ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ  ܫܪܝܪܐ

ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܡܟܬܒܢܘܬܐ

ܕܥܠ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ

ܕܣܝܡܐ

ܠܕܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ

ܫܢܬ ܐܨܟܛ 1929 ܒܐܘܪܫܠܡ

«ܟܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܝܢ1947- 1969»

 

 

ܐ: ܫܡܥܘܢ  ܦܛܪܘܣ

 

«ܐ-ܣܙ1 – 76»

ܗܘܝܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ: ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܐܢܕܪܶܐܘܣ ܨܰܝܕܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܨܰܝܕܐ. ܕܠܗ ܐܶܡ̣ܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܐܰܚܘܗܝ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ. ܕܰܫܡ̣ܥ ܡ̣ܢ ܪܰܒܗ ܥܠ ܝܫܘܥ. ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܶܡܪܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܶܐܫܟܰܚܢܝܗܝ ܠܰܡܫܝ̣ܚܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܠܨܰܦܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܕܰܥܡܕܗ. ܘܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܘ ܫܶܡܥܘܢ ܒܪ ܝܘܢܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܩܪܶܐ ܟܺܐܦܐ. ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܟܕ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܫܶܡܥܘܢ ܘܰܐܚܘܗܝ ܡܨܺܝ̣ܕ̈ܬܗܘܢ ܒܝܰܡܐ ܕܰܓܠܝ̣ܠܐ: ܚܙܐ ܐܶܢܘܢ ܝܫܘܥ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܬܰܘ ܒܬܪܝ ܘܶܐܥܒܶܕܟܘܢ ܨܰܝܕ̈ܐ ܕܰܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܫܒ̣ܰܩܘ ܡܨܺܝ̣ܕ̈ܬܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܬܪܗ.

 

ܘܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܫܶܡܥܘܢ ܛܢܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ. ܒܪܰܡ ܡܶܣܬܪܗܒܢܐ ܗܘܐ. ܥܰܠܗܝ ܦܰܕ ܡ̣ܢ ܘܠܝ̣ܬܐ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܬܐ ܒܡܶܠܬܐ ܘܰܒܥܒܕܐ ܘܰܟܦ̣ܪ ܒܗ ܒܝܶܫܘܥ ܠܚܰܪܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ̣ ܫܶܬܐܣܬܐ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܗ: ܗܟܘܬ ܗܘܐ ܐܦ ܒܰܬܝܒܘܬܗ: ܕܒܗ ܢܡܰܪܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܐܶܡܬܝ ܕܢ̇ܦܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܝܡܗܘܢ.

 

ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܰܚܬܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܚܰܝܠܬܢܐܝܬ ܦ̇ܪܥ ܗܘܐ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ. ܒܟܪܘܙܘܬܶܗ ܡܰܢ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܗ ܬܠܬܐ ܐܠܦ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܒܚܰܪܬܐ ܚܰܡܫܐ ܐܠܦ̈ܝ̣ܢ. ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܰܓܢܒܰܪ̈ܘܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒ̣ܰܕ ܐܠܗܐ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܒܫܘ̈ܩܐ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܰܟܪ̈ܝ̣ܗܐ ܟܕ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܪ̈ܣܬܐ ܕܶܐܡܬܝ ܕܢܶܗܘܐ ܐܬ̇ܶܐ ܫܶܡܥܘܢ ܐܦܢ ܛܶܠܢܺܝ̣ܬܗ ܬܰܓܢ ܥܠܝܗܘܢ.

 

ܒܫܰܢܬܐ ܬܰܪܬܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܩܛܠ ܐܶܣܛܦܰܢܘܣ ܘܶܐܬܒܰܕܪܘ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܙܠܘ ܠܩܘܦܪܘܣ ܘܠܐܬܪܐ ܕܦܘܢܺܝ̣ܩܝ ܘܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܦܺܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܐܶܙܠ ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܶܐܬܦܢܺܝ̣ܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܶܫܬܡܥܰܬ݀ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܰܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܒܫܰܢܬܐ ܕܰܬܠܬ ܫܰܕܪܘ ܫܶܡܥܘܢ ܘܝܘܚܢܢ ܠܘܬ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܰܐ ܘܣܰܡܶܟܘ ܐܶܢܘܢ ܒܡܶܠܬܐ ܘܰܒܡܰܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܘܡܶܢ ܗܝܕܝܟ ܫܰܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܡܶܬܟܪܶܟ ܒܰܡܕܝ̣ܢ̈ܬܐ ܘܰܡܣܰܒܪ ܒܰܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܘܣ̇ܥܪ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܒܠܘܕ ܘܒܝܘܦܐ ܘܰܒܩܶܣܪܝܐ ܘܰܣܛܪ. ܟܢ ܗܦܰܟ ܠܐܘܪܫܠܡ.

 

ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܶܪܘܕܣ ܐܰܓܪܝ̣ܦܐܣ: ܐܰܪܡܝ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܥܠ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܰܒܥܕܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܰܒܶܐܫ ܠܗܘܢ. ܘܰܩܛܠ ܒܣܰܝܦܐ ܠܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܫܶܦܪܰܬ݀ ܗܕܐ ܠܝ̣ܗܘܕ̈ܝܐ: ܐܰܘܣܦ ܘܰܐܚܕܗ ܠܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܫܬܥܣܰܪ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܝ̣ܘܛܐ ܕܢܶܛܪܘܢܶܗ. ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܶܨܚܐ ܢܰܫܠܡܺܝ̣ܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܕܝ̣ܗܘܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܫܶܡܥܘܢ ܡܶܬܢܛܰܪ ܗܘܐ: ܨܠܘܬܐ ܐܰܡܝ̣ܢܬܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܗܐ. ܘܒܗ ܒܗܰܘ ܠܠܝܐ ܕܰܠܨܰܦܪܐ ܥܬܝ̣ܕ ܗܘܐ ܕܢܰܫܠܡܝ̣ܘܗܝ: ܟܕ ܕܰܡܝ̣ܟ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܝ̣ܘܛܝ̣ܢ: ܐܰܣܝ̣ܪ ܗܘܐ ܒܬܰܪܬܝܢ ܫܺܝ̣ܫ̈ܠܢ: ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܢ̇ܛܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܩܡ ܠܥܠ ܡܶܢܗ ܘܢܘܗܪܐ ܐܰܙܠܓ ܒܟܠܗ ܒܰܝܬܐ: ܘܕܰܩܪܗ ܒܓܰܒܗ ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ: ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܥܓܰܠ: ܘܰܢܦܰܠܝ̈ ܫܺܝ̣ܫ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ: ܐܰܣܘܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ ܘܣܰܢ ܛܶܠܪ̈ܝܟ. ܘܰܥܒܰܕ ܗܟܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܥܰܛܦ ܬܰܟܣܺܝ̣ܬܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܘܐܙܶܠ ܗܘܐ ܒܬܪܗ: ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܫܰܪܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܗܝ ܕܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟܐ. ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܚܶܙܘܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܡܰܛܰܪܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܕܬܰܪܬܝܢ: ܐܶܬ̣ܘ ܥܕܰܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܶܐܬܦܬܰܚ ܠܗܘܢ ܡܢ̣ ܨܒܘܬ ܢܰܦܫܗ: ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩܘ ܘܰܥܒ̣ܰܪܘ ܫܘܩܐ ܚܕ: ܦܪܰܩ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܡܰܠܐܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܫܬܘܕܰܥ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܗܫܐ ܝܶܕܥܶ̇ܬ ܒܩܘܫܬܐ: ܕܡܪܝܐ ܫܰܕܪ ܡܰܠܐܟܗ ܘܦܰܠܛܰܢܝ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܗ ܕܗܶܪܘܕܣ ܡܰܠܟܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠܝ ܝ̣ܗܘܕ̈ܝܐ ܘܟܕ ܐܶܣܬܟܠ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܗ ܠܒܰܝܬܐ ܕܡܰܪܝܡ ܐܶܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܡܰܪܩܘܣ «ܕܗܘܝܘ ܝܰܘܡܢ ܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ» ܡܛܠ ܕܰܐܚ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܬܰܡܢ ܟܢܺܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܝܢ. ܘܰܢܩ̣ܰܫ ܒܬܪܥܐ  ܕܕܪܬܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܕܬܶܥܢܶܝܘܗܝ ܛܠܺܝ̣ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܪܘܕܰܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܰܬ݀ ܩܠܗ ܕܫܡܥܘܢ: ܘܰܒܚܰܕܘܬܐ ܠܐ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܠܗ ܬܰܪܥܐ: ܐܶܠܐ ܗܶܦܟܰܬ݀ ܒܪܶܗܛܐ ܘܐܡ̇ܪܐ ܠܗܘܢ: ܫܡܥܘܢ ܗܐ ܩ̇ܐܡ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܕܕܪܬܐ. ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܡܙܥ ܙܥܬܝ̱ ܠܟܝ̱. ܘܗܝ̣ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ̣. ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܟܒܰܪ ܡܰܠܐܟܗ ܗܘ. ܘܫܡܥܘܢ ܢ̇ܩܫ ܒܬܰܪܥܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܚܙܰܐܘܗܝ ܘܰܬܡܰܗܘ ܠܗܘܢ. ܘܰܡܢܝ̣ܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܺܝ̣ܕܗ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܬܩܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܥ̣ܠ ܘܶܐܫܬܰܥܝ̣ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܪܝܐ ܐܰܦܩܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ: ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܐܰܫܬܰܥܘ ܗܠܝܢ ܠܝܰܥܩܘܒ ܘܠܐܚ̈ܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܺܝ̣ܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܠܐܰܢܛܝ̣ܘܟ ܘܬܰܡܢ ܥܒ̣ܰܕ ܡܩܡܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܐܦܢ ܠܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܗ̇ ܩܪܺܝ̣ܚܐܝܬ ܟܬܒܐ ܕܦܰܪܟܣܝ̣ܣ . ܟܕ ܡܚܐ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܠܗܶܪܘܕܣ ܐܰܓܪܺܝ̣ܒܐܣ ܘܰܪܦ̣ܰܬ ܒܬܘܠܥ̈ܐ ܘܡܺܝ̣ܬ: ܬܘܒ ܥܛܰܦ ܫܡܥܘܢ ܟܪܟ ܒܰܡܕܺܝ̣ܢ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܗܘܕ ܘܰܕܦܘܢܺܝ̣ܩܝ  ܘܶܐܙܠ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܬܰܡܢ ܣܰܥܪܗ ܦܘܠܘܣ ܥܰܡ ܒܰܪܢܰܒܐ ܘܛܝ̣ܛܘܣ ܠܗ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ ܘܰܠܝܘܚܢܢ. ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܠܗܘܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܐܰܟܡܐ ܕܗ̣ܶܢܘܢ ܠܰܓܙܘܪܬܐ. ܘܰܗܦ̣ܰܟܘ ܬܘܒ ܠܐܢܛܝܘܟܝܰܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܟܺܐܦܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܗ̇. ܘܬܰܡܢ ܐܰܟܣܗ ܦܰܘܠܘܣ ܡܛܠ ܕܡܶܬܬܩܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ. ܕܥܰܕܠܐ ܢܺܐܬܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܝܰܥܩܘܒ: ܥܡ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܟܠ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܕܝܢ: ܢܓ̇ܕ ܗܘܐ ܢܰܦܫܗ ܘܦܪܫ. ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ. ܘܶܐܬܪܡܺܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ ܠܗܕܐ ܐܦ ܫܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܗܘܕ̈ܝܐ. ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܰܪܢܰܒܐ ܐܶܬܕܰܒܪ ܗܘܐ ܠܡ̣ܶܣܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܘܢ ܥܰܠ ܗܝ ܐܰܟܣܗ ܦܰܘܠܘܣ ܬܰܩܝ̣ܦܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦ̣ܰܩܘ ܦܰܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ. ܠܩܘܦܪܘܣ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܰܡܦܘܠܝܰܐ ܘܰܕܦܺܝ̣ܣܝ̣ܕܝܰܐ ܘܬܰܠܡ̣ܶܕܘ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܰܗܦܟ ܬܘܒ ܟܺܐܦܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܢܚ̣ܶܬܘ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܡܰܠܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܐܚ̈ܐ: ܕܶܐܢܗܘ ܕܠܐ ܓ̇ܙܪܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܰܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܰܫܟܚܺܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܠܡܶܚܐ. ܘܰܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܣܰܓܝܐܐ. ܘܰܒܥܬܐ ܠܦܘܠܘܣ ܘܰܠܒܰܪܢܰܒܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܥܰܠܗܝ ܣܠ̣ܶܩܘ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܥܰܡܗܘܢ ܠܘܬ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܶܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܘܬ݀ ܒܥܬܐ ܣܰܓܝܐܬܐ ܩܡ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܰܘܝ̣. ܕܰܒܛܰܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܚܰܝ̈ܐ: ܘܠܘ ܒܰܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܰܢܩ̣ܦ ܠܗ ܝܰܥܩܘܒ ܒܗ ܒܢܺܝ̣ܫܐ. ܘܰܓܙܰܪܘ ܕܠܐ ܢܶܗܘܘܢ ܫ̇ܚܩܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܫܬܠܰܚ ܠܗܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܦܪܺܝ̣ܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܛܰܡܐܘܬܐ ܕܰܕܒܺܝ̣ܚܐ. ܘܡ̣ܢ ܙܢܝܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܕܰܚܢܺܝ̣ܩܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܡܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗܪܟܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܡܶܬܗܰܦܟ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܘܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗܶܝܢ. ܬܘܠܡܕܐ ܕܶܝܢ ܕܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܐܦܢ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܫܰܪܝ: ܐܶܠܐ ܒܗܝ ܕܗܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܫܶܬܐܣ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܥܰܠܗܝ ܒܟܠܗ̇ ܦܰܐܝܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܶܣܬܡܶܟ ܝܘܒܠܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܗܝ ܕܡܶܢܗ̇ ܡܰܫܩܠ ܗܘܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܠܫܘܪܪܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܘܰܠܟܪܘܙܘܬܐ: ܟܕ ܫܒ̣ܰܩ ܬܰܚܠܘܦܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܕܘܒܪܐ ܕܟܘܪܣܝܶܗ: ܐܰܘܕܝ̣ܘܣ: ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܟܘܠܠܗ ܐܶܬܚܫܶܒ ܠܗ ܬܰܚܠܘܦܐ ܩܢܘܢܝܐ. ܘܒܝܬ ܡܰܫܩܠܰܘ̈ܗܝ ܗܠܝܢ ܐܰܡܝ̣ܪ ܐܶܙܠ ܬܰܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܠܪܗܘܡܺܝ̣: ܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܒܦܘܢܛܘܣ ܘܰܒܓܰܠܛܝܰܐ ܘܩܰܦܰܕܘܩܝܰܐ ܘܒܺܝ̣ܬܘܢܝܰܐ. ܘܬܰܡܢ ܐܰܒܗ̣ܶܬ ܠܣܺܝ̣ܡܘܢ ܚܰܪܫܐ ܕܡܰܛܥܐ ܗܘܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܬܰܪܬܝܢ ܐܶܓܪ̈ܬܗ. ܟܕ ܡܟܰܢܶܐ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܪܗܘܡܝ̣ ܒܒܝܠ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܗ ܬܰܡܢ ܒܪܗܘܡܝ̣ ܦܺܝ̣ܠܘܢ ܚܰܟܝ̣ܡܐ: ܘܰܐܟܬܒ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܒܡܪܢ. ܘܟܕ ܒܚܰܝܠܐ ܡܶܬܡܰܬܚܐ ܗܘܬ݀ ܣܒܰܪܬܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܰܒܝܕ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܰܘܠܘܣ: ܛܰܢ ܠܘܩܒܰܠܗܘܢ ܢܺܝ̣ܪܘܢ ܡܰܠܟܐ ܪܰܫܝ̣ܥܐ ܘܰܚܒ̣ܰܫ ܐܶܢܘܢ. ܘܒܟܛ̄ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܫܢܰܬ݀ ܣܙ̄ «76» ܕܡܪܢ ܩܰܒ̣ܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ: ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ ܒܰܦܣܩ ܪܺܝ̣ܫܗ. ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܒܰܙܩܺܝ̣ܦܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܗ ܒܪܰܡ ܪܺܝ̣ܫܗ ܠܬܰܚܬ ܀

 

 

 

 

 

ܬܘܒ

 

ܚܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ

 

ܠܡܪܝ ܫܡܥܘܢ  ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܟܬܒܐ

 

ܕܫܘܚ̈ܠܦܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܣܝܡ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܪܕܐ

 

 

 

ܒܫܰܢܬܐ ܡ̇ܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܡܶܫܟܚܺܝ̣ܢܢ ܠܩܰܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܡܰܟܪܙ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܢ̇ܓܕ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܒܰܚܕܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦ̈ܝ̣ܢ ܘܒܰܐܚܪܬܐ ܚܰܡܫܐ ܐܠܦ̈ܝ̣ܢ. «ܦܪܟܣܝ̣ܣ. ܒܐ.ܕ:ܕ». ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܬܪܬܝܢ ܡܫܰܡ̇ܠܐ ܥܡ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܣܝܡ ܐܝ̣ܕܐ ܕܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܫܰܒܥܐ. ܘܡܶܬܩܛܠ ܣܛܶܦܢܘܣ. ܘܡܶܬܒܰܕܪܝܢ ܐܰܚ̈ܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܩܰܘܐ ܥܰܡ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. «ܦܪܟܣܝ̣ܣ. ܚ:ܙܙ».

 

ܘܰܒܗܝ ܕܰܬܠܬ: ܟܕ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܢ̈ܝ ܫܡܪܝ̣ܢ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܺܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܡܫܰܡܫܢܐ. ܐܶܙܠ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝ̣ܚܐ ܠܗ̇ ܠܫܡܪܝܢ ܠܰܡܣܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܪܝܢ. ܕܢܶܫܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܘܬܰܡܢ ܟܐܐ ܒܣܺܝ̣ܡܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܗܦ̣ܰܟ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܡܰܟܪܙ ܣܒܰܪܬܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ ܒܐܘܪܚܶܗ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ.

 

ܘܰܒܗܝ ܕܚܰܡܫ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܗ ܕܰܐܡܝ̣ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܗܝܕܶܝܟ. ܨܒ ܠܘܬܗ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܒܬܪ ܥܒܘܪܝܐ ܕܰܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܥܠ ܬܘܠܡܕܗ. ܘܩܰܘܝ̣ ܠܘܬܗ ܚܰܡܫܥܰܣܪ ܝܰܘ̈ܡܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܐܰܫܩܶܠ ܠܩܶܣܪܝܰܐ ܘܰܠܛܪܣܘܣ. «ܓܠܛܝ̈ܐ. ܐ:ܚ».

 

ܘܒܶܝܬ ܠܛ̄ – ܡܒ̄ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܠܗ ܕܟܪܟ ܒܠܘܕ ܘܰܒܝܘܦܐ ܘܰܒܩܣܪܝܰܐ ܘܰܡܫܪܐ ܒܬܘܠܡܕܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܒܺܝ̣ܗܘܕ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܬܒܰܕܪܘ. ܐܶܙܠܘ ܠܐܰܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܗܰܝܡܢܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܛ: ܠܒ.ܝܐ.ܟܐ».

 

ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܡܓ̄ ܟܕ ܐܶܫܬܡܰܥ ܛܶܒܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܫܰܕܪܘ ܠܗ̇ ܠܒܰܪܢܰܒܐ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܚܙܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܣܰܓܝܐܐ: ܐܶܙܠ ܠܛܰܪܣܘܣ. ܘܰܐܝܬܝ̣ ܥܰܡܗ ܠܦܘܠܘܣ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܐ: ܟܒ-ܣܘ».

 

ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܡܕ̄: ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܦܘܠܘܣ ܘܰܠܒܰܪܢܰܒܐ ܕܡܰܠܦܝ̣ܢ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܡܶܬܚܐ ܕܫܰܢܬܐ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܐ: ܟܐ». ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܐܬ̇ܝܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܶܬܢܰܒܐ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܫܡܗ ܐܰܓܰܐܒܘܣ ܥܠ ܟܰܦܢܐ ܘܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܐܰܚ̈ܐ ܕܬܰܡܢ ܕܰܢܟܰܢܫܘܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܕܥ̇ܡܪܝ̣ܢ ܒܺܝ̣ܗܘܕ. ܘܡܰܣܗܶܕ ܝܰܥܩܘܒ ܪܰܒܐ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܰܒܕܝ. ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܪܡܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܕܗܶܪܘܕܣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܰܪܒܺܝ̣ܥܐ: ܒܰܙܒܢ ܫܒܘܥܐ ܕܦܰܛܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܰܩܕܡ ܡܰܘܬܗ ܕܗܶܪܘܕܣ. ܡܶܬܦܪܶܩ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܘܡܰܫܩܶܠ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܒ: ܐ-ܟܓ».

 

ܘܒܰܐܪܒܥܺܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ: ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܦܘܠܘܣ ܘܰܠܒܪܢܰܒܐ ܐܬ݀ܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܛܥܺܝ̣ܢܝ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܒܗ ܒܩܰܝܛܐ ܕܫܰܢܬܐ ܦܬܚ ܗܶܪܘܕܣ ܒܝܬ ܫܶܥܝܐ «ܕܐܘܠܡܦܺܝ̣ܐܕܰܐ» ܕܡܰܐܬܝܢ ܘܫܶܬ ܗܘ ܕܫܰܪܝ̣ ܒܗ ܒܰܫܢܰܬ݀ ܐܰܪܒܥ ܕܰܩܠܘܕܺܝ̣ܘܣ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܗܕ ܝܘܣܝ̣ܦܘܣ «ܒܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ» «ܟܬܒܐ .ܝܛ» ܘܡܐܬ ܒܰܡܚܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܘܗܦܟܝ̣ܢ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ ܟܕ ܛܥܺܝ̣ܢܝ̣ܢ ܛܶܒܐ ܕܡܰܘܬܗ.

 

ܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܐܶܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܡܰܟܬܒܢܢ ܒܪ ܥܶܒܪܝܐ ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܐܰܒܘ ܐܠܦܰܪܓ. ܟܕ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܦܩ̣ܗ ܡ̣ܢ ܚܒܘܫܝܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܗܘܐ ܬܰܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܟܕ ܡܬܰܠܡܶܕ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܰܡܛܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. «ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ». ܘܰܡܚܰܘܝܐ ܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܗܝ ܕܚܰܬܡܘܗ̇ ܘܦܰܪܣܘܗ̇ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܒܘܠܢܕ̈ܝܐ ܡܛܠ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ. ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܒܬܪ ܕܰܐܦܩ̣ܗ ܡܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܶܙܠ ܠܗ̇ ܠܩܶܣܪܝܰܐ ܘܰܠܨܰܝܕܢ ܟܢ ܠܒܶܝܪܘܬ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܗ̇ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܓܰܒܐܠܐ «ܓܒܠ» «ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܣܘܪܝܰܐ ܕܕܒܣ. ܟܬܒܐ ܓ̄ ܦܬܚܐ ܕܗܗ». ܘܚܘܝ ܠܐܩܘܝܐܢ ܒܟܬܒܐ ܬܠܝܬܝܐ «ܦܬܚܐ ܐ. ܒ. ܓ» «ܕܡܕܢܚܐ ܡܫܝܚܐ» ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܥܒܰܪ ܒܗ̇ ܒܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝ̣ܣ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܗ̇ ܚܰܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܘܰܬܪܶܥܣܪ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܰܫܡܗ ܕܗܢܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܡܪܘܬܐ.

 

ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܐܰܪܒܥܺܝ̣ܢ ܘܫܶܬ: ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܥܠ ܡܰܘܬܗ ܕܗܶܪܘܕܣ : ܗܦܰܟ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܗܘ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܘܒܗ̇ ܒܬܪ ܡܰܦܩܬܗ: ܡܶܬܦܰܪܫܝ̣ܢ ܒܓܶܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܪ̈ܚܝ̣ܩܐ. ܘܣ̇ܝܡܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܺܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܫܡܥܘܢ ܢܝܓܪ ܘܠܘܩܘܣ ܩܘܪܺܝ̣ܢܝܐ ܘܡܰܢܐܝܠ «ܟܕ ܦܛܪܘܣ ܠܐ ܕܟܝ̣ܪ ܥܰܡܗܘܢ» ܘܡܶܫܬܕܪܝ̣ܢ ܠܣܠܘܩܝܐ ܘܰܠܩܘܦܪܘܣ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܙܥܘܪܬܐ ܟܕ ܠܘܶܐ ܠܗܘܢ ܝܘܚܢܢ ܡܪܩܘܣ. ܘܗܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܰܫܩܠܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܓ: ܐ».

 

ܘܒܰܐܚܪ̈ܝܬܗ̇ ܕܰܫܢܰܬ݀ ܚܰܡܫܝ̣ܢ: ܗ̇ܦܟܝ̣ܢ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܚܶܪܝܢܐ ܙܩܺܝ̣ܦ ܒܶܝܬ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܗܘܘ ܡܫܺܝ̣ܚܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܥܶܠܬ ܢܛܘܪܘܬ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ ܐܰܝܟ ܓܙܘܪܬܐ. ܘܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܡܣܰܝ̈ܒܬܐ. ܥܰܠܗܝ ܚܙܰܘ ܗ̣ܢܘܢ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܕܢܶܣܩܘܢ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܘܬ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ: ܘܰܢܚܘܘܢ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܝܘܬܐ: ܟܕ ܒ̇ܥܶܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܕܺܝ̣ܢܐ. «ܘܦܛܪܘܣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܐ ܗܝܕܶܝܟ».

 

ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ: ܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܫܢܰܬ݀ ܥܣܺܝ̣ܪܝܬܐ ܕܰܩܠܘܕܺܝ̣ܘܣ ܩܶܣܪ ܘܰܐܪܒܰܬܥܣܪ̈ܐ ܕܗܕܝܝܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. «ܓܠܛܝ̈ܐ. ܒ:ܐ» ܐܶܬܟܰܢܫ ܟܢܘܫܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܡܛܰܝܒܝ̣ܢ ܦܛܪܘܣ ܗܘܐ: ܟܪ ܕܰܒܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܦܣ̣ܰܩܘ ܕܢܶܪܚܩܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥ. ܡ̣ܢ ܕܒܝ̣ܚܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܢܺܝ̣ܩܐ. ܘܡ̣ܢ ܙܢܝܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܘܟܠܐ ܕܒܘܚܢܐ ܕܰܗܘܐ ܒܗ ܒܰܟܢܘܫܝܐ : ܘܡ̣ܢ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪ̈ܝ: ܠܐ ܡܶܬܓܠܝܐ ܬܰܚܘܺܝ̣ܬܐ ܕܥܠ ܡܶܐܙܠܬܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܠܪܗܘܡܝ. ܐܦܠܐ ܫܡܐ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܝ̣: ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܕܰܪ̈ܝ ܠܗ̇ ܐܶܓܪ̈ܬܐ: ܐܰܝܟ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܰܐ ܘܰܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܰܐ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܗ:ܟܙ-ܡܐ». ܘܒܗ ܒܥܶܕܢܐ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ. ܘܦܛܪܘܣ ܘܝܰܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܠܰܓܙܘܪܬܐ. «ܓܠܛܝ̈ܐ. ܒ:ܙ-ܛ». ܘܟܕ ܐܶܫܬܪܝ ܟܢܘܫܝܐ ܗܦ̣ܰܟܘ ܦܘܠܘܣ ܘܒܰܪܢܰܒܐ ܘܥܰܡܗܘܢ ܝܗܘܕܐ ܘܫܺܝ̣ܠܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ.

 

ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܢܒ̄. ܢܓ̄ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܠܦܘܠܘܣ ܘܰܠܒܰܪܢܰܒܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܰܢܚ̣ܬ ܥܠ ܕܶܐܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܥܘܪ̈ܠܐܶ: ܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܓܙܘܪܬܐ. «ܓܠܛܝ̈ܐ ܒ:ܝܐ». ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܐܶܬܦܪܰܫ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܰܒܐ ܘܶܐܬܠܘܝ̣ ܠܫܺܝ̣ܠܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܒܰܪܢܰܒܐ ܐܶܬܠܘܝ̣ ܠܝܘܚܢܢ ܡܰܪܩܘܣ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܩܘܦܪܘܣ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܝܗ:ܠܙ-ܡܐ». ܘܡ̣ܢ ܫܢܰܬ݀ ܢܓ – ܣ ܐܰܝܟ ܝܘ̈ܒܠܐ ܘܶܐܫܛܪ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܠܦܛܪܘܣ ܐܰܡܝ̣ܢ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܡܶܬܚܐ ܕܰܫܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܗܰܘ ܡܶܬܚܐ ܕܰܐܫܠܡ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܟܢܺܝ̣ܫܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܰܒܗܝܢ ܫܰܡܠܝ̣ ܬܶܫܡܫ̈ܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܝܬܐ ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܐܘܕܺܝ̣ܘܣ. «ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܦ ܠܐܺܝܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ» ܒܗܝ ܕܦܘܠܘܣ ܟܕ ܗܦܰܟ ܫܢܰܬ݀ ܟܚ̄ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܠܐ ܐܶܫܟ̣ܰܚ ܬܰܡܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܠܐ ܐܰܕܟܪ ܕܰܦܓܥ ܒܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ ܬܰܡܢ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܟܐ:ܢܚ». ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܟܕ ܐܶܬܢܣܶܒ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܠܪܗܘܡܝ̣. ܟܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܡܰܠܦ ܒܚܰܕ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܓܪܶܗ.  ܘܠܐ ܥܗܕ ܕܶܐܫܟ̣ܰܚ ܬܰܡܢ ܠܦܛܪܘܣ. ܐܦܠܐ ܫܡ̣ܰܥ ܥܠܘܗܝ ܡܶܕܡ. «ܦܪܟܣܝܣ. ܟܚ:ܝܗ».

 

ܘܡ̣ܢ ܫܢܰܬ݀ ܫܬܺܝ̣ܢ – ܣܗ̄: ܦܛܪܘܣ ܡܣܰܒܪ ܗܘܐ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܰܢܛܘܣ ܘܰܕܓܰܠܛܝܰܐ ܘܰܕܩܰܦܕܘܩܝܰܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܘܰܕܒܝܬܘܢܝܰܐ ܘܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܗܘܬ݀ ܠܗ ܥܰܡܗܘܢ ܝ̣ܕܰܥܬܐ: ܫܰܕܪ ܬܰܪܬܝܢ ܐܶܓܪ̈ܬܗ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܪܗܘܡܝ̣ ܒܬܪ ܕܡܰܢ̣ܥ ܠܗ̇: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܫܰܪܪ ܐܶܢܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܣܰܒܪ ܐܶܢܘܢ.«ܐ. ܦܛܪܘܣ. ܐ.ܒ» «ܒ. ܦܛܪܘܣ. ܝܘ̄-ܝܚ».

 

ܘܚ̇ܙܶܝܢܢ ܒܬܘܪܓܡܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܩܘܪܺܝ̣ܢܬܘܣ ܕܰܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܕܰܟܬ̣ܒ ܒܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܐܘܣܒܝ̣ܘܣ. «ܟܬܒܐ. ܕ: ܝܓ». ܐܡܪ: ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܐܶܬܛܝܒ ܥܡ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ ܒܩܘܪܝܢܬܝܰܐ ܡܕܺܝ̣ܢ̱ܬܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܣ ܕܰܐܟܰܐܝܝܐ. ܘܡܶܢܗ̇ ܒܬܪ ܕܰܐܠܦܘ ܠܩܘܪ̈ܝ̣ܢܬܝܐ ܐܶܙܠܘ ܠܪܗܘܡܝ̣ ܐܰܝܟ ܫܢܰܬ݀ ܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܐ ܠܢܺܝ̣ܪܘܢ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܬܪ ܐܰܣܘܪܝܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ ܕܰܒܪܗܘܡܝ̣. ܘܰܩܕܡ ܣܗܕܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܬܰܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܠܩܘܪܒܐ.

 

ܘܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܕܰܫܢܰܬ݀ ܣܗ-ܟܛ ܚܙܺܝ̣ܪܢ ܕܰܫܢܰܬ݀ ܣܙ̄ «76». ܫ̇ܡܥܝ̣ܢܢ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܡܫܰܡܫ ܗܘܐ ܠܰܣܒܰܪܬܐ ܒܪܗܘܡܝ̣ ܒܰܠܘܺܝ̣ܬܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܘܠܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܗܘܢ. ܟܪ ܕܶܐܙܠ ܠܗ ܟܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܠܰܦܢܺܝ̣ܬܐ ܟܕ ܡܰܠܦ ܒܗ̇ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܘܗܕܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܐܶܓܪܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܕܫܰܕܪܗ̇ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܥܗܶܕܢܢ ܡܶܢܟܰܕܘ. ܒܗܝ ܕܣ̇ܐܡ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪܩܘܣ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܡܶܬܐܡܰܪ ܣܰܒܪ ܥܕܰܡܐ ܠܐܝ̣ܪܚ ܬܶܫܪܝ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܫܢܰܬ݀ ܣܘ̄ «66». ܟܢ ܐܰܪܡܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ: ܟܕ ܩܰܘܝ ܬܶܫܥܐ ܝܰܪܚܝ̣ܢ. ܘܒܟܛ̄ ܒܰܚܙܝܪܢ ܕܰܫܢܰܬ݀ ܣܙ̄ «76» ܕܗܝ̣ ܗܝ̣ ܫܢܰܬ݀ ܬܠܬܥܶܣܪ̈ܐ ܕܢܺܝ̣ܪܘܢ ܐܰܣܗ̣ܶܕ ܒܰܙܩܺܝ̣ܦܘܬܐ ܟܕ ܪܺܝ̣ܫܗ ܠܬܰܚܬ … ܗܢܘ ܟܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܰܐܥܒ̣ܪܶܗ ܦܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܝ̣ ܫܰܢܬܐ ܘܝܰܪܚܐ ܡܶܕܡ. ܡܶܢܗܘܢ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܫܰܪܟܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ: ܟܕ ܛܒ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܠܗ ܕܥܐܦ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܰܥܒ̣ܪ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܀

 

 

 

ܒ: ܐܘܕܝܘܣ

 

«ܣܙ-ܥܛ 97-76»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܝܰܕ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܰܡܕܰܒܪ ܗܘܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܒܪܰܚܺܝ̣ܩܘܬܐ ܕܪܰܒܗ ܐܰܝܟ ܩ̇ܐܡ ܒܕܘܟܬܐ. ܒܪܰܡ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܪܰܒܗ ܕܰܗܘܬ݀ ܒܰܫܢܬ݀ ܣܙ̄ «76»: ܡܪܢܐܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܪܝ̣ܪܐ: ܠܗ ܡܶܬܒܰܝܬܝܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܗܘܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗ ܐܰܫܺܝ̣ܠܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܟܙ̄ «72» ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܰܫܢܬ݀ ܥܛ̄ «97» ܕܡܪܢ. ܗܘ ܗܢܐ ܐܰܟܬܶܒ: ܕܝܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ: ܥܡ̣ܰܕ ܡ̣ܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܶܐܬܥܡܶܕ ܀

 

 

 

ܓ: ܐܝܓܢܐܛܘܣ ܢܘܪܢܐ

 

«ܥܛ-ܩܙ 701-97»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܐܡܪܺܝ̣ܢ ܗܰܘ ܛܰܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܰܐܩܝ̣ܡܗ ܝܫܘܥ ܒܰܝܢܬ ܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܚܰܘܝܶܗ ܘܶܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܰܡܡܰܟܟ ܢܰܦܫܗ ܐܰܝܟ ܗܢܐ ܛܰܠܝܐ: ܗܽܘ ܢܶܗܘܐ ܪܰܒ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܬܠܡܝ̣ܕܐ ܗܘܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܠܝܘܚܢܢ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܘܰܠܦܘܬ ܣܗܕܘܬܗ ܕܰܐܢܐܩܠܝ̣ܛܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܪܺܝ̣ܛܘܣ ܘܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ: ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܒܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܘܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܕܐܘܕܺܝ̣ܘܣ. ܗ̣ܘ ܡܕܰܒܪ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܡܶܫܬܡ̈ܥܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܟܠܗܶܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܣܘܪܝܰܐ: ܡܛܠ ܣܰܓܝܐܘܬ ܚܘܒܶܗ ܕܰܠܘܬܗܶܝܢ ܘܰܛܢܢܗ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܺܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܗܝ ܕܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇: ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܒܦܘܡܶܗ ܘܰܒܩܰܢܝܗ ܐܦ ܒܰܙܒܢ ܪܕܘܦܝܐ. ܘܰܠܗܝ̣ܩ ܗܘܐ ܠܡܶܚܬܰܡ ܫܪܪܐ ܕܟܪܘܙܬܗ ܒܢܘܩܝܐ ܕܰܕܡܗ ܡܛܠ ܝܫܘܥ: ܗܝ ܕܠܐ ܡܛܬܗ ܒܰܪܕܘܦܝܐ ܕܕܘܡܛܝܐܢܘܣ. ܐܦܠܐ ܒܫܘܪܝ ܪܕܘܦܝܐ ܕܰܛܪܐܝܐܢܘܣ ܕܰܗܘܐ ܫܢܰܬ ܩܗ̄ «501». ܐܶܠܐ ܒܬܪ ܬܰܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܰܫܢܬ݀ ܩܙ̄ «701»ܟܕ ܢܚ̣ܶܬ ܛܪܐܝܐܢܘܣ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܰܩܪܒܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܥܠ ܚܦܺܝ̣ܛܘܬܗ ܕܡܛܠ ܥܩܘܪܝܐ ܕܕܶܚ̈ܠܬܐ ܣܪ̈ܝ̣ܩܬܐ: ܘܫܘܪܪ ܣܒܰܪܬܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ. ܫܰܪ̈ܒܐ ܕܶܐܫܬܰܪܪ ܘܠܘܬܗ ܣܘܥܪܢܐܝܬ. ܟܕ ܗܘܐ ܒܥܶܢܝܢܗ. ܘܰܓܙܪ ܥܠܘܗܝ ܕܰܢܡܘܬ ܒܒܶܝܬ ܚܶܙܘ̈ܢܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܒܪܗܘܡܝ̣. ܡܰܠܘܢ ܐܶܬܬܘܒܰܠ ܠܗ̇ ܠܪܗܘܡܝ̣ ܟܕ ܡܠܰܘܰܝ ܡ̣ܢ ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ: ܘܰܕܒܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܐܶܣܛܪ̈ܛܝ̣ܘܛܐ ܒܰܥܪܺܝ̣ܪ̈ܝܐ. ܘܒܐܘܪܚܗ ܡܫܰܪܪ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܦ̇ܓܥܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ. ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܬܘܒ: ܚ̈ܶܛܐ ܐܺܝ̇ܬܝ ܕܰܐܠܗܐ: ܕܰܒܫܶܢ̈ܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܥܬܝ̣ܕ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܬܛܰܚܰܢ: ܕܶܐܗ̇ܘܐ ܠܰܚܡܐ ܕܰܟܝܐ ܒܦܬܘܪܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܫܘܠܡ ܒܶܝܬ ܚܶܙܘ̈ܢܐ ܕܗܘܝܘ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܟܢܘܢ ܬܪܰܝܢܐ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܪܗܘܡܝ̣. ܘܰܐܪܡܝܘܗܝ ܠܚܰܝܘ̈ܬܐ ܚܰܒ̈ܠܬܐ  ܘܰܐܟܠܝ̈ܗܝ ܘܠܐ ܫܒ̣ܰܩ̈ܝ ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܩܘ̈ܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܬܰܘܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܰܡܫܢܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܣܺܝ̣ܡܬܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܕܶܝܢ ܠܐܝܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܛܒܺܝ̣ܒ̈ܬܐ. ܘܡܶܢܗ ܐܶܬܝܰܒܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܶܢܙܕܰܡܪ ܒܥܕܬܐ ܬܰܪܬܝܢ ܓܘ̈ܕܶܐ ܠܦܘܬ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܚܙܺܝ̣ ܠܗ ܒܚܶܙܘܐ ܕܪܘܚܐ.

 

ܘܬܘܒ ܒܰܟܬܒܐ. «ܐܠܕܪܪ ܐܠܢܦܝܣܗ» ܡܰܕܟܰܪ ܒܰܫܢܬ݀ ܩܙ̄ «701» ܕܡܪܢ ܝܙ̄ ܒܬܶܫܪܝܢ ܬܪܰܝܢܐ. ܐܰܘ ܚ̄ ܟܢܘܢ ܩܕܡ̄ ܥܰܡ ܙܘܣܝ̣ܡܘܣ ܘܪܘܦܘܣ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܩܰܒܠ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܀

 

 

 

ܕ: ܐܝܪܘܢ

 

«ܩܙ-ܩܟܙ 721-701»

 

 

 

ܐܺܝ̣ܪܘܢ. ܡܫܰܡܫܢܐ ܗܘܐ ܕܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܶܐܬܪܕܺܝ̣ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܛܪܐܝܐܢܘܣ ܡܓܰܕܶܕ ܗܘܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܕܰܡܫܺܝ̣ܚܝ̈ܐ ܘܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܶܐܢܰܬ ܠܗ ܠܦܺܝ̣ܠܝ̣ܢܘܣ ܐܶܣܛܪܰܛܝ̣ܓܐ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܡܛܠ ܣܰܓܝ̣ܐܘܬܗܘܢ: ܐܰܦܩ ܩܨܪ: ܕܰܒܢ̈ܝ ܬܰܘܕܺܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢ ܐܰܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܦܺܝ̣ܠܝ̣ܣܘ̈ܦܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܡܝܰܩܪܝ̣ܢ ܠܨܰܠܡ̈ܐ. ܠܐ ܡܶܟܝ̣ܠ ܢܶܬܬܰܒܥܘܢ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܡܶܫܬܟܚܝ̣ܢ ܕܰܡܓܰܕܦܝ̣ܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐܝܬ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܺܝ̣ܪܘܢ ܒܰܝܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܫܢܰܬ݀ ܩܟܙ̄ «721». ܐܰܘ «ܩܟܛ̄ «921» ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ» ܀

 

 

 

ܗ: ܩܘܪܢܝܠܘܣ

 

«ܩܟܙ-ܩܡ 041-721»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܩܘܪܢܝ̣ܠܘܣ: ܕܰܒܪ ܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܬܠܬܥܶܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܫܢܰܬ݀ ܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܢܒ̣ܰܥ ܒܩܘܪܺܝ̣ܢܬܘܣ ܐܰܪܣܝܘܛܐ ܕܰܫܡܗ ܩܐܪܝܢܬܘܣ ܀

 

 

 

ܘ: ܐܪܘܣ

 

«ܩܡ-ܩܢܘ 651-041»

 

 

 

ܟܢܺܝ̣ܫܐܝܬ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ ܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܕܝܘ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܰܒܪ ܐܪܘܣ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܦܰܛܢܐܝܬ ܘܒܰܣܝ̣ܡܐܝܬ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܫܢܰܬ݀ ܡܐܐ ܘܫܶܬ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܐܶܬܝ̣ܕܥ ܡܰܪܩܝ̣ܘܢ ܗܶܪܣܝ̣ܘܛܐ ܩܶܢܫܪܺܝ̣ܢܝܐ ܀

 

 

 

ܙ: ܬܐܘܦܝܠܘܣ

 

«ܩܢܘ-ܩܥܒ 271-651»

 

 

 

ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܶܐܘܦܺܝ̣ܠܘܣ ܟܬܘܒܐ ܡܗܺܝ̣ܪܐ: ܘܰܡܠܐܶ ܛܢܢܐ ܕܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܚܦܺܝ̣ܛܐܝܬ ܩܡ ܠܘܩܒܰܠ ܗܪ̈ܣܝܘܛܶܐ ܕܕܪܗ: ܘܣܡ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗܘܢ ܒܘ̣ܚܢܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐ: ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܬܰܘܕܺܝ̣ܬܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝܬܐ. ܘܥܠ ܫܰܪ̈ܒܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܣܡ ܠܡ ܬܠܬܐ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܠܘܩܒܰܠ ܐܘܛܘܠܝ̣ܩܘܣ. ܘܚܰܕ ܠܘܩܒܰܠ ܗܶܪܡܘܓܐܢܝ̣ܣ ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܰܠ ܡܰܪܩܝ̣ܘܢ ܩܶܢܫܪܺܝ̣ܢܝܐ. ܘܩܝܡܺܝ̣ܢ ܡܺܐܡܪ̈ܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢ. ܘܗܘܝܘ ܩܰܕܡܝܐ ܕܶܐܡ̣ܪ ܥܠ ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܰܚܕܐ ܐܘܣܝܰܐ. ܘܫܰܢܝ̣ ܫܢܰܬ݀ ܩܥܒ̄ ܡ̄ «271» ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܚ: ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ

 

«ܩܥܒ-ܩܨ 091-271»

 

 

 

ܕܰܒܪ ܡܰܟܣܝ̣ܡܝܢܘܣ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܬܡܢܰܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܦܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܫܰܢܝ̣ ܒܰܫܢܬ݀ ܡܐܐ ܘܬܶܫܥܝ̣ܢ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܒܛܶܠ ܪܕܘܦܝܐ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܝܘܣܛܘܣ ܠܡ ܦܺܝ̣ܠܘܣܘܦܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝܐ ܕܡ̣ܢ ܢܰܐܦܘܠܝ̣ܣ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܐܘܪܫܠܡ ܣܠ̣ܶܩ ܠܪܗܘܡܝ̣ ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܦܩܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܘܩܰܒܠ ܡܰܠܟܐ ܐܰܢܛܘܢܺܝ̣ܢܘܣ ܡܶܠܬܗ ܘܒܰܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܀

 

 

 

ܛ: ܣܪܦܝܘܢ

 

«ܩܨ-ܪܝܐ 112-091»

 

 

 

ܫܰܡܫ ܣܪܰܦܝ̣ܘܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܫܪܐ ܠܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܡܘܢܛܰܐܢܘܣ ܘܰܠܢܩܘܦܰܘ̈ܗܝ ܦܪ̈ܰܘܓܝܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܡܶܬܚܰܘܐ ܡ̣ܢ ܐܶܓܪܬܐ ܕܫܰܕܪܗ̇ ܗܘ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܩܰܪܩܘܣ ܘܰܠܦܶܢܛܝ̣ܘܣ ܕܒܗ̇ ܐܡ̇ܪ: ܟܶܬܒ̇ܶܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܬܶܕܥܘܢ ܕܰܢܒܝ̣ܘܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ: ܡܰܠܘܢ ܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܓܠܬܐ ܡܰܣܠܝܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܪܬܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܐܶܬܦܣܶܣ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܶܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܰܣܪܚܘܢ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܗܘ ܕܓܒܝܢ. ܥܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܪܬ݀ ܠܗܕܐ ܗܕܐ ܗܝ̣: ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܝܰܥܩܘܒ ܡܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܦܩ̣ܰܕ ܗܘܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܐܰܚܐܕܰܐܒܘܗܝ ܘܩܡܝܶܫܘܥ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܠܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܕܨܒܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܢܰܣܪܚ ܘܰܢܫܰܕܪܝ̣ܘܗܝ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܰܕܘ ܗܟܢܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܫ̣ܪܰܘ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐ ܐ̱ܢܫ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܐܟܶܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܗ̇ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܕܠܡ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܓܰܫ ܐܶܬܝܐܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܟܕ ܐܶܬܟܒܶܫܘ ܒܒܰܝܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܗ: ܐܰܚܐܕܰܐܒܘܗܝ ܥܪܰܩ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܡܝܶܫܘܥ ܥܡ ܡܪܗ ܕܒܰܝܬܐ ܐܶܬܬܚܶܕ. ܘܶܐܙܕܩܶܦܘ ܐܰܝܟ ܓܫܘ̈ܫܐ. ܘܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ ܐܰܚܐܕܰܐܒܘܗܝ: ܟܬܰܒ ܐܶܓܪܬܐ ܠܘܬ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܬܰܡܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܰܥܠܘܗܝ ܢܣܺܝ̣ܡܘܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܘܰܢܫܰܕܪܘܢܝܗܝ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܗܟܢܐ ܘܫܰܕܪܘܗܝ ܠܣܠܝ̣ܩ. ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܶܝܟ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ: ܐܰܦܣܘ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ: ܕܟܕ ܢܶܥܢܰܕ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܗ̣ܢܘܢ ܢܣܺܝ̣ܡܘܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܓܒܝܢ. ܘܠܐ ܣܢܺܝ̣ܩ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܰܟܬܰܒܘ ܣܘܣܛܐܛܝ̣ܩܘܢ ܒܗܟܢ. ܘܰܕܩܰܐܬܘܠܝ̣ܩܐ ܐܶܦ ܢܶܬܟܪܶܙ. ܗܘ ܡܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܪܰܒܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܶܦܪܰܬ݀ ܗܕܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ: ܗܘܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܘ̄ «691» ܕܡܪܢ ܡܛܠ ܦܶܨܚܐ. ܘܰܟܬܒܘ ܠܐܬܪܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܕܰܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܰܒܐ ܕܒܬܪ ܦܶܨܚܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܢܶܥܒܕܘܢ. ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܒܪܗܘܡܝ̣ ܘܰܒܦܶܠܣܛܝ̣ܢܝ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢ. ܒܪܰܡ ܦܘܠܝܩܪܝ̣ܛܝܣ ܕܶܐܦܣܘܣ ܘܫܰܪܟܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܠܐ ܫܠܶܡܘ. ܐܶܠܐ ܒܗ ܒܝܘܡ ܦܶܨܚܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܢܺܝ̣ܩܝܰܐ. ܫܰܢܝ̣ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܣܪܰܦܝ̣ܘܢ ܠܘܬ ܡܪܢ ܫܢܰܬ݀ ܡܰܐܬܝܢ ܘܰܚܕܰܥܣܪ̈ܐ ܀

 

 

 

ܝ: ܐܣܩܠܝܦܐܕܝܘܣ

 

«ܪܝܐ-ܪܟܓ 322-112»

 

 

 

ܦܰܪܢܶܣ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܶܐܫܬܰܒܚ ܣܰܓܝ̣ ܒܡܰܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܰܫܢܬ݀ ܪܟܓ̄ «322» ܡܫܺܝ̣ܚܝܬܐ. ܒܙܰܒܢܗ ܓܝܪ ܡܶܬܝ̣ܕܰܥ ܗܘܐ ܒܰܪܕܰܝܨܢ ܒܰܪ ܢܘܚܡܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܫܒ̣ܰܩ ܠܝܘܠܦܢܐ ܚܰܢܦܝܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܕܡܰܒܘܓ: ܗܰܝܡܢ ܘܰܥܡ̣ܕ ܘܺܝ̣ܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܣ̣ܡ ܡܺܐܡܪܐ ܠܘܩܒܰܠ ܗܶܪܣܝ̣ܣ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܐܶܨܛܠܝ̣ ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܰܪܩܝܘܢ ܘܰܐܘܠܢܛܝ̣ܢܘܣ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܢܗ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܩܶܣܪܝܐ: ܐܶܬܬܘܺܝ̣ ܠܚܰܪܬܐ ܘܰܫܒ̣ܩ ܠܛܥܝܘܬܐ ܗܝ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܰܡܫܰܪܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܬܒܗ ܗܰܘ ܕܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܰܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܚܰܬܡܗ ܟܘܪܬܘܢ ܥܡ ܦܘܫܩܗ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܦܢܗ̄ ܡ̄ «5581». ܘܡܺܝ̣ܪܟܰܣ ܐܰܠܡܰܢܐܝܬ ܫܢܰܬ݀ ܐܦܨܓ̄ ܡ̄ «3681». ܘܢܘ ܥܰܡ ܦܘܫܩܗ ܦܪܰܢܫܝܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܦܨܛ̄ ܡ̄ «9981». ܕܒܗ ܡܰܘܕܐ ܒܚܰܕ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܘܰܡܗܰܝܡܢ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܟ̇ܦܪ ܒܚܶܠܩܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܥܠ ܚܺܐܪܘܬܐ ܘܕܺܝ̣ܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܠܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܬܫܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܫܬܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܀

 

 

 

ܝܐ: ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܘ «ܦܝܠܝܛܘܣ»

 

«ܪܟܓ-ܪܟܘ 622-322»

 

 

 

ܗܢܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܥܒܪ ܒܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܰܒܢܺܝ̣ܚܘܬܐ ܥܰܡܝ̣ܩܬܐ ܐܰܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܡܰܐܬܝܢ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܫܶܬ: ܐܰܫܩܠ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܗܘܐ ܐܘܪܝܓܰܢܝܣ. ܗܰܘ ܕܪܰܘܪܒܐܝܬ ܡܩܰܠܣ ܠܗ ܐܘܣܒܝ̣ܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܠܘܩܕܰܡ ܡ̇ܢ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܐܶܬܕܰܪܫ ܡ̣ܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܶܐ. ܘܒܰܪ ܬܡܢܥܶܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܩܡ ܗܘܐ ܒܡܰܠܦܢܘܬܐ. ܘܟܠܗ ܐܺܝ̣ܡܡܐ ܡܰܠܦ ܗܘܐ ܘܰܡܬܠܡܶܕ. ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܒܗܘܓܝܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕܝ̣̈ܫܐ ܫ̇ܗܪ ܗܘܐ: ܘܥܶܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ ܡܶܬܥܠܶܒ ܗܘܐ: ܠܘ ܥܠ ܥܰܪܣܐ: ܐܶܠܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܡܰܓܣ ܗܘܐ. ܚܰܡܪܐ ܣܟ ܠܐ ܛܥܶܡ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܣܰܪܩܐ ܗܘܐ. ܕܚܶܦܝܝ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܕܰܛܠܐ ܗܘܐ ܘܡܰܠܦ ܗܘܐ ܠܰܒܬܘ̈ܠܬܐ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܐܰܟܡܢ ܕܰܢܪܺܝ̣ܡ ܡܶܢܗ ܟܠ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܺܝ̣ܫܬܐ: ܦܣܰܩ ܦܰܓܪܗ ܘܗܕܐ ܐܦܢ ܥܒܺܝ̣ܕܬܐ ܗܘܬ ܥܕܺܝ̣ܠܬܐ ܘܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܠ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܬܰܪܥܺܝ̣ܬܐ ܕܢܰܟܦܘܬܗ ܐܶܬܩܰܒܠܬ ܗܘܬ݀. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܬܰܪܨ ܘܢܰܗܪ ܒܦܘ̈ܫܩܶܐ ܚܰܬܝ̈ܬܐ ܘܰܚܠܝ̣ܡ̈ܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ: ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡ̣ܰܕܘ. ܘܒܰܙܒܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܣܘܪܺܝ̣ܢܘܣ: ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܣܗܕ̈ܐ ܡܠܰܒܒ ܗܘܐ ܕܢܰܡܣܪܘܢ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܘܠܐ ܢܶܟܦܪܘܢ. ܘܐܦ ܐܰܒܘܗܝ ܒܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܰܣܗܕ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ. ܕܺܝ̣ܡܛܪܺܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܟܕ ܚܙܐ ܕܡܶܬܢܰܨܚ ܘܡܶܬܩܰܠܣ ܐܘܪܓܢܺܝ̣ܘܣ: ܚܣܰܡ ܒܗ ܘܩܰܛܪܓܶܗ. ܕܠܡ ܫܘܢܝ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܡܶܢ ܦܓܰܪ ܠܰܦܓܰܪ ܕܶܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܘܠܩܝܡܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܡܰܣܠܐ. ܘܠܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܡܶܘܕܐ. ܘܕܺܐܝܬ ܫܘܠܡܐ ܠܫܘܢܩܐ ܕܚܰܛܝ̈ܐ ܡܰܠܦ. ܘܰܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܘܛܪ̈ܓܶܐ ܛܰܪܕܗ ܡ̣ܢ ܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܫܶܡ ܗܶܪܣܝ̣ܘܛܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܰܦܩ ܥܕܰܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܰܗܘܬ݀ ܐܰܦܬܐ ܠܰܡܦܰܫܩܢ̈ܐ ܕܰܫܡܗ ܢܶܠܚܘܢ. ܘܥܠ ܡܰܠܦܢܘܬܗ ܟܕ ܦܨܺܝ̣ܚܺܝ̣ܢ ܫܡܗܰܝ̈ܗܘܢ ܢܶܟܬܒܘܢ. ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܣܢܰܐܘ̈ܗܝ: ܦܘܪܦܘܪܺܝ̣ܘܣ ܣܰܓܝ ܣܩܪ ܠܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܟܕ ܐܶܙܠ ܕܰܢܬܰܠܡܶܕ ܚܰܢܦ̈ܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܚܕܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ ܣܓܘܕ ܥܰܡܢ: ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܢ ܫܠܡܺܝ̣ܢܢ ܠܟ ܘܥ̇ܡܕܺܝ̣ܢܢ ܘܟܕ ܣܓܶܕ: ܐܰܗܶܠܘ ܒܗ ܚܰܢܦ̈ܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀

 

 

 

ܝܒ: ܙܒܝܢܐ

 

«ܪܟܘ-ܪܠܘ 632-622»

 

 

 

ܕܰܒܪ ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܙܒܺܝ̣ܢܐ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܥܣܰܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܒܰܫܢܬ݀ ܡܰܐܬܝܢ ܘܫܶܬ ܘܰܬܠܬܝ̣ܢ ܩܰܒܠ ܩܪܝ̇ܬܐ ܕܡܪܗ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܢܰܪܩܺܝ̣ܡܘܣ ܀

 

 

 

ܝܓ: ܒܐܒܘܠܐ

 

«ܪܠܙ-ܪܡܕ 442-732»

 

 

 

ܗܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܰܐܒܘܠܐ: ܒܬܪ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܡܢܐ ܕܫܰܡܫ ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡܕܰܒܪܢܗ̇ ܕܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܥܕܬܐ ܟܠܝܗܝ ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܶܬܪܰܥܡ ܘܩܰܛܠܗ ܠܗ ܘܠܰܬܠܬܐ ܛܠܝ̈ܐ ܬܰܠܡܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܰܠܣܓܝ̈ܐܐ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܡܚܰܘܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܘܗܝ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܡ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܺܝ̣ܪܐ ܒܡܰܥܢܺܝ̣ܬܐ ܕܪܚ̄ ܥܠܘܗܝ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܰܐܒܘܠܐ ܘܰܩܕܡ ܣܒܰܪܬܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܗܘܐ ܒܫܺܝ̣ܫ̈ܠܬܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܪܰܒܐ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܒܰܐܒܘܠܐ ܕܶܝܢ ܣܗܕܐ ܟܕ ܒܗܢܐ ܡܶܬܕܰܡܐ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܩܪܰܒܬܢܐ ܠܟܠܗ ܙܰܝܢܗ: ܠܫܺܝ̣ܫܰܠܬܐ ܗܝ ܕܥܰܡܗ ܒܰܐܓܘܢܐ ܐܰܣܗܶܕ: ܫܐܠ ܗܘܐ ܕܰܐܟܚܕܐ ܥܰܡܗ ܬܶܬܩܰܪܒܝ. ܘܥܰܠܗܝ ܐܦ ܕܰܚܺܝ̣ܚܐ ܕܦܰܓܪܗ ܕܶܚܠܬܐ ܥܒܺܝ̣ܕ ܗܘܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܰܦܠܘܢ ܗܰܘ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܕܰܐܦܢܺܝ̣ ܫܛܪ: ܡܶܬܦܰܓܕ ܗܘܐ ܘܫܬܩ ܘܠܐ ܡܡܰܠܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܺܝ̣ܬܐ ܕܒܰܫܒܒܘܬܗ. ܗܘ ܕܚܰܝ ܗܘܐ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܘܒܐܣܘ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ. ܘܰܠܝܘܠܝ̣ܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܘܦܠܚܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܘܫܺܐܕ̈ܐ ܛܰܢܦ̈ܐ ܡܛܠ ܩܶܨܡܐ ܕܕܰܓܠܘܬܐ ܣܟ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܬܪܺܝ̣ܡܘ ܓܰܪ̈ܡܘܗܝ ܢܰܨܝ̣ܚ̈ܐ ܕܣܗܕܐ ܓܰܒܝܐ ܕܩܘܫܬܐ: ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܡܡܰܠܠܐ ܗܘܬ݀: ܣܰܓܝܐܘܬ ܡ̈ܠܐ ܫܰܪܝܬ݀ ܕܰܬܦܰܩܶܩ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܫܰܬܝ̣ܩܘܬܗ ܘܰܒܦܘܩܩܗ̇ ܕܬܰܟܪܶܙ ܘܰܬܚܰܘܐ ܙܟܘܬܗ ܕܰܐܬܠܝ̣ܛܐ ܢܰܨܝ̣ܚܐ ܗܰܘ ܕܒܰܨܠܘ̈ܬܗ ܡܪܐ ܟܠ ܢܚܘܣ ܘܢܶܬܪܰܚܡ ܥܠܝܢ. ܘܰܒܡܰܥܢܺܝ̣ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܚܰܘܐ ܗܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܺܝ̣ܪܐ: ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܰܐܣܗ̣ܶܕܘ ܥܰܡܗ ܬܠܬܐ ܛܠܝ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܘܶܐܡܗܘܢ. ܘܗܘ ܣܒܐ ܗܘܐ ܘܰܟܦܺܝ̣ܦܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܶܝܪ. ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܟܰܕ ܠܒܐܒܘܠܐ. ܣܒܐ ܩܰܫܝ̣ܫ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܰܕܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܰܒܢܐ ܟܦܺܝ̣ܦ ܚ̇ܙܐ. ܕܰܠܒܝ̣ܒܐܝܬ ܢܚ̣ܶܬ ܠܐܣܛܰܕܝܘܢ ܘܠܐܓܘܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܕܰܒܩܘܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝ̣ܢ ܘܠܐܡܗܘܢ ܢܶܬܕܰܡܪ. ܐܶܠܐ ܘܠܰܡܫܺܝ̣ܚܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܢܫܰܒܚ ܀

 

 

 

ܝܕ: ܦܐܒܝܘܣ

 

«ܪܡܕ-ܪܢܐ 152-442»

 

 

 

ܗܢܐ ܦܰܐܒܝܘܣ ܐܰܘ «ܦܰܦܝܐ» ܩ̣ܡ ܒܬܪܗ ܕܒܰܐܒܘܠܐ ܘܫܰܡܫ ܟܘܪܣܝܐ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܫܰܠܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ: ܥܡ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܕܘܩܝ̣ܘܣ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܗ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܗܘܐ ܢܒܐܛܝ̣ܣ ܕܪܗܘܡܝ̣ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܫܘܒܩܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܛܝܢ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܠܐ ܪܰܕܝܐܝܬ ܀

 

 

 

ܝܗ: ܕܝܡܛܝܘܣ ܐܘ «ܕܝܡܛܪܝܘܣ»

 

«ܪܢܐ-ܪܢܛ 952-152»

 

 

 

ܡܫܰܚܠܰܦ ܪܶܥܝܢܐ ܕܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܡܛܠ ܫܢ̈ܝ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̇ܢ ܫܶܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܣܝܡܝ̣ܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܶܝܢ ܬܡܢܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܫܶܬ: ܬܰܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܪܡܶܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܬܪܗ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘ ܗܟܢ. ܡܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܒܰܫܢܬ݀ ܪܢܙ̄ «752» ܐܰܘ ܪܢܛ̄ «952» ܗܘܐ ܘܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܰܐܣܗ̣ܶܕ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܒܰܫܢܬ ܪܢܓ̄ «352» ܟܰܢܫ ܒܰܐܢܛܝܘܟܝܰܐ ܚܕܐ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܡܛܠ ܒܘܚܢܐ ܕܫܰܪܒܐ ܕܝܘܦܐܬܝܐܢ ܕܪܗܘܡܝ̣. ܘܰܐܣܠܝ̣ܘ ܠܝܘܠܦܢܗ ܗܰܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܶܬܩܒܠܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܟܦ̣ܪܘ ܀

 

 

 

ܝܘ: ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ

 

«ܪܢܛ-ܪܥܐ 172-952»

 

 

 

ܗܢܐ ܦܰܘܠܐ ܡܛܠ ܢܰܗܝ̣ܪܘܬ ܡܰܕܥܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ ܓܒܰܐܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܬܬܚܶܕ ܠܗ ܒܚܰܪܬܐ ܒܗܶܪܣܝ̣ܣ. ܚܰܕܬ ܓܝܪ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܰܐܪܛܝ̣ܡܘܢ ܘܒܰܪܢܫܐ ܫܚܺܝ̣ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܐܶܙܕܰܕܩ ܘܶܐܬ̣ܐܠܰܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܡܪܢ. ܘܰܕܟܠ ܕܡܡܰܪܐ ܒܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܡܨܶܐ ܠܡܶܬܡܰܛܝܘ ܠܕܰܪܓܐ ܕܗ̣ܘ ܐܶܬܡܰܛܝ̣ ܠܗ. ܥܰܠܗܝ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܐܰܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܟܣܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܬܓܰܘܣ ܒܰܬܝܒܘܬܐ: ܐܶܬܩܰܒܠ. ܘܒܬܪ ܐܰܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܗܦܰܟ ܥܠ ܬܝܘܒܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܚܪܡܘܗܝ. ܗܘ ܕܶܝܢ ܛܦܰܣ ܒܙܰܢܘܽܒܝܰܐ ܡܰܠܟܰܬ ܬܶܕܡܘܪ: ܗܝ ܕܣܰܓܝ ܫܦܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܡܶܠܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܟܕ ܐܶܙܕܰܟܝܬ݀ ܙܝܰܢܘܒܝܰܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܺܝ̣ܠܝܰܢܐܢܘܣ ܩܶܣܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܘܕܰܥܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܗ ܠܐܘܪܺܝ̣ܠܝܰܢܐܢܘܣ: ܘܫܰܕܪ ܛܰܪܕܶܗ ܫܢܰܬ ܡܰܐܬܝܢ ܘܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ «172» ܀

 

 

 

ܝܙ: ܕܘܡܐܢܘܣ

 

«ܪܥܐ-ܪܦܐ 182-172»

 

 

 

ܗܢܐ ܫܒܺܝ̣ܚ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܘܰܚܦܝ̣ܛ ܗܘܐ ܥܠ ܫܘܪܪܐ ܘܰܦܪܣܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝܬܐ. ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ ܕܦܰܘܠܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܰܫܢܬ ܡܰܐܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܢ ܘܰܚܕܐ ܘܰܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܗܘܐ ܡܰܐܢܝ̣ ܗܰܘ ܕܡܰܠܦ ܗܘܐ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝ̣ܬܝ̈ܐ ܀

 

 

 

ܝܚ: ܛܝܡܬܐܘܣ

 

«ܪܦܐ-ܪܨܐ 192-182»

 

 

 

ܗܢܐ ܕܶܝܢ ܛܺܝ̣ܡܬܐܘܣ ܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܥܣܰܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܒܰܫܢܬ݀ ܡܰܐܬܝܢ ܘܬܶܫܥܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ. ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܐܰܘܣܒܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܠܐܘܕܺܝ̣ܩܝܰܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܘܒܬܪܗ ܛܰܪܛܘܠܝ̣ܘܣ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܟܣܰܢܕܪ̈ܝܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܰܠܓܘ ܘܕܰܠܒܪ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܬܶܐܘܕܘܛܘܣ ܗܢܐ ܒܚܶܟܡܰܬ݀ ܦܰܓܪ̈ܐ ܐܦ ܪܝ̣ܫܝܐ ܗܘܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܰܟܘܬܗ. ܡܪܰܚܡܢ ܗܘܐ ܣܰܓܝ. ܘܚܐܫ ܥܡ ܣܢܺܝ̣ܩ̈ܐ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܝܛ: ܩܘܪܝܠܠܘܣ

 

«ܪܨܐ-ܫܒ 203-192»

 

 

 

ܛܰܢ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܗܢܐ ܝܘܩܪܐ ܕܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܐܫܩܶܠ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܫܢܰܬ݀ ܫܒ̄ «203» ܕܡܪܢ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܒܥ̣ܐ ܣܛܪܢܝ̣ܢܘܣ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܢܰܡܪܶܕ ܥܠ ܩܶܨܪ: ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܚܘܕܬ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܐܰܝܟ ܕܢܰܡܠܟ ܒܗ̇: ܘܠܐ ܐܰܟܫ̣ܪ ܐܶܬܩܛܠ ܕܝܢ ܒܰܐܘܦܝ̣ܡܝܰܐ ܀

 

 

 

ܟ: ܛܘܪܐܢܘܣ

 

«ܫܒ-ܫܝܓ 313-203»

 

 

 

ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܛܘܪܐܢܘܣ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬܶܢܚ̈ܬܐ ܒܕܰܒܗܘܢ ܐܶܬܬܥܺܝ̣ܪ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐ ܗܰܘ ܬܰܩܝ̣ܦܐ ܕܕܝܘܩܠܝ̣ܛܝܐܢܘܣ ܗܰܘ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܕܢܶܣܬܚ̈ܦܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܢܶܬܝܰܩܕܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܬܰܘܕܺܝ̣ܬܢܝ̈ܐ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܢܩܘܢ ܡܫܺܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܰܣܗܶܕܘ. ܛܘܪܐܢܘܣ ܕܶܝܢ ܟܕ ܝ̄ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܥܒܪ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ: ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܫܢܰܬ݀ ܫܝܓ̄ «313» ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܟܐ: ܒܛܐܠܝܘܣ

 

«ܫܝܓ-ܫܝܛ 913-313»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܒܛܐܠܝ̣ܘܣ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܫܰܡܫ ܕܝܢ ܡܶܬܚܐ ܕܫܶܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܕܰܒܗܝܢ ܐܶܬܛܰܝܒ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܢܩܘܪܐ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܟܠܠ ܥܕܬܐ ܚܕܐ ܚܰܪܒܬܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܫܰܢܝ̣ ܫܢܰܬ݀ ܫܝܛ̄ «913 »ܕܡܪܢ. ܕܰܒܗܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ: ܫܰܪܝܰܬ݀ ܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܐܪܺܝ̣ܘܣ ܠܡܶܒܠܰܨ ܀

 

 

 

ܟܒ: ܦܝܠܘܓܢܝܘܣ

 

«ܫܝܛ-ܫܟܕ 423-913»

 

 

 

ܠܦܘܬ ܟܢܺܝ̣ܫܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܡܰܟܬܒܢ̈ܐ: ܚܰܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܫܰܡܫ ܦܝ̣ܠܘܓܢܝ̣ܘܣ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܐܦ ܡܶܫܬܚܠܦ ܪܶܥܝܢܗܘܢ ܒܰܫܢܬ݀ ܥܘܢܕܢܗ ܕܣܝܡܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒܰܕܥܶܣܪܝܢ ܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ ܘܡܰܩܦܝ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܠܦܘܠܝ̣ܢܘܣ ܕܨܘܽܪ ܠܐ ܒܚܺܝ̣ܪܐܝܬ: ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܝ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ ܐܰܩܦܰܬ݀ ܗܘܬ ܡܶܬܥܰܫܢܐ ܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܐܪܺܝ̣ܘܣ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܩܡ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܚܰܝܠܬܢܐܝܬ. ܘܗܘܝܘ ܕܫܰܠ̣ܡ ܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܗܝ ܕܫܰܪܝ̣ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܘܒܰܫܢܬ݀ ܫܟܕ̄ «423» ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܀

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܟܓ: ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܓܝܘܪ̈ܐ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ

 

«ܫܟܕ-ܫܡ 043-423»

 

 

 

ܪܥܝܐ ܗܘܐ ܡܗܺܝ̣ܪܐ ܘܪܺܝ̣ܫܢܐ ܒܚܺܝ̣ܪܐ ܡܪܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܨܰܒܬ ܠܥܕܬܐ ܓܰܘܢܐܝܬ. ܘܰܠܟܘܪܣܝܶܗ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܒܰܬܪܝ̣ܨܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܗ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܨܰܝܕܘܢ ܕܦܰܡܦܝ̣ܠܝܰܐ. ܘܶܐܬܪܕܝ̣ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܘܓܰܘ̈ܝܐ. ܘܥܰܫܝ̣ܢ ܗܘܐ ܒܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܪ̈ܕܘܦܝܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܬܰܩܝ̣ܦ̈ܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܐܶܫܬܘܝ̣ ܕܢܶܗܘܐ ܡܢܶܐ ܒܰܝܢܬ ܡܰܘܕܝ̈ܢܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܰܘܕܝܢܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܶܬܢܐܣܝ̣ܘܣ ܪܰܒܐ ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܰܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܫܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܬܗ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ: ܗܘ ܫܡܗ ܢܓܰܕ ܠܰܒܢ̈ܝ ܒܪܘܐܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܢܶܓܒܘܢܝܗܝ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܦ̣ܰܩ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܫܢܰܬ݀ ܫܟܕ̄ «423». ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܓܰܒܝܘܬܐ: ܟܠܗܘܢ ܐܰܫܠ̣ܶܡܘ ܒܚܕ ܪܶܥܝܢܐ ܕܢܶܓܒܘܢ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܘܶܐܬܬܦܝ̣ܣ ܗܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܠܪܶܥܝܢܐ ܓܰܘܢܝܐ ܐܦܢ ܣܰܓܝ ܡܶܬܥܰܣܩ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܘܶܐܚܰܕ ܥܰܪ̈ܩܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܫ̇ܗܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܥܢܗ ܡܢ̣ ܚܒܠܐ ܕܗܶܪܛܝ̣ܩܘܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܰܐܪܝܘܣ ܗܝ ܕܟܕ ܐܶܬܐܫܶܕ ܚܒܠܗ̇ ܘܶܐܬܥܰܫܢ ܬܒܪܗ̇ ܠܦܘܬ ܦܝܣܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܘܣ: ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܪܰܒܬܐ ܕܢܺܝ̣ܩܝܰܐ. ܗܝ ܕܣܡܬ݀ ܥܶܣܪܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܰܐܚܪܡܰܬ݀ ܠܐܪܝܘܣ ܘܰܠܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܺܝ̣ܠܗ ܟܫܺܝ̣ܠܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܓܝܪ ܫܰܪܝ̣ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܟܕ ܬܠܐܶ ܬܘܪܓܡܐ ܗܰܘ ܛܒܺܝ̣ܒܐ ܕܩܘܠܣܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ. ܘܠܗ ܐܶܬܬܓܥܰܠ ܚܰܘܪܐ ܕܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܰܕܢܚܐ. ܡܛܰܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝܢ ܘܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܬܠܡܝ̣ܕܗ. ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܒܗ̇ ܕܢܶܗܘܐ ܥܐܕܐ ܪܰܒܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܰܒܐ ܕܒܬܪ ܦܶܨܚܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܕܝܘܕ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗܝܕܶܝܟ ܥܡ ܝܘܕ̈ܝܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܥܰܕܥܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܦܶܨܚܐ. ܘܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܠܐ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܕܐ. ܘܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܡܥܰܕܥܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܦܶܨܚܐ ܘܝܰܠܕܐ ܘܕܶܢܚܐ. ܘܨܰܘܡܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ: ܟܠ ܫܰܢܬܐ ܨܐܡ ܗܘܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܶܡܬܝ ܕܪܐܓ ܗܘܐ. ܚܕ ܒܩܰܝܛܐ ܘܰܐܚܪܢܐ ܒܣܰܬܘܐ ܘܝܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܘܰܥܪܘܒܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܨ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܕܨܐܡ ܗܘܐ ܝܘܡ ܫܰܒܬܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܘܰܐܚܪܝ̣ܢ ܝܘܡ ܚܰܡܫܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܬܠܬܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܠܐ ܥܡܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܕܐ ܐܶܬܬܰܪܨܘ ܘܶܐܬܬܰܚܰܡܘ. ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܦܰܟ ܠܟܘܪܣܝܶܗ: ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܛܠ ܫܘܪܪ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܰܬ݀ ܫܘܒܚܐ: ܘܒܘܕܩܐ ܕܫܶܡ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܓܰܒܐ ܕܰܐܪܝܘܣ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܢܺܝ̣ܩܘܡܘܕܝܐ ܘܐܝܐܢܝ ܕܢܺܝ̣ܩܝܰܐ. ܘܒܰܐܛܪܐܘܦܝ̣ܠܘܣ ܕܫܝ̣ܛܘܦܘܠܝ. ܘܰܒܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܕܨܘܽܪ. ܘܐܣܒܝܘܣ ܕܩܶܣܪܝܰܐ. ܘܠܐ ܩܰܒܠ ܒܫܰܘܬܦܘܬܗ ܐܘܣܛܣܝ̣ܘܣ ܕܣܰܒܣܛܝܰܐ ܘܬܶܐܘܕܘܣܺܝ̣ܘܣ ܕܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝ̣ܣ ܘܓܶܝܘܪܓܝ̣ܣ ܕܠܐܘܕܺܝ̣ܩܝܰܐ ܕܰܡܥܰܪܙܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܗܕܐ ܗܶܪܣܝܣ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܦܢ ܠܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܫܦܪܐ ܗܘܬ ܡܰܪܕܺܝ̣ܬܗ. ܒܪܰܡ ܠܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܚܶܡܬܐ ܘܡܰܪܝ̣ܪܘܬܐ ܠܩܘܒܠܶܗ. ܗܝ ܕܰܗܘܬ݀ ܒܰܫܪܪܐ. ܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܠܡ ܕܢܺܝ̣ܩܘܡܘܕܝܐ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ: ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܬܝܒܘܬܐ ܒܰܐܟܣܘܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܐܶܬܩܰܒܠܘ ܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܡܰܐܠܘܢ ܗܘ ܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܩܘܒܠܐ: ܐܶܫܟ̣ܚ ܒܥܰܝ̈ܢܘܗܝ ܕܡܰܠܟܐ ܛܝܒܘܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܗܝ ܕܫܰܚܠܦܗ̇ ܠܫܘܡܠܝ ܪܶܓܬ ܝܰܨܪܶܗ ܒܺܝ̣ܫܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܢܰܦܩ̈ܬܐ ܕܒܶܝܬܓܙܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܰܒܢܗ̇ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܒ̣ܰܪ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܒܰܗܦܟܬܗ ܟܰܢ̣ܫ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒܢ̈ܝ ܓܰܒܗ ܩܛܝ̣ܪ ܗܘܐ ܐ̱ܪܙܐ ܕܰܢܩܰܛܪܣܘܢ ܠܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܘܩܰܛܪܓܘܗܝ ܒܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܣܐܒܠܝܢ̈ܘ ܘܥܰܫܩܘܗܝ ܛܠܘܡܐܝܬ. ܘܰܐܦ̣ܶܩ ܥܠܘܗܝ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܰܫܕܝܐ ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܕܰܢܩܘܡܘܢ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܕܩܶܣܪܝܐ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ ܥܩܺܝ̣ܡܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܓܰܒܐ ܕܰܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ: ܛܠܘܡܝܐ ܗܘ ܓܰܠܝܐ ܩܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܰܡܐ. ܡܶܢܗܘܢ ܡ̇ܰܢ ܒܥܝܢ ܕܢܶܬܗܦܶܟ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܠܕܘܟܬܗ ܘܰܠܟܘܪܣܝܶܗ: ܡܶܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܥܝܢ ܠܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܕܩܶܣܪܝܰܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܢ̣ܥ ܠܠܛܝ̣ܫܘܬ ܣܰܝܦܐ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܒܪܰܡ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܦܘܽܠܘܽܛܝܐ ܫܰܠܝ̣ܘ ܠܫܓܘܫܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܦܠܓܘܬܐ ܗܕܐ ܐܶܫܬܐܶܠ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܫܓܘܫܝܐ ܕܥܰܡܐ ܐܰܫܩ̣ܶܠܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܫܰܘܕܰܥܘ ܠܡܰܠܟܐ ܕܰܩܛܝ̣ܓܪܢܘܬܐ ܫܰܪܝܪܐ. ܘܰܕܗܘ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܥܒ̣ܰܕ ܫܓܘܫܝܐ ܬܡܢ. ܥܰܠܗܝ ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܘܰܩܪܝܗܝ ܠܩܘܣܛܢܺܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܗܘ ܕܝܢ ܥܰܕܠܐ ܢܰܫܩ̣ܶܠ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ: ܐܰܪܬܝ̣ ܠܥܰܡܐ ܘܙܰܗܪܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܥܡ ܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ. ܘܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܥܰܠܗܝ ܡܶܬܟܰܢܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܘܢ ܐܘܣܛܬܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܐ ܐܶܫܟ̣ܚ ܡܰܦܩ ܒܪܘܚܗ ܕܰܢܪܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܠܒ ܡܰܠܟܐ ܡܶܕܡ ܕܰܡܠܐܘܗܝ ܣܢ̈ܐܐ ܡܰܠܘܢ ܫܕܝܗܝ ܡܰܠܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܬܪܰܐܩܝܰܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܒܰܐܟܣܘܪܝܐ ܗܦ̣ܰܟ ܠܟܘܪܣܝܶܗ: ܗܘ ܕܰܡܫܡܶܫ ܗܘܐ ܒܗ ܫܐܝ̣ܠܐܝܬ ܦܘܠܝܢ. ܘܰܚܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ݀ ܫܡ̄ «043». «ܫܢܬ 143 ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܘܣܘܢܶܗܕܘܣ ܕܐܣܐܢܝܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܶܐܬܛܰܝܒ ܒܗ̇ ܨܙܙ̄ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܡܛܠ ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܗܒܢܝܬܐ ܕܰܒܢܗ̇ ܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢ. ܘܬܰܚܡܘ ܒܗ̇ ܟܗ̄ ܬܚܘ̈ܡܐ.» ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܗ̇ ܒܰܐܟܣܘܪܝܐ ܫܰܠܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܒܦܺܝ̣ܠܝ̣ܦܝ ܕܡܰܩܢܕܘܝܰܐ ܫܢܰܬ݀ ܫܠܚ̄ «833» ܕܡܪܢ ܘܒܰܕܟܰܗܝ̣ܢܐ ܗܘܬ݀ ܥܕܬܐ ܒܫܰܝܢܐ ܘܢܺܝ̣ܚܐ ܡ̣ܢ ܪܕܘܦܝܐ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܣ ܪܰܒܐ: ܝ̣ܨܶܦ ܗܘ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܒܶܢܝܢܐ ܘܫܘܟܠܠܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܝ̈ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܶܐ ܕܒܶܢܝܢ̈ܘܗܝ: ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܬܡܢܐ ܓܘ̈ܢܘܢ ܕܥܠ ܫܶܡ ܛܘܒܢܝ̣ܬܐ ܡܪܬܝ̱ ܡܰܪܝܡ. ܘܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܶܐ ܕܰܣܝܡ̈ܘܗܝ. ܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܕܩܨܘܡܬܐ ܕܥܰܝܢܕܘܪ ܗܝ ܕܰܛܒܺܝ̣ܒܐ ܠܘܬ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܘܬܘܪܓܡܗ ܕܰܒܢܝ̣ܩܝܰܐ ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܟܕ: ܡܝܠܝܛܘܣ

 

«ܫܣ-ܫܦܐ 183-063»

 

 

 

ܒܬܪ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܝܢ. ܐܦܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܡ̣ܘ ܠܐܪ̈ܝܰܢܘ ܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܝܰܬܝ̣ܪ: ܐܘܠܐܠܝ̣ܘܣ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ. ܘܰܐܦܪܘܢ. ܘܦܝ̣ܠܐܩܠܝ̣ܘܣ. ܘܶܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܠܐܘܰܢܛܝ̣ܘܣ. ܘܐܘܕܘܟܣܝ̣ܘܣ. ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܪܰܡ ܠܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ: ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܡܕܰܒܪ ܗܘܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܓܝܪ ܕܰܒܙܒܢܗ ܕܐܣܛܦܢܘܣ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܐܶܚܰܕܘ ܗܘܰܘ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ: ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܣܰܩܒܠܐ ܠܗܕܐ ܗܝ ܕܒܰܫܢܬ ݀ܫܢܙ̄ «753» ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܡܰܠܟܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܢܶܬܠ ܠܐܪ̈ܝܰܢܘ ܥܕܬܐ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܦܰܢܝ̣ ܗܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܐܦ ܐܶܢ̇ܐ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܬܠ ܠܢ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܚܕܐ ܥܕܬܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܒܗ̇ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܰܢ. ܘܟܕ ܨܒ̣ܐ ܡܰܠܟܐ ܕܢܶܬܠ: ܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܠܐ ܠܢ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܐܶܠܐ ܡܰܠܘܢ ܡܫܰܪܪܐ ܕܩܰܝ̣ܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܥܕܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܶܕܡ ܚܫܺܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀. ܐܰܘ ܣܓܝ̣ ܗܘܐ ܓܰܒܐ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ: ܒܝܰܕ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܶܗ ܕܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ. ܒܗܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܡ̣ܢ ܪܰܦܝܘܬܐ: ܐܶܨܛܠܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܫܠ̣ܡܘ ܠܓܰܒܐ ܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܶܐܢܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܘܣܰܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܘܡܰܛܝܬ݀ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܕܨܶܦܬܐ ܗܕܐ: ܐܦ ܠܐܘܕܘܟܣܝ̣ܘܣ: ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܥܰܗ̣ܕܢܰܢ. ܗܘ ܕܰܕܓܰܪܡܰܢܝ̣ܩܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܘܰܒܦܘܩܕܢܗ ܕܡܰܠܟܐ ܥܒ̣ܰܪ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܘܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܠܐܘܢܛܝ̣ܘܣ. ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܒܫܰܢܬܐ ܕܝܢ ܕܰܬܠܬ ܒܰܕܩ ܬܪܺܝ̣ܨܘܬ ܫܘܒܚܗ ܩܕܡ ܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܒܗ̣ܶܬ. ܟܰܢܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܰܠܟܐ ܒܣܰܠܡܝ̣ܢܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܒܗ̇ ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܶܐܬܛܝܰܒܘ ܒܗ̇ ܐܦ ܐܘܕܟܣܝ̣ܘܣ ܘܐܘܣܰܒܝ̣ܘܣ. ܘܶܐܬܛܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܫܶܠܡܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܣܠ̣ܶܩܘ ܗܠܝܢ ܕܰܥܗܝ̣ܕܝ̣ܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܐܰܘ ܕܒܰܪܝܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܬܒ̣ܰܥ ܐܢܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܢܰܚܪܡܘܢ ܠܗܝ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܘܠܐ ܐܶܬܬܦܺܝ̣ܣܘ: ܫܕܐ ܐܶܢܘܢ ܥܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.

 

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܶܐܫܬܕܝ̣ ܐܘܕܘܟܣܝ̣ܘܣ ܫܢܬ ܫܣ̄ «063». ܐܶܬܬܩܝ̣ܡ ܡܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ. ܥܰܠܗܝ ܠܗ ܛܰܟܣ̣ܢܰܢ ܩܢܘܢܐܝܬ ܒܬܪ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܠܫܰܪܟܐ ܕܝܢ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܘ ܫܕܰܝܢܢ. ܘܰܠܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܕܫܰܡܫ ܗܘܐ ܫܐܝ̣ܠܐܝܬ ܠܐ ܡܢܰܝܢܢ.

 

ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܕܶܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܕ ܐܰܡܠ̣ܟ ܝܘܠܝܰܐܢܘܣ ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܕܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܒܰܐܟܣܘܪܝܐ ܢܶܬܦܢܘܢ: ܠܘܩܝ̣ܦܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܒܪܘܠܘܢ: ܦܢ̣ܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܰܥܒ̣ܕ ܠܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܝܶܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ: ܠܐܢܫ ܕܰܫܡܗ ܦܠܰܒܝܐܢܘܣ. ܘܠܗ ܡܰܕܟܪ ܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܪܬܐ ܕܘܟܰܬ݀ ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ. ܒܪܰܡ ܒܗ̇ܝ ܕܣܘܓܐܐ ܕܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܠܫܶܡ ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܡܰܥܗܕܝ̣ܢ: ܐܦ ܠܗ ܠܗܢܐ ܫܒܰܩ̣ܢܢ. ܘܰܟܒܪ ܛܰܥܘܢܐ ܗܝ ܡܰܝܬܝܘܬ ܫܡܶܗ ܚܠܦ ܐ̱ܚܪܢܐ.

 

ܢܺܐܬܐ ܗܟܝ̣ܠ ܠܘܬ ܫܰܪܒܗ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܠܡ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܒܫܘܪܝ ܕܪܐ ܪܒܺܝ̣ܥܝܐ «ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܟܗ̄ 523» ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܐܰܪܫܟܝܬܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܝ̣ ܬܰܪܒܝ̣ܬܐ ܫܰܦܝ̣ܪܬܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ ܚܰܘܪܐ ܠܚܰܙܝ̈ܘܗܝ ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܒܰܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܫܢܙ̄ «753» ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܣܰܒܣܛܝ̣ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܩܰܫܝܘܬܗ ܕܥܰܡܐ ܘܥܰܢܬܘܬܗ ܘܰܕܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܡܶܠܟ̈ܘܗܝ ܘܰܠܦܘܩܕܢ̈ܘܗܝ: ܫܒ̣ܰܩ ܐܢܘܢ: ܘܶܐܬܥܰܢܘܝ̣ ܒܫܶܠܝܐ: ܘܟܕ ܡܶܬܐܡܶܢ ܒܰܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܒܶܪܘܐܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܦܘܪܫܢܗ ܕܐܘܕܘܟܣܝ̣ܘܣ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢ ܡܰܠܟܐ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܬܚܝܬ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܟܕ ܣܘܓܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܗܘܰܘ. ܘܥܡ ܗܝ ܕܢܶܪܢܘܢ ܕܒܶܢܝܢܐ ܓܰܘܢܝܐ: ܕܢܶܓܒܘܢ ܐܦ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ ܣܺܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ. ܘܰܐܫܠ̣ܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܰܕ ܪܶܥܝܢܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܢܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܫܰܠܡܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܗ̇ ܟܺܝ̣ܪܰܬ݀ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ: ܗܝ ܕܰܐܫܠܡܘܗ̇ ܠܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܫܡܺܝ̣ܫܛ. ܘܰܚܕܝ̣ ܡܰܠܟܐ ܒܓܰܒܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܘܚܠܦ ܪܶܥܝܢܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܘܶܐܬܬܰܝܬܝ̣ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܡ̣ܢ ܒܶܪܘܐܐ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܥܰܪ̈ܩܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܗ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܡܬܰܪܓܡ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܰܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܝ̣ܢ ܡܰܘܕܶܝܢܢ. ܘܚܕ ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܠܗܘܢ: ܝ̣ܕܰܥܘ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܢܺܝ̣ܩܝܰܐ ܐܰܚܝ̣ܕ. ܘܰܫܕܰܐܘܗܝ ܒܰܒܛܝ̣ܠܘܬܗ ܕܩܣܛܢܕܝ̣ܘܣ «ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ» ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܙܺܝ̣ܘܣ: ܗܘ ܕܟܕ ܣܰܓܝ ܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܡܚܰܘܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܛܥܝܘܬܐ ܕܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܘ: ܥܶܠܬܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܡܶܢܗ ܗܢܘܢ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ: ܕܡ̣ܢ ܪܰܦܝܘܬܐ ܐܶܬܚܰܝܕܘ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܘ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܢܘܢܝܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܛܠܗܕܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܬܠܬ ܦܠܓ̈ܘܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܘ ܒܢ̈ܝ ܓܰܒܐ ܕܐܘܙܝ̣ܘܣ. ܘܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̈ܐ ܘܐܘܣܛܰܬܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡ ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ. ܘܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ: ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܗܘܰܘ ܕܡܰܣܠܝܢ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܘ. ܘܰܐܦܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܠܡܶܬܚܰܝܕܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܒܪܰܡ ܐܘܣܛܰܬܝ̈ܐ ܒܗܝ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܥܠ ܕܶܐܬܓܒܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ: ܠܐ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܬܰܘܬܦܘ ܠܒܢ̈ܝ ܓܰܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܺܝ̣ܬ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܝܘܠܝܰܐܢܘܣ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢ̣ܶܦܢܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܒܰܐܟܣܘܪܝܐ: ܗܦ̣ܰܟܘ ܐܦ ܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܕܫܰܡܺܝ̣ܫܛ ܡ̣ܢ «ܬܪܐܩܝ» ܘܡܪܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܡ̣ܢ «ܐܪܡܐܢܝܐ» ܐܡ̇ܪ ܗܪܟܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ: ܕܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܩܰܘܝ̣ ܒܥܕܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܐܘܙܝ̣ܘܣ ܡܶܬܗܰܦܟ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܟܘܡܪܐ ܕܰܒܕܦܢܝ̣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܪܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܐܡܗ ܕܛܰܠܝܐ ܡܫܰܡܫܢܝ̣ܬܐ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܠܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܥܡ ܐܶܡܗ ܠܘܬܗ̇ ܕܰܡܫܰܡܫܢܝ̣ܬܐ. ܘܡܶܬܬܰܪܬܐ ܗܘܐ ܡܢܗ̇. ܘܟܕ ܡܺܝ̣ܬܬ ܐܶܡܗ: ܐܙܠ ܗܘܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ ܠܘܬ ܡܫܰܡܫܢܝ̣ܬܐ ܘܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܝܘܠܦܢܗ̇. ܘܶܐܫܬܰܘܕܝܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܕܬܰܕܒܪ ܬܰܥܡܕܺܝ̣ܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܠ̣ܶܩ ܝܘܠܝܰܐܢܘܣ ܠܕܦܢܝ̣: ܗܘ ܛܠܝܐ ܘܰܐܒܘܗܝ ܥܡ ܐܰܚܘܗܝ ܪܣܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܥܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܥܠ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܰܗܘܐ ܥܐܕܐ ܫܰܒܥܐ ܝܘ̈ܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܛܠܝܐ ܠܐܪ̈ܙܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ: ܥܪܰܩ ܠܘܬ ܡܫܰܡܫܢܝ̣ܬܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܝܨܰܦܝ̱ ܕܦܘܪܩܢܝ̱. ܘܡܶܚܕܐ ܕܒܰܪܬܗ ܠܘܬ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ. ܘܦܰܩ̣ܕܗ ܕܰܢܩܰܘܐ ܩܠܝ̣ܠ ܙܰܒܢܐ. ܘܟܕ ܒܥܝܗܝ ܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܗ: ܫܰܪܝ̣ ܡܥܰܩܒ ܥܠܘܗܝ ܒܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܚܙܝܗܝ ܕܢܦܩ: ܐܰܚܕܶܗ ܘܰܡܚܝܗܝ. ܘܰܐܚ̣ܶܡ ܨܶܨ̈ܐ ܘܟܘܶܐ ܗܘܐ ܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܫܰܒ̣ܩܗ ܟܕ ܐܰܣܝ̣ܪ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܘܰܣܠ̣ܩ ܠܥܰܕܥܐܕܐ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܛܦܺܝ̣ܣ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܘܶܐܬܚܰܝܠ ܒܗ. ܘܦܰܣ̣ܩ ܠܐܣܘܪ̈ܐ. ܘܩ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܬܰܪܥܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܘܨܰܠܝ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܘܶܐܬܟܰܫܦ ܠܗ: ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܬܰܪܥܐ: ܘܶܐܬܬܰܒܪܘ ܣܘܟܪ̈ܐ ܕܦܰܪܙܠܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܰܠܦܢܝ̣ܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܠܒܶܫܬܗ ܐܶܣܟܡܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܘܰܕܒܰܪܬܗ ܠܘܬ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ. ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܘܰܐܫܠܡܗ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܬܪ ܡܰܘܬܗ ܕܝܘܠܝܰܐܢܘܣ ܛܪܘܢܐ: ܗܦ̣ܰܟ ܛܠܝܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܬܰܠܡܕ ܠܐܒܘܗܝ ܘܗܰܝܡܢ ܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܟܕ ܕܝܢ ܐܰܡܠ̣ܟ ܝܘܒܝ̣ܢܝ̣ܢܘܣ. ܟܬܰܒ ܕܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܢܶܗܦܟܘܢ ܠܟܘܪ̈ܣܰܘܬܗܘܢ ܘܰܗܦ̣ܟ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܠܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܠܗ ܠܟܘܪܣܝܶܗ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܰܟܪܶܙ ܘܡܰܠܦ ܘܩܐܡ ܠܘܩܘܒܰܠ ܗܶܪ̈ܣܝܘܛܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܺܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܥܰܠܗܝ ܟܰܢܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܬܚܝܬ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܒܗ̇ ܛܰܟܣ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܨ̈ܝ̣ܢ: ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܫܘܪܪ ܡܶܠ̣ܬܐ ܗܝ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘܐ ܕܰܐܒܐ. ܪܰܘܪ̈ܒܢܝܗ̇ ܕܝܢ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ: ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܘܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܕܫܰܡܺܝ̣ܫܛ. ܘܰܪܣܛܐܟܘܣ ܕܰܐܪܡܢܝ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܚ̣ܙܰܘ ܗܠܝܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ. ܐܶܬܡܠܝ̣ܘ ܚܣܡܐ ܘܚܶܡܬܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܟܠ ܦܘܪܣܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܫܕܰܐܘܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܬܘܒ ܙܒܰܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܒܙܰܒܢܗ ܕܘܰܠܝ̣ܣ ܡܰܠܟܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܥܝ̣ܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܘܰܠܝ̣ܣ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܦܘܠܐ ܕܛܘܪܐ: ܟܕ ܡܶܬܕܰܢܩܝ̣ܢ ܒܡܶܛܪ̈ܐ ܘܩܘܪܐ ܘܰܒܚܘܡܐ ܘܰܒܝܰܩܕܢܐ. ܘܦܘܠܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܪܰܐ ܡܰܥܡܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܟܡܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܒܰܐܟܣܘܪܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܐܰܦܪܗܛ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ: ܫܒ̣ܰܩ ܟܘܪܚܶܗ: ܘܶܐܙܠ ܕܰܢܥܰܕܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܘܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܥܠ ܥܰܡܘܕܐ ܪܰܒܐ ܕܥܠ ܢܰܗܪܐ ܐܘܪܝ̣ܛܝ: ܦܓܰܥ ܒܗ ܡܰܠܟܐ ܘܰܠܝ̣ܣ ܟܕ ܡܕܰܝܩ ܡ̣ܢ ܐܶܣܛܘܐ. ܘܫܰܐܠܗ ܠܐܝܟܐ ܬܐܙܠ: ܦܰܢܝ̣ ܕܶܐܨ̇ܠܐ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܟ. ܘܰܥܢ̣ܐ ܡܰܠܟܐ ܕܰܒܟܘܪܚܟ ܘܠܐܶ ܗܘܐ ܕܰܬܨܰܠܐ ܐܰܝܟ ܩܢܘܢܐ ܕܺܝ̣ܚܝܕ̈ܝܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܐܰܦܪܗܛ: ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܺܝ̇ܬ ܗܕܐ ܟܕ ܥܕܬܐ ܒܫܰܝܢܐ ܗܘܬ݀. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܐܰܝܟ ܛܠܝ̣ܬܐ ܕܝܬܒܐ ܒܰܓܢܘܢܐ ܗܘܺܝ̇ܬ: ܕܰܚܙܺܝ̇ܬ ܠܢܘܪܐ ܕܢܶܦܠܬ݀ ܒܶܝܬ ܐܒܝ̱. ܡܢܐ ܘܠܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܘ ܡܰܠܟܐ ܐܶܬ̇ܒ ܘܶܐܫܠܐܶ: ܐܰܘ ܐܶܕܰܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܘܰܐܕܥܶܟ ܠܫܰܠܗܶܒܝ̣ܬܐ. ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܰܒܘ̇ܠܝ̣ܬܐ ܐܶܡ̣ܰܪܬܘܢ ܗܕܐ ܘܶܐܢ̇ܐ ܥ̇ܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇. ܒܪܰܡ ܟܕ ܪܡܰܝܬ ܢܘܪܐ ܒܶܝܬ ܐܒܝ̱: ܐܠܨܐ ܠܝ̣ ܕܶܐܪܗܰܛ ܠܰܡܕܰܥܟܘܬܗ̇ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܶܐܬܚܰܡܬ ܥܠܘܗܝ ܡܰܠܟܐ. ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ. ܐܶܬܚܰܫܚ ܥܡ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ ܒܡ̈ܠܐ ܫܛܝ̈ܬܐ: ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܡܚܝܗܝ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܢܚ̣ܶܬ ܕܝܢ ܕܰܢܛܰܝܒ ܒܰܠܐܢܝ̣ ܠܡܰܠܟܐ ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܗܰܘܢܗ: ܘܰܢܦ̣ܠ ܒܓܘܪܢܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܪ̈ܬܝ̣ܚܐ ܘܡܺܝ̣ܬ. ܘܺܝ̣ܕܥ ܡܰܠܟܐ ܕܒܰܨܠܘ̈ܬܗ ܕܰܐܦܪܗܛ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ: ܬܘܒ ܐܰܛܒ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܰܢܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗܘܢ. ܘܫܰܕܪ ܒܬܪܗ ܦܘܠܝܰܢܐ ܘܰܐܦܪܗܛ ܘܕܺܝ̣ܘܕܘܪܘܣ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܘܢ: ܘܰܣܓܝ̣ ܟܶܢܫܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܺܝ̣ܬ ܘܰܠܝ̣ܣ ܘܶܐܫܬܠܛ ܓܪܐܛܝ̣ܢܘܣ: ܗܦ̣ܰܟܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡ̣ܢ ܐܰܟܣܘܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܟܠ ܚܕ ܠܥܕܬܗ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܐܦ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܐܰܘܟ̣ܝܬ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܥܚ̄ «873». ܘܰܒܗܕܐ ܙܒܰܢܬܐ ܝ̣ܨܶܦܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܡܚܰܝܕܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܣܰܓܝ ܡܢܰܚܬܢܐܝܬ ܐܶܬܕܰܒܪ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܦܐܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܕܢܶܬܟܪܶܙ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܒܗܝ ܕܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܐܶܬܬܩܝ̣ܡ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܶܬܐܘܺܝ̣ܘ ܕܰܢܣܝ̣ܡܘܢ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܢܶܬܒܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܣܶܡܠܐ. ܘܬܰܚܶܡ̣ܘ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܥܢܰܕ ܩܰܕܡܐܝܬ ܢܶܒܛܰܠ ܟܘܪܣܝܶܗ: ܘܢܶܐܚܕܺܝ̣ܘܗܝ ܗܰܘ ܕܦܐܫ ܒܬܪܶܗ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܶܝܢ ܐܡ̇ܪܺܝ̣ܢ ܕܠܐ ܐܶܬܐܘܺܝ̣ܘ ܐܶܠܐ ܦܫܰܬ݀ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗܘܢ. ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܫܦܐ̄ «183» ܟܕ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܬܶܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܪܰܒܐ ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘ ܦܘܠܝ̣ܣ: ܕܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܡܓܰܕܦܢܐ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܐܶܙܠ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܟܕ ܚ̣ܙܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ: ܐܶܡ̣ܪ ܕܰܚܙܺܝ̇ܬ ܗܢܐ ܒܚܶܠܡܝ̱: ܘܗܘ ܥܰܒܕܰܢܝ ܡܰܠܟܐ. ܘܗܘ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܥܰܕܠܐ ܢܺܐܬܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ : ܗܘ ܫܰܪܪ ܓܰܒܝܘܬܗ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܒܗܝ ܕܒܝܒ̄ ܒܫܒܛ ܫܢܬ ܫܦܐ̄ «183» ܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܙܰܒܢܝ̈ܐ: ܒܬܪ ܕܰܣܒ̣ܠ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܟܣܘܪܝܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܥܘܦܝܗ ܘܠܘܝܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܡܰܠܟܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܬܰܪܓܶܡ ܥܠܘܗܝ ܘܰܐܠܝܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܰܡܦܝ̣ܠܘܟܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܐܝܩܘܢܝ̣ܘܢ. ܘܐܦ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܓܪܺܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܢܰܘܣܐ ܣ̣ܡ ܡܺܐܡܪܐ ܚܕ ܥܠ ܥܘܦܝܗ. ܘܚ̇ܒܨܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܠܰܚܕܕ̈ܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܡܶܢܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܓܶܒ ܩܰܒܪܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܰܐܒܘܠܐ. ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ ܡܩܰܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܘܰܒܢܺܝ̣ܚܘܬܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ: ܗܝ ܕܒܗ̇ ܩܰܕܝ̣ ܪܶܚܡܬܐ ܕܟܠ. ܠܘ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܐܰܘ ܕܐܘܣܛܰܬܝ̈ܐ ܓܰܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ: ܐܶܠܐ ܐܦ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܕܚܨܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܐܰܟܣܘܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܡܶܢܗ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܐܶܬܬܰܣܪܚܘ ܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܒܰܣܝ̣ܠܝܘܣ ܪܰܒܐ. ܘܗܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܩܶܣܪܝܐ. ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܐܰܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܘܝܘܠܝܰܢܐ ܣܒܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܰܦܪܗܛ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܀

 

 

 

ܟܗ: ܦܠܒܝܐܢܘܣ

 

«ܫܦܐ-ܬܝܘ 614-183»

 

 

 

ܟܕ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܢ  ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ: ܗܘܐ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܫܶܦܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܗ̣ܶܢܘܢ ܢܺܐܨܦܘܢ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܬܰܚܠܘܦܐ. ܓܪܺܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܕܢܐܙܝܢܰܙܘ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܗܝܕܝܟ: ܘܗܟܘܬ ܒܚܺܝ̣ܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܒܥ̣ܰܘ ܕܰܢܩܘܡ ܦܐܘܠܝ̣ܢܘܣ ܒܕܘܟܬܗ ܘܠܘ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ: ܕܢܶܗܘܐ ܣܟܐ ܠܚܶܪܝܢܐ ܕܒܰܝܢܬ ܓܰܒ̈ܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܒܪܰܡ ܪܶܥܝܢܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܐ ܥܠ̣ܰܒ ܠܰܕܗܠܝܢ. ܘܶܐܬܓܒܺܝ̣ ܦܠܒܝܢܘܣ ܠܗ̇ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܒܺܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܗܘܐ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ: ܕܡܶܬܬܙܺܝ̣ܥ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܰܩܕܘܢܝܰܐ ܘܗܰܘ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܥܶܠܬܐ: ܕܢ̣ܶܫܪܘܢ ܓܰܒܝܘܬܶܗ ܕܰܓܪܝ̣ܓܘܪܺܝ̣ܘܣ ܗܝ ܕܰܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܕܘ. ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܓܪܺܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ: ܕܰܫܓܘܫܝܐ ܡܛܠܬܗ ܗܘܐ: ܬܰܪܓܶܡ ܬܘܪܓܡܐ ܕܡܰܓܥܠܢܘܬܐ: ܘܰܡܠ̣ܰܟ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܡܛܝܒܺܝ̣ܢ ܕܢ̣ܶܓܒܘܢ ܠܢܩܛܪܝܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܫܬܐ ܕܬܰܡܢ. ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܝܢ ܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܠܦܠܒܝܐܢܘܣ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܦܐܘܠܝܢܘܣ: ܗܰܘ ܕܰܠܦܘܬ ܩܝܡܐ ܕܰܥܗܺܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ: ܠܗ ܡܶܬܬܚܝ̣ܒ ܗܘܐ ܟܘܪܣܝܐ.

 

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܦܠܒܝܐܢܘܣ: ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܗܘܐ ܕܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܒܪܰܡ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܡܙܰܟܶܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܥܫܘܩܝܐ ܗܢܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܝܘܩܢܛܝܘܣ ܕܪܗܘܡܝ̣ ܘܦܠܒܝܢܘܣ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܠܐ ܫܠ̣ܶܡܘ ܠܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܝܘܚܢܢ: ܐܶܠܐ ܡܰܐܠܘܢ ܟܬ̣ܰܒܘ ܠܒܢ̈ܝ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܡܣܰܪ̈ܕܢܝܬܐ ܕܥܶܕܠܝܐ.

 

ܟܕ ܩܪܶܒ ܕܝܢ ܡܰܘܬܗ ܕܦܐܘܠܝܢܘܣ: ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܰܢܦܰܪܢܶܣ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܒܠܚܘܕܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܚܣܡܐ: ܣܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܐܶܘܓܪܺܝ̣ܣ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܦܘ̄ ܡ̄ «683» ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܒܕܘܟܬܗ ܘܐܦܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܒܗܝ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܦ̇ܩܕܝ̣ܢ ܒܶܠܥܕ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܠܐ ܢܶܬܬܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ: ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܶܨܪ̈ܝܐ ܡܥܰܕܪܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܐܶܘܓܪܺܝ̣ܣ: ܘܡܰܠܙܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܠܟܐ ܕܢܶܛܪܘܕ ܠܦܠܒܝܐܢܘܣ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܶܗ ܕܝܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܘܣ ܐܰܟܡܢ ܕܢܺܐܙܠ ܠܪܗܘܡܝ̣: ܘܶܐܬܥܰܠܠ ܒܣܰܬܘܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܰܒܢܝ̣ܣܢ ܝܰܪܚܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܬܘܒ ܠܰܒܛܘܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܕܬܰܪܬܝܐ: ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܐܶܫܟ̣ܚ ܒܗ ܕܫܘܐ ܠܰܫܪܝܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܠܡܰܠܟܐ. ܕܐܟ̈ܠܰܝ ܩܰܪ̈ܨܝ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ: ܕܕܘܒܪ̈ܝ ܠܐ ܫܘܶܝܢ ܠܕܰܪܓܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܐܶܬܗܰܝܡܢܶܬ: ܢܶܬܒܘܢ ܗ̣ܶܢܘܢ ܗܟܝ̣ܠ ܘܰܢܕܘܢܘܢܢܝ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܗܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܛܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܓܫܺܝ̣ܢ: ܐܶܢ̇ܐ ܠܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܐ̱ܢܐ ܥܰܡܗܘܢ: ܐܶܠܐ ܢܓܕ ܐ̱ܢܐ ܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܰܫܠܡ ܐ̱ܢܐ ܟܘܪܣܝ̱. ܘܶܐܬܕܰܡܪ ܡܰܠܟܐ ܒܡܶܠܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܺܝ̣ܚܘܬܗ. ܘܦܰܩ̣ܕܗ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܡܕܺܝ̣ܢܬܗ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܡܰܠܟܐ ܠܪܗܘܡܝ̣. ܐܰܥܝ̣ܪܘ ܥܠܘܗܝ ܪܰܘܒܐ ܬܡܢ ܘܐܡ̇ܪܺܝܢ. ܠܡܢܐ ܠܐ ܐܶܙܠ ܕܢ̣ܶܫܪܶܐ ܠܦܠܒܝܢܘܣ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܦܠܒܝܐܢܘܣ. ܫܰܕܪ ܠܐܩܩ ܕܚܠܒ ܠܪܗܘܡܝ̣. ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܫܰܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܡܶܨܥܝܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܰܠܟܐ: ܘܐܦ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܶܫܬܝܰܢܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܗܘ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܘܶܐܘܰܓܪܝ̣ܣ ܐܰܟܚܕܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ ܬܝܘ̄ ܡ̄ «614» ܕܒܗ̇ ܥܢ̣ܰܕ ܩܰܕܡܝܬ ܦܠܒܝܢܘܣ ܟܢ ܘܶܐܘܰܓܪܝ̣ܣ ܀

 

 

 

ܟܘ: ܦܘܪܦܘܪܝܘܣ

 

«ܬܝܘ-ܬܝܚ 814-614»

 

 

 

ܩ̣ܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܘܶܐܘܓܪܝ̣ܣ ܦܘܪܦܘܪܝ̣ܘܣ ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܫܰܡܗ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ ܘܰܒܪ̈ܚܡܐ: ܘܡܶܙܕܰܝܚ ܕܘܟܪܢܗ ܒܥܕܬܐ ܕܣܘܪܝܰܐ: ܗܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܗ: ܘܩܘܠܣܗ ܐܰܝܟ ܟܰܟܪܝ̣ܬܐ ܠܦܘܡܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܫܰܒܚܢ̈ܘܗܝ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܡ ܥܠܘܗܝ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܪܰܒܐ ܒܡܰܥܢܝ̣ܬܐ ܗܝ ܕܒܰܫܡܗ ܕܺܝ̣ܠܗ «ܕܦܘܪܦܘܪܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ» ܡܝܰܩܢܐ. ܕܦܶܬܓܡܗ̇: ܢܰܐܚܐ ܐܶܢܘܢ ܒܟܰܦܢܐ. ܕܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܩܝܘ̈ܡܐ ܕܡܶܠܬܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܪܥܝܢ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܗܝ ܕܰܢܬܪܣܘܢ ܨܪ̈ܝ̣ܟܐ ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܟܰܦܢܝ̣ܢ ܥܒܕܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇. ܘܣ̇ܗܕ ܠܗܕܐ ܦܘܠܘܣ ܐܦ ܒܪܢܒܐ ܗܝ ܕܝܰܗ̣ܒܘ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܠܦܛܪܘܣ ܐܦ ܠܝܘܚܢܢ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܗܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܒܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܩܝܘ̈ܡܐ ܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܦ ܦܘܪܦܘܪܝ̣ܘܣ ܗܘ ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ ܡܰܠܝ ܘܰܢܛܪ. ܟܕ ܓܝܪ ܩܰܒܠ ܗܘܐ ܥܘܬܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܟܠ: ܗܰܘ ܕܶܐܡ̣ܪ ܒܕܘܟ ܒܝܰܕ ܢܒܝ̣ܐ: ܕܺܝ̣ܠܝ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܣܺܐܡܐ. ܘܕܺܝ̣ܠܝ ܗܘ ܕܰܗܒܐ. ܛܶܟܣܐ ܦܪܰܫ ܘܣܡ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܫܰܦܝ̣ܪ ܡܶܣܬܥܪ̈ܢ: ܐܰܟܡܢ ܕܐܦ ܐܰܝܠܝܢ ܕܟܦܢܝ̣ܢ ܢܶܬܬܰܪܣܘܢ ܘܡܶܠܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܪܶܗܛܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܡܶܫܬܒܚܐ ܠܗܰܘ ܕܐܦ ܢܢܺܝ̣ܚ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܒܐܘܘ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܥܠܡ.

 

ܘܗܘ ܗܢܐ ܟܰܢܫ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܣܘܪܝܰܐ ܘܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܝܢ: ܘܟܕ ܪܢܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܕܰܬܚܝܬ ܐܺܝܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܬܰܒܘ ܬܠܬ ܐܶܓܪ̈ܢ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܢܝܢ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܺܝ̣ܦܪܩܰܛ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܦܘܩܕܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܛܠܬܗ ܕܡܪܘܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܘܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ̇ ܛܘܟܣܐ ܕܰܨܠܘ̈ܬܐ ܘܥܺܐܕ̈ܐ ܘܨܰܘܡ̈ܐ ܘܰܟܢܘ̈ܫܝܐ. ܘܟܘܪ̈ܣܰܘܬܐ. ܘܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܠܡܰܠܟܐ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܘܰܒܥ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܶܢܗ ܕܰܢܥܰܕܪ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܒܡܠܟܘܬܗ: ܕܢܶܬܟܢܫܘܢ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܘܢܬܰܪܨܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܶܬܒܥ̈ܝܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܣܡ̣ܘ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܒܐܶܓܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܦܘܪܦܘܪܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܡܪܐ ܫܰܪܒܐ. ܘܰܐܩܩ ܕܚܠܒ. ܘܰܦܩܝ̣ܕܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܰܐܩܩ ܕܐܡܝ̣ܕ ܘܐܘܣܒܺܝ̣ܘܣ ܕܬܶܠܐ. ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܢ ܕܦܘܪܦܘܪܝ̣ܘܣ. ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܗܘܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܝܕ̄ «414»: ܟܕ ܣܝܡܝ̣ܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗ ܥܣܰܪ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܰܪܬܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܫܰܡܫ ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܰܫܢܬ ܬܝܚ̄ «814» ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܟܙ: ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ

 

«ܬܝܚ-ܬܟܚ 824-814»

 

 

 

ܥܣܰܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܰܒܪ ܠܟܘܪܣܝܐ ܐܠܟܣܰܢܕܪܘܣ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܒܺܝ̣ܚ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܪܶܚܡܬܢܐ. ܚܰܝܕ ܠܡ ܘܰܐܘܝ̣ ܠܓܰܒ̈ܐ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܫܘܒܚܐ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܦܠܝ̣ܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܒ̣ܰܕ ܕܝܢ ܫܰܝܢܐ ܒܶܝܬ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܠܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܕܡܛܠ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܦܠܝ̣ܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܟܕ ܠܓܘܕܐ ܕܰܦܠܒܰܝܢܘܣ ܘܰܕܐܶܘܓܪܝܣ ܐܰܩܦ ܠܰܚܕܐ. ܢܣ̣ܰܒ ܓܝܪ ܠܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܶܐܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܰܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܕܒ̣ܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܒܗܘ̈ܠܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܥܕܬܗ. ܘܰܗܘܬ݀ ܟܠܗ̇ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܘ ܟܬܰܒ ܠܫܡܐ ܕܝܘܚܢܢ ܦܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ ܒܕܝ̣ܦܛܝ̣ܟܘܣ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒ̣ܕ ܐܛܝ̣ܩܘܣ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܫܰܠ̣ܡ ܕܝܢ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܫܢܰܬ݀ ܬܟܚ̄ ܡ̄ «824» ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܫܢܰܬ݀ ܬܟܕ̄ ܡ̄ «424» ܀

 

 

 

ܟܚ: ܬܐܘܕܘܛܘܣ

 

«ܬܟܚ-ܬܟܛ 924-824»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܬܐܘܕܘܛܘܣ ܫܢܰܬ݀ ܬܟܚ̄ «824». ܘܒܬܪ ܕܫܰܡܫ ܚܕܐ ܫܰܢܬܐ: ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܫܢܰܬ݀ ܬܟܛ «924». ܟܕ ܛܒ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣ̇ܝܡܝ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܬܶܫܡܶܫܬܗ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܥܘܢܕܢܗ ܒܬܟܙ̄ ܡ̄ «724» ܀

 

 

 

ܟܛ: ܝܘܚܢܢ ܩܕܡܝܐ

 

«ܬܟܛ-ܬܡܐ 144-924»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܝܘܚܢܢ ܫܢܰܬ݀ ܬܟܛ̄ ܡ̄ «924» ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܐܶܬܓܰܠܝܬ݀ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܗܝ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܕܶܐܦܣܘܣ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܡܶܠܬܗ ܕܰܙܟܰܪܝܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܡܐܐ ܘܬܶܫܥܝ̣ܢ ܘܰܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ.

 

ܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܝ̣ܢ ܕܝܢ ܐܰܢܣܛܘܣ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܩܡ̣ ܕܰܢܬܰܪܓܡ. ܘܰܩܥ̣ܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܩܪܐ ܠܡܰܪܝܡ ܝܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ. ܒܰܪܬ ܐ̱ܢܫܐ ܓܝܪ: ܒܰܪܢܫܐ. ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܝܠܕܐ. ܥܰܡܐ ܕܶܝܢ ܟܕ ܫܰܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ: ܣܒ̣ܰܪ ܕܡܶܚܕܐ ܡܢܰܟܪܐ ܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܠܐܢܶܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܰܟܪܝܶܗ. ܐܶܫܬܘܕܰܥܘ ܐܦ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܶܝܢ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܟܕ ܐܶܫܬܡܥܰܬ݀ ܗܕܐ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܟܬܰܒ ܠܘܬܗ ܕܢܶܣܛܘܪ ܐܶܓܪܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܝ̣ܣܝ̣ܘܗܝ: ܘܠܐ ܐܶܬܛܦܝ̣ܣ. ܗܝܕܝܢ ܟܰܢܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܟܕ ܒܰܚܶܢܘ. ܘܫܰܪܰܪܘ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬܐ. ܟܬܰܒ ܗܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܝܒ̄ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܚܰܘܐ ܕܰܐܝܟܢ ܙܕܩ ܕܢܶܬܬܰܘܕܐ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܡܰܚܪܶܡ ܠܗܰܘ ܕܡܰܘܕܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܗܟܢ. ܘܟܕ ܩܰܘܝ̣ ܢܶܣܛܘܪ ܒܥܰܢܬܘܬܗ. ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܙܥܘܪܐ ܕܬܶܬܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܬܺܐܒܠܝܬܐ. ܘܩܰܒܠ ܒܥܘܬܗ. ܘܫܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܕܢܺܐܬܘܢ ܠܐܦܣܘܣ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܝܰܪܚܐ. ܢܶܣܛܘܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܦܣܘܣ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܘܝܘܒܢܐܠܝܘܣ ܒܬܪ ܦܶܨܚܐ ܐܶܬܘ̣. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܐܶܫܬܘܚܰܪ. ܘܟܕ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܰܙܝ̣ܥ ܡܶܠܬܐ ܡܛܠ ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ: ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܰܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܕܪܺܝ̣ܫܐ  ܗܘܬ݀ ܒܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܘܒܰܝܢܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܕܠܐ ܠܡ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪ ܝܰܪܚܐ ܘܒܰܪ ܬܪܶܝܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܐ: ܘܰܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬ̇ܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܙܒܰܢܬܐ ܕܰܐܪܒܥ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܠܡܶܐܬܐ ܥܰܕܠܐ ܢܺܐܬܐ ܝܘܚܢܢ. ܐܰܦܩ ܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܗܘ ܢܶܣܛܘܪ ܘܰܕܥܰܡܗ. ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܩܰܬܪܣܺܝ̣ܣ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܘܰܕܡܰܡܢܘܢ ܕܶܐܦܣܘܣ. ܣܘܩܪܰܐܛܝ̣ܣ ܕܝܢ ܣܟܘܠܝ̣ܣܛܝ̣ܩܐ. ܗܰܘ ܕܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܡܰܟܬܒ ܥܠ ܗܢܐ ܫܰܪܒܐ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡܐ ܗܘ ܕܺܝ̣ܠܝ ܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܡܩܰܠܣ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܰܡܥܩ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ ܡܓܰܢܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܶܠܐ ܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ. ܒܡܶܠܬܐ ܓܝܪ ܟܝܢܝܬܐ ܡܠܝ̣ܠ ܗܘܐ. ܘܡܶܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܰܪܕܐ. ܟܕ ܒܰܫܪܪܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܰܠܝ̣ܦܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܠܐ ܐܶܣܬܟܠܗ̇ ܠܗܝ ܕܰܫܠܝ̣ܚܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܐܦܢ ܒܰܒܣܪ ܝ̣ܕܰܥܢܝܗܝ ܠܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܶܟܝ̣ܠ ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܠܗ. ܟܶܐܡܬ ܡܚܰܝܕܐ ܗܝ ܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܡܪܢ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܘ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ. ܘܥܰܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܬܪܰܝܢܘܬܐ ܐܶܥܠ ܗܘܐ ܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܒܪܰܡ ܠܘ ܒܰܪܢܫܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܐܡ̇ܪ ܠܡܫܝ̣ܚܐ: ܐܝܰܟ ܦܘܛܝ̣ܢܘܣ ܘܦܰܘܠܐ ܫܡܶܫܛܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܟܠܕܘܟ ܩܢܘܡܝܐ ܡܰܘܕܐ ܠܗ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܬܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܢܶܣܛܘܪ ܐܶܬ̣ܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ: ܗܘ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗ. ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝ̣ܢ ܗܘܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܪܰܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܰܐܩܩ ܕܚܠܒ: ܥܕܰܠ ܐܶܢܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܘܰܪܓܶܙ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܥܠ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܰܓܪ ܪܘܚܐ: ܘܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐ ܩܰܬܪܣܶܗ ܠܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܘܒܰܝܬܝ̣ ܠܗ ܡܩܺܝ̣ܡܘܬ ܨܶܒܝܢܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܡܩܰܝܡܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܘܰܦܣ̣ܩ ܠܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܘܰܠܡܡܰܢܘܢ ܕܶܐܦܣܘܣ ܥܠ ܕܛܠܘ̈ܡܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܘܰܓܙܰܪ ܒܒܶܛܠܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܚܰܘܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܘܢܰܚܪܡܘܢ ܦܣܘ̈ܩܐ ܝܒ̄ ܕܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ: ܘܰܢܒܰܛܠܘܢ ܡܶܕܡ ܕܰܓܙܰܪܘ ܥܠ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܗܝ ܕܠܐ ܥܘܩܒܐ ܘܒܘܚܢܐ ܕܢܘ. ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܡܰܠܟܐ: ܘܰܒܥ̣ܰܘ ܕܢܶܗܦܘܟ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܒܘܚܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܘܰܩܪܘ ܠܝܘܚܢܢ ܕܰܢܚܰܘܐ ܥܶܠܬܐ ܕܰܦܣܩܗܘܢ: ܐܶܬܟܠܝ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܥܡ ܦܣܝ̣ܩ̈ܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚ ܠܡܶܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܰܕܪ ܬܰܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܩܪܝܢ ܠܗ: ܫܰܕܪ ܦܘܢܝܐ ܕܶܐܓܪܬܐ ܥܡ ܐܰܪܟܶܕܝܰܩܘܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܝܢ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ ܕܰܩܢܘܡܗ ܒܥ̇ܝܢܢ ܠܘ ܐܶܓܪܬܗ ܗܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܕܰܡܣܰܟܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܓܙܰܪܘ ܦܣܩܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܘܥܠ ܠܓ̄ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗ: ܘܙܰܟܝ̣ܘ ܠܡܰܡܢܘܢ ܘܰܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ.

 

ܟܕ ܡܛܰܝ̈ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܠܡܰܠܟܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܫܰܪ̈ܒܐ: ܫܰܕܪ ܐܶܓܪܬܐ ܕܡܰܟܣܢܘܬܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܺܐܙܠ ܠܕܘܟܬܗ: ܥܕܶܡܐ ܕܢܶܬܓܰܙܪܘܢ ܕܺܝ̣ܢ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܦܩ̣ܰܕ ܘܶܐܬܛܝܒ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒ̈ܐ ܬܡܢܝܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܡܰܦܩܒܪܘܚܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܫܟ̣ܚ ܕܢܰܐܘܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܐܦܣ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ: ܠܢܣܛܘܪ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܰܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ: ܚܰܫ̣ܘ ܣܰܓܝ ܝܘܚܢܢ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܘܰܒܟܰܒܕܐ ܡܰܪܝ̣ܪܬܐ ܐܶܙܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠܘ ܦܣܩܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܚ̇ܫܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܺܐܒܐ ܘܠܒܢ̈ܝ ܡܰܘܬܒܐ ܓܰܝܣ̈ܐ. ܘܶܐܬܬܥܝ̣ܩ ܡܰܠܟܐ ܡ̣ܢ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܰܒܝܕ ܡܶܠܟ̣ܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܰܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܟܬܰܒ ܠܟܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܘܰܕܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ: ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܠܫܰܝܢܐ. ܘܰܐܩܶܦ ܟܠ ܚܕ ܟܬܒ ܠܚܰܒܪܗ ܘܒܥܐ ܡܶܬܚܰܝܕܢܘܬܐ. ܘܰܟܬܒ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܶܓܪܬܐ ܘܫܰܕܪܗ̇ ܥܡ ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܕܒܗ̇ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܢܩܰܒܠܝ̣ܘܗܝ ܒܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܶܢ ܢܣܺܝ̣ܡ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕܗ ܒܰܦܣܩܐ ܕܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܢܶܣܛܘܪ ܘܡܰܣܠܝܢܘܬܐ ܕܗܶܪܣܝܣ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܘܫܘܪܪܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܩܰܒܠ ܝܘܚܢܢ ܩܨܨ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܕܫܰܚܠܦ ܩܰܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܦܬܓܡ̈ܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܫܶܦ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܰܢܩܰܒܠ ܐܶܢܘܢ ܡܛܠ ܫܰܝܢܐ. ܘܫܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܚܡܶܨ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܡܛܝ̣ ܠܐܠܟܰܣܢܕܪܝܰܐ ܐܰܦܣ ܠܗ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܢܶܣܩ ܠܒܺܐܡܐ ܘܰܢܬܰܪܓܡ ܘܰܬܢܐ ܬܘܪܓܡܐ ܕܰܫܦ̣ܰܪ ܠܟܠܗܘܢ ܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܶܐܬܩܰܠܣ ܡܶܛܠܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܫܰܝܢܐ ܒܰܝܢܬ ܓܰܒ̈ܐ. ܒܪܰܡ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܡܣܝܣܛܝ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܩܘܪܘܣ. ܘܰܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝ̣ܫܛ ܘܝܗܝ̣ܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܕܝܘܕܘܪܘܣ ܕܛܪܣܘܣ. ܘܐܝܪܝܢܐܘܣ ܕܨܘܪ: ܠܐ ܫܦ̣ܰܪܘ ܠܗܘܢ ܫܰܝܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ: ܘܠܐ ܐܰܫܠ̣ܡܘ ܒܩܘܛܪܣܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܘܟܘܢܝܐ ܕܡܰܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܢܶܣܛܘܪ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܶܕܡ ܕܰܓܕܫ: ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܬܘܬܐ ܘܰܩܛܝ̣ܪܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܡܰܪܝܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܬ݀ ܡܶܠܬܗ. ܘܟܕ ܠܘ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܰܡܪܗ̇. ܒܰܕܓܘܢ ܒܦܘܩܕܢ ܡܰܠܟܐ ܐܶܫܬܕܰܪ ܠܕܰܝܪܐ ܚܕܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܝ̣ ܬܰܡܢ ܪܰܘܒܐ. ܐܶܫܬܕܝ̣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܐܕܘܣܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܨܪܝܢ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܫܰܡܫ ܐܰܝܟ ܝܒ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܥܢܰܕ ܫܢܰܬ݀ ܬܡܐ̄ ܡ̄ «141» ܀

 

 

 

ܠ: ܕܘܡܢܘܣ: ܒ

 

«ܬܡܐ-ܬܡܛ 944-144»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܕܘܡܢܘܣ ܒܰܫܢܰܬ݀ ܬܡܐ̄ «144» ܕܡܪܢ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܒܶܠܨܰܬ ݀ܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܐܘܛܘܟܐ ܗܰܘ ܕܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܕܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܒܚܰܕ ܟܝܢܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܡܩܰܝܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܶܫܬܚܠܦܰܬ݀ ܠܐܠܗܘܬܐ. ܗܝ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܟܰܢܫ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܕܰܡܩܰܝܡܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܚܪܡܗ̇. ܘܰܐܫܰܪ ܠܦܣܩܐ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܕܘܡܢܘܣ ܕܰܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܡܠܬܢ. ܘܟܕ ܒܰܓܢ ܐܘܛܘܟܐ ܡܢ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ ܗܢܐ: ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܶܬܒܚܰܪ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܬܺܐܒܠܝܬܐ: ܦܩܰܕ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܶܗܕܘܣ ܕܬܪܬܝܢ ܕܶܐܦܣܘܣ ܬܚܶܝܬ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܕܘܡܢܘܣ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗ̇. ܘܶܐܬܛܝܰܒܘ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܒܝܢܠܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܰܡܫܰܕܪ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܪܗܘܡܝ̣. ܘܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܒܰܝܪܘܬ. ܘܐܘܣܒܝ̣ܘܣ ܕܣܠܘܩܝܐ. ܘܐܦ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܐܰܝܟ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܟܕ ܫܰܪܝ̣ܘ ܠܰܡܒܰܚܢܘ: ܟܬܰܒ ܐܘܛܘܟܐ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܟܢܐ: ܕܶܐܢܐ ܠܡ ܨܒܝܢܐ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܕ ܣܰܓܝ ܛܠܐܶ ܗܘܺܝ̇ܬ: ܕܰܒܫܶܠܝܐ ܠܘܬ ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܥܢܶܐ ܥܕܰܡܐ ܠܣܰܝܒܘܬܐ. ܘܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܫܓܘܫܝܐ ܐܶܗܘܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝ̇ܬ ܕܰܒܝܕ ܒܘܣܡܐ ܕܨܶܒܝܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܐܶܗܘܐ. ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܢܶܟܝܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ ܩܰܫܝܐ ܢܶܦ̇ܠܬ. ܘܗܫܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܠܕܺܝ̣ܢܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܟܘܢ ܩܪܺܝ̇ܬ. ܘܰܡܣܰܗܕ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܗ̣ܕ ܩܕܡ ܦܰܢܛܝ̣ܘܣ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܫܰܦܝ̣ܪܬܐ ܕܗܟܢܐ ܡܗܰܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܘܡܶܬܚܰܫܒ ܐ̱ܢܐ ܘܡܶܬܪܰܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܐܫܠ̣ܶܡܘ ܠܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܘ ܒܢܺܝ̣ܩܝܰܐ. ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܶܐ ܘܣܘܢܶܗܕܘܣ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܕܒܶܐܦܣܘܣ ܫܰܪܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܫ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܪܰܥܐ: ܠܗܢܐ ܡܰܚܪܶܡ ܐ̱ܢܐ. ܡܫܰܡܗܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܰܐܢܝ̣ ܘܐܘܠܢܛܝ̣ܢܘܣ ܘܐܦܘܠܝ̣ܢܪܝܣ ܘܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܥܕܰܡܐ ܠܗ ܠܣܝ̣ܡܘܢ ܚܰܪܫܐ. ܘܟܕ ܩܪܰܐܘܗ̇ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ: ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܐܘܛܘܟܐ ܫܰܡܥܘܗ̇: ܫܪܰܘ ܠܰܦܣܩ̈ܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܕܫܥܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܶܬܦܪܣܝ̣ ܬܘܒ ܥܠ ܬܝܘܒܗ ܩܰܕܡܝܐ ܗܦ̣ܰܟ ܐܶܫܬܕܝ̣.

 

ܕܘܡܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܡܶܠܬܗ ܕܐܘܛܘܟܐ ܘܰܟܬܝ̣ܒܬܗ: ܐܘܕܝ ܕܙܰܟܝܐ ܗܘ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܡ ܕܰܐܫܠܡܶ̇ܬ ܗܘܺܝ̇ܬ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܒܰܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܙܰܕܩܶܗ ܦܠܒܝܐܢܘܣ ܥܠ ܐܘܛܘܟܐ ܡܛܠ ܐܶܓܪܬܐ ܕܫܰܕܪܗ̇ ܠܘܬܝ̱ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܗܕܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܝ̣ ܕܰܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ ܗܘ: ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܕܩܰܪܒܗ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܒܗ ܡܰܘܕܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ.

 

ܒܪܰܡ ܒܡܰܘܬܒܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܟܕ ܩܰܪܒ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܕܕܘܡܢܘܣ ܩܘܛܪܓܐ. ܒܝܠܐܓܝܘܣ ܟܗܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܟܗܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܰܫܡܗ ܣܝ̣ܪܝܐܩ ܕܰܛܥܝ̣ܢ ܒܒܥܘܬܗ ܦܶܬܓܡܐ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܐܶܓܪ̈ܬܗ ܘܬܘܪ̈ܓܡܰܘܗܝ ܕܰܒܗܘܢ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܒܬܪ ܡܶܬܒܰܪܢܫܢܘܬܗ ܬܪܶܝܢ ܟܝܢ̈ܝܢ. ܐܠܗܝܐ ܘܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܙܕܩ ܕܢܶܬܢܛܪ ܫܶܬܩܐ ܡܛܠ ܦܣܘ̈ܩܐ ܝܒ̄ ܕܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܐܰܟܡܢ ܕܠܐ ܡܶܕܡ ܐܶܢܘܢ. ܥܠ ܗܝ ܩܰܬܪܰܣܬܗ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܰܦܪܰܫܬܗ: ܘܰܐܣܪܚܰܬ݀ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܰܟܣܝ̣ܡܘܣ. ܟܕ ܛܒ ܐܺܝ̣ܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܕܕܘܡܢܘܣ ܣܡ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܒܟܠܗܘܢ ܦܣܩ̈ܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܀

 

 

 

ܠܐ: ܡܟܣܝܡܘܣ: ܒ

 

«ܬܡܛ – 944»

 

 

 

                               ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܡܰܟܣܝ̣ܡܘܣ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܶܐܦܣܘܣ: ܒܰܣܝ̇ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܐܢܐܛܘܠܝ̣ܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܕܘܡܢܘܣ: ܒܪܰܡ ܠܐ ܩܰܘܝ̣ ܒܰܬܪܝ̣ܨܘܬ ܫܘܒܚܗ: ܐܶܠܐ ܫܠܶܡ ܠܰܦܣܩܐ ܕܣܘܢܶܗܕܘܣ ܕܟܠܝܕܘܢܶܐ ܗܝ ܕܗܰܦܟܝ̈ܬܐ ܐܶܫܬܰܡܫ̈ܝ ܒܗ̇: ܕܙܰܟܝܰܬ݀ ܠܚܰܝܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܩܰܬܪܣܘ. ܘܚܰܝܒܰܬ݀ ܠܙܰܟܝ̈ܐ ܛܠܘܡܐܝܬ. ܥܶܠܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܰܟܢܘܫܝܗ̇. ܗܕܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ. ܟܕ ܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܶܬܩܰܬܪܣܘ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܠܐ ܩܰܒ̣ܠܘ ܕܺܝ̣ܢܗ̇: ܒܰܓܶܢܘ ܘܰܒܥ̣ܘ ܕܬܘܒ ܬܶܬܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܢܶܬܒܰܚܪܘܢ ܕܺܝ̣ܢܝ̈ܗܘܢ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܢ̣ܰܕ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ: ܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܡ̇ܰܢ ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܝ̣ ܗܘ ܕܚܰܡܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠ ܕܠܐ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܛܘܡܣܶܗ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܶܐܦܣܘܣ: ܘܰܐܝܟ ܡܦܺܝ̣ܣܢܘ̈ܬܗ: ܘܰܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܰܪܩܝܐܢ ܘܦܘܠܟܐܪܝܰܐ: ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܗܝ ܕܒܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܝܰܟ ܬܠܬܡܐܐ ܘܶܫܬܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܫܶܬܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝ̣ܢ ܘܶܫܬܐ. ܘܶܐܬܩܰܒܠܘ ܒܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܰܕܡ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܩܰܬܪܣܘ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܘܠܰܦܣܩܐ ܢܶܣܛܘܪܝܢܐ ܕܰܬܪܰܝܢܘܬ ܟܝܢ̈ܐ: ܚܰܕܶܬܘ ܘܫܰܪܪܘ. ܘܰܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܠܐ ܫܠ̣ܶܡܘ ܠܗ̇: ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܰܠܛܘܪ̈ܦܐ ܘܰܠܩܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܕܡܰܘܬܐ ܐܰܫܠ̣ܶܡܘ ܘܰܠܥܰܡܐ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ: ܚܰܫ̈ܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܢܐ ܐܰܣܒ̣ܶܠܘ. ܘܒܰܚܕܐ ܠܡܺܐܡܪ ܥܶܠܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܚܰܪܒܐ ܘܰܣܚܘܦܝܐ ܘܰܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܨܥܝ̣ܪܬܐ ܠܰܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܕܒܗ̇ ܐܶܬܛܠܶܡܘ ܙܰܟܝ̈ܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܒܥܶܠܬܗ̇ ܐܶܬܐܫ̣ܶܕܘ ܕܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܡܶܨܪܝܢ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܘܰܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܡ̇ܰܢ ܥܪܰܩܘ ܡ̣ܢ ܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ: ܘܰܐܣܪܰܚܘ ܚܠܦܝܗܘܢ ܐܰܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܚܠܦ ܝܘܒܝܢܠܝ̣ܘܣ ܠܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܚܠܦ ܦܪܛܘܪܝ̣ܘܣ ܠܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܒܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܥܕܰܡܐ ܠܟܘܪ̈ܣܰܘܬܐ ܫܚܝ̣ܡ̈ܐ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܶܣܛܝ̣ܘ ܒܝܰܕ ܕܰܠܡܰܠܟܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܗܰܢܝܐܝܬ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܒܚܘܛܪܐ ܡܰܠܟܝܐ ܘܰܒܣܰܝܦܐ ܛܪܘܢܝܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܐܚ̇ܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܥܕܡܐ ܠܫܘܦܥ ܕܡܐ ܫܪܶܟܘ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܦܪܛܘܪܝ̣ܘܣ ܗܰܘ ܬܠܡܝ̣ܕ ܙܺܐܦܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ̣ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܛܰܠ. ܗܕܐ ܚܕܐ ܕܡܘ̣ܽܬܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܥܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܢܩܦ̈ܝ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܝ ܪܰܫܝ̣ܥܬܐ ܣܡ̇ܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܶܬܒܰܝܢܢ̈ܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܪܶܐ ܩܦܺܝ̣ܣܐ ܗܢܐ ܠܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒܝ̣̈ܕܬܗ̇ ܥܰܠܗܝ ܩܦܣ ܐ̱ܢܐ ܡܶܢܗܝܢ. ܘܥܠ ܡܰܟܣܝ̣ܡܘܣ ܗ̇ܦܟ ܐ̱ܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܰܘܬܦܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܕܰܒܪ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܰܬ݀ ܬܢܘ̄ «654» ܕܒܗ̇ ܡܺܝ̣ܬ. ܣܰܥܝ̣ܕ ܒܪ ܒܰܛܪܝ̣ܩ ܡ̇ܢ ܣܐܡ ܒܬܪܗ ܠܐܢܫ ܒܰܐܣܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܫܢܰܬ݀ ܬܢܓ̄ ܠܬܢܗ̄. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܓܢܕܝܣ ܡܰܥܗܕ̣ܝܢ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܠܒ: ܐܩܩ

 

«ܬܢܘ-ܬܣ 064-654»

 

 

 

ܗܢܐ ܐܩܩ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ: ܚܕܐ ܫܰܢܬܐ ܘܰܐܪܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܝܢ ܕܰܒܪ ܘܰܥܢ̣ܕ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܩܰܠܝ̣ܠ. ܘܥܘܢܕܢܗ ܗܘܐ ܫܢܰܬ݀ ܬܣ̄. ܗܢܐ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ ܗܘܐ ܕܰܢܒܰܛܠ ܠܛܘܡܣܐ ܘܰܠܣܘܢܗܕܘܣ ܘܝܰܬܝ̣ܪܘܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܥܒܕܰܬ݀ ܣܶܕܩܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܫܢܰܬ݀ ܬܢܚ̄ «854»: ܗܘܐ ܙܰܘܥܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܘܶܐܣܬܚܶܦ̈ܝ ܘܰܚܪ̈ܶܒܝ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܒܗ̇ ܀

 

 

 

ܠܓ: ܡܪܛܘܪ

 

«ܬܣ-ܬܣܙ 764-064»

 

 

 

ܗܢܐ ܡܰܪܛܘܪ ܒܬܪ ܕܫܰܡܫ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܟܕ ܐܶܬܓܰܠܝܬ݀ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܢܶܣܛܘܪܺܝ̣ܢܝܬܐ ܐܶܬܕܚܝ̣ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܕܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܫܢܰܬ݀ ܬܣܙ̄ «764» ܘܰܥܢ̣ܕ ܫܢܰܬ݀ ܬܥܓ̄ «374» ܀

 

 

 

ܠܕ: ܦܛܪܘܣ ܩܨܪܐ: ܒ

 

«ܬܣܙ-ܬܩ 005-764»

 

 

 

ܦܛܪܘܣ ܗܢܐ ܡܶܬܝ̣ܕܥ ܩܰܨܪܐ ܘܕܰܪܡܣܘܩܝܐ: ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܣܙ̄ «064». ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ ܢܰܨܝ̣ܚ ܕܘܒܪ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܟܕ ܐܶܫܬܘܬܦ ܠܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܝ ܕܟܰܢܫ ܠܘܩܒܰܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ: ܐܶܫܬܕܝ̣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܗܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗ ܕܛܝ̣ܡܬܐܘܣ. ܒܰܕܠܐ ܫܦܪܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܠܠܐܘܢ ܪܰܒܐ. ܒܰܫܢܬ݀ ܬܥܕ̄ «474» ܕܝܢ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܠܐܘܢ ܪܰܒܐ: ܘܩ̣ܡ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܘܢ ܙܥܘܪܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܐ̱ܢܫ ܡܝܰܬܪܐ ܕܰܫܡܗ ܒܐܣܝ̣ܠܝ̣ܣܩܘܣ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܐܰܗܦ̣ܟ ܦܛܪܘܣ ܠܟܘܪܣܝܶܗ ܒܗ̇ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܥܕ̄ ܡ̄ ܘܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܘܰܠܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܡܕܺܝ̣ܢܰܬ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܘܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܡܩܰܝܡܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܡܐܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܕܢܘ ܟܠܗܘܢ ܒܰܕܚܘܩܝܐ ܕܣܥܘܪ̈ܢܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܶܐ ܘܰܒܫܘܪܪ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܕܰܒܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܫ: ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܢܶܣܛܘܪ ܘܠܐܘܛܘܟܐ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܥܙ̄ «774» ܐܰܡܠܟ ܙܰܝܢܘܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܫܘܪܝܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ ܗܘܐ: ܛܪܰܕ ܠܦܛܪܘܣ ܥܠ ܕܶܐܬܚܰܝܕ ܠܒܰܐܣܝ̣ܠܝܣܩܘܣ ܘܰܥܒ̣ܕ ܚܠܦܘܗܝ ܚܕ ܕܰܫܡܗ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܡܪܰܕܘ ܗܘܰܘ ܥܠ ܙܰܝܢܘܢ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܠܐܘܢܛܝ ܘܐܘܝܠܘܣ ܘܦܪܘܒܝܘܣ. ܘܡܶܣܬܒܪܐ ܕܒܪ ܪܶܥܝܢܐ ܗܘܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܗܘ ܐܶܣܛܦܢܘܣ. ܗܘ ܗܢܐ ܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܗܘܐ ܕܢܶܥܒ̣ܕ ܕܘܟܪܢܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗ̈ܕܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܟܠܗ. ܘܰܠܛܫܘ ܩܰܢܝ̈ܬܐ. ܘܒܰܥܛܘܗܝ ܘܰܫܕܘ ܫܠܰܕܶܗ ܒܢܰܗܪܐ ܐܪܢܛܝ. ܘܰܟܒܪ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܒܝܰܕ ܡܰܐܪܙܢܘܬܐ ܕܡܪ̈ܘܕܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܩܝ̣ܡܘ ܒܬܪܗ ܠܩܠܐܢܕܘܢ ܒܪ ܐ̱ܪܙܗܘܢ. ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܟܕ ܐܶܬܟܒܶܫܘ ܗ̣ܶܢܘܢ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡ̣ܢ ܙܰܝܢܘܢ ܘܶܐܬܩܛܶܠܘ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܦ̄ «084»: ܐܶܬܛܪܶܕ ܥܠ ܕܶܐܫܬܟ̣ܰܚ ܒܢܰܣܛܘܪܝܘܬܐ: ܘܥ̣ܠ ܦܛܪܘܣ ܬܘܒ ܒܦܘܩܕܢ ܡܰܠܟܐ: ܠܦܘܬ ܒܥܬܐ ܚܰܨܝ̣ܦܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘ̈ܟܝܐ: ܘܰܐܚܕܗ ܠܟܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܒܡܶܠܟܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܦܛܪܘܣ ܗܢܐ ܘܰܕܦܛܪܘܣ ܡܰܢܓܘܣ ܗܘ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܘܰܕܐܩܩ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ: ܟܰܢܫ ܙܰܝܢܘܢ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܫܢܰܬ݀ ܬܦܒ̄ «284» ܕܢܘ ܒܗ̇ ܒܰܕܚܘܩܝܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܕܕܺܝ̣ܢܗ̇: ܐܰܦܩ ܦܪܘܣܛܓܡܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܗܢܛܝ̣ܩܘܢ ܗ̇ܢܘ ܚܘܝܕܐ: ܕܦܰܩ̣ܕ ܒܗ̇ ܒܶܛܠܢܐ ܕܗܝ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܘܫܘܪܪ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܘܰܕܒܬܪܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܩܰܘܝ̣ ܦܛܪܘܣ ܡܕܰܒܪ ܠܟܘܪܣܝܐ ܘܥ̇ܒܕ ܐܰܓܘܢܐ ܚܠܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܰܝܘ̈ܗܝ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܕܰܗܘܐ ܫܢܰܬ݀ ܚܰܡܫܡܐܐ ܕܡܪܢ: ܕܒܗ̇ ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܟܕ ܡܟܰܠܶܠ ܒܰܟܠܝ̣ܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ.

 

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ: ܐܰܣܪܚ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܠܡܰܒܘܓ ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܘܡܰܠܦܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ: ܕܚܰܝܠܬܢܐܝܬ ܣܬܰܪ ܠܓܰܒܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܝ ܟܝܢ̈ܐ: ܘܚܰܘܝ̣ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܚܠܝ̣ܡ̈ܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ: ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܕܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܘܦܰܢܩ̈ܝܬܐ ܥܠ ܥܐܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝ̣ܫܐ ܘܡܰܪ̈ܬܝܢܘܬܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ. ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ܀

 

 

 

ܠܗ: ܦܠܐܕܝܘܣ

 

«ܬܩܐ-ܬܩܚ 805-105»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܦܠܐܰܕܝ̣ܘܣ ܬܩܐ̄ ܕܡܪܢ «105». ܘܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܠܟܘܪܣܝܐ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܟܕ ܡܶܬܢܰܨܚ ܒܰܐܓܘܢܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܺܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ: ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܩܚ ܡ̄ «805» ܀

 

 

 

ܠܘ: ܦܠܒܝܐܢܘܣ: ܒ

 

«ܬܩܚ-ܬܩܝܒ 215-805»

 

 

 

ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܦܠܰܒܝܐܢܘܣ ܫܢܰܬ ܬܩܚ̄ «805». ܘܰܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܢܰܚ ܗܰܘ ܡܥܰܩܡ ܪ̈ܶܥܝܢܐ ܢܰܒܰܐܠܝܘܣ. ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܕܰܫܓܰܫ ܦܠܶܣܛܝ̣ܢܝ̣ ܘܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܣܠܶܩ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܟܪ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܰܪ ܪܶܥܝܢܐ ܠܡܰܩܕܘܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܠܝܣ. ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܰܩܕܘܢ ܟܕ ܐܶܬܬܕܺܝ̣ܩ ܡܰܠܟܐ ܥܰܠ ܢܶܟܠܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܝ̣ܕ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܰܡܠܐܶ ܗܘܐ ܢܶܟܠܐ ܘܰܣܪܝ̣ܩܘܬܐ: ܘܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܫܰܚܠܦܬܐ: ܐܰܦܩ ܦܘܩܕܢܐ  ܕܢܶܬܛܰܝܒܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܦܰܩܝ̣̈ܗ̈ܐ 1. ܘܶܐܬܛܰܝܒܘ ܒܶܗ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ: ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕܺܝ̣ܢܢ ܠܰܡܚܰܘܝܘ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܪܣܝܶܗ ܠܙܺܐܦܶܗ ܕܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ. ܒܝܰܕ ܟܬܒܗ ܗܰܘ ܕܟܰܢܝܗ ܦܝ̣ܠܘܠܘܬܝ̣ܣ ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܡܰܠܟܐ ܕܢܶܫܪܘܢ ܠܰܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܗܕܬܐ ܐܰܘܦܝܡܝܐ: ܘܢܰܦܩܘܢ ܡܶܢܗ ܠܛܘܡܣܐ ܕܰܬܚܘܡܐ ܕܰܗܘܐ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܰܐܚܪܡܘܗ̇ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܰܠܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܝ̣. ܘܟܕ ܐܰܫܡܥ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܠܡܰܠܟܐ ܩܘܛܪܓܗ ܕܰܦܠܒܝܐܢܘܣ ܗܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܦܩ̣ܰܕ ܕܬܶܬܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܨܰܝܕܘܢ ܕܦܘܢܺܝ̣ܩܝ ܘܢܶܬܒܰܩܪ ܫܰܪܒܗ ܕܰܦܠܒܝܐܢܘܣ. ܘܟܕ ܗܦܰܟܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܕܗܘܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܬܡܢܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܶܢܫܐ ܪܰܒܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܒܗ̇ ܒܨܰܝܕܘܢ. ܘܒܬܪ ܥܘܩܒܐ ܝܨܺܝ̣ܦܐ: ܐܶܫܟܚܘܗܝ ܠܰܦܠܒܝܐܢܘܣ ܕܰܡܫܰܘܬܦ ܠܡܰܩܕܘܢ. ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܰܣܠܝ̣ ܠܰܬܚܘܡܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܘܟܕ ܐܶܬܕܢܝ̣ ܠܡܰܠܟܐ: ܕܰܚܩܘܗܝ ܠܗ ܘܠܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܰܫܢܬ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܶܐ ܕܡܪܢ «215» ܀

 

 

 

ܠܙ: ܣܐܘܝܪܐ

 

«ܬܩܝܒ-ܬܩܡܒ 245-215»

 

 

 

ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܒܣܘܙܘܦܘܠܘܣ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܦܝ̣ܣܝ̣ܕܝܐ. ܐܰܒܗ̈ܐ ܕܝܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܘܬܪܐ ܘܰܒܟܰܗܝ̣ܢܘܬܐ. ܘܰܐܒܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܣܶܐܘ̣ܝܪܐ ܡܶܬܩܪܐ ܗܘܐ ܘܺܐ̣ܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܰܐܬܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܡ ܪܰܒܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܥܒ̣ܰܕܘ ܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܢܶܣܛܘܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܕܡܶܛܠܬܗ ܗܫܐ ܡܶܠܬܐ ܣܺܝ̣ܡܐ ܠܢ: ܥܠ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ: ܘܶܐܬܕܰܪܫ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܦܝ̣ܠܘܣܘ̈ܦܐ ܪܺܝ̣ܫܐܝܬ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܫܬܕܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ ܠܒܰܝܪܘܛܘܣ: ܕܢܺܐܠܦ ܢܡܘܣܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܝܗܝ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܝܚܝܕ̈ܝܐ ܢܰܟܦ̈ܐ ܠܕܘܒܪܗ: ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܗ ܠܡ ܒܚܶܠܡܐ ܡܛܠܬܗ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܐܶܣܟܦܝ̣ܬܐ ܘܠܰܡܥܝ̣ܢܐ ܕܡܰܠܝܐ ܣܝܢܐ ܘܣܰܪܝܘܬ ܪܺܝ̣ܚܐ ܡܕܰܟܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܢܰܒܝ̣ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠܬܗ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܕܗܢܐ ܢܶܗܘܐ ܪܰܒ ܒܡܰܠܦܢ̈ܐ. ܘܰܒܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܛܒܝ̣ܒ. ܘܟܕ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܡܛܠ ܡܰܪܕܘܬܐ ܐܰܡܝ̣ܢ ܗܘܐ: ܐ̱ܢܫ ܥܠܝܡܐ ܢܰܟܦܐ ܕܝܢ ܒܰܙܢܐ: ܦܺܝ̣ܠܘܦܘܢܐ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܐܶܣܟܡܐ ܘܰܟܪܝ̣ܣܛܝܢܐ ܒܰܫܪܪܐ ܕܰܫܡܗ ܡܐܝܢܐ: ܐܦ ܗܢܐ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ ܘܶܐܡ̣ܪ ܡܛܠܬܗ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܠܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ: ܕܗܢܐ ܒܰܕܡܘܬ ܥܢܢܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܺܒܝܠ ܢܶܬܬܪܝ̣ܡ. ܝܰܬܝ̣ܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܕܰܐܟܘܬܗ ܡܗܝ̣ܪ ܗܘܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܶܓܒܘܢܝܗܝ ܕܡܰܠܦܢܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܗܘܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܐ «ܐܢܛܝ̣ܩܣܘܝ». ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ: ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܪܰܒܐ ܒܰܣܝ̣ܠ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܩܶܣܪܝܐ ܕܩܰܦܕܘܩܝܰܐ: ܗܰܘ ܕܰܠܘܬ ܠܒܢܝ̣ܘܣ ܣܘܦܝ̣ܣܛܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘ̈ܟܝܶܐ ܫܠܰܚ ܦܘܢܝ ܦܶܬܓܡܐ ܕܰܟܬܝ̣̈ܒܬܗ. ܒܗܰܘ ܕܟܕ ܩܪܐ ܒܗ: ܣܰܓܝ ܚ̣ܰܫ ܒܢܰܦܫܗ: ܟܕ ܝ̣ܠܦ ܡܶܢܗ ܕܰܐܝܕܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܦܝ̣ܠܣܘܦܘܬܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܘܰܐܝܕܐ ܕܰܓܠܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܝ̣ܠܦ ܒܺܝ̣ܫܘܬ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܠ ܗܶܪܣܝ̣ܣ. ܘܡ̣ܢ ܗܶܠܝܢ ܐܶܬܗܕܝ̣: ܘܰܠܘܬ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܶܐܦܛܘܪܢܝܘ ܕܕܟܐ̄ ܕܒܰܣܝ̣ܠܝ̣ܘܣ ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܘܟܕ ܦܓܰܥ ܬܘܒ ܐܦ ܒܗܘܢ ܕܰܐܡܝ̣ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܕܝ̇ܗܒܝ̣ܢ ܘܝܐ ܠܡܰܢ ܕܠܐ ܥܡܺܝ̣ܕ ܘܰܡܕܠܚܝ̣ܢ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܰܥ ܒܰܐܓܘܢܐ ܗܘܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܥܡܺܝ̣ܕ ܗܘܐ ܒܰܐܬܪܗܘܢ. ܕܰܥܕܡܐ ܕܝܥܐ ܗܘܐ ܕܰܩܢܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥ̇ܡܕܝ̣ܢ: ܠܐ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܪܗܶܛ ܠܗ ܗܘ ܠܘܬ ܥܡܕܐ. ܘܰܠܘܬ ܛܪܝ̣ܦܘܠܝ̣ܣ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܶܬ̣ܐ. ܘܟܕ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܠܐܘܢܛܝܘܣ ܣܗܕܐ ܡܰܢ̣ܥ: ܬܡܢ ܐܶܫܬܘܬܦ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝ̣ܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܠܐܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܐܰܚ̣ܒ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܙܠ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܣܶܓܕܬܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܘܰܕܩܰܒܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܘܬܰܡܢ ܢܣܰܒ ܠܙܩܝ̣ܦܗ ܘܰܠܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܒ ܕܢܶܩܦ ܐܶܫܬܘܕܝ̣. ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ: ܐܶܙܠ ܠܕܰܝܪܗ ܕܦܛܪܘܣ ܗܰܘ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܓܰܙܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܒܚܰܕܘܬܐ. ܘܰܐܬܥܰܢܘܝ̣ ܬܡܢ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܘܬܐ ܘܰܒܕܘܒܪܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܘܰܒܗܘܓܝܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܒܩܰܠܝ̣ܠ ܙܰܒܢܐ ܕܺܝ̣ܬܝ̣ܩܝ ܚ̇ܕܰܬܐ ܘܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܢܶܬܢܶܐ. ܘܡܶܢܗܝܢ ܠܘܩܒܰܠ ܟܠܗܝܢ ܗܶܪ̈ܣܝ̣ܣ ܐܶܙܕܰܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܰܚܒ ܠܥܢܘܝܘܬܐ ܘܫܰܠܘܝܘܬܐ: ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܐܠܘܬܪܘܦܘܠܝܣ ܪܗܶܛ: ܘܬܰܡܢ ܕܰܝܒ ܠܦܰܓܪܗ ܒܥܢܘܝܘܬܐ ܩܫܺܝ̣ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܟܝܠ ܠܐܘܣܝܰܐ ܕܰܐܒܗ̈ܘܗܝ ܙܰܒܢ: ܗܝ ܕܰܡܛܬ ܠܗ ܡ̣ܢ ܦܶܠܓܘܬܐ ܕܥܡ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܦ̣ܫ ܠܗ ܒܢ̣ܐ ܕܰܝܪܐ ܚܕܐ ܥܠ ܓܶܢܒ ܥܘܡܪܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܕܝܢ ܛܶܒܗ: ܒܰܕܡܘܬ ܥܢܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܰܕܢܚܐ ܘܡܰܥܪܒܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܘܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܢܩܰܪܒܘܢ ܠܗ ܫܘ̈ܐܠܐ ܟܬܒܝ̈ܐ: ܒܝܰܕ ܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܘܰܒܝܕ ܥܶܢܝܢ̈ܐ. ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܫܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܗ ܢܝ̣ܦܠܐܘܣ: ܡܰܠܘܢ ܕܝܢ ܩܰܪܦܠܝ̣ܘܣ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܰܘܝܐ: ܫܓܘܫܐ ܡܶܕܡ ܒܰܙܢܐ: ܕܡ̣ܢ ܒܺܝ̣ܫܘܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܬܝ̣ܕܥ: ܘܕܰܩܪ̈ܒܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܘܐ ܥܶܠܬܐ ܒܰܐܬܪܗ: ܐܶܙܠ ܠܗ ܠܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܟܕ ܫܓܫ ܘܕܠܚ ܘܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܶܣܕܘܩ ܠܫܰܠܡܘܬܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܰܡܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܰܒܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܢܶܬܚܰܠܛ ܥܡ ܦܛܪܘܣ ܪܝ̣ܫ ܡܰܘܬܒܐ ܕܗܪܟܐ: ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܰܗܘܬ݀ ܡܶܢܗ̇. ܠܘܬ ܐܩܩ ܕܰܡܕܺܝ̣ܢܬ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܟܗܢܘܬܐ ܕܬܡܢ ܐܶܬܪܰܓܪܓ ܗ̣ܘ ܢܝ̣ܦܠܐܘܣ: ܗܕܐ ܠܢܰܦܫܗ ܒܝܰܕ ܫܓܘܫܝܐ ܢܣ̣ܰܒ. ܗܝ ܕܟܕ ܦ̣ܰܕ ܡܶܢܗ̇: ܒܝܰܕ ܡܶܕܡ ܣܰܓܝ ܪ̈ܓܠܐ ܐܰܘ ܟܡܠܐܘܢ: ܚܠܦ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܝ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܦܠܣܛܝ̣ܢܝ. ܗܺܝ ܟܕ ܗܺܝ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܟܕ ܫܓܫ ܘܕܠܚ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܘܰܠܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܠܘܩܒܰܠ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܙܕܩ ܕܢܶܪܕܘܦ ܐܶܢܘܢ ܘܠܐ ܢܰܛܥܘܢ ܠܥܡܐ: ܟܕ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܠܡ ܡܰܚܪܡܝ̣ܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܡܶܢܗ ܩܰܠܝ̣ܠ ܐܶܫܬܓܰܪܘ: ܠܘܬ ܪܕܘܦܝܐ ܐܶܬܓܰܘܙܠܘ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܬܰܡܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܪ: ܪܕܘܦܝܐ ܩܰܫܝܐ ܢܶܣܒܠܘܢ. ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܰܣܢܐܓܪܘܬܐ ܕܒܰܟܬܒܐ ܗܰܘ ܥܰܘܠܐ ܚܠܦܶܝܗ̇ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܝ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܥܒ̣ܰܕ. ܠܗܝ ܕܗܘ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ. ܐܰܝܟ ܙܩܘܪܐ ܕܰܓܘܓܰܝ ܣܰܕܩ. ܟܕ ܡܰܟܣܢܘܬܐ ܘܰܫܪܝܐ ܕܣܦܩ ܥܒ̣ܰܕ ܠܗ̇: ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܰܐܟܬܒ ܠܩܘܒܠܗ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܠܐ ܣܰܝܒܪ ܠܡܰܟܣܢܘܬܗ: ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܪܗܶܛ. ܟܕ ܒܥܐ ܕܡܶܛܠܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܢܣܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ. ܟܕ ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܡܥܰܕܪܢܐ ܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܪܝ̣ܫ ܡܰܘܬܒܐ ܕܬܡܢ: ܗܰܘ ܬܰܢܝ̣ܢܐ ܡܪܘܕܐ ܘܕܺܐܒܐ ܐܰܪܰܒܝܐ: ܕܒܶܐܣܟܡܐ ܕܪܥܝܐ: ܒܥܕܬܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܟܰܡܝ̣ܢ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ: ܠܒܰܥܪܝ̣ܪܝܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܫܥܬܐ ܡܛܰܫܶܐ ܗܘܐ. ܘܰܠܨܶܒܝܢܐ ܕܒܺܝ̣ܫܘܬ ܫܘܒܚܐ ܕܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܕܢܶܗܘܐ ܠܗ ܙܰܒܢܐ ܡܥܰܕܪܢܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܰܒܦܠܣܛܝ̣ܢܐ: ܟܕ ܐܶܬܬܙܝ̣ܥ ܥܠܝܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܩܰܫܝܐܝܬ: ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬ ܪܰܒܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܘܰܐܦܝ̣ܣܘܗܝ: ܕܢܶܣܩ ܥܡܗܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ ܡܛܠܬܗ ܕܰܪܕܘܦܝܐ: ܘܰܕܢܶܙܟܐ ܠܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ ܒܝܰܕ ܦܝ̣ܠܣܘܦܘܬܗ ܘܒܰܡܠܝ̣ܠܘܬܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܝܗ̣ܰܒ ܢܰܦܫܗ ܘܰܣܠ̣ܩ ܥܰܡܗܘܢ. ܟܕ ܕܒܰܪ ܥܰܡܗ ܠܐܒܘܗܝ ܪܘܚܢܝܐ ܬܶܕܘܪܐ. ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܒܡܶܠܬܐ ܘܰܒܕܘܒܪ̈ܐ. ܘܰܒܟܠܗ ܚܰܝܠܐ ܕܕܘܓܡܰܐ ܢܥܰܕܪܺܝ̣ܘܗܝ. ܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܥܶܠܬܐ ܕܡܰܣܩܬܗ ܕܰܬܡܝ̣ܗܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܠܗ̇ܘ ܕܟܕ ܚܙܰܐܘܗܝ ܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܕܒܺܝ̣ܫܘܬ ܫܘܒܚܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܙܥܘ ܐܶܬܕܰܘܕܘ. ܡܛܠ ܕܩܰܕܝ̣ܡܝܢ ܗܘܰܘ ܚܶܟܡܬܗ ܘܚܰܝܠܗ: ܕܰܒܡܶܠܬܐ ܘܕܘܓܡܰܐ. ܘܰܐܛܒܘ ܥܠܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܐܘܛܘܟܐ ܡܰܘܕܐ. ܠܗܝ ܕܟܕ ܝ̣ܠܦ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ: ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܠܰܥܫܘܩܝܐ ܕܚ̣ܰܩ ܡܶܢܗ: ܟܕ ܡܺܐܡܪܐ ܦܪܘܣܦܢܛܝ̣ܩܘܢ ܠܘܬ ܐܦܝܘܢ ܘܦܰܘ̈ܠܐ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܦܠܛܝ̣ܢ ܥܒ̣ܰܕ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܶܬܝ̣ܗܒ ܡܢܶܗ: ܒܰܐܪܥܐ ܚܠ̣ܕܘ ܗ̣ܶܢܘܢ ܪ̈ܫܝ̣ܥܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝ̣ܫܝ ܗܶܪ̈ܣܝܣ: ܡܶܢܝܢܝ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܝܰܢܘ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܪܘܫܥܐ ܕܣܒܠܝ̣ܘܣ ܘܕܰܐܦܘܠܝ̣ܢܪܝܘܣ ܘܰܕܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܘܰܡܫܰܐܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܫܘ̈ܐܠܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܙܟܐ ܗܘܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܗ: ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܬܺܐܛܪܐ ܕܫܢܝܘܬܐ ܕܕܝܕܘܪܘܣ ܘܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܰܕܢܶܣܛܘܪ: ܟܰܕ ܡ̣ܢ ܡܰܟܬܒܢܘ̈ܬܐ ܒܚܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡ̈ܠܐ ܢܬܰܫܘ. ܠܡܶܢܗܝܢ ܕܝܢ ܙܰܝܦܘ: ܠܡܰܐܬܝܢ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥܐ ܩܦ̈ܠܐܐ ܦܰܠܓܘ ܘܣ̣ܡܘ ܟܕ ܡܶܬܦܪܣܝ̣ܢ ܕܰܢܚܰܘܘܢܝܗܝ ܠܗ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܰܬܪܝܢ ܠܡ ܟܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ: ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܰܝܟ ܛܘܡܣܶܗ ܕܠܐܘܢ ܡܰܘܕܐ. ܗܠܝܢ ܡ̇ܰܢ ܟܬܒܘܢܐ ܥܒ̣ܰܕܘ ܠܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܝܰܗܒܘܗܝ. ܕܒܗ ܗܰܘ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ ܟܕ ܐܰܝܟ ܕܒܶܡܕܡ ܚܰܝܠܬܢܐ ܚܕܝ̣ ܠܡܰܠܟܐ ܩܰܪܒܗ. ܠܗܰܘ ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܘܣܰܓܝ ܐܶܫܬܓܫ ܒܗ ܐܦ ܐܶܬܟܡ̣ܰܪ: ܠܬܡܝ̣ܗܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܡܶܚܕܐ ܠܘܬܗ ܩ̣ܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܘܰܚܙܝܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܕܣܰܓܝ ܡܥ̣ܩ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܘܬܗ ܠܐ ܬܶܬܥܝ̣ܩ ܘܟܕ ܫܰܩ̣ܠܗ ܗܟܝ̣ܠ ܠܘܬܗ ܠܟܬܒܘܢܐ ܗܰܘ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܫܶܠܝܐ: ܐܶܫܟ̣ܚܗ ܕܙܘܝܦܐ ܗܪܛܝ̣ܩܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܡܢܗ̇ ܕܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ: ܐܶܫܟ̣ܚ ܐܶܢܘܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ : ܕܰܣܪܝ̣ܚܝ̣ܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܠܗ ܠܪܰܫܝ̣ܥܐ ܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܘܐܦ ܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܚܰܠܦ ܫܪܪܐ ܣܺܝ̣̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡ̈ܠܐ ܡܙܰܝ̈ܦܬܐ ܐܰܝܟ ܬܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܟܕ ܐܶܨܛܰܢܥܘ ܪ̈ܫܝ̣ܥܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܘ ܕܰܢܣܝ̣ܡ ܒܗܘܢ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܝ̣ܬܢ: ܕܶܐܢ ܐܺܝ̣ܬ ܐ̱ܢܫ ܕܗܘܐ ܠܗ ܫܩܠܛܰܥܢܐ ܘܐܬ̇ܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܟܣ ܠܢ ܒܗܘܢ: ܡܶܫܟܰܚ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܰܐܝܟ ܕܡܰܘܕܶܝܢܢ ܐܺܝ̣ܬ ܒܗܘܢ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܐ ܕܦܰܣܩܘܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܕܣܡ̣ܘ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܘܣ̣ܶܦܘ ܐܰܘ ܒܰܨܪܘ. ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܣܺܐܘܝ̣ܪܐ ܠܚܘ̣ܒܠܐ ܕܰܟܬܒܐ : ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܠܡܰܠܟܐ ܕܫܰܕܪ ܘܰܐܝܬܐ ܟܬܒ̈ܐ ܕܰܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡܢ̣ ܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܚܰܒܠܝ̣ܢ. ܗܝܕܝܢ ܡܰܠܟܐ ܥܒ̣ܕ ܚܦܝ̣ܛܘܬܐ: ܘܠܟܬܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܐܰܝܬܝ̣: ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܣܶܐܘܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܫܩ̣ܰܠ ܐܶܢܘܢ ܗܘ ܩܰܕܝܫܐ: ܒܰܫܩܠܛܥܢܐ ܒܰܚܢ ܐܶܢܘܢ. ܟܕ ܣܐܡ ܒܪܶܚܡܬ ܫܪܪܐ ܠܗܘܢ ܠܩܦ̈ܠܐܐ: ܘܰܠܗܶܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗܘܢ. ܘܚܰܘ̣ܝ ܐܢܘܢ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܗܶܪܛܝ̣ܩܝܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܝܘ̈ܠܦܢܶܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ. ܘܚܰܘܝܗ ܠܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ: ܡܟܰܡܢ ܒܶܝܬ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܘܰܡܚܰܠܨ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܐ. ܘܠܗ ܠܟܬܒܐ ܕܰܥܒ̣ܕ ܫܰܡܗܗ ܦܝ̣ܠܠܬܝܣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܚܡ ܫܪܪܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܶܬܚܙܝ̣: ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗܘܬ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܠܗܪ̈ܝ̣ܛܝ̣ܩܘ ܕܝܢ ܥܩܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܰܓܘܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ: ܕܛܥܝܐ ܗܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬܗ ܠܦܫܝ̣ܛܘܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܕܰܠܘܬܗ ܥܠ ܗܰܘ ܓܰܒܪܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܶܐܢ ܗ̣ܘ ܕܰܪܡܶܐ ܠܟ ܐܘ ܡܰܠܟܐ: ܡܛܠ ܫܰܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ: ܫܰܐܠܝ̣ܗܝ ܠܪܝ̣ܫ ܡܰܘܬܒܐ ܕܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܗܪܟܐ: ܐܶܢܗܘ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܡܰܘܕܐ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܦܝܢ ܐܶܬܒܣ̣ܪ: ܘܰܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ: ܘܰܕܡ̣ܢ ܡܰܪܝܡ ܐܶܬܝ̣ܠܕ: ܘܰܕܝܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܰܠܗܢܐ ܝܶܠܕܰܬ݀. ܠܗܝ ܕܟܕ ܫܰܒܚ ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡܰܠܟܐ: ܫܰܕܪ ܡܶܚܕܐ ܠܪ̈ܝܫܢܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܟܘܬܗ: ܠܦܛܪܩܝ̣ܘܣ ܐܶܣܛܪܰܛܛܝ̣ܣ ܘܰܠܩܐܠܪܘܣ ܡܓܝܣܛܪܘܣ. ܕܰܢܫܰܐܠܘܢܝܗܝ ܗܕܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܫܘ̈ܐܠܐ ܕܡܰܠܟܐ: ܡܶܚܕܐ ܐܰܝܟ ܚܙܺܝ̣ܪܐ ܕܰܒܠܝ̣ܥ ܒܠܒܗ ܫܘܰܪ: ܘܰܕܠܐ ܡܰܘܕܐ ܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܘܐܦܠܐ ܐܶܢܗܘ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܠܫܢܗ ܡܶܬܓܙܶܡ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܡ̣ܰܥ ܗܘ ܡܰܠܟܐ ܠܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܡ̇ܢ ܒܚܘܝܒܐ ܕܰܒܝܕ ܐܰܟܣܘܪܝܐ ܐܰܪܡܝܶܗ ܕܬܶܬܟܰܢܫ ܕܝܢ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܦܘܢܝ̣ܩܝ̣ ܦܩ̣ܰܕ: ܣܺܐܘܝ̣ܪܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܬܰܪܨ ܗܠܝܢ ܕܡܶܛܠܬܗ: ܣܠ̣ܶܩ: ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܦܢ̣ܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡܰܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܡܰܥܠܝܘܬܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܘܪ̈ܚܡܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܕܰܢܟܰܬܪ ܬܰܡܢ ܕܥܡ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܢܶܗܘܐ. ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܡܰܩܕܘܢܝܘܣ ܝ̣ܬܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܬܡܢ ܘܰܢܗܰܕܝ̣ܘܗܝ ܠܘܬ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܬܛܦܝ̣ܣ ܐܶܠܐ ܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܫܰܠ̣ܡ: ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܬܡܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܒܨܰܝܕܢ ܕܦܘܢܝ̣ܩܝ ܩܠܝ̣ܠܐܝܬ ܐܶܬܟܰܢܫܘ. «ܒܰܫܢܰܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܐܰܝܟ ܙܟܰܪܝܐ ܡܠܝ̣ܠܐ.» ܘܗܠܝܢ ܕܰܦܠܘܝ̣ܢܘܣ ܪܝ̣ܫ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܥܰܩ̣ܶܒܘ ܘܰܠܗܢܐ ܒܪ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܡܰܩܕܘܢܝ̣ܘܣ ܘܰܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܟܘܬܗ ܐܶܫܟ̣ܰܚܘ: ܘܰܕܠܐ ܨܒܐ ܠܡܫܰܢܝܘ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܘܬ ܫܘܒܚܗ: ܩܢܘܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܐܶܫ̣ܰܕܘ. ܘܟܕ ܡܛܠ ܚܘܫܒܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܣܺܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܗܘܐ ܕܰܢܩܘܡ ܒܪܝ̣ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘ̈ܟܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܥܠܡܝ̈ܐ ܕܬܡܢ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܐܰܙܥ̣ܶܩܘ ܟܠܗܘܢ. ܕܣܺܐܘܝ̣ܪܐ ܠܬܪܘܢܘܣ ܠܣܺܐܘܝ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ ܪܘܚܐ ܠܘܬ ܒܺܐܡ. ܠܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܦ ܡܰܠܟܐ ܫܠ̣ܶܡܘ ܘܰܦܣ̣ܰܩܘ ܡܶܫܬܕܰܪܝܢ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܠܕܰܝܪܶܗ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܘܫܰܐܠ ܐܶܢܘܢ: ܥܰܠܗܝ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܐܬ̣ܘ: ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܘܬܗ: ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡܰܠܟܐ ܦ̇ܩܕ ܠܟܘܢ ܕܬܶܫܬܟܚܘܢ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܟܕ ܐܰܘܫܛܘ ܐܦ ܦܘܩܕܢܐ ܡܰܠܟܝܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܠܐ ܐܶܫܟܚ ܕܢܶܬܚܪܶܐ ܠܘܬܗ: ܩ̣ܡ ܐܶܙܠ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܘܺܝ̣ܠܦ ܓܒܝ̣ܬܐ ܕܡܶܛܠܬܗ: ܥܪܘܩܝܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܢܶܥܒܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܗܢܝ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܘܐ ܐ̱ܢܐ ܕܥܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܺܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܐܶܬ̇ܒ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܕܰܒܪ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܥܠܡܝ̈ܐ: ܐܶܬ̣ܐ ܥܰܡܗܘܢ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܠܗܝ ܕܟܕ ܝ̣ܠܶܦܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇: ܓܰܒܪ̈ܐ ܐܰܟܚܕܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ: ܢܦ̣ܰܩܘ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܒܩܘ̈ܠܣܐ ܟܕ ܡܰܙܥܩܝ̣ܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ: ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܶܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܠܡܕܺܝ̣ܢܬܢ ܚܰܪܪ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̣ܫܘܬ ܫܘܒܚܐ ܢܶܣܛܘܪܝܢܐ. ܠܒܢ̈ܝܢ ܕܢܰܥܡܶܕ. ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܐܰܚܪܶܡ. ܗܝ ܕܰܠܬܒܝܠ ܗܶܦܟܰܬ݀ ܗܫܐ ܐܰܚܪܶܡ: ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܛܠ̣ܡܘ ܗܫܐ ܐܰܚܪܡ: ܡܰܚܪܡܐ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܡܰܚܪܰܡ ܛܘܡܣܶܗ ܕܠܐܘܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܗܫܐ ܢܰܚܪܡܘܢ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܚܪܶܡ ܕܺܐܒܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܪܥܝܐ ܘܶܐܢܗܘ ܕܺܐܝ̣ܬ ܐ̱ܢܫ ܕܡܶܣܬܒܪ ܗܘܐ ܒܪ ܪܶܥܝܢܗ ܕܰܦܠܘܝ̣ܢܘܣ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܡܫܰܡܗܐܝܬ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ. ܕܰܦܠܢ ܐܰܚܪܡ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܶܬܬܰܚܪܡܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܢܰܨܝ̣ܚܐܝܬ ܘܰܫܒܝ̣ܚܐܝܬ ܥ̣ܠ ܠܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܗܘ ܛܘܒܢܐ: ܘܪܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܒ̣ܠܘ ܒܝܰܕ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܰܐܒܪܗܡ ܕܚܠܒ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܗܟܝ̣ܠ ܠܘܬ ܒܺܐܡܐ: ܣܡ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܰܡܠܐܶ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܚܰܬܝܬܘܬܐ ܕܬܶܐܘܠܘܓܝܰܐ: ܕܒܗ ܠܦܠܚܘܬ ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܶܣܛܘܪܝ̣ܘܣ ܘܰܠܦܰܢܛܰܣܝܐ ܚܶܠܡܢܝܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐ ܦܰܪܣܝ̣. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܰܠܘܩܒܰܠ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܘܛܘܡܣܶܗ ܕܠܐܘܢ: ܣܰܩܘܒܠܝܘܬ ܡܶܠܬܐ ܣܰܓܝܐܬܐ ܥܒ̣ܰܕ. ܚܰܕ ܟܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܒܰܣܪ ܐܠܰܦ ܕܢܰܘܕܐ. ܗܠܝܢ ܡ̇ܰܢ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܚܐ ܕܫܶܬܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܰܒܪ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܟܰܢܫ ܚܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܘܽܪ ܕܰܐܣܠܝ̣ ܒܗ̇ ܬܰܘܣܦܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܐܰܢܣܛܐܣ ܘܩ̣ܡ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܩܒܠܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܣ̇ܝܡܝܢ ܟܺܝ̣ܪܬ݀ ܐܺܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܩܘܒܠ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ: ܘܰܐܦܩ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܰܦܣܩ ܠܫܢܐ ܥܠ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ: ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܰܐܝܟܰܢܝܘܬܐ: ܐܰܦܣ̣ܘ ܠܗ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܢܰܫܩܶܠ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܶܐܬܛܦܝ̣ܣ ܠܡܶܠܬܗܘܢ ܐܰܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܐܚ̈ܐ ܕܰܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܥܪܩ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܰܚ̈ܐ ܠܐܬܪܐ ܕܡܶܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܒܥܰܐܘܗܝ ܪ̈ܕܘܦܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܘܗܝ: ܪܕܰܦܘ ܒܬܪܗ: ܘܣܰܬܪܗ ܐܠܗܐ ܒܟܶܢܦܶܗ: ܘܠܐ ܚܙܰܐܘܗܝ: ܐܦܠܐ ܟܕ ܐܶܬܩܰܪܒܘ ܠܘܬܗ. ܬܡܢ ܒܐܬܪܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܟܪܟ ܗܘܐ ܡܛܰܫܝܐܝܬ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ. ܘܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܣ̇ܥܪ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܠܐ ܫܠܺܝ̣ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦܢܘܬܗ: ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܡܫܰܪܪ ܗܘܐ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܬܡܢ ܠܡ ܣܰܝܟܗ̇ ܠܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܗܝ ܕܰܥܒ̣ܕ ܒܗ ܫܪܝܐ ܠܝܘܚܢܢ ܓܪܡܛܝ̣ܩܘܣ ܘܠܒܢ̈ܝ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܣܰܝܟܗ̇ ܕܝܢ ܒܰܬܠܬܐ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܟܕ ܦܓܰܥܘ ܒܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܓܪܡܛܝ̣ܩܘܣ. ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܘܬܗ ܡܥܰܕܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܟ ܐܠܶܘ ܦܟ̣ܰܪܬ ܠܫܢܟ. ܐܰܘ ܕܰܠܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܦܘܡܐ ܕܰܐܪܝܐ ܬܶܦܬܚ ܥܠܝܢ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܫܰܪܝ̣ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܕ ܗܘ ܒܗ̇ ܒܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ: ܫܰܠܡܗ̇ ܕܝܢ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܒܡܰܕܒܪܐ: ܗܰܘ ܕܰܥ̣ܪܩ ܠܗ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ. ܩܰܘܝ̣ ܕܝܢ ܬܡܢ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܝ̣ܬ ܝܘܣܛܝܢܝܐܢ ܣܒܐ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܐܢ ܒܪ ܚܬܗ: ܗܘ ܕܰܦܩ̣ܕ ܕܢܶܫܠܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܰܐܥܝ̣ܪܗ ܚܠܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܺܝ̣ܨܶܦ ܕܫܰܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ: ܘܰܫ̣ܕܪ ܟܰܢܫ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܩܰܕ̈ܝ̣ܫܶܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܘܣܶܐܘܝ̣ܪܝܘܣ: ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܢܶܬܚܰܫܒ ܥܰܡܗܘܢ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܫܰܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܟܝ̣ܠ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܟܕ ܠܐ ܚܫ̣ܰܒ ܗܝ ܕܰܙܗܝ̣ܪܘܬܐ ܕܰܩܢܘܡܗ: ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܬܘܐ ܠܝܰܡܐ: ܐܶܡܬܝ̱ ܕܰܕܠܐ ܛܰܘܦܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ: ܘܠܟܠܢܫ ܕܠܐ ܡܰܪܕܺܝ̣ܬܐ. ܟܕ ܟܠܗܶܝܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܐܰܓܥܠ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܩܰܕܡ ܝ̣ܕܰܥ ܣܪܝ̣ܩܘܬܐ ܘܠܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܡܰܣܩܬܗ: ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܶܬܥܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܒܪܰܡ ܣܠ̣ܩ. ܟܕ ܨܒܐ ܠܡܶܥܪܩ ܡ̣ܢ ܥܶܕ̈ܠܝܐ ܕܪ̈ܚܡܰܝ ܥ̈ܶܠܠܬܐ: ܕܰܥܬܝ̣ܕܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܕܠܘܢ ܐܶܢܗܘ ܕܠܐ ܣܠܶܩ: ܘܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡ ܕܗ̣ܘ ܗܘܐ ܥܘܟܪܐ ܠܫܰܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܟܕ ܗܟܝ̣ܠ ܣܠ̣ܶܩ ܗܘܐ: ܒܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܙܰܒܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܐܶܬܠܒܟ ܗܘܐ: ܐܰܝܟ ܬܠܬܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܡܶܟܝ̣ܠ ܕܬܶܬܪܝ̣ܡ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܦܘܢܝܗ ܕܡ̣ܢ ܬܡܢ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܫܒ̣ܰܩ ܐܠܗܐ ܕܥܰܡܠܘ̈ܗܝ ܬܡܝ̣ܗ̈ܐ ܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܦܝ̣ܩ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܓܪܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܥܰܡܠܘ̈ܗܝ ܡܰܠܘܢ ܕܝܢ ܠܰܚܘܺܝ̣ܚܘܬܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ. ܠܚܰܣܝܐ ܕܝܢ ܐܰܢܬܝ̣ܡܘܣ ܪ̈ܝ̣ܫܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܫܩ̣ܰܠ ܘܰܢܦ̣ܩ: ܟܕ ܨܰܝܕܐ ܕܰܨܠܘ̈ܬܗ ܘܰܕܡܰܠܦܢܘܬܗ ܗܘܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܠܝܨܐ ܠܡܺܐܡܪ. ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܓܰܘ ܒܒܶܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̣ܘ ܠܒܝ̣ܫ ܠܐܠܗܐ ܣܺܐܘܝ̣ܪܐ: ܡܶܬܪܰܓܪܓ ܗܘܐ ܗܘ ܚܰܣܝܐ ܐܰܢܬܝ̣ܡܘܣ ܕܢܶܚܙܺܝ̣ܘܗܝ. ܘܰܕܗܕܐ ܬܶܗܘܐ ܠܗ ܡܦܝ̣ܣ ܡܰܠܟܬܐ. ܗܝ ܕܟܕ ܐܰܘܕܰܥܬܗ ܠܪܰܒܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ: ܠܘ ܡܶܚܕܐ ܩܰܒܠ ܟܒܰܪ ܕܝܢ ܡܟܰܬܪ ܠܦܝܣܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܕܡܶܛܠܬܗ ܟܕ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣ ܗܟܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܘ ܫܘܠܡܐ ܚܰܘܝ̣: ܡܰܦܣ ܠܗ ܡܰܥܠܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥ̣ܠ ܘܺܝ̣ܬܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ: ܐܶܡܪ̣ ܠܘܬܗ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܡܫܰܒܚ ܐ̱ܢܐ ܠܕܘܒܪܟ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܘܰܕܒܨ̣ܝܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܕܠܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܡܨܠܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬܐ ܗܢܐ ܢܰܦܪܓ ܟܠܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢ ܚܒܰܪܬܗ̇ ܡܰܪܡܠܐ: ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܩܰܢܝܗ̇. ܗܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܘܬܗ. ܠܐ ܩܰܒ̣ܶܠܬ ܐܘ ܐܰܒܘܢ ܒܰܬܚܘܡܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܐܶܠܐ ܠܡܰܦܩܬܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܘܕܐܘܛܘܟܐ. ܐܶܠܐ ܐܘ ܬܡܝ̣ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬܗ ܗܘ ܡܰܠܦܢܐ: ܐܶܢܗܘ ܕܡܰܣܗܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܦܩܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝ̣ܩܘ: ܡ̣ܢ ܐܰܢܢܩܝ̣ ܡܰܣܗܕ ܐ̣ܰܢܬ ܠܗ̇ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪ̣ܝܨܬܐ ܒܡܰܠܦܢܘܬܐ ܓܝܪ ܚܠܝ̣ܡܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܕܰܠܩܘܒܠܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܢ ܕܢܰܟܶܣ. ܐܰܝܟ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܕܦܘܠܘܣ ܪܰܒܐ. ܣܘܢܶܗܕ̈ܘ ܕܝܢ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘ: ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ ܠܪܘܚܩܐ ܫܕܰܘ. ܐܰܟܙܢܐ ܕܗܝ ܕܒܰܐܪܡܝ̣ܢܘܣ ܠܡܪܩܠܘܣ ܓܠܛܝܐ. ܘܗܝ ܬܘܒ ܕܒܣܪܡܝܘܢ ܠܦܘܛܝܢܘܣ ܘܗܝ ܕܒܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ ܩܰܕܡܝܬ݀ ܡ̇ܰܢ ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀: ܠܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܶܬܬ݀ ܠܚܰܪܬܐ. ܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫܗ̇: ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܗܰܘ ܪܝ̣ܫ ܡܰܘܬܒܐ ܕܗܪܟܐ: ܗܝ ܕܰܫܕܬ݀ ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ: ܗܰܘ ܕܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܗ̇ܘ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܨܒܐ ܕܢܶܬܪܡܐ ܠܡܶܣܒ ܒܰܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܰܕܕܡܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ: ܠܘ ܒܗܝ ܕܗܺܝ ܕܟܕ ܗܺܝ ܕܐܘܣܝܰܐ. ܐܶܠܐ ܒܕܰܡܝܘܬܐ ܡܶܕܡ: ܗܝ ܕܐܝܬ ܠܒܰܪܢܫܐ ܕܨܝ̣ܪ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܚܰܝ. ܐܶܠܐ ܒܪܝ̣ܫܐ ܓܰܠܝܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܕܡܐ ܣܟ ܒܪܐ ܠܐܒܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܠܗܕܐ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܦܩܬܐ ܕܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܶܫܬܕܝ̣ܘ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܣܬܟܰܠ ܗܰܘ ܚܰܣܝܐ. ܘܰܒܬܪܥܝ̣ܬܗ ܫܰܦܝ̣ܪ ܟܬܰܒ ܐܢܝܢ: ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܚܕܐ ܘܟܠ ܡܶܕܡ ܚܘܺܝ̣ܚܐܝܬ ܫܒ̣ܰܩ ܠܟܘܪܣܝܐ ܠܒܐܡ ܗܝ ܠܐܝܩܪܐ ܠܫܘܒܚܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܥܡ ܦܰܪܗܣܝܰܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܰܠܟܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܗܘܐ ܟܕ ܡܢܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܰܪܕܺܝ̣ܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܡܰܠܘܢ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܘܡܰܠܦܢܐ. ܗܢܐ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܢܶܨܚܢܐ ܕܰܠܒܝ̣ܫ ܠܐܠܗܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܰܓܝ: ܘܐܦ ܗܘ ܒܰܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܡܰܠܟܬܐ ܢܦ̣ܰܩ: ܟܕ ܫܩܝ̣ܠ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܡܰܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܰܠܡܰܕܒܪܐ ܗܰܘ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ. ܠܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܒܰܣܘܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܰܡܫܰܢܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܐ ܟܕ ܡܫܰܪܪ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܚܰܘܝܢܘܬܐ ܕܰܐܚ̈ܝܢ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝ̈ܐ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܣܰܟܐ ܠܘܬ ܐ̱ܢܫ ܪܺܝ̣ܫܢܐ ܕܰܫܡܗ ܕܘܪܘܬܐܘܣ ܓܰܒܪܐ ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܗ ܠܦܰܓܪܗ ܒܶܐܠܦܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܙܓܘ̈ܓܝܬܐ ܕܰܠܡܰܥܪܒܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܕܪܰܚܝ̣ܩܐ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܣܦܪܐ ܐܰܝܟ ܫܬܐ ܡܝ̣̈ܠܐ. ܘܬܡܢ ܛܰܟܣܘܗܝ ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܢܐ ܕܘܪܘܬܐܘܣ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܘܰܚܕܺܝ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ.

 

ܢܰܨܚ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܩܰܕܝ̣ܫܗ ܒܝܰܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܗ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܚܕܐ ܫܶܢܐ ܕܢܶܦܠܬ݀ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ: ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܚܰܝ̈ܐ. ܘܢܰܣܒܗ̇ ܗܘܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܰܙܓܘܓܝ̣ܬܐ ܘܟܰܪܟܗ̇ ܒܫܺܐܪ̈ܝܐ ܣ̇ܐܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܥܠ ܟܪ̈ܝ̣ܗܶܐ: ܘܡܶܬܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ.

 

ܣܝܡܘ̈ܗܝ ܕܶܝܢ: ܣܝ̣ܡܬܐ ܐܶܢܘܢ ܝܰܩܝ̣ܪܬ݀ ܛܝܡ̈ܐ. ܕܰܒܗܘܢ ܥܶܬܪܬ݀ ܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܕܝܢ ܥܒ̄ ܬܘܪ̈ܓܡܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܡ̣ܪ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܰܚܕܐ ܐܰܢܰܢܐܦܘܪܰܐ. ܘܰܟܬܒܘ̈ܗܝ ܕܪ̈ܫܢܝܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܡܰܩܕܘܢ ܘܢܝ̣ܦܐܠܝܘܣ ܘܰܓܪܡܛܝܩܘܣ ܘܝܘ̈ܠܝܢܐ ܗܰܓܓܝܐ. ܘܰܟܬܒܐ ܕܡܰܥܢ̈ܝܬܐ ܘܰܐܝܟ ܟܗ̄ ܟܬܒ̈ܐ ܕܶܐܓܪ̈ܬܐ: ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܘܢ ܬܠܬܡܐܐ ܐܶܓܪ̈ܢ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܕܰܙܢܺܝ̣̈ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ. ܥܘܢܕܢܗ ܕܝܢ ܗܘܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܩܠܛ̄ «935» ܐܰܝܟ ܒܪ ܥܶܒܪܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܬܩܡܕ̄ ܐܰܝܟ ܬܶܠܡܰܚܪܝܐ ܚ̄ ܒܰܫܒܛ. ܘܰܐܝܟ ܝܣܝܕܘܪܘܣ ܬܩܡܒ̄ ܕܡܪܢ «245». ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

 

 

ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܓܝܘܪ̈ܐ

 

 

 

ܒܬܪ ܕܶܐܙܠ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܩ̣ܡ ܦܰܘܠܐܶ ܝܘܕܝܐ. ܗܰ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܫܰܪܝ̣ ܕܢܰܟܪܙ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܫܰܕܪ ܟܰܢ̣ܫ ܠܟܠܗܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܕܢܰܟܪܙܘܢܗ̇. ܐܰܝܠܝܢ ܠܰܡ ܕܶܐܬܪܦܝ̣ܘ ܦܫ̣ܘ ܒܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܐܰܣܠܝܘܗ̇ ܘܶܐܬܦܪܶܫܘ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܕܰܐܣܝܰܐ ܚܰܡܫܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܢ̣ܐ ܕܰܫܒ̣ܰܩܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܫܠܡ̈ܝ ܠܗ ܠܦܰܘܠܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ: ܘܶܐܬܩܰܪܒܘ ܥܠܘܗܝ ܒܘ̈ܓܢܶܐ ܥܕ̈ܝ̣ܠܐ. ܘܰܚ̣ܙܐ ܡܰܠܟܐ ܕܡ̣ܢ ܥܶܠܬ݀ ܛܪܘܢܘܬܗ. ܣܰܓܝ ܣܰܕܩ ܠܥܕܬܐ ܛܰܪܕܶܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܡܝ̣ܬ. ܘܩ̣ܡ ܒܬܪܗ «ܐܘܦܪܐܣܝܘܣ» ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪ ܡܰܠܚܐ. ܗܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܐ ܡܣܰܒܠ ܗܘܐ ܒܺܝ̣̈ܫܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܠܐ ܣܰܝܒܪܬܗ ܟܺܐܢܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܙܝ̣ܥܬ݀ ܠܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܒܪܶܥܠܐ ܩܰܫܝܐ ܕܒܗ ܐܰܒܕ ܗܘ ܐܘܦܪܣܝܘܣ ܒܫܰܢܬܐ ܫܒܺܝ̣ܥܝܬܐ ܕܪܘܫܥܶܗ: ܘܶܐܬܛܡܰܪ ܬܚܶܝܬ ܡܶܕܝܪ̈ܐ. ܘܩ̣ܡ ܒܬܪܗ ܕܗܢܐ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡܝ̣ܕܝܐ. ܗܢܐ ܟܪܝ̣ܗ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܕܝܘܦܝ̣̈ܣܛܐ. ܘܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܐ ܕܚܰܟܝ̣ܡ ܘܰܠܣܓܝ̈ܐܐ ܓܢܰܒ ܒܰܥܪܝ̣ܡܘܬܗ: ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܡܰܠܟܐ ܡܶܫܬܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܰܥܒ̣ܪ ܒܟܠ ܙܢܐ ܕܒܺܝ̣ܫܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܘܥܘܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܰܚܪܒ. ܘܡܰܕ̈ܒܚܐ ܥܩ̣ܰܪ. ܘܥܰܡ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܒܰܪܒܪ̈ܝܐ ܡܶܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ: ܟܕ ܪܕܰܦ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܡܢܰܥܣܪ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܕܪܟܗ ܠܗ ܘܠܡܕܺܝ̣ܢܬܗ ܘܰܣܠ̣ܶܩܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܰܐܚܪܒܘܗ̇ ܀

 

 

 

ܠܚ: ܣܪܓܝܣ ܬܠܝܐ

 

«ܬܩܡܕ-ܬܩܡܙ 745-445»

 

 

 

ܟܕ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܥܢ̣ܰܕ: ܥܒ̣ܰܕܘ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܒܕܘܟܬܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܣܰܪܓܝ̣ܣ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܬܶܠܝܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܝܢ ܕܒܶܝܬ ܟܪ̈ܛܝܣܶܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܚܠܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܐܶܝܘܐܢܢܝܣ ܕܶܝܢ ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܠܟܘܪܣܝܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܡܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܕܰܒܟܠ ܡܕܺܝ̣̈ܢܢ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܙܥ̣ܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܢܗܘܢ ܡ̇ܰܢ ܥܢ̣ܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܢܗܘܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܶܨܛܠܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܠܗܶܪ̈ܣܝ̣ܣ. ܘܰܙܥܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܕܠܐ ܐܶܬܪܫܶܠܘ ܡ̣ܢ ܫܪܪܗܘܢ: ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘ ܠܦܘܠܝܣ ܡܕܰܝܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܦ ܡܪܺܝ̣ܚܝ̣ܢ ܠܡܰܠܟܐ. ܘܰܡܚܰܦܛܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܠܡܰܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܰܣܛܪܐ ܚܕܐ ܡܬܚܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܢܰܛܪܝ̣ܢ: ܛܰܢ̣ܘ ܟܺܐܢܐܝܬ ܘܣ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܘܒ ܐ̱ܢܫ ܦܫܺܝ̣ܛܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܰܦܣܺܝ̣ܠܬܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܬܶܐܒܠܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܐܶܫܬܟܚ ܡܛܰܝܒܐܝܬ ܟܕ ܣ̇ܥܪ ܘܰܡܠܒܒ ܘܝ̇ܗܒ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܫܶܕܬܐ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܬܐܒܝܠ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܰܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܠܛ: ܦܘܠܐ ܒ: ܕܒܝܬܐܘܟܡܐ

 

«ܬܩܣܙ-ܬܩܥܗ 575-765»

 

 

 

ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܠܡ ܦܰܘܠܐ ܗܢܐ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܶܐܬܬܰܠܡܕ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ. ܘܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ ܗܕܐ: ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܩܣܙ̄ «765» ܡ̣ܢ ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ ܕܰܕܟܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܘܡ̣ܢ ܐܰܘܓܝ̣ܢ ܘܡ̣ܢ ܬܶܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܟܕ ܛܒ ܠܦܘܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܬܐܘܡܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܗܝ ܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܗܢܐ ܣܶܕܩܐ ܪܰܒܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢ ܠܡ ܘܰܐܘܓܝ̣ܢ ܕܛܰܪܣܘܣ ܘܕܣܘܠܩܝܐ ܟܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܰܐ. ܘܰܫܡܐ ܕܰܟܝܢ̈ܐ ܘܐܘܣܝ̈ܐܣ ܡܰܟܪܙܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ. ܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܣܘܪܝܰܐ. ܘܒܰܪܡܝ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܚܶܪ̈ܡܐ ܠܩܢܘܢ ܘܠܐܘܓܝܢ ܥܒ̣ܰܕܘ. ܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܘ. ܥܠܗܝ ܐܰܦܝ̣ܣܘ ܠܡܰܠܟܐ ܕܰܢܥܰܩܒ ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܶܬܬܰܚܪܰܡܘ ܡ̣ܢ ܝܥܩܘܒ. ܘܟܕ ܣܠ̣ܩܘ ܠܐ ܐܶܫܬܝܰܢܘ. ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ. ܫܰܕܠ ܐܶܢܘܢ ܡܰܠܟܐ ܝܘܣܛܝ̣ܢܝ̣ܢܘܣ ܒܰܓܙܡܐ ܘܫܘܘܕ̈ܝܐ ܘܶܐܫܬܘܬܦܘ ܡܶܢܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܰܐܣܝܐ: ܘܦܰܘܠܐ ܗܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܐܶܫܬܕܰܠܘ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܕܰܐܣܝܰܐ ܕܶܐܢ ܢܶܫܬܘܬܦܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܚܕܐ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܢܰܣܠܘܢ ܠܗܝ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܓܶܠܘ ܒܫܘܘܕܝܗܘܢ: ܓܰܠܝܐܝܬ ܐܰܩܪܚܘ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗܘܢ ܒܡܰܣܠܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܗ̇ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܝ ܕܰܐܪܓܙܰܬ݀ ܠܡܰܠܟܐ ܘܰܐܣܪܗ ܠܝܘܚܢܢ. ܦܰܘܠܐ ܕܝܢ ܥܪܰܩ ܠܣܘܪܝܰܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܺܝ̣ܒܠܘܢ ܕܰܬܝܒܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܒܰܦܝܣܐ ܕܡܘܢܕܪ ܒܪ ܓܰܐܒܐܠܐ. ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܫܶܦܪܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܠܐܠܟܣܰܢܕܪ̈ܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܥܶܠܬܗ̇ ܕܣܶܕܩܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܘܢ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܶܬܥܨܝ̣ ܝܥܩܘܒ ܘܰܒܢ̈ܝ ܣܘܪܝܐ. ܩܰܬܪܣܘܗܝ ܠܦܰܘܠܐ. ܘܩܡ̣ܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܠܰܚܕܕ̈ܐ ܣܬܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܠܐ ܦܰܐܝܐܝܬ ܡܶܬܦܪ̈ܢܣܢ ܗܘ̈ܝ. ܫܠ̣ܚ ܦܰܘܠܐ ܠܝܥܩܘܒ. ܕܰܠܡܢܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ: ܢܶܬܩܪܒ ܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ: ܘܢܶܬܒܰܚ̈ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܰܒܝܢܬܢ ܒܩܢܘܢܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܢ̇ܐ ܡܶܬܚܰܝܒ ܐ̱ܢܐ ܠܚܕ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ: ܬܠܬܐ ܐܰܥܦ̈ܐ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ: ܘܶܐܢ ܠܘܬܟ ܫܪܟܐ ܚܰܝܒܘܬܐ. ܐܶܢ̇ܐ ܚܠܦܰܝܟ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܡܣܡ ܒܪܺܝ̣ܫܐ ܒܨܶܒܝܢܝ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܫܬܒܩ ܕܢܶܚܙܝܘܗܝ: ܐܦܠܐ ܕܢܶܫܬܝܢ ܥܰܡܗ: ܐܶܠܐ ܐܶܬܢܓܶܕ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܶܐܙܠ ܠܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܗ ܐܠܰܟܣܰܢܕܪ̈ܝܐ ܘܚܰܕܬ݀ ܡܶܢܕܪܝ̣ܫ ܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܦܰܘܠܐ. ܘܫܰܕܪ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܣܘܪܝܰܐ. ܘܰܐܚܕܰܪܘ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܒܟܠܕܘܟ: ܕܦܰܘܠܐ ܐܶܫܬܕܝ̣. ܗܝܕܝܢ ܦܰܘܠܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܰܙܩܰܦ̣ܘ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܡܛܠܬܗ: ܐܶܙܠ ܐܶܬܛܫܝ̣ ܘܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܰܣܒ̣ܰܪܘ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܐܝܣܘܪܝܰܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܬ݀ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܝܰܐ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܪܗ ܥ̣ܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܝܰܐ ܒܛܘܫܝܐ. ܬܰܡܢ ܫܰܢܝ̣ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܠܶܠܝܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ ܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܐܰܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܡܰܛܫܝ̣ܬܐ ܕܛܘܪܐ ܀

 

 

 

ܡ: ܦܛܪܐ ܓ̄ ܩܐܠܘܢܝܩܝܐ

 

«ܬܩܥܐ-ܬܩܨܐ 195-175»

 

 

 

ܟܕ ܓܶܝܪ ܫܓܘ̈ܫܝܶܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܥܝ̣ܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܦ̣ܰܩ ܗܘ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܠܣܘܪܝܰܐ ܡ̣ܢ ܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ. ܘܰܓܒ̣ܘ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܝܢ ܕܛܘ̈ܠܝ̣ܩܝ̣ܢ: ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܐܶܬܪܡܝ̣ܘ ܕܟܕ ܚܰܝ ܦܰܘܠܐ. ܘܩܢܘܢܐܝܬ ܠܐ ܐܶܬܚܰܝܒ ܢܩܺܝ̣ܡܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܠ ܘܶܐܫܬܪܝ̣ ܟܢܘܫܝܐ ܗܰܘ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܰܒܝܢܬ ܒܠܫ ܘܩܠܘܢܝ̣ܩܝ̣. ܘܰܩ̣ܪܰܘ ܠܐܢܫ ܥܠܰܝܡܐ ܕܰܫܡܗ ܦܛܪܘܣ ܒܪ ܦܰܘܠܐ ܕܡ̣ܢ ܩܠܘܢܝ̣ܩܝ̣ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܕܥܠ ܣܦܪ ܢܰܗܪܐ ܦܪܬ݀. ܡ̣ܢ ܓܰܒܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܕܒܶܝܬ ܬܶܕܡܪ ܘܕܰܝܪܙܘܪ ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܝܰܘܣܦ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܠܗܢܐ ܦܰܛܪܐ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ. ܒܥ̣ܐ ܝܥܩܘܒ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܠܐ ܐܶܬܛܦܝ̣ܣ. ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܶܬܚܰܝܒ ܕܶܐܗܘܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܰܛܪܐ ܡܛܠ ܕܰܡܠܝ̣ܠ ܗܘܐ ܘܰܣܦܝ̣ܪ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ: ܐܦ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܣܗܝ̣ܕ ܗܘܐ: ܐܶܬܟܰܘܢ ܡ̣ܢ ܬܐܪܬܗ ܕܩ̣ܡ ܟܕ ܚܰܝ ܦܰܘܠܐ: ܘܶܐܙܠ ܠܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܶܐܫܬܐܶܠ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܬܩܰܒܠ ܦܰܘܠܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܐ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣܘ ܠܗ: ܐܶܠܐ ܒܰܫܚܩܐ ܐܰܦܩܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܶܚܕܐ ܡܛܐ ܛܶܒܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܦܰܘܠܐ. ܘܶܐܬܬܙܺܝ̣ܥܬ ܒܥܬܐ ܒܝܬ ܦܰܛܪܐ ܠܕܘܡܝܰܢܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܟܕ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܛܪ̈ܝܬܝܛܐ ܟܬ̣ܒܘ ܪ̈ܝ̣ܫܐ ܡܶܕܡ ܘܫܰܕܪܘ ܠܘܬ ܕܘܡܝܰܢܐ. ܘܰܬܒ̣ܰܥܘ ܦܘܢܝ ܦܶܬܓܡܐ. ܗܘ ܟܬ̣ܰܒ ܠܗܘܢ ܦܶܬܓܡܐ ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܠܨܚܚܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܰܢܒܰܚܪܺܝ̣ܘܗܝ. ܘܰܢܬܰܪܨ ܒܗ ܐܰܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̈ܢ. ܘܟܕ ܩܪܝܗܝ ܦܰܛܪܐ: ܘܶܐܫܟܚ ܒܗ ܕܰܠܕܺܝ̣̈ܠܝܬܐ ܡܝܰܩܢܢ̈ܝܬܐ ܕܰܩܢܘ̈ܡܐ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܶܡ̣ܪ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܐ ܕܡܶܢܗ ܕܫܘܪܝܐ ܢܰܟܣܺܝ̣ܘܗܝ ܠܕܘܡܝܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܟܬ̣ܒ ܠܘܬܗ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܐ. ܕܩܦ̈ܠܐܐ ܡܶܕܡ ܡܶܕܡ ܐܶܫܟ̇ܚܶܬ ܒܰܟܬܒܟ ܕܶܐܬܦܰܫ̣ܩܘ ܠܝ̣: ܘܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܬܢܰܗܪ ܠܢ ܡܶܠܬܗܘܢ. ܕܘܡܝܰܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܰܒܠ ܠܦܶܬܓܡܐ ܐܶܬܟܫܶܠ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܡ̣ܢ ܚܣܡܐ ܠܡ ܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܬ݀ ܡܰܠܦܢܘܬܗ. ܘܶܐܬܗܰܦܟ ܠܣܶܢܐܬܐ. ܘܰܨܒ̣ܐ ܦܰܛܪܐ ܕܢܶܥܒܕ ܟܢܘܫܝܐ ܓܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܫܬܐܠ ܕܘܡܝܰܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܬ̣ܒ ܦܰܛܪܐ ܬܠܬܐ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܠܘܩܒܰܠ ܕܘܡܝܰܢܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܕܝܢ ܐܦ ܚܕܐ ܐܰܢܢܰܐܦܘܪܰܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܫܰܡ̣ܫ ܗܘ ܡܪܝ ܦܰܛܪܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܟܒ̄ ܒܢܺܝ̣ܣܢ ܫܢܰܬ݀ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܬܶܫܥܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ: ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ: ܕܗܰܘ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܠܡܰܪܥܰܫ ܘܰܠܚܠܒ ܘܰܠܟܘܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ.

 

ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܦܪܘܒܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܪܝܐ ܟܕ ܐܶܨܛܠܝ̣ ܠܪܶܥܝܢܐ ܕܣܘܢܗܕܝ̣ܛܐ ܘܶܐܬܩܰܬܪܣ. ܐܶܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܬܡܢ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܗܢܐ ܟܕ ܩܪܶܒ ܕܰܢܡܘܬ ܐܶܬܬܘܺܝ̣ ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܠܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܰܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܩܰܪ̈ܝ̣ܒܢ ܘܢܰܝܬܘܢ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܘ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐܰܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܐܰܟܡܢ ܕܰܢܚܰܣܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܒܰܩ̣ܪܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟ̣ܰܚܘ. ܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܕܐܦܢ ܐܰܚܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܐܰܘ ܥܠܝܡܐ ܢܰܝܬܘܢ ܠܗ. ܘܰܥܢ̣ܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܰܐܝܟܢܐ ܡܚܰܣܐ ܐܰܚܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܘܦܰܢܝ̣ ܗܘ: ܐܺܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܢ ܡܚܰܣܐ ܐܰܚܐ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܗܶܪܛܝ̣ܩܝܐ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܗܶܪ̈ܛܝ̣ܩܘ ܚܢܰܢ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܗܟܢܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܐ: ܝܘܠܝܢܐ ܣܘܢܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܦܛܪܐ

 

«ܬܩܨܐ-ܬܩܨܗ 595-195»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܦܰܛܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܒܪ ܐܰܦܬܘܢܝܰܐ ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ: ܘܰܓܒ̣ܘ ܒܕܘܟܬܗ ܠܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܝܘܠܝܰܢܐ ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܘܰܡܝܬܪܐ ܡܶܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܥܗܝ̣ܕܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܰܫܢܬ݀ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܬܶܫܥܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܕܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܒܐܘܪܗܝ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܐܰܪܡܢܝܐ. ܗܢܐ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܐܰܚܘܗܝ ܠܒ̣ܟܘ ܗܘܰܘ ܠܡܰܟܬܒܢ̈ܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܰܛܪܐ ܘܶܐܡ̣ܪܘ. ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܕܢܶܬܩܰܪ̈ܝܢ. ܘܰܥܒ̣ܕ ܗܘ ܡܪܝ ܝܘܠܝܰܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܩܒܰܠܗܘܢ ܡܰܟܣܢܘܬܐ. ܘܰܠܡܰܚܣܢ ܐܶܬܟܠܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܣܪܺܝ̣ܩܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܝܘܠܝܰܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܬ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܚܰܡܫܐ ܥܢ̣ܰܕ ܒܰܫܢܬ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܬܶܫܥ̣ܝܢ ܘܚܰܡܫ ܀

 

                                      

 

ܡܒ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܓܡܠܐ

 

«ܬܩܨܗ-ܬܪܠܗ 536-595»

 

 

 

ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܠܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܒܫܡܝ̣ܫܛ. ܘܰܠܒܶܫ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ: ܘܰܡܨܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܩܢܘܡܗ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܝܰܕܥܬܗ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܓܝܪ ܡܰܟܝ̣ܟ ܗܘܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܠܕܘܟܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܢ̇ܦܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܰܚܫܚܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܚ̇ܙܐ: ܓܪܦ ܗܘܐ ܠܐܦܘܣܝܐ ܘܛܥܢ ܗܘܐ ܒܩܰܪܛܠܐ ܥܠ ܚܰܨܗ ܘܡܰܘܒܠ ܘܫ̇ܕܐ ܒܢܰܗܪܐ ܦܪܬ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ: ܡܬܪܐ ܗܘܐ ܗܘ ܠܗ ܘܰܡܫܰܥܒܕ ܒܶܣܪܐ ܠܪܘܚܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܝܘܠܝܢܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܥܢ̣ܕ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܡܰܥܪܒܐ ܘܟܕ ܠܐܝܶܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܘܨܡܘ ܘܨܰܠܝ̣ܘ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝ̣ܢ: ܘܒܠܠܝܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܐܶܬܓܠܝ̣ ܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܚܶܙܘܐ ܕܰܠܨܦܪܐ ܟܕ ܬܶܦܬܚܘܢ ܬܰܪܥܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܕܰܝܪܝܐ ܕܦ̇ܓܥ ܒܟܘܢ ܩܰܕܡܝܐ ܠܗ ܐܰܣܪܚܘ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܙܰܘ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝ̣ܫܛ. ܟܕ ܕܒܝ̣ܪ ܓܰܡ̈ܠܐ ܘܥܒܪ ܠܓܒܘܠܐ ܕܢܰܝܬܐ ܡܶܠܚܐ ܠܕܰܝܪܗ ܕܗܺܝ ܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܡܰܠ̣ܠܘ ܥܡܗ: ܘܰܛܥ̣ܡܘ ܠܝ̣ܕܥܬܗ ܘܺܝ̣ܠܦܘ ܕܡܢ ܥܘܡܪܐ ܪܰܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܕܰܒܪܘܗܝ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܟܕ ܡܶܬܥܨܰܪ ܘܒ̇ܟܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܩܨܗ̄ «595» ܕܡܪܢ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܒܬܪܟܢ ܬܒ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܢܶܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܓܰܡܠܘܬܐ ܕܫܰܢܬܐ ܗܝ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܰܦܪܫ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܫܘܘܕ̈ܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܘܰܐܛܥܶܢ ܡܶܠܚܐ ܘܰܐܘܒܠ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܠܐ ܓܠܐ ܐܦ ܠܐܚܘܗܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܕܰܝܪܝܐ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܙܰܒܢܐ ܕܦܪܘܬܣܡܝܐ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܢܕܰܒܪܘܢܝܗܝ. ܐܶܫܟܚܘܗܝ ܕܩܰܝ̣ܝ̣ܺܡ ܒܟܐܬܐ ܕܛܝ̣ܢܐ. ܘܣ̇ܦܶܐ ܘܡܰܘܫܛ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܕܰܢܫܘܥܘܢܝܗܝ ܠܒܰܝܬܐ ܕܓܰܡ̈ܠܐ ܕܒܗ ܫܰܡ̣ܫ ܘܫܰܡܠܝ̣ ܫܰܢܬܗ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫ̣ܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܰܐܚܘܗܝ ܘܺܝ̣ܠܦܘ ܠܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ. ܫܰܪܝ̣ܘ ܥ̇ܕܠܝ̣ܢ ܠܗ ܥܠ ܕܚܰܦܝ̣ ܡܢܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ. ܘܶܐܙܠ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܘܩܰܒܠ ܥܰܪ̈ܩܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܒܙܰܒܢܐ ܗܘ ܡܠܐ ܚܰܫܐ. ܘܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܠܐ. ܘܺܝ̣ܨܶܦ ܘܚܰܕܬ ܘܫܰܪܪ ܚܘ̣ܒܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܰܫܢܬ݀ «895» ܝ̣ܬܒ ܐܰܢܣܛܐܣ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܫܰܕܪ ܗܘ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܐܶܓܪܬܐ ܕܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܰܬܪܝ̣ܨܘܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܒ̇ܥܐ ܚܘܕܬ ܐܶܣܪܐ ܕܚܘܒܐ ܒܰܝܢܬ ܬܪܝܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܟܕ ܡܰܛܝܰܬ݀ ܐܶܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ ܐܰܢܣܛܐܣ ܐܰܓܝ̣ܒܗ ܦܘܢܝܐ ܡܠܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܫܰܝܢܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܶܐܙܠ ܥܡܗܘܢ: ܟܕ ܛܥܝ̣ܢ ܕܫܢ̈ܐ ܘܺܐܝ̣ܩܪ̈ܐ ܦܐܰܝ̈ܐ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ ܐܰܢܣܛܣ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܡܶܨܪܝܢ: ܢܚ̣ܶܬܘ ܒܕܰܝܪܐ ܚܕܐ ܕܒܰܣܦܪ̈ܝ ܝܰܡܐ ܡܶܨܥܝܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܰܢܣܛܐܣ ܗܝܕܝܟ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܰܐܣܩܝ̣ܛܝ ܘܟܕ ܝ̣ܕܰܥܘ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܘܗܝ: ܐܶܙܠ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܘܗܝ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܘܰܠܡܬܛܝܒܘ ܥܡܗܘܢ ܒܗܰܘ ܕܰܝܪܐ. ܘܝܰܘܡܐ ܗܘܐ ܣܗܺܝ̣ܕܐ ܕܚܰܕܘܬܐ: ܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܒܗ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܬܪܝܢ ܦܰܛܪܝܪ̈ܟܐ. ܘܟܶܢܫܐ ܝܕܺܝ̣ܥܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܦ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܝܨܢ ܠܘܬ ܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܢܝ̣ܘ ܡܶܬܚܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐܝܬ: ܕܢܘ ܬܶܬܟܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ: ܟܕ ܡܶܬܒܰܩܪܝܢ ܒܗ̇ ܣܝܡ̈ܐ ܪ̈ܝ̣ܫܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ. ܐܰܫܠ̣ܡܘ ܟܠܗܘܢ ܘܣܡ̣ܘ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܚܕܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ̈ܢ ܒܗ̇ ܫܶܬܶܐܣ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܫܰܠ̣ܡܘ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܫܩܠ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܘܟܶܢܫܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܗܦ̣ܰܟܘ ܠܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ ܟܕ ܪܘܙܝ̣ܢ ܒܡܰܟܫܪܢܘܬܗܘܢ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܠܡܰܠܦܢܢ ܣܪܘܓܝܐ: ܕܓܰ̈ܠܠܐ ܘܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܕܝܰܡܐ ܟܒܪ ܢܝܚܝ̣ܢ ܒܰܙܒܢ ܙܒܢ. ܓܰ̈ܠܠܐ ܕܝܢ ܕܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܢܝܚܝ̣ܢ ܠܓܡܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ: ܨܦ̣ܰܚ ܡ̣ܢܫܝܠ ܪܘܓܙܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܐܶܬܩܛܠ ܡܘܪܺܝ̣ܩܝ ܡܰܠܟܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ: ܐܰܦܬܐ ܐܶܫܟ̣ܚܘ ܘܶܐܫܬܰܠܛܘ ܥܠ ܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܰܐ. ܘܰܐܝܟܢ ܕܗܝ: ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܕܗܘܝܢ ܒܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܶܕ̈ܢܐ ܓܠܶܝܢ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ: ܫܰܕܪ ܟܣܪܘ ܠܐܘܪܗܝ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܣܛܘܪܝܢܐ ܕܰܫܡܗ ܐܚܝܫܡܐ ܘܟܕ ܗܢܐ ܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠ ܡ̣ܶܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܫܰܕܪ ܠܝܘܚܢܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܰܕ ܟܣܪܘ ܘܶܐܬܛܪܶܕܘ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܰܠܩܝ̣ܕܘ̈ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܰܐ. ܘܰܗܦܰܟ̈ܝ ܠܢ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܰܚܛܝ̣̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܡܶܢܢ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܡܘܪܺܝ̣ܩܝ̣ܢܐ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܕܘܡܛܝܢܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܟܰܠܩܝ̣ܕܘܢܝܐ ܕܡܺܝܠ̣ܝ̣ܛܝܢܝ ܕܰܐܩܝ̣ܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܬܘܒ ܟܣܪܘ ܠܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܰܕܢܚ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܕܢܶܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܣܘܪܝܰܐ. ܘܶܐܫܥܝܐ ܡ̇ܢ ܐܶܚ̣ܕ ܠܐܘܪܗܝ ܡܛܠ ܕܝܰܘܢܢ ܗܦ̣ܰܟ ܐܶܙܠ ܠܐܬܪܗ: ܘܰܫܡܘܐܝܠ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܬܠܐ ܕܡܰܘܙܠܬ. ܐܶܠܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܠܒܪ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ: ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪܘ ܡ̣ܢ ܟܣܪܘ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܥܒܝ̣ܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܠܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܘ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܗܘ̈ܝ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ: ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܠܝܢ. ܦܩ̣ܕ ܠܩܘܪܝܩܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܪܕܺܝ̣ܦ ܗܘܐ: ܕܗ̣ܘ ܢܶܣܥܘܪ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܘܟܠܗ̇ ܒܶܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ: ܐܶܬܟܫ̣ܶܠܘ ܒܗ ܒܩܘܪܝܩܐ ܘܢ̇ܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ ܐܦ ܓ̇ܙܡܝ̣ܢ ܠܗ ܒܟܣܪܘ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟܢ ܕܗܘ: ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܗܘܰܘ ܟܘܪ̈ܣܘܬܢ ܘܰܠܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܠܐ ܦܫ ܥܘܗܕܢܐ ܡ̣ܢ ܦܪܬ ܠܡܰܕܢܚܐ . ܘܟܕ ܟܣܪܘ ܡܰܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܶܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܒܪܶܗ: ܘܶܐܫܬܠܛ ܗܶܪܩܠܝ̣ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܥܠ ܣܘܪܝܰܐ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܘܪܗܝ: ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܥܡܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܰܬܗ̣ܪ ܘܩܰܠܣ ܠܣܰܓܝܐܘܬܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐ̱ܪܙܗ. ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܫܒܘܩ ܠܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܥܡܐ ܫܒܺܝ̣ܚܐ ܠܣܛܪ ܡܶܢܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ. ܘܰܥܒ̣ܕ ܐܺܝ̣ܩܪ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ. ܕܰܟܒܪ ܒܗܘܢ ܢܫܰܕܠ ܐܢܘܢ ܕܢܶܫܬܘܬܦܘܢ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܘܟܕ ܕܶܒܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܶܫܬܡܠܝܰܬ݀: ܩܪܒ ܡܰܠܟܐ ܕܢܶܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܶܫܥܝܐ ܕܝܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡ̣ܢ ܚܰܡܝ̣ܡܘܬܐ ܕܰܛܢܢܗ ܟܠܝܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܡ̣ܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܐܶܢ ܠܐ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܡܶܓܫܰܦ ܒܐܪ̈ܙܐ. ܘܶܐܬܚܰܡܬ ܗܶܪܩܠܝ̣ ܘܛܪܕܗ ܠܐܫܥܝܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ: ܗܢܘܢ ܕܡܰܝܬܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕܡܝܘܬܐ ܕܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܪܨܦܝܐ ܘܒܝܬ ܬܰܠܡܚܪܝܐ: ܘܒܝܬ ܩܘܣܡܐ ܒܪ ܐܰܪܐܒܝ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܡܰܒܘܓ: ܥ̣ܠ ܠܘܬܗ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܘܥܡܗ ܬܪܶܥܣܪ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܬܒ̣ܥ ܡܢܗܘܢ ܠܺܝ̣ܒܠܘܢ ܕܬܘܕܝ̣ܬܗܘܢ ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܐ ܩܰܠ̣ܣ ܐܶܢܘܢ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܫܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܢܰܐܠܨ ܐܢܘܢ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܠ̣ܡܘ: ܐܶܬܚܰܡܬ ܗܶܪܩܠܝ̣ ܘܰܟܬܒ ܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ: ܕܟܠ ܠܐ ܫܠܡ ܢܶܬܦܣܩ ܢܚܺܝ̣ܪܗ ܘܶܐܕ̈ܢܘܗܝ ܘܢܶܬܒܙܶܙ ܒܰܝܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܦܰܟܘ ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܚܰܪܡܘܬܗܘܢ. ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܘܢ ܘܡܰܓܒܝ̈ܐ ܘܰܚܡܨ̈ܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܚܛܦܘ. ܘܟܕ ܩ̇ܒܠܝܢ ܗܘܰܘ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܠܢ ܠܘܬܗ ܕܗܶܪܩܠܝ̣. ܠܐ ܥ̇ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܗܶܪܩܠܝ̣. ܩܕܡ ܡܶܐܬܝܬܐ ܕܠܐܘܪܗܝ ܣ̇ܝܡܝܢ ܠܗ̇ ܘܠܓܙܡܐ ܗܠܝܢ ܡܰܪܝ̣ܪ̈ܐ: ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܫܥܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܣ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܟܕ ܦܓܰܥ ܗܶܪܩܠܝ̣ ܒܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ: ܥܰܕܠܗ ܥܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܶܐܫܬܘܕ̣ܝ ܠܗ ܕܶܐܢ ܡܩܰܒܠ ܠܗ̇: ܢܶܥܒܕ ܕܚܐܪܐ ܢܶܗܘܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܚܘܕܰܘܗܝ. ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܕܝܢ ܥܡ ܗܝ ܕܠܐ ܚܫܰܒ ܠܫܘܘܕ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܡܶܕܡ: ܐܰܩܦ ܢ̇ܦܩ ܪܘܚܐ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܠܗ ܥܠ ܬܪܝ̣ܨܘܬ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܶܠ̣ܬܐ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܣܪ ܐܝܟ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܕܰܩܕܡ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ: ܘܰܕܫܰܠܡܘܬܐ ܕܒܰܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܝܢ: ܫܪܟܐ ܠܗܝ ܕܢܰܫܠܡ ܠܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܢܶܣܛܘܪ ܗܝ ܕܚܰܝܒܗ̇ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܘܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܘܣ. ܘܰܐܝܟܢܐ ܕܢܶܥܒܕܺܝ̣ܘܗܝ ܦܝܣܐ ܥܠ ܠܐ ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ ܕܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̣ܘ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ. ܡܗܰܝܡܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܚܕܐ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܘ ܬܪܬܝܢ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܦܰܢܐ ܐ̱ܢܬ ܕܰܬܪܝܢ ܡܰܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܠܦܘܬ ܬܰܘܕܝ̣ܬܟ ܕܒܰܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܕܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܒܪܰܡ ܠܦܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܡܶܬܚܰܝܕܢܘܬܐ ܠܐ ܒܝܬܐ ܘܠܐ  ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܐ: ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܚܕ ܣܟ ܣܟ̈ܝܢ. ܘܦܰܢܝ̣ ܡܰܠܟܐ ܕܶܐܢ ܫܠܡܝ̣ܢܢ ܠܟܘܢ ܕܐܝܬ ܠܡܫܝ̣ܚܐ ܚܕܐ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܕܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܰܟܝܢܐ ܘܰܟܝܢ̈ܐ: ܗܘܶܝܬܘܢ ܥܡܢ ܒܚܕ ܪܶܥܝܢܐ: ܘܦܰܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܝ̣ܢ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܐܰܘܝܘܬܐ ܡܰܠܟܝܬܐ: ܗܘܬ݀ ܡܶܐܙܠܬܗ ܕܠܐܘܪܗܝ: ܐܶܠܐ ܐܝܟܢ ܕܗܺܝ ܒܰܗܦܟܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܐܶܬܛܪܕܶܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܫܘܒܚܐ ܘܥܰܠ̣ܘ ܚܠܦܰܝܗܘܢ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ: ܥܕܡܐ ܕܶܐܫܬܠܛܘ ܥܰܪ̈ܒܝܐ ܘܰܛܪܕܰܘ ܐܢܘܢ.

 

ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܫܰܪܪ ܚܘܝܕܐ ܕܒܝܬ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܠܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܒܰܫܢܰܬ݀ ܠܡ ܬܪܟܛ̄ «926» ܟܕ ܐܶܫܬܪܰܪ ܫܰܝܢܐ: ܫܕܪ ܠܬܠܡܝ̣ܕܗ ܝܘܚܢܢ ܡܫܰܡܫܢܐ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠ ܥ̈ܶܠܠܬܐ ܒܝܬܝ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ: ܥ̣ܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܬܝ. ܚܙܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ: ܐܰܦܝ̣ܣ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܬܚܰܝܕܘܢ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܥܡ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܶܐܬܛܦܝ̣ܣܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܗܘ ܡܪܝ ܟܪܝ̣ܣܛܘܦܘܪܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܐ: ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܠܓܐܘܪܓܝ ܕܫܺܝ̣ܓܪ ܘܕܢܝܐܝܠ ܕܒܝܬ ܢܘܗܕܪ̈ܐ ܘܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܒܝܬ ܪܡܢ. ܘܙܝܕܦܢܗ ܕܫܪܘܙܠ. ܘܥܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܡܫܬܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܐܘܒܠܘ ܥܡܗܘܢ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܛܒܝ̣ܒ̈ܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܫܘܶܝܢ ܠܩܪܝܬܐ ܠܡܪܘܬܐ ܘܠܐܝܬܠܗܐ. ܘܠܐܚܐ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܚܰܝܕܘ ܥܡܗ ܘܶܐܬܡܰܠ̣ܟܘ ܒܛܘܟܣ ܫܰܪ̈ܒܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܐܶܬܬܰܣܪܚܘ ܡܪܘܬܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܐܝܬܠܗܐ ܠܡܰܪܓܐ. ܘܐܚܐ ܠܦܝܪܫܒܘܪ ܬܰܚܬܝܬܐ ܘܰܠܥܰܡܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܢܘܡܪ̈ܝܐ. ܘܰܠܡܪܝ ܟܪܝ̣ܣܛܘܦܘܪܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܬܘܪ. ܘܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܠܡܪܘܬܐ: ܐܝܟ ܣܗܕܘܬ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܰܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܫܰܡ̣ܫ ܗܘ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܥܢ̣ܰܕ ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܪ̈ܘܡܝܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ «536» ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܓ: ܝܘܚܢܢ ܒ ܕܣܕܪ̈ܘܗܝ

 

«ܬܪܠܘ-ܬܪܡܛ 946-636»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܘܚܢܢ ܬܰܠܡܝ̣ܕܐ ܘܰܡܫܰܡܫܢܐ ܕܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܓܰܡܠܐ ܕܰܥܗܝ̣ܕ ܠܢ ܡ̣ܶܢ ܠܥܠ. ܕܟܕ ܐܶܙܠ ܒܺܐܝ̣ܙܓܰܕܘܬܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܪܰܒܗ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܐ ܕܦܪܣ: ܥܒ̣ܪ ܥܠ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܰܥܒ̣ܕ ܫܰܝܢܐ ܒܝܬ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܡܶܬܟܰܢܐ ܕܝܢ ܕܣܶܕܪ̈ܘܗܝ. ܒܰܕܠܗ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܰܡܛܟܣܝ̣ܢ ܣܶܕܪ̈ܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܚܘ̈ܣܝܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܕܰܒܬܶܫܡ̈ܫܬܐ ܥܕܬܢܝ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ.

 

ܗܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܶܬܬܠܡܰܕ ܒܕܰܝܪܐ ܕܰܐܘܣܝ̣ܒܘܢܐ. ܘܐܝܟ ܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ ܘܡ̣ܢ ܪܰܟܝ̣ܟܘܬ ܛܶܦܪ̈ܘܗܝ: ܫܓܺܝ̣ܡ ܗܘܐ ܒܗܘܓܝܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܗ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢ ܪܰܒܗ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܪܠܘ̄ «636» ܕܡܪܢ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ: ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܐܰܒܪܗܡ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝܢ. ܘܠܗ ܩ̣ܪܐ ܥܘܡܪ ܒܪ ܣܥܕ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܒܰܚܢ ܥܰܡܗ ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܐ: ܘܩܰܒܠ ܡܢܗ ܦܶܬܓܡ̈ܐ. ܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܰܦܩ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ ܠܠܫܢܐ ܣܰܪܩܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܫܡܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܐܰܘ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܟܶܐܡܬ ܕܶܐܨܛܠܒ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܐ ܢܣܝ̣ܡ ܒܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܚܣ ܕܶܐܒ̇ܨܪ ܚܕܐ ܝܘܕ ܐܰܘ ܚܕ ܣܶܪܛܐ ܡ̣ܢ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܟܠܗܘܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܘܢܰܝܙ̈ܟܐ ܕܰܒܡܫܪܝ̣ܬܟ ܢܶܥܒܪܘܢ ܒܝ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܒܺܝ̣ܒܘܬܗ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܙܶܠ ܟܬܘܒ ܐܰܝܟܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܫܰܕܪ ܗܘ ܝܘܚܢܢ: ܐܰܝܬܝ̣ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܛܘܥܝ̣ܝ̣ܢ ܘܐܠܬܓܐܠܒܗ ܘܐܠܬܢܘܟܝܝܢ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܰܪܒܝܐ ܘܦܰܩ̣ܕ ܐܶܢܘܢ ܕܢܰܦܩܘܢ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ ܠܠܫܢܐ ܣܰܪܩܝܐ. ܘܟܠ ܣܗܕܘܬܐ ܘܦܶܬܓܡܐ ܕܡܰܦܩܝ̣ܢ ܗܘܘ: ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ ܕܢܶܬܦܰܚܡ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܦܰܫܩ̈ܢܐ ܘܢܶܬܒܚܰܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܬܬܰܥܒܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ: ܘܶܐܬܩܰܪܒ ܠܡܰܠܟܐ. ܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ ܒܫܢܬ ܬܪܡܛ̄ «946» ܐܰܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܙܥܘܪܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܟܘܪܣܝܐ ܝܓ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܡܕ: ܬܐܘܕܘܪܐ

 

«ܬܪܡܛ-ܬܪܣܙ 766-946»

 

 

 

ܗܢܐ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܶܐܣܩܝ̣ܛܝ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܶܬܩܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܐܰܒܪܗܡ ܕܰܚܡܨ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܪܡܛ̄ «946» ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܫܓܘܫܝܐ ܪܰܒܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܬܪܝܢ ܨܶܒܝܢ̈ܐ. ܘܰܟܢܘ̈ܫܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܟ̇ܢܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܚܕܕ̈ܐ ܣܬܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܓܘܡܨܐ ܐܶܫܬܪܓܰܠܘ ܘܶܠܗܶܪ̈ܣܝܣ ܓܡܺܝ̣ܪܐܝܬ ܐܶܫܬܥܒ̣ܰܕܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܝ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܰܐ ܘܚܕ ܨܒܝܢܐ ܘܰܚܕܐ ܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܗܡܝ̣ܘ.

 

ܗܢܐ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܟܕ ܚܙܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܡܰܣܪܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܰܒܫ̈ܝܐ. ܦܰܐܝܐ ܐܶܬܚܙܝܰܬ݀ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘ ܢܰܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܰܥܠܗܝ ܟܬܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܕܰܥܢ̣ܕ ܗܘܐ ܪܝ̣ܫܗܘܢ ܡܪܝ ܡܪܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ. ܘܰܫܠ̣ܶܡܘ ܠܗ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܒܬܪ ܕܰܐܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܩܝܡܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܣܘܣܛܰܛܝ̣ܩ̈ܝܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܕܟܕ ܢܶܥܢܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܡܰܦܪܝܢܐ ܢܣܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܗܰܘ ܕܩܐܡ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܒܶܠܥܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐ ܩܐܡ. ܐܦܠܐ ܒܶܠܥܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܒ̣ܰܘ ܬܓܪ̈ܝ̣ܬܢܝܐ ܠܕܰܢܚܐ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܡܪܝ ܡܪܘܬܐ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ ܘܟܠܗ̇ ܡܰܕܢܚܐ ܐܰܣܪܚܶܗ. ܘܗܟܢܐ ܪܕܐ ܥܝܕܐ ܘܡܶܢܗ ܘܰܠܟܐ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܝܚ̄. ܥܢ̣ܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܪܣܙ̄ «766» ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܡܗ: ܣܐܘܝܪܐ ܒ: ܒܪ ܡܫܩܐ

 

«ܬܪܣܚ-ܬܪܦܕ 486-866»

 

 

 

ܗܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܰܦܓܝ̣ܡܬܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܣܦܘܠܘܣ ܗܝ ܕܰܒܪܝ̣ܫܥܰܝܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. «ܘܒܰܙܒܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܗܘܐ ܕܐܡܝ̣ܕ.» ܣ̣ܡ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܶܒܪܝܬܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܛܰܪܣܘܣ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܪܣܚ̄ ܡ̄ «866» ܘܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܡܣܰܪܩܐ. ܘܣܰܓܝ̣ ܩܰܫܝܐܝܬ ܡܶܬܚܰܫܚ ܗܘܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܰܝܠܐ ܡܢ̣ ܡܰܠܟܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ. ܥܠ ܗܝ ܡܰܨܘܬܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܢܒ̣ܰܥ ܠܗ ܓܝܪ ܫܦܝܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܪܓܝ̣ܣ ܙܟܘܢܝܐ ܘܚܰܢܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܨ̇ܒܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗ̣ܶܢܘܢ ܢܰܣܪܚܘܢ ܐܶܦܝ̣ܣܩܘ̈ܦܐ ܠܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܠܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܡܰܫܦ ܗܘܐ. ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܰܒܛܶܠ ܠܗ ܥܝܕܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝܕܘܢܶܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܗ̣ܘ ܡܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܟܠܗ̇ ܠܝܒܘܐܝ: ܗܟܢܐ ܗܰܘ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܐܦ ܗܘ ܡܰܣܪܚ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗ. ܘܰܐܟܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܐܰܣܪܰܚܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܺܝ̣ܢ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܗܟܢܐ ܢܶܗܘܐ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ ܕܰܛܒܺܝ̣ܒ̈ܐ ܗܘܰܘ ܒܥܕܬܐ ܘܣܒ̈ܐ: ܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܡܶܬܥܰܕܪܝܢ ܥܠ ܣܥܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘ ܥܬܝ̣ܩܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܗܘܐ ܒܰܙܒܢ: ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܗܘ ܢܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܕܰܬܚܘܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܘ̈ܦܐ ܠܒܝܬܬܠܬ. ܘܺܝ̣ܠܦ ܣܰܪܓܝ̣ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܕܰܡܛܝܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܕܚܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܶܚܕܐ ܕܥܰܠ̣ܘ: ܣܥ̣ܰܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܒܬܪܟܢ ܐܰܚܪܶܡܘ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܬܒ ܐܶܓܪܬܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܫܬܘܬܦܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܰܛܠܘܗ̇ ܠܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܦ̣ܫ ܗܢܐ ܕܠܘܚܝܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܥ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܙܒܢ ܥܘܢܕܢܗ ܟܬܒ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܕܗܫܐ ܟܕ ܐܰܚܝ̣ܕܺܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܒܬܪ ܡܰܘܬܝ: ܛܶܒ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܥܠܝ ܘܐܡ̇ܪܝܢ: ܕܫܶܒ̇ܩܶܬ ܘܚܰܣܝܺ̇ܬ ܐܶܢܘܢ. ܘܩ̇ܪܝܢ ܠܝ̣ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܕܢܶܓܢܒܘܢ ܠܦܫܝ̣̈ܛܐ ܒܬܪܗܘܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܟܬܒ ܐ̱ܢܐ. ܕܟܕ ܒܚܰܝ̈ܝ ܠܐ ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܝ: ܘܠܐ ܫܐܶܠܘ ܫܘܒܩܢܐ: ܚܶܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ: ܥܕܰܡܐ ܕܬܝܒܝ̣ܢ. ܘܕܰܓܠܬܐ ܡܚܰܘܝܢ ܠܗܝ ܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕܘ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܗܘ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ: ܟܬܒܘ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܬܝ. ܕܒܰܛܠܢܢ ܘܰܡܒܰܛܠܝ̣ܢܢ ܠܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܰܗܘܬ݀ ܡܢܢ ܥܠ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܗܫܐ ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܘܰܐܦܣ̣ܢܰܢ ܘܰܡܦܝ̣ܣܝܢܰܢ ܕܢܶܬܟܪܶܙ ܫܡܗ ܒܥܕܬܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܬܐ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܘܩܰܒܶܠ̣ܢܢ ܠܟܝ̣ܪ̈ܘܛܘܢܝܰܐܣ ܕܰܗܘ̈ܝ ܡܢܗ ܘܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܣܥ̣ܰܪܢܢ ܠܘ ܡܛܠ ܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܒܛܠܘܢ ܣܶܕ̈ܩܐ ܘܚܶܪ̈ܝܢܐ ܘܢܰܡܠܟ ܫܰܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܟܬܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܐܰܢܩܘܩܠܝܘܢ ܕܰܡܣܰܒܪ ܫܰܝܢܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܫܬܰܥܣܪ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܫܢܰܬ݀ ܬܪܦܕ̄ «486» ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܡܘ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܒ: ܒܠܕܝܐ

 

«ܬܪܦܕ-ܬܪܦܙ 786-486»

 

 

 

ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܒܒܠܕ. ܘܶܐܬܪܕܝ̣ ܘܶܐܬܥܰܢܘܝ̣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ ܘܶܐܬܬܠܡܰܕ ܠܗ ܠܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܣܰܒܘܟܰܬ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܦܘܠܘܣ ܕܪܺܝ̣ܫܥܰܝܢܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܚܰܢܢܝܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܰܪܕܐ ܘܕܰܟܦܪܬܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܬ ܥܢ̣ܕ ܝܐ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܬܪܦܙ̄ «786» ܘܰܒܥܶܕܢ ܫܘܢܝܗ ܦܩ̣ܕ ܠܣܰܪܓܝ̣ܣ ܙܰܟܘܢܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܠܗ ܪܺܝ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܢܰܣܪܚ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܛܰܝܝ̈ܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܰܪ̈ܚܝܢ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܝ̣ܕܺܝ̣ܥ ܗܘܐ ܒܰܠܕܝܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܦܰܬܟ̈ܐ. ܦܰܫܩ ܠܡ ܠܟܬܒܐ ܕܢܰܐܙܺܝ̣ܢܢܙܘ ܘܰܕܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܰܟܬܒܐ ܚܕ ܕܦܺܝ̣ܠܣܘܦܘܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܠܗ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܛܰܥܡܢܝ̈ܬܐ ܘܰܨܠܘ̈ܬܐ ܦܰܐܝ̈ܬܐ. ܘܡܶܢܗ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܰܟܒܪ ܗܘܝܘ ܡܦܰܫܩܢܐ ܕܶܫܬܬ ܝܰܘ̈ܡܐ ܕܒܰܣܝ̣ܠܝܘܣ ܘܟܛ̄ ܬܘܪ̈ܓܡܘܗܝ ܀

 

 

 

ܡܙ: ܝܘܠܝܢܐ ܒ ܪܘܡܝܐ

 

«ܬܪܦܚ-ܬܫܚ 807-886»

 

 

 

ܐܰܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ: ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ ܕܥܡ ܕܰܘܝ̣ܕ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܗܘ ܕܶܐܬܚܪܶܒ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܗܶܪܩܠܝ̣ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܶܐܬܝ̣ܠܕ ܠܗ ܠܗܢܐ ܝܘܠܝܢܐ..ܘܶܐܬܪܰܒܝ̣ ܥܡ ܐܰܒܘܗܝ ܒܦܠܚܘܬܐ. ܟܢ ܐܰܝܬܝܗ ܠܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܐ. ܘܶܐܬܪܕܺܝ̣ ܒܠܫܢܐ ܐܰܛܝ̣ܩܝܐ. ܘܡܶܬܩܪܐ ܗܘܐ ܪܘܡܝܐ ܡܛܠ ܐܰܒܘܗܝ. ܘܟܕ ܪܚܶܡ ܠܕܘܒܪܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ: ܒܟܠܗܘܢ ܙܢܰܘ̈ܗܝ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܥܠ̣ܰܒ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܰܚܙܬܐ ܦܰܓܪܢܝܬܐ: ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܙܟܐ ܗܘܐ ܒܫܘܦܪܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܐܡܪ ܕܫ̇ܘܐ ܐܕܫܗ ܠܡܰܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܘܶܐܬܬܣܪܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܶܬܡܐܐ ܘܰܬܡܢܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܐ. ܒܬܫܪܝ ܐ̱ܚܪܝܐ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܐܶܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܰܣܪܘܓ. ܩ̣ܡ ܠܗ ܫܦܝܐ: ܘܰܗܘܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ: ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܬܰܓܪܝ̣ܬ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܗܘܦܰܪܟܝܐ ܕܝ̣ܠܗ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܝܘܚܢܢ ܩܪܩܘܫܢܝܐ ܕܟܰܪ̈ܡܐ. ܘܝܰܘܣܦ ܕܛܝܝ̈ܐ ܬܓܠܒܝ̈ܐ ܒܥܶܠܬ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܫܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܕܰܢܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܐ: ܘܰܥܒ̣ܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܒܰܟܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܥܰܩܘܠܐ: ܐܝܟ ܙܘܕܩܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܠܝܢܐ: ܫܰܦܝ̣ܪ ܡܥܰܩܒ ܗܘܐ ܘܓܒܐ ܘܠܐ ܡܩܰܪܒ ܗܘܐ ܠܕܰܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܕܰܪܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܚܶܟܡܬܐ. ܘܰܡܨܰܒܬܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܘܗܘ ܩܰܕܫ ܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܒܢ̣ܐ ܐܶܢܝܢ ܒܰܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܙܰܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝܢ ܕܰܒܪ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܡܢܐ ܕܡܪܢ ܬܫܚ̄ «807» ܀

 

 

 

ܡܚ: ܐܠܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

«ܬܫܛ-ܬܫܟܕ 427-907»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܶܐܦܣܩܘܦܐ ܗܘܐ ܕܐܘܦܝ̣ܡܝܰܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܰܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܶܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܝܚ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܶܬܩܪܝ̣ ܘܶܐܬܩܰܪܒ ܠܟܘܪܣܝܐ ܡܥܰܠܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܛ̄ «907» ܘܥ̣ܠ ܠܩܕܡ ܘܰܠܝ̣ܕ ܡܰܠܟܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܘܩܰܒܠܗ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܺܐܝ̣ܩܪܐ ܪܰܒܐ ܦܰܠܓ ܠܗ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܟܐ̄ «127» ܥ̣ܠ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܥܡ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܰܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܒܺܐܝ̣ܩܪܐ ܘܙܰܘܚܐ: ܘܩܰܕܫ ܬܡܢ ܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܒܗ ܒܟܘܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܣܰܪܡܕܐ ܕܐܘܠܘܢܐ. ܒܰܫܚܩܐ ܣܰܓܝܐܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܰܥܣܪ̈ܐ ܥܢ̣ܰܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܟܕ̄ «427»: ܒܰܪ ܬܡܢܝ̣ܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܗ ܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝ ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܡܛ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܓ:

 

«ܬܫܟܕ-ܬܫܠܛ 937-427»

 

 

 

ܗܢܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܗܘܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ. ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܟܕ̄ «427» ܒܝܪܚ ܢܺܝ̣ܣܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܬܶܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܕܪܺܝ̣ܫܥܰܝܢܐ. ܘܰܒܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܶܫܟܰܚ̣ܢܢ ܕܡܢ̣ ܕܰܝܪܐ ܕܚܰܪܒܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܐܶܬܬܰܣܪܚ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܓܰܒܪܐܝܠ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܗܘ ܥܒ̣ܕ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܟܕ ܐܝܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐ̱ܢܫ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܬܘܠܝ̣ܩܗܘܢ. ܝܘܠܝܢܝ̣̈ܣܛܐ ܓܝܪ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܡܝ̣ܦܪܩܛ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܓܪܓܘܪ̈ܝܢܐ ܡܕܰܠܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܦܰܓܪܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܐܠܐ ܚܕ ܙܢܐ ܕܰܚܒܠܐ: ܗܰܘ ܕܓ̇ܕܫ ܠܦܓܪܐ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ: ܡܶܬܟܰܫܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܐܣܝ̣ܘܣ ܓܒ̣ܐ ܫܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܚܰܪܢ. ܘܬܐܘܕܘܛܐ ܕܡܰܪܥܫ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܡܝ̣ܦܪܩܛ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܕܰܪܐ. ܘܫܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܠܘܬ ܩܰܬܘܠܝܩܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܝܣ.: ܗܰܘ ܕܟܰܢܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܣܘܓܐܐ: ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܡܰܚܣܪ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܰܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܟܘ̄ «627» ܕܡܪܢ. «ܩܠܗ̄ 531» ܕܰܫܢܝ̈ܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܒܰܚܢܘ ܫܰܪ̈ܒܐ. ܘܫܰܪܪܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܠܬܗܘܢ ܒܬܰܚܘܺܝ̣ܬܐ ܕܰܟܬܒܐ ܕܦܰܪܟܣܝ̣ܣ ܕܡܛܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܐܩܝ̣ܡܗ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܺܝ̣ܕܰܥܘ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ: ܕܗܝ ܬܘܒ ܠܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܬ ܡܫܘܕܥܰܐ. ܣܰܓܝ̣ ܚܕܝ̣ ܗܘ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܡܛܠ ܕܛܒ ܒܛܝ̣ܠ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܚܰܝܕܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܰܡܠܝ̣ܘ ܕܶܒܚܬܐ. ܘܶܐܫܬܘܬܦܘ ܠܗܘܢ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܩܰܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ ܘܶܐܫܬܰܘܬܦܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܗܘܘ ܚܕ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܛܘܡܣܐ ܣܘܢܕܝ̣ܩܘܢ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ. ܘܗܰܘ ܕܣܘܪܝܝܐܝܬ ܠܘܬ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܐܶܬܬܣܺܝ̣ܡ. ܘܗܘ ܕܰܐܪܡܢܐܝܬ ܠܘܬܢ ܕܺܝ̣ܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܫܩܝ̣ܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܰܐܡܠܶܟܘ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܦܪ̈ܣܝܐ: ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܢ̇ܚܬܝ̣ܢ ܒܺܐܝ̣ܕܐ ܒܺܐܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ̣ ܐܰܪܡܢܝܐ ܠܣܘܪܝܰܐ. ܘܟܠ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ: ܢ̇ܩܦ ܗܘܐ ܠܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܰܐ. ܐܰܘ ܠܓܰܒܐ ܕܝܘܠܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܣܘܪܝܰܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐܰܘ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܗܠܝܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܰܘܕܥ ܠܐܝܘܐܢܝ̣ܣ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܘܗܘ ܗܢܐ ܫܰܕܪ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܟܠ ܐܰܪܡܢܝܐ ܕܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܠܣܘܪܝܰܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܝܘܐܢܝ̣ܣ ܕܰܝܪܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ: ܘܣ̣ܡ ܒܗ̇ ܛܠܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܺܝ̣ܠܦܘ ܠܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ. ܘܦܰܫ̣ܩܘ ܐܶܢܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܡܰܠܦܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐܪܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܢܺܝ̣ܫܐ ܛܒܐ ܥܒ̣ܰܕ ܥܰܡܗܘܢ ܗܕܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܗܦܟܐܝܬ ܦܰܪܥܘܢ ܠܚܰܪܬܐ: ܘܶܐܚ̣ܕܘ ܠܥܕ̈ܬܢ ܘܕܰܝܪ̈ܬܢ ܕܰܒܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ. ܕܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܗܢܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܚܰܡܫܰܥܣܪ̈ܐ. ܥܢ̣ܰܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܫܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܬܫܰܥ ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܢܢ: ܐܝܘܐܢܝܣ ܗ ܝܘܚܢܢ :ܓ

 

«ܬܫܠܛ-ܬܫܢܗ 557-937»

 

 

 

ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܣܓܝ̣ܘ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܚܶܪ̈ܝܢܐ ܘܫܰܠ̣ܡܘ ܕܢܶܓܒܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܢܰܪܡܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܦܶܣ̈ܐ. ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܦܪܩܛ ܓܰܒܪܐ ܣܒܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܛܒܬܐ: ܗܰܝܡ̣ܢܘ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܰܨܒܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܐܦܢ ܒܢܶܟܠܐ ܐܶܬܚܰܫܚ ܒܗ̇ ܒܰܨܒܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܠܓܒܝ̣ܬܐ ܕܰܗܘܬ݀ ܥܠ ܐܺܝ̣ܘܐܢܝ̣ܣ ܕܚܘܪܢ ܕܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܙܘܩܢܺܝ̣ܢ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡܰܠܟܐ ܡܪܘܢ ܠܚܪܢ: ܛܰܝܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܩܪ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܘܰܐܛܥ̣ܢ ܥܠ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܓܰܡ̈ܠܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܛܒܐܝܬ. ܘܰܟܬܒ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘܢ ܬܡܺܝ̣ܗܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܠܦ ܚܰܕܘܬܐ: ܒܠ̣ܰܥܘ ܒܰܚܣܡܐ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܨܠܝܢ ܦܰܚ̈ܐ ܘܰܡܨܰܝܕܝܢ ܥ̈ܶܠܠܬܐ. ܘܩ̇ܪܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܘܬ ܐܚܝܕ̈ܐ ܘܡܶܫܬܠܛܝ̣ܢ ܥܠ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܰܠܡܪܥܺܝ̣ܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܦܰܣܩܗ̇ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܬܪܝܢ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܚܰܡܫܐ ܩܠܝ̣ܡ̈ܐ ܠܐܫܥܝܐ ܕܰܐܫܦܰܪܝܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܣܰܢܕܰܠܝܐ. ܘܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܕܫܰܪܟܐ ܠܣܶܐܘܝ̣ܪܐ. ܘܶܐܬܚܪܺܝ̣ܘ ܐܡܝ̣ܕ̈ܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܠܐ ܝ̇ܗܒܝ̣ܢܢ ܕܶܢܬܦܰܠܓܘ ܐܶܬܪ̈ܘܬܢ . ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܶܥܨܐ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܬܟܫܶܠ ܣܰܢܕܠܝܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܰܡܗ. ܘܶܐܙܕܪܶܒ  ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܡܰܢܘ ܢܦܺܝ̣ܣ ܠܡܰܠܟܐ ܕܡܶܫܬܚܶܕ. ܐܰܘ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܘ ܠܥܡܐ. ܘܣܰܢܕܠܝܐ ܡܶܣܬܒܪ ܗܘܐ ܣܪܺܝ̣ܕܐ ܕܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܐ: ܐܶܬܗܰܦܟ ܠܕܘܝܘܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ. ܘܰܡܒܰܙܚ ܗܘܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܛܪܓܗ ܠܘܬ ܡܰܪܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܒܰܨܒܘܬܐ ܕܰܢܕܺܝ̣̈ܕܢ ܕܢܶܬܡ̈ܠܠܢ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܡܣ̈ܐ ܫܒܘܩ ܕܢܶܬܦܰܠܚ̈ܢ. ܘܗܟܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܣܰܢܕܰܠܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܠܟܐ ܛܰܝܝ̈ܐ ܒܰܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܠܘܐܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܨܶܐ ܠܡܥܰܕܝܘ: ܡܛܝܒܐܝܬ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܘܚܰܒ̣ܫܗ ܒܚܪܢ: ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܕܠܐ ܢܶܦܘܩ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܠ ܐܰܪܒܬܥܣܰܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܪ̈ܝ̣ܟܘܢܶܐ. ܘܗܘ ܡܰܪܘܢ ܫܒ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܡܰܕܢܚܐ ܠܩܪܒܐ ܘܥܰܡܗ ܣܰܢܕܠܝܐ ܕܢܰܘܣܦ ܢܰܪܓܙܺܝ̣ܘܗܝ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܕܟܝ̣ ܡܰܪܘܢ ܘܰܥܪܩ ܒܒܶܗܬܬܐ. ܘܐܦ ܣܰܢܕܠܝܐ ܐܶܬܠܣܛܝ̣ ܘܰܗܦ̣ܟ ܟܕ ܡܰܫܠܚ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ: ܐܰܡܣ̣ܪ ܘܶܐܙܠ ܠܕܰܝܪܗ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܫܶܠܝܐ ܥܕ ܬܪܨܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܓܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܡܶܬܟܰܣܣܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܥܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܥܶܠܬܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܨܒܐ ܒܫܰܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܬܪܡܢܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܩܘܪܘܣ: ܘܥܶܒܕܬ݀ ܫܰܝܢܐ ܒܰܝܢܬ݀ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܝ̣ܣ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܣܰܢܕܠܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܠ ܗܘ ܗܢܐ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܘܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܒܬܪ ܬܰܪܥܘܬܐ ܬܘܒ ܗܦ̣ܟ ܠܪܘܫܥܶܗ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܠܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܬܠܐ  ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܪ̣ܺܝ̣ܫܐ ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܪܰܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܗ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܐܶܙܕܪܶܒ ܕܰܘܝ̣ܕ ܕܕܰܪܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ:ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܐܰܚܪܶܡܘ ܠܣܰܢܕܠܝܐ ܘܟܢ ܐܶܬܩܰܒܠ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܶܐܣܬܕܰܩ̈ܝ ܡܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܚܰܘܝܘ ܡܘܟܟܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܶܐܬܡܚܶܠ ܠܗ ܡ̣ܢ ܣܰܝܒܘܬܐ ܥܰܡܝ̣ܩܬܐ: ܘܰܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܫܒܘܩ ܠܥܕܬܐ ܒܰܕܠܝ̣ܚܘܬܐ: ܐܰܫܦ ܘܚܰܣܝ̣ ܐܢܘܢ. ܐܶܠܐ ܣܰܢܕܠܝܐ ܠܐ ܬܟ ܡ̣ܢ ܪܘܫܥܶܗ. ܥܒ̣ܰܕ ܓܝܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܒܚܪܢ ܕܠܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܢܫ ܕܰܫܡܗ ܐܺܝ̣ܣܚܩ. ܘܠܐܠܝܐ ܕܫܓܝ̣ܪ ܓܰܒܪܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܘܡܰܠܦܢܐ: ܗܘ ܕܰܠܦܠܓܘܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ ܬܡܝ̣ܗܐܝܬ ܦܰܫܩ ܘܢܰܗܪ ܩܰܬܪܣܗ: ܘܐܦܢ ܡ̣ܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܚܠܦܘܗܝ ܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܥܕܺܝ̣ܠܐ ܕܰܫܡܗ ܝܫܘܥ ܒܟܪ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܫܒܰܥܡܐܐ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܰܥ. ܘܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܫܢܰܝ̈ܐ ܝܘ̄ ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܒܒܰܕܝܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܥܰܠ ܦܪܬ ܢܰܗܪܐ ܀

 

 

 

 

 

ܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܠܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ

 

ܐܝܣܚܩ ܘܐܬܢܐܣܝܘܣ ܣܢܕܠܝܐ

 

«ܬܫܢܗ-ܬܫܢܛ 957-557»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܝ̣ܣ ܦܩ̣ܕ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܰܠܟܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܕܠܐܝ̣ܣܚܩ ܕܚܪܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܢܶܥܒܕܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܠܪܺܝ̣ܫܥܰܝܢܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܝܥܩܘܒ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܪܺܝ̣ܫ ܟܺܐܦܐ: ܗܘ ܕܡܰܣܡܰܝ ܗܘܐ. ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܢܶܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܘܢܶܬܟܪܶܟ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܰܢܟܰܢܫ ܥܶܩܪ̈ܐ ܕܟܺܝ̣ܡܝܢ «ܕܰܒܣ̣ܰܒܪܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܗܘܢ ܐܶܬܒܰܝܬܝ̣ ܗܘܐ ܠܡܰܠܟܐ» ܘܟܕ ܐܶܬܟܪܶܟ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܘܰܩܪܝܗܝ ܠܘܬܗ ܩܕܡ ܫܘܡܠܝ ܫܰܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܩܒ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܶܕܡ. ܦܩ̣ܰܕ ܘܚܰܢܩܘܗܝ ܘܰܫ̣ܕܘ ܦܰܓܪܗ ܒܢܰܗܪܐ ܦܪܬ: ܐܰܡܝ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܗܘ ܕܶܝܢ ܚܢ̣ܰܩ ܗܘܐ ܠܚܕ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܟܣܢܝܐ. ܡܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒ̣ܕ ܐܶܬܥܒܶܕ ܠܗ.

 

ܘܒܬܪ ܕܶܐܒ̣ܰܕ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܗܟܘܬ. ܦܩ̣ܰܕ ܡܰܠܟܐ ܐܰܒܘܓܥܦܪ ܛܪܘܢܐܝܬ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܡܝ̣ܦܪܩܛ ܕܗܘ ܣܰܢܕܠܝܐ. ܗܰܘ ܥ̇ܒܕ ܫܓܘܫܝܐ ܢܰܣܪܚܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܥܰܒܕܘܗܝ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܢܗ̄ «557» ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܚܪܢ ܘܰܨܒ̣ܐ ܕܰܠܥܒܕܢܝ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܺܐܝ̣ܣܚܩ ܢܰܣܪܚ ܠܗ̇: ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܚܪܢ. ܘܶܐܬܪܰܥܝ̣ܘ ܠܐ ܦܰܐܝܐܝܬ: ܘܥܰܠ̣ܘ ܒܠܶܠܝܐ ܘܚܰܢܩܘܗܝ ܠܣܰܢܕܠܝܐ. ܘܶܐܣܬܒܪܰܬ݀ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܒܺܐܝܕ̈ܝ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܕܰܝܪܗ ܐܶܬ̣ܘ ܘܰܢܣ̣ܰܒܘ ܫܠܰܕܗ. ܘܰܒܓܘܪܢܐ ܣܡܘܗ̇ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܗ ܘܡܶܬܝܰܩܪ ܗܘܐ ܡܶܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܟܬܒܝ̣ܢܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܘܢ: ܕܢܶܣܬܪܕܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩ̇ܪܝܢ ܘܫ̇ܡܥܝ̣ܢ: ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܕܰܐܝܕܐ ܚܰܪܬܐ ܩܝ̣ܢܕܘܢܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠܥ̇ܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܝ̣ܬ ܕܝܢ ܣܰܢܕܠܝܐ ܟܕ ܚܢܝ̣ܩ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܢܚ̄ «857» ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

 

 

 

ܢܐ: ܓܘܪܓܝ: ܐ

 

«ܬܫܢܛ-ܬܫܨ 097-957»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܒܥܠܬܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܚܡܨ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܪܕܝ̣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܐ. ܘܶܐܬܥܢܘܺܝ̣ ܠܟܬܒ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܗܘܐ ܣܘܢܩܠܐ ܠܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܫܡܝ̣ܫܛ ܗܰܘ ܕܐܦ ܐܶܬܢܒܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܕܰܪܓܐ ܪܰܒܐ ܡܫܰܟܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܐ. ܐܶܠܐ ܬܗܘܐ ܥܰܝܢܟ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܶܐܬܪܒܝ̣ܬ ܒܗ ܡܛܠ ܕܰܐܡܚܶܠ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܣܰܢܕܠܝܐ ܘܰܗܘܬ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܡܰܒܘܓ ܒܟܢܘܢ ܫܢܬ ܬܫܢܛ̄ «957»: ܘܶܐܬܐܡܰܪ ܡܛܠ ܓܶܘܪܓܝ̣ ܘܫܰܕܪܘ ܐܰܝܬܝ̣ܘܗܝ. ܟܕ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܒܐܣܟܡܐ ܕܰܡܫܡܫ̈ܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܘܶܐܬܛܥܶܡ ܝܘܠܦܢܗ: ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܶܬܚܰܘܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܠܩܘܒܠܗ: ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܰܘܝ̣ܕ ܕܕܰܪܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܰܠܘܢܝ̣ܩܝ: ܕܟܠ ܚܕ ܠܩܢܘܡܶܗ ܢ̇ܓܕ ܗܘܐ ܠܐܝܩܪܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܐܡ̇ܪܝܢ: ܕܠܐ ܡܰܣܩܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܚܶܘܪ̈ܐ ܠܒܺܐܡܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܰܒܡܰܒܘܓ. ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܚܰܫܝ̈ܗܘܢ: ܐܰܫܡ̣ܥܘ ܐܶܢܘܢ ܡܶܕܡ ܕܰܡܨܰܪܦܢ ܘܠܰܒ̣ܒܘ ܠܫܰܪܟܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ ܕܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܪܝܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܒ̣ܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܦܪܬ: ܐܰܥܒܶܕ ܒܗܘܢ ܣܛܢܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܕܩܰܠܘܢܝ̣ܩܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܗܘܐ ܡܚܰܒܠ ܠܦܢܺܝ̣ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܬܪ ܐܰܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܡܝ̣ܬ ܝܘܚܢܢ. ܘܩ̣ܡ ܒܬܪܗ ܕܰܘܝ̣ܕ ܕܕܰܪܐ. ܘܰܗܘܐ ܫܦܝܐ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ ܘܥܰܠܗܝ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܣܗ̄ «567»: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܰܣܪܘܓ: ܘܰܥܒ̣ܕܘ ܫܰܝܢܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ ܒܰܝܢܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܶܘܪܓܝ̣ ܘܕܰܘܝ̣ܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܕܰܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܠܐ ܫܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̣ܫܬܗ: ܘܠܐ ܐܶܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܣܡܗ. ܒܪܰܡ ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܐܰܒܘܓܥܦܪ ܟܠܝ̣ܦܗ ܕܛܝܝ̈ܐ: ܘܩܰܛܪܓܶܗ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܕܠܐ ܦܘܩܕܢܟ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܐܠܨ ܠܢ ܒܫܶܩ̈ܠܐ . ܘܟܕ ܡܫܰܐܠܝ̣ܢܢ ܠܗ. ܘܥܰܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝ̣ܠ ܠܟ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܟܠܝ̣ܦܗ: ܡܦܰܢܐ ܕܠܐ ܡܙܰܕܩ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܥܘܠ ܫܡܐ ܕܰܢܒܝ̣ܗܘܢ ܠܡܕܝܩܐ ܕܺܝ̣ܠܝ. ܘܡܶܚܕܐ ܟܠܝ̣ܦܗ ܐܶܬܥܰܙܙ ܐܰܝܬܝܗ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ ܘܰܐܫܠܚܘܗܝ ܢܰܚ̈ܬܘܗܝ: ܘܡܰܬܚܘܗܝ ܒܰܬܪܝܢ ܕܪ̈ܥܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܩ̣ܪܐ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܬܐܘܛܘܩܘܒܘܝ̣ܬܝ̣. ܕܡܶܬܦܫܩ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܰܕܪܰܝܢܝ. ܘܟܕ ܫܰܐܠ ܟܠܝ̣ܦܗ ܕܡܢܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܦܰܢܝ̣ ܚܕ ܡ̣ܢ ܣܢ̈ܐܐ. ܕܠܡ ܟܦܘܪܝܐ ܡܰܠ̣ܠ. ܘܰܡܚܰܐܘܗܝ ܬܠܬ ܡܓܰܠܒ̈ܐ. ܘܰܪܕܐ ܕܡܗ ܥܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܟܠܝ̣ܦܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܢܣ̣ܰܒܬ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܘܦܰܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܝ̣ ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܟܠܝ̣ܦܗ. ܘܥܰܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܘܠ ܫܡܐ ܕܰܢܒܝܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܠܡܕܝܩܐ ܕܺܝ̣ܠܟ: ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܬܘܰܗ ܘܦܰܢܝ̣. ܕܗܐ ܫܡܐ ܕܰܢܒܝܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ ܒܓܘ ܡܕ̈ܝܩܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܘܰܒܟܝ̣ܣ̈ܐ ܒܝܰܕ ܙܘ̈ܙܐ ܘܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܟܠܝ̣ܦܗ ܠܒܺܝ̣ܒܘܬܗ ܘܰܡܗܰܘܢܢܘܬܗ: ܝ̣ܕܰܥ ܕܒܰܚܣܡܐ ܐܶܫܬܠܡ ܘܰܦܩ̣ܕ ܠܟܬܘܒܐ ܕܢܰܘܒܠܝ̣ܘܗܝ ܠܒܰܝܬܗ ܘܰܢܥܰܩܒ ܕܶܐܢ ܝܕܥ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟܝܡܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܫܰܪܝ̣ ܡܝܰܩܪ ܠܗ ܘܰܡܫܰܕܠ: ܦܰܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܶܣܬܒܪܐ ܕܐܦܠܐ ܣܟ ܫܟܺܝ̣ܚܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ. ܘܰܗܘܐ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝ̣ܢ ܒܒܰܝܬܗ ܕܟܬܘܒܐ. ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܐܶܟ̣ܠ. ܐܦܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܐܶܫܬܝ̣. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܬܚܒܶܫ ܥܡ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܒܗ̇ ܒܒܰܓܕܕ «ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܝܥܩܘܒ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ. ܘܬܐܘܕܘܪܝܛ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܰܠܟܝ̈ܐ». ܘܟܰܠܝ̣ܦܗ ܐܠܨ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܫܰܡܗܘܗܝ ܠܕܰܘܝ̣ܕ ܕܕܰܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܝ̣ܢ ܥܰܡܗ ܘܐܠܨܝ̣ܢ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢܝܗܝ. ܘܗܘ ܡܶܬܪܰܩܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܠܐ ܒܗܬ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܪܝ ܓܶܘܪܓܝ̣: ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬ ܐܶܡܬܝ ܚܶܘܪ̈ܐ ܐܰܝܟ ܥܠܡܝ̈ܐ ܡܶܬܟܰܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ. ܘܦ̣ܫ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܗܘ ܡܪܝ ܓܶܘܪܓܝ̣ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܫܥ: ܘܬܡܢ ܐܰܟܬܒ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܐ ܘܡܰܕܪ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܐܰܒܘܓܥܦܪ ܘܩ̣ܡ ܡܰܗܕܝ̣ ܒܪܗ: ܘܶܐܫܬܪܝ̣ܘ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ: ܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܦܰܩ̣ܕܗ ܡܰܗܕܝ̣ ܕܠܐ ܢܶܫܪܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܰܐܒܘܗܝ: ܐܦܠܐ ܣܟ ܢܫܰܡܗ ܢܰܦܫܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܶܙܠ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܐܝܟ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܬܡܢ ܟܕ ܐܶܬܩܰܛܪܓ ܩܕܡܘܗܝ ܡ̣ܢ ܬܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܝܘܚܢܢ  ܟܝܘܢܝܐ: ܘܶܐܫܬܪܰܪ ܥܠܘܗܝ ܡܘ̈ܡܐ ܘܶܐܬܩܛܰܪܣ. ܘܰܐܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܝܰܘܣܦ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܰܫܩܶܠ ܠܡܰܘܨܠ ܘܰܥܒ̣ܪ ܒܒܶܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܡܶܬܩܰܒܠ ܗܘܐ ܒܟܠܕܘܟ ܒܺܐܝܩܪܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܢ̣ܥ ܠܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܟܪ ܕܰܐܣܪܰܚ ܥܶܣܪܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܕܚ̣ܩ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܕܰܘܝ̣ܕ. ܘܟܕ ܡܶܬܟܪܶܟ ܘܰܡܩܝܡ ܥܕ̈ܬܐ ܒܟܠܕܘܟ: ܡܛܐ ܠܐܬܪܐ ܕܰܩܠܘܕܝܰܐ ܘܰܐܪܓܶܫ ܒܟܘܪܗܢܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̣ ܟܘܪܗܢܗ ܣܠ̣ܶܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܬܡܢ ܫܰܠ̣ܡ ܪܶܗܛܗ. ܘܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܫܢܰܝ̈ܐ «ܠܐ 13» ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܨ̄ 097 ܕܡܪܢ ܀

 

 

 

ܢܒ: ܝܘܣܦ: ܐ

 

«ܬܫܨ-ܬܫܨܒ 297-097»

 

 

 

ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܫܰܢܬܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܓܶܘܪܓܝ̣ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܫܢܰܬ݀ ܬܫܨ̄ «097» ܡ̄ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܒܰܕܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܰܦܩܥܬܐ ܕܚܪܢ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܓܒܺܝ̣ܬܐ ܕܝܘܣܦ ܕܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܘܰܚ̣ܙܘ ܫܘܦܪܐ ܕܪܰܒܘܬ ܩܘܡܬܗ ܚܕܺܝ̣ܘ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܛܰܥܡܘܗܝ ܒܡܶܠ̣ܬܐ: ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܪܺܝ̣ܪܐ. ܘܰܨܒ̣ܘ ܕܢܰܗܦܟܘܢܝܗܝ ܠܕܰܝܪܗ. ܐܶܠܐ ܕܚܶܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܕܰܝܪܗ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܗܶܪܬܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܢܚ̣ܶܬ ܠܒܰܓܕܕ ܕܢܶܣܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܘܰܥܒ̣ܪ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܬܘܢܘܣ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܬܠܒܫܡܝ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܫܢܰܬ݀ ܬܫܨܒ̄ «297»: ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܟܕ ܚܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܣܪܚ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܢܬܝܡܐ ܕܒܰܥܠܒܟ ܀

 

                                        
     

ܢܓ: ܩܘܪܝܩܘܣ: ܐ

 

«ܬܫܨܓ-ܬܬܝܙ 718-397»

 

 

 

ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܨܓ̄ «397» ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܚܪܢ ܒܰܬܡܢܝܐ ܒܐܒ ܘܰܒܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܟܣܗ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܠܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܶܐܣܛܘܢܐ ܕܒܰܩܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܕܰܒܥܠܒܟ. ܗܢܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܡܰܨܠܚܝ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ: ܒܥ̣ܐ ܕܰܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܰܚܡܐ ܫܡܰܝܢܐ ܩ̇ܨܝܢܢ. ܢܒܰܛܠ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ: ܗܝ ܕܠܐ ܥܰܒܕܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ: ܐܦܢ ܣܰܓܝ ܡܶܬܟܫܶܠ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܥܰܠܗܝ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܠܒܝܬ ܒܬܝ̈ܢ ܕܒܐܘܚܕܢܗ̇ ܕܚܪܢ: ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܰܡܒܰܛܠܘܬܗ̇. ܘܰܐܫܶܦ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܢܶܬܚܰܫܚ ܒܗ̇. ܘܣ̣ܡ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܠ ܬܘܪ̈ܨܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܚܰܪܝ̣ܦ ܡܘܙܓܐ ܐܺܝ̣ܬܗܘܝ ܗܘܐ: ܐܦ ܫܦܰܝܘܬ ܠܒܐ ܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܠܡ ܕܫܡܝ̣ܫܛ ܗܰܘ ܕܰܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܕܰܩܪܝܬܗ ܪܥܶܐ ܗܘܐ ܒܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܟܶܫܠܐ ܟܰܡܝ̣ܢ ܗܘܐ ܒܠܒܗ. ܘܐܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܙܩܝ̣ܦ ܗܘܐ ܒܚܰܫܐ ܠܩܘܒܠܗ ܘܰܐܫܩܶܠ ܠܐܦ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܠܰܡܬܪܨܘ ܦܰܘܕ̈ܐ ܕܒܗ̇. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܫܡܝ̣ܫܛ ܠܐ ܦܬܚ ܠܗ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܬܰܪܥܐ ܕܥܕܬܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܡܰܠܟܐ: ܫܰܕܪ ܦܰܬܚܗ̇ ܘܰܣܠ̣ܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܒܺܐܡܐ ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܣܶܐܘܝ̣ܪܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܫܐܶܠ ܫܘܒܩܢܐ: ܚܰܣܝ̣ ܠܗ. ܒܰܫܢܬ݀ ܬܫܨܚ̄ «897» ܐܶܬ̣ܐ ܓܰܒܪܐܝܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܘܠܘܢܝ̣̈ܣܛܐ ܠܘܬܗ ܕܩܘܪܝܰܩܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܶܥܒܕ ܚܕܝܘܬܐ ܒܗܕܐ ܬܢܘܰܝ: ܕܠܐ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܢܰܟܪܙܘܢ: ܐܦܠܐ ܠܝܘܠܝܢܐ ܢܰܚܪܡܘܢ. ܘܰܐܝܢܐ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܥܢ̣ܕ ܩܕܡ ܚܰܒܪܗ: ܗܰܘ ܕܦܐܫ ܗܘ ܢܕܰܒܪ ܠܥܕܬܗ ܗ̄ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܪܬܝܢ ܦܝ̈ܫܢ ܡܶܚܕܐ. ܐܶܠܐ ܚܕܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܚܕ ܪܥܝܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̣ ܚܕܝ̣ ܒܗܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܫܰܘܬܦܶܗ ܠܓܰܒܪܐܝܠ ܘܶܐܫܬܘܬܦ ܡܶܢܗ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܬܪܺܝ̣ܨܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ: ܪܰܛܢ̣ܘ ܘܰܐܪܝ̣ܒܘ ܘܶܐܡ̣ܪܘ: ܕܠܐ ܣܟ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ. ܐܶܢ ܠܐ ܢܰܚܪܡ ܓܰܠܝܐܝܬ ܠܝܘܠܝܢܐ. ܘܓܰܒܪܐܝܠ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܰܥܘ ܐܰܚ̈ܝ ܐܶܢ ܠܝ̣ ܒܰܠܚܘܕܝ ܒ̇ܥܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܗܘ ܕܬܺܐܪܬܘܢ: ܡܰܚܪܶܡ ܐ̱ܢܐ ܒܝܘܠܝܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܰܠܟܠܗ ܥܰܡܐ ܕܺܝ̣ܠܝ. ܠܐ ܡܶܨܛܒܶܝܢ. ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܥܝܕܐ ܕܰܐܥܬܩ. ܘܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܗܘܝܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣܘ: ܩ̣ܡ ܘܰܢܦܰܨ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܗܫܐ ܝܶܕܥ̇ܬ ܕܠܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܚܣܡܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ. ܕܠܐ ܬܶܫܬܡܠܐ ܒܝܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܛܒܬܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܙܠ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܡܝ̣ܬ ܒܰܟܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܩܪ̈ܘܣܛܝܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܕܚܠܒ. ܕܒܬܪ ܟܢ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܫܒ̣ܰܩܘ ܬܘܕܺܝ̣ܬܗܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܛܝܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܐܬ ܦܩ̣ܰܕ ܠܰܒܢ̈ܝ ܕܰܝܪܗ. ܕܶܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܢܩܰܒܠܘܢ. ܕܠܐ ܟܕ ܢܘܟܪܝܐ ܢܶܫܬܰܠܛ ܢܶܥܛܐ ܠܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ: ܗܝ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܐܰܒܗܝܬܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܘܬܗܘܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܘ ܒܟܘܣ ܕܒ̣ܰܪܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܕܰܝܪܗ ܠܐܟܣܢܝܐ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܥܰܡܗܘܢ ܐܦ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܚܡܪܐ ܘܡܕܝܩܐ ܘܫܰܒܘܩܬܐ ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܰܒܥ̣ܘ  ܕܠܐܟܣܢܝܐ ܢܰܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣ ܕܠܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܟܺܐܢܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܶܬܬܰܚܕ̈ܢ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܐܰܓܡ̣ܶܕܘ ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܗܢܐ ܢܶܬܬܣܪܰܚ: ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܘܰܫܒ̣ܩܘ ܘܶܐܙܠܘ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܰܡܝ̣ܡ ܗܘܐ ܡܘܙܓܗ: ܨܒ̣ܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܨܒܝܢܗ. ܘܣܰܪܗܒ ܐܰܣܪܚ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝܡܘܢ ܕܰܝܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܩܘܪܘܣ ܠܐ ܦܰܐܝܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܶܫܬܠܗܒܰܬ݀ ܒܺܝ̣ܫܬܐ. ܘܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܠܐܦܣܩܘܦܐ: ܐܶܠܐ ܘܰܠܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܛܠܘܗ̇ ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܟܠܝ̣ܦܗ ܗܐܪܘܢ ܪܰܫܝ̣ܕ. ܠܡܪܓܐܕܐܒܩ ܘܶܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܓܫܘܫܐ ܗܘ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܰܐܬܪܟ. ܘܰܡܝܰܒܠ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܛܒ̈ܐ. ܘܶܐܬܚܰܡܬ ܟܰܠܝ̣ܦܗ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܕܢܶܬܚܰܪܒܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܶܢܝܢ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܕܰܒܥܕܬܐ. ܘܶܐܫܬܠܛܘ ܛܝܝ̈ܐ ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܣܥ̣ܰܪܘ. ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܒܬܰܓܪ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܘܒܰܐܬܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܥܬܝ̣ܩ̈ܬܐ ܥܩ̣ܰܪܘ. ܘܰܗܘܐ ܐܶܒܠܐ ܪܰܒܐ ܠܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܫܰܕܪ ܗܘܐ ܟܠܝ̣ܦܗ ܦܠܚ̈ܐ ܕܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܨܰܥܪܐ ܡ̣ܢ ܩܰܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܰܪܓܶܫ ܣܰܪܗܒ ܢܦ̣ܰܩ ܘܶܐܬܐ̣ ܠܘܬ ܟܰܠܝ̣ܦܗ. ܘܰܦܓܥ ܒܗ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܥܠ ܓܶܢܒ ܓܘܒܪܝܢ. ܘܨܰܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܬܓܰܪܓܚ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܚܢܗ. ܘܶܐܫܠܡ ܕܺܝ̣ܢܗ ܠܐܝܫܡܥܝ̣ܠ ܒܪ ܨܰܐܠܚ ܟܬܘܒܗ. ܘܗܢܐ ܡܛܠ ܕܪܚܡܗ ܗܘܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܛܪܰܕ ܠܰܡܩܰܛܪ̈ܓܢܘܗܝ. ܘܰܠܦܛܪܝܰܪܟܐ ܫܰܕܪ ܠܕܰܝܪܗ ܗܝ ܕܰܒܩܰܠܘܢܝܩܝ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܓܘ̈ܒܝܐ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܕܰܠܩܘܒܠܝ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬܟܰܫ̣ܢܘ ܒܟܰܠܙ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܰܐܣܪܰܚܘ ܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܢ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܘܗܝ ܒܓܘܒܪܝܢ ܩܰܣܛܪܐ ܕܩܪ̈ܘܣܛܝܐ: ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܓܘ̈ܒܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܫ̣ܰܕܪܘ ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܐܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܚܰܒܠܘܗܝ ܠܗܘܢ ܠܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܫܰܪܝ ܗܘ ܕܘܝܐ ܕܢܶܥܒܕ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܪ̈ܝܩܢܐ ܕܠܐ ܗܘܦܪ̈ܟܝܰܐܣ: ܘܡܶܬܟܰܪܟܝ̣ܢ ܘܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܡܛܠ ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ ܠܡ ܡܶܬܟܰܬܫܝ̣ܢ ܘܩ̇ܪܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܶܪܛܝ̣ܩܐ ܕܶܐܬܚܰܝܕ ܠܝܘܠܝܢܝܣ̈ܛܐ. ܘܟܕ ܒܗܢܐ ܐܰܓܘܢܐ ܪܡܶܐ ܗܘܐ: ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܬܘܒ ܚܶܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܬܓܪܝ̣ܬ. ܒܗܝ ܕܙܰܒܢ̈ܬܐ ܩܒ̣ܰܠܘ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܠܐ ܫܡ̣ܰܥ ܩܠܗܘܢ. ܘܰܡܚܰܣܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܺܐܝ̣ܬܗܘܝ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܢܣܒ ܒܰܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܐܶܬܐܠܨ ܐܰܦܩ̣ܗ ܠܫܡܥܘܢ ܘܡܛܠ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܬܓܪ̈ܝ̣ܬܝܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܡܥܘܢ: ܐܶܬܟܫ̣ܶܠܘ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܡܨܰܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܰܒܗ ܡܛܠܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܡܶܨܛܥܰܪ ܗܘܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܡܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܬܓܪܝ̣ܬ ܘܡܝ̣ܬ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܒܰܣܝ̣ܠܝ. ܘܰܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܬܝ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܐܰܦܣܘ̈ܩܦܐ ܡܰܬܝ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܰܡ̣ܪܰܚܘ ܘܰܐܚ̣ܪܶܡܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܠܒܰܣܝ̣ܠܝ. ܘܶܐܬܐܠܨ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܢܫ̣ܰܪܪ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܡܰܘܨܠ. ܒܪܰܡ ܒܫܘܥܒܕܐ ܕܗܰܘ ܕܬܓܪܝ̣ܬ ܢܶܗܘܐ. ܘܰܒܡܶܨܥܬ݀ ܗܠܝܢ ܛܘܪ̈ܦܶܐ ܐܰܕܪܟܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܶܨܗ ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܗ̇ ܒܡܰܘܨܠ ܫܬܥܣܪ ܒܐܒ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܝܙ̄ «718» ܡ̄. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘܗܝ ܠܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܩܰܪܩܘܪܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥ. ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܡܢܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ. ܕܰܫܬܝ̣ܬܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܗܘܝܘ ܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ. ܕܰܗܒܐ ܐܰܘ ܟܶܣܦܐ: ܠܐ ܠܒ̣ܟ ܒܺܐܝ̣ܕܗ ܒܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܛܰܢܢ ܗܘܐ ܘܰܩܫܶܐ ܥܠ ܥܒܪ̈ܰܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ: ܒܰܡܪܪܐ ܛܰܠܩ ܝܰܘ̈ܡܘܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܶܐ ܕܰܣܝܡܘ̈ܗܝ: ܚܕܐ ܐܰܢܢܐܦܘܪܰܐ. ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܶܐܓܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܫܩܐ ܕܰܙܢܺܝ̣̈ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ. ܘܰܟܬܒܐ ܕܥܠ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ ܟܚ̄ ܡܺܐܡܪ̈ܐ. ܕܐܡ̇ܪ ܒܚܰܪܬܗ: ܫܠ̣ܡ ܟܬܒܐ ܕܰܬܠܬܐ ܕܩܘܪܝܰܩܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܘ ܕܰܫܟܝ̣ܚ ܡܢܗ ܢܘܣܟܐ ܕܶܐܬܟܬܒ ܒܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܡܘܠܘܓܝܰܐ ܬܡܝ̣ܗܬܐ ܀

 

 

 

 

 

ܢܕ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܬܠܡܚܪܝܐ

 

«ܬܬܚܝ-ܬܬܡܗ 548-818»

 

 

 

ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܡܚ̄ «818» ܕܡܪܢ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܩܰܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܘܐܦ ܐܰܒܪܗܡ ܘܣܺܝ̣ܥܬܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܓܘ̈ܒܝܐ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܘܬܩܐ. ܘܫ̇ܓܫܝ̣ܢ ܡܛܠ ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܶܐܬܒܰܚܢ ܫܰܪܒܐ ܬܶܢܝܢܘܬ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܫܠ̣ܡܘ ܕܗܰܘ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܺܐ̣ܡܪܺܝܗ̇ ܠܝܬ ܟܠܝܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܨ̇ܒܐ ܠܝܬ ܕܥܨܐ ܠܗ. ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܦ ܬܰܪܥܘܬܐ ܒܝܬ ܒܰܣܝ̣ܠܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܬܝ̈ܐ. ܡܶܚܕܐ ܩ̣ܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܗܫܐ ܕܗܠܝܢ ܫܰܡܠܝ̣ܢܢ: ܙܕܩ ܠܢ ܕܰܢ̇ܫܰܪܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܦܠܐܘܢ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܢܶܓܙܘܪ ܥܠܝܢ ܨܰܘܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܕ ܡܨܰܠܝܢܢ ܕܰܢܛܝܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܕܬܗ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ ܕܢܶܪܥܶܝܗ̇ ܒܚܰܣܝܘܬܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܦ̣ܰܪ ܡܶܠܟ̣ܗ ܕܣܒܐ: ܨܡ̣ܘ ܘܨܰܠܝܘ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܘܒܬܪܟܢ ܝ̣ܬܒܘ ܥܠ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܘܢ: ܘܰܐܦܣ̣ܘ ܠܰܚܕܕ̈ܐ ܕܢܺܐܡܪ ܟܠܚܕ ܡܢܐ ܐܶܬܪܥܝ̣. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܕܠܝܬ ܒܕܰܝܪ̈ܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܐܰܕܟ̣ܪܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܛܒܝ̣̈ܒܐ. ܕܡܶܢܗܘܢ ܡܪܝ ܐܘܬܘܢܘܣ ܡܰܠܦܢܐ ܘܡܰܢܗܪܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܩ̣ܡ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܐܶܢ ܡܰܦܣܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܡܡܰܠܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܢ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܚܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܰܦܬܘܢܝܰܐ ܕܗܘ ܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܗܘܐ ܠܘܬܢ ܘܰܒܩܰܝܢܝܗܝ ܕܚ̇ܫܚ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܐܶܬܦܬܰܚ ܬܪܥܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܙܰܕܩܘ ܘܫ̣ܰܪܪܘ ܡܶܠܬܗ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܟܬܒܐ ܕܫܰܠܡܘܬܐ. ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܒܗ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ. ܒܪܝ̣ܫܐ ܡ̇ܢ ܒܰܣܝ̣ܠܝܘܣ ܕܬܰܓܪܝ̣ܬ. ܟܢ ܝܘܚܢܢ ܕܓܰܪܡܢܝ̣ܩܝ. ܟܢ ܐܰܢܣܛܐܣ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܫܰܪܟܐ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܘܩܰܕܡܘ ܫܰܕܪܘ ܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܒܝ̣̈ܒܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܗ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ. ܡܛܠ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ ܡܒܰܕܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܘܬܗ ܘܢ̇ܛܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ: ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬ̣ܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܶܬ̣ܐ ܘܡܶܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܥܡ ܓܘܪ̈ܓܚܶܐ ܘܰܒܟ̈ܬܐ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ: ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܫܘܪܪܐ ܕܰܒܥܬܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܢܩܘܡܘܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܰܢܒܰܪܟܘܢ ܩܕܡ ܩܰܪܝܐ ܐܶܬܟܠܝ̣ܘ: ܥܕܰܡܐ ܕܰܐܫܠܡ ܨܶܒܝܢܗܘܢ: ܕܠܐ ܢܦ̣ܰܠ ܒܠܐ ܡܶܬܬܦܝ̣ܣܢܘܬܐ. ܗܝ ܡܰܠܝܬ ܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ. ܒܰܕܓܘܢ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܶܐܣܛܘܢܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܫܰܒܬܐ ܩܫܝ̣ܫܐ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܰܟܝ. ܘܰܒܝܘܡ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܪܺܝ̣ܫܗ ܕܐܒ ܫܢܬ݀ ܬܬܝܚ̄ «818» ܕܡܪܢ ܠܛܶܟܣܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܪܺܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘܗܝ: ܒܥܕܬܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܝ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܩܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܘܝܪܬܘܬܐ ܘܰܡܩܰܒܠܢܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܥܰܒܕܘܗܝ. ܣ̣ܡ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܩܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܪܝܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܐܰܫܩܶܠ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬ ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ. ܘܰܒܩܘܪܘܣ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܥܰܡܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܠܦ ܕܠܐ ܟܠܐ ܕܢܺܐܡܪܘܢܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ: ܐܶܬܦܢܝ̣ܘ ܠܘܬܗ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܐܰܒܪܗܡ ܐܰܚܪܶܡ ܐܶܢܘܢ: ܗܦ̣ܰܟܘ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܠܒܶܣܬܪܗܘܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܫܒ̣ܰܩ ܩܘܪܘܣ ܘܰܚ̣ܙܰܩ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܒܶܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܬܘܒ ܠܒܰܓܕܕ ܘܰܢܣ̣ܒ ܠܗ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܘܟܕ ܬܓܪ̈ܝ̣ܬܢܝܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ. ܒܰܣܝ̣ܠܝܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܘ ܙܰܒܢܐ ܗܘ ܕܬܺܐܬܘܢ ܠܬܓܪܝܬ ܒܗܝ ܕܰܐܠܝ̣ܨܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܒ̣ܰܩ ܠܐܘܪܚܐ ܕܥܠ ܬܓܪܝ̣ܬ ܘܡܰܘܨܠ. ܘܰܣܠ̣ܩ ܒܗܝ ܕܥܠ ܦܪܬ ܠܩܪܩܝ̣ܣܘܢ. ܘܡܰܢ̣ܥ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܰܒܘܪܐ. ܘܰܢܨܝ̣ܒܝܢ. ܘܰܠܕܰܐܪܐ . ܘܰܠܟܦܪܬܘܬܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܫܠܡܗ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܥܘܬܡܢ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܦܘܩܕܢܐ ܠܒܶܢܝܢܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܩܶܕ ܗܘܐ . ܘܫܰܥܒ̣ܶܕ ܬܘܒ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܐܘܣܝܒܘܢܐ ܕܰܒܟܘܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܰܢܩ̣ܶܦܘ ܗܘܰܘ ܠܐܒܪܗܡ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܐܰܒܪܗܡ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܥܰܒܕܰܐܠܗ ܒܪ ܛܰܗܝ̣ܪ ܠܩܠܘܢܝ̣ܩܘܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܐܦ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܫܬܡܰܫ̈ܝ ܒܰܡܨܰܥܬܐ: ܦܩ̣ܰܕ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܠܗܰܘ ܕܩܐܡ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܺܝ̣ܫܗ. ܕܦܘܩ ܫܰܐܠ ܐܶܢܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܠܒܰܪ. ܡ̇ܢ ܐܰܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܐܠܦܝ̈ܐ ܕܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܩܥ̣ܰܘ. ܕܰܐܒܪܗܡ ܠܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܝ̣ܠܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܚܪ ܒܰܐܒܪܗܡ ܙܥܺܝ̣ܦܐܝܬ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܚ̇ܙܐ ܐ̱ܢܐ ܓܰܒܪܐ ܕܰܓܠܐ ܡܰܛܥܝܢܐ ܐܺܝ̣ܬܰܝܟ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܘܰܐܫܠܚܘܗܝ ܒܺܝܪܘܢܶܗ. ܘܰܓܥ̣ܰܪ ܒܗ ܘܶܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܫ̇ܡܥ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܠܐ ܙܶܠ ܬܒ ܘܰܗܘܝ̣ ܠܢܰܦܫܟ. ܘܒܰܕܪ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܰܡܟ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܫܬܪܝ̣ ܐܰܒܪܗܡ ܘܰܕܥܰܡܗ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܫܒ̣ܰܩ ܐܶܢܘܢ ܣܛܢܐ ܕܢܶܫܠܘܢ: ܫܰܕܪ ܓܝܪ ܠܫܡܥܘܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܐܒܪܗܡ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܥܰܡܗ ܟܬܒܐ ܕܥܰܠܝ ܒܪ ܐܰܒܝ ܛܐܠܒ ܒܪ ܕܕܐ ܕܰܢܒܝ̣ܗܘܢ. ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܘܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܒܝܬ ܥܰܠܝ ܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܕܩܰܫܝ̣ܫ̈ܝܗܘܢ: ܥܰܠ̣ܘ ܠܘܬ ܟܠܝ̣ܦܗ: ܘܰܐܦܶܩ̣ܘ ܠܗ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܟܰܢ̣ܫ ܠܫܶܚܪܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܕܥ ܫܰܪܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܗܘ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܩ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܩܠܘܢܝ̣ܩܘܣ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܥܰܒܕܰܐܠܗ. ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܰܐܒܪܗܡ ܬܰܗܝܶܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܘܫܰܕܪ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܰܠܘܰܥܕܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܐܰܝܬܝ̣ ܟܬܒܐ ܕܡܰܐܡܘܢ ܕܰܡܒܰܛܠ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘ̣ܢ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܘܰܐܫܠ̣ܡܗ ܬܘܒ ܠܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܓܡܘܪ ܒܗ ܨܒܝܢܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܣ̣ܰܒ ܟܘܣܝ̣ܬܗ ܫܰܡܪܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܶܙܠ ܠܩܘܪܘܣ ܗܟܘܬ ܟܕ ܫ̇ܓܫ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܘܬܘܒ ܫܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܟܕ ܐܰܣܝ̣ܪ ܐܰܝܟ ܠܣܛܝܐ: ܘܫܰܠ̣ܚܗ ܬܶܢܝܢܘܬ ܩܕܡ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܘܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܟܒܰܪ ܢܶܒܗܰܬ ܘܢܶܫܠܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̣ܫܬܗ. ܘܠܐ ܢܚܰܬ݀ ܥܕܬܐ: ܐܶܠܐ ܒܡܰܘܬܗ ܕܰܗܘܬ ܫܢܬ ܬܬܠܙ̄ ܡ̄ «738». ܘܰܨܒ̣ܐ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܬܢܶܐ ܟܝ̣ܪ̈ܘܛܘܢܝܰܐܣ ܕܰܥܒ̣ܕ ܐܰܒܪܗܡ: ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܕܣ̇ܦܩ ܬܢܝܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܗܝ ܕܰܡܛܟܣܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܗܶܪܣܝܣ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܟܒ̄ «528» ܕܡܪܢ. ܟܕ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܥܰܒܕܰܐܠܗ ܢܚ̣ܶܬ ܠܡܶܨܪܝܢ: ܡܘܚܰܡܕ ܐܰܚܘܗܝ ܐܰܚܪܶܒ ܟܠ ܒܶܢܝܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܥܩ̣ܰܪ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܘܰܠܕܝܐܩܘܢܝ̣ܘܢ ܘܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܘܠܐܕܪ̈ܘܢܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܥܡܘܕܺܝ̣ܬܐ ܘܰܠܒܰܝ̣ܠܝܩܣ ܘܰܠܕܰܝܪܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܰܒܢ̣ܰܘ ܡܰܣܓܕܐ ܪܰܒܐ ܒܛܛܪܐܦܘܠܘܢ ܕܩܕܡ ܥܕܬܐ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ. ܕܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܗܘܬ ܒܝܬ ܫܒܬܐ. ܕܒܗ̇ ܝ̇ܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܒܬܪ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܟܕ ܡܶܬܥܢܶܝܢ ܒܫܘ̈ܐܠܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܰܡܠܝ̣ܠܝ̈ܐ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܚ̣ܙܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܝܓܘܦܛܘܣ ܥܠ ܝܰܡܐ. ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܫܬܘܙܒ ܠܠܡܺܐܢܐ ܕܬܐܢܢܝܣ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܗܝ ܕܰܐܝܟ ܓܙܰܪܬܐ ܗܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܶܦܥܘ̈ܗܝ ܕܢܝ̣ܠܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܪܰܒܐ ܐܕܪܝܐܣ ܡܶܬܪܰܟܒܐ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܗ̇. ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܬܠܬ ܪ̈ܶܒܘܢ ܠܩܘܪܒܐ ܗܘܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܬܡܢ: ܝܰܥܩܘܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܐܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܚ̇ܕܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܪܰܒܐ: ܠܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܡܶܨܪܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܘܕܥ ܐܶܢܘܢ ܗܘ ܥܠ ܡܶܠܬܗ ܕܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܓܰܡܠܐ. ܘܰܚܕܝܘܬܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܥܡ ܐܰܢܣܛܐܣ ܒܬܪ ܣܶܕܩܐ ܕܦܰܛܪܐ ܘܕܘܡܝܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܡܰܢ̣ܥ ܠܡܶܫܪܺܝ̣ܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܥ̣ܠ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܛܰܗܝ̣ܪ. ܘܡܛܠ ܕܣܰܓܝ ܝܰܩܝ̣ܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ. ܥܰܕܠܗ ܥܠ ܪܟܘܒܗ ܕܰܒܝܰܡܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܢܐ ܐܠܨܟ ܕܬܺܐܬܐ ܠܡܶܨܪܝܢ ܟܕ ܡܰܨܝܐ ܗܘܬ ܕܰܒܝܕ ܐܶܓܪܬܐ ܬܫܰܘܕܥܰܢܝ ܡܶܕܡ ܕܒ̇ܥܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܨܰܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܩܰܒܠ ܛܰܝܒܘܬܗ ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܒܺܝ̣ܫܬܐ ܕܶܐܬܥܰܬܕܰܬ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܒܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܪ̈ܫܝܢܐ ܠܐܚܘܗܝ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܕܠܐ ܢܰܗܰܪ ܐܰܘ ܢܶܫܚܘܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܢܶܟܠܐ ܚܺܐܦܗ ܡ̣ܢ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܬܐܢܢܣ̈ܝܐ ܕܒܰܓܶܢܘ ܡ̣ܢ ܝܘܩܪ̈ܐ ܕܓܙܝ̣ܬܐ ܐܰܦܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܚܰܡܫܐ ܓܝܪ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܢ̇ܣܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܺܝ̣ܫܐ ܐܶܢ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܘܶܐܢ ܡܶܣܟܢܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܙܘ̈ܙܐ ܢܶܣܒܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܶܨܥܝܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܶܣܟܢܐ ܬܪܶܥܣܪ. ܐܦ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܚܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܡܗ ܥ̣ܠ ܠܡܶܨܪܝܢ ܒܗܕܐ ܙܒܰܢܬܐ ܕܰܢܒܰܓܢ ܡܛܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܫܬܡܠܝ̣ ܣܘܥܪܢܗ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܗ ܘܰܗܦ̣ܟ ܐܶܬ̣ܐ ܠܣܘܪܝܰܐ ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܩܰܠܝ̣ܠ. ܠܐ ܐܰܡ̣ܕ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܢܶܬܬܩܰܪܒ ܒܚܰܫ̈ܐ ܕܰܚܠܦ ܥܕܬܐ. ܦܝܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝܢ ܟܕ ܡܛܠ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܢܕܺܝ̣ܕ̈ܐ ܕܶܐܬܩܰܪܒ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܢܘܢܐ ܐܰܪܟܶܝܕܝܰܩܘܢ ܓܰܒܪܐ ܡܝܰܬܪܐ ܘܰܛܒܝ̣ܒܐ. ܘܰܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܪܝ̣ܫܥܰܝܢܐ ܐܶܬܩܰܬܪܣ: ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܩܪ̈ܘܣܛܝܐ. ܘܰܢܓܕ ܠܐܒܝܪܡ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ ܠܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܡܦܰܪ̈ܛܢ ܗܘ̈ܝ ܫܒܝ̈ܗܘܢ ܒܓܘܒܪܝܢ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܩܘܪܝܩܘܣ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܠܥܕܬܐ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܶܬܦܠܓܐ ܠܬܪܝܢ ܦܠܓܘ̈ܢ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܢܶܦܠܬ݀ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܒܰܝܢܬ ܝܘܕ̈ܝܐ ܡܛܠ ܪܝ̣ܫ ܓܠܘܬܐ. ܟܕ ܛܝ̣ܒܪ̈ܝܐ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܠܐܢܫ ܕܰܫܡܗ ܕܰܘܝܕ. ܘܒܒܠܝ̈ܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܗܶܪ̈ܣܝܣ ܕܥܰܢܢ̈ܝܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܫܰܒܬܐ ܡܰܚܠܝܢ ܘܰܠܝܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ ܢ̇ܛܪܝܢ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܕܺܝ̣ܢܗܘܢ ܠܩܕܡ ܡܰܐܡܘܢ: ܦܩ̣ܰܕ ܕܶܐܢ ܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ. ܘܒ̇ܥܝܢ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܪܝ̣ܫܐ. ܝܘܕ̈ܝܐ ܢܶܗܘܘܢ ܐܰܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܰܘ ܡܓܘ̈ܫܐ: ܠܝܬ ܕܰܡܥܰܘܟ ܠܗܘܢ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܢܚ̣ܬ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܒܓܕܕ. ܘܰܩܕܡ ܕܢܶܦܓܥ ܒܟܠܝ̣ܦܗ: ܩܒ̣ܰܠܘ ܒܰܓܕܕ̈ܝܐ ܥܠ ܠܥܙܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘ.ܢ ܘܟܕ ܡܬܰܗܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܰܪܒܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܬܓܪܝ̣ܬ ܘܠܐ ܢܶܬܒܰܙܚ ܗܘܐ ܥܰܡܢ ܒܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ: ܠܐ ܣܰܝܒܪܘܗܝ ܒܰܓܕܕ̈ܝܐ ܐܶܠܐ ܫܰܕܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܙܝܛܝܡ̈ܛܐ. ܘܰܐܠܨܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܬܪܣܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܦܰܠܓܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܒܓܕܕ ܗܟܘܬ ܠܬܪܬܝܢ ܦܠܓܘ̈ܬܐ. ܘܰܡܛܐ ܣܘܥܪܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܟܠܝ̣ܦܗ. ܘܰܠܟܠܗ ܫܓܘܫܝܐ: ܥܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܣܩܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܕܠܥܙܪ. ܐܶܠܐ ܡܰܐܡܘܢ ܡܛܠ ܕܚܰܟܝ̣ܡܐ ܗܘܐ: ܠܐ ܨܒܐ ܕܰܢܥܝ̣ܩ ܠܓܰܒܪܐ ܪܝ̣ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝ̣ܩܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܣܶܓܕܬܗ ܥܡ ܕܫܢ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܟܕ ܐܶܬܦܣܶܣ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܥܘܠ: ܠܗ ܒܰܠܚܘܕ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗ ܐܰܦܣ ܕܢܶܩܪܘܒ ܠܗ. ܟܕ ܪܟܝ̣ܒ ܣܘܣܝܐ ܘܰܡܛܰܝܠ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܘܟܕ ܐܰܘܫܛ ܠܗ ܝܰܡܝ̣ܢܗ: ܫܰܐܠܗ ܕܡܢܐ ܘܠܟ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܟ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܡܶܢܗ ܕܰܐܘܦܬܣܝ̣ܣ ܕܠܥܙܪ ܥܒ̣ܰܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܶܠܬܗ. ܕܠܡ ܟܕ ܐܶܬܬܕܺܝ̣ܢ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܶܬܚܰܝܒ ܘܺܐܫܬܪܝ̣ ܡܰܓܡܕ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܠܢ ܦܘܩܕܢܐ ܢܦ̣ܰܩ ܠܢ. ܕܟܕ ܥܶܣܪܐ ܡܢܢ ܢܶܗܘܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܢ ܠܡܩܡܘ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܘܟܰܠܝ̣ܦܗ ܦܰܢܝ̣ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܝܘܕ̈ܝܐ ܠܘܩܕܰܡ ܢܦ̣ܰܩ ܡܢܝ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܐܺܝ̣ܬ ܠܟܘܢ ܥܠܝܢ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܠܟܘܢ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܛܒ ܡܦܣܐ ܕܚܶܟܡܬܟ ܕܫܘܘ̈ܕܝܐ ܘܰܩܝܡ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܠܢ ܘܰܠܟܘܢ. ܟܕ ܐܰܫܠ̣ܡܘ ܠܟܘܢ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܰܡܕ̈ܝ̣ܢܬܐ. ܕܠܐ ܬܫܰܚܠܦܘܢ ܥܠܝܢ ܢܡܘ̈ܣܝܢ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܒܶܠܥܕ ܪܺܝ̣ܫ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܶܬܢܛܪ. ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܗܝ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܢ ܥܕܬܢܝܬܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇. ܘܒܬܪ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܡ̣ܪ ܟܠܝ̣ܦܗ. ܕܣܰܓܝ ܡܰܠܙܝ̣ܢ ܐ̱ܰܢܬܘܢ ܐܘ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐ̱ܰܢܬܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܪܰܝ ܝܰܘܡܢ: ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܦܘܟ. ܘܒܬܪ ܥܶܣܪܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܐܶܡ̣ܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܠܥܙܪ ܡܶܪܕܝܝܐ ܕܰܩܕܡ ܟܠܝ̣ܦܗ: ܘܥܰܗܕܶܗ ܥܠ ܫܘܘܕܝܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܡܰܐܡܘܢ ܕܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܢܺܐܬܐ ܘܙܰܡܢ ܬܘܒ ܠܡܰܠܦ̈ܝ ܢܡܘܣܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܘܶܐܬܛܝܰܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܫܰܐܠ ܐܶܢܘܢ ܟܰܠܝ̣ܦܗ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܟܘܢ ܕܶܐܢ ܚܰܝܒܝ̣ܢܢ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܫܰܠܝ̣̈ܛܢܐ ܟܡܐ ܕܕܺܝ̣ܠܢ ܗܘ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܦܰܢܝ̣ܘ ܕܠܐ ܚܰܝܒܝ̣ܢܢ: ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܠܐ ܢܶܐܠܘܨ ܐܶܢܘܢ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܕܰܢܫܰܚܠܦܘܢ ܬܰܘܕܝ̣ܬܗܘܢ ܘܰܥܝܕ̈ܝܗܘܢ ܟܕ ܢ̇ܛܪܝܢ ܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܫܘܥܒܕܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝ̣ܒܐ ܠܢ ܥܠܝܗܘܢ: ܘܝ̇ܬܒܝ̣ܢ ܒܫܶܠܝܐ ܟܕ ܡܶܬܒܰܣܡܝ̣ܢ ܒܫܰܝܢܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܥܦܝܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܒ̣ܰܩ ܐܶܢܘܢ: ܠܘܬܗ ܕܟܠܝ̣ܦܗ ܥܰܒܕܗ̇ ܠܡܶܠܬܗ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܰܐܒܗ̈ܝܟ ܡܢܚ̈ܐ. ܙܰܕܩܘ ܠܢ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܢ. ܘܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܝܰܗ̣ܒܘ ܠܢ. ܘܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܟܘܬ ܝܰܗܒ̣ܬ ܠܝ̣. ܘܗܫܐ ܠܐ ܢܶܬܚܰܕܬ ܒܰܢ ܢܡܘܣܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܟܰܠܝ̣ܦܗ ܫܰܐܠ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܰܢܬܘܢ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܶܚ̈ܠܢ ܡܶܬܥܰܣܩܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣. ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܡܶܬܥܰܝܛܝ̣ܢ ܥܡ ܗܝ ܕܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܰܡܓܘ̈ܫܐ ܘܰܕܝܘܕ̈ܝܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܰܒܝܪܬܘܬܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܺܝ̣ܠܢ ܕܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܥܠ ܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܦܺܝ̣ܣܐ. ܘܚܘܣܪܢܐ ܒܗ̇ ܠܘ ܒܕܰܗܒܐ ܩܐܡ: ܐܶܠܐ ܕܒܗ̇ ܒܗܰܝܡܢܘܬܢ ܓ̇ܫܦ. ܘܝ̣ܕܺܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܡܣܡ ܒܪܺܝ̣ܫܐ ܥܠ ܡܰܣܟܠܢ̈ܐ. ܠܘ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܚܘܣܪܢ ܢܶܟܣ̈ܐ ܓܙܪܺܝ̣ܢܢ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܘ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܗ ܫ̇ܕܝܢܢ. ܘܶܐܢ ܥܠܡܝܐ ܗܘ: ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܛܪܕܺܝ̣ܢܢ. ܘܟܰܠܝ̣ܦܗ ܦܩ̣ܰܕ: ܕܗܝ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܘܺܐܝܩܪܐ ܫ̇ܕܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܘܕܚܩܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܐ: ܠܐ ܟܠܝܢܢ ܠܟܘܢ. ܐܺܝ̣ܢ ܕܬܶܛܪܕܘܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܘܬܶܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܨܠܘܬܐ: ܠܐ ܡܙܰܕܩܝ̣ܢܢ ܠܟܘܢ. ܠܚܰܛܝܐ ܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܘܠܐܶ ܠܰܡܨܰܠܝܘ. ܘܰܠܡܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܰܟܠܘܬܗ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܟܠܝ̣ܦܗ ܠܐܝܣܚܩ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܢܐ. ܕܰܚܙܝ̣ ܐܶܢ ܠܥܙܪ ܡܫܰܥܒܕܐ ܗܘ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܘܕܺܝ̣ܬܗ: ܓܡܘܪ ܒܗ ܦܘܩܕܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܡܰܐܡܘܢ. ܟܕ ܡܶܬܩܠܣ ܡ̣ܢ ܦܰܩܝ̣̈ܗܐ ܥܠ ܠܒܝ̣ܒܘܬܗ . ܗܘ̈ܝ ܗܠܝܢ ܚܰܡܫܐ ܒܐܕܪ ܫܢܬ݀ ܬܬܟܒ̄ ܡ̄ «928» ܘܰܒܬܫܪܝܢ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܠ̄ «038»: ܐܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܒܰܓܕܕ ܒܕܘܟܰܬ݀ ܠܥܙܪ ܘܰܐܫܩ̣ܶܠ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܡܰܘܨܠ. ܘܡܝ̣ܬ ܒܰܣܝ̣ܠܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܥܰܝܢܩܢܝ̈ܐ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܠܕ. ܘܰܐܣ̣ܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܒܝܪܩܘܡ. ܘܗ̣ܘ ܐܰܫܩ̣ܶܠ ܠܣܘܪܝܰܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܺܝ̣ܡ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܐܶܬܐ ܟܰܠܝ̣ܦܗ ܡܰܐܡܘܢ ܠܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܶܐܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܡܛܠ ܕܰܒܣܘܪܗܒܐ ܐܰܫܩ̣ܶܠ ܠܕܰܪܡܣܘܩ: ܘܶܐܙܠ ܥܰܡܗ ܐܦ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܬܡܢ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܠܥܙܪ ܡܶܪܕܝܝܐ ܐܶܬܩܰܒ̣ܠܘ ܐܺܝ̣ܩܪ̈ܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܟܣܐܢ̈ܝܢ ܕܰܐܘܒ̣ܠ ܠܗ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܟܰܠܝ̣ܦܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܥܘܠ ܥܰܡܗ ܠܡܶܨܪܝܢ ܕܰܢܫܰܕܪܝ̣ܘܗܝ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܒܺܝܐܡܝ̈ܐ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܬܰܚܬܝܐ ܕܺܐܝ̣ܓܘܦܛܘܣ ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܦܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܪܕܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܰܘܣܦ ܕܡܶܨܪܝܢ ܕܰܢܫܰܝܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ: ܐܰܦܫܝ̣ܢ ܪܰܒܚܰܝܠܐ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܒܫܰܝܢܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ ܢܘܪܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܘܓܰܢ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܰܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܩܰܛܶܠ ܘܠܰܕܫܰܪܟܐ ܐܶܣ̣ܪ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܒܐܠܦܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܡܝ̣ܬܘ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬ ܡܰܐܡܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܰܛܠܝ̣ܡܝ̣ܢ ܒܺܝܐܡܝ̈ܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܠܗ̄ «538» ܢܚ̣ܶܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ ܘܰܫ̣ܪܐ ܠܚܶܪܝܢܐ ܕܒܰܝܬ ܡܰܬܝ̈ܐ ܠܬܓܪ̈ܝ̣ܬܢܝܐ. ܘܬܰܚܡ ܒܫܰܢܬܐ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܢܶܬܟܪܶܙ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܒܥܕܬܐ ܕܬܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܰܒܡܰܘܨܠ ܒܐܘܫܥ̈ܢܐ ܘܰܒܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ: ܒܰܕܩܰܕܝ̣ܡܘܬܐ. ܒܬܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܬܶܓܪܝ̣ܬ ܬܶܗܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܰܕܢܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܬܓܪܝ̣ܬ ܥܢ̣ܰܕ ܗܘܐ: ܓܒ̣ܐ ܘܰܐܣܪܚ ܬܐܘܡܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܣܘܪܝܰܐ. ܘܬܘܒ ܢܚ̣ܶܬ ܠܒܰܓܕܕ ܠܣܶܓܕܬܐ ܕܟܰܠܝ̣ܦܗ ܡܘܥܬܨܡ ܕܩ̣ܡ ܗܘܐ ܒܬܪ ܡܰܐܡܘܢ ܐܰܒܘܗܝ. ܘܰܦܓܥ ܒܒܰܪ ܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝܐ ܕܢܘ̈ܒܝܐ ܕܶܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܠܚܘܘܝ ܫܘܥܒܕܐ ܠܟܰܠܝ̣ܦܗ. ܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܠܙ̄ «738»: ܡܝ̣ܬ ܐܰܒܪܗܡ ܣܕܘܩܐ: ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܣܕ̈ܝܩܐ ܘܰܥܒ̣ܕܘ ܠܐܚܘܗܝ ܫܶܡܥܘܢ ܒܕܘܟܬܗ: ܟܕ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܐ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝܢ ܕܡܶܬܩܰܬܪܣ ܗܘܐ ܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܟܕ ܥܰܡܐ ܟܠܗ ܕܩܪ̈ܘܣܛܝܐ ܠܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܫܡܥܘܢ ܢܰܩܝ̣ܦܝܢ ܟܕ ܕܒܺܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪܐ ܕܰܐܚܝܢܗܘܢ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܡܛܠ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܕܰܠܡܪܝܐ ܠܡ ܕܚܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܦ̇ܠܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܣܓܺܝ̣ܘ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܙܢܢܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܰܝܝ̈ܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܕܰܒܟܠܕܘܟ ܒܫܶܩ̈ܠܐ ܠܐ ܡܶܣܬܝܒܪ̈ܢܐ. ܕܡܛܠ ܗܟܢ ܟܬܒ ܗܘ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܬ ܐܝܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܕܰܪܐ ܕܰܒܫܶܐܠܬܗ ܐܰܟܬܒ ܠܡܰܟܬܒܢܘܬܗ ܕܥܠ ܙܰܒܢܐ: ܕܠܐ ܣܢܺܝ̣ܩܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܣܰܟܘܠܬܢܘܬܟ ܕܒܰܟܡܐ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܐܰܝܬܝ̣. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܝܠܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܶܢܬܐ ܘܺܐܝ̣ܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܚܕ ܢܝܚܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܠܝ̣ ܥܡ ܫܘ̈ܩܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܰܒܪܡܐ ܕܡܫܢܝ̈ܬܐ ܕܡܰܘܩܕ̈ܢ ܠܠܒܐ ܘܡܫܚ̈ܝܢ ܠܦܰܓܪܐ. ܠܒܐ ܠܡ ܡܰܪܓܫܢܐ ܣܣܐ ܗ̣ܘ ܕܓܰܪ̈ܡܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܒ̇ܟܐ ܐ̱ܢ̇ܐ ܘܐܠܐܶ ܐ̱ܢ̇ܐ ܠܚܰܝ̈ܝ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܕܘܝܐ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝ ܫܶܪܟܶ̇ܬ ܕܶܐܡ̇ܨܺܝ̣ܘܗܝ ܠܟܣܐ ܗܢܐ ܘܶܐܚ̇ܫ ܘܢ̣ܰܟܐܒ ܠܝ̣ ܠܶܒܝ. ܘܟܕ ܚ̇ܙܐ ܐ̱ܢܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܩܘ̈ܦܚܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܕܣ̇ܒܠܝ̣ܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܠܝܘܡ ܒܺܝ̣ܫ̈ܬܐ ܡܶܬܬܘܣ̈ܦܢ ܠܢ. ܘܡܶܟܝ̣ܠ ܚܕ ܗܘ ܠܝ̣ ܫܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܺܝ̣ܫ̈ܬܐ ܡܰܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܠܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܘܥܪܢܐ ܛܒܐ ܘܝܰܡܝ̣ܢܝܐ ܪܓܝ̣ܓ ܐ̱ܢܐ. ܘܗܪܟܐ ܣܰܝܶܟ ܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܗܢܐ ܡܰܟܬܒܢܘܬܗ ܝܕܺܝ̣ܥܬܐ ܘܰܥܢ̣ܕ 22 ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ ܫܢܬ݀ ܬܬܡܗ̄ «548». ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܩܶܢܫܪܝ̣ܢ. ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܫܒ̣ܥ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܐܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܀

 

 

 

ܢܗ: ܝܘܚܢܢ: ܕ

 

«ܬܬܡܙ-ܬܬܥܕ 478-748»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܰܟܝ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܠܘܢܝ̣ܩܝ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܺܝ̣ܠܐ ܕܒܰܣܪܘܓ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ 12 ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܝܗ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܡܙ̄ «748». ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܚܰܒܝ̣ܒ ܕܛܰܪܣܘܣ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܡܛ̄ «948» ܒܰܫܒܛ ܝܰܪܚܐ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܰܟܦܪܬܘܬܐ ܕܰܒܩܘܪܒܐ ܕܡܶܪܕܐ. ܘܒܗ̇ ܬܰܚ̣ܡ ܬܡܢܐ ܒܥ̈ܬܐ ܕܰܐܣܝ̣ܪ̈ܢ ܒܙܶܕ̈ܩܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܘܰܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒ̣ܪ ܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝܢ ܘܰܫܒܥ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܬܠܬܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܥܕ̄ «478» ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܥܘܡܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܣܦܘܠܘܣ ܕܰܒܪܝ̣ܫܥܰܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܬܘܒܰܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܡܪܝ ܙܰܟܝ ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢܗ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܦܘ̄ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܀

 

 

 

ܢܘ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ: ܒ

 

«ܬܬܥܚ-ܬܬܦܓ 388-878»

 

 

 

ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ  ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܙܰܟܝ ܕܰܒܩܰܠܘܢܝ̣ܩܝ. ܘܰܗܘܬ݀ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܓܰܒܝܘܬܗܘܢ ܥܰܠ ܝܫܘܥ ܕܰܝܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܚܪܒܐܙ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܰܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܐܝܬ ܗܝܕܶܝܟ ܒܟܘܪܚܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܰܗܪܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܫܡܝ̣ܫܛ. ܘܰܩܪܰܐܘܗܝ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܙܰܟܝ ܚܰܡܫܐ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܫܢܰܬ݀ ܬܡܢܐܐ ܘܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܐ 878 ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܰܫܡܝ̣ܫܛ ܘܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܥ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܥܶܣܪܐ. ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܶܫܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܥܶܣܪܝܢ ܘܶܫܬܐ ܒܐܕܪ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܦܓ̄ «388» ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܚܰܫܐ ܒܡܪܝܒܐ ܩܰܣܛܪܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܠܪܝ̣ܫ ܟܺܐܦܐ: ܕܪܰܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪܶܗܓܘܟ ܐܰܝܟ ܝܒ̄ ܫܥ̈ܝܢ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܒܗ̇ ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܢܙ: ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܕܗܘ ܪܘܡܐܢܘܣ ܐܣܝܐ

 

«ܬܬܦܙ-ܬܬܨܗ 598-788»

 

 

 

ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܦܫܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܐܰܪܡܠܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܥ. ܘܗܕܐ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬ ܗܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܒܕܪܐ ܓܰܒܪܐ ܣܦܩܐ ܘܰܣܗܝ̣ܕ ܒܰܡܝܰܬܪܘܬܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܶܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܫܰܠܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܡܶܬܬܰܝܬܝܐ ܗܘܐ ܫܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡܕܝܢ ܦܠܢ ܘܰܦܠܢ ܐܶܢ ܠܐ ܡܝܰܬܪܝ̣ܢ ܡܶܢܗ ܠܐ ܒܨܺܝ̣ܪܝܢ ܡܶܢܗ ܘܟܕ ܡܶܬܚܰܬ݀ ܠܐ ܫܰܘܝܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ. ܛܰܢ ܥܰܡܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܟܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܡܰܠܙܐ ܗܘܬ݀. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܝܰܘ̈ܡܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܘܰܘ ܬܡܢ ܟܕ ܡܶܬܚܪܝܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܡܶܚܕܐ ܫܪܶܟܘ ܕܬܘܒ ܢܪܡܘܢ ܦܶܣ̈ܐ ܥܠ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܶܬܬܰܝܬܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܘܗܕܢܐ. ܘܰܟܬܰܒܘ ܫܡܗ̈ܐ ܕܰܬܪܥܣܪ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܣ̣ܡܘ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܒܦܶܣܐ ܫܡܐ ܕܪܘܡܰܐܢܘܣ ܐܣܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܰܒܐ ܚܰܡܫܐ ܒܰܫܒܛ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܦܙ̄ «788» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܫܡܝ̣ܫܛ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܡܢܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܐܰܪܒܥܐ ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܚܰܕ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܒܰܫܢܰܬ݀ ܬܬܨܗ̄ «598» ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܪܝܢ. ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܘܢܫܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܒܐܣܝܘܬܐ: ܗܘ ܕܐܦ ܒܰܫܡܗ ܟܘܢܫܐ ܕܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܗ̣ܘ ܦܰܫ̣ܩ ܘܢܰܗ̣ܪ ܦܰܬܝܐܝܬ ܠܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܐܝܪܬܐܘܣ. ܐܝܰܟ ܬܒܥܬܗ ܕܠܥܙܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܦܪܘܣ܀

 

 

 

 

 

ܢܚ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ: ܒ

 

«ܬܬܨܙ-ܬܬܩܛ 909-798»

 

 

 

ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܬܐܘܕܘܣܝ̣ܘܣ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܒܝܬ ܒܬܝ̈ܢ ܕܚܪܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܰܥܒ̣ܕܘ ܓܒܺܝ̣ܬܐ ܒܦܶܣ̈ܐ. ܘܰܒܢܝ̣ܣܢ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܨܙ̄ «798» ܐܰܣܪܰܚܘ ܠܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܐ ܢܘܚ: ܕܡܶܢܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܒܶܝܬ ܒܬܝ̈ܢ ܕܒܐܫܝܬ ܩܪܺܝ̣ܬܐ ܕܰܣܪܘܓ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܚܡܶܨ. ܘܒܬܪ ܕܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ: ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܬܫܥܐ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܢܝ̣ܣܢ ܝܰܪܚܐ ܒܰܬܡܢܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܕܫܰܒܬܐ ܕܰܢܝܚܬܐ. ܫܢܰܬ݀ ܬܫܰܥܡܐܐ ܘܬܫܥ ܡ̄ ܘܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܀

 

 

 

ܢܛ: ܝܘܚܢܢ: ܗ

 

«ܬܬܩܝ-ܬܬܩܟܒ 229-019»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܐܶܣܛܘܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܩܘܪܙܚܝܠ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܐܶܬܬܰܣ̣ܪܚ ܕܝܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܒܝܬ ܬܶܠܨܦܪܐ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܚܪܢ. ܒܥܶܣܪܝܢ ܘܚܕ ܒܢܝ̣ܣܢ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܩܝ̄ «019» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܰܪܥܰܫ. ܘܟܕ ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܰܪܬܥܣܪ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܰܒܥܐ. ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܚܕ. ܥܢ̣ܰܕ ܒܝܘܡ ܫܰܒܬܐ ܚܰܪܬܗ ܕܬܶܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܕܰܫܢܬ݀ ܬܫܰܥܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܘܰܬܪܝܢ «229» ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܦܘܠܘܣ ܘܒܗ ܐܶܬܩܒܰܪ ܀

 

 

 

ܣ: ܒܐܣܝܠܝܘܣ

 

«ܬܬܩܟܓ-ܬܬܩܠܗ 539-329»

 

 

 

ܗܢܐ ܡܶܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܣܦܘܠܘܣ ܕܪܺܝ̣ܫܥܰܝܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܡܝܰܬܪܐ ܕܚܠ ܐܠܗܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪ ܫܺܝ̣ܘܬܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܟܕ ܫܰܕܪܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗ. ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܡܫܰܕܪ̈ܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ «ܕܰܩܢܟ ܝܐܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ». ܥ̣ܠ ܡܶܚܕܐ ܠܬܘܢܗ. ܘܩܰܨܗ ܘܫܰܕܪܗ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܗܝ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܫܶܓܡܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܚܘܒܗ ܘܰܒܥܰܐܘܗܝ. ܘܰܒܚܰܡܫܥܰܣܪ ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܟܒ̄ «329» ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܡܪܝܒܐ ܩܰܣܛܪܐ ܕܪܺܝ̣ܫ ܟܺܐܦܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܚܰܒܝ̣ܒ ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܟܕ ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܚܕܰܥܣܪ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܰܒܥܐ ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܪܝܢ: ܥܢ̣ܰܕ ܒܝܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܕܚܰܫܐ: ܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܒܐܕܪ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܠܗ̄ «539» ܘܐܶܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܕܰܝܪܐ ܡܰܕܢܚܝܬܐ ܀

 

 

 

 

 

ܣܐ: ܝܘܚܢܢ ܕܒܝܬ ܝܚܝܕܝ̈ܐ

 

«ܬܬܩܠܘ-ܬܬܩܢܕ 459-639»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܝ̣ܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܥܰܠܗܝ ܫܶܠܡܬ݀ ܓܰܒܝܘܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܘܰܕܡܰܥܪܒܐ: ܕܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܒܬܰܠܥܕܐ ܩܰܣܛܪܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܟܚ̄ ܒܐܒ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܩܠܘ̄ «639» ܒܗ̇ ܒܬܠܥܕܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܛܰܪܣܘܣ. ܘܟܕ ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܫܒܬܥܣܪ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܥܶܣܪܐ ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܝܐ: ܫܟ̣ܶܒ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܠܬܐ ܒܬܡܘܙ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܢܕ̄ «459» ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܕܰܝܪܐ ܪܰܒܬܐ ܕܬܰܠܥܕܐ ܒܓܘܪܢܐ ܕܚܰܣܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܀

 

 

 

 

 

ܣܒ: ܐܝܐܘܢܝܣ ܐܘ ܝܘܚܢܢ: ܙ

 

«ܬܬܩܢܕ-ܬܬܩܢܙ 759-459»

 

 

 

ܗܢܐ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܶܣܛܘܢܐ ܕܩܘܪܙܚܝܠ ܕܥܠ ܥܘܦܪܝܢ ܢܰܗܪܐ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܒܫܬܥܣܪ ܒܬܡܘܙ ܫܢܰܬ݀ ܬܫܰܥܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥ ܒܬܰܠܥܕܐ ܩܰܣܛܪܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܩܠܘܢܝ̣ܩܝ ܘܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܬܐ. ܘܰܐܣ̣ܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܣܪܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܚܰܪܬܗ ܕܟܢܘܢ ܕܫܢܬ݀ ܬܬܩܢܙ̄ «759» ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܕܕܠܟ ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܣܓ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ: ܓ

 

«ܬܬܩܢܚ-ܬܬܩܣܐ 169-859»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܟܚ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܢܚ̄ «859» ܒܬܰܠܥܕܐ ܩܰܣܛܪܐ ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܝܥܩܘܒ ܕܩܠܘܢܝ̣ܩܝ ܘܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܬܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܡܢܝܐ ܘܰܥܢ̣ܕ ܬܪܝܢ ܒܚܙܝܪܢ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܣܐ̄ «169». ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܒܓܘܪܢܐ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܪܘܡܐܢܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܀

 

 

 

 

 

ܣܕ: ܐܒܪܗܡ

 

«ܬܬܩܣܒ-ܬܬܩܣܓ 369-269»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܬܪܥܝܠ ܕܰܒܫܘܠܛܢܐ ܕܚܠܒ ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܒܬܰܠܥܕܐ ܩܰܣܛܪܐ ܟܗ̄ ܒܐܝܪ ܫܢܰܬ݀ «269» ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܐܝܘܒ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܙܘܓܡܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܪܝ ܐܰܒܪܗܡ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܟܠܗܘܢ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܡܶܬܕܰܒܪ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܬܫܡܶܫܬܗ ܠܐ ܚܰܠܦ ܫܡܶܗ ܘܠܐ ܠܒܘܫܶܗ ܘܠܐ ܡܶܐܟܘܠܬܗ ܘܠܐ ܪܟܶܒ ܥܠ ܣܰܪܓܐ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܰܪܕܝ̣ܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܡܶܬܐܠܨ ܗܘܐ ܥܠ ܪܟܘܒܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܕܰܚܡܪܐ ܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܗܘܐ ܡܠܐܶ ܥܶܕܢܐ. ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܪܝ ܐܰܢܣܛܐܣ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܩܝ̣ܣܘܢ ܗܝ ܕܰܒܟܘܪܐ ܕܓܪܡܢܝ̣ܩܝ. ܘܗܘ ܐܰܣܪܰܚ ܠܪܒܗ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܚܠܒ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫ ܒܟܘܪܗܢܐ: ܠܘܬܗ ܕܪܰܒܗ ܐܶܙܠ. ܘܬܡܢ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܘܶܐܬܛܰܝܒܘ ܒܥܘܢܕܢܗ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡܰܐܬܝܢ ܘܟܶܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܝܰܪ̈ܚܐ ܬܶܫܥܐ ܘܝܰܘ̈ܡܐ ܬܫܥܐ. ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܠܩܘܪܝܩܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܫܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܫܟ̣ܒ ܒܝܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ ܐܰܪܒܥܐ ܒܐܕܪ ܫܢܬ݀ ܬܬܩܣܓ̄ «369» ܀

 

 

 

 

 

 

 

ܣܗ: ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚ ܕܣܪܝܓܬܗ

 

«ܬܬܩܣܗ-ܬܬܩܦܘ 689-569»

 

 

 

ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܬܪܥܝܠ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܡܛܠ ܣܰܓܝܐܘܬ ܡܣܰܪܩܘܬܗ ܐܶܬܟܰܢܝ ܕܰܣܪܝ̣ܓܬܗ. ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܒܟܦܪ ܢܝܒܘ ܩܪܺܝ̣ܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܣܪܘܓ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܬܶܫܥܐ ܒܬܡܘܙ ܕܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܣܗ̄ «569» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܕܰܣܪܘܓ. ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܟܕ ܬܘܒ ܐܫܬܠܛܘ ܝܰܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܰܐ. ܘܡܰܠܟܐ ܢܺܝ̣ܩܘܦܘܪܘܣ ܚ̣ܙܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܰܡܬܰܪܥܐ ܘܚܰܪܝ̣ܒܐ: ܫܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ: ܐܶܫܬܘܕܝ̣ ܠܗ ܕܐܶܢ ܥ̇ܡܪ ܒܗܠܝܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܘܰܡܟ̣ܰܢܫ ܥܡܘܪ̈ܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܗܢܙܝܛ ܘܠܩܠܝ̣ܣܘܪܐ ܢܬܰܚܶܡ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܰܠܙܘܢܝܗܝ ܐܰܘ ܠܥܰܡܗ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܶܐܨܛܒܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܥܶܙܩܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܥܰܠ ܗܟܢ. ܘܶܐܫܟ̣ܚ ܕܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܒܐܪܝܬ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܩܪܝܪ̈ܐ. ܘܫܰܪܝ̣ ܕܢܶܒܢܶܐ ܬܡܢ ܗܰܝܟܠܐ ܘܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܬܟܰܗܢ ܟܠܗ ܗܰܘ ܐܰܬܪܐ ܒܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܝܰܘ̈ܢܝܐ ܢܟܝ̈ܠܐ: ܚܣ̣ܰܡܘ ܒܗ ܒܛܘܒܬܢܐ ܘܓܰܪܓܘܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܘܰܗܦ̣ܟ ܒܫܘܘܕܝܗ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܘܒܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ ܘܥܰܡܗ ܐܰܪܒܥܐ: ܬܐܘܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܕܡܰܪܥܰܫ. ܘܣܰܪܓܝ̣ܣ ܕܐܘܦܘܡܝܰܐ. ܘܝܰܥܩܘܒ ܕܣܰܝܡܢܕܘ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܩܝܕܘܢܝܐ ܗܰܘ ܕܘܐܢܘܟܣܐ ܗܘܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܪܫܝ̣ܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܢ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܪܝܢ ܝܰܪ̈ܚܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܠܐ ܡܶܨܝܢ ܕܰܢܚܰܝܒܘܢ ܐܶܢܘܢ: ܐܰܛܶܐܢܘ ܠܡܰܠܟܐ ܘܰܛܪܘܢܐܝܬ ܡܰܠ̣ܠ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܐܰܘ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܠܬܘܕܺܝ̣ܬܰܢ ܘܺܐܝ̣ܩܪ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܥ̇ܦܝܢ ܐ̱ܢܬܘܢ. ܐܰܘ ܠܟܣܘܪܝܐ ܬܶܫܬܕܘܢ. ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܦܰܢܝ̣ܘ. ܕܰܠܥܠܡ ܠܐ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢܢ: ܦܩ̣ܰܕ ܘܶܐܬܚܒܶܫܘ. ܗܝܕܝܢ ܟܺܐܢܘܬܐ ܐܶܬܬܥܺܝ̣ܪܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܡܰܠܟܐ ܢܺܝ̣ܩܘܦܘܪܘܣ. ܘܒܬܪ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܝܢ ܕܰܚܒܫ ܠܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܗܠܝܢ: ܐܶܬܩܛܶܠ ܢܺܝ̣ܩܘܦܘܪܘܣ ܡ̣ܢ ܫܘܡܘܫܝ̣ܓ: ܘܶܐܫܬܪܝ̣ܘ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܬܰܠܡܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܰܟܣܘܪܝܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܬܘܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܬ ܘܫܰܟܠܠܗ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܣܛ̄ «969» ܘܒܗ ܝ̣ܬܒ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܬܫܰܥܡܐܐ ܘܰܬܡܢܺܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ ܕܒܗ̇ ܥܢ̣ܰܕ. ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ. ܘܒܗ ܒܕܰܝܪܐ ܥܗܝ̣ܕܐ ܐܶܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܰܣ̣ܪܚ ܕܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܪܰܒܥܝ̣ܢ ܘܫܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܪܰܗܛܐ ܀

 

 

 

ܣܘ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܠܥܙܪ ܨܠܚܝܐ: ܓ

 

«ܬܬܩܦܙ-ܐܓ 3001-789»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܠܥܙܪ ܕܰܝܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ ܕܫܓܪ̈ܐ. ܐܶܬܬܰܣܪܚ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܩܛܝܢܝ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܓܝܚܢ ܒܰܫܢܬ݀ ܬܬܩܦܙ̄ «789» ܒܝܘܡ ܚܰܡܫܐ ܚܕ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܘܰܐܘܣܦ ܘܫܰܟܠܠܗ ܘܗܰܕܪܶܗ ܘܡܛܠ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܦܩܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ: ܚܓ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܐܰܓܰܐܦܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܩܝܕܘܢܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܒܰܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܗܘ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܬܠܬ. ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܓܰܒܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܠܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܪ ܩܝܩܝ ܗܰܘ ܕܰܐܗܓܰܪ. ܟܶܢ ܬܒ ܘܣ̣ܡ ܡܺܐܡܪܐ ܚܢܺܝ̣ܓܐ. ܘܰܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ  ܛܒܝ̣ܒܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܕܚܰܕܬ ܠܟܬܝܒܬܐ ܣܛܰܪܢܓܶܠܝܬܐ ܕܒܶܛܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܕܰܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܣܓܺܝ̣ܘ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܘܚܰܟܝ̣̈ܡܐ ܘܰܡܠܝ̈ܠܐ. ܘܶܐܬܚܣ̣ܶܡܘ ܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܢܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܫܰܒܥܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܶܫܬܕܰܪܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܒܰܫܓܘ̈ܫܝܶܐ ܫܰܠ̣ܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܟܰܢܫ ܘܰܦܪܫ ܩܶܪ̈ܝܢܐ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܺܝܬܩܰܝ̈ܐܣ ܗܢܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܥܕܬܐ. ܘܣܰܓܝ ܝ̣ܨܶܦ ܒܓܘܒܝܗܘܢ ܠܣܟܐ ܕܛܰܥܡܐ ܘܛܘ̈ܟܣܐ ܀       

 

ܣܙ: ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܕܘܢ

 

«ܐܕ-ܐܠܐ 1301-4001»

 

 

 

ܗܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܫܢܰܬ݀ ܬܬܩܡܕ̄ «449». ܘܶܐܬܪܰܒܝ ܒܢܰܟܦܘܬܐ. ܘܒܪ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܠܒܶܫ ܐܶܣܟܡܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܪܰܗܛܐ ܒܶܠܥܕ ܡܰܦܣܢܘܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܘܗܝ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܡܶܬܠܙܶܙ ܡܶܢܗܘܢ: ܣܠ̣ܶܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܢܚ̣ܶܬ ܥܡ̣ܰܪ ܒܰܫܩܝ̣ܦܐ ܚܕ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ ܘܶܐܫܬܟܢܰܬ݀ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܡܶܬܛܰܒܒ ܫܡܶܗ ܬܡܢ: ܐܰܫܩ̣ܶܠ ܠܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ. ܘܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܝܘܬܗ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܨܰܠܚܝܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܰܚܕܐ ܫܰܘܝܘܬ ܢܫܰܡܬܐ: ܐܶܨܛܒܝ̣ܘ ܕܗܘ ܢܶܗܘܐ ܪܥܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܘܕܰܥ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܒܓܶܠܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗܝ ܩܪܝܬܗ ܝܰܗ̣ܒ ܢܰܦܫܗ. ܘܡܛܠ ܕܰܥܕܰܟܝ̣ܠ ܐܦܠܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܡܰܣܪܚ ܗܘܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܕܟܘܙ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܬܐ ܟܗܢܝ̈ܬܐ: ܒܰܐܪܒܥܐ ܒܬܡܘܙ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܡܫܰܡܫܢܐ. ܘܒܬܪ ܝܰܘܡܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܘܰܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܐܪܒܥ ܕܡܪܢ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܒܪ ܫܬܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܦܛܪܘܣ ܕܚܪܢ. ܘܟܕ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܡܶܬܕܰܒܪ ܗܘܐ: ܠܦܘܪܢܣܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܠܡܢܝ̈ܐ ܒܗܝ ܕܠܐ ܡܢܰܣܝ ܗܘܐ ܒܗܘܢ: ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܣܘܢܩܠܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܪܝܐ ܕܰܫܡܗ ܕܰܘܝܕ ܐܰܓܥܠ ܗܰܘ ܕܐܦ ܒܥܕ̈ܬܐ ܘܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܫܘ̈ܚܛܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܥܒ̣ܰܕ. ܘܟܕ ܙܰܒܢܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܰܫܒܥ ܫܢ̈ܝܐ ܩ̣ܡ ܒܪܝ̣ܫܐ ܗ̣ܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܫܰܒܥܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܣܪܚ. ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܢܺܝ̣ܩܝ̣ܦܘܪ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܘܢܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝܢܝ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܪ ܣܟܘܠܐ ܕܡܰܠܟܐ ܪܘܡܢܘܣ. ܘܶܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ ܘܶܐܟܠ ܩܰܪ̈ܨܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܕܠܡ ܡܰܛܥܐ ܐܦ ܒܝܰܘ̈ܢܝܐ. ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܢ̇ܓܕ. ܘܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܘܶܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܢܘܪܣܘܒܘܪܓܝ ܩܪܝܛܝܣ ܕܢܶܐܚܘܕ ܠܪܺܝ̣ܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܰܢܫܰܕܪܝ̣ܘܗܝ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ. ܘܟܕ ܨܒ̣ܐ ܩܪܝܛܝܣ ܕܢܰܥܪܩܺܝ̣ܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܒܰܐܪܝܕ ܗܘܐ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܶܐܬܐܠܨ ܘܶܐܙܠ ܥܡ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܡܰܠܟܐ ܡܙܰܝܢ̈ܐ. ܒܗܝ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܠܦܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܺܝ̣ܬ ܬܡܢ. ܘܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩܝ̣ܢ ܕܢܶܬܕܒܰܪ. ܒܰܕܓܘܢ ܐܶܬܥܰܬܕܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܩܪܒܐ. ܘܰܨܦܰܚ̣ܘ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܒܰܐܪܝܕ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܩܪܝ̣ܛܝܣ. ܬܘܰܗ ܘܰܩܪܝ̣ܛܝܣ ܐܶܡ̣ܪ ܪܰܟܝ̣ܟܐܝܬ. ܠܐ ܬܶܫܬܓܶܫ ܐܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܛܠ ܕܡܰܠܟܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ ܦܩ̣ܰܕ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܢܰܣܒܘܗܝ ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܰܒܢܘܪܐ ܝ̇ܩܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܫ̇ܚܕܝ̣ܢ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܢܶܫܒܩܘܢܝܗܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܬܘܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܦܶܨܚܐ ܘܓܶܪܡܬ݀ ܠܗ̇ ܕܢܺܐܙܠ: ܐܠܨܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܐܦ ܠܛܠܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܢܰܣܪܚ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ. ܦܣܝ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܰܒܪܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܩܐܡ ܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܕܝܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܥܰܡܗ ܫܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܩܰܫܝ̈ܫܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ. ܘܰܒܟܣܗ ܕܰܚܙܝ̣ܪܢ ܫܢܰܬ݀ ܐܠܦ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܬܫܥ: ܥܰܠ̣ܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ. ܘܗܰܘ ܠܝ̣ܛܐ ܝܰܘܢܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܐܰܦܩ ܩܕܡܘܗܝ ܟܪܘܙܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܝܢ ܒܝܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܠܬܝܫܐ ܣ̇ܓܕܝ̣ܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܕܰܟܡܐ ܪ̈ܘܩܐ ܙܠܰܚ̣ܘ ܒܰܐܦܝ̈ܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ. ܘܰܟܡܐ ܥܰܦܪܐ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܫ̣ܕܰܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܶܓܪ̈ܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܡܺܐܡܪ. ܘܟܕ ܐܶܬܛܝܰܒܘ ܩܕܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܐܶܡ̣ܪ ܗܰܘ ܠܝ̣ܛܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܰܘܢܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܕܠܐ ܬܥܰܩܒ ܥܰܡܗܘܢ ܡܛܠ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ: ܒܗܝ ܕܣܰܓܝ ܡܢܰܦܩܝܢ ܒܰܕܪܫܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܢܶܫܐܠܘܢ. ܘܟܕ ܫܶܐܠܘ ܕܡܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ. ܐܰܦܩ̣ܘ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܢ ܬܪܝܢ ܟܶܪ̈ܟܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ ܝܰܘܢܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܦܬܰܚܘ ܠܟܶܪ̈ܟܐ ܘܰܩܪܘ ܒܗܘܢ ܩܰܠܝ̣ܠ: ܐܶܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܐܰܝܬܺܝ̣ܢܟܘܢ ܕܢܺܐܠܦ ܡܶܢܟܘܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܕܢܰܠܦܟܘܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܚܰܠܦܝ̣ܢܢ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܩ̣ܡ ܗܰܘ ܠܝ̣ܛܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܬܘܕܺܝ̣ܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܡܰܣܠܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܡܚܝܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܦܰܟܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܬܢܐ ܐܰܗܦ̣ܟ ܠܗ ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܙܥ̣ܘ ܘܟܶܪܝܬ݀ ܠܗܘܢ ܘܕܰܡ̣ܰܥܘ. ܘܰܫܒ̣ܩܘ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܟܕ ܪܛܢܝ̣ܢ ܘܰܐܦܩ ܐܦ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܝܢܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܰܩܪܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܐܰܘܬܒܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐܠܝܐ ܕܣܰܝܡܢܕܘ. ܘܒܬܪ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ: ܚ̣ܙܰܘ ܕܠܐ ܣܟ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܒܰܠܚܘܕ ܕܠܐ ܬܰܪܡܘܢ ܡܶܫܚܐ ܒܰܩܨܬܐ. ܘܠܐ ܬܨܘܪܘܢ ܨܠܝ̣ܒܐ ܒܰܚܕܐ ܨܶܒܥܐ ܐܶܠܐ ܒܰܬܪܝܢ: ܘܟܕ ܡܶܬܦܰܪܣܝ̣ܢ ܕܰܒܩܰܠܝ̣ܠ ܩܰܠܝ̣ܠ ܢܶܓܢܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܶܬܪܰܦܝ̣ܘ. ܚܒ̣ܰܫܘ ܐܶܢܘܢ ܟܠ ܬܪܝܢ ܒܰܚܕܐ ܕܘܟܐ. ܥܕܰܡܐ ܠܬܫܪܝܢ ܒܬܰܫܢܝ̣ܩܐ ܪܰܒܐ. ܘܫܰܕܪ ܗܰܘ ܠܝ̣ܛܐ ܢܝܩܝܦܘܪ ܡܫܰܕܠ ܠܟܠܚܕ ܠܰܣܛܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܘܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝܢܝ ܘܡܘܫܐ ܕܚܶܣܢܐ ܘܺܐܝ̣ܣܚܩ ܕܥܶܪܩܐ ܐܶܬܬܛܥܝ̣ܘ. ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܰܐܘܒܠܗ̇ ܠܡܰܠܟܐ ܗ̣ܘ ܢܝܩܝܦܘܪ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܶܐܢ ܬܰܓܪ ܪܘܚܐ ܘܠܐ ܬܫܰܡܪ ܐܶܢܘܢ ܒܰܥܓܠ ܟܠܗܘܢ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܐܶܢ ܬܫܰܠܡ: ܝ̇ܗܒܝ̣ܢܢ ܠܟ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣. ܕܶܐܢܐ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܒܰܐܪܥܐ ܘܒܰܫܡܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܦܣܶܩ ܣܰܒܪܗܘܢ ܡܶܢܗ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܡܰܠܟܐ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܐܝܘܣ ܕܒܰܬܚܘܡܐ ܕܒܘܪܓܰܪ̈ܝܐ. ܘܬܡܢ ܟܰܬܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܰܪܒܥ ܘܰܥܢ̣ܰܕ ܬܪܝܢ ܒܰܫܒܛ. ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܰܚܕܐ. ܘܶܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܝ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܐܝܘܐܢܝ. ܗܰܘ ܕܰܢܦ̣ܩ ܠܣܘܪܝܐ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܥܰܡܗ ܠܟܶܪܟܐ ܕܰܟܬܒ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܩܕܡ ܥܘܢܕܢܗ. ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܟܦ̣ܪܘ ܒܗ. ܕܶܐܢ ܢܬܘܒܘܢ ܢܶܬܩܰܒܠܘܢ ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܫܬܕܰܪ ܠܐܟܣܘܪܝܐ: ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܩܕܡ ܦܘܠܘܛܝ̣ܢ ܕܡܰܠܟܐ ܘܰܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܝܰܗ̣ܒܘ ܗܘܰܘ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܠܢܝܩܝܦܘܪ ܫܠ̣ܚ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܘܚܰܕܬܐܝܬ ܐܰܥܡ̣ܕ. ܘܰܗܘܰܘ ܓܘ̈ܚܟܐ ܠܫܺܐܕ̈ܐ. ܕܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܡܶܚܕܐ ܒܬܐܪܬܐ ܡܰܪܝ̣ܪܬܐ ܦܩ̣ܰܥ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܪܩܘ ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܣܘܪܝܰܐ. ܘܒܰܬܝܒܘܬܐ ܫܰܠ̣ܡܘ ܚܰܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܪܝ ܐܶܠܝܐ ܕܣܰܝܡܢܕܘ ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܘܣܒܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܟܕ ܙܟܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܕܪܫܐ. ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܰܦܠܛܝ̣ܢ ܪܰܓܡܘܗܝ ܘܩܰܛܠܘܗܝ. ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܚܕܬ: ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܘܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܬܠܦܛܪܝܩ ܒܡܰܘܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܢܦ̣ܰܩ ܘܰܦܢ̣ܐ ܠܟܘܪܣܝܶܗ ܒܬܘܕܺܝ̣ܬܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܣܚ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܕ ܕܗܘ ܝܚܝܐ

 

«ܐܠܒ-ܐܡܒ 2401-2301»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܰܒܕܘܢ ܒܰܐܟܣܘܪܝܐ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܛܐܡܢܝܢ ܩܪܺܝ̣ܬܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܝܰܚܝܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܠܥܙܪ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܬܰܢܓܰܘ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܕܬ݀ ܠܚܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܘܰܥܡ̣ܪܘ ܒܗ̇ ܕܰܝܪ̈ܝܝܗܘܢ ܘܡܶܬܩܰܪܝܐ ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܐܢܓܘܢܰܟ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܕܺܝ̣ܡܛ ܕܒܗ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܐܰܒܪܗܡ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܢ̣ܐ ܗܰܝܟܠܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܶܫܘ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܕܰܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܐܰܘܕܰܥܘ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܬܠܒܟ ܘܢܶܫܬܰܕܪ. ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܣܰܪܗܶܒܘ ܐܰܥܒܪܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ. ܘܶܐܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܘܪܗܝܐ ܘܪܰܥܝܶܗ ܕܰܟܫܝ̣ܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ: ܘܠܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܗ ܘܰܡܛܰܝܒܘܬܗ ܐܶܬܬܰܣܪܚ. ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܢܝܐ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ̣ܘ ܠܡܰܘܕܥܘ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܣܒ̣ܪ ܕܰܒܡܶܫܬܰܥܠܝܢܘܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܣܥܪܘܗ̇ ܠܗܕܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܢܝ̣ ܠܰܡܟܰܪܙܘܬܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟܐ. ܟܕ ܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܐܰܟܡܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܠܥܠ. ܗܝܕܝܢ ܠܒ̣ܶܫ ܠܒܘܫܐ ܫܚܝ̣ܡܐ: ܘܰܐܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܰܟܣܢܝ̈ܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܡܰܘܨܠ. ܘܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܡܰܢ̣ܥ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ ܘܶܐܙܠ ܠܥܕܬܐ. ܘܰܗܘܐ ܬܡܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܘܰܐܥ̣ܠܗ ܠܘܬܗ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܘܫܰܐܠܗ ܕܡ̇ܢ ܗܘ ܘܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܗ. ܘܗܘ ܚܰܘܝ̣ ܕܕܰܝܪܝܐ ܗܘ ܐܰܟܣܢܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܓܝ̣ܚܢ ܘܰܨܒ̣ܐ ܕܢܶܚܙܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܗܘܐ ܬܡܢ ܐܰܝܟ ܝܰܪܚܐ ܚܕ. ܟܕ ܡܫܰܡ̣ܫ ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܘܰܡܟܰܗܢ ܘܪܰܚܡܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܗ. ܟܕ ܐܶܬܒܩܝ̣ ܒܢܺܝ̣ܚܘܬܗ ܘܰܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܗ ܘܰܒܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܰܢܣܝ̣ܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܕܰܐܪܡܠܬ ܗܘܬ݀ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܪ̈ܰܒܝܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܗ̇ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܚܰܘܝ̣ ܡܶܫܬܰܐܠܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܰܦܝ̣ܣܗ ܣܰܓܝ ܘܠܐ ܐܰܫܠ̣ܡ: ܐܰܣܪܗ ܒܟܶܠܝܢܐ ܩܰܫܝܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܪܝܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܬܦܝ̣ܣ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܣܰܝܒܪ ܕܰܢܥܺܝ̣ܩܝ̣ܘܗܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ: ܓܠܐ ܢܰܦܫܗ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܐܶܢ̇ܐ ܐ̱ܢܐ ܝܚܝܰܐ ܬܠܡܝ̣ܕܟܘܢ. ܗܰܘ ܕܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܟܘܢ ܐܰܩܝ̣ܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܘܗܐ ܐܶܬܝ̇ܬ ܕܰܬܨܰܠܘܢ ܥܠܝ ܘܡܶܕܡ ܕܬܺܐܡܪܘܢ ܠܝ̣ ܐܶܥ̇ܒܶܕ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܰܡܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܡܰܗ ܘܬܰܘܝ̣ܪܐ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܫܥܬܐ ܚܕܐ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܫܬܰܪܪ̈ܝ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܶܗ: ܐܰܪܝ̣ܡ ܩܠܗ ܒܰܒܟܬܐ ܘܰܢܦ̣ܠ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܚ̣ܕ ܝܰܡܝܢܶܗ ܘܰܡܢܰܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܫܐܠ ܫܘܒܩܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܝ̣ܨܶܦ ܘܛܰܝܒ ܪ̈ܟܘܒܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܚ̇ܫܚܝ̣ܢ. ܘܩܡ ܐܶܬ̣ܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܨܶܝܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܗܘ ܡܰܟܪܙ ܗܘܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܠܗ ܩܪܰܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܰܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܬܪܥܝ̣ ܬܘܒ ܗܘ ܚܰܣܝܐ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܟܪܙܶܗ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܗܦ̣ܰܟ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܡ̣ܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܗܘܬ݀ ܐܰܡܝ̣ܕ ܟܘܪܣܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܬܡܢ ܘܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܕܰܒܡܶܪܕܐ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܣܰܪ ܘܰܐܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܠܬܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܬܰܪܬܝܢ: ܚܕܰܥܣܪ ܒܐܕܪ ܝܰܪܚܐ. ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ ܒܓܰܒܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܀

 

 

 

ܣܛ: ܝܘܚܢܢ ܝ ܕܗܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ

 

ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܒܕܘܢ

 

«ܐܡܚ-ܐܢܙ 7501-8401»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܝܰܚܝܐ: ܘܶܐܣܬܰܦܩ ܟܘܪܣܝܐ ܐܰܝܟ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ: ܣܥܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܐ ܠܟܘܪܣܝܐ: ܟܕ ܡܫܰܚܛܝ̣ܢ ܠܩܢܘ̈ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܛܰܢܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܫܰܪܟܐ: ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܰܬܠܬܐ ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܓܒܝ̣ܬܐ. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܥܘܗܕܢܐ ܪܰܒܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܰܝܪܝܐ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܒܰܪܓܐܓܝ ܕܰܒܟܘܪܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܰܪ ܐܚܐ ܗܰܘ ܕܒܶܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܥܰܒܕܘܢ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ܘ: ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣: ܐܶܠܐ ܥܪܰܩܘ ܐܶܙܠ ܠܐܬܪܐ ܕܕܠܝܟ. ܘܶܐܙܠܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܬܡܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܥܪܰܩ ܘܶܐܙܠ ܘܶܐܬܛܰܫܝ̣ ܒܚܰܩ̈ܠܬܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܶܢܘܢ ܟܪܝ̣ܟܝ̣ܢ ܠܡܶܫܟܚܘܢܝܗܝ ܝ̣ܬܒܘ ܥܠ ܝܕ ܢܰܗܪܐ ܘܰܫܒ̣ܩܘ ܩܶܢܝܢ̈ܐ ܕܢܶܪܥܘܢ. ܘܶܐܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܡܪ̈ܐ ܐܶܙܠ ܠܡܶܪܥܐ ܘܰܡܛܐ ܠܐܝܟܐ ܕܗܘ ܛܘܒܢܐ ܡܛܰܫܰܝ ܘܩ̣ܡ ܡ̣ܢ ܬܡܢ. ܘܗܘ ܟܕ ܡܚܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܺܐܦܐ: ܠܐ ܐܶܙܠ: ܐܶܠܐ ܐܰܩ̣ܦ ܢ̇ܥܪ ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܩܠܗ ܪܘܰܙܘ: ܕܶܐܒܕ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܛܘܒܢܐ ܕܐܬ̇ܝܢ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܢܰܗܪܐ ܕܢܶܬܛܰܫܐ ܒܓܘ ܥܶܣܒܐ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܢܚ̣ܶܬ ܚܡܪܐ ܒܬܪܗ ܠܡܰܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܕܢܰܝܬܘܢ ܚܡܪܐ: ܐܶܫܟܰܚܘ ܛܘܒܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܚܕܺܝ̣ܘ. ܘܠܰܒܟܘܗܝ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܘܒܗ̇ ܒܦܪܙܡܢܝ ܐܰܣܪܚܘܗܝ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܪܺܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܠܝܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܙܘܓܡܐ ܥܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܟܪܫܢܐ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܩܘܪܘܣ ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝܘܣ ܕܚܪܢ. ܘܰܐܒܪܗܡ ܕܫܡܝ̣ܫܛ ܘܒܰܣܝ̣ܠ ܕܚܕܬ ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܕܠܝܟ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܝܘܚܢܢ ܒܫܶܡ ܕܕܗ. ܘܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܥܒ̣ܰܕ ܩܘܡܗ ܘܬܰܪܨ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܣܥ̣ܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܩܪܝ̣ܚܐܝܬ ܐܰܡ̣ܪܰܚܘ: ܟܠܢܐܝܬ ܫ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܡܢܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܥܶܣܪܐ. ܘܰܐܣ̣ܪܚ ܬܠܬܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܐܡܝ̣ܕ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܫܒܥ ܒܝܘܡ ܫܰܒܬܐ. ܐܰܪܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܕܐܝܪ. ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܓܰܒܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܀

 

 

 

ܥ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܕ ܕܗܘ ܝܚܝܐ

 

«ܐܢܚ-ܐܣܓ 3601-8501»

 

 

 

ܟܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܢ̣ܰܕ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܰܓܒ̣ܘ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܫܡܝ̣ܫܛ ܕܗ̣ܘ ܝܰܚܝܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܒ̣ܰܩ ܗܘܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ: ܘܰܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ ܕܫܓܪ̈ܐ ܥܒ̣ܰܕ ܠܗ ܟܰܘܫܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܦܪܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܬܡܢܐ ܡ̄. ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܕܝܢ ܐܶܬܟܫ̣ܶܠܘ ܒܗ ܥܠ ܕܰܕܠܐ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܡܶܢܝܢܐ ܒܰܛܢܢܐ. ܘܰܥܨܘ ܠܝܶܫܘܥ ܟܬܘܒܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܢܩܠܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܬܰܪܒܝ̣ܬܗ. ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܪܰܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܠܰܚܕܕ̈ܐ ܒܓܘ̣ܢܝܐ ܐܪܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܥܠ ܕܶܐܬܬܰܣܪܚ ܗܢܐ ܒܬܪܗ ܟܕ ܗܘ ܚܰܝ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܪ ܫܘܫܰܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܨܒܝܢ ܕܒܝܬ ܝܰܚܝܐ ܕܢܰܦܩܘܢ ܠܫܰܪܒܐ: ܩܰܒ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܕܰܢܒܰܛܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܫܶܠܝܐ ܟܰܕ ܥ̇ܢܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒܬܐ. ܘܶܐܫܬܰܪܪ ܚܝܝܐ. ܘܟܕ ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܚܰܡܫ ܘܦܶܠܓܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܫܒܰܬܥܣܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܪܕܘܦܝܐ ܡ̣ܢ ܟܰܠܩܝܕܘ̈ܢܝܐ ܥܠ ܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܫܘܒܚܐ ܕܡܰܪܝ̣ܪ ܘܰܩܫܶܐ ܣܰܓܝ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܚܰܢܦ̈ܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܰܙܒܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܗܘ ܚܝܝܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗ ܘܶܐܬܚܒܶܫܘ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܒܕܘܟܘܣ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܚܰܡܫܐ ܝܰܪ̈ܚܐ. ܘܟܢ ܐܰܦ̣ܩܘ ܐܶܢܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܝܐ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܥܶܪܩܐ: ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܶܐܬܬܰܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ ܕܫܓܪ̈ܐ. ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܶܫܬܝܢ ܘܰܬܠܬ. ܘܠܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܰܪ ܚܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܰܒܪܐ ܪܰܕܝܐ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܝܰܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ: ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܘܬܐܘܡܐ ܚܰܪܩܠܝܐ. ܘܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܘܰܓܪܰܡܛܝ̣ܩܝ̣ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܶܚܡܐ ܒܰܒܢ̈ܝ ܕܪܗ. ܦܫܝ̣ܛܐ ܕܝܢ ܘܬܰܡܝ̣ܡܐ ܘܰܡܪܰܚܡܢܐ ܘܰܡܣܰܪܩܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܒܐܬ ܗܘܐ ܒܩܶܠܝܬܗ: ܠܗ ܠܗܢܐ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܫܰܐܠܘܗܝ ܡܛܠ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ: ܦܰܢܝ̣ ܕܝܢ ܒܰܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܡܶܠ̣ܬܐ ܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܣܪ ܠܐ ܡܶܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܰܪܝܡ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܶܬܬܰܘܕܐ ܚܕ. ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܫܘܶܐ ܡܰ̇ܢ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܰܐ ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܘܬܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܕܝܢ ܠܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܐܢܫܘܬܐ. ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܶܠ̣ܬܐ ܕܰܡܒܰܣܪ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܢܛܝ̣ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘܣܝܝܐ ܕܗܠܝܢ ܡܶܢܗܝܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܘܰܡܪܰܟܒ ܗܰܘ ܚܕ. ܠܐ ܕܝܢ ܚ̣ܰܫ ܗܦܘܟܝܐ ܐܰܘ ܒܘܠܒܠܐ ܚܣ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܒܚܰܕܬܘܰܬ ܦܣܩܐ ܡܰܠܦܝ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܘܡܰܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܘܨܶܒܝܢ̈ܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܬܬܙܝ̣ܥ̈ܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ: ܚܰܝܒܘܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܰܐܝܘܣ ܕܡܰܩܕܘܢܝܰܐ. ܘܦ̣ܫ ܬܡܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܟܕ ܡܶܬܩܰܦܚ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܝ̣ܛܘܬܐ ܐܦ ܠܦܘܠܚܢ ܚܰܩ̈ܠܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܥܕܰܡܐ ܕܡܝ̣ܬ ܡܰܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܘܩܐܣ. ܘܶܐܫܬܪܝ̣ܘ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܢܦ̣ܰܩ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܺܝ̣ܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܶܗ ܀

 

 

 

ܥܐ: ܝܘܚܢܢ ܝܐ ܒܪ ܫܘܫܢ

 

«ܐܣܕ-ܐܥܓ 3701-4601»

 

 

 

ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܘܫܢ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܒܪ ܬܰܪܒܝ̣ܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܣܘܢܩܠܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܐܶܬܦܛܪܰܟ ܩܰܕܡܝܬ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܰܛܠ ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܒܫܶܠܝܐ. ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܕܝܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܝܰܚܝܐ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܝ ܕܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܘܒܰܚܕܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܪܰܘ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ  ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ: ܒܪ ܫܘܫܰܢ. ܓܰܒܪܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܰܣܦܝ̣ܪ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܰܡܠܝ̣ܠܝ̈ܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܠܝ̣ܨܬܐ ܕܰܡܣܰܪܩܘܬܐ ܚܘܺܝ̣ܚܐܝܬ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܐܶܠܐ ܐܰܘܕܝ̣ ܕܣܰܓܝ ܐܶܬܬܘ̣ܝ ܒܗܝ ܕܰܫܠܡ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܘܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܐܶܬܥܨܝ: ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܐܶܬܬܦܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܥܒ̣ܰܕܘ ܠܗ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܶܫܬܝܢ ܘܰܐܪܒܥ ܡ̄ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܰܝ: ܥܶܣܪܝܢ ܘܰܐܪܒܥܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܬ̣ܰܒ ܘܬܰܚܡ ܕܢܶܬܢܰܛܪܘܢ ܡܶܢܗ ܘܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܠܗܠܝܢ ܕܟܕ ܩܪܰܘ ܘܰܫܡ̣ܥܘ: ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܐܶܬܟܫܶܠܘ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕܺܝ̣ܘ. ܘܚܰܡܫܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܪ̈ܦܰܝܐ ܩܰܬܪܣ. ܘܰܐܣܪܚ ܚܠܦܝܗܘܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܘܰܣܗܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܚܰܠܦ ܥܝܕ̈ܘܗܝ ܐܶܠܐ ܡܥܰܨܪ ܗܘܐ ܦܰܓܪܗ ܒܨܰܘܡܐ ܘܫܰܗܪ̈ܐ ܩܫܰܝ̈ܐ. ܘܪܶܓܠܐܝܬ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܠܐܐ ܗܘܐ ܒܡܰܪܕܺܝ̣ܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܠ ܚܡܪܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܗܘܐ ܡܠܐܶ ܥܶܕܢܐ. ܘܰܒܥܶܕ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܰܡܗ ܡܦܰܩܕ ܗܘܐ. ܕܟܠ ܕܰܡܚܝ̣ܠ ܢܶܪܟܒ. ܘܗܘ ܛܘܒܬܢܐ ܟܕ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܦܫܝ̣ܛܘܬܐ ܘܰܒܟܠܗ̇ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܠܶܒܢܝܬܐ. ܠܐ ܣܟ ܒܛܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܬܝ̣ܒܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܦ ܒܡܰܪܕܝ̣ܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܒܥܶܕܢܐ ܝ̇ܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܢܝܚܬܐ: ܗܘ ܟܬܒ ܗܘܐ. ܘܰܡܠܗ̇ ܠܬܐܒܝܠ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܟܶܪ̈ܟܐ ܘܡܰܪ̈ܬܝܢܘܬܐ. ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܕܰܟܬ̣ܒ: ܥܒ̣ܰܕ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܘܠܡ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܐܺܝ̣ܣܚܩ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܐܶܢܘܢ ܒܰܟܬܒܐ ܚܕ. ܕܰܒܣܰܝܒܘܬܗ ܟܰܬܒܗ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܰܩܕܡ ܕܰܢܫܰܡܠܝ̣ܘܗܝ: ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܒܐܡܝ̣ܕ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܒܓܘܪܢܐ ܕܫܝ̣ܫܐ ܕܨܶܝܕ ܩܰܒܪܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܰܒܗ ܘܰܡܪܰܒܝܢܗ: ܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܠܬ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܫܰܥ. ܘܰܐܣ̣ܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܝܙ̄ ܟܕ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܢܶܟܠܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܀

 

 

 

 

 

ܥܒ: ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܓ ܪܒܒܝܬܐ

 

«ܐܥܕ-ܐܥܘ 6701-4701»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܘܫܢ. ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܘܰܒܝܕ ܠܐ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܚܕ. ܫܪܶܟܘ ܠܘܬ ܗܝ ܕܬܘܒ ܢܶܬܚܰܫܚܘܢ ܒܦܶܣ̈ܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܫܡܐ ܕܥܰܒܕܘܢ ܐ̱ܢܫ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܓܐܓܝ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܪ ܥܰܒܕܘܢ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܪܰܕܝܐ ܘܣܦܩܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ. ܘܰܫܡܐ ܕܒܰܐܣܝ̣ܠ ܕܰܝܪܝܐ ܪܰܒܒܰܝܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܣܶܠܩܬ݀ ܦܶܣܬܐ ܠܒܰܐܣܝܠ ܚܕܺܝ̣ܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܗܝ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܒܕܘܢ ܡܛܠ ܦܰܟܢܘܬܗ: ܐܰܝܟ ܗܝ ܕܰܟܬܝ̣ܒܐ. ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܓܰܒܪܐ ܦܰܟܢܐ. ܒܰܐܣܝ̣ܠ ܕܝܢ ܟܘܠܢܐܝܬ ܐܶܫܬܐܠ ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܠܕܰܩܢܗ ܦܣ̣ܰܩ. ܐܰܟܡܢ ܕܟܕ ܗܘܐ ܒܗ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܢܶܟܝܢܐ ܢܶܫܒܩܘܢܝܗܝ. ܚ̇ܐܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܪܰܒܘܬܗ̇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬܗ ܘܢܺܝ̣ܚܘܬܗ ܘܰܦܫܝ̣ܛܘܬ ܙܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܐܦܢ ܦܣ̣ܰܩ ܕܰܩܢܗ. ܘܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܥܕ̄ ܡ̄ «4701» ܬܪܝܢ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܒܚܰܢܣܡܰܢܨܘܪ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܶܠܓܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܡܝܦܪܩܛ ܡܕܺܝ̣ܢܬ ܣܗܕ̈ܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܥܘ̄ «6701». ܬܡܢ ܒܥܕܬܐ ܐܶܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ. ܐܰܣܪܚ ܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܠܝܘܚܢܢ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܶܐܣܦܩܘ̈ܦܐ ܫܰܒܥܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܥܰܒܕܘܢ ܗܘ ܕܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܒܦܶܣܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܣܝܡܢܕܘ ܀

 

 

 

 

 

ܥܓ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܗ ܕܗܘ ܠܥܙܪ

 

«ܐܥܙ-ܐܥܛ 9701-7701»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܒܣܝ̣ܠܠܝܘܣ. ܬܘܒ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܘܫܶܡܥܘܢ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܘܶܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܰܫܡܝ̣ܫܛ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܫܰܪܟܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܕܒܰܓܒܝ̣ܬܐ ܗܝ ܕܦܶܣ̈ܐ: ܠܥܰܒܕܘܢ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܦܶܨܬܐ. ܘܪܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܛܰܠܡܗ ܘܚܰܦܝ̣ ܠܫܡܗ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ: ܠܐ ܗܰܝܡ̣ܶܢܘ ܠܡܶܠܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܗܝ ܕܪܝ̣ܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܥܰܒ̣ܕܗ̇ ܗܘܐ ܠܰܓܒܝ̣ܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܗܘܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܕܰܓܠܘܬܐ ܐܶܣܬܒܪܰܬ݀ ܡܶܠܬ ܚܰܫܢ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܢ̇ܦܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܩܰܪܣܢܘܬܗ ܕܥܰܒܕܘܢ: ܠܐ ܣܟ ܡܶܨܛܒܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܥܰܒܕܘܢ ܫ̣ܕܐ ܠܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܢܗ ܘܫܰܚ̣ܶܕ ܠܦܝܠܪܛܘܣ ܐܰܪܡܢܝܐ ܪܝ̣ܫ ܚܰܝܠܐ. ܘܗܘ ܠܒܰܟ ܥܶܣܪܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܣܛܪ. ܘܰܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܠܥܰܒܕܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܝܕܝܢ ܝܰܗ̣ܒ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܠܦܝܠܪܛܘܣ ܘܶܐܬܦܰܠܛܘ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܐܦ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܐܠܘܨ ܐܶܢܘܢ ܡܛܠ ܥܰܒܕܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ.

 

ܗܝ ܕܝܢ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܚܰܬܝ̣ܬܐ ܘܫܠܡܐ ܠܡܰܕܥܐ: ܗܕܐ ܗܝ. ܕܓܰܒܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܥܰܒܕܘܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܘܕܫܡܝ̣ܫܛ. ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܪܥܝ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܡܶܠܬܗܘܢ: ܐܰܦܝ̣ܣܘ ܠܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܘܒܰܕܩܘܗܝ ܐܦ ܠܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܠܦܘܬ ܫܘܠܛܢܗ: ܒܥ̣ܐ ܫܘܥܒܕ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ: ܐܦܢ ܒܝܰܕ ܫܘܚܕܐ ܐܰܦܝ̣ܣܗ ܠܪܰܒ ܚܝܠܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܚܶܕܘ. ܒܬܪ ܦܘܪܥܢ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܠܪܺܝ̣ܫ ܟܠ ܚܕ ܐܶܫܬܒܶܩܘ. ܟܕ ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܕܠܐ ܢܶܬܐܠܨܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܥܰܒܕܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܓܰܒܝܘܬܗܘܢ ܘܰܒܫܰܠܡܘܬܗܘܢ: ܡܰܠܘܢ ܒܝܰܕ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܚܰܫܢ̈ܐ.

 

ܘܒܬܪ ܕܶܐܬܦܰܠܛܘ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܦܝܠܪܛܘܣ. ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܘܰܩܪܘ ܠܠܥܙܪ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܠܢܐܝܬ ܐܶܫܬܐܠ ܘܰܐܚܪܶܡ ܗܘ ܠܗ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܫܬܠܛ ܥܰܒܕܘܢ ܥܠ ܥܕܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܩܰܒ̣ܠܘ ܕܢܶܛܥܢܘܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܚܶܪ̈ܡܐ. ܘܰܥܨܘ ܠܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܫܰܠܝ̈ܛܐ ܘܠܗ ܠܦܝܠܪܛܘܣ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܫܘܠܡ  ܨܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢܰܬ݀ ܐܥܙ̄ «7701» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܬܰܓܪܝ̣ܬ: ܘܰܒܥ̣ܘ ܡܶܢܗ ܕܰܢܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܝܘܡ ܚܰܡܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܡܛܠ ܕܝܶܒܫܬ ܝܰܡܝ̣ܢܗ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܥܢ̣ܰܕ ܕܝܢ ܒܚܰܢܣܡܰܢܨܘܪ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܥܚ̄ «8701» ܬܪܝܢ ܒܟܘܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܶܬܩܒܰܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܀

 

 

 

ܥܕ: ܐܝܘܐܢܝܣ «ܝܘܚܢܢ ܝܒ»

 

«ܐܦܘ-ܐܦܚ 8801-6801»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܗܝܕܝܢ ܥܰܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ ܫܰܪܝ̣ ܡܶܙܕܪܟܠ ܘܒܐܶܙ ܠܥܕܬܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܫܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܰܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ. ܘܩܰܬܪܣܘܗܝ ܠܥܰܒܕܘܢ ܐܰܝܟ ܗܪܛܝ̣ܩܐ ܘܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܕܗܘ ܝܘܚܢܢ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ ܕܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܟܪܫܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝ̣ܣ ܒܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܫܢܰܬ݀ ܐܦܘ̄ «6801» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܶܠܓܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܰܡܫܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܦܚ̄ «8801» ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܒ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܘܢܺܝ̣ܚܐ ܘܰܦܫܝ̣ܛܐ ܀

 

 

 

ܥܗ: ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܘ ܕܗܘ ܡܪܩܘܣ

 

«ܐܦܚ-ܐܨ 0901-8801»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܩ̣ܡ ܬܘܒ ܡܰܪܚܐ ܥܰܒܕܘܢ: ܘܰܡܚܰܝܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗܝ ܓܒܝ̣ܬܗ. ܒܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܗܐ ܡܶܬܓܒܶܝܢ ܘܡܶܬܬܣܪܚܝ̣ܢ: ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܗܐ ܡܝܬܝ̣ܢ. ܘܗܘ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܡܰܪܚܐܝܬ ܕܠܝ̣ ܠܡ ܫܒ̣ܰܩܘ ܕܺܐܝ̇ܬܝ ܡܰܒܘܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܘܶܐܙܠܘ ܚܦ̣ܰܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘ̈ܒܐ ܪ̈ܥܝ̣ܥܶܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܠܡܶܩܒܐ ܡܰܝ̈ܐ. ܘܰܐܡ̣ܪܰܚ ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܩܰܬܪܣܐ ܐܰܪܒܥܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܬܠܚܡܕܘܢ ܘܐܒܕܘܟܘܣ ܕܥܶܪܩܐ. ܘܺܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܩܘܪܝ̣ܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ «ܗܘ ܕܰܗܓܰܪ» ܘܰܒܥܩܬܐ ܠܐ ܡܶܣܬܝܒܪܢܝ̣ܬܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܥܕܰܡܐ ܠܦܣܩ ܣܰܒܪܐ ܡܛܰܘ: ܡܛܠ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܙܶܥܪܰܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܥܠ ܥܕܬܐ ܣܥܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܝܰܕ ܡܰܪܩܘܣ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܒܐܪܝܕ: ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܥܘܬܪܐ ܡܰܫܛܝܢܐ ܕܚܰܟܝ̣̈ܡܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܥܕܬܐ ܕܰܒܠܝ̣ܠܝ̣ܢ ܛܶܟܣ̈ܝܗ̇ ܒܝܰܕ ܣܥܝܐ ܕܥܰܒܕܘܢ: ܣܥ̣ܐ ܐܦ ܗܘ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܦܝܠܪܛܘܣ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ: ܬܪܝܢ ܡܶܢܗ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܦܚ̄ «8801» ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܐܰܣܠܝ̣ܘ ܠܡܰܪܩܘܣ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܒܕܘܢ. ܘܒܬܪ ܕܰܗܘܬ݀ ܥܕܬܐ ܒܰܒܠܝ̣ܠܘܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܓܒ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܒܝ̣ܫ̈ܢ ܠܗܝ ܕܡܐܟܐ: ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܠܡܰܪܩܘܣ ܕܠܐ ܢܶܫܬܠܛ ܥܰܒܕܘܢ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܝܰܕ ܡܦܝ̣ܣܢܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܶܐܙܕܰܕܩܰܬ݀ ܠܗ ܢܨܺܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܰܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܘܫܒܢ ܡܰܕܢܚܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܰܒܥܐ: ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܣܪܐ ܘܡܝ̣ܬ ܫܢܰܬ݀  ܐܠܦ ܘܬܫܥܝܢ ܡ̄ «0901»: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܪܢܘܩܐ ܕܰܒܟܘܪܐ. ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܗܰܘ ܕܰܐܚܕܘܗ̇ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܒܬܪܟܢ ܀

 

ܥܘ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܗ ܐܒܘܠܐܦܪܓ ܒܪ ܟܡܪ̈ܐ

 

«ܐܨ-ܐܩܟܛ 9211-0901»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܡܰܪܩܘܣ: ܬܘܒ ܫܘܰܪ ܥܰܒܕܘܢ ܠܡܶܚܛܰܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܩܪܐܡܝܣ ܩܰܣܛܪܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܦܶܣ̈ܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܦܶܣܬܐ ܕܰܐܒܘ ܐܠܦܰܪܓ ܕܰܝܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܕܒܺܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܐܺܝ̣ܬܗܘܝ ܗܘܐ: ܡܢ̣ ܫܰܪܒܬܐ ܗܢܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܟܰܡܪ̈ܐ. ܬܰܪܒܝ̣ܬܗ ܕܝܢ ܘܝܘܠܦܢܗ ܒܡܺܝ̣ܠܛܝ̣ܢܝ. ܘܬܘܠܡܕܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܰܥܗܝ̣ܕ: ܠܘܬ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܘܕܝܢܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣. ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܶܫܠܡ ܡܛܠ ܫܓܘܫܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܘܢ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܣܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܟܶܠܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܬܚܶܝܬ ܦܣܩ̈ܐ ܬܫܥܐ ܝܰܪ̈ܚܐ: ܐܶܬܥܨܝ̣ܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܒܺܐܝܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ ܕܓܰܒܪܐܝܠ ܝܰܘܢܝܐ ܐܺܝ̣ܓܡܘܢܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܰܒܪܘܗܝ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܪܰܗܛܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܺܝ̣ܫܗ ܕܟܢܘܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܨ̄ «0901». ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܠܒܛܪܝܩ. ܥܰܒܕܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܪܗܶܛ ܠܘܬ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܪ̈ܺܝ̣ܟܘܢܶܐ. ܐܶܢ ܢܒܰܛܠ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܘܰܢܩܝ̣ܡܺܝ̣ܘܗܝ. ܘܓܰܒܪܐܝܠ ܡܛܠ ܕܰܡܣܰܟܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܡܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܢ̣ܶܚܙܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܕܗ̣ܘ ܐܰܩܝ̣ܡܗ. ܕܰܚܩ̣ܗ ܠܥܰܒܕܘܢ. ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܥܒ̣ܰܕ ܣܘܟܝܗ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐܶܬܥܨ̣ܝ ܘܰܗܘܐ ܘܠܐ ܡܰܫܶܦ ܠܡܶܫܚܰܕ. ܐܶܬܟܫܶܠ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝܗ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܕܪܬܗ ܢܦ̣ܰܩ ܗܘ ܓܰܒܪܐܝܠ ܠܐܘܪܥܶܗ: ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟ ܡܶܢܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ. ܡܛܠ ܕܰܡܥܩ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܕܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܩܪܝܗܝ. ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܰܢܒܰܪܟܝ̣ܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܘܢܝܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܚܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܐܶܬܚܰܡܬ ܓܰܒܪܐܝܠ ܘܡܶܚܕܐ ܦܩ̣ܰܕ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܙܢܝ̣ܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܨܰܥܪܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩ̣ܰܕ ܡܶܚܕܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ̈ܝ ܥܕ̈ܬܐ ܘܰܒܛܶܠܘ ܢܩܘ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܚܒܘܫܝܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܢ̣ܫܘ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܠܓܰܒܪܐܝܠ ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܗ̄ «5901» ܬܫܪܝܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܡܰܟܬܒܢܐ ܐܰܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܘܟܬܗ ܣܰܥܝ̣ܕ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܟܗ̄ ܒܐܝܪ ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܡܰܣܪܚܢܘܬܗ ܒܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ. ܐܶܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܓܰܒܪܐܝܠ ܝܰܘܢܝܐ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܛܠܘܡܐܝܬ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܛܠ ܕܰܠܩܘܒܠܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܰܒܕܘܢ ܡܪܘܕܐ ܐܶܬܐܠܨ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܡ̣ܢ ܟܠܝ̣ܦܗ ܐܰܒܘܓܥܦܪ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܘܟܕ ܗܦ̣ܰܟ ܡ̣ܢ ܒܰܓܕܕ ܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ. ܡܝ̣ܬ ܥܰܒܕܘܢ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܘ̄ «6901» ܘܦܰܩ̣ܕ ܕܰܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܢܶܬܩܒܰܪ: ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܬܕܺܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܥܠ ܕܰܐܣܟ̣ܶܠ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܰܢ̣ܫ ܐܰܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܠܰܘܝܶܗ ܘܚܰܣܝܶܗ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܐܦܢ ܐܰܙܕܟܝ̣ ܒܪܶܚܡܰܬ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܐܶܠܐ ܒܬܘܕܺܝ̣ܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܥܢ̣ܰܕ. ܘܟܕ ܒܬܪ ܩܶܛܠܐ ܕܒܰܪ ܨܰܒܘܢܝ ܐܰܪܡܠܰܬ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܥܶܠܬ ܚܰܪܝ̣ܒܘܬܗ̇ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܠܚܰܪܬܐ ܐܰܥܒ̣ܪ ܠܗ̇ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܰܒܗ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܓܘܒܘܣ ܕܗܘ ܒܪ ܡܰܘܕܝܢܐ. ܘܚܰܕܬ ܒܗ̇ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܰܣܪܰܚ ܠܐܘܪܗܝ ܠܐܰܒܘܓܰܐܠܒ ܒܰܪ ܨܰܒܘܢܝ ܐܰܚܘܗܝ ܕܣܰܥܝ̣ܕ ܗܰܘ ܕܐܦܢ ܠܦܘܬ ܝܰܕܥ̈ܬܗ: ܥܰܝܢܐ ܗܘܐ ܕܟܠܗ ܕܪܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܒܗܝ ܡ̣ܢ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܠܶܒܢܝܬܐ ܡܣܰܪܩ ܗܘܐ: ܒܬܪ ܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ ܒܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ̣ ܗܘܐ ܒܶܝܬ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܘܥܡܐ ܘܦܰܣ̣ܩܗ. ܩܡ̈ܠܐܐ ܠܡ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܟܕ ܢܦ̣ܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܥܰܒܕܘܢ: ܐܰܫܟܶܢ ܗܘܐ ܐܶܢܘܢ ܒܐܘܪܗܝ ܥܠ ܕܰܗܒܐ ܡܶܕܡ. ܘܟܕ ܡܶܬܬܣܪܰܚ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܝܰܗ̣ܒ ܗܘܐ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܕܶܐܢ ܠܐ ܢܫܰܕܪ ܐܶܢܘܢ: ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܕܰܢܫܰܡ̣ܫ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܐܘܪܗܝ ܐܶܬܥܰܠܠ ܕܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܬܠܘܢ: ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܝܟ ܕܡܕܰܓܠ ܒܫܘܘܕܝܗ ܫܰܕܪ ܦܰܣ̣ܩܗ. ܘܗܰܘ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܟܶܠܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܨܶܒܝܢܗ ܟܠܐ ܐܶܢܘܢ. ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܝܢ ܐܶܬܦܰܠܓܘ ܠܬܪܝܢ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܚܰܡܬܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܡܚܰܝܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܣܥܝܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܫܛܐ ܘܰܐܣܪܰܚ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ. ܘܰܐܚܝ̣ܕܐ ܦܪܰܢܓܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܥܰܕܪ ܗܘܐ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܫܰܕܪ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܥܡ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ: ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܛܠܬܗ ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠ. ܘܐܦ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܥܡܗ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܢܦ̣ܰܠܘ ܥܠ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܡ̣ܪܘ: ܠܐ ܡܪܺܝ̣ܡܝ̣ܢܢ ܐܰܦ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܨܰܠܐ ܐܰܢܬ ܥܠ ܚܰܣܝܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܩܰܒ̣ܠ ܡܶܢܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܰܠܘܢ ܘܰܠܣܒܐ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܪ ܡܰܘܕܝܢܐ ܫܪܐ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܥܠ ܕܰܡܥܰܕܪ ܗܘܐ ܠܐܰܒܘܓܰܐܠܒ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ. ܒܬܪ ܕܰܗܘܐ ܒܗ̇ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܐܥܬܪܗ̇ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܰܐܣܪܰܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܠܝ̣ܫܥ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܒܐܪܝܕ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܣܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܚܰܪܬܐ ܡܛܠ ܕܶܐܬܚܙܝ̣ ܪܚܡ ܫܶܩܝܐ ܕܚܰܡܪܐ. ܥܒ̣ܰܕ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܥܒܕܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܘܐ ܠܬܡܗܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܰܣܪܰܚ ܐܶܢܘܢ ܬܶܢܝܢܘܬ: ܡܛܠ ܕܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܐܰܣܪܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܥܒ̣ܰܕ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܡܶܢܗ ܕܐܒܘܓܐܠܒ ܐܶܬܬܣܪܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܥܰܩ̣ܒ ܥܠ ܡܫܰܡܫܢܘܬܗܘܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܐܶܢܘܢ ܩܰܫܝ̈ܫܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܗܘܐ ܥܘܩܒܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܐܰܣܪܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܘܰܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܕܢܰܣܪܚ ܐܶܢܘܢ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܒܬܪ ܩܰܫܝ̣ܫܘܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܬ݀: ܘܕܶܐܢ ܡܫܰܡܫܢܘܬܗܘܢ ܡܩܰܒܠܬܐ ܗܝ ܐܦ ܩܰܫܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡܩܰܒܠܬܐ ܗܘܬ݀. ܘܶܐܢ ܗܝ ܫܪܝܐ ܗܘܬ ܐܦ ܩܰܫܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ ܒܰܛܝ̣ܠܬܐ ܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܢܐ ܢܶܥܒܶܕ: ܬܰܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܕܒܶܠܥܕ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܰܗܘܰܐ ܥܰܡܗܘܢ: ܠܐ ܢܟܰܗܢܘܢ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܐܦܠܐ ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܫܪܐ ܠܗ̇ ܠܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ. ܡܢܐ ܓܶܝܪ ܡܰܗܢܝܐ ܡܫܰܡܫܢܘܬܐ ܕܚܕ ܠܐܚܪܢܐ. ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܕܰܘܝ̣ܕ ܕܰܒܟܘܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܰܩܒ̣ܰܠ ܥܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܰܓܝ ܒܺܝܫܐܝܬ. ܘܗܘ ܫܰܕܪ ܐܰܘܒܠܗ ܠܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܒܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣ ܕܣܰܓܝ ܡܶܕܡ ܚܰܝܒ. ܘܬܰܪܓܡܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܡ̣ܪ ܕܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܣܰܓܝ ܕܰܗܒܐ ܚܰܝܒ ܠܝ̣. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܦܰܪ̈ܢܓܝܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܕܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܘܢ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܘܠܘ ܕܦܛܪܘܣ. ܐܶܠܐ ܘܐܦܢ ܐܰܢܬܘܢ ܒܕܰܗܒܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝ̣ܢ ܐܰܢܬܘܢ ܒܰܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܟܘܢ. ܚܫܘܒ ܕܝܘܡܢܐ ܥܶܣܪܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܝܶܗ̇ܒܶܬ ܠܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܕܶܐܬܓܰܘܣ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܰܣܘܪܝܐ ܫܪܐ ܐܰܢܬ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܦܰܢܝܘ. ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܠܗ ܟܰܪܛܰܝܣܐ ܕܢܶܟܬܘܒ ܠܒܪ ܨܰܒܘܢܝ. ܘܡ̣ܢ ܚܶܡܬܗ ܚܪ ܒܒܰܪ ܨܰܒܘܢܝ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܚܙܺܝ̣ ܠܐܝܟܐ ܐܰܝܬܝ̣ܬܢܝ. ܘܗܰܘ ܕܘܝܐ ܠܐ ܫܬܶܩ. ܐܶܠܐ ܦܰܢܝ̣ ܡܰܪܚܐܝܬ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܐܶܢܗܘ ܕܶܐܢܐ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܐܺܝ̇ܬܝ ܘܐܦ ܐܰܢܬ ܐܒܘܐܠܦܪܓ ܐܰܢܬ. ܘܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬ ܠܐ ܡܛܰܟܣܘܬܐ ܐܰܦܩܬ ܘܰܫܕܐ ܠܟܰܪܛܰܝܣܐ. ܘܰܦܫ̣ܰܛ ܨܰܘܪܗ ܘܶܐܡܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܐܦܢ ܬܶܦܣܘܩ ܪܺܝ̣ܫܝ: ܠܐ ܫ̇ܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܢܐ. ܘܰܪܓܰܙܘ ܦܰܪ̈ܢܓܝܐ ܘܦܰܩ̣ܕܘ ܕܰܢܢܰܓܕܘܢܝܗܝ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐ̱ܢܫ ܣܒܐ ܦܰܪܢܓܝܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܕܐܦܢ ܗܢܐ ܕܘܝܐ ܫܘܶܐ ܠܡܰܚܘ̈ܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܢ ܠܐ ܙܕܩ ܕܰܒܓܘ ܥܕܬܐ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܢܶܬܚܰܫܚ. ܘܗܟܢܐ ܐܠܗܐ ܣܰܬܪ ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܩ̣ܪܐ ܠܘܬܗ ܠܥܰܒܕܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܐܘܪܗܝܐ ܦ̣ܝܠܠܘܣܘܦܐ ܟܰܠܩܝ̣ܕܘܢܝܐ ܪܚܡܗ. ܘܗܘ ܐܶܙܠ ܐܰܘܒܠ ܕܫܢ̈ܐ ܫܦܝ̣̈ܥܐ ܠܪܘܓܠ ܡܪܗ̇ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܕܰܝܪܗ. ܘܡܛܠ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ ܦܩ̣ܰܕ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܕܠܐ ܢܶܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܶܦܘܩ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܕܩܰܢܩܪܬ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܪ ܩܪܝܐ ܪܘܥܡܐ ܡܛܠ ܕܪ̈ܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܘܚܰܩ̈ܠܬܐ. ܘܦܰܣ̣ܩܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܝܣܚܩ. ܘܗܘ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܡܛܠ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܗܘ ܥܠ ܫܰܠܝ̣ܛܐ: ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܫܰܕܪ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܩܰܒ̣ܠ: ܦܩ̣ܰܕ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܦܘܩ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܐܝܟ ܕܒܰܚܒܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܐܶܬܐܠܨ ܫܠ̣ܰܚ ܠܓܘܣܠܝ ܡܪܗ̇ ܕܐܘܪܗܝ ܕܢܶܫܐܠܝ̣ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܗܟܢܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܫܰܒ̣ܩܗ. ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܫܠܡܗ ܕܓܘܣܠܝ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܣܠ̣ܶܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܩܰܫܝ̣ ܦܣܩ̈ܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܘܒܰܛܠ ܠܥܕܬܐ ܕܒܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܛܠ ܕܒܪ ܨܰܒܘܢܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܶܬܥܝܰܕܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܰܥܡܕܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܣܰܓܝ ܐܶܣܬܓܦܰܬ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܶܪܝܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܥܡ ܬܠܬܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܒܪ ܡܰܘܕܝܢܐ ܕܰܐܦܩ̣ܗ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܗܰܘ ܕܚܰܡܫܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܡ̣ܫ ܪܺܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܕܰܦܣ̣ܰܩ ܐܶܢܘܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܫܦ̣ܰܪ ܠܗܘܢ ܝܰܨܪܗ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠ: ܡܝ̣ܬܘ ܗܠܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ: ܘܠܐ ܫܪܐ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܟܶܠܝܢ̈ܐ. ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܘܬ ܚܰܣܝ̣ܪܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܫܰܪܝ ܒܩܘܪܒܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܕܰܡܛܐ ܠܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܡܶܢܫܶܠܝ ܐܶܬܕܰܘܕ ܘܶܐܫܬܓܢܺܝ̣ ܦܰܪܨܘܦܗ ܘܶܐܙܠ ܗܰܘܢܗ ܘܰܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܚܰܣܝܐ ܕܓܰܪܓܪ ܫܰܡܠܝ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܬܚܰܝܠ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܚܰܣܝܐ ܠܣܓܝܣܬܐܢ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܐ ܗܘܐ ܟܕ ܪܡܶܐ. ܡܛܐ ܥܶܕܢ ܫܘܢܝܗ ܘܰܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܬܡܢܝܐ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܩܟܒ̄ «9211» ܒܥܶܕܢܐ ܕܬܠܬ ܫܥ̈ܝ̣ܢ ܥܢ̣ܰܕ ܘܶܐܬܠܘܝ̣ ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܡܢܐ ܫܢܰܝ̈ܐ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܡܘܫܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܰܓܪܝܬ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܫܬܝܢ ܘܚܕ. ܘܡܛܠ ܕܣܰܓܝ̣ ܩܰܫܝܐܝܬ ܕܰܒܪܗ̇ ܠܥܕܬܐ: ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܗܘܐ ܡܶܢܗ ܠܢܘܓܪܐ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܫܬܪܐ ܗܘܐ: ܙܺܝ̣ܥ ܗܘܐ ܘܰܕܚܝ̣ܠ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܘܰܣܛܪ ܡ̣ܢ ܚܰܫܐ ܕܝܰܨܪܐ: ܒܟܠܗܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܡܨܰܒܬ ܗܘܐ. ܡܰܠܟܐܝܬ ܐܶܬܕܰܒܪ. ܘܐܦ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܒܪ ܨܰܒܘܢܝ ܟܕ ܛܒܐ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܛܐ ܗܘܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܠܘܘܝܶܗ. ܘܒܗ̇ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܟܕ ܩܐܡ ܒܠܰܥ ܘܰܢܦ̣ܠ ܘܛܰܥܢܘܗܝ ܠܩܶܠܝܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܬܚܰܝܠ ܘܩ̣ܡ ܕܢܺܐܙܠ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܡܶܬܟܢܫܐ ܗܘܬ ܒܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܫܡܝ̣ܫܛ: ܢܦ̣ܰܠ ܡ̣ܢ ܪܟܘܒܐ. ܘܛܰܥܢܘܗܝ ܘܰܐܗܦܟܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܡܝ̣ܬ ܟܕ ܠܐ ܫܪܶܐ ܡ̣ܢ ܟܶܠܝܢܐ. ܒܙܰܒܢܗ ܕܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ: ܗܘܐ ܫܘܪܝ ܒܶܢܝܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܦܣܩܝ̣ܢ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ: ܗܝ ܕܰܒܩܢܘܢܗ̇ ܡܬܰܚܡ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܶܨܒܘܢ. ܟܰܪ̈ܡܐ ܘܠܐ ܚܰܩ̈ܠܐ ܘܠܐ ܟܘܪ̈ܐ ܕܕܶܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܶܐܫܬܘܺܝ̣ܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܠܓܶܠܝܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܒܰܘ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܒܢ̈ܝ ܨܰܒܘܢܝ ܕܰܢܩܰܬܪܣܘܢ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܦܣܩܝ̣ܢ. ܐܰܟܡܢ ܕܗܶܪܣܝܣ ܕܰܡܨܰܠܝܢܐ ܟܰܣܝܐ ܒܗܘܢ: ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܠܐ ܫܠ̣ܶܡ ܠܗܘܢ ܀

 

 

 

ܥܙ: ܝܘܚܢܢ  ܝܒ ܡܘܕܝܢܐ

 

«ܐܩܟܛ-ܐܩܠܙ 7311-9211»

 

 

 

ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܦܶܣ̈ܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܓܒܝ̣ܬܐ ܠܡܰܘܕܝܢܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܕܰܝܘܪ ܕܰܒܟܘܪܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܘܰܒܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܕܰܗܘܐ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܶܐܙܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܠܒܫܪ ܒܰܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܕܓܘܣܠܝ ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܝܘܡܐ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܚ ܗܘܐ ܡܰܘܕܝܢܐ ܫܒܬܥܣܪ ܒܰܫܒܛ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܒܰܫܒܬܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܰܘܡܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܩܟܛ̄ «9211» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܟܕ ܓܘܣܠܝ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܒܬܫܡܶܫܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܫ̣ܪܐ ܠܐܒܘܓܐܠܒ ܡ̣ܢ ܟܶܠܝܢܗ. ܘܫܰܕܪܗ ܠܫܪܝܐ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܒܠܘܘܝܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܪܰܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܠܡܺܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܒܡܰܒܘܓ: ܠܐ ܩܰܒܠܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܶܢܕܪܐܘܣ: ܥܰܠ ܗܝ ܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܥܘܡܪܐ ܟܰܢ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܰܬܪܣܗ. ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܠܐ ܫܰܘܝܐ ܗܘܬ  ܠܩܰܬܪܣܝ̣ܣ. ܐܶܠܐ ܠܫܶܪܝܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܰܠܬܘܪܨܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܒܪ ܐܰܢܕܪܐܘܣ: ܡ̣ܢ ܦܪܙܡܐܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܥܰܬܝ̣ܪ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢܐ: ܘܰܡܫܰܠܛܐ ܒܡܶܠܬܐ: ܘܪܰܕܝܐ ܒܣܦܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܪܪܐ ܠܟܠܗ ܕܪܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝ̣ܬܐ ܥܒܝ̣ܕ ܗܘܐ: ܘܦܘܡܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܠܘܩܒܰܠ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܰܐܒܣܝ̣ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣ ܕܢܶܫܐܠ ܫܘܒܩܢܐ: ܡܶܢܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܶܬܪܫܶܐ ܗܘܐ. ܘܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܕܟܕ ܢܦܩ ܡ̣ܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܘܐܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܡܶܙܕܰܪܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܰܕܪܫܐ ܡܶܬܟܰܫܦܝ̣ܢ ܠܗ ܕܢܶܦܢܐ ܠܪܥܝܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܕ ܠܐ ܫܶܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܐܰܩܝ̣ܡ ܒܕܘܟܬܗ ܠܒܪ ܬܘܪܟܝܐ. ܘܰܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܡܰܒܘܓ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܒܺܝ̣ܫܝ̣ܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܶܬܬܘܝ̣. ܘܐܦ ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܟܕ ܚܙܐ ܕܠܝܬ ܣܟ ܡܰ̇ܢ ܕܰܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܶܬܬܘܝ̣ ܘܫܶܐܠ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܕܝ̣ ܒܗ ܣܰܓܝ ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܘܚܰܣܝܗ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܟܘܪܣܝܶܗ. ܐܦ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܕܗܘ ܒܪ ܫܘܡܢܐ. ܟܕ ܐܶܬܩܰܬܪܣ ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܐܶܬܟܫܶܠ ܐܰܟܡܢ ܕܠܘ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܶܬܦܰܪܣܝ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܶܐܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܝ̣ܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܦܣ̇ܩܝ̣ܢ ܘܺܝ̣ܬܒ ܬܡܢ ܒܫܶܠܝܐ. ܘܥܰܒܕܗ̇ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܝ̣ܫܘܡ ܟܘܪܣܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܚܠܦ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܰܣܝܠ̣ܠܝ̣ܘܣ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܟܕ ܗܦ̣ܰܟ ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܠܡܰܒܘܓ: ܐܰܗܦ̣ܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܦ ܠܒܪ ܫܘܡܢܐ ܠܟܝ̣ܫܘܡ ܒܬܪ ܕܶܐܬܬܰܟܣܢܰܢ ܚܰܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܒܦܣܩܝ̣ܢ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܥܢ̣ܰܕ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܐܶܠܝ̣ܫܥ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܐܰܡܝ̣ܢ ܒܩܶܠܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܓܝܚܢ: ܓܰܒܪܐ ܡܨܰܢܥܐ ܡܛܠ ܙܢܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܬܐ ܘܰܕܦܘܪ̈ܢܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܰܕ ܦܫܺܝ̣ܛܘܬܗ: ܡܶܬܢܓܶܕ ܗܘܐ ܒܬܪ ܡܶܠܟܐ ܚܰܫܢܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܟܕ ܗܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܶܫܬܠܛ ܥܠ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܠܟܠ ܡܶܬܬܰܝܬܐ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܕܢܶܬܬܰܣܪܚ ܗܘܐ. ܣܬܪ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܦܫܬ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܕܠܐ ܪܥܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܟܬܒܘ ܫܰܠܡܘܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ ܠܪܰܒܢ ܝܫܘܥ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܒܪ ܩܛܪܗ ܡܶܢܗ̇ ܕܰܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܫܰܕܪܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܗܰܘ ܕܓܝ̣ܚܢ ܕܝܢ ܒܠ̣ܰܥ ܒܰܚܣܡܐ ܐܰܥܒ̣ܶܕ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܦܣܩ̈ܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܠܝܶܫܘܥ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܰܪܝܬ݀ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܦܣܩ̈ܐ ܥܠ ܒܺܐܡܐ. ܩܪܶܒ ܗܘܐ ܣܒܐ ܗܕܺܝ̣ܪܐ ܪܰܒܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܰܡܫܢܐ ܗܢܐ ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܟܠ ܡܶܕܡ ܕܡ̣ܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܶܬܦܩܶܕ. ܡܩܰܒܠܐ ܗܘ ܥܠ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܘܶܐܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܒܰܝܬܗ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܠ̣ܣ ܠܡܰܟܝ̣ܟܘܬܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܟܬ̣ܰܒ ܠܗ ܨܠܘܬܐ. ܘܦ̣ܫ ܣܘܥܪܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܐܝܠܘܠ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܩܠܙ̄ «7311» ܒܕܰܝܪܐ ܕܕܰܘܝ̣ܕ. ܘܒܗ̇ ܐܶܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܡܢܐ. ܘܐܰܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܪܰܥܣܪ ܕܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝܣ ܕܐܛܢܗ ܒܪ ܐܰܪܝ̣ܟܐ ܐܘܪܗܝܐ ܗܘ ܕܶܐܫܬܒܝ̣ ܥܡ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܺܝ̣ܠܗ ܡ̣ܢ ܫܰܒܝ̈ܐ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܩܠܘ̄ «6311» ܕܡܪܢ܀

 

 

 

ܥܚ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܘ ܝܫܘܥ ܒܪ ܩܛܪܗ

 

«ܐܩܠܛ-ܐܩܣܘ 6611-9311»

 

 

 

ܟܕ ܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܪܺܝ̣ܫܐ ܓܰܘܢܝܐ ܫܒܺܝ̣ܩܐ ܗܘܬ݀ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ: ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܒ̈ܐ ܟܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܘܰܡܚܰܦܛܝ̣ܢ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܛܰܝܒܘ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ: ܗܰܘ ܕܓܰܪܓܰܪ. ܘܗܰܘ ܕܨܶܡܚܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܗܘ ܕܓܝ̣ܚܢ: ܕܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܬܰܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܙܘܕܩܐ، ܘܚܰܬܡܗ ܒܛܰܒܥܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܛܪܘܢܐܝܬ ܐܶܫܬܠܛ ܥܠ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܗܠܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܒܰܠܚܘܕܰܝܗܘܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܦܣ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪܘ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܫܡܐ ܕܪܰܒܢ ܝܫܘܥ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܩܛܪܗ. ܘܕܰܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܫܡܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܝܶܫܘܥ: ܫܰܕܪܘ ܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܬܪܗ. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘܗܝ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܰܩܪܘܢܐ ܘܰܐܠܒܫܘܗܝ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܗܘܢ ܛܒܐ. ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܡܛܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܰܐܚܝ̣ܕܐ ܗܰܘ ܒܥ̣ܐ ܐܶܢܘܢ ܕܒܰܡܕܝ̣ܢܬܗ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ. ܘܩܡ̣ܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܠܩܰܪܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܕܰܝܪܐ ܕܩܢܩܪܬ. ܘܬܡܢ ܚܰܣܝܐ ܕܓܰܪܓܪ ܐܰܣܪܚܶܗ ܩܰܫܝܫܐ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܒܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ: ܐܰܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܒܰܪܒܰܪܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܩܠܛ̄ «9311» ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܗܘ ܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܟܕ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܰܡܗ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܪܥܣܰܪ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܡܘܝܕ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܢܺܝ̣ܣܢ ܡܕܰܒܪܢܗ̇ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܥܒ̣ܕ ܫܪܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܦܩ̣ܰܕ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܦܘܩ ܗܰܘ ܕܓܝ̣ܚܢ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝܢܝ ܘܢܺܐܙܠ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܢܶܦܘܩ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܙܰܕܩ ܠܗ ܩܶܠܥܗ̇ ܓܥܦܪ. ܡܛܠ ܕܰܬܦܘܫ ܐܡܝ̣ܕ ܟܘܪܣܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܒܰܙܒܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܢܒ̣ܰܥܘ ܟܶܫ̈ܠܐ ܐܰܝܠܝܢ ܠܡ ܕܶܐܬܚܰܠܦ̈ܝ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܠܘ ܒܰܓܒܝ̣ܬܐ ܕܦܶܨܬܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܶܐܬܡܬܚ ܟܶܫܠܐ ܗܢܐ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܘܰܚܣܝ̈ܐ ܕܡܰܥܪ̈ܒܝ ܦܪܬ ܒܝܰܕ ܕܠܐ ܐܶܬܛܝܰܒܘ ܒܰܓܒܝ̣ܬܐ ܘܐܦܠܐ ܒܟܝ̣ܪܘܛܘܢܝܰܐ. ܠܐ ܡܰܟܪܙܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܥܰܬܕܘ ܕܰܐܚܪܢܐ ܢܩܺܝ̣ܡܘܢ. ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܰܪ ܚܬܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܐܦ ܠܪܘܡܢܘܣ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝܐ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܡܢ̣ ܕܰܝܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܦ ܗܘ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܡܐ̄ «1411» ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܥܡ ܒܰܪ ܐܰܢܕܪܐܘܣ ܘܒܪ ܫܘܡܢܐ ܘܫܰܪܟܐ ܠܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܘܰܟܬܒ̣ܘ ܟܶܪܟܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ. ܘܫܰܕܪܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܕܶܐܢ ܠܡ ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܘܕܝ̣ ܕܢܶܛܪ: ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܒܣܘܣܛܐܛܝ̣ܩܘܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܰܗܘܐ ܫܰܝܢܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܦܓܥ ܒܡܰܠܟ ܡܘܚܰܡܕ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܡܰܐܡܐܣ ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܶܐܙܠ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ ܫܓܪ̈ܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܫܘܠܛܢܐ ܠܚܰܣܝܐ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܰܢܕܰܒܪ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܛܪܣܘܣ ܕܰܢܕܰܒܪ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܒܬܪ ܫܰܢܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܒܰܓܕܕ. ܘܶܐܬܬܰܝܬܝ̣ ܦܰܓܪܗ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܡܓ̄ «3411» ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ ܠܥܙܪ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܣܰܪܓܝܣܝܗ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܶܒܪܐ ܩܰܣܛܪܐ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܶܐܬܪܕܝ̣ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ. ܗ̣ܘ ܣܰܓܝ ܐܶܬܢܰܨܚ ܒܥܕܬܐ. ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠܘ ܐܢ̱ܫ̈ܝܢ ܠܘܬ ܓܘܣܠܝ ܩܘܡܝܣ ܘܶܐܡ̣ܪܘ. ܕܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܠܐ ܩ̣ܡ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܓܘܣܠܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܰܫܠܡܗ: ܦܩ̣ܰܕ ܕܠܐ ܣܟ ܢܶܬܟܪܶܙ ܒܐܘܚܕܢܗ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܒܪ ܫܘܡܢܐ ܡ̣ܢ ܟܝ̣ܫܘܡ ܠܐܘܪܗܝ ܘܰܐܘܒܶܠ ܠܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܕܓܰܪܓܪ ܠܫܡܝ̣ܫܛ ܠܘܬܗ. ܘܥܰܩ̣ܒ ܡܶܢܗ ܥܠ ܓܒܝ̣ܬܐ ܕܰܐܝܟܢ ܗܘܬ݀. ܘܒܗ̇ ܒܰܫܡܝ̣ܫܛ ܥܢ̣ܰܕ ܗܘ ܚܰܣܝܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܢܶܩܢܶܐ ܠܒܐ ܕܓܘܣܠܝܢ: ܐܦ ܗܘ ܙܰܕܩ ܐܘܪܗܝ ܠܒܪ ܫܘܡܢܐ ܘܒܗ ܫܰܥܒܕ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܘܒܠܗ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܟܝ̣ܫܘܡ ܐܶܠܝܐ ܕܰܝܪܝܐ ܡܰܠܦܢܐ ܘܣܦܩܐ ܒܕܪܗ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܛܒܝ̣ܒܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ: ܐܶܬܩܛܪܓ ܒܙܢܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܩܰܛܪܣ. ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ: ܚܰܢܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܙܰܕܩ ܠܗ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܙܒܪ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܬܡܢ: ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܥܶܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܚܰܢܗ ܘܙܰܕܩ ܠܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܣܝܒܐܒܪܟ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܰܗܘܐ ܒܗ̇. ܐܦ ܡܶܢܗ̇ ܐܶܬܛܪܶܕ ܥܠܝܗ̇ ܕܥܶܠܬܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܕܒܰܛܠܘܡܝܐ ܠܡ ܗܐ ܡܶܬܥܫܶܩ. ܗܝ ܕܝܢ ܕܫܰܪܝ̣ܪܐ ܠܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܡܚ̄ «8411» ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܘܒ ܠܐܡܝ̣ܕ ܐܶܙܠ. ܘܬܡܢ ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܡܰܒܘܓ ܗܘ ܘܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ: ܗܘܐ ܠܗ ܚܶܪܝܢܐ ܥܡ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܟܪܫܢܐ. ܘܚܰܠܦ ܥܡܗ ܘܰܥܒܰܪ ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܠܟܪܫܢܐ. ܘܶܐܬܐ̣ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܠܡܰܒܘܓ. ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܐܰܝܟ ܥܝܕ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗ ܚܶܪܝܢܐ ܥܡ ܦܝܠܪܛܘܣ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܰܐܬܪܐ ܘܫܰܒܩܗ̇ ܐܦ ܠܟܪܫܢܐ ܘܶܐܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܦܣܩܝ̣ܢ. ܘܚܰܣܝܐ ܕܟܪܫܢܐ ܦܢ̣ܐ ܠܫܶܕܬܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܗܕܐ ܓܘܣܠܝ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܡܪܗ̇ ܕܐܘܪܗܝ ܥܡ ܕܰܚܫ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̈ܫܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܒܰܙܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܘܰܫܒ̣ܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ: ܐܶܠܐ ܟܕ ܒܰܡܣܡ ܒܪܺܝ̣ܫܐ ܢܦ̣ܰܠ ܘܶܐܬܚܰܘܝ̣ ܠܗ ܚܰܝܠܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܒܰܥ ܫܘܒܩܢܐ ܘܶܐܙܠܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܣܒ̈ܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܝܰܡܝ̣ܢܗ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܒܙܰܘܚܐ ܘܡܰܢ̣ܥܘ ܠܥܘܡܪܐ ܒܪܺܝ̣ܫܐ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܶܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܘܰܥܢ̣ܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܰܬܪ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܬ. ܘܐܦܢ ܐܰܣܪܚ ܗܘܐ ܠܗ ܠܣܰܪܓܝ̣ܣ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ. ܘܬܡܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܪܢ̄ «0521» ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܥܰܕܪ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܬܶܗܘܐ ܚܕܝܘܬܐ ܒܝܬ ܬܰܓܪܝܬ ܠܡܰܘܨܠ. ܘܒܰܕܬܰܓܪ̈ܝ̣ܬܢܝܐ ܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܕܐ: ܘܰܐܦܝ̣ܣܘ ܗܘܰܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܠܐ ܢܰܫܶܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ: ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܒܫܶܐܠܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ: ܗܘ ܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܒܚܶܟܡܬܗ ܥܡ ܙܰܒܢܐ ܫܰܡܠܝܗ̇ ܠܰܚܕܝܘܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܣܠ̣ܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܫܰܕܪ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܪܕܝܢ ܩܒܘܠܝܐ ܥܠ ܝܰܥܩܘܒ ܡܠܝ̣ܠܐ ܕܗܘ ܒܰܪܨܠܝ̣ܒܝ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܫܰܠܝ̣ܛ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܢܶܫܪܐ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ. ܝܘܚܢܢ ܠܡ ܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܥܠ ܓܶܕܫܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ. «ܒܪܰܡ ܠܘ ܒܚܺܝ̣ܪܐܝܬ» ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܢ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܗܘܰܘ ܫܪܝܐ ܠܡܶܠܬܗ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܘܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ. ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܕܩܪܝܓܪܗ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܝܰܥܩܘܒ ܒܪ ܨܠܝ̣ܒܝ. ܟܬܰܒ ܥܠܘܗܝ ܕܢܺܝ̣ܫܐ ܗܢܐ. ܘܰܦܪܫ ܠܰܙ̈ܢܰܝܐ ܕܫܰܒ̈ܛܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܶܫܬܕܪܺܝ̣ܢ. ܘܰܠܚܘܣܪ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܗܡܝܢܘܬܐ ܓܕ̈ܫܢ. ܘܠܐ ܫܶܦܪܬ݀ ܗܕܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܩܰܛܪܓܗ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܦܠ̣ܓ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܠܚܰܣܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܘܰܟܬ̣ܒ ܟܐܬܐ ܘܟܶܠܝܢܐ ܠܝܰܥܩܘܒ «ܠܘ ܒܟܺܐܢܘܬܐ» ܐܶܠܐ ܟܕ ܡܫܰܟܢ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܠܚܰܣܝܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܝܰܥܩܘܒ. ܐܰܝܬܝ̣ ܠܟܬܒܐ ܕܰܥܒ̣ܕ ܠܩܕܡ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܩܪܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܠ̣ܣܗ. ܘܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܡ̣ܢ ܟܶܠܝܢܐ ܫܪܝܗܝ ܠܝܰܥܩܘܒ. ܐܶܠܐ ܘܰܐܦܣܩܘܦܐ ܠܡܰܪܥܰܫ ܐܰܣܪܚܗ: ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܫܰܕܪܗ ܠܘܬܗ ܕܚܰܣܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܪܰܥܝܶܗ. ܘܒܗ ܒܰܙܢܐ ܟܰܢ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܘܬܗ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܦܠܰܓ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܠܗ ܠܚܰܣܝܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܐܦ ܗܘ. ܘܚܰܕܬܘ ܘܫܰܪܪܘ ܩܢܘ̈ܢܐ ܫܠܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܘܐܦ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗ ܕܰܢܟ̣ܰܢܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܰܢܬܪܨ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܗܐ ܡܶܫܬܰܚܛܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܗ̣ܶܢܘܢ ܒܗܟܢ. ܡܛܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܫܰܕܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܡܶܪܕܢܝܐ ܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܕܰܡܚܰܦ̈ܛܢ ܕܠܐ ܢܰܗܡܐ ܡ̣ܢ ܬܘܪܨܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܠܙܶܙ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܢܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܐܶܡ̣ܪ. ܐܶܢ ܨܒܝܬܘܢ ܠܡܶܬܟܰܢܫܘ: ܡܶܢܢ ܟܶܠܝܢܐ ܠܝܬ. ܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ ܟܕ ܠܐ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܣܝܐ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܡܛܐ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܘܰܐܝܬ̣ܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܚܣܰܝ̈ܐ ܬܘܒ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ: ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫ «5511» ܘܟܕ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܬ̣ܰܒܘ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܚܣܝ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ. ܠܐ ܣܟ ܢܛܰܪܘ ܐܶܢܘܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܥܝܕ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܡܙܰܒܢܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܟܗܢܘܬܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܒܡܺܐܡܪܐ ܡܓܢܝܢܐ ܕܣ̣ܡ ܒܦܰܪܨܘܦ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܪܝܐ ܪܚܡܗ: ܕܰܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܥܢܘ̈ܝܐ ܘܶܐܙܠ ܥܡ̣ܰܪ ܒܥܰܟܘ. ܒܺܝ̣ܫܐܝܬ ܒܰܙܚ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ «ܓܰܒܝܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܛܘܠܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܛܒ ܒܡܰܥܪ̈ܦܢܐ: ܘܝܰܠܦܗ̇ ܘܰܩܢܗ̇ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܐܪܝܟ. ܛܒܘܥ ܡܘܢܝܛܝ ܕܟܶܣܦܐ ܚܰܕܬܐ ܣܝ̣ܡܘܢ ܘܰܐܝܬܐ: ܕܶܐܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܶܣܬܠܝܰܬ݀ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܶܫܦܪܝ». ܘܰܒܗܕܐ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܐܶܫܬܪܰܪ ܙܘܕܩܐ. ܘܶܐܪܡܝ̣ܘ ܒܗ ܐܺܝ̣ܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܘܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܰܠܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܬܘܒ ܙܰܕܩܘ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܠܚܰܣܝܐ ܣܒܐ ܕܒܗ̇. ܘܪܥܒܐܢ ܐܶܬܬܘܣܦܰܬ݀ ܠܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܰܠܒܪܨܰܠܝ̣ܒܝ ܐܰܘܣܦ ܡܰܒܘܓ ܥܠ ܡܰܪܥܰܫ. ܘܣܝܒܐܒܪܟ ܐܰܘܣܦܘܗ̇ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ. ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܢ ܠܠܐܩܒܝܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܒܰܫܪܪܐ ܠܡܘܠܝ ܚܰܫܝ̈ܗܘܢ ܟܰܢܫܘܗ̇ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܕܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܫܬܪܝܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܥܰܡܗܘܢ ܠܒܪ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ: ܚܰܘܝ̣ ܬܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܗ: ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܛܒܗ ܠܒܢ̈ܝ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܐܶܬܘ̣ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܥܰܡܐ: ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܚܰܣܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܝܗ̇. ܩܰܕܝ̣ ܒܥܬܗ. ܘܶܐܬܚܰܝܕܬ݀ ܡܰܘܨܠ ܠܬܓܪܝ̣ܬ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܒܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܓܰܠܝܐܝܬ ܢܦ̣ܰܠܘ: ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܐܰܗܪܘܢ ܣܝ̣ܓܣܬܢܝܐ ܕܰܐܣܪܶܚܗ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܚܕܝܬܗ. ܘܒܰܪܬܘܪܟܝܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܪܚܶܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܬܠܒܫܪ ܘܶܐܫܬܢܝ̣ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܶܬܛܪܶܕ ܗܘܐ. ܘܓܰܒܪܐܝܠ ܡܰܪܥܫܝܐ ܕܰܣܪܘܓ ܘܝܘܣܦ ܒܪܚܬܗ ܕܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܕܓܰܪܓܪ. ܗܰܘ ܕܰܒܚܕ ܠܝ̈ܠܝ ܐܺܝ̣ܡܡ ܐܰܠܒܫܶܗ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܘܬܐ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܒܬܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܠܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ: ܕܟܠ ܕܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܶܬܢܣܶܒ: ܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܶܬܒܣܶܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܩܰܪܒܘܗܝ ܡܶܬܥܰܕܠ ܗܘܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܡܶܓܙܡ ܓ̇ܙܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܶܐܢ ܠܡ ܬܩܰܬܪܣܝ̣ܘܗܝ ܟ̇ܦܪ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܟܕ ܛܰܢ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ ܕܒܗ ܒܰܐܬܪܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝ̣ܕ̈ܝ̣ܥܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܣܗܕܘܢ ܥܠ ܫܪܺܝ̣ܚܘܬܗ ܕܝܰܘܣܦ: ܠܐ ܩܰܒܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣܰܬܪ ܬܘܒ ܠܐܒܘܓܐܠܒ ܕܰܒܚܰܫܐ ܗܘ ܛܢܢܗ: ܐܰܟܡܢ ܕܗܘ ܢܶܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܣܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܒܰܛܢܢܐ ܪܰܒܐ ܥܰܫܡܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܫܪܝܗܝ ܠܝܰܘܣܦ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܩܪܘܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܰܫ̈ܢܐ. ܝܪ̈ܘܬܐ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܝܰܝ̈ܗܘܢ ܡܩܰܪܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܘܐܠܨܝ̣ܢ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܰܚ ܐܶܢܘܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܣܕ̄ «4611» ܥܢܰܕ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܒܐܘܪܚܐ: ܘܶܐܬܬܰܘܒܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܰܢܝܐ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܣܗ̄ «5611» ܐܶܬ̣ܘ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܬܓܪܝ̣ܬ ܘܡܰܘܨܠ ܕܢܶܣܒܘܢ ܠܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܝܘܚܢܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܚܺܐܪ̈ܐ ܕܰܣܪܘܓ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̇ܠܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܢܺܐܙܠ ܠܡܶܪܕܝ̣ܢ ܘܢܶܥܒܕܺܝ̣ܗ̇ ܟܘܪܣܝܐ ܚܠܦ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܨܛܒܝ̣. ܘܰܡܣܰܟܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܚܰܝܠ ܡܛܠ ܕܰܒܟܘܪܗܢܐ ܕܨܰܡܪܐ ܡܶܬܢܰܘܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܟܺܐܒܐ: ܐܰܪܓܫ ܗܘ ܣܒܐ ܕܰܩܪܶܒ ܫܘܢܝܶܗ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܰܪܨܠܝ̣ܒܝ ܕܬܡܢ ܡܶܬܬܰܟܣܢܢ ܗܘܐ: ܘܙܰܕܩܗ̇ ܠܐܡܝ̣ܕ ܠܗ ܠܚܰܣܝܐ. ܘܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܨܠܘܬܐ ܩܰܒ̣ܠ ܘܰܦ̣ܪܥ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܟܝ̣ܠ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ: ܟܬܒܘ ܟܶܪ̈ܟܐ ܕܫܰܠܡܘܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܪܰܒܢ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܩܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ܘ ܗܘܐ ܐܶܫܬܐܠ. ܘܟܕ ܒܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܪܶܒ ܫܘܠܡܶܗ ܕܣܒܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܪܰܡܫܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܐܰܪܒܬܥܣܰܪ ܒܬܡܘܙ: ܫܢܰܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܶܫܬܝܢ ܘܫܬ «6611». ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܒܩܰܒܪܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ ܬܠܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܕܰܒܪ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܝܢ ܘܰܫܒܥ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܫܰܒܥܐ: ܘܰܐܣ̣ܪܰܚ ܬܪܝܢ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ. ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܰܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܐܦ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܦܰܐܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܘܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܀

 

     

 

 

ܥܛ: ܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܪܒܐ

 

«ܐܩܣܘ-ܐܩܨܛ 9911-6611»

 

 

 

ܟܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܥܢ̣ܰܕ. ܘܰܫܡ̣ܥܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܒܫܘܡܠܝܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܝ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ. ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܰܣ̣ܪܚ ܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܡܪܩܘܣ. ܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܝ̣ܨܶܦܘ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܰܐܬܪܐ ܕܓܰܪܓܪ. ܡܛܠ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܶܬܗܓܓܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܪܺܝ̣ܫܢܘܢ. ܟܕ ܕܘܡܝܐ ܡܰܝܬܝܢ ܗܘܰܘ ܕܝܰܚܝܐ ܘܰܕܥܰܒܕܘܢ ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܐ ܥܰܬܝܩ̈ܐ. ܐܶܬܛܰܢܢܘ ܕܫܰܪܟܐ ܘܰܫܡܗ̈ܐ ܟܬܒ̣ܘ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܕܪܰܒܢ ܐܒܘܓܐܠܒ ܣܒܐ. ܗܰܘ ܕܐܦ ܒܰܓܒܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܗܟܘܬ ܟܬܝ̣ܒ ܗܘܐ. ܘܰܕܪܰܒܢ ܣܗܕܐ ܕܛܘ̣ܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܰܕܪܰܒܢ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܦܶܣ̈ܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܦܣܩܝ̣ܢ. ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ. ܒܬܪ ܩܘܪܒܢܐ ܘܰܬܠܬ ܬܶܫܡ̈ܫܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܝܰܘܡܐ. ܢܶܦܩܬ݀ ܦܶܨܬܐ ܕܪܰܒܢ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܒܪ ܐܶܠܝܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ: ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܩܝܢܕܣܝ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܢܰܝܬܘܢܝܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܥ̣ܪܰܩ ܡܢܗܘܢ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܶܐܬܛܫܝ̣ ܒܕܘܟܬܐ ܚܶܫܘܟܬܐ. ܡܛܠ ܕܰܐܪܓܫ ܒܚܶܪܝܢܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܚܣܝ̈ܐ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܛܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܓܒܝ̣ܬܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܘ. ܫܰܪܝ̣ܘ ܢ̇ܨܝܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܰܪܗ̣ܒܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬ̣ܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܘܫܰܬ̣ܩܘ ܠܚܶܪܝܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܰܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܗܘܰܝܢ ܕܰܕܠܐ ܦܶܣ̈ܐ ܠܗ ܢܰܣܪܰܚ. ܘܡܰܛܝ̣ ܬܘܒ ܬܪܬܝܢ ܐܶܓܪ̈ܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ. ܐܶܢ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܐܶܬܓܒܝ̣. ܐܰܘܕܥܘܢܢ ܕܠܗ ܢܰܟܪܙ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܡ̣ܢ ܚܰܣܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܐܡ̇ܪ. ܐܶܢ̇ܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܬܐ. ܗܫܐ ܫܰܕܪܬ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܝ. ܕܶܐܢ ܠܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܕܥܘܡܪܐ ܡܰܣܪܚܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ: ܐܰܘ ܠܕܶܢܚܐ ܐܰܪܟܝܕܝܰܩܘܢ ܕܐܘܪܗܝ. ܫ̇ܠܡ ܐ̱ܢܐ ܘܰܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢ̇ܐ. ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܶܐܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܓܒܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ: ܐܰܬܘܢ ܬܶܬܠܘܢ ܦܘܢܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܬܩܪܝ̣ܘ: ܐܶܡ̣ܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܕܠܗ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܶܢܟܘܢ. ܐܶܠܐ ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܰܘܕܥܬܘܢ ܠܢ ܕܢܶܬܛܝܒ ܒܰܓܒܝ̣ܬܐ ܐܶܬܟܫܠܢܰܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܐܘܺܝ̣ܘ ܟܠܗܘܢ. ܐܶܬ̣ܘ ܠܥܘܡܪܐ ܘܰܐܦܩܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܛܰܫܝ ܗܘܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܠܐ ܫܠܶܡ ܥܕܰܡܐ ܕܬܰܚܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܚ̇ܙܩܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܥܒܕ ܟܺܝ̣ܪܘܛܘܢܝܰܐ ܒܫܘܚܕܐ: ܘܠܐ ܢܶܚܛܘܦ ܠܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܬܰܘܣܦܬܐ. ܘܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܥܰܣܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܬܶܒܥܐ ܚܰܬܝ̣ܬܘܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܶܦ ܥܡ ܡܚܺܝ̣ܠܘܬܐ ܕܕܪܐ. ܘܰܡܛܰܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܫܬܐܠܘܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܓܒܺܝ̣ܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܚܰܣܝܐ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܒܪܨܠܝ̣ܒܝ ܛܰܢ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܰܫܢ̈ܝܐ: ܚܢܰܢ ܘܣܒ̈ܐ ܡܢܚ̈ܐ ܒܕܺܝ̣ܢܐ ܕܬܺܐܪܬܐ ܡܶܫܬܢܩܝ̣ܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܣܘܢܶܗܕ̈ܘ ܗܘ̈ܝ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ ܕܦܰܘܕ̈ܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܥܩ̣ܰܪܘ ܥܝܕ̈ܐ ܕܰܐܥܬ̣ܩܘ. ܘܗܫܐ ܕܡܪܝܐ ܐܰܙܝ̣ܥ ܛܢܢܐ ܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܕܶܐܬܓܒܝ̣ ܠܢ ܪܺܝ̣ܫܐ: ܘܰܩܕܡ ܟܠܡܶܕܡ ܠܬܘܪܨܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܡܝܰܩܪ. ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܕܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܣܛܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܠ̣ܶܡܘ. ܘܐܦ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܝܰܗ̣ܒܘ. ܘܟܕ ܝ̣ܨܶܦܘ ܕܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ. ܗܘܬ ܒܥܬܐ ܡܛܠ ܣܝ̇ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܒܗܝ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܕܺܝ̣ܠܝ ܗܝ ܕܶܐܣܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ: ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܰܝ ܬܪܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܐܰܣ̣ܪܚ. ܘܰܚܣܝ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܠܐ ܐܶܠܐ ܚܰܣܝܐ ܣܒܐ ܕܡܶܬܛܝܒ ܩܰܕܡܝܐ ܕܟܠܗ ܟܢܘܫܝܐ. ܗܘ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܘܠܗ ܡܶܙܕܰܕܩ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܒܬܪ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܛܰܟܣܘ: ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܢܪܰܚܦ ܘܟܕ ܢܣܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡܗ ܬܪܶܥܣܪ. ܘܗܰܘ ܕܐܘܪܗܝ ܕܗܘ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܢܫܰܡܠܐ ܗܘ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܢܶܩܪܐ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ. ܘܒܰܪܨܠܝ̣ܒܝ ܠܩܶܪܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܰܘ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܢܰܟܪܙ ܠܛܝܒܘܬܐ. ܘܣܒܐ ܕܓܝ̣ܚܘܢ ܘܗܰܘ ܕܓܘܒܘܙ ܢܺܐܡܪܘܢ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܫܰܡܠܝ̣ܘ ܠܬܫܡܶܫܬܐ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܩܣܘ̄ «6811» ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܶܪܟܐ ܕܰܡܚܰܘܐ ܬܚܘܡܐ ܕܬܘܕܺܝ̣ܬܐ ܬܪܺܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܫܰܕܪ ܒܝܰܕ ܬܠܬܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ: ܟܕ ܢܩܘܡ ܚܰܕܬܐ ܢܫܰܪܪ ܠܗܰܘ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܢܶܬܟܪܶܙ ܒܣܘܪܝܰܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܗܢܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܒܐܝ̣ܓܘܦܛܘܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܬܡܢ ܟܕ ܐܶܬܥܒܶܕ ܚܰܓܐ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܬܪܓܡ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܪܨܠܝ̣ܒܝ ܬܘܪܓܡܐ ܚܕ ܡܥܰܠܝܐ: ܕܩܰܒܥܗ ܒܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ ܕܗܘ̣ܢܝܐ. ܘܩܰܠ̣ܣ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ ܕܶܐܨܛܒܬܬ ܒܗܶܝܢ ܢܰܦܫܗ ܙܗܺܝ̣ܬܐ. ܘܝܰܘܡܐ ܗܘܐ ܝܕܺܝ̣ܥܐ ܝܘܡܐ ܗܰܘ. ܘܣ̣ܡ ܬܡܢ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܥܶܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ. ܘܥܰܒܕܗ̇ ܠܡܶܪܕܝܢ ܟܘܪܣܝܐ ܚܠܦ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܥܨܐ ܠܚܰܣܝܐ ܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܪܨܠܝ̣ܒܝ ܘܶܐܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣ̣ܡ ܒܪܶܥܝܢܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ  ܘܶܐܙܠ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܛܘܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܓܰܪܓܪ ܘܒܰܣܠܠܝ̣ܘܣ ܕܩܶܣܪܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܥܒ̣ܰܪ ܦܪܬ. ܘܰܒܝܕ ܩܪܒܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܡܪܐ ܕܚܠܒ ܠܗܰܘ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܢܺܐܙܠ. ܐܶܠܐ ܗܦ̣ܰܟ ܠܟܝ̣ܫܘܡ. ܘܶܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܐܪܝܕ. ܘܰܐܕܪܟܶܗ ܣܰܬܘܐ ܩܰܫܝܐ. ܘܰܐܘܚܪ ܬܡܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܦܪܣܺܝ̣ܘ ܬܪܝܢ ܚܣܝ̈ܐ ܕܓܝ̣ܚܘܢ ܣܒܐ ܘܒܰܪܐܰܚܘܗܝ ܒܩܘܛܪܓܐ ܕܰܙܢܺܝ̣̈ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ ܩܰܛܪܣ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܶܐܙܠܘ ܠܩܺܝ̣ܠܝܩܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܰܦܓܥ ܥܠ ܬܪܥܐ ܒܗܶܓܡܘ̈ܢܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܶܥܠ ܡܛܠ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܗܘܐ ܥܐܕܐ. ܘܰܪܗܝ̣ܒ ܗܘܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܐܫ̣ܩܶܠ ܠܠܐܘܕܝܩܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܨܘܽܪ. ܘܰܒܝܘܡ ܚܰܡܫܐ ܕܫܰܒܬܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ ܡܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܒܓܓܘܠܬܐ ܘܰܒܩܰܒܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܨܰܠܝ̣. ܒܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ ܫܰܡܠܝ̣. ܘܰܒܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܰܒܐ ܦܓܰܥ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܘܶܐܬܝܰܩܪ ܡܶܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܦ̈ܝ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܩܰܕܡܝܬ ܒܩܘܨܝܪ ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܚܕܝܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܰܟܫܝ̣ܠ ܗܘܐ ܗܰܘ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܰܐܢܛܝܘܟ. ܦܩ̣ܰܕ ܘܰܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܐܰܥܠܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܘܦܚܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ. ܘܰܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܒܘܝܐܐ ܪܰܒܐ ܗܘܐ ܠܰܣܪܝ̣ܕܐ ܕܥܰܡܢ ܒܝܰܕ ܗܕܐ. ܘܟܰܬܪ ܟܠܗ̇ ܫܰܢܬܐ ܬܡܢ. ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܠܐܢܐܙܪܒܐ ܒܕܘܟܰܬ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܕܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܫܰܡ̣ܫ ܪܥܝܘܬܐ ܒܗ̇ ܒܢܐܙܪܒܐ: ܒܟܠܗ̇ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ ܘܰܡܣܰܪܩܘܬܐ ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟ ܗܦ̣ܰܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܘܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܣܛ̄ «9611» ܡ̄ ܕܒܗ̇ ܐܺܝܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܓܝ̣ܚܘܢ ܐܶܫܬܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܪܥܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܕܘܟܬܗ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ. ܘܣ̣ܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܒܦܣܩܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܢܶܫܬܡܰܫ ܡ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ: ܐܦܠܐ ܐܶܢ ܚܬܗ ܬܶܗܘܐ ܐܰܘ ܐܶܡܗ ܟܠ ܟܠܗ. ܐܦ ܠܐ ܬܗܘܶܐ ܠܗ ܦܰܪܗܣܝܰܐ ܠܡܡܰܠܠܘ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܐ: ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐ̱ܢܫ ܣܒܐ ܢܶܦܩܘܕ ܗܰܘ ܡܐ ܕܘܠܐ ܕܢܶܬܐܡܰܪ ܠܢܶܫ̈ܐ. ܕܰܝܪܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܟ ܬܶܗܘܐ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܒܩܶܠܝܬܗ ܠܐ ܣܒܬܐ ܘܠܐ ܛܠܝ̣ܬܐ. ܘܠܐ ܕܰܝܪܝܬܐ ܘܠܐ ܥܠܡܝܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܥܢ̣ܰܕܘ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܡܝܦܪܩܛ. ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܕܘܟܬ ܗܘ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܐܰܒܘܓܐܠܒ. ܘܰܒܕܘܟܬ ܗܢܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܕܶܢܚܐ ܐܰܪܟܝܕܝܰܩܘܢ. ܠܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܬܘܒ ܐܰܝܬܝܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܗ̇ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܰܠܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܰܥܠܘܗܝ. ܘܥܠ ܐܰܚܘܗܝ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܫ̣ܪܰܘ. ܘܰܦܢ̣ܐ ܠܫܶܕܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܕܥ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܢܛܝ̣ܟ ܐܰܥܝ̣ܪܘ ܝܰܘܢ̈ܝܐ ܕܪܫܐ ܕܥܠ ܬܘܕܺܝ̣ܬܐ. ܘܰܟܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܪܛܝܣܐ ܕܰܡܚܰܘܐ ܬܚܘܡܐ ܕܬܰܘܕܝ̣ܬܢ. ܘܠܗ ܠܟܰܪܛܝܣܐ ܫܰܕܪܘܗܝ ܝܰܘ̈ܢܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܩܕܡ ܡܰܠܟܐ ܡܰܢܘܐܝܠ ܟܬ̣ܰܒ ܗܘ ܡܰܠܟܐ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܰܕ ܟܪܝ̣ܣܛܘܦܘܪ ܓܰܒܪܐ ܪܰܕܝܐ ܗܟܢܐ. ܡܰܢܘܐܝܠ ܡܰܠܟܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܝܠܝ̣ܕ ܥܠ ܐܰܪ̈ܓܘܢܶܐ. ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܡܰܠܟܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܪܡܐ ܘܰܕܢܺܝ̣ܚܐ. ܐܛܘܩܪܰܐܛܘܪ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܘܡܢܝ̣ܢܘܣ ܠܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܺܝ̣ܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܘܕܥ. ܕܣܰܓܝ̣ ܪܶܘܙܰܬ ܡܰܠܟܘܬܢ. ܟܕ ܚܙܬ݀ ܠܟܰܪܛܝܣܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܬܟܘܢ. ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܫܪܪܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬܐ ܘܡܰܠܦܢܘܬܐ ܚܰܟܝ̣ܡܬܐ ܣܰܓܝ̣ ܨܒܝܐ ܡܰܠܟܘܬܢ ܕܬܶܚܙܝܟܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܫܬܕܰܪ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܗ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܡܢܗ ܕܡܰܢܘܐܝܠ ܡܰܠܟܐ ܠܘܬ ܢܰܪܣܝ̣ܣ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܘܰܠܘܬ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܶܐܓܪܬܐ ܣܓܺܝ̣ܕܬܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܐܺܝ̣ܬ ܥܡܢ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܶܢ ܬܺܐܬܘܢ ܠܣܘܪܝܰܐ. ܡܛܠ ܕܰܚܢܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܢ ܒܝܰܕ ܥ̈ܶܠܠܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܙܠ: ܠܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܟܝ̣ܫܘܡ ܫܰܕܪ ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܦܢ̣ܐ ܗܘ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ ܬܘܒ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܐܶܫܬܕܰܪ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܓܪܬܐ ܗܟܢܐ. ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܥܰܒܕܐ ܕܡܰܠܟܐ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ. ܟܬܝ̣ܒܬܐ ܡܰܠܟܝܬܐ ܐܺܝ̣ܬ ܥܡܢ ܠܘܬ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܟܘܢ. ܘܒ̇ܥܝܢܰܢ ܕܢܶܬܠܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܠܐܝܕ̈ܝܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܘܬܟܘܢ. ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܕܬܘܕܥܘܢ ܠܢ ܕܶܐܡܬ̱ܝ ܘܰܐܝܟܐ ܢܶܗܘܐ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ. ܘܟܕ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܙܒܰܢܬܐ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܫܰܕܪ ܠܘܬܗ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܰܝܪܝܐ ܒܪ ܘܰܗܒܘܢ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܒܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܦܓܰܥ ܒܗ: ܐܶܫܟ̣ܚ ܕܰܩܕܡ ܕܰܡܛܐ ܡܶܬܪܰܘܪܒ ܗܘܐ ܥܠ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܒܰܪ̈ܝܐ. ܡܶܬܬܡܰܗ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܐܰܪ̈ܣܛܘܛܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܫܰܐܠܗ ܒܪ ܘܰܗܒܘܢ ܕܰܐܝܟܢܐ ܡܶܬܦܠܓܐ ܐܘܣܝܐ ܠܓܘܫܡܐ ܘܰܠܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܐܰܪܐ ܐܘܣܝܝܐ ܐܰܘ ܒܓܶܕ̈ܫܢܝܐ. ܘܗܰܘ ܩܰܕܡܝܐ ܠܘܬ ܡܪܰܟܒܘܬܐ ܕܰܦܫܝ̣̈ܛܐ ܠܐ ܓܫܝ̣ܡ̈ܐ ܡܰܘܒܠ. ܘܗܰܘ ܕܰܬܪܝܢ ܠܘܬ ܗܝ ܕܫܰܘܝ̣̈ ܒܐܘܣܝܐ ܢܶܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܬܘܒ ܫܰܐܠܗ ܕܒܰܟܡܐ ܙܢܰܝ̈ܐ ܡܶܬܬܘܕܶܐ ܟܝܢܐ ܠܘܬ ܦܺܝ̣ܠܘܣܘ̈ܦܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܕܺܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܘ ܓܰܘ̈ܢܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܝܟ ܩܰܝܣܐ ܐܶܬܬܒܰܪ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܡܐ ܠܢ ܘܰܠܝܘܠܦܢܐ ܕܰܐܪܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܚܰܢܦܐ. ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܝܢ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܶܐܬܚܰܝܒ ܪܫܝܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܟܡܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܢ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܠܡܶܫܪܐ ܥܘܪ̈ܙܠܝܟ ܡܶܬܪܰܘܪܒ ܗܘܰܝܬ ܥܠܝܢ ܘܰܡܚܰܣܕ. ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܡܶܕܡ. ܘܗܫܐ ܕܶܐܬ̣ܘ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܠܦܢܟ ܡܚܰܝܒܝ̣ܢ ܠܟ ܡܶܫܬܐܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܟܢܐ ܐܰܗܦ̣ܟ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܡܶܢܗ ܕܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܘܰܫܪܝܗܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܥ̇ܒܕ ܐ̱ܢ̇ܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܰܡܦܰܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܰܠܟܐ. ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܟܬܰܒ ܐܰܘܕܥ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܕܡܰܠܟܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܥܶܣܪܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܒܰܥ ܡܢܢ. ܚܰܡܫܐ ܒܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܕܢܺܐܡܪ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܬܪܝܢ ܨܶܒܝ̈ܢܐ. ܬܪܬܝܢ ܡܰܥܒܕܢ̈ܘܬܐ. ܘܢܰܟܪܙ ܥܡ ܬܠܬ ܣܘܢܶܗܕ̈ܘ ܗܝ ܕܰܐܪܒܥ ܘܰܕܚܰܡܫ ܘܰܕܫܬ ܘܕܰܫܒܥ. ܘܰܕܠܐ ܕܢܺܐܡܪ ܕܶܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ. ܚܰܡܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܰܥܝܕ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܕܢܶܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܝܰܠܕܐ ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܟܐ. ܕܰܢܣܝ̣ܡ ܚܡܝ̣ܪܐ ܒܰܩܨܬܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܒܟܣܐ. ܕܢܶܥܒܕ ܡܘܪܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܫܚܐ ܕܙܰܝܬܐ. ܕܰܢܨܰܠܐ ܒܓܘ ܥܕ̈ܬܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܘܪܒܐ ܒܓܶܠܝܐ. ܡܛܠ ܫܰܝܢܐ ܦܫܝ̣ܩ ܗܘ ܠܝ̣ ܠܡܬܪܨܘ ܥܝܕ̈ܐ. ܘܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܐܰܝܟ ܬܐܘܠܘܓܣ «ܕܶܐܬ̣ܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܦܠܝ̣ܓܬܐ». ܐܶܠܐ ܕܶܐܒܰܛܠ ܠܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܶܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܕܰܐܚ̇ܪܶܡ ܒܩܰܕ̈ܝܫܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܝ̣. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܰܘ ܡܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥ̇ܒܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܦ ܚܢܢ. ܘܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܬܘܒ ܟܕ ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܫܰܕܪܗ̇ ܠܐܓܪܬܗ̇ ܕܡܰܠܟܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܬܝ̣ܒ ܗܘܐ ܒܬܪ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܗܟܢܐ. ܕܶܐܣܬܟܠܢܰܢ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܩܰܕܝ̣ܫܘܬܟ ܪܶܓܬܐ ܕܬܺܐܬܐ ܠܚܙܬܐ ܕܦܰܪܨܘܦܐ ܕܡܰܠܟܘܬܢ ܘܰܕܬܡܰܠܠ ܥܰܡܗ̇. ܐܶܠܐ ܩܶܢܛܐ ܕܰܠܡܐ  ܢܶܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܩܛܝ̣ܪܐ. ܘܬܶܬܥܨܶܐ ܕܗܰܘ ܡܐ ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܕܬܶܟܬܘܒܝ ܐܰܘ ܬܡܰܠܠ. ܒܰܕܓܘܢ ܗܐ ܡܪܺܝ̣ܡܐ ܠܗܢܐ ܩܢܛܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܝܺܗܝ̣ܒܰܬ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܘܰܟܬܝ̣ܒܬܐ ܕܫܰܕܪܢܰܢ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܠܝܙܝܘܣ ܡܝܣܛܪ ܬܐܘܪܝܐܢܘܣ ܒܗ̇ ܬܶܩܢܐ ܡܝܰܩܪܘܬܟ ܒܗܺܝ̣ܠܘܬܟ. ܕܗܐ ܟ̇ܬܒܝ̣ܢܢ ܘܐܡ̇ܪܝ̣ܢܢ ܕܟܠܡܶܕܡ ܕܨ̇ܒܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܪ ܫܰܠܝ̣ܛ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܣܟ ܡܶܕܡ ܕܡܘܟܟܐ ܐܰܘ ܕܰܒܨܝ̣ܪܘܬܐ ܠܐ ܬܶܚܙܐ. ܐܶܠܐ ܬܶܬܩܰܒܠ ܘܬܶܬܝܰܩܪ ܘܬܗܦܘܟ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܡܛܐ ܠܟ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܨܒܝܐ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܟ ܒܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܬܟܰܬܪܝ ܒܕܺܝ̣ܠܗ̇. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܛܝ̈ ܡܶܢܗ ܕܡܰܠܟܐ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܩܠܠܘܝܢ ܝܰܘܢܝܐ. ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܚܰܝܠܐ ܩܢ̈ܝܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܗܘܐ ܦܘܢܝܗ. ܕܰܚܢܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܶܨܛܒܝ̣ܢܢ ܘܠܐ ܥ̇ܪܩܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܐܰܘܝܘܬܐ. ܥܡ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܰܚܠܦ ܬܘܕܝ̣ܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܡܰܘܕܐ ܥܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܒܰܣܪ. ܘܒܗ̇ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܥ̄ «0711» ܐܘܢܘܟܣܐ ܐܰܡܝ̣ܢ ܐܠܕܝ̣ܢ ܕܰܡܫܰܠܛ ܗܘܐ ܒܡܶܪܕܝܢ ܢܣ̣ܰܒ ܠܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܝܰܗ̣ܒܗ̇ ܠܛܝܝ̈ܐ ܘܚܰܠܛܘܗ̇ ܒܡܰܣܓܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܰܗܘܬ ܥܩܬܐ ܪܰܒܬܐ ܠܟܠܗ ܥܰܡܐ. ܘܒܬܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܢܦܰܠ ܡ̣ܢ ܣܘܣܝܐ ܗ̣ܘ ܚܛܘܦܐ ܘܶܐܬܬܘܝ̣. ܐܶܠܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܢܰܗܦܟܝܗ̇ ܠܕܪܬܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܒܢ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܠܥܕܬܐ ܕܰܒܕܰܝܪܐ ܕܰܐܒܘܓܰܐܠܒ  ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܓܰܪܓܪ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܥܒ̄ «2711» ܬܘܒ ܐܶܬܚܰܛܦܬ ܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܒܗ̇ ܒܡܶܪܕܝܢ ܡ̣ܢ ܛܝܝ̈ܐ ܗܘܬ݀ ܡܰܣܓܕܐ. ܘܰܗܘܐ ܐܶܒܠܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܪܰܒܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܛܠ ܚܕ ܕܰܐܗܓܰܪ ܗܘܐ ܘܰܗܦ̣ܟ ܬܒ. ܗܶܓܡܘܢܐ ܐܰܣܒ̣ܠ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܩܰܫܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܢܝ̣ܪܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܗܘܐ ܫܘܪܝ ܚܘܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܕܪܰܗܛܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܩܘܒܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ ܐܶܬܢܟܝܰܬ ܗܘܬ݀ ܘܩܰܪܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܶܦܠ: ܠܐ ܡܰܡܣܪܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܢܰܪܡܘܢ ܒܗ̇ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܕܚܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܓܝܪ. ܕܠܐ ܟܕ ܡܫܰܪܝܢ: ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܠܡܫܰܠܡܘ: ܒܰܕܓܘܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܰܒܒ ܐܶܢܘܢ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܝܢ. ܘܶܐܫܬܘܕܺܝ̣ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܛܰܢܢܐܝܬ ܒܒܶܢܝܢܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦܘ: ܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܠܫܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܫܬܡܠܝ̣ ܒܶܢܝܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܚܰܪܪ ܠܥܕܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܐܬܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛܐ: ܕܟܠ ܫܰܢܬܐ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܰܢ ܕܩܐܡ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܙܒܢ ܐܰܒܘܣܥܕ ܡܪܘܕܐ ܣ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܺܝ̣ܨܦ ܬܘܒ ܘܶܐܬܒܰܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܩܢܩܪܬ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܘܟܠܫ̈ܐ: ܡܛܠ ܕܰܒܠܶܒܢ̈ܐ ܘܩܰܝܣ̈ܐ ܗܘܬ݀. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܥܕ̄ «4711» ܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܶܪܕܝܢ: ܐܶܙܠ ܠܘܬܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܘܥܰܡܗ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܰܟܬܒ ܠܗܘܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒܬܗ ܝܒ̄ ܩܢܘ̈ܢܐ: ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܗܘܢ ܐܦ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܰܬܝ̣̈ܩܐ ܟܒ̄. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܩܠܘܢܝ̣ܩܝ ܗܘ ܕܰܢܚܐ. ܟܕ ܟܫܺܝ̣ܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܰܐܬܢܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܗܘ ܝܫܘܥ. ܐܶܬ̣ܘ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ. ܘܚܰܝܒܘܗܝ ܒܰܐܦ̈ܝ ܣܗܕ̈ܐ ܡܶܬܩܰܒܠܢ̈ܐ. ܘܬܰܚܡܰܬ ܥܠܘܗܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܰܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ ܢ̣ܶܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܕܒܐܘܦܪܟܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܒܩܐ ܣܘܥܪܢܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܺܝ̣ܬܒ: ܕܫ ܠܢܡܘܣܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܘܬ ܐ̱ܢ̈ܫܝ̣ܢ ܢܘ̈ܡܝ̣ܩܐ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܘܰܩܒ̣ܰܠ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܶܐܡܬ ܠܡ ܕܛܰܠܡܶܗ. ܘܥ̣ܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܗܶܓܡܘܢܐ. ܘܰܒܫܘܚܕܐ ܐܰܪܟܢܶܗ ܠܡܩܰܒܠܘ ܩܒܘܠܝܶܗ. ܘܗܰܘ ܒܪܘܓܙܐ ܪܰܒܐ ܫ̣ܰܕܪ ܐܰܘܒܠ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬܗ. ܘܰܒܥܘܕܪܢ ܐܠܗܐ. ܒܡ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܦܝܣܐ ܥܒ̣ܰܕ ܠܗ ܗܘ ܛܘܒܬܢܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܰܡܗ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘܒܰܫܪ ܐܰܪܟܕܝܰܩܘܢ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ. ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܕܰܢܚܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܐܰܙܝ̣ܥܗ ܣܛܢܐ ܘܶܐܙܠ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܐܠܦ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܐܶܢ ܢܫܰܠܛܝ̣ܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܦܠܚ̈ܐ ܘܕܰܒܪܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܢܨܺܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܘܩܰܪܒܘܗܝ ܠܘܬ ܬܪܰܝܢܗ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܣܰܝܦ ܐܠܕܝ̣ܢ. ܘܬܡܢ ܥܒ̣ܰܕ ܡܰܦܩܰܒܪܘܚܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ. ܘܶܐܬܚܰܝܒ ܕܰܢܚܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܡܶܣܬܠܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܣܒܐ ܡܰܛܥܝܢܐ. ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܝ̣ ܪܕܦ. ܐܶܠܐ ܐܦ ܘܰܠܛܝܝ̈ܐ ܐܠܨ ܕܢܶܗܘܘܢ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ. ܘܗܐ ܟܬܝ̣ܒܬܗ ܠܘܬܗ ܒܗܢܐ ܫܰܪܒܐ. ܘܰܐܦ̣ܩ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܒܪ ܟܘܠܝܒ ܩܘ̈ܦܚܐ ܥܠ ܫܪܺܝ̣ܚܘܬܗ ܩܕܡ ܕܰܢܗܰܓܪ. ܘܟܕ ܚܙܰܐܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܛܰܝܝ̈ܐ. ܐܶܬܒܰܥܪܰܪܘ. ܘܰܫܩ̣ܰܠܘ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܢܶܪܓܡܘܢܝܗܝ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܰܡܗ ܫܰܒܩܘܗܝ ܘܰܥ̣ܪܰܩܘ. ܘܒܗ ܒܥܶܕܢܐ ܐܶܬܪܰܚܡ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܰܝܒܘܬܗ: ܘܶܐܬܛܰܝܒܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܛܰܝܝ̈ܐ ܡܶܪ̈ܕܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܣܬܰܟܠܘ ܠܫܰܪܒܐ ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܗܢܐ ܒܪ ܟܘܠܝܒ ܕܡܶܛܠܬܗ ܡܶܠܬܐ. ܡܶܢܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܝܪܝܐ ܗܘܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܘܠܐ ܫܰܦܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܙܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܟܪܝ̣ܣܛܝܢܘܬܗ ܡܶܬܚܰܡܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܢܐ ܣܒܐ. ܘܠܘ ܒܬܪ ܕܰܗܓܰܪ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܪܥܝ̣ ܫܰܠܝ̣ܛܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܟܬܒܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫܰܕܪܗ ܒܫܰܝܢܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܬܦܣܶܩ ܣܰܒܪܗ ܕܶܢܚܐ. ܢܚ̣ܶܬ ܠܒܰܓܕܕ ܗܟܘܬ ܕܢܶܩܒܘܠ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܬܡܢ ܘܛܰܪܕܘܗܝ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܘܬ̣ܒ. ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܰܟܡܢ ܕܟܕ ܢܺܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ ܢܶܬܠ ܠܗ ܕܘܟܬܐ. ܘܬܡܢ ܩܕܡ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܛܐ ܩܶܨܗ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܘܡܪܐ: ܥܒ̣ܰܕ ܙܘܕܩܐ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܢܣܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܥ̈ܶܠܠܬܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܒܰܙܒܢ. ܟܕ ܐܶܬܐܠܨܘ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܐ: ܣܡ̣ܘ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܣܺܐܡܐ ܘܡܰܠܝ̣ܘ ܣܘܢܩܢܗܘܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܰܙܢܐ ܕܺܝ̣ܙܶܦܬܐ ܢܣ̣ܰܒܘ ܕܰܗܒܐ ܘܠܐ ܦܪܰܥܘ. ܒܪܰܡ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܒܬܪܟܢ ܩܡ̣ܘ: ܠܐ ܫܰܪܪܘܗܝ ܠܙܘܕܩܐ. ܘܦ̣ܫ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܫܰܪܪܗ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܗܢܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܝܟ ܣܘܣܝܐ ܡ̣ܢ ܦܓܘܕܬܐ ܐܰܡܪܰܕܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܰܐܟܫ̣ܠܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܰܕ ܡܰܫܪܘܩܝ̣ܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܝ̣ܨܦ ܕܬܘܪܨܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ: ܒܡܘܪܢܝ̣ܬܐ ܐܶܬܚܰܫܚ ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܶܫܪܟ ܫܘܚܢܐ ܠܚܰܠܕܝ̣ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܬܘܝ̣ܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܐܚ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܒܬܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ܘܗܝ ܘܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܕܒܰܛܠ ܠܙܘܕܩܐ ܗܘ ܥܠ̣ܬ݀ ܣܶܕܩܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܥܚ̄ «8711» ܡ̄ ܗܘܐ ܒܶܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܝܘܚܢܢ ܪܘܥܡܐ ܒܥܶܠܬ݀ ܚܨܨܢ̈ܝܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܬܓܪܝܬ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܕܺܝ̣ܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ: ܡܛܠ ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܗܫܐ ܨܒ̣ܰܘ ܕܢܶܬܚܰܝܕܘܢ. ܘܟܕ ܫܒ̣ܰܩܘ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܚ ܠܗܘ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܐܡ̇ܪܝ̣ܢܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܗܘ ܢܰܣܪܚ: ܡܛܠ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܘܢ ܦܠܝ̣ܓ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝ̈ܟܘܢ ܕܬܡܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܚܰܫ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܠܐ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣܘ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܕܰܐܢܬ ܐܰܣܪܚ ܠܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܕܢܶܗܘܐ ܒܫܘܥܒܕܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܐܰܫܦ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܰܟܒܪ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܡܰܨܝܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ. ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܬܰܢܘܝ ܫܪܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܫܛܘܗܝ ܚܨܨܢ̈ܝܐ. ܘܰܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠܘ. ܐܶܬܬܥܝ̣ܩ ܣܰܓܝ. ܘܫܰܪܝ ܡܰܟܪܙ ܒܟܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܚܶܪܡܐ ܠܚܨܨܢ̈ܝܐ ܘܠܟܠ ܕܰܡܩܰܒܠ ܠܗܘܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ. ܟܕ ܫܰܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܶܬܟܫܶܠ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܐܪܬܝܶܗ ܒܚܘ̣ܒܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܟ ܗܕܐ ܬܶܣܥܘܪ. ܡܛܠ ܕܣܘܓܐܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܘܛܘܪ̈ܦܐ ܣܒ̣ܰܠܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܬܠܡܚܪܝܐ ܡܛܠ ܚܨܨܢ̈ܝܐ ܕܰܢܚܰܝܕܘܢ ܐܶܢܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ܘ. ܘܗܫܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܨܒܝܢ ܠܡܶܬܚܰܝܕܘ ܠܡܢܐ ܐܚ̇ܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦ̈ܝܗܘܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܩܰܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܟܰܬܪ: ܠܐ ܩܰܒ̣ܠ ܠܐܝܙܓܰܕ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܦܠܐ ܝܰܩ̣ܪ ܐܶܢܘܢ. ܘܦܰܢܝ̣ ܐܰܟܡܐ ܕܠܐ ܘܠܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟ ܡܨܰܥܪ̈ܐ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܶܬܗܰܓܓ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܘܣܶܕܩܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠܘ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ: ܐܶܬܪܫܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܥܠ ܥܒܺܝ̣ܕܬܗ ܘܶܐܬܬܘܝ̣. ܘܩ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܠܐ ܐܰܫܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܦܓܥ ܒܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܩܕܡ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܙܕܩ ܕܢܶܬܒܰܚܢ. ܘܰܗܦܟ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܶܐܙܠ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܰܬܒܥ ܫܘܒܩܢܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܫܘܥܒܕܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܶܐܬܪܥܝ̣ ܥܰܡܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܒܡܶܨܪܝܢ ܬܘܒ ܡܰܠܦܢܐ ܐ̱ܢܫ ܣܰܡܝܐ ܕܰܫܡܗ ܡܰܪܩܘܣ ܒܪ ܩܘܢܒܪ ܫܰܪܝ̣ ܕܢܰܟܪܙ ܡܛܠ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܰܚܛܗ̈ܐ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܰܡܨܰܠܝܢ̈ܐ ܛܰܡ̈ܐܐ. ܘܰܒܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܰܠܡܦܛܝܣ: ܕܠܡ ܒܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ ܗܘܶܝܢܢ. ܘܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܛܐ ܕܟܠ ܡܰܘܕܐ ܒܰܚܛܗ̈ܘܗܝ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܫܰܪܝ̣ ܡܰܪܩܘܣ ܦܰܐܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܡܰܣܠܐ ܠܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܰܗܘܐ ܣܶܕܩܐ ܪܰܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܘܣ. ܘܐ̱ܢ̈ܫܝ̣ܢ ܡܰ̇ܢ ܠܒܪ ܩܘܢܒܪ ܡܙܰܕܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܦܛܪܝܰܪܟܐ ܡܚܰܝܒܝ̣ܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܗܶܦܟܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪܬܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ. ܘܫܰܕܪܘ ܠܘܬ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܗܘ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ «ܐܶܙܠ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܕܐ ܒܰܫܢܬ 0511 ܐܘ 8511 ܘܰܐܚܪܬܐ ܫܢܬ 8711». ܗܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ: ܟܶܪܟܐ ܟܬ̣ܒ ܒܰܐܪ̈ܝ̣ܟܬܐ. ܘܰܠܗܶܪ̈ܣܝ̣ܣ ܕܰܡܨܰܠܝܢ̈ܐ ܙܰܝܦ. ܘܰܠܩܬܪܣܝ̣ܣ ܕܒܪ ܩܘܢܒܪ ܫ̣ܰܪܪ: ܟܡܐ ܕܒܗ̇ ܒܬܪܥܝ̣ܬܐ ܡܩܰܘܐ. ܘܠܗ ܠܦܰܐܦܐ ܟܬ̣ܒ. ܕܠܐ ܙܕܩ ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܗ ܕܒܪ ܩܘܢܒܪ ܢܰܣܠܶܝܗ̇ ܠܡܰܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܩܦ̄ «0811» ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܥܘܡܪܐ: ܐܰܪܡܝ̣ ܫܶܬܐܣ̈ܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܒܢ̣ܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܝܰܕ ܚܣܡܗ ܕܒܺܝ̣ܫܐ: ܫܰܪܝ̣ ܣܥܝܐ ܕܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܘܒܪ ܬܪܒܝ̣ܬܗ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ «ܕܶܐܬܬܚܶܕܘ ܒܣܰܟܠܘܬܐ ܕܰܙܢ̈ܝ̣ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ» ܐܶܙܠܘ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ܘ ܠܫܰܠܝ̣ܛܐ ܐܰܒܘ ܐܠܩܰܐܣܡ ܒܪܢܝܣܢ ܕܰܗܒܐ. ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝ̇ܬܒ ܒܰܡܕܝ̣ܢܬܗ: ܘܰܡܟܰܢܫ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܘܝ̇ܗܒ ܠܗ. ܘܰܢܣ̣ܰܒܘ ܡܶܢܗ ܟܬܒܐ ܕܰܩܪܝܬܐ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܩ̣ܡ ܗܘ ܐܰܒܪܗܡ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܙܠ ܐܰܝܬܝܶܗ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܰܒܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܡܝ̣ܬ ܐܰܒܘ ܐܠܩܰܐܣܡ: ܗܰܘ ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܒܘ ܠܘܬ ܒܪܗ: ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܰܐܒܘܗܝ. ܘܰܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܐܰܝܟ ܕܨܒܝܢ. ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܕܝܢ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ  ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܐܰܪܝ̣ܒ ܥܠ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܠܐ ܫ̇ܒܩܝ̣ܢܢ ܕܬܶܣܬܰܬܪܝ ܗܰܝܡܢܘܬܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܠܥܰܡܐ. ܕܶܐܢ ܐܬ̇ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܟܘܢ ܠܘܬܢ: ܚܢܰܢ ܛܪܕܺܝ̣ܢܢ ܠܗܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܶܢܘܢ ܥܠ̣ܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܰܒܠܠܝܐ ܟܕ ܐܰܚܝ̣ܕܝ̣ܢ ܬܪ̈ܥܐ: ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܠܒܪ ܘܰܗܒܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܚܰܠ̣ܦܘ ܐܶܣܟܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܒܬܪܥܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܰܬܪܨܘ ܠܡܰܘܨܠ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒ̣ܕܘ. ܟܶܪܝܬ݀ ܠܗ ܛܒ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܶܐܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܫܰܝܢܗ ܠܫܰܠܝ̣ܛܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܬܘܒ ܐܦܢ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܘܥܡܐ ܒܝܰܕ ܚܨܨܢ̈ܝܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܣܟ ܫܠܶܡ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ ܘܰܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡܗ. ܐܶܠܐ ܟܰܢܫ ܚܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬ̣ܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܓܥ̣ܰܪ ܒܗܘܢ: ܫܰܒܩܘܗ̇ ܠܡܰܘܨܠ ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܕܰܪܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܩ̣ܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܥܰܡܗ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܐܶܢܘܢ ܒܰܦܟܪ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܟܢܺܝ̣ܫܐ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܥܒ̣ܰܕܘ ܡܰܦܩܒܪܘܚܐ. ܕܰܚܢܢ ܠܐ ܥܒ̣ܰܕܢܢ ܠܗܢܐ ܕܰܢܕܰܒܪ ܠܥܕܬܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܟ. ܐܶܠܐ ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܘܕܰܥܢܢ ܡܶܢܟ ܕܰܠܒܪ ܐܰܚܘܟ ܟܶܐܡܬ ܠܝܫܘܥ ܣܶܦܬܢܐ ܥܬܝ̣ܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܘܪܬܘ ܟܘܪܣܝܐ ܐܰܝܟ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܡܢܝܐ: ܐܶܬܛܰܢܢܢ ܘܰܐܩܝ̣ܡܢܢ ܠܗܢܐ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܟ ܢܫܰܡܫ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܬ݀ ܡܶܠܬܗܘܢ: ܒܺܐܝܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ ܐܶܬܕܰܒܪܘ: ܗ̇ܢܘܢ ܘܒܪ ܘܗܒܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܐܰܓܢܝ̣ ܢܰܦܫܗ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܘܶܐܬܛܰܫܝ̣. ܐܰܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܶܫܩܠܘܢ ܢܶܥܪܘܩ. ܗܝܕܝܢ ܪܰܛܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܥܰܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܠܐ ܫܒ̣ܰܩ ܕܢܰܐܣܪܝ̣ܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܰܩܪܘܗܝ: ܐܶܫܬܟܚ ܘܶܐܬܠܒܶܟ ܘܶܐܬܬܘܒܰܠ ܥܰܡܗܘܢ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܣܘܓܐܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܘܩܰܬܪܣܘܗܝ: ܡܶܬܐܡܪܐ ܕܰܒܥܕܢ ܩܘܪܒܐ ܐܰܫܠܚܘܗܝ ܐܶܣܟܡܶܗ: ܘܰܐܠܒܫܘܗܝ ܠܒܘܫܐ ܕܥܠܡܝ̈ܐ. ܘܣ̣ܡܘ ܠܗ ܩܘܒܥܐ ܣܘܡܩܐ ܒܪܺܝ̣ܫܗ ܘܰܐܩܝ̣ܡܘܗܝ ܩܕܡ ܦܰܟܐ ܕܡܰܕܒܚܐ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܐܶܢܝܢ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܰܫܡ̣ܥ ܐܶܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܒ̈ܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܒܚܰܪܬܐ. ܕܶܐܢ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܢ ܠܐ ܦܰܐܝ̈ܢ. ܘܒܬܪܟܢ ܟܠ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܦܢ̣ܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܟܕ ܛܥܝ̣ܢ ܟܬܒܐ ܕܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܦ̣ܫ ܒܥܘܡܪܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܝܬ ܢܛܘܪܬܐ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܺܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܶܣܟܺܡ ܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܘܒ ܦܢ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܗܝܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪ̈ܝܐ ܕܚܰܢܘܗܝ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ: ܐܰܚܬܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܒܝܰܕ ܚܰܒ̈ܠܐ ܒܫܘܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܥܒ̣ܕ ܟܬܒܐ ܒܰܐܪܐܒܐܝܬ: ܡܛܠ ܛܒ ܡܗܺܝ̣ܪ ܗܘܐ ܘܰܡܢܰܦܩ ܒܰܐܪܒܥܐ ܣܦܪ̈ܐ. ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܰܪܩܝܐ ܘܝܘܢܝܐ ܘܰܐܪܡܢܝܐ: ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܶܚܡܐ ܒܕܪܗ. ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܢܦܘܩܘܬ ܡܶܠܬܐ. ܚܰܣܝ̣ܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܰܡܢܬܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ܕܦܺܝ̣ܠܘܣܘܦܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܡܝܰܬܪܐ ܕܡܶܙܕܗܰܪ ܡ̣ܢ ܦܰܘܕ̈ܐ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܢܘ̈ܡܝܩܐ ܕܬܡܢ ܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ ܕܢܰܟܫܪ ܠܘܬ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܫܒ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܘܶܐܬܕܰܠܚܬ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܥܕܰܡܐ ܕܫܰܩܠܘܗ̇ ܛܝܝ̈ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܥ̣ܠ ܕܝܢ ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ ܟܙ̄ ܒܝܰܪܚܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܫܢܰܬ݀ ܬܩܦܒ̄ «285» ܕܗܘ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܝܒ̄ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܫܢܰܬ݀ ܐܩܦܙ̄ «7811»: ܒܬܪ ܟܚ̄ ܝܰܘ̈ܡܝ̣ܢ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܫܬܐ ܟܰܘ̈ܟܒܐ ܛܥܝ̈ܐ. ܘܶܐܬܦܠܛ ܒܪ ܘܗܒܘܢ: ܘܰܬܪܨ ܚܝܪܗ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܡܛܠ ܕܰܫܡ̣ܥ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܕܰܗܒܐ ܠܐܚܝ̣ܕܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܰܕܡܰܘܨܠ. ܐܦܠܐ ܬܡܢ ܐܰܟܫܪ. ܐܶܠܐ ܗܦ̣ܰܟ ܐܶܬ̣ܐ ܠܩܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܠܘܬ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܚܕܝܐܝܬ ܘܥܰܕܪܗ ܣܰܓܝ̣: ܥܕܰܡܐ ܠܗܝ ܕܐܦ ܕܰܗܒܐ ܣܰܓܝܐܐ ܘܢܰܦܩ̈ܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܐܰܦܩ ܒܕܫ̈ܢܐ ܕܰܡܫܰܕܪ ܗܘܐ ܠܫܰܠܝ̣̈ܛܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܕܰܒܣܘܪܝܐ ܘܰܒܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ: ܟܕ ܚܦܝ̣ܛ ܗܘܐ ܕܰܢܩܰܬܪܣ ܠܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܠܒܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܬܘܒ ܘܥ̣ܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܠܘܬ ܠܒܘܢ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܐܥܒܶܕ ܒܗ ܘܩܰܒ̣ܠܗ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܰܪ ܘܗܒܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܟܠܗ ܐܰܬܪܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ. ܬܘܒ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܰܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܢܶܫܕܘܢܝܗܝ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܗ̈ܝ ܠܡ ܐܰܗܡܝ̣ ܡܪܝܐ: ܕܒܪ ܘܗܒܘܢ ܢܩܰܦܚ ܠܥܕܬܗ. ܚܣܝ̈ܐ ܕܝܢ. ܠܐ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣܘ ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܕܐܙܠܝ̣ܢܢ ܘܡܶܬܟܰܬܫܝ̣ܢܢ ܥܡ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܕܪܫܐ. ܘܥ̇ܐܠܝ̣ܢܢ ܐܦ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܠܒܘܢ. ܘܰܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢܢ ܠܗ ܡܛܠ ܫܪܪܢ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܠܐ. ܐܶܠܐ ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܣ ܒܰܐܠܗܐ ܘܰܒܩܰܕܝ̣ܫܗ. ܘܗܝ ܕܫܦܪܐ ܠܡܪܝܐ ܬܶܗܘܐ ܒܢ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ ܕܠܝ̣ܛ ܗܘ ܡܰ̇ܢ ܕܡܶܬܬܟܶܠ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܪ ܒܶܣܪܐ ܕܪܥܗ. ܘܰܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ: ܟܕ ܐܶܙܕܰܝܚܬ݀ ܝܰܡܝ̣ܢܗ: ܩܥ̣ܰܘ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܒ̇ܟܝܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܒܰܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ: ܚܘܣ ܥܠ ܥܕܬܟ. ܘܰܥܛܝ̣ ܕܠܘܚܗ̇ ܡܰ̇ܢ ܕܗܘ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܐܫܬܡܠܝܰܬ݀ ܒܥܘܬܐ ܒܥܘܡܪܐ: ܢܦ̣ܰܠ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡ̣ܢ ܪܟܘܒܐ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܶܐܬܬܒܪܰܬ ܨܶܒܥܐ ܕܪܶܓܠܗ. ܘܟܕ ܦܰܣܩܘܗ̇ ܡܝ̣ܬ. ܘܒܬܪܗ ܬܪܶܥܣܪ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܠܗܘܢ ܡܶܢܫܠܝ ܡܺܝ̣ܬܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܝܰܗ̣ܒܘ ܗܘܰܘ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܠܒܰܪ ܘܗܒܘܢ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܫܰܒܥܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܒܒܰܪܩܐ ܝܩ̣ܶܕܘ: ܘܒܬܪ ܟܠܗܘܢ: ܒܫܘܡܠܝ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪ ܘܗܒܘܢ ܡܝ̣ܬ. ܗܘ̈ܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܣܘܪܕܐ ܠܟܠܢܫ. ܘܐܦ ܗܘ ܠܒܘܢ ܡܰܠܟܐ ܢܶܦܠܬ݀ ܒܗ ܕܶܚܠܬܐ ܘܫ̣ܰܕܪ ܕܫ̈ܢܐ ܠܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܶܐܓܪܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܬܒ̣ܥ ܫܘܒܩܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܰܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܒܡܰܟܬܒܙܰܒܢܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܢܓܰܕ ܕܝܢ ܗܘ ܕܠܘܚܝܐ ܒܥܕܬܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܦܐ̄ «1811». ܐܶܬ̣ܐ ܣܘܠܛܐܢ ܩܠܝ̣ܓ ܐܰܪܣܠܐܢ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܫܰܐܠ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܓܪܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܫܰܒܘܩܬܐ. ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܣܘ̈ܡܩܐ. ܘܰܠܫܰܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܬܘܒ: ܐܶܬ̣ܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬܗ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܟܕ ܪܟܝ̣ܒ ܢܶܚܙܝܘܗܝ. ܘܰܪܟܒ ܣܘܠܛܐܢ ܒܝܘܡ ܚܰܡܫܐ ܬܡܢܝܐ ܒܬܡܘܙ ܒܨܰܦܪܐ ܥܰܡܝ̣ܩܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܐܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܨܒ̣ܐ ܕܢܶܚܘܬ: ܠܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܫܘܠܛܢܐ ܐܶܠܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܪܟܝ̣ܒ ܥܰܦ̣ܩܗ. ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܥܰܡܗ ܒܝܕ ܬܰܪܓܡܢܐ: ܟܕ ܨܠܝ̣ܒܐ ܬܠܐܶ ܒܪܺܝ̣ܫ ܪܘܡܚܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܺܝ̣ܫܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܗܘܐ ܒܘܝܐܐ ܪܰܒܐ ܠܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܣܬܰܘܕܘ ܥܰܡܗ: ܒܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܡܰܙܓܗ̇ ܠܡܶܠܬܗ ܥܕܰܡܐ ܕܕܰܡܥ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܒܬܪ ܝܰܘܡܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܣܘܠܛܐܢ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܚܘܪܪ ܡܰܕܐܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܕܚܕ ܒܫܰܒܐ ܫ̣ܰܕܪ ܬܘܒ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܕܰܗܒܐ ܣܢܺܝ̣ܢܐ ܕܰܩܪܝ̣ܡܐ ܒܛܰܒܥ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ. ܘܰܒܓܘܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܪܝ̣ܫܐ ܕܰܫܠܝ̣ܚ̈ܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒ̣ܰܙܘ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ: ܢܶܦܠܬ݀ ܗܕܐ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܠܣܘܠܛܐܢ: ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܦܓ̄ «3811». ܗܘܐ ܝܰܩܕܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܒܥܶܕܢܐ ܕܰܬܠܬܫ̈ܥܝ̣ܢ. ܝܘܡ ܫܒܬܐ ܬܠܬܝܢ ܒܬܡܘܙ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܕܫܰܢܬܐ. ܘܠܐ ܦܠ̣ܛ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܢܐ ܐܶܠܐ ܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܰܥܕܟܝ̣ܠ ܡܶܬܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܒܘܪܓܐ ܥܶܠܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܰܡܥܰܪܬܐ ܕܦܘܪܢܐ. ܘܬܪܥܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܓܰܪܓܰܪ. ܘܰܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܪܺܝ̣ܫ ܚܶܣܢܐ ܒܒܘܪܓܐ. ܘܥܰܡܗܘܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܬܐ: ܘܰܟܬܒ̣̈ܐ ܕܶܐܫܬܘܙܰܒܘ ܝ̣ܪܚ ܝܰܘ̈ܡܝܢ: ܥܕܰܡܐ ܕܢܚ ܪܘܓܙܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܰܪܝ̣ܘ ܒܒܶܢܝܢܐ. ܘܒܰܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܬܒܢܝ̣ ܥܘܡܪܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܛܒ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡܝܐ. ܟܕ ܠܒ̈ܬܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܠܘ ܒܩܰܝܣ̈ܐ: ܐܰܙܓܐ ܩܛܪܘ. ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܚ̇ܕܰܬܐ: ܒܡܶܬܚܐ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܫܬܟܠܠܬ݀. ܘܰܒܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝ̣ܢ ܐܶܬܬܨܝ̣ܪܬ݀. ܘܶܐܨܛܒܬܬ݀. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܩܦܛ̄ «9811» ܐܰܣܪܚ ܠܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܓܰܘܢܝܬܐ: ܟܕ ܗ̣ܶܢܘܢ ܡܶܬܛܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܠܒܪ ܡܰܐܣܝ̣ܚ. ܘܰܗܘܬ݀ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ ܗܕܐ: ܥܶܠܬ ܫܓܘܫܝܐ ܪܰܒܐ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܟܕ ܐܶܬܐܠܨ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܛܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܫܠܡ ܕܢܶܗܘܐ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ ܡ̣ܢ ܝܘܩܪܐ ܕܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣ܛܐ: ܐܰܣܪܚ ܠܗ̇ ܡܰܘܕܝܢܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܘܒܬܪ ܟܢ ܐܶܬܛܪܶܕ: ܕܶܐܬܦܰܪܣܝ̣ ܒܰܙܢܰܝ̈ܐ ܫܟܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܩܨܕ̄ «4911» ܟܰܢ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܰܩܕܡ ܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ: ܚܰܡܫܬܥܣܪ ܒܐܝܪ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܟܶܢܫ̈ܐ ܠܥܐܕܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܐܶܬܩܰܕܫ ܗܰܝܟܠܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܒܢ̣ܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܫ̣ܰܕܪ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܦܐܦܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܕܚܰܕܬܐܝܬ ܩ̣ܡ ܗܘܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܣܒܐ ܦܛܪܘܣ. ܘܥܰܡܗ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ: ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܢ. ܘܟܕ ܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܣܐܒ ܘܥ̣ܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܐ. ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܗܘ ܣܶܦܬܢܐ. ܠܟܠ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܒܐ: ܐܚ̇ܕ ܗܘܐ ܠܣܛܪ ܘܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܗܘ ܠܗ ܢܩܘܡ ܒܬܪ ܕܕܗ. ܘܰܒܥܶܠܬܐ ܗܕܐ ܐܶܣܬܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܐܦ ܗܘ ܣܒܐ ܟܕ ܐܶܣܬܟܠܗ̇ ܠܥܒܺܝ̣ܕܬܗ ܐܶܬܟܫܶܠ ܒܗ. ܘܰܒܪܝ̣ܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܰܫܢܬ ܐܩܨܛ̄ ܡ̄ «9911»: ܟܕ ܐܶܬܟܪܰܗ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܒܐ: ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܠܡܶܣܥܪܶܗ ܥܕܡܐ ܕܰܚܣ̣ܰܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܗܝܕܝܢ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗ. ܘܰܒܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܫܒܥܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܕܫܰܢܬܐ: ܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܘ ܣܒܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܫܪܪܐ ܪܚܡ ܥܰܡ̈ܠܐ. ܕܰܒ̣ܪ ܠܥܕܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܰܐܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܬܓܪܝܬ: ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܚܡܫܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܪ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܶܐܬܩܒܪ ܒܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܰܒܢ̣ܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܒܩܰܒܪܐ ܕܬܰܩܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܩܕܡ ܡܰܕܒܚܐ ܓܰܪܒܝܝܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܡܢܚܐ: ܪܰܕܝܐ ܗܘܐ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝܫܐ: ܘܰܫܒܝ̣ܚ ܗܘܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܰܚܙܬܐ ܦܐܝܬܐ. ܪܡ ܩܠܐ ܗܘܐ ܘܰܚܠܐ ܢܶܥܡܬܐ: ܘܰܚܦܝ̣ܛ ܗܘܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒܬܐ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ. ܘܰܟܬܒ̈ܐ ܬܡܝ̣ܗ̈ܐ ܫܒ̣ܰܩ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐ: ܟܬܒܐ ܕܡܰܟܬܒܙܰܒܢ̈ܐ ܒ: ܡܐܡܪ̈ܐ. ܥܠ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܥܠ ܛܠܝ̣ܬܐ ܡܰܘܕܝܢܝ̣ܬܐ ܕܒܐܬܘܪ ܘܰܣܛܪ. ܓ: ܟܬܒܐ ܕܡܛܠ ܙܘܝܦܐ ܕܗܶܪܣܝ̣ܣ ܕܰܡܨܰܠܝܢ̈ܐ. ܘܥܠ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ. ܕ: ܦܪ̈ܘܡܝܐ. ܗ: ܡܟܰܢܫܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ. ܘ: ܟܬܒܐ ܕܛܟܣܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܰܕܥܕܬܐ ܘܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܡܛܠ ܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ . ܘܥܠ ܙܶܕ̈ܩܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܘܰܐܝܟܢ ܗܘܐ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܠܝܫܘܥ ܀

 

 

 

                        
ܦ: ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܕܗܘ ܒܪ ܨܠܝܒܝ ܩܪܚܐ

 

«ܐܩܨܛ-ܐܪܙ 7021-9911»

 

«ܘܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ ܐܘ ܡܝܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܣܒܐ: ܗܘܐ ܟܶܫܠܐ ܪܰܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܰܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܠܘܝ̣ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ: ܢܦ̣ܰܩ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫ̣ܘ ܥܘܡܪ̈ܐ. ܕܰܠܡܶܫܓܫ ܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܰܡܕܰܠܚܘܬܗ̇ ܐܶܙܠ: ܪܕܰܦ ܒܬܪܗ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܰܪܕܣ ܚܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ: ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܡܗܐ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܐܕܪܟܶܗ ܒܕܰܝܪܐ ܕܰܐܒܘܓܐܠܒ. ܘܒܺܐܝܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܰܗܦܟܺܝ̣ܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ: ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ. ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܡܶܙܕܟܶܐ. ܐܰܪܗܛ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܠܘܬ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܓܰܪܓܰܪ ܕܰܒܩܰܪܝ̣ܒܘܬܐ ܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ̇. ܕܶܐܢ̇ܐ ܠܡ ܢܰܦܝ̣ܩ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܠ ܠܘܬ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ «ܕܰܐܘܒܶܠ ܠܗ» ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܘܕܫ̈ܢܐ. ܘܗܢܐ ܕܰܝܪܝܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܐܰܕܪܟܰܢܝ. ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܝ̣: ܡܛܠ ܕܣܢܐܐ ܗܘܐ ܘܒܶܥܠܕܒܒܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܗܘ ܕܝܢ ܗܶܓܡܘܢܐ ܒܗܝ ܕܗܘ ܡ̣ܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܗܘܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܰܒܟܶܗ ܠܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܰܪܕܣ ܘܚܰܒ̣ܫܗ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܝܫܘܥ ܥܠ ܬܪܥ ܚܒܘܫܝܐ: ܘܰܚܙܝܗܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܰܪܕܣ: ܚ̣ܰܪܩ ܫܶܢܘ̈ܗܝ ܥܠܘܗܝ ܘܓܰܙܡܗ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܶܢܟ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܘܚ̣ܪ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܒܝܫܘܥ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܰܥܒ̣ܕܬܗ̇ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܚܙܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܗܠ ܒܗ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܟܰܬܪ ܒܢܶܣܝܘܢܟ ܘܰܫܠܝ̣. ܘܰܗܘܐ ܗܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ. ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܰܐܚܣܪܶܗ ܠܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܫܰܡܪܗ. ܘܦܰܪܓܠܗ ܕܠܐ ܢܶܟܠܝ̣ܘܗܝ ܠܝܶܫܘܥ ܡ̣ܢ ܡܶܐܙܠܬܐ ܕܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܗܺܝ̣ ܗܕܐ ܥܒܺܝ̣ܕܬܐ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܰܣܢܝܰܬܗ ܠܝܶܫܘܥ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܡܛܐ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܠܥܘܡܪܐ ܘܬܢܝ̣ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܠܗ: ܐܶܬܠܰܚܡܘ ܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܟܰܢ̣ܫܘ ܚܰܡܫܬܥܣܪ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ܘ ܠܗܘܢ ܐܺܝ̣ܩܪ̈ܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܦܶܣ̈ܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ: ܘܣܶܠܩܬ݀ ܦܶܨܬܐ ܕܪܰܒܢ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܬܫܬܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܩܨܛ̄ «9911» ܕܒܗ̇ ܥܢ̣ܰܕ ܣܒܐ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ̣ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܐܦܢ ܡܚܺܝ̣ܠ ܗܘܐ ܘܰܫܚܝ̣ܡ: ܐܶܠܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܠܡܢܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̣ ܡܢܰܦܰܩ ܗܘܐ ܘܥܰܬܝ̣ܪ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܒܗ ܐܶܨܛܒܝ̣ܘ: ܐܰܟܡܢ ܕܗܘ ܡܨܶܐ ܠܡܶܬܟܰܣ ܠܚܺܐܦܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܰܚܘܗܝ ܕܣܒܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܶܬ̣ܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܥܰܡܗ ܬܠܬܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܠܐܚܘܗܝ ܝܫܘܥ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܕܶܐܬܬܰܣܪܚ ܩܰܪܚܐ: ܥܩܬ݀ ܠܗ ܛܒ. ܘܰܣܠ̣ܩ ܠܘܬ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗ ܫܬܐ ܐܠܦܰܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܐܶܢ ܢܩܺܝ̣ܡ ܠܐܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܩ̣ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܡܺܝ̣ܢܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܐܦܩܶܗ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ ܠܗ ܘܠܐܚܘܗܝ ܐܰܟܡܐ ܕܠܐ ܨܒܝܢ. ܒܪܰܡ ܒܬܪ ܕܩܰܒ̣ܠ ܠܕܰܗܒܐ ܗ̣ܘ ܚܰܣܝܐ ܘܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ: ܫܰܪܝ̣ܘ ܡܟܰܢܫܝ̣ܢ ܘܦܪܥܝ̣ܢ. ܗܘ ܓܝܪ ܡܺܝ̣ܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܢܰܟܦܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ: ܣܰܓܝ̣ ܡܗܺܝ̣ܪ ܗܘܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܶܬܝܰܩܪ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܶܠܬܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ: ܢܣ̣ܰܒ ܠܐܚܘܗܝ ܘܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܥܰܡܗ. ܘܶܐܙܠ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܩܰܪܒ ܕܰܗܒܐ ܠܡܪܗ̇: ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܠܐܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܢܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܦ ܗܘ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܒܫܶܡ ܕܕܗ. ܕܰܟܒܪ ܡ̣ܢ ܓܰܕܢܘܬܗ ܕܗܰܘ ܢܶܕܒܩ ܒܗ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܗܘ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬܐ ܚܣܰܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܛܰܢ̣ܘ ܒܗ  ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܘܶܐܬܩܰܪܒܘ ܠܘܬܗ ܕܫܰܠܝ̣ܛܐ ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܕܰܗܒܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ ܘܰܠܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܚܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗ. ܘܟܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐܦ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܬܪܰܨ. ܗܘ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܐܶܙܠ ܕܢ̣ܶܣܩ ܠܡ ܠܘܬ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܟܺܐܦܐ. ܘܟܕ ܣܠ̣ܶܩ ܘܝܰܗ̣ܒ ܕܰܗܒܐ: ܐܦܠܐ ܬܡܢ ܗܘܐ ܢܰܘܚܐ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ: ܐܰܗܦ̣ܶܟܘ ܐܰܦ̈ܐ ܡܶܢܗ. ܡܶܛܠܗܕܐ ܐܶܬܐܠܨ. ܘܐܦ ܗܘ ܫܒ̣ܰܩ. ܘܶܐܙܠ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܰܐܬܝܢ ܘܰܚܕܐ: «1021» ܬܒܰܥ̣ܘ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣ܛܗܘܢ: ܘܫܰܕܪ ܐܰܝܬܝܶܗ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܘܰܣܥ̣ܪ ܠܟܠܗ ܐܰܬܪܐ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܺܐܝܩܪܐ ܐܦ ܐܶܙܕܰܝܚ. ܘܰܡܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܰܐܣܪܚ ܒܗ ܚܰܣܝܐ ܠܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܗܟܘܬ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܣܰܓܝ̣ ܗܰܢܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܗܘ ܬܡܢ: ܫܡ̣ܰܥ ܕܝܫܘܥ ܝܰܗ̣ܒ ܫܬܐ ܐܠܦܰܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܠܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܡܪܗ̇ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܐܣ̣ܩܶܗ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܬܡܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܩܛܝ̣ܪܐ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܟܰܬܪ ܩܰܪܚܐ ܒܡܶܪܕܝܢ ܡܶܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡܰܠܟ ܐܰܫܪܰܦ ܒܪ ܥܐܕܠ ܥܠ ܡܶܪܕܝܢ: ܘܫܰܒܩܗ̇ ܘܶܐܙܠ ܠܪܺܝ̣ܫܥܰܝܢܐ: ܐܶܙܠ ܥܰܡܗ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܚܰܕܬ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ. ܘܰܨܒ̣ܐ ܕܢ̣ܶܒܢܶܐ ܐܦ ܠܕܰܝܪܐ ܕܶܐܣܦܘܠܘܣ ܕܰܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܰܬܪܐ. ܡܛܠ ܕܢܘܡܝܩܐ ܣܕܝܕ ܐܠܕܘܠܗ ܒܰܪܢܫܐ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܕܰܒܪ ܣܘܥܪܢܗ ܥܡ ܡܰܠܟ ܐܰܫܪܰܦ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܡܪܗ̇ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܶܐܙܠ ܐܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܡܗ ܕܺܐܝ̣ܙܓܕܐ ܥܕܰܡܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܰܐܒܘܓܐܠܒ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܬܡܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܥܕܰܡܐ ܠܪܝ̣ܫ ܬܡܘܙ. ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܨܛܒܝ̣ ܪܘܟܢ ܐܠܕܝܢ ܘܰܐܦ̣ܩ ܠܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܩܰܪܚܐ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܝܫܘܥ ܗܦ̣ܰܟ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܒܘܗܝ. ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܒ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܡܰܕܢܚܐ ܟܕ ܡܥܩ. ܘܶܐܬܐܟܶܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܕܗܢܐ ܠܡ ܟܠܡܐ ܕܰܡܟܰܢܫ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܟ: ܘܡ̣ܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܥܠ ܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܦܰܠܗܕ. ܘܶܐܣܬܢܝ̣ ܒܝܰܕ ܗܟܢ ܘܰܚܣ̣ܪ ܣܰܓܝ̣. ܘܗܘ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܙܰܒܢܐ ܕܰܫܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܝ̣ܬܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܡܛܐ ܩܶܨܗ ܘܡܝ̣ܬ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܪܙ̄ «7021» ܡ̄ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܀

 

 

 

ܦܐ: ܝܘܚܢܢ ܝܕ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ

 

«ܐܪܚ-ܐܬܟ 0221-8021»

 

 

 

ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܩܰܪܚܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ: ܩܪܶܒ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܕܰܗܒܐ ܡܶܕܡ ܠܐܚܝ̣ܕܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܡܶܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܘܢܬܓܒ. ܘܰܐܦܣ ܠܗ ܕܢ̣ܶܣܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܟܕ ܣܠ̣ܶܩ ܘܺܝ̣ܬܒ: ܫܠ̣ܰܚ ܠܗ ܚܰܣܝܐ ܡܺܝ̣ܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܗܰܘ ܕܐܘܪܗܝ: ܕܗܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܫܘܩܝܪ. ܘܐܣܛܦܐܢ ܛܘܪܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܕܰܚܢܢ ܠܡ ܡܶܐܢܬ ܠܢ ܡ̣ܢ ܣܶܕܩܐ ܘܟܶܫܠܐ ܘܚܶܪܝܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܡܫ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܒ̇ܥܝܢܢ ܡܶܢܟ ܡܛܠ ܐܠܦܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܰܫܪܶܟ ܥܠܝܢ ܠܐܡܝ̣ܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܕܢܶ̇ܦܪܘܥ ܚܢܢ ܬܘܠܬܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܘܠܬܐ. ܘܥܘܡܪ̈ܝܐ ܬܘܠܬܐ. ܘܬܶܫܬܪܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܟܘܪܣܝܐ. ܘܢܶܬܬܪܝ̣ܡ ܟܶܫܠܐ ܘܬܗܘܐ ܚܕܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܢܰܚܬ݀ ܣܟ: ܐܶܠܐ ܒܗ̇ ܒܩܰܪܣܢܘܬܗ ܩܰܘܝ̣. ܦܰܢܝ̣ ܠܗܘܢ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܒܥܶܠܒܒܝ ܩܶܒ̇ܪܬ݀. ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܩܰܕܝ̇ܬ. ܘܠܐ ܐܠܝܨ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܚ̇ܣܪ ܕܰܗܒܐ. ܡ̇ܢ ܕܩܰܒ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܕܰܗܒܐ. ܗܘ ܢܶܦܪܘܥ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܒܰܥܪܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ: ܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܠܦܘܢܝܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܠܐ ܪܰܕܝܐ. ܘܰܒܟܰܒܕܐ ܡܰܪܝ̣ܪܬܐ: ܙܰܡܢ̣ܘ ܚܕ ܠܚܕ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܕܰܝܪܐ ܥܡ ܚܣܰܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܛܘܪ̈ܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܟܘ ܐܰܟܚܕܐ ܕܢܰܣܪܚܘܢ ܠܝܫܘܥ ܟܬܘܒܐ ܪܘܡܰܢܝܐ: ܕܬܡܢ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܝܚܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܓܰܒܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܕܐ ܡܶܬܠܚܫܝ̣ܢ ܥܠܘܗܝ: ܫܒ̣ܰܩ ܐܶܢܘܢ ܘܰܥܪܩ ܠܢܨܺܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܘܐܦ ܣܶܦܬܢܐ ܟܕ ܐܶܣܬܟܠ ܕܰܟܢܝ̣ܫܝܢ ܠܡܶܣܕܰܩ. ܙܥ ܘܰܪܥܠ ܘܰܒܟܘܪ̈ܗܢܘܗܝ ܐܶܫܬܪ̈ܝ. ܘܣܰܪܗܒ ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܠܪܒܢ ܡܘܒܰܐܪܟ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܓܰܒܪܐ ܗܕܺܝ̣ܪܐ ܘܰܡܝܰܩܪܐ. ܘܰܠܪܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܰܪܕܣ ܕܰܢܦܝ̣ܣܘܢ ܐܶܢܘܢ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܣܶܕܩܐ. ܘܢܺܐܬܘܢ ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܗܰܘ ܡܐ ܕܨܒܝܢ ܢܫܰܡܠܐ. ܘܐܦܢ ܟܠܗ ܕܰܗܒܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܢܣܺܝ̣ܡܘܢ: ܢܶܦܪܘܥ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܘܡܶܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܗ ܚܣܰܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܪܰܒܢ ܡܘܒܰܐܪܟ ܡ̇ܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܚܶܪܝܢܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܕܘ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܣܶܕܩܐ. ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܕܝܢ ܒܠܫܢܗ ܡܦܝ̣ܣ ܗܘܐ. ܘܰܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܪܡܙ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܶܬܛܦܝ̣ܣܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܰܠܚܫ ܠܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ: ܕܣܦܬܢܐ ܠܡ ܠܡܶܫܪܐ ܟܢܘܫܰܝܟܘܢ ܒܰܠܚܘܕ ܝܰܨܝ̣ܦ. ܘܶܠܡܶܦܪܫܟܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܕ ܫܥܬܐ. ܘܠܰܡܦܰܠܗܕܘܬܟܘܢ ܡܶܬܦܰܪܣ. ܘܶܐܠܐ ܚܕ ܡܥܐ ܠܐ ܡܥܰܕܪ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ. ܘܡܶܬܢܰܩܡ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܶܢܟܘܢ ܟܕ ܡܶܫܬܠܛ. ܘܰܡܢܝ̣ܚ ܒܟܘܢ ܨܒܝܢܗ. ܗܝܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ ܒܚܶܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ. ܘܰܩܫ̈ܝܬܐ ܦܰܢܝ̣ܘ ܠܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܕܠܰܡܫܰܝܢܘܬܗܘܢ ܐܶܬ̣ܘ. ܘܟܕ ܐܶܙܠܘ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܗ̣ܶܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܥܰܡܗܘܢ ܡܰܨܢܶܦܬܐ. ܘܦܰܩ̣ܕ ܐܶܢܘܢ. ܕܰܐܝܟܐ ܕܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܠܩܰܪܝܐ ܪܰܒܢ ܝܫܘܥ: ܐܰܪܡ̣ܘ ܥܠ ܪܺܝ̣ܫܗ ܡܰܨܢܶܦܬܐ ܘܰܐܝܬܐܘܗܝ ܠܕܰܝܪܐ ܕܫܝ̣ܪܐ. ܘܬܡܢ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܫܢܬ ܐܪܚ̄ ܡ̄ «8021» ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܰܢܝܘܗܝ. ܘܰܨܒ̣ܘ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܰܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܶܬܥܰܠܠ ܒܥ̈ܠܠܬܐ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗܘܢ ܕܰܠܙܰܒܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܺܐܬܐ. ܟܕ ܣܰܓܝ̣ ܐܰܠܨܘܗܝ ܕܢܺܐܙܠ ܥܡܗܘܢ: ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ܘ ܒܗ. ܫ̣ܰܪܪܘ ܥܰܡܗ ܩܝܡܐ. ܕܒܬܪ ܝܰܪܚܐ ܡܶܕܡ ܢܺܐܬܘܢ ܢܶܣܒܘܢܝܗܝ. ܟܕ ܫܰܒܩܘܗܝ ܘܶܐܙܠܘ: ܩܡ̣ܘ ܗܰܘ ܓܰܒܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܘܬܰܪܨ ܚܝܪܗ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܪܘܩܝܐ ܡܢܗܘܢ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ. ܟܕ ܡܛܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܒܰܐܩܣܡܐܛ ܒܰܙܢܐ ܫܚܝ̣ܡܐ: ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܗܰܘ ܕܢܰܥܠܝ̣ܘܗܝ ܠܕܰܝܪܗ: ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܰܐܝܟܢ ܕܗܘ ܫܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܗܘܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܒܶܠܥܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܩ̇ܒܠܟ ܠܘܬܝ. ܘܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܩܰܒܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܗ ܕܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܰܩܠܝ̣ܬܘܢܝܬܐ ܥܠ ܬܪܥ ܕܰܝܪܐ ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܒܰܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܰܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ: ܐܶܬܛܰܢܢ ܘܶܐܬ̣ܐ ܢܰܣ̣ܒܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܨܶܐܕܘܗܝ ܘܰܐܘܬܒܶܗ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܩܶܠܝ̈ܬܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܐܰܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܶܬܛܝܒ ܠܒܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܒܡܰܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ: ܕܩܰܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܐܠܨܗ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܘܒܠܗ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܬܰܢܝ̣ ܠܗ ܫܰܪܒܐ. ܘܟܕ ܐܶܣܬܰܟܠ ܡܰܠܟܐ ܕܓܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܢ̇ܐ ܒܫܰܝܢܐ ܐܺܝ̇ܬܝ ܥܡ ܫܘܠܛܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܫܘܥܒܕܗ. ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܦ̇ܩܘܕ ܠܟܘܢ ܕܬܰܟܪܙܘܢ ܠܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܟܡܐ ܕܰܒܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐ ܡܶܬܟܪܶܙ. ܐܺܝ̣ܢ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܫܐܠ ܡܶܢܝ̱ ܕܘܟܬܐ ܕܣܦܩܐ ܠܗ ܘܰܠܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܶܬ̇ܠ ܠܗ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠܝ̱ ܘܥܠ ܡܰܠܟܘܬܝ. ܘܟܕ ܐܶܡ̣ܪ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܐ. ܨܰܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܗܕܐ ܕܰܝܪܐ ܕܒܗ̇ ܝ̇ܬܒ ܐ̱ܢܐ ܣܦܩܐ ܠܝ̣: ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܡܶܚܕܐ ܟܬ̣ܒ ܠܗ ܡܰܠܟܐ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܕܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܫܰܠܝ̣ܛ ܥܠ ܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܘܥܠ ܦܘܪ̈ܢܣܝܗ̇: ܘܥܠ ܟܠ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܗ̇. ܘܰܗܘܬ ܗܕܐ ܥܶܠܬ ܟܶܫܠܐ ܠܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܗܰܘ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܒܰܨܪ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܥܒ̣ܶܕܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܫܪܝܗܝ ܠܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܗܰܘ ܡ̣ܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܘ ܠܣܰܐܡܰܐܢܝܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܪܝܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܚܰܣܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܘܰܟܢܘ̈ܬܗ. ܕܶܐܬܝܰܩܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܠܒܘܢ: ܘܐܦ ܕܰܝܪܐ ܬܘܒ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܗ ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܗ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܢܣ̣ܰܒܘ ܡܶܢܗ ܟܬܒܐ ܕܬܰܟܫܶܦܬܐ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܥܙܐܠܕܝܢ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܐ ܣܘܠܛܐܢ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܓܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܶܬܪܰܓܪܓ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܘܰܐܥ̣ܠܘܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬܗ. ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܦܰܪܩܘܢܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܩܰܪܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܣܘܠܛܐܢ: ܩܰܒ̣ܠ ܡܶܢܗ ܒܚܘ̣ܒܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܘܪܟܬܐ. ܘܗܘ ܣܘܠܛܐܢ ܝܰܗ̣ܒ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܶܪܩܐ ܚܶܘܪܐ ܕܰܐܛܠܣ ܪܺܝ̣ܫܝܐ ܘܥܰܒ̣ܕܶܗ ܦܰܝܢܐ ܘܠܗ ܠܒܫ ܗܘܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܫܰܚܠܦܗ ܥܕܰܡܐ ܕܰܥܢ̣ܕ. ܘܰܟܬܒ ܠܗ ܐܦ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܬܡܝ̣ܗܐ. ܕܗܘ ܢܶܬܟܪܶܙ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ. ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܡ̣ܢ ܩܶܣܪܝܐ. ܘܰܬܪܰܨܘ ܠܐܦ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܘܶܐܙܠ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܡܛܘ ܐܦ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ: ܘܰܐܥ̣ܠܘ ܐܶܢܘܢ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ: ܒܬܪܥܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ: ܘܥܰܠ ܫܒܒܘܬܐ ܕܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܥܰܒܕܘܗ̇ ܠܡܰܥܒܰܪܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܬܪܥ ܕܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܝܰܬܝ̣ܒ ܗܘܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܣܦܬܢܐ. ܒܰܛܠܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܐܡܘܪ̈ܐ ܡܕܺܝ̣ܢܝ̈ܐ. ܘܫܰܪܝ̣ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ: ܗܰܘ ܢܰܨܝ̣ܚ ܩܠܐ ܘܰܚܠܐ ܢܶܥܡܬܐ ܕܢܺܐܡܪ ܩܰܬܝ̣ܣܡܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܘܡܢ ܐܘ ܝܘܕܐ ܢܟܝ̣ܠܐ. ܬܐ ܚܙܝ̣ ܠܚܰܒܪ̈ܝܟ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܠܐ ܐܶܣܛܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܥܕܰܡܐ ܕܫܰܡܠܝ̣ܘ ܟܠܗ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܐ ܥܰܡܗܘܢ ܬܘܒ ܕܰܝܪܝܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܫܦܠܝܓ ܣܢܐܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܣܶܦܬܢܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܡܦܰܩܶܩ ܗܘܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐ̱ܢܫ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܚܰܬܢܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܒܪܰܡ ܣܢܶܐܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܟܘܬܝ̣ܢܐ ܙܰܪܩܬܐ ܠܒܫ ܗܘܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܠܒ̣ܶܫ ܚܶܘܪܬܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ. ܡܛܠ ܗܝ ܕܶܐܚ̇ܙܝܟ ܐܶܬܐܣ̇ܪܶܬ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܓܝܪ ܓܰܕܐ ܒܺܝ̣ܫܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܣܦܬܢܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܓܶܢܣܗ. ܘܰܠܟܠܗܝܢ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܣܦܬܢܐ. ܘܐܦ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܰܒܥܶܠܝ̣ܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܝܰܬܝ̣ܒ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܢܕܰܡܥ ܠܐ ܫܠܝ̣. ܡܛܠ ܕܰܐܝܟ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܗܘܐ ܒܺܐܝ̈ܕܝ̣ ܚܣܰܝ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܰܝܟ ܕܒܐܘܪܓܢܘܢ ܡܡܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܫܰܝ̈ܗܘܢ. ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܐ ܪܥܶܐ. ܚܐܪ ܗܘܐ ܘܒ̇ܟܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܡ̣ܢ ܩܥܬܐ. ܗܘ ܠܐ ܪܥܐ ܗܘܐ ܒܡܶܕܡ ܕܥ̇ܒܕܝ̣ܢ. ܘܒܗ̇ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܡܠܘܐܐ ܪܰܒܐ ܟܰܢ̣ܫܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܒܰܫܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܢܶܫܘ̈ܢܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܚܶܫܠܬܗ̈ܝܢ ܪ̈ܡܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܰܡܐ ܕܚܰܘܒܬܐ ܣܰܓܝܐܬܐ ܐܺܝ̣ܬ ܥܠ ܚܣܰܝ̈ܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܣܰܓܝ ܓܝܪ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܝܫܘܥ ܣܶܦܬܢܐ. ܘܐܦܢ ܒܪ ܡܕܺܝ̣ܢܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܪܡܘܬܐ ܘܩܰܠܘܛܘܬܐ ܠܐ ܡܡܰܫܚܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܒܗ. ܘܶܐܠܘܠܐ ܕܰܬܪܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܘ̈ܡܶܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܕܰܡܫܰܚ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܘܠܐܚܘܗܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܡ̇ܢ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܙܰܒܢܗܘܢ ܕܦܚܡ ܠܗܘܢ ܒܡܰܠܦܢܘܬܐ ܘܢܰܟܦܘܬܐ ܘܰܫܒܝ̣ܚܘܬ ܦܰܪܨܘܦܐ ܘܩܰܘܡܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܥܘܡܪܐ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܰܐܘܬܒܘܗܝ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܐܰܚܬܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܒܗ̇ ܒܰܕܡܘܬܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢ̈ܝܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܒܚܘܒܐ. ܘܕܰܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܝܰܗ̣ܒܘ. ܗܟܘܬ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ: ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܒܢ̈ܬܐ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܟ̈ܠܠܬܐ ܚܰܕ̈ܬܬܐ: ܡܰܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܘܪ̈ܡܝܢ ܩܘܠܒܰܝ̈ܗܝܢ ܘܫܺܐܪ̈ܝܗܶܝܢ ܘܰܐܩܠܢܰܝ̈ܗܝܢ ܘܥܶܙܩܬܗ̈ܝܢ ܘܐܡܪ̈ܢ. ܠܡܢܐ ܠܢ ܨܶܒܬܐ. ܘܰܐܒܘܢ ܐܠܝ̣ܨ ܒܰܬܒܰܥܬܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܘܪܗܝ ܐܶܙܠܘ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܰܠܡܶܪܕܝܢ ܘܰܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܟܰܢ̣ܫܘ ܡܕܡ ܕܰܦ̣ܪܥܘ ܐܠܦܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܰܐܘܬܪܘ ܐܦ ܣܰܓܝ̣. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝܢ ܬܢ̣ܐ. ܕܟܕ ܠܡ ܡܟܰܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܡܰܠܒܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐܦ ܛܟܣܗ. ܘܒ̇ܟܐ ܗܘܐ ܟܕ ܘܡܶܬܥܰܨܪ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܘܝ ܠܝ̣ ܐܰܝܟ ܕܶܒܐ ܥܒܝ̣ܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܰܡܟܰܢܫܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܥܠܝ ܡܥ̈ܐ. ܥܠ ܡܐ ܕܥܒܕܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܝ̣. ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܬܦܰܢܘܢ ܦܶܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ. ܒܪܰܡ ܘܟܕ ܫܰܡܠܝ̣ܘ ܠܟܪܘܟܝܐ:  ܐܰܝܬܝ̣ܘܗܝ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܫܰܒܩܘܗܝ ܘܶܐܙܠܘ: ܥܪܰܩ ܡܶܢܕܪܺܝ̣ܫ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܒ ܬܡܢ ܒܚܰܝ̈ܐ ܒܗܺܝ̈ܠܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܙܰܒܢܐ ܡܶܕܡ: ܬܘܒ ܫܰܚ̣ܕ ܣܦܬܢܐ ܠܐܰܚܝ̣̈ܕܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܣܠ̣ܩ ܝ̣ܬܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܗ ܛܶܒܐ. ܕܠܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܚܘܗܝ. ܟܕ ܣ̣ܡ ܒܠܗ ܕܢܺܐܬܐ ܠܘܬܗ ܠܥܘܡܪܐ ܡܛܐ ܠܚܝܐܠ ܩܣܛܪܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܫܝ̣ܓܪ ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܘܡܝ̣ܬ ܘܶܐܬܬܘܒܰܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܬܡܢ ܐܶܬܩܒܰܪ ܒܰܫܢܬ ܐܪܝܕ̄ ܡ̄ «4121». ܘܟܶܪܝܬ ܠܗ ܠܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܣܰܓܝ̣. ܘܒܰܦܣܩ ܣܰܒܪܐ ܢܦ̣ܠ. ܡܛܠ ܕܫܘܪܶܗ ܠܡ ܚܰܣܝ̣ܢܐ ܐܶܣܬܰܬܪ ܘܰܢܦ̣ܠ. ܡܶܬܥܰܕܪ ܠܡ ܐܰܚܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܗ̇. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘ ܒܫܘܡܠܝ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܰܐܚܘܗܝ: ܥܢ̣ܕ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܚܣܰܝ̈ܐ. ܩܡ̣ܘ ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܠܪܰܒܢ ܕܰܘܝܕ ܕܰܝܪܝܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܟܝ̣ܫܘܡ. ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܪܰܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܘܡܐ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܛܦܫܝ̣ܫ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܕܰܥܢ̣ܰܕ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܝܚܐ ܒܥܘܡܪܐ ܒܝܕ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܐ̱ܢܫ ܩܪܰܒܬܢܐ ܘܓܘܡܕܢܐ ܣܰܓܝ ܕܰܫܡܗ ܫܶܡܥܘܢ ܛܰܐܒܰܐܩܐܢ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܨܶܡܚܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܫܒ̣ܰܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܶܠܝܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܘܬܡܢ ܥܡ̣ܪ. ܗܘ ܓܝܪ ܡܰܪܚܐ ܫܶܡܥܘܢ. ܟܕ ܫܰܡܠܝ̣ ܗܘܐ ܫܰܢܬܐ ܕܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܝܘܬܗ. ܘܩ̣ܡ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܪܕܣ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ: ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ ܕܰܟܪܘܟܝܐ: ܒܗ̇ ܒܫܘܪܝ ܫܰܢܬܐ. ܟܕ ܐܶܡ̣ܪ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܠܡܘܟܪ̈ܝܐ ܕܓܰܘܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܢܣܰܒܠܘܢ ܩܰܝܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪ̈ܐ: ܦܓܰܥ ܒܗܘܢ ܫܶܡܥܘܢ ܡܰܪܚܐ ܘܒܛܠ ܠܦܘܩܕܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܢܘܢ ܕܢܶܪܓܫܘܢ ܙܶܒܠܐ ܒܚܰܩܠܐ. ܥܒܕܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܕ ܘܰܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ: ܫ̣ܰܕܪ ܩܒ̣ܰܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܬ̣ܰܒ ܠܗ. ܕܰܐ̱ܢܬܘܢ ܐܰܫܠܛܬܘܢܝܗܝ ܠܓܘܡܕܢܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܪܰܒܢ ܒܰܪܨܘܡܐ ܣܒܐ. ܘܪܰܒܢ ܐܰܒܘܐܠܦܪܓ ܪܺܝ̣ܫ ܓܘܕܐ. ܘܰܐ̱ܢܬ ܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܣܰܟܠܐ ܫܶܡܥܘܢ ܕܬܶܗܘܐ ܠܗ  ܡܶܠܬܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܗܺܝ ܗܕܐ ܐܶܓܪܬܐ ܢܶܦܠܬ݀ ܒܺܐܝ̈ܕܝ̣ ܫܶܡܥܘܢ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܗ̇: ܟܬ̣ܒ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܠܝ̈ ܓܘܕܦܐ ܘܒܘܙܚܐ ܘܨܰܥܪܐ. ܘܶܐܬܢܰܣܒܬ݀ ܗܝ ܐܶܓܪܬܐ ܡܶܢܗ ܘܶܐܫܬܕܪܰܬ݀ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܩ̣ܪܗ̇ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬܥܰܙܙ ܒܪܘܚܶܗ. ܐܶܫܬܥܝ̣ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܰܩܠܘܕܝܐ: ܗܘ ܕܕܰܝܪܝܐ ܗܘܐ ܫܰܪܘܝܐ ܗܝܕܝܟ: ܘܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܐܶܘܢܓܶܠܝܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܕܟܕ ܥ̣ܠ ܕܢܶܩܪܐ: ܚܙܝܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܒܶܐܓܪܬܐ ܘܪ̈ܥܠܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܐܦ ܟܠܗ ܓܘܫܡܶܗ ܢ̇ܐܕ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܰܟܪܶܐ ܩܘܡܬܐ ܗܘܐ: ܘܣܰܓܝ̣ ܩܰܠܝ̣ܠܐ ܒܦܰܓܪܗ ܘܢܰܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܨܰܘܡܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܗ̇ ܝܰܗܒ̣ܗ̇ ܠܪܰܒܢ ܪܘܒܝܠ ܬܠܡܝ̣ܕܗ. ܘܗܘ ܫܰܪܝ ܡܓܰܙܡ ܠܫܡܥܘܢ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܰܢܝ̣ ܕܠܐ. ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܶܢܟ. ܘܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐ̱ܢܬ. ܘܩ̣ܡ ܥ̣ܠ ܠܒܝܬܘܢܐ ܙܥܘܪܐ: ܐܰܝܟܐ ܕܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܘܟ̇ܬܒ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܕܚܶܪ̈ܡܐ ܘܰܦܣܩ̈ܐ ܠܫܡܥܘܢ ܡܰܪܚܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܠܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܪܰܒܢ ܐܒܘܐܠܦܪܓ ܪܺܝ̣ܫ ܓܘܕܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܐܠܝܫܥ: ܗܰܘ ܕܰܠܟܠܗ̇ ܦܰܢܩܝ̣ܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܰܢܬܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܠܒܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܘܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܟܠܝܢܐ ܕܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܒܓܰܘܐ ܘܠܐ ܢܒܰܨܪ ܡܢܗ̇ ܚܕܐ ܝܘܕ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܰܒܘܐܠܦܪܓ. ܡܛܠ ܕܰܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܦܰܟܢܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܡܰܪܚܐ: ܨܒ̣ܐ ܕܰܢܬܗܶܐ ܠܩܶܪܝܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܫܰܕܪܘܢ ܢܫܰܗܘܢ ܚܶܡܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ. ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܕܰܐܒܘܐܠܦܪܓ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܡܰܪܚܘܬܐ: ܠܡܢܐ ܠܐ ܩ̇ܪܐ ܐ̱ܢܬ ܐܶܓܪܬܐ ܕܓܢܕܐܦܘܠ. ܗܟܢܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܫܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ ܕܣܶܦܬܢܐ. ܟܶܐܡܬ ܦܘܠܘܣ ܡܙܰܝܦܐ. ܘܰܐܒܘܐܠܦܪܓ ܐܶܡ̣ܪ. ܠܐ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܫܰܝܢܝ̣ܢܢ ܠܗ ܥܡܟ. ܘܫܡܥܘܢ ܐܶܡ̣ܪ ܟܠ ܚܶܪܡܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ̇ ܥܠܝܟ ܐܶܢ ܠܐ ܬܶܩܪܶܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܟܠܗ̇ ܐܰܚܘܬܐ ܒܥܐܕܐ ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܩ̣ܪܗ̇ ܪܝ̣ܫ ܓܘܕܐ ܠܐܓܪܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܫܰܡܠܝ̣ ܐܰܡܣܰܪ ܗ̣ܘ ܡܰܪܚܐ ܫܡܥܘܢ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܝܢܐ ܘܥ̣ܠ ܩ̣ܪܒ ܩܘܪܒܢܐ: ܟܕ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܐܰܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܠܐ ܥ̣ܠ ܠܡܕܒܚܐ. ܘܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܩܕܡ ܕܢܶܡܛܐ ܥܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ. ܪܓܶܙ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܥܠ ܡܫܰܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܗ ܦܘܪܬܓ. ܘܗܰܘ ܢܣ̣ܰܒ ܩܘܢܛܪܗ ܘܰܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܟܕ ܫܚܝ̣ܩ ܕܢܺܐܙܠ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬܐܡܪ ܠܫܡܥܘܢ ܘܰܪܗܛ ܘܰܐܕܪܟܶܗ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܶܨܥܬ݀ ܕܰܪ̈ܓܐ. ܘܰܐܪܡܝ̣ ܐܺܝ̣ܕܗ ܠܡܶܚܛܦ ܩܘܢܛܪܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܗ ܕܰܡܫܰܥܒܕܐ. ܘܗܘ ܫܡ̣ܛ ܢܺܝ̣ܢܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܶܨܥܬ݀ ܩܘܢܛܪܐ ܘܰܡܚܝܗܝ ܠܫܡܥܘܢ ܒܟܰܪܣܗ ܘܣܰܦ̣ܩ ܓܘܝܗ ܘܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܕܘܟܬܗ ܣ̣ܦ. ܘܢܶܦܠܬ݀ ܕܶܚܠܬܗ ܕܦܰܛܪܝܪܟܐ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܒܺܐܝܩܪܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܗ ܥܕܡܐ ܕܰܥܢ̣ܕ ܒܫܢܬ ܐܪܟ̄ «0221» ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

ܦܒ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܓ ܕܘܝܕ

 

«ܐܪܟܒ-ܐܪܢܒ 2521-2221»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܕܰܘܝ̣ܕ ܕܰܝܪܝܐ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܟܝܫܘܡ ܘܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܺܝ̣ܫܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܛܰܦܫܝ̣ܫ: ܗܰܘ ܕܰܐܣܪܚܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܪܚܶܡ ܡ̣ܢ ܪܒܐ ܘܰܙܥܘܪܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܡܛܠ ܕܛܰܝܒܘܬܢܝܐ ܗܘܐ ܛܒ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܚܰܪܝ̣ܦ ܙܰܘ̈ܥܐ ܒܰܟܝܢܐ. ܘܥܰܬܝ̣ܪ ܒܺܐܝܕܐ. ܘܰܫܦܝ̣ܥ ܨܶܒܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܢܺܝ̣ܢܘܐ ܐܰܝܟ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܶܬܪܰܓܪܓ ܕܢܶܚܙܝܗ̇ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ ܡܛܠ ܕܗܺܝ ܗܝ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܘܒܗ̇ ܡܕܰܝܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܗ̇: ܢܦ̣ܰܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܬܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܰܒܙܰܘܚܐ ܪܒܐ ܐܰܥܠ̣ܘܗܝ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ: ܟܕ ܛܥܝ̣ܢܝ̣ܢ ܨܠܝ̣̈ܒܐ ܘܶܐܘܢܓܠܝ̈ܐ: ܘܰܡܥܰܢܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܰܐܪܒܐܝܬ. ܘܰܒܠ̣ܥܘ ܒܰܚܣܡܐ ܛܰܝܝ̈ܐ ܕܬܰܓܪܝ̣ܬ. ܘܰܢܚ̣ܬܘ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܰܩܒ̣ܰܠܘ ܥܠ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܶܐܡ̣ܪܘ. ܕܠܡ ܠܥܘܢܺܝ̣ܬܐ ܗܝ ܕܥܰܢܝ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܝܬܪܒ ܟܕ ܦܢ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܢܒܝ̣ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܟܟܰܗ: ܥܰܢܝ̣ܘ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܩܕܡ ܐܰܒܘܗܘܢ. ܘܰܬܠܘ ܨܠܝ̣̈ܒܐ ܒܪ̈ܝ̣ܫܝ ܪ̈ܘܡܚܐ ܒܫܘ̈ܩܰܝ ܬܰܓܪܝ̣ܬ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܟܰܠܝ̣ܦܗ. ܕܠܐ ܢܶܬܡܰܠܠ ܥܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܗܘ ܕܰܚܕܬܐܝܬ ܐܬ̣ܐ. ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܗܘ ܐܰܟܣܢܝܐ. ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܥܝܕ̈ܐ ܕܰܐܬܪܢ. ܐܺܝ̣ܢ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܬܬܶܒܙܶܙܝ ܟܠܗ̇ ܩܰܢܝܘܬܗܘܢ ܘܢܶܬܒܰܙܚܘܢ ܘܢܶܬܬܫܝ̣ܛܘܢ ܐܰܟܡܢ ܕܫܛܘ ܠܢܡܘܣܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܠܬܰܓܪܝ̣ܬ: ܐܶܬܡܰܠܟܘ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܒܰܚܕܕ̈ܐ ܘܶܐܡ̣ܪܘ. ܕܶܐܢ ܡܫܰܪܝ̣ܢܢ ܠܡܶܒܙ ܐܶܢܘܢ: ܠܐ ܡܶܕܡ ܡܚܰܘܝܢ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ. ܘܰܠܡܶܫܬܢܕܘ ܒܗܘܢ ܥܰܡܠܐ ܗ̣ܘ ܠܢ. ܐܶܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܶܕܡ ܝܕܝ̣ܥܬܐ ܙܕܩ ܠܡܶܩܨ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܩ̣ܰܨܘ ܥܠ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܥܶܣܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܰܗܒܐ. ܘܰܕܩܢܝ̈ܗܘܢ ܕܰܬܠܬܐ ܡ̣ܢ ܫܚܝ̣ܡ̈ܐ ܕܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܓܪܰܥܘ. ܘܰܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܐܦ ܠܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܚܒ̣ܰܫܘ ܥܕܡܐ ܕܰܢܛܝܒܘܢ ܕܰܗܒܐ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ ܒܠܶܒܐ ܒܰܣܝ̣ܡܐ: ܟܠ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܗ̣ܒܘ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܪܰܛܢܘ ܐܰܘ ܡܶܐܢܰܬ ܠܗܘܢ ܒܡܰܦܪܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܦܬܘܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܢܗ ܐܶܬܦܣܶܩܘ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡܶܬܢܰܓܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ: ܢܶܫ̈ܐ ܦܬܘܪ̈ܐ ܡܛܟ̈ܣܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܠܰܚܒܘܫܝܐ ܡܫܰܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܐܶܠܐ ܘܰܨܪܪ̈ܐ ܬܘܒ ܢܶܦܩ̈ܬܐ ܠܗ ܡܫܰܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܚܒܘܫܝܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܐܰܫܪܝ̣ ܒܘܪܟܬܗ ܒܡܙܘܢܗܘܢ: ܟܕ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܕܰܩܕܡ ܢܶܣܝܘܢܐ ܗܢܐ: ܒܒܶܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܡܶܬܐܓܪܝܢ ܗܘܰܘ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ. ܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܘܰܠܗܠ ܒܡܠܘܐܐ ܪܰܒܐ ܘܰܒܡܶܫܬܪܬܚܢܘܬܐ ܕܛܒ ܟܰܗܝ̣ܢܐ ܟܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܒܠ ܡܛܠ ܨܪܝ̣ܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܥܰܕܪ ܘܦܰܪܥܘܗ̇ ܠܰܟܡܝܘܬܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ. ܒܗܝ ܕܐܦ ܡܢܗ ܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܝܕܝܢ ܥܰܠ̣ܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܕܥ̇ܡܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܘܨܠ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܒܕܪ ܐܠܕܝ̣ܢ ܠܘܠܘ. ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܬܐܒܓ ܒܡܰܘܨܠ. ܘܰܬܒܥ̣ܘ ܡܶܢܗ ܕܰܢܫܰܕܪ ܢܰܦܶܩ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܗ̣ܘ ܐܡܝ̣ܪܐ ܠܘܬ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܐܶܢܘܢ ܡܶܛܠܬܗ. ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܦܝܣܗ ܘܫܰܒܩܘܗܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܐܶܬ̣ܐ ܠܢܺܝ̣ܢܘܐ. ܘܟܕ ܙܰܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ ܒܗ̇: ܐܶܬܕܒܰܪ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ ܪܺܝ̣ܫܢܐ ܕܒܰܪܛܶܠܠܝ. ܘܫܰܒܩܗ̇ ܠܢܺܝ̣ܢܘܐ ܘܟܰܣܝܐܝܬ ܥ̣ܪܰܩ ܠܚܐܒܘܪܐ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܣܠ̣ܶܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟ̣ܚ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܡܢ. ܡܛܠ ܕܰܒܕܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܟܰܘܫܐ. ܘܩ̣ܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܶܙܠ ܠܚܙܬܗ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܣܢܓܝܣ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܕܰܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ: ܣܰܟܝ̣ ܕܢܶܦܘܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܟܕ ܐܰܓܪ ܬܡܢ ܩܰܠܝ̣ܠ. ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܚܰܡܬ ܗ̣ܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܨܒ̣ܐ ܕܢܶܗܦܘܟ. ܘܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡܗ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܺܐܬܐ ܠܩܪܝ̣ܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܟܕ ܩ̇ܪܒܝ̣ܢܢ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܰܢܩ̣ܶܦ ܘܐܶܬܬܦܝ̣ܣ ܠܗܘܢ. ܘܶܐܙܠ ܥܕܡܐ ܠܓܰܢ̈ܐ ܘܩܶܠܝ̈ܬܐ ܒܰܪ̈ܝܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܟ ܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܪܓܶܙ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܠܐ ܥ̣ܠ ܠܕܰܝܪܐ. ܐܶܠܐ ܗܦ̣ܟ ܡܶܢܕܪܝ̣ܫ ܒܚܶܡܬܐ. ܘܶܐܙܠ ܫ̣ܪܐ ܒܰܙܪܝ̣ܥܬܐ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܶܐܬܟܫܶܠ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܩ̣ܡ ܗܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܥܡ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܗܝ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܰܡܫܐ. ܘܶܐܬܐܡܪ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܩ̣ܡ ܠܐܘܪܥܗ ܘܠܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܰܐܪܟܒܶܗ ܘܰܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ. ܘܶܐܙܠܘ ܐܰܟܚܕܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ. ܘܺܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܕܠܐ ܪܥܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܦܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܶܐܢ ܬܘܒ ܠܝܬ ܠܗ ܢܺܝ̣ܫܐ ܕܢܶܦܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܢܩܰܒܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܢܺܐܙܠ ܢܶܬܒ ܒܗ̇. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܰܝܟ ܟܘܪܣܝܗ̇ ܒܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܰܥܪܒܐ «ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܐܝܟ ܫܬܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܚܰܡܫܝܢ ܘܫܬ ܥܕ̈ܬܐ». ܘܩܰܒ̣ܠ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܶܐܙܠ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܗ̇ ܒܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܐܰܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܡܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܫ̣ܕܪ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܡܶܚܕܐ ܕܶܐܙܠ. ܘܰܐܚܪܡܶܗ ܠܫܡܥܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܥܝ̣ܩܗ ܘܰܐܥܪܩܶܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܒܗ̇ ܒܶܐܓܪܬܐ ܕܚܶܪ̈ܡܐ. ܕܰܡܣܰܒܪ ܐ̱ܢܐ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܕܥܠ ܬܪܥܐ ܢܶܬܩܒܰܥ ܙܩܝ̣ܦܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ. ܘܢܶܦܠܬ݀ ܕܶܚܠܬܐ ܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܘܨܦܪ ܐܠܕܝܢ ܡܪܐ ܕܰܐܪܒܝܠ ܫܒܐ ܗܘܐ ܠܐܬܪܐ ܕܢܺܝ̣ܢܘܐ ܘܶܐܙܠ ܗܘܐ. ܟܬ̣ܒ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܠܘܬܗ ܐܶܓܪܬܐ. ܕܢܶܟܠܐ ܥܠ ܒܰܕܪ ܐܠܕܝܢ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܙܰܩܦܗ ܥܠ ܬܪܥܶܗ ܒܺܐܝܡܡܐ ܟܕ ܫܶܡܫܐ ܒܩܘܒܬ ܫܡܰܝܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ ܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܗܝ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܡ̄. «ܕܗܺܝ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܶܐܬܬܰܒܪ ܒܰܕܪ ܐܠܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܘܨܦܪ ܐܠܕܝܢ». ܟܕ ܕܝܢ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܬܘܒܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܡܶܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܣܬܰܦܩ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܺܝ̣ܢܐ ܚܰܣܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܐܘܪܗܝ ܘܰܟܡܝ̣ܣ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܣܒ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡܗ̈ܐ ܒܥܕܬܐ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܕܰܝܪܐ ܕܐܒܘܓܐܠܒ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܒܝܪܬܐ ܕܓܰܪܓܰܪ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܪܰܒܢ ܪܘܒܝ̣ܠ ܟܬܘܒܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܢܚܐ. ܕܢܺܐܙܠ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܢܰܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܕܘܒܪܐ ܕܰܓܒܝ̣ܬܐ ܕܰܐܒܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܘܗ̣ܘ ܪܒܢ ܪܘܒܝ̣ܠ ܡܛܠ ܕܰܥܪܝ̣ܡ ܗܘܐ ܘܚܰܟܝ̣ܡ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܠܘ ܒܨܺܝ̣ܪܐ ܗ̣ܘ ܒܥܕܬܐ ܕܥܡ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܰܐܟܘܬܝ ܢܺܐܬܐ ܨܶܐܕܝܟܘܢ. ܐܶܠܐ ܙܕܩ ܕܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܶܢܟܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ. ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܬܕܰܒܨܘ ܡ̣ܢ ܚܰܫܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܠܐ ܐܶܬܪܡܝ̣ܘ ܕܰܢܫܰܕܪܘܢ ܠܘܬܗ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܐܶܠܐ ܫܒ̣ܰܩܘ ܘܶܐܙܠܘ ܟܠܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܡܝ̣ܬܘ ܬܠܬܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܢܣ̣ܰܒ ܠܒܰܪܩܢܘܢ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܰܪܩܐ. ܘܠܐܒܕܘܟܘܣ ܒܪ ܒܝܛܪܐ ܕܠܐܩܒܝܢ: ܘܶܐܙܠܘ ܠܕܰܝܪܐ ܕܰܡܕܝܩ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܒܰܣܝܠܠܝ̣ܘܣ ܕܩܘܠܒܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܒܚܘܕܪܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܥܶܢܝܢܐ ܕܰܚܕܕ̈ܐ ܝܰܘ̈ܡܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܡܚܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܪܝ̣ܥܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܣܛܘܢ ܡ̣ܢ ܫܶܓܡܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܘܺܝ̣ܬܒܘ ܒܗ̇ ܟܠܗ ܗܰܘ ܝܘܡܐ. ܫܰܪܝ̣ܘ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܕܰܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܝ̇ܬܒܝ̣ܢܢ ܒܰܛܝ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܝ̇ܨܦܝ̣ܢܢ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܰܬܟܰܢܫ̣ܢܢ. ܘܦܰܢܝ̣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܫܰܠܡܘܬܐ. ܘܰܠܗܘ ܕܫ̇ܠܡܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܫܠܡ ܐ̱ܢܐ. ܟܠܗܘܢ ܫܠ̣ܶܡܘ ܕܒܰܪܩܢܘܢ ܢܡܰܠܠ ܩܰܕܡܐܝܬ. ܟܢ ܟܠܚܕ ܗܰܘ ܡܐ ܕܫܦܪܐ ܠܗ ܢܺܐܡܪ. ܘܗܘ ܒܰܪܩܢܘܢ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܛܒ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܐ̱ܢܬܘܢ ܐܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܕܙܰܒܢܢ ܗܢܐ. ܘܰܡܙܰܠܗܙܘܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܕܶܐܬܩܰܦܚܬ݀. ܡ̣ܢ ܣܶܕ̈ܩܐ ܘܚܶܪ̈ܝܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗ̇. ܘܰܚܢܢ ܐܰܘܦܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܗܝ ܬܘܒ ܢܩܘܡ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܢܶܟܪܘܟ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܢܶܫܐܠ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܡܶܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܠܐ ܚ̇ܫܚܝ̣ܢ ܠܢ ܝܰܘܡܢܐ. ܐܶܠܐ ܡ̇ܢ ܕܚܰܝܠܬܢ ܒܡܶܠܬܐ ܘܒܰܥܒܕܐ ܘܒܰܡܠܘܘܐ ܦܰܓܪܢܝܐ. ܕܠܐ ܢܶܣܬܢܶܩ ܥܠܝܢ ܕܰܚܢܢ ܢܣܘܓ ܬܘܪ̈ܥܬܗ. ܘܰܢܡܰܠܐ ܚܰܣܝ̣ܪ̈ܬܗ. ܗܕܐ ܗܝ ܡܶܠܬܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܦܰܢܝ̣ܘ. ܕܰܫܪܪܐ ܐܶܡ̣ܪܬ ܐܘ ܐܰܒܘܢ. ܗܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܥܰܪܩܐ ܣܰܓܝ̣ ܠܒܝ̣ܒ ܗܘܐ ܘܥ̇ܗܢ ܠܘܬ ܢܦܘܩܘܬ ܡܶܠܬܐ ܘܰܡܛܝܒܘܬ ܦܘܢܝܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܦܰܪܗܣܝܐܝܬ. ܕܶܐܢ ܗܢܘ ܢܺܝ̣ܫܟܘܢ: ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܡ̇ܢ ܕܠܚܡ ܠܰܙܢܐ ܗܢܐ ܘܙܰܒܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܨܰܒܬܗ ܘܗܰܕܪܗ ܒܟܠܗܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܦܰܓܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܫܘܐ ܘܙܕܩ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܶܫܬܐܠ ܘܰܨܒ̣ܐ ܕܰܢܩܘܡ. ܐܰܘܬܒܘܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܬܰܫܠܡ ܢܰܦܫܟ ܠܐܠܗܐ ܘܰܠܥܕܬܗ ܘܰܬܩܘܡ ܚܠܝ̣ܨܐܝܬ ܘܰܬܕܰܒܪܺܝ̣ܗ̇ ܚܦܺܝ̣ܛܐܝܬ. ܘܩܡ̣ܘ ܥܰܠ̣ܘ ܠܕܰܝܪܐ ܘܶܐܬܛܒܒܰܬ݀ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܠܗ ܫܰܠܡܘܬܐ. ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܠܗ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ. ܘܰܩ̣ܪܘ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܰܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ: ܗܝ ܕܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܫܰܠ̣ܶܡܘ ܠܗ ܬܰܩܕܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܙܰܝܚܘܗܝ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܫܢܬ ܐܪܟܒ̄ ܡ̄ «2221». ܘܟܕ ܫܰܒܩܘܗܝ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܶܙܠ ܟܠܚܕ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܡܛܠ ܕܰܡܥܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܕܰܗܒܐ ܕܡܶܬܝ̣ܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܩܕܡ ܗܢܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ ܡܰܘܣܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܟܣ̈ܐ ܒܥܶܠܬ ܚܶܪܝܢܐ. ܫ̣ܰܕܪܘ ܐܦ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܘܰܬܒܥ̣ܘ ܡܶܢܗ ܦܬܘܪܐ. ܘܟܕ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܡܰܐܬܝܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܫܒ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܘܶܐܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܘܢܝܩܪܬ ܕܒܰܬܚܘܡܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܰܗܘܐ ܬܡܢ ܢܘܓܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܬܘܒ ܥܒ̣ܪ ܦܪܬ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܕܐܒܘܓܐܠܒ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܣܘܠܛܐܢ ܥܠܐ ܐܠܕܝܢ ܢܝܩܘܒܐܕ ܠܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܬܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܠܣܶܓܕܬܗ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܣܰܟܝ̣ܘ ܠܗ ܕܢܺܐܬܐ ܐܶܠܐ ܩܰܕܡܘܗܝ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟ̣ܚ ܠܪ̈ܺܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܚܰܫ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܟܝ̣ ܡܢܗܘܢ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܡܶܚܕܐ ܘܶܐܙܠ ܡܛܐ ܐܶܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܒܬܘ ܐܰܟܚܕܐ ܒܬܚܢܝ̣ܫ. ܠܐ ܕܝܢ ܡ̣ܰܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܠܐ ܒܨܰܦܪܐ ܐܰܫܩܶܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܙܠ ܫܪܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܪܰܗܛܐ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܟܕ ܐܰܪܓܶܫܘ. ܢܦ̣ܰܩܘ ܠܘܬܗ ܘܰܡܠܐܘܗ̇ ܠܩܶܠܝܬܗ ܛܒ̈ܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܥܡ ܦܶܪ̈ܩܐ ܪ̈ܝ̣ܫܝܐ ܕܩܰܪܒܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܩܐܪܘܬܐ ܣܘܓܐܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܡܩܪܘܢܐ. ܘܐܦ ܕܣܪܓܝܣܝܗ. ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܥܰܠ̣ܘ ܫ̣ܪܰܘ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܒܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪ̈ܐ ܝܕ̣ܝ̈ܥܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܘܢܶܚܙܘܢ ܠܣܘܠܛܐܢ. ܘܰܐܡܝ̣ܪ̈ܐ ܦܰܢܝ̣ܘ ܕܰܫܡܰܥ̣ܢܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܘܒ ܐܶܬ̣ܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܩܰܕܡܝܬ ܢܶܥܘܠ ܘܰܐ̱ܢܬܘܢ ܒܬܪܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܬܒܥܐ ܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܡܛܰܟܣܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܗܘܐ ܝܰܘܡܐ ܝܕܺܝ̣ܥܐ ܘܶܐܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܶܐܬ̣ܘ ܥܡܗ ܐܦ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܠܰܬܪܰܥ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܦܩ̣ܰܕ ܣܘܠܛܐܢ ܕܢܶܥܘܠ ܘܥܰܡܗ ܕܫܢ̈ܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܐ. ܠܕܫܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܛܰܪ ܐܶܢܘܢ ܒܐܣܝܠ ܓܪܐܝܚ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܫܡܶܫܬܗ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܠܒܪܗ ܕܣܘܠܛܐܢ ܘܠܐܘܢܘܟܣܐ ܪܰܒܐ ܡܪܰܒܝܢܗ ܢܶܬܩܪܒܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܘܥ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܫܰܦܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܰܐܦܪܰܥ ܠܗ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܰܡܪ̈ܰܟܒܢ ܡ̣ܢ ܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܐܰܪ̈ܐܒܝܬܐ ܘܦܪ̈ܣܝܬܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܘܶܐܫܟ̣ܰܚ ܠܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܥܰܠ ܬܪܥܐ ܕܰܟܡܝ̣ܪܝܢ. ܒܥܶܠܬ ܗܝ ܕܶܐܬܢܣ̣ܶܒܘ ܕܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܶܥܰܠ ܕܝܢ ܠܐ ܥܰܠ̣ܘ. ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܨܰܒܬ ܠܩܶܠܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܬܐ. ܘܰܩܪܡ ܒܐܒܪܐ ܠܐܓܪܗ̇ ܩܘܒܬܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܒܢ̣ܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܡܛܠ ܕܰܡܠܛܐ ܕܛܝ̣ܢܐ. ܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܠܡܶܙܓܪ ܬܠܝ̣ܠܘܬܐ ܕܠܐ ܬܥܘܠܝ̱ ܠܓܘ ܗܰܝܟܠܐ ܘܰܬܚܰܒܠ ܠܨܘܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̣ܗ̈ܬܐ ܕܒܗ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܠܫܘܪܐ ܕܓܰܒܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܒܚܘܣܪܢܐ ܣܰܓܝܐܐ. ܘܰܚܦ̣ܪܘ ܬܘܒ ܦܰܣܐ ܕܰܢܩܝ̣ܪ ܒܟܺܐܦܐ ܩܫܝ̣ܬܐ. ܘܰܚ̣ܕܪ ܠܚܶܣܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܥܘܡܪ̈ܝܐ ܪܘܥܡܐ. ܒܫܰܪܒܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܪܰܒܢ ܒܰܪܨܘܡܐ ܘܪܰܒܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܩܪܕܣ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܡܝ̣ܬܘ ܠܗܘܢ. ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ. ܘܶܐܬܰܐܘܺܝ̣ܘ ܥܡܗܘܢ. ܐܦ ܚܰܣܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܪ ܐܶܪܡܝܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܠܒ ܡܰܣܪܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܘܐ: ܙܰܕܩ ܠܗ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܟܕ ܡܫܰܟܢ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܠܐܚܘܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܡܫܰܡܗ̈ܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܗܟܘܬ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܗܰܘ ܕܥܰܪܩܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܚܡܐ ܘܒܰܝܬܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܢܟ̣ܶܠ ܥܠܘܗܝ ܘܰܗܘܐ ܥܡ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܢܦ̣ܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܬܪܰܨܘ ܠܐܦ̈ܝ ܬܪܥ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܐܶܬܪܗܶܒ ܘܰܢܣ̣ܒ ܟܠܡܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ ܘܡ̣ܢ ܟܶܣܦܐ ܘܚܛ ܬܰܪ̈ܡܠܐ ܐܰܪ̈ܝ̣ܟܐ ܘܩܰܛܝ̣ܢ̈ܐ. ܘܰܡܠܐ ܬܠܬܐ ܪ̈ܘܒܥܶܐ ܕܟܠ ܬܪܡܠܐ ܙܘ̈ܙܶܐ ܘܚܕ ܪܘܒܥܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܘܶܐܙܠ ܐܰܕܪܟ ܐܶܢܘܢ ܟܕ ܫܪܶܝܢ ܒܦܘܬܩܐ ܡܶܕܡ. ܘܰܫ̣ܪܐ ܨܶܐܕܝܗܘܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ: ܕܰܬܩܰܒܠܘܢ ܐܰܪܐ ܥܠܝ: ܘܰܐܦܩ ܠܥܣܪܐ ܬܪ̈ܡܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܫܰܪܝ ܡܣܰܦܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܬܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܡܠܘܐܐ ܪܰܒܘܬܐ ܕܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܡܦܰܠܗܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܥ̇ܒܕ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܐܘܰܛܪܘܢ ܠܥܠܡܐ ܬܗܘܘܢ. ܡܘܢ ܐܰܪܐ ܚܶܛܦ̇ܬ ܡܢܟܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܫܬܘܢ ܥܠܝ ܘܶܐܬܠܰܚܡܬܘܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܠܟܠܗ ܕܰܗܒܐ ܗܰܘ. ܐܶܬܟܦܶܦ ܚܰܨܗܘܢ ܘܩܡ̣ܘ ܥܰܦܩܘܗܝ ܘܶܐܬܪܥܝ̣ܘ ܥܰܡܗ. ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܘܰܗܦ̣ܟܘ ܐܰܟܚܕܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܣܡ ܒܢܺܝ̣ܫܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܬܢܰܩܡ ܡ̣ܢ ܒܪ ܐܶܪܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܶܢܗ ܝܰܬܝ̣ܪ ܟܐܒ ܠܗ ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܕܢܶܥܒܕ ܡܶܕܡ. ܐܶܬܚܫܶܒ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܫܰܓܫܗ ܠܒܪ ܐܶܪܡܝܐ ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܥܡܗ. ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܐܰܪܝܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܫܘܪܐ ܘܨܰܠܝ̣ܒܐ ܩܘܦܠܝܕܐ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܥܰܡܗ ܐܶܙܠܘ. ܘܥ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܒܺܐܝܩܪܐ. ܗܟܘܬ ܒܛܪܝ̣ܦܘܠܝܣ. ܢܦ̣ܰܩ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܰܐܥܠ̣ܘܗܝ ܒܙܰܘܚܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܥܟܘ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܢܦ̣ܰܩ ܐܰܪܥܘܗܝ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܦܶܪܦܪ ܘܫܘܪ̈ܝܐ. ܘܺܐܝ̣ܩܪܐ ܪܰܒܐ ܚܰܘܝ̣ܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܕܰܡܐ ܕܥܠ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܛܰܥܢܘܗܝ. ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܕܠܐ ܡܶܬܡܨܐ ܠܡܗܰܠܟܘ ܡ̣ܢ ܟܺܐܒܐ ܕܦܘܕܓܪܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܥ̣ܠ ܒܬܪܥܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܕܶܐܣܛܘܢܐ «ܥܡܘܕܐ»: ܗܰܘ ܕܡܶܢܗ ܡܶܬܪܰܓܠܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܘܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܥ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡܗ ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܰܓܕܠܝܬܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܢ ܗܝܕܝܟ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܢ. ܟܕ ܗܘܰܘ ܬܡܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܐܶܬܛܝܒ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܚܰܒܫܝܐ ܕܫܡܗ ܬܐܘܡܐܣ. ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ ܕܡ̣ܢ ܛܘܗܡܐ ܗܘ ܡܫܰܡܗܐ ܕܚܰܒܫܝ̈ܐ. ܘܰܠܗܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܨܶܒܝܢܐ ܕܢܶܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܬܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܕܐܘܟܡ̈ܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ ܥ̈ܶܠܠܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܰܢ ܕܗܺܝ ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܬܚܶܝܬ ܐܘܚܕܢܐ ܗܝ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܒܰܕܓܘܢ ܠܗ ܠܗܰܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܙܶܕܩܐ ܕܡܰܣܪܚܢܘܬܐ ܘܠܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܝܢ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܬܘܠܡܕܗܘܢ ܕܚܰܒܫܝ̈ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܡܢܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܙܕܩ ܕܢܶܗܘܐ ܗܰܘ ܕܩܐܡ ܒܪܺܝ̣ܫܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܡܶܫܬܥܒܕܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܕܡܐ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܨܺܝ̣ܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܠܗܢܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܰܒܡܰܕܢܚܐ: ܕܶܐܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܕܢܶܬܬܣܪܰܚ ܠܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܘܶܐ ܒܠܶܥܙܐ ܘܣܶܦܪܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܠܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܗܰܘ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܠܘܬ ܚܰܒܫܝ̈ܐ. ܠܐ ܒܠܥܙܗܘܢ ܕܶܝܢ ܐܦܠܐ ܒܣܶܦܪܗܘܢ ܡܦܣ ܗܘܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܡܛܠ ܕܚܶܪܝܢܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ ܕܗܘ ܒܪ ܠܰܩܠܩ. ܒܥܶܠܬ݀ ܗܝ ܕܗ̣ܘ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܫܰܢܝ̣ ܬܚܘܡܐ ܕܣܡ̣ܘ ܗܘܰܘ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܥܪܝ̣ܫ. ܗܘ ܢܶܗܘܐ ܬܚܘܡܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܗܰܘ ܟܝ̣ܬ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܗܰܘ ܕܝܢ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܬܥܰܠܠܘ ܕܠܡ ܢܘ̈ܡܝ̣ܩܶܐ ܡܫܰܒܚ̈ܐ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝ̈ܐ ܟܕ ܣܓܝ̣ܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܰܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܒܰܓܶܢܘ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܶܬܪܥܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܦܰܐܝܐܝܬ ܒܝܕ ܥܘܕܝܝܘܬܗܘܢ ܕܠܥܙܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܟܕ ܐܠܨܘܗܝ: ܐܰܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܪܥܝܐ. ܘܗܕܐ ܐܦܢ ܥܶܠܬܐ ܗܝ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܢܰܟܦܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܰܢܒܰܠܒܠ ܛܶܟܣܐ. ܐܶܠܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܰܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܠܐ ܠܗ ܠܡܫܰܕܪܘ ܠܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܗܰܘ. ܘܡܶܢܗ ܡܶܬܬܩܝ̣ܡ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܢܡܘܣܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܨܒ̣ܐ ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܣܶܟܬܐ ܒܣܶܟܬܐ ܠܡܰܦܩܘ ܘܠܠܐ ܡܛܰܟܣܘܬܐ ܒܕ ܐܰܟܘܬܗ̇ ܠܐ ܡܛܰܟܣܐܝܬ ܢܶܐܪܘܥ. ܟܕ ܡܰܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܰܒܫܝ̈ܐ. ܡܶܚܕܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܒܶܠܥܕ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܦܶܪܦܶܪ ܘܫܘܪ̈ܝܐ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܡܶܕܡ ܠܐ ܢܶܥܒܕ. ܕܰܠܡܐ ܢܶܫܓܘܫ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܗܰܘ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܫ̣ܰܕܪ ܠܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܕܗܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܚܰܪܝ̣ܦܐ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܘܢ ܠܫܰܪܒܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܝ̣ܓܐܝܬ ܠܡܶܫܪܐ ܢܡܘܣܐ ܐܶܠܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܫܰܕܪ ܚܢܰܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܢ ܠܘܬܗ ܕܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܰܢܪܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܗ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܶܐܢ ܠܐ ܢܶܫܬܡܥ: ܗܝܕܝܢ ܢܡܘܣܐܝܬ ܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܗܘܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܟܠ ܡܐ ܕܨܒܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܣܠܩܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘܬܐ ܥܰܠ ܡܰܚܫܰܒܬܗ: ܡܶܚܕܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܗܘܐ ܢܶܣܥܪܺܝ̣ܗ̇: ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܶܙܓܪ ܚܺܐܦܗ. ܐܶܠܐ ܠܒܬܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܐܰܣܪܚܶܗ ܠܐܘܟܡܐ ܗܰܘ. ܘܰܫܡ̣ܰܥܘ ܦܶܪܦܶܪ ܘܫܘܪ̈ܝܐ ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠܘ ܒܚܶܡܬܐ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܘܬ ܐܰܚ̈ܐ ܕܘܰܝ̈ܐ ܘܶܐܣܛܒܪ̈ܝܐ ܘܕܰܠܚ̣ܘ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝ̣̈ܥܬܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܰܒܗܘܢ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܪܘܓܙܐ ܪܰܒܐ. ܘܺܝ̣ܬܒܘ ܒܶܠܥܕ ܗܝ ܕܢܶܫܐܠܘܢ ܒܰܫܠܡܗ. ܘܫܰܪܝ̣ ܪܺܝ̣ܫ ܐܰܚ̈ܐ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܕܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܡ̇ܢ ܕܺܐܝ̣ܬܝܟ ܐ̱ܢܬ: ܕܗܕܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܠܘ ܡܶܙܒܢ ܙܒܰܢܬܗ̇ ܒܢܶܟܣ̈ܝܟ. ܐܦܠܐ ܐܶܫܬܠ̣ܛܬ ܥܠܝܗ̇ ܒܣܰܝܦܟ. ܐܶܠܐ ܓܰܒܪܐ ܐܰܟܣܢܝܐ ܐܶܬܝܬ ܠܘܬܢ. ܘܰܚܢܢ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝܐ: ܒܚܘܒܐ ܩܰܒܠ̣ܢܟ ܘܝܰܩ̣ܪܢܟ. ܟܕ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܶܬܡܰܠ̣ܟܬ ܒܢ ܘܰܟܠ̣ܝܢܟ. ܐܰܡܣ̣ܰܪܬ ܥܠܝܢ ܘܕܫ̣ܬ ܡܶܠܬܢ. ܠܡܢܐ ܐܰܪܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܥܒ̣ܰܕܬ ܗܕܐ ܐ̱ܡ̣ܰܪ ܠܢ ܒܦܰܪܗܣܝܰܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܢܶܦܠܬ݀ ܕܶܚܠܬܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܬܒܠܶܡ ܘܰܐܘܪ̈ܶܩܝ̱ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܘܰܚܘܰܪ̈ܝ ܣܶܦܘ̈ܬܗ. ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܢܐ ܡܦܰܢܐ ܠܗܘܢ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܪܡ̣ܰܙ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ  ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܣܘܪܝܐܝܬ. ܕܰܥܠܰܝ ܠܡ ܐܰܪܡܐ ܠܥܶܠܬܐ. ܦܰܩܚ ܠܝ̣ ܓܝܪ ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܶܬܚܰܝܒ ܘܠܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܝܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬܚܰܝܠ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܚ̣ܣ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܥܶܒ̇ܪܶܬ ܐܰܘ ܥ̇ܒܪ ܐ̱ܢܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܟܘܢ. ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܠܐ ܪܰܕܝܐ ܐܺܝ̇ܬܝ ܗܘܺܝ̇ܬ. ܕܰܚܠܦ ܐܺܝ̣ܩܪ̈ܐ ܕܰܚܙܝ̇ܬ ܡܶܢܟܘܢ: ܨܰܥܪ̈ܐ ܦܪܥ ܗܘܺܝ̇ܬ ܠܟܘܢ. ܗܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܕܫܰܕܪܶܬ ܠܘܬܟܘܢ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܡܝ̣ܬ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܶܐܡ̣ܰܪܬܘܢ ܠܗ ܕܢܶܥܒܕ ܡܶܕܡ ܕܨܒܐ: ܒܗܝ ܕܡܶܢܢ ܠܝܬ ܟܠܝ̣ܬܐ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܒܦܘܩܕܢܟܘܢ ܥܶܒ̇ܕܶܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܦܢܝ̣ ܪܺܝ̣ܫ ܐܰܚ̈ܐ ܗܰܘ ܠܘܬܗ ܕܚܰܣܝܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܨܰܠܝ̣ܒܐ. ܗܟܢܐ ܐܶܡ̇ܪܬ ܠܟ. ܘܗ̣ܘ ܚܰܣܝܐ ܦܰܢܝ̣. ܐܺܝ̣ܢ ܗܟܢܐ ܐܶܣܬܟ̇ܠܬ ܘܪܺܝ̣ܫ ܐܰܚ̈ܐ ܗܰܘ ܐܶܡ̣ܪ. ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܒܝܬ ܠܝ̣ ܘܠܟ. ܗܝܕܝܢ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܪܺܝ̣ܫ ܐܰܚ̈ܐ ܗܘ: ܕܒܰܫܪܪܐ ܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܬ ܒܰܐܪܐܒܐܝܬ ܐܰܟܡܐ ܕܙܕܩ. ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܚܰܣܝܐ. ܘܠܐ ܥܕܺܝ̣ܠ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܟܠ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܠܡܶܒܥܐ ܫܘܒܩܢܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܚܶܡܬܗܘܢ ܠܐ ܘܠܝܝܬܐ. ܘܰܫܒ̣ܩܘ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܨܰܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܕܚܰܣܝܐ ܣܰܓܝ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܶܐܢ ܐܶܛܥܶܝܟ ܚܰܪܝ̣ܦܐ: ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܝܰܡܝ̣ܢܝ̱. ܕܗܟܢܐ ܥܪܺܝ̣ܡܐܝܬ ܚܰܪܪܬܢ̱ܝ ܡ̣ܢ ܥܶܕܠܝܐ ܕܗܠܝܢ ܛܪ̈ܘܢܶܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪ ܕܰܥܒ̣ܪܘ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܶܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܕܥܰܡܗ: ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܕܺܝ̣ܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܒܪ ܐܶܪܡܝܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܕ ܝܰܩܪܗ. ܘܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܐܰܪܫܟܝܬܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܙܰܕܩ ܠܗ ܘܒܪ ܝܰܡܝ̣ܢܗ ܥܰܒ̣ܕܶܗ. ܗ̣ܘ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܡ ܒܠܶܥܕ̈ܒܒܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܰܝܒ ܒܪ ܐܶܪܡܝܐ. ܘܰܕܫܘܐ ܠܡܶܬܩܰܬܪܣܘ ܐܶܬܬܕܝ̣ܢ: ܬܒ̣ܥ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܺܝ̣ܫ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܩܰܕܡܝܬܐ ܚܠܒ ܢܰܗܦܟܝ̣ܘܗܝ ܘܩܰܒ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܝܣܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܫ̣ܰܕܪ ܥܡ ܒܪ ܐܶܪܡܝܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܘܛܰܟܣܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ. ܘܟܕ ܟܠܗ ܩܰܝܛܐ ܗܰܘ ܝ̣ܬܒ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܒܬܶܫܪ̈ܝܬܐ ܣܠ̣ܶܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܦܫܬ݀ ܗܘܬ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܠܐ ܪܥܝܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܗ̇  ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗ̣ܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܚܰܪܝ̣ܦܐ. ܘܰܗܘܐ ܬܡܢ ܬܰܚܠܘܦܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܫܰܡܠܝ̣ ܥܺܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܰܣܪܰܚ ܠܗ̇ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܒܪܨܰܘܡܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ ܕܰܫܡܗ ܐܰܪܝܐ ܥܠܝܡܐ ܫܒܺܝ̣ܚܐ. ܘܗܢܐ ܩܕܡ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܫܰܢܬܐ ܥܢ̣ܰܕ ܒܗ̇ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܐܣܪܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܠܪܰܒܢ ܐܰܗܪܘܢ ܕܰܝܪܝܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܥܰܢܓܘܪ. ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܕܰܐܪܝܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܩܘܩܝܐ: ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܪܰܗܛܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܶܐ ܐܰܣܪܚܶܗ ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܟܰܢܝܗ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܫܰܪܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܒܢ̣ܐ ܠܥܕܬܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܝ ܕܰܒܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܕܰܡܗܝܡ̈ܢܐ ܣܘܓܐܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܐܶܢܘܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܡܪ̈ܝ ܢܶܟܣ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܥܕܬܐ ܕܠܚܡܐ ܠܝܬ ܠܢ ܒܝܬ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܗܠܝܢ. ܒܚܰܫܐ ܚܢܰܢ. ܗܝܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܩܝܘ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܥܡ ܕܰܗܒܐ ܕܣ̇ܦܩ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܫܰܟܠܠܘ ܥܕܬܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬܐ ܠܫܘܒܗܪܐ ܕܰܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܰܐ. ܘܒܬܪ ܗܟܢ ܫܰܪܝ̣ ܘܰܒܢ̣ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܪܰܗܛܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܗܝ ܕܐܦ ܗܝ ܗܕܺܝ̣ܪܐ ܛܒ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܦܘܬܩܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܒܩܰܪܝ̣ܒܘܬܗ̇ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܒܥܰܡܠܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܰܐܝܟ ܚܘܣܪܢܐ ܕܥܠ ܒܶܢܝܢܐ: ܚܘܣܪܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ. ܒܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܓܝܪ ܫܦܺܝ̣̈ܥܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܡܨܶܐ ܗܘܐ ܠܡܶܬܟܣ ܚܺܐܦܐ ܩܰܫܝܐ ܕܰܚܣܡܗܘܢ ܕܛܰܝܝ̈ܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܰܣܓܕܐ ܬܘܒ ܐܰܫܦ ܠܡܶܒܢܐ ܒܗ ܒܦܘܬܩܐ ܠܫܘܓܫܗܘܢ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܡܰܫܠܡܢ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܫܬܡܠܝ̣ ܒܶܢܝܢ ܗܰܝܟܠܐ ܘܦܘܬܩܐ ܕܪܰܗܛܐ: ܐܶܙܠ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܬܡܢ ܬܘܒ ܥܰܒ̣ܕܶܕ ܠܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܬܗ. ܘܰܙܒܰܢ ܓܰܢܬܐ ܬܡܺܝ̣ܗܬܐ ܒܓܰܒܐ ܥܶܠܝܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܒܗ̇ ܗܰܝܟܠܐ ܫܒܺܝ̣ܚܐ ܘܩܘܒܬܐ ܬܡܺܝ̣ܗܬܐ ܠܡܰܘܬܒܐ ܘܩܶܠܝ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܬܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܡܥܰܠܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܘܓܝܗܕ ܡ̣ܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܰܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܬܕܰܪܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܒܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝܣ ܠܘܬ ܝܥܩܘܒ ܐ̱ܢܫ ܡܠܝ̣ܠܐ ܢܶܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܰܚ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܥܟܘ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܓܘܒܘܣ. ܘܟܕ ܐܶܬܘ ܠܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܡ̇ܰܢ ܐܰܣܪܚ ܠܓܘܒܘܣ. ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܦܪܘܩܝܐ. ܐܰܪܒܬܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܪܡܘ̄ ܡ̄ «6421». ܘܨܰܠܝ̣ܒܐ ܦ̣ܫ. ܡܛܠ ܕܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝܫܘܥ ܬܠܡܝ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܗ̇ ܠܥܟܘ ܘܢܰܣܒܗ̇. ܘܡܐ ܕܰܚ̣ܙܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܨܰܠܝ̣ܒܐ ܒܰܬܒܝ̣ܪܘܬ ܠܒܐ ܐܙܠ ܠܒܰܝܬܗ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܶܟܪܐ ܠܟ ܒܶܪܝ̱. ܕܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܐܬ ܒܪ ܐܶܪܡܝܐ ܘܡܰܣܪܚ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܶܡܛܐ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܠܛܪܝ̣ܦܘܠܝܣ: ܡܛܐ ܛܶܒܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܗܰܘ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܗܦ̣ܟܶܗ ܠܨܰܠܝ̣ܒܐ ܘܰܐܣܪܚܗ ܠܚܠܒ. ܘܗܕܐ ܐܬ݀ܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ. ܘܐܦܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܘܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܰܪܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܒܢ̣ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܣܝ̣ܣ. ܒܣܶܛܪܐ ܕܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܩܡܬ݀ ܥܕܬܐ ܣܰܓܝ̣ ܡܥܰܠܝܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܫܬܡܠܝܰܬ݀ ܥܕܬܐ: ܗܘܐ ܠܗ ܨܶܒܝܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܓܺܝ̣ܫܪܐ ܥܠ ܢܰܗܪܐ ܓܕܝܕ ܕܒܰܬܚܘܡܐ ܕܰܐܢܕܪܝܘܢ: ܕܒܗ ܐܰܒܕ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܛܘܒܥܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܢܺܝ̣ܣܢ. ܘܟܕ ܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ ܢܦ̣ܰܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܶܢܝܢܐ ܗܢܐ ܒܰܟܬܝ̣ܒܬܐ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܕܡܶܫܬܕܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܡܶܫܬܡܠܝܘ. ܐܶܬ̣ܐ ܡܶܠܐܐ ܘܓܰܪܦܶܗ. ܘܠܐ ܣܠ̣ܩ ܠܪܺܝ̣ܫܐ ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܥܒܕܐ ܐܶܒܕ. ܒܪܰܡ ܗܰܘ ܕܰܥܡ̣ܰܠ ܘܰܠܐܝ ܘܰܚܣ̣ܪ ܠܐ ܐܰܘܒܕ ܐܰܓܪܗ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܬܘܒ ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܺܝ̣ܫܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܪܰܒܐ ܥܠ ܢܰܗܪܐ ܕܥܒ̇ܪ ܒܓܰܘܗ̇ ܕܡܡܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܟܕ ܗܓܰܡ ܡܶܠܐܐ ܠܟܺܐܦ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܬܗ ܟܘܪ̈ܣܰܘܬܗ ܠܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥܘ. ܘܰܒܓܺܝ̣ܫܪ̈ܐ ܕܩܰܝܣܐ ܛܰܠܠܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡܰܠܟܐܝܬ ܐܶܬܕܰܒܪ ܗܘ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܘܚܰܦܛ ܠܩܰܪ̈ܝܒܐ ܘܰܠܪ̈ܚܝ̣ܩܐ ܥܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܚܶܟܡܰܬ ܒܰܪ̈ܝܐ: ܘܰܒܟܠܕܘܟ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܦܐ ܐܰܩܝ̣ܡ ܒܢܰܦ̈ܩܬܐ ܕܡܶܢܗ. ܘܒܰܫܪܪܐ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܬܘܬ ܒܘܪܘܬܐ ܐܰܚܝܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܒܙܶܕܩ̈ܬܐ ܘܰܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܶܣܟܢ̈ܐ ܡܰܠܝܐܝܬ ܐܶܬܢܰܨܚ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܘܓܐܐ ܐܰܣܪܚ. ܘܬܪܝܢ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ. ܚܕ ܚܰܣܝܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܗܘ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܟܦܪܣܠܛܝܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܰܘ̈ܡܬܗ ܠܐ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܥܶܠܬ ܗܝ ܕܠܘ ܒܰܚܕܐ ܕܘܟܐ ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܗܘܐ. ܘܰܚ̣ܙܐ ܕܰܐܡܚܶܠ ܣܰܓܝ ܡ̣ܢ ܟܺܐܒܐ ܗܰܘ ܕܦܘܕܓܪܐ: ܕܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܢܘܡܝ ܒܗ ܐܰܚܝ̣ܕ ܗܘܐ. ܐܦ ܚܙܝܗ ܐܶܬܒܰܨܪ. ܘܰܓܕܫ ܠܗ ܬܘܒ ܕܨܰܡܪ̈ܐ. ܘܰܒܣܘܡܣܡ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ ܕܗܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܘܓܝܗܕ ܐܘܪܗܝܐ: ܕܬܰܩܢܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐܠܗ̇ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ: ܠܡܰܚܣܶܢ ܩܢܐ ܢܦܺܐܫܐ. ܨܒ̣ܐ ܕܢܺܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܟܰܪ ܕܶܐܬܪܰܒ̣ܝ ܘܶܐܬܪܰܝܫܰܢ. ܘܬܰܡܢ ܢܶܬܒ ܥܕܰܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܕܠ ܒܠܒܗ ܚܘܫܒܐ ܗܢܐ: ܒܰܥܓܠ ܘܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ ܠܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܐܰܦܩܶܗ ܘܰܦܩ̣ܕ ܠܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟ ܠܐܬܪܐ ܕܓܘܡܝܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܓܘ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐܠܫܡܝ̣ܫܛ ܡܛܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܪ̈ܺܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܠܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܠܫܰܪܟܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܶܐܙܠܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܦܓܰܥܘ ܒܗ ܒܩܰܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܓܐܒܬܝ. ܢܦ̣ܰܠܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܥܰܦ̣ܶܩܘ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ. ܘܢܰܫ̣ܶܩܘ ܐܶܢܝܢ. ܘܠܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܰܚܕܺܝ̣ܘ ܒܗ ܘܐܦ ܗܘ ܒܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܪܟܘܒܐ ܠܐ ܡܶܬܡܨܶܐ ܗܘܐ ܠܡܣܰܝܒܪܘ ܩܰܝܣ̈ܐ ܩܛܪܘ ܒܫܰܘ̈ܝܬܐ. ܘܫܰܘܝ̣ܘ ܬܰܫܘ̈ܝܬܐ ܪ̈ܟܝ̣ܟܬܐ. ܘܣܡ̣ܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܠ ܡܶܢܗܝܢ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܘܪܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܘܡܪܐ ܗ̣ܶܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܪ̈ܺܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܛܰܥܢܘܗܝ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܶܠܝܬܐ: ܨܠܘ̈ܬܐ ܦܪܰܥ ܠܚܣܰܝ̈ܐ. ܐܦ ܡܶܓܠܐ ܓܠܐ ܪܺܝ̣ܫܗ ܟܕ ܡܶܬܚܰܫܚ ܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܐܶܘܢܓܶܠܝܬܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܒܢ̈ܝ ܐܢ̇ܐ ܐܰܣܟ̇ܠܬ ܒܟܘܢ ܒܪܰܚܝ̣ܩܘܬܝ ܕܡܶܢܟܘܢ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܰܒܢܐ. ܘܗܫܐ ܕܶܐܫܘܝܰܢܝ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܶܐܬܝ̇ܬ ܠܘܬ ܫܟܺܝ̣ܢܬܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܗܢܐ ܘܰܠܘܬܟܘܢ. ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܶܢܟܘܢ ܕܰܒܟܠܗ̇ ܫܰܦܝܘܬ ܠܒܐ ܬܶܪܥܘܢ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܰܬܢܝ̣ܚܘܢ ܠܣܰܝܒܘܬܝ. ܕܗܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ̇ ܐܠܦܐ ܠܠܡܺܐܢܐ. ܘܙܰܒܢܐ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܡܛܢܝ. ܘܰܚܣܰܝ̈ܐ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܗܠܝܢ: ܒܟ̣ܰܘ ܘܰܓܠܰܘ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܗܘܢ. ܘܰܢܦ̣ܠܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܒܥ̣ܘ ܡܶܢܗ ܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ: ܫ̣ܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܠܡܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܩܕܡ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܝܰܠܕܐ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܡܰܥ̈ܠܝ ܨܰܘܡܐ. ܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܬ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܠܘܬ ܫܰܪܟܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ. ܘܢܰܥܠܘܢ ܠܨܰܘܡܐ ܐܰܟܡܢ ܕܢܶܬܒܰܝܐ ܒܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܬܕܘ ܕܢܺܐܬܘܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܚܛܐ ܘܰܡܪ̈ܡܝܢܐ ܩܪܶܒܘ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܕܰܚܢܢ ܐܶܣܬܰܟܠܢܢ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ ܕܝܘܚܢܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܒܪ ܚܠܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܬܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܕܩܶܠܝܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ: ܦܶܠܥܐ ܒ̇ܥܝܢ ܥܠܝܟ ܕܢܰܘܒܕܘܢܟ ܒܟܠ ܙܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗ̣ܘ. ܘܗܟܢܐ ܕܚ̣ܶܠ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܺܐܙܠ. ܘܰܓܙܡ ܐܦ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܐܦܠܐ ܗ̣ܶܢܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ. ܐܶܠܐ ܢܣܰܝܒܪܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܥܐܠ ܨܰܘܡܐ. ܘܟܢ ܐܰܟܚܕܐ ܢܺܐܙܠܘܢ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܐܶܬܟܫܶܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܥ̣ܠ ܨܰܘܡܐ: ܢܣ̣ܰܒ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܗܰܘ ܕܓܘܒܘܣ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ ܘܶܐܙܠܘ ܠܡܕܝܩ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܘܩܡ̣ܘ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܕܰܝܪܐ ܕܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܐܡܪܘܢ ܩܪܝ̣ܬܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢ̇ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܣܰܓܝ ܟܫܝ̣ܠ ܥܠܝܢ. ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܢ ܕܢܶܥܘܠ. ܒܰܕܓܘܢ ܚ̣ܙܰܘ ܐܰܝܟܢܐ ܬܶܬܦܰܪܣܘܢ ܠܰܡܫܰܝܢܘܬܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܕܰܐܢܬܘܢ ܬܶܒܘ ܗܪܟܐ ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ: ܫ̇ܠܚ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܬܺܐܬܘܢ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ̇ܐ ܒܰܥܓܠ ܠܘܬܟܘܢ ܫܪܟ ܐ̱ܢܐ.: ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܘܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠ: ܗܦܰܟ ܒܚܶܡܬܐ ܠܘܬ ܚܣܰܝ̈ܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܐܶܢܘܢ ܘܰܬܪܨ ܠܘܩܒܰܠ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܟܕ ܡܶܬܠܰܚܡ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܫܠ̣ܰܚ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘ ܐܰܗܪܘܢ ܛܰܢܙܝܓ. ܕܶܐܢ ܠܡ ܒܐܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܘܡܪܐ ܨܰܥܪܐ ܪܰܒܐ ܗܘܐ ܠܟ. ܡܛܝܒ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܰܢܫܰܕܪ ܐܶܣܦܘܩܠܛܪܐ ܘܢܥܝ̣ܩܘܢܟ: ܥܰܠܗܝ ܕܟܠܗ ܙܰܒܢܟ ܕܰܗܒܐ ܡܟܰܢܫ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܓܝ̣ܫܪ̈ܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܒ̇ܢܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܠܗ̣ܶܕܬ. ܘܗܫܐ ܕܶܐܬܝ̣ܬ ܠܬܚܘܡܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܒܡܶܠܬܐ ܫܚܺܝ̣ܡܬܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܫܠܡܐ ܫܶܐܠܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܰܡܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܢܶܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܰܐܙܥܶܩ ܥܠ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܠܪ̈ܺܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܬܦܩܘܢܢܝ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܕܰܢܣܰܝܒܪ: ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܡܫܰܝܢܝ̣ܢ ܠܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܠܐ ܩܰܒܠ ܡܢܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܠܨ ܗܘܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܒܥܕܢ ܪܰܡܫܐ ܒܬܪ ܣܘܬܪܐ. ܛܰܥܢܘܗܝ ܐܰܦܩܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܘܰܪܕܘ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܐܬܪܐ ܕܩܘܪܝܩܘܣ ܕܰܒܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܐ ܕܚܠܒ. ܘܶܐܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡܗ ܘܺܝ̣ܬܒܘ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܚܕܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܡܶܪܕܐ ܒܓܰܢܬܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܟܰܢ̣ܫ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܰܕܣܘܪܝܐ ܘܕܰܦܠܣܛܝ̣ܢܝ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܦ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܢܶܬܛܝܒ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܣܘܢܢܕܝ̣ܩܝܐ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ. ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܕܺܝ̣ܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܢܩܰܬܪܣܘܢܝܗܝ. ܐܰܘ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܶܫܪܘܢܝܗܝ. ܘܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܨܒܝܢ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܶܐܙܠ ܒܬܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܰܗܪܘܢ ܛܢܙܝܓ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝ̣ܡܐ ܡܰܘ̈ܡܬܐ ܚܰܣܝ̣ܢ̈ܬܐ. ܕܨ̇ܒܐ ܠܡܶܫܪܐ ܢܰܦܫܗ. ܘܠܟ ܢܩܝ̣ܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܒܰܠܚܘܕ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܢܶܬܩܰܬܪܣ. ܗܘ ܓܝܪ ܣܐܒ ܘܰܡܚܠ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܰܐܠܗܐ ܢܢܰܛܪܝ̣ܘܗܝ ܘܢܰܚܶܝܘܗܝ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܣ̇ܦܩ ܠܝ ܨܰܥܪܐ ܕܗܝ ܙܒܰܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܰܐܘܒܠܰܢܝ ܠܘܬܗ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܰܐܦܩ ܥܠܝ ܫܡܐ. ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܕܰܢܪܰܝܫܢܰܢܝ. ܘܟܕ ܐܶܙ̇ܠܬ ܫܰܕܪܰܢܝ ܣܦܝ̣ܩܐ ܘܶܐܙܕܰܠܠܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܪ̈ܚܝ̣ܩܐ ܘܩܰܪ̈ܝ̣ܒܐ. ܘܗܫܐ ܐܶܢ ܫܰܪܝ̣ܪ ܫܘܘܕܝܗ: ܢܫܰܕܪ ܠܝ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܬܟܝ̣ܠܐܝܬ ܐܺܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ ܘܶܐܫ̇ܡܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܘܨܶܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܫ̣ܰܕܪ ܚܣܰܝ̈ܐ ܐܰܗܪܘܢ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕܝܟ ܒ̇ܥܐ ܕܰܬܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ. ܒܕܘܟܬܟ ܘܟܢ ܐܬ̇ܐ: ܐܶܬܚܰܡܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܪܓܙ ܥܠ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܘܰܥܠܘܗܝ ܕܚܰܣܝܐ. ܘܰܫܪܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܠܘܬܗ ܟܢܺܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܟܠ ܚܕ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܒܶܛܠܬ ܩܰܬܪܣܝ̣ܣ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܕܠܝ̣̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܦܫ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܘܬܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܕܩܶܠܝܬܐ. ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܕܥܟܘ. ܠܗܢܐ ܗܘܐ ܥܶܢܝܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܘܦܰܪܗܣܝܰܐ «ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ» ܥܡ ܡܗܰܝܡܢܐ ܡܪܐ ܕܓܰܢܬܐ ܕܒܗ̇ ܫ̣ܪܶܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܐܟ̇ܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܬܝܢ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ. ܘܰܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܚ̣ܙܐ ܗܰܘ ܥܠܝܡܐ ܡܪܐ ܕܓܰܢܬܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܐ ܕܚܰܣܝܐ ܕܥܟܘ ܕܡܰܡ̣ܠܠ ܥܡ ܐܰܢ̱ܬܬܗ. ܘܰܕܡܶܪܡܙ ܪܶܡܙܰܬ݀ ܠܗ ܒܥܰܝܢ̈ܝܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܐܰܚܕܬܗ ܪܘܚ ܛܢܢܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܢܪܓܐ ܘܰܡܚܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܒܨܶܕܥܗ̇ ܘܩܰܛܠܗ̇ ܘܣܶܠܩܬ݀ ܩܥܬܐ. ܘܢܶܦܠܬ݀ ܪܗܒܬܐ ܒܩܶܠܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܗܘ ܗܰܘ ܕܥܟܘ. ܣܰܪܗܒ ܢܣ̣ܰܒ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܶܐܓܰܪ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܶܢܗ̇ ܕܗܝ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܰܐܥܒܪܘܗܝ ܦܪܬ ܒܣܰܚܘܐ. ܘܰܥܪܩ ܠܘܩܒܰܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܦܘܢܝ̣ܩܝ. ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܕܚܶܣܢܐ ܕܩܘܪܪܝܣ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܠܬܘܓܢܐ ܕܰܗܘܐ. ܫܰܕܪ ܐܰܚܕܶܗ ܠܩܛܘܠܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ ܒܶܗ ܦܰܪܙܠܐ ܘܚܰܒܫܶܗ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܬܘܒ ܠܚܰܣܝܐ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܟܚܶܗ ܨܒ̣ܐ ܕܢܶܠܒܟܝ̣ܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܰܝܬܐ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܥܶܠܬ݀ ܩܛܠܐ. ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܺܝ̣ܫܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܫܬܒܶܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܙܠ ܟܶܐܡܬ ܠܐܘܪܗܝ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܶܐܢ ܢܶܬܒܥܶܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܢܶܗܘܐ ܡܛܰܝܒܐ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܥܰܡܗ ܦܰܪܫܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܰܘܒܠܝܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܰܡܛܝܒ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܩܫܝ̣ܫܐ ܒܪ ܝܫܘܥ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܦܪܬ: ܘܰܬܪܨܘ ܠܘܩܒܰܠ ܐܘܪܗܝ: ܫܒ̣ܰܩ ܐܶܢܘܢ ܗܰܘ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܰܢܚ̣ܬ ܠܰܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ ܐܰܝܟܐ ܕܫܘܩܐ ܕܥܰܐܕܠ. ܘܛܰܝܒ ܣܦܺܝ̣ܢܬܐ ܘܰܗܦ̣ܟ ܐܶܬ̣ܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܦܰܪܫܐ ܗܰܘ ܟܶܣܦܐ ܟܡܐ ܕܰܒܥ̣ܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܘܰܣܛܐ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܡܶܕܡ ܕܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ. ܘܰܐܓܰܪ ܒܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܕܣܡܘܗܝ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܒܰܐܠܦܘܢܝ̣ܬܐ. ܘܰܬܪܨܘ ܒܡܰܚܬܬܗ ܕܢܰܗܪܐ. ܟܢ ܢܦ̣ܰܩ ܦܰܪܫܐ ܗܰܘ ܘܰܐܦܩ ܥܡܗ ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܩܪܝ̣ܬܐ ܗܝ ܘܰܪܗܛ ܒܬܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܕܒܥܐ ܠܡܰܗܦܟܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܫܰܒ̣ܩܗ ܘܶܐܙܠ ܗܦ̣ܟ ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ ܕܩܘܪܪܝܣ. ܘܰܦܝܣܐ ܥܒ̣ܕ ܠܗ. ܕܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ ܦܠ̣ܛ ܡܢܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠ ܠܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܬܡܢ. ܘܣܰܓܝ ܝܰܩܪܗ ܡܪܝ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܟܕ ܒܟܠܙܒܢ ܢ̇ܚܬ ܗܘܐ ܠܚܙܬܗ. ܟܕ ܝ̣ܬܒ ܘܶܐܫܬܪܰܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ: ܦܩ̣ܕ ܠܨܰܠܝ̣ܒܐ ܐ̱ܢܫ ܣܺܡܐܢܝܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܠܘܬܗ ܐܶܬܛܝܒ ܗܘܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܣܘܓܐܐ ܕܶܐܓܪ̈ܬܐ ܕܰܦܣܩ̈ܐ ܘܟܶܠܝܢ̈ܐ ܠܗܰܘ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܘܬ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܠܟܠ ܚܕ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܡܣܪ ܠܡܶܩܪܐ ܐܶܢܝܢ ܓܰܠܝܐܝܬ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܫܒ̣ܰܩ ܐܰܗܪܘܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܘܶܐܙܠ ܥܒ̣ܕ ܠܗ ܟܘܫܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܐܥܒ̣ܰܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ ܡ̣ܢ ܓܘܒܘܣ ܠܠܐܩܒܝܢ. ܘܰܐܣܪܚ ܠܓܘܒܘܣ ܒܪܨܘܡܐ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܠܥܙܪ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܰܒܗܘܢ ܰܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܚܰܣܝܐ ܕܚܐܒܘܪܐ ܕܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ: ܟܕ ܟܫܝ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܶܐܟܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣܰܓܝ ܐܰܪܓܙܶܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܝܟ ܕܡܶܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܘ̈ܦܚܐ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܝ̣ܬܒ ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܕܡܣܘܪ̈ܝܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܒܰܐܪܒܐܝܬ ܥܠ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܡ̣ܢ ܦܘܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܪܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܕܠܰܡ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܫܰܕܪܬ ܥܡ ܕܫܢ̈ܐ ܟܘܕܰܢܝܐ ܘܦܶܪ̈ܩܐ ܥܠ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܘܫܶܡ̇ܥܶܬ ܕܟ̣ܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܩܰܪܒ ܐܶܢܘܢ ܠܡܰܠܟܘܬܟ. ܥܡ ܩܘܛܪ̈ܓܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝ̣ܕܰܥ ܕܗ̣ܘ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܙܺܐܦܐ ܗܰܘ ܟܰܬܒܗ̇ ܗܘܐ ܠܐܓܪܬܐ: ܠܐ ܩܒܠܗ̇. ܘܰܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܡܶܕܡ ܕܰܥܒ̣ܕ ܕܢܝܐܝܠ. ܘܰܕܠܐ ܐܶܬܩܒܰܠܝ̈ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܘܰܟܐܐ ܒܗ ܘܛܪܕܶܗ ܡ̣ܢ ܩܶܠܝܬܗ. ܘܶܐܙܠ ܥܡ̣ܪ ܒܚܠܒ: ܟܕ ܶܡܬܕܰܪܫ ܒܰܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܠܘܬ ܣܦܪܐ ܐ̱ܢܫ ܪܰܒܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܗܘ ܢܓܡ ܢܟܫܘܐܢܝ: ܗܰܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܐܰܗܓܰܪ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܬܘܒ ܬܒ̣ܥ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܘܟܬ ܡܰܕܒܚܐ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܚܪܢ. ܡܛܠ ܕܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܰܘܣܦܘ ܥܕ̈ܬܐ ܕܥܰܡܗ ܚܦܝ̣ܛ ܗܘܐ. ܐܰܘ ܠܡܒܰܨܪܘ. ܘܰܠܡܶܓܠܰܙ ܥܝ̣ܢ ܒܰܓܠܐ ܠܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܡܶܨܛܰܡܥܰܪ ܗܘܐ. ܐܶܬܐܠܨ ܠܡܶܦܫܰܛ ܐܺܝ̣ܕ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܘܰܠܡܶܩܦܰܣ ܟܰܣܝܐܝܬ. ܘܰܕܢܶܟܬܘܒ ܠܐܦܪܝܡ ܐܰܦܣܩܘܦܐ ܘܰܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܬܡܢ ܕܢܶܬܠܘܢ ܘܰܕܢܶܪܡܘܢ ܐܶܢܘܢ ܕܠܐ ܢܶܬܪܰܦܘܢ. ܘܟܕ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܝ̇ܗܒܝ̣ܢ. ܒܠܒܐ ܡ̇ܢ ܨܠܘܬܐ ܡܫܰܟܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒܠܫܢܐ ܕܝܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܐ. ܘܒܰܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܬܘܒ ܦܣܩ̈ܐ ܘܟܶܠܝܢ̈ܐ ܟ̇ܬܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܬܚܪܘܢ. ܘܚܶܪ̈ܢܝܐ ܒܪ̈ܝ̣ܟܐ ܟܕ ܚܠܝ̣ܨܐܝܬ ܩܡ̣ܘ ܘܰܙܟ̣ܘ: ܠܐܪܙܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܣܟ ܐܶܬܪܡܝ̣ܘ ܠܰܡܦܰܪܣܝܘ. ܘܡܰܠܟܐ ܡܢܚܐ ܗܝܬܘܡ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܕܠܐ ܝ̇ܗܒܝ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܘܟܬܐ ܠܡܨܰܠܝܘ: ܪܓܶܙ ܘܰܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܟܕ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܚܰܣܟܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ. ܠܡܢܐ ܚܢܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܪܰܘܪ̈ܘܒܬܐ ܠܕܰܝܪ̈ܬܟܘܢ ܢܶܬܠ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܟܠ ܚܕ ܕܺܝ̣ܠܗ ܢܩܰܕܐ. ܘܶܐܬܠܰܒܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܶܐܡ̇ܠܠ ܒܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܩܕܡ ܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܐܶܒܗܰܬ ܥܒ̣ܰܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܶܠܬܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܟܺܐܢܐ ܕܡܰܘܗܒܬܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܰܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܰܩܕܡܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܓܠܘܙ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܢܡܘܣܝܐ ܕܰܚܠܦ ܣܰܟܠܘܬܐ ܕܚܪ̈ܢܝܐ: ܩܝ̣ܠܝ̣ܩ̈ܝܐ ܢܶܒܠܥܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܣܪܝ̣ܕܐ ܙܥܘܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܐܘܚܕܢܟ ܬܰܒܶܐܫ. ܟܒܰܪ ܢܶܫܬܟܚ ܒܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܗܰܘ ܕܐܦܢ ܒܨܝ̣ܪ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܠܚܐ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܒܗ ܡܶܬܡܰܕ̈ܟܢ ܡ̇ܰܢ ܕܢܰܒܶܐܫ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܰܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܗܕ: ܕܰܟܡܐ ܠܐܝ̇ܬ ܥܡ ܩܰܫ̈ܝ̣ܰܝ̣ ܩܕܠܐ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܠܐ ܐܶܬܪܰܟܟܘ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܦܣܩ ܐ̱ܢܐ ܣܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܶܐܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ. ܒܗܝ ܕܰܥܕܰܟܝ̣ܠ ܬܚܶܝܬ ܟܶܠܝܢܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܫܦܰܪ̈ܝ ܡܶܠܝ̈ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܰܠܟܐ ܘܶܐܫܬܰܝܢ. ܘܒܰܝܢܬ ܗܠܝܢ ܨܒ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܝܟ ܥܝܕܗ. ܕܐܦ ܒܗ̇ ܒܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܕܰܝܪܐ ܢܶܒܢܶܐ ܗܘܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܒܗܝ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܒܝܰܕ ܝܰܥܢܘܬܗܘܢ. ܕܰܝܪܐ ܒܢ̣ܰܘ ܒܗ̇ ܥܠ ܫܶܡ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܙܦܠܢ ܢܶܕܪ̈ܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܒܢ̈ܝ ܝܫܘܥ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܓܰܢܬܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠ ܢܰܗܪܐ ܕܦܰܪܙܡܐܢ ܕܥܗܢܐ ܠܕܰܝܪܐ: ܒܥ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܣܒ ܡܶܢܗܘܢ ܠܟܬܒܐ ܕܰܙܒܝ̣ܢܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܢܶܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܕܰܝܪܐ ܕܥ̇ܡܪܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ ܘܰܢܥ̣ܝܩܘܢ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܪܝ̣ܘ ܘܠܐ ܨܒ̣ܰܘ ܕܢܶܬܠܘܢ: ܐܶܬܟܫܶܠ ܒܗܘܢ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܰܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܒܚܶܡܬܐ. ܘܶܐܙܠ ܥܡ̣ܪ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܚܕܐ ܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܐܶܬ̣ܐ ܢܰܣ̣ܒܗ ܡ̣ܢ ܬܡܢ: ܘܰܐܘܒܠܗ ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܓܰܢܘ̈ܗܝ. ܬܡܢ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܥ̣ܠ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܘܰܐܣܩ̣ܗ ܠܚܶܣܢܐ ܠܘܬܗ. ܘܣܡ̣ܗ ܒܒܰܝܬܗ ܕܓܰܘܐ ܥܠ ܓܶܢܒ ܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܘܰܐܦܝ̣ܣܗ ܡܛܠ ܒܢ̈ܝ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܝܫܘܥ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܟܠܝܢܗ: ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܪܢܒ̄ ܡ̄ «2521». ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܶܐܬܠܘܝ̣ ܡܶܢܗ ܕܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܡܰܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܢ ܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܬܛܝܒ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܬܢܐ ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ. ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܪܥܒܐܢ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܠܰܩܡ̈ܠܐܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܗ̣ܘ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܝ̣ܪܬ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܥ̈ܰܠܠܬܐ ܩܪ̈ܝ̣ܚܬܐ. ܕܡܶܢܗܝܢ ܡܰ̇ܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܟܬ̣ܰܒ ܗܘܐ ܒܕܺܝ̣ܬܝ̣ܩܝ̣ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܨܠܝ̣ܒܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܪܰܒܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܙܰܘܓܐ ܕܡܰܪ̈ܘܚܬܐ ܕܣܺܐܡܐ. ܛܶܟܣܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܘܰܟܬܒܐ ܕܡܰܟܬܒܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ. ܘܗܘ ܕܦܰܢܛܩܛܝ̣ܣ. ܡܶܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܐܡ. ܩܶܣܛܐ ܟܝ̣ܬ ܕܣܺܐܡܐ ܕܡܘܪܘܢ. ܘܰܬܠܬܐ ܛܶܟܣܐ ܡܫܰܡܠܝ̈ܐ ܦܰܝܢ̈ܐ ܕܰܐܛܠܣ. ܘܐܘܪܪ̈ܐ ܪ̈ܝ̣ܫܝܐ ܘܡܰܨ̈ܢܦܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ. ܘܰܠܪܝ̣ܫ ܫܰܒܘܩܬܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܢܰܣܒܗ ܘܠܐ ܩܰܕܝܗ ܡܛܠ ܕܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܟܕ ܐܶܬܦܰܛܪܰܟ ܢܰܣ̣ܒܗ ܡܶܢܗ. ܘܗܟܘܬ ܐܦܠܐ ܨܶܐܕܘܗܝ ܕܗܫܐ ܦ̣ܫ: ܐܶܠܐ ܝܰܗܒܗ ܠܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܒܐܪܕܘ ܟܕ ܐܶܙܠ. ܘܪܺܝ̣ܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܣܺܐܡܐ ܗܰܘ ܕܪܥܒܐܢ ܢܣ̣ܰܒ. ܘܰܟܬܒܐ ܪܰܒܐ ܕܟܺܝ̣ܪܘܛܘܢܝ̈ܐܣ ܟܬܝ̣ܒܬܐ ܕܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܗ̇ܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܣ̣ܰܒܘ. ܘܡܰܐܬܝܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܘܟܘܕܰܢܝܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܐܶܫܬܕܰܪܘ. ܘܡܐܐ ܘܟܘܕܰܢܝܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܢܣ̣ܒ. ܘܡܐܐ ܙܶܕܩܐ ܐܶܬܦܰܠ̣ܓܘ ܠܟܗ̈ܢܐ ܀

 

   
     

 

ܦܓ: ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܐܗܪܘܢ ܥܢܓܘܪ

 

ܘܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ

 

«ܐܪܢܒ-ܐܪܣܐ 1621-2521»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܰܘܝ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܢܚܐ ܒܩܰܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ: ܐܶܬܪܓܪܰܓ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣ̣ܝܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܐܰܗܪܘܢ ܥܰܢܓܘܪ ܠܡܶܬܦܰܛܪܟܘ: ܡܛܠ ܕܰܚ̣ܙܐ ܕܠܝܬ ܒܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ ܡܰ̇ܢ ܕܰܡܨܐ ܕܰܢܩܘܡ ܠܩܘܒܠܶܗ. ܘܟܕ ܡܶܬܟܣܶܣ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐ̱ܪܙܗ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܕܐܦܢ ܗܠܝܢ ܕܩܰܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܠܟ ܘܕܚܠܝ̣ܢ ܡܢܟ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ: ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܪ ܡܰܥܕܢܝܐ ܚܕܢܝܐ ܕܙܰܒܢܗ. ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܕܚܠܒ. ܓܰܒܪܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܗܰܘ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܗܰܘ ܕܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܣܒܐ ܘܡܰܠܦܢܐ ܛܒܝ̣ܒܐ. ܘܗܟܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܪ̈ܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܦܠܣܛܝ̣ܢܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܘܥܟܘ ܘܫܰܪܟܐ. ܐܰܝܟܢ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢ ܠܟ. ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦܢ ܥܠ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܫ̇ܬܠܛ. ܣ̇ܦܩ ܠܝ̣. ܘܰܬܠܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܒܣܰܒܪܐ ܣܦܝ̣ܩܐ. ܕܠܡ ܟܕ ܫ̇ܡܥܝ̣ܢ ܕܚܕ ܐܶܬܥܒܶܕ: ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ. ܘܶܐܢ ܥ̇ܒܕܝܢ: ܕܗܰܘ ܩܰܕܡܝܐ ܡܶܬܬܩܝ̣ܡ: ܘܗܘ ܙܟܐ ܒܕܺܝ̣ܢܐ ܘܡܶܬܩܰܒܠ. ܘܰܬܟܝ̣ܠ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܰܒܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܢܶܦܫܘܚ ܐܶܢܘܢ ܠܕܰܠܩܘ̈ܒܠܝܐ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܣܰܪܗܒ ܟܰܢ̣ܫ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܕܠܝ̣̈ܠܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܶܐܬܛܝܒ ܐܦ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܕܗܘ ܕܘܡܝܢܐ ܕܩܶܣܪܝܐ. ܕܶܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܥܡ ܪܰܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܣܘܢܩܠܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܢܚܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܬܫܡܶܫܬܗ ܕܰܡܢܚܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝܢܝ ܘܰܫܡ̣ܥ ܛܶܒܐ ܕܥܘܢܕܢܗ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܒܶܣܬܪܗ. ܐܶܠܐ ܥܡܗܘܢ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܡܣܰܪܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܢܰܣܪܚܘܢܝܗܝ: ܦܰܢܝ̣ܘ ܕܰܚܢܢ ܒܶܠܥܕ ܗܝ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܠܫܪܟܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܐܰܚ̈ܝܢ: ܠܐ ܡܨܶܝܢܢ ܕܢܶܥܒܕ ܡܶܕܡ. ܗܝܕܝܢ ܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪܬܐ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܘܬ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܒܬܪ ܡ̈ܠܐ ܕܒܘܝܐܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܣܒܐ. ܕܗܐ ܠܡ ܐܶܬܟܰܢ̣ܰܫܢܢ ܚܢܰܢ ܡܚܝ̣̈ܠܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ: ܗܰܘ ܕܗܘܝܘ ܝܰܘܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܡܫܰܡܗܐ ܕܥܡܢ. ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܥܗܢ ܠܟܢܘܫܝܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܬܶܬܢܰܚܬ ܪܰܒܘܬܟ ܘܬܶܡܛܐ ܠܘܬܢ ܕܢܶܥܒܕ ܕܘܒܪܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܘܰܢܩܝ̣ܡ ܠܢ ܪܝ̣ܫܐ ܕܥܗܢ ܠܙܰܒܢܐ ܘܰܙܢܐ. ܘܗܘ ܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܠܘܬܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܛܒ ܡܦܣܐ ܚܶܟܡܬܟ. ܕܰܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܝܗܒܐ ܐܺܝ̣ܕܐ ܠܩܘܝܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܐܡ. ܐܶܠܐ ܗܢܐ ܥܘܡܪܐ. ܘܗܢܐ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܝܰܬܝ̣ܪ ܝܕܥ ܠܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܐ ܕܗܪܟܐ ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܰܣܛܪ ܡܢܗ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܬܒ ܗܪܟܐ. ܘܰܐܪܙ ܒܗ̇ ܒܶܐܓܪܬܗ ܬܘܒ ܕܰܐ̱ܢܬ ܡܰܕܢܚܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܠܚܡܐ ܠܟ ܒܝܕ ܒܰܝܬܝܘܬ ܠܶܥܙܐ ܘܺܝ̣ܕܥܬܐ ܕܣܶܦܪܐ ܐܰܪܐܒܐܝܬ. ܘܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܩܰܪ̈ܝ̣ܒܢ ܠܟ ܐܶܢ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܢ ܠܟ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܠܝܬ ܟܠܝ̣ܬܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܬܘܒ ܚܣܰܝ̈ܐ ܐܶܓܪܬܐ ܠܘܬ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ ܒܗ ܒܢܺܝ̣ܫܐ ܕܢܶܬܛܝܒ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܶܐܫܬܕܰܪ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܠܘܬܗ ܐܰܒܘܓܐܠܒ ܕܰܝܪܝܐ ܬܠܡܝ̣ܕ ܐܒܘܣܐܠܡ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܘܰܫܠ̣ܚ ܠܗ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܕܟܕ ܚܣܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝ̣ܝ̣ܢ ܡܶܢܝ ܓܒܰܐܘܢܝ ܘܶܐܨܛܒܝ̣ܘ ܒܝ̣. ܟܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܪܘܚܢܝܐ ܐܺܝ̣ܬܝܟ. ܘܰܒܩܶܠܝܬܝ ܐܶܬܪܰܒܝ̣ܬ ܘܺܝ̣ܠܦܬ ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܺܐܨܦ ܥܰܡܝ ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܗܘܰ ܕܚܠܒ ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܠܝܢ: ܦܰܢܝ̣ ܕܶܐܢ̇ܐ ܒܶܠܥܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܐܫ̇ܠܡ ܠܐܢܫ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܫ̣ܰܕܪ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܣܦܝ̣ܩܐ: ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܚܠܒ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܰܕܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܕܰܠܗܘ ܚܣܝܐ ܕܚܠܒ ܢܶܫܠܡ: ܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܢܶܫܠܡܘܢ ܘܠܘ ܠܐܚܪܝ̣ܢ. ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܝܢ ܟܕ ܩ̣ܪܐ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܐ: ܚ̣ܫ ܣܰܓܝ: ܕܰܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܗ ܡܶܬܓܒܶܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܰܢܦܰܢܐ ܠܗܘܢ ܩܰܫ̈ܝܬܐ ܕܰܠܡܐ ܒܚܶܡܬܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܡܕܡ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܦܰܪܣ ܠܰܡܬܰܗܝܘܬܗܘܢ ܕܫܥܬܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܟܰܢܫ ܗܘ ܟܢܘܫܝܐ ܪܰܒܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܕܢܚ̈ܝܐ ܘܛܘܪ̈ܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܣܘܪܝܐ ܒܰܪܝܬܐ ܘܓܰܘܝܬܐ. ܘܰܢܩܘܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܚܺܐܦܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܬ̣ܒ ܘܰܪܫܐ ܐܶܢܘܢ ܪܰܟܝ̣ܟܐܝܬ ܥܠ ܣܘܪܗܒܗܘܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܬܘܒ. ܕܰܟܢܘܫܝܟܘܢ ܐܠܗܝܐ: ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܣܦܺܝ̣ܩܐ. ܐܶܠܐ ܣܰܟܘ ܠܝ̣ ܥܕܡܐ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ. ܕܶܐܣ̇ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܘܶܐܡ̇ܛܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܩܰܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ ܢܛܝܒ ܥܠܘܗܝ. ܕܟܕ ܢܺܐܬܐ ܢܶܫܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܬܒܘ ܗ̣ܶܢܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܡܘܙ ܥܕܡܐ ܠܟܣܐ ܕܺܐܝ̣ܠܘܠ ܒܣܘܟܝܗ ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ. ܘܶܐܬܐܠܨܘ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ : ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܕܫܢܬ ܐܪܢܒ̄ ܡ̄ «2521» ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܣܘܢܬܪܘܢܣܐ ܓܝܪ ܒܰܠܚܘܕ ܙܕܩ ܕܢܶܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܶܬܓܒܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܕܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܶܬܥܠܐ ܒܡܰܫܠܡܢܘܬ ܡܘܪܢܝ̣ܬܐ. ܘܰܐܥܒ̣ܰܪ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܟܕ ܐܶܬܦܛܪܰܟ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܠܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܪܒܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܪ ܚܒܝ̣ܒ ܩܫܝ̣ܫܐ. ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܝܢ ܘܒܪ ܛܘܗܡܐ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܢܚܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܩܪܘܝܐ ܘܟܬܘܒܐ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܶܬܬܙܺܝ̣ܥ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܘܛܘܪ̈ܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ: ܘܫ̣ܰܪܪ ܚܘܒܐ ܥܡ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܐܘܪܗܝ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܗܰܘ ܕܚܠܒ. ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܝܢ ܕܶܐܬܦܰܛܪܰܟ ܘܰܚܣ̈ܝܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܐ ܟܕ ܫܡ̣ܥܘ ܕܶܐܬ̣ܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐܘܪܗܝ: ܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܕܰܚܢܢ ܒܦܘܩܕܢܟ ܥܒ̣ܰܕܢܢ ܡܕܡ ܕܰܥܒ̣ܰܕܢܢ. ܡܛܠ ܕܰܟܬ̣ܒܬ ܠܢ ܕܰܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܒܰܠܚܘܕ ܣܰܟܘ ܠܝ̣. ܘܩܰܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܟܘܢ ܢܛܝܒ ܥܠܘܗܝ ܘܫܰܪܟܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܡܦܺܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܠܪܰܒܘܬܟ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪܗܝ ܠܐ ܬܣܛܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܥܡ ܗܢܐ ܕܰܐܩܝ̣ܡܢܢ ܠܬܫܡܶܫܬܟ ܢܶܫܪܰܟ. ܘܡܶܕܡ ܕܰܡܚܘܶܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܫܦܪܐ ܠܓܰܘܐ ܬܥܒܕܘܢ. ܘܫܰܕܪܘܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ ܥܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܬܘܒ ܫܠ̣ܚ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܒܡܰܘ̈ܡܬܐ ܕܶܐܢ ܠܐ ܪܥܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝ̣: ܐܶܢ̇ܐ ܝ̇ܬܒ ܐ̱ܢܐ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܩܝ̣ܡ ܡ̇ܢ ܕܨܒܐ ܒܗ ܟܠܗ ܓܰܘܐ. ܒܰܠܚܘܕ ܣܶܕܩܐ ܒܥܕܬܐ ܠܐ ܬܥܒܕ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܗܘ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܠܐܘܪܗܝ: ܠܐ ܐܶܫܟܚ ܐܶܢܘܢ ܬܡܢ. ܒܗܝ ܕܶܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܡܗ: ܘܶܐܙܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܚܠܒ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܟ ܫܰܪܝ̣ܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܠܡܚܰܣܕܘܬܗ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܕܰܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܪܰܒܐ ܗ̣ܘ ܘܰܡܝܰܩܪܐ ܒܥܕܬܐ ܘܚܰܟܝ̣ܡܐ ܒܝܕ ܚܰܫܐ ܕܒܗ ܐܰܫܠ̣ܡ ܢܰܦܫܗ ܠܗܰܘ ܕܚܠܒ ܥܠܝܡܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ. ܣܰܓܝ̣ ܓܝܪ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘܰܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܠܗܰܘ ܕܚܠܒ: ܘܐܦܢ ܒܪ ܡܕܺܝ̣ܢܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܒܗܝ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܶܬܪܰܘܪܘܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܶܫܬܘܪܶܐ. ܟܕ ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡ̣ܢ ܓܶܢܣܐ ܗܘܐ ܛܒܝ̣ܒܐ. ܘܰܒܥܶܠܬܗ: ܐܦ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܣܢ̣ܰܘ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܗܰܘ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܐܘܪܗܝ: ܐܶܬ̣ܐ ܐܦ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܗ̣ܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܣܒܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܡܝܦܪܩܛ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܥܡܗ. ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܰܠܥܘܡܪܐ ܢܶܣܩ. ܘܠܐ ܢܺܐܙܠ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܙܠܘ ܠܚܠܒ. ܘܗܘ ܚܰܣܝܐ ܣܒܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܰܠܚܠܒ ܙܕܩ ܠܝ̣ ܕܺܐܙܠ ܒܪܗܝ̣ܒܘ. ܘܠܐ ܐܶܫܒܘܩ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܣܶܕܩܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܗܘ ܣܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܕܰܢܩܰܛܪܓ ܠܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܟܺܐܢܐܝܬ. ܟܶܐܡܬ ܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܰܪܗܒܘ ܘܒܶܠܥܕ ܐܰܚܝ̈ܗܘܢ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܪܺܝ̣ܫܐ ܫܰܪܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܶܐܙܠܘ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܩܕܡ ܕܢܶܪܡܘܢ ܠܗܰܘ ܕܩ̣ܡ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܗܰܘ ܕܐܡܝ̣ܕ ܘܬܠܡܝ̣ܕܗ ܠܚܠܒ ܐܶܙܠܘ: ܗܘ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܥܘܡܪܐ ܣܠܶܩ. ܟܕ ܠܐܶܓܪܬܐ ܗܝ ܕܥܰܡܗ ܥܰܡ ܡܫܰܥܒܕܐ ܝܰܘܣܦ ܒܰܪ ܚܬܗ ܕܥܢܓܘܪ ܫܰܕܪܗ ܠܚܠܒ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܦ ܗܘ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܰܟܫܦܬܐ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܣܶܕܩܐ. ܐܶܠܐ ܢܣܰܝܒܪܘܢ ܥܕܡܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܐ ܢܺܐܬܘܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܢ ܢܫܰܡܠܘܢ ܨܶܒܝܢܗܘܢ. ܒܪܡ ܟܕ ܐܶܙܠ ܗܰܘ ܕܐܡܝ̣ܕ ܠܚܠܒ: ܐܶܫܟ̣ܚ ܕܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܒܰܪܒܪܐ: ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ ܐܰܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܚܰܡܫܝܢ ܘܰܬܠܬ. ܘܶܐܬܟܫܶܠ ܒܗܘܢ ܗܰܘ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܶܥܠ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܒܰܥܨܬܐ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܘܰܢܨܐ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܟܕ ܐܠܨܘܗܝ ܕܢܶܬܠ ܠܗܘܢ ܫܰܠܡܘܬܗ ܒܰܟܬܝ̣ܒܬܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܕܶܐܢ̇ܐ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܝ̣ ܕܰܐܟ̇ܪܙ. ܐܶܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܕܗܰܘ ܡܶܬܩܰܒܠ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܐܶܢܘܢ ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܗܘ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ: ܐܰܣܪܚ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܟܫܶܠܘ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦ ܫܡܐ ܗܢܐ. ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܒܡܶܫܬܡܗܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܡܫܡܗܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ. ܘܡܶܚܕܐ ܨܒ̣ܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܶܥܘܠ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܢܶܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܰܒܐ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܢܶܫܬܪܪ ܠܗ ܫܡܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܕܥܟܘ. ܘܝܫܘܥ ܗܰܘ ܕܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝܣ ܕܗܘ ܒܪ ܦܶܪܣܘܢ ܐܘܪܗܝܐ: ܒܝܰܕ ܚܶܪܝܢܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܶܝܬ ܗܰܘ ܕܥܟܘ ܘܗܰܘ ܒܪ ܦܪܣܘܢ: ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܗܰܘ ܕܥܟܘ ܡܥܰܕܪ ܗܘܐ: ܐܶܙܠ ܒܪ ܦܶܪܣܘܢ ܠܘܬ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܘܶܐܟܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܩ̣ܡ ܒܙܶܕܩܐ. ܘܕܰܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܢܡܘܣܝܐ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܩ̣ܡ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܗܘ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܓܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܫܦܝ̣ܥܐ ܘܰܪܚܝ̣ܡܐ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܰܡܛܝܒ ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܰܝܬܐ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܠܥܕܬܟܘܢ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܠܐ ܬܩܰܒܠܘܢ ܠܗܢܐ ܥܕ ܢܺܐܬܐ ܗܰܘ. ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܰܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ: ܐܶܬܒܰܨܪ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܰܢܫܰܕܪܘܢ ܒܝܬ ܒܥܶܠܕܺܝ̣ܢܗ ܘܢܶܬܛܝܒܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܕܺܝ̣ܢܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܫܬܪܪ ܗ̣ܘ ܢܶܬܒ ܒܟܘܪܣܝܐ. ܘܦ̣ܫ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝ̣ܢ. ܘܒܬܪ ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܗܢܘܢ: ܘܡܰܦܩܒܪܘܚܐ ܥܒ̣ܰܕ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܫܰܕܪܶܬ ܠܡ ܒܬܪ ܒܥܶܠܕܺܝ̣ܢܝ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܶܐܬܐ: ܠܡܰܚܣܶܢ ܫܰܒܩܘܗܝ ܠܡܶܥܠ ܠܥܕܬܗܘܢ ܪܰܒܬܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ. ܗܰܘ ܕܚܠܒ ܕܝܢ ܕܰܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܠܘ ܥܡܗܘܢ ܥ̣ܠ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܐܦܠܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܐܰܫܩ̣ܠ. ܐܶܠܐ ܐܶܙܠ ܩܰܕܡܝܬ݀ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܥܡܗ ܡܘܟܠܨ ܐܰܪܟܕܝܰܩܘܢ ܕܚܠܒ. ܘܩܰܪܒܘ ܦܬܘܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܘܠܐܚܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܝܢ ܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝܘܟ ܐܶܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܡܶܪܕܝܢ. ܘܶܐܫܬܘܕܺܝ̣ܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܟܠܗܘܢ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܐܰܟܚܕܐ ܕܰܢܒܰܛܠܘܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܰܥܒ̣ܕ ܗܰܘ ܕܚܠܒ ܕܰܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܡܢܗܘܢ ܡܫܰܡܫܢܐ ܚܕ ܫܡܗ ܦܪܓܐܢܝ ܕܰܡܥܰܝܕ ܗܘܐ ܠܡܶܥܠ ܘܰܠܡܶܦܩ ܒܬܪܥܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ: ܘܶܐܙܠ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܕܰܗܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܩܪܝܬܐ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܢܺܐܙܠ ܘܢܶܬܝܰܩܪ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܗܰܘ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܠܐܓܪܬܐ: ܠܐ ܐܰܡܣܪ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܢܺܐܙܠ. ܕܚ̣ܶܠ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܢܘ̈ܡܝ̣ܩܐ ܐܺܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܶܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܰܓܝ ܐܰܚܝ̣ܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܩܰܕܡܝܬ ܠܘܬ ܡܪܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܦܰܩܚ ܠܝ̣ ܕܺܐܙܠ. ܕܒܰܬܚܘܡܗ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܢ ܠܘܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܶܐܬܥܰܬܕ ܘܶܐܙܠ ܠܐܝܩܘܢܝܘܢ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܥܰܙ ܐܠܕܝܢ. ܘܥܰܡܗ ܡ̣ܶܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܘܗܰܘ ܕܩܶܣܪܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܠܗ ܡܰܢܫܘܪ ܡܥܰܠܝܐ. ܘܶܐܓܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܢܰܐܨܪ ܡܪܐ ܕܚܠܒ ܕܰܢܩܰܒܠܝ̣ܘܗܝ ܘܰܢܝܰܩܪܝ̣ܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܘܢܝܘܢ: ܡܛܐ ܚܰܣܝܐ ܬܐܘܡܐ ܕܚܰܐܚ ܡ̣ܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܠܡ ܩܰܒ̣ܠ ܕܰܗܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܠܗ ܒܰܐܬܪܢ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܰܬܝ̣ܒ ܒܡܶܪܕܝܢ ܘܠܐ ܡܫܰܐܠ. ܘܰܐܚܝ̣ܕܐ ܐܠܨ ܠܢ ܘܒ̇ܥܐ ܕܰܗܒܐ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܬܐܬܐ ܠܐܬܪܢ ܘܰܬܟܰܢܫ ܥܶܐܦܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܒܐ. ܘܬܦܪܘܥ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܬܶܬܟܪܙ ܒܟܠܗ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܺܐܙܠ: ܐܶܠܐ ܫ̣ܰܕܪ ܠܗܘ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ. ܘܰܠܥܒܕܐܝܠ ܕܰܝܪܝܐ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ. ܘܶܐܙܠܘ ܘܶܐܬܩܰܒ̣ܠܘ ܫܰܦܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܰܐܬܪܐ. ܘܰܟܪܶܟܘ ܒܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܟܰܢ̣ܫܘ ܡܠܘܐܐ ܕܟܶܣܦܐ ܘܰܦܪܰܥܘ ܠܐܚܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܰܢܣ̣ܒܘ ܡܢܗ ܡܰܢܫܘܪ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܫܰܕܪܘܗܝ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܠܦܪܓܐܢܝ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܶܢ ܠܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܫ ܡܝܰܩܪܐ ܒܬܪܗ ܠܐ ܐܬ̇ܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܶܐܫܬܕܰܪ ܐ̱ܢܫ ܦܰܪܫܐ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܕܰܐܒܘܗܝ. ܘܶܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܥܡܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܰܝܕܰܝܪܐ ܘܶܐܙܠܘ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܐܫܪܝ̣ܘ ܐܶܢܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܦܫ̣ܘ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ. ܘܟܠ ܝܘܡܐ ܫܪܘܬܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܦܘܠܛܝ̣ܢ ܕܡܰܠܟܘܬܐ. ܡܕܡ ܣܰܓܝܐܐ ܟܠܡܐ ܕܦܫ̣ܘ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܰܬܪܐ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ: ܢܣ̣ܰܒ ܥܡܗ ܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܶܐܬܛܝܒܘ. ܗܰܘ ܕܩܶܣܪܝܐ. ܘܗܰܘ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܒܘܓ ܘܗܰܘ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܣܶܡܥܐܢ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܥܰܦ̣ܩ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ. ܘܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܝܰܗ̣ܒ ܝܰܡܝ̣ܢܗ. ܘܰܐܘܬܒܘ ܐܶܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܫܰܐܠ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܝܟܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܢ ܫܶܦܠܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܘܡܢܘ ܘܠܟ ܒܰܐܟܣܶܢܝܟ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܪܰܥ ܠܗ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܰܪܓܡܢܐ ܒܝܬ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܰܘ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܰܐܦܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܬܒܐ ܕܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܘܰܐܘܫܛܗ ܠܗܰܘ ܕܩ̣ܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܰܠܟ ܢܰܐܨܪ. ܘܦܰܬܚܗ ܘܰܩܪܝܗܝ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܒܣܡ ܠܶܒܟ. ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܢܢ ܐܶܠܐ ܟܠ ܐܺܝ̣ܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܦܩ ܠܟܬܒܐ ܕܒܰܐܫܘܢܝ̣ܢ ܪܺܝ̣ܫ ܦܠܚܘܬܐ ܕܬܰܬܪ̈ܝܐ. ܗܝ ܕܰܢܣ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܩܝܪ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܐܣܝܐ ܒܪ ܓܰܒܪܐܣ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܣܘܠܛܐܢ ܠܗܰܘ ܟܬܒܐ ܐܶܫܬܚܠܦܰܬ݀ ܫܝܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܶܪܬܡ. ܠܐ ܛܒ ܘܠܐ ܒܝ̣ܫ. ܡܶܚܕܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܚܕܪ̈ܝ ܣܘܠܛܐܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܦܩܘܕ. ܩܘܡ. ܣܦܩ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܐ ܟܕ ܟܰܪܝܐ ܠܗܘܢ ܘܰܡܥܩܝ̣ܢ. ܕܚܰܘܝ̣ܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܬܬܪܝܐ ܗܰܘ. ܘܟܕ ܢܓܰܪ ܡܰܘܬܒܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܕܰܪܡܣܘܩ: ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܢܐ ܠܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܣܰܒܪܐ ܦ̇ܣܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ: ܩܪܶܒ ܪܺܝ̣ܫ ܢܘ̈ܡܝ̣ܩܝܐ ܐ̱ܢܫ ܐܺܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܕܗ̣ܘ ܡܰܟܝܢ ܒܪ ܥܡܝ̣ܕ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܒܰܫܪܪܐ ܕܥ ܐܘ ܐܰܒܘܢ. ܕܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܡܶܐܬܝܬܟ ܕܗܪܟܐ. ܒܗܝ ܕܚܶܣܕܐ ܠܘ ܒܨܺܝ̣ܪܐ ܗܘܰܝܢܢ ܠܛܝܝ̈ܐ ܕܰܡܢܝ̣ܕܝ̣ܢ ܥܠܝܢ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܗܘܢ. ܘܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܗܐ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܬܘܕܺܝ̣ܬܟܘܢ ܕܰܒܣܶܢܐܬ ܥܠܡܐ ܘܰܡܣܰܪܩܘܬܐ ܡܶܫܬܒܚܝ̣ܢ ܡܶܢܟܘܢ. ܥܠ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܙܰܒܢܐ ܣܬܪܝ̣ܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܗܰܢܝ̣ ܠܢ ܕܬܐܙܠ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܨܰܥܪܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܨܒܘܬܐ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܒܝܰܬܝܪ ܡܶܬܩܰܦܚܝ̣ܢܢ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܕܰܐܟܫܶܠܬܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ ܟܶܐܡܬ ܠܣܘܠܛܐܢ. ܠܐ ܒܡܶܕܡ ܡܨܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܬܪܥܶܝܘܗܝ: ܐܶܠܐ ܒܫܰܦܝܥܘܬ ܕܰܗܒܐ ܕܬܩܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܛܠ ܕܣܰܓܝ ܪܚܡ ܟܶܣܦܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܣܒܐ ܡܰܟܝܢ. ܘܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܐܰܓܥܶܠܬܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܕܰܒܪ ܐܰܟܡܐ ܕܚܟܡ ܐܢ̱ܬ ܘܠܝ̣ ܠܐ ܬܫܰܐܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܡܰܟܝܢ. ܘܪܰܥܝܶܗ ܠܣܘܠܛܐܢ ܒܥܶܣܪܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܐ. ܕܬܩܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܚܠܒ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܡܰܠܟ ܢܰܐܨܪ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܠܗ ܠܕܺܝ̣ܢܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܢܫܘܪ ܬܡܺܝ̣ܗܐ ܠܟܠܗ ܐܰܬܪܐ ܕܢܶܬܩܰܒܠ ܘܢܶܬܟܪܶܙ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܕܰܪܡܣܘܩ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܘܡ̣ܢ ܚܠܒ ܐܶܙܠ ܠܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܶܐܬܝܰܩܪ ܡ̣ܢ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܺܝ̣ܢ ܡܶܬܟܪܙܘ ܠܐ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܝܫܘܥ ܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܝܗܰܒ̣ܢܢ ܡܶܠܬܢ. ܐܦܠܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܕܢܰܟܪܙܘܢ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܟܕ ܒܗ̇ ܒܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܫ̣ܰܕܪ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܚܠܒ ܐܰܣܦܘܩܠܛܪܐ ܒܬܪܗ. ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܶܦܪܘܥ ܕܰܗܒܐ ܕܰܥܠܘܗܝ. ܘܰܒܗܕܐ ܐܶܙܕܰܠܠ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܚܠܒ ܙܰܕܩ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܚܠܒ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ ܕܗܘ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ: ܘܐܶܬܩܰܪܒ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܰܗܘܐ ܠܚܠܒ ܘܗܰܘ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܡܫܰܡܫܢܐ ܗܰܘ ܐܘܪܗܝܐ ܦܪܓܐܢܝ. ܘܰܥܪܰܒܘ ܒܕܰܗܒܐ ܗܰܘ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܕܗ̣ܶܢܘܢ ܢܶܦܪܥܘܢ. ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܒ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܒܚܠܒ: ܐܶܬ̣ܐ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܚܠܒ ܒܚܰܕ ܣܰܬܘܐ. ܘܶܐܬܥܰܬܕ ܘܶܐܙܠ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܩܰܒܠ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗܒܐ ܕܩܰܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܰܢܣ̣ܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘܢ ܕܢܶܬܒܰܛܠ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܰܕܢܶܬܟܪܶܙ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܕܒܗ̇. ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܝ̣ܬܒ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܚܰܕܬܐܝܬ ܐܶܬ̣ܐ ܗܘܐ. ܘܰܥܡ̣ܪ ܒܚܠܒ. ܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܘܬ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܢܺܐܬܐ ܠܣܘܪܝܐ ܘܢܶܦܪܘܥ ܕܰܗܒܐ ܕܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܐܶܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܡܶܐܬܝ̣ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ: ܘܠܐ ܩܰܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܒܡܶܕܡ ܕܰܥܒ̣ܕ. ܟܕ ܐܶܬܐܠܨ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܒܘ̈ܥܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܘܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܺܐܬܐ ܢܶܦܪܘܥ. ܘܶܐܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܺܝ̣ܕܐ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܫܠܡ ܠܗ. ܘܐܦ ܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܩ̣ܡ ܕܢܺܐܙܠ ܢܺܐܡܪ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܘܢܶܫܡܥ ܦܘܢܝܗ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܒܠܫ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܦܪܬ: ܦܓܰܥ ܒܗ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܐܬ̇ܐ ܗܘܐ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܥܡܗ ܠܚܠܒ. ܘܛܝܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܰܗܒܐ ܒܺܝ̣ܙܶܦܬܐ ܡ̣ܢ ܬܰܓܪܐ ܐ̱ܢܫ ܟܘܫܝܐ ܪܚܡܗ ܕܰܫܡܗ ܡܝܬܩܐܠ. ܘܰܦܪܥ ܡܶܕܡ ܕܩܰܒܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܪܢܙ̄ ܡ̄ «7521». ܐܶܬ̣ܐ ܐܝ̣ܙܓܰܕܐ ܡ̣ܢ ܬܬܪ̈ܝܶܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܣܛܘܪܝܢܘ ܕܰܫܡܗ ܐܡܝܢ ܐܠܕܝܢ ܡܘܒܰܪܟ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܣܘܪܝܐ: ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܥܰܒܕܗ̇ ܠܐܘܪܚܗ. ܘܰܦܓܥ ܒܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܕܐܙܠ ܠܘܬ ܡܰܠܟ ܢܰܐܨܪ ܘܰܡܕܰܒܪ ܫܰܪܒܗ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܶܬܒ ܒܣܘܪܝܐ ܕܰܠܡܐ ܬܫܬܠܛܝ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ ܕܬܰܬܪ̈ܝܐ. ܐܶܠܐ ܥ̣ܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܫܰܦܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܘܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܗ ܐܦ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܘܢܺܝ̣ܬܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܣܝ̣ܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܗܰܘ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܐܠܢܰܐܨܪ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܒܰܛܠܘ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܘܶܐܙܠ. ܘܒܬܪ ܫܰܢܬܐ: ܐܶܬ̣ܐ ܩܝܪ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܐܣܝܐ ܒܪ ܓܰܒܪܐܣ ܠܚܪܢ. ܘܰܐܫܠ̣ܚ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܠܘܬܗ ܕܡܰܠܟ ܐܠܢܰܐܨܪ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܫ̣ܰܕܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܰܣܝ̈ܝܟ ܕܢܺܐܬܐ ܥܰܡܝ ܕܝܨܦ ܕܺܝ̣ܠܟ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܶܬܢܣܒܰܬ݀ ܡܢܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܘܬܗ ܐܶܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܗܘ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܘܰܡܛܐ ܠܐܣܝܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܶܐܙܠ ܥܰܡܗ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܗܰܘ ܩܝܪ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡܰܢܫܘܪ ܚܰܕܬܐ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܝܰܗܒܗ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܘܰܢܣ̣ܒ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܘܥ̣ܠ ܝ̣ܬܒ ܒܥܕܬܐ  ܘܶܐܫܬܠܛ ܥܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܥܰܡܗ̇ ܕܗܝ ܕܰܫܡ̣ܥ ܕܰܬܩܢ ܣܘܥܪܢܗ ܕܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܚܠܒ ܘܶܐܙܠ ܠܛܪܝ̣ܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܰܐܦܩ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܥܬܝ̣ܕ ܕܰܢܫܰܡܫ ܪܺܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܐܦܠܐ ܒܡܰܥܪܒܐ. ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܐܣܝܘܬܐ ܢܺܚܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܫܢܬ ܐܪܢܚ̄ ܡ̄ «8521» ܣܠ̣ܩ ܣܘܠܛܐܢ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܛܒ̈ܬܐ ܠܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܥܗܝ̣ܕܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܶܩܢܬ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܕܺܝ̣ܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܕܰܢܢܺܝ̣ܚܝ̣ܘܗܝ. ܒܰܕܠܘ ܕܠܐ ܡܘܡ ܗܰܠܟ ܩܕܡܘܗܝ ܩ̣ܡ ܠܗ ܓܝܪ ܫܦܝܐ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܒܪ ܚܠܗ. ܗܢܐ ܬܒ̣ܥ ܡܢܗ ܕܰܢܙܰܕܩ ܠܗ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܘܬܐ ܕܰܥܣܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܟܕ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܘܶܐܙܠ ܠܬܪܥ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܣܘܠܛܐܢ. ܘܶܐܟܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܕܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܣܰܓܝ̣ ܒܺܝ̣ܫܐܝܬ ܩܰܛܪܓܗ ܓܝܪ ܒܩ̈ܛܠܐ ܘܰܒܙܘ̈ܙܝܶܐ ܘܰܡܠܣܛܝܢܘܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܓ ܠܫܢܐ ܠܡܣܰܝܒܘ ܦܘܡܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬܐ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ. ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ: ܫܠ̣ܰܛ ܚܰܪܒܐ ܘܟܰܦܢܐ ܘܡܰܘܬܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܬܘܪ̈ܟܡܰܢܝܐ ܐܓܐܓܪ̈ܝܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܰܬܓܰܝܣ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܡܠܝܰܬ݀ ܟܠܗ̇ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܣܘܪܝܐ ܘܰܦܠܣܛܝ̣ܢܝ ܘܺܐܝ̣ܓܘܦܛܘܣ ܡ̣ܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ. ܘܰܗܘܐ ܐܰܬܪܐ ܠܥܠܝ̈ܡܶܐ ܡܫܰܥܒܕ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܥܘܡܪܐ ܘܶܐܬܢܰܩܡܘ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܒܝ̣̈ܫܐ ܫܒܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܐ̱ܢ̈ܫܝ̣ܢ ܬܙܺܝ̣ܙ̈ܐ ܡܶܢܗܘܢ: ܒܰܐܣܟܺܡ ܐܰܓܐܓܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܐܶܬܥܝܰܕܘ ܠܰܡܠܰܣܛܝܘ. ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܐܶܠܐ ܘܰܠܩܪ̈ܝ̣ܒܶܐ. ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܐܰܚ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܡܫܰܡܗ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܐܰܦܢܰܕ ܘܝܰܘܣܦ. ܟܕ ܢܦ̣ܰܩܘ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܠܡܺܐܙܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܐܓܘܪܬܐ. ܚܕ ܡ̣ܢ ܠܓܐܟܬܝ ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܩܘܪܪܝܣ: ܢܦ̣ܰܩܘ ܒܬܪܗܘܢ ܘܰܩܛܰܠܘ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܚܰܢ̣ܶܩܘ ܐܶܢܘܢ ܒܓܰܘܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܬܐ ܥܠܘܗܝ ܕܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܣ̣ܡ ܐܶܢܘܢ ܗܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܣܘܠܛܐܢ ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܶܠܒܟܝ̣ܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܗ̣ܘ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝܢܝ: ܫܡ̣ܰܥ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܰܢܦ̣ܩ ܒܰܪܗܝ̣ܒܘ ܕܢܺܐܙܠ ܢܶܬܓܰܘܣ ܒܬܰܬܪ̈ܝܐ ܫܢܬ݀ ܐܪܢܛ̄ ܡ̄ «9521» ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܡܐܙܕܓܪܕ ܕܡܚܘܙܐ: ܐܰܕܪܟܘܗܝ ܐܰܣܦܘܩܠܰܛܪ̈ܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪܘ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܢܰܗܦܟܘܢܝܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܠ̣ܚ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܪܡܢܝܐ ܕܐܪܙܢܓܐܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܰܫܡܗ ܕܶܝܪ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܕܗܰܘ ܡ̣ܢ ܬܬܪ̈ܝܐ ܡܫܰܠܛ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܫܰܘܙܒܗ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬ̣ܘ ܗܘܰܘ ܒܬܪܗ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܐܶܙܠ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܘܠܐܘܢ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܡܢܗ ܒܺܐܝܩܪܐ ܣܰܓܝ̣. ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܦܶܪܡܐܢ ܥܠ ܥܘܡܪܐ: ܕܠܐ ܢܶܦܩܕܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܬܒܪܺܝ̣ܙ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ: ܐܶܫܟ̣ܚ ܠܨܰܠܝ̣ܒܐ ܒܪ ܚܠܗ ܕܶܐܬܐ̣ ܠܡܰܩܛܪܓܘܬܗ ܐܦ ܠܘܬ ܬܬܪ̈ܝܐ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܠܗ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܶܐܬܪܥܝ̣ ܥܡܗ. ܘܫܰܩ̣ܠܗ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܘܬ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ ܠܫܠܡܗ. ܩܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܫܰܥܒܕ̈ܐ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܘܰܡܚܰܐܘܗܝ ܒܣܰܝܦܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ ܒܗ̇ ܒܩܶܠܝܬܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܐܪܡܺܝ̣ܘܗܝ ܒܰܐܙܓܐ ܬܚܬܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܘܶܐܙܠܘ ܠܩܶܠܝܬܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܨܰܠܝ̣ܒܐ ܘܰܩܛܠܘ ܐܦ ܠܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܐܰܚܘܗܝ. ܘܦ̣ܫ ܗܘ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܟܕ ܙܐܥ ܘܢ̇ܐܕ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܣ̣ܡ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܙܠ ܠܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܡܠܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܕܕܰܡ ܟܕ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܶܗܦܘܟ ܢܺܐܬܐ: ܬܫܰܢܐ ܡܢܗ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܐܶܫܟ̣ܚ ܠܫܶܡܥܘܢ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܐܣܝܐ ܒܪ ܝܫܘܥ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ: ܕܚܰܕܬܐܝܬ ܐܶܬܬܝܬܝ̣ ܗܘܐ ܠܬܫܡܶܫܬܐ ܕܡܰܠܟ ܡܰܠܟ̈ܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܛܒ ܥܠܘܗܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܓܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܩܛܘܠܐ. ܘܗܰܝܡ̣ܢܘ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܶܠܬܗ. ܘܛܰܪܕܘܗܝ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡ̣ܢ ܐܪܕܘ. ܘܶܐܙܠ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܪܘܚܩܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܪܰܥܝܗ ܠܫܡܥܘܢ ܐܣܝܐ. ܟܕ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܪܝ̣ܫ ܫܰܒܘܩܬܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝܘܣ ܕܰܢܣ̣ܰܒ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܚܰܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܠܗ ܟܝ̣ܪܬ݀ ܐܝ̣ܕ̈ܝܐ. ܕܥܡ ܗܝ ܕܢܶܡܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܢܫܰܕܪ ܠܗ ܦܰܢܩܝ̣ܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܰܢܬܢܝܐ: ܕܰܟܬ̣ܒ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܰܟܣܢܝܐ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܪܦܝ̣ ܫܡܥܘܢ: ܫ̣ܰܕܪ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܫܦܝ̣̈ܥܬܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܫܬܘܝ̣ ܠܡܶܥܠ ܠܘܬ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܐܡܪ ܠܗ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܓܰܒܪܐ ܕܰܝܪܝܐ ܩܛܠ̣ܬ. ܦܰܢܝ̣ ܐܝ̣ܢ ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܠܦܘܩܕܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܰܩܛܠܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܶܐܫܬܰܚܕܘ ܗܘܰܘ: ܠܐ ܥܰܩ̣ܒܘ ܥܰܡܗ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܐܶܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܶܐܬܪܰܘܪܒ ܒܢܰܦܫܗ ܘܰܐܩܠܝ̣ ܥܠ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܰܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܒܫܰܘ̈ܛܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܡܪ̈ܓܢܐ ܫܰܪܝ̣ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܚܶܨܪܝ ܕܗܫܐ ܥܰܒܝܐ ܗܝ ܡ̣ܢ ܟܪܬܝ ܕܗܝܕܶܝܟ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܛܰܢܰܢܘ ܬܠܬܐ ܥܠܝܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܚܕ ܕܰܝܪܝܐ ܕܰܫܡܗ ܣܰܪܓܝ̣ܣ ܣܒܣܛܝ. ܘܚܕ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܰܐܣܝܠ ܐܰܚܘܗܝ ܕܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܣܶܡܥܐܢ ܘܰܐܚܪܢܐ ܥܠܡܝܐ ܒܪ ܐܰܒܪܗܡ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ. ܘܰܥܠܘܗܝ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܒܗܰܝܟܠܐ ܒܰܨܠܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܫܰܒܬܐ ܕܫܘܡܠܝ ܫܰܒܘܥܐ ܕܨܰܘܡܐ ܕܢܺܝ̣ܢܘܐ. ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܫܒܛ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܟܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܣܶܕܪܐ ܕܬܫܡܶܫܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܣܕܪ ܗܘܐ: ܫܘܰܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܥܠ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ: ܘܰܒܣܰܝ̈ܦܐ ܗܰܕܡܘܗܝ ܩܘܕܡܰܬ݀ ܡܰܕܒܚܐ ܒܩܰܣܛܪܘܡܐ. ܫܰܒܩܘܗ̇ ܠܫܠܕܶܗ ܟܕ ܪܰܡܝܐ ܘܰܣܠ̣ܩ ܒܰܙܘܗ̇ ܠܩܶܠܝܬܗ. ܘܰܐܚܕܘܗܝ ܠܬܠܡܝ̣ܕܗ ܗܰܘ ܕܰܩܛܠ ܗܘܐ ܠܐܚܘܗܝ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܩܝ̣ܦܐ ܘܶܐܬܠܰܚܡܘ ܐܦ ܥܠ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܟܕ ܢܣ̣ܰܒܘ ܡܶܢܗ ܫܘܚܕܐ: ܫܰܒܩܘܗܝ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܡܫܰܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܗ ܗܶܢܢܝܣ: ܗܰܘ ܕܪܝ̣ܫ ܡܐܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܰܪܓܶܙ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܛܰܪܕܗ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ: ܘܶܐܬ̣ܐ ܗܰܘ ܐܶܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܡܫܰܥܒܕ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܘܬ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܣܘܠܛܐܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܰܘ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒܟܘܢ ܗܘܐ: ܘܰܒܬܬܪ̈ܝܐ ܛܦܣ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܥܒܰܕ ܠܟܘܢ: ܗܐ ܩܡ̣ܢܢ ܘܰܩܛܠܢܝܗܝ. ܘܒ̇ܥܝܢܢ ܡܶܢܟܘܢ ܕܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܬܗܘܘܢ. ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܛܝ̈ܐ ܘܓܘܡܕ̈ܢܐ ܚ̣ܪܘ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܙܠܘ. ܘܰܛܪܰܕܘ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܨܶܐܕܝ̈ܗܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܰܐܢܬܘܢ ܬܶܚܙܘܢ ܡܢܐ ܦ̇ܓܥ ܒܟܘܢ ܡ̣ܢ ܬܬܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܰܟܘ ܗ̇ܢܘܢ ܒܰܗܝ̣̈ܬܐ: ܦܘܪܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܒ̣ܕܘ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܚܣܝܐ ܐ̱ܢܫ ܕܬܰܓܪܝ̣ܬܢܝܐ ܕܗܘ ܝܘܚܢܢ ܫܘܚܝܰܬܰܠܗ. ܘܥܰܡܗ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐܪܕܘ ܕܢܺܐܡܪܘܢ. ܕܡܪ̈ܘܕܶܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܕܒܰܫܒܒܘܬܢ ܩܡ̣ܘ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ. ܘܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܬܶܥܒܕܘܢ ܡܪܘܬܐ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠܘ ܗܠܝܢ. ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܝܫܘܥ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܚܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܫܰܥܟܝܬ. ܗܰܘ ܕܣܥܘܪܐ ܗܘܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܺܐܝܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܶܐܬܡܰܠ̣ܟܘ ܒܰܚܕܕ̈ܐ ܕܢܺܐܡܪܘܢ. ܕܗܐ ܩܛܘ̈ܠܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܐܶܢܘܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܒ̇ܥܝܢܢ ܓܰܒܪܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܕܢܺܐܬܐ ܢܶܠܒܘܟ ܘܰܢܩܰܛܠ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܰܡܪܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܢܦ̣ܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܛܰܝܩܘܬܠܰܓ ܐ̱ܢܫ ܗܘܢܝܐ ܟܪܝ̣ܣܛܝܢܐ ܢܺܐܙܠ ܢܩܰܛܠ ܠܩܛܘ̈ܠܐ: ܘܢܰܫܠܛ ܠܕܰܝܪܝܐ ܝܫܘܥ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܚܐ ܕܐܣܝܐ ܫܶܡܥܘܢ ܕܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܬܡܢ. ܡܛܠ ܕܗܘ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܣܝܐ ܐܶܡ̣ܪ ܕܗܢܐ ܐܚܐ ܕܝܠܝ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܬܰܝܩܘܬܠܰܓ ܐܶܚ̣ܕ ܠܩܛܘ̈ܠܐ  ܗ̇ܢܘܢ. ܘܰܠܡܶܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܩܰܛܠ. ܡܶܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܗ̣ܶܢܘܢ ܠܗܘܢ ܚܢ̣ܰܩܘ. ܘܰܠܣܒܐ ܒܪ ܫܡܘܐܝܠ ܢܰܓܶܕ ܢܓܕ̈ܐ ܩܰܫܝ̈ܐ ܥܠ ܒܶܣܪ̈ܬܐ ܕܛܝ̣ܙ̈ܝܬܗ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܰܘ̈ܛܢ. ܘܛܰܪܕܶܗ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܡܝ̣ܬ ܒܰܐܡܪܘܢ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܡܛܠ ܕܰܐܘܕܝ̣ ܕܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܩܛܘ̈ܠܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܕܡܶܕܡ ܕܨܒܝܢܢ ܠܡܫܰܐܠܘܬܟ. ܘܗܘ ܦܰܢܝ ܠܐ ܬܫܰܐܠܘܢܢܝ ܡܶܕܡ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܐ ܕܨ̇ܒܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܠܡܶܥܒܕ ܥܒܶܕܘ. ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܡܰܦܩܢܐ ܠܐ ܡܫܰܝܢܐ ܗܘܐ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܥܢܓܘܪ ܒܝ̣ܫ ܓܰܕܐ ܘܰܐܝܟ ܗܢܐ ܬܒܪܐ: ܩܰܕܝܰܬ݀ ܩܰܫܝܘܬ ܟܝܢܐ ܠܩܢܘܡܗ: ܫܒܘܩ ܗܠܝܢ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܀

 

 

 

ܦܕ: ܝܘܚܢܢ ܝܗ ܒܪ ܡܥܕܢܝ

 

«ܕܝܠܢܐܝܬ ܐܪܢܓ-ܐܪܣܐ 1621-3521»

 

«ܓܘܢܝܐܝܬ ܐܪܣܐ-ܐܪܣܓ 3621-1621»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܐܰܗܪܘܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܶܪܕܐ ܫܢܬ ܐܪܠ ܡ̄ «0321». ܘܶܐܬܟܢܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ. ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܟܦܰܪܣܠܛܝܐ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܰܘܝ̣ܕ: ܠܗ ܚ̣ܙܐ ܕܠܚܡ ܠܡܰܦܪܝܢܘܬܐ. ܥܰܠܗܝ ܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝܗ ܠܘܬܗ: ܘܰܐܟܪܙܶܗ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܠܬܰܓܪܝܬ ܘܟܠܗ ܡܰܕܢܚܐ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܰܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܰܪܬܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܰܘܨܠ ܘܰܠܢܺܝ̣ܢܘܐ: ܠܘ ܣܰܓܝ̣ ܚܕܝ̣ܘ ܒܗ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܒܗܝ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܩܘܡܬܐ ܡܫܰܡܠܝܬܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܪ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܐܡܘܪܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܣܟ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܠܩܘܪܒܐ ܕܰܝܰܪ ܒܢܺܝ̣ܢܘܐ: ܫܰܒ̣ܩܗ̇ ܘܰܢܚ̣ܬ ܠܒܓܕܕ ܒܫܢܬ ܐܪܠܙ̄ ܡ̄ «7321». ܘܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܰܗܘܐ ܒܗ̇: ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܰܡܝܬܪܘܬܗ ܐܰܪܟܝ̣ܛܰܪ̈ܘ ܡܫܰܒܚ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܬܐܘܡܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܬܠܬܐ ܐܰܚ̈ܐ. ܫܰܡܣ ܐܠܕܘܠܗ. ܘܦܟܪ ܐܠܕܘܠܗ ܘܬܐܓ ܐܠܕܘܠܗ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܕܟܰܠܝ̣ܦܗ. ܕܰܡܫܰܠܛܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܦܘܪܢܣܐ ܕܦܘܠܛܝ̣ܢ ܡܰܠܟܝܬܐ. ܘܶܐܫܬܘܕܰܥܘ ܠܡܰܠܦܢܘܬܗ ܘܰܬܗ̣ܪܘ ܒܰܡܛܰܟܣܘܬܐ ܕܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܗܰܘܢܗ ܘܰܒܪܰܕܝܘܬܗ ܘܰܒܚܘܡܣܢܗ ܕܰܒܩܶܠܝܬܐ. ܒܟܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܰܫܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ: ܠܐ ܚ̣ܙܐ ܠܗ ܣܟܘܦܬܐ ܕܬܪܥܐ ܒܰܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܥܕܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܪܰܒܐ ܦܪܰܫܘ ܠܗ. ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܬܗܘܢ ܫܦܝ̣̈ܥܬܐ ܘܝܰܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܐܰܥܬܪܘܗܝ. ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܒܒܰܓܕܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܣܘܡܡܰܐܢܗ. ܘܟܕ ܚܙܰܐܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܐܰܪܟܝ̣ܛܰܪ̈ܘ ܕܰܡܒܰܨܪ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܕܚܰܝܒ ܗܘܐ ܠܡܶܦܪܫ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܣܢܰܐܘܗܝ ܘܰܐܗܦܶܟܘ ܐܰܦ̈ܐ ܡܶܢܗ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܐܠܨ. ܘܗܘ ܡܶܢܗ ܫܒ̣ܰܩ ܘܰܢܦ̣ܩ ܘܶܐܙܠ ܝ̣ܬܒ ܒܚܰܕܝܬܗ ܡܕܺܝ̣ܢܬܗ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܝ̣ܨܦ ܕܣܦܪܐ ܐܰܪܐܒܝܐ ܒܒܰܓܕܕ. ܘܡܰܝܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡܝܰܬܪܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ ܕܛܝܝ̈ܐ ܘܶܐܬܪܕܺܝ̣ ܡܢܗ ܕܓܰܒܪܐ ܣܦܩܐܝܬ. ܘܰܗܘܬ݀ ܠܗ ܣܝ̇ܡܘܬ ܡܶܠܬܐ ܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܐܰܪ̈ܐܒܝܬܐ ܕܡܰܬܗܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܰܒܗܕܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܘܫܰܠܝ̣ܛܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܒܒܰܓܕܕ ܐܰܣܪܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ ܠܝܰܘܣܦ ܕܰܝܪܝܐ ܡܶܪܕܢܝܐ ܕܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܟܢܝܗ ܟܓ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܪܡܓ̄ ܡ̄ «3421» ܢܺܝ̣ܢܘ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܶܬܝܰܩ̣ܪܘ ܡ̣ܢ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܒܰܓܕܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܶܬܬܰܗܡܝ̣ ܘܠܐ ܐܶܬܬܠܝ̣ ܒܗ ܪܺܝ̣ܫܐ: ܒܗܶܬܘ ܒܰܥܒܝ̣ܕܬܗܘܢ. ܘܚܰܫ̣ܘ ܕܰܫܒ̣ܩ ܐܶܢܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܙܠ ܠܪܘܚܩܐ. ܘܰܐܓܪ ܒܡܰܘܬܒܗ ܕܬܡܢ. ܘܠܐ ܣܐܡ ܒܠܗ ܬܘܒ ܠܡܶܦܢܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܢܣ̣ܰܒܘ ܐܶܓܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܕܪ ܐܠܕܝܢ ܡܪܐ ܕܡܰܘܨܠ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܕܰܢܒܰܣܡ ܠܒܗ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܘܢܶܬܝܰܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܫܰܕܪܘܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ ܥܡ ܐܒܘ ܐܠܚܣܢ ܒܪ ܫܰܡܡܐܥ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܣܦܝ̣ܩܐ ܬܠܝܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܕܗܦܟ ܥܰܡܗ ܠܢܺܝ̣ܢܘܐ. ܘܡܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ ܡܰܥܒܰܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܡܫܐ ܝܰܪ̈ܚܝ̣ܢ: ܗܝܕܝܢ ܟܬ̣ܒ ܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܶܓܪܬܐ ܬܡܝ̣ܗܬܐ ܠܘܬܗ ܕܒܪ ܐܠܕܝܢ ܡܪܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܚܰܘܝ̣ ܕܩܰܒܠ ܦܘܩܕܢܗ: ܘܰܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܒܰܓܕܕ. ܡܛܠ ܕܢܶܕܪܐ ܐܺܝ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܣܓܘܕ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܗܐ ܐܶܙܠ ܠܡܶܣܓܰܕ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܬ̇ܐ ܠܬܫܡܶܫܬܗ. ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ ܠܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ. ܘܗ̣ܘ ܥܡ ܣܺܝ̣ܥܬܐ ܕܦܰܪ̈ܫܐ  ܡܰܥܕ̈ܝܐ: ܒܐܘܪܚܐ ܡܰܕܒܪܝܬܐ ܚ̣ܙܰܩ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܘܡ̣ܢ ܨܝܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܰܘܨܠ ܒܶܠܥܕ ܗܝ ܕܢܶܥܘܠ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܒܪ ܐܠܕܝܢ ܫܰܦܝ̣ܪ. ܐܦ ܢܺܝ̣ܢܘ̈ܝܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܒܝܰܬܝܪ ܐܰܚܒܘܗܝ ܘܝܰܩܪܘܗܝ. ܒܰܕܗܝܕܝܟ ܐܶܫܬܘܕܥܘܗܝ. ܘܶܐܬܓܠܝܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܛܰܝܒܘܬܗ ܘܰܡܝܬܪܘܬܗ ܘܶܐܣܟܺܡܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܘܰܡܝܰܬܪܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܰܫܡܐ ܪܰܒܐ ܘܢܰܨܝ̣ܚܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܟܕ ܗܘ ܒܗ̇ ܒܡܰܦܪܝܢܘܬܐ: ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܰܘܝ̣ܕ ܘܩ̣ܡ ܥܰܢܓܘܪ. ܘܶܐܙܠ ܗܘ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܰܗܘܐ ܐܦ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܒܫܢܬ ܐܪܢܒ̄ ܡ̄ «2521» ܐܰܟܡܐ ܕܚܰܘܶܝܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܰܘ ܡܰܦܩܢܐ ܠܐ ܡܫܰܝܢܐ ܗܘܐ ܠܕܺܝ̣ܘܢܘܣܝ̣ܘܣ ܥܰܢܓܘܪ: ܫ̣ܰܕܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܠܘܬ ܣܘܠܛܐܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܝܩܘܢܝܘܢ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܠܗ ܡܰܢܫܘܪ ܥܠ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܫܰܪܟܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ. ܐܺܝ̣ܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܠܡܺܐܙܠ. ܐܶܠܐ ܒܗ̇ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܩܰܘܝ̣ ܟܕ ܡܶܬܝܰܩܪ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܪܣܓ̄ ܡ̄ «3621» ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܕܰܝܪܐ ܕܒܐܩܣܡܐܛ ܘܰܒܗܰܝܟܠܗ̇ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܠܗ ܓܝܪ ܠܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܬܰܠܡܝ̣ܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܰܫܡܗ ܪܰܨܝ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܝܢ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܗ̣ܘ ܛܘܒܬܢܐ: ܠܐ ܫܠܝ̣ ܗܢܐ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܠܡܶܡܚܐ ܪܺܝ̣ܫܗ ܒܶܐܣ̈ܐ ܘܰܠܡܶܒܟܐ ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܐ ܡܝ̣ܬ ܒܶܠܥܕ ܟܘܪܗܢܐ: ܟܕ ܛܒ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܫܒ̣ܰܩ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܝܡ̈ܐ ܐܰܢܢܐܦܘܪܰܐ ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܘܡܘ̈ܫܚܬܐ ܕܰܙܢܺܝ̣̈ܢ ܙܢܺܝ̣̈ܢ. ܘܚܕ ܡܺܐܡܪܐ ܥܠ ܡܪܝ ܐܰܗܪܘܢ ܕܣܡܗ ܒܒܰܓܕܕ ܀ 
ܦܗ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ

 

«ܐܪܣܕ-ܐܪܦܓ 3821-4621»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܒܪ ܡܰܥܕܢܝ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܡܡܦܣܘܣܛܝܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܛܰܪܣܘܣ. ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܣܝ̣ܣ. ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܛܝ̣ܢܝ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܓܘܡܝܗ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܬܓܪܝܬܢܝܐ ܕܟܰܪܡܗ. ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܪܺܝ̣ܫܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܠܘܬ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܠܒܪ ܕܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܠܬܡܢ ܢܶܨܛܝܒܘܢ. ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܰܬܪܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܥܗܢ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܠܟܢܘܫܝܐ. ܒܝܕ ܟܰܗܝ̣ܢܘܬܗ ܘܫܰܝܢܐ ܕܒܗ. ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܪܚܡ ܥܰܡܢ. ܗܝܕܝܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܩܘܦܠܝ̣ܕܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܕܰܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܕܺܝ̣ܘܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܗ̣ܘ ܥܶܢܓܘܪ ܢܰܦܝ̣ܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܰܒܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ. ܘܟܕ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܚܰܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ:  ܢܣ̣ܰܒ ܡܢܗ ܙܘܕܩܐ ܕܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܝܘܬܐ ܘܣܗܕܘܬܐ ܬܘܒ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ: ܕܗܰܘ ܠܡ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܠܡܺܐܙܠ ܠܬܪܥ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܡܶܣܒ ܠܗ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܒܐܘܪܚܐ: ܫܡ̣ܰܥ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܰܥܕܢܝ. ܘܰܗܘܐ ܠܗ ܪܶܥܝܢܐ ܥܠܡܝܐ ܘܫܰܚ̣ܠܦ ܟܬܒܘ̈ܗܝ ܕܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܘܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܰܡܛܐ ܠܐܪܕܘ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܫܦܝ̣̈ܥܬܐ ܠܩܫܝ̣ܫܐ ܘܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܐܶܢ ܡܥܰܕܪ ܠܗ ܕܢܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܡܛܝܒ ܬܡܢ ܐܦ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ. ܗܰܘ ܕܗܘ ܬܘܒ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܚܪܺܝ̣ܙ ܗܘܐ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟܝܬܐ. ܗܢܐ ܬܰܗܝ̣ ܠܨܶܒܝܢܗ ܠܐ ܪܰܕܝܐ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܠܐ ܘܠܐ ܒܶܠܥܕ ܓܒܝ̣ܬܐ ܘܰܩܪܝܬܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܬܙܰܡܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܬܶܬܓܥܶܨ. ܐܶܠܐ ܙܕܩ ܠܟ ܕܰܠܗܢܐ ܐܣܝܐ ܪܰܒܢ ܫܡܥܘܢ ܬܫܰܪܪ ܥܰܡܟ ܘܶܐܢ̇ܐ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܟܝ̣ܪܬ ܐܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܺܝ̣ܠܝ. ܕܰܒܗܘ ܕܨ̇ܒܐ ܒܗ ܐܦ ܐܶܢ̇ܐ ܨ̇ܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܐܪܕܘ. ܘܰܬܪܨ ܠܐܦ̈ܝ ܥܘܡܪܐ. ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܰܒܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܢܶܣ̣ܰܒ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܐܰܪܚܩ ܐܶܡ̣ܪ ܗܰܘ ܐܣܝܐ ܠܗܰܘ ܕܚܠܒ. ܐܶܢ̇ܐ ܫܶܡ̇ܥܬ ܕܠܘ ܕܠܐ ܡܘܡ ܢܛܪ ܐܶܣܟܺܡܗ ܗܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܒܰܕܓܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܙܶܠ ܚܙܝ̣ ܓܰܒܪܐ ܣܗܝ̣ܕܐ ܕܨܒܝܢ ܒܗ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܝ̣ ܘܰܐܩܝ̣ܡܘܢܝܗܝ. ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܐܶܙܠ ܗܰܘ ܕܚܠܒ ܠܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܥܰܡܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫ ܒܥܶܠܬ݀ ܗܝ ܕܡܶܚܕܐ ܕܰܡܛܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܥܘܡܪܐ. ܫܰܕܪ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܡܰܠܟܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܰܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܘܒܢܘܗܝ ܟܡܝܘܬܐ ܕܰܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ. ܥܠ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܓܘܢܝܪ: ܘܕܰܝܪܝܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܣܡܩܪܝܐ ܕܡܢܗ̇ ܕܣܝ̣ܣ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܐܠܨܘܢ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܠܡܦܰܛܪܟܘܬܶܗ. ܘܫ̣ܰܕܠܗ ܬܘܒ ܠܚܰܣܝܐ ܣܒܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܘܰܐܘܒܠܗ ܠܘܬܗ. ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܝܢ ܕܚܠܒ: ܐܶܬܚܰܝܕ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܠܥܰܡܐ ܕܛܐܢ ܒܰܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܣܢܐ ܥܶܠܝܐ: ܫܰܪܪܘܗ̇ ܠܓܒܝ̣ܬܐ ܘܰܩܪܝܬܐ ܕܪܰܒܢ ܝܫܘܥ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܓܰܒܪܐ ܢܰܟܦܐ ܘܰܣܗܝ̣ܕܐ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܝܘܡ ܒܥܐܕܐ ܕܢܘܗܪ̈ܐ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡ̄ ܒܗ ܒܕܝܪܐ. ܐܶܬܩܪܝ̣ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ. ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܕܩܶܣܪܝܐ ܕܗ̣ܘ ܕܘܡܝܢܐ. ܘܰܫܠܶܡ ܠܓܒܝ̣ܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܫܬܡܠܝܰܬ݀ ܟܝ̣ܪܘܛܘܢܝܰܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܝ̣ܨܶܦ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܕܐܦ ܠܡܰܕܢܚܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܡܰܓܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܢܩܺܝ̣ܡܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܗܘ ܡܢܚܐ ܒܪ ܡܰܥܕܰܢܝ ܩܰܕܡ ܗܘܐ ܘܰܓܒܐ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ ܕܢܶܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܐܘܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܠܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܡܶܛܠܬܗ. ܘܩܰܪܝܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܶܐܓܪ̈ܬܗ ܟܰܢܝܗ ܗܘܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ. ܘܰܒܝܕ ܕܰܫܓܝ̣ܫܐ ܗܘܬ݀ ܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܕܡܘ̈ܓܠܝܶܐ: ܐܶܬܬܗܝܰܬ݀ ܬܰܫܕܰܪܬܗ: ܠܐ ܫܚܰܠܦܘܗ̇ ܗ̣ܶܢܘܢ ܠܩܪܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܗܰܝܡܢܘܗ̇ ܠܩܝܘܡܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܣܝ̣ܣ ܘܶܐܬܛܝܒ ܐܦ ܡܰܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܰܡܐ. ܒܥܕܬܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܡܰܠ̣ܠ ܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܰܪܘܝܐ ܥܠ ܪܺܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܓܒܰܠܬܢܝ ܘܣܡ̣ܬ ܥܠܝ ܐܺܝ̣ܕܟ ܥܒ̣ܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܶܠܬܗ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܗܰܘ ܣܡܩܪܝܐ ܡܬܪܓܶܡ ܗܘܐ ܒܰܐܪܡܢܐܝܬ. ܘܝܰܘܡܐ ܗܘܐ ܛܒܝ̣ܒܐ. ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܣܪܚܢܘܬܗ. ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܕܩܘܦܠܝ̣ܕܐ: ܠܐ ܚܰܡܣܢ ܠܡܶܬܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܶܠܐ ܩ̣ܡ ܪܗܶܛ ܠܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܶܐܬܓܰܪܓܚ ܠܩܫܝ̣̈ܫܐ ܒܢ̈ܝ ܝܫܘܥ ܩܫܝܫܐ: ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗܘܢ ܕܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܗܘܐ ܒܡܰܘܬܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܐ. ܘܐܬܐܠܨ ܩܫܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܕܢܺܐܙܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܡܛܠܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܐܶܫܟ̣ܚ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬܬܩܝ̣ܡ. ܘܒܰܛܠܗ ܠܰܫܪܶܒ ܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܚܢܢ ܟܠܢ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܠܒܪ ܡܰܨܝܐ ܨܒܝܢܢ ܒܟ. ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘܟ ܕܗܘ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܘܡ̣ܢ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܢܩܠܐ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܡܢܚܐ ܡܒܰܓܢܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܐܰܪܚܩ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܨܶܐܕܝܟ. ܘܬܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܰܥܒ̣ܶܕ ܡܰܘܬܒܟ ܬܡܢ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܠܟ. ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܠܡܶܬܢܰܟܪܝܘ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܪܒܢ ܫܠܝܡܘܢ: ܐܶܬܟܫܶܠ ܗ̣ܘ ܩܫܝ̣ܫܐ ܘܶܐܙܠ ܠܒܰܝܬܗ. ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܰܠܣܒܐ ܚܰܣܝܐ ܕܰܩܠܘܕܝܐ. ܘܰܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܕܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ. ܘܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܠܐܩܒܝܢ. ܘܠܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܘܠܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܬܠܐ ܕܰܐܪܣܢܝ̣ܘܣ: ܘܐܫܩ̣ܶܠܘ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܐܪܕܘ. ܘܰܢܩܰܒܠܘܢ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܢܗܘܢ ܘܰܠܗܘܢ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗܘܢ: ܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܢܦ̣ܰܩܘ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܐܪܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܡܛܰܝ̣ܘ ܠܐܪܙܢܓܐܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܩܕܰܡ ܐܶܢܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܪ̈ܰܟܫܐ ܦܘܠܝ̣ܛܝ̣ܩ̈ܝܐ ܕܕܝ̣ܘܡܣܝ̣ܘܢ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ: ܟܕ ܡܰܘܒܠ ܥܶܩܪ̈ܐ ܘܰܐܢܬܝ̣ܪ̈ܝܛܘ ܘܡܶܫܚܢ̈ܐ ܕܚ̇ܫܚܝ̣ܢ ܠܬܫܡܶܫܬܐ. ܘܰܡܛܐ ܠܐܪܕܘ. ܘܶܐܫܟ̣ܚ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܡܶܥܠ ܘܶܠܡܶܬܚܰܙܝܘ ܩܕܡ ܡܠܶܟ ܡܠܟ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܐܠܗܝܬܐ. ܒܗܝ ܕܶܐܠܘ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ: ܣܶܕܩܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܒܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ ܪܰܒܐ ܥܠ̣ܘ ܗܘܰܘ ܬܪܰܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ. ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܒܪ: ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܒܗܝ ܕܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܩܰܛܪܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܒܪ ܒܗܝ ܕܰܠܠܐ ܫܘܰܝ̈ܐ ܘܡܘܡ̈ܬܢܐ ܨܒܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܪܰܝܫܢܘ ܪܫܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܠܗܐ ܚ̣ܣ ܥܠ ܓܰܘܝ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܥܶܠܬܐ ܕܝܢ ܗܝ ܕܠܐ ܥܠ̣ܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܕܐ ܗܘܬ݀. ܕܕܰܝܪܝܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܪܡܢܝܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܒܓܰܢܒܘܬܐ. ܘܶܐܬܬܕܝ̣ܢ ܘܶܐܬܩܛܠ ܒܣܰܟܠܘܬܗ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܕܰܝܪܝܐ ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܠܐܪܕܘ. ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠܰܘ ܢܛܪ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܡܛܠ ܕܣܰܡܡܢ̈ܐ ܛܥܝ̣ܢ ܗܘܐ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܥ̣ܠ ܠܐܪܕܘ: ܐܶܬܚܙܝ̣ ܩܕܡ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܘܠܐܘܘܢ. ܘܰܛܥܝ̣ܢ ܗܘܐ ܐܦ ܣܒܰܪܬܐ. ܕܡܰܠܟܐ ܠܡ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܐܶܙܠ ܫܒ̣ܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܡ̣ܢ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܗܰܺܝ ܣܪܡܝ̣ܢ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܒܶܙܬܐ ܣܰܓܝ̣ܐܬܐ. ܢܶܟܣ̈ܐ ܘܥܰܒܕ̈ܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ. ܘܗܐ ܐܬ̇ܝܢ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕ̈ܘܗܝ ܘܡܰܝܬܝܢ ܡܢܬܐ ܕܐܪܕܘ. ܘܰܚܕܝ̣ ܒܗܟܢ ܣܰܓܝ ܗ̣ܘ ܢܫܪܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܰܪ̈ܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ ܕܩܡ. ܓܰܒܪܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܘܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܡܶܦܪܥ ܨܠܘܬܐ ܒܟܝ̣ܪܝܬܐ ܠܬܫܡܶܫܬܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܠܢܛܪ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܢܶܟܠܘܢܝܗܝ ܘܠܰܕܥܰܡܗ ܟܕ ܢܺܐܬܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܰܡܗ. ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܥܠ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܺܝ̣ܬܒܘ ܒܬܪ ܕܨܰܠܝ̣ܘ ܘܰܫܦ̣ܪ ܐܶܣܟܺܡܗܘܢ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܡܰܠ̣ܠ ܒܰܐܪ̈ܝ̣ܟܬܐ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̈ܠܐ ܡܫܰܝ̈ܢܬܐ. ܕܡ̣ܢ ܓܶܢܣܟܘܢ ܠܡ ܐܶܬ̣ܘ ܓܰܒܪ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܠܘܬ ܐܰܒܘܢ ܫܝ̣ܢܓܝܙ ܟܰܐܢ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܩܰܕܡܝܐ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܐܠܦܘܗܝ ܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ: ܢܦ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܶܢܬܟܬܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܬܒ̣ܥ ܐܦ ܚܣܝܐ ܕܩܶܣܪܝܐ. ܘܠܗ ܬܘܒ ܐܶܬܟܬܒ ܝܰܪܠܝܟ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐܦܣܩܘܦܰܘ̈ܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܐܢܐ ܪܺܝ̣ܫܝܐ. ܘܰܐܫܩ̣ܶܠ ܡ̣ܢ ܐܪܕܘ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̇ܢ ܐܶܙܰܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܝܢ ܠܐܬܘܪ ܐܶܙܠ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܰܗܦ̣ܰܟܘ ܡ̣ܢ ܐܪܕܘ ܒܶܠܥܕ ܗܝ ܕܢܶܦܓܥܘܢ ܒܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ: ܐܶܙܠܘ ܠܥܘܡܪܐ ܘܛܰܒܒܘ ܛܶܒ̈ܐ ܦܰܚܺܝ̣ܚ̈ܐ. ܕܦܘܩܕܢܐ ܠܡ ܢܦܰܩ ܠܢ ܕܢܶܥܒܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܰܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܪܥܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܩܝ̣ܡ: ܒܕܘܟܰܬ݀ ܐܰܚܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܩܰܕܡܝܬ݀. ܘܰܠܗܰܘ ܕܚܶܣܢܐ ܕܙܐܝܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܘܙܰܝܚܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ. ܣܘܥܪܢܐ ܐܰܟܣܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪ̈ܝ ܥܠܡܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܫ: ܕܰܒܡܰܥܪܒܐ ܒܶܠܥܕ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ. ܕܠܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܢܶܬܬܩܝ̣ܡ. ܘܡܛܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܟܠܗ ܩܘܛܢܐ ܡܰܗܦܟ ܐܰܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܩܘܦܠܝ̣ܕܐ: ܐܶܬܡܰܠ̣ܟܘ ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܩܠܘܕܝܐ ܢܩܝ̣ܡܘܢ. ܘܰܐܦܶܩ̣ܘ ܛܶܒܐ ܕܦܶܣ̈ܐ ܠܡ ܐܰܪܡܝ̣ܘ. ܘܠܗ ܡܛܬ݀ ܦܶܨܬܐ. ܘܫܰܩܠܘܗܝ ܘܶܐܙܠܘ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܬܡܢ ܢܰܟܪܙܘܗܝ. ܘܟܕ ܬܟܶܒ̣ܘ ܛܒ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡ ܗܐ ܡܛܐ: ܢܶܦܠܬ݀ ܒܗܘܢ ܪܗܒܬܐ. ܘܰܠܦܪܓ ܕܠܐܩܒܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܗܝ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܚܶܣܢܐ ܟܶܐܡܬ ܕܶܐܬܡܰܦܪܢ: ܫܒ̣ܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܚܶܣܢܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܗܦ̣ܰܟܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܰܘ ܕܚܶܣܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܪܶܒ: ܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪ ܗܰܘ ܕܩܠܘܕܝܐ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܡܛܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܕܘܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܰܘܬܪܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܦ̣ܰܩܘ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܡܘܟܟܐ ܘܫܘܥܒܕܐ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܪܘܚܐ: ܕܠܡ ܡ̣ܢ ܪܒܢ ܫܡܥܘܢ ܘܰܐܚܘ̈ܗܝ ܐܶܬܕܰܒܪܘ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܡܕܡ ܕܰܥܒ̣ܰܕܘ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܶܐܙܠ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܒܺܐܝܩܪܐ ܘܙܰܘܚܐ. ܘܰܗܘܐ ܒܘܝܐܐ ܪܰܒܐ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܬܡܢ. ܡܛܠ ܕܰܐܒܝ̣ܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܣܶܕܩܐ  ܕܰܡܛܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܒܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܘܶܐܫܬܪܰܪ ܒܟܘܪܣܝܗ. ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܒܝܬ ܫܶܡܥܘܢ ܡܶܢܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܠܰܗܦܟܬܐ ܕܫܰܢܬܐ. ܟܕ ܫܰܢܝ̣ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܘܠܐܘܘܢ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܘܩ̣ܡ ܒܕܘܟܬܗ ܒܪܶܗ ܐܰܒܐܩܰܐ: ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܣܶܓܕܬܗ. ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܝܰܪܠܝ̣ܟ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܥܘܡܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܢܣ̣ܰܒ ܘܰܗܦܰܟ ܝ̣ܬܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܶܬܟܰܬܫ ܩܫܝ̣ܫܐ ܫܡܥܘܢ: ܘܰܢܣ̣ܒ ܠܗ ܝܰܪܠܝܟ ܥܠܘܗܝ ܕܥܘܡܪܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܡ̣ܪ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܘܗܝ ܝܗܝ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܗܰܘ ܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܫܬܠܛ ܥܠܘܗܝ. ܘܣ̣ܡ ܒܗ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܕܰܒܪ ܗܘܐ: ܟܕ ܝܰܬܝ̣ܒ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܥܢ̣ܕ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗ̣ܘ ܚܰܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܬܒ̣ܥܘ ܗ̇ܢܘܢ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܕܰܠܒܪ ܐܰܚܘܗܘܢ ܕܰܫܡܗ ܢܶܡܪܘܕ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܚܺܐܪܘܬܐ ܢܰܣܪܚ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܐܶܬܥܰܠܠ ܒܰܙܥܘܪܘܬ ܩܘܡܬܗ. ܘܠܐ ܐܰܣܪܚܶܗ. ܐܶܠܐ ܙܰܕܩ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܠܗܰܘ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܶܠܬܐ ܣܓܝ ܚܶܪܝܢܐ ܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܩܰܫܝ̣̈ܫܐ. ܦܰܪܓܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܠܐ ܢܩܝ̣ܡ ܠܦܰܪܓ ܒܕܘܟܬܗ. ܡܛܠ ܕܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܶܫܬܰܠܛ ܗܘܐ ܥܠ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܐܶܠܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܐܢܢܩܝ̣ ܕܢܶܬܦܣܶܩ ܠܡ ܣܰܒܪܐ ܕܩܰܫܝ̈ܫ̣ܐ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܐܰܫܠܛܗ ܠܦܰܪܓ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܗܰܘ ܕܩܘ̈ܦܠܝ̣ܕܐ: ܕܰܠܩܫܝ̣̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܢܰܩܝ̣ܦ ܗܘܐ ܕܰܢܦܰܛܪܟܘܢܝܗܝ. ܟܕ ܦ̣ܕ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܗ: ܗܦ̣ܰܟ ܢܩ̣ܶܦ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܕܢܰܫܶܦ ܠܙܰܒܢܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܰܢܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܗܘ ܡܪܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܢܶܣܝܘܢܐ ܡܰܦܩܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܛܢܗ ܕܰܢܩܘܡ. ܘܰܢܟܰܢܫ ܟܢܘܫܝܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܢܺܐܙܠ ܠܬܪܥ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܘܰܢܚܰܪܪ ܠܥܘܡܪܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܕܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܘܰܥܒ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܟܢܐ «ܒܫܢܬ ܐܪܣܚ̄ ܡ̄ 8621». ܘܰܢܣ̣ܒ ܙܦܠܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܶܐܙܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܣܰܝܰܐܗܟܘܽܗ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܛܘܪܐ ܐܘܟܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܙܠܝ̣ܢ: ܒܰܐܪܓܝܫ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܬܐ ܕܣܰܒܣܛܝܐ ܦܓܰܥܘ ܒܡܰܦܪܝܢܐ ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܠܚܙܬܐ ܕܐ̱ܢ̈ܫܰܘܗܝ. ܘܟܕ ܝ̣ܕܰܥ ܡܰܦܪܝܢܐ ܥܶܠܬܐ ܕܡܶܐܙܠܬܗܘܢ: ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܠܡܶܬܥܢܝܘ ܥܰܡܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܠܟ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܡܶܬܩܰܪܒܘ ܒܕܺܝ̣ܢܐ ܩܕܡ ܗܘ̣ܢܝ̈ܐ ܒܰܪܒܪ̈ܝܐ. ܘܢܶܙܕܰܠܠ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܐܶܠܐ ܚܢܢ ܒܰܝܢܬܢ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܫܰܪܒܢ ܥܡܗ ܕܩܰܫܝ̣̈ܫܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܡܶܠܟܗ. ܒܕ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ ܡܥܰܕܪܘ ܡܥܰܕܪ ܠܩܰܫܝ̣ܫܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܕܰܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܠܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܠܡܶܦܓܥ ܒܗ: ܫ̣ܰܕܪ ܬܠܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܘܰܐܦܝ̣ܣܘܘܗܝ ܠܦܶܓܥܐ. ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܠܡܶܠܬܗܘܢ ܘܶܐܙܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܪ ܕܰܫ̣ܪܶܐ ܗܘܐ. ܘܰܚܙܝܗܝ ܘܰܫܒ̣ܩ ܘܶܐܙܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܘܰܕܥܡܗ. ܐܶܙܠܘ ܠܣܰܝܰܐܗܟܘܽܗ. ܘܰܒܚܘܣܪܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܘܥܰܡܠܐ ܪܰܒܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ܘ ܠܡܰܩܢܝܘ ܦܝܣܐ ܥܠ ܫܪܪܗܘܢ. ܘܰܐܘܬܒܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܒܕܺܝ̣ܢܐ. ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܝܰܪܠܝ̣ܟ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܠܗ ܠܐܣܝܐ ܦܩ̣ܰܕ ܕܢܶܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܒܥܘܡܪܐ ܟܰܪܡܐ ܘܰܐܪܰܥ ܦܰܕܢܐ. ܠܡܘܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܰܪܠܝ̣ܟ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܰܡܗ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܘܡܪܐ ܙܰܒܢܐ ܡܶܕܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܟܰܬܫ ܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܒܰܛܠ ܠܡܶܕܡ ܕܰܒܥܰܡܠܐ ܪܰܒܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܒܣܰܝܰܐܗܟܘܽܗ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܠܗ ܝܰܪܠܝ̣ܟ ܒܬܡܢܬܥܣܪ̈ܐ ܐܬܘ̈ܢ ܣܘ̈ܡܩܬܐ. ܘܢܰܣ̣ܒܗ ܘܶܐܬ̣ܐ ܗܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܥܘܡܪܐ ܘܥܰܡܗ ܐܺܝ̣ܙ̈ܓܰܕܐ ܡܘ̈ܓܠܝܐ ܘܶܐܫܬܠܛ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝ̣ܫ. ܘܶܐܬܪܥܝ̣ ܥܡܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܡܶܬܐܡܪܐ ܕܐܦ ܝ̣ܡܐ ܠܗ ܒܦܬܘܪ ܚܰܝ̈ܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܶܬܟܰܬܫ ܥܠ ܥܘܡܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܟܠܗ ܗܰܘ ܥܰܡܠܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܪܝ̣ܩܐ ܐܶܬܚܘܝ̣. ܘܟܕ ܗ̣ܶܢܘܢ ܒܗܟܢ. ܠܒܘܢ ܒܪ ܡܰܠܟܐ ܗܝܬܘܡ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ: ܐܶܙܠ ܠܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܰܬܒ̣ܥ ܡܢܗ ܕܢܶܟܬܘܒ ܝܰܪܠܝ̣ܟ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܶܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܰܐܪܒܥ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܫܰܕܪܗ ܗܘ ܒܪ ܡܰܠܟܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܡܘܓܠܝܐ ܕܰܫܡܗ ܩܘܪܕܟܐ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܢܰܣܒܘܗܝ ܠܝܰܪܠܝ̣ܟ. ܘܰܡܛܘ ܠܝ̣ܓܐܝܬ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܰܐܕܪܟܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܘܠܬܪܝܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܩܘܪܕܟܐ ܠܐܣܝܐ: ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܠܡ ܐܶܬܪܚܰܡ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܪܺܝ̣ܫ ܠܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܥܘܡܪܐ. ܒܰܬܒܰܥܬܐ ܕܠܒܘܢ ܒܪ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܬܘܒ ܕܝܰܪܠܝ̣ܟ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܺܐܝܕ̈ܝܟ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܰܫܠܡ. ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܺܝ̣ܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ: ܢܣ̣ܒ ܗ̣ܘ ܐܣܝܐ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܘܠܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܰܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܫ̣ܰܕܪ ܠܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܥܡܗ ܐܰܘܒܠ ܠܐܪܕܘ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܙܝ̣ܥ ܟܠ ܟܺܐܦ ܠܡܶܗܓܡ ܡܕܡ ܕܫܰܟܠܠ ܒܪ ܡܰܠܟܐ. ܗܠܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܩܰܝܛܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܰܒܬܶܫܪ̈ܝܬܐ ܐܶܬ̣ܐ ܐܣܝܐ ܐ̱ܢܫ ܝܰܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܰܫܡܗ ܥܝܡܐܕ ܒܪ ܝܐܦܐ ܘܰܐܛܒ ܕܠܡ ܐܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܡ̣ܢ ܪܕܺܝ̣ܫ ܢܣܰܒ ܝܰܪܠܝ̣ܟ. ܘܒܰܫܪܪܐ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܢܣ̣ܰܒ ܗܘܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܘܕܺܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܠܘܢܝܗܝ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܠܡܶܬܪܰܝܫܢܘ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝ̣ܫ ܫܡܥܘܢ: ܠܐ ܬܘܒ ܚܰܡܣܢ ܠܡܶܬܒ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܪܗܝ̣ܒܘ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܐܰܫܩ̣ܠ. ܘܦܫ ܬܡܢ ܟܠܗ ܣܰܬܘܐ ܘܬܰܕܐܐ. ܘܰܒܩܰܝܛܐ ܢܣ̣ܰܒ ܗ̣ܘ ܐܣܝܐ ܝܰܪܠܝ̣ܟ. ܘܺܐܝ̣ܙܓܰܕܐ ܡܘܓܠܝܐ ܘܫܰܕܪܗ ܥܡ ܐܰܚܘܗܝ ܘܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܩܘܦܠܝ̣ܕܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܘܐ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܟܕ ܐܰܓܪܘ ܡܶܬܚܐ ܘܰܚ̣ܙܘ. ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܐ̱ܢܫ: ܕܰܓܠܐ ܐܶܣܬܒܪ ܠܗܘܢ ܛܶܒܐ ܕܐܣܝܐ ܝܰܘܢܝܐ ܗܰܘ. ܒܰܕܓܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܙܰܕܩ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܝܘܬܐ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܫܰܕܪܗ ܠܥܘܡܪܐ. ܡܰܠܘܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܟܕ ܝ̣ܬܒܘ ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܒܦܬܘܪܐ ܕܢܶܫܬܰܪܐ: ܡܛܘ ܐܦ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܘܥܰܡܗܘܢ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܡܘܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܙܝ̣ܘ ܒܓܙܪܬܐ ܕܰܩܕܡ ܥܘܡܪܐ: ܦܠܛ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܰܒܢ̈ܝ ܓܰܒܗ ܒܬܪܥܐ ܬܚܬܝܐ. ܠܘܩܒܠ ܕܰܝܪܐ ܕܰܐܒܘܓܐܠܒ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܥܰܡܗܘܢ ܐܦ ܚܣܝܐ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܡܰܢܨܘܪ ܟܕ ܡܰܫܘܶܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ: ܫܰܕܪܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܚܰܣܝܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܐܶܙܠ ܥܡ̣ܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܫܝ̣ܪܐ ܕܒܰܣܦܪ̈ܝ ܦܪܬ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝ̣ܬܒ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܟܕ ܡܶܬܝܩܪ ܘܡܶܬܪܚܡ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܬܡܢ. ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܕܠܘ ܗܰܢܝܐܝܬ ܡܶܬܩܰܒܠܝ̣ܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܰܒܟܠܕܘܟ. ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܰܪܝ̣ ܟܬܒ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܕܠܐ ܢܩܰܒܠܘܢ ܐܶܢܘܢ: ܐܶܬܐܠܨܘ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܫܬܰܝܢ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܢܺܐܬܐ ܘܢܶܬܒ ܒܥܘܡܪܐ ܘܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܒܐ ܘܢܶܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܬܕܢܺܝ̣ ܠܫܰܝܢܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܨܠܘܬܐ ܠܗܘܢ ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܶܐܬܩܰܪܝܬ݀ ܥܠ ܒܺܐܡܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܶܕܡ: ܥ̣ܠ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܗܘܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܚܘܒܐ. ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܗ̣ܘ ܩܫܝ̣ܫܐ ܠܐܰܪܕܘ ܘܰܦܓܰܥ ܒܰܐܚܘܗܝ ܘܶܐܬ̣ܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܡܪܐܓܗ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܰܐܠܨܗ ܘܢܰܣ̣ܒܗ. ܘܶܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܰܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܶܐܓܪܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܗܝ ܦܢܺܝ̣ܬܐ. ܕܰܩܢܘܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܡܰܠܐ ܗ̣ܘ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܙܰܒܢܐ ܕܩܰܝܛܐ ܗܘܐ. ܝ̣ܬܒ ܒܥܘܡܪܐ ܐܰܝܟ ܬܪܝܢ ܝܰܪ̈ܚܝ̣ܢ. ܘܒܐܝܠܘܠ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܘܥܰܡܗ ܚܣܝܐ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܘܰܐܢܕܪܶܐܣ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܢܶܡܪܘܕ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܪܰܒܢ ܫܡܥܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܥܶܢܝܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܰܩܒܘ̈ܠܝܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܥܠ ܚܣܝܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܦܪܓ: ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܒܫܰܠܡܘܬܗ ܫܪܝܗܝ ܠܦܪܓ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܘܰܐܣܪܚܗ ܠܢܶܡܪܘܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܫܢܬ ܐܪܥܕ̄ ܡ̄ «4521» ܘܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܟܰܢܝܗ. ܢܰܣ̣ܒܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܐܰܝܬܝܗ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܥܰܒ̣ܕܗ. ܘܰܚܕܝ̣ ܒܗ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢ̈ܝܐ ܒܝܕ ܣܶܢܐܬܗܘܢ ܕܰܠܦܪܓ. ܘܒܫܢܬ ܐܪܦܒ̄ ܡ̄ «2821»: ܓܕܰܫ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܟܘܪܗܢܐ ܕܰܟܢܫ ܡܰܝ̈ܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܩܰܝܛܐ ܘܶܐܬܥܰܒܝ̣ ܟܠܗ ܦܰܓܪܗ. ܘܟܕ ܦܣ̣ܰܩ ܣܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܙܰܒܢܝ̈ܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܬܒܪܺܝ̣ܙ ܨܶܝܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܰܠܡܘܬܐ ܐܰܘ ܕܰܠܚܰܝ̈ܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܩܰܪܝ̣ܒ ܐ̱ܢܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܐܶܢ ܡܨܶܝܬ ܗ̣ܘ ܠܡܶܐܬܐ ܘܰܬܕܰܒܪܢܝ ܘܰܠܟܘܪܣܝܐ: ܣܰܓܝ ܥܕܪܐ ܠܥܕܬܟ ܡܶܐܬܝ̣ܬܟ. ܘܰܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܣܰܟܝܐ ܪܘܚܝ. ܘܡܛܠ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܗܘܐ ܣܰܬܘܐ: ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܫܓܺܝ̣̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܺܐܙܠ. ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܥܫܶܢ ܟܘܪܗܢܐ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܫܒܬܥܣܪ ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܡܰܐܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬ «3821». ܒܕܰܝܪܐ ܕܦܐܩܝܣܡܐܛ ܕܰܒܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܒܗ̇ ܒܗܰܝܟܠܗ̇ ܐܶܬܩܒܪ: ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

 

 

 

ܦܘ: ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܢܡܪܘܕ

 

«ܐܪܦܓ-ܐܪܨܒ 2921-3821»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܝܫܘܥ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܪܝ̣ܫܐ ܒܫܘܥܠܝܐ ܕܰܢܩܘܡܘܢ ܒܪܝ̣ܫܐ. ܒܰܪܨܘܡܐ ܓܝܪ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܣܰܟܝ̣ ܕܰܠܘܬܗ ܢܶܗܘܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܰܚܣܝ̈ܐ ܘܗܘ ܢܶܬܓܒܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܺܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܐܶܬܓܒܝ̣. ܘܗܰܘ ܕܩܶܣܪܝܐ ܕܗ̣ܘ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܡܰܫܝܠ ܪܚܝܐ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܕܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ: ܐܦܠܐ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܗ. ܒܶܠܥܕ ܨܘܡܥܪܐ ܘܕܰܝܢܘܬ ܬܺܐܪܬܐ: ܥܶܣܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܐ ܐܶܫܬܘܕܝ̣ ܠܐܚܝ̣ܕܐ ܕܰܢܦܰܛܪܟܘܢܝܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܩܶܠܥܗ ܪܘܡܝܬܐ ܒܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܣܰܬܘܐ ܩܰܫܝܐ ܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܰܡܢܚܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܚܪ̈ܶܒܝ̱ ܡ̣ܢ ܢܘܓܪܐ ܡܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܠܗܰܘ ܕܓܘܒܘܣ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܓܰܪܓܪ. ܘܰܐܠܨ ܐܶܢܘܢ ܘܰܐܣܪܚ ܠܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܢܶܡܪܘܕ: ܟܶܐܡܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܪܦܓ̄ ܡ̄ «3821»: ܒܝܘܡ ܡܰܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܰܝܟܠܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܥܰܡܗܘܢ ܐܶܓܪܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܕܡܰܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܣܘܪܗܒܐ ܕܚ̣ܰܫܘ ܒܰܡܩܝ̣ܡܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ: ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܕܰܒ̣ܪܗ ܩܫܝ̣ܫܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܙܠ ܨܝܕ ܣܡܰܓܪܰܢܘܝܢ ܕܰܒܩܪܝ̣ܒܘܬܐ ܗܘܐ. ܘܣܰܟܠܘܗܝ ܠܫܰܪܒܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܨܒ̣ܘ. ܘܰܢܣ̣ܒܘ ܡܢܗ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܠܛܐܩ ܨܶܝܕ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܶܐܬܟܬ̣ܒܘ ܠܗ ܠܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܶܐܙܠ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠ ܗ̣ܘ ܪܰܒܢ ܫܡܥܘܢ ܐܣܝܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ: ܘܰܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܫܰܕܠܗ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢܝܗܝ ܠܒܪ ܐܰܚܘܗܝ: ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܕܠ ܐܶܠܐ ܦܢܝ̣: ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܬܰܚ̣ܡܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܶܠܥܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܩܘܡ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܒܶܠܥܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܗܠܝܢ ܥܒ̣ܪܘ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ. ܠܝܬ ܠܝ̣ ܡܢܬܐ ܥܡܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܡܶܫܬܘܬܦ ܐ̱ܢܐ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܥܒܪ ܢܡܘܣܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܐܣܝܐ ܘܶܐܙܠ ܟܕ ܟܫܝ̣ܠ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠ ܠܘܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܕܒܪܬ ܡܰܠܟܐ: ܬܐܓ ܐܠܕܘܠܗ ܒܪܗ ܕܪܰܒܢ ܫܡܥܘܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܫܰܪܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܠܗܢܐ ܗ̣ܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܪܰܒܝܶܗ ܘܰܐܠܦ̣ܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܒܪܐ ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ: ܩܰܒ̣ܠܗ ܘܰܠܕܫ̈ܢܐ ܕܥܡܗ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܠܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܰܠܡܐ ܬܶܣܒܪ ܕܠܝ̣ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܪܶܓܬܐ ܕܶܐܩ̇ܘܡ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܶܬܪܰܥܡ ܐ̱ܢܐ. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܚܪ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܝ̇ܕܥ ܕܒܝ̣ ܐܦܠܐ ܚܕ ܗܰܕܡܐ ܐܺܝ̣ܬ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܗܟܢ. ܩܶܨܬ݀ ܥ̈ܶܠܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗܐ ܕܰܠܩܘܪܒܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܘܶܐܬܗܰܝܡ̇ܢܶܬ ܕܰܪܓܐ ܕܪܺܝ̣ܫܢܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܥܶܣܪܝܢ ܒܡܰܥܪܒܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܣܶܒ̇ܥܬ ܡ̣ܢ ܩܝܘܡܘܬܐ. ܘܡܶܟܝ̣ܠ ܠܫܶܠܝܐ ܘܦܰܘܫܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܒܗܝ̣̈ܠܐ ܪܐܓ ܐ̱ܢܐ. ܘܰܠܫܘܠܡܐ ܘܚܰܪܬܐ ܛܒܬܐ ܕܰܢܛܝ̣ܪܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܰܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܡܰܕܢܚܝܬܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܢܝܚܐ ܪܰܒܐ ܐܺܝ̇ܬܝ. ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܚܣ̣ܰܪ ܠܝ̣ ܒܗ̇ ܐܰܝܟܢܐ ܕܶܐܥ̇ܪܘܩ ܡܢܗ̇ ܘܠܐܚܪܬܐ ܐܶܫ̇ܢܐ: ܐܰܝܟ ܡܢܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܩܕܡܰܝ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܙܰܠܗܰܙ ܙܰܒܢܰܢ. ܒܪܰܡ ܢܝܚܐ ܕܠܝ̣ ܗܘܐ ܒܡܰܕܢܚܐ: ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܰܬܠܬ ܗܝ ܕܐܦܢ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܪܶܓܬܐ ܠܦܰܛܪܝܪܟܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܟܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ: ܐܶܠܐ ܟܕ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܰܥܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܚܪ̈ܶܒܝ̱. ܐܰܝܕܐ ܪܶܓܬܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ݀ ܠܝ̣ ܒܗܟܢ. ܐܰܪܐ ܪܶܓܬܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܕܗܐ ܐܠܝܐ ܘܒܟܝܐ ܗܺܝ ܠܗ̇. ܐܰܘ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܟܰܗܝ̣ܢܬܐ ܕܓܘܡܝܗ ܕܠܐ ܦܫ ܡ̇ܰܢ ܕܬܐܢ ܒܶܐܣܬܐ. ܐܰܘ ܕܒܰܪܘܐܐ ܐܰܘ ܕܡܰܒܘܓ ܐܰܘ ܕܰܩܠܘܢܝ̣ܩܘܣ ܐܰܘ ܕܐܘܪܗܝ ܘܚܪܢ ܕܟܠܗܶܝܢ ܨܰܕ̈ܝܢ. ܐܰܘ ܕܰܫܒܥ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܐ ܚܕ ܒܰܝܬܐ ܠܐ ܦ̣ܫ ܒܗܶܝܢ. ܟܶܐܡܬ ܠܐܩܒܝܢ ܘܥܶܪܩܐ ܘܰܩܠܝ̣ܣܘܪܐ ܘܨܶܡܚܐ ܕܓܘܒܐܣ. ܘܰܩܠܘܕܝܐ ܘܓܰܪܓܪ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܶܠܬ݀ ܪܘܥܡܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܗܺܝ ܣܥܘܪܘܬܟܘܢ ܠܐ ܡܩܰܠܣܬܐ ܘܰܥܕܝ̣ܠܬܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇: ܕܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܥܒ̣ܰܕܬܘܢ ܗܰܘ ܡܐ ܕܰܥܒ̣ܕܬܘܢ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܘܡܪܟܘܢ. ܗܰܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܰܣܐܒ ܒܰܐܦ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܪܦܗ̄ ܡ̄ «5821» ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܰܬܘܐ ܢܝܕܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܗܘܐ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܘܰܐܬܪܗ̇. ܘܰܢܦ̈ܠܝ ܩܘ̈ܒܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܗ̇ ܕܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܒܶܢܝܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐܚܪܶܒܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܒܨܝ̣ܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܕܝܢ ܟܠܗ ܥܘܡܪܐ ܢܦܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܩܝ̣ܦܐ. ܘܡܰܪܕܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܪܰܒܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܒܫܢܬ ܐܪܦܘ̄ ܡ̄ «6821» ܥܢ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܡܰܪܓܐܗ. ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܪܡܶܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܓܒ̣ܰܘ ܠܒܰܪܨܰܘܡܐ ܨܰܦܝ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܢܚܐ. ܗܘܰ ܕܟܕ ܩܰܒܠܗ̇ ܠܓܒܝ̣ܬܐ ܠܦܘܬ ܓܘܪܓܗܘܢ ܕܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܘܚܘ̣ܒܗܘܢ ܕܰܠܘܬܗ: ܘܩ̣ܡ ܘܰܬܪܨ ܚܝܪܗ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܡܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܪܝ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܗܘܐ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܚܘܗܝ ܕܗܢܐ: ܒܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܩܰܒ̣ܠܗ. ܘܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܒܨܝ̣ܪ̈ܐ. ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝ̣ܚܐ: ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܬܡܢܝ̣ܢ ܘܬܡܢܐ «8821». ܐܰܣܪܚܶܗ ܘܐܦ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܐܰܟܪܙܗ. ܘܡܛܠ ܕܙܦܠܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܘܰܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܟ ܫܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܠܐ ܫܶܦܪܬ݀ ܠܗ ܠܗܢܐ ܕܶܐܬܡܰܦܪܰܢ ܕܬܶܒܛܠܝ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܰܐܚ̈ܝ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܟܠܗ: ܐܶܬܟܰܢܝ̣ ܗܘ ܕܝܢ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܶܐܬܩܰܒ̣ܠ ܫܰܦܝ̣ܪ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܐܪܨܒ̄ ܡ̄ «2921» ܒܪܝ̣ܫ ܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܥܢ̣ܕ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܬܩܒ̣ܪ ܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܫܰܥ ܀

 

 

 

ܦܙ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܗ ܒܕܪ ܙܟܐ ܕܗܘ ܝܘܣܦ ܒܪ ܘܗܝܒ

 

ܘܬܪܝܢ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܝܟܐܝܠ ܘܩܣܛܢܛܝܢ «ܐܪܨܓ-ܐܫܠܓ 3331-3921»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܰܕ ܡܪܝ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܢܶܡܪܘܕ. ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܪܰܓ ܠܡܶܚܛܰܦ ܠܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܰܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܒܰܪܨܰܘܡܐ: ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܡܢܚܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܐܶܓܪܬܐ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝ̣ܢܝܐ ܘܶܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܕܰܒܗܝܢ ܟܬܒ ܥܠ ܠܐ ܪܰܕܝܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܕܰܡܛܝܒ ܕܢܶܚܛܘܦ ܠܟܘܪܣܝܐ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܰܡܓܰܪܓ ܘܡܠܟ ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܢܺܐܬܐ ܗܘ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܒܰܚܕܐ ܫܰܘܝܘܬܐ ܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܪܺܝ̣ܫܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܝܢ . ܒܗܝ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܚܫܚܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܠܩܪܝܬܗ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܚܰܣܝܐ ܡܰܠܟܐ ܕܡܝܦܪܩܛ ܘܪܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܫܡܥܘܢ ܕܗܬܟܐ. ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܕܗܘ ܪܒܢ ܚܘܫܒ ܡܰܥܪܝܐ. ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܘܫܐ ܕܨܰܠܚ. ܘܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܕܚܰܐܚ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪܬܐ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܘܫܰܕܪܘܗ̇ ܥܡ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܠܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܠܗ ܕܰܕܠܐ ܫܘܚܪ ܢܶܬܛܝܒ ܘܢܰܣܪܚ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܓܒܶܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܰܦ̣ܪܫ ܐܶܬܟܢ̣ܫܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܟܶܐܡܬ ܒܡܶܪܕܝܢ: ܐܶܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܶܐܬܝܬܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܢܶܬܛܝܒ ܘܠܐ ܢܰܫܦ ܕܢܶܗܘܐ ܣܶܕܩܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܠܐ ܡܬܪܟܢ ܠܡܶܐܬܐ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܰܕܚ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܡܶܬܪܰܝܫܢܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ: ܓܒ̣ܘ ܗ̣ܶܢܘܢ ܠܗ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܗܘ ܒܰܕܪ ܙܟܐ ܝܰܘܣܦ ܒܪ ܘܰܗܝܒ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܒܓܶܢܣܐ ܕܝܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ ܡ̣ܢ ܓܘܪܢܫܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܨܶܝܕ ܩܶܠܥܐ ܕܗܝܬܡ. ܓܰܒܪܐ ܕܰܣܗܝ̣ܕ ܒܰܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܗ. ܘܚܰܟܝ̣ܡ ܘܥܰܬܝ̣ܪ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܘܢܝ̣ܚ ܘܰܡܫܰܝܢ. ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܰܓܙܘܪܬܐ. ܚܕ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܪܝܫ ܫܢܬܐ ܐܪܨܓ̄ ܡ̄ «3921». ܘܶܐܬܛܝܒ ܒܗ̇ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܐ ܚܣܝܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܟܶܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܥܡܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܡܰܠܟ ܐܠܡܢܨܘܪ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܐܦܢ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܶܪ̈ܕܝܐ ܘܰܠܛܘܪ̈ܝܐ ܒܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ ܕܗܢܐ: ܠܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܕܝܢ ܘܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܠܐ ܨܶܦܚܬ݀. ܐܰܘ ܕܠܐ ܡܛܐ ܐܶܢܘܢ ܛܶܒܐ ܒܝܕ ܥܰܣܩܘܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ: ܐܰܘ ܕܰܕܠܐ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܡܰܠܘܢ ܗܰܘ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ. ܠܡܘܠܝܐ ܕܪܶܓܬܗ: ܝ̣ܙܦ ܡ̣ܢ ܬܰܐܓܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܠܘܐܐ ܕܟܶܣܦܐ ܘܩܰܪܒ ܠܐܚܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܒܺܐܝܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ ܟܰܢ̣ܫ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܡܢܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܶܦܪܥ ܝ̣ܙܶܦܬܐ ܕܺܝ̣ܙܦ ܡ̣ܢ ܬܰܐܓܪ̈ܐ: ܒܡܶܠ̣ܟܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܐܶܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܥܕܠܐ ܬܶܫܠܡ ܫܰܢ̱ܬܗ. ܘܰܒܥܶܠܬܗ ܬܘܒ ܗܘܐ ܚܘܪܒܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗܐ ܠܝܰܘܡܢ. ܘܗܟܘܬ ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܪܨܓ̄ ܡ̄ «3921». ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ ܘܰܓܒ̣ܘ ܠܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ: ܗܰܘ ܕܣܰܓܝ ܪܚܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܥܠ ܡܘ̈ܓܠܝܐ ܘܝܰܘ̈ܢܝܐ. ܘܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ: ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܗ̣ܶܢܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܰܡܝ̣ܪ. ܕܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܐܶܬܬܘܝ̣ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܶܓܪܬܗ ܠܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܘܰܐܘܕܝ̣ ܒܒܘܨܪܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܡܛܬܗ ܐܶܓܪܬܐ ܐܦܠܐ ܫܡ̣ܥ ܛܒ ܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ ܘܟܕ ܐܶܬܛܝܒܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܗܝܬܘܡ ܘܡܰܦܪܝܢܐ: ܒܥ̣ܐ ܡܰܠܟܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܢܰܟܪܙ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܦܝܣܗ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ: ܐܶܬܟܪܶܙ ܗܢܐ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܒܡܰܥܪܒܐ ܘܰܒܡܰܕܢܚܐ. ܒܪ ܘܰܗܝܒ ܕܝܢ. ܡܶܬܟܪܶܙ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܶܪ̈ܕܢܝܐ ܘܛܘܪ̈ܝܐ ܠܚܘܕ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܡܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܠܗܕܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܒܰܛܝ̣ܠ ܘܠܐ ܡܶܬܟܪܶܙ: ܐܶܬܟܰܒܕ ܘܚ̣ܫ ܣܰܓܝ: ܘܰܣܠ̣ܩ ܠܘܬ ܡܰܠܟ ܐܠܡܰܢܨܘܪ ܡܪܗ̇ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܘܬܢܝ̣ ܠܗ ܫܪܶܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ. ܕܶܐܢ ܠܐ ܡܰܟܪܙ ܠܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܡܰܕܢܚܐ: ܠܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܫܘܠܛܢܐ: ܫܰܡܠܝ̣ ܒܥܬܗ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܥܡ ܐܶܓܪܬܐ. ܘܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫ̣ܰܕܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܶܐܓܪܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܥܡ ܕܫ̈ܢܐ ܕܚ̇ܫܚܝ̣ܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܶܐܫܟܚܘܗܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܥܶܠܝܬܐ ܕܚܰܒܫܘ̈ܫܝܬܐ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܠܰܡܫܰܕܪ̈ܐ ܫܰܦܝ̣ܪ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܐ ܠܐܓܪ̈ܬܐ ܚܰܒ̣ܒ ܘܝܰܩ̣ܪ ܐܶܢܝܢ. ܘܡܛܠ ܠܒܗ ܕܡܪܗ̇ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܙܰܕܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܟܕ ܡܰܫܦ ܥܡ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܰܡܫܰܕܪ̈ܐ ܐܶܓܪܬܐ ܕܙܘܕܩܐ. ܘܰܗܦ̣ܟܘ ܡܫܰܕܪ̈ܐ ܒܚܰܕܘܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܫܰܪܝ̣ ܡܶܬܟܪܶܙ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܫܓ̄ ܡ̄ «3031» ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܐ ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܒܗ̇ ܚܡܫܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܣܡ̣ܘ ܥܣܪܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܐ ܫܰܢܬܢܝܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܬܘܚܡ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܛܘܟܣ ܟܗ̈ܢܐ ܘܗܰܝܟ̈ܠܐ ܘܰܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܡ̄ «8031». ܥܢ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܕܗ̣ܘ ܒܰܪܨܘܡܐ ܨܰܦܝ: ܘܶܐܪܡܶܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܡܶܬܚܐ ܕܬܫܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܒܥ̣ܘ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܠܐ ܐܶܫܟܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܚ ܠܗܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܙܐܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܒܫܢܬ ܐܫܝܙ̄ «7131» ܡ̄ ܥܢܰܕ ܗܰܘ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܫܰܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ ܚܠܦܘܗܝ: ܠܝܶܫܘܥ ܕܰܝܪܝܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪ ܫܘܫܢ، ܘܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܟܰܢܝܘܗܝ ܥܠ ܫܶܡ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܰܬܠܬܡܐܐ ܘܰܫܒܰܥܣܪ. ܓܒ̣ܘ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܠܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܡܬܝ ܚܰܢܘ ܒܪܛܠܝܐ ܪܺܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘܗܝ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܶܢܗܘܢ ܥܡ ܚܣܝܐ ܕܒܝܬ ܨܰܝܕܐ: ܘܡܰܠܦܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܘܣܦܩܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܒܪ ܥܰܒܕܐ ܒܪܛܠܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܚܕܝ̣ ܒܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܪܪܰܬ݀ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ. ܘܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܐܰܣܪܚܶܗ ܠܩܰܪܝܐ ܡܬܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܝܛ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ: ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܕܚܰܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܡ̄ «3331». ܘܶܐܬܛܟܣ ܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܒܩܰܒܪܐ ܡܰܕܢܚܝܐ ܕܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܣܝܡ̈ܐ ܟܬܒܐ ܕܰܬܚܘ̈ܡܐ ܕܰܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܦܘܫܩܐ ܕܐܠܦ ܒܝܬ ܐܰܪܐܒܝܬܐ ܘܣܘܪܝܝܬܐ ܕܦܰܫ̣ܩ ܐܶܢܝܢ ܫܢܬ ܐܫܕ̄ ܡ̄ «4031». ܘܰܐܢܢܐܦܘܪܐ ܚܕܐ ܦܬܝ̣ܬܐ ܘܰܚܠܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܗ ܕܗܢܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܫܢܬ ܐܪܨܓ̄ ܡ̄ «3921» ܡܫܰܪܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ: ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܬܡܗ̄ ܡ̄ «5441». ܕܒܗ̇ ܫܩܠܐ ܣܟܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܰܘܝܘ ܠܚܪܬܐ ܀

 

ܦܚ: ܐܝܫܡܥܝܠ

 

«ܐܫܠܓ-ܐܫܣܗ 5631-3331»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܒܰܕܪ ܙܟܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܝ̣ܣܩܘ̈ܦܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܡܶܪܕܝܢ. ܚܣܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܨܰܠܐܚ ܪܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܕܗܘ ܝܫܘܥ ܒܪ ܣܦܪܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ. ܘܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܰܡܒܰܕܪ̈ܐ ܕܗ̣ܝ ܣܶܥܶܪܕ. ܘܚܣܝܐ ܣܒܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܢܶܛܦܐ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܚܰܐܚ ܕܗ̣ܘ ܫܡܥܘܢ ܐܠܝ̣ܢܝܐ. ܘܚܣܝܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܐܣܪܰܚܘ ܠܐܝܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܐܡܝ̣ܕ ܕܗ̣ܘ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ «ܐܠܡܓܕ» ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܰܚܘܗܝ ܕܣܒܐ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ ܡܢܚܐ: ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܫܠܓ̄ ܡ̄ «3331» ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܒܫܡ ܕܕܗ: ܟܕ ܫܒ̣ܰܩܘ ܫܡ ܐܶܦܣܩܦܘܬܗ ܠܐ ܩܢܘܢܐܝܬ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܰܣܪܚܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܡܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܠܝܬ ܠܗ: ܐܶܠܐ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܙܘܝܚܐ ܘܰܨܠܘ̈ܬܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܘ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܶܫܬܚܠܦ ܫܡܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܗܕܐ ܠܐ ܩܢܘܢܝܘܬܐ ܪܕܬ ܘܪܕܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ: ܥܠܗܝ ܐܰܗܡܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܢܛܟܣ ܕܰܪ̈ܓܐ ܕܡܶܢܝܢܐ ܒܫܡ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ: ܟܕ ܫ̇ܒܩܝ̣ܢܢ ܠܗܕܐ ܠܫܡܐ ܩܢܘܡܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܠܚܘܕ.

 

ܥܠ ܗܢܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܐܶܬܪܰܥܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܬܝ ܘܠܐ ܐܰܟܪܙܗ ܒܡܰܕܢܚܐ ܒܗܰܝ ܕܠܐ ܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪܗ: ܐܦܠܐ ܩܒ̣ܠ ܫܰܠܡܘܬܗ ܘܰܕܗܠܝܢ ܕܡܰܕܢܚܐ ܒܰܙܢܐ ܡܕܡ ܟܕ ܡܶܬܬܣܪܰܚ. ܟܕ ܐܶܫܬܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܙܥܘܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܕܫ̈ܢܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܡܬܝ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܒܪܺܝ̣ܙ: ܥܰܠܗܝ ܐܰܟܪܙ ܠܗܰܘ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܰܕ̈ܢܚܝܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܠܐ ܩ̣ܪܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ: ܘܡܛܠ ܕܺܝ̣ܪܬ ܟܘܪܣܝܐ ܕܚܠܗ: ܡܶܬܚܰܣܕ ܗܘܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܘܡܰܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܦ̣ܫ ܚܶܪܝܢܐ ܗܰܘ ܒܝܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܘܬ ܚܰܣܝܐ ܘܰܦܣ̣ܩ ܓܶܒܝ̈ܬܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܰܬܝ̈ܐ. ܘܰܒܥܶܠܬ݀ ܗܟܢ ܐܠܨܘܗܝ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܢܶܥܒܕ ܫܰܝܢܐ ܘܢܰܫܠܡ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܒܡܶܨܥܝܘܬ ܪܺܝ̣ܫܢܐ ܡܰܣܥܘܕ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܢܝ̣ܐܝܠ ܥܶܠܝܬܐ: ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܗܘܬ ܡܫܰܝܢܘܬܐ ܒܰܝܢܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܡܶܢܕܪܝ̣ܫ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܬܫܥ ܡ̄ «9431»: ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܒܪ ܫܘܫܢ: ܗܦ̣ܰܟܘ ܬܘܒ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܶܐܬܟܢ̣ܫܘ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ: ܗܰܘ ܕܩܘܦܪܘܣ ܘܕܐܘܪܫܠܡ ܘܓܰܪܓܰܪ ܘܰܕܚܠܒ ܘܰܕܕܰܪܡܣܘܩ: ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܟܬܘܒܐ ܡܗܝ̣ܪܐ ܘܪܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܙܠ ܠܣܝ̣ܣ: ܒܗܝ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܚܰܪܝ̣ܒ ܗܘܐ: ܡ̣ܢ ܥܶܠܬ݀ ܕܰܗܒܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ. ܘܬܡܢ ܢܶܦܩܬ݀ ܓܰܒܝܘܬܐ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝܘܣ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܕܗܘ ܓܰܒܪܐܝܠ. ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܰܕܣܘܪܝܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܡܰܥܪܒܐ ܘܰܒܡܰܕܢܚܐ ܓܰܪܒܝ̣ܝ̣ܬܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܬܒܪܺܝ̣ܙ ܘܰܐܕܘܪܒܝܓܐܢ ܘܣܰܝܕܘܣ. ܘܰܗܘܐ ܬܘܒ ܪܘܥܡܐ ܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܠܣܒܐ ܕܨܰܠܚ ܒܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܰܒܘ ܐܠܚܣܢ ܨܰܠܚܝܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܢܗ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ. ܥܶܠܬܗ ܕܝܢ ܕܪܘܥܡܐ ܗܕܐ ܗܘܬ݀. ܚܕ ܓܝܪ ܕܰܝܪܝܐ ܣܰܟܠܐ ܘܦܰܟܢܐ ܕܪܰܚܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܰܫܡܗ ܓܘܪܓܝ̣ܣ. ܐܶܟܠ ܩܰܪܨܗ ܕܗܢܐ ܚܰܣܝܐ ܩܕܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܒܕܰܓܠܘܬܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܠܐ ܒܘܚܢܐ ܐܰܚܪܡܗ ܠܚܰܣܝܐ ܣܒܐ ܨܰܠܚܝܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܶܐܫܬܡܥܰܬ ܗܕܐ ܠܣܒܐ ܕܨܰܠܚ: ܩ̣ܡ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐ ܩܰܒܠܗ ܐܦܠܐ ܐܰܥܠ̣ܗ ܠܕܰܝܪܐ. ܐܶܠܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܥܠ ܬܪܥܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܫ̣ܰܕܪ ܡܶܨܥܝ̈ܐ ܘܦܰܩ̣ܕ ܐܶܢܘܢ ܙܶܠܘ ܐ̱ܡ̣ܰܪܘ ܠܐܒܘܢ ܕܥܠ ܡܘܢ ܐܰܚܪܡܰܢܝ̱. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܟܚܐ ܒܝ̣ ܚܰܝܒܘܬܐ: ܐܶܩ̇ܒܠ ܟܠ ܡܐ ܕܦ̇ܩܕ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܰܘܕܰܥܘ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܦܰܢܝ̣ ܢܦܘܫ ܥܠ ܬܪܥܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܰܝܒܪ ܐܶܠܐ ܗܦ̣ܟ ܟܕ ܡܥܩ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܡܘܟܟܐ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܢܶܨܛܰܝܒܘܢ ܠܘܬܗ: ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܥܡܗ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܛܘܪ̈ܝܐ. ܚܣܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܕܗܘܝܘ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܕܒܝܬ ܣܦܪܐ ܘܚܣܝܐ ܕܚܰܐܚ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܐܬܪܐ ܘܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܐ ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܬܘܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܦ̣ܫܘ ܥܠ ܬܪܥܐ ܐܰܪܒܥ̣ܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܗܟܢ ܥܒ̣ܕ ܒܗܘܢ: ܐܶܬܡܰܪܡܪܘ ܣܰܓܝ̣. ܘܬܰܪܨܘ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܢ̇ܚܬܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܐܰܙܥܶܩ̣ܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܐܘܟܣܝ̣ܘܣ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ. ܫܘܐ ܘܙܕܩ ܠܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܐܰܒܘܢ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܨܰܠܚܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܚܣܝܐ ܣܒܐ ܠܚܶܣܢܐ ܕܟܺܐܦܐ ܨܶܝܕ ܣܘܠܛܐܢ ܡܠܟ ܐܠܥܐܕܠ. ܘܬܢܝ̣ ܠܗ ܫܰܪܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣܘܠܛܐܢ ܟܬ̣ܒ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܢܶܬܩܰܒܠ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܗ. ܘܰܢܚ̣ܬ ܠܘܬ ܚܣܰܝ̈ܐ: ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܚܶܣܢܐ ܕܟܺܐܦܐ ܘܰܕܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܫܬܐ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܒܥܐܕܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܐ ܫܢܬ ܐܫܣܕ̄ «4631» ܡ̄ ܘܺܐܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܟܰܢܝܘܗܝ. ܗܢܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܗܘܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܚ̣ܫ ܘܶܐܬܐܒܠ ܣܰܓܝ ܥܠ ܕܰܕܠܐ ܒܘܚܢܐ ܫܰܡܠܝ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ: ܘܕܰܐܚܪܡܶܗ ܒܝܕ ܡܶܠܟ̣ܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܦܰܟܢܐ ܘܫܛܝܐ ܘܡܰܪܚܐ ܕܠܐ ܣܰܟܠܘܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܣܰܓܝ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܰܢܒܰܛܠܝ̣ܘܗܝ. ܘܫܰܪܝ̣ ܐܠܐܶ ܗܘܐ ܠܢܰܦܫܗ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܢܐ ܥܶܒ̇ܕܶܬ. ܘܡܘܢ ܐܰܘܬܪܰܢܝ ܚܶܪ̈ܡܐ ܕܰܐܚܪܡܶܬ ܒܡܶܠܬܗ ܕܕܰܝܪܝܐ ܟܰܠܒܐ ܓܰܝܣܘܢܐ. ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܘܶܐܬܦܰܣܩܬ݀. ܘܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܐܶܢܗܘ ܕܫ̇ܡܥܝ̣ܢ ܡܰܓܚܟܝ̣ܢ ܒܝ̣. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܣܒܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܫ̣ܕܪ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܝܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ. ܕܰܓܒ̣ܘ ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܕܨܒܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܕܰܐܣܪܚ ܠܟܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܡܛܠ ܡܰܕܢܚܐ ܐܶܡܐ ܕܢܰܗܝ̣ܪ̈ܐ ܦܫܬ݀ ܐܰܪܡܠܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܟܘܢ ܡܶܬܚܐ  ܕܥܶܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܠܐ ܐܒܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܕܗܐ ܟܰܪܝܐ ܠܝ̣ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܗ̣̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚ̣ܶܠܘ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ ܘܡ̣ܢ ܚܘܣܪܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܰܫܝܘܬ ܩܕܠܐ ܕܐܝܫܡܥܝ̣ܠ. ܕܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܫܬܘܕܝ̣ ܕܢܶܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܠܐ ܥܒ̣ܕ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܶܬ̣ܘ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ ܐܶܢ ܒ̇ܥܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܥܒܕ ܠܢ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ. ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܰܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ  ܝܪܬܩ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܰܚ ܠܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܦܟܪ ܐܠܕܝܢ ܕܰܝܪܝܐ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܥܢ̣ܕ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܠܝܰܬ݀ ܨܒܘܬܐ . ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܗܘܘܢ: ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܡܪܘܢ: ܡܛܠ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܒܥ ܗܘܐ ܠܗ: ܡܶܣܬܢܶܐ ܗܘܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܠܐܶ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܒܣܰܒܪܐ ܣܦܝ̣ܩܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܬ̇ܐ ܐ̱ܢܐ ܠܦܢܝ̣ܬܟܘܢ. ܘܡܰܣܪܚ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܫܢܚ̄ ܡ̄ «8531» ܢܚ̣ܶܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܰܡܛܐ ܠܟܪܡܠܝܫ. ܘܝܰܩܪܘܗܝ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܡܥܰܠܝ̈ܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܐܰܡܝ̣ܪ ܢܰܐܨܪ ܐܠܕܝܢ ܘܡܬܝ. ܘܰܐܡܝ̣ܪܐ ܡܝܰܩܪܐ ܣܘܠܛܐܢ ܫܐܗ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܗ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܕܙܕܩ. ܘܐܦ ܡܪܝ ܕܰܢܚܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܩܰܒ̣ܠܗ ܒܰܚܘܝ̣ܚܘܬ ܠܒܐ ܛܒܐ. ܘܰܡܕܰܒܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܰܢܚܐ ܘܪܺܝ̣ܫܢܐ ܡܰܣܥܘܕ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܢܝܐܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܥܶܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܗ ܐܰܝܟ ܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ: ܐܶܟܠܩܰܪ̈ܨܘܗܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܩܕܡ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܚܰܣܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܡܬܝ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ: ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒ̇ܥܐ ܕܢܰܫܠܡ ܥܘܡܪܐ ܠܡܪܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܗܝܕܝܢ ܩ̣ܡ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܚܰܣܢ ܗ̣ܘ ܒܰܩܢܘܡܗ ܘܶܐܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܰܐܚܬܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܒܟܰܒܕܐ ܡܰܪܝ̣ܪܬܐ ܠܟܪܡܠܝܫ ܒܨܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ. ܘܟܰܬܪ ܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܠܐ ܐܰܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܫܣ̄ ܡ̄ «0631» ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ  ܕܕܰܪܡܣܘܩ ܕܗ̣ܘ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܡ̣ܢ ܗܬܟܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܝܦܪܩܛ. ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܚܘܝ̣ܚܐܝܬ: ܘܰܐܘܬܒܗ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܗ̣ܘ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܒܬܪ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܬܒܰܥ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܚܘܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܟܠ ܚܘܣܪܢܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܩܰܒܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܦܰܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܩܘܡ ܚܘܬ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܡܰܕܢܚܐ: ܐܰܝܬܐ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܐܰܣܪܚܟ. ܘܠܐ ܩܰܒܠ ܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܡܶܠܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܙܠ ܨܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟ ܐܠܨܰܐܠܚ ܡܪܗ̇ ܕܡܶܪܕܝܢ ܒܝܕ ܡܶܠܟܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܘܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܘܩܰܪܒ ܟܡܝܘܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܙܘ̈ܙܶܐ ܕܢܶܐܠܘܨ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܫܘܠܛܢܐ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܟܠ ܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܗܢܐ ܚܣܝܐ: ܥܒܶܕ ܠܗ. ܘܦܰܢܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܺܚܐ ܫܘܠܛܢܝ. ܟܠܡܘܢ ܕܝ̇ܗܒ ܗܢܐ ܐܶܬ̇ܠ ܠܡܥܰܠܝܘܬܟ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܕܰܝܪܗ. ܘܒܬܪ ܢܩܫ ܪܝ̣ܫܐ ܘܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܩܰܒ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܙܕܟܝ̣ ܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܘܰܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܡܶܪܕܝ̣ܢ: ܘܶܐܙܠ ܠܟܪܡܠܝܫ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܝ̣ܬܒ ܒܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܩܰܠܝ̣ܠ: ܐܶܙܠ ܩܰܒ̣ܠ ܥܠܘܗܝ ܕܰܗܒܐ ܡܶܕܡ ܠܐܡܝ̣ܪܐ ܡܬܝ ܘܣܘܠܛܐܢ ܫܐܗ. ܘܰܠܡܪܝ ܕܰܢܚܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܝܰܗ̣ܒ ܕܫ̈ܢܐ ܡܕܡ: ܘܒܺܐܝܕܐ ܩܛܝ̣ܪܝܬܐ: ܢܣ̣ܒ ܠܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܕܰܐܬܪܐ ܗܰܘ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢܗ ܠܐ ܡܩܰܠܣܐ. ܘܰܣܠ̣ܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܢܰܣܪܚܘܢܝܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܥܒܕܐ ܕܫܘܐ ܠܬܶܗܪܐ ܘܰܠܕܘܡܪܐ ܕܠܐ ܫܡܺܝ̣ܥ ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܢܰܣܪܚܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܗܘ ܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܥܨܐ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܗܘܐ ܒܕܘܟܬ݀ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܠܐܚܪܢܐ: ܗܘܝ̣ ܒܕܘܟܬ݀ ܚܣܝܐ ܦܠܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܰܩܝ̣ܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܐ ܘܩܪ̈ܘܝܶܐ ܘܐܡܘܪ̈ܐ. ܘܕܫ ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܫܺܝ̣ܚܝ̈ܐ. ܘܚܰܒ̣ܠ ܠܝܘ̣ܒܠܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܰܪܝ̣ܘ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܢܶܦܩܬ݀ ܠܗ̇ ܬܫܡܶܫܬܐ ܕܰܡܫܡܰܫܢ̈ܐ. ܘܰܐܝܟܢ ܕܗܘ ܒܰܕܠܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܕܦܪܫ ܒܝܬ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܠܕܰܡܫܰܡܫܢ̈ܐ: ܚܰܒܠܘܗܝ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܥܕܺܝ̣ܠܐܝܬ. ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܟܰܢܝ̣ ܢܰܦܫܗ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܶܠܬܐ. ܐܶܣܬܢܝ̣ ܟܘܠܢܐܝܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢ̈ܝ ܡܰܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܚܶܪ̈ܡܐ: ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܒܪ ܩܰܝܢܝܐ  ܘܰܠܟܠ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ. ܘܩ̣ܡ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܕܰܢܚܐ: ܗܘ ܕܠܐ ܫܠܡ ܗܘܐ ܠܗ ܘܕܰܠܩܒܶܗ ܠܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܰܚܢܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܠܡܢ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙܶܠ ܩܰܒܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪ̈ܝܰܪܟܐ. ܘܬܐ ܢ̇ܩܰܒܠܟ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܠܗ ܫܰܠܡܘܬܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܡܬܝ ܘܕܡܪܝ ܕܰܢܚܐ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ. ܘܩ̣ܡ ܐܶܙܠ ܠܩܺܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ: ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ: ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ. «1631» ܡ̄. ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܫܡܗ ܬܶܢܝܢܘܬ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܟܕ ܬܟܝ̣ܠ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܚܰܕܬܐ ܘܢܡܘܣܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܒܪܛܠܠܝ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܕܰܝܪܐ ܕܣܗܕ̈ܐ: ܬܘܒ ܐܶܬܛܰܢܰܢ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܚܣܢ ܐܰܚܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܡܬܝ ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܕܰܚܢܢ ܕܒ̇ܥܝܢܢ ܡܶܢܟ ܕܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܠܗܢܐ ܕܢܰܡܠܟ ܥܠܝܢ: ܡܛܠ ܕܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢܢ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܕܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܨܰܠܐ ܥܠ ܚܰܝ̈ܝܟ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܘܛܪܕܶܗ ܠܒܪ ܩܰܝܢܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܰܢܚ̣ܬ ܠܬܓܪܝܬ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܒܰܓܕܕ. ܘܰܒܥܶܠܬܐ ܕܫܘܐܠܐ ܕܰܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܰܩܝ̣ܗ̈ܐ ܕܒܰܓܕܕ ܩܰܛܠܘܗܝ. ܘܰܫܩ̣ܠܘ ܫܠܕܗ ܘܰܐܘܩܕܘܗ̇ ܒܢܘܪܐ: ܥܠ ܓܢܒ ܓܝ̣ܫܪܐ ܗܰܘ ܡܰܥܪܒܝܐ ܕܥܠ ܢܰܗܪܐ ܦܪܬ.

 

ܘܟܕ ܡܛܝ̈ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܣܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܠܐܝܕܐ ܕܡܰܕ̈ܢܚܝܐ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܫܰܘܕܥܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ. ܘܰܥܫ̣ܢ ܚܰܫܗ ܣܰܓܝ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܢܶܥܒܕ: ܫ̣ܰܕܪ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܨܝܕ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܦ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܕܰܓܒ̣ܘ ܠܟܘܢ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܘ ܡܫܰܡܫܢܐ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܘܬܝ ܕܰܐܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܠܟܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܪܝ̣ܫܢܐ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܕܒܝܬ ܟܘܕܺܝ̣ܕܐ ܘܩܫܝ̣ܫܐ ܐܒܘ ܐܠܟܪܝ̣ܡ. ܘܩܫܝ̣ܫܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܕܒܝܬ ܣܚܪ̈ܝܐ. ܘܪܝ̣ܫܢܐ ܡܰܣܥܘܕ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܒܶܐܓܪ̈ܬܗܘܢ. ܕܰܚܢܢ ܐܘ ܐܰܒܘܢ: ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܥܰܡܠܐ ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܚܘܣܪܢܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܢ. ܘܡ̣ܢ ܢܩܫ ܪܝ̣ܫܐ ܕܰܗܘܐ ܠܢ ܥܡ ܒܪ ܩܰܝܢܝܐ: ܠܐ ܦ̣ܫ ܒܢ ܚܰܝܠܐ ܠܚܘܣܪܢܐ. ܘܠܝܬ ܨܶܝܕܝܢ ܕܰܝܪܝܐ ܕܝ̇ܗܒ ܢܰܦܫܗ ܠܗܢܐ ܥܰܡܠܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܚܙܝ̣ ܘܰܓܒܝ̣ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܫܚ ܘܝܕܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܗܢ ܠܗܢܐ ܥܒܕܐ. ܘܐܦܢ ܢܶܗܘܐ ܩܰܝܢܝܐ. ܠܗ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢܢ ܘܰܡܩܒܠܝ̣ܢܢ ܒܚܰܕܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܝ̈ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܘܬܗ ܘܰܩ̣ܪܐ ܐܶܢܝܢ: ܘܺܝ̣ܕܥ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܢܶܬܥܰܠܠ ܒܗ: ܒܰܕܓܘܢ ܒܬܪ ܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܫܢܰܝ̈ܐ: ܩ̣ܪܐ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܰܒܪܗܡ ܕܣܘܢܩܠܐ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܨܰܒܬ ܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܐܶܢ̇ܐ ܠܡ ܐܶܨܛܒܝ̇ܬ ܒܟ. ܘܗܟܘܬ ܡܰܕ̈ܢܚܝܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. «ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܫܗܐܒ ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܗܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܒܪܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܒܗ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܝܘܠܦܢܗ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܶܬܦܪܶܫ ܡܢܗ». ܘܟܕ ܩܰܪܝܐ ܡܶܫܬܐܠ ܗܘܐ ܟܠܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܣܰܓܝ ܕܚܠ ܗܘܐ. ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܪܰܒܘܬܐ ܕܕܰܪܓܐ ܘܰܐܚܪܬܐ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪܝܘܬܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܫܡ̣ܥ ܡܢܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܣܦ ܒܪ ܡܰܠܟܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܘܰܐܝܬܝܗ ܠܘܬܗ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܙܶܠ ܒܰܪܗܺܝ̣ܒܘ ܨܶܝܕ ܫܘܠܛܢܐ: ܘܩܰܪܒ ܠܗ ܟܡܝܘܬܐ ܡܶܕܡ ܒܺܐܝܕ̈ܝܟ. ܘܰܐܝܬܐ ܠܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢܗ. ܘܰܥܒܕ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܣܦ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܬܦܩܰܕ. ܘܰܐܝܬܝ̣ ܦܘܩܕܢܐ ܥܰܡܗ ܘܰܠܒܘܫܐ ܦܰܐܝܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܝܰܪܠܝ̣ܟ. ܘܟܕ ܫܰܡܠܝ̣ܘ ܟܠܗܝܢ ܐܰܢܢܩܝ̈ܬܐ ܕܡܶܬܒܰܥ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܡܠܝ̣ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܬܫܡܶܫܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܘܩܘܪܒܐ: ܐܰܣܪܚ ܠܐܒܪܗܡ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܫܰܡܗܗ. ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܐܰܕܝ ܫܠܝ̣ܚܐ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡ̄. «4631». ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܐܶܙܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܡܬܰܚܘ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪܟܢ. ܐܰܕܪܟܗ ܠܡ ܩܶܨܐ ܒܰܐܪܒܰܥܬܐ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܫܣܗ̄ ܡ̄ «5631». ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܒܩܰܒܪܐ ܕܕܕܗ ܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ. ܘܺܐܝ̣ܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܫܢ̈ܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ.

 

ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܝܰܕܘܥܬܢܐ ܗܘܐ ܛܒܝ̣ܒܐ. ܒܪܰܡ ܒܨܺܝ̣ܪܐܝܬ ܡܡ̣ܰܠܠ: ܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬ ܐܠܨܝܘܬܐ ܬܩܝ̣ܦܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܐܠ ܥܠ ܥܶܠܬ݀ ܒܨܺܝ̣ܪܘܬ ܡܰܡܠܠܗ ܦܰܢܝ̣: ܕܡܰܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܝܰܠܕܐ ܗܰܘ ܕܣܰܟܠܘܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܶܟܡܝ̈ܬܗ ܕܥܶܢܝܢܗ: ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܘܗܝ: ܣܝ̣ܡܝ̣ܗܝ ܒܙܘܝ̣ܬܐ ܕܢܶܫܝܢܐ ܀

 

 

 

ܦܛ: ܫܗܐܒ

 

«ܐܫܣܗ-ܐܫܦܐ 1831-5631»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܐܠܡܓܕ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܚܣܝܐ ܕܰܡܥܪܐ ܘܗܰܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܘܚܣܝܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܘܰܐܣܪܰܚܘ ܠܚܣܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܒܪ ܚܬܗ ܕܒܪ ܘܰܗܝ̣ܒ «ܕܗܘ ܐܰܝܟ ܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܝܫܘܥ» ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܺܐܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܬܘܒ ܩܪܰܐܘܗܝ ܠܐ ܩܢܘܢܐܝܬ. ܗܢܐ ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܫܦܐ̄ ܡ̄ «1831»: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܒܩܰܒܪܐ ܕܚܠܗ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܀

 

 

 

ܨ: ܐܒܪܗܡ ܒ ܒܪ ܓܪܓܝܒ

 

«ܐܫܦܐ-ܐܬܝܒ 2141-1831»

 

 

 

ܒܬܪ ܕܰܥܢ̣ܕ ܫܗܐܒ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܠܘܬܗ ܕܒܪ ܓܰܪܝ̣ܒ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܩ̣ܪܘ ܬܘܒ ܫܡܗ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܠܐ ܣܦܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ: ܐܰܣܪܚ ܠܐܚܘܗܝ ܝܘܣܦ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܫܰܡܗܗ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܝܘ̈ܡܐ ܫܒܝ̣ܚ̈ܐ. ܣܡ̣ܘ ܓܝܪ ܒܥܕܬܐ ܬܪܬܝܢ ܐܰܢܢܐܦܘܪ̈ܐܣ ܚܰܠܝ̈ܬܐ. ܘܣܶܕܪ̈ܐ ܕܚܘ̈ܣܝܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܫܦܙ̄ ܡ̄ «7831» ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܓܰܒܪܐܝܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܓܘܝܟܐܬ: ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܒܕܘܟܬܗ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܟܬܘܒܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ ܓܰܒܪܐ ܡܗܝ̣ܪܐ ܘܡܰܠܦܢܐ ܣܦܩܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܒܫܢܬ ܐܫܦܛ̄ ܡ̄ «9831» ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܣܒܐ ܨܰܠܚܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܨܰܠܚ: ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܒܬܪܗ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܡܶܕܝܝܐ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝ̣ܘܣ ܗܟܘܬ: ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܟܘܪܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܫܒܥܣܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܰܐܣܪܚ ܬܫܥܐ ܚܣܰܝ̈ܐ: ܐܶܬܛܪܶܕ ܛܪܘܢܐܝܬ ܫܢܬ ܐܫܨܘ̄ ܡ̄ «6931» ܒܝܕ ܨܶܢܥ̈ܬܗ ܕܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܟܺܐܦܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܢܶܛܦܐ ܒܡܶܨܛܒܝܢܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܒܪܗܡ. ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܫܨܘ̄ ܡ̄ «6931»: ܝ̣ܨܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܒܪܗܡ: ܘܚܰܕܬ ܘܫܰܟ̣ܠܠ ܠܣܚܺܝ̣̈ܦܬܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܗܢܝ̈ܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܬܝܡܘܪ ܠܢܓ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܡ̄ «4041». ܐܰܣܪܚ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܐܰܒܪܗܡ ܠܒܶܗܢܡ ܚܶܕܠܝܐ: ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܗ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܓܠܝ̣ܙܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ. ܘܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܟܰܢܝܗ. ܘܒܫܢܬ ܐܬܝܒ̄ ܡ̄: ܥܕܐ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪܗܢܐ ܘܒܗ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܠܐ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

 

 

 

 

 

ܨܐ: ܒܗܢܡ ܚܕܠܝܐ

 

«ܐܬܝܓ-ܐܬܢܗ 5541-3141»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܒܶܗܢܡ ܚܶܕܠܝܐ ܕܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܚܒܘܟܢܝ: ܓܰܒܪܐ ܕܰܣܗܝ̣ܕ ܒܰܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܘܰܡܫܰܡܗ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ: ܘܰܡܗܝ̣ܪ ܒܣܘ̈ܟܠܐ. ܚܕܢܝ ܕܪܗ ܘܰܠܚܘܕܝ ܙܰܒܢܗ. ܢܰܨܝ̣ܚ ܩܠܐ ܘܰܚܠܐ ܢܶܥܡܬܐ. ܐܡܘܪܐ ܚܰܠܝܐ ܘܩܪܘܝܐ ܡܗ̣ܝܪܐ. ܘܟܬܘܒܐ ܘܰܡܦܰܫܩܢܐ. ܒܓܶܢܣܗ ܡ̣ܢ ܒܪܛܠܝܐ. ܐܶܬܟܰܢܝ̣ ܕܝܢ ܚܶܕܠܝܐ ܒܫܶܡ ܚܶܕܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܐܰܣܦܶܣ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ: ܐܰܘ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܪܰܒܝ̣: ܐܰܘ ܒܗܝ ܕܰܚܒ̣ܫ ܗ̣ܘ ܠܗ ܒܟܰܘܫܐ ܕܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܪܰܒܗ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܣܗܕܐ: ܗܘ ܕܰܒܪܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܰܣܦܶܣ ܘܰܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܚܶܕܠ ܩܪܝ̣ܬܐ: ܟܪ ܕܶܐܡ̣ܪ ܡܐܡܪ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡ̈ܐ: ܥܠ ܢܰܦܫܗ ܐܦ ܥܠ ܙܰܒܢܗ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܘܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܪܰܒܢ ܝܥܩܘܒ ܕܰܝܪܝܐ ܘܶܐܣܛܘܢܪܐ ܣܒܐ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ: ܕܰܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܒܘܪܓܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܰܣܠ̣ܩܘ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܕܒܝܬ ܓܐܪܘܕ ܒܠܠܝܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ. «ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܡܶܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܓܰܪܓܰܪ» ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܕܟܗ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܪܡܶܠ ܗܘܐ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ. ܒܫܢܬ ܐܬܕ̄ ܡ̄ «4041»: ܐܶܬܩܪܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܐܰܒܪܗܡ ܒܪ ܓܰܪܝ̣ܒ ܠܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܘܐܶܬܟܰܢܝ̣ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ. ܘܟܕ ܢܚ̣ܬ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܡܛܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܐ: ܐܶܬܩܰܒܠ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܢܫ. ܘܬܡܢ ܣ̣ܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܡܪܝ ܣܒܐ ܣܗܕܐ ܘܥܠ ܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܘܥܠ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܕ ܥܣܪ̈ܐ ܐܶܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܶܬܒܰܪܟܘ ܡ̣ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ. ܘܩܰܘܝ̣ ܬܡܢ ܠܫܰܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇. ܘܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܐܰܒܪܗܡ ܒܪ ܓܰܪܝ̣ܒ ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܰܩܒܘܪܬܗ. ܘܶܐܬܡܰܠ̣ܟܘ ܕܡܰܢܘ ܢܩܝ̣ܡܘܢ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܓܰܘܢܝܐ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ̣ܘ ܒܚܰܣܝܐ ܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܒܶܗܢܡ ܐܰܪܒܝܐ ܓܰܒܪܐ ܟܺܐܢܐ ܘܣܒܐ ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܝܰܩܝ̣ܪܐ: ܘܰܣܗܝ̣ܕ ܒܰܡܝܬܪ̈ܬܐ: ܘܰܐܡܝ̣ܢ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܣܩܘܢ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܢܰܣܪܚܘܢܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܨܦ̣ܚ ܘܶܐܬ̣ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܠܐ ܫܡܝ̣ܥ ܗܘܐ ܠܗ ܛܶܒܐ ܕܡܰܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܦܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܡܛܠܡܘܢ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ. ܘܰܬܘܰܪܘ ܘܰܬܡܰܗܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܘܡܶܬܚܰܡܨܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܡܰܚܫ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܶܐܬܚܰܙܝܬ݀ ܠܗܘܢ. ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܠܘܬܗܘܢ: ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܣܶܕܩܐ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܟܒܪ ܠܐܒܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܢܛܝ̣ܪ ܗܘܐ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܚܕܐ ܩܰܪܒܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܪ̈ܝܐ ܠܩܕܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܕܢܶܡܠܘܟ ܐܶܢܘܢ ܠܐܝܢܐ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܓܒܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܒܩܝ̣ ܫܘܠܛܢܐ ܒܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܚ̣ܙܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܠܝܡܐ ܫܒܝ̣ܚܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܚܶܙܘܐ ܘܰܣܘܕܐ. ܘܰܒܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܣܒܐ ܘܰܬܒܝ̣ܪ ܚܰܝܠܐ ܘܡܶܬܥܰܪܙܠ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܗܘ ܫܘܠܛܢܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܕܗܐ ܣܒܐ ܩܰܪܝ̣ܒ ܠܡܡܬ. ܘܗܢܐ ܥܠܰܝܡܐ ܚܠܝ̣ܡ ܒܦܰܓܪܗ ܘܫܰܦܝ̣ܪ. ܒܗ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܐܰܘ ܒܰܐܚܪܢܐ. ܠܗ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܠܟܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܫܬܪܝ̣ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܫܘܠܛܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܒܘܫܐ ܚܰܕܬܐ ܕܺܐܝܩܪܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܢܰܣܪܚܘܢܝܗܝ. ܘܶܐܙܠܘ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܘܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܬܝܗ̄ ܡ̄ «5141» ܐܰܣܪܚ ܠܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܒܶܗܢܡ ܐܰܪܒܝܐ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܫܬܬܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܟܕ ܠܐ ܫܰܚܠܦ ܫܡ ܚܰܣܝܘܬܗ . ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܺܝ̣̈ܢ ܠܚܘܕ ܫܰܡܫ ܒܡܰܕܢܚܐ ܘܰܥܢ̣ܕ. ܘܒܫܢܬ ܐܬܟܐ̄ ܡ «1241»: ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܡܘܛܐ ܛܘܪܝܐ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܬܡܢ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܕܐܬܟܐ̄ ܡ̄ «1241»: ܥܢ̣ܕ ܡܪܝ ܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܚܰܫ̣ܘ ܘܶܐܬܐܒܠܘ ܥܠܘܗܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܣܓܝ: ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܘܺܝ̣ܕܰܥܬܗ. ܘܶܐܙܠ ܗܝܕܝܟ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܡܢܰܥܡܝܐ ܕܓܰܪܓܪ: ܕܰܡܕܰܝܪ ܗܘܐ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܘܪܝܐ ܘܰܦܠܣܛܝ̣ܢܝ ܘܩܘܦܪܘܣ: ܠܘܬ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܶܐ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܙܶܠ ܠܘܬ ܚܣܝܐ ܕܐܘܡܬܟ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܦܰܢܝ̣ ܕܠܐ ܦܫ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܠܐ ܩܰܠܝ̣ܠ ܘܰܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܘܰܩܫܶܝܢ ܣܰܓܝ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܕܬܡܢ. ܡ̣ܢ ܛܝܝ̈ܐ ܕܰܬܢܢ. ܘܰܒܝܕ ܗܕܐ ܐܰܦܝ̣ܣ ܐܶܢܘܢ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܟܬ̣ܒ ܒܡܘܠܘܓܝܰܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܒܫܢܬ ܐܘܥܠܓ̄ ܝܘܢܝܬܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܬܟܐ ܡ̄ «1241»: ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ: ܬܫܥܐ ܠܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ: ܗܘܬ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܢ ܒܕܰܪܓܐ ܪܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܕܣܗܕܐ ܢܰܨܝ̣ܚܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ: ܒܡܶܨܪܝ̣ܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܡܚܰܣܢܬܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܦܰܐܛܪܝ̣ܪܟܝܣ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܒܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܘܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܰܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪܗ: ܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܥܒ̣ܰܕ ܠܢ ܣܘܢܬܪܘܢܝܣܐ ܒܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܰܫܒܒܘܬܐ ܕܙܰܘܝ̣ܠܐ ܗܘ ܘܥܰܡܗ ܬܠܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܺܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܶܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܟܕ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܰܡܕܝ̣ܢܬ ܩܘܕ̈ܫܐ ܐܘܪܫܠܡ. ܐܬܡܘ̄ ܡ̄ «6441». ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ  ܚܶܕܠܝܐ ܒܥܘܢܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܡܥܘܢ: ܐܶܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܰܠ̣ܠ ܥܡ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܟܕܘ ܚܶܪܝܢܐ ܗܢܐ ܘܠܕܠܘܚܝܐ. ܐܶܢ̇ܐ ܐܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܨ̇ܠܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܶܐܣ̇ܪܰܚ ܠܟܘܢ ܚܣܝܐ ܕܢܰܪܥܶܝܟܘܢ ܒܕܰܟܝܘܬܐ. ܚܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܶܗܘܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܫܰܝܢܐܝܬ. ܘܫܰܡܥܘܗܝ ܘܒܰܛܠܗ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܫܰܐܡ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܗ ܚܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܫܡܗ ܥܝ̣ܣܐ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܠܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܦܘܢܺܝ̣ܩܝ ܕܰܫܡܗ ܝܘܣܦ ܒܪ ܢܝ̣ܣܢ ܡܝܙܚܝܐ ܛܘܪܝܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܰܣܝܐ ܕܚܰܐܚ ܩܰܣܛܪܐ. ܘܟܕ ܛܘܪ̈ܝܐ «ܡܰܪ̈ܘܢܝܐ» ܐܶܬܦܰܠ̣ܓܘ ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܫܓܘܫܝܐ ܕܠܐ ܝܐܐ. ܘܰܨܒ̣ܘ ܥܡܐ ܘܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܒܶܠܥܕܘܗܝ: ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܕܥܘ̈ܬܡܰܢܝܐ ܡܘܪܐܕ ܬܪܝܢܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܘܫܰܪܪܗ ܠܫܘܠܛܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܛܟܣܰܬ݀ ܕܠܐ ܢܶܫܬܪܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܫܘܠܛܢܗ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܝܕ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܪܶܗܛܐ ܕܒܬܪ ܐܰܘܝܘܬܐ ܘܚܘܝܕܐ ܕܥܕܬܐ: ܘܫܘܪܪܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܓܰܘܗ̇. ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܰܙܒܢ ܚܶܪܝܢܐ ܒܝܬ ܚܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܘܡܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܫܢܬ ܐܬܡܘ̄ ܡ̄ «6441»: ܠܒܝܬ ܚܣܝܐ ܐܰܒܪܗܡ ܡܢܰܥܡܝܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܘܰܩ̣ܪܐ ܠܚܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܒܰܛܠ ܠܚܶܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܒܫܢܬ ܐܬܢܕ̄ ܡ̄ «4541» ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܘܡܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܒܘܝܐܐ ܘܰܕܫܰܝܢܐ ܠܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ. ܘܩܰܪܝ̣ܒ ܗܘܐ ܠܡܶܗܘܐ ܫܰܝܢܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܢܣܰܪܗܒ ܐܶܢܘܢ ܥܘܢܕܢܐ: ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ. ܥܢ̣ܕ ܠܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܫܢܬ ܐܬܢܗ̄ ܡ̄ «5541» ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܐܦ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܰܥܕܢܝܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܕܓܘܒܐ ܒܰܪܝܐ ܒܩܘܒܬܐ ܬܰܝܡܢܝܬܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܠܗ ܕܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܚܢܝ̣ܓ̈ܐ: ܘܰܦܪ̈ܘܡܝܶܐ: ܘܰܚܕܐ ܐܰܢܢܐܦܘܪܐ ܕܰܡܛܟܣܐ ܥܠ ܐܠܦ ܒܝܬ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܪܗܛ ܒܬܪ ܫܰܝܢܐ ܒܟܠܗ ܚܰܝܠܗ. ܘܰܐܟܫܪܶܗ ܡܪܝܐ. ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

 

 

 

 

ܨܒ: ܟܠܦ ܡܥܕܢܝܐ

 

«ܐܬܢܘ-ܐܬܦܕ 4841-6541»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܘܡܐ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ: ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܶܕܠܝܐ. ܩܡ̣ܘ ܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ ܘܰܓܒ̣ܘ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܝܫܘܥ ܨܰܠܚܝܐ ܕܰܐܬܪܐ ܥܶܠܝܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܶܩܠܬ: ܕܢܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܺܐܝ̣ܬܗܘܝ ܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܘܡܰܠܦܢܐ ܘܰܪܕܶܐ ܒܢܦܘܩܘܬ ܡܶܠܬܐ ܠܘܶܬ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܦܢ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܘܩܰܒ̣ܠ ܦܝܣܗܘܢ: ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܠܒܘܫܐ ܕܺܐܝܩܪܐ ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܡܰܠܟ ܟܰܠܦ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܬܢܘ̄ ܡ̄ «6541». ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܶܬܬܣܪܰܚ. ܐܶܠܐ ܬܰܗܝܶܗ ܠܣܘܥܪܢܐ: ܟܕ ܡܣܰܟܐ ܠܰܚܕܝܘܬܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܓܒܐܘܗܝ: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܶܠܥܕ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܐܶܬܦܰܛܪܰܟ: ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܩܰܒܠܢܝ̱: ܘܠܗ ܢܛܝ̣ܪ ܟܘܪܣܝܐ. ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܥܘܢܕܢܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܡܶܪ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܦܺܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܐܰܒܪܗܡ ܡܢܰܥܡܝܐ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܘܗܠܝܢ ܗܟܘܬ ܠܐ ܫܡܝ̣ܥ ܗܘܐ ܛܶܒ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܥܰܠܗܝ ܢܚ̣ܬ ܪܝ̣ܫܢܐ ܡܘܒܰܐܪܟ ܡ̣ܢ ܩܰܨܘܪ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܒܬܪ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܕܗܘ ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܢܚ̣ܬܘ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܶܐܫܟܚܘܗܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܕܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ: ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܒܪ ܚܬܗ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܟܰܠܦ ܕܓܙܪܬܐ ܕܰܡܫܰܡܫ ܗܘܐ ܠܗ: ܘܶܐܬ̣ܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܰܦܩܥܬܐ ܕܒܝܬ ܥܰܪ̈ܒܝܐ ܒܰܪܐܝܬ: ܘܠܐ ܥܒ̣ܪܘ ܒܓܙܪܬܐ ܘܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܕܰܡܛܘ ܠܡܶܪܕܝ̣ܢ ܕܠܐ ܬܘܗܝ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܚܰܣܝܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܝܐ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܒܶܗܢܡ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܚܰܣܝܐ ܐܰܒܪܗܡ ܡܢܰܥܡܝܐ ܕܰܕܟܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܕܰܐܝܬܝܶܗ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܡܢܚܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܘܒܰܛܠ ܠܚܶܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܰܣܪܚܢܘܬܗ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܕܫܢܬ ܐܬܢܘ̄ ܡ̄ «6541»: ܟܕ ܠܐ ܐܰܘܕܰܥܘ ܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܗ: ܘܠܐ ܠܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܠܘ ܐܰܘܕܰܥܘ ܠܛܘܪ̈ܥܰܒܕܺܝ̣ܢܝܐ: ܒܛܶܠ ܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܠ ܗܰܘ ܕܕܰܪܡܣܘܩ: ܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܡܢܚܐ. ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܩܪܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܰܗܝܗ̇ ܗܘܐ ܠܰܨܒܘܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܬܣܪܰܚ. ܟܕ ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܕܰܠܚܘܕܐܝܬ ܦܰܪܢܶܣܘ ܠܣܘܥܪܢܐ: ܘܠܘ ܚܰܟܝ̣ܡܐܝܬ ܘܓܰܘܢܐܝܬ: ܟܰܢ̣ܫ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܠܗ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܝܕ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܕܫܢܬ ܐܬܢܘ̄ ܡ̄ «6541»: ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܫܢܬ ܐܬܣܙ̄ ܡ̄ «7641» ܟܕ ܫܰܡ̣ܫ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܒܬܪܗ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ ܛܘܪ̈ܥܒܕܺܝ̣ܢܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܠܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܚܰܐܚ: ܕܗܘ ܥܰܙܝ̣ܙ ܒܪ ܣܒܬܐ ܕܡܶܬܕܰܠܠ ܐܒܘ ܐܠܡܥܐܢܝ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܒܰܐܣܝܠܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܡܶܪܕܝܢ: ܓܰܒܪܐ ܟܺܐܢܐ ܘܰܡܝܬܪܐ: ܘܰܡܨܰܒܬ ܒܟܠܗܘܢ ܙܶܕܩ̈ܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ. ܥܝ̣ܪܐ ܘܰܚܦܝ̣ܛܐ ܘܰܙܗܝ̣ܪ ܒܰܢܛܘܪܘܬܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܘܙܘܗܪ̈ܐ ܟܠ ܟܪ ܕܡܶܬܛܝܒ ܗܘܐ. ܘܫܰܝܢܐ ܪܰܒܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܫ̣ܰܪܪ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܗܘ ܟܰܠܦ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ: ܐܶܬ̣ܐ ܚܣܝܐ ܝܰܘܣܦ ܒܪ ܢܝ̣ܣܢ ܡܝܙܚܝܐ ܛܘܪܝܐ: ܗܰܘ ܕܫܰܒܩܶܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܒܦܘܢܺܝ̣ܩܝ: ܘܰܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܕܢܶܥܒܕܺܝ̣ܘܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܓܠܝ̣ܙܐ ܗܘܬ݀ ܡܰܕܢܚܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܩܰܒ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܶܠܬܗ ܘܰܐܣܪܚܗ ܘܫܰܡܗܶܗ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܒܪܰܡ ܠܥܶܠܬܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̣ܥܐ: ܠܐ ܐܶܙܠ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܬܥܨܝ̣ ܘܶܐܙܠ ܠܰܚܡܨ. ܘܠܐ ܐܰܓܪ ܣܰܓܝ: ܐܶܠܐ ܒܬܪ ܙܰܒܢܐ ܙܥܘܪܐ: ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܬܡܢ. ܘܒܗ̇ ܒܰܚܡܨ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܣܒܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܣܰܓܝ ܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܘܒܰܫܢܬ ܐܬܣܚ̄ ܡ̄ «8641»: ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܘܙܰܒܢ ܬܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝܐܢ: ܘܫܰܟܢ ܐܶܢܘܢ ܫܘܟܢܐ: ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܚܰܙܝܐ: ܠܚܰܣܝܐ ܥܝ̣ܣܐ ܒܪ … ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܬܥܐ̄ ܡ̄ «1741»: ܟܰܢ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܒܪ ܣܒܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܰܠܚܣܝܐ «ܝܘܚܢܢ» ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܘܰܐܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܝܘܚܢܢ ܣܘܢܩܠܗ ܘܒܪ ܡܶܠܟܶܗ: ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܨܰܘܪܐ. ܘܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܡܝܰܬܪܐ ܘܡܰܠܦܢܐ ܣܦܩܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܠܒܪ ܚܬܗ: ܥܰܙܝ̣ܙ ܕܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܣܶܥܶܪܕ. ܘܒܫܢܬ ܐܬܥܕ̄ ܡ̄ «4741» ܟܕ ܚܶܪܒܬ݀ ܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܬܪܝܢ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܬܒܥܝ̣ܢ ܡܶܢܗ ܬܪܝܢ ܐܰܪ̈ܕܟܠܐ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܫܰܡܠܝ̣ ܒܥܬܗܘܢ ܒܬܰܫܕܪܬܐ ܕܰܐܪ̈ܕܟܠܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܥܰܡܗܘܢ ܐܦ ܠܒܪ ܚܬܗ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܥܰܙܝ̣ܙ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ  ܥܰܙܝ̣ܙ ܒܪ ܣܒܬܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܘܰܠܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܨܰܘܪܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܕ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܫ̣ܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܚܣܘ̈ܗܝ ܥܡܗ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܘܒܫܰܝܢܐ ܗܘܰܘ ܟܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܫܢܬ ܐܬܦܒ̄ ܡ̄ «2841» ܒܙܰܒܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܣܓܝ̣ ܗܘܐ ܡܰܡܠܠܐ ܟܘܪܕܝܐ ܘܰܐܪܰܐܒܝܐ ܘܩܰܪܝ̣ܒ ܡܶܬܒܠܰܥ ܣܘܪܝܝܐ، ܐܰܚܪܶܡ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܡܡܰܠܠ ܒܒܰܝܬܗ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܶܐܬܡܚܶܠܘ ܗܘܰܘ ܘܰܛܥܰܐܘܗܝ: ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܒܣܘܪܝܝܐ ܣܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܒܟܘܪܕܝܐ ܐܰܘ ܐܰܪܰܐܒܝܐ. ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܒܪ ܣܒܬܐ: ܘܶܐܬܩܰܗܠܘ ܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ ܠܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܗܘܬ݀ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ. ܡܶܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܥܝ̣ܢܘܰܪܕܢܝܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܚܣܝܐ ܫܰܒܐ. ܘܰܣܠ̣ܶܩܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܚܶܣܢܐ ܘܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫ̣ܰܪܪܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܘܶܐܬܬܣܪܰܚܘ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܰܒܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܨܰܠܚ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܥܝ̣ܢܘܰܪܕܢܝܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܡܶܕܝܰܕ. ܘܰܒܥܶܠܬܗܘܢ ܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ ܪܰܒܐ ܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܟܕ ܟܠ ܓܰܒܐ: ܚܕܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܕܫܰܒܐ ܡ̇ܰܢ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܕܫܰܒܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܫܘܐ ܠܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܕܓܰܒܪܐ ܗܘ ܪܰܒܐ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟܐ. ܒܪܰܡ ܒܰܫܪܪܐ ܒܘܪܐ ܘܰܫܚܝ̣ܡܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܝܘܚܢܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܫܘܐ ܠܗ̇: ܒܗܝ ܕܰܥܠܝܡܐ ܗ̣ܘ ܝܐܝܐ ܘܪܚܡ ܡܣܰܪܩܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ: ܘܡܰܠܦܢܐ ܗ̣ܘ ܣܦܩܐ ܘܰܚܕܢܝ ܕܪܗ: ܘܛܰܢܢ ܣܰܓܝ ܥܠ ܢܛܘܪܘܬ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܘܒܰܒܛܝ̣ܠܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܛܝܒ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܕܡܶܪܕܝܢ ܒܚܰܐܚ: ܟܕ ܗܦܟ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܓܙܪܬܐ: ܗ̣ܘ ܘܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܡܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܰܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܓܰܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ: ܛܰܢܘ ܘܟܰܢ̣ܫܘ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ: ܘܡܰܠ̣ܠܘ ܥܰܡܗ ܥܠ ܫܰܝܢܐ. ܘܰܚܕܝ̣ ܣܰܓܝ ܒܣܘܘܚܗܘܢ: ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܣܘܘܚܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܕܰܠܗܝ̣ܩܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܫܰܝܢܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܟܰܢ̣ܫ ܟܠܗܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܐܦ ܒܗ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܫܰܝܢܐ: ܐܰܒܪܗܡ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܘܒܶܗܢܡ ܕܓܰܪܓܪ. ܘܰܢܚ̣ܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܡܰܢܥܡ. ܘܬܡܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܬܰܢܘܰܝ ܕܫܰܝܢܐ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܒܺܐܝܕܗ ܟܬܒ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ: ܘܣ̣ܡ ܒܗ̇ ܚܣܰܝ̈ܐ ܟܝ̣ܪܬ݀ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ: ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܟܠܡܢ ܕܢܶܗܦܘܟ ܡ̣ܢ ܦܘܪܢܣܐ ܗܰܘ. ܓܙܰܪܘ ܠܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܥܠܝܡܐ. ܕܢܶܗܘܐ ܡܫܰܡܫ ܘܰܡܥܰܕܪ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܒܐ. ܘܶܐܢ ܢܡܘܬ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ: ܬܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܠܗܰܘ ܕܒܬܪܗ. ܘܶܐܬܪܥܝ̣ܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܕܐ. ܘܶܐܫܩ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܥܺܝ̣ܢܘܪܕܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܕ ܠܕܰܝܪܐ ܕܨܰܠܚ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܡܢ ܐܰܟܚܕ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܗܦ̣ܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܠܟܘܪܣܝܶܗ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܬܦܓ̄ ܡ̄ «3841» ܐܰܕܪܟܶܗ ܩܶܨܐ ܘܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܒܰܩܒܘܪܬܗ ܡܶܢܝܢܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܥܡܐ. ܥܰܡ̣ܨ ܕܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܣܘܢܩܠܗ ܕܒܰܙܒܢ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ ܟܚ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܀

 

 

 

 

 

ܨܓ: ܝܘܚܢܢ ܝܘ ܒܪ ܫܝܠܠܗ

 

«ܐܬܦܓ-ܐܬܨܓ 3941-3841»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܐܶܬܢܰܦܩ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ ܒܡܶܪܕܝܢ ܘܰܒܣܘܪܝܐ ܘܰܒܡܶܨܪܝܢ. ܘܣܦܩܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܒܰܒܢ̈ܝ ܕܪܗ: ܘܶܐܬܩܰܠܣ ܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܘܝܘܠܦܢܗ. ܗܘܐ ܓܝܪ ܣܘܢܩܠܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܡܢܚܐ ܡܶܬܚܐ ܝܕܝ̣ܥܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܐܰܝܟ ܒܪ ܡܶܠܟܐ ܘܢܛܪ ܐ̱ܪܙܐ. ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܓܝܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܨܰܘܪܐ ܫܢܬ݀ ܐܬܥܐ̄ ܡ̄ «1741». ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܗ ܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܚܰܕܬ ܠܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܒܝ ܘܕܡܪܝ ܕܺܝ̣ܡܛ ܘܰܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܛܐ. ܘܕܰܝܪܐ ܚܶܘܪܬܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܰܪܐ ܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܪ ܗܘܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܰܫܩܠܰܘ̈ܗܝ. ܗܘܝܘ ܕܥܰܡ̣ܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܟܕ ܥܢ̣ܕ. ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܓܝܪ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ: ܟܕ ܦܠܝ̣ܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܶܪ̈ܕܝܐ ܥܠ ܩܪ̈ܰܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܡ̇ܰܢ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܦܪܝܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܕܢܶܗܘܐ ܬܚܠܘܦܐ ܠܚܠܗ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܗܠܝܢ ܫ̣ܰܕܪܘ ܐܦ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܒܬܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܶܐܬܛܝܒܘ ܒܰܩܒܘܪܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܩܰܪܒܘ ܟܡܝܘܬܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܗܘ ܐܰܒܪܗܡ ܒܰܓ ܕܢܶܬܦܰܛܪܟܘܢ. ܘܛܰܢ̣ܘ ܗܝܕܶܝܟ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܶܕܪܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܰܒܐ ܕܩܰܪܝܐ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܡܰܠܦܢܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܘܰܡܫܰܡܗܐ. ܘܒܘܟܢܐ ܥܝ̣ܣܐ ܪܰܒܐ ܕܰܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ. ܘܰܣܠ̣ܩܘ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܘܡܰܠ̣ܠܘ ܥܡܗ ܒܫܰܪܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܕܗܠܝܢ ܕܰܒܥ̣ܰܘ ܠܐ ܫ̇ܘܝܢ. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܫܰܪܒܐ ܕܚܰܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ: ܗܰܘ ܕܝܕܝ̣ܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܶܐܬܬܦܝ̣ܣ ܠܡܶܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܐܦܣ ܕܢܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܘܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܠܚܰܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܫܢܬ ܐܬܦܓ̄ ܡ̄ «3841». ܘܗܟܘܬ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܟܰܢܝܘܗܝ. ܐܺܝ̣ܙܓܕ̈ܐ ܕܝܢ ܕܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܛܒܘ ܠܗ ܕܰܒܟܘܪܗܢܐ ܬܩܝ̣ܦܐ ܫܒܰܩܢܝܗܝ ܠܚܠܟ. ܬܐ ܠܟ ܩܕܡ ܕܢܶܥܢܰܕ: ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܣܶܕܩܐ ܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܘܩ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܩܰܣܛܪܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܩܰܕܡܘܗܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܰܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܒܰܚܕܐ ܩܥܬܐ ܕܚܰܫܐ ܘܰܕܒܶܟܝܐ: ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܚܰܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܐܶܬܦܰܛܪܰܟ ܒܕܘܟܬ݀ ܚܠܟ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܗܕܐ ܥܡ ܗܝ ܕܶܐܬܬܥܝ̣ܩ: ܐܶܬܟܫܶܠ ܠܒܗ: ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ ܐܺܝ̣ܙܓܕ̈ܐ ܕܥܰܡܗ. ܐܶܠܐ ܥܨܰܐܘܗܝ ܘܰܡܛܘ ܠܐܬܪܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܒܰܩܨܘܪ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܰܦܩܥܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܗ̇ ܒܢ̈ܝ ܓܰܒܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܶܐܬ̣ܐ ܠܗ ܡܦܰܪܝܢܐ: ܕܒܪ ܥܡܗ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܪܰܒܗ ܡܰܠܦܢܐ ܩܫܝ̣ܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܒܶܕܪܐ: ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܰܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܘܰܢܚ̣ܬܘ ܠܰܫܠܡܗ. ܘܒܰܝܐܘܗܝ ܒܚܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܰܠܦ ܕܫܰܢܝ̣ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܣܰܓܝ̣ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܠܐ ܪܥܶܐ ܗܘܐ ܨܒܝܢܝ ܒܗܕܐ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܚܙܺܝ̇ܬ ܠܐܢܫ̈ܐ ܒܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܣܦܝ̣ܪ̈ܐ ܕܰܚܦܝ̣ܛܝ̣ܢ ܣܰܓܝ ܕܢܶܗܘܘܢ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ: ܐܶܬܥܨܺܝ̇ܬ ܘܩܰܒ̇ܠܬܗ̇. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܶܢ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܨܶܒܝܢܟ. ܐܰܢܬ ܩܰܘܐ ܒܟܘܪܣܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܶܚܘܬ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܶܐܫ̇ܡܫܟ ܐܰܝܟ ܬܠܡܝ̣ܕܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܬܦܝ̣ܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܗܕܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܰܪ̈ܡܝܢܐ. ܟܕ ܐܰܣܩܘܗܝ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܠܗܢܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ݀ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܒܪ ܚܬܗ ܕܗܰܘ ܕܰܥܢ̣ܕ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܐܰܡܝ̣ܪܐ. ܐܶܢ ܨܒܝܢ ܐܰܢܬܘܢ: ܥܒܶܕܘܢܝܗܝ ܠܟܘܢ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܚܶܘܪܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܒܗܕܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܡܝ̣ܪܐ. ܕܠܐ ܙܕܩ ܒܢܡܘܣܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܠܚܕܐ ܐܰܢ̱ܬܬܐ. ܘܰܢܚ̣ܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܟܕ ܠܐ ܡܫܰܝܢ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܒܒܶܢܝܢܐ ܕܩܶܠܝ̈ܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܠܓܰܘܗ ܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢ̈ܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܘܗܝ: ܘܰܐܗܦ̣ܟ ܠܗ ܠܕܰܝܪܐ ܦܰܪܕܝܣܶܗ: ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܚܛܝ̣ܦ ܗܘܐ: ܘܰܐܚܕܪܶܗ ܒܐܘܪܺܝ̣ܬܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܬ ܡ̄ «6841» ܒܥ̣ܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܢܶܥܒܕ ܫܰܝܢܐ ܘܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܕܰܢܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܢܚ̣ܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܬܡܢ. ܘܰܗܘܐ ܫܰܝܢܐ ܪܰܒܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܒܡܰܚܬܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܒܢ̣ܐ ܥܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪܬܐ ܒܰܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܬܠܬ ܐܰܒܘ̈ܒܝܬܐ ܥܠ ܫܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܰܪܝܡ ܘܡܪܝ ܒܰܛܠܐ. ܘܶܐܬܢܰܨܚ ܣܰܓܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܬܘܒ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܘܐܦ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܢܚ̣ܬ ܠܫܠܡܗ ܥܡ ܚܣܰܝ̈ܐ ܛܘܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܒܢܐ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܕܫܢ̈ܐ ܕܺܐܝܩܪܐ. ܘܟܕ ܒܫܢܬ ܐܬܦܛ̄ ܡ̄ «9841» ܥܢ̣ܕ ܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܥܰܙܝ̣ܙ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܬܨ̄ ܡ̄ «0941» ܫ̣ܰܕܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܢܘܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܦܘܢܺܝ̣ܩܝ: ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܘܟܕ ܡܛܝܒ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܘܢܶܣܥܘܪ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܘܢܶܬܒܰܪܟ ܡܶܢܗܝܢ: ܟܢ ܢܶܣܥܘܪ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܡܶܨܪܝܢ: ܗܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥ̣ܕܐ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪܗܢܐ ܕܰܕܩܪܬܐܘܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܒܪܝ̣ܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܬܨܕ̄ ܡ̄ «4941» ܘܶܐܬܛܟܣ ܦܰܓܪܗ ܒܩܰܒܪ̈ܐ ܕܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܝܐ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܀

 

 

 

ܨܕ: ܢܘܚ ܠܒܢܢܝܐ

 

«ܐܬܨܕ-ܐܗܛ 9051-4941»

 

 

 

ܕܘܟܰܬ݀ ܐܬܩܛ̄ ܕܡܶܬܚܰܫܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܩܰܕ̈ܡܝܐ: ܚܢܰܢ ܣܡܢܢ ܗ̄ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ̇ ܚܰܕ ܢܘܩܙܐ ܒܕܘܟܰܬ݀ ܚܰܡܫܡܐܐ. ܘܗܟܘܬ ܥܬܺܝ̣ܕܺܝ̣ܢܢ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܕܰܪܓܐ ܕܡܰܐܘ̈ܬܐ: ܟܕ ܫܒܩܺܝ̣ܢܢ ܣܝܡܐ ܕܥܶܣܪ̈ܰܘܬܐ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܠܡ ܠܚܰܬܝ̣ܬܘܬܐ: ܒܗܝ ܕܡܰܦܠ ܒܛܥܝܘܬܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܢ ܟܬܒܺܝ̣ܢܢ ܗܪܟܐ ܐܢ̇ܛ̄ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܐܠܦ ܘܬܫܥ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ، ܘܠܘ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥ.

 

 

 

ܗܘܝܘ ܢܘܚ ܒܪ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܕܰܪܡܘܣܩܝܐ: ܓܰܒܪܐ ܕܺܝ̣ܕܝ̣ܥ ܒܰܡܗܝ̣ܪܘܬܐ: ܘܰܡܫܰܡܗ ܒܪܘܟܒ ܡܘ̈ܫܚܬܐ: ܘܰܪܕܶܐ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܥܙ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܝ̣ܬ ܘܰܐܪܒܝܐ: ܘܰܡܨܰܒܬ ܒܢܺܝ̣ܚܘܬܐ ܘܰܒܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ: ܘܰܒܟܠܗܘܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܰܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܠܡ ܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ: ܒܒܐܩܘܦܐ ܩܪܝ̣ܬܐ: ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝܣ ܕܰܒܠܒܢܢ. ܘܶܐܬܪܒܝ̣ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܟܰܠܩܝ̣ܕܘ̈ܢܝܐ ܥܡ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܙܥܘܪ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܝ̣ܪܶܒܘ ܦܓܰܥܘ ܒܪܥܝܐ ܚܦܝ̣ܛܐ ܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܘܰܛܥ̣ܶܡܘ ܠܚܰܠܝܘܬ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܗ: ܫܒ̣ܰܩܘ ܠܟܰܠܩܝ̣ܕܘܢܝܘܬܐ: ܘܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ. ܘܟܕ ܡܬܰܢܐ ܐܰܚܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܰܒܝܕ ܪܥܝܐ ܗܰܘ ܚܦܝ̣ܛܐ: ܡܩܰܒܠ ܛܰܝܒܘܬܗ ܘܐܡ̇ܪ. ܡܪܝܐ ܢܶܡܬܘܚ ܒܚܰܝܘ̈ܗܝ ܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܕܰܢܓܰܕ ܠܢ ܚܢܰܢ ܕܘ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܟܰܠܩܝ̣ܕܘ̈ܢܝܐ ܪ̈ܡܐ ܘܚܶܪ̈ܝܝܐ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܰܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬܐ ܘܠܐ ܙܺܐܦܢܝܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܪܚܶܡ ܢܘܚ ܠܚܝ̈ܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ: ܐܶܬܥܰܢܘܝ̣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܐܘܟܡܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܢܒܟ. ܘܶܐܬܪܕܝ̣ ܘܶܐܬܕܰܪܫ ܠܘܬ ܩܫܝ̣ܫܐ ܬܐܘܡܐ ܚܒܝ̣ܫܝܐ ܘܦܘܐܝܛܐ ܛܒܝ̣ܒܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܝܰܕܥܬ ܡܝܰܬܪܘܬܗ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܕܰܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܟܢ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܰܚܡܨ: ܘܶܐܬܟܢܝ̣ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܘܟܕ ܫܰܢܝ̣ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܘܰܐܪܡܶܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܐܰܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܫ̣ܰܕܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܫܝܠܠܗ ܒܬܪܗ. ܘܰܥܨܝܗܝ ܕܰܢܩܰܒܠ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ: ܘܰܐܣܪܚܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܫܢܬ ܐܬܨ̄ ܡ̄ «0941». ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܒܫܰܢܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܗ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܦܣ ܠܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܡܶܬܒܰܪܟܘ ܡ̣ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ: ܘܰܕܢܶܣܥܘܪ ܐ̱ܢܫ̈ܘܗܝ. ܘܩܰܪ̈ܝ̣ܒܘܗܝ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ: ܟܠܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܟܰܬܪ ܠܬܫܪܝܢ ܘܰܬܪܝܢ ܐܙ̇ܠܝ̣ܢܢ ܠܡܕܺܝ̣ܢܬ ܩܘܕ̈ܫܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܶܬܒܰܪܟܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܗ ܕܡܪܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܬܗܦܘܟ ܠܟ ܠܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ: ܘܬܣܥܘܪ ܠܐܚ̈ܝܟ ܘܰܠܪ̈ܚܡܰܝܟ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܶܥ̇ܒܪ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܢ ܬܡܢ. ܘܒܗ ܒܫܘܠܡ ܡܶܬܚܐ ܟܕ ܐܰܫܩ̣ܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܡܰܢ̣ܥ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ: ܕܗܐ ܡܛܝܗܝ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܘܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܶܓܪܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ̇ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝܕ̈ܝܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢܝ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܚܐ. ܗܐ ܫܰܢܝ̣ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܚܢܢ. ܩܘܡ ܬܐ. ܕܗܐ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܠܟ ܓܒܐ ܕܰܬܕܰܒܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܰܡܢܚܐ. ܗܝܕܝܢ ܩ̣ܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܟ ܒܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܡܶܪܕܝܢ ܥܡ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ. ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܢܘܟܪܝܐ ܐܺܝ̇ܬܝ ܒܰܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ ܒ̇ܥܐ ܕܢܶܬܦܰܛܪܟ ܡܢܗ: ܡܶܢܟܠܦܪܘܣ ܗܶܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܪܡܐ ܗܶܪܬܐ. ܘܰܥܨܰܐܘܗܝ ܚܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܥܘܡܪܐ ܘܩܫܝ̣̈ܫܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܙܶܠ ܚܙܝ̣. ܐܶܢ ܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ ܘܩ̣ܡܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒ̇ܥܝܢ ܠܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܗܦܘܟ ܠܟ ܠܡܰܕܢܚܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܟ. ܘܶܐܢ ܟܠܗ̇ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܒܟ ܨܒܝܐ: ܒܪܝ̣ܟܐ ܘܰܡܒܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܘܰܚ̣ܙܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܠܗ ܒܥܝܢ: ܐܶܬܬܦܝ̣ܣ ܠܰܩܪܝܬܐ. ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܕܫܢܬ ܐܬܨܕ̄ ܡ̄ «4941». ܘܰܚܕܝ̣ ܒܗ ܥܡܐ ܣܓܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܥ̣ܘ ܘܰܐܙܥܶܩ̣ܘ ܫܘܐ ܘܙܕܩ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܘܐ ܪܘܥܡܐ ܒܝܬ ܚܣܰܝ̈ܐ ܛܘܪ̈ܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܰܣܥܘܕ ܙܰܐܙܝܐ ܥܠ ܕܡܰܣܪܚ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗܘܢ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܐܦ ܚܕ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܗܝܕܝܢ ܛܰܢܘ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܰܩܒ̣ܰܠܘ ܥܠܘܗܝ ܨܶܝܕ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܟܺܐܦܐ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܒܬܪܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܰܣܥܘܕ: ܘܚܰܒܫܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܙܟܝ ܕܰܒܚܶܣܢܐ. ܘܦ̣ܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ. ܘܐ̱ܢܫ ܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܠܐ ܪܰܒܐ ܘܠܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗ ܚܰܡܫܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܰܗܒܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܥܰܕܪ ܠܗ. ܠܐ ܡ̣ܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܐܣܪܰܚ: ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܐܬܪܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܰܗܦܶܟܘ ܐܰܦ̈ܐ ܡܢܗ: ܗܘ ܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܦܘܪܣܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܐܚܝ̣ܕ̈ܐ: ܫܰܡ̣ܪܘ ܠܝ̣ ܕܶܐܛܘܦ ܒܰܐܬܪܐ ܘܰܐܝܬܶܐ ܡܶܕܡ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܘܟܕ ܫܰܡܪܘܗܝ: ܥܪܰܩ ܒܠܠܝܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܰܘܬܐ. ܘܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܐܬܪܐ ܘܠܐ ܩܪܶܒܘ ܠܗ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܶܚܘܬ ܠܓܙܪܬܐ. ܘܪܺܝ̣ܫܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܡܪܗ̇ ܕܓܙܪܬܐ ܡܰܫܠܡ ܠܟ ܠܡܪܗ ܕܚܶܣܢܐ. ܘܟܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ ܥܰܒܕ̈ܝ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܚܶܣܢܐ ܒܚܰܐܚ ܘܰܒܕܰܝܪܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܦ̣ܫ ܠܗ ܥܶܕܪܐ: ܥܪܩ ܠܰܢܨܺܝ̣ܒܝ̣ܢ ܒܛܘܫܝܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܰܟܠܝ̣ܒܝ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܬܡܢ ܐܰܘܕܥ ܢܰܦܫܗ: ܘܰܟܬ̣ܒ ܬܪܬܝܢ ܐܶܓܪ̈ܬܐ. ܚܕܐ ܠܐܬܪܐ ܕܚܶܣܢܐ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܗܝܬܡ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܠܡ ܥ̇ܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܦܘܫܘܢ ܒܰܫܠܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܘܡܢ ܘܰܠܗܠ. ܟܠܡܢ ܕܢܶܥܪܘܒ ܘܢܶܥܒܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ ܒܨܰܠܚ ܣܛܪ ܡܶܢܝ̱ ܒܬܪܝ: ܢܶܗܘܐ ܚܪܶܡ ܣܝܘܡܐ ܘܡܶܬܬܣܝ̣ܡܢܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܚܰܣܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܘܡ̣ܢ ܬܰܚܘܒܘܬܝ. ܡܛܠ ܕܚܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܒܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ. ܕܬܗܘܐ ܚܕܐ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܚܒ̣ܫ ܢܰܦܫܗ ܒܕܰܝܪܐ ܚܕܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܟܪܬ ܦܪܬ ܥܡ ܬܠܬܐ ܐܰܚ̈ܐ ܕܠܰܘܝܘܗܝ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܩ̣ܡ ܒܥܶܕܪܗ. ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ: ܐܶܬܚܰܫܒܘ ܕܢܰܫܠܡܘܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܚܰܐܚ. ܘܪܺܝ̣ܫܢܐ ܝܫܘܥ. ܘܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܕܝܕ. ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܘܪܕܢܣ ܘܰܕܡܶܕܝܕ. ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܗ̣ܘ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܚܶܣܢܐ: ܟܕ ܐܶܙܠܘ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܗܟܘܬ ܬܡܢ ܝܰܗ̣ܒܘ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝܕ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܐ ܕܗܘ ܩܰܐܣܡ ܒܰܓ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܒ̇ܥܝܢܢ. ܟܕ ܛܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܚ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ ܒܝܬ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܰܘ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܰܩܪܝܗܝ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܚ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܒ̇ܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܚܶܣܢܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐܺܝ̣ܬ ܡܪܐ ܠܗܝ ܕܚܶܣܢܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܥܪܰܩ ܠܗ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܗ̣ܰܒ ܛܶܒܗ. ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܰܐܬܪܗ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܰܗܦ̣ܶܟܘ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܡܶܢܗ ܘܠܟ ܒ̇ܥܝܢ. ܘܰܥܢ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܚ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܶܐܢ ܠܰܡܚܪ ܒ̇ܥܝܢ ܡܰܝܬܝܢ ܠܗ. ܘܓ̇ܚܟܝ̣ܢ ܒܝ̣ ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܰܗ̣ܒܬ ܠܗܘܢ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܐܶܢ̇ܐ ܡܢܐ ܐܶܥ̇ܒܕ. ܐܶܡ̣ܪ ܫܰܠܝ̣ܛܐ. ܐܶܢ̇ܐ ܣ̇ܗܕ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܠܫܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܣܛܘܢ ܡ̣ܢ ܝܘܡܢ ܘܰܠܗܠ ܡ̣ܢ ܫܘܘܕܝܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܬܡܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܚܶܣܢܐ ܘܰܕܚܰܐܚ. ܐܦ ܕܰܩܪܝ̣ܬܐ ܙܰܐܙ ܘܟܠܗ ܛܘܪܐ ܥܶܠܝܐ: ܐܶܬܩܪܝ̣ܘ ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡ ܫܰܠܝ̣ܛܐ. ܕܰܠܗܢܐ ܒ̇ܥܝܢܢ. ܘܠܗ ܫ̇ܠܡܝ̣ܢܢ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ. ܕܗܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܬܰܘܒܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܕܰܡܟܰܡܠ ܠܟܰܬܦ̈ܬܗ ܘܩܰܒ̣ܠܗ. ܘܦܰܩ̣ܕܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܚܶܣܢܐ ܘܰܠܘܬ ܡܰܠܟ ܐܠܐܡܪܐ ܕܬܶܬܝ̣ܕܥ ܠܗܘܢ ܕܗܢܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܚܕܝܢ ܘܰܦܨܺܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܽܚ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܥܒ̣ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܛܰܟܣ̣ܘ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܒܥܐ ܠܬܘܪܨ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܒܗ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ: ܐܶܬܟܪܰܗ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ. ܘܒܬܪ ܥܶܣܪܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܟܘܪܗܢܗ: ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܶܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ: ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܛܘܒܬܢܐ ܘܡ̣ܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܰܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܥܡܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ: ܘܶܐܬܛܟܣ ܒܩܰܒܪܐ ܬܰܚܬܝܐ ܕܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܪܝ̣ ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܚܣܰܝ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܝܥܩܘܒ ܕܚܰܐܚ ܘܝܘܚܢܢ ܕܡܶܕܝܕ. ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܛܘܪܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܘܬ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܚܶܣܢܐ: ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܒܺܐܝܩܪܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܬܰܘܒܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܕܰܡܟܰܡܠ: ܐܦ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܡܰܦܣ ܠܗ ܕܢܶܩܛܐ ܐܰܬܪܐ ܕܚܶܣܢܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܰܠܟ ܐܠܐܡܪܐ. ܩܰܕܡܝܬ݀ ܙܶܠ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܘܰܠܒܝܬ ܡܢܥܡ. ܘܣܰܒ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܫܰܠܡܘܬܗܘܢ. ܟܢ ܬܐ ܠܟ ܠܛܘܪܐ ܥܶܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗܝܬܡ. ܩܰܒܠܘܗܝ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ: ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܠܗ̇ ܠܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ. ܟܠܗ ܐܰܬܪܐ ܕܡܕܘ ܘܒܝܬ ܡܢܥܡ ܘܦܦܝܰܬ ܘܥܰܪܒܢ: ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝܕ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܩܫܝ̣̈ܫܐ ܕܟܠܗ ܐܰܬܪܐ ܩܕܡ ܚܰܣܝܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܶܐܬ̣ܘ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܰܪܬܡܝ̣ܢ: ܒܗܝ ܕܰܕܠܐ ܪܥܝܐ ܦܫܬ ܗܘܬ݀. ܕܰܥܢ̣ܕ ܗܘܐ ܠܗ ܐܶܦܣܩܘܦܗ̇ ܒܰܟܢܘܫܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ: ܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܐܬܪܐ. ܘܰܓܒܘ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܡܗ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܘܣ̣ܡ ܐܶܢܘܢ ܠܫܡܗ̈ܐ ܕܰܩܪ̈ܝܐ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܢܫ ܫܚܝ̣ܡܐ: ܥܘܠ ܐܰܝܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܰܪ̈ܩܐ. ܘܟܕ ܥ̣ܠ ܐܶܬܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܝ ܕܪܰܒܢ ܐܰܣܛܝܦܐܢ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܢܚܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ  «6941»: ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܗܝܬܡ. ܘܟܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ «2051» ܣܓܝ̣ܘ ܙܰܘܥ̈ܐ ܘܕܶܚ̈ܠܐ: ܘܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܕ̈ܐܬܐ ܘܫܶܩ̈ܠܐ ܠܐ ܡܥܰܝܕ̈ܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܡܣܰܪ̈ܩܐ. ܘܰܚܪ̈ܶܒܝ̱ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܺܝ̣ܩܪ ܢܺܝ̣ܪܐ ܥܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܘܚ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܒܰܙܒܢ ܒܚܠܒ ܘܒܰܙܒܢ ܒܰܚܡܨ ܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܘܬܗ ܡܕܰܝܪ ܗܘܐ. ܘܬܡܢ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܚܕܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܟܘܫܝܐ ܕܰܒܛܘܪܐ ܡܬܢܢܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܐ ܕܢܒܟ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܘܢܪܐ ܕܒܰܚܡܨ. ܘܗܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܒܰܚܡܨ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܕܪܟܗ ܩܶܨܐ ܒܰܚܡܬ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܬܶܠܠܐ ܕܒܗ̇. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܗܛ̄ ܡ̄ «9051». ܡ̣ܢ ܣܝܡܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܡܟܰܢܫܐ ܩܦܝ̣ܣܐ ܕܡܘ̈ܫܚܬܐ. ܘܶܐܓܪܬܐ ܩܦܝ̣ܣܬܐ ܕܡܰܟܬܒܙܰܒܢܐ: ܕܰܡܬܰܢܐ ܒܗ̇ ܥܠ ܫܰܪ̈ܒܐ ܝܨ̈ܝ̣ܦܐ ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܰܕܡܐ ܠܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܣܰܓܝ ܛܰܥܡܢܝܐ ܘܡܰܘܬܪܢܝܐ. ܘܡܺܐܡܪܐ ܘܬܘܪܓܡܐ ܕܥܠ ܥܐܕܐ ܕܰܣܒܰܪܬܗ̇ ܕܡܪܬܝ̱ ܡܰܪܝܡ ܘܰܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܀

 

 

 

 

 

ܨܗ: ܝܫܘܥ ܓ

 

«ܐܗܛ-ܐܗܝ 0151-9051»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܕܰܝܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܩܶܠܬ ܩܪܝ̣ܬܐ ܝܕܝ̣ܥܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܨܰܘܪܐ: ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܥܘܡܪܐ ܛܒܝ̣ܒܐ ܕܡܪܝ ܐܒܝ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܨܘܰܪܐ ܫܢܬ ܐܬܦܓ̄ ܡ̄ «3841» ܘܶܐܬܟܰܢܝ ܣܶܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ. ܘܰܒܗܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܗ: ܐܶܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܶܬܒܰܪܟܘ ܡ̣ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܟܗܢܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܝܰܗܘܢ ܪܒܢ ܐܶܣܛܦܢܘܣ ܘܪܰܒܢ ܕܰܘܝ̣ܕ. ܘܬܪܬܝܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܡܰܪܝܡ ܘܗܶܠܢܝ̣. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܡܢܚܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܗܛ̄ ܡ̄ «9051». ܘܥܰܕܠܐ ܬܶܫܠܡ ܠܗ̇ ܫܰܢܬܐ ܒܟܘܪܣܝܐ. ܫܒ̣ܰܩ ܘܰܥܪܩ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܒܗܢܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܡ̣ܢ ܝܕ ܛܠܘ̈ܡܐ: ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܗܰܘܢܗ ܘܰܐܗܓܰܪ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܢܰܦܫܗ: ܐܶܬܬܘܝ̣ ܘܬܒ ܬܝܒܘܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܰܥܪܩ ܠܩܘܦܪܘܣ ܓܙܪܬܐ. ܘܬܡܢ ܝܬܒ ܗܘܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܘܰܦܫܰܛ ܩܕܠܗ ܕܰܢܕܘܫܘܢ ܥܠܘܗܝ ܥܡܐ ܒܡܰܦܩܐ ܘܒܡܰܥܠܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܘܣܝܐ ܕܫܘܪܰܥܬܗ. ܒܪܰܡ ܟܫܝ̣ܠܝ̣ܢܢ ܒܚܰܬܝ̣ܬܘܬܗ ܕܛܒܐ ܗܢܐ. ܡܰܕܟܪܝ̣ܢ ܠܗ ܓܝܪ ܒܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܗܝܘ̄ «6151» ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܛܒܝ̣̈ܒܐ: ܟܕ ܠܐ ܡܰܝܬܝܢ ܫܶܡ ܗܰܘ ܕܒܬܪܗ. ܐܶܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܡܰܢܨܘܪܝܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܥܡ ܒܪ ܚܬܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܚܰܒܝ̣ܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܰܠܡܰܕܒܪܐ ܕܡܶܨܪܝ̣ܢ: ܒܰܫܢܬ ܐܗܝܘ̄ «6151»: ܒܫܘܠܡܐ ܕܰܟܬܒܐ ܕܺܐܝ̣ܣܚܩ ܕܢܺܝ̣ܢܘܐ: ܕܟܰܬ̣ܒܗ ܒܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܶܨܪܝܢ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܗܟܢܐ. ܐܶܣܬܝܟ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܫܘܥ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܕܡܶܨܪܝܢ ܘܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܚܶܪܝܢܐ ܡܶܕܡ ܟܒܰܪ ܗܘܐ ܘܶܐܬܚܣܰܢ: ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܥܪܒܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܒܣܘܪܝܐ ܘܰܒܩܘܦܪܘܣ ܘܰܒܡܶܨܪܝܢ. ܥܰܠܗܝ ܠܐ ܡܰܕܟܪ ܟܬܘܒܐ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܗܝܕܶܝܟ ܒܡܶܪܕܐ. ܘܰܐܝܟܢ ܕܗܝ ܒܗ̇ ܒܩܘܦܪܘܣ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝ̈ܘܰܗܝ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܒܗ̇ ܀

 

 

 

 

 

ܨܘ: ܝܥܩܘܒ ܐ ܐܠܡܙܘܩ

 

«ܐܗܝ-ܐܗܝܛ 9151-0151»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܥܩܘܒ ܐܠܡܙܘܩ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܰܐܚܡܕܝ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܘܚܕܢܐ ܕܨܰܘܪܐ ܘܟܕ ܝ̣ܪܒ ܘܶܐܬܪܕܝ̣: ܪܚܶܡ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ: ܘܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܓܶܕܫܐ ܕܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ: ܘܰܦ̣ܪܫ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܐ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܗܢܐ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܫܢܬ ܐܗܝ̄ ܡ̄ «0151». ܘܒܫܢܬ ܐܗܝܘ̄ ܡ̄ «6151» ܣܥ̣ܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ «ܦܠܚ̈ܐ» ܘܟܘܪ̈ܕܝܐ ܥܠ ܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܒܰܙܘܗ̇ ܘܰܐܚܪܒܘܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܐܠܨ ܘܙܰܒܢ ܫܘ̈ܟܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܩܐܠܘܩ: ܘܡܰܠܝ̣ ܒܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܗܝܛ̄ ܡ̄ «9151» ܫܰܢܝܗ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܟܘܪܣܝܐ ܬܫܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܒܗܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܥܶܠܬ ܡܶܪܕܝ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘ̈ܬܡܢܝܐ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܨܙ: ܕܘܝܕ ܒ ܡܥܕܢܝܐ

 

«ܐܗܝܛ-ܐܗܟܐ 1251-9151»

 

 

 

ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܡܰܥܕܢ: ܘܠܗ̇ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܟܕ ܐܶܣܬܰܦܩ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܗܘ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܥܢ̣ܕ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܘܚܕܐ «1251» ܀

 

 

 

ܨܚ: ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܐ ܕܡܢ ܚܣܢܐ ܕܐܢܬܬܐ

 

«ܐܗܟܐ-ܐܗܢܙ7551-1251»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܥܰܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪ ܣܛܝܦܐܢ ܕܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܝܬ ܡܶܪܕܝܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܐܶܬܥܠܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ. «1251» ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܡܰܘܬܒܗ ܥܒ̣ܕ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܥܶܠܬܐ ܕܝܢ ܕܩܪܬ݀ ܠܗܕܐ: ܒܫܢܬ ܐܗܝܛ̄ ܡ̄ «9151». ܗܘܐ ܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ  ܒܨܰܕܕ ܩܣܛܪܐ ܪܰܒܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܦܘܢܝ̣ܩܝ: ܡܛܠ ܡܟܝ̣ܪܘܬܐ ܚܕܐ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܣܝܡ ܩܢܘܢܐ. ܘܰܦܠܝ̣ܓܐ ܗܘܬ݀ ܨܰܕܕ ܗܝܕܝܟ ܠܬܪܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗܘܬ ܠܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܝܘܣܦ ܐܺܝ̣ܒܪܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܰܕܪܡܣܘܩ ܘܥܝܢ ܚܰܠܝܐ ܘܥܝܢ ܚܶܘܪ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܪܝ ܕܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܥܝ̣ܣܐ ܒܪ ܚܘܪܝܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܶܐ ܘܰܢܒܟ ܘܨܰܐܠܚܝܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܛܰܝܒܘ ܗܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܨܰܕܕ: ܘܰܗܘܐ ܒܘܚܢܐ ܥܠ ܡܟܺܝ̣ܪܘܬܐ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܕܟܺܝ̣ܪܐ. ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܡܰ̇ܢ ܥܺܝ̣ܣܐ. ܐܰܦܣ ܕܬܶܫܬܡܠܐ. ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܘܣܦ: ܠܐ ܐܰܫܦ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܘܶܐܙܠ. ܘܰܒܥܶܠܬܐ ܗܕܐ ܗܘܐ ܣܶܕܩܐ ܪܒܐ ܒܩܰܣܛܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܝ̣ܣܐ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܠܘܬ ܡܠܟ ܐܠܐܡܪܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܐܠܓܙܐܠܝ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܐܰܫܪܦܝ̣. ܘܰܐܚܕܗ̇ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܟܠܗ̇ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܘܣܦ:  ܐܶܙܠ ܗܘ ܕܝܢ ܘܝܰܗ̣ܒ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܐܰܫܪܦܝ̣: ܘܰܦܪܩ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܰܠܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܫܦ̣ܪ ܕܘܒܪܗܘܢ ܗܢܐ. ܥܠ ܕܰܒܝܕ ܕܰܝ̈ܢܐ ܘܫܘܚܕܐ ܡܶܬܦܪܢܣܝ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܰܦܪܫܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܨܰܕܕ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗܘܢ: ܘܰܢܩ̣ܦܘ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐܢ ܗܝ ܕܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܚܡܨ. ܒܰܕܓܘܢ ܡܛܠ ܒܘ̈ܠܒܠܐ ܗܠܝܢ ܐܶܬܒܥܝܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܗܕܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܒܗ̇ ܥܡܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒ̣ܕܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܗܝ̣ܕܐ. ܡܪܝ ܒܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܗܘ ܚܒܝ̣ܒ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܰܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܗ̣ܘ ܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܡܶܪܕܢܝܐ ܟܬܘܒܐ ܡܗܝ̣ܪܐ. ܘܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܩܘܪܘܣ. ܘܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܣܶܘܝ̣ܪܐ ܒܫܐܪܗ ܕܓܰܪܓܪ. ܒܰܐܚܪ̈ܝܬܗ̇ ܕܫܢܬ ܐܗܟܒ̄ ܡ̄ «2251»: ܘܒܰܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܫܢܬ ܐܗܟܓ̄ ܡ̄ «3251» ܫܰܡܠܝܰܬ݀ ܒܘܚܢ̈ܝܗ̇ ܘܰܦܣܝ̣̈ܩܬܗ̇. ܘܫܰܕܪܬ݀ ܚܕܐ ܐܶܓܪܬܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܒܣܝ̣ܩܘܡ ܟܚ̄ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܘܣܺܝ̣ܡ ܒܗ̇ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܣܒ̈ܐ ܕܨܰܕܕ ܘܰܠܩܫܝ̣̈ܫܐ ܕܝܠܗ̇. ܘܡܰܣܗܕܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܠܐ ܢܰܫܦܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܙܰܘܘܓ̈ܐ ܡܰܣܠܝ̈ܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܦܣܶܩ ܙܰܪܥܐ. ܘܡܰܦܣܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܒܙܘܘܓܐ ܥܕܰܡܐ ܠܕܰܪܓܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ ܡܛܠ ܐܠܝ̣ܨܘܬ ܙܰܒܢܐ. ܟܢ ܡܰܙܗܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܥܠ ܢܛܘܪܘܬ ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܘܥܕ̈ܥܐܕܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ. ܘܡܰܪܬܝܢ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ: ܘܦ̇ܣܩܝ̣ܢ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܚܕ ܩܫܝ̣ܫܐ ܒܚܕܐ ܥܕܬܐ: ܐܶܠܐ ܬܪܝܢ: ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܫ̣ܰܪܪܘ ܕܝ̣ܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܗܘ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ. ܘܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܒܶܗܢܡ ܢܛܘܪܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܕܒܬܝܡܢ ܡܶܪܕܝܢ: ܕܒܗ̇ ܥ̇ܡܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ. ܘܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܒܫܐܪܗ. ܘܫܰܪܪܘܗ̇ ܬܘܒ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܗܘ ܕܰܘܝ̣ܕ. ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܦܝ̣ܠܛܘܣ. ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܨܰܘܪܐ ܕܗܘ ܝܥܩܘܒ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܗܬܐܟ. ܘܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܟܢ ܫܰܪܪܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܘܣܕ̄ ܡ̄ «4661» ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܩܰܕܡܝܐ. ܗܠܝܢ ܫܘܪܪ̈ܐ ܒܗ ܒܦܰܪܫܰܓܢܐ ܕܶܐܓܪܬܐ ܐܶܫܟ̣ܚܢ ܐܶܢܘܢ ܒܨܕܕ ܒܰܟܬܒܐ ܕܥܕܬܐ: ܫܢܬ ܐܛܝܛ̄ ܡ̄ «9191». ܘܡ̣ܢ ܥܶܠܬ݀ ܚܰܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܘܥ̈ܶܠܠܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܘܠܨ̈ܢܐ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܬܡܢ ܥܒ̣ܕ ܟܘܪܣܝܗ ܙܰܒܢܢܐܝܬ. ܘܗܘ ܒܢ̣ܐ ܠܐܣܛܘܐ ܕܰܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ ܥܠ ܩܝܡ̈ܐ ܕܫܝ̣ܫܐ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܚܒܝ̣ܒ. ܐܰܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܒܪ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܫܶܡܥܘܢ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܡ̣ܶܢ ܕܶܝܪܗܠܝܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ. ܬܘܒ ܟܕ ܛܶܒܐ ܕܡܶܫܟܚܢܘܬ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܛܰܒܥܐ ܐܶܫܬܡܥ ܠܐܕܢ̈ܘܗܝ: ܝ̣ܨܦ ܘܫ̣ܰܕܪ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܡܘܫܐ ܕܰܝܪܝܐ ܘܩܫܝ̣ܫܐ: ܒܪ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܟܗܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܕܨܘܪܐ ܠܐܘܪܝ̣ܦܝ: ܘܒܺܐܝܕܗ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܦܰܪ̈ܫܓܢܶܐ ܕܕܺܝ̣ܬܝ̣ܩܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܡܛܠ ܛܒܥܐ. ܘܰܒܝܕ ܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܘܝܰܨܝ̣ܦܘܬ ܡܰܚܫܒܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܠܒܪܬܘܣ ܒܝܕ ܡܰܐܢܶܣܬܰܐܕܝܘܣ: ܡܰܠܦܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܒܪ ܡܰܘܬܒܐ ܕܡܰܠܟܐ ܦܰܪܕܝܢܐܢܕܘܣ ܡܰܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝ̣ ܘܓܰܪܡܐܢܝܐ ܘܐܘܢܓܰܪܝܐ ܘܒܗܡܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܐܰܘܣܛܘܪܝܐ: ܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܘܪܚܡ ܗܘܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܘܶܐܬܚܬܡ ܒܦܺܝܢܐ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܙܰܒܢܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ «5551»: ܥܠ ܢܶܦܩ̈ܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܫܒܝ̣ܚ ܕܘܟܪܢܐ. ܘܗܐ ܠܝܘܡܢ ܢܛܝ̣ܪܝܢ ܦܰܪܫܰܓܢܐ ܕܗܰܘ ܛܒܥܐ: ܒܒܝܬ ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܘܰܣܛܪ ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܥܢ̣ܕ ܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܠܝܐ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܕܐܗ̇ܢܗ̄ ܡ̄ «5551». ܐܰܣ̣ܪܚ ܠܚܣܝܐ ܛܝܒܘ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܗܢܘ̄ ܡ̄ «6551»: ܐܰܣܪܚ ܬܐܘܡܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܒܫܡ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ. ܘܟܕ ܠܘ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ: ܟܕ ܛܥܝ̣ܢ ܢܶܨܚܢܐ ܕܥܰܡܠܘ̈ܗܝ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥ. «7551». ܘܶܐܬܩܒ̣ܪ ܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܀

 

 

 

 

 

ܨܛ: ܛܝܒܘ ܕܐܠܗܐ «ܢܥܡܗ ܐܠܠܗ»

 

«ܐܗܢܙ-ܐܗܥܘ 6751-7551»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܛܝܒܘ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܝܘܚܢܢ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܕܗܰܘ ܕܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܒܡܰܦܪܝܢܘܬܐ: ܘܰܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܫܢܬ ܐܗܢܙ̄ ܡ̄ «6551». ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ: ܐܰܣܪܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܣܛܝܦܐܢ ܡܰܢܨܘܪܝܐ: ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܚܘܗܝ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ. ܘܒܫܢܬ ܐܗܣܒ̄ ܡ̄ «2651»: ܣܥ̣ܪ ܠܥܡܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܗܥܒ̄ ܡ̄ «2751» ܝ̣ܨܦ ܘܚܰܝܕ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܥܡ ܟܘܪܣܝܐ: ܟܕ ܠܐ ܚ̣ܣ ܥܠ ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܟܕ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܗ̇ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ. ܘܒܗ̇ ܐܶܬܒܰܚܢܘ ܫܪ̈ܒܐ ܕܛܘܟܣ ܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܕܢܘ ܘܰܓܙܰܡܘ ܕܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܥܡܐ ܒܫܪ̈ܒܐ ܕܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܛܘܟܣܗܝܢ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܗܥܘ̄ ܡ̄ «6751» ܥܢ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ: ܐܰܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܐܰܚܘܗܝ ܪܒܢ ܕܰܘܝ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܫܢܬ ܐܗܥܘ̄ ܡ̄ «6751». ܘܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܚܶܙܘܐ ܗܘܐ: ܘܒܣܝ̣ܡ ܥܶܢܝܢܐ: ܘܣܦܩܐ ܐܦ ܒܠܫܢܐ ܥܰܪܒܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ: ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܣܰܓܝ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܣܒ̈ܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܚܣܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ. ܘܒܥܝܢ ܗܘܰܘ ܦܶܠܥܐ ܕܰܢܨܘܕܘܢܝܗܝ. ܘܰܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܐܡܝ̣ܕ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܣܒܐ ܚܕ ܛܝܝܐ: ܘܩܰܪܒ ܠܗ ܡܶܨܚܦ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܗܰܓܐ ܟܒܪ ܡܶܨܛܠܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܗ. ܘܟܕ ܩܪܝܗܝ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܡܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܟܬܒܐ ܗܢܐ: ܘܰܐܢܝ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܪܝ̣ܫܗ. ܘܰܥܢ̣ܐ ܬܘܒ ܣܒܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܠܐ ܫ̇ܦܪ ܠܟ ܟܝ ܡܶܨܚܦ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܥܠܡܘܢ ܗܐܙ ܐܢ̱ܬ ܪܺܝ̣ܫܟ: ܫܪܪܐ ܬܢܝ̣: ܘܶܐܠܐ ܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ ܠܘܬ ܗܶܓܡܘܢܐ. ܘܶܐܙܠ ܐܰܙܝ̣ܥ ܠܣܒ̈ܐ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܰܩܒ̣ܰܠܘ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܗܶܓܡܘܢܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܦܰܘܕܐ ܐܡ̇ܪ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܡܶܨܚܦ ܕܺܝ̣ܠܢ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܘ ܣܗܕ̈ܐ ܕܫܘܩܪܐ ܘܰܓܙܪܘ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܶܬܦܣܩ ܪܝ̣ܫܗ ܘܬܶܚܪܒ ܥܕܬܗ. ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܕܢܶܕܚܶܐ ܘܰܢܒܛܠ ܠܰܒܥܬܗܘܢ: ܘܡܛܠ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ: ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܰܢܦܰܠܛܝ̣ܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܢܗ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܛܒܘܬܐ ܥܒܕ ܥܡܗ: ܩܪܝܗܝ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܒܛܝܒܘܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ: ܐܰܪܝ̣ܡ ܠܣܘܕܪܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܡ̣ܢ ܪܝ̣ܫܗ ܘܣ̣ܡܗ ܒܪܝ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܡܛܝܒܝ̣ܢ. ܕܗܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܨܪ̈ܝܐ ܐܰܫܠ̣ܡ. ܘܠܐ ܐܰܡܪܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܗܦܟ ܥܠܘܗܝ ܐܰܝܟ ܣܗܕ̈ܐ ܕܒܰܙܒܢ: ܐܶܠܐ ܫܬܶܩ ܘܩܰܒܠ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ ܙܝܥܐܝܬ. ܗ̣ܢܘܢ ܡܩܰܛܪ̈ܓܢܐ ܟܕ ܚܙܰܘ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ. ܐܰܪܦܝ̣ܘ ܘܶܐܙܠܘ. ܘܟܕ ܬܰܘܝ̣ܪ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܰܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܘܰܒܢܶܣܝܘܢܐ ܕܒܗ ܢܦ̣ܠ: ܐܶܬܦܰܪܣ ܠܚܰܪܬܐ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܘܰܦܠܛ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܰܥܪܒܐ. ܘܬܡܢ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܚܘܝ̣ ܬܝܒܘܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܣܰܓܝ̣ܐܘܬ ܒܶܟܝܗ ܘܚܰܫܗ: ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܶܐܬܚܰܙܝܬ݀ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܡܪܝܡ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܘܒܰܝܐܬܗ ܘܰܡܠܬ݀ ܒܠܒܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܘܪܪܐ ܕܰܬܝܒܘܬܐ ܗܕܐ: ܨܪ ܐܰܝܟ ܗܝ ܨܘܪܬܐ ܘܫܰܕܪܗ̇ ܠܐܡܝ̣ܕ ܥܡ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܩܰܝܣܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܫܘܟܢܐ ܠܟܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܗܐ ܣܝܡܝ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܰܘܡܢ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܝܛ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܚܝܐ ܥܕܡܐ ܠܒܬܪ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ «0351». ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܫܘܘܕܥܐ ܕܡܰܣܠܝܢܘܬܗ ܕܰܥܒܝ̣ܕܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܚܣܝ̣ܡܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܫܡܗ. ܕܶܐܬܬܰܚܪܰܒ ܘܶܐܬܥܛܝ̣ ܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܗܘܢ ܀

 

 

 

ܩ: ܕܘܝܕ ܫܐܗ

 

«ܐܗܥܘ-ܐܗܨܐ 1951-6751»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܕܰܘܝ̣ܕ ܫܐܗ ܒܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܛܝܒܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܓܰܒܪܐ ܝܰܨܘܦܬܢܐ. ܘܪܚܡ ܫܰܝܢܐ ܘܛܰܢܢܐ ܕܐܘܡܬܗ. ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܥܣܪܐ ܝܪ̈ܚܐ: ܟܕ ܦܪܰܫ ܐܰܚܘܗܝ ܒܝܕ ܓܶܕܫܐ ܗܰܘ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܶܐܬܬܣܪܚ ܒܗ̇ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܡ̄ «6751». ܘܰܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܶܬܚܰܝܕ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܘܰܒܡܥܰܪܒܐ ܘܰܒܛܘܪܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܡ̄ «9751»: ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܘܥܠܩ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܗܬܟܐ. ܘܶܐܬܓܙܰܪ ܒܗ̇. ܕܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ ܘܰܠܬܚܬ ܒܙܘܘܓܐ: ܠܐ ܢܶܬܢܣܒ ܩܢܘܢܐ: ܐܦܠܐ ܢܶܬܝ̣ܗܒ ܦܣܣܐ ܒܫܰܘܬܦܘܬܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܐܶܫܬܕܰܪܘ ܐܺܝ̣ܙܓܕ̈ܐ ܠܒܘܙܢܛܝܐ ܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܗܦܓ̄ ܡ̄ «3851»: ܫ̣ܕܪ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܕܬܠܬܥܣܪ ܕܪܗܘܡܝ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܕܰܫܡܗ ܠܝܘܢܪܕ ܗܒܝܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܬܝܢܝܐ ܕܨܰܝܕܢ ܥܡ ܕܫܢ̈ܐ ܘܶܐܓܪ̈ܬܐ ܡܶܢܗ ܘܡ̣ܢ ܛܝܒܘ ܕܰܐܠܗܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܕܰܥܕܟܝ̣ܠ ܚܝ ܗܘܐ: ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܫܐܗ. ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܶܐܓܪ̈ܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܐ ܠܘܬ ܒܘܟܢܐ ܡܫܰܡܗܐ ܣܰܦܪ ܒܪ ܡܰܢܨܘܪ ܩܘܪܥ ܕܰܒܚܠܒ ܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܚܠܒ ܘܝܰܗ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܒܘܟܢܐ ܣܰܦܪ. ܘܶܐܬܬܕܝ̣ܩ ܥܠ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܫܰܪܒܐ ܕܬܰܫܕܰܪܬܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܗܘ ܗܢܐ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܕܫܢ̈ܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܫܐܗ. ܘܬܢܝ̣ ܠܗ ܥܠ ܫܰܪܒܐ ܕܡܶܐܬܝܬܗ ܕܺܐܝܙܓܕܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܶܚܙܶܝܟ. ܘܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫ̣ܰܕܪ ܚܕ ܕܰܝܪܝܐ ܡܰܠܦܢܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܕܰܫܡܗ ܪܒܢ ܥܒ̣ܕ ܐܠܢܘܪ ܕܰܢܬܰܢܐ ܥܡ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܕܦܰܐܦܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܬܪܥܝ̣ܬܗ ܕܺܐܝܙܓܕܐ ܡܛܠ ܡܶܐܙܠܬܐ ܕܰܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܬܥܢܘܢ ܡܛܠ ܚܘܝܕܐ: ܕܚ̣ܶܠ ܡ̣ܢ ܓܶܕܫܐ ܡܶܕܡ ܕܢܶܗܘܐ ܠܗ ܠܐܝܙܓܕܐ ܐܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܟܠܝܗܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܶܐܢ ܢܶܫܡܥܘܢ ܛܝܝ̈ܐ ܒܡܶܐܬܝܬܟ ܩܛܠܝ̣ܢ ܠܟ. ܘܗܟܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚ ܕܢܺܐܬܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܒܰܛܠ ܪܶܥܝܢܐ ܕܡܶܐܙܠܬܐ: ܫܰܪܝ̣ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܡܫܰܐܠ ܠܗ ܠܕܰܝܪܝܐ ܥܒܕ ܐܠܢܘܪ ܥܠ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܰܢܝ̣ ܠܗ ܟܠܡܶܕܡ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܙܠ ܗܰܘ ܐܶܡ̣ܪ. ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܡܛܰܟ̈ܣܬܐ. ܘܨ̇ܒܐ ܗܘܺܝ̇ܬ ܕܺܐܙܠ ܐܶܚ̇ܙܐ ܐܶܢܘܢ ܒܪܡ ܕܰܚܠܢܝ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܩܺܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܕܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܬܘܒ ܕܗܢܐ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܐܰܘܒܠ ܥܡܗ ܨܘܪܰܬ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܘܰܢܛܝ̣ܪܐ ܒܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܘܰܬܝ̣ܟܰܐܢ ܬܚܝܬ ܡܶܢܝܢܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܥܐ ܘܫܬܝܢ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܗܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫܰܟ̣ܠܠ ܘܰܒܢ̣ܐ ܥܕ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܚ̣ܰܕܬ ܐܦ ܒܶܢܝܢ̈ܐ ܡܕܡ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ . ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܥܘܕܗܢܐ ܘܰܠܩܘܠܣܐ ܕܥܰܕܪ ܥܘܕܪܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܠܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܘܰܒܡܰܕܒܪܐ ܕܶܐܣܩܝ̣ܛܝ ܒܡܶܨܪܝܢ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܰܡܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܝܗ̄: ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܡܪܝܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܰܒܩܰܣܛܪܐ ܩܛܪܒܠ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܐܡܝܕ. ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝ̣ܢ ܘܚܕܐ «1951» ܀

 

 

 

ܩܐ: ܗܕܐܝܗ ܐܠܠܗ

 

ܡ̣ܢ ܫܢܬ «ܐܗܨܐ-ܐܗܨܙ 7951-1951 ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ»

 

ܘܡܢ ܗܝ ܘܠܗܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ «ܐܘ 0461 ܓܘܢܐܝܬ»

 

 

 

ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܫܐܗ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܢܶܦܠܬ݀ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܕܪܶܥܝܢܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̇ܢ ܓܒ̣ܰܘ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܡܰܢܨܘܪܝܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܗܘ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܫܢܬ ܐܗܦ̄ ܡ̄ «0851». ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܢܬ ܐܗܨܐ ܡ̄ «1951». ܘܰܐܣܪܰܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ: ܠܐܚܘܗܝ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܩܰܕܡܝܗܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܬܐܘܡܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܘܰܐܚܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܡܢܚܐ. ܓܒ̣ܘ ܠܗܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ ܕܶܐܬܬܩܝ̣ܡ ܗܘܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ: ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢ ܕܡ̣ܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܢܘܪ ܐܠܕܝܢ: ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ. ܘܙܰܒܢܐ ܗܘܐ ܕܥܩܬܐ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܕܰܒܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܙܰܒܢܐ ܗܰܘ. ܕܒܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܢܦ̣ܰܠܘ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ: ܡ̣ܢ ܥܩܬܐ ܘܕܶܚܠܬܐ. ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܝܢ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܫܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܟܠܚܕ ܐܡ̇ܪ ܕܺܝ̣ܠܝ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܐܗܨܓ̄ ܡ̄ «3951»: ܕܒܗ̇ ܟܕ ܩܦ̣ܰܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܰܕܐܝ̈ܗ ܐܠܠܗ ܡ̣ܢ ܦܘܪܥܢ ܫܶܩ̈ܠܐ ܕܬܒܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗ ܕܰܝ̇ܢ̈ܐ: ܘܰܒܥܠܬ݀ ܥܘܢܕܢܗ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܬܐܘܡܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܶܣܢܐ ܗܘܐ ܠܗ: ܘܰܒܝܕ ܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܘ̈ܟܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܕܢܘܟܪܝ̣ܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܐܘܡܬܢ: ܐܶܬܓܙܰܪ ܠܦܝ̣ܠܛܘܣ ܕܕܺܝ̣ܠܗ ܬܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܣܥܐ ܗܰܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ ܘܰܢܫܰܡܗ ܬܘܒ ܢܰܦܫܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܢܶܬܠ ܠܦܝ̣ܠܛܘܣ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ. ܘܗܟܢ ܫܰܝܢܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚܘ ܩܰܠܝ̣ܠ ܫܓܘܫܝܐ ܓܰܘܝܐ. ܒܪܰܡ ܐܦܢ ܗܟܢܐ ܐܶܬܓܙܪ: ܠܐ ܩܦ̣ܰܣ ܗܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ ܡ̣ܶܢ ܕܰܢܫܰܪܪ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܐܶܠܐ ܠܡܶܬܚܐ ܕܰܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܩܰܕܝܗ̇ ܠܒܥܬܗ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܗܘ ܘܰܐܚܘܗܝ ܡܰܫܩܠܝ̣ܢ ܠܚܠܒ. ܘܬܰܡܢ ܐܰܕܪܟܶܗ ܩܶܨܐ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܗܨܙ̄ ܡ̄ «7951»: ܘܶܐܬܩܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܚܠܒ: ܘܩ̣ܡ ܒܕܘܟܬܗ ܥܰܒܕ ܐܠܓܢܝ ܒܫܶܡ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ. ܒܪܡ ܠܐ ܐܶܬܩܒܠ ܐܶܠܐ ܐܝܟ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܬܪܝܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܰܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ: ܗܰܘ ܕܓܰܘܢܐܝܬ ܐܶܬܩܰܒܠ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ: ܘܚܰܟܝ̣ܡܐܝܬ ܡܦܰܪܢܶܣ ܗܘܐ ܨܒܘ̈ܬܐ. ܘܰܡܥܰܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܢ̈ܝ ܡܶܠܟܗ. ܘܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܒܪ ܕܕܗ. ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܰܝܨܪ ܒܪ ܒܣܐ ܒܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܬܐܘܡܐ ܡܢܚܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܺܐܝܙܓܰܕܘܬܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܠܣܛܝ̣ܢܝ. ܘܺܐܝ̣ܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܣܥܘܪܘܬܗ ܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܢܬ ܐܘܝܐ ܡ̄ «1161». ܗܝ ܕܒܗ̇ ܒܠܨ̈ܝ ܣܰܒܪ̈ܬܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܦܶܠܓܘܬ ܚܙܝ̣ܪܢ: ܒܝܕ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܢܐܨܘܚ ܦܰܐܫܐ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܗܰܘ ܕܟܕ ܚܪ ܒܚܰܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܰܗܘܬ ܒܰܐܬܪܐ ܕܗܶܓܡܢܘܬܗ ܘܰܒܟܠܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܰܘܗܝ: ܚܣ ܥܠ ܐܰܒܕܢܗ: ܘܝܰܬܒ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܒܰܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܪܝ̣ ܗܘܐ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܡܶܟܝ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܕܐܝܗ̄ ܐܠܠܗ ܘܓܰܪܓ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܘܰܐܩܦ ܠܰܡܫܰܟܠܠܘ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܰܣܚܝ̣ܦ̈ܢ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܘܝܕ̄ ܡ̄ «4161»: ܨܒܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܦ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܰܒܣܘܪܝܐ ܘܰܦܠܣܛܝ̣ܢܝ̣. ܘܰܕܒܰܪ ܥܰܡܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܐܠܝܐ ܓܙܪܝܐ: ܘܰܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܓܰܪܓܰܪܝܐ: ܘܠܐܦܣܩܘܦܐ ܝܥܩܘܒ ܩܰܨܘܪܝܐ: ܘܥܡ ܟܶܢܫܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܘܟܗ̈ܢܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܗܘܬ ܠܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܬܡܢ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗܘܢ. ܘܬܡܢ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܗܘܰܘ ܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܕܰܪܡܣܘܩ ܡܶܢܗܘܢ ܡܫܰܡܫܢܐ ܡܰܢܨܘܪ ܒܪ ܐܰܒܪܗܝܡ ܒܪ ܓܰܪܝܪ: ܘܒܪ ܚܠܗ ܢܶܥܡܗ̇ ܐܠܠܗ ܓܰܠܒܝ̣: ܘܰܐܚܘܗܝ ܡܫܰܡܫܢܐ ܗܒܗ̇ ܐܠܠܗ ܒܢ̈ܝ ܡܫܰܡܫܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܣܝܐ ܕܰܪܡܘܣܘܩܝܐ. ܘܟܕ ܗܦܰܟ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܥܰܡܗ: ܥܒ̣ܰܪܘ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܘܰܣܥ̣ܪܘ ܠܨܰܕܕ: ܘܣ̣ܡܘ ܘܫ̣ܰܪܪܘ ܒܗ̇ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܚ̇ܫܚܝ̣ܢ ܠܒܶܢܝܢܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܫܰܝܢ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܥܰܡܐ ܒܰܚܡܨ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܘܝܗ̄ ܡ̄ «5161»: ܐܰܣܪܚ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܐܶܫܥܝܐ ܐܰܢܚܠܝܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܕܰܒܪ ܕܝܢ ܟܘܪܣܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܰܬ݀ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ «0461»: ܕܒܗ̇ ܫܒ̣ܩ ܠܚܝ̈ܐ ܙܰܒܢܝ̈ܐ: ܘܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܗ ܀

 

 

 

ܩܒ: ܫܡܥܘܢ ܛܘܪܝܐ

 

«ܐܘܡ-ܐܘܢܓ 3561-0461»

 

ܘܥܒܕ ܢܘܗܪܐ

 

 

 

«1» ܒܬܪ ܐܰܨܢܐ̄ ܝܰܘܢܝܬܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܒܡܰܥܕܢ. ܘܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܶܡܥܘܢ ܒܐܡܝ̣ܕ ܘܒܬܪܟܢ ܗܘܐ ܚܶܪܝܢܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܘܶܐܚܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ.

 

 

 

ܒܬܪ ܕܶܐܬܬܢܝ̣ܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ: ܩ̣ܡ ܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܡܥܘܢ ܛܘܪܝܐ. ܘܩ̣ܡ ܠܩܘܒܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܰܫܡܗ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ. ܘܰܗܘܐ ܪܘܥܡܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܒܪܰܡ ܠܚܰܪܬܐ ܐܶܫܬܰܪܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܗܘ ܩܰܒ̣ܠ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܕܰܒܪܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܐܘܢܓ̄ ܡ̄ «3561»: ܕܒܗ̇ ܡܛܠ ܥܶܠܬܐ ܡܶܕܡ ܝܕܝ̣ܥܐ: ܐܰܦܩ ܥܠܘܗܝ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܘܢܶܫܬܕܶܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܬܡܢ: ܥܒ̣ܪ ܒܓܙܪܬܐ ܗܝ ܚܕ ܩܢܣܠܘܣ ܦܪܰܢܫܝܐ ܕܰܫܡܗ ܦܪܰܢܣܝ̣ܣ ܦܝ̣ܟܐܬ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܡܥܘܢ ܛܠܝ̣ܡܐ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܺܐܨܦ ܕܦܘܪܩܢܗ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒܪܝܗܡ ܦܰܐܫܐ: ܘܰܫܪܝܗܝ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܐܡܝ̣ܪ ܕܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܬܡܢ: ܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܦܪܰܢܣܝ̣ܣ ܦܝ̣ܟܐܬ ܚܰܨܝ̣ܦܐܝܬ ܕܢܰܣܪܚ ܠܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐܶܢܕܪܶܐܘܣ ܐܟܝܓܐܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܚܠܒ: ܘܠܐ ܩܒ̣ܠ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܰܣܠܝܗ ܕܶܐܬܬܣܪܰܚ ܗܘܐ ܟܗܢܐ ܡ̣ܢ ܡܰܪ̈ܘܢܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܶܬܗܦܟ ܗܘܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܝܠܘܠ ܕܫܢܬ ܐܘܢܛ̄ ܡ̄ «9561» ܐܰܝܟ ܕܬܢܝ̣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܝܘܚܢܢ ܓܪܝܪ ܕܰܚܙܝܗܝ ܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܠܐ ܝܕܝ̣ܥ ܠܢ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ ܫܪܒܐ ܕܫܘܠܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܶܐܙܠ ܠܗܶܢܕܘ. ܘܬܡܢ ܐܰܣܗܕ. ܒܪܰܡ ܝܘܒܠܐ ܕܫܡܐ: ܐ̱ܚܪܢܐܝܬ ܡܚܰܘܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܰܘ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܐܰܘ ܥܛܐ ܐܠܠܗ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܟܘܪܣܝܐ ܝܓ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܒܰܝܢܬ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܰܙܠܦܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ. ܨܠܘܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

 

 

ܩܓ: ܝܫܘܥ ܕ ܒܪ ܩܡܫܐ

 

«ܐܘܢܓ-ܐܘܣܐ 1661-3561»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܐܡܝ̣ܕܝܐ: ܘܰܒܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܚܶܣܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܡܫܐ. ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝ̣ܢ ܘܰܬܠܬ ܕܡܪܢ «3561». ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܐܰܣܪܚ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܡ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܡܪܝ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܥܛܐ ܐܠܠܗ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܶܐܙܠ ܠܗܶܢܕܘ ܘܶܐܬܚܢܶܩ ܬܡܢ: ܐܰܘ ܐܶܬܬܘܩܕ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܦܰܐܦܝ̈ܐ. ܘܗܐ ܥ̇ܒܕܝ̣ܢ ܠܗ ܥܐܕܐ ܒܟܠ ܫܢܬܐ ܒܬܠܬ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܘܰܐܣܪܚ ܬܘܒ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܘܪܐܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܠܒ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ. ܘܬܪܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܐܰܦܪܝܡ ܘܡܰܣܥܘܕ. ܘܒܬܪ ܕܰܣܥ̣ܪ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܒܰܫܢܬ ܐܘܢܗ̄ ܡ̄ «5561» ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ: ܐܶܙܠ ܠܚܠܒ ܕܢܶܦܣܘܩ ܚܒ̈ܠܐ ܕܰܐܢܕܪܶܐܘܣ ܐܟܝܓܐܢ ܗܘ ܩܫܝ̣ܫܐ ܣܰܩܘܒܠܝܐ. ܘܬܡܢ ܒܚܠܒ ܐܰܣܪܚ ܐܰܪܒܥܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܚܕܰܥܣܪ ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܒܪܰܡ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܐܟܝܓܐܢ. ܠܐ ܣܶܦܩܬ݀ ܠܗ ܩܰܫܝ̣ܫܘܬܐ ܐܶܠܐ ܪܓܗ̇ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܘܩܰܕܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܛܪܘܣ ܨܦܪܐܘܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܰܪ̈ܘܢܝܐ ܫܢܬ ܐܘܢܘ̄ ܡ̄ «6561» ܟܛ̄ ܒܚܙܝܪܢ ܒܗ ܒܩܢܘܒܝܢ. ܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܗܰܘ ܩܘܢܣܠܘܣ ܦܪܰܢܫܝܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܘܗ̣ܶܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܰܗܦܟܬܗ ܕܡ̣ܢ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܗܕܐ: ܚܨܰܦܘ ܘܺܝ̣ܨܦܘ ܡܶܛܠܬܗ ܠܘܬ ܐܰܒܪܗܝܡ ܒܰܐܫܐ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܚܠܒ ܕܢܶܬܩܰܒܠ: ܐܦ ܕܢܶܐܚܘܕ ܩܠܝ̣ܕܐ ܕܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܚܠܒ ܘܢܶܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠ ܕܺܝ̣ܠܝ̈ܬܗ̇. ܥܰܠܗܝ ܐܰܡܝ̣ܪ ܘܰܟܬܝ̣ܒ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܫܘܥ «ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܒܰܝܬܝܢ ܗܢܐ ܛܶܒܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ.» ܟܕ ܣܶܐܒ. ܕܠܝ̣ܚ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܚܠܒ ܕܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܐܢܕܪܶܐܘܣ ܘܰܐܚܪܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܶܟܪ ܐܠܠܗ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܕ ܐܶܫܟ̣ܚ ܟܗܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܕܰܫܡܶܗ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܐܰܟܪܙܶܗ ܚܰܣܝܐ. ܘܟܕ ܡܰܫܠܡ ܠܗ ܡܘܪܢܝ̣ܬܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܡܛܝܒܝ̣ܢ. ܕܒ̇ܥܐ ܐܶܢ̇ܐ ܕܗܢܐ ܢܶܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪܝ. ܘܟܕ ܦܰܪܢܶܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܬܡܢܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܒܡܪܝܐ ܫܢܬ ܐܘܣܐ̄ ܡ̄ «1661» ܀

 

 

 

ܩܕ: ܥܒܕ ܡܫܝܚܐ ܐ ܐܘܪܗܝܐ

 

«ܐܘܣܐ-ܐܘܦܘ 6861-1661»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܘܪܗܝܐ: ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܝ: ܕܩܰܒ̣ܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܬܟܰܢܫܬ݀ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܒܡܶܪܕܝܢ: ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܫܶܬܡܐܐ ܘܶܫܬܝܢ ܘܰܚܕܐ: ܘܐܣܪܚ ܡܦܪܝܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܠܓܘܪܓܝܣ ܐܘܪܗܝܐ ܒܪ ܡܬܗ. ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܕܘܟܰܬ݀ ܡܰܦܪܝܢܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܠ̣ܶܡ ܒܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ: ܐܶܠܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܰܩܝ̣ܡ ܠܗ ܓܰܒܐ: ܘܶܐܬܬܩܝ̣ܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܠܐ ܩܢܘܢܐܝܬ. ܘܰܗܘܐ ܣܶܕܩܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܫܬܪܝܬ݀ ܨܒܘܬܐ ܠܚܰܪܬܐ: ܟܒܪ ܒܝܰܕ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܡܕܡ: ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܩܰܕܡܝܐ ܘܫܰܪܝ̣ܪܐ ܐܶܬܝ̣ܕܥ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܒܬܪܗ ܘܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܟܠܙܒܢ ܒܣܝ̣ܩܘ̈ܡܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ: ܒܬܪ ܥܰܒܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܶܬܕܟܰܪ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܝܢ ܐܰܘܝܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ: ܒܰܫܢܬ ܐܘܣܘ̄ ܡ̄ «6661» ܣܝܡܝ̣ܢ ܠܗ̇: ܒܰܕ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܚ̇ܙܝܢ ܕܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ ܕܢܘ. ܒܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܣܘܪܝܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ. ܒܫܢܬ ܐܘܣܒ̄ ܡ̄ «2661» ܠܡ ܐܶܬܬܩܝ̣ܡ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܐܟܝܓܐܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܰܩܘܒܠܝܐ ܠܚܠܒ: ܒܝܕ ܡܰܩܪܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡܰܠܟܝ̈ܐ ܘܨܠܝ̣ܒܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܟܕ ܕܒܝ̣ܪܝܢ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܕܕܰܝ̇ܢ̈ܐ ܕܶܐܫܬܰܚܕܘ. ܒܥܶܣܪܝܢ ܒܐܒ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ. ܘܒܟܒ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܘܣܕ̄ ܡ̄ «4661»: ܐܶܬܬܝܬܝ̣ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܫܘܪܪܗ ܒܚܠܒ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܰܡܥܰܕܪܢܘܬܗ ܕܰܦܪܰܢܣܝ̣ܣ ܒܐܪܘܢ ܩܢܣܠܘܣ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܝܐ ܘܰܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܶܫܬܡܥܰܬ݀ ܠܡܪܝ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܙܠ ܡܶܚܕܐ ܠܣܘܪܝܐ ܠܰܡܒܰܛܠܘ ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܗܕܐ ܚܕܰܬܐ: ܘܰܠܡܫܰܪܪܘ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ. ܘܰܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܟܕ ܡܰܟܪܙ ܘܡܰܪܬܐ: ܘܰܡܪܝ̣ܡ ܕܝ̣ܢ̈ܐ ܠܒܬܝ̈ ܕܺܝ̣ܢܶܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܘܣܚ̄ ܡ̄ «8661» ܫܬܐ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ: ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܕܶܢܚܐ: ܐܶܬܛܝܒ ܗܘܐ ܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܬܡܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ: ܐܰܣܪܚ ܠܝܘܚܢܢ ܓܪܝܪ: ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܫܟܚ ܒܝܕ ܒܬܝ̈ ܕܝ̣ܢܐ ܕܰܒܣܘܪܝܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܠܥܕܬܐ ܕܚܠܒ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝ ܐܰܢܕܪܐܘܣ: ܒܫܢܬ ܐܘܥ̄ ܡ̄ «0761» ܫ̣ܰܕܪ ܠܕܰܝܪܝܐ ܫܡܥܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܡܛܠ ܕܚܘܩܝܐ ܘܒܘܛܠܐ ܕܰܡܫܰܓܫܢ̈ܐ. ܘܰܟܒܪ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܩܰܕܝ: ܐܶܬܐܠܨ ܐܰܢܕܪܶܐܘܣ ܕܢܶܗܦܘܟ ܒܪ ܒܶܣܬܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܟܕ ܒܰܗܝ̣ܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܬܥܝ̣ܫ̈ܐ ܒܰܫܢܬ ܐܘܥܙ̄ ܡ̄ «7761»: ܘܶܐܬܩܒܪ ܒܥܕܬܐ ܕܚܠܒ. ܘܰܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܚ̇ܙܝܢܢ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܘܪܐܕ ܕܒܰܙܒܢ: ܡܶܬܟܰܢܐ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܡܰܣܪܚ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܒܡܰܥܕܢ. ܒܪܰܡ ܠܒܬܪܗ̇ ܕܝܢ ܡܫܰܢܐ ܒܡܪܝܐ ܢܝ̣ܚܐܝܬ «ܥܢܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܘܪܰܐܕ ܝܘܡ ܫܰܒܬܐ ܚܰܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܢܓܗ ܥܺܐܕܐ ܕܕܶܢܚܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܰܘܥܚ̄ ܡ̄ 8761.». ܘܰܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܘܥܚ̄ ܡ̄ «8761» ܐܰܪܒܥܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܚܰܣܝ̣ܪ̈ܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ. ܘܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ. ܘܪܶܙܩܘ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܟܢ̣ܫܘ ܒܚܠܒ: ܘܰܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܚܰܒܠܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܢܘܢܐ ܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܝ. ܘܟܕ ܐܶܬܐܠܨܘ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܡܘܣܝܐ: ܢܦ̣ܠܘ ܘܚܰܒܠܘܗ̇ ܠܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܘܥܛ̄ ܡ̄ «9761». ܘܐܠܐܶ ܠܡܰܦܘܠܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝ̈ܗܘܢ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ: ܒܡܺܐܡܪܐ ܚܕ ܡܒܰܟܝܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܗܘ ܝܫܘܥ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܒܬܪ ܕܰܐܣܒ̣ܠ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܛܠܘ̈ܡܐ: ܠܚܪܰܬܐ ܐܶܬܕܚܩ. ܘܶܐܬܬܩܝ̣ܡ ܚܠܦܘܗܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ: «ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ ܠܡܰܕܢܚܐ» ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚ ܝܘܚܢܢ ܓܪܝܪ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܒܫܢܬ ܐܘܦܕ̄ ܡ̄ «4861» ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ: ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܥܡܗ ܒܰܣ̣ܝܠܠܝ̣ܘܣ ܝܰܠܕܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܘܫܡܥܘܢ ܕܐܘܪܫܠܡ.  ܘܰܚܣܝ̈ܐ ܚܒܝ̣ܒ ܘܒܶܗܢܡ ܘܠܥܙܪ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܶܬ̣ܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ ܠܡܰܘܨܠ ܒ̇ܥܐ ܐܰܒܐ ܐ̱ܢܫ ܢܺܐܙܠ ܥܡܗ ܠܗܶܢܕܘ. ܘܫܶܦܪܬ݀ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܠܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܕܢܺܐܙܠ ܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ. ܘܶܐܙܠ ܟܕ ܐܺܝ̣ܬ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ «ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ» ܘܕܰܝܪܝܐ ܗܕܐܝܗ̈ ܐܠܠܗ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܟܘܕܝܕܐ ܘܕܰܝܪܝܐ ܓܡܥܗ. ܘܰܡܫܡܰܫܢܐ ܓܡܥܗ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܡܰܢ̣ܥܘ ܠܬܡܢ ܫܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܘܦܘ̄ ܡ̄ «6861». ܘܟܕ ܝܓ̄ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܰܘܝ̣ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ. ܥܰܠܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܣܪܚ ܒܕܘܟܬܗ ܠܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܐܬܘܪܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ: ܘܠܒܪ ܚܬܗ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܕܰܝܪܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܟܕ ܟܗ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܡ̣ܫ ܠܟܘܪܣܝܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ: ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܒܶܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܡܕܝ̣ܢܬܐ: ܒܩܰܒܪܐ ܕܝܕܝ̣ܥ ܗܐ ܠܝܰܘܡܢ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܐܶܫܬܢܝ̣ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܐܡܝ̣ܕ ܒܫܢܬ݀ ܐܨܢ̄ ܡ̄ «0591» ܀

 

     

ܩܗ: ܓܝܘܪܓܝܣ ܒ ܕܡܢ ܐܬܘܪ(ܡܘܨܠ ܕܝܘܡܢ)

 

«ܐܘܦܙ-ܐܙܚ 8071-7861»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܥܰܒܕ ܐܠܟܪܝ̣ܡ ܕܡܢ ܐܬܘܪ: ܡܠܐ ܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܰܡܨܰܒܬ݀ ܒܰܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܰܡܫܰܡܗ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ. ܟܘܟܒܐ ܢܰܗܝ̣ܪܐ ܕܰܐܨܡ̣ܚ ܘܶܐܢܗ̣ܪ ܠܐܘܡܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܨܶܡܚ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ «8461». ܘܰܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܕܰܐܚܘܗܝ ܪܙܩ ܐܠܠܗ ܕܚܠ ܐܠܗܐ. ܐܶܬܗܕܝ̣ ܠܐܘܪܚܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܥܰܢܘܝ̣ ܗܘ ܘܒܪ ܚܬܗ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܡܶܢܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ ܐܶܣܬܰܦܪ ܘܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܗܢܘܬܗ: ܐܶܙܠ ܚܕܐ ܙܒܰܢܬܐ ܠܚܠܒ: ܘܠܐ ܐܶܬܦܣܶܣ ܡ̣ܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܕܥܰܠܒܘܗ̇ ܠܥܕܬܢ: ܕܢ̣ܶܫܪܐ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܐܰܘ ܢܩܰܪܒ ܒܗ̇: ܐܶܠܐ ܫ̣ܪܐ ܒܦܘܬܩܐ. ܥܰܠܗܝ ܟܕ ܗܦ̣ܟ: ܠܐ ܐܙܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܠܗ ܦܘܪܩܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܗܝ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܰܩܛܝ̣ܪ̈ܢܐ ܘܥܨ̈ܝܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܙܰܘ̈ܥܐ ܫܒܝ̣ܚ̈ܐ ܕܰܛܢܢܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܰܡܝܬܪܘܬܐ ܚ̣ܙܐ ܒܗ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ: ܥܰܠܝܶܗ ܠܕܰܪܓܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܥܠ ܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ: ܗܝ ܕܰܠܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗܘܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܗܰܘ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܘܦܗ̄ ܡ̄ «5861» ܐܰܫܩ̣ܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ ܟܘܕܰܝܕܝܐ ܠܗܶܢܕܘ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚ: ܘܐܶܣܬܰܦܩ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ: ܐܶܬܬܩܝ̣ܡ ܗ̣ܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܫܢܬ ܐܘܦܘ̄ ܡ̄ «6861»: ܘܦ̣ܫ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܣܦܝ̣ܩ ܐܰܝܟ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܰܡܚܒܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܢ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܒܚܠܒ: ܘܒܪ ܓܒܝܪ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܛܰܢܘ ܡܶܟܝ̣ܠ ܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܝ̣ܢ: ܝܕܝ̣ܥܐܝܬ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܒܘܟܢܐ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܠܡܚܬܣܒ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܦܢܗ. ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܦܘܫ ܥܰܡܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܐ ܪܥܝܐ ܓܰܘܢܝܐ: ܘܢܺܐܬܘܢ ܕܺܐܒ̈ܐ ܚܛܘ̈ܦܐ ܢܒܰܠܒܠܘܢ ܠܥܢܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܒܕ ܟܘܪܣܝܐ ܠܘܬܢ ܗܘ: ܡܶܢܢ ܙܕܩ ܕܬܶܬܚܰܘܐ ܨܶܦܬܐ. ܗܐ ܠܝܬ ܒܐܘܡܬܢ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܠܫܶܕܬܐ ܗܕܐ ܐܰܝܟ ܡܰܦܪܝܢܐ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܐܬܘܪܝܐ. ܢܶܟܬܘܒ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܕܢܺܐܬܐ ܠܗ̇. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܶܝܗ̇ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܓܶܘܪܓܝܣ ܘܰܠܡܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܪ ܚܬܗ: ܒܬܪ ܦܘܪܥܢ ܙܶܕ̈ܩܐ ܕܺܐܝܩܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܥܠ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܢܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܥܡ ܡܘܢܥܐ ܕܶܐܓܪ̈ܬܢ: ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢܢ ܕܬܐܬܘܢ ܠܘܬܢ ܘܰܬܕܰܒܪܘܢ ܫܪܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܕܠܐ ܢܺܐܬܘܢ ܦܛܪܘܣ ܘܒܪ ܓܒܝܪ ܘܰܢܒܰܕܪܘܢܗ̇ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ. ܐܶܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܐܬܘܢ: ܚܛܝ̣ܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܘܡܬܐ ܒܰܩܕܠܟܘܢ ܬܶܗܘܐ. ܘܰܐܢܬܘܢ ܬܶܬܠܘܢ ܦܶܬܓܡܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܡܰܢܥ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܰܚ̣ܙܘ ܐܠܨܝܘܬ ܒܥܬܐ: ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܟܕ ܐܶܬܐܠܨܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܘܪ: ܬܪܨܘ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܠܡܶܐܬܐ: ܗܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܓܶܘܪܓܝܣ ܘܚܣܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܘܰܡܫܡܫܢܐ ܚܕ ܒܬܘܠܐ ܒܪ ܡܕܺܝ̣ܢܬܗܘܢ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܡܰܣܥܘܕ. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܡܰܪܕܺܝ̣ܬܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܰܟܒ̣ܪ ܣܥ̣ܰܪܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܒܝ̣ܒ ܡܶܕܝܝܐ. ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ: ܟܕ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ: ܕܚܘܬ ܐܰܚܘܕ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ ܕܗܐ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܚܰܘܝ̣ ܗܘܐ ܫܰܠܡܘܬ ܪܶܥܝܢܗ ܥܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܫ̣ܪܰܘ ܒܒܶܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪ ܦܢܗ. ܒܗܝ ܕܕܰܝܪܐ ܚܰܪܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀. ܗܓܝ̣ܡ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܘܪܗ̇ ܡܰܕܢܚܝܐ. ܗܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܗ ܕܚܰܣܝܐ ܡܘܪܐܕ. ܘܰܒܗܝ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܠܡܶܒܢܶܝܗ̇ ܫܰܒܩܗ̇ ܗܘܐ ܘܰܢܦ̣ܩ. ܘܩ̣ܡܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܡܫܰܡܗ̈ܐ: ܒܘ̈ܟܢܐ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܠܡܚܬܣܒ: ܘܣܰܦܪ ܒܪ ܐܠܓܘܠ. ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܦܢܗ: ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬ ܚܣܢ ܐܰܓܐ: ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܕܫ̈ܢܐ ܕܢܶܣܒܘܢ ܡܢܗ ܡܰܦܣܢܘܬܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܰܣܪܚܘܢ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܢܰܝܬܘܢ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܘܰܐܠܒ̣ܫܶܗ ܢܰܚܬܐ ܕܺܐܝ̣ܩܪܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܟܠܗ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܰܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܕܰܚܕܪ̈ܝܗ̇. ܘܰܐܟܪܙܘ ܩܰܕܡܝܬ݀ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܟܢ ܐܰܟܪܙܘ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܡܰܕܢܚܐ ܘܡܰܥܪܒܐ. ܘܰܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܒܟܓ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܣܗܕܐ ܕܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܡ̄ «7861». ܘܰܗܘܬ݀ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܛܶܒ ܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ ܠܩܰܪ̈ܝ̣ܒܐ ܟܝܬ ܘܰܠܪ̈ܚܝ̣ܩܐ. ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ: ܐܶܙܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܠܗ ܠܚܠܗ. ܕܗܰܘ ܡܶܚܕܐ ܕܰܡܛܝܗܝ: ܐܶܬܛܰܝܒ ܘܰܬܪܨ ܡܰܪܕܝ̣ܬܗ ܠܐܦ̈ܝ ܚܠܒ. ܡܛܠ ܦܘܪܩܢ ܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܦ ܠܩܰܫܝ̣̈ܫܝܢ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܕ ܗܕܐ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܫܘܒܚܐ ܐܰܗܡܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܢܚܰܘܘܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܠܚܠܒ: ܩܰܪܒ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܠܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܚܠܒ. ܘܶܐܬܚܰܝܒ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܘܰܥܪܩ ܠܠܒܢܢ. ܘܰܐܦܩ ܐܰܘܒܠ ܥܡܗ ܠܰܫܪ̈ܕܘܕܶܐ ܕܰܐܢܕܪܶܐܘܣ ܐܟܝܓܐܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܪܗܘܡܝ̣. ܘܥܰܕܪܘܗܝ ܥܰܡܐ ܩܕܡ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܣܓܝ: ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܛܢܢܗ ܘܰܬܪܝ̣ܨܘܬ ܫܘܒܚܗ. ܟܪ̈ܦܬܐ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܣܡ̣ܘ ܗܘܰܘ ܐܶܢܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܚܰܒܠܢ̈ܐ ܡܶܫܟܢܐ ܚܠܦ ܙܘ̈ܙܐ ܕܺܝ̣ܙܶܦܘ ܗܘܰܘ ܡܛܠ ܢܰܦܩ̈ܬܐ ܕܕܺܝ̣ܢܝ̈ܗܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܠܦܐ ܕܟܶܣܦܐ. ܘܰܐܦܢܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܗܘ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܟܕ ܦܪܰܥ ܠܗ̇ ܠܚܘܒܬܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܕܥܠ ܨܶܒܬܗ ܕܒܰܝܬܐ ܕܡܪܝܐ. ܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܫܦܺܝ̣ܥܐܝܬ ܩܰܪܒܘ ܕܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܠܨܘ̈ܒܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܦܫ ܡܶܬܚܐ ܕܫܰܢܬܐ ܘܦܶܠܓܐ ܒܚܠܒ. ܘܰܐܥܒܪ ܣܘܓܐܐ ܕܛܰܘܪܐ ܗܢܐ ܒܕܺܝ̣ܢ̈ܐ ܕܰܩܕܡ ܕܰܝ̇ܢ̈ܐ ܘܰܘܙܝ̣ܪ̈ܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܣܰܝܥܗ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܫܗܪ ܗܘܐ ܠܝ̈ܠܝ ܐܺܝ̣ܡܡ ܒܰܨܠܘ̈ܬܐ ܘܰܒܨܘ̈ܡܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܫ̣ܰܕܪ ܗܘܐ ܠܐܚܘܗܝ ܡܰܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܡܛܠ ܦܘܪܥܢ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܕܝ̣ܢܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܬܡܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܶܬܚܙܝܰܬ݀ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܒܚܶܠܡܐ ܘܐܡ̇ܪܐ ܠܗ. ܩܰܪܒ ܒܥܘܬܐ ܠܡܰܠܟܐ. ܘܰܒܥܝ̣ ܫܘܟܠܠ ܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܢܝ̣ ܚܶܙܘܐ ܗܢܐ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܰܫܪ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܥܰܠܗܝ ܒܝܰܘܡܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ. ܩܰܪܒ ܒܥܘܬܐ. ܘܰܐܦܩ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡܛܠ ܫܘܟܠܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܫܰܕܪܗ ܠܐܡܝ̣ܕ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܟܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܚܠܒ ܗܰܘ ܕܰܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܰܒܩܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܢܶܓܕ̈ܐ ܘܰܚܒܘ̈ܫܝܶܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܫܰܡܠܝ̣ ܒܶܢܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ ܒܐܣܟܺܡ ܩܘܒܬܐ: ܥܠ ܬܡܢܶܐ ܩܶܫ̈ܬܬܐ. ܘܥܠ ܓܰܒܗ̇ ܥܕܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܫܡ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܰܠܦܢܐ. ܘܟܕ ܫܰܡܠܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܘܪܚܗ ܒܚܠܒ ܗܦ̣ܟ ܠܐܦ̈ܝ ܐܡܝ̣ܕ ܕܢܶܣܥܪܺܝ̣ܗ̇ ܘܰܠܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܶܐܬܒܰܢܝܬ݀ ܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܟܶܐܡܬ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܐܶܡ̣ܪ: ܐܠܘ ܗܪܟܐ ܗܘܺܝ̇ܬ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܥܰܠܐ ܗܘܺܝ̇ܬ ܩܘܒܬܐ. ܒܪ ܓܒܝܪ ܕܝܢ ܩܕܡ ܕܢܺܐܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܪܩ ܠܚܠܒ. ܘܡ̣ܢ ܕܰܣܥ̣ܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܐ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܕܢܶܣܥܘܪ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܗ̇ ܒܗܝ ܐܰܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܥ̇ܡܪܝ̣ܢ ܒܗ̇: ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܥܕܬܐ ܦܬܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܥܒܪ̈ܢ ܘܢܦ̈ܩܢ: ܐܰܪܝ̣ܡ ܩܠܗ ܒܰܒܟܬܐ ܚܢܝ̣ܓܐܝܬ: ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܠܡܪܝܐ ܕܰܢܚܰܝܠܝ̣ܘܗܝ ܥܠ ܫܘܟܠܠܗ̇. ܘܟܢ ܣܠ̣ܩ ܠܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܰܡܫܐ. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܕܰܢܕܰܠܩܘܢ ܩܶܪ̈ܝܘܢܐ ܩܕܡܘܗܝ: ܐܶܬܡܰܪܡܪ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܐܰܝܟܢ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܢܶܗܘܐ ܫܪܓܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܕܰܠܝ̣ܩ: ܘܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܫܘܒܗܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܒܚܶܫܘܟܐ. ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܠܪܺܝ̣ܫ ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܰܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܬܪܝܢ ܩܪ̈ܝܘܢܝ̣ܢ ܐܰܘܒܠ ܘܰܐܕܠܩ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܒܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܘܰܗܦ̣ܟ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܫܰܕܪ ܚܕ ܠܘܬ ܕܰܝܢܗ̇ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܒܰܓ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܐܰܡܝ̣ܪܝ ܡܝܰܩܪܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܫܐܠ ܒܰܫܠܡܟ ܘܒ̇ܥܐ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܡܢܗ̇ ܕܛܒܘܬܟ ܕܰܬܫܰܕܪ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝܟ ܕܢܰܦܩܘܢ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ: ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܶܒܢܶܝܘܗܝ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܦܝܣܗ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܦܩ ܠܟܘܪ̈ܕܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܒܺܐܝܕܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܚܰܡ ܠܩܘܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܠܰܩܕܘܫܩܘܕ̈ܫܺܝ̣ܢ ܘܠܒܶܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܕܫܗ̇: ܐܰܣܪܚ ܐ̱ܢܫ ܕܰܝܪܝܐ ܕܰܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ «ܠܐܘܪܫܠܡ». ܘܰܐܣܪܰܚ ܐܦ ܠܡܫܰܡܫܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܡܗ. ܘܒܬܪ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ: ܣܟ̣ܪ ܬܪ̈ܥܐ ܕܩܘܒܬܐ ܘܰܕܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܘܶܐܙܠ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܰܩ̣ܪܐ ܠܣܒ̈ܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܶܐܬܡܰܠܟ ܒܗܘܢ: ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܶܢܗܘܢ ܕܡܶܬܥܰܣܩܝ̣ܢ ܘܡܶܬܟܠܶܝܢ: ܠܒܒ ܐܶܢܘܢ ܘܚܰܦܛ ܐܶܢܘܢ: ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܥܒܶܕ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܨܶܒܝܢܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܚܰܝܠ ܒܐܠܗܐ ܘܡܰܠ̣ܠ ܥܡ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܡܶܛܠܗܕܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܘܡ̣ܢ ܪ̣̈ܝܫܢܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܘܦܘ̈ܩܕܐ: ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܠܘܬ ܐܰܚܘܗܝ ܡܰܠܟܐ. ܘܰܢܣ̣ܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܪܘܰܙ ܘܰܐܘܕܝ̣ ܠܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ ܕܥܰܗܕܗ ܠܘܬ ܐܰܚܝ̣ܕ̈ܐ ܘܕܰܝܢ̈ܐ ܒܐܡܝ̣ܕ: ܫܰܪܝ̣ ܒܒܶܢܝܢܐ: ܟܕ ܡ̣ܢ ܨܰܦܪܐ ܠܪܰܡܫܐ ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܥܠ ܐܰܪܕܟܠܐ ܘܒܰܢܝ̈ܐ. ܣܘܓܐܗܘܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܐܬ̇ܝܢ ܦ̇ܠܚܝ̣ܢ ܡܰܓܢ: ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܥܰܕܥ̈ܐܕܐ ܘܚܕ ܒܫ̈ܒܐ. ܥܰܠܗܝ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܕܰܢܓܰܪܓ ܐܶܢܘܢ ܘܰܢܨܰܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܒܰܣܝ̣̈ܡܬܐ. ܘܟܕ ܠܪܰܡܫܐ ܒܨܰܘܡܐ ܡܰܥܒܪ ܗܘܐ ܥܡ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܗܕܐ. ܒܠܠܝܐ ܬܘܒ ܡܶܬܐܡܢ ܗܘܐ ܒܰܨܠܘܬܐ: ܕܰܠܫܘܡܠܝܐ ܢܡܰܢ̣ܥ ܐܠܗܐ ܠܒܶܢܝܢܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܘܰܒܫܰܢܬܐ ܡܶܨܥܝܬܐ ܕܫܘܟܠܠܐ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܰܚ̣ܙܘ ܘܰܫܡ̣ܥܘ ܛܢܢܗ ܘܝܰܨܝ̣ܦܐܝܬ: ܚܘܝ̣ܚܐܝܬ ܘܰܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܝ̇ܗܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܫܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܐܶܣܬܰܝܟ ܒܶܢܝܢܗ ܒܰܫܢܬ ܐܘܨܛ̄ ܡ̄ «9961». ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܠܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܫܰܟܠܠ ܠܡ ܫܘܪܐ ܡܰܕܢܚܝܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܓܰܪܒܝܝܐ. ܘܗܰܝܟܠܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܶܢܝܢܐ ܕܰܬܠܬ ܥܕ̈ܬܢ ܕܰܒܡܶܪܕܝܢ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܰܕܡܪܝ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܘܰܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܺܝ̣ ܩܰܪܝ̣ܒ ܠܣܚܝ̣ܦܘܬܐ: ܘܰܡܬܪܥ ܒܕܘܟ ܕܘܟ. ܫ̣ܰܕܪ ܐܦ ܠܐܝܣܚܩ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܒܘܙܰܢܛܝܐ ܥܰܡ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪܟܢ: ܓܰܒܪܐ ܙܪܝ̣ܙܐ ܕܢܰܝܬܘܢ ܣܺܝ̣ܓܝܠ̣ܝܘ̣ܢ ܡܛܠ ܫܘܟܠܠܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܘܰܕܥܕܬܐ ܕܣܘܪܒ ܟܝܘܪܟ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܐܰܚ̈ܝܢ. ܘܰܐܦܩ̣ܘ ܚܕ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܘܨܛܦܝ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ. ܡܛܠ ܕܰܥܢ̣ܕ. ܥܰܠܗܝ ܐܶܙܠܘ ܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ: ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܰܚܡܕ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܒܒܶܢܝܢܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܟܘܬ݀ ܟܪܟ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܐܰܪܒܥܬܝܗܝܢ ܘܰܡܚܰܦܛ ܘܰܡܡܰܚܪ ܐܰܝܟ ܐܰܪܕܟܠܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܐ ܒܰܦܢܝܗ ܕܝܘܡܐ: ܗܦܟ ܗܘܐ ܘܰܡܩܰܪܒ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܘܰܫܠ̣ܶܡ ܒܶܢܝܢܗܘܢ ܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܡ̄ «4071». ܘܒܗ̇ ܒܡܶܐܙܠܬܐ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ: ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܠܚܠܒ: ܐܰܟܡܢ ܕܩܰܕܝ̣ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܚܰܕܬܐ ܒܫܢܬ ܐܘܨܛ̄ ܡ̄ «9961». ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܥܡ ܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܗܝ ܬܫܡܶܫܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܐܶܬܥܢܝ̣ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܗܕܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܩܰܛܪܓ ܠܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܥܠ ܡܰܪܡܝܢܘܬܐ ܘܰܫܓܝ̣ܫܘܬܐ ܕܥܒܕ. ܕܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܥܰܠܗܝ ܒܝܬ ܕܺܝ̣ܢܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܒܘ̈ܓܢܶܐ ܗܠܝܢ ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܐ: ܐܰܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܰܡܣܡ ܒܪܺܝ̣ܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܘܣ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܰܫܒܰܥܡܐܐ ܘܰܚܕܐ ܡ̄ «1071»: ܝܕ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ: ܐܶܬܛܪܶܕ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܚܠܒ: ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܘܨܛܦܝ ܐܰܦܢܕܝ̣ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܚܠܒ: ܘܶܐܬܪܡܝ̣ܘ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܕܰܒܬܪܥܐ ܕܩܶܢܫܪܝܢ. ܗܘ ܘܪܙܩܘ ܘܶܫܬܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܢܩܦܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܝܒ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܐ: ܢܦ̣ܰܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܫܬܕܘܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܩܶܠܥܐ ܕܐܛܢܗ: ܟܪ ܕܫܰܠ̣ܡܘ ܚܰܝܝ̈ܗܘܢ ܟܺܐܒܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܚܠܒ ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܡܶܬܚܐ ܟܕ ܡܰܪܬܐ ܘܰܡܙܰܗܪ ܠܥܡܐ. ܘܒܺܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܰܚܝ̣ܕܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܡܛܠ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ: ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܕܪܕܝܢ ܗܘܰܘ ܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܡ̣ܢ ܚܠܒ: ܥܒܰܕ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܚܰܣܢܡܰܢܨܘܪ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܟܡܐ ܒ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܕܬܐ. ܝ̣ܨܦ ܘܰܙܒܢ ܚܕ ܒܝܬܐ ܘܫܰܡܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܢܶܦܩ̈ܬܐ. ܘܩܰܕܫܗ̇ ܒܫܡ ܡܪܬܝ̱ ܡܰܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ «ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܝܰܘܡܢ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܕܦܶܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܠ̄ ܡ̄ ܐܶܬܚܰܕܬܰܬ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܝܪܝܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܘܪܗܝܐ ܩܕܡ ܟܓ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܠܩܘܪܒܐ». ܘܰܐܝܬܝ̣ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܰܚ̣ܙܐ ܕܛܘܟܣܐ ܕܥܕܬܗܘܢ ܡܒܰܠܒܰܠ. ܒܗܝ ܕܪܥܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܡܝ̣ܬ ܗܘܐ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܘܰܐܪܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܕܰܝܪܗ ܐܰܣܪܚ ܠܡܫܰܡܫܢܐ ܐܠܝܐ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܕܰܢܬܰܪܨ ܘܰܢܛܰܟܣ ܥܕܬܐ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܰܟܫܪ ܗܘܐ: ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܢ ܐܶܬܡܠܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܣܡܐ. ܘܟܠ ܟܺܐܦ ܡܙܺܝ̣ܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܰܢܩܰܛܪܓܘܢܝܗܝ. ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܥ̣ܕܪܘ ܐܶܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܶܐܬܥܰܠܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܘܰܩܒ̣ܰܠܘ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܕܰܝ̇ܢܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܥ̇ܒܕ ܥܝܕ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ: ܘܥܰܠܗܝ ܐܰܚܕܗ ܕܰܝ̇ܢܐ. ܘܣܡ ܒܰܩܕܠܗ ܬܠܬܐ ܩܘܠܪ̈ܐ: ܘܦ̣ܫ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܠܠܝܐ ܕܚܰܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܦܶܨܚܐ. ܥܕܡܐ ܕܰܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܬܠܬܐ ܟܝ̣ܣܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܘܰܫܪܝܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܶܬܬܥܝ̣ܩ: ܐܶܠܐ ܬܘܒ ܠܒܺܝ̣ܒܐܝܬ ܡܰܟܪܙ ܘܡܰܪܬܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܥܠ ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ ܘܥܠ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܢܛܘܪܘܬ ܟܐܢܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܠܐ ܣܰܓܝ ܫܦܰܪ ܠܗ ܡܰܥܡܪܐ ܕܒܗ̇. ܘܶܐܙܠ ܠܩܰܢܩܪܬ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܢܛܰܝܠ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܒܠܠܝܐ ܡܛܰܝܠ ܗܘܐ ܥܠ ܐܶܓܪܐ: ܢܦ̣ܠ ܡ̣ܢ ܐܶܓܪܐ ܘܚܶܫܬ݀ ܪܶܓܠܗ. ܘܡܶܛܠܗܕܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘܗܝ ܠܡܕܝ̣ܢܬܐ ܘܥܰܨܒܘܗ̇ ܠܪܓܠܗ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܩܢܰܬ݀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܦ̣ܫ ܒܗ ܐܰܝܟ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܠܐ ܐܶܙܠ ܠܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܚܕܐ ܒܗܝ ܕܰܥܕܟܝ̣ܠ ܫܩܗ ܡܚܝ̣ܠܐ ܗܘ̣ܬ݀. ܘܰܐܚܪܬܐ ܒܗܝ ܕܰܢܦ̣ܠ ܗܘܐ ܡܰܘܬܢܐ ܪܰܒܐ ܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ: ܘܰܡܬܚ ܡ̣ܢ ܫܒܛ ܥܕܡܐ ܠܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ. ܘܰܒܥܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܐܶܬ̣ܘ ܥܡܐ ܠܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܰܒܥ̣ܘ ܡܢܗ ܕܢܺܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܠܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܰܢܩܰܪܒ ܠܗܘܢ ܬܡܢ. ܟܒܪ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܡܶܬܦܣܶܩ ܡܰܘܬܢܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܐܶܡ̣ܪ ܡܰܢܘ ܡܨܶܐ ܢܩܘܡ ܠܘܩܒܰܠ ܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܫܘܒܩܘܢܝ ܒܕܰܝܪܐ ܕܝ̣ܠܝ: ܘܶܐܠܐ ܡܶܬܬܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ: ܗ̣ܶܢܘܢ ܐܠܨܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ. ܘܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܩܰܪܒ. ܘܒܬܪ ܩܘܪܒܐ: ܐܶܬܟܢ̣ܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܶܡܘ̈ܬܐ ܕܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ: ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܘܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܘܛܝܝ̈ܐ ܘܝܘܕ̈ܝܐ ܘܕܺܝ̣ܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܒܗܝ ܪܘܚܬܐ ܕܬܡܢ ܒܩܘܪܒܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܰܡܨܰܠܝܢ ܗܘܰܘ ܟܢܺܝ̣ܫܐܝܬ ܕܰܢܪܺܝ̣ܡ ܡܢܗܘܢ ܡܪܝܐ ܡܰܘܬܐ ܗܢܐ ܡܰܘܒܕܢܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܒܐ ܒܟܠܥܕܢ ܒܰܨܠܘܬܗ ܚܢܝ̣ܓܐܝܬ ܩܐܡ ܗܘܐ: ܘܠܐܪܥܐ ܒܕܶܡܥ̈ܘܗܝ ܨܒܥ ܗܘܐ: ܟܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܕܥܩܬܐ ܘܰܕܡܪܝ̣ܪܘܬܐ ܫܦܥ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܕܶܡܥ̈ܘܗܝ ܐܰܝܟ ܪܶܕܝܐ. ܘܡܰܒܥ ܗܘܐ ܠܒܗ ܬܶܢܚ̈ܬܐ ܕܰܠܫܘ̈ܥܐ ܨܪ̈ܝܢ. ܘܰܟܒܪ ܕܰܢܩܰܒܠܝ̣ܘܗܝ ܡܪܝܐ ܩܘܪܒܢܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܨܰܠܝ ܗܘ̣ܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܒܬܪ ܫܘܠܡ ܬܠܬܐ ܝܘܡܐ ܕܒܥܘܬܐ: ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ: ܥܕܠܐ ܢܶܡܛܐ ܠܩܶܠܝܬܗ: ܐܰܪܓܫ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܬܕܩܰܪ ܒܣܶܛܪܗ. ܘܫܘܢܝܐ ܩܪܶܒ. ܥܰܠܗܝ ܐܶܡ̣ܪ ܠܫܰܡܫ̈ܘܗܝ: ܐܰܝܬܘ ܟܘܕܰܢܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܶܐܪܟܰܒ ܘܺܐܙܠ ܠܕܰܝܪܐ: ܕܒܗ̇ ܢܶܗܘܐ ܫܘܢܝܐ ܕܺܝ̣ܠܝ ܘܠܐ ܒܡܰܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܪܟܒܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩ̣ܪܐ ܠܚܣܰܝ̈ܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܰܡܫܡ̈ܫܰܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܒܕܰܝܪܐ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܥܪܩܘ ܡ̣ܢ ܡܕܝ̣ܢܬܐ ܐܶܬܓܰܘܣܘ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܰܪܟ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܒܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ ܕܕܰܗܒܐ ܟܕ ܣܓܝ ܟܺܐܒܐ ܥܠܘܗܝ: ܐܶܨܛܰܝܒܘ ܟܠܗ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܥܡܐ ܒ̇ܟܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ: ܒܗܝ ܕܰܪܚܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫܘ ܒܗܘܢ ܕܒ̇ܟܝܢ: ܐܰܪܙ ܠܗܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܢܨܰܠܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܥܶܕܢܐ ܕܰܚܫܡܝ̣ܬܐ: ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܕܢܶܬܬܰܓܥܠ ܡܢܗ: ܒܗܝ ܕܡ̣ܢ ܙܥܘܪܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܪܒܰܘ. ܘܒܗ ܒܥܶܕܢܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܡܛܝܒܝܢ ܕܡܶܕܡ ܕܰܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܶܕܢܘ̈ܗܝ ܬܠܝ̣ܬܐܝܬ. ܘܡܶܚܕܐ ܛܣܬ݀ ܪܘܚܗ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ ܠܐܘ̈ܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܡܫܬܐ ܒܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܡ̄ «8071». ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܕܰܝܪܐ: ܟܠܗܘܢ ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܩܠܗܘܢ ܒܰܒܟܬܐ. ܘܐܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܚܰܫܐ ܕܰܓܕܫ ܐܶܢܘܢ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܰܐܬܠܝ̣ܛܐ ܗܢܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܐܶܬܟܢ̣ܫܘ ܟܠܗ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܥܡܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܝܢ ܘܰܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܩܠܬ ܩܰܣܛܪܐ ܠܥܘܦܝܗ. ܘܰܒܪܝ̣ܫܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܓܰܪܓܰܪܝܐ ܐܶܦܛܪܘܦܗ ܗܝܕܝܟ. ܘܰܒܥܶܕܢܐ ܕܰܬܫܰܥܫ̈ܥܺܝ̣ܢ ܫܰܡܠܝ̣ܘ ܬܫܡܶܫܬܐ ܕܥܘܦܝܗ ܘܣܡܘܗܝ ܒܩܰܒܪܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܐ ܕܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܨܰܠܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܫܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܚܕܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܙܰܒܢܝ̈ܐ ܗܘܝܢ: ܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܕܰܐܥܒܪ ܐܶܢܝܢ ܒܰܨܠܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܰܒܬܫܡܶܫܬܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ. ܘܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܐܘܡܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܠܐ ܐܰܥܒܪ ܒܗܶܝܢ ܚܕ ܝܘܡܐ ܒܒܶܛܠܢܐ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ. ܘܣܟܐ ܠܡܺܐܡܪ. ܐܰܪܝ̣ܡ ܪܝ̣ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ ܒܟܠܕܘܟ. ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ. ܐܰܣܪܚ ܝܙ̄ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܕܟܝ̣ܪܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ: ܐܦ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܚܠܒ ܀

 

ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܕܰܐܒܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܢܐ: ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܥܰܒܕܝ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܡܶܬܟܢܐ ܚܒܝ̣ܒ: ܗܰܘ ܕܰܕܟܝ̣ܪ ܠܢ ܒܪܝ̣ܫ ܬܫܥܝ̣ܬܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ: ܩܡ̣ܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܛܘܪܐ ܕܡܶܫܬܡܗܝ̣ܢ ܠܥܙܪ ܘܕܶܢܚܐ ܘܒܶܗܢܡ: ܘܶܐܬܚܰܫܒܘ ܕܰܢܩܝ̣ܡܘܢ ܡܢܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܬܪܝܢ. ܚܕ ܠܛܘܪܐ ܘܰܐܚܪܢܐ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܡܰܚܫܒܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪܢܐ. ܕܶܢܚܐ ܕܝܢ ܘܒܶܗܢܡ ܐܰܣܪܰܚܘ ܠܠܥܙܪ ܡܰܦܪܝܢܐ. ܘܗܘ ܠܥܙܪ ܐܰܣܪܚ ܠܬܪܝܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܛܘܒܢܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܛܒ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ: ܩܰܬܪܣ ܠܬܠܬܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܦ̣ܫ ܐ̱ܢܫ ܡܩܰܒܠ ܠܗܘܢ ܒܛܘܪܐ: ܐܶܠܐ ܪܕܰܦܘ ܐܶܢܘܢ. ܥܰܠܗܝ ܟܕ ܐܶܬܐܠܨܘ: ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡ ܠܥܙܪ. ܥܪܩ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܡܕܝ̣ܢܬܐ ܚܕܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܐܨܦܗܐܢ: ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܛܘܪ̈ܝܐ: ܕܶܐܫܬܒܝ̣ܘ ܗܘܰܘ ܠܬܡܢ ܒܙܰܒܢܗ ܕܬܝܡܘܪ ܠܢܓ. ܘܒܬܪ ܕܩܘܝ̣ ܬܡܢ ܙܰܒܢܐ: ܗܦ̣ܟ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܒܕܰܪܓܶܗ: ܘܦ̣ܫ ܠܘܬܗ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܗܟܘܬ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܶܬ̣ܘ ܘܬܒܘ ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܐܶܢܘܢ: ܒܪܰܡ ܒܗܕܐ ܬܰܢܘܝ: ܕܠܐ ܢܶܬܩܪܘܢ ܬܘܒ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܚܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ: ܕܡܶܫܬܡܗ ܕܺܝ̣ܡܛ. ܗܢܐ ܬܘܒ: ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܬܝܒܘܬܐ: ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܢܶܛܦܐ. ܕܶܢܚܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܶܐܬܦܰܛܪܰܟܘ: ܟܕ ܥܛܰܦ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܗܦ̣ܟ ܠܥܶܨܝܢܗ. ܠܒܶܗܢܡ ܕܝܢ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܕܒܢܒܟ ܟܘܪܣܝܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܩܰܘܝ̣ ܒܫܘܘܕܝܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܪܰܚ ܘܰܐܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܐܢ: ܠܐܢܫ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܒܫܐܪܗ ܡ̣ܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܕܒܟ ܡ̣ܢ ܨܰܕܕ. ܘܰܒܗܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܰܡܠܝ̣ ܒܗܘܢ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ ܗܕܐ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܚܠܒ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ: ܫ̣ܰܕܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܰܫܝܐ ܡܛܠܬܗ. ܗܘ ܕܝܢ ܥܪܩ ܠܟܘܫ. ܘܬܡܢ ܡܝ̣ܬ. ܬܘܒ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܰܥܕܢ ܕܗ̣ܘ ܫܡܥܘܢ: ܒܥܶܠܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܕܢܶܬܢܶܐ: ܐܰܡܪܚ ܘܶܐܬܦܰܛܪܰܟ. ܚܕ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܟܕ ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܠܟܘܢܫ ܙܶܕ̈ܩܐ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܚܰܣ̣ܕ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܰܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܝܶܩܪܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܣܰܓܝ. ܥܰܠܗܝ ܗܢܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܫܡܥܘܢ ܩܰܒ̣ܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝ̇ܢܐ. ܘܩ̣ܡ ܐܰܣܪܚ ܠܒܪ ܚܬܗ ܪܰܒܢ ܝܘܣܦ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܟܢ ܫ̣ܰܕܪ ܩ̣ܪܐ ܠܨܰܠܝ̣ܒܐ ܩܰܣܪܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܶܩܠܬ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܗܘ ܘܰܐܚܪܢܐ ܕܰܐܣܪܰܚܘ: ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܠܫܡܥܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܩܰܬܪܣ ܠܬܠܬܝܗܘܢ. ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܕܝܢ ܕܶܩܠܬ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܘܚܰܘܝ̣ ܡܶܫܬܡܥܢܘܬܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܪܘܚܐ ܐܰܟܡܢ ܕܰܒܦܘܩܕܢܗ ܕܕܰܝ̇ܢܐ ܐܶܙ̇ܠܬ: ܘܠܘ ܒܨܶܒܝܢܝ. ܠܝܬ ܠܝ̣ ܚܰܘܒܬܐ ܒܗܕܐ. ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܘܰܫܪܝܗܝ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܝܘܣܦ: ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܰܪܺܝ̣ ܒܗ: ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܰܪܟܗ ܘܰܐܣܪܚܗ ܒܰܪܕܪܺܝ̣ܫ. ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܩܰܘܝ̣ ܒܥܶܨܝ̣ܝ̣ܘܬܗ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܰܗܘܬ݀ ܡܓܰܙܝܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܒܥܶܠܬ ܒܨܺܝ̣ܪܘܬ ܡܶܛܪܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܡܕܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܘܢ. ܕܙܰܪܥܗܘܢ ܓܡ̣ܪ ܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܡܶܛܪܐ. ܩܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܢ ܡܓܰܙܝܘܬܐ ܗܕܐ ܘܰܓܠܝ̣ܙܘܬ ܡܶܛܪܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܥܶܠܬ ܚܶܪܡܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܩܘܡ ܙܶܠ ܠܘܬܗ. ܘܚܰܘܐ ܠܗ ܡܶܫܬܡܥܢܘܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒ̣ܕܘ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܶܐܠܐ ܚܢܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܠܟ: ܡܛܠ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܩܡ̣ܬ. ܘܩ̣ܡ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠܗ ܩܰܕܡܐܝܬ ܟܒܪ ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܒܚܘܪ ܬܝܒܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܡܶܐܬܝ̣ܬܗ: ܟܕ ܢܚ̣ܶܬ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܩܰܨܪ̈ܐ: ܘܰܫ̣ܪܶܐ ܗܘܐ ܒܒܶܝܬ ܛܘܪܝܐ: ܫܰܩܠܘܗܝ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܶܐܙܠܘ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܥܠ̣ܘ: ܢܦ̣ܰܠ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܡܰܟܝ̣ܟܐܝܬ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܘܰܣܓܕ ܘܒ̇ܟܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝܬ: ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܥܠ ܗܘܰ ܬܪܥܐ ܒܰܪܝܐ: ܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܒܟܐ. ܪܰܒܝ̣ ܦܬܚ ܬܪܥܟ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܗܘ ܬܠܡܝ̣ܕܟ. ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܥܠܝ ܢܶܒܟܘܢ. ܕܰܩܠܝ̣ܕ̈ܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܐܰܘܒ̇ܕܬ. ܘܰܚܢܝ̣ܓ ܗܘܐ ܩܠܗ ܘܪܰܥܘܡ . ܘܠܐ ܩ̣ܡ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܟܕ ܬܢܐ ܠܗ ܠܒܰܝܬܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܟ̣ܐ ܐܦ ܗܢܐ ܐܰܒܐ ܚܰܝܘܣܬܢܐ ܥܠ ܒܶܟܝܶܗ: ܘܰܒܟ̣ܰܘ ܥܡܗ ܟܠܗܘܢ ܕܰܡܛܝܒܝ̣ܢ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܡ ܘܢܰܫܩܗ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܢܶܗܘܐ ܫܡܟ ܡ̣ܢ ܗܫܐ ܘܰܠܗܠ ܐܰܢܒܐ ܫܡܥܘܢ. ܥܰܠܗܝ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܐܶܡ̣ܪ. ܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܚܕܐ ܡ̄ «1071». ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܰܘ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܫܬܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܩܰܕܡܝܗܘܢ ܘܩܰܪܩܰܦܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܰܚܝ̣ܕ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܘܰܕܡܶܪܕܝ̣ܢ. ܘܕܰܬܪܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܒܝ̣ܒ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܕܰܬܠܬܐ ܦܛܪܘܣ ܒܕܝܢ: ܗܰܘ ܕܫܰܚܠܦ ܬܰܘܕܝ̣ܬܗ. ܘܕܰܐܪܒܥܐ ܕܶܢܚܐ. ܘܰܕܚܰܡܫܐ ܒܶܗܢܡ. ܘܕܫܬܐ ܫܡܥܘܢ ܡܰܥܕܢܝܐ. ܘܬܠܬܐ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ. ܚܕ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܠܥܙܪ ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܪ ܓܒܝܪ ܗܰܘ ܕܫܰܚܠܦ ܬܰܘܕܝ̣ܬܗ. ܘܠܥܙܪ ܕܰܗܘܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܥܶܠܬ ܒܘܠܒܠܐ ܗܢܐ: ܫܒ̣ܩ ܚܰܒܝ̣ܒ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܶܐܬܓܢܝ̣ ܡܶܬܚܐ ܝܕܝ̣ܥܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܚܰܘܝܗ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܬܝܬܝ̣ ܫܒܝ̣ܚܐܝܬ ܠܟܘܪܣܝܗ.

 

ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ: ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܰܝܒܪ ܘܰܚܒܘ̈ܫܝܶܐ ܘܰܟܡܺܐܢ̈ܐ ܕܩܶܛܠܐ ܥܠܘܗܝ ܐܶܬܥܰܬܕܘ: ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܦܰܨܝܶܗ ܡܪܝܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܒܰܙܒܢ ܙܒܢ: ܓܰܠܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܠܠܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܒܐܫ ܠܗ: ܘܠܐ ܥܓܰܠ ܢܣ̣ܰܒ ܡܢܗ ܬܒܰܥܬܐ ܐܠܗܐ. ܥܰܠܗܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܗܢܐ ܐܰܒܐ ܛܘܒܬܢܐ. ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܢܰܟܬܰܢܝ̱ ܟܰܠܒܐ ܘܶܐܠܐ ܦܩ̣ܰܪ. ܒܪܝ̣ܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܡܰܗܡܐ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܀

 

 

 

ܩܘ: ܐܝܣܚܩ ܕܡܢ ܐܬܘܪ

 

«ܐܙܛ-ܐܙܟܒ 2271-9071»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܪ ܠܥܙܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܬܘܪ. ܒܪ ܚܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܢܝ̣ܚ ܒܝܬ ܟܺܐܢ̈ܐ. ܝܠܝ̣ܕ ܒܰܫܢܬ ܐܘܡܘܙ̄ ܡ̄ «7461». ܘܶܐܬܥܰܢܘܝ̣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܡܢܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܝܰܠܕܐ ܟܘܕܰܝܕܝܐ: ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ:  ܘܰܣܝ̇ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܘܦܗ̄ ܡ̄ «5861» ܕܰܪܓܐ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܡܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܣܶܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܘܦܙ̄ ܡ̄ «7861» ܕܰܪܓܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܚܠܗ ܘܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܝܨ̈ܝ̣ܦܐ ܕܶܐܬܦܰܪܢܣܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܚܠܗ: ܒܺܐܝܕ̈ܘܝ ܐܶܬܦܰܪܢܣܘ. ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܘܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ: ܘܒܶܢܝܢ ܥܕܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܛܪܘܕܝܐ ܕܓܒܝܪ ܘܒܕܝܢ. ܘܦܘܪܩܢ ܥܕܬܐ ܕܚܠܒ ܘܫܘܪܪܗ̇. ܘܣܟܐ ܠܡܺܐܡܪ ܐܰܬܠܝ̣ܛܐ ܗܘܐ ܕܙܰܒܢܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܚܠܗ. ܗ̣ܘ ܒܚܠܒ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܥܰܠܗܝ ܠܗ̇ ܠܚܠܒ ܥܡ ܐܶܓܪܬܐ ܕܒܘܝܐܐ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܝܗܝ ܛܶܒܐ ܚܰܫܐ ܪܰܒܐ ܚ̣ܫ. ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܰܫܠܡ ܠܰܩܪܝܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ: ܒܰܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܕܘܟܰܬ݀ ܚܠܗ: ܡ̣ܢ ܥܩܬܗ ܕܰܥܠܘܗܝ. ܒܪܡ ܡܫܰܡܗ̈ܐ ܚܰܠܒܝ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ: ܒܬܪ ܡܶܠܝ̈ ܒܘܝܐܐ: ܟܕ ܚܰܘܝ̣ܘ ܠܗ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܕܰܩܪܝܬܐ: ܐܠܨܘܗܝ ܕܰܢܩܰܒܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܗ̇. ܒܰܕܓܘܢ ܩ̣ܪܐ ܠܪܒܢ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܘܫܰܕܪܗ ܥܡ ܛܒܰܠܪܐ ܕܢܰܝܬܐ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܕܰܝܪܝܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ  ܘܰܐܝܬܝ̣ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܩ̣ܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ: ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܠܫܟܪ ܐܠܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܠܒ. ܘܟܰܢܝܗ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܟܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܬܡܢ ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܘܒܰܡܛܰܝܒܘܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܠܥܙܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܛܘܪܝܐ: ܕܰܥܪܩ ܗܘܐ ܠܐܨܦܗܐܢ ܕܰܒܦܪܣ: ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܬܡܢܝܐ ܒܫܒܛ ܝܪܚܐ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥ ܕܡܪܢ «9071». ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܒܰܟܡܐ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܘܰܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܬܪܝܢ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ. ܚܕ ܠܐܚܘܗܝ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝܘܣ ܡܰܬܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܙܝܓ̄ «3171». ܘܐܚܪܢܐ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܡܰܢܥܡܝܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܠܓܙܪܬܐ ܕܩܰܪܕܘ: ܒܫܢܬ ܐܙܝܙ̄ ܡ̄ «7171». ܘܒܫܢܬ ܐܙܝܚ̄ ܡ̄ « 8171»: ܝ̣ܨܦ ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܡܛܠ ܒܘܩܪܐ ܕܰܐܝܟܰܢܝܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܕܚܠܒ ܘܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܡ ܐܰܪܒܥܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬ̣ܘ ܘܰܒܩ̣ܰܪܘ ܟܠܡܕܡ: ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܐܰܝܠܝܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܒܶܢܝܢܐ ܘܛܟܣܘ ܙܗܝ̣ܪܐܝܬ ܩܶܢܝ̈ܢܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܡܰܥܠܬܐ ܘܰܢܦܰܩܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܰܦܩ̣ܕ ܠܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܕܢܺܐܨܦ ܕܫܘܟܠܠܗ. ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܫܩܠܛܥܢܐ ܒܦܘܪܥܢ ܚܰܘ̈ܒܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ. ܘܠܰܗܦܟܬܐ ܕܫܰܢܬܐ: ܚܰܠ̣ܦܘ ܠܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܝܐ ܒܰܐܚܪܢܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܝܪܝܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܪ ܦܢܗ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܫܘܪܝܐ ܕܰܡܕܒܪܢܘܬܗ ܫܰܟ̣ܠܠ ܠܕܰܝܪܐ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܘܰܠܒܪ. ܘܫܰܬܐܣ ܡܰܕܪܫܬܐ ܠܛܠܝ̈ܐ. ܘܰܙܒܰܢ ܕܪܬܐ ܕܒܶܣܬܪ ܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܙܟ̄ ܡ̄ «0271». ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܚܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܰܣܪܚ ܐܰܒܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܐܡܝ̣ܕܝܐ: ܕܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܗܬܟܐ. ܘܰܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܰܣܪܚ ܫܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܰܙܒܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܕܰܒܪ ܟܘܪܣܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܘܰܠܐܝ ܡ̣ܢ ܝܘܩܪܐ ܕܕܰܪܓܐ: ܡ̣ܢ ܝܕ ܣܰܝܒܘܬܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܐܡܚܶܠܘ ܚܰܝܠܗ: ܩ̣ܪܐ ܠܬܠܡܝ̣ܕܗ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܕܚܠܒ ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܒܬܪ ܕܚܰܘܝ̣ ܠܗܘܢ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܕܣܰܝܒܘܬܗ : ܘܒܰܝܢ ܠܗ ܩܪܝ̣ܚܐܝܬ ܬܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܫܰܠ̣ܡܘ ܟܠܗܘܢ. ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܝܒ̄ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܘܒܰܡܛܝܒܘܬܗܘܢ ܐܰܓܥܶܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܗ ܠܫܟܪ ܐܠܠܗ ܬܠܡܝ̣ܕܗ: ܥܶܣܪܝܢ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܫܢܬ ܐܙܟܒ̄ ܡ̄ «2271». ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܬ̣ܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܬܡܢ ܩܰܘܝ̣ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܬ ܠܗ ܩܪܝܬܐ ܕܡܪܗ. ܬܡܢܥܣܪ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡ̄ «4271». ܘܰܒܟܰܐܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ: ܘܣܡܘܗܝ ܠܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܒܩܰܒܪܐ ܕܰܒܓܶܢܒ ܡܰܕܒܚܐ ܪܰܒܐ ܕܰܒܩܘܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

 

 

ܩܙ: ܫܟܪ ܐܠܠܗ

 

«ܐܙܟܒ-ܐܙܡܗ 5471-2271»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܒܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܨܢܝܥܗ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܢܝ̣ܚ ܢܰܦܫܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ. ܐܶܣܬܰܦܪ ܠܡ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܫܡܥܘܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢܝܐ. ܘܶܐܬܚܰܒܪ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܡܰܫ̈ܩܠܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ. ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܠܒ ܒܫܡ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܫܢܬ ܐܙܛ̄ ܡ̄ «9071» ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ: ܟܕ ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܘܬܗ: ܣܒ̣ܠ ܩܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܕ̈ܝ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ. ܐܶܫܬܕܝ̣ ܓܝܪ ܠܐܪܘܐܕ ܗ̣ܘ ܘܰܬܠܬܐ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܥܰܡܗ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܘܪܒܢ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ. ܘܪܰܒܢ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܘܚܝ̣ܠ ܨܰܕܕܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ܘ ܐܰܪܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝ̣ܢ ܘܰܗܦ̣ܟܘ: ܬܘܒ ܐܰܥܝ̣ܪܘ ܥܠܘܗܝ ܩܛܝ̣ܓܪܢܘܬܐ ܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܘܰܒܥ̣ܘ ܕܢܶܙܩܦܘܢܝܗܝ. ܘܒܰܙܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܦܰܨܝܗ ܡܪܝܐ. ܡ̣ܢ ܚܪܥܘܬܗܘܢ ܘܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܘܒܫܢܬ ܐܙܝܚ̄ ܡ̄ «8171» ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܡܕܡ ܓܰܘܢܝܬܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܠܒܘܩܪܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܕܒܐܪܘܫܠܡ. ܐܦ ܘܰܠܡܶܬܒܰܪܟܘ ܬܘܒ: ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܘܶܐܬ̣ܘ ܬܘܒ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܘܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܫܟܪ ܐܠܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܚܠܒ ܗܝܕܝܟ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܪܰܒܢ ܘܰܐܢܝ̣ܣ ܓܰܪܓܰܪܝܐ. ܘܪܰܒܢ ܚܰܢܢܐ ܘܪܰܒܢ ܢܶܥܡܗ̈ ܐܠܠܗ. ܘܥܰܠ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܝܓ̄ ܒܟܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܒܨܰܘܡܐ ܕܒܝܬ ܝܰܠܕܐ. ܘܰܥܒ̣ܕܘ ܬܘܪ̈ܨܐ ܣܓܝ̈ܐܐ: ܦܘܪܥܢ ܚܰܘ̈ܒܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܕܰܝܪܐ: ܘܨܶܦܬܐ ܘܫܘܟܠܠܐ ܕܰܣܚܝ̣̈ܦܬܐ: ܘܛܘܟܣܐ ܕܩܶܢܝ̈ܢܐ ܕܕܰܝܪܐ ܘܰܟܬܒܘ̈ܗܝ. ܘܚܘܫܒܢܐ ܕܡܰܥܠܐ ܘܡܰܦܩܐ: ܘܫܘܬܐܣ ܡܰܕܪܫܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܙܟܒ̄ ܡ̄ «2271» ܒܡܶܨܛܒܝܢܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܣܒܐ ܘܰܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܦܪܝܢܐ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܐܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܕܚܠܒ: ܩܰܒ̣ܠ ܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬܗܘܝ ܗܘܐ ܫܒܝ̣ܚ ܕܘܟܪܢܐ. ܟܘܡܪܐ ܚܦܝ̣ܛܐ ܘܝܰܨܘܦܬܢܐ. ܘܬܰܦܢܟܐ ܕܢܰܟܦܘܬܐ ܘܰܕܙܰܗܝܘܬܐ. ܘܪܚܡ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ ܕܰܢܦܰܫܩ ܟܬܒܐ ܕܡܰܠܦ̈ܢܐ ܠܣܰܪܩܝܐ: ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܗ ܕܥܡܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܠܗ ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܛܰܥܡܢܝ̈ܬܐ: ܘܥܘ̈ܢܝܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܐܰܪܐܒܐܝܬ. ܘܰܒܝܘ̈ܡܬܗ: ܗܘܰܘ ܫܘ̈ܟܠܠܐ ܒܕܘܽܟ ܕܘܟ. ܒܫܢܬ ܐܙܟܚ̄ ܡ̄ «8271» ܡ̇ܰܢ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܘܥܰܡܪ ܠܐܶܣ̈ܝ ܟܰܪ̈ܡܐ ܘܨܰܒܬ ܠܥܕܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܩܰܕܫܗ̇ ܒܫܡ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ. ܘܰܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܗ ܬܘܒ ܐܶܬܒܰܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܰܒܩܨܪ̈ܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܒܬܝܡܢ ܡܶܪܕܝܢ ܒܫܢܬ ܐܙܟܛ̄ ܡ̄ «9271». ܘܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܒܐܬܪܐ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ ܒܫܢܬ ܐܙܠܘ̄ ܡ̄ «6371» ܘܕܡܪܝ ܙܰܝܢܐ ܒܫܢܬ ܐܙܠܚ̄ ܡ̄ «8371». ܕܰܒ̣ܪ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ ܙܗܝ̣ܪܐܝܬ ܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܫܰܢܝ̣ ܝܗ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܚܡܫ ܡ̄ «5471»: ܘܶܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܺܐܝ̣ܩܪܐ ܡ̣ܢ ܚܣܝܐ ܬܐܘܡܐ ܘܰܩܠܝ̣ܪܘܣ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܒܓܶܢܒ ܩܰܒܪܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܀

 

 

 

ܩܚ: ܓܝܘܪܓܝܣ ܓ ܐܘܪܗܝܐ

 

«ܐܙܡܗ-ܐܙܣܚ 8671-5471»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܢܝ̣ܚ ܢܰܦܫܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܐܶܬܬܰܠܡܶܕ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܡܢܚܐ. ܘܡܶܢܗ̇ ܕܩܶܠܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܫܡ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ: ܘܶܐܫܬܕܰܪ ܠܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ. ܟܢ ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܠܚܠܒ: ܘܶܐܫܬܚܠܦ ܫܡܗ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܡܝܰܬܪܐ ܘܢܰܨܝ̣ܚ ܫܡܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ. ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܡܛܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܐܒܝ̣ܠ ܘܕܐܡܝ̣ܕ ܗܝܕܝܟ: ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܡܢܚܐ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܫܟܪ ܐܠܠܗ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܥܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܬܐܘܡܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ ܘܰܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܡܐ: ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܫܰܕܪܘ ܐܶܢܝܢ ܠܘܬ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܘܪܗܝܐ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܚܠܒ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܗܝܕܝܟ ܣܶܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܡܰܢܥ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܬܐ: ܩܡ̣ܘ ܐܶܬ̣ܘ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܡܰܛܝ̣ܘ ܐܰܪܒܥܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܒܬܪ ܕܰܐܥܒ̣ܪܘ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܒܡܶܬܡܰܠܟܢܘܬܐ: ܓܒ̣ܘ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܘܪܗܝܐ ܕܚܠܒ ܡܪܐ ܫܰܪܒܐ. ܘܒܝܓ̄ «ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܟܘ̄» ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ ܡ̄ «5471» ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܰܡܝ̣ܪ. ܕܛܰܟܣ ܠܗ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܡܩܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܬܪܥܣܪ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܘܛܟܣ ܩܢܘ̈ܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܥܒ̣ܕܘ ܟܶܪܟܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܠܡܰܥܠܬܐ ܕܙܶܕܩܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܢܐ ܠܥܘܗܕ ܚܶܪ̈ܡܐ ܕܐܘܡܬܐ ܓܰܘܢܐܝܬ. ܘܒܗ ܟܬ̣ܒܘ ܟܠܗܝܢ ܕܺܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܦܪܝ̣ܫܐܝܬ. ܘܟܶܪܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܠܗ̇ ܠܡܰܥܠܬܗ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ. ܘܠܐ ܚ̇ܠܛ ܗܘܐ ܡܶܕܡ ܒܡܶܕܡ. ܘܶܐܬܢܛܰܪ ܛܶܟܣܐ ܗܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܘܠܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ. ܟܢ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܙܶܕ̈ܩܐ ܕܐܘܡܬܢ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܬܒܠܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܝ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܒܥܶܠܬ ܪܰܚܝ̣ܩܘܬܗ̇ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܘܰܟܝ̣ܠܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐ ܬܡܢ: ܪܢܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܶܐܙܠ ܩܰܕܡܝܬ ܠܒܒܠ ܘܠܐܬܘܪ. ܟܢ ܗܦ̣ܰܟ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܶܐܙܠ ܠܚܠܒ. ܘܟܕ ܛܥܝ̣ܢ ܦܘܩܕ̈ܐ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܐܶܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܗܘ ܒܺܐܝ̣ܕܗ ܩܰܪܒ ܒܥܘܬܗ: ܘܐܶܬܩܰܒܠ. ܘܶܐܬܝ̣ܗܶܒ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܪܝ̣ܫܝܐ: ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܚܡܫܥܣܪ ܒܫܘܐܠ ܕܫܢܬ ܐܩܢܚ «8511» ܗܓܪܝܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܰܠ̣ܡ ܬܫܡܶܫܬܗ: ܘܛܰܟܣ ܕܘܟܬܐ ܠܰܡܩܡܐ: ܐܰܩܝ̣ܡ ܠܗ ܘܰܟܝ̣ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܰܫܡܗ ܨܰܠܝ̣ܒܐ ܡܛܠ ܫܘܡܠܝ ܬܫܡܶܫܬܗ. ܘܰܦܪܫ ܠܗ ܐܶܦܣܘ̈ܢܝܬܐ ܠܰܚܫܰܚܬܗ. ܟܢ ܗܦ̣ܟ ܠܣܥܘܪܘܬ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܛܘܟܣ ܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ: ܒܗܝ ܕܪܚܡ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܫܢܬ ܐܙܡܚ̄ ܡ̄ «8471» ܢܶܦܠܬ݀ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܩܰܪܐܩܘܫܝܐ ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗܶܢܕܘ: ܠܒܝܬ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܬܐܘܡܐ ܚܡܺܝ̣ܫܝܐ: ܗܰܘ ܕܰܦܠܝ̣ܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܐ ܥܠܘܗܝ: ܩܡ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܗܶܢܕܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܚܕ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܰܫܡܗ ܐܰܢܛܘܢܝ̣ܘܣ ܘܥܰܡܗ ܐܶܓܪܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܕܚܠܒ. ܘܰܒܟܶܣܗ ܕܐܕܪ ܝܰܪܚܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܙܡܕ̄ ܡ̄ «4471»  ܡܰܛܝ̣ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܰܢܛܘܢ ܠܚܠܒ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܗ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܕܰܟܪܝ̣ܗ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ. ܘܟܕ ܩ̣ܪܐ ܗܝ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܫ̣ܰܕܪ ܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܢܗ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܐܡܝ̣ܕ ܗܝܕܝܟ. ܥܡ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܰܢܛܘܢܝ̣ܘܣ. ܘܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ. ܗ̣ܘ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܒܪܝ̣ܫܗ ܕܬܡܘܙ ܡ̣ܢ ܐܰܫܩܶܠ ܚܠܒ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܐܰܣܪܚܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܗܶܢܕܘ. ܘܒܟܘ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܗܦ̣ܰܟ ܠܚܠܒ ܘܶܐܬܟܪܰܗ: ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܠܶܡ ܘܶܐܫܟܰܚ ܫܝܪܬܐ ܕܐܙܠܐ ܠܒܒܝܠ: ܫܩ̣ܠ ܟܬܒ̈ܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܰܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܙܡܛ̄ ܡ̄ «9471»: ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܚܠܒ ܘܺܐܝ̣ܬ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܟܘܪܺܝ̣ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܐܰܢܛܘܢ. ܘܫܟܪ. ܘܡܘܫܐ. ܘܰܦܓܥܘ ܒܐܘܪܚܐ ܒܩܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܕܚܝ̣̈ܠܐ ܘܡܪܝܐ ܦܰܨܝ̣ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܒܢܝ̣ܣܢ ܡܰܛܝ̣ܘ ܠܒܒܝܠ: ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܠܚܰܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܶܐܫܬܕܰܪܘ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܝܘܚܢܢ ܘܰܠܪܒܢ ܝܘܚܢܢ ܡܣܰܟܝܢ ܗܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܒܥܰܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܟܘܫܝ ܕܰܒܡܝ̣ܠܝ̣ܒܪ ܟܓ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ ܝܪܚܐ ܝܘܡ ܥܐܕܗ ܕܣܗܕܐ ܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܝܘܡ ܬܠܬܐ ܫܢܬ ܐܙܢܐ ܡ̄ «1571». ܘܟܕ ܣܰܟܝ̣ܘ ܕܢܺܐܬܘܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܬܐܘܡܐ ܕܰܢܫܰܝܢܘܢ ܐܶܢܘܢ: ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ: ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܦ̣ܰܪ ܠܗܘܢ ܪܶܥܝܢܗ ܠܐ ܡܶܫܬܝܰܢܢܐ. ܓܙܰܪܘ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ. ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܐܗܦܟܘܗܝ. ܘܛܟܣ ܡܶܕܡ ܡܶܕܡ ܕܫܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܐܠܦ̣ܘ ܘܰܐܪܬܝ̣ܘ ܠܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ ܥܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ: ܢܶܗܦܘܟ ܠܢ ܠܘܬ ܫܰܪܒܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܛܘܒܬܢܐ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܰܫܕܰܪܬܗ ܕܡܰܦܪܝܢܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ: ܐܰܣܪܰܚ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܠܥܙܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܒܗ̇ ܒܫܢܬ ܐܙܡܛ̄ ܡ̄ «9471»: ܗܝ ܕܒܗ̇ ܬܘܒ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܝܰܪܚܐ ܕܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܝܰܕ̈ܥܬܐ: ܘܛܘܟܣ ܡܰܕܪ̈ܫܬܐ. ܘܟܘܢܫ ܟܬܒ̈ܐ ܘܡܰܨܚܢܘ̣ܬܗܘܢ. ܘܡܰܥܒܪܢܘܬܐ ܕܡܶܕܡ ܡܶܢܗܘܢ ܠܣܰܪܩܝܐ. ܘܶܐܬܦܪܶܫܘ ܠܗ̇ ܠܫܶܕܬܐ ܗܕܐ. ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ. ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ ܝܥܩܘܒ ܩܨܘܪܝܐ. ܘܰܒܪܗ ܡܫܰܡܫܢܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܡܛܠ ܟܬܝ̣ܒܬܐ. ܘܶܐܬܦܰܪܫܬ݀ ܠܗܘܢ ܟܡܝܘܬܐ ܝ̣ܕܺܝ̣ܥܬܐ ܠܢܰܦ̈ܩܬܐ. ܘܰܐܡܶܢ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܬܫܡܶܫܬܐ ܗܠܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܙܢܗ̄ ܡ̄ «5571»: ܗܝ ܕܒܗ̇ ܥܢ̣ܕ ܗܰܘ ܫܒܝ̣ܚ ܥܘܗܕܢܐ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܠܡܶܨܪܝܢ ܘܰܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܫܪܪܐ ܠܡܺܐܡܪ. ܕܬܫܡܶܫܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܫܰܡܠܝ̣ܘ: ܐܰܟܡܐ ܕܣܗܕ ܒܝܬ ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ ܣܘܓܐܐ ܕܟܘܢܫܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܥܶܠܬܐ ܗܘܰܘ ܠܫܘܘܫܛܐ ܕܰܩܠܝ̣ܪܘܣ: ܘܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ ܒܝܰܕ̈ܥܬܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡܶܢܗܘܢ ܒܥ̣ܰܘ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܦܣ ܠܗܘܢ ܠܡܩܡܘ ܕܰܝܪܝܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܒܫܡ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: ܕܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܘܰܠܬܫܡܶܫܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܰܟܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܙܢܗ̄ ܡ̄ «5571»: ܢܦ̣ܰܠ ܡܰܘܬܢܐ ܒܐܡܝ̣ܕ: ܥܢ̣ܕ ܚܰܣܝܐ ܪܙܩ ܐܠܠܗ ܘܝܙ̄ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ: ܘܐܠܦ ܘܚܰܡܫܡܐܐ ܢܰܦܫ̈ܢ ܡ̣ܢ ܟܶܢܫܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܰܒܩܛܪܒܠ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܙܢܛ̄ ܡ̄ «9571»: ܐܰܣܪܚ ܠܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܶܫܬܝ̣ܢ ܘܬܡܢܐ ܟܕ ܒܐܡܝ̣ܕ ܗܘܐ: ܫܟܶܒ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܶܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܺܐܝܩܪܐ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܒܩܰܒܪܗ ܕܕܕܐ ܕܰܐܒܘܗܝ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܘܪܗܝܐ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ. ܘܰܨܠܘ̈ܬܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀
     

ܩܛ: ܓܝܘܪܓܝܣ ܕ ܕܡܢ ܐܬܘܪ – ܡܘܨܠ

 

«ܐܙܣܚ-ܐܙܦܐ 1871-8671»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܥܰܒܕ ܐܠܟܪܝ̣ܡ ܒܪ ܒܪܐ ܕܰܐܚܘܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܗܰܘ ܢܰܨܝ̣ܚܐ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘܪ: ܕܫܰܟ̣ܠܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܰܩܕܡ ܕܢܶܥܢܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܗܰܘ ܪܰܒܐ. ܐܶܡ̣ܪ ܗܘܐ ܠܥܰܒܕ ܐܠܟܪܝ̣ܡ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ: ܐܰܒܘܗܝ ܕܗܢܐ. ܕܰܒܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܢܶܬܠ ܠܟ ܐܠܗܐ ܝܰܠܘܕܐ: ܘܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܩܪܶܝܘܗܝ ܒܫܶܡܝ̱. ܘܺܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܣܰܒܪܐ ܒܐܠܗܐ: ܕܗܘܐ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܘܟܬܝ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܚܕ ܟܬܒܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܫܢܐ ܠܛܠܝܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܕܢܶܬܝ̣ܠܕ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܶܐܬܝ̣ܠܕ ܛܠܝܐ: ܟܰܢܝܘܗܝ ܒܰܫܡܗ. ܘܟܕ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܥܶܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܐܶܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ: ܘܬܡܢ ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܟܪ ܐܠܠܗ: ܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܪܺܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ: ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܠ ܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗܰܬܟܐ: ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ. ܩܪܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܘܰܐܣܪܚܗ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܠܡܰܕܢܚܐ: ܘܒܗ ܒܰܙܢܐ ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܬܘܒ. ܘܨܶܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܚܰܘܝ̣ ܒܰܙܒܢ ܡܰܦܪܝܢܘܬܗ ܒܫܘܟܠܠܐ ܕܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܰܕܥܕ̈ܬܐ. ܫܰܟ̣ܠܠ ܠܡ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܕܡܬܝ ܘܰܠܥܕ̈ܬܐ ܕܰܒܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܡܰܘܨܠ ܘܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܠܒܝ̣ܒ ܗܘܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܦܶܓܥܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ ܘܫܰܠܝ̣ܛܢ̈ܐ. ܘܰܕܠܐ ܟܘܢܫܐ: ܐܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܥܠܰܠܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪܬܐ. ܡܛܠ ܩܘܒܠܗ ܦܰܐܝܐ ܘܓܰܐܝܐ. ܘܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܰܦܪܝܢܐ: ܐܰܣܪܚ ܬܠܬܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܬܪܝܢ ܒܫܘܪܝܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܫܐܪܗ ܬܠܡܝ̣ܕܗ: ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ ܕܩܰܪܐܩܘܫ. ܘܰܩܕܡ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܗ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܐܰܣܪܚ ܠܓܰܪܓܪ ܘܰܠܚܣܰܢܡܰܢܨܘܪ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܐܰܢܛܘܢ ܕܫܰܢܝ̣ ܗܘܐ ܐܶܦܣܩܘܦܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܶܬܟܰܢܫܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܘܫܶܠܡܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܓܰܒܝܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܝܙ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܙܣܚ̄ ܡ̄ «8671». ܘܰܡܛܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܗ ܬܡܢܝܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܕܩܰܕܡܝܗܘܢ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܣ̣ܡ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܕܐ. ܒ: ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ. ܓ: ܕܺܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܫܟܪ ܐܠܠܗ ܕܓܙܪܬܐ. ܕ: ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܪܙܩ ܐܠܗ. ܗ: ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܒܫܐܪܗ. ܘ: ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܝܘܚܢܢ. ܙ: ܘܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܐܰܢܛܘܢ ܕܓܰܪܓܪ. ܚ: «؟». ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܰܣܪܚ ܠܡܬܝ ܪܺܝ̣ܫ ܕܝܪܐ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܘܨܠ ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܒܝܗ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܫܢܬ݀ ܐܙܥ̄ ܡ̄ «0771» ܐܰܣܪܚ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡܰܢܨܘܪ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܒܚܕ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܫܢܬ݀ ܐܙܥܐ̄ ܡ̄ «1771»: ܐܰܣܪܚ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡܘܫܐ ܨܰܕܕܝܐ: ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܘܫܐ ܕܒܢܒܟ. ܘܒܬܪܗ ܬܘܒ ܠܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ ܐܰܒܪܗܡ: ܗܰܘ ܕܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܕܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܫܰܢܝ̣ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܫܬܐ ܒܢܝ̣ܣܢ ܫܢܬ݀ ܐܙܥܕ̄ ܡ̄ «4771». ܘܒܝܗ̄ ܒܚܙܝܪܢ ܕܰܫܢܬ ܐܙܥܓ̄ ܡ̄ «3771»: ܐܰܣܪܚ ܠܝܘܠܝܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܠܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܢܶܥܡܗ ܨܰܕܕܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܐܒܝܠ ܟܢ ܐܶܫܬܢܝ̣ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܰܒܒܫܝܪܝܗ. ܘܰܒܢܝ̣ܣܢ ܕܫܢܬ ܐܙܥܕ̄ ܡ̄ «4771» ܐܰܣܪܚ ܠܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛ̣ܐ ܠܒܶܕܠܝ̣ܣ. ܘܒܬܠܬܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܫܢܬ ܐܙܥܙ̄ ܡ̄ «7771»: ܐܰܣܪܚ ܠܪܒܢ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܚܠܒܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܫܕܝܐܩ: ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܕܒܢܒܟ: ܘܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܨܪܘܟܐܢ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܚܠܒ. ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ: ܒܬܪ ܕܶܐܫܬܚܠܦ ܡܝܟܘܓܰܪܘܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇. ܘܰܐܣܪܚ ܬܘܒ ܥܰܡܗ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܰܒܪܗܡ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܐܒܝܠ ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܘܟܕ ܐܝܟ ܝܓ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܐܰܕܪܟܗ ܩܶܨܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܫܰܢܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝ̣ܢ ܘܚܕܐ ܡ̄ «1871». ܘܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝܫܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܥܘܡܪܐ: ܐܶܬܛܟܣ ܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܝ: ܡܬܝ

 

«ܐܙܦܒ-ܐܚܝܙ 7181-2871»

 

ܘܡܝܟܐܝܠ ܓܪܘܗ ܘܒܗܢܡ ܠܐ ܩܢܘܢܝ̈ܐ

 

 

 

ܗܘܝܘ ܡܬܝ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܝܫܘܥ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܬܰܥܠܐ. ܐܶܣܬܰܦܪ ܘܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܕܒ̣ܪ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ ܕܥܘܡܪܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܫܢܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܥܰܠܝ̣ ܠܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܗܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ: ܘܶܐܣܬܰܦܩ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܰܘܨܠ: ܐܶܬܓܒܝ̣ ܗ̣ܘ ܡܪܐ ܫܰܪܒܐ: ܘܶܐܬܬܣܪܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܘܨܠ ܒܫܢܬ ܐܙܣܚ̄ ܡ̄ «8671». ܘܶܐܬܟܰܢܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܒܙܒܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܗ: ܐܶܬܝܕܥܬ݀ ܢܰܨܝ̣ܚܘܬܗ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ: ܒܰܐܓܘ̈ܢܐ ܕܣܰܝܒܪ ܡ̣ܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܠܡ ܟܕ ܐܶܙܠ ܠܐܬܘܪ ܩܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܢܩ̈ܦܰܝ ܠܦܐܦܐ: ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܕܢܶܫܬܕܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܢܦܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ: ܓܕܰܫ ܕܢܦܩ ܗܘܐ ܥܡܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܐܘܝ̣ܘ ܥܡ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܰܢܓܝܐ ܕܰܫܡܗ ܓܶܪܓܝ̣ܣ ܪܣܐܡ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܶܪܓܝ̣ܣ. ܐܶܡ̣ܪ ܠܡ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܗܝ̣ܕܐ ܡܬܝ. ܐܘܗ ܐܘܗ ܝܕܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝ̣: ܐܶܢ̇ܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܦܶܩ̇ܬܟ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ. ܘܦܰܢܝ̣ ܗܘ ܚܰܣܝܐ. ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܺܝ̇ܬ ܠܟ. ܐܶܠܐ ܗܫܐ ܝܕܰܥܬܟ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܕܥܟ. ܘܒܗ ܒܗܰܘ ܠܠܝܐ: ܟܕ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܡܰܪ̈ܚܐ ܠܡܶܐܟܠ ܘܰܠܡܶܫܬܐ: ܢܶܦܠܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܒܰܝܬܗ. ܘܝ̣ܩܕ ܟܠ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܗ ܓܡܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܒܬܪ ܙܰܒܢܐ. ܟܕ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܰܘܨܠ: ܗܰܘ ܓܰܒܪܐ ܐܶܬܡܣܟܰܢ ܘܚܕܪ ܗܘܐ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܙܶܕܩܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܝܕܥܬ ܠܝ̣. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܰܡܢܰܫܩܘ ܐܺܝ̣ܕܗ. ܘܡܪܢ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܐܝ̣ܕܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܗ ܙܶܕܩܬܐ. ܘܺܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܗܟܢܐ ܡܶܬܢܰܨܚ ܗܘܐ ܒܰܐܓܘ̈ܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪ ܗܘܐ. ܥܰܠܗܝ ܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܶܫܬܕܪ ܒܬܪܗ ܕܢܺܐܬܐ ܢܶܐܚܘܕ ܠܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܥܰܕܠܐ ܢܶܡܛܐ. ܩܰܕܡܗ ܗܘܐ ܒܡܶܐܬܝܬܐ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܓܰܪܘܗ ܕܚܠܒ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܪܫ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ: ܘܰܡܥܰܛܦ ܗܘܐ ܠܒܘܫ ܐܶܡܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܠܓܘ. ܗܘ ܗܢܐ ܒܝܰܕ ܦܘܪ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ. ܫܰܕܠ ܠܕܰܝ̇ܢܐ ܘܩܰܕܝ̣ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܬܦܰܛܪܰܟ. ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܺܦܣܩܘ̈ܦܐ «ܐܰܡܝ̣ܪ» ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܰܒܪܗܡ ܢܰܥܠܒܢܕ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܚܡܨ ܘܕܰܚܡܬ. ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܢܶܥܡܗ̈ ܐܠܠܗ ܨܰܕܕܝܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܒܫܐܪܗ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܘܫܐ ܨܒܐܓ ܕܰܛܪܝ̣ܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܶܐܙܠܘ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ ܟܚ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܙܦܒ̄ ܡ̄. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܡܰܢܥ ܗܘܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܰܘܨܠ ܡܪܶܐ ܫܰܪܒܐ. ܘܟܕ ܨܶܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܚܰܘܝ̣ ܡܛܠ ܡܰܣܠܝܢܘܬܗ. ܘܠܐ ܐܰܟܫ̣ܪ: ܡܰܠܘܢ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ ܘܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܕܶܐܬܦܰܛܪܰܟ: ܒܠܠܝܐ ܫܰܕܪܘܗܝ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܘܰܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܠܩܠܬ ܩܣܛܪܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܰܠܘܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܫܬܪܪܬ ܗܘܬ ܢܟܝ̣ܠܘܬܗ ܕܡܺܝ̣ܟܐܝܠ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܫܰܪܒܗ ܕܰܢܟܝ̣ܠܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܗ̇ܢܘܢ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܩܶܠܬ ܥܗܝ̣ܕܬܐ. ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ: «ܒܗ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ». ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܰܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܪܰܒܐ: ܒܝܕ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܓܰܪܘܗ ܗܰܘ ܕܫܓܶܫ ܗܘܐ ܘܫܚܕ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܐ ܕܰܝܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗ̇ ܐܠܡܐܣ: ܕܒܰܚܕܐ ܥܰܝܢܐ ܗܘܬ݀. ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܐܰܦܬܐ: ܘܰܒܝܕ ܡܰܐܪܙܢܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܓܒܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܚܰܠܨܬ݀ ܟܰܪ̈ܛܝܣܶܐ ܘܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘ̈ܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܒܒܝܬ ܓܙܐ ܕܥܘܡܪܐ: ܘܰܐܘܒܠܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܠܩܠܬ ܘܝܶܗܒܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܗܰܘ ܕܫ̣ܰܕܪ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܐܰܚܘܗܝ ܥܡ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܠܝܐ ܕܩܰܛܪܒܠ ܘܰܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܩܫܝ̣̈ܫܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܡܬܝ: ܒܬܪ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܰܣܪܚ ܬܪܝܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܚܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ. ܘܟܢ ܐܰܫܩ̣ܠ ܗܘ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܡܶܕܝܕ. ܟܕ ܡܣܰܟܝܢ ܠܡܶܐܬܝܬܗ ܕܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘܢ. ܘܟܕ ܛܶܒܗ ܫܡ̣ܰܥܘ ܩܡ̣ܘ ܐܶܬ̣ܘ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܩܰܪܒܘ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܘܫܘ̈ܚܕܶܐ ܠܕܰܝܢ̈ܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܙܠ ܐܶܬܚܰܝܕ ܠܥܨ̈ܝ̣ܝ̣ܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܗܠܝܢ ܕܩ̣ܡܘ ܠܘܩܒܠ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܘܰܦܩ̣ܰܕܘ ܘܚܰܒܫܘܗܝ ܗ̣ܘ ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܒܰܙܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ: ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܐܠܗܐ ܙܰܟܝܘܬܗܘܢ ܠܕܰܝ̇ܢܐ: ܐܶܬܛܦܝ̣ܣ ܘܰܫ̣ܪܐ ܐܶܢܘܢ. ܒܪܰܡ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܥܰܠܝ̣ܘ ܕܺܝ̣ܢܗܘܢ ܠܐܡܝ̣ܕ ܠܒܝܬ ܗܶܓܡܘܢܘܬܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܗܶܓܡܘܢܐ ܐܰܘܒܠ ܐܶܢܘܢ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ: ܕܗܘܝܢ ܗܘܰܘ ܝܒ̄ ܓܰܒܪ̈ܝ̣ܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܒܗ ܒܰܙܢܐ ܐܶܬܠܰܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܩܰܫܝܐܝܬ ܕܰܐܝܟܢ ܐܶܙܠܘ ܠܘܬ ܥܨ̈ܝ̣ܝ̣ܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܘܢ ܥܨ̈ܝ̣ܝ̣ܐ. ܘܰܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܓܙܪ ܕܺܝ̣ܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܫܰܠ̣ܚܘ ܐܶܢܘܢ ܢܰܚܬܝ̈ܗܘܢ: ܘܶܐܣ̣ܪܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܩ̣ܡ ܐܶܣܦܘܩܠܛܪܐ ܕܢܶܡܚܐ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܗܘܢ: ܒܪܡ ܐܶܬܩܪܒܰܬ݀ ܡܦܺܝ̣ܣܢܘܬܐ ܡܶܛܠܬܗܘܢ: ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܫܘܘܕܝܐ ܕܢܶܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܬܪܶܥܣܪ ܟܝ̣ܣ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ: ܕܥ̇ܒܕܝ̣ܢ ܫܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܙܘ̈ܙܐ ܕܣܺܐܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܒ̣ܰܩܘ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܕ ܒܐܡܝ̣ܕ ܗܘܰܘ ܘܰܡܟܰܢܫܝ̣ܢ ܙܘ̈ܙܐ ܕܶܐܫܬܘܕܝ̣ܘ: ܡܰܛܝ̣ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܘܰܗܘܐ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܠܥܡܐ ܪܝܡ ܪܝ̣ܫܐ ܘܒܘܝܐܐ ܪܰܒܐ. ܘܚܕܝܐܝܬ: ܐܶܬ̣ܘ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܒܬܪ ܕܥܰܗܕ ܠܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܠܘܬ ܕܰܝ̇ܢܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܐ: ܐܰܪܟܒܗ ܕܰܝ̇ܢܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܘܣܝܶܗ: ܘܰܒܫܶܩܠܐ ܪܰܒܐ ܘܙܰܘܚܐ: ܐܶܙܠܘ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܰܐܦܩ̣ܘ ܠܡܝܟܘ. ܘܺܝ̣ܬܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ. ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܡܶܚܕܐ ܢܣܝ̣ܡ ܒܪܝ̣ܫܗ ܕܫܓܘܫܐ ܡܝܟܘ: ܠܐ ܩܰܒܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܐܶܠܐ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܚܰܡܣܢ ܩܰܠܝ̣ܠ ܟܒܪ ܗܦܟ ܡ̣ܢ ܡܪܘܕܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܪܶܥܝܢܗ ܡܚܰܒܠܐ. ܘܟܕ ܩܰܘܝ̣ ܡܝܟܘ ܒܗܝ̣ܟܰܕܗܝ̣ܘܬܗ: ܐܶܫܬܕܝ̣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܠܡܰܘܨܠ ܘܠܒܰܓܕܕ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܐܘܪܚܐ ܡܰܕܒܪܝܬܐ: ܥܪܩܘ ܠܟܣܪܘܐܢ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ: ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܥܘܬܡܢ. ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܣܰܪܩ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܐܢ̈ܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܐ ܘܩܶܢܝ̈ܢܐ ܕܙܰܒܢ ܘܝܰܗ̣ܒ ܫܘܚܕܐ: ܘܒܬܪ ܕܚܰܠܨ ܐܰܝܟ ܬܠܬܡܐܐ ܟܬܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܰܪ̈ܟܐ ܕܥܘܡܪܐ: ܘܰܐܫܠ̣ܡ ܐܶܢܘܢ ܠܰܦܪ̈ܰܢܓܝܐ: ܘܶܐܬܬܰܘܒܠܘ ܠܚܰܪܬܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܫܰܪܦܗ. ܘܒܗ ܒܰܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܚܘܗܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܬܘܪ ܠܒܒܠ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ ܗܘܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܰܫܚܰܕܘ ܦܐܦܝ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܛܰܝܝ̈ܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ ܒܣܰܡܐ. ܘܩܰܒܪܘܗܝ ܗ̣ܶܢܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܪܰܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܗܝ ܕܫܰܪܝ̣ܪܐ ܠܐ ܐܶܬܝ̣ܕܥ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝܬ ܫܰܪܒܐ ܕܡܰܘܬܗ. ܘܰܟܒܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܘܝܰܪܩܢܐ. ܐܶܬܢܟܝ̣: ܕܙܰܒܢܐ ܗܘܐ ܕܬܡܘܙ. ܘܒܫܢܬ ܐܙܦܛ̄ ܡ̄ «9871» ܩܰܕܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܘܪܘܢ ܠܰܙܒܰܢܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܐܣܪܚ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܒܫܐܪܗ ܒܶܕܠܝ̣ܣܝܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܙܨܘ̄ ܡ̄ «6971»: ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܠܰܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܒ̄ ܡ̄ «2081» ܟܕ ܗܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܥܠ ܒܢܶܐܒܝܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܚܰܐܓ ܚܰܣܢ ܐܰܓܐ ܐܠܥܙܒ ܐܰܓܐܣܝ ܠܡ: ܣ̣ܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܥܠ ܐܰܪܒܥܣܪ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܘܗܡܐ ܕܕܰܐܫܝܗ ܛܰܝܝ̈ܐ ܘܕܰܒ̣ܚ ܐܶܢܘܢ ܒܩܶܥܠܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܬܘܒ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܥܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܒܢܶܐܒܝܠ ܥܠ ܕܰܐܣܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܕܰܐܫܝܗ: ܘܰܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܬܡܢܥܣܪ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܶܐܚ̣ܕ ܐܰܝܟ ܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫ ܢܰܦ̈ܫܢ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ: ܢܫ̈ܐ ܟܝܬ ܘܰܒܢ̈ܬܐ ܘܰܥܠܝܡ̈ܐ. ܘܛܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܙܒܢ ܐܶܢܘܢ ܒܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܟܝ̣ܣܝ̣ܢ ܕܟܶܣܦܐ. ܘܗܕܐ ܟܡܝܘܬܐ ܟܰܢܫܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܘܡ̣ܢ ܛܝ̣ܡ̈ܝ ܒ̈ܬܐ ܘܚܢܘ̈ܬܐ ܕܙܰܒܢ. ܨܒ̣ܐ ܕܝܢ ܕܰܢܙܰܒܢ ܡܐܢ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܣܺܐܡܐ ܘܕܰܣܛܪ ܕܦܫ̣ܘ ܗܘܰܘ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܶܦܪܘܥ: ܘܠܐ ܩܰܒ̣ܠܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ. ܐܶܠܐ ܗ̣ܶܢܘܢ ܢܣ̣ܰܒܘ ܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܠܥܕܬܐ: ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܛܝ̣ܡܰܝ̈ܗܘܢ ܠܦܘܪܥܢ ܓܙܽܝ̣ܪܬܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬ ܡ̄ «3081» ܫܒܥܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝ̣ܣ ܘܒܰܟܘܣ: ܐܰܣܪܚ ܠܚܰܣܝܐ ܝܘܢܢ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܒܫܬܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܐܰܣܪܚ ܠܚܡܫܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܘܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܠܝܐ ܡܶܪܕܢܝܐ ܕܬܺܒܝܠ. ܘܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܢܥܡܗ ܨܰܕܕܝܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܗܬܟܐ. ܘܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܡܰܘܨܠܝܐ ܕܬܒܝܠ. ܘܝܘܠܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܢܶܐܒܝ̣ܠܝܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܝ ܘܰܠܓܪܓܪ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܬ. ܩܰܕܫ ܬܘܒ ܡܘܪܘܢ ܠܰܙܒܰܢܬܐ ܬܠܝ̣ܬܝܬܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܚܡܫܥܣܪ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܐܣܝܐ: ܐܰܣܪܚ ܐܦ ܚܡܫܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܝܘ ܒܶܗܢܡ ܒܪ ܟܒ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܝܶܗ ܥܰܡܗ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ. ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܦܰܪ̈ܢܓܝܐ: ܘܒܪ ܬܪܒܝ̣ܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥ ܕܡܪܢ «9081»: ܐܶܬܪܰܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܠܝܐܣ ܐܬܘܪܝܐ : ܘܥܠ ܚܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܘܰܐܪܚܩ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܶܫܬܗ: ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ ܡܰܘܨܠܝܐ ܕܰܥܗܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܩܰܪܒ ܠܘܬܗ ܚܠܦܝܗܘܢ: ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܰܕܐܘܡܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܘܥܪܢܐ ܒܐܡܝ̣ܕ: ܐܰܘܒܠܶܗ ܥܰܡܗ ܠܬܡܢ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܡܚܰܒܠܢ̈ܐ ܕܺܐܝ̣ܬܗܘܢ ܝܘܣܦ ܒܪ ܝܫܘܥ ܓܪܕܐ: ܘܡܝ̣ܟܐܝܠ ܒܪ ܦܰܬܚܐ . ܗܠܝܢ ܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܶܣܝܐ ܡܨܰܠܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܟܰܠܕ̈ܝܐ: ܘܐܬ̇ܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܚܰܙܘܙܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢܢ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܠܗ ܨܶܒܝܢܗܘܢ ܕܢܶܣܚܦܘܢ ܘܰܢܒܰܠܒܠܘܢ ܠܥܕܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܪܒܝ̣ܘ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫ ܒܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ ܥܗܝ̣ܕܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܟܘܬܗܘܢ ܒܰܪ̈ܝܬܗ ܠܐ ܫܠܡ̈ܢ ܠܓܰܘ̈ܝܬܗ: ܚܰܘܝ̣ ܠܗܘܢ ܢܰܦܫܗ. ܘܶܐܬܚܰܝܕ ܥܠ ܓܘܢܚܐ ܗܢܐ ܗ̣ܶܢܘܢ ܘܚܰܒܪ̈ܝܗܘܢ: ܕܢܝܐܠ ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܐܣܝܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ: ܘܰܐܠܝܐܣ ܫܐܕܝ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܘܰܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܦܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܶܫܬܡܠܐ ܨܶܒܝܢܗܘܢ. ܘܰܩܛܪܘ ܡܶܠܟܐ. ܘܗܕܐ ܦܫܝ̣ܩܐ ܗܝ ܠܢ. ܐܶܢ ܢܶ̇ܥܒܕ ܠܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣ̣ܡ ܒܪܶܥܝܢܗܘܢ ܕܐܦ ܒܚܰܝܘ̈ܗܝ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܢܫܰܠܡܘܢ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ. ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܒܟܶܣܝܐ. ܘܰܟܒܪ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܶܐܒܬ ܠܟ. ܘܗܝ ܕܫܰܦܝ̣ܪܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܪܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܕܘܟܬܟ. ܘܰܬܫܰܕܪ ܬܰܝܬܐ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ: ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܕܰܐܦܝ̣ܣܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܠ̣ܶܡ ܠܗ ܠܪܶܥܝܢܗܘܢ: ܟܬ̣ܒ ܒܥܘܬܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܘܫ̣ܰܪܪܶܗ ܒܝܰܕ ܒܘܕܩܐ ܕܕܰܝ̇ܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܕܒܗ̇ ܡܚܰܘܐ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܕܣܰܝܒܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝܢܘܬܗ ܥܠ ܦܘܪܥܢ ܙܶܕ̈ܩܐ ܕܡܶܬܬܚܝ̣ܒܝ̣ܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܡܰܩܕܫܝܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܪ ܟܘܪܺܝ̣ ܐܺܝ̣ܣܚܩ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܶܬܩܒܠܬ݀ ܒܥܘܬܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܫ̣ܰܕܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܓܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܡ̇ܪ. ܕܫܘܠܛܢܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܢܛܝ̣ܪ ܒܚܰܝ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬܝܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܐܠܨ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܐܟܪܰܗ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܠܡܘܬܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܶܐܙܠ ܗܝܕܝܢ ܝܘܣܦ ܓܪܕܘ ܘܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܦܰܬܚܐ ܕܰܒ̣ܪ ܠܒܝ̣ܠܕܪܐ ܕܶܐܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ: ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܰܐܣܗ̣ܕܘ ܐܶܢܘܢ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܠܡܰܘܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܟܢ ܐܶܙܠܘ ܠܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ: ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܗܘܰܘ ܟܰܪܛܝܣܐ ܕܰܚܬܝ̣ܡ ܒܚܬܡ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܫܰܕܪܘܗܝ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܰܠܦܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ: ܢܦ̣ܩ ܦܘܩܕܢܐ ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܒܫܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ: ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܡܶܫܬܠܛܢܘܬܐ ܕܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܠܐܝܕܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܟܰܣܝܗ ܘܠܐ ܚܰܘܝܗ ܠܐܢܫ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܘܫܰܪܝ̣ ܕܰܢܕܰܒܪ ܨܒܘܬܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܢܗ: ܕܠܐ ܝܕܰܥܬܐ ܘܨܶܒܝܢܐ ܘܫܰܠܡܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܐܰܘ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܐܰܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪ ܡ̄ «0181»: ܐܰܣܪܚܗ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ. ܘܰܐܫ̣ܠܶܡ ܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܥܶܪ̈ܩܐ ܕܰܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܫܶܦܪܬ݀ ܗܕܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ. ܡܰܠܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܝܘܢܢ ܐܶܙܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܡܒܰܓܢܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܪܰܛܢܝ̣ܢ. ܒܪܰܡ ܥܡ ܗܕܐ ܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܝܐ ܢܛܝ̣ܪ ܗܘܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܘܰܟܒܪ ܒܡܶܠܟܗ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܘܰܡܕܰܒܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܝ̣ܩܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ: ܐܰܫܠ̣ܶܡ ܠܗ ܟܠܡܶܕܡ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܬܡܢܡܐܐ ܘܚܰܡܫܥܣܪ ܡ̄ «5181» ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫܰܪܝ̣ ܗܘ ܒܶܗܢܡ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܛܪܘܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܡܪܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܘܰܡܫܰܠ̣ܚ ܗܘܐ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܬܒܥ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܟܶܣܦܐ ܣܰܓܝ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܠܪܶܥܝܢܗ: ܘܚ̇ܙܐ ܐܶܢܘܢ ܕܡܶܣܬܟܠܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܫܰܪ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܠܚܣܝܐ ܓܢܝ̣ܚܶܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ: ܡܶܚܕܐ ܪܟܶܒ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܘܰܫܡ̣ܥ ܬܡܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܒܰܐܬܪܐ ܕܫܝܪܘܐܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܶܐܬܐܠܨ ܘܶܐܙܠ ܠܘܬܗ ܠܩܪܝ̣ܬܐ ܕܐܘܐܘ. ܘܟܕ ܒܰܚܢ ܥܡܗ ܘܒܰܚܪܶܗ: ܐܶܫܟܚܶܗ ܦܪܰܢܓܝ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ: ܘܒ̇ܥܐ ܗܓܘܽܡܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܠܘܬܗ ܟܡܐ ܝܘ̈ܡܢ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܘܥܡ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܕܰܫܟܺܝ̣ܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܝܪܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ. ܘܒܬܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚ̣ܙܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܡܕܩܝ̣ܢ ܥܠܘܗܝ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܢܗ. ܘܫܶܦܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܕܰܢܚܘܘܢ ܫܰܪܒܗ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܢܘ ܪܶܥܝܢܗ. ܘܟܕ ܚܰܘܝ̣ܘ ܠܗ ܫܰܪܒܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܐܶܢ̇ܐ ܕܝܢ ܫܶܡ̇ܥܬ ܥܠܘܗܝ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܕܡܶܬܩܰܛܪܓ ܒܰܨܒܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܡܰܫ̣ܪ ܗܘܺܝ̇ܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܰܐܢܬܘܢ ܩܢܘܡܟܘܢ ܣ̇ܗܕܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ: ܦܐܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ ܘܢܶ̇ܥܒܶܕ ܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܘܰܢܕܘܢ ܗܝ ܕܫܘܝܐ. ܘܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܪܟܶܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܙܠܘ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܐܦ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ. ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܒܬܪܗ: ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܥܶܕܢܐ ܗܘܐ ܕܨܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܕܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܡܰܠ̣ܠܘ ܥܰܡܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܡܢܗ: ܩܰܕܡܝܬ݀ ܟܦ̣ܰܪ ܘܠܐ ܐܰܘܕܝ̣. ܘܟܕ ܐܶܫܬܪܰܪܘ ܩܘܽܛܪ̈ܓܐ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܣܗܕ̈ܐ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ: ܫܬܶܩ ܘܠܐ ܦܰܢܝ̣ ܦܶܬܓܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܢܘܗܝ ܘܚܰܝܒܘܗܝ ܘܩܰܬܪܣܘܗܝ ܐܰܝܟ ܩܢܘܢܐ: ܠܦܘܬ ܗܘܦܟܘ̈ܗܝ ܠܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܪܶܥܣܪ ܐܰܒܗ̈ܬܐ. ܐ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ. ܒ: ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܣܦ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܓ: ܐܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܕ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܢܶܐܒܝ̣ܠܝܐ. ܗ: ܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܒܪ ܗܶܢܕܘ. ܘ: ܚܰܣܝܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܠܥܓܐ. ܙ: ܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܚ: ܚܣܝܐ ܒܰܪܨܘܡܐ ܛܘܪܝܐ. ܛ: ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܝܫܘܥ ܚܶܣܢܝܐ. ܝ: ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܚܰܣܝܐ ܢܶܥܡܗ ܨܰܕܕܝܐ. ܝܐ: ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܕܓܐܠܗ. ܝܒ: ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܝܘܢܢ ܕܡܰܥܕܢ. ܘܟܕ ܫܶܠܡܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܩܒ̣ܰܠ ܥܠܝܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܩܰܬܪܣܐ: ܘܚܰܣ̣ܪ ܐܶܢܘܢ ܐܠܦ ܕܟܶܣܦܐ. ܟܢ ܩܒ̣ܰܠ ܥܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܘܚܰܒ̣ܫܶܗ. ܘܶܐܬܐܣܪ ܒܫܬ ܫܝ̣ܫ̈ܠܬܐ. ܬܰܪܬܝܢ ܒܨܰܘܪܶܗ. ܘܬܰܪܬܝܢ ܒܺܐܝ̣ܕ̈ܘܗܝ. ܘܬܰܪܬܝܢ ܒܪ̈ܶܓܠܘܗܝ. ܘܝܰܗ̣ܒܗ ܠܩܶܛܠܐ. ܒܪܰܡ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܠܐ ܐܰܗܡܝ̣ ܡܢܗ. ܐܶܠܐ ܛܝܒ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܛܘܗ̈ܡܐ. ܘܦܰܪܩܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܒܰܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܟܶܣܦܐ. ܘܶܐܙܕܟܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܡܶܬܬܰܣܠܝܢܘܬܗ ܕܡ̣ܢ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܶܢܗ ܕܥܡܐ ܐܰܟܚܕ: ܐܶܬܬܘܝ̣ ܘܫܰܪܝ̣ ܒ̇ܥܐ ܘܰܡܩܰܪܒ ܘܰܡܦܝ̣ܣܢ̈ܐ ܕܢܶܫܬܪܐ ܡ̣ܶܢ ܩܘܬܪܣܗ: ܘܪܰܚܡ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܘܩܰܒܠܘܗܝ. ܘܰܐܦ̣ܣܘ ܠܗ ܕܢܶܬܒ ܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܫܡܫܡ ܟܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܒܚܰܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܫܡܫܡ: ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܶܐܙܠܬܗ ܐܶܬܢܒܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܐܢܫ ܡ̣ܢ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܘܟܢܐ ܐܰܒܪܗܡ ܗܕܐܝܗ: ܕܙܶܠ ܐܰܓܥܠ ܠܪܚܡܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܚ̇ܙܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗ ܬܘܒ. ܘܢܶܦܩܬ݀ ܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܠܰܥܒܕܐ. ܘܟܕ ܓܝܪ ܐܶܙܠ ܠܬܡܢ. ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܟܕ ܢܦ̣ܰܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܫܡ: ܫܪܰܥ ܢܦ̣ܰܠ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܠܢܰܚܠܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܡܝܗ̇ ܕܣܰܓܝ ܥܡܺܝ̣ܩ: ܠܓܒܐ ܕܬܝܡܢܐ. ܘܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܚܰܫܝ̣ܫܐܝܬ: ܒܟܶܣܗ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ ܕܡܪܢ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܥܰܬ݀ ܗܕܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ: ܫ̣ܰܕܪ ܒܥ̣ܐ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܝܘܢܢ ܡ̣ܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܒܝܪܚܐ ܕܰܚܙܝܪܢ ܘܒܫܬܐ ܒܐܒ ܝܪܚܐ: ܐܰܣܪܚܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܒܰܡܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܐܪܒܥܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܒܬܪ ܥܶܣܪܐ ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ: ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ: ܐܰܣܪܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܢܢ. ܠܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘܪ ܡܰܦܪܝܢܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܙܰܝܚ ܠܚܣܝܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܢܶܐܒܝ̣ܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܚܠܒ ܠܚܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ: ܗܰܘ ܕܒܰܐܪܒܥܐ ܒܐܒ ܡܰܛܝ̣ ܗܘܐ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܰܒܫܒܥܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܒܐܒ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܬܪ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ ܒܥܶܣܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܥܡܝ̣ܩܬܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܝܙ̄ ܡ̄ «7181» ܒܩܶܠܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܒܓܘ ܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܬܥܦܝ̣ ܒܥܕܬܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ: ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ. ܘܛܟܣܘܗܝ ܒܩܰܒܪܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܬܘܪܝܐ. ܫܰܡ̣ܫ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܕܰܒܗܝܢ ܥܡ̣ܰܠ ܒܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܗ: ܐܦܢ ܒܡܶܕܡ ܡܶܢܗܝܢ ܠܐ ܡܛܰܟܣܐܝܬ ܐܶܬܚܰܫܚ. ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܥܡ̣ܠ ܒܛܘܟܣܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܒܢ̣ܐ ܒܗ ܓܝܪ ܥܣܪ ܩܶܠܝ̈ܬܐ ܘܶܐܣܛܘ̈ܐ ܘܕܪܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܥܢ̈ܐ. ܘܰܐܦ̣ܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܒܒܠ ܕܠܐ ܢܶܬܢܣܶܒ ܡܶܕܡ ܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܒܰܩܒܘܪܬܐ. ܘܣܰܝܒܪ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܛܰܥܡܢܝ̈ܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܰܪܩܝܐ. «ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܟܕ ܡܶܬܬܘܒܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܠܕܰܝܪܐ: ܐܰܢܝ̣ܦ ܐܺܝ̣ܕܗ ܘܒܰܪܟ ܠܥܡܐ ܘܠܐܡܘܪ̈ܐ.» ܀

 

 

 

ܩܝܐ: ܓܝܘܪܓܝܣ ܗ ܚܠܒܝܐ

 

«ܐܚܝܚ-ܐܚܠܘ 6381-8181»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܡܰܩܕܫܝܐ ܝܘܣܦ ܣܝܐܪ ܚܰܠܒܝܐ. ܓܰܒܪܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܫܺܝ̣ܘܬܐ: ܐܰܪܝ̣ܟ ܩܘܡܬܐ: ܘܟܪܘܙܐ ܝܰܨܘܦܬܢܐ ܨܠܐܶ ܒܪܰܡ ܠܩܰܫܝܘܬܐ. ܘܒܪ ܬܘܠܡܕܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܒܫܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ: ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܬܝ ܡܢܚܐ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܟܠܠ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܘܫܘܟܢܘ̈ܗܝ ܕܰܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܐܝܬܝ̣ ܐܦ ܡܰܝ̈ܐ ܠܗ̇ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܶܬܬܝܬܝ̣ ܫܰܪܒܐ ܕܰܛܢܢܗ ܒܰܨܒܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܗܢܡ. ܘܶܐܬܛܰܝܒ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܢܢ ܗܝ ܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܘܩܒܠܐ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܝܘܢܢ: ܐܦܢ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܚܠ ܐܠܗܐ ܘܢܰܟܦܐ ܘܰܢܙܺܝ̣ܪܐ: ܒܪܰܡ ܦܫܝ̣ܛ ܗܘܐ ܒܰܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܰܣܪܚܢܘܬܗ ܒܚܰܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܫ̣ܰܕܪ ܠܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܛܝܝܐ ܕܢܰܝܬܐ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܰܨܠܚ ܗܢܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܕܺܝ̣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܚܶܣܢܐ ܕܪܘܕܘܣ ܠܥܶܠܬܐ ܡܶܕܡ ܠܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܘܬܡܢ ܡܝ̣ܬ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܶܪܕܝܢ ܕܰܒܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܶܬܦܰܪܢܣܝ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܐܰܛܒܘ ܠܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܚܰܠܒܝܐ ܕܢܺܐܬܐ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܡܶܚܕܐ ܕܰܡܛܝܗܝ ܛܶܒܐ: ܐܶܬܛܝܒ ܘܶܐܬ̣ܐ ܕܢܶܚܙܐ ܠܫܪܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܡܰܛܝ̣ ܠܕܰܝܪܐ ܝܗ̄ ܒܬܡܘܙ ܕܫܢܬܐ ܐܚܝܚ̄ ܡ̄ «8181». ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܠܝ̣ܠܝ̣ܢ. ܘܠܝܬ ܦܘܪܢܣܐ. ܐܶܬܛܝܒ ܕܢܺܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܰܒܚܕ ܒܐܒ ܐܰܫܩ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܶܪܕܝܢ ܘܰܒܫܘܪܝܐ ܕܐܝܠܘܠ ܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ: ܟܕ ܫܩܝ̣ܠ ܥܡܗ ܟܰܪ̈ܛܝܣܶܐ ܕܰܚܬܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܰܡܫܰܪܪܝ̣ܢ. ܘܶܐܙܠ ܠܬܪܥ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܘܩܰܪܒ ܒܥܘܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܬܩܰܒܠܬ݀ ܒܥܘܬܗ: ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܚܕ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܒܗ̇ ܡܰܫܠܰܛ ܠܗ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܘܡܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܕ̈ܬܗ̇ ܘܕܰܝܪ̈ܬܗ̇. ܘܰܒܬܫܥܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܝܰܪܚܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ: ܘܰܬܪܨ ܡܰܪܕܝ̣ܬܗ ܠܐܦ̈ܝ ܐܡܝ̣ܕ. ܘܥܰܕܠܐ ܢܶܡܛܐ ܠܬܡܢ. ܟܕ ܐܶܫܬܡܰܥ ܛܶܒܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܢܢ: ܫܒ̣ܰܩ ܥܘܡܪܐ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܫܢܬ ܐܚܝܚ̄ ܡ̄ «8181»: ܘܶܐܙܠ ܥܡ̣ܪ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܥܠ ܓܶܢܒ ܚܒܒ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܬܡܢ ܩܰܘܝ̣ ܥܕܡܐ ܠܚܰܪܬܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܡ̄ «3281»: ܕܒܗ̇ ܛܰܝܒ ܠܗ ܩܰܒܪܐ ܘܒܶܣܡ̈ܐ ܩܕܡ ܥܘܢܕܢܗ. ܘܰܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܘܰܕܨܘܡܐ ܒܪܝ̣ܟܐ ܕܡܰܘܠܕܐ: ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ: ܟܕ ܣܡܝ̣ܟ ܒܥܘܒܗ ܕܕܰܝܪܝܐ ܝܥܩܘܒ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܚܰܪܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܡܶܚܕܐ ܕܰܬܢ̣ܐ ܗܝ ܡܶܠܬܗ ܕܕܰܘܝܕ ܘܰܕܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ: ܒܢܘܗܪܟ ܚ̇ܙܶܝܢܢ ܢܘܗܪܐ ܘܫܰܪܟܐ: ܕܢ̣ܰܚ ܥܠܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܘܰܚܘܰܪ ܓܘܫܡܶܗ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܩܰܕܝ̣ܫܐܝܬ. ܘܶܐܫܬܘܚܪܰܬ݀ ܩܒܘܪܬܗ ܠܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ: ܕܒܗ ܐܶܬܟܢ̣ܰܫܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܛܘܪܐ: ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܒܺܐܝܩܪܐ: ܒܩܰܒܪܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܥܰܬܕ: ܒܕܰܝܪܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܝܢ ܒܰܬܡܢܥܣܪ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܠܐܡܝ̣ܕ: ܘܥܰܗܕ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܠܘܬ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܘܕܰܝ̇ܢܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܐܰܝܟ ܩܢܘܢܐ: ܘܰܐܠܒ̣ܫܶܗ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܫܢܐ ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܰܗܘܐ ܠܗ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܣܰܓܝܐܐ. ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܒܐܡܝ̣ܕ ܥܕܡܐ ܠܝܪܚ ܐܕܪ. ܘܒܗ ܒܡܶܬܚܐ ܗܢܐ ܕܦܰܘܫܶܗ: ܫܰܟ̣ܠܠ ܠܩܶܠܝܬܐ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܝܘܢܢ: ܒܕ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܫܒ̣ܰܩ ܗܘܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܶܐܙܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܡܰܟܝ̣ܠ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ: ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܝ̣ܠܝ̣ܪܘܣ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܝܗ̇. ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܠܚܰܣܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܗܰܘ ܕܐܶܬܦܰܛܪܰܟ ܥܠܡܢܐܝܬ ܠܡܶܪܕܝ̣ܢ: ܒܬܫܥܐ ܒܐܕܪ ܝܪܚܐ ܢܓܗ ܥܐܕܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܡܶܐܬܝ̣ܬܗ: ܐܶܙܠ ܠܘܬ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܢܡܘܣܐ: ܘܫܰܪܪܗ ܠܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܩܰܒ̣ܠ ܕܫܢܗ. ܘܒܶܫܬܥܣܪ ܒܐܕܪ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܡ̄ «9181»: ܐܶܙܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ: ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ: ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܺܐܝ̣ܬܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܐ: ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܠܝܐܣ ܡܰܘܨܠܝܐ. ܒ: ܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܢܶܐܒܝ̣ܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܓ: ܘܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܘܪܗܝܐ ܛܒܝ̣ܒ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ. ܕ: ܘܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܒܪ ܗܶܢܕܘ ܐܬܘܪܝܐ. ܗ: ܘܚܰܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܝܫܘܥ ܡܶܪܕܢܝܐ. ܘ: ܘܶܐܦܣܩܘܦܐ ܐܰܦܪܝܡ ܕܟܪܬܒܪܬ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܣܰܓܝ. ܘܰܐܦ̣ܩ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗ. ܦܰܠܓ ܠܡ ܕܫܢ̈ܐ ܠܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܢܐ: ܘܰܐܝܬܝ̣ ܡܐܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܰܢܚܫܐ ܘܰܣܛܪ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܰܦܪܥ ܚܰܘ̈ܒܬܐ ܕܶܐܬܬܟܒ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢ ܝܕ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܡܬܝ ܘܒܶܗܢܡ ܘܝܘܢܢ: ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܫܬܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܘܰܐܪܒܥܡܐܐ ܘܰܬܪܝܢ ܘܰܬܠܬ ܕܟܶܣܦܐ. ܘܒܬܪ ܟܡܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܦܟ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗܝܕܝܟ ܐܠܝܐܣ ܫܐܕܝ. ܓܰܒܪܐ ܐܰܪܡܢܝ ܓܶܢܣܐ ܦܪܰܢܓܝ̣ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܛܐܗܪ ܚܰܠܒܝܐ: ܕܶܐܬܦܰܛܪܰܟ ܗܘܐ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܦܺܝ̣ܟ̈ܐ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܒܝܬ ܦܐܦܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܦܣ ܠܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܥܗܝ̣ܕܐ ܕܢܶܥܡܪ ܒܥܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܚܠܒ. ܘܠܐ ܐܰܦܣ ܠܗ: ܪܓܶܙ ܘܰܫܓܰܫ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܰܚܡܕ ܐܰܓܐ ܐܠܘܝܘܕܗ. ܘܰܐܙܝ̣ܥ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܟܺܐܢܘ. ܘܒܰܕ ܕܰܝ̇ܢܐ ܣܦܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܟܺܐܢܘ ܘܠܐ ܬܪܝ̣ܨ ܗܘܐ. ܩܰܒܠ ܡܪܰܡܝܢܘܬܗ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܰܚܕܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܘܚܰܒ̣ܫܗ ܒܩܶܠܥܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ: ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܒܗ ܒܰܚܒܘܫܝܐ: ܐܶܬܓܙܰܪ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܦܪܘܥ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܟܝ̣ܣ̈ܐ ܗ̄ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ. ܘܰܦܪܥ ܐܶܢܘܢ ܘܰܢܦ̣ܩ. ܘܒܐܪܒܥܣܪ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܚܝܛ̄ ܡ̄ «9181»: ܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܡܶܪܕܝܢ ܘܟ̇ܪܟ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܘܪܐ ܘܡܰܕܒܪܐ ܟܕ ܣ̇ܥܪ. ܘܟܕ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܬܪ̈ܝ̣ܨܢ ܗܘ̈ܝ ܐܰܦܘ̈ܗܝ: ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ: ܣܥ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܟܘܪ̈ܕܝܐ: ܒܺܝ̣ܕܰܥܬܗ ܕܐܠܝܐܣ ܫܐܕܝ: ܘܚܰܠܨܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܥܰܡܗ ܠܘܬ ܩܪܝ̣ܬܐ ܚܕܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܩܰܢܛܐܪܰܗ. ܘܰܒܗܝ ܕܣܰܓܝ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܢܗ: ܟܕ ܐܶܫܬܐܶܠ ܕܡܢܐ ܢܣ̣ܰܒܘ ܡܶܢܟ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ: ܦܰܢܝ̣ ܕܶܐܢ̇ܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܩܰܢܛܐܪܰܗ ܝܕܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܶܬܢܣܒܰܬ݀ ܗܕܐ ܡܰܬܠܐ: ܕܡܶܬܚܰܫܚܝ̣ܢ ܒܗ ܒܥܶܢܝܢܐ: ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܕܢܰܘܕܥܘܢ ܥܠ ܪܰܒܘܬܗ̇ ܕܰܐܒܝ̣ܕܬܐ. ܡܰܢ̣ܥ ܕܝܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ: ܢܓܗ ܥܐܕܐ ܕܝܰܠܕܐ ܕܫܰܢܬܐ ܐܚܝܛ̄ ܡ̄ «9181». ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܫ̣ܰܕܪ ܬܪܬܝܢ ܒܥܘ̈ܬܐ ܥܡ ܒܝ̣ܠܕܰܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܕܰܒܗܝܢ ܡܩܰܛܪܓ ܠܘܝܘܕܗ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܘܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܕܰܛܠܘܡܝܶܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܗܦ̣ܰܟ ܦܶܬܓܡܐ: ܟܬܰܒ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܫܰܕܪܗ̇ ܥܡ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܠܗ̇ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܶܐܬܩܰܒܠܬ݀ ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܘܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܩܘܕܝ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܟܝ̣ܣ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܡܕ ܐܰܓܐ ܐܠܘܝܘܕܗ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܥܡ ܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܠܒܰܓܕܕ ܠܘܬ ܕܰܐܘܕ ܒܰܐܫܐ: ܥܡ ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܢܗ. ܡܶܪܕܝܢ ܓܝܪ ܗܝܕܝܟ ܬܚܶܝܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܰܓܕܕ ܐܺܝ̣ܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ݀ . ܘܗܘ ܗܢܐ ܕܰܐܘܕ ܒܰܐܫܐ: ܝܰܗ̣ܒ ܦܘܩܕܢܐ: ܘܶܐܬܩܰܕܝ̣ܘ ܙܘ̈ܙܶܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܡܕ ܐܰܓܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܐܦ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܫܢܐ ܘܚܕ ܟܰܪܛܝܣܐ ܕܦܘܩܕܐ: ܥܡ «ܡܘܒܐܫܪ» ܕܺܝ̣ܠܗ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܘܡܘܒܰܐܫܪ ܠܡܶܪܕܝܢ ܠܘܬ ܥܰܒܕ ܐܠܩܰܐܕܪ ܐܰܓܐ ܕܰܝ̇ܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܡܶܚܕܐ ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܥܡ ܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܺܐܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩ̣ܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܺܐܝ̣ܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡܰܥܠܬܗ ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܚܟܒ̄ ܡ̄ «2281». ܘܶܐܬܒܰܝܐ ܒܗܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܣܰܓܝ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܘܠܡ ܫܰܪܒܐ: ܥܒ̣ܰܪܢܢ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܰܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܡ̈ܠܝ̣ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܪܰܚܝ̣ܩܘܬܗ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܶܐܙܠܬܗ ܓܘܢܚܐ ܪܰܒܐ ܨܦ̣ܰܚ ܥܠ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܘܥܩܬܐ ܬܰܩܝ̣ܦܬܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܢܶܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܒܣܺܝ̣ܩܘܡܐ ܕܰܬܠܬܐ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܟ̄ ܡ̄ «0281» ܐܶܓܪܬܐ ܫܒܝ̣ܚܬ݀ ܣܘܟܠܐ ܕܒܘܝܐܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܐܰܣܪܚ ܠܬܪܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ «ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ» ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܪܰܒܢ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܝܥܩܘܒ ܓܘܠܓܝ̣ ܐܡܝ̣ܕܝܐ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܒܶܕܠܝ̣ܣ ܒܫܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܘܪܒܢ ܥܰܒܕ ܐܠܡܣܝ̣ܚ ܒܪ ܚܰܢܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܺܒܝܠ ܒܫܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܘܟܕ ܛܒ ܫܓܝ̣ܡ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܪܶܗܛܐ ܕܒܬܪ ܬܘܪܨܐ. ܟܬ̣ܒ ܓܝܪ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܕܡܰܟܣ ܠܗܘܢ ܥܠ ܒܘܠܒܠܐ ܕܛܟܣ̈ܐ: ܘܰܡܓܰܪܓ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܘܝܕܐ ܓܡܝ̣ܪܐ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ: ܐܶܙܠ ܒܰܩܢܘܡܗ ܠܡܶܕܝܕ ܕܰܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܬܡܢ ܟܰܢ̣ܫ ܟܠܗܘܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܒܗ̇ ܫܠ̣ܶܡܘ ܘܰܓܙܰܪܘ: ܕܡܶܟܐ ܘܰܠܗܠ ܠܐ ܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ. ܘܠܐ ܢܰܣܪܚܘܢ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܠܐ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ. ܘܠܐ ܡܰܦܪ̈ܝܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܟܕ ܐܠܨܐ ܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܐ: ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܢܶܬܬܰܣܪܚܘܢ. ܘܬܰܚܶܡܘ ܬܘܒ ܕܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫܠ̣ܶܡ: ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ: ܠܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܗܘܢ ܙܶܕܩܗ. ܘܣ̣ܡܘ ܟܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܚܰܡܫܬܐ ܒܬܡܘܙ ܕܫܢܬ ܐܚܟܐ ܡ̄ «1281»: ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ̣. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܦ̣ܟ ܬܘܒ ܠܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܟܠܠ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܘܢܓܶܠܝ̣ܣܛܐ: ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܕܶܝܪ ܐܰܘܨܰܪ: ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܚܰܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܡܶܪܕܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܟܒ̄ ܡ̄ «2281» ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܫܰܪܝ̣ ܝ̇ܨܦ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ. ܘܰܒܚܕ ܘܥܶܣܪܝܢ ܒܢܝ̣ܣܢ ܕܗܕܐ ܫܰܢܬܐ. ܐܰܥܡܪ ܠܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܒܕܰܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܢܶܦܛܐ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܟܠܗܶܝܢ ܣܢܝ̣̈ܩܬܗ. ܬܘܒ ܟܕ ܐܶܬܚܒܶܫ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܶܠܥܐ ܕܡܶܪܕܝܢ: ܐܠܝܐܣ ܫܐܕܝ ܟܬ̣ܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܕ̈ܝ̣ܩܶܐ ܘܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܕܰܒܕܪܡܣܘܩ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܒܝ̣ܫ ܘܩܰܪܝ̣ܒ ܕܢܶܬܩܛܶܠ: ܝ̣ܨܰܦܘ ܘܰܐܚܘܕܘ ܠܕܰܝܪܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒ̣ܰܕܘ. ܩܫܝ̣ܫܐ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܡܰܘܨܠܝܐ: ܘܰܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܠܛܦܝ ܚܟܝ̣ܡ: ܘܢܰܥܡܗ ܫܝ̣ܚܐ ܘܢܝ̣ܩܘܠܐ ܫܝ̣ܚܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܝܗܘܢ: ܐܰܡܪܰܚܘ ܘܰܐܚܕܘܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܘܫܘܟܢܶܝ̈ܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܘܰܟܪ̈ܦܬܗ̇ ܘܰܟܪ̈ܦܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܫܒ̣ܩ ܗܘܐ ܐܶܢܘܢ ܒܩܶܠܝܬܗ. ܟܢ ܛܪܰܕܘ ܐܦ ܠܚܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ ܗܰܘ ܕܗ̣ܘ ܒܢܝܗܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܡܘܢܶܗ ܒܡܶܬܚܐ ܕܰܫܢ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܗܠܝܢ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܫ̣ܰܕܪ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܘܰܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܡܰܗܦܟܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܓܒ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܰܠܕܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܠܣܘܪܝܐ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܚܠܦܰܘܗܝ: ܡܛܠ ܦܘܪܩܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܚܠܒ ܘܕܰܪܡܣܘܩ ܕܶܐܬܚܛܦ̈ܝ ܡ̣ܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܬܘܒ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܠܚܰܣܝܐ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܡܣܝ̣ܚ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܪܫ ܗܘܐ ܕܢܶܗܘܐ ܕܘܟܬ ܚܰܣܝܐ ܡܬܝ ܒܪ ܦܛܪܘܣ ܡܰܘܨܠܝܐ ܕܚܰܘܝ̣ ܥܨܝ̣ܝ̣ܘܬܐ: ܘܠܐܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܰܡܠܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܕܦܘܩܕ̈ܐ ܠܥܰܡܐ ܘܰܠܦܛܪܝܰܪܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܰܒܕܪܡܣܘܩ: ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܠܗ ܠܗܶܓܡܘܢܐ. ܘܰܫܩ̣ܰܠܘ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܗܘܢ. ܐܦ ܠܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܡܰܘܨܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܢܒܟ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܒܝܰܨܝ̣ܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܚܘܣܪ̈ܢܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ. ܐܰܗܦ̣ܟܘ ܠܕܰܝܪܐ ܘܰܠܥܕܬܐ. ܗܦܟܬܐ ܒܪܰܡ ܠܐ ܡܩܰܘܝܢܝ̣ܬܐ. ܡܰܛܝ̣ ܓܝܪ ܚܘܣܪܢܗܘܢ ܠܚܰܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ. ܐܶܢ ܕܝܢ ܡܶܬܟܰܢܫ ܠܚܘܣܪ̈ܢܐ ܥܠ ܡܰܦܩܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ: ܡܛܐ ܠܚܰܡܫܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ. ܘܰܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܟܓ̄ ܡ̄ «3281» ܟܕ ܗܦ̣ܟ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܰܠܕܐ ܠܘܬܗ: ܣ̣ܡ ܒܠܒܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܶܐܙܠ ܠܗ̇. ܘܰܒܥܣܪܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܒܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܘܰܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܕܰܒܕܰܪܡܣܘܩ: ܐܰܝܟ ܒܥܘܬܗ ܕܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܗܶܢܕܘ: ܓܒ̣ܐ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕ ܐܠܡܣܝ̣ܚ ܘܰܠܪܒܢ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܘܰܠܪܒܢ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ. ܘܰܠܪܒܢ ܒܫܐܪܗ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܗܶܢܕܘ: ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܡܶܬܪܰܕܦܐ ܗܘܬ݀. ܘܕܰܢܟܰܢܫܘܢ ܬܘܒ ܙܶܕܩ̈ܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܘܬܚܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܩܝܡܐ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܣܪܝ̣ܛ ܘܣܗܕܝ̣ܢ ܒܗ ܚܰܣܝܐ ܐܠܝܐܣ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܘܫܐ ܕܒܢܒܟ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܐܰܢܛܘܢ ܘܰܐܒܪܗܡ ܩܕܣܝ ܘܒܫܐܪܗ ܡܰܘܨܠܝܐ. ܘܒܬܪ ܬܰܫܕܰܪܬܗܘܢ: ܐܰܣܪܚ ܠܪܒܢ ܝܥܩܘܒ ܐܠܪܝܫܐܢܝ ܒܪ ܐܠܚܐܓ ܦܐܪܣ ܐܠܟܘܪܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܕܰܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܒܫܢܬ ܐܚܟܕ̄ ܡ̄ «4281»: ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ: ܗܦ̣ܟ ܠܒܝܶܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܣܰܥ̣ܪܗ̇ ܠܐܘܪܗܝ ܒܐܘܪܚܗ. ܟܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܒܚܰܡܫܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܓܒ̣ܐ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܒܪܐܝܠ ܠܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܢܶܟܪܘܟ ܒܟܠܗܘܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܘܰܢܟܰܢܫ ܛܒ̈ܬܐ ܡܛܠ ܫܘܟܠܠܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܥܗܝ̣ܕܐ ܘܰܒܬܡܘܙ ܕܫܢܬܐ ܐܚܟܗ̄ ܡ̄ «5281»: ܐܰܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܝܘܣܦ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܝܫܘܥ ܡܶܪܕܢܝܐ: ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܶܪܕܝ̣ܢ ܘܰܬܚܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܒܫܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܘܰܒܚܰܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܕܫܰܢܬܐ: ܐܰܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܥܰܒܕ ܐܠܡܣܝ̣ܚ ܬܪܙܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ: ܒܫܡ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܰܒܫܘܪܝ ܫܰܢܬܐ ܕܐܚܟܘ̄ ܡ̄ «6281»: ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܰܓܙܘܪܬܐ: ܐܰܣܪܰܚ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܬܪܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܪܒܢ ܥܝ̣ܣܐ ܒܪ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܡܰܘܨܠܝܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܘܰܠܪܒܢ ܐܰܢܛܘܢ ܒܪ ܐܠܝܐܣ ܒܠܘ ܡܰܘܨܠܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܒܝܠ ܒܫܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ. ܘܒܶܫܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ: ܐܰܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܐܰܒܪܗܡ ܩܕܣܝ «ܐܘܪܫܠܝ̣ܡܝܐ» ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܝ ܒܫܡ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ. ܘܰܒܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܩܫܝ̣ܫܐ ܚܕ ܗܦܝ̣ܟܐ ܡܰܘܨܠܝܐ ܕܰܫܡܗ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܘܫܓܫ ܗܘܐ ܒܥܰܡܐ. ܘܶܐܨܛܠܝ̣ܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ. ܘܥܰܠܗܝ ܟܬ̣ܒ ܠܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܫܥܬܐ ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܚܟܙ̄ ܡ̄ «7281»: ܕܒܗ̇ ܡܙܰܗܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܨܛܠܘܢ ܠܫܓܘ̈ܫܶܐ: ܘܟܠܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܥܰܡܗܘܢ. ܘܰܕܠܐ ܢܺܐܙܠ ܐ̱ܢܫ ܠܒܰܝܬܗ ܕܒܐܬܪܝ: ܗܰܘ ܕܰܡܨܰܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܡܺܝ̣ܟܐܝܠ ܥܗܝ̣ܕܐ . ܒܪܰܡ ܫܘܕܠܘ̈ܗܝ ܕܗܢܐ ܘܫܘܘ̈ܕܝܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܙܰܒܢܢܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܠܐ ܗܦ̣ܰܟܘ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ: ܡܰܠܘܢ ܬܘܪܥܬܐ ܪܰܒܬܐ ܥܒ̣ܰܕܘ ܒܗ̇ ܒܐܘܡܬܐ. ܐܶܨܛܠܝ̣ܘ ܓܝܪ ܠܪܶܥܝܢܗ ܒܢ̈ܝ ܡܬܗ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܘܥܝ̣ܣܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܟܫܝ̣ܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܒܰܫܒܥܬܐ ܒܢܝܣܢ ܕܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܐܚܟܙ̄ ܡ̄ «7281»: ܨܰܠܝ̣ܘ ܗ̣ܶܢܘܢ: ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܟܬ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܰܐܪܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܠܥܘܒܐ ܕܥܕܬܐ ܐܶܡܗܘܢ: ܘܠܐ ܐܶܬܛܦܝ̣ܣܘ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܚܪܡ ܐܶܢܘܢ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܰܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܐܠܝ̣ܨܘܬ ܡܶܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܒܗܝ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܪܺܝ̣ܫܗܘܢ ܘܪܰܒܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܫ̣ܰܕܪ ܠܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܒܰܓܕܕ: ܒܗܝ ܕܰܠܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܬܘܒ ܡܶܪܕܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܰܓܕܕ ܗܘܬ݀: ܘܒܬܪܟܢ ܐܰܝܬܝ̣ ܡ̣ܢ ܓܶܒ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܚܕ ܡܘܒܰܐܫܪ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܚܰܘܝ̣ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܠܕܰܝ̇ܢܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܫ̣ܰܕܪ ܒܬܪ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܘܥܝ̣ܣܐ ܕܢܺܐܬܘܢ ܠܦܘܠܛܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܘܰܒܥ̣ܐ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܢܚܰܘܘܢ ܡܶܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܛܦܝ̣ܣܘ: ܚܒ̣ܰܫ ܐܶܢܘܢ ܒܰܚܒܘܫܝܐ ܕܩܶܠܥܐ. ܘܦܫ̣ܘ ܡܶܬܚܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܝ̣ܨܦ ܕܰܫܪܝܗܘܢ ܩܰܐܨܕ ܕܦܰܐܦܐ: ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗ: ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܰܟܝ̣ܠܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܝܐ ܒܒܰܓܕܕ: ܒܡܶܨܥܝܘܬ ܐܰܚܝ̣ܕܐ: ܘܶܐܫܬܪܝ̣ܘ ܒܬܪ ܝܗܘܒܘܬ ܬܡܢܝܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܦܪ̈ܰܢܓܶܐ: ܗܠܝܢ ܕܡܶܛܠܬܗܘܢ. ܐܶܙܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܠܣܘܪܝܐ ܕܰܢܟ̣ܰܢܫ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܝ̣ܣܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܬܘܒ: ܥܒ̣ܰܕ ܩܒܘܽܠܝܐ ܥܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܝ̣ܣܐ ܘܰܬܠܬܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܠܘܬ ܕܰܝ̇ܢܐ. ܘܰܐܫܠܡ ܐܶܢܘܢ ܕܰܝ̇ܢܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܘܰܚܒ̣ܫ ܐܶܢܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܽܪܟܡܐ. ܘܺܝ̣ܨܦ ܬܘܒ ܐܰܢܛܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܶܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܒܰܡܥܕܪܢܘܬ ܐܶܝܠܓܝ̣ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܝܐ ܘܦܛܪܘܣ ܓܰܪܘܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܠܗ ܢܩ̣ܶܦܘ: ܐܶܬܚܰܪܪܘ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܦܘܩܕܢܐ ܒܚܘܪܪܗܘܢ. ܘܶܐܬܩܰܪܒܘ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܒܝܰܕ ܦܛܪܘܣ ܓܪܘܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܠܐܢܫ ܡ̣ܢ ܢܩܘ̈ܦܰܘܗܝ ܘܒܺܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܠܐܚܝ̣ܕܐ. ܟܢ ܫܩ̣ܰܠ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܡܛܐ: ܢܣ̣ܒ ܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܘܰܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ̣. ܘܠܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܰܡܕܝ̣ܢܬܐ: ܐܶܠܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܡܟܰܢܫ ܙܶܕܩܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܒܛܒ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܰܐܢܛܘܢ: ܘܒܡܶܐܚܕ ܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ: ܟܰܢ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܕܩܰܪ̈ܝ̣ܒܢ: ܘܶܐܬ̣ܘ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܝܰܗ̣ܒܘ ܟܡܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܐܚܝ̣ܕܐ: ܘܰܦܪܩܘ ܠܥܕ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܩ̣ܰܪܒ ܐܦ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܟܡܝܘܬܐ ܝܕܝ̣ܥܬܐ ܘܶܐܬܐܘܝ̣ ܥܡ ܐܰܚܝ̣ܕܐ: ܗܘܰ ܕܶܐܨܛܠܝ̣ ܗܘܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܢܰܫܠܡ ܠܗ ܥܕ̈ܬܐ. ܒܪܰܡ ܠܚܰܪܬܐ ܐܪܰܦܝ̣ ܠܫܘܘ̈ܕܝܐ ܠܐ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ: ܕܕܰܝ̇ܢܐ: ܒܗܝ ܕܝܰܠܦܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܥܶܒܪܬ݀.  ܘܰܢܣ̣ܰܒ ܚܕ ܒܰܝܬܐ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܨܰܠܐ ܒܗ ܦܪܝ̣ܫܐܝܬ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܗܦ̣ܟ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܚܰܫܝ̣ܫܐܝܬ ܡܣܰܝܒܪ ܗܘܐ: ܢܝ̣ܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗ. ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܕܰܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܗܶܢܕܘ: ܗܦ̣ܟ ܠܗ̇ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܦܢ ܐܰܬܩܪܝ̣ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܬܐ. ܘܠܐ ܩ̣ܡ ܒܦܘܪܥܢܐ ܕܰܩܝܡܗ ܕܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܥܰܡ ܗܝ ܚ̣ܫ ܕܢܶܚܛܘܦ ܠܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܐܟܬܒ ܫܰܠܡܘܬܐ ܘܚܰܬܡܗ̇ ܟܰܣܝܐܝܬ ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܕܢܺܐܬܐ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܥܰܠܗܝ ܩ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ: ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܒܰܚ̣ܶܢܘ ܫܰܪܒܐ ܕܫܰܠܡܘܬܐ: ܘܶܐܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܥܨܝ̣ܝ̣ܘܬܗ ܘܒܘܠܒܠܘ̈ܗܝ. ܩܰܬܪܣܘܗܝ ܠܗ ܘܰܠܕܰܝܪܝܐ ܒܫܐܪܗ ܕܥܰܡܗ. ܚܕܰܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ ܐܠܦ ܘܰܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܡ̄ «0381». ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܠܗ ܠܩܘܽܛܪܣܐ ܗܢܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܠܝܐܣ. ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܓܒܪܐܝܠ ܠܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܒܗ̇. ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܒܗܕܐ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ. ܘܰܐܦܩ ܥܠܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܘܚܰܒ̣ܫܶܗ. ܘܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܡܶܫܬܰܡܥܢܘܬܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܘܰܚܝܐ ܗܘܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܥܕܬܐ ܕܟܰܥܒܝܗ. ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܕܐܚܠ̄ ܡ̄ «0381»: ܫܰܟܠܠ ܠܥܕܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܰܟܒܰܪ ܡܛܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܢܶܗܕܘܣ. ܘܐܦ ܐܠܝܐܣ ܫܰܐܕܝ ܡܚܰܘܐ ܗܘܐ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܘܬ ܫܠܡܐ. ܘܰܟܬܒ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܶܓܪܬܐ ܒܟܛ̄ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܠ̄ ܡ̄ «0381» ܕܒܗ̇ ܡܡܰܠ̣ܠ ܥܡܗ ܒܰܣܝ̣ܡܐܝܬ ܘܡܰܪܬܝܢܐܝܬ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܟܰܕܘ ܠܟ ܡ̣ܢ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܗܠܝܢ ܕܰܒܥܶܠܬܗܘܢ ܐܶܬܛܪܰܦܘ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܕܡܶܪܕܝܢ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܡܘܢ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܰܝܢܐ. ܒܰܠܚܘܕ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܠܒ̄ ܡ̄ «2381» ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܐܘܨܡܰܐܢ ܒܰܐܫܐ ܒܪ ܫܰܝܟ ܐܘܓܠܝ̣ ܐܡܝ̣ܕܝܐ: ܒ̣ܰܙ ܡܡܘܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܝܐܣ ܫܐܕܝ. ܘܠܗ ܚܰܢܩܘܗܝ ܘܰܫܕܐܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܥܰܪܛܠ. ܘܠܐ ܐܶܬ̣ܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܝܢܘ̈ܗܝ ܠܩܒܘܪܬܗ: ܐܦܠܐ ܐܶܫܬܟܚ ܠܗ ܚܝܨܐ ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܢܗ ܗܰܘ ܟܠܗ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܺܝ̣ܩܰܕܘ ܗܘܰܘ ܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗܰܦܟܝ̈ܬܗ ܘܰܛܠܘܡܝܶܗ: ܘܰܒܨܝ̣ܪ̈ܝ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܕܰܓܡܝ̣ܪܘܬܐ. ܐܶܣܰܪܘ ܚܰܒܠܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܰܓܕܘܗܝ ܒܐܘܪܚܐ ܥܕܡܐ ܠܥܕܬܐ ܕܣܘܪܒ ܟܝܘܪܟ: ܟܪ ܐܶܬܩܒܪ ܝܗ̄ ܒܐܒ ܕܫܢܬ ܐܚܠܒ̄ ܡ̄ «2381». ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ: ܐܶܙܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܡܬܝ. ܗܰܘ ܕܰܢܩܶܦ ܠܦܰܐܦܝ̈ܐ: ܒܰܓܢ ܠܘܬ ܦܘܠܘܛܝܰܐ ܕܡܶܨܪܝܢ: ܗܝ ܕܰܐܡܠܟܬ݀ ܗܘܬ ܥܠ ܣܘܪܝܐ: ܟܶܐܡܬ ܕܺܐܝܬ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܰܬܚܝܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܕܕܰܝܪ̈ܝ̣ܝ̣ܗܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܡܥܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܒ̇ܥܐ ܕܢܶܪܕܐ ܘܢܰܦܶܩ ܐܶܢܘܢ. ܘܶܐܬܝ̣ܗܒ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܡܕܡ ܒܰܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܕܚܰܢܐ ܐܠܒܚܪܝ ܦܰܐܦܝܐ: ܬܪܓܡܢܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܡܶܨܪܝܬܐ ܕܗܝܕܝܟ. ܘܰܒܗܕܐ ܨܶܢܥܬܐ ܐܰܚܕܘܗ̇ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܰܢܐ ܕܒܰܩܪܝ̣ܬܝܢ ܘܰܐܦܩ̣ܘ ܡܶܢܗ̇ ܠܟܘܪܝ ܚܰܢܐ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܠܝܐܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܘܣܛܢܝܠ ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܠܕ̄ ܡ̄ «4381» ܒܦܶܠܓܗ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ: ܐܶܬܬ݀ ܡܰܫܪܺܝ̣ܬܐ ܰܪܒܬܐ ܕܟܘܽܪܕ ܪܰܘܰܢܕܘܽܙ ܥܡ ܟܝ̣ܠܝܰܪܟܐ ܕܓܙܪܬܐ ܣܶܦܪ ܣܰܝܦ ܥܠ ܐܰܙܟ ܘܰܐܣܦܶܣ ܘܫܰܪܟܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗܶܝܢ ܘܰܐܚܪܶܒܘ ܐܶܢܝܢ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܠܗ̄ ܡ̄ «5381» ܐܶܬ̣ܐ ܚܕ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܘܰܐܚܪܶܒ ܠܡܰܘܨܠ ܘܰܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܒܐܡܝ̣ܕ ܗܘܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܠܘ̄ ܡ̄ «6381»: ܐܰܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܐܶܫܥܝܐ ܐܡܝ̣ܕܝܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܒܥܐܕܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܰܢܬܐ. ܪܰܫܝ̣ܕ ܒܰܐܫܐ ܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܐܡܝ̣ܕ ܠܗܢܘܢ ܕܡܶܫܬܡܗܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ: ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܒܪܨܘܡ ܚܒܒܝܐ. ܘܡܝ̣ܪܙܐ ܕܒܝܬ ܣܒܝ̣ܪܝ̣ܢܝܐ. ܘܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܰܪܒܝܐ. ܘܙܰܝܬܘܢ ܡܶܕܝܝܐ. ܘܰܚܒ̣ܫ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܢܶܫܬܰܡܗܘܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ. ܘܶܐܬܬܩܝ̣ܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܒܠܚܕ ܐܰܢܚܠܝܐ ܩܝܘܡܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܛܰܟܣ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܠܕܰܝܪ̈ܝܬܐ ܒܢ̈ܬ ܩܝܡܐ: ܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܦܪܝ̣ܫܐܝܬ. ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܠܰܣܛܰܪ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܟܕ ܥܫ̣ܶܢ ܚܘ̣ܡܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܬܡܢ ܐܰܕܪܟܗ ܩܶܨܐ ܝܚ̄ ܒܟܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܰܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܡ̄ «0381». ܘܶܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܺܐܝܩܪܐ. ܘܶܐܬܛܰܟܣ ܦܰܓܪܶܗ ܙܰܗܝܐ ܒܒܶܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܕܰܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ ܀

 

    
     

ܩܝܒ: ܐܠܝܐܣ ܒ ܡܘܨܠܝܐ

 

«ܐܚܠܚ-ܐܚܡܙ 7481-8381»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܐܠܝܐܣ ܒܪ ܗܶܢܕܝ ܡܰܘܨܠܝܐ ܡ̣ܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܦܣܘܠܐ. ܓܰܒܪܐ ܟܪܶܐ ܩܘܡܬܐ. ܚܠܐܶ ܩܠܐ. ܦܨܝ̣ܚ ܐܦ̈ܐ. ܢܙܝ̣ܪ ܘܰܦܫܝ̣ܛ. ܘܪܰܬܝ̣ܚ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܒܰܛܢܢܐ. ܘܪܚܡ ܡܶܣܟܢ̈ܐ ܘܝܰܬܡ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ. ܐܶܫܬܘܫܰܛ ܒܕܰܪ̈ܓܐ ܡܥܰܠܝ̈ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܐܶܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܬܘܪ ܫܢܬ ܐܚܝܐ ܡ̄ «1181». ܘܡܰܦܪܝܢܐ ܒܬܫܥܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܫܢܬ ܐܚܟܛ ܡ̄ «9281». ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܰܙܒܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܗ ܒܡܰܘܨܠ.  ܘܒܰܙܒܢ ܡܰܦܪܝܢܘܬܗ ܒܒܰܓܕܕ: ܒܝܕ ܡܰܪܡܝܢܘܬܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ. ܐܶܫܬܪܝ̣ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܒܘܫܝܗ ܐ̱ܚܪܝܐ ܒܝܕ ܐܬ݀ܐ ܚܕܐ ܕܚܰܘܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܪܰܒ ܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܕܒܰܓܕܕ: ܘܡܶܛܠܬܗ̇ ܐܶܬܦܰܨܝ̣. ܟܕ ܕܝܢ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ: ܘܶܐܬܟܰܢܫܰܬ݀ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ: ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܫܢܬ ܐܚܠܘ̄ ܡ̄ «6381» ܐܶܬܩܪܺܝ̣ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ: ܥܠܘܗܝ ܢܶܦܩܬ݀ ܦܶܨܬܐ ܕܓܰܒܝܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܡܶܚܕܐ: ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡܢܚ̈ܐ ܝܘܢܢ ܘܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܡܰܠܘܢ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ. ܩܰܕܡܝܬ݀ ܙܕܩ ܕܬܺܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܡܛܠ ܡܰܝܬܝܘܬ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܘܡܛܠ ܩܘܕܝ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܠܰܡܗܰܦܟܘ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܰܘܨܠ ܘܰܕܕܰܪܡܣܘܩ: ܗܢܝ̈ܢ ܕܶܐܬܥܠܶܒ̈ܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܦܐܦܐ. ܘܟܕ ܐܰܓܥܠܬ݀ ܠܗ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܠܕܰܝܪܐ ܘܟܠ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ̇: ܐܰܩܦ ܗ̣ܘ ܠܰܡܛܰܝܒܘ ܢܰܦܫܗ ܠܡܶܐܙܠܬܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܶܐܬܠܘܝ̣ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܘܪܗܝܐ: ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ: ܡܛܠ ܬܰܪܓܡܢܘܬܐ ܒܗܝ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܰܐܪܡܢܝܐ ܘܥܰܪܒܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܘܕܰܝܪܝܐ ܒܶܗܢܡ ܡܰܘܨܠܝܐ ܟܬܘܒܶܗ: ܗܰܘ ܕܥܰܒ̣ܕܶܗ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܶܐܦܛܪܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܰܡܫܡܫܢܐ ܒܶܗܢܡ ܡܰܘܨܠܝܐ ܒܪ ܚܬܗ ܪܰܒܒܝܬܐ ܕܢܶܦܩ̈ܬܗ. ܘܚܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܕܰܝܠܢܐ ܕܰܫܡܗ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡܰܘܨܠܝܐ. ܘܶܐܙܠܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܒܒܶܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܩܰܒ̣ܠܘ ܐܶܢܘܢ ܒܺܐܝ̣ܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ܘ ܝܕ̄ ܝܪ̈ܚܐ: ܒܝܕ ܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܩܰܕܝ̣ܘ ܫܬܐ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝܘ̈ܢܐ. ܚܡܫܐ ܡܛܠ ܡܰܗܦܟܢܘܬ ܥܕ̈ܬܐ ܗܢܝ̈ܢ ܕܶܐܬܬܚܶܕ̈ܝ ܡ̣ܢ ܢܩܦ̈ܝ ܦܐܦܐ ܥܠܘܒܐܝܬ: ܘܚܕ ܡܛܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ: ܘܰܗܦ̣ܟܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܟܢ̣ܰܫܘ ܒܰܣܝ̣ܠܠܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܘܰܐܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ: ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ ܫܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܚܠܚ̄ ܡ̄ «8381» ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܩܦ ܡܰܝܬܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܰܕܝ̣ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܟܠܐ ܩܰܕܡܝܬ݀ ܒܡܶܪܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܦܐܦܐ. ܕܠܐ ܢ̣ܶܩܒܪܘܢ ܡܝ̣ܬܝ̈ܗܘܢ ܒܒܶܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܢ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܡܰܘܨܠ ܘܶܐܚܕ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܩܰܒܪ̈ܐ ܕܶܐܬܬܚܶܕܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܣܕ̈ܝ̣ܩܐ: ܘܰܗܦ̣ܟ ܟܕ ܟܪܟ ܘܰܡܟܰܢܫ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܢܰܦܩ̈ܬܐ ܗܢܝ̈ܢ ܕܶܐܙ̈ܠܝ ܠܗܘܢ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܟܪܘܟܝܐ ܡܰܛܝ̣ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܬܡܢ ܒܫܒܘܥܐ ܕܦܰܛܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ̣ ܫܢܬ ܐܚܡ̄ ܡ̄ «0481»: ܐܰܣܪܚ ܠܪܰܒܢ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܘܪܗܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܘܟܰܢܝܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܘܟܕ ܫܰܡܠܝ̣ ܟܪܘܟܝܶܗ. ܗܦ̣ܰܟ ܠܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܗ. ܘܰܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܫ̣ܰܕܪܘ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܥܡ ܚܕ ܕܰܫܡܗ ܡܐܪܐܘܓܝ ܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܩܰܪܐܩܘܫ ܕܒܥܝܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܒܬܪ ܡܶܠܟܐ. ܝܰܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ: ܕܢܶܙܕܗܪܘܢ ܡ̣ܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ: «ܘܶܐܫܬܘܕܝ̣ ܕܰܢܫܰܕܪ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܐܰܘ ܗܘ ܒܰܩܢܘܡܗ ܢܶܣܥܘܪ ܐܶܢܘܢ.» ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܺܝ̣ܬ ܠܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܕܫܘܐ ܠܗ ܠܕܰܪܓܐ ܢܫܰܕܪܘܢܝܗܝ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܟܕ ܫܡ̣ܰܥܘ ܠܛܒܐ ܗܢܐ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ. ܚܕܝ̣ܘ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܘܰܐܩܶܦܘ ܡܣܰܟܝܢ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܙܰܕܩܘ ܬܘܒ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܐܘܣܛܬܐܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ: ܒܗܝ ܕܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܕܓܐܠܝ ܥܢ̣ܕ ܠܗ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܶܐܬ̣ܘ ܗܘܰܘ ܠܰܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܘܝ̣ܘ ܒܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܕܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܡܪܝ ܣܶܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܘܰܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̣ܕ̈ܘܗܝ: ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܝܪܝܐ ܝܘܝܩܝܡ ܚܒܒܝܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬ݀ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܗܝܕܶܝܟ: ܐܶܬܪܥܺܝ̣ܘ ܠܰܡܦܫ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܗܢܐ ܥܗܝ̣ܕܐ ܒܕܘܪܫܐ ܕܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܕܰܝܪܝܐ ܝܘܝܩܝܡ ܒܢܘܛܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܒܚܡܫܐ ܕܝܢ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܫܢܬ ܐܚܡܐ̄ ܡ̄ «1481»: ܥܢ̣ܕ ܗܘ ܗܢܐ ܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝܘܣ. ܘܩܰܒܪܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܩܰܒܪܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܒܺܐܝܩܪܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܝܐܐ ܗܘܐ ܠܪܰܒܘܬ ܡܰܟܝ̣ܟܘܬܗ ܘܙܰܗܝܘܬܗ ܘܠܰܡܗܺܝ̣ܪܘܬ ܡܰܠܦܢܘܬܗ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܫܕܬܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܐ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܰܪܒܝܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܚܡܒ̄ ܡ̄ «2481»: ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ: ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܗܘܰܘ ܠܩܘܕܫܗ ܕܡܘܪܘܢ ܗܢܐ: ܡ̣ܢ ܟܪܬܒܪܬ ܘܐܘܪܗܝ ܘܐܬܘܪ ܘܐܡܝ̣ܕ ܘܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ ܘܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܰܚܕܪ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܰܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܥܩܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܰܝܪܐ: ܘܰܢܩ̣ܰܫܘ ܠܗܘܢ ܡܰܫܟܢ̈ܐ ܘܝܪ̈ܝ̣ܥܬܐ ܠܒܪ ܡܢܗ̇: ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܓܘ̈ܒܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܕܪܬܐ ܕܕܰܝܪܐ: ܓܡ̣ܪܘ ܗܘܰܘ. ܒܥܶܕܢ ܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ «ܕܝܢ ܟܕ ܟܪܟܝ̣ܢ ܕܪܐ» ܚܰܘܝ̣ ܐܠܗܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܫܘܪܪܐ ܕܐܪܙܐ ܘܓܚ ܡܘܪܘܢ ܘܰܫܦ̣ܥܘ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܘܶܐܙܕܰܠܚܘ ܒܕܪܬܐ. ܘܰܢܦ̣ܠ ܬܡܗܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܒܚܰܙܝ̈ܐ: ܘܝܰܗ̣ܒ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܰܡܚܰܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܒܕܚ̈ܠܘܗܝ. ܘܡܶܬܬܢܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܐ ܠܝܘܡܢ: ܡ̣ܢ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ. ܬܰܢܝ̣ ܠܝ̣ ܠܡ ܥܠܝܗ̇ ܐ̱ܢܫ ܛܰܝ̣ܝ̣ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܚܡܰܐ ܒܠܐܠܝܐ: ܕܰܫܟܝ̣ܚ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܕܰܝܪܐ ܗܝܕܝܟ ܘܶܐܡ̣ܪ. ܕܶܐܢ̇ܐ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܡܠܝ̇ܬ ܡܝ̈ܐ ܒܛܰܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡ ܓܘܽܒܐ «ܘܐܦ ܬܰܢܝ̣ ܠܝ̣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܶܗ ܦܰܐܪܣ ܡ̣ܢ ܟܘܪܪܶܡܰܐ ܩܪܺܝ̣ܬܐ ܕܰܚܙܺܝ̇ܬܗ ܒܒܶܢܐܒܝܠ ܫܢܬ݀ ܐܨܠܕ̄ ܡ̄ «4391» ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܒܺܐܝܕܗ ܡܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܒܛܰܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܶܗ ܕܓܘܽܒܐ. ܘܪܥܝܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܺܝ̇ܬܗ ܒܪ ܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܗܘܐ». ܘܒܬܪ ܩܘܕܫ ܡܘܪܘܢ. ܐܰܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܒܶܗܢܡ ܛܒܝ̣ܒܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܘܨܠ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܟܠܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܩܰܘܡܐ ܕܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܩܰܪܗܒܰܐܫ. ܢܶܗܦܘܟ ܠܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪ̈ܝ ܠܗܶܢܕܘ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܕ ܡܶܠܟܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ: ܕܰܒܗܝܢ ܟܬܒܝ̣ܢ ܠܚܰܣܝܐ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܰܠܟܠܗܶܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܶܢܕܘ: ܕܢܶܓܒܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܡܗܝ̣ܪ̈ܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܘܰܕܠܐ ܡܘܡ: ܘܰܢܫܰܕܪܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ . ܕܬܡܢ ܢܺܐܠܦܘܢ ܛܶܟܣܐ ܐܰܒܗܝܐ ܘܡܶܕܡ ܕܚܫܚ ܠܦܘܪܢܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܢܶܬܬܣܪܚܘܢ ܘܢܶܫܬܕܪܘܢ ܠܗܶܢܕܘ. ܠܗܠܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܡܗ ܡܬܝ ܕܒܝܬ ܦܰܐܠܰܟܘܢܢܛ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܩܰܫܝ̣ܫܐ ܐܰܒܪܗܡ: ܘܕܰܥܕܟܝ̣ܠ ܠܐ ܩܰܒ̣ܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪ̈ܓܐ ܕܰܩܠܝ̣ܪ̈ܝ̣ܩܘ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܰܪܓܐ ܕܩܪܘܝܘܬܐ. ܐܶܬܕܰܪܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܣܟܘܠܝ ܕܟܘܠܡ. ܘܫܰܡܠܝ̣ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܐܝܬ ܒܡܰܕܪܐܣ: ܟܪ ܕܩܰܒ̣ܠ ܬܡܢ ܡܶܕܡ ܡܶܕܡ ܕܰܠܒܪ ܡ̣ܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܕܰܬܪܝ̣ܨܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܢ. ܡܶܚܕܐ ܬܪܰܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܙܠ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܥܰܕܪܘܗܝ ܥܠ ܡܶܐܙܠܬܐ ܡܫܰܕܪ̈ܐ ܕܶܐܢܓܠܝ̣ܫ̈ܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܛܘܝܒܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܬܗ ܘܩܘܕܝ ܢܺܝ̣ܫܗ: ܐܶܨܛܰܢܥ ܘܰܟܬܒ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܨܢܺܝ̣̈ܥܬܐ ܕܰܡܫܰܕܪ̈ܢ ܒܟܺܝ̣ܪܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܨܶܢܥܬܐ ܗܟܘܬ ܒܫܡ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܘܢܰܨܝ̣ܚ̈ܐ: ܕܰܒܗܝܢ ܡܚܰܘܐ ܕܟܗܢܐ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܡܶܫܬܕܰܪ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܬܘܪ: ܐܰܡܪܚ ܘܩܰܪܒ ܩܘܪܒܢܐ: ܟܕ ܠܐ ܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܐܦ ܡܶܢܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܩܰܒ̣ܠ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ: ܘܚܰܘܝܗ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܫ̣ܰܪܪ ܐܶܢܝܢ ܒܝܕ ܪܰܟܝ̣ܟܘܬ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܘܨܶܢܥ̈ܬܐ ܕܒܶܟܝܗ ܘܶܐܣܟܺܡܬܢܘܬܗ: ܘܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܕܶܐܬ̣ܐ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ ܠܘܬ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ. ܘܒܥܐ ܕܠܐ ܢܶܗܦܘܟ ܒܰܬܒܝ̣ܪܘܬ ܠܒܗ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܐܰܣܪܚܗ  ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܫܡ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ. ܘܝܰܩ̣ܪܗ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܡܰܘܗܒܬܐ ܘܛܶܟܣܐ ܐܰܒܗܝܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܫܰܕܪܗ ܠܗܶܢܕܘ: ܘܟܕ ܛܥܝ̣ܢ ܣܘܣܛܛܝ̣ܩܘܢ ܘܡܘܪܘܢ ܩܰܕܝ̣ܫܐ. ܐܰܡܝ̣ܪ ܕܟܕ ܒܥ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܣܪܚܺܝ̣ܘܗܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܗܘ ܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܶܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܡܫܰܡܫܢܘܬܐ: ܐܰܟܡܢ ܕܰܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ ܠܐ ܬܪܝ̣ܨ. ܘܫܰܡܠܝ̣ ܨܶܒܝܢܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܟܕ ܡܶܬܛܦܝ̣ܣ ܠܬܢܝܶܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܡܰܛܝ: ܟܬ̣ܒܘ ܥܠܘܗܝ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܢܶܟܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܩܰܬܪܣܗ. ܒܪܰܡ ܒܗܝ ܕܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܕܗܶܢܕܘ ܡܥܰܕܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ: ܠܐ ܒܰܛܠ ܡ̣ܢ ܦܘܪܢܣܗ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܰܛܪܐܢ ܥܝ̣ܣܐ: ܒܝܕ ܡܥܰܕܪܢܘܬܐ ܕܩܢܣܠܘܣ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܝܐ ܩܰܕܝ̣ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܬܗܰܦܟ̈ܢ ܠܗܘܢ ܡܢܰܘ̈ܬܗܘܢ ܕܰܒܥܕ̈ܬܐ ܘܒܩܰܒܪ̈ܐ: ܐܶܬܐܠܨ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܙܠ ܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܩܰܕܝ̣ ܗܟܘܬ ܦܘܩܕܢܐ. ܒܪܰܡ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ: ܒܗܝ ܕܰܡܥܰܕܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܦܐܦܝ̈ܐ ܗܝܕܝܟ ܦܪ̈ܰܢܫܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܪܚܡܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗܘܰܘ ܗܝܕܝܟ ܥܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܥܘ̈ܬܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܬܡܢ. ܐܶܙܠ ܠܘܬܗ ܐܦ ܡܪܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܰܦܣ ܠܗ ܕܢܶܟܪܘܽܟ ܘܰܢܟܰܢܫ ܛܒ̈ܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܡܛܠ ܫܘܟܠܠܐ ܕܫܘ̈ܟܢܐ: ܘܨܶܒܬܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܕܬܡܢ: ܘܕܰܢܒܰܛܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܶܦܛܪܘܦܝܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ. ܟܕ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܝܰܨܝ̣ܦܝ̣ܢ ܕܐܠܨܝܢ ܠܗ ܚܐܪ ܗܘܐ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܟܕ ܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܕܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܘܰܟܝ̣ܠܗ ܕܰܝܪܝܐ ܐܠܝܐܣ ܟܣܪܘܐܢܝܐ ܕܐܡܪ̈ܢ ܕܕܰܝܪܐ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܗܘܐ: ܠܐ ܐܰܫܠ̣ܡ ܒܫܘܡܠܝܐ ܕܰܒܥܬܗ. ܘܟܕ ܬܡܢܝܐ ܝܪ̈ܚܐ ܩܰܘ̣ܝ ܚܰܣܝܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܠܐ ܐܶܬܪܥܝ̣: ܦܰܪܫܗ ܡ̣ܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܘܰܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܠܝܐܣ ܟܣܪܘܐܢܝܐ. ܘܟܕ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܐܶܦܛܪܘܦܘܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܠܐ ܩܰܒܠ: ܫܒ̣ܰܩ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܶܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܠܚܰܣܝܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܝܥܩܘܒ ܕܡ̣ܢ ܩܶܠܥܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܗ̣ܘ ܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܡܰܘܨܠܝܐ ܘܕܰܝܪܝܐ ܝܘܝܩܝܡ ܒܐܘܪܚܐ ܕܰܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܬܟܶܒ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܛܶܒ̈ܐ ܕܰܫܓܘ̈ܫܝܐ ܕܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܬܝ: ܐܶܬܐܠܨ ܕܰܢܫܰܕܪ ܐ̱ܢܫ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܬܡܢ. ܘܟܕ ܡܰܢܥ ܠܐܘܪܗܝ: ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ: ܐܰܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܝܘܝܩܝ̣ܡ ܚܒܒܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܗܶܢܕܘ ܒܫܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܒܫܢܬ ܐܚܡܗ̄ ܡ̄ «5481» ܘܫ̣ܰܕܪܗ. ܘܶܐܙܠ ܗܘ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܡܰܘܨܠ ܘܟܕ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܐܰܝܟ ܕܒ̇ܥܐ: ܗܦ̣ܟ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܚܶܪ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܰܘ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܰܛܪܐܢ ܐܰܢܛܘܢ. ܘܚܘܣܪ̈ܢܐ ܗܟܘܬ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܕܐܚܡܘ̄ ܡ̄ «6481»: ܐܶܙܠ ܕܰܝܪܝܐ ܐܠܝܐܣ ܟܣܪܘܐܢܝܐ ܥܒ̣ܰܕ ܠܗ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܒܗ̇ ܕܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ ܥܡ ܩܫܝ̣̈ܫܝܗܘܢ ܒܥ̇ܝܢ ܕܢܶܩܦܘܢ ܠܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܗܰܘ ܕܰܐܢܬ ܐܺܝ̣ܬܝܟ ܒܪܺܝ̣ܫܢܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܬܘܒ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܬܠܬ ܣܘܢܶܗܕ̈ܘ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ. ܘܒ̇ܥܝܢܢ ܡܶܢܟ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܡܘܽܪܘܢ. ܘܫܘܐ ܗܢܐ ܛܥܝ̣ܢ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܕܰܪܓܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܰܘܝ̣ ܠܘܬܗ: ܐܰܦܝ̣ܣܗ ܕܢܰܣܪܚܝ̣ܘܗܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܠܘ ܠܗܠܝܢ ܕܕܰܓܠ ܘܶܐܨܛܰܢܥ ܒܫܶܡܗܘܢ ܠܚܘܕ: ܐܶܠܐ ܘܐܦ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܰܐܣܪܚ ܬܘܒ ܥܰܡܗ ܠܕܰܝܪܝܐ ܦܛܪܘܣ ܐܬܘܪܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܒܫܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܶܙܠ ܗܘ ܟܣܪܘܐܢܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܘܠܐ ܗܰܠܟ ܒܰܛܢܢܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܐܐ ܠܕܰܪܓܐ ܘܰܠܕܘܟܬܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܪ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܕܡܶܬܬܰܘܬܒ ܗܘܐ ܒܰܚܡܨ ܗܝܕܶܝܟ ܕܢܺܐܙܠ ܠܘܬܗ. ܘܰܒܟܶܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܡܙ̄ ܡ̄ «7481» ܡܰܢ̣ܥ ܠܘܬܗ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܟܢܺܝ̣ܫܐܝܬ ܕܢܰܗܦܟܟ ܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܐܶܠ ܗ̣ܘ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ: ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܫܪܪܐ ܥܰܡܟ ܗ̣ܘ ܒܡܶܫܬܰܐܠܢܘܬܐ: ܒܗܝ ܕܰܚܢܢ ܐܰܥܝ̣ܩܢܟ ܘܰܐܟܝ̣ܢܰܢ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܐ: ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܡ̣ܰܥܢܢ ܠܟ ܩܕܡ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܟܕ ܐܶܬܝܬ ܠܘܬܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܡܛܠ ܬܘܪ̈ܨܐ ܘܒܶܢܝܢܐ ܕܕܘܟܬܐ ܗܝ. ܚܰܝܒܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ. ܒܪܰܡ ܡܶܕܡ ܕܶܐܙܠ ܐܶܙܠ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܙܠ ܠܐ ܢܶܬܕܟܰܪ. ܘܗܫܐ ܚܢܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒ̇ܥܝܢܢ. ܕܰܐܢܬ ܬܐܙܠ ܬܦܰܪܢܣ ܕܘܟܬܐ ܗܝ. ܚܙܝ̣ ܐܰܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܥܒܕ ܦܘܪܢܣܐ ܕܬܐܙܠ ܥܓܰܠ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܐܶܬ̣ܐ ܛܶܒܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܐܰܙܟܝܐ ܡ̣ܢ ܒܰܕܪܟܰܐܢ ܒܰܓ: ܥܡ ܬܪܝܢ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܬܡܢܝܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܰܡܐ. ܘܰܗܘܬ݀ ܥܩܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܕܛܶܒܐ ܗܢܐ. ܘܶܐܫܬܘܚܪܰܬ݀ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܬܰܫܕܰܪܬܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܟܰܢ̣ܫ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܡܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܟܘ ܡܛܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܰܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢ. ܘܰܫܠ̣ܡܘ ܟܠܗܘܢ ܕܢܶܬܒܰܛܠ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܗܰܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܫܶܡ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܗ̣ܘ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܰܩܢܘܡܶܗ ܢܶܣܥܘܪ ܠܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܰܢܩܝ̣ܡ ܒܗܶܝܢ ܘܰܟܝ̣̈ܠܐ ܡܛܠ ܟܘܢܫ ܢܶܕܪ̈ܐ ܘܙܶܕ̈ܩܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܙܰܘܕܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܦܘܩܕ̈ܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܣܰܝܒܘܬܐ ܡܶܬܠܙܶܙ ܗܘܐ: ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܗ̣ܘ ܒܰܩܢܘܡܶܗ. ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܡܚܰܘܐ ܗܘܐ ܨܶܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܰܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܙܰܒܢܗ ܓܝܪ ܡܠܐ ܗܘܐ ܥܘܡܪܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܰܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܰܣܛܪ. ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐܐ ܢܰܦܫ̈ܢ. ܘܝܨܦ ܗܘܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܗܕܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܡܰܥܢܶܐ ܗܘܐ ܒܕܘܪܫܗܘܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܘܰܣܗܝ̣ܕ̈ܐ ܐܰܝܟ ܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܐܰܪܒܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܰܦ̣ܶܩܘ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܰܒܬܪܒܝ̣ܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܒܪܰܡ ܙܘܠܗܙܗ ܕܙܰܒܢܐ. ܠܐ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܐܰܦܬܐ ܕܢܶܚܙܐ ܢܝܚܬܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ: ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܶܗܢܡ ܒܪ ܚܬܗ: ܗܰܘ ܕܰܐܣܪܚܶܗ ܗܘܐ ܒܰܫܢܬ ܐܚܡܗ̄ ܡ̄ «5481» ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܠܗ̇ ܠܕܰܝܪܐ. ܒܗ̇ ܒܰܫܢܰܬ ܐܚܡܘ̄ ܡ̄ «6481» ܓܝܪ ܐܶܬܟܪܰܗ «ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܰܫܟ̣ܶܒ» ܒܰܫܠܡܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܣܰܓܝ ܪܚܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܬܬܥܺܝ̣ܩ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ. ܡܣܰܟܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܶܗܘܐ ܡܶܢܗ ܡܕܰܒܪܢܐ ܛܒܐ ܠܐܘܡܬܐ. ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܡܶܬܬܰܢܚ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܫܰܠ̣ܡ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܗܢܐ ܙܰܗܝܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܘܰܒܠܐܘܬܐ ܘܰܒܬܶܢܚ̈ܬܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ: ܚܕܥܣܪ ܒܢܝ̣ܣܢ ܝܰܪܚܐ. ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܰܬܡܢܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܰܫܒܥ «7481». ܒܬܪ ܕܫܰܡ̣ܫ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܣܰܪ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܶܐܬܛܟܰܣ ܦܰܓܪܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܩܰܒܪܐ ܓܰܪܒܝ̣ܝ̣ܐ ܕܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܶܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܰܢܝܐ. ܨܠܘܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܀

 

 

 

 

 

ܝܓ: ܝܥܩܘܒ ܒ

 

«ܐܚܡܙ-ܐܚܥܐ 1781-7481»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܝܘܣܦ ܟܰܒܣܐ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܒܡܰܥܪܒ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܫܢܬ ܐܚ̄ ܡ̄ «0081» ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܩܘܡܬܐ. ܡܟ̣ܰܪ ܠܗ ܐܰܒܘܗܝ ܒܰܪܬܐ ܚܕܐ ܪܡܺܝ̣ܣܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܚܰܐܢܐ ܒܰܪܬ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝ̣ܥܐ ܕܰܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܡܟܝ̣ܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ: ܩܕܡ ܝܗ̄ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܡܶܫܬܘܬܐ: ܐܶܬܬܙܺܝ̣ܥܬ ܒܗ ܡܰܚܫܒܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܰܐܪܓܫ ܒܗܶܒܠܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܡܶܚܕܐ ܫܰܒ̣ܩܗ ܠܒܝܬ ܐܰܒܘܗܝ ܘܶܐܙܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܘܬܡܢ ܥܰܦ̣ܩ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ : ܘܶܐܬܬܰܠܡܕ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܘܢܢ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܒܰܚܒܒ. ܘܡܶܢܗ ܐܶܣܬܰܦܪ ܘܩܰܒ̣ܠ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܒܰܫܢܬ ܐܚܝܚ̄ ܡ̄ «8181». ܘܰܒܫܰܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܩܰܒ̣ܠ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܰܢܙܝ̣ܪ ܗܘܐ ܘܫܗܪܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܢܰܗ̣ܝܪ ܡܰܕܥܐ ܘܚܰܟܝ̣ܡܐ. ܥܰܠܗܝ ܒܰܫܢܬ ܐܚܠܐ̄ ܡ̄ «1381»: ܩܪܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܒܝܠ ܒܫܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ: ܘܶܐܫܬܰܠܡ ܪܺܝ̣ܫܢܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܰܕܡܶܪܕܝܢ ܡܶܬܚܐ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܘܣܝܐ ܠܬܦܠܝܣ ܘܩܰܘܝ̣ ܬܡܢ ܡܶܬܚܐ ܕܰܫܢܝ̈ܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܡܕ̄ ܡ̄ «4481»: ܐܶܬܬܩܺܝ̣ܡ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܶܐܦܛܪܘܦܘܬܗ: ܙܒܰܢ ܒܰܝܬܐ ܚܕ ܒܡܶܫܪܺܝ̣ܬܐ ܕܒܰܓ ܐܘܓܠܝ̣: ܘܩܰܕܝ̣ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܥܕܬܐ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܫܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܡܒܰܕܪ̈ܐ ܕܥܰܡܢ ܡܶܬܬܘܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܬܡܢ. ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܡܰܛܒܰܥܬܐ: ܘܰܢܣܰܟ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝ̣ܝ̣ܬܐ. ܘܰܚܬܡ ܬܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܛܘܝܒܐ ܕܰܨܠܘ̈ܬܐ ܓܰܪܫܘܢܐܝܬ. ܘܰܐܚܪܢܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܕܰܘܝܕ ܣܘܪܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܫܠ̣ܶܡ ܚܬܡܗܘܢ: ܬܪܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܬܐ ܠܡܶܪܕܝܢ: ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܰܟܬܒܘ̈ܗܝ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܢܶܚܙܐ ܠܡܬܗ ܘܰܢܕܰܒܪ ܫܰܪܟܢܐ ܕܚܘܒܬܐ ܗܝ ܕܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ ܕܗ̣ܘ ܥܪܰܒ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ: ܟܕ ܐܶܣܬܢܶܩ ܡܛܠ ܢܰܦܩ̈ܬܐ ܕܙܝ̣ܛܝ̣ܡ̈ܐܛܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܫܡ̣ܰܥ ܕܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܟܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܝܫܘܥ ܓܰܙܡܰܓܝ. ܘܚܣܝܐ ܝܘܣܦ ܒܪ ܓܪܘܡ. ܘܶܐܦܣܩܘܦܐ ܣܛܝܦܐܢ ܕܓܙܪܬܐ. ܘܚܣܝܐ ܐܚܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ. ܘܚܣܝܐ ܒܪܨܘܡ ܕܕܰܝܪܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܛܘܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܚܣܝ̈ܐ ܡܶܬܟܰܢܝܢ ܗܘܰܘ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܝ̣ܪܙܐ. ܘܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܙܰܝܬܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܓܠܡܘ. ܘܡܰܠܟܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܶܕܝܕ. ܘܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܘܣ ܐܬܘܪܝܐ. ܘܡܶܬܡܰܠܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܪܶܥܝܢܐ ܐܶܬܐܘܝ̣ܘ ܥܠ ܓܒܝܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܡܪܗ ܕܫܪܒܐ ܘܰܐܣܪܚܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܰܩܕܡ ܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܝܘܡ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ: ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܡ̄ «7481». ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܬ̣ܘ ܚܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܐܬܘܪܝܐ ܛܒܝ̣ܒܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܚܣܝܐ ܡܬܝ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ: ܘܺܝ̣ܩܪ ܠܒܗܘܢ ܥܠ ܕܠܐ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܐ: ܒܗܝ ܕܫܘܘܕܝܐ ܠܥܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܰܐܫܠ̣ܶܡܘ ܒܚܰܪܬܐ ܨܒܘܬܐ ܠܨܶܒܝܢܗ ܕܰܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ. ܟܒܪ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܦܶܣܐ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܒܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܐ. ܡܪܝܐ ܢܶܥܒܕܝ̣ܘܗܝ ܒܪܝ̣ܟܐ ܥܠ ܐܘܡܬܐ: ܘܰܢܣܰܝܥܝ̣ܘܗܝ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܙܠ ܟܠ ܚܕ ܠܡܪܥܝ̣ܬܗ. ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܘܣ ܕܶܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ: ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܰܠܚܣܝܐ ܝܘܣܦ ܓܪܘܡ ܣܒܐ: ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܢܶܬܒ ܒܗ̇. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܘܐܬܡܢܐ ܡ̄ «8481». ܐܰܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܙܰܝܬܘܢ. ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܒܝܠ ܘܟܰܢܝܗ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ. ܘܫ̣ܰܕܪ ܠܗܶܢܕܘ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܐܣܛܦܐܢ ܘܰܠܕܰܝܪܝܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܡ̄ «ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ». ܘܰܢܨܰܒ ܟܪ̈ܡܐ ܘܠܘܙ̈ܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܘܰܒܢ̣ܐ ܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܝܘܢ ܚܰܕܬܐ ܡܪܰܒܥܐ ܕܡܛܰܠܠ ܒܰܦܣܝ̣̈ܠܬܐ ܕܩܰܝܣ̈ܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܚܢܐ̄ ܡ̄ «1581» ܟܪܰܟ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܠܡܶܪܕܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܚܰܪܬܗ̇ ܕܫܰܢܬܐ ܢܚ̣ܬ ܠܐܬܘܪ ܘܰܐܣܪܚ ܠܚܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܡܰܦܪܝܢܐ ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܢܓ̄ ܡ̄ «3681» ܐܶܬܬܥ̣ܝܪ ܒܝܬ ܠܢ ܠܦܐܦܝ̈ܐ ܫܓܘܽܫܝܐ ܪܰܒܐ ܕܰܕܪܫܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܢܫ̈ܐ ܒܒܠܐܢܐܣ ܕܪ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ ܘܰܡܙ̈ܛܡܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܰܫܠ̣ܶܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ: ܕܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܚܕ ܕܪܫܐ ܓܰܘܢܝܐ ܘܓܰܠܝܐ ܢܶܗܘܘܽܢ ܢܛܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܒܘܚܢܐ. ܘܰܩ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܡܪܐ ܫܪܒܐ ܠܬܠܬܐ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܚܣܝܐ ܙܰܝܬܘܢ. ܘܚܣܝܐ ܐܰܚܐ. ܘܚܣܝܐ ܝܘܣܦ ܕܡ̣ܢ ܩܶܠܬ. ܘܰܒܝܕ ܫܰܠܡܘܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ ܕܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܘܰܕܥܡܐ ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܩܝܘܡܘܬܐ ܕܰܕܪܫܐ ܚܰܣܝܐ ܙܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܓܰܒܢ: ܘܥܡܗ ܐܰܪܒܥܣܪ ܓܒܪ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ. ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܥܡܗ ܐܰܪܒܥܣܪ ܓܒܪ̈ܐ ܕܰܓܒܶܝܢ ܡ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܕ̈ܝ̣ܩܐ ܘܡ̣ܢ ܟܰܠܕ̈ܝܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܦܐܦܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܥ̣ܘ ܟܶܪܟܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܢ ܘܰܩܪܝܗܝ ܩܰܕܡܝܗܘܢ ܚܣܝܐ ܙܰܝܬܘܢ: ܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܦܘܡ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܡܝܬܝ̣ܢܢ ܥܠ ܗܕܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܡܢܘ ܟܶܠܝܢܐ ܡ̣ܢ ܕܬܶܬܚܰܝܕܘܢ ܥܡܢ: ܦܰܢܝ̣ܘ ܕܐܝܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܗܠܝܢ ܕܙܕܩ ܕܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܢܶܥܒܕ ܒܘܚܢܐ ܕܰܥܠܝܗܶܝܢ. ܘܟܕ ܠܫܘܐܠܝ̈ܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܡܛܝܒܐܝܬ ܢ̇ܣܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܚܣܝܐ ܙܰܝܬܘܢ: ܗ̣ܶܢܘܢ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܪܘ ܒܦܘܢܝ ܦܬܓܡ̈ܐ ܬܠܬܐ. ܘܟܕ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܓܰܘܢܝܬܐ ܒܥ̣ܘ ܕܬܶܬܥܒܶܕ ܘܢܶܬܒܰܚܢܘܢ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܟܬܒܐܝܬ. ܗ̇ܢܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܐܰܢܛܘܢ ܘܒܰܐܬܪ̈ܝܐ ܘܟܰܠܕ̈ܝܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܦܐܦܝ̈ܐ ܠܐ ܐܶܬܐܘܺܝ̣ܘ: ܐܶܠܐ ܡܰܠܘܢ ܐܶܡ̣ܪܘ. ܕܬܘܕܺܝ̣ܬܟܘܢ ܬܪܝ̣ܨܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܣܩܘ̈ܒܠܐ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟܘܢ: ܘܶܐܬܬܰܒܪ ܚܺܐܦܗܘܢ ܣܰܓܝ. ܡܰܠܘܢ ܡܰܛܪܐܢ ܐܰܢܛܘܢ ܐܶܬܟܣܝ̣ ܒܶܗܬܬܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ: ܐܶܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܰܒܫܢܬ݀ ܐܚܢܓ̄ ܡ̄ «3581». ܒܢ̣ܐ ܐܶܣܛܘܐ ܚܕ ܪܰܒܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪܐ ܒܓܰܢܬܐ ܡܛܠ ܣܥܘܪ̈ܐ ܡܕ̈ܝ̣ܢܝܐ ܘܰܣܛܪ ܕܒܗ ܢܶܥܒܪܘܢ ܙܰܒܢܐ ܕܛܘܝܠܗܘܢ: ܘܠܐ ܢܫܰܓܫܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܕܝܪܐ: ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܢܘ̄ ܡ̄ «6581» ܒܥ̣ܐ ܚܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܢܺܐܙܠ ܢܣܥܘܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܐܦܣ ܠܗ ܘܶܐܙܠ: ܟܕ ܠܘܶܐ ܠܗ ܒܡܰܪܕܝ̣ܬܗ: ܕܰܝܪܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܗܐ ܨܰܕܕܝܐ ܕܒܝܬ ܡܟܠܘܦ . ܘܰܗܦ̣ܟ ܒܰܫܢܬ ܐܚܢܚ̄ ܡ̄ «8581» ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܢܰܨܝ̣ܚܐܝܬ. ܘܠܗ ܠܡܰܦܪܝܢܐ ܒܶܗܢܡ ܕܐܬܘܪ ܫ̣ܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ: ܠܛܘܪܐ ܕܥܡܐܕܝܗ ܕܠܐ ܒܘܚܢܐ ܩܢܘܢܐܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒܥܶܠܬܐ ܡܕܡ ܕܰܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܬܬܘ̣ܺܝ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܰܗܦܟܝ̣ܘܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܠܫܰܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܐܶܫܟܚ ܕܢܰܗܦܟܺܝ̣ܘܗܝ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܰܥܢ̣ܕ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܚܢܛ̄ ܡ̄ «9581». ܘܒܫܢܬ ܐܚܣ̄ ܡ̄ «0681»: ܐܰܣܪܚ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܬܪܝܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܠܕܰܝܪܝܐ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܪ ܩܫܝ̣ܫܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܡܶܪܕܢܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܒܝܠ ܒܫܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ. ܘܰܠܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܶܪܕܢܝܐ ܗܟܘܬ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܢ̣ܐ ܐܦ ܒܐܡܝ̣ܕ ܒܥܕܬܐ ܚܕ ܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܝܘܢ ܒܶܐܣܛܘܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܙܒܢ ܐܰܪ̈ܥܬܐ. ܘܰܐܝܬܝ̣ ܡܰܝ̈ܐ ܠܥܕܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܣܒ̄ ܡ̄ «2681» ܫ̣ܰܕܪ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܠܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܕܰܣܦܝ̣ܩܐ ܗܘܬ݀. ܘܰܒܗܕܐ ܫܢܬܐ: ܢܦ̣ܠ ܒܝܬ ܠܗ ܠܥܡܐ ܕܡܪܶܕܝܢ ܩܰܠܝ̣ܠ ܪܘܥܡܐ: ܡܶܛܠ ܫܘܟܠܠ ܕܰܝܪܐ: ܘܫܘܬܐܣ ܡܰܕܪܫܬܐ ܒܓܰܘܗ. ܘܰܕܢܶܗܘܐ ܡܠܐܶ ܝܠܘ̈ܦܐ ܘܰܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܒܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܒܪ ܒܡܶܬܕܟܪܢܘܬܐ ܕܗܝ ܚܰܘܒܬܐ ܕܰܦܪܥ ܒܬܪܗ: ܩܦ̣ܣ ܘܠܐ ܦܰܢܝ̣ ܠܫܘܐܠܗܘܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝ̣ܢ. ܕܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܥܶܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܥܠܬܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܝܬ ܒܰܘܬܐ ܠܰܥܠܰܝܡ̈ܐ: ܡܶܕܡ ܕܢܘܟܪܝ ܠܕܘܒܪܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܥܰܠܗܝ ܓܒ̣ܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܘܰܫܒ̣ܩ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܢܩܚܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܥܘܕ̈ܐ ܡܛܠ ܣܦܺܝ̣ܩܘܬܗ̇. ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܟܡܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܰܝܟ ܢܛܘܪ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܒܘܨܪܐ ܗܝ ܪܰܒܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܫܒܝ̣ܚ̈ܐ ܕܰܐܒܐ ܗܢܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܦܰܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܥܠ ܡܶܪܕܝܢ: ܒܗܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝ̣ܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܝܬ ܗܶܓܡܘܢܘܬܐ: ܒܪܰܡ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܶܫܒܘܩ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܒܰܐܝܟܰܢܝܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܕܰܡܒܰܨܪܐ ܠܝܕܰܥܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܥܰܡܐ: ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܰܪܝ̣ܘ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܐ ܠܡܶܣܓܐ ܫܒܘܽܩ ܪ̈ܕܘܦܐ ܕܰܒܟܠܙܒܢ. ܘܰܒܥܶܠܬ݀ ܪܘܥܡܐ ܗܢܐ: ܟܬܒ̣ܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܠܚܰܣܝܐ ܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܘܣ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܕܢܐܬܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܦܘܪܢܣܐ ܡܕܡ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܐܶܨܛܠܝ̣ ܠܨܶܒܝܢܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܒܥ̣ܐ ܕܢܶܗܘܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܪܘܥܡܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܒܫܢܬ ܐܚܣܕ̄ ܡ̄ «4681» ܐܶܙܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܥܘܪܘܬܐ. ܘܩܰܕܫ ܬܡܢ ܡܘܽܪܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ: ܘܰܐܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܒܶܗܢܡ ܣܡܪܓܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܘܨܠ ܒܫܡ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ. ܘܒܫܢܬ ܐܚܣܗ̄ ܡ̄ «5681» ܟܕ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܡܝ̣ܕ: ܶܐܬ̣ܐ ܕܰܝܪܝܐ ܝܘܣܦ ܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܰܪܝܐ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ: ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܡܢܗ ܡܶܛܪܘܦܠܝ̣ܛܐ ܠܡܺܝ̣ܠܝܒܰܪ ܒܫܡ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܝܒ̄ ܒܫܒܛ ܝܪܚܐ: ܐܰܝܟ ܫܰܠܡܘܬܐ ܘܰܒܥܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܦܣܛ̄ ܡ̄ «9681»: ܐܶܙܠ ܠܐܘܪܗܝ ܥܡ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ: ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܗ̇ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܰܢܦ̣ܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ: ܘܰܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܐܰܥܠܘܗܝ: ܘܰܗܘܐ ܠܗ ܢܶܨܚܢܐ ܪܰܒܐ. ܘܬܡܢ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܟܛ̄ ܒܰܚܙܝܪܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ. ܘܚܰܘܝ̣ ܐܠܗܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܰܙܒܢ ܩܘܕܫܗ: ܡܛܠ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ ܕܐ̱ܪܙܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܠܩܰܒ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܘܛܝܐ ܕܗܝܕܝܟ. ܒܰܙܒܢ ܩܘܕܫܐ ܡ̇ܢ ܫܦ̣ܰܥ ܡܘܪܘܢ: ܘܐܦ ܓܘܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܬܚܶܝܬ ܕܰܪܓܐ. ܘܟܕ ܦܪ̈ܘܛܝܐ ܨܶܢܥܬܐ ܐܺܝ̣ܬܶܝܗ̇ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܶܐܙܠܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܟܘܬ: ܝ̣ܩܶܕ̈ܝ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܒܝܕ ܣܰܡܡ̈ܢܐ ܕܪܰܟܒܘ ܡܛܠ ܫܘܦܥܐ. ܘܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܶܬܬܘܣܦ ܢܶܨܚܢܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ ܕܗܝܕܶܝܟ. ܘܶܐܬܓܠܦܬ݀ ܡܰܟܬܒܘܬ ܙܰܒܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܒܟܺܐܦܐ ܚܕܐ ܒܥܕܬܐ ܗܝ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܒܗ̇ ܩܰܘܝ̣ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܥܘܢܕܢܗ. ܒܚܰܪܬܐ ܓܝܪ ܕܫܢܬ ܐܚܥ̄ ܡ̄ «0781» ܩ̣ܪܐ ܠܡܰܩܕܫܝܐ ܢܶܥܡܢ ܐܰܓܐ ܕܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ: ܕܡܶܬܬܰܘܬܒ ܗܘܐ ܒܟܰܪܒܘܬ. ܘܫܰܢܝ̣ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܕܙܰܒܢ ܗܘܐ ܒܰܫܡܗ ܠܫܡܗ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܐ ܫܐܝܠܐܝܬ. ܒܗܝ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܥܰܬܝ̣ܪܐ: ܕܠܐ ܢܺܐܒܕܘܢ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܒܥܶܠܬ݀ ܝܪ̈ܘܬܐ ܘܰܣܛܪ. ܘܗܟܘܬ ܫܒ̣ܩ ܟܠܗܶܝܢ ܕܺܝ̣ܠܝ̈ܬܗ ܘܩܶܢܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܩܝܘܡܘܬܗ: ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܬܦܪܶܫ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܐܰܘ ܬܰܚܠܘܦܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܡܥ ܛܶܒܐ ܕܥܰܙܺܝ̣ܙܘܬ ܟܘܪܗܢܗ ܒܡܶܪܕܐ: ܫ̣ܰܕܪܘ ܠܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܫܰܒܥܐ ܒܰܫܒܛ ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܐܡܝ̣ܕ ܐܶܫܟܚܶܗ ܕܰܡܥܰܪܙܰܠ ܠܶܫܢܗ: ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܡܨܶܐ ܡܣܰܟܠ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܠܗ ܩܰܢܕܺܝ̣ܠܐ. ܘܒܰܬܪܥܣܪ ܒܰܫܒܛ ܫܟ̣ܶܒ ܒܰܫܠܡܐ. ܘܬܰܗܝ̣ܘ ܠܰܩܒܘܪܬܗ ܢܶܥܡܢ ܐܰܓܐ ܥܗܝ̣ܕܐ: ܘܰܡܫܡܫܢܐ ܡܰܠܟܐ ܕܘܠܒܐܢܝ ܡܶܪܕܢܝܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܡܰܘܬܒܐ ܕܗܶܓܡܘܢܘܬܐ ܘܰܐܒܪܶܩܘ ܠܡܶܪܕܝܢ ܕܢܺܐܬܘܢ ܢܰܘܒܠܘܢܝܗܝ ܕܢܶܬܩܒܰܪ ܒܕܰܝܪܐ ܒܒܶܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ. ܘܰܒܥܠܬ݀ ܣܬܘܐ ܟܒܪ ܠܐ ܐܶܬ̣ܘ. ܐܡܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܪܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܕܐ ܕܢܶܬܬܰܘܒܠ: ܥܠ ܕܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܚ̣ܙܰܘ ܢܶܨ̈ܚܢܐ ܘܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܐܶܬܐܘܺܝ̣ܘ ܘܩܰܒܪܘܗܝ ܒܩܰܒܪܐ ܕܡܪܝ ܚܶܘܪܐ ܕܰܒܓܶܢܒ ܡܰܕܒܚܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܰܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܐܡܝ̣ܕ. ܨܠܘܬܗ ܠܒܘܪܟܬܐ. ܐܰܣܪܚ ܠܡ ܚܕ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܝܓ̄ ܐܰܘ «ܝܕ» ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܢܘ̄ ܩܫܝ̣̈ܫܐ. ܘܠܗ̄ ܕܰܝܪ̈ܝܐ. ܘܦܛ̄ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܀

 

 

 

ܩܝܕ: ܦܛܪܘܣ ܪܒܝܥܝܐ

 

«ܐܦܥܒ-ܐܚܨܕ 4981-2781»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܦܛܪܘܣ ܐܬܘܪܝܐ: ܒܪ ܬܪܒܝ̣ܬܐ ܘܣܘܦܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܓܒܪܐ ܫܦܶܐ ܠܒܐ ܘܰܦܫܝ̣ܛܐ: ܣܰܓܝ ܛܢܢܐ ܘܚܘ̣ܒܐ: ܕܶܐܬܓܒܝ̣ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ ܬܪܝܢܐ ܫܢܬ ܐܚܡܘ̄ ܡ̄ «6481». ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܫܢܬ «ܐܚ…» ܘܕܰܒܪܗ̇ ܚܰܡܝ̣ܡܐܝܬ . ܘܨܶܦܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܚܘܝ̣ ܡܛܠ ܡܰܗܦܟܢܘܬ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܦܐܦܝ̈ܐ ܡܢܢ ܒܣܘܪܝܐ ܛܠܘܡܐܝܬ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܗ: ܦܶܠܓܐ ܕܰܩܪܝ̣ܬܐ ܙܝܕܠ ܡܛܠ ܫܰܪܒܐ ܡܕܡ ܕܙܘܘܓܐ: ܕܰܗܘܬ݀ ܒܥܶܠܬܗ ܦܠܝ̣ܓܘܬܐ: ܢܩ̣ܶܦܘ ܠܦܐܦܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܝܥܩܘܒ: ܗܘ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܘܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܡܛܠ ܒܥܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܰܥܗܝ̣ܕ̈ܢ ܠܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܘܰܠܬܡܢ ܐܰܒܪܶܩܘ ܠܗ ܒܢ̈ܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܘܰܩܪܐܘܗܝ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܺܐܬܐ ܠܓܰܒܝܘܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܐܬܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܩܝ̣ܡ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܓܘܐ: ܢܶܗܘܐ ܒܪܝܟ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܢ̣ܫܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ: ܘܶܐܬܚܙܝ̣ܘ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ: ܐܰܒܪܶܩܘ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝ̣ܢ ܕܢܐܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܬܬܰܗܝܰܬ݀ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ . ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܡܶܚܕܐ ܡܪܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܐܡܝܕ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܠܓܙܪܬܐ: ܕܰܢܟܰܢܫ ܙܶܕ̈ܩܐ ܠܕܝܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܟܘܬ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܓܰܒܝܘܬܐ ܐܰܫܩ̣ܠܘ ܠܡܶܪܕܐ ܠܕܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ: ܟܪ ܕܚܰܘܝ̣ܘ ܓܰܒܝܘܬܗܘܢ ܟܢܺܝ̣ܫܐܝܬ: ܠܗ ܠܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܘܣ ܩܕܡ ܕܢܺܐܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܘܬܗܘܢ: ܩܪܰܐܘܗܝ ܘܩ̣ܨܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢ̣ܶܥܪܰܒ ܠܗܘܢ ܕܢܶܒܢܐ ܗܓܝ̣ܡ̈ܬܗ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܢܰܝܬܐ ܡܰܛܒܥܬܐ: ܘܰܢܫܬܐܣ ܐܶܣܟܘܠܐ ܩܢܘܢܝܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣: ܕܫܘܘܕܝܐ ܡܬܰܚܡܐ ܠܡܶܬܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ: ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܡܕܡ ܕܝ̇ܗܒ ܠܝ̣ ܒܗ ܐܺܝ̣ܕܐ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܐܶܢܕܝܢ ܠܐ. ܓܒܰܘ ܠܐܚܪܝ̣ܢ ܗܰܘ ܕܥܪܒ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܕܡܶܕܡ ܕܒܥܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ. ܘܶܐܢ̇ܐ ܚܕܝܐܝܬ ܡܫܰܡܫ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܘܛܥܢ ܐ̱ܢܐ ܩܰܐܘܘܓ ܕܝ̣ܠܗ. ܘܶܐܬܡܰܠܟܘ ܬܘܒ ܠܚܘܕܐܝܬ. ܘܰܗܦ̣ܟܘ ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܐܠܨ ܠܡܕܰܒܪܘ ܠܥܡܢ: ܘܰܠܡܶܬܗܰܦܟܘ ܥܡܢ. ܘܦܰܢܝ̣ ܗ̣ܘ. ܕܶܐܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܡܶܬܕܒܪ ܐ̱ܢܐ: ܕܠܐ ܬܘܕܝ̣ ܗܘܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܰܝܟܢ ܓܒܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܠܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܕܟܺܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܕܰܡܠܝܢ ܫܪܪܐ ܘܰܣܦܝ̣ܩܝܢ ܡ̣ܢ ܪܶܚܡܬ݀ ܪܝ̣ܫܢܘܬܐ: ܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܩܠܐ ܫܠ̣ܶܡܘ ܘܰܐܫܰܪܘ ܓܰܒܝܘܬܗ. ܘܒܰܐܪܒܥܐ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܥܒ̄ ܡ̄ «2781» ܒܥܐܕܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ: ܐܰܟܪܙܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܫܡܗ̈ܝ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܶܐܬܛܝܒܘ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܗ. ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܚܐ ܪܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ «ܐܚܡܒ̄-ܐܚܨ 0981-2481». ܘܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܡܶܪܕܝܐ ܡܶܛܪܘܠܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܒܝܠ ܘܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܕܒܫܝܪܝܗ ܗܝܕܝܟ «ܐܚܣ-ܐܨܝܙ 7191-0681» ܘܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܥܰܒܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܠܐܡܝ̣ܕ «ܐܚܣ-ܐܚܨܒ 2981-0681». ܘܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܡ ܣܡܪܓܝ ܕܐܬܘܪ «ܐܚܣܕ-ܐܨܝܐ 1191-4681» ܘܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܰܥܕܢ ܣܒܐ ܕܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ «ܐܚܢܒ-ܐܚܥܛ 9781-2581» ܘܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܒܪܨܘܡ ܐܰܙܟܝܐ ܕܓܙܪܬܐ «ܐܚܢܒ-ܐܚܥܕ 4781-2581» ܘܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܓܒܪܐܝܠ ܐܘܪܗܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܟܰܪܬܒܪܬ «ܐܚܣܐ-ܐܚܦܙ 7881-1681». ܘܡܪܝ …؟ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ «؟». ܘܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܕܶܢܚܐ ܪܝ̣ܫܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ «؟». ܘܶܐܬܟܢ̣ܰܫܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܗ: ܩܠܝ̣ܪ̈ܝ̣ܩܘ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̣ܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝ ܡܶܪܕܐ: ܘܡ̣ܢ ܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܚܰܓܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܚܰܕܘܬܐ ܝܘܡܐ ܕܡܶܬܬܣܪܚܢܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܡܶܬܬܰܣܪܚܢܘܬܗ: ܐܰܒܪܩ ܠܓܙܪܬܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܠܚܰܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܪܫܝܗܝ ܣܓܝ ܥܠ ܕܠܐ ܣܰܝܒܪ ܕܢܶܫܬܟܚ ܒܓܰܒܝܘܬܐ: ܟܕ ܗܘܝܘ ܪܒܐ ܕܟܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒܕܰܪܓܐ. ܘܰܗܘܬ݀ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܩܠܝ̣ܠ ܪܘܥܡܐ. ܘܥܕܠܐ ܢܶܫܬܰܦܘܢ ܐܰܫܩ̣ܠ ܚܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܕܠܐ ܡܰܦܣܢܘܬܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܐܶܙܠ ܠܡܶܪܕܐ ܘܰܩ̣ܪܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܥܰܡܐ ܘܶܐܬܡܰܠܟ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܘܟܕ ܩܦ̣ܰܣܘ ܘܚܰܘܝ̣ܘ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ: ܗ̣ܘ ܠܰܒܒ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܠܰܛܢܢܐ: ܥܕܡܐ ܕܰܫܠ̣ܶܡܘ ܠܪܶܥܝܢܗ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܝܕ̈ܝܥܐ ܕܰܒܗܘܢ ܕܢܶܟܪܟܘܢ ܥܡܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܟܘܢܫ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܚܕ ܓܝ̣ܙܰܒܪܐ ܠܟܶܣܦܐ ܕܡܶܬܟܢܫ. ܘܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܠܝܐ ܕܘܠܒܐܢܝ. ܘܶܐܬܠܘܝ̣ ܠܗ̇ ܬܘܒ ܒܰܟܪܘܟܝܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܫܰܠ̣ܡܘ ܟܘܢܫܐ ܕܰܒܡܶܪܕܐ: ܩ̣ܪܐ ܠܐܪܕܟܠܐ ܚܕ ܣܘܪܝܝܐ ܕܰܫܡܗ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܪ ܝܘܢܢ ܣܘܡܩ ܕܰܩܢܐ: ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܕܰܢܫܰܪܐ ܒܰܗܓܘܡܝܐ. ܘܰܣܚ̣ܰܦܘ ܓܰܒܐ ܬܰܝܡܢܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܓܪܐ ܕܒܝܬ ܩܶܢܝ̈ܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܣܚ̣ܰܦܘ ܡܢܗ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܘܡܣܐ ܒܰܪܝܐ ܕܶܐܣܬܗ. ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܒܒܶܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܨܒܘ̈ܬܐ ܓܰܘܢܝ̈ܬܐ ܩܪ̈ܝ̣ܝ̣ܗܝ: ܐܶܬܐܠܨ ܘܰܐܓܥܠ ܐܶܦܛܪܘܦܘܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܠܗ ܠܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ. ܘܩܝܘܡܘܬܐ ܕܥܠ ܒܶܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܢܰܦ̈ܩܬܗ ܠܒܘܟܢܐ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܟܫܗ «ܩܫܐ». ܟܢ ܩܪܝܗܝ ܠܐܪܕܟܠܐ ܘܩ̣ܰܨ ܥܡܗ ܫܘܡܠܝ ܒܶܢܝܢܐ ܒܬܶܫܥܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܶܣܦܐ: ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܰܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢ ܟܕܘ. ܘܰܣܛܪ ܡ̣ܢ ܢܰܦܩ̈ܬܐ ܕܟܰܠܫܐ ܘܰܕܩܰܝܣ̈ܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܙܠ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܠܒܫܝ̣ܪܝܶܗ ܘܟܰܢ̣ܫ ܐܦ ܡ̣ܢ ܬܡܢ. ܘܰܗܦܟ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܰܒܫܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܫܰܢܬܐ ܗܝ ܐܶܙܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܬܡܢ ܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܰܒܢ̈ܝ ܐܡܝ̣ܕ ܪܘܥܡܐ ܡܛܠ ܩܶܡ̈ܠܐܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܕܠܐ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܰܫܠܡܘܢ ܐܶܢܘܢ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܕܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܐܰܫܩ̣ܠ ܐܶܢܘܢ. ܘܗܟܘܬ ܠܐ ܫܠ̣ܡ ܪܘܥܡܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܠܚܰܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ. ܒܥܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܢܗ ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ. ܘܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܠ ܠܐܢܫ ܡܕܡ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܕܒܫܡܗ ܡܶܬܝ̣ܗܒ ܠܝ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܶܐܬܚܰܒܪܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ̈ܝܐ. ܘܰܟܬ̣ܒܘ ܫܰܠܡܘܬܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܐܘܡܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܗ ܘܠܐ ܪܰܥܝܐ ܒܗ: ܐܰܝܟܢ ܕܠܐ ܢܰܟܫܪ̈ܢ ܨܶܒܘ̈ܬܗ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ. ܒܪܰܡ ܒܬܪ ܡܰܫܩܠܗ ܕܚܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ: ܐܶܬܪܥܺܝ̣ܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܠܚܰܣܝܐ ܕܝܢ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ: ܥܠ ܕܶܐܙܠ ܕܠܐ ܡܰܦܣܢܘܬܗ: ܦܰܪܫܗ ܡ̣ܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܪܒܢ ܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܣܰܛܘܦ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܒܕܘܟܬܗ ܒܫܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܩܰܘܝ̣ ܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܐܡܝ̣ܕ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝ̣ܢ: ܕܰܒܗܘܢ ܡܫܰܕܪ ܗܘܐ ܡܟܰܢܫ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝ ܐܡܝ̣ܕ ܘܰܡܫܰܕܪ ܠܢܰܦ̈ܩܬܐ ܕܒܶܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܰܠ̣ܶܡ ܫܰܒܩܗ̇ ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܠܐܦ̈ܝ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܒܚܰܡܫܥܣܪ ܒܐܕܪ. ܘܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܫܢܬܐ: ܥܕܡܐ ܕܩܰܕܝ̣ ܠܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܘܰܠܦܘܩܕܢܐ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ. ܘܬܡܢ ܐܶܬܓܢܶܒ ܡܢܗ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܓܢܒ ܐܶܢܘܢ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܰܘܝܕ ܗܰܘ ܕܥܰܡܗ ܗܘܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܕܓܰܢܒܘܬܐ: ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܕܰܝܬܝ̣ܪ ܒܝ̣ܫܐ ܥܒ̣ܰܕ ܥܡܗ ܕܪܡܶܐ ܗܘܐ ܡܰܪܡܝܢܘܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܰܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܢܘܢ ܡܛܝ̣ܝ̣̈ܗܝ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܝܘܣܦ ܘܡ̣ܢ ܟܘܪܐܶܦܣܩܘܦ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܘܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܕܰܒܗܝܢ ܡܚܰܘܝܢ ܠܐ ܢܡܘ̈ܣܝܘܬܐ ܕܡܬܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܛܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܐܠܝܐܣ ܘܝܥܩܘܒ. ܘܒ̇ܥܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܗ ܕܢܺܐܙܠ ܢܶܦܪܘܩ ܠܥܕ̈ܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̣ܕ̈ܘܗܝ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܠܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܕܢܺܐܙܠ ܠܠܘܽܢܕܘܢ: ܕܢܶܣܒ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܬܐ ܕܶܐܢܓܠܬܝܪܐ ܕܢܶܗܘܐ ܫܡܝ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ. ܘܛܰܢ ܛܘܒܬܢܐ ܘܒܝܕ̄ ܒܐܒ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܥܕ̄ ܡ̄ «4781» ܫܒ̣ܩ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܰܢܚ̣ܬ ܠܝܰܡܐ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܐܠܦܐ ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܬܘܒ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܕܰܐܣܪܚܶܗ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܝܙ̄ ܒܐܒ ܡܛܝ ܠܦܰܪܝ̣ܣ ܟܪ ܦܓܰܥ ܒܺܐܝܙܓܰܕܐ ܕܥܘܬܡܰܢܝ̈ܐ. ܘܒܟܕ̄ ܒܗ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܡܰܛܝ̣ ܠܠܘܽܢܕܘܢ. ܘܰܫ̣ܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܰܦܪܝ̣ܫܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܟܢܘܫܝܐ. ܒܒܶܝܬ ܡܣܣ ܦܝܢ: ܐܰܢܬܬ ܒܘܟܢܐ ܝܥܩܘܒ ܐܺܝ̣ܙܓܰܕܐ ܕܶܐܢܓܠܬܝܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܗܝ ܕܡܡܰܠܠܐ ܗܘܬ݀ ܐܰܪܒܐܝܬ. ܘܚܰܘܝܰܬ݀ ܠܗ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܗܟܘܬ݀ ܘܰܙܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܐܡܝ̣ܪ̈ܐ ܕܶܐܢܓܠܬܪܐ. ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܕ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܠܫܪ̈ܘܬܐ ܘܰܠܚܰܓ̈ܐ ܝܕ̈ܝܥܐ. ܘܐܪܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܪܝ̣ܫ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܟܢܬܪܦܪܝ ܠܐܠܦ ܘܡܰܐܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܢܟܰܢܫܘܢ ܠܗ ܛܒ̈ܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܐܘܡܬܐ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܶܬܐܡܪ ܠܗ ܠܚܰܪܬܐ ܕܶܐܢ ܡܩܰܒܠ ܕܢܶܫܬܕܪܘܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܨܶܐܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ̣: ܒܰܛܠ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܫܰܪܝ̣ ܒܗ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܫܩ̣ܠ ܡܰܛܒܰܥܬܐ ܗܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܫ̣ܰܕܪܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܠܒ ܠܐܝܕ̈ܝ ܒܘܟܢܐ ܐܰܢܛܘܢܝ̣ܘܣ ܥܐܙܐܪ. ܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܬܢܰܨܚ ܒܰܚܙܬܐ ܕܡܰܠܟܬܐ. ܚܕܐ ܒܚܕ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܰܫܒܛ ܕܰܫܢܬ ܐܚܥܗ̄ ܡ̄ «5781» ܕܒܗ̇ ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܩܘܒܠܛܰܝܒܘܬܗ ܘܚܰܕܘܬܗ ܒܰܚܙܬܗ̇: ܕܠܰܙܒܰܢ̱ܬܗ̇ ܩܰܕܡܝܬܐ ܦ̇ܓܥ ܒܡܰܠܟܬܐ ܡܫܝ̣ܚܝܬܐ: ܐܶܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܣܰܓܝ̣ ܦܨܝ̣ܚܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܶܐܬܝܬܟܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܢ. ܘܚ̇ܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܒܣܰܝܒܘܬܟܘܢ ܨܘܪܬܗ ܕܰܐܒܘܢ ܐܰܒܪܗܡ. ܘܟܕ ܫܐܰܠܬܗ ܥܠ ܣܢܝ̣̈ܩܬܗ: ܒܬܪ ܕܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܒܥ̣ܐ ܕܰܬܙܰܘܕܝ̣ܘܗܝ ܒܦܘܩܕ̈ܐ ܘܰܒܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܰܠܘܬ ܩܝܘܡܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܪܰܒܐ ܕܰܒܗܶܢܕܘ ܘܰܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܶܬܒܥ̈ܝܢ: ܒܗܝ ܕܰܡܛܰܝܒ ܗ̣ܘ ܠܡܶܣܥܪ ܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܬܡܢ. ܘܶܐܫܬܘܕܝܰܬ݀ ܠܗ ܠܰܡܫܰܡܠܝܘ ܨܶܒܝܢܗ. ܘܰܙܒܰܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܟܚ̄ ܒܫܒܛ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܘܰܠܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ  ܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥܘ ܠܒܝܬ ܡܰܚܬܐ ܕܰܩܛܪܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܠܦܠܛܝ̣ܢ ܕܡܰܠܟܬܐ: ܡܣܰܟܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܕ ܕܶܐܫܬܰܕܪ ܡܢܗ̇ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܰܪܟܶܒ̣ܘ ܡܶܚܕܐ ܒܓܝ̣ܓܠܐ ܚܕܐ ܡܰܠܟܝܬܐ ܘܶܐܙܠܘ ܠܦܠܛܝ̣ܢ ܠܒܝܬ ܫܠܡܐ ܡܰܠܟܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚܘ ܩܰܠܝ̣ܠ ܐܶܬܩܪܝ̣ܘ ܠܦܬܘܪܐ ܕܶܐܬܛܰܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܨܰܘܡܐ ܡܛܠ ܕܨܰܘܡܐ ܗܘܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܪܟܶܒ̣ܘ ܓܝ̣ܓܠܐ ܘܶܐܙܠܘ ܠܥܕܬܐ ܚܕܐ ܕܶܐܬܒܰܢܝܬ݀ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ ܕܒܰܥܠܐ ܕܡܰܠܟܬܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܐܰܠܒܶܝܪܬ. ܘܒܬܪ ܡܘܢܥܗ ܒܛܰܘܪܐ ܙܥܘܪܐ: ܐܶܬܬ݀ ܡܰܠܟܬܐ ܥܡ ܒܰܪܬܗ̇ ܪܰܒܬܐ. ܘܬܡܢ ܐܰܪܰܥܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܡܰܠ̣ܠܘ ܡ̈ܠܐ ܕܚܘ̣ܒܐ ܘܰܕܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܩܰܪܒܘ ܗܝܕܝܟ ܗܘ ܡܢܚܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܒܪ ܠܘܝ̣ܬܗ ܨܠܘܬܐ ܡܛܠ ܥܰܢܝ̣ܕܐ ܐܰܝܟ ܒܥܘܬܐ ܕܡܰܠܟܬܐ. ܘܝܰܩܪܬܗ ܒܕܘܫܢܐ ܕܚܕ ܢܺܝ̣ܫܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܘܝܶܗܒܬ݀ ܠܗ ܣܺܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ. ܘܫܰܕܪܬ݀ ܦܘܩܕ̈ܐ ܘܦܘܩܕ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠܬܗ ܕܢܶܬܝܰܩܪ ܘܢܶܬܥܰܕܪ ܒܟܠܗܝܢ ܡܶܬܒܰܥܝܢܘ̈ܬܗ ܩܢܘ̈ܢܝܬܐ. ܘܟܕ ܩܰܒ̣ܠ ܛܰܝܒܘܬܗ̇ ܬܶܢܝܢܘܬ ܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܘܥܠ ܡܰܠܟܘܬܗ̇: ܐܰܓܥܠܗ̇ ܘܰܐܩܦ ܡܬܛܝܒ ܠܐܘܪܚܐ. ܘܒܟܒ̄ ܒܐܕܪ ܫܰܒܩܗ̇ ܠܠܘܽܢܕܘܢ ܘܬܰܪܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܠܐܦ̈ܝ ܗܶܢܕܘ. ܘܒܰܬܪܝܢ ܒܢܝ̣ܣܢ ܡܰܛܝ̣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܘܰܫ̣ܪܐ ܒܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܝܘܢ ܕܺܐܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܐ ܐܰܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܘܚܰܓܝ ܬܡܢ ܥܐܕܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ ܥܡܗܘܢ. ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܕܚܰܫܐ ܐܶܙܠ ܠܡܶܨܪܝܢ ܘܰܢܦ̣ܰܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܺܐܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܐ ܐܰܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܚܡܝ̣ܫܝܐ ܥܡ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܝ̣ܠܗ. ܘܰܫ̣ܪܐ ܗ̣ܘ ܘܰܕܥܡܗ ܒܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܬܡܢ ܥܰܕܥܕ ܥܐܕܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܒܟܒ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ ܣܥ̣ܪ ܠܟܘܕܝܘܝ ܕܡܶܨܪܝܢ ܐܺܝ̣ܫܡܥܝ̣ܠ ܒܰܐܫܐ ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܒܐܝ̣ܩܪܐ. ܘܒܟܓ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ ܫܰܒܩܗ̇ ܠܡܶܨܪܝܢ ܟܕ ܡܶܬܬܓܥܰܠ ܡܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܒܐ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܘܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܕܺܝ̣ܠܗ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܐܘܡܬܗ ܘܒܟܗ̄ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܢܚ̣ܬ ܡ̣ܢ ܠܡܺܐܢܐ ܕܰܣܘܝ̣ܣ ܠܐܠܦܐ ܚܕܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܬܐ: ܘܒܰܫܒܥܣܪ ܒܐܝܪ ܡܰܛܝ̣ ܠܒܘܡܒܰܝ ܘܰܫ̣ܪܐ ܒܒܶܝܬ ܣܐܣܘܢ ܬܐܓܪ̈ܐ ܛܒܺܝ̣̈ܒܐ ܕܬܡܢ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܬܡܢܝܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܕܰܒܗܘܢ ܣܥ̣ܪ ܠܕܰܝ̇ܢܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܕܬܡܢ ܘܠܐܝ̣ܙܓܰܕܐ ܥܘܬܡܰܢܝܐ ܒܟܗ̄ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܫܰܒܩܗ̇ ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܠܐܦ̈ܝ ܡܰܕܪܐܣ. ܘܒܰܬܪܝܢ ܒܝܪܚܐ ܚܙܝ̣ܪܢ ܣܥ̣ܪ ܠܕܰܝܢܗ̇ ܒܒܝܬ ܩܰܝܛܗ ܕܒܢܝܠ ܟܪܝ. ܘܩܰܘܝ̣ ܐܪܚܐ ܠܘܬܗ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܕܰܒܗܘܢ ܚܰܘܝ̣ ܠܘܬܗ ܕܰܝ̇ܢܐ ܟܠ ܐܺܝ̣ܩܪ ܘܚܘ̣ܒܐ. ܘܰܒܬܫܥܐ ܒܰܚܙܝ̣ܪܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܚܥܗ̄ ܡ̄ «5781» ܡܰܛܝ̣ ܠܟܘܓܝ̣ܢ ܘܰܐܪܥܘܗܝ ܐܘܪܥܐ ܫܒܺܝ̣ܚܐ ܒܢ̈ܝ ܦܘܠܛܝ̣ܢ ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܕܬܡܢ. ܘܟܕ ܢܚ̣ܬ ܠܝܰܒܫܐ ܩܰܒ̣ܠܗ ܩܝܘܡܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܘܫܰܠܡ̈ܝ ܥܠܘܗܝ ܡܦܩ̈ܥܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܒܰܚܕܥܶܣܪ̈ܐ ܫܕܝ̈ܢ. ܘܰܫ̣ܪܐ ܒܩܰܨܪܐ ܚܕ ܕܶܐܬܛܰܝܒ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ: ܗܰܘ ܕܥܠ ܬܰܪܥܗ ܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܒܥܣܪܝ̣ܢ ܘܚܕ ܒܚܙܝܪܢ: ܫܒ̣ܩ ܟܘܓܝ̣ܢ ܘܬܰܪܨ ܠܐܦ̈ܝ ܬܪܐܘܐܢܟܘܪ ܗܝ ܕܡܰܢ̣ܥ ܠܗ̇ ܒܟܘ̄ ܒܗ ܒܝܪܚܐ. ܘܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܕܡܘܢܥܗ: ܫ̣ܰܕܪ ܡܗܪܐܓܐ ܕܬܪܐܘܐܢܟܘܪ ܓܘܕܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܕܡܘܣܝ̣ܩܝ ܠܩܰܨܪܐ ܕܰܫ̣ܪܶܐ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܡܢܚܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܢܶܩܫܬ݀ ܬܡܢ ܟܕ ܡܚܰܕܝܐ ܠܡܶܐܬܝܬܗ. ܘܰܒܚܘܬܡܐ ܩܰܪܒܘ ܠܗ ܡܘܣܝ̣ܩܪ̈ܐ ܣܶܓܕܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܪܥܐ: ܐܰܝܟ ܥܝܕܐ ܕܰܐܬܪܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܣܰܥ̣ܪܗ ܘܰܙܝ̣ܪܐ ܕܒܰܪ̈ܝܬܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪ ܡ̣ܢ ܡܗܪܰܐܓܐ ܘܗܰܢܝܶܗ ܒܫܡ ܡܰܠܟܐ ܥܠ ܡܘܢܥܗ ܕܒܰܫܠܡܐ. ܘܰܒܚܡܫܐ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ: ܐܶܙܠ ܗܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܫܠܡܗ ܕܡܗܪܰܐܓܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ «ܪܐܡܐܘܪܡܐ» ܘܩܰܒ̣ܠܗ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܰܚ̣ܙܐ ܠܚܶܘܪ̈ܬܐ ܕܣܰܝܒܘܬܗ. ܘܕܰܫܢܗ ܢܝ̣ܫܐ ܕܰܗܒܢܝܐ ܦܪܝ̣ܫܐ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܰܠܟܐ ܒܥܶܢܝܢܗ ܕܥܡܗ: ܕܶܐܢ̇ܐ ܡܗܰܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܫܡܝܐ ܥܡܟ ܗܘ. ܘܰܦܪܫ ܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܶܣܛܘܢܪ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܺܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܬܫܡܶܫܬܗ ܟܠ ܟܡܐ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܰܐܪ̈ܥܬܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ. ܘܣ̣ܡ ܥܰܪܣܗ «ܩܪܘܟܗ» ܬܚܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܢܶܗܘܐ ܡܫܰܢܐ ܒܗ ܟܠ ܐܶܡܬܝ ܕܒܥܐ. ܘܒܝܒ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܐܰܗܦܟ ܡܗܪܰܐܓܐ ܫܠܡܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܣܰܥ̣ܪܗ ܒܩܰܨܪܐ ܕܒܗ ܫ̣ܪܶܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܥܒܶܕ ܩܘܒܠܐ ܪܰܒܐ ܠܡܰܠܟܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܐܐ ܠܪܰܒܘܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܶܬܝܩܪ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܰܢܦ̈ܐ ܘܰܟܪ̈ܝ̣ܣܛܝܢܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܦܫܝ̣̈ܛܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ ܟܕ ܚ̇ܙܝܢ ܗܘܰܘ ܠܪܰܒܘܬ ܙܰܘܚܐ ܕܗܘܐ ܠܗ: ܐܶܡ̣ܪܘ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܟܰܝ ܕܰܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܗܢܐ؟ ܘܰܐܩܦ ܣܥ̇ܪ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܡܰܪܬܐ ܠܥܡܐ ܘܰܡܛܰܟܣ ܠܰܒܠܝ̣̈ܠܬܐ ܘܒܬܪ ܕܙܰܒܢܐ ܝܕܺܝ̣ܥܐ ܐܰܦܩ ܒܡܰܪܬܝܢܘܬܗ ܕܡܬܝ ܟܕ ܡܥܰܠܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܣܰܒܪܐ ܕܫܘܝܢܐ: ܠܚܰܪܬܐ ܫ̣ܰܪܪ ܚܶܪܡܗ ܗ̣ܘ ܕܝܢ: ܐܰܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܥܠܘܗܝ ܙܟܘܬܐ ܒܕܝ̣ܢܐ: ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܕܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܝܘܣܦ. ܘܶܐܫܬܪܪ ܫܘܠܛܢܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ: ܐܦ ܒܒܶܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܦܘܠܘܛܝܐ. ܥܰܗܕ ܠܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܰܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܒܒܶܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܠܗܝ̣ܩ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܫܰܝܢܐ ܕܥܡ ܡܬܝ: ܒܥܶܠܬ݀ ܡܪ̈ܡܝܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܠܝ̣ ܫܰܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܶܣܪܬ݀ ܥܕܬܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܝܕ ܣܢ̈ܝ̣ܰܝ̣ ܫܰܝܢܐ ܕܝܰܩ̣ܪܘ ܠܫܘܒܚܐ ܕܢܰܦܫܗܘܢ ܥܠ ܫܘܒܚܐ ܕܝܫܘܥ. ܘܰܟܠ̣ܘ ܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܬܝ ܡ̣ܢ ܗܘܦܟܐ ܕܰܠܘܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܟܠܘ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܡܶܐܙܠܬܐ ܟܕ ܒܥ̣ܐ ܕܢܶܬܕܰܡܐ ܒܪܥܝܐ ܛܒܐ ܒܰܒܥܬܗ ܕܥܶܪܒܐ ܐܰܒܝ̣ܕܐ. ܐܰܘ ܟܡܐ ܩܰܫܐ ܕܝ̣ܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܰܪܓܫ ܕܥܶܠܬܐ ܕܰܫܓܘ̈ܫܝܶܐ ܓܰܘܝ̈ܐ ܡܶܬܬܥܝ̣ܪܝܢ ܒܰܙܒܢ ܙܒܢ: ܡܩܝ̣ܡܘܬ ܨܶܒܝܢܐ ܕܪܝ̣ܫܢܘܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ܕܬܡܢ ܗܝ: ܐܶܬܪܥܝ̣ ܠܡܰܣܪܚܘ ܠܗܘܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܝܰܬܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܰܫܢܬ ܐܚܥܘ̄ ܡ̄ «6781» ܐܰܣܪܚ ܠܝܘܠܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܘܢܐܛ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܬܐ ܦܐܡܦܐܟܘܕܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܛܘܡܦܘܡ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܠܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܦܘܠܘܣ ܟܘܪܢ ܕܡ̣ܢ ܦܪܘܪ ܕܰܒܓܰܪܒܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܘܛܝܡ. ܘܒܟܚ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܐܰܣܪܚ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܫܐܛܘܪܛܝ ܕܡ̣ܢ ܡܘܠܡܬܘܪܛܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܢܝܪܢܡ ܕܰܒܬܝܡܢܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܐܡܒܐܛ ܕܡ̣ܢ ܐܰܢܓܰܐܡܠܝ̣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܛܘܡܦܘܡ ܕܰܒܬܝܡܢܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܟܬܒ ܣܘܣܛܐܛܝ̣ܩ̈ܝܐ ܟܓ̄ ܒܢܝ̣ܣܢ ܫܢܬ ܐܦܥܙ̄ ܡ̄ «7781» ܘܒܚܡܫܬܐ ܒܐܝܪ ܕܫܢܬ ܐܦܥܙ̄ ܡ̄ «7781» ܐܰܣܪܚ ܠܐܝܘܐܢܝ̣ܣ ܦܘܠܘܣ ܡܘܪܝ̣ܡܰܛܡ ܕܟܘܠܡ ܫܐܪܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܢܕܢܐܛ ܕܰܒܓܰܪܒܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܠܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܫܡܥܘܢ ܒܰܪܘܛ ܕܡ̣ܢ ܟܢܕܢܐܛ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܘܓܝ̣ܢ ܕܰܒܓܪܒܝܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܠܗܘܢ ܣܘܣܛܐܛܝܩ̈ܝܐ ܒܫܒܥܬܐ ܒܐܝܪ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܫܒܥܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܰܫܒܥ ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܬܘܒ ܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܘܬܠܬܐ ܟܘܪ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܡܐܐ ܘܶܫܬܥܣܪ ܩܫܝ̣̈ܫܐ. ܘܰܫܒܥܣܪ ܡܫܰܡܫ̈ܢܐ. ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܐܕܐ ܕܫܘܢܝܐ ܫܢܰܬ݀ «ܐܚܥܘ̄ ܡ̄ 6781». ܘܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܶܣܛܦܢܘܣ. ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܥܕ̈ܬܢ ܕܬܡܢ ܗܝܕܝܟ ܡܐܐ ܘܶܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܥܕ̈ܬܐ. «ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܰܝ̈ ܠܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܡܫܡܐܐ ܐܨܠ̄ ܡ̄ 0391» ܘܒܬܪ ܕܛܟܣ ܥܕ̈ܬܐ ܘܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܘܩܰܕܫ ܐܦ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܶܣܛܦܢܘܣ ܘܥܰܗܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܰܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܕܬܡܢ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܒܰܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ܐܚܥܙ̄ ܡ̄ «7781» ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܨܪܝܢ ܒܟܶܣܐ ܕܬܰܡܘܙ ܝܪܚܐ. ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܐܺܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܐ ܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ. ܘܒܡܘܢܥܗ ܫ̣ܰܕܪ ܚܘܛܒܰܪܩܐ ܠܬܪܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܠܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܘܪܓܝܣ ܘܰܠܝܘܠܝܘܣ ܥܰܒܕܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ ܠܡܶܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܚܰܘܝ̣ ܠܗܘܢ ܕܒ̇ܥܐ ܕܰܢܫܰܕܪ ܐܶܢܘܢ ܠܗܶܢܕܘ ܘܰܕܢܰܣܪܚ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܘܰܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܕܐܘܪܚܐ: ܶܐܫܬܐܶܠܘ ܥܠ ܕܥܰܠܝ̣ܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܢܝ̈ܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܚܐܝܢ ܒܗܶܢܕܘ ܘܗܟܢܐ ܒܥ̣ܘ ܦܣܣܐ ܘܰܗܦ̣ܰܟܘ. ܗܟܘܬ ܩܪܐ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܶܫܥܝܐ ܘܰܒܥ̣ܐ ܕܢܰܣܪܚܺܝ̣ܘܗܝ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܟܢ ܒܰܛܠ ܡ̣ܢ ܡܰܣܪܚܢܘܬܗ. ܘܰܠܥ̈ܶܠܠܬܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܐܰܚܪܡܶܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܛܰܝܒ ܕܢܺܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܩ̣ܠ ܥܡܗ ܣܝ̣̈ܡܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܒܶܗܢܡ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܓܘ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܺܝ̣ܢܐ: ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܠܐܝܓܘܡܢܘܣ ܬܐܕܐܪܘܣ ܡܝ̣ܢܐ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܥܠ ܫܘܟܢ̈ܝܗ̇. ܘܟܕ ܡܰܢ̣ܥ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥ̣ܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܘܰܚ̣ܙܐ ܥܰܡܠܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܚܐ ܚܣܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܫܰܢܝ̣ ܬܡܢܝܐ ܒܢܝܣܢ ܕܫܢܬ ܐܦܥܙ̄ ܡ̄ «7781» ܘܩܕܡ ܫܢܬܐ ܐܫܬܝܢ ܗܘܐ ܥܡܗ.

 

ܐܶܫܬܰܝܢ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܐܶܫܬܰܡܪܘ ܕܶܡܥ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܟܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܘܡܶܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܰܕܪ ܫܘܪܪ ܚܶܪܡܶܗ ܕܕܰܝܪܝܐ ܐܶܫܥܝܐ ܕܫܰܒܩܶܗ ܒܡܶܨܪܝܢ ܠܦܰܐܦܐ ܡܪܝ ܩܘܪܺܝ̣ܠܠܘܣ ܕܺܐܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܦܰܪ ܠܗ ܚܶܪܡܐ ܗܢܐ. ܡܰܐܠܘܢ ܫܪܝܗܝ ܠܗ ܠܕܰܝܪܝܐ ܐܶܫܥܝܐ ܕܶܐܬܓܰܘܣ ܒܗ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܐܺܝ̣ܓܘܡܰܐܢܘܣ ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܠܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܐ. ܘܰܒܗܝ ܕܠܐ ܪܥܶܐ ܗܘܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܠ ܓܪܺܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܪܚܶܗ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܰܒܩ̣ܗ ܒܗܶܢܕܘ، ܩܡ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܓܶܘܪܓܝ̣ܣ ܨܰܕܕܝܐ. ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܰܡܢܚܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܫܶܡ ܓܪܺܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܒܰܬܠܬܝ̣ܢ ܒܬܶܫܪܝܢ ܩܕܺܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܚܥܙ̄ ܡ̄ «7781». ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܗܦ̣ܟ ܠܩܘܣܛܢܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܒܢ̣ܐ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܺܝ̣ܠܗ̇ ܘܰܐܦܩ ܥܠܝܗ̇ ܫܬܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܗ̇ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܢܘܗܪܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܘܰܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܰܚܡܨ. ܒܗ̇ ܒܰܚܡܨ ܐܰܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܫܡܥܘܢ ܐܶܣܒܣܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܪܕܘ ܝܕ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܚܦ̄ ܡ̄ «0881» ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܠܗܢܕܘ ܗܰܘ ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܒܰܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܰܠܘܝ̣ܬܗ ܕܶܐܦܣܩܘܦܐ ܐܶܣܛܦܢ. ܒܬܪܗ ܐܰܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܒܶܗܢܡ ܥܰܩܪܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܬܺܒܝܠ ܒܫܶܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܒܝܗ̄ ܒܰܫܒܛ ܫܢܰܬ݀ ܐܚܦܐ̄ ܡ̄. «1881» ܛܒܐ ܕܝܢ ܕܡܶܐܬܝܶܗ ܟܕ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܝܢ ܝ̣ܨܦܘ ܒܢ̈ܝ ܡܶܪܕܐ ܘܰܒܢ̣ܘ ܠܗ ܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܝܘܢ ܚܕܬܐ. ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ̣ ܣܗܕ̈ܐ. ܛܝܒܘ ܟܘܕܰܢ̈ܘܬܐ «ܬܟܬܪܘܐܢ» ܠܪܟܘܒܗ ܘܫ̣ܰܕܪܘ ܐܶܢܘܢ ܥܡ ܓܪܺܝ̣ܥܗ ܚܕ ܪܝ̣ܫܢܐ ܠܰܚܡܨ. ܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܩܡ ܘܶܐܬ̣ܐ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܐܺܝ̣ܪ ܟܕ ܡܰܢܥ ܠܐܘܪܗܝ ܐܰܪܥܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡܢ ܘܰܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܘܪܥܐ ܫܒܺܝ̣ܚܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܬܡܢ ܐܶܙܠܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝ̣ܩܘ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܐܡܝ̣ܕ ܒܬܪ ܕܩܘܝ ܟܡܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܐܘܪܗܝ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐܡܝ̣ܕ ܚܡܫܐ ܒܬܡܘܙ ܘܝܘܡܐ ܛܒܺܝ̣ܒܐ ܗܘܐ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܥܠܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܶܡܘ̈ܢ ܐܶܬܝܰܩܪܘ ܘܶܐܙܕܰܝܚ ܫܒܘܩ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܘܰܦܩܝ̣ܕ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܟܰܬܪ ܒܗ̇ ܚܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܰܓܥܠܗ̇ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܘܶܐܬܛܝܒܘ ܠܐܘܪܥܗ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܰܛܝ̣ ܥܕܰܡܐ ܠܫܶܟܰܢ ܬܡܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܩܘܒܠܐ ܪܰܒܐ ܘܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܟܠܗ̇ ܡܕܺܝ̣ܢܬܐ ܘܚܰܝܠܘ̈ܬܗ̇ ܘܰܦܩܝ̣ܕ̈ܐ ܕܦܘܠܛܝܐ ܢܦ̣ܰܩܘ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܰܚܕܐ ܠܡܺܐܡܪ ܝܘܡܐ ܢܨܝ̣ܚܐ ܕܠܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܐܰܟܘܬܗ ܒܒܶܝܬ ܡܶܪܕܝܢ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܟܢܐ ܢܰܨܝ̣ܚܐܝܬ ܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܘܥܡܗ ܐܰܝܬܝ̣ ܠܡܰܛܒܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܫܰܕܪܘܗ̇ ܠܚܠܒ ܘܰܒܡܐܬܝܬܗ ܝ̣ܨܦ ܕܒܶܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܛܒܥܐ ܬܪܝܢ ܡܶܕܝܪ̈ܝܢ. ܛܰܠܠ ܠܩܘܒܬܐ ܕܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܓܠܝ̣ܦ̈ܬܐ ܚܠܦ ܩܰܪ̈ܡܝ̣ܕܐ ܒܫܢܬ ܐܚܦܕ̄ ܡ̄ «2881». ܘܰܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܛܟܣ ܥܝܕ̈ܐ ܠܡܟܝ̣ܪܘܬܐ ܘܰܒܘܪܟܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܘܣ̣ܡ ܝܗ̄ ܩܢܘ̈ܢܐ ܒܗܢܐ ܢܝ̣ܫܐ. ܘܰܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܗܦ̣ܟ ܚܣܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܠܰܚܡܨ ܘܰܙܒܢ ܐܰܪܥܐ ܦܬܺܝ̣ܬܐ ܘܰܒܢܗ̇ ܒܗ̇ ܚܢܘ̈ܬܐ. ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫ̣ܕܪ ܒܥܝܗܝ. ܘܶܐܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܶܐܬܝ̣ܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܡܰܘܬܒܐ ܫܘܝܢܗ ܕܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܰܕܢܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܝܡܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܒܝܕ ܡܶܨܥܝܘܬܗܘܢ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܥܠܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܘܦܰܪܟܝܐ. ܡܰܐܠܘܢ ܐܰܣܪܚ ܠܰܚܡܨ ܕܘܟܬܐ ܕܪܐܓ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܟܰܢܝܶܗ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܫܰܕܪܗ ܒܫܢܬ ܐܚܦܘ̄ ܡ̄ «6881». ܘܕܰܒܪ ܠܒܗ ܘܰܒܥ̣ܐ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܢܫܰܕܪܝܘܗܝ ܠܒܰܝܪܘܬ ܕܢܺܐܠܦ ܪܘܟܒ ܡܰܛܒܥܬܐ ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܟܚ ܗܰܘ ܕܰܡܪܰܟܒ ܠܗ̇. ܘܶܐܬܥܰܠܠ ܘܠܐ ܐܶܙܠ. ܗܝܕܝܢ ܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܫܰܒܥܝܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܕܰܗܘ̈ܝ ܥܠܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܡܰܚܣܢ ܝܰܗ̣ܒ ܐܶܫܛܪܐ ܒܰܐܪܒܥܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܡ̣ܢ ܗܘܦܰܪܟܝܐ ܕܰܚܡܨ ܒܥ̣ܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܣܘܪܝܐ ܘܰܐܦܣ ܠܗ ܒܪܰܡ ܐܩ̣ܨ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܬܥܰܠܠ ܒܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܦܫ ܡܶܬܚܐ ܬܡܢ ܗܝܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܥܡܗ ܡܬܰܪܓܡܢܐ ܘܶܐܙܠ ܠܠܘܢܕܘܢ ܛܰܢܢܐܝܬ ܕܢܺܐܠܦ ܪܘܟܒ ܡܰܛܒܰܥܬܐ ܘܦܘܠܚܢܗ̇. ܘܫܰܪܝ̣ ܩ̇ܪܐ ܘܝܠܦ ܟܬܝ̣ܒܬܐ ܘܠܫܢܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܫܝܐ ܒܪܰܡ ܕܠܐ ܡܰܦܣܢܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܬܰܡܢ ܟܬܰܒ ܬܰܪܓܡܢܗ ܐܶܓܪܬܐ ܕܥܰܫܩܶܗ ܒܗ̇ ܐܰܟܡܢ ܕܰܢܣܰܒ ܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ݀ ܠܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܟܕ ܡܛܬ݀ ܐܶܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܚܕܐ ܕܰܩܪܗ̇ ܕܠܐ ܥܘܩܒ ܐܰܚܪܡܶܗ ܘܫ̣ܰܕܪܗ ܠܕܘܟܬܘܪ ܬܪܡܠ ܪܝ̣ܫ ܟܢܘܫܬܐ ܘܒܗ̇ ܡܓܰܢܐ ܠܗ ܘܰܡܚܰܘܐ ܕܰܕܠܐ ܡܰܦܣܢܘܬܗ ܐܶܬ̣ܐ ܠܐ ܬܶܬܠܘܢ ܠܗ ܡܶܕܡ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܦܶܬܓܡܐ. ܚܣ ܠܗ ܠܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܕܢܶܗܘܐ ܗܟܢ. ܐܶܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܗܰܘ ܛܰܢܢܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܝܰܨܘܦܬܢܐ ܗ̣ܘ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܦܠܘܚ ܒܡܰܛܒܥܬܐ ܐܰܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܫܰܡܫܢܗ̇. ܘܠܐ ܣ̇ܒܪܝ̣ܢܢ ܕܺܐܝ̣ܬ ܠܗ ܕܘܡܝܐ ܒܥܰܡܟܘܢ. ܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܬܪܰܥܐ ܥܠܘܗܝ ܘܬܶܟܬܘܒ ܠܗ ܐܶܓܪܬܐ ܒܰܫܡܗ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܘܟܕ ܡܛܬܗ ܐܶܓܪܬܐ ܗܕܐ ܡܶܚܕܐ ܦܩ̣ܰܕ ܘܶܬܐܟܬܒ̈ܝ ܐܰܪܒܥ ܐܶܓܪ̈ܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܕܰܒܗܝܢ ܡܢܰܨܚ ܠܗ ܐܰܥܦܐ ܕܓܘܽܢܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܝ̣ܪܒ ܛܢܢܗ ܝܰܬܝ̣ܪ ܐܦ ܗ̣ܶܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܶܬܡܰܠ̣ܟܘ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܘܶܐܡ̣ܪܘ. ܡܰܛܒ̈ܥܬܐ ܕܰܬܚܝܬ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܡܰܠܦ̈ܢܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܒܰܙܒܢ ܒܛܠ̈ܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢ ܥܶܠܬܐ ܕܒܘܛܠܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܢ ܡܰܨܝܐ ܕܗܢܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܕܢܺܐܠܦ ܘܢܺܐܙܠ ܢܪܰܟܒ ܐܶܢܝܢ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܘܢܰܦܠܰܚ ܐܶܢܝܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܝ ܗܕܐ. ܘܰܫܠܶܡܘ ܕܢܶܓܒܘܢ ܚܕ ܡܰܠܦܢܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܕܢܺܐܬܐ ܢܪܰܟܒ ܠܡܰܛܒܰܥܬܐ ܥܗܺܝ̣ܕܬܐ ܘܢܶܗܦܘܟ. ܘܦܰܢܝ̣ ܚܰܣܝܐ ܣ̇ܒܪ ܐ̱ܢܐ ܟܒܪ ܕܶܐܒܕ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܓܰܢܐ ܕܗܝ ܡܰܛܒܥܬܐ ܗܝܕܝܢ ܬܶܗܘܐ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܗܢ ܡܰܠܦܢܐ ܣܦܝ̣ܩܐܝܬ. ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܬܠܘܢ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܬܶܗܘܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܗܺܝ ܬܶܬܠܝ ܘܰܪ̈ܩܶܐ ܡ̣ܢ ܢܰܦܫܗ̇ ܘܰܬܫܰܕܪܘܢ ܡܰܠܦܢܐ ܕܰܬܪܟܒܺܝ̣ܗ̇. ܩܰܕܡܝܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܶܬܡܨܝܢܐ ܪܘܟܒܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܩܰܒ̣ܠܘ ܒܥܘܬܗ ܘܰܢܣ̣ܰܒܘ ܠܗ ܡܰܛܒܰܥܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܫܰܕܪܘܗ̇ ܥܡ ܡܰܠܦܢܐ. ܘܩܰܕܡܗ ܡܰܠܦܢܐ ܠܚܣܝܐ ܒܡܶܐܬܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܡܰܠܦܢܐ ܠܕܰܝܪܐ. ܪܰܟܒ ܩܰܕܡܝܬ݀ ܠܡܰܛܒܥܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܶܐܫܟܚܘܗ̇ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ. ܒܬܪܗ̇ ܪܰܟܒ ܗܘܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ: ܘܝܰܠܦܘܗ̇ ܠܪܘܟܒܗ̇ ܘܦܘܠܚܢܗ̇: ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܠܝܐܣ ܗܠܠܘܠܝ. ܪܰܒܢ ܐܠܝܐܣ ܫܰܐܟܪ، ܕܰܝܪܝܐ ܡܰܢܨܘܪ ܪܐܗܒ ܟܠܠܘ. ܕܰܡܛܰܝܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܘܬܗ. ܒܬܪ ܐܶܫܬܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܗܦ̣ܟ ܡܰܠܦܢܐ ܡܛܠ ܕܰܐܓܪܶܗ ܝܰܩܝ̣ܪ ܗܘܐ. ܩ̣ܰܨܘ ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܥܰܡܗ ܕܺܝ̣ܢܪܐ ܕܕܰܗܒܐ ܒܝܰܘܡܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܬܗ ܥܕܡܐ ܠܗܦܟܬܗ. ܘܒܬܪܗ ܐܶܬܛܝܒ ܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܕܦܰܩ̣ܕܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܶܦܠܘܚ ܒܡܰܛܒܥܬܐ. ܘܰܚܬܡ ܒܗ̇ ܬܘܪܨ ܡܡܠܠܐ. ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝ̣ܚܝܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܚܦܛ̄ ܡ̄ «9881». ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܡܰܛܒܰܥܬܐ ܫ̣ܰܕܪ ܐܰܝܬܝ̣ ܡ̣ܢ ܠܠܘܽܢܕܘܢ ܡܰܩܛܥܬܐ ܕܟܰܪ̈ܛܝܣܐ ܘܰܡܚܝ̈ܠܐ ܘܚܰܫ̈ܚܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܥܰܕܠܐ ܢܺܐܬܘܢ ܗܠܝܢ ܫܰܕܪܗ ܠܚܣܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܟܢ ܐܶܬܚܬܡ ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܘܛܟܣܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܒܛܠܬ݀ ܡܛܠ ܦܣܣܐ ܕܦܘܠܘܛܝܐ. ܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܦܚ̄ ܡ̄ «8881». ܗܦ̣ܟ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܕܠܐܬܝ̣ܢܝ̈ܐ ܠܥܕ̈ܬܢ ܬܪܝܢ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܐܰܢܛܐܢܝ̣ܘܣ ܐܠܘܐܪܝܣܝ ܓܪܦܝܠܬ. ܘܝܘܣܦ ܪܝܢܝ ܘܝܠܐܬܝ. ܘܶܐܬܩܰܒ̣ܠܘ ܚܰܒܝ̣ܒܐܝܬ. ܘܰܢܩ̣ܶܦܘ ܠܗܘܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܓܘܘܐ ܕܒܣܝܠܐܢ ܓܙܪܬܐ. ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܥܕܬܐ ܕܥܰܡܢܘܐܝܠ ܘܰܣܛܪ. ܒܝܕ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܐܰܦܝ̣ܣ ܠܰܚܣܰܝ̈ܐ ܕܗܶܢܕܘ ܕܢܰܣܪܚܘܢ ܠܗ ܠܘܐܪܝܣܝ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܣܝܠܐܢ ܒܫܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܘܟܢ ܐܦ ܒܡܰܦܣܢܘܬܗ ܫܢܬ݀ ܐܚܨܒ̄ ܡ̄ «2981» ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܝܘܣܦ ܪܝܢܝ ܘܝܠܐܬܝ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܕܰܢܩ̣ܦܘ ܠܗ ܒܰܐܡܪܝ̣ܟܐ ܘܶܐܬܟܰܢܝ̣ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܘܥܡܐ ܕܺܝ̣ܠܗ ܝܕܝ̣ܥܝܢ ܒܫܡ ܩܰܬܘܠܝ̣ܩ̈ܝܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ. ܘܗܢܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪܟܢ ܐܶܙܠ ܠܗ ܠܦܰܪܢܣܐ ܡܬܗ. ܕܰܢܩ̣ܦ̈ܝ ܠܗ ܬܡܢܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܥܕ̈ܬܐ. ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܗ ܠܐܝܛܐܠܝܐ ܘܰܢܩܦ̈ܝ ܠܗ ܗܟܘܬ ܥܕ̈ܬܐ ܝܕ̈ܝܥܬܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܚܕ ܫܡܗ ܦܘܠܘܣ ܘܰܐܚܪܢܐ ܕܰܫܡܗ ܥܰܡܢܘܐܝܠ. ܒܫܢܬ ܐܚܦܚ̄ ܡ̄ «8881» ܐܶܬ̣ܐ ܡܪܝ ܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܡ ܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܠܡܶܪܕܝܢ ܒ̇ܥܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܡܛܠ ܙܝ̣ܛܝܡ̈ܛܐ ܕܥܕ̈ܬܐ: ܒܛܠ ܓܝܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܝ̣ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܘܶܐܚܕ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܓܰܘܗܶܝܢ ܐܶܣܬܐ ܕܒܰܡܨܥܬܐ. ܟܕ ܐܰܚܕܘܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܚܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܶܬܐܠܨ ܠܡܶܐܬܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܠܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܶܐܙܠܬܟ ܣܪܝ̣ܩܐ ܥܶܠܬܟܘܢ ܠܐ ܡܶܬܐܣܝܢܝ̣ܬܐ ܗܝ. ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ ܚܣܝܐ. ܐܰܘܕܥ ܒܢ̈ܝ ܡܰܘܨܠ ܐܶܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܘܢܶܬܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܒܥܬܐ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢܐ ܛܝܒܘܬܟ. ܘܟܕ ܫܰܘܕܥ ܐܶܢܘܢ ܒܰܪܩܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܶܬܪܥܺܝ̣ܘ: ܗܝܕܝܢ ܐܰܫܩ̣ܠ ܚܣܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܣܠܝ̣ܣ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܰܦܩ ܢܶܦ̈ܩܬܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܒܰܩܝ̣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ  ܡܰܠܝܐܝܬ ܒܰܨܒܘܬܐ ܗܕܐ: ܕܗܐ ܡ̣ܢ ܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܩܐܡ ܕܺܝ̣ܢܐ ܗܢܐ. ܘܶܐܬܬܰܦܩ̈ܝ ܥܠܘܗܝ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܡܢܚ̈ܐ. ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܘܐܠܝܐܣ ܘܝܥܩܘܒ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܪܝ̣: ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܫܝ̣ܚܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܘܕܥ ܠܒܢ̈ܝ ܡܰܘܨܠ: ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܘܢܶܒܢܐ ܠܗܘܢ ܥܕܬܐ. ܘܢܶܬܠ ܣܟܐ ܠܕܺܝ̣ܢܐ ܗܢܐ. ܘܦܰܢܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܛܝܒܘܬܟ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܠܗܘܢ ܬܘܒ. ܕܰܙܒܰܢܘ ܐܰܪܥܐ ܠܥܕܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܛܝܒܐ ܠܡܶܐܬܝܬܝ. ܘܦܰܢܝ̣ܘ ܟܕ ܬܺܐܬܐ ܐܠܗܐ ܢܕܰܒܪ ܠܐܪܥܐ. ܘܶܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ. ܒܫܢܬ ܐܚܨ̄ ܡ̄ «0981». ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܒܙܰܘܚܐ ܘܒܺܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ: ܘܟܕ ܩܰܘܝ̣ ܟܡܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܐܶܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܒܥܝ̣ ܠܢ ܥܕܬܐ ܕܰܕܟܝ̣ܬܐ ܗܝ ܕܰܐܚܕܘܗ̇ ܡܢ ܦܐܦܝ̈ܐ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܢܝ̣ ܕܠܐ ܐܶܬܝ̇ܬ ܕܶܐܒ̇ܥܐ ܠܟܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܥܕܬܐ. ܟܕ ܝܰܗ̣ܒ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̣ܠܗ ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܘܰܙܒ̣ܰܢܘ ܒ̈ܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝ ܥܕܬܐ ܥܗܝ̣ܕܬܐ. ܘܺܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܰܝܢܬ ܒ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܰܝܬܐ ܚܕ ܠܒܝܬ ܥܰܒܕ ܐܠܠܢܘܪ ܡܝܰܩܪܐ: ܫܰܟܢܘܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܠܐ ܡܶܬܰܐܘܶܝܢ ܡܛܠ ܕܰܢܫܰܪܘܢ ܒܒܶܢܝܢܐ. ܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܕܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܢܶܐܚܘܕ ܠܗ ܥܕܬܐ. ܘܕܶܐܢ ܠܐ ܢܶܣܚܘܦ ܒ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܐ ܒܢܝܢ ܡܶܕܡ. ܐܶܓܰܪ ܦܥ̈ܠܐ ܘܰܣܚ̣ܰܦܘ ܠܒ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܶܫܬܪܐ ܒܒܶܢܝܢܐ. ܒܪܰܡ ܡܰܘܨ̈ܠܝܐ ܠܐ ܐܶܬܐܘܝ̣ܘ ܥܡܗ ܡܛܠ ܣܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܰܥܗܝ̣ܕ ܠܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡ̣ܥ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܢܚ̣ܬ ܠܡܰܘܨܠ . ܘܣ̣ܡ ܒܪܶܥܝܢܗ ܕܢܶܒܢܶܐ ܥܕܬܐ: ܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܘܢܘܦܠܝ̣ܣ. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܚܠܒ. ܘܚܰܘܝ̣ ܬܡܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܪܥܐ ܥܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܗܕܐ. ܘܡܰܠ̣ܟܶܗ ܒܘܟܢܐ ܐܰܢܛܘܢܝ̣ܘܣ ܥܐܙܐܪ ܕܢܺܐܙܠ ܬܪܝ̣ܨܐܝܬ ܠܡܰܘܨܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܕܶܝܪ ܙܘܪ. ܘܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܘܠܐ ܫܡ̣ܥ ܠܡܶܠ̣ܟܗ. ܘܰܥܒ̣ܰܪ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܐܡܝ̣ܕ ܟܕ ܥܕܠ ܠܰܡܕܰܒܪܢܘܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܕܝܢ ܡܪ̈ܡܝܢܐ ܝܰܒ̣ܠܘ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܰܟܒܪ ܐܘܰܣܦ̣ܘ ܥܠܝܗܝܢ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܫܡ̣ܰܥ ܗܠܝܢ. ܐܶܬܟܫ̣ܶܠ ܒܗ. ܘܫܰܘܕܰܥ ܠܒܢ̈ܝ ܡܰܘܬܒܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܡܶܪܕܝܢ: ܕܟܕ ܢܺܐܬܐ ܚܣܝܐ ܒܶܗܢܡ: ܠܐ ܬܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܺܐܬܐ ܠܡܰܘܨܠ. ܘܰܐܦܝ̣ܣܘܗܝ ܘܰܐܘܚܪܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܶܐܙܠܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܥܶܠܬܐ: ܗܘܐ ܪܘܥܡܐ ܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܚܣܝܐ. ܘܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܥܡܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܘܝ̣ܘ ܥܠ ܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܶܐܬܝܬܐ. ܛܰܟܣ ܬܪܝܢ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܒܫܰܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܒܶܗܢܡ ܒܢܝ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܐܦܝ̈ܐ ܒܡܰܘܨܠ. ܒܚܰܡܫܥܣܪ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܐܚܨ̄ ܡ̄ «0981». ܡܛܠ ܛܘܟܣ ܥܝܕ̈ܐ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܕܰܒܡܶܫܬܘ̈ܬܐ ܘܒܝܬ ܒܟ̈ܐ ܘܰܣܛܪ. ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܒܡܰܘܨܠ ܥܕܰܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܰܩܝܡܬܐ. ܘܒܬܪ ܥܐܕܐ ܢܦ̣ܰܩ ܒܰܬܒܝ̣ܪܘܬ ܠܒܐ. ܘܐܦ ܡܰܘܨ̈ܠܝܐ ܐܶܬܓܰܢܚܘ ܠܒܗܘܢ ܥܠ ܡܰܦܩܬܗ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܡܰܦܩܢܐ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡ̣ܢ ܡܰܘܨܠ ܘܰܦܓܥ ܒܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ: ܐܶܬܚܰܕܬ݀ ܪܘܥܡܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܰܐܦܩ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܬܫܪܶܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܒܡܰܥܕܢ. ܒܪܰܡ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܠܐ ܫܰܒܩܘܗܝ: ܐܶܠܐ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܘܫܰܒ̣ܩܗ ܕܢܶܥܡܪ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ̱. ܒܢ̈ܝ ܡܰܘܨܠ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܰܦܩܬܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ: ܟܕ ܚ̣ܙܰܘ ܕܒ̈ܬܐ ܣܚܝ̣ܦܝ̣ܢ. ܘܚܰܫ̈ܚܬܐ ܕܫܘܟܠܠܐ ܡܒܰܕܪ̈ܢ: ܐܶܬܬܙܝ̣ܥܘ ܒܰܛܢܢܐ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܒܦܘܪܢܣܐ ܕܒܶܢܝܢܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܘ ܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܗܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܝܕܝ̣ܥ̈ܝܗܘܢ. ܘܰܐܩܦ̣ܘ ܡܛܝܒܝ̣ܢ ܣܢܝ̣̈ܩܬܗ ܕܒܶܢܝܢܐ. ܘܰܒܬܶܫܪܝܢ ܫܰܬܐܣܘ ܡ̣ܢ ܐܶܣܛܘ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܒܝ̣ܥܐ: ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܩܡܘ ܒܰܛܢܢܐ ܠܫܘܡܠܝ ܒܶܢܝܢܐ. ܚܰܣܝܐ ܒܶܗܢܡ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܰܐܥܒ̣ܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܒܡܶܪܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ: ܐܶܬܡܰܨܥܘ ܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܘܰܕܩܘܪ̈ܝܐ ܒܫܘܝܢܗ ܕܥܡ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܗ ܠܡܰܘܨܠ ܒܫܶܕܰܬ ܚܰܙܝܐ ܕܥܠ ܒܶܢܝܢܐ. ܘܠܘ ܐܚܪܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ: ܐܰܥܝ̣ܪ ܛܢܢܗ ܕܥܰܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܫܰܡܠܝ̣ܘ ܠܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨ̄ܐ ܡ̄ «1981» ܐܶܬܝ̈ ܠܗ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܢ ܕܰܐܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܡܬܝ ܒ̇ܥܐ ܫܰܝܢܐ: ܘܦܰܢܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܛܥܝ̣ܡܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܚܘܝ̣ܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܩܘܒܠܗ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܨܓ̄ ܡ̄ «3981» ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܰܐܦܝ̈ܐ ܕܡܶܪܕܝܢ ܚܰܘܝ̣ܘ ܨܶܒܝܢܐ ܠܫܰܝܢܐ ܘܰܥܒ̣ܰܕܘ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܶܐܬܩܒܠܬ݀ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܘܶܐܬܚܰܬܡܬ݀ ܒܡܰܛܒܥܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ ܒܬܫܥܬܐ ܒܐܒ. ܘܰܗܘܬ݀ ܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܫܘܝܢܐ ܗܢܐ. ܒܪܰܡ ܡܕܰܠܚܢ̈ܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܐܰܒܪܶܩܘ: ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܢܩ̣ܶܦܘ ܠܦܰܐܦܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܛܶܒܐ ܐܶܫܬܡܰܥ: ܐܶܫܬܓܶܫܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܝܐ ܕܰܒܟܠܕܘܟ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܫ̣ܰܕܪ ܕܰܓܠܗ ܠܛܶܒܐ ܨܢܺܝ̣ܥܐ ܒܰܡܓ̈ܠܠܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܨܕ̄ ܡ̄ «4981» ܫ̣ܰܕܪ ܒܰܛܠܗ ܠܚܣܝܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܕܐܡܝ̣ܕ ܒܥܶܠܬ ܠܐ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܙܕܶܩ̈ܝ ܐܶܫܛܪܗ. ܘܰܒܥܝܗܝ ܡ̣ܢ ܣܪܝ ܒܰܐܫܐ ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܘܗܘ ܗܢܐ ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܐ ܐܰܝܬܝܶܗ ܥܰܡܗ. ܘܰܐܦܝ̣ܣܶܗ ܕܢܶܬܪܰܥܐ ܥܠܘܗܝ ܘܢܰܗܦܟܶܗ ܠܫܶܕܬܗ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܥܠܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܦܘܪܥܢܐ: ܠܚܰܪܬܐ ܟܕ ܗܦܟ ܗܶܓܡܘܢܐ ܐܰܘܒܠܗ ܥܡܗ ܒܰܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܐܒ. ܒܐܪܒܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܰܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܡܫܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܐܶܬ̣ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܠܡܶܪܕܝܢ ܟܕ ܪܰܟܝ̣ܒ. ܘܒܗ ܒܪܰܡܫܐ ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܒܰܓܶܢ ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܗ ܘܰܒܫܥܬܐ ܪܒܺܝ̣ܥܝܬܐ ܕܠܠܝܐ ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܬܛܝܒܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܡܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ̣ܘ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܘܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܠܝܐܣ ܗܠܠܘܠܝ ܘܰܚܬܡܘ ܒܶܝܬ ܓܙܐ ܒܚܬܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܒܨܦܪܐ ܐܰܫܝ̣ܓܘܗܝ ܘܰܐܚܬܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܩܘܪܒܐ ܣܡܘܗܝ ܒܟܘܪܣܝܐ ܐܰܒܗܝܐ ܘܒܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܨܠܝ̣ܒܐ ܘܫܰܒܘܩܬܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܒܰܠ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܕܥܡܐ ܘܕܰܩܠܝ̣ܪ̈ܘܣ ܘܰܕܚܰܝܠܘ̈ܬܐ. ܟܕ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝ̣ܩܘ ܪܕܝܢ ܩܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܒܬܪܗܘܢ ܘܰܟܦܝ̣ܦܝ̣ܢ ܪ̈ܝ̣ܫܶܐ ܕܰܓܠܘ̈ܠܝܬܗܘܢ ܠܬܰܚܬ ܐܰܒܝ̣ܠܐܝܬ. ܘܥܡܐ ܕܚܕܪ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒ̈ܝܢ. ܘܰܡܙܰܡܪ̈ܢܐ ܡܙܰܡܪܝ̣ܢ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܣܶܢ ܒܰܐܪܒܥ ܫܥܝ̈ܢ ܡܰܛܝ̣ܘ ܠܕܰܝܪܐ. ܘܬܡܢ ܒܩܘܒܬܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ ܠܰܘܝܘܗܝ ܒܟܠܗ ܐܺܝ̣ܩܪܐ ܘܙܰܝܚܘܗܝ ܟܢ ܛܰܟܣܘ ܠܦܰܓܪܗ ܙܰܗܝܐ ܒܩܰܒܪܐ ܕܰܡܢܚ̈ܐ ܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܓܘܪܓܝ̣ܣ ܡܰܘܨܠܝܐ. ܘܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܚܠܒܝܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ: ܨܠܘܬܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܀

 

ܒܰܫܢܬ ܐܚܦܚ̄ ܡ̄ «8881» ܐܶܬܕܰܫܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܛܘܓܪܐ. ܘܰܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܐܶܬܬܰܥܠܬ݀ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܶܐܬܡܚܺܝ̣ ܒܐܘܪܥܗ ܥܶܣܪܝܢ ܡܰܦܥܩ̈ܬܐ. ܘܶܐܬܦܣܶܣ ܠܗ ܕܰܒܟܠ ܚܓܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܟܝ̣ܬ ܘܫܘܠܛܢܝܐ: ܢܶܬܬܠܐܶ ܐܬ݀ܐ ܡܰܠܟܝܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܥܰܡܘܕܐ ܕܣܝ̣ܡ ܒܪܝ̣ܫ ܒܶܢܝܢܐ.

 

ܘܗܠܝܢ ܐܶܢܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܐܬܒܢ̈ܝ ܒܝܘ̈ܡܬܗ.

 

ܐ: ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܰܒܡܰܘܨܠ ܕܶܐܫܬܬܘܦ ܒܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ.

 

ܒ: ܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܰܒܕܶܪܟܶܗ.

 

ܓ: ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܕܰܒܣܝ̣ܒܒܰܪܟ.

 

ܕ: ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܕܰܒܡܰܥܨܪܬܗ ܩܪܝ̣ܬܐ.

 

ܗ: ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܕܰܒܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܗܶܝ ܕܶܐܫܬܘܬܦ ܒܒܶܢܝܗ̇ ܒܚܰܡܫܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ.

 

ܘ: ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܰܒܬܠܐ ܕܡܰܘܙܠܬ «ܘܺܝܪܰܐܢܫܶܗܪ».

 

ܙ: ܒܝܬ ܐܶܦܣܩܘܦܝܘܢ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ.

 

ܚ: ܙܒܰܢ ܒܰܫܢܬ ܐܚܨܓ̄ ܡ̄ «3981» ܩܪܝ̣ܬܐ ܒܟܝܪܗ. ܘܰܒܢ̣ܐ ܒܗ̇ ܪܰܚܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥܰܝܢ̈ܢ ܘܰܐܦܩ ܥܠܝܗ̇ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

 

 

 

 

 

 

 

ܩܝܗ: ܥܒܕ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢܐ

 

«ܐܚܨܗ-ܐܨܗ  5091-5981»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܪ ܐܠܝܐ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡ̣ܢ ܩܶܠܥܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܫܢܬ ܐܚܢܕ̄ ܡ̄ «4581». ܘܥܰܕܠܐ ܢܶܬܥܰܠܡ ܐܶܬܝܰܬܡ. ܕܰܒ̣ܪܗ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܠܘܬ ܚܠܗ ܥܰܒܕܐܠܐܚܕ ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܬܰܪܒܝ̣ܬܗ. ܚܘ̣ܒܐ ܕܝܢ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܒܰܙܒܢ ܙܒܰܢ ܡܶܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܰܥܩܘܒ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܰܘܫܒܝ̣ܢܐ ܕܚܠܗ. ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܨܛܠܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܒܰܙܥܘܪܘܬܗ: ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܣܘ̄ ܡ̄ «6681» ܐܶܙܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܝ ܚܰܢܢܝܐ ܘܰܦܩ̣ܰܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܝܥܩܘܒ ܠܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܐ ܕܢܺܐܨܦ ܕܬܰܪܒܝ̣ܬܗ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܣܰܓܝ ܠܐܝ ܚܠܗ ܕܢܰܗܦܟܝ̣ܘܗܝ ܒܗܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܰܚܐ: ܠܐ ܫܰܡܥܗ ܐܶܠܐ ܩܰܘܝ̣ ܒܨܶܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܕܰܪܫ ܒܗܶܪ̈ܓܶܐ ܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܥܒ̄ ܡ̄ «2781» ܐܰܣܪܚܶܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܶܪܕܢܝܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܐܶܘܢܓܶܠܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܢܓ̄ ܡ̄ «3581» ܐܰܠܒܫ̣ܶܗ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝܣ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܥܗ̄ ܡ̄ «5781» ܐܰܣܪܚܶܗ ܟܗܢܐ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܐܶܦܛܪܘܦܘܬܐ ܒܰܙܒܢ ܟܗܢܘܬܗ ܒܰܐܕܝܰܡܐܢ ܘܰܒܡܶܕܝܕ ܘܰܣܛܪ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܚܦܘ̄ ܡ̄ «6881» ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܒܚܕ ܒܰܚܙܝܪܢ ܩܪܝܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܛܪܘܣ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܒܡܶܪܕܝܢ. ܘܟܕ ܥܪܰܒ ܫܡܶܫ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܦܛܪܘܣ ܟܘ̄ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܚܨܕ̄ ܡ̄ «4981» ܘܶܐܬܩܪܝ̣ܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܠܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܚܰܕܬܐ ܐܶܬܛܝܒ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܐܦ ܡܪܐ ܫܪܒܐ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܬܪܝ̣ܨܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܓܒܐ ܠܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܨܰܕܕܝܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܗܘܐ ܥܰܪ̈ܩܐ ܕܶܐܦܛܪܘܦܘܬܐ. ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝ ܐܶܫܬܚܠܦ ܪܶܥܝܢܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܐ ܫܪܒܐ ܕܰܡܚܘܶܐ ܗܘܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܬܡܝ̣ܗܘܬܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܒܰܙܒܢ ܟܢܘܫܝܗܘܢ. ܥܰܠܗܝ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܐܰܪܒܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܐܚܨܗ̄ ܡ̄ «5981» ܐܰܓܥܠܘܗܝ ܠܕܰܪܓܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ: ܒܝܕ ܣܝܡ ܐܺܝ̣ܕܐ ܕܪܝ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ. ܒܛܘܝܒܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܫܡܥܘܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܕܝܕ. ܘܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܕܰܢܚܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܣܺܝ̣ܒܒܰܪܟ. ܘܡܪܝ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܰܡ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܓܙܪܬܐ. ܘܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܝܘܚܢܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܢܨܺܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܘܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝ̣ܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܡܪܝ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܐܰܒܠܚܕ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܘܰܕܟܰܪܒܘܪܰܐܢ. ܘܡܪܝ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܒܰܪܨܘܡ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ. ܘܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܠܝܐܣ ܗܠܘܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܪܝ̣ܫ ܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒ̣ܰܕܘ ܥܰܕܠܐ ܢܫܰܘܕܥܘܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ ܕܦܘܠܘܛܝܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܘܩܢܘܢܐ. ܘܥܰܕܠܐ ܢܩܰܕܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܡܰܠܟܘ̈ܬܢܝܐ. ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܓܘܪܓܝܣ ܨܰܕܕܝܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܪܝ ܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܦܘܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܐܠܝܐܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܠܐ ܐܶܬܛܝܒܘ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܐܰܓܥܶܠܘ ܨܶܒܝܢܗܘܢ ܠܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܘܗܟܘܬ݀ ܡܪܝ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܒܶܗܢܡ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܒܗܝ ܕܒܰܛܠ ܗܘܐ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢܶܗ ܒܙܰܒܢܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܛܪܘܣ. ܐܶܬܬܰܦܩ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܙܶܕܩܬܐ ܕܢܶܓܒܐ ܐܰܘ ܕܢܶܬܓܒܶܐ. ܡܶܛܠܗܕܐ ܗܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܬܛܰܝܒ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܰܗܕܘܣ. ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܐܡܝ̣ܕ ܗܝܕܝܟ ܘܶܐܦܛܪܘܦܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ. ܟܕ ܛܒ ܫܟܝ̣ܚ ܗܘܐ ܒܡܶܪܕܐ ܗܝܕܝܟ ܠܐ ܐܶܬܛܝܒ ܒܗ̇ ܒܡܰܣܪܚܢܘܬܐ. ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܠܐ ܩܰܘܝ̣ ܒܡܶܪܕܐ ܒܬܪ ܕܰܫܡ̣ܥ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܬܡܢ ܗܘ ܘܰܒܢ̈ܝ ܡܰܘܬܒܗ ܚܰܘܝ̣ܘ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ ܘܒܰܕܩܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܠܓܰܒܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܒܪܰܡ ܒܢ̈ܝ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܒܬܪ ܕܫܰܡܠܝ̣ܘ ܡܰܣܪܚܢܘܬܐ. ܫܰܘܕܥܘ ܗܘܰܘ ܒܝܕ ܚܘܛܒܰܪܩܐ ܘܥܰܠܗܝ ܢܦ̣ܰܩ ܨܶܒܝܢܐ ܡܰܠܟܝܐ ܕܰܡܫܰܪܪܘܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܶܬܒܰܕ̈ܩܝ ܣܰܒܪ̈ܬܐ ܓܰܘܢܐܝܬ. ܘܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܕܒܘܕܩܐ. ܐܶܬ̣ܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܠܡܶܪܕܐ ܘܰܐܪܥܘܗܝ ܟܶܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘܝ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ ܒܰܬܪܥ ܡܕܝ̣ܢܬܐ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ ܠܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܥ̣ܠ ܠܥܕܬܐ ܘܩܰܪܒ ܒܥܘܬܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܘܡܬܐ ܟܢ ܣܠ̣ܩ ܠܛܪܝ̣ܩܠܝܢܐ ܘܬܡܢ ܩܰܒ̣ܠ ܬܰܗܢ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܘܡ̣ܢ ܥܡܐ ܘܡ̣ܢ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܥܰܕܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܚܕ ܝܰܪܚܐ: ܫܰܪܝ̣ܘ ܒܐܡܝ̣ܕ ܚܒ̈ܠܐ ܕܰܫܓܘ̈ܫܝܶܐ. ܘܰܣܟ̣ܰܪܘ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܩܒܠܝ̣ܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܰܒܪܢܘܬ ܦܘܠܘܛܝܐ ܐܰܬܪܢܝܬܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܝ̣ܣ ܒܰܐܫܐ ܗܶܓܡܘܢܐ. ܘܐܦ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ: ܐܶܬܐܘܝ̣ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܩܒܘܠܝܐ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ. ܥܰܠܗܝ ܗܶܓܡܘܢܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܗ ܥܶܕܪܐ. ܝܰܗ̣ܒ ܚܘܛܒܰܪܩܐ ܐ̱ܪܙܢܐܝܬ ܠܐܚܝ̣ܕܐ ܕܡܶܪܕܐ ܕܢܺܐܡܪ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܢܰܫܩܶܠ ܠܐܡܝ̣ܕ ܟܒܪ ܒܰܡܛܝܒܘܬܗ ܢܶܫܬܰܝܢ ܫܓܘܫܝܐ. ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܶܪܕܐ. ܐܰܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܫܰܘܕܰܥ ܠܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܘܰܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܺܐܙܠ ܘܠܐ ܢܶܫܬܘܚܰܪ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܓܗ ܕܚܡܫܐ ܝܛ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܫܢܬ ܐܚܨܗ̄ ܡ̄ «5981» ܐܰܫܩܠ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܡ ܕܺܝ̣ܠܗ ܠܐܡܝ̣ܕ ܟܕ ܡܠܰܘܰܝ ܒܩܶܣܛܘܢܪ̈ܐ ܕܦܘܠܘܛܝܐ ܘܡܰܛܝ̣ ܠܐܡܝ̣ܕ ܒܨܰܦܪܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܒܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܠܐ ܦܓܰܥ ܒܦܠܚ̈ܐ ܕܶܐܫܬܕܰܪܘ ܠܰܫܠܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܐ ܕܦܘܠܘܛܝܐ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܕܐܡܝ̣ܕ ܕܝܢ ܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܐܬܝܬܗ. ܘܒܬܪ ܕܺܝ̣ܬܒ ܐܰܝܟ ܚܕܐ ܫܥܬܐ ܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܐܡܝ̣ܕ. ܫܰܪܝ̣ܘ ܙܡܶܝܢ ܩܠܝ̈ ܙܰܝܢ̈ܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ. ܘܰܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܪܰܒܐ. ܟܶܢܫ̈ܐ ܓܝܪ ܫܓܘ̈ܫܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ: ܣܥ̣ܘ ܠܰܒܙܘܙܝܐ ܕܒ̈ܬܐ ܘܚܢܘ̈ܬܐ ܕܶܐܬܬܰܚܕܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܕܩ̇ܛܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܟܠ ܕܦ̇ܓܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܗ ܡ̣ܢ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܰܛܦ̣ܰܣܘ ܗܝܕܝܟ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܰܪܝܡ ܕܺܝ̣ܠܢ: ܟܕ ܥ̇ܪܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܐܬ̇ܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܐ ܦܣܩ ܥܕܡܐ ܠܫܥܬܐ ܬܫܥ ܕܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ ܕܶܐܬܬܚܶܕܘ ܒܗ̇ ܬܪ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬ݀ ܣܥܝܐ  ܕܫܓܘ̈ܫܐ ܘܡ̣ܢ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܟܫ̈ܛܐ ܕܙܰܝܢ̈ܐ ܢܘܪ̈ܢܐ. ܘܰܟܬ̣ܒ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܶܬܩܐ ܠܗܶܓܡܘܢܐ ܡܛܠ ܢܛܘܪܘܬܐ ܘܫܘܝܢܐ: ܘܠܐ ܐܰܡܪܚ ܐ̱ܢܫ ܕܢܰܘܒܠܝ̣ܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܦܶܠܓܗ ܕܺܐܝܡܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܩܪܒ ܐ̱ܢܫ ܣܘܪܝܝܐ ܠܒܝ̣ܒܐ ܕܰܫܡܗ ܡܰܩܕܫܝܐ ܝܰܐܝܐܢ «ܪܰܓܠܐ» ܘܝܰܗ̣ܒ ܢܰܦܫܗ ܠܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܰܐܚܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܘܒܠܗ̇ ܠܗܶܓܡܘܢܐ ܘܠܐ ܗܦ̣ܟ ܡܛܠ ܕܶܐܬܩܛܠ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܗܦ̣ܰܟ. ܗܶܓܡܘܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܗܝ ܠܦܶܬܩܐ: ܫ̣ܰܕܪ ܛܰܟܣܝ̣ܣ ܕܰܡܩܝܡܐ ܡ̣ܢ ܦܠܚ̈ܐ ܘܕܰܚܫ̈ܐ ܘܶܐܣܛܪ̈ܛܝ̣ܘܛܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡܐܐ ܢܰܦܫ̈ܢ ܡܛܠ ܢܛܘܪܘܬܐ. ܘܰܒܡܶܐܬܝܬܗܘܢ ܐܶܫܬܰܝܢܘ ܗܠܝܢ ܕܰܛܦ̣ܰܣܘ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܘܰܒܒ̈ܬܐ ܕܩܰܪܺܝ̣ܒܝ̣ܢ ܠܥܕܬܐ. ܘܨܶܦܬܐ ܪܰܒܬܐ ܚܰܘܝ̣. ܗܝܕܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܒܬܘܪܣܝܐ ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܰܛܦ̣ܰܣܘ ܘܛܦܣܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܥܕܬܐ: ܘܰܒܟܘܢܫܐ ܕܰܐܝܠܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܰܒܚܰܪ̈ܒܬܐ: ܘܰܒܣܘܡܣܡܐ ܕܰܨܠܝ̣ܦ̈ܐ ܘܕܰܡܡܰܚܝ̈ܐ. ܘܰܐܦܩ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠ ܢܛܘܪܘܬ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܗ. ܘܚܕ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܡܛܠ ܛܪܘܕܝܐ ܕܛܘܗ̈ܡܐ ܘܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܟܘܪ̈ܕܝܐ ܗܝܕܝܟ ܠܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ. ܘܐܦ ܦܘܠܘܛܝܐ ܥܰܕܪܬܗ ܒܗܠܝܢ ܣܰܓܝ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܫܰܟ̣ܠܠ ܛܪܝ̣ܩܠܝܢܐ ܕܰܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܒܐܡܝ̣ܕ ܘܰܐܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܣܗ̣ܕܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܛܢܢܗ ܘܰܠܨܶܦܬܗ ܪܰܒܬܐ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܝ̈ܠܝ ܐܺܝ̣ܡܡ ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܘܟܬܘ̈ܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܬܐ ܘܰܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܰܢ̣ܫ ܝܰܬܡ̈ܐ ܐܰܝܟ ܡܐܐ ܘܰܐܘܬܒ ܐܶܢܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܰܐܢ ܘܰܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܦܘܪܢܣܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܐܶܢ ܕܬܰܪܣܝ̣ܬܐ ܘܶܐܢ ܕܬܰܟܣܺܝ̣ܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܬܰܪܒܝ̣ܬܐ ܘܶܐܢ ܕܝܘܠܦܢܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨܙ̄ ܡ̄ «7981» ܣܥ̣ܪ ܠܡܶܕܝܕ ܠܡܫܰܝܢܘ ܠܚܶܪ̈ܝܢܐ ܕܩܡ̣ܘ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܘܠܰܡܫܰܪܪܘ ܐܶܢܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ̣ܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܡ̇ܢ ܣܛܘ ܗܘܰܘ ܠܦܰܐܦܝܘܬܐ. ܦܪܰܫ ܠܡ ܡ̣ܢ ܐܡܝ̣ܕ ܝܓ̄ ܒܬܡܘܙ ܘܶܐܙܠ ܠܡܶܕܝܕ ܟܪ ܕܫܰܝܢ ܘܫܰܪܪ ܐܶܢܘܢ: ܘܛܟܣ ܠܗܘܢ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܥܺܕ̈ܬܢܝܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܟܠ ܡܶܕܝܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܺܐܝ̣ܬ ܒܗ ܛܪܝ̣ܩܠܝܢܐ ܘܰܐܪܒܥ ܩܶܠܝ̈ܬܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ̱ ܫܡܘܢܝ̱. ܘܒܝܛ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܰܓܥ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܙܠ ܠܡܶܪܕܐ. ܘܰܐܪܥܘܗܝ ܥܡܐ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ. ܘܥܡ ܡܘܢܥܗ ܚܰܕܬ ܠܓܰܒܝܘܬܗ ܕܡܰܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܘܛܟܣ ܟܢܘܫܝܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܠܚܰܡܫ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܶܪܕܐ. ܘܰܒܥܣܪܝ̣ܢ ܒܐܕܪ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܬܫܥܐ ܝܰܪ̈ܚܝ̣ܢ: ܒܬܫܥܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܟܰܬܪ ܒܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܡܫܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܣܥܪ ܒܗܘܢ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܥܰܒܕ ܐܠܚܡܝ̣ܕ. ܘܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܕܢܰܫܩܠ ܠܠܘܢܕܘܢ ܘܰܠܗܶܢܕܘ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܝܗ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܰܬܡܰܠܟ ܒܣܰܥܝ̣ܕ ܒܰܐܫܐ ܐܠܨܕܪ: ܬܰܗܝܗ̇ ܠܡܰܚܫܒܬܗ. ܡܶܛܠܗܕܐ ܒܝܛ̄ ܒܫܒܛ ܫܢܬ ܐܚܨܛ̄ ܡ̄ 9981» ܫܒ̣ܩ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܰܬܪܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܠܐܡܝ̣ܕ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܰܡܐ ܟܕ ܥܒ̣ܰܪ ܒܨܰܡܨܘܢ. ܘܒܬܪ ܕܩܰܘܝ̣ ܒܐܡܝ̣ܕ ܬܫܥܐ ܝܰܪ̈ܚܝ̣ܢ ܐܶܬ̣ܐ ܠܡܶܪܕܐ ܘܩܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܘܰܒܕܰܝܪܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ݀ ܐܨܕ̄ ܡ̄ «4091» ܘܒܗ ܒܡܶܬܚܐ ܗܢܐ. ܐܶܬܥܢܝ̣ ܒܫܘܟܠܠ ܥܕܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܘܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܪܰܨܦܗܘܢ ܘܚܘܘܪܗܘܢ. ܘܰܥܒ̣ܰܕ ܐܦ ܬܪܘܢܘܣ ܫܒܝ̣ܚܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܒܝܗ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܫܢܬ݀ ܐܨܕ̄ ܡ̄ «4091» ܐܰܫܩ̣ܠ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪܐ ܠܡܶܕܝܕ ܒܰܩܪܝܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܝܥܩܘܒ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܡܶܕܝܕ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܶܝܗ̇ ܡܛܠ ܫܘܝܢܗܘܢ ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܥܡܗ ܟܬܘܒܗ ܚܕ ܕܰܝܪܝܐ ܘܰܬܪܝܢ ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܀

 

 

 

«ܥܕܰܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܰܟܬܒ ܗ̣ܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗ ܢܣܝ̣ܒ.»

 

 

 

ܘܒܬܪ ܕܰܟܬܒܢܢ ܫܒܝ̣ܚ̈ܬܗ ܒܟܠܗ̇ ܟܰܪܝܘܬܐ ܐܶܬܝܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܡܰܚܫܢܝ̈ܬܗ: ܥܶܕ̈ܢܐ ܠܡ ܕܰܦܓܥ̣ܰܘ ܒܗ ܫܰܗܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܠܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܕܰܐܥܒ̣ܰܪܘ ܩܪܰܐܘܗܝ ܕܢܶܬܚܰܫܚ ܩܰܠܝ̣ܠ ܒܫܰܟܪܐ ܡܛܠ ܫܶܢܬܐ. ܘܗܝ ܩܰܠܝ̣ܠ ܣܶܓܝܬ݀ ܘܰܐܦܩܬܗ ܡ̣ܢ ܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܠܩܰܫܝܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܢܝ̣ܚܘܬܐ ܠܒܥܝ̣ܪܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܛܟܣܘܬܐ ܠܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܒܰܐܠܝ̣ܨܘܬ ܝܰܨܪܐ ܘܰܒܪܘܝܘܬܐ. ܘܰܒܫܘܓܢܝ ܗܰܘܢܐ. ܘܰܢܦܩ̈ܝ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܰܟܣ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܗܝ: ܐܶܬܟܰܢ̣ܫܘ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝ ܟܗܢ̈ܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܘܟܰܣܝܐܝܬ ܘܶܐܬܡܰܠܟܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܘܶܐܬܪܰܥܝ̣ܘ ܫܪܝܗ ܕܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܐܒܪܶܩܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܒܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܫܢܰܬ ܩܕܝ̣ܡ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܡ̄ «3091»: ܢܦ̣ܰܩ ܦܘܩܕܢܐ ܕܰܫܪܝܗ. ܘܰܕܓܰܒܝܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܶܐܬܓܒܺܝ̣ ܠܚܪܬܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܝܗ̄ ܒܐܒ ܫܢܰܬ݀ ܐܨܘ̄ ܡ̄ «6091».

 

ܗܘ ܕܝܢ ܡܶܢܟܕܘ ܐܺܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܶܕܝܕ. ܬܡܢ ܝܰܒ̣ܠܘ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܒܰܠܚܘܕ ܠܐ ܒܥ̣ܘ ܕܢܶܐܠܨܘܢܝܗܝ ܝܰܬܝ̣ܪ: ܫܰܒܩܘܗܝ ܠܢܰܦܫܗ ܘܰܒܢ̣ܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܘܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ ܐܠܦ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪ «0191»: ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܝ̣ܘ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܓܘܪܓܝ̣ܣ ܩܪܐ ܠܗ ܠܡܺܐܙܠ ܠܗܶܢܕܘ ܡܛܠ ܡܰܣܪܚܢܘܬ ܡܰܦܪܝܢܐ ܡܶܢܗܘܢ. ܘܰܬܟܶܒ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܥܠܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܝ ܕܟܕ ܩܰܒ̣ܠ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬ ܡܐܐ ܪ̈ܘܦܝܐ ܠܢܰܦ̈ܩܬܐ ܕܐܘܪܚܐ: ܐܰܫܩܶܠ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܕ. ܘܬܪܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܠܡܰܘܨܠ. ܘܰܫ̣ܪܐ ܒܒܶܝܬ ܒܘܟܢܐ ܐܰܢܛܘܢ ܥܰܒܕ ܐܠܢܘܪ ܘܥܰܡܗ ܬܪܝܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ: ܝܘܚܢܢ ܡܶܕܝ̣ܝ̣ܐ ܘܰܥܙܝ̣ܙ ܟܰܪܒܘܪܰܐܢܝܐ. ܡܰܘܨ̈ܠܝܐ ܕܝܢ ܣܰܓܝ ܝ̣ܨܶܦܘ ܕܰܢܬܰܗܘܢܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܶܐܙܠܬܐ ܕܰܠܗܢܕܘ: ܘܠܐ ܐܰܟܫ̣ܰܪܘ. ܗܝܕܝܢ ܣܡ̣ܘ ܥܡܗ ܕܰܝܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܰܫܡܗ ܡܬܝ ܘܦܰܩܕܘܗܝ ܕܟܰܣܝܐܝܬ ܢܺܐܡܪ ܐܰܝܟܰܢܝܘܬܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܓܥ ܒܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܒܘܡܒܰܐܝ ܬܪܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܓܘܪܓܝ̣ܣ. ܘܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ: ܩܫܝ̣ܫܐ ܓܘܪܓܝܣ ܘܕܰܝܪܝܐ ܓܘܪܓܝ̣ܣ ܐܰܪܥܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܰܙܠ ܠܐ ܐܶܬܩܒܰܠ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܓܰܪܒܝܐ. ܘܟܕ ܐܘܪܚܗܘܢ ܗܘܬ ܥܠ ܟܘܢܢܰܡܟܘܠܡ: ܐܰܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܚܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܘܠܐ ܝܰܩܪܘܗܝ ܒܡܶܐܟܘܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܐܦܠܐ ܐܰܫܘܝ̣ܘܗܝ ܠܢܘܽܫ̈ܩܬ ܐܺܝ̣ܕ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܦܘܪܡܠܐ. ܐܰܣܪܚ ܠܕܘܓܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܩܰܘܝ̣ ܣܰܓܝ ܐܶܠܐ ܡܝ̣ܬ ܡܰܘܬܐ ܒܝ̣ܫܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܛܝܒܘ ܒܰܩܒܘܪܬܗ ܐܶܠܐ ܬܪܝܢ ܬܠܬܐ ܩܫܝ̣̈ܫܐ. ܐܰܣܪܚܶܗ ܠܡ ܟܘ̄ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܫܢܬ ܐܨܝܒ̄ ܡ̄ «2191» ܒܥܕܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܕܦܪܘܡܠܐ. ܘܰܐܣܪܚ ܠܦܘܢܘܣ ܘܰܠܝܘܝܩܝܡ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܘܒܬܠܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܐܰܣܪܚ ܠܩܫܝ̣̈ܫܐ ܝܥܩܘܒ ܟܘܪܝܐ. ܘܠܬܪܝܢ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܦܝܠܒܘܣ ܘܰܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܰܡܫܰܡܫܢܐ ܩܪܘܝܐ ܠܘܩܐ. ܝܘ̄ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ. ܘܰܡܫܰܡܫܢܐ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܝܓ̄ ܒܝܰܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ ܫܢܬ ܐܨܝܓ̄ ܡ̄ «3191». ܒܬܪܟܢ ܐܰܫܩܠܘܗܝ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܥܡܗ ܝܘܚܢܢ ܘܥܰܙܝ̣ܙ ܠܐܦ̈ܝ ܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܝܰܗ̣ܒܘ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܐܶܬܟܢ̣ܰܫܘ ܐܰܝܟ ܫܬܡܐܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܐܺܝ̣ܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܪ ܩܪܺܝ̣ܬܗ ܘܒܰܝܬܝܗ ܟܘܪܝ̣ ܝܥܩܘܒ ܡܰܠܟܐ ܦܐܦܝܐ. ܘܗܢܐ ܕܰܚܠܗ ܡ̣ܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܰܐܦܝ̣ܣܗ ܕܢܰܘܒܠܗ ܠܘܬܗ ܟܪ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܕܢܶܬܬܢܝ̣ܚ. ܘܡܶܐܙܠܬܗ ܗܕܐ ܠܘܬ ܗܰܘ: ܐܰܥܒܕܰܬ݀ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܕܶܐܬܒܰܝܬܝ̣ ܠܦܰܐܦܝܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܟܘܪܝ̣ ܝܥܩܘܒ ܐܰܘܒܠܗ ܠܒܰܝܪܘܬ ܘܶܐܫܬܥܝ̣ ܒܗ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒ̣ܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܒ̣ܰܙܘ ܙܘܙܰܘ̈ܗܝ ܘܰܟܪ̈ܦܬܗ: ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܠܡܶܪܕܐ. ܟܕ ܐܶܬ̣ܐ ܘܰܫܡ̣ܥ ܒܪ ܕܕܗ ܩܫܝ̣ܫܐ ܥܰܒܕܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܕܘܺܝ̣ܪܰܐܢܫܶܗܕ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܒܗܝ ܐܰܝܟܰܢܝܘܬܐ ܕܰܡܒܰܟܝܐ ܠܣܢ̈ܐܐ ܫܒܘ̣ܩ ܪ̈ܚܡܶܐ. ܐܶܬ̣ܘ ܠܘܬܗ ܘܶܐܬܒܐܝ ܒܰܚܙܬܗܘܢ ܘܰܩܪܰܐܘܗܝ ܕܢܺܐܙܠ ܥܰܡܗܘܢ ܕܰܢܣܘܩ ܪܘܚܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܕܒܝܬ ܝܰܠܕܗ ܘܒܶܣܡܬ݀ ܠܗ ܗܕܐ ܩܪܝ̣ܬܐ: ܘܒܰܬܡܢܝܐ ܒܰܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܐܨܝܓ̄ ܡ̄ «3191»: ܐܶܬ̣ܘ ܒܢ̈ܝ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܪ̈ܝ̣ܫܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܒܙܰܘܚܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܒܰܚܙܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܥܪܰܩ ܡܶܢܗ ܦܶܠܓܐ ܕܟܘܪܗܢܗ. ܘܣܡ̣ܘ ܕܘܟܬܗ ܒܰܛܪܝ̣ܩܠܝܢܐ ܬܰܚܬܝܐ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܠܗ ܡܘܫܐ ܒܪ ܕܕܗ ܠܰܡܫܰܡܫܢܘܬܗ. ܒܪܰܡ ܥܰܕܠܐ ܢܶܥܒܶܪ ܙܰܒܢܐ ܢܰܓܝ̣ܪܐ ܢܩܰܫ ܛܶܒܠܐ ܕܰܩܪܒܐ ܓܰܘܢܝܐ ܘܰܠܚܪܬܐ ܢܒ̣ܰܗܘ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܰܒܥܶܠܬܗܘܢ ܣܰܦ̣ܶܩܘ ܒܢ̈ܝ ܚܶܣܢܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܒܢܶܒܝܠ ܩܘܪ̈ܝܝܗܘܢ ܘܰܛܦ̣ܰܣܘ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܕ ܗܕܐ ܥܩܬ݀ ܠܗ ܫܰܪܝ̣ ܚܘܠܡܢܗ ܢܶܫܬܚܠܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܚܕ ܘܬܠܬܝܢ ܒܐܒ ܝܪܚܐ ܫܢܬ ܐܨܝܗ̄ «5191» ܗܘܐ ܥܘܢܕܢܗ ܟܕ ܐ̱ܢܫ̈ܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܩܰܒܪܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܰܒܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܰܢܢܝܐ. ܘܶܐܬܥܦܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ: ܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܘܣ ܓܘܪܓܝ̣ܣ. ܘܡܪܝ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܐܠܝܐܣ ܗܠܠܘܠܗ. ܘܡܪܝ ܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡܰܢܨܘܪ ܪܰܐܗܒ ܟܐܠܘ. ܘܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܕܒܝܬ ܕܶܒ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܪܘܣ ܘܟܶܢܫܐ ܕܕܰܝܪܐ. ܡܪܝܐ ܢܚܰܣܶܝܘܗܝ ܘܰܢܢܝ̣ܚܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܨܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܕܰܒܗܘܢ ܦܓܰܥ ܡܢܚܐ.

 

ܥ̈ܶܠܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܰܢ̣ܫܘ ܐܶܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗ ܡܶܬܚܰܒܫ̈ܢ ܒܬܠܬ.

 

ܐ: ܩܰܕܡܝܬ݀: ܕܩܰܪܒ ܠܕܰܪܓܐ ܡܥܰܠܝܐ ܕܪܝ̣ܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܒܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܗܢܘ: ܠܡܰܢܨܘܪ ܐܡܝ̣ܕܝܐ ܕܰܛܠܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܰܥܕܝ̣ܠ ܒܕܘܒܪ̈ܐ.

 

ܒ: ܕܬܪܬܝܢ: ܕܰܐܫܠ̣ܡ ܢܰܦܫܗ ܠܪܘܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܚ ܒܨܰܥܪ̈ܐ ܘܒܶܙ̈ܚܶܐ ܘܰܒܡܰܚܘ̈ܬܐ ܒܠܝ̣ܠܐܝܬ ܥܡ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝ̣ܩܘ ܘܥܠܡܝ̈ܐ ܡܶܬܚܐ ܕܬܡܢܐ ܫܢ̈ܝ̣ܢ.

 

ܓ: ܕܰܬܠܬ: ܕܶܐܬܚܘܝ̣ ܒܗ ܫܘܓܢܝ ܗܰܘܢܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܘܶܐܫܬܪܪܰܬ݀ ܗܕܐ ܒܝܕ ܐܣܘ̈ܬܐ ܘܰܥܒܝ̣ܕܬܗ ܒܠܝ̣ܠܬܐ ܕܰܕܠܐ ܒܘܝܢ ܀

 

 

 

ܩܝܘ: ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܒܕ ܐܠܠܗ ܨܕܕܝܐ

 

«ܐܨܘ-ܐܨܝܗ 5191-6091»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܒܪ … ܕܒܝܬ ܣܛܘܦ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܒܨܰܕܕ ܫܢܬ ܐܚܠܓ̄ ܡ̄ «3381» ܘܟܕ ܝ̣ܪܒ ܒܩܘܡܬܐ ܓܒ̣ܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ: ܘܩܰܒ̣ܠ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܘܕܰܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܫܰܡ̣ܫ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܰܒܥܝ̣ܢ ܡ̄ «0781» ܟܪܰܟ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ. ܘܰܣܥ̣ܪ ܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܶܕܠܝ̣ܣ ܘܣܶܥܶܪܬ ܘܩܘܪ̈ܝܗܶܝܢ ܘܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ ܘܰܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܘܥܰܗܕ ܫܡܗ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܩܰܠܝ̣ܪܘܣ ܘܒ̈ܬܐ ܕܥܰܡܐ ܓܰܘܢܐܝܬ. ܘܒܰܬܠܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝ̣ܢ ܘܬܪܬܝܢ ܡ̄ «2781» ܐܶܬܬܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܒܫܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ. ܒܝܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܛܪܘܣ ܪܒܝ̣ܥܝܐ. ܘܶܐܬܠܰܘܝ̣ ܠܗ ܒܡܶܐܙܠܬܐ ܕܗܶܢܕܘ ܫܢܬ݀ ܐܚܥܗ̄-ܐܚܥܙ̄ ܡ̄ «7781-5781». ܘܟܕ ܗܦ̣ܰܟ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܗܘ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܗܦ̣ܰܟ ܠܠܘܢܕܘܢ ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܡܰܝܬܝܘܬ ܡܰܛܒ̈ܥܬܐ ܬܰܪܬܝܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܢܬ݀ ܐܚܦܐ̄-ܐܚܦܛ̄ ܡ̄ «9881-1881» ܘܶܐܫܬܰܢܝ̣ ܡܕܰܒܪܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܐܡܝ̣ܕ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨܗ̄ ܡ̄ «5981» ܟܕ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ: ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗ ܛܦܰܣ ܒܺܐܝܙܓܰܕܐ ܕܰܦܪ̈ܰܢܫܝܐ ܟܢ ܐܶܬܒܰܝܬܝ̣ ܠܦܰܐܦܝ̈ܐ ܟܶܢ ܗܦ̣ܰܟ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܘܶܐܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܶܐܬܬܣܪܰܚ ܝܗ̄ ܒܐܒ ܫܢܬ ܐܨܘ̄ ܡ̄ «6091» ܘܰܐܣܪܚ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܬܡܢܝܐ ܒܫܢܬ ܐܨܚ̄ ܡ̄ «8091» ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ: ܘܒܐܘܪܗܝ. ܘܰܐܫܩ̣ܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܡ̣ܢ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܠܠܘܢܕܘܢ ܘܰܠܡܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܬܡܢ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܰܥܠܘܐܝ ܘܫ̣ܰܪܪ ܬܚܘ̈ܡܐ ܠܛ̄ ܠܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ ܘܰܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܬܠܬܐ ܘܰܗܦ̣ܰܟ ܥܠ ܡܶܨܪܝܢ ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܫܒܥܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ݀ ܐܨܝܒ̄ ܡ̄ «2191» ܘܓܙ ܚܙܝܗ ܬܡܢ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܗ̄ ܡ̄ «5191» ܡܛܠ ܣܘܡܣܡܐ ܘܨܶܪܝܐ ܕܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܕܡܶܟ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝ̣ܗܐ ܕܥܰܝܢ̈ܐ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܟܺܐܒܐ ܕܕܘܣܢܛܪܝܐ ܘܰܒܟܘ̄ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܐܰܓܥ̣ܶܠ ܢܰܦܫܗ ܠܡܪܝܐ ܒܬܪ ܕܰܥܒ̣ܕ ܕܺܝ̣ܬܩܐ ܘܶܐܬܩܒܪ ܬܡܢ ܢܰܨܝ̣ܚܐܝܬ.

 

ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܒ ܥܠܘܗܝ ܡܢܚܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܦܪܝܡ: ܦܰܛܢܐ ܗܘܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟܐ. ܒܪܰܡ ܡܚܝ̣ܠ ܪܶܥܝܢܐ ܘܩܠܘܛ ܗܘܐ. ܒܪܰܡ ܣ̇ܒܪ ܐ̱ܢܐ ܕܩܰܠܘܛܘܬܗ ܒܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܗܘܬ݀. ܡܶܬܕܟܰܪ ܐ̱ܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܒܡܶܪܕܐ. ܐܶܬ̣ܘ ܛܰܒ̈ܠܐ ܘܣܰܟܝ̣ܘ ܕܢܶܣܒܘܢ ܡܢܗ ܣܰܓܝ ܘܥܡ ܕܰܚܨܶܦܘ: ܠܐ ܢܣ̣ܒ. ܐܶܬ̣ܐ ܕܝܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܡ̣ܢ ܣܶܥܶܪܕ ܡܶܚܕܐ ܕܠܐ ܥܘܘܟ ܝܰܗ̣ܒ ܠܗ ܚܡܫܐ ܡܰܓܝ̣ܕ̈ܝܐ ܕܥܒܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܚܕ ܕܺܝ̣ܢܪܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܕ ܫܠܝ̣̈ ܗܘ̈ܝ ܡܰܛܒ̈ܥܬܐ ܝ̣ܨܦ ܘܝܰܗ̣ܒ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܠܦܘܠܚܢܢ ܢܣ̣ܰܒ ܠܡ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܟܰܪܛܝܣܐ ܘܢܶܣܟܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܰܣܛܪ. ܘܟܕ ܡܰܓܥܠ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܘܗܝ ܒܚܠܒ ܟܕ ܐܶܡ̣ܪ ܠܗ. ܕܰܦܫܘܛ ܐܺܝ̣ܕܟ ܡܪܢ: ܦܰܢܝ̣ ܐܶܢ ܡܠܝܬܘܢ ܥܰܝܒܝ ܦܫܛ ܐ̱ܢܐ ܐܺܝ̣ܕܝ. ܩܰܒ̣ܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܝܐ ܬܪܝܢ ܢܝ̣ܫ̈ܐ ܥܘܬܡܰܢܝܐ ܘܡܰܓܝ̣ܕܝܐ. ܘܰܬܠܬܐ ܢܝ̣ܫ̈ܐ ܕܰܗܒܢܝ̈ܐ ܕܢܶܨܚܢܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܕܶܐܢܓܠܝܙܝ̈ܐ ܘܗܶܢܕܘ. ܘܛܰܥܡܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܶܠܬܗ ܘܢܰܟܦܝ̣ܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܀

 

 

ܩܝܙ: ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܠܝܐܣ ܬܠܝܬܝܐ

 

«ܐܨܝܙ-ܐܨܠܒ 2391-7191»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܢܰܨܪܝ ܒܪ ܟܘܪܝ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܐܰܒܪܗܡ ܫܟܪ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܡܶܪܕܝܢ ܒܬܠܬܝܢ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܫܢܬ݀ ܐܚܣܙ̄ ܡ̄ «7681» ܘܰܩ̣ܪܐ ܒܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܕܰܐܬܪܗ. ܘܰܐܩܦ ܕܢܶܦܠܘܚ ܚܫܘܠܘܬܐ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܐܶܬܢܰܣܝ̣ ܒܰܚܟܟܐ ܒܓܘܫܡܶܗ ܘܶܐܬܥܰܣܩܬ݀ ܐܣܝܘܬܗ ܢܰܕܪܘܗܝ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ ܠܕܰܝܪܝܘܬܐ ܘܶܐܬܐܣܝ̣. ܥܰܠܗܝ ܚܘܺܝ̣ܚܐܝܬ ܪܰܚܡܶܗ ܠܐܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܦܙ̄ ܡ̄ «7881» ܐܶܙܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܶܐܬܩܒ̣ܠ ܘܫܰܪܝ̣ ܒܗܪ̈ܓܐ ܬܘܕܝ̣ܬܢܝ̈ܐ ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܦܛ̄ ܡ̄ «9881» ܐܶܣܬܰܦܪ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨܒ̄ ܡ̄ «2981» ܩܰܒ̣ܠ ܕܰܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨܗ̄ ܡ̄ «5981» ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܪܝ̣ܫܢܘܬ ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܒܫܝ̣ܪܝܶܗ. ܘܰܠܡܰܢܚܰܝ ܕܫܰܢܬܐ ܠܪܝ̣ܫܢܘܬ ܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܰܐܢ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ  ܚܰܘܝ̣ ܨܶܦܬܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬܐ: ܒܗܝ ܡ̇ܰܢ ܕܢܛܘܪܘܬ ܥܡܐ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܰܕܠܘܚܝܐ. ܒܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪܒܝ̣ܬܐ ܕܝܰܬܡ̈ܐ ܕܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܡ̣ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܚܨܛ̄ ܡ̄ «9981» ܐܶܫܬܕܰܪ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܠܡܶܕܝܕ. ܘܰܒܡܶܐܙܠܬܗ ܫ̣ܰܪܪ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܒ̄ ܡ̄ «2091» ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܠܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܡܝ̣ܕ. ܬܡܢ ܐܰܬܩܢ ܠܠܥܙܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܫܰܪܝ̣ ܩܐܡ ܒܰܐܦ̈ܝ ܛܠܝ̣ܡ̈ܐ ܕܥܰܡܐ. ܘܫܰܟ̣ܠܶܠ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܕܡܝܦܪܩܛ. ܕܰܢܨܠܘܢ ܒܓܰܘܗ̇. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܚ̄ ܡ̄ «8091» ܓܒܬܗ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܘܩܰܪܒܬ݀ ܫܰܠܡܘܬܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܒܰܬܪܝܢ ܒܐܕܪ ܒܫܡ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܐ ܡ̄ «1191» ܐܶܫܬܕܰܪ ܐܰܝܟ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ. ܘܫ̣ܰܪܪ ܫܘ̈ܟܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܘܰܦܬܚ ܫܒܥ ܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܫܰܪ̈ܘܝܬܐ ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܩܘܪ̈ܝܰܘܗܝ. ܘܒܐܕܪ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܒ̄ ܡ̄ «2191» ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܠܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܡܰܘܨܠ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܥܰܒܕ ܐܠܠܗ ܒܟܘ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܫܢܬ݀ ܐܨܝܗ̄ ܡ̄ «5191» ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܩܝܘܡܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܒܟܙ̄ ܒܰܫܒܛ ܫܢܬ ܐܨܝܘ̄ ܡ̄ «6191» ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܣܝܐ. ܘܒܝܙ̄ ܒܫܒܛ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܘܶܐܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܰܣܪܚܘܗܝ ܒܝܒ̄ ܒܰܫܒܛ ܫܢܬ݀ ܐܨܝܙ̄ ܡ̄ «7191» ܒܫܡ ܐܺܝ̣ܓܢܐܛܝ̣ܘܣ ܐܠܝܐܣ ܬܠܝ̣ܬܝܐ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܣܝ̣ܓܝ̣ܠܝ̣ܘܢ ܡܰܠܟܝܐ ܘܢܺܝ̣ܫܐ ܡܰܓܝ̣ܕܝܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܝܐ. ܘܒܰܬܫܥܣܪ ܒܢܝ̣ܣܢ ܫܢܬ ܐܨܝܛ̄ ܡ̄ «9191» ܣܥ̣ܪ ܠܐܡܝ̣ܕ ܘܠܐܘܪܗܝ ܘܰܠܚܠܒ ܘܠܰܚܡܬ ܘܰܠܕܪܡܣܘܩ ܘܰܠܙܚܠܬܐ ܘܰܠܒܰܝܪܘܬ ܘܰܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܩܰܕܝ̣ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܡܛܠ ܢܛܘܪܘܬ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܕܰܒܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܥܶܠܝܬܐ ܘܫ̣ܰܕܪ ܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܰܟܢܘܫܝܐ ܕܰܫܠܡܐ ܕܰܒܦܰܐܪܝ̣ܣ. ܘܰܣ̣ܥܪ ܠܫܘܠܛܢܐ ܘܚܰܝܕ ܐܠܕܝܢ ܗܰܘ ܕܫܰܟܢ ܠܗ ܢܺܝ̣ܫܐ ܥܘܬܡܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܝܐ. ܘܒܰܬܡܢܝܐ ܒܬܰܡܘܙ ܫܢܰܬ݀ ܐܨܟܒ̄ ܡ̄ «2291» ܦ̣ܪܰܫ ܡܢܗ̇ ܠܒܰܝܪܘܬ ܘܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܐܘܪܚܗ ܫ̣ܰܕܪ ܒܝܕ ܕܰܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܰܐܢܝ̣ ܚܘܛܒܰܪܩܐ ܠܓܰܐܙܝ ܡܨܛܰܦܐ ܟܰܡܐܠ ܡܗܰܢܐ ܠܗ. ܘܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܶܬ̣ܐ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܘܰܠܚܠܒ ܘܠܐܢܩܰܐܪܰܐ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܓܰܐܙܝ̣ ܗܰܘ ܕܰܐܪܥܶܗ ܒܺܐܝܩܪܐ ܒܒܶܝܬ ܘܰܥܕܐ ܕܰܩܛܪܐ. ܘܶܐܬܛܰܝܒ ܒܫܘܪܝ ܡܰܘܬܒܐ ܪܰܒܐ ܡܬܢܝܐ. ܘܰܗܦ̣ܟ ܒܰܪܕܪܝ̣ܫ ܠܚܠܒ ܟܪ ܕܰܐܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܥܰܒܐܓܝ ܘܰܠܕܰܝܪܝܐ ܓܒܪܐܝܠ ܐܰܢܛܘ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܗܰܘ ܡ̇ܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܒܫܡ ܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܫܡ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܘܬܪܨ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܠܡܶܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܐܡܝ̣ܕ. ܘܒܰܬܠܬ ܡܕ̈ܝ̣ܢܢ ܕܝܢ ܐܰܪܥܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܦܠܛܝ̣ܢ ܘܥܡܐ ܐܘܪܥܘܬܐ ܕܝܐܝܐ ܠܕܰܪܓܶܗ ܘܰܠܪܚܡܰܬ݀ ܡܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗ. ܥ̣ܠ ܕܝܢ ܠܡܶܪܕܐ ܒܝܛ̄ ܒܐܝܪ ܫܢܬ݀ ܐܨܟܒ̄ ܡ̄ «2291» ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܙܟܓ̄ ܡ̄ «3291» ܐܶܬܛܝܒ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܓܝ̣ܘܪܓܝ̣ܣ ܘܥܡܗ ܩܫܝ̣ܫܐ ܐܰܒܪܗܡ ܘܩܫܝ̣ܫܐ ܙܟܰܪܝܐ. ܘܩܰܒ̣ܠ ܐܶܢܘܢ ܪܶܚܡܬ݀ ܐ̱ܢܫܐܝܬ. ܘܰܠܚܪܬܐ ܒܰܪܟ ܠܕܺܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܘܰܩܪܝܗܝ ܘܰܐܣܪܚ ܠܕܰܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܓܰܢܕܘܪ ܒܫܡ ܐܺܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܘܰܠܕܰܝܪܝܐ ܐܠܝܐܣ ܩܘܪܰܐ ܒܫܡ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܘܫ̣ܰܕܪܶܗ ܥܡܗܘܢ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܝܐ ܠܗܶܢܕܘ. ܘܰܒܚܰܪܬܐ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܟܗ ܡ̄ «5291» ܐܶܬ̣ܐ ܠܚܠܒ ܘܰܒܫܰܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝ̣ܡ ܩܰܕܫ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܕܰܒܢܗ̇ ܚܰܕܬܐܝܬ ܒܘܟܢܐ ܣܰܠܝ̣ܡ ܥܰܐܙܐܪ. ܘܰܡܥܰܕܪ ܠܗ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܗ̇ ܟܗܢܐ ܠܡܫܰܡܫܢܐ ܐܠܝܐܣ ܫܠܐܙܝ. ܘܐܦ ܩܰܕܫ ܥܕܬܐ ܕܙܰܚܠܗ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܟܢ ܐܶܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܣܡ ܫܶܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܚ̇ܕܰܬܐ ܕܰܒܒܶܝܬܠܚܡ. ܘܚܰܕܬ ܦܪܣܐ ܕܰܡܓܰܠܬ݀ ܚܶܟܡܬܐ. ܘܛܟܣ ܡܰܕܪܫܬܗܘܢ. ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܠܗ̇ ܡܕܰܒܪܢܐ ܡܶܪܐܕ ܓܩܝ ܘܰܐܚܘܗܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܘܰܦ̣ܪܫ ܕܰܝܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܰܐܢܝ ܠܝܘܠܦܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܟܙ̄ ܡ̄ «7291» ܐܶܙܠ ܠܐܬܘܪ ܘܫܰܟ̣ܠܠ ܩܶܠܝ̈ܬܐ ܕܫܰܦܝ̣ܪ̈ܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܒܰܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܰܬܫܥܡܐܐ ܘܐܠܦ ܡ̄ «0391» ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܟܰܢ̣ܫ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ. ܘܣ̣ܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܶܕܡ. ܘܰܐܦܩ ܡܰܦܣܢܘܬܐ ܕܡܶܐܟܘܠܬܐ ܕܢܘ̈ܢܐ ܒܨܰܘܡܐ ܪܒܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀. ܐܨܠܐ̄ ܡ̄ «1391» ܐܶܙܠ ܠܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ ܡܛܠ ܫܰܝܢܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ. ܘܒܐܘܪܚܗ ܣܥ̣ܰܪ ܠܦܝܨܠ ܩܕܡܝܐ ܡܰܠܟܐ ܕܥܪܐܩ. ܘܰܣܥ̣ܪ ܐܦ ܠܠܘܪܕ ܐܺܝ̣ܪܘܝܢ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܶܐܢܓܠܬܝܪܐ ܒܗܶܢܕܘ ܘܬܪܝܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܬܪܐܘܢܟܘܪ ܘܟܘܫܝ̣ܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܰܗ̣ܒܘ ܠܗ ܬܪܝܢ ܢܝ̣ܫ̈ܐ ܕܰܗܒܢܝ̈ܐ ܘܶܐܬܩܰܒܠ ܒܙܰܘܚܐ ܪܰܒܐ ܒܡܺܝ̣ܠܝ̣ܒܪ. ܘܟܕ ܝܨܦ ܗܘܐ ܕܰܢܪܝ̣ܡ ܚܶܪܝܢܐ ܬܰܩܝ̣ܦܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܟܒ̄ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܚܠܕ ܗܘܐ ܒܰܝܢܬ ܐܘܡܬܐ: ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝ ܫܬܶܩ ܠܒܗ ܒܛܰܗܪܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ ܠܐ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܰܕܢܚܝܐ. ܘܒܰܬܠܬܥܣܪ ܒܰܫܒܛ ܡܰܥܪܒܝܐ ܫܢܰܬ݀ ܐܨܠܒ̄ ܡ̄ «2391». ܘܡ̣ܢ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܶܬܢܰܣܝ̣ ܗܘܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ ܥܣܶܩ ܐܣܝܘܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢ̣ܫܘ ܠܠܘܘܝܗ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܰܒܪܝ̣ܫܗܘܢ ܡܪܝ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܐܺܝ̣ܙܓܕܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ. ܘܡܪܝ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ ܦܘܠܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܐܢܓܰܡܐܠܝ ܘܟܘܫܝ̣ܢ. ܘܡܪܝ ܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ ܝܘܚܢܢ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܕܒܰܙܒܢ. ܘܡܪܝ ܕܝ̣ܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܟܘܛܝܡ. ܘܡܪܝ ܕܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܬܐܘܡܐ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܒܶܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܶܣܛܦܢܘܣ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܐܘܡܠܠܘܪ ܕܰܒܡܪܥܝ̣ܬܐ ܕܛܘܢܒܘܢ ܒܪܰܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܐܪܒܥܣܪ ܒܰܫܒܛ. ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܐܰܪܒܥ ܘܶܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܚܕܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܘܝܚ̄ ܝܘ̈ܡܝܢ.

 

ܫܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܩܰܕܫ ܡܘܪܘܢ ܬܠܬ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܬܪܬܝܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ. ܘܰܚܕܐ ܒܥܕܬܐ ܕܰܕܟܝ̣ܬܐ ܒܡܰܘܨܠ.

 

ܘܰܐܣܪܚ ܥܣܪܐ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ. ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝ̣ܘܣ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܡܪܝ ܩܠܝ̣ܡܝ̣ܣ ܝܘܚܢܢ ܫܢܬ ܐܨܟܓ̄ ܡ̄ «3291». ܘܡܪܝ ܣܘܝ̣ܪܝ̣ܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܒܐܝܪ ܫܢܰܬ݀ ܐܨܝܚ̄ ܡ̄ «8191». ܘܺܐܝ̣ܘܐܢܢܝ̣ܣ ܝܘܚܢܢ. ܘܝܘܠܝ̣ܘܣ ܐܠܝܐܣ ܒܟܕ̄ ܐܝܠܘܠ ܕܰܫܢܬ ܐܙܟܓ̄ ܡ̄ «3291». ܘܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܬܐܘܡܐ ܒܚܕ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܟܓ̄ ܡ̄ «3291». ܘܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܡܝ̣ܟܐܝܠ. ܘܕܝ̣ܘܣܩܘܪܘܣ ܬܐܘܡܐ. ܘܩܘܪܝ̣ܠܠܘܣ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܒܝܐ̄ ܒܬܫܪܝ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܟܘ̄ ܡ̄ «6291». ܘܛܝ̣ܡܬܐܘܣ ܐܰܘܓܝ̣ܢ ܒܬܪܝܢ ܒܬܫܪܝܢ ܒܺܐܝܪ ܫܢܬ݀ ܐܨܟܙ̄ ܡ̄ «7291». ܘܒܰܡܕܒܪܢܘܬܗ ܒܰܪܝܬܐ: ܣܰܓܝ ܐܰܘܬܪ ܠܥܰܡܐ ܡܫܝ̣ܚܝܐ: ܕܰܒܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܟܕ ܗܘܐ ܝܘܩܪܐ ܘܰܡܛܐ ܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ ܠܐܪܒܥܐ ܕܺܝ̣ܢܪ̈ܝ̣ܢ ܕܕܰܗܒܐ: ܝ̣ܨܦ ܕܬܘܪܣܝܐ ܕܥܗ̄ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܕܰܝܪܐ: ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܝܘܡ ܛܦܣܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܝܪܐ. ܡܪܝܐ ܢܢܝ̣ܚܝ̣ܘܗܝ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ ܡܪ̈ܰܥܝܢܘܗܝ܀

 

 

 

ܩܝܚ: ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ

 

«ܐܨܠܓ-ܐܨܢܙ 7591-3391»

 

 

 

ܗܘܝܘ ܐܺܝ̣ܘܒ ܒܪ ܣܛܝܦܐܢ ܒܰܪܨܘܡ. ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܒܝܗ̄ ܒܰܚܙܝܪܢ ܫܢܬ݀ ܐܚܦܙ̄ ܡ̄ «7881» ܘܰܩ̣ܪܐ ܒܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܕܡܬܗ ܘܺܝ̣ܠܦ ܠܫܢܐ ܐܰܪܐܒܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ ܘܰܦܪܰܢܫܝܐ. ܘܒܫܢܬ݀ ܐܨܗ̄ ܡ̄ «5091» ܩܪܬܗ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܬܫܡܶܫܬܗ̇. ܘܶܐܬ̣ܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ ܘܺܝ̣ܠܦ ܠܫܢܐ ܐܶܢܓܠܝ̣ܙܝܐ. ܘܰܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܠܘܬ ܡܰܠܦܢܐ ܝܘܚܢܢ ܓܩܝ. ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ ܬܘܕ̈ܝ̣ܬܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܠܘܬ ܕܰܝܪܝܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܡܫܰܡܫܢܐ ܒܠܐ̄ ܒܐܕܪ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܙ̄ ܡ̄ «7091». ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܐܶܣܟܡܐ ܕܕܰܝܪܝܘܬܐ ܒܚܕ ܒܢܝ̣ܣܢ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܟܗܢܐ ܒܰܬܡܢܝܐ ܒܐܕܪ ܕܫܢܬ݀ ܐܨܚ̄ ܡ̄ «8091». ܘܶܐܫܬܰܚܠܦ ܫܡܗ ܗܝܕܶܝܟ ܠܐܦܪܝܡ. ܘܰܐܠܦ ܦܪܰܢܣܝܐ ܘܝܘ̈ܠܦܢܐ ܬܘܕ̈ܝ̣ܬܢܝܐ ܒܡܰܕܪܫܬܐ ܕܝ̣ܘܢܢܘܣܝܬܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝ̣ܢ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܐ̄ ܡ̄ «1191» ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܡܰܛܒܥܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܺܝ̣ܨܦ ܕܫܘܘܫܛܗ̇. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܓ̄ ܡ̄ «3191» ܒܬܪ ܕܰܣܥ̣ܪ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܕܒܝܬܢܰܗܪ̈ܝܢ ܘܰܕܣܘܪܝܐ ܘܕܰܦܠܫܬ: ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܘܪܝ̣ܦܝ̣ ܘܟܰܢ̣ܫ ܛܶܒ̈ܐ ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢ̈ܝܐ. ܘܒܗ̇ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩ̣ܪܐ ܦܝ̣ܠܠܣܘܦܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܐܝܬ ܠܘܬ ܡܰܠܦܢܐ ܐ̱ܢܫ ܪܰܒܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܕ̄ ܡ̄ «4191» ܐܶܬܛܰܝܒ ܒܡܰܘܬܒܐ ܚܠܝ̣ܛܐ ܒܫܡ ܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܡܶܪܕܝܢ ܗܰܘ ܕܣ̣ܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܒܝܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܒܰܫܢܬ݀ ܐܨܝܙ̄ ܡ̄ «7191» ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܐܦܛܪܘܦܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܶܐܬܛܰܝܒ ܒܓܰܒܝܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܰܒܥܣܪܝ̣ܢ ܒܺܐܝܪ ܕܗܕܐ ܫܰܢܬܐ ܐܙܝܚ̄ ܡ̄ «8191» ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܠܣܘܪܝܐ ܒܫܡ ܣܘܝ̣ܪܝܘܣ. ܘܒܰܫܢܬ ܐܨܝܛ̄ ܡ̄ «9191» ܐܶܬܠܰܘܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܟܕ ܐܶܙܠ ܠܗ̇ ܠܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܦܘܠܝ̣ܣ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܘܪܝ̣ܦܝ̣ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܒܦܰܐܪܝ̣ܣ ܥܡ ܓܒܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܶܐܡܘ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬ̣ܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝ ܘܕܐܘܪܗܝ ܝ̣ܨܦ ܕܡܰܥܡܪܢܘܬܗܘܢ ܘܕܰܦܘܪܢܣܗܘܢ. ܘܐܶܬܬܘܣܦܰܬ݀ ܠܗ ܗܝܕܝܟ ܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܠܶܒܢܢ. ܘܒܰܐܚܪ̈ܝܬܗ̇ ܕܰܫܢܬ݀ ܐܨܟܙ̄ ܡ̄ «7291» ܐܰܫܩ̣ܠ ܠܐܘܪܝ̣ܦܝ̣ ܘܠܐܡܪܝ̣ܟܐ ܓܰܪܒܝ̣ܝ̣ܬܐ ܘܰܠܟܰܢܕܐ ܠܡܶܣܥܪ ܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܶܐܬܬܰܘܬܒ ܬܡܢ. ܘܩܰܕܫ ܠܗܘܢ ܥܕ̈ܬܐ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܩܫܝ̣̈ܫܐ ܘܰܡܫܡܫ̈ܢܐ. ܘܶܐܬܰܥܗܕ ܒܪ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܟܢܘܫܝܐ ܝܕܰܥܬܢܝܐ ܡܰܕܢܚܝܐ ܕܰܒܡܰܕܪܫܬܐ ܥܶܠܝܬܐ ܕܫܝ̣ܟܰܐܓܘ. ܘܟܕ ܗܦ̣ܰܟ ܠܣܘܪܝܐ ܗܟܘܬ ܗܘܐ ܗܰܕܡܐ ܕܰܟܢܘܫܝܐ ܝܕܰܥܬܢܝܐ ܕܰܒܕܰܪܡܣܘܩ. ܘܟܕ ܥܢ̣ܕ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܠܝܐܣ: ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܠܩܝܘܡܘܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܘܰܠܚܪܬܐ ܐܶܬܓܒܝ̣ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ ܝܒ̄ ܒܰܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܨܠܓ̄ ܡ̄ «3391».

 

ܕܰܒ̣ܪܗ̇ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܰܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܰܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܝ̣ܢ ܘܥܶܣܪܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܰܣܥ̣ܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܰܕܥܪܐܩ ܘܫܰܬܐܣ ܩܠܝ̣ܪܝ̣ܩܝܬܐ ܐܶܡܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܐܘܡܬܢܝܐ. ܘܰܡܝܰܩܪ ܗܘܐ ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܒܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܶܐܡܘ̈ܬܐ: ܘܪܚܡ ܗܘܐ ܟܰܘܫܐ ܕܰܛܪܝ̣ܩܠܝܢܗ: ܕܢܶܬܥܢܶܐ ܒܰܣܝܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܗ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܘܫܰܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܬܢܢ ܒܟܓ̄ ܒܰܚܙܝܪܢ. ܘܶܐܶܬܬܣܺܝ̣ܡ ܒܟܙ̄ ܒܰܚܙܝܪܢ ܒܒܶܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܺܝ̣ܠܢܝܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܠܗ ܒܓܰܒܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܙܘܢܪܐ ܕܒܰܚܡܨ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܀

 

 

 

ܐܰܥܒ̣ܪ ܝܰܘܡܘ̈ܗܝ ܒܰܣܝܡܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܘܺܐܝ̣ܬܝܗܘܢ.

 

ܐ: ܐܠܬܚܦܗ̇. ܒ: ܟܠܡܗ̈ ܐܢܬܩܐܕܝܗ. ܓ: ܐܠܪܕܥܗ. ܡܟܬܨܪ ܬܥܠܝ̣ܡ ܡܣܝ̣ܚܝ. ܕ: ܚܰܝ̈ܐ ܕܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ. ܗ: ܐܠܕܪܪ ܐܠܢܦܝܣܗ̈. ܘ: ܐܠܡܘܓܙ. ܙ: ܐܠܠܘܠܘ ܐܠܡܢܬܘܪ. ܚ: ܐܠܐܠܦܐܛ ܐܠܣܪܝܐܢܝܗ ܦܝ ܐܠܡܥܐܓܡ ܐܠܥܪܒܝܗ̈. ܛ: ܩܝܬܐܪܗ̈ ܐܠܩܠܘܒ. ܝ: ܛܟܣܐ ܪܒܐ ܫܰܢܬܢܝܐ. ܝܐ: ܡܐܡܪ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܰܡܓ̈ܠܠܐ ܕܟܘܠܢܝܬܐ. ܕܚܶܟܡܬܐ. ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ. ܕܰܟܢܘܫܝܐ ܝܕܰܥܬܢܝܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܪܰܣ ܐܶܢܘܢ.

 

ܐܰܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܶܬܦܪܶܣܘ. ܝܒ: ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ. ܝܓ: ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܥܕܬܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܰܘܡܢ. ܝܕ: ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ. ܝܗ: ܠܗܟܣܝ̣ܩܘܢ ܥܰܪܒܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܝܘ: ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܬܘܕܝ̣ܬܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܫܢܬ ܐܨ̇-ܐܨ̇ܢ. ܝܙ: ܡܚܰܘܝܢܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܒܒܬܝ̈ ܟܬܒ̈ܐ ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܕܺܝ̣ܠܢ ܘܰܕܡܰܥܪܒܐ. ܝܚ: ܟܘܢܫܐ ܕܬܘܪ̈ܓܡܐ ܕܰܬܢ̣ܐ ܐܶܢܘܢ ܥܰܪܒܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ ܘܰܦܪܰܢܣܐܝܬ. ܝܛ: ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝ̣ܢ.

 

ܐܰܨܚ ܕܶܝܢ ܘܰܚܬܡ. ܟܬܒܐ ܕܫܚܝ̣ܡܐ. ܘܰܟܬܒܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܕܰܩܦܝ̣ܣܐ ܘܦܰܬܝܐ ܘܬܗܕܝ̣ܒ ܐܰܠܐܟܠܐܩ. ܘܣܘܕ ܣܘܦܝܰܐ. ܘܰܟܬܒ̈ܐ ܕܰܥܡܕܐ ܘܰܕܒܘܪܟܐ. ܘܰܐܥܒ̣ܰܪ ܥܣܪ ܐܰܢܢܐܦܘܪ̈ܐܣ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐܪܐܒܝܐ.

 

ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܕܝܢ ܒܰܣܝܡܘ̈ܗܝ ܟܬܒܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝ̣ܪ̈ܐ «ܠܠܘܠܘ ܐܠܡܡܰܢܬܘܪ» ܕܡܰܠ̣ܠ ܒܗ ܩܪܝ̣ܚܐܝܬ ܘܬܰܩܢܐܝܬ ܥܠ ܡܰܪܕܘܬܐ ܕܠܶܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܰܠ ܟܬܘܒܰܘ̈ܗܝ ܡܗܝ̣ܪ̈ܐ. ܟܰܢ̣ܫܗ ܠܡ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝ̣ܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ ܒܥܘܬܕܗ ܘܫܰܒ̣ܩܗ ܠܐܪܡܝܘܬܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܐ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܝܗ̄ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܐܬܒܢ̈ܝ ܥܕ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܢܢܝ̣ܚܝ̣ܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܩܰܕ̈ܝ̣ܫܐ: ܘܢܶܦܪܥܝ̣ܘܗܝ ܐܰܓܪܐ ܕܥܰܡܠܘ̈ܗܝ ܒܝܬ ܡܰܠܟܘܬܗ ܐܰܡܝ̣ܢ ܀

 

 

 

 

 

ܫܠܡ ܘܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܠܡ

 

 

 

ܐܶܬܟܬܒ ܘܐܬܛܟܣ

 

ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܐ

 

ܒܚܫܘܒܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܝܕ̈ܝ

 

ܪܒܢ. ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܐܫ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘܠܐܢܕܐ. 0991

 

 

 

 

ܥܘܬܕܐ

 

 

 

ܣܝܘܡܐ ܕܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ ܗܘܝܘ ܡܢܚ ܢܰܦܫܐ ܫܪܶܐ ܒܶܝܬ ܩܰܕ̈ܝܫܶܐ ܡܪܝ ܦܝ̣ܠܠܘܟܣܝ̣ܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܰܒܐܢܝ̣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ 9691-7491 ܡ̄ ܕܟܰܢܫܗ̇ ܟܕ ܗܘ ܕܰܝܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܢܰܬ݀ 9291 ܡ̄ ܘܠܐ ܦܰܪܣܗ̇. ܠܡܶܦܪܥ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܚܘܒܠܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܝ̣ܟܐ ܪܚܡܬ݀ ܠܶܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܰܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܙܰܩܬܰܢܝ̱ ܠܰܡܩܡ ܒܛܘܟܣܗ ܘܰܦܪܣܗ ܟܕ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܫܶܪܫܢܝܐ ܕܠܗ ܟܬܝ̣ܒ ܐܶܣܬܡܶܟܢܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܘܣܟܐ ܫܶܪܫܢܝܐ ܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܕܐ، ܫܰܦܝ̣ܪ ܐܶܬܚܰܙܝܬ݀ ܠܰܡܣܡ ܥܘܬܕܐ ܒܫܘܪܝ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ ܝܰܩܝ̣ܪܬܐ ܥܠ ܡܕܺܝ̣ܢܬ݀ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܰܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܫܬܰܬܐܣ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܀

 

 

 

ܐܢܛܝܘܟܝܐ «1»

 

 

 

 «//**– ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢܝܬ݀ ܐܰܟܡܢ ܕܬܶܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܡܕ̈ܝ̣ܢܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܶܬܟܰܢ̈ܝ ܐܰܝܟ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܒܝ̣ܣܝܕܝܰܗ، ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܛܘܪܛܘܪܘܣ ܟܶܐܡܬ ܕܥܰܝܢܬܰܐܒ ܕܝܰܘܡܢܐ ܒܬܘܪܟܝܰܐ، ܘܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܡܰܩܕܘܢܝܐ ܕܒܰܫܡܗ̇ ܐܶܬܩܰܪܝܬ݀ ܒܰܙܒܢ ܢܨܝ̣ܒܝܢ. ܘܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܟܰܣܪܘ، ܕܰܒܝܕ ܟܰܣܪܘ ܬܪܰܝܢܐ ܐܰܢܘܫܪܘܐܢ ܠܐܦ̈ܝ ܫܢܰܬ݀ 045 ܐܶܬܒܰܢܝܬ݀. ܗ̇ܕܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܣܺܝ̣ܡܐ ܡܶܠܬܢ ܐܶܬܟܰܢܝܬ݀ ܫܢܰܬ݀ 825 «ܬܶܐܘܦܘܠܝܣ» ܟܶܐܡܬ ܡܕܺܝ̣ܢܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܬܶܬܢܛܰܪ ܒܝܰܕ ܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܐܠܗ̇ܝܬܐ، ܡ̣ܢ ܙܘܠܗܙ̈ܐ ܘܓܶܕ̈ܫܐ ܕܙܰܒܢܐ ܀//-ܠܦܘܬ ܟܬܝ̣ܒ̈ܬܐ ܥܬܝ̣ܩ̈ܬܐ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܐܺܝ̣ܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܕ̈ܝ̣ܢܬܐ ܛܒ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܠܐܦ̈ܝ 5281 ܩ̄ ܡ̄ ܒܝܰܕ ܩܣܘܣ ܐܰܘ ܒܠܘܣ ܒܪ ܐܝܢܝܟܘܣ ܐܬܒܢܝܬ ܐܘ ܒܝܕ ܣܘܪܘܣ ܒܪ ܐܓܢܘܪ ܡܪܐ ܕܣܘܪܝܐ «//**-ܐܰܡܝ̣ܪ ܒܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܛܒ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ «ܣܘܪܝܐ ܥܠ ܫܡܶܗ ܕܺܝ̣ܠܗ ܕܣܘܪܘܣ ܘܰܩܠܝܟܝܣ ܘܰܒܢܘ̈ܗܝ ܟܕ ܐܶܚܕܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܰܡܦܣܝ̣ܣܛܝܐ … ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܡܶܗ ܐܶܬܟܰܢܝܬ݀ ܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܓܕܰܫ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚܢܢ ܠܘܰܥܕܐ ܕܙܰܒܢ̈ܐ ܡܰܘܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܒܪ ܐܺܝ̣ܣܚܩ ܒܪ ܐܰܒܪܗܡ.» ܘܰܟܬܒ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝ̣ܘܣ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܨܰܠܝ̣ܒܝ̣ ܚܰܣܝܐ ܕܐܡܝ̣ܕ 1711 ܡ̄ ܒܦܣܘܩܐ ܥܣܝ̣ܪܝܐ ܕܰܟܬܒܐ ܕܐܪܘܥܘܬܐ: ܐܶܬܩܪܺܝ̣ܢܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܠ ܫܶܡ ܣܘܪܘܣ ܗܰܘ ܕܰܒܢ̣ܐ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܘܰܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܘܶܐܬܟܰܢܝܬ݀ ܣܘܪܝܐ ܒܰܫܡܗ ܘܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ 9911 ܡ̄ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ «ܒܰܙܒܢ ܡܰܘܠܕܐ ܕܡܘܫܐ ܢܒܝܐ» ܫܟܺܝ̣ܚ ܗܘܐ ܣܘܪܘܣ ܒܪ ܐܰܪܥܘ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܗ ܐܶܬܩܰܪܝܬ݀ ܣܘܪܝܐ ܘܩܝ̣ܠܝܟܘܣ ܐܰܚܘܗܝ ܕܶܐܬܩܰܪܝܬ݀ ܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܒܰܫܡܗ. ܘܡܰܟܬܒܢܐ ܐܘܪܗܝܐ ܠܐ ܝܕܺܝ̣ܥܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܟܕ ܒܢ̈ܝ ܐܺܝ̣ܣܪܐܝܠ ܒܡܶܨܪܝܢ ܐܺܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ «ܠܐܦ̈ܝ 0071 ܩ̄ ܡ̄» ܐܶܬܚܙܺܝ̣ܘ ܐܰܚ̈ܐ ܬܪܶܝܢ ܣܘܪܘܣ ܘܰܩܝ̣ܠܟܝܘܣ ܐܶܬܚܪܺܝ̣ܘ ܥܠ ܐܘܚܕܢܐ، ܩܝ̣ܠܝܟܘܣ ܡ̇ܰܢ ܘܚܰܝܠܘ̈ܗܝ ܢܚ̣ܶܬܘ ܠܐܪܥܐ ܗܝ ܕܰܠܓܘ ܛܘܪܐ ܕܰܐܡܰܐܡܘܢ ܐܰܘ ܐܰܡܰܐܢܘܣ ܘܶܐܬܩܰܪܝܬ݀ ܩܝ̣ܠܝ̣ܩܝܐ ܒܰܫܡܗ. ܣܘܪܘܣ ܕܝܢ ܐܶܚܕ ܠܐܪܥܐ ܗܝ ܕܰܒܡܰܥܪܒ ܦܪܬ، ܘܶܐܫܬܰܡܗܬ݀ ܣܘܪܝܐ ܥܠ ܶܫܡܗ ܀ «ܡܓܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܡܢܝܢܐ ܗ̄ ܫܢܬ 8391»//» ܘܡܰܠܟܗ̇ ܩܰܕܡܝܐ ܫܢܰܬ݀ 0771 ܩ̄ ܡ̄. ܐܰܚܪܒܗ̇ ܕܝܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܡܰܠܟܐ ܠܐܦ̈ܝ ܫܢܰܬ݀ 299 ܩ̄ ܡ̄.

 

ܘܗܝ ܕܰܠܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܝܕܺܝ̣ܥܐ، ܡܶܬܐܡܪܐ ܕܶܐܬܒܰܢܝܬ݀ ܫܢܰܬ݀ 003 ܩ̄ ܡ̄ ܒܝܰܕ ܣܠܘܩܣ ܢܝܩܐܛܘܪ ܝܰܘܢܝܐ ܘܫܰܡܗܗ̇ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܥܠ ܫܶܡ ܐܰܢܛܝ̣ܟܘܣ ܐܰܒܘܗܝ. ܟܢ ܗܘܬ݀ ܐܰܪܫܟܝܬܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܘܶܐܣܛܰܕܝܘܢ ܕܬܶܐܓܘܪܬܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܕܢܚܐ ܘܡܰܥܪܒܐ ܟܪ ܕܢܶܦܠܬ݀ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܺܝ̣ܙܰܢܛܝ̈ܐ ܡܶܬܚܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܪ̈ܐ ܘܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܘܰܐܚܪܝܬ݀ ܐܶܫܬܰܠܛܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܘܬܡܰܢܝ̈ܐ ܘܶܐܬܬܰܫܠܡܬ݀ ܠܬܘܪܟܝܰܐ ܕܝܰܘܡܢ ܀

 

 

 

ܒܝܬ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

 

 

 

ܐܰܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܘܣܰܒܝ̣ܘܣ ܕܩܰܝܣܪ، ܫܰܬܐܣ ܡܪܝ ܦܶܛܪܘܣ ܪܝ̣ܫܐ ܕܰܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܒܶܝܬ ܫܢܰܬ݀ 34-73 ܡ̄ ܟܘܪܣܝܗ ܫܠܝ̣ܚܝܐ ܒܰܐܢܛܝ̣ܘܟܝܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܩܪܺܝ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܝ̈ܐ ܩܰܕܡܝܬ݀، ܗܠܝܢ ܕܥܰܦܩܘ ܠܰܡܫܝ̣ܚܝܘܬܐ. ܘܒܗ̇ ܐܶܫܬܰܬܐܣܰܬ݀ ܡܰܕܪܫܬܐ ܬܶܐܘܠܘܓܝܬܐ ܡܫܰܡܗܬܐ ܕܶܐܬܰܐܡܢܰܬ݀ ܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܟܶܐܡܬ ܡ̣ܢ 092 ܥܕܰܡܐ 034 ܡ̄ . ܘܰܗܘܬ݀ ܒܶܝܬ ܡܩܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝ̣ܪܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ 815 ܡ̄. ܘܟܶܢ ܠܥܶܠܬ ܛܠܘ̈ܡܝܶܐ ܘܰܪ̈ܕܘܦܝ̈ܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܒܺܝ̣ܙܰܢܛܝ̈ܐ ܘܰܦܠܝ̣ܓܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܰܗܘܬ݀ ܒܬܪ ܣܘܢܰܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝ̣ܕܘܢܶܐ 154 ܐܶܫܬܩܶܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝ ܐܰܢܛܝ̣ܘܟ ܘܟܶܢ ܠܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܕܰܒܩܘܪܒܐ ܕܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ ܥܕܰܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܕܪܐ ܚܕܰܥܣܝ̣ܪܝܐ. ܟܕ ܫܢܰܬ݀ 6611 ܡ̄ ܝ̣ܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܓܒܐ ܠܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ «ܙܰܥܦܰܪܐܢ» ܕܰܒܩܘܪܒܐ ܕܡܶܪܕܝ̣ܢ ܘܰܗܘܬ ܒܶܝܬ ܡܩܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܬ݀ 0391 ܡ̄. ܘܫܢܰܬ݀ 3391 ܟܕ ܐܶܬܓܒܝ̣ ܡܪܝ ܣܶܘܝܪܝ̣ܘܣ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܪܨܰܘܡ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܕܪܓܐ ܪܡܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܓܒܐ ܡܕܺܝ̣ܢܬ݀ ܚܡܶܨ ܕܣܘܪܝܐ ܘܺܝ̣ܬܒ ܒܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܠܝܘܡ ܫܘܢܝܗ 7591 ܡ̄. ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܐܰܫܩܶܠ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܘܬܐ ܫܢܰܬ݀ 9591 ܠܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܗܺܝ̣ ܗܝ̣ ܕܰܪܡܣܘܩ ܕܰܗܘܬ ܒܶܝܬ ܡܩܡܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢ ܕܓܰܐܝܐܝܬ ܝܰܬܝ̣ܒ ܒܗ̇ ܩܰܕܝ̣ܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܺܝ̣ܓܢܰܐܛܝܘܣ ܙܰܟܝ ܩܰܕܡܝܐ ܘܕܺܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܘܚܕ ܒܫܺܝ̣ܫܰܠܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ.

 

ܩܰܕܡ ܗܰܘ ܝܰܕܘܥܬܢܐ ܪܰܒܐ ܒܪ ܥܶܒܪܝܐ ܘܰܟܬܒ ܡܰܟܬܒܙܰܒܢ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܬ݀ 5821 ܡ̄، ܘܰܒܥܶܩܒܶܗ ܪܕܐ ܡܢܚ ܢܰܦܫܐ ܕܘܠܰܒܐܢܝ̣ ܘܟܰܢܫ ܛܶܒ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܡ̣ܢ ܦܶܛܪܘܣ ܫܠܝ̣ܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܦܪܝܡ ܩܰܕܡܝܐ 7591 ܡ̄. ܘܰܒܗܢܐ ܥܰܡܠܐ ܐܰܫܠ̣ܡ ܒܺܐܝܕ̈ܝ ܪ̈ܚܡܰܝ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܘܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܝܡܐ ܛܒ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܕܡܶܢܗ ܐܺܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܠܡܺܐܠܦ ܐܰܝܟܰܢܝܘܬ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܕܕܰܥܒܰܪܘ، ܘܐܦ ܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܦܘܠܝ̣ܛܝ̣ܩ̈ܝܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܡܶܨܥܝܐ ܒܨܺܝ̣ܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܢܶܕܥܘܢ ܘܢܶܚܙܘܢ ܕܠܐ ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚܰܬ݀ ܣܦܺܝ̣ܢܰܬ ܥܕܬܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܟܕ ܓ̈ܰܠܠܐ ܘܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܡܶܢܟܠ ܓܰܒ̈ܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܛܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܐܶܙܕܰܥܙܥܰܬ݀ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝ̣ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܠܘܬܗ̇ ܕܰܠܥܠܡ ܥܰܡܗ̇ ܢܶܗܘܐ ܘܡܘ̈ܟܠܐ ܕܰܫܝܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܘܢܗ̇.

 

ܡܶܟܝ̣ܠ ܡܰܨܝܐ ܠܢ ܕܠܰܬܠܬܐ ܕܰܘܪ̈ܐ ܢܦܰܠܓ ܕܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܰܒܗܘܢ ܙܢܰܝ̈ܐ ܕܡܰܚܘ̈ܬܐ ܘܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ ܛܰܪܘ ܒܥܕܬܐ ܡܫܝ̣ܚܝܬܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܐ ܡܶܨܥܝܐ:

 

1 – ܕܰܘܪܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܐ ܚܰܢ̈ܦܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܰܥܪܒܐ ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܐ ܘܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܡܰܕܢܚܐ.

 

2- ܕܰܘܪܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܒܺܝ̣ܙܰܢܛܝ̈ܐ ܟܝ̣ܬ ܘܰܕܦܪ̈ܣܝܐ.

 

3- ܕܰܘܪܐ ܕܫܘܠܛܢ̈ܐ ܥܘܬܡܰܢܝ̈ܐ ܒܡܰܥܪܒܐ ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܐ ܘܰܐܚܝ̣ܕ̈ܐ ܛܰܝ̣ܝ̣̈ܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܀

 

ܟܕ ܩܪܘܝܐ ܦܪܘܫܐ ܡܰܬܝ̣ܢܐܝܬ ܘܠܰܘ ܛܰܝܦܐܝܬ ܒܦܰ̈ܐܬܐ ܕܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܢܶܗܪܘܓ، ܗܝܕܝܢ ܝܕܰܥܬܐ ܕܣܦܩܐ ܗܘܝܐ ܠܗ ܥܠ ܐܰܝܟܰܢܝܘܬ ܚܰܝ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܠܝܢ ܪ̈ܕܘܦܝܶܐ ܘܰܛܠܘ̈ܡܝܶܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܚܠܺܝ̣ܨܐܝܬ ܣܰܝܒܰܪܘ، ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܠܝܢ ܥܰܣ̈ܩܬܐ ܘܰܡܥܝ̣̈ܣܬܐ ܒܠܰܥܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܰܒܕܰܘܪ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܕܕܰܥܒ̣ܰܪܘ. ܡܚܰܘܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܪܰܒܐ ܒܡܰܟܬܒܢܘܬܗ ܪܘܺܝ̣ܚܘܬ ܬܚܘܡܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܕܰܐܢܛܝ̣ܘܟ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܬܪܶܥܣܪ ܟܘܪ̈ܣܰܘܬܐ ܕܡܶܛܪ̈ܘܦܘܠܝ̣ܛܐ ܘܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝ̣ܢ ܘܫܰܒܥܐ ܕܶܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܩܒܺܝ̣ܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ، ܘܡܰܐܘ̈ܬܐ ܕܟܘܪ̈ܚܐ ܘܕܰܝܪ̈ܬܐ ܘܥܶܣܪܝ̣ܢ ܐܰܠܦܰܝ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܠܐܦ̈ܝ ܫܢܰܬ݀ 633 ܒܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܫܟܺܝ̣ܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܟܝ̣ܠ ܠܐ ܦܰܕܘ ܡܰܟܬܒܢ̈ܐ ܝܰܕܘ̈ܥܬܢܐ ܕܟܰܢܝ̣ܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ «ܐܶܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ» ܀

 

ܒܕܪ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝ̣ܢ ܟܬܘ̈ܒܐ ܟܕ ܠܫܰܪ̈ܒܐ ܕܰܩܪ̈ܒܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܟܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ، ܠܛܶܒ̈ܐ ܕܰܫܒܝ̣̈ܚܬܐ ܘܰܓܒܪ̈ܘܬܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܡܐܟ̈ܬܐ ܘܰܡܚܝ̣̈ܠܬܐ ܡܟܰܣܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܕܐ ܠܰܘ ܒܰܙܢܐ ܗ̇ܢܐ ܟܬܝ̣ܒܐ، ܐܶܠܐ ܠܫܰܪܝ̣ܪܘܬ ܫܰܪ̈ܒܐ ܐܰܝܟ ܕܰܓܕܰܫܘ ܡܚܰܘܝܐ، ܟܶܐܡܬ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܰܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܢܛܰܪܘ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ، ܘܰܠܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܘܰܪ̈ܕܘܦܝܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܚܠܺܝ̣ܨܐܝܬ، ܘܠܰܙܢܰܝ̈ܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܐܰܠܦܘ ܘܰܟܬܒܘ ܐܰܟܝ̣ܦܐܝܬ، ܘܰܠܥܕܬܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܒܪܘ ܛܢܢܐܝܬ ܡܒܰܕܩܐ، ܘܰܕܡܶܢܗܘܢ ܒܰܙܒܢ ܓܘܒܝܐ ܕܺܝ̣ܠܗܘܢ ܫܘܚܕܐ ܠܡܶܰܬܠ ܠܫܘܠܛܢ̈ܐ ܘܡܰܠܟ̈ܐ ܐܶܬܐܠܶܨܘ، ܘܓܘܡܕܢܘܬܐ ܟܝ̣ܬ ܘܥܶܨܝܢܐ ܚܰܘܝ̣ܘ ܘܐܦ ܒܘܠܒܠܐ ܒܥܕܬܐ ܐܰܘܠܕܘ ܘܥܰܣܩܘܬܐ، ܓܠܝܐ ܘܰܡܚܰܘܝܐ. ܫܰܪܝ̣ܪܘܬ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܡܶܟܝ̣ܠ ܕܟܕ ܫܒܝ̣̈ܚܬܐ ܘܡܐܟ̈ܬܐ ܕܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܟܚܕܐ ܠܩܪ̈ܘܝܶܐ ܡܰܫܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܒܶܐܘܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܪܶܝܢܢ «ܗܠܝܢ ܕܰܥܒ̣ܰܕܘ ܛܒ̈ܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ، ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥ̣ܰܪܘ ܒܺܝ̣̈ܫܬܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܕܕܺܝ̣ܢܐ» ܐܙܠܝ̣ܢ ܀

 

ܣܰܒܪܐ ܐܺܝ̣ܬ ܠܢ ܡܶܟܝ̣ܠ ܕܒܣܡܐ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܘܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܕ ܠܛܶܒ̈ܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܒܦ̈ܐܬܐ ܕܰܟܬܒܐ ܗ̇ܢܐ ܕܥܠ ܐܺܝ̣ܕܰܝ̈ܐ ܢܶܩܪܘܢ ܘܢܺܐܠܦܘܢ، ܘܒܘܣܡܐ ܥܠܡܝ̣ܢܝܐ ܠܰܡܢܚ ܢܰܦܫܐ ܕܘܠܰܒܐܢܝ̣ ܡܟܰܢܫܢܐ ܕܰܟܬܒܐ ܥܡܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܢܶܒܥܘܢ، ܘܚܰܝ̈ܐ ܛܘܒܬܢ̈ܐ ܠܟܠ ܡ̇ܰܢ ܕܫܰܘܬܦܘܬܐ ܒܰܦܪܣ ܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܗܘܬ ܠܗ، ܒܛܰܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܀

 

 

 

ܥܐܕܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ

 

29  ܚܙܝܪܢ 1990 ܗܘܠܐܢܕܐ

 

 

 

 

 

݊ ܝܘܠܝ̣ܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝ̣ܓܟ

 

ܡܛܪܘ̄ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܫܘܒܚܐ

 

ܕܐܘܪܝ̣ܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

 

 

 

 

 

53   54   60   71   81   63  188 226   235   268   282   284   291   292   293   294   295   296   297 298   299   300   301   302   303  304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320

 

 

 

ܫܠܡ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ

 

 

 

ܐܬܛܟܣ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܕܐܢܛܝܘܟ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܕܣܝܡܐ ܠܡܢܚ ܢܦܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܕܝܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܟܕ ܗܘ ܕܝܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܢܬ ܐܨܟܛ ܡܪܢܝܬܐ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܫܪܫܢܝܐ ܕܠܗ ܣܪܝܛ ܗܘܐ ܘܠܘܬ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ ܕܛܘܪ ܠܒܢܢ ܢܛܝ̣ܪ ܗܘܐ. ܫܠܡ ܛܘܟܣܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ ܒܝܕ ܡܝܟܰܢܐ ܚܕܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܟܝܬܐ ܕܟܡܒܝܘܬܪ ܡܫܬܡܗܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܐܢܕܐܕܒܫܢܬ ܐܨܦܐ ܡ̄ ܐܫܬܬܐܣܬ. ܨܠܘ ܒܒܥܘ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܠܟܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܪܒܢ ܒܢܝܡܝܢ ܐܬܐܫ ܕܗܝܕܝܟ ܗܘ ܦܠܚ ܗܘܐ ܥܠ ܟܰܡܒܝܘܬܪ ܚܕܰܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܙܢܰܝ̈ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܒܗ̇ ܚܪ̈ܝܙܢ ܘܰܡܛܰܟܣ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܪܒܢ ܐܠܝܐ ܐܘܙܬܐܫ ܘܪܒܢ ܣܥܝܕ ܓܩܝܓܝ ܘܡܫܡܫܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܝܕܝܢ ܘܕܝܪܝܐ ܥܒܕܐܠܐܚܕ ܡܠܟܐ ܘܕܰܝܪܝܬܐ ܣܰܝܕܗ ܐܘܙܬܐܫ ܘܕܝܪܝܬܐ ܫܡܘܢܝ ܐܝܫܝܩ. ܘܒܪܝܫܗܘܢ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܝܟ ܪܝܫ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

 

ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܝܘܡܢ ܓܐܝܐܝܬ ܒܐܪܫܟܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܗܝ ܕܰܪܡܣܘܩ ܝܰܬܝܒ ܘܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܝܪܐܝܬ ܡܕܰܒܪ.