ܛܟܣܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ ܣܒ̈ܠܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ ܕܣܒ̈ܠܬܐ

ܩܕܡ̄ : ܣܒܠܬܐ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ

ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ ܐܓܪܬܐ

3 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ

4- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ.

5- ܣܒܠܬܐ ܕܚܡܫ ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ

6- ܣܒܠܬܐ ܕܫܬ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܘ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ

7- ܣܒܠܬܐ ܕܫܒܥ ܕܝܘܡܟ  ܠܟ ܕܡܐ

8- ܣܒܠܬܐ ܕܬܡܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ

9- ܣܒܠܬܐ ܕܬܫܥ: ܕܩܘܡ ܦܘܠܘܣ ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܐܰܒܺܘܢ ܘܐܣܰܩ ܡܳܪܝ ܠܕܶܩ̈ܠܐܶ ܕܦܶܠܐܳܬܳܐ

10- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪ: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܡܬܶܟܰܢܝܳܐ ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܐ

11- ܣܒܠܬܐ ܕܚܕܥܣܪ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ

2 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄ : ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ

3 : ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄: ܩܕܡܝܬܐ ܕܫܢܬܐ

4 : ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄: ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒܘܟܪܐ

12- ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

13 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ

14 – ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܕܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܺܬܐܳ ܛܥܝܺܢܳܐ ܠܶܗ

15 – ܣܒܠܬܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ

16 – ܣܒܠܬܐ ܕܫܬܥܣܪ ܕܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

17 – ܣܒܠܬܐ ܕܫܒܥܣܪ ܕܰܢܨܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ

18- ܣܒܠܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܳܐ : ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ

19- ܣܒܠܬܐ ܕܬܫܥܣܪ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

20- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܕܐܰܫܩܳܢܝ ܡܶܪܝ ܡܶܢ ܡܰܒܘܳܥܐ

21- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ

22- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ

23- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ

24- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܠܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ

25- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܕܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ

26- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܕܐܰܚܰܝ̈ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ: ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ.

27- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇

28- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܶܬܟܰܬܒܳܐ: ܐܰܢܬܝ ܐܰܠܦܶܬܳܢܝ

29- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ

30- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܕܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ

31- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܐܳܐܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

32- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

33- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܢܰܓܝܺܪܳܐ: ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܙܡܰܪ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ

34- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܫܰܚܪܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ

35- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

36- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܕܐܰܘܫܶܛ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ

ܣܒܠܬܐ ܐܚܪܬܐ : ܕܟܦܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ ܣܳܠܶܩ: ܒܚܰܕܶܬ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ

37- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܰܒܳܐ

38- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ

39- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܐܰܫܩܠܶܬ ܠܕܽܘܟܳܝ̈ܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ

40- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܕܰܠܡܽܘܢ ܐܘܟ̈ܳܡܶܐ

41- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܐ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܬܘܒ ܙܘܡܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܦܪ̈ܘܦܣܠܡܘܢ ܕܥܐܕ̈ܐ ܘܕܥܢܝ̈ܕܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܟܠ ܓܢܣ

ܦܫܚ̈ܐ ܕܩܠ̈ܐ ܕܡܠܩܛܝܢ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܠܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ

ܬܘܒ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ

ܛܟܣܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ ܕܣܒ̈ܠܬܐ

ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܘܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܘܨܒܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܬܪ̈ܝܨܬ ܫܘܒܚܐ

ܩܕܡ̄ : ܣܒܠܬܐ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ

ܩܠܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1 : ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܟܽܠܶܗ ܟܺܠ ܚܕܰܘ̈ܬܳܐ. ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܘܬܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܽܘܠܳܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܘܢܳܩ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܫܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܶܐ܀

2: ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ. ܝܰܒܶܒܝ ܘܰܩܥܳܝ ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ ܘܰܚܬܝܺܡܳܐܳ ܗܘܳܬ .ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗܒܬܳܟ ܘܰܛܒܝܺܥܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܟܰܪܣܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܗܒܬܳܟ܀

3: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ. ܗܰܒܠܝܺ ܬܶܗܪܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܘܐܶܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

4: ܒܰܛܢܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܚܰܠܒܳܐ ܒܰܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܠܐܳ ܒܰܥܝܳܕܳܐ. ܒܬܽܘ̈ܠܐܶ ܘܚܰܠܒܳܐ ܒܓܘܽܫܡܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܀

5: ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܒܳܟ ܢܶܣܓܶܐ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܀

6 : ܣܰܐܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܓܽܘܠܐܳ ܝܶܗܒܰܬ ܕܰܚܠܐܶ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܰܝܐܺܝܘ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܕܐܰܒܝܺܠܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܛܥܶܡܘ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܦܢܰܘ ܠܰܥܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܐܰܘܒܶܕܘ ܗܘܰܘ܀

7 : ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܓܡܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܶܪܟܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ. ܚܰܕ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܀

8 : ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܳܕܳܡ ܪܰܒܳܐ ܕܢܰܟܬܶܗ ܚܶܘܝܳܐ. ܕܗܺܝ ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܚܰܕ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܕܐܰܟܠܶܗ ܘܐܰܩܠܝܺ ܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܠܡܰܬ ܢܽܘܟܬܰܬ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܀

9: ܗܳܐ ܫܓܝܺܫ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ. ܗܳܐ ܐܝܺܪܳܘܕܺܝܣ ܬܰܥܠܐܳ ܫܝܺܛܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܡܕܰܒܰܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܠܐܰܝܟܳܐ ܐܶܥܪܽܘܩ ܐܰܢܬ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܐܶܡܶܗ ܀

01 : ܗܰܘ ܐܝܺܠܳܢܳܐ  ܗܰܘ ܕܰܢܨܝܺܒ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܺܥܳܐ ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܝܶܬܒܰܬ. ܘܰܕܪܳܐ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܝܺܩܶܐ ܘܥܰܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ܀

11: ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܕܠܐܳ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐܳ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܰܒܬܘܽܠܽܘܬܳܗ̇ ܒܶܛܢܰܬ ܝܶܠܕܰܬ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܰܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܀

21: ܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܽܘܨܳܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ. ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܒܓܰܘ ܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܛܡܰܪ ܬܶܫܒܘܽܚܬܶܗ. ܘܝܰܗܒܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ:

31: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܪܡܺܝ ܡܠܘܐܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܘܢ܀

41: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܓܰܘ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܟܰܕ ܢܰܨܝܺܚܝܺܢ ܟܰܕ ܫܰܦܝܺܪܺܝܢ. ܘܕܳܠܶܩ ܙܺܝܘܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܠܐܶ ܥܳܠܡܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

51: ܬܠܰܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܗܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܶܚܦܪܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܣܳܢ̈ܰܐܝܢ ܀

61: ܒܗܳܢܳܐ ܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܫ̈ܶܐ ܓܢܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܪܰܥܰܡܘ. ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܚܽܘܒܗܽܘܢ ܕܠܐܳ ܢܶܬܪܰܥܡܽܘܢ. ܕܚܳܪܘ ܒܶܗ ܒܡܳܪܗܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܟܽܠ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܀

71 : ܘܳܝ̈ܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܐܶ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܰܒܪܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܘܽܢ܀

81 : ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܒܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܕܪܰܫ ܐܘܽܪܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀ܘ

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

91 : ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܡܳܐ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܣܕܰܪ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܀

02 : ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܐܰܢܬ ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܘܰܡܠܐܶ ܫܘܽܦܪܳܟ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ. ܫܩܰܠܬ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܟܝܺܟܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܟ ܀

12 : ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܒܬܽܘܠܐܳ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܢܶܒܥܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܫܰܪܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܠܥܝܺܪ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ܀

22 : ܣܳܗܕܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܢܨܰܚ ܟܰܫܝܺܪܳܐ. ܐܳܦ ܒܐܘܽܠܨܳܢܶܗ ܐܰܨܡܰܚ ܫܘܽܦܪܶܗ. ܕܚܳܪ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܣܰܓܝ̈ܺܐܝܺܢ܀

32 : ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܠܶܫܳܢܝ. ܕܪܳܡ ܗܘܽ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

42 : ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܪܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܥܪܰܩܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܒܪܶܩ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܘܙܳܥ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܀

52: ܬܡܺܝܗ ܐܰܓܽܘܢܳܟ ܘܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܥܰܠ ܙܳܟܘܽܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܳܟ ܗܰܘܢܳܐ ܕܢܰܘܦܶܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܳܟ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

62: ܒܳܟܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܒܳܟܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܐܶܒܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܒܳܟܶܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܐܶܙܰܠܘ. ܓܽܘܢܚܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܀

72: ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܢܳܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܠܐܶ. ܡܶܢ ܛܘܒܳܥܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܶܛܪܳܘܣ ܒܶܝܬ ܡܰܚ̈ܫܘܽܠܐܶ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܀

82: ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܟܘܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܐ ܫܦܺܝܥ ܐܰܢܬ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܘ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܝܶܫܘܽܥ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܳܐܠܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܳܐܠܝܺܢ܀

92: ܐܳܘ ܫܳܡܺܘܥ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܨܽܘܬܘ ܘܐܶܬܒܰܝܰܢܘ. ܕܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܝܳܬܰܪ. ܠܐܳ ܐܶܢ ܩܰܠܝܺܠ: ܘܠܐܳ ܐܶܢ ܣܰܓܝܺ. ܬܰܐܘܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܢܶܩܢܶܐ ܕܗܽܘ ܡܩܰܘܶܐ ܠܰܢ ܀

03: ܗܰܒ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܳܘ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܬܶܪܚܰܡ ܬܪܰܚܶܡ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܪܰܚܡܳܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܳܘ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

 13 : ܘܳܝܠܝܺ ܕܰܗܘܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܥܕܪܶܬ. ܥܰܠ ܕܠܐܳ ܝܶܠܦܶܬ ܕܘܽܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܝܺ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

ܕܨܠܝܒܐ:

23: ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܒܝܺܕ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܘܽܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܺܝܡ̈ܝܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܬܰܠܝܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܶܗ ܒܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀

33: ܨܠܝܺܒܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܓܰܘܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܒܟܽܠ ܗܰܒܳܒ̈ܝܺܢ ܗܽܘ ܡܰܦܨܳܚ ܠܳܗ̇. ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܽܘ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇. ܕܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܰܕܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܟܗܢ̈ܐ:

43: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܒܰܥܓ̈ܳܢܶܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܒܰܛܝܺܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܳܕܳܝܟ܀

ܕܫܘܢܝܐ:

53: ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܫܰܢܝܰܬ ܢܰܦܫܶܟܝ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܰܢܥܰܬ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܠܳܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܰܬܝ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܪܘܳܙܳܐ ܀

63: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܠܢܰܦܶܫܟܝ ܒܰܐܘܳܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܩܘܽܕܡܰܝܟܝ. ܘܕܳܨܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܝܺܬܝ ܀

73: ܛܳܣܘ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܐܰܪܥܳܐ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܠܐܶ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܘܙܰܝܰܚܘ ܠܰܘܝܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

83: ܗܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܚܽܘܣ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܽܢܘܢ. ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܗܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

93: ܚܽܘܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܨܝܶܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܢܚܶܬܬ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܕܢܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ܀

04: ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܕܡܝܺܬ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܳܟ ܢܰܫܬܰܒܩܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܀

14: ܦܽܘܩ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܡܶܢ ܒܺܐܪ̈ܳܬܳܟ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܙܶܠ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܠܥܰܬܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܐܰܝܠܶܠ ܘܰܒܟܺܝ ܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬܳܟ. ܕܠܐܰܝܟܳܐ ܫܶܪܟܰܬ܀

24: ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܩܳܠܶܗ ܕܨܰܠܡܳܟ ܕܰܣܚܺܝܦ ܒܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܥܰܠ ܚܶܢ̈ܓܳܬܶܗ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܡܒܰܓܶܢ: ܘܐܰܝܟ ܛܰܒܝܺܥܳܐ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܐܠܳܝܗܝ ܀

34: ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܡܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܟܽܠ ܕܐܰܒܝܺܠܝܺܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܕܰܣܪܺܝ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܀

44: ܒܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܬ: ܕܰܥܒܺܝܕ ܥܰܦܪܳܐ. ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܗܳܐ ܡܰܗܶܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܦܪܽܘܩ ܠܰܫܒܺܝܬܳܟ. ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ ܀

54: ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܢܶܪܥܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܡܬܰܚ ܘܐܶܬܐܳ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܐܳ ܫܰܦܶܠ ܠܚܰܝܠܗ: ܕܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܐܶ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܀

64 : ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܥܘ ܘܐܶܬܒܰܝܰܢܘ. ܕܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ. ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܥܳܬܰܪ. ܠܐܳ ܶܐܢ ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܐܳ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ. ܬܰܘܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܢܶܩܢܶܐ ܕܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

74: ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܕܡܶܟ ܟܰܕ ܥܝܺܪ. ܘܐܶܬܳܐ ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܐܰܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘܕܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܀

84: ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܰܒܶܒ̈ܝ ܘܰܩ̈ܥܰܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܟܰܪܣܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ. ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ. ܫܝܽܘܠ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܘܰܛܒܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܠܐܳ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܟܰܪܣܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ ܫܝܽܘܠ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܀

94 : ܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܟ ܟܕ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܒܰܣܪܶܗ ܡܰܘܬܳܟ. ܛܠܰܡ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܬܰܟܣܶܗ ܝܰܠܕܳܟ. ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܠܰܬܰܟܘ ܕܰܢܫܰܩܦܘܢܳܝܗܝ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܫܩܳܟ ܀

05: ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܰܕܡܶܟ ܟܰܕ ܥܺܝܪ. ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܙܳܥܘ ܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܗܘܰܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܥܝܺܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܦܘܽܡ ܩܰܒܪܳܐ܀

15: ܥܢܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܡܽܘܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢܬܶܝܢ. ܚܰܝܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܬܰܠܡܝܺܕܽܘܬܳܐ ܀

25: ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ. ܠܒܶܪܝ ܚܰܒܝܺܒܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܩܠܝܺܘܗܝ܀

35: ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܕܰܠܐܳ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܒܪܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܀

 

ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ ܐܓܪܬܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ.

1: ܐܰܒܳܐ ܟܬܳܒ ܗܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܢܳܨܪܰܬ .ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܓܒܳܗ̇ ܘܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

2: ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐܢܳܐ. ܐܶܣܬܠܐܶ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܝܺܬ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܐ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܶܬܪܡܶܐ܀

3: ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܐܶܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܫܳܘܝܳܢ ܡܳܪܝ ܕܐܶܡܳܟ ܐܶܬܩܪܶܐ: ܐܰܢܬ ܡܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ. ܪܡܽܘܙ ܠܶܗ ܠܚܰܠܒܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܫܳܦܥܺܝܢ܀

4: ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܶܝܬ ܝܰܠܘܽܕܳܐ. ܕܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܝܬ ܒܳܟ. ܠܐܳ ܒܰܛܢܳܟ ܐܰܪܓܶܫ. ܐܳܦܠܐܳ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܐܰܒܽܘܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗܘ. ܘܐܰܪܥܳܢܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫ ܀

5: ܠܰܘ ܚܰܕ ܝܺܠܶܕ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܐܰܚܺܪܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܝܠܶܕ ܐܰܒܳܐ. ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܰܒܣܰܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

6: ܪܡܰܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܪܰܚ ܢܚܶܬ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܝܬܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܪ̈ܓܝܺܙܶܐ ܕܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

7: ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܦܰܠ ܥܰܒܕܳܐ ܘܰܫܪܶܟ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܘܰܨܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܰܢܪܰܥܺܝܘܗܝ ܠܰܪܓܺܝܙܳܐ ܘܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܀

ܕܫܠܝܚ̈ܐ:

8: ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܰܝܬܘܢ. ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܢܦܰܢܶܐ ܫܶܐ̈ܠܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܬܟܰܫܦܰܘ ܠܶܗ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܀

9: ܠܡܳܪܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܐܰܘܣܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܕܰܗܒܳܐ ܫܶܐܠܘ ܗܘܰܘ. ܐܳܦܠܐܳ ܣܺܐܡܳܐ ܒܥܰܘ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ. ܫܰܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܕܗܺܝ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

01: ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ. ܠܐܳ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܳ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ܀

11: ܟܡܳܐ ܒܰܣܝܺܡ ܪܺܝܚ ܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܗܰܪ ܒܥܺܐܕܟܽܘܢ. ܕܐܳܦܶܢ ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ܀

21: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܝܳܗ̈ܒܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܦܬܰܚܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ .ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܐܶܬܰܘ. ܘܗܰܒܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܕܐܶܬܓܰܘܰܣܘ ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

31: ܐܰܝܟܳܐ  ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܘܐܶܣܬܰܝܰܛܘ ܒܥܰܪܝܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܪܰܚܦܰܬ. ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܣܳܩܰܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܪܶܒܬܶܗ ܟܰܕ ܬܡܝܺܗ ܀

41 : ܗܳܐ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܒܢܶܓܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܳܡܰܗ ܐܢܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܕܰܣܒܰܠܬܽܘܢ. ܠܣܰܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܕܳܫܬܽܘܢ. ܘܰܙܒܰܢܬܘܢܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܛܘܽܒܳܐ ܡܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܬܽܘܢ܀

51: ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܒܰܕܟܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ. ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܰܫܪܺܝ ܬܘܽܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܳܪܟܽܘܢ܀

61: ܫܰܢܝܺܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܰܥܗܽܘܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܬܰܘ ܒܳܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܓܢܘܽܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܚܶܒܬܽܘܢܳܝܗܝ ܀

71: ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܦܘܽܠܚܳܢܟܽܘܢ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܬܶܐܓܘܽܪܬܟܽܘܢ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

81: ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܣܰܩܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܬܰܝܬܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܚܘܽܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ. ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܀

91: ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ. ܕܰܠܡܳܪܳܟ ܪܰܥܺܝܬ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܀

02: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܩܪܳܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܐܺܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܶܬܢܶܐ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

12: ܛܥܶܢ ܗܘܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܣܰܡܟܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܟܦܶܢ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܟܰܠ. ܨܗܺܝ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܫܬܝܺ. ܘܐܰܝܟ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܨܳܝܒܺܝܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

22: ܫܰܦܝܺܪ ܙܰܒܢܶܟܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ . ܐܶܠܽܘܠܐܳ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܕܪܟܰܬ. ܣܳܝܡܳܐ ܒܶܟܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ. ܘܪܳܡܝܳܐ ܒܶܟܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܡܙܰܡܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܘܠܰܚܒܳܠܐܳ ܘܠܐܰܒܕܳܢܳܐ ܫܳܪܟܰܬܝ܀

32: ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒܳܟܶܐ. ܪܰܒܺܝ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܶܢܰܐ ܗܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܝܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ ܕܰܩܠܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ ܀

42: ܐܰܣܺܝܪ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܡܕܰܘܰܕ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܢܳܫ̈ܒܳܢ. ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܗܶܒܠܐܳ ܗܝ. ܘܥܽܘܬܪܶܗ ܗܒܰܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ. ܡܕܰܓܶܠ ܘܡܰܛܥܶܐ ܘܡܶܨܛܰܕܶܐ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܳܝܗܝ ܘܫܰܒܩܶܗ ܀

52: ܚܙܝܺܬ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܒܙܺܝܙܺܝܢ. ܘܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܢܰܘܠܝܺܢ. ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܠܝܺܡܝܺܢ ܘܰܙܪܺܝܙܺܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܰܡܪܰܚ ܕܰܢܦܰܫܶܩ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢ ܀

62: ܛܰܠܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܐܶܬܗܰܓܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܰܒ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܢܺܝܪܶܗ ܒܰܣܝܺܡܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܬܘܶܐ ܀

72: ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܘܚܰܒܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ. ܡܪܰܒܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܀

82: ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܥܝܺܪܰܢܝ. ܕܐܶܡܰܠܶܠ  ܫܰܪܒܶܗ ܒܙܰܘܥܬܳܐ. ܘܐܺܡܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. ܘܐܶܬܢܶܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ. ܘܐܶܬܶܠ ܘܳܝܳܐ ܠܥܳܠܽܘܠ̈ܰܘܗܝ. ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܘܠܐܳ ܩܰܘܝܺܘ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܀

92: ܐܳܘ ܠܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܝܬ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܳܒܪܰܬ ܘܡܶܫܬܪܶܝܬ. ܫܽܘܦܪܳܟ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܒܳܛܶܠ. ܘܕܳܡܶܝܬ ܟܽܠܳܟ ܠܗܰܒܳܒܳܐ. ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܚܳܡܶܐ ܘܡܶܣܬܢܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ.

03: ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܶܣܡܰܬ ܠܝܺ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܶܡܟܶܬ. ܘܰܢܫܰܒ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܠܐܳ ܚܰܠܝܳܐ ܢܦܰܠ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ. ܘܣܶܒܪܶܬ ܠܝܺ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܐܶܫܬܒܶܩܘ܀

13: ܐܰܢܝܺܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܐܘܳܘܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܣܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢܬ. ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܀

23: ܐܳܘ ܠܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܝܬ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܳܒܪܰܬ ܘܡܶܫܬܪܶܝܬ. ܫܘܽܦܪܳܟ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܒܳܛܶܠ. ܕܳܡܶܝܬ ܟܽܠܳܟ ܠܗܰܒܳܒܳܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܶܗ ܚܳܡܶܐ ܘܡܶܣܬܢܶܐ܀

33: ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܰܚܛܽܘܛ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܛܡܝܺܪܺܝܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܝܟ ܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܰܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܒܕܰܚܺܝܚܳܐ ܀

43: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܬܶܬܢܝܺܚܘ. ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܝܺܬܳܟ. ܐܰܩܝܺܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܠܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܦܶܨ ܀

53: ܛܰܪ ܒܰܢ ܡܳܪܰܢ ܓܘܽܥܠܳܢܳܐ. ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܚܰܕܶܬ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܬܰܕܥܶܟܝ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܡܳܐ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

63: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܪܳܥܝܶܗ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܙ̈ܰܥܝ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܶܣܬܰܟ̈ܰܟܝ. ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܶܗ ܟܬܝܺܒ ܕܐܰܪܡܝܺܘ ܦܶܣ̈ܶܐ܀

73: ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܗ ܘܢܺܝܫܶܗ ܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܐܳ ܕܡܶܢܟܽܠ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

83: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܗܝܺܪܳܐ. ܗܦܰܟ ܡܰܠܟܰܢ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܡܳܐ ܩܶܫܬܺܗ. ܘܢܳܨܚܳܐ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܒܺܝܪ ܥܰܡܶܗ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܫܶܒܝܳܐ ܐܰܗܦܟܳܗ̇ ܀

93: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܦܨܺܝܚ̈ܳܢ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܐܶܬܦܨܰܚܘ܀

04: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ̈ܝ. ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܚܠܳܦ ܚܰܠܐܳ  ܘܪܽܘܡܚܳܐ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܐܶܣܦܽܘܓܳܐ. ܗܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܢܳܨܚ̈ܳܢ܀

14: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܣܳܓ̈ܝܳܢ. ܒܶܗ ܚܳܕܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܫܳܠܘܽܡ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܚܳܕܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܳܗܬܝܺܢ ܀

 

3 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ

ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀ 

1: ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܒܶܪܟܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܦܰܟܪܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܕܠܐܶ ܢܰܛܥܶܐ ܒܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ ܀

2: ܒܶܐܡܟܶܝܢ ܚܰܘܳܐ ܐܰܛܥܝܺ ܗܘܳܐ. ܘܩܶܛܦܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܳ. ܚܳܬܟܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܛܥܝܰܬ ܒܶܗ. ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܀

3: ܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܒܕܳܪ̈ܳܬܶܗ ܟܳܗܢܳܝ̈ܬܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܝܺܕ. ܥܰܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܀

4: ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܀

5 : ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܛܘܦܣܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܨܳܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܣܳܡܬܶܗ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܛܪܰܬ ܫܰܪܒܶܗ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

6: ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܘܠܰܒܶܒܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀

7: ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܐܰܬܪܰܢ ܘܠܰܦܢܺܝܬܰܢ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ ܠܐܳ ܥܰܩܪܽܘܗܝ. ܪܶܗܛܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܗ̇. ܘܐܶܚܕܰܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

8 : ܒܥܺܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ ܕܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܝܺܫ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܀

9: ܨܶܒܬܳܐ ܕܐܰܪܬܘܽܕܘܟܣܺܝܰܐ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܡ̈ܶܠܐܶ ܢܛܰܪܬܳܗ̇. ܘܫܰܪܰܪܬܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

01 : ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

11 : ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܚܶܒܬܘܢܳܝܗܝ. ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܬܶܠ ܠܝܺ ܟܶܢܳܪ ܩ̈ܳܠܐܶ. ܕܐܶܙܡܰܪ ܒܶܗ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

21 : ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܢܺܝ ܡܶܢ ܐܘܽܪܚܳܟ. ܘܬܳܐ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܀

31 : ܐܳܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܟܐܝܺܢ. ܘܒܽܘܚܪܳܢܶܗ ܫܰܪܝܺܪ ܘܰܬܪܺܝܨ. ܒܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܠܶܗ. ܒܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܠܐܳ ܬܚܰܝܒܰܢܝ. ܡܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܀

41- ܛܳܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܠܐܳ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ܀

51- ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܒܰܩܝܺܬ. ܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܛܘܽܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܪܰܥܝܽܘܟ ܡܳܪܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܀

ܕܥܢܝܕ̈ܐ:

61- ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܥܶܠܶܬ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܓܽܘܢ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܘܰܥܓܺܝܢ ܘܰܫܕܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܳܟ ܀

71- ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐܶ. ܛܥܶܡܘ ܡܳܘܬܳܐ ܘܫܰܢܺܝܘ ܘܰܥܒܰܪܘ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܳܐ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܀

81- ܡܫܰܦܠܝܺܢ ܬܰܡܳܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܕܰܫܩܝܺܠ ܬܳܐܓܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܠܰܚ ܫܘܽܦܪܳܐ ܕܓܰܐܝ̈ܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܒܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܀

91- ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܐܰܢܝܺܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

02-  ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܨܠܝܺܒܳܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܚܳܫܘ̈ܫܶܐ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

12- ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܛܠܶܗ. ܬܰܪܥܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܢܦܰܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܐܰܟܪܶܙܘ ܚܰܝܠܶܗ. ܕܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ. ܐܰܚܺܝ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܀

22-  ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡܘ ܡܶܢ ܕܰܚܝܺܚܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܟܣܽܘܢ ܠܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܰܒܘ܀

32- ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܢܘܽܚܳܡܶܗ. ܗܳܢܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܶܙܰܠܝ̈ ܣܰܒܪ̈ܰܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܐܰܟܪ̈ܶܙܝ ܘܳܝܳܐ ܠܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܘܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܀

42- ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܪ̈ܗܶܛܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܒܝܰܕ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܀

52- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܐܳܦ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܶܬܒܰܕܰܩ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܬܝܺܗܶܒ. ܘܐܳܕܳܡ ܚܳܕܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܀

 

4- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥ: ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ.

ܩܕܡܝܬ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1-  ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܬܚܰܣܕܺܝܗ̇. ܠܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܨܰܗܝܰܬ ܠܰܕܡܳܐ. ܕܰܫܪܳܗ̇ ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܥܶܒܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܕܰܬܙܰܢܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܬܟܰܐܰܪܝ ܒܶܗ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܐܳ. ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇܀

2-  ܫܠܳܡܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܒܪܺܝܟܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܘܽܒ ܐܶܬܦܨܰܚܘ. ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܒܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܀

3- ܟܰܕ ܛܠܝܺܬܳܐ ܗܘܺܝܬ ܪܰܒܝܽܘܢܝ. ܟܳܗܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܘܡܰܟܪܰܢܝ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܣܰܒܪܰܢܝ. ܘܝܰܗܒ ܠܝܺ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܩܰܒܠܶܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܐܶܙܠܶܬ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

4- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܒܶܟܝ ܫܘܰܚ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܒܺܐܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܥܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܠܶܟܝ ܕܠܰܛܥܝܺܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܛܥܶܢܬܝ ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܀

5- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ. ܐܶܡܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܦܺܐܪܳܐ. ܪܓܺܝܓܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ. ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܰܢܨܰܚ ܛܘܽܒܶܟܝ ܪܰܒܳܐ. ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐܳ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

ܕܣܘܢܗ̈ܕܘ ܬܐܒܝܠܝ̈ܬܐ

6- ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܕܣܽܘܢܶܢ̈ܕܽܘ ܬܠܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܬܠܳܬܡܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܘܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܶܣܪܝܢ. ܕܰܛܪܰܕܘ ܘܐܰܦܶܩܘ ܠܢܰܣܛܽܘܪ ܠܝܺܛܳܐ. ܘܠܐܰܪܺܝܳܘܣ ܬܽܘܒ. ܘܰܠܡܰܪܩܺܝܳܘܢ. ܘܐܰܟܪܶܙܘ ܕܚܰܕ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܚܪܶܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

7- ܢܗܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐܳ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܐܰܠܶܦܘ ܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܝܺܓܢܰܐܛܝܺܘܣ ܕܺܝܽܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܓܪܝܺܓܘܳܪܺܝܳܘܣ. ܘܪܰܒܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

8- ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܠܩ̈ܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܘܐܰܣܓܺܝܘ ܘܗܰܠܶܠܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ ܢܽܘܪܳܐ. ܬܒܰܣܒܶܣ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ܀

9- ܗܘܰܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܰܘܣ̈ܶܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܟܽܘܢ ܕܰܝܪܰܬ. ܘܚܳܕܶܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܰܒܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܳ ܟܠܝ̈ܠܐܶ. ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐܰܬܠܝܺܛܽܘܬܟܽܘܢ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܬܳܐ. ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܐܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

01- ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܫܡܽܘܢܺܝ. ܐܳܦ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܘܢܳܐ. ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܒܘܪ̈ܟܳܬܰܢ ܀

11-  ܚܙܰܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܰܦܢܳܐ ܬܪܺܝܥܬܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܪܳܕܶܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܗܘܐ. ܐܰܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܘܐܶܬܕܰܡܝܺܘ ܒܶܗ. ܦܐܶܐ ܠܶܗ ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

21- ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܕܐܶܬܬܫܺܝܓ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܕܐܶܬܡܪܶܩ. ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܐܝܺܘܽܒ ܗܰܘ ܙܰܕܝܺܩܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܗܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܐܚܪܺܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܪܩܺܝܢ ܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܘܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܗܰܒ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܨܰܗ̈ܝܳܢ ܠܳܟ. ܘܰܢܚ̈ܠܠܳܢ ܒܳܒ̈ܳܬܝ ܠܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܀

31- ܙܶܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܓܥܝܺܪ ܒܳܟ . ܟܰܠܒܳܐ ܕܢܳܒܰܚ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܐܰܢܬ ܩܛܰܠܬ. ܘܠܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܐܰܢܬ ܐܰܛܥܺܝܬܳܗ̇. ܐܰܢܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܶܗ ܠܩܳܐܝܶܢ ܠܝܺܛܳܐ. ܕܢܶܩܛܠܝܺܘܗܝ ܠܐܰܚܽܘܗܝ ܘܢܶܛܡܪܝܺܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܕܡܶܗ ܓܥܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܩܳܐܝܶܢ ܠܝܺܛܳܐ ܀

41- ܘܳܝܠܝܺ ܕܐܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ. ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܐܶܢ ܚܘܽܫܒܳܢܳܐ. ܗܳܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܠܐܳ ܬܚܽܘܪ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ. ܘܠܐܳ ܬܩܺܝܡܰܢܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܰܕ ܒܰܗܝܺܬ ܐܢܳܐ ܀

51- ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܐܢܳܫ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܪܳܚܡܶܗ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܦܘܪܣܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܟܐܺܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ. ܘܣܳܗܕ  ܡܰܬܠܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ ܫܶܐܠ ܡܶܢ ܐܰܒܪܰܡ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܠܐܳ ܚܰܢܶܗ ܀

61- ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝܥ̈ܶܐ ܕܐܰܪܟܢܽܘܟ. ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܝܺ ܣܢܺܐܓܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܦܳܣܝ̈ܺܩܳܬܳܐ. ܘܐܶܦܠܰܛ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ. ܕܡܶܬܠܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܘܐܶܩܥܶܐ ܘܐܺܡܰܪ. ܡܳܪܰܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܙܰܟܝܺܬ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܐܰܫܘܺܝܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ ܀

71- ܒܺܝ ܕܶܝܢ ܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܙܶܥܩܰܬ ܘܐܶܡܪܰܬ. ܕܰܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ. ܠܡܶܩܪܳܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈. ܠܡܶܬܗܰܓܳܝܽܘ ܕܗܳܐ ܣܢܰܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܝ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܶܪܚܰܡ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܣܢܶܐ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶܛܦܰܣ ܀

81- ܡܰܢ ܟܰܝ ܢܶܡܢܶܐ ܟܡܳܐ ܚܛܝܺܬ. ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܒܥܘܽܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܕܚܳܒܶܬ ܚܰܘܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܬܦܰܪܥܳܐ ܐܶܠܐܳ ܒܢܽܘܓܪܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ. ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܙܰܠܗܰܙ. ܘܚܰܘܒܰܝ̈ ܬܳܟܒܺܝܢ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܡܣܰܪܗܰܒ. ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܝܺܕܳܟ ܠܰܡܛܰܒܥܳܐ ܕܐܰܟܘܳܬܝ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܩܪܳܟ ܒܶܝܬ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܀

ܥܠ ܚܛܝܬܐ:

91- ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܝܺܬ ܠܝܺ ܡܶܕܶܡ. ܕܺܐܡܰܪ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܕܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ. ܬܪܶܝܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܕܚܰܝܳܒܝܺܢ ܠܶܗ. ܚܰܕ ܚܳܒ ܚܰܡܫܺܝ̈ܢ ܐܚܪܺܝܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܒܰܩ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܣܰܓܝܺ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ. ܕܰܫܒܰܩ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܀

02- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܳܕܶܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ. ܥܶܠܶܬ ܠܒܰܝܬܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܐܰܫܝܺܓܬ ܠܝܺ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܝܗ̇. ܠܗܶܝܢ ܐܰܫܝܺܓܰܬ. ܘܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܬܘܽܒ ܟܰܦܪܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇. ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܶܒܬܰܢܝ ܀

ܕܟܗܢ̈ܐ :

12- ܚܙܰܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ. ܡܪܢ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܕܰܪܓܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇. ܠܐܳ ܫܰܠܝܺܛ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܚܪܶܡ ܚܰܒܪܶܗ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ܀

22-  ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ. ܪܳܥܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܥܝܺܬܶܗ. ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܪܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܓܽܘܥܠܳܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܒܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܬܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܠܘܽܩܕܰܡ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ. ܠܝܳܕ̈ܥܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܰܥܶܠ ܠܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܀

32- ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܙܰܗܪܶܗ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܪܥܺܝ ܠܝܺ ܥܶܪ̈ܒܰܝ ܘܐܶܡܪ̈ܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܪܳܚܶܡ ܐܢܰܬ ܠܝܺ. ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܓܰܙ̈ܶܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܬܶܐܣܽܘܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܬܶܫܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

42- ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܘܫܳܠܰܚ ܠܛܝܺܡܰܬܶܐܘܳܣ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕܟܶܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ. ܘܰܫܦܶܐ ܘܒܰܣܝܺܡ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܪܰܘܳܝ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܢܰܨܳܝ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܠܶܒ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܀

52- ܪ̈ܳܡܝܺܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܢܶܥܠܘܽܢ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܐܠܐܳ ܡܶܠܰܬ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܥܳܐܠܐܳ ܘܫܳܪܝܳܐ. ܘܩܳܪܝܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܕܬܶܚܽܘܬܝ ܘܰܬܪܰܚܶܦܝ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܘܽܕܫܳܐ. ܘܬܶܬܶܠܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

62- ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܰܢ ܐܰܣܩܶܗ ܗܘܳܐ ܠܛܘܪܳܐ ܕܝܳܒܽܘܣ. ܗܰܘ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܣܩܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܠܓܰܘ ܟܶܐܘܺܝܠܐܳ. ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܫܰܩܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܝܡ. ܐܳܦ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ. ܐܰܘܒܠܶܗ ܠܫܳܠܝܺܡ. ܘܣܳܡܶܗ ܒܓܳܓܽܘܠܳܬܐ. ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܠ̈ܡܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܦ̈ܠܐܶܬܳܐ܀

72- ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܢܒܰܓ ܫܘܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܕܢܶܥܛܝܺܘܗܝ. ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܛܰܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܀

82- ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܫܘܽܥܒܳܕܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܘܐܶܬܦܢܝܺ. ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܙ̈ܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ . ܢܘܽܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܶܫܘܽܟ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܪܰܩ ܐܶܢܶܝܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

92- ܠܡܽܘܢ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܟܰܢܝܽܘܗ̇. ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܗܳܝ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܕܳܪܳܢ ܟܢܰܫ̈ܝ ܘܩܳܡܝ̈. ܟܽܠ ܦ̈ܠܐܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܥܠܳܬܶܗ ܕܐܰܒܪܰܡ ܘܕܶܒܚܶܗ ܕܐܝܺܣܚܳܩ. ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܕܘܝܺܕ. ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܩܰܒܪܳܐ ܘܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܕܐܰܒܝܺܕ ܗܘܳܐ܀

03- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܒܙܰܘܚܳܐ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ. ܠܟܰܪܟܳܐ ܘܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀

13- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܰܚ ܗܘܐ. ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܪܳܥܡܺܝܢ. ܒܩܳܠܐܳ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܢܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܒܚܰܕܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܦܶܪܚܰܬ ܒܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

23- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܩܳܡܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܽܘܟ̈ܠܐܶ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܢܚܶܬ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܥܰܓܶܠ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܝܺܬܶܒ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ. ܕܠܰܝܬܘܰܗܝ ܬܢܳܢ ܡܳܪܰܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܀

33- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܰܓܪܶܗ ܕܩܳܡ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܙܳܐ ܟܶܬܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܒܰܣܪܽܘܢ ܟܽܠ ܟܳܦܘܽܪ̈ܶܐ. ܕܰܥܫܩܘ ܘܰܛܠܰܡܘ ܕܐܶܬܓܢܶܒ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܦܳܫܘ ܬܰܡܳܢ. ܒܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܕܚܰܝܰܐ ܗܘ ܕܠܐܳ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܕܥܢܝܕ̈ܐ:

43- ܘܳܝ ܠܝܺ ܕܒܰܫܡܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ. ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܐܝܺܬܰܝ. ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܳܐ. ܘܳܝ ܠܝܺ ܕܐܰܠܦܶܬ ܟܰܕ ܠܐܳ ܝܶܠܦܶܬ. ܘܐܰܫܩܝܺܬ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܨܗܶܐ ܐܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܐܳ  ܛܳܠܶܡ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕ̈ܰܘܗܝ. ܥܡ ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܐܚܪ̈ܳܝܐ. ܡܢܺܝܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ܀

53- ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܢܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܚܰ ܢܡܰܠܠܝܺܗ̇. ܐܳܦܠܐܳ ܗܰܘܢܳܐ ܡܨܶܐ ܚܳܒܶܫ ܠܳܗ̇. ܡܳܐ ܕܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܢܰܘܠܶܕ ܘܢܰܦܶܩ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܢܳܦܩܳܐ ܠܘܳܬ ܪܶܡܙܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܛܫܶܐ ܀

63- ܡܳܐ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܚܰܬܢܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܛܶܟܣ̈ܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܢܳܗܶܡ ܝܰܡܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܐܳܬܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܗܘ ܝܳܩܶܕ ܒܓܺܗܰܢܳܐ. ܛܰܐܠܐܳ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܀

73- ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܡܰܠܠܘܢ. ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܰܢܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܢܚܽܘܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܝܺ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ ܀

 

5- ܣܒܠܬܐ ܕܚܡܫ ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ

ܩܕ̄ܡ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܳܦܰܪܬ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܡܝܺܟܰܐ ܗܘ ܣܰܒܪܶܟܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗܽܘ. ܘܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܛܘܽܒ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܰܩܒ̈ܠܳܝܗܝ. ܘܠܶܟܝ ܐܰܫܘܺܝ ܕܬܶܚܙܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܕܢܰܚ. ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܫܽܘܪܳܝ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܩܠܰܬܝܺܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܐܳ ܀

2- ܬܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܙܺܝ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܪܫܝܡܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܪ̈ܳܙܶܘܗܝ ܕܒܪܐ. ܕܗܳܐ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܥܰܡܰܢܘܽܐܝܠ. ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܪܳܐ. ܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܘܰܚܕܺܝ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܩܪܺܝ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܗ. ܘܓܳܡܰܪ ܦ̈ܠܐܳܬܳܐ ܕܟܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܀

3- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܶܟܝ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܛܘܽܒ ܠܚܰܕܝܶܟܝ ܕܰܪܬܰܚ ܠܶܗ ܘܐܰܝܢܩܶܗ. ܘܰܠܦܽܘܡܶܟܝ ܕܰܣܘܰܚ ܠܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ. ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܙܰܝܰܚܬܝ ܠܢܽܘܪܳܢܳܐ ܀

4- ܕܥܠ ܣܠܛܐ: ܐܰܝܢܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܪܰܒܺܝ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܐܶܡܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܶܗ. ܗܽܘܝܽܘ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܗܘ. ܘܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܛܰܠܝܳܐ ܘܐܶܡܶܗ ܣܳܒܬܳܐ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܠܰܫܡܶܗ ܬܶܕܰܥ ܗܳܐ ܟܬܝܺܒ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܀

5- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܘܽܒ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܥܰܡܡ̈ܝܗܶܝܢ ܠܶܟܝ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ. ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܢܰܟܦܬܳܐ ܕܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܟܝ ܫܪܳܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

6- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܶܟܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒܛܘܽܪܶܗ ܕܐܝܺܣܚܳܩ. ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܝܠܺܝܺܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܣܰܘܟܬܳܐ. ܘܨܳܪ ܛܘܽܦܣܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܢܶܩܦܳܐ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܘܐܶܣܬܰܕܰܪ. ܥܠܳܬܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

7- ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܐܰܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

8- ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܥܣܰܪ. ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܫܺܝܽܡܘܢ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗܘܳܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܳܐ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܘܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܐܰܫܩܝܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܀

9- ܛܘܽܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ ܒܕܶܚܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ. ܕܐܰܚܒܽܘܗܝ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܒܰܣܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܀

01- ܛܘܽܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܝܰܗܒܘ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ. ܐܳܦ ܠܒܽܘܣ̈ܒܳܣܶܐ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܪܕܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗܘܢ. ܘܩܰܒܠܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܘܗܳܐ ܒܶܗ ܚܳܕܝܳܐ. ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܘܐܰܝܟ ܡܽܘܪܽܘܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܒܰܥܕܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܀

11- ܛܘܽܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܛܘܽܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܥܳܐ̈ܠܳܢ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܒܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

21- ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ. ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܦܟܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܳܠܥܝܺܢ. ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܘܡܰܐܣܶܝܬ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ܀

31- ܓܒܶܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܦܪܺܝܫ ܛܘܽܗܡܳܟ ܡܶܢ ܕܰܫܡܽܘܐܝܺܠ. ܠܦܶܛܪܳܘܣ ܕܳܡܶܝܬ ܒܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܢܬ. ܘܐܰܝܟ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܠܝܺܚܳܐ ܗܘܰܝܬ. ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܐܣܺܝܠܝܳܘܣ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܪܰܝ ܠܰܢ ܀

41- ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܟ: ܗܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ. ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܦܟܺܝܪܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܳܠܥܝܺܢ. ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܒܥܝܺܢ. ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܘܡܰܐܣܶܝܬ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ ܀

51- ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܐܝܺܬ ܠܳܟ ܒܰܬܪܰܥܣܰܪ̈ܬܶܐ. ܟܘܽܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܝܺܬ ܠܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ. ܕܟܳܪܘܽܙܘܽܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܨܰܚ ܗܘܳܐ ܫܰܪܒܳܟ. ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܢܶܐ ܡܳܪܝ. ܫܘܽܒܚܳܟ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

61- ܒܓܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܫܟܝܺܪܬܳܐ. ܡܶܫܬܰܠܰܚ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܚܰܪܺܝܒ. ܘܰܣܪܝܺܩ ܘܰܣܦܝܺܩ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܬܰܫܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܡܪܶܬ. ܫܡܰܥ ܠܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܰܢܦܰܠ ܒܡܶܕܝܰܢ. ܘܐܶܬܒܰܩܳܐ ܬܘܽܒ. ܒܫܶܡܫܽܘܢ ܘܒܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܳܪܘ ܘܰܢܦܰܠܘ܀

71- ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܳܬܶܐ. ܘܙܳܝ̈ܥܳܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܡ̈ܥܳܢ ܠܶܗ ܠܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܘܐܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

81- ܛܶܐܒܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܘܰܫܪܳܬ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܦܺܝܣܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܐܰܚܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܀

91- ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܘܡܰܢܰܥ ܘܰܡܛܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܕܶܚܠܐܳ ܗܳܘܶܐ. ܢܶܕܚܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܠܐܳ ܢܰܕܪܶܟ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܚܰܐܝܺܢܰܢ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܙܰܒܢܳܐ  ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܐܳ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

02- ܒܰܩܕܽܘܩܩܽܘܕ̈ܫܝܺܢ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܘܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܐܰܒܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܩܘܽܕܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܘܐܰܠܚܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ܀

12- ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܰܥܒܝܺܕ ܥܰܦܪܳܐ ܐܳܦ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܰܫܦܰܪܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܟܺܝ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܕܳܘܝܳܐ ܘܚܰܠܳܫܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܫܝܽܘܠ܀

22- ܐܰܢܬ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܐܳܦܶܢ ܡܳܐܶܬ ܚܳܝܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܘܽܡܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪܺܝܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܀

32- ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐܳ. ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܥܶܠ ܚܰܒܫܶܗ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܶܫܟܳܐ. ܘܓܳܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟ̈ܠܰܘܗܝ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܀

42- ܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܪܡܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܝܺܬܶܒ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܗܶܠ ܒܶܗ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܫܺܝܛܝܺܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܙܶܒܠܐܳ. ܐܳܦ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܐܰܚܳܝܗܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

52- ܥܒܰܪ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܚܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܒܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܒܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܝܺܬ ܘܐܰܢܽܘܫ. ܘܐܰܬܩܶܢ ܐܶܢܶܝܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܕܝܺܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ ܕܘܳܝ ܘܳܝ ܡܶܢܳܟ. ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ  ܢܰܓܳܪܳܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

62- ܛܘܽܒܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ. ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܒܐܝܺܕܰܝ̈ܟ ܨܠܝܺܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܝܺܢ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܰܬ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܚܙܰܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܛܘܒܰܝܟ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܘܗܰܝܡܶܢܬ ܒܶܗ. ܘܰܙܟܰܝܬ ܒܶܗ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܐܰܠܳܗ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

72- ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܠܐܶܡܶܗ ܐܶܡܰܪ ܐܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ. ܘܫܰܐܠܰܬ ܘܝܶܠܦܰܬ ܗܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܬܳܐ ܗܳܝ ܨܠܝܺܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܟܰܢܫܰܬ. ܘܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܶܙܰܠܬ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܗܰܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܩܰܝܣܳܐ ܕܛܰܥܢܳܟ ܀

82- ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ ܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܘܣܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܓܝܺܫܪܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܥܒܰܪ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܘܛܰܒܥܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܕܒܶܗ ܐܶܬܛܰܒܥܶܬ. ܢܶܚܙܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܢܰܐܟܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܫܡܰܥ ܨܶܝܕܰܝ ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܕܬܳܐ ܥܘܽܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܀

92- ܨܠܝܺܒܳܐ ܪܫܝܺܡ ܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܣܶܒܠܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܕܰܡܝܺܟ ܗܘܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܪܫܝܺܡ ܬܘܽܒ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܐܪܳܙܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܘܽܩܳܢܶܗ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܪܫܺܝܡ ܬܘܽܒ ܒܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܪ̈ܫܺܝܡܳܢ. ܨܠܺܝܒ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܨܝܺܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

03- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܩܰܪܒܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܘܰܡܫܰܐܠܐܳ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܪܰܥܘܽܡܐܳܝܬܺ. ܕܐܳܘ ܓܰܢܳܢܳܐ ܗܰܒܳܝܗܝ ܠܺܝ ܠܰܪܚܽܘܡܝ. ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܓܰܢܬܳܟ ܣܝܺܡ ܗܘܳܐ. ܙܶܠܝ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܣܰܒܰܪܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܀

13- ܚܳܣ ܠܳܟ ܕܬܶܒܠܐܶ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܗ̇. ܚܘܽܬ ܐܰܚܪܒܶܝܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܥܰܬ ܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܬܳܐ. ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܐܰܩܝܺܡ ܠܐܳܕܳܡ. ܕܐܶܬܥܓܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܢܶܚܕܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܚܶܬܬ ܣܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܐܰܘܘܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܀

23- ܩܰܒܪܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܘ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܕܒܳܗ̇ ܡܺܝܬ ܐܳܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܡܺܝܬ ܓܶܝܪ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܒܶܝܬ ܐܝܺܠܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܶܬܚܰܦܝܺ. ܚܙܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܐܰܩܝܺܡܶܗ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܓܰܢܬܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

33- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܳܡ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܰܦܶܩ ܓܰܙ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܰܥܝܺܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܶܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܟܡܪܰܬ. ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܕܝܰܬ ܘܐܰܦܨܚܰܬ. ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ. ܕܗܰܝܡܢܰܬ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܀

 

      -#1-

6- ܣܒܠܬܐ ܕܫܬ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܘ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ

 

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ.

1: ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܳܟ ܫܰܪܝܺܬ ܗܰܒܠܝܺ ܚܰܝܠܐܳ. ܕܐܶܬܡܰܢܰܥ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܝܺܬܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܰܘܦܺܝܘ ܡ̈ܶܠܰܝ ܫܰܦܠܽܘܬܝ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܟܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܘܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܀

2: ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܘ. ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܫܒܰܩ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܕܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܒܝܺܠܝܺܕܘܬܶܗ. ܐܰܘܪܶܒ ܠܶܫܳܢܝ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܘܠܐܳ ܗܘܳܐ ܕܐܶܒܨܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐܳ ܕܐܰܟܪܶܙ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܠܐܶ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

3: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܕܰܗܘܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܒܘܽܟܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܒܘܽܟܪܶܗ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܟܰܕ ܝܰܠܕܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ: ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܫܒܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܟܝܳܢܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܀

4: ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇. ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܐܳܦܠܐܳ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܠܐܳ ܐܶܬܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ. ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܗ̇. ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ. ܕܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ :

5: ܙܳܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܓܽܘܢ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܓܕܰܠܘ ܗܘܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܚܠܽܘܠܐܳ ܒܕܶܡܟܽܘܢ ܐܰܬܩܶܢܬܽܘܢ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܙܰܡܶܢܬܘܢ. ܘܡܳܪܳܐ ܒܕܶܡܟܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܝܺ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ. ܕܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܕܘܽܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

6: ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܘܽܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܩܛܝܺܠܐܳ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܝ̈ܠܐܶ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܕܰܥܛܝܺܦܝܺܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

7: ܠܐܰܓܘܽܢܳܐ ܢܚܶܬܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܽܗܘܢ. ܘܒܽܘܣ̈ܒܳܣ̈ܶܐ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܣܳܩ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ ܓܰܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܠܟܶܒ̈ܠܐܶ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܰܬܪܰܨܘ ܚܰܘܪܳܐ ܕܠܶܒܰܝ̈ܗܘܢ. ܠܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܰܗܘܽܬܳܐ ܀

8- ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ. ܫܡܰܥ ܘܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܬܶܒܥܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܚܰܒܝܺܒܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ: ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ: ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܕܶܡܟܽܘܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܡܦܰܢܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܟܽܘܢ ܀

9: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܐܪܳܙܶܗ ܒܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܬܪܽܘܥ ܠܝܺ ܫܶܩܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ. ܕܐܶܩܰܠܶܣ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀

01: ܡܳܪܟܽܘܢ ܚܳܕܶܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܗܝܺܪܺܝܢ ܒܚܽܘܡܣܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܪܚܶܡܬܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܢܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܢܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܒܗܳܝ ܕܐܰܪܦܺܝܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܐ ܟܳܠܐܶ ܡܶܕܶܡ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܟܽܘܢ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܕܚܘܒܐ:

11: ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܐ. ܕܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܐ. ܕܗܳܝ ܥܳܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܐ  ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܳܣܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ  ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܀

ܚܠܡܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ :

21: ܟܰܕ ܐܝܺܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܗܘܝܺܬ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܝܺܬ. ܓܦܶܬܳܐ ܕܝܺܥܳܬ ܠܝܺ ܒܠܶܫܳܢܝ. ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܶܒܽܘ ܣܓܘܽܠܝ̈ܺܢ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܛܽܘܛܝ̈ܳܬܳܐ. ܣܓܽܘ̈ܠܐܶ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܛܘܽܛܝ̈ܳܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܢܳܨܘܽܒܳܗ̇ ܕܰܓܦܶܬܳܐ. ܡܶܟܝܺܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܙܘܗܪ̈ܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ:

31: ܡܳܪܰܢ ܠܣܰܕܘܽܡ ܥܳܒܰܪ ܗܘܐ. ܕܢܰܘܩܶܕ ܐܰܬܪܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܩܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܠܗ. ܕܠܐܰܝܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܠܥܰܡܘܪܳܐ. ܘܠܰܣܕܽܘܡ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܐܰܦܝܺܣܶܗ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܶܗ܀

41: ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܶܢܝܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܐܝܺܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܢ̈ܶܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ. ܡܶܢ ܝܘܽܠܦܳܢܳܐ ܕܐܰܠܶܦܬܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܶܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܀

ܕܐܒܓܪ :

51: ܫܡܰܥ ܐܰܒܓܰܪ ܛܶܐܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܐܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܘܰܫܠܰܚ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܝܺܙܓܰܕܶܗ. ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܽܘܒܳܐ. ܕܐܳܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܟܰܪܟܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܢܶܐ ܥܰܒܕܳܟ. ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܬܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܬܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܝ̈ܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܘܰܒܪܺܝܟ ܟܰܪܟܳܟ ܀

ܕܐܒܪܗܡ :

61: ܦܬܰܚ ܗܘܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܬܘܽܪܶܗ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܚܳܪ ܘܰܚܙܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܳܐ. ܘܐܰܪܝܺܡ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܐܰܟ̈ܘܗܝ. ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܐܰܣܓܝܺ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

71: ܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܰܢ ܩܘܽܪܒܳܢܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܘܫܰܝܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܰܢ ܕܰܚܪ̈ܶܒܝ. ܘܒܰܝܰܐ ܠܥܕܺܬܳܟ ܕܐܰܒܺܝܠܐܳ. ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܬܩܰܪܶܒܝ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܡܶܢܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܐܝܺܩܳܪ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܬܟܰܠܰܠ ܡܳܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܰܝܢܳܟ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܀

ܕܡܘܫܐ :

81: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܰܡܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܠܝܺ ܓܰܠܠܰܝ̈ܟ ܕܐܶܥܒܰܪ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܐܳ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܥܰܒܕܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܩܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܩܠܝܺܕܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܗ ܩܘܽܦ̈ܠܐܶ ܕܡܰܝ̈ܶܐ. ܘܩܳܡܘ ܐܶܣ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܰܡܘܽܕ̈ܶܐ ܀

91: ܣܡܰܟ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܘܽܪܳܐ ܕܢܶܣܰܩ. ܘܐܶܬܦܢܺܝ ܘܚܳܪ ܒܶܗ ܒܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܰܒܪܰܡ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܙܰܪܥܳܟ ܕܐܶܬܒܰܪܰܟ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ. ܕܥܰܠ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ. ܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܫܰܪ ܩܝܳܡܶܗ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܰܡ ܀

02: ܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܐܳܬܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܐܳܘ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܽܘܢ ܒܳܥܶܝܬ. ܡܶܢ ܣܳܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܘܠܐܰܝܳܐ. ܕܰܠܐܝܺ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܘܐܰܫܝܺܡܽܘܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܟ. ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ܀

ܕܦܪܕܝܣܐ:

12: ܚܳܙܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܝܳܪܽܘܬܳܐ. ܐܝܺܬ ܕܥܳܐܶܠ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܐܝܺܬ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܫܟܺܝܢܬܶܗ. ܘܐܝܺܬ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܝܺܬ ܕܰܓܡܝܺܪ ܘܰܕܟܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ. ܘܥܰܡܶܗ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܳܐ ܀

22: ܐܶܫܬܰܥܝܺ ܠܰܢ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܥܰܠ ܫܘܽܦܪܶܗ ܕܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܠܐܳ ܚܙܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܠܐܳ ܥܳܡܶܛ. ܐܳܦܠܐܳ ܚܳܫܟܺܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܒܶܗ ܫܳܪܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

32: ܫܡܘܽܐܝܺܠ ܪܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܐܰܪܩܶܕ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܒܟܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܐܠܶܗ ܗܘܳܐ. ܒܙܰܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܕܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܫܺܐܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܽܘܢ ܐܰܙܝܺܥܬܳܢܝ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇. ܘܐܰܢܬ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܡܚܳܪ ܨܶܝܕܰܝ ܐܰܢܬ ܀

42: ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܳܚܳܙ ܟܘܽܪܗܳܢܳܐ ܡܛܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܒܠܝܺ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܕܰܟܰܪ ܠܝܺ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܐܳ ܬܰܣܩܰܢܝ ܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘܡܰܝ̈. ܐܶܠܐܳ ܐܰܚܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܺ ܚܰܝ̈ܐܶ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܡܢܶܩܕܳܡ  ܟܘܽܪܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

52: ܝܘܽܫܺܝܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ ܫܟܶܒ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܒܰܟܝܶܗ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܙܰܕܽܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܐܳܠܝܳܢ̈ ܗܘ̈ܰܝ. ܕܐܰܘܦܺܝ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ ܕܩܳܐܶܡ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܩܰܪ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

62: ܐܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕ ܐܰܢܬ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢܬ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܠܝܺ ܗܘܳܐ. ܘܛܳܒ ܫܰܦܝܺܪ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ. ܟܪܶܣܛܝܳܢܳܐ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܫܰܡܰܗܬ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢ ܐܰܘܕܺܝܬ. ܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪܰܬ ܀

72: ܢܶܣܓܘܽܕ ܟܽܠܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܺܝܫܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܚܶܣܕܰܐ ܗܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܐܳ ܬܰܒܗܶܬ. ܒܶܠܠܘܽܬܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܡܶܢܟܽܠ ܛܘܽܠܫܺܝ̈ܢ. ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

82:  ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܳܡ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܐܶܫܬܰܥܠܝܺ. ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܟܡܳܐ ܐܰܚܶܒܬܳܝܗܝ ܠܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡܬ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܬܳܟ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝ ܀

92: ܩܳܡ ܐܳܕܳܡ ܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ. ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܕܦܰܨܺܝܬ ܚܰܝ̈ܰܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܙܰܚ ܒܺܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܢܰܚܶܡܬ ܡܝܺܬܘܽܬܝ. ܘܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܦܢܺܝܬܳܢܝ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢܶܗ ܀

03: ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܢܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܩܘܕܫ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ. ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܘܽܕܫ̈ܶܐ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܘܽܒܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

13: ܒܟܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܘܒ̈ܶܐ. ܦܘܽܫܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܓܰܢܬܳܐ. ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܠܶܟܝ ܝܳܪܽܘܬܳܐ. ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܒܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ ܢܶܦܢܶܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܐܰܦܢܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܀

7- ܣܒܠܬܐ ܕܫܒܥ ܕܝܘܡܟ  ܠܟ ܕܡܐ

ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܗܳܐ ܩܛܝܺܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܩܘܽܫ̈ܝ ܟܰܦܳܐ ܘܰܙܡܰܪ̈ܝ ܩ̈ܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܐܳ. ܘܰܗܘܳܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܶܐܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܝܺܕ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܶܚܡ. ܘܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܗܒܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܒܶܝܬ ܠܶܚܡ ܡܳܪܶܐ ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܀

2: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܙܰܡܶܢ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܓܠܐܳ ܗܘܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܙܳܥ̈ܝ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܕܐܶܬܡܰܠܰܠ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

3: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܰܠܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܰܪܗܳܒܬܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܡܰܢ ܗܺܝ ܟܰܝ ܘܡܰܢ ܗܺܝ ܘܐܶܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ. ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܣܘܽܥܪܳܢܳܐ ܘܐܶܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܀

4- ܝܘܰܡܟܳ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܐܳܬܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܦܶܟ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܀

5: ܗܳܐ ܨܪܺܝܪܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܳܦ ܡ̈ܶܠܐܶ ܘܩ̈ܳܠܐܶ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ :

6: ܗܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܝܺܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܢܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܘܽܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܠܓܰܒܳܐ ܕܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

7- ܐܶܙܡܰܪ ܒܰܚܠܽܘܠܐܳ ܕܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܰܘܪܶܒ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܐܰܣܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܦܬܝܺܚ ܗܽܘ ܓܰܙܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܀

8: ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܩܘܽܡܘ ܥܰܕܰܪܘ ܠܐܶܡܟܽܘܢ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܗܳܐ ܫܒܺܝܬܰܢ ܬܪܺܝܥܳܐ ܠܐܳܬܘܽܪ̈ܳܝܶܐ. ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܶܣܕܽܘܪ ܥܰܠ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܀

9: ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܨܰܒܬܰܬ ܗܘܳܬ ܨܶܝܕ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܬܶܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܒܥܰܕܥܰܐܕܺܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܥܰܘܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܦܠܓ̈ܘܳܬܳܐ ܀

01: ܢܶܒܗܰܬ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܝܺܢܰܢ. ܘܡܶܫܬܰܦܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܦܰܠ. ܚܰܝܠܐܳ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܕܰܠܟܽܘܢ ܫܰܦܶܠ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

11: ܐܶܙܡܰܪ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܰܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܥܰܒܕܳܟ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ . ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܟܶܢܫܰܢ ܒܝܕ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܀

21: ܐܶܙܡܰܪ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙ ܐܢܳܐ. ܘܐܶܫܰܐܠ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܕܥܰܡܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

31- ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܬܗܰܪܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ. ܘܙܳܚܘ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܛܘܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܡܣܶܢܬ. ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܝܺܬ ܀

31: ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܟܠܝܺܠܐܳ ܩܰܒܶܠ. ܐܰܥܒܰܪ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: 

41: ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܩܳܠ ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ. ܪܰܡܪܶܡ ܥܺܕ̈ܬܳܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܢܰܗܠܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀

51: ܐܰܚܠܶܡ ܠܝܺ ܫܽܘܚܢ̈ܰܝ. ܡܳܪܝ ܕܣܰܓ̈ܝܺܐܝܺܢ. ܕܥܰܬܝܺܪ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ. ܒܝܰܕ ܚܘܽܠܡܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܕܛܶܦܣܶܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܣܰܟܠܘܽܬܝ. ܕܐܰܘܕܝܺܬ ܒܰܫܡܳܟ܀

61: ܦܳܥܠܐܳ ܒܰܛܝܺܠܐܳ ܘܰܚܒܰܢܳܢܳܐ. ܗܘܝܺܬ ܠܝܺ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܟ ܪܰܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܝܶܫܘܽܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܗܳܐ ܩܪܺܝܬ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

71: ܗܳܐ ܩܛܝܺܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ ܘܰܢܟܺܝܣ ܗܽܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܚܽܘܪ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܘ ܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ܀

81: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܐܳܬܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܳܦܶܟ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܀

91: ܨܰܠܡܳܟ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܕܐܰܥܬܶܩ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܒܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܕܨܳܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܡܚܰܕܶܬ ܠܶܗ ܘܰܡܩܝܺܡ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܀

02: ܓܰܢܒܳܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܬܰܡܺܝܡ ܘܰܬܪܺܝܨ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܣܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ̈ܰܘܗܝ ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܀

12: ܚܰܢܳܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܣܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܢܘܽܗܪܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

22: ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܦܪܺܝܩܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܺܐܕܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ. ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

32: ܪܰܒ ܗܽܘ ܘܰܫܒܺܝܚ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܒܶܗ ܚܳܒ ܘܐܶܫܬܰܦܰܠ ܒܝܺܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܗܽܘ ܬܰܒܰܪ ܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

42: ܐܳܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀

52: ܦܶܨܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ. ܐܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܚܶܫܰܬ ܘܐܶܬܟܰܡܪܰܬ ܘܠܶܒܫܰܬ ܐܶܒܠܐܳ. ܘܚܰܠܶܦܬܳܗ̇ ܒܦܶܨܚܳܐ ܠܰܟܡܝܺܪܽܘܬܳܗ̇ ܀

62: ܚܕܺܝܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܝܺ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܀

8- ܣܒܠܬܐ ܕܬܡܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1: ܒܝܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ. ܚܠܝܺܛܳܐ ܗܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܐܶ. ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܳܬܐ. ܘܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܳܐ ܗܝ ܘܰܒܪܳܐ. ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇܀

2: ܒܰܝܢܳܬ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܩܳܝܡܳܐ ܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ. ܘܢܰܨܰܚ ܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܘܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇. ܒܶܝܬ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܩܰܝܳܡ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܕܠܐܳ ܦܠܚܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܀ءش

3: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܬܟܰܫܦܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܝܺܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܫܳܡܰܥ ܗܽܘ ܠܶܟܝ. ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܐܶ. ܘܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ. ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܘܽܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܀

4: ܣܰܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܣܓܽܘܠܐܳ ܝܶܗܒܰܬ. ܕܰܚܠܐܶ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܕܺܝܘ. ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܕܐܰܒܝܺܠܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܫܩܰܠܘ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܦܢܰܘ ܠܰܥܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܐܰܘܒܶܕܘ ܗܘܰܘ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

5: ܚܠܝܺܨ̈ܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܐ. ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܝܳܗܒ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܡܰܐܣܶܝܢ ܡܰܐܓܶܢ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.

6: ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ. ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܰܗܒܳܐ ܕܟܶܐ ܡܶܢ ܨܐܳܬܳܐ. ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ. ܗܘܰܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܐܳ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܫܰܦܝܺܪܝܺܢ ܀

7: ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܒܬܘܠܐܳ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܰܛܰܪ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܨܘܽܚܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܟܝܺܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܪܽܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܘܰܚܬܺܝܪܺܘܬܳܐ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

8: ܣܳܒܳܐ ܕܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܥܰܛܰܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܣܽܘܓ ܐܳܦ ܬܘܽܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܽܗ ܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܰܚܘ ܙܰܠܝܺܩ̈ܰܘܗܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ. ܕܐܳܦ ܬܰܠܡܝܺܕ̈ܰܘܗܝ ܐܰܙܠܶܓ  ܒܰܐܬܰܪܢ܀

9: ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ. ܒܰܬܪܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܝܺܢ. ܕܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܕܰܠܒܰܪ. ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܡ̈ܶܠܰܝ ܚܠܳܦ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

01: ܘܳܝܠܺܝ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܒܰܝܢܳܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܕܠܐܳ ܝܶܠܦܶܬ ܕܘܽܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܝܺܬ ܪܰܚܝܺܩܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܗܺܘܢ. ܗܳܐ ܕܳܚܩܺܝܢ ܠܝܺ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܕܥܢ̈ܝܕܐ:

11: ܡܳܐ ܕܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ  ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܬܳܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܕܰܬܕܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܀

21: ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܕܳܢܚܳܐ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܚܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܓܘܽܫ̈ܡܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ. ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܫܘܽܟܳܐ. ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܐܽܘܪܥܳܟ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

31: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܐܰܢܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܬܩܘܽܡܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܚܬܝܺܪܝܺܢ ܒܳܟ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܒܽܘܟ ܀

9- ܣܒܠܬܐ ܕܬܫܥ: ܕܩܘܡ ܦܘܠܘܣ ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܐܰܒܺܘܢ ܘܐܣܰܩ ܡܳܪܝ ܠܕܶܩ̈ܠܐܶ ܕܦܶܠܐܳܬܳܐ

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ:

1: ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܕܥܶܬܪܰܬ ܒܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇. ܪܰܒ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܘܰܫܒܺܝܚ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܰܘܪܒܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܝܗ̇ .ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ. ܕܠܺܝ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܛܘܽܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܡܰܢܽܘ ܛܥܺܝܢܺܐ ܐܢܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܕܙܰܡܶܢܬܰܢ. ܕܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܗܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀

2: ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܶܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܛܳܥ̈ܘܢܰܘܗܝ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܕ̈ܺܝܢܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ. ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐܳ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡ̈ܝܺܢ܀

3: ܬܶܗܪܶܬ ܠܺܝ ܒܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܰܘܦܶܐ ܠܶܫܳܢܝ ܠܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܳ ܣܳܦܶܩ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܐܺܡܪ̈ܶܐ ܕܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܳ ܡܶܬܓܫܶܫ ܝܰܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ. ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܙܶܡܪܶܬ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܥܰܡܗ̇ ܡܳܪܝ ܐܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

4: ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܫܓܝܺܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ. ܘܰܛܠܝܺܬܳܐ ܚܣܝܺܡܬܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ. ܚܬܝܺܪܳܐ ܒܶܗ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܘܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ. ܡܙܰܝܰܚ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܓܝ̈ܺܓܠܐܶ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܒܡܰܪܟܰܒܬܗ. ܘܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܛܥܝ̈ܢܳܢ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

5: ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܦܓܝܺܕܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܪܟܽܘܒܶܗ ܡܚܰܙܰܩ ܗܘܳܐ. ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܟܝܺܟܳܐ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܘܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܟܪܝܺܟ ܕܰܢܢܰܟܶܦ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܠܐܳ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܚܰܒܶܒܬܶܗ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܪܰܚܝܺܩ ܕܠܐܳ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܘܠܰܛܠܝܺܬܳܐ ܩܰܪܝܺܒ ܘܗܳܡܶܣ ܒܳܗ̇ ܀

6: ܡܢܰܝܕܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܕܡܰܟ ܘܠܐܳ ܕܳܡܶܟ. ܗܰܘ ܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܕܳܡܶܟ. ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܗܽܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܳܐܠܐܳ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܶܥܽܘܠ ܡܳܪܝ ܐܶܒܪܽܘܟܝ ܘܐܶܣܓܽܘܕܝ ܠܳܟ. ܘܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ܀

ܕܫܘܢܝܐ:

7: ܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܫܶܡܽܥܘܢ ܡܰܢ ܐܰܝܬܝܳܟ. ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܡܰܢ ܙܰܡܢܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܘܰܬܥܰܦܶܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܙܰܡܢܰܢܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܕܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܡܛܝܺ ܠܓܶܕܣܝܺܡܳܢ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܪܰܒܳܟ ܡܶܬܥܰܦܝܳܐ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܀

8: ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܪܟܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܝܰܩܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܕܺܝܪܶܒ ܒܳܗ̇. ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܢܺܝܚܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܗ̇. ܕܐܶܡܶܗ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܥܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܕܳܝܨܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܐܠܳܗܳܗ̇܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

9: ܐܰܫܘܳܢܝ  ܡܳܪܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ . ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܐܰܚܒܽܘܟ ܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ  ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܐܶܬܒܰܩܶܐ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܗܰܒܠܝܺ ܡܳܪܝ ܕܐܶܨܽܘܪ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܘܐܶܩܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܟܶܢܳܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܶܫܰܒܚܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

01: ܢܰܨܝܺܚ̈ܶܐ ܬܠܳܬܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܡܰܕܘ ܘܰܣܠܶܩܘ. ܢܚܶܬܘ ܘܰܣܚܰܘ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܘܐܶܬܦܰܪܦܰܥܘ ܒܓܰܘ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܪܳܣܰܬ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܛܰܠܐܳ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ. ܫܪܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܀

11: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܓܕܽܘܠ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܦܐܰܝ̈ܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܐܶܫܬܘܶܐ ܕܐܶܬܰܢܶܐ. ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܓܒܳܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܳܪܟܘܢ. ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܘܬܶܬܚܰܕܽܘܢ. ܕܬܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܐܰܫܠܶܡܬܽܘܢ ܦܰܓܪܟܽܘܢ ܠܟܽܠ ܢܶܓ̈ܕܺܝܢ. ܗܽܘ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܘܪܶܒ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ܀

21- ܗܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܦܝܺܪ ܕܪܰܫܘ ܐܘܪܚܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܪܳܕܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܡܠܰܘ ܬܺܒܶܝܠ. ܠܡܽܘܢ ܝܳܬܶܒ ܥܳܠܡܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܚܳܐܰܪ  ܡܣܰܟܶܐ ܠܢ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܬܰܘ ܨܶܝܕܰܝ ܘܐܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܣܶܦܪܳܐ ܐܶܟܬܽܘܒ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

31- ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝܠܰܬ ܠܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ. ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܐܳ ܛܒܰܥܘ ܒܟܺܐܡܽܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܗܺܝ ܬܺܐܬܶܐ ܬܚܰܝܶܠܝ ܠܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܗܳܐ ܛܳܒܥܺܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܢܶܬܬܢܝܺܚ. ܒܰܠܡܺܐܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܓ̈ܰܠܠܰܝ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܟܽܠܫܳܥ ܫܳܓܫܝܺܢ ܠܰܢ. ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܠܐܳ ܢܺܐܒܰܕ ܀

41: ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܕܰܘܝܺܕ ܣܶܦܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܰܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܒܶܗ. ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܝܘܽܫܺܝܳܐ ܐܶܟܰܠ ܚܰܙܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܩܳܠܐܳ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ. ܘܩܘܽܩܢܳܘܣ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܘܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܚܠܐܶ ܛܰܥܡܳܐ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

51: ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܝܺܩ̈ܶܐ. ܢܶܬܟܰܢܰܫ ܘܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܶܗ ܡܫܰܡܠܝܢܰܢ ܀

61: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܢܰܨܒܳܟ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܰܬܪܰܒܝܺܬ. ܕܠܰܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܗܘܰܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ .ܘܛܰܪ̈ܦܰܝܟ ܠܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܛܶܐܠܳܟ. ܝܶܬܒܰܬ ܘܐܶܣܬܰܬܪܰܬ. ܘܪܽܘܚܽܩܘܕܫܳܐ ܐܰܩܢܰܬ ܒܣܰܘܟ̈ܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܙܰܝܬܳܐ܀

71: ܐܶܙܰܠܬ ܐܰܒܽܘܢ ܠܐܳ ܬܶܫܒܩܰܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ. ܐܰܬܠܝܺܛܳܐ ܕܰܢܨܰܚܬ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܕܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ. ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ. ܘܰܫܪܳܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܥܰܠܘ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܡܪܰܬ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

81: ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܕܓܳܥܶܐ ܠܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢܶܗ. ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܡܰܝܠܶܠ: ܘܒܳܟܶܐ ܕܠܐܶ ܩܢܳܐ. ܡܩܰܠܩܶܠ ܠܶܗ ܒܶܟܝܳܐ. ܘܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܕܨܰܠܐܳ ܥܠܰܝ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

91: ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ. ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܩܽܘܕܡܰܬ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܐܳܦܠܐܳ ܕܰܥܬܝ̈ܕܳܢ. ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܕܰܚܠܳܦܰܝ ܣܰܝܒܰܪ: ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ: ܩܰܢܝܳܐ ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܝܺܦܳܐ: ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܛܰܝܶܒܘ ܫܶܢܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܀

02: ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܫܢܽܝ̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܨܠܝܺܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܳܐܶܡ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܩܰܘܡܬܶܗ ܡܬܝܺܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܫܠܶܡܘ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܚܰܬܡܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ܀

12: ܫܠܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܨܰܠܐܳ ܥܠܰܝ ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܠܐܳ ܩܰܪ ܘܐܶܫܬܰܗܺܝ. ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܠܐܳ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ. ܕܠܶܠܝܳܐ ܘܕܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܗܶܦܟܰܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܢܳܚ̈ܬܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܀

22: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܠܦܳܪ̈ܘܽܫܶܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܦܝܺܠܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ. ܕܗܳܐ ܫܠܰܕܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܬܓܰܘܰܣ. ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܀

32: ܒܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ. ܬܶܐܘܳܕܳܘܛܶܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܰܕܒܪ̈ܶܐ. ܒܬܰܠܓܳܐ  ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܢܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܐܳܬܝ̈ܳܢ ܠܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܒܶܝܬ ܕܳܪܳܢ ܠܐܳܡܺܝܕ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܶܗ܀

 

      -#1-
ܕܬܝܒܘܬܐ:

42: ܩܰܢܝܺܛ ܐܢܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢܳܐ. ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ. ܘܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܝܺ. ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܬܪܽܘܥ ܠܝܺ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܨܰܗܘܳܢ̈ܶܐ. ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܬܗܶܐ ܠܝ ܐܘܽܩܺܝܢܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܥܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ܀

52: ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܥܒܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܰܛܝ̈ܠܐܶ. ܠܐܳ ܓܡܰܪܘ ܚ̈ܰܝܰܝ ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܘܰܛܥܝܺܬܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܪܶܗܛܶܬ ܘܟܰܢܫܶܬ ܠܝܺ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܟܰܦܳܐ ܕܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ. ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܠܝܺ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܠܐܶ  ܣܘܪܳܕܳܐ܀

62: ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܬܰܚܬ ܩܽܘܕܡܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܢܬ ܗܰܒ ܠܝܺ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܶܩܠܶܬ ܗܘܺܝܬ ܒܰܠܘܺܝܬܝ. ܕܠܐܳ ܐܶܒܥܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܪܰܡ. ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܝܺ ܒܡܰܬܠܶܗ ܕܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܟܰܕ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܐܳ ܒܪܝܺܫ ܚܶܨܪܳܐ܀

72: ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܫܘܝܰܢܝ ܘܰܚܙܺܝܬܳܟ ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܐܰܚ̈ܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܐܰܪܡܝܽܘܟ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܙܰܒܢܽܘܟ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܘܐܰܡܪܰܚܘ ܫܩܰܠܘ ܛܝܺܡܰܝ̈ܟ ܥܶܣܪܺܝܢ  ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܶܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܣܟܶܠܘ ܒܳܟ ܀

82: ܐܶܬܰܢܶܐ ܡܽܘܰܡ̈ܝ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܠܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܰܓܥܰܠ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ. ܡܥܰܠܝ̈ܳܢ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ. ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܫܶܐܠ̈ܬܳܐ: ܐܳܣܪܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ: ܘܫܳܪܶܝܢ ܘܠܐܳ ܡܶܬܟܠܶܝܢ. ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ: 6- ܘܗܳܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ܀

92: ܒܓܰܘ ܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ. ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܝܳܪܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܗܰܘ ܐܳܕܳܡ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ. ܝܳܪܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܡܰܢ ܚܰܘܝܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ: ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܕܶܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪܺܝܢ ܛܽܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܀

03: ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܩܪܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܬܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܘܠܐܳ ܢܺܐܒܰܕ. ܐܳܘ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܰܩܪܰܐܘܢܝ ܘܐܶܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ ܦܳܪܘܽܩܝ. ܥܢܝܺܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܠܐܳ ܬܶܐܚܽܘܪ ܒܰܐܦ̈ܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܚܳܒܶܬ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܠܟܽܐܢܽܘܬܳܟ ܀

13: ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܦܰܟܪܽܘܢܝ ܘܰܫܕܰܐܘܢܝ. ܒܓܰܘ ܡܨܺܝܕܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐܳ. ܘܣܶܒܪܶܬ ܠܝܺ ܕܰܟܣܶܝܢ ܘܠܐܳ ܪܫܺܝܡܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܣܶܦܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܕܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܝܺܡܝܺܢ. ܩܕܳܡܝ ܒܶܝܬ ܕܝܺܢܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܝܺ. ܕܐܶܣܰܒ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ. ܠܝܺ ܘܳܝܠܝܺ ܡܳܪܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܗܝ ܦܘܽܪܥܳܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܀

23: ܡܰܢ ܡܳܢܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܕܚܳܒܶܬ ܠܝܺ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥ̈ܩܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܠܰܫܒܺܝܠ ܥܠܰܝܡܘܽܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܩܳܐܶܡ ܕܰܢܨܽܘܪ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܢܶܗ: ܠܕܰܘܝܺܕ ܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ. ܚܘܽܢ ܡܳܪܝ ܠܰܡܚܺܝܠܘ̣ܽܬܝ. ܕܗܳܐ ܓܳܥܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

33: ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܶ ܕܰܙܟܰܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܝܺܢ ܥܰܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪܺܝܢ ܛܘܒ̈ܶܝܗ̇. ܠܗܽܘܢ ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܚܰܕܘܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܀

43: ܗܳܝ ܒܘ̣ܽܪܟܬܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܗܺܝ ܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܫܪܶܐ ܘܰܬܒܰܪܶܟܝ. ܠܗܳܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܣܳܒܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ. ܥܠܰܝ̈ܡܰܘܗܝ ܢܶܬܓܰܢܒܪܽܘܢ. ܫܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܬܶܙܕܰܗܶܐ ܐܰܝܟ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܀

53: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ ܚܰܡܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܚܰܡܪܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܳ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܰܣܓܝܺܬ ܠܰܚܡܳܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܐܰܣܓܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܥܽܘܡܪܰܢ ܢܶܥܡܰܪ ܒܳܟ. ܟܶܢܫܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܳܟ. ܐܽܘܟܠܰܢ ܢܗܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ. ܘܫܶܩܝܰܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܘܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܀

ܐܘܠܝ̈ܬܐ:

63: ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܟܰܢܫܶܬ . ܘܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܡܛܳܐ ܠܝܺ. ܗܳܐ ܠܐܶܘܰܬܝ ܦܳܫܰܬ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܩܰܪ̈ܝܺܒܰܝ ܒܳܣܡܺܝܢ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗܳܐ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܥܰܠ ܦܘܽܡܝ ܪܡܶܐ ܫܶܬܩܳܐ. ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܰܝܳܡܝܺܢ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܝܺܨܳܐ ܥܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܥܠ ܪܚܡܬܗ ܕܥܠܡܐ:

73: ܕܰܪܚܶܡܬܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܶ ܬܽܘܟ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܥܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܘܠܐܳ ܪܶܓܫܶܬ. ܘܗܳܐ ܕܒܺܝܪ ܠܝܺ ܕܢܰܥܠܰܢܝ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܠܘܰܝ ܥܶܠܶܬ ܠܳܟ. ܡܰܛܥܶܐ ܠܥܳܠܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܕܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܚܳܕܶܝܢ ܘܣܳܢ̈ܰܐܝܟ ܠܐܳ ܒܳܟܶܝܢ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܝܰܪܬܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ :

83: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܫܳܛܘܽܗܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܕܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܟܝܺܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ: ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܶܠܰܬ ܠܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܶܢܩܰܬ ܪܶܒܺܝܬܳܐ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܛܝܺܡܳܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ ܀

ܥܠ ܫܠܝܡܘܢ :

93: ܟܠܺܝܠܐܳ ܗܰܘ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܡܨܰܒܰܬ: ܕܒܶܗ ܟܰܠܠܽܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܨܰܒܬܘܽܗܝ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܬܢܽܘܬܶܗ. ܒܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܽܘܠܚ̈ܐ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܫܽܘܦܢܝ̈ܢܶܐ. ܘܩܽܘܩܢܳܘܣ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ. ܨܠܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܚܠܐܶ ܪܺܝܚܳܐ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܺܝܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܀

ܥܠ ܝܥܩܘܒ:

04:ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܩܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܫܘܝܰܢܝ ܘܰܚܙܺܝܬܳܟ. ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܐܰܚܰܝ̈ܟ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܐܰܪܡܝܽܘܟ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܙܰܒܢܽܘܟ ܠܬܰܓܳܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܡܪܰܚܘ ܫܩܰܠܘ ܛܺܝ̈ܡܰܝܟ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܒܡܰܬܩܳܠܐܳ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܘܕܳܟ ܀

14: ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܘܒܳܥܘܽܬܳܟ. ܘܠܐܳ ܥܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܠܐܳ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܐܰܚ̈ܰܝ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܐܰܟܬܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܙܶܠ ܐܰܒܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܨܰܠܐܳ ܥܠܰܝ ܐܰܒܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܀

24: ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܠܐܳ ܫܶܠܚܶܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܛܝܺܦ ܐܢܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܕܠܐܳ ܐܺܒܰܕ ܀

ܫܡܥܘܢ:

34: ܡܽܘܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܐܠܶܦܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܡܶܫ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܶܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܡܰܣܬܰܝܰܟ ܐܘܽܪܟܳܗ̇ ܘܰܦܬܳܝܳܗ̇. ܐܝܺܬ ܒܗ̇ ܫܝܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܬܠܶܬܡܳܐܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ. ܘܐܰܪܒܺܥܝܢ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܘܫܶܝܬ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܐܳ. ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܚܽܘܕ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܐܶܣܬܰܝܰܟ ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܘܰܦܬܳܝܳܗ̇܀

ܕܫܘܢܝܐ:

44: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܘܒܰܪ ܬܘܽܠܡܰܝ ܡܶܢ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ. ܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܝ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܐܶܬܰܘ: ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢ ܠܦܰܓܪܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܘܰܥܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝܺܬ ܀

54: ܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܠܐܘܽܪܶܫܠܶܡ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܡܰܢ ܙܰܡܢܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܘܰܬܥܰܦܶܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܙܰܡܢܰܢܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܡܳܝܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܦܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܪܶܗܛܶܬ ܗܘܝܺܬ. ܥܰܠ ܐܳܐܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܕܣܺܝܡܳܢ ܀

ܥܠ ܐܬܘ̈ܬ ܗܓܝܢܐ :

64: ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܶܗ ܕܢܝܺܣܳܢ. ܘܛܳܒ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܣܰܗܪܶܗ ܕܐܰܝܠܽܘܠ. ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܦܳܩܕܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܳܦ ܕܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝ ܡܛܰܟܣܺܝܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܕܬܺܐܠܰܦ ܠܰܫܡܳܐ ܕܝܺܠܝ: ܐܳܠܶܦ ܘܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܝܢ ܐܳܦ ܚܰܡܶܫ. ܘܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܝܺ ܡܰܢ ܐܝܺܬܰܝ ܒܰܐܬܝܺܢܶܣ ܩܪܶܝܢ ܠܳܟ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܀

ܡܢ ܦܘܡ ܢܦܫܐ:

74: ܐܶܣܰܩ ܡܳܪܝ ܠܕܶܩܠܐܳ ܕܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܚܽܘܕ ܒܣܰܘܟ̈ܳܬܶܗ. ܐܶܬܥܰܠܐܶ ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܚܽܘܪ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ. ܘܠܐܳ ܢܶܟܠܶܝܢܝ ܩܳܠܐܳ. ܕܐܶܥܽܘܠ ܠܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܳܐ: ܐܶܛܫܶܐ ܬܚܶܝܬ ܛܽܘܪܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܟܰܠܬܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܗ̇. ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ ܀

ܐܪ̈ܙܝ ܡܪܢ:

84: ܓܠܝܺ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܝܺܟܳܐ. ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܒܕܶܢܚܳܟ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܡܰܒܽܘܥܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܣܳܛܝܺܡ. ܘܓܠܶܝܳܢܳܟ ܢܶܚܽܘܬ ܠܘܳܬ ܫܽܘܫܰܢ. ܪܓܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ: ܕܠܐܳ ܡܶܬܥܒܰܪ ܓܰܠܠܳܗ̇. ܒܺܐܪܳܐ ܕܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ: ܕܢܰܩܪܽܘܗ̇ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܣܰܩܝ ܒܺܐܪܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܡܥܰܢܶܐ ܠܶܟܝ. ܘܰܒܪܺܝܬܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܠܡܰܒܽܘܥܶܟܝ܀

94: ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܫܳܥܬܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܒܳܗ̇. ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܥܰܡܽܗܘܢ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

05: ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܥܘܽܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܩܰܘܶܝܬ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܡܫܰܕܶܠ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܽܘ̈ܠܰܝܟ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ  ܡܕܰܝܶܫ ܐܰܢܬ. ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܳܟ ܘܰܣܢܰܝܬܳܝܗܝ. ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܟ ܗܳܦ̈ܟܳܢ ܠܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ܀

15: ܘܳܝ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܳܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܕܥܶܟ ܠܶܗ ܠܰܡܦܺܐܕܝ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܦܩܶܬ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܐܺܝܬܰܝ ܒܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܢܽܗܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܽܘܒ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܠܺܝ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

25: ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܢܗܰܪ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܢܳܐ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܙܕܟܝܺ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܡܳܫ̈ܰܘܗܝ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܐܽܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ. ܕܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ. ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܕܩܝܡܬܐ: 

35: ܓܰܢܳܢܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܗܝ ܓܰܢܬܳܟ. ܘܐܶܝܠܢ̈ܐ ܗܕܺܝܪܺܝܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܟ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܢܬܳܟ. ܠܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܐܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܬܠܐܰܘܽܘܗܝ. ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܩܪܽܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐܳ ܛܥܶܡܘ. ܗܰܒܳܝܗܝ ܠܝܺ ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܘܐܶܬܒܰܣܰܡ ܒܛܰܥܡܶܗ ܡܠܐܶ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

45: ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܪܘܳܙܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܣܳܓܶܕ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܡܰܢ ܣܳܓܶܕ. ܦܰܣܩܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܳܗ̇. ܡܶܢܶܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܚܙܳܬ ܠܓܰܢܳܢܳܐ. ܕܰܒܓܰܢܬܳܐ ܡܗܰܠܶܟ. ܕܡܰܝܰܬܶܗ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܠܓܰܢܳܢܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܟܦܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܶܗ ܀

55: ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗܘ ܓܰܢܳܢܳܐ. ܘܢܳܨܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗܘ ܢܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܢܰܐ ܗܘ. ܩܛܝܺܠܐܳ ܕܐܰܢܬܝ ܒܳܥܶܝܬܝ. ܠܐܳ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܝܺ. ܕܠܐܳ ܣܶܠܩܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܒܝ. ܙܶܠܝ ܗܳܟܝܺܠ ܣܰܒܰܪܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܩܳܡܶܬ ܠܝܺ ܐܰܝܟܰܢܳܐ  ܕܐܶܡܪܶܬ ܀

10- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪ: ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܡܬܶܟܰܢܝܳܐ ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1: ܫܡܰܝܳܐ ܡܪܰܡܪܰܡܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܐܰܝܟ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܛܥܶܢܬܟ ܘܙܰܝܰܚܬܳܟ. ܒܽܘܪ̈ܟܶ  ܝܗ̇ ܗܘ̈ܰܝ ܓܺܝܓ̈ܠܐܳ. ܘܪ̈ܶܓܫܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܛܥܶܢܬܳܟ ܘܙܰܝܰܚܬܳܟ ܒܙܰܘܥܬܳܐ. ܒܛܝܺܢܳܐ ܘܝܺܠܝܺܕܳܐ. ܥܡܺܝܕܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܩܒܺܝܪܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܒܰܪ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ܀

2: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܢܶܩܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ ܠܐܰܪܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܩܛܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ ܢܶܩܝܳܐ ܘܐܰܝܢܩܰܬ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܐܠܶܝܺܫܒܰܥ ܗܘܳܬ ܝܰܘܢܳܐ ܘܐܰܠܩܛܰܬ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܢܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܀

3: ܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܕܨܳܪܰܬ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܨܰܠܡܰܝ̈ܟܝ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܣܳܡܰܬ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܒܗܳܝ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܰܟܪܙܽܘܟܝ. ܕܰܒܪܶܟܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ. ܘܡܰܕܰܟ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܐܰܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܀

4: ܠܝܺ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܡܢܰܨܪܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪ ܠܺܝ: ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܣܰܒܪܶܟܝ ܀

5: ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܠܐܳ ܡܰܫܰܪ. ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܕܚܳܐܰܪ ܟܝܳܢܳܐܝܺܬ: ܕܠܐܳ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܺܐܠܕ̈ܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܚܳܒ ܘܐܶܙܕܟܺܝ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܶܛܢܰܬ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܀

6: ܠܐܳ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܫܰܢܝܺ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܟܰܕ ܫܪܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ. ܫܡܰܝܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܐܳ ܟܰܕ ܕܡܶܟ ܒܶܐܠܦܳܐ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܟܐܳܐ ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܘܠܐܳ ܟܰܕ ܥܒܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܟܰܕ ܦܪܰܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܝܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܀

7: ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܳܐܶܠ ܗܘܝܺܬ. ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ ܪܗܶܛܘ ܩܰܕܡܽܘܢܝ. ܘܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܚܰܕ ܛܰܠܝܳܐ. ܕܝܰܬܝܺܒ ܘܡܶܫܬܥܶܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܨܳܐܰܪ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܠܚܰܒܪ̈ܰܝ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܝܺܬ ܕܡܰܢܽܘ. ܘܰܥܢܰܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܝܺ. ܕܒܰܪ ܚܰܕ ܢܰܓܳܪܳܐ. ܕܐܰܒܽܘܗܝ ܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܐܶܡܶܗ ܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܀

8: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܐܰܦܺܝܣܝ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܀

ܕܫܠܝܚ̈ܐ:

9: ܒܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܛܝܺܠ ܘܰܒܢܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܶܟܝ ܪܳܡܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ. ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܠܶܟܝ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܠܐܳ ܡܶܢܝܳܢ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܐܶܬܰܘ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܚܰܬܢܽܘܬܶܟܝ ܀

01: ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܘ̈ܕܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ  ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܟܰܠܠܝܺܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢܬܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܒܰܥ̈ܝ ܗ̈ܘܰܝ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

11: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܦܶܣ̈ܶܐ ܫܕܰܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܛܳܬ ܠܪܽܘܡܺܝ. ܘܰܠܬܳܐܘܡܰܐ ܠܗܶܢܕܽܘ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܠܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܐܰܕܰܝ ܠܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܡܰܪܩܳܘܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܐܰܢܕܪܰܐܳܣ ܡܛܳܬܶܗ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܠܒܝܢ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

21: ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܠܩܳܛܘ̈ܠܐܶ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܕܰܦܣܰܩܘ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܙ̈ܰܠܓܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܥܛܦܝܺܢ. ܘܢܳܫܒܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܠܒܺܝܫܰܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܐ. ܕܬܶܦܪܽܘܥܝ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܀

31: ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܘܢ: ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܳܰܐܪ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܥܒܺܝܕ ܪܺܝܫܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܰܠܡܶܕ ܗܘܳܐ. ܪܟܘܽܒܶܗ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܦܳܪܚܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܕܰܥܡܰܠ ܘܰܐܠܶܦ ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

41: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܒܣܰܝܦܶܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܳܨܚܺܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܒܰܣܪܽܘܗ̇ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܗܰܕܪܺܝܢ. ܫܰܒܥܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܐܶܡܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܶܨܚܰܬ. ܕܫܳܛܽܘܗ̇ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܘܢ. ܠܗܳܝ ܚܡܳܬܶܗ ܕܚܰܢܦܳܐ ܀

51: ܕܙܶܡܪܰܬ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈̇ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܒܶܕܰܝܢܝ ܒܡܶܬܺܝܬܳܟ. ܝܳܪܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܡܳܐ ܕܝܳܗܒܰܬ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܚܳܢܰܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ:

61: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܡܰܪܩܕܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ  ܒܪܶܩܕܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ. ܘܫܶܐܠܰܬ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܣܳܡܬܶܗ ܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܶܠܬܶܗ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

71: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܕܰܦܠܰܚܬ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܚܳܕܝܳܐܝܺܬ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܘܠܐܳ ܣܳܟ ܡܶܐܢܰܬ ܠܳܟ ܓܰܒܝܳܐ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܥܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡܠܐܳ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܒܰܐܣܶܝܠܝܳܘܣ܀

81: ܐܰܒܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܽܩܕܰܡ. ܡܰܠܶܠ ܒܰܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܡܰܠܶܠ ܠܰܢ ܒܰܒܪܶܗ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܕܐܶܡܰܠܶܠ. ܫܰܪܒܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܐܶܬܢܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ. ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܐܶܬܰܘ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܀

91: ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܨܰܠܡܳܐ. ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܚܰܒܺܝܒܳܟ. ܕܰܒܚܰܝܠܳܟ ܝܺܪܶܒ ܘܰܢܨܰܚ. ܘܐܰܪܥܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܰܘܗܝ ܀

02: ܠܳܟ ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܕܫܰܡܠܝܺܬ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܳܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܚܰܙܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܝܰܠܬ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܀

12: ܒܪܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܐܳܕܳܡ. ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܝ ܒܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܕܡܶܢܶܗ ܕܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܩܢܰܐܘܽܘܗ̇ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܒܰܟܘ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܒܶܗܬܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܗܳܐ ܫܳܪܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܢܳܦܠܝܺܢ. ܘܐܳܠܝ̈ܳܢ ܠܗܰܘ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܚܛܳܐ ܘܪܳܡ ܩܳܠܶܗ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܬܠܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܥܶܕܠܳܝܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

22: ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܪܰܘܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܶܚܬܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܚܳܙܶܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܢܶܚܢܺܝܘܗܝ. ܐܰܒܪܰܡ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܪܰܚܶܡ܀

32: ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܺܫܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܥ̈ܳܠܘܠܰܘܗܝ ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܕܐܶܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܳܟ ܕܥܳܒܰܪ ܐܰܢܬ. ܟܰܕܽܘ ܡܫܰܥܒܶܕ ܐܰܢܬ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܳܟ. ܗܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܦܳܛܪܺܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܐܰܓܪܳܐ ܕܒܶܛܠ̈ܳܢܰܝ ܐܶܠܐܳ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܒܗܶܬ ܠܩܰܢܳܝ̈ܰܘܗܝ܀

42: ܕܰܘܝܺܕ ܚܙܳܐ ܕܩܰܫܝܳܐ ܢܽܘܪܗܽܘܢ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܚܰܫ ܘܐܶܬܬܥܺܝܩ ܘܰܒܟܳܐ ܘܨܰܠܝܺ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ. ܕܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܕܢܶܦܠܶܬ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ ܘܳܝܠܝܺ ܘܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܐܘܪܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ. ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܚܠܳܦ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܝ ܚܠܳܦ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܘܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ܀

52: ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܗܺܘܝ ܠܰܢ ܥܳܕܘܽܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܀

62: ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܫܰܦܝܺܪ ܠܶܗ. ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ. ܒܳܟܶܐ ܘܡܶܬܬܰܢܰܚ. ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܐܳܡܰܪ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬܶܬ ܠܺܝ ܟܰܕ ܛܠܐܶ. ܘܠܐܳ ܥܰܪܙܠܽܘܢܝ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܶ ܬܽܘܟ̈ܶܐ. ܘܥܶܗܕܶܬ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܘܰܒܟܝܺܬ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܀

72: ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܒܳܟ. ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܢܰܬܶܦ ܠܝܺ. ܠܚܰܒܪܶܗ ܡܫܰܕܶܠ ܠܝܺ. ܟܡܳܐ ܥܰܦܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܐܶܣܰܩ ܘܠܐܳ ܣܶܠܩܶܬ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܛܰܒܥܘܽܢܝ. ܘܡܶܟܝܺܠ ܩܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܗܰܘ ܦܶܛܪܳܘܣ. ܕܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܘܕܰܠܠܳܗ̇ ܠܛܰܒܺܝܥܽܘܬܝ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

82: ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܺܐ ܚܙܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܚܰܝܰܐ ܗܘ ܕܠܐܳ ܡܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܘܠܐܳ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܬܗܪܰܢܝ. ܕܳܡܶܐ ܠܥܺܝܪ ܕܰܡܺܝܟ. ܕܳܡܶܐ ܠܚܰܝ ܟܰܕ ܡܝܺܬ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܝܺܬܘܰܗܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

92: ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܒܪܳܐ ܠܟܽܠ ܕܳܪ̈ܝܺܢ. ܠܓܺܝܫܪܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܟܽܠ ܕܐܳܬܶܐ. ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܥܒܰܪܘ ܘܐܶܙܰܠܘ. ܘܗܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܕܐܳܬܶܝܢ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܥܒܪ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ. ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܗܳܝ ܐܘܽܪܚܳܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܰܕܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܀

03: ܗܰܒ ܡܳܪܝ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܢܶܦܓܰܥ ܒܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܚܙܳܬܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒܳܟ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܗܝ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܦܓܰܥ. ܫܳܛܳܗ̇ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܫܽܘܦܪܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

13: ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܕܐܰܢܬ ܗܘ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܗܰܝܡܢܶܬ ܘܠܐܳ ܟܶܦܪܶܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܦܰܓܪܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܕܡܳܟ ܠܫܘܽܒܩܳܢܰܢ. ܕܫܶܩܠܶܬ ܒܳܟ ܐܶܥܬܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܘܽܕܡ̈ܰܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܬܳܐܶܓ̈ܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܐܰܘܕܺܝܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ܀

23: ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܒܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܟܰܕ ܢܳܨܶܝܢ. ܘܰܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܶܕܢܳܐ. ܕܬܶܫܡܰܥܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪܚܶܡܘ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܓܒܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܟܐܳܬ ܒܗܽܘܢ. ܕܐܳܘ ܠܟܽܘܢ ܠܐܳ ܬܨܘܢ ܚܰܪܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܰܠ̈ܶܠܐܶ. ܘܠܰܡܚܳܪ ܫܰܬܝ̈ܺܩܶܐ܀

33: ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܚܙܰܘ ܬܶܠ̈ܠܐܶ. ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠܘ. ܕܰܣܪܳܚ ܟܫܶܐ ܡܳܘܬܶܐ. ܒܗܳܡܳܢ ܕܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ. ܕܰܫܕܶܝܢ ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܶܐ ܘܰܪܡܶܝܢ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܘܡܰܩܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܣܳܣܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ. ܘܒܳܣܪܺܝܢ ܠܡܰܢ ܕܰܚܬܺܝܪ ܘܒܳܣܶܝܢ ܒܡܰܢ ܕܰܛܥܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ܀

43: ܟܰܕ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܒܶܕܘ. ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢ ܬܺܐܢܳܐ. ܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܦܪ̈ܳܙܽܘܡܶܐ. ܘܐܶܬܦܢܺܝܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܡܳܢ ܟܰܝ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܝܳܗܒ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܠܰܢ ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܀

53: ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܚܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܒܳܠܐܳ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܣܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܚܰܒܠܳܗ̇ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܘܰܒܟܰܘ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܒܶܗܬܬܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܰܒܣܽܘܪܘ ܠܝܳܐܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܢܶܚܬܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܚܒܳܠܐܳ ܘܬܶܢܳܢܳܐ. ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܺܝܬܳܟ. ܚܰܕܶܬ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

63: ܬܶܪܥܰܡܝ ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܡܳܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓ̈ܰܘܗܝ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܓܰܘܶܗ ܢܗܶܐ ܦܳܬܽܘܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܪܶܥܝܳܐ ܕܒܰܣܝ̈ܳܓܰܘܗܝ ܠܣܰܟ̈ܠܐܶ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܺ. ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

73: ܐܳܘ ܠܟܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܒܡܳܢܳܐ ܚܬܝܺܪܝܺܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܒܥܶܣܒܳܐ ܡܬܝܺܠܝܺܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܐܳܪ̈ܚܶܐ ܠܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܦܰܚܶܡܘ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܟܘܽܢ ܘܰܚܙܰܘ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܕܰܘܝܺܕ ܟܬܰܒ ܘܐܶܡܰܪ. ܒܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܥܰܡܠܐܳ ܒܫܽܘܠܳܡܗܶܝܢ ܩܰܒܪܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

83: ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܡܠܰܒܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܠܐܳ ܬܶܬܥܺܝܩ ܐܳܕܳܡ. ܨܰܠܡܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܕܫܶܒܩܶܬ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܶܚܬܶܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܐܶܣܥܪܳܟ. ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܛܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܰܬܩܽܘܡ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܥܠ ܝܘܢܢ:

83: ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܠܐܳ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ. ܝܺܠܶܕ ܠܰܡܠܝܺܠܐܳ. ܝܺܠܝܺܕ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܶܬܝܺܠܶܕ. ܝܺܠܝܺܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܺܠܝܺܕ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܥܬܝܺܕ ܕܢܶܬܝܺܠܶܕ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܶܗ. ܩܪܺܝܳܝܗܝ ܒܣܽܘܟܳܠܐܳ. ܘܕܰܥܳܝܗܝ ܕܡܰܢ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

93: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ. ܘܐܶܬܬܣܝܺܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܩܳܡ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܒܪܶܟ ܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܛܺܝܢܳܐ ܠܓܳܒܘܽܠܶܗ. ܕܩܳܠܳܟ ܢܦܰܠ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ ܘܐܰܪܗܒܰܢܝ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܢܦܰܚܬ. ܪܽܘܚܳܟ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܫܒܘܽܩ ܠܝܺ ܕܠܐܳ ܝܶܕܥܶܬ. ܐܰܝܟܰܢ ܚܛܝܺܬ ܒܰܥܕܶܝܢ ܀

04: ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܦܬܝܺܚܳܐ ܘܚܳܝܪܳܐ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܥܘܽܠ ܘܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇. ܡܽܘܢ ܝܳܬܒܰܬ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܶܢܰܐ ܗܘ ܕܐܶܡܪܶܬ ܠܳܟ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܓܘܽܫ ܡܰܚ̈ܘܳܬܝ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܐܳܦ ܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ ܣܶܒܠܶܬ ܕܐܰܦܢܶܝܟ ܠܝܳܪܬܘܬܟ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

14: ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܚܙܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܐܳ. ܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܕܠܐܳ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܬܗܪܰܢܝ. ܕܳܡܶܐ ܠܥܝܺܪ ܕܰܡܺܝܟ. ܕܳܡܶܐ ܠܚܰܝ ܟܰܕ ܡܺܝܬ. ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܀

24: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܕܒܰܕܡܶܗ ܡܠܐܶ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܘܰܚܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܚܬܝܺܡܳܐ . ܩܳܡ  ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܐܰܥܝܺܪ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܚܛܽܘܛ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܝܰܗܽܘܢ ܀

34: ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܳܪܶܬ. ܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܝܺܘ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ. ܘܐܰܝܠܶܠ ܒܓܰܘ ܢܶܩܥܶܗ. ܘܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܐܳ ܫܰܕܪܰܬ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܩܰܠܶܣܘ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܪܰܡܪܶܡܬܳܢ ܀

ܕܫܘܢܝܐ :

44: ܡܰܢܰܥܘ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܶܟܝ. ܫܶܡܽܥܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ. ܘܬܳܐܘܡܰܐ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܘܡܰܬܰܝ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ. ܕܠܐܳ ܡܝܺܬ ܗܘ ܥܕܰܟܝܺܠ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܪܽܘܚ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܘܐܶܬܰܘ ܠܥܘܦܳܝܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܗ̇ ܀

54: ܠܐܳ ܬܶܕܚܠܝܺܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܐܶܬܩܒܰܪܬܝ ܘܐܶܬܥܰܦܺܝܬܝ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܓܰܘ ܚܠܺܝܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܪܶܟܝ ܘܰܐܠܳܗܶܟܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܕܰܨܒܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܐܝܺܬܰܝܟܝ. ܗܳܐ ܐܶܫܬܪܝܺ ܦܰܓܪܶܟܝ. ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܥܰܦܪܳܢܰܐ ܗܘ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܗ ܀

64: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܥܽܘܦܳܝܶܟܝ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܘܡܶܛܽܠܡܽܘܢ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܡܝܺܬܬܝ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܚܠܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܥܰܦܝܺܬܝ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܀

74: ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܨܰܒܬܶܗ. ܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܨܛܰܒܰܬ. ܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܗܳܟܰܢ. ܫܰܗܪܰܢ ܢܗܶܐ ܨܶܒܬܰܢ. ܨܠܘܽܬܰܢ ܬܰܨܒܺܝܬܰܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܚܠܰܛܬ ܦܰܓܪܳܟ ܒܦܰܓܪܰܢ. ܚܰܠܶܛ ܫܡܰܢ ܒܰܫܡܳܟ. ܕܢܶܫܦܰܪ ܫܡܰܢ ܒܰܫܡܳܟ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ. ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܀

ܥܠ ܓܦܬܐ :

84: ܐܝܺܬ ܠܝܺ ܚܕܳܐ ܒܰܪܬܳܐ. ܫܰܦܝܺܪܰܬ ܚܶܙܘܳܐ. ܕܰܪܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ. ܡܶܢ ܫܰܢܬܳܐ ܠܫܰܢܬܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܘܣܳܥܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܬܪܶܝܢ ܥܽܘܠܺܝ̈ܢ. ܚܰܕ ܗܳܘܶܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ. ܐܚܪܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܒܰܪܬܳܐ ܘܰܕܛܰܠܝܳܐ ܀

ܥܠ ܙܓܘܓܝܬܐ:

94: ܐܡܰܪܝ ܠܝܺ ܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܶܟܝ ܡܽܘܢ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܳܬܘܪ̈ܶܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܝܽܘܕܳܝܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝ. ܘܐܪܳܙܗܽܘܢ  ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܨܝܺܪ ܒܺܝ. ܕܚܰܡܪܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܫܳܬܝܳܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܨܪܽܘܗܝ ܘܠܐܳ ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܀

ܥܠ ܥܘܩܒܪܬܐ:

05: ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܳܐܢܳܐ. ܕܐܳܟܶܠ ܘܠܐܳ ܫܳܬܶܐ. ܐܳܟܶܠ ܪܗܺܝܒ ܘܡܳܠܐܶ. ܘܗܳܦܶܟ ܣܦܝܺܩ ܘܰܬܠܐܶ. ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ. ܕܠܐܳ ܢܶܬܪ̈ܳܢ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܗܳܟܰܢ. ܡܚܰܘܰܪ ܠܗܰܘ ܕܐܽܘܟܳܡ. ܡܬܰܪܶܨ ܠܗܰܘ ܕܰܦܬܝܺܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܀

ܥܠ ܪܝܚܐ:

15: ܬܠܳܬܳܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܙܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ. ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ. ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܣܠܶܩ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܛܘܽܪܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܐܰܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܬܗܽܘܡܰܐ ܗܘ. ܟܝܳܢܶܗ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܳܦ ܬܡܰܢܝܳܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܘܰܚܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܪܺܝ ܐܳܚܝ ܒܣܽܘܟܳܠܐܳ. ܘܒܰܚܶܢ ܕܡܽܘܢ ܐܶܢܘܢ܀

11- ܣܒܠܬܐ ܕܚܕܥܣܪ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1: ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܘܽܙܳܐ: ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܙܳܟܘܽܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

2: ܝܽܘܕ ܗܽܘ ܣܺܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܫܡܳܟ. ܒܥܶܣܪܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ.  ܒܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܥܰܠܬ ܠܓܰܘ ܠܟܰܪܣܳܐ. ܒܐܪܳܙ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܓܡܝܽܪܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܳܟ܀

3: ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܟܶܢܦܳܐ. ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫ ܐܳܬܘܬܶܗ. ܕܰܫܡܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗܘ. ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܰܫܡܶܗ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܓܽܘܫܡܶܗ܀

4: ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܶܬܕܰܪܰܓ ܗܘܳܐ ܒܩܰܠܝܺܠ ܩܰܠܝܺܠ. ܕܢܶܚܘܽܬ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܦܪܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܀

5: ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗܘ. ܘܰܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܣܳܟܳܐ ܕܣܶܟ̈ܶܐ ܗܽܘ. ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܒܰܫܬܳܐ ܝܰܠܕܶܗ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܚܰܕܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

6: ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܡܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܚܠܳܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܽܗ. ܘܢܰܫܦܰܥ ܡܳܪܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܨܰܚܟܽܘܢ܀

7: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܗܽܘ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܚܰܝܠܐܳ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܀

8: ܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܕܠܐܳ ܣܰܡܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܰܐܣܶܝܢ. ܐܳܦ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܒܥܺܝܢ. ܠܟܽܠ ܕܐܰܠܝܺܨܺܝܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: 

9: ܠܟܽܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܘܺܝ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܐܳܙܠܐܳ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܝܺܬ ܕܐܳܙܶܠ ܠܳܗ̇ ܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܐܝܺܬ ܕܐܳܙܶܠ ܠܳܗ̇ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢ ܠܰܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

01: ܡܰܪܺܝܪ ܐܶܒܠܐܳ ܘܰܩܫܶܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܕܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪܢܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܳܟ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ. ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ܀

11: ܐܰܢܬ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܝ. ܘܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܬܘܽܒ ܢܶܛܥܰܡ܀

21: ܡܶܢ ܗܳܒܶܝܠ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܥܰܠ ܟܺܠܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܫܪܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܫܘܽܦܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

31- ܦܘܽܫܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܣܰܪܗܶܒ ܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܝܺܬܽܘܢ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܘܽܕܫܺܝ̈ܢ. ܐܶܬܕܰܟܪܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

41: ܗܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܩܶܫܬܶܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܦܰܟܪܶܗ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܚܡܶܗ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

51: ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܚܰܫܶܗ. ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܪܟܶܒ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

61: ܦܪܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܐܰܚܺܝ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܡܺܝܬ ܘܐܶܬܥܰܦܺܝ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܣܠܶܩ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܝܳܠܘܽܕܶܗ ܀

71: ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܠܰܗܘܽܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܬܘܽܒ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܺܝܙܶܕܩ ܐܳܦ ܟܽܘܡܪܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܀

81: ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢܬܶܗ ܘܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܐܳ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܩܛܝܺܠܐܳ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

91: ܨܠܝܺܒܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܨܠܝܺܒܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܗܪ̈ܳܢ ܀

 

      -#1-
1 – 4 ܣܒ̈ܠܬܐ  ܐܪܒܥ ܓܘܢܝ̈ܬܐ ܕܝܠܕܐ ܩܕܡ̄: ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1: ܐܰܦܶܣ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܳܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܒܰܢܺܒܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܠܐܶ ܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ. ܘܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܘܽܡܳܪܳܐ ܗܝ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܒܰܛܢܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܝܰܠܕܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܟܽܠܳܟ. ܕܘܽܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܘܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

2: ܒܳܟ ܐܶܫܰܪܶܐ. ܘܥܰܠ ܬܘܽܟܠܳܢܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܠܶܡ. ܠܐܳ ܡܣܰܝܟܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܦܘܽܡܝ ܦܶܬܚܶܬ ܥܰܠ ܡܘܽܟܳܟܳܟ. ܡܠܺܝܝܳܗܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܕܐܶܢܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܐܰܢܬ ܐܰܟܳܪܳܐ. ܙܪܽܘܥ ܩܳܠܳܟ ܒܚܰܩܠܶܗ ܕܒܰܛܝܺܠܐܳ. ܐܳܘ ܕܰܙܪܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܒܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܳ ܪܶܕܝܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܀

3: ܠܐܰܒܘܽܟ ܕܳܡܶܝܬ. ܠܐܶܡܳܟ ܕܳܡܶܝܬ. ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܝܶܬ. ܕܠܐܳ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܠܐܳ ܓܰܘܰܢܳܐ ܕܳܡܝܶܬ ܠܐܰܒܽܘܟ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܳܦ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܕܳܡܶܝܬ ܬܘܽܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܣܰܒܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫܘܽܬܰܢ. ܗܳܐ ܕܳܡܶܝܬ ܠܐܰܒܽܘܟ. ܗܳܐ ܕܳܡܶܝܬ ܠܐܶܡܳܟ. ܗܳܐ ܕܳܡܶܝܬ ܐܰܢܬ ܠܳܟ. ܐܳܘ ܕܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܕܡܘܽܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

4: ܕܰܘܝܺܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܥܰܕܠܐܳ ܬܺܐܬܶܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ  ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܘܦܺܝܪ. ܙܡܰܪ ܠܳܟ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܐ ܙܡܺܝܪܬܶܗ ܩܳܡܰܬ. ܗܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܟܫܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܠܒܘܽܢܬܳܐ ܠܐܝܺܬܽܘܬܳܟ. ܘܡܽܘܪܳܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ. ܘܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܟܫܶܠ ܒܳܟ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

5: ܟܰܪܣܳܟ ܛܥܶܢܬܳܟ ܐܘܽܪܝܳܐ ܣܦܰܩ ܠܳܟ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܙܰܝܚܳܟ. ܡܳܠܐܶ ܠܟܽܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܳܐ ܡܣܰܝܟܰܬ. ܫܪܝܬ ܘܰܠܒܺܝܟ ܐܰܢܬ. ܓܫܺܝܡ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܐܰܢܬ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܗܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܡܣܰܝܶܟ ܠܐܝܺܬܽܘܬܳܟ. ܗܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܐܝܽܬܰܝܟ. ܐܳܘ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܗܽܘ ܨܒܳܐ ܘܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܒܪܳܐ ܠܐܳ ܡܣܰܝܟܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܘܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܘܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܫܰܪܒܳܟ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

6: ܛܥܶܢܘ ܩܪܶܒܘ ܠܳܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܩܪܶܒܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܠܰܕܡܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܗܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܥ. ܘܠܐܳ ܬܰܓܠܽܘܙ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢܰܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܣܰܬܪܽܘܢ ܠܰܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐܳ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

7: ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܩܛܝܺܠܐܳ. ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܝܺܢ. ܚܙܰܘ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܨܶܨ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܣܶܛܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܪܽܘܡܚܳܐ ܐܶܬܬܰܪܰܥ. ܚܙܰܘ ܠܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ. ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܒܠܰܥܘ ܗܘܰܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܫܠܶܡܘ ܗܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ. ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܚ̈ܰܫܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܝܺܪܶܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

8: ܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܰܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ. ܢܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐܳ ܣܰܒܪܳܐ ܐܝܽܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܠܐܶ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܐܰܚܝܰܢ. ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܚܝܰܢ. ܘܰܡܠܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

9: ܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܗܳܝ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܘܙܳܥ ܘܐܶܬܒܰܠܗܝܺ. ܘܰܢܦܰܠ ܬܳܐܓܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܐܰܩܝܺܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

2 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄ : ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ

ܩܕܡ̄: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܣܥܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܩܳܡ ܬܳܗܰܪ ܒܳܟ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܰܢܬ ܐܰܬܗܰܪܬܳܢܝ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܢܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܛܥܶܢܬܳܟ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܐܳ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ. ܘܠܐܳ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܣܳܓܶܕ ܗܰܘܢܳܐ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܕܪܳܡ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܠܳܠܐܳ. ܘܡܶܢ ܫܰܬܝܺܩܳ̈ܐ. ܠܐܰܒܽܘܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

2: ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܢܦܰܩ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܠܕܳܟ. ܣܥܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܟ. ܘܰܒܓ̈ܰܠܠܐܶ ܕܙܺܝܘܳܟ ܓܶܗܪܰܬ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܳܒܰܬ. ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܟܰܣܝܳܐ ܚܙܳܬ ܕܰܓܢܺܝܙ ܐܰܢܬ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܳܟ. ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܬܰܡܳܢ. ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܐܶ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܳܠܐܳ ܕܐܳܡܰܪ: ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܀

3: ܩܳܠܐܳ ܚܰܠܝܳܐ ܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܫܡܺܝܥ ܠܝܺ ܒܕܰܝܪܶܗ ܕܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܕܰܡܦܰܪ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܠܶܥܙܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܟܶܘܶܝܠܐܳ. ܥܽܘܕܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܐܰܪܝܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܓܶܙܪܶܗ ܬܳܒܰܪ. ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܬܰܪܢܶܓܠܐܳ. ܘܰܣܢܘܽܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܳܥܙ̈ܳܢ. ܢܶܫܪܳܐ ܒܓܶܦ̈ܰܘܗܝ ܫܳܥ̈ܶܐ ܡܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܢܳܗ̈ܡܳܢ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܢܽܘܚ ܕܚܳܐܰܪ ܒܗܶܝܢ. ܘܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܨܰܒܶܬ ܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܀

4: ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܓܶܠܝܳܢܳܟ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܗܳܡܶܣ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܳܟ. ܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܽܘܢܺܝ. ܕܠܰܘ ܠܰܒܨܳܬܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܡܥܰܩܶܒ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ. ܢܗܰܠܶܠ ܒܳܥܶܐ ܘܠܐܳ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܓܠܝܺ ܠܝܺ ܫܰܪܒܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ ܀

5: ܗܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܒܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐܳ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܚܳܒܨܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠܝ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܙܳܪ̈ܒܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܺܝܟܳܐܝܺܠ ܕܰܒܕܶܚܠܐܳ ܘܙܰܘܥܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܛܳܪܦܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܳܣܡܺܝܢ. ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܚܒܽܘܨ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

6: ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܦܶܚܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܶܠܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܠܐܳ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ ܡܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܐܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝ ܬܶܣܒܠܽܘܢ ܡܰܘܪܶܬ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܥܰܡܝ ܬܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܀

7: ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ. ܐܶܬܓܰܢܰܒܪܘ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܚܕܶܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

8: ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܫܡܰܥܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܬ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܛܝ̈ܺܠܐܶ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܣܝܺܘ. ܘܰܒܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܗܘܰܘ. ܘܐܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܝܶܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܕܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܺܪܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܀

9: ܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܪܡܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܒܠܝܺܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܐܶܒܰܕ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܰܚܪ̈ܶܫܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܫܡܰܥ. ܨܰܘܬܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬ ܩ̈ܳܠܐܶ. ܐܝ̈ܺܕܳܐ ܕܰܦܠܰܚ̈ܝ ܐܳܦ ܟܰܢ̈ܶܫܝ. ܠܐܶܘܬܳܐ ܘܐܽܘܟܠܐܳ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܒܰܛܝ̈ܺܠܳܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܰܠ. ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܨ̈ܳܨܶܐ. ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܪ̈ܗܶܛܝ ܠܟܽܠ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢ. ܒܟܶܒ̈ܠܐܶ ܘܣܘܽܛܡ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ. ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܰܥܝܺܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀

3 : ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄: ܩܕܡܝܬܐ ܕܫܢܬܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

1: ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ. ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܪܺܝܫܳܐ ܗܝ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܰܢ. ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܟܳܐ ܕܝܘܽܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܥܰܡܘܽܕܳܐܳ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܛܥܝܺܢ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܝܘܽܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܀

2: ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܛܘܽܦܣܰܐ ܗܘ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܐܰܦܪܰܥܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܝܰܘܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܢܨܺܝܒ. ܒܓܰܘ ܬܺܒܝܶܠ. ܡܰܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܶܪܫܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܣܰܘܟ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܦܰܓܪܶܗ ܠܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܀

3: ܫܰܢܬܳܐ ܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܥܽܘ̈ܠܐܶ ܢܟܺܝܣܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܚܽܘܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܒܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܀

4: ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܶܗ. ܕܰܟܝܳܗ̇ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܩܰܪܰܒܘ. ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܨܛܒܺܝ. ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ̈ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܒܬܰܕܟܺܝܬܶܗ ܘܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܶܬܦܪ̈ܰܥܝ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ. ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܣܠܶܩ ܫܰܕܰܪ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܀

5: ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܢܩܰܕܶܫ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܠܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܶܫ. ܕܰܢܢܺܝܚ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܐܳ ܠܐܳܐܶ. ܝܺܨܶܦ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܨܶܦ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܚܐܺܪܘܽܬܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܕܰܢܚܰܪܪܰܢ. ܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܝܶܬ ܕܝܺܢܳܐ. ܫܪܳܐ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6: ܥܶܛܪܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ. ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܙܽܘܦܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܪܣܳܣܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܡܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܺܝܬܘ ܚܠܳܦܰܝܟ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܘܰܠܟܶܢܫܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

7: ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܩܶܢܛܳܐ. ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܕܰܚܙܳܬ ܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܛܰܐܠܐܳ ܠܗܽܘܢ ܪܳܣܰܬ. ܒܗ̈ܶܬܝ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܬܠܝܺܛܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܠܐܳ ܐܶܬܪܰܟܰܟ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܪܕܺܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܕܰܣܢܰܘ ܗܘܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܨܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

8: ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ. ܥܰܠ ܡܶܬܝܺܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܘܽܬ ܡܳܪܝ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܕܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܝܺܢ. ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܓܢܶܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܽܡܘܢ ܀

9: ܚܘܽܬ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܽܥ. ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܚܝܳܪܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܗܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܺܝܬܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܛܰܫܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ. ܩܪܺܝ ܘܐܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܒܳܒܳܟ. ܕܠܐܳ ܢܟܰܬܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܽܘܝ ܩܠܝܺܕܳܐ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܐܶܫܬܰܬܰܩ ܀

01: ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܕܰܐܬܩܶܢ ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܐܳܕܳܡ ܒܶܗ ܽܗܘ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܡܕܰܝܪܰܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܠܐܳ ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ ܀

4 : ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥ ܕܝܠܕܐ ܒܩ̄: ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒܘܟܪܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1: ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ. ܘܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܦܓܘ̈ܕܶܐ  ܕܟܳܠܐܶ ܥܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܢܩܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܫܰܡܠܐܶ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ. ܒܙܰܠܝ̈ܺܩܰܘܗܝ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܀

2: ܐܠܰܗܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܓܶܕܢܰܢ. ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܝܺܕܳܐ ܕܒܰܥܝܳܕܰܢ ܢܨܽܘܕܰܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܐܰܚܝܰܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܓܒܺܝܠܐܳ. ܓܳܒܽܘܠܰܢ ܦܰܪܩܰܢ. ܠܐܳ ܕܰܒܪܶܗ ܩܛܝܺܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܒܕܺܝܠܶܗ ܚܰܠܛܰܢ܀

3: ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܡܰܠܶܠ. ܕܝܰܗܒ ܗܽܘ ܒܡܰܘܠܳܕܗܶ. ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܶܢ ܛܰܡܰܐܐ ܒܥܺܐܕܶܗ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ. ܝܰܗܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܪܰܡܪܶܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܀

4: ܒܰܒܛܝܺܢܳܐ ܬܡܺܝܗ ܐܰܢܬ. ܘܒܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ ܫܒܺܝܚ ܐܰܢܬ. ܘܒܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܚܝܺܪ ܐܰܢܬ. ܒܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܚܣܺܝܡ ܐܰܢܬ . ܒܰܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܐܰܟܺܝܠ ܐܰܢܬ. ܒܰܕܒܺܝ̈ܚܶܐ ܢܟܺܝܣ ܐܰܢܬ. ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܠܝܺܛ ܐܰܢܬ. ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܙܺܝܓ ܐܰܢܬ. ܟܽܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܟܽܠ ܐܰܢܬ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܬܩܒܰܪܬ. ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢܬ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

5:  ܒܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܳܘܙܳܐ. ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܐܳܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ. ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

6: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ. ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܣܘܽܓܐܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

7: ܡܳܐ ܕܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܳܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܡܰܚܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܚܰܠܦܝܺܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܗܽܘ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ. ܘܒ̈ܝܺܫܶܐ ܠܗܰܘܬܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ. ܒܫܰܘܝܽܘܬܰܐ ܗܘ ܡܶܬܦܪܰܥ ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܀

8: ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܕܰܗܘܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܢܒܰܪܟܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܢܗܰܠܠܽܘܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܘܳܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

12- ܣܒܠܬܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܝܺܡܬܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܐܝܺܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܛܶܥܢܰܬ. ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܐܶܬܳܐ ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܙܰܠܝܺܩ̈ܰܘܗܝ܀

2: ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܐܳܡܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܫܪܳܐ. ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܀

3- ܢܶܫܠܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐܰ ܗܘ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܪܳܘܙܳܐ. ܠܐܳ ܢܥܰܩܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܪܳܡ ܗܽܘ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܶܬ ܒܰܒܬܽܘܠܰܝ̈. ܥܽܘܠܐܳ ܕܩܰܫܝܺܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܀

4- ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ. ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ ܫܪܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܶܗ ܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܠܰܢ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ:

5- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܰܝܟ ܒܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܕܰܦܢܶܗ ܬܪܺܝܥܳܐ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ܀

6- ܒܚܰܕ ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܥܰܘ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܪܳܙܶܗ. ܕܰܚܙܰܘ ܚܘܽܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܡܣܰܪܘ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܘܐܘܽܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܀

7- ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐܳ ܕܚܶܠܘ. ܘܒܝܺܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܀

8- ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܠܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥܬܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ: ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢ. ܕܰܢܫܰܘܬܶܦ ܐܳܦ ܠܰܢ. ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܐܰܢܬܽܘܢ ܒܳܣܡܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܀

9- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܐܳ ܛܳܠܶܡ. ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܠܐܰܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܪ̈ܳܘܙܳܢ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

01- ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܕܶܚܠܐܳ. ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܝܺܬ ܠܝܺ. ܕܐܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܐܠܝܺܢ ܠܺܝ. ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

11- ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܐܰܬܟܶܠܬܳܢܝ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܬܳܢܝ ܒܰܬܥܳܫܳܐ. ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܡܽܘܢ ܛܰܒܰܥܬܳܢܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܐܰܝܟܳܐ. ܕܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܝ܀

21- ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܓܰܪܶܓܬܳܢܝ ܘܰܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܫܰܕܶܠܬܳܢܝ. ܒܠܶܩܛܳܐ ܕܚܳܢܶܩ ܠܝܺ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܨܶܦܪܳܐ ܦܰܟܰܪܬܳܢܝ. ܒܛܶܠܳܠܐܳ ܕܥܳܒܪ .ܒܰܥܣܰܪ ܨܶܒ̈ܥܳܬܝ ܐܰܠܒܶܟܬܳܢܝ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ. ܙܳܥܶܬ ܘܢܳܕܶܬ ܘܐܶܬܒܰܠܗܝܺܬ܀

 31- ܓܰܪܓܰܢܝ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܳܢܝ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܐܳܦ ܣܰܚܦܰܢܝ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܳܝܠܝܺ ܡܶܟܝܺܠ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܝ. ܕܡܳܐ ܕܰܒܥܺܝܬ ܐܶܬܘܽܒ. ܛܳܡܰܪ ܠܝܺ ܦܰܚܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ܀

41- ܐܶܢܗܽܘ ܕܐܶܠܝܺܫܰܥ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡ ܠܐܰܚܪܺܢܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܀

51- ܐܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܦܣܺܝܩܳܐ. ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܘܥܳܒܶܕ. ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܟܰܕ ܫܳܘܰܚ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪܺܝܚ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܘܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ܀

61- ܐܶܢ ܒܰܛܥܳܡ ܕܶܒܫܳܐ. ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܘܽܛܪܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܢܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܩܢܳܐ. ܚܙܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܝܰܬܰܪ. ܕܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܛܰܥܡܽܘܗܝ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܽܗܘܢ ܀

71- ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ. ܕܶܒܫܳܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܢܒܰܥ ܕܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܰܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܐܳ. ܡܶܢ ܐܳܟܽܘܠܐܳ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܝܰܬܪܽܘܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܥܘ ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܀

13 – ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

1- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܳܐ ܕܽܘܨ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܢܰܨܰܪܳܝܗܝ ܠܥܰܡܰܢܘܽܐܝܺܠ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗܘܰܝܬ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܬܳܐ ܚܙܺܝܘܗܝ ܨܶܝܕܰܝ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܳ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܕܗܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܚܬܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

2- ܪܶܬܚܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒܠܝܺ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡܶܢܝ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܣܰܒܪܰܢܝ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܢ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܪ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ . ܛܥܺܝܢ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕܰܝ. ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܡܳܐ ܐܰܪܟܢܽܘܟ ܀

3- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܢܺܒ̈ܝܶܐ. ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܠܶܟܝ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܘܰܒܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܶܟܝ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܒܓܶܙܬܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐܳ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܀

4- ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܦܬܝܺܟܰܬ ܚܶܙ̈ܘܶܐ. ܬܶܗܪܶܬ ܒܶܟܝ ܛܘܽܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܕܶܚܠܐܳ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܐܳ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܒܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܒܰܝܟܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܢܶܩܬܝܺܘܗܝ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ ܀

ܕܫܠܝܚ̈ܐ:

5-  ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܽܘܡܺܝ. ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܠܒܶܝܬ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܢܕܪܰܐܘܳܣ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܒܺܝܢ. ܦܺܝܠܳܘܦܳܘܣ ܠܒܶܝܬ ܫܶܡܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܽܝܗܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܪ ܚܰܠܦܰܝ ܠܰܦܪ̈ܽܘܓܳܝܶܐ. ܐܰܕܰܝ ܐܶܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܘܛܝܺܛܳܘܣ ܥܰܠ ܠܕܠܰܡܰܐܛܺܝܰܐ. ܠܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܡܛܳܐ ܠܐܝܺܠܘܳܪܝܺܩܳܘܢ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ:

6- ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܠܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܠܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܘܰܠܥܶܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܕܰܣܢܰܐܘܽܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܰܢܝ̈ܳܚܰܘܗܝ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝ̈ܓܳܬܶܗ. ܘܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܘܽܗܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܪܚܶܡܘ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܛܘܽܒ ܠܰܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܦܶܥܪ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܛܘܽܒ ܠܰܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐܳ ܩܢܰܘ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܀

7- ܐܰܝܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܨܶܐ. ܘܣܳܦܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. ܘܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܨܶܒܥܳܐ ܕܰܣܦܺܝܪܳܐ. ܕܰܒܟܶܪܟܳܐ ܬܶܟܬܽܘܒܝ ܨܰܘܡܽܟܘܢ. ܘܒܰܡ̈ܓܰܠܐܶ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܠܽܘܚ̈ܶܐ ܟܽܠ ܚܰܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܣܶܦܪܳܐ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܦܘܽܪ̈ܫܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܘܕܰܢܣܰܝܶܟ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܣܶܦܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ ܀

8- ܚܳܪܘ ܒܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ. ܕܰܒܡܳܪܗܽܘܢ ܨܒܰܘ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.  ܒܶܗ ܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

9- ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܰܪܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܶܫܬܰܠܗܰܒܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܗܶܬ ܒܺܝܫܳܐ ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܙܟܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܘܠܰܒܶܒܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܠܐܳ ܬܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܕܛܰܝܶܒܘ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܶܗ ܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܓܕܰܠ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܀

01- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܕܐܰܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ. ܠܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܐܰܡܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܫܶܢ̈ܕܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܘܪܶܒ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܟܐܢ̈ܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܥܢ̈ܝܕܐ:

11- ܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܗܳܒܝܺܠ ܥܶܒܕܰܬ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܣܓܽܘܠܐܳ ܕܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܪܘܳܬ. ܘܰܪܬܰܚ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇. ܘܒܶܝܬ ܩܳܛܘܽܠܐܳ ܙܟܺܝܬܶܗ ܠܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܘܰܓܥܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܳܛܘܽܠܶܗ. ܠܰܚܢܽܘܟ ܥܶܒܕܰܬ ܩܘܪܳܒܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܙܰܟܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܫܘܽܠܳܡܳܐ ܀

21- ܐܰܝܕܳܐ ܗ̄ܝ ܕܠܐܳ ܬܶܒܟܶܐ. ܐܰܘ ܠܶܒܳܐ ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܐܶܬ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܠܶܗ ܝܺܣܰܪ̈ܐܠܳܝܶܐ. ܐܳܘ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܡܰܪ  ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܫܳܛܽܘܗܝ ܘܠܐܳ ܩܰܒܠܽܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܺܕ ܀

31- ܐܰܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܬ. ܠܗܰܘ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܗܽܘ ܪܶܡܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܩܦܳܐ ܐܰܦܪܝܰܬܶܗ. ܒܝܰܕ ܫܳܥܬܳܐ ܡܠܐܶ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܪܶܡܙܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܬܘܽܒ ܗܳܘܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܳܝ ܕܐܳܕܳܡ ܀

41- ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܢܽܘܚ ܥܶܒܕܰܬ ܗܘܳܬ. ܥܰܪܣܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܟܶܘܶܝܠܐܳ ܦܰܪܣܰܬ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܫܰܟܢܰܬ. ܩܳܡܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܝܰܠܕܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܒܶܪܟܰܬ ܐܳܦ ܝܶܠܕܰܬ. ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܐܢ̈ܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܐܳܦ ܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܽܘܒܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܝܶܠܕܰܬ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܐܰܪܥܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ ܀

51- ܠܫܝܺܡ ܝܶܗܒܰܬ ܗܘܳܬ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܒܪܰܡ ܝܶܗܒܰܬ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܒܺܐܝܣܚܳܩ ܨܳܪܰܬ ܗܘܳܬ ܐܪܳܙܳܐ. ܘܰܒܝܰܥܩܽܘܒ ܛܽܘܦܣܳܐ ܪܶܫܡܰܬ ܗܘܳܬ. ܒܝܰܘܣܶܦ ܛܶܡܪܰܬ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ. ܒܡܽܘܫܶܐ ܥܶܒܕܰܬ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܝܶܗܒܰܬ. ܘܰܠܕܰܘܝܺܕ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܟܪܽܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܺܠ. ܘܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܐܶܠܝܺܫܰܥ ܀

61- ܠܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ. ܠܐܶܪܰܡܝܳܐ ܦܘܽܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ. ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܐܰܟܶܣ ܠܣܰܟ̈ܠܐܶ. ܠܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚܙܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܒܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܣܪܰܬ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܰܚܒܳܗ̇ ܪܰܡܪܶܡܬܶܗ. ܘܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܳܗ̇ ܫܰܦܶܠܬܶܗ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܐܶ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܟܰܐܐܰܪ ܀

71- ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܢܳܨܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܽܘܫܳܥ ܝܽܘܐܝܠ ܘܰܨܦܰܢܝܳܐ. ܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܐܰܫܚ̈ܶܬܝ. ܢܳܚܽܘܡ ܘܚܰܒܩܽܘܩ ܐܳܦ ܥܰܡܽܘܣ. ܛܰܢ̈ܳܢܶܐ ܕܐܰܣܝܺܘ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ. ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܡܺܝܟܳܐ ܕܐܰܚܺܝܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܚܰܓܝ ܘܡܰܠܐܰܟܝܺ. ܕܰܥܩܰܪܘ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܕܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܀

81- ܐܰܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ. ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܠܟܺܐܢܳܐ ܒܰܐܓܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܒܰܚܠܘܽܠܗܽܘܢ. ܐܝܺܬ ܕܰܠܪܰܘܡܳܐ ܐܰܣܶܩܬܶܗ. ܘܐܝܺܬ ܗܽܘ ܕܐܰܠܒܶܫܬܶܗ ܙܺܝܘܳܐ. ܐܝܺܬ ܕܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܘܐܶܣܰܪ ܘܰܫܪܳܐ. ܘܐܝܺܬ ܗܽܘ ܕܬܳܐܓܳܐ ܩܶܛܪܰܬ ܠܶܗ. ܘܐܝܺܬ ܗܽܘ ܕܐܰܘܚܶܕܬܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܰܪܫܰܡ. ܢܶܨܚܳܢܗܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

91- ܦܰܚܶܡ ܘܰܚܙܺܝ ܦܳܪܽܘܫܳܐ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܗܘܳܐ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܶܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ ܩܰܝܣܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܫܰܟܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܀

02- ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܡܳܪܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܳܒܰܬ ܛܘܥܝܰܝ. ܘܐܰܚܦܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܡܳܫܶܝ̈ܗ̇. ܗܘܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܝܟ ܩܺܝܬܳܪܳܐ. ܛܥܺܝܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܫܰܝܶܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܠܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܫܰܝܶܢ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܨܛܠܶܒ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

12- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܦܰܩ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ. ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܘܳܬܗܶܝܢ. ܕܡܽܘܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢܬܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

22- ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܠܢܳܨܽܘܒܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܘܣܰܒܪܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܕܓܰܢܳܢܰܐ ܗܘ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܕܐܶܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ ܠܝܺܚܝܺܕܝ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ. ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܕܩܳܡܶܬ ܠܝܺ. ܙܶܠܝ̈ ܐܶܡܰܪ̈ܝ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ. ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܛܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܳ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܀

14 – ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܕܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܺܬܐܳ ܛܥܝܺܢܳܐ ܠܶܗ 

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

1- ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܫܰܬܝܺܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܦܩܽܘܕ ܠܝܺ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ. ܪܶܬܡܶܗ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

2- ܐܰܬܪܳܟ ܒܶܪܝ ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܕܰܨܒܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ ܠܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܕܬܶܣܦܰܩܝ ܠܳܟ. ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ. ܢܺܐܬܶܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ. ܘܢܶܚܙܶܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ. ܘܢܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܠܳܟ. ܘܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܠܝܺ ܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܢܳܐ܀

3- ܬܰܘ ܢܶܬܗܰܪ ܐܳܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܒܶܐܡܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܦܐܺܝܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܐܠܶܦܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܛܶܥܢܰܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܡܰܒܽܘܥ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܛܥܶܢܰܬ ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܝܺ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

4- ܬܰܘ ܢܶܬܘܰܥܰܕ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܠܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̈ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܥܶܢܘܳܝ̈ܶܐ. ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀

5- ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܚܫܝܺܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܪܽܘܚܩܶܘܕܫܳܐ. ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ. ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܣܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܕܚܰܝܒܶܗ ܠܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܣܕܰܪܘ ܕܐܰܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܘܐܶܬܦܰܪܣܝܺ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ ܀

6- ܚܙܺܝܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܝܺܢ. ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܣܳܒܠܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܣܝܺܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܐܰܝܢܳܐ ܟܰܝ ܛܽܘܒܳܐ. ܐܝܺܬ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܳܟܰܢ ܡܶܬܚܰܪܒܺܝܢ. ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܡܰܘܪܶܒ ܒܡܰܠܟܘܬܳܐ ܀

7- ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܳܕܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܛܳܒ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ. ܕܐܶܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܝܶܠܟܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܨܰܚܟܽܘܢ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܳܥܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

8- ܐܰܣܓܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܕܚܰܢܩܽܘܗܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܠܒܽܘܝܳܢܰܢ. ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܠܬܳܢܝ. ܘܰܒܥܰܦܪܳܐ ܪܳܥܶܐ ܠܶܒܰܢ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܫܝܺܓܝܺܘܗܝ. ܐܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܛܝܺܢܳܐ. ܠܰܣܝܳܢܳܐ ܪܳܗܶܛ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܬܥܰܠܶܝܘܗܝ ܠܗܰܘܢܰܢ ܨܶܝܕ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܨܶܝܕ ܦܶܚܬܳܐ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܫܬܰܪܓܰܠ. ܒܪܺܝܢܝ  ܡܳܪܝ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܀

9- ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܠܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ  ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܚܠܳܦ ܫܘܽܒܚܳܟ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ. ܫܰܒܛܶܗ ܡܳܪܝ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܐܰܦܪܰܥ ܗܘܳܐ ܘܐܰܦܶܩ ܢܽܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܟܣܶܐ. ܒܓܰܘܶܗ ܟܽܘܐܳܪܗܶ. ܠܐܳ ܢܶܬܓܠܘܢ ܡܽܘܡ̈ܰܘܗܝ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܣܰܬܰܪ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܘܐܶܩܥܶܐ ܒܰܗܘ ܥܶܕܳܢ . ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܚܰܢܰܢܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

01- ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܚܙܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܚܰܕ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܠܐܳ ܡܝܰܩܰܪ ܬܰܡܳܢ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܒܥܽܘܬܪܶܗ. ܡܶܢ ܢܳܣ̈ܒܰܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܫܝܺܛ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܰܒܣܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܟܠܐܳ. ܐܶܠܐܳ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܫܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܀

11- ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܢܶܡܪܽܘܕ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܫܰܠܝܺܛܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܰܠܝܺܛܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܕܗܳܐ ܫܪܶܝܢ ܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܣܝܳܢܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܰܒܠܝ. ܐܰܚܳܝܗܝ ܘܐܰܩܝܺܡܳܝܗܝ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

21- ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܐ. ܘܦܺܝܠܳܠܣܽܘܦ̈ܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܫܬܰܥܠܝܺܘ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܣܒܰܪܘ ܕܰܒܨܰܘ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܒܛܶܠܘ ܐܳܦ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܰܒܢܰܘ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܐܳܘ ܠܳܟ ܕܡܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܩܢܺܝ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܟ. ܕܬܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

51- ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܰܒ̈ܝ. ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ. ܫܰܒܛܶܗ ܡܳܪܝ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܺܒܶܫ. ܐܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܰܦܪܰܥ. ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܦܰܓܪܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܟܣܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܟܽܘܐܳܪܶܗ. ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܠܐܳ ܬܶܓܠܐܶ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܚܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܀

61- ܗܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܛܽܘܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ. ܘܡܰܩܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܣܳܣܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܓܰܐܝ̈ܳܐ ܕܐܶܫܬܰܦܰܠܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܰܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܡܒܰܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܥܪܶܩ ܠܚܰܙܳܝ̈ܰܘܗܝ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

71- ܨܠܝܺܒܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܓܠܐܳ ܝܳܬܶܗ. ܒܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܕܚܶܘܝܳܐ ܓܶܝܪ ܩܛܰܠ ܗܘܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܰܒܢܰܝܙܟܳܐ ܦܺܝܢܚܶܣ. ܛܰܦܶܣ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܡܰܐܚܶܐ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܪܫܝܺܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܒܶܗ ܚܰܠܝܺ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܠܝܺ ܠܰܡܪ̈ܳܪܰܝܢ ܀

81- ܨܠܝܺܒܐܳ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܘܽܬܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܨܠܝܺܒܐܳ  ܡܰܚܶܐ ܠܟܺܐܦܳܐ. ܘܒܶܛܢܰܬ ܐܳܦ ܝܶܠܕܰܬ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܬܘܽܒ ܐܰܘܒܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܒܰܝܬܝܺ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܗܽܘ ܚܰܝܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

91- ܒܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܝܺܚܝܺܕܳܗ̇. ܘܕܰܡܝܰܬܶܗ ܗܘܳܬ ܠܓܰܢܳܢܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬܬܳܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܟܝܰܬܝ. ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܒܳܥܝܳܬܝ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܐܰܝܟܳܐ. ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܶܢ ܝܳܕܥܰܬ. ܕܐܶܫܩܠܝܺܘܗܝ ܘܐܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܩܳܡܶܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܀

02- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܪܗܶܛܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܪܰܒܗܽܘܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܣܛܰܪ. ܕܰܚܝܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܘܰܠܒܶܫ ܬܶܫܽܒܘܚܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܗܘܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܢܰܟܪܙܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

15 – ܣܒܠܬܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ.

1- ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܝܰܠܘܽܕܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܚܰܕ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܚܰܕ ܕܳܪܶܫ ܠܶܗ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܘ܀

2- ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܗܰܘ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܗ.܀

3- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐܳ ܒܨܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܣܡܳܟܳܗ̇. ܘܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܰܐ ܗܘ܀

4- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܕܘܽܡܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܬܶܗܪܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܗܽܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀

5- ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ. ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐܰ ܗܘ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܗ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܀

6- ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ. ܥܶܠܰܬ ܘܰܫܪܳܬ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܕܶܢܚܰܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܦܰܓܳܪܳܢܐܝܺܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܥܽܘܠܐܳ ܣܳܒܳܐ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ. ܡܰܢ ܠܐ ܙܳܐܰܥ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܀

ܣܗ̈ܕܐ:

7- ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܶܡܰܠܶܠ. ܘܐܶܩܰܠܶܣ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ . ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܘܽܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

8- ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܫܳܐܠܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܀

9- ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ. ܕܐܶܫܬܝܺܘ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܥܶܠܝܺܬܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܪܘܺܝܘ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܘܰܥܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

01- ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܦܟܺܝܪ ܘܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

11- ܘܳܝܳܐ ܠܒܰܛܝ̈ܠܐܶ . ܘܠܰܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܺܝ. ܕܰܠܙܰܒܢܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝ. ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܛܰܠܶܩܬܶܗ. ܘܠܐܳ ܛܰܝܒܶܬ ܠܝܺ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕܝ. ܨܠܝܺܒܳܟ ܢܶܕܪܽܘܫ ܠܝܺ ܐܽܘܪܚܳܐ ܀

21- ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܒܟܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܘܳܝ ܠܝܺ ܕܐܶܬܓܰܠܙܶܬ. ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܒܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܀

31- ܬܳܝ ܚܰܘܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܩܰܕܺܝܢܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܟܝ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܩܛܰܦܬܝ. ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐܳ ܬܶܐܟܠܺܝܢ܀

41- ܒܳܟܶܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܰܒܝܺܠܝܺܢ ܬܘܽܒ ܐܺܝ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܝܳܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܳܘ ܠܫܰܦܝܺܪܳܐ ܐܳܘ ܠܝܳܪܘܽܬܳܐ. ܕܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

51- ܒܟܰܐܘܽܗܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܕܨܰܒܬܗܶ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܟܒܺܝܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

61- ܫܩܰܠܬܰܢܝ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܐܶܡ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܕܐܰܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܀

71- ܢܶܒܟܶܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܝܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܘܳܝ ܘܝܳ ܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܣܰܡ ܒܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܛܰܪܕܳܟ. ܘܐܰܦܩܳܟ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܀

81- ܐܽܘܪܗܳܝ ܫܶܠܚܰܬ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܳܐ ܨܶܝܕܰܝ. ܘܐܰܝܬܳܐ ܠܝܺ ܥܰܡܳܟ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܐܶܣܓܘܽܕ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܐܰܣܶܐܝܢܝ. ܬܳܐ ܐܰܚܠܶܡܰܝܢܝ. ܬܳܐ ܥܨܽܘܒ ܡܽܘܡ̈ܰܝ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝ ܀

91- ܐܶܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܥܶܠ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܢܚܶܬ ܡܳܪܶܗ ܘܣܰܥܪܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܣܰܕܶܩ ܠܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ ܀

02- ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܝܺܓ ܣܰܓܝܺ. ܐܰܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܫܒܝܺܚܝܺܢ ܐܝܺܠܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܦܐܶܝܢ ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܐܶܒܒܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܟܽܠ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܽܩܘܕܫܳܐ ܀

12- ܬܳܝ ܚܰܘܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܩܰܕܺܝܢܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܰܠܟܶܟܝ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܩܛܰܦܬܝ. ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐܳ ܬܳܒܥܺܝܢ ܀

16 – ܣܒܠܬܐ ܕܫܬܥܣܪ ܕܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܰܒܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ. ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܘܐܶܙܰܠܬ ܕܬܶܣܥܽܘܪܝ ܒܪܶܚܡܬܳܐ. ܠܐܶܠܝܺܫܒܰܥ ܗܳܝ ܕܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܡܶܢ ܡܰܠܐܳܟܳܐ ܐܚܝܳܢܬܳܗ̇܀

2- ܩܳܥܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܟܶܢܫܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܒܥܺܐܕܳܗ̇. ܕܰܠܒܶܪܝ ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܢܥܰܩܶܒ. ܕܠܐܳ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܒܨܝܺܘܗܝ. ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܢܳܐܰܚ ܕܪܳܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܙܕܟܶܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܒܗܶܬ ܠܣܰܟ̈ܠܐܶ܀

3- ܕܳܡܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܡܰܪܝܰܡ ܕܪܰܫܬܶܗ. ܐܳܦܠܐܳ ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܳܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ܀

4- ܐܶܬܢܶܐ ܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܠܶܫܳܢܝ ܕܚܳܒ ܠܶܗ. ܪܳܡ ܩܽܘܠܳܣܶܟܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ. ܘܡܽܘܢ ܐܶܫܰܡܗܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܛܘܽܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܐܶܩܪܶܝܟܝ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܟܰܢܶܝܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܀

5- ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܳܡܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܶܟܝ. ܕܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܀

6- ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܬܢܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܰܘ. ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܕܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ. ܐܰܣܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܶܫܬܠܰܚ.. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

7- ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܫܰܗܪܶܗ ܘܥܰܡܠܶܗ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ܀

8- ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܐܰܚܒܽܘܟ. ܘܐܰܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ.  ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܛܳܒܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܀

9- ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܥܶܨܪܰܬ. ܟܢܽܘܫܰܬ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܡܶܢܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܐܰܡܣܰܪܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܶܢܕ̈ܝܺܢ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

01- ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܠܩܰܝܣܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܬܰܪܥܽܘܗ̇ ܠܕܰܦܢܶܗ ܒܪܽܘܡܚܳܐ. ܕܐܶܫܬܝܺܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܪܘܺܝܘ ܗܘܰܘ ܀

11- ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܩܳܠܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܩܳܥܶܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܕܟܽܠ ܕܠܐܳ ܫܳܩܶܠ ܨܠܝܺܒܶܗ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܬܰܠܡܝܺܕܝ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܣܢܰܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܕܳܫܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕ̈ܰܘܗܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

21- ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܡܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܢܩܽܘܗܝ ܓܰܐܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܪ̈ܓܝܺܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܺܐܬܺܐ ܠܶܗ ܨܶܝܕܰܝ ܘܢܶܒܟܶܐ. ܘܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܬܬܢܺܝܚ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܀

31- ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ. ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܬܰܢܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ. ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܡܽܘܡ̈ܶܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܕܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܡܽܚܘܬܳܐ. ܐܰܣܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܶܫܬܠܰܚ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

41- ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܠܗܰܘܬܳܐ ܒܳܠܥܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܩܳܠܳܟ ܢܶܫܡܥܘܢ ܕܰܡ̈ܟܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܠܐܽܘܪܥܳܟ. ܢܶܬܚܰܛܦܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܡܥܺܝܪ ܠܰܢ܀

51- ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܕܳܫܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܪܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܚܰܒܶܠ. ܐܳܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܦܰܪܩܶܗ. ܘܬܰܠܰܚ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ. ܐܰܦܢܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܠܓܰܘ ܥܕܶܝܢ ܀

61- ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ. ܕܒܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܡܰܘܬܳܐ ܦܰܣܩ ܡܶܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܰܘܦܺܝ ܨܰܘܬܳܐ ܕܩܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܪܰܟܶܒ ܡܶܢ̈ܰܘܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

71- ܐܰܡܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܶܛܪܳܟ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܪܥܳܐ ܦܠܝܺܚܳܐ. ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܶܛܪܳܟ. ܙܰܪܥܳܐ ܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܙܰܪܥܳܐ ܐܰܡܬܶܠ ܠܰܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

81- ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܕܬܶܗ ܗܘܳܐ. ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܰܒܠܝܺ ܘܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܚܰܕܬܰܢ ܀

91- ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܠܩܰܝܣܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܣܰܟܠܐܳ. ܣܒܰܟܘ ܒܶܗ ܘܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ. ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܩܒܝܺܪ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܦܨܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀

02- ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܟ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܳܥܰܬ ܒܩܶܛܠܳܟ. ܘܗܰܘܬܳܐ ܕܒܶܠܥܰܬ ܠܛܽܘܗܡܰܢ. ܪܶܥܠܰܬ ܙܳܥܰܬ ܒܡܰܘܬܳܟ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܬܺܒܶܝܠ ܪܶܘܙܰܬ ܘܕܳܨܰܬ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܀

12- ܙܳܚܘ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܩܰܒܪܳܟ. ܘܰܠܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ ܐܰܥܪܶܩܘ. ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܐܰܪܝܺܡܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܚܕܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܐܶܬܦܨܰܚܘ. ܕܰܚܙܰܘ ܩܝܳܡܬܳܟ. ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܣܰܒܰܪܘ ܩܝܳܡܬܶܗ ܀

17 – ܣܒܠܬܐ ܕܫܒܥܣܪ ܕܰܢܨܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ.  ܚܕܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܦܶܓܥܰܬ ܒܝ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܶ ܘܝܰܠܘܕܳܐ. ܘܗܺܝ ܐܶܡܳܐ ܘܗܺܝ ܐܰܡܬܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܩܳܡ ܠܰܒܟܰܢܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܟܰܬܰܪ ܩܰܠܝܺܠ. ܘܰܫܡܰܥ ܠܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܪܚܽܘܡܳܗ̇ ܀

2- ܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ. ܨܶܝܕ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐ. ܘܪܶܗܛܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܩܳܠܐܳ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܐܶܕܢܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܠܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܕܚܽܘܬ ܐܰܬܩܶܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܐܰܘܒܶܠ ܬܘܽܒ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ. ܕܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܀

3- ܥܢܳܬ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܦܰܢܝܰܬ ܗܘܳܬ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܡܳܪܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܺܝ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܗܰܘܢܳܐ ܡܨܶܝܢܝ ܐܶܚܽܘܪ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܝܺ. ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܢܰܒܪܶܫܬܶܗ ܀

4- ܒܗܶܬ ܟܳܦܘܽܪܳܐ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܗ̇. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܬ ܠܥܳܒܘܽܕܳܗ̇ ܘܰܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܣܟܝܺܪ ܦܽܘܡܳܐ. ܕܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܠܐܳ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܘܐܰܚܦܰܪܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ ܘܰܒܗܶܬܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܙܰܟܺܝ ܗܘܳܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܐܰܟܶܣ ܗܘܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ:

5- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܺܝܬ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪܳܐ ܠܛܰܒ̈ܳܚܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ. ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܫܪܳܪܶܗ ܩܒܝܺܥܝܺܢ ܗܘܰܘ . ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܥܡܳܠܝܺܩ. ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܳܛܘ ܘܐܰܒܗܶܬܘ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܀

6- ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܬܛܠܰܡ. ܐܰܓܪܶܗ ܕܠܶܫܳܢܝ ܕܳܘܝܳܐ. ܕܰܡܢܰܨܰܚ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܫܘܺܝܬ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܘܽܡܰܝܟ. ܡܳܐ ܕܝܳܗܒܰܬ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܰܒ ܐܳܦ ܠܝܺ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܙܶܡܪܶܬ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

7- ܗܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܢܺܝܳܗ̇ ܡܶܚܕܳܐ ܘܬܳܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܠܐܳ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. .ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܘܗܳܐ ܠܰܡܚܳܪ. ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܓܰܢܳܒܰܐ ܗܘ. ܘܰܟܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܩܕܽܘܡܳܝܗܝ ܕܠܐܳ ܢܩܰܕܡܳܟ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܘܬܶܒܛܰܠܝ ܠܳܗ̇ ܬܝܳܒܽܘܬܳܟ. ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܠܐܳ ܪܰܚܺܝܩ ܀

8- ܪܚܺܝܡ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܩܕܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܗܽܘ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܥܨܳܒܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܡܳܐ. ܕܚܳܫܰܚ ܠܶܗ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܗܡܶܐ ܠܶܗ ܝܳܪܶܒ ܠܶܗ ܫܘܽܚܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܣܰܡܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܶܗ. ܩܽܘܡ ܕܳܘܝܳܐ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܩܕܳܡ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܀

9- ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܬܬܚܶܕ. ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܛܳܪܦܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܒܰܐܦ̈ܰܝ ܐܢܳܫ ܠܐܳ ܢܳܣܒܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܢܰܘܡܶܝܘܗܝ ܒܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܕܠܐܳ ܢܶܐܚܽܘܕ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

01- ܢܨܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܰܢܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܗܘܳܐ ܬܘܽܒ ܕܢܶܗܘܶܐ  ܫܒܳܒܳܐ ܠܐܝܺܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܣܰܡ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܘܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ ܘܒܰܙܰܚ ܒܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ܀

11- ܡܳܐ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܘܥܰܠ ܥܘܽܬܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܟ ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪܗܺܝܒ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܠܶܗ. ܘܒܳܗܶܬ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܳܐܶܫ ܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܩܰܢܳܝܶܗ ܀

21- ܐܳܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܰܠܰܚ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܐܰܣܢܽܝ ܙܺܝ̈ܘܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܫܰܓܶܫܟܽܘܢ ܘܰܣܚܰܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܠܒܶܝܬ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܟܡܝܺܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܠܟܽܘܢ ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܰܦܢܶܝܟܽܘܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

31- ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܕܕܰܒܰܚܘ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܙܰܡܰܪܘ ܠܳܟ ܒܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܝܺܡܳܡ. ܠܐܳ ܫܠܝܺܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚ̈ܶܐ. ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܰܗܪܳܐ ܕܰܫܗܰܪܘ. ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܰܪ ܥܰܡ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ. ܢܟܰܗܢܽܘܢ ܠܳܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܀

41- ܐܳܘ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܥܓܳܢܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܦܰܐܝܽܘܬܳܟ. ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܟ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܚܰܒ̈ܰܠܝ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܠܗܶܝܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܕܰܢܗܰܪ̈ܝ. ܐܰܝܟ ܙܰܠܝ̈ܺܩܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܛܰܦܝ̈ܳܢ ܘܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܘܚܶܫ̈ܘܟܳܢ. ܘܰܓܠܺܝ̈ܙܳܢ ܡܶܢ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܘܒܰܛܝ̈ܺܠܳܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

51- ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܰܫܠܶܡ. ܐܠܰܗܳܐ ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܚܠܳܦ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܘܽܒ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܢܶܨܛܰܥܰܪ ܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܝܺ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ. ܗܳܦܶܟ ܬܳܐܶܒ. ܘܢܶܒܟܶܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܠܰܠ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ ܀

61- ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ. ܩܘܽܡ ܐܰܘܕܳܐ ܕܗܳܐ ܒܳܬܪܳܟ. ܢܶܚܬܶܬ ܠܺܝ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܒܶܠܥܶܬ ܒܪܽܘܡܚܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܣܰܕܶܩܬܳܗ̇ ܠܰܚܛܝܺܬܳܟ. ܛܶܥܡܶܬ ܠܝܺ ܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܩܽܘܡ ܠܳܟ ܨܰܠܡܝ ܘܰܕܡܽܘܬܝ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܩܘܽܡ ܫܰܒܰܚ ܠܒܳܪܽܘܝܳܟ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܕܐܰܛܥܝܺ ܒܳܟ ܀

18- ܣܒܠܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܳܐ : ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܳܪ ܛܘܽܦܣܶܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܪܫܰܡ ܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܐܝܺܠ. ܕܰܚܙܳܐ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ. ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܛܘܽܦܣܳܐ ܠܰܒܪܶܟܝ. ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ܀

2- ܨܰܠܝܳ ܬܘܽܒ ܘܐܰܦܝܺܣܝ ܠܝܺܚܺܝܕܶܟܝ. ܕܰܢܫܰܗܶܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ. ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܫܰܝܢܶܗ  ܕܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܢܶܫܪܶܐ ܒܗ ܀

3- ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܪܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܬܶܫܥܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܠܝ̈ܺܢ. ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܒܶܗ ܚܰܕܶܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܣܪܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

4- ܕܠܐܳ ܣܳܡܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܕܰܒܰܚܬܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܟܽܘܢ܀

5- ܐܰܦܝܺܣܘ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܢܫܰܗܶܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܕܘܽܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ܀

6- ܐܰܚܰܝ̈ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܬܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܫܰܪܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܩܳܡܘ ܗܘܰܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܚܳܒܘ ܗܘܰܘ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

7- ܐܰܚ̈ܰܝ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܝܺܠܰܦܘ ܕܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦ ܫܘܽܦܪܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܐܳ ܥܳܒܰܪ܀

8- ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ ܐܳܦ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܐܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܗܳܟܰܢ ܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ ܡܰܦܘܽܠܬܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܗܽܘ ܚܰܢܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

9- ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܐܰܠܳܗܐ. ܨܳܝ̈ܒܳܢ ܘܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܘܡܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ ܒܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܪ̈ܳܝܳܢ ܠܐܰܘܳܢ̈ܗܶܝܢ܀

01- ܩܳܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܳܐ ܀

11- ܢܳܩܶܫ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܺܕ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ. ܡܒܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܽܐܘܠ̈ܝܳܬܶܗ. ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܓܰܠܙܶܬ ܡܶܢܶܗ ܕܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܪܳܚܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܽܘܢܳܬܰܢ ܀

21- ܐܳܕܳܡ ܙܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܘܨܳܝܬܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܘܫܶܒ ܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܗܦܶܟ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܐܽܘܠܝ̈ܬܳܐ ܀

31- ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܙܶܒܠܐܳ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܐܰܢܬ ܡܽܘܢ ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܟ ܡܶܣܺܟܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܚܘ ܗܘܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܒܙܰܪܬܳܐ ܫܩܰܠܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܥܗܰܕ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ ܀

41- ܐܰܚܰܝ̈ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝܺܪ ܗܳܢ ܟܳܣܳܐ. ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܕܢܶܫܬܽܘܢ ܚܳܙܽܘܩ̈ܶܐ ܘܰܢܫܰܢܽܘܢ. ܘܢܶܪܘܽܘܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܙܺܝܓ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܚܠܝܺܛ ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܥܗܰܕ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ ܀

 

19- ܣܒܠܬܐ ܕܬܫܥܣܪ ܒܩ̄: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܩܰܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܀

1- ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܐܶܫܬܠܰܚ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܙܰܒܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܪܫܶܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܐܶܬܢܛܰܪ ܠܚܰܕܘ̈ܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܘܐܶܬܦܨܰܚ. ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܐܶܗܰܐܠܝܺܘܗܝ. ܘܳܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܶܙܰܡܪܺܝܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܀

2- ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܟ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܒܥܶܝܟ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܟܣܶܝܬ ܒܐܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܢ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܢܶܒܥܶܝܟ ܬܚܶܝܬ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܟܣܶܐ ܐܰܢܬ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܀

3- ܢܺܒܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܫܶܠܡܰܬ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ. ܚܙܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܒܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܦܰܬܚܶܗ ܢܶܫܠܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܀

4- ܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܫܳܘܝܳܐ ܗܝ ܠܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܫܳܘܝܳܐ ܗܝ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܕܐܰܒܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܰܐ ܗܘ. ܪܳܥܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܕܐܶܫܬܠܰܚ. ܥܰܠ ܥܶܪܒܳܐ ܕܐܶܒܰܕ ܘܐܰܦܢܝܶܗ. ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܙܰܝܰܚ ܐܰܥܠܶܗ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ:

5- ܓܰܢܬܳܐ ܗܝ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܘܐܰܬܪܰܐ ܗܘ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܩܳܠ̈ܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܒܰܥܕܶܝܢ ܟܠܝܺܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܙܡܳܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܰܝܗܘܢ܀

6- ܣܺܝܡܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܒܓ̈ܰܙܶܐ ܕܥ̈ܕܳܬܳܐ. ܘܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܳܐ ܒܬܺܐܒܝܠ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ. ܘܰܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܡܶܬܟܪܶܙ. ܢܶܨܳܚܢܳܐ ܘܛܶܐܒܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ ܠܟܽܘܢ ܓܒܽܐ܀

7- ܗܕܺܝܪܺܝܢ ܟܶܢܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܳܨܚܺܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܳܦ ܡܰܨܡܰܚ ܙܺܝܘܟܽܘܢ ܘܣܰܗܪܟܽܘܢ ܒܓܰܘ ܬܺܐܝܒܝܠ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܺ. ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܣܺܝܦܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܳܦ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܶܗ ܡܰܝܠܶܠ. ܡܶܢ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܒܟܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ܀

8- ܐܺܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܳܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܘܢ ܪܓܺܝܓܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܪܺܝܚܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܣܶܡ ܠܶܗ ܡܰܘܬܟܽܘܢ ܀

9- ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܺܚܝܠܐܳ. ܩܳܡܬܽܘܢ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒܬܽܘܢ. ܢܰܦܫܟܘܢ ܠܛܰܒܳܚ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܪܘܺܝܬܽܘܢ ܘܠܐܳ ܚܰܫܬܽܘܢ. ܘܰܠܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ. ܒܣܰܪܬܽܘܢ ܘܫܳܛܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܪ̣ܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪܰܚܦܰܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

01- ܒܶܗ ܒܚܰܬܢܳܐ ܕܪܶܚܡܶܬ. ܕܫܽܘܦܪܰܐ ܗܘ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܡܽܘܡ̈ܰܝ ܘܣܽܘܪܚ̈ܳܢܰܝ ܐܶܬܒܠܰܥܘ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܚܙܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܺܝ. ܠܰܒܫܰܢܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܠܒܶܫܬܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܒܐܰܦ̈ܰܝ ܡܶܬܚܙܶܐ .ܘܡܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܪܺܝܚܶܗ ܡܶܬܬܣܺܝܩ. ܗܽܘ  ܒܺܝ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀

11- ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘܒ̈ܶܐ ܣܳܡܬܰܢܝ ܕܐܶܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܨܶܐܕܰܘܗܝ ܕܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܚܣܰܡ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܐܰܚܬܰܢܝ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܚܦܰܢܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ. ܘܒܰܚܛܽܘܛ̈ܰܘܗܝ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܝܳܪܬܽܘܬܝ. ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܢܚܰܕܬܰܢܝ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

21- ܐܰܫܪܶܩ ܒܺܝ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܬܰܪ̈ܝ ܨܽܘܪ̈ܳܬܝ. ܘܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܠܒܶܫܬܳܢܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܝܺ ܥܰܦܪܳܐ ܘܐܽܘܟܠܐܳ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܘܐܰܛܥܺܝ ܒܺܝ ܘܩܰܛܠܰܢܝ. ܘܰܒܢܶܟܠܶܗ ܣܰܚܦܰܢܝ. ܘܗܳܐ ܪܒܺܝܥ ܘܰܒܪܺܝܡ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܪܽܘܨܳܝܗܝ ܠܓܳܪܣܳܐ܀

31- ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܐܰܚܬܰܢܝ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ. ܘܰܒܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܰܚܦܰܢܝ ܘܐܰܗܶܠ ܒܺܝ. ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܓܢܶܒܘ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܶܗܬܶܬ ܘܐܶܣܬܰܚܦܶܬ ܘܐܶܫܬܕܝܺܬ ܠܝܺ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܢܳܐ ܩܶܢܳܐ ܠܪܳܡܬܳܐ. ܘܒܪܳܡܳܐ ܠܝܺ ܣܳܣܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܢܚܰܕܬܰܢܝ ܀

41- ܒܓܽܘܕ̈ܳܐ ܕܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܡܶܬܒܰܙܰܚ. ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ ܚܳܐܶܫ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈. ܒܶܪܟܶܬ ܘܣܶܓܕܶܬ. ܚܰܒܒܶܬ ܡܰܨܘ̈ܬܶܗ. ܘܫܶܒܩܶܬ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ. ܘܐܶܬܒܰܠܥܶܬ ܒܪܶܚܡܬܶܗ. ܐܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܣܰܦ ܘܬܰܘܩܕܰܢܝ. ܘܐܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܢܰܒܪܶܩ ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܕܰܠܪܶܚܡܰܬܝ ܢܦܰܝܓܽܘܢ܀

51- ܣܰܓܝܺ ܕܚܝܺܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܫܒܳܬ ܩܶܫܬܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܚܪܰܒ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܚܡܰܠ ܥܽܘܒܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܡܠܶܝܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ. ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܫܝܺܢ̈ܶܐ. ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܳܐܦܰܕܢܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܐܳܟܠܐܳ ܠܗ̣ܽܘܢ ܣܳܣܳܐ ܘܪܶܡܬܳܐ. ܩܳܠܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܩܪܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܀

61- ܚܠܳܦ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܕܠܶܒܫܶܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܶܠ̈ܠܐܶ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܚܰܦ̈ܝܳܢܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܡܠܐܶ ܦܘܽܡܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܥܶܒܪܶܬ ܘܐܰܡܪܚܶܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܬ ܘܐܶܣܬܠܝܺܬ. ܝܶܫܽܘܥ ܢܘܽܚܳܡܳܟ ܢܒܰܝܰܐܢܝ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

71- ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢܬ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܢܰܩ̈ܦܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ. ܟܢܘܽܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܢܗܰܪ̈ܝ ܫܪ̈ܳܓܰܝܗܶܝܢ. ܠܰܡܩܰܕܶܫ ܛܰܡ̈ܐܶܐ. ܕܰܒܢܶܩܦܶܗ ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ. ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܡܪ̈ܶܩܝ. ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܢܶܥ̈ܠܳܢ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܡ̈ܠܟܳܢ ܀

81- ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܡܶܬܒܰܙܰܚ. ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ ܚܳܐܶܫ ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ. ܒܶܪܟܶܬ ܘܣܶܓܕܶܬ ܠܶܗ. ܚܰܒܒܶܬ ܘܢܰܨܰܪܬܶܗ. ܫܶܒܩܶܬ ܠܐܰܒ̈ܳܗܰܝ. ܘܐܶܬܒܰܠܥܶܬ ܒܪܶܚܡܬܶܗ. ܘܐܶܢ ܢܘܽܪܳܐ ܬܣܺܝܦܝ ܘܬܰܘܩܕܰܢܝ. ܘܐܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܢܰܒܪܶܩ ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܕܰܠܪܶܚܡܰܬܝ ܢܦܰܝܓܽܘܢ ܀

91- ܒܕܰܦܢܳܟ ܩܰܒܶܠܬܳܗ̇. ܠܪܽܘܡܚܶܗ ܕܫܰܒܳܝܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝܬ ܘܐܰܝܬܺܝܬܳܢܝ. ܠܕܰܝܪܳܟ ܕܫܰܒܝܳܐ ܗܘܝܺܬ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܝܺ ܚܽܘܒܳܟ. ܒܚ̈ܰܫܰܝܟ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܘܰܢܨܰܠܬ ܥܰܠ ܬܘܩ̈ܠܳܬܝ. ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܟ ܡܒܰܣܡܳܐ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܟ ܐܰܢܝܺܚܬ ܡܛܰܪܦܽܘܬܝ. ܘܰܒܠܰܚܡܳܟ ܣܰܒܥܶܬ ܟܰܦܢܽܘܬܝ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܥܶܡܪܶܬ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠ ܀

20- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܕܐܰܫܩܳܢܝ ܡܶܪܝ ܡܶܢ ܡܰܒܘܳܥܐ

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܳܗܳܐ

1- ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܽܢ ܟܽܠ. ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܐܰܒܘܽܗܝ. ܛܰܗܶܡ ܝܳܬܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܪܶܕܝܳܐ. ܐܳܦ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ܀

2- ܝܰܒܶܒܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ. ܙܡܰܪܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܫܰܝܢܳܐ ܠܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܦܢܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

3- ܒܶܐܣܛܰܕܺܝܳܘܢ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܚܰܕ ܒܣܰܝܦܳܐ ܡܶܬܩܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܐܝܺܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܦܣܰܩܘ ܗܘܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܫܕܰܐܘܗܝ܀

4- ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐܳ ܡܰܘܦܶܐ ܘܒܳܛܶܠ. ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢ. ܐܳܦ ܡܶܫܬܪܶܐ ܬܘܽܩܳܢܗܶܝܢ. ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܘܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܘܰܒܗܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܐܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܰܢܨܰܚܘ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

5- ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܘܽܩܒܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳ ܦܳܪܫܝܺܢ ܠܰܢ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪ ܗܘܳܐ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܢܰܥ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

6- ܐܰܫܩܳܢܝ ܡܶܪܝ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ. ܘܐܶܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܟ. ܐܠܰܒܶܫܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܰܣܓܳܐ ܠܺܝ ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܠܺܝ ܐܳܦ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܐܣܐܶ ܟܺܐܒ̈ܰܝ. ܐܦܳ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܝ ܒܳܟ ܐܶܚܰܘܰܪ. ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒ̈ܳܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܀

7- ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܝ̈ܡܶܐ ܗܳܕܶܐ ܗܝ  ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܡܛܰܝܳܒܽܘ. ܚܽܘܪ ܒܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܛܰܦ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܢ ܫܳܛܝܺܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܡܰܬ̈ܠܐܶ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚ̈ܳܒܝ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܡܶܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

8- ܐܰܣܪܰܚ ܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

9- ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ. ܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. ܕܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

01- ܦܳܬܘܽܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܬܩܰܢ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܬܰܪܥܳܐ ܦܬܝܺܚ ܘܰܠܟܽܠ ܩܳܪܶܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ. ܩܰܛܝܺܢܳܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐܳ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܦܰܬܝܳܐ ܬܘܽܒ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐܳ ܠܓܺܗܰܢܳܐ. ܦܽܘܪܦܳܥܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܬܽܘܟܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܠܰܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܀

 

21- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ

 ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ

1- ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܬܶܐܓܡܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܝܶܠܕܰܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܚܰܪܰܪ ܓܰܒܳܐ ܕܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܕܚܳܒ ܗܘܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܀

2- ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܽܕܘܡܳܪܳܐ ܀

3- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܐܠܝ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܟܝ ܚܰܣܝܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

4- ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܩܳܠ ܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܘܐܶܚܙܶܐ ܚܰܫܳܟ ܘܐܶܚܕܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܀

5- ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܶܩܥܶܐ ܩܰܕܺܝܫ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀

6- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܠܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܫܦܰܥܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܐܶܬܬܠܝܺܛܰܬ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܓܶܕܠܰܬ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: 

7- ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܚܰܘܰܪܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܒܰܫܘ ܘܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐܳ ܢܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

8- ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܺܐܪܳܐ ܫ̈ܢܝܺܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܟܰܬܪܰܬ. ܘܠܐܳ ܕܶܥܟܰܬ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܗܘܳܬ ܒܰܣܝܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܕܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

9- ܬܰܡܳܢ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܚ ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܣܝܺܥܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܓܽܘܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ. ܬܰܡܳܢ ܪܳܥܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܗܳܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ܀

01- ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܡܺܝܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ. ܘܰܕܡܺܝܬ ܒܚܰܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܀

11- ܬܰܘ ܢܶܙܕܰܡܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ. ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܡܙܰܡܢܺܝܢ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܢܛܰܝܶܒ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

22- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ. ܕܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܠܐܳ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܚܶܕܝܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܥܡܶܕ ܠܶܗ. ܚܶܕܝܰܬ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܝܰܥܩܘܽܒ ܀

2- ܕܳܠ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܝܺܬܶܗ ܟܰܕ ܢܶܚܬܶܬ. ܘܩܰܕܡܰܢܝ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܀

ܣܗ̈ܕܐ:

3- ܚܰܕ ܥܰܠ ܓܝ̈ܓܺܠܐܳ ܐܶܬܦܰܣܰܩ. ܐܚܺܪܢܳܐ ܓܽܘܫܡܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܚܰܕ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܐܶ ܕܚܰܪ̈ܺܝܦܳܢ. ܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗܝ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܬܘܽܒ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܡܕܰܝܶܫ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܩܘܕܡܰܬ ܣܰܝܦܳܐ. ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܪܟܶܢ܀

4- ܚܰܕ ܢܨܰܚ ܒܰܒܬܘܽܠܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܶܫܬܕܝܺ ܠܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܐܰܚܺܪܢܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܘܽܢܳܐ. ܚܰܕ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܛܰܒܥܽܘܗܝ ܗܘܰܘ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܣܒܰܠ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ. ܚܰܕ ܕܰܒܠܰܥ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܐܚܺܪܢܳܐ ܢܨܰܚ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

5- ܠܰܚܠܽܘܠ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܥܶܠܶܬ. ܕܐܶܚܙܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܐܰܬܠܝ̈ܺܛܶܐ. ܘܬܶܡܗܶܬ ܠܝܺ ܒܚܽܘܡܣܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܡܪܺܝܩܺܝܢ ܐܰܝܟ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ. ܚܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܗ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ. ܘܰܪܕܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܶܗ. ܘܐܰܚܺܪܢܳܐ ܬܳܢܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܕܰܣܒܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ.

6- ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܘܰܬܰܘܦܘ. ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓ. ܡܶܫܚܳܐ ܡܳܫܰܚ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܫܶܡ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

7- ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܛܰܐܳܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܕܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܛܰܪ ܫܽܘܘܕ̈ܳܝܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܐܰܩܝܺܡܝܺܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܀

8- ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ ܀

9- ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܢܳܝܕܳܐ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܳܗ̇. ܕܬܶܬܶܠܝ ܓܽܘܥܠܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ. ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܶܟܘ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܕܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܀

01- ܐܶܢ ܢܩܽܘܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܝܳܐ. ܚܢܽܘܟ ܚܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܕܠܐܳ ܢܶܗܦܽܘܟ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܰܥ. ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢܬ ܘܠܶܗ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܡܨܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܕܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܚܢ̣ܽܘܟ ܐܰܣܓܺܝ ܠܶܗ. ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

11- ܙܩܺܝܦܳܟ ܡܰܓܕܠܐܰ ܗܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܡܰܣܶܩ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܶܗ ܢܶܣܰܩ ܪܶܥܝܳܢܝ ܨܶܝܕܰܝܟ. ܘܐܶܬܢܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܣܶܒܠܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܘܽܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܰܣܶܩ. ܒܶܗ ܐܰܣܶܩ ܨܶܝܕ ܝܳܠܘܽܕܳܟ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܀

21- ܨܠܝܺܒܳܟ ܢܶܒܥܰܐ ܗܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܓܺܝܫܪܰܐ ܗܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܥܒܰܪ. ܒܶܗ ܐܰܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܘܐܶܩܰܠܶܣ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

31- ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܰܘܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܗܰܘܘ. ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܝܺܠܐܳ ܀

41- ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܕܢܶܦܪܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ. ܚܙܳܝܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܙܳܥ ܘܐܶܬܒܰܠܗܺܝ. ܘܐܶܫܬܰܦܰܠ ܘܰܢܦܰܠ ܬܳܐܓܶܗ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܘܽܠܬܳܐ ܀

23- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܒܝܽܘܡ ܕܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

2- ܡܳܐ ܕܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܠܥܶܠ ܒܳܐܰܐܪ. ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܢ̈ܝܳܢ ܦܣܳܥ̈ܬܳܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܬܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܠܐܶܠܦܳܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܫܒܺܝܠܐܳ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐܳ ܠܡܰܪܝܰܡ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܗ܀

3- ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܢܰܦܰܫܬܳܐ. ܕܒܶܟܝ ܫܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܙܥܶܩ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ. ܘܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

4- ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܐܳ ܡܣܰܝܟܺܝܢ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐܳ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܪܰܡܪܶܡ ܠܰܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ : 

5- ܐܳܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܐܶܬܟܰܫܰܪܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܳܦܳ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܥܰܡܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܫܳܡܰܥ ܗܽܘ ܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܽܘܬܟܽܘܢ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

6- ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܬܠܰܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܚܙܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܰܕܡܰܢ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ. ܘܗܰܒ ܚܰܝܠܐܳ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܳܓܘܽܕ̈ܰܝܟ ܀

7- ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܓܘܽܢܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܣܳܒܠܝܺܢ ܗܘܰܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܫ̈ܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܳܫܘ ܘܐܰܩܠܝܺܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

8- ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܒܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ. ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܶ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܕܰܫܒ̈ܝܺܠܰܘܗܝ ܩܰܛܝܺܢܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܘܽܪ̈ܚܳܬܶܗ ܬܘܽܩܠ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ. ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܗܺܝܪܳܐܝܬ܀

9- ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐܳ ܠܳܒܶܫ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܬܶܐܓܡܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܠܐܳ ܥܶܗܰܕܘ ܘܰܚܝܰܘ. ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܬܳܒܘ ܘܐܶܙܕܰܕܰܩܘ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐܳ ܐܰܘܣܶܦܘ. ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܩܰܕܡܶܘ ܀

01- ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܚܙܺܝܬ ܐܠܶܦܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܛܰܒܺܝ̈ܥܳܢ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܠܰܚܢ̈ܝܺܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܐܝܺܬ ܣܰܒܪܳܐ. ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܚܢܺܝܩ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܗܳܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܀

11- ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ. ܕܥܰܪܛܶܠ ܥܰܠܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܥܰܪܛܶܠ. ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ ܡܰܦܰܩܬܰܢ. ܥܰܠܢܰܢ ܠܶܗ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܨ̈ܳܐܶܐ ܘܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܘܒܠܰܝ̈ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܀

21- ܕܪܳܚܡܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܬܝܺܬ ܗܽܘ. ܘܗܽܘ ܡܦܺܝܣ ܥܠܰܝܢ. ܒܰܬܥܳܫܰܢ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܩܶܨܰܢ ܐܶܣܳܕܰܝܢ. ܘܪܶܥܝܳܢܢܰ ܪܳܢܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢܶܗ ܩܛܝܺܪܳܐܝܺܬ ܀

ܕܨܠܝܒܐ:

31- ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܗܰܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܘܐܶܫܬܰܘ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܠܽ ܛܽܘܒ̈ܺܝܢ. ܕܥܰܡܝ ܬܽܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

41- ܐܳܡܰܪ ܩܰܝܣܳܐ ܕܠܺܝ ܘܳܝܠܝܺ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܰܢܝ. ܕܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܒܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܛܰܠܐ ܪܰܒܝܰܢܝ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܝܺ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܨܠܰܒܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

51- ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܗܶܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܠܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܥܒܪܘܢ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܓܰܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

 61- ܒܰܚܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܚܙܝܺܬ ܬܰܡܳܢ ܠܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܺܝ. ܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܐܰܒܝܺܠܺܝܢ. ܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܚܰܪ̈ܫܳܢ. ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܛܰܦ̈ܝܳܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

71- ܩܳܐܶܡ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܣܳܝ̈ܡܳܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܬܬܰܢܰܚ. ܕܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܶܒܫܶܬ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܢܝ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܫܶܩܠܶܬ ܠܐܳ ܩܰܕܝܺܬ. ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܕܠܐܳ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐܳ ܡܩܰܘܶܐ ܀

81- ܥܝܺܪ̈ܶܐ ܒܟܰܘ ܠܶܗ. ܘܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܪܟܶܢܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܫܰܦܝܺܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܩܘܽܡ ܐܳܕܳܡ ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܙܶܠ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܪܚܶܡܬܳܗ̇. ܘܰܒܥ̈ܰܡܠܐܶ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ. ܗܘܝܺ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܀

91- ܬܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܘܒܰܣܝܺܡܬܳܐ. ܬܳܝ ܥܽܘܠܝ ܘܐܰܦܝܺܣܝ. ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ. ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܕܰܛܪܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܣܺܝܡ ܪܝܺܫܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܟܢܳܬܶܗ. ܘܰܡܒܰܟܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܠܝܺ ܘܳܝܠܝܺ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܰܢܝ ܀

24- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܠܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ

ܩܕܡ̄: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܠܶܗ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܘܢܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܕܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ. ܕܰܚܕܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܝܳܠܕܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܟܡܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܪܥܳܐ ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܚܰܣܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܚܳܐܶܝܢ: ܙܰܘܓܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܦܳܢܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܐܬܝ̈ܢܳ ܒܬܘܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒܙܰܘܚܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܛܘܽܒܳܐܳ ܠܐܶܡܳܐ  ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

2- ܠܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܓܰܒܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܫܪܺܝ ܒܶܗ ܚܶܟܡܰܬ  ܠܶܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܒܶܝܬ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܝܺܠܳܢ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܟܽܘܠ ܐܳܕܳܡ. ܘܠܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܽܘܬ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܦܐܺܪܶܗ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܢܳܒܰܥ ܡܶܢܶܗ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ. ܟܰܡܝܺܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ ܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐܳ ܡܰܐܟܶܐ ܠܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ. ܘܫܰܠܝܺܛܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܦܽܘܩܕܳܢܝ ܬܶܛܰܪ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܝܳܪܶܬ ܐܢܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܒܰܨܢܝܺܥܽܘܬܶܗ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܛܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܢܶܨܳܐ ܠܝܺܛܳܐ ܥܰܠ ܦܪܘܓܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܗܘܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܕܠܐܳܕܳܡ ܢܰܘܒܶܕ ܗܘܳܐ܀

25- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܕܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ. ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܐܘܽܪܝܳܐ. ܘܰܠܩ̈ܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܶܡܶܗ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܡܢܰܨܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܛܘܒܶܝܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܰܫܘܳܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܰܒܪܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܣܰܒܪܰܢܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܪܳܥܝܳܐ ܠܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܘܟܳܟܶܗ. ܕܢܰܓܕܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܨܒܳܬ ܪܰܒܘܽܬܶܗ. ܘܰܦܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ܀

ܕܫܠܝܚ̈ܐ:

2- ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܓܒܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܢܦܰܩܘ ܘܦܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܒܩܝܺܩܢܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܳܠܐ. ܘܬܳܐܘܡܰܐ ܒܰܪ ܬܘܽܠܡܰܝ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܚܰܠܦܰܝ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܛܰܠܝܳܐ. ܕܰܓܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܪܰܥܡܳܐ ܒܩܳܠܗ ܣܚܰܦ ܗܘܳܐ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܠܐܰܢܕܪܰܐܣ. ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܐܳ. ܕܬܰܒܰܪ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܡܰܬܰܝ ܥܰܡ ܡܰܪܩܳܘܣ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܠܘܽܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܰܬ ܐܰܪܕܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܐܰܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܕܰܝ ܫܠܝܺܚܳܐ. ܕܒܳܢܶܝܢ ܘܰܡܩܝܺܡܝܺܢ ܥܺܕܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܗܳܝ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܒܳܐ ܫܰܕܰܪ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

3-  ܒܐܽܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ܆ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܪܣܳܐ. ܘܰܠܩ̈ܳܠܐܶ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ. ܕܐܶܡܶܗ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܕܰܡܒܰܟܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܐܰܪܙܳܐ. ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܫܰܘܚܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܠܓܰܘ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܦܳܣܶܩ ܠܐܝܺܠܳܢܳܐ. ܕܫܰܦܝܺܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ ܀

4- ܬܰܘ ܨܽܘܬܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܫܰܪܒܶܗ ܕܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ. ܐܺܡܰܪ ܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܫܰܪܒܶܗ. ܒܪܳܗ̇ ܕܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܡܒܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝ. ܘܒܳܟܝܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܠܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܐܢܰܬܬܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܠܛܰܠܝܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܗ̇. ܘܙܰܡܢܰܬ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܣܰܓܺܝ ܚܕܺܝ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܡܶܗ. ܕܛܰܠܝܳܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܢܶܕܪܶܬ ܕܐܶܪܰܩܶܕ. ܘܐܶܚܕܶܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܩܶܕ. ܘܐܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܟ ܀

5- ܩܳܠܐܳ ܕܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܥܰܠ ܩܳܠ ܐܘܽܠܝ̈ܳܬܐ. ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܚܙܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܕܟܽܠܗ̇ܳ ܟܢܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܒܰܝܰܐ ܠܳܗ̇ ܒܡ̈ܶܠܐܶ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܣܳܡܽܘܗ̇ ܠܗܳܝ ܥܰܪܣܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܡܰܠܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ. ܒܶܟܝܳܐ ܠܐܳ ܒܳܥܶܐ. ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܥܕܶܝܢ ܡܰܦܪܰܚ ܠܶܗ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܰܘܪܶܬ ܠܶܗ ܀

ܥܠ ܒܪܬ ܢܦܬܚ :

6- ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܗܰܒܠܝܺ. ܕܐܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܽܘܬܝ. ܐܶܡܪܰܬ ܒܰܪܬ ܢܰܦܬܰܚ. ܠܐܰܒܽܘܗ̇ ܒܝܽܘܡ ܩܶܛܠܳܗ̇. ܐܶܦܽܘܩ ܠܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܐܶܦܗܶܐ ܒܶܝܬ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܪܰܟܶܒ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܦܰܩ̈ܝ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܚܕܳܐ. ܚܶܓ̈ܠܐܶ ܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ. ܘܪܦܣܳܐ ܕܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܫܰܦܝܺܪ ܗܘܳܐ ܘܝܳܐܶܐ. ܠܗܰܘ ܪܰܦܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ. ܕܰܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܪ̈ܶܟܢܶܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܨܶܦܪܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ. ܛܠܝܺܬܳܐ ܒܰܪܬ ܢܰܦܬܰܚ. ܕܡܶܛܽܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܗ̇ ܐܶܬܩܰܛܠܰܬ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇. ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܒܰܕܡܳܗ̇ ܕܰܛܠܝܺܬܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܢܶܕܪܶܗ. ܕܢܰܦܬܰܚ ܓܶܠܥܳܕܳܝܳܐ ܀

 

26- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܕܐܰܚܰܝ̈ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ: ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ.

ܩܕܡ̄ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܢܶܩܝܳܐ. ܕܐܰܪܝܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܠܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ. ܕܰܡܥܰܦܩܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ:

2- ܗܳܐ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܕܰܪܫܽܘܗ̇ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܒܰܥ ܒܳܗ̇ ܨܠܝܺܒܶܗ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇. ܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܝܳܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܐܶܢ ܠܐܳ ܪܳܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

3- ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܚܳܪܬܶ ܘܐܶܬܡܠܝܺܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܰܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܐܺܦܳܐ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒ ܪܰܒܶܗ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܕܠܐܶܘܰܬܝ ܐܰܘܒܶܕܬܶܗ. ܕܰܒܡܳܪܝ ܗܳܐ ܟܶܦܪܶܬ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܥܳܠܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܦܽܘܩ ܠܰܬܥܳܫܳܐ. ܩܰܒܪܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܢܽܘܚ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܟܐܺܝ ܡܳܪܝ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܠܢ. ܒܟܰܪܣܶܗ ܛܳܡܰܪ ܠܰܢ. ܢܨܪܝܺܘܗܝ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

5- ܡܳܐ ܕܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܐܰܚܳܝܗܝ ܒܛܰܝܒܘܬܟ. ܘܦܰܨܳܝܗܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܢܛܝܺܪܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܀

27- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܳܒܠܐܳ ܥܠܰܝܟ ܐܳܘ ܢܰܣܛܽܘܪ. ܕܰܩܪܰܝܬܳܗ̇ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܟ. ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܩܳܒܠܐܳ ܨܶܝܕ ܒܪܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܶܪܝ ܢܶܣܛܽܘܪ ܛܳܠܶܡ ܠܝܺ. ܘܐܳܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܝܶܠܕܶܬ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗܘ܀

2- ܣܪܳܦܳܐ ܠܰܓܡܘܽܪܬܳܐ. ܠܐܳ ܐܰܡܪܰܚ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܰܪܒܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܐܰܚܕܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܐܰܟܠܳܗ̇. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܀

3- ܚܠܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܦܺܝܚ. ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܶܗ. ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܦܳܐܰܚ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܳܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܐܳ ܚܳܐܶܒ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

4- ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇. ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܐܶܡܠܶܝܘܗܝ. ܗܳܐ ܦܬܝܺܚ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܦܘܽܡܶܗ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܡܠܝܺܘܗܝ ܐܳܢܬ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܕܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

5-  ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܚܬܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܐܶܬܬܠܝܺܬ ܥܠܰܘܗܝ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܦܰܠ܀ 

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

6- ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܫܝܽܘܠ ܨܶܝܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܙܶܓ ܗܘܳܐ. ܕܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܀

28- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܶܬܟܰܬܒܳܐ: ܐܰܢܬܝ ܐܰܠܦܶܬܳܢܝ

ܩܕܡ̄: ܕܬܝܒܘܬܐ

1- ܐܰܢܬ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܓܰܙ̈ܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܣܦܶܐ ܘܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܟ. ܕܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝܟ ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܟ. ܠܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܕܰܣܥܺܝܬ ܘܥܶܒܪܶܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܢܳܐ. ܘܚܳܕܶܐ ܠܝܺ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ. ܕܗܳܐ ܣܚܺܝܦܳܐ ܗܝ ܪܰܒܽܘܬܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ. ܐܰܦܢܳܢܝ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܝ܀

ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ :

2- ܐܳܘ ܝܰܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܶܟܢܰܬ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܘܰܣܠܶܩ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܝܰܠܕ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܘܗܰܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ:

3- ܫܢܰܘ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܫܶܐܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܳܛܪܝܺܢ ܩܰܒܪܳܟ. ܘܕܒܰܪܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܣܓܺܝܘ ܘܦܰܩܶܕܘ ܘܙܰܗܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܕܠܐܳ ܠܰܡ ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܰܢܚܰܠܨܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢܟܽܘܢ ܀

29- ܣܒܠܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܛܥܶܢܬܶܗ  ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܘܠܐܳ ܝܶܩܕܰܬ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܗ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܙܳܐܶܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܒܪܝܺܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܟܝܘܬܗ̇܀

2- ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܟܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܩܶܣܛܳܐ ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܪܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

3- ܡܰܢܽܘ ܕܠܐܳ ܢܶܬܗܰܪ ܐܰܚܰܝ̈. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܥܽܘܠܐܳ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܶ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇. ܘܡܰܝܢܩܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

4- ܬܪܶܝܢ ܥܽܘܒܺܝ̈ܢ ܝܰܠܕܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܘܠܳܕܺܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܒܽܘܟ ܝܰܠܕܳܟ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܰܝܬ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐܳ ܫܘܽܠܳܡܳܐ. ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܀

 

      -#1-
ܕܣܗ̈ܕܐ :

5- ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܠܶܬ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳܝܺܬ. ܘܣܰܝܦܳܐ ܠܛܝܺܫܳܐ ܟܰܕ ܡܰܒܪܶܩ. ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ ܀

6- ܒܡܽܘܫܶܐ ܚܳܪ ܗܘܰܘ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐ ܗܘ. ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪܳܐ ܚܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܒܚܰܕ ܓܰܪܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܗܽܘܢ ܀

7- ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܪܓܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܩܛܝܺܠܝܺܢ. ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܽܘܒ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܕܰܢܫܺܝܛܺܝܢ. ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܥܠܺܝܒܺܝܢ. ܘܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐܳ ܗܘܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܝܳܬܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀

8- ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܠܠܰܬ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܠܶܥܙܰܬ ܒܰܫ̈ܠܝܺܚܶܐ. ܗܺܝ ܙܶܡܪܰܬ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܰܠܰܘ ܘܐܰܫܩܺܝܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܰܟܶܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

9- ܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܝܺܕ ܙܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܐܰܗܪܽܘܢ ܘܠܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܘܠܐܳ ܐܶܡܪܰܬ ܕܦܶܪܥܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܗܳܝ ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܰܕ ܩܰܠܝܺܠ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܳܪܰܥ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

01- ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐܳ ܗܳܘܶܐ. ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܝܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪ. ܥܰܠ ܐܳܫܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܬܫܰܥܡܳܐܐ ܫܢ̈ܝܺܢ ܚܳܝܶܐ ܗܘܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܩܰܛܠܶܗ. ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐܳ ܗܳܘܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܀

11- ܐܠܰܗܳܐ ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܶܗ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܠܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܕܰܚܙܰܝ̈ܢܳܝܗܝ ܕܰܣܡܺܝܟ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܀

21- ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ. ܚܕܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܡܺܝܬܶܗ. ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

31- ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܙܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܟܰܐܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܡܚܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܙܟܰܐܘܽܗܝ ܗܘܰܘ. ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܗܺܝ ܫܰܦܶܠܬܶܗ. ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ. ܕܟܰܕ ܚܰܝ. ܐܰܢܬ ܬܩܰܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

41- ܡܰܠܶܠܘ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܐܰܥܬܶܩ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܰܙܰܚܘ ܒܶܗ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܶܗ. ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܟܠܝܺܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܩܰܠܣܽܘܗܝ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܀

51- ܪܳܒܘ ܗܘܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ. ܪܳܒܘ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܶܗ. ܪܳܒܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ. ܪܳܒܘ ܐܳܦ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܚܰܕ ܠܚܰܕ ܣܰܒܰܪܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܀

30- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܕܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܩܕܡܝܬ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܬܗܰܪܘ ܒܰܛܠܝܺܬܳܐ. ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܶܗܒܰܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

2- ܝܰܒ̈ܶܒܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܚܳܬܟܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܩܰܛܠܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܕܠܐܳ ܬܘܽܒ ܢܶܛܥܶܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܀

3- ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܓܢܶܐ ܝܰܠܕܶܟܝ. ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܺܝ̈ܓܠܐܶ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

4- ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܪܘܺܝܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܰܒܫܶܩܝܶܗ ܪܰܒܳܐ ܫܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܀

5- ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܒܗܶܬ ܒܺܝܫܳܐ ܘܐܰܚܦܰܪ ܘܐܰܝܠܶܠ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܒܘ ܗܘܰܘ ܒܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

6- ܨܰܠܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܐܰܦܝܺܣܘ ܘܰܒܥܰܘ. ܕܢܶܣܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕܬܰ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܬܙܰܝܰܚܝ ܥܰܕܥܐܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

7- ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܘܺܝܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

8- ܫܶܡܥܶܬ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ. ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܓܠܽܘܙܰܝܢܝ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ܀

9- ܬܶܩܪܶܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܐܺܝܠ. ܘܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܝܺܠ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

01- ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܚܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܳܐ ܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܥܡ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܥܓܝܺܢܝܺܢ ܒܰܚܒܳܠܐܳ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

11-  ܚܽܘܣ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܢܶܪܥܰܡ ܩܳܠܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܢܰܒܗܶܬ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܡܒܰܙܰܚ ܒܰܢ ܀

21- ܐܰܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒ̈ܳܢܰܝܢ. ܘܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܐܰܫܩܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀

31- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܕܐܳܐܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

ܩܕܡܝܬ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܝܶܠܕܰܬ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܘܰܗܘܳܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܐܰܚܺܝ ܠܰܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

2- ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܬܰܘ ܣܰܒܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܟܘܢ. ܘܺܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

3- ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܳܐ ܕܐܰܩܒܠܽܘܗܝ. ܗܽܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܦܬܰܚ. ܘܰܟܪܽܘܒܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܘܙܳܡܰܪ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܘܡܰܦܨܰܚ ܠܗܘܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܫܒܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܰܒܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ. ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܛܝܺܢ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܝܰܒܒܳܐ ܘܕܳܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ ܀

32- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܪܳܡ ܫܰܪܒܶܟܝ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܐܶ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܀

2- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܪܳܡ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܐܶ. ܘܠܐܳ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܫܘܽܦܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܘܽܒܳܗ̇ ܀

3- ܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ. ܘܐܰܦܶܩ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܡܠܝܺ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦܣ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܀

4- ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢ̈ܶܬܠܳܢ ܠܶܟܝ. ܕܰܫܘܺܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܐܰܝܢܶܩܬܝܺܘܗܝ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܠܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܕܫܠܝ̈ܚܐ :

5- ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܗܰܠܶܟܘ. ܕܰܢܡܰܢܽܥܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܰܣܢܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

6- ܡܠܰܟ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘ. ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ. ܢܣܰܟ ܠܗܽܘܢ ܚܶܟܡܰܬ ܠܶܒܳܐ ܀

ܕܚܕ  ܩܢܘܡܐ :

7- ܐܰܝܟ ܐܠܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܨܚܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ ܐܳܦ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܛܰܪ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܣܓܺܝ ܘܰܡܠܰܟ ܪܽܘܚܩܽܘܕܳܫܐ ܀

8- ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܘܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ : 

9- ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܗܰܠܶܟܘ. ܕܰܢܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܣܢܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

01- ܕܳܠܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܰܕܫܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܽܘܚܳܗ̇. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܶܒܩܰܬ ܟܽܠ ܘܰܫܪܳܬ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܰܬ ܘܰܫܪܳܬ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

11- ܒܳܥܐܶ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ. ܐܰܘ ܪܰܚܶܡ ܐܰܘ ܠܐܳ ܬܢܰܚܶܡ. ܐܘܰ ܐܰܚܳܢܝ ܠܝܺ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܐܰܘ ܐܶܫܟܰܒ ܘܐܶܫܠܐܶ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܘܠܐܳ ܀

21- ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܝܰܗܒ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܫܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܰܝܟ. ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

31- ܥܒܳܪ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ. ܠܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܘܰܚܛܝܺܬܳܐ ܐܶܚܕܰܬ ܢܽܘܡܺܝ. ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܘܛܘܽܗܡ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ. ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܀

41- ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܳܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܢܳܝܕܳܐ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܳܗ̇. ܕܬܶܬܶܠܝ ܚܘܽܫܒܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܘܣܳܠܩܝܺܢ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

51- ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܽܠ ܕܰܣܒܰܠܬ. ܚܰܫܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ. ܕܠܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܙܰܩܦܘ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܩܛܰܠܘ ܣܳܐܢ̈ܶܐ ܩܒܰܪܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܦܝܺܘ ܩܰܒܪܳܟ. ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܩܰܒܪܳܟ ܀

61- ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܙܰܟܺܝ ܠܶܠܝܶܗ ܘܐܝܺܡܳܡܶܗ. ܐܝܺܡܳܡܶܗ ܙܟܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܘܠܶܠܝܶܗ ܬܘܽܒ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܰܡܠܶܟܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܀

71- ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܐܰܒܳܐ ܒܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܚܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ ܡܰܝܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܶܟܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܀

81- ܩܝܳܡܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܩܳܡ ܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

91- ܕܳܠܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܟܰܪܟܽܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܰܪܟܶܗ ܟܪܽܘܒܳܐ. ܕܐܝܺܠܢܳ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܺܥܳܐ ܒܶܗ. ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܀

33- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܢܰܓܝܺܪܳܐ: ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܙܡܰܪ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ.

1- ܐܶܙܡܰܪ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܶܡܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܝ ܘܐܶܡܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ:

2- ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܘܢ܀ 

ܕܬܝܒܘܬܐ:

3- ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܝܪܳܐ. ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܟ. ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܐ ܠܚܰܘܒ̈ܰܝܢ. ܚܛܰܝܢ ܘܐܶܬܡܠܝܺܢ ܥܰܘܠܐܳ. ܫܦܰܪܰܢ ܘܐܶܬܡܠܝܺܢ ܚܽܘܬܪܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܠܐܳ ܪܳܚܡܳܐ ܕܦܳܪܶܩ. ܟܽܠܢܳܫ ܓܠܐܶ ܨܰܘܪܗ ܘܥܳܐܶܠ ܕܢܶܫܬܰܐܠ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܕܫܰܒܰܚܬܳܟ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܀

5- ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܝܰܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܫܟܰܚܢܰܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܚܶܠܡܳܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܢܰܝܠܶܠ ܕܒܰܙܰܚ ܒܰܢ. ܥܳܠܡܳܐ ܕܐܰܫܰܪܢܳܝܗܝ ܀

6- ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܫܳܘܚܽܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܀

34- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܫܰܚܪܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐܳ ܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܬܰܗܝܺܪ̈ܳܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ. ܚܰܠܒܳܐ ܕܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܝܢܩܳܐ ܠܙܳܝܽܘܢܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ. ܚܰܝܳܒ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܰܘܪܒܶܟܝ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

2- ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܛܘ̈ܒܶܐ. ܡܰܬܩܰܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܟܠܝܺܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܦܳܠܚ̈ܶܐ ܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܰܘܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ. ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܫܳܛܘ ܘܐܰܣܠܝܺܘ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

3- ܫܰܚܪܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܝܳܨܢ. ܒܰܫܡܶܗ ܩܪܳܐ ܘܫܰܡܗܶܗ. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܰܐܢܺܝ ܬܽܘܒ ܫܰܚܪܶܗ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܕܪܽܘܫܡܳܐ ܗܰܘ ܣܰܢܝܳܐ. ܐܶܬܪܫܶܡܘ ܕܓܰܢܳܒܰܐ ܗܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܢܩܶܐ ܠܚܽܘܒܳܠܳܗ̇ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܰܒܪܩܝܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܡܥܺܝܪ ܠܰܫ̈ܟܺܝܒܰܝ ܫܝܽܘܠ. ܛܳܝܣܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܐܳ ܫܰܡܥܽܘܗܝ. ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܀

35- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܢܬ ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܐܶܡܰܠܶܠ. ܫܰܪܒܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܣܳܒܶܟ ܐܢܳܐ. ܕܰܬܗܝܺܪ ܗܽܘ. ܐܦ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܒܪܝܺܟ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ ܀

2- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܠܶܕܰܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓܳܐ.  ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܥܰܠ ܩܥܳܐ ܒܫܽܘܩ̈ܰܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܪܶܬ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܠܘܽܟܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

3- ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܒܟܶܠ ܠܶܫܳܢ. ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܺܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܙܟܰܝܬܽܘܢ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ. ܘܐܰܥܕܺܝܬܽܘܢ ܐܳܦ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܠܰܟܠܝܺܠܐܳ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܩܢܺܝ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

4- ܓܥܐܳ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܐܝܺܩܳܪܳܟ. ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܣܬܰܟܟܰܬ. ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܗܶܢܽܘܢ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܬ ܘܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܰܫܪܳܪܳܟ ܣܳܘܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܩܛܝܺܠܐܳ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܢܰܨܰܚ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

5- ܝܰܘܡܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܢܛܰܝܶܒ ܟܽܠܰܢ. ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܐܕܰܝܢ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦ̈ܰܐܕܰܝܢ. ܕܫܰܦܝܺܪ ܕܳܠܩܺܝܢ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

7- ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܳܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܶܩ. ܕܚܰܪܬܗܽܘܢ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܰܛܝܰܬ. ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܝ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܰܛܝܺ ܠܗ. ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܰܢ ܀

8- ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܪܒܰܚܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܩܢܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܦܶܨܘ ܚܶܠܐܳ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܝܺܠ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܀

36- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܕܐܰܘܫܶܛ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܙܝܺܙܳܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܳܟ. ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦ̈ܰܝܗܘܢ ܒܩܘܽܕܳܫ̈ܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܪܰܝܬ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܝܺܬ ܀

2- ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܡܰܬܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܩܪܳܗ̇ ܕܐܰܚܝܺܕ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.  ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܐܰܟܪܶܙ ܘܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

3- ܫܰܦܝܺܪ ܫܽܘܪܶܟܝ ܐܽܘܪܗܳܝ. ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܶܟܝ. ܫܰܦܝܺܪ ܛܘܽܪܶܟܝ ܪܳܡܳܐ. ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܘܩܳܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܝܨܳܢ. ܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܽܘܣ̈ܳܝܶܐ. ܘܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ. ܕܰܡܠܶܝܢ ܩܰܕܝܽܫ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪܰܬܝ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܫܒܺܝܚܰܬܝ ܒܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܓܰܪ ܕܒܰܢܝܶܟܝ ܀

4- ܦܪܰܚܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܳܐܐܰܪ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܣܢܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܐܰܣܠܝܺܘ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܰܪܚܶܡܘ ܠܰܙܩܝܺܦܳܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܚܝܺܠܬܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܣܘܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܣܰܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܒܰܕܡܘܽܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܒܢܶܓܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܫܰܠܘ ܗܘܰܘ ܬܳܐܓܳܐ ܡܠܐܶ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܒܰܟܠܝܺܠܐܳ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

5- ܕܳܡܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܫܰܢܬܳܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܕܳܡܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܢܺܝܣܳܢ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܘܰܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܙܰܪܥܳܐ ܒܰܚܕܰܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܐܶܢ ܨܗܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗ ܘܡܳܐ ܕܰܟܦܶܢܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܬܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܡܶܛܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܀

6- ܐܰܘܫܶܛ ܠܝܺ ܡܪܳܝ ܒܺܪܝܟܳܐ. ܩܰܠܝܺܠ ܡܶܢ ܥܘܬܪܟ ܒܝܰܪܚܳܟ ܕܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠ. ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ. ܘܰܥܬܰܪܘ ܒܳܗ̇  ܘܐܶܨܰܛܰܒܬܘ ܒܳܗ̇. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܣܒܳܐ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܒܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܒܫܳܐ ܒܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܒܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ. ܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܀

7- ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܶܐܬܝܺܬܶܗ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܚܰܘܺܝ. ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܟܣܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܙܳܟܶܐ ܐܢܳܫ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܙܟܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܘܐܶܬܝܰܥܰܢ ܒܠܶܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܀

8- ܗܳܢܰܘ ܢܺܝܣܳܢ ܕܣܰܒܥܳܐ. ܕܫܳܪܶܐ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܢܺܝܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܨܰܘܡܳܐ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܐ. ܕܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܫܗܪ̈ܶܐ. ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܫܪܳܐ ܠܪܶܥܝܳܐ. ܠܐܳ ܢܕܰܡܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܪܶܥܝܰܢ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܢܶܣܓܶܐ ܢܶܬܠܰܥܰܒ. ܨܰܘܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ. ܒܘܣܳܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܛܶܟܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܀

ܕܥܢ̈ܝܕܐ : 

9- ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܳܪܝ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܡܩܝܺܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

 

ܣܒܠܬܐ ܐܚܪܬܐ : ܕܟܦܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ ܣܳܠܶܩ: ܒܚܰܕܶܬ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

01- ܘܐܶܢܳܐ ܕܠܐܳ ܟܶܦܪܶܬ. ܒܕܶܢܚܳܟ ܘܒܰܥܡܳܕܳܟ. ܘܠܐܳ ܢܛܰܦ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܬܶܛܪܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܚܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܣܰܬܰܪ ܠܚܰܠܳܫܘܽܬܝ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

11- ܠܶܟܝ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܛܘܽܒܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܐܳ ܡܰܢܗܰܪ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ ܀

21- ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܒܶܗ. ܡܶܢܟܽܠ ܡܰܠܳܠܐܳ. ܘܥܶܠܳܝ ܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܺܠܶܕܬܗܶ. ܘܰܢܛܝܺܪܝܺܢ ܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܫܬܘܽܩ ܠܳܟ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܫܠܺܝ ܠܳܟ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܐܰܘܕܳܐ ܘܠܐܳ ܬܥܰܩܶܒ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

31- ܗܳܐ ܢܒܺܝ̈ܺܐ ܕܰܪܫܽܘܗ̇. ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܒܰܥ ܒܳܗ̇. ܨܠܝܺܒܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܠܐܳ ܪܳܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܀

41- ܩܳܪܶܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܡܚܰܒܶܒ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܝܳܡܶܐ ܒܪܺܝܫ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܚܰܬܢܳܐ ܘܰܙܡܺܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ . ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ: 

51- ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܦܳܪܚܺܝܢ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܟܳܫܪ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܥܰܠܝܺܘ. ܕܥܰܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܝܳܪܬܝܺܢ ܒܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܘܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

61- ܗܳܐ ܪܳܥܝܰܢ ܟܺܐܢܳܐ. ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܩܪܳܐ ܘܙܰܡܶܢ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܪܥܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܡܰܢܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܠܘܰܝ ܕܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

71- ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܐܳܐܰܪ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ. ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܝܺܘ. ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ . ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

37- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܰܒܳܐ

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

1- ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܬܚܰܫܶܒܬ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܘܡܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܥܶܪܨܰܬ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܬܰܛܥܝܺܘ. ܛܥܰܐܘܽܗܝ ܡܶܢܫܶܝܠ. ܠܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܰܢܬܳܐ ܕܽܝܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܘܠܶܒܗܽܘܢ ܪܳܘܶܙ ܗܘܳܐ. ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܣܳܡܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܐܳ . ܗܰܘ ܕܰܘܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܪܟܢܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܢܚܶܬ ܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀

2- ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܨܒܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܐܰܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܣܳܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܝܳܪܬܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܫܰܠܝܺܛܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܡܰܢ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܫܽܘܛܝܽܘܗܝ. ܠܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܽܗ. ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܠܶܗ ܬܽܘܒ ܐܶܬܬܰܚܬܝܺ. ܬܢܺܝ ܡܳܪܝ ܘܚܰܕܶܬܳܝܗܝ. ܘܪܰܟܶܒ ܩܺܝܢ̈ܳܬܶܗ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

38- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ

ܩܕܡܝܬ : ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

1- ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܐܳ ܣܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܟܶܢܳܪܝ ܕܐܰܡܪܰܚ ܘܺܐܡܰܪ. ܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܠܝܺ . ܘܕܐܶܫܬܽܘܩ ܬܰܪܥܝܺܬܝ ܗܳܐ ܕܳܝܢܳܐ ܠܺܝ. ܕܠܐܳ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܘܡܶܬܥܰܩܰܒ ܣܳܟ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܡܰܚܪܰܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܢܶܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ. ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦ̈ܝܺܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܀

2- ܪܡܰܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܠܢܳܨܪܰܬ ܗܳܝ ܕܰܓܠܝܺܠܐܳ. ܘܩܰܒܠܳܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܟܬܝܺܒܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܛܒܺܝܥܳܐ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܶܪܕܶܐ ܩܰܠܝܺܠܐܳܝܺܬ ܠܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܒܚܐܦܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܣܓܶܕ ܠܳܗ̇ ܀

3- ܒܰܪܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܶܪܟܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܓܰܢܒܳܪܳܐ  ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܕܠܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܳܗ̇. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܗ̇ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ:

4- ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪܟܘܢܐ ܕܐܰܪܳܐ ܣܕܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܗܘܰܘ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܛܶܦܣܰܬ ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܶܚܕܰܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܕܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܶܬܕܒܰܚ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

5- ܐܳܢܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܙܟܝܺܬ ܠܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܟܫܶܝܢ ܠܝܺ ܒܰܫܝܘܽܠ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܚܙܺܝ ܓܽܘܢ̈ܚܶܐ. ܘܩܽܘܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܬܰܓܪܽܘܡܬܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܩܰܫܝܳܐ ܥܽܘܓ ܒܰܪ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ. ܘܐܰܓܶܣ ܒܗ̇. ܐܶܢܳܐ ܣܚܰܦܬܶܗ ܘܐܰܪܡܺܝܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܐܰܪܝܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܳܦ ܫܰܦܶܠܬܗ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܀

6- ܨܺܝܕ ܠܝܺ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܬܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܟܠܐܳ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܚܰܦ. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܣܰܟܘܠܬܳܢܳܐ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܡܠܐܶ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܥܶܨܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܳܫܶܬ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡܪ ܡܰܘܬܳܐ܀

7- ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ. ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܩܪܳܐ. ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܨܶܝܕܰܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܥܶܠܶܬ ܦܶܬܚܶܬ ܘܰܩܪܝܺܬ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܛܥܶܐ ܠܝܺ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܗܳܐ ܟܬܝܺܒܺܝܢ ܠܝܺ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܳܘ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܥܶܠܶܬ ܕܐܶܥܒܶܕ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܘܐܶܚܰܘܶܝܟ ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܕܦܳܠܶܛ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܀

8- ܦܟܺܝܪ ܠܝܺ ܫܶܡܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܬܰܒܰܪ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܥܘܽܪ̈ܠܐܶ ܕܰܦܠܶܫܬ. ܐܳܦ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܶܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ. ܕܰܠܛܰܒܝܳܐ ܨܳܕ ܩܰܠܝܺܠܐܳ. ܠܰܥܫܳܐܝܺܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕܳܥ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܝܽܘܐܳܒ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ. ܚܶܡܠܶܬ ܣܰܝܦܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ܀

9- ܝܶܫܘܽܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܠܳܬܝܺܢ ܚܪܰܒ. ܘܰܡܠܐܳ ܠܝܺ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܥܶܐ. ܐܰܚܪܶܒ ܠܐܝܺܪܺܝܚܽܘ ܘܰܒܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܳܐ. ܘܐܰܚܪܶܒ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܠܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܕܳܡܶܝܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܥܳܒܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܥܕܺܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܀

39- ܣܒܠܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܐܰܫܩܠܶܬ ܠܕܽܘܟܳܝ̈ܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ

ܕܬܝܒܘܬܐ :

1- ܐܰܫܩܠܶܬ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܛܝܺܬܶܗ ܠܢܰܚܠܐܳ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܗܰܘ ܫܳܘܶܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܚܙܺܝܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܳܝ ܠܝܺ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܰܠܝ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܀

2- ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܠܶܫܳܢܝ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܰܠܝܘܽܩܪܳܐ ܕܚ̈ܰܫܰܝ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢܝ. ܕܠܰܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܘܽܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܀

3- ܐܳܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܕܰܣܒܝܺܟܺܝܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ. ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܢܘܽܪܳܐ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܘܠܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܀

4- ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰܒ ܠܝܺ ܦܳܪܘܽܩܝ. ܕܗܺܝ ܬܳܒܥܰܬ ܡܶܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܪܰܪ ܒܺܝ. ܘܐܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܩܦܽܘܠ ܡܶܢܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܶܒܫܶܬ. ܘܐܰܢܬ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ . ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܟܰܣܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܀

5- ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܝ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܝܺܡܝܺܬ ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ. ܕܠܐܳ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܢܡܽܘܬ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܐܰܘܡܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܟ ܠܳܟ. ܘܳܝܠܺܝ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܟܰܣܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܀

6- ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܠܶܗ ܠܢܘܽܢܳܐ ܩܺܝܛܳܘܣ. ܕܰܡܫܰܐܠܝܺܢ ܠܶܗ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܟܠܶܬ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܝܺܬ ܕܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܳܟ. ܚܰܕ ܙܰܕܝܺܩܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܐܠܶܦܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܒܺܝ ܘܐܶܢܳܐ ܒܠܰܥܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܝ ܀

40- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܕܰܠܡܽܘܢ ܐܘܟ̈ܳܡܶܐ

ܩܕܡܝܬ: ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

1- ܫܰܦܝܺܪ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܘܕܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܘܽܕܶܗ. ܒܩܳܠ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܗܳܝ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܢܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘ̈ܫܛܳܢ ܠܶܗ. ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܓܐܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܘܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܟܪܺܝܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܓܳܗܪܺܝܢ ܬܐܓܡ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܡܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܀ ܕܣܗܕ̈ܐ:

2- ܣܰܓܝ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܣܰܓܝܺ ܦܰܐܝܳܐ. ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܘܓܽܘܙܳܠܐܳ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܶܬܡܰܢܰܥܘ ܗܘܰܘ ܠܰܠܡܺܐܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ:

3- ܦܬܝܺܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܺܐܬܘܽܢ ܨܶܝܕܰܝܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܝ. ܘܰܕܠܐܳ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܝ. ܩܳܪܶܐ ܩܳܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܓܶܢܣ̈ܶܐ ܘܛܘܽܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܒܝܺܫ̈ܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

4- ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܒܪܰܢܝ. ܘܫܰܩܠܰܢܝ ܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܝܺ. ܕܗܳܕܶܐ ܗܝܺ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܒܠܝܺܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܰܦܠܝܺܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܦܟܺܝܪܺܝܢ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܶ. ܗܳܪܟܳܐ ܪܡܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܝܺܬ ܠܶܗ. ܪܽܘܚܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܢܚܘܽܪ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܗܝܺ ܚܰܪܬܳܐ. ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܝܺܠ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

5- ܠܡܽܘܢ ܐܘܟ̈ܳܡܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܛܠ ܥܰܘܠܰܢ ܠܐܳ ܪܓܝܺܫܝܺܢܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܘ̈ܢܰܝܢ. ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ  ܘܠܐܳ ܪܳܢܶܝܢܰܢ. ܒܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܰܢ. ܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝܢ ܘܰܛܠܶܩܘ ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܠܐܳ ܬܳܟܣܺܝܢܰܢ. ܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ. ܘܐܰܝܟ ܬܳܒܘܥܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܕܩܽܘܡ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܘܽܢ ܒܰܛܝܺܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܝܺܠ ܡܰܕܪܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܒܶܫ܀

41- ܣܒܠܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܐ

ܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܐܶ.

1- ܕܳܢܰܚ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܰܠܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܕܘܽܡܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܥܰܠ ܛܘܽܪܳܐ ܕܬܳܒܘܽܪ. ܘܰܨܡܰܚ ܒܢܘܽܗܪܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܳܠܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܰܝܟ.ܐܰܝܟ ܒ̈ܢܰܝ ܩܽܘܪܰܚ. ܕܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܗ̄ܘܗ̄. ܐܶܠܐܳ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗ̄ܘܗ̄. ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܒܗ:

2- ܣܰܩܪܽܘܢ ܘܢܶܦܠܰܬ ܒܺܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܟܰܣܝܽܘܢ ܛܶܠܳܠ̈ܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܘܐܶܬܳܐ ܫܘܽܠܳܡܳܐ. ܘܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܛܝ̈ܺܠܐܶ ܗ̄ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܗܳܐ ܡܫܰܐܠܝܺܢ ܠܝܺ. ܕܣܰܓܝܺ ܚܛܝܺܬ ܠܳܟ ܗ̄ ܘܣܰܓܝܺ ܫܶܡܥܶܬ ܕܥܰܙܺܝܙ ܘܰܩܫܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ. ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ ܘܣܰܓܝܺ ܚܳܕܶܐ ܠܡܰܦܘܽܠܬܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܰܢܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܢܚܽܘܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܝܺ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ ܀

ܐܚܪܢܐ :

3-  ܕܢܰܚ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܰܠܕܳܟ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܛܘܽܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܘܐܰܨܡܰܚ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܚܰܕܬܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܙܰܠܓ̣̈ܶܐ. ܕܝܘܠܦܳܢ̈ܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܗܰܘ ܐܠܺܝܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܬܳܒܽܘܪ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܐܶܬܬܰܢܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܘܰܒܣܘܽܪܳܕܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܟܽܠ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒܘ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

4- ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܥܰܠ ܛܘܽܪ ܬܳܒܘܽܪ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܒܡܶܬܝܺܬܶܗ. ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ . ܚܕܺܝܘ ܒܶܗ ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܕܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܬܘܽܒ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܐܶܬܕܰܡܝܺܘ ܒܶܗ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܘܪܶܬ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܩܥܰܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

5- ܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܙܳܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܶܨ ܐܘܽܪܚܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܣܥܰܪ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܐܘܳܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܦܶܨ ܚ̈ܶܠܐܶ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܰܩܝܺܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܘܽܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

 

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܡܪܢ ܟܬܒܝܢܢ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܩܕܡܝܐ :

1- ܩܽܘܡ ܝܰܡܠܺܝܟܳܐ. ܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܙܒܶܢ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܶܬܡܳܠܝ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܰܚܫܶܡܢܰܢ ܒܗ ܀

2- ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܠܘܽܗܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢܗܶܝܢ ܀

4- ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܟܒܝܺܢ ܐܰܢܬ ܗܳܪܟܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

5- ܐܳܙܠܝܺܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܣܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܥܳܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܘܠܶܗ ܠܐܳ ܩܳܪܶܒ ܀

6- ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܐܰܢܬ ܗܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܟ. ܘܚܰܣܝܺܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܬܶܚܕܶܐ ܙܳܕܶܩ܀

7- ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܀

8- ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܟܰܠܬܽܘܢ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܘܽܪܚܳܐ ܘܓܝܺܫܪܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

9- ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܚܫܺܝܠ ܘܰܩܪܺܝܡ ܒܐܽܘܡܳܢܘܽܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܒܰܐܣܺܝܠܝܘܳܣ ܚܬܝܺܡ ܒܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

01- ܐܳܡܪܳܐ ܕܺܝܢܰܐ. ܕܥܳܩܬܶܗ ܬܶܣܓܶܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐܶܡܶܗ. ܕܐܒܝ ܐܰܣܟܶܠ ܒܰܢ ܕܰܚܠܰܛ ܥܰܡܰܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ.

ܚܡܝܫܝܐ:

11- ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܝܺܗܘܽܕ ܒ̈ܢܰܝ ܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

21- ܬܳܐ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܐܰܝܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐܶܡܳܟ. ܘܢܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܶܗ ܘܢܶܚܪܽܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܫܟܝܺܡ܀

31- ܡܳܪܳܗ̇ ܕܐܶܡܶܗ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܕܗܳܐ ܦܰܪܫܽܘܟ ܡܶܢܝ. ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܝܺܢ ܐܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕܰܝܟ ܘܐܶܚܙܶܐ ܙܩܺܝܦܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

41- ܚܰܛܦܰܢܝ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܐܠܶܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ. ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܐܶܗܰܠܶܟ ܒܳܟ ܀

51- ܐܳܘ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܪܟܝܺܒ ܚܺܐܦܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܘܰܚܙܺܝ ܟܢܳܬܳܟ ܘܐܰܩܶܠ ܪܶܗܛܳܟ ܀

61- ܐܶܡܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܘܽܢ ܫܳܡܥܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܐܶܠܐܳ ܕܘܳܝ ܠܶܟܝ ܘܳܝܠܶܟܝ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪܶܟܝ ܀

71- ܢܘܽܗܪܶܟܝ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܘܒܳܒܰܬ ܥܰܝܢܶܟܝ ܐܶܬܥܰܘܪܰܬ ܠܳܗ̇. ܬܒܰܪܽܘܗܝ ܠܠܶܒܶܟܝ ܘܐܰܝܢܰܘ ܣܰܒܪܶܟܝ ܕܰܬܣܰܟܶܝܢܝ ܠܶܗ ܀

ܫܒܝܥܝܐ:

81- ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܩܘܽܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܫܰܒܚܳܝܟ ܠܶܫܳܢܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܀

91- ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܡܰܟܝܺܟܳܐܝܺܬ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܫܝܺܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

02- ܦܰܢܺܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܐܶܡܰܪ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܝܺ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܢ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܐܝܺܬܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܀

12- ܠܐܳ ܒܢ̈ܳܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܒܢ̈ܳܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܰܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܐܳ ܝܺܠܶܕܝ̈ ܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

22- ܐܳܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܗܒܳܟ ܘܐܰܝܟܰܘ ܣܺܐܡܳܟ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܣܢ̈ܰܝܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܳܦ ܩܰܝܛܘܽܢܰܝ̈ܟ܀

32- ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܝܺ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡܽܘܢ ܬܶܚܛܶܐ ܘܰܠܡܺܘܢ ܬܶܩܢܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܠܨܳܟ ܬܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܐܳ ܘܬܶܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܐ܀

42- ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܠܐܰܝܟܳܐ ܡܰܛܝܺܘ ܐܽܘܚܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

52- ܐܶܢܗܽܘ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܐܳ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܘܽܬܝ. ܡܳܢܳܐ ܝܶܬܪܶܬ ܐܰܘ ܝܳܬܰܪ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܀

62- ܨܠܘܽܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܘܽܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ. ܘܠܰܨܠܳܘ̈ܳܬܶܟܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

72- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܝܺܒ ܢܘܽܗܪܳܐ ܀

82- ܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܫܰܝܶܢ ܓܽܘܕ̈ܶܝܗ̇ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܀

92- ܚܳܣ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܣܕܽܘܡ. ܘܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܙܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܦܘܽܡܝ ܐܶܒܠܰܥ ܀

 

ܬܘܒ ܙܘܡܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܦܪ̈ܘܦܣܠܡܘܢ ܕܥܐܕ̈ܐ ܘܕܥܢܝ̈ܕܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܟܠ ܓܢܣ

ܩܕܡܝܬ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܚܘܕܬܗ̇ :

1- ܐܰܠܳܗ ܐܠܰܗܳܝ̈ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚ̈ܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ܀

ܐܚܪܢܐ:

2- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܳܪܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܐ :

3- ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܟܝ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܐܚܪܢܐ :

4- ܚܙܺܝܬ ܫܰܡܰܫ̈ܶܐ ܕܐܰܝܟ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܥܰܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :

5- ܘܢܶܦܩܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܐܶܟܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܪܝܢܐ ܕܕܢܚܐ:

6- ܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܀

7- ܥܰܡܝ ܨܽܘܬ ܢܳܡܘܽܣܝ ܘܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܘܰܨܠܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܦܽܘܡܝ ܀

8- ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܦܬܰܚ ܦܘܽܡܝ ܒܡ̈ܰܬܠܐܶ. ܘܐܺܡܰܪ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܀

9- ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ. ܘܝܘܽܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܀

01- ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܙܳܥܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܥܠܬܐ:

11- ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ. ܘܫܘܽܠܛܳܢܳܟ ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܀

21- ܐܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܐܶܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܐܳ ܕܩܘܽܕܫܳܟ. ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܀

ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ :

31- ܐܝܺܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܢܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܘܽܡܩܳܐ ܀

41- ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܐܶܬܥܰܫܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܕܣܘܒܪܐ ܪܒܝܥܝܐ:

51- ܬܰܘ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܨܽܘܬܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܟ ܣܺܝܠܘܽܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܢܣ̈ܟܝܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܀

ܘܥܕܗ ܕܠܡܐܢܐ :

61- ܨܽܘܬܘ ܠܰܫܠܽܝܚ̈ܶܐ ܕܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܢܘܽܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܀

ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ:

71- ܠܒܰܝܬܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

81- ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܰܠܡܶܠܬܳܟ ܣܰܒܪܶܬ. ܣܰܟ̈ܝܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܡܺܐܡܪܳܟ ܀

ܕܙܩܝܦܘܬܐ :

91- ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܝܺܠ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ. ܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܀

02- ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܀

12- ܚܘܽܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܐܳ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܒܶܗܬܬܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ:

22- ܩܳܠܐܳ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ ܀

32- ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܚܰܝܠܐܳ. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܝܺܡܬܰܢܝ ܓܰܢܒܳܪܳܐܝܺܬ ܀

ܕܣܘܠܩܐ ܚܡܝܫܝܐ :

42- ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܥܽܘܠ ܒܗܽܘܢ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܝܺܩܳܐܝܺܬ ܀

52- ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܘܐܰܠܳܗܶܗ ܕܐܳܒܝ ܐܶܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ ܀

62- ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܒܶܗ ܚܙܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܗ̄ܘܗ݀̄ ܀

ܕܡܛܐ̈ܠܐ ܫܬܝܬܝܐ :

72- ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܣܝܳܐ ܘܐܶܣܛܰܩܛܳܐ ܀

82- ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܐܳ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ ܀

92- ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܚܰܠܛܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

03- ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ :

13- ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܡܰܠܟܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܀

23- ܒܡܰܪ̈ܓܰܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܪܺܥܝ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܪܶܥܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

33- ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܩܪܶܐ. ܕܰܟܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܛܘܽܠܫܳܐ܀

43- ܣܒܰܪܬܳܐ ܬܶܬܢܶܐ ܘܬܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܚܠܽܘܠܐܳ ܗ̄ܘܗ ܀

53- ܒܰܪܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪܬܶܗ ܀

63- ܒܰܪܶܟܘ ܒܰܪܶܟܘ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܀

73- ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܽܘܡ̈ܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ. ܥܰܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܠܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܫܡܰܥ ܨܠܘܽܬܝ ܀

83- ܬܰܘ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܨܠܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܨܽܘܬܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

93- ܠܰܝܬ ܕܪܰܒ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܰܘܝܺܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܘܽܫܢܳܟ ܀

ܘܰܦܪܰܩܬ ܒܰܕܪܳܥܳܟ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܦܪܰܥ ܢܶܕܪܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ ܀

04- ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܛܳܒ. ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܘܕܳܪܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܢܚܰܘܽܘܢ ܀

14- ܒܰܪܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܫܘܽܠܛܳܢܶܗ. ܒܰܪܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܳܟ ܝܐܳܝܳܐ ܀

ܕܟܗܢ̈ܐ :

24- ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܳܐ ܡܫܰܦܰܠ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܥܒܝܺܕ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܡܫܰܢܰܝ ܙܺܝܘܶܗ. ܚܪܶܫ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܐܳ. ܘܟܠܝ̈ ܡܶܢ̈ܰܝ ܩܺܝܬܳܪܶܗ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܣܘܽܪܳܕܳܐ. ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܩܶܢܳܐ ܠܪܳܡܬܳܐ. ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ ܡܦܰܣ̈ܩܳܢ. ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܶܬܒܪܶܝܢ. ܘܩܳܐܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܰܗܶܠ ܒܫܰܦܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܐܳ ܕܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܩܪܺܝ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܗ̄ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

34- ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ. ܟܳܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܙܰܓ ܐܳܕܳܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܣܳܐ ܒܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܠܐܶ ܡܙܳܓܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܬܛܺܝܪܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ. ܘܬܶܛܪܶܗ ܢܶܡܨܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܀

44- ܡܶܩܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ. ܚܕܽܘܓܳܐ ܥܒܝܺܕ ܐܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܀

54- ܐܶܢܳܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܐ ܠܝܺ ܘܩܳܡܶܬ ܘܐܶܬܢܰܚܡܶܬ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨܳܐ̈ܐ ܥܰܡܳܟ. ܠܐܳ ܬܺܐܬܶܐ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܕܰܝܪܰܝܢ ܒܳܗ̇ ܀

64- ܐܰܝܟ ܢܘܽܪܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܬܳܐ. ܩܰܛܦܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܀

ܕܥܠ ܢܫ̈ܐ :

74- ܪܺܝܫܝ ܣܶܡܟܶܬ ܠܗܰܘ ܐܝܺܠܳܢܳܐ. ܘܪܺܝܚ ܡܰܘܬܳܐ ܡܚܳܐ ܠܝܺ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

 

 

 

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܬܒܝܢܢ

ܦܫܚ̈ܐ ܕܩܠ̈ܐ ܕܡܠܩܛܝܢ ܡܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܠܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ ܫܢܬܢܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ : ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܘܕܚܘܕܬܗ̇

ܒܢܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܩܕܫܶܗ. ܘܐܰܬܩܢܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܬܩܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܣܰܒܰܪܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܀

ܐܶܬܕܟܰܪ ܥܺܕܬܳܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܡܳܐ ܚܰܒܝܺܒܺܝ̈ܢ ܡܰܫܟ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܘܐܶܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܓܒܳܗ̇ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܀

ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܙܟܪܝܐ : ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܘܐܶܡܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ: ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ. ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ : ܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܝܺܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܐܶ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܀

ܕܡܐܙܠܬܐ : ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܪܥܽܘܢ. ܘܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܢܢܰܫܩܽܘܢ ܀

ܬܶܫܡܰܥܝ ܘܬܶܚܕܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܢܕܽܘܨ̈ܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܀

ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ : ܢܶܚܕܶܐ ܛܘܽܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܢܕܽܘܨ̈ܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܀

ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܠܶܘܺܝ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܕܓܠܝܢܗ ܕܝܘܣܦ : ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܢܰܦܫܝ ܐܰܦܢܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܘܐܶܣܒܰܥ ܡܳܐ ܕܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ ܀

ܕܥܐܕܐ ܡܪܢܝܐ ܕܝܠܕܐ : ܐ : ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܀

ܒ: ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܘܗܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܀

ܓ: ܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܕ: ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܀

ܗ: ܡܠܰܟ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܕܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ. ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܀

ܘ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܫܒܳܐ ܘܣܰܐܒܰܐ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ : ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܟܽܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܘܽܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܀

ܕܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ : ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܕܟܰܪ ܠܡܶܬܒܰܥ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܛܳܥܶܐ ܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܣܺܟܢܳܐ ܀

ܒ: ܝܰܗܒܘ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܓ : ܐܶܫܰܕܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܒܰܪ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒ̈ܰܝܢ ܀

ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ : ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܐܰܠܳܗܰܢ. ܩܰܕܝܺܫ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܀

ܕܥܐܕܐ ܡܪܢܝܐ ܕܕܢܚܐ : ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ ܀

ܒ: ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܀

ܓ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܀

ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ : ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܳܐ ܀

ܒ : ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܬܳܝܗܝ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܳܡܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܠܝܺܠܐܳ ܡܫܰܒܚܳܐ ܀

ܕܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ : ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܀

ܒ : ܢܶܣܬܰܟܪ̈ܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܕܰܡܡܰܠܠܝܺܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܘܽܩܪܳܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܀

ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ : ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܰܟܺܝ̈ܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܀

ܒ: ܐܺܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܐܶܦܰܪܥܳܟ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܬܰܚ̈ܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܀

ܓ : ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ. ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗܶ ܥܰܡܳܐ ܀

ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ : ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܐܰܬܩܶܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܝ. ܘܝܰܗܒ ܒܦܽܘܡܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܪܶܓܠܝ ܩܳܡܰܬ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ : ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܀

ܒ : ܦܽܘܡܝ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ ܣܽܘܟܳܠܐܳ ܀

ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܒܥ̈ܘܬܐ : ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢ. ܐܳܦܠܐܳ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢ ܀

ܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܳ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܥܒܰܕ ܠܰܢ. ܐܳܦܠܐܳ ܐܰܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܦܰܪܥܰܢ ܀

ܓ: ܡܰܣܓܶܐ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܠܐܳ ܡܥܺܝܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܶܗ ܀

ܕܟܗܢ̈ܐ : ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܽܫܘܢ ܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܝܺܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܀

ܒ : ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܰܩܝܺܪ ܗܽܘ. ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ : ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܀

ܒ :ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܘܽܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܀

ܕܥܠ ܨܘܡܐ : ܚܰܝܠܐܳ ܕܒܰܥ̈ܒܳܕܰܘܗܝ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܶܗ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܀

ܒ: ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܀

ܕܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐ : ܦܬܰܚ ܠܝܺ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܥܽܘܠ ܒܗܽܘܢ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܒ- ܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܐܠܝܺܢ ܒܶܗ܀

ܓ- ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܝܺ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܀

ܕ- ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ. ܘܐܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܗ- ܙܰܒܢܰܐ ܗܘ ܠܡܶܦܠܚܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܘ- – ܣܰܡܶܟܰܝܢܝ ܘܐܶܬܦܪܶܩ. ܘܐܶܬܝܰܠܰܦ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܙ – ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ ܩܰܒܶܠ ܀

ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ: ܐܶܬܢܣܶܟܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܟܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܒ – ܦܘܽܡܝ ܢܣܰܒܰܪ ܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ : ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܥܰܠ ܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܟܳܐ ܘܥܰܘܠܐܳ ܦܳܪܶܩ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܀

ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܀

 ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ : ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܥܘܝܺܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܐܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܨܘܡܐ : ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܠܐܰܣܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܠܐܳ ܫܳܐܶܛ ܀

ܣܳܡܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܕܢܳܦܠܝܺܢ. ܘܬܳܪܶܨ ܠܟܽܠ ܕܰܟܦܺܝܦܺܝܢ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܨܘܡܐ : ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܺܟܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܫܰܡܥܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܰܘܗܝ ܦܰܨܝܶܗ ܀

ܕܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ : ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܟܠܐܶ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܬܰܪܣܝܳܢܰܢ ܘܥܳܕܽܘܪܰܢ. ܡܳܪܝܰܐ ܗܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܕܝܘܡ ܓ̄ : ܚܙܰܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܚܕܰܘ ܘܢܺܚܶܐ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܀

ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܚܰܘܳܢܝ. ܘܐܶܪܢܶܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܀

ܕܝܘܡ ܕ : ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܒܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܛܰܪ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܦܰܢܬܳܐ ܡܠܐܳ ܀

ܐܰܦܶܩ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܦܰܪܙܠܐܳ ܀

ܕܝܘܡ ܗ̄ : ܠܕܰܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܀

ܡܰܐܣܶܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܥܳܨܶܒ ܟܐܺܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܕܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ : ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ. ܩܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܀

ܐܰܢܬ ܫܰܠܝܺܛ ܐܰܢܬ ܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܕܠܘܽܚܝܳܐ ܕܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ ܐܰܢܬ ܡܫܰܬܶܩ ܐܰܢܬ ܀

ܕܫܒܬܐ : ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܝܺܡ̈ܶܐ. ܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܥܫܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܣܺܘܟܳܠܶܗ ܀

ܦܓܰܥܘ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܬܐ ܕܨܘܡܐ : ܣܰܓ̈ܝܺܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܘܡܚ̈ܫܒܳܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܀

ܒ: ܬܶܬܡܠܐܶ ܐܝܺܩܳܪܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܝܺ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܕܫܒܬܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ :

ܐ – ܫܰܒܰܚܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܝ ܠܐܰܠܳܗܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ܀

 ܒ- ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܥܫܶܢ ܡܽܘܟ̈ܠܐܶ ܕܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܒܓܰܘܶܟܝ ܀

ܓ- ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ. ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܟܝ ܫܠܳܡܐܳ܀

 ܕ – ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܠܝ̈ܺܛܳܢܶܐ. ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܗ- ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܗܶܕܪܳܟ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܘ- ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܰܡܕܳܢܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܀

ܙ- ܒܢܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܡܟܰܢܶܫ ܀

ܚ- ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܡܚܰܟܡܳܐ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܀

ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ : ܥܰܠ ܓܳܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܽܘܟ. ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܀

ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒܝ ܠܳܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܐܳ ܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܠܡܰܫܟܢܳܟ ܀

ܕܠܥܙܪ : ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܫܰܦܶܠ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܫܪܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܥ ܠܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܒܥܽܘܒܽܗܘܢ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ : ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܬܶܩܢܰܬ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܥܰܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܩܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܀

ܕܬܪܝܢ ܕܚܫܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܢܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐܢܳܐ. ܘܟܺܐܒܝ ܠܘܽܩܒܰܠܝ ܗܽܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܀

ܒ: ܥܶܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܢܒܝ̈ܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܣܓܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀

ܓ: ܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ ܥܰܠ ܕܰܒܥܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ ܀

ܕ: ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܪܽܘܫܥܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܀

ܗ: ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܶܢܗ ܒܗܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܀

ܙ: ܒܚܰܫܰܝ̈ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܚܕܝܺܘ ܠܝܺ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝ ܢܘܽܓܪܳܐ ܘܠܐܳ ܝܶܕܥܶܬ ܀

ܚ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܘܠܐܳ ܘܰܒܛܶܢ ܫܘܽܩܪܳܐ ܘܺܝܠܶܕ ܥܶܬܳܐ ܀

ܛ: ܚܶܡܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܣܦܶܣ ܚܰܪܫܬܳܐ ܀

ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܟܡܶܢܘ ܠܢܰܦܫܝ ܘܐܰܥܫܶܢܘ ܥܠܰܝ ܒܝܺܫܽܘܬܗܽܘܢ ܀

ܕܬܠܬܐ ܕܚܫܐ :ܐ ܐܶܬܠܰܚܰܫܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ. ܘܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܀

ܒ- ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܬܝܺܚ̈ܐ ܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܀

ܓ- ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܪܰܥܝܺܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡܘ ܩܝܳܡܳܐ ܀

ܕ- ܐܶܢܳܐ ܗܘܝܺܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܘܢܝ ܘܐܰܢܝܺܕܘ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܀

ܗ- ܡܰܠܶܠܘ ܫܘܽܩܪܳܐ ܘܢܶܟܠܐܳ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܀

ܘ- ܕܰܓܳܠܘܽܬܳܐ ܡܡܰܠܠܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܠܶܒܗܽܘܢ ܚܳܫܠܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܀

ܙ- ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܘܽܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܘܚܳܛܶܦ ܀

ܚ- ܣܳܡܘ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܡܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܀

ܕܐܪܒܥܐ ܕܚܫܐ :

ܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܝ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܐܳ ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܘܐܶܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܝ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ ܀

ܒ- ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܣܪܺܝܩ̣ܘܬܳܐ. ܘܝܰܡܝܺܢܗܽܘܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܀

ܓ- ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܰܬܝ ܣܰܩܪܽܘܢܝ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀

ܕ- ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܝܺܫܬܳܐ. ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܀

ܗ- ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܀

ܘ- ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܒܝܺܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܓܰܪܶܓܘ ܗܶܪܬܳܐ ܀

ܙ- ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܬܰܩܶܢܘ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܚܦܰܪܘ ܠܢܰܦܫܝ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܀

ܚ- ܦܰܪܥܘܽܢܝ ܒܝܺܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܬܳܐ ܀

ܕܚܡܫܐ ܕܚܫܐ:

ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܀

ܕܠܠܝܐ : ܚܶܡܬܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܚܶܡܬܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܦܰܬܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܒ: ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܀

ܓ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟܠܐܳ ܘܝܰܡܝܺܢܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐ ܫܘܽܚܕܳܐ ܀

ܕܨܦܪܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܩܝܳܡܶܗ ܥܰܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܀

ܒ: ܨܒܰܥܬܳܢܝ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ. ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝ ܀

ܓ: ܕܰܠܛܰܫܘ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܚܶܘܝܳܐ. ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܐܶܣܦܶܣ ܬܚܶܝܬ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܀

ܕܫܝܓܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ. ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕܰܟܳܢܝ ܀

ܕܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ : ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܠܰܗܳܟ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܪܘܽܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܐ ܘܐܶܬܕܰܟܶܐ. ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܶܗ ܘܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ ܀

ܕܬܫܥܫܥ̈ܝܢ : ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܝܺܠ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ ܀

ܒ: ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ:

ܡܶܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܩܝܳܡܶܗ ܀

ܕܠܠܝܐ : ܐ – ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܘܳܠܐܳ ܪܽܘܫܥܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܽܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܀

ܒ- ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܦܽܘܡܶܗ ܕܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܀

ܓ- ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܚܕܽܘܢܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ ܀

ܕ- ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܟܘ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓ̈ܶܠܐܶ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܝܺܦܶܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܨܦܪܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܟܰܠܒ̈ܶܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ ܀

ܒ- ܩܳܡܘ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܰܠܝܺܛܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܶܬܡܰܠܰܟܘ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܓ- ܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܐܰܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܀

ܕ- ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܀

ܗ- ܝܰܗܒܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܝ ܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܨܰܗܝܺܝ ܚܰܠܐܳ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ ܀

ܕܥܐܕܐ ܕܨܠܝܒܐ: ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ ܐܶܫܪܶܐ ܡܣܳܢ̈ܰܐܝ ܘܥܰܠ ܦܠܶܫܬ ܐܶܩܥܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܐܳ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ ܀

ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ : ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܚܶܒܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܘܩܰܕܡܽܘܢܝ ܦܰܚ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ :

ܐ- ܡܶܟܝܺܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܀

ܒ- ܢܩܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢ̈ܐܰܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܀

ܓ- ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܀

ܕ- ܡܳܪܳܝܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܘܽܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܐܶܬܥܰܫܰܢ ܀

ܗ- ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒܰܕ. ܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܀

ܘ- ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܳ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܐܳ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܙ- ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܚ- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܟܘܽܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܀

ܛ- ܚܰܘܝܺ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܰܠܥܝܺܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܐܳ ܙܰܕܝܺܩܘܽܬܶܗ ܀

ܝ- ܬܶܥܫܰܢܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܬܶܬܬܪܺܝܡܝ ܝܰܡܝܺܢܳܟ. ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܘܽܪܣܝܳܟ ܀

ܝܐ- ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܀

ܝܒ- ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܩܘܽܫܘ ܟܰܦܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ: ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܩܶܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܰܘܗܝ ܡܪܰܚܶܦ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ. ܘܐܰܣܽܘܪ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܀

ܕܣܘܠܩܐ : ܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܒ- ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ. ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܀

ܓ- ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܀

ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ : ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܒ- ܪܽܘܚܳܟ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ ܬܕܰܒܪܰܢܝ ܒܐܽܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܣܓܽܕܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܓ- ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܘܰܢܒܰܪܟܝܺܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܀

ܕ- ܢܶܥܘܽܠ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܀

ܕܥܐܕܐ ܕܡܛ̈ܠܐ: ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܕܪܳܥܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܗܺܝ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܢܰܗܝܺܪ ܐܰܢܬ ܘܰܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܟ ܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ : ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܀

ܒ – ܛܘܽܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܓ- ܝܰܩܝܺܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܐܰܚܒܽܘܗܝ ܀

ܕܥܐܕܐ ܡܝܩܪܐ ܕܨܠܝܒܐ : ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܐܢܰܝ̈ܢ ܀

ܒ- ܚܘܽܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܐܳ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ ܀

ܓ- ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܘܽܫܢܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܟ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ : ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ. ܘܐܶܬܚܰܫܒܰܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܀

ܒ- ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ ܠܰܢ ܘܠܐܳ ܛܥܰܝܢܳܟ. ܘܠܐܳ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܳܟ ܀

ܕܫܠܝ̈ܚܐ : ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܝܺܢܬܳܐ ܀

ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ : ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܀

ܒ- ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܚܶܬ ܘܣܳܩܶܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܣܰܟܝܺܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܀

ܕܐܒܝ̈ܠܐ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܒܕܶܡܥܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܚܨܕܽܘܢ܀

ܒ- ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ : ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܐܳ ܢܶܦܪܰܥ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܛܶܐܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܶܒܶܗ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܠܶܒܶܗ ܘܠܐܳ ܕܳܚܶܠ ܀

ܒܪܝܺܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܀

ܫܠܡܝ̈ ܦܫܚ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܗܘ̈ܠܠܐ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܫܢܬ 1877 ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܟܐܡܬ 1568 ܡܫܝܚܝܬܐ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܒܚܝܪܐ ܕܐܡܝܕ ܀

 

ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ

 

ܡܰܠܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܒܪܰܢܝ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܥܰܠ ܦܘܽܡ ܒܺܐܪܳܐ ܐܰܩܝܺܡܰܢܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܚܽܘܪ ܠܬܰܚܬ ܘܐܰܣܛܝܺܬ ܕܐܶܚܙܶܐ. ܘܠܐܳ ܡܨܝܺܬ ܕܐܶܣܰܝܒܰܪ ܠܩܳܠܐܳ ܕܒܶܟܝܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇. ܘܐܶܡܪܶܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܳܢܰܘ ܗܳܢ ܩܳܠܐܳ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܩܳܠ ܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܗ̄ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢ ܡܢܗ̇ ܀

ܚܡܝܫܝܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ:

ܐܶܢ ܒܰܪܩܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܙܳܝܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܶܬܒ̈ܰܠܗܺܝܢ. ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܩܳܐܶܡ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܳܐܶܢ. ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܕܚܝܺܠܐܳ ܦܳܣܶܩ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܢܬܳܝܗܝ ܡܳܪܝ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܕܩܘܩܝܐ : ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܐܳܙܶܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܳܗܶܡ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝܺܬ. ܚܘܽܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܗ̄  ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ ܥܛܪܐ : ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܛܝܺܪ ܗܽܘ. ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܝ̈ܺܩܶܐ. ܘܠܐܳ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܓܢܶܐ ܒܶܗ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܕܰܒܝܰܕ ܦܝܺܪܡܶܗ ܪܰܥܝܺ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܓܢܶܐ ܒܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܣܡܳܟܳܐ. ܘܐܝܺܣܚܳܩ  ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܒܽܘܣܳܡ̈ܰܘܗܝ. ܥܒܺܝܕ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܝܺܕ ܢܳܩܶܫ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ. ܦܳܬܰܚ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ. ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܶܬܬܢܝܺܚ ܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܗ̄. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܕܩܘܩܝܐ : ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܟ. ܡܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܟ. ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܡܰܬ ܘܰܡܩܝܺܡܰܬ  ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܗܽ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܗܘܝ ܠܗ̇ܠܢܦܫܝ ܡܢܛܪܢܐ: ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܕܰܥܒܰܪܬ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܕܚܰܕ ܩܳܠܐܳ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܩܳܝܡܰܬ ܘܡܶܬܢܰܚܡܰܬ. ܘܙܳܡܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.܀

ܫܒܝܥܝܐ : ܒܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ:

ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܠܛܝܺܡܰܬܶܐܘܳܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܐܳ ܬܶܬܶܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐܳ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܐܶ . ܘܠܐܳ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܐܳ ܠܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟܝ̈ܺܟܶܐ. ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܒܰܝܬܶܗ ܫܰܦܝܺܪ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܩܢܳܐܝܺܬ ܀

ܒܗ : ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ .ܘܫܪܟܐ ܀

ܒܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܐܳܚܝ ܒܶܢܝܳܡܶܢ. ܕܡܰܢ ܓܰܢܒܶܗ ܠܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܛܰܥܢܳܟ ܣܳܡܳܗ̇. ܠܐܳ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ . ܘܠܐܳ ܥܘܽܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܐܶܡܝ ܪܳܚܶܝܠ. ܘܠܐܳ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܐܳܚܝ ܝܰܘܣܶܦ ܠܐܳ ܓܢܝܺܒ ܠܝܺ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܰܢ ܓܰܢܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܶܪܫܶܬ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ. ܕܠܐܳܚܝ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܐܶܙܰܠ. ܘܰܥܠܰܝ ܗܳܐ ܢܶܟܠܐܳ ܡܰܠܶܠܘ ܗ̄ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܰܛܠܝܺܡܽܘܬܝ ܀

ܒܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ ܡܢܛܪܢܐ : ܬܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ. ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܳ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܘܢ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܟܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܬܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܀

ܩܘܩܝܐ : ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܐܶܣܰܒ ܢܺܝܪܳܟ ܒܰܣܝܺܡܳܐ ܕܰܒܟܰܪܡܳܟ ܐܶܦܠܽܘܚ. ܒܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܕܰܒܪܘܽܢܝ. ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ ܚܰܠܶܛܰܝܢܝ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܐܰܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܒܟܰܪܡܳܟ ܦܠܚܰܘ ܗ̄ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܀

ܒܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ:

 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ ܕܐܶܪܰܟܶܒ. ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܘܫܪܟܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܩܘܩܝܐ:

ܫܩܰܠ ܕܰܘܝܺܕ ܦܝܺܪܡܳܐ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܠܐܶܕܪܶܗ ܕܐܳܪܳܢ ܢܚܶܬ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܐܰܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ. ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܚܪܽܘܒ ܠܥܰܡܳܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܟܠܝܺ ܣܰܝܦܳܟ ܘܰܩܦܽܘܣ ܐܝܺܕܳܟ ܒܘܽܪ̈ܟܰܝ ܗܳܐ ܪ̈ܳܥܠܳܢ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܩܳܥܝܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܡܳܪܝ ܩܰܒܶܠ ܦܝܺܪܡܗ ܗ̄  ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܶܗ ܒܗ ܀

ܩܘܩܝܐ : ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܘܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܝܳܬܒܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܕܳܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܕܐܶܢ ܠܐܳ ܪܚܶܡܬܳܢܝ ܠܡܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܳܢܝ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܒܥܰܝܬܳܢܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܩܪܶܒܬ ܨܶܝܕܰܝ. ܘܐܶܢ ܠܐܳ ܬܩܰܕܶܡ ܘܰܬܪܰܡܶܫ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܐܰܚܶܬܬܳܢܝ  ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܒܰܛܝܺܠܬܳܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕ̈ܝܟ ܀

ܕܩܘܩܝܐ: ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܰܡܝܺܟ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܬܥܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܐܰܝܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐܘܽܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܐܶܠܐܳ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܒܟܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܕܠܐܳ ܝܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܒܟܺܝ ܠܥ̈ܕܳܬܳܐ. ܕܰܥܢܰܕܘ ܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܒܟܺܝ ܠܚܰܬܢ̈ܶܐ ܒܟܺܝ ܠܟ̈ܰܐܠܳܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܣܒܰܥ̈ܝ ܚܠܽܘ̈ܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܒܟܺܝ ܠܶܗ ܠܕܳܪܰܢ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܗ̄ .ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܀

ܕܩܘܩܝܐ :  ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓ̈ܰܠܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܣܶܥܪܶܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܕܐܰܘܕܺܝܬ ܒܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ .ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܀

ܥܛܪܐ : ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܒܶܫ ܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܐܺܝܕܶܗ ܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܚܘܽܪ ܒܶܗ ܐܰܚܽܘܢ ܒܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܕܰܥ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܚܘܽܪ ܒܶܗ ܐܰܚܽܘܢ ܒܗܰܘ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܕܰܥ ܟܡܳܐ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܕܰܒܝܰܕ ܦܝܺܪܡܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܟܠܐܳ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܶܩܰܒܠܝܺܘܗܝ ܘܰܣܓܽܘܕ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢܶܗ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܗ̄ ܘ ܗ̄. ܕܰܢܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܀