3- الحسايات من أحد القيامة إلى نهاية السنة الطقسية

ܩܕܡܝܬ݀ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܘܒ ܕܥܕܢܐ ܕܫܠܡܐ

ܬܘܒ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܬܡܢܝܐ ܛܟ̈ܣܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܪܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܐܚܪܝܐ

 

ܬܡܢܝܐ ܛܟ̈ܣܐ ܕܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ

 

 

 

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ݀ ܒܐܘܣܝܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܛܟܣܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܚܕܬܬ݀ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ

ܐܢܬ ܡܪܝ ܠܗܘܢܝ̱ ܬܪܘܨ ܘܗܰܕܳܐ

 

ܩܕܡܝܬ݀ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܡ  ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܢܫܰܒܚܳܟ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܘܓܰܫ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܬܰܒܰܪ ܡܽܘ̈ܟܠܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܬܽܘܩܦܶܗ ܘܰܐܥܪܶܩ ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܒܪܶܗ: ܘܰܐܟܶܣ ܠܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܰܢܽܘ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܕܰܢܒܰܪ̈ܟܳܢ ܘܰܢܩܰܠܣ̈ܳܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܕܡܶܢܟܽܠ ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܡܰܒܥܰܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ: ܘܚܳܝܒܺܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܥܰܡ ܡܙܰܡܰܪ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܳܐܦܠܐ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܗ̇ܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܚܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܟܰܕ ܪܳܦܬܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ ܘܪܳܦܣܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܛܳܥܳܝܬܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܒܳܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܬܬܰܒܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܚܰܝܠܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܛܰܒܥܰܬ݀ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܶܐܬܚܰܕܬܰܬ݀: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܢܳܬܡܳܠܝ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܣܰܒܪܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ: ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܦܳܢܝܳܐ:  ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܐܠܶܦܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ: ܘܚܰܝܶܕ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܳܓܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܚܝܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܓܺܝܓܠܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܒܠܰܥ ܪܳܥܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܰܒܶܠ ܟܶܣܦܳܐ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܡܳܠܶܟ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܘܚܰܢܳܢ ܡܩܰܛܪܶܓ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܶܐ ܪܳܝܒܺܝܢ: ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ: ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܝܳܬܶܒ: ܘܡܳܪܰܢ ܩܳܐܶܡ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܝܳܦܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܘܚܰܢܳܢ ܡܟܰܐܰܪ ܘܝܽܘܕܳܐ ܚܢܺܝܩ: ܘܟܶܣܦܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܣܚܺܝܦܺܝܢ: ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܥܰܠ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܰܣܥܰܪܘ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܨܶܦܚܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܪܳܥܡܳܐ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܕܽܘܟܰܬ݀ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܘܡܰܬܰܝ ܚܳܕܶܝܢ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܨܒܰܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܛܫ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܒܳܒܶܝܠ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܶܐܣܬܰܚܦܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܚܪܶܒ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܥܩܰܪ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܚܰܢܳܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ: ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܘܰܐܚܪܶܒ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܐܴ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܡܳܪܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܺܬܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܦܰܠ ܘܬܳܓܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܐܰܥܪܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܳܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܐܬܳܬ݀ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܰܗܺܝܬܺܝܢ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܣܶܡܳܠܐ: ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܬܕܰܡܰܪ: ܘܗܶܪܳܘܕܶܣ ܬܰܥܠܐ ܫܺܝܛܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܐܳܦ ܪܳܘܙܺܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܡ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܒܠܐܴ ܠܣܶܡܳܠܐܴ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܶܗ ܕܰܩܛܺܝܠܐ ܪܳܥܶܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܗ̇ܰܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܐܶܬܡܳܠܝ ܥܰܡܶܗ ܡܳܐܶܬ ܗܘܺܝܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܩܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܣܬܰܢܰܩܢܰܢ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܥܰܡܶܗ ܡܺܝܬܢܰܢ ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܬܩܒܰܪܢܰܢ: ܘܥܰܡܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܒܰܚܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܶܗ ܩܳܡܢܰܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ: ܓܶܕ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܕܒܰܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܗܰܕܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܢܰܟܶܦ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܛܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܙܰܘܶܢ ܘܦܰܪܢܶܣ: ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܰܪܶܟ: ܠܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܫܰܗܳܐ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪ: ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܟ ܣܬܽܘܪ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܰܡܶܟ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܠܥܽܘ̈ܠܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܕܰܒܰܪ ܠܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܽܘܩ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܰܘܶܢ ܘܦܰܪܢܶܣ: ܠܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ: ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܢܰܛܰܪ: ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܬܒܽܘܪ ܩܰܪܢܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܐܰܟܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܕܰܠܰܚ ܠܰܢ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܦܺܝܪܡܶܗ ܙܰܩܦܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܪܺܝܚܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܦܨܰܚ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܒܗܰܢܺܝܽܐܘܬ ܪܺܝܚܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܪܗܰܛ ܠܩܰܒܪܳܟ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܢܣܰܒܪܳܟ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܪܰܡܪܶܡ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܰܠܥܰܡܳܟ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܟ: ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܕܰܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܦܰܬܟܺܐܝܬ ܡܶܢܰܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܫܦܺܝܥܳܐܝܬ ܬܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܒܺܝܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܘܒܶܗ ܢܳܗܪܺܝܢ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܟܽܠ ܚܶܫܽܘ̈ܟܺܝܢ ܐܰܢܗܰܪ: ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚܘ: ܠܗ̇ܰܘ ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܘܡܰܥܪܩܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܺܠܝܳܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܛܪܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܩܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܠܐ ܡܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ: ܘܙܰܘܥܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܝܳܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܒܝܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܦܪܰܫ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܘܛܶܟܣܳܐ ܣܕܺܝܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܬܛܰܟܰܣ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܕܠܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̇ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܒܰܐܫܺܝܕܽܘܬܶܗ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܪܰܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܐܳ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܡܶܗ ܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܰܡܛܰܟܣܽܘܬ ܫܳܥ̈ܶܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܝܳܐ ܠܓܺܝܓܠܐ ܗ̇ܳܝ ܩܺܝܩܠܽܘܣܳܝܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܥܒܰܕ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܺܝܓ̈ܠܐ ܗܰܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܡܽܘܪ̈ܰܐܣ ܕܡܰܪ̈ܕܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܗܶܝܢ ܛܰܟܶܣ ܘܰܣܕܰܪ: ܐܳܕܳܡ ܓܒܺܝܠܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܡ̇ܰܢ ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܪܳܝܗܝ: ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܕܰܡܡܰܨܰܥ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܰܥܡܪܶܗ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܠܶܗ ܣܳܡ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܳܢܳܐܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܠܐܕܳܡ ܡܠܰܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܢܦܰܠ: ܩܛܺܝܠܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܨܰܦܪܳܝܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܛܺܝܠܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܝܰܐܝܰܒ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐܐ ܒܚܽܘܬܳܡ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܪܫܰܡ: ܫܽܘܪܳܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܘܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܐܟܣܽܘܪܺܝܣܬܺܝܢܳܝܳܐ ܠܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܳܫ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܢܰܚ ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܨܡܰܚ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܛܰܛܪܰܓܢܽܘܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܰܠܘܳܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܳܐ ܡܶܪܬܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬܳܢܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܒܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܢܳܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ: ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ: ܘܚܰܠܐ ܘܰܡܪ̈ܳܪܶܐ ܐܶܫܬܺܝ: ܘܰܒܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܐܶܬܡܚܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܬܰܘܕܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܐܶܬܥܰܦܺܝ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩ̣ܳܡ ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܘܠܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܦܢܺܝ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܚ: ܘܰܒܨܶܡܚܳܐ ܕܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚܘ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܫܬܩܶܠ: ܫܽܘܠܛܳܢ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܠܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܒܰܛܶܠ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ: ܚܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܝܽܘܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪܷ̈ܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ: ܘܗ̇ܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܺܐܪܳܝܳܐ ܗܰܠܶܠܘ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ: ܘܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܰܢܰܥ̈ܝ: ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܥܰܓܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܙܰܝ̈: ܘܰܕܩܳܡ ܠܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܦܓܰܥ̈ܝ ܒܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܫܠܳܡ ܠܟܶܝ̈ܢ: ܚܕܳܝܶܝ̈ܢ ܠܐ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ: ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܠܐܚ̈ܰܝ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܘܰܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐ: ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܣܠܶܩ ܟܰܕ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܗ̇ ܐܳܬܶܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝܘ: ܒܢܺܝܣܳܢ ܫܠܰܚܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܒܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܦܠܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ ܗܘܰܘ: ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܶܬܰܐܫܕܰܬ݀ ܡܶܪܬܶܗ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܘܒܶܗ ܕܶܥܟܰܬ݀ ܡܶܪܬܶܗ ܘܶܐܬܩܰܛܰܠ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܦܳܪܶܩ ܟܽܠ: ܒܢܺܝܣܳܡ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ݀ ܟܰܠܬܳܐ ܕܠܐ ܩܰܕܝܰܬ݀ ܓܰܒܪܳܗ̇: ܘܒܶܗ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܨܶܒ̈ܬܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ݀ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܘܦܶܪܥܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܢܺܝܣܳܢ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܣ̇ܳܛܳܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܒܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ: ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܚܠܽܘܠܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݀ ܘܰܒܦܶܨܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܒܰܬ݀: ܘܰܒܢܺܝܣܳܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܦܶܨܚܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܝܰܬ݀ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܥܰܠ ܟܰܕ ܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܐ: ܘܰܒܣܰܘ̈ܟܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܒܩܳܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܡ ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܐ ܛܠܰܡܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܓܠܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܒܗ̇ܰܘ ܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܰܥܶܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܦܪܳܓܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܒܠܐ ܠܰܛܪܽܘܕܝܳܐ ܕܙܳܒܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܡܙܰܒܢܳܢ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܠܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ  ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝܘ ܒܓܰܘ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܨܒܰܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܛܫ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܕܨܶܦܚܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܫܶܠܝ ܐܰܕܪܶܟܘ: ܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܟܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܛܰܝܶܒ̈ܝ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܰܢܰܥ̈ܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܶܐܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܝܰܩܰܪܘ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܙܳܥܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܰܒܗܶܬܘ ܩܰܝܳܦܳܐ ܘܚܰܢܳܢ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܪܽܘܡܪܳܡܶܗ: ܘܝܰܗܒܘ ܚܰܨܳܐ ܠܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܶܗ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܩܳܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܒܰܚܬܳܟ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܝܰܒܒܳܐ ܠܳܟ: ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܬܬܰܙܥܰܩ ܠܳܟ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܙܕܰܡܰܪ̈ܝ ܠܳܟ: ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܳܐ ܕܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܢܶܬܢܰܗܰܪ: ܘܠܐܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܶܦܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܺܝܪܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܬܚܰܪܰܪ: ܘܒܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܙܽܘܥܙܳܥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܨܰܗܝ̈ܰܝ ܠܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܘܡ̣ܶܢ ܠܒܽܘܟܳܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܢܶܬܦܪܶܩ: ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܟ ܢܫܰܒܰܚ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܰܦ. ܘܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܩܰܒܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܟܰܕ ܢܺܐܪܥܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܙܰܝܚܳܟ: ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܢܪܰܡܪܡܳܟ: ܘܰܚܢܳܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ: ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܠܗܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗܳܝ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐܝܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܫܰܝܶܢܬ ܠܰܢ: ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܚܰܣܺܝܬ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐ: ܨܒܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܳܟ ܘܬܶܚܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܡܙܺܝܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ ܐܶܬܚܒܶܫܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܐܶܬܩܒܰܪܬ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܩܳܠܳܟ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܢܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܓܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܕܡܶܟܘ ܫܶܢܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܠܐܷܒܠܐܴ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܢܳܬܡܳܠܝ ܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܙܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܚܰܫ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܨܚܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܬܪܺܝܥܳܐ ܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܬܰܚ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܡܟܰܠܶܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܟܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܡܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܘܡܰܚܪܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܩܛܺܝܪ ܐܶܒܠܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܡܒܰܕܪܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܙܪܺܝܩܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܢܳܨܰܚ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܪܘܳܙܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ: ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܩ̣ܳܡ ܚܰܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܪܟܺܝܒ  ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ: ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܡܢܺܝܕܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܰܡܚܰܣܕܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܢܳܬܡܳܠܝ ܥܰܪܺܝܩܺܝܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܡܒܰܕܪܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܘܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܩܰܝܙܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܕܳܝ̈ܨܳܢ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܪܰܒܗܽܘܢ ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܥܰܠܘ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܐܶܠܐ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܠܰܣܛܰܪ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠܘ: ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܰܡܙܰܝܳܚܽܘ ܠܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܛܰܪܘ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܩܫܰܬ݀ ܣܶܟܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܬܰܘ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܘܰܣܘܰܚܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܓܶܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܰܦܢܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܳܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܳܟ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ: ܒܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܐ ܕܰܐܘܪܶܒܬܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ݀ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܰܟܰܒ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܨܰܝܳܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܓܰܫ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܬܰܒܰܪ ܡܽܘܟ̈ܠܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܒܬܽܘܩܦܶܗ: ܘܰܐܥܪܶܩ ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܘܰܐܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܚܰܘܺܝ ܘܰܕܢܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܕܳܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܶܗ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܘܡܰܠܺܝ ܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܩܳܛܽܘܠܰܢ ܒܩܶܛܠܶܗ: ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܡܺܝܬܳܢܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܠܐܕܳܡ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܠܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܢܚܶܬܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܫܬܰܝܰܢܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܣܠܶܩ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܝܰܒܶܒܘ ܪܽܘ̈ܚܳܢܶܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܳܦ ܐܰܣܪܰܚܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܠܐ ܓܫܺܝܡܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܶܗ: ܘܰܪܘܰܙܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܐܶܬܟܰܦܰܪ̈ܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܒܠܐ ܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ݀ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܪܶܓܰܬ݀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܚܳܒ ܘܶܐܙܕܟܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܙ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܠܰܫܒܺܝܬܶܗ ܐܰܗܦܶܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܘܰܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܡܰܙܥܶܩ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܶܪܓܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܪ̈ܰܡܫܳܝܶܐ: ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܒܨܰܦܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܒܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܢܰܚ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܰܒ̈ܶܠܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܒܪܩܺܝܢ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܰܝܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܙܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܳܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ݀: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܽܘܬܳܟܳܐ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܦ. ܘܛܽܘܟܳܢܳܐ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܠܦܰܬ݀: ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ݀ ܒܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܥܝܳܕܳܐ ܪܗܶܒ ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܪܶܥܠܐ ܘܰܕܩܽܘܛܳܦܳܐ ܡܥܺܝܩܳܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܘܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܦܣܺܪܶܗ ܠܛܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܗܳܬ: ܘܚܰܓܰܘ̈ܗܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܳܐ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܓ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܛܶܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܡܰܚ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܪܰܒ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܠܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܡܰܫ̈ܡܰܥܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܡܣܰܒܰܪܬܳܐ: ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܠܒܰܫܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܓܽܘܢܝܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬܳܐ ܚܰܝܶܕ ܘܰܐܠܘܶܬ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܩܺܝܢܬܳܐ ܢܰܣ̈ܩܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܒܓܶܫܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܓܳܢ ܘܶܐܬܚܢܢܶܢ ܡܶܢܳܟ: ܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܰܢ: ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܚܰܕܶܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ. ܐܰܘܳܐ ܠܰܣܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ: ܓܶܕ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܠܰܣܛܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܛܝܳܪܳܟ: ܕܰܒܰܪ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܠܪܶܥܝܳܟ: ܗܰܕܳܐ ܠܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܘ̈ܚܳܢ ܠܩܳܠܳܟ: ܘܰܥܶܕ ܠܚܶܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܡܪܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܢܺܝܪܳܟ. ܙܰܡܶܢ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܶܐܬܢܰܟܪܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܫܳܪܽܘܬܳܟ. ܚܰܝܶܕ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܛܰܪ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ: ܝܰܒܶܠ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܣܰܟ̈ܝܰܝ ܠܣܰܒܪܳܟ: ܟܰܢܶܫ ܠܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܰܝ ܒܰܫܡܳܟ: ܠܰܚܶܡ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܬܺܝ̈ܡܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܡܰܟܶܟ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܠܩܰܫ̈ܝܰܝ ܩܕܳܠܐ ܫܰܗܳܐ. ܢܰܛܰܪ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ. ܣܰܬܶܬ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܥܰܫܶܢ ܠܰܥܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܓܳܥܶܝܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܦܰܓܶܕ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܰܢܦܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܫܪܳܪܳܟ: ܨܰܠܶܡ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܰܐܚܓܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ: ܩܒܽܘܥ ܠܪ̈ܶܓܠܐ ܕܰܕܪ̈ܰܟܝ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ  ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ: ܪܰܝܰܚ ܠܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܫܰܗܳܐ ܠܡܶܪܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܳܠܐ: ܬܰܗܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠܘ ܒܚܰܫܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܬܘܒ ܕܥܕܢܐ ܕܫܠܡܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܒܗܺܝܠܐܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ: ܘܰܡܫܰܝܢܳܐܝܬ ܢܚܰܓܶܐ ܠܳܟ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐܝܬ: ܟܰܕ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܫܠܡܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܒܪܳܐ ܕܰܥܨܳܝܗܝ ܚܽܘܒܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܺܝܬ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܰܢ ܘܒܶܗ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܽܘܣܝܳܐܝܬ ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܫܰܦܝܳܐܝܬ: ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐܝܬ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐܝܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ: ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܘܳܐܣܝܳܐܝܬ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܟ ܐܶܫܬܰܝܢܰܬ݀ ܢܟܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܢܟܺܝܠܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܘܠܐܕܳܡ: ܘܒܳܟ ܗܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܝܶܢܬ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܚ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܝܰܡ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܝܶܢܬ ܠܐܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܒܶܠ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܬܰܪܶܨ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܢܗܰܠܶܟ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܥܒܰܪ ܠܡܰܨܽܘܬܳܐ ܕܰܐܫܪܰܩ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܩܦܰܠ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܪܨܺܝܦܰܬ݀ ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܝܢܰܬ݀ ܡܥܰܪܡܽܘܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܐܰܥܒܰܪ ܠܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܪܰܕ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܐܰܥܒܰܪ ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܰܚܕܳܐ ܨܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܓܠܺܝ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܡܚܰܦ̈ܝܰܝ ܡ̣ܶܢ ܡܛܝ̈ܫܬܗܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܦܢܺܝ ܠܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܪܳܐ ܠܰܫܢܳܢܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܡܶܛܰܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܐܰܥܒܰܪ ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܰܣܘܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܦܰܪ ܠܕܶܡܥܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܐܴ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܒܪܰܬܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܥܰܦܶܩ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܥܰܡܳܟ ܒܰܚܕܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܡܠܐܷ ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܟܶܫ̈ܠܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܚܳܐܫܺܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܡܠܐܷ ܠܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܢܺܝܚܳܢ̈ܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܛܪܽܘܕ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ ܒܚܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܨܰܒܶܬ ܓܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܗܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܠܐ ܚܰܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܢܰܒܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܡܠܐܷ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܫܰܡܠܐܷ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܕܰܟܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܠܐ ܘܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܶܫܠܐ ܘܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܣܬܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܡܠܐܷ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܣܽܘܬܳܬܶܗ ܕܫܰܝܢܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܡܨܰܒܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܰܝܟ̈ܠܐ ܘܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܘܟܰܕ ܒܫܽܘܟܳܢܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܬܰܨܡܚܺܝܢܰܢ ܒܰܡܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܰܒܪܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܠܰܚܡܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܰܡܡܰܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܕܶܝܢ ܕܙܰܪܥܳܐ ܚܢܰܢ ܕܒܰܪܟܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܦܳܛܪ̈ܳܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܝܢ ܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܢܺܝܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܘܳ̈ܢܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܙܪܽܘܥ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܙܰܗܝܳܐܝܬ ܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܟܽܠ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܟܽܠ ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܰܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܬܪܰܥ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙܽܘܬܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܒܰܝܬܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܰܝܶܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܓܥܶܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܝܰܒܠܽܘܢ ܣܒܰܪܬܶܗ ܠܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܘܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܡܳܗܺܝ̣̈ܢ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܒܶܗ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܠܶܗ ܡܰܚܒܺܝܢ ܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܪܶܒܬ ܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܐܒܽܘܟ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܒܡܰܘܬܳܟ ܗ̇ܰܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܰܥܬ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܫܰܝܶܢܬ ܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܬ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܩܪܰܝܬܳܢ ܘܶܐܣܰܪܬܳܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ ܘܰܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܣܰܒܰܪܬ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܒܰܛܶܠܬ. ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܳܟ ܦܶܓܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܒܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܓܰܥܘ ܡܰܠܐܟܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠܬ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܳܟ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܠܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܗܶܒ ܥܳܠܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܝ ܕܬܰܚܒܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒܬܟܽܘܢ: ܠܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܛܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܰܘܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܓܙܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܒܰܣܶܡ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܓܡܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܕܰܒܰܪܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܨܰܒܰܬܶܝܗ̇: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܗܰܕܳܐ ܠܟܶܢܫܶܝ̈ܗ̇: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܘܰܥܶܕ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܝܗ̇: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܚܰܝܶܕ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܛܰܟܶܣ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓܡܶܝ̈ܗ̇: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܝܰܒܶܠ ܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܟܰܢܶܫ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܠܰܚܶܡ ܠܰܣܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܰܢ: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܣܰܬܶܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܥܰܫܶܢ ܘܕܰܟܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܥܺܐܕܳܟ: ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܨܰܘܡܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܬܒܽܘܪ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܢ: ܫܠܳܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܒܳܟ ܐܰܣܶܢ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܚܶܡ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܫܠܳܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܒܳܟ ܢܟܰܬܰܪ ܒܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܰܫܟܢܳܢܶܗ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܬܘܒ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ ܢܰܦܪܶܓ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܘܢܶܬܦܨܰܚ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܒܦܶܨ̈ܚܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܨܺܝܚܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܚܶܘܳܪܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܐܪܽܘܥ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܕܢܰܚ: ܕܰܠܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܕܒܰܚ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܩܰܕܶܕ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܐ ܒܗܳܡܳܢ ܦܪܰܩ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܣܶܕܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ: ܘܰܠܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ: ܘܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܢܰܚ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܕܰܨܒܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܐܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܦܪܰܩ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܛܶܠ: ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܳܫ ܘܰܣܚܰܦ. ܘܰܠܡܽܘ̈ܟܠܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܓܰܕܶܡ: ܘܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܣܥܰܪ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܒܰܝܰܐܐ ܘܠܰܒܶܒ. ܘܰܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܙܢܰܩ ܘܰܙܪܰܩ. ܟܰܕ ܠܐܚ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܘܠܽܘܩܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܶܡܰܐܘܳܣ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܢܩܶܦ: ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܫܰܐܷܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܦܰܢܺܝܘ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ: ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܒܰܚܣܳܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܬܠܰܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܗ̣ܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ: ܕܡܰܓܰܣ ܒܗܳܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܳܐܷܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܠܟܽܘܢ ܡܚܰܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܡܰܬܝ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗܝ: ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܫܰܠܶܡ ܟܽܠܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ: ܘܟܰܕ ܠܒܰܘܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܡܛܰܘ: ܘܰܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܨܒܰܘ: ܘܰܒܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܘܫܶܛܘ ܠܶܗ ܕܰܢܒܰܪܶܟ: ܘܒܰܪܟܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܥܰܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ: ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܛܪܰܕ ܘܰܡܫܰܪܪܳܐܝܬ ܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܫܰܪܰܪ: ܘܕܳܐܦ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܫܰܪܪܽܘܢ: ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܨܳܠܒܰܬ݀ ܡܳܪܳܗ̇ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܦܰܟܘ: ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܣܬܰܒܰܪܘ ܕܩܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܟܺܐܦܳܐ ܒܰܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܕ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܰܫܘ: ܘܰܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܶܚܰܕܘ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪܘ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܐܪܳܙܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܪܰܒܟܽܘܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܪ̈ܗܺܝܒܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ: ܘܣܳܠܩ̈ܳܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܘܰܐܨܶܕܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܐ ܘܕܰܦܢܳܐ ܒܳܠܥܰܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܠܐ ܬܶܬܬܰܘܗܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܒܟܽܘܢ: ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܳܩ̇ܚܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܶܐܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܕܶܐܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܽܘܢ: ܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܬܰܘ: ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܛܰܘܰܝ ܘܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܘܶܐܟܰܠ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܠܫܽܘܪܳܪ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܐܶܟܰܠ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ: ܘܰܒܢܽܘܢܳܐ ܨܳܪ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܛܰܒܰܥ: ܘܕܰܒܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܨ: ܘܰܐܝܟ ܡܛܰܘܰܝ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܬܰܚܘ ܒܒܽܘܪܢܳܫܶܗ: ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܒܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܫܰܘܕܰܥ: ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܟܰܠ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ: ܘܕܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܡ̈ܶܠܐ ܫܠܺܝܚܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܝܫܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܒܰܚܙܳܬܶܗ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܘܫܰܪܰܪ: ܫܠܳܡܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܟ̣ܶܢ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܰܠܬܽܘܠܡܳܕܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܣܐܷܒ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܒܘ ܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܐܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܠܐܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ: ܠܫܽܘܟܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܗܒ: ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܘܠܽܘܩܳܐ: ܒܰܕ ܬܳܐܘܡܰܐ ܥܰܪܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܘܝܽܘܕܳܐ ܐܰܒܺܝܕ ܗܘܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪܳܝܳܐ: ܬܳܐܘܡܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܳܐܡܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܚܙܰܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܡܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܘܦܰܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܨ̈ܶܨܶܐ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܗܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܫܘܝܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܠܶܕܳܕ ܘܡܺܝܕܳܕ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ ܠܚܰܫܳܐ ܡܥܺܝܩܳܢܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܬܠܰܫ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܨܶܦܚܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܠܰܒܶܫ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡ: ܥܒܰܪ̈ܝ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܐܰܡܠܶܟ ܕܝܳܨܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܐܶܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܩܰܪܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܡܡܰܟܟܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܶܐܬܒܰܣܪܰܬ݀ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣ̇ܳܩܪܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪܬ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܗܰܪܬ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܚܰܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢܬ ܫܓܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܫܰܝܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܟ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܙܪܰܥܬ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܙܪܽܘܥܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܟܶܢ̣ܬ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܠܐ ܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܚܰܕܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܘܚܰܕܳܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܥܛܪܐ

ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܐ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܠܐ ܬܰܣܠܐܷ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܠܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܫܦܰܪܘ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܰܒܚܶܘܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܦܪܶܓ: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܛܰܝܶܒ: ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܥܽܘܠ ܘܥܰܡ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܕܥܰܡ ܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܙܰܟܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܰܛܶܠ ܠܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܰܫܚܽܘܩ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ: ܘܰܬܒܽܘܪ ܚܰܝܠܶܗ ܕܠܐ ܢܫܰܥܒܶܕ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܟܰܢܶܫ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܘܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܒܰܝܰܐܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܩܝ̇ܳܡܬܶܗ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܦܨܰܚܘ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܩܳܡ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܩܰܒܪܶܗ ܒܳܐܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܒܰܠ ܒܚܶܙ̈ܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܗܳܡܳܢ: ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܩܳܡܬ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܩܢܰܝܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܝܰܘܡܳܢ ܒܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܰܝܟ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܚܒܺܝܟܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܓܰܫܽܘܟ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ: ܐܶܠܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝܬ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܓܫܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝܬ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܒܰܕܶܩܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܓܽܘܫܽܘܢܳܢܝ ܘܕܰܥܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇: ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ. ܟܰܕ ܠܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܘܚܰܒܪܶܗ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܦܽܘܬܳܦܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ: ܘܒܰܩܨܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܰܚܡܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐܝܬ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܩܳܡܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܕܘܰܬܗܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ ܗܦܰܟܘ: ܟܰܕ ܣܰܒܰܪܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܕܰܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܓܰܠܝܳܐܝܬ ܚܙܰܘ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗܳܟܘܳܬ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܘܺܝܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܒܰܕܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ: ܘܶܐܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܬ ܩܝܳܡܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܨܳܝܳܐ ܕܽܐܘܟܰܪܣܛܺܝܰܐ ܐܠܰܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܢܦܰܚܬ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܩܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܠܛܳܐܝܬ: ܘܚܰܙܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܒܰܪܶܟܬ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܢܰܣܒܳܢܽܘܬܶܗ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܢܚܰܬܡܽܘܢ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܢܶܓܫܦܽܘܢ: ܘܰܕܠܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܗ̇ܰܘ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܓܥܶܠܬ ܩܰܕܡܳܐܝܬ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܗܰܝܡܶܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܫܠܶܡܬ ܠܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܘܰܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠܬ ܠܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܳܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܣܳܓܶܕ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܚܰܕܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܬܶܓܡܽܘܪ ܘܰܬܫܰܡܠܐܷ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝ ܫܽܘܡܠܳܝܰܢ: ܘܡܶܣܬܰܠܩܳܢܽܘܬܰܢ ܒܕܽܘܪ̈ܳܓܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܬܦܰܬܰܚ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ: ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܟ: ܘܰܠܡܶܬܢܰܗܳܪܽܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܷܣܛܕܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܢܶܡܛܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܬܥܰܠܐܷ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܐ ܫܰܠܘܳܐܝܬ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܢܶܣܬܡܶܟ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܐܝܬܽܘܬܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐ ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ ܐܶܙ̈ܰܠܝ: ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܠܐܷܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܕܳܪ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܟ ܢܢܰܫܶܩ ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܚܰܕ̈ܝ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܣܓܶܕ̈ܝ ܠܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܟܽܠܰܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܗܶܕܪ̈ܶܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܕܽܘܟ̈ܣܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܚܰܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܨ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕܶܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܪܰܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܶܗ ܘܟܰܢܫܳܗ̇ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܒܰܛܝܳܪܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܚܰܕܺܝܬ ܘܰܐܦܨܰܚܬ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܟܰܢܶܫܬ ܘܚܰܠܶܛܬ ܟܰܕ ܚܕܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܰܕܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܶܣܥܽܘܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܬܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܬܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܥܳܐܶܠ ܗܘܰܝܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܫܪܰܝܬ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܬܳܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܢܛܰܪܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠܬ ܟܰܕ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܠܟܰܘ̈ܶܐ ܠܐ ܦܬܰܚܬ: ܘܟܰܕ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝܬ ܩܳܐܶܡ ܗܘܰܝܬ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܕܰܘ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܒܰܪ ܚܰܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܦܽܘܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܫܬܰܝܰܢܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܥܒܪܶܬ ܠܥܳܩܬܳܐ ܘܰܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ: ܛܥܰܢܘ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܝ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܬܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܚܽܘܬܳܡܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܢܰܢ ܒܐܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܡܚܰܒܒܺܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܒܰܒܣܰܪ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܐ ܕܰܡܠܰܟܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܚܙܰܐܘܽܘܢܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܠܳܟ ܢܩܰܪܶܒ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܘܰܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܶܦܪܰܚ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܚܰܕܬܳܐܝܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܦܨܺܝܚܳܐܝܬ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܟ ܠܐ ܫܳܦܪܳܐ: ܘܥܽܘܩܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܘܰܒܨܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܕܚܘܬܡܐ

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܒܪܳܐ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܳܒܽܘܠܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܨܰܝܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܒܪܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܠܐܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܨܰܒܶܬ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܠܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܫܰܡܰܗ: ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܡܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܡܺܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܕܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܓܳܡܰܪ: ܘܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܛܶܠ̈ܳܠܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ: ܘܠܰܢ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܥܒܰܕ: ܘܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܩܳܡ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܓܶܝܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܒܶܝܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܪܰܩܰܥܘ ܐܰܝܟ ܓܒܶܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܙܰܩ ܠܐܱܫܺܝܕܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܩܳܡ ܪܩܺܝܥܳܐ ܒܰܝܬܳܐ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܐ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܶܣܬܰܕܪܽܘܢ ܒܶܗ ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܬܳܒܰܥ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܡ̇ܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝܘ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܳܡ ܠܐܷܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܕܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܢܶܬܡܰܬܚܽܘܢ: ܘܰܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܕܢܶܬܛܰܟܣܽܘܢ: ܠܐܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܥܰܒܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܨܰܒܬܶܗ: ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܣܳܡܶܗ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܕܽܘܝܳܪܶܗ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܓܥܶܠ ܠܶܗ: ܕܟܰܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܢܶܛܽܘܪ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܥܰܠܐܷ ܠܶܗ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܚܰܠܶܛ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܰܣܰܪ ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܫܳܛ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܬܕܺܝ ܘܥܰܡ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܥܡܰܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܛܳܢܳܝܳܐ ܓܕܰܫ̈ܝ ܠܶܗ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܚܕܳܐ ܠܕܽܘܟܳܝ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܕܽܘܟܳܝ ܦܰܓܪܶܗ: ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܦܣܰܩܘ ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܘܰܣܓܽܘܠܐ ܚܰܕ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܛܰܥܢܽܘܗܝ ܒܩܽܘܦܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ: ܠܰܘ ܕܢܰܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܢܶܬܥܨܰܪ: ܬܪܶܝܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ: ܕܡܽܘܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐ ܛܥܶܡܘ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܶܗ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ: ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܢܶܣܒܶܬ ܠܺܝ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܩܥܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܠܚܰܕ ܩܪܺܝܬ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܠܐܚܪܺܢܳܐ ܚܒܳܠܐ: ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܢܕܰܒܪܽܘܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܰܢܬܰܪܨܽܘܢ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܥܒܰܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܒܰܩܘ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܙܰܠܘ ܚܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܥܺܝܥܶܐ ܕܠܐ ܩܰܒܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܓܠܐܴ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܓܺܝܓܠܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܓܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܨܪܺܝܪܳܐ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܬܪܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܽܘܙܰܝ̈ܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܘܠܳܕܺܝ̈ܢ ܫܰܡܶܫ ܗ̣ܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܙܰܘܥܳܐ: ܐܳܦ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܘܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܪܶܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܟܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ: ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܥܺܝܠܐ ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ: ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܙܕܰܝܚܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܕܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܨܚܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚܺܝ̈ܢ ܫܰܡܶܫ ܒܗ̇ܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܠܦܶܨܚܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܒܰܛܶܠ: ܘܦܶܨܚܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܓܥܶܠ: ܬܪܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܚܰܢܳܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܳܢܽܘܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܗܺܓܡܽܘܢܺܝ̈ܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܘܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܶܬܒܰܙܰܚ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ. ܬܪܶܝܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܐܶܙܕܩܶܦ: ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܒܗܶܬ: ܬܪܶܝܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܡܳܐ ܫܰܘܕܰܥ ܕܚܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܘܺܝܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܙܰܠܝ̈: ܘܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܶܝܢ: ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܶܡܰܐܘܳܣ ܪܕܰܘ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ: ܢܩܶܦ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ: ܕܰܠܡܳܐ ܠܐ ܫܡܺܝܥ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗܝ ܘܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܥܰܦܶܦ ܫܠܳܡܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܒܗ̇ܰܘ ܪܰܡܫܳܐ: ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܐܳܕܫܺܝ̈ܢ ܐܶܟܰܠ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܛܰܘܰܝ ܘܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܐܬܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܥܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܪܳܡܶܙ: ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܙܳܥܶܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܐ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ: ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ: ܒܗ̇ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܐܶܠܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܢܩܰܒܠܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ: ܘܚܰܣܺܝ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܥܽܘܠܳܝܶܗ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܟܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܟܽܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܶܐ ܘܠܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܥܩܽܘܪ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܢܰܒܪ̈ܫܳܬܳܐ ܦܣܺܝ̈ܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܛܰܟܶܣ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ: ܘܰܣܕܰܪ ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܕܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛܳܢܺܝ̈ܢ ܐܽܘܡܳܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܘܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ ܚܶܫܽܘ̈ܟܺܝܢ: ܘܰܡܚܰܟܶܡ ܟܽܠ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ ܩܰܕܡܳܝ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܩܰܪܺܝܒ ܘܰܫܟܺܝܚ ܠܟܽܠ: ܘܰܡܨܶܐ ܚܺܝܠ ܟܽܠ: ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܟܽܠ: ܘܰܕܠܺܝܠ ܠܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗ̣ܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ: ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܬܪܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܣܛܺܝܘ. ܘܠܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܘܕܰܪܕܪܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝܘ ܒܕܰܫܡܰܥܘ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܳܝܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܥܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܥܽܘܒܶܗ ܘܰܐܦܩܶܗ: ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܟܰܕ ܡܓܰܪܒܳܐ ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܬܰܠܓܳܐ: ܘܚܰܘܝܰܬ݀ ܕܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܢܦܰܩܘ: ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ݀ ܕܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܒܰܥܠܐ: ܬܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܛܽܘܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܒܽܘܛܳܠ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܣܶܩ ܠܗܽܘܢ ܣܰܠܘܰܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܚܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܒܫܰܒܛܶܗ: ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܚܳܗ̇ ܘܠܐ ܐܰܪܕܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܳܒܰܥ ܠܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܐ: ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܪܕܝܰܬ݀ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܪܰܡ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܥܶܓܠܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܒܰܫܟܺܝܡ ܕܢܰܦܢܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܺܝܢ ܢܨܰܠ ܥܰܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ ܕܪܰܡܝܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܬܪܶܝܢ ܙܰܘܥܺܝ̈ܢ ܐܰܩܢܺܝ ܠܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܚܰܕ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܡܰܥܠܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܦܩܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܠܐ ܘܛܰܪܕܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܬܪܶܝܢ ܨܰܥܪ̈ܺܝܢ ܣܒܰܠ ܒܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ: ܦܰܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܰܐܣܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܗܺܓܡܽܘܢܳܐ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܩܶܛܠܐ. ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܫܰܝܢܳܐ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܥܒܰܕܘ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܪܰܡܫܳܐ ܥܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܚܰܕܘܰܬ݀ ܠܶܒܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܗܶܛܘ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܥܰܠܘ: ܘܰܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܣܺܝܡ ܟܽܠܚܰܕ ܠܰܣܛܰܪ ܚܙܰܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̣ܽܘ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܚܙܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܒܳܟ̇ܝܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܕܰܓܶܠܘ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܒܰܩܨܳܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܫܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܳܗ̇ ܛܰܠܶܩ ܘܰܡܠܐܴ ܠܶܒܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ: ܘܰܠܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗܦܰܟܘ ܘܣܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܺܝܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ: ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܚܕܺܝܘ ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܘܰܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܬܽܘܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܕܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܫܰܪܰܪ: ܘܰܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܓܥܶܠ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܫܡܰܥܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܫܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܛܪܰܕ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܫܰܝܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܦܓܰܥ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܝܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܫܰܝܶܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܠܰܘܶܬ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܘܰܐܘܺܝ ܠܣܳܕܽܘ̈ܩܶܐ: ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ  ܫܰܟܶܢܬ: ܘܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪܬ: ܘܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܫܓܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܫܰܝܶܢܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪܬܳܐ ܘܠܐ ܣܕܺܝܩܬܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܡܫܰܪܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܥܨܪ̈ܳܬܰܢ ܘܩܰܢܳܝ̈ܘܳܬܰܢ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܢܩܰܕܶܫ: ܘܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܩܰܒܪܳܟ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܢܰܓܥܶܠ ܠܰܢ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܦܶܣܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܰܠܩܳܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܘܡ̣ܶܢ ܩܳܠܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܚܰܟܶܡ   ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܳܬܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ ܚܳܣܰܪ: ܒܰܪ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ  ܣܒܰܠ ܒܽܘܨܳܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܦܰܬܟ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܶܗ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܐܴ ܓܳܫܶܦ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܥܰܠܰܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܥܰܠܐܷ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝܬ: ܐܰܪܺܝܡܬ ܐܻܝܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢ ܚܰܘܺܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩܳܠܐܴ: ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܐ ܕܝܳܠܦܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ: ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ: ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝܢ: ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܚܰܝ̈ܛܰܝ ܡܨܺܝ̣̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܘܥܰܛܠܰܝ̈ ܡܰܡܠܠܐܴ ܕܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܪܫܺܝܢ: ܡܚܺܝ̈ܠܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܙܰܠܓ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܠܓܺܝܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܥܰܓܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܬܰܚ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܗܘܰܘ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܬܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ: ܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܬܰܪܶܨ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݀ ܐܶܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠ̣ܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܚܰܟܶܡ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܰܐܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܢܽܘܬܳܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡ̇ܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܐܠܰܦ ܘܫܰܪܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܝܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ: ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܣܰܬܶܬ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܬܰܡܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܓܠܺܝܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܫܘܰܚܘ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܙܠܶܓ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܛܪܰܕ ܠܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܣ̇ܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܪܙܶܘ ܗܘܰܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܘܳܬ݀: ܠܰܘ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܠܐܴ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܟܰܪܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܠܐܷܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܚ ܬܡܺܝܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܦܶܣܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚ̇ܳܕܶܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܗ̇ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܬܰܘܕܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܰܨܒܳܗ̇ ܘܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܰܗܒܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܙܰܗܳܐ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܨܰܠܶܠ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܠܐܴ ܐܳܕܫܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܟܡܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩܢܳܐ ܘܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܘܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܐܴ ܣܳܟ ܡܶܣܬܓܶܕ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪܽܘܨܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܫܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐܴ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ: ܘܩܰܪܶܒܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܝ̣ܬ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܢܶܢܗܰܪ ܒܳܟ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܟܶܢ̣ܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܦܳܛܪ̈ܳܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܚܰܕ ܐܻܝܬܰܘܗܝ: ܐܻܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐܴ ܚܰܫܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܐܴ ܝܽܘܠܦܳܢ: ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܛܶܟܣܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܒܶܫ: ܘܳܐܦܠܐܴ ܬܗܽܘܡܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ: ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܳܣܰܪ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܐܴ ܠܐܴܐܷ: ܘܠܐܴ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܘ ܝܳܗܶܒ ܠܐܱܚܪܺܝܢ: ܪܰܚܺܝܩ ܘܩܰܪܺܝܒ ܘܝܳܕܰܥ ܠܕܺܝܠܶܗ: ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܥܽܘܡܩܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܩܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܓܫܽܘܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܫܳܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܳܦ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܻܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܽܘܣܝ̈ܳܝܶܐ ܘܰܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܥܰܡܳܟ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܚܬܺܝ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܡ̈ܶܠܐܷ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܪܳܡܳܐ ܘܡܰܘܬܒܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܥܰܡܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕ: ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܪܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗ̇ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܩܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܫܰܢܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܠܐܴ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐܝ̣ܬ ܒܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܐܴ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܐܴ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܢܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܢܶܡܠܶܝܟܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܢܫܰܪܰܪܟܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐܷ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܠܘܳܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܠܰܦܪܽܘܬܶܣܡܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܢܰܦ̇ܶܩ ܘܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܢܳܣ̇ܶܒ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܘܰܥܕܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܝܰܠܰܦ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܘܶܐܘܢܓܶܠܺܝܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܘܬ ܡܰܓܕܠܐܴ ܕܰܒܒܰܠܐܱܢܺܝ ܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܡܶܬܗܓܶܡ: ܐܶܠܐܴ ܡܰܓܕܠܐܴ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܒܰܢܝܳܐ ܒܡܰܚܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܩܰܕ̈ܫܳܢܶܐ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܢܳܗܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܗܪ̈ܺܝܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܫܶܕܬܳܐ ܡܶܬܬܰܙܠܓܳܐ ܘܡܶܬܬܰܨܡܚܳܐ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܘܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݀ ܒܓܽܘܕܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܢܙܺܝܥ ܡܶܢ̈ܰܝ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܕܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܓܒ̣ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐܴ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ: ܓܰܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡ̈ܢܰܘܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܫܰܘܕܰܥ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܚܰܕܶܬ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܙܳܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܬܬܰܝ̈ܬܝܳܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܝܟ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܨܶܡܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܕܰܐܨܡܰܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܠܶܓ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܦܽܘܩܘ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܡܶܬܗܰܠܰܠ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܢܶܬܬܰܚܬܶܐ ܘܢܶܚܠܽܘܛ ܝܳܬܶܗ ܥܰܡ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܘܰܢܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܗ ܕܥܰܡܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܒܶܠ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܓܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܨܒܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܬܰܠܰܩ: ܘܢܰܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܟܰܢܶܫ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܰܘܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܗ̣ܽܘ ܢܗܰܕܶܐ ܘܢܰܢܗܰܪܟܽܘܢ ܘܰܢܚܰܟܶܡܟܽܘܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܐܴ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܠܐܴ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܚܛܶܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚܳܝܪܝܢ ܕܢܶܫܬܰܠܰܡ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܳܘܣܛܺܝ ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܟܶܢܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܘܰܒܡܰܡܠܠܐܴ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܶܐܒܠܐܴ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܳܙܝܶܢ ܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ: ܕܰܡܚܰܟܡܳܢ̈ܶܐ ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܳܐܶܨ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚ̇ܳܙܶܝܢ ܕܗ̇ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܕܝ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܳܗ̇ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܠܐܴ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ݀: ܕܰܢܚܰܟܡܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܕܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܘܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ݀ ܬܶܫܡܫܬܶܗ ܘܠܐܱܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܡܰܬܺܝܰܐ ܕܰܚܠܳܦ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܥܰܠ: ܘܩܰܒܶܠ ܘܺܝܪܶܬ ܟܽܘܡܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܠܺܝ ܕܽܘܟܰܬ݀ ܫܠܺܝܚܽܘܬܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܠܕܽܘܟܬܶܗ: ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܺܝܽܘܒ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܠܒܶܟܘ ܬܪܶܥܣܰܪ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚܽܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀: ܘܰܐܦܺܝܛܘ ܠܐܴܟܳܠܩܰܪܨܳܐ ܘܛܰܒܥܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܳܘܣܛܺܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܐܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܶܝ̈ܢ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܪ̈ܫܶܡܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܕܰܡܢܳܪܰܬ݀ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܨܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܐܱܦ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܠܶܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ ܠܐܷܠܺܝܫܳܥ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܠܶܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܣܚܶܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܒܰܥ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܬܶܐܫܽܘܕ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܓܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܡܓܰܢ̱ܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܡܙܰܗܝܳܢܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܡܣܰܡܟܳܢܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܟܦܳܢܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܐܱܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܗܘܺܝ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܘܰܗܘܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܕܽܘܪܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ: ܠܐܱܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܰܝܬܝܳܢܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܕܶܢܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܙܰܗ̈ܪܺܝܪܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܟܪܶܙ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܘܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܐܴ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܓܶܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܩܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܣܶܓܕܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܕܨܰܦܪܳܐ ܛܰܪܩܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܥܰܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܐ̱ܪܳܙ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܓܺܝܓܠܐܴ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܦܟܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܰܒܫܰܒܥܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܝܰܒܠܺܝܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܗܘܰܘ ܘܰܗܘܰܘ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܽܘܒ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܓܰܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡܘ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܽܘܒ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܕܩܳܠܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܒܠܺܝܡ ܡܰܟܪܶܙ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܐܪܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܳܒܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܚܪ̈ܽܘܪܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܩܶܕ ܢܶܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܠܶܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܩܶܕ: ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܫܒܰܥ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ݀ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܣܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܙܳܟܘ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܝܽܘܡ ܚܰܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܩܺܝܩܠܳܣܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܚܳܣܪܺܝܢ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܚܰܕ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܡܰܠܟܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܙܳܕܶܩ ܬܽܘܒ ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܫܽܘܒܳܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܚܶܡܶܝܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܰܢܩܰܦ̈ܝ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܓܽܘܪ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝ ܡܩܰܠܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܕܶܩ: ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܠܫܰܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܛܰܦܶܣ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܦܰܫܶܩ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܒܶܙܬܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡ̇ܰܢ ܫܬܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܫܒܰܥ ܐܳܦܠܐܴ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܓܰܦ: ܠܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐܴ ܘܳܐܦ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܫܒܰܥ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ: ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܟܰܕ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܚܣܶܠ ܡ̣ܶܢ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܒܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܦܰܚ ܗܘܳܐ ܒܡܶܬܬܰܝܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܨܳܪܦܳܝܬܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܳܥܳܐ ܫܳܘܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܕܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܡܛܰܠܶܩ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܐܴ ܘܰܕܒܶܗܬܬܳܐ ܩܰܛܶܠ ܕܠܐܴ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܗ̇ܳܝ ܕܫܳܘܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܽܘܕܳܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܠܛܰܠܝܳܐ: ܘܒܰܪ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܳܥ ܕܰܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇ ܕܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܣܰܘܩܳܐ ܫܶܐܠܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܚܺܝ: ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ: ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܶܝܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ: ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܦܳܢܶܝܢ: ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܒܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܝܰܩܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܦܰܬܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܟܰܕ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢܰܢ: ܠܰܘ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐܴ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܗ̇ܳܝ ܕܪܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܩܳܠܐܴ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܫܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ: ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܠܐܴ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܶܒܪܽܘܟ: ܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܘܝܰܬ݀ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܒܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܐܱܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܳܐ ܢܶܬܓܰܪܓܰܚ ܒܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܟܰܗܢܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܐܬܢܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܘܠܐܴ ܡܨܰܦܪܺܝܢ ܘܠܐܴ ܡܪܰܡܫܺܝܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܗ̇ ܝ̇ܳܐܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܝܪܡܐ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ: ܩܰܕܶܫܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܟܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܥܰܬܰܕ ܘܢܶܬܬܣܺܝܡ ܠܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܫܳܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢܰܢ: ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܢܰ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܳܠܐܴ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܴ ܫܰܠܘܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܱܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܦܪܺܝܫ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܕܒܰܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐܴ ܦܽܘܪܳܫ ܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܘܫܽܘܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܬܰܪܓܡܺܝܢ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܒܰܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܪܶܙ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܗܰܕܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ: ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܒܪܶܩ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܙܠܶܓ: ܘܰܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܠܗܶܒ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܰܪܰܪܘ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܘܡܰܐܠܗܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܕܠܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܬܰܩܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܥܳܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐܴ ܦܽܘܠܳܓ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܦܫܽܘܛ ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܳܟ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܠܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܳܟ ܒܚܽܘܒܳܐ ܥܰܡ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܕܥܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܴ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܕܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܟܽܠ ܒܶܗ ܡܶܬܬܩܺܝܡ ܬܽܘܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ ܘܠܐܴ ܐܰܫܺܝܕܳܐܝ̣ܬ ܡܶܢܳܟ ܢܩܰܒܶܠ ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܰܒ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܰܢ ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܳܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܠܐܱܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣ̇ܶܒ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠܰܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܠܐܴ ܣܳܛܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܡܠܰܟܬ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܢܳܗܪܺܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡܶܬܬܰܨܡܚܺܝܢ ܟܽܠ ܨܶܡܚܺܝ̈ܢ ܘܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܘܢܳܛܰܚ ܥܰܠ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܘܡܶܬܬܰܙܠܓܺܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܚܰܕ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܐܰܢܛܺܝܦܰܛܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܒܨܰܠܡܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܨܳܪܶܗ ܘܨܰܒܬܶܗ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܒܰܚ ܠܚܰܝܠܐܴ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠܐܴ ܥܰܡ ܐܰܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܟܕܺܝ̈ܢܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܡܶܬܓܰܝܰܐܐ ܘܡܶܬܝܰܩܰܪ: ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܟܕܰܢ ܒܳܗ̇ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܘܡܶܬܬܰܝ̈ܬܝܳܢ ܡܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܬܰܨܡܚܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܥܳܬܪܺܝܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܠܐܴ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܣܕܰܪ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܣܕܺܝܪ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܰܝ ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ: ܒܝܰܕ ܡܶܬܕܰܪܓܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܡܗܰܠܟܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܟܶܣܐܴܐ ܒܪܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡ̈ܠܝܰܝ ܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܶܬܟ̈ܰܢܺܝ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܡܰܗ̈ܝ: ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ: ܘܰܒܬܰܝܡܢܳܐ ܥܰܡ ܡܶܐܙܰܠܬܶܗ ܪܳܕܶܐ ܘܡܶܬܪܰܒܶܐ: ܘܰܒܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܡܶܬܩܒܰܪ: ܘܰܒܓܰܪܒܝܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܥܳܒܰܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܕܶܢܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܘܢܽܘܪܳܐ ܪܰܟܶܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܒܝܽܘܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܶܗ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܣܳܡ ܒܶܗ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܩܰܝܳܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܐܱܪܒܰܥ ܡܰܛܪ̈ܳܢ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܫܳܥ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܠܟܽܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܥܒܰܕ ܫܳܥ̈ܶܐ ܬܠܳܬ: ܐܰܪܒܰܥ ܐܺܝܡܳܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܐܰܪܒܰܥ ܠܺܠܝ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܦܩܰܕ ܕܰܢܕܰܒܪ̈ܳܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܐܐܱܩܺܝܣ ܡܰܐܐܱܣܺܝܣ ܡܰܥܪܒܳܝܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐܴ ܠܶܗ: ܒܰܐܪܺܝܣ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ ܕܬܳܪܨܳܐ ܠܶܗ: ܘܩܰܐܛܺܝܳܘܣ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܕܰܡܣܰܡܟܳܐ ܠܶܗ: ܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܦܰܠܶܓ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘܙܳܓܶܝ̈ܗ̇: ܠܬܰܕܐܴܐ: ܘܩܰܝܛܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܐ: ܘܣܰܬܘܳܐ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܺܝܢ ܣܳܡ ܒܶܗ ܕܰܐܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܕܰܢܕܰܒܪ̈ܳܢ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܕܢܚܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܪܒܺܝܥܳܐ: ܘܓܰܪܒܝܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܬܘܳܐ: ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܪܰܛܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܕܐܴܐ. ܘܬܰܝܡܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܝܛܳܐ. ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܛܰܟܶܣ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܰܟܶܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܰܪܚܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܪܢܶܣ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܶܗ: ܠܐܱܪܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܦܩܰܕ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܛܳܣܰܬ݀ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܰܠܢܽܘܚ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܝܳܐ ܘܰܡܛܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܐܰܦܶܣ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܢܪܰܟܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܺܝܢܽܘܡܽܘܢ: ܘܩܰܣܝܳܐ: ܘܙܰܝܬܳܐ ܪܰܟܒܶܗ ܘܰܦܩܰܕ ܕܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܡܰܫܚܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܐܴ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܣܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܠܦܽܘܬ ܦܶܢ̈ܝܳܬܶܗ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ: ܣܺܝܢܰܝ: ܘܣܳܥܺܝܪ: ܘܦܳܪܳܢ: ܘܚܽܘܪܺܝܒ: ܘܰܐܪܶܙ ܒܶܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܦܬܺܝܟܰܬ݀ ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܶܡܘ̈ܳܢ: ܐܰܪܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܐܶܫܬܰܡ̈ܰܛܝ ܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ: ܬܰܓܠܰܬܦܰܠܣܰܪ: ܘܫܰܠܶܡܢܰܥܣܰܪ: ܘܣܰܢܚܳܪܺܝܒ: ܘܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ: ܟܰܕ ܠܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܕܳܡܳܝܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܠܐܱܪܒܥܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܥܒܰܕ ܬܽܘܪܣܳܝܶܗ: ܘܰܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܠܰܚܡܺܝܢ ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܙ̈ܰܠܝ: ܒܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܕܫܰܒܰܝܴ̈ܐ: ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܫܰܦܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܘܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܰܐܪܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗܦܰܟ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܐܱܪܒܰܥ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ݀ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܚܬܳܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܛܰܝܶܒ̈ܝ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܗܽܘܢ: ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܛܳܣܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܫܽܘܥܒܳܕ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܡܺܐܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܰܐܪܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܢ: ܘܫܳܐܶܒ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܐܱܪܥܳܐ ܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܫܬܠܰܚ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܟܰܕ ܠܡܺܐܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝ: ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܟ̈ܝܳܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܛܰܡ̈ܳܐܢ: ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܐܴ ܬܣܰܝܶܒ: ܩܽܘܡ ܟܽܘܣ ܘܰܐܟܽܘܠ: ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܓܰܘ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܡܰܕܥܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܢܳܨܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܒܰܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܐܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܢܶܬܟܕܰܢ ܒܬܶܫܡܫܬܳܟ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܟ: ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܢܶܩܥܶܐ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܟ: ܘܕܰܠܐܴ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܝܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܚܺܐܦܳܢܳܝܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ: ܘܰܕܢܰܣܠܐܷ ܦܽܘܠܚܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܒܫܽܘܘܙܳܒܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܒܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܚܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܷܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ: ܘܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܰܟܪܶܙ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܦܠܺܝܓܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܬܳܐ ܢܚܰܒܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܘܰܩܢܰܘ ܒܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ ܘܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܰܫܰܪ ܕܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠܢܰܢ: ܘܒܰܓܙܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܛܰܟܰܣܢܰܢ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܢܰܢ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܒܳܟ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܚܶܬܬ ܘܰܠܗܳܡܳܢ ܣܥܰܪܬ: ܘܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܰܝܬ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܐܰܝܬܺܝܬ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܦܰܠܶܓܬ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝܬ: ܐܰܡܠܶܟ ܡܳܪܝ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܪܬܰܚ ܟܽܠܶܗ ܩܰܢܳܝܽܘܬܰܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܡܺܝܬܳܗ̇ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܰܪܪܰܢ ܕܠܶܗ ܗ̣ܽܘ ܙܳܕܩܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܠܶܗ ܗ̣ܽܘ ܦܰܐܝܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܳܝܳܬܳܐ. ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ: ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܓܳܒܽܘܠܐܴ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܓܒܺܝܠܐܴ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ: ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܒܥܽܘܡܪܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܓܢܽܘܗܝ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ: ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܪܰܒ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗܝ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܠܐܴ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ ܠܟܽܠ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܟܰܪ̈ܙܳܢ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܬܰܟܣܺܝܬܶܗ ܡܚܰܘܰܪ: ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܡܫܺܝܓ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܗܰܒ ܠܺܝ ܐܰܓܪܝ ܘܠܐܴ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܠܳܬܺܝܢ ܕܟܶܣ̈ܦܶܐ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܘ̇ܝ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟܪܟܰܢܝ ܘܚܶܣܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܐܴ ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܘܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠ: ܘܢܶܟ̈ܣܶܐ ܐܶܬܓܰܠܺܝܘ: ܘܗ̣ܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܣܶܠܩܰܬ݀. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܩܶܛܠܐܴ ܣܳܠܶܩ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܳܒܶܫ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ: ܠܰܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܘܠܐܱܘ̈ܳܢܶܐ ܗܳܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܥܰܠ: ܘܰܠܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܦܰܣܶܩ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܬܰܒܰܪ ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܫܰܦܶܠ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܴ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܘܳܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܦܰܓܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܕܠܐܴ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܒܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܠܐܴ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܺܝܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ. ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܢܚܰܝܒܺܝܗ̇ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܩܳܡ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܓܰܘܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܒܡܰܚܬܶܗ: ܙܰܘܥܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݀ ܗܳܡܳܢ ܒܡܰܓܣܳܢܽܘܬܶܗ: ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܦܰܣ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܡܦܰܢܩܬܳܐ ܣܰܦܩܰܬ݀ ܓܽܘܥܠܳܢܳܗ̇: ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܘܰܚܘ ܠܐܘܪܥܶܗ: ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܕܺܝܘ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܨܳܐ ܝܰܗܒܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܕܶܢܚܶܗ. ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܙܰܝܰܚܢܰܢ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܥܛܰܪܢܰܢ: ܘܰܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐܴ ܗܘܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܘܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܕܰܚܠܽܘܠܳܟ ܥܒܶܕ ܠܰܢ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܒܽܘܝܳܐܴܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܣܰܚܦܶܗ ܘܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܥܰܓܢܰܢ: ܘܫܰܘܙܒܰܢ ܘܦܰܨܝܰܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܣܩܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܐܰܘܬܒܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܳܟ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܪܳܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ. ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܡܨܺܝܬ ܠܡܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܰܢܗܰܪ: ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܘܒܳܪܝܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܣܰܬܰܪܬ: ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܥܶܠ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܳܝ ܚܰܕܳܝܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܡܳܗ̇ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܠܳܟ: ܒܪܺܝܫ ܬܰܟܫܶܦܬܰܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢܰܢ ܘܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܘ ܐܰܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܐܶܠܐܴ ܐܰܝܟ ܪܰܒܽܘܬ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܡܝܰܩܪܰܬ݀ ܒܳܟ ܬܩܰܒܶܠ ܠܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܗܰܢܺܝܐܘܽܬ ܦܝܳܣܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܨܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܢܺܝܚܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܰܡܰܢ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܪܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܥܠܰܝܢ ܘܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܬܰܪܶܨ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܥܰܡܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ ܢܚܰܓܶܐ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܦܰܪܓܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܒܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܥܰܦܶܩ: ܟܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ: ܘܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ: ܘܰܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܩܰܒܪܳܟ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡܰܒܪܩܺܝܢ ܢܰܨܡܰܚ: ܘܟܰܕ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܘܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܠܚܶܣ̈ܕܶܐ ܕܰܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܡܣܶܢܘ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܦܳܛܰܪ: ܘܰܢܦܺܝܣܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܪܰܘܒܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܪܳܦܣܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܳܟ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ  ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܘܫܰܝܶܢ ܠܐܱܪ̈ܥܳܢܶܐ ܥܰܡ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ: ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܡܰܢܰܥ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܚܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܘܰܣܓܺܝܕܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܘܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗ̣ܺܝ ܟܰܕܗܺܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܘܰܡܦܰܪܫܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܐܴ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܟܳܦܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܘܰܡܩܰܠܶܣ: ܣܳܓܶܕ ܟܺܝܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܐܱܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܘܬܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ. ܘܥܰܡܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ ܢܳܣܶܒ: ܘܰܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܚܰܝܠܐܴ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܴ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܛܳܒܽܘܬܶܗ ܫܦܺܝܥܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܬܟܺܝܠܐܴ: ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܚܠܐܴ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܥܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܟܰܠܶܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܛܪ̈ܳܢ ܥܒܰܕ: ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܢܕܰܒܪ̈ܳܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܓܒܰܠ ܠܐܴܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܒܦܰܓܪܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܝܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܫܪܝܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܚܰܝܽܘܬܳܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܡܽܘܚܳܐ: ܘܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܟܶܒܕܳܐ: ܘܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܕܰܒܦܶܚ̈ܠܳܬܳܐ: ܐܰܪܒܥܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܳܡ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘ ܠܐܱܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ ܦܺܝܫܽܘܢ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܚܘܺܝܠܐܴ: ܘܓܺܝܚܽܘܢ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܫ: ܘܕܶܩܠܰܬ݀ ܕܚܳܕܰܪ ܠܐܱܪܡܶܢܝܰܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ: ܘܰܦܪܳܬ ܠܐܱܪܡܶܢܝܰܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܨܰܒܶܬ: ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܗܽܘܫܳܥ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܡܺܝܟܳܐ. ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܪܰܚܒܥܰܡ ܕܠܐܴ ܫܡܰܥ ܡܶܠܟܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݀: ܘܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܒܬܰܪܨܳܐ: ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܰܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܦܳܫ ܠܶܗ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܟܒܰܪ ܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܠܪܳܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܘܰܟܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ: ܐܰܪܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܟܽܠ ܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢ̈ܶܐ: ܘܬܰܘܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܒܥܺܝܪ̈ܳܐ: ܘܢܶܫܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܟܳܢܫܳܐ: ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܫܶܬܡܳܐܐ ܐܠܰܦܰܝܳ̈ܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܩܽܘܦܳܚ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐܴ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ: ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܥܰܠ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܘܰܐܚܪܒܳܗ̇ ܘܰܐܘܩܶܕ ܠܗܰܝܟܠܐܴ: ܘܰܢܣܰܒ ܡܳܐܢ̈ܰܝ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܫܳܐܶܝܠ ܠܶܗ ܐܶܬܕܰܫܰܢܘ ܒܬܰܫܕܳܪܬܳܐ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܘܰܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܠܨܰܠܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܣܓܶܕ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܘܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܐܷ: ܢܚܶܬ ܒܰܒܥܳܬ ܨܰܠܡܶܗ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ: ܟܰܕ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܫܳܥ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܕܰܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܬܠܳܬ ܫܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܙ̈ܳܝܶܐ: ܘܠܐܴ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܦܪܩܳܗ̇. ܟܰܕ ܒܡܶܬܥܰܛܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܡܠܰܟ ܒܕܳܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܩܰܛܶܠ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܬܰܒܰܪ: ܘܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ. ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܳܐ ܘܪܰܛܺܝܒܳܐ ܘܝܰܒܺܝܫܳܐ: ܟܽܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܠܰܡܢܰܦܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܩܰܝܳܡ: ܩܰܡܚܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܶܠܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܢܽܘܪܳܐ: ܚܡܺܝܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܐܳܐܰܪ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ: ܟܰܕ ܡ̇ܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܒܳܠܐܴ ܕܰܐܪܒܰܥ ܢܶܫ̈ܶܐ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘ̈ܬܰܦܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ ܠܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܢܰܚ: ܡ̣ܶܢ ܬܳܡܳܪ ܥܰܡܳܡܳܝܬܳܐ ܕܒܰܚܡܽܘܗ̇ ܙܰܢܝܰܬ݀ ܘܪܳܚܳܒ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܪܰܥܽܘܬ ܡܽܘܐܶܒܳܝܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܫܒܰܥ ܚܺܝܬܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܡܰܣܩܳܗ̇ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܐܱܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܶܐܣܬܰܝܰܒ̈ܝ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܶܫ: ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܶܩܦܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫ̈ܝ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܠܐܱܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ: ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܘܓܰܐܠܐܴ ܘܥܶܪܩܬܳܐ ܘܣܶܕܠܐܴ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܠܒ̣ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ݀ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܛܳܬ݀ ܐ̱ܪܳܙ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܘܕܥܰܬ݀. ܘܰܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܰܢܥܰܬ݀ ܟܰܕ ܠܐܴ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ݀: ܟܰܕ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܙ̈ܰܠܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܠܐܱܪܒܥܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܐܰܩܺܝܡ ܘܫܰܪܰܪ: ܐܳܦ ܠܐܱܪܒܥܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܒܰܕܶܩ ܘܰܓܠܐܴ. ܟܰܕ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܦܶܪܚ̣ܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܡܕܰܡ̈ܝܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܪܽܘܒܳܝܬܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢܰܬ݀ ܠܐܻܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܐܪܒܰܥ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܘ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ: ܒܰܐܪܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܠܒܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܚܽܘܦܳܝ ܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܬܰܘܪܳܐ ܐܰܟܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܰܪܽܘܚܳܢܽܘܬ ܚܛܽܘ̈ܛܶܐ: ܘܢܶܫܪܳܐ ܨܳܝܽܘܕܽܘܬܗܽܘܢ ܘܚܰܪܺܝܦܽܘܬ ܚܙܳܝܳܐ ܘܰܦܪܳܚܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܠܺܝܠܐܴ: ܟܰܕ ܒܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܶܐܬܩܛܰܪ̈ܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܘܥܽܘܠܳܝܳܐ ܕܡܳܐܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܱܪܒܥܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܦܰܠܶܓ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܠܪܰܘܡܳܐ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ: ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܠܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܽܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܠܡܰܚܬܬܶܗ ܕܰܠܗܳܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܪܫܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܦ̈ܣܳܥܳܬܶܗ ܘܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ: ܟܰܕ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܦܪܽܘܛܽܘܢܺܝܩܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܰܓܥܶܠ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܰܨܰܚ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܰܥܛܰܪܢܰܢ ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ. ܘܬܶܡܢܶܐ ܠܰܢ ܒܰܓܙܳܪܳܟ: ܘܰܬܚܰܕܶܬ ܠܰܢ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܝܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܬܰܐܘܶܐ ܦܠܺܝܓܽܘܬܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܬܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܬܣܰܝܰܥ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܬܚܰܘܰܪ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܩܺܝܡ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܓܰܕ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܠܐܱܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܐܰܩܺܝܡ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܶܢܰܢ ܠܐܱܪܒܥܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܚܫܺܝܢ ܠܰܢ: ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ: ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܒܶܕܬ ܠܥܽܘܪܺܝܒ ܘܙܺܝܒ ܘܙܳܒܰܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܓܶܕܥܽܘܢ: ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܝܰܐܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܘܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܪܟܶܒ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܐܶܙܕܰܝܚܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܕܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܝ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܠܺܝ: ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠܺܝ. ܠܗ̇ܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ: ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܠܰܗ ܒܰܪܢܳܫ ܐܶܬܬܰܘܕܺܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܐܶܡܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܐܰܒܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܪܶܕܝܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܗܶܝܢ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܠܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ. ܒܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܢܽܘܚܳܝܬܳܐ ܠܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܣܳܕܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܟܶܐܘܶܝܠܳܝܬܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܳܟ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢܰܢ: ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܦܺܝܪܡܳܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܝܳܪܳܟ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܰܢ ܠܳܟ ܡܰܓܥܠܺܝܢܰܢ ܘܺܐܠܐܴ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܠܐܱܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܩܰܢܕܺܝ̈ܠܐܷ ܠܙܰܠܓ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܒܺܐܡܰܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܘܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܠܡܳܐܢ̈ܰܝ ܥܽܘܦܳܝܳܐ: ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ: ܘܦܺܝܢܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܦܶܕܬܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܩܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܓܠܺܝܠܬܳܐ ܘܚܶܘܳܪܬܳܐ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܠܐܴ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ: ܘܰܫܪܺܝܗ̇ ܠܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܚܰܙܩܺܝܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܦܺܕ̈ܝܳܬܳܐ ܓܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ: ܘܦܰܝܢܳܐ ܠܓܰܠܐܴ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ: ܘܰܓܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܣܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܳܦ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܠܣܽܘܕܳܪܳܐ ܘܗ̣ܺܝ ܚܶܘܳܪܽܘܬܳܗ̇ ܠܕܰܟܝܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ: ܘܟܰܠܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܣܪܳܦܳܝܬܳܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܬܰܐܦܶܐ ܘܡܶܬܢܣܶܒ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܚܰܕ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܳܟ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܟܳܣܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܟܰܒܕܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܳܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܰܢ ܠܒܶܫܬ ܘܕܰܕܡܶܗ ܕܰܩܛܺܝܠܐܴ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܳܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܥܶܠܺܝܬܳܢܳܝܳܐ: ܘܕܰܢܩܽܘܡ ܡ̇ܰܢ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܕܠܐܴ ܐܰܝܟ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܘܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܘܡܰܪ̈ܘܳܚܶܐ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܟ: ܩܨܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܬܳܐ ܠܰܩܨܳܝܬܳܐ ܙܩܺܝܦܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܟ: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܚܒܺܝܟܬܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܐܱܟܳܝܬܳܐ: ܘܡܶܬܕܰܟܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡܡܰܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܩܨܳܝܬܳܐ ܕܠܰܬܪܶܝܢ ܦܶܠܓܺܝ̈ܢ ܠܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܛܡܫܬܳܐ ܕܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܚܬܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܕܩܰܪܬܳܐ ܕܰܦܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܡܦܰܠܦܠܽܘܬܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ. ܡܰܝܬܝܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܡܳܐ ܘܰܪܫܳܡܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ: ܘܕܳܐܦܶܢ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܐܶܠܐܴ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܩܰܘܝܰܬ݀ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܚܽܘܝܳܕܳܐ ܕܦܶܠܓ̈ܶܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܪܣܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܽܘܝܳܕ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܝܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܠܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܕܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܰܒܗܶܦܟܳܐ ܡ̇ܰܢ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܣܶܡܳܠܳܝܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܫܕܳܝܬܳܐ ܕܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܠܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܰܩܨܳܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܠܡܶܬܪܰܣܝܳܢܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܙܽܘܝܳܚ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ: ܚܽܘܦܳܝܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܩܦܽܘܠܝܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܪܟܺܝܢܽܘܬ ܨܰܘܪܳܐ ܠܰܫܟܳܚܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܥܶܡܰܐܘܳܣܳܝܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܒܶܢܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܡܢܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

 

ܘܠܒܪܝ̣ܬܐ ܟܠܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܫܟܢ܀ ܟܕ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܚܡܝ̣ܡܐ: ܘܩܪܝܪܐ: ܘܪܛܝ̣ܒܐ: ܘܝܒܝ̣ܫܐ: ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܩܝ̣ܡ: ܘܠܡܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܩܝܡ: ܩܡܚܐ ܚܠܦ ܥܦܪܐ: ܘܡܝ̈ܐ ܐ̱ܪܙ ܡܝ̈ܐ: ܘܡܚܐ ܐ̱ܪܙ ܢܘܪܐ: ܚܡܝ̣ܪܐ ܐ̱ܪܙ ܐܐܪ: ܘܡܫܚܐ ܛܘܦܣܐ ܕܢܦܫܐ: ܘܠܗܠܝܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܩ̇ܦܐ: ܟܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܝܘܒܠܐ ܕܐܪܒܥ ܢܫ̈ܐ ܙܢܝ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܫܬܘ̈ܬܦܝ ܘܠܒ̈ܢܝ ܥܡܐ ܠܚܘܪܪܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܕܢ̣ܚ: ܡ̣ܢ ܬܡܪ ܥܡܡܝܬܐ ܕܒܚܡܘܗ̇ ܙܢܝ̣ܬ݀ ܘܪܚܒ ܕܩܒ̣ܠܬ݀ ܠܓܫܘ̈ܫܐ: ܘܪܥܘ̣ܬ ܡܘ̣ܐܒܝܬܐ ܘܒܪܬ ܫܒܥ ܚܝ̣ܬܝܬܐ܀ ܟܕ ܒܡܣܩܗ̇ ܕܠܨܠܝܒܐ ܠܐܪ̈ܒܥܦܢܝܢ ܕܐܣܬܝ̈ܒܝ ܒܕܒ̈ܚܐ ܕܥܠܘ̈ܬܐ ܩܕܫ: ܐܝܟ ܐܪܒܥ ܙܢܝ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܢܩ̣ܦܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܐܬܩܕ̈ܫܝ: ܟܕ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ ܠܐܪܒܥ ܡܢܘ̈ܢ ܐܬܦܠܓܘ ܢܚ̈ܬܘܗܝ: ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܐ ܘܓܐܠܐ ܘܥܪܩܬܐ ܘܣܕܠܐ ܕܚܠܦ ܚܛܝ̣ܬܐ ܕܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ ܠܒ̣ܫ ܐܢܘܢ܀ ܟܕ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܣܬܕܩܬ݀ ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܡܛܬ݀ ܐ̱ܪܙ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܘܕܥܬ݀܀ ܘܕܒܐܝ̈ܕܝ ܐܘܢܓܠܝ̈ܣܛܐ ܐܪܒܥܐ ܣܒ̣ܪܬܐ ܐܠܗܝ̇ܬܐ ܡܢ̣ܥܬ݀ ܟܕ ܠܐ ܐܣܬܕܩ̣ܬ݀ ܟܕ ܒܐܪܒܥܐ ܥܕ̈ܢܐ ܕܐܙ̈ܠܝ ܢܫ̈ܐ ܠܩܒܪܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܣܒܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܘܚܡܗ: ܘܠܐܪܒܥܐ ܕܢܦ̣ܠܘ ܐܩܝ̣ܡ ܘܫܪܪ: ܐܦ ܠܐܪܒܥܐ ܓܒܝ̣̈ܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܢܛܘܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܬܠܡܝ̣̈ܕܐ ܩܝܡܬܗ ܒܕܩ ܘܓܠܐ܀ ܟܕ ܠܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝ̣̈ܣܛܐ ܦܪܚ̣ܬ݀ ܣܒ̣ܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ: ܡܕܡ̈ܝܝ ܒܡܪܟܒܬܐ ܟܪܘ̣ܒܝܬܐ ܘܛܥܝ̣ܢܬ݀ ܠܐܝܬܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ: ܟܕ ܒܐܪܒܥ ܕܡ̈ܘܢ ܡܪܟܒܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܐܬܕܡܝ̣ܘ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝ̣̈ܣܛܐ: ܒܐ ܪܝܐ ܐ̱ܪܙ ܠܒܝ̣ܒܘܬܗܘܢ ܘܚܘ̣ܦܝ ܥܩܒ̣̈ܬܗܘܢ: ܘܬܘܪܐ ܐܟܪܘܬܗܘܢ ܘܡܪܘܚܢܘ̣ܬ ܚܛܘ̣̈ܛܐ: ܘܢܫ̣ܪܐ ܨܝܘܕܘܬܗܘܢ ܘܚܪܝ̣ܦܘܬ ܚܙܝܐ ܘܦܪܚܐ: ܘܒܪܢܫܐ ܟܝ̇ܢܗܘܢ ܡܠܝ̣ܠܐ: ܟܕ ܒܚܘ̣ܝܕܐ ܕܐܪ̈ܒܥܦܢܝܢ ܕܐܬܩܛܪ̈ܝ ܒܣܒ̣ܪܬܗ ܘܥܘ̣ܠܝܐ ܕܡܐܢܐ ܠܫܡܝܐ: ܠܡܬܬܪܝ̣ܡܘܢܬܐ ܕܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܝܢܝ̣ܬܐ: ܟܕ ܠܐܪܒܥܐ ܓܒܝ̣̈ܢ ܦܠܓ ܦܘܠܘܣ ܠܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ: ܟܕ ܠܪܘܡܐ ܠܡܬܘܡܝܘܬܗ: ܟܕ ܠܪܘܡܐ ܠܡܬܘܡܝܘ̣ܬܗ: ܠܥܘܡܩܐ ܠܡܬܢܚܬܢܘܬܗ: ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܠܡܚܬܬܗ ܕܠܗܡܢ ܐܝܟ ܕܪܫ̣ܡ ܐܒܪܗܡ ܒܦܣ̈ܥܬܗ ܘܕܘܪ̈ܟܬܗ: ܟܕ ܒܪܒܝ̣ܥܝܘ̣ܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ: ܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܦܪܘܛܘ̣ܢܝܩܝ ܡܠܟܬܐ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܐܓܥ̣ܠ ܘܠܥܡܐ ܗ̇ܘ ܝܘܕܝܐ ܐܒ̣ܗܬ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܒܐܪ̈ܒܥܦܢܝܢ ܩܕܡ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܢܨܚ܀ ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܚܘܪ̈ܐ ܕܩܝ̇ܡܬܟ ܦܪܘܩܝܬܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܠܟ ܥܠ ܥܛܪܐ ܗܢܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܕܠܐܠܗܘܬܟ ܐܥ̣ܛܪܢܢ ܕܬܩܕܫ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܟ: ܘܬܫܪܪ ܠܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܟ܀ ܘܬܡ̣ܢܐ ܠܢ ܒܓܙܪܟ: ܘܬܚܕܬ ܠܢ ܒܒܣܝܡܘܬܟ: ܘܬܫܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܢ ܒܚܘܒܟ: ܘܬܐܘܐ ܦܠܝܓܘܬܢ ܒܣܒܪܟ: ܘܬܒܪܟ ܠܟܠܢ ܒܝܡܝܢܟ ܘܬܣܝܥ ܠܢ ܒܚܢܢܟ: ܘܬܚܘܪ ܣܢ̈ܝܬܢ ܒܙܘ̣ܦܟ: ܘܬܚܣܐ ܠܢ ܘܠܥܢܝ̣̈ܕܝܢ ܒܩܕܝܫܘܬܟ: ܘܠܢ ܘܠܗܘܢ ܬܩܝ̣ܡ ܒܓܒܟ ܕܝܡܝܢܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܀

ܥܛܪܐ

ܕܒܚܐ ܡܚܣܝܢܐ ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܒܙܩܝ̣ܦܐ ܘܠܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܢܓܕ ܠܣܓܕܬܗ: ܘܠܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܕܢܦ̣ܠܘ ܐܩܝ̣ܡ ܒܩܝ̇ܡܬܗ ܐܢ̱ܬ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܩܒ̣ܠ ܦܝܪܡܢ ܘܐܬܬܢܝ̣ܚ ܒܥܛܪܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ: ܘܐܘܒܕ ܡܢܢ ܠܐܪܒܥܐ  ܚܫ̈ܐ ܕܡܚܫܝ̣ܢ ܠܢ: ܙܢܝܘܬܐ ܠܥܒܘ̣ܬܐ: ܪܘܝܘܬܐ: ܫܢ̱ܬܐ: ܐܝܟ ܕܐܘܒ̣ܕܬ ܠܥܘ̣ܪܝ̣ܒ ܘܙܝ̣ܒ ܘܙܒܚ ܘܨܠܡܢܥ ܒܝܘ̈ܡܝ ܓܕܥܘܢ: ܘܒܣܡ ܠܢ ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܟ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܟ: ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܚܘܬܡܐ ܒܪܐ ܕܡܬܓܝܐܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܐܪܒܥ ܐܦܝ̈ܢ: ܘܥܠ ܚܝܘܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܪܟ̣ܒ ܕܫܦ̣ܪ ܠܗ: ܘܒܐܪܒܥ ܓܘܕܝ̈ܢ ܐܙܕܝܚ̣ܬ݀ ܪܒܘܬܗ܀ ܗܒܠܢ ܕܒܡܛܪ̈ܬܐ ܐܪܒܥ ܕܐܝ̈ܡܡܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ ܢܫܒܚ ܘܢܩ̇ܠܣ ܠܩܝ̇ܡܬܟ ܕܡ̣ܢ ܩܒܪܐ܀ ܘܥܡ ܟܪ̈ܘܒܐ ܪܒܝ̣ܥܝܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܒܪܘܟ ܘܢܣܓܘܕ ܠܟ ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫ̈ܥܝܢ

ܬܫܒܘܚܬܐ: ܠܗ̇ܘ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܕܐܬܬܚܬܝ̣ ܘܠܐܕܡ ܨܠܡܐ ܕܪܒܘܬܗ ܡ̣ܢ ܓܘ ܣܝ̇ܢܐ ܕܰܠܺܝ̣: ܘܠܫܡܝܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܥܠܝ܀ ܠܗ̇ܘ ܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܚܪܬ݀ ܙܒ̈ܢܐ ܠܦܘܪܩܢܢ ܐܬܓܠܝ̣: ܘܡ̣ܢ ܡܪ̈ܚܐ ܒܩܝܣܐ ܐܬܬܠܝ̣: ܘܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܐܬܥܦܝ̣: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐܠܗ ܒܪܢܫ ܐܬܬܘܕܝ̣: ܕܠܗ ܝ̇ܐܐ ܫܘܒܚܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܠܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܟ ܡܬܘܡܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܐܡܐ: ܘܠܗ̇ܝ ܦܓܪܢܝܬܐ ܕܠܐ ܐܒܐ ܘܕܠܐ ܪܕܝܐ ܘܚܫܐ ܥܠ ܠܘ̈ܚܐ ܕܠܒܘ̈ܬܢ ܟܬܒܝ̣ܢܢ: ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܒܗܝܢ ܬܗ̇ܪܝܢܢ ܘܠܨܠܝܒܘܬܟ ܒܢܦ̈ܫܬܢ ܢܣ̇ܒܝܢܢ܀ ܒܥܒܝ̣ܕܬܐ ܢܘܚܝܬܐ ܠܩܪ̈ܒܐ ܡܬܛܝܒܝ̣ܢܢ: ܘܩܪܒܐ ܥܡ ܣܛܢܐ ܣ̇ܕܪܝ̣ܢܢ: ܘܠܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܟܘܝܠܝܬܐ ܥ̇ܐܠܝܢܢ ܒܡܕܢܚܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܟܠܢ ܡܣܬܟܠܝ̣ܢܢ: ܘܒܪܝܫ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܩ̇ܐܡ ܠܟ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܗܘ̣ܝܬ ܚܠܦܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܫܬܪܪܝܢܢ: ܠܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܕܥܝ̣ܢܢ: ܘܒܦܝ̣ܪܡܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܒܟܪܣܐ ܐܦ ܕܘܝܪܟ ܕܒܥܠܡܐ ܘܫܡܘ̣ܬܢ ܠܟ ܡܓܥܠܝ̣ܢܢ ܘܐܠܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܨ̈ܐܪ ܠܪܩܝ̣ܥܐ ܕܒܝܬ ܠܢ ܘܠܐܬ ܪܐ ܫܡܝܢܐ: ܘܩܢܕܝ̣̈ܠܐ ܠܙܠܓ̈ܐܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܒܐܡܐ ܠܥܠܝ̣ܬܐ: ܘܛܒܠܝ̣ܬܐ ܠܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ: ܘܬܪܘܢܘܣ ܠܩܒܪܐ ܡܪܢܝܐ: ܘܬܠܒܫ̣ܬܐ ܠܡܐܢ̈ܝ ܥܘ̣ܦܝܐ: ܘܐܣܪܐ ܠܣܘܪܕܐ: ܘܦܝ̣ܢܟܐ ܘܟܣܐ ܠܗ̇ܝ ܫܪܘܬܐ ܐ̱ܪܙܢܝܬܐ: ܘܫܘܫܦܐ ܘܦܕܬܐ ܠܟܐܦܐ ܩܒܪܢܝܬܐ܀ ܐܘܪܪܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܠܓܦ̈ܐ ܕܣܪ̈ܦܐ: ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܐ ܓܠܝ̣ܠܬܐ ܘܚܘܪܬܐ ܠܚ̈ܫܐ ܠܐ ܦܠܝ̣̈ܓܐ: ܘܫܪܝܗ̇ ܠܚܘ̣ܪܪܐ ܕܡ̣ܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܠܒ̇ܫܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܚܙܩܝ̣ܢ ܒܟܠ ܦܘܩܕ̈ܢܐ: ܦܕܝ̈ܬܐ ܓܠܝ̈ܠܬܐ ܠܫܘܪܪܐ ܕܢܛܘ̣ܪܘܬ ܢܡܘ̈ܣܐ: ܘܦܝܢܐ ܠܓܠܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܪܛܘܛܐ: ܘܓܠܝ̣ܠܘܬܗ ܠܚܝ̈ܐ ܠܐ ܣܕܝ̣̈ܩܐ: ܐܦ ܡܨܢܦܬܐ ܠܣܘ̣ܕܪܐ ܘܗ̣ܝ ܚܘܪܘܬܗ̇ ܠܕܟܝܘܬ ܚܘ̈ܫܒܐ: ܘܟܠܒܬܐ ܗ̇ܝ ܣܪܦܝܬܐ: ܠܚܡܐ ܚܕܬܐ ܕܡܬܐܦܐ ܘܡܬܢܣܒ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ: ܘܚܕ ܕܚܕ ܐܝܬܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ: ܘܬܪ̈ܝܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܚܕ ܒܪܐ ܠܟ ܝܕܥܝ̣ܢܢ: ܘܬܠܬܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ܀ ܟܣܐ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܐ̱ܪܙ ܟܒܕܐ ܐܡܐ ܕܕܡܐ ܕܒܓܒܐ ܝܡܝܢܐ: ܘܦܓܪܐ ܕܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ ܠܒ̣ܫܬ ܘܕܕܡܗ ܕܩܛܝ̣ܠܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܪ̈ܐ: ܫܠܡܐ ܕܝܗܒܝ̣ܢܢ ܠܫܠܡܐ ܥܠܝ̣ܬܢܝܐ: ܘܕܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܢܟܦܐܝ̣ܬ ܕܠܐ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܢܬܬܚܬܐ܀ ܘܓܠܝܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܠܢܘܚܡܟ ܘܡܪ̈ܘܚܐ ܠܣܪ̈ܦܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܚ̣ܬܘ ܩܡ̣ܘ ܚܕܪ̈ܝ ܩܒܪܟ: ܩܨܝ̇ܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܣܕܝ̣ܩܬܐ ܠܩܨܝ̇ܬܐ ܙܩܝ̣ܦܢܝܬܐ ܕܠܐ ܐܬܦ̣ܪܫܬ ܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܟ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܟ: ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܚܒܝ̣ܟܬܐ܀ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܥܡ ܩܘ̈ܕܫܐ ܕܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ: ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܠܣܒܪܬܐ ܗ̇ܝ ܡܠܐܟܝܬܐ: ܘܡܬܕܟܪܢܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ ܠܡܡܪܝܢܘܬܐ ܕܒܥܩ̈ܒܬܗܘܢ: ܩܨܝ̇ܬܐ ܕܠܬܪ̈ܝܢ ܦܠܓܝ̣̈ܢ ܠܫܪܝܪܘܬ ܚܫܐ ܘܙܩܝ̣ܦܐ ܕܒܒܣܪ: ܘܡܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܒܛܡܫܬܐ ܕܡܢܝ̇ܬܐ ܘܚܬܡܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ ܠܕܩܪܬܐ ܕܦܢܝ̇ܬܐ: ܘܡܦܠܦܠܘ̣ܬܐ ܕܒܕܡܐ܀ ܡܝܬܝܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܕܡܐ ܘܪܫܡܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ: ܘܕܐܦܢ ܐܬܦܪܫܘ ܐܠܐ ܐܠܗܘܬܐ ܩܘܝܬ݀ ܒܚܕܝܘܬܐ܀ ܚܘܝܕܐ ܕܦܠܓ̈ܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܟܪܣܢܝܬܐ ܘܠܝܬ ܦܘܠܓܐ ܠܬܪܝܢܘܬ ܟܝ̈ܢܐ: ܘܚܘ̣ܝܕ ܫܡܝܢ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ: ܟܪܘܟܝܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܘܝܡܝ̣ܢܝܐ ܠܕܒܝ̣ܚܘܬܐ ܕܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܚܛܝ̣ܬܐ ܕܚܘܕܪܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܡ̇ܢ ܠܦܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܘܒܪܐ ܣܡܠܝܐ ܠܝܡܝܢܝܐ: ܫܕܝܬܐ ܕܓܡܘܪܬܐ ܒܟܣܐ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܕܡܐ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܘܓܡܘܪܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܩܨܝܬܐ ܕܒܥܠܝ̣ܬܐ: ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܕܠܡܬܪܣܝܢܘܬ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܙܘܝܚ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܠܣܘܠܩܐ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ: ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܬܠܝܬܝܬܐ: ܚܘ̣ܦܝܐ ܠܟܐܦܐ ܕܩܒܪܐ: ܘܩܦܘܠܝܐ ܠܩܝܡܬܐ ܡܪܢܝܬܐ܀ ܫܘܬܦܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ: ܘܒܬܪܟܢ ܠܥܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܫܠܝ̣ܚܘܬܐ ܠܚܘܣܝܐ ܘܪܟܝ̣ܢܘ̣ܬ ܨܘܪܐ ܠܫܟ̣ܚܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ: ܘܒܘܪܟܬܐ ܠܗ̇ܝ ܥܡܐܘܣܝܬܐ܀ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܝ̣ܕܝܢܢ ܡܪܝܐ: ܘܗܟܢܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܟܕ ܫ̇ܐܠܝܢܢ ܘܒ̇ܥܝܢܢ ܒܢ̣ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܢ: ܟܕ ܡܦܨܐ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܠܢ: ܘܥܒ̇ܕ ܐܢ̱ܬ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܢ: ܘܡܢܝ̣ܚ ܐܢ̱ܬ ܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝ̣ܬܐ: ܕܚܢܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܗܫܐ܀

ܫܠܡ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܶܘܳܪܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܺܝܢ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܡܰܨܡܚܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ ܥܬܰܪܘ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܨܰܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܗܘܰܘ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܨܒܰܝܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܨܰܒܬܶܗ ܘܟܰܠܠܶܗ ܠܪܰܒܽܘܬ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ: ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܓܰܡܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ ܐܰܫܠܛܶܗ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܶܬܕܒܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܥܬܰܪܘ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܩܳܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܰܣܓܺܝܘ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܩܢ̈ܰܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܟܽܠ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܡܶܦܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܟܰܠܠܶܗ: ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܪܫܰܡ ܠܐܴܕܳܡ ܕܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܗܰܕܰܪ ܘܰܢܨܰܒܬ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܶܐܬܬܰܓܰܪ ܘܰܩܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܢܣܰܒ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܗܰܕܺܝ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܝܺܬܰܪܘ: ܘܰܒܚܰܡܶܫ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܘܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܒܰܙܰܚܘ. ܟܰܕ ܠܙܽܘܙܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܒܪܺܝܫ ܣܶܕܪܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܛܰܟܶܣ. ܘܰܠܥܶܣܪܳܐ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܩܰܕܶܫ ܘܡ̣ܶܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܒܚܰܡܶܫ ܓܪ̈ܺܝܨܳܢ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܬܰܪܣܺܝ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܠܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܰܥܦܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܪܽܘܒ ܡ̣ܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܣܺܝ ܒܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܒܚܰܡܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܳܢ ܘܰܒܚܰܡܶܫ ܣܰܟ̈ܠܳܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܡܺܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܚܰܡܶܫ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܩܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܚܰܡܶܫ ܡ̇ܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ: ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܘܠܳܘܣ: ܦܰܠܬ ܠܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܩܰܒܶܠܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܝܺܬܰܪܘ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܒܚܰܡܶܫ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܢܰܗܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܬܳܐ: ܘܫܶܡܥܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ: ܘܰܛܥܳܡܬܳܐ: ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܗܰܘܢܳܐ: ܘܣܽܘܟܳܠܐܴ: ܘܡܰܕܥܳܐ: ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ: ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܬܬܰܨܡܰܚ: ܚܰܡܶܫ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܚܙܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܴ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܘܪܶܥܠܰܬ݀: ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܴ ܕܶܐܣܬܕܶܩ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܶܐܨܛܰܪܺܝܘ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܚܰܡܶܫ ܡܰܪܝܰܡ ܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܣܗܶܕ̈ܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ: ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ: ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܰܪܩܽܘܣ. ܐܳܦ ܚܰܡܫܳܐ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܡܗܳܐ ܩܢܰܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܡܰܠܐܱܟܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܘܰܡܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܕܚܶܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܚܰܡܶܫ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݀ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܫܩܺܝܠܐܴ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܘܡܽܘܪܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇. ܚܰܡܶܫ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܘܟܰܕ ܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܒܚܰܡܫܳܐ ܟܰܕ ܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ݀ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܳܦ ܠܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ: ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܠܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܘܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ: ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܒܚܰܡܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܨܚܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܓܠܐܴ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܢܶܬܥܰܘܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܘܟܰܢܶܫ ܘܫܰܠܶܡ ܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܘܶܐܫܬܶܐܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܣܡܶܟ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܥܽܘܒܶܗ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܙܺܐܦܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܠܐܴ. ܘܚܰܫܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܶܐܟܰܠ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܰܡܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܰܕܬܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܚܡܪܳܐ: ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܠܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܘܰܡܚܰܝܶܕ: ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܠܐܷܕ̈ܢܶܐ: ܠܣܰܘܩܳܐ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܠܐܻܝܕܰܝ̈ܳܐ ܒܓܶܫܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܒܚܰܡܫܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܦܶܨܚܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܠܐܴ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ: ܘܰܠܦܶܨܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܢܫܰܡܠܽܘܢ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܩܰܘܽܘܢ ܘܰܢܟܰܬܪܽܘܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܒܺܝܕ ܝܽܘܕܳܐ ܘܰܚܢܺܝܩ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܨܺܝܚ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܳܕܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܩܰܝܙܳܐ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܫܰܦ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܥܢܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܨܰܒܶܬܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܩܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܟܠܠܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܒܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܬܰܥܛܰܪ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܫܰܘܫܶܛ ܠܰܢ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܠܚܰܫܰܝ̈ܟ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ: ܘܥܰܛܶܦ ܠܰܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܦܳܥ̈ܠܐܷ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܣܡܶܟ ܠܰܢ ܒܚܰܓܳܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ: ܘܰܐܒܥܶܕ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܐܶܕܫܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢܳܐ ܕܡܰܟܶܐ ܠܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܐܘܳ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܟܰܕ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܠܐܴ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܕܰܘܺܝܕ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܪܺܝܚ ܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܟ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܘܰܓܥܳܬܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܥܰܡ ܚܰܡܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܘܢܺܐܪܥܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܢ ܘܢܳܗܪܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܥܺܐܕܳܟ ܠܐܴ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܓܡܽܘܪ ܠܰܢ ܒܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܝܺܢ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܥܰܡ ܚܰܡܶܫ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܢܶܝܢ ܕܫܰܡܶܫ̈ܝ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܘܳܝ̈ܶܐ ܦܪܽܘܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܗܰܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܐܰܣܺܝ ܚܒܰܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐܴ ܫܰܒܩܶܗ ܠܚܰܣܝܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐܴ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܠܐܴ ܥܰܡܶܗ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܢܚܶܬ ܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܗܳܡܳܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܰܢܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܐܴ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܕܪܶܟ ܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܟܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܡܶܬܡܚܶܠ ܠܶܗ: ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܦܳܐܶܫ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܐܰܘ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܟܪܙܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܡܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܠܐܴ ܟܰܝ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܐܰܘ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܣܒܰܠ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܪܛܶܠ: ܘܰܫܠܰܚ ܒܶܣܪܶܗ ܦܰܪܣܺܝ ܠܐܱܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܠܐܴܕܳܡ ܪܳܚܡܶܗ ܟܰܣܺܝ ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܒܫܶܗ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܥܬܳܐ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܟܺܐܦܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܩܰܝ̇ܡܺܝܢ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܶܚܰܕ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܕܰܢܦܰܩ ܒܳܗ̇ ܒܟܺܐܦܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܥܰܠܝܽܘܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܴ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܗܽܘܢ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܦܓܰܥ ܒܗܶܝܢ ܡܰܠܐܱܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܟܰܕ ܦܓܰܥ ܒܗܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܫܠܳܡ ܠܟܶܝܢ: ܘܟܰܕ ܩܪ̈ܶܒܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܚܰܕܶܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ̈ܶܝܢ. ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܩܒܺܝܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝܢܰܢ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܩܢܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܰܓܢܺܝܒ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܡܶܚܕܳܐ ܩܳܡܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܡܰܢܰܥܘ ܠܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܦܰܢܝܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܠܺܝ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܰܒܪܰܬ݀ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܢܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܓܰܢܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ: ܘܟܰܕ ܒܥܶܠܰܬ݀ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܳܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܰܒܨܳܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܢܩܰܒܠܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܟܳܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܐܴܕܳܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܓܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܛܳܒܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܦܺܝܥܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܒܰܝܬܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܠܐܴ ܨܳܒܶܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܠܡܶܬܥܰܛܦܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܥܡܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܢܦܰܩ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܫܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܒܠܰܡ: ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇. ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇: ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܬ݀ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܡܰܣܟܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܪܰܡܪܶܡ ܠܫܰܦ̈ܠܐܷ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܐܴ ܠܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܫܰܦܶܠ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܠܥܶܠ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܙܳܠܚܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܝܽܘܒܳܒ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܟܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܠܥܶܠ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܙܳܝܥܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܢܺܝܕܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܠܥܶܠ ܓܢܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܓܢܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܡܰܝܰܩ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܦܰܠܓ̈ܳܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܕܚܺܝܠܐܴ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܩܽܘ̈ܠܥܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܐܴ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܶܗ ܝܳܩܕܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܡܪܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܠܐܴ ܡܡܰܪܚܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܕܠܐܴ ܕܶܚܠܐܴ ܘܠܐܴ ܙܰܘܥܬܳܐ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܐܷ ܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܥܶܠ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܒܚܰܝܠܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܘܰܣܡܺܝܟܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܥܰܦܺܝܩ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܐܷ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܠܥܶܠ ܙܳܝܥܺܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܩܶܛܠܶܗ ܘܠܐܴ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܠܥܶܠ ܡܚܰܦܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܕܳܚ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܳܝܥܳܐ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܺܝܢ: ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܡܰܒܗܬܺܝܢ ܘܡܰܟܣܶܝܢ: ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܥܰܡ ܚܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܘܕܺܝܢ: ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܢܳܨܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܙ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܘܡܶܬܘܰܥܕܺܝܢ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܥܨܽܘܒ ܠܡܰܪ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܒܶܒ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܦܨܰܚ ܡܳܪܝ ܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܘܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܐܰܦܪܶܓ ܠܰܢ ܒܚܰܓܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܰܣܡܶܟ ܠܰܢ ܒܫܳܪܽܘܬܶܗ ܕܦܶܨܚܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܶܐܬܥܰܒܕܰܕ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ: ܘܚܽܘܪܳܪܳܐ ܠܰܢ ܫܰܟܶܢ: ܘܬܰܠܰܚ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܚܰܘܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܚܳܒܢܰܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܬܰܒ ܠܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܣܬܺܝܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ. ܡܰܠܝܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܨܰܒܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܟܽܠ ܛܰܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܳܕܫܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ: ܠܥܶܠ ܒܳܐܐܰܪ ܘܰܒܟܽܠ ܡܥܺܝܢܳܐ ܡܓܺܚܝܳܢܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܬܰܪܘ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܨܳܐܰܪ ܒܰܛܝܳܣܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܐܴܕܳܡ ܪܺܝܫ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ: ܕܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ: ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܠܰܠ. ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܰܠܠܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܓܶܫܬܳܐ: ܕܰܡܟܳܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܛܥܳܡܬܳܐ: ܚܰܝܠܐܴ ܕܰܫܪܶܐ ܒܰܓܝܳܕܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ. ܣܰܘܩܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܡܽܘܚܳܐ ܫܪܶܐ: ܫܶܡܥܳܐ: ܘܒܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܫܛܺܝܚܽܘܬ ܐܶܕܢܳܐ ܡܛܰܟܰܣ ܚܙܳܝܳܐ: ܕܰܫܪܶܐ ܒܙܰܘܓܳܐ ܕܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܚܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܡ̣ܶܢ ܡܽܘܚܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܕܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܨܰܒܬܶܗ: ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܩܽܘܕܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܽܘܒܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܡܽܘܚܳܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܟܳܢ̈ܫܳܢ ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܗܰܓܳܓܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܒܒܶܣܬܪܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܠܘܳܬ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܠܐܴ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܡܛܰܟܰܣ ܒܥܽܘܒܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܡܶܬܗܰܓܳܓܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܠܘܳܬ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܽܘܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܚܳܟܶܡ: ܚܰܡܶܫ ܨܶܒ̈ܥܳܢ ܥܒܰܕ ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܰܒܗܶܝܢ ܨܳܪ ܚܰܡܶܫ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܗܢܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܪܓܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܠܥܶܠܳܝܺܝ̈ܢ ܘܡܶܨܥܳܝܺܝ̈ܢ ܘܬܰܚܬܳܝܺܝ̈ܢ ܡ̣ܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܥܗܰܕ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. ܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܟܰܠܶܠ: ܐܠܶܝܫܳܥ: ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܘܝܽܘܐܝܠ: ܘܰܨܦܰܢܝܳܐ: ܘܥܽܘܒܺܝܕ: ܘܚܰܒܩܽܘܩ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܬܳܐܘܡܰܐ: ܒܚܰܡܶܫ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܓܳܡܪܺܝܢ ܚܰܡܫܳܐ ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܙܩܺܝܪ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܐܴ ܝܰܗܒ ܝܰܘܣܶܦ ܠܐܱܚܽܘܗܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܚܰܡܫܳܐ ܛܰܥܢܺܝ̈ܢ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܚܰܝ ܗ̣ܽܘ ܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ. ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܡܽܘܫܶܐ: ܘܰܐܗܪܽܘܢ: ܘܚܽܘܪ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ: ܘܟܳܠܶܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܰܢܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܦܰܪܩܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܐܱܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܚܦܰܛ ܠܰܡܙܰܡܳܪܽܘ ܘܒܰܚܡܺܝܫܳܝܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܝܟ ܚܕܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ: ܟܰܕ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܠܩܳܠܐܴ ܡܫܰܡܰܗ: ܘܰܠܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܦܰܠܓܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܚܰܡܶܫ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܦܰܩܶܕ ܟܽܘܪܳܫ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܗܰܝܟܠܐܴ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܒܫܽܘܠܳܡ ܚܰܡܫܳܐ ܚܽܘ̈ܡܳܫܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܚܰܕ: ܕܢܰܚ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܰܐܥܦܳܐ ܕܰܚܡܺܝܫܳܝܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܟܺܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐܴ ܕܰܒܥܶܣܪܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ: ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܗܦܰܟ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܰܘܣܶܦ: ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܢܳܨܪܰܬ݀ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܰܛܥܰܢܝ ܒܚܰܡܫܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܦܪܰܩ. ܒܚܰܡܫܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܓܰܪ ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܠܟܰܪܡܶܗ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܐܱܒܪܳܗܳܡ ܘܰܒܫܶܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܬܫܰܥ ܠܡܳܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܘܒܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܒܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܓܪ̈ܳܢܘܳܬܗܶܝܢ ܪܫܰܡ ܥܒܳܕܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܡܫܳܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܡܡܰܢܥܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܚܰܡܶܫ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܚܰܡܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ: ܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܬܚܰܙܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܣܶܕܽܘܢܳܐ: ܪܡܳܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܡܫܳܓܬܳܐ: ܘܰܫܝܳܓܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܦܳܪܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐܷ: ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܕܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܕܢܳܟܶܠ: ܚܰܢܳܢ ܕܰܡܫܰܩܶܦ: ܩܰܝܳܦܳܐ ܕܰܡܩܰܦܰܚ: ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܕܳܐܶܢ. ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܰܡܒܰܙܰܚ: ܚܰܡܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܗܰܝܡܶܢ̈ܝ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܦܪܽܘܩܠܐܱ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܛܥܶܢ ܙܩܺܝܦܶܗ: ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܰܡܫܺܝܓ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܽܘܬܶܗ: ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ: ܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܠܣ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܶܝ̈ܢ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܟܐܴܐ ܒܚܰܒܪܶܗ: ܘܕܰܐܘܕܺܝ ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܕܰܙܟܺܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܐܘܕܝܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܕܫܶܐܠ ܕܢܰܬܕܟܪܶܗ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܚܰܡܶܫ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݀ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ: ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܽܘ̈ܝܳܐܷܐ ܦܓܰܥܘ ܒܳܗ̇: ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܕܠܐܴ ܬܶܕܚܰܠܝ ܘܬܶܒܟܶܐ ܘܰܕܗܳܐ ܩܳܡ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܘܬܳܝ ܚܙܳܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܘܙܶܠܝ ܣܰܒܰܪܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܙܶܠܝ ܠܶܟܝ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܘܳܙܶܐ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܰܘܚܶܗ ܕܒܶܟܝܳܗ̇ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܫܡܳܗ̇: ܠܒܽܘܟܝܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܡܶܫܬܰܠܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܺܝ̣̈ܢ ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ: ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܚܕܺܝܢ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܡܶܬܘܰܥܕܺܝܢ: ܠܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܶܫ: ܒܚܰܡܫܳܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ ܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܐܠܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܰܒܶܬ ܠܥܰܡܳܟ ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ: ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܦܳܥ̈ܠܐܷ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܙܰܡܶܢܬ ܠܟܰܪܡܳܟ: ܘܰܢܩܰܒܠܳܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܗܶܛܝ ܠܩܰܒܪܳܟ: ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܦܨܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܢܺܐܪܥܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕܰܒܚܽܘܡܳܫܳܐ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ ܢܶܦܠܚܳܟ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܶܨܛܒܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ݀ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܙܒܺܝܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ: ܘܰܐܚܺܝܬܳܗ̇ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܚܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡܬܳܗ̇ ܒܣܽܘܠܳܩܳܟ: ܘܰܓܡܰܪܬܳܗ̇ ܒܡܰܚܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܚܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܕܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܚܣܶܢ: ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܟܶܫ̈ܠܐܷ ܘܰܦܠܺܝ̈ܓܘܳܬܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܪܪܶܝܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ ܘܰܡܚܰܬܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܬܶܡ ܘܰܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠ ܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܙܶܠܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐܴ ܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܘܩܰܕܡܳܝ ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܰܪ: ܘܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܬܓܰܝܰܐܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܡ̣ܶܢ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܢܰܒܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܐܴ ܫܰܠܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢܳܝܗܝ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܕܩܽܘܗܝ ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܚܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܰܡܶܗ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܒܚ̈ܶܙܶܐ ܗܳܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܠܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܥܡܰܛ ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܩܶܛܠܐܴ ܒܶܪܝ ܣܠܶܩܬ ܒܪܰܟ ܘܰܪܒܰܥ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܘܰܢܫܺܝܓ ܒܚܰܡܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܬܰܟܣܺܝܬܶܗ: ܟܰܕ ܪܳܡܶܙ ܒܰܕܡܶܗ ܡܫܺܝܓ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܓܽܘܫܡܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܦܰܟ̈ܰܝ ܠܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ: ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܠܐܴ ܐܰܗܦܟܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܩܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܙܚܳܐ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܬܕܒܰܪ ܠܢܶܟܣܬܳܐ: ܘܰܥܠܰܝ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܗܘܰܘ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܬܰܘ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܒܩܰܝܣܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܓܗܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܠܺܝܛ ܟܽܠ ܕܢܳܣܶܒ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܚܺܝ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܒܳܬܰܪ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܬܺܝܢ ܢܶܬܩܛܶܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܩܶܛܠܶܗ ܩܽܘܪܝܰܬ݀ ܥܽܘܫܢܳܐ ܬܶܦܶܠ ܘܬܶܬܚܰܒܰܠ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܚܫܰܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܕܠܐܴ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܡ̇ܰܢ ܕܰܕܩܰܪܘ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܝܰܗܒ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܐܷ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܩܽܘܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܳܟ ܫܪܰܝܬ ܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܕܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܺܐܪܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܢܺܐܙܰܠ ܡ̇ܰܢ ܕܰܡܚܳܢܝ ܕܢܰܐܣܶܝܢܝ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܩܺܝܡܰܢܝ: ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܰܒܰܪ: ܘܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܐܶܓܰܕܶܡ: ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܘ ܘܶܐܫܬܪܰܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܓܠܰܘ ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܚ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ: ܘܰܒܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܬܩܰܦܰܚ: ܐܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܬܰܒܰܪ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܕܡܶܟ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܣܥܰܪ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܦܪܰܩ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܟܡܰܪ ܠܣ̈ܳܢܶܐܐ: ܐܰܒܗܶܬ ܠܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ: ܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ: ܒܰܝܬܺܝ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܕܚܰܩ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܪܳܥܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܡܶܢܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܳܢܚܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ: ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥܳܐ: ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ. ܩܰܒܪܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ: ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܡܥܰܓܠܺܝܢ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܳܐ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܒܰܕܩܺܝܢ: ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ: ܘܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܠܰܣܛܰܪ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܘܣܺܝܡܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܦܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܘܕܥܺܝܢ: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢ: ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܡܰܐܪܙܺܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܥܰܓܠܺܝܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܪܗܶܛܘ ܠܩܰܒܪܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܢܶܣܘܰܚ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܢܩܰܒܠܳܟ: ܘܚܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܢܶܪܗܰܛ ܠܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܠܡ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܚܘܪ̈ܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܘܰܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܩܳܡܘ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܳܟ: ܥܰܠܘ ܥܰܡܳܟ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ: ܘܰܡܠܰܟ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܶܗ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܣܳܒܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܷ ܒܰܫܪܳܪܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ݀ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܘܳܬ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܟܰܕ ܥܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܠܰܢ ܨܒܳܐ ܕܢܰܥܬܰܪ: ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܰܢ ܢܫܰܟܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܠܐܴ ܡܛܰܘܫܰܬ݀ ܒܰܚܒܳܠܐܴ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ: ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗܰܠܶܟܬ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܕܠܐܴ ܥܶܕܠܳܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܩܰܠܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܗܒܬ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܰܢ ܢܣܰܒܬ: ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܐܰܥܒܰܪܬ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܰܢ ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ: ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬ: ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܠܐܱܪܘܳܙܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܕܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪܬ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܡܶܒܥܳܐ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ: ܩܳܡܬ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ: ܘܟܰܢܶܫܬ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܕܰܡܒܰܕܪܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܩܳܡܬ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܰܒܠܰܥܬ ܦܰܟܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܳܢܽܘܟ ܘܚܰܝܒܽܘܟ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܰܕܰܪܬ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݀: ܐܶܫܬܠܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘ̈ܳܠܐܷ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ: ܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܟܪܶܟ ܗܘܰܝܬ ܒܩܰܒܪܳܐ ܫܒܰܩܬ: ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܠܐܴ ܘܰܡܪ̈ܳܪܶܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܠܳܟ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܠܳܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݀: ܓܽܘܫܡܳܟ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܰܫܠܶܡܬ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܟܰܟ̈ܝ ܒܨ̈ܶܨܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܣܳܡܬ ܠܡܶܒܨܳܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܕܰܦܢܳܟ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܪܕܰܘ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܣܶܛܪܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܰܪܰܥ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܐܰܫܶܐܠܬ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܟ: ܕܰܒܨܶܒܥܶܗ ܢܓܽܘܫܺܝܘܗܝ: ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܫܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪܬ ܘܩܳܡܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ ܕܠܐܴ ܥܳܪܶܒ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܨܶܦܚܰܬ݀ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܘܰܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ: ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ݀ ܓܺܝܓܠܐܴ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܠܳܬ݀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܩܳܠܐܴ ܕܰܩܥܰܝܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ: ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܡܘ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ. ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܒܚܰܫܳܟ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܦܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܫܝܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܐܰܥܶܠܬ ܘܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܰܟܪܶܙܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܬܽܘܒ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ: ܟܰܕ ܬܠܰܝܬ ܥܰܪܛܶܠܐܴܝܬ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܘ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܒܠܰܥܘ: ܘܰܚܠܳܦܰܝܟ ܣܰܝܒܰܪܘ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܘܫܶܢ̈ܕܺܝܢ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܐܰܣܠܺܝܘ ܘܫܳܛܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ: ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܠܳܟ ܢܩܶܦܘ ܒܡܰܘܬܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ: ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܰܘܕ̈ܝܰܝ ܒܰܫܡܳܟ: ܘܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ. ܘܰܪ̈ܫܺܝܡܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܴ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܘܒܳܟ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܡܰܠܐܱܟܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܢ: ܘܰܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܟܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ: ܕܒܶܗ ܥܶܪܒܰܬ݀ ܫܶܡܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܦܰܪܥܳܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܒܰܕܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ: ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܳܟ ܫܟܶܒܘ: ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܐܱܘܳ̈ܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܕܳܚܠܰܝ̈ܟ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܰܝܟ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܪܡܺܝ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܢܰܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܙܥܶܩ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܙܳܥ: ܘܰܪ̈ܫܶܠܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܪ̈ܥܶܠܝ: ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܡܘ ܘܥܰܠܘ ܠܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܚܰܘܺܝܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ: ܕܠܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܳܐܝܳܐ ܠܶܗ: ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ: ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܣܰܟ̈ܝܰܝ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܚܢܳܢܶܗ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܰܫܘܶܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܳܡܪ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܨܶܡܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܬܰܚ̈ܬܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܓܫܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܐܴ ܓܫܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܘܒܶܠܥܳܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦܠܐ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܨܰܠܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܫܚܶܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܥܶܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܦܺܐܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܛܪܽܘܕܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܝܪܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܝܳܐ ܘܰܕܚܽܘܩܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܝܳܐ ܘܰܐܟܣܽܘܪܺܝܣܬܺܝܢܳܝܳܐ: ܫܪܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܢܳܨܪܰܬ݀: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܘܰܐܬܪܰܒܺܝ ܒܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܡܰܪ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܨܳܡ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܠܥܰܣ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܦܶܨܚܳܐ: ܘܶܐܙܕܰܒܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܐܷ ܘܶܐܬܓܕܶܠ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܩܰܒܶܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܚܰܘܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܠܐܴ ܒܰܥܝܳܕ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܚܰܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܐܶܬܓܒܶܠ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܕܩܰܪ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܢܒܰܥܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܕܺܝܡܳܘܣ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܘܰܕܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܟܰܣܺܝ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܶܗ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ: ܕܰܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܛܪܶܕ ܠܐܱܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܢܰܦܢܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܫܶܐܠ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܦܬܰܚ ܠܶܗ ܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܩܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܣܳܩܘ ܪܺܝܚܶܗ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܪܦܳܬܘ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܺܝܫ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ: ܕܰܒܨܰܠܡܶܗ ܐܶܬܓܒܶܠ: ܘܗܳܒܶܝܠ ܕܰܟܝܳܐ ܕܕܶܒܚܶܗ ܨܳܪ: ܘܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ ܘܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܥܰܡ ܢܽܘܚ ܚܠܳܦܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܫܺܝܡ: ܘܝܰܦܬ. ܣܓܶܕ ܠܶܗ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ: ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܺܐܝܽܘܒ ܘܝܰܘܣܶܦ. ܣܓܶܕ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܦܺܝܢܚܶܣ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܥܶܠܫܡܶܗ. ܘܚܽܘܪ ܘܟܳܠܶܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܰܢܳܐ: ܣܓܶܕ ܠܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܕܺܝܪܳܐ: ܘܢܳܬܳܢ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܳܥ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܘܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܘܕܳܢܺܝܶܐܝܠ: ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܗܽܘܫܳܥ ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܘܥܰܡܽܘܣ ܘܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܡܰܠܐܱܟܺܝ ܘܚܰܓܺܝ ܘܡܺܝܟܳܐ ܘܢܰܚܽܘܡ ܘܚܰܒܩܽܘܩ ܘܰܨܦܰܢܝܳܐ: ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܳܐܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܡܰܠܽܘܬܳܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܩܛܶܠܘ: ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܽܠ ܙܢܳܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܰܪ̈ܓܽܘܡܝܶܐ ܘܝܰܩܕ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ ܚܠܳܦܰܝܟ: ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܳܟ ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܰܥܗܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀: ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܡܶܬܚܰܢܢܳܐ ܚܠܳܦ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܟ: ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܺܝܣܰܪܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܚܰܢܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܬܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܟܰܡܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܰܬܪܰܚܶܦ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܡܰܕܚ̈ܠܳܢܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܣܰܬܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܫܰܘܙܶܒܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟ̈ܠܐܷ ܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܣ̈ܳܡܶܐ: ܦܰܨܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܣܳܢ̈ܶܐܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܣܰܝܰܥܶܝܗ̇ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܳܒܕܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܶܚܪ̈ܶܐ ܠܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܥܰܢ̈ܳܬܶܐ: ܨܰܒܰܬܶܝܗ̇ ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܗܰܕܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܐܰܦܬܳܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇: ܪܰܘܰܚ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇: ܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇: ܠܚܺܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܥܛܺܝ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܗ̇: ܕܰܠܳܗ̇ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܫܠܺܝܗ̇ ܒܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܬܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܠܐܴ ܬܪܰܦܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܴ ܬܶܫܒܽܘܩܶܝܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܘܠܐܴ ܢܶܬܓܰܙ̈ܝܳܢ ܓܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܠܐܴ ܢܶܨ̈ܕܝܳܢ ܕܳܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܠܐܴ ܢܶܒܛܠܽܘܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܟ: ܠܐܴ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܠܐܴ ܢܶܬܟܠܐܷ ܡܰܕܒܚܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟ: ܠܐܴ ܢܶܚܣܰܪ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ: ܠܐܴ ܢܪܺܝܡܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܳܢ̈ܝܰܝ ܠܰܫܪܳܪܳܟ: ܠܐܴ ܢܢܺܝܕܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܟ: ܠܐܴ ܢܶܦܛܪܽܘܢ ܘܰܢܦܺܝܛܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܣܶܦܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ: ܠܐܴ ܠܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܶܠܐܴ ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܬܶܬܢܰܛܰܪ: ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܬܶܬܥܰܕܰܪ: ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝܟ ܬܶܬܚܰܣܰܢ: ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܰܝܟ ܬܶܫܬܰܪܰܪ: ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܬܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܬܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܰܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܬܶܨܛܰܒܰܬ: ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܒܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܬܶܬܚܬܰܪ. ܒܡܰܘܬܳܟ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܬܶܬܢܰܚܰܡ: ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܩܽܘܡ. ܘܥܰܡܳܟ ܬܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܬܶܚܕܶܐ: ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܬܶܪܘܰܙ: ܒܰܣܡܳܟܳܟ ܬܶܬܦܰܛܰܡ: ܘܥܰܡܳܟ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܬܶܬܒܰܣܰܡ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܥܰܠܐܷ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܰܘܬܒܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܘܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܠܣܰܝܦܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܨܰܠܡܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܕܰܚܺܝܚܶܗ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ݀ ܩܳܠܐܴ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ: ܘܰܐܚܺܝ ܥܰܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪܘ ܒܪܽܘܚ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܳܐܦ ܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܪܰܥܝܽܘܗܝ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܐܶܬܬܰܙܥܰܩ ܕܣܳܦܶܩ ܚܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܫܰܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܐܶܫܰܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܐܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬܘ: ܗܳܟܺܝܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܰܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܒܫܽܘܦܪܳܐ: ܘܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ: ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܕܰܗܘܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܠܡܰܘܬܒܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܝܰܩܰܪ: ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܘܰܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܫܽܘܦܳܥ ܕܶܡܗܽܘܢ ܝܰܩܰܪܘ ܠܰܕܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܶܐܫܰܕ ܚܠܳܦܰܝܢ ܗ̇ܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܘܰܐܟܪܙܽܘܗܝ: ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܝܰܩܰܪ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܦܣܰܩܘ ܠܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܣܚܰܦܘ ܠܛܽܘܥܝܰܝ: ܢܝܰܩܰܪ ܕܶܝܢ ܠܰܒܬܽܘܠܰܬ݀ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ: ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܐܴ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܛܥܺܝܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܙܰܝܚܶܗ: ܥܺܐܕܰܐ ܗ̱̇ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳ̈ܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܫܒܰܩܘ ܕܬܶܫܬܰܠܰܛ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܐܴ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܐܴ ܘܰܒܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܰܕܢܶܗܘܽܘܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ: ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܒܕܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܪܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܡܰܢܥܺܝܢܰܢ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܦܳܛܰܪ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܢܛܰܟܶܣ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܠܒܶܫ ܕܡܽܘܬܰܢ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܢܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܚܰܫܶܗ ܘܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܢܶܡܠܟܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܕܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܣܦܺܝܪ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܫܟܶܒܘ: ܗܳܕܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܩܢܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܘܦ̈ܶܠܐܴܬܗܽܘܢ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܣܰܝܒܰܪܘ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܘܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܘܠܐܴ ܦܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܫܪܳܪܳܟ: ܘܰܗܘܰܘ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܪܳܦܣܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܩܳܡܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ: ܘܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܠܰܘܛܰܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܒܶܝܠ ܚܳܕܶܐ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܠܰܕܡܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܽܘܚ ܪܳܘܶܙ ܕܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܐܰܛܺܝܦܘ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܕܳܐܶܨ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܥܺܕܬܳܟ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܬܺܚܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܳܨܰܚ ܘܡܶܬܦܨܰܚ ܕܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܚܙܳܐ ܕܰܬܠܰܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܚܙܳܟ ܕܒܰܦܟܳܪ̈ܰܝܟ ܐܶܫܬܪܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܫܰܒܰܚ ܕܰܚܙܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܥ ܓܽܘܫܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܡܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܪܰܡܪܶܡ ܘܶܐܬܓܡܰܪܘ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܐܡܠܶܟܬ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܥܝܰܝ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܝܰܒܶܒ ܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܣܚܰܦܬ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܘܦܰܟܰܗܬ ܠܡܳܪܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܠܺܝܬ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ: ܒܪܺܝܚ ܕܶܒܚܳܟ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܕܒܶܗ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܺܒܶܝܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܺܝܢܚܶܣ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ: ܕܰܒܚܽܘܛܪܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܛܰܠܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܛܽܘܥܝܰܝ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܰܟܠܰܝܬ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܢܩܰܠܶܣ ܕܰܒܝܰܕ ܢܰܝܙܟܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܚܪܶܒܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܰܘܒܶܕܬ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܰܪ: ܕܰܒܝܰܕ ܟܽܠܶܗ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܝܟ ܩܛܺܝܠܐܴ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܚܒܶܫܬ ܘܩܳܡܬ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܘܒܰܕܰܪܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܕܰܚܙܳܟ ܕܶܐܬܕܒܰܪܬ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ: ܘܰܛܥܶܢܬ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܕܝܰܗܒ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܩܰܒܪܳܟ ܘܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܕܰܡܦܰܠܦܠܺܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܗܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܘܡܺܝܟܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܕܰܚܙܳܟ ܕܶܐܬܕܩܰܪܬ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܥܰܡܽܘܣ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܣܳܓܶܕ: ܕܰܫܟܶܒܬ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܡܬ ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܕܺܝܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܡܰܗܶܠ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܫܩܰܠܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ: ܘܰܟܠܺܝܠ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܪܺܝܫܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܓܳܕܠܺܝܢ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢ ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܩܕܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̇ܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܐܴ ܫܪܰܝܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܓܶܣ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܟ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܘܰܕܦܰܘܠܳܘܣ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܘܰܕܣܺܝܥܬܶܗ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܙܒܺܝܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܥܰܕܰܪ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܰܬܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܱܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ: ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܘ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ: ܥܢܺܝ ܘܥܰܕܰܪ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܟܢܰܫ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܙܰܡܶܢ ܠܰܓܢܽܘܢܗ ܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܚܰܝܶܠ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ: ܘܒܰܣܶܡ ܒܰܣܡܳܟܶܗ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܪܰܡܪܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܣܓܺܝ ܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܗ̇ܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܡܪܰܡܪ̈ܡܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ: ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܳܦ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܓܳܒܽܘܠܐܴ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܘܣܳܡܬܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܘܰܐܘܪܶܒܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ: ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܘܰܡܫܰܡܗܳܐܺܝܬ ܠܐܴܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܠܗܳܒܶܝܠ ܕܶܒܚܳܐ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܡܽܘܡܳܐ: ܠܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܠܐܱܢܽܘܫ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ: ܠܰܚܢܽܘܟ ܕܰܫܦܰܪ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ: ܘܰܠܢܽܘܚ ܕܰܒܟܶܐܘܶܝܠܐܴ ܫܰܘܙܶܒ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܠܐܱܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܰܣܡܶܟ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ: ܠܐܻܝܣܚܳܩ ܗ̇ܰܘ ܦܟܰܪ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܬܳܐ: ܘܰܪܫܰܡ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ: ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܛܰܠܐܴ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܐܴ ܕܡܰܠܐܱܟܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܢܣܰܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܫܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܠܝܰܘܣܶܦ ܗ̇ܰܘ ܥܠܺܝܒ ܡ̣ܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܛܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܘܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ: ܠܐܱܗܪܽܘܢ ܘܠܐܷܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܪܺܝܦ ܢܰܝܙܟܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܙܺܝܪܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܘܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܠܐܷܫܰܥܝܳܐ ܘܠܐܷܪܰܡܝܳܐ: ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܠܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܕܰܙܟܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܐܴ ܩܪܶܒܘ ܠܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ: ܠܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܐܷܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܟܠܐܴ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܠܐܴ: ܘܰܣܠܶܩ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܐܷܠܺܝܫܳܥ ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ: ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܐܴ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܰܒܢܰܘ ܘܚܰܕܶܬܘ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܰܐܣܶܩܘ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܒܶܝܠ: ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܠܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܕܰܪܓܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܘܠܐܱܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܥܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܒܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܢ̈ܝܳܢ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ: ܘܰܪ̈ܓܽܘܡܝܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ: ܠܓܽܘܕܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܣܽܘ̈ܢܢܰܗܕܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܬܺܒܶܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܠܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܠܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܐܳܪܬܳܕܳܘܟܣܽܘ: ܠܐܷܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܐܱܦܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ ܠܰܦܠܰܣ̈ܛܽܘ: ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ: ܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ: ܘܠܰܡܦܰܪ̈ܫܰܝ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ ܘܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫ̈ܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟ̈ܫܦܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ: ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܢܰܣ̈ܩܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܢܶܬܚ̈ܰܠܛܳܢ ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܢܫܰܒܚܳܟ ܝܰܒܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܘܰܢܗܰܠܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܒܓܳܙܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܬܶܪܘܰܙ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܐܴܗ̇: ܘܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܬܶܬܒܰܪܰܟ ܕܰܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܳܬܒܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܠܺܝܠܐܴ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܘܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܚܰܠܶܛ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܥܰܡ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܘܡܺܝܬܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ: ܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܘܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܫܪܳܪܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝ: ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܟܽܠ ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐܴ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܠܐܴ ܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܰܕܪ̈ܟܳܢܶܐ ܘܠܐܴ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐܴ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܐܰܬܩܶܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܘܰܒܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܠܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܳܒܽܘܥܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܫܽܘܕܳܥܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ: ܘܰܐܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܩܰܝܶܡ ܠܟܽܠ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܩܳܡ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܒܶܫܬܺܝܬܳܝܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡ̣ܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐܴ ܠܐܴܐܷ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܷ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܶܟܡܰܬ݀ ܛܳܒܽܘܬܶܗ ܝܰܩܰܪ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ. ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܰܒܶܬ ܨܰܝܳܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܣܕܰܪ ܕܽܘܡܣܶܝ̈ܗ̇ ܘܫܰܟܠܶܠ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܓܺܝܓܠܐܴ ܡܰܘܙܰܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܠܶܠ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܐܳܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܩܽܘܝܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܰܠܶܡܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܡܰܦܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܡܰܘܠܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܡܰܪܚܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܐܠܰܦܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܕܒܶܗ ܡܫܰܪܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܦܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܠܐܱܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܘܰܠܩܽܘܕܳܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ. ܩܳܐܶܝܢ ܩܳܛܽܘܠܐܴ ܫܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܠܺܝܛ ܘܰܒܕܳܪܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܝܽܘܳܒܠ ܘܰܕܬܰܘܒܰܠܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܠܰܡܟ ܐܶܬܩܛܶܠ ܘܫܶܠܡܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܩܳܐܶܝܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܦܪܰܥ: ܘܠܰܡܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܠܩ̇ܳܐܶܝܢ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܚܛܳܗܶܗ ܐܶܬܥܛܺܝ: ܚܢܽܘܟ ܕܳܪܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܕ ܫܦܰܪ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܛܰܦܬܶܗ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܫܬܰܢܺܝ: ܘܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡ: ܘܰܒܥܶܠܬܶܗ ܐܰܪܓܶܫܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܟܰܕ ܫܳܦܪܺܝܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܠܐܱܬܪܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܶܬܥܰܠܽܘܢ. ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܢܰܥܶܠ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܶܟܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܠܐܱܪܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ݀ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܳܠܳܓ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܒܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܓܕܠܐܴ ܘܰܓܪܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܡܽܘܠܐܴ ܛܰܘܦܳܢܳܝܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܠܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܳܒܠܳܝܳܐ. ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܟܦܳܐ ܒܰܕܪܳܚܶܡ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܓܠܐܴ ܠܶܗ ܕܟܰܦܢܳܐ ܘܣܰܒܥܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܽܘܫܶܐ ܕܳܪܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܬܰܡܠܰܟ ܕܢܰܘܪܶܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܰܡܶܗ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܟܰܪܟܳܗ̇ ܠܐܻܝܪܺܝܚܽܘ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܡ ܫܰܒܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܫܰܒܥܳܐ ܗܓܰܡ: ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠ ܒܳܗ̇ ܘܰܠܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܓܰܡܰܪ: ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܒܰܫܒܰܥ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܙܰܝܰܚ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܰܣܩܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܥܽܘܟܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܒܰܫܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܦܩܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܬܶܙܕܰܝܰܚ: ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܰܡܠܺܝ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܴ ܕܰܒܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܶܐܕܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܳܪܳܡ ܝܳܒܽܘܣܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܒܰܐܥܦܳܐ ܣܳܡܶܗ: ܒܚܺܝܪܰܐܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܒܰܪܬ݀ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܫܰܟܠܠܶܗ ܘܨܰܒܬܶܗ: ܘܶܐܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܐܽܘܪܟܶܗ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܰܦܬܳܝܶܗ: ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܚܰܕܶܬ ܘܩܰܕܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܰܗ ܠܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܐܴ ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܗܒ ܠܒܰܨܰܠܝܶܐܝܠ ܕܩܰܝܶܡ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܢܶܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܢܶܟܠܐܴ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܐܷܠܺܝܳܐ: ܕܰܩܛܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܰܝ ܒܰܥܠܐܴ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ: ܘܕܳܨ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܘܰܒܨܶܒܥܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ: ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܓܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܠܐܱܬܽܘܢܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܪܝܐ ܘܡܺܝܫܳܐܶܝܠ: ܘܠܐܴ ܐܰܟܝܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܚܰܠܶܦ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡ ܘܰܪܓܶܙ ܐܠܰܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܐܠܶܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܐܱܦܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܦܰܩܶܕ ܠܐܷܠܶܝܫܺܥ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܢܶܥܡܳܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܚܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܟܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܳܐ ܨܰܠܡܺܝ̈ܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܒܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܥܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠܶܝ̈ܢ ܐܳܦ ܥܡܰܪ̈ܝ ܒܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܒܢܳܓܰܗ ܕܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܥܛܰܪܢܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܕܬܶܥܢܶܐ ܠܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܬܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܰܓܡܽܘܪ ܘܚܰܟܶܡ ܘܢܰܗܰܪ ܠܰܢ ܫܒܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܘܨܰܒܶܬ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܫܰܪܬܰܚ ܠܰܢ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ: ܐܰܦܪܰܥ ܒܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܐܰܘܠܶܕ ܒܰܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܐܰܪܚܶܫ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ: ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܒܺܝܥܳܝ̈ܶܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܫܰܒܥܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܒܪܺܝܫܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܛܥܳܡܬܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐܴ ܕܠܳܟ ܠܐܴ ܫܳܦܪܺܝܢ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܴ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܰܢ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܴ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܕܶܢܳܝܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܩܶܛܠܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܡ̣ܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܪܺܝܚ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܘܰܒܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܕܶܢܳܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܶܬܬܰܥܛܰܪܘ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܠܶܘܺܝ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܩܳܠܐܴ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܘܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟܽܠ ܦܠܺܝ̈ܓܘܳܬܳܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ: ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܐܴ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܗ̇ܰܘ ܪܰܚܡܳܢܳܝܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܚܰܫܰܝ̈ܢ ܐܰܚܶܫ ܒܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܰܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܢܫܰܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܣܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܓܫܶܫ: ܝܳܗܶܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܣܰܟ̈ܠܐܷ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܘܕܳܪܫܺܝܢ ܒܥܽܘܪ̈ܙܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܦܟܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܛܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܬܽܘܒ ܡܡ̈ܰܠܠܰܝ ܗܰܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܰܕܪܟܽܘܢܳܝܗܝ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝ: ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܕܚܺܝܠܐܴ ܕܕܰܝܰܪ ܥܰܡ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܕܶܐܬܠܰܒܟܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܡ̣ܶܢ ܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܬܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ: ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܪܩܶܩ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܬܰܚܽܘ̈ܒܶܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܕܰܦ ܡ̣ܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܓܳܒܽܘܠܐܴ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠܐܴ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܶܗ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܠܶܝ: ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ. ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܕܩܰܛܠܽܘܗܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܡܡܺܝܬܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܦܩܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܚܶܬ ܠܗܳܡܳܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ: ܘܕܶܢܚܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܶܗ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܟܰܕ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܠܐܴ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ݀ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܰܐܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܥܰܠ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܚܰܫܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܣܥܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܶܝܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ: ܫܒܰܩ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܐܴ ܩܰܒܠܽܘܗܝ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܶܗ: ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܫܬܰܢܩܽܘܢ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܙܟܳܐ ܘܫܰܦܶܠ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܣܰܩ ܢܺܝܪܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܦܬܰܚ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ: ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐܱܒܳܐ ܝܳܗܒܳܗ̇: ܐܶܠܐܴ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܠܐܴ ܣܳܟ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ݀ ܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܚܒܺܝܟܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܐܴ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܡܽܘܙܳܓܳܐ: ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܚܰܫ ܘܶܐܨܛܠܶܒ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܚܪܒܳܗ̇ ܘܰܠܓܰܙ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܚܰܠܶܨ. ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐܴ ܫܒܰܩ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܢܶܒܠܐܷ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܐܰܩܺܝܡ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܠܰܘ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܚܕܺܝܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܩܶܛܠܶܗ: ܘܕܳܨܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܒܡܰܥܠܬܶܗ: ܢܩܰܫܘ ܬܰܥ̈ܠܐܷ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܟܰܦܳܐ ܒܝܽܘܡ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ: ܘܗܳܡܳܢ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܠܰܡܩܰܒܠܽܘܬܶܗ: ܣܳܦܪ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܒܰܙ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܳܨܘ ܗܘܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܪܶܟܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܐܻܝܩܳܪܶܗ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܚܶܦܪܳܐ ܗܰܠܶܠܘ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܠܰܫܠܳܡܶܗ: ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܦܬܰܚܘ ܬܪܰܥ ܩܰܒܪܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܠܶܣܘ ܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܦܰܣܘ ܒܙܰܘܚܶܗ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܨܳܒܘ ܡ̣ܶܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܪܽܘܡܪܳܡܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܙܰܝܰܚܢܰܢ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ: ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ: ܒܥܺܝ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܐܱܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܫܒܽܘܩ ܘܰܥܛܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܫܰܪܬܰܚ ܐܰܕܪ̈ܳܬܰܢ ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܢ ܘܡܰܥܨܪ̈ܝܳܬܰܢ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ ܕܰܒܚܰܝܠܐܴ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܰܪ ܘܚܰܬܶܡ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܳܬܳܐ ܒܡܶܬܥܰܛܦܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܠܟܳܘܐܳܪܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܴ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܚܠܺܝ̈ܢ: ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܥܒܰܕ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܘܣܽܘܝܳܟܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ: ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪܰܗܶܛ ܒܣܰܪܢܳܐ ܫܰܒܥܳܢܝܳܐ ܠܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ ܠܰܚܶܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܫܰܒܥܳܢܝܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܡܶܬܗܰܦܟܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܘܫܛܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܗܶܦܟܳܐ ܒܶܣܬܰܪܢܳܝܳܐ. ܠܫܳܒܽܘܥܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܒܰܫܒܺܝܥܽܘܬ ܕܳܪ̈ܶܐ ܟܕܰܢ ܘܦܰܚܶܡ: ܒܕܳܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܘܫܺܝܬ ܒܰܡܬܺܝܚܽܘܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܢܽܘܚ  ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ: ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ: ܘܒܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܨܶܡ̈ܚܶܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ ܒܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ ܒܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܠܐܘܠܝ̈ܳܝܶܐ:  ܒܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܡܳܪܰܢ ܒܰܡܗܺܝܪܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܕܳܪܰܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܐܱܪܥܳܐ: ܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܰܠܐܻܝ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܠܐܴ ܠܐܴܐܷ: ܐܳܦ ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܟܳܦܰܪ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܠܐܻܝ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܠܐܻܝ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܬܠܐܱܘܽܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܝܽܘܕܳܝܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܐܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܥܰܠ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܠܐܴܐܷ: ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܠܐܻܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ: ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܫ̇ܳܐܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܘܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܝܳܗ̇ܶܒ ܠܶܗ: ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܡܚܰܢܶܛ ܠܶܗ ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܩܺܝܪ ܒܫܽܘܥܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܶܐܒܠܐܴ ܝܳܬܒ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܛܰܝ̈ܶܒܝ ܗܘ̈ܰܝ ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܘܳܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܳܚܠܺܝܢ ܘܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܰܘܕܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܡ̣ܶܢ ܪܳܡܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܗܳܘܶܝܢ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܐܴ ܕܶܚܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܟܡܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܢܶܝܢ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܘܪܶܗܛܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܠܳܒܟܺܝܢ ܘܰܓܠܐܷ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܘܠܐܴ ܣܳܟ ܡܰܪܟܢܺܝܢ: ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܶܬܡܰܢ̈ܥܳܢ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܩܳܢ̈ܝܳܢ. ܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܒܳܗܬܺܝܢ: ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ: ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܶܬܘܰܥܕܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܩܺܒܽܘܬܶܗ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܐܳܦ ܡܢܰܨܪܺܝܢ: ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܘܡܰܘܣܦܺܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܠܰܘ ܚܠܳܦ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ. ܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܦܺܝܥܬܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ: ܡܰܨܡܚܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܢܶܬܢܰܗܰܪ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܢܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܢܰܣܠܐܷ ܫܳܝܽܘܛܽܘܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܠܰܡܫܰܩ̈ܠܰܝ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܢܰܚܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܢܶܓܥܽܘܪ ܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܝܫܺܝܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܰܝܟ: ܘܢܶܕܥܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܡܽܘܠܐܴ ܛܰܘܦܳܢܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܶܬܚܰܟܰܡ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܕܰܡܛܰܪܦܺܝܢ: ܘܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܘܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܢܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܪܗܰܛ ܘܢܶܚܙܶܐ ܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܨܒܺܝ ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܺܝܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܟܰܕ ܡܰܨܡܚܺܝܢܰܢ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܟܽܠܰܢ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܢܶܥܡܪ̈ܳܢ ܒܰܢ. ܐܶܠܐܴ ܐܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܰܢ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܘܰܢܩܰܕܫܰܢ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܣܰܝܟܳܐ ܕܣܰܝܶܟ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܠܐܱܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܪܫܰܡܘ ܛܽܘܦܣܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܒܰܕ̈ܩܳܢܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܒܐܪܳܙܶܐ ܕܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܡܛܰܦܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܓܡܰܪ ܘܩܰܕܶܫ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝ ܘܺܐܝܬܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܝܺܠܺܝܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܡܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܕܒܶܗ: ܢܫܰܡܠܐܷ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܨܳܪܘ ܠܶܗ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܳܪܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܦܽܘܠܳܓ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܢܰܚ ܘܰܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܐܶܬܡܬܰܚ. ܡܽܘܫܶܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܚܠܳܦ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܒܰܠ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܫܰܡ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܫ. ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܐܴ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܟܠܺܝܠܐܴ ܟܽܘܒܳܢܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܘܪܽܘܩܳܐ ܘܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܒܠܰܥ. ܡܽܘܫܶܐ ܦܩܰܕ ܕܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܦܩܰܕ ܕܟܳܗܢܳܐ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܫܬܰܡܠܐܷ: ܘܰܦܩܰܕ ܕܰܫܒܰܥ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܳܠܡܳܐ ܟܳܪܶܟ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܟܺܝ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܐܓܪܒܰܬ݀ ܟܰܕ ܚܰܣܕܬܶܗ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܓܳܠܐܷ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܒܰܛܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܒܽܘܪܬܳܐ: ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܟܝܳܐ: ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܶܙ ܫܰܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܫܶܐܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܫܰܒܥܳܐ ܨܰܠܡ̈ܶܐ: ܘܒܰܒ̈ܢܰܝ ܥܶܣܽܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܺܝ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܦܠܶܣܛܺܝܢܺܝ ܩܕܳܡ ܒܺܝܠ ܘܒܶܠܰܬܺܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ: ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܩܥܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܒܢܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܰܬ݀ ܒܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܕܰܫܒܰܥ ܕܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܙܽܘܪܒܳܒܳܠܳܝܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܰܡܨܰܒ̈ܬܳܢ. ܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܻܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܪܰܥܽܘܢܳܝܗܝ: ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܠܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܪܬܰܡ ܘܢܰܗܰܪ ܠܡܶܫܠܰܡ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܢܺܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܫܡܽܘܢܺܝ ܢܰܟܦܬܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܒܚܳܐ ܩܰܪܒܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܐܪܓܫܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܒܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐܪܳܙܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܬܝܰܐܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܥܺܐܕܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܪܳܗܶܛ ܘܰܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܡܰܟܪܶܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܫܒܰܥ ܡܰܥܡܽܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܺܝ̈ܗܶܒܝ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܫܒܰܥ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܢܒܰܥ̈ܝ ܒܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟܬܰܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܳܐܶܒ: ܘܰܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝ̈ܢ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܬܰܪܣܺܝ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܺܝܢ ܕܰܩܨܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܬܰܪ. ܫܰܒܥܳܐ ܫܺܐܕܺܝ̈ܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܛܪܰܕ ܘܰܐܦܶܩ ܘܰܫܒܰܥ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܰܫܒܰܥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܢ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܣܥܰܪ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ: ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܶܐܬܩܪܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܣܕܺܝܩ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ: ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܰܬܰܚܘ: ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢ̣ܛܰܦܘ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܥܺܐܕܺܝ̈ܢ ܡܰܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܒܝܰܠܕܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ: ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܒܣܽܘܠܳܩܳܐ: ܘܰܠܫܰܒܥܳܐ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܥܰܠ ܝܰܡ ܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܫܳܒܽܘܥܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܕܰܪ: ܘܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢܳܝܶܐ  ܠܗܽܘܢ ܚܰܟܶܡ ܘܢܰܗܰܪ: ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܣܰܒ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܐܰܓܥ̣ܶܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ݀: ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܫܳܥܰܬ݀ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܦܰܟ̈ܝ ܘܥܰܠܶܝ̈ܢ ܒܶܗ ܒܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܣܪܺܝܩ ܘܚܰܡܺܝܡ ܘܰܡܨܰܒܰܬ݀: ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܢܝ̇ܳܚܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܚܕܰܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܒܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܩܛܶܠ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ: ܘܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ݀: ܒܶܙܚܳܐ ܘܰܩܠܳܠܐܴ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܛܺܝܛܳܘܣ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܒܰܪ ܐܶܣܦܺܝܣܺܝܢܳܘܣ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܰܐܚܪܒܳܗ̇ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܚܰܒܫܳܗ̇ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܶܣܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܶܣܶܗ ܕܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ: ܫܺܝܬ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܩܰܛܶܠ ܒܳܗ̇ ܘܰܥܣܰܪ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܫܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܡܳܐܐ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܡܺܝܬܘ ܗܘܰܘ ܘܫܶܠܡܰܬ݀ ܒܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܢܶܚܕܪܽܘܢܶܟܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟܝ ܘܰܢܣܺܝܦܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܒܓܰܘܶܟܝ: ܘܶܐܠܽܘܠܐܴ ܐܶܬܟܪܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܠܐܴ ܚܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܒܶܣܪܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܰܥܛܰܪܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܳܟ ܘܰܫܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܨܛܰܒܰܬ݀. ܘܰܠܪܶܗܛܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܗ̇ܳܝ ܘܒܶܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܫܰܟܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܩܰܒܶܠ: ܘܰܒܡܶܠܰܝ̈ܟ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܢܶܬܚܰܪܰܪ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܐܴ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܠܐܴ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܘܠܐܱܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܩܰܒܶܠܬ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܨܒܺܝ ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܣܘܳܬܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܡܰܠܝܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܗܶܝܢ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܬܰܟܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ: ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ: ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܣܬܰܝܰܥ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܠܐܴ ܕܰܓܳܠܐܴ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܩܶܫܝܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܥ ܐܰܪܘܺܝ ܒܶܗ ܠܰܡܟ̈ܰܠܠܰܝ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܕܥܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܫܘܰܪܘ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡ̣ܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܓܳܒܽܘܠܐܴ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܘܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܰܠܶܛܬܳܝܗܝ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܘܰܐܘܪܶܒܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܠܐܴܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ: ܘܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܡܠܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܠܗܳܒܶܝܠ ܗ̇ܰܘ ܩܛܺܝܠܐܴ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܠܫܺܝܬ ܗ̇ܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܒܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢ. ܠܐܱܢܽܘܫ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܠܰܚܢܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܐܳܦ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܘܠܐܴ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܠܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܒܟܶܐܘܶܝܠܐܴ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܬܡܳܢܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܢܛܰܪ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܠܐܱܒܪܳܗܳܡ ܗ̇ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܰܣܡܶܟ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ: ܘܠܐܻܝܣܚܳܩ ܗ̇ܰܘ ܦܟܺܝܪ ܘܰܢܟܺܝܣ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܬܳܐ: ܘܰܪܫܰܡ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ: ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܗ̇ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܗܰ̇ܘ ܕܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܛܰܠܐܴ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܐܱ ܕܡܰܠܐܱܟܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܟܺܐܦܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܢܣܰܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܫܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܠܝܰܘܣܶܦ ܗ̇ܰܘ ܥܠܺܝܒ ܡ̣ܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܛܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܶܙܕܰܗܺܝ: ܘܡܶܢܳܟ ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ. ܠܐܱܗܪܽܘܢ ܐܳܦ ܠܐܷܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ: ܠܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܨܳܪ ܛܽܘܦܣܳܟ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܚܰܪܺܝܦ ܢܰܝܙܟܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܶܠ ܫܡܳܟ ܐܶܬܟܰܢܺܝ: ܠܰܢܕܺܝܪܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܢܙܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܐܶܬܓܒܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ: ܘܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܐܶܬܬܰܘ̈ܣܰܦܝ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܐܷܪܰܡܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܣܺܝܪܳܐ ܘܰܥܠܺܝܒܳܐ: ܠܐܷܪܰܡܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܢܺܝܓ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܝ̇ܳܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܕܰܙܟܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܒܠܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܕܬܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܒܰܩܪܳܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܐܷܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܕܰܟܠܐܴ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ: ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܐܷܠܺܝܫܳܥ ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܠܺܝ ܢܰܚܶܡ ܠܰܩܛܺܝܠܐܴ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܥܰܡܶܗ ܕܚܰܕܶܬܘ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܣܶܩܘ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡ̣ܶܢ ܒܳܒܶܝܠ: ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ: ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܘܠܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܕܰܪܓܺܝܡ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܠܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܥ̇ܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܳܟ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܘܰܪ̈ܓܽܘܡܝܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܠܓܽܘܕܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܠܣܽܘܢܢܶܗ̈ܕܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܬܺܐܒܳܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܠܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܐܳܘܪܬܽܘܕܳܟܣܽܘ ܘܠܐܷܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܐܱܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ: ܠܰܦܣ̈ܰܠܛܽܘ: ܠܐܱܢܰܓܢܺܝ̈ܣܛܽܘ: ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ: ܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ: ܠܰܡܦܰܪ̈ܫܰܝ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ ܘܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫ̈ܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡܰܝܢ: ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡܘ ܛܟ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܫܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܘܪ̈ܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ݀ ܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܰܝܟ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬ: ܕܛܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܢܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܱܒܽܘܟ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܣܶܛܪܶܗ: ܘܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܕܨܶܦܚܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܨܡܰܚܬ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠܬ: ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܘܩܳܡܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܒܳܪܽܘܝܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܕܺܝܘ ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܠܳܟ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܒܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܙܰܡܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܥܰܠܬ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܗ̣ܺܝ ܗܘܳܬ݀ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܩܰܒܶܠܬ݀ ܥܺܕܬܳܟ ܚܕܰܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܫܰܒܚܰܬ݀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܩܰܒܶܠܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܕܰܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܢܦܰܚܬ ܒܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ: ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܰܨܶܕܘ ܒܶܗ ܢܒܺܝܶ̈ܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܠܶܗ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݀: ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܘܺܝ: ܘܡܽܘܫܶܐ ܩܒܰܥ: ܘܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ ܫܰܡܠܺܝ ܒܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܶܬܚܰܕ̈ܬܳܢ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܬܚܰܕܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܴ ܕܰܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪ̈ܳܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܨܳܝܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܩܰܢܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܬܶܒܪܶܐ ܒܓܰܘܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܘܒܳܟ ܐܳܕܳܡ ܚܰܕܬܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܢܰܢ ܡܛܰܠܩܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܙ̈ܢܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܗܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܰܒܥܕܺܝܢܰܢ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܡܶܢܰܢ: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܕܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ: ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܢܶܬܚ̈ܰܠܛܳܢ ܒܶܗ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܰܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܘܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܶܐ ܥܰܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܺܝܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܠܬ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܰܪܬ: ܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܠܐܱܬܪܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܦܳܓܥܺܝܢܰܢ ܒܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܠܐܘܪܥܳܟ ܢܶܬܚܛܶܦ ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܕܚܘܬܡܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ: ܗ̣ܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܒܶܗ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܣܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܒܶܗ ܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܡܥܳܩ̈ܶܐ: ܘܒܶܗ ܬܶܬܦܰܨܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܰܐܥܬܩܰܬ݀: ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܡܠܐܷ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ: ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܥܒܰܕ ܒܡܰܥܠܬܶܗ ܕܰܠܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܰܩܢܺܝ ܠܠܶܒܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܚܰܘܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܐ̣ܴ ܒܝܰܕ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܪ̈ܟܺܝܢܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܦ̈ܦܳܢ ܠܶܗ ܒܰܓܗ̈ܳܢܳܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܫܶܚܬ ܒܛܳܥܝܽܘܬ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܰܬ݀ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܒܰܪܬ ܟܰܕ ܠܶܗ ܥܰܠܬ: ܠܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܓܳܓܳܝܳܐ ܕܫܰܪܓܪܳܓܪܳܝܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܟܰܕ ܒܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܴ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ: ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܒܚܽܘܘܳܝ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܣܬܰܟܰܟ̈ܝ ܘܰܬܪܰܥ ܕܰܦܢܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܪܕܝܰܬ݀ ܠܰܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܟܰܕ ܒܚܰܕܘܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܰܠܦܽܘܢ: ܕܒܳܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܢܶܫܕܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡܽܘܛܽܘܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܐܰܣܺܝܬ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܐܠܰܦ ܠܰܢ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܓܰܫܳܟ ܐܰܝܟ ܓܫܺܝܡܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܳܟ ܐܰܝܟ ܠܐܴ ܓܫܺܝܡܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܟܰܠ̣ܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܗܽܘܝܽܘ ܕܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܬܶܫܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܐܶܠܐܴ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܠܐܴ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܘܰܐܢܺܝܚܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܣܳܟ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܫܳܩܠܐܴ ܣܳܟܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܠܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐܴ ܐܠܶܝܳܐ ܗܳܘܶܐ: ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ ܐܳܦ ܦܳܢܝܳܐ ܠܐܴ ܡܰܥܒܶܕ ܠܶܗ: ܕܒܶܗ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܬܶܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐܷܣܟܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܬܶܥܒܰܪ: ܘܠܰܘ ܠܐܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܣ̇ܳܐܶܒ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ: ܒܝܰܕ ܗܰܘܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܐܳܒܶܕ. ܗܘܰܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܦܫܰܛܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܙܕܩܬ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܫܳܟ ܚܰܫܳܐ ܠܚܰܫܰܝ̈ܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܢ ܗܘܳܐ ܘܢܰܚܶܡܬ ܠܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܝܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܝ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܳܐܶܬ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܳܒܶܕ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܰܣܡܳܟܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝܢ ܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܢܳܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ: ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܫܠܚܺܝܢ ܠܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܰܐܥܛܶܦ ܠܰܢ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܘܡܰܦܪܓܳܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܒܳܪܝܶܗ: ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܗܰܠܶܟ ܘܰܗܘܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܣܰܚܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܨܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܕܳܡ ܩܕܳܡ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܟ ܢܳܣܒܺܝܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܰܢܝ̈ܳܚܳܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܐܚܶܒ̈ܝ ܠܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܪܰܓܪ̈ܰܓܝ ܕܥܰܡܳܟ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܰܫܘ ܫܰܪܝܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܐ: ܘܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܕܥ̣ܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܰܦܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܕܽܘܟܰܬ݀ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܨܶܨ̈ܶܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܣܶܛܪܶܗ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܘܰܣܓܶܕ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܟܰܠܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ: ܢܦܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܫܩܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܥܰܫܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܕܒܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܩܒܶܠܘ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ: ܠܐܱܒܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܒܰܒܪܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩ̣ܳܡ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܣܶܛܪܶܗ: ܘܕܽܘܟܰܬ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܨ̈ܶܨܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ: ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܕܠܐܴ ܒܰܥܝ̇ܳܕܳܐ: ܘܰܐܦܪܰܥ ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܐܣܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܶܗܒ̣ܰܬ݀ ܕܠܐܴ ܒܰܥܝܳܕܳܐ: ܘܰܐܪܕܺܝ ܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܴ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܬܶܗܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܐܴ ܦܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܠܐܴ ܐܶܫܬܪܺܝܘ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܕܺܝܘ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܳܒܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠ ܗܘܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܬܶܚܕܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܘܰܕܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܕܢܶܣܥܪܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܗܰܝܡܶܢ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܓܰܫ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܪܰܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ: ܟܰܕ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܥܒܰܕ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ: ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘܢܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܘܪܶܒ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܐܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܦܳܪܚܺܝܢ: ܘܰܐܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܟܰܘܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪܰܕܦܽܘܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܚܡܺܝܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܕܰܥܩܰܪܘ ܝܰܥܪܳܗ̇ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ: ܕܰܢܦܰܩܘ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܕܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܰܐܣܺܝܘ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܒܬܺܒܶܝܠ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܶܫܬܘܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܬܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܰܗܰܪܬ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܰܓܠܺܝ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܚܰܘܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܚܰܕܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܐܴ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܩܕܳܡ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܫܰܪܰܪ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܶܗ ܘܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܕܽܘܟܰܬ݀ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܠܳܗܝ ܐܰܙܥܶܩ ܕܠܐܴ ܦܽܘܠܳܓܳܐ: ܘܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܰܐܟܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܟܺܝܢܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܫ̈ܛܳܢ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܟܽܠ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ: ܘܚܰܕܶܬܬ ܠܟܽܠ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܒܗܶܬܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܰܕܰܪܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܘܙܰܡܶܢܬ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܟܰܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܙܪܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܢܶܫܬܳܗ̇: ܕܰܠܟܽܠ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܬܪܺܝܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܳܟ ܘܶܐܚܰܕܶܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܣܓ̈ܕܝܢ ܠܳܟ: ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܙܰܐܘܽܘܟ: ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܟܰܕ ܐܶܣܬܡܶܟܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܩܨܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܘܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܘܝܰܕܥܽܘܟ: ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܕܠܐܴ ܚܙܳܟ: ܠܐܴ ܨܒܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ: ܒܶܠܥܳܕ ܚܙܳܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ: ܘܓܶܫܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܕܰܦܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܶܐܬܒܰܙܰܥ̈ܝ ܒܨ̈ܶܨܶܐ: ܘܠܐܴ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܰܦܝ̇ܳܣܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܠܐܴ ܐܰܣܶܩܘ ܒܶܢܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܥܛܳܝܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀. ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܩܳܡܬ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܐܴ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܘܠܐܴ ܬܙܽܘܥܽܘܢ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܽܘܢ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܢܝ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܢܶܙܩܦܽܘܢܳܢܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܢܝ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܪܰܒܟܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡܶܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ: ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܐܴ ܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ ܘܠܐܴ ܬܶܕܚܠܽܘܢ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܪܰܒܟܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܥܒܰܪ: ܘܗܳܐ ܬܽܘܒ  ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܟܽܘܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܶܠܶܬ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܠܐܴ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܐܷ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܡܶܬ ܟܰܕ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܘܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ: ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܛܒܺܝܥܺܝܢ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܥܰܡ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܬܽܐܘܡܰܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܕܢܰܪܡܶܐ ܒܗܶܝܢ ܨܶܒܥܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܐ: ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܒܕܰܦܢܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܐܠ: ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܓܰܫ ܗܘܳܐ ܘܺܝܕܰܥ: ܬܗܰܪ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ: ܘܙܳܥ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ: ܘܰܐܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܘܫܰܒܰܚ: ܚܕܺܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܦܨܰܚ. ܪܘܰܙ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܠܰܒܰܒ: ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐܴ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܕܠܐܴ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܘܫܰܪܰܪ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܘܰܐܘܬܰܪ: ܐܰܘܕܺܝ ܘܰܥܛܳܐ ܠܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܺܝ̈ܢ: ܒܰܛܶܠ ܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܳܟ ܠܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܘܰܥܛܳܐ ܒܓܶܫܬܶܗ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܰܘ ܒܗܰܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܐܠܰܦ ܘܚܰܘܺܝ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܚܰܕܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܫܬ ܘܶܐܨܛܠܶܒܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܩܒܰܪܬ: ܘܩܳܡܬ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘ: ܗܰܒܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܚܰܕ ܟܶܢܫܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܠܐܴ ܣܕܺܝܩܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܠܐܴ ܦܠܺܝܓܳܐ ܐܰܛܶܠ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ: ܣܰܬܰܪ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܦܨܰܚ ܠܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇ ܣܰܡܶܟ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܰܢ ܚܰܕܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܦܨܰܚ ܘܰܣܒܰܥ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܥܨܽܘܒ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܫܰܪܰܪ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ: ܕܚܽܘܩ ܘܰܛܪܽܘܕ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܚܺܝ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܘܴ̈ܬܳܐ ܘܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܙܳܪܳܟ: ܢܰܛܰܪ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܙܰܗܳܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܟܶܡ ܘܢܰܟܶܦ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܥܒܶܕ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܛܰܪ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܣܢܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܳܟ: ܘܰܐܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܟܶܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܥܛܰܪ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܰܒܗܰܢܺܝܽܐܘܬ ܪܺܝܚܶܗ ܚܰܠܝܳܐ ܚܰܕܶܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܥܬܶܩ̈ܝ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܰܟܝ̇ܳܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܘܰܒܡܰܥܠܬܶܗ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܣܒܰܪܬܶܗ ܚܕܰܬܳܐ: ܠܰܘ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐܴ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܚܰܕܶܬ ܡܳܪܝ ܗܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܥܬܶܩ̈ܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܫܳܥ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܗܶܕܪ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܠܶܥܙ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܨ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܟܰܢܫܳܗ̇ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܒܰܛܝܳܪܶܗ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܫܰܪܰܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܶܗ: ܘܰܕܚܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܰܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܘܢܰܟܪܙܽܘܢ ܫܪܳܪܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܡܢܰܢ ܘܶܐܬܡܠܺܝܢܰܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܡܰܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܒܳܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܪ̈ܝ ܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܛܶܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܠܰܒܒܽܘܢ: ܕܠܐܴ ܕܶܝܢ ܬܶܬܗܰܝܰܡܢ ܠܗܽܘܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܳܙܶܝܢ: ܐܰܙܥܶܩܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܓܽܘܫܽܘܢܳܢܝ ܘܕܰܥܘ ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇: ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ: ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܓܰܢܬܳܐ ܘܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ: ܘܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܝ ܘܠܐܴ ܐܰܫܰܪܬܽܘܢ: ܠܰܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܫܰܪܰܪܬ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܝ ܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܠܐܴ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ: ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܬܓܠܺܝܬ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܬܽܘܢ: ܘܰܠܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܘܠܐܴ ܫܡܰܥܬܽܘܢ: ܬܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܬܽܐܘܡܰܐ ܚܙܺܝ ܘܗܰܝܡܶܢ: ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܒܓܰܒܝ ܘܰܚܙܺܝ ܕܽܘܟܰܬ ܪܽܘܡܚܳܐ: ܐܰܝܬܳܐ ܨܶܒܥܳܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܳܒܝ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܙܶܠܘ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܐܶܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ: ܐܰܙܥܶܩ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܫܰܪܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ: ܐܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܳܐܦ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܪܙܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܰܒ: ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܠܰܘ: ܘܫܶܩܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܫܩܺܝܘ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܝܰܗܒܬ ܛܽܘܒܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܝܳܬܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܐ: ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܘܒܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܠܳܓܳܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ: ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ: ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܐܰܪܦܺܝܬ: ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܟܽܠ: ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܒܥܳܠܡܰܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܳܢܳܟ: ܘܟܰܕ ܡܺܝܬܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܝܺܕܰܥܢܳܟ: ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܥܰܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܪܶܙܘ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܳܟ ܒܶܗܬܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܰܦ: ܘܟܽܘܐܪܳܐ ܢܶܠܒܰܫ: ܬܽܐܘܡܰܐ ܟܰܕ ܓܰܫܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܘܕܥܳܟ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܘܠܐܴ ܒܰܛܶܠܬ ܠܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܐܶܠܐܴ ܫܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡܰܪܬ: ܗܳܫܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ: ܡܶܢܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܐܠܰܗܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܴ ܬܢܰܟܪܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܐܴ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܶܠܐܴ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢ̈ܶܐ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܙܳܪܳܟ: ܘܥܰܠ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܫܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܢܛܰܪ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝܢ: ܫܰܟܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܰܢ: ܡܠܺܝ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܨܰܒܶܬ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܗܰܒ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܟ: ܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܰܝ ܒܰܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܛܰܟܶܣ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ: ܝܰܩܰܪ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܐܰܥܬܰܪ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܐܰܡܛܰܪ ܠܐܱܪ̈ܥܳܬܳܐ ܨܰܗܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܶܝܢ ܛܰܠܐܴ ܕܗܰܢܺܝܐܘܽܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܶܨܛܰܒܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܚܰܕ ܒܡܳܐܐ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܘܰܢܩܰܠܣܽܘܢ: ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܪܣܶܣ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬܩܰܠܰܣ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܗܰܪܬ ܒܙܰܠܓܰܝ̈ܟ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܰܓܠܺܝ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܚܶܫܽܘܟܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܫܽܘ̈ܒܚܶܐ ܠܐܴ ܫܶܬܩܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܬܶܓܡܳܐ ܠܐܴ ܫܰܠܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܠܰܬܠܰܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܠܳܬܳܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ: ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܕܰܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܬܳܐ: ܕܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ: ܘܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܒܳܐ ܡ̇ܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܕܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܬܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܕܠܐܴ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܙܰܒܢܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐܺܝܬ: ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐܺܝܬ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐܺܝܬ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܶܗ ܝܳܕܥܺܝܢ: ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܛܠܐܷ ܐܰܘ̇ ܕܩܰܫܺܝܫ: ܐܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܐܶܠܐܴ ܕܫܳܘܶܝܢ ܘܰܐܘܶܝܢ ܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ: ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ: ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܣܶܓܕܬܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡܶܢܟܽܠ: ܗ̇ܳܝ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܠܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܡܺܝܗܽܘܬ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܠܐܴ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܳܦ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܕܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡ̇ܰܢ ܡܦܰܪܫܳܐ ܘܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇: ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܘܗ̣ܺܝ ܟܰܕ ܗ̣ܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܕܰܚܕܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇: ܚܰܝܠܐܴ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܐܰܒܳܐ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܪܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܦܰܟ ܡܶܣܬܰܟܰܡ ܠܐܴ ܣܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܘܰܒܕܺܠܳܝܽܘܬ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܥܳܒܰܪ ܢܳܦܶܠ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ: ܘܠܐܴ ܒܪܳܐ ܠܐܱܒܳܐ: ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܘܠܐܴ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܐܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܥܳܒܰܪ ܩܳܐܶܡ ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܴ ܡܰܩܦܺܝܢܰܢ: ܘܠܰܕܡܰܘܕܶܝܢ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܰܒܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܛܰܟܰܣ: ܘܟܰܕ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܗܰܘܢܰܢ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܫܳܛܪܺܝܢ ܬܠܳܬ ܐܠܰܗ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܳܚܩܺܝܢܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܘܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܘܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܡܝܰܩܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܐܱܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܽܘܬܳܐ: ܘܕܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܘܕܰܡܟܰܬܰܪ ܟܽܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ: ܒܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܘܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܐܴ ܒܽܘܠܒܳܠܐܴ: ܘܕܰܡܚܰܝܰܕ ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܳܐܺܝܬ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢܳܐ ܘܕܰܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܗܳܕܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܕܠܐܴ ܫܽܘܪܳܝ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܚܰܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ: ܐܰܪܟܶܢܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܐܱܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܫܢܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܘܰܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܓܶܢܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܡܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܓܒܰܠܬ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܘܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܘܰܡܕܰܡܰܝ ܒܚܰܫܰܝ̈ܢ: ܘܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐܴ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܒܪܶܗܛܳܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܢܰܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܕܒܶܗ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܡܰܪ ܚܕܳܝ ܚܰܕܳܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܐܴ: ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܐܴ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܘܠܐܷܣܳܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܣܕܰܩܬ: ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܟܰܕ ܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܬܰܪܬ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܰܕܥܰܡ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐܴ ܘܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܝܟ ܡ̇ܰܢ ܕܚܰܕ ܠܳܟ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ: ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܠܐܴ ܕܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܕܰܫܘܰܝܬ ܠܐܱܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܪܽܘܚ: ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܒܦܰܓܪܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ: ܘܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܱܟܳܐ: ܘܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܠܐܴ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܘ̇ ܬܪܶܝܢ ܐܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܠܐܴ ܡܳܢܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܰܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܰܠܡܶܢܝܳܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܙܳܢܩܺܝܢܰܢ: ܘܕܰܢܛܺܝܪ ܘܩܰܝܳܡ ܫܽܘܘܕܳܥܗܽܘܢ ܕܠܐܴ ܒܽܘܠܒܳܠ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܐܰܒܺܝܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܘ̇ ܕܰܐܘܒܶܕ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܟܰܕ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܡ̈ܶܠܐܷ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܡܰܪܬ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܬܶܡܬ: ܒܝܰܠܕܳܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܡܳܕܳܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܘܟܰܕ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܩܰܒܪܳܐ: ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܓܠܰܝܬ: ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܰܝ̈ܟ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܫܽܘܘܳܠܐܴܟ ܕܥܰܠ ܐܽܘܟܠܐܴ: ܘܰܫܕܳܝܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܒܕܶܢܚܳܐ ܠܺܠܝܳܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬ: ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐܴ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܓܠ̣ܰܝ̣ܬ ܘܰܪܡܳܝܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܣܶܡܳܠܳܝ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܗܰܪܬ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܨܶܝܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܚܳܡܠܐܴ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܕܛܳܥܶܢ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܬܳܟ ܕܰܡܫܰܪܪܳܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܣܥܰܪܬ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝ̈ܡܳܢ: ܢܽܘܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܴ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐܴ ܨܶܝܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܠܐܴ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ: ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܟܰܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬ: ܘܕܰܐܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕܬܳܐ: ܘܕܰܐܝܬܰܘ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܨܳܕܬܽܘܢ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܓܕܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܡܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܠܐܴ ܡܶܨܛܰܪܝܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܡܠܰܬ݀: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܽܘܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܐܪܙܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܛܰܦܣܳܐ ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܳܦܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܛܳܒܥܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܥܳܒܕܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܐܪܙܺܝܢ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܚܙܳܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܚܡܺܝܠܺܝܢ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܙܥܩܺܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܐܶܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ: ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ: ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܐܴ ܐܶܕܚܰܠ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܙܥܰܩ ܢܒܺܝܳܐ: ܫܰܒܰܚ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝ̇ܳܡ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܰܨܝܰܢ ܘܦܰܪܩܰܢ: ܘܕܳܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ: ܕܺܝܕܰܥܢܳܝܗܝ ܘܫܰܒܰܚܢܳܝܗܝ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܒܶܗ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ: ܘܗܰܒ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܐܱܠܳܗܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܛܶܠ ܟܽܠ ܕܶܚ̈ܠܳܢ: ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܘܗܰܘ̈ܢܰܝܢ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܳܟ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܟ ܡܶܬܚܰܢ̈ܳܢܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ: ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ: ܬܠܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܘܫܰܡܠܐܴ ܥܰܡܰܢ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܢ ܘܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܟܰܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܢܫܰܘܫܶܛ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܶܨܛܒܰܝ ܡܳܪܝ ܒܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܳܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܢܰܗܪܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܟܰܕ ܩܥܳܬ݀ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗ̣ܽܘ ܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܕܢܶܣܬܰܟܠܳܟ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܩܰܛܺܝܢܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܐܴ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܟ: ܘܶܐܠܽܘܠܐܴ ܚܛܳܐ ܓܶܢܣܰܢ ܗܳܟܰܢ ܢܰܗܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢܰܢ: ܐܰܢܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܕܰܟܳܢ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ: ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܳܐܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܪܗܶܛܘ ܠܰܚܙܳܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ:

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܩܢܰܝܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܘܠܐܴ ܡܶܟܺܝܠ ܒܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܰܝܟ: ܐܶܠܐܴ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܚܠܦܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܚܒܺܝܟܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܳܐܦܶܢ ܓܰܫܽܘܟ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܠܐܴ ܗܘܳܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܶܠܐܴ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ: ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܓܫܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܟܰܠܬ ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܚܰܡܶܫ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܗ̇ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ: ܘܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܛܰܘܰܝ ܘܠܰܚܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܬܩܰܢ: ܘܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܒܰܕܶܩܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܡܶܬܦܰܫ̈ܟܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܓܽܘܫܽܘܢܳܢܝ ܘܕܰܥܘ ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ. ܟܰܕ ܠܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܘܚܰܒܪܶܗ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܦܽܘܬܳܚܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܒܰܩܨܳܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܥܰܝ̈ܢܐܶ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܦܬܰܚ̈ܝ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܩܳܡܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܚܰܙܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠܬ: ܘܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܘܩܶܢܛܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ. ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܘܰܐܓܶܫܬܳܝܗܝ ܕܰܦܢܳܟ ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ݀ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܺܝܒܳܪܺܝܳܘܣ: ܒܚܕܰ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܕܠܐܴ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܠܰܒܶܒܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܣܶܕܬ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܨܰܝܕܳܐ ܕܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܨܳܝܕܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܫܠܶܡܬ ܠܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܳܘ ܫܒܺܝܚ ܘܰܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܓܥܶܠܬ ܠܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܳܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ: ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐܴ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܘܰܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܚܰܕܬܳܢܺܝܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐܴ ܬܳܗܰܪ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܬܶܓܡܽܘܪ ܘܰܬܫܰܡܠܐܷ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝ ܫܽܘܡܠܳܝܰܢ ܘܡܶܣܬܰܠܩܳܢܽܘܬܰܢ ܕܰܒܕܽܘܪ̈ܳܓܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܬܦܰܬܰܚ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܬܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܟ ܘܰܠܡܶܬܢܗܳܪܽܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐܷܣܛܕܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܽܘܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝܬ ܢܶܡܛܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܬܥܰܠܐܷ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܐܴ ܫܰܠܘܳܐܺܝܬ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܣܬܡܶܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܕܰܥ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܚܣܳܡ: ܗ̇ܳܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܟܺܝܚ ܘܩܰܪܺܝܒ: ܘܰܥܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܓܳܒܽܘܠܐܴ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܳܝ̈ܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܠܐܴ ܫܽܘܪܳܝ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܨܶܡܚܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܠܗܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܦܺܝܛܺܝܢ ܒܶܗ: ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܡܰܨܕܶܝܢܰܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܘܣܽܘܪܳܩܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܕܶܢܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܘܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܡܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܪܒܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܫܶܢܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܠܐܴܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܒܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܫܺܝܬ ܗ̇ܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܒܨܽܘܪܬܳܟ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܠܢܽܘܚ ܗ̇ܰܘ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܛܰܪ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܰܫܚ̈ܳܩܶܐ ܥܰܡ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܣܒܰܠ ܡ̣ܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܳܪ̈ܶܗ: ܘܰܢܚܶܬܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ: ܕܰܠܘܳܬ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܐܳܦ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܗܘܰܘ: ܘܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܠܳܟ ܡܦܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܬܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܨܰܠܡܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܕܰܚܰܚ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܛܡܺܝܪ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܴ ܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܗܳܐ ܡܰܗܶܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܪܰܣܶܣܬ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܦܪܰܩܬ ܘܰܐܥܕܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܳܐ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܦܪܰܩܬܳܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܢ ܡ̣ܶܢ ܚܠܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܥܶܠܬܳܢ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܡܠܶܟܬܳܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܰܚܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܱܠܺܝ̈ܨܶܐ ܪܘܰܚܬܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܒܽܘ̈ܝܳܐܰܝܟ ܡܒܰܝܰܐܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܶܬܢܰܘܠܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܣܡܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܗܘܺܝ ܐܰܒܳܐ: ܘܠܐܱܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܩܳܝܽܘܡܳܐ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܳܟ ܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܘܰܡܣܰܟܶܢ ܠܣܰܒܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܕܰܓ̈ܳܠܐܷ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܫܰܦܶܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܙ: ܘܚܰܠܶܨ ܘܰܐܦܶܩ ܠܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܣܰܦܶܩ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܰܪ ܒܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܕܺܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ: ܘܚܶܣܕܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܘܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܘܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܢܰܗܪܳܐ: ܒܣܽܘܟܳܠܐܴ ܪܰܒܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܠܐܴ ܡܶܕܶܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܱܪܥܳܐ ܥܒܰܕܬ ܘܨܰܒܶܬܬ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܬܽܘܩ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ: ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܣܰܬܶܬܬ ܘܩܰܝܶܡܬ ܘܰܫܪܰܝܬ ܘܦܰܠܗܶܕܬ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠܠܐܴ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܡܨܶܐ ܚܺܝܠ ܟܽܠ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܬܰܩܶܢܬ ܘܫܰܪܰܪܬ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܝ ܠܩܰܛܶܣܛܰܣܺܝܣ ܕܰܠܥܶܠ ܡܰܝܬܶܐ: ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܫܽܘܠܡܽܘܢ ܦܶܠܐܷܬܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܶܬܶܠ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܟܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܓܺܝܓܠܐܴ ܚܽܘܕܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܪܶܟ ܘܰܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܳܦܛܺܝܢܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܠܐܴ ܠܺܠܝܳܐ ܘܠܐܴ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܪܽܘܫܡܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܘܰܩܒܰܥ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܰܕܶܩ ܘܚܰܘܺܝ: ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܕܡܺܝܢ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܬܡܺܝܢܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܒ̇ܳܩܢܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܰܝܬ ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬ: ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܳܟ ܢܚܶܬܬ: ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܚܺܝܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ: ܘܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܫܰܘܙܶܒܬ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܶܐܢܳܐ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܐܱܪܟܽܘܢܳܐ ܐܳܐܰܪܳܝܳܐ ܘܡܺܝܬܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܒܟܽܘܐܳܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܠܐܱܟܳܐ ܡܶܬܥܰܓܠܐܴ: ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܩܢܰܝܬ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܚܠܳܦ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܥܠܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܶܬܛܰܝ̈ܒܶܝܢ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܘܰܥ̈ܕܳܢ: ܕܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܘܰܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܰܢ ܕܠܐܴ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܐ ܗ̱̇ܘ ܥܽܘܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܓܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܰܒܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܐܝܺܝܬܰܬܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܬܳܗ̇ܪܺܝܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܠܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̈ܶܬܝ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܡܣܳܬܳܐ ܠܚܰܠܒܳܐ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܳܣܪ̈ܳܢ ܠܰܢ ܘܰܡܟܰܢ̈ܫܳܢ: ܐܶܠܐܴ ܒܪܰܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܦܰܣܟܰܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ: ܐܳܦ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܕܰܐܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ̈ܝ ܠܰܢ ܒܳܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܠܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܰܦܢܟܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܗܰܘܢܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܪܰܢܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܣܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܳܫܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܠܳܟ ܟܰܕ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ݀ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܠܐܴܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܳܪܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܛܰܪܰܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܠܳܨܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܚ̇ܳܐܶܝܢܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܐܱܒܕܳܢܳܐ ܡܰܝܬܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܣܳܕܪܺܝܢ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܦܣ̈ܳܩܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢܳܟ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܫܡܰܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܕܢܶܕܒܰܚ ܠܳܟ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܳܟ ܦܐܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܙܪܰܥܬ ܒܰܢ. ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܠܰܗܳܐ: ܚܰܕܶܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܐܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܥܰܪܙܰܠ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܓܶܣ ܒܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܟܰܢܶܫܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ: ܘܙܰܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܕܰܨܠܰܒܬܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܰܟܢܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠܬ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܷܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܶܒܬ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܴ ܩܛܰܠܬ. ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܣܰܒܰܪܬ: ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ: ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܠܦܰܓܪܳܟ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܶܐܒ̣ܠܐܷ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܝܳܬܒܳܐ: ܘܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ: ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܗܺܝܬܺܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܢܳܢ ܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܐܰܒܺܝܠ ܘܚܰܫܺܝܫ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܐܠܶܝܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ ܕܫܰܒܩܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܨܳܕܺܝܬܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܛܥܰܢܝ ܘܕܰܚܩܰܢܝ ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܕܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚ̇ܳܕܶܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܡܫܰܒܰܚ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܡܰܬܰܝ ܘܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܘܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܶܙ: ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܥܰܡ ܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ  ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܪܶܗܛܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܠܩܰܒܪܳܟ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܒܰܣܶܡ ܠܣܰܘ̈ܩܰܝܢ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܟ ܐܰܝܬܺܝ̈ܝܶܢ. ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܬܪܶܝܢܰܢ ܢܡܰܢܰܥ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘ̈ܒܬܳܢܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ܀

ܫܠܡ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܨܰܒܶܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܰܝܶܠ ܘܰܓܡܽܘܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܕܡܶܟ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܐܴ: ܠܗ̇ܰܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܩܛܺܝܠܐܴ ܕܦܰܟܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܠܗ̇ܽܘ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܰܕܰܪ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܡܰܘܬܶܗ ܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܣ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܳܟܽܘܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܬܶܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܚܰܪܰܪܬ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܠܰܒܶܫܬ ܠܶܗ ܐܶܣܛܠܐܴ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܗܘܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܶܐܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܢ̣ܰܝܬ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܘܰܦܪܰܩܬ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܕܬܶܬܓܠܐܷ: ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܶܗ ܚܰܘܝܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܦܶܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܺܒܶܝܠ ܘܒܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ݀ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܒܰܪܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩ ܕܗܳܐ ܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܙܠܶܓ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܒܟܽܠ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܐܰܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܶܗ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܒܶܗ ܪܕܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܒܣܰܒܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ: ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܒܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܡܥܳܩܳܐ ܘܚܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܳܐ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܝܨܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܒܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ: ܘܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܗܰܕܪܺܝܢ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܒܠܺܝ ܘܰܐܥܬܶܩ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܪ̈ܶܦܣܶܐ ܘܩܽܘ̈ܝܳܙܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܳܢܚܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܟ ܡܰܒܪܩܳܐ: ܒܶܗ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ: ܘܒܶܗ ܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ: ܘܒܶܗ ܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܰܦܪܓܳܐ: ܘܒܶܗ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܩܰܕܝܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܗ̇: ܘܒܶܗ ܣܺܝܥܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܝܳܐܐ: ܘܰܕܩܰܝܳܦܳܐ ܘܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܘܡܶܬܕܰܚܩܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܐܳܘ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܕܢܶܢܗܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܟ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܘܢܰܨܡܚܽܘܢ ܒܰܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܒܳܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܟܡܺܝܪܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܥܰܠܡܺܝܢ ܘܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܟ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܚܰܓܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܠܐܴ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܕܒܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܪܰܥܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܝܰܩܪܽܘܗܝ ܥܺܝܪܳܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܰܢ: ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܘܰܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܪܘ̇ܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܥܺܐܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܠܐܷ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܦܪܓܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܒܶܫ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܒܗܶܬ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܦܨܚܰܬ݀ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܗܳܐ ܡܠܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܰܒܪܶܗ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܒܳܣܡܺܝܢ ܒܰܕܡܶܗ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܒܥܺܐܕܶܗ ܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܐܷܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܕܢܰܐܚܶܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܗܰܠܶܟ ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܐܱܢܕܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܨܰܝܕܳܐ ܕܢܽܘ̈ܢܳܐ ܨܳܕ: ܘܨܰܝܳܕ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܘܕܝܶܗ: ܘܛܽܘ̈ܒܐ ܠܶܗ ܝܰܗܒ ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܪ ܝܳܘܢܰܐ ܕܳܐܒܝ ܓܠܐܴ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ: ܘܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐܴ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇ ܘܟܽܠ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܗܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܩܶܛܠܶܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܓܠܐܴ ܠܶܗ: ܘܰܕܢܰܪܡܶܐ ܒܰܠܽܘܥܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܐܶܣܬܺܝܪܳܐ ܡܰܟܣܳܐ ܦܰܩܕܶܗ. ܠܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܦܩܰܕ ܕܰܢܛܰܒܥܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܰܕܫܶܐܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܛܰܥܢܶܗ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܕܥ̇ܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܐܴ ܢܶܟ̈ܝܳܢ ܐܰܡܛܝܶܗ ܟܽܠ ܚܰܝܠܺܝ̈ܢ ܘܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܚܰܘܝܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܡܰܪܩܶܗ: ܘܰܒܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܫܰܘܬܦܶܗ. ܘܥܰܠ ܟܦܽܘܪܝܶܗ ܐܰܘܕܥܶܗ: ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܩܰܒܠܶܗ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܢܥܶܗ: ܘܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܠܰܣܛܰܪ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܘܰܒܡܶܐܙܰܠܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܦܓܰܥ ܒܶܗ: ܘܥܰܡ ܦܽܘܩܳܕܳܐ ܕܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙ̈ܳܠ̱ܢ: ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܐܰܩܢܝܶܗ. ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬ ܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ: ܘܥܰܠ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ ܐܰܫܠܛܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܐܘܳܠܝܳܝܳܐ ܚܰܪܪܶܗ: ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܟܽܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܰܒܕܰܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܙܰܟܝܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܦܰܠܛܶܗ: ܩܕܳܡ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܣܺܝܡܽܘܢ ܚܰܪܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ: ܘܰܒܪܽܘܡܺܝ ܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܘܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ ܐܰܪܡܝܶܗ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܽܘܡܺܝ ܐܰܣܓܺܝ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܬܕܶܗ: ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝܶܐܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܠܡܶܗ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܓܪܺܝܦܳܘܣ ܡܰܠܟܶܗ ܫܽܘܙܳܒܶܗ: ܘܰܕܠܐܴ ܕܶܚܠܐܴ ܠܒܰܝܬܶܗ ܬܰܪܨܶܗ. ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܬܰܠܡܰܕ ܗܘܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܨܰܠܒܶܗ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܚܰܒܫܶܗ: ܘܰܕܠܐܴ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐܴ ܐܰܩܺܝܡ ܠܦܰܓܪܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܫܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܡܺܝܬ ܘܩܰܪܒܰܢ ܠܝ̇ܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܩܳܡ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܶܗ ܫܰܦܠܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪܶܐ ܕܟܽܠ ܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܣܰܚܦܶܗ ܘܰܫܕܳܐ ܠܬܳܓܶܗ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܘܒܰܓܙܳܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܬܰܓܥܠܳܢܽܘܬܶܗ ܕܟܽܠܰܢ ܐܶܬܡܢܶܝܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܥܰܡܶܗ ܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢܰܢ: ܘܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܥܰܡܶܗ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܡܽܘܡ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܥܛܪܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܠܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܢܶܪܚܰܡ: ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܢܶܪܗܰܛ: ܘܰܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܟ ܢܶܓܕܽܘܠ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܢܥܰܬܶܕ: ܘܠܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܒܣܽܘܪ: ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܙܟܶܐ: ܘܠܰܛܢܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܕܚܽܘܩ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܢܕܺܝܫ ܘܰܢܛܰܠܶܩ: ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܢܩܰܦܰܚ: ܘܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܣܰܟܶܐ: ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܥܘܽܠ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܕܰܝܶܨ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܡܶܗ ܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܢܰܐܚܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܥܺܝܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܨܳܪܽܘܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܟܪܙܽܘܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܗܽܘܢ: ܘܪܰܫܡܽܘܟ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܓܠܐܱܘܽܘܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܝܽܘܒܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܙܰܝܚܽܘܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܐܘܕܰܥܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܕܢܚܽܘܟ ܒܝܽܘܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܴ ܐܶܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܣܒܰܠܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܩܳܡܬ: ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܚܡܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬ: ܘܓܳܠܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܚܒܰܫ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܥܰܡܳܟ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ. ܘܰܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬ ܘܰܐܣܶܩܬ ܘܰܠܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܫܰܩ̈ܠܐܷ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܣܰܚܶܦܬ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܪܶܒܽܘ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝܳܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܘܬܰܒܗܶܬ ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܟܶܦܪܰܬ݀ ܒܳܟ: ܘܦܰܩܰܪܬ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ: ܘܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙ ܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܙܰܝܰܚܬܳܟ: ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܚܰܫܳܟ ܘܰܐܚܺܝܬ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܚܰܪܰܪܬ ܒܩܶܛܠܳܟ: ܘܰܚܬܰܡܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܰܦܨܰܚ̣ܬ ܘܚܰܕܺܝܬܳܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܗܳܐ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܫܰܕܪܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܟ: ܘܝܳܬܒܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܠܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ: ܘܫܳܐܠܐܴ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܶܗ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ: ܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܘܰܐܟܬܳܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܢܶܫܬܰܦܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܠܐܷ ܒܶܗ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܶܗ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܐܷ ܒܶܗ ܢܶܬܦܰܨܝܽܘܢ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܢܶܚܕܽܘܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܶܗ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܗ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܐܳܦ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܒܶܗ ܢܶܙܕܰܝܢܽܘܢ: ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܶܗ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܓܣܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܶܐܬܦܪܶܬܘ ܥܽܘ̈ܒܶܝܗ̇: ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܰܐܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܘܡܰܦܨܰܚ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܰܐܚܺܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܥܺܝܪ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܰܓܡܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܰܢ ܕܢܰܚܬ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܠܰܝܬ. ܘܚܰܘܒܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܬܰܠܰܚܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ: ܐܳܦ ܠܰܣܝ̇ܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܩܰܪܬ. ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܦܰܠܰܓܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬ ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܦܰܟܰܗܬ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܡܠܰܟܬ: ܘܟܰܕ ܢܚܶܬܬ ܠܬܰܚܬܰܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܬ: ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܫܩܰܠܬ: ܘܠܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܩܛܰܠܬ: ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܐܰܥܒܰܪܬ. ܘܰܐܙܥܶܩܬ ܒܩܳܠܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܨܰܪܺܝܬ: ܘܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝܬ ܘܰܐܪܺܝܡܬ ܩܳܠܳܟ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀: ܘܰܓܣܰܪܬ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܢܶܦܠܰܬ݀ ܘܰܠܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܓܰܕܶܡܬ: ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܘܰܐܙܠܶܓܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܗܳܡܳܢ ܘܢܰܗܪܰܬ݀: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܚܰܩܬ: ܘܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܦܨܰܚܬ: ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܬܰܠܡܶܕܬ ܘܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝܬ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܓܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝ̣ܰܬ݀. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܰܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܐܶܬܩܰܠܰܣܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܐܶܬܥܰܦܺܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܥܰܦܰܩܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ݀ ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ݀ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܘܰܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܰܨܡܰܚܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܐܰܫܡܰܥܘ ܕܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܒܰܙܰܙܬ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܟ ܡܫܰܕܪܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ: ܘܰܠܓܰܢܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܺܝܛܺܝ ܒܪܶܗܛܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܐܳܙ̈ܳܠ̱ܢ: ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܒܢܽܘ̈ܫܩܳܬܳܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܘܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܘܳܝܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ: ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܡܙܰܡ̈ܢܳܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܚܺܝ ܡܶܢܰܢ ܠܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܐܷ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܘܠܐܱܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܗܰܝܟܠܐܴ ܣܰܕܩܰܬ݀. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܒܰܥ ܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܝܺܕܥܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐܴ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܺܐܪܥܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܡܝ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܝ̈ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܡܩܰܘܶܐ: ܠܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܣܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܐܴ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ: ܕܟܰܕ ܡܚܰܕܶܝܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ: ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܐܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ: ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܠܰܘ ܕܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܡܰܐܠܽܘܢ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܶܒܚܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܨܰܠܡܳܟ ܨܰܒܶܬܬܳܝܗܝ: ܒܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܝܰܩܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ: ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܥܰܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܝܡܶܢܬܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܳܫ ܘܰܥܒܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܰܒܣܰܪ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܕܢܶܣܥܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܕܰܝܬܳܝܗܝ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܦܣܶܩ ܘܬܶܬܥܛܶܐ ܚܛܺܝܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܠܐܴ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܳܐܺܝܬ ܟܰܬܰܪ ܘܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝ: ܘܟܽܠ ܐܳܕܫܳܐ ܕܰܡܫܰܟܪܽܘܬܳܐ ܣܥܰܪ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܛܥܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܐܴ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐܴ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ: ܐܶܠܐܴ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܠܐܴ ܫܒܰܩܬܳܗ̇ ܕܬܶܒܠܐܷ ܒܰܚܒܳܠܐܴ: ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܩܰܘܺܝܬ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܣܰܪܶܩܬ: ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܣܰܒܬ. ܕܰܚܢܰܢ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܶܩܢܶܐ: ܫܩܰܠܬ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܰܥܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܢ. ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܶܣܪܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܥܬܰܪ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܦܪܶܩ ܘܢܶܬܦܰܠܰܛ ܡ̣ܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܰܪܡܝܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܟܠܺܝܠܐܴ ܟܽܘܒܳܢܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܐܴ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ: ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܒܰܛܶܠܬ ܠܰܚܛܺܝܬܰܢ ܘܰܠܠܰܘܛܬܰܢ: ܡܺܝܬܬ ܒܰܒܣܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܰܚܶܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܢܚܶܬܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܳܟ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܘܳܬܳܟ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܬ ܘܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܪܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܣܥܰܪܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܐܴ ܘܰܕܠܐܴ ܛܽܘܠܫܳܐ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܟܽܠܫܳܥ ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܘܰܕܠܐܴ ܛܽܘܠܫܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܽܘܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ: ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܚܡܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐܴ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܠܡ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ݀ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܛܳܒܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ: ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܘܢܰܚܶܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܥܺܝܪ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܰܓܡܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܣܥܰܪ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ: ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܡܬܰܚܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ: ܘܶܐܬܪܗܶܒܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܐܴ ܪ̈ܓܽܘܫܶܐ: ܦܪܰܥ ܠܳܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ: ܘܰܩܦܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܰܚܡܰܠ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܒܰܓܶܢܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܒܶܗܬܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ: ܐܶܬܒܰܙܰܙܘ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܡ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܢܦܰܩܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܦܪܰܥܘ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܦܰܫܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩ̈ܳܠܐܷ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ: ܫܩܰܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܺܝܬܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܝܰܒܶܒܘ ܒܰܪܘܳܙܳܐ: ܛܳܣܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܦܪܰܚܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܢܩܰܫܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܙܳܠܚܺܝܢ ܒܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܨܳܪܶܝܢ ܠܐܴܐܰܪ ܘܩܳܥ̇ܶܝܢ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܰܡܡܰܛܪܺܝܢ ܥܰܠ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ: ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܰܠܚܰܬܢܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ: ܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦܳܐ ܘܶܐܣ̈ܛܠܐܷ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܡܕܰܝܶܨ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܪܗܺܝܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܥܺܕܬܳܐ ܝܶܪܒܰܬ݀ ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ݀ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܐܴ: ܒܰܪܬ݀ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܡܩܰܪܒܳܐ: ܡܬܺܝܚܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܣܳܟܶܝ̈ܗ̇ ܘܪܳܥܡܺܝܢ ܚܰܓܶܝ̈ܗ̇ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܛܽܘܢ̈ܒܶܝܗ̇: ܘܡܶܟܺܝܠ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܠܰܓܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܚܰܝܶܕ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ ܘܟܰܢܶܫ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܝܬܳܐ ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܠܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܠܺܠܝܳܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܓܠܰܝ ܥܰܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܠܐܷܡܪ̈ܶܐ ܘܠܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܬܽܘܡ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ ܪܡܶܝܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܫܰܝܢܳܐ ܠܐܴ ܥܕܺܝܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܙܩܺܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܡܰܢܥܺܝܢܰܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝܬܳܐ ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܣܳܩܽܘܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܘܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܢܚܶܬ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚ̈ܶܙܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܚܶܫܽܘܟܳܝ̈ܶܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܛܰܠܐܴ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܪܣܶܣܬ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܬܶܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܚܺܝܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܳܟ ܘܢܰܚܶܡܬ ܩܛܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ ܘܰܣܥܰܪܬ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܕܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܦܨܰܚܬ ܟܡܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܘܙܰܡܶܢܬ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܟܡܳܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܐܱܚܰܘ̈ܗܝ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܰܝܺܐܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܢܓܽܘܫܶܝܗ̇. ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠܬ. ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܚܰܘܺܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ: ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܚܰܫܺܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܕܰܐܪܗܒܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܬܽܐܘܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ: ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܢܶܫܬ ܘܡ̣ܶܢ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬ: ܘܠܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܡ̈ܶܠܐܷ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܫܡܰܥܬ ܘܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܪܓܶܠܬ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܰܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܦܰܩܶܕܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܰܙܠ̣ܶܓܬ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܕܶܬܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܓܶܢܣܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܡܥܳܩ̈ܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܘܕܝܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܠܐܴ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܥܰܡܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܴ ܙܳܟ̇ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ ܘܠܐܴ ܬܰܒܗܶܬ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܒܗܶܬܢܰܢ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܰܬܢܰܟܪܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܘܠܐܴ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ: ܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܟ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܦܛܰܪܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܟܶܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܥܡܰܠܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܦܨܚܳܢܺܝܬܰܢ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܠܐܴ ܓܳܝܙܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܰܚܡܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܶܗ ܒܣܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܙܥܶܩ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܬܶܗ: ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܚܪܒܳܗ̇: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫܬܳܢ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܫܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܚܰܣܶܕܬ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܒܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܚܰܫܳܟ ܕܒܳܬܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܫܡܰܥܘ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܟܰܢܶܫܘ ܗ̣ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܚܺܝ̈ܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܒ̈ܶܠܝ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܓܠܺܝܠܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܘܡܶܬܥܰܪܓܠܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܢܶܫܬ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܥܰܪܓܶܠ ܡ̈ܶܠܐܷ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܪ̈ܳܡܳܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ: ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܬܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܗܘܰܘ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܳܟ: ܒܡܶܣܬܰܘܕܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܩܰܫܺܝܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܡܬܺܝܚ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܫܡܳܟ ܒܪܶܟܘ ܘܟܳܦܘ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܶܡܘ̈ܳܢ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܐܠܰܦܘ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ ܕܰܚܘܺܝܬܟܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦܬܟܽܘܢ ܘܰܕܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡ ܥܳܠܡܳܐ: ܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ: ܘܟܽܠ ܛܽܘܦܣܺܝ̈ܢ ܕܟܽܠ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܕܨܳܪܘ ܠܳܟ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܰܗܰܪܬ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܕܰܥܬ ܘܠܰܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܓܡܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܚܰܫܰܝ̈ܟ ܨܶܒܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܠܐܴ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܶܐܚܰܫ ܡ̣ܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܫܶܩܬ: ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܥܺܝܢ ܒܰܓܠܐܷ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܰܐܦܨܰܚܬ ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܘܰܥܶܕܬ ܘܨܰܝܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܒܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܘܚܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܩܳܠܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܰܫܡܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܡ̈ܶܠܐܷ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܢܦܰܩܘ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܟܦܺܝ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܬܰܪܶܨܘ: ܘܡ̈ܶܠܐܷ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܰܣܶܠܘ ܘܥܰܪܓܶܠܘ ܠܒܶܢܝܳܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܫܰܟܠܶܠܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܘܰܥܢܺܝ ܠܰܓܥܳܬܰܢ ܘܰܣܡܽܘܟ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܒܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܒܰܟܠܺܝܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܨܰܒܶܬ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܛܰܠܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܘܙܰܘܥܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܟ ܠܐܴ ܫܳܦܰܪ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܥܶܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠ ܘܒܰܛܶܠ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܢܰܦܶܨ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܚܒܳܠܐܴ ܠܘܳܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܩܛܺܝܠܐܴ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ. ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܐܚܪܒܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܫܺܝܛܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪܳܩܶܗ: ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܡܰܟܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ: ܘܒܺܝܫܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܚܣܳܡܶܗ ܩܶܛܠܐܴ ܥܰܬܶܕ ܠܶܗ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܥܶܠ ܣܳܡܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܶܝܬ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܫܝܽܘܠ ܒܠܰܥܬܶܗ ܘܰܓܢܶܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܪܦܳܬ݀ ܒܳܗ̇ ܘܰܪܥܶܠܘ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܗܰܡ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܦܢܝܰܬ݀ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܫܶܩܠܰܬ݀ ܘܣܶܦܩܰܬ݀ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܚܰܡܠܰܬ݀ ܫܪܳܬ݀ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܶܠܨܰܬ݀ ܘܰܐܗܦܟܰܬ݀ ܠܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܛܶܡܪܰܬ݀ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܣܰܚܦܶܗ ܘܰܗܦܰܟ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ: ܘܰܪܨܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐܴ ܟܰܬܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܠܐܴ ܫܰܒܩܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܠܐܴ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܴ ܕܠܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܪܳܐ: ܚܰܣܝܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ: ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܣܥܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܶܗ ܘܰܫܒܰܩ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܐܻܝܩܳܪ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܪܥܶܠܘ: ܝܺܬܶܒܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܒܠܰܥܘ ܒܰܬܘܳܪܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܚܶܠܘ: ܫܒܰܩܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠܺܝܢ. ܚܰܦܝܽܘܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܒܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ: ܘܠܐܴ ܐܰܟܪܶܙܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀: ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܦܽܘܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܬܟܪܶܙ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ: ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝ̈ܢ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܚܰܘܳܐ ܕܰܐܥܠܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܰܩܶܕܘ ܕܰܢܕܺܝ̈ܩܳܢ ܘܢܶܫܬܰܪܪ̈ܳܢ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܠܐܴ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܬܳܐܝܶܝ̈ܢ ܘܰܚܙܰܐܝܶܝ̈ܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ: ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܒܰܥܓܰܠ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ: ܪ̈ܗܶܛܝ ܡܶܢܫܶܠܝ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ: ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܟܰܢܰܫܶܝ̈ܢ ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ: ܫܡܰܥܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܪܗܶܛܘ ܟܰܕ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܘܩܰܕܡܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܒܰܪ ܝܳܘܢܰܐ: ܡܛܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܥܰܠ: ܢܛܰܪ ܛܶܟܣܳܐ ܠܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܘܳܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܢܶܫ̈ܝ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܠܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܪܪܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܫܬܳܐ ܘܰܕܕܰܦܢܶܗ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܓܰܫ ܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܘܰܠܣܶܛܪܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܰܪܰܥ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܘܰܩܥܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐܴ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܐܻܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܳܟ: ܘܳܐܦ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܒܚܰܫܳܟ ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܙܒܺܝ̣̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܺܐܕܳܟ ܚܳܕܶܝܢ: ܚܰܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܨܺܝܚܬܳܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܫܪܳܪܳܟ: ܘܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܠܐܴ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ: ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܦܨܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ: ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ: ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܝܽܘܡ ܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܙܺܝܩܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܓܥܶܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܬܟܺܝܠܐܴ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܠܐܴ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܘܶܐܬܪܟܶܢܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܚܠܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܠܐܻܝܩܳܪ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠܬ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܰܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܢܦܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܬܶܣܚܽܘܦ ܐܳܦ ܬܶܫܕܶܐ ܘܬܶܗܓܽܘܡ: ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܣܚܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܠܰܢ ܬܩܺܝܡ ܘܬܶܬܪܽܘܨ ܘܰܠܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܬܥܰܠܐܷ ܠܰܢ ܘܬܰܦܢܶܐ: ܘܦܰܪܗܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܗܰܓ̈ܓܰܝ ܒܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܠܰܗܰܢ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܕܠܐܴ ܣܳܟܳܐ ܗ̱̇ܝ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܪܟܶܢܬܳܟ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܩܒܽܘܪܬܳܟ ܕܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܩܝܳܡܬܳܟ: ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ: ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ ܘܦܰܠܗܶܕܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܠܩܰܒܪܳܟ ܘܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܟ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܛܰܝܶܒ̈ܝ ܘܶܐܬܰܝ̈ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܳܟ ܐܶܠܐܴ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܰܡ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܨܛܰܠܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܟ: ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܫܽܘܠܳܢ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܢ̈ܝܰܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܰܢ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܘܨܳܐ ܢܩܰܒܠܶܝܗ̇: ܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܫܠܡ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܢ ܐܶܘܢܓܶܠܐܴܝܬ ܢܶܬܕܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܥܰܡ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܶܗ ܪܰܡܪܶܡ ܫܰܦܠܽܘܬܰܢ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܬܰܘܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܟܡܺܝܪܽܘܬܰܢ ܕܠܶܗ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܚܰܘܣܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܢܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܳܐܦܠܐܴ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܕܰܢܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܐܶܠܐܴ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܓܫܽܘܡ ܩܰܝܶܡܬ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܕܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܳܟ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܰܥܕܶܝܢ ܠܡܰܚܫܳܟܽܘ ܐܳܦ ܠܰܡܥܰܡܳܛܽܘ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܠܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܘܥܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܥܰܪܙܰܠ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܓܳܠ̣ܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܱܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܒܰܕ ܗ̣ܘܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ ܥܰܡܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܠܬ: ܘܠܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ: ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܡ̇ܰܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܚܪܶܒܬ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܘܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܥܓܺܝܢ ܗ̣ܘܳܐ ܒܰܚܒ̇ܳܠܐܴ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܰܒܪܳܟ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܚܕܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ: ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܕܰܩܪܽܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܶܥܡ̣ܰܪ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܡܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܣܪܺܝܟܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܠܩܰܒܪܳܟ ܢܦܰܩ̈ܝ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܠܶܒܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܠܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܪ̈ܳܢ: ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܟܰܕ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠܘ ܘܰܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܟܪܺܝܟ ܗ̣ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܣܺܝܡ ܗ̣ܘܳܐ ܠܰܣܛܰܪ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܠܐܴ ܗ̣ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܠܐܴ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܐܴ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܠܐܴ ܥܳܒ̇ܰܪ ܘܠܐܴ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܴ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܡܠܐܴ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܰܝܶܢܬ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ ܘܒ̣ܰܛܶܠܬ: ܘܠܰܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘ̣ܰܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒ̈ܛܶܠܳܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܢܝ̇ܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܦܪܰܩܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܐܰܦܨܰܚܬ ܘܚܰܪܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܥܺܐܕܳܟ ܚܰܕܺܝܬ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܐܰܦܨܰܚ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܳܝ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܫܰܪܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܚܰܟܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܚܡܬܶܗ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡ̣ܺܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܒܕܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡ̇ܳܐܶܬ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܥ̣ܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ: ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܙܳܥܘ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ: ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܐܴ ܬܶܕܚܠܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܕܳܫܶܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܟܺܝܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܶܬܢܰܚܡܶܬ: ܘܢܶܚܬܶܬ ܘܰܐܟܪܙܶܬ ܘܙܶܪܥܶܬ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܙܶܠܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܝ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܝ ܡܰܐܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܫܶܡܝ ܪܰܒܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܣܰܒܰܪܘ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܴ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܶܫܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐܷ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܒܶܠ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܥܰܪܙܰܠ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܒܰܛܶܠ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܢܰܐܚܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܘܣܰܦܶܩ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܰܚܒܳܠܐܴ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ: ܕܠܰܢ ܠܘܳܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐܴ ܡܰܡܪܚܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܬܶܚܽܘܪܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ: ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܣܒܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܚܝ̈ܳܨܶܐ ܕܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚ̈ܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܬܗܺܝܪܬܳܐ: ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ: ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܰܪܗܶܒ ܠܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܰܩܺܝܡܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܠܐܴ ܢܶܬܓܢܶܒ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܪܘܺܝܚ ܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܰܦܝܽܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܠܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܓܢܶܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܡܰܒܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܓܰܙ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܦܳܩܶܕ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܠܐܻܝܩܳܪܶܗ ܒܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܩܰܒܪܶܗ ܒܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܪܳܡ̇ܶܙ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܰܢܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܛܥܶܢ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܝ̇ܳܗܶܒ ܣܰܘܩܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܒܪܶܡܙܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܫܰܐܠܐܴ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡ̇ܰܢ ܓܰܢܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܐ ܠܚܰܢܳܢ ܘܰܠܩܰܝ̇ܳܦܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܠܫܳܠܽܘܡ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܐܷܣܦܺܝܪ ܕܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܠܥܺܕܬܳܐ ܚܠܽܘܠܐܴ ܥܰܡ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܬܰܠܒܶܫ ܠܰܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܐܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒ̇ܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ ܢܶܪܥܳܟ ܐܰܝܟ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܛܥܶܢ̈ܝ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܠܡܰܠܐܱܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܐܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܠܰܢ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܕܰܟܺܝ ܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܚܺܝ ܠܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܒܪܺܝܟܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܦܨܺܝܚܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܥܰܠܺܝ ܠܰܢ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܰܐܘܬܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܓܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܘܳܬܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܺܣܝ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܫܝܽܘܠ ܘܒܶܗ ܐܶܣܬܰܪ̈ܰܩܝ ܣܺܝ̣̈ܡܳܬܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ  ܪܰܒܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̣̈ܕܶܐ ܐܶܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܝ̇ܳܠܽܘܕܶܗ ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܗܦ̣ܰܟ ܕܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܰܗܦܰܟ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪܝ ܡܶܐܙܰܠܬܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܢܪܺܝܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܙܰܩܦܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܶܗ ܐܰܬܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܘܺܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܫܝܽܘܠ ܕܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ: ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒ̇ܳܠܐܴ ܕܡܶܬܒܰܛܰܠ: ܐܳܕܳܡ ܘܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ: ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܘܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ: ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܪܳܥܠܺܝܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ: ܓܠܺܝܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܪܰܒܗܽܘܢ ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ. ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ: ܘܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܠܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܪܳܘܙܺܝܢ: ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܐܴ ܗ̣ܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦܠܐܴ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡ̇ܶܐ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ: ܘܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܒܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܩܰܠ̣ܶܣܘ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܪܰܪܝ: ܘܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܒܶܗ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܫܬܪܺܝܘ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ: ܘܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܣܰܒ̣ܰܪܘ: ܕܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ: ܘܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܶܐܒܠܐܴ ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܚܶܪܒܰܬ݀: ܘܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܠܳܗ̇ ܢܶܦܩܰܬ݀. ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝ̣ܰܬ݀: ܘܒܶܗ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܐܶܬܬܪܺܝܡ̣ܰܬ݀: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܣܺܝܪܬܳܐ ܚܶܫܟܰܬ݀ ܘܚܶܪܒܰܬ݀: ܘܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܰܨܡܚܰܬ݀: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܚܽܘܠܳܠܐܴ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܠܚܺܝ ܘܰܐܥܒ̣ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܠܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܢܽܘܚܳܐ: ܠܰܥܠܺܝ̈ܒܶܐ ܦܽܘܨܳܝܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܡܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܠܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܝܬܳܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ̈ܝ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܣܶܡ̈ܝ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܩܳܡ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܦܺܝܪܡܰܢ ܕܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܰܗܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܒܰܣܶܡ̣ܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܰܡܪܶܡ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ: ܘܰܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܦܰܬܟܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ ܬܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܳܗ̇ ܕܰܐܒ̣ܗܶܬ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܟܰܐܐܰܪ ܠܛܳܢܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܰܒܥܳܬ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܛܰܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܢܛܰܪܬ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝܬ: ܣܽܘܟܳܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܘ̣ܰܝܬ ܘܰܠܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ: ܠܓܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝܬ ܘܟܽܠ ܚܰܝܠܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܣܥܰܪܬ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܪܰܫ̣ܬ. ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓܥ̣ܶܠܬ: ܘܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܝܰܗ̣ܒܬ: ܘܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܘܢܽܘܚܳܡܳܟ ܒܰܐܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠ̣ܬ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܐܶܟܰܠ̣ܬ: ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܫܺܝܓܬ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܫܠ̣ܶܡܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܴ ܐܶܙܕܰܒܰܢ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܐܶܬܩ̣ܰܪܰܒܬ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܬ: ܘܰܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܐܰܚܫ̣ܶܟܬ ܘܰܒܩܳܠܳܟ ܠܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܨܰܕܺܝܬ. ܒܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܡܰܚܝܳܐ ܐܶܬܟ̣ܪܶܟܬ: ܘܠܰܡܣܰܟܝܳܢܳܐ ܕܕܶܢܚܳܟ ܣܥ̣ܰܪܬ: ܘܰܠܢܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫ̣ܪܰܝܬ: ܘܠܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܐܶܬܢܰܚ̣ܰܡܬ: ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܘܰܠܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܢܰܗ̣ܰܪܬ. ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܚܕܰܥܣܰܪ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܠܗܽܘܢ ܓܠܰܝܬ: ܘܰܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܣ̣ܶܕܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܛܝܳܣܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܣ̣ܪܰܚܬ ܘܰܠܡܰܥܡܳܕܽܘ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܦܰܩ̣ܶܕܬ ܘܰܕܢܶܛܪܕܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܢܰܚܠܡܽܘܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܺܝܢ ܙܰܗ̣ܰܪܬ: ܟܰܕ ܠܗ̇ܳܝ ܕܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܠܐܴ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܪܫܰܡ̣ܬ ܒܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܠܝ̣ܰܬ݀ ܕܶܐܫܬܺܝ ܗ̣ܘܳܐ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܠܐܴ ܐܶܬܢܰܟܺܝ ܐܰܝܟ ܕܫܰܘܕܰܥ̣ܬ. ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܨܰܒ̣ܶܬܬ: ܘܟܽܠ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܕܰܝܳܫܽܘ ܐܰܪܺܝܡܬ: ܘܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ ܠܐܱܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܨܒ̣ܰܝܬ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܶܫܟ̣ܰܚܬ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܚܽܘܟ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܬܗܪܰܬ݀ ܫ̣ܰܪܰܪܬ: ܠܚܰܫܳܐ ܡܰܐܚܫܳܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܟ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܶܗ ܐܰܥܒ̣ܰܪܬ: ܘܒܰܚܙܳܬܳܟ ܠܶܗ ܐܰܦܨܰܚ̣ܬ ܘܰܠܟܰܪܝܽܘܬܶܗ ܒܰܐܺܝܬ: ܘܰܒܦܶܓܥܳܟ ܡܠܐܷ ܪܘ̇ܳܙܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕܺܝܬ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܠܰܒܶܒ̣ܬ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܶܗ ܓܡ̣ܰܪܬ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܠܠܳܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܣܪܰܚ̣ܬ: ܘܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܙܰܗ̣ܰܪܬ. ܘܟܰܕ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܒܶܝܬ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܨܰܝܶܒ̣ܬ: ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܠܰܬܒܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܛܪܰܕܬ: ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܗܽܘܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܰܢܗ̣ܰܪܬ. ܥܰܡ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܚܺܝ̣̈ܢ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܣܺܝ̣̈ܠܳܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܗܽܘܢ ܥܰܪܓܶܠ̣ܬ. ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܫܡܰܥ̣ܬ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܠܐܴ ܕܰܓܳܠܐܴ ܫ̣ܰܪܰܪܬ. ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܓܠܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܨܛܰܝܒܽܘܢ ܐܶܡ̣ܰܪܬ: ܘܰܕܢܶܚܙܽܘܢ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܰܩ̣ܶܕܬ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܟܰܢܶܫ̣ܬ ܘܣܽܘܠܳܩܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܬ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫ̣ܰܕܬ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܕܠܰܢ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܫܠܶܡ̣ܬ ܘܰܟܡܳܐ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܘܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܰܓܥܶܠ̣ܬ. ܟܰܕ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܝܰܠܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܫ̣ܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܟ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ. ܠܚܰܫܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܕܳܐ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢܰܢ ܘܰܒܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܛܽܘܪܳܟ ܡܶܬܡܰܢܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܟ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܳܬܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܳܟ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܕܶܢܚܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܩܰܢ̈ܝܳܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܠܳܟ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܥܺܝܢܰܢ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܫܠܡ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐܷ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܙܳܓ̇ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܘܗܶܕܪܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܰܡܦܰܬܟܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐܴ ܫܶܬܩܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܪܰܡܪܶܡ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܕܶܚܠܐܴ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܥܡܪܳܟ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܒܰܚ̣ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܣܳܡܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܳܐ ܒܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܥܰܦܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܬܰܚܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܓܠܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܣܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܙܟܰܝܬܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܰܕܒܰܪܬ ܥܰܡܳܟ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܥܰܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܢܦܰܩܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪ ܠܶܒܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܒܰܐܝܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܐܶܬܢܰܦܰܨܘ: ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܚܰܫܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܳܗ̇: ܒܪܺܝܟ ܝ̇ܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܒܪܝܺܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܫܒܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܕܡ̣ܶܟ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܥܰܦܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܥܡܰܕ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܣܰܚܳܝܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܚܡܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܙܰܝܚܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܝܰܩܪܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܢܩܰܫ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܺܝ̣̈ܠܐܷ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܙܠܰܚ ܒܳܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܐܥܺܝܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܐܦܢܺܝ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܟܽܠܗܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܣܰܒܰܥ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܦܳܪ̈ܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܰܡܚܰܪܪ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܚܰܫܶܗ: ܘܰܡܫܰܘܙ̈ܒܰܝ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢܰܢ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩ̣ܳܡ ܐܠܰܗܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܫܬܰܪܓܶܠܢܰܢ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܟ: ܘܒܰܛܶܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܚܬܽܘܡ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܐܴ: ܘܢܶܬܚ̈ܰܠܛܳܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܢܗܰܕܽܘܢ ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܬܶܐܓܡܺܝ̈ܢ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܳܐ ܕܰܦ̣ܪܰܩܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܚܺܝܬ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܓܺܝ̈ܢܶܐ ܕܚܰܪܰܪܬ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܙܪܰܥܬ ܒܰܢ. ܘܟܰܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ: ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܥܶܠܰܬ݀ ܥܳܢ̈ܳܐ ܛܰܥܳܝܬܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ݀ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܒܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܨܺܝܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܬܰܪܶܨܬܳܗ̇ ܠܰܟܦܺܝܦܽܘܬܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܥܰܡܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܶܠܒܫܰܢ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܢܥܰܫܢܰܢ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠܝܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ: ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐܺܝܬ ܘܒܰܛܶܠ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܚܒ̇ܳܠܐܴ ܕܰܓܕܰܫ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܠܐܱܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܐܱܬܪܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܓܰܙܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܣܩܶܗ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܣܝ̇ܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܪܶܓܠܶܗ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܒܡܰܥܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܗܦܶܟ ܫܒܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܟܪܶܟ ܒܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ: ܟܰܕ ܠܥܶܠ  ܒܓܰܘ ܩܽܘܒܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܬܗܰܪ ܠܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܕܳܫ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܓܢܽܘܢܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܥܛܺܝܦ ܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܦܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܟܽܠܳܗ̇ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܝܳܬܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݀ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܕܬܰܫܰܪ ܡܳܪܝ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܫܰܡܠܐܴ ܩܝܳܡܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡܳܗ̇: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܺܝܬܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܪܕܽܘܦ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܒܚܰܝܠܳܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܣܚܽܘܦ ܠܣܳܢ̈ܶܐܝܗ̇ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܘܪܶܒ ܛܽܘܢ̈ܒܶܝܗ̇ ܒܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܘܫܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ: ܣܺܝܡ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܠܐܴ ܒܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܬܽܘܩܦܳܟ ܘܰܣܡܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܬܽܘܚ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܚܶܡ ܓܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܚܰܝܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܣܰܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܓܥܶܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܠܐܱܘ̈ܳܢܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܐܰܣܡܶܟ ܠܰܢ: ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܒܰܥܛܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܬܶܗ: ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܦܪܰܩܬܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܡܪܡܶܗ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܳܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠܝܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܘܬܒܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܨܡܰܚܬ: ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܚܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܗܘ̣ܰܝܬ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܬ ܘܩܳܡܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܦܳܩܽܘܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܘܒܶܗ ܚܕܺܝܘ ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܣܶܩ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܽܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܰܣܓܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܡܳܪܽܘܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܶܗ ܥܶܛܪܳܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܠܐܴܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ: ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢܝܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܕܺܝܪ ܒܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ ܣܒܺܝܣ ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܥܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚܬ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܐܴ ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܠܐܴ ܒܰܪܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܠܐܴ ܐܰܫܺܝܕܳܐܺܝܬ ܠܰܘ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܐܠܰܗ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܐܶܠܐܴ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ. ܟܰܕ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܙܢܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ  ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܐܴ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦܠܐܴ ܐܰܝܟ ܡܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܴ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̣ܺܝ ܒܳܗ̇ ܡܰܝܬܝܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐܴ ܒܨܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܰܡܫܰܡܠܐܷ: ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܕܡܰܫܚܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܺܩܝ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܢ. ܘܰܩܢܳܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܬܰܚܬܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܳܐ. ܘܕܰܟܺܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ̣ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܰܢܡܰܠܐܷ ܒܶܗ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܡܗܰܘܢܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܐܴ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܢܶܬܠܒܶܟ ܡ̣ܶܢ ܚܒ̇ܳܠܐܴ: ܘܠܐܴ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܬܟܽܘܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܫܩܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪ̈ܝ ܒܶܗ. ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܠܚܽܘܕ ܘܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܬܳܒܳܝܳܐ ܘܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܢ ܒܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܒܰܙ. ܘܰܠܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܦܶܩ: ܐܳܦ ܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܦܶܩ: ܘܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܠܶܗ ܡܣܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܚܰܘܺܝ ܘܰܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܥܰܡ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܠܛ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܣܰܒܰܪ: ܘܰܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܪܗܶܒ ܘܰܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܺܝ̈ܫܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܒܗܶܬ. ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܰܪܰܪ: ܘܰܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܢܰܛܰܪ. ܘܰܠܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܶܗ ܐܰܣܺܝ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܣܰܬܶܬ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܠܰܦ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܝ ܕܺܝܠܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܠܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܘܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܬܰܒܰܪ ܘܰܫܚܰܩ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܒܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܰܥܶܟ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܰܛܶܠ ܘܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܥܛܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܰܡܡܺܝܬܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܬ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܐܰܕܢܰܚ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܦܳܐܰܚ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܥܒܰܪ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܫܰܪܰܪ ܘܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܬܽܘ̈ܟܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ ܘܒܳܙܽܘ̈ܙܝܶܐ ܡܶܢܰܢ ܦܰܠܗܶܕ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܷ ܘܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܢܰܟܶܦ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐܷ ܘܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܠܰܒܶܒ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܠܐܘܚܕ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܝܶܢ: ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܫܰܗܳܐ: ܚܺܐܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܘܒܶܐ ܬܰܗܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘ̈ܠܐܷ ܒܰܐܬܪܳܟ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܫܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܕܶܐܫܬܰܚܰܪܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܣܶܡ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܰܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܙܰܒܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܢܰܚܶܡܬ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܥܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܥܺܝܪ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܘܥܺܕܬܳܟ ܕܚܳܕܝܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܶܚܕܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܦܰܫܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܙܡܺܝܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐܴ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܣܬܓܶܕ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܝܰܘܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܥܺܐܕܳܟ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܠܐܘܪܥܳܟ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܐܴ ܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܒܰܪܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܣܥ̣ܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܣܰܒ̣ܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܥܬܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܶܗ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܴ  ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܶܫ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܕܠܐܴ ܓܳܐܶܙ: ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܡܰܨܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܦܨܚܰܬ݀ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܩ̈ܳܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܒܪܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܕܶܫܬܳܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܪܟܢܳܟ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪܬ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܟܡܺܝܪܽܘܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܚܶܬܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܬܰܚܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܚܰܝܠܳܟ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܦܰܨܺܝ ܠܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܚܽܘܕܳܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܰܛܥܶܡܬ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܙܒܶܢܬ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܚܽܘܒܳܟ ܕܥܰܕܰܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܘܟܰܢܶܫܬ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܫܶܦ̈ܠܐܷ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܪܰܪܬ ܠܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܝܶܓܬ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܨܰܗܝܽܘܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܓܰܙܳܟ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܣܰܒܰܥ ܘܬܰܪܣܺܝ ܟܰܦܢܽܘܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܣܥܰܪܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܰܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܰܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܙܪܰܥܬ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡܬ ܘܫܰܪܰܪܬ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܥܰܦܪܳܢܽܘܬܰܢ ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܠܩܰܒܪܳܟ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ ܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܚܳܐܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢܰܥ ܠܰܢ: ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܠܐܷ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܚܰܟܶܡ   ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܳܬܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ ܚܳܣܰܪ: ܒܰܪ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ  ܣܒܰܠ ܒܽܘܨܳܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܦܰܬܟ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܶܗ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܠܐܴ ܓܳܫܶܦ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܥܰܠܰܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܥܰܠܐܷ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝܬ: ܐܰܪܺܝܡܬ ܐܻܝܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢ ܚܰܘܺܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩܳܠܐܴ: ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܐ ܕܝܳܠܦܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ: ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ: ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝܢ: ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܚܰܝ̈ܛܰܝ ܡܨܺܝ̣̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܘܥܰܛܠܰܝ̈ ܡܰܡܠܠܐܴ ܕܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܪܫܺܝܢ: ܡܚܺܝ̈ܠܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܙܰܠܓ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܠܓܺܝܢ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܥܰܓܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܬܰܚ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܗܘܰܘ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܬܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ: ܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܬܰܪܶܨ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݀ ܐܶܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠ̣ܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܚܰܟܶܡ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܰܐܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܢܽܘܬܳܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡ̇ܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܐܠܰܦ ܘܫܰܪܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܝܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ: ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܣܰܬܶܬ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܬܰܡܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܓܠܺܝܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܒܰܐܪ̈ܙܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܫܘܰܚܘ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܙܠܶܓ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܛܪܰܕ ܠܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܣ̇ܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܪܙܶܘ ܗܘܰܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܘܳܬ݀: ܠܰܘ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܠܐܴ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܟܰܪܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܠܐܷܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܚ ܬܡܺܝܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܦܶܣܘ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚ̇ܳܕܶܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܗ̇ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܬܰܘܕܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܰܨܒܳܗ̇ ܘܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܰܗܒܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܙܰܗܳܐ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܨܰܠܶܠ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܠܐܴ ܐܳܕܫܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܟܡܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩܢܳܐ ܘܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܘܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܐܴ ܣܳܟ ܡܶܣܬܓܶܕ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪܽܘܨܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܫܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐܴ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ: ܘܩܰܪܶܒܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܝ̣ܬ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܢܶܢܗܰܪ ܒܳܟ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܟܶܢ̣ܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܦܳܛܪ̈ܳܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܚܰܕ ܐܻܝܬܰܘܗܝ: ܐܻܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐܴ ܚܰܫܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܐܴ ܝܽܘܠܦܳܢ: ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܛܶܟܣܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܒܶܫ: ܘܳܐܦܠܐܴ ܬܗܽܘܡܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ: ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܳܣܰܪ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܐܴ ܠܐܴܐܷ: ܘܠܐܴ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܘ ܝܳܗܶܒ ܠܐܱܚܪܺܝܢ: ܪܰܚܺܝܩ ܘܩܰܪܺܝܒ ܘܝܳܕܰܥ ܠܕܺܝܠܶܗ: ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ ܕܠܘܬ ܐܒܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܥܽܘܡܩܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܩܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܓܫܽܘܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܫܳܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܳܦ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܻܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܽܘܣܝ̈ܳܝܶܐ ܘܰܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܥܰܡܳܟ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܚܬܺܝ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܡ̈ܶܠܐܷ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܪܳܡܳܐ ܘܡܰܘܬܒܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܥܰܡܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕ: ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܪܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗ̇ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܩܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܫܰܢܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܠܐܴ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐܝ̣ܬ ܒܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܐܴ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܐܴ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܢܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܢܶܡܠܶܝܟܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܢܫܰܪܰܪܟܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐܷ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܗܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܠܘܳܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܠܰܦܪܽܘܬܶܣܡܺܝܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܢܰܦ̇ܶܩ ܘܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܢܳܣ̇ܶܒ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܘܰܥܕܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܝܰܠܰܦ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܘܶܐܘܢܓܶܠܺܝܰܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܘܬ ܡܰܓܕܠܐܴ ܕܰܒܒܰܠܐܱܢܺܝ ܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܡܶܬܗܓܶܡ: ܐܶܠܐܴ ܡܰܓܕܠܐܴ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܒܰܢܝܳܐ ܒܡܰܚܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܩܰܕ̈ܫܳܢܶܐ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܢܳܗܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܗܪ̈ܺܝܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܫܶܕܬܳܐ ܡܶܬܬܰܙܠܓܳܐ ܘܡܶܬܬܰܨܡܚܳܐ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܘܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݀ ܒܓܽܘܕܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܢܙܺܝܥ ܡܶܢ̈ܰܝ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܕܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܓܒ̣ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐܴ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ: ܓܰܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡ̈ܢܰܘܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܫܰܘܕܰܥ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܚܰܕܶܬ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܙܳܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܬܬܰܝ̈ܬܝܳܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܰܝܟ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܨܶܡܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܕܰܐܨܡܰܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܠܶܓ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܦܽܘܩܘ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܡܶܬܗܰܠܰܠ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܢܶܬܬܰܚܬܶܐ ܘܢܶܚܠܽܘܛ ܝܳܬܶܗ ܥܰܡ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܘܰܢܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܗ ܕܥܰܡܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܩܰܒܶܠ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܓܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܨܒܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܬܰܠܰܩ: ܘܢܰܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܟܰܢܶܫ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܰܘܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܗ̣ܽܘ ܢܗܰܕܶܐ ܘܢܰܢܗܰܪܟܽܘܢ ܘܰܢܚܰܟܶܡܟܽܘܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܐܴ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܠܐܴ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܚܛܶܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚܳܝܪܝܢ ܕܢܶܫܬܰܠܰܡ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܳܘܣܛܺܝ ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܟܶܢܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܘܰܒܡܰܡܠܠܐܴ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܶܐܒܠܐܴ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܳܙܝܶܢ ܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ: ܕܰܡܚܰܟܡܳܢ̈ܶܐ ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܳܐܶܨ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚ̇ܳܙܶܝܢ ܕܗ̇ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܕܝ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܘܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܳܗ̇ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܠܐܴ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ݀: ܕܰܢܚܰܟܡܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܕܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܘܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ݀ ܬܶܫܡܫܬܶܗ ܘܠܐܱܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܡܰܬܺܝܰܐ ܕܰܚܠܳܦ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܥܰܠ: ܘܩܰܒܶܠ ܘܺܝܪܶܬ ܟܽܘܡܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܠܺܝ ܕܽܘܟܰܬ݀ ܫܠܺܝܚܽܘܬܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܠܕܽܘܟܬܶܗ: ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܺܝܽܘܒ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܠܒܶܟܘ ܬܪܶܥܣܰܪ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚܽܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀: ܘܰܐܦܺܝܛܘ ܠܐܴܟܳܠܩܰܪܨܳܐ ܘܛܰܒܥܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܳܘܣܛܺܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܐܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܶܝ̈ܢ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܪ̈ܫܶܡܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܕܰܡܢܳܪܰܬ݀ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܨܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܐܱܦ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܠܶܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ ܠܐܷܠܺܝܫܳܥ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܠܶܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܣܚܶܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܒܰܥ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܬܶܐܫܽܘܕ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܓܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܡܓܰܢ̱ܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܡܙܰܗܝܳܢܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܡܣܰܡܟܳܢܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܟܦܳܢܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܐܱܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܗܘܺܝ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܘܰܗܘܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܕܽܘܪܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ: ܠܐܱܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܰܝܬܝܳܢܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܕܶܢܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܟܪܶܙ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܘܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܐܴ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܓܶܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܩܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܣܶܓܕܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܕܨܰܦܪܳܐ ܛܰܪܩܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܥܰܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܐ̱ܪܳܙ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܓܺܝܓܠܐܴ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܦܟܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܰܒܫܰܒܥܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܝܰܒܠܺܝܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܗܘܰܘ ܘܰܗܘܰܘ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܰܒܥܺܝܢ ܬܽܘܒ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܓܰܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡܘ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܽܘܒ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܕܩܳܠܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܒܠܺܝܡ ܡܰܟܪܶܙ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܐܪܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܳܒܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܚܪ̈ܽܘܪܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܩܶܕ ܢܶܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܠܶܝܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܩܶܕ: ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܫܒܰܥ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ݀ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܣܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܙܳܟܘ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܐܪܶܙ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܝܽܘܡ ܚܰܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܩܺܝܩܠܳܣܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܚܳܣܪܺܝܢ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܚܰܕ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܡܰܠܟܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܙܳܕܶܩ ܬܽܘܒ ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܫܽܘܒܳܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܚܶܡܶܝܢ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܰܢܩܰܦ̈ܝ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܺܝܗܶܒ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܓܽܘܪ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝ ܡܩܰܠܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܕܶܩ: ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܠܫܰܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܛܰܦܶܣ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܦܰܫܶܩ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܒܶܙܬܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡ̇ܰܢ ܫܬܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܫܒܰܥ ܐܳܦܠܐܴ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܐܰܘ ܡܶܣܬܰܓܰܦ: ܠܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐܴ ܘܳܐܦ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܫܒܰܥ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ: ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܟܰܕ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܚܣܶܠ ܡ̣ܶܢ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܒܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܦܰܚ ܗܘܳܐ ܒܡܶܬܬܰܝܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܨܳܪܦܳܝܬܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܳܥܳܐ ܫܳܘܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܨܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܕܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܡܛܰܠܶܩ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܐܴ ܘܰܕܒܶܗܬܬܳܐ ܩܰܛܶܠ ܕܠܐܴ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܗ̇ܳܝ ܕܫܳܘܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܽܘܕܳܩܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܠܛܰܠܝܳܐ: ܘܒܰܪ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܳܥ ܕܰܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇ ܕܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܣܰܘܩܳܐ ܫܶܐܠܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܚܺܝ: ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ: ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܶܝܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ: ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܒܳܒܶܠܳܝܬܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܦܳܢܶܝܢ: ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܓܒܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܝܰܩܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܡܦܰܬܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܟܰܕ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢܰܢ: ܠܰܘ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐܴ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܗ̇ܳܝ ܕܪܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܩܳܠܐܴ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܫܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ: ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܠܐܴ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܶܒܪܽܘܟ: ܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܘܝܰܬ݀ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܒܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܐܱܒܳܐ ܥܰܡܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܳܐ ܢܶܬܓܰܪܓܰܚ ܒܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܟܰܗܢܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܐܬܢܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܘܠܐܴ ܡܨܰܦܪܺܝܢ ܘܠܐܴ ܡܪܰܡܫܺܝܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܗ̇ ܝ̇ܳܐܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܝܪܡܐ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ: ܩܰܕܶܫܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܟܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܥܰܬܰܕ ܘܢܶܬܬܣܺܝܡ ܠܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܫܳܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢܰܢ: ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܢܰ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܳܠܐܴ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܴ ܫܰܠܘܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܱܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܦܪܺܝܫ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܕܒܰܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐܴ ܦܽܘܪܳܫ ܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܘܫܽܘܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܬܰܪܓܡܺܝܢ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܒܰܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܪܶܙ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܗܰܕܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ: ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܒܪܶܩ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܙܠܶܓ: ܘܰܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܠܗܶܒ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܰܪܰܪܘ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܘܡܰܐܠܗܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܕܠܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܬܰܩܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܥܳܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐܴ ܦܽܘܠܳܓ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܦܫܽܘܛ ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܳܟ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܠܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܳܟ ܒܚܽܘܒܳܐ ܥܰܡ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܕܥܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܴ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܕܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܟܽܠ ܒܶܗ ܡܶܬܬܩܺܝܡ ܬܽܘܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ ܘܠܐܴ ܐܰܫܺܝܕܳܐܝ̣ܬ ܡܶܢܳܟ ܢܩܰܒܶܠ ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܰܒ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܰܢ ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܳܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܠܐܱܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣ̇ܶܒ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ܀ ܫܠܡ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܦ̣ܰܪܘ ܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܠܐܴ ܦܣܳܩ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܡܶܬܝܰܩܰܪ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܪܰܡܪܶܡ ܠܰܡܫܰܥ̈ܒܕܶܐ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܴ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ: ܚܶܣܢܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܘܪܰܘܡܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܠܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܟܽܘܒܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܰܡܫܰܩܠܽܘܬܳܐ: ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܓܰܙܳܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܝܳܩܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܥܪܳܬܳܟ: ܐܳܦ ܐܽܘܪܝܳܐ ܠܡܶܓܢܝܳܟ ܡܥܰܪܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܟ ܘܰܐܪܥܳܐ ܙܰܪܬܳܟ: ܘܝܰܡܳܐ ܫܽܘܥܠܳܟ: ܘܩܰܒܪܳܐ ܣܰܝܟܳܟ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܚܰܦܺܝܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܳܟ. ܒܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܬܶܫܡܫܬܳܟ ܘܩܳܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ. ܘܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܛܥܺܝܢ ܪܶܡܙܳܟ ܠܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܐܰܪ ܘܢܶܡܛܪܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܢܽܘ̈ܛܦܳܬܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ. ܘܗܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܫܝܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܰܒܓܶܠܝܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܬܡܺܝܗܽܘܬܳܟ: ܬܡܺܝܗ ܡܰܫܩܠܳܟ ܡܰܢܽܘ ܣܳܦ̇ܶܩ ܠܚܽܘܒܳܟ ܡܰܬܡܰܗ ܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܡܪܰܚ ܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܠܡܶܚܫܰܒ ܐܰܘ ܠܡܶܡܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܝܰܡܳܐ ܠܰܡܫܽܘܪ: ܘܝܰܒܫܳܐ ܠܡܶܡܫܰܚ ܡܰܢܽܘ ܢܨܽܘܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ: ܐܰܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܠܡܶܚܒܰܫ. ܢܦܰܩܬ ܡ̣ܶܢ ܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܬܰܥܕܶܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܟ: ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܪܕܰܦܬ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ ܢܺܝܣܳܢ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܥܬܰܪܬܳܗ̇ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܩܽܘܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܪܳܦܬܘ ܘܶܐܬܪܓܺܝܘ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܰܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܘܰܚܘ: ܘܰܐܘܫܶܛܬ ܐܺܝܕܳܟ ܒܚܽܘܪܳܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܗ̇ܳܝ ܚܰܪܫܬܳܐ: ܘܰܐܦܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܕܨܰܠܡܳܟ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܰܡܢܰܟܰܬ ܗܘܳܐ ܘܰܡܢܰܥܰܓ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܫܩܰܠܬ ܒܚܰܫ̈ܰܝ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܥܰܘܠܐܴ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܩܰܘܺܝܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܚܰܬܶܡܬ. ܗܰܠܶܟܬ ܘܕܰܝܰܪܬ ܒܰܦܠܰܛܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܪܰܣܶܣܬ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܬܰܠܰܚܬ ܒܨܶܨܰܝ̈ܟ ܠܐܷܫܛܳܪܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ݀ ܚܰܘܳܐ ܢܟܺܝܠܬܳܐ: ܥܡܰܕܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܣܰܚܳܝܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܘܰܐܣܶܩܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܡܶܟܬ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܫܶܢܬܳܟ ܐܰܥܺܝܪܰܬ݀ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܘܰܦܪܰܥܘ ܠܳܟ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܟܶܒ̈ܠܐܷ ܘܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܪܒܳܒܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܝܰܒܶܒܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܟܰܕ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܩܝܳܡܬܳܟ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ ܐܰܪܦܺܝ ܪܶܡܙܳܟ ܠܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܛܳܣܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ: ܚܰܕܪܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܘܙܰܗܪ̈ܶܐ ܕܟܶܢ̈ܫܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܪܥܶܠܘ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܶܫܟܰܬ݀ ܫܶܡܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܥܰܓܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܫܽܘܪܳܪ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܠܐܴ ܗܘܳܐ ܬܢܳܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒ̇ܳܟܶܝܢ ܡܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ: ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܐܱܪܥܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܳܝܨܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܰܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܐܴ ܪܳܗܛܺܝܢ ܟܰܕ ܡܰܦܪܓܺܝܢ ܣܒܺܝܣ ܐܳܐܰܪ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܒܥܶܪ̈ܩܳܬܳܐ ܛܳܝܣܺܝܢ ܘܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܢܰܒܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܘܰܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܶܗ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܚܕܳܐ ܪܒܳܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐܘ ܕܶܐܬܩܰܦܠܰܬ݀ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܕܶܡܥܬܰܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܦܪܰܬ݀ ܐܶܬܦܰܨܚܘ ܐܳܘ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܕܗܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܕܗܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܪܨܺܝܨ: ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܠܐܴ ܥܽܘܟܳܪ: ܥܺܕܬܳܐ ܚ̇ܳܕܝܳܐ: ܘܰܓܢܽܘܢܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܩܺܝܫ: ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܒܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܗ̇. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܳܥܩܺܝܢ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܠܓܶܠܝܳܐ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̇ܳܕܶܝܢ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܥܺܐܕܳܟ: ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܕܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܕܬܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ: ܐܳܦ ܒܽܘܝ̇ܳܐܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܐܷ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐܴ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܙܰܩܦܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܕܰܓܫܰܦ ܒܶܗ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܒܗ̣ܶܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܶܗ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ. ܘܗܳܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ: ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܝܽܘܩܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܬܚܙܰܝܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܚ̣ܶܬܬ ܘܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠܬ ܕܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܟܽܠ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܰܕ ܠܐܴ ܒܳܛܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܠܐܴ ܫ̇ܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܚܪܒܳܢܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܡܚܰܠܨܳܢܳܐ ܕܓܰܙܶܝ̈ܗ̇: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܝܠܐܴ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ: ܐܰܟܡ̇ܰܢ ܕܶܐܬܬܰܒܪܰܩ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝܠܐܴܝܬ ܠܳܟ ܡܩܰܕܫܺܝܢ: ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܪܙܰܬ݀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܝܽܘܡ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܐܶܬܡܠܶܟ ܠܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܦ̇ܳܐܰܚ: ܘܰܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܢܺܝܚ ܘܠܐܴܐܰܪ ܡܩܰܕܶܫ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܶܢ ܬܺܒܶܝܠ: ܘܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܣܬܰܚܰܦ ܘܶܐܒܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܕܰܠܡܳܪܰܢ ܚܙܰܘ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܡܳܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܕܰܫܪܳܪܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܦܰܩ ܠܓܶܠܝܳܐ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܰܦܪܓܺܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܒܠܐܴ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܢܳܚ ܠܶܒܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܚܰܫܶܗ ܘܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܠܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܟܠܺܝܠܐܴ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܓܕܽܘܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܒ̣ܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܣܰܝܒܰܪ: ܘܠܰܢ ܕܡܰܝܺܝܬܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܠܺܝ ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܐܱܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܓܶܠ ܠܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܥܠܶܝܗ̇ ܝܺܬܶܒ ܗܘܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܢܦܰܩܶܝ̈ܢ: ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܬܥܡܪ ܘܰܬܕܰܝܰܪ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܥܛܶܦ ܠܟܽܠܰܢ: ܘܚܰܙܶܩ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܘܟܰܠܶܠ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܘܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܘܦܰܐܝ̈ܳܢ: ܘܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܢ̣ܰܝܬܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܫ̣ܪܳܐ ܠܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܢܶܒܕܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܫܚܶܬ ܘܰܒܠܺܝ ܒܚܶܙ̈ܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܗܳܡܳܢ: ܘܚܰܕܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܡܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܰܐܒܗܶܬܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܟܰܡܺܝܢ ܠܐܱܒܕܳܢܰܢ: ܘܰܐܛܥܝܰܢ ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ: ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܩܢܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܽܘܝܳܕܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܟܰܪ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܡܢܰܘ̈ܠܳܬ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܕܚܰܘܒܬܳܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܳܒܢܰܢ ܠܰܢ ܒܰܢ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܟܰܕ ܠܒܶܫܬܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܚܡܺܝܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܰܢ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܐܠܰܗ ܘܠܐܴ ܬܽܘܒ ܠܰܚܒܳܠܐܴ ܘܡܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܒܗ̇ܳܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܘܰܥܡܰܕܬ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܒܕܳܟ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܨܰܚܢܽܘܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܝܰܥܢܳܐ ܬܚܰܠܶܠ ܘܬܶܡܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܨܰܘܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܩܰܒܶܠܬ ܘܰܢܚܶܬܬ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܕܰܐܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܚܰܝܶܒܬܳܝܗܝ ܚܰܫܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܠܚܰܫܰܝ̈ܢ ܒܰܛܶܠܬ ܘܰܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܥܰܠܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܥܰܠܝܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܢܚܶܬܬ. ܠܘܳܬ ܨܰܠܡܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒ̇ܳܠܐܴ: ܘܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܘܰܕܪܰܫܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܢܰܦܪܶܓ ܒܶܐܣ̈ܛܠܐܷ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܡܪܳܡܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܟ ܐܰܨܡܰܚ ܠܰܢ: ܘܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܒܪܶܩ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܬܗܰܕܶܐ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܚܠܳܦ ܗ̇ܳܝ ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܗ̇ܳܝ ܕܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܰܪܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ. ܘܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܘܢܶܬܥܰܛܝ̈ܳܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܢ: ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܗ̇ܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܟܽܠܰܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܪܳܕܝܳܐ ܘܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܳܐܦ ܐܶܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܕܠܶܗ ܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܽܐܘܣܝ̈ܳܝܶܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܐܳܕܫܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܳܐܕܳܡ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܳܐܟܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܦܠܐܴ ܬܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܶܬܕܰܪܰܪܬ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܰܙܪܰܥ̣ܬ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܥܳܡܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܐܦܨܰܚ̣ܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܫܒܳܒܽܘܬܶܗ ܕܰܚܒܳܠܐܴ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܬ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܚܰܬܶܡܬ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ: ܐܰܪܥܽܘܟ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܕܪܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܟ ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܳܨܘ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܥܛܺܝ̣̈ܦܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܟܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܝܰܒܶܠܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ: ܙܳܚ̈ܝ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܢܰܒܪ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܫܓܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܝܰܒܶܒܘ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܢܳܨܪ̈ܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܢܚܶܬܘ ܠܓܰܢܬܳܐ ܝܰܘܣܶܦܳܝܬܳܐ ܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܪ̈ܳܬܚܳܬ݀ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܘܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܘܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܫܽܘܪܳܪ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܣܺܝܣܰܪܬܳܐ ܘܚܽܘܓܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܰܒܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀. ܫܩܰܠܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܡܰܐܪ̈ܙܳܢܰܝܟ ܘܩܳܠ ܪܒܳܒܬܳܐ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܰܣܒܺܝܣܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܙܳܥܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܪܓܶܫܬܳܐ: ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܫܶܬܩܳܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܰܚܕܳܐ ܩܥܳܬܳܐ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܠܨܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܥܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܐܚܪܶܒ ܠܙܳܘ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܗ̇: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܗܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܐ ܗ̱̇ܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܘܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܬܶܣܰܩ ܘܬܰܩܶܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܺܝܬܳܐ ܒܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܶܥܢ̈ܝܳܢ ܠܐܻܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܓܠܐܷ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܬܝܰܒܶܒܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܰܡܟܶܗ ܕܪܳܥܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܓܰܢܰܬ݀ ܓܰܘ̈ܙܶܐ ܢܶܚܽܘܬ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܐܒܳܐ ܕܢܰܚ̈ܠܐܷ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܰܦܪܥܰܬ݀ ܬܺܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܦܩܰܚ ܘܪܕܳܐ: ܘܶܐܢ ܒܠܰܨ ܪܽܘܡܳܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܣܡܳܕܪܳܐ ܝܰܗܒ ܪܺܝܚܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܢܶܠܒܽܘܟ: ܘܢܶܠܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܣܓܽܘܠ ܟܽܘܦܪܳܐ: ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܠܣܰܘ̈ܩܰܝܢ ܒܫܽܘܫܢܰܬ݀ ܒܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ ܐܳܦ ܒܫܽܘܫܢܰܬ݀ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܡܣܰܦܩܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܐܶܣܛܰܩܛܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܠܚܰܩܠܐܴ ܘܢܶܩܛܽܘܦ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܩܛܳܦ ܦܺܐܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܦܪܶܓ ܒܚܰܓܳܐ ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܡܰܒܪܩܽܘܬܳܐ ܕܰܡܒܰܣܡܺܝܢ: ܘܟܽܘܪܟܡܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܓܠܽܘܦ ܩܺܝ̈ܢܳܬܰܢ ܘܰܢܩܰܢܩܶܢ ܒܩܳܠܰܝ̈ܢ ܘܰܒܓܰܓܪ̈ܳܬܰܢ ܢܶܓܥܶܐ ܘܠܐܴ ܢܶܚܽܘܣ ܘܢܶܩܥܶܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܢ ܘܠܐܴ ܢܶܫܠܐܷ: ܘܢܰܟܪܶܙ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܥܰܡ ܝܰܗ̈ܠܐܷ ܟܪ̈ܽܘܒܳܝܳܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪ̈ܶܦܣܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܬܳܪܶܨ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܩܺܝܡ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ: ܘܰܡܛܰܠܐܷ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬܢܰܢ: ܢܶܫܶܐܠ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܘܺܝܚܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܰܨܡܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܡܠ̣ܶܟ ܥܠܰܝܢ ܡܰܗܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܰܛܡܺܝܪ̈ܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܒܽܐܘܪܳܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܢܩܰܒܠܳܟ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘܠܐܷ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐܴ ܕܬܽܘܩܦܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܫܰܝܶܢ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܠܳܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܪܘܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܰܒܓܶܫܬܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܝܺܡ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܠܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ݀ ܘܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܰܒܳܝܳܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀: ܘܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܚܦܰܬ݀: ܘܰܫܝܽܘܠ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܓܡܰܬ݀. ܘܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܨܚܰܬ݀ ܘܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݀. ܘܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܳܐܰܪ ܐܶܫܬܰܦܠܰܬ݀ ܘܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ݀: ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܝܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕ ܙܺܐܦܳܐ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ݀: ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܨܳܠܽܘܒܳܐ ܐܶܬܪܰܦܝܰܬ݀: ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܒܫܰܬ݀: ܘܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܪܣܝܰܬ݀: ܒܳܗ̇ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܚܰܬ݀: ܘܒܶܗ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܶܬܩܰܦܠܰܬ݀: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݀: ܘܥܳܩܬܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܐܴ ܨܶܦܚܰܬ݀: ܒܶܗ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܫܰܩܰܠܬܳܐ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀ ܘܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀: ܒܶܗ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀: ܘܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܚܶܘܝܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܓܰܬ݀ ܒܶܗ ܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܘܟܰܠܬܳܐ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܘܡܰܣܠܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܛܰܪܕܰܬ݀. ܗ̇ܳܝ ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܶܛܠܰܬ݀ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܟܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܪܶܓܡܰܬ݀: ܘܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܙܶܩܦܰܬ݀: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ ܐܰܩܒܶܠܢܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܟܰܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܰܡܗܰܕܪܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܡܢܰܒܪܫܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ ܡܚܰܓܝܳܐ: ܟܰܕ ܩܳܪܝܳܐ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܪܳܥܡܳܐ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܥܙܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܕܳܝܨܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܟܽܠ ܥܺܐܕܳܐ ܘܠܳܥܙܳܐ ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܒܶܗ ܗܘܳܬ݀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܒܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܟ̈ܝ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܒܶܗ ܥܬܰܪܢܰܢ ܘܶܐܫܬܰܪܬܰܚܢܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ: ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ

 

ܒܫܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܐܒܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ

ܬܡܢܝܐ ܛܟ̈ܣܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܙܰܝܰܚ: ܘܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢܳܟ ܢܶܫܬܰܪܬܰܚ: ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܶܦܪܰܚ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܳܝܣܺܝܢܰܢ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܢ ܢܶܬܦܬܰܚ: ܘܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܣܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܪܽܘܟܳܒܰܢ: ܓܽܘܫܡܰܢ ܢܶܬܕܰܚܰܚ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܰܪܘܰܚ ܘܰܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܠܳܟ ܚܳܫܰܚ: ܕܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܠܳܟ ܫܠܰܚ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܕܰܒܰܚ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܠܥܶܙ ܒܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܘܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܥܙܽܘܗܝ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܰܡܙܽܘܗܝ ܘܶܐܫܬܺܝ ܚܰܠܐܴ ܘܰܡܪܳܪܳܐ ܕܠܶܗ ܪܰܫܡܽܘܗܝ: ܘܡܺܝܬ ܕܰܨܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܓܙܽܘܗܝ: ܐܳܦ ܐܶܬܩܒܰܪ ܟܰܕ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܬܝ̈ܳܝܶܐ ܠܐܴ ܫܰܒܩܽܘܗܝ. ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܣܰܥܪܽܘܗܝ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐܴ ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܕܠܐܴ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܠܐܴ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܠܐܴ ܫܶܦܪܰܬ݀ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܕܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ: ܒܪܰܝܬ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܘܰܩܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܟ ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ. ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗ̇ܳܝ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܝܰܬܬܺܝܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܦ̣ܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܫܩܰܠܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ ܟܶܬܳܐ ܡܶܕܪܳܢܳܝܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐܺܝܬ: ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗ̇ܳܢܶܝ̈ܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܘܶܐܬܒܪܺܝ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ: ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܰܙܬ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܕܬܰܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܫܽܘܒܚܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܒܪܰܝܬ ܒܨܰܠܡܳܟ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳ……..ܚܣܝܪ

 

 

ܛܟܣܐ ܕܬܪܝܢ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܶܐܬܡܬܰܚ ܒܪܰܘܡܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܰܦܫܰܛ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܬܺܝ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܦܺܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܥܺܝܪ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐܷ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܥܰܠܺܝ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܰܓܡܰܪ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܴ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܬܽܘܩܦܶܗ ܣܚܰܦ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܕܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܫܕܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ: ܘܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܪܶܡܙܶܗ ܕܚܺܝܠܐܴ ܕܶܐܨܛܰܪܺܝܘ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ: ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܦܰܟܰܪ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܘܦܰܣܶܩ ܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܕܰܚܒܳܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܐܰܦܶܩ ܠܨܰܠܡܶܗ ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܥܓܳܢܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܨܡܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܗ̣ܶܬܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܟܦܰܪܘ: ܘܰܪܘܰܙܘ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܐܶܬܟܰܦܰܪ̈ܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܘܳܐ ܕܚܶܕܝܰܬ݀ ܒܶܗ: ܘܰܥܒܰܪ ܐܶܒܠܐܴ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܛܦܰܣ ܒܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܰܗܦܰܟ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܗܶܛܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܒܩܰܒܪܶܗ: ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܐܱܟܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܗܶܬܘ ܚܰܢܳܢ ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܗܘܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܰܪܘܰܙܘ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ: ܘܰܒܗܶܬܘ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܒܪܶܗ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܦܳܗܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܣܠܝܰܬܶܗ. ܘܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܒܰܗܺܝܬ ܥܰܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܪ̈ܥܢܳܝܳܬܳܐ ܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܝ̇ܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ: ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ ܠܩܰܒܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܢܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܕܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܩܰܒܠܳܟ: ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܘܰܢܗܰܕܰܪ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܗܰܒܳܒܳܐ ܗܰܢܺܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܪܺܝܚܶܗ ܦܳܚ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܶܐ ܕܚܰܠܶܨ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܣܶܡ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܰܬܰܪ: ܒܗ̇ܳܝ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܫܰܦܶܠ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܠܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܠܙܰܦܪܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܗܰܢܺܝܐܘܽܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܰܐܫܺܝܓ ܘܰܡܪܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܥܳܢ̈ܳܗ̇ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܰܒܶܬܬܳܗ̇: ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܠܰܒܶܫ ܠܰܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܘܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܶܐܣܛܠܐܴ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܰܚܠܽܘܠܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܰܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܛܰܠܐܴ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܰܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܕܚܺܝܠܐܴ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܠܐܴ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܚܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬ: ܘܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܢܦܰܠ. ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐܺܝܬ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܥܰܡܰܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ: ܐܰܪܟܶܢܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬܬ: ܘܠܐܱܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ: ܘܰܫܩܰܠܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܐܳܦ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܣܳܡܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܳܟ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܳܟܶܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܺܢܶܝܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܗܳܡܳܢ ܕܡܶܬܥܰܩܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇. ܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܡܰܝܠܶܠ. ܘܟܰܕ ܒܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝܬ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡܬ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܘܰܒܢ̈ܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܙܗܪܺܝܢ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܗܳܡܳܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܒܳܪ̈ܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒܗܽܘܢ. ܪܘܳܙܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܙ: ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܥܰܢܶܝܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܦܢܰܘ ܠܐܱܬܪܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܠܘܳܬ ܫܠܳܡܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܰܪܰܥ ܣܝ̇ܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܪܨܶܨ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܛܰܪܟܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܙܙܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܡܽܘܟ̈ܠܶܝܗ̇: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܐܳܕܳܡ ܛܪܺܝܕܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܛܰܠܰܩ̈ܝ ܥܰܪ̈ܦܶܠܐܷ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܶܗ ܠܟܽܠܰܢ ܢܰܛܰܪ ܘܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܰܪ ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܳܐ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܦܪܽܘܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܰܣܳܐ: ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܩܰܕܶܫ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܥܢܺܝ ܐܳܦ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܟ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܡܩܰܘܶܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܫܘܰܝ̈ܳܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐܴ ܣܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܐܴ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܕܟܰܕ ܡܚܰܝܕܺܝܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܘܟܰܕ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܡܚܰܝܕܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܐܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ: ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܠܰܘ ܕܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܘܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ: ܠܰܘ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܐܶܠܐܴ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ. ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܫ: ܡܰܠܝܳܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܦܢܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܐܴ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܐܶܡܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܕܢܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܕܠܐܴ ܪܶܓܬܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐܴ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܘܝܰܬ݀ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܘܰܐܝܟ ܕܟܰܬܰܪ ܗ̣ܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ ܘܗܰܠܶܟ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܳܢܺܝ̈ܢ ܒܝܰܠܕܳܐ ܒܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܥܠܰܬ݀ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܴ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܗܳܡܳܢ ܕܠܐܴ ܡܳܐܶܬ ܘܠܐܴ ܕܠܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡ̇ܰܢ ܕܠܐܴ ܡܓܰܫܰܡ: ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܢܡܽܘܬ: ܘܡܺܝܬ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦܶܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܐܶܠܐܴ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܰܝܡܶܢܢܰܢ ܘܺܝܕܰܥܢܰܢ: ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܰܫ ܚܰܫ: ܐܶܠܐܴ ܕܢܶܚܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܒܚܰܫܶܗ: ܐܳܦ ܢܶܩܛܽܘܠ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܗܦܰܟ ܣܠܶܩ ܠܐܱܬܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܪܽܘܚܳܐ ܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܕܰܪ. ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕܢܰܢ ܘܰܒܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܐܶܬܝܰܬܰܪܢܰܢ: ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܢܨܰܚܢܰܢ: ܘܰܒܟܶܢܦܶܗ ܣܒܰܥܢܰܢ ܘܰܒܨܶܗܝܶܗ ܐܬܦܰܝܰܓܢܰܢ ܘܰܒܚܰܫܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܝܰܝܢܰܢ ܘܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܡܢܰܢ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܰܪܰܨܢܰܢ: ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܢܶܣܰܒ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܣܬܰܟܝܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܡܪܰܝܰܡ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܐܴ ܦܳܛܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܚܰܕܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܫܰܦܶܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ: ܘܰܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ݀: ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܙ: ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܐܰܚܪܶܒ: ܘܰܠܓ̈ܰܙܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܰܗܺܝ̣̈ܢܶܐ ܚܰܠܶܨ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܕܺܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܰܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܰܢ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܶܡܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ: ܫܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܡܰܠܐܱܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܠܢܳܨܪܰܬ݀ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒܪܶܝܗ̇ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܠܚܳܐ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܛܶܟܣܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܟܠܐܴ ܟܰܕ ܛܰܥܢܶܗ ܣܳܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܗܰܪܕܰ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܙܰܕܶܩ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܘܚܰܘܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܘܨܰܒܶܬ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܠܐܴ ܐܰܪܚܶܩ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܥܰܠ ܪܰܘܡܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ݀ ܩܳܠܐܴ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܫܰܟܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܶܗ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܣܰܦܶܩ  ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ ܘܰܣܚܰܦ ܬܳܓܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܦܟܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܪܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܩܳܠܐܴ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܚܰܟܶܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܢܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ ܟܶܫ̈ܠܐܷ ܘܡܰܟܫܽܘ̈ܠܐܷ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܗܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܫܶܐܒ ܒܰܢ ܡܳܪܝ ܚܰܝܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܕܡܶܢܳܟ ܕܩܳܠܳܟ ܢܳܦ̇ܶܩ: ܘܰܒܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܳܩܽܘܪܰܢ ܢܶܒܣܽܘܪ: ܘܠܳܟ ܡܩܰܕܶܫ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܓܳܡܰܪ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܨܳܒܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܐܱܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܝܶܕ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܣܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܫܰܝܶܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܚܰܝܶܕ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܥܪܶܩ ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܒܗܶܬ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܒܰܚܙܳܬܶܗ ܫܰܪܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܙܪܰܥ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܠܐܴ ܐܶܬܒܰܨܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܬ݀ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܐܳܦܠܐܴ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ݀ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܠܐܴ ܐܰܘܒܶܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܠܐܴ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܝܳܬܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܒܩܶܛܠܐܴ: ܘܰܐܦܶܩ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠ ܘܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܐܰܪܓܶܫܘ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܬܰܒܪܶܩ ܥܠܰܝܢ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܬܰܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܽܘܪ̈ܳܢ ܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܟܰܕ ܡܰܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܦܳܪܥܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܨܶܝܕܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܥܽܘܠ ܠܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܒܬܰܪ̈ܥܰܝܟ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܫܠܡ ܬܪܝܢܐ ܕܛܟܣܐ ܕܡܨܥܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܪܳܟ: ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܕܰܨܒܰܝܬ ܘܩܰܒܪܳܟ ܣܰܝܟܳܟ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܰܟܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܡܒܰܪܟܳܐ ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܰܩܢܺܝ ܠܰܢ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܠܰܒܶܫ ܠܰܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܰܕܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ: ܘܟܰܢܶܫ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ. ܟܰܣܝܳܐ ܕܕܳܠ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܪܰܚܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ: ܠܐܴ ܣܳܦܶܩ ܐܰܬܪܳܐ ܘܟܶܢ ܫܪܳܐ ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܙܳܐܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̣ܽܘ: ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܠܺܝܬܳܐ. ܡܙܺܝܥ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܕܰܢܒܰܪ̈ܟܳܢܳܝܗܝ ܒܙܰܘܥܳܐ: ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܒܰܪܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ: ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܪ̈ܳܬܡܳܢ ܠܶܗ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ. ܨܳܐܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܒܶܗ: ܡܩܰܕܶܫ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ: ܕܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܢܰܗܪܳܐ: ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܣܘܰܚܘ ܠܶܗ: ܛܥܺܝܢ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ  ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܣܳܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܴ. ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܡ̣ܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ: ܥܰܦܺܝܩ ܚܰܝܠܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇: ܕܥܰܦܶܩ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܐܴ: ܩܰܒܶܠ ܨܰܥܪܳܐ ܒܥܽܘܠܝܶܗ ܕܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܫܰܦܶܠ ܠܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܢܳܕ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܶܐܨܛܰܪܺܝܘ ܫܽܘ̈ܥܶܐ: ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ: ܘܕܰܨܒܳܐ ܥܶܩܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܕܰܝܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ: ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܩܥ̈ܰܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܢܽܘ: ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܘܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܕܳܡܶܐ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܕܳܡܶܐ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܠܐܴ ܥܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐܴ ܒܨܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܠܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܠܐܴ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇: ܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܬܒܽܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܙܽܘܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܡܪܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܩ̣ܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ: ܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܨܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܗܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܐܴ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܠܐܴ ܢܶܫܬܟܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܥܰܡ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܳܟ. ܢܥܰܕܥܶܕ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܥܰܡܳܟ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡܰܒܥ̈ܕܳܢ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܡܠܺܝܟܺܝܢ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ. ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܐܝܟ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܫܡܰܥ̣ܬܳܝܗܝ: ܘܰܐܝܟ ܛܢܳܢܶܗ ܕܦܺܝܢܚܶܣ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܩܶܛܠܐܴ ܚܫܰܒܬ ܠܶܗ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܶܝܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܫܰܗܳܐ ܘܕܰܥܶܟ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܬܚ̈ܳܬܰܘܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐܴ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܫܕܰܝܢܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܐܴ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ: ܘܰܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܴ ܕܠܐܴ ܚܳܐܶܒ: ܚܰܕ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܠܐܴ ܬܳܚܶܒ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܚܰܕ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܠܐܴ ܥܳܒܰܪ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܬܰܦܢܟܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܐܱܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܢܚܶܬܬ: ܕܠܰܢ ܬܫܰܟܶܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܢܰܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܕܠܐܱܒܕܳܢܳܐ ܫܪܶܟܢܰܢ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܫܰܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܒܺܝܫܳܐ ܩܛܰܪ ܬܳܓܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܒܝܰܕ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܟܒܰܫ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܰܚܡܳܐ ܫܽܘܦܪܳܢ ܘܦܰܐܝܽܘܬܰܢ ܐܶܒܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܘܶܐܫܬܰܬܰܩ̈ܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܩ̈ܳܠܐܷ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ: ܘܶܐܬܟܰܦܰܦ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ: ܐܶܬܰܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܩܰܪܶܒܬܳܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܣܒܰܠܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܟ ܘܛܰܝܶܒܘ ܩܰܝܣܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܳܟ: ܘܠܐܴ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܐܴ ܠܰܡܪܳܡܽܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܥܠܰܝܟ: ܒܰܕܠܐܴ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܛܳܐ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܣܥܰܪܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܫܰܡܘ ܠܳܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܰܛܥܶܡܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ: ܘܰܐܓܶܣܬ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܩܳܡܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܫܶܢܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܳܟ: ܥܰܠ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܰܒܩܳ̈ܠܐܷ ܕܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܙܥ̈ܩܳܢ ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܙܳܗ̇ ܘܗܰܓܡܳܗ̇ ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܝܳܫܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܬܰܒܰܪ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܰܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܡܠ̣ܰܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܟ: ܘܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܨܶܡܚܰܝ̈ܟ ܡܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ. ܟܰܕ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܬܶܨܛܰܒܰܬܝ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܗܰܠܠܽܘܢ: ܘܟܶܢܫܶܝ̈ܗ̇ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܨܛܰܒܬܽܘܢ. ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ. ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ: ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܰܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܫܬܚܠܳܦܳܢܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܢܶܡܠܐܷ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܣܬܓܶܕ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܐܴ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܒܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܰܪܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܝܰܗ̈ܠܐܷ: ܘܬܶܓܡ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܘܚܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܶܗ ܬܶܥܒܶܕ: ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܶܗ ܬܛܰܟܶܣ: ܘܠܐܴܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܕܡ̣ܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܨܰܒܬܶܬ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܫܠܶܛܬ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܕܪܳܢܳܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܦܰܠ ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܩܰܒܶܠ ܘܰܥܓܺܝܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܐܶܠܐܴ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܢܰܓܕܽܘܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܘܬܰܥܕܺܝܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܛܰܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܰܦܢܶܝܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܒܳܪܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܠܐܴ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܒܶܫܬ. ܘܰܠܘܳܬ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬܬ: ܘܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܓܶܣܬ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܓܕܰܡܬ ܘܠܐܴܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܘܰܦܪܰܩܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܐܠܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܠܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܩܰܪܶܒܬܳܝܗܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܪܰܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܠܐܴ: ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܪܰܡܪܶܡܬ ܒܳܗ̇ ܫܰܦܠܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܬܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܘܰܬܨܰܒܶܬ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܬܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܡܢܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܓܰܘܙܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܢܰܒܪܶܫ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ. ܘܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܦܨܰܚ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܕܢܶܬܓܠܐܷ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܘܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܘܡܶܬܬܰܠܽܘܬܳܐ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܡܒܰܕܩܳܐ ܒܡܰܡܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̣ܺܝ ܟܰܕ ܗ̣ܺܝ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܬܝܰܩܢܳܐ: ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܴ ܪܶܕܝܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܙܰܒܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܘܰܐܬܩܢܶ: ܘܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܝܰܩܪܶܗ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܫܠܛܶܗ: ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܡܳܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܣܳܡ ܠܶܗ: ܕܠܐܴ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܐܶܟܰܠ ܘܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܰܚ̣ܛܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܰܠܦܺܐܪܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܢܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܶܫܬܰܠܰܚ ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܰܫܪܶܟ ܠܰܚܒ̇ܳܠܐܴ: ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܕܳܐܶܫ ܘܡܰܗܶܠ ܒܶܗ: ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܘܰܒܟܽܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܘܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܕܢܰܪܬܽܘܢܳܝܗܝ ܐܶܠܐܴ ܐܶܬܬܰܪܬܺܝ. ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܨܳܝܗܝ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܐܴ ܡܶܬܬܟܺܝܠܐܴ ܘܰܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܫܰܕܪܶܗ ܠܐܱܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܢܶܣܰܒ: ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܪܺܝܫܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܠܶܟ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܕܒܰܪ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܠܒ̣ܶܫ ܠܐܴܕܳܡ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܩܰܢܝܳܐ ܡܚܰܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ: ܘܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ: ܡܰܬܚܽܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܚܰܠܐܴ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܣܳܡܘ ܒܪܺܝܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܶܙܚܳܐ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܰܦܪܶܓ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ: ܚܰܒܫܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܢܶܬܢܰܚܰܡ ܘܢܰܓܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܐܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܙܳܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܒܳܬܰܪ ܫܟܺܝܒܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ: ܢܚܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܐܓܶܣ ܥܰܡ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܐܰܚܪܶܒ: ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܥܶܪܒܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܘܰܣܠܶܩ ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ̇ܰܢ: ܘܰܐܥܕܺܝ ܠܨܰܠܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ: ܘܟܰܬܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܕܶܫ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܠܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܗܽܘܢ: ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦ̇ܶܩ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܰܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܩܥܰܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܡܽܘܫܶܐ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ: ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ: ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ: ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܘܝܰܕܥܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܘܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ ܘܰܐܢܗܰܪܬܳܗ̇ ܠܗܳܡܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܕܢܰܚܬ ܒܳܗ̇ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ ܡܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܨܰܚܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܛܥܳܐ: ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܐܰܣܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܰܓܗܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܫܒܺܝܠܐܴ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܳܐ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܚܰܘܣܳܢܰܝ̈ܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܫܰܡܠܺܝܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܰܢ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ: ܕܠܐܴ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܘܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܬܶܚܕܶܐ ܠܰܢ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܬܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܶܫ̈ܠܐܷ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ: ܘܰܠܓܽܘܕ̈ܳܦܶܐ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ: ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܘܦܶܚ̈ܬܶܐ ܟܰܠܩܺܝܕܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܫܰܪܰܪܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ: ܘܚܰܝܶܠܺܝܢ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܽܘܡ̈ܠܳܝܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܳܝܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܳܐܪܬܳܕܳܘܟܣܺܝܰܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐܴ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܛܰܟܶܣ ܠܰܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܛܶܡ ܠܰܢ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܦܶܓܥܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܒܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ    ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܺܝܬ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܰܢ: ܘܢܶܬܥܰܠܐܷ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܢܰܥܒܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܘܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܓܠܺܝܠܐܴ: ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܕܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܠܐܴ ܫܰܠܘܳܐܺܝܬ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܘܰܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ: ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ: ܟܰܕ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܟ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܣܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܢ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܗܦܰܟ̈ܝ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܚܙܰܝܢܰܢ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܒܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ. ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܒܰܡܨܰܠܠܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܒܩܰܘܡܳܐ ܠܐܴ ܥܕܺܝܠܐܴ: ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܬܚܰܝܰܕ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܒܰܠ: ܘܩܽܘܪܳܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܘܐ̱ܪܳܙܳܝܳܐ ܕܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ: ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܐܘܪܥܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܢܡܰܢܰܥ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܐܟܣܺܝܣܝܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܚܘܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܕܓ̄ ܕܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܓܣܰܪ ܒܗܳܡܳܢ ܘܶܐܬܦܪܶܬܘ ܥܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܐ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܰܢܶܫ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ. ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܫܳܛ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܘܩܰܦܰܚ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܘܣܰܚܶܦ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܰܐܦܶܩ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܡܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܦܰܨܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܡܚܰܪܪ̈ܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܠܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ  ܕܒܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܥܳܦܢܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܛܥܰܝܢܳܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܣܳܐܒܶܝܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܟܬܰܒ ܠܰܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܐܶܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܣܒܰܪܬܳܐ ܒܪܺܝܟܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܬܕܰܢܚܰܬ݀ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܨܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܬܢܰܚܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܩܢܰܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܒܗ ܬܳܐܓܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܩܛܰܪܘ ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܗܰܕܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܘ ܘܫ̇ܳܐܠܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܴ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܬܪܽܘܨ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܙܳܟܽܘܬܳܟ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ: ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܠܪܽܘܚܳܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܶܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐܷ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܠܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܟ ܐܰܕܺܝܩܘ: ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܒܰܪ̈ܩܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܰܒܪܶܩܘ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܘܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ: ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܘܕܶܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܠܰܒܒܺܝܢ ܕܠܐܴ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ ܘܚܰܕܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܠܐܴ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܨܡܰܚ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݀ ܠܐܴ ܢܟܰܬܰܪ ܒܶܗ ܘܢܶܛܫܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܨܶܡܚ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܢܽܘܗܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܐܴ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܥܰܡܽܘ̈ܛܶܐ ܒܶܐܣ̈ܶܐ ܘܓܳܘܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܪܳܓܪ̈ܳܓܳܝܳܬܳܐ ܢܡܽܘܫ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܙܰܠܓ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܫܳܘܶܝܢ ܡܰܙܠܓܺܝܢ: ܠܐܴ ܐܰܝܟ ܦܪ̈ܰܚܕܽܘܕܶܐ ܢܰܚܶܒ ܠܛܽܘܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܠܛܰܠ̈ܠܐܷ ܠܺܠܝ̈ܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܨܶܒ̈ܬܶܐ. ܘܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܐܷܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ: ܠܐܴ ܢܶܬܚܰܛܰܦ ܒܝܰܕ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܦܳܥܽܘܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐܴ ܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܬܠܰܥ̈ܙܳܢ ܒܶܗ. ܕܠܐܴ ܢܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ: ܠܐܴ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܢܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܢܥܺܝܪ ܒܶܗ ܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܐܴܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܬܥܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܰܚܰܪ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܗ̣ܽܘ ܡܰܘܩܶܕ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ: ܐܶܠܐܴ ܢܩܽܘܡ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܢܨܰܠܐܷ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܬܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܪܽܘܓ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܗܰܓܶܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܘܟܰܕ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܰܓܺܝ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܘܰܣܒܺܝܣ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܶܒܰܢ ܡܰܩܬܺܝܢܰܢ: ܠܬܰܡܳܢ ܢܣܰܟܶܐ ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܚܒܽܘܨ: ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܬܠܰܗܰܩ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܡܪܰܘܙܳܢܳܐ ܦܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܰܠܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܝܳܗܶܒ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܕܽܘܨܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܥܰܡܶܗ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܩܰܕ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ: ܘܰܢܟܰܬܪܽܘܢ ܐܳܦ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ  ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐܴ ܢܶܪܚܩܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܝ̈ܠܐܷ ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐܱܒܺܝ̣̈ܠܐܷ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡ̇ܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̣̈ܨܶܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܪܰܦܝܳܐ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܢ ܠܝܰܥܪܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܥܰܛܝ̈ܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܠܐܴ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܪܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܰܫܳܬܰܢ ܛܰܠܳܟ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܬܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܦܽܘܠܚܳܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ ܒܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕ̈ܝ ܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܘܠܶܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܬܰܨܡܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܙܰܡܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܢܗܪܰܬ݀ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܡܰܢܰܥܬ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܓܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܬܰܪܘ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ  ܪ̈ܳܥܡܳܢ ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܓܳܠܦܺܝܢܰܢ ܠܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܢܩܰܢܩܶܢ ܓܰܓܪ̈ܳܬܰܢ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܨܰܝܶܒ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ: ܘܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ ܘܬܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܣܰܓܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܡܰܚܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܰܡܚܳܐ ܘܒܰܕܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܩܠܳܠܐܴ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܠܰܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܐܴ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܐܳܦܠܐܴ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܕܰܫܒܺܝܚ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܕܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚ̇ܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܰܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܗ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܢܩܰܡܬܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܶܗ ܦܳܪܶܫ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܣܰܡܶܟ ܠܗܽܘܢ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܠܐܴ ܦܳܛܰܪ ܘܒܶܗ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܘܡܶܬܩܰܫܶܐ ܥܰܠ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܣܺܝܘ ܘܠܐܴ ܝܰܩܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܡܰܫܠܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܕܢܰܓܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܨܰܚܡܳܐ. ܘܰܠܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫ̇ܳܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐܴ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܒܗ̇ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܐܴ ܬܶܬܥܰܙܰܙ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܐܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫܬ ܕܬܰܥܕܺܝܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܡܰܗܶܠ ܗܘܳܐ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܢܚܶܬܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܘܰܢܓܰܕܬ ܘܰܐܣܶܩܬ ܠܨܰܠܡܳܟ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܐܰܘܬܶܒܬܳܝܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܠܥܺܕܬܳܟ  ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܘܰܐܬܩܶܢܬ ܘܫܰܪܪܰܬ. ܕܬܰܫܰܪ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܰܬܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܙܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܘܨܰܘܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܘܰܠܣܽܘܠܐܴܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ  ܬܶܣܬܓܶܕ ܘܬܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܰܒܪܩܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܡܶܙܕܰܝܚܳܐ: ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܠܰܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܶܐܨܛܒܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܠܰܠ ܘܢܶܬܡܪܶܩ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܘܪܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܘܢܶܬܚܰܪܰܪ ܘܢܶܨܛܰܠܰܠ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܘܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܘܰܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܰܢܛܰܚܘ ܥܠܰܝܢ: ܡ̣ܶܢ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܘܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܢܶܪܕܶܐ: ܘܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܰܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܪܶܙ: ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܐܰܒܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܐܴ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܒܰܝܬܺܝ ܠܰܢ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣ̣ܰܒ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܘܰܥ̣ܛܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ: ܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܢܚܶܬ ܦܪܰܩ ܘܰܐܥܕܝܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܒܶܙܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܚܡܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܠܐܴ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܬܰܣܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܡܚܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܥܒܶܕ ܠܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܬܺܝܟܳܐܺܝܬ ܘܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܠܐܴ ܫܳܦܪܺܝܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܕܠܐܴ ܢܽܘܬܳܦܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܺܐܚܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܐܴ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܓܣܰܪ ܒܗܳܡܳܢ ܘܶܐܬܦܪܶܬܘ ܥܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܐ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܰܢܶܫ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ. ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܫܳܛ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܘܩܰܦܰܚ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܘܣܰܚܶܦ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܰܐܦܶܩ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܡܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܦܰܨܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܡܚܰܪܪ̈ܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܠܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ  ܕܒܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܥܳܦܢܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܛܥܰܝܢܳܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܣܳܐܒܶܝܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܟܬܰܒ ܠܰܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܚܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܐܶܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܣܒܰܪܬܳܐ ܒܪܺܝܟܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܬܕܰܢܚܰܬ݀ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܨܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܬܢܰܚܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܩܢܰܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܒܗ ܬܳܐܓܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܩܛܰܪܘ ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܟ ܘܒܰܫܠܳܡܳܟ ܗܰܕܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܘ ܘܫ̇ܳܐܠܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐܴ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܬܪܽܘܨ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܙܳܟܽܘܬܳܟ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ: ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܐܻܝܩܳܪܳܟ ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܠܪܽܘܚܳܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܶܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐܷ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܠܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܟ ܐܰܕܺܝܩܘ: ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܒܰܪ̈ܩܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܰܒܪܶܩܘ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܘܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ: ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܘܕܶܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܠܰܒܒܺܝܢ ܕܠܐܴ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ ܘܚܰܕܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܠܐܴ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܨܡܰܚ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݀ ܠܐܴ ܢܟܰܬܰܪ ܒܶܗ ܘܢܶܛܫܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܨܶܡܚ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܢܽܘܗܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܐܴ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܥܰܡܽܘ̈ܛܶܐ ܒܶܐܣ̈ܶܐ ܘܓܳܘܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܪܳܓܪ̈ܳܓܳܝܳܬܳܐ ܢܡܽܘܫ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܙܰܠܓ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܫܳܘܶܝܢ ܡܰܙܠܓܺܝܢ: ܠܐܴ ܐܰܝܟ ܦܪ̈ܰܚܕܽܘܕܶܐ ܢܰܚܶܒ ܠܛܽܘܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܠܛܰܠ̈ܠܐܷ ܠܺܠܝ̈ܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܨܶܒ̈ܬܶܐ. ܘܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܐܷܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ: ܠܐܴ ܢܶܬܚܰܛܰܦ ܒܝܰܕ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܦܳܥܽܘܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐܴ ܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܷ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܬܠܰܥ̈ܙܳܢ ܒܶܗ. ܕܠܐܴ ܢܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ: ܠܐܴ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܢܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܢܥܺܝܪ ܒܶܗ ܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܐܴܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܬܥܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܰܚܰܪ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܗ̣ܽܘ ܡܰܘܩܶܕ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ: ܐܶܠܐܴ ܢܩܽܘܡ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܢܨܰܠܐܷ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ: ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܬܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܪܽܘܓ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܗܰܓܶܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܘܟܰܕ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܰܓܺܝ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܘܰܣܒܺܝܣ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܶܒܰܢ ܡܰܩܬܺܝܢܰܢ: ܠܬܰܡܳܢ ܢܣܰܟܶܐ ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܚܒܽܘܨ: ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܬܰܡܳܢ ܢܶܬܠܰܗܰܩ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܡܪܰܘܙܳܢܳܐ ܦܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܰܠܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܶܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܝܳܗܶܒ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐܴ ܫܰܢܺܝ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܕܽܘܨܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܥܰܡܶܗ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܡܘ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܩܰܕ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܶܗ: ܘܰܢܟܰܬܪܽܘܢ ܐܳܦ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ  ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐܴ ܢܶܪܚܩܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܝ̈ܠܐܷ ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐܱܒܺܝ̣̈ܠܐܷ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡ̇ܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̣̈ܨܶܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܛܶܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܪܰܦܝܳܐ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܢ ܠܝܰܥܪܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܥܰܛܝ̈ܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܠܐܴ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܪܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܰܫܳܬܰܢ ܛܰܠܳܟ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܬܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܦܽܘܠܚܳܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܡܰܦܪܓܺܝܢܰܢ ܒܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕ̈ܝ ܠܩܰܒܪܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐܴ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܘܠܶܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܬܰܨܡܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܙܰܡܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܢܗܪܰܬ݀ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܡܰܢܰܥܬ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܓܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܬܰܪܘ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ  ܪ̈ܳܥܡܳܢ ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܓܳܠܦܺܝܢܰܢ ܠܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܢܩܰܢܩܶܢ ܓܰܓܪ̈ܳܬܰܢ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܨܰܝܶܒ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ: ܘܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ ܘܬܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܨܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܣܰܓܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܡܰܚܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܰܡܚܳܐ ܘܒܰܕܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܩܠܳܠܐܴ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܠܰܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܐܴ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܐܳܦܠܐܴ ܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܕܰܫܒܺܝܚ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܕܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚ̇ܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܰܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܘܶܐ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܗ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܢܩܰܡܬܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܶܗ ܦܳܪܶܫ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܣܰܡܶܟ ܠܗܽܘܢ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܠܐܴ ܦܳܛܰܪ ܘܒܶܗ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܘܡܶܬܩܰܫܶܐ ܥܰܠ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܐܴ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܣܺܝܘ ܘܠܐܴ ܝܰܩܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܡܰܫܠܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܕܢܰܓܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܨܰܚܡܳܐ. ܘܰܠܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫ̇ܳܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐܴ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܒܗ̇ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܐܴ ܬܶܬܥܰܙܰܙ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܬܳܐܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫܬ ܕܬܰܥܕܺܝܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܡܰܗܶܠ ܗܘܳܐ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܢܚܶܬܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܘܰܢܓܰܕܬ ܘܰܐܣܶܩܬ ܠܨܰܠܡܳܟ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܐܰܘܬܶܒܬܳܝܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܠܥܺܕܬܳܟ  ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܘܰܐܬܩܶܢܬ ܘܫܰܪܪܰܬ. ܕܬܰܫܰܪ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܰܬܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܙܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܘܨܰܘܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܡܰܟܰܟ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܘܰܠܣܽܘܠܐܴܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ  ܬܶܣܬܓܶܕ ܘܬܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܰܒܪܩܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܡܶܙܕܰܝܚܳܐ: ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܠܰܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܶܐܨܛܒܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܠܰܠ ܘܢܶܬܡܪܶܩ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܘܪܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܘܢܶܬܚܰܪܰܪ ܘܢܶܨܛܰܠܰܠ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܘܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܘܰܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܰܢܛܰܚܘ ܥܠܰܝܢ: ܡ̣ܶܢ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܘܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܢܶܪܕܶܐ: ܘܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܰܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܪܶܙ: ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܐܰܒܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܐܴ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܴ ܣܕܺܝܩܬܳܐ: ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܒܰܝܬܺܝ ܠܰܢ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣ̣ܰܒ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܘܰܥ̣ܛܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ: ܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܢܚܶܬ ܦܪܰܩ ܘܰܐܥܕܝܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܒܶܙܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܚܡܺܝܠܐܴ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܴ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܠܐܴ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܬܰܣܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܡܚܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܥܒܶܕ ܠܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܬܺܝܟܳܐܺܝܬ ܘܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܠܐܴ ܫܳܦܪܺܝܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܕܠܐܴ ܢܽܘܬܳܦܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܺܐܚܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܐܴ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܩܳܡ̣ܬ ܒܰܒܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒ̣ܰܝܬ. ܘܶܐܬܢܰܚ̣ܰܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܡܳܪܝ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܺܝܪ ܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܘܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܨܳܒ̇ܶܐ ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܫܰܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗ̇ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒ̇ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܢܚ̣ܶܬܬ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ̣ܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ. ܥܡ̣ܰܕܬ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܒܕܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܛܰܡ̈ܶܐܐ: ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܩܰܒ̣ܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܨܰܘܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ ܕܰܬܡܰܠܐܷ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܕܪܰܫ ܠܳܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܟ. ܩܰܒ̣ܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܕܬܶܬܢܰܣܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܕܳܫܬܳܝܗܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܥܒ̇ܰܕܬܳܝܗܝ ܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܩܕܳܡ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܪܰܝܬ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܰܪܟܶܒ̣ܬ ܥܺܝܠܐܴ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܥܰܠ̣ܬ ܠܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܶܬܢܰܚ̣ܰܡܬ ܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܦܠܐܴ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܠܐܴ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܳܛܶܝܢ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܟ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ ܘܒܳܬܪܰ ܕܫܰܡܠܺܝܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܠ̣ܬ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܕܺܝܢܳܟ ܠܐܴܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܳܐ ܚܰܪܰܪܬ. ܘܰܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ ܦܟ̣ܰܪܬ: ܘܶܐܬܩܒ̣ܰܪܬ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܬܢܰܦܶܨ ܘܰܬܚܰܕܶܬ ܘܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܝܰܪܬ: ܘܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܐܺܝܬ: ܘܐܬܢܰܚܰܡ̣ܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܳܡ̣ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ: ܘܰܐܟ̣ܪܶܙܘ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܘܰܩܫܶܐ ܩܕܳܠܐܴ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ݀ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ ܠܗܶܝܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܟ. ܘܰܣܥ̣ܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܫ̣ܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܰܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܫܠܳܡܳܟ ܠܥܳܩܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܚܰܝܬ: ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܰܨܰܚ̣ܬ: ܘܰܠܬܳܐܘܡܰܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܳܟ ܫ̣ܰܪܰܪܬ ܘܦܰܩ̣ܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܕܥܳܡ̇ܰܪ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܠ ܝ̇ܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝ̣̈ܕܰܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܡܩܰܦ̈ܚܰܝ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܫܰܪܪܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܕܚܰܫ̣ܬ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܦ̣ܪܰܩܬ ܠܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܦ̣ܰܚܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܳܐܶܢ ܟܽܠܐܴ ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐܴ ܐܶܬܚܰܝܰܒ̣ܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܳܟ ܚܰܠܐܴ ܐܰܫܩܝܽܘܟ ܒܢ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܪ̈ܺܝܫܰܝܟ ܩܰܒ̣ܶܠܬ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝ̇ܳܩܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܒܬܽܘܩܦܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܰܦܨܰܚ̣ܬ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܓܰܒܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܪܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܙܳܥܩܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܝܽܘܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܽܘܒ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗ̣ܽܘ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܡܶܬܓܠܐܷ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܕܳܫܶܗ ܠܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܰܚܦܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܶܒܫܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܬܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܘܰܡܢܺܝܚ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܰܝܶܢ̣ܬ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܚܒܰܠܐܴ ܕܒܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܫ̣ܪܰܝܬ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܢ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܣܬܓܶܕ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܠܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܝܟ ܪܶܬܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܦ̣ܰܩ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܚܽܘܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܒܪܳܐ ܢܳܣ̇ܶܒ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܶܠ: ܘܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܓܶܢ: ܘܠܰܟܠܺܝ̣̈ܠܐܷ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܳܕܶܠ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܦܨܰܚ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܽܘܝ̇ܳܐܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܬܰܦܢܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܠܐܱܪܥܳܐ ܢܚ̣ܶܬܬ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܥ̇ܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܢܰܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚ̣ܙܰܝܬ ܠܰܢ ܕܠܐܱܒܕܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܪܗܶܛܢܰܢ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒ̇ܳܠܐܴ ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ ܥܠܰܝܢ: ܘܒܺܝܫܳܐ ܩ̣ܛܰܪ ܬܳܐܓܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܰܟܒ̣ܰܫ ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚܡ̣ܳܐ ܫܽܘܦܪܰܢ: ܘܦܰܐܝܽܘܬܰܢ ܐܶܒܕܰܬ݀: ܘܟܽܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗ̣ܘ̈ܰܝ ܠܕܽܘܘܳܢܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܬܰܩ̈ܝ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܠܐܴ ܗ̣ܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܘ̣ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܘܶܐܬܟܰܦܰܦ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ: ܐܶܬܰܝܬ ܘܰܦ̣ܪܰܩܬ ܠܰܢ ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܠܟܽܠܰܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܝܒ̣ܰܪܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܐܥܒ̣ܰܪܬ ܠܗ̇ܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬܰܢ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܕܶܡ̣ܬ ܐܶܡ̣ܰܪܬ: ܕܠܐܴ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܳܫ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܐܴ ܫܰܟܶܢ̣ܬ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܢܗ̣ܰܪܬ ܠܰܢ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚ̣ܰܪܰܪܬ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ: ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܥܺܕܬܳܟ ܒܫܰܝܢܳܐ ܒܗܺܝܠܐܴ ܬܶܨܛܰܒܰܬܝ ܘܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܝܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܶܣܬܰܥܪܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ. ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܣܬܰܝܥܽܘܢ. ܘܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܢܶܥܬܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ: ܘܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗܘ̣ܰܘ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܟܡܳܢܳܝܳܐ ܕܐܬܚܙܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܐܱܚܰܘ̈ܗܝ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܰܐܺܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܓܶܫܬܳܐ ܕܕܰܦܢܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܥܺܝܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܕܢܶܓܽܘܫ ܠܣܶܛܪܳܟ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܰܒ̣ܰܪܬ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܬ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܗ̇ܳܝ ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܚܶܘܝܳܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܐܴܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܦܢ̣ܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܘܗܳܐ ܡܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ ܒܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܘܰܡܕܰܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܶܗ ܘܰܥܒܺܝܕ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܟܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ: ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ. ܚܠܳܦ ܗ̇ܳܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܢܟܺܝܠܐܴ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܳܫ̇ܶܦ ܥܰܠ ܟܰܪܣܶܗ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܣܝ̇ܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܶܗ ܩܳܛܠܶܝܢ ܠܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝ̈ܳܢܶܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ: ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܰܙܠ̣ܶܓܬ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܕܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܰܥܬܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܐܷ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܫ: ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܩܛܺܝܠ ܘܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܚܶܦ ܘܰܫܕܶܐ ܘܰܒܛܺܝܠ: ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܥܠܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܟܶܬܒܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܡܰܘܕܝܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܳܢ̇ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܠܐܴ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܴ ܙܳܟ̇ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܘܠܐܴ ܬܰܒ̣ܗܶܬ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܛܠܰܡ̣ܘ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܘܠܐܴ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܟ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܢܕܺܝ̣̈ܕܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܡܰܪܢܰܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܐܴ ܫܰܟܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܡܰܙ̈ܓܳܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܟܰܪ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܦ̣ܛܰܪܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܟܶܢ ܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܩܢ̣ܰܝܬ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܦܽܘܨܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܢܝ̇ܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܥܢ̣ܰܕܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܠܐܴ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐܴ ܚܣܳܡ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܪܰܚܺܝܩ ܘܩܰܪܺܝܒ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܘܥ̇ܳܢܶܐ ܠܟܽܠ ܕܩ̇ܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܝܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܕܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܘܰܡܚܰܓܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܕܳܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܰܐܥܬܩܰܬ݀ ܒܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܺܝ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܐܥܬܰܪ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐܴ ܣܳܦܩܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘܬܶܗ ܘܠܐܴ ܡܰܘܦܶܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܠܐܴ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܩܳܪ ܡܰܘܬܒܶܗ ܘܠܐܴ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܳܦ ܬܳܐܓܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡ̣ܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐܱܒܽܘܗܝ ܕܳܡ̇ܶܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܦ̣ܪܰܥ ܒܡܰܚܰܬܶܗ ܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܽܘܪܢܳܫܶܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܰܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܪܳܐܬܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܶܐܬܬܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܶܬܳܐ ܕܓܰܒ̣ܠܰܬ݀ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܰܕ ܚܰܨܶܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܝ̇ܳܩܶܕ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܶܗ: ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪܳܥܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܚ̣ܕܶܗ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܶܗ: ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܣܽܘܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܱܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ݀ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܒܢܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܐܷ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܡܰܚܰܬܶܗ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐܴ ܟܰܕ ܢܚ̣ܶܬ ܣܰܦܶܩ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐܴ ܟܰܕ ܣܠ̣ܶܩ ܫܰܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܕܰܝܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܪܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܶܗ: ܐܳܦܠܐܴ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܳܐܚ̇ܶܕ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܦ̣ܪܰܩ ܠܐܱܪ̈ܥܳܢܶܐ ܒܡܰܚܰܬܶܗ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̣̈ܠܐܷ ܟܰܕ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ: ܘܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܐ ܗ̱̇ܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ ܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܣܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ ܘܰܬܒܰܪܶܟ ܠܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܳܟ: ܘܰܐܣܶܩ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܟ ܘܰܠܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܐܱܝܟܳܐ ܕܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܥܡܪܶܗ: ܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ ܠܥܽܘܪ̈ܙܠܐܷ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܐܣܽܘܪ ܠܰܢ   ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܒܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܢܰܨܺܝܚܰܝ̈ܟ ܒܡܰܦܪܓܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܘܚ̇ܳܕܶܝܢ ܒܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܩܰܒܶܠ ܗܳܫܳܐ ܠܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̣̈ܢܳܬܳܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܢܗ̣ܰܪܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܘܳܠܝ̈ܳܢ: ܘܰܢܡܽܘܫ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܙܳܕ̈ܩܳܢ: ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܩ̈ܚܳܢ: ܘܢܰܐܡܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܣܪ̈ܳܢ ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܢܙܰܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܚܰܕܶܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܣܶܡ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚ̣ܰܕܶܬܬ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܫܚ̣ܶܬ ܘܰܒܠܺܝ ܒܰܚܒܳܠܐܴ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܰܠ̣ܬ ܘܠܰܘ ܒܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܚܰܕܰܬ݀ ܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܘܫ̣ܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ. ܟܰܕ ܚܰܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܐܶܣܬܰܟܰܟ̈ܝ: ܘܕܰܦܢܳܟ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܘܰܐܪܕܝܰܬ݀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܰܢ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܬܰܩܢܰܢ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܢܰܢ. ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܗܰܪܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܨܡܰܚ̣ܘ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܘܢܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܒܳܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܠܥܰܡܽܘܛܽܘܬܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܦܫ̣ܰܛܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܳܐܐܰܪ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܚ̣ܰܕܬ: ܘܰܒܩܳܠܐܴ ܕܰܐܙܥ̣ܶܩܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܷܣܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܡܝܰܬܰܒܬܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ: ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܩܳܡ̣ܘ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܕܰܝܰܪܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܝܡ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܗ̣ܘܰܘ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̣̈ܗܳܬܳܐ ܥܒ̣ܰܕܬ: ܘܟܰܕ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ ܐܰܝܟ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܬܰܪܬ: ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܐܰܟ̣ܪܶܙܬ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܐܴ ܚ̣ܙܰܝܬ ܚܒܳܠܐܴ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܣܚ̣ܰܦܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܗܓܰܡ̣ܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܥܰܠܬܳܐ: ܘܰܬܪܰܥ̣ܬ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܶܐܟܰܠ̣ܬ ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܚܰܫ ܗܽܘܝܽܘ ܕܩܳܡ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܺܝܬܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܬܶܫܬܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܢܺܝܚܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̣̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝ̇ܳܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܫܳܩܠܐܴ ܣܳܟܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܡܶܬܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܪܳܫܡܳܐ: ܘܰܠܚܰܕ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܕܳܢ̇ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܣܰܟܰܡܬܳܐ ܬܰܥܒ̣ܰܪ ܘܬܰܡܛܰܪ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܝ̣ܳܐ. ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܫܰܟܶܢ̣ܬ: ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܒܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܝܰܗܒܠܰܢ: ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡܰܦܪ̈ܓܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܛܶܦ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܫܳܠܚܺܝܢܰܢ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦ̣ܰܪܘ ܠܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܦܓܰܪ ܫܰܢܺܝܘ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܛܰܟܶܣ ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܛܪܽܘܕ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ ܘܠܐܱܒܕܳܢܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܕܚܰܩܬܳܗ̇ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܢܶܚܙܶܝܟ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܢܓܽܘܫܳܟ: ܘܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܶܐܟܠܳܟ ܘܰܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐܴ ܡܛܰܘ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܫܬܶܝܟ. ܘܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ: ܘܰܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܐܬܬܰܝܬܝܶܝ̈ܢ ܠܰܗܘ̇ܳܝܳܐ: ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܨܡ̣ܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܴ ܐܰܝܢܳܝܳܐ ܘܠܐܴ ܟܡܳܢܳܝܳܐ: ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܐܷ ܟܽܠ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܘܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܘܕܶܐ ܘܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܶܗ: ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܘܰܗܦ̣ܰܟ ܪܰܨܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܥܠܰܬ݀ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܥܡ̣ܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܪܫ̣ܰܡ ܠܶܗ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܘܣܰܒܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̣̈ܕܳܢ ܗ̣ܘ̈ܰܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܣܥ̣ܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܶܗ: ܫܝܽܘܠ ܕܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܫ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ. ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܛܡܺܝ̣̈ܡܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ: ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘ̈ܝܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܠܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܘܡܰܒܗܬܺܝܢ: ܕܗܳܢܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܩ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܒܰܝܰܐܐ ܠܐܻܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܦ̣ܪܰܩ ܠܐܴܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܣܥ̣ܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܳܠܐܷ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܰܢܦ̣ܰܩ̈ܝ ܒܫܰܦܪܳܐ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܫܟ̣ܰܚ̈ܝ ܠܡܰܠܐܱܟܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܨܛܠ̣ܶܒ ܒܳܥܝ̈ܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝ̈ܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܒܺܝܪ ܗ̣ܘܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܪܟܳܐ: ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܐܴ ܚ̣ܙܳܐ ܚܒܳܠܐܴ. ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܘܶܐܢ ܠܐܴ ܡܰܫܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܳܐܝܶܝ̈ܢ ܚܙܳܝܶܝ̈ܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܘܶܐܫܬܰܪܪܶܝܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܚܳܕܝܳܐ ܟܰܕ ܪܗܺܝܒܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܐ: ܘܝܽܘܚܰܢܰܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܚ̣ܙܰܝܢܰܢ ܬܰܡܳܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܣܰܒ̣ܰܪܘ ܠܰܢ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܴ ܣܠ̣ܶܩ: ܘܰܫܡ̣ܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܪܗ̣ܶܛ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨܶܝܕ ܘܰܥܕܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܘܩܰܕܡܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܣܳܒܳܐ: ܘܰܢܛܰܪ ܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܗ̣ܘܳܐ: ܘܰܐܕܺܝܩ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܠܐܴ ܥ̣ܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܣܳܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܗ̣ܽܘ ܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܕܢܚܽܘܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܕܩܽܘܗ̇ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܗ̣ܘ̈ܰܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܝܰܒܠܽܘܗ̇ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܡܙܰܝܚܳܐ ܘܰܡܥܰܕܥܕܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐܷ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܳܥܙܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܩܰܒܪܳܟ ܡܶܬܡܰܢܥܳܐ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܩܛܺܝܠܐܴ ܕܰܐܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܱܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܰܐܟܡ̣ܰܪ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܝܰܘܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܰܝܬܳܐ ܘܣܰܬܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ: ܓܶܕܶܝܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܕܰܒܰܪܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܗܰܕܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܕܺܝܠܳܟ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܥܕܶܝܗ̇ ܠܡܽܘܠܟ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܠ̣ܰܟܬ ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܙܰܝܢܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܕܽܘܡܣ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܚܰܠܶܛܶܝܗ̇ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܛܰܝܶܒ ܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܣܰܬܰܪܝ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇: ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܫܘܘܙܳܒܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܠܐܴ ܓܳܝܙܳܐ ܣܕܽܘܪ ܘܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇: ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܘܢܶܨܡܰܚ ܥܰܠ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܠܶܒܳܗ̇: ܣܰܒܪܳܟ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ ܢܶܡܠܐܷ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܦܰܛܶܡܶܝܗ̇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇: ܩܰܪܢܳܗ̇ ܪܳܡܬܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܦܳܥ̈ܠܐܷ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ: ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܙܒܺܝܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܘܡܰܘܕܝܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܠܰܚܒܳܠܐܴ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܟܰܕ ܟܽܠܰܢ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥ̣ܰܠ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̣̈ܕܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̣ܽܘ ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܰܫ̣ܘ ܠܕܰܦܢܶܗ ܡܰܐܚܝ̇ܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ: ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܠܕܽܘܟܰܬ݀ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܠܐܴ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܥܠܰܘܗܝ ܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܫܰܪܰܪ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܚܰܟܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܚܡܬܶܗ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܥܡ̣ܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܠܶܠ ܠܗ̇ܰܘ ܨܰܚܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܣܥ̣ܰܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܘܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܐܶܬ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܦ̣ܪܰܩ ܘܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܥ̣ܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܘܙܳܥ̣ܘ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܘܠܰܒܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܐܴ ܬܶܕܚܠܽܘܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܘ ܩܰܢܺܝ̈ܛܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܓܒܺܝܬ: ܚܕܰܘ ܘܶܐܬܦܰܨܰܚܘ ܕܩܳܡ̇ܶܬ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܰܓܒܺܝܬ ܠܐܴ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܕܳܫ̇ܶܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܟܺܝܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡ̇ܶܬ ܕܠܐܴ ܚܒ̇ܳܠܐܴ. ܘܢܶܚ̇ܬܶܬ ܐܰܟܪܙ̇ܶܬ ܘܙܶܪܥ̇ܶܬ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗ̇ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܫܳܒ̇ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܙܶܠܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܺܝܠܝ ܡܰܐܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܡܦܰܬܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܫܶܡܝ ܪܰܒܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܐܰܟ̣ܪܶܙܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ: ܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܠ̣ܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܩܳܡ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܗ̣ܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥ̣ܰܪ. ܘܗܳܫܳܐ ܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܶܫ̣ܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܠܐܴ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܥܢ̣ܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܰܘܦܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܴ ܒܰܪܝܳܐ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܪܰܫ̣ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ: ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗ̣ܘܳܐ ܥܶܪܒܳܐ: ܘܶܐܬܕܒܰܚ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܚܰܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܣܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܣܺܝܡ ܢܰܦܫܳܟ ܚܠܳܦ ܥܶܪ̈ܒܰܝܟ ܡܠܺܝ̣̈ܠܐܷ: ܘܰܩܢܶܐ ܐܢ̱ܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܬܶܣܒܶܝܗ̇: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܠܐܱܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܣܰܝܒ̣ܰܪܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܬܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܐܰܡܠ̣ܶܟ ܡ̣ܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܺܝܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܐܰܚܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܫ̣ܪܰܝܬ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀: ܘܰܒܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܛܥܳܡܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕ ܗ̣ܽܘ ܘܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܠܐܱܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܠ̣ܰܝܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܱܪܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܨܡ̣ܰܚܬ: ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܚܒܺܝ̣̈ܫܳܢ ܗ̣ܘ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܚ̣ܰܪܰܪܬ. ܘܟܰܕ ܣܠ̣ܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܰܫܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕܗܳܡܳܢ ܫܚ̣ܰܩܬ ܘܡܽܘ̈ܟܠܐܷ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܦܰܪ̈ܙܠܳܝܶܐ ܓܰܕܶܡ̣ܬ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢ̣ܬ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘ̣ܰܝܬ: ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̣̈ܕܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ̣ܬ: ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܫ̣ܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ̣ܬ: ܘܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܚܰܫ̣ܬ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܛܥܶܡ̣ܬ. ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝܬ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܩܳܡ̣ܬ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܠܛܽܘܡܣܳܐ ܚܰܢܦܳܝܳܐ ܕܠܐܷܘܳܢ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ ܘܰܠܣܽܘܢܢܰܗܕܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܘܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܡܰܚܪܡܺܝܢܺܢ: ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܦܰܬ݀ ܒܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܐܰܥܠܰܬ݀: ܐܶܠܐܴ ܚܢܰܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܳܒܠܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܣܰܒܪܳܐ ܠܐܴ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܪ̈ܶܦܣܶܐ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ. ܥܰܡ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦ̣ܰܪܘ ܠܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܪܺܝܛܺܝܩܳܝܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܬܡܺܝܬ ܠܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܕܰܠܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܥܰܗܰܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ: ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܘܰܐܘܺܝ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ: ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܙܪܽܘܥ ܫܠܳܡܳܟ ܒܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܰܛܪܽܘܕ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܟ ܘܥܳܢ̈ܳܟ ܘܟܶܢܫܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܰܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐܳ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܐܴ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܕܰܗ̣ܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ: ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܣܥ̣ܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܣܒ̣ܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܴ ܚܒܳܠܐܴ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܥ̣ܬܰܪ ܒܫܽܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܫܠ̣ܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܰܓܕܽܘܟ ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܕܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܚܠܺܝ̣̈ܠܐܷ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܙ̈ܶܐ ܗܰܘܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܘܰܕܪܰܫ̣ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܳܬܪܳܟ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܚܰܝ̣ܶܕܬ ܠܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡ̇ܰܢ ܢܩܰܠܣܽܘܢ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܱܠܳܗܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓܬ ܕܶܢܚܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ: ܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܳܟ ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܰܦ̣ܪܰܩ ܠܐܷܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܪ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܓܳܫ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܣܶܩ ܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܕܢܰܚ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܐܚܝ̇ܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܢܰܚܶܡ ܩܒܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܘܚܰܕܶܬ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܰܐܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܒܩܳܠܶܗ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ ܘܬܰܪܶܨ ܟܦܺܝܦܽܘܬܰܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܦܪܰܩܬܶܗ: ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܰܡܪܡܶܗ: ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܡܚ̣ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܒ̣ܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܗܶܕܪܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܡ̣ܰܙ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܫܡܰܝܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܘܗܰܠܶܠ̣ܘ ܒܳܗ̇ ܒܙܰܘܥܳܐ: ܘܰܩ̣ܛܰܪܘ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܐܴ ܘܬܳܐܓܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪ̈ܕܰܝ ܐܠܶܦ̈ܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܳܬܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̣̈ܢܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ: ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܠܩܰܒܪܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܘܰܗܦ̣ܰܟ̈ܝ ܐܰܝܬܺܝܶܝ̈ܢ ܚܠܳܦ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܣ̣ܘ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̣̈ܠܐܷ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܰܡܬܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܠܩܶܢܳܐ ܕܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܓܙܳܪܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗ̣ܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܚܰܠܨܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܙ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܓܽܘܢ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܓܳܠܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝ ܘܰܐܪܡܺܝ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܟ̣ܪܶܙܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܦ̣ܪܰܩ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܙܪܰܥ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ. ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܕܝܳܨܳܐ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܢܶܪܚܰܡ: ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܢܶܪܗܰܛ: ܘܰܟܠܺܝܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܢܥܰܬܶܕ: ܘܠܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܦܠܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܙܟܶܐ: ܘܰܠܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܢܶܒܣܽܘܪ: ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܰܛܢܳܢܳܐ ܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܕܚܽܘܩ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܪ̈ܰܦܝܳܢܝܳܬܳܐ ܢܕܽܘܫ ܘܰܢܛܰܠܶܩ: ܘܰܠܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܢܩܰܦܰܚ: ܘܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܣܰܟܶܐ ܘܒܰܥܒ̇ܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܢܶܐܪܽܘܥ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ: ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܢܡܰܢܰܥ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܕܰܝܶܨ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܫܰܠܘܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̣̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܝܰܩ̣ܰܪܬ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܗ̇ܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܘܩܳܐ ܘܰܢܫܰܡܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܚܰܝ ܗܰܒ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܥܶܛܪܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܙܰܗܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝܟ: ܘܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܫܶܐܒ ܒܰܢ ܡܳܪܝ ܪܺܝܚ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܘܦܽܘܚ ܒܰܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܪܬܰܚ ܒܰܢ ܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܟ: ܘܰܐܫܪܺܝ ܒܠܶܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ: ܘܰܐܫܦ̣ܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܐܣܓܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܻܝܬܽܘܬܳܟ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܚܳܐ ܕܕܳܡ̇ܶܐ ܠܶܗ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܨܡܰܚ̣ܬ. ܘܟܰܕ ܠܐܴ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܣܰܪܶܩ̣ܬ ܘܰܗܘ̣ܰܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܬܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܠܳܦܰܝܢ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܒܠ̣ܶܬ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝܬ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܶܬܢܰܚܰܡ̣ܬ ܘܰܠܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠ̣ܰܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܶܝܢ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡ̣ܰܪܬ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܐܴ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܕܩܳܡ̇ܶܬ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܐܶܢܳܐ. ܘܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܩ̇ܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܗ̇ܳܢܶܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܰܘܥܰܬܗܶܝܢ ܠܐܴ ܝܰܕܥܳܝܗܝ ܘܰܠܩܰܒܪܳܐ ܚ̣ܙܰܝ̈ ܕܰܡܣܰܦܰܩ: ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܘܰܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ: ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܛܶܠ: ܘܰܣܓܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܽܘܝ̇ܳܐܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܰܡܙܰܡܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܕܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܶܗ ܥܶܛܪܳܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܳܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܠܐܴܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̣̈ܨܶܐ: ܘܰܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܶܐܠܘ ܘܫܳܐܠܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܛܽܘ̈ܒܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܰܕܗܰܝܡܶܢ̣ܘ ܒܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܠܡ ܫܬܝܬܝܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܡܨܥܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܚܬܽܘܡ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܐܟܬܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܘܕܰܥܶܟ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܐܰܦ̣ܪܰܥ ܘܰܫܘܰܚ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܥܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܘܪܶܗܛܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܘܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܡܰܠܐܱܟܰܘ̈ܗܝ ܪܽܘܚ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܢܽܘܪ ܝܳܩܕܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗ̣ܘܳܐ ܘܶܐܬܩܰܝܰܡ: ܕܠܶܗ ܘܠܐܱܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܱܪܥܳܐ ܩܰܝܶܡ̣ܬ ܒܡܶܠܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܛܺܝܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܫܩܰܠ̣ܬ ܘܰܓܒ̣ܰܠܬ: ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܘܪܶܒ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܒܢܶܟܠܶܗ ܕܳܐܟ̇ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܒܡܽܘܠܟܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕ: ܘܠܐܱܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ: ܘܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܠܨܰܠܡܳܟ ܘܠܰܕܡܽܘܬܳܟ ܕܶܐܬܒܰܙܰܚ ܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܐܴ ܣܰܝܒܰܪ ܚܽܘܒܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐܴ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܶܡ̣ܬ ܣܰܒ̣ܰܪܬ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܒܰܪ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܰܝܬ ܠܝܰܠܕܳܐ: ܘܶܐܬܒܛܶܢ̣ܬ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܥܽܘ̣̈ܠܐܷ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܰܥܒ̣ܰܪܬ ܠܚܶܒ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܓܶܣ̣ܬ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝ̇ܳܠܽܘܕܳܟ ܠܐܴ ܐܰܪܚܶܩ̣ܬ ܐܰܘ ܫܰܢܺܝܬ. ܛܰܥܢܳܟ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܝ̣ܺܢܶܩܬ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ݀ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ: ܩܰܒ̣ܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܰܓܙܰܪܬ ܘܚ̣ܰܪܰܪܬ ܠܠܶܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܢܶܓܕܰܬ ܥܠܰܝܟ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܰܢ ܬܰܠܒ̣ܶܫ ܡ̣ܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܐܶܣܛܠܐܴ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܫܠܰܚ̣ܢܰܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܒܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܨܳܡ̣ܬ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܶܝܬ ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܪܟܶܒ̣ܬ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܴ ܚܰܪܫܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܨܰܥܨ̈ܳܥܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ̣ܬ: ܘܥܰܠ̣ܬ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̇ܳܒܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܫܬܰܐܠ ܗܘ̣ܰܝܬ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܫ̇ܳܪܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܱܪܥܳܐ: ܣܠܶܩ̣ܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܬܶܙܟܶܝܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܚ̣ܶܬܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܬܰܚܪܒܶܝܗ̇ ܘܬܶܥܩܪܶܝܗ̇: ܘܡܺܝܬܬ ܘܩܳܡ̣ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܒܰܐܺܝܬ ܠܓܽܘܕܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ: ܘܣܰܒ̣ܰܪܬ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܫܟܺܝ̣̈ܒܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܩܰܢܺܝ̣̈ܛܶܐ ܕܰܡܢܰܦܶܨ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܕܰܪܒܺܝܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܚ̣ܙܰܝܬ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܠܗܶܝܢ ܕܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܐܱܚܰܝ̈ ܕܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܣܠ̣ܶܩܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒܬ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܳܟ: ܘܫ̣ܰܕܰܪܬ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܦܰܩ̣ܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܗ̣ܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܒܡܰܕܥܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܦܽܘܨܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܒܽܘܟܝܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܐܴ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܚܺܝܬ ܒܡܰܘܬܳܟ ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܦܪܰܩ̣ܬ ܒܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܥܶܛܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܥܶܛܪܶܗ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܟ ܢܶܕܪܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܳܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܠܐܴ ܬܰܣܠܐܷ ܠܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܩܽܘܪܰܚ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܳܡ̣ܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܺܝܩܶܕܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܘܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܐܴ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܱܠܳܗܽܘܬܳܟ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܣܥ̣ܰܪܘ ܥܰܒ̣ܕܰܝ̈ܟ: ܘܠܐܴ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܚܰܕܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐܴ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܚܰܕܺܝܬ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܶܝ̈ܢ ܠܐܴ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܠܗܶܝܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܣ̣ܶܩ ܠܰܢ: ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܢ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐܴ ܣܳܦܩܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܠܐܴ ܡܰܘܦܶܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ. ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ: ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܢܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܶܗ: ܠܬܰܚܬ ܓ̈ܶܠܐܷ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܐܴ ܝ̇ܳܩܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ. ܠܥܶܠ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܒܰܪ̈ܟܳܢ ܠܶܗ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܶܗ ܘܟܳܦܪܺܝܢ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܥܶܠ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܳܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܬܳܟܒܺܝܢ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܨܛܠܶܒ ܟܰܕ ܙܳܠܚܺܝܢ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܥܳܒ̇ܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܐܱܒܳܐ ܘܒܰܪ ܓܰܘܪܳܐ ܡܟܰܢܶܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܠܐܴ ܡܠܺܝ̣̈ܠܐܷ ܚܺܝܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܩ̇ܳܪܶܝܢ ܗ̣ܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܰܕܫ̇ܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܳܒ̇ܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܥܶܠ ܒܳܐܐܰܪ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܰܕܢܚܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܟܳܦܪܺܝܢ ܘܰܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܠܥܶܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܳܫܟܺܝܢ ܘܥܳܡܛܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܠܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܦܶܣ̈ܶܐ ܪܳܡ̇ܶܝܢ ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ: ܠܥܶܠ ܩܳܒܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܥܳܠܶܗ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܚܰܠܐܴ ܕܰܡܡܰܘܪܰܢ ܠܨܶܗܝܶܗ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܒ̇ܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܐܳܐܰܪ ܕܡܶܬܩܰܪܩܰܫ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܳܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܪܙܳܠܐܴ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܠܥܶܠ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܶܗ ܡܢܰܨܪܺܝܢ ܒܣܶܦܘ̈ܬܳܐ ܠܐܴ ܡܛܰܘ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܳܥܰܬ݀ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ: ܠܥܶܠ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̣̈ܢ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܰܓܰܣ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܰܡܝ̣̈ܺܢ ܐܰܝܟ ܥܰܢܺܝܕܳܐ: ܠܥܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܩܳܠܐܴ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝܳܐ ܕܗܳܡܳܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܠܥܶܠ ܡܫܰܦܶܠ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܫ̇ܳܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܪܰܪ ܚܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ: ܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܐܻܝܩܳܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̣̈ܢܶܐ ܣܳܘܚܺܝܢ ܘܢܳܦܩܽܝܢ: ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܡܕܰܝܨܺܝܢ: ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܡܢܰܒܪ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܠܺܝܢ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ: ܫܝܽܘܠ ܕܡܶܣܬܰܦܩܳܐ: ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܬܒܰܙܙܺܝܢ: ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ: ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܳܨܚܺܝܢ: ܘܟܰܕ̈ܳܒܶܐ ܕܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܣܰܓ̈ܝܳܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪ̈ܙܳܢ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܟܽܘܢܳܫܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ: ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܣܛܰܪ ܕܠܰܘ ܕܡܶܬܓܢܳܒܽܘ ܐܶܬܓܢܶܒ ܡܳܪܰܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܐܴ ܒܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܠܐܴ ܐܶܣܬܰܪܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ: ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ: ܓܳܠܶܝܢ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ: ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱̇ܘ. ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܘܰܠܨܰܠܡܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܐܠܺܝ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܰܛܥܺܝ: ܘܰܐܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܢܺܝܪܶܗ ܬܰܒܰܪ: ܘܠܐܱܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܚܰܪܰܪ: ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܠܶܗ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܬܰܐܓܶܢܝ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ: ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܘܳܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ ܘܓܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܫܒܺܝܠܐܴ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܬܽܘܒ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ ܠܥܽܘܪ̈ܙܳܠܐܷ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܐܣܽܘܪ ܠܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܺܝ ܠܰܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܒܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܦ̣ܪܰܩ ܠܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܟܰܕ ܠܐܴ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܐܰܘ ܐܰܪܚܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܒ̣ܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܐܱܬܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܩܳܠܐܴ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܩ̈ܳܠܐܷ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܠ̣ܶܛܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܪܳܡܰܬ݀ ܡܶܢܟܽܠ ܡܕܰܥܰ: ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܒ̣ܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܩܥ̣ܳܐ ܒܗܳܡܳܢ ܘܰܢܦ̣ܰܠܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܙܳܘܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܕܰܟܐܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦ̣ܰܠ ܬܳܐܓܶܗ: ܘܶܐܬܬܕܺܝܫ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܫܬܪܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܪܣܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܚܰܒܫܶܗ ܘܬܰܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܢܶܩܥܶܗ: ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܘܪܰܒ ܒܰܪܬ݀ ܩܳܠܐܴ ܘܚܰܙܳܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̣̈ܙܳܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܣܠ̣ܶܩ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܢܚ̣ܶܬ: ܢܚ̣ܶܬ ܓܶܝܪ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܰܐܠܺܝ ܘܰܐܣ̣ܶܩ ܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܢܚ̣ܶܬ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗ̣ܘܳܐ: ܘܰܦܢܳܐ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܐܴ ܟܰܕ ܢܚ̣ܶܬ ܠܐܴ ܫܰܒܩܶܗ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܣܦ̣ܰܩ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܐܴ ܟܰܕ ܣܠ̣ܶܩ ܦܳܫܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܢܚ̣ܶܬ ܕܠܐܴ ܦܰܓܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܓܰܫ ܬܗܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣ̣ܶܩ ܠܐܴܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܒܩ̈ܳܠܐܷ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܬ ܘܪܰܡܪܶܡܬܳܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܡܺܝܬܬ ܘܰܐܚܺܝܬܳܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܡܳܟ ܐܰܘܬܶܒܬܳܢ: ܐܰܪܟܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܒܗܽܘܢ ܣܥܽܘܪܰܝܢܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܚܢܳܢܳܟ ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܠܐܴ ܠܰܢ. ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܨܒܺܝ ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܩܽܘܪܰܢ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܶܐܬܟܰܡܪܰܬ݀ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܘܰܣܥܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܫܽܘܕܳܝܳܟ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ: ܟܰܕ ܐܳܫ̇ܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܐܱܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܪܰܡܪܶܡ ܘܗܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܳܘܪ̈ܬܽܘܕܳܘܟܣܽܘ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢ̈ܶܐ: ܘܗܶܕܪ̈ܶܐ ܠܐܴ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢ̈ܶܐ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐܷ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܝ̇ܳܠܽܘܕܳܐܺܝܬ ܘܺܝܠܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܢܳܦܽܘܩܳܐܺܝܬ ܒܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܘܠܐܴ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ: ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܘܽܐܘܣܺܝܰܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܚܺܝܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܒܶܗ ܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܕܒܶܠܥܳܬ݀ ܒܰܚܒܳܠܐܴ ܘܰܐܥܬܩܰܬ݀ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܢܚ̣ܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܶܒܕܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܫܚ̣ܶܬ ܒܰܚܒܳܠܐܴ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܙܪܽܘܥ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܪܰܣ̣ ܛܰܐܠܐܴ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܐܥܪܰܩ ܠܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ ܘܒܰܠܗܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܳܩܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܐܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܩܳܡ ܟܰܕ ܛܥܺܝ̣̈ܢܳܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܫܰܦܪܳܐܺܝܬ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܚܰܝܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ ܗ̣ܘܳܐ ܒܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܐܱܟ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܐ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܠܐܴ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܐܱܚܰܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܴ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܩܳܡ ܘܰܡܠܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܪܰܒܗܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܠܶܗ ܠܐܱܬܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܟܰܕ ܠܐܴ ܫܰܒܩܶܗ ܘܒܶܗ ܡܕܰܝܰܪ ܗ̣ܘܳܐ: ܘܥ̣ܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܴ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ: ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܠ̣ܶܩ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܚܰܕܢܰܢ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܰܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢܰܢ: ܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܘܬܶܒ ܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܡܢܰܦܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܣ̣ܰܒ ܡܶܢܰܢ. ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܕܣ̇ܳܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܚܕܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܥܰܠܐܷ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̣ܘܰܘ: ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܝ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦ̣ܪܰܩ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܐܴܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܘܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܐܰܦܩܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܕܳܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܒܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܠܰܒ̣ܶܫ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܥܒܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢܶܢ: ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ ܕܠܳܟ ܫܳܦܪܺܝܢ ܢܶܬܕܰܒܰܪ: ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܫܟܰܚ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܐܷ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܥܒܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢܰܢ: ܢܶܣܰܒ ܠܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܡܠܺܝܟܳܐ ܠܰܢ: ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐܴ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܐܘܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܛܰܦ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܕܠܐܴ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܟܺܝܬ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܢܶܫܟܰܚ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܗܰܘ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܒܳܟ ܝܺܬܶܒܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܒܰܣܡܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܚܶܗ ܗܰܢܺܝܳܐܐ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܣܠ̣ܶܩ ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ ܒܰܣܶܡ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐܴ ܬܪܰܦܶܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̇ܳܠܐܴ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܶܠܐܴ ܐܰܫܰܪ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܴܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܛܰܪ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ: ܘܛܰܟܶܣ ܠܰܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܗܳܪ̈ܓܳܢ ܘܗܳܪ̈ܣܳܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܫܶܠܝܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܚ̣ܶܬ ܠܐܱܪܥܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܗܦܟܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܕܠܶܗ ܝ̇ܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ. ܠܐܴ ܓܶܝܪ ܣܳܦ̇ܶܩ ܠܶܫܳܢܰܢ ܫܺܝܛܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܦܺܝܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܪܳܫܦܺܝܢ ܗ̣ܘܰܝܢ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܗ̣ܘܰܝܢ. ܠܐܴ ܢܳܕܬ ܠܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢܰܢ ܐܶܠܐܴ ܢܚ̣ܶܬܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܰܒ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܡܨܰܥܪܳܐ ܘܰܠܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܰܥܡ̣ܰܪܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܐܰܦܶܩ̣ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܰܘ: ܘܠܐܱܘ̈ܘܳܢܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܣ̣ܩܬ ܠܰܢ ܠܰܣܚܺܝ̣̈ܦܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܗܘ̣ܰܝܬ ܬܰܪܥܳܐ ܘܡܰܥܠܬܳܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܝܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܐܰܣܶܩ̣ܬ ܘܣܳܡ̣ܬ ܠܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒ̣ܰܕ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܕܬܺܐܨܰܦ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬܳܗ̇ ܒܚܰܫܰܝ