ܛܟܣܐ ܕܫܗܪ̈ܝܐ

1- ܩܠܐ ܕܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

2- ܩܘܡܐ ܕܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

3 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

4- ܩܘܡܐ ܕܡܐ ܪܚܝܡܝܢ ܕܘܟܪ̈ܢܝܟܘܢ

5 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

6 – ܩܘܡܐ ܕܩܘܩܝܐ

7 – ܩܘܡܐ ܕܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

8 – ܩܘܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

9 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܡܪܢ

10-  ܩܘܡܐ ܕܣܗܕܘ̈ܗܝ ܐܢܬܘܢ

11 – ܩܘܡܐ ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

12- ܩܘܡܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܩܝܬ

13 – ܩܘܡܐ ܕܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ

14 – ܩܘܡܐ ܕܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

15 – ܩܘܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

16 – ܩܘܡܐ ܕܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

17 – ܩܘܡܐ ܕܠܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

18 – ܩܘܡܐ ܕܥܠ ܒܝܬ ܠܚܡ

19- ܩܘܡܐ ܕܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܐ

 

♱ ܛܟܣܐ ܕܫܗܪ̈ܝܐ ♱

ܒܣܘܝܥܐ ܕܐܬܐܘܣ ܘܒܫܡ ܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܢܘܗܪ̈ܐ ܘܗܘ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝܠܐ ܕܐܒܐ: ܘܐܦ ܒܚܘܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܩ̈ܠܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܫܗܪ̈ܝܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܘܡܬܒܥܝ̈ܢܐ: ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܫܘܚ̈ܠܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ

ܒ̈ܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

ܘܕܬܝܒܘܬܐ ܘܕܥܢܝ̈ܕܐ ܘܕܩܝܡܬܐ ܘܕܨܠܝܒܐ

  • : ܩܕܡܝܬ ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ

1- ܩܠܐ ܕܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܰܕܡܳܝܳܐ :

1- ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܛܥܰܢܝ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܘܽܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܙܰܝܚܰܬ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇. ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ  ܘܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

2- ܡܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܛܶܥܢܰܬ ܘܙܰܝܚܰܬ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ: ܗܳܝ ܕܐܶܫܰܥܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܢܰܒܝܺ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐܳ ܚܰܘܝܺ ܢܰܦܫܶܗ: ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

3- ܫܰܗܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܰܢ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܰܫܘ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܰܒ ܫܰܝܢܳܟ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܓܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܢܶܙܡܪ̈ܳܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܀

4- ܬܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܡܰܢ ܢܰܨܒܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܝܰܠܕܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒܶܗ ܠܐܝܺܠܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ: ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܒܛܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ: ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ  ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

5- ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܩܘܽܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܠܝܺܫܰܥ. ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܚܰܠܝܰܬ. ܗܳܝ ܡܶܪܬܳܐ ܕܐܶܫܰܕ ܚܶܘܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܰܪܦܶܠܐܳ ܗܕܝܺܪܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܝܺܥܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܡܰܘܠܶܕ ܛܘܽܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

6- ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܰܪܡܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܐܰܚܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܠܝܺܠܐܳ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܫܰܡ ܐܰܒܳܐ ܒܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܪܝܰܡ ܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

7- ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ. ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܬܰܗܝܺܪ ܐܢܳܐ ܠܝܺ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܠܐܳ ܣܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܐܶܒܨܶܐ ܝܰܠܕܶܟܝ. ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬܘܽܠܰܝ̈ܟܝ ܩܰܝܳܡܝܺܢ. ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܟܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܢܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܡܐܳ ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܬܪܝܢܐ: ܩܘܡܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

8- ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܐ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐܶ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܝܺܙܓ̈ܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܕܒܰܨܠܘ̈ܰܬܳܟܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

9- ܡܰܢܽܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܝܺܢ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܽܢܗܽܘܢ ܗ݀̄ ܠܰܡܟܳܠܠܳܢܗܽܘܢ ܀

ܬܘܒ ܩܘܡܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ

01- ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܕܝܺܩ̈ܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܬܠܐܶ ܒܡܶܨܥܰܬ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ̱ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܠܟܽܠ ܫܶܢܕ̈ܝܺܢ ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

11- ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܕܐܰܕܰܐܡܳܘܣ. ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܢܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܠܐܶ ܚܰܣܢܽܘܗ̇ ܐܰܘ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܕܣܺܝܡ ܒܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܝܺܫ̈ܶܐ. ܘܣܝܺܡ ܒܳܗ̇ ܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܐ. ܘܦܳܬܘܪܳܐ ܕܣܝܺܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܀

21- ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܺܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܣܳܗܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܚܳܒ ܗܘܳܐ ܥܡܳܠܝܺܩ ܡܶܢ ܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܟܠܐܳ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܕܳܪܰܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ: ܕܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܰܪ̈ܐܠܳܝܶܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

31- ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܠܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܶܗ. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܽܐܘܪܚܶܗ. ܠܐܳ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܬܘܽܩ̈ܠܳܬܳܐ ܠܰܕܪܳܕܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ. ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܐܰܟܪܶܙܘ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܐܰܪܕܝܺܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

41- ܚܰܕ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܒܓܰܘ ܓܘܽܒܳܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܥܺܝܪܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܠܳܡܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܕܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܦܪܳܟ. ܘܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܕܐܰܝܬܶܐ ܠܳܟ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܘܪܶܒ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

51- ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܰܝܟܠܐܳ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܥܶܡܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܝܺܚܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܘܚܳܡܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܩܝܺܡ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

61- ܢܝܰܩܰܪ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܦܳܠܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܰܦܠܰܚ ܘܰܠܐܝܺ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܬܟܰܫܰܪ. ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܪܶܗܛܶܗ. ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܽܕܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܰܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܠܐܳ ܚܳܡܶܐ ܗ̄ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܀

71- ܪܒܝܥܝܐ:

ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܢܛܝܺܪ ܟܠܝܺܠܳܟ ܐܰܒܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ. ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܚܠܳܦ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠ  ܦܰܓܪܳܟ. ܒܡܳܪܳܟ ܕܰܪܚܶܡܬ. ܠܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܐܳ ܙܳܥܬ ܘܐܰܫܦܶܠܬ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܐܳ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

81- ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܟܽܘܠܳܠܳܟ ܫܠܝܺܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܪܶܐ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܕܰܒܛܶܠ ܗܳܪܟܳܐ. ܩܳܠܐܳ ܕܢܶܥ̈ܡܳܬܳܟ. ܬܶܙܡܰܪ ܬܰܡܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ. ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܚܦܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܐܳ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܀

91- ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܰܚܬܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܗܘܳܐ. ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܬܠܐܶ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܣܠܝܺ ܠܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܛܘܽܗܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܪܚܶܡ ܘܐܰܚܶܒ. ܘܠܰܢܝܳܚ̈ܳܶܐ ܣܢܳܐ ܘܐܰܣܠܝܺ. ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܝܶܫܽܘܥ. ܝܰܩܰܪ ܘܰܓܒܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

02- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܰܦܠܰܚ ܘܰܠܐܝܺ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܬܟܰܫܰܪ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܪܶܗܛܶܗ ܒܙܳܟܘܽܬܳܐ ܕܠܘܽܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܘܽܟܪܳܢܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܟܰܠܶܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܕܬܝܒܘܬܐ :

12-  ܠܐܳ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܚܰܛܳܝܐܳ. ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܦܺܝܩ ܒܰܒܥܳܬܳܟ ܘܣܰܓܺܝ ܚܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܠܳܟ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܚܳܕܶܐ ܒܳܟ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܶܗ. ܛܳܥܶܢ ܠܳܟ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܳܟ ܗ̄ ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܳܟ ܀

22- ܟܬܝܺܒ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܝܳܕܳܥ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܶܗ. ܘܠܐܳ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܰܓܝܺ ܢܶܒܠܰܥ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܒܠܰܥ. ܒܰܕܠܐܳ ܡܦܳܣ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܠܐܳ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܐܰܫܠܶܡܬܳܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܰܨܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܫܳܐܘܠ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

32- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܕܡܽܘܬ ܐܰܝܽܘܒ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐܰܝܟ ܐܰܝܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ. ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܐܰܝܽܘܒ. ܘܒܰܕܰܪ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܰܒܰܚ ܐܰܝܽܘܒ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܘܰܢܣܰܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܣܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܗ̄ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

42- ܫܬܝܬܝܐ: ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܰܠ̈ܠܐܶ ܕܥܰܘܠܐܳ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܗܳܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܐܠܶܦܰܢ ܕܬܶܛܒܰܥܝ̱ ܠܳܗ̇. ܢܶܩܪܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ. ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܒ̈ܕܳܢܳܝܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܰܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܢܰܥܕܶܝܗ̇ ܠܐܶܠܦܰܢ. ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܫܰܝܢܳܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܐܶ ܀

52- ܩܛܺܝܠܐܳ ܕܰܩܛܰܠ ܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ ܠܒܺܝܫܐܳ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܩܛܽܘܠ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܺܝ ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܒܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ̱. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ. ܕܥܶܪܒܳܐ ܕܐܶܒܰܕ. ܘܐܰܦܢܝܶܗ ܠܰܛܝܳܪܶܗ. ܒܥܺܝ ܠܐܰܒܺܝܕܽܘܬܝ̱. ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܘ ܙܽܘܙܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܐܶܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܶܩܥܶܐ ܘܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܗ̄ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62 – ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܟܺ̈ܐܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܫܦܰܪܘ̱ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܚܰܕܶܬ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

72- ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬܘ̱ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝܶ̈ܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܥܰܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ.. ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܒܰܪ ܘܰܡܥܰܦܶܐ. ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܥܰܦܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܗ̄ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

82- ܣܰܓܝܺ ܪܰܒܳܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܐܰܒܺܝܠܺܝܢ. ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܫܰܪܺܝܘ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ ܀

92- ܬܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܓܠܺܝ ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܰܢܝ̱. ܘܐܰܦܩܰܢܝ̱ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܚܰܘܝܰܢܝ̱ ܬܰܡܳܢ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܘܽܒ ܐܶܡܰܪܝ̱ ܠܺܝ. ܕܐܬܢܰܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝܬ. ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܶܬܳܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܚܝܰܘ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܚܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗ̄ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

03- ܒܠܶܠܝܳܐ ܫܩܰܠܬܰܢܝ̱ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܒܳܠܐܶ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܐܶܡ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܕܐܳܡܰܪ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܩܰܦܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܶܫܒܰܬ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܚܝܰܘ. ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܫܡܰܥ̈ܝ̱ ܐܶܕ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܗ̄ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

13 – ܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܚܰܦܺܝ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܕܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܙܰܚ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܣܳܢ̈ܝܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܙܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܥܰܠ ܚܰܨܶܗ. ܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘܗ̈ܝ. ܘܕܰܦܢܶܗ ܕܰܬܪܺܝܥܳܐ. ܘܩܳܥܶܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܐܳܒܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦܫܝ̱. ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܘܕܐܰܠܝܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܐܰܣܩܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܗ̄ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

23- ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܢܽܘܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܙܟܳܐ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܠܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ. ܘܰܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܟܽܠ̈ܥܶܕܳܢܺܝܢ ܗ̄ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

33- ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ̱ ܥܶܠܳ̈ܝܶܐ ܥܰܡ  ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܰܪܓܝܺܙܺܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ̱. ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܶܫܟܳܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩ. ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕ̈ܚܰܝܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗ̄ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܀

43- ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ̱ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ̱ ܒܰܪܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܟܝ̱.  ܘܙܰܡܶܢܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܠܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܕܰܢܣܰܓܶܐ ܠܶܟܝ̱ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܶܬܬܥܺܝܪܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ. ܘܐܰܒܪܶܟ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܟܰܢܶܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܝܳܪܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

53- ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܽܗܘܢ. ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܶܐܒܶܗ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܰܶܐ. ܘܨܳܒܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܬܰܘ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܘܡܰܢܰܥ ܘܰܡܛܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܘܐܶܙܕܰܝܰܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܗ̄ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܀

63- ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܦܰܪܩܰܢܝ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܝ ܩܳܥܝܳܐ ܥܕܺܬܳܐ ܟܰܕ ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇. ܒܗܳܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܫܡܰܢܝ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܡܰܟܪܰܢܝ ܦܰܘܠܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ. ܒܗܳܢܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ. ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ ܘܰܚܬܺܝܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܦܰܪܩܰܢ ܗ̄ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܀

73- ܨܠܝܺܒܳܟ ܐܰܡܠܶܟ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܒܶܗ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܳܟ. ܒܝܽܘܡ ܐܘܽܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܣܳܓܕܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܘܽܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ ܗ̄ ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܣܳܓܕܝܺܢ ܀

83- ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ̈ܝܺܢ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܝܺܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܰܓܶܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܠܰܘܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ. ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀

2- ܩܘܡܐ ܕܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܬ:  ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ :

1- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ.݀ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ̱. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ. ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܳܝ̈ܬܳܐ ܀

2- ܗܘܳܬ݀ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܗܺܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܠܰܢ ܐܶܡܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ݀ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܘܰܕܥܺܕܬܳܐ ܕܢܳܛܪܳܐ ܫܪܳܪܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܳܝ̈ܬܳܐ ܀

3- ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܳܨܪܰܬ ܫܰܒܰܚܝ̱ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܟܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܘܐ̱ܰܚܪܺܬܳܐ ܢܰܨܪܰܬ ܝܰܠܕܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܀

4- ܒܓܰܘ ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܛܰܦ. ܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܘܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܛܶܥܢܰܬ݀ ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ:

5- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ. ܕܐܰܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܐ ܀

6- ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܪܰܒܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܐܳܠܶܦ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܐܳ ܡܰܡܪܚܺܝܢ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

7- ܒܪܰܘܡܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܟܽܘܢ. ܘܰܒܓܰܘ ܬܐܺܒܶܝܠ ܟܶܢܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܙܳܪ̈ܥܰܝ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܀

8- ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܀

9- ܪܰܡܪܶܡ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܡܰܟܪܽܘܗ̇ ܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܒܐܪܳܙܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓ̈ܒܰܝܳܐ. ܐܰܬܩܶܢܘ̱ ܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

01- ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ. ܠܰܚܠܽܘܠܐܳ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܀

11- ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܪܰܥܝܽܘܟ ܒܰܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ. ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܀

21- ܨܦܪܳܐ ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܐܝܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܐܳܦ ܡܰܠܒܶܫ ܠܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ : ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

31- ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܐܺܒܶܝܠ. ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.  ܕܡܰܒܰܥ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܟ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܀

41- ܬܗܰܪܘ̱ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܒܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܽܘܩܒܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܕܰܐܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܀

51- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ. ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܰܦܠܰܚ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܘ̈ܽܠܨܳܢܶܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

61- ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܫܰܡܶܫܬܳܝܗܝ. ܡܶܢ ܛܰܠܽܝܘܬܳܟ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܫܩܰܠܬ ܐܰܒܽܘܢ ܠܢܺܝܪܶܗ. ܗܽܘ ܢܝܰܩܰܪ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܐܳ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

71- ܢܽܘܪܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܙܰܝܬܳܐ ܕܰܗܕܺܝܪ ܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܨ̈ܠܰܘܳܬܳܟ. ܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ  ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ. ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

81- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

91- ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܐܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܰܕܳ̈ܡܰܝ. ܕܠܐܳ ܢܶܬܚܰܠܰܨ. ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܀

02- ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ. ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܳܟ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܀

12- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܛܳܥܶܢ. ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܗ. ܘܡܰܐܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܠܐܳ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ. ܠܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܢܳܐ ܀

ܒܠܺܝܬ ܠܺܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܝ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ. 22- ܘܣܰܓܺܝ ܣܰܩܪܰܢܝ. ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܟܳܐܶܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

32- ܗܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐܳ. ܘܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܐܶܒ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܐܰܚܰܝ̈. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

42- ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܥܰܠ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܢܳܫܳܐ. ܒܶܛܠܰܬ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܳܛܶܠ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

52- ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܟ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

62- ܐܰܥܒܰܪܘ̱ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܘܬܶܐ. ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܬܶܐ ܘܡܰܦܨܰܚ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܟܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܙܳܝܚܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

72- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ. ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ̱. ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ. ܠܐܳ ܐܰܪܦܺܝܘܗܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܟܢܶܬ. ܘܛܶܥܡܶܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܺܐܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

82- ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ. ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ. 42- ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܥܢܰܕ. ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

92- ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܘܽܒ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܕܰܢܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

03- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܐܳ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܘܽܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܀

13- ܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐܳ ܡܰܡܠܶܟ. ܠܐܳ ܚܰܫܳܐ ܘܠܐܳ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

23- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܰܟܪܶܙܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܀

33- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܚܶܬܘ̱ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ. ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

43- ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܐܝܺܬܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ. ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

53- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕ̈ܚܰܝܶܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܰܚܡܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

63- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܀

73- ܗܰܒܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܳܦ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܠܐܳ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܫܰܪܰܪܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܡܶܠܬܳܟ ܝܺܚܝܺܕܳܐ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

83- ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܦܪܺܝܩܳܐ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܰܢܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܓܰܠ̈ܠܐܶ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܀

93- ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܠܝܺ ܒܰܚܒܳܠܐܳ ܀

04- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܩܰܝܣܳܐ ܘܛܰܥܢܶܗ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܶܬܬܙܺܝ̈ܥܝ ܗܘ̈ܰܝ ܘܰܪ̈ܥܶܠܝ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܫܰܝܶܢ ܐܶܢܶܝܢ ܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܀

14- ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

 3 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

ܩܕܡܝܐ:

1- ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ. ܘܨܶܝܕܰܝܟܝ̱ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ̱ ܠܶܗ. ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

2- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܺܐܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܒܥܳܝ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ̱. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݀. ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ. ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ. ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟܐܳ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱ ܀

4- ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܐܩܺܝܐܝܶܠ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܨܳܪܰܬ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܘܒܶܟܝ̱ ܕܶܝܢ ܐܰܓܶܢ. ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܀

5- ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܰܪܓܳܢܝܺܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܬܳܝ ܥܽܘܠܝ ܘܐܰܦܺܝܣܝ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

6- ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ. ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܀

7- ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܓܶܢܣܶܗ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܒܬܰܪܥܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܐܳܣܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ. ܣܰܒܽܘܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܦܰܢܰܘ ܫܶܐ̈ܠܳܬܰܢ ܀

8- ܠܐܳ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐܶ ܘܓܰܠ̈ܠܐܶ ܕܛܳܪܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܕܣܺܝܡ ܒܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܟܺܐ̈ܦܶܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

9- ܒܳܥܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܐܘܽܠ̈ܨܳܢܶܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

01- ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܕܬܰܘ ܨܶܝܕܰܝ. ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܐܰܟܘܳܬܝ̱. ܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ̱. ܐܶܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

11- ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܘܰܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܀

21- ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܥܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ. ܕܰܛܥܶܢ ܘܰܥܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ ܕܠܐܳ ܪܶܛܒܳܐ. ܚܢܰܢ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ ܀

31- ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܘܪܟܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܡܨܰܠܐܶ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܀

41- ܙܺܝܘܳܟ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܟ ܚܰܒܪܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܝܶܠ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܛܽܘܒܰܝܟ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ ܕܰܟܡܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

51- ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨ̈ܠܰܘܳܬܰܢ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܫܶܐܠ̈ܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ. ܕܰܡܠܐܶ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܀

61- ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ. ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܢܶܦܠܽܘܚ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ. ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܀

71- ܐܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܐܰܡܬܳܟ ܐܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܐܺܝܬ ܠܺܝ ܒܢܰܝܳ̈ܐ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܐܶ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

81- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܰܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܡܩܺܝܡܳܐ ܠܶܗ. ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

91- ܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܗܽܘ ܚܳܨܶܕ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܙܳܪܰܥ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ܀

02- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ. ܒܟܰܪܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܦܠܰܚ ܘܰܠܐܝܺ ܘܐܶܬܟܰܫܰܪ ܘܰܢܣܰܒ. ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

12- ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ̱. ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܰܠܳܚܳܐ. ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܠܐܶܠܦܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ. ܘܰܬܢܰܛܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

22- ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܶܟܠܐܳ. ܕܨܳܡܘ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܐܺܝܙܪܳܥܝܠ. ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ. ܕܨܳܡܘ ܢܺܝ̈ܢܘܳܝܶܐ. ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

32- ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ. ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܗܘܶܐ. ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܠܐܰܘܨܰܪ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܀

42- ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܰܡܥܺܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܕܶܐ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܐܢܳܫ̈ܐܳ ܕܠܰܒܫܽܘܟ. ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

52- ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܢܳܗܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܚܰ̈ܛܳܝܶܐ. ܕܰܣܛܰܘ ܡܶܢ ܐܘܽܪܚܳܟ. ܬܶܦܪܽܘܣܝ̱ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܬܣܰܬܰܪܝ̱ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܀

62- ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܐܠܰܒܶܫܬ ܡܶܢ ܡܰܝܳ̈ܐ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܫܶܡܥܶܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. 72- ܠܩܰܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܢܶܒܠܐܶ ܒܰܚܒܳܠܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱.. ܦܳܪܰܥ ܐܢܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܀

82- ܩܳܠ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܫܶܡܥܶܬ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ. ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܬܳܝ ܠܶܟܝ̱ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܰܬ ܪ̈ܽܘܚܳܐ. ܘܦܽܘܚܝ̱ ܒܰܩ̈ܛܺܝܠܐܶ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܀

92- ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܓܰ̈ܒܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܫܡܰܥ. ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܙܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܝܺܛ̈ܐܶ. ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܀

03- ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܟܰܠܘ. ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

13- ܗܳܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܚܳܨܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܡܓܰܒܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܠܐܰܘܨܰܪ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

23- ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܫܰܝܢܳܐ ܬܰܝܬܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܰܢ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܝ̈ܟ. ܥܰܡܳܟ ܢܶܥܽܘܠ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܀

33- ܠܐܳ ܬܶܬܐܰܒܠܺܝܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܘܠܐܳ ܬܶܒܟܶܝܢ. ܥܰܠ ܝܺܚܝܺܕܶܟܝ̱ ܕܐܶܬܬܠܺܝ̱ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܶܗ ܢܳܨܚܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

43- ܩܳܡܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܒܰܪ̈ܩܶܐ. ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܠܘ̱ ܠܐܘܽܪܫܠܶܡ. ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ̱. ܕܩܰܒܪܳܐ ܛܒܺܝܥ ܗ̱ܘ. ܘܰܩܒܺܝܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܀

53- ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܰܪܬ ܡܳܪܝ̱. ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܒܝܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

63- ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܣܰܒܰܪ̈ܝ. ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ. ܘܐܶܬܦܨܰܚܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

73- ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܙܰܠܬ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ ܬܰܡܳܢ. ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܝܰܒܶܒܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

83- ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܕܝܺܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ. ܘܢܰܣܶܩ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܝܳܠܘܕܳܟ. ܕܝܰܗܒܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

93- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܳܝ̈ܨܳܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܚܰܪܰܪ ܘܐܰܦܶܩ. ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܫܝܘܽܠ. ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ. ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܦܪܳܢܐ ܀

  4- ܩܘܡܐ ܕܡܐ ܪܚܝܡܝܢ ܕܘܟܪ̈ܢܝܟܘܢ

ܩܕܡܝܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1- ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܐܶ. ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

2- ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐܶ. ܘܐܳܦ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢ. ܠܶܟܝ̱ ܕܺܝܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ. ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

3- ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܘܳܬ݀ ܟܰܪܣܶܟܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܢܚܶܬ ܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ :

4- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܝ̱ ܡܶܢ ܫܽܘܪܝܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ. ܕܥܰܒܕܶܟܝ̱ ܢܰܘܣܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܀

5- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܰܬܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

6- ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܰܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܥܒܰܕܬܘܽܢ. ܘܠܐܰܬܪܳܐ ܕ̈ܚܰܝܶܐ ܡܰܢܰܥܬܘܽܢ. ܚܶܕܝܰܬ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܓܶܕܠܰܬ ܣܳܡܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܀

7- ܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܝ ܡܶܫܬܘܽܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ. ܕܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܪܶܗ ܕܰܚܠܽܘܠܐܳ ܚܳܕܶܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ̱ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ̱ ܀

8- ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܰܢܡܽܘܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܺܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

9- ܐܳܣܰܘ̈ܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܩܰܪܟܽܘܢ. ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܘܶܐ ܙܡܺܝܢܳܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

01- ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܣܢܰܝܬܘܽܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܫܳܛܬܽܘܢ ܬܘܽܒ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

11- ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܚܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܢܶܬܢܛܰܪܝ̱ ܟܳܠܫܳܥ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܀

21- ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ ܦܳܠܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ. ܗܘܰܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܀

31- ܠܥܶܠܳܝ̈ܐܶ ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܰܬܗܰܪ ܙܺܝܳܘܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܡܣܶܢܬ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܪܽܘܚܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܳܟ. ܥܰܡܶܗ ܬܶܬܒܰܣܰܡ ܀

41- ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܶܗܢܰܡ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ. ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

51- ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܡܳܪܝ̱ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܝܳܓܳܐ ܕܟܳܠܐܶ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܦܰܨܳܢܝ̱. ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܫܪܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܀

61- ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܐܶܓ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܗ̱ܘܽ ܥܳܐܠܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܬܰܝܳܒ̈ܐܶ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

71- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܟ ܩܽܘܕܡܰܬ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܕܳܢܝ̱ ܒܦܽܘܢܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܐܶܗܘܶܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐܳ. ܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܀

81- ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬܢܰܗܪܽܘܢ ܙܰܘܥܰܝ̈. ܕܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟܺܝ̈ܢ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܝܰܕ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱. ܕܐܶܫܰܒܰܚ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܀

91- ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܐܰܫܺܝܓ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܘܠܐܳ ܥܒܰܕ ܥܰܘܠܐܳ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܠܝܒܐ :

02- ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬ̈ܚܰܠܰܛܝ̱ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܥܶܠܳܝܶ̈ܐ ܘܰܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܘܢܰܨܰܚܘ̱ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ̱ ܀

12- ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܣܶܒܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘܽ ܣܳܠܩܺܝܢ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܥܰܠܝܺ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܀

22- ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܢܶܛܪܽܘܕ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ̱. ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܬܶܩܘ̱ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܚܰܝ̈ܐܶ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ̱ ܠܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܀

32- ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܕܡܰܪܟܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

42- ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܗܳܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܀

52- ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܠܬܳܢܝ̱. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܦܰܚܬ ܒܺܝ ܕܠܐܳ ܐܶܡܽܘܬ. ܐܶܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܳܐ ܐܰܡܺܝܬܰܢܝ̱. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ. ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܀

62- ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟܶ̈ܐ. ܡܶܨܛܰܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

72- ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܒܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܬܶܩܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ. ܕܗܽܘܝܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܀

82- ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܠܬܳܢܝ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܦܰܚܬ ܒܺܝ ܕܠܐܳ ܐܶܡܽܘܬ. ܘܐܳܬܶܐ ܒܝܺܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܐܰܡܺܝܬܰܢܝ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ. ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܀

92- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܕܚܳܐܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܐܰܢܬܽ ܗܘ ܝܳܕܰܥ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܰܒܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

03- ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܕܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܐܳܙܠܐܳ ܐܢܳܐ ܠܝܺ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܝܺ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܚܳܙܝܳܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

13- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܩܰܝܳܡܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ. ܫܰܩܠܘܽܗ̇ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ . ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܰܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܀

23- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܰܡܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܰܝ̈ܗܘܽܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܟܡܳܐ ܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܠܐܰܕܳܡ ܀

33- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡ ܥܰܡܶܗ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܘܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܘܰܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܚܝܺܠܬܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܀

43- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ ܚܶܫܽܘܟ. ܦܰܩܶܕܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܬܶܓܠܽܘܢ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܣܰܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܚܰܦܰܘ ܐܪܳܙܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܀

 5 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

1- ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ . ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ ܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

2- ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܺ ܠܬܺܐܒܝܠ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܚܰܣܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ  ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܀

4- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܩܥܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܶܟܝ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܀

5- ܐܰܝܟ ܕܰܫܪܳܬ ܢܘܽܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܥܰܪܰܟ. ܫܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܢܰܛܪܶܗ. ܘܠܐܳ ܐܰܘܩܶܕܬܶܗ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܥܘܽܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܶܘܶܐܝܠܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

6- ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܪܰܥܺܝ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܘܢ ܀

7- ܛܳܣܘ ܓܘܽܕ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܝܺܢ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܰ ܩܘܽܕܫܳܐ ܥܰܠ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܀

8- ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܰܢ ܐܰܪܘܺܝܟܽܘܢ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܠܰܬܘܽܢ ܘܠܐܳ ܚܰܫܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܙܰܝܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܗܽܘ ܐܰܪܘܺܝ ܠܰܢ ܘܠܐܳ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܀

9- ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܘܽܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܥܳܐܠܝܺܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܠܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

01- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܬܰܪܣܺܝܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܪܰܒܝܺܘ ܒܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥ̈ܳܢܳܟ. ܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘܳܬ̈ܗܽܘܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

11- ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܩܘܽܡ ܨܰܠܐܳ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܳܢܳܟ ܕܗܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܠܩܳܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܟ ܒܰܣ̈ܝܺܡܳܬܳܐ ܀

21- ܪܳܡ ܕܰܪܓܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܬܳܓܳܟ ܘܰܢܛܝܺܪ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܢ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬ ܒܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

31- ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܛܘܽܒ̈ܶܐ ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܐܳ ܟܺܐ̈ܢܶܐ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܶܕܠܰܬ݀ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ: 

41- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܺܘܳܣ ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܰܣܝܠܠܝܳܘܣ. ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܟ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܣ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܀

51- ܡܳܪܳܟ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܘܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ. ܕܙܶܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܕ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܠܐܳ ܚܽܘܒܳܠܐܳ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܳܟ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܝ̱ ܬܺܐܬܶܐ ܀

61- ܒܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܒܽܘܢ. ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܶܕܠܰܬ ܠܳܟ ܟܠܝܺܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܀

71- ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܡܽܘܢ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܢܶܨܒܰܬ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܕܥܶܩܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

81- ܣܳܡ ܒܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕ̈ܚܰܝܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܠܶܗ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܀

91- ܢܚܰܘܰܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܳܐ ܣܳܗܶܕ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܶܗ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

02-  ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗ̱ܘܽ ܐܠܰܗܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܓܒܰܠ̈ܝ̱ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

12- ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܀

22- ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܳܢܶܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܚܳܐܶܢ ܠܰܢ ܀

32- ܓܰܙܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܰܐܝ̈ܺܢܶܐ ܘܰܚܒܰܢ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܥܺܝܪ ܘܐܰܡܺܝܢ ܥܰܠ ܣܘܽܓܦܳܢܰܢ. ܘܟܰܡܝܺܢ ܕܰܢܨܽܘܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܀

42- ܘܳܝܠܝܺ ܕܰܣܢܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܘܢܰܚ̈ܬܰܝ ܨܳܐܐܝܺܢ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܝܺܫܳܐ ܦܶܠܚܶܬ ܒܰܪ̈ܓܝܺܓܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܣܰܪܕܳܐ ܠܝܺ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܝܺ. ܕܰܝܳܢܝ ܕܽܘܢ ܕܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

52- ܠܬܰܪܥܳܟ ܡܩܰܕܡܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ. ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܒܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62- ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܐܶ ܕܺܝܠܰܢ ܐܳܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ̱ ܝܺܪܰܬܘ̱ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

72- ܐܶܠܽܘܠܐܳ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܠܶܘܠܐܳ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ. ܘܰܥܬܝܺܕ ܬܘܽܒ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܀

82- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܐܳܦ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܬܶܣܰܩܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ  ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܦܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܀

92- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܘܥܶܝܢ ܓܶܦ̈ܐܶ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܀

03- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱. ܕܰܒܩܶܛܠܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܫܩܰܠܘ̱ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܘܠܳܒܫܝܺܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܦܳܢܶܝܢ ܠܰܥܕܶܝܢ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

13- ܐܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܒܺܐܪܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܐܶܬܰܢܰܛܪܰܬ ܗܘܳܬ ܕܒܰܣܝܳܢܳܐ ܛܰܡܪܳܗ̇ ܥܰܡܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܽܘܪܳܐ. ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܰܛܡܝܺܪ ܒܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

23- ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܘܩܳܡ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܘܙܳܥ̈ܝ̱ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܪܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܕܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܕܰܒܪܶܗ ܘܰܢܦܰܩ. ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܠܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܀

33- ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܐܶܬܡܠܺܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܡ̈ܶܠܐܶ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܚܰܝܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

43- ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܒܰܕܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܐܳ ܀

53- ܚܕܰܘ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡܘ̱ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܘܰܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܩܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܬܳܐܘܡܰܐ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܗܳܝ̱ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܀

63- ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܢܳܛܘܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܒܰܕܰܪܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܀

73- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܥܽܕܬܳܐ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܰܕܡܶܟ ܟܰܕ ܥܺܝܪ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ . ܘܢܶܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ ܀

83- ܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܫܳܟܒܶܝ̈ܗ̇. ܕܐܰܪܥܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܀

ܬܘܒ

6 – ܩܘܡܐ ܕܩܘܩܝܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1- ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ . ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܕܗܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܠܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܐܶ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐܶ ܡܰܠ̈ܳܠܳܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

2- ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܽܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܳܘܝܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܚܰܩܠܐܳ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܺܝܥܳܬ݀ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܫܶܒܠܐܳ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܗܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓܠܐܶ. ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

3- ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܦܰܢܳܝ ܫܰܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܗܰܒܝ̱ ܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܥܳܩ ܗܰܒܝ̱ ܠܶܗ ܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܗ ܛܪܽܘܕܽܝܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

4- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܟܬܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܐܺܢ̈ܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܥܰܡܠܶܗ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ܀

5- ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܦܶܣܳܘܣ ܛܰܐܠܐܳ ܪܶܣܡܰܬ݀. ܕܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܳܒ̈ܐܶ ܕܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܕܰܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܳܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒܺܐܝܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐܶ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܕܐܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

6- ܡܘܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܐܶܟܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܪܳܐ ܝܺܢܶܩ ܡܶܢܶܟܝ̱. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ̱ ܒܬܘܽܠܰܝ̈ܟܝ̱ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ̱. ܕܢܶܒܗܰܬ݀ ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܟܝ̱ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘܽ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

7- ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܪܓܝܺܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܕܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܘܚܰܕ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܐܳ ܥܒܰܕܘ. ܛܥܶܢ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ. ܕܰܒܪܶܟܝ ܥܳܒܶܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

8- ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܝܺ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕܶܝܗ̇. ܘܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܝܰܠܕܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܥܰܡ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܬܠܝܬܝܐ : ܕܩܕܝ̈ܫܐ:

9- ܕܟܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ. ܕܗܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܪܽܘܡܺܝ. ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܺܐ̈ܢܶܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܚܶܒܘ̱ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܗ̄ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܀

01- ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܬܝܺܩܬܳܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܕܰܬܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܚܶܬ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܒܢܳܐ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܒܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܬܝܺܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

11- ܒܦܳܬܘܽܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܣܰܓܝܺ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ. ܕܰܓܢܶܝܢ ܒܶܗ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܓܢܶܐ ܒܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܓܢܶܐ ܒܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܓܢܶܐ ܒܶܗ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܰܨܠܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܗ̄ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܀

21- ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪܬܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܪܕܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܺܠܝܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܘܣ. ܐܳܦ ܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ ܕܦܰܫܶܩ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܘܡܳܪܝ̱ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܪܕܺܝܦ. ܘܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

31- ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܕܺܝܩܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܬܰܠܝܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܬܰܠܝܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. ܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܡܽܘܢ ܙܒܰܢܘ̱ ܗ̄ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܀

41- ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܚܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܕܳܪ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܫܳܬܶܝܢ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܦܢܳܐ ܕܬܶܪܥܰܬ݀ ܪܽܘܡܚܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

51- ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܐܶܣܛܶܦܰܐܢܽܘܣ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܘܳܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐܰ ܘܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܗܕܳܐ. ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܳܐ. ܡܳܪܝ̱ ܩܽܘܪܝܰܩܽܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ. ܫܡܽܘܢܺܝ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ̱ ܒܰܪ ܫܰܐܒܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

61- ܬܠܳܬܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐܳ ܥܳܐܶܠ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܩܛܺܝܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܣܰܝܦܶܗ ܕܐܺܝܪܽܘܕܺܝܣ. ܘܐܶܣܛܶܦܰܐܢܽܘܣ ܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐ̈ܦܶܐ. ܡܳܪܝ̱ ܓܶܘܪܓܺܝܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܓܺܝܓܠܐܳ ܠܣܰܝܦܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

71- ܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܝܺܬܳܐ ܢܦܰܩܘ. ܘܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܦܪܰܣܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܨܺܝܕܬܗܽܘܢ. ܦܰܪܣܳܗ̇ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܡܺܝ. ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܦܰܪܣܳܗ̇ ܬܳܐܘܡܰܐ ܥܰܠ ܗܶܢܕܽܘ ܘܐܰܕܰܝ ܥܰܠ ܐܽܘܪܗܳܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܢܰܓܕܳܗ̇ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

81- ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ. ܘܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܪܰܒܰܢ. ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

91- ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ. ܘܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܶܣܛܽܘܢܶܗ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝܢ. ܥܶܣܪܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

02- ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܰܕܺܝܩܘ ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܝܺܬܳܐ ܕܬܰܠܝܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܬܰܠܝܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܠܐܰܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ. ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. ܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܛܘܽܒܳܐ ܡܽܘܢ ܙܒܰܢܘ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

12- ܠܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܣܢܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܪܚܶܡܬ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܰܬ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܕܐܳܡܰܪ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܝܺܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘ̈ܚܰܝܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

22- ܡܳܐ ܪܓܺܝܓ ܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܳܟ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܒܳܟ. ܚܰܝ ܗ̱ܘܽ ܡܰܘܬܳܟ ܘܰܪܚܺܝܡ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܬܶܦܽܘܩ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܠܰܢ ܢܰܫܘܶܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

32- ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܩܪܳܢܝ̱ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܙܰܠ ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘܽ ܪܰܒܳܐ ܘܐܶܢ ܐܶܦܽܘܫ ܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܢ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܥܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܐܶܢ ܦܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܐܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

42- ܡܶܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܒܣܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܰܛܥܶܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܳܠܫܳܥ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܳܟ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܒܳܟ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

52- ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܙܰܡܢܰܢܝ̱. ܘܡܽܘܢ ܐܰܪܡܶܐ ܠܶܗ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܠܐܳ ܝܳܕܥܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܓܕܰܠ ܟܠܺܝܠܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܡܙܰܝܚܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

62- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܝܪܶܗ ܕܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܝܺܠ ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܕܐܶܬܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܚܰܣܝܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܘܰܡܫܰܡܗܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܺܝܠ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

72- ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐܳ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ. ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܐܺܝܬ ܗܘܰܝܢ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܠܐܳ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰܠܶܦܰܝܢ ܡܳܪܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܺܟ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܘܺܣ ܥܠܰܝܢ ܀

82- ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܡܶܢܳܟ ܪܰܚܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܪܳܐܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܠܺܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܬܰܝܳܒܐ. ܘܠܐܳ ܫܳܒܶܩ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܫܩܺܝܬ ܘܐܶܢܳܐ ܨܗܺܝܬ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܬܶܪܥܰܬ݀ ܪܽܘܡܚܳܐ ܠܨܰܗܝܽܘܬܝ̱ ܦܰܝܶܓ ܠܺܝ ܗ̄ ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

92- ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܐܳ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܢܝ̱. ܘܡܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܢܝ̱ ܒܳܗܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ̱. ܕܐܶܢ ܩܳܕܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܘܐܶܢ ܡܰܘܚܰܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܶܫܬܠܶܡ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܀

03- ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܬܺܝܚ ܗ̱ܘܽ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܠܺܝܐܳ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬ ܗ̄ ܘܗ݀ܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܀

13- ܗܘܰܝܬܘܽܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܚܰܨܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܘܰܙܘ̈ܳܕܶܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ. ܣܰܒܘ̱ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܦܽܘܩܽܘܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ. ܕܚܳܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܬܢܳܐ ܘܚܳܕܶܐ ܘܬܰܪܥܶܗ ܦܳܬܰܚ ܠܟܽܘܢ ܗ̄ ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

23- ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܐܝܽܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܕܠܐܳ ܗ̄ ܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܠܝܒܐ :

33- ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܘܽܪܶܫܠܶܡ. ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗܶܠܶܢܝ̱ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕܝ̱. ܘܐܶܚܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܬܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܥܢܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܕܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ̱. ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

43- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܦܰܪ ܕܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܗܳܦܶܟ ܡܰܚܪܶܡ ܕܡܶܡܬܘܽܡ ܠܐܳ ܚܙܳܐ ܠܺܝ. ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܀

53- ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܐܰܚܺܝܕܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܗ̇ ܡܰܘܡܝܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܛܰܥܢܳܟ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܬܶܪܥܰܬ݀ ܕܰܦܢܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܥܒܰܪܳܝܗܝ ܠܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܘܐܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܀

63- ܬܚܶܝܬ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܡܢܰܫܩܳܐ. ܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܚܳܣ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܟ ܕܢܶܒܠܐܶ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܰܫܠܳܝ ܩܳܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܺܝ ܪ̈ܳܚܰܡܝ ܗ̄ ܘܒܳܗܬܺܝܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܀

73- ܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ. ܕܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܨܪܽܘܗܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐܳ ܛܥܶܡܘ̱. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܀

83- ܥܰܡܰܢܘܽܐܝܠ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܠܝܺ. ܘܒܰܪ ܐܝܺܠܫܰܕܰܝ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܺܝܬ. ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܠܰܘ ܐܝܺܬܽܘܬܶܗ ܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܐܝܺܬܝ̈ܳܝܶܐ. ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܶܐܒܠܐܳ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܙܩܰܦܘ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ ܘܳܝܠܗܽܘܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

93- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ: ܘܰܕܠܐܳ ܛܥܰܝܢܳܝܗܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܠܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܕܰܒܣܰܘܟ̈ܳܬܶܗ ܬܰܠܝ̈ܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

04- ܐܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܰܩܠܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܀

14- ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܐܶܫܬܺܝܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܝ̈ܘܬܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐܳ ܕܚܶܠܘ̱.  ܐܶܫܬܺܝ ܡܶܢܳܟ ܩܰܕܡܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܘܒܰܪܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܕܶܩܘ̱ ܠܰܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗ̄ ܠܚܰܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

24- ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܽܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܠܐܳ ܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܕܐܳܙܳܠܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܒܠܐܳ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܀

34- ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܫܩܰܠܬܳܟ ܠܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܟܶܦܢܶܬ ܐܶܟܠܶܬ ܡܶܢܳܟ ܙܳܝܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܬܰܪܚܶܩܝ̱ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܡܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܡܶܢܝ̱ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܠܶܦܳܐ ܕܠܐܳ ܛܳܒܥܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܚܙܶܝܟ ܬܰܡܳܢ ܒܝܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̄ ܘܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

44- ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܥܢܰܕܘ̱ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܩܰܒܠܰܬ݀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪܬܳܝܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܳܟ. ܣܥܽܘܪ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܀

54- ܡܽܘܢ ܡܰܪܝܺܪ ܟܳܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܠܰܕܛܳܥܶܡ ܠܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܩܰܫܝܳܐ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܕܬܳܝ ܠܶܟܝ ܢܺܐܙܰܠ. ܡܳܪܶܟܝ ܩܳܪܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܐܳܡܳܪܐ. ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܀

64- ܡܽܘܢ ܡܳܛܶܐ ܠܝܺ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܦܳܪܫܳܐ. ܪܳܓܳܐ ܗܘܳܬ ܠܝܺ. ܕܐܶܫܰܕܰܪ ܩܽܘܕܡܰܝ. ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܗܳܐ ܫܒܺܝܩ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܡܘܽܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܐܳܙܠܳܢܝ ܕܐܶܥܒܶܕ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܥܰܠܡܽܘܢ ܕܰܣܥܝܺܪ ܠܝܺ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܽܝ ܚܰܘܰܒ̈ܝ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

74- ܩܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܐܰܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܝܺܘܗܝ. ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܣܽܘܡܳܩ̈ܝܺܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܺܬ. ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܝ ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ ܘܐܶܬܢܰܚܡܶܬ ܀

84- ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܢܚܶܬܘ̱. ܘܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܐܶܡܰܪܘ̱ ܠܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܣܰܩܪܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀. ܕܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܫܒܰܩ  ܣܰܟܠܘܽܬܗܽܘܢ ܗ̄ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ ܀

94- ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܺܝܬ ܪܰܒܟܽܘܢ. ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܐܳ ܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܩܨܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ ܀

05- ܐܳܡܪܺܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܬܰܘ ܦܽܘܩܘ̱ ܘܰܚܙܰܘ. ܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܐܰܫܠܶܡܬܘܽܢ ܠܰܢ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ. ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ. ܠܐܳ ܢܳܡܢܰܢ ܐܳܦܠܐܳ ܕܡܶܟܢܰܢ ܠܠܺܝܐܳ ܟܽܠܶܗ. ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̄ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܀

15- ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܩܠܶܝܽܘܦܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܠܥܶܡܰܐܘܳܣ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܳܘ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܟ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܗ̄ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܀

25- ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܶܗ ܡܶܨܛܰܒܰܬ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܶܗ ܩܳܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܘܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܝܳܗܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝ̈ܘܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

35- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܐܶܬܒܪܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܘܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ. ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܀

45- ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ. ܡܰܘܕܝܳܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝ. ܘܒܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܳ ܙܰܒܢܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈. ܬܠܝܺܬܳܝܺܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܕܰܚܝܰܘ ܒܳܗ̇ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

55- ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܠܐܳ ܡܶܬܦܠܶܓ. ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܒܐܰܒܳܐ ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ. ܠܐܳ ܡܚܰܠܦܳܐ ܐܢܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܟܽܘܢ. ܕܐܰܒܳܐ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ. ܕܠܰܬܪܶܝܢ ܠܐܳ ܡܶܬܦܠܶܓ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

7 – ܩܘܡܐ ܕܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܓܒܳܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ̱. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܕܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗܰܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܚܬܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܀

2- ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܰܕܢܰܚܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܓܥܶܠܬ ܝܰܗ̱ܒܬܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝܚܳܟ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܕܝܳܠܕܬܳܟ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܬܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܒܦܰܓܪܳܗ̇. ܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀. ܒܛܶܢܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܓܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܀

4- ܣܰܒ ܟܶܢܳܪܳܟ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܡܪܳܐ. ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܰܢ ܐܠܰܗܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

5- ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܐܳ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܐܳ ܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܠܐܳ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܕܰܢܟܺܝܠ ܗ̱ܘܽ. ܗܘܰܘ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܕܐܺܒ̈ܶܐ ܀

6- ܒܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܐܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܟܪܶܙܘ̱ ܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܒܰܣܺܝܠܠܺܝܽܘܣ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܳܣ. ܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ. ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ ܀

7- ܠܐܳ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܠܐܳ ܠܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܠܐܳ ܠܕܰܗܒܳܐ ܕܐܺܝܓܽܘܒ̈ܛܳܝܶܐ.  ܐܶܠܐܳ ܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܚܰܝܠܐܳ ܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܀

8- ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܬܰܠܡܶܕܘ̱ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܕܰܟܘ̱ ܛܰܥܡܳܐ ܕܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ̱ ܒܰܝܢܳܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܢܗܰܪܘ̱ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܀

9- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܘܽܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܬܘܽܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܝܦܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܒܚܰܕܘܳܐ ܦܫܰܛܬܘܽܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒ. ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐܳ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܳ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ. ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

01- ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܽܘܢ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܐܰܟܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

11- ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܦܠܰܚܬ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܣܳܡܬ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܟ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܰܠܶܦܬ ܀

21- ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܟܰܢܫܶܗ ܡܳܪܶܗ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܕܟܰܠܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܒܛܽܘܪ ܢܳܒܽܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܐܶ. ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܦܺܝ ܘܣܳܡܶܗ. ܨܰܠܐܳ ܐܰܒܽܘܢ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܢܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܡ ܀

31- ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܰܡܠܐܳ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܐܰܥܕܺܝܬ ܟܠܺܝܠܐܳ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܰܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܬܳܐ. ܢܳܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܶܪ̈ܽܘܡܺܝܢ. ܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܀

41- ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܐܰܘܪܶܒ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܳܟ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܢܶܬܢܛܰܪ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܳܐ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

51- ܒܥܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܝܺܠܰܦ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܝܬ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ. ܘܰܠܢܶܣܝܘܢܳܐ ܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܀

61- ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕ̈ܥܳܩܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܗ̱ܘܽ ܠܰܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܕ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܕܰܠܚܺܝܡ ܗ̱ܘܽ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ ܀

71- ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܗ̱ܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܥܽܘܠ ܘܰܒܥܺܝܝܳܗ̇. ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܐܳ ܥܰܡܠܐܳ. ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܩܳܛܠܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܢܺܝ̈ܐܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ. ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܚܣܰܪ ܠܳܟ. ܨܰܠܶܠ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܕܬܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀

81- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܗܰܝܟܠܐܳ ܠܪܰܒܘܬܶܗ. ܘܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܢܰܦܫܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܶܫܪܶܐ ܘܒܶܗ ܬܶܫܬܰܡܰܫܝ̱. ܐܠܰܗܳܘܽܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܀

91- ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ. ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܡܬܰܪܰܥ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܳܗ̇. ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܟܳܠܐܶ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܐܡܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܀

02- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܣܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܳܪܶܟܝ ܩܘܽܕܡܰܝܟܝ. ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܨܳܗܶܝܢ. ܫܳܬܽܘܝܰܘ̈ܗܝ ܡܙܰܓ ܒܰܚܠܽܘܠܶܟܝ. ܣܰܒܝ ܐܰܟܽܘܠܝ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺ ܬܘܽܒ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܪ ܘܰܒܪܽܘܚ ܬܶܨܛܰܒܬܝܺܢ. ܘܬܶܥܠܝܺܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

12- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܝܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܦܰܓܪܶܗ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܟܘܽܠܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܗܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܠܝܒܐ :

22- ܡܒܰܪܰܟ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܡܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܒܰܬܪܰܥ ܣܶܛܪܶܗ ܐܶܬܚܰܣܝܰܬ݀. ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܀

32- ܣܰܓܝܺ ܪܰܒܳܐ. ܗܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܟܳܦܰܪ ܒܶܗ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܕܐܳܬܶܝܬ ܀

42- ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܟ̈ܫܽܘܠܐܶ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܒܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

52- ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܗܰܘ ܕܫܰܝܶܢ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܗܘܽ ܢܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62- ܛܰܐܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܪܰܣܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܢܰܐܛܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܢܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܀

72- ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ. ܘܐܶܢ ܡܳܐܶܬ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܥܳܐܶܠ ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܀

82- ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܩܳܠܳܟ ܩܳܡ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܐܰܚܘܽܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܥܰܠܬܳܟ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ. ܒܰܪܬ݀ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܩܳܪܶܝܬ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܳܟ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܀

92- ܠܐܳ ܬܶܫܬܰܥܠܐܶ. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܗܘܳܐ ܡܢܳܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܐܳ ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܰܩܺܝܦܐ ܗ̱ܘܽ. ܘܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܀

03- ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܰܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܳܒܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܠܰܕܠܐܳ ܒܳܠܐܶ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܕܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

13- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐ̱ܪܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܶܙܰܠ̱ܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ. ܠܺܝܚܺܝܕܝ̱ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܘ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܐܳ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ. ܙܶܠܝ̱ ܣܰܒܰܪܝ̱ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܀

23- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܚܶܬܘ̱ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܐܶܬܰܝ̈ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̱̈ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܀

33- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܶܟܝ̱. ܘܠܐܳ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܫܶܬܐܶܣܰܝ̈ܟܝ̱. ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܟܝ̱ ܢܳܛܽܘܪܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܐܰܣܠܺܝܘ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܺܝ ܗܘܳܬ݀ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܒܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܟܝ̱. ܘܦܰܓܪܶܗ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܟܝ̱ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܶܟܝ̱ ܘܰܠܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ̱ ܀

43- ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ̱ ܟܰܪܟܽܘܗܝ. ܘܐܰܪܗܶܒܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܐܳ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ. ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

53- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܳܡܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܰܫܩܰܠܝ̱̈ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠܝ̱̈. ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ  ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܚܙܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܀

8 – ܩܘܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܬܘܽܠܐܳܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ. ܠܥܽܘܠܐܳ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ̱ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ̱ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܥܰܠܺܝܬܝ̱ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܐܳ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ̱. ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐܳ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ̱. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

2- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܬܘܽܠܐܳܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ̱ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܚܰܕܝܶܟܝ̱ ܡܶܬܚܰܒܰܒ ܗܘܳܐ. ܥܽܘܠܐܳ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ̱ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܣܰܓܝܺ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܰܛܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇. ܥܰܬܝܺܩܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܚܕܰܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܠܶܝܺܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪܝ̱ ܐܳܬܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

4- ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܐܳ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܛܶܥܢܰܬ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܝܰܩܰܪܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܐܳ ܫܰܢܺܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܕܰܕܠܐܳ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܐܶܡܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܀

5- ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܰܒܘ̱ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܢܰܣܩܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

6- ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܩܪܶܒܘ̱ ܥܰܡܳܗ̇ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܠܐܳ ܫܶܒܩܰܬ݀ ܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܪܝܽܘܣ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܘܕܳܫܰܬ݀ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܢܳܬ݀ ܘܐܶܡܪܰܬ݀. ܚܪܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ.

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

7- ܒܚܰܕ ܟܰܪܡܳܐ ܦܠܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܓܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܗܰܘ ܟܰܪܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܦܠܰܚ ܗܳܒܺܝܠ. ܘܐܶܫܬܰܢܺܝ ܚܢܽܘܟ ܘܐܳܦ ܢܽܘܚ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܡܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܬܘܽܒ ܒܰܬܫܰܥ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܒܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

8- ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܫܡܽܘܐܝܶܠ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܠܺܝܐܳ. ܐܳܦ ܐܠܶܝܺܫܥ ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܗܽܘܫܳܥ ܘܝܽܘܐܝܠ ܐܦ ܥܳܡܽܘܣ. ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܡܺܝܟܳܐ ܘܢܰܚܽܘܡ ܘܚܰܒܩܽܘܩ. ܘܰܨܦܰܢܝܳܐ ܘܚܰܓܰܝ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܓܳܕ ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟܺܝ. ܘܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܘܐܺܝܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܫܰܡܶܫܘ̱ ܠܰܒܪܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

9- ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪܘ̱. ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܐܰܪܬܳܘܕܽܟܣܺܝܰܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ ܢܶܒܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܘܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܕܒܰܣܺܝܠܺܠܝܽܘܣ. ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܣ. ܕܺܝܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܘܰܩܠܺܝܡܺܝܣ ܘܦܺܝܠܠܽܘܟܣܺܝܢܽܘܣ. ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܀

01- ܡܰܚܪܰܡ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܘܠܐܶܘܳܢ ܕܪܽܘܡܺܝ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܣܽܘܢܶܢܕܽܘܣ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܶܐ. ܘܦܰܘܠܐܶ ܫܡܺܝܫܛܳܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܰܚܪܰܡ ܝܗܺܝܒܳܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܥܰܡ ܡܰܪܩܝܰܘܢ ܘܐܰܩܳܩ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܝܘܠܝܰܢܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܡܰܚܪܰܡ ܐܰܪܝܽܘܣ ܘܐܰܝܢܽܘܡܺܝܘܣ ܘܐܽܘܛܽܘܟܶܐ. ܘܐܰܦܳܘܠܽܘ ܘܬܶܐܘܳܕܳܘܪܶܐ. ܥܰܡ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܟܽܠ ܕܫܳܠܶܡ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܀

11- ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܩܛܺܝܠܐܳ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ. ܢܰܨܰܚ ܩܶܛܠܐܳ ܕܰܪ̈ܚܘܡܰܘܗܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ. ܚܰܣܺܝ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܳܝܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܓܰܘܘܙܳܠܐܳ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܩܠܺܝܘ ܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܘܐܰܗܶܠܘ̱ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܝܺܬܳܐ ܀

21- ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܕܐܶܫܬܰܡܰܛܘ̱ ܥܰܠ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ̱ ܘܰܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱. ܕܰܩܪܶܒ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܳܐܰܪ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܬܗܰܪܘ̱ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ̱. ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܐܺܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܝܺܬܳܐ ܀

31- ܢܚܶܬܘ̱ ܠܶܗ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ̱ ܘܰܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱. ܘܰܣܢܰܘ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܘ̱ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܘ̈ܬܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܦܽܘܣܳܩ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܣܓܝܺ ܘܝܰܩܰܪ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

41- ܚܰܙܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܕܐܶܫܬܰܡܰܛܘ ܥܰܠ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܶܬܟܰܫܰܪܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܶܬܓܰܢܒܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܟܽܘܢܶܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܳܐܰܪ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܬܗܰܪܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܚܽܘܡܣܳܢܽܗܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܐܺܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

51- ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܙܩܰܦܘ̱ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܐܰܡܺܝܬܘ̱ ܬܘܽܒ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܐܳ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ. ܘܐܰܫܩܶܠܘ ܓܶܦܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܐܶܬܟܰܢܰܫܰܢ. ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܟ. ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܰܒܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ. ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

61- ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܪܶܗܛܐܳ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܙܟܰܝܬ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ. ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܀

71- ܫܰܦܺܝܪ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ̱ ܙܳܟܶܐ. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܐܶ ܕܠܐܳ ܚܳܡܶܝܢ ܕܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܣܳܡܬ ܥܰܠ ܦܳܓܪܳܟ. ܕܰܒܟܰܦܢܳܐ ܘܨܶܗܝܳܐ ܥܰܙܺܝܬ. ܘܒܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܡܳܪܳܟ ܕܰܚܙܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܕܰܒܪܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ. ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܙܰܡܢܳܟ ܠܰܢ̈ܝܳܚܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܀

81- ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܪܳܥܝܳܐ ܕܟܰܢܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠ̈ܥܳ̈ܢܶܗ ܕܰܡܒܰܕܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇. ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

91- ܒܡ̈ܬܠܐ ܡܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܒܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ̱ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩܝ̱̈ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ. ܢܳܡ̈ܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ̱ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܩܥܳܬܳܐ ܣܰܓܝܺܐܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠܝ̱̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܳܫܝ̱̈ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬ̈ܡܰܠܠܳܢ ܀

02- ܝܺܚܝܺܕܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܪܰܟܶܒ ܡ̈ܰܬܠܐܶ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܕܡܶܬܓܰܝܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܚܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܒܰܥ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܺܝܬ ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܡܺܝܬ ܘܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܝܺܪܶܬ ܘܳܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܐܳ ܚܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

12- ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܢܙܰܡܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܐܶܬܡܠܝܺ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܝܺܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܐܳ ܚܳܫܚܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܫܕܰܐܘܽܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܀

22- ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܪܰܟܶܒ ܡܰܬ̈ܠܐܶ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܕܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܒܰܥ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܺܝܬ ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܡܺܝܬ ܘܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܺܝܪܶܬ ܘܳܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܠ ܕܚܰܢ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܀

32- ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܘܽܬܰܢ. ܠܐܳ ܬܶܟܠܐܶ ܡܶܢ ܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܣܘܽܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܪܳܬܳܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܢܶܣܒܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ. ܕܰܚܛܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܘܟܽܠܫܳܥ ܣܳܓ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܚܘܽܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܕܰܟܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܘܽܠܫܺܝ̈ܢ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܀

42- ܒܰܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܘܠܐܳ ܬܶܟܠܐܶ ܡܶܢ ܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܪܳܬܳܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܢܶܣܒܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ. ܕܰܚܛܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܟܽܠ ܝܘܽܡ ܣܳܓ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܚܽܘܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܕܰܟܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢܟܽܠ  ܛܘܽܠܫܺܝ̈ܢ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܀

52- ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܒܰܩܪܺܝܬܳܐ. ܡܬܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܫܟܚܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܘܛܰܫܝܳܗ̇. ܘܙܰܒܶܢ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܚܫܰܒ ܕܐܰܘܶܒܕ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܐܶܫܟܰܚ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟ ܡܶܬܚܰܠܰܨ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܕܢܰܣܩܰܢ ܡܶܢ ܥܘܽܡܩܳܐ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܨܶܝܕ ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܢܺܐܪܰܬ ܥܰܡܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62- ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܢܝܺܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܥܰܠ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܬܪܰܓܶܝܢ. ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܪܥܶܠܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܚܰܝܳܐ ܕܡܰܚܪܶܒ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܩܥܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܰܪܦܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܕܰܢܗܰܡ ܒܳܗ̇ ܘܙܳܥ̈ܝ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܀

72- ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ . ܘܫܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܐܶܣܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܳܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܙܳܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܳܗ̇. ܘܓܳܣܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܢܳܫܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܀

82- ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐܳ ܗܳܘܶܐ. ܡܽܘܢ ܝܺܬܰܪܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܘܽܢ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ. ܘܐܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܐܳ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܐܳ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܣܰܟܰܘ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܫܰܪܝܺܪ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ. ܕܐܶܡܪܰ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܳܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ܀

92- ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܕܐܶܪܰܟܶܒ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܘܽܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܰܫܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܠܢܘܽܗܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܡܰܠܝ̈ܳܢ ܚܶܫܟܳܐ. ܡܓܰܡܰܪ ܫܶܡܥܳܐ ܡܶܢ ܐܶܕܢ̈ܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܶܝܢ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ: ܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܠܣܰܘܩܳܐ. ܘܣܳܟܰܪ ܠܦܽܘܡܳܐ ܡܰܠܳܠܐܳ. ܘܰܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܐܳܣܰܪ ܘܦܳܟܰܪ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܬܘܽܒ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܀

03- ܠܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ. ܗܦܰܟܬ ܘܐܰܩܝܽܡܬܳܝܗܝ ܒܩܶܛܠܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝܬ ܕܰܬܢܰܦܨܝܺܘܗܝ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܬܰܦܢܺܝܘܗܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܰܢܨܰܒ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܥ̈ܩܳܬܳܐ ܀

13- ܐܰܘܪܶܒܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܘܪܶܒܰܝܢܝ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪܰܬ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܡܶܕܶܡ. ܕܪܰܒ  ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܶܟܝ. ܠܐܳ ܬܳܓܡ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܛܶܟܣܳܐ ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܡܺܝܟܳܐܝܺܠ. ܐܰܝܟ ܗܳܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܶܟܝ. ܕܡܰܣܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܫܰܦܝܺܪ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܽܢ ܀

23- ܣܰܓܝܺ ܓܝܶܪ ܩܰܢܺܝܛ ܗܘܺܝܬ ܠܝܺ. ܒܝܽܘܡ ܚܰܝ̈ܰܝ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܛܐܶܒܶܗ ܕܗܳܢ ܟܳܣܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ. ܘܰܡܩܰܢܰܛ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܩܝܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܝܰܕ ܐܝܺܙܓܰܕܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܫܰܕܪܶܗ ܠܝܺ. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܐܳܦ ܐܶܫܬܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܣܰܪܶܕ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܩܝܶܗ. ܢܦܝܺܣ ܠܰܡ ܐܰܚܰܝ̈. ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܟܠܐܶ ܡܶܢܝ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܘܽܪܚܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܳܦܽܘܫ ܡܶܢܶܗ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

33- ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܣܰܩܝ̱ ܠܶܟܝ̱. ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܰܠܫܡܰܝܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܣܰܒܪܶܟܝ̱ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܟܝ̱. ܕܰܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܳܦ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܒܶܪܟܰܬ݀ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܠܶܗ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܪܒܰܬ݀ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܀

43- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܬܺܐܙܰܠܝ̱ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܗ̇. ܟܰܕ ܒܳܟܝܳܐ ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇. ܥܰܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܦܬܝܺܚ. ܘܰܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܘܢܳܛܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܠܐܰܟܳܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܀

53- ܢ̈ܶܫܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ̱ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ̱ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܶ. ܘܐܶܬܘܰܥܰܕܘ̱ ܠܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܪܰܪܘ̱ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ̱ ܕܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܢܰܚܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

63- ܦܓܰܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܡܬܰܢܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܟܰܪܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܥܳܩܺܝܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡ̈ܠܐܶ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܚܕܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܠܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܨܰܠܒܽܘܗܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ. ܕܗܽܘܝܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

73- ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܘܽܚܳܟ. ܪܳܐܬܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܚܠܰܛܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܳܟ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܬܬܰܚܬܝܺܬ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܡܠܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܀

83- ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܰܢܩܰܫ ܓܶܦܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܕܰܒܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܚܕܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܩܳܡ ܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܘܣܰܚܦܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

93- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܚܰܕܬܝ ܓܰܘܣܳܐ. ܕܒܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܕܪܰܓܝܺܙܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܘܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܐܶܬܟܒܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠ ܕܰܪܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܛܰܠܶܩ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܺܚܝܺܕܳܐ. ܕܰܡܬܰܚ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀

04- ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܙܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܐܰܘܕܺܝ ܘܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܀

14- ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܺܘܕܰܐ ܗܘ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܗܘܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ. ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ. ܕܰܪܟܶܒ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܀

24- ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܐܳܦ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܗܳܐ ܟܦܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ. ܘܒܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܕ ܚܰܫܳܟ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܀

9 – ܩܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܡܪܢ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܘܽܬܳܟ. ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

2- ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱. ܘܐܶܡܰܬܝ̱ ܘܐܰܝܟܳܐ. ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݀. ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ݀. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ̱. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܗܳܝ ܗ̄ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ . ܘܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.  ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܩܺܝܢܬܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܣܶܕܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ ܗ̄ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܀

4- ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟ ܒܶܪܝ̱ ܠܐܳ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܩܪܶܝܟ ܥܽܘܠܐܳ ܩܰܫܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܩܪܶܝܟ ܣܳܒܳܐ ܘܐܺܝܬܰܝܟ ܝܰܠܘܕܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܨܶܡܚܳܟ ܘܰܒܪܺܝܟ ܕܶܢܚܳܟ.  ܘܰܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐܕܩܕܝ̈ܫܐ :

5- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ̱ ܐ̱ܪܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܳܦ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܰܝܢܳܐ. ܙܪܰܥܘ̱ ܗܘܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ̱. ܘܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܟܰܘ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܀

6- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ̱ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܰܠܡܶܕܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܫܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܰܪܪܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܘܰܥܡܰܕܘ̱. ܘܐܶܬܚܰܣܺܝܘ̱ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

7- ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܨܳܐܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܨܰܝܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܬܨܽܘܕ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܀

8- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܠܶܬ݀. ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܝܳܩܶܕ. ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܬܰܠܰܚ ܘܰܫܕܶܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܪܳܘܶܙ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܀

9- ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܦܳܪܚܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܕܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܀

01- ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܘܡܝܺܬܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܥܺܕܬܳܟ ܕܝܳܬܒܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܙܰܝܚܽܘܢ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

11- ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝܬ ܐܰܒܽܘܢ ܠܒܺܝܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܕܰܝ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܬܓܒܺܝܬ ܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܕܬܶܪܥܶܗ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܓܰܡܪܳܟ ܒܟܽܠ ܫܽܘܟܳܢ̈ܺܝܢ. ܐܰܦܝܺܣ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܀

21- ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܠܺܝܠܐܳ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܚܰܫ̈ܐܶ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܣܰܝܒܰܪܬ ܐܰܒܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܪܳܥܶܡ ܒܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܕܰܝ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

31- ܛܽܘܒܳܝܟ ܐܰܒܽܘܢ. ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܪܳܟ ܡܳܪܳܟ. ܘܐܰܓܥܶܠ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ. ܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܬܰܢܗܰܪ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

41- ܕܽܘܨܝ̱ ܛܳܒ ܘܰܚܕܳܝ. ܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܦܳܠܚܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܘܰܠܒܰܫܝ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܛܰܦܝ̱ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܬܽܐܘܡܰܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܥܰܡܰܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܘܝܰܩܰܪ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܀

51- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܗܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܥܛܝܺܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܒܰܐܬܠܝ̈ܺܛܶܐ. ܘܰܒܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܝܺܨܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܀

61- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܫܶܐܠܶܬܳܐ ܕܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܶܗ. ܕܦܽܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܒܰܫܡܶܗ. ܠܐܳ ܢܗܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܠܐܳ ܕܰܣܓܺܝܦ ܘܠܐܳ ܕܰܡܫܰܪܰܝ. ܘܠܐܳ ܕܰܡܢܰܣܰܝ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܠܶܗ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܚܣܽܘܟܳܝܗܝ ܠܐܰܬܪܰܢ. ܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܀

71- ܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܘܳ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ. ܬܺܒܶܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟ. ܪܺܝܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܥܰܒܕܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܳܟ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܚܶܫܘܽܟܳܐ. ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̄ ܘܗܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܀

81- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܟܠܽܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܡܳܪܰܢ. ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܫܰܢܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪܳܚܡܳܟ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

91- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܐܺܙܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶܣܰܩ. ܡܬܽܘܡܳܐܝܺܬ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܐܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ̱. ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ ܀

02- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܬܶܬܩܰܒܰܠܝ̱ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܩܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܣܬܰܬܰܪ. ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܟܶܐܘܶܝܠܐܳ. ܣܰܬܰܪܺܝܗ̇ ܡܳܪܝ̱ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀

12- ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܳܣܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܣܽܘܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܬܦܣܶܩ. ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܕܰܪܓܺܝܓ ܣܰܓܺܝ ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܐܶ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

22- ܒܰܫܢܰܝ̈ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱. ܦܶܠܚܶܬ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.  ܡܰܠܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܝ. ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܪܶܦܬܳܢܝ̱. ܘܗܳܫܳܐ ܕܣܶܐܒܶܬ. ܠܐܳ ܣܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܚܰܝܰܝ̈. ܘܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܝ̱ ܥ̈ܝܳܕܶܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܝ̱. ܢܶܚܙܶܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬܒܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܢܰܥܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢܳܟ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܀

32- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܳ ܥܳܒܰܪ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܶܬܟܰܫܰܪ ܘܰܩܢܳܝܗܝ ܗ̄ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

42- ܘܳܝܠܝܺ ܕܰܗܘܝܺܬ. ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܝܺܪ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܛܥܺܝܬܶܗ ܠܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܕܳܫܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܩܳܡܶܬ. ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝܺ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܨܪܺܝܟ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܘܥܰܪܛܶܠܳܝ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܀

52- ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܗܳܕܶܐ. ܠܡܶܦܰܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܩܫܶܐ ܘܚܰܪܺܝܦ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܕܟܺܐܢ ܗܽܘ ܕܝܺܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܰܢܗܰܪ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕܶܗ. ܘܥܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ. ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܰܪܟܳܐ ܩܪܶܒܘ̱ ܠܳܟ. ܘܰܢܣܰܒܘ̱ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ. ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܀

72- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܝܳܬܒܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܐܶ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܛܳܒ̈ܐܶ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܐܶܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

82- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ. ܥܢܰܕܘ̱ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܫܳܐ. ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܕܐܺܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ ܀

92- ܟܡܺܝܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܒܺܝܫ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܶܫܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܕܰܣܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܠܰܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܰܫܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܰܐܠܝܺܥܳܙܳܪ. ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܀

03- ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ. ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ. ܒܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

13- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ. ܠܰܡܕܳܢ ܛܘܽܗܡ̈ܶܐ. ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

23- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܟ. ܘܰܚܬܺܝܪܳܐ ܒܳܟ. ܘܪܳܡ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܳܟ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ. ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܢܰܛܰܪܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܳܢܳܐܗ̇ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ̇ ܀

33- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ. ܦܰܪܩܶܗ ܕܪܳܥܶܗ. ܘܰܣܡܰܟܬܶܗ ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܽ ܠܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܩܳܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

43- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܰܟܶܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ. ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܳܦ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܀

53- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܚܶܬܘ̱ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܩܰܒܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ. ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܰܦܪܰܩ ܥܺܕܬܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܀

63- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܩܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܟܠܽ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܀

73- ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܕܥܰܪܛܶܠܳܝ ܐܰܢܬ. ܘܚܳܠܐܳ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ ܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܕܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܝܺܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

83- ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢܳܢܳܐ ܚܙܳܬܳܟ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܳܟ. ܕܐܶܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܐܰܝܟܰܘ ܕܐܺܙܰܠ ܐܶܫܩܠܝܺܘܗܝ ܗ̄ ܘܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܙܶܠܝ ܐܡܰܪܝ ܠܗܽܘܢ. ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܕܩܳܡܶܬ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

93- ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܦܪܺܝܩܳܐ ܥܺܕܬܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܰܢܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܙܺܝܥܝܺܢ ܠܳܗ̇ ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܕܛܳܪܶܝܢ  ܒܳܗ̇. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܡܙܺܝܓ ܒܳܗ̇ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ. ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܀

04- ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܨܠܘܽܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

14- ܒܰܬܠܳܬܥܳܫ̈ܺܝܢ. ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܟܰܠ ܐܳܕܳܡ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܙܩܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܬܠܰܚ ܐܶܫܛܳܪܶܗ ܘܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܘܦܰܢܝܶܗ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܥܝܺܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

24- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܝܺܢ. ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܩܪܳܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܕܢܰܦܢܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ. ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܪܰܡܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

10-  ܩܘܡܐ ܕܣܗܕܘ̈ܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ̱ ܓܒܳܟܝ̱ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱. ܘܰܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ̱. ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܩܪܽܘܟܝ̱. ܘܡܰܠܐܰܟܐܳ ܫܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܶܟܝ̱. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱ ܀

2- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ̱. ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܙܳܐ ܢܰܟܦܽܘܬܶܟܝ̱. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ̱. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܒܶܟܝ̱. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܀

3- ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ. ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ. ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܚܰܪܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܨܳܪܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

4- ܚܙܳܝܗܝ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܐܰܝܟ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܝܺܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

5- ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܠܶܝܺܫܒܰܥ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ ܀

6- ܬܠܳܬܳܐ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܓܽܘܠܝܰܕ. ܩܶܠܥܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܺܐܦܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ. ܐܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܟܪܶܟ ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܢܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

7- ܛܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܐܰܒܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܳ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬ݀ ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐܳ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܀

8- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܺܐ̈ܢܶܐ ܕܰܢܪܰܥܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܢܽܘܚ ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܐܠܶܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܢ ܕܳܪܳܐ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܐܰܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

9- ܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܘܽܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܀

01- ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܡܳܪܰܢ ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܩܕܳܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܳܐܶܠ ܝܳܪܶܬ. ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬ݀. ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐܳ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܀

11- ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܐܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܐܶܣܛܽܘܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܪܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

21- ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ. ܘܐܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܶܡܛܰܬ݀ ܣܰܝܦܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܢܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܺܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܢ ܀

31- ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܕܰܣܓܝܺ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܬܘܽܒ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܐܶܢܗܽܘ  ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܣܳܦܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱. ܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܰܢܬܳܢ ܀

41- ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܐܰܫܩܶܠܢܰܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܳܕܶܐ ܘܕܰܣܦܺܝܩ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

51- ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܣܟܶܠ ܥܰܒܕܳܐ ܒܡܳܪܶܗ. ܒܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܳܪܶܗ ܥܳܪܶܩ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ. ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܫܳܒܶܩ ܡܳܪܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ. ܒܰܥܓܰܠ ܢܩܰܕܡܽܘܢܳܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

61- ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܐܳܬܝܳܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܀

71- ܫܰܦܝܺܪ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܘܡܶܗ. ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܢܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܫܳܡ̈ܥܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܩܳܠ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

81- ܡܶܕܡܰܟ ܕܳܡܟܺܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܶܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܠܝܒܐ :

91- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܦܶܫܛܰܬ݀ ܚܰܘܳܐ ܐܺܝܕܳܗ̇ ܒܰܥܕܶܝܢ ܘܩܶܛܦܰܬ݀ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܦܫܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܐ ܒܳܐܰܐܪ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܦܢܳܬ݀ ܚܰܘܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܬܪܳܗ̇. ܕܢܶܦܩܰܬ݀ ܡܶܢܶܗ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܀

02- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝܢ ܩܶܛܦܰܬ݀ ܚܰܘܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܘܐܰܘܟܰܠܬܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܝ ܡܳܪܶܗ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܐܳ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܟܬܰܒ ܚܽܘܪܳܪܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܐܰܘܪܬܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܐ܀

12- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܶܟܰܠ ܐܳܕܳܡ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܒܠܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܟܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܕܐܰܣܟܶܠ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܬܠܰܚ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

22- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܕܗܽܘܝܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܗܽܘܝܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܬܶܗ. ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܀

32- ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܐܰܥܒܰܪ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܬܚܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

42- ܬܠܳܬܳܐ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܓܽܘܠܝܰܕ. ܩܶܠܥܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟܺܐܦܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܐܰܟܪܶܟ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܒܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܀

52- ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܚܕܰܢ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܪܰܩܬܶܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܀

62- ܨܠܝܺܒܐܳ ܢܘܽܗܪܰܐ ܗܘ ܘܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܠܒܶܫ. ܘܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܕܰܠܐܶ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ. ܘܛܳܦܶܣ ܒܶܗ ܟܽܠܫܳܥ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܫܰܝܶܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

72- ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܶܫܟܳܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩ. ܘܒܶܗ ܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܒܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

82- ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ ܗܘܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܒܪܳܝܶܐ. ܘܚܳܒܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܀

92- ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܟܰܠ ܐܳܕܳܡ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܕܐܰܣܟܶܠ. ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ. ܟܬܰܒ ܚܽܘܪܳܪܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

03- ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ̱ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܰܡܕܳܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

13- ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ݀ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܠܳܒܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܠܐܶ ܠܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܀

23- ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܦܐܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܢܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܫܳܡ̈ܥܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ. ܩܳܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

33- ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝ̈ܢ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܐܰܣܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ. ܘܠܐܳ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܬܰܡܳܢ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܀

43- ܡܶܕܡܰܟ ܕܳܡܟܺܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ :

53- ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܚܰܪ̈ܡܶܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܰܒܩܒܰܪܐ ܣܳܡܽܘܗܝ. ܘܰܣܒܰܪܘ̱ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܘܬܘܽܒ ܠܐܳ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

63- ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܫܰܪܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܰܚܪܶܒ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܀

73- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܩܰܝܳܡܺܝܢ ܛܰܒܥ̈ܶܐ. ܚܙܰܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܙܳܥܘ̱ ܘܐܶܬܕܰܘܰܕܘ̱. ܘܰܢܦܰܠ ܬܶܡܗܳܐ ܒܓܰܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܢܦܰܩ. ܡܺܝܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̱ܘ ܀

83- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܚ̈ܙܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̱̈ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܀

93- ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܢܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܘܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܪܚܽܘܡܳܗ̇. ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܐܠܐܳ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܕܐܶܢ ܐܰܢܬ ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܐܰܝܟܰܘ. ܘܡܳܪܰܢ ܦܰܢܺܝ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܩܳܡܶܬ ܠܝܺ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܪܶܬ ܀

04- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܬܰܪܡܶܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ ܬܰܡܳܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܰܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܰܬܝ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܀

11 – ܩܘܡܐ ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ:

1- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܛܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܕܳܐ. ܕܽܘܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܫܪܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܐܶܡܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܐܒܶܝܠ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̄ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

2- ܐܶܡܰܪܝ̱ ܠܺܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܩܰܒܶܠܬܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܘܠܐܳ ܪܶܓܫܶܬ. ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܠܐܳ ܐܰܙܺܝܥܰܢܝ̱. ܕܚܰܝܠܶܗ ܣܰܡܟܰܢܝ̱ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܰܥܪܰܢܝ̱. ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܪܟܶܬ ܘܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܥܽܘܠܐܳ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܕܐܶܬܡܰܠܰܠܘ̱ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܫܩܰܠܘ̱ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܠܐܳ ܓܰܒܪܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܐܶܡܪܳܐ. ܕܰܒܕܶܒܚܶܗ ܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ. ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

4- ܠܩܳܠ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܙܳܚ̈ܝ̱ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܡܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܐܶܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܠܳܗܳܗ̇. ܘܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ ܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝ ܒܶܪܝ̱ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ. ܛܽܘܒܰܝ ܕܐܰܝܢܶܩܬܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܗ̄ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܀

5- ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܛܰܐܠܐܳ ܘܓܶܙܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܶܕܥܽܘܢ. ܠܶܟܝ̱ ܪ̈ܳܫܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܒܶܟܝ̱ ܐܶܬܚܰܠܝܰܬ݀ ܗܳܝ ܡܳܪܬܳܐ. ܕܐܶܫܰܕ ܚܶܘܝܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܩܶܛܠܰܬ݀ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܕܩܰܒܶܠܬܝ̱ ܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܺܝܠܶܕܬܝ̱ ܟܰܦܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܰܣܒܰܥܬܝ̱ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܕܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܐܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̱ܘܽ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

7- ܒܪܺܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܚܰܩܠܶܗ ܕܒܰܐܝܳܪܳܐ ܘܰܫܘܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܢܝܺܚ̈ܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܟܕܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܺܝܩܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܚܰܘ ܟܰܬܦܳܐ ܘܦܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ̱ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܘܰܙܪܰܥܘ̱ ܒܳܗ̇ ܩܽܘܫܬܳܐ ܀

8- ܒܰܕܡܽܘܬ݀ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬ݀ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܡܛܳܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܶܦܶܠܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܐܳ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܣܰܡܟܽܘܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܫܳܡܰܥ ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܕܟܐܺܢ̈ܐ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗ̄ ܘܰܢܛܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

9- ܐܶܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܝܺܬܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܰܪܘ̱ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܗܽܘ ܐܶܫܬܝܺܢܰܢ ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܚܙܰܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐܳ ܕܚܶܠܰܢ ܡܶܢܶܗ̇. ܚܙܰܝܢ ܣܰܝܦܳܐ ܣܘܰܚܢܰܢ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܗ̄ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

01- ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ  ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܝܺܨ ܗ̄ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

11- ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܪ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ. ܕܰܚܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܢܽܘ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܩܶܪܒܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܒܺܝ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘܒܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ ܒܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܣܰܡܳܡܢ̈ܶܐ. ܘܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܟ ܢܳܣܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܀

21- ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܥܫܶܢܘ̱ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܠܐܳ ܢܰܗܠܽܘܢ ܒܺܝ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝ. ܐܶܠܐܳ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܦܬܝܺܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܐܠܺܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

31- ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܡܽܘܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܐܳ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܠܐܳ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܐܳ ܓܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐܳ ܫܽܘܦܢܰܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦܠܐܳ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܽܘܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

41- ܐܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܩܛܰܠ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܐܰܣܶܩ ܨܰܠܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܣܶܡ ܐܳܘ ܢܳܟܶܠ. ܥܰܡ ܨܳܠܒܰܝ̈ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܫܺܝܒ ܘܰܒܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܢܰܩ. ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܪܺܝܪ. ܘܢܶܪܚܰܡ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܦܰܪ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܒܶܗ ܗ̱ܘܽ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̄ ܘܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܀

51- ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ ܠܒܰܣܳܡܳܐ ܕܗܰܒܠܺܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܣܰܒ ܕܰܗܒܳܐ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗܝ. ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܰܒܠܺܝ. ܕܐܶܚܠܽܘܛ ܒܶܗ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܐܺܙܰܠ ܐܶܡܫܽܘܚ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܬܟܺܝܠܳܢܝ̱ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܗܳܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܫܶܩܠܶܬ ܡܶܢܳܟ. ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܟܰܕ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܡܶܫܚܳܐ ܘܐܶܙܰܠ̱ܬ. ܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܗ̄ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܀

61- ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܰܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ̱ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܚܝܰܘ. ܕܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟܳܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܙܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ. ܘܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܀

71- ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܐܽܘܪܺܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܝܠܶܠ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝ. ܬܰܘ ܥܰܕܰܪܘܽܢܳܢܝ. ܐܶܒܢܺܝܪ ܘܒܰܪܢܺܝܪ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܽܘܪ̈ܠܐܶ. ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܐܽܘܪܺܝܳܐ ܫܳܐܶܠ ܫܠܳܡܳܟ. ܝܺܗܺܝܒܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܐܳܗ̇. ܟܽܠܟܽܘܢ ܦܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܺܝܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܰܒܢܶܟܠܐܳ ܩܰܛܠܰܢܝ ܀

81- ܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܐܳܚܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܕܡܰܢ ܓܰܢܒܶܗ ܠܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܶܐ. ܘܰܒܛܰܥܢܳܟ ܣܳܡܶܗ. ܠܐܳ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܐܳ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܐܶܡܝ ܪܳܚܺܝܠ. ܘܠܐܳ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܦܰܪܫܽܘܗܝ ܠܐܳܚܝ ܝܰܘܣܶܦ. ܕܠܐܳ ܓܢܺܝܒ ܠܝܺ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢܒܶܗ. ܗܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܚܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܐܶܙܰܠܘ. ܘܰܥܠܰܝ ܢܶܟܠܐܳ ܡܰܠܶܠܘ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܰܛܠܝܺܡܽܘܬܝ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

91- ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܨܒܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܝܳܪܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܐܰܓܥܶܠ ܝܰܗ̱ܒܠܶܗ ܗܳܝ ܓܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܶܛܽܘܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܺܝܠܝ̱ ܫܡܰܝܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܺܝܠܝ̱ ܪܰܘܡܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܗ̄ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

02- ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܚܣܰܡ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܢܟܺܝܠܐܳ. ܘܐܶܬܦܰܪܰܣ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܠܟܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܘܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܐܝܺܠܳܢܳܐ. ܘܩܶܛܦܰܬ݀ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܳ. ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܐܳܕܳܡ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܟܰܠ ܘܰܫܠܰܚ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܓܳܠܘ̱ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܗ̄ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

12- ܐܶܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܐܰܠܒܶܫܟܽܘܢ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܥܢܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܺܝ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐܳ ܬܶܒܥܶܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܬܝܺܪ ܒܶܗ ܒܫܽܘܦܪܶܗ. ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܚܽܘܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܠܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܣܳܣܳܐ ܡܚܰܒܠܐܳ ܠܗܶܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܕܰܒܠܺܝܘ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܒܰܚܒܳܠܐܳ ܗ̄ ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܬܚܰܕܬܽܘܢ ܀

22- ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܳܝܶܠ. ܓܠܺܝ ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܚܰܕܶܬ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܰܣܶܩ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ. ܕܝܰܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ ܗ̄ ܘܠܐܳ ܢܛܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘܗܝ ܀

32- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ݀ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐ̈ܢܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܥܒܰܕܘ̱ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

42- ܩܰܝܳܦܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܢܳܛܘܪ̈ܐ. ܬܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܠܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܐܳ ܬܶܒܥܶܐ. ܕܰܩܛܺܝܠܐܳ ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܩܳܠܐܳ ܫܡܰܥܢܰܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܳܝܠܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܝ ܪܶܓܡܰܬ݀ ܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܒܩܰܝܣܳܐ ܐܶܣܰܪܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

52- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܪܬܺܝܬܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

62- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܚܶܬܘ̱ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

72- ܦܓܰܥ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܐܳܦ ܠܰܒܟܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܰܬܝ̱ ܘܰܡܥܳܩܰܬܝ̱. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܒܳܥܝܰܬܝ̱ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܙܶܠܝ̱ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܒܰܪܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܀

82- ܚܢܝܺܓ ܗܘܐܳ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܣܶܡܟܰܬ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܚܶܢܓ̈ܳܬܳܗ̇. ܠܰܒܪܳܗ̇ ܡܒܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܳܝܠܝܺ ܝܺܚܝܺܕܝ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܰܢܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܩܰܛܠܽܘܟ ܒܰܚܣܳܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܠܝܺܛܐܳ ܘܦܰܩܪܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܐ. ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܨܳܪܽܘܟ ܒܰܬܚܽܘܡ̈ܶܝܗ̇. ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܗ ܚܰܝܒܽܘܟ. ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܳܐ ܢܶܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܰܒܬܳܟ ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܘܢܶܕܪܶܝܗ̇ ܠܐܰܪܒܰܥܦܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܩܰܒܶܠܬܳܟ. ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܒܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

12- ܩܘܡܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܩܝܬ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܟܪܺܝܟ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܙܰܝܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܀

2- ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ. ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܫܪܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܳܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܪܰܐܘܘܗ̇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ ܩܪܳܗ̇. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܓܰܢܬܳܐ ܐܰܚܝܺܕܬܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܛܒܝܺܥܬܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܐ ܬܘܽܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

4- ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܟܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܘܰܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܕܢܶܫܪܳܐ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܝ̱ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ̱ ܓܺܝ̈ܓܠܐܶ. ܘܦܽܘܡܶܟܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪ ܀

5- ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܘܠܐܳ ܪܶܓܫܰܬ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ ܥܰܠ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܠܰܒܫܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܶܗ. ܘܬܶܗܪܳܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܀

6- ܐܰܪܥܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܕܰܫܬܝܺܠܝܺܢ ܒܳܗ̇. ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܝ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܪܺܝܚ ܘܰܪ̈ܕܶܐ. ܘܒܰܣܡܳܕܪ̈ܶܐ ܕܓܽܘܦ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܝܺܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܓܶܕ̈ܫܶܐ ܕܰܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

7- ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܡܽܘܢ  ܝܳܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܰܪܚܶܡܢܳܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܥܰܠ ܟܘܽܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܡܶܐܬܝܺܬܝ ܐܰܘܬܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪܝ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܰܬܠܳܬܝܺܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ. ܕܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܘܽܩܕܳܢܝ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܀

8- ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܢܦܰܩ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܢܶܪܕܽܘܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܘܩܳܠܐܳ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܐܳܘ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܪܳܕܦܰܬ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܡܶܟܝܺܠ ܐܶܫܬܰܝܰܢ. ܗܘܺܝ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܠܐܳ ܪܳܕܽܘܦܳܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܓܒܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܰܓܥܶܠ ܐܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܀

9- ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܠܐܶܡܰܬܝ ܟܰܝ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢܫܶܠܝܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܘܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܳܢܰܚ ܐܢܳܐ ܠܝܺ. ܘܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܨܳܠܽܘܒܰܝ̈ ܡܰܒܗܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܢܬܽܘܢ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢ ܦܘ̣ܽܩܕܳܢܝ. ܘܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܀

01- ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܘ̣ܽܟܪܳܢܗܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ. ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܀

11- ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܗܶܢܝܽܘܟ̈ܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܫܩܰܠܘ ܗܘܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܐܰܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܫܰܦܶܠܘ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܘܰܘ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܪܰܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܚܢܰܢ ܩܳܡܢܰܢ ܘܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܀

21- ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܶܠܰܬ. ܘܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܠܰܒܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܣܒܽܘܢ ܟܠܝ̈ܠܐܶ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܒܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܳܫܶܡ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ ܓܳܕܶܠ. ܘܐܶܢܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܐܰܠܒܶܫܟܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

31- ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܗܰܘ ܩܳܠܐܳ. ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ. ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܺܟ̈ܢܶܐ ܒܪܽܘܚ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܬܝܺܢ. ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܬܘܽܒ ܠܐܰܒܺܝ̈ܠܐܶ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ. ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܬܘܽܒ ܠܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܟܺܝ̈ܣܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ. ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

41- ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܪܬܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗܘܰܘ. ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܐܚܝܳܢ̈ܶܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܘܰܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܩܰܒܶܠܘ. ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܀

51- ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܟܽܠ ܗܳܘܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܬܺܐܬܰܪ. ܣܳܗܕܳܐ ܡܠܐܶ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܫܳܦܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ. ܙܰܠܺܝ̈ܠܐܶ ܒܳܟ ܐܶܬܢܰܟܰܦܘ. ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ ܒܳܟ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܢܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ. ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܒܳܟ ܀

61- ܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܬܳܐ. ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܨܳܒܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܕܽܘܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܘܪܶܥܡܰܬ ܕܰܝܪܶܗ ܕܢܰܨܝܺܚܳܐ. ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܐܶܬܰܘ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܐܶܬܰܐܣܺܝܘ ܡܶܢ ܟܘܽܪ̈ܗܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܢܣܰܒܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܠܝܺܨܝܺܢ ܀

71- ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܨܰܠܐܳ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܢܶܒ̈ܛܠܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܳܠܰܓܘ̈ܬܳܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܟܳܗܢ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܶܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܳܟ. ܕܢܰܙܰܝܚܽܘܢ ܝܘܽܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

81- ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ. ܘܠܐܳ ܚܙܺܝܬ ܕܰܡܝܰܬܰܪ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܰܚܒܳܗ̇. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܦܠܰܓ: ܐܰܚܒܽܘܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܓܺܝܓܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܚܰܠܝܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܰܚܒܳܗ̇ ܀

91- ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܟܺܐܒܶܗ. ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܫܰܕܪܰܬ. ܠܟܺܐܒܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܫܰܕܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܰܠܝܽܥܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܳܒ ܠܐܺܠܺܝܳܐ ܢܺܒܝܳܐ: ܘܰܠܟܰܪܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܫܰܕܪܰܬ. ܡܶܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܡܶܪܕܰܬ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܗ̇ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܀

02- ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܺܝܰܬܝܺܩܺܝ̱ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܳܬܰܪܝ̱. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܕܐܰܟܳܪܳܐ ܕܟܳܪܶܒ ܘܬܳܢܶܐ. ܫܳܦܪ̈ܳܢ ܥ̈ܰܠܳܠܬܳܗ̇. ܠܐܳ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܝܺܢ̈ܶܐ. ܕܡܰܘܥܝ̈ܳܢ ܟܰܘ̈ܒܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܐܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܀

12- ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܟܬܰܒ ܠܺܝ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܦܶܬܚܶܬ ܠܺܝ ܘܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܗ̇ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܫܚ̈ܰܠܝ̱. ܕܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܘܳܝܳܐ ܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܠܰܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ. ܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ ܣܶܥܪܶܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܣܳܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀

22- ܒܰܣܦܰܪ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ. ܘܰܒܢܽܘܢ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܕܒܳܠܥܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܘܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ. ܕܐܝܺܬ ܗܽܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ. ܕܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܳܠܥܝܺܢ. ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܽܘܢ ܥܳܕܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܰܠܕܝܺܢܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܥܳܕܶܠ ܐܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܣܝܺܡ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܳܠܥܝܺܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

32- ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ̱. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܳܬ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܘܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܶܪܓܫܽܘܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

42- ܚܰܫܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܥܰܕ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܰܒܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܢܳܫܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܒܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܐܺܝܬ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܕܠܶܗ ܠܐܳ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܡܛܶܐ. ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܳܐ ܩܳܢܛܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܚܶܛ̈ܐܶ ܠܡܶܛܪܳܐ ܡܶܬܝܰܐܝ̈ܒܳܢ. ܘܝܰܥܪܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܥܰܡ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܐܰܘܨܪ̈ܰܝܟ ܢܶܬܟܰܢܰܫ ܀

52- ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܬܪܫܶܡ. ܘܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒܛ̈ܶܐ. ܒܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܪܫܰܡ. ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ. ܒܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܫܽܘܡܘ̱ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ. ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

62- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ. ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܓܰܪܝ̱. ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ̱ ܚܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܶܢܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܝ̈ܟ. ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܳܐ ܀

72- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐܝܺܬ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܺܐܚܽܘܢ ܡܺܝܬܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ̱. ܘܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܛܰܐܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܛܰܐܠܐܰ ܗܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

82- ܫܩܰܠ ܐܰܒܳܐ ܥܰܦܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܬܳܠܐܶ ܠܳܟ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܙܚܰܬ. ܘܗܳܢܳܐ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܡܩܰܒܰܥ ܠܳܟ. ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܩܦܰܬ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ ܒܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܨܳܒܶܝܬ ܠܐܳ ܐܶܒܪܺܝܘܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܗܳܦܶܟ ܬܳܐܶܒ. ܘܐܶܢܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܘܒܬܶܗ ܀

92- ܚܰܙܩܺܝܐܝܺܠ ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܓܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܐܶܬܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܬܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܦܽܘܚܝ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܐܶ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ. ܨܳܪ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܳܝܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

03- ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܦܰܟܳܐ ܡܚܳܝܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܩܰܝ̈ܳܡܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܗܳܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܕܡܶܗ  ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܕܬܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܀

13- ܐܶܙܰܠ̱ܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܣܰܒܰܪ̈ܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܫܡܰܥܘ̱ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܪܗܶܛܘ̱. ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܰܕܡܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܗܰܘ ܣܳܒܳܐ. ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܪܳܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܐܶܙܰܠܘ̱ ܘܰܡܛܰܘ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܐܶܫܟܰܚܘ̱ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܐܰܣܶܩܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

23- ܒܪܰܡܫܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܬܢܳܐ. ܕܰܩܛܰܠܬܶܗ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܬܶܗ. ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܠܶܠܝܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܒܳܟܝܳܐ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܪܰܒܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܙܶܠܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ̱ ܀

33- ܫܡܰܥܘ̱ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܽܘܬܘ̱ ܟܽܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܚܽܘܒ̈ܠܐܶ ܕܰܦܪܰܥܬܶܗ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܗܽܘ ܬܪܰܥ ܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܐܰܥܒܪܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܫܠܰܚܬܶܗ ܘܦܰܠܓܰܬ݀. ܡܰܢܢܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܕܰܫܐܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܐܳ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ. ܢܶܦܠܰܬ݀ ܘܚܶܪܒܰܬ݀ ܕܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܨܠܒܰܬ݀ ܀

43- ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܣܠܶܩ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܩܰܒܪܶܗ. ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܀

53- ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܽܠܰܢ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ ܒܐܰܪܥܳܐ ܘܫܰܡܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܠܐܳ ܟܬܝ̈ܒܳܢ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܝܺܬܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܘܽܚܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܘܽܒ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܰܢܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܢܶܬܶܠ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

63- ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܳܐ. ܡܶܢܽܘ ܚܙܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܪܰܩ. ܐܶܠܐܳ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܢܶܒܗܰܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܢܰܣܛܽܘܪ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܢܶܬܦܰܟܪܽܘܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗܘ ܫܚܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܀

73- ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ  ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܬܠܝܺ. ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܙܰܡܶܢ. ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܶܣܓܽܕܘܢ. ܫܡܰܥܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ. ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܦܰܪܩܶܟܝ. ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ. ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ ܣܰܝܒܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ܀

83- ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܳܗ̇. ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܕܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܺܫ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܩܰܕܺܝܫ  ܩܰܕܺܝܫ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܐܰܚܝܰܢ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܬܠܰܚܬ ܠܰܚܛܺܝܬܰܢ. ܘܒܶܗ ܚܰܣܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܳܓܕܺܝܢ ܀

93- ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܥܰܡܰܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐܳ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܬܚܰܪܰܪܢܰܢ ܀

13 – ܩܘܡܐ ܕܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ

 ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܐܰܟܬܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

2- ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܪܳܡ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ ܩܪܳܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܶܕܥܽܘܢ ܒܓܶܙܬܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܣܶܒܠܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܕܳܢܺܝܐܠ ܛܽܘܪܳܐ܀

4- ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܶܗ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ̱  ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܡܶܟܝܺܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

5- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܐܰܪ̈ܕܶܝܟܠܐܶ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

6- ܗܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܛܝܺܠܝܺܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܓܺܝܡܺܝܢ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

7- ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܩܛܺܝܠܐܳ. ܥܳܪܶܩ ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܰܕܡܶܗ. ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܓܰܘܰܣ. ܕܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

8- ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܓܽܘ̈ܠܐܶ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܛܰܦܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܥܨܰܪܘ̱ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܡܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܐܰܘܨܰܪ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

9- ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܢܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܶܢܝܳܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܒܰܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܰܟܝܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܰܫܪܳܪܗܽܘܢ ܩܰܘܺܝܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

01- ܐܰܝܟ ܐܳܪܚܳܐ ܕܣܳܛܶܐ ܠܰܒܒܳܬ. ܘܰܡܩܰܕܶܡ ܠܡܶܚܙܰܩ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܥܰܡ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܨܳܦܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܟܰܡܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܫܶܝܠ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܀

11- ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

21- ܕܶܚܠܐܰ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܰܡܪܰܚܘ̱ ܕܠܐܳ ܚܰܘܣܳܢ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ̱ ܘܐܶܬܟܰܫܰܪܘ̱. ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܀

31- ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈. ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

41- ܐܺܝܠ ܐܠܰܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܢ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܀

51- ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܬܩܺܝܡܝ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܝܽܘܒܳܒܶܗ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܀

61- ܓܣܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܩܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܰܚܪܶܒ ܙܳܘܝ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܐܶܫܬܰܦܰܠ ܐܳܦ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܕܐܰܩܠܺܝ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ. ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܶܫܬܪܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܀

71- ܐܳܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܘܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

81- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܒܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܢܶܩܥܶܗ. ܓܳܫ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܘܐܰܦܶܩ ܒܶܙܬܳܐ. ܕܰܚܡܺܝܠܐܳ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܠܶܗ. ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܀

91- ܠܐܳ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܒܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܕܢܶܒܠܐܶ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܒܳܠܐܳ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܡܚܰܒܰܠ. ܝܰܗܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܶܗ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܶܗ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܀

02- ܝܰܘܡܳܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܩܰܒܪܳܟ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܚܙܰܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܗܦܰܟܘ̱ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

12- ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܬܘܽܒ ܥܰܡܶܗ. ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

14 – ܩܘܡܐ ܕܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ : ܩܕܡܝܐ

1- ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܟܰܬ݀ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܙܪܰܥ ܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܘܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܀

2- ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ. ܗܘܳܬ݀ ܒܺܐܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܢܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܢܰܚ ܀

3- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܐܰܬܩܶܢ ܪܶܡܙܶܗ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܬܪܝܢܐ:

4- ܒܪܳܐ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܪܶܕܝܳܐ. ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪܬܶܗ. ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

5- ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܀

6- ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܝܺܬܽܘܬܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܝܺܬܶܒ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܗܳܐ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

7- ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬܘܽܢ. ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܐܶܡܰܪܬܘܽܢ ܕܠܐܳ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܽ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

8- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܥܰܠܬܘܽܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܽܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܶܠܰܬ݀. ܘܪܰܚܦܰܬ݀ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܫܶܩܠܰܬ݀ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܪܰܥܝܰܬ݀ ܒܶܗ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܀

9- ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܐܰܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܽܠܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

01- ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܬܰܘ ܢܶܫܒܽܘܩ. ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܘܠܐܳ ܡܶܬܩܰܕܶܐ. ܘܢܶܪܚܰܡ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܡܰܩܢܝܳܐ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܀

11- ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ ܒܶܗ. ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܀

21- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܣܥܽܘܪܘ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܘܐܰܦܝܺܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

31- ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܢ ܐܶܣܰܩ. ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܐܶܢ ܐܶܚܽܘܬ. ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܚܰܒܫܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܢܳܐ ܨܳܕܶܗ. ܘܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܥܢܳܝܗܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

41- ܐܳܘ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܐܳ ܬܺܐܡܰܢ ܠܳܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܛܽܘܪܳܦܳܟ ܕܰܬܢܳܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ. ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܰܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

51- ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܕܐܰܚܶܒܘ̱ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

61- ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܓܽܘܢܚܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

71- ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܪܳܣܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ. ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܕܰܪܰܫܘ̱. ܘܐܰܣܠܺܝܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܀

81- ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ ܕܶܚܠܬܳܟ ܘܐܰܦܢܳܐ ܗܶܪܓܰܢ ܠܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܠܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

91- ܠܐܳ ܛܥܶܡܬܳܟ ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܐܳܘ ܚܽܘܒܳܐ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢܬ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܳܟ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܠܝܺ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܟܰܢܝܺ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

02- ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܦܰܩ ܐܳܕܳܡ ܝܳܬܶܒ ܘܒܳܟܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܝܶܪܬܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܬܳܐ ܀

12- ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ̱ ܐܳܘ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܶܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܽܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܘܽܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

22- ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܒܺܐܝܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ݀ ܛܳܒ̈ܐܶ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܀

32- ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܀

42- ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܐ ܕܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

52- ܩܳܡ ܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

62- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

72- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ̱ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪܘ̱ ܀

82- ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܕܦܰܪܩܶܗ ܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܣܡܰܟܬܶܗ ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܡܰܨܝܰܬ݀ ܟܽܠ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܀

92- ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܦܰܪܩܶܗ ܕܪܳܥܶܗ ܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܘܣܰܡܶܟܬܶܗ ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܰܨܝܰܬ ܟܽܠ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܀

03- ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܛܶܠܬ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܩܝܺܡܬ. ܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ. ܟܰܢܶܫ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀

 15 – ܩܘܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

 ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ:

1- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ̱ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܩܰܪܶܒܝ̱ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ̱ ܕܢܰܚ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡܝ̱. ܘܒܶܗ ܥܺܕ̈ܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܝܰܬܒܽܘܢ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܐܶܡܶܗ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܀

2- ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܝܽܘܩܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܪܺܝܚܳܐ ܫܪܳܐ ܠܥܶܩܳܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܽܘܩܢܳܐ ܣܪܰܚ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܬܠܳܬ ܣܰܬܝ̈ܳܢ ܐܶܬܢܨܶܒܝ̱̈ ܒܟܰܪܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܢܰܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܝܺܫܒܰܥ. ܚܰܢܰܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ. ܘܶܐܠܝܺܫܒܰܥ ܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܗ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

4- ܒܰܪܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ. ܙܡܰܪܝ̱ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܠܰܗܳ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ̱ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܀

5- ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܳܦ ܐܰܘܪܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܰܚܘ̱ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܗܰܒܘ̱ ܥܽܘܕܪܳܢܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܥܰܒܕܟܽܘܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ. ܘܠܐܳ ܟܳܠܐܶ ܠܟܽܘܢ ܫܶܐܠܳܬ̈ܟܽܘܢ ܗ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

7- ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢ̱ܬܳܐ. ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܡܛܳܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܶܦܶܠܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܐܳ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܣܰܡܟܽܘܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܗ̄ ܫܡܰܥ ܘܰܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ̱ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܪܰܫܡܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܳܡܘ̱ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ  ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܕܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܀

9- ܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܐܰܬܽܘܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܫܪܳܐ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܗ̄ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ ܀

01- ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܡܟܰܬܪ̈ܳܢ. ܩܳܥܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܰܬܠܳܬܰܝܗܶܝ̈ܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܘܽܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

11- ܩܶܪܒܰܬ݀ ܐܠܶܦܳܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܐܳ ܬܳܝܒܺܝܢ. ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܪܚܶܡܘ̱ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܪܚܶܡܘ̱ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

21- ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܒܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܟ. ܡܶܢ ܥܺܕܳ̈ܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܐܳ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܰܝܢܳܬ݀ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̄ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܀

31- ܡܶܛܽܠ ܥܶܣܪܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ. ܚܰܝ̈ܐܶ ܠܰܣܕܽܘܡ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܗ̄ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

41- ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܗ̱ܘܽ ܡܣܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܝ̱. ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܠܐܘܽܪܝܳܐ ܒܢܶܟܠܐܳ ܩܛܰܠܬ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܡܦܰܠܦܰܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܐܶܬܡܪܶܩ ܗ̄ ܠܐܳ ܬܰܥܠܝܺܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ ܀

51- ܬܠܳܬ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܳܒܰܥ. ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗ̄ ܫܰܪܰܪ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

61- ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ. ܒܰܥܓܰܠ ܫܳܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܫܡܰܥ ܩܳܠܐܳ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

71- ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܐܳ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

81- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܠܒܶܫܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܀

91- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܝܗܝ. ܠܐܳܕܳܡ ܒܰܝܢܳܬ݀ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܥܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܩܳܠܳܟ ܫܶܡܥܶܬ ܘܐܶܬܛܰܫܺܝܬ. ܘܠܐܳ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܐܶܚܽܘܪ ܒܳܟ ܗ̄ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܘܚܰܕܶܬ ܘܐܰܬܩܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܀

02- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܗ̄ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟ ܢܶܪܘܙܽܘܢ ܀

12- ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ. ܗܽܘ ܢܒܰܝܰܐܐ ܘܢܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܣܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܗ̄ ܘܗ̄ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

22- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܣܰܩܝ̱ ܠܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܝ̱ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܰܘܪܒܶܟܝ̱. ܘܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ̱. ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝܟ̈ܝ̱ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܗ̄ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

32- ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܨܰܝܳܕܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܨܰܝܕܶܗ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܳܨܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܨܗܺܝ ܨܰܝܕܶܗ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܬܪܰܥ ܣܶܛܪܶܗ ܘܐܰܫܩܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

42- ܐܠܰܗܳܐ ܗܘܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܳܕܳܡ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܨܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܕܰܨܗܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܬܬܪܰܥ ܠܶܗ ܣܶܛܪܶܗ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܝܘܗܝ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܀

52- ܡܳܪܰܢ ܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܬܳܝ ܐܶܬܒܰܣܰܡܝ̱. ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐܶ. ܚܙܰܝܬܝܺܢܝ̱ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܬܳܝ ܚܙܺܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܕܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܕܰܒܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

16 – ܩܘܡܐ ܕܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܐܺܡܪܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܝ̱. ܐܶܠܐܳ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܬܗܶܪܬ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܟܰܕ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܟ. ܗܳܝ ܡܰܘܩܕܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܳܟ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܛܥܶܢܬܳܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܠܐܳ ܬܰܘܦܶܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܟ ܀

2- ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܫܘܰܝܬܝ̱ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܙܰܝܰܚܬܳܗ̇ ܠܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕܬܝ̱. ܒܣܰܢܝܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܚܰܘܺܝ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ̱ ܫܳܪܶܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢܶܟܝ̱ ܡܶܬܝܺܠܶܕ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܰܒܰܥ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܐܰܡܠܶܟ. ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀

4- ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܚܕܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܬܶܐܓܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ̱ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ ܐܰܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܩܪܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܕܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܪܳܐ. ܩܪܳܟ ܕܰܘܺܝܕ ܥܶܣܒܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܕܝܳܠܕܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ. ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܗܳܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܀

5- ܩܰܒܶܠ ܥܺܝܪܳܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܒܶܠ ܒܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܙܳܥ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪ ܡܺܝܟܳܐܝܶܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܐܘܽܗܝ ܠܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܓܗܺܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܪܰܡܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ. ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܫܺܝܓܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܨܳܪ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܒܕܶܬ ܀

7- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܐܳ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܐܳ ܟܺܝܣܳܐ ܘܠܐܳ ܬܰܪܡܳܠܐܳ. ܐܳܦܠܐܳ ܢܚܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܺܝܣܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܐܳ ܫܰܒܛܳܐ ܘܠܐܳ ܡܳܡܽܘܢܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܳܝܢ. ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܠܐܘܽܪܚܳܐ. ܚܙܰܘ ܠܐܳ ܬܶܛܥܽܘܢ ܡܽܘܢ ܕܐܶܡܪܶܬ. ܘܰܬܫܽܘܛܽܘܢ ܠܗܳܝ ܕܰܟܬܝܺܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܐܳܦܠܐܳ ܕܰܡܚܳܪ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܦܬܰܚܘ̱ ܠܰܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܥܽܘܠܘ̱ ܐܰܦܶܩܘ̱ ܠܰܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܠܚܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܕܟܺܝܢ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ݀ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܬܳܐ ܀

9- ܒܢܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܒ̈ܳܬܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ̱ ܒܗܽܘܢ. ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܛܰܒܥ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܨܰܒܶܬܘ̱ ܠܐܶܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܰܪܘ̱ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܘܰܒܢܰܐܘܽܗ̇ ܠܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ̱ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܢܨܰܒܘ̱ ܒܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܀

01- ܒܟܰܝ̈ ܥܺܕ̈ܬܳܐ. ܘܐܰܝ̈ܠܶܠܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܪܳܚܺܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܫܡܽܘܢܺܝ ܬܘܽܒ ܐܳܠܝܳܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗ̇. ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܠܐܳ ܬܶܬܐܰܒ̈ܠܳܢ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܰܝܟܶܝ̈ܢ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ̱ ܡܰܘܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

11- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܠܰܝܟ ܒܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܪܥܺܝ ܠܝܺ ܥܶܪ̈ܒܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܝ. ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܡܶܢܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܥܰܠܰܝ ܫܘܽܠܛܳܢܳܟ. ܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ. ܐܳܣܪܰܬ ܘܫܳܪܶܝܬ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܀

21- ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܰܕܡܰܢ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܟ ܠܐܳ ܟܦܰܪܢܰܢ. ܕܰܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܣܳܡܢܰܢ ܬܘܽܟܠܳܢܰܢ. ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

31- ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܡܳܐܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܫܒܳܢܝ̱ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ. ܘܗܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܺܝ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܐܳ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ̱. ܘܰܫܩܽܘܠܰܝܢܝ̱ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܺܝ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܠܰܟܠܺܝܠܐܳ ܕܰܡܳܐܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܀

41- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ̱ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ. ܘܐܺܙܰܠ ܐܺܚܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܘܰܚܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܝܺܬ. ܘܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܳܟܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ ܢܦܺܝܣ ܠܐܳܒܝ̱ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ̱. ܕܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܐܶܗܘܶܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

51- ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܶܣܪܳܐ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ. ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܡܰܢܗܪܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܘܚܳܡܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܒܳܥܝܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ. ܘܡܳܐ ܕܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܠܗܰܘ ܙܽܘܙܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܰܫܒܳܒ̈ܬܳܗ̇. ܕܬܳܐܝ̈ܝܶܢ ܚܕܳܝܶܝ̈ܢ ܥܰܡܝ̱. ܕܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܠܙܽܘܙܝ̱ ܕܐܰܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܚܳܕܶܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ  ܕܬܳܐܶܒ ܀

61- ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܐܰܡܺܝܪ. ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܶܣܪܳܐ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ. ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܥܶܣܪܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܙܽܘܙܳܐ ܕܐܶܒܰܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܦܰܠ. ܘܗܰܘ ܕܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܐܳܕܳܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܫܒܳܒ̈ܬܳܗ̇ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

71- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܐܳ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܐܳܦܠܐܳ ܠܒܶܫܬܳܟ. ܐܳܦܠܐܳ ܥܶܡܪܶܬ ܒܳܟ. ܕܫܰܕܶܠܬܳܢܝ̱ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܓܳܪܶܬ ܘܓܶܢܒܶܬ ܐܳܦ ܩܶܛܠܶܬ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܠܚܺܝܡ ܥܠܰܝ. ܘܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܡܥܰܕܪ ܠܺܝ. ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܀

81- ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܦܳܩܶܕ ܪܶܡܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܰܠܐܰܟܶܐ. ܘܙܳܐܰܚ ܢܳܚܶܬ ܩܰܠܺܝܠܐܳ. ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܝܺܠܶܕ. ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܘܕܳܚܠܐܳ. ܘܥܳܪܩܳܐ ܘܛܳܦܣܳܐ ܒܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇. ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܬܐܰܠܨܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

91- ܬܳܝ ܠܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܳܐ. ܬܳܝ ܠܶܟܝ̱ ܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܐܶܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܰܪܓܶܙܢܳܝܗܝ. ܠܰܘ ܕܥܰܠ ܥܰܙܺܝܙ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܟܦܪܺܝܢ ܘܬܺܐܡܪܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܘܐܶܢ ܟܠܺܝ̈ܶܠܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܢܰܦܫܳܐ ܠܐܳ ܬܙܽܘܥܺܝܢ. ܕܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܀

02- ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܺܝ. ܚܙܺܝܬ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܙܺܝܬ ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܝܶܬܒܶܬ ܒܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܐܶܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܓܳܕܶܫ ܠܺܝ. ܘܠܐܳ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܺܝ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܠܺܝܛ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܀

12- ܩܪܺܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܠܐܶܡܰܬܝ ܬܺܐܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܢܰܦܨܰܚ ܩܳܠܳܟ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܪܕܽܘܦ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܕܫܰܘܬܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܟ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܕܐܰܚ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ. ܫܰܡܠܐܳ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ. ܕܐܰܚ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

22- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܬܳܐܓ̈ܶܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܛܰܝܰܒ. ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܦܘܽܪܥܳܢܶܗ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

32- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܗ̱ܘܽ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܶܗ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܫܬܶܩ ܘܰܫܠܺܝ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܐܳܦ ܨܶܗܝܽܘܢ ܦܰܠܓܰܬ݀ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܩܪܽܘܒܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܒܶܠܝ̱ ܦܰܓܪܶܗ. ܕܗܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܡܪܰܚܬ ܘܰܨܠܰܒܬܶܗ ܥܩܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܕܐܰܘܕܺܝܬܝ̱ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܗܳܐ ܢܨܝܺܒܰܬܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

42- ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܫܳܐ. ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠ̈ܶܠܐܶ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ.. ܕܐܰܝܟܰܢ ܐܰܘܒܶܕܘ̱ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܫܩܺܝܠܐܳ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܡܰܪܘ̱ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܶܣܦܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܢܣܰܒܘ̱. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܩܰܪ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

52- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܶܦܩܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܬܶܒܟܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ. ܘܚܰܫܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇. ܘܒܶܟܝܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܗ̇. ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܟܝܰܬܝ̱. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܒܳܥܝܰܬܝ̱ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܐܶܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܪܝ̱ ܫܰܩܠܽܘܗܝ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܳܢ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܀

62- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ. ܠܗܰܘ ܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܕܰܩܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

72- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܶ. ܫܶܡܽܥܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܡܥܰܓܠܐܳ. ܘܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

82- ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܒܡܶܨܥܰܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܘܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܐܶܢ ܐܠܰܗ ܐܰܢܬ. ܐܰܚܶܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ. ܘܚܰܒܪܶܗ ܟܳܐܶܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܫܠܝܺ ܠܳܟ ܕܳܘܝܳܐ ܠܐܳ ܬܓܰܕܶܦ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܟܽܠ. ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܀

92- ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܳܪܶܗ ܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܚܰܘܒܰܝ̈. ܘܟܰܕ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܶܗ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

03- ܒܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܩܥܳܐ ܩܛܝܺܠܐܳ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܐܰܙܝܺܥ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܐܶܬܬܝܺܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܘܰܬܘܰܪܘ ܘܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܘܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܘܐܶܣܬܚܶܦܘ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܚܶܠ ܘܐܰܪܝܺܡ ܥܶܩܒܶܗ. ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܩܳܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܳܚܐ ܀

13- ܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܫܺܝܓ ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܡܺܝܬ ܡܶܢܰܢ ܠܫܽܘܠܗܳܒ̈ܶܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܢ. ܘܕܰܒܚܰܫܳܟ ܚܰܫܢܰܢ ܥܰܡܳܟ. ܚܰܕܳܢ ܥܰܡܳܟ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܠܳܟ. ܕܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܀

17 – ܩܘܡܐ ܕܠܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ̱ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܘܽܒ ܣܰܒܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ̱ ܠܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܳܪܶܟܝ̱ ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܶܙܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܘܽܒ. ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ. ܕܒܶܗ ܗ̱ܘܽ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܀

2- ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܘ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ̱. ܘܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܘܽܒ. ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ. ܗܰܒܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܶܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܬܳܐ܀

4- ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܥܢܳܬ݀ ܘܐܶܡܪܰܬ݀. ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܐܳ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܶܛܢܶܬ݀ ܕܠܐܳ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܝܶܠܕܶܬ݀ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓ. ܠܐܶܡܪܶܗ ܘܰܒܪܶܗ. ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ̱ ܀

5- ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܳܥܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܰܫܒܰܩܘ̱ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܐܰܗܶܠܘ̱ ܒܶܗ ܘܒܰܙܰܚܘ̱ ܒܶܗ. ܕܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܰܚܶܒܘ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܝܺܪܶܒܘ̱ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ̱. ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܀

7- ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ̱ ܚܰܝ̈ܶܠܐ. ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ̱ ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܩܶܐ. ܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܘܐܰܫܪܽܘܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܥܰܡ̈ܠܐܶ ܘܕܽܘܥ̈ܬܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܘ̱ ܩܳܡܘ̱ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܚܰܣܢܽܘܗ̇ ܠܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܚܺܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠܘ̱. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܥܰܡܝ̱ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܝܳܪܶܬ ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬ݀. ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐܳ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܀

9- ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܙܰܚ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܣܳܢ̈ܝܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ̱ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܳܝܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܚܰܝܰܠܘ̱ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ̱ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܘܰܙܟܰܘ̱ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܀

01- ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܢܛܝܺܪ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ. ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ. ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܚܰܝܠܐܳ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܛܝܺܢ. ܘܬܳܗܪܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܝܺܪܶܒܘ ܘܐܶܫܬܰܘܫܰܛܘ ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

11- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܚܳܒܬܽܘܢ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܢܫܰܢܶܩ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܩܽܘܕܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܙܕܟܺܝ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܘܰܢܦܰܠ. ܟܽܠܶܗ ܫܘܽܠܛܳܢܶܗ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܬܰܪ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

21- ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܳܐܢܳܐ ܡܠܐܶ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܪܰܥܺܝܬ ܐܳܦ ܚܰܕܺܝܬ. ܘܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܟܠܝܺܠ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܥܺܝ ܐܰܒܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܀

31- ܒܰܕܡܽܘܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ. ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܚܰܟܶܡ ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܒܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܕܽܘܓܡ̈ܰܐܛܰܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܕܘܽܡܝܳܐ. ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܕܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀

41- ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܠܐܶ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܕܗܽܘ ܚܠܳܦܰܝܟܝ ܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ. ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܚܡܶܗ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܐܳܦ ܥܰܕܪܶܗ. ܘܠܰܠܡܺܐܢ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܐܳܦ ܫܰܢܝܶܗ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

51- ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܢܶܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰܒܽܘܢ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܫܡܰܥܬ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܝܺܬܬܳܐ ܗܝ. ܘܚܰܘܝܺܬ ܒܩܳܢܽܘܢܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

61- ܠܳܟ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐ̈ܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

71- ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܦܪܰܩ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ. ܙܟܳܐ ܠܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܨܰܠܺܝ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܕܐܰܠܝܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܘܰܒܗܳܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐ̈ܠܳܬܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

81- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ̈ܺܝܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ. ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܕܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬܰܢ ܀

91- ܪܰܒ ܗ̱ܘܽ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ. ܪܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܨܶܝܕ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ. ܡܳܛܝܳܐ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܓܳܫܦܳܐ ܒܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܡܫܰܢܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܟ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܘܰܬܦܺܝܣܝ̱. ܩܰܒܶܠܺܝܗ̇ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܝܶܗ̇ ܀

02- ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܥܠܰܝܟ ܐܝܺܬ ܠܺܝ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܘܽܪ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܘܚܽܘܢ ܠܐܰܒܺܝܕܽܘܬܝ. ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܗܰܒܠܝܺ ܫܶܐܠܰܬܝ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

12- ܗܰܒܠܰܢ ܡܪܳܝ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܺܐܕܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܗܰܒ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ. ܘܣܰܒܥܳܐ ܠܡܶܣܺܟ̈ܢܶܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

22- ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܝܡ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܐܳ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܽ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܣܰܝܦܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܦܳܣܶܩ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ . ܕܰܫܟܶܒܘ̱ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

32- ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܐܰܚܰܝ̈. ܟܰܕ ܒܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܡܶܬ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܫܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܪܰܒܶܗ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܐܶܬܓܰܐܝ ܒܥܽܘܬܪܶܗ. ܐܳܦ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܨܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܛܰܪܦܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܡܰܙܓܶܗ ܠܗܰܘ ܟܳܣܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܒܙܰܒܢܶܗ ܫܳܬܶܐ ܠܶܗ ܀

42- ܠܐܳ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ. ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܐܳ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܬܪܺܝܨ ܗ̱ܘܽ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܒܰܪ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܐܳ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܡܪܰܚܶܡ. ܬܘܽܒ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܕܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܫܘܶܐ. ܘܕܳܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܀

52- ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܳܝܗܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܢܶܫܪܰܟ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܨܳܪܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܐܳ ܢܶܦܽܘܫ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܗܶܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܢܦܰܠ. ܐܶܠܐܳ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܳܝܗܝ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

62- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܗܰܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܘܙܳܥ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܬܳܐܓܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܐܰܪܓܶܫ ܕܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܳܦ ܠܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܐܰܟ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܕܰܠܡܽܘܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ. ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܙܶܠܝ̱̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܀

72- ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܗܳܐ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܘܠܶܗ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܘܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ ܕܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇. ܕܥܺܕܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܀

82- ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܘ̈ܬܶܐ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܳܠܽܘܒܬܳܐ. ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܨܠܰܒܬܶܗ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇  ܩܳܥܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܠܚܰܝܳܐ ܕܩܳܡ ܘܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠܰܢ ܀

92- ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܐܰܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܐܳ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܡܣܰܦܰܩ. ܘܰܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܕܰܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝ̈ܢ. ܚܰܝܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܠܐܳ ܬܶܬܐܰܒ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܚܰܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܰܩܺܝܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

03- ܨܠܝܺܒܳܐ ܦܰܫܶܩ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܕܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܓܶܝܪ ܚܬܰܡ ܗܘܳܐ. ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܨܳܪܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܙܰܝܚܽܘܗܝ. ܘܒܶܗ ܬܰܠܡܶܕܘ ܗܘܰܘ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܫܰܡܠܺܝ ܘܰܓܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

13- ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܒܪܳܝܶܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܒܪܶܩ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܛܝܺܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܕܐܳܬܳܐ ܗܘ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܣܳܩܘܽܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܕܰܩܶܩ ܕܶܚ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܦܰܪܣܺܝ ܘܣܰܚܶܦ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇. ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܀

23- ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܐܶܬܓܠܝܺ ܗܘܳܐ ܨܠܝܺܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܗܶܠܶܢܝܺ. ܥܩܰܪ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܰܣܚܰܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ. ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܀

33- ܬܰܘ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܐܪܽܘܥ ܒܶܗ ܟܽܠ ܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܣܰܚܦܶܗ ܠܐܰܪܟܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܫܘܽܠܛܳܢܶܗ. ܘܐܰܥܕܺܝ ܡܶܢܶܗ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܕܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܢܶܟܠܶܗ ܘܒܰܚܣܳܡܶܗ. ܘܗܽܘ ܒܢܳܐ ܘܫܰܟܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܓܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܝܺܒܶܗ. ܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܀

18 – ܩܘܡܐ ܕܥܠ ܒܝܬ ܠܚܡ

 ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ:

1- ܥܰܠ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܶܒܪܶܬ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܐܰܚܕܰܢܝ̱ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܩܳܠܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܶܪܝ̱ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ. ܘܐܰܒܽܘܟ ܡܰܢܽܘ ܕܐܶܡܳܟ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܰܣܪ̈ܳܦܳܐ. ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܩܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܠܐܶܡܳܟ. ܕܬܶܒܪܽܘܟܝ̱ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܳܟ. ܘܬܶܬܶܠܝ̱ ܚܰܠܒܳܐ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܕܰܫܒܰܩ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ  ܐܽܘܪܝܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܗ̄ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܕܳܐ ܀

2- ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܰܙܪܰܥ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܥܢܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܰܪ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ̱. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܥܢܳܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܦܰܢܝܰܬ݀. ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ̱. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ. ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ̱. ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ̱ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀. ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ݀ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܰܝܢܳܬ݀ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܠܐܶܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ݀ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܫܓܺܝܫܺܝܢ. ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܪܗܺܝܒܺܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܳܗ̇ ܢܳܛܽܘܪܶܐ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܐܳܦ ܠܶܟܝ̱. ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܕܒܶܟܝ̱ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܘܫܶܩܝܳܐ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ. ܥܶܠܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܒܶܪܟܰܬ݀ ܬܰܡܳܢ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̄ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

4- ܒܰܕܡܽܘܬ݀ ܐܶܠܦܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܟܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܰܕ ܐܳܙܠ̱ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܝܰܠܕܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܳܚܶܝܢ ܠܺܝ. ܐܳܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܐܶܥܒܶܕ. ܠܐܳ ܥܰܪܣܳܐ ܘܠܐܳ ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܨܰܠܺܝ ܟܺܐܢܳܐ. ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܐܰܡܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܣܕܽܘܗ̇ ܘܰܟܡܳܐ ܛܰܠܡܽܘܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

5- ܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܘܦܺܝܪ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ. ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܢܕܽܘ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܺܝܢ ܒܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܒܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

6- ܚܙܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܘ̱ ܚܽܘܒܶܗ ܘܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܛܥܶܡܘ̱. ܘܰܪܗܶܛܘ̱ ܘܐܰܫܠܶܡܘ̱ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܫܶܢܕ̈ܶܐ. ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܝܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ̱ ܒܰܫܡܶܗ. ܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܀

7- ܐܰܘܕܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܙܰܘ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܐܳ ܡܶܢ ܢܶܓܕ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܘܡܰܚܘ̈ܬܳܐ. ܘܚܰܢܦ̈ܶܐ ܒܗܶܬܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܢܨܰܚܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܢܣܰܒܘ̱ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܰܥܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܕܘ̈ܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܟܰܠܶܠ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܘܢܰܨܰܚ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ̱ ܠܰܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܫܡܰܥܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܐܶܡܰܪ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܰܢܛܰܪܘ̱ ܠܚܘܒܶܗ. ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ. ܒܥܰܐܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܗ̄ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

9- ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܙܕܰܡܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ̱ ܬܽܐܘܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܪܝ̱ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܦܰܐ̈ܝܳܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܗܰܘ ܫܶܩܝܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ̱. ܕܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܰܢܝ̱ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܝܳܐ ܦܳܫܰܚ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܣܰܪܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܓܳܢ̈ܰܝ ܚܰܡܪܳܐ. ܢܦܰܩ ܫܳܩܝܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܰܝ̈ܐܳ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܛܰܥܢܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ. ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܝܰܗ̱ܒܘ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܢܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

01- ܘܳܝܠܺܝ ܡܶܢܳܟ. ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܫܰܕܶܠܬܰܢܝ̱ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܐܰܛܥܶܢܬܳܢܝ̱. ܒܚܶܠܡܳܐ ܓܢܰܒܬܳܢܝ̱. ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܰܛܥܺܝܬܳܢܝ̱. ܒܫܽܘܕ̈ܠܐܶ ܘܒܰܛܥ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܒܺܝܫ ܗ̱ܘܽ ܫܽܘܠܳܡܗܶܝܢ. ܘܳܝ ܘܳܝ ܡܶܢܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘܽ ܢܺܝܪܳܟ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܓܡܰܪܬ ܒܺܝ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܙܟܳܝܗܝ ܠܰܢܟܺܝܠܐܳ. ܙܟܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܙܰܟܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗ̄ ܘܙܰܟܳܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܀

11- ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܠܐܳ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܠܐܳ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ . ܐܳܦܠܐܳ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ  ܕܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ. ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܒܳܛܶܠ. ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘܽ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܰܚܰܝ̈. ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܬܳܐ. ܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

21- ܘܳܝ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܐܶܬܛܰܠܰܩܘ̱ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܟܰܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ̱. ܘܠܐܳ ܪܳܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܕܰܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܽ ܘܰܩܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ. ܕܐܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ. ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܕܫܶܩܠܶܬ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܬܚܰܣܶܐ ܀

31- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ. ܚܰܕ ܛܠܺܝܡܳܐ ܘܚܰܕ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܘܩܳܐܶܡ ܛܠܺܝܡܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ. ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܘ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܰܢ. ܕܐܶܗܘܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܀

41- ܒܰܪܬ݀ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ. ܕܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܟ. ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݀ ܕܐܺܝ̈ܒܶܐ ܗܳܐ ܡܢܰܬܫܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐܳ ܐܠܰܗ. ܪܕܺܝܦܳܐ ܙܪܺܝܒܳܐ. ܘܓܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܘܬܰܠܝܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܟ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ̱ ܘܰܚܙܺܝ. ܘܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܙܒܶܢܬܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܐܺܝܳܠܐܳ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐܳ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܗ̄ ܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

51- ܐܰܒܳܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܫܰܕܰܪ. ܒܚܪܰܬܳܐ ܘܡܘܽܠܳܝܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܰܢܝ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܕܐܰܠܳܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܕ̈ܳܠܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ. ܗܘܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܕܠܐܳ ܢܒܰܙܰܚ ܒܺܝ ܗ̄ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܀

61- ܙܓܘܽܪܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܫܒܳܢܝ ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܘܗܝ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܬܒܽܘܪܳܝܗܝ ܠܦܰܚܶܗ. ܘܐܰܓܗܶܐ ܐܶܢܳܐ. ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܛܥܝܺܬ ܒܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܝ. ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܦܫܽܘܛ ܠܐܰܒܝܺܕܽܘܬܝ. ܕܠܐܳ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܘܐܺܪܰܬ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܟܰܕܽܘ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܕܐܰܡܶܕ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܡܢܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ ܀

71- ܡܳܐ ܕܟܐܺܢܽܘܬܳܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܢܰܨܡܰܚ ܢܘܽܗܪܳܟ ܥܰܠ ܒܰܣܝܽܘܬܝ. ܘܢܰܐܣܶܐ ܫܽܘܡ̈ܳܬܝ. ܘܐܺܚܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܶܘܝܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ. ܚܰܠܶܛܰܝܢܝ ܡܳܪܝ. ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܦܰܓܪܳܟ ܫܶܩܠܶܬ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܠܐܳ ܟܶܦܪܶܬ. ܨܰܠܡܳܟ ܐܝܺܬܰܝ ܠܐܳ ܬܶܫܒܩܰܢܝ ܗ̄ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܗܳܐ ܢܩܶܝܢ ܠܝܺ ܀

81- ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘܽܬܝ. ܘܐܰܥܕܳܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܡܐܳ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܦܪܰܩܬܳܢܝ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܘܽܡܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܝܺܬ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ. ܠܐܳ ܬܶܥܘܽܠܝ ܥܰܡܝ. ܠܕܝܺܢܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܫܺܝܛܘܽܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܟ ܕܬܶܥܘܠ ܥܰܡܝ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܚܰܘܳܐ ܬܒܰܥܬܳܟ. ܘܠܝܺ ܚܽܘܢ ܕܐܰܘܕܺܝܬ ܒܳܟ. ܬܶܒܗܰܬܝ ܡܳܕܶܝܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܘܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܛܡܝܺܪ ܒܺܝ ܗ̄  ܢܡܰܢܥܽܘܢܳܢܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܝ ܀

91- ܘܳܝ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܫܓܝܺܪܬܳܐ. ܕܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܝ̈ܐܝܺܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܣܰܝ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܦܳܫܘ ܗܘܰܘ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܬܥܝܺܩ ܗܘܝܺܬ. ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܩܰܕܡܽܘܢܝ. ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܣܘܽܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܦܳܫܘ ܒܳܬܰܪܝ. ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ ܀

02- ܐܶܢ ܐܳܡܳܪ ܐܢܳܐ ܕܰܫܩܽܘܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܥܰܡ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܚܳܐܶܒ ܐܢܳܐ ܠܝܺ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܡܰܢ ܐܰܠܨܳܟ ܕܬܶܚܛܶܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܐܳ ܘܰܚܛܝܺܬܳܐ ܘܬܰܣܓܶܐ ܘܰܬܟܽܘܫ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܗܘܝܺܬ. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܝܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܢܰܐܘܗܝ. ܘܣܰܟܝܺܘ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܡܟܰܬܰܪ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܠܐܳ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܐܳܦܠܐܳ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܗ̄ ܘܗ̄ ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

12- ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܡܘܽܫܶܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ ܘܢܰܦܛܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܩܪܽܘܒ ܐܰܫܠܰܚܳܝܗܝ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܠܒܶܫܳܝܗܝ ܠܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܦܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܶܡܙܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܠܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܥܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ. ܘܰܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘܽ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܝܰܩܰܪ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܘܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

22- ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ . ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܳܡܪܰܡ. ܘܐܰܣܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ. ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܐܳܕܳܡ. ܬܳܐ ܡܽܘܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܕܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܳܐܶܬ ܠܶܗ. ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ̱ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܒܳܟܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܐܳ ܓܶܢܣܳܐ ܐܳܦܠܐܳ ܛܽܘܗܡܳܐ ܘܠܐܳ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܠܰܘܶܐ ܠܺܝ. ܠܰܒܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܰܝ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܐܶܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܗܳܐ ܡܥܰܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܐܰܦܶܣ ܪܶܡܙܶܗ. ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܟܢܰܫܝ̱̈ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܥܰܦܝܽܘܗܝ ܣܳܡܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ. ܛܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

32- ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܳܥܩܺܝܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܡܛܰܪܛܰܥ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܢܺܐܩܕܽܘܢ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܦܳܩܥܺܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܺܝܢ. ܘܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ  ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܕܶܐ. ܠܓܺܝܗܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܢܺܐܩܕܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܟ. ܘܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܗ̄ ܘܰܢܛܰܪܘ̱ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܀

42- ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܐܰܨܡܰܚ ܙܰܗܪ̈ܺܝܪܰܘܗܝ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܐܰܝܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܕܡܘܽܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܨܳܡܚܺܝܢ ܙܰܠܝ̈ܺܩܰܘܗܝ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܐܳ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܓܳܗܪ̈ܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܕܳܢܰܚ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܘܪܳܥܡܺܝܢ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܠ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܚܰܘܺܝ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

52- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܒܶܟܝܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܢ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܳܦ ܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܢܬ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ. ܠܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܢܘܽܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝܺܕ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ. ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̄ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܀

62- ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܠܰܒܪܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܙܺܝ ܫܠܶܝܡܘܽܢ ܡܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܛܰܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ. ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܠ. ܘܐܶܬܰܘ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܟܰܢܫܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܨܶܝܕ ܪܳܥܝܳܐ. ܨܰܠܝܺ ܟܺܐܢܳܐ. ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܰܪܶܟ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܟܶܒ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܝܰܩܝܺܪ ܗܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗ̄ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܀

72- ܚܙܝܺܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܦܰܪ̈ܨܰܘܦܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܚܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܫܪܶܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܘܒܰܛܝܺܠ ܬܘܽܩܳܢܳܐ. ܡܒܰܠܒܰܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܺܝܟ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܐܰܣܝܺܪ̈ܳܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܛܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܪܶܗܛܳܐ ܩܰܠܝܺܠܐܳ. ܡܚܰܒܰܠ ܫܘܽܦܪܳܐ. ܕܐܰܦ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ. ܘܰܒܠܝܺܡ ܦܽܘܡܳܐ ܘܰܡܫܰܬܰܩ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܩܳܠܐܳ ܕܡ̈ܶܠܐܶ ܡܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܰܒܠܝܺ. ܘܚܰܕܶܬ ܘܐܰܬܩܶܢ ܨܘܽܪ̈ܳܬܶܗ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

82- ܫܠܳܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ . ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܥܰܡ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܡܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܟܠܝܺܠ ܟܽܘܒ̈ܶܐ. ܣܳܡܘ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܠܗܰܘ ܩܳܛܰܪ ܬܳܐܓܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܙܳܥ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܪܰܒܳܐ ܡܺܝܟܳܐܝܺܠ. ܕܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܒܰܙܩܝܺܦܳܐ ܬܠܐܶ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܘܰܡܣܰܟܰܟ ܒܨ̈ܶܨܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܐܰܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܰܚܶܡ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܀

92- ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܐܰܒܺܝܠܐܳ ܘܒܳܟܝܳܐ. ܘܚܳܝܪܳܐ ܒܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܦܬܝܺܚ. ܘܣܳܒܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܒ ܗܰܘ ܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܐܳܠܝܳܐ ܘܰܡܢܰܗܡܳܐ. ܘܛܳܪܦܳܐ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܗ̇. ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ ܕܰܫܩܝܺܠ ܦܰܪܽܘܓܳܗ̇. ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܒܳܟܝܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܪܚܽܘܡܳܗ̇ ܘܺܝܚܺܝܕܳܗ̇ ܕܐܶܡܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܰܢܒܽܘܟ. ܘܳܝ ܠܝܺ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܰܢܝ. ܛܘܽܒܳܢܝܺܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܳܢܶܒ ܠܶܗ. ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܗܽܘܢ. ܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

03- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܛܡܝܺܪ̈ܰܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܰܟܡܝܺܪܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܘܚܶܫܘܽܟ̈ܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܥܶܒܪܰܬ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܛܰܒܝܺܥܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܝܺܩܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܰܒܪܶܩ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܩܳܡܘ ܢܳܦ̈ܠܐܶ. ܘܐܶܬܒܰܕܪܰܘ ܣܰܟ̈ܠܐܶ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܚܶܫܘܽܟܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܓܽܘܕܳܐ ܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ ܗ̄ ܘܫܘܽܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

13- ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܢܚܶܬܘ ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܫܟܚܰܬ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܚܙܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܝܺܡܝܺܢ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܪܶܗܛܰܬ ܣܰܒܪܰܬ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܒܚܰܕܘܳܐ ܪܗܶܛܘ ܗܘܰܘ ܘܰܚܙܰܘ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܶܛܽܠ ܦܘܽܪܩܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܗ̄ ܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܽܢ ܟܽܠ ܀

23- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܕ ܚܶܫܽܘܟ. ܐܶܙܰܠܬ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܩܰܪܒܰܬ ܕܬܶܡܫܽܘܚ. ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܐܰܕܝܺܩܰܬ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܙܳܬ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܫܰܪܝܰܬ ܒܳܟܝܳܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܳܦ̈ܥܳܢ ܕܰܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܦܰܟܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܡܒܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܐܳܠܝܳܐ  ܠܚܰܒܺܝܒܳܗ̇. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܡܪܰܚ ܘܰܓܢܰܒ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܶܗ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܡܣܰܬܰܪ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܚܰܫܳܐ ܡܒܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܳܐ ܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܕܒܳܟܝܰܬܝ ܘܰܡܥܳܩܰܬܝ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܚܝܺܕܶܟܝ ܗ̄ ܕܩܳܡܶܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

33- ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܳܝܨܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܡܝܺܢܳܝܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܓ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܓ̈ܝܺ. ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܳܫܬܰܟܰܢ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܢܚܶܬ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܽܡܩܳܐ. ܘܣܰܒܰܪ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܣܓܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ. ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܗ̄ ܡܶܟܝܺܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

43- ܥܺܕܬܳܐ ܕܐܰܦܢܝܺܬ. ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܥܕܺܝܬܳܗ̇. ܒܰܒܛܝܺܠܽܘܬܳܟ. ܘܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܦܟܝܺܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ. ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܝܺܫܳܗ̇ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܐܳܫܕܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܙܳܠܚܳܐ ܠܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ. ܒܳܟܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ. ܘܓܳܥܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܡܶܢܳܟ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܠܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܶܝܗ̇. ܠܐܳ ܬܶܟܠܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܣܰܓܝܺ ܪܚܝܺܡ ܠܳܟ. ܩܳܠܐܳ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܡܳܐ ܕܦܳܢܶܝܢ ܨܶܝܕܰܝܢ ܀

19- ܩܘܡܐ ܕܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1-  ܒܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܢܳܨܰܚ ܫܘܽܦܪܶܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐܳ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܀

2- ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܦܶܬܚܶܬ ܘܰܩܪܺܝܬ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܥܽܘܠܐܳ ܕܩܰܫܝܺܫ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ. ܘܒܰܒܪܳܐ ܕܠܐܳ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܝܺܠܝܺܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܶܡܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܀

3- ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܛܘܽܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܘܽܡܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܰܛܥܝܺܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ:

4- ܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܟܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܚܺܪܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܣܺܟܢܳܬܐ ܕܥܶܬܪܰܬ ܡܶܢܫܶܝܠܝ. ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܥܰܡܰܢܘܽܐܝܺܠ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

5- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܥܰܡܰܢ ܠܝܺܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܦܰܐܪܺܪܝܣܺܝܰܐ ܐܝܺܬ ܠܶܟܝ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܝܳܐܶܐ ܟܠܝܺܠܐܳ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܓܰܕܠܽܘܗܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܩܢܰܐܘܽܗ̇ ܒܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܽܺܗܽܘܢ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

7- ܠܰܘ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ̈ܟܘܽܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܳܡܬܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܝܺܢܳܐ. ܡܳܪܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܣܢܺܝܓܪ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘ̣ܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ. ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

9- ܐܰܚܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܐܰܣܓܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܚܶܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܀

01- ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܐܪ̈ܕܺܝܟܠܐܶ ܘܕܽܘܡܣ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܟܰܕ ܒܳܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܢܰܘ ܘܐܰܣܶܩܘ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܀

11- ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܫܠܝܺܚܰܘ̈ܗܝ ܘܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܗܽܘܢ ܀

21- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܝܰܩܪܰܬ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܀

31- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܣܳܣܳܐ ܠܐܳ ܡܚܰܒܶܠ ܘܓܰܢܳܒܳܐ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܕܢܶܓܢܽܘܒ. ܘܡܳܪܟܽܘܢ ܕܐܳܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

41- ܢܒܺܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܙܰܗܰܪ. ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܬܽܘܒ. ܕܐܝܺܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܶܗ. ܕܠܐܳ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܘܢܰܘܒܶܕ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܀

51- ܩܪܳܟ ܐܺܠܝܳܐ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܗܝ. ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܘܰܫܡܰܥܬ ܩܳܠܶܗ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܪܰܐܘܽܘܟ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܝܺܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

61- ܚܰܘܒܰܝ̈ ܚܰܒܶܠܘ ܬܽܘܩܳܢ̈ܰܝ. ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܚܦܽܘܢܝ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܝ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܰܥܠܝܺܘܗܝ. ܠܥܰܒܕܳܟ ܠܕܺܝܢܳܐ ܀

71- ܡܫܰܠܶܡ ܢܘܽܗܪܶܗ ܕܐܝܺܡܳܡܳܐ. ܫܰܡܠܐܳ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܐܶ ܠܰܢ. ܨܠܝܺܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܰܢ ܒܐܠܶܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܀

81- ܒܪܺܝܟ ܪܰܡܫܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܟ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܓܶܕܠܰܬ. ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܓܶܕܠܰܬ ܣܳܡܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

91- ܗܳܐ ܨܳܝܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܩܳܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܟܡܳܐ ܒܰܣܝܺܡ ܩܳܠܐܳ. ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܰܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

02- ܩܪܳܟ ܐܝܺܘܽܒ ܡܶܢ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܪܰܐܘܽܟ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

12- ܬܠܳܬܳܐ ܦܝܺܪ̈ܡܶܐ ܫܩܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܘܐܰܥܛܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܐܶܬܟܠܝܺ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

22- ܒܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܪܫܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܳܫܶܡ ܕܘܽܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

32- ܡܶܕܡܰܟ ܕܳܡܟܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܠܐܳ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܕܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܕܰܘܝܺܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܝܰܩܝܺܪ ܗܘܽ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܘܰܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

42- ܘܳܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܢܶܬܰܥܗܰܕ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܨܶܐܝܕܰܝܢ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ܀

52- ܥܰܠ ܡܰܕ̈ܒܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܐܰܘܕܽܝܘ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀