أبيات للأموات تُقال في البيت والكنيسة

ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܶܬ݂ܐܰܡܪܺܝܢ ܠܥܰܢ̈ܺܝܕ݂ܶܐ ܡ݂ܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܠܥܺܕ̱ܬܳܐ

أبيات تقال للأموات في البيت والكنيسة

܀ ܩܳܠܐܳ : ܒܟ݂ܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬ݂ܒܰܩܺܝܿܬ݂ ܀

ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܿ ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒ݂ܢܳܐ ܿ ܥܰܕ݂ ܗܿܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕ݂̈ܰܡܟ݂ܶܐ ܿ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܿ ܢܶܪܓ݂ܫܽܘܢ ܒܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢܿ ܿ ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ݂ ܿ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܢܶܬ݂ܥܰܛܦ݂ܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܿ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܚܰܫܳܐ ܢܶܠܒ݂ܰܫ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܿ ܥܰܕ݂ ܡܿܳܛܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܿ ܕܰܒ݂ܩܳܠ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܦܰܬܚܺܝܢ ܿ ܢܳܫܿܒ݂ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܿ ܐܺܝܬ݂ ܕܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܗܿܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܿ ܘܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܚܿܳܝܪܺܝܢ ܿ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܕܢܶܡܿܛܶܐ ܿ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܩܿܳܢܛܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܿ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܐܝ̈ܒܳܢ ܿ ܘܝܰܥܪܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܠܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ ܿ ܐܰܫܘܳܢ ܕܥܰܡ ܚ̈ܶܛܶܐ ܿ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܝܟ ܢܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܛܽܘܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܳܒ݂ܿܕ݂ܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܿ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ݂ܰܘܗܝ̱ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܿ ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܿ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܗ ܡܶܬ݂ܪܫܶܡ ܿ ܘܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܒܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܫܰܡ ܿ ܕܰܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܿ ܒܰܦ݂ܪܺܝܤܬܳܐ ܡܰܠܝܳܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܿ ܪܫܽܘܡܘ̱ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܕܗܿܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܶܬ݂ܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܿ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܬ݂ܒ݂ܽܘܢ ܿ ܘܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܥܰܡܶܗ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܀ ܡܶܢ ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ  ܕܰܡܠܰܟ݂ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܕܐܶܡܰܪ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܿ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܿ ܕܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟ݂ܿܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ ܿ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܿ ܘܰܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒܪܳܟ݂ ܿ ܘܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬ݂ܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܿ ܒܟ݂ܶܢܫ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ݂ܰܝ̈ܝܟ ܿ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܥܠܽܘܢ ܿ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀ ܥܰܢܺܝ݂ܕ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡ݂ܶܢܘ̱ ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܿ ܘܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܛ݂ܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܿ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܿ ܘܡܳܐ ܕܩܿܳܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܿ ܙܳܝܿܚܳܐ ܘܢܳܚܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦ݂ܽܘܬ݂ܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܿ ܒܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܰܤܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝܗ̈ܽܘܢ ܿ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܒ݂ܩܽܘܢ ܿ ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܬ ܿ ܢܶܦ݂ܩܽܘܢ ܠܑܽܐܘܪܥܳܟ݂ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܥܰܡ ܥܺܝ݂ܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀  

 

܀ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܀

ܒܺܐܝܕ݂̈ܰܝܟ ܡܳܪܝ̱ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܿ ܫܩܰܠ݂ܬ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܠܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܘܰܢܦܰܚ݂ܬ ܒܺܝ ܢܶܫܡܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܿ ܘܰܗܘܺܝܿܬ݂ ܡܰܠܳܠܳܐ ܿ ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܶܟ݂ܒܿܶܬ݂ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܿܬ݂ ܿ ܘܰܦ݂ܢܺܝܿܬ݂ ܠܰܟ݂ܝܳܢܝ̱ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܿ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܕܐܶܩܿܽܘܡ ܘܐܰܘܿܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܫܡܰܝܿܳܢܳܐ ܀ ܥܰܦܺܝ݂ ܐܶܝܤܚܳܩ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܿ ܟܰܕ݂ ܒܳܟ݂ܿܶܐ ܘܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ ܿ ܒܗܳܝ ܕܰܟ݂ܤܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܿܳܕ݂ܰܥ ܠܶܗ ܿ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܠܳܐ ܠܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ ܿ ܘܒ݂ܰܕܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܤܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܕܚܰܝ̈ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܒܥܺܝܿܬ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܗܳܪܟܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܿ ܒܥܺܝܿܬ݂ ܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܰܫܝܽܘܠ ܒܿܳܠܶܐ ܿ ܘܰܒ݂ܥܺܝܿܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒ݂̈ܶܐ ܿ ܘܠܳܐ ܐܰܘܿܬ݂ܪܽܘܢܝ̱ ܡܶܕܶܡ ܿ ܘܗܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܿ ܕܰܐܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܦܿܳܪܶܩ ܡܶܢ ܓܺܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܿ ܕܪܶܢܝܳܗܿ ܡܤܰܪܶܕ݂ ܠܺܝ܀ ܡܶܢ̄܀ ܫܡܰܥ݂ܢܳܝܗܝ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܿܰܪ ܿ ܕܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܿܥܺܝ݂ܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܩܿܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ  ܿ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܘܡܶܬ݂ܢܰܚܿܡܺܝ݂ܢ ܿ ܐܰܝܿܠܶܝܢ ܕܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܛܳܒ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܶܬܑܐ ܿ ܘܐܰܝܿܠܶܝܢ ܕܰܤܥ݂ܰܪܘ̱ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܀ ܒܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܥܶܕܳܢ ܀ ܡܶܢ ܗܿܳܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܿ ܘܡܶܢ ܩܶܢܝܿܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܿ ܛܽܘܒ݂ܰܘܗܝ̱ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܿ ܕܰܒ݂ܚ̈ܰܝܰܘܗܝ ܗܿܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܿ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܿ ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕܗܿܳܘܶܐ ܕܺܝ݂ܢܳܐ ܿ ܥܳܒ݂ܿܶܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀ ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܿ ܕܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܿ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܒܗܿܳܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒ݂ܰܪ ܿ ܒܪܳܐ ܕܐܰܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܒܗܿܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܿ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܿ ܒܥܿܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܿܳܒ݂ܰܪ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ: ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀

 ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝ݂ܪܳܐ ܿ ܨܒ݂ܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܿܶܒ݂ܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܿ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܫܩ݂ܰܠ ܡܿܳܪܰܢ ܒܺܐܝܕ݂̈ܘܰܗܝ̱ ܿ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܿ ܓܰܒ݂ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒ݂ܰܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܘܝܿܳܪܶܬ݂ ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܥܰܒ݂ܕܶܗ ܿ  ܘܐܰܓܥܶܠ ܒܺܐܝܕ݂̈ܰܘܗܝ̱ ܗܿܳܝ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܿ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܗ ܕܢܶܛܽܘܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܿ ܕܺܝܠܝ̱ ܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܿ ܕܺܝܠܝ̱ ܪܰܘܡܳܐ ܘܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̱̄ ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܝ̱ ܀ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܿ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓ݂ܒ݂ܺܝܠܬܳܐ ܿ ܘܰܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܿ ܘܰܚܤܰܡ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܢܟ݂ܺܝܠܳܐ ܿ ܘܐܶܬ݂ܦܰܪܰܤ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܘܡܰܠܟܳܗܿ ܠܚܰܘܳܐ ܘܩܶܪܒ݂ܰܬ݂ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܿ ܘܩܶܛܦܰܬ݂ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܿ ܘܝܺܗܒ݂ܰܬ݂ ܠܳܐܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܿ ܘܐܶܟ݂ܰܠ ܘܰܫܠ݂ܰܚ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܰܠܒ݂ܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܚܳܤ ܓܳܒ݂ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܿ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܶܗ ܗ̱̄ ܘܐܰܦ݂ܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܿ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܤܪܳܐܝܶܠ ܿ ܓܠܺܝ ܘܦ݂ܰܫܶܩ ܠܺܝ ܥܰܠ ܝܺܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܡܚܰܕܶܬ݂ ܠܳܗܿ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܿ ܘܡܰܤܶܩ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܝܰܡܳܐ ܿ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܿܠܶܝܢ ܕܰܚܒ݂ܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܿܳܪܝܳܐ. ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡ݂ܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܗ̱̄ ܘܠܳܐ ܢܛ݂ܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ̱ ܀ ܡܶܢܥܳܠܡ̄܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܒ݂ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܙܡ݂ܰܪܘ̱ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܿ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒ݂ܽܘܟ݂ܪ̈ܶܐ ܕܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܿ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܿ ܕܰܦ݂ܠܰܚܘ̱ ܩܽܘܕ݂ܡܰܝܟ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ̱ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܿ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ݂ܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܿ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܿ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܿ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓ݂ܺܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒ݂ܰܪܬܳܐ ܿ ܘܒ݂ܶܗ ܢܶܬ݂ܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀ ܚܙܺܝܿܬ݂ܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ݂ ܢܳܦܿܶܩ ܿ ܡܶܢ ܗܿܳܝ ܓܰܢܰܬ݂ ܒܽܘܤܳܡ̈ܶܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܒ݂ܿܳܟ݂ܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܿܰܪ ܿ ܘܳܝ ܚܰܘܳܐ ܡܿܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܬܝ̱ ܒܺܝ ܿ ܕܐܰܦܶܩܬܺܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܿ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܗܘܰܝܬ݂ܝ̱ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܿ ܕܫܰܦ݂ܠܽܘܬ݂ܝ̱ ܘܰܕ݂ܡܽܘܟܳܟ݂ܝ̱ ܿ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܒܟ݂ܰܘܘܽܢ ܥܠܰܝ ܿ ܕܐܳܙܿܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡ݂ܶܢ ܨܶܝܕ݂̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܤܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܬܟ݂ܽܘܢ ܿ ܘܤܰܓܺܝ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒܐܰܠܗܳܐ ܿ ܕܦ݂ܿܳܢܶܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕ݂ܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܗ̱̄ ܘܒ݂ܳܗܿܬ݂ܺܝܢ ܤܳܩܽܘܪ̈ܰܝ܀

ܩܳܠܳܐ ܀ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܀

܀ ܒܰܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܀

ܥܰܢܺܝܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܕܰܢܛ݂ܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ̱ ܿ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡ݂ܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܿ ܒܡܶܐܬܺܝܬ݂ܶܗ ܕܬ݂ܰܪܬܶܝܢ ܿ ܝܳܪܬ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒ݂ܿܪܺܝܢ ܗ̱̄ ܘܗ̱̄ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܒܰܤܡܺܝܢ ܀ ܦܰܘܠܳܘܤ ܐܰܟ݂ܬ݂ܶܒ݂ ܠܰܢ ݂ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܿܡܺܝܢ ܿ ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܟ݂ܰܕ݂ ܕܳܡܿܟ݂ܺܝܢ ܿ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩ݂ܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܛܽܘܒ݂ܗܽܘܢ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܥܰܠ ܕܒ݂ܰܡܫܺܝ݂ܚܳܐ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܠܒ݂ܰܪܩܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܿ ܕܳܡܿܝܳܐ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܿ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܿ ܘܬ݂ܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̄ܘ̱ܗ̱̄ ܠܚܰܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܡܶܢ̄܀ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܘܐܶܬ݂ܒܰܩܺܝܿܬ݂ ܿ ܘܰܚܙܺܝܿܬ݂ܶܗ ܠܥܿܳܠܡܳܐ ܿ ܫܘܶܐ ܥܰܒ݂ܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܿ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕܹ݂ܳܐ ܘܪܰܒܶܗ ܿ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܫܟ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܿ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܰܫܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ܀ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܿ ܐܰܩܢܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܘܰܙܟ݂ܳܐ ܠܤܳܛܳܢܳܐ ܿ ܘܕ݂ܳܫ ܥܽܘܩܤܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܰܡܠܰܟ݂ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܛܽܘܒ݂̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܿ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܿ ܠܰܐܝܿܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܿ ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܠܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܿ ܠܰܒܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܿ ܕܰܒ݂ܠܺܝ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܥܰܡܶܗ ܀ ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܿ ܩܽܘܡ ܠܳܟ݂ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܢܶܚܿܬܶܬ݂ ܠܺܝ ܠܰܫܝܽܘܠ ܿ ܕܐܶܤܥܿܪܳܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܐܰܤܩܿܳܳܟ݂ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀ ܡܶܢ ܕܰܫܡ݂ܰܥ ܐܳܕܳܡ ܿ ܩܳܠܳܐ ܒܰܤܺܝܡܳܐ ܿ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܐܶܡܰܪ ܕܗܿܳܢ ܩܳܠܳܐ ܿ ܕܳܡܿܶܐ ܠܗܿܰܘ ܩܳܠܳܐ ܿ ܕܰܩܪܳܢܝ̱ ܒܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܗܽܘܝܽܘ ܕܦ݂ܳܪܶܩ ܠܺܝ ܀

܀܀܀܀܀

܀܀܀܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܀ ܕܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܕܕ݂̈ܰܝܳܢܶܐ ܀

ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܿ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܦ݂ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܿ ܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܘܢܳܦ݂ܿܩܺܝܬܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܒ݂ܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܿ ܘܠܰܒ݂ܫܺܝܬܽܘܢ ܐܶܤܛܰܠ ܬܶܫܒ݂ܽܘܚܬܳܐ ܿ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ̱ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܙܳܡܿܪܺܝܬܽܘܢ ܿ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܚܽܘܤ ܘܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀ ܢܶܬ݂ܟܰܫܰܦ݂ ܠܰܡܫܺܝ݂ܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܿ ܕܠܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܥܿܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܿܳܒ݂ܰܪ ܿ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܤ݂ܰܒ݂ܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܿ ܘܐܰܘܕܺܝ݂ܘ ܒܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ݂ܿ ܩܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐܰܩܺܝ݂ܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓ݂ܰܒܳܟ݂ ܕܝܰܡܺܝ݂ܢܳܐ ܀ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܪܫܽܘܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܿ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܥܢ݂ܰܕܘ̱ ܡܶܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܿ ܕܐܶܬ݂ܡܰܙܰܓ݂ܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܒܗܰܕ݁̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܿ ܬܶܕܥܰܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܿ ܕܟ݂ܽܠ ܕܐܳܟ݂ܿܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܘܫܿܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܿ ܗܽܘ ܒܺܝ  ܡܩܿܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܿ ܘܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܿܡ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܰܫܒܽܘܚܬܳܐ ܿ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ݂ ܘܗܰܝܡ݂ܶܢܘ̱ ܒܳܟ݂ ܿ ܒܗܿܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܦ݂ܳܤܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܚܽܘܤ ܘܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܤܰܓܺܝ ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܫܳܥܰܬ݂ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܿ ܡܳܐ ܕܚܰܕ݂ܪܽܘܗܿ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܐ ܿ ܒܛܶܠ݂ܘ̱ ܚܽܘܫܳܒ݂̈ܶܐ ܫܚܰܠ̈ܝ̱ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܒܕ݂̈ܶܡܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܠܰܘ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܒܿܳܟ݂ܶܐ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦ݂ܫܳܐ ܿ ܗܺܝ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܒܳܟ݂ܿܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܿ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܿ ܕܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܢܤܺܝܡܽܘܢ ܒܶܤܡ̈ܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂ܳܐ ܿ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܐܶܬܬܤܺܝܡ ܒܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܘܐܶܬ݂ܥܰܦܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܿ ܤܳܡܘ̣ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܶܤܡ̈ܶܐ ܠܗܿܰܘ ܚܰܝܳܐ ܿ ܕܗܽܘ ܓ݂ܰܒ݂ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܤܳܡܢܰܢ ܒܶܤܡ̈ܶܐ ܚܰܤܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܟܳܤܳܐ ܕܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܿ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܒ݂ܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܿ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܐܶܬ݂ܟܰܠܰܠܘ̱ ܿ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ݂ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܤܰܥܪܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܿ ܒܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܕܒ݂ܰܤܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܕ݂ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܘܤܰܝܒܰܪ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܤܰܢ ܿ ܛܰܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܪܽܘܤ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܓ݂ܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܿ ܘܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܒܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܕܰܠܥܶܠ ܀ ܠܰܐܟ݂ܤܶܢܝܳܐ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܕܺܐܙܿܰܠ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒ݂ܰܝ ܿ ܠܰܐܝܿܟܳܐ ܕܰܨܒ݂ܳܐ ܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܠܶܡ݂ܘ̱ ܚܰܝ̈ܰܝ ܼ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܒܰܐܟ݂ܤܶܢܝܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܬ݂ܶܒ݂ܟ݂ܶܐ ܿ ܘܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒ݂ܶܐ ܿ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ̱ ܿ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܐܶܡܳܐ ܿ ܚܠܰܦ݂ ܕ̈ܶܡܥܶܐ ܛܰܠܳܐ ܪܰܤ݂ܶܤ ܥܠܰܝ ܿ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܐܰܟ݂ܤܢ̈ܳܝܶܐ ܚܽܘܤ ܘܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀  

܀ ܬܽܘܒ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܓ݂ܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܀

ܩܪܺܝܿܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟ݂ܽܠ ܝܽܘܡ ܗ̱̄ ܘܦ݂ܶܫܿܛܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܿܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܡܪ̈ܬ݂ܳܐ ܗ̱̄ ܘܓ݂ܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܀ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܕܰܒ݂ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱̄ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܒܐܰܒ݂ܕܳܢܳܐ ܀ ܬܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܟ݂ ܗ̱̄ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܬ݂ܛܰܥܝܰܬ݂ ܀

܀ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܓ݂ܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܗ̱̄ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܝܳܕ݂ܥ ܓܒ݂ܺܝܠܬܰܢ ܗ̱̄ ܘܐܶܬܕܟ݂ܰܪ ܕܥܰܦ݂ܪܳܐ ܚܢܰܢ ܀ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܡܺܝ݂ܪܳܐ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܗ̱̄ ܘܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܦ݂ܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢ ܝܿܳܥܶܐ ܀ ܕܡܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ݂ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗ̱̄ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ ܕܽܘܟܬ݂ܶܗ ܀

܀ ܬܽܘܒ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܀

ܒܰܪܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̱̄ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀ ܒܰܪܶܟ݂ܝ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̱̄ ܘܠܐܳ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ̱ ܀ ܫܿܳܒ݂ܶܩ ܠܶܟ݂ܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܶܟ݂ܝ ܗ̱̄ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ݂ܰܝ̈ܟ ܀ ܦܿܳܪܶܩ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܚܒ݂ܳܠܐܳ ܗ̱̄ ܡܣܰܡܶܟ݂ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒ݂ܪ̈ܚܡܶܐ ܀

܀܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀

܀܀܀

܀ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܠܰܝ ܀

ܚܰܕ݂ܶܬ݂ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܿ ܒܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚ̈ܰܝܢ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܤܳܐ ܠܗܽܘܢ ܿ ܡܳܪܝܑܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܚܰܝܿܪܺܝܢ ܠܡܳܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܿܳܢܳܐ ܿ ܘܐܰܤܓܳܐ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܀ ܒܥܽܘܒ݂ܶܗ ܕܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܿ ܘܕܐܺܝܤܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܿ ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܿ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܿ ܘܙܿܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀ ܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܿ ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܿ ܒܪܺܝܟ݂ ܕܐܶܬ݂ܳܐ ܘܐܳܬ݂ܶܐ ܿ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀

܀ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܀ ܤܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀

ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܿ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܿ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܀ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ݂ ܿ ܒܪܺܝܟ݂ܽܘ ܕܥܰܒ݂ܕܶܗ ܿ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܿ ܠܛܳܒ݂̈ܶܐ ܘܒ݂ܺܝܫ̈ܶܐ ܿ ܕܳܒܿܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܀ ܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܕܶܝܢ ܬܶܪܘܰܙ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܕܐܶܚܕ݂ܰܬ݂ ܿ ܓܰܘܤܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܿ ܬܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܓܒ݂ܰܠܬܳܢܝ̱ ܘܤܳܡܬ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܿ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܿ ܫܦܰܪ ܠܳܟ݂ ܘܐܰܬܩܶܢܬܳܢܝ̱ ܿ ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܶܟ݂ܒ݂ܶܬ݂ ܿ ܠܳܐ ܢܚܰܒܠܰܢܝ̱ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܀ ܕܢ݂ܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܪ̈ܺܝܨܶܐ ܿ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܿ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܶܬ݂ܶܐ ܿ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܀ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܿ ܗܰܒ݂ܘ̱ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܿ ܘܦ݂ܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܿ ܕܗܿܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܿ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܿܳܠܰܡ ܀ ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܚܰܝܠܶܟ݂ܝ̱ ܘܟ݂ܰܗܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܤܳܚܪ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܿ ܦܽܘܫܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܿ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܿ ܕܢܶܦ݂ܩܿܶܬ݂ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܿ ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܶܟ݂ܝ̱ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܠܳܟ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܿ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕ݂̈ܰܝܟ ܿ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒ݂ܝܿܳܢܳܟ݂ ܀ ܡܶܢ ܥܿܳܠܰܡ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܰܢ ܒܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܿܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕܥܰܒ݂ܕܳܟ݂ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂(ܠܢܰܦ݂ܫܳܗܿ ܕܐܰܡܬ݂ܳܟ݂ ܕܫܶܟ݂ܒ݂ܰܬ݂) ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

 

܀ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܚܬ݂ܺܝܢ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܀

ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݂ܐܢ̱ܬ ܬܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܠܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܢܳܚܿܶܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܿ ܕܗܿܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܿ ܘܤܿܳܥܰܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܘܬ݂ܳܗܿܪܺܝܢ ܡܰܠܑܐܟ݂̈ܶܐ ܿ ܒܓ݂ܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܿ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܝܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܡܿܳܪܝܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܗ̱̄ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܒܥܽܘܢܕ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܿ ܕܫܶܢܰܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕܳܡܿܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܥܰܕ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܥܬܺܝ݂ܕ݂ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܢܰܚܶܡ ܠܰܩܢܽܘܡ̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܘܡܰܠܒ݂ܶܫ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱̄ ܘ ܗ̱̄ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕܡܶܟ݂ܘ ܫܶܢܰܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܝܠ̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܗ̱̄ ܕܳܡܟ݂ܺܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ ܘܰܡܢܳܚܺܝܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂̈ܰܘܗܝ̱ ܘܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܦܰܬ݂ܚܺܝܢ ܿ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ݂ܕ̈ܶܐ ܘܬ݂ܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܿܪܺܝܢ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ  ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܗ̱̄ ܕܰܒ݂ܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܘܠܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ ܐܰܦܩ݂ܶܗ ܿ ܘܚܰܘܝܶܗ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪܳܥܠܿܺܝܢ ܘܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܿ ܘܥܶܠܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܿ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܒܪܺܝܟ݂ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܶܬ݂ܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܗ̱̄ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܕܢܶܤ݁ܽܥܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܳܚܡܶܗ ܿ ܘܐܶܫܟܚܶܗ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܿ ܕܰܪܡܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܿܳܠܶܗ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܿ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܿ ܕܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܡܰܐܚܶܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀       

ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ̱ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܗ̱̄ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܪܰܥܬ݂ܶܗ ܿ ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܠܳܥܳܙܰܪ ܿ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦ݂ܪܰܫܬ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܶܗ ܠܪܳܚܡܳܟ݂ ܠܳܥܳܙܰܪ ܘܤܳܡܶܗ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ ܕܐܶܢ ܬܗܰܝܡܢܺܝܢ ܩܿܳܐܶܡ ܠܶܗ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ̱ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒ݂ܩܳܠܳܟ݂ ܩܳܡ ܠܳܥܳܙܰܪ ܿ ܐܰܚܽܘܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕ݂ܡܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܤܪܺܝ ܿ ܘܰܒ݂ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܬܽܘܒ݂ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ݂ ܒܰܪ̱ܬ݂ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܿ ܘܰܒ݂ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܩܿܳܪܶܝܬ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܚܰܠܶܝܛܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕܤܳܓ݂ܽܘܕ̈ܰܝܟ ܀ ܡܶܢܥܿܳܠܰܡ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܢܚܶܬ݂ ܿ ܘܤܰܥܪܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܘܗܿܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܿ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܝ̱ ܥܒ݂ܰܪܬ ܿ ܕܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܰܠܗܳܐ ܕܰܡܡܺܝܬ݂ ܐܳܦ݂ ܡܰܐܚܶܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܝܫܽܘܽܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤܡ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܚܰܤܽܘܢ ܥܰܢܺܝ݂ܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܒܰܐܦ݁̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

܀ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ ܀

ܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܢ ܘܚܰܒܺܝܒ݂ܰܢ ܘܒ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܿ ܕܰܥܢܰܕ݂ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܿ ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܦ݂ܰܪ ܠܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܿ ܘܟ݂ܰܢܝܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܿ ܘܒ݂ܰܥܒ݂ܕ݂̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܟ݂ܦ̈ܶܐ ܘܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܿ ܗܽܘ ܢܡܰܢܥܺܝܘܗܝ̱ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ . ܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܠܶܐ  ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܿ ܘܕ݂ܳܿܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܒܡܰܫܪ̈ܳܝܬ݂ܶܗ ܿ ܘܦ݂ܿܳܪܚܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ . ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܿ ܘܠܳܒ݂ܫܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܘܰܢܢܰܦܶܨ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝ݂ܚܳܐ ܿ ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܿ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܿ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܤܶܦ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܽܐܪܫܠܶܝܡ ܗܿܳܝ ܕܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܐܚܪܺܬܳܐ

ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܚܰܒܺܝܒ݂̈ܰܝ ܿ ܐܰܠܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܘܰܡܠܰܒܒ݂ܳܢܳܐ ܿ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܘܰܡܤܰܝܥܳܢܳܐ ܿ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒ݂ܳܢܳܐ ܿ ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܢܶܚܬ݂ܽܘܡ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܡܿܳܪܝܳܐ ܿ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܟܶܢܫ̈ܺܝܢ ܕܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܿ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܕܐܰܠܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܿܳܠܡ̈ܶܐ ܠܥܿܠܰܡ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ترجمتها

لنـُصل عـلى أخـينا وحبـيـبِـنا وابـنِ مُعتـقـدنا  الذي برحَ هذا العالم الفاني عـلى الإيـمـان القـويـم. والـرب الذي وسمَـه حسـب مشيئتِه بالاسم الملـيـح والأعـمـال الصالــحة البـارة النّـقـيـة يوصـلُه إلى مخادعِ الأبرار والصدّيقـين. وحـين ظـهـور ابـن البشر في مـجـدِه مع ملائكته القديسـين . ومـجئ منقـذ العالم بقوّاتِه. يهـرعُ الأبرارُ والصد يقون للقـاءِ مجـيئِـه بحُـلّـةِ الـمجدِ والبهاء . يدعوه  وينـفـض التـرابَ عـن وجهِه . ويمنحه رجـاءََ ونصـيـبا صالحاً  صحـبة الأبرار والصالحين المكتوبة أسماؤُهم في سفرِ الحـياة في أورشليم السماوية آمين ܀

܀ أُخرى

 وأََنـتم أيّها الإخـوةُ الأَحبّاء . فلـيكنِ الله مسـلّيا ومشجّعا إياكم. معـينا ومساعداً ومنقذا ومنجياً ويختم بصلـيـبه المحي هذه البلدة وساكنـيها. ويسكب مراحمَه على الراقـدين بالمسـيح في العالمين إلى أبـد الآبدين آمـين  ܀

 

܀ صلاة: ( الثالث والسابع ) ܀

تُـقـال في بـيـتِ الميت

ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܿܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܀ ܥܰܡ ܥܰܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤܡ̈ܶܐ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ  ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܿ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܗܳܐ ܀ ܫܰܒܚ̈ܳܝܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤܡ̈ܶܐ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܿ ܘܤܳܗܕ݂̈ܶܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ܀ ܥܰܡ ܥܰܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤܡ̈ܶܐ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܳܗܢ̈ܶܐ ܿ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܀ ܡܶܢ̄ ܀ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤ̈ܡܶܐ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܿ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ  ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܿ ܘܤܰܒ݂ܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܿ ܘܠܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܤܶܓ݂ܕܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܀ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܗܰܒ݂ܠܰܢ ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܿ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ̱ ܠܗܿܰܘ ܩܿܳܠܳܐ ܿ ܕܬ݂ܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܒܪ̈ܺܝܟ݂ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܒ݂ܝ̱ ܿ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܐ ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܕܰܠܥܶܠ ܿ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܢܺܝܚܽܘܢ ܿ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܀ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܤܳܐ ܠܗܽܘܢ ܿ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ ܿ  ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܚܿܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀

 وتقال : هذه الأبيات

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܩܳܝܳܐ ܀

ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܿܪܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܿ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬ݂ܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܰܘܬ݂ܰܪ ܠܺܝ ܒܶܟ݂ܝܳܐ ܘܬ݂ܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܘܬ݂ܰܪ ܠܺܝ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܿ ܕܐܳܙܿܳܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܩܰܒܠܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܥܿܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̱̄ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܫܩܰܠܿܬܳܟ݂ ܠܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܘܡܳܐ ܕܟ݂ܶܦ݂ܢܿܶܬ݂ ܐܶܟ݂ܠܿܶܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܙܳܝܽܘܢܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܿ ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕ݂ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܿ ܡܳܐ ܕܦ݂ܿܳܐܰܚ ܡܶܢܝ̱ ܪܺܝ݂ܚ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܒ݂ܥܳܐ ܿ ܘܠܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܐܶܚܿܙܶܝܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̱̄ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܿܳܠܡ̈ܶܐ ܿ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ܐܰܢ̱ܬ ܕܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢܳܗܿ ܕܐܰܪܥܳܐ ܿ ܡܳܐ ܕܡܰܠ̈ܐܟ݂ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܟ݂ܽܘܪܤܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ݂ ܿ ܡܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܒܤܰܪ ܿ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܗ̱̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܀ ܡܶܢ ܀ ܐܬܕܰܟ݂ܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܿ ܕܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܘܫܰܩܠܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܿ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܟܳܤܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܿ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܿ ܕܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܀ ܒܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܥܶܕܳܢ ܗ̱̄ ܒܬ݂ܰܘܬܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܬ݂ܿܒ݂ܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܳܡܿܪܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܿ ܘܡܳܪܶܗ ܕܒ݂ܰܝܬܳܐ ܫܠ݂ܰܚ ܒܳܬ݂ܪܝ̱ ܘܕܶܐܦܿܽܘܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܝ̱ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܿ ܕܦ݂ܽܘܩܝ̱ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܘܤܰܦܶܩܝ̱ ܡܶܕ݂ܝܳܪ̈ܰܘܗܝ̱ ܿ ܐܳܘ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒ݂ܢܳܐ ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܿ ܒܰܝܬܳܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܐ ܕܥܶܡܿܪܶܬ݂ ܒܶܗ ܟܡܳܐ ܕܰܨܒ݂ܳܐ ܡܿܳܪܝܳܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܀ ܥܶܤܪܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܐܝܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܿ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܛܶܒܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܗܽܘܢ ܿ ܠܳܐ ܒܟ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܡܿܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܕܡܿܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܘܰܢܤܰܒ݂ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܿ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ݂ ܒܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܿܠܡ̈ܶܐ ܗ̱̄ܘܗ̱̄ ܀ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܿ ܫܰܦܺܝܪ ܪܳܕ݂ܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܕ݂ܳܒܿܰܪ ܠܶܗ ܠܥܿܳܠܡܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒ݂ܘܽܗܝ ܿ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܡܿܳܝܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܡܳܗܿ ܿ ܘܗܰܫܳܐ ܕܰܩ݂ܪܶܒ݂ ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܿ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܤܰܝܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܦܿܳܝܫܳܐ ܗ̱̄ ܘ ܗ̱̄ ܀ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒ݂ܽܘܟ݂ܪ̈ܶܐ ܕܒܹܰܫܡܰܝܳܐ ܪܫܽܘܼܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܿܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܦ݂ܪܰܫܘ̱ ܡܶܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܿ ܥܰܠ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܿ ܐܰܢ̱ܬ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܡܰܢ ܕܳܐܟ݂ܿܶܠ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܐܳܦ݂ ܕܶܡܝ̱ ܫܿܳܬܶܐ ܿ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܿ ܘܰܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ ܗ̱̄ ܘܗ̱̄ ܀

 أو يقولون

  ܐܰܒ݂ܳܗܰܝ̈ܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ 

 ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܩܳܠܐܳ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

܀ ܡܶܢ ܟܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܀

܀܀܀܀܀܀܀

ثمّ يقولون :ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܀

ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܿ ܒܗܿܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܀ ܠܳܟ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܡܰܠܒ݂ܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܗܿܳܐ ܤܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗܿ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܐܳܬ݂ܶܝܢ ܿ ܚܰܕ݂ ܒܳܬ݂ܰܪ ܚܰܕ݂ ܘܰܪܗܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒܳܗܿ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܿ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܒ݂ܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒ݂ܰܪܬܶܗ ܕܓ݂ܺܫܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܿ ܘܗܿܳܢܳܐ ܠܗܿܳܢܳܐ ܙܿܳܪܶܒ݂ ܕܢܶܥܒ݂ܰܪ ܨܶܝܕ݂ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀ ܗܳܐ ܫܚܺܝܩܺܝܢ ܒܶܗ ܒܥܿܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܟܽܠ ܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܿ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܪܳܚܿܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒ݂ܩܺܝܢ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܒܶܗ ܿ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܐܰܝܟ݂ ܝܳܪ̈ܽܘܬ݂ܶܐ ܗܳܐ ܠܳܐܝܶܢ ܒܶܗ ܿ ܘܐܰܝܟ݂ ܫܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܐܰܝܟ݂ ܚܳܙ̈ܽܘܩܶܐ ܢܳܦ݂ܿܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܀ ܒܰܙܒ݂ܰܢ ܚܰܝ̈ܐ ܦܿܳܩܕ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܘܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܩܶܨܳܐ ܡܳܝܿܬ݂ܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܿ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ̱ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܓܐܰܝ̈ܳܐ ܘܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛ̈ܳܢܶܐ ܿ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܫܰܦ݂̈ܠܶܐ ܤܚܺܝ̈ܦ݂ܶܐ ܐܳܦ݂ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܀ ܒܫܽܘܪܳܝ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܒܡܶܨܥܰܬ݂ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܤܶܓ݂ܕܬ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܕܰܦ݂ܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܿ ܤܓ݂ܺܝܕ݂ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܕܢܶܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢܶܗ ܟܳܤܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܿ ܐܰܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܳܤܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܀ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܕܰܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܤܳܗܕ̈ܶܐ ܿ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܚܰܤܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

 

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܀

ܙܿܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕ݂ܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܪܽܘܚܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܗܿܢܽܘܢ ܕܳܐܿܬ݂ܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܰܡܢܿܰܚܶܡ ܘܰܡܚܰܕܶܬ݂ ܿ ܘܡܿܰܠܒ݂ܶܫ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܘܥܿܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬܳܐ ܗ̱̄ ܘܝܳܪܬ݂ܺܝܢ ܚ̈ܰܝܶܐ ܀ ܤܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܤܥ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓ݂ܶܢܤܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܿ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ݂ܕ݂̈ܰܘܗܝ̱ ܿ ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒ݂ܿܳܟ݂ܶܝܢ ܘܐܰܒܺܝܿܠܺܝܢ ܿ ܘܫܳܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܿܟܳܐ ܤܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ̱ ܿ ܘܐܶܡ݂ܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܕܐܶܬܬܤܺܝܡ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܩ݂ܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܿ ܘܟ݂ܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ̱ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܢܦܰܩܘ̱ ܡܶܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܤܓܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܟܳܤܳܐ ܕܦ݂ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܿ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܒ݂ܶܗ ܕܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܿ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱̄ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܿܳܠܰܡ ܀ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܿ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܚܰܫ̈ܰܝܟ ܘܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܟ݂ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܿ ܘܗܳܐ ܡܤܰܟܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܤܳܝܗܽܘܢ ܿ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܿ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܠܳܟ݂ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱̄ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܗܰܒ݂ܠܰܢ ܚܠܳܦ݂ܶܝܗܿ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܿ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܳܟ݂ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܿ ܘܐܳܙܿܶܠ ܟ݀ܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܿ ܕܬ݂ܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܦܪܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܤܥܺܝܪ ܠܶܗ ܿ ܒܗܿܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܚܽܘܤ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܤܳܓ݂ܽܘܕ݂̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܒܳܟ݂ ܿ ܘܰܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓ݂ܰܒܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܗ̱̄ ܒܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ̈ܶܐ ܀ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒ݂ܶܤܡ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܿ ܟܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܤܰܪܠܳܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܗ  ܿ ܘܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ݂ܘ̱ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝ̱ ܨܶܒ݂ܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܒܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܿ ܕܫܳܐܠܿܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܶܐܟܽܠ ܿ ܘܙܿܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܬܰܘܕܽܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱̄ ܒܟ݂ܽܠ ܥܶܕ̈ܢܺܝܢ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܀

ܛܰܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܿ ܘܪܰܤܶܤ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܒܳܒ݂ܠܳܝ̈ܶܐ ܿ ܗܽܘ ܢܰܛܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܿ ܘܰܢܚܰܤܶܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܶܗ ܿ ܘܢܰܘܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܕܠܳܐ ܥܳܒ݂ܿܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܀ ܟܽܠ ܕܰܫܩ݂ܰܠܘ̱ ܡܳܪܝ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܚܰܫ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ݂ ܿ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܥܶܠ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܿܳܠܰܡ ܿ ܿܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܐܪ݁ܥܳܐ ܿ ܘܐܰܟ݂ܠܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬ݂ܳܐ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܬ ܿ ܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܀  ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܥܠܶܐ ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܕܳܘܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܰܩܺܝܦ݂ ܗ̱ܽܘ ܘܗܽܘ ܕܳܐܿܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܿ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ̈ܶܐ ܿ ܝܳܪ̈ܬ݂ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝܳܐ ܿ ܘܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܿ ܘܡܰܘܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܀ ܠܳܟ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܰܒܝܰܕ݂ ܪܶܡܙܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܟܒ݂ܺܝܢ ܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܕܰܒ݂ܠܺܝܘ ܘܐܶܬ݂ܚܰܒܰܠܘ̱ ܿ ܘܡܶܬ݂ܥܰܛܦܺܿܝܢ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܘܢܳܦ݂ܿܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܳܟ݂ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܿ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܬ ܿ ܕܢܶܚܙܶܝܟ݂ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܰܙܟ݂ܰܘ ܿ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ݂ ܀ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܐܰܩܺܝܡ  ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܬ ܿ ܘܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܛܽܘܢ ܿ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ݂ ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬ݂ܶܗ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ ݂܀ ܤܒܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܫܟ݂ܺܝܒ̈ܰܝ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ݂ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܿ ܩܿܳܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿܘܢܳܦܰܚ ܒܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܿ ܘܬ݂ܶܙܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܤܳܢ ܿ ܘܬ݂ܶܓ݂ܢܽܘܢ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪ ܛܽܘܒ݂̈ܶܐ ܿ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܿ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܦ݂ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܿ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܿܳܠܳܟ݂ ܒܰܤܺܝܡܳܐ ܕܩܿܳܥܶܐ ܘܐܳܡܿܰܪ ܿ ܕܬ݂ܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܝܺܪܰܬ݂ܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܿ ܕܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܡܿܰܘܥܶܝܢ ܓܶܐܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܘܦ݂ܿܳܪܚܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܿ ܒܪܺܝܟ݂ ܕܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ݂ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܕܰܒ݂ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ .ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܚܳܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܒܰܛܰܠ ܐܳܦ݂ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܿ ܬܶܤܰܩ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܒ݂ܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡ̈ܺܝܢ ܿ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕ̈ܽܘܟܝܳܢ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܦ݂ܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܀ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ  ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܿ ܕܰܒ݂ܩܶܛܠܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܰܠܗܳܐ ܫܩܰܠܘ̱ ܪܰܗܒ݂ܽܘܢܳܐ ܿ ܡܶܬ݂ܢܰܦ݂ܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܘܠܳܒ݂ܿܫܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܘܦ݂ܳܢܶܝܢ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

 

ܩܳܠܐܳ܀ ܕܠܐܳ ܡܶܬ݂ܛܰܠܡܺܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܤܳܠܶܩ ܀ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܠܳܒ݂ܫ̈ܳܢ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܕܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕܠܐܳ ܙܩܺܝ݂ܪ ܒܐܺܝܕ݂̈ܰܝܳܐ ܕܰܒ݂ܢܰ̈ܝ̈ܢܳܫܳܐ ܿ ܗܳܟ݂ܰܢ ܠܳܒ݂ܿܫܺܝܢ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܕܙܶܩܪܰܬ݂ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܀ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܿ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܕܢܶܥܿܒ݂ܶܕ݂ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܫܳܡܿܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ̱ ܘܡܶܬ݂ܥܿܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܢܳܦ݂ܿܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܀ ܐܶܡܰܪ ܐܳܕܳܡ ܣܿܳܓ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܿ ܕܰܩܪܳܐ ܠܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܚܳܒܿܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܿ ܗܽܘ ܢܶܩܿܪܶܐ ܠܺܝ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܝ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܰܢܩܺܝܡܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬ݂ܶܗ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒ݂ܽܘܣܳܡܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝ݂ܕ̈ܶܐ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ݂ ܀

 

܀ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܒ݂ܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܐܶܬ݂ܓܰܒ݂ܝܰܬ݂ ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܘܡܰܤܩܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܚܰܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܗܿܰܘ ܩܳܠܳܐ ܿ ܕܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܿ ܕܟ݂ܽܠ ܕܐܳܟ݂ܿܶܠ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܿ ܘܫܿܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ ܿ ܠܳܐ ܐܰܪܦܶܝܘܗܝ̱ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܪܰܟ݂ܢܶܬ݂ ܿ ܛܶܥܡܿܶܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܢܺܚܶܐ ܠܥܿܳܠܰܡ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܥܰܢܺܝ݂ܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܟܳܤܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܿ ܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓ݂ܺܫܪܳܐ ܙܡܰܥܒ݂ܰܪܬܳܐ ܿ ܕܒ݂ܶܗ ܢܶܬ݂ܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܐܰܩܢܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܙܟ݂ܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܰܡܠܰܟ݂ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܰܘܒ݂̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܿ ܕܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܝܿܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡ݂ܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܀ ܓܶܢܤܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܿ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܘܡܰܠܒ݂ܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܤܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀ ܚܰܘܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܨܶܝܕ݂ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܫܡܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܚܤܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܟ݂ܪܶܙ ܘܐܶܡܰܪ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܿ ܕܐܰܝܿܢܳܐ ܕܐܳܟ݂ܿܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܿ ܠܳܐ ܐܰܪܦܶܝܘܗܝ̱ ܒܰܫܝܽܘܠ ܿ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܪܰܟܢܶܬ݂ ܛܶܥܡܿܶܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀ ܐܰܥܒ݂ܰܪܘ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬ݂ܶܐ ܿ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܦ݂ܨܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܿ ܘܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܿ ܡܳܐ ܕܙܳܝܚܿܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܐܳܦ݂ ܡܰܠܐܰܟ݂̈ܶܐ ܙܿܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܰܗܘܺܝ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦ݂ܫܝ̱ ܀

ܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ܘ̱ ܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܿ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܘܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ݂ ܿ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܗܿܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ  ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܀ ܬܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܕܚܺܝ݂ܚܳܐ ܿ ܥܓ݂ܺܝܢ̈ܰܝ ܒܰܚܒ݂ܳܠܳܐ ܿ ܕܗܿܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟ݂ܽܘܢ ܿ ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܿ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܡܰܠܒ݂ܶܫ ܠܟ݂ܽܘܢ ܿ ܘܬ݂ܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܘܓ݂ܳܒ݂ܽܘܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܬܰܚܬܺܝ ܝܿܳܬ݂ܶܗ  ܘܰܢܚ݂ܶܬ݂ ܤܰܥܪܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܿ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܦ݂ܳܢܿܶܝܬ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܕܰܠܥܰܦ݂ܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܿ ܘܐܶܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܩܿܳܳܪܶܐ ܕܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܿ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܠܳܥܳܙܰܪ ܿ ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܥܕ݂ܶܝܢ ܿ ܕܙܰܒ݂ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀

܀ ܩܳܠܐܳ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ ܀

ܢܶܬ݂ܕܟ݂ܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܘܠܐܳ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ ܦܪܰܫܘ̱ ܿ ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܿ ܫܡܳܗܰ̈ܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܿ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܿ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̱̄ ܘ ܗ̱̄ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀ ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܚܢܺܝܓ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܿ ܐܰܚ̈ܰܝ ܗܿܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܿ ܕܰܦ݂ܫܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܿ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܿ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܺܝ ܐܶܡܳܐ ܿ ܘܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܐܶܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܿ ܦܽܘܫܝ̱ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܿ ܥܕ݂ܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱̄ ܘ ܗ̱̄ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̮ܰܒ݂ܪܳܢܝ̱ ܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ܀

܀ ܒܰܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܀

ܒܰܥܪܽܘܒ݂ܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܿ ܓܰܒ݂ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܿ ܘܥܰܒ݂ܕܶܗ ܡܰܠܳܠܳܐ ܿ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܐܺܝܬ݂ܝܳܐ ܕܰܒ݂ܪܶܡܙܶܗ ܿ ܬܰܩܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܿ ܢܰܛܰܪ ܠܰܟ݂ܝܳܢܰܢ ܿ ܒܨܰܠܡܳܟ݂ ܟܰܢܺܝܬܳܢ ܿ ܘܒ݂ܰܕܡܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܒܪܰܝܬܳܢ ܿ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܤ ܥܠܰܝܢ ܀ ܒܪܺܝܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܝܳܐ ܟܰܤܝܳܐ ܿ ܕܰܒ݂ܪܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܘܰܩܪܳܢ ܒܫܶܡ ܨܰܠܡܶܗ ܿ ܘܰܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܙܰܒ݂̈ܢܶܐ ܫܰܕܰܪ ܚܰܒܺܝܒ݂ܶܗ ܿ ܘܦ݂ܰܪܩܶܗ ܠܰܟ݂ܝܿܳܢܰܢ ܀ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܿ ܬܶܪܕܶܝܘܗܝ ܠܰܟ݂ܝܿܢܰܢ ܿ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬ݂ܶܗ ܿ ܨܠܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܗܿܳܐ ܡܶܢ ܕܰܒܪܰܝܬܳܝܗܝ̱ ܿ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܤ ܥܠܰܝܢ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܀

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܳܚܿܬ݂ܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂̈ܶܐ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܠܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܿ ܐܶܠܳܐ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܝܟ ܢܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܀ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ݂ ܿ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܚܺܝܚܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܕ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܫܰܢܶܩ ܿ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܿ ܐܰܠܒ݂ܶܫܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܚܰܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܘܐܰܠܒ݂ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܐܶܤܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀ ܩܳܠ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܫܶܡܥܿܶܬ݂ ܒܰܦ݂ܩܰܥܬ݂ܳܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܐܳܡܿܰܪ ܿ ܬܳܝ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܿ ܘܦ݂ܽܘܚܝ̱ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܶܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܀ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܕ݂ܳܝܿܢܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܗܿܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܗܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܩܕ݂ܳܡ ܟܶܢ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܝܿܳܬ݂ܒܰܬ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܿ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܗܘܿܶܐ ܿ ܒܓ݂ܰܒܳܐ ܕܤܶܡܳܠܳܐ ܿ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܫܿܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܟܰܤܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܩܿܽܘܡ ܬܰܡܳܢ ܒܟ݂ܽܘܐܳܪܳܐ ܿ ܐܶܠܳܐ ܬܰܦܺܝܤ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܬܤܰܬܰܪ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܝ̱ ܀ ܥܰܠ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܿ ܕܰܫܒ݂ܽܘܩܘ̱ ܪܳܒܿܶܝܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܙܺܝܙ̈ܳܢܶܐ ܿ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܗܿܳܘܶܐ ܚܨܳܕܳܐ ܘܡܶܬ݂ܦܰܪܫܺܝܢ ܿ ܬܶܒ݂ܢܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܚ̈ܶܛܶܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܀ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܒܰܪܩܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ ܿ ܡܶܬܓܠܐܶ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܿ ܓܿܳܐܶܙ ܝܰܡܳܐ ܘܝܳܒ݂ܿܫܺܝܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܰܘܗܝ̱ ܿ ܘܨܳܕܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܳܚ̈ܶܐ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܰܬ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܿܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܿ ܘܫܰܢܺܝܼܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒ݂ܢܳܐ ܿ ܟܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܒܰܤܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܿܳܠܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܿ ܗܿܳܪܟܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ݂ ܿ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܿ ܠܥܰܢܼ݂ܺܕ݂̈ܶܐ ܚܤܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀ ܠܳܐ ܫܿܒ݂ܳܩ ܡܶܛܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܿ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܥܶܐ ܠܶܗ ܿ ܘܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܒ݂ܿܶܩ ܒܰܫܝܽܘܠ ܿ ܕ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕܫܰܠ݂ܚܳܟ݂ ܿ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܀ ܒܥܽܘܒ݂̈ܶܐ ܐܰܒ݂ܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܿ ܘܒ݂ܰܡ̈ܛܰܠ̱ܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܿ ܫܰܡ݂ܠܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܟܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܒܰܤܦ݂ܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܿ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܬܰܠܒ݂ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܚܽܘܤ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܐܰܟ݂ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܿ ܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܥܳܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܘܰܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܀ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܤܳܡ ܠܳܟ݂ ܒܶܤܡ̈ܶܐ ܿ ܘܢܽܘܚ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܳܟ݂   ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܿ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܤܳܡܢܰܢ ܒܶܤܡ̈ܶܐ ܿ ܚܰܤܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀  ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܐܺܝܤܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܿ ܒܰܐܟ݂ܤܶܢܝܳܐ ܫܠܶܡܘ̱ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ  ܘܗܳܐ ܤܺܝܡܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܥܰܢ ܿ ܘܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ݂ ܀ ܨܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܟ݂ ܿ ܘܢܳܡܘ̱ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ̱ ܘܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܿ ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܚܙܰܘܽܘܟ݂ ܒܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܢܚܶܬ݂ܬ ܘܰܤܥ݂ܰܪܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܒ݂ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܿܳܠܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܢܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܠܓ݂ܰܘ ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܀ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܢܰܚܶܡܰܝܢܝ̱ ܿ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܤܿܳܓ݂ܕ݂ܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܠܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܿ ܕܒ݂ܶܗ ܩܝܳܡܬܰܢ ܘܒ݂ܶܗ ܢܽܘܚܳܡܰܢ ܿ  ܘܒ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܘܠܳܒ݂ܿܫܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܿ ܓܰܝܳܤܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܤܳܐ ܿ ܢܩܰܒܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܰܒ݂ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܤܺܝܘ ܿ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܿ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܥܕ݂ܡܳܐ ܠܥܿܳܠܰܡ ܀ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܩܿܳܥܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܪ̈ܰܥܡܶܐ ܿ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪ̈ܶܐ ܿ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܿܰܪ ܠܶܗ ܿ ܚܳܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ݂ܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ ܀ ܗܳܐ ܒܰܢܒ݂ܝ̈ܶܐ ܢܽܘܚܳܡܰܢ ܿ ܘܒ݂ܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܬܽܘܒ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܰܢ ܿ ܘܒ݂ܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܿ ܕܰܕ݂ܪܺܝܫܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܀ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܤܰܟ̈ܺܝܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂ ܿ ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܺܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܒܰܤܶܡܰܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܀ ܐܰܠܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܿ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܚܶܡ ܡܺܝܬ݂ܽܘܬ݂ܝ̱ ܿ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܿ ܡܰܢܰܥܝܰܢܝ̱ ܠܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܀ ܠܳܟ݂ ܬܶܒ݂ܪܽܘܟ ܬܶܤܓ݂ܽܘܕ݂ ܬܺܐܒܶܝܠ ܿ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܢܰܘܕܶܐ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܘܤܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܿ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܚܰܤܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܤܰܒܪܳܟ݂ ܿ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܩܿܳܠܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܢܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܐ ܠܓ݂ܰܘ  ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܀ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܀

ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܕܐܰܘܪܒ݂ܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ ܿ ܘܐܰܤܓܺܝ ܠܳܗܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܰܢ ܿ ܤܿܳܗܶܕ݂ ܦܰܘܠܳܘܤ ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܿ ܕܡܰܟܶܤ ܠܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ܳܐ ܘܐܳܡܿܰܪ ܿ ܤܰܟ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܿܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܚܿܳܝܶܐ ܿ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܒ݂ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܩܿܳܐܶܡ ܓܶܢܤܳܐ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܀ ܒܪܺܝܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚ݂ܶܬ݂ ܿ ܘܪܰܤ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܠ ܫܟ݂ܺܝܒ݂̈ܰܝ ܫܝܽܘܠ ܿ ܘܰܩܥ݂ܳܐ ܒܩܿܳܠܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܿ ܒܗܿܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܑܘܐܶܤܬܰܚܰܦ݂ܘ̱ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܪ̈ܳܡܶܐ ܿ ܘܰܚܪܶܒ݂ܘ̱ ܓܰܙܶܝ̈ܗܿ ܘܤܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܗܿ ܿ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܒ݂ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܩܿܳܐܶܡ ܓܶܢܤܳܐ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܿ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܿ ܚܙܳܝܗܝ̱ ܐܳܕܳܡ ܘܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐ ܒܶܗ ܿ ܟܰܦ݂ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܤܓ݂ܶܕ݂ ܩܽܘܕ݂ܡܰܘܗܝ̱ ܿ ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܤܰܟ݂ܠܽܘܬܝ̱ ܿ ܘܐܰܦܷܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܗܿܳܪܟܳܐ ܿ ܘܐܰܦ݂ܢܳܢܝ̱ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܰܝ ܿ ܠܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܕܢܶܦ݂ܩܿܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܀ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܫܩ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܒ݂ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܬܽܘܒ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܤܺܝܘ ܿ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܒܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܗܿܳܝ ܕܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܿ ܘܡܳܐ ܕܝܿܳܬ݂ܒ݂ܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܿ ܘܦ݂ܿܳܪܫܰܬ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܿ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܝܿܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܿܳܪܝ̱ ܀ 

ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܦܰܘܠܳܘܤ ܓܰܒ݂ܝܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܿܰܪ ܿ ܕܒ݂ܰܕܡܽܘܬ݂ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܫܿܳܘܚܺܝܢ ܘܤܿܳܠܩܺܝܢ ܫܟ݂ܺܝܒ݂̈ܰܝ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕܒ݂ܿܳܠܶܐ ܠܰܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ ܀ ܡܶܕܡܰܟ݂ ܕܳܡܿܟ݂ܺܝܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܠܳܒ݂ܿܫܺܝܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܿ ܘܢܳܦ݂ܿܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܿ ܘܩܿܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܿܪܺܝܢ ܿ ܕܬ݂ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܿ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܀ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܰܤܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܰܕ݂ܘ̱ ܿ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܒܰܠ ܬܰܡܳܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕ ܢ ܐܰܘܩܰܕ݂ܘ̱̱̱ܗܿܰܘ ܒܰܪ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܿ ܘܦ݂ܺܝܪܡܳܐ ܗܿܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒ݂ܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ  ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܛܽܘܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܀ ܠܐܰܝܟܳܐ ܐܶܥܿܪܽܘܩ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܒ݂ܐܰܝܿܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܛܫܿܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܡܰܝܟ ܿ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܤܳܝܟ݂ ܿ ܘܐܰܪܥܳܐ ܟܽܘܒ݂ܫܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܘܒ݂ܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ݂ܿ ܳ ܘܐܶܢܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܰܛܝܰܬ݂ ܿ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܐܳ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܝܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܕܰܥܡ݂ܰܕ݂ܘ ܒܰܫܡܳܟ݂ ܘܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܤܩܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܫܝܽܘܠ ܿ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܿ ܒܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܢܰܚܡܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܥܰܡ ܓܰܝܳܤܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ݂ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒ݂ܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ݂ ܨܶܝܕ݂ ܓܶܢܤܰܢ ܿ  ܚܽܘܤ ܘܐܶܬ݂ܪܰܚܡ ܥܰܠ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܕܥܕ̱ܬܳܐ ܿ ܕܗܿܳܪܟܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ̱ ܠܳܟ݂ ܘܰܢܤܰܒ݂ܘ̱ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܿ ܒܝܰܕ݂ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܽܘܟ݂ܠܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܿܶܕ݂ܬܳܐ ܿ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ  ܡܳܐ ܕܬ݂ܳܩܿܶܢ ܟܽܘܪܤܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܘܝܳܬ݂ܒ݂ܿܰܬ ܥܠܰܘܗܝ̱ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܿ ܘܢܳܚܿܬ݂ܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܦ݂ܿܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܿ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܿ ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ  ܒܗܿܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܤ ܦܳܪܽܘܩܰܢ . ܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܀ ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓ݂ܽܘܠܬܳܐ ܿ ܘܰܩ݂ܥܳܐ ܒܩܿܳܠܶܗ ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܰܨܛܰܪܺܝܘ ܿ ܐܰܫܡܰܥ ܩܿܳܠܳܟ݂ ܒܗܿܳܡܳܢ ܒܳܠܿܥܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܟ݂ܺܝ̈ܒ݂ܰܝ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܗ̱̄ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀ ܟܡܺܝܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܿ ܘܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܐܽܘܟ̈ܡܶܐ ܿ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܫܰܡܶܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ݂ ܿ ܘܰܤ݂ܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒ݂ܶܠ ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܡܦܺܝܤܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܰܢ ܤܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܿ ܕܬ݂ܶܦ݂ܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܥܰܡܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܘܬ݂ܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܰܡ ܦܺܝܢܚܶܤ ܘܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ ܿ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܡܰܝܟ ܿ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒ݂ܽܘܟ݂ܪ̈ܶܐ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ̣ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀

ܐܰܝܟ݂ ܩܿܳܠܳܐ ܕܪܰܥܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܿ ܪܳܥܿܶܡ ܩܿܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܿ ܘܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܿ ܪܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܕܰܒܚܰܕ ܩܿܳܠܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܿ ܠܓܶܢܤܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܿ ܘܠܳܒܿܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܿ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܿ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀ ܐܳܘ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢܽܘܢ ܤܳܓ݂ܽܘܕ݂̈ܰܝܟ ܿ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܡܳܪܝ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܿ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܐܶܠܳܐ ܚܤܳܐ ܚܰܘܒܰ̈ܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܿ ܠܗܿܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܟܰܕ݂ ܚܿܳܕ݂ܶܝܢ ܘܙܿܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܿܳܢܳܐ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܝܬ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܕܬ݂ܶܦ݂ܪܽܘܥ ܠܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܿ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܿ ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܝܿܳܪܬ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܼ ܚܽܘܢܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܿܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܿ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܳܐ ܬܤܺܝܡܽܘܢܳܢܝ̱ ܿ ܒܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܿܢܳܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ݂ ܿ ܕܗܿܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܿ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܿ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܟ݂ܤ̈ܢܳ̈ܝܶܐ ܤܺܝܡܽܘܢܳܢܝ ܿ ܐܰܝܟܳܐ ܕܤܺܝܡܺܝܢ ܡܶܤܟ̈ܺܢܶܐ ܿ ܕܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܼ ܩܿܳܪܶܐ ܠܺܝ ܘܰܡܢܿܰܚܶܡ ܠܺܝ ܿ ܘܥܳܒ݂ܿܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܿ ܘܰܒ݂ܓ݂ܽܘܕ̈ܶܐ ܘܤܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܿ ܛܰܟܶܤ ܡܳܪܝܳܐ ܠܤܳܓ݂ܽܘܕ݂̈ܰܝܟ ܿ ܘܡܳܐ ܕܝܿܳܬ݂ܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܿ ܘܦ݂ܿܳܪܫܰܬ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܿ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ݂ ܀ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܳܗܿ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܿ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܿ ܗܳܐ ܡܰܢܼܰܥ ܘܰܡܼܛܳܐ ܫܽܘܼܠܳܡܳܐ ܿ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܬ݂ܶܗ ܕܦ݂ܳܪܽܘܩܰܢ ܿ ܗܿܳܐ ܩܳܡ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܿ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܗܿܳܐ ܫܓ݂ܺܝܫ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒ݂ܫܳܐ ܕܠܺܝܼܚ ܿ ܘܠܶܒܰܢ ܛܰܒ݂ܺܝܼܥ ܒܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܬܰܘ ܢܶܬܬܥܺܝܼܪ ܘܢܶܒ݂ܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀ ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܤ ܒܼܰܕܶܩ ܠܰܢ ܿ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܼܚܳܡܳܐ ܿ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܒܝܰܕ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܕܰܥܬܺܝܼܕ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒ݂ܳܠܐܶ ܿ ܕܢܶܠܒ݂ܰܫ ܠܰܕ݂ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܿ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܀ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܠܰܐܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܰܐܚܰ̈ܝܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܿ ܘܰܒ݂ܓ݂ܽܘܕ̈ܶܐ ܘܤܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܿ ܛܰܟܶܤ ܡܳܪܝܳܐ ܠܤܳܓ݂ܽܘܕ̈ܰܝܟ ܿ ܘܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܿ ܘܦ݂ܳܪܫܰܬ ܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܿ ܚܢܳܢܳܟ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀

ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܿ ܢܦܼܰܩ ܐܳܕܳܡ ܘܺܝܼܬ݂ܶܒ݂ ܒܳܟ݂ܿܶܐ ܿ  ܟܰܕ݂ ܐܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܿ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܿܬ݂ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܿ ܠܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ݂̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܿ ܘܝܿܺܪܬܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳ̈ܬ݂ܳܐ ܀ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ݂ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܰܪܬ ܿ ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܿ ܠܥܿܳܠܰܡ ܥܿܳܠܡ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܐܶܢܳܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܀

܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀

 

܀ ܩܳܠܐܳ : ܕܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒ݂ܳܐ ܀

܀ ܐܰܘ ܐܶܬ݂ܛܰܝܰܒܘ ܒܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܝܟܽܘܢ܀

ܢܗܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܘܰܠܚ̈ܶܝܶܐ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܿ ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕܪ̈ܚܡܶܐ ܿ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܿ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܠܗܳܐ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܀ ܐܶܬ݂ܛܰܝܰܒܘ ܒܰܥܒ݂ܳܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܿܠܶܝܢ ܕܰܓ݂ܒܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܡܰܛܺܝ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܘܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܢ݂ܬ݂ܳܐ ܿ ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܠܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܀ ܘܳܠܝܳܐܗ̱ܝ ܗܿܳܕ݂ܶܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܕܢܶܬ݂ܥܰܗܕܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܿ ܐܰܒ݂ܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܿ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬܳܐ ܦܪܰܫܘ̱ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܝܢ ܿ ܕܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܗܿܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܀ ܒܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟ݂ܺܐܦܳܐ ܪܫܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܿ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܐܺܝܤܪܳܐܝܠ ܿ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܤܦ݂ܰܪ ܚ̈ܰܝܶܐ ܿ ܪܳܫܶܡ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢ ܤܳܓܽܘܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܿ ܕܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܗܿܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܀ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܚܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܝܟܽܘܢ ܿ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒ݂ܬܽܘܢ ܿ ܗܽܘ ܡܚܰܕܶܬ݂ ܠܰܩܢܽܘܡ̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܠܒ݂ܶܫܬܽܘܢ ܿ ܡܶܬ݂ܥܰܛܦܺܝܬܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܿܰܚ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܿ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܼ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܒܰܪܦ݂ܳܦ݂ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܿ ܘܙܿܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܘܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܙܿܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ   ܀ ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܳܢܚܿܳܐ ܿ ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢܿ ܿ ܘܝܳܗܿܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܤܛܰܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܘܗܳܦ݂ܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܠܗܿܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܕܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܦ݂ܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܿ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܿ ܘܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܿ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܢܝܿܳܚܳܐ ܒܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܀ ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܢܰܓ݂ܬܳܐ ܿ ܥܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܦ݂ܪܰܫܘ̱ ܡܶܢܰܢ ܿ ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܡܳܪܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܠܗܿܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܀ ܒܝܰܕ݂ ܐܳܕܳܡ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܒܢܰ̈ܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܒܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܠܶܟ݂ܘ ܚ̈ܰܝܶܐ ܿ ܘܗܽܘ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܘܡܰܥܒܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܬܳܒܿܰܪ ܠܶܗ ܠܥܽܘܩܣܳܗܿ  ܕܰܫܝܽܘܠ ܀ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܿ ܕܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚ̈ܰܝܶܐ ܿ ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܢܶܢ ܒܺܝ ܿ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܚܿܳܝܶܐ ܠܶܗ ܿ ܘܐܰܝܿܢܳܐ ܕܚܰܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܿ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܿܳܠܰܡ ܠܐܳ ܢܶܛܥܰܡ܀

܀܀܀܀܀

܀ ܩܳܠܐܳ ܕܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܀

ܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܿܳܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܠܐܳ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܛܥܶܐ ܒܶܗ ܿ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܥܬܺܝܕ݂ ܗܽܘ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝ̈ܐ ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܠܟ݂ܳܣܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܿ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܘܰܦ݂ܪܰܩ ܠܰܢ ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ ܘܥܶܒ݂ܿܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܒ݂ܰܨܠܶܡ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܨܳܪܰܢܝ̱ ܿ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒ݂ܳܐ ܘܐܶܬ݂ܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒ݂ܶܫ ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܿ ܘܒ݂ܶܗ ܦܰܪܩܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܀ ܐܰܝܿܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܺܝܢ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܕܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܘܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝ݂ܘ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܿ ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܘܡܶܬ݂ܢܰܦܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܼ ܘܡܶܬ݂ܥܰܛܦ݂ܺܝܢ ܐܶܤܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܡܶܢ ܥܿܳܠܰܡ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܿ ܐܰܣܡܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܿ ܐܰܘܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܳܠܽܘܕ݂ܳܟ݂ ܿ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܿ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܒܳܟ݂ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀܀܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ݂ ܀

ܪܳܥܿܶܡ ܩܿܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܿ ܘܫܿܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܐܶܤ̈ܰܝ ܬܺܐܒܶܝܠ ܿ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܡܓܰܠܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܪܟ݂ܳܐ ܿ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܤܕ݂ܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܳܗܿ ܢܿܳܬ݂ܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܗܰܒܳܒ݂̈ܶܐ ܿ ܘܙܿܳܥܶܩ ܒܳܗܿ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܒܓ݂ܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܤܰܚܶܦ݂ ܠܳܗܿ ܿ ܘܓ݂ܳܤܿܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ ܿ ܕܐܶܬܬܤܺܝܡ̈ܝ̱ ܒܳܗܿ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܿ ܘܢܳܫܿܒ݂ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܿ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܀ ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܿ ܡܽܘܢ ܝܺܬ݂ܰܪܘ̱ ܤܳܗܕ݂̈ܶܐ ܒܩܶܛܠܳܐ ܿ ܘܐܶܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܿ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܪܘ̱ ܿ ܘܐܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܿ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܿ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܤܰܟܰܘ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܿ ܕܫܰܪܺܝܪ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܕܫܽܘܕܳܝܶܗ ܿ ܕܐܶܡ݂ܰܪ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܶܗ ܿ ܕܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܿܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܩܿܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܿ ܨܳܪܶܝܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܘܢܳܦ݂ܿܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܀

܀ ܩܳܠܐܳ ܕܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܀

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ ܿ ܘܐܰܤ݂ܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܿ ܬܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܿ ܘܐܶܫܬܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܰܓ݂ܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ ܐܳܕܳܡ ܘܬ݂ܳܐ ܡܽܘܬ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܿ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܿܳܐܶܬ݂ ܠܶܗ ܿ ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ̱ ܕܶܡ̈ܥܰ̈ܘܗܝ̱ ܘܫܰܪܺܝ ܒܿܳܟ݂ܶܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܡܿܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܗܿܳܪܟܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܿ ܕܠܐܳ ܐܰܚܳܐ ܘܠܐܳ ܩܰܪܺܝܒ݂ܳܐ ܘܠܐܳ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܕܰܡܥܰܦ݂ܶܐ ܠܺܝ ܿ ܘܠܰܒܶܒܗ ܡܿܳܪܝܳܐ ܠܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܿ ܕܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶ̈ܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܘܐܶܢܳܐ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝ ܗܳܐ ܡܥܰܦ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܿ ܘܐܰܦܼܶܣ ܪܶܡܙܶܗ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟ݂ܰܝ ܢܽܘܼܗܪܳܐ ܿ ܘܰܟ݂̈ܢܰ̈ܫܝ̱ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܿ ܘܥܰܦ݂ܝܽܘܗܝ ܘܤܳܡܽܘܝܗܝ̱ ܒܓ݂ܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ ܿ ܘܛܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܰܒ݂ܪܶܗ ܕܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܗ̱̄ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܿ ܩܿܠܐܳ ܕܒ݂ܶܟ݂ܝܳܐ ܫܳܿܡܿܰܥ ܗ̱ܘܺܝܿܬ݂ ܿ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܿܪ̈ܳܢ ܿ ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܚܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܿ ܠܳܥܳܙܰܪ ܠܐܳ ܡܿܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܿܳܡܳܢ ܕܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܕܢܰܟ݂ܪܶܙ ܒܳܗܿ ܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܩܝܳܡܬܳܐ ܚܕ݂ܰܬܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܿ ܒܪܺܝܟ݂ ܗ݂ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ̱ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܿ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܗ̱̄ ܘܝܰܗܒ݂ܶܗ ܠܐܰܚ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܀

܀ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܝܿܳܬ݂ܶܒ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܼܠܶܗ ܿ ܘܥܳܒ݂ܿܪܺܝܼܢ ܙܰܒ݂ܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܰܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܥܿܳܒ݂ܪܺܝܢ ܘܡܶܬ݂ܒܰܛܠܺܝܢ ܿ ܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܩܿܳܠܶܗ ܕܕ݂ܰܝܿܳܢܳܐ ܿ ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܿ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܤܰܝܦ݂ܳܐ ܿ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܿ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܒܗܿܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܿ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܓܶܢܤܰܢ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ̱ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܘܐܰܠܒܶܫܳܝܗܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܿ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܠܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܒ݂ܠܶܐ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܿ ܝܽܘܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܨܳܪܰܬ݂ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܒܳܗܿ ܒܰܫܝܽܘܠ ܿ ܘܢܰܗܶܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܪܓ݂ܰܠ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܿ ܐܶܠܳܐ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܘܐܳܠܒ݂ܶܫܳܗܝ ܐܶܤܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀ 

܀ ܤܶܒ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܀

ܤܶܒܠܬ݂ܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܨܠܺܝܒ݂ܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܟ݂ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܿ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܤܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܤܰܘܦ̈ܶܐ ܿ ܘܐܰܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗܿ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܤܝܳܐ ܀ ܚܽܘܬ݂ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܨܶܝܕ݂ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܿ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܢܚܶܬ݂ܬ ܨܶܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܐܰܕܢܰܚ݂ܬ ܢܽܘܗܪܳܟ݂ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܿܽܘܢ ܿ ܒܗܳܕ݂ܳܐ ܕܬ݂ܰܪܬܶܝܢ ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܒܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ ܿ ܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܚܰܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܀

܀ ܤܶܒܠܬ݂ܳܐ ܕܐܰܒ݂ܳܐ ܟܬ݂ܰܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܀

ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܒܶܤܡܰܬ݂ ܠܺܝ ܫܶܢ݂ܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܶܡܟ݂ܶܬ݂ ܿ ܘܰܢܫܰ̈ܒܝ̱ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܿ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܝ̱ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܿ ܘܩܳܠܐܳ ܚܠܝܳܐ ܢܦܰܠ ܒܶܐܕ݂̈ܢܰܝ ܿܘܤܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܶܫܬܒ݂ܶܩܘ̱ ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢ̤ܺܝܕ݂ܰ̈ܝܢ ܿܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܿ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܺܝܚ ܿ ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܿ ܟܰܕ݂ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܠܫܽܘܪ̈ܥܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܀

܀ ܤܶܒܠܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܤ ܀

ܟܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܿ ܩ݂ܪܳܐ ܠܝܰܘܤܶܦ݂ ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܗ ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܿ ܒܶܪܝ̱ ܡܿܳܪܝܳܐ ܕܐܰܫܘܝܰܢܝ̱ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܠܐܳ ܬܶܬܕܟ݂ܰܪ ܠܐܰܚܰܝ̈ܟ ܤܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܿ ܕܐܰܪܡܝܽܘܟ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܓܽܘܒ݂ܳܐ ܿ ܘܙܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ ܠܬ݂ܰܓܳܪ̈ܶܐ ܿ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܫܩ݂ܰܠܘ ܛܺܝܡܰܝ̈ܟ ܥܶܤܪ̈ܺܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܿ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܤܿܳܓ݂ܕ݂ܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿܫܒ݂ܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܤܟ݂ܶܠܘ̱ ܒܳܟ݂ ܀ ܡܶܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܟܰܢܿܫܶܬ݂ ܿ ܘܡܶܢ ܥܽܘܬ݂ܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܡܛܳܐ ܠܺܝ ܿ ܗܳܐ ܠܐܶܘܰܬ݂ܝ ܦܳܫܰܬ݂ ܠܐ̱ܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒ݂ܰܝ ܒܳܤܡܺܝܢ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ ܿ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܐܰܤܺܝܪ̈ܳܢ ܿ ܘܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝ ܗܳܐ ܦܟ݂ܺܝܪ̈ܳܢ ܿ ܘܥܰܠ ܦܽܘܡܝ̱ ܪܡܶܐ ܫܶܬܩܳܐ ܿ ܘܚܰܘ̈ܒܰ̈ܝ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܿ ܕܰܝܿܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܀ ܐܳܘ ܥܿܳܠܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܠܐܳ ܡܩܰܕܶܝܬ ܠܐܰܝܿܢܳܐ ܕܪܳܿܚܿܶܡ ܠܳܟ݂ ܿ ܡܫܰܕܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟ݂ܽܠܗܺܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒ݂ܰܝܟ ܿ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܤܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܿ ܕܰܒ݂ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܳܐܿܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܓ݂ܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܘܳܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ݂ ܘܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ̱ ܿ ܕܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܦ݂ܟ݂̈ܳܢ ܠܐܽܘܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܀ ܒܓ݂ܰܘ ܥܿܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܿ ܗܘܰܘ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐܶ ܿ ܓܡܰܪܘ̱ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܿ ܘܰܛܥܺܝܬ݂ܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܿ ܪܶܗܛܿܶܬ ܟܰܢܫܿܶܬ݂ ܠܺܝ ܿ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܿ ܘܟ݂ܰܦ݂ܳܐ ܕܙܺܝܙ̈ܳܢܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ ܿ ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܒܶܟ݂ܝܳܐ ܘܬ݂ܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܒܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܤܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܀ ܓܡ݂ܰܪܘ̱ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܿ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܿ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܥܶܒ݂ܪܰܬ݂ ܘܓ݂ܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܥ݂ܰܠ ܪܰܡܫܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܥܽܘ݂ܢܕܳܢܳܐ ܿ ܚܰܝܠܳܐ ܒܨܰܪ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܿ ܘܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܘܦ݂ܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܘܝܰܘܡ̈ܰܝ ܥܒ݂ܰܪܘ̱ ܘܐܶܙܰܠܘ̱ ܿ ܘܚܰܘܒ̈ܰܝ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܿ ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܩܢܺܝܿܬ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܿ ܘܒ݂ܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܚܿܳܙܩܺܝܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܀ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܿ ܘܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ܶܗ ܕܝܽܘܐܪܳܫ ܿ ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿܡܶܢ ܫܶܢ݂ܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܛܽܘܒ݂ܳܥܶܗ ܘܛܰܠܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܪܽܘܤ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܘܠܳܐ ܢܦܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܿ ܕܨܰܠܡܳܟ݂ ܡܝܰܩܰܢ ܒܗܽܘܢ ܿ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܒܪܶܡܙܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀ ܕܰܪܚܶܡܬܳܟ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܿ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ̱ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܤܰܝܒ݂ܽܘܬ݂ܝ̱ ܿ ܥܒܰܪܘ̱ ܝܰܘܡܰ̈ܝ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܠܳܐ ܪܶܓ݂ܫܿܶܬ݂ ܿ ܘܗܳܐ ܕܒܺܝܪ ܠܺܝ ܕܢܰܥܠܰܢܝ̱ ܠܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܼ ܠܘܰܝ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܿ ܡܰܛܥܶܐ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܿ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܿ ܘܤܳܐܢ̈ܰܝܟ ܠܳܐ ܒܳܟ݂ܶܝܢ ܿܛܽܘܒ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܰܤܩܳܗܿ ܠܰܡܨܺܝܕ݂ܬܳܟ݂ ܕܗܳܐ ܝܰܪܬ݂ܶܗ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܀ ܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܘܕ݂ܰܚܺܝܚܳܐ ܿ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܶܢ̈ܤܶܐ ܕܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܿ ܘܰܡܤܰܟܶܝܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܼܚܳܡܳܐ ܿ ܕܰܬ݂ܢܰܚܶܡ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܡܿܳܪܰܢ ܒܰܥܡܳܕ݂ܳܐ ܿ ܘܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܿ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܓ݂ܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܀

܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀

܀ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܀

ܗܰܝܡܢܰܬ݂ܶܗ ܠܪܳܚܶܡ ܫܟ݂ܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܕܐܰܠܳܗܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܤܰܪܗܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܗܺܝ ܒܩܰܕ݂ܡܳܐ ܿ ܕܰܐܠܳܗܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܕܳܡ ܿ ܕܡܳܐ ܕܬ݂ܰܥܕܶܐ ܠܳܗܿ ܗܺܝ ܿ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܿ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܿ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܶܗ ܐܳܕܳܡ ܕܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܐܶܡܳܐ ܡܫܰܦ݂ܰܠܬܳܐ ܀ ܗܰܝܡܢܰܬ݂ܶܗ ܠܪܳܚܶܡ ܫܟ݂ܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܕܰܐܠܳܗܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܓ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܿ ܩܶܛܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܦܺܐܪܳܐ ܡܠܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܐܰܘܟ݂ܠܰܬܶܗ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܐܶܟ݂ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܿ ܫܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܘܐܶܬ݂ܛܪܶܕ ܡܶܢ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܿ ܥܰܠ ܕܰܫܡ݂ܰܥ ܠܡܶܠܟܳܗܿ ܕܰܪܦܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܕܓ݂ܰܪܶܓ݂ܬ݂ܶܗ ܘܐܶܟ݂ܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܀ ܛܥܳܬ݂ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܥܰܠ ܕܩܶܛܦ݂ܰܬ݂ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܿ ܒܝܰܕ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܫܰܕܠܳܗܿ ܠܶܐܡܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܿ ܓܰܪܓ݂ܳܗܿ ܒܫܽܘܕ̈ܳܠܰܘܗܝ̱ ܿ ܕܬ݂ܩܛܽܘܦ݂ ܡܶܢ ܦܺܐܪܶܐ ܿ ܘܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܘܐܰܘܟ݂ܠܰܬܶܗ ܿ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓ݂ܒܺܝܠܬܳܐܿ ܿ ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܐܶܟ݂ܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܿ ܐܶܬ݂ܢܰܟ݂ܪܺܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܀

ܤܶܒܠܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܕܝܤܳܐ

ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܒܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܿ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒ݂ܳܐ ܿ ܘܐܰܘܕܺܝܬ݂ ܘܠܐܳ ܟܶܦ݂ܪܶܬ݂ ܿ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܿ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܠܚܽܘܤܳܝܰܢ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܰܢ ܿ ܕܫܶܩܠܶܬ݂ ܕܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܥܬܰܪ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܿ ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕ݂ܡܰܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܬܳܓ݂̈ܶܐ ܿ ܬܶܚܢܰܢܝ̱ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܕܰܐܘܕܺܝܿܬ݂ ܒܐܺܝܬ݂ܽܘܬ݂ܳܟ  ܀

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܩܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܘܗܿܳܫܳܐ ܕܡܿܳܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܪܩܕ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܒܪܶܩܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܒܪܶܩܕ݂ܳܐ ܡܿܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܿ ܘܳܝܿܠܳܗܿ ܠܙܶܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܪܶܩܕ݂ܰܬ݂ ܿ ܘܫܶܐܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܿ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܿ ܘܰܒ݂ܦ݂ܺܝܢܟܳܐ ܤܳܡܬ݂ܶܗ ܘܠܰܤܡܳܟ݂ܳܐ ܐܰܥܶܠܿܬ݂ܶܗ ܀

 ܚܽܘܬܳܡ̈ܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ

܀ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀

ܐ-ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܰܥܬܶܩܘ ܘܰܒ݂ܠܺܝܘ ܒܚܶܙ̈ܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܘܕ݂ܰܚܺܝܚܳܐ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܺܝ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܿܕܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܰܠܡܶܬܺܐܝܬ݂ܶܗ ܕܬ݂ܰܪܬܶܝܢ ܡܤܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܒ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ݂ ܀

ܓ-ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬ݂ܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܠܘ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

܀ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܀

ܐ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܽܘܕܳܐ ܕܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܐܰܫܪܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠܿ ܿ ܠܢܰ̈ܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܀

ܒ- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܘܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܟ݂ ܀ܰ̈ܝܢܳܫܳܐ

ܓ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܗܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܓ݂ܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ݂ܶܡ ܒܰܕܶܩ ܿ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݂ ܡ̈ܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒ݂ܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܶܗ ܿ ܕܝܬܺܝܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܢܰܘܕܶܐ  ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܀

 ܀ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܀

ܐ- ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܚܰܕ̈ܶܬ݂ܶܐ ܿ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܿ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܢܫܰܢܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܦܰܓ݂ܪܶܗ ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܕܰܢܤܰܒ݂ܘ̱ ܿ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܐܰܟ݂ܠܽܘܗܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ ܀

ܒ- ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܿ ܒܰܤܒܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܝ ܡܰܚܝܿܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܕܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܿܶܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܝ̱ ܿ ܘܫܳܬܶܐ ܟܳܤܳܐ ܕܕ݂ܶܡܝ̱ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܀

ܓ- ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܡ̈ܛܰ̈ܠ̱ܠܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܿ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܿ ܠܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܀

܀ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܐ– ܒܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܪܘܳܙܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܠܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ݂̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܘܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܬ݂ܶܬܶܠ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܦ݂ܳܠܚ̈ܰܝܟ ܿ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܀ 

ܒ– ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬ݂ܝܬ݂ܳܟ݂ ܚܳܝܪܺܝܢ ܿ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܬ݂ܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܀

ܓ– ܛܰܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܿ ܘܰܢܪܰܤܶܤ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܶܢܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܘܒ݂ܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܀

܀ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܀

ܐ-ܢܝܿܳܚܳܐ ܘܒ݂ܽܘܤܳܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܿ ܘܒ݂ܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܐܶܬ݂ܡܢܺܝܬ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܘܐܰܟ݂ܪܶܙܬ ܠܗܽܘܢ ܤܰܒ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܕ݂ܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ  ܒ- ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܘܚܰܤܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܿ ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܢܶܩܥܽܘܢ ܿ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܝܬ ܀

ܓ– ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܿ ܢܝܿܳܚܳܐ ܘܕܽܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܀

܀ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܀

ܐ ܟܰܕ݂ ܡܩܰܕ݂ܡܺܝܢܰܢ ܡܰܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܿ ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܶܗ ܫܟ݂ܶܒ݂ܬܽܘܢ ܿ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܬܽܘܢ ܿ ܡܦܺܝܤܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܤܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀

ܒ– ܟܰܕ݂ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܗ ܕܐܳܕܳܡ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܿ ܦܶܤܳܐ ܡܛܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܿ ܕܬ݂ܶܗܘܳܐ ܡܰܢܝܳܐ ܒܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܘܬ݂ܶܫܬܶܐ ܠܟ݂ܳܤܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܓ݂ ܐܳܕܳܡ ܀

ܓ-ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܳܪܝ̱ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂ܶ̈ܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܿ ܕܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܀

܀ ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ ܀

ܐ– ܗܰܘ ܕܰܠܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܿ ܘܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܟ݂ܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܥܕܺܝ ܟܽܠܰܢ ܢܶܤܽܓ݂ܘܕ݂ ܿ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܀

ܒ– ܐܰܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܤܳܓ݂ܽܘܕ݂̈ܰܝܟ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ݂ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܳܟ݂ ܿ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ ܀

ܓܦܰܘܠܳܘܤ ܐܰܟ݂ܬ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܿܡܺܝܢ ܿ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬ݂ܟܰܪܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܤܳܦ݂ܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܿ ܕܫܳܟ݂ܒ݂̈ܰܝ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܛܳܥܡܺܝܢ ܀

܀ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܀

ܐ ܒܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܳܐ ܗܿܢܽܘܢ ܿ ܕܚܳܕ݂ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܿ ܘܒ݂ܰܡ̈ܛܰܠ̱ܠܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܒ݂ܰܐܬ݂ܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܿ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢ̈ܺܝܢ ܠܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂܀    

ܒ– ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܿ ܘܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒ݂ܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܙܒ݂ܺܝ̈ܰܢܝ ܒܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ݂ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܾܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܀

ܓ ܡܶܬ݂ܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܶܢܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܿ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܿ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܀

ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒ݂ܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܿ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܢ ܿ ܙܒܺܝܢ̈ܰܝ ܒܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܀

 

܀ ܬܰܟ݂̈ܫܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܽܘܠ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ ܀

܀ ܛܶܟܤܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀

ܒ ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܒ݂ܟ݂ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ̱ ܘܢܰܒ݂ܟ݂ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܪ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠܶܗ ܿ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܿ ܕܡܶܬ݂ܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܬ݂ܳܩܢܳܐ ܗܳܝ ܒܺܝܡܰܐ ܿ ܘܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗܿ ܗܳܘܶܐ ܿ ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܽ ܕܰܝܳܢܳܐ ܿ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܿ ܘܳܝܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܰ̈ܝ ܿ ܕܰܥܒ݂ܳܕ݂̈ܝ ܤܰܓܺܝ ܒܺܝܫܺܝܢ ܿ ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܰܒ݂ܗܳܝ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܷܢܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ݂ܬܕ݂̈ܰܝܳܐ ܿ ܕܐܰܝܢܩܽܘܟ݂ ܿ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ݂ ܿ ܠܐܳ ܬܶܕܟ݂ܰܪ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ ܿ ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܿ ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܰܥܠܰܝ ܿ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܿ ܘܚܰܤܳܐ ܠܺܝ ܚܰ̈ܘܒܰܝ ܀

ܛܶܟܤܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܕ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܿ ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܐ ܕܒ݂ܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐܶ ܘܡܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܿ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܛܰܠ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܿ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܘܰܚܙܰܘ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܿ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܚܳܕ݂ܽܘܪ̈ܶܐ ܿ ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܕܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܓ݂ܺܝܢܺܝܢ ܿ ܥܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܶܤܟ̈ܺܢܶܐ ܿ ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܳܥܿܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܿ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕܰܝܟ ܿ ܒܚ̈ܰܝܶܐ ܡܠܺܝܟ݂̈ܶܐ ܕܰܠܥܿܳܠܰܡ ܿ ܡܶܛܽܠ ܤܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

ܛܶܟܣܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ

ܒ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܫܠܶܡܘ̱ ܝܰܘܡܰ̈ܝ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ̱ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܰܝ ܿ ܘܤܰܪܗܶܒ݂ܘ̱ ܘܐܶܬ݂ܰܘ ܕܳܒ݂ܽܘܪ̈ܰܝ ܿ ܐܰܟ݂ ܨܰܝܕ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܨܦ݂ܰܚ ܥܠܝ ܡܰܐܠܰܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܤܰܦ݂ܤܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܐܺܝܕ݂ܶܗ ܿܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܘܰܪܥܶܠܘ̱ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܿ ܘܐܶܫܬܰܪ̈ܝܺܝܢ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܚܰܨܝ̱ ܒܥܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܘܐܶܬ݂ܟܰܫܦ݂ܶܬ݂ ܠܶܗ ܿ ܕܟ݂ܰܬܰܪ ܠܺܝ ܚܰܕ݂ ܥܶܕܳܢܳܐ ܿ ܕܠܶܤܽܘܩ ܘܐܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰ̈ܝܶܐ ܿ ܘܐܶܚܙܶܐ ܠܐܰܚ̈ܰܝ ܘܠܐ̱ܚܝܳܢ̈ܰܝ ܿ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܗܒ݂ܳܐ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܝ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܿ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܢܰܕܪܟ݂ܰܢܝ̱ ܿ ܕܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܐܰܘܒܕ݂ܰܢܝ̱ ܀

ܕ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܘܳܝ ܚܰܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܬ ܒܺܝ ܿ ܕܐܰܦܶܩܬܺܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܿ ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݂ ܒܽܘܤܳܡ̈ܶܐ ܿ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܿ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ̱ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳ̈ܟ̈ܶܐ ܿ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ̱ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟ݂ܶܐ ܿ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ̱ ܝܳܪ̈ܬ݂ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܢܽܘܟ݂ܪ̈ܳܝܶܐ ܿ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܨܰܠܐܳ ܥܠܰܝ ܿ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰ܏ܕ݂ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪ̈ܬ݂ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܿ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܐܠܳܗܳܐ ܕܦ݂ܳܢܶܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕ݂ܶܐ ܠܝܳܪܬܺܘܬ݂ܗܽܘܢ ܿ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ̱ ܿ ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܀

ܗ ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܒܰܥܕ݂ܶܝܢ ܛܳܒ݂ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܿ ܟܰܕ݂ ܒܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒ݂ܽܘܣܳܡ̈ܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܽܘܝܳܪܶܗ ܿ ܥܰܠ ܕܐܶܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܩܛܰܦ݂ ܘܐܶܟ݂ܰܠ ܿ ܐܶܫ݂ܬܰܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܕܐܰܠܒ݂ܫܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܿ ܚܳܤ ܛܳܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܿ ܘܛܳܒ݂ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܿ ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ ܿ ܗܿܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒ݂ܶܗ ܿ ܘܦ݂ܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕ݂ܝܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܀

ܛܶܟܤܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܓ ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܕܒ݂ܽܘܤܳܡ̈ܶܐ ܿ ܥܰܠ ܕܐܶܟ݂ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟ݂ܤܶܐ ܒܶܗ ܟܳܤܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܿ ܘܐܶܬܐܶܒܶܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܐܰܟ݂̈ܶܐ ܥܰܠ    ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܿ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܫ ܓܒ݂ܺܝܠܬܳܐ ܿ ܘܐܰܒ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܿ ܘ݁ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܿ ܐܰܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

ܕ ܛܰܥܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܛܳܒ݂ ܡܶܢ ܕܶܒ݂ܫܳܐ ܒܣܶܡ ܠܺܝ ܿ ܘܛܰܥܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܣܰܓܺܝ ܡܰܪܺܝܪ ܿ ܕܐܳܦ݂ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܛܰܦ݂ ܡܶܢܝ̱ ܿ ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܩܺܝܡ ܿ ܡܰܢ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܿ ܐܰܙܺܝܥ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܿ ܕܗܿܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܿ ܘܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܦܰܬܚܺܝܢ ܿ ܘܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܕܳܘܝܳܐ ܕܠܐܳ ܝܿܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܫܿܳܪܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܒ݂ܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܀

ܛܶܟܣܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܫܬܪܳܝܽܘ ܡܶܢ ܬܽܘܩܳܢܗܶܝܢ ܿ ܫܶܡܫܳܐ ܘܤܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܰܘܟ̈ܒ݂ܶܐ ܿ ܢܶܬ݂ܒܰܛܠܽܘܢ ܕܠܐܳ ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܿ ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܒ݂ܪܽܘܝܳܐ ܡܿܳܛܶܐ ܥܿܳܠܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܿ ܬܽܘܒ݂ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܬܚܺܝܢ ܘܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܕܰܒ݂ܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܚܡܺܝܢ ܿ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܬ݂ܛܰܝܒܺܝܢ ܿ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ ܿ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ 

ܛܶܟܣܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܳܐ

ܒ– ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬ݂ܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܿܪܶܬ݂ ܿ ܠܺܝ ܕܢܶܚܿܬܶܬ݂ ܠܐܶܫܬܶܗ ܕܓ݂ܽܘܒܳܐ ܘܐܶܚܕܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܒܺܐܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗܿ ܿ ܐܰܣܳܐ ܬܒ݂ܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܘܰܥܨܽܘܒ݂ ܘܰܒ݂ܙܽܘܦ݂ܳܟ݂ ܚܰܘܰܪ ܟܽܘ̈ܬ݂ܡܳܬ݂ܝ ܿ ܘܐܰܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܿ ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܡܰܕܥܝ̱ ܕܐܶܚܿܙܶܐ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܘܐܰܘܿܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܐܶܫܰܒܿܚܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܓ-ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܛܳܒ݂ܳܐ ܕܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܽܘܒܶܗ ܓܠܐܳ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܰܒ݂ܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܿ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐܳ ܿ ܘܨܰܒܬ݂ܶܗ ܒܢܰܦ݂ܫܳܐ ܡܳܪܰܬ݂ ܓܰܙ̈ܶܐ ܿ ܘܣܳܡ ܝܺܕ݂ܥܬܳܐ ܒܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܿ ܕܟ݂ܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪ ܿ ܬܰܘ ܡܰ̈ܠ̈ܳܠܐܶ ܙܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܿ ܥܰܕ݂ ܠܐܳ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܫܶܢ݂ܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܿ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܐܰܪܺܝܟ݂ ܿ ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܿ ܕܒ݂ܿܳܠܶܡ ܠܦ݂ܽܘܡܰܢ ܘܡܰܫܬܶܩ ܠܰܢ ܿ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ̱ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܬ݂ܳܐ ܿ ܐܳܦ݂ ܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܚܰܝܶ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܘܒ݂ܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ̱ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܐܳܦ݂ܶܢ ܚ̈ܰܝܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܢܥܺܝܪܺܝܘܗܝ ܠܗܿܰܘܢܰܢ ܠܰܨ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܰܠܙܽܘܡܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܿ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܠܰܒ݂ܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܿ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܠܶܤ ܡܳܪܰܢ ܿ ܕܰܒ݂ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ݂ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ̱ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܿ ܘܠܐܳ ܢܶܬ݂ܛܰܒ݂ܰܥ ܒܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܿ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢܰܚ ܀

ܛܶܟܣܳܐ ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܳܐ

ܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫ݂ܟ݂ܺܝܒ̈ܰܝ ܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ ܿ ܕܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܟ݂ܠܬܽܘܢ ܿ ܕܡܳܐ ܡܚܰܤܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ ܿ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܿ ܘܡܰܠܒ݂ܶܫ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܿ ܘܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓ݂ܺܫܪܳܐ ܿ ܘܰܥܠܰܘܗܝ̱ ܬܶܥܒ݂ܪܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܿ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬ݂ܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕ݂ܡܶܗ ܿ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܿ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ̱ ܠܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܿ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟ݂̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܒ-ܡܰܥܒܪܳܢܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗܿ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܩܺܝܬ݂ ܘܒ݂ܰܡܕ̈ܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟܰܪ̈ܟ݂ܶܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܙܺܝܿܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܒ̈ܬܶܠ̱ܠܐܶ ܕܥܰܦ݂ܪܳܐ ܿ ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗܿ ܘܰܡܕܰܝܶܨ ܥܰܠ ܣܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܗܿ ܿ ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܦܬ݂ܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ݂ ܿ ܕܐܶܥܽܘܠ ܘܐܶܚܿܙܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ݂ ܿ ܘܰܥܢ݂ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܠܺܝ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܿ ܒܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܿ ܘܒ݂ܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܿ ܘܒ݂ܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܿ ܘܒ݂ܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܿ ܘܒ݂ܳܗܿ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬ݂̈ܢܶܐ ܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܶܐ ܿ ܘܰܟ݂ܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܿ ܠܐܳ ܙܟ݂ܰܐܘܽܢܝ̱ ܘܠܐܳ ܙܳܟ݂ܶܝܢ ܠܺܝ ܿ ܝܰܠܕ݁̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦ݂ܪܳܢܳܐ ܿ ܚܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ݂ ܼ ܘܗܽܘ ܒܩܳܠܶܗ ܩܥܳܐ ܘܐܰܙܺܝܥܰܢܝ̱ ܿ ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܿ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܐܳܕܳܡ ܿ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܳܟ݂܀

ܓ– ܛܶܒܶܗ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܺܝ ܐܰܚ̈ܰܝ ܿ ܘܰܕ݂ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܰܪܗܶܠ ܠܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܿ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܪܕ݂ܰܘ ܒܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܝܰܓ݂ ܨܰܗܝܳܐ ܕܫܰܢܩܰܢܝ̱ ܿ ܘܐܰܝܟ݂ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܿ ܟܰܕ݂ ܓܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܳܘܬ݂ ܐܰܒ݂ܪܳܡ ܿ ܩܪܰܘ ܠܺܝ ܢܒ݂ܺܝ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܥܢܺܝܿܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܿ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘ ܫܳܛܿܶܬ݂ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܿ ܢܨܰܠܐܶ ܘܢܶܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܿ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܢܶܪܚܰܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܿ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ ܿ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܓ݂ܶܢܤܰܢ ܀

ܕ ܐܳܘ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܐܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܿ ܕܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܿ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܘܪܤܝܶܗ ܪܳܡܳܐ ܿ ܘܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳ̈ܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܿ ܘܛܶܟܤ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܒܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܪܬܺܝܬ݂ܳܐ ܿ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܿ ܡܶܬ݂ܓܠܐܶ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܿ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܳܝܥܿܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܡܰܘܗܝ ܿ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܦܺܝܤܺܝܢܰܢ ܕܠܐܳ ܒܓ݂ܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܳܟ݂ ܿ ܐܶܠܐܳ ܚܰܕܶܬ݂ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܕܰܒ݂ܠܺܝܘ ܿ ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܿ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܚܰܕܬ݂ܳܢܳܐ ܿ ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܿ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܿ ܘܚܽܘܤ ܘܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܛܶܟܤܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܒ– ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓ݂ܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܤܰܢ ܿ ܘܰܠܤܳܤܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܘܰܠܬ݂ܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬ݂ܳܐ ܿ ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܠܗܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܕ݂ܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܿ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒ݂ܟ݂ܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܡܠܶܟ݂ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܿ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܓܙܺܝܡ ܘܰܠܚܺܝܡ ܘܚܰܪܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܿ ܘܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܕ݂ܳܡܶܝܢ ܠܺܝ ܿ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܶܫܕ݂ܶܢܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܢܽܘܢܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܤܶܥܪܶܬ݂ ܿ ܐܶܠܐܳ ܒܝܰܕ݂ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܫܰܦ݂ܠܽܘܬ݂ܝ̱ ܿ ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ݂ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܘ ܛܳܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܓ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܐܰܒ݂ܽܘܗܝ ܿ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܿ ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܦܰܓ݂ܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܿ ܕܰܒ݂ܠܺܝܘ ܒܰܚܒ݂ܳܠܐܳ ܕܰܫܝܽܘܠ ܿ ܛܰܠܐܳ ܕܪܰ̈ܚܡܶܐ ܘܕ݂ܰܚܢܳܢܳܐ ܿ ܪܽܘܤ ܒܐܰܦܰܝܗ̈ܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܿ ܕܐܶܟ݂ܰܠܘ ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܿ ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ݂ ܿ ܕܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܫܩܰܠܘ ܒܗܰܕ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܿ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܪܽܘܩܰܢ ܿ ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܤܳܓ݂ܕ݂̈ܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒ݂ܳܟ ܀

ܕ– ܩܒ݂ܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܿ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܿ ܐܶܠܽܘܠܐܳ ܕܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܬܤܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܿ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܦܪܕܰܝܤܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬ݂ܦܬܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܿ ܒܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦ݂̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܿ ܕܥܰܒ݂ܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܤܰܒ݂ܪܳܟ ܀

ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܕܰܤܪܽܘܓ݂

ܡܶܢ ܟܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕܰܫܚܺܝܡܳܐ

ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂

ܫܰܢܺܝ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܟ݂ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܢܺܝܚ ܪܽܘܚܶܗ ܒܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ

ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܰܐ

܀܀܀

ܢܶܒ݂ܥܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ

ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܒܰܨ ܚܰܪܒܳܐ ܕܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܰܝܟ

ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܳܟ݂ ܦܰܐܝܳܐ ܒܥܰܦ݂ܪܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ

ܢܩܺܝܡܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ 

܀܀܀

ܡܳܪܝ̱ ܘܰܥܠܰܝ ܚܽܘܤ ܘܐܺܚܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ

ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܢܰܩ ܐܰܟ݂ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ

ܒܶܐܠܦ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܰܒ݂ܠܺܝ ܕܐܶܥܒ݂ܰܪ

ܘܠܳܐ ܢܟܽܘܡ ܥܠܰܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܥܰܤܩܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܬܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ ܡܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܡܶܢܝ̱

ܪܺܝܚܶܗ ܕܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܡܰܙܰܓ݂ ܒܺܝ

ܛܳܒ݂ܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܓܺܗܰܢܳܐ

ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܘܪܰܚܶܡܰܥܠܰܝ

܀܀܀

ܚܽܘܤ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܘܐܰܚܕ݂ܰܪ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܦ݂ܪܶܗ ܩܰܕ݂ܡܳܐ ܐܰܟ݂ ܕܰܒ݂ܪܰܝܬܰܝܞܝ̱

ܨܰܠܡܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܚܰܕܶܬ݂ ܨܰܠܡܳܟ݂ ܕܐܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܠܶܗ

ܘܰܩܪܺܝܘܗܝ ܤܳܠܶܩ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܬ݂ܪܶܗ

܀܀܀

ܢܶܗܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕܰܫܟ݂ܶܒ݂ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ

ܘܢܶܬ݂ܒܰܤܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡ ܒܬ݂ܽܘܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܥܰܡ ܓܰܝܳܤܳܐ ܕܐܰܘܕܺܝ ܘܠܳܐ ܟܦ݂ܰܪ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂

ܢܶܥܠܽܘܢ ܐܰܟ݂ ܚܰܕ݂ ܠܰܓ݂ܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ݂̈ܘܶܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܽܘܩܳܒ݂ܳܐ

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ

ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܘܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܰܒ݂̈ܛܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ

ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘܙܰܠܬܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܟ݂ܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ

܀܀܀

ܠܰܘ ܐܰܝܰܟ݂ ܕܐܶܬ݂ܳܐ ܒܗܿܳܝ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ

ܗܳܟ݂ܰܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܗܿܳܕ݂ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܰܪܬܶܝܢ ܕܐܳܬ݂ܶܐ

ܒܗܿܳܝ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܒ݂ܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܒܗܿܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܕܢܶܥܒ݂ܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܟܺܠܶܗ ܥܿܳܠܡܳܐ ܐܰܟ݂ ܕܰܠܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܒܟ݂ܽܘܪܳܐ ܒܿܳܚܰܪ

ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܬ݂ܰܘܩܶܕ݂

ܢܶܕܚܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕܒ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܘܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܗܰܛ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܓܰܘܤܳܐ ܒܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܠܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܬ݂ܝܰܐܝܰܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝ

ܗܰܒ݂ܠܺܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܐܶܒ݂ܥܿܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ

ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘܚ ܒܺܝ ܫܶܦ݂ܥ̈ܶܐ ܕܒ݂ܰܤܺܝܡܽܘܬ݂ܳܟ݂

܀܀܀

ܪܟܶܢ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܗܳܐ ܛܶܠ̈ܳܠܐܶ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܕ݂ܪܽܘܢܝ̱

ܗܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܐܶܚܿܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܟ݂

ܕܠܳܐ ܢܰܥܢܶܕ݂ ܠܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܟ݂

ܛܳܒ݂ܳܐܗܿܝ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬܩܰܒܶܠ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܰܬܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ

ܫܠܶܡܘ̱ ܥܶܕ̈ܳܢܰܝ ܟܰܕ݂ ܦܿܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܤܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ

ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠ ܘܐܶܗܿܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂

ܡܰܠܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܰܡ݂ܛܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ̱ ܠܰܡܳܡܬ݂ܽܘܬ݂ܰܢܝ̱

ܐܰܢ̱ܬ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܛܽܘܫ ܒܺܝ ܤܰܡܳܟ݂ ܘܐܶܬ݂ܐܳܤܶܐ ܒܶܗ

܀܀܀

ܘܳܝ ܠܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܽܘܢ ܡܿܳܛܶܐ ܠܳܗܿ ܒܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ

ܕܡܶܬ݂ܚܰܒ݂ܠܳܐ ܠܳܗܿ ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܘܰܒ݂ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ

ܐܰܝܟ݂ ܝܿܳܠܶܕ݂ܬܳܐ ܕܒ݂ܳܪܟܳܐ ܕܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܡܰܝܠܳܠܐ ܐܰܪܥܳܐ

ܡܳܐ ܕܤܳܓ݂ܶܝܢ ܒܳܗܿ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܤܶܐ ܡܳܝܿܛܳܐ ܕܬ݂ܶܦܶܠ

܀܀܀

ܟܬ݂ܰܒ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܬ݂ܰܝܠܶܠܝ̱ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ

ܘܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܬ݂ܶܒ݂ܛܰܠܝ̱ ܠܳܗܿ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ

ܟܬ݂ܰܒ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܬܶܬܒ݂ܰܪ ܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒ݂ܽܘܥܳܐ

ܘܐܶܡ݂ܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܠܗܶܒ݂ܠܳܐ ܫܳܪܟܳܐ

܀܀܀

ܒܿܳܛܶܠ ܥܿܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܫ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ

ܘܢܿܳܨܚܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܳܠܽܘܒ݂ܽܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܶܤܦܳܐ

ܒܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ

ܘܚܳܪ̈ܒ݂ܳܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܢܿܳܦ݂ܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܡܕ݂̈ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ

ܐܳܡܿܪܳܐ ܒܟ݂ܺܐܒ݂̈ܝܗܿ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ

ܗܿܠܶܝܢ ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒ݂ܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܥܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܚܿܛܶܐ

ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܺܝ

ܫܽܘܦ݂ܪ̈ܰܝ ܕܐܶܒܰܕ݂ܘ̱ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܺܝ

܀܀܀

ܬܳܝ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܨܽܘܪܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܒ݂ܰܕ݂ ܫܽܘܦ݂ܪܳܗܿ

ܕܗܳܐ ܒܺܐܝܕ݂̈ܰܘܗܝ̱ ܗܽܘ ܕܡܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܫܽܘܦ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܘܰܢܛܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ

ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܬ݂ܺܐܬ݂ܶܝܢ ܝܳܗܶܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܟ݂ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ

ܘܤܰܓܺܝ ܙܗܺܝܪ ܒܶܗ ܘܰܢܛܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܕܢܶܬ݂ܦܰܢܶܐ ܠܶܟ݂ܝ̱

܀܀܀

ܟܝܳܢܝ̱ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦ݂ܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܟ݂ ܐܺܝܡܳܡܳܐ

ܕܰܚܫܶܟ݂ ܘܰܕ݂ܥܶܟ݂ ܡܰܢ ܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ

ܐܶܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܤܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܪܓ݂ܳܐ ܕܢܶܦ݂ܠܿܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܡܰܤܶܩ ܠܺܝ

܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀

 

 

ܡܳܢ ܟܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܕܒ݂ܰܥܫܺܝܩܗ̈

ܥܢ ܐܠܡܪܚܘܡ ܐܠܫܡܐܣ ܐܠܐܢܓܺܝܠܺܝ

ܝܘܤܦ ܒܢ ܓܶܘܰܪܓܺܝܤ  

ܥܿܳܠܡܳܐ ܥܰܒܰܐܗܿܘ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܒܶܗ ܐܺܝܠܰܢ̈ܶܐ

ܚܰܕ݂ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ̱ ܡܶܬ݂ܐܰܟ݂ܠܳܢ̈ܶܐ

ܘܗܳܟ݂ܰܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܘܡܶܤܬܰܟܠܳܢ̈ܶܐ

ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܙܥܺܝܦ݂̈ܶܐ ܢܬܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܰܤܟ݂ܠܳܢ̈ܶܐ

܀܀܀

إنّما الدُنيا كغابٍ والبشرْ    في عُلاها ثابتونَ كالشجر ْ

بعضُها لها ثِمارٌ تَجتَنى     وبَعضُها معدومةٌٌ من الثمرْ

وكذا زِنْ واعتبرِِ الناسَ إذْ  منهًمُ أُلو دهاءٍ وعِِبَرْ

ثُمَّ منهُم شرسونَ سيرةً     لا يُمِّيزوا بينَ ذي خَيرٍ وشَرْ

܀܀܀

܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀܀܀

܀܀܀܀܀

܀܀܀

 

ܒ݂ܳܬ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܤܝܳܡ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܤ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܒ݂ܺܝܬ݂ ܛܰܪܐܔܺܝ ܒܰܪܛܠܳܝܳܐ ܿ ܟܬ݂ܒ݂

ܐܢܽܘܢ ܕܢܶܬ݂ܐܰܡܪܽܘܢ ܒܒ݂̈ܳܬܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܒܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܰܝܗܽܘܢ  

ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܥܩܽܘܒ݂

ܕܳܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܘܰܪ̈ܕܶܐ

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܟ̈ܶܐ ܘܰܒ݂ܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܒ݂ܕ̈ܶܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܝܬ݂ܺܝܢ ܘܰܒ݂ܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܫܘܶܝܢ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ

ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܬܪ̈ܝܨܶܐ ܨܪ̈ܺܝܕ݂ܶܐ

܀܀܀

ܐܰܟ݂ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܶܡܰܪ ܕܥܿܠܡܳܐ ܗܶܒ݂ܠܰܐܗܿܘ

ܝܰܨܺܝܦ݂ ܘܰܫܓ݂ܺܝܡ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܒ݂ܰܐܡܺܝܢ ܠܰܐܝܰܐܗܿܘ

ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܤܢܺܝܩܳܐ ܢܕܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ̱

ܤܰܓܺܝ ܠܳܐܶܐ ܘܫܳܒ݂ܶܩ ܥܿܠܡܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܰܘܗܝ̱

܀܀܀

ܟܽܠ ܥܰܢܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܕܠܰܒ݂ܫܽܘܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ

ܘܐܶܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ

ܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ

ܒܰܤܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܒܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ

ܐܳܘ ܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ

ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠ̣݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܦ݂ܪܰܩܟ݂ܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ

ܡܩܺܝܡ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܗܰܘ ܥܕ݂ܶܢܳܝܳܐ

܀܀܀

ܐܳܘ ܠܳܟ݂ ܕܰܥܢܰܕ݂ܬ ܥܰܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܤܰܟܳܝܗܝ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝ݂ܚܳܐ

ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܢܰܛ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܕܛܶܒ݂ܳܐ ܓܢܺܝܚܳܐ

ܒܓ݂ܰܘ ܦܰܪܕܰܝܤܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܢܺܚܳܐ

܀܀܀

ܥܿܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܘܶܐ

ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ̱ ܙܢܰܘܗ̈ܝ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ

ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܰܘܗܝ̱ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܳܘܶܐ

ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܗܳܘܶܐ

܀܀܀

ܥܳܠܡܳܐ ܥܿܒ݂ܰܪ ܘܟ݂ܽܠܡܳܐ ܕܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܫܘܶܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ

ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܰܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܝܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒ݂ܢܳܐ

ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܚܽܘܤܪܳܢܳܐ

ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕܠܳܐܶܐ ܠܳܐ ܡܩܰܕܶܐ ܠܶܗ ܤܳܟ݂ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ

ܐܰܝܿܟܰܘ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܨܶܒܬ݂ܳܐ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ

ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦ݂ܪܳܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܐ ܘܚܰܠܝܳܐ ܦ݂ܐܶܐ ܠܰܚܙܳܬ݂ܳܐ

ܐܰܝܿܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢ̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܝܰܕ݂̈ܥܳܬ݂ܳܐ

ܗܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܥܓ݂̈ܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܡܟܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܬܰܘܽܘܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ

ܐܰܝܟܰܢ ܥܓ݂ܺܝܢܺܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܡܳܟ̈ܶܐ ܐܳܦ݂ ܚܳܕ݂ܘܪ̈ܶܐ

ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬ݂ܰܪܘ ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܕܟ݂ܽܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ

ܥܰܠ ܕܐܶܬ݂ܒܰܤܰܡܘ̱ ܒܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܤܺܝܪ̈ܶܐ

܀܀܀

ܗܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܛܡܺܝܪܺܝܢ

ܘܰܒ݂ܕܰܚܺܝ݂ܚܳܐ ܒܠܶܒܳܗܿ ܕܐܰܪܥܳܐ ܫܘܶܝܢ ܘܰܩܒ݂ܺܝܪ̈ܺܝܢ

ܡܤܰܟܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܝܪܺܝܢ

ܨܳܪܶܝܢ ܩܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܚܰܪܪܺܝܢ

܀܀܀

ܟܽܠ ܙܕ̈ܺܝܩܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ

ܕܢܺܐܪܬ݂ܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬ݂ܢܰܗܪܺܝܢ

ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܤܰܓܺܝ ܬܳܘܪܺܝܢ

ܕܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܳܤܪܺܝܢ

ܫܝܽܘܠ ܡܶܤܬܰܦ݂ܩܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܕܢܳܫܒ݂ܳܐ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܓܳܤܝܳܐ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܠܳܗܿ ܩܳܠ ܪܽܘܥܳܡܳܐ

ܢܳܦܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܦ݂ܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܨܒ݂ܺܝܥ̈ܰܝ ܒܰܕ݂ܡܳܐ

ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܡܰܠܟܽܘܬܪܰܘܡܳܐ

܀܀܀

ܡܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܿܠܶܝܢ ܕܰܦ݂ܠܰܚܘ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܰܪܡܳܐ

ܡܶܢ ܨܦ݂ܰܪ ܠܰܪܡܶܫ ܕܠܳܐ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ

ܗܳܠܶܝܢ ܕܤܰܝܒܰܪܘ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦ݂ܶܐ ܢܶܓ݂ܕ̈ܶܐ ܘܐܶܠܡܳܐ

ܘܰܤܢܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ

܀܀܀

ܤܢܰܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܦܰܛܒ̈ܳܓܶܐ ܘܕ݂ܰܪܓ݂ܳܐ ܪܳܡܳܐ

ܘܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ܘ ܐܰܦ݂ܬܳܐ ܠܰܡܢܰܤܝܳܢܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܡܕܰܪܡܳܐ

ܕܢܶܙܟ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܐܰܒ݂ܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ

ܕܢܰܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܓܽܘܫܡܳܐ

܀܀܀

ܐܳܘ ܥܰܦ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܰܗܒ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ

ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ

ܥܬܺܝܕ݂ ܗܽܘ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܰܢܕܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ

ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒ݂̈ܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ

ܝܰܠܕ̈ܶܝܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܤܰܟܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܳܟ݂

ܕܬ݂ܺܐܬ݂ܐ ܬܢܰܚܶܡ ܠܟ݂ܽܠ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܫܡܳܟ݂

ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂

ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂

܀܀܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܟܰܕ݂ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠ̱ܠܶܐ

ܕܐܶܡܰܪܬ ܡܳܪܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܠܡܺܝܕ݂̈ܰܝܟ ܘܐܰܫܡ݂ܰܥܬ ܩ̈ܳܠܶܐ

ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܝܽܘܒ݂̈ܳܠܶܐܶ

ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܥܳܠܰܡ ܢܺܚܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܝܰܗ̈ܠܶܐ

܀܀܀

ܗܿܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܨܶܒ݂ܝܳܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܿܳܠܡܳܐ

ܘܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܕܠܳܐ ܒܽܘܛܳܠܳܐ ܦܠܰܚܘ ܒܶܗ ܒܟ݂ܰܪܡܳܐ

ܒܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ ܘܤܳܟ݂ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܛܰܥܡܳܐ ܠܢܰܘܡܳܐ

ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܢ̱ـܬܠܗܿܰܘ ܒܽܘܤܳܡܳܐ

܀܀܀

ܚܙܰܘ ܚܰܒܺܝܒ݂̈ܰܝ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܗܿܳܢܳܐ ܤܳܟ݂ ܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ

ܘܟ݂ܽܠܡܳܐ ܕܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܠܗܶܒ݂ܠܳܐ ܫܳܪܶܟ݂ ܘܠܳܐ ܤܳܟ݂ ܫܿܳܘܶܐ

ܟܽܠ ܕܰܫܓ݂ܺܝܪ ܒܶܗ ܘܝܿܳܨܶܦ݂ ܕܺܝܠܶܗ ܠܠܶܒܶܗ ܟܳܘܶܐ

ܘܡܰܢ ܕܤܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܚܽܘܒ݂ܳܐ ܡܚܰܘܶܐ

ܡܰܢܽܘ ܕܐܳܡܿܰܪ ܐܳܘ ܠܰܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܕܰܫ ܠܳܟ݂

ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܚܿܡܺܝܢ ܠܳܟ݂ !

ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦ݂ܬܳܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܢܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ 

ܒܳܥܿܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܟ݂   

܀܀܀܀܀܀܀

ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܡܶܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܥܳܒ݂ܽܘܪܳܐ

ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂

܀܀܀

ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ

ܠܳܐ ܩܰܕܺܝ ܒܶܗ ܤܳܟ݂ ܝܽܘܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܘܰܪܕܳܐ ܩܰܛܦܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܢܬܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ

ܘܠܳܐ ܤܳܟ݂ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܕܢܺܚܶܐ ܒܚܰܕ݂ܘܳܐ ܘܰܦ݂ܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܢܳܬ݂ܪܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ

ܒܬ݂ܶܫܪ̈ܳܝܬ݂ܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܩܿܳܢܶܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦ݂ ܓܰܘܢ̈ܶܐ

ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܩܳܢܶܐ

ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݂ܰܪ ܥܿܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܐܝܿܢܳܐ ܕܪܳܢܶܐ

܀܀܀

ܚܽܘܪܘ̱ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܘܰܪܕܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ ܤܰܓܺܝ ܬܗܺܝܪܳܐ

ܟܰܕ݂ ܩܳܛܿܦܺܝܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܘܰܪܕܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܢܬ݂ܺܝܪܳܐ

ܗܳܟ݂ܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܡܿܳܐܶܬ݂ ܗܿܳܘܶܐ ܩܒ݂ܺܝܪܳܐ

܀܀܀

ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܘܪܶܬ݂ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟ݂ܡܳܐ ܚܰܠܝܳܐ

ܕܐܰܝܟܰܢ ܚܿܳܡܶܐ ܘܝܿܳܒ݂ܶܫ ܒܥܰܦ݂ܪܳܐ ܫܽܘܦ݂ܪܳܗܿ ܦܰܐܝܳܐ

ܠܳܐ ܤܳܟ݂ ܪܳܢܶܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܐܳܬ݂ܝܳܐ

ܘܠܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܠܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܳܐ

܀܀܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܘܢܶܬܶܒ݂ ܢܶܒ݂ܟ݂ܶܐ ܘܢܶܠܒ݂ܰܫ ܐܶܒ݂ܠܳܐ

ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܐܶܫܬܰܢܺܝ ܠܶܗ ܘܰܚܤܰܪ ܟܠܺܝܠܳܐ

ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܤܺܝܠܳܐ

ܕܢܶܬ݂ܒܰܤܰܡ ܒܶܗ ܒܰܟ݂ܠܺܝܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐܕܠܶܗ ܗܽܘ ܚܡܺܝܠܳܐ

܀܀܀

ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܟܠܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܰܐܠܰܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܘܪܳܥܿܠܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ

ܕܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܳܒ݂ܳܐ ܚܿܳܛܶܦ݂ ܡܰܘܬܑܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪܬܳܐ

ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܶܐ ܓܰܒ݂ܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܝܬܳܐ

܀܀܀

ܘܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܝܿܳܕ݂ܰܥ ܕܐܶܡܰܬ݂ܝ̱ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ

ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬ݂ܦ݂ܠܶܫ ܒܰܝܬܳܐ

ܦܰܓ݂ܪܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬ݂ܶܗܘܶܐ ܪܓ݂ܺܝܫܬܳܐ

ܕܡܶܢ ܚܽܘܬ݂ܚ̈ܳܬ݂ܰܘܗܝ ܕܥܿܳܠܡܳܐ ܗܿܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܪܬܳܐ

܀܀܀܀܀܀܀

܀ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܢܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܗܿܳܢܳܐ ܥܿܳܠܡܳܐ ܀

ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ݂

ܐܰܡܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܐܶܫܬܰܢܝܰܬ݂ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܗܿܳܢ ܥܳܠܡܳܐ

ܕܒܰܪܬܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܰܝܟ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܠܳܗܿ ܡܩܳܡܳܐ

ܢܝܳܚܳܐ ܗܰܒ݂ ܠܳܗܿ ܘܰܓ݂ܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܒܽܘܤܳܡܳܐ

ܐܰܩܺܝܡܶܝܗܿ ܡܳܪܝ̱ ܕܬ݂ܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

܀܀܀

ܐܰܡܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܡܶܢ ܗܿܳܢ ܥܿܳܠܡܳܐ ܗܶܒ݂ܠܳܢܳܝܳܐ

ܐܶܫܬܰܢܝܰܬ݂ ܠܳܗܿ ܠܥܿܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ

ܠܳܐ ܬܶܥܒ݂ܶܕ݂ܶܝܗܿ ܛܥܳܡܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒ݂ܽܘܠܗܳܝܳܐ

ܠܳܐܬܶܕܟ݂ܰܪ ܠܳܗܿ ܚܛܰܗ̈ܶܐ ܕܤܶܥܪܰܬ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ

ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܫܽܘܒ݂ܚܳܟ݂ ܓܰܐܝܳܐ

ܬܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂ ܘܬ݂ܶܩܢܶܐ ܢܰܦ݂ܫܳܗܿ ܪܘܳܙܳܐ ܡܰܠܝܳܐ

ܘܥܰܡܳܟ݂ ܬܶܚܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܫܰܦ݂ܝܳܐ

܀܀܀

ܐܶܫܬܰܢܝܰܬ݂ ܠܳܗܿ ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ

ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ̱ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܶܬ݂ܐ ܐܳܦ݂ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ

ܕܬ݂ܶܬܒܰܤܰܡ ܠܳܗܿ ܒܒ݂ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ

ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܳܦ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ

܀܀܀

ܠܳܐ ܩܰܘܝܰܬ݂ ܒܶܗ ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ

ܠܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ݂̈ܶܐ ܐܳܦ݂ ܒܽܘܤܳܡܳܐ

ܕܬܶܪܘܰܙ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ

ܕܠܳܐ ܤܳܟ݂ ܥܳܒ݂ܿܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܢܝܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܚܰܟܺܝܡܳܐ

܀܀܀

ܐܳܢܳܫ̈ܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐܰܝܿܕܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗܿ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ

ܡܶܬ݂ܕܰܡܪܺܝܢ ܒܳܗܿ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ

ܕܡܿܰܠܦ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢ̈ܶܝܗܿ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܚܕ݂ܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ

ܘܠܳܐ ܤܳܟ݂ ܪܳܚܿܩܺܝܢ ܐܳܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܒܰܬ݂ܪܰܥ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܟܽܠ  ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ

ܪ̈ܓ݂ܺܝܫܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܰܬ݂ܥܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܡܳܐ ܗܺܝ ܝܳܗܿܒ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ

ܚܠܺܝܨ̈ܶܐ ܗܿܳܘܶܝܢ ܐܶܢ ܐܳܚܿܕ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ

܀܀܀

ܝܳܗܿܒ݂ܺܝܢ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܗܿܳܟ݂ܰܢ ܐܶܡܳܐ

ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܬܩܺܝܠܳܐ ܒܗܿܰܘܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗܿ ܐܳܦ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܡܶܬ݂ܦܰܨܚܺܝܢ ܒܳܗܿ ܘܐܳܡܿܪܺܝܢ ܕܤܰܓܺܝ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗܿ ܥܪܺܝܡܳܐ

ܟܰܕ݂ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܢܶܝ̈ܗܿ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ

܀܀܀܀܀܀܀

 

ܫܠ̈ܶܡܝ̱ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ݂̈ܶܐ

ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ