ܬܘܒ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒ̈ܦܣܝܩܬܐ

Chronicle of Edessa (540)

Source: I. Guidi, Chronica Minora I, 1-13 (previous editions in BO I.388-417; L. Hallier, TU 9.1); based on Vatican Syriac 163.

  1. Guidi, Chronica Minora I, 1-13 (previous editions in BO I.388-417; L. Hallier, TU 9.1); based on Vatican Syriac 163. Studies:W. Witakowski, “Chronicles of Edessa”, Orientalia Suecana 33/35 (1984/6): 487-98.

ܬܘܒ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ

ܐܝܟ ܕܒ̈ܦܣܝܩܬܐ.܀

ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܣܘܪܘܣ. ܘܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡܿܠܟܐܼ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܼ. ܥܫܢ ܗܘܐ ܡܒܘܥܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܢܿܦܩ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܪܒܐܿ. ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܒܪܐ. ܘܥܫܢ ܘܣܠܩ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܼܠܐ ܗܘܐ ܘܫܦܥ ܠܟܘܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܫܪܝ ܗܘܘ ܕܪ̈ܬܐ ܘܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܢܬܡܠܘܢ ܡ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܪܝܢ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܩܢܐ ܕܛܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܦܕܢܐ ܕܝܠܗ. ܐܝܟܐ ܕܝܬܒܝܢ ܘܥܡܪ̈ܝܢ܇ ܥܿܒ̈ܕܝ ܥܿܒܕܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܚ̈ܟܝܡܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ: ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܝܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܗܘܘ܆ ܓܕܫ ܘܗܘܼܐ ܡܛܪܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܕܝܨܢ ܕܠܐ ܒܝܘܡܗ ܘܕܠܐ ܒܝܪܚܗ. ܘܐܬܘ ܡ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐܼ. ܘܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܩܛܪ̈ܩܛܐ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܒܦܪ̈ܙܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܡ̈ܘܟܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܡܫܪܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܡܥܠܢܐ ܠܡ̈ܝܐܼ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪ ܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܝ̈ܥܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܦܘܪܟܣܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܒܠܡ̈ܦܐܕܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܐܼ. ܘܐܫܬܩܠܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܥܐ ܘܩܛܪ̈ܩܛܐ ܬܡ̈ܢܝܐ ܕܫܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܿܦܩ ܢܗܪܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐܼ. ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܠܫܘܪܐܿ ܡܥܪܒܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܥܠܘ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ

Page 2

ܕܡܪܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܒ̈ܢܝܢܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܦܐ̈ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗܿ ܘܓܪܒܝܝܗܿ. ܘܣܪܚܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܟܪ̈ܣܿܛܝܢܐܼ. ܘܡܝܬܘ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܥܿܒܕܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܣܓܗܝܐܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ. ܥܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܚܢܩܘ ܗܼܘܘ. ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܐ ܕܝ̈ܠܠܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ ܕܗܼܘܐ ܗܘܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ. ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܢܪܚܩܘܢ ܗܘܘ ܚ̈ܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܢܗܪܐ. ܘܐܢܫ ܠܘܬ ܢܗܪܐܼ. ܠܐ ܢܒܢܐ ܠܗ ܚܢܘܬܐ. ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܡ̈ܫܘܚܐ ܘܝ̈ܕܘܥܐܼ. ܐܬܬܣܝܡ ܚ̈ܢܘܬܐ ܕܟܡܐ ܢܗܘܐ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܐܘܣܦܘ ܗܘܘ ܥܠ ܡ̈ܘܫܚܬܗ ܩ̈ܕܡܝܬܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܥܫܝܢܝܼܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܦܬܝܗ ܕܢܗܪܐܼ ܙܥܘܪ ܗܘܐ. ܕܡ̈ܝܐ ܕܪ̈ܓܠܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܕܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܣܛܘܐ ܘܦܠܚܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐܼ. ܕܡܢ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܢܝܣܢ܆ ܠܐ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒ̈ܚܢܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܓܙܝܪ̈ܝܐ ܕܢܛܪ̈ܝܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܚ̈ܡܫܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܬܝܢ ܒܫܘܪܐܿ. ܠܥܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܢ ܒܗܿ ܡ̈ܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܡܐ ܕܐܪܓܫܘ ܒܠܠܝܐ ܘܫܡܥܘ ܩܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܫܪܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܫܡܿܥ ܩܠܐ ܘܡܗܡܐ ܘܠܐ ܢܦܿܩܼ. ܗܐ ܡ̈ܝܐ ܬܒܥܝܢ ܡܢܗ ܒܣܝܢܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܗ ܗܟܢܐ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬ ܥ̈ܠܡܐ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܘܐܬܒܢܝ ܠܗ ܒܢܝܢ ܠܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܒܝܬ ܣܬܘܐ ܒܝܬ

Page 3

ܬܒܪܐ. ܘܬܡܢ ܥܿܡܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܒܩܝܛܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܕܢܐ ܚܕܬܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫ ܡܒܘܥܐ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܐܪ̈ܐ ܕܝܠܗܼ. ܒܢܘ ܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝܢܐ ܠܡܥܡܪܗܘܢ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܗܿܘܐ ܒܗܿ ܡܿܠܟܐ ܒܫܘܩܐ ܪܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒـ[ܝܬ] ܣܚܪ̈ܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܬܩܝܡ ܗܘܐ ܫܝܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܘܐܫܬܒܩ ܚܘܒ̈ܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܐܬܟܠܝܬ ܬܒܥܬܐ ܡܢܗܘܢ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܼܢ. ܥܕܡܐ ܕܥܬܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܢܫܘܬܐ ܘܐܬܟܠܠܬ ܒ̈ܒܢܝܢܝܗܿ. ܡܪܝܗܒ ܕܝܢ ܒܪ ܫܡܫ ܘܩܝܘܡܐ ܒܪ ܡܓܪܛܛ ܣܿܦܪ̈ܐ ܕܐܘܪܗܝ ܗܼܢܘܢ ܟܬܒܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܘܠܦܘܩܕܢ ܕܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ. ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܕܐܘܪܗܝ.ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܘܘ ܘܣܡܘ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ.܀ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܫܪܝܘ ܡ̈ܠܟܐ ܕܢܩܘܡܘܢ ܒܐܘܪܗܝ.܀ ܒܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܐܓܘܣܛܣ ܩܣܪ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐܼ. ܒܢܼܐ ܐܒܓܪ ܡܿܠܟܐ ܢܦܫܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܘܬܗ.܀ ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܢܦܼܩ ܡܪܩܝܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ. ܘܠܘܩܝܣ ܕܝܢ ܩܣܪ ܥܡ ܐܚܗܘܝ ܫܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ܬܘܝܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܫܢܬ ܚ̈ܡܫܐ ܕܡܠܟܘܬܗ.܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܚܕܥܣܪ ܒܗܼ. ܐܬܝܠܕ ܒܪܕܝܨܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܒܢܐ ܐܒܓܪ ܒܝܪ̈ܬܐ ܒܟܪܟܐ ܕܝܠܗ.܀ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܡܐܢܝ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐܼ.

Page 4

ܐܬܬܪܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܘܪܗܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܼܢ. ܒ̈ܝܘܡܝ ܕܝܩܠܝܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܣܡ ܩܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫ̈ܬܐܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܐ ܘܫܠܡܗ ܠܒܢܝܢܐܼ. ܫܥܕ ܐܦܣܩܦܐ ܕܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ܆ ܐܬܒܢܝܬ ܩܘܡܝܛܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܬܝܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐܼ. ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܪܒܬܐ ܒܢܝܩܝܐ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܩܡ ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘ ܒܢܼܐ ܩܘܡܛܪܝܢ ܘܓܒܼܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܢܝܩܝܐܿ. ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܝܢ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܗܼܘܐ ܒܢܝܢܐ ܘܬܘܣܦܬܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܼܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘ ܒܼܢܐ ܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐ.܀ ܫܢܬ ܒܬܡܐܐ ܘܫܬܝܼܢ. ܒܢܼܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܒܢܼܐ ܬܘܒ ܗܘܼ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܬܠܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡܼ. ܐܢܛܝܦܘܠܝܣ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܘܼܐ ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܚܒܝܫܐ܀܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܼܢ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܐ ܒܪܨܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܼܢ ܐܬܗܦܟܬ ܢܝܩܘܡܕܝܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢܼ. ܢܚܼܬ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܩܪܒ ܥܡ

Page 5

ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܝܬ ܬܡܢ܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܝܢܣ ܪܒܐ. ܘܘܠܝܣ ܐܚܘܗܝ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܬ ܘܐܪ̈ܒܥ ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܬܫܥܐ ܒܗܼ. ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܢ ܕܚ̈ܟܡܬܗ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐܼ. ܢܦܼܩ ܥܡܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ.܀ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܫܘܡ ܫܒܥܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܥܠܘ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܐ ܘܩܒܠܘ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܘܢ ܒ̈ܝܘܡܬܐ ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܫܢܬܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗܿ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܘܗܼܘ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܒܼܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܐܬܩܪܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܝܡܛ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܼܢ. ܒܢܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܒܐ ܒܐܙܪܝܢܐ ܠܪܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ.܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܐ̈ܦܝܣܩܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ܀

ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܘܠܓܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܒܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫ ܒܐܝܪܚ ܐܒܝ ܒܝܘܡ ܬܪ̈ܝܢ ܘܥܣܪܗܝܢ ܒܗܼ. ܐܝܬܝܘ ܓܠܘܣܩܡܗ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐܿ. ܠܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܝܠܗ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬ ܒܫܒܥܣܪܐ ܒܟܘܢ ܐܚܪܝ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܬܐܝܕܣܝܣ ܡܿܠܟܐ ܪܒܐ. ܘܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܢܝܣܢ ܥܠ ܐܪܩܕܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܘܒܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܼ. ܥܠܬ ܫܠܕܗ ܕܬܐܘܕܣܝܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ.

Page 6

ܘܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐܼ. ܥܒܪܘ ܐܘ̈ܢܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܗܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܼܘܐ ܡܪܝ ܣܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ.܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܒܫܒܥܣܪ̈ܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܣܝܠܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܠܬܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܗܼܘܐ ܡܪܝ ܦܩܝܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܩܡ ܝܘܚܢܢ ܟܪܘܣܣܛܡܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫܪܝ ܬܐܘܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܠܡܦܫܩܘ ܟܬ̈ܒܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܥܒܣܡܝܐ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܚܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܦܪܣܡ ܣܡ ܡܕܪ̈ܫܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܗ̈ܘܢܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܗܝܼܢ. ܗܼܘܐ ܡܪܝ ܕܝܘܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܒܢܘܡܢܝܐ ܕܐܒܝ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܦܩܝܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܼܘܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܼܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܒܼܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܛܦܢܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝ̈ܗܘܕܝܐ. ܒܢܝܗܝ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܡܿܠܟܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܬܘܒ ܐܬܬܪܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܘܪܗܝ ܒ̈ܡܝܐ ܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܢܘܪܝܣ ܘܐܪܩܕܝܣ ܡ̈ܠܟܐ ܙܟ̈ܝܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܼܢ. ܩܡ ܐܘܛܘܟܝܣ ܕܝܪܝܐ ܗܢܐ ܕܛܠܡ ܦܓܪܢܘܬܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܣܗܕ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ

Page 7

ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܗܪܣܝܣ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܢܨܝܒܐ ܚܛܝܼܬܐ ܐܬܝܕܥܬ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܼܢ. ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܝܫܛ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܢܚܬ ܥܦܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܦܣܘܣ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬ ܢܦܼܩ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܒ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܒܐ ܗܝܒܐ. ܗܢܐ ܒܼܢܐܼ ܥܕܬܐ ܚܕܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܬܩܪܝܐ܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܒ̈ܝܘܡܝ ܡܝܬܪܐ ܗܝܒܐܼ. ܐܝܬܝ ܣܢܛܘܪܐ ܦܬܘܪܐ ܪܒܐ ܕܣܐܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܼܢ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܠܬ ܥܒܕ ܢܘܣܐ ܕܣܐܡܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܛܠ ܣܛܪܛܠܛܝܣ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܫܬ ܗܼܘܐ ܕܝܣܩܪܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܬ ܬܘܒ ܠܐܦܣܣ ܣܘܢܗܕܣ ܐܚܪܝܬܐ. ܗܢܐ ܐܚܪܡ ܠܪܒܐ ܦܠܘܝܢܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܘܦܘܠܝܣ. ܘܠܕܘܡܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܠܐܝܪܝܢܐܘܣ ܕܨܘܪ ܘܠܗܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܠܐܘܣܒܝܣ ܕܕܐܘܪܠܝܘܢ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܕܚܪܢ. ܘܠܣܦܪܘܢܝܘܣ ܕܬܠܐ. ܘܠܬܐܪܕܝܛܣ ܕܩܘܪܣ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܫܥ ܢܦܼܩ ܗܝܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ ܥܠ ܢܘܢܐ ܚܠܦܘܗܝ ܘܩܘܝ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܥܒܕ ܒܥܕܬܐ ܐܝܪܛܝܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܩܡ ܠܐܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܪܗܘܡܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܕܝܢܬܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܣܝܘܡܐ ܘܪܝܫ

Page 8

ܕܝܪܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܗܝܒܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܐ ܠܕܘܟܬܗ ܢܘܢܐ. ܘܒܼܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܡܕܢܐ ܘܐܓܘܪܣܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܣܟܢܐ ܡ̈ܢܣܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫܡܫ. ܒܢܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܡܝܢܐ. ܒܢܼܐ ܕܝܢ ܐܦ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܩܣܐ. ܘܥܒܕ ܓܝܫܪ̈ܐ ܘܫܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ.܀ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܢܦܼܩ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܬܪܗܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ ܥܕܢ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܥܝܢ. ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܒܢܐ ܠܐܘܢ ܒܐܙܪܘܝܢܐ ܠܩܠܝܢܝܩܘܣ ܘܫܡܗܗܿ ܥܠ ܫܡܗ ܠܐܘܢܛܦܘܠܝܣ. ܘܣܡ ܒܗܿ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܼܢ. ܐܬܬܢܝܚ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܪܐ.܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܡܪܕ ܠܐܘܢܛܝܣ ܥܠ ܙܝܢܘܢ ܘܐܡܠܟ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ.܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܐܬܥܩܪܬ ܐܣܟܘܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܫܥ ܐܫܬܒܩ ܕܗܒܐ ܠܐܘ̈ܡܢܐ ܕܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ. ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܫܬܐ ܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ. ܒܬܪܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ.܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܚܙܝ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝ ܣܪܚ ܒܫܢܬܐ ܗܿܝ. ܢܨܒ ܕܝܢ ܡܢܨܒܼ. ܘܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܚܡܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܕܒܪܗܢܐ ܓܙܬ [ܬܠܬܐ] ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܢܝܩܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܗܦܟܬ. ܘܛܡܪܬ ܒܓܘܗܿ ܟܘܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝ ܩܠܝܬܗ. ܘܐܬܿܐ ܕܕܡܝܐ ܗܘܬ ܠܢܝܙܟܐ ܐܬܚܙܝܬ ܒܫܡܝܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܐܝܪܚ

Page 9

ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܠܐܘܦܝܡܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܕܚܩ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܩܕܘܢ.܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܐ ܘܣܪܚ ܘܐܟܠ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ.܀ ܫܢܬ ܐܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܡܬܢܒܪܫܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܐܒ.܀ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܩܘܕ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܫܪܐ ܥܠ ܐܡܕܡ ܡܕܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗܿ ܘܟܒܫܗܿ ܠܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܗܿܝ ܐܬܐ ܘܫܼܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ. ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܚܣܪ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܣܠܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐ.܀

ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪܗܝܢ ܘܚܕܐ. ܐܬܬܢܝܚ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܘܠܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܐܘܦܝܡܝܐ ܣܗܕܬܐ. ܘܢܦܩܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܟܬܒܐ ܗܘܿ ܕܣܡܬ ܬܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܢܘܩܕܘܢܝܗܝ. ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܬܡܢ ܢܘܪܐ ܘܡܚܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩܘܢܝܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܦܫ ܐܢܣܛܘܣ ܡܢ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܬܡܢ ܘܢܘܩܕܝܗܿ. ܐܦܩ ܕܝܢ ܠܡܩܕܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܣ. ܘܚܠܦܘܗܝ ܗܼܘܐ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܘܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܝܠܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܡܕܪ ܥܠܘܗܝ ܒܝܛܠܝܢܐ.܀ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ ܒܬܫܥܐ ܒܗ. ܢܦܼܩ ܐܢܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܗܼ،ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܣܛܝܢܐ. ܘܒܫܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܣܘܛܝܢܐ

Page 10

ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܛܪܕ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܠܣܐܘܪܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܣܘ̈ܢܗܕܘ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܐܬܐ ܦܛܪܝܩ ܠܐܘܪܗܝ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐܼ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܗ. ܘܥܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗܼ. ܐܘ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ. ܐܠܐ ܥܪܩ ܘܥܠ ܐܝܬܒ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦܛܪܝܩ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ: ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܚܝܠܼ. ܐܬܥܨܝܼ ܕܢܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܐܘܒܠܗ ܠܣܠܘܩܝܐ. ܘܟܕ ܫܼܡܥ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܦܩܗܼ. ܦܼܩܕ ܕܢܦܼܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ. ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܬܘܐ ܘܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܣܼ. ܘܥܠ ܦܘܠܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܠܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܗܼܘܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܐܘܪܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܿܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ. ܫܕܝܗܝ ܠܐܘܟܐܛܐ. ܘܢܦܼܩ ܦܘܠܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝܼ. ܒܥܣܪܗܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܒܬܡܘܙ. ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܣܩܠܝܦ. ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܢܦܼܩ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܒܗ. ܒܬܪ ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ. ܠܗܘܢܼ ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܥܠ ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗܿܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ. ܥܠܘ ܡ̈ܝܐ ܣܓܗܝܐܐ ܠܐܘܪܗܝ ܙܒܢܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥ ܘܬܪܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܘܥܩܪܘ

Page 11

ܡܕܝܪ̈ܝܗܿ ܘܚܢܩܘ ܝ̈ܠܕܝܗܿ ܘܥܒܕ ܒܗܿ ܚܘܒܠܐ ܪܒܐ. ܘܒܗܕܐ ܥܼܠܬܐܼ. ܥܪܩ ܐܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܘܣܠܟ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܨܝܕ ܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܝܣ. ܘܗܼܘܐ ܬܡܢ ܢܬܝܪ ܚܣܝܪ ܐܝܟ ܫܒ̈ܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ. ܘܐܬܩܒܪ ܬܡܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ ܥܠ ܡܪܝ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܦܘܠܐ ܕܡܝܬ ܐܣܩܠܝܦ ܐܬܬܘܝ ܘܩܿܪܒ ܒܥܘܬܐ ܠܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ. ܘܥܼܒܕ ܬܘܒ ܠܝܒܠܢ ܠܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܝܣ. ܘܡܛܠ ܠܝܒܠܢ ܕܥܒܕ ܘܡܛܠ ܐܓܪܬܗ ܕܡܫܒܚܐ ܘܪܚܿܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܐܬܦܢܝ ܘܥܛܦ ܠܟܘܪܣܝܗ. ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ ܒܬܡܢܝܐ ܒܐܕܪ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥ. ܒܬܪ ܬܡ̈ܢܝܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܠܡܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܼܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐ ܒܨܝܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܡ̈ܢܝܐ ܘܒ̈ܬܠܬܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܐܬܬܢܝܚ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ ܒܫܒܥܐ ܒܐܝܪܚ ܫܒܛ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܕܫܢܬ ܬܡܢܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ. ܗܘܬ ܠܗ ܕܝܢ ܒܛܝܪܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܠܪܚܿܡ ܐܠܗܐ ܡܿܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܠܐܪ̈ܒܥ ܣܘܢ̈ܗܕܘ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܒܕܝܦܛܘܟܢ ܕܥܕܬܐ ܟܬܒ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܿܝ ܕܢܝܩܝܐ ܘܠܗܿܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܠܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܘܠܗܿܝ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܒܫܢܬ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܕܘܛܪܐ. ܐܬܿܐ ܕܕܡܝܐ ܠܢܝܙܟܐ ܐܬܚܙܝܬ ܒܫܡܝܐ ܒܚܡܫܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܘܐܝܪܚ ܐܝܪ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܗ ܒܝܘܡ

Page 12

ܥܪܘܒܬܐ ܒܫܒܥ ܫ̈ܥܝܢ ܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ. ܘܢܦܠܬ ܒܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܛܪܬ ܝ̈ܠܘܕܝܗܿ ܘܚܢܩܬ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܚܡܫܬܥܣܪ ܒܗ ܗܼܘܐ ܝܩܕܢܐ ܪܒܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܐܘܩܕ ܣܘܓܗ ܕܡܕܡ ܕܦܫ ܡܢ ܙܘܥܐ. ܟܕ ܫܘܪܝܗܧ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ. ܘܡܝܬ ܒܗܢܐ ܙܘܥܐ ܐܦ ܐܘܦܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܬܛܡܪ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܗܘܐ ܓܥܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܡܕܝܪ̈ܐ. ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗܿ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܘܡܣ ܕܐܢܛܠܐ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܫܬܐ ܒܗ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܝܬ ܡܪܝ ܒܪܠܗܐ. ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܘܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ. ܘܗܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܕܝ. ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ ܒܐܚܝܪ ܐܒ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ. ܗܼܘܐ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܩܣܪ. ܘܒܥܣܪ̈ܐ ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ. ܗܼܘܐ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܩܣܪ. ܘܒܥܣܪ̈ܐ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܝܠܗ ܕܫܢܬܐܼ. ܐܬܬܢܝܚ ܡܿܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܪܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ.܀ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙ. ܐܬܐ ܢܚܬ ܡܪܝ ܕܝܡܣܬܢ ܠܐܘܪܗܝ ܐܝܟ ܕܢܕܒܪ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܒܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܥܠܘ ܗܘ̈ܢܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܒܘ ܘܐܚܪܒܘ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚ̈ܠܒܝܐ. ܘܥܡܐ ܠܕܘܕܩܛܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܩܬܐ ܐܬܟܼܪܗ ܡܪܝ ܕܡܣܬܢ ܘܡܝܬ ܒܬܠܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܥܣܪܐ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܕܝܠܗ ܕܫܢܬܐ.܀ ܘܒܫܬܢ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܒܐܝܪܚܞ ܐܝܠܘܠ ܕܝܠܗܿ

Page 13

ܕܫܢܬܐ. ܥܒܕ ܫܝܢܐ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܡܪܝ ܪܘܦܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ. ܘܐܬܡܬܚ ܫܝܢܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܒܐܝܪܚ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܫܼܪܐ ܟܣܪܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܫܝܢܐ. ܘܥܒܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܚܪܒ ܠܫܘܪܐ ܘܠܚܠܒ ܘܠܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܐܦ ܒܐ̈ܦܡܝܐ ܐܫܬܠܛ. ܘܗܦܟ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܢܛܘܪܗܿ ܡܕܡ ܠܐ ܣܪܚ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܼܩܠ ܬܪ̈ܝܢ ܩܢܛܝܢܪ̈ܐ ܕܗܒܐ ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ.܀ ܐܝܟ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܗܐ ܐܪ̈ܒܥ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܬܪ̈ܥܝܢ ܡ̈ܝܐ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܒܪܟܬܐ ܘܪ̈ܡܝܢ ܡ̈ܓܕܠܝܗܿ. ܘܡ̇ܢܩܝܢ ܝ̈ܠܕܝܗܿ ܗܐ ܡܢ ܕܐܣܬܠܩ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܡܫܒܚܐ. ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܪ̈ܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܒܝ̈ܘܡܝ ܣܘܪܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܘܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܬܬܪ̈ܥܘ ܬܘܒ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܣ ܡܿܠܟܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ. ܘܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ ܬܘܒ ܐܬܬܪܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܪܝܣ ܘܬܐܕܘܣܝܣ ܡ̈ܠܟܐ ܙܟ̈ܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܗܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ. ܒܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܒܗ ܒܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܝܪ ܬܘܒ ܐܬܬܪ̈ܥܘ ܒ̈ܝܘܡܝ ܝܘܣܛܝܢܐ ܡܿܠܟܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܩܠܝܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ.