طقس الجناز بالسريانية

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܢܶܫ̈ܐ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ

ܕܨܰܦܪܐ ܕܝܰܘܡܐ ܬܪܰܝܢܐ ܘܰܬܠܺܝܬܝܐ ܘܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܕܫܰܢ̱ܬܐ

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܐܱܡܪ̈ܢ ܒܒܰܝܬܐ ܕܥܰܢܝܕܐ ܒܪܰܡܫܐ ܕܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܕܰܬܪܰܝܢܐ ܒܩܺܝܢܬܐ ܬܪܰܝܢܝܬܐ

 

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܐ

ܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ

ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܐܷܬܛܰܟܣ

ܒܝܰܕ ܩܰܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ

ܝܰܥܩܘܒ ܬܠܺܝܬܝܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܺܝܰܐ

ܘܕܟܠܗ̇ ܡܰܕܢܚܐ

ܫܢܬ 1972ܐܨܥܒ ܡ̄

 

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ

ܟܗܢܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܢܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܰܡ ܥܠܡܺܝ̈ܢ܀

ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܝܐ

ܐܱܫܘܐ ܡܪܝ ܠܢܰܦܫܐ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒ̈ܢܝܐ ܐܱܓܗܝܰܬ݀ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܫܰܢܝܰܬ݀: ܕܬܰܬܗܰܕܶܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܠܐܱܬܪ̈ܰܘܬܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܢܝܳܚܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܬܰܡܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܐ ܬܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܘܬܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܐܰܒܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܢܐ: ܐܱܡܺܝܢ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܰܚܶܡܥܰܠܝ ܩܠܐ ܒܩ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܡܐ

ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܡܐ: ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ ܥܰܦܪܢܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܐ ܠܣܓܽܘܕܟ. ܕܰܫܟܶܒ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܕܒܰܪ ܦܽܘܩܕܢܟ. ܠܥܰܒܕܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܢ ܩܰܒܶܠܝܗܝ. ܘܥܰܡܗ ܠܕܺܝܢܐ ܠܐ ܬܶܥܘܠ܀

ܡܫܺܝܚܐ ܥܒܶܕ ܠܗ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܥܰܒܕܟ ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܘܰܐܩܺܝܡܝܗܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ. ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܢܚܐ ܪܰܒܽܘܬܟ܀

ܡܫܺܝܚܐ ܩܠܺܝܕܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܕܦܬܰܚ ܠܶܗ ܠܐܱܝܢܐ ܕܫܘܶܐ. ܦܬܰܚ ܠܗ ܡܪܝ ܬܰܪܥܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ. ܠܥܰܒܕܟ ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܘܢ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܕܦܽܘܪܩܢܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܺܐܝܡܡܐ ܓܥܺܝܬ ܘܰܒܠܺܠܝܐ ܩܕܡܰܝܟ܀

ܬܶܥܽܘܠ ܩܕܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܪܟܶܢ ܐܷܕܢܟ ܠܒܥܽܘܬܝ܀

ܡܛܠ ܕܣܶܒܥܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܚܰܝܰܝ̈ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܰܛܺܝܘ܀

ܐܷܬܚܫܒܶܬ ܥܡ ܢܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܻܝܠܐܴ܀

ܥܶܩܒܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܘܐ ܢܽܘܚܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠܬܘܢ. ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀ ܟܗܢܐ: ܢܨܰܠܐ ܟܠܢ ܪ̈ܰܚܡܐ… ܘܫܰܪܟܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܒܪܘܝܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܰܡܚܰܕܬܢܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܰܚܒܠܐܴ ܡܩܺܝܡ ܕܠܐ ܚܒܠܐܴ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܰܥܪܐ ܡܢܰܚܶܡ ܒܫܽܘܒܚܐ. ܘܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܡܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܬܢܽܘܬܐ. ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܐ ܢܰܦܫܢܝ̈ܐ ܡܰܩܢܶܐ ܪܽܘܚܢܝܽܘܬܐ. ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܢܐ ܥܶܕܢܐ ܕܥܽܘܦܝܶܗ ܕܰܐܚܽܘܢ ܗܢܐ ܕܰܥܢܰܕ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܢ̈ܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܙܰܒܢ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܢܐ: ܐܡܝܢ܀

ܣܕܪܐ ܐܠܰܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܢܐ. ܘܡܪܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܰܟܝܢܐ ܕܺܝܠܢ ܡܝܽܘܬܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܢܐ ܬܽܘܟܠܢܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ. ܘܣܰܒܪܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܻܝܬܰܝܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܬܐ ܕܟܠ. ܗܠܶܝܢ ܕܰܒܦܰܓܪ̈ܐ. ܘܗܠܶܝܢ ܕܚܙ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܥܽܘܕܪܢܐ ܘܦܽܘܪܩܢܐ ܕܟܠ ܩܕܶܡ ܐܱܢ̱ܬ ܚܐܪ ܐܱܢ̱ܬ. ܘܠܟܠ ܚܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܪܟܐ، ܗܠܝܢ ܕܦܩ̈ܚܢ، ܘܒܰܚܙܽܘܩܝܐ ܕܬܰܡܢ ܡܦܰܪܢܶܣ ܐܱܢ̱ܬ. ܘܐܝܟ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܢ̈ܐ ܕܦܽܘܪܢܣܟ. ܘܐܝܟ ܬܗܽܘܡܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܢܐ ܕܟܺܐܢܘܬܟ. ܠܢܰܦܫܐ ܗܕܐ ܐܱܥܒܰܪܬ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܟ ܗܝ ܕܰܠܟܠ ܥܒܪܐ. ܩܰܒܶܠܶܝܗ̇ ܐܝܟ ܥܽܘܬܪܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܚܢܢܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܟ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܗ̇ ܢܩܦܺܝܢ ܘܰܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܝܶܐ ܕܐܪܥܺܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܰܥܒܪ̈ܬܐ ܕܚܺܝ̈ܠܬܐ ܕܰܠܗܰܠ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܐ ܘܐܷܫܬܰܪܰܥ ܒܗ ܗܢܐ ܥܰܒܕܟ. ܒܨܶܒܝܢܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ: ܚܰܣܐ ܘܰܫܪܺܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܐܝܟ ܣܽܘܓܐܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܢܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܟܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܱܢ̱ܬ ܕܥܰܦܪܐ ܟܽܠܢ ܐܻܝܬܰܝܢ ܘܒܰܚ̈ܛܗܶܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܙܰܟܝܐ ܝܺܠܺܝܕ ܐܱܢ̱ܬܬܐ ܩܕܡܰܝܟ ܐܴܦܶܢ ܚܕܐ ܫܥܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܺܚܐ ܘܰܢܕܰܝܰܪ ܥܠ ܐܱܪܥܐ. ܐܷܠܐܴ ܐܝܟ ܡܪܰܚܡܢܐ ܘܚܐܢ ܟܠ ܡܪܝܐ. ܚܰܘܐ ܠܘܬܗ ܛܰܝܒܘܬܟ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܟ. ܕܰܚܢܺܝܓܐܻܝܬ ܓܥܶܝܢܰܢ ܒܠܶܒܐ ܠܘܬܟ. ܘܐܱܫܪܝܗܝ ܒܰܐܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܚܶܐ ܫܡܰܝܢ̈ܐ. ܒܥܺܕܬܐ ܗܝ ܐܽܘܪܫܠܶܝܡܝܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܐܝܟ ܡܺܐܡܪܐ ܕܺܝܠܟ ܠܐ ܕܰܓܠܐ ܐܴܬܶܐ ܐܱܢ̱ܬ ܥܠ ܥܢ̈ܢܰܝ ܫܡܰܝܐ ܥܡ ܚܰܝܠܐܴ ܘܫܽܘܒܚܐ ܣܰܓܝܐܐ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܐܱܢ̱ܬ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܠܰܓ̈ܒܰܝܐ ܕܺܝܠܟ ܡ̣ܢ ܐܱܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܐ ܐܷܢܘܢ ܩܝܡܺܝܢ ܒܩܠܟ ܡܰܚܶܐ ܟܠ. ܐܷܬܕܰܟܪ ܡܪܝܐ ܒܥܽܘܗܕܢܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܰܒܕܟ ܗܢܐ (ܦܠܢ) ܕܰܦܪܰܫ ܘܫܰܢܺܝ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܰܢ ܝܰܘܡܢܐ ܘܚܰܦܐ ܠܰܥ̈ܒܕܶܐ ܕܒܶܗܬܬܐ ܕܺܝܠܗ ܘܕܺܝܠܢ ܩܕܡ ܗܝ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܟ ܙܺܝܥܬܐ ܘܰܕܚܺܝܠܬܐ. ܒܨܰܠܡܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܟ ܒܪܰܝܬܢ ܡܪܝܐ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܕܺܝܠܟ ܩܰܕܝ̈ܫܬܐ ܓܒܰܠܬܢ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܒܰܕܢܰܢ ܒܚܰܫ̈ܝܟ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܦܪܰܩܬܢ. ܘܰܒܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ ܡܙܰܓܬܢ. ܘܐܷܢ ܚܽܘ̈ܫܒܶܐ ܘܡ̈ܶܠܐܷ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܢ ܕܐܷܢ ܐܱܢ̱ܬ ܘܝܠܰܢ ܠܟܠܗܘܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܷܠܐ ܚܽܘܣ ܛܒܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܡܪܰܚܡܢܐ. ܘܶܐܬܪܰܚܡ ܚܰܢܢܐ. ܘܰܦܪܽܘܩ ܘܦܰܨܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܒܶܗܬܬܐ ܘܟܽܘܐܴܪܐ ܕܰܩܕܡܰܝܟ. ܘܡ̣ܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܗܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ ܒܰܝܰܐ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܩܺܝܢ ܠܰܒܶܒ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܒܰܚܛܗ̈ܐ ܘܒܺܝ̈ܫܬܐ ܡܶܟܰܬܡܺܝܢ: ܐܱܫܘܐ ܠܫܽܘܠܡܐ ܕܠܐ ܒܣܺܝܪ. ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܟ. ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܚܐܢ ܟܠ ܘܪܚܶܡ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܻܝܬܰܝܟ. ܘܠܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܪܐ ܘܩܽܘܒܠ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܐ ܘܰܠܪܘܚܟ ܩܰܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܡܝܢ܀   ܟܗܢܐ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܀

ܩܠܐ: ܩܽܘܩܝܐ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܒܒܥܽܘ ܡܶܢܟ ܚܰܢܢܐ ܘܰܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܡܐ ܕܫܽܘܒܚܟ ܡܶܬܓܠܐܷ. ܬܶܕܥܟ ܢܽܘܪܐ: ܡܪܝ ܡ̣ܢ ܗܰܕܡ̈ܝ. ܡܐ ܕܰܡܚܐ ܡܶܢܝ: ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܺܝܠܶܕܬ̣ܰܢܝ ܪܽܘܚܢܐܝ̣ܬ. ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܓܺܫܪܐ ܩܕܡܰܝ ܠܐܱܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܠܐܷ ܗ̄ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ܀

ܫܘ̄ܒ ܣܰܪܗܶܒܘ ܘܶܐܬܘ ܕܒܽܘܪ̈ܰܝ ܘܶܐܢܐ ܠܐ ܝܶܕܥܶܬ. ܗܐ ܩܐܷܡ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܶܐܢܐ ܠܐ ܪܶܓܫܶܬ. ܡܪܢ ܡܪܢ: ܦܰܨܢܝ ܡ̣ܢ ܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܐܟܶܠܩܰܪܨܐ: ܣܢܶܐ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ. ܥܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܰܢܰܥܰܝܢܝ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܝܬ ܐܷܦܘܩ ܠܐܽܘܪܥܟ ܘܥܰܡܗܘܢ ܐܷܫܰܒܚܟ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܡܪܝܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ ܘܓܰܙܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ ܘܰܕܛܒ̈ܬܐ ܡܪܝܐ. ܐܱܢ̱ܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܽܘܬܟ ܩܰܒܠ ܠܥܶܛܪܐ ܗܢܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܡ ܪܰܒܽܘܬܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܒܗ ܚܢܢܐ ܘܚܽܘܣܝܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܠܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܬܐ ܕܡܶܛܠܬܗܶܝܢ ܐܷܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܽܘܝܐܐ ܘܥܽܘܕܪܢܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܦܰܝܗܘܢ ܦܪܰܫܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐܷ ܢܺܝܫܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ. ܥܰܒܕܟ ܘܣܓܽܘܕܟ (ܦܠܢ) ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܟ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܢܟ ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀  ܡܫ̄ܡ: ܐܱܡܝܢ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܒܩ̄: ܐܴܕܡ ܚܛܐ ܘܰܩܢܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܝܢܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ: ܐܷܬܕܟܰܪܘ ܐܘ ܐܱܚܰܝ̈ ܕܰܐܝܟܐ ܚܢܰܢ: ܘܠܰܡܚܪ ܬܘܒ ܐܱܝܟܐ ܗܘܶܝܢܰܢ. ܝܰܘܡܢ ܡ̈ܰܠܠܐܷ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܚܪ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܥܗܰܕ ܥܘܢܕܢܶܗ܀

ܥܶܠܶܬ ܠܺܝ ܠܐܱܬܪܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܘܠܰܝܬ ܢܽܘܗܪܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܐ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܪܝ ܢܽܘܗܪܐ ܘܒܟ ܐܷܚܙܶܐ. ܘܐܷܪܕܶܐ ܒܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܐܴ ܦܛܰܪ. ܘܐܷܗܰܠܶܟ ܠܐܱܬܪܐ ܕܚܰܕ̈ܘܬܐ܀

ܒ̄ܩ: ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܐ. ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܢܽܘܚܡܐ: ܐܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܢܽܘܚܡܐ ܡܰܛܺܝ ܠܗ. ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܘܢ. ܒܚܽܘܒܠܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܐ ܘܨܰܒܶܬ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܟܘܢ. ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܦܰܓܪ̈ܝܟܽܘܢ. ܘܰܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܦܪܰܥ ܠܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ܀

ܐܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܒܛܰܝܒܘܬܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܰܗܘܐ ܐܪܚܐ. ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܡܐ ܕܐܬܶܝܬ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܰܘ̈ܡܬܐ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܠܓܶܢܣܐ ܕܒܶܝܬ ܐܕܡ. ܢܰܚܶܡܝܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܟ. ܥܰܒܕܟ ܗܢ ܕܰܫܟܶܒ ܒܟ܀

ܒܩ̄: ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܐ

ܥܘܢܝܬܐ ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܥܰܒܕܟ ܘܣܓܽܘܕܟ. ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܡܰܠܟܽܘܬܟ: ܝܰܘܡܐ ܕܥܽܘܢܕܢܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܟܬܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܢܰܓܬܐ. ܐܱܢ̱ܬ ܡܪܝ ܒܰܝܰܐ ܠܰܢ܀

ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܨܰܦܚܶܗ: ܡܰܘܬܐ ܫܒܶܐ ܟܠ. ܘܠܐܴ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܱܦܬܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܥܠ ܩܶܨܶܗ. ܢܒܰܝܐܻܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܟ܀

ܫܶܠܡܰܬ݀ ܒܰܥܒܕܐ. ܡܶܠܬܗ ܕܰܢܒܺܝܐ. ܕܰܐܚܐ ܠܐ ܦܪܶܩ. ܘܪܚܡܐ ܠܐ ܡܥܰܕܰܪ. ܐܱܢ̱ܬ ܡܪܝ ܥܰܕܰܪܝܗܝ܀

ܝܰܘܡܟ ܠܟ ܕܡܶܐ

ܥܘܢܝܬܐ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܐ ܕܰܨܒܐ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܰܢ ܣܰܒܪܐ. ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܚܰܣܐ ܡܪܝ ܘܰܫܒܽܘܩ. ܠܥܰܒܕܐ ܕܺܝܠܟ. ܚ̈ܛܗܶܐ ܘܒܽܘܨܪ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܰܒܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ. ܡܪܝ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܘܕܺܝܢܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܬܰܡܢ܀

ܒܰܨܠܺܝܒܟ ܡܪܢ. ܐܷܚܕ ܓܰܘܣܐ. ܥܰܒܕܟ ܕܰܫܟܶܒ ܒܟ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܡܟ. ܒܗ ܡܪܝ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡ̣ܢ ܓܺܗܰܢܐ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܐ ܕܚܺܝܠܐܴ: ܘܡ̣ܢ ܫܽܘܢܩܐ܀

ܐܱܫܪܐ ܡܪܝ ܠܥܰܒܕܟ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ. ܒܰܐܬܪܐ ܕܒܽܘ̈ܣܡܶܐ ܥܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ. ܒܶܝܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܰܐܢ̱ܬܽܗ̱ܘ ܢܽܘܚܡܐ. ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܐ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܠܥܰܒܕܟ ܐܰܢܺܝܚ܀ ܡܪܝ ܘܰܥܠܰܝ ܚܽܘܣ ܘܺܐܚܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܐ. ܘܠܐܴ ܐܷܫܬܰܢܰܩ ܐܝܟ ܥܰܬܺܝܪܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܐ. ܒܶܐܠܦܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܠܝܰܡܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗܰܒܠܺܝ ܕܶܐܥܒܰܪ. ܘܠܐܴ ܢܟܽܘܡ ܥܠܰܝ ܐܱܬܪܐ ܥܰܣܩܐ ܕܫܰܠܗܒܺܝܬܐ܀

ܬܶܒܗܰܬ ܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܗܰܕܡ̈ܝ ܡܐ ܕܰܡܚܗ̇ ܡܶܢܝ. ܪܺܝܚܶܗ ܕܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ ܚܰܣܝܐ ܕܰܡܡܰܙܰܓ ܒܺܝ. ܛܒܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܥܠ ܓܺܗܰܢܐ. ܡ̣ܢ ܓܺܗܰܢܐ ܦܰܨܐ ܠܺܝ ܡܪܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܝ܀

ܠܟ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܡܢܰܚܶܡ..

ܩܪ̈ܝܢܐ

ܡܢ ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܒܪܟܡܪܝ 25:7-11

ܘܗܠܝܢ ܫܢܰܝ̈ ܘܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܗܠܶܝܢ ܕܰܚܝܐ. ܡܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܐܱܒܪܗܡ ܘܡܺܝܬ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܣܐܷܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܬܶܗ. ܘܶܐܬܬܰܘܣܦ ܠܘܬ ܥܰܡܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܐܻܝܣܚܩ ܘܐܻܝܫܡܥܝܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܐܱܥܺܝܦܬܐ ܗܝ ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܕܥܶܦܪܘܢ ܒܰܪ ܨܚܪ ܚܺܝܬܝܐ ܕܰܩܕܡ ܡܡܪܶܐ. ܗܝ ܕܰܙܒܰܢ ܐܱܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ ܠܝܽܘܪܬܢܐ ܕܩܰܒܪܐ. ܬܰܡܢ ܩܒܰܪܘ ܠܐܱܒܪܗܡ ܘܠܣܰܪܐ ܐܱܢ̱ܬܬܗ. ܘܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܐܱܒܪܗܡ ܒܰܪܶܟ ܐܠܰܗܐ ܠܐܻܝܣܚܩ ܒܪܶܗ ܘܰܥܡܰܪ ܐܻܝܣܚܩ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܺܐܪܐ ܕܚܰܝܐ ܚܙܢ̱ܝ܀ ܒܰܪܶܟܡܪܝ.

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܒܰܪܶܟܡܪܝ 49:33/50:1-13

ܘܟܕ ܫܰܠܶܡ ܝܰܥܩܘܒ ܠܰܡܦܰܩܕܘ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܦܫܰܛ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܒܥܰܪܣܐ. ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܟܰܢܫ ܠܘܬ ܥܰܡܗ܀ ܘܢܦܰܠ ܝܰܘܣܦ ܥܰܠ ܐܱܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܘܗܝ: ܘܰܒܟܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܢܰܫܩܶܗ. ܘܦܰܩܕ ܝܰܘܣܦ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܐܴܣܰܘ̈ܬܐ ܠܡܶܚܢܰܛ ܠܐܱܒܘܗܝ. ܘܚܰܢܛܽܘܗܝ ܐܴܣܰܘ̈ܬܐ ܠܐܻܝܣܪܐܝܠ. ܘܰܡܠܰܘ ܠܗ ܐܱܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܗܟܢܐ ܫܠܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܰܚܢܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܒܟܰܐܘܗܝ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܝܰܘܡܝ̈ܢ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܰܘܡ̈ܝ ܒܟܬܗ. ܘܶܐܡܪ ܝܰܘܣܦ ܠܰܕܒܶܝܬ ܦܶܪܥܘܢ. ܐܢ ܐܷܫܟܚܬ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܘܢ. ܐܡ̣ܪܘ ܩܕܡ ܦܶܪܥܘܢ. ܐܴܒܝ̱ ܐܱܘܡܝܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܐ ܐܷܢܐ ܡܐܷܬ ܐ̱ܢܐ: ܒܩܰܒܪܝ ܕܙܶܒܢܶܬ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܥܢ: ܬܰܡܢ ܬܩܒܪܢܝ. ܗܫܐ ܐܷܣܰܩ ܐܷܩܒܘܪ ܠܐܴܒܝ ܘܐܷܗܦܽܘܟ. ܘܶܐܡܪ ܦܶܪܥܘܢ. ܣܰܩ ܘܩܒܽܘܪ ܠܐܱܒܘܟ ܐܝܟ ܕܰܐܘܡܝܟ. ܘܰܣܠܩ ܝܰܘܣܦ ܠܡܶܩܒܰܪ ܠܐܱܒܘܗܝ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܗ ܟܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܦܶܪܥܘܢ ܘܣܒ̈ܐ ܕܒܰܝܬܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܠܗ ܒܶܝܬ ܝܰܘܣܦ. ܘܰܐܚܘ̈ܗܝ ܘܒܶܝܬ ܐܱܒܘܗܝ: ܣܠܶܩܘ ܥܰܡܗ ܒܰܠܚܘܕ ܝܺܩܰܪܬܗܘܢ ܘܥܢ̈ܗܘܢ ܘܬܰܘܪ̈ܝܗܘܢ ܫܒܰܩܘ ܒܰܐܪܥܐ ܕܓܫܢ. ܘܰܣܠܩܘ ܥܰܡܗ ܐܦ ܡܰܪ̈ܟܒܬܐ. ܘܦܪ̈ܫܐ. ܘܰܗܘܬ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܥܰܫܺܝܢܐ ܛܒ. ܘܶܐܬܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܐܷܕܪ̈ܐ ܕܰܐܛܪ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ. ܘܰܐܪܩܕܘ ܬܰܡܢ ܡܰܪܩܽܘܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܐ. ܘܰܥܒܕ ܠܐܱܒܘܗܝ ܒܶܝܬ ܒܟܶܐ ܫܰܒ̈ܥܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܘܰܚܙܘ ܝܬܒ̈ܝ ܐܱܪܥܐ ܟܢܰܥܢܝ̈ܐ ܠܐܷܒܠܐܴ ܒܐܶܕܪ̈ܐ ܕܰܐܛܪ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܷܒܠܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܗܢܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܰܘ ܫܡܶܗ: ܐܒܠ ܡܶܨܪܝܢ. ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ. ܘܰܥܒܕܘ ܠܗ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܫܰܩܠܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܐܱܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܩܰܒܪܘܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐܴ ܐܱܥܝܦܬܐ: ܕܰܙܒܶܢ ܐܱܒܪܗܡ ܚܰܩܠܐ. ܠܝܽܘܪܬܢܐ ܕܩܰܒܪܐ: ܡ̣ܢ ܥܦܪܘܢ ܚܺܝܬܝܐ ܕܰܩܕܡ ܡܰܡܪܐ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܡܢ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܒܪܟܡܪܝ37:1-14

ܘܰܗܘܬ ܥܠܰܝ ܐܻܝܕܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܒܪܽܘܚܗ ܡܪܝܐ. ܘܐܫܪܝܢܝ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܘܡܰܠܝܐ ܗܘܬ ܓܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܛܒ ܒܰܦܩܰܥܬܐ. ܘܛܒ ܝܰܒܺܝܫܝܢ. ܘܶܐܡܪ ܠܝ ܒܰܪܢܫܐ: ܚܐܷܝܢ ܓܰܪ̈ܡܐ ܗܠܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܝܕܥ ܡܪܐ ܡܪ̈ܰܘܬܐ. ܘܶܐܡܪ ܠܝ ܐܷܬܢܰܒܐ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܓܰܪ̈ܡܐ ܝܰܒܺܝܫ̈ܐ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܕܡܪܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܴܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܰܘܬܐ ܠܓܰܪ̈ܡܐ ܗܠܝܢ. ܗܐ ܐܷܢܐ ܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܐ ܒܟܘܢ ܪܽܘܚܐ ܘܬܺܐܚܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܥܠܰܝܟܘܢ ܓܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܣܩ ܥܠܰܝܟܘܢ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܩܪܽܘܡ ܥܠܰܝܟܘܢ ܡܶܫܟܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܒܟܘܢ ܪܽܘܚܐ ܘܬܺܐܚܽܘܢ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝܬ ܐܝܟ ܕܦܰܩܕܢܝ. ܘܟܰܕ ܐܷܬܢܰܒܺܝܬ: ܗ̱ܘܐ ܩܠܐ ܘܙܰܘܥܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܓܰܪ̈ܡܐ ܓܰܪܡܐ ܠܘܬ ܫܪܝܬܗ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܓܝܕ̈ܐ. ܘܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܩܪܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܶܫܟܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ. ܘܪܽܘܚܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܪ ܠܺܝ ܐܷܬܢܰܒܐ ܥܠ ܪܽܘܚܐ. ܐܷܬܢܰܒܐ ܒܰܪܢܫܐ: ܘܶܐܡܪ ܠܪܘܚܐ. ܗܟܢܐ ܐܴܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܰܘܬܐ. ܬܝ ܪܽܘܚܐ ܡ̣ܢ ܐܱܪ̈ܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܐ: ܘܦܽܘܚ ܒܗܠܝܢ ܩܛܺܝ̈ܠܐܷ ܘܢܺܐܚܘܢ. ܘܶܐܢܰܒܺܝܬ ܐܝܟ ܕܦܰܩܕܢܝ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܗܘܢ ܪܽܘܚܐ. ܘܰܚܝܰܘ. ܘܩܡܘ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ. ܚܰܝܠܐ ܕܛܒ ܣܰܓܝ. ܘܶܐܡܪ ܠܺܝ. ܒܰܪܢܫܐ: ܗܠܝܢ ܓܰܪ̈ܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܻܝܣܪܐܝܠ ܐܷܢܘܢ: ܕܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܒܫܘ ܓܰܪ̈ܡܝܢ: ܘܶܐܒܕ ܣܰܒܪܢ: ܘܒܛܠܢ ܠܢ. ܡܶܛܠܗܢܐ ܐܷܬܢܰܒܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܴܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܰܘܬܐ. ܗܐ ܦܬܰܚ ܐ̱ܢܐ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܘܢ: ܘܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܘܢ ܘܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐܱܪܥܐ ܕܺܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܬܶܕܥܘܢ ܕܶܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ. ܡܐ ܕܦܶܬܚܬ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܘܢ. ܘܡܐ ܕܰܐܣܩܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܘܢ: ܐܷܬܠ ܪܽܘܚܝ ܒܟܘܢ ܘܬܺܐܚܘܢ. ܘܶܐܫܒܽܘܩܟܘܢ ܒܰܐܪܥܟܘܢ ܘܬܶܕܥܘܢ ܕܶܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ. ܐܷܡܪܶܬ ܘܥܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܐܴܡܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܰܘܬܐ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܦܰܪܟܣܺܝܣ

ܡܶܢ ܐܷܓܪܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܦܶܛܪܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܒܰܪܟܡܪܝ3:18-22/4:1-2

ܡܶܛܠ ܕܐܴܦ ܡܫܺܝܚܐ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܺܝܬ ܚܠܦ ܚܛܗܰܝ̈ܢ. ܙܰܕܝܩܐ ܚܠܦ ܚܰܛܝ̈ܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒܟܘܢ ܠܐܱܠܗܐ. ܘܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܚܝܐ ܒܪܽܘܚ. ܘܐܱܟܪܶܙ ܠܢܰܦ̈ܫܬܐ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܰܫܝܘܠ. ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܐܴ ܐܷܬܛܦܺܝ̈ܣܝ ܗ̈ܘܰܝ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܢܽܘܚ. ܟܕ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܗ ܕܰܐܠܗܐ ܦܶܩܕܰܬ ܕܬܶܗܘܐ ܩܺܐܒܘܬܐ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܰܬܝܒܽܘܬܗܘܢ، ܘܰܬܡܢܶܐ ܢܰܦ̈ܫܢ ܒܰܠܚܘܕ ܥ̈ܰܠܶܝܢ ܠܗ̇ ܘܰܚ̈ܝܰܝ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܗ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܐ ܚܐܷܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܦܰܓܪܐ ܡܫܺܝܓܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܨܐܬܐ. ܐܷܠܐ ܟܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܰܐܠܗܐ ܒܬܺܐܪܬܐ ܕܟܺܝܬܐ. ܘܒܰܩܝܡܬܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܥܰܠܝ ܠܰܫܡܝܐ: ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܠ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܗ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܫܰܠܺܝܛܢ̈ܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ. ܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗܟܝܠ ܚܰܫ ܚܠܦܝܟܘܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܐܦ ܐܱܢ̱ܬܘܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܪܶܥܝܢܐ ܐܷܙܕܰܝܰܢܘ. ܟܠܡܰܢ ܕܡܐܶܬ ܓܝܪ ܒܦܰܓܪܗ. ܫܠܺܝ ܠܗ ܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܢܺܚܶܐ. ܟܡܐ ܙܰܒܢܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܦܰܓܪܐ. ܐܷܠܐ ܠܨܶܒܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.

ܡܢ ܐܓܪܬܐ

ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ5:1-9

ܝܕܥܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܒܰܝܬܰܢ ܕܒܰܐܪܥܐ ܗܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܫܬܪܶܐ: ܐܷܠܐܴ ܐܝܬ ܠܢ ܒܶܢܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ: ܒܰܝܬܐ ܕܠܐܴ ܒܰܥܒܕ ܐܻܝ̈ܕܰܝܐ ܒܰܫܡܝܐ ܠܥܠܡ. ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢܰܢ: ܘܰܣܘܶܝܢܰܢ ܕܢܶܠܒܰܫ ܒܰܝܬܰܢ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ: ܐܷܠܐܴ ܐܦ ܡܐ ܕܰܠܒܶܫܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܢ ܥܰܪܛܶܠ. ܟܕ ܐܻܝܬܰܝܢ ܓܝܪ ܗܫܐ ܒܗܢܐ ܒܰܝܬܐ: ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܝܽܘܩܪܶܗ. ܘܠܐܴ ܨܒܶܝܢܰܢ ܠܡܶܫܠܚܶܗ: ܐܷܠܐܴ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ: ܕܬܶܬܒܠܰܥ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܒܚܰܝ̈ܐ. ܘܕܰܡܥܰܬܶܕ ܠܢ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܢ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܪܽܘܚܗ. ܡܶܛܠ ܕܝܕܥܺܝܢܰܢ ܗܟܝܠ ܘܰܡܦܣܺܝܢܰܢ: ܕܰܟܡܐ ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܫܪܶܝܢܰܢ ܥܰܢܺܝܕܺܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ: ܒܗܰܝܡܢܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ ܘܠܐܴ ܒܰܚܙܝܐ: ܡܶܛܠ ܗܢܐ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ: ܕܢܶܥܢܰܕ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܶܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܢ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܡܶܢ ܐܶܓܪܬܐ

ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܠܘܬ ܩܽܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܰܪܟܡܪܝ.

15:34-49

ܐܱܥܺܝܪܘ ܠܶܒܟܘܢ ܙܰܕܺܝܩܐܝܬ ܘܠܐ ܬܶܚܛܘܢ. ܐܻܝܬ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܝܬ ܒܗܘܢ ܠܒܶܗܬܰܬܟܘܢ ܗ̱ܘ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢ̣ܐ. ܢܺܐܡܪ ܐ̱ܢܫ ܡܶܢܟܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܩܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܦܰܓܪܐ ܐܴܬܝܢ. ܣܰܟܠܐ ܙܰܪܥܐ ܕܙܪܰܥ ܐܱܢ̱ܬ ܐܢ ܠܐ ܡܐܶܬ ܠܐ ܚܝܶܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܙܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܠܐܴ ܗ̱ܘܐ ܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܗܘܐ ܙܪܰܥ ܐܱܢ̱ܬ. ܐܷܠܐ ܦܪܶܕܬܐ ܥܰܪܛܶܠܝܬܐ ܕܚܶ̈ܛܐ ܐܱܘ ܕܰܣܥܪ̈ܶܐ ܐܘ ܫܰܪܟܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ. ܐܠܰܗܐ ܕܝܢ ܝܗܶܒ ܠܗ ܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܨܒܐ. ܘܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܘܢܐ ܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܢܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܠ ܦܓܰܪ ܫܘܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܽܘ ܓܝܪ ܦܰܓܪܐ ܕܒܰܪܐ̱ܢܫܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܕܰܒܥܺܝܪܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܦܪܰܚܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܐܺܝܬ ܦܰܓܪ̈ܐ ܫܡܰܝܢ̈ܐ. ܘܺܐܝܬ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܢܝܶܐ. ܐܷܠܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܽܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܕܰܐܪ̈ܥܢܝܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܫܶܡܫܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ ܫܽܘܒܚܐ ܕܣܰܗܪܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܘܟܰܘܟܒܐ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܒܫܽܘܒܚܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܰܚܒܠܐ . ܩܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܠܐܴ. ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܨܰܥܪܐ. ܩܝܡܺܝܢ ܒܫܘܒܚܐ. ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܰܟܪܺܝܗܘܬܐ. ܩܝܡܺܝܢ ܒܚܰܝܠܐܴ. ܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܐ ܢܰܦܫܢܝܐ. ܩܐܶܡ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܢܝܐ. ܐܻܝܬ ܓܝܪ ܦܰܓܪܐ ܕܰܢܦܶܫ ܘܺܐܝܬ ܦܰܓܪܐ ܕܪܽܘܚ. ܗܟܢܐ ܐܴܦ ܟܬܺܝܒ. ܗܘܐ ܐܕܡ ܒܰܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ. ܘܐܕܡ ܐ̱ܚܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܡܰܚܝܢܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܐܴ ܗܘܐ ܠܽܘܩܕܡ ܪܽܘܚܢܝܐ ܐܷܠܐܴ ܢܰܦܫܢܝܐ. ܒܰܪܢܫܐ ܩܰܕܡܝܐ ܥܰܦܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܱܪܥܐ. ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܡܰܝܢ̈ܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܫܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܥܰܦܪܐ. ܗܟܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܕܡܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.

ܗܽܘܠܠܐ: ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦ̈ܝܟ ܥܠ ܥܰܒܕܟ. ܘܰܦܪܽܘܩܝܗܝ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܟ ܗ̄.

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܡܬܝ25:31-46

ܡܐ ܕܐܬܶܐ ܕܝܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܒܫܽܘܒܚܗ: ܘܟܠܗܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܥܰܡܗ: ܗܝܕܝܢ ܢܶܬܶܒ ܥܠ ܬܪܽܘܢܘܣ ܕܫܽܘܒܚܗ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ. ܘܰܢܦܰܪܶܫ ܐܢܘܢ. ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܕ. ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܥܶܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܓܕܰܝ̈ܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܶܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ: ܘܰܓܕܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܶܡܠܗ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪ ܡܰܠܟܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ. ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܒܝ. ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗ̱ܘܬ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܟܶܦܢܶܬ ܓܝܪ. ܘܝܰܗ̱ܒܬܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ. ܘܐܱܫܩܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܐܱܟܣܢܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܢܝ. ܥܰܪܛܶܠܝܐ ܗ̱ܘܝܬ. ܟܰܣܺܝܬܘܢܢܝ ܟܪܺܝܗ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܣܥܰܪܬܽܘܢܢܝ. ܘܒܶܝܬ ܐܱܣܝܪ̈ܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܐܬܰܝܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܙܰܕܝܩ̈ܐ. ܡܪܢ ܐܷܡܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܕܟܦܶܢ ܐܢ̱ܬ. ܘܬܰܪܣܺܝܢܟ: ܐܘ ܕܰܨܶܗܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܱܫܩܺܝܢܟ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܕܰܐܟܣܢܝܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܟܰܢܶܫܢܟ: ܐܘ ܕܥܰܪܛܶܠܝ ܐܢ̱ܬ ܘܟܰܣܺܝܢܟ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܟܪܺܝܗܐ. ܐܘ ܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܘܬܟ. ܘܰܥܢܐ ܡܰܠܟܐ. ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ: ܕܰܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܱܚ̈ܝ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܠܝ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕܬܘܢ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪ ܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܣܶܡܠܗ. ܙܶܠܝ ܠܟܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܐ.. ܠܢܽܘܪܐ ܕܰܠܥܠܡ. ܗܝ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܐܴܟܶܠܩܪܨܐ. ܘܰܠܡܰܠܐܟܘ̈ܗܝ. ܟܦܢܶܬ ܓܝܪ. ܘܠܐ ܝܰܗ̱ܒܬܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ. ܘܠܐ ܐܱܫܩܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܘܰܐܟܣܢܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܠܐ ܟܰܢܶܫܬܽܘܢܢܝ. ܘܥܰܪܛܶܠܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܠܐ ܟܰܣܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܘܰܟܪܺܝܗܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܐ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܠܐ ܣܥܰܪܬܘܢܢܝ. ܗܝܕܝܢ ܢܶܥܢܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܡܪܢ: ܐܷܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܟܦܢܐ ܐܘ ܨܰܗܝܐ: ܐܘ ܐܱܟܣܢܝܐ ܐܘ ܥܰܪܛܶܠܝܐ: ܐܘ ܟܪܺܝܗܐ ܐܘ ܒܝܬ ܐܱܣܝܪ̈ܐ: ܘܠܐ ܫܰܡܶܫܢܟ. ܗܝܕܝܢ ܢܶܥܢܶܐ. ܘܢܺܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܰܟܡܐ ܕܠܐ ܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܠܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܝ ܥܒܰܕܬܘܢ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܐ ܕܰܠܥܠܡ. ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܝܽܘܚܢܢ5:19-29

ܥܢܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܘܥ ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܐܱܡܝܢ ܐܱܡܝܢ ܐܴܡ̇ܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ. ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܪܐ ܥܒܶܕ ܡܶܕܡ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܗ. ܐܷܠܐ ܡܶܕܡ ܕܚܙܶܐ ܠܐܱܒܐ ܕܥܒܶܕ. ܐܱܝܠܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܐ ܥܒܶܕ. ܗܠܝܢ ܐܴܦ ܒܪܐ ܐܱܟܘܬܗ ܥܒܶܕ. ܐܱܒܐ ܓܝܪ ܪܚܡ ܠܰܒܪܶܗ ܘܟܠܡܶܕܡ ܕܥܒܶܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ̈ܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗ ܕܰܐܢ̱ܬܘܢ ܬܶܬܕܰܡܪܘܢ. ܐܱܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܰܐܒܐ ܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܡܰܚܶܐ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܪܐ ܠܐܱܝܠܝܢ ܕܨܒܶܐ ܡܰܚܶܐ. ܠܐܴ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܐܱܒܐ ܕܐܷܢ ܠܐܢܫ. ܐܷܠܐܴ ܟܠܗ ܕܺܝܢܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܐ. ܕܟܠܢܫ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܒܪܐ ܐܝܟ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܐܱܒܐ ܕܫܰܕܪܶܗ. ܐܱܡܝܢ ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ. ܕܡ̇ܢ ܕܫܡܰܥ ܠܡܶܠܰܬܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡ̇ܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܐܻܝܬ ܠܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܠܡ ܘܰܠܕܺܝܢܐ ܠܐܴ ܐܴܬܶܐ. ܐܷܠܐ ܫܰܢܺܝ ܠܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܱܡܝܢ ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ ܕܐܴܬܝܐ ܫܥܬܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܐܻܝܬܝܗ̇: ܐܷܡܰܬܝ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܠܶܗ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܗܢܘܢ ܕܫܡܥܺܝܢ ܢܺܚܽܘܢ. ܐܱܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܱܒܐ ܐܻܝܬ ܚܰܝ̈ܐ ܒܰܩܢܽܘܡܗ: ܗܟܰܢܐ ܝܰܗܒ ܐܦ ܠܰܒܪܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܕܢܶܗܘܐ ܥܒܶܕ ܐܦ ܕܺܝܢܐ. ܕܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘ ܕܝܢ ܕܐܢܫܐ. ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܪܽܘܢ ܒܗܕܐ ܕܐܬܝܐ ܫܥܬܐ. ܐܷܡܬܝ ܕܟܽܠܗܘܢ ܐܱܝܠܝܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܷܢܘܢ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܘܢܶܦܩܘܢ: ܐܱܝܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܒ̈ܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܕܺܝܢܐ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܠܘܩܐ16:19-31

ܓܰܒܪܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܬܺܝܪܐ ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܐ: ܘܠܒܶܫ ܗ̱ܘܐ ܒܽܘܨܐ ܘܰܐܪܓܘܢܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗ̱ܘܐ ܓܰܐܝܐܻܝܬ. ܘܡܶܣܟܺܢܐ ܚܰܕ ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܐ ܕܰܫܡܶܗ ܠܥܙܰܪ. ܘܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܘܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ ܟܰܕ ܡܡܰܚܰܝ ܒܫܽܘܚ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܬܝܰܐܱܒ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܡܠܐܷ ܟܰܪܣܗ ܡ̣ܢ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܕܢܦܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܦܬܽܘܪܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܐܷܠܐ ܐܦ ܟܰܠܒ̈ܐ ܐܴܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܠܰܚܟܺܝܢ ܫܽܘܚ̈ܢܰܘܗܝ. ܗ̱ܘܐ ܕܝܢ ܘܡܺܝܬ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܐ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܡܰܠܐܱܟ̈ܐ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܐܴܦ ܗܰܘ ܕܝܢ ܥܰܬܺܝܪܐ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܐܱܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܩܐ: ܘܰܚܙܐ ܠܐܱܒܪܗܡ ܘܰܠܠܥܙܰܪ ܒܥܽܘܒܶܗ. ܘܰܩܪܐ ܒܩܠܐܴ ܪܡܐ ܘܶܐܡܪ. ܐܴܒܝ ܐܱܒܪܗܡ ܐܷܬܪܰܚܡ ܥܠܰܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܠܥܙܰܪ ܕܢܶܨܒܽܘܥ ܪܺܝܫ ܨܶܒܥܶܗ ܒܡܰܝ̈ܐ ܘܰܢܪܰܛܶܒ ܠܺܝ ܠܶܫܢܝ: ܕܗܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐ̱ܢ̣ܐ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܗܕܐ. ܐܷܡܪ ܠܗ ܐܱܒܪܗܡ ܒܶܪܝ: ܐܷܬܕܰܟ̱ܪ ܕܩܰܒܶܠܬ ܛܒ̈ܬܟ ܒܚܰܝܰܝ̈ܟ ܘܠܥܙܰܪ ܒܺܝ̈ܫܬܗ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܗܪܟܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ: ܗܰܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܒܶܝܢ ܡܶܟܐ ܕܢܶܥܒܪܘܢ ܠܘܬܟܘܢ ܠܐܴ ܢܶܫܟܚܘܢ. ܘܐܦܠܐܴ ܕܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܠܘܬܢ. ܐܴܡܰܪ ܠܗ ܡܕܶܝܢ ܒܥܶܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܡܶܢܟ ܐܴܒܝ: ܕܰܬܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܐܴܒܝ. ܚܰܡܫܐ ܓܶܝܪ ܐܱܚܺܝ̈ܢ ܐܻܝܬ ܠܺܝ. ܢܺܐܙܰܠ ܢܣܰܗܶܕ ܐܷܢܘܢ: ܕܠܐܴ ܐܴܦ ܗܶܢܘܢ ܢܺܐܬܘܢ ܠܕܽܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܐ. ܐܴܡܪ ܠܗ ܐܱܒܪܗܡ ܐܻܝܬ ܠܗܘܢ ܡܽܘܫܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ: ܢܶܫܡܥܘܢ ܐܷܢܘܢ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܷܡܪ ܠܗ. ܠܐܴ ܐܴܒܝ ܐܱܒܪܗܡ. ܐܷܠܐ ܐܷܢ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܬܗܘܢ. ܬܝܒܺܝܢ. ܐܴܡܪ ܠܗ ܐܱܒܪܗܡ. ܐܷܢ ܠܡܽܘܫܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܠܐܴ ܫܡܥܺܝܢ: ܐܴܦ ܠܐܴ ܐܷܢ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܢܩܽܘܡ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܗ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܠܽܘܩܐ12:32-48

ܠܐܴ ܬܶܕܚܰܠ ܓܙܪܐ ܙܥܽܘܪܐ. ܕܰܨܒܐ ܐܱܒܽܘܟܽܘܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ܀ ܙܰܒܶܢܘ ܩܶܢܝܢܟܘܢ. ܘܗܰܒܘ ܙܶܕܰܩܬܐ. ܥܒܶܕܘ ܠܟܘܢ ܟܺܝܣ̈ܐ ܕܠܐ ܒܠܶܝܢ ܘܣܺܝܡܬܐ ܕܠܐ ܓܝܙܐ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܐܱܝܟܐ ܕܓܰܢܒܐ ܠܐ ܩܪܶܒ ܘܣܣܐ ܠܐ ܡܚܰܒܶܠ. ܐܱܝܟܐ ܓܝܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܺܝܡܰܬܟܘܢ ܬܰܡܢ ܢܶܗܘܐ ܐܦ ܠܶܒܟܘܢ܀ ܢܶܗܘܘܢ ܐܱܣܺܝܪܺܝܢ ܚܰܨܰܝ̈ܟܘܢ. ܘܡܰܢܗܪ̈ܺܝܢ ܫܪ̈ܓܰܝܟܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܡܶܝܢ ܠܐܢܫܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܪܗܘܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܦܢܶܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܐ ܕܡܐ ܕܐܬܶܐ ܘܰܢܩܰܫ: ܡܶܚܕܐ ܢܶܦܬܚܽܘܢ ܠܗ. ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܢܘܢ: ܐܱܝܠܝܢ ܕܢܺܐܬܐ ܡܪܗܘܢ ܘܢܶܫܟܰܚ ܐܷܢܘܢ ܟܕ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ: ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܢܰܣܡܶܟ ܐܷܢܘܢ: ܘܢܶܥܒܰܪ ܢܫܰܡܶܫ ܐܷܢܘܢ. ܘܶܐܢ ܒܡܰܛܰܪܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܘ ܕܰܬܠܬ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܗܟܰܢܐ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܢܘܢ܀ ܗܕܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܘ. ܕܶܐܠܽܘ ܝܕܰܥ ܗ̱ܘܐ ܡܪܶܐ ܒܰܝܬܐ ܒܰܐܝܕܐ ܡܰܛܰܪܬܐ ܐܴܬܶܐ ܓܰܢܒܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܗ̱ܘܐ ܘܠܐܴ ܫܒܶܩ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܬܦܠܶܫ ܒܰܝܬܗ. ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܟܺܝܠ ܗ̱ܘܰܘ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ. ܕܰܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܠܐ ܣܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܴܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܫܐ܀ ܐܴܡܪ ܠܗ ܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ: ܡܪܢ ܠܘܬܰܢ ܐܴܡܪ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܠܡܰܬܠܐܴ ܗܢܐ: ܐܘ ܐܦ ܠܘܬ ܟܠ ܐ̱ܢܫ܀ ܐܴܡܪ ܠܗ ܝܶܫܘܥ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܐܻܝܬ ܪܰܒܰܝܬܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܚܰܟܺܝܡܐ ܕܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܡܪܗ ܥܠ ܬܶܫܡܶܫܬܗ: ܕܢܶܬܶܠ ܦܪܣܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܗܰܘ ܥܰܒܕܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܪܗ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗ̱ܝ. ܕܥܒܶܕ ܗܟܰܢܐ. ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ: ܕܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܥܠ ܟܽܠܗ ܩܶܢܝܢܶܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܺܐܡܪ ܥܰܒܕܐ ܗܰܘ ܒܠܶܒܗ: ܕܡܪܝ ܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܐܬܐ: ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܚܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܐܱܡ̈ܗܬܐ ܕܡܪܶܗ: ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬܐ ܘܰܠܡܶܪܘܐ: ܢܺܐܬܶܐ ܡܪܗ ܕܥܰܒܕܐ ܗܰܘ ܒܝܰܘܡܐ ܕܠܐ ܣܒܰܪ ܘܰܒܫܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܰܥ ܘܢܶܦܠܓܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܢܬܶܗ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀ ܥܰܒܕܐ ܕܝܢ ܐܱܝܢܐ ܕܝܕܰܥ ܨܶܒܝܢܐ ܕܡܪܗ: ܘܠܐܴ ܛܰܝܶܒ ܠܗ ܐܝܟ ܨܶܒܝܢܗ: ܢܶܒܠܰܥ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܠܐܴ ܝܕܰܥ ܘܥܒܶܕ ܡܶܕܡ ܕܫܘܶܐ ܠܡܰܚ̈ܘܬܐ ܢܶܒܠܰܥ ܡܰܚ̈ܘܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ. ܟܠ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗ ܣܰܓܺܝ: ܣܰܓܶܝ ܢܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢܗ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܐܓܥܶܠܘ ܠܗ ܣܰܓܝ: ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܢܶܬܒܥܽܘܢ ܒܺܐܝܕܶܗ܀

ܘܝܗܒܺܝܢ ܫܠܡܐ ܠܥܰܢܺܝܕܐ ܘܐܡܪܺܝܢ:

ܩܠܐ ܗܢܐ ܒܩܠܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܢ̈ܐ:

ܠܡܢܐ ܒܪܽܘܚܩܐ ܩܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܝ: ܩܪܽܘܒܘ ܨܶܐܝܕܰܝ ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܡܐ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܘܪܰܟܶܒܘ ܥܠܰܝ ܐܽܘ̈ܠܝܬܐ ܒܰܚܢܰܓܬܐ: ܕܗܐ ܡܰܘܬܐ ܥܰܓܢܰܢܝ ܝܰܘܡܢ ܒܬܰܪܥܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ܫܘ̄ܒ ܟܰܕ ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܷܬܐ ܒܬܰܪܝ. ܠܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܐܱܢ̱ܬ ܡܪܝ ܕܰܫܟܺܝܚ ܐܱܢ̱ܬ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܪܶܝܢ ܠܟ. ܐܱܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ܀

ܘܢܣܶܒ ܟܗܢܐ ܡܶܫܚܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܐܡܰܪ ܨܠܽܘܬܐ ܗܕܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܗܰܘ ܕܰܕܒܰܪܬܝܗܝ ܠܥܰܒܕܟ ܗܢܐ (ܦܠܢ) ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܠܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܒܦܽܘܩܕܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ ܘܰܒܨܶܒܝܢܐ ܕܡܪܽܘܬܟ. ܫܰܕܰܪ ܠܗ ܡܶܢ ܠܘܬܟ ܣܽܘܝܥܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܡܰܠܐܟܝ̈ܶܐ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܫܠܰܕܐ ܕܺܝܠܗ ܡܶܬܪܡܶܐ: ܕܢܶܗܘܐ ܫܪܽܘܥܐ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܢܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܝܶܐ ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܐܱܪ ܟܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܘܥܰܡ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܩܪܒܐ ܥܒܕܺܝܢ. ܘܡܰܢܰܥܝܗܝ ܠܐܱܘܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܕܰܕܝܨܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܕܐ ܘܪܘܶܙ: ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ. ܐܱܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܡܝܢ܀

ܘܡܰܩܶܦ ܘܐܡܪ: ܠܰܓܗܝܬܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܠܰܢܝܚܬܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܦܶܐ ܘܰܠܒܽܘܣܡܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ (ܘܪܡܶܐ ܡܶܫܚܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܘܗܝ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ܀

ܡܫ̄ܡ: ܐܰܡܝܢ.

ܟܶܢ ܥܠ ܚܰܕܝܶܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܰܒܪܐ܀

ܡܫ̄ܡ: ܐܰܡܝܢ.

ܟܶܢ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܰܕܪܽܘܚܐ ܚܰܝܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀ ܡܫ̄ܡ: ܐܡܝܢ.

ܘܟܰܕ ܡܰܚܬܶܝܢ ܫܠܰܕܐ ܠܩܰܒܪܐ ܐܡܪܝܢ ܒܩ̄ ܐܝܢ ܣܗ̈ܕܐ:

ܠܩܰܒܪܐ ܢܚܬ ܫܽܘܠܛܢܶܗ܀ ܫܘܒ̄ ܠܟ ܡܪܝ ܕܰܒܩܠܟ܀ ܫܘܒ̄ ܠܚܰܝܠܐ ܥܶܠܝܐ܀ ܗܰܘ ܒܪܘܝܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܀ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܗ̱ܘܐ ܢܽܘܗܪܐ ܠܣܰܡܝܐ܀ ܒܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ ܢܶܬܚܰܣܘܢ܀

ܘܟܰܕ ܣܝܡܺܝܢ ܟܺܐܦܐ ܫܩܠ ܟܗܢܐ ܥܰܦܪܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܒܺܐܝܕܗ ܘܪܡܶܐ ܒܩܰܒܪܐ ܐܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܠܰܕܐ ܨܠܺܝܒܐܝܬ ܘܐܡܰܪ:

ܗܐ ܫܠܶܡ ܨܶܒܝܢܟ ܡܪܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ: ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܐܢ̱ܬ ܘܰܠܥܰܦܪܐ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܬܘܒ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܬܶܬܚܰܕܰܬ܀

ܘܣܝܡܺܝܢ ܥܰܦܪܐ ܘܐܡܪܝܢ ܣܽܘܓܺܝܬܐ ܗܕܐ ܒܩ̄ ܐ̱ܪܙܠܺܝ ܐ̱ܪܙܠܺܝ ܦ̄ܬ ܚܕܺܝܬ ܟܰܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ: ܕܡܪܢ ܐܴܬܶܐ: ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܥܒܶܕ ܣܰܒܪܐ: ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܐ܀

ܢܶܗܘܐ ܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܒܰܪܰܟ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܰܒܕܶܗ: ܠܡܰܘܬܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܕܐ. ܠܛܒ̈ܐ ܘܒܺܝܫ̈ܐ: ܕܒܰܪ ܫܰܘܝܐܻܝܬ܀

ܓܒܰܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܰܝ ܐܻܝܕܟ: ܥܰܕܠܐܴ ܐܻܝܬܰܝ: ܓܒܰܠܬܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ. ܘܗܫܐ ܕܫܶܟܒܶܬ: ܐܰܚܢܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܟ܀

ܢܰܦܫܝ ܕܝܢ ܬܶܪܘܰܙ ܒܰܐܠܗܐ. ܢܰܦܫܐ ܕܶܐܚܕܰܬ: ܓܰܘܣܐ ܒܰܨܠܺܝܒܟ. ܬܶܚܙܶܐ ܚܢܢܟ: ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܟ܀

ܐܷܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܘܰܐܚܢܝ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܝ. ܕܶܐܚܙܶܐ ܚܢܢܟ: ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܟ܀

ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܝ: ܕܶܐܚܙܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܡܐ ܕܰܡܢܰܚܡܰܬ: ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܐ܀

ܚܽܘܢܝܢܝ ܡܪܢ. ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܘܬܟ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܝܫ̈ܝܟ ܐܱܫܘܢܝ ܠܰܓܢܽܘܢܟ܀

ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܐܰܝܢܐ: ܕܚܢܬܝܗܝ. ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܐܝܟ ܓܰܝܣܐ. ܒܪܺܝܫܗ ܕܰܨܠܺܝܒܐ܀

ܫܘ̄ܒ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ: ܬܰܘܕܝܬܐ ܠܰܒܪܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܐ: ܣܶܓܕܬܐ ܘܪܽܘܡܪܡܐ܀

ܡܢܥܠܡ: ܠܟ ܬܶܫܒܘܚܬܐ. ܝܶܫܘܥ ܦܪܘܩܰܢ ܕܡܰܘܬܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܚܰܝ̈ܐ ܒܨܶܒܝܢܟ܀

ܒܩ̄. ܡܫܰܠܶܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܐܝܡܡܐ

ܦܶܬܓ̄: ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ:

ܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝܚܐ ܦܪܘܩܰܢ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܝܬܟ ܢܰܚܶܡܰܝܢܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܢܚܐ ܪܰܒܽܘܬܟ܀

ܐܠܗܝ ܒܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐ ܐܶܒܗܰܬ. ܣܓܕܺܝܢܢ ܡܪܝ ܠܰܨܠܝܒܟ. ܕܒܗ ܩܝܡܬܰܢ ܘܒܗ ܢܽܘܚܡܰܢ. ܘܒܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܘܠܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

ܕܺܝܠܟ ܐܶܢܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܰܐܪܥܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܡܪܝ. ܗܪܟܐ ܘܬܰܡܢ ܫܽܘܠܛܢܟ. ܠܚܰܝ̈ܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܟ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܚܰܣܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܒܡܶܠܘ̈ܗܝ. ܡܽܘܠܟܢܐ ܕܩܰܒܠ ܡܶܢܟ. ܓܰܝܣܐ ܥܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܐ. ܢܩܰܒܠܽܘܢܝܗܝ ܡܪܝ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܝܽܘܬܐ܀

ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܐ ܘܶܐܬܕܰܟܐ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ ܕܠܰܒܫܟ ܡܪܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ. ܝܰܡܺܝܢܟ ܬܰܠܒܶܫ ܐܶܢܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܟ܀

ܢܶܚܕܘܢ ܒܟ ܟܠ ܕܒܥܶܝܢ ܠܟ: ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܟ. ܘܒܰܕܡܟ ܚܰܝܐ ܐܶܬܚܰܣܝܘ. ܥܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܐ ܢܶܗܘܐ. ܕܽܘܟܪܢܗܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ܀

ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܢܒܺܝ̈ܐ ܩܥܶܝܢ ܐܝܟ ܪ̈ܰܥܡܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܐ. ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܰܪ ܠܗ. ܚܰܛܝ̈ܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ܀

ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ: ܗܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܢܽܘܚܡܰܢ. ܘܒܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܬܘܒ ܦܽܘܪܥܢܰܢ. ܘܒܰܣܒܰܪܬܗ ܕܡܪܢ ܐܽܘܪܚܐ. ܕܰܕܪܺܝܫܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘܪܩܢܟ: ܥܰܝܢ̈ܝ ܣܰܟܺܝ̈ܝ ܠܦܽܘܪܩܢܟ. ܘܰܠܡܺܐܡܪܐ ܕܙܰܕܽܝܩܘܬܟ. ܒܰܣܶܡܰܝܢܝ ܥܰܡ ܩܰܕܽܝܫ̈ܰܝܟ. ܣܰܒܪܐ ܛܒܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܐ܀

ܢܘܥܶܐ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗ ܐܝܟ ܥܶܣܒܐ ܕܰܐܪܥܐ: ܠܐ ܫܒܩ ܡܶܛܪܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܥܶܩܪܐ ܕܠܐ ܡܰܘܥܶܐ ܠܗ. ܘܠܐܴ ܡܫܺܝܚܐ ܫܒܶܩ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܥܰܢܺܝܕܐ ܕܠܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗ܀

ܫܘܒ̄: ܐܠܰܗܐ ܐܱܒܐ ܐܱܚܢܝ. ܒܪܐ ܡܫܺܝܚܐ ܢܰܚܶܡ ܡܺܝܬܽܘܬܝ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܐ. ܡܰܢܰܥܰܝܢܝ ܠܐܱܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܀

ܡܶܢܥܠܡ: ܠܟ ܬܶܒܪܽܘܟ ܘܬܶܣܓܘܕ ܬܺܒܝܠ. ܘܟܠ ܠܶܫܢ ܠܰܫܡܟ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܡܢܰܚܡܢܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܣܰܒܪܐ ܛܒܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܐ܀

ܟܗܢܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܡܫ̄ܡ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܐܱܠܗܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܐ. ܟܗܢܐ: ܘܡܗܰܝܡܢܺܝܢܢ ܒܚܰܕ ܐܠܰܗܐ.. ܘܫܰܪܟܐ. ܟܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܐ: ܐܝܟ ܕܰܡܪܰܚܡ ܐܱܒܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ… ܘܫܰܪܟܐ. ܘܐܡܪܝܢ: ܐܠܰܗܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܡܚܰܣܝܢܐ ܘܰܡܩܺܝܡܢܐ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܺܝܠܗ ܕܝܰܡܺܝܢܐ.

ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ


ܬܘܒ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܢܶܫ̈ܐ

ܟܗܢܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܢܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܰܡ ܥܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܝܐ

ܐܱܫܘܐ ܡܪܝ ܠܢܰܦܫܐ ܗܕܶܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܝܶܐ ܐܱܓܗܝܰܬ݀ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܫܰܢܝܰܬ݀: ܕܬܶܬܗܰܕܶܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܱܬܪ̈ܰܘܬܐ ܡܰܠܝܰ̈ܝ ܢܝܚܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܬܰܡܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܶܐ ܬܶܦܓܰܥ ܒܟ ܘܬܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܢܐ: ܐܱܡܺܝܢ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܰܚܶܡܥܰܠܝ ܩܠܐ ܒܩ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܡܐ

ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܕܒܰܪ ܦܘܩܕܢܟ: ܠܐܱܡܬܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܢ ܩܰܒܶܠܶܝܗ̇: ܘܥܰܡܗ̇ ܠܕܺܝܢܐ ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ܀

ܡܫܺܝܚܐ ܥܒܶܕ ܠܗ̇ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܐܱܡܬܟ ܕܫܶܟܒܰܬ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ. ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܢܚܐ ܪܰܒܽܘܬܟ܀

ܒܦܽܘܩܕܢܟ ܘܰܒܨܶܒܝܢܟ: ܫܰܢܝܰܬ ܐܱܡܬܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܟ ܡܪܝ ܐܰܢܺܝܚܶܝܗ̇: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܠܡ܀

ܥܠ ܣܰܒܪܟ ܡܪܝܐ ܫܶܟܒܰܬ݀: ܘܥܰܠ ܬܽܘܟܠܢܶܗ ܕܰܚܢܢܟ. ܛܰܝܒܘܬܟ ܬܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇: ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܢܚܐ ܪܰܒܽܘܬܟ܀

ܠܕܺܝܢܐ ܥܰܡܗ̇ ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ: ܘܰܠܒܽܘܚܪܢܐ ܕܰܚܛܗܶܝ̈ܗ̇. ܘܠܐܴ ܬܶܗܘܶܐ ܡܢܬܐ ܠܢܽܘܪܐ: ܕܐܪ̈ܙܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܗ̇܀

ܩܽܘܩܰܠܝܘܢ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܫܩܶܠ ܐܢ̱ܬ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܡܝܬܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܠܥܰܦܪܗܘܢ ܗܦܟܺܝܢ܀

ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̱ܬ ܪܽܘܚܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܱܢ̱ܬ ܐܱܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀

ܢܶܗܘܐ ܫܽܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܢܶܚܕܶܐ ܡܪܝܐ ܒܰܥܒܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܕܚܐܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܙܝܥܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܟܐܷܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܢܺܝܢ܀

ܥܶܩܒܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܘܶܐ ܢܽܘܚܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠܬܘܢ. ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀ ܟܗܢܐ: ܢܨܰܠܐ ܟܠܢ ܪ̈ܰܚܡܐ … ܘܫܰܪܟܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܡܢܰܚܡܢܐ ܬܗܺܝܪܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܗ ܒܓܶܠܝܢܶܗ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܱܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܰܕ ܩܠܶܗ: ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܩܕܢܶܗ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܐ ܒܨܶܒܝܢܶܗ. ܘܰܡܥܰܛܶܦ ܠܗܘܢ ܠܐܴ ܡܝܽܘܬܽܘܬܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ. ܘܰܡܥܰܠܐܷ ܠܕܚ̈ܠܰܘܗܝ ܠܪܰܘܡܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܗ. ܘܡܰܥܶܠ ܠܗܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܕܢܰܚ ܠܗܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܕܠܗ ܝܐܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܪܐ ܒܗܢܐ ܥܶܕܢܐ ܕܥܽܘܦܝܗ̇ (ܕܚܬܰܢ ܦܠܢܝܬ) ܕܥܶܢܕܰܬ݀ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܘܰܒܟܠܗܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܢ̈ܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܙܰܒܢ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܢܐ: ܐܡܝܢ܀

ܣܕܪܐ: ܪܺܝܫܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܪܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܰܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܒܡܽܘܠܟܢ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܠܐ ܕܰܓ̈ܠܐܷ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܟܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ: ܐܴܦܶܢ ܢܡܽܘܬ ܢܺܚܶܐ. ܘܶܐܢܐ ܐܱܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܕܶܐܢܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܢܽܘܚܡܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܪܽܘܩܐ ܕܟܠ ܢܰܦܫܐ ܕܒܺܝ ܡܶܬܓܰܘܣܐ ܘܛܦܣܐ. ܩܰܒܠ ܡܪܝ ܗܫܐ ܒܰܣܺܝܡܐܻܝܬ ܘܰܐܢܺܝܚ ܘܠܰܒܶܒ ܚܰܒܺܝܒܐܝ̣ܬ ܘܒܰܝܰܐ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܐܺܝܬ ܠܢܰܦܫܗ̇ ܕܰܐܡܬܟ ܗܕܐ (ܦܠܢܝܬ) ܕܫܶܟܒܰܬ ܘܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒ̈ܢܝܶܐ ܐܱܓܗܝܰܬ݀. ܦܰܨܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܠܘܬܟ ܐܴܬܝܐ: ܡ̣ܢ ܣܺܝܥܬܐ ܠܗܺܝܩܰܬ ܠܐܱܒܕܢܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ. ܗܠܝܢ ܕܰܒܡܰܥܒܪ̈ܬܐ ܕܚܺܝ̈ܠܬܐ ܕܒܐܐܱܪ ܠܢܰܦܫ̈ܬܰܢ ܟܰܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܕܰܢܨܽܘܕܘܢ. ܘܗܰܕܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܠܘܬ ܐܱܘܢ̈ܐ ܛܽܘܒܬܢ̈ܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܐܻܝܢ ܐܠܰܗܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܚܰܘܐ ܚܢܢܟ ܨܶܝܕ ܐܱܡܬܟ. ܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܒܟ. ܘܠܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܗ̇ ܘܠܐܴ ܒܗܢܘܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܟ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܨܠܺܝܒܟ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܟ ܘܰܕܡܟ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܶܬܐ. ܐܻܝܢ ܐܠܰܗܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܠܐ ܬܰܫܠܰܚ ܠܐܱܡܬܟ ܗܕܐ ܐܷܣܛܠܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܛܰܒܥܐ ܕܡܽܘܪܘܢ ܕܰܒܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗ̇. ܠܐ ܬܰܫܡܰܥ ܠܗ̇ ܒܰܪ̱ܬ ܩܠܐ ܙܥܺܝܦܬܐ. ܗܝ ܕܕܚܩܐ ܠܗܰܠ ܡ̣ܢ ܕܽܘܝܪܐ ܕܡܰܠܟܘܬܟ. ܠܐ ܬܡܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܘܬܐ ܬܶܢܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐܡܰܪ: ܕܙܶܠܝ ܠܶܟܝ ܠܐ ܝܕܰܥ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܶܟܝ. ܕܗܢܐ ܡܰܘܬܐ ܫܶܢܬܐ ܐܻܝܬܘܗܝ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܪܝܐ. ܚܰܣܐ ܒܽܘܨܪ̈ܶܝܗ̇ ܨܶܒܝܢܝ̈ܐ ܘܠܐܴ ܨܶܒܝܢܝ̈ܐ ܛܰܟܶܣܶܝܗ̇ ܒܰܠܡܺܐܢܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܕܺܝܠܟ ܥܡ ܟܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܚܰܟܺܝܡ̈ܬܐ. ܘܠܰܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܝܢܰܢ ܠܟ ܡܦܺܝܣܢ̈ܐ ܚܠܦܝܗ̇: ܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܪ ܠܰܢ ܠܘܬ ܕܽܘܒܪ̈ܐ ܟܢܺܝ̈ܟܶܐ ܘܗܽܘܦܟ̈ܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܛܰܝܒ ܘܥܰܬܶܕ ܠܢ ܠܡܰܦܩܢܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܐ. ܘܰܠܫܽܘܠܡܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܶܢ ܦܶܓ̈ܥܶܐ ܡܰܟܝܢ̈ܐ ܘܐܴܐܱܪ̈ܝܶܐ. ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܐܷܒܪ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܟ. ܘܡܰܢܰܥ ܠܢ ܠܐܱܘܨܪ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬܶܢ̈ܚܬܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܟ ܪܰܒܐ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܩܰܕܡܝܐ. ܡܐ ܕܫܽܘܠܡܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܶܕ ܐܢ̱ܬ. ܘܫܽܘܪܝܐ ܠܥܠܡܐ ܕܺܝܠܟ ܥܠܡܺܝܢܝܐ. ܐܱܦܓܰܥ ܒܟܠܢ ܦܽܘܪܩܢܟ. ܚܰܕܐ ܠܟܠܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܟ. ܐܱܣܡܶܟ ܠܟܠܰܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܟ. ܪܥܺܝ ܟܠܰܢ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܟ. ܦܰܛܶܡ ܠܟܠܰܢ ܡ̣ܢ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܝܬܟ. ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܣܕܺܝܪ̈ܰܝ ܒܚܰܓܟ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܟ ܘܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܣܰܓܝ ܪ̈ܰܚܡܐ. ܘܰܕܪܽܘܚܟ ܡܰܚܝܢܐ ܕܡܰܗܝܡܢ̈ܐ ܘܛܒܐ ܘܰܣܓܺܝܕܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܟ ܒܽܐܘܣܺܝܐ ܗܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̈ܫܢܐ: ܐܡܝܢ܀

ܟܗܢܐ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܀

ܩܠܐ: ܩܽܘܩܝܐ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܡܺܝܬܰܬ ܣܰܪܐ ܐܱܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܰܐܒܪܗܡ ܘܺܐܝܣܚܩ ܠܰܘܝܽܘܗ̇ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܗܕܶܐ ܐܱܡܬܟ: ܕܫܶܟܒܰܬ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܗܐ ܡܶܬܠܰܘܝܐ: ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܐ ܕܗܘܶܐ ܕܺܝܢܐ ܕܦܣܺܝ̈ܩܬܐ: ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܬܶܩܥܶܐ ܠܟ ܕܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܫܘ̄ܒ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܟܝ ܒܰܪ̱ܬ ܚܰܘܐ ܕܡܰܘܬܐ ܣܰܪܗܶܒ ܥܠܰܝܟܝ: ܕܗܢ ܟܣܐ ܛܒ̈ܐ ܘܒܺܝܫ̈ܐ ܫܬܶܝܢ ܠܗ ܘܥܒܪܺܝܢ. ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ. ܗܢܘܢ ܕܰܪܕܰܘ: ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܪܢ. ܗܢܘܢ ܢܶܟܠܘܢ ܓܰܘܙܰܠܬܐ ܡܶܢ ܗܰܕܡܰܝ̈ܟܝ̱. ܘܬܶܣܒܺܝܢ ܫܽܘܒܩܢܐ ܘܬܶܩܥܶܝܢ ܕܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܢܰܚܡܢܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܡܪܝܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ ܘܓܰܙܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ ܘܰܕܛܒ̈ܬܐ ܡܪܝܐ. ܐܢ̱ܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܟ ܩܰܒܠ ܠܥܶܛܪܐ ܗܢܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܡ ܪܰܒܽܘܬܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܒܗ ܚܢܢܐ ܘܚܽܘܣܝܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܠܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܬܐ ܕܡܶܛܠܬܗܶܝܢ ܐܷܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܽܘܝܐܐ ܘܥܽܘܕܪܢܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܦܰܝܗܘܢ ܦܪܰܫܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ ܢܺܝܫܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ. ܐܱܡܬܟ ܘܣܓܽܘܕܬܟ (ܦܠܢܝܬ) ܕܫܶܟܒܰܬ ܥܠ ܣܰܒܪܟ ܬܩܽܘܡ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܘܬܶܚܙܶܐ ܚܢܢܟ ܘܬܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀  ܡܫ̄ܡ: ܐܱܡܝܢ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܒܩ̄: ܐܕܡ ܚܛܐ ܘܰܩܢܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܝܢܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ: ܚܰܘܐ ܒܡܶܐܟܘܠܬܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܺܐܪܐ: ܡܰܘܬܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܐܷܫܬܰܠܰܛ. ܟܠ ܕܪ̈ܺܝܢ ܡܰܥܒܰܪ ܠܰܚܒܠܐ: ܠܛܒ̈ܶܐ ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܐ ܗ̣ܘ ܕܒܰܪ: ܒܪܺܝܟ ܕܡܰܥܒܰܪ ܬܓܶܗ ܘܫܽܘܠܛܢܗ܀

ܚܰܘܐ ܛܥܬ݀ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ: ܘܰܐܛܥܝܰܬܶܗ ܠܐܴܕܡ ܒܝܕ ܡܶܠܟܗ̇. ܣܚܰܦܬܶܗ ܠܫܰܦܺܝܪܐ ܘܰܢܦܰܠ ܗ̱ܘܐ: ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܐ ܥܰܠ ܙܰܘܥܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܗ ܡܶܢ ܡܰܘܰܬܐ܀

ܒ̄ܩ: ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܠܶܒܫ ܫܽܘܒܚܐ. ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܢܘܚܡܐ: ܒܰܪܬܗ̇ ܕܚܰܘܐ: ܗܐ ܒܶܟܝܐ ܡܙܰܡܢܐ ܠܰܢ. ܘܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܢܗ̇: ܚܰܫܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܢ. ܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܚܰܣܐ ܒܽܘܨܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܡܰܢܰܥܶܝܗ̇ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ. ܕܬܺܐܙܰܠ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ: ܥܡ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܐ܀

ܡܶܢ ܫܽܘܪܝܐ: ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܥܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܒܝܰܕ ܫܽܘܕܠܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܡܶܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܐܷܫܬܪܺܝ ܗ̱ܘܐ. ܐܷܣܪܐ ܕܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܪܝܡ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܝܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܢܽܘܚܡܐ܀

ܒܩ̄: ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܐ

ܥܘܢܝܬܐ- ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܠܐܱܡܬܟ ܘܣܓܽܘܕܬܟ. ܕܫܶܟܒܰܬ݀ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܘܬܶܪܘܰܙ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ: ܝܰܘܡܐ ܕܥܽܘܗܕܢܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܒܰܟܶܐ ܟܠ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܡܰܪ ܟܠ. ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܡܪܝ ܝܰܘܡܟ܀

ܝܰܘܡܐ ܕܦܶܪܫܰܬ ܒܗ: ܐܱܢ̱ܬܬܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܗ̇. ܗܐ ܟܦܶܐ ܐܦ ܐܱܫܺܝܕ: ܕܶܐܒܰܕ ܛܽܘܟܣܶܗ: ܒܟ ܡܪܝ ܢܶܬܛܰܟܰܣ܀

ܒܰܒܝܬܗ̇ ܗܰܠܟ̈ܬܗ̇: ܪ̈ܗܛܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܐ. ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܠܩܰܒܪܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܗ̇: ܢܒܰܝܐܺܝܗ̇ ܒܽܘܣܡܟ܀

ܐܘ ܥܽܘܡܪܐ ܕܙܰܒܢܐ

ܡܐ ܦܐܶܐ ܥܽܘܢܕܢܶܟܝ: ܘܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܢܐ. ܒܰܫܡܐ ܫܰܦܺܝܪܐ: ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܬܝ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܬܶܟܝ: ܚܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܢܽܘܗܪܐ. ܕܥܰܡܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܰܬܝ: ܒܝܰܘܡܐ ܪܰܒܐ ܕܢܽܘܚܡܐ܀

ܒܰܥ̈ܒܕܶܐ ܛܒ̈ܐ: ܒܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟܝ ܐܶܬܕܰܒܰܪܬܝ. ܘܐܷܠܦܶܟܝ ܐܶܬܡܰܢܥܰܬ݀: ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܢܰܘܚܐ ܘܫܰܝܢܐ. ܘܢܰܦܫܶܟܝ ܗܐ ܪܘܙܐ: ܒܰܐܘܢܐ ܕܰܡܠܐ ܢܽܘܗܪܐ. ܕܒܗ ܢܣܒܰܬܝ ܐܱܓܪܐ: ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܐ ܕܠܐ ܚܡܶܐ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ

ܠܐܱܡܬܟ ܐܱܢܺܝܚ܀ ܚܽܘܣ ܥܠ ܨܰܠܡܐ ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܐ: ܘܰܐܚܕܰܪ ܗܰܒ ܠܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܩܰܕܡܐ ܐܝܟ ܕܰܒܪܰܝܬܝܗܝ. ܨܰܠܡܟ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܟ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܠܗ: ܘܰܩܪܺܝܘܗܝ ܣܠܶܩ ܠܐܱܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܱܬܪܶܗ܀

ܢܶܗܘܐ ܢܝܚܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܫܟܶܒ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܘܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܡܪܝ ܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܬܐ. ܥܡ ܓܰܝܣܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܘܠܐܴ ܟܦܰܪ ܒܰܐܠܗܽܘܬܟ: ܢܶܥܠܘܢ ܐܱܟܚܰܕ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܬܐ܀ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢܰܚܡ…..܀

ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܒܰܪܶܟܡܪܝ23:1-21

ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܣܰܪܐ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܰܚܝܬ݀ ܣܰܪܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܣܰܪܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܘܢ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܶܐܬܐ ܐܱܒܪܗܡ ܠܡܰܪܩܕܽܘ ܥܠ ܣܰܪܐ ܘܰܠܡܶܒܟܝܗ̇. ܘܩܡ ܐܱܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܺܝܬܬܶܗ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܡ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ. ܥܡܘܪܐ ܐ̱ܢܐ ܘܬܰܘܬܒܐ ܥܰܡܟܘܢ. ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܝܪܬܽܘܬܐ ܕܩܰܒܪܐ ܥܰܡܟܘܢ. ܘܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ̱ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝ. ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܐܱܒܪܗܡ: ܫܡܰܥܰܝܢ ܡܪܢ. ܪܰܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܝܢܬܰܢ. ܒܰܓܒܰܝܐ ܕܩܰܒܪ̈ܰܝܢ ܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܬܟ. ܐ̱ܢܫ ܡܶܢܰܢ ܠܐ ܢܶܟܠܐܷ ܩܰܒܪܶܗ ܡܶܢܟ ܠܡܶܩܒܰܪ ܡܺܝܬܬܟ. ܘܩܡ ܐܱܒܪܗܡ ܘܰܣܓܶܕ ܠܥܰܡܐ ܕܰܐܪܥܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܚܺܝܬ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܨܒ̈ܝܢ ܢܰܦ̈ܫܬܟܘܢ ܕܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ̱. ܘܰܒܥܰܘ ܠܺܝ ܡ̣ܢ ܥܦܪܘܢ ܒܰܪ ܨܚܪ ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܥܰܪܬܐ ܐܰܥܺܝܦܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܒܰܣܛܰܪ ܚܰܩܠܗ. ܒܟܶܣܦܐ ܫܰܠܡܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܺܝ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܠܝܽܘܪܬܢܐ ܕܩܰܒܪܐ. ܘܥܦܪܘܢ ܝܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܝܬ. ܘܰܥܢܐ ܥܦܪܘܢ ܚܺܝܬܝܐ ܘܐܷܡܰܪ ܠܐܱܒܪܗܡ: ܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܚܺܝܬ ܘܰܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܐܠܰܝ̈ ܬܰܪܥܐ ܕܰܩܪܺܝܬܗ. ܘܐܷܡܰܪ ܠܐ ܡܪܝ ܫܡܰܥܰܝܢܝ̱. ܚܰܩܠܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟ. ܘܰܡܥܰܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܠܟ ܝܰܗܒܬܗ̇. ܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡܝ ܝܰܗܒܬܗ̇ ܠܟ. ܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܬܟ. ܘܰܣܓܶܕ ܐܱܒܪܗܡ ܩܕܡ ܥܰܡܐ ܕܰܐܪܥܐ ܘܶܐܡܪ ܠܥܦܪܘܢ ܩܕܡ ܥܰܡܐ ܕܰܐܪܥܐ. ܐܢ ܨܒܶܐ ܐܱܢ̱ܬ ܫܡܰܥܰܝܢܝ. ܐܷܬܶܠ ܠܟ ܟܶܣܦܐ ܕܡ̈ܰܝ ܚܰܩܠܐ. ܣܰܒ ܡܶܢܝ. ܘܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ ܬܰܡܢ. ܘܰܥܢܐ ܥܦܪܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܱܒܪܗܡ. ܡܪܝ ܫܡܰܥܰܝܢܝ. ܐܱܪܥܐ ܐܱܪܒܰܥ ܡܐܐ ܐܷܢܘܢ ܡܰܬܩ̈ܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ. ܒܰܝܢܰܝ ܘܠܟ ܡܢܐܗ̱ܝ. ܘܡܺܝܬܬܟ ܩܒܽܘܪ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܱܒܪܗܡ ܠܥܦܪܘܢ ܘܰܬܩܰܠ ܐܱܒܪܗܡ ܠܥܦܪܘܢ. ܟܶܣܦܐ ܕܡܰܠܠ ܩܕܡ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܡܰܬܩ̈ܠܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܕܢܦܩ ܠܬܰܓܪܐ. ܘܩܡܰܬ ܚܰܩܠܐ ܕܥܦܪܘܢ ܕܒܰܐܥܺܝܦܬܐ ܕܰܩܕܡ ܡܰܡܪܶܐ ܚܰܩܠܐ ܕܰܡܥܰܪܬܐ ܘܰܡܥܰܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܻܝܠܢ̈ܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܕܒܰܬܚܽܘܡܐ ܟܕ ܚܕܪܐ: ܠܐܱܒܪܗܡ ܐܷܙܕܰܒܰܢܘ ܩܕܡ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܝܬ ܘܰܩܕܡ ܟܠ ܥܐܠܰܝ̈ ܬܰܪܥܐ ܕܰܩܪܺܝܬܗ. ܘܡܶܢ ܒܬܰܪܟܶܢ ܩܒܰܪ ܐܱܒܪܗܡ ܠܣܰܪܐ ܐܢ̱ܬܬܗ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܐܰܥܺܝܦܬܐ ܕܰܩܕܡ ܡܰܡܪܶܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܘܢ ܕܰܒܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܩܡܰܬ ܚܰܩܠܐ ܕܰܡܥܰܪܬܐ ܘܰܡܥܰܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܠܐܱܒܪܗܡ. ܠܝܽܘܪܬܢܐ ܕܩܰܒܪܐ ܡܶܢ ܠܘܬ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܝܬ܀ ܒܰܪܶܟܡܪܝ.

ܦܰܪܟܣܺܝܣ

ܡ̣ܢ ܦܰܪܟܣܝܣ ܕܰܬܪܰܥܣܪ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܪܟܡܪܝ.9:36-43

ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܐ ܕܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕܬܐ ܚܕܐ ܒܝܽܘܦܺܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܛܰܒܺܝܬܐ. ܗܕܐ ܥܰܬܺܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܰܥ̈ܒܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܒܙܶܕ̈ܩܬܐ ܕܥܒܕܐ ܗ̱ܘܬ. ܐܷܬܟܰܪܗܰܬ݀ ܕܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܘܰܐܣܚܝܘܗ̇ ܘܣܡܽܘܗ̇ ܒܥܶܠܺܝܬܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܒܠܽܘܕ ܗ̱ܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܦܺܐ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܘܬܗ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܗ. ܕܠܐ ܬܶܡܐܰܢ ܠܗ ܕܢܺܐܬܐ ܨܶܐܕܰܝܗܘܢ. ܘܩܡ ܫܶܡܥܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܷܬܐ ܐܱܣܩܽܘܗܝ ܠܥܶܠܺܝܬܐ ܘܰܟܢܰܫ̈ܝ ܩܡ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܚܕܪ̈ܰܘܗܝ ܟܠܗܶܝܢ ܐܱܪ̈ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܟ̈ܝܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܬܐ ܘܡܰܪ̈ܛܽܘܛܶܐ ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܐ ܗ̱ܘܬ ܠܗܶܝܢ ܛܰܒܺܝܬܐ ܟܕ ܚܰܝܐ. ܫܶܡܥܘܢ ܕܝܢ ܐܱܦܶܩ ܠܟܠܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܒܰܪ. ܘܰܩܥܰܕ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܬ ܫܠܰܕܐ ܘܐܷܡܰܪ: ܛܰܒܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ. ܗܺܝ ܕܝܢ ܦܶܬܚܰܬ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܟܕ ܚܙܬܶܗ ܠܫܶܡܥܘܢ ܝܬܒܰܬ݀ ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܗ̇ ܐܻܝܕܗ ܘܰܐܩܺܝܡܗ̇. ܘܰܩܪܐ ܠܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܠܐܱܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܰܝܐ. ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܗܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܪܢ. ܗ̱ܘܐ ܕܶܝܢ ܒܗ̇ ܒܝܽܘܦܺܐ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܠܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ. ܟܕ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܒܒܶܝܬ ܫܶܡܥܘܢ ܒܽܘܪܣܝܐ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.

ܡܶܢ ܐܷܓܪܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ

ܕܰܠܘܬ ܩܽܘܪ̈ܝܢܬܝܶܐ. ܒܰܪܟܡܪܝ15:50-58

ܗܕܐ ܕܶܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܰܚ̈ܝ: ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܠܐܴ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܠܐܴ ܚܒܠܐ ܝܪܶܬ ܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܢܽܘܬܐ. ܗܐ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ ܐ̱ܪܙܐ. ܠܘ ܟܠܰܢ ܢܶܕܡܰܟ ܟܠܢ ܕܝܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. ܚܰܪܺܝܦܐܝܬ ܐܝܟ ܪܦܦ ܥܰܝܢܐ ܒܩܰܪܢܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܟܕ ܬܶܩܪܶܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܘܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܚܒܠܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܽܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܐ ܘܗܢܐ ܕܡܐܶܬ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܐ ܡܝܽܘܬܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܰܠܒܶܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܐܶܬ ܠܐ ܡܝܽܘܬܽܘܬܐ. ܗܝܕܶܝܢ ܬܶܗܘܐ ܡܶܠܬܐ ܗܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܡܰܘܬܐ ܒܙܟܽܘܬܐ. ܐܱܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܟ ܡܰܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܗ̱ܝ ܙܟܽܘܬܶܟܝ ܫܝܽܘܠ. ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܝܢ ܕܡܰܘܬܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܢܡܽܘܣܰܐ ܗ̱ܘ. ܛܰܝܒܽܘ ܕܝܢ ܠܐܱܠܗܐ: ܕܝܰܗܒ ܠܢ ܙܟܘܬܐ ܒܝܰܕ ܡܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܟܝܠ ܐܱܚ̈ܝ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܗܘܰܘ ܡܫܰܪܪܺܝܢ. ܘܠܐ ܬܶܗܘܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܐܷܠܐ ܗܘܰܘ ܡܶܬܝܰܬܪܺܝܢ ܒܟܠܙܒܰܢ ܒܰܥܒܕܶܗ ܕܡܪܝܐ. ܟܕ ܝܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܥܰܡܠܟܘܢ ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܣܪܺܝܩ ܒܡܪܝܐ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ.

11:8-22

ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܱܒܪܗܡ ܟܕ ܐܷܬܩܪܺܝ: ܐܷܫܬܡܰܥ ܕܢܶܦܘܩ ܠܐܱܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܣܰܒ ܠܝܪܬܽܘܬܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܗ̱ܘܐ ܠܐܱܝܟܐ ܐܴܙܠ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܘܐ ܬܰܘܬܒܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗܝ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܟܪܝܬܐ. ܘܰܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܡ ܐܻܝܣܚܩ ܘܝܰܥܩܘܒ ܒܢ̈ܰܝ ܝܪܬܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܡܽܘܠܟܢܐ. ܡܣܰܟܐ ܗ̱ܘܐ ܓܝܪ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܕܐܽܘܡܢܗ̇ ܘܥܒܽܘܕܗ̇ ܐܱܠܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܣܰܪܐ ܕܰܥܩܰܪܬܐ ܗ̱ܘܬ. ܢܶܣܒܰܬ ܚܰܝܠܐ ܕܰܬܩܰܒܠ ܙܰܪܥܐ. ܘܰܕܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܫܢܶܝ̈ܗ̇ ܝܶܠܕܰܬ. ܥܰܠ ܕܰܐܫܪܰܬ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܚܕ ܕܰܒܛܶܠ ܒܣܰܝܒܘܬܐ. ܐܷܬܺܝܠܶܕܘ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܐ ܕܡܶܢܝܢ ܠܝܬ ܠܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܺܝܬܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܠܐܴ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܩܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܗ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܰܐܟܣ̈ܢܝܶܐ ܐܢܘܢ ܘܬܰܘ̈ܬܒܶܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܴܡܪܝܢ: ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ ܒܥܶܝܢ. ܘܐܷܠܽܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܗ̇ ܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܙܰܒܢܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܟܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܗ̇. ܗܫܐ ܕܝܢ ܝܺܕܝܥܐ: ܕܠܰܕܛܒܐ ܡܶܢܗ̇ ܪܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܗܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܒܰܫܡܝܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܟܶܦ ܐܠܰܗܐ: ܕܰܐܠܗܘܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܛܰܝܒ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܩܰܪܶܒ ܐܒܪܗܡ ܠܐܻܝܣܚܩ ܒܢܶܣܝܘܢܗ: ܘܠܺܝܚܝܕܗ ܐܱܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܐ. ܠܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܐ ܒܡܽܘܠܟܢܐ ܐܷܬܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ. ܕܒܺܐܝܣܚܩ ܢܶܬܩܪܐ ܠܟ ܙܰܪܥܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܗ̱ܘܐ ܒܢܰܦܫܗ: ܕܡܛܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܰܡܩܡܽܘ. ܘܡܶܛܠ ܗܢܐ ܒܡܰܬܠܐ ܐܷܬܺܝܗܶܒ ܠܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܡܶܕܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ. ܒܰܪܟ ܐܻܝܣܚܩ ܠܝܰܥܩܘܒ ܘܰܠܥܺܣܽܘ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܐܷܬ ܝܰܥܩܘܒ: ܒܰܪܟ ܠܟܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܦ ܘܰܣܓܶܕ ܥܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܗ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܝܰܘܣܦ ܟܕ ܡܐܷܬ ܥܶܗܰܕ ܠܡܰܦܩܬܐ ܕܰܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܦܰܩܶܕ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ.

7:29-32

ܘܗܕܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܱܚ̈ܝ ܕܙܰܒܢܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܷܙܕܰܠܗܰܙ ܠܗ. ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܟܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܒܟܶܝܢ: ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܚܕܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܚܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܙܒܢܺܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܡܩܰܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܠܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܙܶܕܩܐ ܕܰܚܫܰܚܬܐ. ܥܒܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܣܟܺܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܰܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܬܶܗܘܘܢ. ܐܱܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ: ܪܢܐ ܒܰܕ ܡܪܗ ܕܰܐܝܟܢܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܡܪܗ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܗܘܠܠܐ: ܐܱܢܗܰܪ ܐܱܦܰܝ̈ܟ ܥܠ ܐܱܡܬܟ. ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄.

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܠܘܩܐ10:38-42

ܘܰܗܘܐ ܕܟܰܕ ܗܶܢܘܢ ܪܕܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܥܠ ܠܰܩܪܝܬܐ ܚܕܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܪܬܐ. ܩܰܒܠܬܶܗ ܒܒܰܝܬܗ̇ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܬ ܠܗ̇ ܚܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܰܪܝܡ. ܘܶܐܬܬ ܝܶܬܒܬ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܫܡܥܐ ܗ̱ܘܬ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܥܰܢܝܐ ܗ̱ܘܬ ܒܬܶܫܡܫܬܐ ܣܰܓܝܐܬܐ. ܘܶܐܬܬ ܐܴܡܪܐ ܠܗ. ܡܪܝ. ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܟ: ܕܚܬܝ ܫܒܰܩܬܰܢܝ ܒܰܠܚܘܕܰܝ ܠܰܡܫܰܡܫܽܘ: ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܥܰܕܪܐ ܠܝ. ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇. ܡܪܬܐ ܡܪܬܐ. ܝܨܦܰܬܝ ܘܰܪܗܺܝܒܰܬܝ ܥܠ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܕܝܢ ܕܡܶܬܒܥܝܐ. ܡܰܪܝܡ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܓܒܬ ܠܗ̇: ܗܝ ܕܠܐ ܬܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܗ̇܀

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܐ

20:27-38

ܩܪܶܒܘ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܙܕܽܘ̈ܩܝܶܐ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪܺܝܢ ܕܰܩܝܡܬܐ ܠܰܝܬ. ܘܫܰܐܠܘܗܝ ܘܐܡܪܺܝܢ ܠܗ ܡܰܠܦܢܐ: ܡܽܘܫܐ ܟܬܰܒ ܠܢ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܡܽܘܬ ܐܱܚܘܗܝ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܢܶܣܰܒ ܐܱܚܘܗܝ ܐܱܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܐ ܠܐܱܚܘܗܝ. ܫܰܒܥܐ ܕܝܢ ܐܱܚܺܝ̈ܢ ܐܻܝܬ ܗܘܰܘ. ܘܩܰܕܡܝܐ ܢܣܰܒ ܐܱܢ̱ܬܬܗ ܘܡܺܝܬ ܕܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܘܢܰܣܒܗ̇ ܕܰܬܪܶܝܢ ܠܐܰܢ̱ܬܬܗ ܘܗܢܐ ܡܺܝܬ ܕܠܐܴ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܘܕܰܬܠܬܐ ܬܘܒ ܢܰܣܒܗ̇. ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܫܰܒ̈ܥܬܰܝܗܘܢ. ܘܡܺܝܬܘ ܘܠܐ ܫܒܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ ܒܚܰܪܬܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܒܰܩܝܡܬܐ ܗܟܺܝܠ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢܗܘܢ ܬܶܗܘܐ ܐܢ̱ܬܬܐ܀ ܫܰܒ̈ܥܬܰܝܗܘܢ ܓܝܪ ܢܰܣܒܘܗ̇. ܐܴܡܰܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ ܒܢܰܘܗ̈ܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܣܒܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܰܠܗܰܘ ܥܠܡܐ ܫܘܰܘ. ܘܠܰܩܝܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܠܐ ܢܣܒܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܴܦܠܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܐܴܦܠܐ ܓܝܪ ܬܽܘܒ ܠܰܡܡܬ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܝܟ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܓܝܪ. ܘܰܒܢ̈ܰܝܐ ܐܻܝܬܝܗܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܕܩܝܡܺܝܢ ܕܝܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܦ ܡܽܘܫܐ ܒܰܕܶܩ. ܐܱܕܟܰܪ ܓܝܪ ܒܣܰܢܝܐ ܟܕ ܐܴܡܪ. ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܘܰܐܠܗܶܗ ܕܺܐܝܣܚܩ ܘܰܐܠܗܗ ܕܝܰܥܩܘܒ. ܐܠܰܗܐ ܕܝܢ: ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܷܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܐܢܘܢ ܠܗ܀

ܘܝܗܒܺܝܢ ܫܠܡܐ ܠܥܰܢܝܕܐ ܘܐܡܪܝܢ:

ܩܠܐ ܗܢܐ ܒܩܠܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܐ ܕܰܥܢܢ̈ܐ:

ܠܡܢܐ ܒܪܽܘܚܩܐ ܩܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܝ: ܩܪܽܘܒܘ ܨܶܐܝܕܰܝ ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܡܐ ܘܨܰܠܘ ܥܠܰܝ. ܘܪܰܟܶܒܘ ܥܠܰܝ ܐܽܘ̈ܠܝܬܐ ܒܰܚܢܰܓܬܐ: ܕܗܐ ܝܰܘܡܢ ܥܰܓܢܰܢܝ ܡܰܘܬܐ ܒܬܰܪܥܗ̇ ܕܰܫܝܘܠ܀

ܫܘ̄ܒ ܟܕ ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܷܬܐ ܒܬܰܪܝ. ܠܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܪ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܕܰܫܟܺܝܚ ܐܢ̱ܬ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܩܪܶܝܢ ܠܟ. ܐܱܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ܀

ܘܢܣܒ ܟܗܢܐ ܡܶܫܚܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܐܡ̇ܪ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܰܕܒܰܪܬܗ̇ ܠܐܱܡܬܟ ܗܕܐ (ܦܠܢܝܬ) ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܒܦܽܘܩܕܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ ܘܰܒܨܶܒܝܢܐ ܕܥܒܽܘܕܽܘܬܟ. ܫܰܕܪ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܣܽܘܝܥܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܡܰܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܗܰܒ ܠܗ̇ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܫܠܰܕܐ ܕܺܝܠܗ̇ ܡܶܬܪܡܶܐ: ܕܬܶܗܘܐ ܫܪܽܘܥܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܢܺܝܬܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܝܶܐ. ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܐܱܪ ܟܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܘܥܡ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܩܪܒܐ ܥܒܕܺܝܢ. ܘܡܰܢܰܥܶܝܗ̇ ܠܐܱܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܕܰܕܝܨܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܚܕܝܐ ܘܪܘܙܐ: ܬܰܣܶܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܀

ܡܫܡܫܢ̈ܐ: ܐܡܝܢ܀

ܘܡܰܩܶܦ ܘܐܡ̇ܪ: ܠܰܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܠܰܢܝܚܬܐ ܕܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܦܶܐ ܘܰܠܒܽܘܣܡܐ ܕܥܡ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܪܡܐ ܡܶܫܚܐ ܥܠ ܐܱܦ̈ܝܗ̇ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܝܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܫܡܐ ܕܐܒܐ܀ ܡܫ̄ܡ: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܰܠ ܚܰܕܝܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܰܒܪܐ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܝܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܢܫ̈ܐ


ܬܘܒ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ

ܟܗܢܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܢܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܰܡ ܥܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܝܐ

ܐܱܫܘܐ ܡܪܝ ܠܢܰܦܫܐ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܐܱܓܗܝܰܬ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܫܰܢܝܰܬ: ܕܬܶܬܗܰܕܶܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܱܬܪ̈ܰܘܬܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܝܚܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܬܰܡܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܱܦ̈ܐ ܬܶܦܓܰܥ ܒܟ ܘܬܰܣܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܟ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܢܐ: ܐܱܡܺܝܢ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܰܚܶܡܥܰܠܝ

ܩܠܐ ܒܩ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܡܐ

ܥܡ ܚܰܡܶܫ ܚܰܟܺܝ̈ܡܬܐ: ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܩܰܕܝܫ̈ܬܐ. ܬܰܡܢ ܢܶܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕܶܟܝ: ܥܡ ܡܶܫܚܐ ܕܚܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܐ܀

ܡܰܠܐܟܐ ܕܶܐܬܐ ܒܬܪܶܟܝ: ܗܽܘ ܢܰܕܪܽܘܫ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܰܝܟܝ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܟܝ ܟܠ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ: ܗܰܘ ܕܰܒܢܺܝܪܶܗ ܐܷܬܕܰܒܰܪܬܝ܀

ܢܗܶܐ ܚܽܘܠܛܢܶܟܝ ܥܡ ܥܺܝܪ̈ܐ: ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܽܘܟܪܢܶܟܝ. ܘܒܰܟܠܺܝܠ ܫܘܒܚܐ ܬܶܨܛܰܒܬܺܝܢ: ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܗܝ ܕܒܰܫܡܝܐ܀

ܠܟ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܒܟܽܠܥܶܕܢ: ܡܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܐ. ܒܟ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܝ̈ܕܐ: ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܠܓܘ ܦܰܪܕܰܝܣܐ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܘܢ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܟ ܬܰܟܣܰܢܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܴܦܠܐܴ ܒܚܶܡܬܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ܀

ܪܰܚܡ ܥܠܝ ܡܛܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐ̱ܢ̣ܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܱܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܰܪ̈ܡܝ܀

ܘܢܰܦܫܝ ܐܷܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܛܒ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܷܡܰܬܝ܀

ܐܷܬܦܰܢ ܡܪܝܐ ܘܦܰܨܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܟ܀

ܥܶܩܒܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܘܶܐ ܢܽܘܚܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠܬܘܢ. ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܺܝܬܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀ ܟܗܢܐ: ܢܨܰܠܐ ܟܠܢ ܪ̈ܰܚܡܐ…. ܘܫܰܪܟܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܐ ܩܰܕܝܫܐ ܕܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪܐ ܦܬܰܚ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܬܐ: ܘܒܰܚܠܽܘܠܶܗ ܪܽܘܚܢܝܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܬܰܩ̈ܢܬܐ: ܘܒܰܣܡܟܶܗ ܫܒܺܝܚܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܰܒܬܘ̈ܠܬܐ: ܘܒܰܓܙܡܶܗ ܥܰܙܺܝܙܐ ܛܪܶܕ ܠܣܰܟ̈ܠܬܐ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܗ ܦܨܺܝܚܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܢܰܟ̈ܦܬܐ: ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܟܡܺܝܪܐ ܡܰܘܪܶܬ ܠܥ̈ܰܛܠܬܐ. ܕܠܗ ܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܩܽܘܠܣܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܦܽܘܡ̈ܐ ܘܠܶܫܢ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܶܐܡ̈ܘܬܐ: ܒܗܢܐ ܥܶܕܢܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܚܬܰܢ ܗܕܐ ܕܫܰܢܝܰܬ݀ ܘܒܟܠܗܘܢ ܥܐܕ̈ܐ ܘܥܕܢ̈ܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܙܰܒܢ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܣܕܪܐ: ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܰܗܐ ܕܝܠܢ: ܗܰܘ ܛܒܐ ܘܛܽܘܒܬܢܐ ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܝܐ ܘܥܠܡܺܝܢܝܐ: ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܛܰܝܒܘܬܐ ܛܒܺܝܒܬܐ ܕܶܐܬܬ݀ ܠܰܡܨܰܥܬܐ: ܐܱܒܪܩܰܬ݀ ܠܰܒܢܝܢܫ̈ܐ ܒܬܽܘܠܘܬܐ ܢܰܨܺܝܚܬܐ. ܘܐܘܪܚܐ ܡܛܰܝܒܬܐ ܘܰܫܦܺܝܥܬܐ ܚܰܘܺܝܬܗ̇ ܠܫܰܪ̈ܒܬܐ ܘܠܐܷܡ̈ܘܬܐ. ܘܰܡܢܬܐ ܐܱܩܝܡܬܗ̇ ܒܥܠܡܐ: ܕܰܡܚܰܪܪܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܰܠܥܠܡܐ ܡܚܰܪܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܙܽܘܘܓܐ ܐܱܟܪܙܬܗ̇ ܕܰܡܥܰܠܝܐ: ܐܟܡܐ ܕܰܡܥܰܠܝܐ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܘܰܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܕܛܠܶܩ ܘܕܐܒ: ܥܠܡܐ ܕܰܡܩܰܘܐ. ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܪܰܝܡܐ ܘܡܰܠܟܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ. ܡܩܰܒܠܢܐ ܕܪ̈ܽܘܚܬܐ ܚܰܣܝ̈ܬܐ ܡܶܬܟܰܫܦܝܢܢ ܥܠ ܥܶܛܪܐ ܗܢܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ: ܟܕ ܫܐܠܺܝܢܢ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܟ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܥܽܘܕܪ̈ܢܐ: ܚܠܦ ܐܱܡܬܟ ܗܕܐ (ܦܠܢܝܬ) ܕܦܰܐܝܽܘܬ ܒܬܽܘܠܐܝܬ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ: ܘܪܰܒܽܘܬ ܢܰܟܦܐܝܬ ܕܰܒܪܗ̇ ܦܽܘܩܕܢܟ: ܕܬܶܦܓܰܥ ܒܪܘܚܗ̇ ܦܨܺܝܚܐܝܬ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܩܰܒܠܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܐܝܬ. ܘܰܐܫܪܗ̇ ܥܡ ܚܰܟܺܝܡ̈ܬܐ ܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܐܱܘܢ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܢܺܝܚܐܝܬ. ܚܠܽܘܛܶܝܗ̇ ܥܡ ܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܛܰܟܣܝܗ̇ ܥܡ ܢܰܟ̈ܦܬܐ. ܐܱܥܡܰܪܶܝܗ̇ ܥܡ ܕܰܟ̈ܝܬܐ. ܐܱܣܡܟܶܝܗ̇ ܥܡ ܡܛܰܝ̈ܒܬܐ. ܒܰܣܶܡܶܝܗ̇ ܥܡ ܫܰܦ̈ܝܬܐ. ܐܱܦܨܰܚܝܗ̇ ܥܡ ܙܰܗܝ̈ܬܐ. ܘܰܚܠܦ ܕܰܓܠܰܙܬܗ̇ ܡܢ ܓܢܽܘܢܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ: ܓܢܽܘܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܦܬܰܚ ܠܗ̇. ܘܕܫܶܒܩܰܬ݀ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܥܒܰܪ ܟܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܥܒܰܪ ܛܰܝܶܒ ܠܗ̇. ܘܕܰܐܣܠܝܰܬ݀ ܥܒܕ̈ܶܐ ܕܚܶܫܘܟܐ: ܢܽܘܗܪܐ ܡܫܰܒܚܐ ܐܱܨܡܰܚ ܠܗ̇. ܘܕܰܨܕܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܰܝܬܐ ܡܫܰܘܚܕܐ: ܚܠܽܘܠܐ ܕܪܰܒܽܘܬܟ ܢܫܰܝܢܺܝܗ̇. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܕܢܰܚ ܐܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܘܚܬܐ ܐܱܒܗܝܬܐ: ܘܡܶܬܓܰܐܷܐ ܐܢ̱ܬ ܒܓܰܐܝܽܘܬܐ ܡܬܽܘܡܝܬܐ: ܐܱܢܗܰܪ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܠܰܡܦܺܐܕܗ̇. ܐܱܙܠܶܓ ܐܱܝܟ ܨܶܡܚܐ ܦܰܪܨܘܦܗ̇. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܒܢܰܗܺܝܪܘܬܐ ܕܰܫܪܓܗ̇. ܘܠܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ: ܐܱܫܘܐ ܕܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܰܒܕܽܘܒܪ̈ܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ ܢܶܢܗܪܘܢ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܝܢ ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ. ܐܱܝܟܢܐ ܕܰܒܥܺܐܕܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܒܰܪ: ܥܡ ܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܚܰܟܺܝܡ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܝ̈ܬܢ: ܢܝܰܒܶܒ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ ܘܠܐܰܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀  ܟܗܢܐ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܩܠܐ: ܩܘܩܝܐ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܥܠܰܝܡ̈ܬܐ ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܒܰܪ ܡܰܘܬܐ: ܘܠܐ ܚܐܷܣ ܥܠ ܨܶܒܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܐ ܫܕܶܐ ܠܗܶܝܢ. ܡܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪܐ: ܦܰܐܝܐ ܕܨܽܘܪ̈ܬܗܶܝܢ. ܘܚܒܶܫ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܥܽܘܫܢܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܗܝܢ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢܗܝܢ ܗܕܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܗ ܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܬܐ. ܢܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܬܗܶܝܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܘ̄ܒ: ܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܕܰܐܟܘܬܝ ܝܰܘܡܢ ܥܠ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܢܶܒܟ̈ܝܢ: ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܒܩ̈ܠܐܷ ܚܢܺܝܓ̈ܐ ܗܟܢܐ ܢܶܩܥ̈ܝܢ. ܐܱܝܟܘ ܨܶܒܬܐ: ܐܱܝܟܘ ܫܽܘܒܗܪܐ. ܐܱܝܟܘ ܫܽܘܦܪܐ: ܐܱܝܟܐ ܗ̱ܝ ܦܰܐܝܽܘܬܐ. ܡܪܢ ܕܰܩܪܐ ܠܠܥܙܪ ܘܰܠܒܰܪ̱ܬ ܝܽܘܐܴܪܫ: ܗܽܘ ܩܪܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܶܟܝ ܘܫܽܘܒܚܐ ܠܗ ܙܡܪܰܬܝ ܗ̄ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬܝ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܡܪܝܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ ܘܓܰܙܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ ܘܰܕܛܒ̈ܬܐ ܡܪܝܐ. ܐܢ̱ܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܟ ܩܰܒܠ ܠܥܶܛܪܐ ܗܢܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܡ ܪܰܒܽܘܬܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܒܗ ܚܢܢܐ ܘܚܽܘܣܝܐ ܘܒܽܘܣܡܐ ܠܢܰܦ̈ܫܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܬܐ ܕܡܶܛܠܬܗܶܝܢ ܐܷܬܩܰܪܰܒ. ܘܒܽܘܝܐܐ ܘܥܽܘܕܪܢܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܦܰܝܗܘܢ ܦܪܰܫܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐܷ ܢܺܝܫܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ. ܐܱܡܬܟ ܘܣܓܽܘܕܬܟ (ܦܠܢܝܬ) ܕܫܶܟܒܰܬ݀ ܥܠ ܣܰܒܪܟ ܬܩܽܘܡ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܘܬܶܚܙܶܐ ܚܢܢܟ ܘܬܰܣܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀ ܡܫܡ̄: ܐܱܡܝܢ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܒܩ̄: ܢܚܰܕܬܝܗ̇ ܢܘܚܡܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ: ܢܚܰܕܬܝܗ̇ ܢܽܘܚܡܐ: ܡܫܺܝܚܐ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܐ. ܠܐܱܡܬܟ ܘܣܓܽܘܕܬܟ: ܕܫܶܟܒܰܬ݀ ܥܠ ܣܰܒܪܟ. ܘܬܶܪܘܰܙ ܒܡܰܠܟܘܬܐ: ܝܰܘܡܐ ܕܥܽܘܢܕܢܐ: ܫܰܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܠ ܒܰܪܢܫ. ܡܰܪܺܝܪ ܕܝܢ ܘܰܚܢܺܝܓ: ܒܰܙܒܢ ܥܠܰܝܡܘܬܐ: ܗܘܺܝ ܡܪܝ ܒܽܘܝܐܱܢ܀

ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ: ܫܪܪܐ ܕܡܟܽܘܪ̈ܐ: ܘܰܚܠܦ ܗܰܘ ܓܢܽܘܢܐ: ܩܰܒܪܐ ܗܐ ܡܛܰܝܶܒ: ܢܶܚܕܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܟ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܒܬܘܠܽܘܬܐ: ܕܰܟܡܐ ܪܰܒ ܕܰܪܓܗ̇. ܘܰܟܡܐ ܫܒܺܝܚ ܫܽܘܦܪܗ̇: ܘܰܟܡܐ ܪܓܺܝܓ ܛܽܘܒܗ̇: ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܕܡܰܟܪܗ̇܀

ܚܰܡܫ ܒܬܘ̈ܠܬܐ: ܠܶܟܝ ܚܝܪ̈ܢ ܚܬܰܢ. ܕܥܰܡܗܶܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܗ: ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܐ ܬܶܥܠܝܢ: ܗܰܘ ܕܰܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܐ܀

ܒ̄ܩ: ܐܴܕܡ ܚܛܐ ܘܰܩܢܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ- ܒܰܐܬܪܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘܒ̈ܐ ܬܶܬܒܰܣܰܡ. ܚܬܰܢ ܕܰܒܡܘܬܐ ܐܷܬܦܰܪܫܰܬ: ܒܪܐ ܕܰܨܒܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܢ ܡܰܪܝܡ: ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܗ̇ ܕܰܟܝܐܝܬ. ܐܢ̱ܬ ܐܱܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܕܛܰܝܒܘܬܟ: ܠܢܰܦܫܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܕܫܶܟܒܰܬ ܒܟ: ܥܡ ܟܺܐܢ̈ܐ ܕܪ̈ܰܚܡܽܘܟ ܒܰܓܢܽܘܢܟ܀

ܒܬܘܠܬܐ ܕܰܚܝܬ݀ ܗܘܬ ܙܰܗܝܐܝܬ: ܘܕܰܟܝܐܝܬ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ. ܬܶܚܕܐ ܥܠ ܚܰܡܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ: ܕܰܐܢܗܰܪ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܕܢܰܦ̈ܫܬܗܶܝܢ: ܘܥܡ ܥܺܝܪ̈ܐ ܢܶܗܘܐ ܕܽܘܝܪܗ̇܀

ܚܰܕܐ ܒܰܓܢܽܘܢܟ ܡܠܐܷ ܛܽܘܒ̈ܐ: ܠܚܬܰܢ ܕܗܐ ܫܶܟܒܰܬ݀ ܒܬܘܠܐܝܬ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐܷ ܢܺܝܫܗ ܕܰܨܠܺܝܒܟ: ܥܡ ܚܰܡܫ ܕܰܐܢܗܰܪ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ: ܬܶܦܽܘܩ ܡܪܝ ܠܐܽܘܪܥܟ ܒܚܰܕܘܬܐ܀

ܐܱܫܘܗ̇ ܡܪܝ ܠܐܱܡܬܟ ܕܥܡ ܥܺܝܪ̈ܐ: ܬܶܚܕܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܟ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܐ. ܘܰܕܢܶܛܪܬ݀ ܗܪܟܐ ܒܬܘܠܘܬܐ: ܠܗܰܠ ܬܶܫܬܘܶܐ ܕܬܶܚܕܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܟ: ܘܒܗ ܢܶܗܘܐ ܥܽܘܡܪܗ̇ ܕܰܠܥܠܡ܀

ܒܩ̄: ܦܰܪܕܝܣܐ

ܥܘܢܝܬܐ- ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܐ: ܠܐܱܡܬܟ ܕܫܶܟܒܰܬ ܒܟ: ܚܬܢ ܕܫܰܢܝܰܬ݀ ܠܗ̇: ܡܶܢܢ ܒܰܒܬܘ̈ܠܝܗ̇. ܐܱܫܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܘܬܐ: ܥܡ ܚܰܡܫ ܒܬܽܘ̈ܠܢ. ܘܥܰܡܗܝܢ ܡܪܝ ܚܰܕܗ̇: ܡܐ ܕܕܢܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܝܟ. ܐܱܫܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܪܰܘܡܐ. ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܡ: ܒܰܓܢܘܢ ܚܰܕ̈ܘܬܐ. ܥܰܡܗܘܢ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ: ܕܪܰܚܡܘܟ ܘܗܰܝܡܢܘ ܒܟ܀

ܕܢܶܛܪܰܬ݀ ܕܰܟܝܐܝܬ: ܒܬܘ̈ܠܝܗ̇ ܙܰܗܝܐܝܬ. ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ: ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ. ܘܰܚܝܬ݀ ܒܬܽܘܠܐܝܬ: ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܒܰܒܬܘ̈ܠܝܗ̇. ܥܡܟ ܡܪܝ ܬܶܚܕܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܬܰܡܢ ܥܡ ܚܰܡܫ: ܒܬܽܘ̈ܠܢ ܒܡܰܠܟܘܬܐ. ܬܶܚܕܐ ܘܬܶܬܒܰܣܡ ܒܰܓܢܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܐ܀

ܠܟ ܡܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܚܰܬܢܐ ܕܰܫܪܪܐ. ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ: ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܠܐܱܒܘܟ ܬܰܘܕܝܬܐ. ܘܪܽܘܡܪܡܐ ܠܪܘܚܐ. ܕܒܟ ܗ̱ܘ ܡܶܬܬܢܺܝܚܝܢ ܥܡ̈ܠܐܷ. ܒܟ ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙ: ܚܬܢ ܕܫܶܟܒܬ݀ ܒܟ. ܘܥܰܡܟ ܬܶܬܒܰܣܰܡ: ܒܰܐܬܪܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘܒ̈ܐ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ

ܠܐܱܡܬܟ ܐܱܢܺܝܚ܀ ܚܽܘܣ ܥܠ ܨܰܠܡܐ ܕܨܺܝܪ ܒܗ ܨܰܠܡܟ ܒܰܪ ܐܠܗܐ: ܘܰܐܚܕܰܪ ܗܰܒ ܠܗ ܫܽܘܦܪܗ ܩܰܕܡܐ ܐܝܟ ܕܰܒܪܰܝܬܝܗܝ. ܨܰܠܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܟ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܠܗ: ܘܰܩܪܺܝܘܗܝ ܣܠܩ ܠܐܱܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܗܽܘܝܘ ܐܱܬܪܗ܀

ܢܶܗܘܐ ܢܝܚܐ ܠܟܠ ܡܰܢ ܕܰܫܟܶܒ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܘܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܡܪܝ ܥܡ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܚܰܟܝܡ̈ܬܐ. ܥܡ ܓܰܝܣܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܘܠܐܴ ܟܦܰܪ ܒܰܐܠܗܘܬܟ: ܢܶܥܠܘܢ ܐܱܟܚܕ ܠܰܓܢܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܬܐ܀

ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢܚܡ…..܀


ܩܪ̈ܝܢܐ

ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܒܰܪܶܟܡܪܝ

11:30-40

ܘܰܢܕܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܢܶܕܪܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܶܐܡܪ: ܐܢ ܡܰܫܠܡܽܘ ܬܰܫܠܶܡ ܠܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܝ. ܡܰܢ ܕܢܦܶܩ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܐ ܕܒܰܝܬܝ ܠܐܽܘܪܰܥܝ ܡܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܒܰܫܠܡܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡܘܢ: ܢܶܗܘܐ ܠܡܪܝܐ ܘܰܐܣܩܺܝܘܗܝ ܠܰܥܠܬܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܘܢ ܠܡܶܬܟܰܬܫܽܘ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܷܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܺܐܝܕܗ ܘܰܡܚܐ ܐܷܢܘܢ. ܡ̣ܢ ܥܰܕܽܘܥܺܝܪ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܠܢܐ ܕܰܡܟܺܝܪ. ܥܶܣܪܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܘܰܥܕܡܐ ܠܐܴܒܶܠ ܟܰܪ̈ܡܺܝܢ: ܡܚܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܛܒ. ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܘܢ ܩܕܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܐܝܠ. ܘܶܐܬܐ ܢܰܦܬܰܚ ܠܡܰܦܨܝܐ ܠܒܰܝܬܗ. ܘܗܐ ܒܰܪܬܗ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܐܽܘܪܥܗ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܐ. ܘܗܺܝ ܝܺܚܺܝܕܝܬܐ ܗ̱ܘܬ ܠܗ. ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܐܘ ܒܰܪܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫ̈ܘܗܝ ܘܶܐܡܪ: ܐܽܘܗ ܒܪܰܬܝ: ܡܶܣܚܰܦ ܣܚܰܦܬܺܝܢܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܝܰܘܡܢܐ ܡ̣ܢ ܣܚܽܘ̈ܦܰܝ. ܕܗܐ ܐܷܢܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ ܠܘܬ ܐܠܰܗܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܶܐܗܦܽܘܟ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܗ ܒܰܪܬܗ: ܐܴܒܝ ܦܬܰܚܬ ܦܽܘܡܟ ܠܘܬ ܐܠܰܗܐ: ܥܒܶܕ ܠܝ ܐܝܟ ܡܶܕܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܟ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܥܒܰܕ ܠܟ ܡܪܝܐ ܢܶܩܡܬܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝܟ. ܡ̣ܢ ܒ̈ܢܰܝ ܥܰܡܘܢ. ܘܐܡܪܐ ܠܐܱܒܘܗ̇ ܒܰܠܚܘܕ ܥܒܶܕ ܠܝ ܗܕܐ. ܐܱܪܦܢܝ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܘܺܐܙܰܠ ܐܷܗܰܠܟ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ. ܘܶܐܒܟܐ ܥܠ ܒܬܽܘܠܘܬܝ ܐܷܢܐ ܘܚܰܒܪ̈ܬܝ. ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇ ܙܶܠܝ. ܘܫܰܕܪܗ̇ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܶܐܙܠ̱ܬ݀ ܗܺܝ ܘܚܰܒܪ̈ܬܗ̇. ܘܰܒܟܬ ܥܠ ܒܬܽܘܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܷܬܬ ܠܘܬ ܐܱܒܘܗ̇. ܘܰܥܒܰܕ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܢܶܕܪܐ ܕܰܢܕܰܪ. ܘܗܺܝ ܠܐ ܚܰܟܡܗ̇ ܓܒܰܪ. ܘܰܗܘܬ ܠܗ̇ ܐܴܬܐ ܒܰܝܢܬ ܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ. ܘܡ̣ܢ ܥܶܕܢ ܠܥܶܕܢ ܐܴܙ̈ܠ̱ܢ ܗ̱̈ܘܰܝ ܒ̈ܢܬ ܝܺܣܪܐܝܠ. ܘܒܟ̈ܝܢ ܘܐܠܝ̈ܢ ܥܠ ܒܰܪܬܗ ܕܢܰܦܬܰܚ ܓܠܥܕܝܐ ܐܪܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܒܫܰܢ̱ܬܐ܀ ܒܰܪܶܟܡܪܝ.

ܡܢ ܦܰܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܪܟܡܪܝ

9:36-43

ܐܻܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕܬܐ ܚܕܐ ܒܝܽܘܦܺܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܛܒܺܝܬܐ. ܗܕܐ ܥܰܬܺܝܪܐ ܗ̱ܘܬ ܒܰܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܰܒܙܶܕܩ̈ܬܐ ܕܥܒܕܐ ܗܘܬ݀. ܐܷܬܟܰܪܗܰܬ݀ ܕܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܘܡܺܝܬܰܬ݀  ܘܰܐܣܚܝܘܗ̇ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܥܶܠܺܝܬܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ. ܕܫܶܡܥܘܢ ܒܠܽܘܕ ܗ̱ܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ: ܗܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܘܦܺܐ. ܘܫܰܕܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܬܗ ܓܰܒܪ̈ܐ ܬܪܶܝܢ ܕܢܶܒܥܘܢ ܡܢܗ: ܕܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܗܘܢ. ܘܩܡ ܫܶܡܥܘܢ ܘܶܐܙܠ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܷܬܐ ܐܱܣܩܽܘܗܝ ܠܥܶܠܺܝܬܐ. ܘܰܟܢܰܫ̈ܝ ܩܡ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܚܕܪ̈ܰܘܗܝ ܟܠܗܶܝܢ ܐܱܪ̈ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܟܝ̈ܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܗ ܟܽܘܬܝܢܝ̈ܬܐ ܘܡܰܪ̈ܛܘܛܶܐ ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܐ ܗ̱ܘܬ ܠܗܶܝܢ ܛܒܺܝܬܐ ܟܕ ܚܰܝܐ. ܫܶܡܥܘܢ ܕܝܢ ܐܱܦܶܩ ܠܟܠܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܒܰܪ. ܘܰܩܥܰܕ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܘܨܰܠܝ ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܬ ܫܠܰܕܐ ܘܶܐܡܪ: ܛܒܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ. ܗܺܝ ܕܝܢ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܥܰܝܢܝ̈ܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܠܫܶܡܥܘܢ ܝܬܒܰܬ݀ ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܗ̇ ܐܻܝܕܗ ܘܰܐܩܺܝܡܗ̇. ܘܰܩܪܐ ܠܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܠܐܱܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܗܽܘܢ ܟܕ ܚܰܝܐ. ܐܷܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܗܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܰܝܡܢܘ ܒܡܪܢ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܝܽܘܦܺܐ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܠܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ: ܟܕ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܒܒܶܝܬ ܫܶܡܥܘܢ ܒܽܘܪܣܝܐ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ7:35-35

ܥܠ ܒܬܽܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܦܽܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܱܚܺܝܕ ܐ̱ܢ̣ܐ. ܡܶܠܟܐ ܕܝܢ ܝܗܶܒ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܶܐܬܚܰܢܢܶܬ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܰܢ. ܘܣܒܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܗܕܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܡܛܠ ܐܱܢܰܢܩܺܐ ܕܙܰܒܢܐ ܕܦܰܩܚ ܠܗ ܠܒܰܪܢܫܐ ܕܗܟܰܢܐ ܢܶܗܘܐ. ܐܱܣܺܝܪ ܐܢ̱ܬ ܒܰܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܬܶܒܥܐ ܫܪܝܐ. ܫܪܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܠܐ ܬܶܒܥܐ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܐܢ ܬܶܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܚܛܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܬܶܗܘܐ ܠܓܰܒܪܐ ܠܐ ܚܛܝܐ. ܐܽܘܠܨܢܐ ܓܶܝܪ ܒܰܦܓܰܪ ܗܘܶܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܷܢܘܢ. ܐܷܢܐ ܕܝܢ ܥܠܰܝܟܘܢ ܚܐܷܣ ܐ̱ܢ̣ܐ ܘܗܕܐ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܱܚܝ̈: ܕܙܰܒܢܐ ܡܶܟܝܠ ܐܷܙܕܰܠܗܰܙ ܠܗ. ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܒܟܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܒܟܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܚܕܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐܴ ܚܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܙܒܢܺܝܢ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܩܰܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܠܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܙܶܕܩܐ ܕܰܚܫܰܚܬܐ. ܥܒܰܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܷܣܟܺܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܰܕܠܐܴ ܨܶܦܬܐ ܬܶܗܘܽܘܢ. ܐܱܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ: ܪܢܶܐ ܒܰܕܡܪܗ. ܕܐܱܝܟܢܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܡܪܗ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܐܱܢ̱ܬܬܐ. ܝܨܶܦ ܕܥܠܡܐ ܕܰܐܝܟܢܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܐܱܢܬܬܗ. ܦܽܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܦ ܒܰܝܢܬ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܰܒܬܘܠܬܐ. ܐܝܕܐ ܕܰܠܓܰܒܪܐ ܠܐ ܗܘܬ݀: ܪܢܝܐ ܒܡܪܗ̇ ܕܬܶܗܘܐ ܩܰܕܝܫܐ ܒܦܰܓܪܗ̇ ܘܰܒܪܽܘܚܗ̇. ܘܰܐܝܕܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܰܥܠܐܴ: ܪܢܝܐ ܕܥܠܡܐ: ܕܰܐܝܟܢܐ ܬܶܫܦܪ ܠܒܰܥܠܗ̇. ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܥܽܘܕܪܢܟܘܢ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܟܘܢ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ. ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܐ ܪܡܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ: ܐܷܠܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܐܱܡܺܝܢܺܝܢ ܠܘܬ ܡܪܟܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܫܰܦܝܪܐ ܟܕ ܠܐ ܪܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܥܠܡܐ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܗܘܠܠܐ: ܐܢܗܪ ܐܦܝ̈ܟ ܥܠ ܐܱܡܬܟ. ܘܦܪܘܩܶܝܗ̇ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܟ ܗ̄.

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܡܬܝ

20:1-13

ܗܝܕܶܝܢ ܬܶܬܕܰܡܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܠܰܥܣܰܪ ܒܬܽܘ̈ܠܢ. ܗܢܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܝܢ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܐܽܘܪܰܥ ܚܰܬܢܐ ܘܟܰܠܬܐ. ܚܰܡܫ ܕܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܢ ܗ̈ܘܰܝ. ܘܰܚܡܶܫ ܣܰܟ̈ܠܢ. ܘܗܢܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܬܐ ܢܣܰܒ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܐ ܢܣܰܒܝ̈ ܥܰܡܗܝܢ ܡܶܫܚܐ. ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܬܐ ܢܣܰܒ̈ܝ ܡܶܫܚܐ ܒܡܐܢ̈ܐ ܥܡ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܝܢ. ܟܕ ܐܱܘܚܪ ܕܝܢ ܚܰܬܢܐ ܢܡ̈ܝ ܟܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ. ܘܰܒܦܶܠܓܗ ܕܠܶܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܩܥܬܐ. ܗܐ ܚܰܬܢܐ ܐܴܬܶܐ. ܦܽܘܩܘ ܠܐܽܘܪܥܗ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ̈ܝ ܟܠܗܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܘܬܰܩܶܢ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܝܢ. ܐܴܡܪ̈ܢ ܕܝܢ ܗܢܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܬܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܬܐ. ܗܰܒܶܝ̈ܢ ܠܢ ܡ̣ܢ ܡܶܫܚܟܶܝܢ. ܕܗܐ ܕܥܶܟܘ ܠܗܘܢ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܝܢ. ܥܢܰܝ̈ ܗܢܝܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܬܐ ܘܐܡܪ̈ܢ: ܠܡܐ ܠܐ ܢܶܣܦܰܩ ܠܢ ܘܰܠܟܶܝܢ. ܐܷܠܐ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܠܘܬ ܐܱܝܠܝܢ ܕܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܘܰܙܒܶܢ̈ܶܝܢ ܠܟܶܝܢ. ܘܟܕ ܐܷܙ̈ܰܠܝ ܠܡܶܙܒܰܢ ܐܷܬܐ ܚܰܬܢܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡܗ ܠܒܶܝܬ ܚܠܽܘܠܐܴ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܐ. ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܷܬܰܝ̈ ܐܦ ܗܢܶܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܡܪ̈ܢ: ܡܪܢ ܡܪܢ ܦܬܰܚ ܠܢ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗܶܝܢ: ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܶܝܢ ܕܠܐ ܝܕܰܥ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܶܝܢ. ܐܷܬܬܥܺܝܪܘ ܗܟܝܠ: ܕܠܐ ܝܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܘܠܐܴ ܠܫܥܬܐ܀

ܘܝܗܒܺܝܢ ܫܠܡܐ ܠܥܰܢܺܝܕܐ ܘܐܡܪܺܝܢ:

ܩܠܐ ܗܢܐ ܒܩܠܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢ̈ܢܐ: ܠܡܢܐ ܒܪܽܘܚܩܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܝ: ܩܪܽܘܒܘ ܨܶܐܝܕܰܝ ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܡܐ ܘܨܰܠܘ ܥܠܰܝ. ܘܪܰܟܶܒܘ ܥܠܰܝ ܐܽܘ̈ܠܝܬܐ ܒܰܚܢܰܓܬܐ: ܕܗܐ ܝܰܘܡܢ ܥܰܓܢܰܢܝ ܡܰܘܬܐ ܒܬܰܪܥܗ̇ ܕܰܫܝܘܠ܀

ܫܘ̄ܒ: ܟܕ ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܷܬܐ ܒܬܰܪܝ. ܠܟܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܕܰܫܟܺܝܚ ܐܢ̱ܬ ܠܐܱܝܢܐ ܕܩܪܶܐ ܠܟ. ܐܱܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܟ܀

ܘܢܣܒ ܟܗܢܐ ܡܶܫܚܐ ܒܺܐܝܕܗ ܘܐܡܪ ܨܠܽܘܬܐ ܗܕܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܰܕܒܰܪܬܗ̇ ܠܐܱܡܬܟ ܗܕܐ (ܦܠܢܝܬ) ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܒܦܽܘܩܕܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ ܘܰܒܨܶܒܝܢܐ ܕܥܒܘܕܽܘܬܟ. ܫܰܕܪ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܣܘܽܝܥܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܡܰܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܗܰܒ ܠܗ̇ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܫܠܰܕܐ ܕܺܝܠܗ̇ ܡܶܬܪܡܶܐ: ܕܬܶܗܘܐ ܫܪܽܘܥܬܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܠܰܒܟܢܺܝܬܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝ̈ܐ ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܱܐܪ ܟܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܘܥܡ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܩܪܒܐ ܥܒܕܺܝܢ. ܘܡܰܢܰܥܶܝܗ̇ ܠܐܱܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܕܰܕܝܨܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܕܝܐ ܘܪܘܙܐ: ܬܰܣܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܟܗܢܐ ܡܰܩܶܦ ܘܐܡܪ: ܠܰܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܠܰܢܝܚܬܐ ܕܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܦܐ ܘܰܠܒܽܘܣܡܐ ܕܥܡ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܪܡܐ ܡܶܫܚܐ ܥܠ ܐܱܦ̈ܝܗ̇ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܝܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܠ ܚܕܝܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܰܒܪܐ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̈ܢ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܚܙܺܝ ܫܰܪܟܐ ܦܰܬܐ ()

ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ


ܬܘܒ

ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ

ܟܗܢܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܢܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܰܡ ܥܠܡܺܝܢ܀

ܨܠܽܘܬܐ ܕܫܽܘܪܝܐ

ܒܟ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܒܥܶܝܢܢ: ܚܠܦ ܢܰܦܫܐ ܗܕܐ ܕܰܒܦܽܘܩܕܢܟ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܠܒܽܘܟ̈ܝܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܺܝܥܬܐ ܢܟܺܝܠܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܐܴܐܱܪ̈ܝܶܐ ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܙܝܢ̈ܐ. ܘܬܶܪܕܶܐ ܘܰܬܡܰܢܰܥ ܠܐܱܘܢ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܠܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܺܝܠܟ. ܐܱܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܱܡܺܝܢ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܰܚܶܡܥܰܠܝ

ܩܠܐ ܒܩ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܡܐ

ܛܰܠܝܘܬܐ ܕܦܶܪܫܰܬ݀ ܡܶܢܢ: ܘܶܐܬܟܰܪܺܝ ܢܽܘܓܪܐ ܕܰܫܢܶܝܗ̇. ܬܶܥܘܠ ܠܥܽܘܒܗ ܕܰܐܒܪܗܡ: ܡܶܛܠ ܫܽܘܦܪܐ ܕܛܰܠܝܘܬܗ̇܀

ܢܶܗܘܐ ܠܶܘܝܐ ܕܛܰܠܝܘܬܟ (ܠܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ) ܐܠܰܗܐ ܕܰܗܘܐ ܛܰܠܝܐ. ܘܥܠ ܡܰܪ̈ܓܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܢܰܫܪܶܝܟ (ܢܰܫܪܶܝܟܝ) ܘܥܠ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܚܰܕܘ̈ܬܐ܀

ܫܽܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢܰܚܡ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܘܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܠܟ ܠܐܱܒܐ ܕܫܰܠܚܟ. ܘܰܠܪܘܚ ܩܽܘܕܫܐ ܗܽܘܠܠܐ܀

ܩܽܘܩܰܠܝܘܢ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܰܦܫܝ ܐܱܪܝܡܬ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܠܰܗܝ ܒܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐ ܐܷܒܗܰܬ܀

ܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܘܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕܒܰܒ̈ܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܴܦ ܟܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܟ ܠܐ ܢܶܒܗܬܘܢ܀

ܢܶܒܗܬܘܢ ܥܰܘ̈ܠܐܷ ܒܰܣܪܺܝܩܘܬܗܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܽܘܪ̈ܚܬܟ ܡܪܝܐ ܚܰܘܢܝ܀

ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܝܟ ܐܱܘܕܰܥܰܝܢܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘܫܬܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ܀

ܥܶܩܒܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܘܶܐ ܢܽܘܚܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠܬܘܢ. ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܺܝܬܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

ܡܫܰܡܫܢܐ: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܠܽܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀ ܟܗܢܐ: ܢܨܰܠܐ ܟܠܢ ܪ̈ܰܚܡܐ…. ܘܫܰܪܟܐ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܪܰܥܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܐ ܒܩܠܗ ܥܰܙܺܝܙܐ. ܘܰܡܒܰܠܗܶܐ ܠܰܫܟܺܝܒ̈ܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܗ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܘܰܡܢܰܚܡ ܠܡܺܝ̈ܬܐ ܒܝܽܘܒܒܗ ܕܚܺܝܠܐ. ܘܰܡܩܝܡ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ ܒܪܶܡܙܗ ܩܰܠܺܝܠܐ. ܘܰܡܣܰܪܶܕ ܠܰܫܝܘܠ ܒܚܰܝܠܗ ܬܰܩܺܝܦܐ. ܘܰܡܣܰܪܶܩ ܠܡܰܘܬܐ ܒܰܨܠܺܝܒܗ ܙܰܟܝܐ. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܥܠܡܐ ܒܚܶܟܡܬܗ ܬܗܺܝܪܬܐ. ܘܰܡܢܰܦܶܨ ܠܕܰܚܺܝܚܐ ܡ̣ܢ ܨܰܠܡܗ ܫܒܺܝܚܐ. ܘܰܡܨܰܒܶܬ ܠܐܷܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܐ ܒܪܽܘܚܗ ܩܰܕܝܫܐ. ܕܠܗ ܝܐܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܪܐ ܒܗܢܐ ܥܶܕܢܐ ܘܰܒܟܠܗܘܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܢ̈ܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܙܰܒܢ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܣܕܪܐ: ܐܠܰܗܐ ܡܶܠܬܐ ܡܬܽܘܡܝܐ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܛܰܠܝܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܟ ܐܱܝܟܰܢܐ ܕܰܠܓܶܢܣܐ ܕܺܝܠܢ ܗܰܘ ܠܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܰܠܘܬ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬܐ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܫܰܟܶܢܬ ܒܛܰܝܒܘܬܟ ܬܰܝܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܐܱܪܟܶܢܬ ܪܰܘܡܟ ܠܫܰܒܪܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܘܰܠܒܶܫܬ ܕܡܽܘܬܗ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܰܕܡܘܬܟ. ܘܒܟܠ ܡܽܘ̈ܫܚܢ ܐܷܬܗܰܦܟܬ ܥܡ ܓܶܢܣܰܢ ܒܰܚܢܢܟ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܝܰܠܘܕܐ ܒܝܕ ܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܥܰܛܦܬ ܒܝܕ ܡܽܘܟܟܟ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܬ ܒܗܰܕܡ̈ܐ ܕܺܝܠܢ ܒܡܽܘܫ̈ܚܬܐ ܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܟ. ܘܩܰܒܠܬ ܝܰܠܘ̈ܕܐ ܘܚܰܒܶܒܬ ܐܢܘܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܩܰܕܝܫ̈ܬܐ ܒܪܶܚܡܬ ܐ̱ܢܫܘܬܟ. ܐܦ ܗܫܐ ܐܘ ܡܪܝܐ: ܩܰܒܠ ܠܛܰܠܝܐ ܗܢܐ (ܠܰܛܠܺܝܬܐ ܗܕܐ) ܕܨܪܰܬ݀ ܛܰܝܒܘܬܟ. ܘܢܶܙܕܰܝܰܚ (ܘܬܶܙܕܰܝܰܚ) ܥܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܚܢܢܟ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܕܰܛܥܶܢܬ ܥܠ ܐܻܝܕ̈ܝܟ ܩܰܕܝܫ̈ܬܐ ܒܚܽܘܒܟ. ܘܢܶܬܛܰܟܰܣ (ܘܬܶܬܛܰܟܰܣ) ܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܒܦܽܘܡܰܝܗ̈ܘܢ ܬܶܫܒܘܚܬܟ. ܢܰܛܪ ܡܰܪܕܺܝܬܗ (ܡܰܪܕܺܝܬܗ̇). ܘܫܰܦܐ ܐܘܪܚܗ (ܐܘܪܚܗ̇) ܕܫܰܢܺܝ (ܕܫܰܢܝܬ݀) ܠܘܬܟ ܒܦܽܘܩܕܢܟ. ܘܐܝܟ ܦܺܝܪܡܐ ܕܰܟܝܐ ܩܰܒܶܠܝܗܝ (ܩܰܒܠܝܗ̇) ܒܰܡܪܰܚܡܢܘܬܟ. ܘܰܠܘܬ ܡܰܕܒܚܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܠܛܰܠܝܘܬܗ (ܠܛܠܝܘܬܗ̇) ܫܦܺܝܬܐ ܩܰܪܶܒܝܗܝ (ܩܰܪܒܝܗ̇) ܐܘ ܡܪܝܐ ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܬܟ. ܘܰܐܫܪܝܗܝ (ܘܰܐܫܪܗ̇) ܒܥܽܘܒܐ ܡܫܰܒܚܐ ܕܦܰܪܨܘܦܟ: ܘܰܒܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܒܒܺܐܪ̈ܬܐ ܕܪܰܒܘܬܟ: ܘܒܰܛܝܪ̈ܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܣܗܕܝ̈ܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܠܬܟ: ܒܰܐܬܪܐ ܕܫܰܦܝܪ̈ܐ ܚܕܶܝܢ ܒܗ: ܒܰܣܡܟܐ ܕܦܰܐܝܘܬܟ. ܘܬܰܡܢ ܬܰܫܶܒ ܠܗ (ܠܗ̇) ܪܽܘܚܐ ܚܠܺܝܬܐ ܕܗܰܢܺܝܐܝܽܘܬܟ. ܘܒܰܣܶܡܝܗܝ (ܘܒܰܣܶܡܶܝܗ̇) ܒܓܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܓܢܽܘܢܟ. ܘܰܐܝܟ ܣܺܝܡܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܚܡܽܘܠܝܗܝ (ܚܡܽܘܠܶܝܗ̇) ܒܓܰܘ ܓܰܙܐ ܕܡܰܠܟܘܬܟ. ܘܐܝܟ ܡܰܪܓܢܺܝܬܐ ܣܕܽܘܪܝܗܝ (ܣܕܘܪܝܗ̇) ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܟ. ܘܐܝܟ ܛܰܒܥܐ ܛܒܐ ܩܒܽܘܥܝܗܝ (ܩܒܽܘܥܶܝܗ̇) ܒܬܓܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܟ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܘܟܒܐ ܢܰܗܺܝܪܐ ܚܰܘܝܗܝ (ܚܰܘܗ̇) ܒܰܪܩܺܝܥܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܟ. ܘܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܠܝܢ ܥܠ ܡܶܬܩܰܛܦܢܘܬܗ (ܡܶܬܩܰܛܦܢܘܬܗ̇) ܕܡ̣ܢ ܓܦܶܬܗܘܢ: ܕܐܝܟ ܣܓܽܘܠܐܴ ܪܚܺܝܡܐ ܐܷܬܩܛܶܦ (ܐܷܬܩܰܛܦܰܬ݀) ܡܶܢܗܘܢ: ܒܰܝܰܐ ܐܢܘܢ ܒܣܰܒܪܟ. ܟܰܦܰܪ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܘܢ ܒܥܽܘܕܪܢܟ. ܫܰܗܐ ܠܫܽܘܠܗܒ̈ܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܘܢ ܒܛܰܠܐܴ ܗܰܢܺܝܐܐ ܕܰܚܢܢܟ. ܦܰܝܶܓ ܠܨܰܗܽܝܘܬܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܒܡܰܝ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܢܐ ܕܫܶܩܝܐ ܡܰܚܝܢܐ ܕܝܽܘܠܦܢܟ. ܘܠܢ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܐܱܫܘܐ ܠܢ. ܕܢܶܫܬܰܚܠܦ ܘܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܒܝܰܕ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܟܢܺܝܟܬܐ ܕܫܰܘܕܰܥܬ ܒܰܣܒܰܪܬܟ. ܘܥܰܡܗ (ܘܥܰܡܗ̇) ܐܱܫܘܐ ܠܢ ܫܰܘܝܰܝ ܠܡܰܠܟܘܬܟ. ܘܥܰܡ ܐܷܡܪ̈ܐ ܕܕܝܨܺܝܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ: ܛܰܟܶܣ ܠܢ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܢܟ. ܕܰܚܢܢ ܘܗܽܘ (ܘܗܺܝ) ܢܰܣܶܩ ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ ܘܠܐܱܒܘܟ ܘܰܠܪܘܚܟ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀  ܟܗܢܐ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܢܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܀

ܩܠܐ: ܩܽܘܩܝܐ ܫܒܺܝܥܝܐ

ܡܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܝܢ ܐܻܝܠܢ̈ܐ ܘܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܒܓܰܘܗܘܢ: ܐܠܶܘ ܠܐܴ ܕܐܬܶܐ ܣܰܬܘܐ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪܗܘܢ. ܡܐ ܫܰܦܺܝܪܐ: ܘܦܰܐܝܐ ܛܰܠܝܽܘܬܐ. ܐܷܠܘ ܡܰܘܬܐ: ܠܐ ܡܚܰܒܶܠ ܗ̱ܘܐ ܠܗ̇. ܛܰܠܝܘܬܐ ܚܽܘܪܝ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܕܥܒܰܪ ܐܝܟ ܠܰܝܬܘܗܝ: ܘܛܰܝܶܒܝ ܠܶܟܝ ܙܘ̈ܕܶܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐܽܘܪܚܐ ܢܰܓܺܝܪܬܐ ܗ̄ ܘܬܶܡܛܶܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܫܘ̄ܒ: ܡܐ ܡܰܪܺܝܪ ܟܣܗ ܕܡܰܘܬܐ ܠܰܕܛܥܶܡ ܠܗ. ܟܡܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ ܘܩܰܫܝܐ ܗܝ ܫܥܬܐ. ܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ̇: ܡܰܠܐܟܐ ܠܢܰܦܫܐ. ܕܬܝ ܠܶܟܝ ܢܺܐܙܠ: ܡܪܶܟܝ ܒܥܶܐ ܠܶܟܝ. ܫܦ̈ܥܢ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܥܠ ܦܰܟܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܠܦܰܓܪܗ̇ ܐܡܪܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܦܽܘܫ ܠܟ ܒܰܫܠܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܀

ܡܫܡ̄: ܡܪܝܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܥܛܪܐ

ܠܟ ܪܺܝܚܐ ܗܰܢܺܝܐܐ ܘܡܽܘܪܘܢ ܐܠܰܗܝܐ ܡܫܺܝܚܐ  ܩܰܪܶܒܢܢ ܠܒܶܣܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܥܶܕܢܐ ܗܢܐ ܕܥܽܘܦܝܗ ܕܥܰܒܕܟ (ܦܠܢ) (ܕܥܽܘܦܝܗ̇ ܕܰܐܡܬܟ ܦܠܢܝܬ) ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ. ܟܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܢ ܠܟ. ܕܰܒܓܶܠܝܢܟ ܫܒܺܝܚܐ ܘܰܡܠܐܷ ܪܶܥܠܐܴ ܘܙܰܘܥܬܐ: ܘܰܐܫܘܝܗܝ (ܘܰܐܫܘܗ̇) ܡܪܝ ܠܣܓܽܘܕܐ (ܠܣܓܽܘܕܬܟ) ܕܺܝܠܟ ܠܰܢܝܚܬܐ ܛܽܘܒܬܢܝܬܐ ܘܰܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܰܝܢܝܬܐ. ܪܘܺܝܚܬܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܒܽܘܝܐܐ ܠܐܱܒܝ̈ܠܐܷ ܠܽܘܒܒܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܡܥܩ̈ܐ. ܣܰܒܪܐ ܫܰܪܝܪܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܐ ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܥܰܢܝܕ̈ܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܩܝܡܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܠܰܓܢܽܘܢܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܝܟ ܘܰܚܢܢܟ ܥܠ ܟܠܢ ܢܶܫܬܰܦܥܘܢ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢ܀ ܡܫܡ̄: ܐܱܡܝܢ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܒܩ̄: ܐܕܡ ܚܛܐ ܘܰܩܢܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܝܢܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ: ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܟ ܝܰܠܘ̈ܕܐ: ܘܰܠܥܠ ܒܰܫܡܝܐ ܢܶܣܬܰܡܟܘܢ. ܒܰܥܝ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܚܠܦ ܟܠܢ: ܕܕܰܟܝܐ ܗܝ ܒܥܘܬܐ ܕܛܰܠܝܘܬܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܓܢܘܢܗ ܡܚܰܕܐ ܠܗ̇܀

ܫܘܒܚܐ ܠܡܰܢ ܕܕܰܒܪܗ̇ ܠܛܰܠܝܘܬܐ: ܘܒܰܓܘ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܱܫܪܝܗ̇. ܫܽܘܒܚܐ ܠܡܰܢ ܕܰܫܩܰܠ ܠܝܰܠܘ̈ܕܐ: ܘܰܒܓܰܢܰܬ ܛܽܘܒ̈ܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܘܢ: ܘܗܐ ܚܕܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ܀

ܒ̄ܩ: ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܐ

ܥܽܘܢܝܬܐ- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ: ܕܰܡܚܶܕܐ ܠܰܛܠܝ̈ܐ. ܘܡܰܠܶܒܫ ܠܗܘܢ ܐܷܣܛܰܠ ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܒܰܕܡܘܬ ܐܷܡܪ̈ܐ: ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ ܕܒܰܪ ܡܰܘܬܐ. ܛܠܶܝ̈ܐ ܪ̈ܚܺܝܡܐ ܡ̣ܢ ܟܶܢܦ̈ܐ ܕܶܐܡ̈ܗܬܗܘܢ. ܙܶܠ ܒܰܫܠܡ: ܦܺܐܪܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ. ܕܒܰܫܒܺܫܬܗ: ܕܰܐܒܐ ܐܷܬܚܰܠܛ. ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ: ܩܪܺܝ ܠܫܰܒܪ̈ܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܒܰܕܡܘܬ ܣܓܽܘ̈ܠܐܷ: ܫܰܦܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܒܫܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܩܛܰܦ ܗܘܐ ܡܰܘܬܐ: ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܒܰܓܙܡܐ. ܬܶܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܐܷܡܐ ܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܰܒܟܶܢܦ̈ܝܗ̇. ܬܣܰܬܰܪ ܫܰܒܪܽܘܬܗܘܢ. ܒܰܓܢܘܢܟ ܢܶܬܚܰܕܘܢ: ܘܒܰܣܡܟܟ ܢܶܬܒܰܣܡܘܢ܀

ܒܩ̄: ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܡܐ

ܥܘܢܝܬܐ- ܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ (ܢܚܰܕܬܝܗ̇) ܢܽܘܚܡܐ. ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܠܥܰܒܕܟ ܘܣܓܽܘܕܟ. ܕܰܫܟܶܒ (ܠܐܱܡܬܟ ܘܣܓܘܕܬܟ ܕܫܶܟܒܬ݀)  ܥܠ ܣܰܒܪܟ: ܝܰܘܢܐ ܕܥܠ ܢܶܨܐ: ܚܰܛܦܶܗ ܠܦܰܪܘܓܗ̇. ܘܰܒܩ̈ܠܐܷ ܚܢܺܝܓ̈ܐ: ܡܢܰܗܡܐ ܒܪܽܘܥܡܐ: ܐܱܥܒܪ ܡܪܝ ܠܚܰܫܗ̇܀

ܛܽܘܒܐ ܠܝܰܠܘܕ̈ܐ: ܕܫܰܢܺܝܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܘܗܐ ܦܝܫܺܝܢ ܣܒ̈ܐ: ܒܥܠܡܐ ܠܕܽܘܘܢܐ: ܒܟ ܡܪܝ ܢܶܣܬܰܡܟܘܢ܀

ܫܰܒܪ̈ܐ ܡܶܬܩܰܛܦܺܝܢ: ܒܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܒܪܽܘܚܐ ܕܢܽܘܚܡܐ: ܢܶܫܘܚܽܘܢ ܠܡܰܠܟܘܬܐ: ܒܰܕܡܘܬ ܫܽܘܫܰܢ̈ܐ܀

ܡܪܢ ܒܰܝܰܐܝܗܝ (ܒܰܝܰܐܝܶܗ̇): ܒܢܽܘܗܪܟ ܕܠܐ ܚܫܶܟ. ܘܰܐܫܘܝܗܝ (ܘܐܫܘܗ̇) ܠܰܓܢܽܘܢܟ: ܪܰܒܐ ܕܠܐ ܦܛܰܪ: ܘܢܶܬܦܨܰܚ (ܘܬܶܬܦܨܰܚ) ܒܡܰܠܟܘܬܟ܀

ܦܰܪܕܰܝܣܐ

ܥܘܢܺܝܬܐ- ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܒܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܡܚܰܕܶܐ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܐ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܘܢ ܫܽܘܒܚܐ: ܒܝܰܘܡܐ ܕܢܽܘܚܡܐ: ܛܠܝ̈ܐ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܘܢ: ܥܰܒܪ̈ܽܘܗܝ ܠܡܰܚܫܘܠܐܴ. ܘܟܕ ܠܐܴ ܫܚܰܩ ܐܢܘܢ: ܥܠܡܐ ܒܟܺܐܡܽܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܩܰܕܶܡܘ ܥܒܰܪܘ ܝܰܡܐ: ܕܥܠܡܐ ܕܥܩ̈ܬܐ. ܘܰܡܢܰܥܘ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܚܰܕ̈ܘܬܐ. ܬܰܡܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ: ܚܕܶܝܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܕܰܩܢܰܘ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐܴ: ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܥܒܰܪ܀

ܡܪܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܛܠܝ̈ܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܐ. ܕܰܐܟܘܬܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ: ܘܟܶܢ ܝܪܬܺܝܢ ܛܽܘܒ̈ܐ. ܡܰܢܘ ܕܠܐ ܢܶܬܶܠ: ܛܽܘܒܐ ܠܝܰܠܘܕ̈ܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܨܽܘܪܬܐ. ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܰܕܡܘܬܗܘܢ: ܘܟܶܢ ܝܪ̈ܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܐܱܫܘܢ ܡܪܝ ܕܢܶܚܙܶܐ: ܒܰܥܕܶܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܘܢ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܠܥܰܒܕܟ (ܠܐܱܡܬܟ) ܐܰܢܺܝܚ܀ ܛܠܝ̈ܐ ܕܢܦܩܺܝܢ ܡܶܢܗ ܕܥܠܡܐ ܟܕ ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ: ܠܐ ܚܰܝܒܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܷܫܛܪܐ ܕܟܶܬܒܰܬ݀ ܚܰܘܐ. ܠܚܰܘܒܰܬ ܓܰܘܐ ܡܫܺܝܚܐ ܦܰܪܥܗ̇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ: ܘܚܰܪܰܪ ܐܷܢܘܢ ܡ̣ܢ ܬܰܒ̈ܥܬܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ܀

ܫܽܘܒܚܐ ܠܐܱܒܐ ܕܫܰܕܰܪ ܕܰܒܪܗ (ܕܰܒܪܗ̇) ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܦܰܚ̈ܐ: ܘܣܶܓܕܬܐ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܫܪܝܶܗ (ܕܰܐܫܪܝܗ̇) ܒܰܥܕܝܢ ܥܡ ܪ̈ܽܘܚܢܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܘܚܐ ܕܰܒܩܠ ܩܰܪܢܐ ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗ (ܠܗ̇): ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܟܝܢܐ ܕܰܬܠܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܗ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢܚܡ….܀

ܩܪ̈ܝܢܐ

ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܒܰܪܶܟܡܪܝ

12:29-33

ܘܰܗܘܐ ܒܦܶܠܓܗ ܕܠܶܠܝܐ. ܘܡܪܝܐ ܩܛܰܠ ܟܠܗܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡ̣ܢ ܒܽܘܟܪܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܗ ܘܰܥܕܡܐ ܠܒܽܘܟܪܐ ܕܫܰܒܝܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ. ܘܩܡ ܦܶܪܥܘܢ ܒܠܶܠܝܐ ܗܽܘ ܘܟܠܗܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܘܰܗܘܬ݀ ܐܱܝܠܰܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܰܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܡܺܝܬܐ. ܘܰܩܪܐ ܦܶܪܥܘܢ ܠܡܽܘܫܐ ܘܠܐܱܗܪܘܢ ܒܠܶܠܝܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܩܽܘܡܘ ܦܽܘܩܘ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܰܡܝ. ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܙܶܠܘ ܦܠܽܘܚܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܱܝܟܢܐ ܕܶܐܡܰܪܬܘܢ. ܐܦ ܥܢܟ̈ܘܢ ܐܦ ܬܰܘܪ̈ܰܝܟܘܢ ܕܒܰܪܘ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬܘܢ ܙܶܠܘ ܘܰܬܒܰܪܟܘܢ ܐܦ ܠܝ. ܘܰܐܠܶܨܘ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܠܥܰܡܐ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܕܢܶܦܩܘܢ ܐܷܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܡܶܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܟܠܢ ܡܝܬܺܝܢܢ܀ ܒܰܪܶܟܡܪܝ.

ܦܰܪܟܣܝܣ

ܡܢ ܦܰܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܪܟܡܪܝ

20:7-12

ܚܰܒܺܝܒ̈ܝ: ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܟܕ ܟܢܺܝܫܝܢ ܕܢܶܩܨܶܐ ܐܽܘܟܰܪܣܛܝܐ: ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܐ ܥܰܡܗܘܢ ܦܰܘܠܘܣ ܡܛܠ ܕܰܠܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܗ. ܘܰܐܓܰܪ ܗܘܐ ܠܰܡܡܰܠܠܘ ܥܕܰܡܐ ܠܦܶܠܓܗ ܕܠܺܠܝܐ. ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܬܰܡܢ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܕܢܽܘܪܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܥܶܠܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܗ̇. ܘܝܬܶܒ ܗ̱ܘܐ ܥܠܰܝܡܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܗ ܗܘܐ ܐܽܘܛܶܟܽܘܣ ܒܟܰܘܬܐ ܘܫܡܰܥ. ܘܰܛܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ. ܟܕ ܐܱܓܰܪ ܗ̱ܘܐ ܒܡܶܠܬܐ ܗ̣ܘ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܰܒܫܶܢܬܗ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܡܶܕܝܪ̈ܝܢ. ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܟܕ ܡܺܝܬ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܘܠܘܣ ܢܦܰܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ: ܘܥܰܦܩܶܗ ܘܶܐܡܪ. ܠܐ ܬܶܬܙܺܝܥܽܘܢ ܡܛܠ ܕܢܰܦܫܶܗ ܒܗ ܗ̱ܝ. ܟܕ ܣܠܶܩ ܕܝܢ ܩܨܐ ܠܰܚܡܐ ܘܰܛܥܶܡ. ܘܰܗܘܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܕܰܡܐ ܕܰܣܠܶܩ ܨܰܦܪܐ. ܘܗܝܕܺܝܢ ܢܦܰܩ ܕܢܺܐܙܠ ܒܝܰܒܫܐ. ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܰܥܠܰܝܡܐ ܟܕ ܚܰܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܶܗ ܪܰܘܪܒܐܝܬ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.


ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ

15:20-30

ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܩܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܰܗܘܐ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܕܰܡܟ̈ܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̱ܘܐ ܡܰܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܝܰܕ ܒܰܪܢܫܐ ܗܘܝܐ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܐܱܝܟܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܐܴܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܡܝܬܺܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܴܦ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܚܐܷܝܢ. ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܒܛܶܟܣܶܗ. ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܗ̱ܘܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܬܰܪܟܶܝܢ ܐܱܝܠܝܢ ܕܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܷܢܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗ. ܘܗܝܕܶܝܢ ܬܶܗܘܐ ܚܰܪܬܐ. ܡܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܐܱܠܗܐ ܐܱܒܐ. ܡܐ ܕܒܛܶܠ ܟܠ ܪܺܝܫ ܘܟܠ ܫܽܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ. ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܬܶܚܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܐ̱ܚܪܝܐ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܫܰܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܕܝܢ ܟܠܡܶܕܡ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ ܟܠ. ܗܝܕܝܢ ܗܽܘ ܒܪܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ. ܕܢܶܗܘܐ ܐܠܰܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܘܶܐܠܐܴ ܡܢܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡܕܺܝܢ ܚܠܦ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܩܝܡܺܝܢ. ܡܢܐ ܥܡܕܺܝܢ ܚܠܦ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܰܠܡܢܐ ܐܦ ܚܢܰܢ ܒܟܠ ܫܥܐ ܒܩܺܝܢܕܽܘܢܘܣ ܩܝܡܺܝܢܰܢ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.

ܗܘܠܠܐ: ܐܱܢܗܪ ܐܱܦ̈ܝܟ ܥܠ ܥܰܒܕܟ (ܐܱܡܬܟ). ܘܰܦܪܽܘܩܝܗܝ (ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇) ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄.

ܕܰܛܠܝ̈ܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܬܝ18:1-6

ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܩܪܶܒܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܠܘܬ ܝܶܫܘܥ ܘܐܡܪܝܢ. ܡܰܢܘ ܟܰܝ ܪܰܒ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܩܪܐ ܝܶܫܘܥ ܛܰܠܝܐ ܘܰܐܩܺܝܡܗ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܘܶܐܡܪ. ܐܱܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ. ܕܐܢ ܠܐ ܬܶܬܗܰܦܟܘܢ ܘܬܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܠܐ ܬܶܥܠܘܢ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܡܰܢ ܗܟܝܠ ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܗ ܐܝܟ ܗܢܐ ܛܰܠܝܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܐ ܪܰܒ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܝܟ ܛܰܠܝܐ ܗܢܐ ܒܫܶܡܝ ܠܝ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܶܠ. ܘܟܠ ܕܢܰܟܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. ܦܰܩܚ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܕܬܶܗܘܐ ܬܰܠܝܐ ܪܰܚܝܐ ܕܰܚܡܪܐ ܒܨܰܘܪܶܗ. ܘܰܡܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܐ܀

ܕܛܰܠܝ̈ܬܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ8:40-56

ܟܰܕ ܗܦܰܟ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ. ܩܰܒܠܶܗ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܺܝܐܴܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܗ ܚܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܝܽܘܐܴܪܫ ܪܺܝܫ ܟܢܽܘܫܬܐ. ܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܝܶܫܘܥ ܘܒܥܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܗ. ܒܰܪܬܐ ܓܝܪ ܝܺܚܺܝܕܝܬܐ ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܬ ܠܗ: ܐܝܟ ܒܰܪ̱ܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪܶܐ ܘܩܰܪܺܝܒܐ ܗ̱ܘܬ ܠܰܡܡܬ. ܘܟܕ ܐܴܙܶܠ ܥܰܡܗ ܗ̣ܘ ܝܫܘܥ. ܗܘܐ ܥܰܡܗ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܚܒܶܨ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܱܢ̱ܬܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܗ̱ܘܐ ܕܡܗ̇ ܫܢܝ̈ܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ: ܗ̇ܝ ܕܒܶܝܬ ܐܴܣܰܘ̈ܬܐ ܟܠܗ ܩܶܢܝܢܗ̇ ܐܱܦܩܰܬ: ܘܠܐܴ ܐܷܫܟܚܰܬ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ ܬܶܬܰܐܣܶܐ. ܐܷܬܩܰܪܒܰܬ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ ܘܩܶܪܒܰܬ ܠܟܶܢܦܐ ܕܡܐܢܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܩܡܰܬ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܰܕܡܗ̇. ܘܐܡ̣ܪ ܝܶܫܘܥ. ܡܰܢܘ ܩܪܶܒ ܠܝ. ܘܟܰܕ ܟܠܗܘܢ ܟܦܪܺܝܢ܇ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܘܰܕܥܰܡܗ. ܪܰܒܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܴܠܨܺܝܢ ܠܟ ܘܚܒܨܝܢ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ܇ ܡܰܢܘ ܩܪܶܒ ܠܝ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐ̱ܢܫ ܩܪܶܒ ܠܝ. ܐܷܢܐ ܓܶܝܪ ܝܶܕܥܶܬ ܕܚܰܝܠܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܝ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܟܕ ܚܙܬ ܕܠܐ ܛܥܬܶܗ܇ ܐܷܬܬ ܟܕ ܪܰܬܺܝܬܐ ܘܢܶܦܠܰܬ ܣܶܓܕܰܬ ܠܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ  ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܐ ܟܠܗ܇ ܡܛܠ ܐܱܝܕܐ ܥܶܠܬܐ ܩܶܪܒܰܬ܇ ܘܰܐܝܟܢܐ ܡܶܚܕܐ ܐܷܬܰܐܣܝܰܬ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܐܷܬܠܒܰܒܝ ܒܪܰܬܝ ܗܰܝܡܢܘܬܟܝ ܐܱܚܝܰܬܟܝ ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܡܐ܀ ܘܥܰܕ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܷܬܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܕܒܶܝܬ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܡܺܝܬܰܬ ܠܗ̇ ܒܰܪܬܟ. ܠܐ ܬܰܥܡܶܠ ܠܡܰܠܦܢܐ. ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܘܶܐܡܪ ܠܐܱܒܘܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܐ: ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܒܰܠܚܘܕ ܗܰܝܡܶܢ ܘܚܝܐ. ܐܷܬܐ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܠܒܰܝܬܐ: ܘܠܐܴ ܫܒܰܩ ܠܐܢܫ ܕܢܶܥܘܠ ܥܰܡܗ: ܐܷܠܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܢ ܘܠܐܱܒܘܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܐ ܘܠܐܷܡܗ̇. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܪܩܕܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܐܷܡܪ ܠܐ ܬܶܒܟܽܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܺܝܬܰܬ݀ ܐܷܠܐܴ ܕܰܡܟܐ ܗ̱ܝ ܘܓܚܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܝܕܥܺܝܢ ܕܡܺܝܬܰܬ݀ ܠܗ̇. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܱܦܶܩ ܠܟܠܢܫ ܠܒܰܪ. ܘܰܐܚܕܗ̇ ܒܺܐܝܕܗ̇ ܘܰܩܪܗ̇ ܘܶܐܡܪ. ܛܠܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ. ܘܗܦܟܰܬ ܪܽܘܚܗ̇. ܘܡܶܚܕܐ ܩܡܬ݀. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܬܡܰܗܘ ܐܱܒܗܶܝ̈ܗ̇. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܙܰܗܰܪ ܐܷܢܘܢ ܕܰܠܐܢܫ ܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ ܡܐ ܕܰܗܘܐ܀

ܘܝܗܒܺܝܢ ܫܠܡܐ ܠܥܰܢܺܝܕܐ ܘܐܡܪܝܢ:

ܩܠܐ ܗܢܐ ܒܩܠܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܽܘܦܪ̈ܐ ܕܰܥܢ̈ܢܐ:

ܠܡܢܐ ܒܪܽܘܚܩܐ ܩܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܰܒܝ̈ܒܝ: ܩܪܽܘܒܘ ܨܶܐܝܕܰܝ ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܡܐ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܘܪܰܟܶܒܘ ܥܠܰܝ ܐܽܘܠܝ̈ܬܐ ܒܰܚܢܰܓܬܐ: ܕܗܐ ܝܰܘܡܢ ܥܰܓܢܰܢܝ ܡܰܘܬܐ ܒܬܰܪܥܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ܫܘ̄ܒ: ܟܕ ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܷܬܐ ܒܬܰܪܝ. ܠܟܠ ܓܰܒ̈ܝܢ ܚܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܕܰܫܟܺܝܚ ܐܢ̱ܬ ܠܐܱܝܢܐ ܕܩܪܶܐ ܠܟ. ܐܱܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ܀

ܘܢܣܒ ܟܗܢܐ ܡܶܫܚܐ ܒܺܐܝܕܗ ܘܐܡܰܪ ܨܠܽܘܬܐ ܗܕܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܗܰܘ ܕܰܕܒܰܪܬܝܗܝ (ܕܰܕܒܰܪܬܗ̇) ܠܥܰܒܕܟ ܗܢܐ (ܦܠܢ) (ܠܐܱܡܬܟ ܗܕܐ ܦܠܢܝܬ) ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܒܦܽܘܩܕܢܐ ܕܰܐܠܗܘܬܟ ܘܰܒܨܶܒܝܢܐ ܕܥܒܽܘܕܽܘܬܟ. ܫܰܕܪ ܠܗ (ܠܗ̇) ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܣܽܘܝܥܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܡܰܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܗܰܒ ܠܗ (ܠܗ̇) ܕܰܒܝܕ ܡܶܫܚܐ ܗܢܐ ܕܥܰܠ ܫܠܰܕܐ ܕܺܝܠܗ (ܕܺܝܠܗ̇) ܡܶܬܪܡܶܐ: ܕܢܶܗܘܐ ܫܪܽܘܥܐ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܢܐ (ܕܬܶܗܘܐ ܫܪܽܘܥܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܢܺܝܬܐ) ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝ̈ܐ ܘܰܠܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܰܒܐܴܐܱܪ ܟܰܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܘܥܡ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܩܪܒܐ ܥܒܕܺܝܢ. ܘܡܰܢܰܥܝܗܝ (ܘܡܰܢܰܥܶܝܗ̇) ܠܐܱܘ̈ܢܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܕܰܕܝܨܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܕܶܐ ܘܪܘܶܙ (ܚܕܝܐ ܘܪܘܙܐ): ܢܰܣܩ (ܬܰܣܶܩ) ܠܟ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܝܬܐ. ܐܱܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܟܗܢܐ ܘܐܡܪ: ܠܰܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܠܰܢܝܚܬܐ ܕܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܦܶܐ ܘܰܠܒܽܘܣܡܐ ܕܥܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܘܪܡܶܐ ܡܶܫܚܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܘܗܝ (ܐܱܦ̈ܝܗ̇) ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܒܐ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܠ ܚܰܕܶܝܗ (ܚܰܕܝܗ̇) ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܒܪܐ܀ ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ.

ܟܢ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ (ܒܽܘܪ̈ܟܝܗ̇) ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ܀ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̈ܢ.

ܡܫܡ̄: ܐܡܝܢ܀

ܚܙܺܝ ܫܰܪܟܐ ܦܰܬܐ ()

ܫܠܶܡ ܛܶܟܣܐ ܕܥܽܘܦܝܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ


ܛܶܟܣܐ

ܕܨܰܦܪܐ ܕܝܰܘܡܐ ܬܪܰܝܢܐ ܘܰܬܠܺܝܬܝܐ ܘܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܕܫܰܢ̱ܬܐ

ܒܝܰܘܡܐ ܬܪܰܝܢܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܩܺܝܢܬܐ ܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܘܒܰܬܠܺܝܬܝܐ ܒܰܬܠܺܝܬܝܬܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܕܡܽܘܠܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܒܰܫܒܺܝܥܝܬܐ.

ܕܓܰܒܪ̈ܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ ܡܙ̄ܡ: ܦܚ

ܩܪܺܝܬܟ ܡܪܝܐ ܒܟܽܠܝܘܡ ܗ̄ ܘܦܶܫܛܬ ܐܻܝ̈ܕܝ ܠܘܬܟ܀

ܗܐ ܠܡܺܝ̈ܬܐ ܥܒܕ ܐܱܢ̱ܬ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܘܢܰܘܕܘܢ ܠܟ܀

ܘܢܶܫܬܰܥܘܢ ܕܒܩܰܒܪ̈ܐ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܒܰܐܒܕܢܐ܀

ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܒܚܶܫܘܟܐ ܬܶܕܡܘܪܬܟ ܗ̄ ܘܙܰܕܝܩܘܬܟ ܒܰܐܪܥܐ ܕܶܐܬܛܰܥܝܰܬ݀܀

ܘܶܐܢܐ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܓܥܺܝܬ ܗ̄ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܨܠܽܘܬܝ ܬܩܰܕܶܡ ܠܘܬܟ܀

ܒܝܫܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐܱܝܐ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ ܗ̄ ܐܷܬܬܪܺܝܡܶܬ ܘܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܘܬܶܘܪܶܬ܀

ܘܰܥܠܰܝ ܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܟ ܗ̄ ܘܰܕܠܽܘܚܝܟ ܫܰܬܩܰܢܝ܀

ܕܢܶܫ̈ܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ ܡܙܡ̄: ܩܓ

ܒܰܪܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܟܠܗܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܗ ܩܰܕܝܫܐ܀

ܒܰܪܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܢܘܗܝ܀

ܕܫܒܶܩ ܠܟܝ ܟܠܗ ܥܰܘܠܶܟܝ ܗ̄ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܠܗܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܝ܀

ܦܪܶܩ ܠܟܝ ܡ̣ܢ ܚܒܠܐ ܗ̄ ܡܣܰܡܶܟ ܠܟܝ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܐ܀

ܘܰܡܣܰܒܰܥ ܒܛܒ̈ܬܐ ܓܽܘܫܡܶܟܝ ܗ̄ ܘܡܚܰܕܶܬ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܟܝ܀

ܒܩ̄: ܕܪܰܗܒܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ

ܥܩܒܐ ܒܬܠܝܬܝܐ

ܡܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܢ ܚܶܢ̈ܓܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܗܕܐ. ܕܡܰܘܬܐ ܒܩܒܪܐ ܚܒܰܫ ܐܢܘܢ. ܒܟ ܒܰܪ ܚܰܝܐ ܢܶܬܢܰܚܡܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܰܠܕܽܘܟܪ̈ܢܝܗܘܢ: ܟܠܢ ܡܰܥܗܕܺܝܢܢ܀

ܒܫܒܝܥܝܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܗܘܶܐ ܢܽܘܚܡܐ. ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠܬܘܢ. ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܺܝܬܘܢ. ܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܒܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܩ̄: ܕܥܺܕܬܐ ܕܰܒܚܰܫܟ ܐܷܬܟܰܡܪܬ:

ܙܡܺܝܢ̈ܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܠܰܚܠܽܘܠܗ: ܕܚܰܬܢܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܐܱܢܗܰܪܘ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ: ܕܥܡܗ ܬܶܬܒܰܣܡܘܢ܀

ܩܠܐ ܒܬܠܝܬܝܐ ܒܩ̄: ܕܝܢܐ ܕܕܝܢ̈ܐ

ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܕܒܰܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܶܟܪ̈ܶܐ ܠܟܘܢ. ܗܐ ܡܰܛܺܝ ܠܗ ܢܽܘܚܡܐ ܘܝܰܘܡܗ ܕܦܽܘܪܥܢܐ. ܘܩܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܠܐ ܚܒܠܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܟܘܢ. ܘܢܦܩܺܝܬܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܘܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܐ. ܘܠܒܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܷܣܛܰܠ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܰܩܕܡܰܘܗܝ ܫܽܘܒܚܐ ܙܡܪܝܬܘܢ. ܡܢܰܚܡܢܐ ܕܝܰܠܕ̈ܘܗܝ ܕܐܕܡ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܚܡܥܠܝܢ܀

ܫܘܒ̄: ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܟ̈ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ. ܕܠܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܢܣܺܝܡܘܢ ܒܶܣܡ̈ܐ ܠܥܰܢܝܕܐ. ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܡܪܢ ܝܶܫܘܥ ܘܶܐܬܬܣܶܝܡ ܒܩܰܒܪܐ. ܘܶܐܬܥܰܦܺܝ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡ̣ܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܣܡܘ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܶܣܡ̈ܐ ܠܗܘ ܚܰܝ̈ܐ. ܕܗܽܘ ܓܰܒܠܗ ܠܐܴܕܡ ܡ̣ܢ ܥܰܦܪܐ. ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܝܟ ܕܣܡܢܰܢ ܒܶܣܡ̈ܐ ܐ̱ܢܺܝܚ ܒܛܰܝܒܘܬܟ܀

ܩܕܡ ܫܠܝܚܐ:

ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ: ܛܽܘܒܢܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܡܰܪ: ܥܰܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܡܟܺܝܢ ܐܱܚ̈ܝ ܨܒܶܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܠܐ ܬܶܟܪܐ ܠܟܘܢ. ܕܰܒܩܠ ܩܰܪܢܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ: ܩܝܡܺܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܐ. ܘܠܒܶܫ ܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠ. ܠܰܕܠܐܴ ܒܠܐܷ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܪܰܗܒܘܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ. ܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܗ ܕܰܡܫܝܚܐ܀

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ

15:20-30

ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܩܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܰܗܘܐ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܕܰܡܟ̈ܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̱ܘܐ ܡܰܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܝܰܕ ܒܰܪܢܫܐ ܗܘܝܐ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܐܱܝܟܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܐܴܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܡܝܬܺܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܴܦ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܚܐܷܝܢ. ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܒܛܶܟܣܶܗ. ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܗ̱ܘܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܬܰܪܟܶܝܢ ܐܱܝܠܝܢ ܕܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܷܢܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗ. ܘܗܝܕܶܝܢ ܬܶܗܘܐ ܚܰܪܬܐ. ܡܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܐܱܠܗܐ ܐܱܒܐ. ܡܐ ܕܒܛܶܠ ܟܠ ܪܺܝܫ ܘܟܠ ܫܽܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ. ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܬܶܚܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܐ̱ܚܪܝܐ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܫܰܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܡܐ ܕܶܐܡܪ ܕܝܢ ܟܠܡܶܕܡ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ ܟܠ. ܗܝܕܝܢ ܗܽܘ ܒܪܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ. ܕܢܶܗܘܐ ܐܠܰܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܘܶܐܠܐܴ ܡܢܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡܕܺܝܢ ܚܠܦ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܩܝܡܺܝܢ. ܡܢܐ ܥܡܕܺܝܢ ܚܠܦ ܡܺܝ̈ܬܐ. ܘܰܠܡܢܐ ܐܦ ܚܢܰܢ ܒܟܠ ܫܥܐ ܒܩܺܝܢܕܽܘܢܘܣ ܩܝܡܺܝܢܰܢ܀ ܒܰܪܟܡܪܝ.

ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܐܠܘܢܝܩܝ̈ܐ

ܒܪܟܡܪܝ.4:13-17

ܨܒܶܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܝܢ ܕܬܶܕܥܘܢ ܐܚ̈ܝ: ܕܥܠ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܕܡܟܺܝܢ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܟܪܝܐ ܠܟܘܢ: ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܣܰܒܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܢ ܕܝܶܫܘܥ ܡܺܝܬ ܘܩܡ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܰܗܐ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܡܶܠܬܗ ܕܡܪܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܐܱܝܠܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢܢ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܕܚܰܝܺܝܢܢ: ܠܐ ܢܰܕܪܶܟ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܶܟܘ. ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܡܪܢ ܒܦܽܘܩܕܢܐ. ܘܰܒܩܠܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܰܒܩܰܪܢܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܢܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܗܝܕܝܢ ܚܢܰܢ ܐܱܝܠܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢܢ ܕܚܰܝܺܝܢܰܢ: ܢܶܬܚܛܶܦ ܥܡܗܘܢ ܐܱܟܚܕܐ ܒܰܥܢܢ̈ܐ ܠܐܽܘܪܥܗ ܕܡܪܢ ܒܐܐܪ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܙܒܰܢ ܥܡ ܡܪܢ ܢܶܗܘܐ. ܗܘܰܘ ܗܟܝܠ ܡܒܰܝܐܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܗܠܝܢ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܕܢܫ̈ܐ

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ.

7:29-32

ܘܗܕܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܱܚ̈ܝ ܕܙܰܒܢܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܷܙܕܰܠܗܰܙ ܠܗ. ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܟܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܒܟܶܝܢ: ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܚܕܶܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܚܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܙܒܢܺܝܢ: ܐܝܟ ܠܐ ܡܩܰܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܠܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܙܶܕܩܐ ܕܰܚܫܰܚܬܐ. ܥܒܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܣܟܺܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܰܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܬܶܗܘܘܢ. ܐܱܝܢܐ ܓܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ: ܪܢܐ ܒܰܕ ܡܪܗ ܕܰܐܝܟܢܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܡܪܗ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ

ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܒܪܟܡܪܝ.

11:8-22

ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܱܒܪܗܡ ܟܕ ܐܷܬܩܪܺܝ: ܐܷܫܬܡܰܥ ܕܢܶܦܘܩ ܠܐܱܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܣܰܒ ܠܝܪܬܽܘܬܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܗ̱ܘܐ ܠܐܱܝܟܐ ܐܴܙܠ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܘܐ ܬܰܘܬܒܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗܝ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܟܪܝܬܐ. ܘܰܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܡ ܐܻܝܣܚܩ ܘܝܰܥܩܘܒ ܒܢ̈ܰܝ ܝܪܬܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܡܽܘܠܟܢܐ. ܡܣܰܟܐ ܗ̱ܘܐ ܓܝܪ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܕܐܽܘܡܢܗ̇ ܘܥܒܽܘܕܗ̇ ܐܱܠܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܣܰܪܐ ܕܰܥܩܰܪܬܐ ܗ̱ܘܬ. ܢܶܣܒܰܬ ܚܰܝܠܐ ܕܰܬܩܰܒܠ ܙܰܪܥܐ. ܘܰܕܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܫܢܶܝ̈ܗ̇ ܝܶܠܕܰܬ. ܥܰܠ ܕܰܐܫܪܰܬ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܚܕ ܕܰܒܛܶܠ ܒܣܰܝܒܘܬܐ. ܐܷܬܺܝܠܶܕܘ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܠܐ ܕܥܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܐ ܕܡܶܢܝܢ ܠܝܬ ܠܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܺܝܬܘ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܠܐܴ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܩܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܗ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܰܐܟܣ̈ܢܝܶܐ ܐܢܘܢ ܘܬܰܘ̈ܬܒܶܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܴܡܪܝܢ: ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ ܒܥܶܝܢ. ܘܐܷܠܽܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܗ̇ ܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܻܝܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܙܰܒܢܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܟܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܗ̇. ܗܫܐ ܕܝܢ ܝܺܕܝܥܐ: ܕܠܰܕܛܒܐ ܡܶܢܗ̇ ܪܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܗܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܒܰܫܡܝܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܟܶܦ ܐܠܰܗܐ: ܕܰܐܠܗܘܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܛܰܝܒ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܩܰܪܶܒ ܐܒܪܗܡ ܠܐܻܝܣܚܩ ܒܢܶܣܝܘܢܗ: ܘܠܺܝܚܝܕܗ ܐܱܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܐ. ܠܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܐ ܒܡܽܘܠܟܢܐ ܐܷܬܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ. ܕܒܺܐܝܣܚܩ ܢܶܬܩܪܐ ܠܟ ܙܰܪܥܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܗ̱ܘܐ ܒܢܰܦܫܗ: ܕܡܛܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܰܡܩܡܽܘ. ܘܡܶܛܠ ܗܢܐ ܒܡܰܬܠܐ ܐܷܬܺܝܗܶܒ ܠܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܡܶܕܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ. ܒܰܪܟ ܐܻܝܣܚܩ ܠܝܰܥܩܘܒ ܘܰܠܥܺܣܽܘ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܟܕ ܡܐܷܬ ܝܰܥܩܘܒ: ܒܰܪܟ ܠܟܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܦ ܘܰܣܓܶܕ ܥܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܗ. ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܝܰܘܣܦ ܟܕ ܡܐܷܬ ܥܶܗܰܕ ܠܡܰܦܩܬܐ ܕܰܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܘܦܰܩܶܕ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀ ܒܪܟܡܪܝ.

ܗܘܠܠܐ: ܐܢܗܪ ܐܦ̈ܝܟ ܥܠ ܥܒܕܟ (ܐܡܬܟ). ܘܰܦܪܘܩܝܗܝ (ܘܦܪܘܩܶܝܗ̇) ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܟ ܗ̄.

ܕܓܒܪ̈ܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܡܬܝ25:31-46

ܡܐ ܕܐܬܶܐ ܕܝܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܒܫܽܘܒܚܗ: ܘܟܠܗܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܥܰܡܗ: ܗܝܕܝܢ ܢܶܬܶܒ ܥܠ ܬܪܽܘܢܘܣ ܕܫܽܘܒܚܗ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ. ܘܰܢܦܰܪܶܫ ܐܢܘܢ. ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܕ. ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܥܶܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܓܕܰܝ̈ܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܶܪ̈ܒܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ: ܘܰܓܕܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܶܡܠܗ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪ ܡܰܠܟܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ. ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܒܝ. ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗ̱ܘܬ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܟܶܦܢܶܬ ܓܝܪ. ܘܝܰܗ̱ܒܬܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ. ܘܐܱܫܩܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܐܱܟܣܢܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܢܝ. ܥܰܪܛܶܠܝܐ ܗ̱ܘܝܬ ܟܰܣܺܝܬܘܢܢܝ. ܟܪܺܝܗ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܣܥܰܪܬܽܘܢܢܝ. ܘܒܶܝܬ ܐܱܣܝܪ̈ܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܐܬܰܝܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܗ ܗܢܘܢ ܙܰܕܝܩ̈ܐ. ܡܪܢ ܐܷܡܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܕܟܦܶܢ ܐܢ̱ܬ. ܘܬܰܪܣܺܝܢܟ: ܐܘ ܕܰܨܶܗܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܱܫܩܺܝܢܟ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܕܰܐܟܣܢܝܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܟܰܢܶܫܢܟ: ܐܘ ܕܥܰܪܛܶܠܝ ܐܢ̱ܬ ܘܟܰܣܺܝܢܟ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܟܪܺܝܗܐ. ܐܘ ܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܘܬܟ. ܘܰܥܢܐ ܡܰܠܟܐ. ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ: ܕܰܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܱܚ̈ܝ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܠܝ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕܬܘܢ. ܗܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪ ܐܦ ܠܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܣܶܡܠܗ. ܙܶܠܝ ܠܟܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܐ.. ܠܢܽܘܪܐ ܕܰܠܥܠܡ. ܗܝ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܐܴܟܶܠܩܪܨܐ. ܘܰܠܡܰܠܐܟܘ̈ܗܝ. ܟܦܢܶܬ ܓܝܪ. ܘܠܐ ܝܰܗ̱ܒܬܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ. ܘܠܐ ܐܱܫܩܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܘܰܐܟܣܢܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܠܐ ܟܰܢܶܫܬܽܘܢܢܝ. ܘܥܰܪܛܶܠܝܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܠܐ ܟܰܣܺܝܬܽܘܢܢܝ. ܘܰܟܪܺܝܗܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܒܶܝܬ ܐܱܣܺܝܪ̈ܐ ܗ̱ܘܝܬ. ܘܠܐ ܣܥܰܪܬܘܢܢܝ. ܗܝܕܝܢ ܢܶܥܢܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܡܪܢ: ܐܷܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܟܦܢܐ ܐܘ ܨܰܗܝܐ: ܐܘ ܐܱܟܣܢܝܐ ܐܘ ܥܰܪܛܶܠܝܐ: ܐܘ ܟܪܺܝܗܐ ܐܘ ܒܝܬ ܐܱܣܝܪ̈ܐ: ܘܠܐ ܫܰܡܶܫܢܟ. ܗܝܕܝܢ ܢܶܥܢܶܐ. ܘܢܺܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܱܡܝܢ ܐܴܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܰܟܡܐ ܕܠܐ ܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܠܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܝ ܥܒܰܕܬܘܢ ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܐ ܕܰܠܥܠܡ. ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠܡ܀

ܐܘ ܦܣܘܩܐ ܗܢܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܠܘܩܐ

17:22-37

ܘܶܐܡܪ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܢܺܐܬܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܶܬܪܰܓܪܓܘܢ ܠܡܶܚܙܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܒܪܗ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܠܐ ܬܶܚܙܘܢ. ܘܐܢ ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ. ܗܐ ܗܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܐ ܗܪ ܬܰܡܢ ܗ̱ܘ ܠܐ ܬܺܐܙܠܘܢ. ܐܱܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܰܪܩܐ ܒܪܩ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ: ܘܟܠܗ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܡܰܢܗܪ: ܗܟܢܐ ܢܶܗܘܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܫܐ ܒܝܰܘܡܗ. ܠܘܩܕܰܡ ܕܝܢ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ ܕܢܶܚܰܫ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܢܶܣܬܠܐ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܗܕܐ. ܘܰܐܝܟܢܐ ܕܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܢܽܘܚ: ܗܟܢܐ ܢܶܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܰܒܪܗ ܕܐܢܫܐ. ܕܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܫܬܶܝܢ: ܘܢܣܒܺܝܢ ܐ̱ܢܶܫ̈ܐ ܘܝܗܒܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܥܠ ܢܽܘܚ ܠܟܶܘܶܝܠܐ: ܘܶܐܬܐ ܛܰܘܦܢܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܘܰܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܠܽܘܛ: ܕܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܬܶܝܢ: ܘܙܒܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ: ܘܢܨܒܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܒܢܶܝܢ: ܒܝܰܘܡܐ ܕܝܢ ܕܢܦܰܩ ܠܘܛ ܡ̣ܢ ܣܕܽܘܡ: ܐܱܡܛܰܪ ܡܪܝܐ ܢܽܘܪܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܢܶܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐܷ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ. ܡܰܢ ܕܒܶܐܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܒܰܝܬܐ. ܠܐ ܢܶܚܘܬ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܐܢܘܢ. ܘܡܰܢ ܕܰܒܚܰܩܠܐܱ ܗ̱ܘ: ܠܐ ܢܶܬܗܦܶܟ ܠܒܶܣܬܪܗ. ܐܷܬܕܰܟܪܘ ܠܐܱܢ̱ܬܬܗ ܕܠܽܘܛ. ܡܰܢ ܕܨܒܐ ܕܢܰܚܐ ܢܰܦܫܗ. ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܢܰܘܒܕ ܢܰܦܫܗ ܢܰܚܶܝܗ̇. ܐܴܡܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟܘܢ ܕܰܒܗܘ ܠܺܠܝܐ. ܬܪܶܝܢ ܢܶܗܘܘܢ ܒܰܚܕܐ ܥܰܪܣܐ. ܚܕ ܢܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܐ ܢܶܫܬܒܩ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܛܚ̈ܢܢ ܐܱܟܚܕܐ. ܚܕܐ ܬܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܬܐ ܬܶܫܬܒܶܩ. ܬܪܶܝܢ ܢܶܗܘܘܢ ܒܚܰܩܠܐ. ܚܰܕ ܢܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܢܐ ܢܶܫܬܒܶܩ. ܥܢܰܘ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܠܐܱܝܟܐ ܡܪܢ. ܐܴܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܱܝܟܐ ܕܦܰܓܪܐ ܬܰܡܢ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܢܶܫܪ̈ܶܐ܀

ܕܢܶܫ̈ܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܠܘܩܐ

10:38-42

ܘܰܗܘܐ ܕܟܰܕ ܗܶܢܘܢ ܪܕܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܥܠ ܠܰܩܪܝܬܐ ܚܕܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܪܬܐ. ܩܰܒܠܬܶܗ ܒܒܰܝܬܗ̇ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܬ ܠܗ̇ ܚܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܰܪܝܡ. ܘܶܐܬܬ ܝܶܬܒܬ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܫܡܥܐ ܗ̱ܘܬ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܡܪܬܐ ܕܝܢ ܥܰܢܝܐ ܗ̱ܘܬ ܒܬܶܫܡܫܬܐ ܣܰܓܝܐܬܐ. ܘܶܐܬܬ ܐܴܡܪܐ ܠܗ. ܡܪܝ. ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܟ: ܕܚܬܝ ܫܒܰܩܬܰܢܝ ܒܰܠܚܘܕܰܝ ܠܰܡܫܰܡܫܽܘ: ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܥܰܕܪܐ ܠܝ. ܥܢܐ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇. ܡܪܬܐ ܡܪܬܐ. ܝܨܦܰܬܝ ܘܰܪܗܺܝܒܰܬܝ ܥܠ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܕܝܢ ܕܡܶܬܒܥܝܐ. ܡܰܪܝܡ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܓܒܬ ܠܗ̇: ܗܝ ܕܠܐ ܬܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܗ̇܀

ܐܘ ܦܣܘܩܐ ܗܢܐ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܢ ܡܪܩܘܣ

5:21-43

ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܝܶܫܘܥ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܐ ܠܗܰܘ ܥܶܒܪܐ. ܬܘܒ ܐܷܬܟܰܢܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܰܕ ܝܰܡܐ. ܘܶܐܬܐ ܚܕ ܕܰܫܡܗ ܝܽܘܐܪܫ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܒܝ ܟܢܽܘܫܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܢܦܰܠ ܠܘܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ. ܘܒܥܶܐ ܗ̱ܘܐ ܡܶܢܗ ܣܰܓܝ. ܘܐܡܪ ܠܗ. ܒܪܰܬܝ ܒܺܝܫܐܝܬ ܥܒܺܝܕܐ. ܬܐ ܣܺܝܡ ܐܻܝܕܟ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܬܶܬܚܠܶܡ ܘܬܻܚܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܗ ܝܶܫܘܥ. ܘܕܰܒܝܩ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܝܐܐ. ܘܚܒܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ. ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܰܕܡܐ. ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ. ܐܱܝܕܐ ܕܣܰܓܝ ܣܶܒܠܰܬ ܡ̣ܢ ܐܴܣܰܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܘܰܐܦܩܰܬ ܟܠܡܕܡ ܕܺܐܝܬ ܠܗ̇. ܘܡܶܕܡ ܠܐ ܐܷܬܥܰܕܪܰܬ. ܐܷܠܐ ܐܦ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܐܷܬܐܱܠܨܰܬ. ܟܕ ܫܶܡܥܰܬ ܥܠ ܝܶܫܘܥ: ܐܷܬܬ ܒܚܶܒܨܐ ܕܟܶܢܫܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܩܶܪܒܰܬ ܠܰܠܒܽܘܫܗ. ܐܴܡܪܐ ܗ̱ܘܬ ܓܝܪ: ܕܐܦܶܢ ܠܰܠܒܘܫܗ ܩܪܒܐ ܐ̱ܢܐ ܚܝܐ ܐ̱ܢ̣ܐ: ܘܡܶܚܕܐ ܝܶܒܫܰܬ ܡܥܺܝܢܐ ܕܰܕܡܗ̇. ܘܰܐܪܓܫܰܬ ܒܦܰܓܪܗ̇. ܕܶܐܬܰܐܣܝܰܬ ܡ̣ܢ ܡܚܽܘܬܗ̇. ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܡܶܚܕܐ ܝܺܕܥ ܒܢܰܦܫܗ ܕܚܰܝܠܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܗ. ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܬ ܟܶܢܫܐ ܘܶܐܡܪ. ܡܰܢܘ ܩܪܶܒ ܠܡܐܢ̈ܝ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܚܒܨܝܢ ܠܟ: ܘܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܡܰܢܘ ܩܪܶܒ ܠܝ: ܘܚܐܪ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܚܙܐ ܡܰܢܘ ܗܕܐ ܥܒܰܕ. ܗܝ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܟܕ ܕܰܚܺܝܠܐ ܘܪܰܬܺܝܬܐ. ܕܝܶܕܥܰܬ ܡܐ ܕܰܗܘܐ ܠܗ̇: ܐܷܬܬ ܢܶܦܠܬ ܩܕܡܰܘܗܝ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܷܡܪ ܠܗ̇ ܒܪܰܬܝ ܗܰܝܡܢܘܬܶܟܝ ܐܱܚܝܰܬܶܟܝ. ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܡܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܚܠܺܝܡܐ ܡ̣ܢ ܡܚܽܘܬܶܟܝ. ܘܥܰܕ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ: ܐܷܬܰܘ ܡ̣ܢ ܕܒܶܝܬ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܒܰܪܬܟ ܡܺܝܬܰܬ. ܠܡܢܐ ܡܶܟܝܠ ܡܰܥܡܶܠ ܐܱܢ̱ܬ ܠܡܰܠܦܢܐ. ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܠܡܶܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪܘ: ܘܶܐܡܪ ܠܗܰܘ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܒܰܠܚܘܕ ܗܰܝܡܢ. ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܠܐܢܫ ܕܢܺܐܙܠ ܥܡܗ: ܐܷܠܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ ܘܰܠܝܘܚܰܢܢ ܐܱܚܽܘܗܝ ܕܝܰܥܩܘܒ. ܘܶܐܬܰܘ ܠܒܰܝܬܐ ܕܗܰܘ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ. ܘܰܚܙܐ ܕܰܪ̈ܗܺܝܒܺܝܢ ܘܒܟܶܝܢ ܘܡܰܝܠܠܝܢ. ܘܥܰܠ. ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܢܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܒܟܶܝܢ. ܛܠܺܝܬܐ ܠܐ ܡܺܝܬܰܬ. ܐܷܠܐ ܕܰܡܟܐ ܗ̱ܝ. ܘܓܚܟܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܱܦܩ ܠܟܠܗܘܢ ܘܰܕܒܰܪ ܠܐܱܒܘܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ ܘܠܐܡܗ̇. ܘܰܠܗܢܘܢ ܕܥܰܡܗ: ܘܥܰܠ ܠܐܱܝܟܐ ܕܪܰܡܝܐ ܗ̱ܘܬ ܛܠܺܝܬܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܺܐܝܕܗ̇ ܕܰܛܠܝܬܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇: ܛܠܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ ܘܒܰܪ ܫܥܬܗ ܩܡܰܬ ܛܠܺܝܬܐ ܘܰܡܗܰܠܟܐ ܗ̱ܘܬ. ܐܻܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܓܝܪ ܒܪܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪܐ. ܘܡܶܬܕܰܡܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܽܘܡܪܐ ܪܰܒܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܣܰܓܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܕܥ ܗܕܐ ܘܶܐܡܪ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܥܰܣ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܠܥܰܒ̈ܕܝܟ ܐܱܢܝܚ܀ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢܚܡ܀ ܗܐ ܣܕܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܗ ܕܥܠܡܐ ܕܪ̈ܶܐ ܘܐܬܶܝܢ. ܚܰܕ ܒܬܪ ܚܰܕ ܘܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܗ̇ ܠܰܡܫܰܢܝܽܘ. ܗܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܥܠ ܡܰܥܒܰܪܬܗ ܕܓܺܝܫܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܗܢܐ ܠܗܢܐ ܙܪܶܒ ܕܢܶܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܡܐ܀

ܗܐ ܫܚܺܝܩܺܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܒܺܝܫܐ ܟܠ ܥܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܟܕ ܪܚܡܺܝܢ ܠܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒܗ: ܐܝܟ ܥܡܽܘܪ̈ܐ ܘܰܐܝܟ ܝܪ̈ܽܘܬܗ ܗܐ ܠܐܴܝܶܢ ܒܗ: ܘܐܝܟ ܫܪ̈ܽܘܝܐ ܘܐܝܟ ܚܙܽܘܩ̈ܐ ܢܦܩܺܝܢ ܡܶܢܗ܀

ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝ̈ܐ ܦܩܕܺܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܐܠܰܗܐ: ܘܒܰܙܒܢ ܩܶܨܐ ܡܝܬܺܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܰܝܘ̈ܬܐ. ܐܷܬܡܠܝ̱ ܡܰܠܟ̈ܐ ܓܰܐܝ̈ܐ ܘܪ̈ܡܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܢ̈ܐ: ܘܝܰܘܡܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܡܫܰܦ̈ܠܐܷ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܐܦ ܕܘܰܝ̈ܐ܀

ܡܫܺܝܚܐ ܕܨܰܠܝ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗ ܟܣܗ ܕܡܰܘܬܐ: ܐܱܥܒܰܪ ܡܶܢܢ ܟܣܐ ܕܡܰܘܬܐ ܗܰܘ ܬܶܢܝܢܐ܀

ܫܠܶܡ


ܬܘܒ

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܡܶܬܐܱܡܪ̈ܢ ܒܒܰܝܬܐ ܕܥܰܢܝܕܐ ܒܪܰܡܫܐ ܕܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܕܰܬܪܰܝܢܐ ܒܩܺܝܢܬܐ ܬܪܰܝܢܝܬܐ

ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܰܕܢܶܫ̈ܐ

ܒܩܠܐ: ܥܠ ܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ.

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣ̈ܡܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܰܒܬܘܠܬܐ ܡܰܪܝܡ: ܝܠܕܬ ܐܠܰܗܐ܀

ܫܰܒܚܝ̈ܗܝ ܟܠܗܶܝܢ ܐܷܡ̈ܘܬܐ: ܥܠ ܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ: ܢܶܗܘܐ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܰܢܒܝ̈ܐ ܫܠܺܝܚ̈ܐ: ܘܣܗ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ܀

ܫܘܒ̄: ܥܠ ܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣ̈ܡܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ܀

ܡܶܢܥܠܡ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ: ܢܶܗܘܐ ܕܽܘܟܪܢܐ. ܠܥܺܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ: ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܝܰܠܕ̈ܝܗ̇܀

ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܫܰܪܪܐ: ܕܽܘܟܪܢܐ ܠܟܺܐܢ̈ܐ: ܘܣܰܒܪܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܠܰܬܠܺܝܬܝܘܬܐ: ܣܶܓܕܬܐ ܘܪܽܘܡܪܡܐ܀

ܝܰܘܡܗ ܪܰܒܐ ܕܢܽܘܚܡܐ: ܗܰܒܠܢ ܘܰܐܫܘܐ ܠܢ: ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗ̇ܘ ܩܠܐ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܒܝ: ܘܺܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܗܪܟܐ ܘܰܠܥܠ ܒܰܫܡܝܐ: ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܠ: ܩܕܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܬܰܡܢ ܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ: ܐܱܒܗܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ܀

ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܢܘܢ: ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܘܢ: ܡܪܝܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ: ܘܚܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܟ܀

ܥܩܒܐ- ܥܠ ܦܬܘܪ ܡܰܠܟܘܬܐ ܒܓܽܘܕܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܘܰܙܕܺܝܩ̈ܐ. ܐܱܫܪܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܡܪܶܐ ܟܠ ܠܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܒܩܠܐ: ܕܩܽܘܩܝܐ

ܩܽܘܪܒܢ̈ܐ ܩܰܪܶܒܘܢ ܠܺܝ ܐܴܡܪܐ ܢܰܦܫܐ. ܕܠܐ ܐܻܝܬ ܡܶܕܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܝ̣ ܐܝܟ ܦܰܓܪܗ ܕܡܪܝܐ. ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܝ ܒܶܟܝܐ ܘܬܶܢ̈ܚܬܐ. ܐܝܟ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܝ ܦܰܓܪܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܐ ܕܩܝܡܺܝܬܘܢ ܒܰܨܠܘܬܐ: ܟܗܢ̈ܐ ܨܰܠܘ ܥܠܰܝ. ܕܐܙܠܐ̱ ܐ̱ܢ̣ܐ ܘܡܶܬܩܰܒܠܐ ܐ̱ܢ̣ܐ. ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܝܚܐ܀

ܫܘܒ̄: ܫܽܘܒܚܐ ܠܟ ܝܶܫܘܥ ܡܰܠܟܐ. ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܐ. ܠܰܡܕܢܗ̇ ܠܐܱܪܥܐ. ܡܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܪܰܒܘܬܟ. ܘܟܽܘܪܣܝܐ ܕܢܽܘܪܐ ܡܰܬܩܰܢ ܠܐܻܝܩܪܟ. ܡܐ ܕܢܰܗܪܐ ܕܢܽܘܪܐ ܪܕܐ: ܠܒܽܘܚܪܢܐ ܕܟܠ ܒܣܰܪ. ܢܓܽܘܠܘܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܛܰܝܒܘܬܟ ܥܠ ܥܰܒܕܟ ܕܰܫܟܒ (ܐܱܡܬܟ ܫܶܟܒܰܬ݀) ܗ̄ ܐܱܢܺܝܚ ܡܪܝ ܠܥܰܒܕܟ (ܠܐܱܡܬܟ)܀

ܕܰܛܠܝ̈ܐ

ܒܩܠܐ: ܕܩܘܩܝܐ

ܥܶܣܪܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܠܐܻܝܽܘܒ ܟܺܐܢܐ. ܘܰܒܚܕܐ ܫܥܐ ܐܷܬܐ ܠܗ ܛܒܐ ܕܥܽܘܢܕܢܗܘܢ. ܠܐ ܒܟܐ ܐܷܢܘܢ. ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܘܠܺܝܬܐ. ܐܷܠܐ ܟܠܫܥ. ܗܟܢ ܐܴܡܪ ܗ̱ܘܐ. ܕܡܪܝܐ ܝܰܗܒ ܘܰܢܣܰܒ ܕܺܝܠܗ ܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ. ܢܶܗܘܐ ܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܒܰܪܰܟ ܐܻܝܡܡܐ ܘܠܺܠܝܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܫܘܒ̄: ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܐ ܛܰܘܦܢܐ ܥܠ ܐܱܦ̈ܝ ܐܱܪܥܐ. ܫܰܦܝܪ ܪܕܶܐ ܗ̱ܘܐ ܙܰܒܢܐ ܘܕܒܰܪ ܠܗ ܠܥܠܡܐ. ܠܐ ܡܐܷܬ ܗ̱ܘܐ. ܛܰܠܝܐ ܩܕܡ ܐܱܒܘܗܝ ܐܴܦܠܐ ܒܰܪܬܐ ܡܝܬܐ ܩܕܡ ܐܷܡܗ̇. ܘܗܫܐ ܕܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܐ ܠܗ ܫܽܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܗܐ ܡܶܬܕܰܒܪܐ ܛܰܠܝܽܘܬܐ ܘܣܰܝܒܘܬܐ ܦܝܫܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܒܩ̄: ܕܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܒܗ ܠܢܽܘܚܡܰܢ.

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܪܒܶܗ ܠܢܽܘܚܡܰܢ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܗ̇ ܣܰܒܪܐ ܠܰܩܝܡܬܰܢ. ܣܗܶܕ ܦܰܘܠܘܣ ܛܽܘܒܢܐ. ܕܡܰܟܶܣ ܠܰܦܠܺܝܓܐ ܘܐܡܪ. ܣܰܟܠܐܴ ܙܰܪܥܐ ܕܙܪܰܥ ܐܢ̱ܬ. ܐܢ ܠܐ ܡܐܷܬ ܠܐ ܚܝܶܐ. ܚܰܘܺܝ ܕܰܒܫܽܘܒܚܐ. ܩܐܷܡ ܓܶܢܣܐ ܕܒܶܝܬ ܐܕܡ܀

ܫܘܒ̄: ܫܽܘܒܚܐ ܠܗ ܠܰܒܪܐ ܒܽܘܟܪܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܙܟܐ. ܚܙܝܗ̱ܝ ܐܴܕܡ ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܒܶܗ. ܘܟܰܦ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܫܒܽܘܩ ܠܝ ܣܰܟܠܘܬܝ. ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡܪܝ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ. ܘܰܐܦܢܢܝ ܥܡ ܝܰܠܕܰܝ̈: ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢܗ܀

ܥܩܒܐ- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܩܘܕܫܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܢܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܶܐܟܠܘ ܦܰܓܪܟ ܩܰܕܝܫܐ ܘܶܐܫܬܝܘ ܠܰܕܡܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܐܘ

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ

ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܪܺܝܬܟ ܒܢܽܘܚܡܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܓܘ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܘܚܰܣܐ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ ܘܚܝܪܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܟ܀

ܐܱܢܺܝܚ ܠܰܩܒܝܪ̈ܐ: ܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܘܰܐܣܓܐ ܫܘܒܩܢܐ: ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܠ ܩܕܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܝܚܐ ܢܶܗܘܐ ܕܽܘܟܪܢܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

ܒܥܽܘܒܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܘܕܺܐܝܣܚܩ ܘܰܕܝܰܥܩܘܒ. ܐܱܫܪܐ ܡܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܝܟ. ܕܰܫܟܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܕܰܫܟܒܘ ܒܟܰܪܝܘܬܐ. ܢܩܽܘܡܘܢ ܒܚܰܕܘܬܐ. ܘܢܶܥܠܘܢ ܠܡܰܠܟܘܬܐ: ܒܰܐܦ̈ܐ ܦܨܺܝ̈ܚܬܐ܀

ܛܰܠܐ ܕܒܽܘܣ̈ܡܐ. ܪܽܘܣ ܡܪܝ ܒܰܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܕܰܐܒܗ̈ܝܢ ܘܕܰܐܚܝ̈ܢ. ܕܰܫܟܒܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܡܫܝܚܐ. ܕܩܪܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܩܝܡܝܢ ܕܠܐܴ ܚܒܠܐ. ܘܙܡܪܝܢ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܐ ܘܢܰܦ̈ܫܬܐ. ܢܶܩܥܘܢ ܫܰܘܝܐܝܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܐ ܘܐܬܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܐ܀

ܒܪܰܡܫܐ ܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܒܩܺܝܢܬܐ ܬܡܺܝܢܝܬܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܩܺܝܢܬܐ ܚܡܺܝܫܝܬܐ

ܕܓܰܒܪ̈ܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ

ܐܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܐ…..ܘܫܪܟܐ܀

ܘܥܩܒܐ- ܥܰܒܕܟ ܕܰܫܟܶܒ ܥܠ ܣܰܒܪܟ…..ܘܫܪܟܐ܀

ܕܢܶܫ̈ܐ- ܩܘܩܠܝܘܢ

ܒܰܪܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ……..ܘܫܪܟܐ܀

ܥܩܒܐ ܐܱܡܬܟ ܕܫܶܟܒܰܬ݀ ܥܠ ܣܰܒܪܟ….ܘܫܪܟܐ܀

ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܒܩ̄: ܕܐܝܠܝܢ ܕܰܪ̈ܫܝܡܝܢ

ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܶܟܝܠ ܥܒܰܪ ܠܗ. ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܛܥܶܐ ܒܗ. ܟܠ ܡܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ ܕܢܶܥܘܠ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܐ. ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܠܟܣܐ ܕܥܽܘܢܕܢܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܛܰܥܡܗ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ܀

ܫܘܒ̄: ܥܰܠ ܦܬܘܪܐ. ܕܡܰܬܩܰܢ ܡ̣ܢ ܥܠܰܡ. ܠܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝܩ̈ܐ. ܐܱܣܡܶܟ ܐܢܘܢ ܠܥܰܢܝ̈ܕܝܢ ܕܰܐܘܕܝܘ ܒܟ ܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܱܘܕܐ ܒܗܘܢ ܩܕܡ ܝܠܘܕܟ. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܟ ܟܕ ܚܰܝܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܒܟ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܥܩܒܐ- ܪܰܗܒܘܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ…ܘܫܰܪܟܐ܀

ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ

ܒܩ̄: ܕܠܟ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܡܩܰܪܒܝܢܢ

ܒܫܥܬܐ ܕܝܬܒ ܕܰܝܢܐ. ܥܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܗ. ܘܥܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܘܥܶܕܢ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܐܷܢܘܢ. ܘܰܫܡܝܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܐ. ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܩܠܗ ܕܕܰܝܢܐ. ܘܡܰܢ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܒܽܘܠܗܝܐ. ܡܐ ܡܰܪܺܝܪ ܣܰܝܦܐ. ܕܰܒܢܽܘܪܐ ܕܐܷܢ. ܒܺܝܫ̈ܐ ܠܢܽܘܪܐ ܘܛܒ̈ܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܢܐ. ܦܪܘܩܢ ܚܽܘܣ ܥܠ ܥܰܒ̈ܕܝܟ. ܕܰܫܟܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܠ ܣܰܒܪܟ܀

ܫܘܒ̄: ܡܢܰܚܡܢܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ. ܚܽܘܣ ܥܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡܝܗ̱ܝ. ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܝܗ̱ܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ. ܒܝܰܘܡܗ ܕܢܽܘܚܡܐ. ܠܐ ܡܪܝ ܢܶܫܪܰܟ. ܠܰܚܒܠܐ ܨܰܠܡܐ ܦܰܐܝܐ. ܕܨܽܘܪܰܬ ܪܰܒܘܬܟ. ܘܠܐ ܢܦܽܘܫ ܒܗ̇ ܒܰܫܝܘܠ. ܘܢܰܗܶܠ ܒܗ ܡܰܘܬܐ. ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܢܗ. ܐܷܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܢܦܰܠ. ܐܷܠܐ ܢܰܚܶܡ. ܘܰܐܩܺܝܡܝܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܝܗ̱ܝ ܐܷܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܐ܀

ܥܶܩܒܐ- ܗܝܕܶܝܢ ܘܡܐ ܕܪ̈ܥܠܢ ܟܠ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܠܡܶܫܬܪܝܽܘ ܡ̣ܢ ܬܽܘܩܢܗܶܝܢ ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܥܡ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܢܶܬܒܛܠܘܢ ܕܠܐ ܢܢܗܪܘܢ ܘܰܒܦܽܘܩܕܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܛܐ ܥܠܡܐ ܠܫܽܘܠܡܐ. ܬܘܒ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܐ ܒܙܰܘܥܐ ܡܶܬܦܰܬܚܝܢ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܘܰܠܒܝܬ ܕܺܝܢܐ ܢܶܬܛܰܝܒܘܢ ܕܰܢܩܒܠܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܢܝܗܘܢ ܒܕܺܝܢܐ ܟܺܐܢܐ ܘܰܬܪܺܝܨܐ ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝܢܐ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ

ܥܩܒܐ- ܚܽܘܬ ܒܰܪ ܚܰܝܐ. ܨܶܝܕ ܥܰܢܝ̈ܕܐ ܕܗܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܟ. ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܢܚܶܬܬ ܨܶܐܝܕܰܝܗܘܢ. ܘܰܐܕܢܰܚܬ ܢܽܘܗܪܟ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܝܗܘܢ. ܒܗܕܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܚܶܡ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܘܢ܀

ܫܠܶܡ

ܘܠܐܱܠܗܐ ܫܽܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܶܡ