ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܘܩܐܬܝܣܡ̈ܛܐܣ

ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܘܩܐܡܝܣܡ̈ܛܐܣ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܘܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܩܕܡܝܬ : ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܕܥܠ ܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܕܡܐܙܠܬܐ

ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ

ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ

ܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܕ : ܕܩܛܠܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ

ܙ : ܕܥܠ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ :

ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܢܚܐ

ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܥܠ ܐܣܛܦܐܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ

ܕܡܥܠܬܐ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܥܠ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

 

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܕܥܠ ܗܘ ܓܪܒܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܪܝܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠ ܚܛܝܬܐ

ܙ: ܕܥܠ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܥܠ ܗܘ ܣܡܝܐ ܛܝܡܝ ܒܪ ܛܝܡܝ

ܥܠ ܒܪ ܐܪܡܠܬܐ

ܥܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ

ܥܠ ܬܪܝܢ ܣܡܝ̈ܐ

ܥܠ ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܥܠ ܠܥܙܪ

ܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ

ܕܚܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ

ܩ̈ܠܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ

ܬܘܒ ܙܘܝܚ̈ܐ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܫܠܡܐ

ܬܘܒ ܙܘܝܚܐ ܓܘܢܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܨܠܝܒܐ ܘܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܡܥܢܝ̈ܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܕܡ̄ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ

ܬܘܒ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܡܛܠ̈ܐ

ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

 

 

 

ܬܘܒ ܩܐܬܝܣ̈ܡܐܛܐܣ ܫܦܝܪ̈ܬܐ

ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ

ܩܕܡܝܬ ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܕܥܠ ܒܪܒܪܐ ܣܗܕܬܐ

ܕܥܠ ܣܪܟܝܣ ܘܒܟܘܣ

ܥܠ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ

ܕܥܠ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܕܥܠ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ

ܥܠ ܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇

ܕܥܠ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ

ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ

ܕܥܠ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

ܡܥܢܝܬܐ ܕܥܠ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

 

ܬܘܒ ܒܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܬܒܝܢܢ

ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܘܩܐܡܝܣܡ̈ܛܐܣ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܐܢܝܐ ܘܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܩܕܡܝܬ : ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

 ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ݀̄: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡܡ̈ܐ.

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐܳ ܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܳܡܪ̈ܰܝ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܫܠܶܝܡܘܽܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ. ܒܢܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܠܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܫܰܠܡܶܗ. ܘܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܐ. ܘܰܠܚܘܽܕܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܠܐ ܝܰܕܥܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܒܢܳܝܗܝ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܫܰܡܠܺܝ ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ ܒܰܩܨܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܶܗ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܝܛܳܐ. ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ .ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܰܦܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ .ܐܳܦ ܢܰܛܰܪܺܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܘܬܳܐ ܕܪܰܚܡܰܝ̈ܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܐܚܪܬܐ ܦܶܬܓ̄. ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ :

ܣܘܪܳܩܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ ܣܰܪܶܩܬ ܢܰܦܫܳܟ ܟܰܕ ܢܣܰܒܬ ܕܡܘܽܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ .ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܘܬܳܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗ̈ܝܶܐ ܒܰܣܶܡܬ ܘܰܡܠܰܝܬ ܠܟܽܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܐܪܳܙܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܡܰܫܚܰܬ. ܘܟܰܠܬܳܐ ܗܘܳܬ  ܐܰܕܺܝܩܰܬ ܘܰܚܙܳܬ ܠܰܩܕܽܘܫ̈ܩܘܽܕܫܝܺܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܢܳܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܘܽܢ ܡܦܰܣܩܳܐ ܫܡܳܟ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܰܝܟ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ. ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܠܐܳ ܬܰܪܚܶܩ ܘܬܶܓܠܘܽܙ ܡܶܢܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܘܠܰܡܫܝܺܚܘܬܳܐ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܝܺܢ ܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܦܝܺܥܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ. ܣܳܠܩܐ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ :

ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܡܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܚܰܟܝܺܡ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ ܕܰܒܢܶܟܝ ܘܰܡܗܝܺܪ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܨܰܒܬܶܟܝ. ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܡܰܠܟ̈ܳܝܶܐ ܐܰܠܒܫܶܟܝ. ܐܰܪܓܘ̈ܢܶܐ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܐܳ ܓܕܰܠ ܠܶܟܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܟܝ. ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܡܰܕܒܰܚܩܘܽܕܫܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܒܶܟܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܐܘܽܙܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܟܝ. ܡܰܥܡܘܽܕܝܺܬܳܐ ܠܚܘܽܣܳܝܶܟܝ. ܐܳܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܒܳܢܝ ܚܽܘܒܶܗ ܐܳܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܓܶܕܰܝܢܝ ܒܳܬܪܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܠܓܰܘ ܩܰܝܛܘܽܢܳܟ. ܘܐܶܚܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܰܣܡܳܟܳܟ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܒܗ : ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܐܳ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܦܳܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܩܺܝ  ܒܫܘܽܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܰܟܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܚܠܽܘܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕ ܠܳܗ̇. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܫܘܽܘܕܳܝ̈ܐ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܠܳܗܝ̈ܐ. ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܝ ܡܰܘܬܶܒ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܘܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܒܰܟܠܝܠ ܪܺܝܫܶܟܝ ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܠܐ ܬܚܘܽܪܘܽܢ ܒܺܝ ܕܐܽܘܟܳܡܐ ܐܢܳܐ ܐܳܘ ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܢ ܟܰܘܰܝ ܐܰܕܺܝܩ ܘܐܰܘܟܡܰܢܝ ܒܙܰܠܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܐܰܝܬܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܩܺܝܬܳܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܥܰܢܳܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܩܥܺܝ ܠܶܗ. ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܣܛܝܟܘܢ: ܟܰܕ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܕܡܰܢ ܕܳܕܶܟܝ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܣܰܓܺܝ ܚܬܺܝܪܰܬܝ ܒܶܗ ܕܳܕܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܬܓܒܺܝ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܟܰܪܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܺܠ . ܚܶܘܳܪ ܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܣܘܽܡܳܩ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܰܪܕܺܝܢ. ܘܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܡܽܘܬܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܐܚܪܬܐ: ܬܳܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܠܕܶܩܠܐܳ ܕܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܢܶܬܥܰܠܐܶ. ܐܰܘܟܡܶܟܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܰܢ ܣܳܡܶܟܝ ܢܳܛܪܰܬܝ ܟܰܪܡܳܐ ܕܳܕܝ ܒܓ̈ܰܢܶܐ ܪܳܥܶܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܫܡܶܗ. ܓܰܢܬܳܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܩܒܘܪ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܐ  ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܳܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܶܩܠܐܳ ܕܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܡܳܪܝܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܰܬܝ:

ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܝܺܢ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܢܣܝܺܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ  ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܶ ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܘܽܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐܳ ܬܶܕܚܰܠ ܐܳܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܰܝ. ܕܡܶܢ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܠܐܳ ܥܛܶܠ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܥܰܠ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܰܫܰܪ ܠܡ̈ܶܠܰܝ  ܥܺܝܪܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܦܰܟܪܶܗ ܕܠܐܳ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܢܶܪܥܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ. ܣܳܠܩܐ ܒܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܐܰܘ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ:

ܢܚܶܬ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܰܢܣܰܒܰܪ: ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܐܰܢܬܬܳܟ ܬܐܺܠܰܕܝ. ܝܰܠܕܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܐܝܣܪܳܐܺܝܠ: ܘܢܶܚܕܘܽܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܗ. ܐܶܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܬ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܰܝ: ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪ ܠܶܫܳܢܗ ܐܳܦ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܝܺܠܶܕ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܫܪܳܝܗܝ ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕܥܠ ܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄. ܛܘܽܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܗ܀

ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܒܶܟܝ ܢܚܶܬ ܫܪܳܐ. ܟܰܕ ܓܝܶܪ ܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܕܰܟܝܘܽܬܶܟܝ ܠܐܳ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ. ܘܡܽܘܠܳܝܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܚܙܳܐ ܕܰܩܪܶܒ. ܒܢܰܘܣܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܘܐܰܓܶܢ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܰܪܓܶܫܘ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܟܪ̈ܰܘܒܶܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܒܩܰܕܺܝܫܘܽܬܶܟܝ. ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܶܟܝ ܡܥܰܕ̈ܥܕܳܢ. ܟܰܕ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܠܫܘܽܦܪܳܗ̇  ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇ ܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܘܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܠܝܺܩܳܐ ܡܛܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܘܰܚܕܺܝܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܗܰܘ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܘܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ : ܐܰܩܶܠ ܓܶܦܳܐ ܪܺܝܫ ܢܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܓܠܝܺܠܐܳ. ܚܙܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܩܕܘܽܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܣܰܩܪܳܐ ܢܘܪܳܢܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܬܰܪܓܶܡ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܘܰܬܩܰܒܠܝܺܢ ܒܰܛܢܳܐ ܒܘܽܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܶܡܥܰܬ ܘܐܶܬܪܰܗܒܰܬ ܘܕܶܚܠܰܬ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܓܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܢܺܝܚܳܐܝܺܬ ܪܬܰܡ ܦܶܬܓܳܡ̈ܰܝ ܡܳܪܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ ܐܰܬܗܰܪܬܳܢܝ ܐܳܘ ܪܺܝܫ ܢܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܫܰܪܒܳܟ. ܕܡܳܪܳܟ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬܝ. ܫܡܰܥܝ ܘܐܰܫܰܪܝ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܠܐܳ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܐܶܬܝܺܬ ܘܠܐܳ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܘܰܠܥܘܩܳܒܳܐ. ܪܶܡܙܶܗ ܓܝܶܪ ܐܰܪܗܒܰܢܝ. ܘܰܠܘܳܬܶܟܝ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܕܐܶܣܰܒܪܶܟܝ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܶܟܝ ܫܪܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܰܘܪܒܶܟܝ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܘܽܪܩܳܢܰܢ.

ܕܡܐܙܠܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܢܶܚܕܶܐ ܛܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܢ̈ܬܳ ܝܺܗܘܽܕܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܡܠ̈ܝܺܝܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܝܺܫܒܰܥ. ܟܰܕ ܦܓܰܥ̈ܝ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܫܰܐܶܠ ܐܰܪܓܶܫ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܐܶܡܶܗ. ܕܳܨ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܘܽܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ. ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܘܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܕܰܘܨܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܡܰܬ ܩܳܠܳܗ̇ ܘܐܶܡܪܰܬ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܠܶܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ ܢܺܐܬܘܽܢ ܨܐܶܝܕܰܝ. ܠܐܺܝܳܠܳܗ̇  ܕܰܡܓܰܙܝܘܽܬܝ. ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡ ܐܠܶܝܺܫܒܰܥ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܫܦܝܺܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܛܥܶܢܬܶܗ ܗܘܳܬ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܰܠܛܘܽܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܣܶܠܩܰܬ. ܕܬܶܫܰܐܠܝ ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܠܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܐܳܡܪܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢ̈ܫܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܶܐܬܝܶܟܝ ܘܰܕܝܰܠܕܶܟܝ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܐ. ܕܡܳܪܝ ܘܐܶܡܶܗ ܢܺܐܬܘܽܢ ܨܶܐܝܕܰܝ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܫܘܝܰܢܝ ܕܡܳܪܝ ܘܐܶܡܶܗ. ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܣܥܘܽܪ ܟܳܪܽܘܙܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܝܘܢܝܬܐ : ܠܐܳ ܬܰܣܓܘܽܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܘ ܡܗܰܓ̈ܓܰܝ ܠܰܙܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܘܬܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܠܰܘ ܦܰܢܛܰܐܣܺܝܰܐ ܐܰܓܶܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܡܠܐܶ ܡܶܢ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܬܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܗܰܘ ܠܚܘܽܕ ܝܳܕܰܥ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܚܰܕ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܀

ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ. ܦܬ̄ܓ: ܬܪܰܥ ܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܕܐܺܝܣܪܳܐܝܺܠ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܝܰܒܝܺܫܬܳܐ. ܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܶܐܠܝܺܫܒܰܥ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܘܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܟ. ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܬܝܺܠܕܬ ܒܰܒܣܰܪ ܡܳܪܶܐ ܕܟܽܠ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܟ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܘܬܶܗ ܘܰܒܒܳܥܘܬܶܗ ܐܰܫܘܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܛܰܝܒܘܬܟ. ܪܳܚܶܡ ܐܢ̈ܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܘ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ :

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܐܠܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܘܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ. ܒܝܘܽܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܐܺܝܙܓܰܕܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ. ܕܳܨܰܬ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܐܶܫܬܪܺܝ ܐܶܣܳܪ ܠܶܫܳܢܗ: ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܫܰܒܰܚ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕ – ܐܚܪܬܐ : ܐܝܺܙܓܰܕܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ. ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܘܠܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܐܰܟܪܶܙܬ ܗܘܰܝܬ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܥܰܠ ܡܶܐܬܝܺܬܽܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܫܰܦܝܪ ܬܘܽܒ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܕܶܩܬ ܥܰܠ ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܘܰܠܥܘܒܳܗ̇ ܕܐܶܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗܘܳܐ ܒܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܘܽܓܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܬܰܚܬ. ܘܰܠܦܘܡܳܐ ܣܟܺܝܪܳܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܐܶܬܒܠܶܡ ܗܘܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܪܰܝܬ. ܫܪܺܝ ܘܰܠܦܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܐܝܺܙܓܰܕܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܀

 

 ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܢ

. ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܒܬܽܘܠܬܐܳ  ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܣܗܶܕ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܕܐܠܶܝܳܐ ܕܚܶܠܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܰܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܡܶܢܳܗ̇  ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܐܶܬܒܛܶܢ. ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܢܳܐ ܬܘܽܒ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬܳܗ̇.  ܬܺܐܠܰܕܝ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܬܘܽܒ ܢܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ. ܦܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܡܶܗ  ܘܠܰܢ ܦܳܪܶܩ ܘܰܡܫܰܟܶܢ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܢܰܣܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܟܽܠܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓ̈ܝܶܐܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ:  ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ:

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܒܐܺܝܬܘܬܶܗ: ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܘܬܶܗ. ܐܰܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܗ: ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ ܫܪܳܐ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ. ܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ. ܕܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܝܰܘܣܶܦ ܕܝܶܢ ܕܰܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ: ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܬܘܽܒ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܓܠܺܝ ܠܝ ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܦܰܫܶܩ ܠܝ ܒܰܪܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝܟܝ ܝܺܗܘܕ̈ܳܝܶܐ: ܕܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܶܟܝ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ ܗܳܠܶܝܢ: ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܶܒܫܰܬ. ܘܰܒܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ: ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܶܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܐܳ ܐܠܰܗܗ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܠܐܳ ܢܳܡܘܽܣܗ ܕܐܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܘܠܐܳ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܝܰܥܩܘܽܒ: ܠܐܳ ܓܳܪܶܬ ܐܳܦܠܐܳ ܓܶܢܒܶܬ. ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܒܰܬܫܰܥ̈ܫܳܥܺܝܺܢ: ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܢܽܘܪܳܢܐ. ܗܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫ ܢܘܽܪܳܐ: ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ: ܘܡܶܢ ܩܘܽܪܒܳܐ ܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܺܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܡܰܫܪܰܬ ܠܺܝ ܝܰܘܣܶܦ: ܬܳܐ ܥܘܽܠ ܥܰܡܝ ܠܓܰܘ ܬܰܐܘܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܬܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܨܘܽܬ ܘܰܫܡܰܥ: ܠܡ̈ܠܐܰܟܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ: ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܘܽܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ:

ܫܟܶܒ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ: ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܠܐܶ ܒܡܰܪܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܫܪܺܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ: ܡܛܰܫܝܳܐܝܬ ܐܳܦ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ. ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܕܰܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ: ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ. ܘܰܒܚܶܠܡܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܘܕܰܥ: ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܐܶܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܘܰܣܓܶܕ ܠܗ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܗ ܟܰܕ ܪܰܬܺܝܬ: ܘܐܶܡܰܪ ܠܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ ܠܕܰܟܝܘܽܬܟܝ: ܘܰܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܟܰܪܣܶܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܐܰܪܥܳܐ: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

 

ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬ̄ܓ: ܚܰܝܠܐ ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܟܰܕ ܕܺܝܐܬܰܝܩܝ ܚܕܰܬܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܬܫܰܪܶܐ. ܡܩ̈ܕܡܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܫܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܳܥܠܐܳ ܡܶܬܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܳܦ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܩܠܐܳ ܕܠܐܳ ܦܺܐܪܳܐ ܫܳܘܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܕܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܘܽܠܐܳ ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ: ܦܬܓ̄ – ܡܳܪܝܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܢܚܰܣܰܪ ܠܝ.

ܪܳܥܝܳܐ ܕܚܰܝܠܘ̈ܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܥܳܒܘܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܪܰܓܫܳܢܝܺܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܗܳܝ ܕܝܺܗܘܕܳܐ. ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܦ̈ܠܚܘܳܬܳܐ ܕܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܥܰܩܶܒܘ ܘܰܒܥܰܘ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ. ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܡܛܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܕܰܒܛܘܽܦܣܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܪܫܰܡܘ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܟܳܗܢ̈ܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܺܝܬ ܠܗܘܽܢ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܐܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ. ܠܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܳܗ̇. ܘܐܪܳܙܳܢܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܟܰܗܰܢ ܐܰܝܟ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܘܒܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܘ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ :

ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܘ̈ܫܶܐ: ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܘܪܬܳܐ: ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܰܦܶܛܘ ܠܰܚܕ̈ܕܶܐ ܘܐܶܡܰܪܘ: ܕܢܶܪܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ: ܕܡܰܠܐܰܟܳܐ ܠܰܢ ܗܳܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܛܥܶܢܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܩܳܠ ܢܘܽܨܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ. ܘܥܽܘܠܐܳ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ: ܘܰܪܡܶܐ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܳܐ. ܕܠܗ ܟܽܠܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ :

ܡܰܠܟܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܠ: ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܠܟܶܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܬܺܝܠܶܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ: ܘܐܰܝܬܝܺ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ. ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܐܝܺܩܳܪܳܟ: ܛܥܶܢܘ ܘܐܰܝܬܺܝܘ ܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܘܽܢܬܳܐ: ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܠܪܰܒܘܬܳܟ. ܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ. ܘܡܽܘܪܳܐ ܠܰܩܒܘܽܪܬܳܟ: ܘܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܳܐ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ: 

ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ: ܕܒܺܝܠܺܝܕܘܬܟ ܐܶܬܚܰܪܰܪ. ܗܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇: ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܗܘܳܬ. ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܣܳܓܕܺܝܢ ܟ̈ܐܢܶܐ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܡܪܰܡܪܡܳܐܝܺܬ. ܒܚܰܕ ܩܳܠܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܒܥܘܽܡܩܳܐ ܠܐܰܠܳܗܘܬܳܟ: ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐܰܒܽܘܟ ܟܰܣܝܳܐ: ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܐ ܒܫܘܽܒܚܐ ܩܳܡܰܬ.

ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ ܡܰܢܗܪܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܚܰܠܒܳܐ ܝܰܗܒܬܝ ܠܙܳܝܽܘܢܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦ̈ܝܺܢ ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝܟܝ ܥܽܘܠܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܪܶܡܙܗ ܡܕܰܒܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܛܥܶܢܬܝ ܘܙܰܝܰܚܬܝ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܰܬܝ ܕܒܶܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ :

ܠܶܟܝ ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ  ܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܟܝ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ: ܠܐܳ ܡܰܡܪܚܝܺܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܒܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ: ܕܗܽܘ ܐܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܳܕܳܡ: ܘܠܶܟܝ ܬܶܬܶܠܝ ܛܘܒܳܐ ܚܰܘܳܐ. ܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܒܪܰܡ: ܘܠܶܟܝ ܬܶܬܶܠܝ ܛܽܘܒܳܐ ܣܰܐܪܳܐ. ܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܫܘܒܚܳܐ ܐܝܣܚܳܩ: ܘܠܶܟܝ ܬܶܬܶܠܝ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܦܩܰܐ. ܠܶܗ ܢܶܬܶܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܝܰܥܩܘܒ: ܘܠܶܟܝ ܬܶܬܶܠܝ ܛܘܒܳܐ ܪܳܚܺܝܠ. ܠܶܟܝ ܢܶܬܠ ܛܘܒܳܐ ܟܽܠܰܢ: ܕܰܠܛܘ̈ܒܶܐ ܫܳܘܝܰܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܩܶܫܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܛܰܪܘ ܓܰܙ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ.  ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ. ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܢܝܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ: ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܩܰܫܝܫ ܡܢ ܟܽܠ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ: ܐܠܰܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ . ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܐܶܡܰܪ: ܕܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܠܥܰܡܰܢܘܽܐܝܺܠ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܐ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܒܺܝܘ̈ܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܘܽܚܽܗ ܀

ܕ : ܕܩܛܠܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܦܬܓ̄: ܡܶܛܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܰܢ ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܩܰܝܰܡ . ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܫܠܛܶܗ. ܟܰܕ ܒܰܪܟܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܰܡܠܐܽܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܘܒܫܽܘܗ̇. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܚܰܘܺܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ . ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܚܰܪܡܽܘܬܶܗ ܕܺܐܝܪܘܕܺܝܣ. ܘܰܕܩܶܛܠܐܳ ܕܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ ܒܫܳܢܝܽܘܬܶܗ. ܠܗܳܕܶܐ ܕܐܰܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܰܡܠܐܰܘܽܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܝܬܺܝ ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܢܶܬܚܰܦܛ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܠܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ:

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܩܛܺܝܠܐ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ. ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܝ̈ܠܐ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܕܰܥܛܝܺܦܝܺܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܪܥ̈ܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܘܽܢ܀

ܙ : ܕܥܠ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ :

ܡܥܢܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܦܬܓ̄ : ܐܰܘܪܶܒܘ ܥܰܡܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܝܺܢ ܐܰܢܬܘܽܢ ܕܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܒܝܘ̈ܠܦܳܢܰܘܗܝ ܕܒܰܣܝܺܐܠܝܳܘܣ ܒܰܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ ܦܓܰܥܘܽܢ ܘܐܶܬܗܰܓܰܘ ܕܡܰܠܦܝܺܢ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܫܒܺܝܠܐܳ ܕܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܘܬܳܐ. ܘܰܠܕܘܒܳܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܶܢܕܶܝܢ ܪܓܺܝܓܺܝܬܘܽܢ ܕܬܶܬܩܰܪܒܘܽܢ ܠܘܳܬ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܘܽܓܺܝܰܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ  ܩܪܰܘ ܒܰܓܪܺܝܓܘܽܪܝܘܣ ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܬܶܐܘܳܠܽܘܓܳܘܣ. ܘܐܶܢܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܠܰܗܒܬܽܘܢ ܒܪܽܘܚ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܬܶܬܡܰܙܓܽܘܢ ܒܣܽܘܟ̈ܠܐ ܪ̈ܳܡܐ ܘܐܠܰܗܳܝ̈ܐ. ܦܪܰܚܘ ܘܐܶܬܡܰܢܰܥܘ ܘܐܶܬܥܰܠܰܘ ܒܝܰܕ ܡ̈ܠܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܳܘܣ. ܟܰܕ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܐܰܢܬܘܽܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܐܳܡܪܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܰܬܡܺܝܗ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܒܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܡܶܢܗ. ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܘܽܢ ܪܰܚܶܡܥܠܝܢ܀

ܚ : ܩܐܬܝܣܡܐ ܓܘܢܝܬܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܪܳܥܶܡ  ܒܶܟܝ ܫܪܳܪܶܗ ܕܡܳܪܶܟܝ. ܘܡܰܨܡܰܚ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܺܝܫܺܝܢ ܣܳܐܢܰܝ̈ܟܝ. ܣܚܺܝܦܺܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟܝ. ܘܪܳܡܳܐ ܩܰܪܢܶܟܝ. ܘܰܗܕܺܝܪܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܘܽܒ ܕܽܘܡܣܰܝ̈ܟܝ .ܣܳܗܕ̈ܐ ܥܰܡܽܘܕܰܝܟ̈ܝ. ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܬܰܛܠܺܝܠܶܟܝ. ܒܰܗܺܝܬ ܒܶܟܝ ܢܰܣܛܘܽܪܝܺܘܳܣ. ܕܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܳܦܰܕܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܪܽܘܫܥܗ ܕܡܰܐܢܺܝ ܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܶܟܝ. ܐܳܦܠܐܳ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܠܺܝܛܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܐܳܦܠܐܳ ܣܝܳܡ ܐܝܺܕܶܗ ܕܗܰܘ ܦܰܩܪܳܐ ܡܰܪܩܺܝܘܢ. ܗܳܐ  ܣܚܺܝܦܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܘܒܰܛܺܝܠܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܶܟܝ ܩܳܠܐܳ ܕܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܳܘܣ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܣ ܩܘܽܪܺܝܠܳܘܣ. ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ. ܣܶܐܘܺܝܪܝܘܣ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܕܰܠܗܳܠܝܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܢܚܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬ ܦܬܓ̄. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.

ܠܐܳ ܬܶܬܕܰܡܪ ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܡܫܝܺܚܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܚܰܝܳܒ̈ܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ  ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܚܘܬ ܘܢܶܥܡܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܢܳܢ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܕܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܽܬܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܣܒܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܒܒܣܰܪ. ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܒܳܗ̇ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܐܢܳܫܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܰܥܠܐܳ ܠܬܺܐܒܝܠ ܕܰܠܟܽܠ ܓܶܝܪ ܡܳܠܐܶ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐܳ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܕܐܳܦ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܰܢ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܗ. ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢܺܝ̈ܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ ܣܠܩܐ : ܒܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܐܶܬܰܘ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܥܡܳܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܗ. ܘܐܶܬܛܰܝ̈ܰܒܝ ܗܘ̈ܝ ܥܠܰܝܡ̈ܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܥܰܠ ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܐ. ܩܳܡܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܶܗ. ܝܘܚܰܢܳܢ ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܳܬܶܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܫܡܗ ܕܶܢܚܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܢܒ̈ܝܶܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܥܡܳܕܶܗ .ܟܰܕ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܫܰܥܝܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܡܽܘܫܐ ܢܺܘܪܳܐ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܝܘܽܚܰܢܳܢ ܕܶܢܚܶܗ ܘܰܓܠܳܝܗܝ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܠܶܗ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ  ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܝܺܬ. ܩܥܳܝ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ :  ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ. ܛܘܪ̈ܶܐ ܐܰܪܩܶܕܘ ܐܰܝܟ ܐܰܝ̈ܠܐܶ. ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܦܰܣ  ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ. ܕܠܐܳ ܢܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܠܒܳܪܘܝܶܗ. ܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܶܛܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ:

ܒܗ – ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ. ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܘܽܪܕܢܳܢ. ܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܘܝܰܗܒ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܽܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ. ܩܪܶܒ ܥܰܒܕܳܐ ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܡܘܽܢ ܐܺܡܰܪ ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܰܥܡܶܕ. ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܚܰܒܝܺܒܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܐܒܽܘܟ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܘܽܕܫܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ.

ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܓܠܺܝܙܰܬ ܡܰܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ. ܫܡܶܢ ܘܐܶܬܥܰܒܺܝ. ܐܳܦ ܐܶܬܦܰܬܺܝ ܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܘܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܗܰܢ̈ܝܺܐܘܳܬܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܘܳܬ ܥܶܩܳܪܳܐ ܣܝܺܡ ܢܳܪܓܳܐ ܗܰܘ ܕܠܽܘܚܳܡܐ ܐܶܠܐܳ ܬܶܩܕܘܡܝ ܬܶܪܗܰܛܝ ܡܶܠܬܳܟ ܐܰܘ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܬܶܥܒܶܕܝ ܒܺܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ. ܘܰܬܟܽܘܣܝ ܘܬܶܟܠܐܶ ܠܰܦܣܳܩܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܦܰܢܝܳܢܘܽܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܥܰܠ ܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ.

ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܘܽܣܛܘܽܢܳܪܳܐ. ܕܢܺܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܝܬܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܘܚܰܢܳܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܩܽܘܣܛܽܘܢܳܪܳܐ. ܐܶܫܟܚܶܗ ܕܒܰܪܺܝܟ ܘܰܡܰܨܠܐܶ. ܦܬܰܚ ܦܘܽܡܶܗ ܩܘܽܣܛܘܢܳܪܳܐ ܘܠܳܛ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܗ. ܘܳܝܠܺܝ ܐܶܢ ܩܳܛܶܠ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܡܰܘܩܶܕ ܠܝܺ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܠܐܳ ܩܳܛܶܠ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܒܣܰܝܦܶܗ ܩܳܛܶܠ ܠܝܺ. ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܕܢܶܩܛܠܰܢܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܰܘܒܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܗ. ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܝܘܚܰܢܳܢ ܠܩܘܽܣܛܘܢܳܪܳܐ. ܕܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܫܳܪܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܙܰܡܶܢ ܠܳܗ̇ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܡܙܰܓ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܳܓ ܗܰܘܢܳܐ ܕܣܳܒܶ̈ܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܗ ܠܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܪܩܰܕܝ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܕܫܰܐܠܝ ܘܐܶܬܶܠ ܠܶܟܝ. ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܨܳܒܝܳܐ ܛܰܠܝܘܬܶܟܝ. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܗ ܕܗܰܒܠܺܝ ܗܳܪܟܐ. ܒܦܺܝܢܟܐ ܪܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܩܽܘܣܛܘܢܳܪܐ. ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܝܫܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܢܦܽܘܫ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܙܳܢܺܝܬܐ. ܒܰܪܬ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܗܳܝ ܫܳܛܝܺܬܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܘܢܰܣܒܗ ܠܣܰܥܪܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܰܘܪܶܒ ܟܳܪܽܘܙܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܠ ܐܣܛܦܐܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄.  ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܒܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ.

ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܒܣܳܗܕܘܬܳܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܐܢܳܘܣ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܰܟܠܺܝܠܐܳ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܗܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܟܰܠܰܠ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܟܶܢܫܳܐ ܢܟܺܝܠܐܳ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܕܳܝܢܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ ܕܰܐܠܰܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܬܟܰܚܕܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܶܢܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܘܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܺܝܠܶܗ. ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܗܰܘܢܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܝܺܢ. ܘܰܠܝܶܫܘܽܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܠܐܳ ܡܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܕܡܶܬܪܓܶܡ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܐܳ ܠܰܡ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܺܬܬܢܺܝܚ ܒܩܰܕܺܝܫ̈ܰܘܗܝ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܣܛܶܦܰܐܢܳܘܣ: ܩܪܳܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܽܘܡܝܳܢܶܗ: ܐܶܚܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪܘ: ܒܕܰܐܪܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܺܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܘܽܡܰܘܗܝ. ܒܡܳܪܶܗ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܓܰܒܝܳܐ: ܕܟܰܕ ܙܳܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܝܺܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܪܰܘܡܳܐ: ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܥܰܒܕܶܗ. ܗܳܪܟܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܕܡܥܠܬܐ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܶܛܠ ܬܶܕܡܘܽܪܬܐ ܕܰܥܒܰܕܬ.

ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܪܶܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܬܡܺܝܗ̈ܬܳܟ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܒܪܰܝܬ ܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܫܰܒܚܽܘܟ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒܬ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܥܶܢ ܘܚܰܒܒܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐܳ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܳܟ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܢܘܽܗܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܶܫܬܪܺܝ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܬܳܐ ܠܟܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܬܳܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܕܰܓܢܝ̈ܙܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ ܛܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ. ܘܡܶܢ ܢܘܽܓܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܪܶܝܟ. ܗܳܢܰܘ ܡܒܰܝܳܐܢܶܗ ܕܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܐܰܝܟ ܕܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܠܗܳܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܕܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝ ܢܶܙܕܰܝܰܚ ܗܳܢܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ. ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܫܘܽܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܐܰܬܩܶܢ ܪܶܡܙܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܐܳ ܐܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܘܐܶܢܳܐ ܕܐܰܡܚܠܶܬ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܢܰܘܠܶܬ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܶܦܩܶܬ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܛܥܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܐܳܡܰܪ. ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܘܐܶܚܘܽܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܘܕܰܥ ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܕܐܶܫܬܪܺܝܘ ܠܗܘܽܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܠܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܕܐܶܬܥܛܺܝ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܟܶܬܒܰܬ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܘܒܶܠ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܗ ܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܘܽܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܠܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐܳ . ܘܰܠܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܐܳ . ܦܣܘܽܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܰܢ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ : ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܬܳܐ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܰܢܽܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠܩܘܽܕܫܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܚܰܢܰܐ ܢܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܦܝܺܣ ܐܰܢܬ ܠܗ ܕܰܫܪܝܺܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܡܪܘܽܬܳܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܐܰܝܟ ܢܳܡܘܽܣܳܐ ܡܘܫܳܝܳܐ. ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܢܰܙܥܶܩ. ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܢܺܒܝܽܘܬܳܐ. ܕܫܰܡܠܺܝ ܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܘܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ. ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܦܬܓ̄. ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܠܥܳܠܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ.

ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܣܳܡܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܥܺܕܬܶܗ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܐܶܚܰܕܢܰܢ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ. ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܢܺܐܬܐ ܠܐܺܝܳܠܰܢ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܽܓܙܳܐ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܟܠܺܝܠܐܳ ܕܫܰܢܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܺܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܣܩܰܢܝ.

ܟܰܘܟܒܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܙܰܠܓܳܐ. ܘܥܰܡܘܽܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܘܥܶܢܘܳܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܠܐܳ ܩܳܡ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܡܣܰܚܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܣܶܟ̈ܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܡܣܰܟܰܟ ܗܘܳܐ. ܚܰܡܫܝܺܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܐ. ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܶܒܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܚ̈ܐ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܐܶܣܦܶܣ ܒܢܶܩܥܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܚܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܗܘܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܘܽܚܶܗ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܡܣܶܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܪܰܛܶܢ ܐܰܘ ܡܶܐܢܰܬ ܠܶܗ. ܟܽܠܶܗ ܢܘܽܓܪܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܶܗ ܠܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ. ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܕܪܫܐ ܒܩܘܡ ܦܘܠܘܣ : ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܘܽܢܳܐ. ܫܢ̈ܝܺܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܳܐܶܡ ܒܐܠܶܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ. ܫܰܠܶܡ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܚܳܬܶܡ ܗܘܳܐ ܨܠܽܘܬܗ ܛܘܒܳܢܳܐ. ܘܟܶܢ ܦܰܫܛܳܗ̇ ܠܩܰܘܡܬܶܗ ܡܠܐܶ ܫܳܥܳܐ܀

ܥܠ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ

ܦܬܓ̄ : ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܝܺܢܬܶܗ ܕܐܰܠܳܗܰܢ:

ܝܘܠܽܦܳܢ̈ܶܐ ܕܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܪܰܒܳܐ. ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܕܐܝܺܓܢܰܐܛܝܺܘܳܣ ܡܰܢ ܗܰܘ ܠܒܺܝܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ. ܠܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܰܓܘܽܢܝܺܣܛܳܐ. ܘܐܰܬܠܝܺܛܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ. ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܚܰܬܝܬܺܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܕܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ. ܘܰܠܪܰܕܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܕܡܘܽܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܬܰܐܫܕܳܐ ܘܡܶܬܦܰܬܝܳܐ. ܕܩܘܽܪܝܺܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܠܚܰܬܝܺܬܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܦܶܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܘܽܓܡܰܐܛܰܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܝܢܰܢ. ܢܫܰܒܰܚ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܚܰܘܝܺ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܐܰܩܺܝܡ ܒܙܰܒܢ̈ܰܝܢ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ:

ܥܢܳܢ̈ܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܨܐܶܝܕܰܝܟ ܘܰܡܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܬܠܺܝܛܘܽܬܳܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܩܳܠܐ ܕܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܘܽܪܣܝܳܟ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܫܺܝܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܒܝܺܕ ܕܽܘܝܳܪܳܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܕܐܺܬܶܐ ܨܶܐܝܕܰܝܟ. ܘܐܶܬܢܶܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟ. ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܪܚܶܡܬ ܬܶܫܡܶܫܬܗ ܕܒܰܝܬܰܟ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ ܐܶܚܕܶܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܺܡܰܪ. ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܶܗ. ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܕܰܝܪܳܟ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܢܣܰܒܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܕܢܶܓܥܠܘܽܢ ܠܳܟ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܝܺܬܰܪܘ ܥܰܡ ܪ̈ܶܒܝܳܬܗܶܝܢ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܪܝܺܫ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܐܚܪܬܐ: ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܐ ܒܟܽܠܶܙܒܰܢ.

ܐܚܪܬܐ: ܟܰܕ ܠܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܡܶܬܥܰܗܕܐܢܳܐ܀

ܐܚܪܬܐ: ܒܟܽܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܡܶܛܠ ܕܛܳܒ̈ܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܐ.

ܐܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܥܰܦܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܥܰܦܪܳܐ ܬܘܽܒ ܠܝܺ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢܬ. ܐܶܠܐܳ ܣܳܥܘܽܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܨܝܰܬ ܟܽܠ. ܬܶܛܰܪܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܠܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ܀

 ܩܐܬܝܣܡܐ: ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܐܚܪܬܐ: ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܐܘܽܪܚܳܐ ܚܰܒ̈ܝܺܒܰܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄ – ܚܰܘܺܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܐ ܚܰܝܠܟ.

ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܓܳܕܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܠܳܟ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ. ܡܶܛܠܽܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܐܶܬܰܝܬ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܬܫܰܢܶܩ ܠܰܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܪܕܰܦܬ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܒܰܩܪܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܰܬܗܘܽܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝܬ. ܕܐܶܠܽܘܠܐܳ ܕܐܰܦܶܣܬ. ܐܳܦܠܐܳ ܥܰܠ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܰܡܪܚܽܘܢ ܣܳܟ ܣܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܒܰܕܓܘܽܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܰܣܩܝܺܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܡܨܶܐ ܟܽܠ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܘ ܒܢܳܗܶܡ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܐܰܒܝܺܕܳܐ:

ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܒܩܳܛܢܶܐ: ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ. ܗܽܘ ܘܐܶܡܶܗ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܚܣܰܪ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܘܬܳܐ. ܩܶܪܒܰܬ ܐܶܡܗ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܐܳܘ ܒܶܪܝ ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܽܢ. ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ: ܕܢܶܕܥܘܽܢ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ: ܘܰܡܠܰܘ ܡ̈ܝܳܐ ܠܐܰܓܳܢ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܶܣܬܰܥܪܰܬ: ܕܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܘܽܡ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܰܐܠܳܗܘܬܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܘܽܚܗ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܕܥܠ ܗܘ ܓܪܒܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܪܰܚܡܶܥܠܰܝ ܡܶܛܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܢܳܐ.

ܗܽܘ ܓܰܪܒܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܨܶܝܬ ܚܰܝܠܐܳ ܠܰܡܕܰܟܳܝܘܽܬܝ. ܘܥܰܡܳܗ̇  ܕܡܶܠܬܶܗ. ܦܫܰܛܬ ܐܺܝܕܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܓܰܫܬܳܝܗܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܐܶܡܰܪܬ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܐܰܥܪܶܩܬ ܡܶܢܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܕܓܰܪܒܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܰܩܶܕܬ ܦܰܐܝܘܽܬ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ ܘܓܰܫܬ ܐܢܳܫܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܓܶܫܬܳܐ ܕܐܺܝܕܳܟ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ. ܠܰܚܕܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܐܰܥܒܶܕܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܩܰܕܶܫ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ. ܘܐܳܦ ܕܰܟܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܛܘܽܠܫܳܐ ܘܡܽܘܡܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܪܰܚܡܶܥܠܰܝܢ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܠܳܩܐܳ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܐ.

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܐܳ ܠܰܛܠܝ̈ܡܶܐ: ܥܒܶܕ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܛܰܪܕܰܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܳ ܫܳܒܶܩ ܠܺܝ ܕܐܶܥܘܽܠ ܠܳܗ̇. ܗܘܺܝܬ ܢܘܽܟܪܳܝܳܐ ܠܝܳܕ̈ܘܥܰܝ: ܐܳܦ ܪܰܚܝܺܩܳܐ ܠܩܰܪ̈ܝܒܰܝ. ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒ̈ܩܳܠܰܝ ܚܰܫܳܐ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ: ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܘܽܬܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ: ܦܫܰܛ ܐܝܕܶܗ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪܒܶܗ. ܘܐܶܙܰܠ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܪܝܐ

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܪܓܶܙܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ. ܒܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܘܽܓܙܳܐ ܒܠܰܥܘ ܗܘܰܘ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢ̈ܝܺܢ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܥܰܣܩܘܽܬ ܟܺܐܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܐܢܳܫ ܕܢܰܪܡܺܝܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܺܝܠܘܚܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܳܦ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܣܺܝܬ. ܘܠܐܳ ܐܰܣܢܶܩܬܳܝܗܝ ܠܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܕܫܺܝܠܘܚܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܢܳܐ. ܕܦܰܩܶܕܬ ܠܶܗ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܠܥܰܪܣܶܗ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܥܰܠ ܚܘܽܠܡܳܢܶܗ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܕܠܐܳ ܡܳܝܘܬܳܐ. ܕܫܰܪܰܪܬܳܝܗܝ ܘܚܰܝܶܨܬ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܕܐܰܣܺܝܬ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ.

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄. ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܘܽܢ.

ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܛܳܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܥܳܠܒܳܐ ܐܰܦ ܙܳܟܝܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܡ̈ܠܐܶ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܶܒܩܰܬ ܗܘܳܬ ܘܫܳܛܰܬ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܶܐ. ܒܳܬܰܪ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܐܳܙܠܐܳ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ. ܕܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܒܰܪܬܳܐ ܕܝܺܠܝ ܒܺܝܫܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܟܰܠܒܳܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ. ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܕܟܰܠܒ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܬܳܒܥܳܐ ܗܘܳܬ ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܢܶܣܒܰܬ ܗܘܳܬ ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܫܳܡܥܳܐ ܗܘܳܬ ܙܶܠܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܝܰܬܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܫܶܩܠܰܬ ܗܘܳܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܺܬ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܟܰܕ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܳܐܠܝܺܢܰܢ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܣܳܠܩܳܐ ܒܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ :

ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ. ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܢܶܦܩܰܬ. ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܬܶܒܥܶܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܦܰܢܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܙܶܠܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܝܰܬܝ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܰܐܣܝܰܬ ܒܰܪܬܳܗ̇. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܟܰܕ ܨܗܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܰܕܘܡ̈ܳܝܶܐ. ܪܛܶܢ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܕܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܛܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܪܶܛܢܗܽܘܢ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܘܨܰܠܝܺ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܒܶܕ ܠܳܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܶܢ ܢܘܽܟ̈ܬܳܬܳܐ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܶܬܰܐܣܺܝܘ ܒܶܗ ܕܰܢܟܺܝܬܝܺܢ. ܘܰܛܦܰܣ ܒܶܗ ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠ ܚܛܝܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ:

ܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܠܪܶܚܡܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܣܠܰܝܬܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܪ̈ܚܽܘܡܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܥܰܪܦܰܬ. ܘܦܰܠܓܰܬ ܘܨܳܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܬܰܐܓܳܪܐܝܺܬ ܘܒܰܐܝܳܪܳܐܝܺܬ. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܦܟܰܬ ܘܟܰܢܫܰܬ. ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܪܶܚܡܰܬ ܣܰܦܶܩܬܶܗ. ܘܐܶܬܝܰܐܝܒܰܬ ܘܪܶܓܰܬ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܕ ܠܐܳ ܚܳܫܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܟܚܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇. ܟܰܕ ܚܶܠܛܰܬ  ܥܰܡ ܪܶܚܡܬܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܛܳܒ ܕܰܚܝܺܠܐܳ ܗܘܳܬ. ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܶܝܢ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܡܨܰܒܥܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܰܚܒܳܐ ܗܘܳܬ ܬܘܽܒ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܫܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦܠܰܢ ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܗܘܳܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܦܠܰܚܬܶܗ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܒܐܝܺܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܘܽܒ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ ܕܰܬܩܰܒܶܠܝ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇. ܘܕܰܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܛܥܝܰܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܪܕܝܰܬ ܗܘܳܬ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܨܰܒܥܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܫܘܕܳܠܐܳ ܓܶܕܠܰܬ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܟܰܦܪܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܦܰܪܝ ܠܒܺܝܫܳܐ . ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܫܚܰܬ ܠܪܺܝܫܳܟ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܠܶܦܳܐ ܐܰܢܺܝܚܰܬ ܗܳܝ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ . ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܙ: ܕܥܠ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܐܳܘ ܠܓܽܘܕܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܰܪܒܥܝܺܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܣܛܺܝܰܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܪܛܶܠܐܳܝܺܬ. ܘܰܦܟܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܠܬܰܚܬ ܚܘܰܘ̈ܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ. ܡܢܰܬܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܠܒܰܪ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܚܺܝܡܝܺܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܬܟܝܺܠܘܬܳܐ. ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܘ ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܐܰܓܘܽܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܶܗ ܙܰܟܳܝ̈ܐ: ܐܳܘ ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܰܫܘܰܚܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܣܶܐܒܰܣܛܺܝܰܐ. ܐܳܘ ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܟܠܝ̈ܠܐܶ ܕܐܶܬܬܣܝܺܡܘ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܶܠ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܛܠܰܩܘ ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܗܰܕ̈ܳܡܝܰܢ. ܡܶܢ ܩܽܘܪܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܥܠ ܗܘ ܣܡܝܐ ܛܝܡܝ ܒܪ ܛܝܡܝ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܚܶܫܘ̣ܽܟܝ.

ܗܰܘ ܓܳܒܽܘܠܐܳ ܕܣܳܡ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܝܺܗ̈ܶܒܝ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܟܰܕ ܪܰܩ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ. ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܘܛܳܫܶܗ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܝܬܺ. ܕܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ. ܒܡܶܠܬܶܗ ܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܛܝܺܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܦܩܰܕ ܠܶܗ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܬܘܽܒ ܘܰܢܫܺܝܓ ܠܛܝܺܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐ. ܚܰܘܝܺ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܗܽܘ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܰܟܪܶܙ ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܕܰܢܰܫܶܟܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܒܝܰܕ ܣܚܳܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܢܰܢܗܰܪ ܒܝܺܕܰܥܬܶܗ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܫܦܝܺܥܘܽܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܰܚ̈ܝ. ܕܥܳܡܰܪ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܝܺܠܝܺܕܘܬܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܠܐܳ ܐܶܬܝܺܗܶܒ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ. ܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܰܡܥܠܰܝ. ܘܰܦܬܰܚ ܠܝܺ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܐܶܚܙܶܐ. ܫܰܦܝܺܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܦܐܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܡܬܘܽܡ ܠܐܳ ܚܙܶܐ ܠܝܺ. ܘܚܰܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ. ܘܪܰܩ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ. ܘܛܳܫ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܰܢܫܝܺܓ ܒܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܫܠܝܺܚܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܘܐܶܙܰܠ ܐܰܫܺܝܓ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ. ܘܐܶܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܥܠ ܒܪ ܐܪܡܠܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܶܩܬ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦܫܝ.

ܥܰܠ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܩܕܳܡ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܕܰܥܬܝܺܕ ܗܘܳܐ ܠܡܶܦܓܰܥ ܒܳܟ. ܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܢܰܐܝܺܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܬܰܝܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܝܳܗܝ. ܕܰܬܩܘܽܡܝ ܥܰܪܣܳܐ ܕܠܶܗ ܫܩܺܝܠܐܳ ܗܘܳܬ ܦܰܩܶܕܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܚܰܕܬ ܒܐܺܝܕܶܗ ܐܰܙܥܶܩܬ. ܛܰܠܝܳܐ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܩܽܘܡ. ܘܰܦܣܰܩܬ ܘܰܫܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܰܝܬ ܡܫܰܘܕܰܥ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܳܬܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܐܶܨܛܒܺܝܬ ܗܘܰܝܬ ܠܰܡܫܰܟܳܢܽܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܠܐܳ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܕܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܡܰܝܺܝ̈ܬܳܢ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܚܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܀

ܥܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ

ܡܥܢܝܬܐ. ܦܬܓ̄: ܒܚܰܫܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ.

ܟܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܫܰܝܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܰܕܝܣܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܝܺܪܽܝܚܽܘ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ. ܘܣܺܝܡܰܬ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܰܐܬ ܬܥܳܫܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܝܺ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܛܠܐܳ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܡܚܝܺ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܐܶܬܩܪܺܝ ܫܳܡܪܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܪܡܶܐ. ܫܰܩܠܶܗ ܘܐܰܘܬܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܰܝܬܝܶܗ ܘܰܠܥܕܺܬܳܐ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܦܽܘܬܩܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܩܰܒܠܐܳ. ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܰܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܕܢܶܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܽܟܠܰܢ܀

ܥܠ ܬܪܝܢ ܣܡܝ̈ܐ

ܡܥܢܝܬܐ. ܦܬܓ̄: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ.

ܟܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܕܽܘܟ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܢܩܶܦܘ ܘܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܪܶܗ ܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܗܘܽ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܠܡܶܡܬܰܚ ܠܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܘܽܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܰܡܠܝܺ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܟܰܬܪܺܝܢ. ܘܰܠܡܶܚܙܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ. ܕܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܐܳ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܰܢܝܺܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܕܰܘܝܺܕ ܐܰܢܬ ܫܰܡܰܗܳܢܟ. ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܡܰܥܘ. ܕܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ. ܐܳܦܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓܝܺ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

ܥܠ ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ

ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܺܐܬܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܛܰܘ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܠܘܩܒܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܬܚܶܝܬ ܚ̈ܰܫܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܰܣ̈ܢܰܝܳܐ. ܥܳܨܶܒ ܘܡܰܐܣܶܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܣܳܡܶܟ ܘܰܡܩܝܺܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܬܘܽܒ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܓܶܢܣܳܐ ܠܐܳ ܢܳܦܶܩ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܶܡܰܪܬ. ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳ ܕܰܓܳܠܐܳ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܰܢ ܦܰܨܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ. ܘܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܙܝܺܘܳܐ ܕܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܐܶܫܬܘܝܺ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܘܐܠܺܝܳܐ ܗܰܘ ܛܰܢܳܢܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܕܳܐ ܠܛܘܽܪܳܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܰܒܥܰܠܥܳܠܐܳ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܠܓܽܘܒܳܐ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܰܘ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܥܺܝܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܠܰܝܗܘܽܢ. ܟܠܽܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚܘ ܗܘܰܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܢܨܽܘܡ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܘܢܶܨܛܰܠܰܠ ܐܳܦ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܕܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܘܽܬܰܢ. ܘܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܥܠ ܠܥܙܪ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄ : ܘܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܒܝ̈ܫܶܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܽܘܬܶܗ

ܟܰܕ ܥܬܝܺܕ ܗܘܰܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܠܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܩܺܝܡ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܐܳܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܝܺܠܳܟ ܦܐܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܪܒܺܝܥܳܝ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܚܰܒܳܠܽܘ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܗܘܰܝܬ ܘܰܡܨܰܠܐܶ. ܘܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ ܡܫܰܐܠܰܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܙܥܶܩܬ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪܬ. ܠܳܥܙܳܪܳ ܬܳܐ ܠܒܰܪ. ܠܡܝܺܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܟܶܠܬܳܐ. ܘܐܰܣܺܝܪ ܘܰܡܚܰܙܰܩ ܒܦܳܣܝܺܩ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܢ ܚܰܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܚܰܘܺܝܬ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ. ܕܡܰܥܒܶܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐܢܳܫܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܚܰܪܰܪ ܘܰܫܪܺܝ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܘܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܒܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܫܟܶܒ. ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܘܽܢܳܝܗܝ ܐܶܡܰܪ. ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܐܶܙܰܠ ܘܰܡܛܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܡܝܺܟ ܐܰܢܬ. ܠܡܳܐ ܪܳܚܡܳܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄. ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܐ ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ

ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܒܝܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܥܰܡ ܪܶܓܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܥܬܝܺܕ ܗܘܰܝܬ ܕܬܺܐܬܶܐ. ܘܬܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܳܟ. ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܝ̈ܕܰܝܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܐܪܰܓ ܪܰܓܬܰܢܝ ܕܐܶܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܐܶܚܰܫ. ܕܬܶܙܟܶܐ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܥܬܝܺܕ ܗܘܰܝܬ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܥܰܫܰܢ. ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܠܐܘܽܪܶܫܠܶܡ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܝܳܬܶܒ ܗܘܰܝܬ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ ܫܺܝܛܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܒܛܰܪ̈ܦܶܐ ܥܛܽܝ̈ܦܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܪܥܽܘܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܚܰܢ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ .ܘܠܰܘ ܕܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܘܕܰܥ. ܕܒܳܬܰܪ ܚܰܫܳܟ ܠܐܳ ܡܩܰܘܶܝܬ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܩܳܝܡܰܬ ܘܐܳܬܶܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝܟ. ܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ: ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄.ܕܡܪܝܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܰܪ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܦܘܽܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܝܳܢܩܰܝ̈ ܬܕܰܝ̈ܳܐ. ܫܰܪܰܪܬ ܘܬܰܩܶܢܬ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ ܫܝܺܛܳܐ ܕܐܰܬܳܢܳܐ ܝܺܬܶܒ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܟܰܕ ܠܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܐܠܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܘܕܝܺܘ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܦܰܐܝܰܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܙܥܶܩ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܟܽܠܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܳܬܶܐ ܬܘܽܒ ܥܰܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܰܘܡܬܳܐ ܙܥܘܽܪܬܳܐ ܘܠܐܳ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܓܡܝܺܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܫܰܪܰܪܬ ܘܬܰܩܶܢܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܣܩܰܢܝ ܥܰܠ ܛܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܝܺܠܐܳ ܫܺܝܛܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ .ܐܳܙܠܐܳ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ ܓܘܽܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܐܳܬܝܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܺܪܝܢ. ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܝܳܠܘܕܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕܚܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܬܝܺܗܶܒ  ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܟܰܕ ܠܒܶܫ ܡܘܽܟܳܟܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܐܶܣܰܪ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܚܰܨ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܶܐܳܘܠܳܘܓܳܘܣ ܡܰܙܥܶܩ. ܬܰܘ ܗܳܟܝܺܠ ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܰܪܢܰܢ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܣܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܢܶܒܥܶܐ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܘܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐܳ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܐܶܬܟܰܬܰܡܬ ܒܙܰܘܥ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܬܘܽܒ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܬܰܠܡܝܺܕܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܫܽܘܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܪܽܘܩ ܘܐܰܫܝܺܓ ܡܶܢ ܥܶܩܒܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܢܕܽܘܫ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܘܪ̈ܚܳܬܰܢ. ܬܰܪܶܨ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܶܐܣܳܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܚܰܙܶܩ ܠܟܽܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܒܗܳܢ ܐܠܶܝܐܳ ܕܐܳܬܶܐ. ܗܳܐ ܫܳܠܡ̈ܳܢ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܟܬܝܺܒ ܕܐܶܡܚܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ. ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ. ܟܰܕ ܒܰܚܫܳܡܝܺܬܳܐ ܗܳܝ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܩܪܽܘܒ ܘܫܰܐܠܽܘܗܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܪܰܒܰܢ ܘܡܰܠܦܳܢܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܳܟ ܘܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܛܽܝ̈ܡܰܝܟ. ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܦܳܪܶܫ ܠܳܟ ܡܶܢܰܢ. ܬܶܫܪܝܺܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܟܳܢܽܘܢ ܘܟܳܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܐܰܢܕܪܰܐܘܳܣ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܕܳܪ ܝܺܗܘܽܕܳܐ ܒܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܠܡܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܘܐܺܝܳܪ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܪ ܚܰܠܦܰܝ. ܘܕܰܠܡܳܐ ܚܙܺܝܪܳܢ ܦܺܝܠܳܘܦܳܘܣ. ܠܡܳܐ ܬܰܡܽܘܙ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܒ ܘܐܰܝܠܽܘܠ ܬܳܐܘܡܰܐ ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ. ܠܡܳܐ ܫܒܳܛ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܒܨܺܝܪܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܳܟ. ܘܦܳܪܶܫ ܠܳܟ ܡܶܢܰܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܠܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܠܝܺܛ ܝܽܘܕܳܐ ܕܐܰܫܠܶܡ ܪܰܒܶܗ. ܠܝܺܛܝܺܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܠܝܺܛܝܺܢ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܩ̈ܠܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ

ܒܩ̄: ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ.

ܐܪܳܙ ܠܝܺ ܐܪܳܙ ܠܝܺ. ܐܪܳܙ ܠܝܺ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܝ. ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܐܪܳܙܶܗ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܪܳܙܰܐ ܗܘ ܕܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ. ܛܽܘܦܣܰܐ ܗܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܐܪܳܙܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܪܳܙܳܐ. ܕܰܩܨܳܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܘܐܶܫܬܰܘ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝܺܬܽܘܢ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ܀

ܪܶܓܬܳܐ ܠܰܡ ܪܰܓܬܰܢܝ ܕܐܶܟܽܘܠ ܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ. ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܙܶܠܘ ܨܶܝܕ ܦܠܳܢ ܠܰܡ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܨܶܐܝܕܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܒܰܝܬܳܟ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܥܘܽܠܘ ܥܰܡܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܐܚܪܢܐ :

ܕܟܠܝܘܡ ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ.

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ ܗ̄ܘܗ̄. ܘܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܀

ܩܪܺܝ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܳܐܠܝܺܢ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܕܒܰܚܩܘܽܕܫܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܐܰܫܝܺܓܘ ܐܝܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܕܰܟܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܳܐܠܝܺܬܽܘܢ. ܗ̄ܘܗ̄.  ܘܩܘܽܕܫܳܐ ܡܫܰܡܫܝܽܬܽܘܢ܀

ܡܰܕܒܚܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܪܝܺܟܳܐ ܠܶܗ. ܘܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܕܠܐܳ ܬܺܐܩܕܽܘܢ. ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܒܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒܶܗ܀

ܕܩܘܩܝܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܰܠܚܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܙܰܪܥܰܢܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܩܰܒܶܠܬܰܢܝ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܝܺ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܒܛܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐ ܀

ܥܰܠ ܓܝܺܓ̈ܠܐܶ ܡ̈ܰܠܰܠܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢܰܢ ܢܣܰܒ. ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܕܠܐܳ ܫܩܝܺܠ ܠܶܗ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ. ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܐܰܢܬܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܠܓܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܕܦܳܗܝܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܡܰܬܩܰܢ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܐܰܓܳܢܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܀

ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܝܶܬ ܩܽܘܕܫܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܕܰܒܰܚ ܡܳܪܳܟ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢܬ ܒܥܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܟܰܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܩܥܺܝ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄  ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܳܥܐ ܀

ܬܘܒ ܙܘܝܚ̈ܐ

ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

(ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ. ܥܳܐܠܝܺܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܘܰܢܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ. ܘܛܳܥܶܢ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܰܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܡܗܰܠܟܝܺܢ ܢܺܝܚܳܐܝܺܬ ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܚܕܳܐ ܩܺܝܢܬܳܐ).

ܒܩܝܢܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܟܳܐ : ܘܰܛܥܺܝܢ ܨܠܝܺܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ.  ܐܶܬܟܰܢ̈ܰܫܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܐ: ܕܰܢܒܰܟ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܩܳܝܡܳܐ ܐܶܡܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܥܰܡܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘܥܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܫܰܪܝܰܬ ܢܳܗܡܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܒܶܪܝ ܠܐܰܝܟܳܐ ܚܰܒܝܺܒܝ: ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܳܒܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܐܳܙܠܺܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܰܫܠܶܡܬ ܢܰܦܫܳܟ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

ܘܙܳܩܦܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܟܽܠܚܰܕ ܒܓܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܗܰܘ ܣܶܡܳܠܐܳ ܢܶܕܥܰܟ ܢܘܗܪܗ܀ ܘܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥ̈ܫܳܥܺܝܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܛܰܟܣܳܐܝܺܬ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܢܳܣܶܒ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܦܝܺܪ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܟܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܫ̈ܡ̄: ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܚܳܛܳܝ̈ܐ ܀

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܨܠܝܺܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܣܰܬܰܪ ܒܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐܳ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܘܐܳܡܪܝܢ ܥܶܩܒܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܬܩܰܒܥܬ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܶܚܰܕܬ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܕܰܚܙܳܟ ܡܳܪܝ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝ ܐܰܢܬ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܛܰܗܪܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܥܰܠ ܩܳܡ ܐܠܶܝܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܥܰܝܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܙܺܝܥܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ. ܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܝܟ ܕܰܨܒܰܝܬ. ܘܐܰܩܝܺܡܬ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܥܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܐ ܟܰܕ ܥܳܢܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܐܝܺܟܳܘܣ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܦܬܓ̄: ܝܰܗܒܬ ܠܝܺ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.

ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܒܰܥܕܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܳܣܐ ܐܶܬܢܨܶܒ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܛܰܦ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘ̄ܪ.

ܘܟܶܢ ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܫ̈ܝܫܶܐ ܨܠܘܽܬܐܳ ܗܳܕܶܐ:

ܒܝܰܕ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ ܙܰܟܰܝܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܓܙܳܪܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܡܰܘܒܕܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܐܶܬܢܟܶܣ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ.

ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܥܶܩܒܳܐ: ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܫܝܺܚܐܳ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒܬ. ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܳ ܐܶܨܛܰܪܝܺ ܗܘܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܰܚܙܳܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒ ܐܰܢܬ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܩܥܳܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܀

ܘܟܰܢ ܒܰܝܬܳܐ: ܦܬܓ̄. ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܐܢ̈ܰܝܢ:

ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܕܶܟܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܝܺܣܚܳܩ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܐܶܡܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܠܺܝ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܦܪܰܩ ܥܰܠ ܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܘܽܕܳܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܩܘܪ̄. ܩܘ̄ܪ.

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܓܪܒܝܐ ܘܐܳܡܰܪ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܩܕܳܡ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܬܰܘܙܰܒܝ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܽܪܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܫܳܐ.

ܘܟܢ ܥܩܒܐ: ܐܰܨܕܶܬ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܐܶܬܒܰܩܶܐ. ܒܚܰܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܰܢܳܢ ܡܶܬܠܰܚܰܡ ܠܶܗ. ܘܩܰܝܳܦܳܐ ܕܰܡܒܰܙܰܚ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ.

 ܐܚܪܬܐ: ܓܠܰܘ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܘܫܰܠܰܚܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܰܫܪܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇  ܕܐܰܪܥܳܐ ܪ̈ܥܶܠܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܥܰܠ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܨܰܠܒܽܘܗܝ. ܠܐܳ ܣܰܝܒܪܰܬ ܕܬܶܛܥܰܢܝ ܝܽܘܩܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܩܠܐ: ܦܬܓ̄ ܝܰܗܒܬ ܠܕܳܚܠܰܝ̈ܟ ܐܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢܩܕܳܡ ܩܶܫܬܳܐ:

ܚܘܛܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܥܝܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ. ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܪܳܥܝܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܪܰܟ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܒܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܝܺܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܘܽܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄ ܀

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܬܝܡܢܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ.

ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܟܰܢܫܰܢ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦ̈ܰܘܗܝ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܝܺܢܰܢ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢܰܢ. ܡܶܢܟܽܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܳܟܘܳܠܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܥܶܩܒܳܐ ܗܳܢܳܐ:  ܒܳܒ̈ܳܬܝ ܐܰܪ̈ܟܶܢܝ ܬܶܡܪ̈ܰܝܟܶܝܢ. ܠܐ ܬܚܘܪ̈ܳܢ ܒܡܳܪܶܐ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠܰܚ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܦܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܕܠܐܳ ܢܶܚܙܶܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܝܺܩ̈ܰܘܗܝ. ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ.

ܩܠܐ ܦܬܓ̄: ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝܢ ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ:

ܩܽܐܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ. ܕܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܢܛܰܪ. ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܒܰܥ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܝܺܫܟܳܗܢܶܐ ܘܐܳܡܰܪ :

ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܘܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ: ܩܰܕܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.

ܘܬܘܒ ܠܡܥܪܒܐ :

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܗܰܐܠܝܺܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܕܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܰܠܝܢ.

ܘܬܘܒ ܠܓܪܒܝܐ:

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܬܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܝܢ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܬܘܒ ܠܬܝܡܢܐ:

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܝܠܰܝܢ

ܩܠܝܪܘܣ : ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ

ܩܠܝܪܘܣ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ

ܩܠܝܪܘܣ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ.

ܘܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܬܳܪܶܨ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܕܳܡ ܨܠܝܺܒܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܀

ܘܡܰܓܥܶܠ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܫܠܚܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܘܡܰܚܬܝܺܢ ܡܰܢܕܺܝܠܐܳ ܕܟܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܠܶܗ .ܘܟܳܦܺܝܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܕܢܶܩܒܪܘܢܳܝܗܝ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܟܰܕ ܐܰܚܬܽܘܟ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܟܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ ܚܰܢܛܽܘܟ. ܘܰܒܟ̈ܶܬܳܢܶܐ ܬܘܽܒ ܟܰܪܟܽܘܟ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܣܳܡܘܽܟ. ܘܰܚܬܰܡܘ ܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܐܰܒܝܺܠܐܳ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܣܘܰܚܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܳܟ. ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ. ܦܬܓ̄ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ:

ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܟܰܟܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܐܰܦܓܰܥܘ ܒܳܟ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܐܰܪܟܶܢܬ ܪܺܝܫܳܟ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܕܰܚܙܳܟ. ܕܐܰܫܠܶܡܬ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܝܺܘ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ. ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܕܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܳܟ. ܫܶܐܠ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܡܳܟ. ܟܺܐܢܳܐ ܕܐܰܚܶܒ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܰܚܬܰܡ ܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܘܙܳܥܰܬ ܫܽܝܘܠ ܕܐܰܓܶܣܬ ܒܳܗ̇. ܕܒܶܠܥܰܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܘܟܳܡܰܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܦܪܰܩܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܢܰܚܶܡܬ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܕܪܫܐ ܒܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܺܐܡܰܪ.

ܢܳܚ̈ܬܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܟܰܕ ܒܳܟܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܠܐܳ ܫܳܠܝܳܐ. ܡܰܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܕܐܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܥܰܦܶܩ ܐܳܘ ܒܶܪܝ ܠܰܙܩܺܝܦܳܟ. ܘܐܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܐܶܒܟܶܐ ܒܐܘܽܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ. ܠܚܰܫܳܟ ܘܰܠܩܶܛܠܳܟ. ܝܺܚܝܽܕܳܝܳܐ ܕܐܶܡܶܗ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ. ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܕܗܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢܝ ܀

ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܡܰܚܬܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܨܰܢܺܝܶܐܐ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܘܰܪ̈ܕܶܐ ܐܰܘ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܠܛܝܺܒ. ܘܰܡܫܺܝܓܺܝܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܟܽܠܶܗ. ܘܠܐܳ ܘܳܠܐܶ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܢܶܬܬܫܝܺܓ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܡܳܪܰܢ. ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܢܶܬܢܰܣܒܽܘܢ. ܘܢܺܬܬܫܺܝܦܽܘܢ ܥܰܠ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ. ܘܟܳܪܶܟ ܠܶܗ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܠܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ.

ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ:

ܪܺܝܫܶܗ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܥܰܠ ܣܶܛܪܶܗ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܶܟܢ ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܩܘܩܠܝܘܢ  ܗܢܐ:

ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܩܛܝ̈ܠܐܶ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܀ ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܗ̄ ܘܰܗܘܝܺܬ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܳܠܐܳ ܀ ܐܰܚܶܬܬܳܢܝ ܠܓܽܘܒܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܗ̄ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠ̈ܛܶܠܳܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ܀ ܕܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܀

ܘܟܢ ܥܩܒܐ: ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܬ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܘܐܶܠܽܘܠܐܳ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܀

ܩܠܐ ܒܩ̄. ܕܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܢܚܶܬ ܚܰܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܐܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ. ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܐ. ܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܘܽܠ ܘܡܘ̈ܟܠܶܝܗ̇ ܓܕܰܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܚܝܺ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܥܺܝܪܳܐ ܕܐܰܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܚܝܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܘܥܳܐܶܠ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܡܺܝܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܡܰܚܪܶܒ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ .ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܘܝܺܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ. ܕܐܰܪܝܺܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܟܽܘܢ ܥܳܐܶܠ. ܥܢܳܬ ܫܽܝܘܠ ܘܰܠܕܰܘܝܺܕ ܐܶܡܪܰܬ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪ̈ܶܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܕܡܰܡܠܶܟ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܰܛܡܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܓܳܢܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܕܰܚܠܽܘܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܩܨܳܐ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܙܰܓ ܠܰܢ ܠܰܕܡܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܥܝܳܕܳܐ ܐܝܺܬ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܝܺܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕܳܐ. ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ  ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܦܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܳܢܫ̈ܳܐ. ܣܳܡܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܣܳܡܢܰܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

 ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

      ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܛܘܪ̈ܰܝ ܝܳܒܽܘܣ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ:

      ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. 

      ܘܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܰܚܕܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܩܳܝܡܳܐ

      ܘܩܶܪܒܶܬ ܨܐܶܝܕܶܝܗ̇ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.    

      ܐܰܡܰܪܝ ܠܝܺ ܛܠܝܺܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܝܺܬܰܘ̄ 

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝܺܠܝ ܐܝܺܬܰܘܗܝ.   

      ܐܡܰܪܝ ܠܝܺ ܛܠܝܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ.  

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܐܰܣܟܶܠ ܒܰܥܕܶܝܢ

      ܐܡܰܪܝ ܠܝܺ ܛܠܝܺܬܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܐܰܣܟܶܠ ܐܰܝܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. 

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܚܒܺܝܫ ܗܽܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܀    

      ܐܡܰܪܝ ܠܝܺ ܛܠܝܺܬܳܐ ܗܝܺ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.  

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܗܝܺ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܝ܀ 

      ܐܡܰܪܝ ܠܝܺ ܛܠܝܺܬܳܐ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ   

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܠܰܗ܀

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.  

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܢܶܗ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܳܣܐ:

      ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ  

ܫܠܡ ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ

 

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.

ܢ̈ܶܫܶܐ ܕܐܶܬܰܝ̈ܝܶܢ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡ̈ܠܺܝܝܶܢ. ܘܠܰܫ̈ܠܝܺܚܶܐ ܪ̈ܗܶܛܝ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܡ̈ܠܐܶ ܕܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܫܡ̈ܰܥܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܕܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܕܐܰܢܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܐܳ ܬܶܕܚ̈ܠܳܢ ܠܡܰܢܽܘ ܒܳܥ̈ܝܳܬܶܝܢ. ܠܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܢܬܶܝܢ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܬܐ ܦܬܓ̄:  ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ .

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܬܺܐܒܝܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܡܠܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܘܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐܶܬܚܰܕ̈ܰܬܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܘܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܥܰܒܕܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ: ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ:

ܟܰܕ ܩܰܒܪܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܰܢ ܦܬܝܺܚ ܗܘܳܐ. ܘܰܫܝܽܘܠ ܬܘܽܒ ܒܶܐܒܠܐܳ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܰܢ̈ܥܝ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܒܳܟ̈ܝܳܢ ܘܐܳܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܩܒܽܘܪܬܶܗ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܳܬܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܽܘ ܘܰܬܪܶܝܢ ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܩ̈ܠܐܶ ܘܥܶܛܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܩܝܺܡܺܝܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܩܳܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܢܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܥܳܐܶܠ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܒܶܫ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܛܶܟܣܶܗ ܘܛܳܥܶܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܐܳܙܶܠ ܦܝܺܪܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܝܘܽܩ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܓܰܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܩܰܐܬܝܺܣܡܰܐܐ. ܟܰܕ ܩܰܒܪܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܰܢ ܦܬܝܺܚ ܗܘܳܐ. ܘܟܳܪܟܺܝܢ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܫܠܡܐ

ܕܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ.

ܩܳܐܶܡ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܘܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܳܚܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ:

ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܫܰܟܶܢܬ. ܘܥܰܠܝܺܬ ܐܳܦ ܪܰܡܪܶܡܬ. ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܒܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܐܰܢܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܚܰܘܝܺܬܳܢ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܝܺܢܰܢ .ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܨܠܘܬܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܠܡܕܚܢܐ:

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܨܠܝܺܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܢ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܣܰܬܰܪ ܒܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܗܳܫܳܐ܀

ܚܘܽܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ: ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܝܺܠܳܟ. ܘܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܒܢܺܝܫܺܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ ܡܘܽܫܶܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘ̄ܪ ܀

ܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܚܶܪܒܰܬ ܢܰܦܫܝ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܐܶܬܥܰܫܢ ܠܶܒܝ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܨܺܝܬܳܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܡܥܪܒܐ ܘܐܳܡܰܪ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܰܘ ܩܰܫܝܺܫܳܐ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܫܝܚܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܰܐܣܺܝܢܰܢ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܡܥܝܺܩܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܘܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܫܦܰܪ ܡܳܪܰܢ ܀

ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܢ: ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܐܳܬܳܐ ܢܰܨܝܺܚܬܳܐ ܕܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܩܪܶܒ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘ̄ܪ܀

ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܓܪܒܝܐ ܘܐܳܡܰܪ ܪ̈ܝܫܟܳܗܢܐ ܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܐ:

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܬܰܪܥܝܺܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܩܕܳܡ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܟ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܬܶܫܬܰܘܙܰܒܝ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܶܢܶܐ. ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܪܳܙܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܕܶܒܚ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܪܒܝܺܢ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘ̄ܪ. ܩܘ̄ܪ.

ܟܰܕ ܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܢܰܟܦ̈ܬܳܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܬܝܡܢܐ ܘܐܳܡܰܪ ܪ̈ܝܫܟܳܗܢܶܐ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ.

ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܟܰܒܫܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܩܰܐܬܘܽܠܝܺܩܺܝ ܘܰܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܬܕܰܩܰܪܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܡܬܶܢܰܨܚܳܐ. ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܒܗܝܺܠܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܪܬܚܽܘܢ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܗܳܫܳܐ܀

ܝܰܗܒܬ ܠܝܺ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܽܐ ܘܙܰܕܝܺܩ̈ܐ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܐܰܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܐܶܫܬܰܡܠܝܺܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ .ܩܘܪ̄. ܩܘ̄ܪ܀

ܥܩܒܐ: ܒܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܝܺܙܳܐ:

ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܦܠܰܓ ܒܰܙܒܰܢ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܘܙܳܒܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ܀

ܘܡܶܚܕܳܐ ܥܳܐܠܝܺܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܩܕܳܡ ܦܳܬܘܽܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܛܶܟܣܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܠܝܺܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܗܽܘܢ. ܙܽܘܝܳܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

 

ܬܘܒ ܙܘܝܚܐ ܓܘܢܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܨܠܝܒܐ ܘܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܨܠܘܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܟܰܕ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܠܡܕܢܚܐ :

ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܘܡܶܬܒܰܪܰܟ. ܘܡܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܘܡܶܬܗܰܕܰܪ. ܘܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ. ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܰܨܒܳܐ ܘܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܫܘܳܐ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܫܐ ܀

 ܥܩܒܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܥܘܪܝܳܐ ܗܝ ܠܐܝܺܩܳܪܶܟܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܘ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢ̈ܶܫܶܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܀

ܩܠܐ: ܩܰܪܶܒܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܠܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܡܥܪܒܐ.

ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦ ܦܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܣܰܬܰܪ ܒܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܛܰܪ ܒܚܰܝܠܶܗ ܙܰܟܳܝܐ. ܗܫܐ܀

ܥܩܒܐ: ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒܬ. ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܳ ܐܶܨܛܰܪܝܺ ܗܘܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܗܘܳܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܟ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ. ܘܰܒܕܶܚܠܐܳ ܘܰܒܙܰܘܚܳܐ ܩܥܳܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܩܠܐ: ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ .ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ .ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄ ܀

ܨܠܘܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܘܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܒܚܰܕܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܗܰܒ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܣܽܘܝܳܥܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܚܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܳܪܰܢ܀

ܥܩܒܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. ܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܗܒܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܐܳ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐܳ ܒܓܰܘ ܐܰܬܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܰܐܠܐܳ ܪܳܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܩܠܐ : ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ. ܡܶܛܽܠܗܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘ̄ܪ. ܩܘ̄ܪ܀

ܘܦܢܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܟܳܗܢܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ:

ܐܰܢܺܝܚ ܘܒܰܝܰܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܒܘܣܳܡܳܐ ܕܡܘܠܟܳܢ̈ܰܝܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܠܦܳܢ̈ܐ. ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܚܳܡܰܢ ܘܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܥܩܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ : ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܽܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܕܢܶܛܥܰܡ. ܐܶܠܐܳ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܪܝܐ܀

ܩܠܐ: ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܕܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘ̄ܪ. ܩܘܪ̄ ܀

ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܡܕܢܚܐ ܘܟܶܢ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܐܳܡܪ:

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ: ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ  : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ. ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.

ܘܬܘܒ ܠܡܥܪܒܐ :

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܗܰܐܠܝܺܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܕܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܰܠܝܢ.

ܘܬܘܒ ܠܓܪܒܝܐ:

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ :  ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ.

ܩܠܝܪܘܣ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܬܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܝܢ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܬܘܒ ܠܬܝܡܢܐ:

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܝܠܰܝܢ

ܩܠܝܪܘܣ : ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ

ܩܠܝܪܘܣ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ.

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ

ܩܠܝܪܘܣ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ.

ܘܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܕܡܥܢܝ̈ܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܩܕܡ̄ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ: ܦܬܓ̄ – ܬܘܰ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ

ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܶܫܬܘܽܘܢ ܪܓܺܝܓܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܠܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܩܽܘܡܘ ܘܐܶܬܚܰܦܰܛܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܰܥܓܰܠ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܗܰܪܛܘ ܘܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܳܘܝ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܘ ܘܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܐܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܫܳܐܠܝܺܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܦܬܓ̄ – ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ.

ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܕܰܒܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܶܬܦܪܶܩܬܽܘܢ. ܨܰܠܰܘ ܘܐܰܪܟܶܢܘ ܡܰܫܡܰܥܬܟܽܘܢ. ܘܨܽܘܬܘ ܚܰܒܝܺܒܳܐܝܺܬ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܙܥܩܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܕܐܶܬܬܥܝܺܪܘ ܘܩܽܘܡܘ ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܒܰܚܦܺܝܛܘܽܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܛܘܽܒܳܥܳܐ ܘܡܰܫܟܒܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܦܨܚܰܬ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܰܢܗܪܰܬ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܢܶܦܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܦܶܓܥܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܬܶܫܬܘܽܘܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܐܘܽܪܥܶܗ. ܘܥܰܡ  ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܬܶܬܥܰܠܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܝܺܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܚܺܝܕ ܠܟܽܠ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܪܒܝܥܝܐ- ܦܬܓ̄: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܗܝ ܒܥܰܝܢܰܢ .

ܦܨܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܰܢܗܪܳܐ ܗܝ ܛܳܒ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܒܣܽܘܟ̈ܳܠܐܶ ܕܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ  ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ . ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܘܚܰܫܬ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܰܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܪܰܪܬ ܠܰܓܒܝܺܠܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.  ܘܐܰܒܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ. ܐܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܚܶܟܡܬܳܟ ܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܦܬܓ̄: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ .

ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܝܺܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ. ܣܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܟܰܕ ܒܬܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܢܰܚ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܡܰܒܪܩܺܝܢ. ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܩܰܪܶܒ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܰܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܦܬܓ̄ :  ܡܳܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ ܥܠܰܝ .

ܡܳܢܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܚܠܳܦ ܟܠܽܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܕܰܟܝܰܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܘܐܰܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܛܳܠܘܽܡ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܬܘܽܒ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܣܠܶܩ ܗܰܘ ܠܐܳ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܕܢܰܚ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܠܘ. ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܦܬܓ̄ : ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ :

ܚܰܘܰܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܢܬܽܘܢ ܒܬܶܗܪܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ. ܟܐܺܦܳܐ ܕܥܰܠ ܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܡܥܰܓܠܐܳ ܗܘܳܬ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܣܝܺܡ ܗܰܘ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܥܰܠ  ܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܒܰܕܶܩ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܡܥܢܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ: ܦܬܓ̄ ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ :

ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܐܳ ܙܽܘܦܳܐ ܕܰܢܕܰܟܺܝܗ̇ ܐܳܦܠܐܳ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܕܢܶܡܪܩܽܘܢܳܗ̇ ܛܘܽܦܣܳܢܳܐܝܺܬ. ܐܶܠܐܳ ܪܣܳܣܳܐ ܘܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܰܣܚܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ- ܦܬܓ̄: ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ.

ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܦܪܳܐ ܐܝܺܬܰܝ. ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬܳܢܝ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝ. ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܘܰܗܘܝܺܬ ܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܛܶܠܡܶܬ. ܪܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܢܛܝܺܪ ܠܝܺ . ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܘܽܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܐܰܦܢܳܢܝ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܦܬܓ̄: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ .

ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܕܨܳܪܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܦܟܰܗܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܰܕܰܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܕܥܶܒܪܶܬ. ܘܐܰܡܛܰܪܘ ܥܠܰܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܘܐܶܒܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܘܐܶܨܛܰܐܝ. ܦܶܠܚܶܬ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܓܡܰܪܘ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܥܰܡ̈ܠܐܶ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܚܶܙܩܶܬ ܕܠܐܳ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܣܰܬܰܪܺܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܠܐܰܒܺܝܕܽܘܬܝ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܬܪܝܢܐ ܦܬܓ̄: ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ .

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܙܰܘܓܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܣܰܟܝܳܐ ܘܚܳܝܪܳܐ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܢܰܓܝܺܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܐܺܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܘܽܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܩܳܢܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܦܬܓ̄: ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܐܰܢܬ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢܬ.

ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܟܽܺܝܽܠ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܒܳܛܶܠ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܡܰܘܦܶܐ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܐܳ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܚܒܽܘܗܝ ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܕܳܥܟܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܶܫ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܘܓܳܥܶܝܢ ܘܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܦܳܪܚܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܳܐܪ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܢܣܰܒܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܚܳܐܶܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܟ ܫܦܝܺܥܘܽܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܥܠ ܟܗܢ̈ܐ: ܦܬܓ̄. ܩܰܕܝܺܫ ܗܽܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܟܽܘܡܪ̈ܰܘܗܝ .

ܗܳܠܶܝܢ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܗ̈ܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܶܪܨܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܙܓܰܪܘ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܚܰܝܰܒ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܒܽܘܪ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ. ܘܠܐܶܠܝܺܥܳܙܳܪ. ܘܣܰܩܘ ܠܗܽܘܪ ܛܘܽܪܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܡ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܠܳܟ. ܠܐܳ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ. ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܒܝܺܕ ܗܽܘ ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܙܕܰܠܰܠ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܐܰܗܪܽܘܢ ܕܠܐܳ ܢܶܫܬܶܐܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܐܶܠܝܺܥܳܙܳܪ ܕܠܐܳ ܢܕܰܘܕܝܺܘܗܝ ܒܶܟܝܳܐ. ܘܐܰܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܩܳܦܶܠ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܬܟܰܠܬܳܐ ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܐܳ ܘܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܘܙܰܓ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܟܰܠܘܳܐ ܘܐܰܦܽܘܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܠܚܰ ܘܰܡܩܝܺܡ ܠܶܗ ܥܰܪܛܶܠܐܳܝܺܬ. ܒܗܳܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܕܳܡ. ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ ܒܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܝ̈ܺܩܶܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܠܰܢ ܫܰܟܶܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ – ܦܬܓ̄: ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܡܳܠ ܘܕܰܥܒܰܪ.

ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܛܳܒ ܩܰܠܝܺܠܐܳ ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܶܗܛܶܐ. ܘܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܘܛܶܠܳܠܐܳ ܥܒܰܪܘ. ܙܥܽܘܪ̈ܝܰܝ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܶܠܐܳ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܰܘܝܺܬ ܠܟܽܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ. ܦܬܓ̄: ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܰܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐܳ.

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܢܺܒܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܚܰܘܝܺܟܘܽܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܫܳܥ ܝܳܩܕܳܐ. ܘܡܰܢ ܗܽܘ ܕܰܢܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫܬ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܢܬ ܓܙܰܡܬ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܚܰܘܺܝܬ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܠܰܢ ܬܕܰܚܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܬܚܰܦܶܛ ܠܰܢ ܘܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܣܰܒܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ: ܦܬܓ̄: ܪܚܶܡܬ ܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܐܳ .

ܟܰܕ ܡܶܢ ܩܰܘܡܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝܬ ܘܐܶܬܦܪܶܫܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܘ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܡܽܘܐܝܠ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܕܶܒܚܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܦܪܰܫܬ ܘܩܰܪܶܒܬ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܶܐܣܛܠܐܳ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܨܰܒܶܬ ܘܗܰܕܪܳܟ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܫܰܦܝܺܪ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܡܪܡܳܟ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܐܰܥܒܰܪ ܘܣܳܡܳܟ ܒܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܗܳܟܝܺܠ ܚܙܺܝ ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܢ. ܐܳܘ ܪܺܝܫܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܪܥܺܝ ܘܫܰܘܙܶܒ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܕܐܺܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܶܐ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ- ܦܬܓ̄: ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.

ܕܶܚܠܐܰ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܗܰܘ ܪܶܡܙܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܢܶܕܒܪܽܘܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܚܳܙܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܡܶܬܛܰܦܳܝܐ ܒܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇. ܘܚܳܝܪܳܐ ܒܰܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܬܰܐܠܨܳܐ ܒܰܚܙܳܬܗܽܘܢ. ܘܐܶܢܕܶܝܢ ܟܺܐܢܺܝ̈ܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܬܠܰܒܒܳܐ ܘܡܶܬܪܰܘܚܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܝܺ ܡܠܰܒܒܳܢ̈ܶܐ ܒܝܶܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ – ܦܬܓ̄ : ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ .

ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܩܰܢܺܝܛܳܐ ܘܪܳܥܠܐܳ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܢܳܝ̈ܚܳܢ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܫܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܗܒܳܐ ܘܡܰܣܒܳܐ. ܘܒܳܛ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܩܰܠܝ̈ܺܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܫܦܝܺܥܘܽܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ -ܦܬܓ̄ : ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ.

ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܘܽܢܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܒܝܰܕ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܙܡܰܪ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܐܒܽܘܒ ܚܶܘܝܳܐ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ ܚܰܘܳܐ. ܐܶܠܥܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܩܶܛܦܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܡܰܘܬܳܐ ܘܝܶܗܒܰܬ ܠܐܳܕܳܡ. ܐܶܟܰܠܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ

ܦܬܓ̄ : ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܕܳܚܶܠ ܠܳܟ.

ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܶܬܓܒܺܝ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܢܰܨܝܺܚܳܐ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ. ܘܗܳܪܓܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܝܘܽܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܬܪ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܝܺܡܳܡ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܩܘܽܕܫܳܐ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܬܡܝܺܗ ܐܰܓܽܘܢܶܗ ܘܰܩܫܶܐ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܪܰܒ ܦܘܽܠܚܳܢܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܦܘܽܠܚܳܢܶܗ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ ܠܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܣܰܟܺܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܗܰܘ ܛܘܽܒܳܐ ܕܐܶܡܰܪܬ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ. ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܰܘܒ̈ܠܐܶ ܘܐܶܢܐܳ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܠܟܽܘܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܡܥܢܝܬܐ: ܦܬܓ̄ – ܚܰܝܠܐܳ ܕܒܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܚܰܘܝܺ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܟܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܐܶܣܬܡܶܟ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܪܶܕܝܳܐ ܕܬܶܐܳܘܠܳܘܳܓܺܝܰܐ ܡܬܰܩ ܘܰܕܠܐܳ ܫܦܺܝܥܳܐܝܺܬ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܠܕܰܦܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܓܰܫ ܘܰܠܒܶܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܡܶܢܶܗ ܠܰܢ ܐܰܫܦܰܥ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܐܚܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܪܰܪ. ܟܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܬܢܟܶܣ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܩܛܝܺܠܐܳ ܘܐܳܣܝܳܐ. ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܰܝܳܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܠܗܰܘ ܕܐܳܦ ܠܶܗ ܢܦܝܺܣ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܰܝܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ : ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ : ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܀

ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܘܽܕܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܩܳܡ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܝܬܳܐ ܐܺܝܕܳܟ ܘܐܰܘܫܶܛ ܒܓܰܒܝ ܀

ܘܠܐܳ ܬܶܗܘܶܐ ܠܐܳ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܐܶܠܐܳ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܠܐܳ ܦܘܽܠܳܓܳܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ : ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܀

 ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܨܰܠܒܽܘܟ: ܘܛܘܽܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܐܰܘܕܺܝ ܒܰܫܡܳܟ. ܘܢܶܬܒܰܠܡܽܘܢ ܐܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܪܳܡܶܐ ܒܳܗ̇ ܣܶܕܩܳܐ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܥܐܕܐ ܕܣܘܠܩܐ

ܡܥܢܝܬܐ – ܦܬܓ : ܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܳܐ.

ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܠܰܩܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ. ܠܰܫܒܝܺܬܰܢ ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܗܘܰܝܬ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰܢܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܝܺܛ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ :  ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ .

ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܟܰܢܶܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪܬ : ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܥܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܐܠܰܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܠܟܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܰܢܚܰܟܶܡܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ. ܘܰܥܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܗܝ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ: ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܥ̈ܕܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ: ܘܬܶܓܡܳܐ ܠܬܶܓܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܕܐܰܪܝܺܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܰܫܒܳܐ  ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܫܰܒܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܐܰܣܩܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܐܰܘܬܒܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܬܘܒ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܡܥܢܝܬܐ – ܦܬܓ̄ : ܫܰܕܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܗܶ ܘܩܽܘܫܬܶܗ.

ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܘܽܘܕܳܝܳܐ ܦܐܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܠܐܳ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܥܰܠ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܘܰܫܪܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܡܰܠܠܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܝܘܽܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܘܕܥܰܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܚܕܳܐ. ܦܰܠܶܓ ܠܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܰܚܶܡ. ܗܳܝ ܕܡܰܠܦܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܠܐܳ ܒܠܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܕܐܳܦ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܝܶܫܽܘܥ ܕܐܝܺܬܰܝܟ ܡܫܰܕܪܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘܽܬܶܗ. ܘܰܠܡܶܬܢܰܗܳܪܽܘ ܒܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܨܒܰܝܬ ܡܳܪܝ ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܠܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܒܰܥܘ ܗܘܰܘ ܡ̈ܶܠܐܶ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܰܪܓܶܡܘ ܠܰܢ ܡ̈ܠܐܶ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܐܢ̈ܳܫܳܐ ܣܰܟ̈ܠܐܶ ܘܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܓܶܢܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܨܡܰܚܘ ܒܗܽܘܢ ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܚܰܕܘܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܚܘܽܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܰܘܶܩܕ ܝܰܥܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܫܘܰܚ ܒܰܢ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܬܐ –  ܘܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܰܣܝܳܡ ܐܝܺܕܳܐ .

ܢܺܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܠܐܳ ܬܶܓܠܽܘܙ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ. ܐܳܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܳܘ ܠܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܳܘ ܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܐܰܝܟ ܫܘܽܘܕܳܝܶܗ ܫܰܡܠܝܺ ܘܰܓܡܰܪ. ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܰܓܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܕܰܢܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܘܽܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܒܶܗ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܬܶܗܪܳܐ ܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܐܶܬܡܠܝܺܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝܬܺ ܡܰܐܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܣܓܝܺܕܬܳܐ ܘܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܰܦܝܳܣܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀

ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܡܛܠ̈ܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄ . ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܝܺܢ .

ܟܰܕ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܬܳܒܽܘܪ ܣܠܶܩܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܺܠܝܳܐ ܟܰܕ ܡܡܰܠܠܝܺܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܳܟ. ܘܰܚܘܰܪܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܬܘܽܒ ܢܰܗܝܺܪܬܳܐ ܐܰܓܢܰܬ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܓܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܰܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܳܠܐܳ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ. ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܕܗܘܽܝܽܘ ܦܳܪܽܘܩܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܠܥܶܠ ܗܳܟܝܺܠ ܚܽܘܪ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܐܳܘ ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܕܰܟܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ .

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܡܰܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܕܒܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܘܽܪ ܬܳܒܽܘܪ ܀

ܘܰܓܠܐܳ ܠܗܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܘܰܪ ܠܒܽܘܫܶܗ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܓܗܰܪ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܕܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܶܝܢ ܚܙܰܘ ܗܘܰܘ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܀

ܘܠܐܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܬܰܫܒܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܡܰܠܠܝܺܢ ܥܰܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܫܰܦܝܺܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ܀

ܘܰܬܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ: ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܽܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܺܐܠܝܳܐ ܬܘܽܒ ܟܰܕ ܡܦܰܢܶܐ ܠܶܗ ܀

ܕܢܽܘܪܳܐ ܬܶܚܽܘܬܝ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܰܬܣܺܝܦܝ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐܳ ܝܰܕܥܽܘܟ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܐܰܓܢܰܬ: ܘܩܳܠܐܳ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܐܶܬܳܐ܀

ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܝܺܒܝ: ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܨܛܒܝܺܬ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܀

 ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ

ܡܥܢܝܬܐ – ܫܳܩܶܠ ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ

ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܦܐܺܝܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܕܐܶܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܬܥܰܦܝܳܐ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܘܒܳܥܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܘܽܢܕܳܢܶܗ. ܡܰܢ ܡܰܝܬܶܐ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܘܝܘܽܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܘܐܰܕܰܝ ܡܶܢ ܐܘܽܪܗܳܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܘܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܐܶܨܛܰܝܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܐܶܬܰܘ ܘܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܥܰܦܝܺܘ ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܒܐܝܺܩܳܪܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܓܰܘ ܥ̈ܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܣܳܠܩܳܐ ܒܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ .

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܨܳܒܘ ܘܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܪܗܶܛ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ. ܐܳܦ ܐܰܕܰܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܰܘ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܳܕܢܳܗ̇. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܙܳܚܘ ܗܘܰܘ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܦܰܓܪܳܗ̇. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܶܟܝ. ܐܶܠܐܳ ܗܘܳܝ ܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ. ܫܳܐܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܐܰܬܡܰܗ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܐܳ. ܐܳܦ ܒܰܠܗܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܦܶܢ̈ܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܠܥܶܙ ܐܶܢܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܡܠܝ̈ܺܠܐܶ. ܫܘܽܢܳܝܶܟܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܪܣܰܡ ܬܶܗܪܳܐ ܘܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢܬܝ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܕܢܳܐ ܐܰܢܬܝ.  ܒܗܳܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܪܺܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝܺܬ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܘܒܰܐܝܢܐܳ ܟܰܝ ܛܶܟܣܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܐܰܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܢܳܡܘܽܣܳܐ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܡܩܰܒܠܐܳ ܐܰܢܬܝ. ܒܛܶܟܣܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܐܚܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܘܽܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܕܢܰܚ. ܠܝܺ ܡܰܬܗܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ. ܘܠܶܟܝ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܳܪܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܠܶܟܝ ܠܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܛܘܽܒ̈ܰܘܗܝ ܠܐܳ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

 

  ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܡܥܢܝܬܐ : ܦܬܓ̄ – ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ .

ܘܰܩܕܳܡ  ܨܠܝܺܒܘܽܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܛܘܽܥܝܰܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܳܓܫܳܐ ܗܘܳܬ ܘܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܘܽܠܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܙܳܟܶܝܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܚܰܫ̈ܐܶ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܒܶܗ ܝܳܪܬܝܺܢܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܫܠܝܺܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܠܗܳܢܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܘܐܶܡܪܳܐ ܒܛܘܽܪܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܪܶܟ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ. ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܛܽܘܦܣܶܗ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܶܗ ܐܶܬܥܡܶܕܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܝܺܒܳܟ ܪܰܡܪܶܡܬ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ : ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܦܰܢܝܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܕܐܰܒܝܺܕ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܰܥܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܘܽܒܚܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܦܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܰܪܬܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܪܨܺܝܨ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܒܢܺܝܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܫܠܡܝ̈ ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܘܩܐܬܝܣܡ̈ܐܛܐܣ ܕܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܒܚܝܪܐ ܕܐܡܝܕ܀

 

ܬܘܒ ܩܐܬܝܣ̈ܡܐܛܐܣ ܫܦܝܪ̈ܬܐ

ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܬܥܢܘܝܘ

ܩܕܡܝܬ ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܓܘܢܐܝܬ. 

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ .

ܒܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܝܺܬ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ : ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܐܢܳܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܀

ܕܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ: ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܦܰܣܩܽܘܗܝ ܠܪܺܝܫܶܗ ܀

ܘܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܥܰܠ ܠܰܣܡܳܟܳܐ: ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܐܝܺܪܳܘܕܺܝܣ. ܕܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܳܬܳܐ: ܪܳܗܛܝܺܢ ܗܘܰܘ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ. ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܗܘܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܐܰܒܺܝ̈ܠܐܶ: ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܚܰܡܣܶܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ ܀

ܠܐܳ ܪܰܛܶܢ ܐܰܘ ܡܶܐܢܰܬ ܠܶܗ: ܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܕܒܰܨܠܘܽܬܶܗ ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܀

ܕܬܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܶܩܥܶܐ : ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

 

ܕܥܠ ܒܪܒܪܐ ܣܗܕܬܐ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ

ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܘܦܳܘܠܝܺܣ ܥܶܒܪܶܬ : ܘܩܳܠܳܗ̇ ܕܒܰܪܒܰܪܰܐ ܫܶܡܥܶܬ. ܟܰܕ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ: ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܀

ܟܦܺܝܪ ܒܰܐܠܳܗܰܝ̈ܟ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܘܰܟܦܺܝܪ ܒܰܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ: ܣܳܓܕܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܐܢܳܐ ܀

ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܪܺܝܫܳܗ̇: ܘܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܐܰܘܩܶܕܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ: ܡܳܪܝܳܐ ܢܦܰܨܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܀

ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܠ ܣܪܟܝܣ ܘܒܟܘܣ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܕܺܝܩܶܬ ܘܚܰܫܳܐ ܠܶܒܫܶܬ. ܚܙܺܝܬ ܒܶܗ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܣܒܺܝܒܣܺܝܢ: ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܐܳ ܛܳܒ ܚܰܣܝܺܢܝܺܢ ܀

ܚܙܺܝܬ ܒܶܗ ܙܰܘܓܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ: ܣܰܪܟܺܝܣ ܘܒܰܟܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܗܕܺܝܪܺܝܢ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܚܳܪܶܬ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ: ܕܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܀

ܘܰܚܙܺܝܬ ܠܚܰܕ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ: ܘܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕܝܶܗ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܪܳܗܶܛ: ܘܰܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܀

ܘܰܒܣܶܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܒܰܥ: ܘܠܐܳ ܐܰܫܦܶܠ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܡܶܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܀

ܒܰܨܠܳܘ̈ܬܳܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ܀

ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܝܺܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܶܥܽܘܠ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܥܠ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ

ܟܰܕ ܐܝܺܬܰܝ ܗܘܝܺܬ ܝܰܠܘܽܕܳܐ: ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܝܺܬ: ܓܦܶܬܳܐ ܕܺܝܥܳܬ ܠܳܗ̇ ܒܠܶܫܳܢܝ ܀

ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܶܒܽܘ ܣܓܽܘܠܝ̈ܺܢ: ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܛܘܽܛܝ̈ܳܬܳܐ. ܣܓܽܘ̈ܠܐܶ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ: ܘܪܶܒܽܘ ܛܘܽܛܝ̈ܳܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܢܳܨܽܘܒܶܗ ܕܰܓܦܶܬܳܐ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܠ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ

ܐܳܦܶܢ ܐܰܡܣܰܪܬ ܥܰܠ ܫܶܢܕܰܘ̈ܗܝ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܝܺܛܳܐ ܛܰܛܝܰܐܢܳܘܣ. ܣܰܝܒܰܪܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܝܺܨܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܀

ܘܐܰܝܟ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬ: ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܰܚܶܡܬ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ: ܘܪܰܓܝܺܬ ܠܩܰܝܣܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܀

ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ: ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܫܶܡܥܳܐ ܘܗܶܠܟܬܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܕܳܢܽܘܟ ܗܘܰܘ: ܘܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܝܰܬ ܚܠܝܺܨܽܘܬܳܟ܀

ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܐܶܬܒܰܣܒܰܣܘ ܗܘܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܙܟܝܳܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܐܰܒܗܶܬܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܀

ܘܢܰܨܰܚ ܫܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܨܠܘܽܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

 ܕܥܠ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ

ܡܳܐ ܪܚܝܺܡ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ: ܩܶܛܠܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ. ܘܕܐܶܡܶܗ ܚܠܝܺܨܬܳܐ ܝܽܘܠܝܺܛܰܐ: ܘܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀

ܬܡܺܝܗ ܗܽܘ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ: ܘܰܩܫܶܝܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ܀

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܥܠ ܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ

ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܓܽܘܕܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ: ܐܰܚ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ. ܠܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܘܩܶܕ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܢܣܰܪ ܗܘܳܐ܀

ܘܠܰܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܦܰܣܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܠܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܛܰܓܶܢ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ: ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܘܡܰܪܝܺܪ܀

ܘܠܰܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܢܰܫܛܶܗ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܘܒܶܣܪܶܗ ܐܰܘܩܶܕ. ܘܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܣܰܪܩܶܗ ܗܘܳܐ: ܒܰܡܣܰܪܩܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܩܰܫܝܳܐ ܀

ܘܠܐܶܡܗܽܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܫܕܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܩܛܰܠ ܗܘܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕܥܠ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ: ܕܰܪܕܰܦ ܚܶܫܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ.

ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܐܰܬܠܝܺܛܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܺܝܠ.

ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܥܰܙܝܺܙܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܕܩܳܡ ܚܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܛܰܪܩܳܐ: ܘܐܰܒܗܶܬ ܗܘܳܐ ܠܡܰܟܣܺܝܡܺܝܰܢܳܘܣ.

ܘܟܰܕ ܒܶܣܪܶܗ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܦܶܠ̈ܩܶܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ.

ܘܟܰܕ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܨ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܐܳܦ ܫܶܢ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ ܗ̈ܘܰܝ.

ܘܟܰܕ ܐܝܺܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܩ̈ܛܥܳܢ.

ܘܟܰܕ ܒܓܽܘܒܳܐ ܡܶܬܬܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ: ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ.

ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܰܝܶܠ ܡܚܽܝܠܽܘܬܰܢ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܶܗ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ.

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ

ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܬܳܐܘܡܰܐ. ܕܐܳܘ ܫܠܝܺܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܣܰܓܝܺ ܡܥܝܺܩ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܠܗܶܢܕܽܘ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܕܡܶܙܕܰܒܢܰܬ. ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܐܝܺܩܳܪܳܟ. ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܢܶܦܽܘܩ ܛܶܐܒܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܫܠܝܺܚܳܐ ܕܪܰܚܡܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܡܰܟܪܙܰܬ. ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܕܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܕܐܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܙܰܘܶܕܘ ܠܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܠܰܘܝܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܕܐܰܠܝܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ ܢܺܒܝܳܐ. ܘܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܠ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ.

ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ: ܐܰܝܟ ܫܡܽܘܐܝܺܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ.

ܘܐܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ: ܨܳܕܶܗ ܒܝܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ.

ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܘܰܐܠܝܺܣ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܚܪܽܘܒ ܗܘܳܐ ܠܪܽܘܡܽܝ ܡܕܝܢܬܐ.

ܘܡܰܠܐܰܟܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ.

ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܳܚܽܘܪܬܳܗ: ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܝܠܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ.

ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ: ܘܐܰܣܳܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܘܐܶܗܘܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܛܝܳܪܳܟ: ܘܰܗܘܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܘܰܡܛܰܪܦܳܐ܀

ܬܠܳܬܝܺܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ.

ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ: ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.

ܘܡܰܒܥܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ.

ܘܰܚܢܰܢ ܕܰܫܗܰܪܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܽܛ.

ܨܠܽܘܬܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܡܥܢܝܬܐ ܕܥܠ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܟܽܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ.

ܡܥܢܝܬܐ ܦܬܓ̄: ܒܕܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܐܰܠܳܗܰܢ.

ܟܰܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܡܠܝܢܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܣܘܟܳܠܐܳ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܘܡܶܬܝܰܕܥܺܝܬܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬܩܪܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܦܶܣܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܐ ܡܶܫܬܰܘܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܢܶܬܝܺܕܰܥ. ܘܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܘܒ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܫܰܒܰܚ ܬܰܡܳܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ ܕܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ:

ܣܳܠܩܳܐ ܒܡܳܐ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ:

ܬܰܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ : ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.

ܥܳܢܳܟ ܨܰܗܝܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ: ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ:  ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.

ܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܘܰܫܠܳܡܶܗ: ܢܶܫܪܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ.

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ: ܒܬܘܠܐܳ ܢܰܩܕܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܬܒܰܪܰܟ: ܟܶܢܫܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ.

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܰܢ ܛܳܒܳܐ: ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܡܳܪܳܟ ܕܐܰܘܪܶܒ ܟܳܗܢܽܘܬܳܟ: ܢܶܣܓܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ.

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܰܒܕܳܟ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ: ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܕܰܚܙܳܐ ܒܳܟ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.

ܕܬܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ: ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.

ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܕܡܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ. ܘܚܰܘܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܳܣܐ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܳܡ. ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܐܰܠܒܶܫܬܳܟ ܕܗܳܐ ܫܠܝܺܚ ܐܰܢܬ ܘܡܰܕܘܰܝ. ܦܘܽܩ ܠܳܟ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܳܟܶܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܺܢ. ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܠܐܳ ܩܰܕܺܝܢܳܝܗܝ. ܦܘܽܫܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܝܪ̈ܶܐ. ܦܘܽܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܢܦܰܢܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܟܗ̈ܢܐ:

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܕܒܘܪܳܝܗܝ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܘܠܐܶܠܝܺܥܳܙܳܪ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܪ ܛܘܪܳܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܚܰܘܒܰܬ ܓܰܘܳܐ ܥܶܪܨܰܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܢܶܫܬܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܠܐܶܠܝܺܥܳܙܳܪ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܦܰܩܰܕ. ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܬܶܒܟܶܐ. ܐܰܘ ܠܶܒܳܐ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܫܠܝܺܚ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܘܐܳܙܶܠ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܪܝܺܡ ܗܘܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܟܠܝܺܠܐܳ ܘܟܰܠܘܳܐ ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ. ܘܙܰܓ̈ܶܐ ܕܰܕܗܒܳܐ ܘܪܽܘܡܳܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܫܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܘܐܘܽܠܝ̈ܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܶܬܥܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܛܰܪܘ ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ :

ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦ̈ܺܝܢ. ܐܶܬܰܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܐܳܠܶܦ ܐܠܰܦ̈ܝܺܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܙܺܝܥܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܠܰܡܕܳܢ ܡܳܪܰܢ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܡܶܬܦܰܫܪܺܝܢ ܛܘܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܓܳܐܶܙ ܝܰܡܳܐ ܘܡܰܒܘ̈ܥܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܙܺܝܥܳܐ ܘܰܪܗܺܝܒܳܐ.  ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡ̈ܰܠܟܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܦܳܪܥܰܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܀