1- الحسايات من أحد تقديس الكنيسة إلى أحد الموتى

ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܛܟܣܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ ܨܝܕ ܐܠܝܫܒܥ

ܛܟܣܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܛܟܣܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ ܓܒܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ

ܛܟܣܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܘܠܣܝ̈ܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܐܘܟܝܬ ܥܐܕܐ ܕܢܘܨܪ̈ܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܛܠܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ ܕܒܒܝܬ ܠܚܡ

ܛܟܣܐ ܥܠ ܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܒܣܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ  ܩܕܝܫܐ ܕܢܘܗܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܕܢܚܗ ܕܡܪܢ ܘܥܡܕܗ ܕܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܡ̣ܢ ܝܘܚܢܢ

ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟ ܡܝ̈ܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܘܠܣܘ̈ܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܣܗ̈ܕܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܪܝܢ ܕܕܢܚܐ

ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܕܢܚܐ

ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܡܕܐ

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ: ܕܡܫܬܡܠܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܡܛܠ ܙܪ̈ܥܐ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܢܛܪܘܢ

ܛܟܣܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܢܨܝܚܐ ܘܓܒܝܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ ܕܐܥܒܪ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ ܠܟܠ ܒܢ̈ܝ ܒܣܪܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܝܢܘܐ ܐܘܟܝܬ ܒܥܘ̈ܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚ̈ܐ: ܕܡܫܬܡܠܐ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܢܝܢܘܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܓܘܢܝܐܝܬ ܘܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝ̈ܐ

 

 

 

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܫܘܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܟܠ ܫܘܪܝܐ ܠܫܘܠܡܐ ܢܐܬܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܚܘܣܝܐ

 

ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ: ܘܫܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܰܥܠܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܗ̇: ܘܫܰܘܙܶܒܶܝܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ ܘܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ: ܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܚܰܕܶܬ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܘܳܐܦ ܒܫܽܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܨܰܒܶܬ ܘܰܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܗܰܕܰܪ ܢܰܨܺܝܚܳܐܺܝܬ: ܘܳܐܦ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܥܬܰܪ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܙܰܡܶܢ ܘܠܐܷܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܟܰܢܶܫ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܝܳܐܷܐ ܒܶܗ ܙܳܡܪܺܝܢ: ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܒܳܗ̇ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܘܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܽܘܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܩܰܒܥܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܚܶܠܐܴ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ݀: ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܛܰܦܣܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܽܘܫܳܝܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܪܕܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܫܶܩܝܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ ܕܶܐܨܛܰܒܬܰܬ݀ ܘܶܐܬܗܰܕܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܫܟܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܘܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܐ ܘܰܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܶܐܣܛܠܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܘܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܰܘ ܒܚܽܘ̈ܛܶܐ ܕܬܶܟܰܠܬܳܐ ܘܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܘܰܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܒܣܳܡܟ̈ܶܐ ܘܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܐ: ܐܶܠܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܰܘ ܒܕܶܒܚܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ: ܕܨܺܝܦܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܕܡܽܘܡܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ: ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܒܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܡܰܢܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܰܦܪܳܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܡܰܬܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̣ܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܗܰܓܶܓ ܗܘܳܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܠܳܗ̇ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܕܢܰܚ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܘܰܫܒܽܘܩܝ ܠܫܰܪܒܬܶܟܝ ܠܳܥܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܣܰܟܶܠ ܗܘܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܩܰܕܫܳܐ ܒܰܐܒܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܰܒܪܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܠܠܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܕܶܝܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܰܡܪܶܡ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܫܰܡܠܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܽܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܡܬܽܘܚ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇: ܐܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܟ̈ܠܐ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܟ: ܘܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܚܬܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܛܰܝܒܳܐ: ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܒܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܝܺܠܺܝܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܚܺܝ̣ܠܐܴܝ̣ܬ ܡܶܬܩܰܠܰܣ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܫܘܶܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡ̣ܶܢ ܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܓܶܦܳܢܳܝܬܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܫ̈ܡ̄ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܒܰܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܬܶܬܒܰܪܰܟ ܘܬܶܬܩܰܠܰܣ: ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܗ̇ ܪܫܰܡ̣ܬ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܐܺܝܣܰܪܐܠܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܽܘܫܶܐ ܩܒ̣ܰܥ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܗܘܳܐ: ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ݀ ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܫܡܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܒܰܕ̈ܩܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܘܳܬܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܽܘܘܙܳܒܶܝܗ̇ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܳܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܬܽܘܒ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܒܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܡܳܫܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܚܰܘܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܠܳܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܟܰܪܡܠܐܴ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ: ܘܕܶܒܚܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܡܶܛܽܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܟ ܒܳܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܠܳܦ ܫܽܘܘܙܳܒܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝ̈ܰܢܳܝܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܬܳܗ̇ ܕܳܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܚܠܳܦ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܶܝܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܬܽܘܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܕܳܪܰܢ ܗ̇ܰܘ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܒܢܶܐ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܘܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܒܶܝܠ: ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܩܺܝܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܕܒܚܶܗ ܘܢܶܒܗܰܬ݀ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝܬ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܬܳܐ ܠܐܘܚܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܰܟܪܶܙܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܒܶܗ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܣܥܽܘܪܶܝܗ̇ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܡܠܺܝܝܳܗ̇ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܟ ܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܙܶܒܶܝܗ̇ ܐܰܘܪܶܒ ܛܽܘܢ̈ܒܶܝܗ̇: ܫܰܪܰܪ ܣܶܟܶܝ̈ܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܗܰܒ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܘܢܶܩܦܽܘܢ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܟܽܘܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗ̇ܰܘ ܐܰܪܕܺܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܢ̣ܳܐ ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܕܬܽܘܟܠܳܢܳܐ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܰܓܕܠܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܠܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܠܰܛܝܳܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܥܳܢ̈ܶܗ ܚܕܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܒܒܰܛܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܚܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܰܦܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܙܰܡܢܳܐ ܟܶܫ̈ܠܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܢܰܘܚܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܓ̈ܰܠܠܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ: ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܕܽܘܓ̈ܡܰܐܛܰܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܛܰܦܣܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܕܶܐ ܕܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܟܶܘܶܝܠܐ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܒܳܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܠܐܝܣܚܳܩ   ܨܳܐܰܪ ܛܽܘܦܣܳܟ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩܶܢ ܗܘܳܐ: ܒܝܰܕ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܡܳܫܰܚ ܗܘܳܐ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱̇ܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܕܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̣ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܪܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܠܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܕܡܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܒܶܢܬܳܗ̇ ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܦܪܰܩܬܳܗ̇: ܘܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܡܪܰܩܬܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܪܫܰܡܬܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪܬ݀ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇: ܘܳܐܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܨܶܒܬܳܐ ܥܺܕܬܳܟ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܗ̇: ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܬܽܘܒ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇: ܘܢܶܬܕܰܡܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܟܰܣܝܳܐ: ܚܕܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܽܘܨܝ ܐܳܘ ܟܰܠܬܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡ̣ܛܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܶܟܝ: ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܕܢܰܚ: ܗܳܢܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܒܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ: ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܺܐܕܰܢ: ܘܰܐܠܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ: ܢܕܽܘܨ ܗܳܟܺܝܠ ܘܢܶܚܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܫܰܐܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܘܰܫܟܶܒܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܰܡܚܰܕܶܬ ܬܽܘܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ: ܘܓܳܡ̇ܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܫܽܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܰܒܶܬ ܠܳܗ̇ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܫܽܘܡܠܳܝܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇: ܙܰܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܗ̇: ܕܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܳܗ̇: ܘܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܒܪܰܝܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܐܰܬܩܶܢ̣ܬ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬ ܕܽܘܡܣܳܐܝ̣ܬ ܬܟܰܬܰܪܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܐ ܬܙܽܘܥܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܥܰܕܪܺܝܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܕܳܢܰܚ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܩܰܪܢܶܟܝ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܦܰܪܩܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܥܡ̣ܰܪ ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡ̇ܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܬܽܘܒ ܫܰܡܗܶܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܳܗ̇: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܘܳܬܶܟܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܒܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܳܬܰܬ݀ ܒܶܟܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܰܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܚܰܘܺܝ ܒܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܰܩܢܳܬ݀ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܟܽܠܶܗ ܗ̇ܰܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܡܨܰܒܰܬ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܡܽܘܟ̈ܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܶܟܝ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܟܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܰܡܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܣܳܡ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܰܪ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܗܘ̣ܳܐ ܐܰܪܕܺܟܠܐ ܕܒܶܢܝܳܢܶܟܝ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܨܰܒܶܬ ܘܰܐܬܩܶܢ ܓܢܽܘܢܶܟܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܶܟܝ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܘܳܬܶܟܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܪܳܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܶܟܝ: ܘܰܦܬܺܝ̣ ܛܽܘܢܒܰܝ̈ܟܝ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܡܶܬܟܪܶܙ ܒܓܰܘܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܡܶܟܺܝܠ ܠܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܠܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܰܒܪܶܟܝ ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܪܳܥܡܳܐ ܒܶܟܝ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܺܕܬܳܟ ܨܰܒܶܬܬ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܪܓܺܝܓܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܐܠܒܶܫ ܠܰܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ: ܘܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܶܐܣܛܠܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܕܰܡܟ̣ܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܙܩܺܝܦܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܠܗ̇ܰܘ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܢ̣ܳܐ ܘܰܐܚܕܰܪ ܗܘܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ: ܫܽܘܪܳܐ ܕܬܽܘܟܠܳܢܳܐ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܰܓܕ̈ܠܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܐܳܦ ܠܓ̈ܰܠܠܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣܳܐ: ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܐ: ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܒܰܝܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܓܠܐ ܠܳܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܘܰܟܬܰܒ ܠܳܗ̇ ܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܳܐܦ ܒܰܚܠܽܘܠܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܠܳܗ̇ ܐܰܬܗܰܪ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇: ܕܠܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܽܘܟ̈ܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܬܐܣܳܗ̇ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܠܐ ܕܡܳܐ ܓܠܐܴ ܠܳܗ̇: ܐܶܠܐ ܐܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܪܰܫܡܳܗ̇: ܗ̇ܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܓܺܝܙܰܒܪܶܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܟܽܠ ܕܬܶܐܣܽܘܪܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܗܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܐ ܕܳܚܠܐ ܡ̣ܶܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܰܢܫܰܚܛܽܘܢܳܗ̇: ܒܝܰܕ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܗܳܬ݀: ܘܡܰܣܚܰܝ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܪܫܺܝܡ ܫܡܳܗ̇ ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܒܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ: ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܳܐܠܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ̈ܝ ܒܳܗ̇: ܐܳܙ̈ܳܠ̱ܢ ܒܳܬܪܳܗ̇: ܘܟܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܩܰܕܫܳܐ: ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܳܐܦ ܠܢܶܩܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܡܝܰܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܐܶܠܐ ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܓܕܰܬ݀ ܠܪܶܚܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܠܐ ܗܘܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ: ܐܰܘ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܬܰܠܝܳܐ. ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܗ̇: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫܳܗ̇ ܫܽܘܦܢܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܰܟܦܬܳܐ: ܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܕܰܠܺܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܚ̈ܛܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܶܝܣ ܡܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ. ܬܶܬܦܰܠܰܛܝ ܘܬܶܬܚܰܪܰܪܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܬܶܕܪܽܘܟܝ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܗ̇: ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܩܽܘܝ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܶܐ: ܘܰܒܨܺܝ̈ܨܠܐ ܕܫܶܡܥܳܐ ܬܶܪܥܰܡܝ ܟܰܕ ܩܶܢܳܗ̇ ܡܰܬܩܰܢ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ̇  ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܘܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܙܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܡܚܰܕܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܦܪܳܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܫܳܬܶܝܢ ܫܶܩܝܳܐ ܕܠܐ ܛܳܠܶܩ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܪܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܕܰܬܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܰܢܩܰܠܶܣ: ܘܳܐܦ ܒܗ̇ܳܝ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܰܪܺܝܚ ܡܳܪܝ ܠܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܗܳܫܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܳܥܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ: ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܒܶܗ ܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܕܰܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܕܰܗܢܳܝܺܐܝܬ ܬܺܚܶܐ ܥܰܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܐܷܐ ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܟ̣ܰܪ ܠܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܘܰܒܙܽܘܦܶܗ ܚܰܠܠܳܗ̇ ܘܡܰܪܩܳܗ̇: ܘܥܰܒ̣ܕܳܗ̇ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܙܰܡܶܢ ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܳܗ̇ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܢ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܣܰܘ̈ܦܶܐ ܬܺܐܒܶܝܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ: ܘܳܐܦ ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܒ̇ܳܕܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ: ܘܰܠܓܰܘ ܘܰܠܒܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠ ܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܗ̣ܽܘ ܒܟܽܠ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܕܽܘܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܠܶܗ ܡܫ̈ܡ̄ ܒܥܺܕܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܳܥܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܫ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܒܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܗ̇: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܗܰܝܟܠܐ ܘܰܐܘܘܳܢܳܐ ܠܰܫܟܺܝܢܬܶܗ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇: ܥܰܠ ܕܰܛܝܳܪܳܐ ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܝܰܬ݀: ܒܶܝܬ ܝܽܘܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܛܝܳܪܳܐ ܚܕܺܝ̣ܪ ܠܶܗ ܚܰܝܠܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܪܰܫܡܳܗ̇ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܰܪܙܳܗ̇ ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܶܗ: ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ: ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܒܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܕܰܡܟܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ݀: ܘܰܒܟܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܐܶܬܟܰܠܠܰܬ݀ ܐܳܦ ܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀: ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ ܐܠܶܦܳܐ ܡܗܰܕܰܪܬܳܐ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܫܰܬܰܐܣܬܳܐ ܡܰܓܕܠܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܦܪܝܰܬ݀ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܕܰܛܥܳܬ݀ ܠܐܒܽܘܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ̈ܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܐ: ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܫܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܚܬܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܢܰܛܰܪ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܕܬܶܥܒܶܕܝ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܚܰܟܶܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܩܰܝܶܡ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܢܰܟܶܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܣܰܬܰܪ ܘܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܺܝܫܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܟ ܕܬܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܳܟܽܘܪܳܗ̇: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܗܺܝܩ ܘܰܪܓܺܝܓ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ: ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ: ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܟ̣ܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܙܩܺܝܦܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܠܝܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܡܰܘܬܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗ̣ܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܐ ܬܙܽܘܥܝ: ܘܗ̣ܽܘ ܢܰܬܩܢܶܝܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܥܫܶܢ ܡܽܘ̈ܟܠܐ ܕܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܣܳܡ ܣܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܒܓܰܘܶܟܝ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܕܪܶܟܝ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܽܘܦܺܝܪܳܝܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܥܶܕ ܠܶܟܝ ܡܳܪܶܟܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܡܶܗܟܝ ܗܘܳܐ ܡܢܳܪܰܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܚܙܳܐ ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬܝ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̈: ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܡܙܰܝܰܢ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܐ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܶܟܝ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܟܝ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܡܰܠܶܠ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܟܝ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܡ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܫܽܘܡܢܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܣܰܒܥܶܟܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܪܫܶܡ̣ܬܝ ܕܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܪܩܶܟܝ ܕܪܳܥܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܕܪܳܥܝܳܐ ܕܛܳܒܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܡ̣ܰܪ ܒܶܟܝ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܫܶܟܝ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ: ܕܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܶܟܝ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܟܝ ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܠܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܥܬܺܝܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱: ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܰܩܢܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܫܰܒܛܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܳܐܦ ܢܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܢܢܺܝܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܙܰܩܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܳܐܦ ܢܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܥܳܒܕ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܢܟܰܢܶܫ ܠܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܰܒܶܬ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܐܥܬܪܳܗ̇ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗ: ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܰܕܪܳܗ̇: ܘܳܐܦ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܟܰܠܠܳܗ̇: ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܘܟܰܕ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܰܬܠܳܬ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܰܒܶܢܬ: ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܠ̣ܰܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܬܫܰܡܶܫ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܡܰܣܒܰܗ ܒܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܘܪܶܒܬܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܰܩܨܳܝܳܐ ܕܽܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ: ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ: ܫܰܪܰܪܬ ܕܶܝܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܘܦܰܬܺܝܬ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܗ̇: ܒܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܐܳܦ ܒܕܽܘܓ̈ܡܰܛܰܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ: ܒܩܺܝܢ̈ܕܽܘܢܽܘ ܪ̈ܳܣܡܰܝ ܕܽܘܥ̈ܬܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܒ̣ܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܥܰܕܥܕܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ: ܒܢܶܓܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܡܪܡܳܐ: ܠܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܺܝܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܚܰܘܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܢܳܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܘܰܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܳܐ: ܚܠܳܦ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܕܽܘܢܽܘ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ: ܥܢܺܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܟ: ܟܽܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܨܕ̈ܝܳܢ ܓܽܘܕܶܝ̈ܗ̇: ܡ̣ܶܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܩܳܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܺܝ̈ܢܳܢ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܩܠܺܝܪܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܒܪܰܒܽܘܬ ܚܰܘ̈ܣܳܢܰܝܟ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܒܳܟ ܟܺܝܬ ܘܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܚܕܳܐ ܐܠܰܝ̣ܣܺܝܕܺܝܢ ܡܚܰܙܶܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܒܳܟ ܕܶܝܢ ܘܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܫܰܦܶܠ: ܠܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܠܰܢ ܕܳܒܪܺܝܢ ܫܰܚܠܶܦ ܕܶܝܢ ܠܣܰܩܽܘ̈ܒܠܐ ܕܢܳܒܗܺܝܢ ܒܰܢ ܘܰܥܠܰܝܢ ܕܰܥܶܟ: ܘܰܠܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܦܰܠܗܶܕ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܛܰܠܶܩ: ܠܟܽܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܰܟܶܟ: ܬܒܽܘܪ ܕܶܝܢ ܘܠܰܕܪܳܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܟܫܳܛܳܐ ܕܓܶܐܪ̈ܶܐ ܢܳܫ̈ܡܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܢ ܡܫܰܦܶܕ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ: ܒܰܛܝܳܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܚܡܽܘܠ ܠܰܢ: ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܚܳܣܪ̈ܳܬܳܗ̇: ܪܥܺܝ ܠܰܢ ܒܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ: ܘܠܐ ܬܢܰܟܪܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܛܶܟܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬ ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܣܠܐܷ ܠܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ ܠܐ ܬܣܰܝܶܦ ܠܰܢ ܒܚܶܙ̈ܶܐ ܠܐ ܒܰܗܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܨܡܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܢܰܓܕܳܟ: ܟܰܕ ܠܐ ܦܳܫ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܣܦܺܝܩܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܰܢ ܠܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܢ: ܐܶܢܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܚܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܡܰܪ̈ܡܝ̈ܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܫܦܺܝ̈ܥܺܝܢ: ܘܰܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܬܺܐܒܰܕܝ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܡ̇ܰܢ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܬܪܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ: ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܟܰܕ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ: ܟܰܕ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܟܰܕ ܠܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܳܠܦܺܝܢ: ܟܰܕ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ ܣܳܬܪܺܝܢ ܟܰܕ ܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܣܰܝܒܺܝܢ: ܟܰܕ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܓܚܟܺܝܢ: ܒܰܢܩܳܫ ܟܰܦ̈ܶܐ ܛܰܐܡ̈ܶܐ ܡܪܺܝܒܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܠܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܡܡܰܟܟܺܝܢ: ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܛܪܺܝܕܺܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܰܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܕܰܒܰܪܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܣܳܐܢ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܓܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܦܫܺܝܩܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܬܟܰܘܰܢ: ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܬܽܘܚ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ: ܕܰܚܢܰܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܪܕܶܐ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘܠܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ: ܠܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܫܚܽܘܩ ܡܳܪܝ ܫܰܒܛܳܟ: ܕܰܚܢܰܢ ܒܰܫܚܳܩܗܽܘܢ ܢܶܬܪܐܶܐ: ܬܚܽܘܣܝ ܡܳܕܶܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܗܘܺܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ: ܘܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܶܗ: ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܒܥܳܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܨܰܒܶܬ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܷܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܬܺܝ̣ܚܽܘܬܳܐ ܕܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܬܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ: ܘܳܐܦ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢ ܘܥܰܡ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܕ̈ܠܳܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܟܪܙܽܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܶܩܘ: ܘܥܰܠ ܓܰܒܝܽܘܬܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܓܒܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܥܰܒ̣ܕܶܗ: ܘܒܰܕܶܩ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܘܕܰܥ ܘܚܰܘܺܝ ܐܳܦ ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ: ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪܶܗ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ: ܕܩܰܛܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̣ܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̣ܽܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܥܙܺܝ̣ܠܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܰܕ ܠܰܕܡܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܙܳܩܽܘܪܳܐ ܕܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܦܬܺܝ̣ܠ: ܒܰܕܶܩ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܰܒܝܰܕ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܚܰܘܺܝ: ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܳܗ̇: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܡܰܫܪܝܶܗ ܘܰܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ: ܣܶܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܫܰܪܪ̈ܳܢ ܠܐ ܡܶܬܪܰܘܛܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܪܬܳܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ ܨܰܕܺܝܕܳܐ ܘܣܰܦܺܝܠܐ ܘܢܶܩܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܐ ܒܬܩܗ̇ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܣܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܡ̈ܣܶܝܗ̇: ܡܰܦܪܓܳܐ ܘܡܶܬܗܰܕܪܳܐ ܘܰܡܦܰܬܟܳܐ ܒܶܐܣܛܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܗܰܕܪܳܐ: ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܢܳܢܺܝܬܳܐ: ܫܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܒܚܺܝܠ ܬܽܘܩܦܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܠܶܠܶܝܗ̇ ܒܚܰܫܰܝ̈ ܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܘܚܰܕܶܬܶܝܗ̇ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܰܘܪܶܟ ܡܳܪܝ ܛܽܘܢ̈ܒܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܦܰܬܳܐ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܬܪܰܫܡܽܘܢ ܦܪܽܘܣܬܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܠܐ ܢܰܐܟܶܝܗ̇: ܡܬܽܘܚ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܓܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܚܰܠܝ̈ܰܝ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܰܪܡܽܘܢ ܣܰܚܘܳܐ ܠܡܶܬܒܰܥ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܐܶܬܡܰܚܫܰܠܘ ܒܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܠܐ ܢܶܫܩܦܽܘܢܳܗ̇ ܓ̈ܰܠܠܐܷ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܟܺܝ̣ܪ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܕܬܶܬܛܰܪܰܦܝ ܒܰܝܢܰܝ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܐܰܙܺܝܥ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐܱܪܡܶܢܘܳܢ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܬܗܰܕܶܐ ܠܳܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܗ̇: ܛܪܽܘܕ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܙܰܡܶܢ ܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܬܶܚܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܘܬܶܬܥܢܶܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ: ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܠܫܳܐ: ܥܒܶܕܺܝܗ̇ ܕܥܳܗܢܳܐ ܠܰܫܟܺܝܢܬܳܟ: ܘܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܒܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܢܶܚܕܪܽܘܢܳܗ̇ ܟܶܢܫܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܣܒܺܝ̈ܣܰܝ ܢܰܒܪ̈ܫܳܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܰܙܡܺܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܢܶܬܚ̈ܰܠܛܳܢ ܥܰܡ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܡܺܝܬܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܶܡܬ ܪܫܰܡܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܛܶܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡ̣ܶܢ ܗܽܘ̈ܠܐܱܣ ܘܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ ܪܺܝܚܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܡܪܰܟܳܒܽܘ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܦܰܩܶܕܬ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܦܰܬܟ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܢܫܳܐ: ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܢܩܰܪܶܒ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܪܓܺܝܓܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܢܩܰܪܶܒ: ܘܳܐܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܝ̇ܳܠܶܕ ܘܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܺܝ̣ܠܺܝܕ ܘܠܐ ܡܰܘܠܶܕ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡ̣ܶܢ ܒܪܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܺܝܬܝܳܐܝ̣ܬ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܗܺܝ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܐܶܬܺܝ̣ܠܶܕܬ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܽܘܬܳܟ ܗܘܰܝܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܘܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀: ܘܰܐܠܘܶܬܬ ܕܶܝܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܣܕܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܝܰܗܒܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܟܰܪܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܐܶܫܰܕܬ: ܘܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܬܰܨܒܺܝܬܳܗ̇ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܦܰܬܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܘܕܰܥ̣ܬ ܘܚܰܘܺܝܬ: ܘܰܒܒܽܘܨܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܙܺܝ̣ܠܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܕܰܡܺܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܳܦܶܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܪܺܝܬ: ܘܳܐܦ ܒܬܶܟܰܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚ̣ܶܬܬ: ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܶܐܫܰܕܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇: ܙܳܩܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܰܡܦܰܬܰܟ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕܬ ܘܫܰܝܶܢܬ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܫܰܘܕܰܥ̣ܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܥܰܡܽܘܕܳܐ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇: ܘܰܒܝܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܕܰܢܣ̣ܰܟܬ ܒܳܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܰܙܥܶܩܬ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܶܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܓܬܳܗ̇: ܘܰܠܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܐܰܒܪܶܟ: ܘܳܐܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܺܝ ܐܰܘܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܠܰܒܶܫ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܪܫܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܒܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ ܕܫܰܒܰܚܝ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܠܐ ܝܶܠܕܰܬ݀: ܘܶܐܬܦܰܨܚ ܘܕܽܘܨܝ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܚܶܒܠܰܬ݀: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܗ̇ܳܝ ܨܳܕܺܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܥܺܝܠܬܳܐ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܒܺܝܩܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܕܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܬܢܰܛܰܪ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟܶܫ̈ܠܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܰܬܶܬܶܝܗ̇ ܒܕܽܘ̈ܡܣܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܘܪܶܒ ܛܽܘܢ̈ܒܶܝܗ̇: ܫܰܪܰܪ ܣܶܟܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܬܽܘܚ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܛܰܟܶܣ ܓܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ :ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܘܳܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ: ܠܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܘܬܶܒ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܠܟܽܠ ܢܶܫ̈ܡܳܢ ܘܩܰܘ̈ܡܳܢ ܕܒܳܗ̇ ܣܰܝܰܥ ܒܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܒܰܡܥܺܝ̈ܩܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܦܛܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܛܰܝܶܒ̣ܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܫܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܥܰܡ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܥܰܡ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܠܶܘܺܝܬܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܰܗ̇ܘ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܝܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܡ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܘܳܬ ܡܟܰܗܢܳܢܶܗ: ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܘܳܐܦ ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܶܢܚܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܠܐ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ  ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ ܟܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܩܪܶܝܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܣܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܣܰܒܪܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕܝ ܠܳܟ ܒܪܳܐ: ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܗ̣ܽܘ ܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ. ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀. ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܓܠܐ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܬܪܰܬ݀: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܦܶܣܩܰܬ݀ ܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܘܰܥܕܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܩܢܝܰܬ݀ ܠܰܡܟܰܗܢܳܢܳܐ. ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀. ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܝܬܝܰܬ݀ ܠܰܢ. ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘܫܛܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܓܶܕܠܰܬ݀: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܠܡܳܟܽܘܪܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܐܰܦܪܝܰܬ݀: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܰܕܩܰܬ݀ ܠܰܢ: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܕܢܚܰܬ݀: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݀: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܥܢܳܩܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܐ ܐܰܫܘܚܰܬ݀: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܶܚܩܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܐܶܬܩܰܒ̈ܰܠܝ ܘܫ̈ܶܐܠܳܬܳܗ̇ ܐܶܬܦܰܢܺܝ̈: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܫܪܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܬܝܰܬ݀ ܠܰܢ: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܪܰܥܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܢܰܣܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܪܰܥܡܰܬ݀: ܐܳܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݀: ܐܳܘ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݀ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܢ̣ܰܝܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܰܘܳܐ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ. ܒܰܝܰܐ ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐ: ܓܡܽܘܪ ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܗܰܕܳܐ ܠܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ: ܘܰܥܶܕ ܠܪ̈ܰܚܺܝ̈ܩܶܐ: ܚܕܺܝ ܡܳܪܝ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܛܪܽܘܕ ܠܟܶܫ̈ܠܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܟ: ܝܰܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܚܽܘܒܳܟ: ܟܠܺܝ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܡܶܢܰܢ: ܠܰܒܶܒ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܡܰܠܐܴ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܰܢ: ܢܶܬܦܰܬܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܥܺܕܬܳܟ: ܣܡܽܘܟ ܠܢܰܦ̈ܠܐ: ܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܦܰܢܺܝ ܥܰܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܪܰܥܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܐܱܚܺܝ̈ܕܶܐ: ܬܰܗܳܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܒܰܬ݀ ܠܳܟ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒ̣ܶܠܬ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܶܗ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܦܺܐܪܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܟܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܘܩܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܠܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܫܘܰܚ ܒܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܶܗ: ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܐܰܕܢܰܚ ܣܰܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܢܰܓ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܰܐܠܙ̈ܳܢܶܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܛܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥ̈ܰܛܠܐ: ܘܒܽܘܝܳܐܴܐ ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܠܐ: ܘܬܽܘܪܳܨܳܐ ܠܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܕܠܶܗ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܠܺܝ̈ܠܳܢ ܠܶܗ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥ̈ܰܛܠܳܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܠܶܗ: ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܣܰܒܪܳܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܠܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝ̈ܳܢܘܳܬܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܩܳܐܶܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܠܚܽܘܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܺܝܠ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܠܒܰܛܢܶܗ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ: ܘܝܰܩܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ: ܘܡܰܘܠܳܕ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܐܳܕܳܡ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܶܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܦܐܻܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܶܐܘܶܠܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܓܕܠܐ: ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܚܶܘܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܬܪܺܝܥܬܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ: ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܶܐܬܛܰܠܝܰܬ݀: ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܛܠܺܝܡܬܳܐ ܕܰܐܦܪܝܰܬ݀: ܓܦܶܬܳܐ ܚܰܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܦܪܥܰܬ݀: ܣܰܓܺܝܰܐܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܶܟܡܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ  ܩܰܕܶܡ̣ܬ ܪܫܰܡܬ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܡܶܛܽܠ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܘܰܒܰܝܕ ܫܶܬܩܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܰܕܠܺܝܠ ܗ̣ܽܘ ܠܡܶܬܚܙܳܝܽܘ: ܫܰܘܕܰܥ̣ܬ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܟ: ܕܰܥܛܶܠ ܽܗܘ ܠܡܶܬܒܨܳܝܽܘ: ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܗܘܳܐ: ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܠܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܒ̣ܰܫܬ ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܡܰܠܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܗܘܳܐ: ܒܰܕܶܩ̣ܬ ܥܰܠ ܒܛܺܝܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܝܰܗ̣ܒܬ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬܬܳܐ ܘܰܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ: ܕܬܰܘܠܶܕܝ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܰܘܠܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܢܰܐܨܶܕ ܒܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܚܢܳܢܳܟ ܕܶܐܬܕܰܟܪ ܠܰܢ ܢܗܰܕܰܪ: ܘܠܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܢܩܰܠܶܣ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܠܐܷ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܩ̣ܰܪܬ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܰܒܠܳܬ݀ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ: ܝܳܗܒܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢܝ ܐܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܬܰܐܫܰܪܝ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܢܣܰܒܶܝ̈ܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܬܒ̈ܰܛܠܳܢ: ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܦܰܟܪܳܐ: ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܕܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܒܰܣܪܳܐ: ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܘܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܢܰܚ̣ܬ: ܗ̣ܽܘ ܕܒܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩܬ: ܘܰܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܬ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܒܰܐܝ̣ܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܪܰܡܪܶܡ: ܘܠܐܱܟܣܢܳܝܽܘܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܬܟܰܢܶܫ: ܘܠܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܰܦܢܶܐ ܠܰܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܬܩܰܪܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܬܥܰܠܐܷ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܚܰܕܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܠܰܟܦܺܝܦܽܘܬ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܝܰܕ ܐܺܝܣܚܳܩ ܣܡ̣ܰܟܬ: ܘܰܠܠܐ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܰܪܳܐ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢܰܐ ܒܝܰܕ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܰܥܒܰܪܬ ܘܰܠܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠ̣ܰܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܠܡܰܠܐܟܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬ ܢܽܘܚ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܫܶܡܫܽܘܢ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܦܨܰܚܬ: ܘܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܣܰܒܰܪܬ ܘܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܽܘܬܳܟ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܬ݀ ܫܰܘܕܰܥ̣ܬ ܘܟܰܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܒܰܪܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܦܟ̣ܰܪܬ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܐܰܥܒܰܪܬܳܗ̇ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܠܰܝܬܳܗ̇ ܠܦܽܘܡܳܗ̇ ܒܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܰܩܠܐ ܓܠܺܝܙܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݀ ܦܺܐܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܘܺܝܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܣܗܶܕܬ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ: ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܥܺܕܬܳܟ: ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ ܘܣܽܘܓܦܳܢ: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܢܙܰܝܚܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܰܢܚܰܓܽܘܢ ܠܥܺܐܕ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܗܰܒ ܐܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܶܝܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܘܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܝܳܐ: ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܒܽܘܝܳܐܴܐ: ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܙܝܳܢܬܳܐ: ܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܳܘ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܣܰܒܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܫܰܪܰܪܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܣܰܒܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܬܶܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܰܬܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܦܐܻܝܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗ̇ܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܫܰܕܰܪ: ܘܳܐܦ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܰܒܰܪ: ܠܗ̇ܰܘ ܬܗܺܝܪܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܐܶܣ̣ܰܪ: ܘܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܬܓܠܐܷ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܫܰܘܕܰܥ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܳܐܦ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܓܢܺܝܙ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܬܽܘܡ ܠܐ ܐܰܪܚܶܩ ܘܕܺܝܠܶܗ ܒܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗܽܘܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܰܒܪܽܘܬܳܢܽܘܬܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܣܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܢܰܣܺܝܣ ܒܒ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܩܕܳܡ ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܠܰܫܪܳܓܳܐ ܓܒܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܟܳܐܬܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܫܦ̣ܰܪ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܨܶܡܚܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܢܰܥܺܝܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܢܣܰܦܶܩ ܠܶܗ: ܘܐܳܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܛܳܝܗܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܶܗ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒ̈ܥܶܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܣܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܕܶܝܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܘܶܐܬܪܗܶܒ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܒܒܶܗ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܕܶܝܢ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕܝ ܠܳܟ ܒܪܳܐ: ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܣܰܓܺܝܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ: ܣܒܰܪܬܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܢܰܓܺܝܪܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܚܰܬ݀: ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐܦ ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ: ܠܐ ܨܒܳܐ: ܐܶܠܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܗܰܦܟܳܐܝ̣ܬ ܙܟܰܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܬܰܩܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܰܘܠܶܕ ܦܺܐܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ: ܐܰܘܠܶܕ ܠܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ: ܐܶܬܬܚܶܕ ܗܳܟܺܝܠ ܦܽܘܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܬܦܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ: ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܓܶܝܪ ܬܚܶܝܬ ܫܶܬܩܳܐ: ܦܽܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܡܠܠܐܴ: ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܡܰܪܒܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܠܥܰܩܪܽܘܬܐ ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܥܰܡ ܫܶܬܩܳܐ ܦܐܷܐ ܗܘܳܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܥ̈ܰܛܠܳܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܛܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ: ܕܕܳܡܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܐܰܒܪܳܗܳܡܳܝܳܐ: ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܒܠܺܝ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ: ܘܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܟܣܳܐ ܘܡܶܬܡܰܠܠܐ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܠܰܥܛܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܰܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܢܰܦܠܳܢܳܐ: ܫܟܶܒܘ ܘܫܳܟܒܺܝܢ: ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܘܺܝ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܥܰܡ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܘܰܚܙܰܘ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܠܰܡܟܰܗܢܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܘܥܶܒܪܰܬ݀ ܥܰܩܪܽܘܬܶܗ ܘܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ: ܠܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܡܳܪܝ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܰܢ: ܘܬܶܫܬܡܰܥ̈ܝ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܪܺܝܫܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܨܶܡܚܳܐ ܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܒܳܥܶܐ ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܨܰܠܝ̈ܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܬܰܪܥܶܗ ܦܬܺܝܚ ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܶܗ ܙܟܰܪܝܳܐ ܦܰܢܺܝ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܥܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܦܰܩ̣ܶܕ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܦܪܺܝܘ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܚܺܝ̣ܠܐ ܕܶܐܬܓܠܶܙ ܡ̣ܶܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܬܚܰܝܶܠ: ܘܬܶܥܨܽܘܒ ܘܰܬܣܰܡܣܶܡ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܢܣܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܰܥܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ: ܚܶܙܘܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ ܗܘܳܐ ܐܰܙܺܝܥܶܗ: ܘܙܺܝܘܶܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܐܰܪܗܒܶܗ ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܒܒܶܗ: ܘܳܐܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܫܡܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܥܒܪܰܬ݀ ܕܶܚܠܬܶܗ: ܘܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܘܕܰܥ ܠܶܗ: ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܝ̇ܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܓܠܐܴ ܠܶܗ: ܠܐ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢ ܟܺܐܢܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܠܶܒܳܟ ܕܪܳܫܳܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ: ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܠܶܗ. ܘܰܕܢܶܒܨܶܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܐܳܠܶܗ ܐܶܬܦܰܪܰܣ: ܕܝ̇ܳܠܕܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܫܡ̣ܰܥ. ܠܐ ܐܰܫܰܪ: ܐܠܶܘ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܝ̇ܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܶܗ: ܩܥܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܘܠܐ ܬܡܰܠܶܠ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܕ̈ܳܩܶܐ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܟܰܕ ܥܩܰܪܬܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇ ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܝ̇ܳܠܕܳܐ: ܫܶܬܩܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܫܶܬܩܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܦܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܘܰܕܡܶܠܬܶܗ ܥܰܠ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܪܳܫܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܳܟ ܣܳܥ̇ܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܢܶܓܠܽܘܙ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܦܽܘ̈ܡܰܝܢ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܢܶܬܡܰܪܩܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܢܶܪ̈ܥܡܳܢ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܟ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܠܺܝ ܫܪܳܪܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܶܫ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܳܟ ܗܰܝܡܶܢ: ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܥܬܰܪ: ܐܰܣܪܰܚ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܥܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܳܐܦ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܥܰܡ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܰܫ̈ܳܐ: ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ:

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ: ܕܰܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܢܰܚ: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܠܝ̇ܳܠܶܕܬܶܗ: ܠܗ̇ܳܝ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܰܕܚܰܐܻܝܢ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ: ܬܶܚܕܶܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܶܣܬܓܶܕ ܘܬܽܘܒ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡ̇ܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒ̣ܰܝܬ ܕܰܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܘܰܠܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝ̣ܠܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܬܚܰܪܰܪ: ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܐܛܰܣܛܰܐܣܺܝܣ ܚܕܰܬܳܐ ܘܕܽܘܒܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܬܰܝܬܶܐ: ܠܐܝ̣ܙܓܰܕܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܳܐܦ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܳܗ̇ ܠܐܡܳܐ ܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܝܳܗ̇ ܘܩܰܕܫܳܗ̇: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܠ̣ܬ ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܳܗ̇: ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܕܒܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܥܒ̣ܰܕܬ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܣܥܰܪܬ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݀ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܒܛܶܢ̣ܬܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܓܶܙܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܛܰܠܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܶܠ̣ܬܝ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܕܳܡܶܝܬܝ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕܬܝ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܗܽܘܠܐ ܡܶܕܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܶܐܚܰܕܬܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܡܶܢܶܟܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܰܚ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܣܬܚܶܦܘ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܚܰܕܳܝܬܳܐ ܕܰܛܥܶܢ̣ܬܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܓܳܒܽܘܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܪܰܒܝܰܬ݀: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܢܬܰܪܓܶܡ ܡܶܠܰܝ̈ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܦܐܻܝܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܨܰܠܡܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܕܳܐܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܨܛܠܶܡ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܰܒ̈ܠܛܶܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ݀: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܢܦ̣ܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܟܠܺܝܠܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܳܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܡܥܺܝ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܡܣܰܡܟܳܢܳܐ: ܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܘܰܕܫܳܘܶܝܢܰܢ ܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܚܰܢܢܺܝܢܰܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܐ ܕܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ: ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܺܝܫܡܰܠܐܟܶܐ: ܕܥܰܠ ܒܰܛܢܳܟ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܘܒܰܚܕܳܐ ܟܺܝܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܓܰܘ ܢܳܨܪܰܬ݀ ܫܰܕܰܪ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܫܰܪܰܪ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܦ ܩܽܘܕܫܶܗ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪܘ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܬܩܰܬ݀ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܕܳܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ: ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܪܡ̣ܰܙ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܟܶܣܝܳܐ: ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܬܶܗܪܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܕܢܶܪܕܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܕܶܚܠܐ. ܘܰܢܣܰܒܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܒܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠܐ ܐܰܦܓܰܥ ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܡܬܶܗ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܕܫܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܟܢܺܝܟܬܳܐ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܕܫܶܗ ܠܐܘܘܳܢܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܚܬܶܗ ܬܗܺܝܪܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܡ̣ܶܢ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܣܝܳܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܘܘܳܢܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܓܢܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܒܥܽܘܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܨܰܠܶܡ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܣܳܦܩܳܐܝ̣ܬ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ ܘܰܩܢ̣ܳܐ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܗ̇ܰܘ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡܬ: ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܡܳܬܚܺܝܢܰܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ: ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܐ ܣܕܺܝܩܳܐ: ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܠܚܳܙ̈ܩܰܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܒܰܪ ܠܶܘܺܝܬܳܐ ܘܰܐܘܘܳܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܥܰܡ ܙܝܳܢܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܣܳܥܪ̈ܰܝ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܰܝ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ: ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܕܽܘܝܳܪ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ: ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܫܰܪܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܩܰܕܫܳܗ̇ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܢܰܘܣܳܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܬܛܰܗܰܡ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܐܠܰܗ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܢܶܚܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܰܗܘܳܐ ܗ̣ܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܠܐܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܶܗ: ܕܰܚܠܳܦ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܺܝܠܳܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒ̣ܰܕ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱̇ܝ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܢܣܰܒܪܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܗ̇  ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܨܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܳܐ: ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܠܶܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܶܡܶܗ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܘܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܩܽܘܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܘܰܐܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܶ ܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟܝ ܡܰܠܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܰܐܒܥܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܟܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܢܰܨܰܪܬܳܝܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܥܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܰܠܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܒܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܥܰܦܶܩܬܝ ܘܚܰܒܶܒܬܝ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܶܟܝ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܘܒܶܟܝ ܗ̣ܽܘ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܪܘܳܙܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܘܨܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܘܟܳܗܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܣܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ: ܥܠܰܝܡܶܝ̈ܗ̇ ܠܘܳܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܬܽܘܒ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ: ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ: ܪ̈ܰܚܺܝ̈ܩܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ: ܘܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ܀

ܥܛܪܐ

ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܐܰܓܶܢ̣ܬ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܢܰܣܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܟܰܪܣܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܠܶܗ ܬܶܣܦܰܩܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܚܢܳܢܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܠܒ̣ܶܫ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܟܶܢܦܳܐ ܡܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܚܽܘܒܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܰܪܡܰܙ ܠܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܢܫܰܝܳ̈ܐ ܘܰܐܝܢܩܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܷܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܰܕ ܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܣܰܒܪܶܝܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܢܚܶܬ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܣܽܘܒܳܪܳܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܥܰܡܶܗ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܨܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܛܰܠܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܓܰܢܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܘܰܚ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܗܰܝܟܠܐ ܕܒܶܗ ܥܡ̣ܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܘܺܝܠܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܚܣܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܓܶܢܣܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܟܽܠ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܗܽܘܒܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ: ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܰܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܰܘܝܰܬ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܘܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܢܒܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܢܶܝܟܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܢܰܗܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܦܰܝܶܓ ܠܨܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܐܣܩܰܬ݀ ܠܓܶܢܣܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܰܢܝܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܕܰܚܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܶܛܪܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܦܐܻܝܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܦܢܰܝܢܰܢ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܨܶܒܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܚܰܡܠܰܬ݀ ܫܪܳܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܶܣܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܢܛܰܪ ܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܪܘܳܙܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܡܰܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܒܶܗ ܥ̣ܰܠ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܘܡܶܢܶܟܝ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܬܶܒܥܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܟܝ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܫܰܐܠܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܶܬܕܰܟܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܢܶܬܩܰܒܥܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ: ܘܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܡܰܪ ܨܒܰܝܬ: ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝܬܳܐ ܢܣ̣ܰܒܬ ܡܶܢܳܗ̇: ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܥܡܰܪܝ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܥܢܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ: ܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܺܝܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܰܐ ܗ̱ܘ: ܟܰܕ ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܛܺܝܪܺܝܢ: ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܣܰܒܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ: ܘܕܰܗܘܳܬ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܥܬܶܩ ܘܰܒܠܺܝ ܒܰܚܒܳܠܐ ܘܰܒܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܫܰܝܢܳܐ: ܛܥܶܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ: ܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܫܪܳܐ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ: ܬܪܰܥ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܨܪܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ: ܛܳܣ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܕܰܓܠܺܝܠܐ: ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ: ܚܙܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܨܰܠܠܐ ܘܢܰܩܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܚܳܪ ܒܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܠܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܕܒܶܗ ܢܚܽܘܪܽܘܢ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܰܟܶܟ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ: ܝܰܠܕܳܐ ܣܒܰܪܬܶܟܝ: ܘܰܒܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܘܗܳܐ ܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܬܶܡܗܰܬ݀ ܛܠܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ݀ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܒܰܛܢܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ: ܩܳܡܰܬ݀ ܠܰܕܪܳܫܳܐ: ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݀: ܥܰܩܒܰܬ݀ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܝ̇ܳܠܕܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܫܡ̣ܰܥ: ܕܥܳܛܠܐܴ ܗ̱̇ܝ ܠܺܝ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ: ܫܒܺܝܚ ܗ̣ܽܘ ܐܰܫܰܪ ܛܠܺܝܬܳܐ: ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇ ܪܶܡܙܶܗ ܕܡܳܪܝ ܩܰܒܠܶܬ: ܘܨܶܝܕܰܝܟܝ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ: ܕܠܶܟܝ ܐܶܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܐ ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݀: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ: ܘܰܠܘܳܬܝ ܢܶܫܪܶܐ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܢܶܡܟܽܘܪ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܢܪܰܡܪܶܡ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܩܰܕܶܫ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܙܰܗܶܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܣܡܽܘܟ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܪܰܒܶܐ: ܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܥܰܕܰܪ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܢܣܰܒܰܥ: ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܢܡܰܠܐܷ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܚܰܣܶܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܢܺܝܚ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܬܰܣܶܩܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܝܰܠܕܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪ̈ܺܝܫܡܰܠܐܟܶܐ: ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܶܥܛܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܠܚܺܝ ܡܳܪܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ ܨܝܕ ܐܠܝܫܒܥ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܫܪܰܝܬ: ܘܰܠܟܳܪܽܘܙܳܟ ܒܥܽܘܒܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܣܥܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܣܥܽܘܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܩܰܕܶܫ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ ܘܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܕܠܰܢ ܢܰܘܠܶܕ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܕܠܰܢ ܢܚܰܕܶܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܪܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܐܶܬܬܰܘܒܰܠ: ܟܰܕ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܠܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܓܰܙܺܝ ܐܰܘ ܣܰܦܶܩ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܐܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܓܶܢ ܒܶܟܝ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̱ܝ ܗ̣ܺܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܒܶܟܝ ܫܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܕܶܢܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܰܐ ܩܰܒܶܠܬܝ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ ܫܪܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ: ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܡܶܢܶܟܝ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܒܡܰܪܒܥܶܟܝ ܐܶܬܒܛܶܢ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܠܰܗܳܐ ܙܰܝܰܚܬܝ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܰܪܺܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܥܰܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܨܶܡܚܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܒܶܟܝ ܫܪܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܪܰܡܪܶܡܬܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܨܡܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܝܳܨܽܘܦܳܐ: ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܩܳܝܽܘܡܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܠܐܦܽܘܕ̈ܝܰܐܩܢܽܘ ܡܙܰܗܝܳܢܳܐ: ܠܐܢܓܢ̈ܣܛܘ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܬܰܪܨܳܢܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܰܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܗ ܐܰܥܬܰܪܬ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܙܺܝܥܬ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܕܰܢܕܽܘܨ ܠܐܘܪܥܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܟ: ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܺܝܙܓܰܕܳܟ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܶܥܛܶܐ ܘܬܶܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ: ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܒܰܪܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܘܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܚܝܳܢܬܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܚܰܕܺܝ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܒܰܠܗܺܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝܙܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡ: ܐܳܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ ܢܚܶܬܬ ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܢܚܶܬܬ: ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣ̣ܰܒܬ ܘܶܐܬܥܛܶܦܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܕܠܐ ܐܰܘܒܶܕܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡ̣ܶܢ ܣܳܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܬܟܰܢܶܫ ܠܰܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܓܰܕ ܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܣܰܝܶܟܬ: ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܩܰܘܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒܬ: ܘܰܠܗܰܘܢܳܐ ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܚܳܝܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܪܳܡܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܠܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡܬ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܒܒܶܣܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܕܨܳܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܡܰܐܫܶܒ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ̣ܬ: ܘܒܳܐܦܰܕ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܰܒܕܳܟ ܣܠܶܩܬ: ܘܰܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܟ ܐܰܦܨܰܚܬ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܚܕܺܝܘ ܒܳܟ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܫܪܰܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ ܒܚܳܕܽܘܬܳܐ ܠܐܘܪܥܳܟ: ܝܰܒܶܒ  ܫܰܬܺܝܩܳܐ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܰܩܪܳܐ: ܐܶܬܢܦܰܚ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܘܟܰܢܺܝܬܳܝܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܟ: ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܚܰܘܺܝܬ ܚܰܝܠܳܟ ܒܬܺܐܒܶܝܠ: ܘܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ: ܣܘܰܚܘ ܗܘܰܘ ܠܐܘܪܥܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܕܳܨܘ ܥܽܘ̈ܠܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܙܰܝܚܽܘܟ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܘܟ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܟܰܕ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ̣ܬ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܪܰܡܪܶܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܕܳܐܦ ܠܟܽܘܡܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܒܰܝܰܐ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܰܘܗܝ ܡܠܐܴ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ: ܘܰܒܡܶܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܬܣܰܬܰܪܝ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܚܰܝܠܳܟ ܢܚܰܝܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܢܰܢܗܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܘܰܠܘܳܬ ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ: ܘܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܘܰܩܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܣܡܳܟܳܟ ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ܀

ܥܛܪܐ

ܓܰܐܝܳܐ ܕܟܰܕ ܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܐܶܙܕܰܝܰܚ: ܘܨܶܝܕ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܐܶܙܰܠ: ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܠܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܒܶܗ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܰܐܪܘܰܚ ܒܶܗ ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܘܰܣܥܽܘܪܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܠܐܪܥܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܒܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘ̈ܛܰܠܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܥܶܠ ܒܕܶܚܠܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ: ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܬܰܚܬ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܦܝܳܐ ܘܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܦܠܰܓܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܶܗ: ܘܣܳܒܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܡܝܰܒܒܳܐ ܠܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܘܕܰܘܨܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܐܘܪܥܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܫܰܡܰܪ ܠܶܗ: ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܬܽܘܒ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܕܕܳܨ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܰܡܪܰܚ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ ܠܫܰܪܒܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ: ܕܟܰܕ ܫܰܒܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܒܛܶܢܬ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܥܽܘ̈ܠܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܪܶܡܙܳܟ ܠܐܡܳܟ ܗ̇ܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠܝ ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ: ܒܰܪܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܗ̣ܺܝ ܟܰܕ ܐܰܩܒܶܠܬܳܗ̇ ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇: ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܣܳܒܬܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܰܬ݀ ܒܰܪܬ ܠܶܘܺܝ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܣܓܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܫܰܪܪܰܬ݀ ܕܶܝܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܳܨ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܶܬܡܠܺܝ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܪܶܬܡܰܬ݀ ܩܳܠܰܝ̈ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܶܘܚܰܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܶܒܠܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܕܪܶܣܡܰܬ݀ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܛܰܐܠܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܐܠܶܦܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬܝ: ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܗ̇ܰܘ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܢܶܩܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܦܺܐܪܶܟܝ ܕܰܐܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܶܟܝ ܕܰܣܥ̣ܰܪ ܥܰܒܕܶܗ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܒܰܐܘܘܳܢܳܐ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܘܩܕܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܗ̇ ܢܶܕܢܰܚ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܩܳܠܐ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ ܒܟܰܪܣܝ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܶܓܪܶܗ ܕܰܠܥܽܘ̣ܠܐ ܕܰܒܟܰܪܣܝ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܚܰܝܠܶܗ ܠܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܢܶܦܣܰܥ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܐ ܡܚܰܓ̈ܝܳܢܶܐ: ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܣܶܘܚܰܬ݀ ܟܰܕ ܐܰܩܒܠܰܬ݀ ܠܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܐܝ̇ܕܳܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܝ̈ ܥܰܡܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݀ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܐܫܪܰܬ݀ ܕܝ̇ܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܕܽܘܨ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܢܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܢܶܫܰܐܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܝܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܢܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ: ܒܽܘܝܳܐܴܐ ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܒܕܶܚܠܐ: ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܫܦܺܝܥܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܓܶܠܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܐܰܣܶܩܬܶܗ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܐܰܦܨܰܚ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܐܴ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܡܰܪ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܪܽܘܒܳܝܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ: ܘܡܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܫܪܳܐ ܘܰܥܡܰܪ: ܟܰܕ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܛܥܶܢܬܶܗ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܐܰܣܶܩܬܶܗ: ܘܰܠܘܳܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܐܰܘܒܶܠܬܶܗ: ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟܝܳܐ ܐܰܥܶܠܬܶܗ: ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ: ܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ: ܢܶܚܕܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ: ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܠܝܰܬ݀ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܳܨܘ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܘܒܰܠ: ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܥܽܘܠܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܰܘܫܶܛ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܽܘܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܳܨ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ: ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܩܳܠܐ ܕܥܽܘܠܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܓܶܕ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܕܳܝܨܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܕܳܨܘ ܗܘܰܘ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܥܽܘ̈ܠܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܬܶܡܗܳܐ: ܝܰܘܣܶܦ ܚܳܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ: ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܦܳܪܰܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܶܗ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܟܳܪܽܘܙܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܥܶܩ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܽܘ̈ܠܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܳܟ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܥܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ: ܕܰܚܙܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܡܢܳܬܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܬܰܙܥ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܡ̣ܶܢ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܐܳ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܶܙܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܓܶܕܥܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܳܪܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐܰܗܪܽܘܢܳܝܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܶܣܛܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܘܺܝܕܳܝܬܳܐ: ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܩܳܠܐ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ ܒܟܰܪܣܝ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܚܢܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ: ܥܰܡܶܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܒܶܟܝ ܗ̣ܽܘ ܐܶܬܥܛܺܝ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ݀ ܛܳܥܝܽܘܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀ ܕܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܢܰܨܚܰܬ݀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܩܳܡܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ: ܕܒܶܟܝ ܗܘܰܝܢܰܢ ܐܠܰܗ̈ܶܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܘܳܬ ܐܶܡܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܒܰܢ ܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܬܒܰܕܶܩ ܒܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܘܰܬܢܰܒܪܶܫ ܒܰܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܳܟ: ܘܥܰܡ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܢܶܬܦܨܰܚ ܒܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܬܺܐܒܶܝܠ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܐܰܚܺܝܕ ܒܪܶܡܙܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܘܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܶܗ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܣܶܠܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܥܶܠܰܬ݀: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܫܶܐܠܰܬ݀: ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܒܝܰܕ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܦܨܚܰܬ݀: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ: ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܙܰܩ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܫܬܰܪܰܪ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܘܳܐܦ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܢܶܬܩܰܕܰܫ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܘܟܰܕ ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܣܥܰܪ ܠܥܰܒܕܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕ ܟܳܪܽܘܙܶܗ. ܘܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܙܰܠ̱ܬ݀ ܗܘܳܬ ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ. ܥܽܘܠܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܕܕܳܨ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܥܽܘ̣ܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܣܳܒܬܳܐ ܕܪܶܬܡܰܬ݀ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܩܽܘܕܳܫܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ: ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܪܟܶܢ ܝܳܬܶܗ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܨܳܪ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܠܐ ܓܫܰܦ ܒܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝ̇ܳܠܶܕܬܶܗ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܰܙܺܝܥܳܗ̇ ܕܬܶܪܕܶܐ  ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܘܒܰܠ ܗܘܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܝܳܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܡܶܬܪܟܶܢ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܟܣܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܗܘܳܬ ܘܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀: ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܽܘܠܐ: ܚܰܕܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܪܦܰܬ ܫܰܒܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܶܝܫܒܰܥ: ܘܡ̈ܶܠܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܪܳܬܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܘܨܶܗ ܓܶܝܪ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ: ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܠܪܶܗܛܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܢܫܰܡܰܪ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܩ̈ܳܠܐ ܕܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܫܠܳܡܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܙܪܰܥ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܙܺܝܥ ܕܰܘܨܳܐ ܒܫܰܒܪܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܚܶܕܝܰܬ݀ ܣܳܒܬܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܪܘܰܙ ܥܽܘܠܐ ܒܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ: ܣܰܥܪܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܒܫܶܠܝܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ: ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܽܘܡܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܰܘ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݀: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܦܶܗ ܪܳܬܡܳܐ: ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܠܰܒܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܩܰܪܶܒܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܕܢܶܡܠܐܷ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܬܰܘܕܝ̈ܳܬܶܗ: ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܕܽܘܨ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܡܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܕܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܥܰܡܗܶܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇: ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܒܰܛܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܺܝܫܡܰܠܐܟܶܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܫܰܟ̣ܶܢܬ ܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܚܝܳܢܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܰܣܓܶܐ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܡܘܠܕܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܥܰܡ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܥܰܡ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܣܳܒܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܰܪܽܘܙܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܰܕܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܥܰܠ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܡܰܬܝ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܒܳܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܶܬܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ  ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܺܝܡܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܛܰܗܰܡ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ  ܡܰܪܝܰܡ: ܫܰܕܰܪ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܛܶܟ̈ܣܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܛܰܢܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܐܟܳܐ ܣܳܡ ܶܒܗ ܐܳܬܳܐ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܘܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܶܐܬܓܒܰܝܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܐܶܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ: ܘܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܒܳܟ ܐܶܬܦܬܰܚ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܣܰܒܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܢܶܨܚܳܢܳܟ: ܘܕܶܒܫܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܗܘܰܝܬ ܚܕܽܘܓܳܐ ܐܳܦ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܘܰܥܶܕܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܐܷܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩܬ: ܘܒܶܗ ܐܰܟܶܣܬ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܰܚܙܰܝܬ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܫܡܰܥܬ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܺܐܝܕܳܟ ܣܳܡܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܛܰܝܶܒܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ: ܘܰܬܪܽܘܨܘ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܠܐܠܳܗܰܢ ܚܰܦܶܛܬ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬ: ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܘܺܝܬ ܕܬܰܥܡܶܕ ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܰܝܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܰܝܬ: ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܙܶܕܩܳܐܝ̣ܬ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܳܟ ܐܠܰܦ ܥܠܰܝܟ ܒܝܰܕ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝ̈ܠܺܝܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܣܺܝܡܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܦܳܥ̈ܠܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܩܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܦܰܢܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܪܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܫܳܛ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܩܳܠܐ ܕܰܬܡܺܝܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܡܟܰܠܠܐ: ܘܩܰܕܺܝܫ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܓܡܽܘܪ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ: ܘܰܬܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܬܰܘܕܶܐ ܒܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ: ܘܬܶܪܕܽܘܦ ܡ̣ܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܰܬܗܰܕܶܐ ܠܰܢ ܘܰܬܡܰܢܰܥ ܠܰܢ ܠܘܰܥܕܳܟ: ܘܬܶܛܰܪ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܟ: ܘܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܬܰܠܒܶܫ ܠܰܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܶܡܢܶܐ ܠܰܢ ܒܰܓܙܳܪܳܟ: ܘܰܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܬܶܥܨܽܘܒ ܒܰܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܬܰܩܗܶܐ ܡܶܢܰܢ ܠܡܰܐܟܝ̈ܳܢܰܝܢ: ܘܰܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܰܢ ܥܰܠ ܢܳܟܽܘܠܰܢ: ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܳܩܽܘܪܰܢ: ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܩܪܒܳܢܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܰܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ: ܘܰܐܫܘܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܟܪܙܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܘܰܚܰ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܪܳܡ ܗ̣ܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܰܪܟܺܝܢ ܗ̣ܽܘ ܚܢܳܢܶܗ ܕܰܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܡܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܡ̣ܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܐܰܘܠܶܕ ܩ̈ܳܠܐ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܕܶܢܚܶܗ: ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܝܺܠܺܝܕ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܨܶܡܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ: ܘܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܰܓܗܰܪ ܠܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ: ܫܒܺܝܚ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܘܰܒܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܪܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܣܥܰܪ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܩܳܠܐ ܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܒܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܣܬܥܰܪܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܚܰܓܳܐ ܡܰܦܪ̈ܓܳܢ: ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܕܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܕܶܐܬܚܫܶܒ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ: ܕܣܳܗܕܳܐ ܪܰܒ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ: ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܬܫܰܒܰܚܝ: ܕܰܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܐܶܬܚܰܬܡܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܪܥܰܡܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܡܶܬܕܢܳܚܽܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܢܝܰܒܒܽܘܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܬܚܙܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܥܩܰܪܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܩܳܠܐ ܬܺܐܡܰܪܝ: ܡܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܳܢ ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܒܶܝܢܰܢ ܦܪܰܩܬܳܢ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܰܒܰܠܢܰܢ ܚܰܕܶܬܬܳܢ: ܘܟܰܕ ܐܶܒܰܕܢܰܢ ܒܥܰܝܬܳܢ ܘܶܐܫܟܰܚܬܳܢ: ܘܟܰܕ ܡܺܝܬܰܢ ܗܘܰܝܢ ܐܰܚܺܝܬܳܢ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬܳܢ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܒܢܰܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܰܚܶܡܬܳܢ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܣܥܰܪܬ ܘܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܘܳܬܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܐܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܠܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܠܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܩܰܪܬܳܐ ܚܰܕܺܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܠܐܣܶܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܫܪܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܕܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܨܳܪ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܒܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܥܛܺܝܦ ܙܺܝܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܡܰܠܝܳܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܟܪܙܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܳܐܦ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ ܡܠܐܴ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܩܳܠܐ ܠܰܣܒܰܪܬܗ: ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܢܚܶܗ: ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܚܰܘܺܝ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐܶܨ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܩܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ ܦܳܪܥܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܣܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܒܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇: ܩܳܠܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܫܪܳܓܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܳܪܳܐ: ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܚܰܕܬܰܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ ܒܶܐܣܛܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܦܪܶܓ: ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒܰܕ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܕܰܬܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܓܽܘܥ̈ܠܳܢܰܝܟ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܪܘܳܙܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܩܪܺܝ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܘܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗ̇ܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܫܪܳܐ ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܳܐܦ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܓܶܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܰܢܺܝܳܐܐ: ܐܰܝܟ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܰܪܚܽܘܡܳܟ: ܘܟܳܪܽܘܙܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܕܢܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܚܢܳܢܳܟ: ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܨܰܒܶܬ ܠܪܶܗܛܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܒܚܽܘܒܶܗ ܫܰܐܠ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܕܳܨ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܕܰܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܢܶܨܽܘܪ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ: ܘܫܶܬܩܳܐ ܐܠܰܒܶܟ ܠܐܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ: ܩܳܠܐ ܕܶܐܙܕܪܰܥ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܟܳܪܳܐ ܟܳܗܳܢܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܚܨܶܕ ܩܳܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܚܛܽܘܛܳܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ: ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܕܰܒܩܳܠܐ ܢܰܟܪܶܙ ܘܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܛܢܳܐ ܕܕܳܨ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܪܓܺܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܩܠܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܫܰܘܚܰܬ݀: ܘܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܒܰܕܩܰܬ݀: ܣܓܽܘܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܶܗ ܒܰܝܰܐܐ: ܛܰܠܝܳܐ ܒܬܽܘܠܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡ̣ܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܐܷܒܘ ܕܢܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܥܰܩܶܒܬܶܗ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܕܡܰܙܥܶܩ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܘܰܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܥܩܰܪܬܳܐ: ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܢܢܰܚܶܡ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܒܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܽܘܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܡܚܰܘܝܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܡܒܰܕܩܳܢܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܫܪܳܓܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܣܰܗܪܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ: ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܐܪܳܙܶܗ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܩܳܠܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܟܰܣܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܕܰܘܨܳܐ ܒܰܛܢܶܗ: ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐܶܨ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ ܦܳܪܥܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܣܽܘܟܳܝܳܗ̇. ܘܺܝܗܽܘܕ ܦܨܺܝܚܳܐ ܒܝܰܠܽܘܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܠܥܰܩܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܪܶܝܢ ܝܰܠܕܺܝ̣̈ܢ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܩܳܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܩܳܠܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ: ܘܫܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܘܬܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܚܰܢܢܳܐܝ̣ܬ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܰܐܫܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܣܳܥܪܰܬ݀ ܟܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܥܰܠ ܓܰܘܳܐ  ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܰܢܨܰܒܬ ܠܣܰܘ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܰܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܠܐܒܽܘܟ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܠܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܓܗܺܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܢܰܘܕܶܐ: ܥܰܡ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܥܰܩܪܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܒܛܺܝܢܽܘܬܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܕܳܨܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬ ܡܶܢܶܗ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܫܠܳܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܦܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܺܝܣ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܪܶܙ: ܢܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ: ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܥܛܶܐ ܡܶܢܰܢ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ݀ ܦܽܘܡܳܟ ܠܐ ܕܰܓܳܠܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܬܚܙܶܝܢܰܢ: ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܘܶܐ ܒܠܐܷܘܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܡܬܰܪܶܨ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܡܒܰܝܰܐܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܝܰܐܐ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܚܰܕܺܝ ܒܰܫܪܳܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܡܪܰܡܪܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܪ̈ܳܡܶܐ ܡܫܰܦܠ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܪܰܒܬܳܐ: ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ: ܨܒܰܝܬ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܰܬܥܰܕܶܐ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܘܳܐ: ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܰܦܢܺܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܫܰܕܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܠܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܕܢܶܩܦܽܘܠ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܪܶܗܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̣ܽܘ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܠܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܗ̣ܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܠܶܠ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܳܨ: ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܠܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܰܡܒܰܪܟܴܳܐܗ̱̇ܘ ܐܳܦ ܦܺܐܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܟ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀: ܡ̣ܶܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܠܰܥܙܰܬ݀: ܠܘܳܬܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ: ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ: ܘܶܐܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܰܕܺܝ ܕܶܝܢ ܘܠܳܗ̇ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ ܕܰܐܦܪܝܰܬ݀: ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܡܶܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܫܒ̈ܳܒܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܒܚܰܝܠܐ ܟܺܝܬ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܙܰܠ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܙܪܽܘܥ ܕܶܝܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܢܰܟܪܶܙ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܫܰܦܪܳܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܪܗܶܛ ܘܣܰܒܰܪ ܕܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ: ܘܒܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܬܓܰܘܰܣ: ܘܠܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܳܐܬܶܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܕܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܘܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܫܳܦܪܺܝܢ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܝܰܐܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܕܶܝܢ ܠܐܠܺܝܫܒܰܥ ܠܶܘܺܝܬܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܠܰܟ̣ܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ ܓܒܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܝܰܠܕܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܠܐ ܒܳܛܶܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ: ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܶܗܪܳܐ: ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܫܰܪܪܶܗ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܡܰܠܶܠ: ܘܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܘܕܰܥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܳܪܽܘܩܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܶܒ̈ܠܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܐܘܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܗ̇ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗܘܳܐ ܕܡܰܛܫܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܫܪܶܝܗ̇: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ ܠܶܗ: ܝܰܘܣܶܦ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܗ̇ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܬܺܐܠܰܕܝ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܢܰܐܚܶܝܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܘܒܶܗ ܕܚܰܩ ܠܟܶܫ̈ܠܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܓܡ̣ܰܪ ܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܕܠܐ ܟܶܫܠܐ ܥܒܰܕ ܠܟܺܐܢܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܒܨܳܬܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܗܰܝܡܢܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܡܽܘܠܟ̈ܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܠܰܒܶܒ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܶܬܪܰܗܒܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܶܗ: ܘܰܙܟܳܐ ܘܚܰܝܶܒ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܕܣܳܢܝܰܝ̈ ܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܚܶܙܘܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܠܟܶܫܠܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܰܕܚܰܩ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡ̣ܶܢ ܒܰܛܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܝܰܘܣܶܦ ܚܙܳܝܗܝ ܡܰܠܐܟܳܐܝ̣ܬ ܘܝܶܪܒܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܢܰܛܪܳܗ̇ ܠܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܠܡܰܪܝܰܡ ܙܰܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܚܰܘܺܝ ܕܘܽܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܘܰܡܠܐ ܠܶܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܢܰܗܰܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܢܶܗܪܰܬ݀ ܒܶܗ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܩܶܢܛܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪ̈ܺܝܫܡܰܠܐܟܶܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܘܰܥܩܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܰܨܺܝ ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܨܰܒܶܬ ܐܳܦ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܢܶܨܚܳܢܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܰܠܝܳܐ ܟܶܫ̈ܠܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܪܺܝܫ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܝܶܗ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܓܳܠܐܷ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܕܩܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ: ܘܫܰܡܠܝܶܗ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܒܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܙܰܡܶܢ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܚܙܳܬ݀ ܠܝܰܘܣܶܦ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܳܓܶܕ ܒܕܶܚܠܐ ܕܒܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܬܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝ ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܘܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ. ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܶܒ̈ܝܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܡܫܰܪܪܳܢܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܝܽܘܡܳܐ: ܠܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ ܘܠܐܱܦ̈ܣܰܠܛܽܘ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܳܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܕܳܡܝ̈ܰܝ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܪܰܟܶܒ ܘܚܰܝܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܕܰܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܟܰܬܰܪ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܟܽܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܒܰܛܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܫܘܰܚ: ܘܪܳܬ ܠܶܗ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܘܪܶܢܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܫܰܕܰܪ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܠܶܒܶܗ ܕܰܦܠܺܝܓܳܐ: ܘܰܠܠܶܒܳܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܢܫܰܪܰܪ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܐܳܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܛܳܣܰܬ݀ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ݀ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ: ܐܳܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܒܕܶܗ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܢܩܰܫ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ: ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܣܶܟܬܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܫܪܳܓܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܥ̣ܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܣܶܓܕܬܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܦܝܳܣܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ ܫܒܰܪܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ: ܫܰܢܳܝ ܫܰܢܳܝ ܡܳܪܬܝ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠܐܴ: ܕܗܳܐ ܙܳܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܠܐ ܠܟܰܪܣܳܐ: ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܘܢܶܦܣܰܥ ܩܕܳܡ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܢܫܰܢܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܕܰܠܩܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܦܰܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܬܡܰܗ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ: ܕܰܚܙܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܒܰܛܢܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܟܰܪܣܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܣܠܰܝܬܳܐ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܙܕܰܢܰܩ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ: ܕܰܢܦܰܪܣܶܝܗ̇ ܐܰܘ ܕܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܐܶܬܳܬ݀ ܫܶܢܬܳܐ ܘܰܐܚܕܶܗ ܢܽܘܡܺܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܓ̈ܰܠܠܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܰܫܰܟ ܛܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܫܶܢܬܳܐ: ܘܢܳܚ ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ: ܘܛܳܣ ܩܰܠܺܝܠܐ ܘܰܡܛܳܐ ܕܢܰܥܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܢܫܰܒ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ: ܪܬܰܡ ܐܰܝܟ ܪܰܥܡܳܐ: ܐܰܙܠܶܓ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܪܥܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܟܘܰܙ ܗܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܰܩܥܳܐ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܡ̇ܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܟ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܒܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܪܳܐ ܒܰܛܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ: ܫܰܝܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܳܘ ܟܺܐܢܳܐ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱̇ܘ: ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܥܳܪܶܩ ܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ: ܘܰܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܦܳܢܶܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܒܳܛܶܠ ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ: ܘܥܳܒܪܳܐ ܠܰܘܛܬܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܢܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܕܰܠ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܩܳܡ ܘܰܣܓܶܕ ܩܕܳܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܽܘܪܳܐ ܥܰܒܺܝܛܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܶܣܛܳܐ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܦܪܰܥ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܐ: ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܩܺܝ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱̇ܘ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܺܝܢ ܒܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܗܰܘ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܠܺܝ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪܳܐ: ܥܠܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܫܳܐ ܕܺܝܠܶܦܬ ܠܺܝ ܫܰܪܒܶܟܝ ܠܐ ܫܳܠܐܷ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܐܰܟܪܶܙ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ: ܐܶܣܰܒܰܪ ܫܡܶܗ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܫܰܪܒܶܗ ܘܠܐ ܒܳܗܶܬ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܐܰܘܒܶܠ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܘܳܐܦ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܶܬܥܰܕܰܠ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܬܚܰܪܰܪ: ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܬܚܙܶܐ: ܘܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܪܰܪ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ: ܘܫܰܬܶܐܣ ܠܥܺܕܬܶܗ ܥܰܠ ܫܪܳܪܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܟܺܐܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܕܰܓܠܐܴ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܕܰܟܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܕܰܟܺܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܘܺܝ ܫܽܘܪܳܪ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܥܰܡ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܓܢܺܝܙ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܐܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܓܰܢܒܳܗ̇ ܠܐܘܪܚܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܳܢܳܐܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܬܳܐ: ܘܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܛܳܠܡ̈ܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܘܚܰܪܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܶܫܠܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܝ̣ܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܠܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܝܳܒܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܕܪܟܽܘܢ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܕܰܥ ܠܐܒܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܪܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܨܒܰܝܬ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܟܳ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܘܬܽܘܒ ܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܬܚܰܕܬܺܝܘܗܝ: ܘܳܐܦ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܰܦܢܺܝܘܗܝ ܠܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܫܒܰܩܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ: ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ ܠܳܟ ܚܰܝܶܕܬܳܝܗܝ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܟܝܳܢܰܢ ܪܰܦܝܳܐ ܬܫܰܟܶܢ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ: ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܺܝܠܶܕ: ܐܶܡܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ: ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܓܒܰܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܟܰܕ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܢܰܛܪܶܗ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܓܰܢܒܳܗ̇ ܠܐܘܪܚܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܒܺܐܝܳܪ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܡܚܰܦܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܢܳܐ: ܘܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܬܓܠܐܷ: ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܶܝܢ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܢܰܛܪܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܡܶܬܰܐܪܙܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܒܰܚܢܰܬ݀ ܥܰܡ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܫܰܠܡܰܬ݀ ܘܛܰܝܒܰܬ݀ ܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܰܛܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇: ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܡܟܺܝܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܕܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܟܶܫܠܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܠܗ̇ܳܝ ܕܡܰܛܫܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܐܶܬܪܰܥܺܝ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܥܰܬ݀ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܐܳܦ ܒܠܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܡܶܫܬܰܦܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܠܐܦܰܝ̈ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܡܰܬ݀ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܩܰܠܺܝܠܐܝ̣ܬ ܒܡܽܘܟܳܟܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ: ܘܰܠܓܰܒܳܟ ܕܠܶܗ ܐܰܓܥܶܠܬܳܢܝ ܐܶܩܢܶܐ ܦܝܳܣܳܐ: ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܒܰܐܡܬܳܟ: ܕܠܐ ܠܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܳܬܳܐ ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܢܝ: ܫܰܪܰܪ ܕܶܝܢ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܶܐ: ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܓܰܕܦܰܢܝ ܚܶܣܕܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܪܶܬܡܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܪܡܰܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܩܰܠܺܝܠܐܝ̣ܬ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܟܺܐܢܳܐ: ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܡܠܐܷ ܗ̣ܽܘ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܘܰܓܠܐܴ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܫܰܝܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܦܠܺܝܓܬܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܐܟܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܐܰܪܶܙ ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܢܶܣܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܠܗ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢܶܗ ܠܕܶܚܠܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܚܰܘܺܝ: ܕܗ̇ܰܘ ܒܰܛܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܕܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܐܟܳܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܢܶܗ ܕܢܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܗܰܕܺܝ ܠܟܺܐܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܰܢܕܰܒܪܶܝܗ̇ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܒܕܶܗ ܟܰܕ ܩܡ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܰܒܪܳܗ̇: ܘܠܐ ܚܰܟܡܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܙܰܗܝܳܐܝܬ ܘܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܚܰܘܝܶܗ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܩܽܘܕܡܶܗ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܘܚܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܙܺܝܥܶܗ: ܠܡܶܫܬܰܥܒܳܕܽܘ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܛܪܰܕ ܟܽܠ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܠܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܚܰܬ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܐ ܡܶܙܕܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܰܡܟܺܝܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ݀: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐܝ̣ܬ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܝܬܺܝ ܗܘܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ ܫܰܥܒܕܶܗ ܠܟܺܐܢܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܚܰܘܺܝ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܫܰܪܪܶܗ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܛܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܰܢ ܐܠܰܗܰܢ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܫܰܘܕܥܶܗ ܒܳܗ̇ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܕܗ̣ܽܘ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܐܨܡܰܚ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܘܰܐܢܗܪܳܗ̇ ܘܰܛܪܰܕ ܡܶܢܶܗ ܟܶܫܠܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܘܕܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܒܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܐ ܚܣܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܫܬܰܡܰܫ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܓܠܳܝܗܝ ܘܚܰܘܝܶܗ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܒܰܝܐܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܬܶܗܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܳܐܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ: ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܚܰܪܪܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ: ܘܰܐܪܝܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܠܚܽܘܒܳܠܳܗ̇ ܘܠܰܬܒܳܪܳܗ̇: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܟܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܢܚܶܬ ܘܫܰܐܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇: ܟܰܕ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܡܦܺܝܣܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܕܬܰܐܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܬܣܰܬܪܶܝܗ̇ ܘܰܬܗܰܕܪܶܝܗ̇ ܒܰܩܠܺܝܪܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܙܰܗܝܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܐܦܽܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ: ܠܐܱܦܣ̈ܰܠܛܽܘ ܘܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܢܰܟܦܳܢܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܰܦܢܝܳܢܳܐ: ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ: ܠܰܟܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ: ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܰܡܙܰܕܩܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܟܶܒܘ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܛܶܟܣܺܝ̈ܢ ܘܬܶܓܡܺܝ̈ܢ ܘܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܕܒܳܗ̇ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܫܦܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܰܘܕܶܐ ܘܬܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܣܝܪܬ ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ……..

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܥܰܪܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܫܪܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܪܰܪ: ܘܠܰܦܠܺܝܓܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܘܪ̈ܺܝܫܡܰܠܐܟܶܐ ܫܰܪܰܪ: ܘܰܠܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܘܦܺܝ ܘܛܰܠܶܩ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܣܰܬܶܬ ܘܰܩܒܰܥ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬ: ܘܰܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܪܳܟ ܬܽܘܒ ܐܰܢܗܰܪܬ: ܘܠܐܘܪܚܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܚܰܕܬܽܘܬ ܦܣܳܩܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܟ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܝܰܡ ܫܪܰܝܬ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ: ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܕܠܐ ܢܶܬܡܰܗ: ܡܰܢܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܫܰܒܰܚ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܙܰܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܥܰܡ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܳܦ ܟܶܫܠܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܠܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܥܳܫܶܩ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܟܝ ܗܳܕܶܐ ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܕܶܐܨܛܰܕܺܝ ܒܶܟܝ ܚܰܒܶܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܟܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܠܨܰܬ݀ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ ܡܰܢܽܘ ܕܰܠܚܶܟܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ: ܘܡܰܢܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܠܶܦ ܐܶܣܛܰܠ ܢܰܟܦܽܘܬܶܟܝ: ܘܟܰܕ ܒܡ̈ܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܓܶܕ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܓܠܽܘܙ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܠܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܰܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܒܓܶܠܝܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܠܐ ܬܶܬܦܰܫܟ ܒܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܡܰܪܝܰܡ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܗ̇: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܘܶܐܢܳܐ ܡܫܰܒܠܳܢܳܗ̇: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܛܥܺܝܢܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܬ: ܘܶܐܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܛܥܺܝܢܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܥܺܝܢܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܛܥܺܝܢܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܕܶܝܢ ܘܡܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇: ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱̇ܝ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܺܝܪܳܐ ܫܰܢܺܝ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܩܳܡ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ: ܘܣܳܓܶܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܳܐ ܘܰܐܡܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܢܬܝ ܗܘܰܝܬ ܠܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܓܰܢܬܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܛܒܺܝܥܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܕܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܘܰܥܶܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܶܟܝ ܟܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܢܳܢܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܟܰܪܣܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܟܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܠܐܷ ܕܰܗܒܳܐ ܗ̇ܘ ܐܽܘܦܺܝܪܝܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܗܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܨܛܒܺܝ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܺܠܶܦܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܟܝ: ܗܳܐ ܡܨܰܠܶܦ ܠܺܝ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ: ܣܰܬܳܐ ܠܐ ܦܠܺܝܚܬܳܐ: ܛܥܺܝܢܰܬ݀ ܣܓܽܘܠܐ ܚܰܠܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܘܗܳܐ ܠܳܒܶܫ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܣܒܺܝܣ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܕܒܶܟܝ ܙܩܰܪ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܩܰܪܢܳܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܨܒܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ: ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ ܫܶܡܫܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡ̣ܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܘܳܐܦ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܗ̣ܽܘ ܡܫܰܟܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܰܫܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܠܐ ܟܡܳܢܳܝ ܒܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܓܠܐܴ ܙܺܝܘܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܠܐ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܘܪܳܬ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܰܐܙܥܶܩ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܓܳܚ ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܚܰܪܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ ܓܰܙܰܝ̈ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܚܰܬ݀ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܠܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܪܡܰܙ: ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܥܩܰܪ ܘܦܽܘܫܳܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܛܰܠܶܩ: ܘܟܶܫܠܐ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܬܠܰܫ: ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܶܗ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܰܥܪܶܩ: ܒܨܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܪܕܰܦ: ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܛܪܳܕ: ܟܰܪܝܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܥܳܩܬܶܗ ܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܫܰܚܠܶܦ: ܐܶܒܠܶܗ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܰܝܳܪܬܳܐ: ܡܶܣܬܰܗܕܳܐ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܒܟܳܪܣܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇: ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܪܥܶܠܘ ܐܳܦ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܐܶܬܡܣܰܪܘ: ܟܰܕ̈ܳܒܶܐ ܐܶܬܒܰܙܰܚܘ: ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܐܶܬܟܰܐܱܪܘ: ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ: ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܙܕܰܝܰܦܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܰܐܒܠܰܬ݀: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܰܕܥܰܡܶܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܰܐܒܠܺܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܗܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ: ܘܣܳܢ̈ܝܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܘܡܰܚܦܪܺܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܶܗ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܳܐ: ܘܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܟ: ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܚܰܓܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܢܰܐܛܶܠ ܥܠܰܝܢ ܛܰܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܓܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܐܚ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܓܰܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܰܐܣܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܣܥܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܢܶܬܓܠܐܷ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܘܬܰܐܓܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ. ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܙܰܗܶܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܩܰܕܶܫ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܪܰܒܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܚܰܟܶܡ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܡܰܘܬܪܳܢܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܟܪܶܟ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܠܓܰܒ̈ܪܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܪܘܰܚܬܳܐ: ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܒܽܘܝܳܐܴܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡܢܺܝ̣ܚܳܢܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܒܚܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܬܰܩܢܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇: ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܒܪܳܝܗܝ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ  ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܢܰܛܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܪܰܒܺܝ: ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܒܽܘܪܟܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܪܰܟܶܒ: ܘܶܐܬܢܰܨܰܪ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܺܝܢ: ܘܶܐܬܢܰܫܰܩ ܡ̣ܶܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܩܰܕܶܫ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܦܳܦܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܬܰܪ: ܟܰܕ ܒܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ: ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܡܰܘܬܒܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܒܠܶܗ: ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܒܰܪܟܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܪܒܺܝܥܰܝܰܬ݀ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܳܝܓܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܫܺܝܢܽܘܬܶܗ ܣܰܝܟܶܗ ܐܽܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܘܥܰܦܺܝܩ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܪܟܺܝܒ ܫܡܰܝܳܐ ܕܥܰܦܺܝܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ: ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܡܪܰܒܶܝܢ ܠܶܗ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܡܬܰܪܣܶܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ: ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܘܠܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܪܒܳܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀: ܘܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܪܳܦܣܺܝܢ ܘܐܦ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܫܡܥܺܝܢ: ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܘܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܣܰܒܪܳܝܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܚܳܕܝܳܐ: ܘܰܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱̇ܘ ܫܡܶܗ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܡܟܰܝܢܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܕܥܳܐ: ܘܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܛܥܳܬ݀ ܠܠܰܘܛܬܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܳܪܣܳܐ ܘܡܶܪܬܶܗ ܐܶܬܚܰܠܝܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܫܛܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܣܬܕܶܩ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܳܝܨܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܘܐܦ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܳܕܶܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܢܰܩܠܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܢܳܢܳܐ ܥܳܒܪܳܐ: ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܒܶܗܬܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܘܳܐ ܡܢܰܟܦܳܐ: ܘܚܶܘܝܳܐ ܡܦܰܪܣܰܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܡܣܰܒܰܪ ܘܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡܰܫܡܰܥ: ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܝܶܪܒܰܬ݀: ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܕܳܨܰܬ݀: ܐܳܦ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܣܳܒܰܝ̈ܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܠܗ̇ܰܘ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܳܢܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܛܪܺܝܕܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝ: ܘܺܐܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܳܕܶܝܢ: ܘܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܐܶܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܩ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܚܠܳܦ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܰܫܪܺܝ ܘܰܥܡܰܪ ܒܓܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܒܰܣܡܽܘܢ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܫܽܘܟܳܢܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ: ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܒܳܗ̇: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܶܐܣܬܓܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܳܐܦ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܗܰܠܶܠ: ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܟܰܕ ܠܐ ܚܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܒܰܨܪܰܬ݀ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܝܳܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܪܰܒܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܙܥܰܪ ܒܝܰܕ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܨܪܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ: ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܢܦܰܩ ܠܓܶܠܝܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܦܰܪܣܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܽܘܬܶܗ: ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܛܰܟܣܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܚܢܳܢܶܗ. ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܕܰܒܓܽܘܕܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ ܕܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܠܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܒܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܶܗ: ܫܩܺܝܠ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܰܚܢܳܢܶܗ: ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܪ: ܛܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܘܚܰܒܶܒܬܶܗ ܡܰܪܗܒܳܢܳܐ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܒܬܽܘܩܦܶܗ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܰܥܪܰܩ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܗ̣ܽܘ ܡܰܘܒܫܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܐܠܳܝܳܐ: ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܒܢܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܶܐܡܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇: ܛܰܠܝܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܛܒܰܥ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܳܐܦ ܡܫܰܕܰܪ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܦܳܪܶܣ ܕܢܰܟܪܙܶܗ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ: ܘܰܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܫܰܘܕܰܥ: ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܡܶܬܥܰܙܪܰܪ ܘܛܳܥܶܝܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܬܺܐܒܶܝܠ. ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܗܘܳܐ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܟܪܽܘܒܳܝܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܬܶܗܪܳܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܕܶܚܠܐ: ܫܰܒܪܳܐ ܕܝ̇ܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܥܺܝܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܛܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܳܡܶܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܕܳܡܶܐ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܫܘܶܐ ܥܰܡ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܟܣܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܓܠܐܷ ܨܶܝܕ ܐܶܡܶܗ: ܓܢܶܐ ܒܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܫܟܺܝܚ ܥܰܠ ܒܽܘܪܟܳܐ: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܥܶܡ ܘܰܫܠܐܷ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܓܢܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܓܠܐܷ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܫܰܕܰܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܡܛܰܟܰܣ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܡܢܶܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܥܰܦܺܝܩ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܘܥܰܦܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܡܩܰܕܶܫ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܕܰܪܟܶܒ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܦܳܫ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܥܰܡܰܢ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱̇ܘ: ܘܰܒܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܥܰܡ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܣܥܰܪܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܥܰܡ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܩܰܕܶܫ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܡܥܰܕܥ̈ܕܳܢܶܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܗܰܕܰܪ ܠܰܡܙܰܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܥܺܐܕܳܟ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܟ: ܘܥܰܕܰܪ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܫܰܒܰܚ ܕܶܝܢ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܫܡܳܟ: ܢܰܛܰܪ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܣܓܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܠܥܳܢ̈ܳܟ: ܚܰܕܳܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܠܰܓܙܳܪܳܟ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܒܚܽܘܒܳܟ ܠܥܰܡܳܟ: ܒܰܪܶܟ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܘܟܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܟ ܠܰܡܢܳܬܳܟ: ܘܳܐܦ ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ: ܘܠܰܪܘܳܙܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܒܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܣܰܒܰܪ ܝܰܠܕܶܗ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܳܐܦ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܒܕܶܢܚܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ: ܘܳܐܦ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܚܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܘܰܡܚܰܕ̈ܝܳܢܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܐܰܫܩܺܝܬ ܘܚܰܕܺܝܬ: ܘܟܰܕ ܐܽܘܣܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܝܰܠܕܳܟ ܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܨܰܠܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܡܒܰܪܳܟܽܘ ܘܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܪܟܺܝܢܺܝܢ ܘܳܐܦ ܒܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܨܒܰܐܘܘܬ ܡܰܙܥܩܺܝܢ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܘ̈ܝܰܬ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ: ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܚܽܘܦܳܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܟܰܕ ܪܳܐܬܶܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܟܰܕ ܓܢܺܝܙ ܘܰܟܣܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܬܫܰܟܶܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܰܕܰܪܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܒܪܽܘܢ ܗܘܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܓܠܐܷ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܣܰܢܝܳܐ: ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ: ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ: ܘܰܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܪܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܠܘܳܬ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܣܺܝܡ ܥܽܘܫܢܶܗ ܒܠܰܩܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܳܬܶܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܡܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܐܪܥܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܕܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܒܰܛܢܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܗܳܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܫܰܡܠܺܝܬ: ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܘܰܠܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܰܝܬ ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܪܡܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܒܪܶܡܙܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܟܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ: ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܒ ܗܘܰܝܬ: ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܚܺܝ̣ܠܰܬ݀ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܒܕܶܚܠܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܰܝܬ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܗܳܫܳܐ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܫܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܙܳܚܰܬ݀ ܡܰܕܢܚܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܪ̈ܗܶܛܝ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܙܡܰܪ̈ܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܳܟ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ: ܕܳܨܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇: ܟܰܕ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܗܰܕܪܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ: ܠܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܕܬܶܬܕܟܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܐܰܣܓܳܐ ܒܳܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ: ܒܰܝܰܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܶܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܓܡܽܘܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܳܐ ܠܐܱܦܽܘܕ̈ܝܰܐܩܢܽܘ ܘܠܐܱܦܣ̈ܰܠܛܽܘ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܝܟ: ܘܰܥܶܕ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܘܣܳܢܰܝ̈ܟ: ܙܰܝܶܢ ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܟ: ܚܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܙܰܒܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܨܰܠܠܺܝܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ܢ ܚܠܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܕܽܘܨ ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܐܶܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ: ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܢܰܚ: ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܢܗܰܪ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܡܪܰܒܶܐ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܛܳܥܶܢ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܫܰܦܶܦ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܰܕ̈ܛܰܐܠܐ: ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܪܰܒܐ: ܕܰܫܳܪܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܰܓܢܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ: ܩܰܕܡܳܝ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܕܶܐܬܟܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ: ܛܥܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ: ܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܒ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܡܳܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܡܰܠܚܳܫܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܒܬܶܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܠܰܡܫܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܩܺܝܡ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܽܘܟܳܟܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ ܡܰܘܬܒܶܗ: ܘܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܬܳܓܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܡ̣ܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܒܕܶܢܚܶܗ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܣܰܦܶܩ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܫܰܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܰܕܪܟܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܰܘܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܣܰܝܟܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܫܩܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܡܳܐ ܕܥܳܪܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܨܳܐܰܪ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܒܰܒܨܳܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܡܰܘܦܶܝܢ ܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܥܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܢܳܢܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܶܬܠܒܶܟ ܒܚܽܘ̈ܦܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܫܳܒܝܳܐ ܠܶܗ ܪܶܚܡܬܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܶܬܐܟܶܠ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܫܬܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܠܝܳܐ ܒܰܛܥܳܡܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܰܘܪܶܒ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܘܰܩܫܶܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܪܳܓܶܙ ܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܦܐܷܐ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܪܰܡܪܡܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܢܩܺܝܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܣܳܦ̈ܩܳܢ ܕܢܶܬܚ̈ܰܠܛܳܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܘܬ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܫܰܝܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܓܠܰܝܬ ܠܰܢ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܰܥܡܪܺܝܢܰܢ: ܘܢܰܐܚܕܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܡܦܰܚܡܺܝܢܰܢ ܠܐܷܡܗ̈ܳܬܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܠܳܟ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܡܕܰܡܶܝܢܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܒܳܟ ܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ: ܐܰܓܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ: ܕܣܰܒܰܪܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܕܢܰܚ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܟܽܠ: ܘܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܢܰܓܕܳܢ̈ܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܰܐܠܙܳܢ̈ܶܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܠܰܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܐܒܽܘܗܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܶܐܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܗ̇ܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܕܡܶܬܒܰܙܰܚ ܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܐܒܕܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܚܒܳܠܐ ܡܶܬܬܰܘܒܰܠ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܟ ܘܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܰܕܰܪܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܰܠܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܘܳܐ: ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘܰܫܬܳܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܝܕ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܒܶܣܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܕܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܒܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܡܕܰܡܶܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܢ ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܢܰܛܪܳܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ: ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܓܰܫܶܡܬ: ܘܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܬܪܶܝܢ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܐܶܬܬܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ ܬܒܰܪܶܟ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܫܠܶܡ: ܘܚܰܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܦܪܰܥ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܬܶܡܗܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܠܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܠ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܘܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܰܛܢܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܰܕܠܐ ܟܶܫܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܐܐܰܪ ܡܰܫܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܟ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܘܰܕܢܶܬܡܢܶܐ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܶܬܡܢܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܐ ܚܳܛܶܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܬܫܰܟܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܠܐܪܥܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܟܠܺܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ: ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܢܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܠܗ̇ܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ: ܕܒܶܗ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ: ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܛܰܟܰܣ ܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܳܟ: ܘܳܐܦ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܣܰܒܰܪ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܝܰܒܶܠܘ ܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܪܗܶܛܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܘ ܗܘܰܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܳܐܦ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܒܕܶܢܚܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܛܳܒܽܘܬܳܟ: ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܨܰܠܡܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܘܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܰܫ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܩܪܳܝܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܒܶܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܘܰܥܶܕ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܣܶܓܕܬܶܗ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܐܷܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܙܺܝܘܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܥܰܠ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܟܰܘܟܒܶܗ ܢܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܦܳܪܶܣ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܫܘܚܰܬܶܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱̇ܘ: ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ: ܘܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܶܐܡܶܗ ܠܐ ܫܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܶܝܢ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܢܰܚ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܘܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܥܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܠܐܱܘܽܘܗ̇ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܡܶܢܰܢ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܢܰܚ: ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܩܰܒܶܠ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܪܺܝܫ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ: ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܫܰܟܶܢ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܫܰܒܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܘܰܫܪܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܶܗ: ܘܓܳܡܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܗܰܕܶܐ ܠܰܢ ܒܽܐܘܪܚܶܗ: ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܡܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܪܺܝܚܶܗ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܣܳܩܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ: ܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܦܳܐܰܚ ܒܰܢ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ: ܘܳܐܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܣܥܽܘܪܶܝܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܰܢܽܘ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܰܒܚܺܐܦܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܒܕܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܠܰܚܒܳܠܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܪܓܰܠ ܗܘܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܓܶܢܬ: ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܕܰܢܚܶܬ ܘܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܝܰܠܕܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥܬ ܐܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܕܰܠܚܰܕ ܪܗܶܛܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܢܚܶܬ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢܬ: ܘܳܐܦ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܕܠܐ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܒܬܽܘܠܐܝ̣ܬ ܫܰܘܙܶܒܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܕܠܐ  ܡܽܘܡ ܢܛܰܪܬܳܗ̇: ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܰܦܐܷܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܠܐܪܥܳܐ ܡ̇ܰܢ ܬܽܘܒ ܫܡܰܝܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܠܶܛܬ: ܐܽܘܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܶܗ ܪܡܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܰܛܪܳܦ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܶܐܪܶܙܘ: ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܝ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܦܰܫܰܩ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܗܘܰܘ: ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܝܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܢܳܨܪܰܬ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟ ܕܠܐܝܕܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܳܐ ܠܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܶܐܫܬܘܶܝܢܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ ܢܥܰܕܥܶܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܐܛܰܪ ܠܰܢ ܠܰܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܗ̱̇ܝ ܝܰܨܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ: ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܥܕܺܝܬ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܬ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܢܩܰܪܶܒ: ܠܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܘܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܬܰܩܢܳܗ̇: ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܗ̣ܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇: ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܗ̣ܽܘ ܒܪܳܝܗܝ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܢܰܛܪܳܗ̇: ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܪܰܒܺܝ ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܗ̣ܽܘ ܪܰܟܶܒ: ܘܐܶܬܢܰܨܰܪ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐܝ̣ܬ: ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܡܪܰܒܶܐ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܩܰܕܺܝܡ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܗܽܘ ܒܪܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐܝ̣ܬ: ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܰܕ̈ܛܰܐܠܐ ܠܐܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܕܛܽܘ̈ܦܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܡܬܰܩ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܬܩܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܓܢܶܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐܝ̣ܬ: ܛܥܺܝܢ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܩܰܠܝܠܐܝ̣ܬ: ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܕܶܐܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܕܚܺܝ̣ܠ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܽܘܩܦܶܗ: ܕܶܐܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܗܺܝܠܐܝ̣ܬ: ܡܙܺܝܥ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܽܘܕܫܶܗ: ܕܶܐܬܢܰܨܰܪ ܒܢܳܨܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܪܗܶܛ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܕܫܰܦܶܦ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢܰܢ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܬ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܓܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܟܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟܬ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܚܺܝ̣ܠܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܘܰܥܶܕܬ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܙܪܰܥܬ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܚܰܝܶܕܬ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܕܰܬܪܰܥܬ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܛܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܒܪܶܡܙܳܟ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܺܝܢܶܩܬ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܘܰܝܬ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܝܳܨܽܘܦܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܬܗܰܪܘ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܝܰܗܒܘ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܐܠܳܗܳܐܝ̣ܬ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܠܰܘܶܬܬ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܟ ܘܰܗܘܰܘ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܶܥܙܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܳܟ: ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܟ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܘܣ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܥܽܘܠܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܕܶܢܚܳܟ ܠܨܰܠܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܩܦܰܠ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܩܪܰܝܬ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܥܰܡ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܪܰܥܺܝܬ ܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܠܐܒܽܘܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ: ܘܰܙܪܰܥܬ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܝܰܒܶܒܘ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܠܳܟ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܚܰܢܢܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܥܝܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܡܚܰܪܪܳܐܝ̣ܬ ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܥܰܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܬܟܺܝܠܐܝ̣ܬ ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܣܒܺܝܣܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪܬ ܒܕܶܢܚܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒ̈ܛܶܠܳܠܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܠܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܝܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܕܰܥ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܕܟܰܪܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܓܶܣ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܓܶܕ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܰܒܝܰܕ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܡ̇ܰܢ ܘܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܒܽܘܟܪܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܟܰܕ ܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܚܰܝܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܐܓܶܢܬ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ: ܘܡܰܘܠܳܕܳܟ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܰܒܒܰܛܢܳܟ ܠܰܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܺܝܠܺܝܕܳܐ ܚܰܪܰܪܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܕܳܘܝܳܐ ܘܚܰܠܳܫܳܐ: ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܘܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܽܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ: ܘܳܐܦ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܝܰܢܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ: ܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܰܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܒܶܠܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ: ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ: ܘܣܰܟܺܝܘ ܕܢܶܚܽܙܘܢ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܘܰܚܙܰܘ ܘܰܚܕܺܝܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ: ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܕܰܢܝܰܒܠܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ: ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܠܓܶܠܝܳܐ ܒܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܘܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܒܝܰܠܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܣܰܒܘ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܢܰܦܢܽܘܢ ܠܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܘܳܐ ܕܳܝܨܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܥܰܠ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܢܰܚ ܡܳܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܓܙܰܪ ܥܠܰܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܟܰܕ ܡܰܛܺܝ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܬܡܶܟ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܡܳܐ ܠܚܰܘܳܐ: ܕܟܰܕ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܬܡܰܠܶܠܝ: ܕܶܐܫܬܰܒܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܣܰܟܠܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܫܠܐܷ ܚܶܘܝܳܐ: ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܢܡܰܠܶܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܒܛܰܠܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܬܟܪܶܙ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܨܰܥܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܐܕܳܡ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܩܽܘܫ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܘܰܢܙܺܝܥ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܶܛܢܰܬ݀ ܘܝܶܠܕܰܬ݀: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܥܰܪܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܗܰܡ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܣܶܒܠܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܨܰܦܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܢܰܢܗܰܪ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܝ̈ܶܐ: ܠܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܬܶܗܪܶܐ: ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܰܠܒܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܢܽܘܪܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܢܩܳܐ ܚܰܠܒܳܐ: ܡܳܪܶܗ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܰܚܢܰܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܶܙܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܒܶܫܢܰܢ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܢܰܢ: ܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕ ܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܳܠܘ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇: ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܟܶܒܘ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢ ܢܶܫܟܰܚ ܪܰܚ̈ܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܩܰܒܶܠ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܪܰܥܺܝ ܠܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܬܶܣܬܓܶܕ ܘܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܘܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܕܢܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ: ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܣܰܒܰܪܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܒܰܕܶܩܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܘܫܰܘܕܰܥܘ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܢܨܰܪܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܫܰܪܒܶܗ: ܘܰܪܫܰܡܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗ̣ܽܘ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܕܰܒܣܰܘܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܓܠܐܷ ܗܘܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܘܠܐ ܝܳܩܶܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܘܠܐ ܡܰܐܟܝܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܛܰܠܐܴ ܕܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܕܰܡܶܐ: ܘܰܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܦܰܚܶܡ ܗܘܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܟ ܐܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ: ܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܦܩܽܘܕ ܐܠܰܗܳܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܐ ܒܠܰܩܚܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܒܰܛܢܳܟ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܕܠܐ ܬܙܽܘܥܝ ܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡܬ ܕܶܢܚܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܳܟ ܡܟܰܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܦܽܘܩ ܪܳܥܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܡܰܟܬܰܒ ܗܘܳܐ: ܕܪܳܥܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܦܠܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܐ ܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܨܗܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܠܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܚܙܳܟ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܕܰܠܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܩܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܳܟ ܣܳܗܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܳܟ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܰܐ: ܚܰܕ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܟ ܢܰܝܬܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܓܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܚܙܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܬ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܳܟ ܡܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܛܰܒܰܒ ܗܘܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܪܢܶܣܬ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̈ܶܠܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܺܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܡܰܚܰܬܬܳܟ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܨܳܪܽܘܟ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܢܩܰܠܣܳܟ: ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܡܰܠܠܽܘܟ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܢܪܰܡܪܡܳܟ: ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܒܳܟ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܫܰܡܶܫܘ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܕܕܳܝܨܺܝܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܒܟܽܘܠܳܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ ܘܗܰܢܺܝܐܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩ̈ܳܠܐ ܕܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܟܰܪܣܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܟܶܢܦܳܐ ܡܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܚܽܘܒܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܰܪܡܰܙ ܠܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ ܘܰܐܝܢܩܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܦܪܰܩ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗܽܘ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܓܠܐܷ ܗܘܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܣܰܢܝܳܐ: ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܺܩܶܕ: ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܩܪܝܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܣܺܝܡ ܥܽܘܫܢܶܗ ܒܠܰܩܚܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇: ܘܗ̣ܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܓܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܰܐܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܕܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܰܦܩܳܢܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܦܳܪܶܣ ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܺܝ̈ܒܳܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܢܳܓܶܕ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܙܰܗܪܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܒܕܳܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܛܰܒܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡ̇ܰܪ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܶܝܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ: ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܙܰܗܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܕܢܰܚ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܠܶܗ ܢܰܝܬܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܶܗ ܢܣܰܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܬܓܠܐܷ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܓܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܘܢܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܣܰܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܐܳ ܕܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܡܣܰܟܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܝܰܠܕܶܗ ܡܰܕܢܰܚ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܕܶܢܚܶܗ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܨܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܚܬܽܘܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܡܰܨܡܰܚ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܶܒܪ̈ܟܳܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܛܢܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܡܰܬܶܠ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܕܰܪܟܺܝܒ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܡܶܗ ܡܥܰܗܶܕ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܰܓܢܰܬ݀ ܥܰܠ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܬܽܘܒܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܪܰܪܬ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܡܫܰܝܡܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܕܰܒܰܪ ܠܰܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ: ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܳܪܝ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝ̣̈ܡܳܢܝܳܬܳܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܕܪܰܥܺܝ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܪܓܶܙܢܳܝܗܝ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ: ܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܢܫܰܡܠܐܷ ܥܽܘܗܕܳܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܥܳܠܡܰܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪܬܳܝܗܝ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܕܠܠܝܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܶܐܬܰܝܬ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ ܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܐܓܰܕ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܐܠܰܗܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ: ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܒܰܨܰܪ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ: ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܨܰܝܳܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܓܰܙܶܗ ܠܐ ܚܳܣܰܪ ܘܠܐ ܡܰܘܦܶܐ: ܕܰܒܓܽܘܕܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܘܰܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܚܢܳܢܶܗ: ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܠܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܥܒܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܫܩܺܝܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܪܽܘܒܳܝܬܳܐ: ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܕܶܐܬܢܰܨܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ: ܛܥܺܝܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܪܶܡܙܶܗ: ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇: ܡܶܣܟܺܝܢ ܘܙܺܝܘܶܗ ܡܰܥܬܰܪ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܫܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܚܰܘܪܶܗ ܡܰܪܗܶܒ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܫܺܝܛܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܥܽܘܠܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܥܬܰܪ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܪܰܟܶܒ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܥܽܘܠܐ ܕܡܰܠܺܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܘܰܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܚܰܬܰܡܘ ܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ: ܒܳܟ ܐܶܬܦܰܫܰܩܘ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ: ܒܳܟ ܫܩ̈ܰܠܝ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܒܳܟ ܥܒܰܪ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܒܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܙܳܕܩܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܟܰܕ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܡܰܐܓܶܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܰܠܟ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܣܶܓܕܬܳܐ: ܠܰܒ̈ܟܳܟ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܢܬ ܥܒܰܕܬ: ܛܰܥܢܽܘܟ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܰܐܢܬ ܬܰܩܶܢܬ:  ܣܰܝܒܪܳܟ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܰܐܢܬ ܚܰܝܶܠܬ: ܢܰܫܩܳܟ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܢܬ ܪܰܟܶܒܬ: ܐܠܰܨܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܘܰܥܨܳܟ ܚܽܘܒܳܟ ܘܶܐܬܪܟܶܢܬ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܰܝ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܡܩ̈ܰܠܣܰܝ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܡܰܘܪ̈ܒܳܝ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܐܣܓܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܛܰܪ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܰܝ ܒܰܓܙܳܪܳܟ: ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܐܺܝܬܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܪܳܡܳܐ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܺܝܬ ܕܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ ܡܶܬܓܰܝܰܐܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܣܽܘܦ ܫܳܒܩܳܐ ܡܪܰܚܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ: ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܘܰܫܟܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐܝ̣ܬ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܕܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ ܠܘܳܬ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܕܢܰܚ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ: ܘܰܐܝܬܝܰܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܥܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܗܺܝܪܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܟܶܢܦܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܰܒܶܒܬܶܗ ܘܠܐ ܐܶܬܢܰܟܺܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܙܺܝܥ ܒܪܰܥܡܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܨܰܪܬܶܗ: ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܝܢ ܥܽܘ̈ܒܺܝܢ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܒܪܳܐ ܕܚܰܦܺܝ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܒܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܰܢ: ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܣܶܒܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝܘ ܒܳܗ̇ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܳܛܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܒܪܶܬܡܳܐ ܕܡ̈ܰܠܳܠܐ: ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ: ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܕܒܰܪܬ ܚܶܟܡܬܶܗ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܥܪܳܬܶܗ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܫܒܰܪܬܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܫܳܐܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܬܶܬܩܰܝܰܡܝ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܳܥܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܰܛܰܪ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܥܰܡ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܬܗܰܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܕܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܘܰܕܗܳܘܶܝܢ: ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗ̇ܳ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܬܰܩܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܐܽܘܣܝܳܝܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ ܠܰܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ: ܐܶܬܥܰܪܺܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ: ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܢܰܒܪܰܫܬܶܗ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܓܰܫܳܝ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܳܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܚܕܳܝ̈ܗܝ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܢ ܣܢܺܝܩܳܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܶܐܬܚܰܒܰܒ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ: ܘܫܰܦܶܦ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܶܗ: ܩܰܒܶܠ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܪܶܡܙܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܫܰܒܩܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܣܓܶܕ ܠܶܗ ܟܰܕ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ: ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܰܬܗܰܪ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܟܰܣܝܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܓܰܠܝܳܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܡܶܬܪܰܒܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܝܳܗܶܒ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܕܦܳܩܶܕ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܐܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܩܰܒܠܰܬ݀ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܰܡܫܰܐܷܠ ܘܝܳܠܶܦ ܐܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ: ܐܶܬܥܰܪܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܶܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܦܩܳܐ ܠܶܗ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ: ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܨܳܐܬܳܐ ܢܩܰܠܶܣ: ܢܶܩܕܽܘܡ ܢܕܽܘܨ ܠܐܘܪܥܶܗ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܩܕܳܡ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܢܝܰܩܰܪ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܦܢܝܰܬ݀ ܠܰܢ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ: ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܙܰܡܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܢܶܪܗܰܛ ܬܽܘܒ ܘܥܰܡ ܟܰܘܟܒܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܠܐܠܳܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܝܰܠܕܳܐ ܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ: ܘܥܶܣܒܳܐ ܝܺܥܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܘܰܐܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܐ: ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ:  ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܕܰܠܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܘܗܝ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ: ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܢܡܰܢܰܥ ܠܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܬܗܰܪ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܠܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܐܝܩܳܪܳܟ ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܡܩܰܒܠܐ ܩܕܳܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܪܺܝܚܶܗ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܡܽܘܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܛܰܦܣܳܢܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܶܛܪܶܗ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܕܟܽܠܰܢ ܡܝܰܩܪ̈ܰܝ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܟܳܣܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܝܳܩܕܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܐܰܓܶܣ ܗܘܳܐ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܘܟܒܶܗ ܠܡܰܠܟ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܐܰܪܗܶܒ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝ̣ܬ: ܕܬܶܫܠܰܡܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܛܥܶܢܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܘܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܨܳܝܪܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܘܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܪܟܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܘܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܰܢܗܰܪ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܗ̇ܳܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܫܰܟܶܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܕܠܳܟ ܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܢܶܣܓܽܘܕ: ܠܳܟ ܢܒܰܪܶܟ: ܠܳܟ ܢܩܰܠܶܣ: ܠܳܟ ܢܰܘܕܶܐ: ܠܳܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ: ܘܩ̈ܳܠܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܐܓܰܣ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܢܩܳܐ ܚܰܠܒܳܐ: ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ: ܛܥܺܝܢ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܕܪ̈ܳܥܶܐ: ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܰܕ̈ܛܰܐܠܐ: ܘܡܳܬܰܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݀ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܘ ܒܶܗ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܥܛܺܝ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ: ܚܰܘܒܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݀: ܐܳܕܳܡ ܛܪܺܝܕܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܚܶܘܝܳܐ ܐܶܬܪܨܶܨ: ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܚܰܦܘ: ܘܩܶܫܬܶܗ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݀: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܠܶܕ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܽܘܨ ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܳܟ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܚܠܳܦ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ: ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܢܩܰܪܶܒ: ܚܠܳܦ ܕܰܗܒܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܡܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܠܒܽܘܢܬܳܐ: ܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܫܰܟܶܢ  ܠܰܢ ܚܠܳܦ ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܬܶܥܡܰܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܙܕܰܝܰܚܬ ܒܶܗ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܬܶܙܕܰܝܰܚ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܟܽܠܰܢ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܦܪܓܳܐ ܘܰܡܨܰܒܬܳܐ ܒܠܐܴ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܟܰܗܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܩܘܠܣܝ̈ܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܐܘܟܝܬ ܥܐܕܐ ܕܢܘܨܪ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐ ܡܟܰܬܰܡ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܢܩܰܠܶܣ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇: ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܳܟ: ܘܢܶܬܢܛܰܪ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܕܶܫ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܪܰܘܪܒܳܐܝ̣ܬ ܐܰܘܪܶܒ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܕܰܟܺܝ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܢܰܩܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܢܰܨܰܚ ܠܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܕܢܰܨܰܪܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܫܰܒܰܚ ܠܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܙܰܝܰܚܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܫܒܺܝܚܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܦܰܬܰܟܬܳܐ ܘܳܐܦ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ: ܘܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܚܙܳܐ ܠܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܫܰܦܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܥܳܦܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܘܰܠܝܳܠܽܘܕܳܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܰܥܦܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ: ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܓܰܒܝܰܬ݀: ܘܰܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ݀: ܘܰܒܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ݀: ܕܰܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ݀: ܘܰܒܕܶܢܚܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ݀ ܘܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܠܛܰܐܠܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܪܶܕܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܣܺܝܡܬܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܗܰܝܟܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܬܳܐܓܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܶܕܪܳܐ ܕܳܐܪܬܳܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܡܰܦܢܝܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܡܚܰܬܡܰܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܒܺܝܳܝ̈ܶܐ: ܓܰܡܪܰܬ݀ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܝܰܒܠܰܬ݀ ܫܰܝܢܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܪܘܳܙܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝ̣̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܰܦܝܳܣܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܦܢܶܐ ܘܬܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܰܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܰܢ: ܘܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܡܰܠܝܰܝ̈ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܡܫܰܪ̈ܬܚܰܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ: ܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܣܥܽܘܪ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܳܦ ܒܩܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ: ܘܰܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢ ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ: ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܫܰܪܬܰܚ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܫܘܳܐ: ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܘܳܬ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܙܰܡܶܢ: ܘܛܰܝܶܒ ܠܟܽܠܰܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܥ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܙܰܩܘ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܥܺܝܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܢܶܫܰܐܠ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܗ̇: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܣܡܽܘܟ ܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܒܥܽܘܫܢܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐ: ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܘܪܰܡܪܶܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܡܶܢܟܽܠ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܶܢܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܠܕܳܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ: ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܝܟܝ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܗܰܘܢܺܝܢܰܢ: ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܗܪܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܪܫܰܡܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܘܰܒܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܠܰܝܟܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܬܗܰܪܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ: ܨܳܪܘ ܠܶܟܝ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ: ܕܡܰܠܶܠܘ ܒܶܟܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܠܦܰܐܝܽܘܬܶܟܝ ܒܐ̱ܪܳܙ ܟܶܘܶܝܠܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܩܰܘܺܝ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܪܳܫܶܡ: ܚܰܕ ܠܪܳܡܽܘܬ ܫܰܪܒܶܟܝ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܐ ܐܶܬܢܰܟܺܝ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܟܝ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܺܝܒܶܫ ܝܰܗܒ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܡܰܬܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܰܒ̈ܠܛܶܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ݀ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܢܰܟܦܽܘܬܶܟܝ ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܛܽܘܦܣܶܟܝ ܒܓܶܙܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܛܰܠܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܦܰܐܝܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܝܶܟܝ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܨܪܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܣܒܰܗ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܢܰܩܕܽܘܬܶܟܝ ܒܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܚܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܡܡܰܕܟܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܢܰܨܺܝܚܽܘܬܶܟܝ ܡܦܰܚܶܡ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܪܰܒܽܘܬܶܟܝ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܡܟܰܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܢܛܺܝܪܽܘܬܶܟܝ ܘܰܚܬܺܝܪܽܘܬܶܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܘܠܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܡܫܰܡܰܗ: ܚܰܕ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܶܟܝ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܩܳܠܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܕܪܳܡܰܬܝ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܒܥܽܘܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܘܰܕܪܰܘܪܶܒܬܝ ܬܽܘܒ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܫܪܳܐ ܘܰܐܓܶܢ: ܘܰܕܬܰܡܝܗܰܬܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܡܥܰܠܝܰܬܝ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܺܝܢܰܢ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܣܳܡ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ ܐܶܬܛܥܶܢ: ܘܳܐܦ ܒܟܶܢ̈ܦܰܝܟܝ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܘܰܕܙܰܗܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ: ܕܗ̇ܰܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܶܟܝ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܕܳܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܠܺܝܫܒܰܥ ܘܬܽܘܒ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܢܒܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܗ̇ܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܟܝ ܒܪܺܝܫ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܬܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ: ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܢܥܰܠܐܷ ܘܢܰܣܶܩ: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܦܝܳܣܰܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ: ܘܢܶܕܚܰܩ ܡܶܢܰܢ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܫܦܳܢ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܘܽܐܘܪܳܥܳܐ ܘܦܶܓܥܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܦܛܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܰܢܰܥܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܶܗ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܓܶܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܠܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܪܰܡܪܶܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܟܺܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ: ܘܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܰܝܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܐ  ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܣܳܟ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܢܶܣܰܩ ܘܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܰܕ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܗܳܘܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܐܳܬܝܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗ̇ܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܚܰܣܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ: ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܩܰܠܣܺܝܢ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܗܰܕܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗ̣ܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܟܺܝܬ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇: ܗܳܕܳܐ ܗ̱̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܩܰܠܣܺܝܗ̇: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܟܰܕ ܣܐܘܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܠܡܰܚܣܶܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ: ܠܰܘ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܕܰܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܠܐ ܡܳܛܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܕܰܡܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܦܰܣܠܰܬ݀ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܠܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܫܚܰܩ ܘܬܰܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܚܳܠܐ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ: ܘܡ̇ܰܢ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܰܝܟ ܚܶܣܢܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܘܰܠܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܘܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪܳܡܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ: ܕܗ̇ܳܝ ܡ̇ܰܢ ܫܡܰܝܳܐ ܛܶܥܢܰܬ݀: ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܛܶܥܢܰܬ݀ ܘܙܰܝܚܰܬ݀ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇: ܛܥܶܢܬܳܗ̇ ܘܙܰܝܰܚܬܳܗ̇ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܣܪܳܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܛܥܶܢܬܳܗ̇ ܘܠܐ ܝܶܩܕܰܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇: ܗܰܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܕܣܺܝ̣ܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܒܳܐ ܪܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܺܝܟܳܐ: ܕܚܳܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝ ܪܳܡܳܐ: ܘܡܰܕܳܥܐ: ܕܠܶܗ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܐܪܥܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܘܚܰܝܒܶܗ: ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܛܳܐ ܠܩܽܘ̈ܠܳܣܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܕܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܕܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܒܝܰܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇: ܠܺܝ ܢ̈ܶܬܠܳܢ ܛܽܘܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ :ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܟܰܢܶܫ ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܚܳܠܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܡܰܠܐܟܶܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ: ܘܠܶܗ ܬܽܘܒ ܣܰܒܰܪܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܫܠܶܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ: ܛܥܶܢܬܶܗ ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܐܰܟܡ̇ܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܟܡ̇ܰܢ ܕܣܳܟܪܳܐ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܠܶܗ ܠܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܝܶܠܕܰܬ݀: ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ: ܐܰܘ ܒܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܳܗ̇: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ: ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܡܠܺܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܬܫܺܝܓ ܘܢܶܬܚܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܫܩ̈ܠܐ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܳܠܚܺܝܢܰܢ ܘܫܳܕܶܝܢܰܢ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܐ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܝܕܶܗ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܥܺܕܬܳܟ: ܕܬܶܫܟܰܚܝ ܬܥܰܕܥܶܕܝ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇: ܘܬܶܫܰܐܠܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܫܰܒܛܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܘܰܫܘܰܚ: ܡܒܰܣܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܦ ܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܚܰܣܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ: ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܩܰܠܣܺܝܢ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܳܗ̇ ܡܗܰܕܪ̈ܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗ̣ܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܟܺܝܬ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܕܰܠܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠ: ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܗ ܢܰܐܠܰܗ: ܕܡܰܚܙ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܚܒܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܠܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܠܶܗ ܬܚܰܘܶܐ: ܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܡܝܰܩܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܳܝ ܕܟܰܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ݀: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܽܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀ ܕܰܬܩܰܒܶܠܝ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ݀: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܡܢܰܦܫ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܘ ܣܳܟ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ: ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܕܠܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ: ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟ: ܚܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܘܰܥܪܶܐ ܚܰܕ ܪܳܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܚܰܕ ܫܰܒܪܳܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܪܰܟ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܡܶܣܬܓܶܕ ܡܶܢܟܽܠ: ܕܠܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ: ܟܰܕ ܚܙܳܘ ܠܠܐܴ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܪܺܝ: ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܥܰܡ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܡ ܒܪ̈ܰܝܳܐ: ܠܕܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܠܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܠܐܷ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܠܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܳܝܶܢܩ ܚܰܠܒܳܐ: ܠܝܳܨܶܦ ܟܽܠ ܕܡܶܬܺܝܨܰܦ ܡ̣ܶܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܳܙܽܘܢܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܓܢܽܘܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܫܪܶܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܨܡܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܟܝ ܣܳܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܢܟܶܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܓܶܝܪ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܫܪܳܝܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ: ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܛܳܝܳܐ ܕܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܠܰܥܕܶܝܢ: ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܪܽܘܫܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܚܳܬܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܩܨܳܝܳܐ ܕܽܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܣܬܕܶܩ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܟܝ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܟܝ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܬܡܰܟܰܟܝ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܕܽܘܟܳܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܕܝܡܝ̈ܘ ܕܰܒܩܺܝ̈ܢܕܽܘܢܽܘ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܰܢ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܗܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܠܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܘܺܝܠܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܶܫܬܰܟܰܢܝ ܠܰܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܒܶܫܢܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܶܟܝ ܙܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܢܰܐܟܽܘܢ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܺܐܪܰܬ ܟܽܠܰܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܳܓܕܰܬ݀ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܛܪܶܕܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܦܢܳܬ݀ ܠܰܢ: ܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܩܰܠܰܠ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܡܶܙܕܰܩܦܺܝܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܪܨܺܝܦܰܬ݀ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚ ܠܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܣܓܽܘܠܐ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܕܢܳܒܗܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܪܰܟܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܡܰܘܒܕܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܥܶܡܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܬܠܚܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܨܰܗܝܽܘܬܰܢ ܐܶܬܦܰܝܓܰܬ݀: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܨܰܗܝ̈ܰܝ ܠܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ݀: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܶܬܒܰܪܝ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܐܶܬܪܨܶܨ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟܝ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܘܺܝܢܰܢ: ܘܒܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܶܗ ܥܰܠ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܡܰܘ̈ܕܝܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ݀ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ݀ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܦܰܢܳܐ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܕܶܝܢ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܳܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܝܰܩܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܨܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܘܙܰܝܳܚ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܓܳܕܠܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܘܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܠܳܗ̇: ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇: ܕܠܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܨܳܪܘ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܐܡܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܝܰܩܰܪܘ: ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܘܢ ܩܰܠܣܽܘܗ̇ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܥܰܕ̈ܥܺܐܕܶܝܗ̇ ܪܳܘܙܺܝܢ: ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܓܕܽܘܠ ܟܠܺܝܠܐ ܕܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܠܰܩܚܳܗ̇ ܡܳܪܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘܒܬܳܐ ܣܒܺܝܣܰܬ݀: ܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ: ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܩܶܦܰܠܐܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ: ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ݀ ܒܶܛܢܰܬ݀ ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ: ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ: ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܦܰܠܚܰܬ݀ ܐܰܫܘܚܰܬ݀ ܐܰܟܪܶܙ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܛܰܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܦܰܬ݀ ܐܰܪܕܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܰܘܥܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܥܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ: ܚܽܘܓܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܠܳܘܛܺܝܢ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܠܶܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ݀ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚ̈ܡܳܢܶܐ: ܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܕܰܘܨܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܶܟܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܳܗܪܳܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܬܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܣܰܘ̈ܦܶܐ: ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܥܽܘܒܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܫܰܡ: ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܪܰܒܺܝܬܳܝܗܝ ܒܦܰܓܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܙܳܐܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܐܝܢܶܩܬܳܝܗܝ ܚܰܠܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܬܺܐܒܶܝܠ ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܥܰܦܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܥܰܦܩܽܘܗܝ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܪܰܥܡܳܐ ܕܩ̈ܳܠܐ: ܕܢܰܨܪܽܘܗܝ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܪܰܡܪܶܡ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ: ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܥܰܠܺܝܟܝ ܠܘܰܥܕܶܗ: ܕܗ̣ܽܘ ܢܥܰܠܐܷ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܕܰܦܝܳܣܰܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܰܘܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ: ܘܢܰܛܪܶܟܝ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܫܶܟܝ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܛܠܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ ܕܒܒܝܬ ܠܚܡ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܥܰܘܳܠܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܪܰܫܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܕܚܰܝܶܠ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܥܰܘܳܠܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܰܠܶܠ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܩܰܘܡܬܶܗ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܶܡܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܕܰܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܥܰܡ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ: ܒܝܰܕ ܐܶܘܢܓܶܠܺܝ̈ܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܣܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܪܳܚܡܶܗ: ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܣܰܪܶܩܬ: ܘܰܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒܬ: ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܣܒܰܠܬ: ܕܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܕܰܡܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܡܰܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܰܫ̈ܰܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܠܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܐܰܘܒܶܕܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܕܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܢܶܩܢܽܘܢ: ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ: ܟܰܕ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܰܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܦܳܠܚܰܝ̈ܟ: ܘܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܫܰܪܰܪܘ: ܘܟܰܕ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܟ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܦܳܠܚܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܩܶܛܠܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܘܳܠܐܝ̣ܬ ܐܶܬܦܰܪܰܣ: ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܠܫܽܘܦܳܥ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܒܝܰܕ ܚܣܳܡܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܫܰܕ: ܘܠܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܓܰܕ: ܘܰܠܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܪܳܚܶܝܠ ܢܰܟܦܬܳܐ: ܘܨܳܝܪܰܬ݀ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܙܺܝܥ: ܕܪܳܚܶܝܠ ܠܰܡ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܘ̣: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܡ̇ܰܢ ܠܐ ܢܙܺܝܥ ܩ̈ܳܠܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܐܷܡܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܪ̈ܺܝܒܳܢ ܠܩ̈ܳܠܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܟܶܢ̈ܦܳܬܗܶܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ: ܡ̇ܰܢ ܢܶܒܟܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܡܰܡܠܠܐܴ: ܕܠܐ ܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡ̇ܰܢ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܣܰܠܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܰܦܐܷܝܢ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܚܕܽܘܓܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ ܒܬܳܓܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܶܛܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܓܰܢܰܬ݀ ܥܕܶܝܢ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ: ܐܶܠܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܕܬܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܬܰܫܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܡܽܘܟ̈ܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܚܕܽܘ̈ܓܰܝܟ: ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܩܰܪܰܒ ܡܶܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܕܰܫܰܢ ܒܰܟܳܪܳܐܝ̣ܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܰܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܢܟܶܣܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܶܗ: ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ: ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܢܰܚ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܦܪܰܩ ܘܚܰܪܰܪ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܠܰܘ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ: ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܰܐܬܗܰܪܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܢܦܰܩܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡ: ܕܰܢܥܰܙܽܘܢ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܶܡܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܠܶܒܶܗ: ܕܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ: ܒܝܰܕ ܕܰܕܚܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܟ: ܬܰܩܺܝܦ ܒܟܽܠ ܘܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܢܶܓܡܽܘܪ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܒܰܕܬ: ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܛܳܒ ܘܠܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܰܕܰܪ ܩܰܛܶܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܠܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܠܶܛ ܪܰܫܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫ ܒܚܶܡܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܟܶܣܘ ܕܠܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܘܳܠܐ: ܐܳܘ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܰܣܒܰܣܘ ܡ̣ܶܢ ܣܰܟܠܐ: ܐܳܘ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܥܳܦܘ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬܘ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܢܟܶܣܘ: ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܝܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܬܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܰܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ: ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܐܱܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܩ̈ܳܥܶܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܕܒܳܟ ܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܣܬܰܬܰܪ ܒܰܡܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܝܰܝ ܪܺܝܚܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗ̇ܰܘ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܢܟܺܝ̈ܣܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ: ܘܰܡܟܰܠܶܠ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܘܡܰܘܪܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܪܰܫܬ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܒܶܒ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܠܐ ܘܫܰܒܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܫܰܕܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܠܐ  ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ: ܘܰܣܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܒܬܳܓܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܥܰܠ ܩܶܛܠܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܩ̈ܳܠܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܐܕ̈ܢܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܠܒܶܟܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܕܰܒܪܳܡܬܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܰܝܬ: ܘܥܰܠ ܪܳܚܶܝܠ ܐܶܡܗܽܘܢ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ: ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܪܳܫܶܡ ܗܘܰܝܬ: ܘܥܰܠ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܴܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܐ ܘܰܢܟܺܝ̈ܣܶܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܪܳܡܶܙ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܐܠܰܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܰܬ݀ ܚܰܫܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܰܝܬ: ܕܢܰܪ̈ܟܒܳܢ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܥܰܠ ܩܶܛܠܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܥܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܨܛܰܒ̈ܥܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܰܓܥܳܬܗܶܝܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܶܟܝܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܘܰܚܢܺܝܓܳܐ: ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܰܝܗܶܝܢ ܝܰܠܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܢܗ̈ܡܢ ܗܘܰܝ̈: ܘܡܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܰܚܢܺܝܓܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܐܰܝܢܳܐ ܚܙܺܝܪܳܐ ܡܥܰܪܓܰܠ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܡܰܥܶܣ ܛܽܘܛܝ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܰܟܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܚܰܪ̈ܒܳܢ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܫܘܰܚܬܽܘܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܚܛܰܦ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܝܳܬܒ̈ܳܢ ܐܶܡܗ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܟܡܶܢ ܗܘܳܐ ܘܒܰܣܒܶܣ ܠܫܺܝܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܐܰܒܺܝ̈ܠܳܢ ܝܰܠܕ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܢܶܨܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܣܓܺܝ ܩܽܘܕ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܒܓܰܘ ܩܶܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܝܳܬܒ̈ܳܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܡܰܝܢ̈ܩܳܬܟܽܘܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܰܐܕܥܶܟ ܠܰܫܪܳܓܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܒܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܝܳܬܒ̈ܳܢ ܡܰܝܬܝܳܢ̈ܝܳܬܟܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܪܳܡܬܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܡܶܢܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܒܶܟܝܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܝܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܦܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܡܶܨܛܰܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܶܐܣ̈ܛܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܟܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܣܟܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܡܶܬܦܰܠܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܡܶܝܢ ܦܳܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܝܟ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܚܺܐܦ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܰܝ̈ܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܟܰܦܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܰܗܘܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܰܦܢܝܳܢܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܡܣܰܡܟܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܓܰܢ̱ܒܪܳܢܳܐ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ: ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝܬܝܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܡܙܰܕܩܳܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ: ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܩܳܝܽܘܡܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܘܰܒܚܰܓ̈ܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝܟ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܕܰܚܕܽܘ̈ܓܰܝܟ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܕܺܝܪ̈ܳܢ: ܐܶܬܚܙܶܝܬܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܡܦܺܝܣܳܐ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܬܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ: ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܬܶܚܕܶܐ ܗ̣ܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܟܽܘܢ: ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ ܘܢܰܨܰܚ ܘܪܰܡܪܶܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ: ܨܠܰܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬܬ: ܟܰܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܘܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܰܢ ܠܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ: ܘܳܐܦ ܡܶܣܟܺܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܢ ܨܰܒܶܬܬ: ܘܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩܬ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܘܠܰܢ ܠܘܳܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬ ܘܩܰܪܶܒܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܦܰܐܝ̈ܳܬ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܡܠܰܝܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܰܐܢܬ ܗ̣ܽܘ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܕܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܶܗ ܕܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܳܝܣܺܝܢ ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ: ܘܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܠܘܰܥܕܳܟ ܡܶܬܡܰܢܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܐܝܩܳܪܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܠܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܗܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ: ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܒܰܩܥܳܬܗܽܘܢ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܦ ܡܰܬܗܪܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܕܰܐܝܟܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܫܳܢܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܡܰܪܥܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܳܚܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܒܬܶܡܗܳܐ ܘܒܰܬܘܳܪܳܐ ܝܺܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܥܰܠ ܩܶܛܠܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܬܥܰܨܪܺܝܢ: ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ: ܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܪܳܕܐ: ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ: ܒܶܟܝܳܐ ܕܪܳܥܶܡ: ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܠܩ̈ܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܫܳܦ̈ܥܳܢ: ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܫܢܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܕܡܶܬܚܰܨ̈ܕܳܢ ܡܰܪܳܚܳܐܝ̣ܬ: ܣ̈ܰܬܶܐ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܳܟ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܛܽܘܛܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܩ̈ܰܛܦܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܰܕ ܠܐ ܒܫ̈ܶܠܝ: ܩ̈ܳܠܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܐ ܕܰܒܕܶܡܗܽܘܢ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܨܰܒܬܽܘܗ̇: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܚܙܺܝ ܡܽܘܟܳܟܰܢ: ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܕܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܢܽܘܚ ܡ̣ܶܢ ܚܶܡܬܳܟ: ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܕܰܪ ܘܣܰܝܰܥ ܠܟܽܠܰܢ: ܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝܰܝ̈ܢ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢ: ܦܪܽܘܩ ܠܟܽܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܐ: ܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܥܰܡ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܩܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܐܘܪܥܳܟ ܢܶܦܪܚܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܰܝܟ ܒܰܥܕܶܝܢ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ: ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܥܠ ܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܒܣܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܕܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܕܰܦܨܺܝ̈ܚܘܳܬܳܐ: ܘܢܶܥܬܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢܶܐ: ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܘܰܐܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝ ܕܰܠܩܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܟܡܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ: ܘܰܢܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܳܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܫܰܠܺܝ̈ܛܰܝ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܬܰܦܢ̈ܟܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܣ̈ܢܳܢܶܐ ܘܡܰܓ̈ܕܠܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܒ̈ܫܳܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ: ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܡܙܰܡ̈ܢܳܢܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܗܰܕܝ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ: ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܟܰܡܬܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܘܺܐܝܳܠܐ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܟܽܘܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܰܝܠܟܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܺܝܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܶܬܥܰܪܙܰܠܬܽܘܢ ܒܕܳܪܳܐ ܘܰܙܟܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܠܪܽܘܫܥܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ  ܦܰܪܣܺܝܬܽܘܢ ܘܰܐܒܗܶܬܬܽܘܢܳܝܗܝ: ܟܰܕ ܠܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬܽܘܢ ܘܰܕܚܰܩܬܽܘܢܳܝܗܝ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝܬܽܘܢ ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬܽܘܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܟܰܕ ܫܳܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܦܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܐܰܝܟ ܢܰܘܠܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ̈ ܦܰܣܶܩܬܽܘܢ: ܘܰܙܩܰܪܬܽܘܢ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܨܰܒܶܬܬܽܘܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܙܳܥܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܒܺܝܒܽܘܬܟܽܘܢ: ܕܚܶܠܘ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܟܽܘܢ: ܪܳܬܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܢܳܕܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܟܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܐܰܟܶܣܬܽܘܢ ܠܝܽܘܠܝܰܢܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܘܰܠܺܝܣ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܗܰܝ̈ܟܠܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܕܺܝܢܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܪܰܪܬܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܐܰܒܽܘ̈ܒܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܟܽܘܢ ܐܶܙܕܰܡܰܪ̈ܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܕܰܛܪܰܕܬܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܕܰܒܕܽܘܓ̈ܡܰܛܰܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢܗܰܪܬܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܟܽܘܢ: ܕܦܰܫܶܩܬܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܒܟܽܘܢ ܕܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܟܠܶܠܬܽܘܢ ܒܶܢܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܚܘܺܝܚܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܟܽܘܢ ܕܩܰܠܶܣܬܽܘܢ ܠܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܳܘܚܺܝܢ ܠܐܘܪܰܥܟܽܘܢ: ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܘܶܐܬܚܰܟܰܡܘ: ܘܳܐܦ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ: ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܦܰܐܝܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܐܰܦܺܝܣܘ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܒܰܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܐܰܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܦܰܪܢܣܽܘܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̣̈ܠܐ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܠܶܠܟܽܘܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܟܶܡܟܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܫܰܝܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܚܰܝܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܶܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܒ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܫܰܢܺܝܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ: ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܫܰܡܠܐܷ ܘܰܬܥܰܕܥܶܕܝ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܺܝ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܕܶܢܚܶܗ: ܘܚܰܬܶܡ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܢܨܰܚ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ: ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܫܳܟܒܺܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܘܝܰܩܰܪܬ ܕܶܝܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ: ܘܢܰܨܰܚܬ ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܙܰܝܰܚܬ ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܘܗܰܕܰܪܬ ܙܶܕܩܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܘܰܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܚܠܽܘܠܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܙܰܡܢܰܬ݀ ܘܰܩܪܳܬ݀ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܒܠܰܬ݀ ܘܡܰܢܥܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܓܽܘܥ̈ܠܳܢܰܝܟ: ܠܘܳܬ ܟܽܠܶܗ ܚܰܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܱܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܫܰܦܺܝܪ ܨܳܝܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܡܰܣ̈ܩܳܢܶܐ ܘܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܥܰܝܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܡܶܠܚܳܐ ܡܡܰܕܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܙܳܪ̈ܽܘܥܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܥܳܨܒܺܝܢ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܡܙܰܡ̈ܢܳܢܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܘܫܒܺܝ̈ܢܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܰܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܕܓܰܙ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܡܒܰܕ̈ܩܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܡܳܠܽܘ̈ܟܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܪ̈ܳܥܡܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܡܓܰܪ̈ܓܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܩܶܛܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܡ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܗܶܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ: ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܓܳܠܐܷ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܟܰܠܢܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܰܥܬܪܳܢܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝܬ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܚܠܺܝܨܽܘܬܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ: ܘܙܰܝܶܢ ܠܰܢ ܒܙܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܦܐܷܐ ܘܝܳܐܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܰܡܨܰܒܬܽܘܬܳܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܒܰܡܙܰܠܓܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܳܝܶܐ: ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܫܰܪܬܚܳܐ: ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܒܗܺܝ̈ܠܐ ܘܰܒܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ: ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܶܐ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܥܒܶܕܢܰܢ: ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܠܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܢ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܘܳܬܳܟ ܫܰܢܺܝܘ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܩܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܥܰܬܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܠܰܟܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܥܰܡ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܪܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܫܰܪܪܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗܰܘ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ: ܘܗܰܕܳܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܚܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܡܠܐܷ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܒܚܶܟ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܪܥܰܘ ܠܥܳܢܗܽܘܢ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܐܪܚܩܽܘܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܥܝܶܐ ܡܰܟܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܡܡܺܝ̈ܬܳܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܟܽܠ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܠܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܘܰܐܘܠܶܕܘ ܘܪܰܒܺܝܘ ܘܬܰܪܣܺܝܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܫܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܠܶܗ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠ: ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܒܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܚܣ̈ܰܝܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܠܳܟ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܚܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܗ̇ܰܘ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܥܳܢܘ̈ܳܝܶܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ: ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܐ ܛܳܥܽܘܫܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ: ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܳܝܟ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܡܠܐܷ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ: ܠܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܣܦܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܠܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܠܐ ܥܳܠܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܐ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܶܠܐ ܒܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܠܐ ܒܪ̈ܶܦܣܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܐ ܡܛܰܟ̈ܣܶܐ: ܐܶܠܐ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܢܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܰܒܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܠܐ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܒܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܡܰܪ̈ܦܝܳܢܶܐ: ܐܶܠܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܠܐ ܒܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܫܳܓܽܘ̈ܫܰܝ ܟܰܪ̈ܣܶܐ: ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܦܰܛܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܦܣܽܘ̈ܢܝܳܬܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ: ܘܚܰܘܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܩܬܳܐ: ܡܰܚܒܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܒܽܘܟ ܡܕܰܡܝܳܐ ܒܰܛܢܳܢܗܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܺܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܘܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ: ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܘܡܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܕܰܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܘܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܠ ܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܠܰܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܫܟܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܘܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܦܣܳܩܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܐܶܪܺܝܛܺܝܩܳܝܳܐ: ܘܰܠܚܶܡܬܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܺܝܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܡܰܪܦܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܰܡܕܰܝܰܒ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܥܕܺܝ̈ܠܐ ܕܫܰܪܟܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܩܪܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܺܝܨܽܘܬܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܐ ܟܰܕ ܟܳܘܙܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ: ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܢܳܢ: ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܪܥܺܝܢܰܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܚܳܡܶܝܢ: ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܢܶܫܠܰܡ: ܘܢܶܬܪܰܦܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܢܶܐܚܽܘܕ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܛܳܝܺܝ̈ܢ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ: ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܢܩܰܒܶܠ: ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ: ܟܰܕ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ: ܐܳܦ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ: ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܟ: ܘܟܰܠܶܠ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܗܰܕܰܪ ܒܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐܶ: ܕܰܦܠܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܟܰܪܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܠܰܢ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܦܢܰܘ ܘܶܐܬܰܘ: ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܰܟܶܣ ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ: ܘܰܐܓܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܘ̈ܰܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܘܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܕܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܰܘܪܒܳܐ: ܘܰܠܒܰܨܽܘ̈ܝܶܝܗ̇ ܣܳܚܦܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܥܰܩܒܽܘܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܓܢܰܬ݀ ܘܠܰܢ ܡܚܰܦܛܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܰܝ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܗܺܝܪ̈ܺܐ: ܘܥܳܨܽܘ̈ܒܶܐ ܡܰܚܠܡܳܢ̈ܶܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܘܬܰܦܢ̈ܟܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܡܫܰܬܐܣ̈ܰܝ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܳܐ: ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܡܚܰܟܡ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܘܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܡܶܠܚܳܐ ܡܡܰܕܟܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܟܽܠܳܗ̇ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܡܟܰܬܡ̈ܳܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܡܩܰܠܣ̈ܶܐ ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܡܗܰܕܝ̈ܳܢܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ: ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ: ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ: ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ: ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܬܽܘܢ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܺܐܝܳܠܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܐ: ܥܰܡ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܟܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܐ: ܘܪܶܢܝܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ: ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ: ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܕܰܡܙܰܗܰܪ ܒܡ̈ܶܠܰܝ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܛܳܪܶܕ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܕܺܝܩ ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܪܶܗܛܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐܠܰܝ̣ܨܬܳܐ ܕܪܰܫܬܽܘܢ ܠܰܢ: ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܪܕܶܐ: ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܚܰܘܺܝܬܽܘܢ ܠܰܢ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܨܛܰܒܰܬ݀ ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܟܽܘܢ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܓܕܽܘܠ: ܘܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܒܳܥܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܘܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܩܪܳܟܽܘܢ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܘܠܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܙܰܡܶܢܟܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪܟܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ  ܩܕܝܫܐ ܕܢܘܗܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܕܢܚܗ ܕܡܪܢ ܘܥܡܕܗ ܕܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܡ̣ܢ ܝܘܚܢܢ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܡܳܕܳܟ ܘܕܶܢܚܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܫܰܘܒܚܳܐ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܗܰܘܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܘܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܠܐ ܣܽܘܦ ܠܗ̇ܰܘ ܢܰܗܺܝܪ ܒܟܽܠ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܟܽܠ: ܘܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܢܰܨܺܝܚ ܒܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܰܗܺܝܪ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܫܓܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܛܥܶܐ: ܘܥܰܒܕܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܟܬܰܒ: ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܳܢܶܝ̈ܐܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ: ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܠܐ ܐܰܗܡܺܝܬ ܘܠܐ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܒܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒܬ: ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܡܬ: ܘܰܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܡܠܟܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܒܠܐܴ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܘܺܝܢܰܢ: ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬܰܢ: ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܶܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܟܰܕ ܫܩܰܠܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܦܪܰܥܬ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܒܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܦܰܠܦܶܠܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܦܰܠܢܰܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܐܶܬܰܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܒܳܟ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܬܫܺܝܓܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܘܶܝܢܰܢ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܪܳܦܣܺܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܰܙܥܶܩ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ  ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܥܳܡܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܳܚܶܦ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܕܰܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܰܝܢܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܩ ܘܬܶܥܛܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܶܐܪܽܘܥ ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܒܠܦܝܪܡܐ

ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܢܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܕܰܢܫܡܠܐܷ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܐܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܥܰܡ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܦܪܶܣ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܠܺܠܝܳܝܬܳܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܕܰܬ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀: ܚܕܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܒܰܕܩܰܬ݀: ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܒܝܰܕ ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܓܳܡܰܪ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕܚܰܬܶܡ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܪܗܶܛܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫ̇ܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܕܶܢܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܩܦܰܠ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܝܰܐܝܰܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܨܡܰܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܢܶܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܠܒܶܫ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܠܐܪܳܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܓܠܐܴ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܟܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܐܳܘ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܳܘ ܠܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܫܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ: ܐܳܘ ܠܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܕܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܢܣܰܒ: ܐܶܠܐ ܕܰܢܫܰܡܠܐܷ ܡܰܐܠܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܪܰܥܡܳܐ ܘܠܐ ܪ̈ܗܺܝܒܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܺܕܝܘ ܗܳܟܺܝܠ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܠܕܳܟ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܕܳܝܨܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܬܦܨܰܚܘ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܟ: ܘܝܰܒܶܒܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܥܡܳܕܳܟ: ܕܳܨܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܒܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܰܙܡܰܪܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܗܰܠܶܠܘ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ: ܘܩܰܕܶܫܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܟܰܕ ܛܳܪܦܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ: ܬܗܰܪܘ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ: ܙܳܥܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܩܥܰܝ̈ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܢܶܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܥܰܒܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ: ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܬܗܰܪܘ: ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܶܝܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪ̈ܥܶܡܝ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ: ܕܗܳܫܳܐ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܒܳܪܽܘܝܰܢ: ܟܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܚܶܬ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܰܢܫܰܡܠܐܷ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܓܶܠܝܳܐ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܡܽܘܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܓܠܐܷ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ: ܠܢܽܘܪܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܪܘܰܙܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܬܪܰܡܪܶܡܝ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ: ܝܶܫܽܘܥ ܕܡ̣ܶܢ ܢܳܨܪܰܬ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܟܺܝܬܳܐ ܫܘܰܚ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ  ܡ̣ܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܟܺܝ: ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܰܩ ܘܩܰܕܶܫ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܥܨܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܫܰܪܰܪ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܣܡܽܘܟ ܠܢܰܦ̈ܠܐ: ܘܙܰܘܶܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܣܰܒܰܥ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܚܬܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܪܬܳܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܒܚܰܓܳܐ ܕܰܦܨܺܝ̈ܚܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܡܶܬܬܟܺܝܠܳܢܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܣܽܘܦ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܡܶܣܬܓܶܕ: ܘܳܐܦ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܟܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ: ܟܰܕ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܶܬܚܒܶܫ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ: ܘܠܐ ܠܰܬܠܳܬ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܠܐ ܫܰܘ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܢܶܬܦܣܶܩ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗ̇ܳܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܶܗ ܙܶܕܩܳܐ ܘܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ: ܘܙܺܝܘܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐ  ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܗܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܨܰܒܶܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܐܳܕܳܡ: ܫܰܕܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ: ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܫܡܺܝܢ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܡ̇ܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ: ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠܝܳܐ ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܽܘ̣ܪܰܬ ܡܚܰܠܐܷ ܗܘܳܐ ܘܪܳܫܶܡ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܒܝܰܕ ܫܶܩܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܕܳܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܙܰܡܶܢ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܠܩܳܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܒܦܰܪܙܠܐ ܕܡܶܬܕܰܠܐܷ ܠܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܩܰܝܣܳܐ ܕܰܛܒܰܥ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܠܬܰܚܬ ܢܶܕܢܰܚ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܬܶܡܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܕܶܢܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܐܪܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܫܟܶܢ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܶܬܬܰܙܥܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܐܶܬܓܡܰܪ ܒܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ: ܕܡܶܢܳܟ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܘܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܢܗܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܠܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܰܟܺܝܬ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܡܰܠܰܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܡܰܕ ܗܘܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܶܐܣܬܗܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܶܒܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܒܪܩܳܐ: ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܥܡܰܕ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܚܺܝ̣ܠܰܬ݀ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܡܫܰܘܫܛܺܝܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܳܡܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܡܚܰܝ̈ܒܰܝ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܣܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܕܰܟܶܐ ܠܰܢ: ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܰܦܢܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܢܓܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܢ ܗܳܢܰܘ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܨܰܒܶܬ ܘܢܶܓܡܽܘܪ: ܕܠܰܢ ܢܰܘܕܰܥ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܒܟܽܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܡܶܬܛܰܦܰܣ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܥܺܐܕܳܐ ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܗܶܕ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ: ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܘܝܶܗ ܒܨܶܒܥܳܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܙܡܰܪܘ ܗܘܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܰܙܥܶܩ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܕܦܳܪܶܣ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܘܕܥܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀ ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܪܺܝܫܶܗ ܕܒܶܠܐܝܪ ܗ̇ܰܘ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܬܪܨܶܨ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܙܳܥ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܬ݀ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐ ܕܢܶܬܠܒܶܟ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܚܛܳܗ̇: ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ: ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܡܕܰܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܓܰܒܠܰܬ݀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݀ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܠܽܘܠܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܟܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ̈ܝ ܐܳܡ̈ܶܠܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܣܬܡܶܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܥܰܡ ܦܐܻܝܬܳܐ ܕܰܐܘܕܝܰܬ݀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܠܰܚܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܠܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܢܚܶܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܥܰܘ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܐܕܳܡ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܠܡܰܬ݀ ܒܗܽܘܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܕܰܗܦܰܟܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܣܓܺܝ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܝܰܡܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܡܽܘܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܐܠܶܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܐܠܶܝ̣ܫܳܥ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܦܽܘܣ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܗܽܘܫܳܥ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܗܰܠܶܠ ܝܽܘܐܳܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܝܰܘܢܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܡܺܝܟܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܽܘܣ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܨܦܰܢܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܚܰܓܰܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܰܓܶܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܬܦܨܰܚ ܡܰܠܐܱܟܺܝ̣: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܩܰܝܶܙ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܕܰܢܺܝܶܐܝܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܚܰܒܩܽܘܩ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ: ܕܶܐܬܚܬܶܡ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩ ܠܓܶܠܝܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܒܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܟܽܠܰܢ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܥܰܛܝ̈ܳܢ: ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܢܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ: ܟܰܦܢܽܘܬܰܢ ܒܣܰܒܥܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܬܶܫܬܰܪܬܰܚ: ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܬܶܥܬܰܪܝ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܬܶܣܬܥܰܪܝ: ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪܝ: ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܪ̈ܽܘܙܳܢ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܰܢ ܒܙܺܝܘܶܗ ܢܶܬܚܰܙܩܽܘܢ: ܟܳܗܢܰܝ̈ܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ ܢܗܰܠܟܽܘܢ: ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܢ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܶܣܬܰܥܪܽܘܢ: ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܩܰܪܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܒܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܢܶܬܶܠ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܫܳܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ ܢܰܗܺܝܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܡܶܬܢܰܗܰܪ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܗܳܦܶܟ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܢܰܗܺܝܪ ܒܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܟܽܠ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ: ܘܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܫܺܝܓ ܠܨܳܐܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܳܡܐ: ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ: ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܓܰܕ ܥܠܰܝܢ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܶܩܢܰܢ: ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܓܰܕ ܥܠܰܝܢ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܟܰܠܬܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ: ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܕܺܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܙܰܝܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܚܰܘܝܶܗ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܛܳܒܳܐ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܕܢܶܛܒܰܥ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܒܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܡܳܝ ܗ̣ܽܘ ܡܶܢܝ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ݀ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܟܰܬܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܬܰܪܶܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܕܶܬ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܕܰܒܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܚܒܳܠܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ: ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܣܗܶܕ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܥܒܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܪܽܘܚ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܢܽܘܪ ܝܳܩܕܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܶܗ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܨܡܰܚ ܠܰܢ ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܛܶܠ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܰܘܝܰܬ݀ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܫܰܒܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܬܗܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܕܚܰܠܠܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܢܫܺܝܓ ܠܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܒܘܪܟ ܡܝ̈ܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܥܡܰܕܬ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܕܢܰܚܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܒܕܶܢܚܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܣܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܺܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܐܴܗ̇: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܬܽܘܩܦܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܕܪܳܥܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܺܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܒܽܐܘܚ̈ܕܳܢܶܝܗ̇: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܺܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܺܝ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܟܰܝܠܐ: ܘܠܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܒܥܽܘ̈ܡܩܰܝܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܰܟܪܶܙ ܪܩܺܝܥܳܐ ܒܬܰܨܒܺܝܬܶܗ: ܘܠܳܟ ܡܚܰܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܠܳܟ ܡܗܰܕܰܪ ܣܰܗܪܳܐ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ: ܘܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܟ ܡܚܰܘܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܨܶܡܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܨܳܝܪܺܝܢ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܒܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܒܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ: ܘܒܳܟ ܦܳܣܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܰܟܪܶܙ ܝܰܡܳܐ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܟ ܡܰܘܕܶܐ ܬܗܽܘܡܳܐ ܒܪܰܓܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܟ ܡܰܘܪܒܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܦܰܬܝܽܘܬܳܗ̇: ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܬܽܘܩܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܒܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܒܪ̈ܰܘܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܟܝܳܢ: ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܬܰܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܚܰܠܺܝܬ: ܘܰܠܨܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܣܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܐܠܶܝ̣ܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܐܰܚܠܶܡܬ: ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܰܕܶܫܬ: ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܶܡܬ ܣܰܒܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܟܽܠܟܽܘܢ ܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܡܰܐܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܰܒ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܰܙ̈ܘܳܕܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܠܡܰܓܗܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ: ܘܰܠܚܰܘܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܺܐܦ̈ܶܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܰܡܛܰܝܳܒܽܘ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܣܬܰܟ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܕܰܪ ܠܰܢ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܘܠܳܟ ܦܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܩܘܠܣܘ̈ܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܥܰܕܥܶܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܳܒܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܢܶܣܗܰܕ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܕܰܪܡܰܙ ܠܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܕܰܐܪܗܶܒ ܠܪܰܗܳܛܶܗ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ ܡܰܥܡܕܳܢܶܗ ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܠܰܕܡܶܗ ܕܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܦܪܰܥ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܩܰܕܡܳܝ ܠܟܽܠ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ: ܘܰܓܡܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܠܶܗ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܶܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬܳܝܗܝ: ܐܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܚܰܘܝܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܬܢܟܶܣ ܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܪܗܶܛ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܰܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܠܰܫܝܽܘܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢܬ ܣܗܶܕܬ ܥܠܰܘܗܝ: ܕܰܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ: ܚܰܕ ܩܪܳܝܗܝ ܡܰܠܐܟܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢܬ ܐܰܟܪܶܙܬ: ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬܶܗ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܛܢܳܢܶܗ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢܬ ܟܰܢܺܝܬܳܝܗܝ ܫܪܳܓܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܢܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ: ܐܰܝܟ ܐܠܶܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܳܚܳܒ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܪܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ: ܐܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܙܒܶܝܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܟܶܣ ܠܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܗ̇: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܠܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܕܠܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܬܶܣܰܒ ܠܐܱܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܰܝ: ܘܬܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܢܳܛܽܘܪܬܳܐ: ܐܰܘ ܕܢܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܢܟܶܣ: ܐܰܘ ܕܢܶܬܬܫܺܝܛ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܐܷܣܦܽܘܩܠܰܛܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܫܡܺܝܛ ܣܰܝܦܳܐ ܠܐ ܟܘܰܙ: ܐܶܠܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܕܢܶܬܩܛܶܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ ܒܰܣܡܳܟܳܐ: ܠܐ ܫܠܐܴ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ ܘܗܶܪܳܘܕܶܝܣ: ܕܰܒܪܶܩܕܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܶܗ: ܘܰܒܪܶܩܕܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܩܰܠܬܶܗ ܒܰܪܬ ܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ ܘܰܐܥܶܠܬܶܗ ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܗ̇: ܪܶܥܠܐ ܢܦܰܠ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܠܟܽܘܡܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܘܪܶܗ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܟܳܘܙܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܶܗ ܘܚܳܝܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܰܟܳܣܽܘ ܡܰܟܶܣ ܘܗܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܦܳܣܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܚܰܕܽܘܬܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܝ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܟ ܪܳܡܬܳܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܫܠܐܷ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܙܳܚܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܢܣܰܒܬ ܦܽܘܪܥܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܺܝ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐܓܗܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܟ: ܠܺܝ ܪܳܘܙܳܐ ܕܰܙܟܺܝܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܝ: ܠܺܝ ܕܳܝܨܳܐ ܕܩܰܕܺܝܬ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܫܬܝܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܚܰܢܦܳܐ: ܒܶܝܬ ܡܰܓܕܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܦܩܰܕ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܓܠܶܕܘ: ܘܟܰܕ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܨܛܰܢܥܳܐ ܒܪܶܩܕܳܗ̇: ܫܶܘܪܰܬ ܘܢܶܚܰܬܬ݀ ܕܬܶܪܩܰܕܝ ܥܰܠ ܓܠܺܝܕܳܐ ܒܚܽܘܬܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܟܰܕ ܦܰܩܶܕܬ ܠܰܓܠܺܝܕܳܐ ܘܶܐܬܦܚܶܬ ܬܚܽܘܬܶܝܗ̇: ܘܟܰܕ ܢܳܚܬܳܐ ܠܡܶܛܒܰܥ: ܦܰܣܩܶܗ ܠܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܒܗܶܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܬܗܰܪܘ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܛܽܘܒܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܚܰܣܳܡܬܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܬ݀ ܠܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܫܕܶܐ ܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܬܶܘܗܰܬ݀ ܘܬܶܘܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܘܰܚܠܳܦ ܪܘܳܙܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܟܣܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܪܳܚܡܳܟ ܒܶܟܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܡܫܰܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܗ̇: ܘܰܚܠܳܦ ܪܶܩܕܳܐ ܦܰܚܙܳܐ: ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݀: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܩܬܳܗ̇ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܗ̇: ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܐܶܬܥܰܘܰܪ̈ܝ ܘܥܰܡ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܣܰܟܠܐ: ܢܶܣܒܰܬ݀ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ: ܡܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܛܳܒ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ: ܐܳܘ ܠܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܫܰܠܝܶܗ ܡ̣ܶܢ ܪܶܗܛܶܗ: ܐܳܘ ܠܩܳܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܐܰܚܪܶܫ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ: ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܒܶܝܬ ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ: ܐܳܘ ܠܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܕܰܒܪܶܩܕܳܐ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܥܪܰܩ ܢܽܘܗܪܶܗ: ܐܳܘ ܠܰܓܠܺܝܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܣܦܽܘܩܠܰܛܪܳܐ: ܕܰܬܒܰܥ ܥܝܳܪܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܐܳܘ ܠܝܰܡܬܳܐ ܕܗܰܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܠܙܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܡܶܫܬܽܘܬ ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܦܰܚ̈ܙܶܐ ܕܡܶܢܫܶܝܠܝ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ݀ ܠܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡ̇ܰܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܰܡܕܳܢܳܐ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ ܠܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܗ̇ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܗ̇ ܠܗ̇ܰܘ ܕܫܰܟܢܳܗ̇ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܠܶܘܺܝ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ: ܕܰܫܡܰܥܬ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܟ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܰܠܒܰܟܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܰܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܰܚܙܰܝܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܚܙܰܝܬ ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܬ ܘܶܐܬܦܰܚܰܡܬ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܥܰܡ ܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܦܶܨܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ ܪܫܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܶܗ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܡܠܐܷ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܬܢܗܰܪ ܒܢܽܘܗܪܶܗ: ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܢ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ ܘܢܶܬܪܰܚܰܩ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܘܰܕܢܰܟܶܣ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ: ܘܰܕܢܶܪܗܰܛ ܠܦܶܓܥܳܟ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܶܚܡܬܳܟ ܘܚܽܘܒܳܟ ܐܰܝܟ ܫܽܘܦܪܶܗ: ܘܬܽܘܒ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܳܪܓܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܣܳܩܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܒܰܝܬܳܟ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܒܠܦܝܪܡܐ

ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܩܳܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ: ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܩܶܛܠܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܘܡܰܘܬܶܗ ܥܶܛܪܳܐ ܡܢܺܝ̣ܚܳܢܳܐ: ܘܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܘܪܺܝܫܶܗ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܘܺܝ̣ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܥܳܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܡܳܪܳܟ: ܕܫܳܡ̇ܰܥ ܗ̣ܽܘ ܠܳܟ: ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܢܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܛܳܥܢܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܰܕܰܪ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܰܐܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܣܰܬܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܕܺܝ̣ܢܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܠܠܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ: ܘܰܐܟܶܣ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܟܰܠܶܠ ܠܰܢ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܠܐܒܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܡܶܢܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܰܠܥܰܒܕܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܰܝܶܠ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܠܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܟܶܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܐܫܘܝܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܘܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܕܰܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ: ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܓܰܒܝܽܘܬܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܣܓܽܘܠܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ: ܘܒܰܥܰܪ ܩܰܛܦܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܳܛܦܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܶܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܨܰܕ ܟܰܦܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܕܫܰܥܒܶܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܽܘܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܢ̈ܶܬܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܚܒܺܝܫܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪܳܐ: ܕܰܩܛܺܝܠ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܘܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܐܰܥܠܽܘܗܝ ܠܰܣܡܳܟܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܩܠܺܝܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܘܳܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ: ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܟܳܗܢܳܝܳܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܒܛܺܝ̈ܢܶܐ: ܬܗܺܝܪܳܐ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ: ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܪܳܡܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ: ܙܗܶܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐ: ܦܐܷܐ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܛܰܟܣܳܐ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܡܩܰܠܣܳܐ ܒܰܛܢܳܢ̈ܶܐ: ܫܰܦܝܳܐ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܰܩܕܳܐ ܒܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܟܝܳܐ ܒܨܰܝ̈ܳܡܶܐ: ܡܨܰܠܠܐ ܒܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܢܰܟ̈ܦܶܐ: ܟܢܺܝܟܳܐ ܒܰܪ̈ܡܺܝܣܶܐ: ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܬܗܺܝܪܳܐ ܒܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܪܓܺܝܓܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ: ܛܰܪܩܳܐ ܒܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܡܰܢܝܳܐ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܒܥܺܝ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܡܰܟܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܨܬܳܐ: ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ: ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ: ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ: ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܡܨܰܠܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ:  ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ: ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ: ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ: ܘܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܬܶܫܡܫܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܡܰܐܪܙܳܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܐܰܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܬܶܓܕܽܘܠܝ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ: ܠܐܝ̣ܙܓܰܕܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ ܠܡܳܪܳܝܐ ܕܰܢܨܰܚ ܥܰܐܥܺܐܕܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܟ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܒܬܽܘܠܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ: ܕܢܶܪܗܰܛ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܢܰܟܪܶܙ ܘܰܢܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܡܳܐ: ܘܰܕܪܰܫ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐܷܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܩܶܛܠܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܡܝܰܩܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܘ ܕܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܬܰܪܘ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ: ܘܰܕܩܰܪܢܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܢܰܘܫܛܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܛܶܟ̈ܣܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ: ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ: ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܠܳܗ̇ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗ̇ܰܘ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܘܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܳܝܳܐ: ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܙܰܗܝܳܐ: ܘܒܰܚܕܰܬܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܡܺܝܗܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܰܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܡܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܩ̈ܳܛܠܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܩܳܛܠܰܝ̈ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܕ̈ܢܶܐ ܕܰܡܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܫܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܕܽܘܓܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ: ܕܰܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ: ܘܣܳܗܕܳܐ ܘܰܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬ ܕܩܳܡ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܰܙܪܰܥ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܚܨܰܕ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܰܒ ܩܳܠܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܫܰܪܺܝ ܕܢܰܙܥܶܩ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ: ܕܰܒܕܰܘܨܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܪܥܶܗ: ܒܥܽܘܒ ܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ: ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܰܒܐܪܳܙܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܓܽܘܠܐ ܪܚܺܝܡܳܐ: ܕܰܠܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܫܩܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܚܠܽܘܠܐ ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܡܰܪ ܒܶܗ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܛܺܝܠܐ ܚܒܺܝܫ ܒܰܛܢܳܢܳܐ: ܢܟܺܝܣ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܪܺܝܫܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܰܣܡܳܟܳܐ: ܒܝܰܕ ܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܐܶܬܩܛܶܦ ܗܘܳܐ ܘܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܒܬܰܐܦܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܨܶܒ ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܪܶܩܕܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܐܳܦ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܟܽܘܠܳܠܶܗ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܒܳܟ ܡܶܬܪܰܡܪܡܳܐ: ܬܶܚܕܶܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܰܕܠܽܘܚ̈ܝܶܐ ܬܶܬܦܰܨܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ: ܘܢܰܫܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܒܬܰܟ̈ܫܦܳܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܠܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܢܦܺܝܣ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܝܰܩܰܪܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܟ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܳܐ: ܠܣ̈ܳܒܶܐ ܣܰܡܶܟ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܚܰܣܶܢ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܒܰܪܶܟ: ܠܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܟܰܠܶܠ: ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘ̈ܛܰܐܠܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ ܫܰܟܶܢ: ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܟܠܺܝ ܘܒܰܛܶܠ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܕܨܰܒܶܬ ܠܐܝܙܓܰܕܶܗ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܪܰܗܳܛܶܗ ܒܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܢܰܨܰܚ ܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܟܽܠ ܩܽܘܠܳܣܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܘܶܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܘܰܠܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܘܰܠܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܦܰܨܺܝܬ: ܘܰܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܰܠܥܶܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܫܳܐܶܝܠ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ: ܘܰܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܒܶܕܬ: ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܒܝܰܕ ܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܘܠܰܫܡܽܘܢܺܝ ܘܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܠܣܳܒܳܐ ܐܠܶܝ̣ܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܰܠܶܠܬ ܘܗܰܕܰܪܬ: ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܬ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܰܡܪܶܡܬ: ܠܰܚܢܽܘܟ ܫܰܢܺܝܬ: ܠܐܠܺܝܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠܺܝܬ: ܠܩܽܘܪܒܳܢ ܩܳܐܶܝܢ ܐܰܣܠܺܝܬ: ܘܠܰܕܡܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܬܒܰܥܬ: ܒܕܶܒܚܶܗ ܕܢܰܦܬܳܚ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܠܐܝ̣ܣܚܳܩ ܒܶܐܡܪܳܐ ܚܰܠܶܦܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܥܡܶܕܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܟ ܒܩܳܠܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕܬ: ܘܰܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܐܰܣܗܶܕܬ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ݀: ܘܥܰܡܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܒܳܟ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܶܗ: ܠܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܥܰܦܶܩ: ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܕܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܩܕܳܡ ܗܶܪܳܘܕܶܝܣ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܢܝܰܒܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܥܰܡ ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܕܠܐ ܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܰܟܶܢ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܫܰܡܠܐܴ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܢܰܟܶܦ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܰܪܢܶܣ: ܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܥܰܕܰܪ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܰܡܶܟ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܠܘܳܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܥܰܠܐܴ ܘܫܰܘܫܶܛ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘ̈ܒܬܳܢܶܐ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܐܰܫܪܳܐ ܘܛܰܟܶܣ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܣܗ̈ܕܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܳܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܣܰܝܒܰܪ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܐ: ܐܳܦ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܫܰܐܷܠ ܕܠܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܥܺܝ ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܰܣܗܶܕ ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܕܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܒܰܚ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܐܒܽܘܗܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܩܰܪܶܒ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܠܶܗ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܪܚܽܘܡܶܗ: ܘܢܳܣܶܒ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܰܫܠܶܡܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܪܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܪܓܰܡ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ: ܘܰܐܣܗܶܕ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ: ܕܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܪܓܶܡ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܓܡܺܝܪ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܦܬܺܝ̈ܚܺܝܢ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܕܰܟܠܺܝܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܘܶܐܬܢܰܨܚܰ ܘܰܐܦܪܶܓ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܗܰܕܺܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܙܰܒܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܙܰܒܢܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܚܕܽܘܓܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܝܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܐܚܒܺܝܢ ܠܶܗ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܕܶܦܘ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܡܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܟܰܕ ܡܶܬܪܓܶܡ ܗܘܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܪܢܺܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡܰܓܕܠܐ ܪܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܣܶܦܰܬ݀ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܫܳܛ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܰܘ̈ܗܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܣܳܦܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܕܒܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܨܶܒܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܫܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܡܶܬܦܰܨܝܳܐ ܗ̣ܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܠܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܒܥܶܕܳܢ ܐܰܓܽܘܢܶܗ ܐܰܟܪܶܙ: ܘܚܰܘܺܝ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܬܪܰܥܶܐ ܥܠܰܝܢ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܝܳܢܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ: ܠܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܶܝܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܠܰܢ ܚܕܰܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ: ܘܩܰܘܡܳܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܐ: ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ: ܕܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡ: ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ: ܘܰܐܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ: ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܒܳܟ ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܚܽܘܝܳܣܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܠܶܠ ܘܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ: ܗ̇ܰܘ ܟܠܺܝܠܐ ܡܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܚܰܓܝܳܐ ܘܰܡܥܰܕܥܕܳܐ: ܘܫܳܐܠܐ ܡܶܢܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܘܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܠܩܶܛܠܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܪܫܳܗ̇ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܳܪܘ ܘܡܰܪܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ: ܐܳܦ ܠܩܶܛܠܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ: ܒܝܰܕ ܕܰܪܘܺܝܘ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܐܰܡܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܗܶܠܘ ܒܡܰܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܕܶܡܗܽܘܢ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܰܟ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ: ܘܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܢܥܰܙܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܓܝܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܶܗ: ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܐܳܕܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܕܒܰܓܦܶܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܶܣܡܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܥܛܰܪ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܕܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܦܰܪܢܶܣ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܳܫܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܗܰܒܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܕܠܐ ܚܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܐ ܡܶܬܪܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܨܶܡܚܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܨܡܰܚܘ: ܘܰܐܢܗܰܪܘ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܣܕܰܪ ܕܪܳܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܛܥ̈ܶܐ: ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܪܨܺܝܦ ܒܬܳܓܳܗ̇ ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܶܩܝܶܗ ܡܳܠܐܷ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܡܣܰܪܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܟܰܦܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܘܪܺܝܫ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܦܪܶܫ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܠܒܺܝܒܳܐ ܕܛܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ ܦܰܢܺܝ ܠܩ̈ܳܛܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܚܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܶܣ ܘܒܰܙܰܚ: ܐܳܦ ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡܕܰܡܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܶܗ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܫܳܐܷܠ ܗܘܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܣܓܽܘܠܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܒܫܶܠ ܒܰܟܳܪܳܐܝ̣ܬ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܶܡ ܒܰܛܥܳܡܶܗ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܡܰܥܛܰܪ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܒܰܟܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܣܠܶܩ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܨܰܠܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܳܐܦ ܗ̣ܽܘ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܡܳܪܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܕܰܡܺܝ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܗܰܢܺܝܰܐܬ݀ ܪܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܓܰܢܰܬ݀ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܫܶܘܚܰܬ݀: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܗܘܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܥܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܨܰܠܐܴ ܐܳܦ ܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܡ̣ܶܢ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܘܡܰܐܟܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܽܘܠܦ̈ܳܬܳܐ ܠܶܣܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܽܘܙܳܚܳܐ ܕܰܟܫܳܛ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܰܕ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܰܓܗܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܡܰܨܶܐ ܕܰܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܓܶܕܠܰܬ݀ ܟܠܺܝܠܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܟ ܢܩܽܘܡ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܙܳܕܩܺܝܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܢܩܰܪܶܒ: ܘܰܠܡܳܪܳܟ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܪܰܥܶܐ: ܘܰܒܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܟ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܗܒܰܬ݀ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܘܕܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܪܰܫܬ ܒܢܽܘܗܪܶܗ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܬ ܒܫܽܘܦܪܶܗ: ܘܶܐܬܬܰܨܡܰܚܬ ܒܢܽܘܗܪܶܗ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ: ܘܒܰܡܨܰܠܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܕ̈ܥܶܐ: ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܢܶܬܬܰܒܪܰܩ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܓܒܳܝܗܝ ܠܐܱܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܠܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܒܚܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܡܶܢܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܪܳܓܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܟܣܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܰܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܙܩܰܦܬܽܘܢ ܥܰܘܳܠܐܝ̣ܬ: ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܛܳܠܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܘܫܳܐܠܐ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܗܰܕܪܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܰܡܨܰܒܬܰܬ݀ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܟܺܡܰܢ ܗܰܠܶܟܬ: ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܣܥܰܪܬ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܕܰܐܢܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܪܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܕܠܐ ܚܰܡܣܶܢܘ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܚܰܣܳܡܳܐܝ̣ܬ: ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܟܰܪܡܳܐ ܛܳܠܶܡ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܳܢܰܘ ܝܳܪܬܳܐ ܬܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܪܓܶܡܘ ܘܩܰܛܶܠܘ ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܗܘܰܝ̈ ܚܰܣܳܡܳܐܝ̣ܬ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܰܠܺܝܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܣܠܶܩܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܬ ܩܪܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܫܒܰܩܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܠܐܴ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܪܰܡ ܠܐ ܫܘܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܣܰܟܠܐܴܝ̣ܬ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܐ: ܕܪܰܫܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܡ ܩܳܛܠܰܝ̈ ܐܠܰܗܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܕܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܗ̣ܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܛܶܠܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܰܘܳܠܐܝ̣ܬ: ܘܰܕܗ̣ܶܢܽܘܢ ܡܰܠܺܝܘ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ  ܚܶܪ̈ܡܶܐ ܒܳܟ ܝܳܪܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܙܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܒܰܕܠܐܴ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡ̈ܶܠܐ ܩܪ̈ܺܝܚܳܬܳܐ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܪܺܝܒܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܣܰܟܠܐܴܝ̣ܬ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܓܒܺܝܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܪܽܘܒܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܗܳܢܳܐ ܨܰܚܺܝ̣ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܘܕܳܫ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܢܚܰܠܶܦ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܡܪܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܓܽܘܡܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܟܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܬܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܙܳܟ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܟ ܒܚܰܕ ܩܰܘܡܳܐ: ܠܐ ܦܠܺܝܓܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܕܒܳܟ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܙܘܳܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܠܶܒܶܗ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܚܰܕ ܩܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܩܥܰܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܕܗܳܐ ܓܰܕܶܦ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܰܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܝ̣ܬ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܣܗܶܕ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܘܰܗܝ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܡܠܶܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܪܶܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܰܫܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܠܐܷ ܗܘܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܒܳܟ ܠܐ ܣܶܒܟܰܬ݀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܥܠܰܘܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܓܰܡܪܽܘܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܩܥܶܕ ܒܽܘܪܟܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܪ̈ܳܓܽܘܡܰܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܘ ܠܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܐܶܬܕܰܡܺܝ: ܘܚܳܪ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܘ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫ ܪܰܒܶܗ ܗܰܠܶܟ ܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܘ ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܕܰܟܠܺܝܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܪܺܝܫܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܡܥܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܠܺܝܠܐ ܕܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܠܶܗ ܓܳܕܠܺܝܢܰܢ ܡܗܰܕܪܳܐܝ̣ܬ ܘܡ̣ܶܢ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܗܠܺܝܢ ܣܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܟܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܓܰܒܺܝ ܠܓܺܝܙܰܒܪܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܠܐܱܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܗܰܕܳܝܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܢܶܪܕܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܰܪܕܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܙܰܝܢܳܐ ܚܫܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܒܶܗ ܐܰܩܗܺܝ ܠܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕܚܰܣ̈ܳܡܶܐ ܙܪܺܝܙܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܩܪܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܚܠܳܦ ܡܳܪܶܗ ܛܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܘܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܠܺܝ̣ܒܰܪܛܺܝܢܽܘ ܣܰܝܒܰܪ ܝܰܐܝ̣ܒܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܟܠܺܝܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܠܒܺܝܒܳܐ ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܐܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܒܽܘܙܳܥܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܣܒܰܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܢܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܣܳܦܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܡܶܠܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ ܣܒܺܝܣܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܠܟܰܟܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܥܰܦܶܦ ܥܣܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܕܰܦܠܰܚ ܒܶܐܣܛܪܰܐܛܝܰܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܦܰܐܝܽܘܬ ܥܠܰܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܨܺܝܪܰܬ݀ ܨܽܘܪܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܶܗ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܠܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܡܠܝܰܬܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܗ̣ܺܝ ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܚܳܡܶܐ ܪܰܘܪܒܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܐܟܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܨܠܺܝܒܶܗ ܫܩܰܠ ܘܰܢܩܶܦ ܠܡܳܪܶܗ: ܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܥܳܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܚܰܢܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬܳܝܗܝ ܘܰܐܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܣܰܒܬ ܥܠܰܘܗܝ ܙܺܝܘܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܣܳܡܬܳܝܗܝ ܒܪܺܝܫ ܬܶܫܡܫܬܳܟ ܪܚܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ: ܕܩܰܕܶܫܬܳܝܗܝ ܒܩܽܘܕܫܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܚܰܘܺܝܬ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܨܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܓܰܐܝ̣ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗܰܘܢܶܗ: ܘܰܚܙܳܟ ܥܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܩܰܒܶܠ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܣܳܗܕܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܒܳܟ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܡܰܕܥܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܒܳܟ ܐܶܬܰܐܠܰܗ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܡܥܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܘܰܐܡܣܰܪ ܥܰܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܠܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܕܟܰܠܶܠܬܳܝܗܝ ܒܰܟܠܺܝܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܡܰܐܛܒܳܢܳܐ ܕܬܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܬܣܘܟ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܘܰܥܕܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܬܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܗܕܺܝܪ ܒܫܽܘܒܚܶܗ: ܕܰܬܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܕܚܺܝ̣ܠ ܒܕܺܝܢܶܗ: ܕܠܐ ܬܰܐܥܶܠ ܠܰܢ ܒܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܳܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܰܟ ܓܡܺܝܪ ܒܬܽܘܩܦܶܗ ܕܬܶܓܡܽܘܪ ܠܘܳܬܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܒܳܚܰܪ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܬܒܰܚܶܢ ܥܰܡܰܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܬܰܐܣܶܐ ܘܬܰܚܠܶܡ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܒܣܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܺܐܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬ ܢܶܥܡܳܐܝ̣ܬ ܡܛܰܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܦܺܝ̣ܚ ܪܺܝ̣ܚ ܩܶܛܠܶܗ ܒܥܳܡܰܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܘܳܬ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܪܘܺܝ ܒܰܕܡܶܗ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܰܝ ܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܶܗ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܠܐ ܫܰܠܘܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܕܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܝܶܠ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܣܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܐܰܩܢܺܝ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪ̈ܳܓܽܘܡܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܰܠܪܰܒ ܒܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܝܰܗܒ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܙܰܝܰܚ ܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܬܺܐܒܶܝܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ: ܘܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܣܬܓܶܕ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܪܬܰܚܘ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܘܕܶܠܩܰܬ݀ ܒܗܽܘܢ ܪܶܚܡܬܳܟ: ܘܶܐܫܬܓܰܪܘ ܒܰܫܪܳܪܳܟ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܐܳܦ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܪܦܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܒܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܢܶܡܟܪܽܘܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢܬ ܫܩܰܠܬ ܥܠܰܝܟ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡܳܝ̈ܶܐ: ܨܒܰܘ ܐܳܦ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܝܡ ܐܶܣܟܺܝܡ: ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܚܰܨ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ: ܦܽܘܫܳܚܳܐ ܕܫܳܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܦܣܳܩܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܪ̈ܶܓܠܐ: ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܛܽܘܓܳܢܳܐ ܕܰܒܙܶܦܬܳܐ ܘܰܒܢܶܦܛܳܐ ܢܶܟܣܬܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܶܐ: ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܕܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܪܕܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܟ: ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܘܟܳܪܽܘܙܳܟ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ ܘܰܐܫܰܪ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܬܶܫܡܫܬܳܟ: ܘܰܐܚܶܒ ܠܚܽܘܒܳܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܠܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܟܶܣ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܙܩܰܦܬܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܠܰܚܰܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܚܰܪܶܩܘ ܢܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܚܣܳܡܳܐ: ܘܟܰܢܶܫ ܐܽܘܟܠܳܘܣ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܳܝܗܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܠܺܝܒܰܪܛܺܝܢܽܘ ܐܶܬܥܰܫܰܩ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ ܐܶܬܢܟܶܠ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܟܽܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܒܰܪܕܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܡܛܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܕܰܐܢܬ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘ̈ܒܰܝܟ ܨܰܠܺܝܬ: ܐܳܘ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܐܶܬܕܰܡܺܝ: ܐܳܘ ܠܐܱܬܠܺܝܛܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܪܶܗ: ܐܳܘ ܠܰܡܗܺܝܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܰܡܙܰܝܳܚܽܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܙܰܗܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܢ ܡܶܬܟܰܫܛܺܝܢ: ܘܢܰܝܙܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܐܰܗܦܶܟ ܠܥܽܘܒܗܽܘܢ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܰܦܣܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܬܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܕܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܽܘܠܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܰܨܪ̈ܝܳܢ ܘܰܢܒܰܙ̈ܥܳܢ: ܘܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܣܰܦܶܩ: ܘܬܽܘܒ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܕܰܠܟܽܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܡܰܟܶܟ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬ ܕܪܳܥܳܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܥܰܡܳܟ ܫܰܦܶܠ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܢܰܒܶܐܫܽܘܢ ܠܳܟ ܨܳܒܶܝܢ ܚܰܣܳܡܳܐܝ̣ܬ ܦܰܠܗܶܕ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܕܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܰܢ ܥܰܘܳܠܐܝ̣ܬ ܣܚܽܘܦ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܣܽܘܓܦܳܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܡܕܰܪܡܳܐܝ̣ܬ ܐܰܘܒܶܕ ܘܒܰܕܰܪ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܦܚܺܝܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܛܳܠܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܠܙܶܒܠܐ ܘܰܠܣܽܘܠܐܴܢܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ: ܠܟܽܠ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܠܒܶܙܚܳܐ ܘܰܠܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܘܠܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܫܪܺܝ ܘܰܫܪܺܝ ܠܛܰܘܚܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܳܐ: ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܺܝܬܰܝܢ ܣܢܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܘܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܳܟ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܰܦܶܩܘ ܥܠܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܥܰܘܠܰܢ ܘܒܺܝܫܽܘܬܰܢ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ݀ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܫܶܒܩܰܬ݀ ܒܰܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܡܫܰܩܦܽܘܬܰܢ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܡܡܰܟܟܽܘܬܰܢ: ܐܰܬܩܶܢ ܥܠܰܝܢ ܘܪܰܝܰܚ ܠܚܶܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܘܫܰܗܳܐ ܠܟܽܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܐ ܥܠܰܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܟܠܳܝ ܣܳܦܶܩ ܠܶܟܝ: ܘܰܟܐܝ̣ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܓܶܕ ܠܰܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܠܺܝ ܟܦܳܐ ܠܳܟ: ܘܰܟܠܺܝ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܦܚܳܐ ܠܰܢ ܘܡܰܚܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܝܰܚܝ ܟܰܕܽܘ ܠܶܟܝ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܣܚܺܝܦܽܘܬܰܢ ܬܪܽܘܨ: ܠܢܰܦܠܽܘܬܰܢ ܐܰܩܺܝܡ: ܠܰܪܥܺܝ̣ܠܽܘܬܰܢ ܣܡܽܘܟ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܫܪܺܝ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܒܺܝܪܺܝܢ ܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܰܥܕܳܐ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܡܶܬܢܰܘܠܺܝܢ ܦܪܽܘܩ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܩܺܝܢܕܽܘܢܺܝ̈ܣܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܣܳܒܠܺܝܢ ܦܰܨܳܐ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܣ̈ܩܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܥܰܕܰܪ: ܠܟܽܠ ܦܠܺܝܓܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܣܰܓܦܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ: ܘܫܰܝܶܢ ܠܰܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܘܥܰܡܳܟ ܘܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܛܰܝܶܒܬ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܬܶܐܚܽܘܕ: ܘܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܡܚܰܣܳܕܽܘܬܰܢ: ܢܶܒܗܰܬ ܕܶܝܢ ܘܢܰܚܦܰܪ: ܟܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܥܠܰܝܢ: ܥܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܠܫܶܕܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܝܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܚܰܠܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܠܦܽܘ̈ܡܰܝܢ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܟܰܕ ܪܳܬܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܦܳܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܒܬܰܘ̈ܕܝܳܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܣܳܗܕܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦܬܳܢ ܢܺܐܡܰܪ: ܫܒܽܘܩ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ: ܘܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ  ܠܣܳܐܢܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܬܪܝܢ ܕܕܢܚܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܢܗܰܪ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗܰܘ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܢܗܰܪ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܡܠܐܷ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܐܒܳܗܳܝܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ: ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢܬ: ܐܰܢܗܰܪ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܒܚܳܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢܬ: ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܰܢ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܨܰܒܶܬܬ ܠܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܳܡܬ ܠܰܢ: ܘܒܰܥܡܳܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠܐܱܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܕܰܓܙܰܪ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܫܪܰܝܬ ܡܶܢܰܢ: ܘܪܰܥܺܝܬ ܒܳܟ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܦܪܰܚ ܘܫܰܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܰܢ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܦܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܩܰܘܺܝ: ܘܰܐܘܕܥܳܟ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ: ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܒܝܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܰܙܥܩܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܶܩܢܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ: ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܥܳܡܶܕ: ܘܰܐܒܳܐ ܣܳܗ̇ܶܕ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܚܶܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܠܐ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܚܰܝܳܒܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ: ܠܰܘ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܢܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܶܡܠܐܷ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܡܩܰܕ̈ܫܳܢܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܕܥܰܪܦܶܠܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܩܰܦܠܰܬ݀: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܚܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܥܠܰܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ: ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܓܰܬ݀: ܘܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܗܳܐ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܣ̈ܛܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܠܰܢ: ܚܠܳܦ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܫܠܰܚܘ ܡܶܢܰܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܬܪܨܶܨ: ܘܡܶܪܬܶܗ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܙܕܰܡܪܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ݀: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܽܝܘܪܕܢܳܢ ܒܶܐܣܛܠܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ݀: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܗܒܘ ܩܳܠܐ ܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܢܩܰܫ: ܘܳܐܦ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܰܘܕܰܥ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܝܰܒܶܒ: ܕܗܳܐ ܕܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܘܕܶܐ: ܕܠܰܘ ܠܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܥܒܰܪ: ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܟܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܬܶܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ:ܘܰܬܚܰܘܰܪ ܒܙܽܘܦܳܟ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܬܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܬܶܠܚܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܠܐܫܛܳܪ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܕܶܢܚܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܚܰܓܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܶܢܚܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܗܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ: ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܛܪܽܘܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܪܳܕܝܳܐ ܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܫܒܺܝܚ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܟܣܶܐ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܓܠܐܴ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܕܚܺܝܠ ܒܬܽܘܩܦܶܗ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ: ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܪܥܶܡ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܩܳܠܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܽܬ ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܶܒܥܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ: ܓܠܐܴ ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܫܶܡܫܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܢܳܫܒܺܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܶܢܚܶܗ: ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܰܐܫܪܺܝ ܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܬܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܶܗ: ܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܘܬܶܦ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܛܳܒܽܘܬܶܗ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܠܳܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܒܝܰܕ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܟܰܕ ܡܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܠܐܷ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܰܪܒܥܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ: ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬܘ: ܘܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ: ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܥܬܰܪܘ: ܘܢܰܦ̈ܠܐ ܕܩܳܡܘ: ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܚܝܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܶܥܬܪܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܘܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܐܳܚܽܘܕܳܐ ܘܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܕܶܢܚܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ: ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܘܥܳܦܩܰܬ݀ ܠܟܽܠ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܐܰܒܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܡܚܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܢܳܚܶܬ: ܕܠܶܗ ܠܰܚܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܠܰܢ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܘܳܬܰܢ ܡܦܰܠܦ̈ܠܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܡܟܰܬܡ̈ܰܝ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܬܡܰܟܰܟܬ ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܶܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܬܰܣܶܩ: ܐܶܬܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܟܰܕ ܡܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܟܽܠ ܡܠܐܷ ܡܶܢܳܟ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܠܐܷ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܚܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܢܶܥܬܰܪ: ܥܡܰܕܬ  ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܢܶܬܕܰܟܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܶܬܚܰܪܰܪ: ܩܰܒܶܠܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܬܶܬܝܰܒܰܠܝ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܥܰܡܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܣܘܰܚܘ ܠܳܟ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܢܬ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܐܰܩܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܗܛܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܘܪܶܛܒܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܪܳܫܡܳܐ ܘܡܰܝܩܢܳܐ ܠܰܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܣܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܐܣܶܩܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܡܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܝܢ ܒܓ̈ܰܐܠܐ ܡܛܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܕܪܰܫܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܢܓܰܕܬ ܥܠܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܶܐܣܬܗܶܕܬ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܣܛܠܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ: ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܗ̣ܽܘ ܐܶܬܬܰܓܰܪܬ: ܐܳܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܘ̈ܟܳܢܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܕܳܘ̈ܝܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ: ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܓܽܘܥ̈ܠܳܢܰܝܟ: ܘܰܬܚܰܝܶܠ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ: ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܨܰܠܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܝܰܩܰܪ: ܘܰܢܟܰܠܶܠ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܡ ܟܘܟ̈ܒܶܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܣܶܓܕܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܝܰܒܶܒ: ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܐ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܕܶܢܚܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܘܰܠܨܰܦܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̇ܰܘ ܚܘܺܝܚܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܰܦܣܽܘܩ ܒܢܳܪ̈ܓܶܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܐܱܘܨܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܫܡܰܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܰܐܟܪܶܙ ܪܰܘܡܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܰܓܠܐܴ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܨܶܡܚܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܳܐܦ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ: ܘܰܫܠܐܴ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܗ̇ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܣܳܡ ܓܰܙܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܽܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܒܪܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܕܰܫܠܰܚ ܩܳܐܶܡ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܪܛܶܠܐܴܝ̣ܬ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܩܳܡ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܕܳܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܫܚܺܝܡܳܐ: ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̇ܰܘ ܕܪܰܒ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܕܪܰܒ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬܳܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܗ̣ܽܘ: ܐܰܟܪܶܙ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ: ܕܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܶܬܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܩܰܕܡܳܝ ܗ̣ܽܘ ܡܶܢܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܙܥܶܩ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܟܘܰܙ ܘܰܕܚܶܠ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ: ܪܥܶܠ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ ܡܳܪܝ: ܘܰܐܢܬ ܠܘܳܬܝ ܐܶܬܰܝܬ: ܥܰܒܕܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܡܚܺܝ̣ܠ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܝܢ ܪܡܰܙ ܠܶܗ: ܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܡܰܠܐܷ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܪܦܳܢܝ ܕܶܐܫܰܡܠܐܷ ܣܳܟܳܗ̇ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡ̣ܰܪ: ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܘܠܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܶܬܳܐ ܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܫܡܰܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ: ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܶܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܦܢܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܘܥܶܒܪܰܬ݀ ܗ̣ܺܝ ܕܠܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܟܽܘܢ: ܥܶܒܪܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ: ܘܰܦܢܳܬ݀ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܦܰܬܚܰܬ݀ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ݀ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܒܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥܘ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܚܢܳܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܝܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ: ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ: ܢܗܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܕܶܢܚܶܗ: ܬܗܰܪܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܶܗ: ܝܺܪܶܒ ܥܰܒܕܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܐܪܳܙܶܗ: ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܐܥܡܕܶܗ: ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܢܰܗܪܳܐ ܕܩܰܒܠܶܗ: ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܫܶܦܥܳܐ ܕܰܣܚܳܐ ܒܶܗ: ܕܳܨ ܪܰܗܳܛܳܐ ܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܩܦܳܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܥܛܦܳܗ̇ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܙܩܰܪ: ܘܩܳܡܰܬ݀ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܟܺܝܪܶܗ: ܕܬܶܥܽܘܠܝ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܳܗ̇: ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ ܢܳܟܽܘܠܰܢ ܐܶܬܬܪܨܶܨ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗ̣ܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̣ܽܘ ܚܙܰܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܰܚܠܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܐ ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢܰܢ ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢܰܢ ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܬܶܚܠܽܘܛ ܠܰܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܕܬܶܐܛܰܪ ܒܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐܰܫܪܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܕܰܝܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܬܝܳܟ ܠܝܰܠܕܳܐ: ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܪܟܢܽܘܟ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܟ ܡܙܰܓ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܥܡܳܕܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܱܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܢܳܐ ܒܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܢܳܦ̈ܠܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ: ܠܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܟܰܝܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܒܪܰܡ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܗܳܘܶܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܚܕܳܐ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܠܐ ܪܳܗܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܘܰܕܒܽܘܨܳܪܳܐ: ܘܠܐ ܡܬܰܚܰܡ ܒܡܶܕܶܡ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܐܰܘ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐ: ܠܐ ܡܶܬܕܳܪܟܳܢܳܐ: ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ: ܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ ܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ: ܠܘܳܬܳܟ ܦܳܫܛܺܝܢܰܢ ܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܣܶܩܬ ܠܰܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܩܪܰܝܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܥܬܰܪܬ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܶܠܳܠܐ ܠܘܳܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܢ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܟܰܢܶܫܬ ܠܰܢ: ܘܐܪܳܙܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܕܶܩܬ ܠܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܦܨܰܚܬ: ܘܳܐܦ ܠܐܪܥܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܰܕܰܪܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܙܰܕܶܩܬ: ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܟܰܢܶܫܬ: ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ: ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ: ܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܐܰܢܗܰܪܬ: ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܠܰܒܶܒܬ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ: ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܡܰܟܶܟܬ: ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬ: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ: ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܰܟܦܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܡܝܰܩܪ̈ܰܝ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܠܰܝ̣̈ܨܶܐ ܕܰܒܬܺܐܒܶܝܠ: ܘܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܰܚܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܫܰܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܓܡܰܪܘ: ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܛܰܒܰܥܘ: ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ: ܚܠܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܟ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܫܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܕܢܚܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܘܬܦ̈ܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܕܟܺܝܬܳܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ: ܘܩܰܕܶܫܬܳܢ ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܪܺܝ ܘܰܥܡܰܪ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܟ: ܘܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ: ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܕܝܳܕܰܥ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܰܘܦܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܐܦܨܚܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܪܳܡ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܕܥܰܠܝܰܬ݀ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܦܫܺܝܛܳܐ ܫܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܰܕܝܰܬ݀ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܨܶܡܚܳܐ ܗܕܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܨܰܒܬܰܬ݀ ܠܰܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܕܰܐܥܬܪܰܬ݀ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܢܳܢܽܘܬܶܗ: ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠ ܥܰܠ ܟܽܠ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܕܰܟܝܳܐ ܕܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܕܶܐܣܬܕܶܩܘ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܡܶܠܬܳܐ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܕܶܐܣܬܗܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ: ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ: ܡܳܪܳܐ ܕܝܺܪܶܒ ܒܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܐܥܡܕܶܗ: ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܒܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܐܣܚܝܶܗ: ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ ܒܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܐܩܒܠܶܗ: ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܫܶܦܪܰܬ݀ ܒܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܪܰܬ݀ ܠܶܗ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܪܘܰܙܘ ܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܐܶܬܚܰܕܰܬܘ ܒܶܗ: ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ: ܨܶܡܚܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܕܶܢܚܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܶܗ: ܡܳܡܽܘܠܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܰܘܰܪ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܐܥܬܪܰܬ݀ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܨܰܗܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܨܶܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܣܳܡ ܓܰܙܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܣܚܳܐ ܒܩܳܒܺܝܬܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܓܐܻܝܬܳܐ: ܕܡܶܬܦܰܪܦܥܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܥܰܠ ܫܶܦ̈ܥܶܐ: ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ: ܡܩܰܕܶܫ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ: ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܫܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܢܰܢ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܡܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܠܬܶܡܗܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܳܘ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܠܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܰܪܟܢܽܘܟ: ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܡܶܢܳܟ ܓܶܝܪ ܢܳܬܦܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܳܒܗܺܝܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܫܶܦܪܰܬ݀ ܠܳܟ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܕܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܬܶܬܥܡܶܕ: ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܬܗܺܝܪܳܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ: ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ: ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܟܽܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܙܠܓܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܦܬܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܢܽܘܒܪ̈ܳܫܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܫܰܠܗܶܒ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܠܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ: ܘܰܡܚܰܘܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ: ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܠܡܽܘ̈ܡܰܝܢ: ܘܰܡܚܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ ܠܨܳܐܝܽܘܬܰܢ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܡܟܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܙܳܟ̈ܘܳܬܳܟ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܢ: ܘܓܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܺܕܬܳܟ: ܘܡܰܦܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܰܡܨܰܒܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܰܡܪܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܝܗ̇: ܘܣܳܚܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܠܣܳܐܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܡܡܰܟܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܟ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܬܥܰܕܥܶܕܝ ܠܳܟ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܬܫܰܒܚܳܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܬܶܣܓܽܘܕܝ ܠܳܟ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܬܚܰܓܶܐ ܠܳܟ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܰܕܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܒܺܝܕ ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܥܺܝ̣: ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܳܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܰܝܶܠ: ܘܰܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܐܳܘ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܰܪ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܣܽܘܪ: ܟܰܢܶܫ ܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܺܐܒܶܝܠ ܡܚܰܒܰܠܬܳܐ ܘܠܐܬܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܥܰܒܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܡܶܛܦܰܣ ܒܶܗ ܡܰܢܰܥ: ܘܰܠܨܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܰܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܒܰܢ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܐܽܘܪ̈ܫܠܶܡܳܝܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܢܰܥ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܪܥܶܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܚܰܒܺܝܒܶܗ: ܠܚܰܕ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܶܗ: ܠܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܢܰܘܕܰܥ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܘܚܰܘܺܝ ܫܪܳܪܶܗ: ܒܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܘܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܪܽܘܚܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܫܰܘܕܥܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܶܣܦܺܝܪܶܗ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܢܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܓܶܠܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܰܢܗܰܪ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܐܶܣܛܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܐܕܳܡ ܕܰܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܫܠܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܫܒܰܩ ܒܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܕܢܶܬܟܰܣܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܥܬܰܪ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܕܡܰܨܡܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ: ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ: ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܪܙܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܘܰܪܥܶܡܘ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܝܰܒܶܒܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܩܥܰܘ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܕܳܨܘ ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܙܡܰܪܘ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܫܰܒܰܚܘ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܥܶܡܘ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܕܰܚܙܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܣܳܚܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܶܗ ܕܳܐܶܨ: ܕܰܒܪܶܗ ܗ̣ܽܘ ܩܳܠܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܰܥܒܳܕܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܩܳܪܶܐ: ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܕܩܳܠܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܝܓܰܬ݀ ܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܩ̇ܳܥܶܐ ܠܟܽܠ ܕܰܨܗܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܛܺܝܪ̈ܰܝ ܒܟܽܠ: ܟܰܕ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܢܰܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܬܶܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܥܠܰܝܢ: ܘܢܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܟܰܠܠܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܫܒܽܘܩ ܠܠܐܴ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܠܠܐܴ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܚܰܦܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪܫܽܘܡ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܬܩܶܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܐܰܢܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ: ܘܫܰܪܰܪ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ: ܡܠܺܝ ܠܟܽܠܰܢ ܬܶܗܪܳܐ ܕܥܰܠ ܕܶܢܚܳܟ: ܙܰܗܳܐ ܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ: ܩܰܕܶܫ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܶܟܡܰܬ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܢܰܢ ܨܶܝܕ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܘܳܬ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܫܬܒܶܠܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܢܰܢ ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ: ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܐܶܬܥܰܠܺܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܬܰܪܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܕܒܰܣܚܳܬܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܬܘܶܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܕܰܟܺܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܢܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܣܥܰܪ ܫܰܦܠܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܛܳܒܳܐ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܘܠܐ ܣܰܝܒܰܪ ܕܢܶܚܣܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܛܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܰܐܕܠܶܩ ܫܪܳܓܳܐ ܒܶܣܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܟܢܰܫ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܙܽܘܙܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ: ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܐܫܚܶܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܕܰܟܝܶܗ ܘܡܰܪܩܶܗ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܘܰܐܩܢܝܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ: ܚܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ: ܘܰܦܪܽܘܩ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܬܶܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܬܶܫܡܫܬܳܟ: ܘܳܐܦ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐ ܣܳܐܒܶܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܶܠܚܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܒܺܝܟ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܨܶܡܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܛܰܠܶܩ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܫܺܝ̈ܕܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܛܺܝܦܬ: ܘܠܐܪܥܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܐܰܣܚܺܝܬ ܘܚܰܕܶܬܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܓܠܰܝܬ: ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܦܰܠܶܓܬ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܐܰܣܶܩܬ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܚܒܰܫܬ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܘܩܳܒ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܛܰܟܶܣܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܘܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܦܪܺܝܬ: ܘܰܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܕܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܰܛܺܝܦܬ: ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܛܰܠܶܩܬ: ܘܚܰܢܶܩܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܠܶܕܬ: ܘܳܐܦ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܪܰܣܶܣܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܺܝܒ ܐܰܪܕܺܝܬ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܛܰܒܰܥܬ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܠܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝ̣ܠܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ ܥܡܰܕܬ: ܘܳܐܦ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܠܟܰܠܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܟܰܪܬ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܠܒܶܣܬܪܳܐ ܗܦܰܟܘ: ܫܰܦܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܰܠ ܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܠܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ: ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ: ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ: ܐܰܒܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܟ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܫܰܕܰܪܘ ܠܳܟ ܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܙܰܝܚܽܘܟ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܗܰܕܪܽܘܟ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܰܚܦܽܘܟ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܛܶܟܣܰܝ̈ܣ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ̈ܝ ܠܳܟ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܝܚܳܟ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ: ܐܰܒܳܐ ܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ: ܕܰܐܢܬ ܗ̣ܽܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܳܟ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܫܰܕܰܪܘ ܠܳܟ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܦܪ̈ܰܣܝ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܒܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢ: ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܩܥܰܘ ܠܳܟ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܘܰܚܘ ܠܳܟ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܰܒܰܚܬܳܟ: ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܩܰܠܣܳܟ ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܢܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܘܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܰܝܢ ܒܪܶܡܙܳܟ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ: ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܳܟ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܕܰܟܺܝ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܚܰܕܶܬ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܚܰܕܶܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܬܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܒܥܰܕ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܢܗܰܪ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܕܳܥܶܟ ܘܠܐ ܚܳܫܶܟ: ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܥܡܰܛ: ܠܗ̇ܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܨܡܰܚ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܥܡܰܛܢܰܢ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢܰܢ: ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܶܢܗܰܪ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܫܰܡܠܺܝ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܬܳܐ: ܘܰܒܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝ: ܘܟܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܛܒܰܥ: ܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܝܽܘܪ̈ܕܢܳܢܳܝܶܐ ܩܰܕܶܫ: ܟܰܕ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܡܪܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܝܢ ܐܰܛܺܝܦ: ܘܰܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ: ܘܰܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܺܝܕ ܗܘܳܐ ܪܰܨܶܨ: ܘܰܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܚܶܩ ܘܬܰܒܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܒܶܗ ܠܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܣܥܰܪܬ: ܘܟܰܕ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫ̇ܳܩܶܠ: ܠܐ ܐܶܨܛܰܡܥܰܪܬ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܛܥܳܐ: ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܬܪܟܶܢ: ܘܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ: ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܢܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܠܥܺܕܬܳܟ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܰܛܰܪ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܝܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܐܝܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܨܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܦܰܪܢܶܣ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܣܳܦܩܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܘܬܦܽܘܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܗܰܒ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ: ܘܥܰܡܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܥܰܡ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܟܰܕ ܙܳܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܰܦܠܺܝܓ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܥܰܡ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ: ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܡܕܐ

ܩܕܡܐܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ: ܕܰܚܠܰܛ ܝܳܬܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܬܶܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܥܰܡ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ ܥܰܡ ܝܰܗ̈ܠܐ ܘܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܥܰܡ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܘܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܘܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܟܽܠ: ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܰܣܓܺܝܕܰܬ ܒܟܽܠ: ܘܗ̣ܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܰܡܦܰܪܫܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܠܳܗ̇ ܟܳܦܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܕܶܐ: ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܘܰܡܩܰܠܶܣ: ܘܣܳܓܶܕ ܟܺܝܬ ܘܰܡܫܰܒܰܚ: ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܥܰܡܰܢ ܐܠܰܗܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܦܰܩ̣ܶܕܬ ܕܬܶܐܣܰܩܝ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܐܪܒܥܳܐ ܪ̈ܺܝܫܺܝܢ: ܘܡܶܢܶܗ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܬܰܫܩܶܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪ̈ܶܕܝܶܐ ܪ̈ܒܺܝܥܳܝܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܛܝ̣ܦܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܛܰܠܶܩ̣ܬ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬܬ ܐܰܝܟ ܛܰܠܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ: ܘܰܐܛܺܝ̣ܦܬ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܛܪܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܣܰܩܬ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܥܳܪܽܘܩܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬ: ܘܠܪܳܕܽܘܦܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܛܰܒܰܥܬ: ܗܳܫܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܺܝ̣ܬ ܘܰܐܣܶܩ̣ܬ: ܘܰܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܝܰܕ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܛܥܳܡܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ: ܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܟ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܰܘ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܪܕܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ: ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܪܕܺܝܘ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܒܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܦܣܰܩ̣ܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܬܰܐܦ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܕܶܝܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܬܬܫܺܝܓܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܛܰܐܡܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܶܠܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܐܰܣܺܝܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܡܰܝܴ̈ܐ ܘܰܒܩܳܠܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܘܰܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܓܠܰܝܬ ܠܰܢ ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܶܫܬ: ܘܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܳܠܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܪܰܨܶܨܬ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܰܢ ܢܰܓܶܕܬ: ܘܰܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ ܠܗ̇ܳܝ ܠܐܱܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܳܐܦ ܒܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܒܳܟ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܦܠܺܝܓ̈ܘܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܨܰܒܶܬ ܒܕܽܘܓ̈ܡܰܐܛܰܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܗܰܕܰܪ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܩܠܺܝܪܳܘܣ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܥܰܕܰܪ ܘܩܰܝܶܡ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܟ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܢܺܝܘ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܒܠ ܦܝܪܡܐ

 

 

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܶܢܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ: ܘܠܰܢ ܕܰܒܛܰܠܠܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܢܗܰܪܢܰܢ: ܘܶܐܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ ܝܰܗܒܬ: ܘܰܠܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܛܺܝܫ ܒܰܢ: ܡܶܢܰܢ ܡܪܰܩ̣ܬ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܒܽܘܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ: ܩܰܕܶܫ ܡܳܪܝ ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܠܰܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ: ܘܛܰܪ ܒܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܠܠܝܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܕܚܰܩܬ ܡ̣ܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܛܥܺܝܘܗܝ: ܘܰܐܠܶܦܬ ܠܰܢ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܳܐܝ̣ܬ ܕܟܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܥܶܠ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ ܘܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܳܟ: ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܠܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܐ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܘܠܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܬܦܰܠܚܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܥܳܐܠܐ: ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܫܳܒܩܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܒܨܳܬܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܶܗ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܰܝܬܳܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܪܰܟܶܒܬܳܢ: ܘܰܓܒܰܠܬܳܢ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܛܰܝܶܒܬܳܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܣܳܡܬܳܢ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܙܰܡܶܢܬܳܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܰܘܺܝܬܳܢ ܠܘܳܬܳܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܝܰܩܰܪܬܳܢ: ܘܫܰܘܫܶܛܬܳܢ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܨܰܠܡܳܟ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܟܶܢܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐ ܨܰܒܶܬܬܳܢ: ܘܟܰܕ ܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܠܐ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܟܰܢܶܫܬܳܢ: ܘܠܰܛܝܳܪܳܟ ܐܰܥܶܠܬܳܢ: ܘܳܐܦ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ ܛܰܟܶܣܬܳܢ: ܘܢܺܝܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܶܢܰܢ ܬܰܒܰܪܬ: ܘܰܚܢܳܩܰܘ̈ܗܝ ܦܰܣ̣ܶܩܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ: ܕܣܰܒܘ ܢܺܝܪܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܺܝܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܒܠܶܒܝ: ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ: ܢܺܝܪܝ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡ ܗ̣ܽܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܺܝܠܐܴ ܗ̱̇ܝ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܓܶܕܬܳܢ: ܕܡܶܢܶܗ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܘܺܝܬܳܢ ܟܰܕ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܣܚܰܘ: ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ: ܐܰܫܺܝܓܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܢܰܛܰܪ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܠܐܱܡܗ̈ܳܬܳܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܰܫܪܳܪܳܟ: ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܽܘܛܳܪܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܒܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܙܥܶܩ̣ܬ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܡܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܳܢ̈ܳܟ: ܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܳܟ: ܢܶܬܪܫܶܡ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܺܝ̣̈ܠܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܫܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܟ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܪܫܶܡ: ܟܰܕ ܠܥܰܡܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܐܰܥܡܶܕ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܰܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܩܕܳܡ ܛܰܦܶܣ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܡܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ:ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܚܳܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢܕܪܺܝܫ: ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܠܰܠܒܽܘܫܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܬܚܰܒܰܠ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܠܰܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܟܰܕ ܕܠܰܝܬ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܐܪܡܳܝܳܐ: ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠܢܳܫ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܘܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܡ̣ܰܪܬ: ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢܕܪܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܠ̣ܰܟܬ ܕܛܰܝܶܒ̣ܬ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܠܳܟ: ܘܠܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ: ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܠܰܟ̣ܬ ܘܛܰܝܶܒ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܒܡܰܥܡܪܳܟ ܡܛܰܝܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܬܰܩܶܢ̣ܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܡܰܫܟܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܛܰܝܶܒ̈ܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܰܘ ܠܐܘܣܺܝܰܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܕܰܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܝܗ̇ ܣܳܚܦܳܐ: ܘܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܰܘܪܒܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܚܰܘ̈ܣܳܢܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܘܳܐܦ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܝܰܬ݀: ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܫܰܬ݀: ܘܰܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܰܡܪܰܬ݀: ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪܫܰܬ݀: ܘܰܕܢܶܬܛܰܗܡܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܢܰܬ݀: ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܚܰܫܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܽܘܪܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܣܰܦܩܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ  ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܫܰܠܺܝܬ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܠܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܙܒܰܢ̣ܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܫܰܟܶܢܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܣܛܠܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܬܛܰܗܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܚܰܠܶܛܬ ܠܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܥܰܡ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܫܰܝܶܢܬ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܳܐܦ ܕܪܰܫܬ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܰܪ ܠܳܟ: ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܟ: ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܕܠܐ ܢܽܘܬܳܦܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢܰܢ: ܐܶܣܛܠܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܙܕܰܩܪܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܠܐ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܘܰܕܚܶܡܬܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܳܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܠܳܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܒ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܫܽܘܡܝܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܢܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܐ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܕܚܺܝ̣ܠܬܳܐ ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܡ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܥܛܦܺܝܢܰܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܐܳ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܠܗ̇ܳܝ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܺܝ̣ܢܳܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܒܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ: ܘܒܰܚܕܳܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܶܣܬܰܓܕܺܝܢ: ܐܰܒܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܠܐ  ܚܣܳܡ: ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܳܪܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܝܰܩܰܪܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܳܟ: ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܡܠܺܝܠܐ: ܘܣܳܡܬܳܝܗܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܢܶܟܠܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܒ̣ܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܘܠܐܱܟܣܽܘܪܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܕܰܝܬܳܝܗܝ ܠܝܽܘܬܪܳܢܶܗ:: ܘܟܰܕ ܒܺܝܫܬܶܗ ܣܶܓܝܰܬ݀: ܘܠܳܟ ܛܥ̣ܳܐ: ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܚܰܘܺܝܬ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ: ܘܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ: ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܟܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ: ܘܟܰܕ ܡܰܠܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘ̣̈ܠܺܝܢ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܘܰܢܓܰܕ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܗ̇ ܐܰܒܳܗܬܳܗ̇ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܘܶܐܬܳܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ: ܘܶܐܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܟܰܕ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܕܡܶܢܶܗ ܠܰܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܬܰܕܰܪ: ܘܰܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܳܠܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܡܰܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܡ ܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܥܳܗܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܬܰܦܢܶܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ ܐܰܩܺܝܡ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܶܣܥܽܘܪ: ܘܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܠܰܒܶܒ: ܘܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܬܩܰܪܶܒ ܒܽܘܝܳܐܴܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܬܩܽܘܡ ܘܰܬܥܰܕܰܪ: ܘܰܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܒܰܪܶܟ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܬܶܟܠܐܷ ܘܫܰܝܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܫܰܟܶܢ: ܘܰܠܬܺܐܒܶܝܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܥܰܪܘ ܘܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܬܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܬܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܡܰܢܰܥ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܰܢ: ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܕܒܰܚܬܳܢ: ܕܩܰܪܶܒܬܳܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܐܥܬܰܪܬܳܢ ܒܝܰܠܕܳܟ ܘܚܰܣܺܝܬܳܢ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܘܩܰܕܶܫܬܳܢ ܒܩܶܛܠܳܟ: ܘܫܰܝܶܢܬܳܢ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܪܰܡܪܶܡܬܳܢ ܒܣܽܘܠܳܩܳܟ: ܘܗܰܕܰܪܬܳܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܡܚܶܐ ܡܶܢܰܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܢܰܦܪܰܥ ܠܶܫܳܢܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ: ܘܳܐܦ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܢ̈ܶܬܠܳܢ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ: ܘܰܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ: ܚܰܕ  ܚܰܝܠܐ ܕܠܐ ܬܳܚܶܒ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܚܰܕ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܘܰܚܕܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܒܳܛܠܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܘܠܐ ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܡܫܰܡܠܳܢܺܝܬܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܠܐ ܙܰܒܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܝ̣ܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܪܶܕܝܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܘܰܦܣܳܩܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܫܦ̣ܰܥܬ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܘܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܦܨܰܚܬ ܘܚܰܕܺܝܬ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܬܪܰܥ̣ܬ ܣܝܳܓܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܘܰܥܛܰܝܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܒܶܣܪܳܟ: ܘܰܙܪܰܥ̣ܬ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܡܳܫ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܡܶܢܶܗ: ܘܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ: ܘܟܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܥܒ̣ܰܕܬ ܐܶܢܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܳܝܶܐ: ܠܥܺܐܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܙܰܡܶܢ̣ܬ ܠܰܢ: ܕܒܶܗ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܶܦܣܶܐ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܘܳܬܳܐ: ܘܩ̈ܳܠܐ ܕܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܚܰܓܶܝܢ ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ: ܛܰܪ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܬܓܰܪܓܚܺܝ̣ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܗ̇ܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ. ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܕܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ: ܕܰܬܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܘܡܰܐܒܫܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܶܢܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܠܐ  ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܚܰܢܦܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬܳܐ ܕܗܶܪ̈ܓܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ ܘܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܶܝܢ ܗܰܒ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܪܘܰܚ: ܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܰܟܶܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܬܥܰܫܡܺܝܢ ܘܡܶܬܡܰܪܕܺܝܢ: ܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܗܘܺܝ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܘܰܐܣܓܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ: ܠܐ ܬܶܟܠܐܷ ܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܰܠ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܛܰܝ̈ܦܰܝ ܒܝܰܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܛܰܠܐ ܗ̇ܰܘ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܪܽܘܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܨܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܰܕܬ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܛܒܺܝܥܺܝܢ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܚ̇ܶܬ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܠܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܡܳܪܽܘܩܳܐ ܕܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܢܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܶܬܗܰܘܢܰܢ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܠܘܳܬܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ: ܘܨܶܝܕܰܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܰܝܬ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܶܣܟܽܘܦܬܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܝܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐ ܥܠܰܝܟ: ܘܕܰܪܕܰܝܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܠܚ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܢܦܰܩ̣ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܒܶܣܪܳܐ ܗܘ̣ܰܝܬ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܟܰܕ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡ̇ܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܩܽܘܪ̈ܨܠܐ ܡܳܛܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܰܕܠܐ ܟܳܠܺܝ̣ܬܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܐܰܟܡ̇ܰܢ ܕܶܐܬܕܪܶܟ ܘܶܐܬܦܰܫܰܩ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ: ܫܰܪܒܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗ̇ܳܝ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢܬ: ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܣܓܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܛܰܘ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܕܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܟܪܶܙܬ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܰܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܰܙܒܰܢ ܕܺܝܢ ܚܰܫܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܥܫܶܢܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܩܶܦܘ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܨ̈ܶܐ ܡܛܰܘ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܓܳܪܦܺܝܢ ܠܰܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܥܰܠܰܝ: ܘܙܰܠܓܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܰܨܡܰܚ: ܬܶܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܘܬܶܡܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀: ܒܓܽܘ̈ܢܚܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܬܶܗܪ̈ܶܐ: ܕܰܣܥܰܪ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܬܗܶܕܬ: ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܺܝܠܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܝܳܡܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܢܗܪܰܬ݀: ܪܶܓܠܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܒܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܺܐܦܳܗ̇: ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܗܰܠܟܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܬܪܰܬ݀: ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܰܓܡܳܪ ܩܰܘܝܰܬ݀: ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܕܳܪ̈ܰܝܟ: ܘܳܐܦ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ: ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܡܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܺܝܬܳܐ ܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܡܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܪܶܓܠܬܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܒܪܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܒܳܟ ܗܘܳܬ݀ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܘܶܐܬܓܰܡܪܰܬ݀: ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܣܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܕܰܐܒܽܘܟ ܪܕܰܝܬ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܣܰܪܝܳܐ: ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܚܒܰܠܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܚܰܠܶܛܬ: ܐܰܝܟ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܢܽܘܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܡ̈ܚܶܠܝ ܘܰܥܬܶܩ̈ܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܶܝܕ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܗܽܘܢ ܥܒ̣ܰܕܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ: ܘܦܳܩܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܩܳܠܐ ܫܰܡܰܪܬ: ܕܙܶܠܘ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܢܰܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܬܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܺܝܢ: ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ: ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܓܙܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܪܽܘܫܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܝܶܡ: ܗܰܕܰܪܶܝܗ̇ ܒܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܪܰܡܪܡܶܝܗ̇ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܕܒܶܗ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܫܰܟܶܢ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܳܐܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܶܫܬܶܐ: ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܨܗܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܩܳܢܶܝܢܰܢ: ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ  ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܪܶܓܠܬܳܟ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢܰܢ ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܐܰܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܨܰܝܕܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢܰܢ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܟ ܨܰܒܶܬ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܢܨܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܶܓܠܬܳܐ: ܕܠܳܟ ܠܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܰܕ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܦܣܳܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܳܬܶܝܢ: ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܒܩܰܝܛܳܐ ܘܰܒܣܰܬܘܳܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ: ܘܰܕܠܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ: ܘܟܰܕ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬ ܛܰܪ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܥܳܢ̈ܳܟ ܡܰܣܪܚܺܝܢ ܒܚܰܠܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܰܟ ܡܫܰܟܢܺܝܢ: ܠܰܩܠܺܝܪܳܘܣ ܟܽܠܶܗ ܕܥܺܕܬܳܟ ܐܠܰܦ ܨܶܒ̈ܬܰܝ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܰܕܰܪ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܨܰܒܶܬ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܪܽܘܚ ܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܟܽܠ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܠܠܝܐ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܰܛܰܪ: ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܽܘܝܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܒܽܘܝܳܐܴܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܠܘܳܬ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܫܬܒܶܠܢܰܢ. ܠܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܐܶܬܥܰܠܺܝܢܰܢ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܕܶܫܢܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ: ܘܠܰܘ ܠܐ ܟܢܺܝܟܳܐ: ܘܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܳܫܳܐ ܡܳܫܰܚ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܘܝܳܐܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܪܶܕܝܳܐ: ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܕܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܦܰܪܫܳܐܝ̣ܬ: ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ: ܡ̇ܰܢ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܬܝܰܩܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܚܰܕ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐ ܕܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܘܪܺܝܫܶܗ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܟܶܐܡܰܬ݀ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܒܓܰܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܝܽܘܪ̈ܕܢܳܢܳܝܶܐ ܡܛܰܒܰܥ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܪ̈ܶܕܝܶܐ ܘܪܶܛܒܳܐ ܕܛܽܘ̈ܦܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܡܶܬܒ̈ܰܛܢܳܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܥܳܡܶܕ: ܐܰܒܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܕܒܶܪܝ ܗ̣ܽܘ ܚܰܒܺܝܒܝ: ܘܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܝ: ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܣܳܥܰܪ: ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܫܬܓܰܪ: ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ: ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܕܳܐܶܨ: ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܡܶܬܚܰܬܪܺܝܢ: ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܰܟ: ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܡܶܬܝܰܬܪܺܝܢ: ܛܰܡ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐ ܕܪܳܫܶܦ ܡܶܬܛܰܒܰܥ: ܘܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܥܰܕܥܶܕ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ: ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܶܙ ܠܶܗ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢ ܘܪܳܐܬܺܝܢ ܘܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܥܰܘ: ܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܟܬܳܒܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܶܬܒܰܛܠܐ ܕܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܫܝܳܓܬܳܐ ܘܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܐ ܬܽܘܒ ܬܶܬܟܪܶܙܝ: ܕܗܳܫܳܐ ܬܶܬܓܠܐܷ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܕܰܐܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܒܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܡܫܰܪܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ: ܗܳܫܳܐ ܠܰܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ ܡܶܬܓܠܐܷ: ܕܗܳܟܰܢ ܫܦ̣ܰܪ ܠܗ̇ܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܕܳܡܝ̈ܰܝ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܟܽܠܰܢ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܠܛܽܘ̈ܠܫܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܠܙ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܪܰܝܰܚ ܡܶܢܰܢ: ܐܳܦ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܟܺܐܒ̈ܬܳܢܺܝܢ ܐܰܣܳܐ: ܘܰܠܕܰܨܪܺܝܟܺܝܢ ܦܰܪܢܶܣ: ܘܠܰܓܠܺܝ̈ܙܶܐ ܐܰܣܦܶܩ: ܘܰܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܝܰܥ: ܘܰܠܝܳܨܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܶܠ ܘܢܰܛܰܪ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܟܰܢܶܟ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܡܽܘܟ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܝܰܐܐ: ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܪܘܰܚ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܪܰܡܪܶܡ ܒܰܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܚܰܙܶܩ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܟ ܦܛܰܪܘ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܚܰܙܶܩܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܕܶܢܚܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܢܰܨܰܚ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܬܰܒܗܶܬ ܠܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܠܚܰܕ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ: ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܶܫܠܐ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ: ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܪܰܥܝܳܢܰܢ ܘܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܕܳܘܰܝ̈ܳܐ: ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ: ܘܨܽܘܬ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܶܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܐ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ: ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܘܢܺܐܪܰܬ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܰܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܠܕܽܘܟܳܝܰܢ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܘܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܫܒܺܝܠܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܰܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܰܣܚܳܬܶܗ: ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܰܢ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܕܟܽܠ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܫܰܟ̣ܶܢܬ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܰܩ̣ܰܪܬ ܠܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܰܡܰܢ ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܥܬܰܪܢܰܢ: ܘܰܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܢܰܚܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܘܰܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܒ̣ܰܕܬ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫܬ ܢܣ̣ܰܒܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܠܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܫܰܟ̣ܶܢܬ ܠܰܢ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܥܠܰܝܟ ܩܰܒ̣ܶܠܬ: ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܰܝܬ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܩܢܰܝܢܰܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ: ܘܰܕܢܶܩܪܶܐ ܠܐܒܽܘܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܢ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܟܰܪܣܳܐ ܕܝ̇ܳܠܕܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܩܰܕܶܡ ܐܰܙܥܶܩ ܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ: ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܩܕܳܡ ܚܠܽܘܠܐ  ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܡܶܬܡܰܢܥܺܝܢܰܢ ܘܰܒܡܰܥܠܬܰܢ ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܦܽܘܢܳܝܰܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܛܰܦܣܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܠܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܐܝ̣ܠܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙܢܰܢ: ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܘܕܰܡܨܶܝܢܰܢ ܕܒܳܬܰܪ ܢܰܘܚܳܐ ܕܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒ̇ܰܪ: ܘܰܠܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ: ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܡܰܕܢܰܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܠܶܦܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܡܰܢܰܥܢܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܩܢܶܐ ܒܽܘܝܳܐܴܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܫܰܟܶܢ̣ܬ ܠܢ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܐܳܦ ܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܡܠܰܟ̣ܬ ܠܰܢ: ܘܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܠܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܓܳܐ ܕܰܚܠܽܘܠܳܟ ܢܦܽܘܫ: ܘܠܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܢܶܬܛܰܪܰܦ: ܐܶܠܐ ܫܰܡܠܐܴ ܥܰܡ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܘܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܩ̈ܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

ܥܛܪܐ

ܢܶܥܛܰܪ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܰܢܦܽܘܚ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܡܫܰܚܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܚ̈ܕܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܰܦܰܩܬܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܢܳܟܽܘܠܰܢ: ܐܶܠܐ ܒܶܐܠܦܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܥܒܰܪ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܡܠܰܟ̣ܬ ܠܰܢ ܢܶܥܽܘܠ: ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܙܰܝܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܒܶܐܣܛܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܢܝܰܩܰܪ ܠܐܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܝ̇ܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡܰܥܛܦܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܚܰܓܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܢܰܥܢܰܢ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܬܰܪܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܒܰܣܚܳܬܶܗ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܬܘܺܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܕܰܟܺܝܢܰܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܢܰܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܒܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܘܓܺܝ̣ܚܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܰܫܦܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܰܕ ܐܽܘܣܺܝܰܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܬܚܰܪܰܪ ܘܬܶܦܪܽܘܩ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗܘܰܝܬ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̇ܰܢ ܠܐܡܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܪܰܡܫܳܐ: ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ: ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܕܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܫܡܶܗ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ:  ܚܰܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬܰܟ: ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܬܰܢܗܰܪ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ ܙܰܗܝܳܐ ܪܰܚܶܦ: ܥܰܡ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܣܚܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܠܰܒܶܫܬܳܝܗܝ ܠܐܕܳܡ ܐܶܣܛܠܐ ܗ̇ܳܝ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܡܶܬܬܰܛܥܺܝܢܽܘܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܪܰܨܶܨܬ ܠܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܙܒܰܢ ܒܝܰܕ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܥܰܡ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܛܰܒܰܥܬ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̣ܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܠܐ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܶܠܐ ܗܰܒܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܰܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܳܟ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ: ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܫܳܥ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܢܺܝܚܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ: ܫܰܪܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܒܥܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܠܦܠܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ: ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܥܰܒܕܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܒܳܗ̇: ܩܰܝܶܡ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܨܝܰܬ݀ ܟܽܠ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ: ܘܒܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܰܦܐܷܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܛܳܒܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܬܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܰܬܚܰܘܰܪ ܒܙܽܘܦܳܟ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܘܰܬܕܰܟܶܐ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܬܰܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܬܶܠܚܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܰܬܫܺܝܓ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ: ܘܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܕܶܢܚܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܒܥܺܐܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

ܚܘܬܡܐ

ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܐ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܕܶܢܚܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܰܕܥܰܡܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ: ܕܰܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪܚܩܳܐ: ܘܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ: ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܚܕܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܠܐ ܡܶܙܕܟܶܐ: ܚܰܕ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܨܡܰܚ̣ܬ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡܳܟ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝ̣ܡܬ ܠܬܶܫܡܫܬܳܟ: ܘܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܒ̣ܪܰܝܬ: ܘܒܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܗܽܘܡܳܐ ܩܰܦ̣ܶܠܬ: ܘܰܠܨܰܠܡܳܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܪܰܝܬ: ܘܥܰܠ ܕܰܐܚܫܶܟ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܐܢܗܰܪܬܳܝܗܝ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܢܶܬܢܰܗܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܕܶܫ̣ܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܥܡ̣ܰܕܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܙܰܕܶܩܬܳܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܳܐܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܒܰܕܬܳܢ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܣܳܝܽܘܡܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܬܰܒܬܳܢ: ܓܶܕ ܥܠܰܝܢ ܠܡܶܨܛܰܒܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܪܰܚܶܦ ܥܠܰܝܢ ܣܰܬܰܪܰܝܢ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܥܡܳܕܳܟ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܠܰܢ: ܘܝܰܠܕ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢܕܪܺܝܫ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩ̇ܶܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ: ܕܡܫܬܡܠܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܡܛܠ ܙܪ̈ܥܐ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܢܛܪܘܢ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ: ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܢ: ܘܰܕܟܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܰܙܗ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ. ܘܢ̈ܶܬܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܫܘܰܚ: ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܡܺܝ̈ܬܰܝ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܦܪܰܩ ܘܰܐܚܺܝ ܠܗ̇ܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܺܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܣܺܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܕܰܒܩܶܣܛܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܡܰܪܺܝܪ̈ܰܝ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܰܠܺܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܓܽܘܠܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܓܦܶܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܶܗ  ܚܰܕܺܝ: ܠܗ̇ܳܝ ܫܶܒܠܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܕܠܐ ܦܳܠܚܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܳܐܦ ܠܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܒܰܥ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܚܳܐ ܡܡܰܕܟܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܰܕܰܟ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡ̈ܶܠܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܳܬܳܐ ܚܰܬܶܡ ܘܓܰܡܰܪ: ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܦܪܰܩ: ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܓܰܕ: ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܝܰܩܰܪ: ܘܰܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܰܕܰܪ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܪܰܡܪܶܡ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܘܪܶܒ ܘܙܰܝܰܚ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܘܰܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܢܛܰܪܬ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܒܳܒܳܐ: ܘܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܢܶܨܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܰܠܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܨܳܪܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܶܐܡܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܬܶܐܛܪܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܪܰܟܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܕܰܡܠܐܷ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܚܳܫܚܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܐܛܠܺܝܢ ܫܪܰܝܬ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܣܝܳܐ ܘܰܡܚܺܝ̣ܠܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܰܠܽܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒ̇ܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܰܚܶܡܬ ܘܠܐܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܫܠܰܚܬ: ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܪܫܰܡܬ: ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܨܳܪܬ: ܘܡ̈ܰܬܠܐ ܐܰܣܪܰܚܬ: ܘܰܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢ: ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܛܽܘܦ̈ܣܰܝܗܽܘܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܰܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܬܶܕܢܰܚ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܒܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܠܡܽܘܫܶܐ ܓܶܝܪ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܝܳܩܶܕ: ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܘܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ. ܕܬܶܛܦܰܣ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܣܬܰܝܟܰܬ݀ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܳܦ ܒܟܰܪܣܳܐ ܒܠܐܴ ܒܣܰܝܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܬܨܺܝܪܰܬ݀ ܓܶܝܪ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܕܠܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܨܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܫܰܡܪ̈ܳܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܬ ܠܐܪܥܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ: ܐܶܬܪܫܶܡܬ: ܬܽܘܒ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ ܕܰܒܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܦܪܚܰܬ݀: ܕܠܐ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܣܰܒܥܰܬ݀: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܠܰܢ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܰܚܺܝܬ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܢܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܢܦܰܩܬ: ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܒܕܶܒܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܐܠܳܝܳܐ ܐܽܘܟܠܐ ܝܶܗܒܰܬ݀: ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܛܰܦܣܰܬ݀ ܒܳܗ̇: ܕܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܠܺܝܬ ܘܒܰܣܶܡܬ: ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܩܪܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܰܒ̈ܠܛܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܳܬܳܐ: ܠܳܗ̇ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܒܕܰܗܒܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܛܰܦܣܰܬ݀: ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝ̣ܠܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܕܡ̣ܶܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܚܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܩܢܰܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܳܐܦ ܒܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܐܦܪܰܥ ܕܠܐ ܫܶܩܝܳܐ ܠܒܰܛܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܡܶܐܟܠܳܢܳܝܳܐ ܒܟܰܝܠܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪ: ܬܽܘܒ ܠܒܰܛܢܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܰܦܶܣ ܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܢܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܢܚܶܬܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܫܪܰܝܬ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܽܘܟܠܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܗ̇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܕܟܰܝܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܠܐ ܐܰܘܦܺܝ ܡ̣ܶܢ ܣܛܶܐܡܰܢܰܐܣ ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܒܬܽܘܪܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܟ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ݀ ܒܐܪܳܙܳܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܛܰܐܠܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ݀: ܟܰܕ ܠܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܡܶܢܫܶܝܠܝ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܘܕܥܰܬ݀ ܠܰܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܩܰܕܡܰܬ݀ ܠܘܳܬ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܢܶܚܬܰܬ݀: ܘܠܳܗ̇ ܝܰܩܪܰܬ݀: ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܘܝܳܐ: ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܡܪܰܛܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܚܶܬ ܛܰܠܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܠܐ ܐܶܬܪܰܛܒܰܬ݀: ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܓܪܳܓܽܘ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܒܣܽܘܘܳܚܳܐ: ܨܰܗܝܽܘܬܝ ܬܶܬܦܰܝܰܓܝ: ܠܰܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܳܐܷܠ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܶܕܝܳܐ ܘܡܶܬܟܰܠܝܳܐ: ܐܶܠܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ: ܘܰܒܓܽܘܒܳܐ ܡܶܬܐܣܪܺܝܢ: ܠܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐܝ̣ܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ  ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܚܙܳܟ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܳܟ: ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܥܳܐ ܨܪܳܟ ܬܽܘܒ: ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܟܰܢܝܳܟ: ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܩܶܠܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܦܰܩ̣ܬ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܠܪܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ: ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܒܰܬ݀: ܒܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܩܽܘܠܬܳܐ ܚܶܨܦܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܪܫܶܡܬ ܒܰܙܒܰܢ: ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܒܶܫ ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܡܺܐܢܳܐ ܕܚܶܨܦܳܐ ܬܣܺܝܡ ܘܰܬܣܰܬܰܪ: ܘܳܐܦ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܣܚܽܘܦ: ܠܐܒܪܳܗܳܡ ܕܶܝܢ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܕܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܕܳܐܦ ܒܩܶܛܠܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ: ܘܰܫܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܕܬܶܬܶܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܥܰܡܳܟ ܘܰܒܥܺܕܬܳܟ ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܠܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܰܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܘܰܬܟܰܢܶܫ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܬܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܬܶܠ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܠܰܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܫܰܘܬܶܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܒܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ: ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘ̈ܦܝܳܢ: ܘܬܰܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܘܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ: ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܣܳܝܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܡܠܐܷ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܫܪܳܐ: ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ: ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܐܫܽܘܕ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘ̈ܛܰܠܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܠܣ̈ܳܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇: ܘܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܪܕܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ: ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ  ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܩܕܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܘܰܨܒܰܝܬ ܬܽܘܒ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܠܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ: ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܓܺܝܫܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܫܶܫ ܒܰܦܓܰܪ: ܠܳܟ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘ̈ܠܐ: ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ: ܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܡܰܕܪܶܟ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱̇ܝ ܠܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܫܪܳܐ ܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܬܽܘܠܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܡܰܢܽܘ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ: ܚܰܠܒܐ ܕܠܐ ܪܶܓܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܥܰܩܶܒ ܠܶܗ: ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ: ܡܰܢܽܘ ܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇: ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܒܳܚܰܪ ܠܳܗ̇: ܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܦܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܒܰܕܶܩ ܠܳܗ̇: ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܥܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܶܥܪܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ: ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܠܐܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܐܒܥܰܬ݀ ܠܰܢ ܠܐܕܳܡ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܰܢ ܐܶܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܒܰܪܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܐܘܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܽܘܙܥܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܫܰܝ: ܕܰܫܘܰܚ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܕܰܝܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܐܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܐܳܘ ܠܗܰܝܟܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܟܽܘܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܘܰܥܕܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܙܰܪܥܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܘܰܡܠܶܟ  ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܢܰܚ: ܐܳܘ ܠܚܰܩܠܐ ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܫܘܰܚ̈ܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܝܰܘܢܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܢܶܫܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ: ܐܳܘ ܠܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܰܦܶܩ̈ܝ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܳܘ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܣܰܬܳܐ ܕܰܐܦܪܥܰܬ݀ ܣܓܽܘܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܥܢܳܩܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܰܐܘܠܕܰܬ݀ ܐܶܡܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ: ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ: ܐܳܘ ܠܩܰܪܢܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܒܰܥ ܠܰܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܡܣܰܦܩܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܣܰܘܩܶܗ: ܐܳܘ ܠܪܳܟܽܘܒܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܦܬܰܟܪ̈ܶܝܗ̇: ܐܳܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܐܳܘ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ: ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܘܰܚܬܺܝܡ: ܥܰܠ ܒܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܢ̈ܶܬܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܫܘܰܚ ܠܰܢ ܦܺܐܪܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ: ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܓܰܙ̈ܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܶܟܝ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܬܰܘܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܦܰܛܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܶܟܝ ܐܶܬܢܟܶܣ ܠܰܢ: ܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ: ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܝܳܐ: ܕܰܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܳܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥ̣ܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܡܳܪܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܬܩܪܺܝ ܘܶܐܬܡܰܠܰܠ ܒܶܣܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ: ܕܶܐܡܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܬܶܬܩܪܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܐܡܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܶܟܝ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܣܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ: ܒܺܐܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ ܕܠܐܱܪܕܺܟܠܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܛܥܶܢܬ ܒܬܽܘܠܐܴܝ̣ܬ: ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܛܰܠܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܗܰܝܟܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܥܰܬ݀ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ: ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܶܒܠܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܣܰܒܥܰܬ݀ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝܬ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܘܬܰܒܪܰܬ݀ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܫܪܳܐ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܬܽܘܠܐܴܝ̣ܬ: ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܡܢܳܪܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܢܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܫܩ̣ܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܳܩܽܘܕܳܐ ܕܰܐܓܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܘܶܐܬܳܐ ܣܚܰܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܙܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܗ̇ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐܝ̣ܬ: ܩܰܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܚܳܗ̇ ܡܰܕܟܰܬ݀ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܫܡܰܝܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܥܡ̣ܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܽܘܕܳܪܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܠܶܘܝܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܚܬܳܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܘܺܝ̣ܠܐ ܕܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܺܝ̇ܳܠܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܦܺܝ̈ܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܝܚܽܘܢ: ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܕܶܚ̈ܠܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ: ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ: ܗܶܪ̈ܬܶܐ ܢܶܬܪ̈ܺܝܡܳܢ: ܘܳܐܦ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܢܶܪܚܦܽܘܢ: ܘܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ: ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܓܢܽܘܢ: ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܠܽܘ̈ܚܝܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܢܶܬܚܰܘܽܘܢ: ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܢܶܬܢܰܨܚܽܘܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܐܚ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ: ܘܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ: ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܢܩܽܘܢ: ܘܫܶܒ̈ܠܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܶܫܘ̈ܚܳܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܚܽܘܠܡ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ: ܘܳܐܦ ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܶܕܢܚܽܘܢ: ܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܓܪܽܘܦܝܳܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܢܰܐܩܠܽܘܢ: ܘܪ̈ܰܥܡܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܣܓܽܘܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܡܛܪܽܘܢ: ܣܳܐܢ̈ܶܐܐ ܘܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ: ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ: ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܦܰܫܛܽܘܢ: ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܢܰܘ̈ܚܶܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܟܢܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܒܗܠܽܘܢ: ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ: ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܩܺܝܡܳܐ: ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܢܰܣ̈ܩܳܢ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܗ̇ܳܝ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܚܰܩܠܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܐܦܚܰܬ݀ ܒܥܳܠܡܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ: ܒܥܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܟܝ: ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܗܳܐ ܐܰܥܛܰܪܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟܝ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܶܟܝ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܰܬܝ ܒܟܽܠ: ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܠܐܴܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܘܰܥܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܕܙܳܕܶܩ ܢܫܰܡܶܫ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܢܰܩܫܺܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܰܐܪܙܺܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܰܟܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܝܳܩܕܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܩ̣ܶܕ ܠܟܰܪܣܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܣܶܦܩܰܬ݀: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܒܪܳܐ ܐܽܘܣܝܳܝܳܐ ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐܝ̣ܬ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܽܘܬܳܟ ܘܚܰܙܩܺܝܐܷܝܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܦܰܬܰܟܬܳܐ ܘܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ: ܘܕܳܢܺܝܐܷܝܠ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܚܙܳܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܳܦܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܘܰܠܝܳܠܽܘܕܳܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܘܰܥܦܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܓܰܒܝܰܬ݀: ܘܰܒܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ݀: ܘܰܒܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ݀: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ݀ ܘܰܒܕܶܢܚܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ݀: ܘܳܐܦ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܠܛܰܠܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܳܐܦ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܪܶܕܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܣܺܝܡܬܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܗܰܝܟܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܕܶܝܢ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܬܳܓܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܶܕܪܳܐ ܕܳܐܪܬܳܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܡܰܦܢܝܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܡܚܰܬܡܰܬ݀ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ: ܓܳܡܪܰܬ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܝܰܒܠܰܬ݀ ܫܰܝܢܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܪܘܳܙܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܦܢܶܐ ܘܬܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܘܥܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܟ ܩܕܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܝܰܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ  ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܢܰܓ̈ܕܳܢܶܐ ܘܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܬܚܰܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ: ܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܐܳܦ ܣܥܽܘܪ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܒܩܳܝܳܘܡܽܘܬܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܙܰܝܚܺܝܢ: ܘܰܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܓܶܝܢ: ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܫܰܪܬܰܚ: ܘܰܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܫܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܘܳܬ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܙܰܡܶܢ ܘܛܰܝܶܒ ܠܟܽܠܰܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܰܕ̈ܥܕܳܢܶܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ: ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܙܰܩܘ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝ ܢܳܨܪܰܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܗ̇ܳܝ ܕܬܰܘ ܢܶܒܪܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ: ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܦܰܪܩܶܗ ܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡ̇ܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܰܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܬܶܫܒܽܘܩ: ܘܳܐܦ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܬܚܰܪܰܪ: ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܐܛܰܣܛܰܣܺܝܣ: ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܬܰܝܬܶܐ: ܓܒܰܝܬ ܠܰܟ ܐܶܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܬܶܥܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܘܶܐܬܝܰܩܪܰܬ݀: ܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ ܒܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܗ̣ܽܘ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܘܨܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܷܝܠ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܩܽܘܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܚܙܳܐ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܒܣܶܒܠܬܳܐ: ܘܰܐܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܡܳܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ ܠܝܰܠܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܢܰܨܰܪܬܺܝܘܗܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܥܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܶܐܡܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܰܕܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐܷܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܥܰܦܶܩܬܝ ܘܚܰܒܶܒܬܝ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܪܘܳܙܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܕܰܘܨܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܶܟܝ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܣܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܝܗ̇ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܒܰܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ: ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܘܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܫܰܡܫܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܰܢܙܰܝܚܳܟ ܘܰܢܚܰܒܒܳܟ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܢܩܰܒܠܳܟ ܘܢܶܛܥܢܳܟ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܢܰܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܦܰܢܽܘܐܶܝܠ ܢܰܘܕܶܐ ܒܳܟ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܢ ܕܪܡܫܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܕܺܝܠܶܕܬܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܕܶܐܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ: ܕܶܐܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ: ܕܕܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ: ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܛܶܟܣܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܰܡ: ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܘ ܣܳܟ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܠܕܺܝ̣̈ܢܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܘܠܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܰܚܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ: ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܪܩܰܥ̣ܬ ܠܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܛܰܚ̣ܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬ: ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̇ܰܢ ܒܪܰܝܬܳܝܗܝ ܒܨܰܠܡܳܟ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܟ: ܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ: ܘܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܬܺܝ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܐܳܘ ܐܠܰܗܰܢ: ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ: ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܪܰܪܬ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܒܛܽܘܦ̈ܣܶܐ: ܘܰܒܰܝܕ ܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ ܨܳܪܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܰܣܘܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܳܟ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܘܨܳܪܳܟ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܰܒܢܽܘ̈ܩܳܝܰܘܗܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܥܽܘܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠ: ܘܝܺܕܰܥ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܨܳܪܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦܺܝ̈ܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܟ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܚܰܙܩܺܝܐܷܝܠ: ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܟ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܰܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܩܪܳܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܪܳܟ ܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܝ̈ܢ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܰܝܬ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܠܰܝܟ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܬܳܪܶܨ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܟ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܥܰܡܢܽܘܐܶܝܠ ܕܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܒܳܟ ܫܩܰܠܘ ܣܳܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܴܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܟܰܕ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܰܝܟܠܐ ܣܠܶܩܬ: ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ: ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܩܢܽܘܡܳܟ ܓܰܡ̣ܰܪܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܠܗܰܝܟܠܐ ܣܠܶܩܬ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܟ ܣܳܒܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪ ܕܠܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܒܰܒܣܰܪ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܰܥܢܳܟ: ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܚܺܝ̣̈ܠܐ ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܰܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܕܶܝܢ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܐܰܣܰܪܬܳܝܗܝ: ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ: ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܫܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ ܐܰܘܕܝܰܬ݀ ܘܫܰܒܚܰܬ݀ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܕܡܶܢܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܥܠܬܳܟ ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܡܰܙܓܽܘܬܳܐ ܕܳܐܐܪ̈ܐܣ: ܘܰܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܗܘܺܝ ܝܳܨܽܘܦܳܐ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܶܢܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܕܡܶܟܘ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܙܕܰܝܚܰܬ݀ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܣܠܶܩܬ ܠܐܘܪܫܠܶܡ: ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܟܰܕ ܪܶܡܙܳܟ ܛܥܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܚܺܝ̣̈ܠܐ ܘܣܳܒܰܝ̈ܳܐ ܛܰܥܢܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܰܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܰܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܪ̈ܙܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

ܓܡܽܘܪ ܡܳܪܝ ܠܬܶܫܡܫܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܢܰܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܫܰܡܠܐܷ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܠܗ̇ܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܕܶܢܚܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܰܠܩܽܘܒܳܠܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܘܠܰܪܘܳܙܳܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܪܰܡܪܡܳܐܝ̣ܬ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ: ܟܳܗܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܩܰܪܶܒ ܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܢܽܘܗܪ̈ܺܝܢ: ܪܳܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡ̣ܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܒܰܕܬ: ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܐܰܦܨܰܚ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܰܙܥܶܩ: ܘܟܰܕ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܠܒܶܟܬ: ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝܬ: ܘܰܠܗܰܝܟܠܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܠܶܩܬ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܐܘܽܘܟ ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܪܶܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܕܳܐܶܨ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܙܳܐ: ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܪܳܘܶܙ: ܐܳܦ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܡܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ: ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܰܪ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܚܳܕܶܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡ̇ܰܪ: ܗܳܟܰܢ ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܫܪܺܝܢܝ ܐܶܥܽܘܠ ܠܩܶܨܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ: ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܣܰܪܬܳܢܝ: ܫܪܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܶܝܰܒܶܠ ܣܒܳܪܬܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܪܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܐ: ܕܗܳܫܳܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܠܺܝ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܫܪܺܝܢܝ ܐܶܕܡܰܟ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܺܝܬ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܨܦܰܚܘ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܡܩܰܠܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܕܢܰܚ ܥܠܰܝ ܒܽܘܝܳܐܝܳܟ: ܡܪܰܡܪܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܢ ܦܳܩܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܥܒܰܪܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗ̣ܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܟܽܠ: ܡܶܟܺܝܠ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܠܺܝ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܠܺܝ ܕܶܐܩܥܶܐ: ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܠܺܝ ܒܶܗ: ܘܣܽܘܟܳܝ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܶܝܢ ܕܥܰܦܪܳܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܰܒܶܠ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܰܝܟܠܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܒܶܗ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܨܰܒܶܬ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܡܙܰܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܒܶܗ ܪܳܦܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܳܐܡ̇ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܐܠܰܗܝ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ: ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ ܐܶܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ: ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܗܳܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܥܰܡ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܐܰܥܒܰܪ ܠܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܟܶܢܫܳܟ ܒܰܚܢܳܢܳܟ:  ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܒܰܛܶܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܟ ܙܓܽܘܪ ܦܠܺܝܓ̈ܘܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܫܟܶܒܘ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܕܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ: ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܬܽܘܩܦܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܣܰܟ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝ ܣܳܒܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܫܳܪܶܐ ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܬܳܪܶܨ ܠܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܐܦܺܝܣܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ: ܫܪܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܫܩܺܝܠ ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܝܳܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ: ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠܶܠ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ: ܠܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܘܟܰܕ ܡܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܶܐܬܚܰܝܒܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܠܐ ܣܳܟ ܫܰܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܗ̇ܰܘ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܝܽܘܡܶܗ ܘܡܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܫܰܡܠܐܷ ܬܽܘܒ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܡܰܠܐܷ: ܘܟܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܩܰܪܶܒ ܐܽܘܪܫܠܶܡ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܘܳܐܦ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܘܩܰܪܶܒ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܟܦܺܝܦ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܣܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܝܳܐܷܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ: ܘܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܶܬܢܟܺܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ: ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܬܶܬܪܟܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܕܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܠܬܳܟ: ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ ܕܒܶܗ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܛܰܪ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܫܰܪܰܪ: ܒܚܰܘ̈ܣܳܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣ̈ܢܳܢܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܥܰܠܝܳܢܳܐ ܘܰܡܝܰܒܠܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܕܶܚܠܬܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܙܰܩܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܡܝܰܩܪ̈ܰܝ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܢܩܰܒܠܳܟ ܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ: ܘܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܒܰܪܬ ܦܢܽܘܐܶܝܠ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܟܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒ ܒܗܰܝܟܠܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܐܶܬܛܥܶܢ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܫܶܐܠܬܶܗ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܠܐ ܓܰܠܙܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܣܽܘܟܳܝܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܗ̇ܰܘ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ: ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡ̇ܰܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܟ ܬܰܩܶܢܬ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܨܰܒܶܬܬ ܒܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܟ ܫܰܒܚܽܘܟ: ܘܳܐܦ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܰܦܪܳܐ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܶܐ ܗܰܠܠܽܘܟ: ܟܰܕ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܡܠܺܝܬ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܡܰܠܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܰܥܠܬܳܐ ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ: ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܳܒܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܝܳܐܷܗ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ ܪܗܶܛ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܣܳܒܰܝ̈ܳܐ ܛܰܥܢܳܟ ܘܙܰܝܚܳܟ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܡܰܠܝܳܢܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܩܰܪܶܒܬ ܚܠܳܦ ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܐܳܘ ܕܟܶܐ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ: ܘܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ: ܐܳܦ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝܬ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ: ܒܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܰܐܣ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥܬ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܡ̣ܰܪ: ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܶܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ: ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܚܰܪܰܪ ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܪܦܳܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡ̣ܶܢ ܛܺܘܪܳܦܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ: ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܫܰܡܰܪܰܝܢܝ ܕܶܐܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܗܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ ܐܶܡ̣ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠܬ ܠܰܦܝܳܣܶܗ ܘܰܫܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܚܰܪܰܪܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܣܽܘܟܳܝܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܢܝܳܚܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ ܘܳܐܦ ܐܰܘܕܰܥܬ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܰܐܣܰܪܬܳܝܗܝ: ܒܚܽܘܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܢܺܝܚܬܳܝܗܝ: ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܒܠܳܟ ܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܢܚܰܒܒܳܟ: ܘܰܢܢܰܨܪܳܟ ܒܪܶܬܡܳܐ ܟܚܺܝܕܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܦܰܐܝܽܘܬ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܥܺܐܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܫܰܡܠܐܷ: ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܰܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܠܬܳܟ ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܒܶܗ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܰܝܬ: ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܫܟܰܚܬ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ݀: ܘܬܺܐܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܴܗ̇ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀: ܐܶܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ  ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ: ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܰܢܝܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܟܽܘܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܶܐܬܬܰܘܒܰܠܬ ܠܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܠܒ̣ܶܟܬ ܒܚܽܘ̈ܦܢܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܡܒܰܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܛܰܟܶܣ̣ܬ: ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܕܩܰܪܶܒܬ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ: ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘ̣ܠܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܗܰܝܟܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ: ܕܢܶܬܶܠ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܠܕܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܣܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܰܬܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܒܗܰܝܟܠܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ: ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܶܗ ܡܦܺܝܣ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܢܳܢܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܙܰܝܚܳܟ ܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܡܠܐܴ ܟܰܕ ܪ̈ܳܘܳܙܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܒܰܝܬܺܝ̣ ܠܶܗ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܣܢܺܝܩ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܩܰܘܺܝ ܗ̇ܰܘ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܪܳܡܳܐ ܕܟܰܕ ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܬܰܪ: ܘܟܰܕ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܕܰܝܰܪ: ܘܟܰܕ ܦܳܫ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ: ܘܟܰܕ ܒܳܬܰܪ ܩܰܛܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܰܕ  ܨܳܐܰܪ ܠܰܒܛܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܟܰܕ ܒ̇ܳܪܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܘܟܰܕ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܘܟܰܕ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ: ܘܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܓܰܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܘܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ: ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܘܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܨܪܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܕܠܰܢ ܢܶܬܶܠ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܚܰܝܷ̈ܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܓܰܐܝܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܫܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܕܠܰܢ ܢܰܠܒܶܫ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢ ܘܰܐܚܺܝܕ: ܐܶܬܛܥܶܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܶܐܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܠܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܨܰܗܝ̈ܳܬܳܐ: ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ: ܩܰܪܶܒ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܳܐܦ ܫܰܡܠܺܝ ܛܶܟܣܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܓܳܡܽܘܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܠܰܢ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܩܰܒܠܳܟ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܢܰܥܡܪܳܟ: ܘܳܐܦ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܢܰܫܩܠܳܟ: ܘܒܰܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܢܩܰܒܠܳܟ ܘܰܢܥܰܦܩܳܟ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܢܙܰܝܚܳܟ: ܘܰܒܪ̈ܶܬܡܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܢܢܰܨܪܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܚܢܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܢܶܣܘܰܚ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܫܟܶܒܘ: ܘܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܳܝܶܐ ܡܰܢܰܥܘ ܠܘܳܬܳܟ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ: ܒܗ̇ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܫܪܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܙܰܡܶܢ: ܘܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܙܰܗ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝ ܕܰܠܩܳܐ ܢܩܰܒܠܳܟ: ܘܥܳܠܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܠܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܢܝܰܒܶܒ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܢܨܝܚܐ ܘܓܒܝܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ ܕܐܥܒܪ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ ܠܟܠ ܒܢ̈ܝ ܒܣܪܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܗ̇ܰܘ ܠܶܗ ܣܰܝܶܟ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܰܨܰܚ ܥܺܐܕܶܗ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܠܡܰܢܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܒܡܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܪܗܺܝܛܪܳܐܝ̣ܬ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܙܳܩܪܺܝܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܶܝܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ: ܘܡܰܘܦܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ ܣܒܺܝܣܰܬ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ: ܦܳܠܚܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܟܽܘܠܳܝܽܘܬ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܰܒܣܺܝ: ܠܘܳܬ ܡܰܣܒܗܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܥܰܠ ܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܣܰܪ: ܥܰܠ ܣܰܩܳܐ ܘܟܽܘܬܺܝܢ ܦܰܪܙܠܐ ܐܰܡܣܰܪ: ܥܰܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܐܶܬܚܰܝܰܠ: ܥܰܠ ܡܬܺܝܚܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܥܰܠ ܪܟܺܝܢܽܘܬ ܚܰܨܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܫܺܝ̣ܚ: ܥܰܠ ܐܰܫܺܝܕܽܘܬ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܒܰܪ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ: ܥܰܠ ܟܦܺܝܦܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܡܰܘܣܦܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܕܽܘܥ̈ܬܶܐ ܢܳܫ̈ܡܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܪܳܣܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܐܰܩܠܺܝ: ܥܰܠ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܢܰܘܡܬܳܐ ܥܰܙܺܝ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܰܛܪܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܒܚܽܘܡܳܐ ܟܺܝܬ ܘܥܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܚܶܦܝܳܝ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܣܳܐܶܛ ܒܚܽܘܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܝܳܩܶܕ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܥܰܡ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ: ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܐ ܡܟܰܬܡܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܓܰܢ ܟܰܕ ܕܰܐܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܕܰܪ ܥܰܡ ܥܽܘܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ: ܟܰܕ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܥܰܪܝܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܡܶܬܥܰܪܙܰܠ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ: ܘܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܘܟܰܕ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܢܳܣ̈ܟܶܐ ܕܬܰܠܓܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ: ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ: ܘܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܓܰܙ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܥܬܰܪ: ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܰܠܦܺܝܢ: ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܛܠܠܺܝܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ: ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ: ܐܠܰܝ̣̈ܨܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ: ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܬܛܰܪܕܺܝܢ: ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ: ܢܟܺܝ̈ܬܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ: ܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܕܰܡܫܰܘܪܺܝܢ: ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܝܰܒܺܝ̈ܫܰܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܛܺܝܢ: ܐܳܟܶܕ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܒ̈ܫܳܢ ܒܢ̈ܰܝ ܪܩܶܡ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ: ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܡܶܬܬܰܪܥܺܝܢ: ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ: ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܡܽܘܐܳܒ ܕܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ: ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܡܶܬܪܰܟܢܺܝܢ: ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܣܰܩܳܐ ܒܳܪܟܺܝܢ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ. ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܐܰܪܕܺܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܡܡܰܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܶܪ̈ܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܟܰܬܡܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܗܡܰܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܙܰܗܝܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܙܰܗܺܝܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܛܪܰܕܬ ܡ̣ܶܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܥܝܰܝ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܛܰܒܥܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܽܘܩܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܪܨܺܝܦ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܽܘܩܰܢܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬܢܰܝܰܪܬ: ܘܰܒܬܰܠܓܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܬ: ܘܰܒܬܳܓܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܬ: ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܬܗܰܪܘ ܒܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܟܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܓܫܺܝܡܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ: ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܩܰܠܶܣܘ ܠܐܪܥܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪ: ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܣܘܰܚܘ ܠܐܘܪܥܶܗ: ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܘܰܙܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܐܚܝܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܘ: ܘܟܰܕ ܒܕܰܘ̈ܨܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܩܰܠܣܽܘܗܝ ܗܘܰܘ: ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܡܨ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡܦܺܐܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܳܐܪܬܳܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܶܦܰܠܐܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܳܓܳܐ ܡܕܰܗܒܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܓܰܘܰܣ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܫܰܝܢܰܢ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܢܶܐ: ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܶܐ: ܪܰܘܒܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܗܶܐ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܩܺܐܪ̈ܣܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܦܠܺܝ̈ܓܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܚ̈ܩܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܒܳܟ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܝܚܽܘܢ: ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ: ܣܳܐܢ̈ܶܐܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܪܩܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܢܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ: ܗܶܪ̈ܬܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܬܩ̈ܳܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ: ܓܙܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܒܳܥܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܢ̈ܝܳܢ: ܘܳܐܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܪܬܳܘܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ: ܒܳܟ ܢܺܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܳܚܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܰܠܠܳܟ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܩܘܒܠܦܝܪܡܐ

ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܡܰܬܗܰܪ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܦܳܐܰܚ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܡܢܺܝ̣ܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗ̣ܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܥ̈ܳܩܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܳܝܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ݀ ܒܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܶܬܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܥܺܐܕܶܗ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܟܶܢܫܰܢ: ܘܳܐܦ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܰܢ: ܘܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝ̈ܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܠܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܣܳܘ̈ܚܳܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ: ܘܳܐܦ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ̈ܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܥܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܬܚܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܠܶܡ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܟܪܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܘܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܰܒܛܽܘܗܡܳܐ ܘܰܐܒܣܺܝ ܒܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܣܰܪ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܠܰܕܒܶܣܬܪܶܗ ܘܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܓܶܕ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܬܰܐܪܰܐ ܠܪܽܘܚܶܗ: ܘܕܰܝܶܒ ܠܒܶܣܪܶܗ: ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܚܶܒ ܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܙܺܝ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܙܩܺܝܦܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܘܶܐܣܟܺܝܡܳܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܟܦܰܪ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܘܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܗܳܪܶܓ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܫܰܡܠܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫ: ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ: ܘܩܰܠܺܝܠܐ ܘܦܳܪܽܘܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܥܒܰܕ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܘܒܠܳܟ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܐ ܐܰܚܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܫܰܗܝܳܐ ܘܨܰܕܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܶܒ ܠܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܐ ܫܶܢܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܡܰܘܒܠܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܡܣܶܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܫܰܢܶܩ ܢܰܦܫܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪܳܡܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܛܒܺܝܒܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܶܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܙܩܰܦ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܢܗܰܪ ܘܰܐܦܨܰܚ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܡܣܳܢܶܗ: ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܙܺܐܦܳܐ: ܐܰܟܣܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܰܪܩܺܝܰܐܢܳܘܣ ܚܰܢܦܳܐ ܘܠܳܛܶܗ: ܘܰܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܕܣܽܘܢܢܰܗܕܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܘܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܦܰܠܶܓ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܣܰܝܒܳܐ ܕܠܐܷܘܳܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘܕܺܝ: ܗܢܐ ܕܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܚܕܝܢ ܒܝܘܡ ܕܘܟܪܢܗ ܘܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܨܝܒܝܢ ܠܥܐܥܐܕܗ: ܕܡ̣ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܢܣܒܝܢ ܥܘܕܪ̈ܢܐ: ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ: ܘܒܕܓܘܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܦܝܣܝܢܢ: ܕܒܟ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܗܢܐ ܬܠܝܛܐ ܥܛܝܦ ܙܟܘܬܐ ܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܘܗܕܢܗ ܡܫܡܠܝܢܢ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܠܗ ܡܫܪܝܬܗ: ܘܐܦ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܫܟܢ ܠܢ ܙܝܢܐ ܚܣܝܢܐ ܘܚܝܠܐ ܬܩܝܦܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܨܢܥ̈ܬܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܪܘܕܐ: ܘܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܟܣܝ̈ܐ ܘܓܠܝ̈ܐ: ܘܥܒܕ ܠܢ ܡܡܪ̈ܝܢܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܘܓܡܘܪ̈ܐ ܕܦܘܩܕܢܝ̈ܟ ܚܘܐ ܠܢ: ܘܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬܟ ܘܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܫܟܢ ܠܢ: ܘܫܘܘܙܒܐ ܒܥܓܠ ܡ̣ܢ ܢܝܪܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܢܗܘܐ ܠܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ  ܚܢܢ ܥܡ ܥܢܝ̈ܕܝܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܥܡܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܢܬܒܣܡ ܒܡܠܟܘܬܟ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ: ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ ܥܡ ܣܕܪܐ ܕܝܠܗ ܕܥܒܝܕ ܠܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܫܘܢܝܗ ܕܩܕܝܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܚܠܽܘܛ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܦܰܪܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܐܝ̣ܩܳܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܚܳܩܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܢܢܺܝܚܺܝܘܗܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܙܰܝܚܽܘܗ̇ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܝܰܒܠܽܘܗ̇: ܘܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܐܶܙܕܰܡܢܰܢ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܝܰܩܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܥܺܝ̈ܙܳܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܟܽܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܡܠܺܝ ܫܽܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ: ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܘܘܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܘܬܽܘܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗ̣ܺܝ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܡܨܶܐ ܟܽܠ: ܫܪܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܰܫܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܩܶܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܠܰܝ̣ܨܬܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܛܥܶܢ ܠܢܺܝܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܥܰܙܺܝ ܒܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܶܟ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܶܗ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܰܒܟܶܢܦܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܰܟܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܒܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ: ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܒܥܰܪܝܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ: ܒܛܽܘܓܳܢܳܐ ܕܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܛ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܣܳܟ ܐܰܫܦܶܠ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܪܳܬܰܚ ܗܘܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܬܠܺܝܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܛܥܶܢ: ܘܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܩܰܒܶܠ: ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘ̈ܓܳܢܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܢܰܫܶܐ: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܨܠܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡ ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܠܐ ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ: ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܬܰܪܡܳܠܐ ܐܰܘ ܣܶܕ̈ܠܐ ܐܰܘ ܚܽܘܛܪܳܐ: ܐܶܨܛܒܺܝ: ܘܳܐܦܠܐ ܕܢܰܐܓܶܣ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܘ ܢܶܬܶܒ: ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܣܳܟ ܒܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܦܰܓܪܳܐ: ܕܠܐ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝ ܘܰܐܨܡܰܚ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܥܳܒܶܕ: ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܨܗܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡ̣ܰܪ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܰܒܦܰܓܪܶܗ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܓܳܝܙܺܝܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܘܰܐܓܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ: ܓܠܐܴ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܗ̇ܰܘ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܡܶܟܺܝܠ ܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝܪܳܟ ܘܫܰܪܺܝ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܶܕ ܘܢܰܐܠܶܦ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ: ܐܳܘ ܡܰܢܽܘ ܠܰܢ ܢܶܬܶܠ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܠܰܡܨܳܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܡܳܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܚܰܬܶܡ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܛܶܟܣܶܗ: ܚܰܬܶܡ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ: ܐܳܘ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܙܥܩܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܶܐܣܛܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܕܝܳܨܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܝܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܩܥܰܘ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܠܶܗ ܘܒܶܗ ܫܪܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܶܚܡܳܐ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝܠܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܪܥܶܠܘ ܡ̣ܶܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܳܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܶܗ ܫܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܠܰܢ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܡܰܢܰܥ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܥܰܦܩܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܢܝܰܒܒܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܟܰܕ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܡܰܢܰܥ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܗܰܪ ܐܳܐܰܪ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ: ܘܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܗܶܬ ܒܡܰܥܠܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܝܺܪܶܒ ܒܝܰܕ ܕܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܬܰܚܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܨܠܶܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ݀ ܒܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܡܪܶܡܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܗ̣ܺܝ ܐܰܪܝܰܡܬܶܗ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܚܰܠܶܛܘ ܗܘܰܘ ܠܙܽܘܡܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘܣܶܦ ܐܠܰܗܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܰܚܡܳܐ: ܛܪܰܕ ܘܰܣܚܰܦ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܛܰܠܶܩ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝ ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܚܠܶܡ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ: ܟܠܐܴ ܠܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܐܰܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܟܠܐܴ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܣܰܚܶܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܐܰܘܩܶܕ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܪܕܰܦ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܟܶܣ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܐܰܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܝܛܺܝܩܽܘ ܘܳܐܦ ܠܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܝܰܗܒ ܠܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ: ܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܫܶܐܠ ܟܽܠܡܽܘܢ ܕܗ̣ܽܘ ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܚܰܝܠܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܰܦܦܶܗ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܘܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܙܒܰܢ: ܘܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠ ܕܫܳܐܷܠ ܡܶܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ: ܘܟܽܠ ܕܫܳܐܷܠ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܒܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܘܺܝ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܰܐܘܣܶܦ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܕܦܰܪܙܠܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܕܰܒܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܦܰܓܪܶܗ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܢܩܪܘܒ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܢܬܒܪܟ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܶܗ: ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ: ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܕܰܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܥܬܪܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܥܽܘܬܪܶܗ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܢܫܰܝܶܢ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܥܰܠ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܣܰܒܪܳܐ ܠܐ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܰܢ ܘܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ: ܢܺܐܬܶܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ: ܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܗ: ܘܳܐܦ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܐ ܓܳܐܶܙ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܺܝܢ. ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ: ܠܶܘܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܰܢ: ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܢܩܽܘܡ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ: ܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܚܽܘܬܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܪܺܝܫܰܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܒܝܰܕܶܗ: ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܬܶܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܦܰܪܙܠܳܝܬܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ: ܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܣܰܬܰܪܝ ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܓܰܙܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܢܦܰܪܢܶܣ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܶܗ ܢܟܰܢܶܫ ܠܰܢ: ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܒܥܺܝ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܟ ܚܰܣܝܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ: ܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܢܰܛܰܪ ܠܥܽܘܡܪܳܟ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܣܥܽܘܪ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܫܰܒܚܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܥܰܠ ܨܰܗܝܳܐ: ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܳܦܺܝܢ: ܘܰܣܒܰܠ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܫܒܽܘܩ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܘܳܬܳܟ ܚܙܰܩܘ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܓܒܳܝܗܝ ܠܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܦܰܪܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܐܝ̣ܩܳܪܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܰܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܗ̇ܰܘ ܕܟܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܚܶܬ. ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܶܫ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܰܨܚܶܗ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܶܐܘܢܓܶܠܳܝܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ: ܕܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܢܳܛܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܘܘܳܢܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܢܶܥܒܶܕ: ܘܰܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܥܒܶܕ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܓܶܝܪ ܪܚܶܡ ܘܰܢܩܶܦ ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܝܰܗ̣ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܫܒܰܩ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܓܶܢܣܳܐ: ܘܫܳܛ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܥܶܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܶܐܣܰܪ: ܘܠܶܗ ܐܶܬܝܰܐܱܒ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܘܰܒܕܽܘ̈ܥܬܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܠܶܡ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܥܰܙܺܝ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ: ܐܶܬܕܰܝܰܒ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܩܰܘܡܳܐ: ܐܶܬܛܰܡܰܪ ܒܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ: ܚܰܡܣܶܢ ܒܩܽܘܪܳܐ ܘܰܒܥܰܪܝܳܐ ܘܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ: ܐܶܬܟܦܶܦ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܐܶܬܛܰܓܰܢ ܘܶܐܬܚܰܪܰܟܘ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܚܽܘܡܳܐ: ܘܶܐܣܬܰܝܰܛ ܒܩܽܘܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܥܡܰܪ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܘܚܕܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܒܕܰܐܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܘܠܐ ܚܳܐܶܒ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܰܘܗܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܠܐ ܡܰܫܦܶܠ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܰܕ ܡܶܣܬܥܰܪ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܛܥܳܐ ܠܶܗ ܒܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܘܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܠܒ̣ܶܫ ܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܶܗ ܒܬܶܫܡܫܬܶܗ: ܢܚܶܬ ܣܰܪܦܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܘܟܰܦܰܪ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܙܰܗܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܰܝܟ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܟܰܦܶܗ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܘܰܐܝܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܗܘܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܠܐܷ ܗܘܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ: ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܛܰܫ ܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܛܰܫ ܘܢܰܝܰܪ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܠܰܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܐܠܰܦ ܘܚܰܘܺܝ: ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܐܟܪܶܙ: ܘܠܐܷܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܕܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܪ̈ܓܽܘܡܝܶܐ ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܣܒ̣ܰܠ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܓܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܕܳܝܨܳܐ ܒܶܗ: ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܪܳܘܙܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܡܠܰܒܒܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܳܪܶܕ. ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܦܶܩ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܩܰܪ ܒܶܝܬ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܫܦܰܥ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܦܳܫܶܛ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܰܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܡܰܘܬܳܢܳܐ ܟܳܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܫܶܡܫܶܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ: ܟܠܐܴ ܘܰܙܓܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܐܟܶܕ̈ܢܶܐ ܢܳܦܰܚ ܘܰܡܣܰܝܶܦ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܢܰܗܪܳܐ ܟܳܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܘܠܐܟܬܢ̈ܶܐ ܥܳܩܰܪ ܘܡܰܘܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܘܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܒܥܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܢܺܝܢ ܕܰܚܺܝܚܶܗ: ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܠܐ ܚܳܒ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܢܰܨܚܶܗ ܠܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܒܕܰܐܪܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܕܙܰܟܝܶܗ ܠܐܬܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܠܐ ܕܚܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܣܓܺܝܕܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܠܣܳܓܽܘܕܶܗ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܬܫܰܟܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܬܶܠܚܶܐ ܘܬܰܥܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܢܶܣܬܪ̈ܳܢ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ ܢܫܰܘܙ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܢܢܰܛܪ̈ܳܢ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܐ: ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܓܽܘܪ̈ܓܳܚܰܘܗܝ ܢܶܟܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܫܰܟܢܽܘܢ ܠܰܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܰܘܗܝ ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܪܓܽܘܡܝܶܗ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܘܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܒܰܝܰܐ ܠܰܡܩ̈ܳܥܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܝܢܘܐ ܐܘܟܝܬ ܒܥܘ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܢܺܝܢܘܶܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܒܨܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܳܗ̇ܶܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܪܳܓܶܙ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܶܬܬܰܘܶܐ ܚܢܰܢ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܝܰܘܢܳܢ ܕܰܢܫܰܕܪܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ: ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܛܰܪ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܠܨܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܠܚܺܝ̣ ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ: ܘܳܐܦ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܪܰ ܠܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܪܨܺܝܢ: ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ: ܘܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܬܽܘܒ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܰܒܥܕܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ ܐܳܦ ܚܺܐܦܳܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ: ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܢܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܬܶܩܪܽܘܒܝ ܘܬܰܕܪܶܟܝ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܬܩܽܘܡܝ ܕܶܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܘܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ: ܘܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܰܝܬܶܐ ܠܰܢ: ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܠܐܴ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܽܘܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܘܰܡܣܰܝܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ: ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܐ ܒܰܓܙ̈ܳܡܶܐ ܙܺܝ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܬܫܰܢܶܩ ܠܰܢ ܘܰܬܛܰܠܶܩ ܠܰܢ: ܠܐ ܬܶܕܚܽܘܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ: ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܕܪܰܥܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܡܶܬܚܰܢܢܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܶܝܢܰܢ: ܠܐ ܬܶܐܢܰܕ ܠܳܟ ܡܶܢܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܐ ܠܥܳܠܰܡ ܟܰܕ ܐܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܬܶܛܰܪ ܠܰܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܗ̇ܰܘ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܠܐܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܛܥܰܝܢܰܢ ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ ܫܳܛܢܰܢ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܚܰܘܺܝܢܰܢ: ܠܐ ܬܰܣܠܐܷ ܠܰܢ ܟܰܕ ܬܳܝܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦܠܐ ܠܗ̇ܳܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܣܠܺܝܬ: ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܪܫܥܰܬ݀ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܐܰܦܢܝܰܬ݀: ܘܒܳܟ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ݀ ܩܕܳܡܰܝܟ ܫܰܘܙܶܒܬܳܗ̇: ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܐܫܕܰܬ݀ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܠܳܗ̇: ܘܰܒܝܰܕ ܓܥܳܬܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܥܽܘܡܳܬܳܐ ܪܰܚܶܡܬ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܕܚܶܣܠܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܚܣܰܟܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇: ܘܰܕܥܶܒܪܰܬ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܥܒ̣ܰܪܬ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܘܡܶܬܗܰܦܟܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܶܬܦܰܢ: ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܗܳܐ ܒܰܪܟܺܝܢܽܘܬ ܨܰܘܪܳܐ: ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ: ܕܰܟܳܐ ܘܰܡܪܽܘܩ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡܨ̈ܰܠܠܐ ܘܰܚܠܺܝ̈ܠܐ ܥܒܶܕ ܠܰܢ: ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܡܠܐܴ ܠܰܢ: ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܓܡܽܘܪ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝܬܳܐ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ: ܘܒܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܢܺܝ ܠܰܢ: ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܚܰܠܶܛ ܠܰܢ: ܘܠܰܛܝܳܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܢܺܝܚ: ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܷܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܕܶܝܢ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܘܢܶܬܩܰܕܰܫ ܘܢܶܬܚܰܠܰܠ ܘܢܶܬܡܪܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܢܰܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ: ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܦܢܶܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܰܠܝܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܚܳܕܶܐ ܒܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܣܳܘܰܚ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܘܠܶܗ ܢܶܣܓܽܘܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܟܰܝܠܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܬܰܪܓܰܙ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܰܬܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܣܒܺܝܣܰܬ݀ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܫܥܳܐ: ܘܰܥܒܺܝܛܰܬ݀ ܒܛܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܬܰܓܶܕ: ܠܝܰܘܢܳܢ ܗ̇ܰܘ ܢܒܺܝܐܳ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܥܩܽܘܪܝܳܐ ܘܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܰܟܪܶܙ: ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܠܐܒܕܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܰܗ̇ܘ ܕܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܓܳܙܶܡ ܗܘܳܐ: ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܢܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܒܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܕܪ̈ܰܥܡܶܐ ܘܰܕܒܰܪ̈ܩܶܐ: ܥܰܡ ܩܳܠܶܗ ܬܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܐܰܪ ܒܡܰܫ̈ܒܶܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳܠܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܒܳܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܛܢܳܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܦܺܝܪ ܗܘܳܐ: ܝ̇ܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܒܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܕܳܚ̇ܶܠ: ܒܰܓܙܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܬܶܩ ܗܘܳܐ ܠܩܳܠܰܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܪܰܕ ܗܘܳܐ: ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܠܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܕܢܶܫܠܐܷ ܘܗ̣ܽܘ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܗܘܳܐ: ܬܳܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܒܩܳܠܰܘ̈ܗܝ: ܟܦܺܝܦܺܝܢ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܒܝܰܕ ܫܡܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܛܢܳܢܶܗ: ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬ: ܡܳܐܟ̈ܶܐ ܩܳܢܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܕܚܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܗܺܒܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܶܗ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܗ̣ܽܘ ܒܰܦܝܳܪ̈ܳܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ: ܝܰܒܶܒܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܠܰܝ̈ ܒܶܟܝ̈ܶܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܠܗܽܘܢ ܕܳܚܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܠܰܒܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܗ̇ܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ: ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ: ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܐܠܳܗܶܗ: ܠܰܒܒܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܚܰܒܒܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝܢܰܩܬܳܐ: ܛܶܦܣܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ ܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܬܶܡܗܳܐ ܠܟܽܠ ܫܶܡܥܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܟܫܶܦܬܗܽܘܢ: ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܠܒܰܫ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܐܨܶܕ ܒܰܐܒܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ: ܒܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ: ܒܢܽܘܟܳܦܗܽܘܢ ܕܡܶܢܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܣܰܩܳܐ ܘܰܒܩܶܛܡܳܐ ܦܺܝܠܺܝܢ: ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܚܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܒܥܰܦܪܳܐ: ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܘܟ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܐܶܒܠܐ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܒܺܝܢܺܝܢ ܚܰܫܳܐ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܒܳܟܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܦܢܳܐ: ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܕܥܳܘܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܚܰܠܶܛܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܣܶܠܩܰܬ݀ ܓܥܳܬܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܪܥܶܡ ܒܶܟܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܢܚ̈ܶܬܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܣܠܶܩܘ ܚܶܢ̈ܓܳܬܗܽܘܢ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܘܪܰܥܺܝܘ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܶܒܪܰܬ݀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̇ܳܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܰܓܙܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܠܺܝܘ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪ̈ܰܥܡܶܐ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܕܶܥܟܰܬ݀ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܒܨܰܘܡܗܽܘܢ: ܢܳܚܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܪܳܥܠܐ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܝܚܰܬ݀ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܒܝܰܕ ܡܽܘܟܳܟܗܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܳܢܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝ̈ܡܳܢ ܠܰܢ ܒܥܺܝ ܠܐܒܺܝܕܽܘܬܰܢ ܓܶܕ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܬܬܰܘܶܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܥܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܣܳܐ ܘܰܠܚܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ: ܝܰܩܶܢ ܒܰܢ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܐܰܣܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܐܰܚܠܶܡ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܡܽܘ̈ܡܰܝܢ ܘܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܢܶܬܡܰܪܩܽܘܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܢܝܰܒ̈ܒܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ: ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ ܒܳܟ: ܨܠܺܝܒܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܗܶܐ: ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܬܠܐܷ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ ܒܳܟ ܠܐ ܢܰܐܟܶܐ ܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܬܗܽܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦܐܷܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܰܥܬܰܪ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܙܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ: ܕܚܳܕܶܐ ܒܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܐܳܦ ܡܒܰܝܬܶܐ ܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܡܰܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܶܗ: ܠܗ̇ܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܝ̇ܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܥܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܪܶܕܝܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܪܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܦܳܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܳܩܫܺܝܢ: ܘܳܐܦ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ: ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܚܽܘܪܽܘܢ: ܘܠܐ ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܛܶܠܬ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܠܐܒܕܳܢܗܽܘܢ ܠܛܺܝܫ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܚܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܠܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ: ܘܠܐ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܣܺܝܦ ܠܰܢ: ܐܶܠܐ  ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ ܩܢܺܝ ܠܰܢ:  ܪܕܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܒܰܕ: ܝܺܨܰܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܳܨܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܒܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܣܽܘܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܨܰܒܶܬ ܠܰܢ: ܘܰܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܛܰܠܶܩ ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܢܶܒܥܶܐ ܘܠܳܟ ܢܶܪܚܰܡ: ܘܠܳܟ ܢܶܩܰܦ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܶܐ ܦܪܽܘܩ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܡܠܺܝ ܠܰܢ ܪܘܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܡܚܰܪܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܳܗܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܕܶܚܠܬܳܟ ܬܽܘܒ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܦܳܠܚܰܝ̈ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܚܰܦܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܳܐܦܠܐ ܠܦܽܘܪܣܝܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܬܶܓܠܐܷ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܟܰܕ ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܟ̈ܝܳܢ. ܐܰܓܗܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܙܽܘܦܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܰܪ ܠܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܪܣܳܣܳܐ ܡܚܰܠܠܳܢܳܐ ܕܣܳܘܰܚ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܠܰܗܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܪܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܨܰܠܡܳܟ ܬܽܘܒ ܟܰܢܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܳܐܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܨܺܝܒܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܝܰܗܒ̣ܬ ܠܶܗ: ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ ܢܺܐܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐ: ܐܰܝܟ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܳܐ ܝܰܗܒ̣ܬ ܠܶܗ: ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܦܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܪܟܶܢܘ ܠܳܟ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ: ܐܶܠܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܢܺܐܚܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܩܰܒܶܠ̣ܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ: ܘܳܐܦ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܕܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܕܚܰܩܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐܒܕܳܢܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܬܕܰܬ݀ ܬܰܗܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ: ܘܰܠܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܬܰܟܫܶܦܬܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ: ܘܠܰܓܥܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܳܥܝܳܐ ܐܶܬܚܰܣܰܟ̣ܬ: ܘܰܠܒܶܟܝܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܳܢܽܘ̈ܣܩܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܬܚܰܣܟܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܳܢ̣ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܠܰܟܦܺܝܦܽܘܬ ܨܰܘܪܳܐ ܘܰܟܦܺܝܦܽܘܬ ܚܰܨܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܬܰܐܓܠܰܬ ܦܰܠܣܰܐܪ ܘܳܐܦ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܣܰܡܶܟ̣ܬ: ܠܩܳܠܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܨܰܗܝ̈ܰܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܐܪܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܫܰܠܺܝܬ ܘܫܰܝܶܢܬ ܠܚܶܡܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܩܰܒܶܠܬ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ: ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܫܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܨܳܒܶܝܬ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܘܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܕܠܰܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܩܰܒܶܠ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܦܰܪܳܚܳܐܝ̣ܬ ܘܳܐܣܽܘܛܳܐܝ̣ܬ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘܒܶܕ ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܕܰܐܡܗ̈ܳܬܳܟ: ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܥܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ: ܘܰܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܘܝܳܐ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܠܰܘܝܰܬ݀: ܕܢܶܬܓܰܢ̱ܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܦܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܝܳܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܕܰܘܨܳܐ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܠܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܢܝܢܘܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܶܗ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܢܳܩܫܺܝܢ ܒܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ: ܚܰܝܶܕ ܠܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܙܰܕܩܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܪܳܥܝܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ: ܨܳܒܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܰܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܕܰܒܥܺܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܠܰܝܢ: ܘܰܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܢܕܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܢ: ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܪܰܥܳܐ ܠܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܘܰܨܒܺܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܰܕ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܠܳܠܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܕܶܚܠܬܳܟ: ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܩܳܦܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܚܶܡܬܳܟ: ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܪܺܝܫܳܐ ܘܠܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܠܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܘܡܶܫܟܰܚ ܘܒܳܥܶܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐܝ̣ܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܰܪܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ: ܒܗ̇ܳܝ ܕܟܽܠܰܢ ܚܛܰܝܢܰܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܶܐܬܬܚܶܕܢܰܢ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ: ܘܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܛܡܰܪܢܰܢ: ܘܳܐܦ ܐܶܫܬܒܺܝܢܰܢ ܒܓ̈ܰܠܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܬܒܠܰܥܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܐܶܬܚܢܶܩܢܰܢ: ܘܰܛܒܰܥܢܰܢ ܒܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ: ܕܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܢ ܡܚܰܦܝܳܐ ܠܰܢ: ܘܡܰܒܗܬܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܰܥܝܽܘܟ ܘܰܒܝܰܕ ܐܰܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܦܰܪܘ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܟܰܕ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܳܐܦ ܒܗܽܘܢ ܬܶܬܦܺܝܣ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܬܽܘܒ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶ̈ܐ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܩܶܛܠܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܒܰܕܡܳܐ ܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ: ܒܫܽܘܩܳܦܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܒܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ: ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ: ܒܟܽܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܦܝܳܣܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ:ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܝܟ ܕܥܰܡ ܓܶܢܣܰܢ: ܘܠܰܩ̈ܝܳܡܶܐ ܘܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܒܰܛܶܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܳܒܶܐ: ܘܠܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ: ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܩ̇ܳܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ: ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ: ܘܳܐܦ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܦܺܝܥ ܗ̣ܽܘ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ: ܘܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܦܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ: ܘܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ: ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܥܰܡ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܬܰܕܪܶܟ ܘܰܬܣܰܝܰܥ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܒܢܶܟ̈ܠܐ ܡ̇ܰܢ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ: ܒܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܡܣܰܝܥܳܢܳܐ: ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܒܩܺܢܝ̈ܕܽܘܢܽܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܳܣܝܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ: ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܚܫܰܚܬܳܢ. ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ: ܒܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܡܰܐܩܠܳܢܳܐ: ܕܢܽܘܬܳܦ̈ܶܐ ܘܰܕܥܽܘ̈ܘܳܟܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܪܰܚܩܺܝܢ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܠܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܢܶܬܗܰܓܶܐ: ܘܰܒܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܢܶܬܚܰܟܰܡ: ܘܳܐܦ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܢܟܰܬܰܪ: ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܢܶܓܡܽܘܪ: ܘܰܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܢܶܣܥܽܘܪ: ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܢܓܗ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ: ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܒܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܕܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܒܶܗ: ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܡܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܚܠܳܦ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܫܶܐܠܘ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ: ܐܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܗܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܒܥܺܕܬܳܟ ܘܥܰܡܳܟ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܘܟܰܦ̈ܢܶܐ ܐܠܰܝ̣̈ܨܶܐ: ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܙܰܘܶܢ ܘܫܰܪܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܥܽܘܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̇ܳܝ ܕܦܳܩܚܳܐ ܘܥܳܕܪܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܙܳܟܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܘܦܽܘܨܳܝܳܐ ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܣܥܰܪܘ ܘܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ: ܘܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܪܰܡܪܶܡ ܘܰܐܘܪܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ: ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܰܓܶܒܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܘܩܰܒܶܠ ܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܪܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܘܰܐܥܒܰܪ: ܕܰܟܳܐ ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ: ܟܽܠ ܪܦܳܦܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܥܕܺܝܠܐ: ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܣܶܡܳܠܳܝ̈ܶܐ: ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ: ܪܽܘܓܙܳܐ: ܚܣܳܡܳܐ: ܩܽܘܛܳܥܳܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ: ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕܳܐ ܐܰܪܺܝܫܟܳܝܳܐ ܒܫܺܝܛܽܘܬ ܝܳܬܳܐ ܢܶܙܟܶܐ: ܠܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܚܙܺܝܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܰܘܩܶܕ: ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܩܽܘܪܛܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܳܒܶܨ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܢܡܰܕܰܟ: ܠܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܘܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܕܠܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܚܰܠܨܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܣܳܐܢܳܐ: ܒܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܠܰܥܩܳܬܳܐ ܡܕܰܠܚܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ: ܒܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܠܶܒܳܐ: ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܟܽܠ ܡܰܨ̈ܘܳܢ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢ: ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܐܗܝܳܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ: ܠܩܽܘܛܳܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܘܰܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܨܰܘܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚ̈ܐ: ܕܡܫܬܡܠܐ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܢܝܢܘܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܦܛܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡ̈ܛܰܐܠܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܳܟ: ܘܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܫܰܡܶܫܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܗ̇ܰܘ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܢܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܐܶܡ̣ܰܪ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܝ: ܕܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ: ܕܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܬܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢܳܟ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܡ̇ܰܢ ܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܥܬܰܪܬܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܝܰܩܰܪܬ ܕܶܝܢ ܘܰܐܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܟ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܢܟܰܗܢܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܡܠܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܐܪܙܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܝܡ̣ܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ: ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ ܫܚܳܩܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܒܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܕܰܡܬܳܐ ܓܒ̣ܰܠܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܐܶܠܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܡܫܰܡܠܐܷ ܐܰܢܬ: ܘܰܕܚܰܐܻܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܐܘܢܓܶܠܺܝ̈ܰܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܕ ܐܶܡ̣ܰܪܬ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܝ: ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܬܥܰܢܘܺܝܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܫܰܢܺܝܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܰܓܗܺܝܘ: ܘܳܐܦ ܠܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܢܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܓܰܘܺܝܘ ܠܳܟ ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܳܪ̈ܳܬܳܟ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܝܰܪܘ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܥܡܰܪܘ: ܘܰܐܪܟܶܢܘ ܠܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܘܰܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܗܰܓܺܝܘ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܚܰܓܺܝܘ: ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܩܰܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܰܟ̣ܶܢܬ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܠܺܝܠܬܳܐ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܚܳܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܩܨܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܽܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܦܰܐܝܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܬܚܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܬܰܫܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܫܰܡܠܐܷ: ܒܟܽܠ ܫܳܥ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܦܰܩܬܳܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܗܰܠܠܺܝܢ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܓܠܺܝ̈ܙܳܢ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܡܰܡܠܶܟ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܕܝܳܨܳܐ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܒܒܶܝܬ ܡܰܫܪ̈ܝܶܐ ܕܰܡܩܰܕ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܕܳܢܚܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܒܳܟ ܨܳܦܰܚ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܬܳܩܢܳܐ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܩܳܝܡܺܝܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܓܰܒܳܐ ܠܓܰܒܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܶܬܓܰܕܠܺܝܢ: ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܳܝܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܘܪܳܘܙܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܡܶܬܦܰܬܝܳܐ ܓܺܗܢܳܐ ܒܝܳܪ̈ܽܘܬܶܝܗ̇: ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܡ̣ܶܢ ܚܰܓܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܠܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܘܰܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ: ܠܐ ܬܶܒܠܽܘܡ ܒܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܙܥܩܽܘܢ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܒܝܰܕ ܩܳܠܗܽܘܢ ܫܰܒܚܽܘܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܠܣܽܘܟ: ܘܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܙܡܰܪܘ ܠܳܟ: ܠܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܳܐܡ̇ܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ: ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܰܠܩ̈ܳܠܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܢܒܺܝܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܐܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܨܳܬܘ ܘܰܫܡܰܥܘ: ܠܐ ܬܰܚܫܶܟ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ: ܕܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܚܙܰܝ̈: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܰܨܶܕܘ: ܘܰܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܗܰܪܘ: ܠܐ ܬܶܣܽܘܪ ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐܝ̣ܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܝܰܚ̈ܝ ܘܫܰܡܶܫ̈ܝ: ܠܐ ܬܦܰܪܟܶܠ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܒܶܐܣ̈ܟܦܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܪܰܟܘ: ܐܶܠܐ ܐܰܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܢܶܓܥܠܽܘܢ ܠܳܟ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܩܳܡܢܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܩܕܽܘܫ̈ܩܽܘܕܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܟܰܗܶܢ ܘܢܶܕܒܰܚ ܠܳܟ ܟܽܘ̈ܗܳܢܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܣܳܩܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ: ܘܦܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ: ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ: ܕܰܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܚܰܕܶܬ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܟ ܘܰܐܬܩܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܪܰܥܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܐ: ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܫܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܓܥܶܠܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ: ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܠܰܩܕܽܘܫ̈ܩܽܘܕܫܺܝܢ ܐܰܫܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܬ: ܘܳܐܦ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢܬ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܟܠܰܝܬ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܠܡܰܘ̈ܬܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ: ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܝܰܚܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܦܶܣܬ ܠܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܪܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܠ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀: ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܬܰܬܰܩ: ܘܶܐܬܒܠܶܡ ܦܽܘܡܳܐ ܗ̇ܘܰ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܳܠܐ: ܘܰܚܪܶܫ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܚܠܐܷ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܰܢܣܰܒ̣ܬ ܠܘܳܬܳܟ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܒܚܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܒܫܽܘܦܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ: ܢܶܦܪܓܽܘܢ: ܘܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܚܰܕܽܘܢ: ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟ: ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܥܬܪܽܘܢ: ܘܰܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܓܥܠܺܝܢ ܠܳܟ ܠܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܥܰܡ ܪ̈ܶܒܝܳܬܗܶܝܢ: ܠܳܟ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܒܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܥܰܡ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܢܗܰܠܠܽܘܢ ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̇ܰܘ ܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܙܥܩܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܬܚܙܽܘܢ: ܘܒܶܐܣܛܠܐ ܗ̇ܳܝ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܢܶܨܛܰܒܬܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܫܪܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܠܒܽܘܟܝܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܪܰܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܘܡܶܬܟܰܗܰܢ: ܘܳܐܦ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܩܺܝܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܘܝܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ: ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܘܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܫܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܩܶܨܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܰܢܫܰܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܢܳܣܶܒ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܗܽܘܢ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ: ܘܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ: ܘܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܕܰܒܕܶܒܚܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܓܰܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܰܓܥܶܠ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܩܰܕܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܗܽܘܢ ܝܰܗܒ: ܐܳܦ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܕܽܘܫܽܘܢ: ܘܗ̇ܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܘ ܡܰܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܶܬܚܫܶܒ: ܘܫܶܢܬܳܐ ܕܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܥܒܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܦܶܣܳܐ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܰܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܩܰܝܶܡܬ ܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܥܠܰܝܢ ܫܰܡܶܫ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܬܶܦܪܰܚ ܘܬܶܬܥܰܠܐܷ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܐܰܘܘ̈ܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܪܪܳܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܬܢܳܢ: ܘܒܽܐܘܪܳܥܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܰܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܚܠܳܦ ܩܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܟܰܗܶܢܘ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܟܰܚ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ: ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܣܶܐ: ܐܳܦ ܒܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ: ܚܠܳܦ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܰܫܪܳܐ: ܘܥܰܡ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܢܕܰܝܪܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܕܰܘܨܳܐ ܡܰܠܐܟܰܝܳܐ: ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡܳܝܬܳܐ: ܘܒܽܘܟܪܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܦܪܰܥ ܠܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܨܒܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܶܠ: ܘܥܰܡ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ ܘܡܽܘܡܳܐ ܘܟܽܘܬܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗ̣ܽܘ ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܬܛܺܝܫ ܡܚܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܕܰܟܶܐ: ܐܳܦ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܗܶܢܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܡܺܝܠܐ: ܘܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܢܩܺܝܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܡܟܰܗܢܳܢܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܳܐܟ̈ܶܐ ܣܳܡ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܠܗ̇ܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܫ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܛܳܒܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܒܰܝܬ: ܘܰܠܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܥܒܕܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܢ ܛܰܟܶܣܬ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܦܰܩܶܕܬ ܠܰܢ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ ܪܳܐܓܶܝܢ ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܥܰܡܰܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܘܠܳܟ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܙܰܝܚܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܘܪܶܒܬ ܠܰܢ ܢܦܰܠܢܰܢ: ܘܰܠܟܳܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܛܥܶܡܢܰܢ: ܘܠܰܚܒܳܠܐ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠܢܰܢ: ܘܰܒܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܐܶܬܦܰܪܟܰܠܢܰܢ ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ: ܐܶܠܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܓܳܥܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܳܐܦ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܕܳܢܚܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ: ܘܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܕܺܝ̣ܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܳܬܒܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܠܐ ܬܚܰܝܶܒ ܒܕܺܝܢܳܟ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܘܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܠܐ ܕܰܝܳܪ̈ܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܶܬܚܙܽܘܢ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܥܬܰܪܘ: ܘܳܐܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܶܟܡܬܳܟ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢܗܰܪܘ: ܠܐ ܬܶܒܠܽܘܡ ܒܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܒܩܽܘ̈ܕܫܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܡܪܶܩܘ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ: ܠܐ ܬܰܘܩܶܕ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܢܳܩܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܐ ܒܓܰܘ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܒܰܓܢܽܘܢ ܒܩ̈ܳܠܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܫܰܒܚܽܘܟ: ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܒܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܰܒܨܰܦܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܡܫܳܝܳܬܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗܰ ܠܳܟ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܐ ܬܫܰܢܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܠܐ ܬܫܰܢܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܩܺܝܬܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܒܟܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ: ܠܐ ܬܰܚܫܶܟ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܐ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܬܝܰܩܪ̈ܳܢ: ܠܐ ܢܰܕܪܟܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܚܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܕܰܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܣܰܒܘ: ܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟܣܽܘܪ̈ܺܝܣܬܺܝܢܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܪܰܥܝܽܘܟ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܰܡܪܡܽܘܟ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܦܢܺܝܘ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܐܶܠܐ ܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܩܪܺܝ ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܚܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: ܣܕܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘ̈ܛܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܥܺܕܬܳܟ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ: ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܐܳܦ ܒܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܗܽܘܢ ܚܰܠܶܛ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

ܥܛܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܰܡܪܶܡ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܪܳܡܬܳܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܩܰܪܶܒܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܚܽܘܣܳܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܘܳܐܦ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܦܶܣܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܝܰܒܶܒ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ

ܐܰܦܨܰܚ ܡܳܪܝ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܚܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܐܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘ̈ܘܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܚܕܽܘ̈ܓܰܝܟ: ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗ̇ܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܠܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܕܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܰܚܒܳܠܐ ܡܩܺܝܡ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ: ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰ