܕܡܰܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܥ̱ܶܗܰܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܘܰܨܒܰܘ ܕܢܰܘܩܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܘܠܰܫܠ̈ܰܕܰܝܗܽܘܢ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܰܬܪܰܬ݀. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡܼܢ ܕܰܝܘܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܐܶܬܚܠܶܡ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܕܪܶܟ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܟ: ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܥܡܕܳܟ: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܥܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܣܚܳܬܳܟ: ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܘܣܰܬܪܰܬ݀ ܓܽܘܫܡܳܟ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܒܩܶܛܠܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܓܙܳܪܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ݀ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪܘܰܙܘ ܒܟܽܠܳܠܳܟ: ܘܐܰܪܥܳܐ ܪܶܘܙܰܬ݀ ܒܝܰܘܡܳܟ: ܐܰܒܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܡܳܟ ܪܫܰܡ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܼܢܽܘܢܳܟ ܩܛܰܪ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܼܫܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܠܽܝܠܳܟ ܓܕܰܠ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܣܳܘܚܺܝܼܢ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܳܟ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܟ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܘ ܒܳܟ: ܢܶܪܦܣܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܚܰܓܳܟ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܝܰܒܘ ܠܕܰܝܪܳܟ: ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܟ ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢ ܠܳܟ: ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ: ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܚܠܺܝܨ ܒܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܠܰܦܝܳܣ̈ܶܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ: ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܠܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ: ܡܥܳܕ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܡܳܪܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܣܢܺܐܓܼܪܽܘܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܟ ܕܰܐܫܦܰܥܬ ܚܠܳܦ ܫܡܶܗ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܳܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܟ: ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܐܰܦܶܩ ܠܰܢ ܡܼܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܰܢ: ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢܶܗ ܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܫܺ̈ܐܕܶܐ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܕܢܶܬܼܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܓܼܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܕܟܰܠܠܳܟ܆ ܗܫܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܕܳܡ ܬܪܳܘܢܺܝܽܘܢ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܢܶܥܽܘܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪܽܘܡܬܳܢܳܝܽܘܬ ܦܺܝܪܡܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܪܺܝܼܚ ܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܢܶܦܽܘܚ ܒܟܽܠܗܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ: ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܡܼܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܗܡܽܘܬܐ ܕܪܺܝܼܚܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܢܰܣܺܝ̈ܣܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܽܘܚܢܳܝܽܘܬܳܐ ܚܳܠܽܘܕܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܫܚܺܝܼ̈ܩܰܝ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܫܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܝܘ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܘܬܶܬܼܪܰܡܪܰܡ: ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܠܥܳܠܡܝܼܢ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܪܝܫܐ ܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

 ( ܡܸܫܬܡܠܐ ܒܪܝܼܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ )

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܒܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܦܨܺܝܸܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܼܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܗܳܫܐ܀

ܕܪܡܫܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܚܰܕ ܡܼܢ ܙܰܠܺܝܼܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܕܫܰܕܪܶܗ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܘܽܟܳܡܳܐ ܘܰܐܣܝܶܗ ܡܼܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܬܰܠܡܶܕ ܠܟܰܪܟܼܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܦܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܼܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܐܶ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܓܼܢܺܝܼܙ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܓܼܢܺܝܙܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܙܳܢܽܘܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܦ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܪܶܕܪܳܝܬܳܐ ܘܟܽܘܒܳܢܳܝܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܛܰܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܬܶܡ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܕܨܰܠܡܶܗ ܦܰܓܼܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܐ ܡܶܙܕܰܪܟܼܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܘܠܰܢ ܣܚܰܦ ܡܼܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܡܰܟܺܝܟܼܳܐܺܝܬ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܟܕ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܰܓܗܰܪ ܕܚܺܝܼܠܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܫܰܦܶܦ ܫܰܒܪܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܚܰܠܒܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܥܳܪܽܘܩܳܐܺܝܬ ܟܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܙܺܝܥܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܠܶܗ ܨܳܝܪ̈ܳܢ ܛܶܠܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܫܰܪܺܝ ܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ ܕܠܶܗ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܒܚܺܝܼܪܳܐܺܝܬ. ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܕܢܰܐܣܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ: ܐܳܦ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ܆ ܘܥܰܠ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܕܺܝܫ ܐܶܢܘܢ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܐܗܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܰܐܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܛܶܠܳܢ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܢܩܺܝ̈ܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܫܘܺܝ ܐܶܢܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܘܢ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܠܟܰܪ̈ܟܼܶܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܐ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܫܡܶܗ ܦܰܪܓܶܠ ܐܶܢܘܢ ܡܠܰܒܛܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܡܥܘܢ ܦܶܛܪܘܣ ܠܪܽܘܡܺܝܼ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܐ ܫܰܟܶܢ ܠܗ ܩܰܕܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐܺܝܬ: ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܐܶܦܰܣܽܘܣ ܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܘܟܽܘܡܪܽܘܬܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܗ ܡܼܢ ܪܰܒܶܗ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐܺܝܬ: ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܕܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܗܳܝ ܡܫܰܟܰܪܬܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܤ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܒܺܝܼܢ ܐܰܡܛܝܶܗ ܦܽܘܪܣܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗ̱ܝ ܡܼܢ ܪܰܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܕܰܝ ܕܶܝܢ ܬܡܺܝܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܡܶܠܬܳܐ ܚܺܐܦܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܚܰܓܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܼ ܢܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܘܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܓܼܪܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܺܝܩܳܐܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܕܳܫܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܐܶܬܕܰܫܰܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܗܳܢܐ ܕܟܰܕ ܥܼܰܠ ܠܗ ܠܟܰܪܟܼܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝ ܗ̇ܢܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐܺܝܬ ܛܶܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܓ̈ܰܕܶܐ ܕܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܩܠܰܦ̈ܠܳܦܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܓܳܠܰܝ ܫܡܳܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܨ̈ܶܨܶܐ ܘܩܰܦ̈ܠܽܘܛܶܐ ܐܰܫܺܝܠܳܐܺܝܬ: ܫܰܪܺܝܘ ܢܳܝܕܺܝܢ ܕܡܼܢ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܡܼܢ ܡܶܠܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܡܶܣܬܰܪܕܳܢܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܢܗܪܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܡܢܰܣܰܝ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܡܽܘܙ̈ܳܓܼܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܣܰܡܣܡܳܗ̇ ܐܳܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܩܝܳܗ̇ ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܝܟ ܣܰܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܚܳܫܰܚ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܐܽܘܪܗܳܝ ܫܟܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܐܥܪܶܩ ܐܶܢܘܢ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܚܰܝܶܨ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܛܪܰܕ ܐܶܢܘܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܰܚܶܡ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܢܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܟܰܕ ܡܰܐܨܶܕ ܘܚܳܙܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐܺܝܬ: ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܪܟܺܝܟܺܝܢ ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܟܺܝܦܳܐܺܝܬ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܟܦܺܝܼܦܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܢܰܫܩܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ: ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ ܘܚܳܕܶܐ ܘܕܳܐܶܨ ܦܨܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܡܰܥܢܽܘ ܒܪܶܗ ܘܡܳܪܝܳܗܶܒ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܛܶܐܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܝܬܶܝܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ: ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܘܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܨܳܝܬܺܝܢ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܓܽܘܣܛܺܝܢ ܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܪܳܘܙܳܐ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ: ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܬܰܒܪܺܝܢ ܚܶܡܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܰܐܒܽܘܢܳܐ ܘܰܐܒܽܘܒܺܝ ܘܣܳܢܺܝܩ ܒܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܨܚܺܝܼܢ ܠܳܐ ܣܰܒܥܳܐܺܝܬ: ܒܰܪ ܣܰܡܝܳܐ ܘܥܰܒܫܰܠܡܳܐ ܥܰܡ ܥܘܺܝܕܳܐ ܕܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܛܽܘܒܰܝ ܒܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܣܺܝܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܼܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܒܺܝܠ ܘܢܳܒܽܘ ܕܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܚܰܢܳܢ ܛܒܰܠܳܪܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܓܰܫܪܰܡ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܕܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐܰܓܰܝ ܘܦܰܠܽܘܛ ܕܡܶܬܟܰܗܢܺܝܼܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܦܺܝܼܢ ܦܫܺܝܼܛܳܐܺܝܬ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܰܥܓ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܳܥܙܺܝܢ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ: ܐܘܽܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܕܰܥܠܰܒܬܳܗ̇ ܠܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܨܳܠܽܘܒܬܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܫܰܠܡܰܬ݀ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܗܕܪܰܬ ܡܰܠܟܬܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܕܰܝ ܢܳܚܬܳܐ ܪܶܓܼܠܳܐܺܝܬ: ܥܒܶܕܢܳܒܽܘ ܘܰܥܘܺܝܕܳܐ ܘܦܺܝܪܽܘܙܕܰܢܩܽܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐܺܝܬ: ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܐܳܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ ܕܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܐܠܪܝܢ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ: ܚܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܨܽܘܒ̈ܳܝܶܐ ܕܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܼܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܢܽܘܪܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܳܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܳܠܨܳܐܺܝܬ: ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܟܽܠ ܓܶܢ̈ܣܺܝܢ ܘܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܚ̈ܕ̱ܬܶܐ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܼܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡܼܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܡܼܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܡܼܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܗܳܐ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܚܰܓܶܗ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܼܢܰܢ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܶܗ ܡܙܰܝܚܺܝܼܢܰܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܡܼܢ ܩܽܘܠ̈ܳܣܰܘܗ̱ܝ ܚܳܝܒܺܝܼܢܰܢ: ܐܳܦ ܠܰܟܠܺܝܠ ܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܓܳܕܠܺܝܼܢܰܢ: ܘܠܰܡܣܰܟܳܝܽܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܼܢܰܢ: ܢܶܦܢܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܟܪܰܗ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܒܶܗ ܩܪܳܐ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܙܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܡܰܘܬܼܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܰܐܓܰܝ ܥܳܒܶܕ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܥܰܒܕܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܰܐܪܥܶܡ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܘܫܰܢܺܝܼ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܘܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܒܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܐܺܝܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܝܽܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܳܐܶܨ ܘܪܳܘܶܙ ܥܰܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܒܽܘ̈ܝܳܐܝܼܰܝܼܟ. ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܰܢ ܒܽܐܘܠ̈ܨܳܢܰܝܢ ܬܠܽܘܚ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܗܰܕܳܐ ܠܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܟ ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܚܺܝܼ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܝܰܩܶܢ ܠܰܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܒܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܢܺܝܼ ܠܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܪܫܽܘܡ ܠܰܢ ܒܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܩܳܪ̈ܝܼܰܝܼ ܫܡܳܟ. ܝܰܒܶܠ ܠܰܢ ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܟܠܺܝܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܢܰܨܰܚ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ ܗܕܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܵܟ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐܺܝܬ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܚܰܟܶܡ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ: ܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܟ ܥܰܫܶܢ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ ܢܰܨܰܚ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܠܰܒܶܒ ܠܢ ܒܡܶܠܬܳܟ: ܙܰܝܶܢ ܠܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܟ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܦܨܰܚ ܒܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ: ܘܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܒܽܥ̱ܘܗܕܳܢܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܵܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܵܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܥܢܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܵܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ: ܘܨܽܘܬ ܠܚܶܢ̈ܓܳܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ. ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܨܳܒܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܘܦܰܢܳܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܵܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܣܳܗܕܳܐ ܐܰܒܰܝ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ: ܒܥܰܘ ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܡܰܟܼܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܐ: ܘܟܕ ܫܰܡܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ: ܚܕܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܡܶܬܓܰܘ̈ܝܳـܢ  ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܓܢܺܝܼܙܳܐܺܝܬ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܰܠ̈ܺܝܛܰܝ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܦܰܪܶܣܺܝܳܐܺܝܬ: ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܼܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܓܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܪܺܝܫܳܢܳܐܺܝܬ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܟܶܢܫܰܢ ܫܒܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܼܢ ܡܳܪܶܗ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܚܢܰܢ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܺܝܬ: ܒܗ̇ܢܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ ܕܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܓܼܒܺܝܠܬܶܗ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܕ ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܶܗ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܬܡܺܝܼܗܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܦܠܺܝܼܓܳܐܺܝܬ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܘܽܟܳܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ ܒܰܟܳܪܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐܺܝܬ: ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܼܬ ܕܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܫܶܡܥܶܬ ܠܺܝܼ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܳܐ ܣܳܩܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܳܟ ܚܰܣܳܡܳܐܺܝܬ: ܟܰܪܟܼܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝܼ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܽ ܠܺܝܼ ܘܠܳܟ ܐܶܢ ܬܺܐܬܶܐ ܘܨܶܐܕܰܝ ܬܶܬܢܺܝܼܚ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ: ܦܩܽܘܕ ܘܬܳܐ ܒܰܪܶܟܳܝܗ̱ܝ ܠܟܰܪܟܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܽ ܠܰܬܪ̈ܰܝܢ ܐܶܢ ܬܺܐܬܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܰܫ ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܬܳܐ ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝܼ ܘܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܺܝܼ ܡܫܺܝܼܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܐܰܟܺܝܦܳܐܺܝܬ: ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܣܰܓܺܝܼ ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܐܳܬܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܣܶܓܕܬܳܟ ܥܰܒܕܳܢܳܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ̱ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܕܫܰܕܪܶܬ ܠܳܟ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܓܥܳܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ ܚܢܺܝܼܓܳܐܺܝܬ: ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܠܺܝܼ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܚܰܢܳܢ ܘܰܫܡܶܫܰܓܪܰܡ ܘܡܰܪܝܳܗܶܒ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܢܺܝܼ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܰܐܒܓܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܰܪܟܼܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢܬ ܒܺܝܼ ܚܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܟܰܪܟܼܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܬ ܗܰܝܡܶܢܬ ܠܺܝܼ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ: ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝܼ ܕܶܐܫܰܡܠܶܐ ܘܗܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܳܒܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܵܟ ܚܰܕ ܡܼܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܠܟܺܐܒ̈ܰܝܟ ܢܰܐܣܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ: ܐܳܦ ܕܰܢܫܰܪܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܢܰܘܕܥܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܒܠܶܬ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝܼ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܡܶܬܥܰܠܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܪܶܗ ܠܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܟܰܪܟܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡܼܢ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܰܚܕܺܝܼ ܐܰܒܓܰܪ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܼܚܳܐ ܐܰܕܰܝ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܣܺܝܼ ܟܺܐܒܶܗ ܘܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܰܪܟܳܐ ܐܘܽܪܗܳܝ ܘܰܩܢܰܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܪܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܬܩܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܐܳܦ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ: ܬܰܒܰܪ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܥܩܰܪ ܠܰܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܰܐܪܬܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐܺܝܬ: ܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܐ ܘܰܡܫܰܡܰܗܬܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܘܢ ܦܨܺܝܸܚܳܐܺܝܬ: ܘܟܕ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܠܶܐ ܗܰܢ̈ܺܝܳܐܬܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܳܡܪܺܝܢܢ ܡܥܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܛܶܒ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܒܶܪܽܘܠܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܨܡܰܚ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܶܫܘܥ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܓܠܳܐ ܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟ̈ܢܳܢܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܢ ܡܫܰܪܬܚܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܕܳܫܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܕܰܫܰܢ ܡܼܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܕܗܰܕܺܝܼ ܠܢ ܠܘܳܬ ܫܒܺܝܼ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܰܥܕܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܼܢ ܕܘܰܥܶܕ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܰܐܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܒܰܪ ܡܰܥܢܽܘ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܙܡܰܪܓܕܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝܼܡ̈ܶܐ ܕܰܙܢܰܩ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܦܢܺܝܼܬܰܢ ܡܓܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܛܪܺܝܓܽܘܕܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܘܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܐ ܕܰܛܪܰܕ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܶܗ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܡܼܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܠܪܰܦܝܽܘܬܐ ܐܳܦ ܠܡܰܐܝܺܢܽܘܬܐ ܚܺܝܼܨܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܝܰܪܕܳܐ ܡܓܺܝܼܚܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܠܺܝܼܚ̈ܳܝܶܐ ܝܰܒܶܠ ܘܬܰܦܶܦ ܒܥ̈ܺܕܳܬܰܢ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܡܽܘܣܺܝܩܳܪܳܝܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܒܰܢܩܳܫ ܡܶܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܠ̈ܝܳܬܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܣܒܰܪܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܘܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܳܟ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚܺܝܼܢ ܒܗܺܝܠܳܐܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܕܡܰܠܶܠ ܘܰܐܟܪܶܙ ܕܽܘܓܼܡܰܛܰܐ ܬܶܐܘܳܠܳܓܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܐ ܡܣܰܝܥܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܡܼܢ ܡܳܪܳܟ ܡܫܰܪܬܚܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܳܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܒܰܪܶܟ ܠܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܪܶܟܬ ܠܐܘܽܪ̈ܗܳܝܶܐ ܘܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܘܣܺܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܠܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܢܰܨܚܳܟ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܠܰܐܒܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܪܓܺܝܼܙܽܘܬܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܼܚܳܟ ܘܣܰܬܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܛܰـ̈ܠܶܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܒܙܰܒܢ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܚܘܬܡܐ

ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܠܥܺܐܕܳܟ ܗܰܒܠܗܽܘܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܰܐܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ: ܘܰܒܥܺܝ ܡܼܢ ܡܳܪܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ: ܗ̇ܫܐ܀ ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܕܝ ܪܝܫܐ ܕܡܣܒܪ̈ܢܐ ܀

 

 

 

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ

( ܐܡܝܼܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܣܝܼܡ ܠܐܕܝ ܣܒܝܼܪܝܢܝܐ )

ܡܫܬܡܠܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܟ̄ ܒܢܝܼܣܢ ܝܪܚܐ

 

 

ܩܕܡ̄ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗܳܢܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܛܒܺܝܼܒܳܐ ܫܠܺܝܼܚܐ ܓܰܒܝܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܣܺܝܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܫܰܒܥܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܐ: ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܐ ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܐ ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܡܼܢ ܐܰܬܪܐ ܕܥܳܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܺܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܫܠܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܗܳܝ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳ̈ܥ̈ܰܝܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܐܥܡܶܕ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܘܢ ܚܶܫܽܘ̈ܟܐ ܡܼܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܠܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ  ܘܰܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܕܢܚܳܐ: ܕܠܗ ܠܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܼܚܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܕܰܪ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ: ܕܚܽܘܣܳܝܐ ܕܪܰܡܫܐ܀

 

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗ̱ܝ ܕܣܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܛܒܺܝܼܒܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܩܳܪܒܺܝܼܢܢ: ܘܰܠܥܺܐܕܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܦܰܐܝܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܗܳܢܐ ܓܰܒܝܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗ ܒܛܰܠܝܽܘܬܗ ܐܘܽܡܳܢܽܘܬܐ ܕܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܢܺܝܼܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܕܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐܰܟܣܢ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܥܰܝܼܺܝܼ̈ܩܰܝ ܒܪܽܘܚܐ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܢܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܗ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܩܪܺܝܬܶܗ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܡܼܢ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ. ܗ̇ܢܐ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܼܢܳܝܬܐ. ܟܕ ܫܰܪܺܝܘ ܡܼܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܦܰܟܽܘܡܺܝܽܘܣ ܘܰܪܕܰܘ ܐܶܬܰܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ: ܗ̇ܢܐ ܕܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܘܰܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܩܶܪܒܺܝܢ ܥܡ ܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܒܕܳܢܐ ܕܰܦܬܰܟܼܪܽܘܬܐ ܐܰܫܘܺܝܘ ܟܰܬܦܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܳܐ ܢܶܪܚܩܽܘܢ ܡܼܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܛܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܥܰܝ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܘܰܣܒܺܝܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܕܶܚܠܰܬ݀ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܙܰܦܪܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܟܰܕ ܪܕܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܦܢܺܝܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܣܥܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܽܐܘܪܚܗܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܐ. ܟܕ ܡܺܝ̈ܬܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܚܠܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܕܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܚܰܝܨܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܦܰܬܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܠܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܰܫܡܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܟܕ ܠܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܼܢ ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܗܶܢܘܢ ܕܟܰܕ ܡܛܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܠܳܐ. ܬܰܠܡܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܥܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܠܥܳܡܪ̈ܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܺܝܙܠܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܰܘ ܒܗ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܳܛ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܼܢ ܫܰܗܪܳܐ ܘܡܼܢ ܙܽܘܡܳܪܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺـܝ̈ܨܶܐ ܕܱܶܬܓܰܘܰܣܘ ܒܗܽܘܢ: ܗܳܢܘܢ ܕܬܰܠܡܶܕܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܢܨܺܝܒܺܝܼܢ ܕܒܶܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܟܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܟܽܠܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܢܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܗ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܢܦܰܠܓܺܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ: ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܚܰܕ ܢܽܘܡܺܝܼ ܡܽܘܓܺܝܼ ܐܶܫܬܰܪܬܰܚ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢܳܗ̇ ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬܐ ܘܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܘܢܰܦܢܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܼܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗܳܢܐ ܕܩܰܒܶܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܘܰܓܠܳܐ ܘܒܰܕܶܩ ܥܠ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠ ܕܶܐܫܬܺܝ ܡܼܢ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܠܳܐ ܨܗܺܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܗ̇ܢܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܐܣܺܝܼ ܠܟܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܗ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܦܢܺܝܼܬܐ ܗܳܕܶܐ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܢܽܘܗܪܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܨܡܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟܽܠܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܺܝܠܗ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܟܕ ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܘܚܺܝܼܢܢ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܰܒܡܰܪܓܳܢܺܝܼܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܬܳܓܼܳܐ ܡܕܰܗܒܳܐ ܘܰܟܠܺܝܼܠܳܐ ܡܦܰܬܟܼܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܣܺܝܼܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܝܟ ܗܰܡܢܺܝܼܟܼܳܐ ܘܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܬܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܡܰܒܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܦܰܟܽܘܡܝܳܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܠܢܽܘܪܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ ܕܰܒܦܽܘܪܢܳܐ: ܘܟܕ ܚܙܳܟ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܫܰܒܬܳܝܳܐ ܬܗܰܪ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܶܓܼܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܐ. ܘܟܕ ܝܺܕܰܥܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܬܼܩܰܠܰܣ ܡܼܢ ܐܰܚܽܘܬܐ ܥܪܰܩܬ ܠܵܟ ܡܼܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܦܰܟܽܘܡܺܝܽܘܣ ܟܕ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܓܶܫ ܒܳܟ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܵܟ ܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܠܺܝܼܕܰܥܬܐ ܕܰܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ:  ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ  ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܰܪܕܰܝܬ ܡܼܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܰܢܰܥܬ ܠܰܢܨܺܝܒܺܝܼܢ ܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܣܥܰܪܬ ܒܳܗ̇ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܚܬܽܘܢ ܘܫܰܟܠܶܠܬܽܘܢ ܘܰܐܩܺܝܡܬܽܘܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܢܨܺܝܼܒܺܝܼܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܼܢ. ܘܡܼܢ ܓܶܢܣܳܐ ܐܳܦ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܥܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܼܢ ܢܨܺܝܼܒܺܝܼܢ ܡܰܢܰܥܬ ܘܰܣܠܶܩܬ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܺܝܙܠܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܰܒܢܰܝܬ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܒܰܦܢܺܝܼܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܗܰܠܶܟܬ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܕܶܩܠܰܬ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܼܫܬܐ܆ ܘܦܰܨܺܝܬ ܠܰܐܠ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܡܼܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܣܓܺܝܼܬ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܰܣܥܰܪܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܟܶܐܘܶܝܠܳܐ ܟܰܕ ܕܒܰܪܬ ܒܰܠܘܺܝܬܳܟ ܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܢܨܺܝܼܒܺܝܼܢ ܘܰܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܰܚܶܡܬܽܘܢ ܠܡܺܝܼܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܡܼܢ ܬܰܢܺܝܼܢܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܼܛܳܐ ܕܛܳܫ ܠܗ ܡܼܢ ܚܢܳܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܟܰܕ ܒܥܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܥܡܶܕܬ ܘܰܩܪܰܝܬ ܠܗ ܫܡܳܐ ܐܰܚܺܝܼ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܩܛܰܠܬܽܘܢ ܠܬܰܢܺܝܼܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝܼ ܥܰܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܪ̈ܕܘܳܝܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܰܐܚܺܝܼܬ ܬܠܳܬܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܦܢܺܝܼܬܐ ܐܰܦܢܺܝܼܬ ܠܥܰܛ̈ܠܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܣܳܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܛܽܘ̈ܒܰܝܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܚܳܒܨܺܝܼܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܼܢܳܝܬܐ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܦܽܘ̈ܡܺܝܼܢ ܘܠܶܫܳܢ̈ܺܝܼܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܣܳܦܩܺܝܼܢ ܠܛܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܣܳܡܳܟ ܡܫܺܝܼܚܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܼܪܳܐ ܕܕܰܒܰܪ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܥܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܦܳܥܠܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܢܣܰܒ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܥܣܺܝܪ̈ܝܬܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܐܰܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܚܰܕ ܡܼܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝܼܬ ܘܰܕܚܰܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚܠ̈ܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܺܝܼܣ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܐ ܘܡܰܢܥܰܬ݀ ܐܶܠܦܳܟ ܠܰܠܡܺܐܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܘܰܐܛܶܠ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܪܶܟܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ: ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܼܢ ܘܰܡܚܺܝܼܠܺܝܼܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕ ܡܰܠܟܳܐ: ܫܰܝܢܰܢ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ: ܥܰܠ̈ܠܳܬܰܢ ܐܳܦ ܐܰܕܪ̈ܳܬܰܢ ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܢ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܰܟ ܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܰܥ̈ܘܳܬܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܕܚܳܕܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܢܺܐܬܶܐ ܠܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܼܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܰܐܒܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܟ: ܘܠܰܒܪܐ ܚܰܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܟ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܗܘܺܝܼ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܥܳܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܼܣܳܢܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܢ ܠܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܕܙܰܝܰܚܢܰܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ: ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܐ: ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܕܥܰܬܺܝܪ ܒܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܰܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܨܰܒܬܳܟ ܒܟܽܠ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܗ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܶܐܙܕܰܝܰܢ ܒܙܰܝܢܳܟ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܘܕܳܫ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܡܰܘܒ̈ܕܳܢܝܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀  

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܰܨܠ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܰܫܡܰܥ ܠܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܘܰܐܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܪܺܝܫ ܣܺܝܼܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܰܝܬܐ ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܥܺܐܕܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܥܺܕܬܶܗ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܥܳܢܶܐ. ܩܳܝ̈ܡܰܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܘܣܳܝ̈ܓܰܝ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܘܰܡܫܰܩܰܦܬܳܐ ܙܒܺܝܼܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܓܼܒܺܝܼܠܬܗ ܒܝܰܕ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܰܥ̱ܗ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܚܦܺܝܼ̈ܛܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ ܟܽܠ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܬܘܽܒ ܐܰܗܦܶܟܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ܀

ܣـܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ ܕܣܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܪܺܝܫ ܣܺܝܼܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܫܰܒܥܺܝܼܢܳܝܬܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ: ܟܰܕ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܢ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܗ ܘܰܠܣܺܝܼܣܰܪܬܐ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬ ܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܼܢܰܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܝܡܳܐ ܠܰܢ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܼܢܰܢ ܩܳܪܒܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܕܺܝܼܠܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܼܢܰܢ: ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܼܢܢ. ܟܰܕ ܠܰܚܢܳܢܳܐ ܪܽܘܺܝܼܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܟܶܢܫܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܓܳܝܫܺܝܼܢܢ. ܘܡܼܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܬܰܫܥܺܝܼܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܼܢܰܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܘ ܒܥܳܠܡܐ ܒܝܰܡܳܐ ܡܶܬܛܰܒܥܺܝܼܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܳܝܫܺܝܼܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܡܶܫܬܰܥܳܝܽܘ ܥܰܠ ܬܡܺܝܼܗܽܘܬ ܐܳܣܘ̈ܳܬܐ ܘܥܰܠ ܣܰܓܺܝܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܕܰܐܛܺܝܦܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܼܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܡܳܐܠܰܢ ܡܼܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܰܕܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܥܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܼܢܰܢ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܢ ܥܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܓܽܘܕܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ: ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܰܡܪܰܡܪܳܡܽܘ: ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܶܬܦܪܶܣ ܥܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܼܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܡܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܡܼܢ ܦܢܺܝܼܬܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܡܼܢ ܡܰܕܒܪ̈ܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܦܰܟܽܘܡܺܝܽܘܣ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܗܳܢܐ ܕܟܰܕ ܥܼܰܠ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܦܰܟܽܘܡܺܝܽܘܤ ܐܰܝܟ ܐܰܚܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܘܰܫܚܺܝܼܡܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܟܕ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܼܢ ܠܶܒܶܗ ܬܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܫܰܕܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܥܰܡ ܫܰܒܬܳܝܳܐ ܕܢܶܫܓܽܘܪ ܦܽܘܪܢܳܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ: ܥܼܰܠ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܩܳܡ ܠܗ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܐܰܚܳܐ ܫܰܒܬܳܝܳܐ ܚܙܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܟܕ ܩܳܐܶܡ ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܘܰܢܦܰܩ ܘܫܰܪܺܝ ܟܕ ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ. ܗܳܢܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܼܢ ܦܽܘܪܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܼܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܪܰܩ ܠܶܗ ܡܼܢ ܗܳܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܢܶܒ ܡܼܢ ܣܳـܛܳܢܳܐ: ܘܢܶܦܶܠ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܗ ܡܼܢ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܐ. ܗ̇ܢܐ ܕܡܼܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܡ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܳܟ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܥܺܝܼܢ: ܘܙܶܠ ܥܩܽܘܪ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܦܢܺܝܼܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܥܶܫܢܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܚܰܢܦܽܘܬܐ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܶܚܰܕ ܢܽܘܡܺܝܼ ܘܶܐܫܬܰܪܬܰܚ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗܳܝ ܚܶܫܽܘܟܬܐ ܫܰܪܺܝ ܒܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܳܡܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܢܶܥܩܪܽܘܢ ܠܚܰܢܦܽܘܬܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܟܰܕ ܬܰܠܡܶܕ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܐ ܥܰܫܺܝܼܢ̈ܳܬܐ ܘܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܐ: ܡܛܳܐ ܠܰܢܨܺܝܒܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܥܰܡܶܗ ܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇ ܕܰܣܒܺܝܼܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܕܰܡܓܽܘܫܽܘܬܐ ܘܝܽܘܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܣܺܝܼ ܒܳܗ̇ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܟܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܓܙܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܡܫܰܪܝܽܘܬ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܐ: ܗ̇ܢܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܥܡܰܕ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܟܢܽܘܫܬܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܠܦܳܐ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܢܰܚܶܡ ܡܼܢ ܡܺܝܬܽܘܬܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܢܨܺܝܒܺܝܼܢܳܝܳܐ: ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܢܰܕ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܘܝܰܗ̱ܒܠܶܗ ܬܘܽܒ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ: ܘܰܐܠܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܢܰܥܘ ܘܰܡܛܰܘ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܺܝܙܠܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ. ܟܕ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܶܢܘܢ ܕܰܣܒܺܝܣܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܨܰܠ̈ܡܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܣܶܓܕܰܬ݀ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܙܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܬܦ̈ܳܬܰܝܗܘܢ ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܐ. ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܒܰܠܘܺܝܬܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܣܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܟܕ ܚܙܰܘ ܐܶܢܘܢ ܐܰܦܢܺܝܘ ܚܰܨܳܐ ܘܟܳܦܘ ܕܶܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܘ ܢܳܝܕܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܼܢ ܒܳܬ̈ܶܐ ܕܨܰܠ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܪܙܶܠܳܐ ܡܼܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܘܰܩܕܳܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܺܝܙܠܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܼܢ ܘܰܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܳܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܺܝܙܠܳܐ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܣܳܠܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܩܥܳܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܛܶܒܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܣܳܝܽܘܬܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܒܳܬܪܶܗ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ: ܘܥܰܠܺܝܼܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܕܰܝܘܳܐ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܳܪܽܘܕܽܘܬܐ. ܗ̇ܢܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܰܗܺܝܼܢܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܦܬܰܟܼܪܽܘܬܐ. ܘܰܢܕܺܝܼܕܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܙܰܦܪܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܬܘܽܒ ܕܰܐܚܺܝܼܕܺܝܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܼܣ ܕܡܰܐܢܺܝܼ ܠܺܝܼܛܳܐ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܠܦܰܛ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܣܪܺܝܟܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܟܼܰܠܩܺܝܕܳܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܰܐܢܺܝܼ ܠܺܝܼܛܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܫ ܐܰܬܼܪܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܐܶܬܦܪܶܣ ܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܪ̈ܫܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܚܺܝܼܠ ܛܽܘܠ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܢܶܫܟܰܚ ܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܡܼܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܠܐܺܝܼ ܒܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܕ ܡܺܝܬ ܠܗ ܕܶܝܢ ܒܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦܳܫ ܠܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܕܰܝܘܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗ܆ ܘܰܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܡܺܝܼܢܽܘܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܰܐܢܺܝܼ ܠܺܝܼܛܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝܼ ܠܗ ܙܺܐܦܶܗ ܚܰܪܡܳܐ ܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܒܢܶܟܼܠܶܗ ܡܼܢ ܠܺܝܦܰܛ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܪܣܳܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܣܺܝܼܡܽܘܢ ܠܗ ܬܚܽܘܬܰܘܗ̱ܝ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝܼ ܒܣܳܪܽܘܒܽܘܬܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܦܠܳܢܺܝܼܬ ܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܽܘܬ ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܺܐܬܶܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܺܝܼ ܓܰܝܣܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܟܼܠܶܬ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܺܝܼ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܪܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܥܪܰܩ ܠܺܝܼܛܳܐ ܒܰܝ ܠܒܰܝ ܘܡܼܢ ܫܽܘܪܳܐ ܠܫܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܰܬܼܪܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܰܝܶܒ ܘܰܐܝܬܺܝ ܚܕܳܐ ܣܺܝܼܣܰܪܬܳܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒܶܣܪܶܗ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܘܰܕܟܰܕܳܒܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܰܐܢܺܝܼ ܠܺܝܼܛܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ ܐܶܬܒܰܣܒܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܟܳܠܺܝܼܬܳܐ. ܘܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܫܰܘܺܝܘ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̱ܝ ܠܡܰܐܢܺܝܼ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܡܰܐܢܺܝܼ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܐܡܺܝܼܬ ܠܰܒܪܳܟ ܗܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗ̱ܝ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܕܚܰܒܶܠܘ ܒܶܣܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܺܝܼܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܒܢܶܟܼܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܛܰܟ̈ܢܶܐ ܘܰܨܢܺܝܼܥܽܘܬܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܫܕܰܘ ܠܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܢܺܐܩܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܟܳܠܺܝܼܬܳܐ. ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܓܰܒܝܳܐ ܘܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܺܝܪܶܒ ܣܰܓܺܝܼ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܕ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܼܬ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܰܡܫܰܪܪܽܘܬܳܐ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܘܽܒ ܕܰܡܫܰܪܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܨ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܪܰܡܝܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܥܰܪ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܕܰܥܟܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܣܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܡܗܰܝܡܢܺܝܼܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܟܳܠܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܕ ܡܼܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ ܫܰܐܶܠ ܡܼܢ ܪܰܒܶܗ ܘܥܼܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܳܗ̇: ܘܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝܘ ܡܼܢ ܛܳܥܝܘܬܐ. ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܡܓܽܘܫܽܘܬܐ: ܘܣܶܓܝܰܬ݀ ܬܰܡܳܢ ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܼܢ ܦܽܘܡ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܐ: ܘܝܶܪܒܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܺܐܕܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܚܦܺܝܼܛܽܘܬܐ: ܢܶܫܟܰܚ ܒܺܐܝܼܕܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܕܢܶܫܰܐܠ ܠܰܢ ܡܼܢ ܡܳܪܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܐ: ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܰܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܘܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝܼ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢܰܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܺܝܼܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܼܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ: ܘܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚ̈ܘܳܬܐ ܘܟܽܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܡܶܢܰܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܓܺܝܫܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܟܺܝܼܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ: ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܦ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܰܡܢ̈ܰܣܝܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܼܬܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܡܢܺܝܼܚ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܼܢ ܟܒ̄ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܕܫܢܬ ܒܘ̄ ܡ̄    ܀

(ܐܡܝܼܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܣܝܼܡ ܠܐܕܝ ܣܒܝܼܪܝܢܝܐ )

 

 

         ܛـܟـܣـܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ ܥـܢـܘܝـܐ

ܕܕܝܪܐ ܕܲܦܢܵܬ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒ ܒܝܬ ܡܢܥܡ

ܕܡܫܬܡܠܐ ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܚܰܕܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝ ܒܥܺܐܕܳܟ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒܳܐ ܘܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܽܘ ܠܗ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܗ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܘܡܼܢ ܦܳܠܚܽܘܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܠܗ ܘܰܠܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܢܺܝܢܘܳܝܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܪܰܒܳܐ ܒܥܶܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܰܚܠܺܝܼܨܳܐ ܒܺܝܼܚܺܝܼ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܟܰܫܺܝܼܪܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܕܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܘܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܘܰܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܰܫܒܺܝܼܚܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢܰܢ: ܘܢܽܘܛܦ̈ܳܬܐ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܳܠܶܝܢܰܢ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܫܡܰܥܬܐ ܕܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܣܳܝܡܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܳܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܗ̇ܢܐ ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܥܛܶܦ ܡܼܢ ܢܶܨܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܐ: ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܡܼܢ ܪܺܝܫ ܥܰܝܢܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܠܦܳܪܶܣ ܢܚܶܬ ܒܰܫܒܺܝܼܬܳܐ ܥܰܡ ܢܳܟܽܘܢ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܳܪܣܳܝܽܘܬܐ. ܗ̇ܢܐ ܫܽܘܦܢܺܝܼܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܦܳܫ ܡܼܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܡܓܰܙܝܽܘܬܐ ܘܰܠܡܳܪܝ ܡܺܝܟܰܐܶܝܠ  ܐܶܬܚܰܒܰܪ ܒܢܰܩܺܝܼܦܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܒܦܶܨܬܳܐ ܠܗܰܘ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܡܼܢ ܫܒܺܝܼܬܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܘܰܣܩܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܦܳܪܣܳܝܽܘܬܐ: ܘܰܠܛܽܘܪܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܡܛܳܐ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܘܰܒܬܰܠܕܰܐܪܽܘܣ ܥܒܰܕ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܦܫܰܛ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܪܺܝܫܳܢܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ: ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܚܰܪܳܫܽܘܬܐ ܘܦܺܐܩܽܘܬܐ: ܗܳܢܐ ܕܥܰܡ ܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܝܪܳܐ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܠܕܳܐܪܽܘܣ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܰܐܶܝܠ ܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝܘ ܕܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܒܬܰܠܡܺܝܼܕܽܘܬܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܼܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܢܶܗ ܠܗܳܒܶܝܠ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܪܽܘܚܐ ܕܛܰܢܦܽܘܬܐ. ܘܰܛܪܰܕ ܠܪܽܘܚܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗ ܒܰܐܠܺܝܼܨܽܘܬܐ: ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܒܙܰܡܳܪܬܳܐ ܩܪܺܝܼܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܐܶܙܰܠ ܒܰܒܛܺܝܼܠܽܘܬܐ: ܘܒܽܐܘܪܚܶܗ ܝܺܕܰܥ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܫܡܰܥ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܚܰܫܺܝܼܫܰܬ݀ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܘܢ ܘܰܠܕܰܝܪܗ ܡܛܳܐ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܐܡܶܗ ܫܚܳܩܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܡܒܰܥܕܽܘܬܐ܆ ܘܟܕ ܚܙܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܠܶܐܘܬܳܐ ܒܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܐ. ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܢܺܝܼܚܳܗ̇ ܠܶܐܡܶܗ ܒܫܳܩܽܘܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܼܢ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܫܰܥ ܩܰܒܪܳܗ̇ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܩܳܪܒܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܒܢܰܝܬ ܠܳܟ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܶܐܬܥܰܫܰܡܬ ܡܼܢ ܡܰܟܣܺܝܼܡܽܘܣ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܕܕܽܘܪܣܺܝܼܠܰܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܐ ܐܰܣܒܠܳܟ ܘܦܰܟܼܪܳܟ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܐ: ܘܰܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܡܝܳܟ. ܘܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܛܠܺܝܡܽܘܬܟ ܪܕܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܐ ܕܰܛܠܶܡܬܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܨܰܠܺܝܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܠܰܛܠܺܝܬܐ ܘܰܠܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܪܰܕܬ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܕܽܘܪܣܺܝܠܰܐ ܥܩܰܪܬܳܐ  ܡܳܪܬܳܗ̇ ܡܼܢ ܡܳܪܳܟ ܫܶܐܠܬ ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܳܗ̇. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܐܬܪܰܢ ܡܢܳܬܐ ܡܼܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܚܰܡܶܫ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܐܳܦ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܬܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܟܰܕ ܗܦܰܟܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ ܡܰܟܣܺܝܡܽܘܣ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܕܕܽܘܪܣܺܝܠܰܐ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܪܽܘܡܰܐܢܽܘܣ ܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܪܡܶܢܝܰܐ ܘܡܶܫܬܰܪܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܚܽܘܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܫܟܺܝܪܽܘܬܐ ܘܦܰܚܙܽܘܬܐ. ܘܰܡܢܳܬܐ ܕܡܼܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܕܰܝܬ ܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܐܶܬܥܩܰܪ ܘܶܐܫܬܕܺܝܼ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܣܺܝܢܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕܬ ܠܣܰܩܠܰܒ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܕܥܰܘܣܶܐ  ܩܪܺܝܬܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ ܐܳܫܽܘܛ ܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܠܟ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܒܢܰܝܬ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܛܡܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܫܰܠܶܡܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܫܢ̈ܰܝ ܚܰܝܼܰܝܼ̈ܟ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢ̈ܺܝܼܢ. ܘܡܰܦܩܳܢܳܟ ܕܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܢܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܫܢܰܬ ܬܡܳܢܶܝܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ [525 ܡ̄.] ܟܕ ܒܕܰܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܘܣܶܐ [ܥܰܘܬܶܐ] ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܐܪܣܺܝܢܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝܼ ܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܓܼܪܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܦܰܓܼܪܳܟ ܙܰܗܝܳܐ ܠܕܶܦܢܰܬ݀ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܓܰܘܓܺܝܼ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܢܥܰܡ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܰܣܝܼܳܝܼܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܢܽܘܚ ܬܰܠܕܰܐܪܳܝܳܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝܬ ܠܡܳܪܝ ܚܶܘܳܪܳܐ ܪܺܝܫ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܢܶܫܬܰܝܰܢ ܐܰܬܼܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܼܬܰܢ: ܘܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܒܰܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ. ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܘܰܫܦܺܝܼܥܽܘܬ ܐܶܕܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ ܘܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܩܰܡܨܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܰܐܬܼܪܰܢ. ܫܰܘܒܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܢܶܙܕܰܓܼܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܰܐܟܽܘܢ ܠܰܢ. ܢܳܨܽܘܪܳܐ ܘܨܰܪܨܽܘܪܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܘܡܳܫܽܘܛܳܐ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܠܰܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܟܼܦܽܘܢ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܢܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܫܟܶܒܘ̱ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܨܰܒܬܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܰܐܶܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܟܶܢܫܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܟܽܘܢ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܟܽܘܢ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܦܝܳܣܟܽܘܢ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܟܽܘܢ: ܕܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܼܬܰܢ: ܘܗܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܦܳܠܚܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝܼ̈ܫܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܢ: ܐܳܦ ܥܒ̈ܳܕܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܘܡܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܪܰܝܬܳܢ ܘܫܰܡܰܗܬܳܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ: ܗ̇ܫܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܐ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܩܰܠܶܣ: ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܢ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܼܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܠܳܐ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܡܼܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܘܰܣܡܺܝ̈ܟܼܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܡܢܰܨܰܚ ܠܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐܺܝܬ: ܕܢܰܨܚܶܗ ܠܰܐܬܠܺܝܼܛܳܐ ܥܛܺܝܼܦ ܙܳܟܽܘܬܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܦܰܪܫܶܗ ܡܼܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܐܰܚܐ ܚܠܳܦ ܐܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ. ܘܰܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܘܰܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܠܗ ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ: ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܳܢܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܒܺܝܼܕܰܥܬܳܟ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܬܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܟ ܐܰܠܳܗܰܝܬܐ: ܓܒܰܝܬ ܠܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܰܫܒܺܝܼܚܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܫܬܓܼܰܪ ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܺܝܬܺܝܩܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܝܰܪ. ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܪܺܝܩܺܝܢܳܝܳܐ ܟܦܰܪ. ܘܠܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗ̱ܝ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܫܳܛ ܘܒܰܣܰܪ: ܘܥܰܠ ܦܰܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܪܡܰܠܰܐܘܳܣ ܗܰܘ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܫܘܰܪ. ܘܠܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܒܶܠܶܐܝܰܪ ܬܰܒܰܪ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܐܰܚܦܰܪ: ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܒܺܝܼܚ̈ܳܬܳܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܳܦ ܡܰܟ̈ܰܐܒܶܐ ܒܳܐܣܘ̈ܳܬܶܗ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܥܰܕܰܪ: ܘܰܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܘܰܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗ̱ܝ ܢܰܗܰܪ ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܬܰܠܡܶܕ ܘܫܰܪܰܪ ܘܡܼܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܰܪܰܪ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܗ ܡܩܰܠܣܺܝܢܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܺܝܠܕܰܐܪܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܕܡܳܪܶܗ ܪܗܶܛ ܟܕ ܠܒܺܝܒ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܩܽܘܪܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܓܳܐ ܘܰܐܪܫܰܥ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܬܰܠܡܺܝܼܕܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܐܬܪܰܢ ܡܢܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܐܰܪܙܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܥܶܩܳܪܶܗ ܒܰܐܬܪܰܢ ܢܨܺܝܒ ܘܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܰܐܬܺܝܢ̈ܳܝܶܐ ܐܶܣܬܰܪ̈ܥܰܦܝ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܐ ܫܰܒܝܳܐ ܕܰܠܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܰܢ ܐܶܫܬܒܺܝ ܥܰܡ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܘܦܳܠܚܽܘܬܐ ܠܢܳܒܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܡܶܫ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܐ  ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝܼ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܫܰܠܘܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܫܰܬܶܐܣ ܘܰܩܒܰܥ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ  ܬܰܠܡܺܝܼܕܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ ܫܡܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܐ ܛܰܒܝܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܡܼܢ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܠܰܐܬܪܰܢ ܪܗܶܛ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ [ܩܛܺܝܪܳܐܝܬ] ܕܠܶܐܡܶܗ ܣܰܡܶܟ ܘܒܰܐܝܺ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ  ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܫܰܦܶܠ ܘܰܙܟܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ  ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗ ܥܰܡܶܗ  ܬܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ  ܡܰܓܕܠܳܐ ܡܪܺܝܕܳܐ ܕܟܶܢܫܰܢ ܒܶܗ ܛܦܰܣ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܗܰܒܶܒ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܪܺܝܫ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܐܬܪܰܢ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܣܺܝܼ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܼܢ ܪܺܝܫ ܥܰܝܢܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܠܰܢ ܡܼܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܰܐܠܺܝܼ. ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܛܽܘܝܳܐ ܘܕܳܚܽܘܝܳܐ ܕܰܦܬܰܟܼܪܽܘܬܐ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ. ܡܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܛܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢ ܐܰܩܢܺܝܼ. ܡܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܐܰܩܢܰܬ݀ ܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܶܗ ܐܶܬܚܰܘܰܪ̈ܝ. ܘܟܕ ܡܼܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܰܝܟ ܚܳܝܒܺܝܼܢܰܢ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܝܟ ܡܰܘܚܠܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܓܳܝܫܺܝܼܢܰܢ. ܘܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܼܢܰܢ ܡܠܶܐ ܚܶܨܪܳܐ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܟ ܕܳܠܶܝܢܰܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܶܕܬܰܢ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܗܳܦܟܺܝܼܢܰܢ: ܟܕ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܢ ܡܰܚܓܪܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܟ ܒܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ  ܣܳܦܪܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܟܬܰܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܪܺܝܫ ܘܰܚܠܺܝܼܨ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܒܺܝܒܶܗ  ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܝܩܺܝܪ ܛܺܝܡ̈ܶܐܐ ܕܫܰܦܺܝܼܪ ܠܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܘܰܬܡܺܝܗ ܗ̱ܘܽ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܶܗ ܥܶܡܪܰܬ݀. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܒܬܳܐܓܶܗ  ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܼܡ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܓܼܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܘܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܐ ܠܢ ܢܰܗܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܠܺܝܛܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܐ ܕܡܼܢ ܩܰܝܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܬܼܰܩ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܝܟ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܓܢܳܐ ܒܰܣܡܳܟܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ  ܗܰܘ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܡܟܰܡ̈ܗܳܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܨܡܰܚ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܚܠܶܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܣܰܓܺܝ ܡܼܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܙܩܺܝܦܽܘܬܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܶܒܠܰܬ ܢܳܪܕܺܝܢ ܕܚܳܫܰܚ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܠܵܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܕܬܶܒܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܥܠܰܝܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܰܢ ܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܢ ܢܶܫܬܰܟܢܽܘܢ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܠܢ ܢܶܣܓܽܘܢ: ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܫܠܽܘܢ: ܚܣܳܡܳܐ ܘܗܶܪ̈ܬܶܐ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ: ܕܠܽܘܚ̈ܝܶܐ ܢܶܫܬܰܦܽܘܢ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܩܫܺܝܼ̈ܫܶܐ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ:  ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܛܰܠܝܽܘ̈ܣܶܐ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ: ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܺܐܕܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܨܳܒܘ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܡܛܽܘܢ: ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ: ܘܡܼܢ ܐܰܓܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܘܢܶܪܘܽܘܢ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܕܽܘܟ̈ܣܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܩ̈ܳܢܶܐ: ܥܡ ܝܰܗ̈ܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܠܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܼܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܪܚܽܘܡܰܘܗ̱ܝ: ܗ̇ܫܐ܀ 

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܢܕܺܝܕܽܘܣ ܚܰܠܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܐ ܐܶܬܬܰܥܛܰܪ ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܠܩܶܛܪܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܳܐ܆ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܪܶܟܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܰܐܬܠܺܝܼܛܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܛܺܝܼܦ ܙܳܟܽܘܬܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܠܰܡܢܳܬܐ ܘܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܓܒ̈ܰܝܟ: ܘܰܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܣ̈ܰܝܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܥܰܡ ܣܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܰܙܗܰܝ̈ܟ: ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܟ܆ ܗ̇ܫܐ܀

    ܀ ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ ܥܳܢܘܝܐ  ܀

 

 

 

   ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ

ܒܪ ܚܵܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܼܢ

ܡܫܬܡܠܐ ܕܘܟܪܢܗ ܒܪܝܼܫܗ ܕܐܝܠܘܠ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܛܰܠܶܩ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܛܪܽܘܕ ܠܰܦܠܰܓܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܕܰܝܘ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܗܳܐ ܡܰܪܡܶܝܢ ܠܢ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܘܙܳܪܥܺܝܼܢ ܒܰܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܥܛܺܝܼܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܐܶܢܘܢ ܡܼܢ ܕܰܝܪܶܗ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܐ: ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗ ܕܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ: ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܕܰܝܘ̈ܶܐ ܡܼܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܐܰܪܡܺܝܼ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܰܢܫܰܥܒܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܕܥܰܕܪܶܗ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܘܟܰܠܠܶܗ ܒܰܟܠܺܝܼܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܝܳܪܬܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܡܶܠܬܳܐ ܡܝܰܩܢܰܬ݀ ܟܽܠ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܘܰܐܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܼܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܢܰܚܬ ܘܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܦܰܚܬ ܒܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܙܟܰܘ: ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܐ ܚܰܘܺܝܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܼܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܟ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܰܫܡܳܟ ܐܰܫܠܶܛܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܠܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܼܢ ܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܒܫܶܡܝ̱ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܢܰܦܩܽܘܢ ܘܰܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܒܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܡܼܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܘܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܩܺܝܩܢܳܐ ܕܦܰܕܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܪܳܟ ܘܠܳܐ ܦܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܟܰܫܺܝܼܪܳܐ ܘܰܙܪܺܝܙܳܐ ܒܶܐܫܟܳܪܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ ܐܶܫܬܘܺܝ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܢܳܝܽܘܬܐ ܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܶܗ:ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܳܐܢܳܐ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ ܠܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ: ܘܪܳܕܽܘܦܳܐ ܠܰܘ ܠܪܽܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܣܝܳܢܳܐ ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܬܚܙܺܝܼ: ܐܶܠܳܐ ܘܠܰܫܒܰܥ ܗܳܢܶܝ̈ܢ ܕܗܳܡ̈ܣܳܢ ܘܫܳܘܪ̈ܳܢ ܕܢܶܥܒ̈ܕܳܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܐ ܒܺܝܼ̈ܫܳܢ ܡܼܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܐ: ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩ ܘܰܚܡܺܝܼܡ ܘܰܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܢܳܬܐ ܡܼܢ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܕܰܡܠܳܐ ܬܰܘܳܘܢܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܡܼܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܐܰܡܺܝܼ̈ܢܳܬܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܨܰܠܶܠ ܘܰܡܪܰܩ ܠܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܐ: ܘܰܐܣܶܢ ܠܢܰܦܫܶܗ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܶܐܘܢܰܓܶܠܝܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܛܶܠܳܢܺܝܼܬܶܗ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܥܳܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܚܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܢܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܕܰܠܣܺܝܼܥܬܐ ܚܕܳܐ ܡܼܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܪܕܰܦ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܠܦܰܚܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܚܦܰܪܘ ܕܰܢܛܰܠܩܽܘܢ ܒܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܗܦܰܟ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܘܕܰܝܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܥܡܰܪ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝܼ̈ܨܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܡܶܬܕܰܝܘܢܺܝܼܢ ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܚܰܛܰܦ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܦܪܰܚ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܠܶܗ ܠܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܘܠܺܝܣ ܡܛܳܐ: ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ܆ ܘܥܼܰܠ ܠܦܳܠܳܛܺܝܼܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܛܠܺܝܼܬܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܘܰܐܣܺܝ ܬܰܡܳܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܶܗ ܒܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܐ: ܘܰܠܦܽܘܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܒܥܺܝܼܢ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܶܗ ܒܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܣܰܪ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܚܰܒܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܠܶܣܛܳܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܢܩܶܦ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܪ̈ܓܳܠܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܩܕܳܡ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܬܳܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܩܕܳܡ ܓܽܘܪܢܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܠܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܢܶܛܥܢܺܝܗ̇ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܳܗ̇ ܫܺܐܕܳܐ ܠܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܡܓܰܫܰܡܬܳܐ ܘܰܬܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܒܐܳܐܰܪ ܘܰܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܳܒܰܪ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܙܰܘܥܬܳܐ: ܣܓܺܝܘ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܬܰܡܳܢ: ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘܪܶܒ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܙܳܟܽܘܬܐ: ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ: ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܗܰܠܶܠܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܰܟܡܺܝܼܪ̈ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܰܢ ܕܰܫܒܳܐ ܐܶܢܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܗܳܦܟܺܝܼܢ ܡܫܰܢܩܺܝܼܢ ܠܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܘܡܶܫܬܥܶܝܢ ܒܶܗ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܓܳܪܣܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܫܺܝܼܢ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܥܶܩ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܐܶܢܘܢ: ܘܟܽܠܗܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܗܽܘ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܦܢܰܘ ܠܒ̈ܳܬܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܛܥܺܝܼܢܺܝܼܢ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܘܬܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܺܝܼܢ ܘܰܐܣܺܝ ܠܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܒܰܩܪܺܝܬܐ ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ: ܘܡܰܢܰܥ ܠܕܰܝܪܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܣܳܡܶܗ ܠܓܽܘܪܢܳܐ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܫܽܘܪܳܪ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܘܛܰܪܕܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܠܒܳܐ ܡܼܢ ܦܢܺܝܼܬ ܕܰܝܪܶܗ: ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܘܽܒ ܢܶܟܡܰܢ ܥܰܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ: ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܼܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܼܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܼܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܟܰܠܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܟܠܺܝܼܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܘܪܶܒ ܠܰܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܝܪܳܟ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝܼ̈ܨܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܢܶܒܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬ ܠܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܡܶܬܒܰܪܟܺܝܼܢ ܡܼܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ: ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܼܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܰܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡܼܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܼܢ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܘܰܠܡܰܓܠܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܢܺܝܼܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܟܢܺܝܼܫܽܘܬܐ ܢܰܣܶܩ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܼܫܐ: ܗ̇ܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܗܘܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܢ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܝܰܚܢܰܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝܡܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܡܼܢ ܟܶܢܫܰܢ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܐ: ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܐ: ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܗ: ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܰܝܶܠ ܘܣܰܝܰܥ ܠܰܢ: ܘܗܰܒ ܠܢ ܕܰܢܕܽܘܫ ܠܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܪܚܽܘܡܳܟ: ܘܙܰܗܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܢ ܘܢܰܟܶܦ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܢ ܘܰܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒ̈ܰܝܢ ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ: ܘܫܰܗܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܚܛܝ̈ܳܢܶܐ ܡܼܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܼܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܘܢܺܝܼܚ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܒܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܱܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܦܟܼܰܪ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܘܰܟܕܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܺܝܼܪܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܠܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝܼܨ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܫܽܘܒܚܐ ܠܡܳܪܝܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܰܛܒܺܝܼܒܬܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܚܳܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܡܰܐܨܕܺܝܢܰܢ: ܒܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܺܐܝܙܠܳܝܳܐ ܛܽܘܪ ܣܺܝܼܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܼܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܼܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܘܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ: ܗܳܢܐ ܕܡܼܢ ܨܶܝܕ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬܬܰܪܬܺܝ ܒܺܝܼܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ: ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܐܶܠܺܝܫܰܥ: ܘܟܰܕ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܓܶܢܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܟܰܪ ܘܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘܟܶܗ: ܐܶܬܕܰܪܰܓ ܒܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܛܪܰܕ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܘܰܩܒܰܥ ܒܶܗ ܕܰܝܪܳܐ ܛܒܺܝܼܒܬܐ ܘܰܐܥܕܺܝܼ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܒܳܢܳܝܶܐ: ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܽܘ̈ܫܳܩܰܝ ܡܰܬ̈ܠܰܝ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܚܨܳܕܳܐ ܒܝܰܕ ܛܠܺܝܼܬܐ ܡܰܠܟܳܝܬܐ ܠܰܣܰܐܢܰܐܣܺܝܼܣ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ ܦܪܰܚ: ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܘܰܐܣܺܝܼ ܠܰܛܠܺܝܼܬܐ ܠܰܣܰܐܢܰܐܣܺܝܼܣ: ܘܩܰܒܶܠ ܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇:  ܛܥܽܘܢܬܶܗ ܕܓܽܘܪܢܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕܰܝܪܳܐ ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܼܪ ܘܺܝܕܺܝܥ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܰܐܘܬܶܝܠ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܐܰܣܺܝܼ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܫܳܛ ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܡܰܪ: ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܼ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܐ  ܗܽܘ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܒܰܩ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܚܰܓܳܢܳܝܳܐ ܗܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܶܗ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܚܰܠܶܦܬ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܰܣܢܰܝܬ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܦܢܰܝ ܚܳܬܳܟ ܥܰܡ ܡܟܺܝܪܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܡܟܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܬ ܒܣܺܝܼܥܬܳܐ ܗܳܝ ܫܰܒܥܺܝܼܢܳܝܬܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܩܰܪ̈ܕܘܳܝܶܐ ܘܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܰܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܕܰܝܪܳܟ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܰܩܒܺܝܼܥܳܐ ܠܙܰܒܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܘܫܽܘܠܳܡ̈ܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܡܰܢܰܥܬ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܽܘܙܡܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܬܶܐܓܼ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܳܠܳܒܳܝܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܥܒܺܝܼܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܰܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܶܙܡܳܝܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܟܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܠܰܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܶܙܡܳܝܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܡܳܪܳܟ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܠܰܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܶܙܡܳܝܳܐ ܕܛܽܘܒܶܗ ܕܥܳܠܡܰܢ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܥܳܠ̈ܡܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܡܼܢ ܬܰܡܳܢ ܘܟܰܕ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܬܳܐ ܥܰܕܰܪ ܘܣܰܝܰܥ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܚܰܓܶܝܟ ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܰܘܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܳܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܶܐܣܪ̈ܰܐܠܺܝܣܛܳܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܢܝܳܬܐ ܐܳܦ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܚܠܡܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܕܰܝܘ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܳܓܰܪ ܠܢܶܒܥܽܘܢ ܛܰܗܪܳܝܳܐ ܘܰܡܬܰܚܶܡ ܠܚܶܡ̈ܬܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܢܶܐ ܠܕܰܝܪܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܬܰܠ̈ܡܼܺ݀ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܽ ܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܼܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ  ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܠܰܡ̈ܢܰܣܰܝܳܐ ܕܨܳܝܒܺܝܼܢ ܠܕܰܝܪܳܟ: ܣܡܽܘܟ ܘܥܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܟ: ܟܕ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܗܽܘܢ: ܚܰܝܶܠ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܘܢ ܒܙܰܝܢܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܒܳܗܳܝܬܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܘܢ ܘܠܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܡܳܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܪܽܘܒܳܝܳܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠܳܐ: ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܠܰܐܬܪܰܢ ܟܽܠܶܗ ܡܼܢ ܣܳܟܶܗ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡܼܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܘܰܥܠܰܝܗܘܢ ܬܰܛܶܐܠܝ ܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܕܗܳܪܟܳܐ ܢܩܰܠܣܳܟ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ: ܘܡܼܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܚܕܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ܀

ܥܛܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܛܪܰܕܬ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܡܼܢ ܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܕܽܘܦ ܘܛܰܠܶܩ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܠܰܓܳܐ ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܼܢ ܐܰܬܪܰܢ ܘܡܼܢ ܟܶܢܫܰܢ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܘ̈ܳܢܶܐ ܘܫ̈ܺܐܕܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܘܰܒܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܼܢ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܨܳܝܒܺܝܼܢ ܘܡܼܢ ܣܺܝܼܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܼܢ: ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ. ܗܰܒܠܰܢ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝܼ̈ܥܳܬܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܩܽܘܡ ܘܩܰܒܶܠ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܐܳܦ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܠܕܰܝܪܳܟ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܣܺܝܼܡܰܬ݀ ܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܣܥܽܘܪ ܡܰܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܚܠܶܡ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܗܘܢ ܚܰܪܰܪ ܕܰܝܘܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܪܺܝ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܥܺܝ ܠܰܐܬܪܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܐ. ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܓܺܝܫܽܘܬܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܢܫܰܒܚܺܝܼܘܗ̱ܝ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܗ̇ܫܐ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܼܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

ܡܫܬܡܠܐ ܕܘܟܪܢܗ ܓ̄ ܒܫܒܛ

 

ܩܕ̄ܡ: ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܢܩܰܠܣܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܢܪܰܡܪܡܺܝܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܰܝܰܚܘ ܘܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܗܰܘ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܵܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܣܰܝܶܟ ܟܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܼܬܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܘܢܰܨܰܚ ܥܺܐܕܶܗ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܼܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܼܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳـܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܀

ܣܕܪܐ

ܠܡܰܢܽܘ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܡܥܰܠ̈ـܝܳܬܐ: ܪܗܺܝܛܪܳܐܝܼܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܙܳܩܪܺܝܼܢ: ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ: ܘܡܰܘ̈ܦܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܡܠܰܚܡܽܘܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܼ̈ܥܳܢ: ܡܼܢ ܡܰܨܡܚܽܘܬܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܬ ܒܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ: ܦܳܠܚܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܟܽܘܠܳܝܽܘܬ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩ ܒܰܠܒܺܝܼܒܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܡܠܳـܢܺܝܼܬܐ ܥܠ  ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܝܟ ܠܐ ܦܰܓܼܪܳܢܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܰܢ ܐܰܒܣܺܝܼ: ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܡܣܰܒܗܽܘܬܐ ܕܰܒܚܰܝܠ̈ܰـܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܬܥܰܠܺܝܼ: ܥܠ ܚܣܺܝܼܠܽܘܬܐ ܕܡܼܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܐ ܒܰܣܰܪ: ܥܠ ܣܰܩܳܐ ܘܟܽܘܬܺܝܢ ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܡܣܰܪ: ܥܠ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡܳ ܐܶܬܚܰܝܰܠ: ܥܠ ܡܬܺܝܼܚܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܼܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܼܢ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܥܠ ܪܟܺܝܼܢܽܘܬ ܚܰܨܳܐ ܕܒܰܨܠ̈ـܘܳܬܳܐ ܡܬܺܝܼܚ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܺܝܼܚ: ܥܠ ܐܰܫܺܝܼܕܽܘܬ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܒܰܪ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܝܰܩܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ: ܥܠ ܟܦܺܝܼܦܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܼܚܳܐ: ܡܰܘܣܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܕܽܘܥ̈ܬܶܐ ܢܳܫܡ̈ܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܪܳܣܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܰܩܠܺܝܼ: ܥܠ ܠܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܼܢ ܥܰܡـܠܳܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܢܰܘܡܬܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܰـܙܺܝܼ: ܟܕ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܒܚܽܘܡܳܐ ܟܺܝܼܬ ܘܥܰܪܝܳܐ ܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܚܶܦܝܼܳܝܼ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ: ܟܕ ܣܳܐܶܛ ܒܚܽܘܡܳܐ: ܟܕ ܝܳܩܶܕ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܟܕ ܥܰܡ ܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ: ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܨܶܡ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܡܺܝܼܡܽܘܬܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܓܰܢ: ܟܕ ܕܰܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܳܕܰܪ ܥܡ ܥܽܘܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ: ܟܕ ܚܠܺܝܼܨܳܐܝܼܬ ܥܡ ܥܰܪܝܳܐ ܘܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܡܶܬܥܰܪܙܰܠ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ: ܠܒܺܝܼܒܳܐܝܼܬ ܥܡ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ: ܘܰܒܪܶܬܼܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܘܟܕ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܢܳܣܟܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܣܬܰܦܩܺܝܼܢ: ܘܡܼܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܼܚܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ: ܟܕ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܡܰܪܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ: ܘܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܕ ܥܠ ܓܰܙܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢ̈ܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܘܠܰܒܪܺܝܼܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܥܬܰܪ: ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ: ܒܐܳܣ̈ܘܳܬܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ: ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܡܰܪܺܝܼܪܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܼܢ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܡܛܰܠܠܺܝܼܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܓܪܺܝܼܨܬܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܺܝܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܘܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ: ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܼܢ: ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܼܢ: ܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܬܛܰܪܕܺܝܼܢ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܡܶܙܕܰܓܼܪܺܝܢ: ܢܟܺܝ̈ܬܰܝ ܡܼܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܶܬܚܰܠܡܺܝܼܢ: ܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܕܰܡܫܰܘܪܺܝܢ: ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܼܢ: ܝܰܒܺܝ̈ܫܰܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫ̈ܛܳܢ: ܐܳܟܶܕܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܒ̈ܫܳܢ: ܒܢ̈ܰܝ ܪܩܶܡ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܼܢ: ܪ̈ܣܺܝܼܣܶܐ ܕܡܶܬܬܰܪܥܺܝܼܢ: ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܼܢ: ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܡܽܘܐܳܒ ܕܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܬܪܰܟܢܺܝܼܢ: ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܣܰܩܳܐ ܒܳܪܟܺܝܼܢ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܥܠ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܡܪܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܼ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢܓ̈ܶܠܳـܝܶܐ: ܕܠܳܐ ܟܰܬܡܳܟ ܥܳܠܡܳܐ  ܒܺܝܼܫܳܐ ܒܚܰܕ ܡܼܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܗܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܗܡܰܝܪܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܼܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܢܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܼܢ ܕܡܶܢܳܟ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܼܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܙܰܗܝܳܐ ܒܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܙܰܗܺܝܼܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܒܥܰܡ̈ـܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܽܘܬܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܕܟܰܠܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܛܪܰܕܬ ܡܼܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܢܰܗܺܝܼܪܳܐ: ܕܡܼܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܛܰܒܥܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚܬ ܘܰܒܬܳܐܓܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܽܘܩܢܳܐ ܪܨܺܝܼܦ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܽܘܩܢܳܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ: ܕܰܒܪܶܬܼܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬܢܺܝܼܪܰܬ: ܘܰܒܬܰܠܓܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܬ: ܘܰܒܬܰܠܓܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥܬ: ܥܺܝܼܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܬܗܰܪܘ ܒܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܟܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܓܫܺܝܼܡܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ: ܝܰܗ̈ܠܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܳܐ ܩܰܠܶܣܘ ܠܰܐܪܥܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ: ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܣܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ: ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܘܰܙܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܐܚܝܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ: ܘܟܰܕ ܒܕܰܘ̈ܨܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܢܶܥܡ̈ܳܬܳܐ ܡܨܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܰܡܦܺܝܼܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܰܢܙܺܝܼܪܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܐܪܬܳܕܽܘܟܣܺܝܰܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܶܦܰܐܠܶܐܘܽܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܼܫܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܳܐܓܳܐ ܡܕܰܗܒܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܫܰܝܢܰܢ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܬܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܼܦܰܢܶܐ: ܪܽܘܓܼܙܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܶܐ: ܪܰܘܒܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܗܶܐ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ: ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ: ܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪ̈ܰܚܩܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܥܽـܘ̈ܠܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܼܟܰܢܟܽܘܢ: ܥܫܽܘܩ̈ܝܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܝܚܽܘܢ: ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ: ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶـܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܛܰܠ̈ܩܳܢ: ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܠܽܘܬܳܟ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܝܰܩܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܙܰܠܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܘܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝܼ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ: ܗܶܪ̈ܬܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫ̈ܬܰܬܩܳܢ: ܗܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܚ̈ܕܳܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܒܳܟ ܢܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܓܙܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܪ̈ܥܡܳܢ: ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ: ܐܳܦ ܥܰܢܺܝܼ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܡܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ ܒܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܕ̄ ܕܟܰܠܠܳܟ ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܥܰܙܺܝܼ ܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܥܠ ܨܶܗܝܳܐ: ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܳܦܺܝܼܢ ܘܰܣܒܰܠ ܟܽܠ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܺܝܼܢ: ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܫܒܽܘܩ ܘܚܰܣܳܐ ܠܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝܼ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ ܗ̇ܫܐ ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܬܰܓܶܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܠ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܰܝܟـܠܳܐ ܐܝܟ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܓܰܒܝܳܟ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܢܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܚܢܳܢܳܟ: ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܣܽܘܡܟܳܐ ܕܰܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ: ܘܰܠܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܨܪ̈ܺܝܼܟܶܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚ̈ܰܝܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܼ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܥܡ ܣܸܕܪܐ ܐܡܝܼܪ ܠܡܝܼܟܐܝܠ ܦܛܪ̄ ܥܠ ܫܘܢܝܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܓܡܺܝܼܪܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܡܰܪ ܐܰܬܠܺܝܼܛܳܐ ܙܪܺܝـܙܳܐ: ܘܢܰܚܫܺܝܼܪܬܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܗܰܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܙܰܗܝܽܘܬܐ: ܘܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܡܚܰܝܠܳـܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܡܟܰܠܠܳـܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܒܗ̇ܢܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܓܢܺܝܼܙܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܚܠܽܘܛ ܘܰܢܩܺܝܼܡ ܠܗ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܦܰܪܫܶܗ ܡܼܢ ܣܺܝܼܥܬܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܺܐܝܼܩܳܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܟܕ ܨܒܳܐ ܕܡܼܢ ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܢܢܺܝܼܚܺܝܼܘܗ̱ܝ: ܫܰܕܰܪ ܚܰܝܠ̈ܰـܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܙܗܺܝܼܬܳܐ ܥܠ  ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܐ ܙܰܝܚܽܘܗ̇: ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܝܰܒܠܽܘܗ̇: ܘܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܐܶܙܕܰܡܰܢܰܢ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܝܰܩܺܝܼܪ ܗ̱ܘܽ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗ̱ܝ: ܕܠܗ ܝܳܐܐܶ ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܼܢܰܢ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܩܺܝܼܢ̈ܳܬܐ ܠܥܺܝܼܙ̈ܳܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܳܓܕܺܝܼܢܰܢ: ܕܫܰܡܠܺܝܼ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ: ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܳܒܕܺܝܼܢܰܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܺܝ ܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ: ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܼܬܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܐ: ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܡܨܶܐ ܟܽܠ: ܫܪܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܘܰܫܪܶܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܒܶܗ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܩܶܦ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ: ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܼܨܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܕܳܐ ܡܼܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܛܥܶܢ ܠܢܺܝܼܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܥܰܙܺܝܼ ܒܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܶܟ: ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ: ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܘܕܺܐܝܼܡܳܡܳܐ ܒܰܟܦܺܝܼܦܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܡܼܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܒܟܽܘܬܺܝܼܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܠܒܺܝܼܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܓܥܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ ܕܰܒܥܰܪܝܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܐܓܠܺܝܼܕܳܐ: ܒܛܽܘܓܢܳܐ ܕܰܒܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܡܶܣܬܰܝܰܛ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܣܳܟ ܐܰܫܦܶܠ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܪܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܐܬܠܺܝܼܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܛܥܶܢ: ܘܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܓ̈ܢܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܝܒܰܪ: ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܒܰܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܨܠܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܰܐܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܘܰܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܟܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܠܐ ܣܺܐܡܳܐ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝܼ: ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܬܰܪܡܳـܠܳܐ ܐܰܘ ܣ̈ܶܕܠܶܐ ܐܰܘ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝܼ: ܘܳܐܦـܠܳܐ ܕܢܰܓܶܣ ܐܰܘ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܣܳܟ ܒܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܺܝܼ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܼ ܘܰܐܨܡܰܚ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܼܢ ܘܰܬܡܺܝܼܗܺܝܼܢ ܡܼܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܰܒܦܰܓܪܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܓܳܝܙܺܝܼܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܫܰܡܠܺܝܼ ܬܡܺܝܼܗܳܐܝܼܬ ܐܰܓܽܘܢܶܗ: ܒܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܡܫܺܝܼܢ ܘܰܐܪܒܰܥ: ܓܠܳܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܡܶܟܺܝܼܠ ܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝܪܳܟ: ܘܫܰܪܺܝܼ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܘܰܢܦܰܩܶܕ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܼܢ܆ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܠܰܝܠ̈ܰـܘܳܢ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܨܳܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܡܳܢ ܟܢܺܝܼܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܼܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܚܰܬܶܡ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܛܶܟܣܶܗ: ܚܰܬܶܡ ܗܽܘ ܠܗ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ: ܘܰܐܘܕܺܝܼ ܘܫܰܒܰܚ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ: ܐܳܘ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܙܶܥܩܰܬ݀ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܥܰܠܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܶܐܣـܛܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠ̈ܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܟܕ ܪܳܕܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒـܠܳܐ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳـܢܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܠ ܕܰܝܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܩܥܰܘ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܽܘܓܼܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܼܰܠ ܠܗ ܘܒܶܗ ܫܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܶܚܡܳܐ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܓܰܒܶܗ ܕܣܶܡܳـܠܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܐܶܬܡܠܺܝܼ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܪܥܶܠܘ ܡܼܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܳܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܠ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܰܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ: ܝܰܗܒܳܗ̇ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܠܰܢ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܠܺܝـܠܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܘܣܶܦ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܰܢܰܥ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܥܰܦܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܘܝܰܬܺܝܼܪ ܢܚܰܒܒܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܟܕ ܠܘܳܬܶܗ ܡܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܗܰܪ ܐܳܐܰܪ܆ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ ܘܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܗܶܬ. ܒܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܝܺـܪܶܒ ܒܝܰܕ ܕܰܡܦܺܝܼܣܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܼܰܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܬܰܚܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܼܪܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܣܓܺܝܼܕܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܰܒܠܶܗ ܠܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܰܨܠܰܒ ܗܽܘ ܠܗ ܚܰܡܫܺܝܼܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܚܠܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܙܽܘܡܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܡܪܶܡܘ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܠܑܳܗܽܘܬܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘܣܶܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܘܰܐܣܓܺܝܼ ܠܰܚܡܳܐ : ܛܪܰܕ ܘܣܰܚܶܦ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܛܰܠܶܩ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܐܰܣܺܝܼ ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ: ܐܰܚܠܶܡ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܩܺܝܼܡ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ: ܟܠܳܐ ܠܡܰܘܬܳܢܳـܐ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܒܥܺܝܼܪ̈ܳܐ: ܐܰܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܠܳܐ ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܠܡܰܪܕܺܝܼܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܼܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ. ܣܰܚܶܦ ܠܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ: ܐܰܘܩܶܕ ܠܰܓܠܺܝܼܦ̈ܶܐ: ܪܕܰܦ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܟܶܣ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܐܰܦܶܩ ܡܼܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܟܽܠ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܰܠܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܝܗܽܘܢ ܣܪ̈ܺܝܼܩܶܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܠܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ: ܢܰܚܼܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܫܶܐܠܘ ܟܽܠܡܽܘܢ ܕܗܽܘ ܕܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܡܠܺܝܼ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܥܰܦܦܶܗ ܠܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠܕܳܪ ܘܕܳܪ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܙܒܰܢ ܣܳܥܰܪ ܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠ ܕܫܳܐܶܠ ܡܶܢܶܗ ܫܶܐܠܶܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓܼ: ܟܽܠ ܕܫܳܐܶܠ ܢܳܣܶܒ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܼܬ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܘܺܝܼ ܠܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܰܡܺܝܼܢܶܗ: ܘܰܐܘܣܶܦ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܢ ܐܳܦ ܟܽܘܬܺܝܼܢܶܗ ܦܰܪܙܠܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܰܒܺܝܼܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܦܰܓܼܪܶܗ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܢܶܩܪܽܘܒ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ: ܟܕ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܡܟܰܠܠܳـܢܶܗܶ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܶܗ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ: ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܫܳܘܝܰܬ݀ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܰܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܥܬܪܰܬ݀ ܠܢ ܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ: ܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܒܳܥ̈ـܘܳܬܶܗ ܫܰܝܶܢ ܠܰܪܓܺܝܼܙܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܥܠ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܣܰܒܪܳܐ ܠܐ ܡܰܒܶܗܬܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܰܢ ܘܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܺܐܬܶܐ ܠܺܐܝܳܠܰܢ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܺܝܼܢ: ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܗ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܐ ܓܳܙܶܙ ܢܶܗܘܶܐ ܠܢ: ܘܰܢܡܰܠܶܐ ܠܢ ܟܽܠ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܝܢ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܼܰܪ: ܠܶܘܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܢ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܢܩܽܘܡ ܠܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܝܟܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܡܺܝܼܢ̈ܶܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܼܢ ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܼܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܚܽܘܬܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܡܡܰܟ̈ܟܼܶܐ ܒܝܰܕܗ: ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܢ ܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܠܢ ܟܽܘܬܺܝܼܢܶܗ ܦܰܪܙܠܳܝܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܥܰܕܪ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ܆ ܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܣܰܬܰܪܝ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ: ܓܰܙܳܐ ܕܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܶܗ ܢܦܰܪܢܶܣ ܠܢ: ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܶܗ ܢܟܰܢܶܫ ܕܟܽܠܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܚܽܘܣ ܥܠ ܟܽܠܰܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܒܥܺܝܼ ܡܼܢ ܡܳܪܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܟ ܚܰܣܝܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ: ܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܰܛܰܪ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܠܐ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܺܝܢ܈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܥܢܺܝܼ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܬܪܺܝܼܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠ̈ܺܝܼܨܶܐ: ܒܰܝܰܐ ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܣܥܽܘܪ ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

ܥܛܪܐ

ܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܘܗܰܢܺܝܳܐܐ܆ ܘܦܺܝܼܪܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܦܳܐܰܚ ܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܼܣܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܚܠܳܦ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܒܺܝܼ̈ܕܶܐ: ܚܠܳܦ ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܪ̈ܕܺܝܼܦܶܐ: ܚܠܳܦ ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܀

ܕܬܠܬܫܥ̈ܝܢ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܼܺܕܰܥܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܓܒܳܝܗ̱ܝ ܠܢܰܨܺܝܼܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܼܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܺܐܝܼܩܳܪܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܥܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܡܦܰܬ̈ܟܼܶܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܰܒܰܥ ܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܠܟܽܠ ܥܳܠ̈ܡܺܝܼܢ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳـܢܶܗ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܰܐܬܠܺܝܼܛܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܼܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܥܶܢ̈ܘܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ: ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܚܶܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܕܫܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܰܨܚܶܗ ܘܫܰܡܠܺܝܼ ܠܘܳܬܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܳܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝܼ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܢܳܛܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢܰܢ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܳܒܕܺܝܼܢܰܢ: ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝܼ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܓܶܝܪ ܪܳܚܶܡ ܘܢܳܩܶܦ ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܘܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ: ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܼܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܫܒܰܩ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܓܶܢܣܳܐ: ܘܫܳܛ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܶܗ ܘܰܛܥܶܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܶܐܣܰܪ ܘܠܶܗ ܐܶܬܝܰܐܰܒ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܝܼ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܒܕܽܘ̈ܥܬܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܠܶܡ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܗ ܡܼܢ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܥܰܙܺܝܼ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ ܐܶܬܕܰܝܰܐܒ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܩܰܘܡܳܐ ܐܶܬܛܡܰܪ ܒܬܰܠܓܳܐ ܘܒܰܓܠܺܝܼܕܳܐ: ܚܰܡܣܶܢ ܒܩܽܘܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬܟܰܦܰܦ ܡܼܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܶܬܛܰܓܰܢ ܘܶܐܣܬܰܝܰܛ ܒܚܽܘܡܳܐ: ܥܡܼܰܪ ܥܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܡܫܰܘܚܕܳܐܝܼܬ ܐܰܩܪܶܒ ܥܡ ܣܳـܛܳܢܳܐ ܘܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܐܰܬܠܺܝܼܛܳܐܝܼܬ: ܘܦܰܪܣܺܝܼ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܒܕܰܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܼܬ: ܟܕ ܡܰܩܪܶܒ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܒ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܰܘܗ̱ܝ: ܟܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܠܐ ܡܰܫܦܶܠ ܒܢܶܣ̈ܝܽܘܢܰܘܗ̱ܝ: ܟܕ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܟܕ ܡܶܣܬܥܰܪ ܡܼܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ: ܘܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܶܗ ܒܐܽܘܠ̈ܨܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܟܕ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܡܼܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܛܥܳܐ ܠܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܟܕ ܠܒܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܡܳܪܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܢܚܶܬ ܣܪܳܦܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܗ: ܘܟܰܦܰܪ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ܙܰܗܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܚܰܘܺܝܼ ܐܝܟ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܥܠ ܪܺܝܼܫܶܗ: ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܟܰܦܶܗ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܐܝܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܥܼܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀  ܠܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܼܛܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܛܰܫ ܘܢܰܝܰܪ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܣܽܘ̈ܢܢܶܕܽܘ ܒܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܫܦܺܝܼܬܳܐ ܐܰܠܶܦ: ܘܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܝܟ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܚܺܝ̈ܪܶܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܐܟܼܪܶܙ: ܘܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܒܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܕܟܼܰܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܡܰܩܪܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܡ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܼܬܳܐ ܣܕܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ: ܘܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܢܰܗܺܝܼܪܬܳܐ ܣܰܝܰܥ ܠܓܰܒܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܠܶܐܪ̈ܶܣܺܝܼܣ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܘܡܰܣܠ̈ܰـܝܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܕܪܰܚܺܝܼܩܺܝܢ ܡܼܢ ܫܪܳܪܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܪܣܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܪ̈ܓܽܘܡܝܶܐ ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܼܨܬܳܐ ܕܰܓܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܕܽܘܟܼܪܳܢܶܗ: ܘܕܳܝܨܳܐ ܒܶܗ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ ܘܪܳܘܙܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܠܰܒܒܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܳܪܶܕ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܩܰܪ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘ݁ܫܳܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܟܶܣ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܘܰܡܟܰܐܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ  ܕܡܰܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܫܦܰܥ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܚܠܶܡ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܦܬܰܚ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܦܳܫܶܛ ܠܝܰܒܺܝ̈ܫܰܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܠܰܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܡܰܘܬܳܢܳܐ ܟܠܳܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܘܡܼܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܳܠܶܐ ܘܙܳܓܼܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܐܟܶܕܢ̈ܶܐ ܘܒܰܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ ܢܳܦܰܚ ܘܰܡܣܺܝܼܦ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܢܰܗܪܳܐ ܟܳܠܶܐ ܡܼܢ ܡܰܪܕܺܝܼܬܶܗ ܘܠܳܐ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܥܳܩܰܪ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠ  ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ـܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܒܥܺܝܼܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܟܽܠ  ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܼܢ ܡܼܢ ܕܰܚܺܝܼܚܶܗ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦܚܢܰܢ ܟܕ ܪܳܘܙܺܝܼܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܒܝܽܘܡ ܟܽܠܳܠܶܗ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܘܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܘܗܽܘܠ̈ܳـܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܒ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܚܶܗ ܠܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝܼ ܒܕܰܪܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܕܙܰܟܝܶܗ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠ ܡܼܢ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܣܓܺܝܼܕܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܠܣܳܓܽܘܕܶܗ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܰܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܬܫܰܟܶܢ ܠܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܬܶܠܚܶܐ ܘܬܰܥܒܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܣܰܬܪ̈ܳܢ ܠܢ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ: ܒܳܥ̈ـܘܳܬܶܗ ܢܫܰܘ̈ܙܒܳܢ ܠܢ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܢܢܰܛܪ̈ܳܢ ܠܢ ܡܼܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ: ܕܶܡܥ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܰܥܒܪ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܓܽܘܪ̈ܓܳܚܰܘܗ̱ܝ ܢܰܟܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܛܽܘܪ̈ܳܦܰܘܗ̱ܝ ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܪܓܽܘܡܝܶܗ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܼܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܼܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܼܢ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝܼ̈ܨܶܐ: ܒܰܝܰܐ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܀

 ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ  ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ـܠܐ ܕܗܳܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܓ̄ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ     ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ܀