2- حسايات الصوم الأربعيني والآلام الخلاصية

ܩܕܡܝܬ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ ܕܓܠܝܼܠܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫ̈ܐ: ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܘܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܣ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܲܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܨܘܡܐ ܕܥܠ ܟܢܲܥܢܵܝܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ:

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܕܨܘܡܐ

ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܣܒܣܛܝܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܘܡܐ: ܕܥܠ ܣܡܝܐ:

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܫܘܼܠܡ ܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܢܘܼܚܵܡܗ ܕܠܥܙܪ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܕܢܓܗ ܕܬܠܬ ܒܫܒܐ ܕܚܫܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܢܓܗ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܪܡܫܐ ܐ̱ܪܙܢܝܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܼܦܘܬܐ

ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܼܒܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܩܒܘܪܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܬܘܒ ܕܥܕܢܐ ܕܫܘܒܩܢܐ

 

ܥܠ ܣܒܪܐ ܠܐ ܡܒܗܬܢܐ

ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܼܟܬܒ ܚܘܣ̈ܝܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܡܝܘܢܐ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܘܥܛܪ̈ܐ ܘܚܘ̈ܬܡܐ ܕܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܀

           

ܩܕܡܝܬ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ ܕܓܠܝܼܠܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܼܢ ܠܰܚܡܳܐ ܢܨܽܘܡ ܦܽܘܡܰܢ ܡܼܢ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܡܼܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ: ܘܠܶܒܰܢ ܡܼܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ ܘܰܒܓܰܠ̈ܝܳܬܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܫܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫ ܠܰܢ: ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܰܩܪܶܒ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܼܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܠܰܥܒܽܘܬܐ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܥܶܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܒܰܚܣܺܝܼܠܽܘܬܐ ܕܡܼܢ ܗܰܢܺܝܐܘܽܬܳܐ: ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܶܐܣـܛܰܕܺܝܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܟܕ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ : ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܕܓܰܐܝܳܐܝܼܬ ܡܶܬܓܰܐܐܶ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝܬ̥ܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ܆ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ: ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܠܰܢ ܐܰܫܠܶܡܬ. ܟܕ ܒܰܓܠܺܝܼܠܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ ܐܶܫܟܰܚܬ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܩܳܛܢܶܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢܬ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܣ̈ܟܺـܢܶܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ: ܕܬܶܬܼܺܝܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܟܣܺܝܼܬܐ: ܘܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܣܡܺܝ̈ܟܼܶܐ ܘܚܰܬܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܘܫܒܺܝܼܢܳܐ ܒܰܚܠܽـܘܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘܦܺܝܼ ܠܶܗ: ܕܨܳܪ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܼܩܳܐ: ܕܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܡܶܢܫܶܝܠܝ ܙܡܺܝܼ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܚܰܬܢܳܐ ܡܪܰܛܢܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܬܰܚܡܶܨܬܳܐ ܘܒܶܗܬܬܼܳܐ ܠܚܰܬܢܳـܐ ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܰܘܗ̱ܝ ܪܳܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ ܠܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܙܺܝܥܬ: ܘܰܐܝܟ ܟܢܺܝܼܟـܬܳܐ ܕܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܩܰܢܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ: ܟܰܣܝܳܐܝܼܬ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܡܪܰܬ݀: ܐܳܘ ܒܶܪܝ̱ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝـܠܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ݀ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܩܪܳܟ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܶܡ ܙܥܺܝܼܦܳܐܝܼܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܦܰܢܺܝܬ: ܕܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܳܬܼ݀ ܫܳܥܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܒܕܽܘܒܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ: ܦܶܩܕܰܬ݀ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܘܰܥܢܳܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܙܥܺܝܦܳܐܝܼܬ ܦܰܢܺܝ ܠܳܗ̇: ܒܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܚܶܫܰܬ݀ ܘܰܒܥܳܬ݀ ܒܰܒܪܳܗ̇ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ  ܐܶܬܰܬܼ݀ ܫܳܥܰܬܝ̱ ܟܶܐܡܰܬ݀ ܠܰܡ ܩܰܕܡܳܐܝܼܬ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝܼ ܕܰܐܟܪܶܙ: ܘܟܶܢ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܐܶܫܰܪܰܪ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܝ̱: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܶܒܗܰܬܝ̱ ܘܬܶܬܼܟܰܚܰܕܝ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܰܡܠܺܝܼܬ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܠܰܘ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܦܩܰܕܬ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܠܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܒܪܽܘܢ ܕܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܘܗܰܓܳܓܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܓܳܢ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܘ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܶܗܬܬܼܳܐ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬ̈ܝܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܙܠܽܘܥ ܡܶܟܺܝܼܠ ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܪܺܝܫ ܛܪܺܝܩܠܺܝܼܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ: ܫܬܳܐ ܚܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܫܶܬ ܐܰܓܳܢ̈ܺܝܢ: ܘܛܰܥܡܳܐ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ: ܩܪܳܐ ܪܺܫ ܣܡܳܟܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܳܙܰܓܼ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܨܺܝܼܪ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܢܛܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܒܗܳܝ ܕܥܳܠܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܠܚܰܡܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ: ܘܚܰܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ: ܘܟܰܕ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܪܶܛܢܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܼܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܗܘܰܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ: ܥܰܡ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܬܚܺܝܼܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܨܒܺܝܼ ܘܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܼܢ ܟܽܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܫܚܺܝܼܢ ܠܩܽܘܒܳـܠܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗ̈̄ܝܡ: ܢܰܣܶܩ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܙܡܺܝܼܢܳܐ ܕܙܰܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ܆ ܘܒܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܼ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܕܨܦܪܐ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܙܡܺܝܼܢܳܐ ܕܙܰܡܶܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ܆ ܘܒܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܬܶܬܼܟܪܶܙܝ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ. ܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܰܠܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܙܰܡܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܼܠܳܐ. ܟܰܕ ܫܰܚܠܶܦ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܕܩܰܒܶܠ ܠܒܳܥܽܘܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܟܢܺܝܼܟܼـܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܒܰܚܫܳܡܺܝܼܬܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܼܬܳܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܫܬܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܼܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܰܕܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܳܐܒܝ̱ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܢܒܰܪܶܟ ܠܚܰܡܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܢܰܪܘܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܫܳܬܽܘܝܰܘܗ̱ܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳـܝܳܐ. ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܙܺܐܦܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܘܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ܆ ܘܠܶܗ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺـܝܼـܠܳܐ. ܗܽܘ ܢܚܰܕܶܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝ ܫܰܦܝܽܘܬܐ: ܕܰܡܨܰܠܰܠ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܠܺܝܼܚܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܢܓܰܘܙܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܢܛܰܠܶܩ  ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܢܶܕܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܰܫܪܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܰܕܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܐ. ܢܗܰܕܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ: ܕܡܰܘܒ̈ܠܳܢ ܠܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܢܙܰܗܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܢܰܪܬܼܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܢܶܡܠܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܘܠܳܐ ܚܰܫܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܡܰܪܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܰܪܘܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܕܰܦܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܥ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܚܰܪܰܪ. ܢܰܪܚܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܪܰܘܳܝܽܘܬܐ ܡܨܰܥܪܳܢܺܝܼܬܳܐ ܗܳܝ ܕܓܳܠـܙܳܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ. ܢܰܫܩܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܐܰܓܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܡܼܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܡܰܙܓܼܰܬ݀. ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܳܬܶܐ ܚܰܕ̄ܬܳܐܝܼܬ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐܝܼܬ. ܢܰܪܬܼܰܚ ܠܰܢ ܒܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܡܶܐܪܺܝܼܬܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶـܐ. ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܫܶܩܝܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢܳـܐ. ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܬܶܛܪܶܗ ܫܳܬܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܢܫܰܚܠܶܦ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܫܟܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܡܰܐܚܝܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܢܰܪܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܼܢ ܕܰܗܺܝܼܢܽܘܬܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܢܰܫܩܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܼܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝܼ̈ܕܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܢܽܘܛܳـܪܳܐ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ. ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺـܢܶـܐ ܦܽܘܪܩܳـܢܳـܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܼ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܡ̈ܚܺܝܼـܠܶܐ ܡܚܰܝܠܳـܢܳܐ. ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܡܢܰܟܼܦܳܢܳܐ. ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ. ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܳܛܢ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܼܫܳܝܳܐ. ܨܒܺܝܼ ܘܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢ̈ܶـܐ ܕܟܰـܝ̈ܳـܐ ܕܚܳܫܚܺܝܼܢ ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ ܀

    ܫܠܼܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ ܕܰܓܠܝܼܠܐ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫ̈ܐ: ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܘܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܣ

ܕܡܼܫܬܡܠܐ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܩܕ̄ܡ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ.

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ. ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܰܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܬܼܢܰܨܰܚ. ܘܒܰܟܠܺܝܼـܠܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܶܬܟܰܠܰܠ. ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܣܝܽܘܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܢܰܗܰܪ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܒܰܡ̈ܛܰܐܠܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܗܰܢܺܝܳܐܐ ܢܶܬܓܰܝܶܐܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ. ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܼܢ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܡܩܺܝܼܡ ܠܒܳܝܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܕܠܶܗ ܫܳܘܶܐ ܡܰܘܬܶܒ. ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܚܰܢܦܽܘܬܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܼܪ̈ܶܐ ܕܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܦܶܩ. ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܣܽܘܦܺܝܰܐ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܒܨܰܘܒܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܠܣܽܘܢܢܶܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܬܺܒܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܛܺܝܦܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܙܰܝܦܶܗ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܫܳܛܝܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܰܡܓܽܘܫܽܘܬܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ. ܘܰܕܚܰܩ ܠܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܡܼܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܐܰܕܰܝ ܘܕܰܐܒܓܰܪ. ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܟܼܡܳܢܶܗ ܢܫܰܒܰܚ. ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܕܰܪ ܕܰܐܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܼܣ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܽ ܦܽܘܡܰܢ ܠܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܨܺܝܼܪ ܠܶܫܰܢܳܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܬܰܪܥܺܝܼܬܰܢ ܠܡܶܚܫܰܒ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܟܠܺܝـܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܣܒܺܝܣܺܝܼܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܕܠܶܗ ܗܺܝ ܚܰܣܝܽܘܬܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܓܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܫܳܘܚܺܝܼܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐ ܨܳܡܚܺܝܼܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܼܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܫܗܰܪ ܟܕ ܡܣܰܟܶܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܦܳܥـܠܳܐ ܟܰܫܺܝܼܪܳܐ ܕܡܼܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܥܡܼܰܠ ܒܟܰܪܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ. ܬܰܓܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܰܩܢܳܐ ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܙܡܺܝܼܢܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܳܗ̇. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܘܺܝ ܢܶܨܚܳܢܶܗ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܼܪܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܰܡܦܺܝܕܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܚܶܫܟܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܕܳܝܗ̱ܝ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܨܰܠ̈ܡܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܼܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܚܦܰܬ݀ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬܶܗ. ܘܰܠܘܳܬ ܓܰܒܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܢܰܥܬܶܗ. ܡܼܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܰܕܡܶܣܬܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܼܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܳܐܰܪ ܘܡܼܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. ܨܶܝܕܰܘܗ̱ܝ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܡܶܠܬܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܪܺܝܫܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܘܶܐܬܥܰܠܰܡ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܡܒܰܢܝܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝܼ ܐܶܬܚܙܺܝܼ. ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ: ܘܰܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܟܺܝܼܬ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܘܰܕܥܶܢܘܳܝܽܘܬܐ ܒܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܚܰܘܺܝ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܶܦ. ܟܕ ܥܰܡ ܟܽܠ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܺܐܬܰܪ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܗܰܓܳܓܽܘܬܐ ܕܗܶܪܶܣܺܝܼܣ ܒܡܰܠ̈ܦܳܢܘܳܬܶܗ ܐܺܝܬܺܝܩ̈ܳܝܳܬܳܐ ܛܰܡܶܡ. ܟܕ ܚܕ ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܘܡܰܟܪܶܙ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܟܕ ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܢܳܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܨܚܳـܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܘܪܶܒ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܡܰܥܢ̈ܝܳܬܶܗ ܣܕܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܒܰܟܬܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܦܺܝܼ̈ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܨܰܒܶܬ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܕܰܐܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܢܰܨܰܚ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܫܠܺܝܼ ܡܼܢ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܫܰܘܝܳـܐܝܼـܬ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܼܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܡܼܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܼܢ ܙܰܠܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܢܰܟܼ̈ܦܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܦܺܝܼܣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ ܢܫܰܡـܠܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ. ܘܠܰܘ ܒܰܠ̈ܒܘ̈ܫܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܦܐܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܰܙܗܶܝܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܢܳـܢ̈ܶـܐ ܕܦܰܐܝ̈ܳܬܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܫܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܰܘܗ̱ܝ. ܢܕܰܡܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܢܶܐܚܽܘܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܢܶܬܒܢܶܐ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ. ܢܶܛܰܢ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ. ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܐܰܘܳܘܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܥܝܽܘܗ̱ܝ ܡܩܰܕܶܝܢ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܡܠܶܟ ܘܢܺܐܪܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܥܳـܢܶـܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܒܶܠ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܶܓܥܳܐ ܗܰܘ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ. ܘܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܒܫܺܝܼܢ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܡܼܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܠܶܗ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܘܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܚܰܕ ܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܟܰܢܰܫ. ܘܬܰܡܳܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܝܟ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܒܳܥ̈ـܘܳܬܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܳـܠܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܒܳܥ̈ـܘܳܬܶܗ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ ܕܬܰܘܕܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ: ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܕܰܟܝܽܘܬ ܥܰܡ̈ܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܨܶܐܕܰܝܟ. ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܡܰܢ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ. ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܛܠܳـܝ̈ܶܐ. ܝܼܺܚܺܝܼ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ. ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܚܕܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ. ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܰܠܒܶܫ ܡܳܪܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܪܚܶܩ ܘܰܐܒܥܶܕ ܡܼܢ ܠܘܳܬܰܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܢـܕܺܝ̈ـܕܶܐ ܕܳܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܥܶܕܥܺܐܕܶܗ ܕܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܼܢܰܢ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܒܺܝܼܢܰܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܪܺܝܫ ܘܡܰܠܟܽܘ. ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ ܠܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܡܰܡܠܶܟ: ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܫܰܕ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܪܘܺܝܼ ܒܪܶܚܡܬܶܗ: ܘܰܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܣܒܰܠܘ. ܗܰܘ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬܠܺܝܼܛܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܼܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܗܰܛܛ̈ܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܐ ܢܓܰܕ. ܘܰܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܕܺܐܝܠܳـܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܩܰܒܥܶܗ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܝܠܳـܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܘܚܽܘܒܶܗ ܕܪܳܬܼܰܚ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܣܒܰܠܘ ܘܣܰܝܒܰܪܘ. ܗܰܘ ܕܰܠܢܰܨܺܝܼܚ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܽܘܤ ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܘܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܶܗ. ܘܦܰܓܼܪܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܠܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܺܝܢ ܘܓܽܘܫܡܶܗ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܰܨ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܦܫܰܛ ܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ: ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܠܣܽܘ̈ܛܡܶܐ. ܫܶܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ. ܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܬܚܰܨ̈ܝܳܢ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܢܶܬܫܡܶܛ. ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܚܶܡܬ. ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܠܗܺܝܼ. ܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܪܕܰܦ܆ ܠܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܐܰܥܺܝܩ. ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܫܚܰܩ. ܠܰܓܠ̈ܺܝܦܶܐ ܣܚܰܦ ܘܰܐܪܡܺܝܼ: ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܒܗܶܬ. ܘܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܰܐܐܰܪ: ܒܰܐܠ̈ܳܗܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܙܰܚ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠ: ܠܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܫܳܛ: ܘܰܠܠܽـܘ̈ܚܳܡܶܐ ܐܰܣܠܺܝܼ ܘܠܳܐ ܙܳܥ: ܠܬܰܢܺܝܼܢܳܐ ܩܛܰܠ ܒܩܽܘܢܛܳܪ ܨܠܺܝܼܒܳܐ. ܘܰܒܟ̈ܺܐܦܶܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܶܗ ܪܓܰܡ: ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܛܰܪ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ: ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܒܰܪܬ ܘܫܰܢܺܝܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܐܰܪܥܽܘܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܓܘܢܺܝܣܛܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܕܰܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܫܰܡܳܫ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܪ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܝܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܺܝܼܚܳܐ ܘܰܩܛܺܝܼـܠܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܪܶܗ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܒܳܒܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܦܰܩܚܳܐ ܗܕܺܝܼܪܳܐ  ܕܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܒܣܰܘ̈ܟܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܪܺܝـܙܳܐ ܒܕܰܐܪܳܪ̈ܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܒܺܝܼܒܳܐ ܒܦܳܠ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܟܠܺܝܼـܠܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܓܳܕܠܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܟ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܢܺܝܼܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܪܓܽܘܡܝܶܗ ܐܰܘܫܛܰܬ݀ ܠܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ: ܕܟܰܕ ܠܗܰܘ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ. ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܺܝܼܬ ܡܼܢ ܡܶܪܬܶܗ. ܘܠܰܛܠܺܝܼܬܳܐ ܦܰܨܺܝܼܬ ܡܼܢ ܚܽܘܒܳܠܳܐ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܰܠܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܙܟܰܝܬ ܒܚܰܝܠܳܟ. ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪܬ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܛܺܝܼܪܳܐ ܠܳܟ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܟܠܺܝܼܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܕܰܠ ܠܳܟ. ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܶܐܘܕܳܘܪܳܘܣ ܕܣܺܝܼܡܰܬ݀ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝܼܕ ܦܰܓܪܳܟ ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܕܙܰܝܰܚܢܰܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܆ ܒܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ. ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܶܗ ܢܳܩܫܺܝܼܢ܆ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܨܰܘܡܰܢ ܘܨܠ̈ܰـܘܳܬܰܢ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܒܰܨܠ̈ܰـܘܳܬܳܟ. ܩܳܠ ܒܳܥ̈ـܘܳܬܰܢ ܢܶܫܬܡܰܥ ܒܒܳܥ̈ـܘܳܬܳܟ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܟ. ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܳܟ. ܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܬܶܬܢܰܨܰܚܝ ܒܰܦܝܳܣ̈ܳܬܳܟ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܡܼܢ ܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܠܰܢ ܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܝܟ. ܘܟܶܢܫܰܢ ܟܽܠܶܗ ܕܙܰܝܰܚ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܢܶـܬܒܰـܪܰܟ ܒܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܢܛܺܝܼܪ ܠܳܟ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܪܰܡܪܶܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܗ̇܀

ܥܛܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܩܶܛܠܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܠܪܺܝܼܚ ܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܕܶܒܚܬܶܗ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܠܺܝܼـܠܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ. ܘܰܕܪܰܡܪܶܡܬ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܼܠ ܪܺܝܼܚܶܗ ܕܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܪܺܝܼܚ ܕܶܒܚܶܗ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܶܗ ܘܰܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝܢ ܬܰܙܺܝ̈ـܙܶܐ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܣܰܒ ܡܶܢܳܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܶܗ ܘܰܟܠܺܝܼـܠܳܐ ܕܰܡܥܰܬܰܕ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀ ܫܠܼܡ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ: ܘܢܶܬܦܰܬ̈ܚܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܒܘ: ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩܘ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀  

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܐܶܬܚܙܺܝܼ. ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ ܣܥܰܪ. ܗܰܘ ܕܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܡܦܰܬ̈ܟܶܐ ܠܰܓܒܺܝܼܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܟܶܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܺܝ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܫܰܪܰܪ. ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܚܶܡ. ܘܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܟ. ܗܰܘ ܕܥܶܠ̈ܳـܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܚܺܝܼܠܽܘܬܳܟ ܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ. ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܪܟܺܝܼܢܽܘܬ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ. ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ. ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܓܰܐܝܳܐܝܼܬ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ: ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳـܢܶܐ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܦܺܝܼܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܪܳܕܶܐ. ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܝܺܠܺܝܼܕ. ܘܰܠܗܰܠ ܡܼܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝܼ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܰܠܕܶܗ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܙܥܳـܢܳـܐ ܡܼܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܢ ܐܰܠܒܶܫ ܒܰܥܡܳܕܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܢܰܩܪܶܒ ܘܢܶܙܟܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܙܟܳܝܗ̱ܝ: ܘܙܳܟܽܘܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܘܺܝܼ ܠܰܢ. ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ  ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܩܪܳܐ ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ. ܘܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܺܐܝܳـܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܚܺܝܼ̈ܠܶܐ: ܕܬܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܡܦܰܬ̈ܟܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܘܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܡܰܐܟܝ̈ܳـܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܚܝܼܢܰܢ. ܒܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܢܶܣܶܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ. ܕܠܳܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܐܳܦـܠܳܐ ܠܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܰܟܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܦܺܝܥܺܝܼܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪܺܝܣܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܺܝܼܬ. ܘܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ ܦܰܬܰܚܬ: ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܘܠܰܓܒܺܝܼܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܼܢ ܕܰܝـܘ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܶܐܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܥܪܶܩܬ. ܘܠܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܺܐܝܼܕܳܐ ܕܝܰܒܺܝܼܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܦܫܰܛܬ. ܘܰܠܓ̈ܰـܠ̱ـܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ ܟܠܰܝܬ ܘܰܐܩܺܝܼܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܐܢܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܥܰܬ݀ ܕܡܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܠܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܰܘܒܶܫܬ. ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܡܥ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܣܺܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܠܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܟܦܺܝܼܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ̱ܬܼ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܘܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܢܰܚܶܡܬ. ܘܰܠܠܳـܥܳـܙܳܪ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܪܺܝܼ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ ܩܪܰܝܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܙܰܕܶܩܬ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝܬ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܩܰܒܶܠܬ. ܘܰܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ.  ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܠܰܚܡ̈ܶܐ ܐܰܣܓܺܝܼܬ ܘܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܰܒܰܥܬ: ܘܰܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܬܰܪܣܺܝܼܬ ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ:  ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܪܕܰܦܬ܆ ܘܰܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܐܰܣܺܝܼܬ. ܘܡܰܬ̈ܠܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܪܰܟܶܒܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒܬ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܼܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܐܶܬܡܰܚܺܝܼ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܚܰܢܬ. ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܥܨܰܒܬ. ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܥܕܺܝ̈ـܠܶܐ ܦܪܰܩܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܰܫܬ ܠܰܢ: ܘܰܫܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܒܶܠ ܬܪܺܝܨܳܐܝܼܬ ܓܠܰܝܬ ܠܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܥܰܡܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܼܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠ̈ܰـܝܳܐ ܐܰܣܳܐ: ܠܣܰܡܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܐܰܢܗܰܪ ܒܺܝܼܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܝܶܨ ܘܫܰܪܰܪ: ܘܰܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܒܽܘܩ ܘܚܰܣܳܐ. ܘܠܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟـܬܽܘ̈ܫܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܼ̈ܫܳܬܳܐ ܡܼܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܪܕܽܘܦ ܘܛܰܠܶܩ: ܘܰܡܠܺܝܼ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܒܟܽـܠـܙܒܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܫܰܡـܠܶܐ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܕ ܠܳܐ ܒܳܣܪܺܝܢܰܢ ܡܼܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ ܢܡܰܢܰܥ ܠܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܕ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬܼܬ ܡܼܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠ̈ܰـܝܳܐ. ܘܰܐܣܺܝܼܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܓܒܺܝܼܠܬܳܟ. ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ. ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳـܢ̈ܳـܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܢܝܰܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܼܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳـܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܣܳܥܰܪ ܠܰܓܒܺܝܼܠܬܶܗ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܟܳـܠܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܫܰܕܰܪ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܥܽܘܕܪܳܢܳـܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝܼܰܝ̈ܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝـܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳـܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܨܳܢܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ: ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܘܰܡܒܰܝܳܐܢܳـܐ ܕܰܐܒܺܝܼ̈ـܠܶܐ. ܘܰܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܰܟܡܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܥܳܩ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܼܺܝܼ̈ܢ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܺܝܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘ̄: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܕܳܘܝܳܐ ܘܚܰܠܳܫܳܐ. ܕܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܐܶܬܡܚܺܝܼ. ܟܕ ܒܰܥܨܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܣ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܐܰܣܺܝܼ ܘܰܐܚܠܶܡ ܒܡܶܠܬܶܗ ܦܳܩܽܘܕܬܳܐ. ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܟܕ ܠܶܐܫܳܬܳܐ ܕܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܣܺܝܼ܆ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܟܶܢ. ܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܕܶܝܢ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝܼ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܠܓܰܪܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝܼܕܶܗ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܕܰܟܺܝܼ: ܐܰܝܟ ܓܳܒܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܛܺܝܼܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܰܓܒܺܝܼܠܬܶܗ܆ ܠܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܐܰܣܺܝܼ ܬܟܺܝܼܒܳܐܝܼܬ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܫܰܟܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܚܙܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢܗܰܪ: ܠܘܳܬ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܕܶܝܢ ܟܕ ܐܶܬܪܟܶܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܚܰܘܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫـܒܺـܝܼـܠܳܐ ܕܦܺܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܰܐܚܝܳܢ̈ܶܐ: ܠـܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܡܟܰܬܡܰܬ݀ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝܼ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܫܰܟܶܢ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܚܰܘ̈ܒܳܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܫܶܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܝܟ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܠܛܺܝܡܰܝ ܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܩܳܐ ܘܛܺܝܼܢܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܦܰܬܰܚ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܚܶܫܟܳܐ. ܠܝܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܙܥܺܝܦܳܐܝܼܬ ܒܡܶܠܬܶܗ ܫܰܝܶܢ: ܐܰܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܼܩ ܠܶܗ: ܠܰܟܢܰܥܢܳܝܬܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܫܰܟܶܢ ܟܰܕ ܒܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܳܗ̇ ܠܕܳܡܝܽܘܬܐ ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܟܰܢܺܝܼܬ: ܘܰܠܠܶܓܼܝܽܘܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܟܰܕ ܐܰܦܶܩ ܡܼܢ ܓܒܺܝܼܠܬܶܗ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܒܝܰܕ ܚܙܺܝ̈ـܪ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ: ܘܚܰܘܺܝܼ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܥܠܽܘܢ: ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢ̈ܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܢܰܘܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܼܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܩܺܝܼܡ: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܰܣܥܼܰܪ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܫܒܰܩ: ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܟܰܦܢ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܡܼܢ ܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܣܰܒܰܥ. ܐܰܝܟ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܒܣܰܪ. ܠܰܣܒܺܝܣܽܘܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡܰܬܰܝ ܘܰܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܙܰܕܶܩ ܘܚܰܣܺܝܼ. ܘܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܥܶܣܪܳܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ. ܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܰܚܠܡܳܢܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶـܐ. ܠܦܽܘܡܳܐ ܘܰܠܠܶܫܳܢܳܐ ܘܰܠܥܰـܝ̈ـܢܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܚܪܶܫ ܘܰܥܘܺܝܼܪ ܐܰܣܺܝܼ: ܘܰܠܕܰܝܘܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܰܡܺܝܼܢ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܦܶܩ. ܠܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܫܺܝܼܓ: ܘܰܠܥܘܽܗܕܳܢܳـܗ̇ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܪܫܰܡ. ܠـܩܳـܛـܢܶـܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܠܳܐ ܟܕ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝܼ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܠܪܳܡܽܘܬܐ ܘܫܽܘܥܠܳـܝܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܒܰܛܶܠ. ܟܕ ܐܰܦܶܩܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܬܢܰـܣܶـܐ: ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܩܶܛܢܪܽܘܢܳܐ ܢܰܨܰܚ܆ ܘܰܠܛܰܠܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܚܠܶܡ. ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܦܳܩܽܘܕܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ. ܘܰܠܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܶܗ ܢܰܚܶܡ. ܐܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܰܬܕܰܟܶܐ ܡܼܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܠܓܰܪܒܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܘܰܬܚܰܝܶܨ ܪܰܦܝܽܘܬܰܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܘܬܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܬܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܫܽܘܠ̈ܗܳܒܶܐ ܘܚܶܛܝܳܢ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܒܕܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܬܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܘܬܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܠܙܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰـܢܺـܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܘܰܬܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

           ܥܛܪܐ

ܒܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܐ܆ ܐܰܣܺܝܼ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܼ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܪܺܝܫ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܠܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ. ܘܢܰܛܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܼܢ ܢܶܟـܝܳـܢ̈ܶـܐ ܘܫܳܪ̈ܥܳܬܐ: ܘܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܺܐܝܼܬܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܲܪܝܐ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ. ܐܰܣܺܝܼܬ ܘܰܐܚܠܶܡܬ ܡܫܰܪܝܽܘܬܐ  ܕܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓܼܪܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܫܒܺܝܼܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܐܶܡܰܪܬ ܠܶܗ. ܘܰܠܥܰܪܣܶܗ ܦܩܰܕܬ ܠܶܗ ܕܢܶܛܥܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܘܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܣܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܡܼܰܪ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܼ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܚܳܢܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܣܥܰܪ ܠܰܓܒܺܝܼܠܬܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܚܰܬܢܳܐ ܕܥܶܠ̈ܳـܝܶܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܢܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶـܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܐܬܗܰܪ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܡܼܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܠܠܳـܢܳܐ ܕܕܰܟܺܝܼ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܶܗ: ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܠܶܗ: ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܣܺܝܼܢܳܐ ܕܰܐܩܢܺܝܼ ܠܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܪܶܗܛܳܐ ܩܰܠܺܝܼـܠܳܐ: ܥܽܘܫܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ. ܓܰܙܳܐ ܥܰܬܺܝܼܪܳܐ ܕܰܓܢܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܬܗܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ـܢܶܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܼܪܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܡܶܠ̈ܰܝ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܬܰܪܶܨ ܩܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܪܰܥܡܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܰܬܰܚ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܛܡܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܕܽܘ̈ܓܶܐ: ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܺܐܩ̈ܶܐ: ܩܺܝܼܬܳܪ ܩ̈ܳـܠܶܐ ܕܰܐܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ: ܙܳܝܽܘܢܳـܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܦܳܬܽܘܪ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ: ܘܣܰܒܰܥ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܟܰܦܢܽܘܬܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܫܰܬܶܩ ܡܼܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܓܺܝܫܽܘܬܐ ܕܓܰܠ̈ـܠܶܐ: ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܛܰܒܰܥ ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܛܳܠܽـܘ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܕܺܝܬ ܠܰܙܡܺܝ̈ـܢܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܡܼܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܒܰܝܺܐܝܼܬ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܕܽܘܟܳܝ ܦܰܓܼܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܒܫܽܘܪܳܪ ܓܽܘܫ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ ܒܦܽܘܬܳܚ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܟ̈ܰܐܒܶܐ ܒܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܫܽܘܚ̈ܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܙܰܟܰܝ ܡܳܟܼܣܳܐ ܒܙܽܘܕܳܩܶܗ: ܘܰܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܠܝܶܗ: ܘܰܠܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܬܶܗ: ܘܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܼܪܳܗ̇: ܘܠܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܒܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܕܶܐܫܳܬܳܗ̇: ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܒـܢܽـܘܚܳܡܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇: ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇: ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ ܒܠܳܥܳـܙܳܪ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܕܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇: ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܚܰـܝܼ̈ܶـܝܼـܗ̇: ܒܥܺܝܼܪܽܘܬܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳـܢܶܝܗ̇: ܒܙܰܗܝܽܘܬܐ ܘܰܗܕܺܝܪܽܘܬܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶـܝـܗ̇: ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܕܝܰـܠ̈ـܕܶܝـܗ̇: ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܒـܢ̈ܶـܝـܗ̇: ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܝܗ̇: ܒܰܢܚܳܝܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܐܓ̈ܡܶܝܗ̇: ܬܰܣܶܩܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܝܗ̇: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܣܺܝܼ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܟܺܝܼ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܦܰܬܰܚ ܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܫܡܰܥ ܕܽܘ̈ܓܶܐ: ܘܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܰܘܺܝܼ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܒܒܳܥ̈ـܘܳܬܰܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

ܕܨܦܪܐ : ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܚܰܝܶܨ: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܫܒܰܩ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܚܠܶܡܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܚܽܘܨ ܠܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܕ ܡܪ̈ܺܝܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐܳܦـܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܩܰܒܶܠ: ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܥܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ: ܟܕ ܡܣܰܡܣܶܡ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬ ܓܶܢܣܰܢ: ܗܰܘ ܕܰܦܩܰܕ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܼܘ: ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܶܐܬܚܠܶܡܘ: ܘܠܰܚܓܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܰܩܢܰܘ ܗܶܠܰܟܬܳܐ: ܘܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܦܰܬܰܚܘ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ: ܘܰܠܕܰܝ̈ـܘܳܢܶܐ ܘܶܐܫܬܰܝܰܢܘ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܚܰܣܺܝܘ: ܘܰܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ: ܘܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܘܢܰܓܺܝܼܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܡܼܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܰܝܬ ܠܰܢ. ܘܰܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܙܰܡܶܢܬ ܠܰܢ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܐܰܫܘܺܝܼܬ ܠܰܢ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܚܰܘܺܝܬܳܢ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܼܪ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠـܝܳܐ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܥܒܰܕܬܳܢ. ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܘܫܰܠܺܝܼܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܨܰܒܶܬܼܬܳܢ: ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܬܚܶܝܬ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܢܰܢ: ܘܰܠܡܳܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܐܰܪܓܶܙܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܟܕ ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܳܘܝܽܘܬܐ ܘܫܶܦܠܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܼܢܰܢ܆ ܠܳܐ ܐܰܗܡܺܝܼܬ ܡܼܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܡܰܠܰܐܟܶܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ: ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܼܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܕܠܐ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܼܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝـܕ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܼܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ـܠܶܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܼ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝܼܬ: ܘܡܰܠܺܝܼ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܪ̈ܳܡܳܬܐ ܘܡܳܐܟ̈ܳـܬܳܐ: ܫܰܪܝܼ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܕܒܰܥܒܳܕܶܗ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܢܶܪܓܰܫ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܶܬܩܪܺܝܼ ܠܰܣܡܳܟܼܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܘܰܐܥܬܪܶܗ ܒܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝܼ ܒܶܗ. ܕܰܟܺܝܼ ܠܦܰܓܼܪܶܗ ܕܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܕܬܶܬܼܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܼܢ ܥܰܘܠܳܐ ܟܕ ܦܳܢܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ: ܣܥܰܪ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܘܦܰܣܶܩ ܒܡܶܠܬܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܩܳܡ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܪܣܶܗ: ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܝܼܢ ܘܰܬܡܳܢ̈ܶܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ: ܐܰܥܬܰܪ ܠܕܽܘ̈ܓܶܐ ܒܰܫܡܳܥܳܐ ܕܰܢܨܽܘܬܽܘܢ ܡܶܠ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܝܰܗ̱ܒ ܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܕܡܳܗ̇ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܬܶܬܨܺܝܪܝ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܬܩܰܕܫܳܐ ܡܼܢ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܦܫܰܛ ܠܰܟܦܺܝܼܦܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܗ̇: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܦܳܫܶܛ ܒܪܺܝܼܬܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ. ܕܡܰܪܟܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܦ̈ܶܐ: ܫܶܐܠ ܡܼܢ ܫܳܡܪܳܝܬܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܝܟ ܨܰܗܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܫܶܒ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܦܳܩܶܕ ܠܰܪ̈ܣܺܝܼܣܶܐ ܕܢܰܫܩܽܘܢ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܐ ܨܰܗ̈ܝܳܬܐ. ܛܰܒܥܶܗ ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܕܬܳܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܕܡܶܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܒܰܣܦܺܝܼܢ̱ܬܳܐ܆ ܕܬܰܥܺܝܪܺܝܘܗ̱ܝ ܒܳܥܽܘܬܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ: ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܒܝܰܒܫܳܐ: ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝܼܕܳܐ ܒܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܢܰܐܝܺܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝܼ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܠܚܰܛܳܝܬܐ ܒܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܐܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܒܰܪܟܳܐ: ܙܰܕܶܩ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܕܝܳܨܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܒܥܳܐ ܠܛܳܥܰـܝ̈ܳـܐ ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܼ ܕܪܳܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܐܰܣܓܺܝܼ ܠܰܚܡܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܕܙܳܝܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܐܰܣܺܝܼ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܕܺܝܼ ܕܳܐܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܓܒܰܠ ܛܺܝܼܢܳܐ ܡܼܢ ܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ ܥܰـܝ̈ـܢܶܐ ܠܣܰܡܝܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܢܰܚܶܡ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܘܰܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ: ܘܚܰܘܺܝܼ ܕܰܡܢܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܬܗܺܝܪܺܝܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܠ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ ܓܡܺܝܼܪܺܝܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ ܫܒܺܝܼܚܺܝܼܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܥܒܺܝܼܕܺܝܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ܆ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ: ܟܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ: ܓܡܽܘܪ ܠܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܕܰܐܠܳܐ ܠܢ ܡܼܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ܆ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܠܚܰܓܶܗ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܟ: ܚܰܠܶܛ ܠܰܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܟ: ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܬܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ܆ ܟܠܺܝܼ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܠܚܺܝܼ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܡܪܽܘܩ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܼܢ ܫܳܦܪ̈ܰܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܺܝܼܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܟ: ܩܪܺܝܼ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܪܰܝܰܚ ܡܶܢܰܢ ܠܟܺܝ̈ܡܽܘܢܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܬܼ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܡܫܰܒܰܚܬܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܘܳܐܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܼܫ ܒܺܝܼܫ ܥܒܺܝܕܺܝܢ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܨܛܒܰܝ ܒܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܢ ܒܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܟ̈ܺܐܒܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܠܳـܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠ ܘܰܒܝܰܕ ܟܽܠ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠ܆ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܘܬܶܣܬܓܶܕ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܫܠܼܡ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܼܥܝܐ ܕܨܘܡܐ ܕܥܠ ܟܢܲܥܢܵܝܬܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܰܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܐܢܬܬܼܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܥܢܰܝܬ. ܘܰܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܚܰܪܰܪܬ: ܚܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܡܼܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܠܚܰܝܠܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄. ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܓܒܺܝܼܠܬܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܼ ܕܢܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܰܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܠܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܼܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܢܺܝܼܢ ܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܓܰܙܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܟܢܺܝܼܫܺܝܼܢ ܒܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܫܟܺܝܼܚܺܝܼܢ ܒܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܫܦܺܝܼܥܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܨܒܰܝܬ ܕܰܬܥܰܕܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܼـܠܳܐ. ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܐܰܪܚܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܼܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܼܪܳܐ ܡܦܰܟܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܺܝܼܪܳܐ ܘܰܚܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܟܕܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܨܰܘܪܶܗ: ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ ܡܼܢ ܟܰܕܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܼܣܳܢܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܒܠܰܥ: ܘܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܩܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܐ ܘܡܰܣܪܚܳܢܽܘܬܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܫܺܝܘ ܘܡܰܬܚܽܘܗ̱ܝ ܠܰܓܙܳܡܳܐ ܣܥܰܪܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܟܕ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܐ ܟܰܬܰܪ: ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ ܠܘܳܬܶܗ ܥܒܰܕܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܣܥܪܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܺܐܝܼܕܳܐ ܐܰܘܫܶܛܬ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܒܽܘܝܳܐܐ܆ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܥܒܰܪ ܠܕܽܘܥܬܶܗ ܘܰܬܟܰܦܰܪ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܠܡܶܫܬܽܘܬܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܙܰܡܶܢܬ. ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܐܰܪܘܺܝܬ ܠܗܰܘܢܶܗ ܒܚܽܘܒܳܟ܆ ܘܦܰܣܶܩܬ ܡܶܢܶܗ ܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܢܬܰܦܬܳܝܗ̱ܝ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܡܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܶܠܓܽܘ ܡܺܝܼܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܰܟܺܝܼܬ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܰܪܗܶܛܬ: ܗܳܟܘܳܬ ܕܶܝܢ ܘܠܰܡܫܰܪܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܶܨܬ. ܘܰܐܟܶܣܬ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܝܽـܘ̈ܕܳܝܶـܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ܆ ܕܰܥܫܰܩܘ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܟܕ ܚܰܘܺܝܬ ܒܝܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܒܰܣܪܳܐ. ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܓܼܢܳܝܳܐ: ܠܣܰܡܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܰܣܺܝܼܪ ܒܰܒܪܺܝܼܬܶܗ. ܕܳܐܦـܠܳܐ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ̈ܝ. ܒܝܰܕ ܛܺܝܼܢܳܐ ܕܪܽܘܩܳܟ ܐܰܢܗܰܪܬ. ܟܕ ܒܝܰܕ ܪܶܗܛܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܩܰܠܺـܝܼܠܳܐ܆ ܚܙܳܝ̈ܳܬܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܓܳܒܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܠܥܺܝܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܠܰܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ. ܟܕ ܓܳܫܬ ܠܬܰܐܘܳܘܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܼܬܶܗ. ܚܰܪܰܪ ܡܼܢ ܐܶܫܳܬܳܐ ܠܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ. ܙܪܰܥܬ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܕܚܰܒܺܝܼܒܳܗ̇. ܒܰܛܶܠܬ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܼܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܚܺܝܼܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܠܰܝܬ ܠܰܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ܆ ܟܕ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗ̇. ܠܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܬܡܰܪܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀܆ ܘܩܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼܕ. ܚܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܡܼܢ ܩܛܺܝܼܪܳܐ ܕܫܺܐܕܳܐ ܕܳܒܽܘܪܳܗ̇. ܟܐܰܝܬ ܒܝܰܡܳܐ ܘܫܰܬܶܩܬ ܠܰܫܓܺܝܼܫܽܘܬܐ ܕܓܰܠ̈ܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܣܓܺܝܼܬ ܠܒܺܝܼܒܽܘܬܐ ܒܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ. ܒܣܶܡ ܠܳܟ ܩܳـܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܼܪܬܳܐ. ܟܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܫܰܡܗܽܘܟ: ܦܽܘܬܳܚܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢܬ. ܠܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܒܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܪܶܓܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܰܥܪܺܝܪܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܪܓܼܠܰܬ݀ ܒܝܰܕ ܬܪܺܝܼܥܽܘܬ ܒܶܟܝܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܘܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܐ ܕܨܶܝܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܟܢܺܝ̈ܟܼܳـܬܳܐ ܘܢܰܟܼܦܬܳܐ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝܼܬ. ܘܰܐܣܺܝܼܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܥܰܫܡܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܺܝܼܫܽܘܬܐ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܰܠܶܣܬ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬ ܘܩܰܪܶܒܬ ܠܘܳܬܳܟ: ܠܡܳܟܼ̈ܣܶܐ ܙܰܕܶܩܬ: ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܼܢ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܚܰܪܰܪܬ: ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܬ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܥܰܪܬ ܐܳܦ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ. ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܬܢܳـܢ ܘܕܰܒܟܽܠ  ܐܰܬܼܰܪ: ܠܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܡܠܳـܝܳܐ: ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܒܫܽܘܘܫܳܛܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܥܛܪܐ

ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܬܺܝܼܪ ܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܙܰܗܪܺܝܼܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܨܡܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܟܳـܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܡܳܪܰܢ ܕܩܰܕܶܫܬ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܢܰܟܼܶܦܬ ܠـܙܰܠܺـܝ̈ـܠܶܐ. ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܳܟ: ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܐ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܐ: ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܥܽܘܬܼܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܗܰܒ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܚܙܰܩܘ. ܘܡܼܢ ܦܽܘܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܕܨܦܪܐ : ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܰܘ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ: ܗ̇ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܬܳܐ܆ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܺܝܼܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ. ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܡܰܚܠܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ܆ ܘܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܼܢ: ܘܣܺܝܼܡܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܢ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ: ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܠܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ: ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܗܰܘ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ ܫܰܡܠܺܝܼܬ: ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܼܠܳܐ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ـܠܶܐ: ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܗܶܠܰܟܬܳܐ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܥܰـܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܒܪ̈ܶܒܽܘ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܓܰܪܒܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܩܺܝܼܡ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܡܼܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܘܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܛܺܝܼܢܳܐ ܕܪܽܘܩܶܗ ܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܓܡܰܪ ܠܠܳܐ ܣܦܺܝܼܪ̈ܺܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܓܠܳܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܕܡܶܟ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܺܝܼܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܕܰܠܺܝܼ ܘܰܐܣܶܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܼܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ:  ܕܗܰܘ ܕܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܠܺܐܝܼܪܺܝܚܽܘ. ܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܼ ܠܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܘܳܠܝܳܐܝܼܬ ܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܘܰܥܶܕ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܠܶܐܠܦܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܼܣܳܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟ ܒܰܝܬܶܗ ܒܕܽܘܪ̈ܟܳـܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܟܰܦܪܰܬ݀ ܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܚܰܕܺܝܼ ܠܪܺܝܫ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܛܪܰܕ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܡܼܢ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܛܺܝܡܰܝ ܒܰܪ ܛܺܝܼܡܰܝ ܒܪܽܘܩܶܗ ܦܰܬܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܝܰܡܺܝܼܢܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܼܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܣܝܰܬ݀ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܛܥܶܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܐܶܬܰܐܣܝܰܬ݀ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܠܕܽܘܓܳܐ ܘܚܰܪܫܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܦܫܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܚܶܡ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܢܳܛܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܣܰܒܰܥ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܼܢ ܡܼܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚ̈ܡܝܼܢ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪܟـܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܼܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܚܰܡ̈ܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܐܰܝܟ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܼܕ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܦܰܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܦܬܺܝܼܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܼܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܨܳܡ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ܆ ܘܠܰܢ ܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܘܠܺܝܼܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺـܐܬܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳـܙܳܪ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܣܰܪܝܽܘܬܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܼܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܓܰܕ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܪܕܰܘ ܡܼܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܫܦܰܥ ܥܠ ܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܼܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܫܰܬܶܩ ܓܰܠ̈ܠܰܝ ܝܰܡܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܡܰܨܝܰܬ݀ ܟܽܠ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܚܰܘܺܝܼ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܣܳܡ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ ܠܳܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܥܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ. ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܡܼܢ ܚܢܳܢܶܗ ܫܳܦ̈ܥܳܢ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܡܒܰܪܟܳܐ: ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕ̄: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܣܳܩܽܘܗ̱ܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩܘ: ܘܰܡܟܰـܬ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܚܰܘܰܪܘ: ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ: ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ: ܘܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ: ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ܆ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝܘ: ܘܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܬܚܠܶܡܘ܆ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܥܰـܠܳܐ ܥܶܛܪܶܗ ܕܦܺܝܼܪܡܰܢ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܰܦܝܳܣܰܢ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܘܰܐܩܶܦ ܣܢܺܝܼܩܽܘܬܰܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ܆ ܘܡܰܠܳܐ ܚܰܣܺܝܼܪ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܐܚܠܶܡ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܒܐܳܣܝܽܘܬܳܟ: ܘܛܰܒܰܥ ܠܥܰܘܠܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ܆ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܚܽܘܩ ܡܳܪܝ ܡܼܢ ܥܺܕܬܳܟ܆ ܠܟܽܠ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܚܰܢ̈ܦܳܝܶܐ: ܘܨܰܒܶܬܶܝܗ̇ ܒܫܰܝܢܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܘܰܐܥܬܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ: ܘܒܺܝܼܕܰܥܬܐ ܓܡܺܝܼܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܘܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ:

ܕܥܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ: ܘܥܠ ܚܸܘܝܐ ܕܢܚܵܫܐ ܕܨܵܐܪ ܠܨܠܝܼܒܐ ܩܕܝܫܐ:

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܶܐܬܬܨܺܝܼܪ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܡܼܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܰܪܫܰܡ ܛܽܘܦܣܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܕܰܩܒܰܥ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܼܬܐ: ܘܟܕ ܥܠ ܨܠܺܝܒܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܢܓܰܕܬ ܠܰܨܠܺܝܼܒܐ ܠܣܶܓܕܬܳܟ: ܘܰܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܠܰܥܡܳܠܺܝܼܩ ܐܰܘܒܶܕܬ. ܣܰܬܰܪ ܠܢ ܡܳܪܝ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܰܢܺܝܼܬ ܠܰܐܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܘܰܐܣܺܝܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܡܰܟܶܟܼܬ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ: ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܘܰܐܣܳܐ ܫܽܘ̈ܡܳܬܰܢ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

 

ܕܪܡܫܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܢܶܣܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܩܰܝܣܳܐ ܚܰܪܰܪ ܠܢ: ܘܰܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܪܰܒܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܥܠ ܢܳܟܼܽܘܠܳܐ ܫܰܟܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܪܶܫ ܠܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܼܢܳܐ: ܘܢܰܝܙܟܼܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܢ: ܘܰܒܣܶܒܶܠܬܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒܠܰܢ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗ̇ܫܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܨܰܘܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܬܳܐ ܘܠܐ ܚܰܫܳܢܳܝܬܐ: ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܪܰܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ: ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܐ: ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܝܳܬܐ: ܘܟܕ ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܺܝܼܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܬܩܺܝܼܡ: ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܘܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܥܡ ܦܰܓܼܪܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܠܰܫܬ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܡܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ ܡܶܬܗܰܘܢܰܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝܼܬ ܘܚܰܝܽܘܬܳܢܳܐܝܼܬ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓܼ: ܟܕ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݀ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܪܺܝܼܚܳܐ ܣܳܡܬ ܠܶܗ: ܐܝܟ ܫܰܠܺܝܼܛ ܥܠ ܝܳܬܶܗ: ܕܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠ̈ܳـܢܶܐ ܢܶܐܟܽܘܠ: ܘܡܼܢ ܗܰܘ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܢܶܫܬܶܐܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܡܰܨܰܥ ܒܶܝܬ ܡܰܘܬܐ ܠܚܝ̈ܶܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܰܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܟܼܠܰܬ݀ ܡܼܢ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܐܶܬܡܰܨܥܰܬ݀ ܬܽܘܒ ܠܒܺܝܼܫܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܕܳܐܕܳܡ ܓܰܒܪܳܗ̇܆ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܥܶܫܢܰܬ݀ ܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܒܰܕܬ: ܩܰܕܡܳܝܰܬ݀ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܠܰܓܼܒܺܝܼܠܬܐ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܼܬ: ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܐ ܘܰܓܡܺܝܼܪܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ. ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ: ܥܬܺܝܼܕ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܥܒܰܪ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܫܰܕܰܪܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܼܢ ܡܶܨܪܺܝܢ: ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܣܥܰܪܬ ܚܰܝ̈ـܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܒܡܶܨܪܺܝܢ ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܐܰܥܒܰܪܬ ܠܥܰܡܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܒܺܝܼܫܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺ݀ܝܼܒܳܐ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܟ ܪܫܰܡ ܬܰܡܳܢ: ܒܐܽܘܪܟܳܐ ܘܒܰܦܬܳܝܳܐ: ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܕܒܪܳܐ ܒܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܼܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܐܰܒܰܥܬ ܒܺܐܝܼܕܶܗ: ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܽܘܪܰܬ ܚܰܠܺܝܼ: ܘܟܕ ܥܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܼܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܡܼܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܡܶܬܢܰܟـܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܘܰܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܘܰܦܩܰܕܬ ܠܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܼܬܐ. ܘܟܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܡܡܰܚ̈ܝܶܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܼܢ ܗܳܝ ܡܶܪܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܡܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܡܰܫܪܺܝܼܬܐ ܦܩܰܕܬ ܕܢܶܬܢܨܶܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܛܶܠܳـܢ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܪܳܪܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܐ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܩܺܝܡܬ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܰܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܛܰܦܣܽܘܢ: ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܒܕܶܒܚ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܦܺܝܼܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܛܢܳܢܗܽܘܢ: ܘܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܘܢ: ܘܰܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܽܘܢ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܥܶܫܢܰܬ݀ ܡܚܽܘܬܐ ܥܠ ܗ̇ܠܶܝܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܪܡܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ ܫܒܰܩܘ ܕܠܐ ܥܨܳܒܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܪܰܡܝܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܡܰܨܥܰܬ݀ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܠܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܥܨܳܒܳܐ ܠܗܰܘ ܪܰܡܝܳܐ: ܘܟܕ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܶܒܶܠܳܝܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܫܰܕܰܪܬ ܡܼܢ ܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܢܫܰܡܠܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܢܶܬܟܪܶܙ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܢܶܬܓܠܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܡܼܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܟ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀. ܗܰܘ ܕܟܕ ܢܚܶܬ ܠܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܩܰܒܠܶܗ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܣܓܺܝܼ̈ܕܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܘܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ: ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ: ܕܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܡܰܪܡܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܦܶܠ ܠܰܢ. ܡܼܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܐܘܥܝܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܢܶܬܕܰܟܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܠܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐܝܼܬ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܼܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܼܫܺܝܼܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܐܶܬܡܰܢܰܥܢܰܢ: ܠܰܨܠܺܝܼܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܰܒܕܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܺܢܺܝܼܬܐ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܒܥܺܝܼܢܰܢ: ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܘܒܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܨܛܠܶܒ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܒܶܗ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܕܡܼܢ ܢܽܘܟ̈ـܬܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܝܳܬܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܼܢܰܢ: ܟܕ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܠܐ ܡܰܚܦܪ̈ܳܢ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝܼܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ: ܕܡܼܢ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܒܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܡܕܰܩܪܺܝܢܰܢ ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ: ܘܙܳܟܶܝܢܰܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܢ ܘܰܠܣ̈ܳܐܢܰܝܢ ܡܰܒܗܬܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܟܽܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܰܢ ܡܬܰܒܪܺܝܼܢܰܢ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܡܕܰܝܫܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܬܚܰܪܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܐܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܬܫܰܗܶܐ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܚܳܠܕܺܝܢ ܬܒܰܛܶܠ ܡܼܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܡܼܢ ܡܰܡܠـܠܳܐ ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܨܰܘܡܳܐ ܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܡܼܢ ܟܡܺܝܼܪܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܣܰܪܩܰܬ݀ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܠܰܢ: ܘܡܼܢ ܚܣܳܡܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܬܶܦܪܽܘܩ ܠܢ: ܘܰܠܡܶܪܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܪܶܓܬܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܬܰܫܺܝܼܓ ܡܶܢܰܢ: ܘܡܼܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܼܳܐ ܓܳܪ̈ܣܳܢܳܝܳܬܐ ܬܰܚܠܶܡ ܠܢ: ܘܡܼܢ ܗܰܘ ܚܡܺܝܼܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܘܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܕܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܬܕܰܟܶܐ ܠܢ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܬܡܰܙܰܓܼ ܒܰܢ ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܰܓܼܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܬܰܫܘܶܐ ܠܢ: ܘܰܕܥܰܡܶܗ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܢܺܝܼܚܳܐ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܢܩܽܘܡ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܥܶܠܺܝܼܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܫܠܳܡܶܗ: ܘܰܕܥܰܡܶܗ ܢܶܣܬܰܠܰܩ: ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܢܶܬܶܒ: ܘܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܺܝܼܘܗ̱ܝ ܠܐ ܫܰܠܘܳܐܝܼܬ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܟ ܐܰܒܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ: ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ ܠܢ ܒܰܨܠܺܝܼܒܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܡܪܰܚܶܦ: ܘܒܶܗ ܓܳܡܰܪ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܕܢܽܘܚܳܡܰܢ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܣܠܼܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܬܽܘܒ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܠܳܦ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܆ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܼܬܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܢܝܰܩܪܺܝܘܗ̱ܝ: ܘܒܶܗ ܠܳܟ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܒܶܗ ܟܕ ܒܶܗ ܠܥܘܽܗܕܳܢ ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ܆ ܘܒܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܥܒܰܪ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ

ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐܝܼܬ ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܗܦܟܶܗ ܡܼܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܠܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ܆ ܘܶܐܫܬܘܺܝܼ ܠܛܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܟ ܡܳܪܝ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܶܗ ܪܚܺܝܼܡܳܐ܆ ܘܰܕܝܽܘܩܢܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܕܬܶܫܡܰܥ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܬܰܦܢܶܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܼܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܼܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܠܢ ܡܼܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ ܢܰܦܫܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܦܰܓܼܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܐ ܦܠܺܝܼܓܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܼܬܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܺܝܼܬܐ. ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ: ܒܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܡܰܒܥܕܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ. ܠܗܳܝ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡܼܢ ܟܽܠ܆ ܘܡܳܪܰܬ݀ ܟܽܠ܆ ܘܡܺܝܼܬܰܬ݀ ܟܠ܆ ܘܰܡܟܰܝܢܳܢܰܬ݀ ܟܽܠ: ܕܰܐܚܺܝܼܕܳܐ ܘܢܳܛܪܳܐ ܠܟܽܠ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܠ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܼܢ ܟܽܠ܆ ܕܟܽܠ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܬܙܺܝܼܥ. ܘܰܠܟܽܠ ܥܳܒܕܳܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ: ܕܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܼܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܡܼܢ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܗ̇ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܰܘܕܶܐ: ܘܠܳܗ̇ ܢܗܰܠܶܠ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܘܰܒܟܽܠ ܫܳܥ ܒܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

   (ܐܡܝܼܪ ܠܕܝܘܢܣܝܘܣ ܒܪ ܓܼܰܪܝܼܒ ܡܢܵܚܐ)

ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܼܢ ܪܺܝܫܳܐ: ܠܐ ܙܰܒܢܳܐܝܼܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝܼܬ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ. ܘܠܐ ܡܫܰܠܶܡ ܥܡ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܫܰܠܶܡ: ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܰܢ ܐܝܟ ܥܶܠܬܳܢܳܐ ܡܼܢ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܰܒܗܰܘܢܳܐ ܪܒܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܢܛܺܝܼܪ܆ ܘܺܝܠܺܝܕ ܐܽܘܣܺܝܳܐܝܼܬ܆ ܘܠܐ ܡܶـܫـܬܰܚـܠـܦܳـܢܳـܐܝܼـܬ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܝܼܬ ܥܡ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܢܳܦܶܩ ܡܰܢ ܡܬܽܘܡܳܐܝܼܬ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐܝܼܬ ܘܠܐ ܙܰܒܢܳܐܝܼܬ. ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܠܐ ܫܽܘܠܳܡ: ܐܺܝܬܝܳܐܝܼܬ ܘܐܽܘܣܺܝܳܐܝܼܬ. ܕܰܐܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܡܰܥܒܶܕ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠ܆ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܘܓܳܡܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠ. ܘܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܒܟܽܠ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܳـܢܳܐܝܼܬ. ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܡܚܰܝܰܕ ܘܰܦܪܺܝܫ ܒܟܽܠ܆ ܘܰܦܪܺܝܼܣ ܥܠ ܟܽܠ. ܘܰܫܘܶܐ ܘܰܐܘܶܐ ܒܟܽܠ ܥܡ ܟܽܠ. ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܝܼܬ ܦܪܺܝܫܺܝܼܢ: ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܝܼܬ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ. ܚܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܦܰܪܰܫ : ܘܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܳܐ ܕܰܡܦܰܠܓܼܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܼܳܐ. ܕܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܟܽܠ ܣܽܘܟܳܠ ܕܠܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܓܳܫܶܦ ܒܟܽܠ ܘܠܐ ܡܶܬܓܫܶܦ ܡܼܢ ܟܽܠ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܟܽܠ ܘܰܢܛܺܝܼܪ ܒܶܗ ܟܽܠ. ܕܡܼܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܛܰܟܶܣ ܘܨܳܪ ܠܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܒܟܽܠ ܟܕ ܐܰܝܬܺܝ ܠܢ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠ. ܬܚܽܘܡܳܐ ܣܳܡ ܒܶܠܥܳܕ ܟܽܠ܆ ܟܕ ܫܛܰܝܢܰܢ ܘܶܐܬܬܰܒܥܰܕܢܰܢ ܡܼܢ ܫܽܘܡܠܳܝܰܢ ܬܡܺܝܼܗ ܒܟܽܠ. ܚܰܢܳܢ ܪܰܚܡܳܢ ܒܟܽܠ܆ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܨܳܪ ܒܟܽܠ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܐܳܣܝܽܘܬܰܢ ܐܰܛܥܶܢ ܠܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܰܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܢܰܦܫܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܫܰܡܠܺܝܼ: ܘܰܒܕܳܪ̈ܰܝ ܕܳܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܨܘܳܝ̈ܶܐ [ܝܰܒܺܝ̈ܫܐ] ܠܢ ܕܰܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܗܘܳܬ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܓܡܺܝܼܪܽܘܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܒܰܩ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܝܰܬܺܝܼܪ ܡܶܬܚܰܢܳܢܺܝܼܬܐ ܬܶܬܼܺܝܕܰܥܝ ܐܳܣܝܽܘܬܰܢ: ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܒܛܺܝܼܠܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܘܰܕܠܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܡܼܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܼܰܝܼ ܝܺܕܰܥܬܐ: ܕܟܽܠ ܚܰܕܶܬ ܗ̱ܘ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܐܰܘܕܰܥ ܠܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܼܺܕܰܥܬܶܗ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬܶܗ ܠܐ ܚܰܫܳܢܳܝܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܫܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܰܝ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ: ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܫܰܡܠܺܝܼ ܘܰܒܩܰܠܺܝܼܠ ܩܰܠܺܝܼܠ ܫܰܘܫܶܛ ܠܰܕܪܰܓܼ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܟܕ ܐܰܬܼܩܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܪܺܝܫܺܝܼܬ ܡܼܢ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܪܒܺܝܼܥܳܐܝܰܬ݀ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܐܰܝܬܺܝܼ: ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܬܚܽܘܡܳܐ ܨܰܒܶܬ. ܘܠܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܣـܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܚܰܝܶܕ ܘܰܐܠܘܶܬ: ܘܠܰܡܢܰܟܼܪܳܝܽܘܬܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܙܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܼ: ܘܡܼܢ ܗܳܢܐ ܠܨܰܠܡܰܢ ܦܪܰܫ ܘܰܐܬܩܶܢ: ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܡܩܰܝܡܰܬ݀ ܡܼܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ ܕܓܶܕܫܰܬ݀ ܡܼܢ ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܠܐ ܥܨܳܬ݀ ܒܚܽܘܒܳܗ̇: ܒܛܺܝܼܠܽܘܬܐ ܐܺܝܬܝܼܳܝܼܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܪܶܚܡܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܣܓܝܰܬ݀ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܝܰܬܺܝܼܪ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܘܬܶܬܼܒܨܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܰܡܥܰܨܶܐ ܠܪܶܚܡܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܟܝܳܢܰܢ ܕܕܳܐܶܒ ܒܚܶܡܬܐ ܐܶܬܬܣܺܝܦ. ܟܕ ܠܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܼ ܒܟܶܐܘܶܝܠܳܐ ܡܢܳܬܐ ܡܰܢ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ݀ ܘܰܒܛܰܘܦܳܢܳܐ ܠܪܽܘܫܥܶܗ ܐܰܫܺܝܼܓ: ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܢ ܕܡܶܙܕܰܝܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܠ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܠܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܟܝܰܬ݀. ܘܰܒܗܽܘܦܳܟܼܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܰܕܫܰܬ݀ ܬܽܘܒ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ݀ ܘܰܡܠܳܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬܟܰܒܫܰܬ݀: ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܓܳܬ݀ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܰܓܠܺܝܼܦ̈ܶܐ ܒܶܪܟܰܬ݀ ܘܣܶܓܕܰܬ݀ : ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܢܢܰܬ݀ ܘܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܗܰܕܳܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܘܠܰܡܢܳܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܰܬ݀ ܢܳܡܽܘܣܐ: ܟܕ ܐܶܬܚܰܣܢܰܬ݀: ܡܼܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܦܪܰܩ ܘܰܠܡܰܒܥܳܕܽܘܬܳܗ̇ ܒܥܳܐ ܡܼܢ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܥܠܺܝܗ̇ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܚܰܛܦܳܗ̇: ܘܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܦܶܪܫܰܬ݀ ܙܰܠܺܝܼܠܬܳܐ ܘܰܡܨܰܥܰܪܬܳܐ ܐܽܘܗ ܡܼܢ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܟܡܳܐ ܚܳܢܳܗ̇ ܓܳܒܽܘܠܳܗ̇: ܘܗܺܝ ܦܰܕܺܝܕܬܳܐ ܘܫܳܛܺܝܼܬܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܼܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܐ ܦܰܪܩܰܬ݀: ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐ ܣܽܘܟܳܠ ܐܶܬܥܰܨܝܰܬ݀: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܐܰܚܶܡܬܰܬ݀ ܠܚܰܢܳܢܳܗ̇: ܘܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܳܗ̇ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܼܢ ܒܪܽܘܓܼܙܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܬܽܘܒ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܡܽܘܫܶܐ: ܬܽܘܒ ܚܳܢܳܗ̇ ܦܳܪܽܘܩܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܓܒܺܝܼܠܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ: ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܢܣܰܟ ܠܳܗ̇: ܥܠ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܡܽܘܫܳܝܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܗ ܘܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܥܰܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܕ ܡܙܰܗܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܘܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܼܢ ܦܩܰܕ ܠܗ ܡܣܰܝܥܳܢܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܚܳܐܰܪ ܒܗ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܗ: ܠܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܗ: ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܩܺܝܼܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܣܠܶܩ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܒܗ ܕܠܰܢ ܦܳܪܶܩ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗ: ܘܡܼܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ: ܕܐܝܟ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܳܣܶܐ ܒܗ ܘܗܳܡܶܣ ܘܡܰܗܡܶܐ ܡܼܢ ܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܼـܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ: ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܺܝܼܠ ܟܽܠ ܡܰܕܪܶܟ ܠܗ: ܗܳܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐܶܬ: ܘܒܰܡܚܽܘܬܶܗ ܡܼܢ ܣܰܡܳܐ ܡܶܬܚܢܶܩ: ܘܡܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܢܰܟܼܪܶܐ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ: ܘܗܳܕܶܐ ܪܰܡܙܳܗ̇ ܘܰܐܠܦܳܗ̇ ܠܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܣܺܝܼܪܳܐ: ܕܶܐܫܬܪܺܝܼ ܒܗ ܐܶܣܳܪܶܗ: ܕܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܺܐܝܣܪܳܐܝܠ: ܘܠܳܐܬܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܟܕ ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܕܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ: ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܕܪܟܺܝܼܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܼ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܐܳܬܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܽܘ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܢܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ: ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܥܰܡܐ ܡܼܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܢܶܫܬܰܘܙܒܽܘܢ ܡܼܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܼܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܕܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܐܟܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܚܠܳܦ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡܽܘܫܳܝܬܐ ܡܽܘܪܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܠܝܳܐ ܐܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܡܺܝܼܬܳܐ: ܗܽܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܥܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܡܙܰܝܚܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܗܼܘ ܡܰܫܟܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܩܳܝܶܡܬܐ ܡܰܨܡܰܚ ܒܰܝܢܳܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܗܳܝ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܝܼܺܣܰܪܠܳܝܬܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܥܰܦܩܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ: ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܩܰܘܺܝܼ ܥܰܡܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬܐ ܗܳܝ: ܘܥܼܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܠܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܰܢ ܒܡܶܢܝܳܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝܼ ܥܰܡܳܐ ܒܰܙܒܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܣܰܒ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ: ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܩܰܕܡܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܠܚܰܫܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܚܰܘܺܝܼ ܐܳܬܶܗ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܩܕܳܡ ܚܰܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܺܝܡ ܚܶܘܝܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܼܕ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܬܬܪܳܡܽܘ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܢ: ܘܰܐܒܪܶܩܬ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܟ ܥܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢ ܛܽܘܦ̈ܣܰܝܟ ܪܳܫܡܺܝܼܢܰܢ: ܠܰܫܪܳܪܗܽܘܢ ܣܰܬܶܬܼ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܟܕ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܢ ܡܼܢ ܐܺܝܼܕܳܐ ܩܛܺܝܼܪܳܝܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܪܶܓܼܠܳܐ ܢܽܘܟܼܪܳܝܬܐ: ܘܡܼܢ ܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ: ܘܡܼܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪ̈ܚܩܳܢ ܘܦܳܪ̈ܫܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢܳܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ: ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܼܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܒܗܺܝܼܠܽܘܬܐ ܕܡܼܢ ܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ: ܢܰܘܚܳܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܘܳܓܼܳܐ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ: ܘܗܰܒ ܒܥܺܕܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܰܠ̈ܠܳـܢܶܝܗ̇: ܙܰܗܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇: ܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇: ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇: ܘܢܰܟܼܦܽܘܬܐ ܘܰܟܢܺܝܼܟܽܘܬܐ ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܝܗ̇: ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇: ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܟܚܺܝܼܕܳܐ ܘܰܡܗܰܘܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܝܗ̇: ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܰܐܠ̈ܺܝܨܶܐ ܒܽܘܝܳܐܐܳ. ܠܰܐܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܝܳܢܬܳܐ ܘܒܽܘܪܟـܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܐܰܢܺܝܼܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܒܥܘܽܗܕܳܢ ܝܽܘܩܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܢܽܘܟ̈ـܬܳܬܳܐ ܓܳܪ̈ܣܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܕܽܘ̈ܒܳܨܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ: ܘܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ: ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܥܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܕܨܘܡܐ

ܕܫܡܪܝܐ ܛܒܐ:

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܺܝܼ. ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐܝܼܬ ܐܰܩܺܝܼܡ܆ ܘܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܦܽܘܬܳܚ ܥܰـܝ̈ـܢܶـܐ ܫܰܟܶܢ܆ ܘܰܠܡܳܟܼ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܟܳܐ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܼܬܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܺܝܼܬܳܐ܆ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܥܰـܝ̈ـܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ܆ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܕ ܠܐ ܒܥܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܢ. ܘܟܕ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܰܢ: ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܦܪܩܰܢ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܣܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܼܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝܼܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܼܠܳܐ ܐܰܟܺܝܼܦܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼـܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ. ܘܰܐܬܗܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܡܺܝ̈ܟܼܶܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܪܒܳܐ ܛܪܺܝܼܕܳܐ ܘܰܢܕܺܝܼܕܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܕܰܟܺܝܼܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܫܰܪܒܬܶܗ ܛܰܟܶܣܬܳܝܗ̱ܝ ܣܕܺܝܪܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܪܟܶܢܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ ܠܘܳܬܶܗ ܘܨܳܬܼܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܚܶܢ̈ܓܳܬܶܗ ܘܰܠܬܶܢ̈ܚܳܬܶܗ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐܝܼܬ. ܘܟܕ ܒܶܟܝܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܣܺܝܼܡܰܬ݀ ܩܳܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܦܫܺܝܼܩܳܐܝܼܬ. ܕܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܦܨܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶـܐ ܐܰܥܪܶܩܬ ܡܶܢܶܗ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܼܬ܆ ܘܚܰܘܺܝܬܳܝܗ̱ܝ ܚܠܺܝܼܡܳܐ ܠܥܺܝܼܢ ܥܰܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ. ܟܕ ܠܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ ܡܶܢܳܟ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܶܡܰܪܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝܼܬ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܰܩܢܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܕܰܠܣܰܡܝܳܐ ܕܡܼܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܣܳܡܬ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܗ̈ܶܒܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܛܺܝܼܢܳܐ ܓܼܒܰܠܬ ܡܼܢ ܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܛܳܫܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ. ܕܙܶܠ ܐܰܫܺܝܼܓܼ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܐܫܺܝܓܼ ܘܰܚܙܳܐ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐܝܼܬ. ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܼܢ ܛܺܝܼܢܳܐ ܐܰܬܩܶܢܬܳܝܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܕܰܩܥܳܬ݀ ܒܳܬܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܕܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܩܰܫܝܳܐܝܼܬ: ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܼܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܟܰܣܝܳܐܝܼܬ܆ ܐܰܪܕܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܝܶܒܫܰܬ݀ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܣܰܓܝܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܠ ܣܡܳܟܼܳܐ ܕܒܶܣܰܕܝܳܐ ܕܡܶܟܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ. ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܓܰܠ̈ـܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥܪܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܫܝܳܐܝܼܬ. ܘܶܐܠܦܳܐ ܕܡܶܬܢܰܘܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܡܶܬܛܒܳܥܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܙܰܘܥܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܪܬܺܝܼܬܳܐܝܼܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܫܰܬܺܝܩ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܗܺܝܠܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܟܽܠ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܼܚܙܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܰܐܥܺܝܪܽܘܟ ܐܰܝܟ ܕܡܼܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܥܰܕܰܪ ܠܢ ܕܗܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܩܳܡܬ ܘܰܟܐܺܝܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝܘ ܘܰܫܓܺܝܼܫܽܘܬ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ ܢܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܒܪܶܗ ܕܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܩܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܰܥܒܺܝܼܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐܝܼܬ. ܐܶܡܰܪܬ ܒܡܶܠܬܐ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝ ܡܼܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܺܝܕܶܗ ܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܶܠܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܩܰܕܬ ܕܢܶܦܫܛܺܝܗ̇ ܘܶܐܬܦܰܫܛܰܬ݀ ܬܰܩܢܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܐܳܪܳܫ ܕܡܰܝܼܺܝܼܬܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܢܰܚܶܡܬ ܡܳܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܥܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܰܐܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܐܰܚܺܝܼܬܳܝܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ. ܘܨܳܪܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܥܳـܙܳܪ ܪܳܚܡܳܟ ܟܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܥܺܝܪܺܝܘܗ̱ܝ ܘܬܰܥܕܺܝܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܐ ܝܰܥܢܳܐ ܕܕܰܒܪܶܗ ܩܛܺܝܼܪܳܐܝܼܬ. ܕܰܡܰܥܬ ܘܨܰܠܺܝܬ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܫܰܐܶܠܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ. ܟܕ ܐܰܙܥܶܩܬ ܒܩܳܠܳܟ ܥܰܙܺܝـܙܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܳܥܳܙܳܪ ܩܽܘܡ ܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ ܪܗܺܝܼܒܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܥܰܪܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܬ ܠܐ ܦܠܺܝܓܳܐܝܼܬ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܪܕܰܦܬ ܘܰܐܦܶܩܬ ܡܼܢ ܓܒܺܝܼܠܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܠܺܐܝܼܪܺܝܚܽܘ ܛܪܺܝܕܳܐܝܼܬ. ܘܡܼܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܐܶܬܡܚܺܝܼ ܒܚܰܫܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܝܼܬ. ܘܰܐܫܠܚܽܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܶܣـܛܠܳܐ ܫܒܺܝܼܚܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܫܰܒܩܽܘܗ̱ܝ ܟܕ ܩܰܠܺܝܼܠ ܩܰܝܳܡܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܕܳܘܝܳܐܝܼܬ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܥܨܰܒܬ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܘܥܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܛܥܶܢܬܳܝܗ̱ܝ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐܝܼܬ. ܘܰܠܦܽܘܬܩܳܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܝܗ̱ܝ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܺܝܢ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܺܝܨܰܦ ܕܺܝܠܶܗ ܚܦܺܝܼܛܳܐܝܼܬ. ܘܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܰܦܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܦܺܝܼܦܳܐܝܼܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܠܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܕܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܐܶܫܳܬܳܐ ܡܫܰܠܗܒܳܐܝܼܬ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܐܶܚܰܕܬ ܒܺܐܝܼܕܳܗ̇ ܘܡܼܢ ܡܰܪܥܳܗ̇ ܘܟܽܘܪܗܳܢܳܗ̇ ܐܰܩܺܝܡܬܳܗ̇ ܚܠܺܝܼܡܳܐܝܼܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܪܦܰܬ݀ ܘܦܰܠܓܰܬ݀ ܘܨܳܕܬ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳـܐ ܟܽܠܳـܢܳܐܝܼܬ. ܒܝܰܕ ܡܶܬܰܬܘܝܳܢܽܘܬܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܫܕܳܬ݀ ܚܢܺܝܼܓܳܐܝܼܬ. ܫܒܰܩܬ ܠܳܗ̇ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝܼܚ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝܼ̈ܗܳܬܐ ܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܼـܠܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝܼܬ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝܼܬ܆ ܐܶܬܪܟܶܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬܰܢ ܨܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ܆ ܘܨܽܘܬ ܠܬܶܢܚ̈ܳܬܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܕܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܚܢܺܝܼܓܳܐܝܼܬ. ܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܐܶܒܪ̈ܶܐ ܚܠܺܝܼܡ̈ܶܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ. ܘܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܝܼܬ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܼܬ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܠܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܓܙܳܟ ܟܽܠܳـܢܳܐܝܼܬ: ܐܶܠܐ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܨܽܘܬ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝܼܬ: ܘܰܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܰܠܝܳܐܝܼܬ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܠܺܐܝܳܠܰܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܚܰܠܶܠ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܳܪܽܘܩܳܐܝܼܬ: ܘܚܰܘܰܪܰܝܢ ܡܼܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܐ ܒܰܪܣܳܣܳܟ ܢܰܩܕܳܐܝܼܬ: ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܪ̈ܶܓܼܫܰܝܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ܆ ܘܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܬܡܺܝܼܗܳܐܝܼܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܒܺܝܼܪܺܝܢ ܟܰܣܝܳܐܝܼܬ: ܘܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܼܕܺܝܢ ܠܚܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝܼܬ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܗܽܘ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܚܰܣܺܝܼ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܟܺܝܼ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܐܫܡܰܥ ܕܽܘ̈ܓܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܚܰܘܺܝܼ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܒܒܳܥ̈ـܘܳܬܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܒܪܺܝܼܬܳܐ: ܘܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܰܪܕܰܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡܺܝܼܩܳܐ: ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܺܐܝܼܕܳܐ ܝܰܒܺܝܼܫܬܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ: ܘܰܐܫܡܰܥ ܕܽܘ̈ܓܶܐ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܺܐܩ̈ܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܣܺܝܼ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܕܰܟܺܝܼ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܐܚܺܝܼ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝ ܡܼܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܡܳܪܰܢ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܒܶܫ ܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܰܢ. ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܰܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܢ. ܘܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܢ. ܕܠܗ ܝܳܐܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܚܽܘܒܶܗ ܫܦܺܝܼܥ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܪܰܒ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܬܺܝܼܪܺܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܳܣ ܥܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ: ܠܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܒܪܺܝܫܺܝܼܬ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܒܳܗ̇ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܟܕ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ ܘܽܐܘܣܺܝܳܐܝܼܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܛܢܶܗ. ܘܪ̈ܳܥܰـܘܳܬܳܐ ܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܕܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܗ. ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܕܰܗܒܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܽܘܪܳܐ ܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܶܗ. ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܥܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܼܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܚܢܳـܢܶـܗ. ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܘܥܼܰܠ ܠܗܰܝܟـܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܒܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝܼ ܕܶܐܗܘܶܐ. ܡܛܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܳܐ ܓܡܺܝܼܪܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܐܝܟ ܣܢܺܝܼܩܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܘܩܰܘܺܝܼ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܘܰܟܦܶܢ ܘܝܰܗ̱ܒ ܐܰܬܼܪܳܐ ܠܒܺܝܼܫܳܐ ܕܰܢܢܰܣܺܝܘܗ̱ܝ. ܘܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܗ ܠܐ ܚܰܘܺܝܼ. ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܡܼܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܡܼܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܐ. ܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܐܣܓܺܝܼ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܕܰܟܺܝܼ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܟܶܣ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܛܳـܠܽܘܡ̈ܶܐ܆ ܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܐܰܥܪܶܩ ܠܶܐܫܳܬܳܐ ܕܰܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܬܰܠܡܺܝܼܕܶܗ. ܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ: ܚܰܪܰܪ ܡܼܢ ܫܺܐܕܳܐ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝܬܐ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܩܪܳܬܶܗ. ܢܰܚܶܡ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܫܶܢܬܳܐ ܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܝܰܗ̱ܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܫܰܐܶܠܬܶܗ: ܐܰܥܕܺܝܼ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܟܐܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥܪܳܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܒܗܶܠ ܠܰܫܓܺܝܼܫܽܘܬܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ. ܠܛܰܠܝܶܗ ܕܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܣܥܰܪ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܕܰܠܝܶܗ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܘܚܰܣܶܕ ܠܚܰܣܺܝܼܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬܐ ܕܟܶܢܫܳܐ: ܒܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܝܰܒܺܝܼܫܬܳܐ ܬܟܰܣ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܒܙܳܢܺܝܼܬܐ ܕܶܐܬܩܰܒܠܰܬ݀ ܝܰܗ̱ܒ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܣܒܰܪܬܶܗ ܦܩܰܕ ܕܬܶܬܟܪܶܙܝ ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܗ̇: ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܛܪܰܕ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܚܰܪܰܪ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ: ܠܠܳܥܳـܙܳܪ ܡܺܝܼܬܳܐ ܢܰܚܶܡ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܰܢܶܫܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ: ܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܪܰܒܐ. ܘܶܐܬܚܣܶܡ ܡܼܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܫܳܬܩܺܝܼܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܠ̈ـܝܳܢ. ܘܡܼܢ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝܼܕܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܚܫܰܠ  ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܶܩ. ܕܚܰܕ ܦܰܩܳܚ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܝܟ ܕܒܰܢܒܺܝܽܘܬܐ: ܐܝܟ ܪܶܓܬܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܬܐ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܟܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܒܥܶܠܺܝܼܬܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓܼܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܐܓܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܒܰܫܝܳܓܼܬܐ: ܫܩܰܠ ܙܩܺܝܦܶܗ ܥܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܰܡܛܳܐ ܠܓܳܓܽܘܠܬܐ: ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܘܚܕ ܫܰܕܰܪ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܘܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܣܥܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟܕ ܠܐ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܥܼܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܐ ܘܫܰܪܰܪ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ܆ ܕܒܼܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܚܰܘܺܝܼ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܘܚܰܦܶܛ ܐܶܢܘܢ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܫܰܡܠܺܝܼ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܗ ܒܪܽܘܚܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܫܐ ܒܪܽܘܚܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܠ ܟܽܠܰܢ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝܼܬ ܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܢ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܢ ܘܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܫܽܘܘ̈ܟܳܢܰܝܢ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܡܳܪܝ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܰܢ܆ ܠܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܡܰܣܓܳܝܽܘ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܚܶܡܬܳܐ. ܠܬܽܘܗܳܝܳܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ. ܘܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܠܪܶܗܛܳܐ ܕܫܰܦܺܝܼܪ̈ܳܬܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܘܢܶܬܕܰܟܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ: ܘܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܶܨܛܰܠܰܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܡܼܢ ܛܰܡܽܐܘܽܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

  ܫܠܼܡ ܕܚܕ ܒܫ̄ ܚܡܝܼܫܝܐ: ܝܛ : ܒ : ܒܙܙ̄ ܀

 

 

ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܣܒܣܛܝܐ :

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܢܫܰܡـܠܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ: ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܚܦܺܝ̈ܛܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܳܥـܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܩܰܪܣܽܘܬܐ ܡܚܰܒܠܳـܢܺܝܼܬܳܐ: ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪܳܐ: ܘܡܼܢ ܩܽܘܪܳܐ ܘܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܕܰܠܬܰܪܥܺܝܼܬܳܐ ܡܰܘܩܶܕ: ܘܡܼܢ ܪܽܘܚܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܼܬܳܐ ܕܰܠܗܰܘܢܳܐ ܡܕܰܘܕܳܐ: ܘܡܼܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܳܪܦܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶـܠܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܚܰܝܶܠ ܠܰܐܬܠ̈ܺܝܛܰܘܗ̱ܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܟܰܠܶܠ ܘܢܰܨܰܚ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܰܐܡܣܰܪܘ ܥܠ ܩܽܘܪܳܐ ܘܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܥܶܠܬܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܢ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܗܝܰܬ݀ ܚܶܡܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܪ̈ܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܗܘܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟ ܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܐܶܬܢܨܶܒܘ ܥܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܫܩܰܠܘ ܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܠܐ ܚܳܡܶܝܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܨܠ̈ܰـܘܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܠܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܐܳܘ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ. ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܢܰܢ. ܘܰܠܣܺܝܥܬܟܽܘܢ ܡܚܰܣܢܰܬ݀ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܠܰܡܟܰܠܠܳـܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ. ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܢ. ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܼܢ ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܢ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܰܣܪܰܚ ܠܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܦܠܰܓܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܢܩܰܠܶܣ܆ ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܰܢ: ܐܳܘ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܶܐ ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܟܽܘܢ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܘܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܠܶܐܝܰܪ ܛܰܪܟܼܳܢܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ ܣܕܰܪܬܽܘܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ: ܡܫܰܦ̈ܠܰܝ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡܰܟܣܺܝܡܝܰܢܳܘܣ ܐܳܦ ܣܳܚܽܘ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܓܼܪܺܝܩܶܠܰܐܘܳܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܺܝܼܫܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܕܰܫܘܰܚܘ ܒܓܰܢܬܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝܰܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܕܛܳܣܘ ܒܰܒܪܺܝܼܬܐ ܘܰܙܪܰܥܘ ܫܰܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܚܠ̈ܺܝܨܶܐ ܕܩܳܡܘ ܒܕܰܐܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܐܩܠܺܝܘ ܥܠ ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܝܰܒ̈ܠܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܕܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܼܣܽܘܬܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܓܕܺܝܠܺܝܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܥܨܳܒܳܐ ܡܰܐܣܶܝܢ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܐ܆ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܐ ܕܰܫܘ̈ܰܚܝ̱ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܰܙܟܰܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝܰܐ ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܡܰܟܣܺܝـܡـܝܰـܢܽـܘܣ ܘܰܐܒܶـܗܬܘ ܠܫܳܢܝܽܘܬܶܗ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܟܶܣܘ ܘܦܰܪܣܺܝܘ ܠܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܓܪܺܝܩܶܠܰܐܘܽܣ ܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܙܩܰܪܘ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܰܡܬܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܠܶܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܚܰܝܶܒܘ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܰܚܫܺܝܼܪ̈ܬܳܢܶـܐ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܓܠܺܝܼܕܳܐ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܕܩܺܝܢܽܘܡܽܘܢ ܒܰܣܺܝܼܡ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܡܼܢ ܣܳܢܺܝܼܪ ܘܡܼܢ ܚܶܪܡܽܘܢ ܡܕܺܝܩܺܝܼܢ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܰܬ̈ܶܐ ܕܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܪܒܼܰܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ: ܘܡܼܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܶܐܬܥܨܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܣܡܽܘܗ̇ ܠܥܺܕܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܪܺܝܫܺܝܼܬܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܘܥܰܠܼܘ ܠܰܣܡܳܟܼܳܐ ܕܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܶܠܦܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܼܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܥܡ ܡܰܠܳܚܳܐ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܡܼܢ ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܬܶܐܡ̈ܳܢ ܘܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܨܡܰܚܘ ܒܰܦܢܺܝܼܬܐ ܓܰܪܒܝܼܳܝܼܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܫܘܰܚܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܩܽܘܪܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܛܘ ܘܶܐܬܒܚܰܪܘ ܘܣܶܠܩܰܬ݀ ܪܺܝܼܚ ܣܘܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܪܫܺܝܼܡܺܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܚܢܺܝܼܓܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܪܙܺܝܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ: ܡܺܠܺܝܛܺܝܽܘܢ : ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ: ܒܺܒܝܰܐܢܳܘܣ : ܟܽܘܕܺܝܘܳܢ: ܓܰܐܝܳܘܣ: ܦܪܺܝܣܩܽܘܣ : ܬܶܐܘܳܕܳܠܳܘܣ: ܬܶܐܘܳܦܺܝܠܳܘܣ : ܐܰܢܰܐܛܽܘܠܝܽܘܣ: ܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܳܘܣ : ܠܽܘܣܝܰܡܰܐܟܳܘܣ: ܩܠܰܘܕܺܝܳܘܢ : ܩܰܐܢܕܺܝܕܝܳܘܣ: ܐܺܝܠـܝܰـܐܢܳـܘܣ : ܐܺܝܣܽܘܟܝܳܘܣ: ܕܽܘܡܶܐܛܝܰܢܳܘܣ : ܘܰܐܘܶܠܝܳܘܣ: ܐܶܘܛܽܘܟܝܳܘܣ : ܐܶܘܢܽܘܩܺܝܳܘܣ: ܐܰܒܢܺܝܩܺܝܳܘܣ : ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ: ܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ : ܦܠܰܐܒܝܰܐܢܳܘܣ: ܣܡܰܪܓܶܕܽܘܣ : ܟܣܰܢܬܺܝܳܘܣ: ܣܺܝܼܣܝܰܐܢܳـܘܣ : ܣܶܐܘܶܝܪܺܝܰـܐܢܳـܘܣ: ܦܺܝܠܽܘܩܛܺܝܡܳܘܢ : ܐܰܓܐܰܓܺܝܽܘܣ: ܐܺܝܪܰܐܡܺܝܳܘܣ : ܐܰܩـܕܺܝـܩܺـܝܼܳـܘܣ: ܩܽܘܪܺܝܳܘܣ : ܐܰܬܰܐܢܰܐܣܝܳܘܣ: ܣܰܐܩܶܪܕܽܘܢ : ܕܽܘܡܰܐܢܳـܘܣ: ܓܽܘܪܓܽܘܢܝܳܘܣ : ܐܰܩܰܐܩܺܝܳـܘܣ: ܢܺـܝـܩܳـܐܠܰـܘܳܣ : ܐܶܝܰܐܦܛܺܝܩܳـܘܣ: ܩܺـܝـܠـܛܽـܘܕܺܝܳـܘܣ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܙܰܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܐܥܶܠܬܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܢ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܥܒܰܕܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ ܠܢ ܘܠܐ ܛܥܰܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܡܥܰܙܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܩܳܥܶܝܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܰܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܡܶܬܦܰܨܚܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܡܼܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܛܰܟܰܣ ܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܠܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܺܝܼܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܐܪܒܥܺܝܼܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܢܶܙܕܟܶܐ ܒܺܝܼܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܙܟܳܐ ܒܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܡܼܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ܆ ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܒܨܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܥܘܽܗ̈ܕܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝܼ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܨܠܘܬܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܠܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ: ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ. ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܼܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܟܰܠܠܽܘܢ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܺܐܪܥܽܘܢ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܠܰܒܒܽܘܢ: ܐܰܢܗܰܪ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܡܶܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܢܶܬܟܰܠܰܠ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܣܓܺܝܼܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ ܡܶܣܬܓܼܶܕ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܠܗܰܘ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܗܰܘܢܳܐ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܨܳܡ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܙܟܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܠܢ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܨܽܘܡ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܫܰܡܠܺܝܼ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܢـܕܰܠܶܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܢ ܡܚܰܝ̈ܠܳـܢܶܐ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܥܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܒܗܶܬܘ ܠܰܐܓܪܺܝܩܶܠܰܐܘܳܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܰܠܺܝܩܝܰܐܢܳܘܣ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰـܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪܕܰܦܘ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܣܚܰܦ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܢܰܨܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ܆ ܘܠܢ ܐܰܠܶܦ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܙܟܶܐ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܨܰܘܡܐ ܐܰܚܕܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܫܽܘܪܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ ܣܳܗ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܣܬܰܬܰܪܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܨܰܒܶܬ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ: ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝܰܐ ܐܰܒܪܶܩܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܨܰܘܡܐ ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܣܩܺܝܼܢ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥ̈ـܘܳܬܰܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܼܬܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܡܢܺܝܼܚ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟـܢ̈ܰـܘܳܬܗܽܘܢ: ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳـܬܳܐ ܘܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܽܘܬܐ ܥܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ. ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܡܼܢ ܡܰܐܨܕܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܚܠܺܝܼܨܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܝܳܒܺܝܼܢܰܢ ܘܡܶܬܡܰܚܠܺܝܢܰܢ܆ ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ. ܘܚܳܝܓܺܝܼܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ ܡܼܢ ܡܶܬܒܰܩܝܳܢܽܘܬܐ ܟܺܝܼܬ ܕܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܼܠ ܕܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܰܬܠܺܝܼܛ̈ܶܐ ܕܰܒܫܰܘܝܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܚܰܡܺܝܼܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܺܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܥܰܪܝܳܐ ܘܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܼܬ: ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܝܰܩܳܢܽܘ ܫܽـܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶـܐ ܕܰܚܠܺܝܼܨܽܘܬܗܽܘܢ: ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܟܕ ܡܼܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܣܺܝܼܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܦܰܠ̈ܓܶܐ ܐܶܬܠܰܚܰܡܘ܆ ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܐ ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܬܰܪܥܺܝܼܬܐ: ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܩܺܝܢ̈ܕܽܘܢܽܘ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܫܳܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܰܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܡܦܰܪ̈ܓܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܝܟ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܬܗܰܪܘ̱ ܒܰܠܒܺܝܼܒܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܟܕ ܫܰܘܝܽܘܬ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܼܬܐ ܒܰܠܒܺܝܼܒܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܺܝܼܬܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܶܝܢ ܥܡ ܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܶܗ ܐܶܫܬܰܦܰܕܘ̱܆ ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܚܙܰܘ ܠܒܺܝܼܫܽܘܬ ܡܕܰܪܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܓܪܺܝܩܶܠܰܐܘܳܣ ܥܰܘܳܠܳܐ ܐܰܒܗܶܬܘ̱: ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܠܬܰܩܺܝܼܦܽܘܬ ܪܽܘܫܥܶܗ ܕܠܺܝܩܺܝܰܐܢܳܘܣ ܪܰܫܺܝܼܥܳܐ ܡܰܟܶܟܼܘ: ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܠܫܽܘܥܠܳـܝܶܗ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܰܦܶܠܘ: ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܦܰܠܗܶܕܘ: ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܰܠܟܺܐܡܽܘܢܳܐ ܣܰܬܘܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ ܡܫܺܝܼܚܳܝܳܐ ܐܶܬܒܰܥܪܰܪ ܕܰܥܶܟܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܪܕܺܝܦܬܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܓܰܒܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܝܶܠܘ: ܬܗܰܪܘ ܟܺܝܼܬ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܟܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܘܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܟܕ ܐܰܨܶܕܘ ܒܰܠܒܺܝܼܒܽܘܬܗܽܘܢ ܟܕ ܠܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܪܳܗܛܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܚܘܺܝܼܚܺܝܼܢ: ܟܕ ܒܩܽܘܪܐ ܡܶܣܬܰܝܛܺܝܢ ܘܰܦܨܺܝܼܚܺܝܼܢ: ܟܕ ܒܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܡܶܬܢܰܬܫܺܝܼܢ ܘܰܡܕܰܝܨܺܝܼܢ: ܟܕ ܒܥܰܪܝܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܼܢ ܘܰܡܚܰܡܣܢܺܝܼܢ: ܟܕ ܒܡܰܫ̈ܒܶܐ ܥܰـܙܺܝ̈ـܙܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܟܰܦܦܺܝܼܢ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ: ܟܕ ܡܶܫܬܰܠܗܒܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܪܟܺܝܼܢ܆ ܟܕ ܒܓܽܘܘܙܳܠܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺـܝܼـܬܳܐ ܡܶܬܢܰܝܪܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܛܡܺܝܼܢ܆ ܟܕ ܒܢܰܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܪܩܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ܆ ܟܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܡܰܛܪܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܙܠܓܺܝܼܢ: ܟܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܼܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܡܚܰܣ̈ܢܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܼܢ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣ̈ܛܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܚܰܡܺܝܼܡܽܘܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܐܰܚܶܡܘ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܼܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܰܝ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܥܰـܪܝܳـܐ ܘܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܢܰܪܕܺܝܢ ܪܺܝܼܫܳܝܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚܳܐ ܐܰܥܛܰܪܘ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܒܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܥܰܪܛܶـܠܳܐܝܼܬ ܩܪܳܒܳܐ ܣܕܰܪܘ. ܘܰܠܪܺܝܼܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܼܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܪܰܨܶܨ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܩܰܕܶܡ ܛܰܦܶܣ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܳܐ ܕܰܪܓܶܠܬܳܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ. ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܩܺܝܼܢܳܡܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܪܳܣܡܺܝܼܢ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܼܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܳܓܕܺܝܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܼܢ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܺܝ̈ـܠܶܐ ܡܕܰܗ̈ܒܳܬܐ ܙܩܺܝܼܪ̈ܳܬ ܒܚܽܘ̈ܛܶܐ ܡܦܰܬ̈ܟܶܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܬܪܳܐ ܟܰܠܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܼܢ ܓ̈ܰܠـܠܶܐ ܘܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܩܪ̈ܳܬܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܕܰܒܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܼܬܐ ܒܝܰܡܬܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܐܶܬܬܰܫܠܰܡܘ܆ ܘܰܠܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܢܰܚܽܘ̈ܒܳܬܐ ܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܕܽܘܗܳܢܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܒܰܣܶܡܘ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܪ̈ܚܺܝܼܡܶܐ ܕܟܰܠܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܩܰܪܶܒܘ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ܆ ܕܰܒܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܐܶܬܚܫܶܠܘ܆ ܘܰܒܛܰܒܥܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܐܶܬܠܰܚܰܡܘ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܢܰܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܪ̈ܨܺܝܦܰܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܽܘܩ̈ܢܬܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܼܢ ܦܶܕܬܳܐ [ܟܽܘܬܝܼܢ ܟܵܗܢܐ] ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒܬܳܐ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܝ ܓܰܘܢܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܼܢ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܥܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܨܰܡܽܘ̈ܚܬܳܢܶܐ ܕܒܰܦܢܺܝܼܬܐ ܓܰܪܒܝܼܳܝܼܬܳܐ ܐܰܨܡܰܚܘ܆ ܘܰܒܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܗܽܘܢ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܪܕܰܦܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܰܡܦܺܝܼ̈ܕܶܐ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܰܝ ܕܶܠܩܳܐ ܕܰܒܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝܰܐ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ܆ ܘܰܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐ ܡܠܰܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܡܼܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܐ ܕܰܒܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܐܶܫܬܰܬܰܣܘ܆ ܘܡܼܢ ܚܺܐܦܳܐ ܕܡܶܠܶܐܝܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܪܓܶܠܬܐ ܕܩܰܕܶܡ ܛܰܦܶܣ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܠܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܓܳܚܘ. ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܪܒܺܝܢ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܡܳܕܪ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ـܝܼܰܝܼ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܡܼܢ ܣܰܬܳܐ ܒܪܺܝܼܟـܬܳܐ ܘܪܳܣܡܰܬ݀ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܫܘܰܚܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܼܬܳܐ ܐܶܣܬܰܡܟܰܬ݀: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܦܳܠܺܝܼܛܳܘ̈ܡܳܢܽܘ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܠܺܝܩܺܝܰܐܢܳܘܣ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܟܰܣܘ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ: ܘܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܰܡܺܝܼܡܽܘܬܗܽܘܢ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ ܦܰܫܰܪܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܩܺܝܕܰܐܪ̈ܽܘ ܩܰܦܰܕܽܘܩܳܝ̈ܳܬܐ ܕܰܠܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܳܠܽܘܡܳܢܳܝܬܳܐ ܗܰܕܰܪܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܕܰܠܡܰܫܪܺܝܼܬܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܝܬܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܣܬܰܪܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܒ̈ܫܳܢܶܐ ܡܣܰܬܪ̈ܰܝ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܡܛܰܪ̈ܦܳܬܐ ܡܼܢ ܓ̈ܰܠـܠܶܐ ܘܟܺܝܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܕܳܐ܆ ܢܳܣ̈ܟܶܐ ܕܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܛܥܶܢܘ. ܘܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܨܰܗܝ̈ܳܬܳܐ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܬܰܦܶܦܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܫܺܝܼܡܺܝܼܢ ܒܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ: ܕܽܘܡܶܛܝܰܐܢܳܘܣ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ: ܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ ܦܠܰܐܒܝܰܐܢܳܘܣ: ܣܡܰܪܓܕܽܘܣ :  ܟܣܰܢܬܺܝܳܘܣ: ܣܺܝܼܣܝܢܳـܘܣ : ܠܶܐܘܰܢܛܺܝܽܘܣ: ܣܶܘܶܝܪܺܝܢܳܘܣ: ܦܺܝܠܩܰܛܺܝܡܽܘܢ: ܐܰܓܰܐܓܺܝܽܘܣ : ܐܺܝܪܰܩܠܺܝܽܘܣ: ܐܰܩܕܺܝܩܝܽܘܣ : ܟܽܘܕܺܝܳܘܢ: ܘܰܐܠܺܝܼܣ: ܐܽܘܛܽܘܟܺܝܽܘܣ: ܐܺܝܣܽܘܟܝܽܘܣ: ܐܽܘܢܽܘܩܺܝܳܘܣ : ܐܺܝܠܝܰܐܢܳܘܣ: ܐܰܩܰܐܩܺܝܳܘܣ : ܐܰܐܰܛܺܝܳܘܣ: ܐܰܬܰܐܢܰܣܺܝܳܘܣ : ܢܺܝܩܽܘܠܰܐܘܳܣ: ܡܰܠܰܐܛܺܝܳܘܢ : ܩܰܢܕܺܝܕܺܝܳܘܣ: ܕܽܘܡܰܐܢܳܘܣ : ܒܺܒܝܰܐܢܳܘܣ: ܩܠܰܘܕܺܝܳܘܢ: ܓܰܐܝܽܘܣ : ܣܰܐܩܰܪܕܽܘܢ: ܓܶܘܰܪܓܺܝܰܐܢܳܘܣ : ܦܪܺܝܣܩܳܘܣ: ܬܶܐܘܳܕܳܘܠܳܘܣ : ܐܰܢܰܐܛܽܘܠܝܳܘܣ: ܡܺܝܠܺܝܛܳܘܣ : ܠܽܘܣܺܝܡܟܳܘܣ: ܐܺܝܘܰܢܺܝܼܣ : ܩܺܝܠܛܽܘܕܺܝܳܘܣ: ܐܺܝܠܝܰܐܢܳܘܣ : ܬܶܐܘܳܦܺܝܠܳܘܣ ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܙܰܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܼܕ܆ ܕܰܐܥܶܠܬܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܳܐ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ ܚܢܰܢ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܢܦܰܩ̈ܝ܆ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܘܰܚ̈ܝ̱: ܘܟܕ ܒܕܰܘ̈ܨܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ ܪ̈ܶܦܣܶܐ ܩܛܰܪܘ: ܘܰܒܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܥـܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܙܥܶܩܘ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܰܨܚܳـܢ̈ܶـܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܗܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܬܠܺܝܼܣܽܘܬܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܡܪ̈ܡܳܢܶܐ ܕܢܰܚܫܺܝܼܪܬܳܢܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܛܰܠ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܛ̈ܠܳـܢܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܪܪ̈ܳܢܶـܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܰܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܰܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܺܝܼܚ̈ܳܬܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܬܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܢܶܐ: ܪܰܘܒܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܗܶܐ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ: ܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠ̈ܠܳܢ: ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܕܰܚ̈ܩܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܥܰـܘ̈ܳܠܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ: ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶـܙܕܰܓܼܪ̈ܳܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܛ̈ܠܳܢ: ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶـܫـܬܰܗܽܘܢ: ܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܟܺـܐܒ̈ܶـܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܝܰܩܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܢܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܙܰܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܘܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ: ܗܶܪ̈ܬܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫ̈ܬܰܬܩܳܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ: ܓܙܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܒܳܥ̈ـܘܳܬܗܶܝܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܥܰܠ̈ܝܳܢ: ܐܳܦ ܘܰܒܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝـܡ̈ـܢܶـܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܘ̄ܒ ܡܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܝܶܐ ܫܰܢܺܝܘ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ܆ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܟܰܠܶܠܟܽܘܢ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܼܕܳܐ ܕܢܰܨܰܚܟܽܘܢ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܕ̄ ܕܰܫܪܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܥܛܰܪܘ ܒܥܺܕܬܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܨܳܡܬ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܢ ܕܠܐ ܫܦܰܪܢܰܢ ܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܨܳܡܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܚܰܣܳܐ ܠܢ ܒܝܰܕ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܟ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܆ ܗ̇ܫܐ ܀

ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܛ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ ܒܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܗܘܢ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ ܀ ܟܬܼܒ ܡܠܦܢܐ ܐܠܝܐ ܕܘܡܐܢ .

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܘܡܐ: ܕܥܠ ܣܡܝܐ:

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܰܒܪܺܝܼܬܐ܆ ܘܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܺܐܝܼܕܳܐ ܝܰܒܺܝܼܫܬܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ: ܘܰܐܫܡܰܥ ܕܽܘ̈ܓܶܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܺܐܩ̈ܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܣܺܝܼ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܕܰܟܺܝܼ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝ ܡܼܢ ܚܛܳܗ̈ܝܢ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܼܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܐܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܥܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܚܳܢܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ: ܠܗܰܘ ܡܥܺܝܼܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܕܪܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܕ ܣܰܥܪܶܗ܆ ܘܰܠܛܽܘܗܡܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܀

ܣܕܪܐ

ܟܕ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܡܶܠܬܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܕܰܬܩܰܠܶܣܝ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܫܒܺܝܼ̈ܚܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܚܺܝܼܠܺܝܼܢ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܝܳܐ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢܳܟ܆ ܠܰܝܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܬܡܰܠܶܠܝ ܬܶܗܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܒܰܠܬ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܝܼܺـܪܶܒ ܫܡܳܟ ܒܰܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܘܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܡܶܐܬܺܝܼܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܼܫ ܬܚܰܕܶܬ: ܝܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܐܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܰܕܪܰܫ ܠܳܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܨܰܘܪܶܗ ܕܰܬܕܽܘܫܺܝܘܗ̱ܝ ܥܶܩܒܳܟ. ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܼܢ ܕܽܘܪ̈ܟܳـܬܳܟ: ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶـܐ ܥܪܰܩܘ ܡܼܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܐܰܚܠܶܡܬ ܐܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܺܐܝܼܕܳܐ ܕܝܰܒܺܝܼܫܳܐ ܐܰܬܼܩܶܢܬ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܦܫܶܛ ܠܘܳܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܬܳܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܐ ܫܰܟܶܢܬ: ܕܰܠܪܶܕܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܬܶܦܣܽܘܩ: ܠܰܥܠܰܝܡܬܐ ܢܰܚܶܡܬ܆ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܼܬܰܬ݀ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܫܶܢܬܐ ܐܰܩܺܝܼܡܬ: ܠܰܥܠܰܝܡܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ ܡܼܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܐ ܛܪܽܘܢܐ ܐܰܥܕܺܝܬ: ܕܰܠܗܰܘܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܢܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܬܰܗܦܶܟ ܠܢ: ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܠܺܝܼܬ ܐܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ: ܬܗܽܘܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܳܟ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܗܰܠܟܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼܬ ܥܠ ܝܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ܆ ܩܰܠܺܝܼܠܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܐ ܛܶܒܥܰܬ݀. ܩܳܠܳܟ ܢܦܰܠ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܪܰܝܬ. ܒܛܺܝܼܢܐ ܓܶܝܪ ܠܣܰܡܝܳܐ ܦܰܬܰܚܬ܆ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܼܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܒܰܠܬ. ܠܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ܆ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܢ ܡܰܩܢܝܳܐ ܬܚܰܘܶܐ܆ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܛܪܰܕܬ ܘܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܡܼܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܥܪܶܩܬ: ܘܠܰܬܗܽܘܡܐ ܒܝܰܕ ܚܙܺܝܼـܪ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ. ܠܦܰܓܼܪܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܪܺܝܼ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܚܶܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܙܰܕܶܩܬ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܺܝܼܬ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܼܫ ܒܺܝܼܫ ܥܒܺܝܼܕܺܝܢ ܐܰܚܠܶܡܬ: ܠܟ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܼܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܘܚܰܠܶܠ ܘܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ: ܘܰܠܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܳܪܝ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܼܢ. ܘܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ: ܘܳܐܣܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܒܺܝܼܪܺܝܢ: ܥܨܽܘܒ ܘܰܐܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܫܰܗܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܼܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܩܢܶܐ ܠܢ ܟܕ ܡܠܶܝܢܰܢ ܥܰܘܠܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ـܠܶܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܶܠܐ ܩܽܘܡ ܥܠ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܒܰܥܓܼܰܠ ܢܶܫܠܽܘܢ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳـܗ̈ܶܐ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ: ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܀

ܥܛܪܐ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܼܬ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢܬ. ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܦܢܺܝܼܬ: ܘܰܠܡܳܟܼ̈ܣܶܐ ܙܰܕܶܩܬ: ܘܰܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܰܕܶܫܬ. ܩܰܕܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܢ ܗܰܝܟ̈ـܠܶܐ ܘܰܐܘ̈ܳܢܶـܐ ܕܚܳܫܚܺܝܼܢ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝܼܩܳܪܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܼܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܡܳܪܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܚܙܺܝܼـܪ̈ܶܐ: ܘܛܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܐܰܦܶܩ ܗܳܫܳܐ ܡܼܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫ̈ܺܐܕܳܢܳܝ̈ܶـܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܰܡܰܢ: ܐܳܘ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚ ܙܰܠܺܝܼܩ̈ܶܐ: ܕܰܐܨܡܰܚ ܠܥܰـܝ̈ـܢܶـܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܒܪܶܩ ܡܳܪܝ ܠܥܰـܝ̈ـܢܶܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܢܶܕܥܳܟ ܕܰܐܢܬ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܥܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܘܐܝܬܘܗ̱ܝ ܥܠ ܚܲܛܝ̇ܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܪܒܢ ܐܒܘܢܨܪ ܡܢܵܚܐ ܨ̄ ܥ̄ .

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܒܛܺܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܨܗܶܐ ܘܰܪܓܺܝܼܓ ܠܩܳܠܳܐ ܕܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܼܢ ܒܬܰܪܥܶܗ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܐ ܘܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܘܙܳܢܺܝܼܬܐ: ܕܬܺܐܬܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܕܰܟܺܝܗ̇ ܡܼܢ ܛܰܡܽܐܘܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܢܶܡܠܶܝܗ̇ ܡܼܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ: ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܠܕܶܡ̈ܥܶܝܗ̇ ܐܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܘܰܠܒܶܟܝܳܗ̇ ܐܝܟ ܪܺܝܼܫܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܦܝܳܣܳܗ̇ ܐܝܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝܼܠܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܟܶܣ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܥܠ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܦܠܺܝܼܓܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܟܠܳܐ ܡܼܢ ܠܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܝܰܨܪܗܽܘܢ: ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܠܶܣ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܫܒܰܩ܆ ܘܰܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܬܺܒܶܠܳܝܬܳܐ ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܟܪܶܙ ܠܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܚܳܢܳܗ̇ ܘܩܰܒܠܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܼܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܓܺܝܼܫܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܥܳܠܡܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܼܫ ܒܺܝܼܫ ܥܒܺܝܼܕܺܝܢ܆ ܘܒܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܼܕܺܝܼܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܶܬܪܟܶܢܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܼܕܺܝܢ: ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܆ ܘܰܠܡܶܥܨܰܒ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܒܺܝܼܪܺܝܢ܆ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܒܥܶܩܳܪ̈ܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܘܰܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܺܝܼܢ: ܘܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒܚܰܝܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܰܦܺܝܼܠܺܝܢ: ܘܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܢܦܺܝܼܢ܆ ܘܠܰܡܓܳܕ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܰܚܺܝܼܩܺܝܢ܆ ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܒܬܽܘܩܦܳܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܺܝܼܪܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ: ܘܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܺܝܼܢ: ܘܠܰܡܢܳܚܽܘ ܒܚܰܘ̈ܣܳܢܰܝܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܡܺܝܼܠܺܝܼܢ܆ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰـܝܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܫܰܟܶܢܬ܆ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܓܰܪܒܳܐ ܢܕܺܝܼܕܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ ܦܪܰܩܬ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܙܰܡܢܽܘܟ ܕܰܒܫܳܪܽܘܬܐ ܥܰܡܶܗ ܬܶܓܢܶܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܨܳܒ ܚܢܳܢܳܟ ܠܘܳܬ ܐܰܢܬܬܳܐ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܡܦܰܠܦܠܰܬ݀ ܒܰܫܥܺܝܼܢܳܐ ܕܨܰܚܢܽܘܬܐ ܘܰܕܛܰܢܦܽܘܬܐ: ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܟܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܘܥܽܘܕܕ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܠܐ ܢܳܐܕܳܐ ܠܳܟ ܡܼܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘ̈ܣܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܚܳܐܶܢ ܐܝܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ܆ ܒܰܬܘܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܰܡܺܝܼܡܬܳܐ. ܥܡ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܼܫܳܝܳܐ: ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܟܺܝܼܬܐ: ܠܟܰܪ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܠܒܺܝܼܒܳܐܝܼܬ܆ ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܩܫܰܬ݀ ܚܰܨܺܝܼܦܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܨܶܝܕܰܝܟ ܓܽܘܡܕܳܢܳܐܝܼܬ܆ ܟܕ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܥܠ ܪܺܝܫܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܣܟܰܬ݀܆ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܗܳܝ ܕܟܰܢܫܰܬ݀ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܥܠܰܝܟ ܣܰܦܩܰܬ݀: ܗܰܘ ܕܰܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܠܶܒܟܼܰܬ݀܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܚܰܡܺܝܼܡܳܐ ܘܰܕܟܼܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܠܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܡܢܰܫܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܕ ܒܳܟܝܳܐ: ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܪܰܛܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀܆ ܘܰܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܚܠܳܦ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܡܟܰܦܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀܆ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܫܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܬ݀ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܰܐܡܬܳܟ ܘܒܰܓܒܺܝܼܠܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܕܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܰܒܳܝܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ ܕܒܺܝܼܪܳܐ: ܘܰܐܥܕܳܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܚܒܳـܠܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܼܕܳܐ܆ ܘܡܼܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܕܺܐܒܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܫܰܘܙܶܒܶܝܗ̇ ܠܕܰܝܬܳܐ ܡܰܢ ܚܳܛܽܘܦܬܳܐ ܡܼܢ ܦܰܚܶܗ ܕܨܰܝܳـܕܳܐ ܢܟܺܝܼܠܳܐ. ܘܡܼܢ ܝܰـܕ ܢܶܨܳܐ ܨܢܺܝܼܥܳܐ܆ ܘܰܥܒܶܕܶܝܗ̇ ܝܰܘܢܳـܐ ܬܰܡܺܝܼܡܬܳܐ ܒܩܶܢܳܟ. ܘܫܽܘܦܢܺܝܼܢܬܳܐ ܢܰܟܼܦܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ܆ ܘܨܶܦܪܳܐ ܚܰܒܺܝܼܒܬܳܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܟ܆ ܕܰܐܠܳܗ̇ ܠܰܛܒܺܝܥܬܳܐ ܡܼܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܒܺܝܼ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܐܣܶܩܺܝܗ̇ ܠܕܳܘܺܝܼܬܳܐ ܡܼܢ ܚܰܒܳܪܳܐ ܕܛܰܢܦܽܘܬܐ. ܘܡܼܢ ܓܽܘܡܬܳܐ ܣܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܦܰܚܙܽܘܬܳܐ ܦܶܩܪܰܬ݀ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܚܰܠܶܠܺܝܗ̇ ܠܛܰܡܐܬܳܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܪܳܢܳـܐ ܕܛܰܡ̈ܶܐܐ܆ ܩܰܕܶܝܫܰܝܢܝ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܼܓܰܝܢܝ ܡܼܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘܽ: ܬܶܥܫܰܢܝ ܥܠܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܒܰܕܘ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܼܠ  ܐܶܬܺܝܬ ܕܰܐܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܫܰܐܠܘ ܘܬܶܣܒܽܘܢ܆ ܒܥܰܘ ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܰܚܢܳܢܳܟ ܚܳܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܘܰܥܢܺܝܼܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܰܢ ܠܰܓܥܳܬܝ̱ ܘܨܽܘܬ ܠܬܶܢܚ̈ܳܬܝ܆ ܘܰܚܙܺܝܼ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܼ ܟܽܠ ܕܰܐܣܟܠܶܬ: ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܝ̱ ܢܩܶܐ ܠܰܬܒܳܪܝ. ܗܳܐ ܣܳܐܢܝ̱ ܨܗܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܝ̱: ܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܺܝܼ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܒܰܗܺܝܼܬܼܬܳܐ: ܠܐ ܢܶܪܦܽܘܣ ܒܚܰܓܳܐ ܥܡ ܦܳܠܚܽܘܬܶܗ ܟܕ ܚܳـܙܶܐ ܠܺܝܼ ܕܶܐܙܶܠܬ ܡܼܢ ܘܰܥܕܳܟ ܒܟܰܪܝܽܘܬܐ: ܠܐ ܢܕܽܘܨ ܟܕ ܚܳـܙܶܐ ܠܺܝܼ ܕܢܶܦܩܶܬ ܟܕ ܠܐ ܣܥܺܝܼܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܐ ܢܶܓܚܰܟ ܒܺܝܼ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝܼ ܕܰܐܪܚܩܶܬ ܡܼܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܒܠܳܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܠܐ ܢܒܰܙܰܚ ܒܺܝܼ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝܼ ܕܠܐ ܦܶܣܩܶܬ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܘܬܰܒܪܶܬ ܦܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܫܽܘܬܶܗ܆ ܟܕ ܡܶܬܥܰܕܰܠ ܒܺܝܼ ܥܠ ܡܶܐܬܺܝܬܝ ܕܰܠܘܳܬܳܟ: ܣܰܓܺܝܼ ܣܶܒܠܶܬ ܡܶܢܶܗ ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܰܒܓܶܠܝܳܐ: ܣܰܓܺܝܼ ܕܰܠܚܰܢܝ ܡܼܢ ܦܶܓܥܳܟ: ܣܰܓܺܝܼ ܣܰܪܕܰܢܝ ܡܼܢ ܘܰܥܕܳܟ: ܣܰܓܺܝܼ ܥܰܘܟܰܢܝ ܡܼܢ ܚܙܳܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܚܢܳܢܳܟ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܼܢ ܢܺܝܼܪ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ: ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܥܶܬ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܬܶܥܫܰܢܝ ܥܠܰܝ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܣܺܝܼܡ ܥܠܰܝ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܟ ܕܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢܶܗ: ܪܫܽܘܡ ܥܠܰܝ ܪܽܘܫܡܳܟ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܢܶܚܙܺܝܘܗ̱ܝ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ: ܡܢܺܝܼܢܝ ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܣܥܶܐ ܥܠܰܝ: ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܰܡܪܰܚ ܥܠ ܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܢܬܬܼܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܡܦܰܠܦܠܰܬ݀ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ. ܠܐ ܐܶܦܽܘܩ ܡܼܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܶܠܶܬ ܟܕ ܡܛܰܡܳܐܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܐ ܕܰܟܝܽܘܬܐ: ܟܽܠ ܕܰܚܙܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܩܰܠ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܺܝܼ. ܡܳܪܝ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܗܘܶܐ ܡܼܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ: ܚܰܕܳܐ ܒܺܝܼ ܠܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܼܪܬܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܥܽܘܡܳܬܳܐ: ܒܰܬܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ: ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܒܗܶܬ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܙܺܐܦܳܐ: ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܠܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܝ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺـܝܼـܢ: ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܶܡܰܪܬ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝܼܬ: ܕܙܶܠܝ ܐܰܢܬܬܼܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܐܰܚܝܰܬܶܟܝ: ܫܒܺܝܼܩܺܝܼܢ ܠܶܟܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܶܒܬ ܣܰܓܺܝܼ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܦܽܘܩ ܡܼܢ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܼܢܰܢ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܦܺܝܼܦܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܀

ܥܛܪܐ

ܒܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܠ ܝܰܡܳܐ ܗܰܠܶܟ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܙܰܟܰܝ ܢܶܟܼܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܰܠܶܓ. ܘܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܚܶܠ ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܝܬܶܗ ܒܢܰܦܫܶܗ ܩܰܒܠܶܗ. ܘܠܳܥܳـܙܳܪ ܡܺܝܼܬܳܐ ܣܰܩ ܪܺܝܼܚܶܗ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܒܰܪܬܶܗ ܕܰܐܪܟܽܘܢܳܐ ܐܶܬܢܰܚܡܰܬ݀ ܘܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܳܗ̇ ܓܶܢܒܰܬ݀. ܘܰܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܢܶܣܒܰܬ݀. ܘܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܶܩܠܰܬ݀܆ ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܠܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܗ̇ ܡܺܝܼܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀. ܘܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܡܼܢ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ݀܆ ܘܺܐܝܕܳܐ ܝܰܒܺܝܼܫܬܳܐ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ݀܆ ܘܶܐܠܦܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܒܢܰܘܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݀܆ ܘܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܐܶܬܛܰܒܥܰܬ݀܆ ܘܶܐܫܳܬܳܐ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐܝܼܬ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ݀܆ ܘܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀܆ ܘܰܡܦܺܝܼܣܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ ܩܢܳܗ̇܆ ܘܒܰܨܠܺܝܼܒܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܦܰܪܩܳܗ̇: ܕܬܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܳܠܡܺܝܼܢܳܝܬܳܐ ܘܰܠܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀ ܫܠܼܡ ܕܚܕ ܒܫ̄ ܘ̄ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܫܘܼܠܡ ܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠ̈ܰـܘܳܬܳܐ ܘܰܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܼܢܰܢ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܦܰܓܼܪܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܨܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܘܢܰܗܺܝܼܪܳܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܪܡܫܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

( ܕܣܝܼܡ ܠܐܒܘܢܨܪ ܡܢܵܚܐ )

ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠـܘܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ: ܠܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܣܳܟܼܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܺܐܝܼܬܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝܼ ܠܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܠܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܚܰܫܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܦܶܨܚܶܗ ܦܨܺܝܼܚܳܐ: ܘܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ: ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܰܒܳܐ: ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܨܳܡܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܟ ܘܕܰܐܪܳܟ ܪܰܒܳܐ: ܫܒܺܝܼـܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܣܳܐܒܶܝܢ ܠܢ ܕܪܰܫܬ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܳܐ ܥܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ ܐܶܚܰܕܬ: ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܟ ܪܰܒܬܐ ܠܢ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܰܟܺܝܼܬ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܦ ܠܢ ܗ̇ܫܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ ܠـܫܽـܘ̈ܘܟܳـܢܰـܝـܟ ܡܥܰܠܰـܝ̈ܳـܐ ܘܰܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ: ܠܰܐܓܼܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܠܰܟـܬ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܛܺܝܼܪ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܰܢܙܺܝܼـܪ̈ܶܐ: ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ: ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܳܟ ܠܟܰܫܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ: ܠܗܶܕܪܳܐ ܘܨܶܒܬܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܘܰܥܶܕܬ ܘܥܰܬܶܕܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܚܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܙܳܟܽܘܬܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܬܗܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܘܠܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܠܕܰܘܨܳܐ ܕܥܡ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܘܰܠܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܕܢܰܗܺܝܼـܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܰܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܗܘܰܘ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܡܶܫܬܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܠܦܽܘܚܪܳܐ ܕܰܣܕܺܝܼܪ ܠܰܪ̈ܓܺܝܼܓܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܫܺܝܼܕܳܐ ܕܰܢܛܺܝܼܪ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ: ܘܠܰܢܝܳܚܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܡܥܰܬܕܳܐ ܠܰܥܡܺܝ̈ـܠܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܰܣܡܳܟܼܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ـܠܶܐ: ܘܰܠܣܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܚܣܺܝ̈ـܠܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܥܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܼܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܺܝܼܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ: ܥܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܒܰܪ̱ܬ ܩܳـܠܳܐ ܕܰܡܙܰܡܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܠܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܰܟܢܺܝ̈ܟܼܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܐܰܓܽܘܢܰܢ܆ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܠܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܠܬܶܫܒܽܘ̄ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܕܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܒܽܐܘ̈ܫܰܥܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܢܺܐܪܥܳܟ ܡܰܦܪܓܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܳܟ ܒܰܚܫܳܡܺܝܼܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐܢܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡܳܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܒܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܝܼܬ ܘܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܬܩܒܰܪ ܥܰܡܳܟ ܬܠܺܝܬܳܐܝܼܬ: ܘܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܡܳܟ ܕܠܐ ܚܒܳـܠܳܐ ܚܰܣܝܳܐܝܼܬ: ܘܕܰܢܣܰܒܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܥܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܚܕܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܦܝܳܐܝܼܬ: ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܰܦܽܘܚܺܝܼܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܼܢ ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܓܽܘܫ ܕܰܦܢܳܟ ܡܰܪܕܝܰܬ݀ ܚܰـܝ̈ܶـܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܚܳܕܝܳܐܝܼܬ: ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܦܳܟ ܥܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܟܺܐܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܣܬܰܠܰܩ ܥܰܡܳܟ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܬܶܒ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢ ܐܰܒܽܘܟ ܥܰܡܳܟ ܫܒܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܼܛܳܐ ܥܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܠܐ ܫܳܬܩܳܐܝܼܬ: ܘܰܢܗܰܕܪܳܟ ܥܡ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ: ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܽܘܣܝܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܳܬܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܳܦ ܠܦ̈ܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܡܼܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܟ ܒܬܺܐܪܬܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ ܘܰܒܡܰܕܥܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳـܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢܳܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܩܰܒ̈ـܠܶܐ ܐܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܼܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܢܶܬܟـܠܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܙܪܽܘܒܝܳܐ ܡܕܺܝܼܒܳܢܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܟܽܠܢ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܼܪܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܕܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܥܰܬܺܝܼܪܳܐ ܪܳܚܶܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺ݀ܝܼܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܆ ܕܬܰܘ ܐܶܬܰܐܣܰܘ ܡܰܓܳܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܬܶܬܶܠ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܟܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝܼ ܡܼܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܥܰܡܰܢ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܼܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܼܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠ ܨܰܘܡܳܐ ܨܳܡ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܢܨܽܘܡ: ܘܟܕ ܗܽܘ ܣܰܩܽܘܒـܠܳܐ ܠܗ ܠܐ ܐܺܝܼܬ: ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܡ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ ܕܠܰܢ ܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܥܶܐ ܥܠܰܝܢ ܢܳܟܽܘܠܳܐ: ܐܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܠܶܦ ܠܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܶܠ ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܒܺܝܼܕܰܥܬܳܐ ܕܡܼܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܗܰܘ ܕܠܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܐ ܒܗ̇ܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܡܶܬܒܰܪܰܟ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ: ܘܡܼܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܫܒܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶـܬܗܰܘ̈ܢܳـܢܶـܐ ܘܡܶـܬܪ̈ܰܓـܫܳـܢܶـܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܝܼܺܠܺܝܼܕܽܘܬܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܡܶܠܬܐ ܥܳܒܕܳܐ ܬܗܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܫܘܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܼܬܝܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܪܶܡـܙܶܗ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܼ ܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ: ܕܰܐܚܺܝܼܕ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܟܽܠ ܒܚܶܟܼܡܬܶܗ ܐܺܝܼܬܝܼܳܝܬܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܽܘܣ̈ܝܼܳܝܼܶܐ ܫܦܺܝܼܥܳܐܝܼܬ: ܥܠ ܓܒܺܝܼܠܬܶܗ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܼܬ: ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܼܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܦܫܺܝܼܛܳܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܦܰܓܼܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܒܥܽܘܒܐ ܕܰܐܒܐ ܫܪܶܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐܝܼܬ: ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܡܰܕܪܟܽܘܬܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐܝܼܬ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܫܰܡܠܺܝܼ ܣـܛܰܪ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܠܠܳـܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܘܫܳܒܽܘܩܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܥܡ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܼܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܼܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܐܰܘ ܡܶܬܚܒܶܫ ܒܰܐܬܪܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡܼܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡܼܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܥܡ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐܝܼܬ: ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܼܢܳܝܳܐ ܠܒܰܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ: ܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܪܫܰܬ݀ ܡܼܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܕܳܩܘ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗ̱ܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܨܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܨܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܢܟܺܝܼܠܐ ܚܳܒ ܘܶܐܙܕܟܺܝܼ ܘܰܢܦܰܠ ܐܳܕܳܡ ܕܳܘܝܳܐܝܼܬ: ܥܶܢܘܳܝܽܘܬܐ ܣܕܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܕܰܐܪܳܐ ܕܰܢܩܰܦܰܚ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܒܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܼܢܳܝܳܐ ܪܕܳܐ ܡܰܟܺܝܼܟܳܐܝܼܬ: ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܕ ܘܙܳܥ ܕܢܶܐܪܽܘܥ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܰܟܦܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܰܡܪܰܚ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܽܘܡܕܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܐܶܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܡܰܪܳܚܳܐܝܼܬ. ܐ̱ܡܰܪ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܦܰܢܺܝܼ ܠܘܳܬܶܗ ܢܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܕܠܰܘ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܕܰܐܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܶܐܬܬܫܺܝܛܰܬ݀ ܪܳܡܽܘܬܶܗ ܐܶܬܕܰܘܰܕ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܕܬܽܘܒ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܡܶܬܪܰܓܼܪܰܓܼ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܪܡܳܐܝܼܬ: ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̱ܳܘܐ ܕܒܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܢܰܨܠܶܐ ܕܰܐܪܳܐ ܘܰܢܥܺܝܼܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܥܰܙܺܝܼܙܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܒܪܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܥܰܠ ܟܶܢܦܳܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡܶܗ ܪܳܡܳܐܝܼܬ: ܟܕ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܠܦܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܢܰܣܝܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܼܬ: ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܐܺܝܼܕܳܐ ܠܕܰܐܪܳܐ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܕܳܒܰܪ ܠܶܗ ܩܛܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܕܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܶـܢـܦܳـܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐܝܼܬ: ܩܪܶܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܢܰܣܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܕܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐ: ܐܰܪܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܬܰܚܬ ܬܟܺܝܼܠܳܐܝܼܬ: ܟܬܺܝܼܒ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡ̈ܰܠܰܐܟܰܘܗ̱ܝ ܢܦܰܩܶܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܥܠܰܝܟ ܚܦܺܝܼܛܳܐܝܼܬ܆ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ ܙܗܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܦܰܢܺܝܼ ܠܘܳܬܶܗ ܟܬܳܒܳܐܝܼܬ: ܕܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܠܐ ܬܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܬܽܘܡ ܣܰܟܠܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܠܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܗ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ ܘܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܒܺܝܼܫܳܐܝܼܬ: ܐܶܠܐ ܥܠ ܕܰܐܪܳܐ ܬܠܺܝܼܬܳܝܳܐ ܚܳܒܶܨ ܗ̱ܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐܺܝܬ: ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܙܺܝܼܥ ܥܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܢܟܺܝܼܠܽܘܬܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܼܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܛܽܘܪܐ ܪܳܡܳـܐ ܐܰܣܩܶܗ ܡܳܪܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܘܰܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܼܬܐ ܥܡ ܫܽܘܒܚ̈ܗܶܝܢ ܫܪܰܓܼܪܳܓܝܳܐܝܼܬ: ܘܨܳܪ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܼܩܳܬܐ ܛܶܠܳـܢܳܐܝܼܬ: ܘܚܰܘܝܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܼܬ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܺܝܼ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠܳـܢܳܐܝܼܬ: ܘܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܐܶܢ ܬܶܦܶܠ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܺܝܼ ܩܰܠܺܝܼـܠܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܥܠ ܫܒܺܝܼܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܕܡܶܬܥܰܫܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰـܘܳܠܳܐܝܼܬ. ܘܶܐܬܥܰܙܰܙ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܶܐܬܬܦܺܝܼܪ ܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܙܥܺܝܼܦܳܐܝܼܬ: ܕܙܶܠ ܠܳܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܣܳـܛܳܢܳܐ ܕܰܐܥܠܺܝܼܬ ܘܰܡܪܰܕܬ ܥܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܟܬܺܝܼܒ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܬܶܣܓܽܘܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܐܺܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܠ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܣܳـܛܳܢܳܐ ܪܗܺܝܼܒܳܐܝܼܬ: ܘܥܠ ܕܰܓܥܰܪ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܨܶܦܚܰܬ݀ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܘܥܰܦܶܩ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܺܝܼܓܳܐܝܼܬ: ܘܟܕ ܫܰܡܠܺܝܼ ܕܰܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܡܰܟܺܝܼܟܳܐܝܼܬ: ܘܶܐܬܬܰܓܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܰܘ ܟܕ ܚܙܰܘ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܩܳܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܒܺܝܼܒܳܐܝܼܬ: ܘܰܪܘܰܙܘ ܒܙܳܟܽܘܬܐ ܕܢܰܨܚܶܗ ܘܫܰܡܶܫܘ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܩܽܘ̈ܕܳܫܰܝܗܽܘܢ ܫܒܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳـܬܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܥܡ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܗܕܺܝܪܳܐܝܼܬ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܦܶܠ ܠܥܽܘܫـܢܶـܗ ܕܰܢـܟܺـܝܼـܠܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܣܪܶܗ ܠܚܰܣܺܝܼܢܳܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܝܰܩܺܝܼܪ̈ܳܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܘܰܚܡܰܠ ܛܳܠܽܘܡܳܐܝܼܬ: ܐܰܦܶܩ ܘܒܰܙ ܘܬܰܒܰܪ ܦܰܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܚܺܝܼܦܺܝܼܢ ܒܦܰܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܥܓܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܓܥܶܠ ܨܰܘܡܶܗ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܢܶܥܡܠܽܘܢ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐܝܼܬ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܢܺܐܪܥܽܘܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐܝܼܬ. ܘܢܶܙܟܽܘܢ ܘܰܢܚܰܝܒܽܘܢܳܗ̱ܝ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܳܐܰܪ ܕܰܫܠܺܝܼܚ ܩܳܐܶܡ ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܼܬ: ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܡ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܥܩܰܠܩܠܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܶܐܘܰܢܓ̈ܶܠܺܝܼܣܛܶܐ ܟܰܫܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܛܰܪܩܳܐܝܼܬ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝܼܬ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܼܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܼܬ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳـܢܽـܘܬܳܟ ܚܢܺܝܼܓܳܐܝܼܬ: ܥܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ: ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܒܨܺܝܼܪܳܐ ܘܰܨܠ̈ܰـܘܳܬܰܢ ܐܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܝܼܬ: ܘܠܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ ܡܶܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܡܚܺܝܼܠܳܐܝܼܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܺܝܼܓ ܠܡܶܬܰܠ ܥܰܬܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܼܢ ܠܳܟ ܚܘܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܼܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܠܰܘ ܠܳܐ ܠܶܒܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܩܪܶܒ ܚܰܫܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܠܦܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚܳܐ ܢܰܘܚܳܐܝܼܬ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܐ ܚܰܟܺܝܼ̈ܡܳܬܐ ܡܛܰܝܒܳܐܝܼܬ: ܒܠܰܡܦ̈ܺܐܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܐܪܽܘܥ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܢܰܗܺܝܼܪܳܐܝܼܬ:  ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܼܢܽܘܢܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐܝܼܬ: ܘܠܐ ܠܒܰܪ ܡܼܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܓܳܟ ܢܦܽܘܫ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܬܶܢܚ̈ܳܬܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܘܥܰܬܶܕ ܠܢ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܒܦܶܨܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܼܬ: ܘܠܐ ܠܐܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܟܼܪܳܝܳܐܝܼܬ: ܘܗܰܒܠܢ ܕܢܶܚܰܫ ܒܚܰܫܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܟܰܫܺܝܼܪܳܐܝܼܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܥܰܡܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳـܢܳـܐܝܼܬ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܢ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܢܶܬܦܨܰܚ ܒܳܟ ܚܳܕܝܳܐܝܼܬ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܳܟ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܡܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܪܰܥܝܽܘܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܝܼܬ: ܡܩܰܪܒܺܝܼܢ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܼܬ: ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܼܢ ܡܶܢܳܟ ܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܦܐܶܝܢ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܳܠܝܳܐܝܼܬ: ܢܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܢ ܟܢܺܝܼܫܳܐܝܼܬ: ܘܠܳܐ ܬܰܟܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܰܢ: ܗܳܕܶܐ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܶܬܓܰܪܓܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܨܰܒܶܬ ܠܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܶܕܠܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܦܰܓܼܪܳܐ ܘܒܰܚܠܺܝܼܡܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܳـܐ ܡܫܰܪܪܳܐܝܼܬ: ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܥܡ ܝܽܘܒܳـܠܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܠܦܺܝܼܢܰܢ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ـܝܳܬܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܝܰܡܺܝܼܢܳܝܳܐ ܥܡ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܟ: ܓܰܒܝܳܐܝܼܬ: ܡܶܬܼܒܰܣܰܡ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܠ̈ܺܝܼܟܳܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ ܠܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐܝܼܬ: ܘܥܠ ܟܽܠܰܢ ܬܪܰܚܶܦܝ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽ݀ܘܬܳܟ ܒܛܺܝܼܠܳܐܝܼܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܰܘ ܕܨܳܡܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܨܰܘ̈ܡܳܐ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܕܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܕܙܳܟܽܘܬܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܦܽܘܡܰܢ ܨܰܘܡܳܐ: ܘܡܼܢ ܠܶܫܳܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܠܶܒܰܢ ܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܥܠ ܣܳـܛܳܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܢ: ܘܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܫܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܥܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐܝܼܬ ܢܶܫܗܰܪ ܘܰܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ ܀

   ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܢܘܼܚܵܡܗ ܕܠܥܙܪ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܠܳܗܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܠܪܳܚܡܳܟ ܠܳܥܳـܙܳܪ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܕܰܣܪܺܝܼ ܒܩܰܒܪܳܐ ܒܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܪܰܝܬ ܘܰܐܩܺܝܼܡܬ. ܘܡܼܢ ܚ̈ܶـܙܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ  ܐܰܦܶܩܬ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܗ̇ܫܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܝܼܺܝܬܳܢ ܢܰܚܶܡ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܪܡܫܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܚܺܝܼـܠܳܐ ܘܥܰܙܺܝܼـܙܳܐ. ܕܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܶܗ ܐܶܣܬܰܚܰܦܘ: ܘܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܒܶܗ ܐܶܣܬܰܦܰܩܘ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀: ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳـܙܳܪ ܪܳܚܡܶܗ ܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܕܰܣܪܺܝܼ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܟܕ ܡܚܰܙܰܩ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ: ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܕ̄: ܒܗ̇ܢܐ ܥܕܢܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܬܰܩܶܢܬܳܝܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܨܰܒܶܬܼܬ ܘܝܰܩܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܒܫܰܠܺܝܼܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ. ܘܗܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܘܪܰܡܪܶܡܬܳܝܗ̱ܝ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰـܝ̈ܳܐ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܺܐܪܳܝܳܐ ܠܫܰܠܺܝܼܛܽܘܬ ܒܝܳܬܼܶܗ ܐܰܓܥܶܠܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܪܰܚܰܩ ܡܼܢ ܒܨܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܫܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܕܰܪܓܳܐܝܼܬ: ܘܢܶܬܩܰܪܰܒ ܘܢܶܩܰܦ ܠܡܰܥ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ: ܘܥܠ ܕܰܒܣܽܘܪܗܳܒܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܳܫ. ܫܕܳܐ ܗܽܘ ܠܗ ܠܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܳܐ ܛܰܐܡ̈ܳܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܥܶܨܝܼܳܝܼܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܚܰܘܺܝܼ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܘܠܰܚܒܳـܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܼ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܕܪܽܘܟܳܒܶܗ ܝܼܺܬܰܪ ܘܰܙܪܽܘܩܝܳܐ ܘܦܽܘܠܗܳܕܳܐ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܐܶܬܬܰܓܰܪ. ܘܠܗ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܪܶܥܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܥܒܼܰܕ ܘܐܽܘܟܼـܠܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܼ ܘܓܡܼܪ: ܘܟܕ ܠܟܽܠܶܗ ܗܳܢܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܠܐ ܣܰܝܒܰܪܬ: ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ. ܘܟܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ: ܡܼܢ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܼܳܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܼܬ: ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܚܰܘܺܝܼܬ: ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܰܢ ܘܰܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܬܠܺܝܼܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܠܢ ܐܰܓܥܶܠܬ: ܘܟܕ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܰܝܬ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܳܟ ܠܗܳܝ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܶܡܬ ܫܰܘܕܰܥܬ ܘܚܰܘܺܝܼܬ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ: ܒܗܳܕܶܐ ܠܗܳܝ ܐܰܕܢܰܚܬ ܘܫܰܪܰܪܬ: ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܼܩܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܘܒܰܝܬܳܝܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܘܳܬܳܟ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܘܒܳܟ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܼ ܘܰܒܫܽܘܘܳܠܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܗܘܳܐ ܥܠ ܩܰܒܪܶܗ: ܘܕܰܐܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܚܰܕܶܬܼܬ: ܘܕܰܒܩܳܠܳܐ ܠܚܽܘܕ ܩܪܰܝܬ ܘܰܢܦܰܩ ܠܗܳܝ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܥܬܺܝܼܕܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܬܶܗܘܶܐ: ܒܩܰܪܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܩܰܕܶܡܬ ܫܰܘܕܰܥܬ: ܘܕܰܦܩܰܕܬ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܘܦܶܣܩ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܚܰܙܰܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܒܺܝܼܫ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܳܐ ܫܟܼܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܥܬܺܝܼܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܒܰܕܶܩܬ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܥܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܟܕ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܼܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܰܬܦܰܣܶܩ ܡܶܢܰܢ ܠܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܰܕܢܶܟܼܠܳܐ ܡܶܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܪܶܐ: ܘܰܬܫܰܡܰܪ ܠܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܘܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ: ܘܰܬܛܰܝܶܒ ܠܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪ̈ܶܐ ܡܼܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܟܼܳܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܚܰܘܳܐ ܠܢ: ܫܪܳܝܳܐ ܡܼܢ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܦܶܣܩ̈ܝܳܬܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܒܶܕ ܠܢ܆ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܣܬܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܗܽܘ ܠܗ ܘܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܐܝܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܟܕ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܝܳܕܰܥ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܗܶܝܢ: ܗܘܺܝܼ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܠܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܳܪ̈ܥܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܐ ܟܕ ܫܽܘܘܳܐܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܰܠܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܰܬܺܝܼܬܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܐܠܐ ܟܕ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶـܣ̈ـܡܶـܐ ܡܶܬܠܰـܚـܝܳـܢ̈ـܝܳـܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܛܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ: ܠܢ ܕܶܝܢ ܫܪܺܝܼ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܼܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܦܶܣ̈ܩܳܝܳܬܳܐ ܕܰܚـܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܰܐܥܕܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܢܳܟܽܘܠܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܢܘܚܡܗ ܕܠܥܙܪ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܼ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܟܝܳܟ ܕܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܫܰܘܕܰܥܬ ܠܢ ܥܠ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܡܰܥܬ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝܼܬ: ܥܠ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܕܰܕܒܺܝܼܪ ܡܼܢ ܣܳـܛܳܢܳܐ ܘܰܥܓܺܝܼܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܳܪܽܘܕܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ ܕܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܚܰܘܺܝܼܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܼܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܩܺܝܼܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܼܬ: ܚܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܘܰܕܣܳـܛܳܢܳܐ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܠܢ ܡܼܢ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܐ ܚܰܫܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܪܺܝܼܟـܬܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܠܗܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ ܘܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܝܡܶܢ ܒܺܝܼ ܐܳܦܶܢ ܢܡܽܘܬ ܢܺܝܼܚܶܐ ܘܟܽܠ ܕܚܰܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝܼ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ: ܠܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ: ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܐܰܚܺܝܼ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܐܰܩܺܝܼܡ ܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ: ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܥܰـܙܺܝܼـܙܳܐ ܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܬܳܐ ܠܒܰܪ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ: ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܣܪܺܝܼ ܗܰܘ ܡܺܝܼܬܐ ܟܕ ܚܰܝ: ܘܟܕ ܐܰܣܺܝܼܪ ܘܰܡܚܰܙܰܩ ܘܰܡܗܰܠܶܟ: ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܬܰܩܺܝܼܦܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

(ܐܡܝܼܪ ܠܐܒܪܗܡ ܡܝܼܛܪܘܦܘܠܝܼܛܐ ܕܐܵܡܝܼܕ)

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܓܼܒܰܠܬܳܝܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝܼܠܬܳܐ ܐܳܦ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܗܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: ܘܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܰܩܶܢܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܗܰܘܢܐ ܛܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝܼܬ ܦܰܓܼܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܘܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܼܬ܆ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝܼ̈ܬܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܙܪܰܥܬ: ܘܡܰܚܒܳܢܽܘܬܐ ܥܡ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܟܕ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܫܰܘܕܰܥܬ: ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܠܳܥܳـܙܳܪ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܡܳܪܬܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܡܶܬܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܐܚܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܕܰܒܝܰܕ ܠܳܥܳـܙܳܪ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ: ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܚܰܘܳܐ ܘܰܠܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܰܡܣܰܝܳܥܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܓܬܳܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܟܕ ܫܠ̈ܰܚܶܢ ܠܟ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܛܥܺܝܼܢܰܬ݀ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܟܕ ܟܰܪܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ: ܕܗܳܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܟܪܺܝܼܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܠܶܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܦܰܢܺܝܼܬ ܟܕ ܐܶܡܰܪܬ: ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܘܟܕ ܨܒܰܝܬ ܕܰܬܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܐܶܡܰܪܬ: ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܠܺܝܼܗܽܘܕ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܓܠܰܘ ܠܩܶܢܛܳܐ ܕܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܗܳܫܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܪܓܡܳܟ܆ ܘܬܽܘܒ ܠܬܰܡܳܢ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܦܰܢܺܝܼܬ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܫܟܼܶܒ ܠܗ ܐܶܠܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܢܳܐ ܐܰܥܺܝܼܪܺܝܘܗ̱ܝ: ܘܟܕ ܠܡܰܘܬܐ ܫܟܺܝܼܒܽܘܬܐ ܚܫܰܒܬ. ܗܶܢܽܘܢ ܦܰܢܺܝܘ: ܕܶܐܢ ܕܰܡܺܝܼܟ ܡܶܬܚܠܶܡ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܬ ܥܠ ܡܰܘܬܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܣܒܼܰܪܘ ܕܥܠ ܡܰܕܟܝܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܐܶܡܰܪܬ: ܘܟܕ ܠܡܰܘܬܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܰܫܟܺܝܼܒܽܘܬܐ ܘܕܰܡܟܽܘܬܐ ܚܰܘܺܝܼܬ: ܗܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܙܰܘܥܰܬܗܽܘܢ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܘܟܕ ܫܰܪܺܝܬ ܒܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܼܬ ܓܠܰܝܬ: ܕܠܳܥܳـܙܳܪ ܡܺܝܼܬ ܠܶܗ: ܘܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܐ ܗܘܺܝܼܬ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܕܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝܼ̈ܬܶܐ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܦܺܝܼܣܘ ܐܝܟ ܕܰܬܩܺܝܼܡܺܝܘܗ̱ܝ: ܥܠ ܗܳܝ ܟܕ ܦܶܓܥܰܬ݀ ܒܳܟ ܡܳܪܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܣܝܳܐ ܕܰܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܰܐܣܶܐ: ܟܕ ܒܳܟܝܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀ ܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܐܳܚܝ̱ ܠܐ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ: ܒܰܝܺܐܬܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܳܗ̇: ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟܝ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܩܺܝܼܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ݀: ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܓܠܰܝܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܘܺܝܼܬ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܟ ܗܳܢܶܝ̈ܢ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܣܳܓܶܕ ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܟܕ ܡܶܬܶܥܗܶܕ ܠܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܣܥܰܪܬ ܥܰܡܰܢ: ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܟܼܪܶܙ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܬܳܢܶܐ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܼܬ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܠܥܺܝܼܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܕܢܰܚܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܥܰܙܰܙܬ ܒܪܽܘܚܳܟ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܳـܪ̈ܨܳܝܶـܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܥܳܩܬܳܐ: ܟܕ ܚܙܰܝܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ ܠܡܰܘܬܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܐܝܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ: ܘܰܕܡܼܢ ܟܰܕܽܘ ܣܪܺܝܼ ܠܗ: ܘܕܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕܶܡ̈ܥܰܝܟ ܥܠ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܼܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ: ܘܰܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܥܠ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝܼ̈ܬܶܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܗ̇: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܡ  ܐܰܒܗܽܘܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܪܛܽܘܢܺܝܰܐ ܡܰܫܡܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬ ܗܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܰܒܫܽܘܥܳܐ ܐܰܛܺܝܼܡܳܐ ܡܚܰܣܰܢ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܬܰܪܥܶܗ ܒܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܼܪܬܳܐ ܒܓܺܝܼܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܠܰܡ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟ ܢܳܦܩܺܝܼܢ ܡܶܢܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܰܝ ܫܝܽܘܠ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܦܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣ̈ܢܳܢܶܐ ܕܗܰܘܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܢܓܰܕܡܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܓܠܳـܢܳܐ܆ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܼܢ ܥܳܠܰܡ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܙܥܶܩܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܠܳܥܳـܙܳܪ ܬܳܐ ܠܒܰܪ: ܘܰܢܦܰܩ ܗܰܘ ܡܺܝܼܬܳܐ ܟܕ ܐܰܣܺܝܼܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܡܚܰܙܰܩ ܒܦܶܣ̈ܩܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܟܰܪܰܟ ܒܰܟܪ̈ܳܟܼܶܐ ܘܰܚܝ̈ܳܨܶܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܪܗܳܒܬܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܪܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܙܳܥ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܠܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܬܰܗܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ: ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܼܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܘܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܩܳܠܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܟܕ ܫܡܰܥ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܓܙܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܥܓܺܝܼܢܺܝܼܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܼܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܡܰܘܕܝܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܣܳܓܼܕܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܕܰܫܪܰܝܬ ܡܼܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܓܙܳܪ ܕܺܝܼܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܒܺܝܼܒܽܘܬܐ ܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ: ܕܚܰܘܺܝܼܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܰܘܬܐ ܫܶܢܬܳܐ: ܘܫܳܐܠܳܐ ܡܼܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇: ܥܺܝܼܪܽܘܬܐ ܘܰܙܗܺܝܼܪܽܘܬܐ ܠܥܰܠ̈ܠܳـܢܶܝܗ̇: ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇: ܡܫܰܪܬܚܽܘܬܐ ܘܣܰܒܥܽܘܬܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܝܗ̇: ܪܘܳܚܬܳܐ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܒܽܘܝܳܐܐܳ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܝܗ̇: ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܫܪܳܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ: ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܫܳܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ: ܘܰܒܛܺܝܼܠ ܠܗ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܥܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܼܠܬܶܗ: ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܠܳܥܳـܙܳܪ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܥܠ ܥܰܡܳܟ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܒܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܥܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀ ܫܠܼܡ ܕܢܘܚܵܡܗ ܕܠܥـܙܪ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܫܰܒܚܽܘܟ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܠܣܽܘܟ ܗܳܪܟܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ـܢܰܝܗܽܘܢ: ܢܺܐܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ـܢܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܼ ܘܣܰܥܪܰܢ ܒܡܽܘܟܳܟܼܶܗ ܘܟܰܬܰܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܬܚܙܺܝܼ ܠܘܳܬܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܥܺܝܼܪ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܼܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܓܺܝ̈ܓܼܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ ܟܕܺܝ̈ـܢܳܢ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܘܥܺܝܼܠܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܣܦܰܩ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܼ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳـܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܺܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܫܒܰܩܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟـܪ̈ܽܘܒܶـܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳـܢܶـܐ: ܘܰܢܚܶܬܼܬ ܘܰܢܣܰܒܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܼܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶـܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ ܛܥܶܡܬ: ܘܥܰܠ ܥܺܝܼܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳـܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܙܕܰܝܰܚ܆ ܘܡܰܟܺܝܼܟܳܐܝܼܬ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܒܳܟ ܥܠ ܚܰܝܽܘܬܐ ܫܺܝܛܬܳܐ ܘܡܶܙܕܰܝܚܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳـܐ. ܬܶܒܣܽܘܪ ܠܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܠܰܚܬܺܝܼܪܽܘܬܶܗ ܬܒܰܛܶܠ. ܘܠܰܢ ܡܼܢ ܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ. ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܪ̈ܫܶܡܝ ܬܚܰܬܶܡ. ܘܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܫܰܪܰܪ܆ ܟܕ ܚܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܝܰܒܶܒܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ̱ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܚܙܺܝܼܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܥܺܝܼܠܶܗ ܘܰܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܒܪ ܐܰܬܳܢܶܗ ܡܰܐܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܰܬܚܽܘܬܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܚܒܺܝܼܫܺܝܼܢ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܕ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܕ ܕܢܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܼܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܕܰܛܠܳـܝ̈ܶـܐ ܬܶܩܢܰܬ݀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܝܰܒܶܒ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܕ ܕܢܶܫܘܰܚ ܐܝܟ ܫܒܶܫܬܳܐ ܒܪܰܘܡܶـܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܺܝܠ ܪܳܡܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܛܶܐܒ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܕ ܕܰܢܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܺܝܠ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܚܕ ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܶܓܼܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܠܳܥܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܘܰܠܒܰܫܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܐ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܼܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܡܶܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܓܡܰܪܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܘܟܕ ܬܽܘܒ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳـܠܶܐ ܕܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼܕ ܡܶܣܬܰܓܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܦܪܰܥܘ ܠܟ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܼܢ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܣܰܘ̈ܟܶܐ܆ ܘܡܼܢ ܛܠܳـܝ̈ܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ. ܝܳܗܒܺܝܼܢ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܡܰܪ̈ܛܽܘܛܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܡܼܢ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܦܳܣܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܐܰܬܪܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܫܳܓܼܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܼܢ ܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܕܪܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܰܩܥܳܬܗܽܘܢ ܡܨܰܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܺܝܼܠܳܐ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܪܺܝܼܟ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܫܡܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܩܳܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܫܳܓܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܠܺܝܼـܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳـܐ ܓܳܕܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒـܚܳـܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܦܳܪܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܰܫܡܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܡܼܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܳܕܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܕܺܝܼܢܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܽܘܟܼܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘܽ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܰܘܺܝܼܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܕܳܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܙܡܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܩܕܳܡ ܥܺܝܼܠܶܗ ܡܙܰܡܪܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܼܢ܆ ܘܰܕܢܶܕܢܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܘܚܰܪ ܡܫܰܘܕܥܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܙܳܡܪܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܕܳܝܨܺܝܼܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ ܘܠܰܟ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܬܶܚܠܽܘܛ ܠـܩ̈ܳـܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܘܒܰܛܶܠ ܡܼܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ: ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܥܰܡ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼܕ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܢ ܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܘܳܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܰܫܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ: ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢ ܠܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܰܚܠܽܘܛ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܠܢ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܒܚܽܘܟ ܒܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܟܕ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܰܦܪܓܺܝܼܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ. ܟܕ ܛܥܺܝܼܢܺܝܼܢܰܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܘܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܨܠܘܬܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܝܠܶܗ ܠܥܶܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ. ܘܡܼܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܐ ܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܶܐ ܥܠ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܽܘܪܣܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳـܐ ܝܺܬܶܒ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܡܼܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܕܰܛܠܳـܝ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܠܰܣ. ܘܫܰܡܠܺܝܼ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܼܕ: ܘܚܰܘܺܝܼ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܳـܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܫܰܠܺܝܼܛ ܥܠ ܟܽܠ ܘܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ: ܘܡܶܢܶܗ ܪܳܬܺܝܼܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܨܒܰܐܘܳܬ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܟ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܥܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳـܠܳܬܳܐ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܒܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܼܢ ܐܰܬܪܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܺܐܝܼܩܳܪܶܗ. ܘܪܰܒ ܗ̱ܘܽ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܚܰܢܳܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܕܺܝܼܠܶܗ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܐܝܼܩܳܪܶܗ. ܘܟܕ ܩܕܳܡ ܚܰܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܥܺܝܼܠܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܫܶܐܠ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ. ܗ̇ܢܐ ܕܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܡܳܐ ܕܡܼܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܦܪܶܩ ܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܘܰܗܘܼܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܠܶܥ̈ـܙܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܛܰܦܶܣܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܟܕ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܰܬܠܺܝܼܬܳܝܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܕܳܡ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܼ ܕܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܡܼܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝܺ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܘܠܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܐܣܽܘܪ ܒܰܓܦܶܬܐ ܥܺܝܼܠܶܗ ܘܰܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܒܪ ܐܰܬܳܢܶـܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܐܽܘܫܰܥـܢ̈ܶـܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܟܼܪܶܙ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܼܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܡܰܟܺܝܼܟ ܘܰܪܟܺܝܼܒ ܥܠ ܚܡܳܪܳܐ ܘܥܰܠ ܥܺܝܼـܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳـܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܩܰܕܶܡ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܼܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܬܶܩܢܰܬ݀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙ ܕܶܐܬܬܥܺܝܼܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܼܪܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܘܰܠܒܰܫܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܒܝܰܘܡܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ. ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܡܼܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܝܟ ܕܝܰܒܶܒܘ ܠܗ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܓܼܢܺܝܼܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܥܰܠܰܝܬܐ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܥܺܝܼـܠܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܼ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܢܪܰܡܪܶܡ ܫܶܦܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܬܡܰܟܰܟ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܕܢܶܪܟܰܒ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳـܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܼܢ ܦܽܘܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܶܗ ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܫܽܘܥܠܳܝܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܼ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ܆ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܥܙܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܼܩܳܐ ܕܟܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܼ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܠܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܼ ܡܼܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܝܰܗ̱ܒ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܼ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ ܐܰܬܩܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܐ ܘܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܐ ܕܢܰܒܪܶܫ ܠܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܒܕܶܠܩܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫ̈ܡܳܢ ܕܰܥܒܼܰܕ ܠܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܨܡܼܰܚ ܒܰܒܪܺܝܼܬܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܼܫ ܒܟܽܠ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܩܥܰܘ ܠܗ ܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܫܒܰܩ ܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܬܡܺܝܼܗܳܐܝܼܬ ܝܰܒܶܒܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܰܢ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܝܰܠܽـܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܟܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܠܬܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܐ. ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܐ. ܠܥܰܬܺܝܼܪ̈ܶܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ. ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܝܳܢܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܝܳܡܳܐ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܗܺܝܼܠܽܘܬܐ. ܠܦܳܠ̈ܚܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܠܰܪ̈ܓܺܝܼܙܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܠܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܒܳܢܽܘܬܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܠܐ ܥܕܺܝܼـܠܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܝܼܫܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܼܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܪ̈ܫܠܶܡܳܝܶܐ. ܕܢܶܬܥܰܠ̈ܝܳܢ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܫܟܺܝܼܢܬܳܐ ܕܺܐܝܼܩܳܪܳܟ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ. ܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܟܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝܼ̈ܨܶܐ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܳܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܚܘܬܵܡܐ

ܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܠܟ ܒܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܼܢ ܩܶܛܠܳܐ. ܘܠܰܩܕܳܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܪܟܶܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܩܰܒܶܠ ܒܕܰܥܠܰܢ ܡܼܢ ܚܶܦܪ̈ܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܺܐܝܪ̈ܺܝܚܽܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܰܒܡܶܐܬܝܼܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܗܰܕܪܳܟ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܰܘ̈ܟܶܐ ܗܕܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪܟـܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܼܗܶܒ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܥܽـܘܬܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܣܡܳܟܼܳܐ ܝܰܡܺܝܼܢܳܝܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ـܢܶـܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

  ܫܠܼܡ ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘ̈ܫܥܢܐ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܚܰܫ ܒܚܰܫܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ:  ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܟ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܰܝܢ. ܘܰܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܒܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܰܕܢܺܐܚܶܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܦܨܚܳܢܺܝܼܬܐ ܕܰܟܡܺܝܼܪܽܘܬܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܺܐܝܼܬܽܘܬܶܗ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ. ܕܠܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܰܕܶܩ ܠܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܙܰܡܶܢ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠ̈ܳـܝܶܐ ܥܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܼܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܦܪܰܩ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܼ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܘܢܰܓܺܝܼܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܕܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܟܕ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܠܢ ܕܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܢܕܰܟܶܐ ܘܢܶܡܪܽܘܩ ܡܼܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܘܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܰܐܣܺܝܼܢܰܢ. ܣܳܓܕܺܝܼܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܣܳܘܚܺܝܼܢܰܢ ܘܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܘܙܶܒܬ ܠܢ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܒܳܟ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܐܒܶܝܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܼܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܦܬܰܚܬ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܙܰܗܡܽܘܬܐ ܕܰܫܟܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܩܢܺܝܼܬ ܠܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼـܠܳܐ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܠܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܕܚܳܒܢܰܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݀. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܕܣܳـܛܳܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܣܬܰܚܦܰܬ݀. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܳܟ ܐܶܬܰܐܣܺܝܘ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ܆ ܡܼܢ ܓ̈ܰܠـܠܶܐ ܘܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡܽܘ̈ܡܰܝܢ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܨܡܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܒܳܟ ܐܶܬܦܰܣܰܩܘ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶـܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܺܝܼܢ ܡܶܢܳܟ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ ܠܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܦܺܝܼܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܐܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܳܟ ܩܢܳܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܼܫ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܳܟ ܩܢܰܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܺܝܼܗܶܒ ܠܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܳܟ ܗܘܰܘ ܠܢ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܚܰܕ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢـܐ ܒܳܟ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܰܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܚܰܫܬ ܥܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܒܰܒܣܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܠܒܫܺܝܘܗ̱ܝ ܠܚܰܫܳܟ ܘܢܶܛܥܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܨܰܥܪܳܟ. ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܟ. ܘܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝܼܢ̈ܶܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܩܽܘܡ ܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܕܥܳܢܳܟ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ. ܕܰܠܚܰܫ̈ܰܝܟ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܰܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܡܚܰܒܒܳܐ ܘܰܡܥܰܦܩܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܚܳܕܝܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ. ܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܟܽܠܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܕܰܐܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ ܬܩܰܪܶܒܝ ܠܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠܰـܝ̈ܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܼܬܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܐ ܕܰܐܘܫܛܰܬ݀ ܗܳܝ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܼܕܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܚܫܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܗܘܶܐ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܨܳܒܝܳܢܢ: ܐܝܟ ܟܰܪܡܳܐ ܗܰܘ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܥܒܰܕ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܫܒܶܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܨܺܝܼܒ̈ܳܢ ܒܳܟ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܘܰܥܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܫܬܺܝ̈ܠܳܢ ܒܳܟ ܣܰܬܳܐ: ܢܶܛܥـܢ̈ܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ. ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܪܚܺܝܼܡܺܝܼܢ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܰܢ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢܰܢ ܥܰܡܳܟ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܥܡ ܪܽܘܚܳܟ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܢܨܰܒܬ ܠܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܒܚܰܝ̈ـܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬܳܗ̇ ܘܰܡܠܳܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܰܛܥܶܡܬܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܳܕܩܺܝܼܢ ܠܟ: ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܝܗ̇ ܩܰܛܶܠܘ ܠܰܢܒ̈ܺܝܼܰܝܼܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܙܩܰܦܘ ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܘܰܫܕܳܗ̇ ܘܗܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܼܫܳܐ ܡܼܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܢܨܰܒ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܘܗܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠܰـܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒܘ̄: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ: ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܗܽܘܠܳـܢܳܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܼܡܬ ܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܟܺܝܼܬ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܒܰܚܣܳܡܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܢܦܰܠ ܡܼܢ ܕܽܘܝܳـܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܕܶܢܳܝܳܐ: ܟܕ ܛܥܳܐ ܘܠܐ ܢܰܛܪܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܣܳܡܬ ܠܗ: ܘܶܐܙܕܟܺܝܼ ܡܼܢ ܛܥܳܡܬܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܬܳܐ: ܘܡܼܢ ܐܺܝܠܳـܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܐܟܣܽܘܪܝܳܐ ܕܳܘܝܳܐܝܼܬ ܐܶܫܬܕܺܝܼ ܘܠܐ ܦܳܫ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܼܢ ܐܺܝܳـܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܟܕ ܛܳܒ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܣܒܰܠܬ ܘܣܰܝܒܰܪܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ܆ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܢܛܰܪܬ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܟ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܚܰܒܺܝܼܒܐ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܒܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܟ: ܘܰܫܡܳܟ ܐܶܬܩܪܺܝܼ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܓܦܶܬܐ ܗܳܝ ܕܡܼܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܝ̈ـܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬܳܗ̇ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܨܰܒܬܳܗ̇ ܘܰܡܠܳܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܡܼܢ ܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܡܼܢ ܥܽܘܦܝܳܗ̇܆ ܟܰܪܡܳܐ ܗܰܘ ܓܰܒܝܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳـܢܳـܐ ܕܒܽܘܟܼܪܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܼ ܘܚܰܒܺܝܼܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܰܣܝܳܓܼܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܓܼ ܘܶܐܬܚܰܣܰܢ: ܘܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܟܽܘܗ̈ܳܢܶܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܘܛܶܠܳـܢ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܚܦܰܪ ܒܶܗ. ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܒܢܰܝܬ ܒܶܗ: ܘܰܒܡܶܛܪ̈ܶܐ ܢܒܺܝܼ̈ܳܝܼܶܐ ܐܰܫܩܺܝܼܬ ܘܪܰܒܺܝܼܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܰܠܦܰܠ̈ܳܚܶܐ ܙܪ̈ܺܝܼـܙܶܐ ܣܳܦܪ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܝܗ̱ܝ܆ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܒܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܘܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܢܶܬܦܠܰܚ: ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܶܐ ܢܶܬܶܠ: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܡܰܐܝܺܢ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܼܫܺܝܼܬܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܰـܝـܬܽܘܢ ܠܟ: ܘܗܶܢܽـܘܢ ܒܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܐ ܩܰܪܶܒܘ܆ ܐܶܠܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܐܰܣܒܶܠܘ: ܘܰܠܚܰܕ ܕܳܢܽܘܗ̱ܝ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳـܐ ܡܚܰܐܘܽܘܗ̱ܝ: ܘܰܠܚܰܕ ܪܰܕܦܽܘܗ̱ܝ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳـܐ ܨܰܥܪܽܘܗ̱ܝ: ܘܰܠܚܰܕ ܨܰܠܦܽܘܗ̱ܝ: ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳـܐ ܩܰܛܠܽܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܟܽܘܘܳܪܗܽܘܢ ܘܟܽܘܚܳܕܗܽܘܢ ܠܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗ̱ܝ ܕܡܰܟܺܝܼܟ ܘܢܺܝܼܚ ܘܰܡܫܰܝܰܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܫܳܛܽܘܗ̱ܝ ܘܕܰܝܘܳܢܳܐ ܘܫܳܡܪܳܝܳܐ ܩܪܰܐܘܽܘܗ̱ܝ. ܘܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܼܢ ܐܰܣܒܠܽܘܗ̱ܝ ܘܟܽܠ ܨܰܥܪ̈ܺܝܢ ܦܰܪܥܽܘܗ̱ܝ: ܘܒܶܝܬ ܕܺܝܼܢܳܐ ܐܰܥܠܽܘܗ̱ܝ: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܐܰܠܒܫܽܘܗ̱ܝ: ܘܟܕ ܝܺܕܰܥܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܳܪܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܼܢ ܟܰܪܡܳܐ ܐܰܦܩܽܘܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܙܰܩܦܽܘܗ̱ܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠܰـܝ̈ܳܐ ܚܰـܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܐܰܫܩܝܽܘܗ̱ܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܶܗ ܕܟܰܪܡܳܐ ܘܢܳܨܽܘܒܶܗ ܟܺܐܢܳܐܝܼܬ ܦܪܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܕ ܠܟܰܪܡܳܐ ܠܺܝܼܛܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܥܩܰܪܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܘܠܰܕܝܳܫܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗ̱ܝ: ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܪܰܥܺܝܼܝܼܳܗ̱ܝ ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼܬ ܒܫܰܒܽܘ̈ܩܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܣܝܳܓܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܪܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܠܡܰܓܕܠܶܗ ܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܣܚܰܦܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܠـܡܰـܥـܨܰܪܬܳܐ ܕܟܽܘ̈ܗܳܢܰܘܗ̱ܝ ܒܰܛܶܠܬܳܗ̇: ܘܰܢܨܰܒܬ ܠܟ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܟܰܪܡܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܼܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ݀: ܗܳܝ ܕܒܰܕܡܶܗ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܘܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܠܺܝܼܕܰܥܬܐ ܕܺܝܼܠܟ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ݀: ܗܳܝ ܕܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܳܛܪܺܝܼܢ ܫܪܳܪܳܟ: ܘܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܒܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܗܳܝ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܟ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܚܬܺܝܼܪܳܐ: ܘܰܒܚ̈ܰܫܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ: ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܟܪܶܙ: ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܳܕܺܝܼܬܐ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܒܥܺܝܼܠܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܕܬܰܐܛܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ: ܘܰܫܚܽܘܩ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܠܣ̈ܳܐܢܶܝܗ̇: ܘܒܰܛܶܠ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܰܣܬܽܘܪ ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܟܰܢܶܫ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܝܗ̇: ܘܢܰܛܰܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇: ܘܚܰܕܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰـܘܳܬܳܗ̇: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܩܰܕܶܫ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇: ܘܢܰܟܼܶܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܝܗ̇: ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܦܛܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܢܺܝܼܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶـܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܘܪܺܝܼܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܕܢܰܦܫܳܟ ܣܰܪܶܩܬ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒܬ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܗܘܰܝܬ. ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܬ ܡܼܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܘܰܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܰܢܡܰܢܰܥ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

 

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܩܶܛܠܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܡܰܪܥܺܝܼܬܶܗ ܡܼܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ: ܠܗܰܘ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܼܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ: ܘܰܐܠܶܦ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܐ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ: ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܒܶܙܚܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܕܟܰܕ ܐܶܬܡܰܟܰܟܼܬ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܟ ܟܰܬܰܪܬ: ܘܟܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩܬ ܒܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܩܰـܘܺܝܼـܬ: ܘܶܐܬܓܰܫܰܡܬ ܘܡܼܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܳܟ ܠܐ ܐܰܪܚܶܩܬ: ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫܬ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕܬ: ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܠܟ ܕܶܐܬܬܚܶܕܬ ܘܠܐ ܥܨܰܝܬ ܘܶܐܬܢܓܶܕܬ ܘܠܐ ܒܰܓܶܢܬ: ܘܶܐܬܩܰܦܰܚܬ ܘܠܐ ܐܶܬܟܡܰܪܬ: ܘܶܐܬܒܰܙܰܚܬ ܘܠܐ ܪܰܛܶܢܬ: ܘܶܐܫܬܰܐܰܠܬ ܘܠܐ ܦܰܢܺܝܼܬ: ܘܶܐܬܕܒܰܪܬ ܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܘܠܐ ܡܰܠܶܠܬ: ܘܰܐܫܠܚܽܘܟ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܘܠܐ ܐܶܬܪܗܶܒܬ: ܘܰܐܠܒܫܽܘܟ ܟܼـܠܰܐܡܺܝܼܣ ܘܠܐ ܐܶܫܬܶܐܠܬ: ܩܰܒܥܽܘܟ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܬܦܺܝܼܪܬ: ܘܰܐܣܒܠܽܘܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܝܳܬܳܟ ܠܐ ܐܶܫܬܰܓܼܢܺܝܼܬ: ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܬ ܒܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܟܠܺܝܼܬ: ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܟ ܚܰـܠܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܚܪܺܝܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܢܰܓܺܝܼܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܟ ܕܥܰܠ  ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܒܠܽܘܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܼܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝܼܬ: ܘܰܚܙܳܬܳܟ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ݀ ܘܰܐܨܕܰܬ݀ ܒܳܟ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܼܥܰܬ݀: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܘܶܐܬܪ̈ܗܶܒܝ: ܘܰܚܙܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܶܐܫܬܰܓܼܢܺܝܼ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܼ: ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܒܰܪܩܺܝܼܥܳܐ ܘܰܢܬܼܰܪܘ: ܘܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܥܰـܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ: ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܘܶܐܣܬܕܶܩ: ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܘܶܐܬܦܫܰܪܘ: ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܺܒܶܝܠ ܐܶܬܩܪܶܡ ܘܠܶܠܝܐ ܡܶܨܥܰܬ݀ ܛܰܗܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܫܶܝܠ  ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܘܰܛܪܽܘܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݀ ܘܰܚܛܺܝܼܬܐ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ݀: ܘܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩ: ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܪܟܶܢܬ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܥܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܟܕ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܼܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܒܰܢ: ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܟ ܘܰܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܬܶܥܒܶܕ ܠܢ: ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܘܐܽܘܪܟܼܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐܝܼܬ ܐܰܚܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܐܰܩܢܳܐ ܠܢ: ܘܰܕܢܶܨܛܠܶܒ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܶܗ ܚܰܝܶܠ ܠܢ: ܘܰܕܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܥܒܶܕ ܒܰܢ: ܘܰܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܼܬ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܶܫܩܠܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܒܳܐܬܳܐ ܕܚܺܝܼܠܬܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܒܢܺܝܼܫܶܗ ܚܰܝܳܐ ܢܰܛܰܪ ܠܢ: ܘܰܠܙܰܠܺܝܼܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܒܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܐܰܨܡܰܚ ܒܰܢ: ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܐܰܪܘܳܐ ܠܢ. ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܶܨܚܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܡܰܢܰܥ ܠܢ: ܘܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܛܰܝܶܒ ܠܢ: ܘܰܕܢܶܚܕܶܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܕܢܓܗ ܕܬܠܬ ܒܫܒܐ ܕܚܫܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܕܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܼ ܘܰܫܬܶܩ ܒܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܢܶܠܒܰܫ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܚܰܫܳܟ ܘܰܕܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܟ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܣܒܰܠ ܒܰܒܣܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܕܕܳܐܶܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܟܺܐܢܳܐܝܼܬ܆ ܕܶܐܬܬܕܺܝܼܢ ܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ: ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܼܫܐ: ܕܩܰܕܺܝܼܫܳܐܝܼܬ ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܥܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܢ ܠܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܢ ܠܡܽܘܟܳܟܼܳܟ ܘܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܼܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܼܠܢ܆ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ: ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܐܰܪܟܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܫܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܼܳܐ: ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠـܝܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܢ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳـܠܳܐ ܥܰܬܶܕ ܠܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܠܚܰܫܳܐ ܕܺܝܠܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܰܥܗܕܺܝܼܢܰܢ ܘܰܠܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ: ܘܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ  ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܼܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܓܼܕܺܝܼܢܰܢ ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܼܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܢ: ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܐܡܺܝܼܬ ܐܶܢܘܢ ܠܚܰܫ̈ܰܝܢ ܒܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܒܶܗ ܦܢܰܝܢܰܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܓܠܳܐ ܠܙܺܐܦܶܗ ܕܺܝܼܗܽܘܕܳܐ ܣܟܼܰܪܝܽܘܛܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܗܰܕܺܝܼ ܠܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܘܰܥܶܕ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܙܰܕܺܝܼܩܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܦܰܟܳܐ ܡܼܢ ܥܰܒܕܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܚܫܶܟܘ ܢܰܗܺܝܼـܪ̈ܶܐ ܒܰܪܩܺܝܼܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܒܶܗ ܨܰܠܽܘܒ̈ܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܚܝܳܢܳܐ ܚܰـܠܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣـܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܕܰܒܪܺܝܼܬܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܫܪܶܟܘ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܗ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܢܳܕܘ ܒܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܣܥܰܘ ܒܗ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܥܠ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܼ ܒܗ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܦܪܰܥܘ ܒܗ ܒܺܝܼܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܨܠܽܘܬܐ ܩܰܪܶܒܘ ܒܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܢܺܝܼ̈ـܙܶܐ ܒܗ ܐܶܬܓܠܺܝܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܫܽܘ̈ܥܶܐ ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ܆ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܐ. ܕܠܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ـܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܗ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܶܗ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܼܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܕܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܘܰܢܚܰܣܶܐ: ܘܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܢܩܰܒܶܠ . ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܝܠܢ ܢܥܰـܠܶܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܰܫܘܶܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܗ̇ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܙܒܺܝܼܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܟ. ܘܨܽܘܬ ܬܰܟܫܦ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܢܳܟ ܚܬܺܝܼܪܰܬ݀ ܒܩܶܛܠܳܟ: ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܟܺܝܼܪܬܳܟ ܡܥܰܦܩܰܬ݀ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܒܰܚ ܒܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܬܶܚܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܬܰܣܶܩܝ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܕܚܫܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܓܠܺܝܼ ܡܳܪܝ ܬܰܚܦܺܝܼܬܐ ܡܰܚܫܟܳܢܺܝܼܬܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܡܼܢ ܠܶܒܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܕܥ̈ܶܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܟܕ ܚܳܐܫܺܝܼܢܰܢ ܒܚܰܫܳܟ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ  ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܩܰܘܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܡܰܠܝܳܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܡܼܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܫܰܢܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܼܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ: ܘܰܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܟܰܬܰܪ ܟܕ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܦܳܫ. ܟܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܼ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܡܼܢ ܝܳܬܶܗ ܠܐ ܫܰܢܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܺܝܼܬ ܒܰܦܓܰܪ: ܘܡܼܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܐ ܐܶܬܢܰܟܼܪܺܝܼ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܥܰܠܰܝܬܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܨܶܒܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܫܰܘܕܰܥ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ  ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܼܢܢ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰـܘ̈ܳܠܶܐ ܘܰܢܢܰܓܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܢܶܙܩܦܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܼܬܳܝܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܟ ܝܳܕܥܺܝܼܢܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ: ܕܚܰܫܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ. ܘܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳـܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܠܟ ܣܳܓܕܺܝܼܢܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܢ ܘܳܐܡܪܺܝܼܢܢ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܚܰܘܺܝܼ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܝܽܘܡ ܚܰܫܶܗ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܫܺܝܼܛܳܐ ܕܶܐܬܠܒܶܟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܶܐܨܛܰܥܰܪ ܡܼܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܶܗ ܛܶܠ̈ܳـܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ: ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܕܰܐܫܠܚܽܘܗ̱ܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܼ ܠܰܐܪܟܽܘܢܳܐ ܕܥܰـܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܰܠܰܠ. ܬܰܩܺܝܼܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝܼܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܼܢ ܙܩܺܝܦܶܗ ܘܰܐܚܶܫ ܠܚܰܫܳܐ ܒܚܰܫܶܗ ܥܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܼ ܟܳܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܐܡܺܝܼܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܥܠ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܺܝܼܬܳܐ ܘܰܥܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܝܟ ܚܰܝܳܐ. ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢܬ. ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܐܶܠܐ ܨܒܺܝܼ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܚܰܝܶܠ ܠܢ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ: ܘܰܕܢܶܛܪܽܘܕ ܠܟܽܠ ܬܰܪܥܺܝܼܬܳܐ ܪܳܡܬܳܐ: ܘܰܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܒܝܰܕ ܫܡܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܟܬܶܒ ܠܓܰܘ ܡܼܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ ܫܳܡܥܳܐ ܫܝܽܘܠ ܡܶܬܬܰܘܗܳܐ: ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܣܬܰܕܩܺܝܼܢ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܼܫ: ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܶܬܛܰܪ̈ܕܳܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܠـܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܼܣܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܠܪܽܘܓܼܙܳܐ ܢܶܥܛܶܐ ܘܰܠܪܳܡܽܘܬܐ ܢܡܰܟܶܟ. ܘܰܠܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܶܣܬܽܘܪ. ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠـܝܳܢܳܐ ܢܶܩܢܶܐ: ܘܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܢܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ. ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

 

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܚܰܫܳܟ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܙܒܺܝܼܢܰܬ݀  ܒܰܕܡܳܟ: ܘܨܽܘܬ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܥܳـܢ̈ܳـܟ ܕܰܚܬܺܝܼܪܳܐ ܒܩܶܛܠܳܟ. ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܟܺܝܼܪܬܳܟ ܡܥܰܦܩܰܬ݀ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܘܢܰܛܪܰܬ݀ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܡܼܢ ܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܚܰܫܝ̱ ܒܚܰܫܳܟ ܘܬܶܫܬܰܒܰܚܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܐܰܟܚܕܱܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܕܶܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ: ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܕܺܝܼܠܗ ܬܡܺܝܼܗܳܐ ܦܰܪܩܰܢ: ܘܠܰܡܚܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܐܰܚܠܶܡ: ܘܰܛܥܳܡܬܳܐ ܚܠܺܝܼܬܐ ܘܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܚܠܳܦ ܛܥܳܡܬܳܐ ܡܰܪܝܼܪܬܳܐ ܘܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܘܫܰܟܶܢ: ܕܠܗ ܝܳܐܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܗܰܘ ܕܰܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܳܐܐ: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܚܰܫ̈ܰܝܢ ܬܒܰܛܶܠ ܒܚܰܫܳܟ: ܘܰܠܡܰܘܬܰܢ ܬܡܺܝܼܬ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܡܼܢ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ: ܘܟܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܩܕܳܡ ܦܺܝܼܠܰܛܽܘܣ ܐܺܝܼܓܡܽܘܢܳܐ ܩܳܡܬ ܘܶܐܫܬܰܐܰܠܬ ܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܶܐܫܬܠܶܡܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܘܟܕ ܥܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܥܰܠ ܨܠܺܝܼܒܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܬܠܺܝܼܬ. ܘܟܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܼܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܟ ܥܰܪܛܶـܠܳܐܝܼܬ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥܬ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܐܰܚܫܶܟـܬ: ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܐܳܐܰܪ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܠܟܽܠ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܢܓܰܕܬ. ܘܠܳܐܐܰܪ ܕܰܒܙܰܗܡܽܘܬܐ ܕܰܥܠ̈ܰـܘܳܬܳܐ ܣܪܺܝܼ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܺܝܼܚܳܟ ܚܰܠܝܳܐ ܒܰܣܶܡܬ: ܘܒܰܩܥܳܬܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܣܰܕܶܩܬ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܪܥܶܠܬ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܨܰܪܺܝܼܬ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܰܬܰܚܬ: ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܩܰܛܶܠܬ: ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܠܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܚܰـܝ̈ܶـܐ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬܐ: ܘܡܼܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܳܡܘ: ܘܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܘܺܝܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܦܰܥܬ ܥܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܢ ܡܚܺܝܼـܠܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ: ܕܠܰܢ ܬܶܥܒܶܕ  ܠܳܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܟܼܝ̈ܳـܢܶـܐ: ܘܰܬܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܰܢܕܺܝܼ̈ـܕܶܐ: ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܬܙܰܝܶܢ ܠܢ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܩ̈ܕܶܐ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܘܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ: ܘܒܳܟ ܢܶܙܟܼܶܐ ܠܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒـܠܳܐ: ܘܰܒܢܺܝܼܫܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܰܛܰܪ ܠܢ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܣܰܬܰܪ ܠܢ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܼܬܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܠܐ ܢܶܒܗܰܬ݀ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܳܟ ܘܒܰܙܰܚܘ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܠܐ ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܝܶܩܘ ܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܠܐ ܥܕܺܝܼ̈ـܠܶܐ: ܠܐ ܢܶܬܛܰܠܰܩ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܨܰܠܒܽܘܟ ܡܰܪܳܚܳܐܝܼܬ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܠܐ ܢܡܽܘܫ ܒܚܶܫܽܘܟܼܳܐ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܰܩܘ ܠܟ ܒܰܐܦ̈ܰܝܟ: ܘܰܒܩܰܢܝܳܐ ܩܰܦܚܽܘܟ: ܠܐ ܢܶܬܶܠ ܘܳܝܳـܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܢ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܓܰܕܶܦܘ ܥܠܰܝܟ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܶܐܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܬ ܡܼܢ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ: ܠܐ ܢܶܫܬܠܡ ܠܒܶܟܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܦܛܰܪܘ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܼܕܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܚܙܳܬ݀ ܒܶܗ ܥܰܝܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܼܬܰܝܟ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܩܶܢܛܳܐ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܟܽܠܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܡܶܬܓܰܪܓܚܺܝܼܢ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܼܢܰܢ ܠܚܰܫ̈ܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܼܢܰܢ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܘܰܡܥܰܦܩܺܝܼܢܰܢ ܘܰܡܢܰܫܩܺܝܼܢܰܢ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܘܰܚܬܺܝܼܪܺܝܼܢܰܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܠܚܺܝܼ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܣܰܬܰܪ ܠܢ: ܘܥܰܡܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܡܬܽܘܡܳܝܬܐ ܐܰܥܶܠ ܠܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܐ ܗ̇ܫܐ ܀

 

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܢܓܗ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܡ ܐܶܣـܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܙܳܥܘ ܘܰܪܥܶܠܘ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܢܶܕܚܰܠ ܘܢܶܙܽܘܥ ܡܼܢ ܕܺܝܢ̈ܰܝܟ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܠܐ ܬܶܡܢܶܐ ܠܢ ܥܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܨܰܠܒܽܘܟ. ܐܶܠܐ ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝܼܢܰܢ ܒܳܟ ܘܰܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܦܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܼܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܛܺܝܼܪ̈ܺܝܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܕܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܡܳܪܢ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܗܕܺܝܼܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܘܙܺܝܼܘܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝܼ ܒܰܒܪܺܝܼܬܐ. ܘܫܺܝܼܛܳܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܼܳܐ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ. ܠܗܰܘ ܡܪܰܝܰܡ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܼܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܠܡܶܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܰܝܢ ܘܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܼ ܡܼܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܠܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܟܰܢܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܼܕ ܟܽܠ. ܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܟܽܠ ܝܼܺܕܰܥܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳـܠܳܐ ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܒܰܓܢܺܝܼܙܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܪܰܝܰܡܬܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܕܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ܆ ܘܰܡܥܰܪܩܰܠ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܕܣܳـܛܳܢܳܐ. ܐܰܪܟܶܢܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܶܐܬܥܰܪܙܰܠܬ ܥܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܘܰܝܬ ܕܠܐ ܫܽܘܓܼܢܳܝܳܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܬܰܪܬ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܰܠܶܟܬ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܛܰܟܶܣܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ܆ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܒܥܳܡܰܪܬܐ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܐܝܟ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܠܰܝܟ ܢܶܬܡܗܽܘܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܐܚܕܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܒܳܟ ܫܟܺܝܼ̈ܚܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ. ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܐ. ܡܼܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܝܟ ܓܶܝܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܕܳܢܚ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܘܡܼܢ ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܳܟ ܩܽܘܠ̈ܳܣܰܝܟ ܢܳܒܥܺܝܼܢ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܡܗܳܐ ܐܰܪܡܺܝܼܬ ܥܠ ܫܰܠܺܝܼܛܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܟـܠܽـܘܟ. ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܫܶܡܥܳܟ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܢܺܝܼܫܺܝܼܢ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܦܺܝܠܽܘܣܽܘܦܽܘܬܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܐ ܐܶܬܚܰܢܩܰܬ݀. ܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܼܥܳܐ ܐܶܬܶܐܡܪܰܬ݀. ܕܠܰܒܪܺܝܼܬܐ ܕܰܡܛܳܬ݀ ܬܶܣܡܽܘܟ ܫܪܳܓܼܳܐ ܕܰܡܛܰܦܛܶܦ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ݀. ܕܰܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܕܚܶܫܟܰـܬ݀. ܬܰܢܗܰܪ. ܡܚܰܒܰܠ ܚܶܙܘܶܗ ܡܼܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝܼܬ ܕܫܽܘܦܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܢ ܬܰܗܦܶܟ. ܫܺܝܼܛܳܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܼܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬ ܕܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܢ ܬܫܰܟܶܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܢ ܦܓܰܥܬ. ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܠܢ ܬܶܬܶܠ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܼܬ ܓܶܝܪ ܚܰܫ̈ܰܝܢ ܣܰܝܒܰܪܬ. ܘܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܣܒܰܠܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܢܶܬܰܐܣܶܐ. ܘܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܟ ܢܶܬܚܠܶܡ ܐܳܘ ܕܪܰܚܺܝܼܩ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܼܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܠܐ ܥܒܰܕܬ. ܘܢܶܟܼܠܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܐܶܠܐ ܨܒܰܝܬ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܟ ܐܰܡܶܟܼـܬ ܘܚܰܫܬ܆ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܪܺܝܼܫ ܓܒܺܝܼܠܬܰܢ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܥܠܰܝܟ ܩܰܒܶܠܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܪܺܝܼܗܽܘܬܐ ܥܠܰܝܟ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܒܫܰܪܒܳܟ ܐܶܬܡܰܠܰܠܘ. ܟܕ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܘܰܕܟܽـܠܳܗ̇ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܠܩܶܛـܠܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܶܬܛܰܝܰܒܬ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕܬ. ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ ܩܢܰܝܬ. ܘܢܺܝܼܚܽܘܬܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܓܺܝܼܙܽܘܬܰܢ ܚܰܘܺܝܼܬ. ܛܰܝܶܒܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܩܺܐܪܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܒܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܠܐ ܦܬܺܝܼܚܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪܬ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬܺܝܼܩ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܘܡܼܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܡܼܢ ܕܺܝܼܢܳܐ ܠܐ ܥܪܰܩܬ. ܠܡܶܣܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܪ̈ܫܺܝܼܡܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܐܳܦـܠܳܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܬܩܽܘܡ܆ ܐܶܠܐ ܓܽܘܫܡܳܟ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܬܶܬܶܠ. ܦܰܟ̈ܰܝܟ ܠܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ܆ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܠܪܽܘܩܳܐ ܬܣܺܝܼܡ. ܘܰܐܦ̈ܰܝܟ ܡܼܢ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܠܐ ܬܰܦܢܶܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܘܪ̈ܶܓܼܠܰܝܟ ܠܒܽܘܙܳܥܳܐ ܕܨ̈ܶܨܶܐ. ܕܰܦܢܳܟ ܠܠܽܘܟܳܝܬܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܠܦܽܘܠܳܓܼ ܦܶܣ̈ܶܐ. ܛܥܶܡܬ ܚܰـܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܬܶܬܼܬܠܶܐ. ܘܥܰܡ ܥܰـܘ̈ܳܠܶܐ ܬܶܬܼܡܢܶܐ. ܡܼܢ ܟܽܠ ܚܰܙ̈ܳܝܼܰܝܼܟ ܬܶܬܼܡܰܝܰܩ. ܘܡܼܢ ܟܽܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܟ ܬܶܬܼܚܰܣܰܕ܆ ܘܢܰܦܫܳܟ ܠܡܰܘܬܳܐ ܬܰܫܠܶܡ. ܘܰܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܒܶܙܬܳܐ ܬܦܰܠܶܓ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܬܰܦܢܶܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܢܰܨܠܰܚ. ܘܡܼܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܓܠܰܝܬ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܼܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܟ ܠܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܐܰܘܕܰܥܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܘܕܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܬܟܰܫܠܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܰܨܠܺ݀ܝܼܒܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܟ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܥܳܩܬܳܐ ܡܕܺܝܼܒܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܣܰܓܶܦ܆ ܘܡܶܢܳܟ ܕܳܘܝܳܐܝܼܬ ܡܰܪܚܶܩ. ܘܰܐܩܢܳܐ ܠܢ ܚܳܫܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܥܳܩܬܳܐ ܬܡܺܝܼܗܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܼܠܢ. ܗܳܝ ܕܰܓܡܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܬܘܳܬܼ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܐ ܗܳܦܟܳܐ ܒܰܢ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܟܽܠܳـܢܳܐܝܼܬ ܨܶܝܕ ܘܰܥܕܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܩܰܪܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܼܫܳܐܝܼܬ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܼ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܼܢ ܒܨܺܝܼܪܽܘܬܰܢ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܒܶܗ ܠܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܚܰܝܶܠ ܠܟܽܠܰܢ ܠܘܳܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܘܳܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܙܰܝܶܢ: ܠܗܰܠ̈ܟܳܬܰܢ ܬܰܪܶܨ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ: ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܛܰܪ ܒܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟ: ܠܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܠܠܶـܫܳܢ̈ܰܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܫ ܠܟܽܠܰܢ. ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܫܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ: ܕܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܶܗ ܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܫܰܝܶܢ ܫܓܺܝܼܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܒܚܰܫܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܒܩܶܛܠܳܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܒܰܛܶܠ ܠܚܰܫ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܕܢܶـܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܒܶܣܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܠܒܶܫ: ܕܠܰܢ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܶܠ. ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܡܶـܫـܬܰܠܡܳـܢܽـܘܬܶܗ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܥܺܝܼܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܕܡܼܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܥܬܺܝܼܕ ܠܡܶܫܬܰܠܳܡܽܘ: ܘܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ: ܒܰܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳـܢܳـܝܶـܐ: ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܛܺܝܼ̈ܬܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܡܼܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܣܳـܛܳܢܳܝܬܐ ܘܡܼܢ ܚܒܳـܠܳܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܢ ܬܚܰܪܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܓܠܶܐ ܠܣܶܕܪܳܐ ܪܚܺܝܼܡܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܟ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܪ̈ܺܝܼܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܟܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܼܪܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳـܐ܆ ܗܽܘ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܓܽܘܪܳܓܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܢܰܝ ܙܺܐܦܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܫܠܡܳܟ ܠܡܶܬܩܛܳـܠܽܘ. ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܠܰܡܡܳܬ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܰܝـܬ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܼܕ ܙܺܐܦܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܕܣܳܐܢܰܝ̈ܟ ܠܰܡܙܰܒܳܢܽܘ ܠܳܟ: ܕܶܐܬܰܝـܬ ܠܡܶܙܒܰܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܨܘ ܛܺܝ̈ܡܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܬܠܳܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܼܒ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܕܺܝܼ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܐܶܡܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܘܰܣܥܳܐ ܥܠܰܝܟ ܪܳܥـܝܳـܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܶܐܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܡܼܢ ܛܝܳܪܳܟ ܐܶܬܰܝܬ. ܕܰܒܕܶܒܚܳܟ ܡܼܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܕܺܐܒܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܬܫܰܘܙܒܺܝܗ̱ܝ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܼܳܐ ܙܳܢܺܝܼܬܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܶܒܢܰܬ݀ ܒܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܺܝܢ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܡܫܰܚܬܳܟ: ܠܳܟ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.  ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܦܰܩ ܡܼܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ: ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܩܢܳܬ݀ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܥܰܡܳܟ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܢܶܟܼـܠܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܦܰܩܪ̈ܶܐ ܕܳܝܨܳܐ: ܕܶܐܫܟܚܰܬ݀ ܢܳܟܽܘܠܳܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇. ܘܓܽܘܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܥܺܕܬܳܐ ܫܠܺܝܼܚܳܝܬܐ ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ݀ ܒܚܰܫܳܟ ܘܰܒܬܰܠܡܺܝܼܕܳܐ ܢܟܺܝܼـܠܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܼܢ ܘܰܥܕܳܗ̇. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܟܡܺܝܼܪܳܐ ܥܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܰܢܺܝܼ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܣܶܡܳـܠܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܡܼܢ ܓܶܢ̱ܒ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܚܶܛܦܰܬ݀ ܒܓܽܘܪܳܓܳܗ̇. ܝܰـܘܡܳـܢܳـܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܟܶܣܦܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܪܚܽܘܡܳܗ̇ ܡܼܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܦܰܠ. ܘܡܰܚܢܽܘܩܺܝܼܬܐ ܠܶܗ ܐܰܘܪܬܰܬ݀: ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܶܟ ܡܳܪܝ ܠܛܳܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܗܰܘ ܕܢܰܟܼـܠܳܟ ܐܰܓܰܪܬ ܪܽܘܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܽܘ ܠܗ ܐܰܘܒܶܕ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܘܢܺܝܼܚܳܐ: ܕܰܠܗܰܘ ܕܙܰܒܢܳܟ ܘܚܰܠܦܳܟ ܒܟܶܣܦܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܠܐ ܓܠܰـܙܬ ܡܼܢ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܟ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܼܡ ܥܠܰܝܟ ܥܶܩܒܳܐ ܐܰܫܺܝܼܓܬ ܐܝܟ ܕܰܠܟܺܐܦܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܦܳܚܶܡ ܠܳܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܨܒܰܥ ܐܺܝܼܕܶܗ ܥܰܡܳܟ ܒܠܰܓܬܳܐ܆ ܡܼܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܐ ܓܠܰـܙܬ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܨܒܺܝܼܥ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬܳܝܗ̱ܝ ܠܶܗ. ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܟܬܳܐ ܘܢܶܟܼـܠܳܐ ܘܙܺܐܦܳܐ ܕܰܒܠܶܒܶܗ ܐܺܝܩܺܝܼ ܥܠܰܝܟ ܐܰܚܺܝܼܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܙܒܺܝܼܢ̈ܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ: ܘܰܚܬܺܝܼܪ̈ܰܝ ܒܰܫܡܳܟ: ܘܡܶܫܬܰܒܗܪ̈ܰܝ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܚܰܫܳܐ ܘܒܰܚܦܺܝܼܛܽܘܬܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܟܶܣܦܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܬܰܪܚܶܩ ܠܢ. ܡܼܢ ܐܰܟـܬܳܐ ܘܰܪܓܺܝܼܙܽܘܬܐ ܬܕܰܟܶܐ ܠܰܢ: ܘܡܼܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܢܟܺܝܼܠܽܘܬܐ ܬܢܰܟܼܪܶܐ ܠܢ: ܘܡܼܢ ܪܳܡܽܘܬܐ ܘܚܳܪܥܽܘܬܐ ܬܶܡܪܽܘܩ ܠܢ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܬܥܰـܠܶܐ ܠܢ. ܘܡܼܢ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ ܡܠܺܝܼ ܠܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܢܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܐ ܬܰܡܺܝܼܡܽܘܬܐ: ܬܪܺܝܼܨܽܘܬܐ: ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܘܟܽܠ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܼܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܢܣܺܝܼܒܽܘܬܐ ܕܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܕܢܶܚܰܫ ܥܰܡܳܟ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܳܟ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܢܶـܪܘܰܙ ܒܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܓܶܠـܝܳܢܳܟ: ܘܣܰܬܶܬܼ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ: ܘܙܰܝܶܢ ܠܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܒܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܶܗ ܕܚܰܫܳܟ: ܘܛܰܪ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܥܺܝܼܪ ܠܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܠܘܳܬ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܟ: ܘܰܐܥܛܰܪ ܒܰܢ ܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܠܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ܀

 

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܕܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܕ ܗܽܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܼܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܩܳܡ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܕܳܢܶܗ: ܟܕ ܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶـܐ ܒܕܺܝܼܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܠܺܝܼ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܘܦܰܪܣܺܝܼ ܠܫܰܠܺܝܼܛܳـܢ̈ܶـܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܫܠܳܚ ܒܶܣܪܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܳܐ ܠܟ ܡܳܪܝ ܥܺܕܬܳܟ ܦܺܐܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܡܪܰܡܪܡܳܐ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܠܚܰܫ̈ܰܝܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܡܩܰܠܣܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܟ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܪܟܶܒܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܣܺܝܼܬ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܢܶܟܼܣܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܰܕܒܰܚ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܐ. ܘܫܰܝܶܢ ܠܰܐܪ̈ܥܳـܢܶܐ ܥܡ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܡܰܣܟ̈ـܠܳـܢܶܐ ܘܪܰܥܺܝܼ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܥܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܡܰܘܕܶܝܢܢ ܡܳܪܝ ܠܚܰܫ̈ܰܝܟ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܰܛܶܠܬ ܠܚܰܫ̈ܰܝܢ. ܣܳܓܕܺܝܼܢܢ ܠܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܕܒܶܗ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܚܛܺܝܼܬܰܢ. ܡܚܰܒܒܺܝܼܢܰܢ ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܳܟ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܥܰܘ̈ܠܰܝܢ. ܡܩܰܠܣܺܝܼܢܢ ܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܒܶܗ ܐܰܥܕܺܝܬܳܢ ܡܼܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܼܢ ܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܠܒܶܟـܬ ܟܕ ܐܰܚܺܝܼܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܠܰܢܟܼܶܣܬܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܟܕ ܥܠ ܟܰܬܦܳܟ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܥܶܪܒܳܐ ܛܰܥܝܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܺܝܼܠܢ. ܘܥܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܣܳܡܬܳܝܗ̱ܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܒܺܝܼܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܼܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗ̱ܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܕ ܫܶـܪ̈ܝܳـܢܶـܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܒܺܝܼܫܺܝܼܢܰܢ܆ ܘܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܣܳܝܡܺܝܼܢܰܢ. ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܼܢܰܢ. ܘܒܰܚܙܳܩܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܙܡܺܝܼ̈ܢܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ. ܘܝܳـܪ̈ܬܶܐ ܚ̈ܰܕ̱ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܘܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܼܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ܆ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܚܰܫ ܥܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ: ܗ̇܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܺܝܼܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܟܕ ܐܰܣܺܝܼܪܺܝܢ ܚܰܨ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܳܗܪܺܝܢ ܫܪ̈ܳܓܰܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܰܣܡܺܝܼ̈ܟܳܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܥܠ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܬܽܘܟܠܳـܢ̈ܰܝܟ. ܘܒܰܕܠܳܐ ܩܽܘܛܳܥܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܼܨܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝـܫܳـܐ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܠܓܰܘ ܡܼܢ ܪܽܘܫܡܳܟ ܢܶܬܢܛܰܪ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬ̱ܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܐܪܰܓ ܪܶܓܬܰܢܝ ܕܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܼܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ. ܘܶܐܫܰܡـܠܶܐ ܠܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܓܡܽܘܪ ܛܶـܠܳـܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܟܽܘܢ ܕܝܰܬܼܺܝܩܺܝܼ ܚܕܰܬܳܐ ܒܕܶܡܝ܆ ܕܶܐܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܦܰܓܼܪܝ ܘܕܶܡܝ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܼܪ̈ܶܐ ܣܳܐܒܶܝܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܐܶ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܕܢܶܬܼܢܟܼܶܣ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܢܰܦܫܶܐ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܡܼܢ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܘܰܣ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܬܥܰـܠܶܐ ܠܢ. ܐܶܡܰܪܬ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܕܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒܘ ܠܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܓܬܳܐ ܪܳܓܶܬ ܕܶܐܟܽܘܠ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܙܶܠܘ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܛܥܺܝܼܢ ܙܶܩ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܥܳܐܶܠ܆ ܟܕ ܠܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܕܪܰܒܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܥܬܺܝܼܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܶܨܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ. ܟܕ ܐܶܙܰܠܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ. ܥܶܠܺܝܼܬܐ ܡܛܰܝܰܒܬܳܐ ܒܶܝܬ ܪܳܚܡܳܟ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܼܡܬ ܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܛܰܝܶܒܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܠܰܚܫܳܡܺܝܼܬܐ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܐܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܛܰܪܩܬܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܓܡܺܝܼܪܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ. ܠܚܰܨ̈ܰܝܟ ܐܶܣܰܪܬ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ. ܘܟܕ ܝܼܺܬܶܒܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕܘ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܺܝܼܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܢܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܕܬܰܪܥܺܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܓܡܰܪܬ ܚܫܳܡܺܝܼܬܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܢܣܰܒܬ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܼܥܳܐ ܥܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܥܡ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܒܰܪܶܟـܬܳܝܗ̱ܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܝܰܗ̱ܒܬ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܕܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓܪܝ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܕܒܰܚ. ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝܼ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܒܰܪܶܟܬ܆ ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܕܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܡܝ ܕܕܺܝܰܬܺܝܼܩܺܝ ܚܕܰܬܐ. ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝܼ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܺܬܶܐ. ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܓܥܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܐ ܘܰܓܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܪܺܝܼܫ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܼܒ. ܚܰܘܺܝܼܬ ܕܰܠܥܰܬܺܝܼܩ̈ܳܬܳܐ ܐܰܦܛܰܪܬ ܘܰܒܕܺܝܰܬܺܝܼܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܫܰܪܺܝܼܬ. ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܟܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒـܠܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܘ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܐܳܘ ܠܪܰܒܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ. ܐܳܘ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܼܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܒܪܐ̱ܙܶܗ ܡܶܬܶܐܟܶܠ. ܐܳܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܛܺܝܼܪ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܡܰܪ ܐ̱ܪܳܙ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܐܳܘ ܠܥܶܠܺܝܼܬܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܫܳܩܶܠ ܠܰܚܛܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܢ ܐܶܬܓܥܶܠ  ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܼܬ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܼܙܕܶܩ ܟܽـܘܡـܪܳܐ ܙܰܕܺܝܼܩܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܟܽܠܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܒܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܼܩܳܐ ܕܒܺܝܼܫܽܘܬܐ ܘܰܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܦܰܛܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܘܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܥܰܬܺܝܼܩܬܳܐ ܠܰܚܕܰܬܳܐ. ܘܡܼܢ ܡܺܝܼܬܽܘܬܐ ܠـܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܚܺܐܖܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܡܼܢ ܐܶܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܡܼܢ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܼܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܐܒܶܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܟܺܝܼܢܳܐ ܡܼܢ ܕܒܶܝܬ ܠܶܘܺܝܼ ܢܳܚܰܬ݀ ܡܼܢ ܕܬܶܚܪܽܘܫܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܕܶܒܚܳܐ ܡܚܺܝܼـܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܒܥܶܠܺܝܼܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܟـܠܺܝܼ ܫܽܘܦܳܥ ܕܡܳܐ ܘܰܪܣܳܣ ܩܶܛܡܳܐ ܡܼܢ ܗܰܝܟـܠܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܡܠܺܝܼـܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡ̈ܶܐ ܡܶܬܰܐܫܕܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܡܺܝܼܬܐ ܦܰܠܶܓܬ ܠܢ ܦܰܓܼܪܳܐ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܫܳܬܶܐ. ܘܠܳܟ ܟܕ ܠܳܟ ܝܳܕܥܺܝܼܢܰܢ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܰܝܳܐ ܘܡܺܝܼܬܐ ܩܛܺܝܼܠܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܗ̇ܫܐ ܠܰܢܣܺܝܼܒܽܘܬܐ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܼܢ ܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܩ̈ܕܶܐ ܕܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܟܕ ܐܰܣܺܝܼܪܺܝܢ ܒܢܰܟܦܽܘܬܐ. ܘܰܣܐܶܝܢ ܒܪ̈ܶܓܼܠܰܝܢ ܣܐܽܘܢܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܼܟܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܢܶܐܟـܠܺܝܘܗ̱ܝ ܟܕ ܘܠܳܐ ܚܕ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܒܬܰܪܥܺܝܼܬܰܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ ܠܗ ܟܕ ܡܛܰܘܰܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܘܰܡܡܰܕܰܟ ܒܡܶܠܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܚܰܕܬܳܐܝܼܬ ܢܶܐܟـܠܳܟ ܣـܛܰܪ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܬܺܝܼܩܽܘܬܰܢ ܘܚܰܕܬܳܐܝܼܬ ܢܶܫܬܶܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܕܰܒܰܚ ܠܳܟ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ. ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܨܠܺܝ̈ـܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܘܬܡܳܐ. ܘܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܨܳܐܬܳܐ. ܘܒܳܟ ܦܶܨܚܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܢܶܬܦܨܰܚ ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܼܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܒܰܦܨܝܼܚܽܘܬܐ. ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܒܰܡܗܰܒܒܽܘܬܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܕܪܰܥܺܝܼܬܳܝܗ̱ܝ ܒܰܕܡܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܫܰܕܬ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܘܰܕܡܶܗ. ܘܰܐܟ ܣܘܳܬܶܗ ܕܢܽܘܚ. ܘܕܶܒܚܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܟܽܘܗܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܰܠܟܺܝܼܙܕܶܩ. ܘܰܐܝܟ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܥܶܛܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܛـܢܳـܢܶـܗ ܕܦܺܝܼܢܚܶܣ. ܘܰܦܝܳܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܼـܕ. ܘܕܶܡ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܢ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܘܚܽܘܠܡܳܢ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ. ܘܢܽܘܛܳܪ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܚܡܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܰܝܬ ܠܚܰܫܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒܬ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܪܰܓܬܳܟ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ. ܘܬܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܓܽܘܥܠܳـܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ. ܘܚܰܘܺܝܼܬ ܠܗܽܘܢ ܫـܪܳܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܼܳܟ܆ ܘܕܺܝܰܬܺܝܼܩܺܝܼ ܚܕܰܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܟ. ܫܘ̄ܒ ܠܟ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܚܶܟܡܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܼܒܨܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܰܝܟ: ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܼܳܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܘܪܰܒ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܼܢ ܟܽܠ ܕܰܒܪܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܪܣܳܣܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܕܒܰܚ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܚܰܣܺܝܼ ܘܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܢ. ܘܢܰܓܼܕܰܢ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܼܒܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܐܚܝܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܼܬܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܪܰܥܺܝܼ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܥܡ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܢܰܓܼܕܶܗ ܚܽܘܒܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܝܶܢ ܠܡܰܨܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܫܪܶܩ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܟܰܣܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝܼ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܕܰܢܥܰـܠܶܐ ܠܢ ܠܰܐܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܟܳـܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܥܰـܩـܪܳܗ̇ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܚܰܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܫܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܶܐܪܰܓ ܪܶܓܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ ܐܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܼܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܕܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒܘ ܠܺܝܼ ܒܥܶܠܺܝܼܬܐ ܕܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܐܚܰܫ. ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܠܗ ܒܰܝܬܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܼܢ ܒܪܺܝܼܫܺܝܼܬ. ܘܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܬܰܛܠܺܝܼܠܳܗ̇. ܘܰܐܬܩܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܫܪܺܝܼ ܒܓܰܘܶܗ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܐܳܕܳܡ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝـܩܽـܘܬܐ. ܘܰܕܒܼܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܫܳܥ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܟܼܶܐ. ܘܢܶܐܟܽܘܠ  ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܚܫܳܡܺܝܼܬܐ ܗܳܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܐܰܣܡܶܟ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܥܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܚܰܘܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܚܳܐ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܒܫܳܪܽܘܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܗܰܪܘ ܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚـܙܰܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܟܒܺܝܼܢ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܼܫܶܗ ܩܕܳܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܘܰܡܫܺܝܼܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܚܬܺܝܼـܪ̈ܶܐ ܘܡܳـܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܥܠ ܓܶܢܣܰܢ܆ ܒܗܶܬܘ ܘܰܐܚܦܰܪܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܼܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܘܢ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܘܛܺـܝܼـܢܳـܐ ܓܼܒܺܝܼـܠܳܐ ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܗܘܳܐ ܠܢ. ܗܽܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܡܰܙܶܓ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܚܠܰܛ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܡܰܪ̈ܝ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̱ܝ ܪܰܡܫܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܡܼܢ ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝܼ ܠܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܕܶܐܟܠܽܘܗ̇ ܠܰܚܫܳـܡܺـܝܼـܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܬܡܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܕܺܝܰܬܺܝܼܩܺܝܼ ܥܰܬܺܝܼܩܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܠܰܚܕܰܬܳܐ. ܘܢܰܠܶܦ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܩܨܳܐ ܘܰܡܙܰܓܼ ܠܰܕܡܶܗ. ܘܦܰܠܶܓ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܼܪܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܕܶܡܝ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܨܳܪܘ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܨܳܪ ܛܽܘܦܣܶܗ ܗܳܒܶܝܠ ܐܶܡܪܳܐ ܬܰܡܺܝܼܡܳܐ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܟܕ ܐܶܬܕܒܰܪ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܐܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܪܰܫܡܶܗ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܼܩܳܐ ܒܟܶܘܶܝـܠܳܐ ܘܙܰܝܰܚ ܛܽܘܦܣܶܗ ܥܠ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܒܛܶܟܣܶܗ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܺܝܼܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܼܥܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܩܰܪܶܒ ܘܰܒܟܽܘ̈ܗܳܢܰܘܗ̱ܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܗ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܠ ܪܺܝܼܫ ܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܕܒܽܘܚ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܡܼܢ ܩܶܛـܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܨܳܪܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶـܐ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܕܰܕܒܰܚ ܘܪܳܣ ܕܡܶܗ ܥܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܗܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܼܢ ܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܰܩܛܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܼܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܠܶܗ ܪܫܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܼܚܽܘ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ. ܕܟܽܘܣܘ ܡܼܢ ܥܳـܢ̈ܳـܐ ܘܡܼܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ . ܘܰܥܒܶܕܘ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܠܗ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܽܘܐܝܠ ܓܰܒܝܳܐ ܒܐܶܡܰܪ ܚܰܠܒܳܐ ܕܒܶܗ ܚܰܝܶܒ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܥܽـܘܪ̈ܠܶܐ ܕܰܦܠܰܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܕܨܳܪ ܢܰܦܬܰܚ ܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܒܰܚ ܠܒܰܪܬܶܗ ܢܶܕܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܠܳܦ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܚـܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܼܢ ܟܕ ܩܰܒܶܠ ܓܡܽܘܪܬܐ ܒܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܼܢ ܣܪܳܦܳܐ ܕܚܰܦܺܝܼ ܐܰܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܢܚܽܘܪ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܶܗ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܥܒܰܪ̈ܝ ܛܶܠܳـܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܫܰܠܶܡܘ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶـܠܳܐܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳـܐ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܐܳܘ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܼܗܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܼ ܘܶܐܫܬܰܟܰܢ ܠܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܼܫܬܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܳܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܼܫܳܐ ܕܒܶܗ ܕܢܰܚ ܠܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳـܢܳـܐ. ܕܕܰܟܺܝܼ ܒܰܕܡܶܗ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܩܰܕܰܫ̈ܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܶܐܬܡܫܰܚ̈ܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܢ ܕܡܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ ܡܼܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ. ܒܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘܽ ܦܶܨܚܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܼܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳـܛܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܼܟ ܗ̱ܘܽ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܚܠܰܛ ܦܰܓܪܶܗ ܒܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܘܰܡܙܰܓܼ ܠܰܕܡܶܗ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝܢ. ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶـܝـܢܰـܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܥܰܪܬ ܘܫܰܡܠܺܝܼܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܦܶܟ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܝܢ ܠܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܡܰܪܡܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܠܐ ܬܰܦܩܰܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܺܝܼܠܟ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܢ ܡܼܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܐܝܟ ܕܰܐܣܠܺܝܼܬ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܙܰܚܘ ܒܳܟ ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܢܰܟܼܪܶܐ ܠܢ ܡܼܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܦܪܽܘܫ ܠܢ ܡܼܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܼܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܟܼܪܺܝܼ ܡܼܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܡܼܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܐܝܟ ܦܺܝܼܢܚܶܣ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝܼܚ̈ܳـܢܶܐ ܕܺܝܠܟ. ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܝܟ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶـܘܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܛܶܟܣܶܗ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ܆ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܡܼܢ ܡܰܠܟܺܝܼܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܨܳܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܝܰܬܺܝܼܪ ܪܰܒ. ܕܰܚܠܳܦ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܟ. ܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܒܺܝܼܫܳܐ. ܘܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܼܙܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܘܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܛܒܺܝܼܥܰܬ݀ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ. ܘܰܙܒܺܝܼܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܼܗܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܰܐܠ̈ܺܝܼܨܶܐ ܒܩܳܝܽܘܡܽܘܬܳܟ: ܣܡܽܘܟ ܠـܢܰـܦ̈ـܠܶܐ ܒܝܰܡܺܝܼܢܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܼܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܠܺـܝـܠܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚ̈ܰܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܥܺܐܕܳܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܚ̈ܰܕܘܳܬܶܗ ܠܐ ܦܳܛܪ̈ܳܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܠܐ ܫܰܠـܘܳܐܝܼܬ. ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܫܡܰـܝܳـܢ̈ܶـܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܗܰܘ ܠܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܢܳܝܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܟ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܘܦܺܝܼܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܶܛܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܕܰܟܺܝܼ ܐܳܐܰܪ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܐ: ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܢܛܰܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܼܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܐ: ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܒܚܰܝܼ̈ܝܼܗܽܘܢ ܘܰܫܦܰܪܘ ܠܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܳܟܳܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܠܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܘܗ̱ܝ ܐܳܣܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܶܗ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܼܩܪܐ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠ ܥ̈ܺܐܕܺܝܢ܆  ܘܫܽܘܟܠܳܠ ܟܽܠ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܺܝܢ. ܘܰܐܠܳܗ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ܆ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܒܪܺܝܼ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܠܟ ܒܰܥܕܶܝܢ ܣܳܡܬ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܼܢ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܚܛܺܝܼܬܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙ ܠܘܳܬ ܫܚܺܝܼܡܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܼ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܟܕ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܠܐ ܣܰܝܒܰܪܬ܆ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܳܐܣܝܽܘܬܐ ܦܰܪܢܶܣܬ. ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܡܰܠ̈ـܝܼܰܝܼ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܡܬ ܠܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܕ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܐܶܫܬܘܺܝܼܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܒܶܗ ܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚ̈ܺܝܼܢ ܬܡܺܝܼܗܳܐܝܼܬ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ ܩܰܒܶܠـܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܕ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܐܶܬܰܝܢܰܢ: ܬܶܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܼܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܡܶܨܪܺܝܢ ܡܼܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܡܰܐܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܬܶܐܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܕ ܓܰܪܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܒܰܪ ܒܶܗ: ܘܰܠܨܰܦܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܨܽܘܪܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܢ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܐܶܡܪܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܙܕܓܼܰܪ ܗ̱ܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚ̈ܰܨܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܶܬܚܰܙܩܺܝܼܢ ܐܰܣܺܝܼܪܺܝܢ: ܘܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܠܰܒܟܺܝܼܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳـܝܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܼܢ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܼܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܬܚܰܠـܨܳܐ: ܘܰܒܙܺܝܼܙܽܘܬܐ ܕܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܡܰܐܪܙܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܝܰܡܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܝܰܒܺܝܼܫܽܘܬܐ ܕܪܰܛܺܝܼܒܽܘܬܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܐ ܕܺܝܠܢ ܡܒܰܕܶܩ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ: ܘܥܰܠ ܓܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܟܼܪܶܙ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܡܥܰܢܝܳܐ ܟܕ ܢܳܩܫܳܐ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ̱ܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܺܝܼܬܐ ܥܳܒܪܺܝܼܢܰܢ ܫܠܺܝܼܚܳܐܝܼܬ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ܆ ܘܥܠ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܼܢܰܢ. ܟܕ ܠܰܘ ܦܰܛܺܝܼܪܳܐ ܐܳܟܠܺܝܼܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܳܣܒܺܝܼܢܰܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܼܢܰܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܢܰܥܬ ܠܢ: ܘܠܳܐ ܬܰܣـܠܶܐ ܠܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ: ܐܶܠܐ ܘܟܰܕ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܡܰܠܝܳـܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܼܪ̈ܳܬܐ: ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܰܢ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܰܡܟܰـܬܡ̈ܶـܐ: ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܚܠܶܡ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܡܰܪܘܰܚ ܠܰـܡـܛܰـܪ̈ܦܶـܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰـܡـܒܰـܕܪ̈ܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܩܰـܪܶܒ ܠـܪ̈ܰܚܺـܝܼـܩܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܢܰـܛܰـܪ ܠܩܰـܪ̈ܺܝܼـܒܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܪܰܝܰـܚ ܠܰـܩـܪ̈ܳܒܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܡܰـܕܥܶܟ ܠـܚܶـܪ̈ܝܳـܢܶـܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܒܰـܛܶܠ ܠܟܶܫ̈ـܠܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡܢܺـܝܼـܚ ܠܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܡܰـܥـܒܰܪ ܠܡܰـܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܬܰܗܶܐ ܠـܪܽܘܓـܙܳܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܡܰـܟܼـܪܶܙ ܫܰـܝـܢܳـܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡـܣܰـܒܰـܪ ܫـܠܳـܡܳـܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܛـܥܺـܝܼـܢ ܚܰـܕܘ̈ܳܬܳܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܦـܨܺܝܼـܚܽـܘܬܳܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܘܝܽـــܘܬܳܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܳܐܣܰــܪ ܒـܚܽـܘܒܳـܐ: ܥܰـܕܥܺـܐܕܳܐ ܕܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܙܰܡܶܢ ܠܗܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳـܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܺܝܼܠܳـܢܳܐ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܠܐ̱ܪܳܙܳܟ ܡܳܪܝ ܛܰܦܶܣ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܥܠܳܬܶܗ: ܘܠܶܗ ܣܘܰܚ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܶܗ: ܘܠܶܗ ܨܳܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܐܶܡܪܶܗ: ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܥܰܡܳܐ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳـܢܳܐ: ܘܠܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܕܐ̱ܪܳܙܠܺܝܼ ܐ̱ܪܳܙܠܺܝܼ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܝ ܘܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬ ܠܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܡܰܕܢܰܢ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܢܶܛܰܪ ܓܽܘܥ̈ܠܳـܢܰܝܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܪܡܫܐ ܐ̱ܪܙܢܝܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܼܦܘܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܙܰܝܶـܢ ܡܳܪܝ ܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ: ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ: ܘܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܒܡܶܠܬܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܰܟܼ̈ܦܶܐ ܘܒܰܡܨܰܠܠܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܢܺܝܼ̈ܟܼܶܐ: ܘܰܒܢܰܩܕܽܘܬܐ ܕܗܽܘ̈ܦܳܟܼܶܐ ܬܪ̈ܺܝܼـܨܶܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܦܳܬܽܘܪܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܒܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܫܰܡܠـܝܳܢܳܐ ܕܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܬܡܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝܼ ܠܨܽܘܪܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ: ܠܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ ܕܦܰܓܼܪܶܗ ܥܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܟܕ ܚܰܝ ܦܰܠܶܓ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܕܡܶܗ ܡܙܰܓܼ ܠܰܫܠܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܽܘܬܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐ: ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܰܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܢܗܰܪ: ܗܰܘ ܕܡܳـܠܶܐ ܠܟܽܠ ܡܼܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܡܫܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܒܣܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܒܛܽܘܥܝܼܰܝܼ ܚܳܫܟܰـܬ݀ ܬܰܢܗܰܪ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܡܫܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܫܰܡܠܺܝܼܬ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܕܢܰܚܬ: ܘܰܠܝܽܘܩܢܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܡܫܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܨܪܺܝܢ ܐܶܬܬܨܺܝܼـܪ ܛܽܘܦـܣܳـܢܳܐܝܼـܬ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܡـܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܚܰܬܺܝܼܬܼܳܐ ܐܰܝܬܺܝܼܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܪܰܡܫܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܥܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܪܶܓܬܳܢܳܐܝܼܬ ܐܶܟܼܰـܠܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܦܶܨܚܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܦܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒـܙܺܝܼـܘܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܰܡܠܺܝܼܬ܆ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܥܡ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܟ ܒܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܛܥܶܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܼܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܟܳܣܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܣܳܡܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩ̈ܰܐܣ: ܠܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܐ ܐܰܥܒܰܪܬ ܘܰܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܼܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܛܰܪܳܩܬܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܒܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܚܰܘܺܝܼܬ: ܟܕ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܫܺܝܼܓܬ: ܘܰܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܶܐ ܒܚܰܨ̈ܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܰܦܰܪܬ ܘܫܰܘܺܝܼܬ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܝܰܗ̱ܒܬ. ܘܢܺܝܼܚܽܘܬܐ ܡܫܰܝܰܢܬܐ ܐܰܠܶܦܬ ܠܗܽܘܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܦܰܠܶܓܬ ܘܰܐܘܟܶܠܬ. ܘܰܕܡܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܙܰܓܼܬ ܘܰܐܫܩܺܝܼܬ. ܘܒܶܗ ܕܺܝܰܬܺܝܼܩܺܝܼ ܚܕܰܬܳܐ ܠܰܡܟܺܝܼܪܬܳܟ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܨܒܺܝܼܥܳܐ ܠܝܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܼـܠܳܐ ܦܰܪܣܺܝܼܬ: ܘܰܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܥܠ ܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܶܗ ܓܠܰܝܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܐ ܡܼܢ ܣܰܟܺܝܼܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܚܣܰܟܼܬ ܒܢܶܟܼܣܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܳܐ ܠܛܶܠ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܫܰܬܶܩـܬ: ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܠܐ ܬܰܚܦܺܝܼܬܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܣܳܡܬ: ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܳܐ ܠܶܘܺܝܼ ܐܰܪܚܶܩ ܡܼܢ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ: ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ ܡܼܢ ܕܶܒܚ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܐ ܐܰܓܥܶܠܬ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܢܰܨܺܝܼܚܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܥܼܰܠܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܓܰܙ̈ܶܝـܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ: ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳـܐ: ܘܰܠܡܰܫܩܳܝܽܘ ܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܰܠܫܰܪ̈ܒܳܬܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܗ ܟܕ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳـܪܳܢܳـܝܳـܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܶܗ ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡـܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳـܢܳܝܳܐ ܐܰܪܡܶܫ: ܘܰܠܡܶܬܥܰܠܳܝܽܘ ܡܼܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܫܩܶܠ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܼܪܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳـܟܽܘ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܙܰܘܥܬܳܐ ܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܼܫܳܐܝܼܬ: ܟܕ ܡܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܡܼܢ ܡܰܪܺܝܼܪܽܘܬܐ ܘܪܽܘܓܼܙܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ: ܘܰܫܦܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܼܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܰܐܟـܬܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܢـܟܺـܝܼـܠܽـܘܬܐ ܣܟܼܰܪܝܽܘܛܳܝܬܳܐ: ܘܰܡܪ̈ܺܝܩܳܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ ܒܰܫܝܳܓܼܬܐ ܡܚܰܠܠܳـܢܺܝܼܬܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܕܥܠ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܐܣܺܝܼܪ̈ܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܘܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܘܙܰܠ̈ܓܶܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܠܚܽܘܝܳܒܳܐ ܘܩܽܘܛܪܳܓܼܳܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܼܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ: ܐܶܠܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܪܺܝܼܩܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܫܥܺܝ̈ܢܶܐ ܣܝܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܶܬܥܰܠـܝܳܢܽܘܬܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶـܐ ܨܶܝܕ ܣܽܘ̈ܟܳـܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶـܐ: ܘܰܒܙܰܠ̈ܓܶܐ ܘܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܬܬܰܒܪܳܩܽܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܕ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܡܺـܝܼـܢ̈ܶـܐ ܕܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܢ ܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܕ ܐܰܒܽܘܟ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܳـܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܐܡܺܝܼܢܳܐܝܼܬ: ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܀

ܥܛܪܐ

ܠܳܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܟܕ ܫܳܐܠܺܝܼܢܰܢ ܡܼܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܟ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܥܰܬܺܝܼܩܬܳܐ܆ ܘܰܕܫܽܘܪܳܝ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܢܶܬܡܰܙܰܓ ܦܰܓܼܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝܼ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܐ܆ ܘܰܢܓܰܕ ܒܪܺܝܼܬܐ ܠܣܶܓܕܬܶܗ. ܒܰܪܶܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܣܰܬܰܪ ܠܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܟܕ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܼܢܢ ܡܼܢ ܟܽܠ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܡܰܩܪܒܳܢܳܐ: ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܠܐܒܘ̄ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܼܣܬܳܐ ܡܼܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܠܕܺܝܼܢܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬܺܝܼܩ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܦܺܝܼܠܰܛܽܘܣ܆ ܘܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܼܶܗ: ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳـܢ̈ܶـܐ ܕܰܒܕܺܝܼܢܳܐ ܕܥܰـܘܠܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܼܢ ܡܼܢ ܛܳـܠܽـܘ̈ܡܶܐ: ܘܠܰܢ ܡܼܢ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܙܰܟܺܝܼ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܡܥܰܠـܝܳܐ ܒܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܙܰܚ ܘܶܐܬܬܫܺܝܼܛ: ܘܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܠܐ ܐܰܦܢܺܝܼ: ܘܠܰܢ ܡܼܢ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܚܰܪܰܪ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܓܰܐܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܩܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܩܰܒܶܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܡܼܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܓܰܠـܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘ̄ܒ ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܼܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐܝܼܬ ܐܶܬܺܝܼܠܶܕ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ ܕܢܰܚ: ܘܡܼܢ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܼܠܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܠܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܘܰܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܘܠܰܢܒܺܝܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶـܠܳܐܬܳܐ ܕܚܰـܙ̈ܳܝܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܰܡܠܺܝܼ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܼܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܼܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ  ܐܶܬܓܠܺܝܼ: ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܼܢ ܙܺܝܘܶܗ ܟܳܘܙܺܝܼܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܐ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܼ: ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܼܢ ܥܽܘܙܶܗ ܪܳܐܬܺܝܼܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܠܒܶܟ ܗܰܘ ܕܰܫܩܺܝܼܠ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡܼܢ ܣـܪ̈ܳܦܳـܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܛܺܝܼܢܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܐܶܬܒܰܙܰܚ܆ ܗܰܘ ܕܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶـܐ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܼܢ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܠܰܫܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܨܛܰܥܰܪ ܗܰܘ ܕܟܳܘܙܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܼܢ ܓܶܠܳܐ ܥܡܺܝܼܪܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܼܛ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܽܘܩܳܐ ܙܠܰܚܘ ܠܗ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܰܘ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܽ ܠܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰـܙܰܥـܩܺܝܼܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܫܽܘ̈ܐܠܶܐ ܐܶܬܪܡܺܝܼ ܡܼܢ ܝܽـܘ̈ܕܳܝܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܥܬܺܝܼܕ ܠܡܶܬܬܕܳܢܽܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܦܺܝܼܠܰܛܳܘܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܼܢ ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܝܟ ܝܳܪܺܝܼܥܬܳܐ܆ ܘܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܼܢܳܐ ܐܶܬܚܒܶܫ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܒܚܳܠܳܐ ܚܒܰܫ ܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ ܐܰܥܶܠܘ ܚܰܒܫܽܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܠ̈ܳـܠܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܫܰܬܺܝܼܩ ܘܰܫܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܳܐܬܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܡܒܰܙܚܺܝܼܢ ܒܶܗ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܼܢ ܠܶܗ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܨܰܥܪܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܒܶܗ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܼܢ ܠܶܗ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰـܘ̈ܳܠܶܐ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܗ: ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶـܐ ܠܒܺܝܼܫ ܟܼܠܰܐܡܺܝܼܣ ܕܚܶܣܕܳܐ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܩܒܺܝܼܥ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܳܐ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܘܡܶܬܩܰܠܰܣ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܼ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܐܺܝܼܬܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܟـܠܺܝܼܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܒܓܺܝ̈ܓܼܠܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܐܶܨܛܠܶܒ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܠ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܨܰܥܪܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܠܰܟܪܽܘܒܳܐ ܠܡܶܛܰܪ ܐܺܝܠܳـܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܬܰܪܥܽܘܗ̇ ܠܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܡܽܘܪܰܬ ܚܰܠܺܝܼ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܶܗ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܦܰܚ ܒܐܳܕܳܡ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܥܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠـܪܶܚـܡܰـܬ݀ ܐ̱ܢܳـܫܽـܘܬܳܟ: ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܥܡ ܣܶܓܕܬܳܐ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܼܢܰܢ: ܫܘ̄ܒ ܠܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܼܢ ܕܺܝܢ̈ܰܝܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܥܠ ܬܽܘܩܳܢ̈ܰܝܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܥܠ ܡܽܘܟܳܟܼܳܟ: ܫܘܒܚܳܐ ܠܟ ܕܚܰܫܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܕܡܺܝܼܬܼܬ ܘܰܐܚܺܝܼܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܕܶܐܬܩܒܰܪܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ ܕܩܳܡܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܥܰܡܳܟ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܣܶܩܬܰܢ: ܡܰܘܕܶܝܢܢ ܒܐܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܼܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ: ܠܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܰܠܺܝܼܬ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܥܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡܼܢ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܝܽܘܡ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ. ܘܕܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܕܢܶܚܰܫ ܒܚܰܫܳܟ: ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܼܳܟ: ܘܢܶـܪܘܰܙ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܒܫܰܦܺܝܼܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ ܀

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚܬ: ܬܰܘܕܺܝܼ ܠܟ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܥܛܰܪ ܕܚܰܝ ܩܶܛܠܳܟ ܒܰܒܪܺܝܼܬܐ: ܘܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ݀ ܡܼܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ: ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܙܰܗ̈ܡܶܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ـܕܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ: ܫܒܺܝܼܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܒܰܕܡܳܟ ܡܼܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܣܳܓܕܺܝܼܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܕܒܰܙܩܺܝܼܦܳܟ ܚܝܰܝܢܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ: ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܼܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܰܙܥܽܘܪ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܕܡܶܢܰܢ: ܫܘ̄ܒ ܠܟ ܡܶܢܟܽܠ ܕܰܒܪܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬ: ܗ̇ܫܐ ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܛܥܺܝܼܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܕܛܰܥܢܶܗ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܗܰܘ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܕܒܰܕܡܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܠܚܳܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ: ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܼܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܶܚܰܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܪܟܶܒ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܢ ܡܼܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܟ ܬܰܘܕܺܝܼܬܐ܆ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܼܡܳܐ. ܕܰܒܫܶܬ ܡܶܠ̈ܺܝܼܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ܆ ܐܰܬܩܶܢ ܘܛܰܟܶܣ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܒܶܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܕܚܰܫܶܗ ܫܰܡܠܺܝܼ ܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܼܢ: ܘܚܰܕܶܬ ܠܰܒܪܺܝܼܬܐ ܒܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܕܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ: ܘܰܐܣܺܝܼ ܠܰܦܫܳܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܐܳܕܳܡ ܕܝܰܥܢܳܐܝܼܬ ܐܶܬܩܰܪ̈ܰܒܝ ܠܦܺܐܪܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܳܐ: ܡܼܢ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܨܰܗ̈ܝܼܰܝܼ ܠܰܕܡܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ: ܘܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܩܫܶܐ ܡܼܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ: ܘܠܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܡܼܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܘ: ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܚܰܘܺܝܼ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳـܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܟܕ ܚܙܰܐܘܽܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܘܺܝܼܕܰܥܘ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܰܪܰܪܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܫܺܝܼܓܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܐܠܐ ܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܬܰܪܘ ܘܣܳܡܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܶܐܬܥܰܬܰܕܘ ܠܡܶܐܫܰܕ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܚܰܝܒܽܘܗ̱ܝ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܰܚܕܽܘܗ̱ܝ ܒܰܙܗܺܝܼܪܽܘܬܐ ܘܰܐܥܠܽܘܗ̱ܝ ܠܕܺܝܼܢܳܐ: ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ̱ܝ ܠܕܰܝܳܢܳܐ: ܐܰܛܥܢܽܘܗ̱ܝ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܘܬܰܪܨܽܘܗ̱ܝ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܰܐܣܩܽܘܗ̱ܝ ܠܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܕܶܐܬܩܒܰܥ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܣܳܡܘ ܟܠܺܝـܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܥܠ ܪܺܝܼܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܙܠܰܚܘ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܐܰܠܒܫܽܘܗ̱ܝ ܟܠܰܐܡܽܘܕܰܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܼܬܐ ܒܒܶܙܚܳܐ: ܐܰܫܩܝܽܘܗ̱ܝ ܚܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ: ܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ: ܕܰܩܪܽܘܗ̇ ܠܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܐ: ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܨܳܝܪܺܝܢ ܚܰܝܽܘܬܐ ܘܡܺܝܼܬܽܘܬܳܐ: ܐܰܙܥܶܩ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܠܳܘܺܝܼ ܐܶܠܳܘܺܝܼ ܠܰܡܰܐܣܰܒܰܩܬܰܐܢܺܝܼ: ܘܙܳܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܡܼܢ ܩܳܠܶܗ: ܢܳܕܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܦܩܰܥܘ ܫܽܘ̈ܥܶܐ: ܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܛܰܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܡܼܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ ܘܶܐܣܬܕܶܩ̈ܝ: ܙܳܥܘ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶـܐ ܪܰܬܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ: ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܪܥܶܠܘ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܟܘܰܙܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܟܕ ܚܙܰܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܬܠܶܐ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܛܰܫܺܝܼ ܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝ ܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܩܳܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܺܝܼܡܳܡܳܐ: ܟܕ ܚܼܙܳܐ ܠܢܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܼ: ܬܰܠܡ̈ܺܝܼܕܶܐ ܥܰܪܺܝܩܺܝܼܢ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܒܰܕܪܺܝܢ: ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܘܩܽܘܡ ܒܰܪ ܒܪܰܟܼܝܳܐ ܕܗܳܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬܳܟ: ܕܪܳܥܝܳܐ ܒܠܰܥ ܘܥܶܪ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܛܢܳܢܳܟ ܡܺܝܼܟܰܐܝܠ: ܐܰܝܟܰܘ ܣܰܝܦܳܟ ܗܰܘ ܕܰܚܪܰܒ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܙܳܟ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܼܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܬܶܕܶܚܠܽܘܢ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ: ܐܶܢ ܝܰܘܡܳܢ ܒܳܠܰܥ ܪܰܒܟܽܘܢ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܕܙܶܥܩܰܬ݀ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܪܗܺܝܼܒ ܐܰܢ̱ܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܠܰܐܝܟܳܐ ܬܶܥܪܽܘܩ ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ: ܬܳܐܘܡܰܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܺܝܼܠܺܝܼܦܳܘܣ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܰܒܥܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒܺܝܼܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢܕܪܶܐܰܣ ܠܡܳܢܳܐ ܟܡܺܝܼܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܰܒܺܝܼ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܠܐ ܬܶܬܼܪܰܗܒܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܕܳܪܽܘ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܳܪܩܺܝܼܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ: ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܠܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܡܼܢ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܠܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܘܠܰܡܚܳܪ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܼܬܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܠܣܺܝܼܥܬܟܽܘܢ: ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܐ: ܘܰܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ: ܟܕ ܫܳܡܥܺܝܼܢ ܕܩܳܡ ܠܗ ܪܰܒܟܽܘܢ ܡܼܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܼܣܺܝܼܢܰܢ ܠܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܼܠܢ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܢ ܠܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܟ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܢ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܙܟܼܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒـܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܀

ܥܛܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܒܫܶܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܰܚܫܶܟ ܠܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܼܥܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܰܡܦܰܪܣܝܼ ܒܰܙܩܺܝܼܦܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܩܳܠܶܗ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܩܳܡܘ: ܐܰܩܺܝܼܡ ܠܢ ܡܳܪܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܼܪܡܰܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܒܥܶܛܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܰܢ܆ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܗܫܐ ܀

ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܼܒܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܛܥܺܝܼܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ: ܕܛܰܥܢܶܗ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠـܝܳܐ: ܕܒܰܕܡܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܠܚܳܐ ܠܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ. ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܚܺܝܼ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܪܟܶܒ: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܢ ܡܼܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܠܺܝܼ ܒܰܚܛܺܝܼܬܐ: ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܼܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳـܢܶܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ: ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܒܰܕܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܟܰܢܶܫ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܠـܟܳـܦܽـܘܪ̈ܶܐ: ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܫܒܽܘܩ ܣܰܟـܠـܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܢܰـܛܰـܪ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܥ̈ܺـܕܳܬܰܢ: ܘܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺـܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ ܐܰܡܺܝܼܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܕܰܛܡܺܝܼܪ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝܢ: ܘܰܐܚܶܫ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܒܳـܠܳܐ ܕܫܳܘܚܺܝܼܢ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ: ܘܰܩܒܽܘܪ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܥܰـܘܠܳܐ ܕܢܳܒܥܺܝܼܢ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܢܰܚܶܡ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ـܠܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܢ: ܘܰܓܠܺܝܼ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܡܺܝܼܬܽܘܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܳܐ: ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܩܒܘܪܬܐ

ܐܘܟܝܼܬ ܡܥܠܬܗ ܕܡ̇ܪܢ ܠܫܝܘܠ

 

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܼܩܳܘܕܺܝܼܡܽܘܣ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܝܟ ܕܰܒܡܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠܘܰܝ ܢܥܰܦܶܟ: ܘܰܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܬܶܥܽܘܠ ܘܬܶܬܢܺܝܼܚ ܐܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܦܪܰܬ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ: ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܺܝܼܬ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܣܳܡ ܪܽܘܚܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܫܶܐܠ ܦܰܓܼܪܶܗ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܼܠܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܩܰܒܪܶܗ: ܘܣܳܡ ܗܽܘ ܠܗ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܐܝܟ ܩܛܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܕܰܫܟܺܝܼܒܺܝܼܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܙܪܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܶܗ: ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܟܼܪܶܙ ܠܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܠܶܗ ܙܳܕܩܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܛܰܠ̈ـܩܳܢܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܽܐܘܣܝܳܐܝܼܬ ܩܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬܐ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܥܡ ܡܰܘܬܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠܬ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܘܰܕܩܶܛܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫ ܓܒܺܝܼܠܬܰܢ ܐܳܕܳܡ: ܘܠܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܶܗ ܟܕ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܐ ܬܶܫـܪܶܐ: ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܫܟܺܝܼܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܼܢ ܥܳܠܰܡ ܬܚܰܪܰܪ: ܡܼܢ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܳܐ ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳـܢܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܣܳܡܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܚܒܳـܠܳܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܬܶܫܪܶܐ ܘܰܬܛܰܠܶܩ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ ܥܡ ܟܶܬܳܢ̈ܶـܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܪܳܡܬܳܐ ܟܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܐ ܕܺܝܼܠܟ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܪܳܥـܠܳܐ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܚܳܫܶܟ: ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܶܣܬܕܶܩ̈ܝ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒ ܘܫܶܐܠ ܡܼܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܗܰܒܳܝܗ̱ܝ ܠܝܼ ܠܦܰܓܼܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܡܼܢ ܝܽـܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܟܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܒܶܗ ܘܟܰܪܟܼܶܗ ܒܟܶـܬܳܢ̈ܶـܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܥܰܦܝܶܗ ܒܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ ܥܡ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ ܚܰܢܛܽܘܟ ܘܒܰܚܝܳܨܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳـܐ ܟܰܪܟܽܘܟ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܩܺܝܼܪ ܒܓܰܢܬܳܐ ܕܺܝܼܠܗ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܥܕܰܟܺܝܼܠ ܠܐ ܐܶܬܬܣܺܝܼܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ: ܣܳܡܽܘܟ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝܟ ܚܬܰܡܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܠ ܡܶܕܪܳܐ ܕܕܰܚܺܝܼܚܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܣܳܡܬ ܬܰܫܘܺܝܼܬܳܟ ܘܰܕܡܶܟܼـܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܢܩܽܘܡ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܒܰܠܗܺܝܼ ܘܙܳܥ ܡܼܢ ܡܰܘܬܐ ܕܺܝܼܠܟ: ܘܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܼܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܥܰܠܬܳܟ ܐܶܬܼܪܰܡܪܡܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܦܰܬܘ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܣܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܕܣܳܩܘ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܝܰܕ ܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܼܢܰܢ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܶܬܰܥܗܕܺܝܼܢܰܢ: ܒܩܽܘ̈ܝܳـܙܶܐ ܕܪܽܘܚܳـܐ ܩܰܕܺܝܼـܫܳـܐ ܡܰـܙܥܩܺܝܼܢܢ ܘܳܐܡـܪܺܝܼـܢܰـܢ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܠܢ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܼܢ ܥܓܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܓܶܡܪܰܬ݀ ܠܘܳܬܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ:  ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܰܙܥܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܓܶܢܣܰܢ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܙܪܥܳܐ ܕܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܰܪܡܝܰܬ݀: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܕܐܳܕܳܡ ܫܶܒܩܰܬ݀: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܛܰـܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܣܡܰܬ݀ ܥܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܶܗ ܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܠܰܓܠ̈ܺܝܼܦܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܣܚܰܦܬ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܡܰܪܕܺܝܼܬܐ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܠܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܰܣܘܰܚܘ ܒܳܗ̇ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܪܘܰܙܘ ܒܰܩܛܺܝܼـܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰـܢـܝܳـܐ ܒܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܨܡܰܚܘ ܥܠ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܰܩܥܰܘ ܒܳܗ̇ ܐܰܒܺܝ̈ـܠܶܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܒܰܪ ܐܶܒـܠܳܐ ܕܰܟܡܺܝܼܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܫܰܒܰܚܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܓܶܣ  ܥܠ ܥܰܦܪܳܐ ܕܺܝܼܠܗܽܘܢ ܘܦܪܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܘ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܕܬܶܡܪ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܣܳܟܼܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܗܘܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܪܟܶܢܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܼܦܳܐ ܬܶܣܒܽܘܠ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܕܡܺܝܼܬܽܘܬܳܟ ܬܢܰܚܶܡܝ ܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܢܰܦܨܰܚ ܟܡܺܝܼܪܽܘܬܰܢ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܺܝܼܠܟ ܢܒܰܝܳܐܐ ܠܰܐܒܺܝܼܠܽܘܬܰܢ: ܥܨܽܘܒ ܠܰܬܒܺܝܼܪܽܘܬܰܢ: ܦܰܓܼܶܕ ܠܰܡܒܰܕܪܽܘܬܰܢ܆ ܨܰܒܶܬ ܠܣܰܢܝܽܘܬܰܢ: ܩܽܘܡ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ: ܪܰܡܪܶܡ ܥ̈ܺܕܳܬܰܢ ܫܰܟܼܠܶܠ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܠܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܟ. ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܟ ܩܕ̄ ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܩܕ̄ܡ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܪܡܫܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܼܩܳܘܕܺܝܼܡܳܘܣ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܝܟ ܕܰܒܡܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠܘܰܝ ܢܥܰܦܶܟ: ܘܰܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܬܶܥܽܘܠ ܘܬܶܬܢܺܝܼܚ ܐܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܦܪܰܬ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ: ܘܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܺܝܼܬ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠ: ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܪܶܐ ܐܝܟ ܩܛܺܝܼـܠܳܐ: ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܒܰܚܛܺܝܼܬܐ ܕܠܰܢ ܢܰܐܚܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܫܪܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܰܙܪܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܐ ܕܠܐ ܚܒܳـܠܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܒܦܰܓܼܪܶܗ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܢ ܢܛܰܪ: ܕܠܐ ܢܶܟܼܝܳܢܳܐ ܘܰܚܒܳـܠܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܐܰܟـܪܶܙ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬܐ: ܘܕܺܝܼܠܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܐ: ܘܒܳܟ ܠܚܽܘܕ ܫܟܺܝܼܚܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ: ܘܠܳܟ ܙܳܕܩܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ: ܡܼܢ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܡܼܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶـܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܒܰܫܦܺܝܼܥܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ ܐܶܬܰܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܡܒܰܣܪܳܐ ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܝܼܬ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳـܦܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡܼܢ ܝܼܺܕܰܥܬܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ: ܒܳܗ̇ ܒܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠܳـܢ̈ܝܳܬܐ ܚܰܘܺܝܼܬ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܒܛܰܗܪܳܐ܆ ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝܼ ܒܺܐܝܼܡܳܡܳܐ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬܦܩܰܥܘ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܼ̈ܕܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ. ܦܰܓܼܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܺܝܼܬ. ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܼ ܡܼܢ ܠܥܶܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ: ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܘܰܠܚܰܒܪܶܗ ܡܰܟܶܣ ܥܠ ܪܽܘܫܥܶܗ: ܩܶܢܛܪܽܘܢܐ ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܘܡܰܒܗܶܬ ܠܒܰܗ̈ܺܝܼܬܶܐ ܕܣܳܟ ܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܼܢ ܕܰܦܢܳܟ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܟܕ ܡܺܝܼܬܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܰܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܼܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ. ܕܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝܼܬ ܣܒܰܠܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܡܶܚܰܫ܆ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܼܠܢ ܘܕܺܝܠܟ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܕܺܝܠܢ ܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܡܰܘܬܰܢ ܐܰܡܺܝܼܬܼܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܚܰܝܳܐ ܠܡܰܘܬܰܢ ܡܡܺܝܼܬܳܢܰܢ ܐܰܡܺܝܼܬܼܬ ܘܠܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܠܡܰܐܚܫܳܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܚܶܫܬ. ܘܠܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܩܢܺܝܼܬ. ܘܟܕ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܼܳܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܺܝܼܛܺܝܼ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܛܥܶܢܬ: ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܛܥܺܝܼܢ: ܘܡܶܢܶܗ ܘܡܼܢ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ ܗܰܘ ܪܳܚܡܳܟ ܐܶܬܚܢܰܛܬ ܘܶܐܬܟܪܶܟܼܬ ܒܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܘܶܐܬܥܰܦܺܝܼܬ ܐܝܟ ܡܺܝܼܬܐ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕ̱ܬܳܐ ܦܣܺܝܼܠ ܡܼܢ ܫܽܘܥܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܼܡܬ: ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܼܳܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܼܩܳܪ ܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ ܢܚܶܬܘ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܰܪܦܺܝܼ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܡܙܳܟ܆ ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܒܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܣܺܝܼܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܗܽܘܢ ܥܰܙܺܝܼـܙܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬܘ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܩܰܕܺܝܼܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܩܰܕܺܝܼܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܼܫܰܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܼܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܼܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܼܬ ܗܳܫܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܩܰܕܺܝܼܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܟܕ ܩܰܘܺܝܼܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܆ ܕܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܥܒܶܕ. ܩܰܕܺܝܼܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܕܶܐܡܰܟܰܟܼـܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܩܰܒܶܠܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܕܰܟܪܺܝܼܗܽܘܬܐ ܘܟܺܐܒܬܳܢܽܘܬܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܠܰܢ ܚܰܝـܠܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܕܺܝܼ̈ـܠܶܐ ܘܠܐ ܥܕܺܝ̈ـܠܶܐ ܝܰܗ̱ܒܬ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ: ܕܡܺܝܼܬܼܬ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܦܪܩܬ ܠܢ ܒܡܰܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ؛ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܼܩܒܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ  ܐܰܚܺܝܼ̈ܕܰܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܡܼܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܠܗܳܫܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܬܰܟܪܶܙ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܗܶܝܢ ܬܣܰܒܰܪ: ܘܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܥܳܠܰܡ ܬܒܰܝܰܐܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܠܰܥܕܶܝܢ. ܡܶܟܺܝܼܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܢ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܬܒܰܝܰܐܐ ܠܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘ̈ܕܳܝܰܝܟ: ܘܰܬܚܰܕܶܐ ܠܢ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܬܶܥܒܶܕ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܼܩܽܘܬܐ. ܘܬܰܢܺܝܼܚ ܠܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶـܐ ܕܺܝܠܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܐܒܘܟ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܼܢܢ ܠܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܰܪܺܝܼܪܳܐ. ܕܩܰܪܶܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܘܦܳܚ ܡܶܢܳܟ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܼܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܪܺܝܼܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܩܘ: ܘܰܩܢܰܘ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܽܘܬܐ: ܘܒܰܣܶܡܬ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܫܝܽܘܠ ܒܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܟ ܘܰܐܩܢܺܝܼܬ ܠܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰـܝ̈ܶـܐ: ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܢ ܒܨܺܝܼـܪ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܠܢ ܡܼܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܗ̇ܫܐ ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܪܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܩܰܒܪܳܐ: ܢܰܚܶܡ ܡܳܪܝ ܘܰܐܚܳܐ ܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܚܰܕܶܬ ܩܛܺܝܼܠܽܘܬܰܢ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ: ܘܰܐܥܺܝܼܪ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܥܡ ܦܰܓܼܪ̈ܰܝܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܀

ܕܨܦܪܐ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ـܢܶـܐ ܡܰܪܓܫܽܘܬܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܒܰܕ ܒܚܰܝܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ: ܘܰܐܬܥܺܝܼܪ ܒܩܳܠܶܗ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܫܝܽܘܠ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܼܠܗ: ܠܗܰܘ ܙܩܺܝܼܦܳܐ ܘܰܩܛܺܝܼـܠܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ: ܘܝܰܗ̱ܒ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܩܒܺܝܼܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܢܺܝܼܕܳܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝܼ ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܼܡ: ܘܰܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ: ܘܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܟܪܶܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܝܽـܘ̈ܕܳܝܶܐ ܫܢܰܘ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܩܰܒܪܶܗ. ܘܰܚܬܰܡܘ ܟܺܐܦܳܐ ܥܡ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܬܰܩܺܝܼܦܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܺܝܼ̈ܬܶܐ ܐܰܩܺܝܼܡ ܡܼܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܽܐܘܪܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܠܘ: ܘܶܐܬܚܰܘܺܝܼܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܠܗܰܘ ܡܡܺܝܼܬܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܚܪܒܳܢܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܒܺܝܼܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܼܠܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܠܗ ܝܳܐܐܶ ܫܘ̄ܒ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܀

ܣܕܪܐ

 ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܢ܆ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܪܳܥܳܐ ܬܰܩܺܝܼܦܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܐ: ܗܰܘ ܚܶܟܡܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܽܐܘܣܝܳܝܼܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܗܰܘ ܝܰܡܺܝܼܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܼܬܐ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܒܰܕ ܐܰܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܒܺܐܝܼܕܶܗ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ: ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܘܩܰܝܶܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܠܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܼ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܼܫܳܐ ܕܰܓܒܺܝܼܠܬܰܢ ܒܨܰܠܡܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܳܖܽܘܝܳܐ: ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܟܺܝܼܬ ܘܫܰܠܺܝܼܛ ܒܝܳܬܳܐ: ܘܕܰܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܘܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܗ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܣܳܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ: ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡܼܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܐܺܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܟܕ ܣܳܡ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܟܳـܠܶܐ ܠܶܗ ܡܼܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܺܐܝܠܳـܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܟܕ ܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܐܶܬܢܣܶܒ. ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܒܰܥ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܼܬܛܥܺܝܼ ܒܫܽܘܘܕܳܠܳܐ ܕܰܐܢܬܬܼܳܐ ܕܰܒܡܶܠܟܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐ ܥܒܰܪ ܥܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܡܼܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܠ ܕܶܐܟܰܠ ܡܼܢ ܦܺܐܪܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܝ ܕܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ: ܘܰܗܦܰܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܒ: ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܡܰܘܬܳܐ ܥܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ: ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܐܳܕܳܡ: ܘܶܐܒܰܕ ܙܽܘܙܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܼܳܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ: ܘܰܒܚܶܙ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ  ܐܶܬܛܡܰܪ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܶܐܫܬܕܺܝܼ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ: ܘܚܳܒ ܚܰܘܒܬܳܐ ܥܰܫܺܝܼܢܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܐܶܫܛܳܪܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܕܰܛܥܺܝܼܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬܐ: ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܛܰܒܥܰܬ݀ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ: ܘܥܰܪܩܠܰܬ݀ ܠܩܰܠܺܝ̈ـܠܶܐ: ܘܦܰܟܼܪܰܬ݀ ܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܐܚܪܒܰܬ݀ ܠܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܼܢ: ܘܰܐܣܩܰܬ݀ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇: ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܝܽܘܩܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܛܥܰܢ ܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܒܪܺܝܼܬܳܟ: ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܕܳܡ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܟܕ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܼܠܟ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܪܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܥܠ ܕܺܝܕܰܥܬ ܕܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܰܥ ܚܰܘܒܬܶܗ: ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܰܪܦܺܝܼܬ ܨܰܠܡܳܟ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܠܐ ܫܒܰܩܬ ܕܡܽܘܬܳܟ ܕܬܶܬܕܺܝܫ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܡܼܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܢܚܶܬܼܬ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܼܬܽܘܬܳܟ: ܘܶܐܬܺܝܼܠܶܕܬ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܟܽܠ ܕܚܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܦܪܰܥܬ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܽܘܫܚ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܥܒܰܪܬ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܠܡܳܐܟ̈ܳـܬܳܐ ܐܶܬܢܚܶܬܼܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܐܫܟܰܚܬ ܕܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܡܼܢ ܐܺܝܠܳـܢܳܐ ܬܡܽܘܬ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪܬ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܘܶܐܬܺܝܼܠܶܕܬ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝܼܬ ܒܡܽܘܫܚ̈ܳܬܶܗ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܣܒܰܠܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ: ܡܺܝܬܼܬ ܒܰܒܣܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܚܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܢܚܶܬܼܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܚܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܟܕ ܛܥܶܡܬ ܒܰܒܣܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܡܳܝܽـܘ̈ܬܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܼܬ: ܙܳܥܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܩܛܰܪ ܐܶܒـܠܳܐ ܥܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ: ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܠܒܶܫܘ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰـܘܳܬܳܐ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܙܪ̈ܰܒܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆ ܘܫܳܦܘ ܐܶܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܘܩܕܽܘܢ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܢܳܝܕܳܐ ܐܝܟ ܥܰܪܙܳܠܳܐ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ: ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ: ܕܢܰܚ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܢܚܶܬ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܢܗܰܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܙܳܥܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܒܺܝܼܫܳܐ ܕܶܐܒܰܕܘ ܘܒܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܣܰܪܶܩ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܆ ܫܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܪܳܥܠܺܝܼܢ: ܪܗܳܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܼܫ ܥܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ܆ ܡܼܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܚܳܒܨܺܝܼܢ ܠܡܶܦܰܩ. ܥܰܠܼܬ ܓܶܝܪ ܠܒܶܝܬ ܚܰܣܺܝܼܢܳܐ ܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܶܐܣܰܪܬ ܠܚܰܣܺܝܼܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܬܰܒܰܪܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܼܫܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܐܝܟ ܡܳܐܢ̈ܶـܐ ܚܡܺܝܼܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܙܬ ܘܰܐܦܶܩܬ: ܘܟܕ ܡܼܢ ܩܶܛܠܳܐ ܣܠܶܩܬ: ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܗܳܝ ܕܰܒܪܰܟ ܘܰܪܒܰܥ ܐܝܟ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܼܡܺܝܼܘܗ̱ܝ. ܘܟܕ ܢܚܶܬܼܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܼܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܟܼܪܶܙܬ. ܘܣܶܘܚܰܬ݀ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܼܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ. ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܘܡܰܥܰܠܬܳܟ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܰܟܪܙܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܗܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܟܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܐܦܬܝܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܦܶܥܪܰܬ݀ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܚܶܟ̈ܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܣܳܟ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܒܥܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܚܰܝܼ̈ܰܝܼ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܰܛܺܝܼܘ: ܘܶܐܬܚܰܫܒܶܬ ܥܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ ܡܙܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܕ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܡܰܢ ܕܰܕܩܰܪܘ܆ ܘܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܝܟ ܕܡܰܪܩܕܺܝܼܢ ܥܠ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ. ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܝܟ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܥܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܩܛܺܝ̈ـܠܶܐ ܕܰܫܟܺܝܼܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܒܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܕ ܕܰܐܪܝܳܐ ܐܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܬܶܒܢܳܐ. ܘܢܶܫܬܥܶܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܰܘܪܳܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܼܕܶܗ ܚܰܣܺܝܼـܢܳܐ ܡܩܰܕܶܡ ܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܚܶܒ̈ـܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܚܶܒ̈ـܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟܽܘܢܝ ܡܗܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܰܕ ܕܡܶܟܺܝܼܠ ܬܶܦܩܺܝܼܢ ܒܓܰܝܣܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬ ܡܼܢ ܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦܫܝ܆ ܘܰܐܚܺܝܼܬܳܢܝ ܡܼܢ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܰܕ ܕܰܕܒܰܪܬܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܬܶܬܼܕܒܰܪܝ. ܘܰܫܒܺܝܼܬܶܗ ܕܥܰܫܺܝܼܢܳܐ ܬܶܬܼܦܰܨܶܐ ܡܰܟܼܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳـܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܕ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܳܪܶܐ ܒܳܪܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܼܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܼܬ ܘܫܶܢܰܬܝ ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܝܼ ܡܣܰܓܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܢܓܰܪܶܓܼ ܛܢܳܢܳܐ. ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳـܒ̈ܰـܘܗ̱ܝ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟܕ ܠܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܬܳܟ ܘܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܟܼܪܙܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܗܠܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܟܕ ܡܰܗܶܠ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܡܺܝܼܢܳܐ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܒܠܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܒܙܳܟܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰـܘܳܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܼܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰـܘܳܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܳܗ̇ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܢܶܦܠܰܬ݀ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܒܳܒܶܝܠ ܪܰܒܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܬܠܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܕܡܼܢ ܐܳܟܽܘܠܳܐ ܢܦܰܩ ܐܽܘܟـܠܳܐ. ܘܡܼܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܢܦܰܩ ܚܰܠܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬ ܕܺܝܼܢܳܟ ܕܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗ̱ܝ ܡܚܳܝܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ ܩܶܛܠܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܩܰܛܠܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܼـܕ ܐܰܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܟ. ܘܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܩܪܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܺܝܼܥܬܶܗ ܕܚܰܢܳܢ ܘܰܕܩܰܝܳܦܳܐ ܐܶܒـܠܳܐ ܘܰܓܢܳܚ ܠܶܒܳܐ ܥܛܺܝܼܦܺܝܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܩܽܘܡ ܘܢܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܓܰܪܘ: ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܥܠ ܦܽܘܡ ܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܘ: ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܥܡ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܚܬܰܡܘ: ܟܕ ܡܶܙܕܰܗܪܺܝܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܠܰܨܝ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܼܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܆ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܰܠܘ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ ܘܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܕܰܥܘ ܥܶܠܰܬ ܩܝܳܡܬܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܶܦܚܰܬ݀ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܠܚܰܢܳܢ ܘܰܠܩܰܝܳܦܳܐ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ: ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܡܰܟܼܪܙܺܝܼܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܨܠܰܒܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܫ ܒܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ  ܐܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܨܽܘܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܓܰܘ ܓܰܢܬܳܐ ܒܥܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܒܰܕ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܪܝܰـܡ ܐܶܡܶܗ ܥܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܢܰܟܼܦ̈ܳܬܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܡܰܟܼܪ̈ܙܳܢ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܢܺܝܼܟـܬܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟܼܶܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܰܪܚܽܘܡܳܗ̇: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܥܰܢܺܝܼܕܳܐ ܒܐܶܒܠܳܐ ܡܒܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܡܙܰܡܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܒܶܝܬ ܒܳܟܼܶܐ ܕܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܳܗ̇. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܒܡܰܛܫ̈ܝܳܬܐ ܟܡܺܝܼܢܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܡܰܠܠܰܬ݀: ܕܰܡܚܺܝܼ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܥܪܩܰܬ݀ ܘܒܰܕܪܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܰܘܡܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܼܪܬܳܟ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܚܰܫ̈ܰܝܟ ܘܠܰܙܩܺܝܼܦܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܰܡܦܺܝܼܣܳܐ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܐܰܫܰܪ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܪܰܡܪܶܡܶܝܗ̇ ܒܢܺܝܼܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܟ. ܘܗܰܕܰܪܶܝܗ̇ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܡܠܺܝܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܟܰܗܺܝܼܢܳܐ. ܡܰܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗ̇. ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܐܰܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܺܝܼܢ̈ܰܝܟ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܗܶܢܽܘܢ ܢܥܰܕܪܽܘܢܳܗ̇. ܐܰܣܓܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܐܫܦܰܥ ܠܳܗ̇ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕܝ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܐ ܫܰܠܝܳܐܝܼܬ ܬܝܰܒܶܒܝ ܠܳܟ. ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܢܶܬܛܰܟܣܽܘܢ. ܡܙܰܡܪܳܢܶܝܗ̇ ܒܫܰܘܝܽܘܬܐ ܢܗܰܠܠܽܘܢ: ܗܰܝܟ̈ـܠܶܝܗ̇ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܪܥܡܽܘܢ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܟܶܒܘ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶـܐ ܐܽܘܪ̈ܫܠܶـܡܳܝܶܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܬܫܰܒܰܚܝ. ܠܚܰܫܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܝܼܺܚܺܝܼܕܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܕ̄ ܀

 

ܥܛܪܐ

ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܕܰܓܣܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܙܳܥܘ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܶܐܒܰܕ ܘܰܒܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ: ܘܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܡܽܘܟ̈ܠܶܝܗ̇ ܓܰܕܶܡ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܦܰܩ: ܣܥܽܘܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܟ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܐܦܨܰܚܶܝܗ̇ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܐܒܺܝܼܠܺܝܼܢ ܥܠ ܚܰܫܳܟ: ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܒܰܝܰܐܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܡܰܥܰܠܬܳܟ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܼܢ ܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܼܫܳܐܝܼܬ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܠܗܰܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ: ܘܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܘܛܰـܠܳܐ ܡܦܰܝܓܼܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܦܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܠܗܰܘ ܡܰܚܕܬܳܢܳܐ ܕܨܰܠܡܶܗ܆ ܘܰܡܩܺܝܼܡܳܢܳܐ ܕܰܓܼܒܺܝܼܠܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܐ ܘܺܐܝܼܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܥܶܕܢܐ ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܡܶܬܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐ: ܐܶܬܡܳܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܕܺܝܼܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܽܘܬܐ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܒܗܺܝܼܠܽܘܬܐ: ܐܶܬܡܳܠ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܡܰܝܩܺܝܼܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ: ܐܶܬܡܳܠ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܦܩܰܥܘ܆ ܘܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟـܠܳܐ ܐܶܣܨܛܪܺܝܼ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܐܶܬܡܳܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܥܦܺܝܼܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣـܛܽܘܢܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܥܠ ܕܰܚܺܝܼܚܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܪܡܶܐ. ܐܶܬܡܳܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܘܰܟܡܺܝܼܪܽܘܬܐ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܐܶܬܡܳܠ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܺܝܼܛ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܼܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ. ܐܶܬܡܳܠ ܥܪܽܘܒܬܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܒܰܙ̈ܚܳܢܶܐ ܪܳܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܫܝܽܘܠ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܼܢ ܩܕܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܼܰܠ ܠܳܗ̇. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܝܽܘܠ ܐܝܟ ܢܺܝܼܣܳܢ ܐܰܦܪܓܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܘܰܚܘ ܟܕ ܪܳܘܙܺܝܼܢ ܡܼܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܓܶܢ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܒܳܒܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ  ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܼܪ̈ܶܐ ܐܶܟܰܡܪܰܬ݀ ܕܰܚܙܳܬ݀ ܕܶܐܬܦܟܼܰܪ ܡܰܘܬܐ ܘܶܐܫܬܪܺܝܼ ܐܳܕܳܡ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܝܽܘܠ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܐܶܣܬܰܚܦܰܬ݀: ܕܝܶܕܥܰܬ݀ ܕܰܦܢܳܬ݀ ܫܒܺܝܼܬܐ ܠܰܐܬܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽـܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܬܰܡܘ: ܘܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܙܗܺܝܼܪܳܐܝܼܬ ܐܰܩܺܝܼܡܘ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܫܽܘܒܚܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܪܳܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܨܶܝܕܰܝ̈ـܗܽܘܢ ܡܚܰܕܬܳܢܳـܐ ܕܝܽܘܩ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝܼ̈ܒܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܼܬ ܢܰܙܥܩܽܘܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܼܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܼܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܬܡܺܝܼܗܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܝ ܕܠܰܢ ܡܫܰܟܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܢܕܽܘܨ: ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܙܡܰܪ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܪܰܣܶܣ ܛܰـܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܬܘܒ ܕܥܕܢܐ ܕܫܘܒܩܢܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܳܗ̇ ܕܥܳـܢܶـܗ܆ ܘܟܰܢܶܫ ܡܒܰܕܪܽܘܬܰܢ ܒܝܰܨܺܝܼܦܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܦܢܺܝܼ ܛܪܺܝܼܕܽܘܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܟܡܺܝܼܪܽܘܬܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܕܠܗ ܝܳܐܶܐ ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܼܠܢ܆ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܼܢ ܒܪܺܝܼܫܺܝܼܬ ܥܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܨܠܺܝܼܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܒܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܰܚܝܳܢܺܝܼܬܐ ܠܰܚܒܳـܠܳܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ ܒܡܰܥܰܠܬܳܟ ܕܠܰܫܝܽܘܠ. ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܣ̈ܢܳܢܶܐ ܥܩܰܪܬ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡܼܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܩܺܝܼܡܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܢ ܕܰܐܥܬܶܩܬ. ܒܳܟ ܒܝܰܕ ܡܥܺܝܼܢܳܐ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܕܰܦܢܳܟ ܪܕܳܐ. ܡܪܰܩܬ ܘܚܰܕܶܬܬ ܘܰܥܒܰܕܬܳܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܼܫܽܘܬܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܡܥܺܝܼܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ: ܗܳܝ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܪܳܕܝܳـܐ: ܘܰܠܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠ̈ܕܳܢ: ܘܫܳܬ̈ܝܳܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢ: ܝܼܺܕܺܝܼܥܳܐܝܼܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܡܠܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܚܙܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܚܰܒܺܝܼܒܬܳܐ ܢܶܬܒܢܶܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܫܘܰܝܬ ܠܢ ܠܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܼܫܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܢܶܚܕܶܐ ܟܽܠܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܛܺܝܼܬ ܠܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܪܶܗܛܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܕܠܰܫ̈ܡܰܝ ܩܰܝܛܽܘܢܳܟ ܢܶܬܥܰـܠܶܐ ܠܘܳܬ ܐܺܝܠܳـܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܪܶܛܢܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝܼܬ ܥܰܡܰܢ ܟܕ ܪܰܚܺܝܼܩܺܝܼܢܢ ܡܫܢ ܟܽܠ ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܣܰܓ̈ܦܳܢ ܠܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܠܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܠܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܶܐܫܟܳܪܳܟ ܡܼܢ ܨܦܰܪ ܠܰܪܡܶܫ. ܘܡܼܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܐܣܒܰܠܘ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܢ ܕܟܕ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܫܒܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܝܼܰܝܼ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܥܳܐܠܺܝܼܢܰܢ: ܢܩܰܪܶܒ ܠܟ ܕܽܘܟܣܳܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܼܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܣܳܩ: ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܠܢ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܐ: ܟܕ ܠܟܽܠ ܥܳܩܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܚܰܝܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܫܳܪܶܝܢܢ ܡܶܢܰܢ: ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܼܓܳܬܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܛܰܠܩܺܝܼܢܢ. ܠܰܚܛܽܘܦ̈ܝܶܐ ܡܰܘܒ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܠܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ ܘܰܠܚܶܡܬܳܐ ܒܰܥܪܺܝܼܪܳܝܬܳܐ ܘܠܰܐܟܬܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܠܕܰܬ݀ ܡܰܘܬܐ: ܠܡܰܪܺܝܼܪܽܘܬܐ ܐܳܦ ܠܨܽܘܚܺܝܼܬܐ ܗܳܝ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܘܡܶܪܬܳܐ ܐܳܫܕܳܐ ܥܠ ܣܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝܼܬ ܘܩܰܕܺܝܼܫܳܐܝܼܬ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܢ ܡܼܢ ܡܰܥܰܠܬܰܢ ܕܰܠܗܳܪܟܳܐ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܰܢ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܐܳܦ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܼܪܬܳܐ ܕܠܰܓܼܢܽܘܢܳܟ ܫܒܺܝܼܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܐ ܢܶܣܰܒ ܢܰܗܺܝܼܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘ̄ܒ ܘܬܰܘܕܺܝܼܬܐ: ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܕ̄ ܗ̇ܫܐ ܀

 

ܫܠܼܡ ܣܕܪ̈ܐ ܘܚܘܣ̈ܝܐ ܘܥܛܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܡܝܘܢܐ ܕܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܥܡ ܫܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܫܐ: ܘܥܠܝ ܨܰܠܘ ܀

ܟܳܬܘܒܐ ܡܠܦܢܐ ܐܠܝܐ ܕܘܡܐܢ ܒܪ ܓܘܪܝܐ ܕܡܼܢ ܩܪܝܼܬܐ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ.

ܓܘܬܐܒܘܪܓ ܟܚ . ܓ . ܒـܙ̄ ܡ̄ ܀