ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܬܬܝܓ. ܠܡܫܝܚܐ

The Chronicle of 813

  1. Brooks, Chronica Minora III, 243-60.

Page 243

 ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ

ܕܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܬܬܝܓ. ܠܡܫܝܚܐ܀

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ܗܐ. .ܐ [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .܀

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ] ܘܫܬܝܢ ܘܫܬ ܐܬܢܢܝܼܚ ܡܪܝ ܝܘܐܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܓܙܝܪ[ܬܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ ܒـ]ܬܕܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ. ܘܗܝܿܕܝܢ ܦܩܼܕ ܐܒܘܓܥܦܪ ܕܗܼܘ ܥܒܕ ܐܠܗܐ [ܡܠܟܐ] ܠܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܐܠܣ ܐܢܘܢ ܕܢܣܪܚܘܢ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܝܣܚܩ ܐܦܝܣܩ̄ ܕܚܪܢ: ܕܐܝܬܘܗ[ܝ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ] ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܐܝܣܚܩ. ܐܬܢܣܝ ܣܢܕܠܢܐ ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܐܣܪܚܗ ܥܠ ܚܪܢ ܡܪܘܕܐܝܬ ܘܠܐ ܐܠܗܐܝܬ. ܘܗܘܼܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܐܬܢܣܝ ܘܐܦ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܟܕ ܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܝܪܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܦܘܪ̈ܟܣܐ. ܐܬܐ ܠܘܬܗ ܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܫܪܐ ܠܘܬܗ ܘܐܬܝܩܼܪ ܡܢܗ ܕܝܠـ[ܗ] ܕܐܝܣܚܩ. ܘܟܕ ܒܥܼܐ ܕܢܐܙܠ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ ܐܟܣܢܝܐ ܠܐܣܝܚܩ ܕܢܝܿܬܐ ܠܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܐܒـ[ܪܐ]. ܘܟܕ ܦܫܪܗ. ܐܦܼܩ ܡܢ ܩܘܪܥܗ ܨܪܪܘܢܐ ܚܕ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܣܐܪܝܢ. [ܘܐܪܡܝ] ܡܢܗ ܥܠ ܗܿܘ ܐܒܪܐ ܘܐܨܛܒܼܥ ܘܗܘܼܐ ܠܡ ܕܗ[ܒـ]ـܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܐܝܣܚܩ ܒܠܥ ܒܪܓܬܗܿ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܘܣܓܿܝ ܐܦܝܣܗ ܕܢܠܦܝܗܿ ܠܗ. ܘܗܿܘ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܝܕܥܿ ܠܗܕܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܟܢܬ ܠܗ ܗܝܼ ܟܣܐܪܝܢ. ܘܐܡܬܝ ܕܢܦܩܼ ܕܢܐܙܠ ܒܩܘܕܡܐ. ܐܙܠ ܥܡܗ ܐܝܣܚܩ

 

Page 244

ܕܢܥܒܪܗ. ܘܟܕ ܐܙܠܝܢ ܣܚܦܗ ܘܐܦܠܗ ܒܚܕ ܡܢ ܓܘܒ̈ܐ ܥܬ[ܝ̈ـ]ܩܐ ܕܐܝܬ ܒܛܘܪܐ [ܘ]ܫܡܪ ܒܬܪܗ ܟܐܦܐ ܚܕ ܪܒܬܐ ܘܩܛܠܗ. ܘܗܕܐ ܣܥܼܪ ܟܕ ܡܣܒܪ ܕܣܘܓܐܐ ܐܝܬ ܥܡܗ ܡܢ ܗܿܝ ܟܣܐܪܝܢ. ܘܟܕ ܒܨܝܗܝ ܠܩܘܪܥܗ. ܠܐ ܐܫܟܚ ܒܗ ܐܠܐ ܗܿܘ ܨܪܪܘܢܐ. ܘܣܓܿܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥܿܕܠ ܒܢܦܫܗ ܥܠ ܩܛܠܗ ܕܗܿܘ ܕܝܪܝܐ. ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗܿ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫܼܪܟ ܕܢܗܘܐ ܪܚܡܿܐ ܠܣܢܕܠܢܐ. ܘܕܢܣܪܚܝـ[ܘܗܝ ܐܦܝܣܩ̄] ܠܚܪܢ ܒܣܒܪܐ ܕܗܿܝ ܕܡܠܦ ܠܗܿ ܠܗ ܠܐܘܡܢܘܬܐ. ܗܟܘܬ ܘܡܢܗܿ ܕܥܠܬܐ ܐܬܒܝܿܬܝ ܠܐܒܓܥܦـ[ܪ] ܡܿܠܟܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܘܢܝܣ ܟܢܿܫ ܐܢܘܢ ܠܐܦܝ̈ܣܩ̄. ܘܥܿܨܐ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܦܛـ[ܪܝـ]ܪܟܐ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܒܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܼ، ܕܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒܼܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓـ[ܝـ]ܠܝܢ . . . ܬ . .ܬܐ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܗܝܒ ܒܝܪܘܢܐ ܘܒܫܘܩܬܐ ܡܢ ܓ̈ܙܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܕܢܦܿܩ ܘܡܟܢܫ ܥܩܪ̈ܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܗܿ ܠܐܘܡܢܘܬܐ: ܘܡܠܦ ܠܗܧ ܠܗ. ܗܷܿ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܟܕ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܘܥܩܒ ܥܡܗ ܘܝܕܥ ܕܕܚܓܠܐ ܗܼܘ ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܠܗܿ ܘܡܛܥܝܘ ܡܛܥܼܐ ܒܗ. ܦܩܼܕ ܘܚܢܩܘܗܝ ܘܫܕܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܒܦܪܬ. ܘܐܬܦܪܥ ܚܘܒܠܐ ܕܫܘܿܐ ܗܘܐ ܚܠܦ ܩܛܠܗ ܕܗܿܘ ܕܝܪܝܐ ܡܣܟܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܬܡܝܬ ܡܘܬܐ ܒܝܫܐ. ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ. ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐܦܝܣ̄ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ̄ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗܼܘ ܣܢܕܠܢܐ. ܘܝܗܒ ܠܗ ܣܝܓܝܠܝܢ ܘܦ̈ܠܚܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܡܪܢܝܐ ܕܐܠܨ ܕܢܬܩܒܿܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܚܪܢ ܐܠܨ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܦܩܘܢ ܠܐܘܿܪܥܗ ܘܢܩܒܠܝܘ ܒܙܘܚܐ. ܘܟܕ ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܥܑܼ ܕܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̄ ܠܥܒܕܢܝ ܬܠܡܝܕܗ

 

Page 245

ܕܐܝܣܚܩ ܗܿܘ ܕܐܡܪܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܕܓܥܨܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܡܢܗ ܕܝܠܗ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܐܬܿܐܠܨ . . . . . . . . . . . . . ܡܕܡ ܠܐ ܦܐܝܐ ܘܡܪܚܐ ܒܙܢܐ. ܕܠܝܠ ܠܦܘܪܣܐ ܗܘ ܓܝܪ . . . . . . . . . . . . . . ܥܠܘ ܥܠܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܐܢܫܝܢ ܟܕ ܪܬܚܘ ܒܛܢܢܐ ܘܫܕܘ ܥܠܘܗܝ [. . . ܘܚܢܩܘܗ]ܝ . ܐܢܫ̈ܝܢ [ܕܝܢ] ܐܡܪܝܢ ܕܒ̈ܐܝܕܝ ܐܡܝܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܥܪܘ ܗܕܐ. ܘܫܕ[ܘ . . . . . .]ܪܝܐ ܘܩܛܠܘܗܿܝ. ܒܪܡ ܕܦܘܪܩܢܐ ܗܘܐ ܡܘܬܗ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܐܣܬܒܪ[ܬ. ܘܒܢ̈ܝ ܕܝـ]ܪܐ ܫܩܠܘܗܿܝ ܠܦܓܪܗ ܘܐܣܩܘ ܣܡܘܗܝ ܒܕܝܪܗ [ܒܓܘܪܢܐ] ܒܐܝܩܪܐ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܘܐܫܪܚܘ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪ ][ܠܓܘܪܓܝ] ܡܢ ܒܥـ[ܠܬ]ܢ ܩܪܝܬܐܼ ܗܿܝ ܕܨܝܕ ܓܘܣܝܼܬ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܡܨ. ܗܢܐ ܕܒܫܘܪܝ ܛܠܝܘܬܗ [ܐܬܪܕܝ ܒـ]ܥܘܡܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪ̈ܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܕܝܢ ܒܡܒܓܘܓ ܫܢܬ ܐܠܦ [ܘܫܒܥܝܢ] ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܝܘܚܢܢ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ [ܘܕܘܝܕ ܐ]ܦܝܣ̄ ܕܕܪܐ. ܕܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܓـ[ܘ]ܪܓܝ ܨܒܝܢܐ. ܘܡܓܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܠܼܡܘ (ܘܐܡܪܘ) ܠܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗܼܘ ܓܘ]ܪܓܝ. ܚܘܪ̈ܐ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ] ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡܢܼܐ ܗܘܐ܀ ܘܗܕܐ ܣܥـ[ܪܘ ܡܛܠـ]ܠ ܗܿܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗܼܘ ܓܘ]ܪܓܝ. ܚܘܪ̈ܐ ܠܒܝܫ ܗܘ]ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ] ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡܢܼܐ ܗܘܐ܀ ܘܗܕܐ ܣܥـ[ܪܘ ܡܛـ]ܠ ܕܠܢܦܫܗܘܢ ܟܠܚـ[ܕ ܢܓܕ ܗܘܐ] ܠܗܿ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܦܪܫܘ ܐܦـ[ܝ̈ܣܩ̄. . . . . . . . . . . . .]ܗܐ [ܘܗܦܿܟܘ ܐܦܝ̈ܣܩ̄] ܓܙܝܪ̈ܝܐ ܘܥܒܪܘ ܦܪܬ ܐ[ܥܒܕ ܒܗܘܢ ܣܛܢܐ ܘܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܝܘܚܢܢ] ܐ[ܦܝܣܩ̄ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܕܝܪܐ] ܕܩـ[ܪܩـ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ̄ ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ. ܘ[ܒـ]ܓ. . . . . . . . . . . . . ܩـ[ܪܝܬܐ] ܕܥܠ

 

Page 246

ܓܢܒ ܐ[ܘܪ]ܗܝ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܦܠܼܬ ܦܠܓܘܬܐ ܘܣܕܩܐ ܒܥܕܬ[ܐ. ܘܓܘܪܓܝ ܡܿܢ] ܣܥܪ ܗܘܐ ܠܦܢ̈ܝܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܬܐ ܘܠܡܢܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܓܡܝܪܬܐ. ܡ̈ܗܝܡـ[ܢܐ ܕܝܢ . . . . . . . ] ܒܢ̈ܝ ܩܐܠܝܢܩܘܣ ܛܪܕܘ ܠܝܘܚܢܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܐܦܠܐ [ܕܢܟܪܙܘܢ ܫܡܗ܀] ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܐܠܦ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܒܢܼܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡـ[ܕܝܢܬܐ ܥܠ] ܕܩܠܬ ܠܼܥܠ ܡܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܘܫܡܗܗܿ ܒܓܕܕ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܝܘܚܢܢ. [ܘܗܘܐ ܒܗܕܐ] ܫܢܬܐ ܒܪܕܐ ܣܓܝܐܐ ܘܚܘܒܠܐ ܕܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܠ ܟܐܦܐ ܡܢܗ [.ܚ. ܠܝܛܪ̈ܐ.] ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܝܘܚܢܢ ܩܡ ܕܘܝܕ ܗܿܘ ܕܕܪܐ ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܬܦܪܣ ܕܢܥܘܟ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܠܣܪܘܓ ܘܥܒܕܘ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܓܘܪܓܝ. ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘ[ܫܒܥܝܢ] ܘܬܡܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ ܐܘ ܟܬܪ ܗܘܼ ܫܝܢܐ. ܐܙܠ ܗܼܘ ܕܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܬܐ ܒܝ̈ܫـ[ܬܐ] ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡܿܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܡܒܐܫ ܠܢ ܘܨܒܿܐ ܕܢܗܘܐ [ܦܛܪܝܪ] ܩܛܝܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܡܪܢܢ ܠܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܥܡܟ ܣܝܓܠܝܢ ܕܡܠܟܐ [ܐ]ܡܿܪ ܠܢ ܕܠܐ ܡܙܕܩ ܐܢܐ ܕܢܥܘܠ ܫܡܐ ܕܢܒܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܡܕܝܩܐ ܕܝܠܝ. ܘܟܕ ܫܕܪ ܡܿܠܟܐ ܘܩܪܝܗܝ ܫܐܠܗ ܥܠ ܗܕܐ ܘܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܡܪܬ ܗܟܢ ܕܠܐ ܥܐܠ ܫܡܐ ܕܢܒܝܐ ܕܝܠܢ ܠܡܕܝܩـ[ܟ.] ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܐ ܐܡܪܬ. ܙܗܐ ܫܡܗ ܥܡܝ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒ̈ܙܘܙܐ ܘܕܝܢܪ̈ܐ ܕܢܦـ[ܩـ]ܬܐ [ܕܝܠܝ.] ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ. ܒܪܡ ܒܫܘܪܝܐ ܡܬܚܗ ܠܥ̈ܓـ[ܠܬܐ]

 

Page 247

ܘܒܠܥ ܬܠܬܐ ܡ̈ܓܠܒܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܟܕ ܬܒܥܗ ܕܢܠܦܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟܝܡܝܢ. ܘܐܡܼܪ [ܠܗ] ܠܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. (. . . . . . . . . . . . . . . . . .) ܘܟܕ ܫܐܠܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܩܝܠܬ ܥܡـ[ܟ ܣܝܓܠܝܢ] ܡܢܢ܆ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܿܝܡܐ ܠܝ ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܝ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠـ[ܟܐ] (. . . . .) ܒܪܡ ܦܩܕ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܐܦܝ̈ܣ̄. ܘܥܒܕܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܕܕܪܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܿܝܢ ܘܠܐ ܪܥܝܢ ܫܡܝܘܗܝ ܪܝܫـ[ܗܘܢ.] ܘܝܗܒ ܠܗ ܣܝܓܠܝܢ ܘܚ̈ܝܠܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܥܡܗ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ [ܒܟܠܕܘܟ] ܕܚܠ ܦܠܝܪ̈ܝܩܘ ܡܼܠܐ ܗܘܐ ܡܕܒܚܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܕܚ̈ܫܐ. ܕܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠـ[ܥܡܐ] ܐܬܪܦܝܘ ܐܦܝ̈ܣܩ ܘܡ̈ܗܝܡܢܐ ܡܢ ܩܕܡܘ. ܘܠܟܠ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܥܪܝܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܬܠܒܟ. ܐܚܕܝܢ ܗܘܘ ܠـ[ܗ] ܩܫܝܐܝܬ ܘܡܝܬܝܢ ܚܒܫܝܢ ܠܗ ܒܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܚܪܢ. ܘܗܟܢ ܦܫܬ ܥܕܬܐ ܟܕ ܒـ[ܠܝܠܐ] ܘܡܥܘܟܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܿ ܥܕ ܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܕܘܝܕ. ܘܫܪܝܐ ܕܪ̈ܫܡܐ ܕܫܟܢ ܐܠܗܐ ܠـ[ܡܪܝ] ܓܘܪܓܝ.

ܘܒܫܢܬ ܕܐܠܦ .ܘܦ. ܗܘܼܐ ܪܥܠܐ ܩܫܝܐ ܘܐܬܓܠܝ ܒܦܕܢܐ ܪܒܬܐ. ܦܬ[ܟܪܐ] ܗܿܘ ܕܣܿܓـ[ܕ]ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢܝܢ̈ܝܐ ܕܒܗܿ. ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܒܢܼܐ ܐܒܘܓܥܦܪ ܠܪܦܝـ[ܩܗ] ܕܥܠ ܓܢܒ ܩܐܠـ[ܝܢܝـ]ܩـ[ܘ]ܣ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܫܬܟܚܬ ܐܢܬܬܐ ܠܡ ܒܐܬܪܐ ܕܒܘܟـ[ܪ̈ܝܐ] ܕܠܐ

 

Page 248

ܡܬܘܡ ܫܩܠܬ ܣܝܒܪܬܐ. ܐܦܠܐ ܚܠܒܐ ܝܢܬܩܬ. ܘܐܦܠܐ (ܐܣܬܢܩܬ ܥܠ) ܫܩܝܐ ܡܢ ܟܕ ܗܘܼܐ [ܝܠܕܗܿ.] ܣܘܥܪܢܐ ܬܡܝܗܐ ܘܕܡܝܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܥـ[ܠܝܗܿ] ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܫܕܪ ܒܬܪܗܿ ܘܐܝܬܝܗܿ ܘܒܚܢܗ ܠܣܘ[ܥܪܢܐ ܘܐܫܬܟܚ] ܕܫܪܝܪܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܠܬ ܫܪܝܗܿܝ (ܐܒܘܓܥܦܪ) ܠܥܒܣ [ܐܚܘܗܝ ܡܢ ܓܙܝܪܬܐ] ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܘܣܐ ܒܪ ܡܘܨܥܒ ܝܘܕܝܐ. ܗܟܢܐ [ܘܒܩܢܫܪܝܢ ܠܐܢ]ܫ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܡܘܣܐ ܒܪ ܣܘܠܝܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܪ̈ܡܐ ܘܥ̈ܠـ[ܢܬܐ. ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ] ܕܥܠܡܐ ܠܒܝܬ ܓـ[ܙܗ] ܥܕ ܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܙܘܙܐ ܐܘ [ܕܝܢܪ ܝܟ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܬܐܓܪ̈ܐ.] ܘܐܬܐܠܨܘ [ܒܢܝ̈ـ]ܢܫܐ ܣܓܝܐܝܬ ܥܕ ܡܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܡܘܬܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܘ . ܛܝܡ̈ܘܗܝ ܘܚܡܪܐ ܗܟܘܬ. ܚ̈ܛܐ [. . . . . . . . . . . . . . . . .ܚܡܫܐ] ܡ̈ܕܘ ܒܙܘܙܐ. ܘܛ̈ܠܝܐ ܘܛܠ̈ܝܬܐ ܕܢܦܠܝܢ [. . . . . . . ܒܚܡܫܐ ܙܘ̈ܙܐ . . . . . . . . . .] ܡܢ ܫܠܝ ܐܪܘܝ ܠܗܘܢ. ܡܕܝܢ ܕܘܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ܬ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝـ[ܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܘ[ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܗܕܝ ܒܪܗ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܢܕ ܩܘܢـ[ܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘ[ܡܝ̈ܐ. ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܒܪܗ. ܘܚܪܪܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ] ܚܒܝ̈ܫܐ ܘܐܣܝܪ̈ܐ. [ܘܢܦܩ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܓܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘ]ܬܡܢܐܝܢ ܘ[ܬܡܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܀]

 

Page 249

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ] ܘܚܕܐ ܝܕܘ̈ܢܝܐ [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܣܓـ]ܝ ܕܝܢ ܟܘܪܗܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܠܘܕܝܐ. ܘ[ܡܛܠ ܗܕܐ ܣܠܩ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܨܪܘܡܐ] ܘܐܬܕܪܟܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܗܿ ܫܠܡܼ ܚܝ̈ܘܗܝ ܘܒܗܿ ܐܬܬ[ܣܝܡ. ܘܚܒܙܝܪܢ] ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣ ܠܒܐܕܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܦܩܥܬ[ܐ ܕܚܪܢ. ܘܥܒܕܘ ܓܒܝـ]ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܡܢ ܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ܘܐܣܚܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܟܕ [ܢܦܩ] ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ. ܘܫܡܠܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦـ[ܘܩܕܢـ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܒـ[ܥܘܡܪ]ܐ [ܕ]ܡܪܝ ܐܬܢܣ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܬܠܒܫܡܝ. ܘܒܗ ܫܠܡ ܚ̈ܝܘܗܝ ܒܐ[ܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩـ]ܕܡܝܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩ̄ ܐܣܪܚ ܠܚܘ[ܕܘܗܝ ܐܢܬܝܡܐ . .]ܐ .ܒܬ. ܠܒܥܠܒܟ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝܣ̈̄ ܠܚـ[ܪ]ܢ [ܘܒܬܡܢܝܐ ܒܐ]ܒ ܝܪܚܐ. ܐܣܪܚܘ ܪܝܫܐ ܠܥܕܬܐ ܩܘܪܝܐܩܘܣ ܬܓܪܬܢܝܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܒܝܙܘ[ܢܐ] ܓܒܪܐ ܡܠܝܠܐ ܘܝܕܘܥܬܢܐ. ܘܕܟܝܐ ܒܕܘܒܪܘ ܘܩܕܝܫܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕ. . .ܘܥܠ ܟܠܢܫ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܣܥܿܪ ܗܘܐ ܘܦܩܿܕ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܦܿܩ ܗܘܐ . . . . ܘܣܬܬ ܐܝܟ ܡܪܐ ܘܪܝܫܐ ܟܠܡܐ ܕܨܒܼܐ. ܘܚܕܬ ܘܬܪܨ ܐܦ ܥܬܝܩ̈ܬܐ . . . . . . . . . ܘܥܡ ܚܘܒܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܫܘܥܒܕܐ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܣܛܢـ[ܐ ܘܠܐ ܦܓܥܐ] ܒـ[ܝܫـ]ܐ܆ ܘܐܣܒܼܪ ܡܢ ܟܕܘ ܕܗܟܢܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܢܦܩܿܝܢ ܠܗ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܪ[ܝ ܒܗܘܢ܆ ܥܒܼܕ ܒܛـ]ܝܠܘܬܐ ܕܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܚܡܐ ܫܡܿܝܢܐ ܢܒܿܛܠ ܘܢܥܛܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܒـ[ܐ ܕܥܕܬܐ ܟܕ ܐ]ܡܿܪ ܗܘܐ ܕܥܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܕܬܘܣܦܬܐ ܡܥܠܐ ܥܠ ܪܐܙܐ

 

Page 250

ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܐܦ ܠܟـ[ܗ̈ܢـ]ܐ [ܟܠ] ܡܿܢ ܕܡܣܪܚ ܦܩܿܕ ܗܘܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܗܿ ܒܥܘܗ̈ܕܢܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܝܬܝ ܥܠ [ܒـ]ܠܗ ܕܐܦ ܓܘܪܓܝ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܛܢ ܠܩܘܒܠܗܿ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܘܟܕ . . . ܗܘܐ ܠܙܒ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܙܒܢ ܩܪܣܗ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܗܿܝ [ܕܢܦܣܩ] ܡܕܡ ܡܛܠܬܗܿ ܡܕܒܪܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܩܿܕܡ ܚܪ ܒܣܕܩܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘ[ܐ ܕܢܗܘ]ܐ ܡܛܠܬܗܿ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ [ܠܡܪܝ ܩـ]ܘܪܝ̄ ܕܦܣܩ ܘܡܚܪܡ ܠܟܗ̤̈ܐ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢܗܿ. ܣܓܿܝ ܐܫܬܓܫܘ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܢܫ ܗܘܐ ܣܘܢܗܕ̄ ܠܒܝܬ ܒܬܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܒܩܥܬܐ ܕܚܪܢ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܫܬ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܘܒܘܚܢܐ ܡܛܠܬܗܿ ܒܝܬ ܐܦܝܣ̄ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠܬܗܿ ܕܟܠܢܫ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܬܚܫܚ ܒܗܿ. ܘܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܢܥܕܠܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܘܐܦܠܐ ܗܿܢܘܢ ܠܗܠܝܢ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚܘ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܢܦܿܩܘܢ ܥܠܝܗܿ ܦܣܩܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܣܡܘ ܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕܬܢ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܚܕܬ ܗܼ، ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܗܕܐ ܣܘܢܕܘ̄. ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܩܐܡܿ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕ̈ܢܝܗ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܠܘ ܣܓܝ ܫܦܝܪ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܠܩܘܒܠܗ. ܕܡܢܗܘܢ ܚܕ [ܗܘܐ] ܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣ ܕܫܡܝܫܛ: ܗܘܿ ܕܟܕ ܐܬܝܕܥ ܠܗ ܠܩܘܪܝܩܘ. ܬܼܪܨ [ܐܙ]ܠ [ܡـ]ܢܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝ ܠܡܕܝܢܬܗ ܠܫܡܝܫܛ. ܘܟܕ ܐܣܒܪ ܗܼܘ ܣܐ[ܘ]ܪܐ [ܠܡـ]ܥܠܘ ܥܠܘܗܝ ܘܢܫܟܚ ܥܠܬܐ ܡܛܠܬܗܿ ܐܙܠ. ܫܠܼܚ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܠܐ [ܢܦܩܘܢ] ܠܗ ܘܠܐ ܢܦܬܚܘܢ ܠܗ ܬܪ̈ܥܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܩܘܪܝܩ̄ ܘܠܐ ܢܦܩܘ

 

Page 251

 [ܠܗ ܘܠܐ ܦܬܚܘ] ܠܗ ܬܪܥܐ. ܫܼܪܟ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ ܫܠܝܛـ[ܗܿ] ܕܡܕܝܢܬܐ [ܘܢܚܘܐ ܠܗ ܠܣܝܓܝܠܝܢ]. ܘܦܩܕ ܘܐܬܦܬܚ ܠܗ ܥ̈ܕܬܐ. ܘܗܝܿܕܝܢ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ [ܠܥܬܕܐ ܘܣܠܩ ܠܒܐܡـ[ܐ ܘܐܚܪܡܗ ܠܣܐܘܪܐ ܡܢ ܟܠܗ ܚܘܠܛܢܐ ܕܟܪ̈ܝܣـ[ܛܝܢـ]ܐ [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܟܢܘ]ܫܝܐ ܫܼܪܟ ܕܢܐܙܠ ܘܥܒܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ܣ̄ [ܕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܘܢܒܥܘܢ ܡܢܗ ܕܢܫܪܐ ܠܗ. ܘܠـ[ܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܙܠ ܠܕܝܪܗ ܘܚܣܝ ܠܗ ܘܗܘܐ] ܫܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܥـ[ܣܪ] ܩـ[ܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ] ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗܿ ܦܚܙܬܐ ܘܫܪ[ܝܚܘܬܐ. ܘܢܣܒ ܗܘܐ ܠܒ̈ܢܬܐ ܕܪܘܪ̈ܒܢܐ] ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܡܚܒܠ ܗܘܐ [ܗ̈ܢܝܢ ܒܛܡܐܘܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܐܘܕܥܘ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܠܐ]ܡܗ ܥܠܼܘܗܝ. ܘܗܝܼ ܐܫܬ[ܘܕܝܬ ܕܗܼܝ ܡܪܝܡܐ ܠܗ. ܘܟܚܠܬ ܐ̈ܢܝܢ ܠܥܝܢـ]ܘ̈ܗܝ ܘܐܣܬܡܝ. ܘܗܝܼ [ܐܡܠܟܬ ܠܚܘܕܝܗܿ. ܘܥܒܕܬ ܬܪܝܢܗܿ ܠܐܐܛܝܘܣ ܐܘܢܘܟܣܐ܀

ܘܒܚܙ]ܝܪܢ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ [ܘܫܒܥܣܪܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܥـ]ܠ ܗܪܘܢ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܗܼܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ [. . . . . . ܀

ܘܒܫܢܬ ܐܦܠ ܘܡܐܐ ܘܬܫܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܢܫ ܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܘܢܘܕܘܣ ܕܢܥܒܕ ܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܝܘܠܝ̈ܢܣܛܐ. ܘܐܬܐ ܥܡـ]ܗ ܠܗ ܠܟܢܘܫܝܐ ܐܦ ܓܒܪ[ܐܝܠ] ܗܿܘ ܕ[ܡـ]ܫܬܡܗ ܗ[ܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ] ܕܝܘܠـ[ܝ̈ܢܣܛܐ . . . . . . . . . . .] ܓܒܪܐ ܦܫܝܛܐ ܘܕܪܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܥܒܕܘ ܫܝܢܐ . . . . . . ܐܢܘܢ ܥܠ ܥ. . . ܗܼܘ ܓܒܪܐܝܠ ܠܘܬ ܗܷܿ ܕܢܗܦܟܘܢܝܗܝ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܗܿܝ ܕܐܚܝܕ ܗܘ[ܐ ܒܗܿ] ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܟܘܬܢ ܢܘܕܘܢ. ܐܠܐ ܒܪ ܐܬܥܿܣܩܘ ܠܘܬ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕ[ܩܕܝܫܐ]

 

Page 252

ܣܐܘܪܐ. ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐܝܬ. (ܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ) [ܠܒܪ] ܡܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܒܗܕܐܼ. ܟܕ ܥܒܿܕ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܦܘܬ ܕܬܒܿܥ ܙܒܢܐ. ܘܡܣܟܿܐ [ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ] ܡܬܪܨܝܢ ܠܗܿܝ ܕܚܣܝܪܐ. ܘܫܼܪܬ ܕܢܬܟܪܙ ܩܘܪܝ̄ ܒܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܓܒܪܐܝܠ ܐ[ܦ ܒܕܝܠܢ.] ܘܟܠܚܕ ܚܕ ܢܐܚܘܕ ܫܘܠܛܢܗ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܥܢܿܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܿܘ ܕ[ܦܐ] ܡܢܗܘܢ] ܐܚܪܝܐܼ. ܗܼܘ ܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܚܬܡܘ ܐܢܘܢ ܠܫܘ̈ܘܕܝܐܼ ܩܡ ܡܪܝ ܩܘܪܝ̄ ܘ[ܥܠ ܠܥܕܬܐ] ܕܚܪܢ. ܘܫܘܬܦܗ ܠܓܒܪܐܝܠ ܘܠܕܥܡܗ. ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܩܿܪܒ ܓܒܪܐܝܠ. ܘܐ[ܫܬܘܬܦ] ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܥܡܗ. ܒܪܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܥܡ ܩܘܪܝ̄ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܠـ[ܚܕܝܘܬܐ] ܒܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܫܐ ܠܘܩܒܠ ܩܘܪܝ̄. ܘܗܫܐ ܐܬܡܨܝܘ ܕܢܓܠܘܢ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܗܕܐ [ܥܠܬܐ] ܕܢܦܼܠܬ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܒܟܘܣ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܘܣܛܐ. ܘܙܟܪܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܣܐܘܪܐ ܕܫܡܝܫـ[ܛ. ܘܐܦ] ܗܿܢܘܢ ܕܡܣܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܘܪܝ̄ ܬܐܘܕܣܝ ܕܩܐܠܝܢܝܩܘܣ ܘܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܢـ[ܨܝܒܝܢ.] ܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܪܡܝܢ ܠܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ . . . . . . . ܗܪܛܝܩܐ ܘܝܘܠܝܢܣܛܐ. ܘܐܠܐ ܐܫܦܘ ܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܩܛـ[ܠܗ. . . . . .] ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܡܠܬܡܝܢ ܒܬܪܗ ܘܥܕܠܝܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܟܢܼܫ ܣܘܢܘܕܘ[ܣ ܡܛܠܬܗܿ] ܕܥܠܬܐ. ܘܐܬܐ ܠܗܿ ܓܒܪܐܝܠ ܪܝܫܐ ܕܝܘ̈ܠܝܢܣܛܐ. ܘܐܦܣ ܠܗܘܢ ܗܼܘ [ܩܘܪܝ̄ ܠܗܿܢܘܢ] ܕܫܡܗܢܢ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܕܓܒܪܐܝܠ ܥܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܥܿܝܢ. [ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ] ܕܡܬܒܥܼܐ ܠܟܘܢ ܕܬܬܒܝܢܘܢ ܘܬܕܥܘܢ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܡܫܠܡܝܐܝܬ

 

Page 253

ܡܗ[ܝܡܢܐ ܗܘܝܬ ܐܢܐ] ܟܕ ܝܕܥܿ ܐܢܐ ܕܫܪܪܐ ܒܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܠܐ ܢܓܿܕ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܥـ[ܡܐ ܕܠܝ ܥܒܕ ܒܗܠܝܢ] ܕܥܡܠܐ. ܘܡܝܬܐ ܗܘܝܬ ܟܕ ܗܘܝܬ ܠܗ ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܟܘܢ. ܐܠܐ ܐ[ܢ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ] ܒܥܝܿܬܘܢ ܕܬܐܬܪܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܥܿܒܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܟܠܗ ܓܒܐ ܕܒܝܬ ܝܘܠـ[ܝܢܐ. ܐܢܐ ܡܚܪܡ ܐܢܐ] ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܟܬܒܐ ܘܕܠܐ ܟܬܒܐ. ܐܠܐ [ܬ]ܕܥܘܢ ܕܣܓ̈ܝܐܐ [ܡـ]ܢ [ܗܿܢܘ]ܢ ܕܢܩܝܦـ[ܝܢ ܠܝ ܠܗܿ] ܠܗܕܐܼ. ܐܘ ܡܢ ܦܫܝܛܘܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܠܐ [ܝܕܥـ]ܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܫܪܝܪܐ ܠܡܐ[ܡܪ . . . ] ܡܢ ܥܝܕܐ ܗܿܘ ܕܐܥܬܩ ܒܗܘܢ. ܡܬܥܣܩܝܢ ܕܦܪܝܫܐܝܬ ܢܚܪܡܘܢܝܗܝ ܠܝܘܠـ[ܝܢܐ.] ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܠܗܕܐ ܗܿܢܘܢ ܐܦܝ̈ܣ̄: ܐܠܐ ܕܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܗܼܘ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣـ[ܩ] ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ. ܐܣܬܟܠ ܠܚܫ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܛܡܝܪܝܢ ܗܘܘ. [ܘ]ܩܡ ܘܢܼܦܨ ܡ̈ܐܢܘܗ[ܝ] ܘܐܡܼܪ ܕܗܫܐ ܝܕܥܿܬ܇ ܕܠܐ ܒܐܠܗܐ ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܿ [ܚܬܝـ]ܬܘܬܐ . . . . ܠ . . ܐܠܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܕܠܐ ܬܐܬܐ ܛـ[ܒܬܐ] ܒܝܬ [ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܘܡܟܝܠ] ܡܢܟܘܢ ܢܬܒܥܝܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܕܡܐ ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܥܡـ[ܐ ܕ]ܡܥܘܟܝܬܘܢ [ܦܘܪܩܢܗ. ܘܗܟܢܐ] ܐܫܬܪܝ ܗܘܿ ܟܘܫܝܐ ܘܒܛܠܼܬ ܚܕܝܘܬܐ.

ܘܒܫܢܬ [ܐܠܦ] ܘܡܐܐ ܘܚܫܥܣܪܐ [ܒܙܒܢܐ] ܕܗܪܘܢ ܓܕܫ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܩܘܪ̈ܝܫܝܐ ܕܫـ[ܡܗ ܪܘܝܚ ܕܥܡܪ] ܗܘܐ ܒܕܡܣܩܘܣ. ܘܡܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܬܐ ܕܡܥܡܪ̈ܐ ܕܝܠܗ ܠܥܕܬܐ [ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ.] ܘܟܠܝܘܡ ܡܕܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܟܿܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܗ [ܟܕ ܫܡܥ ܠܨܠܘܬܐ . . . . . . ] ܠܟܗܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗܿ. ܟܕ ܡܟܿܗܢ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܫܡܠܐ

 

Page 254

 [ܠܕܒܚܬܐ ܪܐܙܢܝܬܐ ܟܕ] ܫܿܕܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܩܫܬܐ ܒܡ̈ܓܠܘܠܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܗ [ܡܢ ܥܦܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܠܙܝܘܗܝ] ܘܢܫܚܩܝܘܗܝ ܒܣܢܐܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ. [ܘܚܣ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܿܘ] ܕܩܿܕܡ ܡܪܡܐ ܥ̈ܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܟܕ ܫܩـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܠܫܘܠܡܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ [. . . . . . . . . . . . . ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ] ܩܘܪܝܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܗܿܘ ܕܡܘ[ܬܐ ܕܐܡܪܐ ܕܕܒܝ ܘܦܝܠ ܒܕܡܐ] ܒܗ ܒܦܝܢܟܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܥـ[ܠ . . . . . ܒܚܙܘܐ ܢܚܬ ܠܘܬ ܟܗ]ܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܚܪܒ ܒܛܝܠܐܝܬ ܚܼܙܐ ܠܗ [ܠܐܡܪܐ ܟܕ ܡܗܕܡ . . . . . ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܘܣܝـ]ܡ ܒܦܝܢܟܐ ܟܕ ܦܝܠ ܒܕܡܐ. ܩـ[ܫܝܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܪܓܼܫ. ܐܠܐ ܟܕ ܝܠܦ ܡܢܗ ܡـ]ܐ ܕܚܼܙܐ. ܫܼܪܟ ܕܢܥܗܕܝܘܗܝ [ܠܪ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܥܕܡܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܗܕܐ [ . . .܀

ܘܒܐܝܪܚ . . . . ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܢܫܒܬ ܪܘ]ܚܐ ܓܪܒܝܐ ܥܙܝܙܬܐ ܐܝܟ ܥܣܪܐ [ܝܘ̈ܡܝܢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐ]ܬܬܪܥܘ. ܘܠܐ ܥܼܠ ܙܪܥܐ ܒܗܿܝ ܫܢܬܐ. ܘܠܐ ܒܐܬܘܪ ܘܠܐ [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܒܝܘ]ܡ ܦܨܚܐ. ܘܒܗܿ ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܗܼܘܐ ܣܕܩܐ ܕܓܘܒ̈ܝܐ ܗܿܘ [ܕ . . . ] ܟܝـ[ . . . . . ܒـ]ܟـ[ܘܣ ܟܘ]ܪܪܘܣܛܝܐ ܐܦܝܣ̄ ܕܝܠܗ ܕܐܬܪܐ ܕܩܘܪܪܘܣ ܗܢܐ ܕܠܘ ܟܐܢܐܢܝܬ ܡܕܒـ[ܪ] ܗܘܐ ܠـ[ܥܕܬܐ . . . . . . . . .] ܘܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܐܬܟܐܝ ܒܗ ܡܢ ܚܣܝܐ

 

Page 255

ܡܪܝ ܩܘܪܝܐܩـ[ܘܣ ܘܐܬܦܣܩ] ܡܢ ܬܫܡܫܬܗ. ܘܟܕ ܠܚܪܬܐ ܒܝܕ ܦܝܣܬܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܐܫܬܪܝ ܠܗܼ. ܗܼܘ [ܢܛܪܗܿ ܒܠܒـ]ܐ ܟܕ ܒܥܿܐ ܦܠܥܐ ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܡܢܐ ܢܫܚܩܝܘܗܝ ܠܦܛܪܝܪ̄. ܘܒܗܕܐ (ܬܪܥܝܬܐ) ܡܥܒـ[ܕ ܗܘܐ ܒܩܫܝ̈ܫܐ] ܕܢܙܥܩܘܢܗܿ ܠܒܪ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܘܪܡܪܗ . . . . . . . . . . . . ܘܟܕ ܡܛܐ ܙܒܢܗ ܕܢܡܘܬ ܟܢܿܫ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫ̄ ܕܥܡܐ ܝܕܝܥܐ ܕܒܐܬܪܗ. [ܘܐܚܪܡ ܐ]ܢܘܢ ܕܠܐ ܢܛܠܘܢܗܿ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ. ܘܕܠܐ ܢܩܒܠܘܢ ܐܦܝܣ̄ ܒܕܘܟܬܗ ܐܠܐ ܡܢܗ [ܕܥܘܡܪܐ]. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܢܦܼܩ ܬܠܡܕܝܐ ܕܝܠܗ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܥܡ ܐ[ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢ] ܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܠܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܚܡܪܐ ܘܡܕܝܩܐ [ܘܫܒܘܩܬܐ] ܕܝܠܗ ܕܒܟܘܣ. ܘܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܚܠܦ ܒܟܘܣ ܥܠ [ܥܕܬܐ ܕܩܘܪܪܘ]ܣ. ܗܼ، ܕܝܢ ܦܛܝܪܝܪ̄ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܕܐ. ܐܠܐ ܐܡܪ ܕܥܒܕܝܢܢ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܕܝܠܟܘܢ [ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ] ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܿ [ܕܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܬܬܚܕ ܐܬܪܐ] ܡܢ ܥܘܡܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܦܼܟܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܥܡ [ܐܟܣܢܝܐ. ܘܡܢـ]ܗܿ ܕܥܠܬܐ ܐܣܬܕܩܘ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܣܪܚ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̄ ܐܢܫ [ܕܫܡܗ ܫܠܝܡܘܢ ܘܫܕܪ]ܗ ܠܐܬܪܐ ܟܕ ܠܐ ܪܥܝܢ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܢ ܒܗ. ܘܗܕܐ ܣܥܪ ܒܡܦܣܢܘܬܐ [ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܦܝܣ̈ܩ̄. ܘܒܫـ]ܪܪܐ ܐܡܪܢܐ ܕܗܪܟܐ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܗܘܬ ܘܦܘܕܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ [ܣܓܝܬ ܒܝܫܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘ]ܕ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܠܐܦܝܣ̄. ܐܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܫܠܗܒܬ ܐܢܘܢ. ܘܐܩܝܡܘ [ܟܘܪ̈ܪܘܣܛܝܐ

 

Page 256

ܣܕܩܐ ܘܒܛـ]ܠܘܗܿ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܫܡܗ ܩܘܪܝܩܘܣ. ܘܐܬܟܢܼܫܘ ܐܦܝ̈ܣ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ܓ . .ܠ̈ܢ ܡܚܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܪܝ̄ ܘܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܣܪ[ܚـ]ܘ [ܐܦ ܠܗܘ]ܢ ܠܗܿܘ ܐܟܣܢـ[ܝܐ ܒܥܘܠـ]ܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܩܪܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ. ܘܟܬܒܘ [ܐܢܦܘܪܐ ܕܥـ]ܘܠܐ ܡ̈ܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܘܕܡ̈ܥܒܕܢ ܩܛܠܐ: ܘܩܪܒܘ ܘܝܗܒܘܗܿ ܠܗܪܘܢ ܡܿܠܟܐ [ܕܩܒܠܝـ]ܢ ܒܗܿ ܥܠ ܩܘܪܝܩ̄. ܐܠܐ ܒܪܡ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐ[ܝـ]ܠܝܢ [ܕܫܡܫܝـ]ܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐܿ ܗܿܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܒ̈ܐܝܕܝ ܫܠ̈ܝܚܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܢ ܟܝܬ . . . . ܗܬ . . . ܗ . ܕܗܐ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. . . . . . . . . . . ܗܼܘ ܩـ[ܘܪܝ̄.] ܐܠܐ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܒܬܪܗ. ܐܬܩܒܠ ܡܫܝܢܐܝܬ ܘܒܪ̈ܚܡܐ . . . . . . . . . . . . . ܘܩـ[ܒܠܝܢ] ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܗܿ ܒܐܢܦܘܪܐ ܕܩܛܝܠ ܠܗ ܠܡ [ܐܦܝܣ̄ ܡܕ]ܡ ܕܡܬܩܪܐ ܫܡـ[ܥܘܢ] ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪ̈ܒܝܐ ܡܣܪܚ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܥܠܬܐ . . . . . . . . ܐ . . . ܓܕܫ ܕܟܕ ܥܒܪܝܢ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܼ، ܘܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܕܢܦܠܘ [ܥܠܝܗܘܢ ܠܣ̈ܛܝܐ] ܡܛܠ ܕܚܣܡܼܘ ܒܟܘ̈ܕܢܘܬܐ ܕܪܟܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܘܡܿܕ̈ܝܩܝܗܘܢ ܕܡܠܝܢ. [ܘܩܛܠܘ ܠܬܠܬܝ̈ܗܝܘܢ ܘ]ܫܕܘ ܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܠܗܿ ܠܗܕܐ ܐܫܟܚܘܗܿ ܒܪ . . ܐ [ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . . . . . . . ܕܗ]ܘܼ ܦܛܪܝܪ ܐܓܪ ܐܢܫܐ ܛܝ̈ܝܐ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܩܛܠـ[ܘܢ ܠܗܘܢ܀ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܐ] ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܥܠܬ ܥܠܬܐ ܡܢ .ܓ. . ܐܼ . . . ܪ [ . . . . . . . . . . . . . . . . . ܘܠܚـ[ܪܬܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒ̈ܠܬܐ ܕܣ̈ܥܝܢ [ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܢ̈ܫܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܕܢܦܼܩܘ ܒܐܝـ]ܡܡܐ ܘܡܚܒ̈ܠܢ ܠܗܘܢ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ [ܚܙ]ܐ ܐ[ . . . . .

 

Page 257

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܡܢ] ܡܠܟܐ ܒܪ̈ܚܡܐ. ܟܢܫ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܬܠܬܝܢ ܒܓـ[ܘܒܪ]ܝܢ [ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܘ̈ܒܝܐ. ܘܫܕܪ] ܒܬܪܗܘܢ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܫܝܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܘ. ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܘ ܠܗܘܢ. ܘܗܿܢܘܢ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܘܣܥܝܗ[ܘܢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܠ.ܘ ܘܐܩܿܠܝܘ ܐܦ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕܥܕܬܐ ܢܗ[ܝܪܐܝܬ ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܠܓܒܪܐܝـ]ܠ ܓܘ[ܒـ]ܝܐ ܘܠܐܚܪܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܐܘ[ܦܢܝ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܘܣܒܘܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܥـ]ܘ ܦܛܪܝـ[ܪ̄] ܘܐܦܝ̈ܣ̄ ܕܒܓܘܒܪܝܢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩ̄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐܠܐ ܫܡـ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܛܥܐ ܬ̈]ܓܡܘܗܝ ܘܐܬܐ[ܘܝ ܥܡ ܡܪ̈ܘܕܐ. ܘܗܝܿܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܗܿܢܘܢ] ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒـ[ܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ] ܩܐܬܪ̈ܣܝܣ ܕܝܠـ[ܗ]ܘܢ ܘܚܒܠܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܡ ܐܘܟܝܬ ܦܛܪܝܪ̄ ܟܕ ܐܫܛـ[ܝܘ ܥܠ] ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܢܡ̈ܘܣܐ ܕ[ܥܕܬܐ]. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܩܒܥܬ ܘܐܣܬܬܬ ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ. [ܐܝܟܢܐ] ܕܢܗܘܘܢ ܕܥܪܐ ܘܫܦܝܪܐ ܠܥܕܬܐ ܘܡܫܚ̈ܛܢܐ ܕܢܡ̈ܘܣܝܗܿ. ܘܗܝܿܕܝܢ ܫܪܝ ܗܼܘ ܕܘܝܐ ܐ[ܒܪܗܡ] ܕܢܥܒܕ ܐܦܝ̈ܣ̄ ܪ̈ܝܩܢܐ ܟܝܬ ܘܕܠܐ ܐܘܦܪ̈ܟܝܣ. ܘܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܐܝـ[ܟ] ܕܐܬ[ܝـ]ܐ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܬܟܪܟـ[ܘܢ ܒܐܬܪܐ] ܘܢܚܒܠܘܢ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀

ܘܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܕܫܢܬ ܐܠـ[ܦـ]ܐ ܘܡܐܐ ܘܥܣـ[ܪܝܢ ܕܝܘ̈ܢܝܐ] ܡܝܬ ܗܪܘܢ ܡܿܠܟܐ. ܒܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܟܘܪܣ. ܟܕܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܓ.. ܘܦـ[ܠܓ ܠܡܠܟܘܬܐ] ܠܬܠܐ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܠܡܘܚܡܕ ܒܪܗܿ ܕܙܘܒܝܕܐ

 

Page 258

ܥܒܕܗ ܡܿܠܟܐ ܒܒܓܕܕ. ܘܠܥܒܕܠܗܐ [ܡܐܡܘܢ] ܐܩܝܡ ܥܠ ܟܘܪܣܐܢ. ܘܦܩܕ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܘܚܡܕ ܗܼ، ܢܗܘܐ ܡܿܠܟܐ. [ܘܠܩܐܣܝܡ] ܒܪܗ. ܐܩܝܡ ܒܡܒܘܓ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܘܕܡܥܪܒܐ. ܟܕ ܛܥܝܐ ܠـ[ܗ ܕܒܗܕܐ] ܥܠܬܐ ܗܪܬܐ ܐܪܡܝ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܘܢ. ܫܕܪ ܡܐܡܘܢ ܐܝܙܓـ[ܕܐ] ܠܘܬ ܡܘܚܡܕ ܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܕܢܫܕܠ ܠܗ ܥܒܕܗ ܘܥܘܬܪܐ [ܕܫܟܢ] ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܚܼܠܦ ܗܷܿ ܕܐܡܠܟ ܐܚܘܗܝ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܫܕܪ ܠܗ ܐܦ ܠܐܢܫܘܬܗ. ܘܠܐ ܨܒܼܐ. ܐܠܐ ܕܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܓܕܝܘܗܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ. ܡܛܠ ܕܥܒܼܪ ܥܠ ܩܝܗܡܐ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܐܒܘܗܘܢ. ܘܨܒܼܐ ܕܢܡܿܠܟ ܠܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܒܬܪܗ. ܘܗܼܘ ܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܢܦܠ ܒـ[ܪ]ܓܬܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬܥܬܕܘ ܠܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ [ܚـ]ܕܕ̈ܐܿ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܩܛܠ ܡܘܚܡܕ. ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܛܗܝܪ ܒܪ ܚܘܣܝܢ. ܒ̈ܐܝܕܝ ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܢܕܢܝܪ. .ܟܕ ܐܬܝܕܝܥܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܦܠܬ ܗܪܬܐ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܒܫܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܢܦܠܘ ܫܓܘܫܝܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܒܥܡܠܐ. ܘܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܒܿܐܙ ܘܫܒܿܐ ܘܡܓܝܣ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܠܗܕܐ ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܥܡܪ ܣܘܠܝܡܝܐ. ܗܢܐ ܕܡܛܠ ܐܣܛܣ̈ܝܣ ܘܩ̈ܛܠܐ ܕܥܒܼܕ ܒܫܡܝܫܛ. ܚܒܝܼܫ ܗܘܐ ܒܩܠـ[ܝܢـ]ܝܩܘܣ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܠܗܿܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ. ܫܠܚ ܠܐܢܫ ܩܪܝܒܗ. ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܣܘܣܝܗ ܘܣܝܦܗ ܘܢܣܝܡܝܘܗܣ ܒܚܕܐ ܡܢ ܚܪ̈ܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܩܠܝܢـ̄. ܘܬܒܥܼ ܗܼ، ܡܢ ܪܒ ܐܣܝܪ̈ܐܿ ܕܢܦܘܩ ܢܚܕܘܪ ܠܗ ܠܚܡܐ. ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܐܢܫ ܕܢܛܪܝܘܗܝ ܘܐܪܡܝ ܒܗ ܫܫܠܬܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܠܐ ܒܼܛܠ ܕܢܓܪܓܪ

 

Page 259

ܠܗ ܠܢܛܘܪܐ ܥܕ ܡܐ ܠܗܿܝ ܕܡܛܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܗܘܿ ܣܘܣܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܫܩܠܗ ܠܣܝܦܗ ܡܢ ܗܿܘ ܒܪܕܕܗ ܩܛܠܗ ܠܗܿܘ ܕܢܓܝܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܪܟܒ ܣܘܣܝܗ ܘܒܪܕܕܗ ܥܠ ܐܚܪܢܐ ܘܥܪܩܘ. ܘܬܪܨ ܠܫܡܝܫܛ. ܘܥܠܼ ܘܩܠܛܗ ܠܥܒܕܐܠـ[ܗ] ܐܡܝܪܐ ܕܒܗܿ ܕܡܛܠܬܗ ܚܒܝܼܫ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܢܦܩܼ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܐ[ܝܠܝܢ] ܕܢܩܦܘܗܝ. ܘܐܫܩܼܠ ܠܪܗܝܒܐܝܬ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܘܫܪܝܘ ܡܓܝܣܝܢ ܘܩܛܠـ[ܝܢ] ܘܒܐܙܝܢ ܠܟܠ ܕܡܨܝܢ ܒܚܝܠܗ܇ ܘܗܢܐ ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܡܪ ܗܼܘ ܗܘܐ ܫܘܪ[ܝـ]ܐ ܕܒܝܫܬܐ ܗܿܝ ܕܢܦܠܬ ܒܥܠܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܢܝܣܢ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘ[ܡܐܐ .ܟܐ..] ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܐܫܬܡܼܥܬ ܗܕܐ ܠܢܨܪ ܒܪ ܫܒܬ ܥܘܩܝܠܝܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܪܡܝܢܝܐ [ܡܪܕ] ܗܘܐ ܘܦܣܿܩ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܐܫܩܼܠ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܬܐ ܢܩܦܼܗ ܠܥܡܪ. ܘܐܿܬ[ܚܝܕܘ] ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܒܙܘܙܝܐ ܘܐܒܕܢܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܗܘܘ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܕܦܠܣܛـ[ܝܢܐ] ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܦܼܘܢܝܩܝ. ܟܕ ܙܒܝܢ ܘܡܘܩܕܝܢ ܘܩܛܠܝܢ ܟܠܗ ܩܝܛܐ ܗܿܘ ܘ[. . . . . ܢـ]ܨܪ ܚܝܠܐ ܘܚܒܪܐ. ܗܘܼܐ ܗܼܘ ܪܝܫܐ ܕܒܢܿܝ ܣܝܥܬܗ. ܘܦܪܫ ܘܐܙܠ ܠܐܬ[ܪ]ܐ [ܕܣܪܘܓ.] ܘܥܡܪ ܐܙܠ ܠܫܡܝܫܛ ܘܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܚܣܢܐ ܥܠܝܐ ܕܒܗܿ.

ܘܒܫܢܬ ܐܠـ[ܦ ܘܡܐܐ ܘ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪ̈ܘ[ܡܝܐ ܐܣـ]ܛܘܪܝܩܝ ܒܪܐ ܕܝܠܗ. ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܗܼܘ [ܢܝـ]ܩܘܦܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܗܘܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܒܬ[ܪ] ܚܡܫܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܐܡܠܟ ܐܣܛܘܪܝܩܝܼ ܥܠ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܬܟܢܫܘ [ܒܘܠܓـ]ܪ̈ܐ ܘܐܬܘ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ

 

Page 260

ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܐܣܛܘܪܝܩܝ ܘܐܩܪܒ [ܥـ]ܡـ[ܗܘܢ ܒܠܥܕ ܗܼܘ] ܒܥܛـ[ܡܗ. ܘܟـ]ܕ ܩܒܬ ܡܚܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܨܛܪܝܬ ܡܝܬ. ܘܐܡܠـ[ܟ ܒܬܪܗ] ܡـ[ܝـ]ܟܐ[ܝܠ ܚܬܢܗ] ܕܢܝܩܘܦܘܪܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐ. ܐܡܪܝܢ [ܐܢـ]ـܫ̈]ܝܢ ܕ]ܦܪܘ[ܩܘܦܝܐ ܒܪܬܗ ܢܝܩܘܦܘ]ܪܐ ܗܝܼ ܐܣܡܬܗ ܠܐܣܛܘܪ[ܝـ]ܩܝ ܐܚܘܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܟ [ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܪ̈ܘܡܝܐ ܡܝܟܐܝܬ ܒܥܠܗܿ]. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܪ [ܕܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܗܘܬ ܐܦܠܦܣܝܣ ܫܡܫܢܝܬܐ ܟܠܢܝܬܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .