ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܣܝܡ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܠܐ ܐܬܪܫܡ

Chronicle of 846

Brooks, Chronica Minora II, 157-238

 

Page 157

 ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ

ܕܣܝܡ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܠܐ ܐܬܪܫܡ:

ܕܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܬܬܡܘ. ܠܡܫܝܚܐ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . [ܐܬܟܢܝܬ] ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܕܟܢܥ̈ܢܐ: ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕ. . . . . ܓܢܒـ[ܪ̈ܐ . . . ܣܘܪ]ܝܐܼ ܥܠ ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܕܣܘܪܘܣ. ܘܩܝܠܝܟܘܣ [ܘܒܢܘ̈]ܗܝ ܟܕ ܐܚܼܕܘ ܠܐܪܥ ܕܡܡܦܣܝܣܛܝܐܼ. ܐܦ . . . . . . . ܪ . . ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܡܗ ܐܬܟܢܝܢ ܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܗ[ܝܕܝܢ ܓـ]ܕܫ ܐܝܟ ܕܫܟܚܢܢ ܠܘܥܼܕܐ ܕܙܒ̈ܢܐܿ. ܡـ[ܘܬܐ] ܕܝܥܩܘܒ܆ ܒܪ ܐܣܝܚܩ ܒܪ ܐܒܪܗܡ܀ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܒܪ .ܦܛ. ܐܘܠ ܠܠܘܝ܀ ܠܘܝ ܒܪ .ܡܘ. ܐܘܠܕ ܠܩܬ. [ܘ]ܒـ[ܫـ]ܢܬ .ܩܠ. [ܕܝܥـ]ܩܘܒ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܘܝ .ܡܐ. ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܝܢ .ܕܪܝܗ. ܥܠ [ܝـ]ܥ[ܩܘ]ܒ ܠـ[ܡـ]ܨܪܝܢ܀ ܗ̈ܘܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐ[ܕ]ܡ [ܥܕܡـ]ܐ [ܠܝܥـ]ܩܘܒ ܥـ[ܣܪܝـ]ܢ ܘܬܪܝܢ ܕܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ . . ܟܐ . . . ܐܫ . . ܐܬܛܿܟܣܝ . . ܟܬܝܒ̈ܬܐ [. . . . . . . ܥܣـ]ܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܐ ܒـ[ܝـ]ܛܐ. ܘܐܦܝ . . .ܐ .ܬ. . . ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ܀

ܩܦܬ ܒܪ .ܣ.: ܐܘܠܕ [ܠܥܡـ]ܪܡ܀ [ܥܡܪ]ܡ ܒܪ .ܥ. ܐܘܠܕ ܠܡܘ[ܫـ]ܐ܀ ܐܬܢܒܝ ܕܝܢ ܡـ[ܘܫܐ] .ܡ. ܫ̈ـ[ܢܝܢ]܆ ܩܕܝܡ [ܕ]ܝܢ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ .ܐܿܬܠ. . ܘܒܪ .ܦ. [ܫ̈ܢܝـ]ܢ ܗܘܐ [ܡـ]ܡـ[ܠـ]ܠ ܐܠܗܐ ܥܡܗ ܡܢ ܓܘܣ ܣܢܝܐ܀ ܘܒـ[ܪ] .ܩܦ. ܫ̈ܢܝܢ . . ܠܕ ܩ. .ܐ܀

ܘܗܪܟܐ ܬܘܒ ܡܢ ܟܕ ܥܠ [ܝـ]ܥܩܘܒ ܠـ[ܡܨ]ܪܝܢ: ܠـ[ܫܢܬ] .[ܦ]. ܕܡܘ[ܫـ]ܐ܆ ܫ̈ܢܝܐ .ܪܝܗ܀ ܡܢ ܡܘܠܟܢܐ ܕܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܘܚܡܫ ܠــܡـ]ܦܩܬܐ

Page 158

ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ ܫܢ̈ܝܐܼ .ܠܬ. . ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܝܕܥ ܗܟـ[ܢܐ]. ܡܢ ܡܘܠܟܢ ܥܕܡܐ ܕܥܠܼܘ ܠܡܨܪܝܢ .ܪܝܗ. . ܘܡܢ ܡܥܠܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܦܼܩܘܼ .ܪܝܗ.܀ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܗ [ܕ]ܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܐ ܚܡـ[ܫܡܐ]ܐ ܘ[ܚ̈ـ]ܡܫ܀ ܗܪܟܐ ܫܠܡܘ ܡܦܪ̈ܫܢܐ ܠܚ̈ܕܕܐ܀

ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܡܦܢܐܼ ܐܠܦ .ܬܦܩܘ.܀ ܘܡܢ ܐܕܡ ܐ̈ܠܦܐ ܬܠܬܐܼ .ܬܬܡܒ.. ܗܠ[ܝـ]ܢ ܐܝܟ ܫـ[ܒܥـ]ܝܢ܀ ܐܝܟ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܠܡܦܩܢܐܼ .ܬܬܠܘ. ܡܢ ܐܕܡ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ .ܬܨܒ. .

ܡܘܫܐ ܕܒܿܪ ܪܝܫܢܘܬܐ [ܕܐ]ܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥـ[ܝـ]ܢ ܫ̈ܢܝܢ܀ܒܬܪܗ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ .ܟܙ. . ܩܫܝ̈ܫܐ .ܝ. . ܟܘܫܢ ܥܿܘܠܐ .ܚ. . ܥܬܢܐܝܠ .ܡ. . ܥܓܠܘܢ .ܚ. ܐܗܘܪ .ܦ.܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫ ܕܐܗܘܪܼ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܫܒܥܝܢ܀ ܢܒܝܢ .ܟ. . ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ .ܡ. . ܡ̈ܕܝܢܐ .[ܙ]. ܓܕܥܘܢ .ܡ. . ܐܒܝܡܠܟ .ܓ. . ܬܘܠܥ .ܟܓ. . ܝܐܝܪ .ܟܒ. . ܥܡ̈ܘܢܝܐ .ܝܚ. ܢܦܬܚ .ܘ. ܐ[ܒܝܨܢ ܐܝـ]ܠܘܢ [ܝܚܘ܀ ܒܝܘ̈]ܡܘܗܝ ܕܗܢܐ ܚܪܒܬܿ ܐܝܠܘܢ܀ ܥܟܪܢ .[ܝ.] .ܦܠܫܬ̈ܝܐ .ܡ. ܫܡܫܘܢ .ܟ. . ܕܠܐ ܕ̈ܝܿܢܐ .ܝ. . ܥܠـ[ܝ] .ܡ. ܘܒܫܢܬ .ܠܐ. ܠܥܠܝܼ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ [ܐܝܟ ܡܢـ]ܝܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀ ܫܡܘܐܝܠ .ܟ. ܐܬܢܒܝ ܕܝܢ .ܡ. . [ܩܕܝـ]ܡ ܕܝܢ ܠܡܬܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܦܓܪ .ܐܿܟܗ. . ܐܬܕܒܪܬ [ܕ]ܝܢ ܩܐܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܗܘܬ ܒܝܬ ܥܡܝܢܕܒ ܫܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܕܘܝܕ܀ ܫܐܘܠ .ܡ.܀

ܟ̈ܢܫܢ ܗܟܝܠ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܟ ܡܟܬܒܘܬ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܘܣܒܝܣ: ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܥܕܡܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐܿ ܘܫܐܘܠ ܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪܐ܀

Page 159

ܒܫܢܬ ܕܝܢ .ܝ. ܕܫܐܘܠܼ ܐܬܝܠܕ ܕܘܝܕ ܠܐܝܫܝ ܡܢ ܢܚܿܫ܀ ܘܒܫܢܬ .ܟܓ. ܕܫܐܘܠܼ ܐܬܡܫܚ ܕܘܝܕ܀

[ܟـ]ܢ̈ܫܢ ܝܢ (ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ) ܡܦܩܢܐ ܠܕܘܝܕ ܚܡܫܡܐܐ ܐܝܟ ܫܒܥܝܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܠܗ. ܕܫܐܘܠ ܡܝܬ ܫܡܘܐܝܠ܀

ܕܘܝܕ ܕܝـ[ܢ] ܐܡܠܟ .ܡ. ܐܬܢܒܝ .ܡ. ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܬܫܥܡܐܐ .ܨܗ. . ܗܿܝܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܢܒ̈ܝܐ ܒܝܘܿܡ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ .ܓܕ ܘܢܬܢ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܬܿܢ ܡܢ ܓܒܥܘܢ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܓܒܥܘܢ. ܘܐܣܦ ܘܟܗܢܐ ܐܚܝܡܠܟ.

ܘܒܫܢܬ .ܝ. ܕܝܠܗ: ܟܕ ܚܝ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠܼ ܐܩܝܡ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܚܦܛ ܐܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܨܿܠܝܢ ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ. ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒ̈ܢܘܗܝ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܒܝܬ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܨ̈ܠܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܠܚܘܕ܆ ܨܠܘܬ̈ܐ ܘܕܒ̈ܚܐ ܡܬܟܗܿܢܝܢ ܗܘܘ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܡܡܿܠܟ ܗܼܘܐ ܒܨܘܪ ܚܝܪܡܼ. ܗܢܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܚܝܐ ܚܡܫܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܕܘܝܕ ܘܥܕܡܐ ܠܨܕܩܝܐ. ܘܠܗܢܐ ܩܛܠܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܀

ܫܠܝܡܘܢ .ܡ. . ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܝܠܗܼ ܫܿܪܝ ܕܢܒܢܼܐ ܗܝܟܠܐ ܠܡܪܝܐ܀

ܟ̈ܢܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܝܠܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܪܝܙ. . ܐܝܟ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ. ܐܝܟ ܐܘܣܒܝܣ ܕܝܢ .ܬܦ. . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ: ܐܝܟ ܡܿܢ ܐܘܣܒܝܣ [.ܪܘܩـ]ܣܛ. . ܐܝܟ ܐܢܕܘܢܝܩܘܣ ܕܝܢ .ܪܘܬܢܣܒ. ܘܡܢ [ܡܦـ]ܩܢܐ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܫܪܝܪܐ܀ ܟܗ[ܢـ]ܐ ܕܝܢ ܕܒـ[ܙܒ̈ـ]ܢܗ ܫܠܝܡܘܢ ܨܕܘܩ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܪ ܐܗܪܘܢ܀

Page 160

ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܗܘܬ ܐܣܛܣܝܣ ܘܐܬܦܠܓܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܦܠܓܘ̈ܢ. ܘܥܠ ܫܒ̈ܛܐ ܚܕܥܣܪ ܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ. ܘܐܬܩܝܡܼܬܿ ܡܠܟܘܬܗ ܒܫܡܪܝܢ. ܘܥܠ ܚܕܐ ܫܒܿܛܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܐܡܠܟ ܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܀

ܪܚܒܥܡ .ܝܙ. . ܘܒܫܢܬ .ܗ. ܕܝܠܗ ܣܠܼܩ ܫܝܫܩ ܡܿܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܡܬܿܢܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܫܡܥܝܐ ܘܐܚܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܝܬܐܝܠ. ܘܗܿܘ ܕܐܬܿܢܒܝ ܗܘܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ. ܐܚܝܐ ܕ[ܝܢ] ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܫܝܠܘ. ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܕܥܠܝ. ܘܡܝܬܼ ܘܐܬܩܒܼܪ ܒܩܪܝܬܗ܀ ܐܒܝܐ ܒܪ ܪܚܒܥܡ ܐܡܠܟ .ܓ. ܢܒܝܐ ܕܒܙܒܢܗܼ ܙܕܘܩ܀

ܐܣܐ .ܡܐ. ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܐܚܝܡܠܟܼ. ܘܢܒ̈ܝܐ ܝܗܘܼ ܘܚܢܢܝ܀

ܝܗܘܫܦܛ .ܟܗ. . ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܿܢܒܝܢ ܗܘܘ ܐܠܝܐ܇ [ܘ]ܥܘܒܕܝܐܼ. ܘܥܙܝܐ. ܘܝܗܘ ܘܡܝܟܐ ܘ[ܥܘ]ܙܐܝܠ ܘܐܠܝܥܙܪ. ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܬܢܒܝ .ܟܕ. ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠـ[ܡܬ]ܒܪܢܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ .ܦܿܦܘ. . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܬܫܒܥ ܡܢ ܐ[ܪܥـ]ܐ ܕܣܒܪܘܢ. ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܗܪܘܢ. ܘܥܡܿܪ [ܗܘ]ܐ ܒܓܠܥـ[ܕ]܀ ܘܡܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܘܪܣܬܝܡ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ. ܘܡܝܬ ܘܐܬ[ܩܒܪ] ܒܐܪܥܗ ܒܚܝܠܐ ܕܒܪ ܗܢܘܡ ܘܒܥܘܡܩܐ [ܕܥܩܝܡ]܀

ܝܘܪܡ ܡܿܠܟܐ ܐܡܠܟ .ܚ. . ܒܝܘܡ̈ـ[ܘܗܝ] ܐܬܚܛܦܼ ܐܠܝܐܼ ܘܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܐܠـܝܫـ]ܥ܆ ܟܕ ܡܟܗܢ ܗܘܐ ܝܘܝܕܥ. ܐܠܝܫܥ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܪܘܒܝܠ. ܘܡܝـ[ܬ] ܘܐܬܩܒܪ ܒܫܡܪܝܢ.

ܐܚܙܝܐ [.ܐ. . ܗܝܿܕܝܢ ܗܘܐ ܝـ]ܘܢܕܒ ܒܪ ܪܟܒ. ܥܬܠܝܐܼ. .ܙ. . ܝܘܐܫ [.ܡ. . ܗܝܿܕܝܢ ܐ]ܬܢܒܝ ܙܟܪܝܐ

Page 161

ܒܪ ܝܘܝܕܥ ܕܐܝܬ[ܘ]ܗ[ܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫـ]ܠܡ. ܘܩܛܠܗ ܝܘܐܫ. ܘܩܒܪܘܗܝ [ܟܗ̈ܢܐ ܥܡ ܐܒܘ]ܗܝ܀

ܒـ[ܫـ]ܢܬ .ܠـ[ܙ. ܕܝܘܐܫ ܡܝܬ ܐܠܝܫܥ ܩܕܝܡ] ܕܝܢ ܠܡܬ[ܒܪܢܫܢܘܬܐ .ܦܿܠܕ.܀

ܐܡܘܨܝܐ .ܟܛ ܐܬܢܒܝـ[ܘ ܗܝܕܝܢ ܗ[ܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܡ. ܘܗܘܫܥ ܐܝـ]ܬܘܗܝ ܗܘܐ [ܡܢ ܒܐܠܡܘܬ ܡܢ] ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ. ܘܡܝܬ ܒܐܪ[ܥـ]ܗ܀ ܐܦ ܥܡܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ ܡܢ ܬܩܘܥ. ܘܟܕ ܡܬܿܢܒܐ ܡܚܝـ[ܗܝ] ܐܡܘܨܝܐ ܘܩܛܠܗ. ܘܐܬܩܒܪ ܬܡܢ. ܐܬܢܒܼܝ ܕܝܢ .ܢܢ. ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ .ܣܿܨ. . ܘܝܘܢـ[ܢ] ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܓܕܒܚܪ ܕܩܘܪܝܬܝܡ. ܘܐܬܐܼ ܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܕܨܥܿܪ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܼܒܪ ܒܡܥܪܬܗ ܕܩܢܢܙܝܐ܀ ܘܢܚܘܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܥܒܼܪܐ ܕܒܝܬ ܛܒܪܝܢ. ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܝܬ ܫܡܥܘܢ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܒܐܪܥـ[ܗ܀]

ܥܘܙܝܐ .ܢܒ. . ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܬܢܒܝܘ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܬܘܒܼ ܘܝܘܐܝܠ ܘܙܟܪܝܐ ܒܪ ܒܪܟܝܐ܀ ܐܢܬܒܝܘ ܕܝܢ .ܩܝܒ. . [ܩـ]ܕܝܡܝܢ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐܼ .ܣܿܥ. . ܐܫܝܥܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܛܠܗ ܡܢܫܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܬܚܝܬ ܒܠܘܛܐ ܕܕܘܓܠ܀ ܘܢܘܐܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܫܒܝܛܐ ܕܪܘܒܝܠ ܡܢ ܐܓܘܪܣܐ ܕܒܝܬ ܐܘܒܘܣܢ. ܘܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ ܬܡܢ܀ (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ܩܠ . . . . . ܪܓܞܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ . . . . . . ܀ ܒܬܪܗܢ ܩܠܝܠ ܐܬܢܒܼܝ ܚܒܩܘܩ .ܦܕ. ܫܢ̈ـ[ܝܢ.] ܩـ[ܕܡ ܡܪܢ] .ܣܿܙ. ܫܢܝ̈ܢ܀ ܘܒܫܢܬ .ܠܓ. ܕܥܘܙܝܐ ܣܠܼܩ ܦܘܠ ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠ ܥܠ ܫܡܪܝܢ܆ ܘܫܩܩܠ ܡܢ ܡܢܚܝܡ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܢܢ. ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܘܫܒܐ [ܫܡܪܝـ]ܢ [ܘ] ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡ̈ܝ ܦܩܚ [ܘܢـ]ܚܬ.

Page 162

ܝܘܬܡ .[ܝـ]ܘ. ܀ ܐܚܙ .ܝܘ. ܒܫܢܬ .ܚ. ܕܐܚܙ ܒܢܐ [ܪܘ]ܡـ[ܠܘ]ܣ ܠܪܘܡـ[ܝ܆ ܘܒܗܿ ܐܡܠـ]ܟ [ܩܕ]ܡܝܐ [ܫ̈ܢܝܐ] .ܠܚ. [ܒܫܢـ]ܬ .ܝ. ܕܐܚܙ ܕܗܼܝ [ܗܝ ܫܢܬ] .ܓ. ܕܡܠܟܘ[ܬ]ܗ [ܕܗܘ]ܫܥ [ܡܿـ]ܠܟܐ ܕܐܝܣـ[ܪ]ܐܝܠ [ܣܠܼܩ ܬܘܒ] ܫܠܡܢܥـ[ܣܪ ܘ]ܫܒܐ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪܐ [ܐ̈ܠܦܝܢ. ܩـ]ܡܬ ܕܝܢ ܡܠـ[ܟܘ]ܬ[ܗ]ܘܢ ܫ̈ܢـ[ܝـ]ܐ ܡܐܬ[ܝܢ] ܘܚܡܫـ[ܝـܢ].

[ܚܙ]ܩـ[ܝـ]ܐ .[ܟܛ. .] ܘܡܬܢܒـ[ܝܢ ܗ]ܘܘ ܐ[ܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܢܚܘܡ܀ ܘܒܝܘ]ܡ̈ܝ [ܚܙܩـ]ܝܐ ܣܠܩ ܣـ[ܢܚܪܝܒ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . . . . . . . . ܘܒܫܢܬ] .[ܟܙ.] . ܕܚܙ[ܩܝܐ] ܩـ[ܡ ܒܪܘܡܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܢܘܡܐ ܦܡܦܠܝܘܣ] .[ܡܐ.] [ܫ̈ܢܝܢ].

ܡܢܫܐ [.ܢܗ. . ܘܒܫܢܬ .ܝܛ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܫـ]ܬܒܝ ܠܐ[ܬܪܗ ܕܒܒܠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܩܪܕܘܝܬܐܼ. ܘܥܪܼܩܘ ܠܐܪܥܐ ܕܩܪ̈ܕܘܝܐ ܘܐܡܠܟܘ ܬܡܢ. ܘܣܪܚܕܘܡ ܐ[ܡܼܠـ]ܟ ܒܒܠ ܚܠܦ ܣܢܚܪܝܒ ܐܒܘܗܝ܀ ܡܢܫܐ ܕܝܢ [ܟܕ] ܐܫܬܒܝ ܒܫܢܬ .ܝܛ. [ܕ]ܡܠܟܘܬܗ. ܘܗܘܐ ܬܡܢ .ܘ. ܟܕ ܨܿܠܝ [ܝܘ]ܡ [ܘܠܠܝـ]ܐ [ܩـ]ܕܡ ܡܪܝܐܼ ܐܬܦܢܝ ܠܡܠܟܘܬܗ܀

ܒܫܢܬ .ܡܒ. [ܕܡـ]ܢܫܐ ܗܘܐ ܡܿܠܟܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܪܘܡܝܼ ܛܘܠܘܣܣ ܛܝܢܘܣ ܫ̈ܢـ[ܝܐ] .ܠܓ. .

ܘܒܫܢܬ .ܢܒ. ܕܡܢܫܐ ܕܗܝܼܝ ܫܢܬ .ܛ. ܕܛܘܠܘܣܘܣ܆ ܐܬܒܢܼܝܬܿ ܒܘܙܢܛܝܐ ܕܗܝܼܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܀

ܐܡܘܢ ܒܪ ܡܢܫܐ .ܒ. ܝܘܫܝܐ .ܠܐ. . ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܗܘܐ ܚܠܩܝܐ ܟܗ[ܢـ]ܐܼ. ܘ[ܨ]ܦܢܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܓܘܪܣܐ ܕܣܒܪܬܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܪܥܗ. ܘܚܘܠܕܝ ܢܒܝܬܐ܀

Page 163

ܘܒܫܢܬ .ܝ. ܕܝܘܫܝܐ ܐܩܩܝܘܣ ܡܪܩܘܣ ܐܡܠܟ ܒܪܘܡܝܼ ܡܿܠܟܐ .ܕ. ܫ̈ܢܝܐ .ܟܕ.

ܘܒܫܢܬ .ܝܓ. ܕܝܘܫܝܐܼ. ܫܪܝ ܐ[ܪ]ܡܝܐ ܒܢܒܝܘܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܥܢܬܘܬ. ܘܒܡܦܣ ܕܡܨܪܝܢ ܟܕ ܡܢ ܥܡܐ ܐܬܪܓܡ ܡܝܬ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܕܘܟܬܐ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܗܿ ܦܪܥܘܢ. ܐܢܬܒܝ ܕܝܢ .ܩ. ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܬܝܢ.

ܝܗܘܐܚܙ ܝܪ̈[ܚܐ] .ܓ. . ܝܘܝܩܝܡ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܒ. ܗܝܿܕܝܢ ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ ܘܐܘܪܝܐ ܒܪ ܫܡܥܝܐ ܡܬܿܢܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܛܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܘܪܝܐ.

ܘܒܫܢܬ (.ܐ.) ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ ܡܠܟܐ .ܕܗ. ܗܪܛܩܘܢܝܣ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܐ .ܠܚ. ܘܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܡܠܟ ܐܦ ܢܒܘܟܢܕܨܪ ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠ. ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܢܣܼܒ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܒܼܝܬܐ ܪܒܬܐ܀ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܼܒܝ ܕܢܝܐܝ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܡ ܝܘܝܩܝܡ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܝܘܝܩܝܡ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܗ ܕܫܘܫܢ ܕܡܢܗܿ ܐܘܠܕ ܠܫܠܬܐܝܠ ܐܒ ܙܘܪܒܒܝܠ. ܘܠܗ ܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܪܝܫܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܥܡܗ ܗܿܢܘܢ ܕܫܒܼܐ ܟܕ ܗܘܘ ܒܒܒܠ܀

ܣܠܼܩ ܕܝܢ ܬܘܒ ܢܒܘܟܢܕܨܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܐܦ ܒܫܢܬ ܫܒܥ ܕܝܠܗ. ܘܒـ[ܫـ]ܢܬ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬ̈ܠܬ. ܘܗܿ[ܝܕ]ܝܢ [ܐܚܕ]ܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܟܠܗܿ ܝܗܘܕ ܘܫܒܝܗܝ ܠܨ[ܕܩܝـ]ܐ [ܒܫܢܬ] ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܀ ܟܢ̈ܫܢ ܗ̈ܘ[ܝܢ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܥܕܡܐ] ܠܓܠܘܬ[ܐ] ܕ[ܒܒـ]ܠܼ .ܬܥ. ܫ̈ܢܝܢ. ܟܬܪܘ ܕܝܢ ܕܒܝܬ [ܝܗܘ]ܕܐ [ܒܬܪ] ܫܒܝܐ ܕܫܡܪܝܢ ܫܢ̈ܝܐ .ܩܠ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ܀

ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܠܟـ[ܘ]ܬܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ܀ ܡ̈ܠܟܼܐ [ܕܝـ]ܢ [ܥܣܪ]ܝܢ [ܘܬ]ܪܝܢ܀

ܗܝܿܕܝܢ ܡܬܿܢܒܐ ܗܘܐ ܒܫܒܝܬܐ ܚܙܩܐܝܠ. ܕܐܝܬܘܗܝ

Page 164

ܗܘܐ ܡـ[ܢ] ܐܪܥܐ ܕܣܪܝܕܐܼ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܒܓܠܘܬܐܼ. ܘܩܒܪܗ ܥܡܐ ܒܐܓܘܪܣܐ ܕܡܘܐܪ [ܒـ]ܩܒܪܗ ܕܫܝܡ ܘܕܐܪܦܟܫܪ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܐ[ܒܪ]ܗܡ. ܐܬܢܒܝ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܟ. ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܝܬܗ ܕܐܠܗ ܐܕܒܦܓܪ .ܬܥܙ.܀ ܩܡ ܕܝܢ ܗܝܟܠܐ ܡܢ ܟܕ ܐܬܒܼܢܝ ܡܢ ܫܠܡܘܢ: ܥܕܡܐ ܕܝܩܼܕ ܡـ[ܢ] ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠܼ. ܫ̈ܢܝܐ .ܬܡ.܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܪ̈ܝܢ ܫܒـ[ܥـ]ܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܫܒܝܬܐ ܡܢ ܫܢܬ ܚܕܥܣܪ ܕܨܕܩܝܐ. ܕܗܼ[ܝܝ] ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .ܟܓ.܀

ܘܒܫܢܬ .ܠܚ. ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܗ ܣܘܪܐܝܘܣ .ܡܕ.܀

ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܝـ[ܢ] ܟܕ ܐܡܠܟ .ܡܓ. (ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ) ܐܘܠܡܪܘܕܟ ܒܪܗ .ܒ.܀

ܒـ[ܠـ]ܛـ[ܫـ]ܨ[ܪܐ] ܐܚܘܗܝ .ܓ. ܗܝܕܝܢ ܚܙܼܐ ܕܢܝܐܝـ[ܠ] ܒـ[ܒـ]ܒܠ ܚـ[ܠـ]ܡܐ ܡܛܠ [ܕܟܪ]ܐ ܘܡܛܠ ܨܦܪܝܐ. ܒܙܒـ[ܢܘ̈]ܗܝ ܕܗ[ܢـ]ܐ ܗܘܐ [ܣـ]ܘܥܪܢܐ ܕܡܛܠ ܫܘܫܢ ܘܕ[ܩـ]ܫ̈ܝܫܐ ܥܘ̈ܠܐ. [ܠـ]ܗ ܕܝܢ ܠܒܠܛܫܨܪ ܟܕ ܐܬܥܿـ[ܫـ]ܢ ܥܠܘܗܝ ܕܪܝܘܫ ܩܛܠܗ. ܘ[ܢܣـ]ܒܗܿ ܠـ[ܡـ]ܠܟܘܬܐ ܘܐܡܠܟ [ܫ̈ܢܝܐ] .ܝܙ. ܗܪܟـ[ܐ] ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ. ܘܫܢܼܝܬ ܠܘܬ ܡ̈ܕܝܐ.

ܟـ[ܘܪ]ܫ .ܝܕ . [ܩܐܡܒـ]ܘܣܣ ܕܗܼܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܬܪܝܢ .ܚ. ܘܒܫܢـ[ܬ .ܓ. ܕܗܢܐ ܐ]ܡܠـ[ܟ] ܒـ[ܪ]ܘܡܝ ܡܿܠܟܐ .ܕܙ. ܛܪܩܘܣ܀

ܡ̈ܓܘܫܐ ܝـ[ܪ̈ܚܐ] ܫܒܥܐ. ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܘܫܬܣܦ .ܠܘ. [ܘܒܫܢܬ]ܐ [ܕܬܪ̈ܝܢ] ܕܗܢܐ ܫܠܡ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒܥـ[ܝـ]ܢ ܕܫܒܝܬܐܼ ܘ[ܒܫـ]ܢܬ .ܘ. ܐܫܬܟܠܠ ܗܝܟܠܐ ܟܕ ܗܘܐ [ܪܝܫـ]ܐ ܕܥܡܐ ܙܘ]ܪܒܒܝܠ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ. [ܗܿ]ܢܘܢ [ܕܐܬܩܝܡܘ ܠـ]ܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܟܪܙ [ܘܥܒܕ] ܦܘܢܝܐ܀

Page 165

ܡܬܟܢ̈ܫـ[ܢ] ܗ[ܟܝـ]ܠ [ܫـ]ܢ̈ܝܐ ܡـ[ܢ] ܐܕܡ [ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܝܢ] ܫܢ̈ܝܢ ܕܫـ[ܒܝـ]ܬ[ܐ ܐܪܒܥـ[ܐ [ܐ̈]ܠـ[ܦܝـ]ܢ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܀ ܐܚܪ̈[ܢـ]ܐ ܕܝܢ ܡܟ̈ܬܒܢܐ ܣܝܟܘܼ. ܕܡـ[ܢ ܒܢܝـ]ܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܝܐ ܕܠܒܒܠ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܘܗܘܘ ܒܒܒܠ ܫܒ̈ܥܝܢ. ܡܢ ܒܢܝـ[ܢـ]ܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ ܕܫܒܝܬܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈܀ ܘܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ ܐܪܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬܫܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ܀

ܒܫܢܬ ܕܝܢ .ܚ. ܕܕܪܝܘܫ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܦܘܢܝܐܼ ܡܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܒܬܪ ܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܣܩܬܐ܆ ܠܗܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩ ܕܢܣܼܩܼ. ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܠܘܬܗ. ܚܿܝܐ [ܕܝܢ] ܗܼܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܬܚܫ̈ܒܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ܀ [ܟܕ] ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ .ܝܗ. ܐܫܬܒܼܝ ܥܡ ܐܡܗ ܒܫܢܬ ܬ̈ܠܬ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ. ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܚ. ܕܕܪܝܘܫ. .ܝܗ. ܩܕܡ ܕܢܫܬܒܼܐ. .ܡܓ. ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .ܘܒ. ܕܐܘܝܠܡܪܕܘܟ ܒܪܗ: .ܘܒ. ܕܢܝܪܓܠܐܣܐܣܪܘܣ ܚܡܘܗܝ ܕܗܢܐ ܕܗܼܘ ܩܛܠܗ ܘܕܒܠܛܫܨܪ ܐܘܟܝܬ ܣܐܪܩܘܣ .ܓ. ܘܕܕܪܝܘܫ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܡܕܝܐ ܒܟܬܒܐ .ܝܙ. ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܢܐܒܘܢܝܕܘܣ. ܘܥܣܪ ܕܩܘܪܘܣ ܦܪܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܟܒܫ ܠܒܒܠ. ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ .ܚ. . ܘܫܢܬ ܕܐܚ̈ܐ ܡ̈ܓܘܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܕܘ. ܘܫ̈ܢܝܐ .ܚ. ܕܕܪܝܘܫ ܕܗ̈ܘܝܢ ܟܠܗܝܢ .ܩܝ. . ܐܬܢܒܝ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܫ̈ܢܝܐ ܘܥ. . ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܠܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܒܣܪ .ܬܨ.

ܕܪܝܘܫ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ .ܠܘ. ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܗ ܐܚܫܝܪܫ ܒܪܗ ܗܿܘ ܕܡܛܠ ܚܝ̈ܠܬܢܘܬܗ ܐܬܩܪܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܿ. ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡ̈ـ[ܕܝـ]ܐ ܘܠܡܨܪ̈ܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܘܩܕ ܠܐܬ̈ܢܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܫܡܗܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܬܡܝܗܐ ܕܥܒܕܬܿ ܝܗܘܕܝܬ ܒܐܠܦܪܢܐ ܪܒ

Page 166

ܚܝܠܗ ܗܿܘ ܕܫܕܪܗ ܕܢܚܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܛܠ ܕܒܥܼܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ ܒܩܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܠܘܩܒܠ ܐܪܦܟܫܪ܀ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܒܐܘܪܫܠܡ ܐܠܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ܀

ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܚܫܝܪܫ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ .ܟ. ܫܢܝ̈ܢ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬ .ܝ. ܕܝܠܗ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐܼ. ܐܡܠܟ ܐܪܛܒܢ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ. . ܒܬܪܗ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝ̈ܕܝܐ .ܡܐ. ܘܒܫܢܬ .ܟ. ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ܀

ܐܪܛـ[ܚ]ܫܫـ[ܬ] ܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ܀ ܣܓܕܝܢܘܣ ܝܪܗܚܐ ܫܒܥܐ܀ ܕܪܝܘܫ ܢܘܬܘܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܛ.܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܚܫܝܪܫ .ܡ. ܗܢܐ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܒܪܬ ܐܡܫܝܠ ܕܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ. ܕܐܫܬܒܝܼܬ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܝܬ ܝܘܟܢܝܐ܀

ܐܘܟܘܣ ܐܪܛܚܫܫـ[ܬ] .ܟܙ. ܦܪܣ ܒܪ ܐܘܟܘܣ .ܕ. . ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܪܫܟ (.ܘ.] . ܒܫܢܬ ܫܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ. ܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܗܢܐ ܕܪܝܘܫ ܒܩܝܠܝܩܝܐܼ ܘܩܛܠܗܼ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܠܼܡ ܚܙܘܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܠܡܘܠܝ .ܪܠܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܪܕܘܣ (ܝܒ.) ܘܡܝܬ ܒܪ (.ܠܒ.)܀

ܟܢ̈ܫܢ ܗܟܝܠ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܡܐܐ [ܘܬܡܢܐܝܢ). ܘܡܢ ܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ ܘܥܕܡܐܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܚܕܘ ܐܪ̈ܒܥܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܠܡܠܟܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܡܝܪ ܗܐܘ ܒܚܙܘܐ ܕܕܢܝܐܝܠ܀ ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܿܢ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܩܿܪܝܢ

Page 167

ܠܗ: ܕܗܼܘ ܐܪܝܕܝܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܠܡܩܕܘܢܝܐ܀ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܡܛܪܝܘܣܼ ܠܐܣܝܐ܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܠܡܨܪܝܢ܀ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܢܘܪ ܠܣܘܪܝܐ܀

(ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܡܠܟ .ܡ. .) ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܩܡܘ ܡ̈ܠܟܐ ܦܛܘܠܡ̈ܝܐ .ܝܐ. . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ܀ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ .ܠܚ. . ܗܢܐ ܕܒܫܢܬ ܫܒܝܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܒܚܦܝܛܘܬܗ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܦܫܩܝܢܐ ܠܟܬ̈ܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܦܫܿܩܘ܀ ܒܙܒ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐܗܘܐ ܒܪ ܐܣܝܪܐ܀

ܒܬܪ(ܗ) ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܘܣ .ܟܘ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܦܛܘܪ .ܝܙ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ .ܟܕ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ .ܠܗ. ܥܠܗܢܐ ܐܬܿܥܫܼܢ ܐܢܛܝܟܘܣ ܘܒܙܗܿ ܠܡܨܪܝܢ .ܫܟܓ. (ܒܬܪ ܚܙܘܐ ܕܕܢܝܐܝܠ.) ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܝܣ .ܟܛ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܣܘܛܪ .ܝܙ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ .ܝ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܗܿܘ ܕܥܼܪܩ .ܚ. ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܕܝܢܘܣܘܣ .ܠ. ܩܠܐܘ[ܦـ]ܛܪܐ .ܟܒ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ .ܕܟܒ. ܡـ[ܢ] ܝܕ [ܐܓܘܣܬ]ܛܘܣ ܐܬܼܩܛܠܼܬܿ: ܘܐܫܬܠܡܼܬܿ ܗܿܝܕܝܢ ܡܨܪܝܢ ܠܐܝܕܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ܀ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ .ܪܨܘ.

ܥܠ ܒܒܠܘܢܝܐ ܕܝܢ ܘܣܘܪܝܐܼ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܢܘܣ ܫ̈ܢܝܐܼ .ܠܒ. . ܘܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܫܿܪܝ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐܿ. ܗܢܐ ܕܝܘܡܢܐ ܡܬܼܚܫܼܒ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢ̈ܝܢ (.ܝܒ.) . ܘܒܫܢܬ .ܝܓ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܐܘܪܗܝ.

ܘܒܫܢܬ .ܩܚ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܩܡ ܡܿܠܟܐ ܒܐܘܪܗܝ܀

Page 168

ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܣ [ܣـ]ܘܛܪ .ܝܛ. ܐܢܛܝܟܘܣ (ܐܠܗܐ) .ܝܗ. ܣܠܘܩܘܣ ܩܠܢܝܩܘܣ .ܟ. ܣܠܘܩܘܣ ܩܘܪܢܘܣ .ܓ. ܐܢܛܝܟܘܣ ܪܒܐ .ܠܘ. ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܟܒܫܘ ܪ̈ܘܡـ[ܝـ]ܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐܼ. ܘܫܠܡ ܚܙܘܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܥܠ ܡ̈ܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܕܬܝܡܢܐ܀

ܣܘܠܘܩܘܣ ܦܝܠܦܛܘܪ .ܝܒ. ܘܒܬܪܟܢ ܝܥܼܬ ܩܪܢܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܚܼܙܐ ܕܢܝܐܝܠ. ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ܀ ܗܢܐ ܟܕ ܐܚܼܕ ܡܿܠܟܘܬܐ ܒܫܢܬ .ܩܠܕ.: ܒܫܢܬ .ܩܡܓ. ܐܬܥܫܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪܼ ܘܐܚܕܗܿ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܡܚـ[ܝܗܿ] ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܬܐ ܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܘܚܪܒܗܿ. ܘܥܒܼܕ ܒܗܿ ܩܛܠܐ ܪܒܐ. ܘܢܣܒܼ [ܡܢـ]ܗܿ ܒܙܬܐ ܘܡܐ̈ܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܦܩܼܕ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐܼ. ܠܡܚܪܒܘ ܠܟܠܗܿ ܝܗܘܕ. ܟܕ ܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܕܟܠ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܡܬܪܚܩܘ ܡܢ ܢܡܘܣܐ: ܘܠܡܚܠܘ [ܫ̈ܒܐ] ܘܠܡܣܬܿܝܒܘ ܒܟܠ ܛܡܐܘܬܐ ܢܡܘܬ.

ܒܫܢܬ [ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ] ܘܚܡ̈ܫ ܒܟܢܘܢ ܒܚܡܫܥܣܪ̈ܐ [ܒܢܘ ܛܡܐܘܬܐ ܕܚܘܪܒـ]ܐ ܥـ[ܠ] ܡܕܒܚܐ. ܘܒܢܘ ܥܠܘ̈ܬܐ [ܚܕܪ̈ܘܗܝ . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܐܠܝܥܙܪ ܣܒܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܘܟܕ ܐܬܘ] ܦܠܚܘ̈ܗܝ ܕܡܿܠܟܐ: ܗܿܢܘܢ [ܕܐ]ܠܨܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܣܛܝܢܘܬܐ ܠܡܘܪܥܝܡܼ. ܟܢܿܫܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐܼ ܘܚܘܝܘ ܐܢܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܼܪܒ ܚܕ ܡܢ ܐܢ̈ܫـ[ܝ] ܐܬܪܐ ܠܘܬ ܥܿܠܬܐ ܕܢܫܡܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܬܝܬܐ ܐܬܡܪܡܪܼ. ܘܛܢ ܒܕܡܘܬ ܦـ[ܝـ]ܢܚܣܼ. ܘܩܼܪܒ ܘܩܛܠܗ ܥܠ ܥܿܠܬܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܪܐ ܕܡܿܠܟܐܿ ܗܿܘ ܕܐܠܨ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܘ ܩܛܠܗ. ܘܩܼܪܐ ܒܩܠܐ ܪܒܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ. ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܼܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܢܐܬܐ ܒـ[ܬ]ܪܝ. ܘܥܪܩ ܗܼܘ ܘܒܢܘܗ̈ܝ ܠܛܘܪܐ.

Page 169

ܘܐܬܟܢܫـ[ܘ] ܠܘܬܗ ܓـ[ܒـ]ܪ̈ܐ ܕܚܝܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ ܒܢܡܘ[ܣܐܼ]. ܘܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܟܪܟܘ ܒܩܘܪܗܝܐ ܘܒܡ̈ܕܝܢܬܐ. ܘܣܿـ[ܚـ]ܦ ܥ̈ܠܘܬܐ. ܘܡܿܛܗ ܠܥܘ̈ܠܐ.

ܘܒܬܪ ܕܐܬܿܟـ[. . ܡـ]ܬܝܬܐ ܚܠܦ ܥܡܗ ܘܢܡܘܣܐ ܫ̈ܢܝܢ ܬ̈ܠܬܼ ܒـ[ܫـ]ܢܬܐ [ܕ]ܡܐܐ ܘܐ[ܪܒܥـ]ܝܢ ܘܬܡܢܐ: ܟܕ ܩܼܪܒ ܠܡܡܬ ܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܪܒ ܚܝܠܐ ܠܝܗ[ܘܕ]ܐ ܡܩܒܝ ܒܪܗܼ. ܘܦܩܼܕ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܠܡܬܟܬܫܘ ܚܠܦ ܩܝܡܐ [ܩܕܝـ]ܫܐ.

ܘܩܡ [ܝـ]ܗܘ[ܕ]ܐ ܪܝܫܐ ܥܠ ܥܡܗ. ܘܐܬܟܪܟ ܘܪܕܦ ܠܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐܿ. ܘܚܼܪܒ ܠܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܐܢܛܝܟܘܣ. ܘܗ[ܘ]ܐ ܡܪܝܐ ܒܥܘܕܪܢܗ. ܘܐܬܕܡܿܝ ܠܐ[ܪܝـ]ܐ ܒ̈ܥܒـ[ܕ]ܘܗܝ. ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕ[ܝܫܬܐ] ܘ[ܕܟـ]ܝܗܿ ܡܢ ܛܡܐ[ܘ]ܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐܼ ܘܩܕܫܘܗ[ܝ ܠܗܝܟܠܐ.] ܒܫܢܬ .ܩܡܚ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ .ܒܟܗ. [ܕܟܢܘܢ ܥܒܕܘ] ܥܐܕܐ ܕܚܓܘܕܬܐ ܝܘܡ̈ܬ[ܐ ܬ]ܡܢܝܐ . . . . . . . . . . . . . . . ܘܩـ. .ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܫܕܪ ܠܒܟܪܝܘܣ ܘܠܐܠܩܝܡܘܣ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ] ܕܬܪ̈ܬ[ܝܢ] ܙܒ[ܢ̈ـ]ܝܢ. ܘ[ܫܪܘ ܥܠ ܡܣܠܘܬ ܘܟܒܫܘܗܿ܀]

ܒـ[ܫܢـ]ܬ .ܩܢܒ. ܕܒـ[ܝ̈ܘܢܝܐ] ܫܢܬ .ܓ. [ܕܕܝܡܛܪܝܘܣ ܝܗܘܕܐ ܐܬܩܛܠ] ܘܝܘ[ܚܢـ]ܢ ܬܘܒ ܐܫܼܬܒܝ܀ ܘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܝܘ[ܢـ]ܬܢ ܐܬܿܥܫـ[ܢ] ܓܢܒܪܐܝܬ ܥܠ . . . . . . . . . . . . . . ܥܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܠܟܠ ܟܪ ܕܡܬܦـ[ܢـ]ܐ ܗܘܐ . . . . ܗܘܐ. ܘܒܢܐ . . . . ܠܥܡܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡـ . . . . . . ܀

ܒܫܢܬ . ܩܣ. [ܐܡܠܟ] ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܗ

Page 170

ܕܐܢܛܝܘ[ܟܘܣ ܐ]ܦـ[ܝـ]ܦـ[ܢܝـ]ܣ ܘܕ[ܚܝـ]ܗ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܠܕܝܡܛܪܝܘܣ ܣـ[ܘܛܪ܀]

ܒܫܢܬ .ܩܣܗ. ܐ[ܡـ]ܠܟ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܒܪ ܕܝܡܛܪܝܘܣܼ ܘܩܛـ[ܠܗ ܠـ]ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ [ܘ]ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܝܘܢܬܢ. ܘܚܪܒ ܝܘ[ܢܬܢ] ܟـ. . ܕܚܠܗ܀

ܒܫܢܬ .ܩܣܛ. ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܐܠـ[ܟܣܢܕܪܘܣ.] ܘܛܪܝܦܘܢ ܪܒ ܚܝܠܗܼ ܒܢܟܠܐ [ܐܚܕ]ܗ ܠܝܘܢܬܢ ܘܩܛܠܗ. [ܕܒܿܪ] ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ. . ܩܡ ܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪܒܘܬ ܟܗ[ܢܘܬܐ] ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܠܦ ܐܚܘܗܝ. ܛܪܝܦܘܢ ܕܝܢ [ܩܛܠܗ] ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܘܩܛܪ ܬܓܗ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ.[܀

ܒܫܢܬ] .ܩܥܕ. ܐܡܠܟ ܐ[ܢـ]ܛܝܟܘܣ ܒܪ [ܕܝـ]ܡܛܪܝܘܣ ܐ[ܚܘ]ܗ[ܝ ܕܕܝܡܛܪܝܘܣ.] ܘܫܕܪ ܠܩܢܕܒܝܘܣ ܘܠܚܝܠܐ ܣܓـ[ܝـ]ܐܐ ܥܠ ܫܡܥـ[ܘܢ. ܩܪܐ] ܕܝܢ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܐܬ[ܩـ]ܪܝ ܗܘܪܩܢܘܣ ܥܡ [ܐܚܘܗܝ] ܘܫܕܪܗ ܠـ[ܘ]ܩܒܠ ܒܥܠܕܒܗܒܘܗܝ. ܘܢܦܼܩ ܝܘܚـ[ܢܢ ܥܠ] ܩـ[ܢـ]ܕܒܝܘܣ ܘܐܪܡܝ ܡܢܗ [ܩـ]ܛܠܐ ܣܓـ[ܝܐܐ . . .] ܘܪܕܦ ܠܗ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ܀ ܩܡ ܗܟܝܠ [ܫܡܥܘܢ ܥܡ] ܒܢܘ̈ܗܝ ܒܡـ . . .ܡܐ [ܘ]ܐܬܟܬܫܘ . . . . . . . . ܗܘܘ ܥܡ ܐܝـ[ܣـ]ܪܐܝܠ. ܘܚܪܪܘ [ܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ] ܡܢ ܫܘܥܒـ[ܕ]ܐ ܕܡܩـ[ܕܘܢܝ̈ـ]ـܐ . . . . . . . . . . . . . . . .ܐ ܐ[ܫـ]ܬܥܒܕܘ ܗ[ܘܘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ܗ]ܘܐ ܘܣܥܪ [. . . . . . . . . . . ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܒܪ] ܚܒܘܒܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . . . . . . . . . . ܗ]ܘܐ ܕܝܢ [ܚܠܦܘܗܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕ]ܥܠ ܥܡܐ ܘܒܪܒܘܬ [ܟܗܢܘܬܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ. ܘ]ܟܕ ܡܠܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܠܓ. ܒܡܕܒܪܢـ[ܘܬܐܼ ܢܦܩ ܡܢ] ܚ̈ܝܐ. ܘܒܪܗ ܩـ[ܕ]ܡܝܐ ܐܪܣܛܘܒـ[ܠܘܣ ܡܚـ]ܕܐ ܩܛܪ ܬܓܐ ܕܡܠܟـ[ـܘ]ܬܐ܆ ܡܢ ܒܬ[ܪ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈]ܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ

Page 171

ܘܚܡܫ ܠܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܒܒܠ. [ܩܛـ]ܠ ܕܝܢ ܠܐܚܘܗܝ ܐܢܛܝܓܢܘܣ. ܘܠܚܪ̈ܢܐ ܐܣܼܪ. [ܟܕ ܕ]ܝܢ ܐܡܠܟ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ ܒܝܫܼܐ[ܝـ]ܬ ܡܝܼܬ. ܘܐܡܼܠـ[ܟ ܐ]ܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܥܒܼܕ ܐܦ ܗܼܘ ܕܒܝܼܫ [ܩـ]ܕܡ ܡܪܝܐܼ. ܘܠـ[ܐ ܗ]ܠܟ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕ[ܐ]ܒܗ̈ܘܗܝ: ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܒـ[ܢ̈ܝ ܥـ]ܡܗ ܩܼܛܠ ܘܐܘܼܒܕ. ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫܢ̈ܝܢ .ܟܙ. ܫܒܼܩ [ܠܟܠܟܘ]ܬܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܗܿܝ ܕܣܿܓܝ ܕܚܿܠܐ [ܗܘܬ] ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܕܒܼܬܿ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ.܆ [ܫܒܩܬ] ܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ. ܗܘܪܩܢܘܣ ܘܐܪܣܛܘܒܿܠܘܣ. [ܘܥܕ]ܬܿ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐܼ ܠܗܘܪܩܢܘܣ.

ܒܝܢܬ ܕ[ܝܢ] ܗܠܝܢ [ܟܕ ܐ]ܡܠܟ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ.܆ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗܼ [ܐܢܛܝܟܘ]ܣ ܫ̈ܢܝܐ. ܝܚ. . ܘܒܚܪܬܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. . [ܗܝܿܕܝܢ ܒܛܠܬ] ܡܠܟܘܬܗܘܢ܀

ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝ̈ܗܘܢ [ܡܐܬܝܢ ܘܥـ]ܣܪܝܢ܀

ܐܪܣܛܘܒܠܘܣ ܕܝܢ ܨܿܒܐ ܗܘܐ [ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ. ܘܡܛܠ] ܗܕܐ ܥܡܐ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܐܬܿܦܠܓ. ܡܢܗܘܢ [ܓܝܪ ܢܩܦܘ ܠܗ]ܘܪܩܢܘܣ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܐܪܣܛܘܒܠܘܣ. [ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܠܘܚܝܐ] ܣܓܝܐܐ. (ܫܪܬ) ܗܘܬ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ [ܐܪܣܛܘܒܠܘܣܼ. ܗܘܪܩܢܘ]ܣ ܕܝܢ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܟـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ܝܢ .ܟܒ. ܡܝܬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܡܫܿܪܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ] ܡܠـ[ܟ] ܠܗܪܘܩܢܘܣ ܕܢـ[ܥܪܩܘ]ܢ ܠܘܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܢܝܬܘܢ ܚܝܠܐܼ [ܘܢـ]ܩـ[ܪܒܘ]ܢ ܚܠܦ ܡܿܠܟܘܬܐ. ܘܫܩܠܗ ܒܠܠܝܐ ܘܥܪܩ ܠܘܬ ܐ[ܐ]ܪܛܐ ܡܿܠܟܐ [ܕ]ܥܪ̈ܒـ[ܝـ]ܐ. ܘܡܟܝܠ ܬܟܬܘܫܐ . . .ܟ .ܩ. . ܠܡـ.ܐ ܠܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬ ܗ[ܘܐ.] ܘܟܕ ܥܫܢ [ܩܪܒܐ] ܒܝܢܬܗܘܢ ܓܕܫ ܕܢܐܬܐ

Page 172

ܦܘܡܒܝܘܣ [ܥܡ ܚܝـ]ܠܐ [ܕܪ̈ܘܡܝܐ] ܠܐܬܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܕܒܝܬ ܗܘܪ[ܩܢܘܣ] ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܡܚـ[ܕܐ] ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܬܐ ܠܝܗܘܕ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܐܪܣܛܘܒܠـ[ܘ]ܣ ܘ . . . ܘܗܓܡ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ . . . . . . . . . . . . ܘܣܝܒ ܒܝܬ ܩܕܘܫ ܩܘ̈ܕܫܝܢ. ܘܠܗ [ܕܝܢ ܠܐܪܣܛـ]ܘܒـ[ܠـ]ܘ[ܣ ܟܕ] ܙܢܝܕ [ܡܢ] ܪܝܫܢܘܬܐ ܘܪܒܘܬ ܟـ[ܗܢܘܬܐ ܘܟܕ] ܦܟܝܪ ܫـ[ܕܪ ܠܪ]ܘܡـ[ܝ]. ܘܐܫܠܡ ܪܒܘܬ [ܟـ]ܗ[ܢـ]ܘܬ[ܐ ܘ]ܡـ[ܕܒܪ]ܢܘܬ[ܐ ܠܗ]ܘܪܩܢܘܣ ܐܚܘܝ. ܘܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܢ ܗ[ܝܿܕܝܢ] ܥـ[ܫܡ ܕܢـ]ܣܩܘܢ ܡܕܐܬܐ ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܫـ[ܒܼـ]ܩ ܬܡـ[ܢ] ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܥܡ ܐ. . ܪ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܦܘܡܒܝܘܣ ܘܫ . . . . . .ܘܢ [. . . . ܩـ]ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕ[ܥܡـ]ܐ ܗܢܐ ܡـ[ܢ ܦـ]ܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܘܥܕܡܐ ܠـ[ܗ]ܫܐ܀ ܓܕܫ ܕܫܢ ܕܟܕ ܐܪ[ܣܛܘܒܠܘܣ] ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܣܠܩܝܢ [ܗܘܘ] ܟܕ ܦܟܝܪܝܢ ܠܪܘܡܝ: ܐ[ܠـ]ܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܗ ܩܕܡܝܐ [ܕܐܪ]ܣܛܘܒܠܘܣܼ. ܥܪܩ ܘܐܬܐ ܠܝܗܘܕ. ܘܟܢܫ ܚܝܠܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝـ[ܠ] ܬܘܒ ܥܪܩ ܐܦ ܗܼܘ ܐܪܣܛܘܒܠܘܣܼ ܘܐܬܥܬܕ [. . . . ܘ]ܬ[ܘ]ܒ ܚܒܼܘ. ܘܡܢ ܝܕ ܪ̈ܘܡܝܐ ܐܬܬܚܕܘ ܕܬܪ̈ܬܝܢ [ܘܠܪ]ܘܡـ]ܝ] ܐܫܬܕܪܘ. ܘܒܬܪ ܟܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܝܬܘ܀ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ [ܕ]ܝܢ [ܚܝـ]ܠܬܢܐܝܬ [ܚܠܦ ܪ]ܒܘܬ [ܟـ]ܗܢܘܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܡܬܟܬܫ [ܗܘ]ܐ. ܘܐܦ ܠـ[ܪ̈]ܘܡܝܐ ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ ܥܕܪ ܒܩܪܒܐ. ܘܩܣܪ ܟܕ ܝܠܗ ܗܠـ[ܝܢ] ܐܦܛܪܘܦـ[ܐ] ܕܟـ[ܠـ]ܗܿ ܝܗܘܕ ܐܩܝܡܗ. ܟܕ [ܫܪܪ] ܒܪܒܘܬ [ܟـ]ܗܢܘܬܐ ܗܘܪܩܢܘܣ. ܘܡܚܕܐ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܠـ[ܒܪܗ ܗܪܘܕܝܣ] ܒܓܠܠܐ [ܐ]ܩܝܡ. ܠܦܣܐܠܘܣ ܕܝܢ ܥܒܼܕܗ ܪܒ [ܚܝܠܐ ܒܐܘܪ]ܫܠܡ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܗܪܘܕܣ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܢ ܥـ[ܪ̈ܒܝـ]ܐ. ܘܐܝܬܘ[ܗܝ] ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܘܢܨܚ̈ܢܐܿ . . ܒܐ . . ܒܐܬܪܐ . . ܗ . . . ܛ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ [ܐ]ܦ ܐܬܬܥܝܪܘ ܥܠܘܗܝ [ܘ]ܣܡـ[ܘ]

Page 173

ܡܐܟܠܩܪ[ܨ]ܐ ܠܘܬ [ܗ]ܘ[ܪ]ܩܢܘܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܠܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܘܣ ܡܪܘܕܐ ܩܛܠ ܒܣܡܐ [ܘܐ]ܬ . . ܥ ܒܥܓܠ ܡܢ ܐ. . ܗ. . . .܀

ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢܛܝܓܢܘܣܿ ܚܕ ܡܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܪܝܣܛܘ[ܒـ]ܠـ[ܘܣ] ܡܢ ܪܘܡܝ ܐܬܦܛܠ܆ ܘܒܥܓܠ ܚܝܠܐ ܟܢܫܼ ܘܐܓܼܪ ܐܦ ܠܦܪ̈ܬܘܝܐܼ ܘܥܠ ܒܢܟܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܦܣܐܠܘܣ ܐܚܘܝ ܕܗܪܘܕܝܣ ܩܛܠܼܘ. ܘܠܗܘܪܩܢـ[ܘ] ܪܒ ܟܗ̈ܢܐܼ ܕܒܼܪܘ ܒܫܒܝܐ. ܕܒܿܪ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܠܕ.܀ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ [ܗܘ]ܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘ[ܢܝـ]ܐ ܕܡܢ ܒܒܠ܀ ܩܡܘ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܦܓ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܕܡ ܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ܇ ܒܡܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫـ[ܒ̈ـ]ܘܥܐ ܕܐܡـ[ܪ]܀

ܗܪܘܕܝܣ ܕܝܢ ܐܬܿܦܠܛ ܘܠܒܪܘܡܝ ܐܬܥܿܠܝ. ܘܩܼܪܒ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ. ܘܥܠ [ܗܠܝܢ] ܐܘܕܥ. ܘܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢـ[ܥـ]ܕܪܝܘܗܝ. ܩܣܪ [ܕܝܢ ܥܒـ]ܕܗ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܝـ[ܗܘܕ] ܘܫܕܪܗ. ܘܦܩܼܕ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝـ[ܠܐ] ܕܢܥܕܪܘܢܝܗܝ. ܣܘܣܝܘܣ ܕܝܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐܼ. ܡܚܕܐ ܫܼܪܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܒܕ ܩܪܒܐ [ܥܡ] ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܘܙܟܝܗܝ. ܘܕܒܪܗ ܟܕ ܐܣܝܪ. ܘܐ[ܫܠܡ ܠܡـ]ܠܟܘܬܐ ܠܗܪܘܕܝܣ.

ܒܫܢܬ .ܪܥܗ. ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝـ[ܘܢܝ̈ـ]ܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܩܠܐܿܘܦܛܪܐ .ܝܘ. ܘܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ .ܚ.܆ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܝܐܼ ܗܪܘܕܝܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ ܐܕܘܡܝܐ. ܥܪܒܝܐ ܕܝܢܼ ܡܢ ܐܡܐ. ܘܫܠܡܼܬܿ ܢܒܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܕܐܡܼܪ܇ ܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ [ܡـ]ܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬܐܿ. ܕܠܗ ܢܣܿܟܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܀ ܟܕ ܐܬܐܼ ܕܝܢ ܗܪܘܕܝܣ [ܠـ]ܡܠܟـ[ܘܬ]ܐܼ. ܒܪܘܝܚܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܒܟܗܝܢܘܬܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ. ܘܒܒܢ̈ܝܢܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܒܬܘܩ̈ܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪ[ܐ] ܕܐܘܚܕܢܗ ܨܿܒܬ܀

ܒܫܢܬ .ܪܦܐ. ܕܡܠܟܘܬܐ ܕ[ܝܘܢܝ̈ـ]ܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܐܓܘܣܛܘܣ

Page 174

ܩـ[ܣـ]ܪ ܘܝܕ. ܘܕܗܪܘܕܣ .ܙ.: ܟܕ ܡܠܝ .ܟܒ. ܕܩܠܐܘܦܛܪܐܼ. ܐܫܬܠܼܛܬܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܐܦ ܥܠ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܬܩܛܠܼܬ ܩܠܐܘܦܛܪܐ ܘܒܛܠܬܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܛܘܠܡܐ̈ܘ܀ ܗܪܘܕܝܣ ܕܝܢ ܩܕ[ܡ] ܕܢܡܠܟܼ. ܢܣܒܼ ܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܕܫܡܗܿ ܕܘܣܝܐ. ܕܡـ[ܢܗܿ] ܐܘܠܕ ܠܐܢܛܝܦܛܪܘܣ. ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܐܦܼܩܗܿ ܘܠܒܪܗܼܿ. [ܘܢـ]ܣܒ ܠܡܪܝܡ ܒܪܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܕܗܘܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ܡܣܡ ܒܪܝܫܐܼ ܥܼܪܩ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܠܐܣܦܢܝܐ܀ ܘܐܦ ܓܝܪ ܩܕܡ ܕܗܠܝܢ ܢܗ̈ܘܝܢܼ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܡܐ ܐܐܪܛܐ ܡܿܠܟܐ ܚܡܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܣܼܒ ܗܘܐ ܠܗܪܘ[ܕ]ܝܐ ܛܠܡܼ ܗܘܐ ܠܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܪ[ܬ]ܗ ܕܐܐܪܛܐ ܡܿܠܟܐ ܕܦܛܪܝܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܪܒܐ ܥـ[ܡـ]ܗ ܡܛܠ ܕܐܬܬܫܝܼܛܬ ܒܪܬܗ. ܘܟܕ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒܼܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ. ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ ܡܛܠ ܢܟܠܐ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܕܒܪ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܪܘܕܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܟܕ.܀ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܦܪܘܝܢ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܕܡܪܢ ܘܣܘܠܩܗܼ. ܠܝܥܩܘܒ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܦܪܫܘ ܕܢܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐܼ ܘܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܝܘܣܦ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܐ. ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܣܒܬܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܫܕܐܘܗܝ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܘܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܩܨܪܐ ܒܩܝܣܐ ܒܠܥܼ ܘܡܼܝܬ. ܡܢ ܟܪܣܐ ܓܝܪ ܕܐܡܗ ܡܝܬܪܐ ܗܘܼܐ. ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܐܫܬܼܝܼ ܐܦܠܐ [ܡـ]ܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ܀ ܐܫܬܿܠܡ ܕܝܢ ܒܗܿܢܘܢ [ܙܒ̈ܢـ]ܐܼ. ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬ

Page 175

ܐܒܓܪ ܒܝܕ ܬܕܝ. ܟܕ ܗܝܿܡܢ ܗܼܘ ܘܒܝܬܗ. ܘܡܚܕܐ ܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܗܼܘ ܐܒܓܪ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܥܡ ܕܫ̈ܢܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ܆ ܟܕ ܬܒܿܥ ܡܢܗ ܕܢܥܒܼܕ ܢܩܡܬܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܐ[ܬ]ܛܦܝܣ ܠܗ ܫܕܪ ܘܩܿܛܠ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܟܬܒܼ ܠܗ ܐܒܓܪ܀ ܐܕܝ ܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܬܠܡܕ ܠܐܬܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܡܝܬ ܒܥܕܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܢܼܐ ܒܘܪܗܝ ܒܥܣܪܐ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ. ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܓܐܝܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܩܿܒܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܓܝ܀ ܘܐܦ ܐܒܓܪ ܡܢ ܒܬܪ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܢܼܕ ܐܦ ܗܼܘ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܘܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗ. ܗܢܐ ܟܕ ܣܓܝ ܐܪܫܥ ܬܒܿܥ ܗܘܐ ܡܢ ܐܓܝ ܥܿܒܕ ܫܼܪ̈ܝܐܼ. ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܐܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܠܐܒܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܫܒܼܩ ܠܥܕܬܐ ܘܫܠܼܡ ܠܗܼ. ܫܕܪ ܬܿܒܪ ܐܢܝܢ ܫܩ̈ܘܗܝ ܘܒܗܕܐ ܥܠܼܬܐ ܗܘܼܐ ܫܘܡܠܝܗ. ܘܩܒܿܠܬ ܓܝܪ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܢܗ ܕܐܓܝ ܥܿܒܕ ܫܐܪ̈ܝܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܕܝ ܫܠܝܚܐܼ. ܦܪܣ ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡ̈ܕܝܐ ܘܐܪ̈ܡܝܐܼ. ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܗ̈ܘܙܝܐ܇ ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܘܡܓܘܓ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܒܒܠܼ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ܀ ܩܿܒܠ ܕܝܢ ܟܘܪܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܦܠܘܛ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܠܐܕܝ܀

ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܪܕܘܦܝܐ ܗܘܿ ܕܥܠ ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܘܩܿܒܠ ܫܘܡܠܐ ܕܣܗܘܕܬܐ ܒܝܕ ܪܓܘܡܝܐ܀ ܘܐܦ ܦܝܠܝܦܘܣ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܝܢ ܫܠܡܪܝܢ ܢܚܼܬ. ܘܣܝܡܘܢ ܬܡܢ ܐܬܦܪܣܝ. ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܦܛܪܘܣ ܫܿܩܠ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܐܦ ܦܝܠܘܢ ܚܟܝܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܬܪܓܡ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܘܠܚܪܬܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܩܝܣܐ ܐܬܡܪܚܝ ܘܡܝܬ. ܩܒܼܠܬܿ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ

Page 176

ܫܠܝܚܝܬܐ ܡܢܗ ܐܘܪܫܠܡ ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝܼ ܘܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܒܝܬ ܦܠܫ̈ܬܝܐܼ. ܘܐܬܪܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܦܘܢܝܩܝ . . . . ܩܣܪܝܐ. ܕܒܪ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܠ. ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܚܠܦܘܗܝ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܪܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܦܝܠܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ: ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܚܣܗܝܢܐ ܕܡܢ ܟܐ̈ܒܐ ܗܘܼܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܟܐܒܐܼ. ܗܘܼ ܗܘܐ ܩܛܘܠܐ ܠܢܦܫܗ. ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܿܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܫܘܿܐ ܗܘܐ ܠܗ܀

ܓܐܝܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܣܪ܀ ܗܢܐ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܗ[ܘ]ܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܓܪܘܦܘܣ ܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܘܠܗܪܘܕܝܣ ܐܚܘܗܝ ܥܒܼܕܗ ܡܿܠܟܐ ܒܟܠܩܝܕܐ. ܗܝܿܕܝܢ [ܗܘ]ܐ [ܪܕ]ܘܦܝܐ ܕܐܡܝܪ ܒܦܪܟܣܝܣ. ܘܐܓܪܘܦܘܣ ܠܪܝܫܗ ܕܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ [ܕܝܘܚـ]ܢܢ ܗܝܕܝܢ ܦܣܼܩ ܒܣܦـ[ܐ .ܘ]ܐܚܼܕ ܐܦ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ. ܐܠܐ (ܠܐ) ܐܡܿܪ ܡܢ ܟܐܢܘܬ[ܐ] ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐܼ ܒܥܓܠ ܐܕܪܟܗ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܟܐܢܘ[ܬܐܼ] ܘܡܚܝܼܗܝ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ. ܘܪܦܼܬ ܒ̈ܬܘܠܥܼܐ ܘܡܝܬ. [ܚـ]ܝܼܐ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܢܕ. ܘܐܡܠܟ ܒܝ̈ܘܡܝ ܓܐܝܘܣ .ܕ. . ܘܒܝ̈ܘܡܝ ܩܠܘܕܝܘܣ .ܓ. . ܫܒܩ ܕܝܢ ܬ̈ܠܬ ܒ̈ܢܢ ܒܪܢܝܩܐ ܘܡܪܝܡ ܘܕܘܪܣܠܐ. ܘܒܪܐ ܐܓܪܦܐ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܒܪܢܝܩܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܠܗܪܘܕܣ ܐܚܘܝ ܡܿܠܟܐ ܕܟܠܩܝܕܐ. ܕܘܪܣܝܠܐ ܕܝܢܼ ܠܦܝܠܝܟܣ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܡܝܬ ܐܦ ܗܼܘ ܗܪܘܕܣ ܡܿܠܟܐ ܕܟܠܩܝܕܐ. ܘܫܒܼܩ ܡܢ ܒܪܢܝܩܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܝܢ. ܒܪܢܝܩܘܣܼ ܘܗܘܪܩܢܘܣ. ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܐܪܣܛܘܒܠܘܣ. ܘܒܚܪܬܐ ܡܼܝܬ ܐܦ ܐܪܣܛܘܒܠܘܣ ܐܚܘܗܘܢ ܒܪܗ ܕܩܕܡܝܐ ܐܪܣܛܘܒܠܘܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܐܡܠܟ܀ ܠܐܓܪܘܦܘܣ ܕܝܢ ܝܗܼܒ ܩܠܘܕܝܘܣ

Page 177

ܩܣܪ ܡܿܠܟܘܬܐ ܕܕܕܗ. ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܟܠܗܿ ܛܛܪܪܟܘܬܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܘܕܠܘܣܢܝܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܓܪܘܦܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢܼ ܐܫܬܒܼܩ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܐܓܪܦܘܣ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ. ܩܠܘܕܝܘܣ ܕܝܢ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. . ܠܗ ܠܗܢܐ ܩܠܘܕܝܘܣܼ ܥܒܕܗ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܛܝܒܪܝܘܣ ܬܪܝܢܗ. ܘܫܒܩܗ ܒܪܘܡܝ ܘܐܙܠ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܣ̈ܦܢܝܐ ܕܡܼܪܕܘ. ܘܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܫܡܥܘܢ ܡܿܟܪܙ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܬܿ ܦܪܛܢܝܩܐ ܐܢܬܬܗ ܕܩܠܘܕܝܘܣܼ. ܠܚܝ̈ܠܗ ܕܣܿܥܪ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ܆ ܗܿܝܡܢܼܬܿ ܒܫܡܝܚܐ. ܘܩܡܬ ܐܬܬܼ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܣܓܼܕܬܿ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܒܓܓܘܠܬܐ ܘܒܩܝܡܬܐ. ܘܥܩܼܒܬܿ ܥܠ ܩܝܣܐ ܡܝܩܪܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܡܢܗܿ ܝܗܘ̈ܕܝܐܼ ܐܝܬܝܘܗܝ. ܘܢܣܒܼܬܿ ܐܓܠܬܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܦܩܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ܀

ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܘܕܝܘܣ ܐܡܠܟ ܢܐܪܘܢ. ܗܢܐ ܥܒܼܕ ܡܿܠܟܐ ܒܐܪܡܢܝܐ ܙܥܘܪܬܐܼ. ܠܐܪܣܛܘܒܠܘܣ ܒܪܗ ܕܗܪܘܕܣ ܡܿܠܟܐ ܕܟܠܩܝܕܐܿ. ܐܚܘܗܝ ܕܐܓܪܘܦܘܣ ܪܒܐ. ܥܠ ܡܿܠܟܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܓܪܦܘܣ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ ܕܐܓܪܦܘܣ ܪܒܐܼ. ܐܘܣܦ ܐܪ̈ܒܥ ܡ̈ܕܝܢܢ. ܒܝـ[ܗ]ܘ[ܕ ܕܝܢ] ܥܒܕ ܐܦـ[ܝـ]ܛܪܘܦܐ ܠܦܝܠܝܟܣ. ܩܡ ܕܝܢ ܐܓܪܘܦܣ ܒܡـ[ܠܟܘܬܐ] ܫ̈ܢܝܢ .ܟܘ. ܥܠ ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܐܕ[ܘܡܝـ]ܐ ܪܚܡـ[ܗ] ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܥܠ [ܒܢ̈ـ]ܘܗܝ: ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܥܠ ܡܝܒܢܘܬܐ ܕܡ̈ܩܒܝܐ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ [ܡـ]ܬܬܝܬܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܒܦܣܝܩ̈ܬܐ ܪܫܡـ[ܢܢ. ܠܐ] ܓܝܪ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܐܬܛܝܒܿܢܢ ܕܢܣܼܝܡܼ. ܐܠܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܨܝܐ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ ܝܕܝܥܼܐ ܐܦ ܗܕܐܿ. ܕܝܠܕܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܛܝܠܐ: ܐܚܘܗܝܕ ܐܪܣܛܘܒܠܘܣܼ. ܒܐܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ ܐܡܠܟ܀ ܫܠܝܚ̈ܐ

Page 178

ܕܝܢ ܩ̈ܕܝܫܐ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܠܣܘܪܝܐ ܐܬܘܼ. ܟܕ ܡܬܠܡܕܝܢ ܘܡܠܦܝܢ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܩܒܠܘ ܥܡܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐܼ. ܣܡܘ ܬܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܕܒܚܐ. ܘܐܬܒܢܼܝܬ ܥܕܬܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܩܪܝܘ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܀

ܐܬܬܣܝܡܼܬ ܕܝܢ ܫܐܬܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܒܐܢܛܝܘܟ ܒܝܕ ܦܛܪܘܣ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܡܢܗ ܡܢ ܦܛܪܘܣ ܩܒܠܬ ܡܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܐܢܛܝܟ ܘܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐܼ ܘܩܝܠܝܩܝܐ .ܓܠܛܝܐܼ ܥܕܡܐ ܠܦܢܛܘܣ. ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܐ (ܚܪܝܢܐ) ܒܝܢܬ ܦܛܪܘܣ ܠܣܝܡܘܢ. ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܚܝܿܒܗ ܘܐܒܗܬܗ. ܘܦܪܣܝ ܠܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܚܪܫܘܬܗ. ܘܥܡܐ ܕܒܬܪܗ ܛܥܐ ܒܫܪܪܐ ܐܬܓܘܣ ܘܐܦ ܩܠܝܡܝܣ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܗ ܗܝܿܕܝܢ ܗܝܡܢܘ ܘܠܦܛܪܘܣ ܐܢܬܬܠܡܕܘ܀

ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝܡܢ ܗܘܐ ܥܡܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟܼ ܠܪܘܡܝ ܪܕܐܼܿ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܪܘܡܝ ܥܼܒܕ .ܒ. ܫ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܒܕܘܟܬܗ ܫܒܼܩ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܐܘܗܘܕܝܘܣ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܪܘܡܗ ܘܬܡܢ ܬܘܒ ܓܡܝܪܐܝܬ ܚܝܿܒܗ ܠܣܝܡܘܢ. ܘܐܬܩܢ ܐܠܗܐ ܒܐܕܝܗ ܟܘܪܣܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ܀ ܩܼܪܒܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢ ܡ̈ܗܝܡܢܐ ܠܘܬ ܡܐܪܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܛܪܘܣ. ܗܿܘ ܕܡܬܕܟܪ ܠܗ ܒܐܓܪܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩـ[ܐ] ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܪܒܗ ܐ[ܘܢܓܠـ]ܝܘܢ ܢܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܘܢܒܫܘܩ܀ ܗܘܼ ܕܝܢ ܡـ[ܐܪܩܘ]ܣ ܩܕܡܐܝܬ ܐܟܪܙ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܡܨܪܝܢ ܓـ[ܘܝـ]ܬܐ ܘܒܠܝܒܘܐ ܘܒܬܐܒܝܣ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚ̈ܘܡܐ ܕܗܢ̈ܕܘܝܐ. ܘܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܒܐܠـ]ܟܣܢܕܪܝܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܘ. ܒܫܢܬ .ܚ. ܕܢܐܪܘܢ. [ܩـ]ܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܩܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

Page 179

ܐܦܝܣܩܘܦܐ .ܕܒ. ܐܢܝܢܘܣ. ܒܝܢܬ ܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܟܕ ܦܘܠܘܣ ܡܟܪܙ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܩܢܘܢ: ܬܩܠܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܣܗܕܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝܡܢܬܿ ܘܥܡ ܦܘܠܘܣ ܢܩܝܦܐܝܬ ܡܿܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܒܐܣܟܡܐ ܓܒܪܝܐ. ܟܕ ܣܦܼܪܬܿ ܣܥܪܗܿ. ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܣܝܒܪܬ܀

ܒܫܢܬ .ܝܒ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ .ܫܥܗ. ܦܘܠܘܣ ܐܣܗܕ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ ܒܝܕ ܢܐܪܘܢ .ܒܗ. ܒܬܡܘܙ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܼܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ .ܒܟܚ. ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܛܠ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐ̈ܚܐ ܡ̈ܗܝܡܢܐ ܡܼܝܬܘ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ: ܢܦܩܼ ܡܪܩܘܣ ܥܡ .ܕ. ܐܚ̈ܐ ܒܠܠܝܐܼ. ܘܐܬܼܘܗܝ ܠܫܡܥܘܢ ܪܒܗ ܡܢ ܙܩܝܦܐ. ܘܠܦܓܪܗ ܬܡܢ ܕܦܘܠܘܣܼ ܢܣܼܒ. ܘܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܗܘܐܼ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܪܝܫܗ. ܘܐܢܫ ܦܪܘܫܐ ܡܢ ܪܘܡܝ: ܢܦܩܼ ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܟܢܿܫ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܘܗ̈ܕܡܝܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܡܒܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܠܪܝܫܗ ܕܦܘܠܘܣܼ. ܘܣܬܿܪ ܐܢܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ: ܪܥܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܡܢ ܛܝܪܐ ܕܥܢܐ ܢܣܼܒ ܠܪܝܫܗ ܕܦܘܠܘܣ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܫܕܐܼ. ܘܣܡܗ ܥܠ ܛܝܪܐ ܕܥܢܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܒܠܠܝܐ ܚܼܙܐ ܢܘܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܐ. ܘܟܕ ܐܬܝܒܼܠܬܿ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܠܩܕܝܫܐ ܟـ[ܣـ]ܘܣܛܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܪܘܡܝ. ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܗܢܘ ܪܝܫܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܕܕܠܐ ܒܘܚܢܐܿ. ܦܓܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܢܣܝܡ ܠܘܬ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܣܿܓܝ ܐܫܬܚܩ ܡܢܗܘܢܼ ܫܦܼܪܬ ܕܢܣܝܡܘܢ ܠܪܝܫܐ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܫܿܡܠܝܘ ܫܗܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܐܫܬܼܟܚ ܕܗܦܼܟ ܣܠܩ ܪܝܫܐ ܠܥܠ. ܘܕܒܝܩܐ

Page 180

ܚܘܡܪܬܐ ܗܝܿ ܕܦܣܼܩ ܣܝܦܐܼ ܒܩܕܠܐ. ܘܗܝܡܢܘ ܟܠܢܫ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ܀ ܩܡ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܗ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܒ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ .ܓ. . ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬܐ ܕܠܐܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣܿܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܒܪܘܡܝ ܘܟܠܗܿ ܐܝܛܠܝܐ. ܘܐܣܦܢܝܐ ܘܒܝܪܘܛܢܝܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܬܘܒ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ܀ ܩܡ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝܼ. ܠܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܡܬܕܟܪ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܘܬܐܘܣ. ܕܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܛܛܘܣ ܕܝܢ ܒܩܪܛܐ. ܘܐܦ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܡܢ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣܼ ܒܐܬܢܣ ܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐ ܕܐܝܬܝܗܿ .ܕܫܥܗ. ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܟܕ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܚܘܝܘ ܡܪܕܐܼ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܒܐ. ܘܐܫܬܕܪ ܗܘܐܼ ܠܝܗܘܕܐ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐܼ ܥܡ ܛܛܘܣ ܒܪܗ. ܘܟܕ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܡܝܼܬ ܢܐܪܘܢ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܒ. . ܘܐܡܠܟ ܓܠܒܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ. ܠܐܣܦܣܝܢܘܣܼ ܡܿܠܟܐ ܫܡܿܗܘ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܒܼܩ ܠܛܛܘܣ ܥܠ ܩܪܒܐܼ. ܘܠܪܘܡܝܐ ܐܬܥܿܠܝ. ܛܛܘܣ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܐܚܪܒ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܐܚܕܝܗܿ܆ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܝܼܬܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܘܐܦ ܢ̈ܫܐ ܐܟܠܼ ܥܘ̈ܠܝܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡ̈ܟܬܒܢܐ ܐܡܪ .ܩܝ. ܪ̈ܒܘܢ ܐܒܼܕ ܒܟܦܢܐ. ܘܐܫܬܒܼܝ ܫܒܗܥ. ܘܫܪܟܐ ܐܬܿܩܛܠܘ ܐܝܟ .ܘ. . ܒܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܟܗܢܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܝܘܣܝܦܘܣ܀

ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܫܢܬ .ܝܗ. ܕܛܝܒܪܝܘܣ: ܠܫܢܬ .ܒ. ܕܐܣܦܣܝܢܘܣ ܘܚܘܪܒܗܿ ܓܡܝܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܡܒ. .

Page 181

ܘܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣܼ .ܪܠܚ. . ܘܡܢ ܕܪܝܘܫܼ .ܬܩܨ. . ܘܡܢ ܫܠܘܡܘܢ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬ܀

ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܼ̈. ܛܛܘܣ ܩܡ ܒܬܪܗ.

ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܕܡܠܟܘܬܗ: ܟܕ ܕܒܿܪ ܠܝܢܘܣ ܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܘܝܪ̈ܚܐ (.ܓ.) ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܩܠܝܛܘܣ܀

ܟܕ ܛܛܘܣ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ.܆ ܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܐܚܘܗܝ.

ܘܒܫܢܬ .ܕ. ܕܕܘܡܛܝܢܘܣ: ܐܢܝܢܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܒ. ܩܿܒܠ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܐܒܝܠܝܘܣ.

ܒܫܢܬ .ܝܒ. ܕܕܘܡܝܛܝܢܘܣ: ܟܕ ܩܡ ܐܢܩܠܝܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܘܝܪܚܐ ܚܕ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܩܠܝܡܝܣܿ. ܕܐܘܕܝ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܼܐ ܡܥܕܢܗ. ܠܗ[ܢـ]ܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܪܒܬܐ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐ[ܥـ]ܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܠܦܛܡܘܣ. ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܐܘܗܘܕܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܠ.܆ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܚܘܝ ܕܢܙܡܪ̈ܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܓܗܘܕܝܢ ܒܥܕܬܐ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܗ.܆ ܩܿܒܠܼ ܡܢ ܒܬܪܗ ܢܐܪܘܢ ܒܪܗ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܐܡܼܠܟܼ. ܛܪܝܢܘܣ ܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܒܝܠܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܩܡ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܓ. ܩܿܒܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܩܪܕܘܢ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܡܢܢܕܪܘܣ ܚܪܫܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܣܝܡܘܢ. ܘܗܪ̈ܣܝܣ ܕܐܒܝ̈ܘܢܝܐܿ. ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܗܘܼܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܩܪܝܢܬܘܣ ܕܐܡܼܪ

Page 182

ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܿܘܝܐ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܢܝܩ̈ܘܠܝܐ ܙܠܝ̈ܠܐ܀ ܒܫܢܬ .ܓ. ܕܛܪܝܢܘܣܼ. ܩܠܝܡܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܩܒܠ ܐܘܪܘܣܛܘܣ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܐܣܗܼܕܼ. ܟܕ ܩܡ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܡܒ. . .ܝܼ. ܩܕܡ ܚܘܪܒܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܠܒ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܗܿ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܛ. ܕܛܪܝܢܘܣ .ܘܒ. ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܚܝܐ ܕܝܢ .ܩܟ. ܘܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܫܬܚܪ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܡܢ ܟܠܗ ܕܪܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܝܘܣܛܘܣ܀ ܘܐܦ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܟܕ ܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܐܫܼܬܕܝ ܒـ[ܪ]ܘܡܝ. ܘܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܗܪܘܢ܀

ܒܫܢܬ .ܙ.   ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܟܕ ܩܡ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܥ. . ܘܗܘܘ ܠܗ ܬܠܡ̈ܝܕܐܼ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܘܦܘܠܘܩܪܦܘܣ. ܡܬܚܼܘ ܕܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܙ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܪܝܢܘܣ. ܩܡ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܐܣܗܕܬ ܩܕܝܫܬܐ ܕܪܘܣܝܣ. ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܛܪܝܢܘܣ ܕܐܒܘܗܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦ ܒܬ̈ܘܠܬܐ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܚܒܪ̈ܬܗܿ. ܐܣܗܕ ܕܝܢ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܫܪܒܝܠ ܘܒܝܒܝ ܚܬܗ܆ ܡܢ ܐ̈ܝܕܝ ܠܘܣܝܢܐ ܗܓܡܘܢܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܡܿܠܟܐ ܐܒܓܪ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗ[ܝ] ܗܘܐ ܒܪ ܒܪܗ ܕܐܒܓܪ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܬܬܠܡܿܕ ܗܘܐ ܠܐܕܝ. ܘܐܣܒܠܘ ܫܢ̈ܕܐܼ. ܘܠܚܪܬܐ ܒܡܣܪܐ ܢܣܪܗ܀ ܫܒܝܚ ܗܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܒܐܣܝܐ ܦܘܠܘܩܪܦܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܙܡܘܪܢܐ ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܩܿܒܠ ܣܝܿܡ ܐܝܕܐ. ܕܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܕ ܐܚܕܗ ܛܪܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ. ܦܩܼܕ ܕܒܢܘܪܐ ܢܐܼܩܕ. ܘܗܘܼܬ

Page 183

ܓܘܙܠܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܐܝܟ ܩܘܦܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܚܙܼܐ ܠܕܐ ܝܿܩܕ. ܦܩܕ ܕܒܣܝܦܐ ܢܕܓܼܫܗ ܚܕ ܡܢ ܩܣܛܘܢܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܓܫܗ ܢܦܩܼܬܿ ܡܢ ܬܡܢ (ܪܘܚܗ) ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܘܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܪܕܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܿܝܼ ܘܕܥܟܿܗܿ ܠܓܘܙܠܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܿܡܠܝ. ܫܒܝܼܚ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܿܝܕܝܢ ܘܦܦܝܐ ܕܐܝܪܘܦܠܝܣ. ܘܒܐܦܣܘܣ ܐܘܢܣܝܡܘܣ. ܘܕܐܡܐ ܒܡܓܢܣܝܐ. ܘܦܘܠܘܒܝܣ ܒܛܪܝܠܘܣ܀

ܒܫܢܬ .ܝܒ. ܕܛܪܝܢܘܣ ܩܪܕܘܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܐ. . ܥܒܝܕ ܠܗ ܟܬܒܐ ܕܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ: ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܦܝܪܡܘܣ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܿܠܝ ܐܘܪܘܣܛܘܣ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܣܗܕ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܘܩܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ܇ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܓܡܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܐܣܼܗܕ ܕܝܢ .ܒܓܝ. ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܒܐܦܣܦܘܢܝܐ܀

ܛܪܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܟ. ܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ܀

ܒܫܢܬ .ܓ. ܕܗܠܝܘܣ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝ. .ܝܪ̈ܚܐ .ܙ. ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܟܣܘܣܛܘܣ. ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܡܿܠܝ ܦܝܪܡܘܣ ܫܗܢܝܢ .ܝܒ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܘܣ܀ (. . . . . . .) ܚܡܫܬܥܣܪ ܕܝܢ ܩܡܘ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣܗܕܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܝܥܩܘܒ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܚ. ܕܬܪܝܢ ܫܡܥܘܢ .ܓ. ܝܘܣܛܘܣ .ܕ. ܙܟܝ .ܗ. ܛܘܒܝܐ

Page 184

.ܗ. ܒܢܝܡܝܢ .ܙ. ܝܘܚܢܢ  .ܚ. ܡܬܝ .ܛ. ܦܝܠܝܦܘܣ .ܝ. ܣܘܢܩܘܣ .ܝܐ. ܝܘܣܛܘܣ .ܝܒ. ܠܘܝ .ܝܓ. ܐܦܝܪܡ .ܝܕ. ܝܘܣܦ .ܝܗ. ܝܗܘܕܐ܀

ܒܫܢܬ .ܝܒ ܕܗܕܪܝܢܘܣܼ. ܐܩܘܠܐ ܡܦܫܩܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܒܪ ܚܡܘܗܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ. ܘܒܗܘܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢܼ ܩܡܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܢܒܼܢܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܗܝܟܠܐܼ. ܟܕ ܐܩܝܡ (ܡܿܠܟܐ) ܝܨܘܦܐ ܥܠ ܗܕܐ ܠܗ ܠܐܩܘܠܐ. ܘܗܼܘ ܐܩܘܠܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܝܗܘܢ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܕܣܥܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐܼ. ܒܪܓܬܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܗܘܐ. ܗܿ، ܕܟܕ ܩܿܒܠ ܗܘܐ ܚܬܡܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܗܘܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ. ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܝܢ ܕܚܢܦܘܬܐ ܘܒܚ̈ܠܦܐ ܘܒ̈ܓܕܐ ܡܬܗܿܦܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܬܝ ܘܠܐ ܦܫ܆ ܕܚܿܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܿܢܝܼ. ܘܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܬܪܕܝ. ܘܫܪܝ ܠܡܦܫܩܘ ܡܦܬܠܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪ̈ܢ܀ ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܫܢܬܐ .ܕܝܒ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣܼ. ܟܕ ܡܿܠܝܼ ܟܣܝܣܛܘܣ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܼܢ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܛܠܘܣܦܘܪܘܣ. ܘܐܦ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܗܘܐ.

ܘܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܬܐܼ݂ ܟܕ ܡܿܠܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܝܘܣܛܘܣ ܫ̈ܢܝـ[ܢ] .ܝܐ. ܩܼܡ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܡܢܘܣ. ܘܟܕ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܬܘܒ [ܐ]ܝܟ [ܥـ]ܝܬܗܘܢ ܡܪܕܐ ܥܒܼܕܘܼ ܗܕܪܝܢܘܣ ܓܡܝܪܐܝܬ ܥܩܪܗܿ ܠܡܕܢܬܗܘܢܼ ܘܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܒܢܐ ܐܚܪܬܐ ܘܟܢܝܗܿ ܒܫܡܗ ܐܠܝܐ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܐܦܝܣـ[ܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ] ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܪܩܘܣ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܗܘܘ [ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܣܛܘܪܢܝܢܘ]ܣ ܘܒܣܝܠܝܕܝܣ. ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܒܐܦܣܘܣ [ܒܬܪ ܛܝܡܘ]ܬܐܘܣ ܩܿܒܠ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐܼ ܓܐܝܘܣ. [ܘܒܬܪܗ ܓܐܝـ]ܘܣ ܐܚܪ[ܢܐ] ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܦܝܓܠܘܣ

Page 185

ܘܒܬܪܗ . . . . .. . . . ܘܬܘܒ ܐܦܠܘܢܝܣ. ܘܬܘܒ ܦܘܣܝܕܘܣ܀

ܟܕ [ܕܒܿܪ] ܗܟܝܠ ܗܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ. .ܟܐ. ܡܝܬ. ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐ[ܢܛܘܢܝـ]ܢܘܣ ܐܘܣܒܝܣ. ܘܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܝܠܗ܆ ܛܠܘܣܦܘܪܘܣ [ܟܕ ܡܿܠܝ] ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܒܣܗܕܘܬܐ ܫܿܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܩܡ ܡܢ [ܒܬ]ܪܗ ܗܓܝܢܘܣ܀ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܩܪܕܘܢ ܘܡܪܩܝܘܢ܀ ܘܟܕ ܡܿܠܝ ܗܓܝܢܘܣ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܓ. ܦܝܘܣ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܘܐܦ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܩܘܪܢܠܝܘܣ ܫ̈ܝܢܢ .ܝܙ. ܐܪܘܣ ܩܿܒܠ ܣܝܿܡ ܐܝܕܐ. ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܡܠܝ ܐܘܡܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ.: ܡܪܩܘܣ ܗܘܼܐ ܪܥܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܕ ܡܿܠܝ ܡܪܩܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܕ. ܩܒܿܠ ܬܫܡܫܬܐ ܩܠܕܝܘܢ܀ ܘܐܦ ܒܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܦܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܕ.: ܐܢܝܩܛܘܣ ܩܡ ܬܡܢ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܒܪ ܒܟܘܣ ܕܡܢ ܢܐܿܦܘܠܝܣ ܕܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܠܗܿܘ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܥܒܝܕ ܠܗ ܡܐܡܪܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐܼ. ܘܠܘܩܒܠ ܩܪܕܘܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܣܝܡܘܢ ܫܩܼܠ ܗܪ̈ܣܝܣ. ܘܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪܗܣܝܣ ܕܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܘܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܛܒܝܒܐ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐܼ. ܠܘܬ ܐܛܘܢܝܢܘܣ ܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪ ܒܪ ܗܠܝܘܣ ܗܕܪܝܢܘܣ܀

ܘܟ ܕܒܿܪ [ܐܢܛܘܢـ]ܝܢܘܣ ܐܘܣܒܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܒ.܆ [ܡـ]ܪܩܘܣ ܐܘܪ[ܝܠـ]ܝܘܣ ܘܐܘܪܘܣ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܠܘܩܝܘܣ ܐܡܠܟܘ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐܼ ܘܣ̈ܓܐܐ ܐܣܗܕܘ [ܘ]ܥـ[ܡـ]ܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܘܠܘܩܪܦܘܣ ܗܿܘ ܕܡܢ [ܠܥـ]ܠ ܪܫܝܡ ܥܘܗܕܢܐ ܕܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗ. ܕܐܝـ[ܬܘܗܝ]

Page 186

ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܡܘܪܢܐ. ܕܒܪ ܕܝܢ .ܥ. . ܘܝـ[ܘ]ܣܛܝܢܐ [ܦܝܠܘ]ܣܘܦܐ. ܘܩܪܦܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܢ ܦܪܓـ[ܡـ]ܘܣ [ܘ]ܦܦܘ[ܠܘܣ ܡܫܡܫܢـ]ܐ ܘܒܬܘܠܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܐܢـ[ܬ]ܘܦܛܘ[ܣ. ܘܐܦ ܐܘܢܣܝܡܘ]ܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܐܘܠܘܣ ܐܣܗ[ܕ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ] ܛܪܛܠܘܣ ܕܗܘܦܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. [ܘܟܕ ܐܬܬ]ܥܿ ܫܩܘ̈ܗܝ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ .ܒܝܗ. ܒܫܒܛ.

[ܒܫܢـ]ܬ ܬܡܢܐ ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܐ[ܢܝܩܛܘܣ ܒܪ]ܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܕ. ܩܿܒܠ ܡܢ [ܒܬܪܗ] ܣܘܛܪ܀ ܐܦ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܩܼܡ ܩܠܕܝܘܢ ̈[ܫ̈ܢܝܢ] .ܝܕ. ܩܿܒܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܓܪܦܝܢܘܣ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ [ܟܕ] ܩܼܡ ܐܪܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܘ. ܩܡ ܬܐܘܦܝܠܘܣ܀ ܫܿܒܝܚ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܝܘܢܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܪܢܬܘܣܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܘܟܕ ܩܡ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܡܟܣܝܡܘܣ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܢܒܥ ܛܛܝܢܘܣ ܛܥܝܐ ܘܒܪܕܝܨܢ ܣܘܪܝܝܐ܀ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ ܿܗܘܬ ܗܕܐ .ܬܣܗ. ܕܝܘܢ̈ܝܐ܀ ܘܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܒܐܘܪܗܝ: ܘܚܿܒܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܦܐ ܒܢܝܗܢܫܐ܀ ܘܟܕ ܡܿܠܝ ܣܘܛܪ ܕܪܘܡܐ ܫ̈ܝܢ .ܝܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ (.ܘ.) ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܐܠܘܬܪܝܣ.

ܒܫܢܬ .ܝܙ. ܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܦܘܠܝܬܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܘܕܘܢܐ ܟܕ ܡܠܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܨ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܪܢܝܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܘܠܝܩܪܦܘܣ܀

ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ. ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܩܘܡܝܕܘܣ܀ ܘܫܒܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ: ܟܕ ܡܠܝ

Page 187

ܐܓܪܦܝܢܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܗܝܿܕܝܢ ܫܿܒܝܚ ܗܘܐ ܬܡܢ ܦܢܛܢܘܣ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܘܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܕܝܗ. ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ܆ ܗܘܼܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܪܩܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܩܣܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܦܘܦܠܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܡܟܣܝܡܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܝܘܠܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. ܓܐܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܣܘܡܟܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܓܐܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܓܐܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܩܝܦܛܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܘ. ܡܟܣܝܡܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܠܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܙ. ܕܘܠܝܟܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܢܪܩܣܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܗܢܐ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܼܐ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܦܪ̈ܘܓܐ ܘܕܡ̈ܘܢܛܢܘ ܕܗܿܝܕܝܢ ܢܒܥܼܘ. ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܕܐܝܪܘܦܠܝܣ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܩܪܒ. ܘܐܦܘܠܘܢܝܣ. ܘܡܝܠܝܛܝܕܝܣ ܘܐܪܝܢܝܘܣ.

ܒܫܢܬ .ܝ. ܕܩܘܡܝܕܘܣ ܟܕ ܡܿܠܝ ܐܠܘܬܪܝܣ ܕܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܓ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܒܝܩܛܘܪ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܿܠܝ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܝ. ܕܡܛܪܝܘܣ ܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗ܀ ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܡܟܣܝܡܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ. ܣܪܦܝܘܢ ܩܡ ܬܡܢ܀ ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܬܐܘܦܝܠܘܣ. ܘܒܩܘܪܢܬܘܣ ܒܝܟܠܝܘܣ ܘܒܐܦܣܘܣ ܦܘܠܩܪܛܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܚܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ.

ܟܕ ܦܡ ܩܘܡܝܕܘܣ [ܫ̈ـ]ܢܝܢ .ܝܓ. ܘܦܪܛܘܢܝܟܘܝܣ .ܟ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܫـ[ܬܐ] ܣـ[ܘܪ]ܘܣ ܐܡܼـ[ܠـ]ܟ. ܗܝܿܕܝܢ ܢܒܼܥ ܐܪܛܡܘܢ.

[ܘܟܕ ܩـ]ܡ ܒܝܩܛܘܪ ܒܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܘ. ܩܒܿܠ

Page 188

[ܡـ]ܢ ܒܬܪܗ ܙܘܦܪܝܢܘܣ ܒܫܢܬ .ܛ. ܕܣܘܪܘܣ ܩܣܪ܀ ܘܒـ[ܫـ]ܢܬ .ܝ. ܕܣܘܪܘܣ ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܦܘܝܐ ܘܐܣـ[ܗܕ] ܠܘܢܝܕܘܣ ܐܒܘܗܝ [ܕܐܘܪܓـ]ܢܝܣ܀ ܒܗܿ[ܢܘܢ ܙ]ܒ̈ܢܐ ܣܘܡܟܘܣ ܫܡܪܝܐ ܚܟܝܡܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܡܬܬܝܬܐ ܗܼܘ ܡܢܗ ܠܘܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܡܬܓܙܼܪ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܘܡܦܫܩ ܟܬܒܗܐ. ܐܦ ܡܚܿܒܠܼ ܡܛܠ ܦܘܬܿܠܐ ܕܠܘܬ ܫܡܪ̈ܝܐ܀ ܘܒܬܪ ܗܐ ܒܥܩܒ̈ܬܗ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܬܐܘܕܛܝܘܢ ܡܦܫܩܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܣܘܪܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ.܆ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܒܪ ܣܘܪܘܣ ܕܡܬܼܩܪܐ ܓܐܿܝܛܘܣ ܐܡܠܟ. ܘܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܫܬܟܼܚܘ ܟܬܒ̈ܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܚܡ̈ܫܼ. ܒܚܨܿܒܐܿ ܒܐܝܪܝܚܘ܆ ܟܕ ܡܛܫܝܢ ܥܡ ܟܬܒ̈ܐ ܥܒܪܗܝܐ ܘܟܬ̈ܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܒܐܦܣܘܣ ܕܝܢܿ ܒܬܪ ܦܘܣܝܕܘܣ ܩܡ ܐܘܢܣܝܡܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܠܘܩܝܘܣ. ܘܬܘܒ ܦܪܘܩܠܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܢ ܥܠܼܬܐܼ. ܐܪܚܩ ܗܘ ܢܪܩܣܘܣܘ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܩܡ ܒܕܘܬܟܬܗ ܕܝܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܓܪܡܢܝܘܢ. ܘܒܬܪܗ ܓܪܕܝܘܣ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܟܚ ܗܐܘ ܢܪܩܣܘܣ܆ ܥܨܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܕܒܿܪ ܥܕܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܐܼܒ ܗܘܐܼ. ܐܩܝܡ ܥܡܗ ܒܥܕܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܝܢܿ ܟܕ ܩܡ ܣܪܦܝܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ. ܩܡ ܒܬܪܗ ܐܣܩܠܦܝܕܝܣ ܡܘܕܝܢܐ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܫܒܝܚ ܗܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐܼ. ܒܬܪ ܦܢܛܢܘܣ ܘܩܠܡܝܣܼ ܐܘܪܓܢܝܣ. ܘܒܪܘܿܝܠܘܣ ܕܒܘܨܪ ܕܐܪܒܝܐ. ܘܐܝܦܘܠܝܛܘܣ܀

ܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܚ. ܡܩܪܝܢܘܣ ܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ܇ ܘܟܕ ܚܕܐ ܫܼܢܬܐ ܩܡܼ. ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ. ܘܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܡܿܠܟܘܬܗܼ. ܙܘܦܪܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܟܕ ܐܚܕ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܚ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܙ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܩܠܣܛܘܣ. ܘܗܢܐ ܟܕ ܚܝܐ

Page 189

ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܒ. ܒܬܪܗ ܩܡ ܒܪܘܡܝ ܐܪܒܢܘܣ܀

ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܗܘܼܐ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܡܡܐܘܣ. ܘܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܐܫܬܟܚܼܬܿ ܡܠܫܡܢܘܬܐ ܫܬܝܬ[ܝـ]ܬܐ ܕܡܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܕܡܛܫܝܐ ܒܚܨܒܐ ܒܢܝܩܘܦܘܠܝܣ ܗܿܝ ܕܠܘܬ ܐܩܛܝܘܣ܀

ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ ܘܩܕܡܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܩܠܒ. .

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܩܡ ܐܣܩܠܦܝܕܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܦܝܠܛܘܣ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܀ ܘܟܕ ܩܡ ܕܝܢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܩܒܿܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܡܠܟܘܬܐ ܦܪܒܘܣ. ܘܟܕ ܗܢܐܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܘ. ܩܘܪܘܣ ܥܡ ܒܢܘܗ̈ܝ ܩܘܪܝܢܘܣ ܘܢܘܡܪܝܢܘܣ ܩܒܿܠܘ ܡܿܠܟܘܬܐ܀ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܝܢ ܕܪܘܡܝ: ܟܕ ܩܿܡ ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܒ. ܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܦܝܠܝܟܣ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܣܗܼܕܬ ܐܣܛܪܛܢܝܩܐ ܥܡ ܣܠܘܩܘܣ ܡܟܝܪܗܿ ܗܿܢܘܢ ܕܝܡܢ ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ܀

ܘܟܕ ܐܚܕܘ ܩܘܪܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܡܿܠܟܘܬܐ .ܒ. ܐܬܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܕܝܘܩܠܝܛܝܢܘܣ܇ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܐ ܪܕܘܦܝܐ ܬܩܝܦܐ ܘܐܣܬܬܪܝ ܥܕ̈ܬܐ. ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܫܘܪܝ ܡܿܠܟܘܬܗ ܫܢܬ .ܣܿܝ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

ܘܒܫܢܬ .ܚ. ܕܡܿܠܟܘܬܗ ܐܣܗܕܘ ܒܐܘܪܗܝ ܫܡܘܢܐ ܘܓܘܪܝܐ ܡ̈ܘܕܝܢܐ. ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܬܬܚܕ ܡܢ ܐܕܪܝܢܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܓܒܪܐ ܥܢܘܝܐ ܘܐܒܝܠܐ ܦܦܢܘܛܝܣ ܕܡܢ

Page 190

ܛܝܛܪܘܢ ܘܐܫܬܟܠܠ ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܒܝܕ ܫ̈ܢܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܥܡܗ܀ ܘܗܿܝܕܝܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܣܗܕ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܡܐܢܝ ܫܢܝܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܦܝܠܝܟܣ ܒܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܓ. ܩܒܿܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܘܛܟܝܢܘܣ. ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ. ܓܐܝܘܣ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܒܝ̈ܘܡܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ: ܟܕ ܫܡܠܝ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ: ܩܡ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܢ (.ܗ.) ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܘܒܬܪܗ ܩܢܕܝܠܘܣ܀ ܘܒܬܪ ܗܘܡܢܐܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܙܒܕܐ ܩܿܒܠ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܡܼ ܐܬܬܣܝܡ ܬܡܢ ܗܪܡܘܢ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܫ ܡܟܣܝܡܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܬܐܿܘܢܘܣ܀ ܐܦ ܒܪܘܡܝ ܟܕ ܩܡ ܓܐܿܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܙ.܆ ܩܿܒܠ ܡܢ ܒܬܪܗ ܡܪܩܠܝܢܘܣ܀ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܩܢܕܝܠܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܩܡ ܛܪܢܢܘܣ. ܘܐܦ ܒܐܦܣܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܪܘܣܼ ܩܡ ܙܘܐܝܠܘܣ. ܘܒܬܪܗܼ ܠܝܢܬܘܣ ܘܣܠܘܢ ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܦܢܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܦܐܪܝܣ ܘܐܟܝܠܝܘܣ ܩܫܝ̈ܫܐ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܬܐܿܘܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ. ܦܛܪܘܣ ܣܗܕܐ ܕܒܿܪ. ܘܒܫܢܬ .ܛ. ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܨܿܛܒܬ ܒܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ.܀

ܟܢ̈ܫܢ ܗܟܠܝ ܫ̈ܢܝܐ: ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܪܢ ܥܕܡܐ ܠܪܕܘܦܝܐ .ܫܗ. ܫ̈ܢܝܢ.

ܪܕܘܦܝܐ ܗܟܝܠ ܚܣܝܢܐ ܘܥܙܝܙܐ ܒܝܘܡ̈ܝ ܕܝܘܩܠܛܝܢܘܣ

Page 191

ܘܡܟܣܡܝܢܘܣ ܚܒܪܗ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗܘܢ ܗܘܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܬܢܨܿܚ ܘܚܼܣܢ ܠܪ̈ܕܘܦܐ܀

ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܫܢܬ .ܬܪܝܗ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܆ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܒܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܚܝ. ܘܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܚܝ̈ܝ ܐܒܘܗܝ .ܓ. .ܒܬܪ .ܒ. ܫ̈ܢܝܢ ܡܝܬ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐܿ. ܕܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܘܒܚܪܬܐ ܐܦ ܠܘܩܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܐܬܩܼܛܠ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܙ. . ܒܪܕܘܦܝܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܗܼܘ ܠܩܝܢܘܣ: ܒܬܪ ܗܿܘ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܕܝܘܩܠܝܛܝܢܘܣ: ܐܣܗܼܕ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܡܫܡܝܢܐ ܕܡܢ ܬܠܨܗܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܟܕ ܠܚܪܬܐ ܒܬܪ ܫܢ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕܗ܀ ܘܐܚܼܕ ܐܦ ܠܩܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܠܥܕܘܬ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐܝܬܠܗܐ ܡܫܡܢܐ. ܘܟܕ ܡܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܐܬܩܛܠ ܠܩܝܢܘܣ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ ܕܢܒܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܗܝܿܕܝܢ ܐܫܬܼܝܘ.

ܘܟܕ ܢܚܼܘ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܒܫܢܬ .ܣܿܟܕ. ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܣܡ ܩܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܐܬܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܫܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܡܠܝܬ. ܫܿܡܠܝܗܿ ܕܝܢ ܫܥܕܘܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܬܪܗ܀ ܘܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܟܕ ܐܬܬܪܝܡܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗܘܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܐ: ܘܫܪܟܼܬܿ ܟܠܗܿ ܡܿܠܟܘܬܐ ܠܘܬ ܫܿܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܼܗܕ ܦܛܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܫܘܦܥ ܕܡܗ ܫܘܠܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܨܿܠܝ ܘܒܥܼܐ ܡܢ ܡܪܝܐ: ܘܩܡ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܐ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܟܝܠܘܣ ܫܢܬܐ .ܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀ ܒܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܪܘܡܝ: ܟܕ

Page 192

ܕܒܿܪ ܡܪܩܠܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܙ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܕ. ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܘ. ܘܝܪܚܐ .ܐ. ܘܒܬܪܗ ܡܝܠܛܕܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܘܒܬܪܗ ܣܠܒܣܛܪܘܣ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܛܪܘܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܩܿܒܠ ܒܬܪܗ ܒܝܛܝܠܘܣ: ܗܿܘ ܕܠܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܗܿܝ ܕܐܣܬܬܪܬܿ ܒܢܼܐ. ܘܟܕ ܩܡ ܫܢ̈ܝܐ .ܘ. ܩܒܠ ܒܬܪܗ ܦܝܠܘܓܢܝܣ. ܩܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. ܗܝܿܕܝܢ ܐܬܣܝܡ ܐܘܛܬܝܣ. ܘܒܐܘܪܫܡܠ ܒܬܪ ܗܪܡܘܢ ܡܩܪܝܣ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܒܬܪ ܫܥܕܘܬܼ ܐܝܬܝܠܗܐ. ܘܒܫܢܬܐ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗܼ ܒܢܼܐ ܩܘܡܛܪܝܼܢ. ܘܓܒܐ ܡـ[ـܕ]ܢܚܝܐ [ܕ]ܥܕܬܐ܀

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܒܥܼ ܐܪܝܘܣܿ. ܕܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܒܪ ܒܪܝܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܫܢܬ (.ܟ.) ܕܡܿܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ .ܫܝܚ. ܒܫܢܬ .ܬܪܠܘ. ܒܢܝܩܝܐ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܼܬܐܼ. ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ. ܘܬܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܘܕܝܘ ܓܘܢܐܝܬܼ. ܘܬܚܿܡܘ ܕܚܕܐ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܒܐܿ ܘܕܒܪܐܼ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀ ܕܚܩܼܘ ܕܝܢ ܠܐܪܝܘܣ ܘܠܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ. ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܝܩܘܡܘܕܝܐ܆ ܘܬܐܘܓܢܝܣ ܕܢܝܩܝܐܼ. ܘܡܪܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܟܕ ܬܿܪܨܘ ܐܦ ܣܘܥـ[ܪܢـ]ܐ ܕܡܛܠ ܦܨܚܐ. ܘܟܕ ܫܡܠܝܘ ܥܐܕܐ ܕܙܟܘܬܐܼ. ܗܟܢܐ ܐܫܬܪܝܼܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ܀ ܢܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܡܝܪܝܼܢ. ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܘܛܪܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܐܘܣܛܬܝܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܐܘܣܒܝܣ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܡܩܪܝܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.

Page 193

ܘܒܝܩܛܘܣ ܩܫܝܫܐ ܕܪܘܡܝ. ܕܡܿܠܝ ܕܘܟܬܐ ܠܣܝܠܝܒܝܣܛܪܘܣ ܐܦܝܣܘܩܦܐ ܕܪܘܡܝ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܟܢ̈ܫܢ ܗܟܝܠ ܫ̈ܢܝܐܿ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܒܫܢܬ .ܫܛ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܐܝܟ ܦܣܩ̈ܐ ܕܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܟ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝـ[ܢܘ]ܣ: ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܬܟܢܫܼܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܿ. ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ [ܒܕܝܘܢ̈ܝـ]ܐ ܫܢܬ .ܣܿܠܘ. (ܫ̈ܢܝܐ .ܫܟܙ. . ܘܡܢ ܣܘܠܩܗ) ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ .[ܪ]ܨܘ.܀

ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ: ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܚܝܘܗ̈ܝ ܫܿܠܡ ܒܫܢܬ .ܣܿܡ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܟܕ ܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܓ. . ܘܒܫܢܬ ܣܿܡܛ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܘܒܫܢܬ .ܣܿܢܕ. ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ ܐܒܪܗܡ ܘܗܼܘ ܒܢܼܐ ܠܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐܼ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗܿ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܣܥܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܢܒܢܘܢ ܠܚܪ̈ܒܬܐ ܘܠܗܝܟܠܐܿ. ܟܕ ܠܐ ܐܬܦܣܼܣ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܝܕܥܼ ܡܿܠܟܐܼ. ܫܕܪ ܦܩܼܕ ܠܡܚܼܙܡ ܐܕܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܡܟܪܟܘ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܢܐܣܝܘܣ܀

ܒܫܢܬ .ܓ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܐܬܬܼܣܝܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܕܡܝܬ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܀ ܘܩܡ ܬܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܦܛܪܘܦܠܝܣ ܩܕܡܝܐ. ܘܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܡܗ ܕܡܿܠܟܐ ܗܠܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܪܕܬ ܕܬܨܿܠܐ ܬܡܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܥܠ ܩܝܣܐ ܝܩܝܪܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܩܼܒܬܿ. ܠܗܿܘ ܕܟܕ ܐܫܟܚܼܬܗ ܥܡ ܨ̈ܨܐܼ ܘܠܘܟܝܬܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝܢܼ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܩܪܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܚ̈ܝܐ ܡܟܬܪ ܗܘܐ܀ ܦܛܪܘܦܠܝܣ ܕܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܆

Page 194

ܟܕ ܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܓ. ܘܫܿܠܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܒܠ ܒܬܪܗ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܐ ܗܘܐ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ܆ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ܆ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܕܐܪܝܘܣ ܠܥܕܬܐ ܢܥܿܠܘܢ. ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܟܢܘܫܝܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܘܫܕܘ ܠܐܘܣܛܬܝܣ. ܩܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ (.ܚ.) ܘܚܠܦܘܗܝ ܣܡܘ ܠܐܘܠܘܠܝܣ ܗܪܛܝܩܐ ܫܢܬܐ. ܘܟܢ ܠܐܘܦܪܢܝܘܣ. ܘܪܟܒܿܘ ܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܐܟܠܩܪ̈ܨܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܡܛܠ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܗܼܘ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܢܓܼܡܪܘܢ ܡܚܫܒܬܗܘܢ ܠܐ ܡܨܝܢ. ܪܘܪܒܐܝܬ ܓܝܪ ܐܬܟܬܿܫ ܥܡ ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܒܣܘܢܗܕܘܣܿ. ܟܕ ܗܘܼܐ ܥܡ ܐܠܟܣܣܢܕܪܘܣ܀ ܥܿܒܕܝܢ ܗܟܝܠ ܟܢܘܫܝܐ ܒܨܘܪ. ܘܡܩܛܪܓܝܢ ܠܗ ܠܐܬܢܣـ[ܝـ]ܘܣ܆ ܕܐܝܕܐ ܠܡ ܦܣܼܩ ܕܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܐܪܣܢܝܣ. ܘܟܕ ܩܪܐܘܗܝ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܐܝܟ ܕܢܬܬܿܪܨܼ ܟܐܢܘܬܐ ܛܝܒܘܬܗ ܠܗ ܠܐܪܣܢܝܣ (ܕܢܐܙܠ) ܠܗܿ ܠܨܘܪ. ܘܟܕ ܐܫܬܟܚ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܕܘܗ̈ܝ: ܘܐܬܦܪܣܝ ܟܠܗ ܢܟܠܐܼ. ܡܟܝܠ ܠܡܐܟܠܩܪܨܐ ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܘ. ܟܕ ܐܡܪܝܼܢ. ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܓܼܙܡ ܕܢܟܠܐ ܚ̈ܛܐܿ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܡܫܕܪ̈ܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܟܕ ܡܢ ܨܘܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܫܢܼܝܬ܆ ܬܡܢ ܩܒܠܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ ܠܐܘܙܘܝܣ ܡܫܡܝܢܐ ܕܥܡܗ ܘܫܕܘ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܠܓܠܝܐ. ܫܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܪܩܠܐ ܕܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܕܝܼܢ ܕܣܘܢܗܿܕܘܣ. ܘܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐ ܕܢܬܩܒܠ ܐܪܝܘܣ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܒܟܪܝܘܬܐ ܘܒܚܫܐ ܪܒܐ ܗܘܐܼ. ܘܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܓܼܥܐ ܒܚܼܫܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܒܥܑܼ ܡܢ ܡܪܝܐ. ܕܐܢܗܘܼ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܥܬܝܕܐ ܕܬܐܚܘܕܼ.

Page 195

ܗܼܘ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܦܪܝܫ ܠܐ ܢܡܼܛܐ. ܘܠܐ ܢܦܼܠ ܡܢ ܣܒܪܗ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܐܪܝܘܣ ܕܢܬܩܿܒܠ: ܟܕ ܥܠܼ ܠܕܘܟܬܐ ܝܕܝܥܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܫܚܬܐ ܕܟܪܣܗ܆ ܒܡܞܚܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܬܡܢ ܥܠ ܬܒܬܗܼ. ܡ̈ܥܘܬܗ ܥܡ ܡ̈ܐܢܝ ܓܘܗ ܐܚܼܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܝܼܬ ܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ܀

ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܕ ܡܿܠܝ ܫ̈ܢܝܐ .ܠܐ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܫܒܼܩ ܚܿܠܦܘܗܝ ܬܠܬܐ ܒܢܘܗ̈ܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܘܩܘܣܛܘܣ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܒܥܕܬܐ ܕܪܘܡܝ ܟ ܕܒܿܪܣܠܒܣܛܪܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܕ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܡܪܩܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܠܝܘܣ܀ ܐܦ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܟܕ ܕܒܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܓ. ܡܝܼܬ ܒܪ .ܣܚ. ܘܦܩܕ ܕܐܢ ܨܿܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܢ ܒܬܪܗܼ. ܐܘ ܠܦܘܠܐܼ ܐܘ ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ. ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܦܘܠܐ. ܘܕ ܝܠܼܦ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓܼܙ ܥܠ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܬ ܟܪܘܛܢܝܐ ܕܦܘܠܐ. ܘܦܩܼܕ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܢܗܘܐ. ܘܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐ ܫܢܿܝ ܠܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܀ ܟܕ ܐܬܬܼܢܝܚ ܕܝܢ ܡܩܪܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܗܘܐܼ ܚܠܦܘܗܝ ܡܟܣܝܡܘܣ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܬܒܼܥ ܗܘܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܘܐܬܦܢܝ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܬܢܣܝܘܣ܀ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܐܘܦܪܢܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܓ. ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܝܠܩܛܘܣ.

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܒܪܗ ܪܒܿܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ ܒܢܗܿ ܠܐܡܕܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܢܬ .ܣܿܣ. ܕܝܘܢ̈ܝܐ. ܘܒܫܢܬ ܕܒܬܪܗܿ ܐܬܒܢܼܝܬ ܬܠܐ ܕܡܘܙܠܬ܀

ܘܒܫܢܬ .ܣܿܣܙ. ܐܒܪܗܡ ܩܝܕܘܢܝܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܣܿܥܒ. ܡܝܬ ܘܿܠܓܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢܿ.

Page 196

ܘܐܦ ܐܒܪܗܡ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܼܢ ܚܪܢ ܒܪܣܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܕ ܐܡܟܠ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܕ. ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܘܣ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܘܣܒܝܣܼ. ܬܘܒ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܒܼܕܘ. ܘܒܗܿ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܢܣܝܘܣ ܫܼܕܘ ܘܠܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܪܝܢܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܡܘ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܠܐ ܠܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܠܐ ܡܟܣܝܡܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܐܦܠܐ ܝܘܠܝܘܣ ܕܪܘܡܝ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܕܪܗ ܒܕܘܟܬܗ܀ ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܘܣܒܝܣ ܚܝ̈ܘܗܝ ܫܿܠܡܼ. ܟܕ ܩܡܼܫ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ܀ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܘܦܘܠܐ ܠܪܘܡܝ ܐܬܿܥܠܝܘ܆ ܘܐܘܕܥܘ ܠܝܘܠܝܘܣ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝ. ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ ܫܢܝܘ. ܘܚܠܦܘܗܝ ܠܓܘܪܓܝܣ ܩܦܘܕܩܝܐ ܬܡܢ ܣܡܘ܀ ܝܘܠܝܘܣ ܕܝܢܼ ܚܿܣܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܠܦܘܠܐ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣܼ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܕܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܬܚܡܬ. ܘܒܩܛܝܪܐ ܒܐܝܼܕܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܠܦܘܠܐ ܕܚܩܼ. ܘܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܚܠܦܘܗܝ ܐܥܠܼ. ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܥܼܪܩ. ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܐܓܪܬܗܘܢ ܨܼܥܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܒܼܕܘ ܠܝܘܠܘܣ. ܘܡܚܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܒܐܝܛܠܝܐ. ܘܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܠܦܘܠܐ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܝܗܒܼܬܿ. ܘܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܐܨܛܒܝ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܕܢܩܿܒܠ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܘܣܛܘܣ ܐܬܐܒܼܐܫ ܠܗ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܫܠܚ ܠܗ ܐܘ ܕܢܩܿܒܠ ܡܕܡ ܕܦܣܩܼܬܿ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܘܦܘܠܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܣܛܠܝܐܼ. ܐܘ ܕܢܩܿܒܠ ܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܐܬܪܗܒ ܡܿܠܟܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܦܢܿܝ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܘܠܦܘܠܐ܆ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܡܝܬ ܡܿܠܟܐ ܕܡܥܪܒܐ ܩܘܣܛܘܣ. ܘܫܪܟܬܿ ܟܠܗܿ ܡܿܠܟܘܬܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܕܚܼܩ ܦܘܠܐ. ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܥܼܪܩ܀ ܒܬܪ ܦܝܠܩܛܘܣ ܕܝܢ ܗܪܛܝܩܐ

Page 197

ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܛܦܢܘܣ ܗܪܛܝܩܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܓ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܐܘܢܛܝܣ ܗܪܛܝܩܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒܐ ܐܘܕܟܣܝܘܣ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. ܛܒܼܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܿܝܕܝܢ ܘܐܦ ܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܝܢ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܪܘܪܒܐܝܬ ܪܕܦ ܗܘܐܿ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܕܢܘܕܘܢ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬܝܪ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܓܘܪܓܝܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܢܒܼܥ ܦܘܛܝܢܘܣ܀ ܝܘܠܝܘܣ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ ܟܕ ܕܒܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܬܘܒ ܢܒܥܼ ܐܦ ܐܐܛܝܣ ܦܠܝܣܛܝܢܝܐ ܕܠܐ ܐܠܗ܇ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ (ܗܘܐ) ܡܫܡܝܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܝܟܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝ ܡܚܫܘܠܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘܼ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܪܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܬܡܢ ܫ̈ܓܘܫܝܐ ܕܘܪ̈ܒܐ ܗܘܘ. ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐܼ ܠܝܒܪܝܘܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܫܬܕܪ. ܘܚܠܦܘܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܦܝܠܦܘܣ ܐܩܝܡܘ. ܠܗܕܐ ܥܡܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐܼ ܠܐ ܣܝܒܪܘ. ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܠܦܝܠܩܘܣ ܛܪܕܘܼܪ. ܘܠܠܒܪܝܘܣ ܠܕܘܟܬܗ ܦܢܝܘܼ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܡܿܠܟܐ܀ ܐܬܕܚܼܩ ܕܝܢ ܐܦ ܡܟܣܝܡܘܣ. ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܣܠܘܩܝܐܼ. ܘܫܕܘ ܠܩܘܪܝܠܘܣܼ ܘܐܩܝܡܘ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܕܪܝܢܘܣ. ܫܕܪ ܡܢ ܘܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܦ ܠܐܘܕܟܣܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ. ܟܕ ܩܡ ܒܗܿ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܣܡܘܗܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܐܝܬܝܘ ܚܠܦ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܡܝܠܛܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܠܒ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܠܚܠܒ ܡܢ ܣܒܣܛܝܐ ܫܿܢܝ܀ ܗܘܬ ܕܝܢ

Page 198

ܡܬܝܬܝܗ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒܐ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܘ ܘܕܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐܼ ܥܒܕ ܬܘܪܓܡܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܡܪܝܐ ܒܪܢܝ ܪܝܫܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܩܢܘܢܐܝܬ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܠܼ. ܐܝܿܬܝ ܬܚܘܝܬܐ ܗܿܝ ܕܬ̈ܠܬ ܣܒ̈ܥܬܐ ܘܚܕܐ. ܘܐܡܼܪ ܕܠܘܬ ܫܘܝ̈ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܚܕܐܼ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܘܪܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐܪܗܝܢܘܼ. ܘܫܕܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܐܩܝܡܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܐܘܙܘܝܘܣ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܡܐ ܐܬܦܠܓ܀ ܘܟܕ ܦܢܐ ܠܘܩܝܦܝܪ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐܼ. ܥܒܼܕ ܠܐܪ̈ܬܕܟܣܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐܼ ܠܦܘܠܝܢܘܣ ܕܡܿܕܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܫܝܫܐ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐ ܡܬܚܼܙܐ ܗܘܐ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܕܪܝܢܘܣ ܗܘܐ ܗܪܩܠܝܣ. ܘܬܘܒ ܐܝܪܝܠܝܘܣ ܘܒܚܪܬܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܬܿܦܢܝ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܢܒܥܼ ܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܠܕܝܩܝܐ. ܘܒܙܒܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܢܦܐ ܠܐ ܢܣܼܒ ܦܪܘܩܢ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܢܦܠܐ ܡܿܢ ܕܢܣܒܼ. ܡܕܥܐ ܕܝܢܼ ܠܝܬ ܗܘܐ܀ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܟܕ ܐܬܕܚܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ. ܗܪ̈ܣܝܣ ܐܩܼܝܡ ܗܘܐ. ܘܡܿܫܬܐܠ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ. ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ: ܒܝܕ ܕܐܢܫܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܡܿܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܆ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ [ܐ]ܪ̈ܬܕܟܣܘ ܪܕܦ ܗܘܐ. ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܩܫܝܫܐ ܗܿܘ ܕܕܝܐܬܝܩ̈ܣ ܕܐܝܘܗܝ ܐܝܬܝ ܠܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܐܿܬ ܐܒܘܗܝ ܐܠܦܐ ܚܕ ܡܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܩܪܝܒ ܗܘܼܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܒܼܕ ܕܝܐܬܝܩ̈ܣ ܘܐܓܥܠ ܐܢܝܢ ܠܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܐܘܣܒܝܣ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܐܪܝܢܘܣ ܗܘܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ ܠܕܝܐ̈ܬܝܩܣ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܘ(ܟܕ) ܐܫܟܚ ܕܟܬܝܒ ܐܝܟ ܨܒܝܢܼܗ܆ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܗܠܝܢ܀

Page 199

ܐܡܟܠ ܗܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܗ. ܘܡܝܼܬ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܗܘܬ ܐܣܛܣܝܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܓܘܪܓܝܣ ܐܚܼܕܘ ܘܦܟܼܪܘ ܥܠ ܓܡܠܐ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܐܟܪܟܘܗܝ. ܐܘܩܕܘܗܝ ܠܗ ܠܘܓܡܠܗ. ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝܼ ܠܠܘܩܝܘܣ ܥܒܼܕܘ. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܡܚܕܐ ܥܕܬܐ ܐܚܼܕ ܟܕ ܦܢܪܐ ܡܢ ܐܟܘܣܪܝܐ. ܚܠܦ ܡܝܛܠܘܣ ܕܝܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܿܕܒܪ ܗܘܐ ܦܘܠܝܢܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ. ܠܐܪ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܐܘܙܘܐܝܣ. ܦܢܼܘ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܟܘܣܪܝܐ. ܕܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܠܪܝܣܘ ܕܦܘܩܛܘܒܘܢ. ܠܘܩܦܪ ܗܿܘ ܕܦܪܗܠܘܢ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܐܘܪܩܠܘܢ ܘܡܝܠܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܗܛ. ܘܬܡܢ ܥܡ ܐܬܢܣܝܘܣ ܣܘܢܗܕܘܣ ܟܢܿܫ. ܘܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܫܒܚܘ. ܘܠܗܘܿ ܕܐܬܒܢܪܫ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܐܠܐ ܘܢܦܫܐ ܐܘܕܝܘ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܦܢܼܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܒܪܝܫܐ ܕܒ̈ܢܝ ܓܒܗ ܩܡ ܘܠܬܠܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܦܢܼܐ ܡܢ ܐܟܘܣܪܝܐ ܒܪܝܫܐ ܕܒ̈ܢܝ ܓܒܗ ܩܡ ܘܠܬܠܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܣܕܝܩܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܓܙܡܐ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܐܬܝܕܥ܆ ܬܘܒ ܒܥܪܘܩܝܐ ܐܬܚܫܚ܀ ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܝܗܼܒ ܦܪܗܣܝܐ ܠܚ̈ܢܦܐ ܘܐܣܗܕܘ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ. ܕܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢܼ ܬܐܘܕܪܛܝܘܣ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܝܗܘܕܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܘܪܩܘܣ ܘܐܡܿܗ ܚܢܐ. ܘܐܘܓܢܝܣ ܘܡܩܪܝܣ ܛܘܒܢܐ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܡܫܡܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܫܬܢܕܝܢ ܒܗ ܢܟܣܘܗܝ ܘܐܦܩܘ ܟܒܕܗ ܘܐܟܠܘܗ ܚ̈ܢܦܐ. ܥܠ ܗܢܿܘܢ ܕܟܕ ܐܥܼܝܪܬ ܛܢܢܗܿ ܟܐܢܘܬܐ ܢܬܪ̈ܝ ܫܢܝ̈ܗܘܢ ܘܠܫܢ̈ܝܗܘܢ ܐܬܡܣܝܘܿ. ܘܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐܣܬܡ̈ܝ܀ ܐܦܼ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܬܘܒ ܟܕ ܡܬܪܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܕܒ̈ܚܐ

Page 200

ܐܒܣܝܘ܆ ܐܚܿܕܝܢ ܥܗܠܠܬܐ ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܦܩܝܕ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܠܐ ܡܦܣ ܠܡܕܒܚܘܼ. ܗܒ ܠܢ ܐܢ ܨܿܒܝܬ ܠܡܕܒܚܘܼ. ܕܢܒܼܢܐ ܠܗܝܟܠܢ. ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗܘܢܫ ܪܝܘ ܠܡܒܼܢܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܫܐ̈ܬܣܐ (ܒܠܚܘܕ) ܐܪܡܝܘ܆ ܡܢܗܝܢ ܢܘܪܐ ܢܿܦܩܐ ܗܘܬܼ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܡܿܛܠܩܐ ܗܘܬ ܘܠܒܢ̈ܝܢܐ ܐܟܠܐ ܗܘܬ ܘܡܘܒܕܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܝܘܠܝܢܘܣ܆ ܦܫ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܚܿܦܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܘܥܠ ܕܒ̈ܚܐ܀

ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܠܦܪܣ ܐܙܠܼ. ܟܕ ܨܿܒܠ ܕܠܦܪܣ ܢܟܒܘܫ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܗ. ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ܀ ܐܡܪܐ ܡܿܢ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨܿܠܝ ܡܛܠ ܪܫܘܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣܼ. ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܥܠ ܩܛܼܠܗ ܕܒܦܪܣ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܿܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܡܝܬ. ܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܚ. . ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܒܗܿ ܡܝܬ ܝܘܠܝܝܢܘܣ ܘܐܡܠܟ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܫܢܬ. ܣܿܥܕ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ܀ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܡܢ ܥܪܘܩܝܗ ܘܥܕܬܐ ܐܚܕ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܝܘܒܢܝܢܘܣ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܘܘܠܝܣ ܐܚܘܗܝ ܐܡܼܠܟܘ ܒܫܢܬ .ܬܪܥܗ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܕܗܘܼܐ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܥܐܿܠ ܗܘܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܪܣ ܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܡ̈ܝܐ ܕܙܘܦܐ ܘܡܛܝܗܝ܆ ܘܒܥܛܗ ܒܛܢܢܐܿ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ. ܐܬܚܡܬ ܘܫܕܝܗܝ ܠܐܿܟܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܫܕܝܪ ܐܝܬܝܗ. ܘܐܬܓܒܼܝ ܠܡܠܟܘܬܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܘܥܐ܀

ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܡܝ ܠܝܒܪܝܘܣ. ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܘ ܐܬܢܣܝܘܣ. ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܠܘܩܝܘܣ. ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܐܘܙܘܐܝܣ. ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܥܡ ܡܝܠܛܘܣ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܥܡ ܦܘܠܝܢܐ ܟܢܫܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬܼܕܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ

Page 201

ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܣܝܒܘܬܗ. ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܝܢ ܐܘܕܟܣܝܘܣ܀ ܫܒܼܝܚ ܗܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܝܫܛ ܕܥܠ ܝܕ ܦܪܬ܀

ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܝܣ ܠܡܝܠܛܘܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܫܕܪ. ܘܠܒܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܠܐܘܣܒܝܣ ܕܫܡܝܫܛ. ܗܝܿܕܝܢ ܣܼܕܩ ܐܘܢܡܝܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܐܛܝܣ ܡܢ ܐܘܕܟܣܝܘܣ. ܗܿܘ ܕܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܕܠܐܟܣܘܪܝܐ ܕܐܘܣܒܝܣܿ. ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܡܝܫܛ ܐܚܼܕ. ܐܠܐ ܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܓܝܫ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ܆ ܦܩܼܕ ܕܢܐܚܘܕ ܥܕܬܐ܀ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܐܚܼܕ ܥܕܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܚܠܦܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܘ ܠܕܝܡܘܦܝܠܘܣ ܥܒܼܕܘ. ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܠܐܘܓܪܝܣ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܫܓܘܫܝܐܼ ܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐ. ܕܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܘܗܿܘ ܕܥܒܼܕܗܼ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ. ܩܒܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܘܓܪܝܣ ܣܝܿܡ ܐܝܼܕܐ ܡܢ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܛܒܼܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܠܢ ܫܿܠܡ. ܘܟܬܒܘ ܠܗ ܠܡܕܒܪܐ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ ܕܢܐܬܐ ܘܢܒܿܗܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܗܕܐ ܕܓܠܐܝܬ ܐܛܒܼܒܘ ܥܠܘܗܝ. ܘܩܡ ܐܬܐܼ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܐܒܗܬ ܐܢܘܢ ܠܐܪ̈ܝܢܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܒܐ̈ܝܕܘܗܝ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܬܼܘ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܣܥܪ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܕܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܫܪܝ ܗܘܐ ܒܒܝܬܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܗܝܡܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪ ܫܢ̈ܝܢ ܫܒܥ. ܘܢܦܠܼ ܒܒܐܪܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܪܗܒܼܬܿ ܘܠܐ ܐܫܬܓܼܫܬܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥܼ ܗܼܘ܆ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢ ܒܐܪܐܼ ܘܩܪܒ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܕܝܩ ܒܒܐܝܪܐ ܘܐܫܬܟܼܚ ܡܚܕܐ ܛܠܝܐ ܥܠ ܚܨܐ ܕܡ̈ܝـ[ܐ] ܘܐܣܩܘܗܝ܀

Page 202

ܬܘܒ ܐܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܟܕ ܡܗܿܠܟ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܥܠ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܚܠܦ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܗܧܠܟ ܗܘܐ ܟܕ ܫܐܿܦ ܟܕ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܥܠ ܓܒܗܼ ܐܘܫܛ ܐܝـ[ܕ]ܗ ܐܚܼܕ ܒܟܘܬܝܢܗ. ܘܒܪܫܥܬܐ ܐܬܦܫܛ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܩܡ ܗܿܠܟ܀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܟܼܣ ܠܐܪܗܝܢܘܼ ܗܦܟ ܠܡܕܒܪܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܬܿܩܪܝܐ ܐܙܪܝܢܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܗܟܢ ܥܼܢܕ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܒܫܢܬ .ܣܥܚ. ܕܝܘܢ̈ܝܐ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܦ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܗܟܢܐ ܐܛܐܼܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐܪܗܝܢܘ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܬܼܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܐܢܬܢܣܝܘܣ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܚ̈ܝܐ ܢܛܝܪ ܗܘܐ. ܘܐܟܼܣ ܐܢܘܢ ܠܐܪ̈ܝܢܘ ܘܫܪܪ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܣܼܥܪ ܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܗܝܿܕܝܢ ܫܢܝ ܠܡܕܒܪܐ܀ ܠܒܪܝܘܣ ܕܝܢ ܕܪܘܡܐ܇ ܟܕ ܕܒܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܘ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܓ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܦܝܠܝܟܣ. ܘܒܬܪܗ ܕܡܣܘܣ܀ ܐܦ ܐܬܢܣܝܘܣ ܟܕ ܕܒܿܪ ܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܡܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܒܐ̈ܓܘܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܒܪ̈ܕܘܦܝܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܢ܀ ܘܗܘܼܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܗܿܪܛܝܩܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܘܪܕܝܩ܆ ܘܒܬܪ ܓܘܪܓܝ ܬܘܒ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܬܠܡܕܝܗ ܕܐܬܢܣܝܘܣ܀ ܘܡܚܕܐ ܐܪ̈ܝܢܘ ܐܬܚܝܠܘ ܘܐܘܙܘܐܝܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܼܙܠܼ. ܘܠܦܛܪܘܣ ܕܚܩܘ ܘܥܕܬܐ ܠܠܘܩܝܘܣ ܐܫܠܼܡܘܼ ܟܕ ܫܕܪ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܢ ܫܡܝܫܛ܇ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܢܡܝܘܣ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܒܝ̈ܫܼܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܗܿܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. ܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܠܘܬ ܕܡܣܘܣ ܐܬܿܦܠܛ܆ ܘܥܠ ܣܘܥܪܢܗ ܐܘܕܥܗ. ܕܘܡܣܘܣ ܕܝܢ ܚܣܿܢܗ ܒܝܕ ܐܓܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪ̈ܪܢ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܗ ܘܫܕܪܗ. ܘܥܡܐ ܡܚܕܐ ܠܠܘܩܝܘܣ

Page 203

ܛܪܕܘ ܘܠܦܛܪܘܣ ܐܥܠܼܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܫܢ̈ܝܢ (.ܙ.) ܫܒܼܩ ܕܘܟܬܗܼ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܘܡܝܬ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܣܪܝܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܦܛܪܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܚ̈ܘܗܝ. ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܢܙܝܢܙܘ. ܘܐܡܒܪܘܣܝܣ ܕܡܝܕܘܠܝܢܘܣ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ (.ܝܒ.) ܡܝܬ ܒܫܢܬ .ܣܦܙ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣ ܘܓܪܛܝܢܘܣ ܒܢܘ̈ܗܝ܀

ܘܐܦ ܘܠܝܣ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܘ. ܒܚܪܒܐ ܡܝܬ. ܟܕ ܝܩܼܕ ܡܢ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܒܢܘܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܟܼܪܙ ܡܿܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܘܣ. ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܡܝܬ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ܀ ܘܦܢܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܼܕܐ ܐܢܘܢ ܘܠܝܣ. ܘܫܩܼܠܘ ܐܪܕܬܕܟܣܘ ܠܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘܐ ܐܘܠܓܝܘܣ ܒܗܿ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܪܕܝܦ ܗܘܐ. ܘܩܫܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܕܝܠܗ ܒܝܘܡܗܝ ܒܪܣܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܿܪܣܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܥܢܼܕ ܘܗܢܐ ܐܘܠܓܝܘܣ ܐܚܕ ܕܘܟܬܗ. ܘܒܢܼܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܕܝܡܛ ܒܝܢܬ .ܣܦܚ. ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܠܐܪܝܢܘ ܡܢ ܥ̈ܕܬܐ ܘܗܼܘ ܒܢܗܿ ܠܪܫܥܝܢܐ܀ ܐܘܣܒܝܣ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܝܫܛ ܟܕ ܦܢܼܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܥܒܼܕ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܠܐܘܠܓܝܘܣ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܠܦܪܘܛܓܢܝܣ ܩܫܝܫܐ ܚܒܪܗ ܕܐܬܢܨܚ ܒܪܕܘܦܝܐ ܐܣܪܚܗ ܠܚܪܢ ܘܠܐܩܩܝܣ ܠܚܠܒ. ܠܕܠܝܟ ܕܝܢ ܥܒܼܕ ܠܡܪܝ. ܘܡܛܠ ܕܣܿܓܝ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܙܠܼ ܥܡܗ ܕܢܘܬܒܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ. ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܝܢ ܣܓܝܐ̈ܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܘܐܙܕܝܢܘ ܠܩܘܒܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܗܠܝܟ ܐܘܣܒܝܣ ܒܫܘܩܐܼ. ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ ܫܼܕܬ ܒܗ ܩܪܡܝܕܐ ܡܢ ܐܓܪܐ ܘܡܚܘܬܐ ܕܛܒ ܩܫܝܐ ܘܪܒܐ ܒܠܼܥ ܥܠ ܪܝܫܗ.

Page 204

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܗܬܐ ܟܕ ܗܿܦܟ ܠܡܕܝܢܬܗܼ ܒܡܣܥܬ ܐܘܪܚܐ ܫܿܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܦܢܼܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܘܐܕܪܟ ܬܡܢ ܠܦܘܠܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܒܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܫܩܠܛܥܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܆ ܕܥܡ ܦܘܠܝܢܐ ܢܬܒܼ ܡܝܠܛܘܣ. ܦܘܠܝܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܕܒܪ ܡܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܗܘܐܼ ܠܝ ܒܪ ܟܘܪܣܝܐܿ. ܓܒܪܐ ܕܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ ܩܿܒܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܬܦܪܣܘ ܠܐܣܝܘܬܐ ܒܬܢܘܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܟܢܿܫ ܕܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ: ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܦܠܘܝܢܘܣܼ. ܘܢܣܒܼ ܡܢܗܘܢ ܡ̈ܘܡܬܐܼ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐܿ. ܐܢܗܘܼ ܕܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܢܡܘܬ ܩܕܡ ܚܒܪܗ܀ ܡܝܠܛܘܣ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܦܘܠܝܢܘܣ. ܐܢ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܢܚܠܘܛ ܐܢܝܢ ܠܡܪ̈ܥܝܬܐ. ܘܡܫܘܬܦܐܝܬ ܢܪܼܥܘܢܼ ܓܙܪ̈ܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܘܬܒܐ ܕܬܪܢܘܣ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܘܠܕ ܠܗ ܠܚܪܝܢܐܼ ܐܢܐ ܡܿܕܥܿܟ ܐܢܐ ܠܗ. ܢܣܝܼܡ ܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܚܢܢ ܝܬܒܝܢܢ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܘܗܝ. ܘܐܢܗܼܘ ܕܐܢܐ ܠܘܩܕܡ ܐܩܿܒܠ ܫܘܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܩܼܢܝܗܿ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܐܢܬ ܐܢܐ ܡܟܝܠ. ܦܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܩܒܠ܀ ܐܣܛܪܛܠܝܛܝܣ ܕܝܢ ܣܦܘܪ ܟܕ ܗܘܼܐ ܕܝܿܢܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܐܓܥܼܠ ܥܕܬܐ ܠܡܝܠܛܘܣ܀ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܐܫܬܿܢܝ ܗܘܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܢܙܝܢܙܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܀ ܬܐܘܕܣܘܣ ܕܣܢ ܡܿܠܟܐ: ܟܕܿ ܥܡܼܕ ܒܬܣܠܘܢܝܩܐ: ܡܢ ܐܟܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܘ. ܡܚܕܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܢܼܥ܆ ܘܛܪܕ ܠܐܪܗܝܢܘ ܡܢ ܥܕܬܐ ܡܢ ܒܬܪ (ܕ)ܫ̈ܢܝܢ (.ܡ.) ܥܒܼܪ. ܒܪܡ ܓܪܝܓܪܝܘܣ

Page 205

ܐܫܬܼܐܠ ܡܢ ܡܥܡܪܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܦܢܼܐ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܟܕ ܩܡ ܬܡܢ ܫ̈ܢܝܢ (.ܝܒ.) . ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܝܘܚܢܢ ܝܚܝܕܝܐ ܡܬܿܢܨܚ ܗܘܐ ܗܿܘ ܢܒܝܐ ܘܚܙܝܐ ܕܬܒܐܝܣ. ܘܐܦ ܡܪܩܘܣ ܒܛܘܪܐ ܕܐܢܛܪܝܐ܀ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܥܘܪܐ ܐܘܓܪܝܣ ܝܚܝܕܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘ ܕܐܣܩܛܐ ܡܬܥܿܢܘܐ ܗܘܐܼ. ܘܩܪܒܐܿ ܥܡ ܫܐ̈ܕܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ [ܬܠـ]ܡܝܕܐ ܗܘܐ ܕܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܢܙܝܢܙܘ܀

ܒܫܢܬ ܕܝܢ .ܬܪܨܒ. ܕܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܫܢܬ .ܒ. ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘ[ܣ] ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܐ̈ܦܝܣـ[ܩܦܐ] ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܒܪܝܬܐ ܗܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܝܘܡܗܝ ܕܡܣܘܣ ܕܪܘܡܝ܀ ܐܬܟܢܫܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܟܢܕܪܝܐ ܛܝܡܘܬܐܘܣ. ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܩܘܪܝܠܘܣ. ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܝܛܠܘܣ. ܘܢܝܩܛܘܪܝܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܢ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܓܘܣ. ܘܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܒܣܝܠܝܘܣ. ܘܐܟܝܠܘܣ ܕܬܣܠܘܢܝܩܐ܀ ܘܟܕ ܫܪܪܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ: ܘܐܡܪܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝܐ ܘܡܚܝܢܐ܆ ܘܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ. ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܘܠܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗ. ܘܥܒܼܕܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܢܩܛܪܝܘܣ. ܘܬܚܡܿܘ ܕܗܘܼܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܝܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܩܫܝܫܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗܿܘ ܕܪܘܡܝ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܪܘܡܝ ܚܕܬܐ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒܼ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܢܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܢ ܦܘܪܢܣܐ ܠܦܘܪܢܣܐ ܐܚܪܢܐܧ. ܐܘ ܡܦܪܢܣܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܛܠܢܗܘܢ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܕܝܢ ܡܝܠܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ (.ܟܗ.) ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܒܗܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܫܬܪܝܬ. ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܗܿܘ ܐܚܘܗܝ ܕܒܣܝܠܝܘܣ

Page 206

ܡܠܬܐ ܕܒܘܝܐܐ ܐܡܼܠ ܥܠ ܩܒܘܪܬܗ܀ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܦܠܘܝܢܘܣ. ܘܐܦ ܦܘܠܝܢܐ ܕܐܘܣ̈ܛܬܝܢܐ ܡܝܬ. ܘܒ̈ܢܝ ܓܒܗ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܓܪܝܣ ܣܡܘ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܚܝܼܐܼ. ܚܠܦܘܗܝ ܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܼܐ: ܐܠܐ ܐܫܬܥܒܕܘ ܟܠܗܘܢ ܠܦܠܘܝܢܐ܀

ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܢܘܫܝܗܿ ܕܣܘܢܕܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ .ܕܨܿܨܓ. ܡܝܬ ܐܘܠܓܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܩܘܪܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܬܐܼ ܦܓܪܗ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐܼ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗܿ ܒܐܘܪܗܝ ܒܗܝܟܠܐ܀ ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܝܩܝܐܼ ܠܗܕܐ ܕܐܬܟܢܫܼܬܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܢܛ.܀ ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܓܪܛܝܢܘܣ: ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. . ܒܩܪܒܐ ܡܝܬ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܡܝܬܼ ܐܦ ܛܝܡܘܬܐܿܘܣ ܪܒܐ ܕܐܠܟܢܣܢܕܪܝܐ܇ ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܐ .ܙ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܬܐܘܦܝܠܘܣ. ܡܝܼܬ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ ܐܦ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ܇ ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܓ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܚܢܢ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ܆ ܒܗܦܘܛܝܐ ܕܥܣܪ̈ܐ ܕܐܢܘܪܝܘܣ: ܘܕܫ̈ܬ ܕܐܪܩܕܝܘܣ ܐܫܬܟܚܼܬܿ ܣܝܡܬ ܓܪ̈ܡܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܣܛܦܢܘܣ ܣܗܕܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܣܗ̈ܕܐܼ. ܘܕܢܝܩܕܡܣ ܘܕܓܡܠܝܐܝܠܼ ܘܕܚܒܝܒ ܒܪܗ. ܒܟܦܪ ܓܡܠܐ ܩܪܝܬܐ ܕܓܡܠܝܐܝܠ ܕܒܝܗܘܕ ܕܬܡܢ ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܫܼܕܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܗܼܘ ܓܡܠܝܐܝܠ ܐܫܟܚ ܐܬܪܐ ܘܒܠܠܝܐ ܦܩܼܕ ܠܡܢܝ̈ܚܢܘܗܝܼ ܕܢܓܢܼܒܘܢ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐܼ ܘܢܿܘܒܠܘܢ ܠܟܦܪ ܓܡܠܐ ܩܪܝܬܐ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܦ ܓܡܠܝܐܝܠ ܬܡܢ ܐܬܩܒܼܪ ܘܐܦ ܢܝܩܕܡܘܣ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܓܠܝ ܘܐܬܚܙܝ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܗܼܘ ܓܡܠܝܐܝܠ܆ ܠܠܘܩܝܢܐ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗܿ ܕܩܪܝܬܐ ܘܫܘܕܥܗ

Page 207

ܕܬܡܢ ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܢܘܕܥ ܠܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ܀ ܠܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܘܠܢܛܢܝܢܘܣܼ ܙܥܘܪܐܼ. ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܚܢܩܘܗܝ. ܘܐܫܬܟܚ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܒܦܠܝܛܢ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܟܕ ܚܢܝܼܩ ܩܕܡ ܚܕ ܝܘܡ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܬܐܘܕܣܝܣ ܪܕܦ ܒܩܪܒܐ ܠܡܪ̈ܘܕܐ ܘܐܠܬܠܼܡܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝܼ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ܀

ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝـ[ܙ]. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ .ܬܫܙ. ܩܿܒܠܘ ܕܝܢ ܒܢܘܗ̈ܝܣ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܟܠܗܿ. ܐܪܩܕܝܘܣܿ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܢܘ[ܪܝـ]ܘܣ [ܕܝـ]ܢ ܕܡܥܪܒܐ܀ ܒـ[ܫܢܬܐ ܗܿ]ܝ ܕܐܬܥܠܝܘ ܓܪ̈ܡܢܘܗܝ [ܕܝܘ]ܣܦ ܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕ[ܩـ]ܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ [ܐܢـ]ܘܪܝܘܣ ܘܐܪܩܕܝܘܣ܀ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܼܐ [ܕܝܕܘܪܘ]ܣ ܗܪܛܝܩܐ. ܠܗܢܐ ܕܡܝܠܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ [ܐܣܪ]ܚܗ ܠܛܪܣܘܣ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. .

ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ [ܩܠܝܠ]܆ ܢܩܛܪܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܆ . . . . ܚ̈ܝܘܗܝ ܫܿܠܡܼ. ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ (.ܝܙ.) . ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܝܘܚܢـ]ܢ ܟܪܘܣܘܣܛܡܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ [ܒܥܕ]ܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܣܪܝܚܢܘܬܗ [ܕܝܠܗ] ܕܝܘܚܢܢ ܐܝܬܝܗܿ .ܕܥܿܝ. ܘܩܕܡ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ [ܫܢܬ]ܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ܆ [ܒܐܝ̈ܕ]ܝ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ [ܪ]ܝܫܕܝܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܪܝ [ܫܡܥـ]ܘܢ ܬܠܡܝܕܗ܇ ܗܿܘ ܕܚܘܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܒܠܠܝܐ [ܪܘܫܡـ]ـܐ ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܫܐܬ̈ܣܝܗܿ܀

ܘܫܒܢܬ .ܥܿܝܐ. [ܬܐܘܕ]ܘܪܣ ܕܡܡܦܣـ[ܣـ]ܛܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܗܪܛܝܩܐ [ܕܦܫـ]ܩ ܟܬ̈ܒܐ ܠܦܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܡܚܒܠܬܐ܀ ܘܐܦ [ܒܗܿܢܘܢ] ܙܒ̈ܢܐ ܝܕܝܥܝܢ ܗܘܘ

Page 208

ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܦܪܘܣ [ܘܣܘܝـ]ܪܝܢܐ ܕܓܒܠܐ. ܐܦ ܥܦܣܝܡܐ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ [ܐܦܪܝـ]ܡ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܗܿܘ ܕܥܒܝܕ ܠܗ ܡܕܪ̈ܫܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬ[ܐ ܕ]ܗܘ̈ܢܝܐ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟـ[ـܕ] ܐܬܼܐ ܠܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ [ܪ]ܘܪܒܐܝܬ ܡܨܿܠܚ ܗܘܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ: ܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܘܬܟܝܠܘܬ[ܐ] ܣܓܝܐܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܙܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܚܣܡܐ [ܘܐܬܕ]ܚܩ ܥܘܿܠܐܝܬ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗܼ. ܟܕ ܕܒܿܪ ܫ̈ـ[ܢܝܢ .ܘ. ܘ]ܗ[ܘܼ]ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܣܩܝܣ ܐܚܘܗܝ ܕܢܝܩܛܪ[ܝܘܣ. ܘܟـ]ܕ ܗܘܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ܆ ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܛܝܩـ[ܘܣ܀ ܒـ]ܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܡܠܦܢܐ [ܬܠܡܝܕܗ ܕܡܪ]ܝ ܐܦܪܝܡ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܘܥܿـ[ܡܪ ܗ]ܘܐ [ܒܐ]ܡܕ܀

ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܐܪܩܕܝܣ ܟܕ ܐܡܠܟ [ܥܡ ܐܚܘ]ܗܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܕ. ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܬܐܿܘܕܣܝܘܣ [ܒܪܗ ܟܕ ܥܕܟܠ] ܚܝ ܐܢܘܪܝܘܣ܀

ܬܐܿܘܦܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܝܼܬܼ. ܟܕ ܩܿܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܠܚܼ. ܘܗܘܼܐ ܕܝـ[ܢ] ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܫܢܬ .ܥܿܟܐ. ܕܝ̈ܘܢܝܐ܀

ܘܦܠܘܝܢܐ ܬܘܒ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܝܬ܆ ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܪܦܘܪܝܣܘ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ. . ܘܒܗ[ܢܐ] ܙܒܢܐ ܒܝܢܬ ܕܝܢ .ܥܿܟܓ. ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܪܒـ[ܘܠܐ] ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܼܐ ܠܒܝܬ ܡـ[ܪܝ] ܐܣܛܦܢܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕ[ܝܐ.] ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܪܦܘܪܝܣܘ ܩܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀ ܗܿ[ܘ ܕܝܢ] ܐܫܟܚ ܕܠܦܘܪܫܢܐ ܗܿܘ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܒܝܢܬ ܟـ[ܪ̈ܣܛܝܢܐ] ܐܫܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܡܢܐܝܢ ܘܚܿܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܕ[ܢܒܛܠ]܀ ܒܪܘܡܝ ܕܝܢ ܟܕ ܕܒܿܪ ܕܡܣܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܘܝܪ̈[ܚܐ .ܓ.] ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܣܪܩܝܣ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܗܘܬ] ܫܟܚܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܙܟܪܝܐ ܢܒܝܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ

Page 209

ܢـ[ܒ̈ܝܐ] ܕܐܫܬܟܚ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܘܬܪ[ܘܦܠܝܣ] ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܬܿܟܗܢ ܥܠ ܫܡܗ܀ ܝܘܚـ[ܢܢ ܕܝܢ] ܟܕ ܩܡ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܒ. ܗܘܼܐ ܚـ[ܠܦܘܝ] ܦܪܘܐܝܠܘܣ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܕܒܪ ܐܠܟـ[ܣܢܕܪܘܣ] ܫ̈ܢܝܢ .ܝ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܬܐܘܕܘܛܘܣ܀ ܗ[ܢܐ ܙܒܢܐ] ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܨܿܚ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛـ[ܘܢܗ܀] ܒܪܘܡܝ ܕܝܢ ܟܕ ܕܒܿܪ ܣܪܩܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܐ[ܢـ]ܣܛـ[ܣ] ܦܪܢܣ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܒܬܪܗ ܕܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܘܣ܀

ܗܝܿܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܐܢܘܪܝܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܚ. ܡܝܬ. ܟܕ ܫܦܝܪ ܚܝܼܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠـ[ܗ]ܐ. ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܒܣܪܗ ܠܒܘܫܐ ܕ[ܡܬܩـ]ܪܐ ܡܬܼܙ ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܠܒܘܫܐ ܡܠܟܝܐ ܕܡـ[ܬܚܙܐ ܠـ]ܟܠܢܫ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܢܬ .ܬܫܠܚ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܡـ[ܠܟ ܘܠܢـ]ܛܢܝܢܘܣ ܒܪܗܿ ܕܦܠܝܩܝܕܐܿ. ܚܬܗܘܢ ܕܐܪܩܕܝܘ[ܣ ܘܕܐܢـ]ܘܪܝܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܐܦ ܐܛܝܩܘܣ ܕܩـ[ܘܣܛܢـ]ܛܝܢܘܦـ[ܠܝܣ] ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܣܝܣܝܢܝـ[ܘܣ] ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܢܣܛܘܪܝܘ[ܣ ܗܪ]ܛـ[ܝܩـ]ܐ [ܗܿܘ ܕܐܦ] ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘܗ[ܝ ܗܘ]ܐ ܬܘܠܡܕܗ. ܒܪܘܡܝ ܕܝܢ ܟܕ ܕܒܪ ܐܝܢܘ[ܩܢܛܝܘܣ] ܫ̈ܢܝܢ .ܝܘ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܒ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܙܘ[ܝܡـ]ܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܘܝܪܗܚܐ .ܓ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܒܘ[ܢܦܛܝܘ]ܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܚ. ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܠـ[ܣܛܝـ]ܢܘܣ. ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܘܛܘܟܝܣ ܪܝܫܕܝܪܐ ܗܪܛܝܩܐ ܢـ[ܒܥ]. ܘܡܠܠ ܪܘܫܥܐ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕ[ܡܫܝـ]ܚܐ. ܒܫܢܬ (.ܥܿܠܒ.) ܕܝܘ̈ܢܝܐ܀

Page 210

ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦܣܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܒܝܬܠܦܛ܀ ܒܐܢܛܝܘܟ ܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܬܐܘܕܘܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܘ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܕܒܿܪ ܦܪܘܐܝܠܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܝܘܒܝܢܠܝܘܣ ܩܡ܀ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ܆ ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ [ܩܫـ]ܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܐܬܥܠܝ܆ .ܡـ[ܚـ]ܕܐ [ܒـ]ܡܠܦܢܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܐܬܚܫܚ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓـ[ܝܪ]܆ ܡܪܝܡܿ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐܿ ܐܢܫܼ ܠܐ ܢܩܼܪܐ. ܡܪܝܡ ܓـ[ܝܪ] ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܗܝ. ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܕܢܬܝܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ܀ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ (ܥܡܐ) ܐܫܼܬܿܓܫ: ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܿܠܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ: ܕܢܦܼܩ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܡܣܝܒܐ ܘܠܐ ܩܿܒܠ.

ܒܗܢـ[ܐ] ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܝܫܛ ܕܥܠ ܦܪܬ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܒܬܪܟܢ ܠܪܘܫܥܗ ܕܢܣܛܘܪ ܐܬܕܢܝ. ܘܒܝ̈ܘܡܬܗ ܗܘܬ ܫܟܚܬܐ ܕܣܝܡܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܫܒܝܥܐ ܣܗ̈ܕܐܿ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܝܗܘܡܝ ܡܟـ[ܣـ]ܡܝܢـ[ܘ]ܣ ܪܫܝܥܐ. ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܕܐ (.ܕܥܿܡ. .)

ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܢܚܬ ܥܦܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܟܠـ[ܗܿ] ܐܪܥܐ܀

ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܦܫ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܡܚܒܠـ[ܬ]ܐ܆ ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܛܠܬܗ ܒܫܢܬ .ܬܫܡܓ. ܕܐ[ܝـ]ܬ[ܝـ]ܗܿ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ .ܠܒ. ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܡܿܠـ[ܟـ]ܐ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐ̈ܦܝܣܩ̄ .ܪܓ. ܠܐܦܣܝܣ ܡܝܛܪܘܦܠܝܣ. ܘܐܬܘܿܥܕܘ ܠܬܡܢ ܩܘܪ[ܝܠـ]ܘܣ ܕܐܠܟܣـ[ܢܕ]ܪܝܐ. ܘܝܘܒܝܢܠܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܦ ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܕܪܘܡܝ ܫܕܪ ܗܘܐ

Page 211

ܡ̈ܡܠܝܝ ܕܘܟܬܗ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܘܩ̈ܫܝܫܐ܀ ܘܬܐܘܕܪܝܛܐ .ܐܩܩ. ܘܐܣܝܚܩ ܡܿܠܦܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐܼ ܩܠܝܠ ܐܫܬܘܚܪ ܗܘܐ ܠܗ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܒܘܚܢܐ܆ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܡܩܕܡܘܬ ܐܚܝܕܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܒܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐܿ. ܕܐܢܐ ܠܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܬܠܬܐܼ. ܐܠܗܐܼ ܠܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟܘܢܼ. ܘܬܘܒ ܠܘܬܟܘܢ ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡܼܪܼ. ܢܦܼܩ. ܘܟܢܿܫ ܗܘܐ ܥܡ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗ. ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܝܢ ܘܕܥܡܗ: ܟܕ ܐܝܬܝܘ ܠܡܨܥܬܐ ܬܘܪ̈ܓܡܡܘܗܝ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ: ܘܡܢܗܘܢ ܕܢܘܗܝ ܕܡܓܕܦܢܐ ܗܘ܆ ܥܒܼܕ ܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܗܕܐ ܩܬܪܣܝܣ ܫܠܼܚܘ ܠܢܣܛܘܪܝܣܿ. ܒܬܪ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܐܬܿܬܚܪܡܼ. ܟܕ ܝܬܿܒܝܢ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܡܪܝܐ܀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܕܐ ܕܒܝܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܡ̈ܠܟܝܢ: ܐܬܟܢܫܼܬ ܒܐܦܣܘܣܼ. ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕܬܐ. ܕܥ ܢܦܫܟܼ. ܕܢܛܠ ܟܪܘܙܘܬܟ ܪܝܫܥܬܐ: ܘܥܨܝܝܘܬܟ ܕܠܘܬ ܩ̈ܢܘܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܫܼܦܪ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܥ̈ܕܬܢܝܐܼ. ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܒܚܙܝܪܢ ܝܪܚܐ ܗܢܐ ܕܩܐܿܡܼ. ܡܢ ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܟ ܗܘܬܼ. ܘܕܟܝܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܐܝܬܝܟ ܢܘܟܪܝܐ܀ ܘܐܦ ܗܼܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܢܫ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗܼ. ܘܥܒܼܕ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܘܥܡܗ ܐܦ ܕܡܡܢܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܦܣܘܣ܀ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܝܘܚܢܢ ܘܚܼܙܐ ܫܓܘܫܝܐ ܕܗܘܼܐܼ. ܐܬܬܥܝܩ ܠܘܬ ܩܘܪܝܠܣ܆ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܣܿܓܝ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܐܬܚܫܚ. ܘܠܐ ܨܼܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܟܢܘܫܝܐ܀ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܦܪܥ ܠܗ ܠܝܘܚܢܼܢ. ܥܒܼܕ [ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 212

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܐܦܣܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ] ܙܒ̈ܢܝܢ. ܒܫܢܬ .ܥܿܣ. ܒܕܝܘ̈ܢܝܐ܀ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܢ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܠܗܿ܆ ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܘܡܢܘܣ ܕܐܢܛܝܝܘܟܝܐ. ܘܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܐܒܝܠܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܼܢܫܘ: ܘܐܬܒܝܢܘ ܒܦܦܪܓܡܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ. ܐܫܬܕܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ. ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܕܘܪܠܝܘܢ. ܘܩܥܘ ܐ̈ܦܝܣܩܘܦܐ ܘܐܚܼܪܡܘܗܝ ܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕ[ܝـ]ܘܬܐ. ܘܐܦ ܝܘܚܢܢ ܕܓܐܝܿܘܣ ܐܫܼܬܕܝ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܕܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܝܟ ܬܐܘܕܪܝܛܐ ܕܩܘܪܘܣ ܘܗܿܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ܀ ܐܘܛܘܟܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠܼ ܡܛܠ ܕܥܒܼܕ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ. ܘܐܩܝܡܼܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܚܠܦ ܦܠܘܝܢܘܣ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܠܐܢܛܠܝܘܣ ܘܫܢܼܝܬ܀ ܕܘܡܢܘܣ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܕܒܿܪ ܫܢܗܝܐ .ܚ. ܩܡ ܡܟܣܝܡܘܣ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܙܠܬ ܐܘܕܝܩܝܐ ܐܢܬܬܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܬܨܿܠܐܼ. ܘܗܦܟܼܬܿ.

ܡܿܠـ[ܟـ]ܐ ܕܝܢ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܡܒ. ܩܿܒܠ [ܡـ]ܠܟܘ[ܬܐ ܡـ]ܪܩܝܢܘܣ܀ ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝـ[ܬ]ܐ ܕܝܠـ[ܗ ܟܢـ]ܫ ܐܦ ܗܼܘ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܣܘܢܗ[ܕܘܣ ܗܿܝ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢـ]ܐ ܒܫܢܬ .ܬܫܣܒ. ܥܠܼܬܐ ܠܡ [ܗܘܐ] ܩܘܒـ[ܠܐ ܕܐܘܛܘܟܐ] ܗܓܓܝܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܬܝـ[ܪܐܝـ]ܬ ܐܝܟ ܕܢܦـ[ܢܐ ܬܐܘܕܪܝܛܐ ܠܟـ]ܘܪܣܝܗ. ܐܬܟܢܫܘ ܕܝܢ ܐ̈ܦܝܣܩܘܦܐ [.ܬܩܣܙ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܡـ]ܠܟܐ ܠܝܘܚܢܢ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܢܝܬܐ ܠܣܘܢܗ[ܕܘܣ ܠܢܣܛܘܪܝܘ]ܣ. ܘܟܕ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚـ[ܐ ܡܡܝܩ ܗܘܐ ܒܝܠܕ]ܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܕܪܟܬܗ ܟܐܢܘܬܐ [ܕܐܠܗܐ ܘܡܝܬ ܒܐܘܪܚܐ. ܘ]ܡـ[ܝܬ] ܐܦ [ܕ]ܘܪ[ܬ]ܐܘܣ [ܕܥܡܗ . . . . . . .] . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܐܬܬܣܝܡ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ] ܦܪܛܘܪܝܘܣ. ܐܫܬܕܝ ܕܝܢ ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܠܓܢܓܪܐܼ. ܩܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܙ. ܒܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܫܠܡܼܘ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܬܪܝܢܘܬ ܟܝ̈ܢܐ. ܬܐܘܕܪܝܛܘܣ ܕܝܢ ܡܚܪܡ ܗܘܐ ܐܦ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܩܕܡ ܗܕܐ܀ ܘܟܕ ܐܫܼܬܕܝ ܕܝܣܩܘܪܘܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐܼ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܣܝܐܝܬ ܒܕܝܪ̈ܬܐ܀ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܝܕܥ ܗܕܐܿ. [ܝـ]ܗܼ[ܒ] ܫܘܚܕܐ ܠܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܩܿܛܠ ܠܟܗ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܡܕܒܚܐܿ. ܠـ[ܟـ]ܠ ܐ[ܝܢـ]ܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܫܿܠܡ ܠܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܘܡܟܪܙ ܠܗ܀ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܚܝܠܘ. ܘܐܣܪܚܘ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܘܪܘܣ. ܓܒܪܐ ܥܢܘܝܐ ܘܨܝܡܐ ܕܡܿܝܬܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܠܩܘܪܝܠܘܣܼ ܘܡܒܪܟ ܗܘܐ ܠܗ ܩܫܝܫܐ. ܐܣܪ[ܚـ]ܘܗܝ ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܐܝܒܪܝܐ ܘܬܪܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܐܣܛܪܛܝܓܘܣ ܕܝܢ [ܟـ]ܕ ܕܚܼܠ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥ: ܕܬܪܝܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܝܬ ܒܡܕܝـ[ܢـ]ܬܐܼ. ܫܿܢܝܗ ܠܛܝܡܘܬܐܿܘܣ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܬ ܡܨܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܣܿܓܝ ܦܢܝܗ. ܟܕ ܟܠܝܘܡ ܡ̈ܨܘܬܐ ܡܥـ[ܝܪ] ܗܘܐ ܥـ[ܠ] ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܦܪܛܘܪ[ܝܘܣ] ܘܒܢ̈ܝ ܓܒܗ. ܪܘܡܝܐ ܕܝܢ ܟـ[ܕ . . . ܕ]ܠܚܪܝܢܐ ܢܒܿܛܠ: ܩܼܪܐ [ܠܦܪܛܘܪܝܘܣ ܐܝܟ ܕܠܒܪ ܪܐܙܐ܇ ܘܒܣܝܦܐ [ܕܩܪ]ܗ [ܒـ]ܓܒܼܗ [ܘܡܝـ]ܬ. ܘܐܬܓܪ[ܪ]ܬ ܫܠܕܗ: ܘܩܒܠ [ܗܠܝܢ ܕ]ܫܘܐ ܗܘ[ܐ] ܠܗـ[ܗ]: ܚܠܦ ܗܪ̈ܬܐ ܕܐܥܝܪ [ܒܡܕܝܢܬܐ] ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܓܘܪܓܝܣ ܐܪܝܢܐ. ܘܐܦ ܐ[ܘܩܕܘܗܿ] ܠܫܠܕܐ܀ ܒܗܿܢܘܢ [ܙ]ܒ̈ܢܐ ܗܘܬ [ܫܟـ]ܚܬ[ܐ ܕܪܝܗ ܕܝܘܚܢܢ] ܡܥܡܕܢܐܼ. ܒܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐܿ. [ܒܝܘ̈]ܡܝ ܐ[ܘܪܢܝܘܣ ܐ]ܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ.

Page 214

ܗܝܕܝـ[ܢ ܡܝܬ ܗܝܒܐ ܐܦܝـ]ܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝܿ. ܗܿܘ ܕܗܘܐ [ܒܬܪ ܪܒܘܠܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ܘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܢܬܐ ܘܕܕ . . . . . . . . . ܠܐܘܪ[ܚـ]ܗ ܘܐ[ܡܪ]ܘ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡـ . . . . . . . . . ܕܫܼܠܡܼ ܠܐ ܡܩܒܠـ[ܝـ]ܢ ܠܗ܇ ܐܟܡܐ . . . . . . . . . ܠܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܡܕܡ ܕܟܬܿܒܬܼ ܟـ[ܬܿܒܬ . . . . . . .] ܘܠܬܐܘܕܣܝ ܕܝܪܝܐ ܒܩܛܝܪܐ ܐܣܪܚܘܗ[ܝ ܠـ]ܗܢܐ. ܘ . . . ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܣ̈ـ[ܓـ]ܝܐܐ. ܗܝܿܕܝܢ ܦܛܪܐ ܐܝܒܪܝܐ ܐܬܬܣܪܚ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕ]ܓܐܙܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܡܿܠܟܐ ܘܐܬܝܗܼܒ [ܗܡܝـ]ܪܐ ܠܬܐܘܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܒܐܝـ[ܩܪ]ܐ ܪܒܐ. ܘܒܿܬܪܟܢ ܥܼܪܩ ܐܬܼܐ ܠـ[ܗܕܐ] ܦܢܝܬܐ܀ ܝܘܒܢܠܐܿܣܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܫܝܼܛܼ ܐܙܠܼ ܠܘ[ܬ ܡܿܠܟܐ] ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ ܠܬܐܘܕܣܝ [ܘܗܠܝܢ] ܕܐܣܪܚܘ[ܗ]ܝ ܢܐܣܘܪ ܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܡܿܠܟܐ. ܣܛـ[ܪ ܡܢ ܦܛܪܐ] ܐܝܒܪܝܐ. ܕܐܦܝܼܣܬ ܡܠܟܬܐ ܡܛܠܬܗ. ܗܿ[ܝܕܝܢ ܐܬܠܒܟ] ܬܐܘܕܣܝ ܘܐܿܬܚܒܼܫ ܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܒܡܦـ[. . . . . . . ܒܒܝܬ]ܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܟܠܫܐ ܘܡܝܬ[܀

ܡܪܝܩܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ] ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܡܝܬ. ܘܗܘܼܐ [ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ.

ܘܒܫܢܬ .ܬܫܥܙ. ܒـ]ܢܗܿ ܠܩܠܝܢܝܩـ]ܘܣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܡـ]ܠܟܘܬܗ ܕܠܐ[ܘܢ . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܩـ[ . . . . ܐܦܝܣ ܐܢܛܠ ܠܡܿܠܟܐ ܕܟܬܒـ]ܐ ܐܢܩܘ[ܩܠܝܘܢ ܢـ]ܟܬܘܒ [ܘܢܫܐܠ ܥܠ ܗܿܝ ܕܡـ]ܬܚܙܝܐ ܠܗܘܢ ܡـ[ܛـ]ܠ ܣܝܿܡܐ ܘܡܛܠ [ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ] ܕܛܝܡܘܬܐܘܣ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐܢܛܠ [ܫܠܡܘ ܐ]ܡܪܘ ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܘܬܪܝܨ. ܘܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ ܫܠܼܡܘ ܐܠܐ ܒܙܚܘ ܒܗ ܒܣܝܿܡܐ܀ ܒܪܡ [ܛܝـ]ܡܘܬܐܘܣ ܠܓܢܓܪܐ ܐܫܬܕܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܠܐܟܣـ[ܘܪܝܐ] ܐܬܕܚܩ ܠܐܬܪܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܟܕ ܚܙܘ ܡܝܬܪ[ܘܬܐ] ܕܓܒܪܐ ܫܠܡܼܘ [ܠـ]ܗ. ܘܟܕ ܐܬܐܼ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܢܦܘܩܿ. ܐܬܚܝܠܘ [ܒ̈ܢܝ] ܓܒܗ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܘܩܛܠܘ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡ̈ܗܝܡܢܐ [ܘܠܛܝـ]ܡܘܬܐܘܣ ܡܢ ܘܙܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܣܬܪ [ܗܘܐ] ܒܗ ܡܢ ܕܚܠܬܐܼ ܓܪܘܗܝ ܘܐܦܩܘܗܝ܆ [ܘܐܣܪܚـ]ܘ ܠܗܘܢ ܠܐܚܪܢܐ ܛܝܡܘܬܐܘܣܿ. ܗܿ[ܘ ܕ]ܐܦ [ܚܘܪܐ ܐܬܿܩـ]ܪܝ: ܘܐܦ ܪܥܘܠܦܝܩܠܐ܆ ܘ[ܗܢܐ ܛܝܡܘܬ]ܐܘܣ ܫܿܠܡ ܗ[ܘ]ܐ . . ܐ . . . . . . . . . . . . . . . ܘܢܬܚܿܝܕܘܢܼ ܡـ[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐ]ܟܪܙ ܠܕܝܣܩـ[ܘܪܘܣ . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ܕܗܕܐ ܢܥܒܕܘܢ܀ ܒܪܘܡܝ ܕܝܢ ܟܕ ܕܒܪ ܠܐܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܒ. ܘܝܪܚܐ ܚܕ܆ ܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܐܝܠܝܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܘ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܓ. ܘܒܬܪܗ ܣܝܡܝܠܝܩܘܣ܀ ܘܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܟܕ ܩܡ ܐܢܛܠܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ.

Page 216

ܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܓܢܕܝܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܒܣܠܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܩܡ ܒܬܪܗ ܐܩܩܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܘܒܬܪܗ ܡܪܛܘܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܓ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܐ ܩܘܛܝܢܘܣ .ܗ. ܫܢ̈ܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܦܛܪܐ ܩܨܪܐ܀

ܠܐܿܘܢ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܐܡܼܠܟ .ܝܚ. ܫ̈ܢܝܢ܆ ܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܙܝܢܘܢ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐܼ ܐܙܠ ܠܚܣܢܐ ܕܣܠܡܘܢ. ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܛܪܘܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܣܠܝܩܐ ܘܕܚܩܗ ܘܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܥܼܠ ܟܕ ܦܢܝܗ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܙܒܢܐ .ܕܝܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܬܩܿܒܠ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ. ܘܐܝܬܝ ܥܡܗ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܕܝܣܩܘܪܘܣ ܘܕܐܢܛܠܠ ܐܚܘܗܝ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܐܡܐ. ܘܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܪܥܘܠܦܝܩܠܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ: ܟܕ ܐܬܕܚܩܼ܆ ܦܩܼܕ ܕܢܬܝܼܗܒ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܝܢܪܐ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܣܦܪ̈ܝܕܐ ܕܓܕܠ ܚܝܐ ܗܘܐ. ܗܝܿܕܝܢ ܥܒܼܕ ܡܿܠܟܐ ܟܬܒܐ ܐܢܩܘܩܠܝܘܢ. ܘܫܠܡܘ ܠܗ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐ̈ܦܝܣܩܘܦܐ ܐܝܟ ܫܒܥܡܐܐ. ܘܐܚܪܡܘ ܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܿܘܢ ܘܠܢܣܛܘܪ܀ ܣܝܡܝܠܝܩܘܣ ܕܝܢ ܕܪܘܡܝ ܟܕ ܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܘ.܆ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܦܝܠܝܟܘܣ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܩܡ ܝܘܒܢܠܐܿܘܣ ܗܿܘ ܡܬܚܘ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒ̈ܬܠܬ ܣܘܢܗ̈ܕܘ .ܠܛ. ܫ̈ܢܝܢ܆ ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܪܛܘܪܝ. ܗܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܟܕ ܥܢܕ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܟܡܗ ܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܘܐܡܼܪ ܕܐܢ ܫܪܪܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܪܒܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܡܐ ܕܩܪ̈ܒܢ ܥ̈ܝܢܝ ܠܫܠܕܗ ܢܢܗܪ̈ܢ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ ܘܢܗܪ̈ܝ܀

ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܬܬܣܪܚ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ ܠܐܡܝܕ. ܘܒܢܼܐ ܒܗܿ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ

Page 217

ܣܗ̈ܕܐ. ܘܓܫܪܐ ܪܒܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ ܕܥܠ ܕܩܠܬ ܒܫܢܬ ܥܿܨܗ ܕܝܘ̈ܢܝܐ.

ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܝܠܼ. ܐܬܩܼܛܠܼ ܛܪܘܢܐ ܒܣܠܝܘܩܘܣ ܘܬܘܒ ܙܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚܼܕ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܬܥܩܪܬ ܐܣܟܘܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ܀ ܘܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܦܛܪܐ ܩܨܪܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܢܚܬ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܣܝܘܡܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܠܐܢܛܝܘܟ. ܘܚܼܙܐ ܠܦܪܚܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܣܛܝܐܩܘܣ ܕܡܙܥܩܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܝ ܬܠܝܬܐܝܬ ܩܘܕܫܐ ܘܕܐܨܛܠܒܬ܆ ܘܡܒܗܬܐ ܗܘܬ ܠܚܪ̈ܝܝܐܼ. ܘܥܒܼܕ ܐܦ ܗܼܘ ܡܐܡܪܐ ܒܠܫܢܐ ܐܪܐܡܝܐ ܥܠ ܗܕܐ. ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܦܛܪܐ ܩܨܪܐ ܐܣܬܬܬܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܕܐܣܛܘܪܬܝܣ ܒܟܗܠܝܢ ܥ̈ܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܩܨܪܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܡܛܠ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܩܨܪ̈ܐ. ܘܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܐܝܟ ܕܒܨܥܪܐ܀ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܝܢ ܐܠܘܪܘܣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܘܡܪܪܐ ܕܡܬܦܫܩ ܩܘܙܐ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܐܬܕܒܿܩ ܒܗ ܫܡܐ ܗܢܐ ܡܢ ܛ̈ܠܝܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬ ܣܦܪ̈ܐ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗ. ܘܐܦ ܟܕ ܪܒܼܐ ܘܐܬܥܿܢܘܝ܆ ܬܘܒ ܡܨܐ ܘܐܬܿܩܛܢ. ܗܼܘ ܗܢܐ ܟܕ ܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܫܒܼܩ ܒܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܦܛܪܐ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܐܬܿܟܢܝ ܡܘܢܓܘܣ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܡ ܐܝܟ ܝܪ̈ܚܐ ܬܪܝܢ. ܠܐܟܘܣܪܝܐ ܫܕܝܗܝ ܙܐܢܘܢ. ܘܐܝܬܝ ܠܕܘܟܬܗ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܚܘܪܐ. ܘܗܢܐ ܣܿܓܝ ܚܦܼܩܛ ܗܐ ܕܢܚܝܕ ܠܥܡܐ. ܟܕ ܡܚܪܡ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܠܩܝܪܘܢܐ ܘܠܢܣܛܘܪ. ܘܩܡ ܫܢ̈ܝܢ .ܟ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ

Page 218

ܝܘܚܢܢ ܕܛܝܒܪܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܣܬܼܢܝ. ܘܡܛܠ ܕܐܚܪܡ ܢܦܫܗ ܘܕܓܠ. ܘܐܬܢܕܕ ܡܢ ܟܠܢܫ. ܘܐܦ ܙܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܼܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ ܐܬܥܝܼܩ ܠܘܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܫܬܕܐ. ܘܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܐ ܡܿܘܢܓܘܣ ܢܐܚܘܕ ܥܕܬܐ܀ ܒܙܒܢܘܗ̈ܝ ܕܗܢܐ ܦܛܪܘܣ ܗܘܐ ܢܝܦܠܐܘܣ ܕܠܘܚܐ ܕܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܪܪ ܠܗܿܝ ܕܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܀ ܠܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܗܿܝܕܝܢ ܐܩܩܝܘܣ ܕܩܡ ܒܬܪ ܓܢܕܝܣ. ܘܐܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܦܛܪܐ ܩܨܪܐ܀ ܗܝܿܕܝܢ ܙܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐ ܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܐܢܘܛܝܩܘܢ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܕܪܗ. ܕܒܿܗ ܡܚܪܡ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓܿܙܡ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܥܒܿܕ ܕܢܫܼܬܕܐ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܘܐܢܘܢ ܫܗܢܝܢ .ܝܙ. ܡܝܬ ܒܫܢܬ .ܦܿܒ. ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܗ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗܼ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ .ܕܘ.܀ ܗܝܿܕܝܢ ܦܝܠܝܟܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܝ: ܟܕ ܡܿܠܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝܐ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܓܠܣܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܚ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ܀ ܒܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܩܡ ܦܛܪܐ ܩܨܪܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ .ܓ. ܘܒܬܪܗ ܐܣܛܦܢܐ. (ܘܒܬܪܗ ܐܣܛܦܢܐ) ܐܚܪܢܐ ܒܙܝܥ ܒܩ̈ܢܝܐ ܕܫܕܐܘܗܝ ܒܐܘܪܢܛـ[ـܐ]. ܘܒܬܪܗ ܩܠܢܕܝܘܢ. ܘܒܬܪܗ ܦܛܪܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܗ. ܘܦܠܕ .ܙ.

ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܗܘܐ ܙܘܥܐ

Page 219

ܪܒܐ: ܒܫܢܬ .ܦܝ. ܘܐܬܼܐ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪܢܐ ܓܼܙܬܿ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠܬܐ. ܘܢܝܩܘܦܠܝܣ ܐܬܗܦܟܼܬܿ ܘܛܡܪܬ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܐܬܐܿ ܕܕܡܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܒܫܡܝܐ܀ ܐܢܣܛܣ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܐܘܣܦ ܗܝܕܝܢ ܒܩܘܣܛܢܝܢܘܦܠܝܣ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܐܣܛܘܪܬܝܣ. ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܩܒܠܘܗܿ ܘܫܒܝܚܘܗܿ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ [ܕܝـ]ܢ ܟܕ ܩܡ ܦܛܪܐ ܡܘܢܓܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܩܡ ܒܬܪܗ ܐܬܢܣܝܘܣ ܫܗܢܝܢ .ܙ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܕܝܪܝܐ. ܘܒܙܒܢܗ ܕܗܢܐ ܗܘ̈ܝ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ [ܒـ]ܐܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܝܘܚܢܢ ܢܝܩܝܘܛܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܘܒܬܿܪܗ ܕܝܣܩܘܪܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܓ. . ܘܗܝܿܕܝܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܢܠ. .ܪܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ܀ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܩܡ ܡܪܛܘܪܝ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܫܐܘܠ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ. ܘܒܩܘܣܛܢܛܣܢܘܦܠܝܣ ܟܕ ܩܡ ܐܩܩܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܘ. ܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܦܪܘܝܛܣ ܡܗܝܿܡܢܐ ܫܢܬܐ .ܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܐܘܦܡܝܘܣ܀ ܠܗܢܐ ܫܕܝܗܝ ܡܿܠܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ ܕܦܿܘܢܛܘܣ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܒܗܪ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܩܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܙ. . ܘܟܕ ܐܬܼܛܪܕ ܗܢܐܼ ܩܡ ܡܩܕܘܢ. ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܫܐܘܠܼ. ܩܡܼ ܐܠܝܐ܀ ܟܕ ܡܠܝ ܕܝܢ ܐܢܣܛܣܝܘܣ ܕܪܘܡܝ ܫܢ̈ܝܢ .ܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝܐ. ܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܣܘܡܟܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ.܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܣܠܼܩ ܩܘܕ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐܡܕ ܘܟܒܫܗܿ .ܠܨܙ. ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܩܿܛܠ ܒܗܿ .ܦ. ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܐܼܬܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܠܨܿܘ ܒܗܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܫܼܘ܀ ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܐܝܪܚܐ ܐܝܠܘܠ .ܘ. ܒܗ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܫܼܪܐ ܥܠܝܗܿ.

Page 220

ܘܒܝܛܒܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܚܼܣܪ ܒܗܼܿ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܐܘܩܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣܼ ܘܒܣܠܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡ̈ܘܕܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܟܐ. ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣܼ ܐܦܩܗ ܠܡܩܕܘܢ ܘܥܼܒܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐ[ܘ]ܣ.

ܘܒܫܢܬ .ܟܕ. ܠܡܠܟܘܬܗ ܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ ܒܛܠܝܢܐ܀

ܓܒـ[ܪ]ܐ ܕܝܢ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ: ܫܡܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܝܠܘܟܢܘܣ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܦܪܣܝܐ. ܘܥܒܝܕ ܗܘܼܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܐܬܥܩܼܪܬ ܡܢܐܘܪܗܝ. ܠܗܢܐ ܟܕ ܚܼܙܘ ܡܠܝܠܘܬܗ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܪ̈ܝܫܐ ܒܐܣܟܘܠܐ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܚܣܼܡܘ ܒܗ. ܘܕܚܩܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗܿ ܐܣܟܘܠܐ܇ ܘܗܿܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܼܡ ܥܡܗܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܿܢܝ. ܘܡܢ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܐܬܩܒܠ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܡܗܝܪܘܬ ܡܡܠܠܗ܇ ܩܕܡܝܬ ܥܒܕܗ ܟܘܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܡܒܘܓ ܡܕܝܢܬܐܼ݂ ܘܩܘܝ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐܼ ܢܘܓܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢ. ܘܦܪܗܣܝܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܐ ܗܿܘ ܕܩܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܗ.: ܗܟܢܐ ܕܝܢܐܦ ܠܘܬ ܦܠܕ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܫ̈ܢܝܢ .ܙ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܿܒܠ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܦܠܘܝܢܐܼ. ܒܛܠܼܬܿ ܡܫܠܛܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܘܣܟܼ ܠܐ ܦܫܪܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܕܥܝܿܕܗ. ܘܡܢܗܕܐ ܫܪܝܬ ܗܘܬ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܟܣܢܝܐ ܩܼܪܒ ܘܐܡܼܪ ܠܡܿܠܟܐ ܕܬܬܕܝܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܬܬܚܪܡ ܗܿܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܗܼܝ

Page 221

ܘܛܘܡܣܗܿ ܘܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ. ܦܠܘܝܢܐ ܕܝܢ ܘܒ̈ܢܝ ܬܪܥܝܬܗ: ܐܡܪܘ ܠܡܿܠܟܐ. ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܟܠܚܕ ܒܕܘܟܬܗ܆ ܘܠܐ ܒܥܝܿܢܢ ܕܢܿܥܝܪ ܥܠܝܢ ܠܬܢܝܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܝܕܥ ܠܡܿܠܟܐܿ ܪܘܫܥܗ ܕܦܠܘܝܢܐܼ. ܫܕܝܗܝ ܡܿܠܟܐ. ܘܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܣܐܘܪܐ ܓܒܪܐ ܛܿܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܟܝܬ ܘܡܠܝܠܐ ܘܕܝܪܝܐ ܒܚܝܪܐܼ ܡܢ ܕܝܪܗ ܕܬܐܘܕܪܐ ܐܦܕܝܩܢܘܐܝܩܘܢ ܡܿܠܟܼܘܬܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܒܫܬ .ܦܿܟܓ. ܐ̈ܦܝܣܩܦܐ ܕܝܢ ܕܟܝܪܘܛܘܬܝܢܐ ܥܿܒܕܘܗܝܼ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘ̤ܢܼ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܛܪܣܘܣ. ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ . . ܢܝܩܐܝܘܣ ܕܠܕܝܩܝܐ . . ܫܡܥܘܢ ܕܩܢܫܪܝܢ . . ܦܛܪܘܣ ܕܚܠܒ . . ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܓܒܘܠܐ . . ܡܪܝܘܢ ܕܫܘܪܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. . ܣܪܓܝܣ ܕܩܪܘܣ. . ܣܠܘܢܘܣ ܕܐܘܪܡ. . ܝܘܚܢܢ ܕܐܘܪܘܦܘܣ. . ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܕܠܝܟ. . ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܣܠܡܝܐ܀ ܘܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ ܐܬܟܢܫܼܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܘܪ. ܘܐܚܪܡܼܬܿ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗܿ܀ ܣܪܓܝܣ ܕܝܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܟܕ ܥܿܫܩ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܥܒܕ ܟܬܒܐ ܕܥܕܠܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܨܘܪ ܘܝܗܒܗ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܒܢ̈ܝ ܪܥܝܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܠܼܩ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ: ܐܟܬܼܒ ܫܪܝܗ ܒܡܡܠܠܐ ܐܪܝܟܐ ܘܟܪ̈ܝܣܝܣ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܒ̈ܬܠܬ ܦܢܩ̈ܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܐܢܣܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܙ. ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܗܿܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܠܐܘܢ ܒܫܢܬ .ܦܿܟܛ. ܘܒܝܢܬ .ܦܿܠ. ܛܪܼܕ ܠܣܐܘܪܐ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܠܐܟܣܢܝܐ ܡܢ ܡܒܘܓ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܣܘܡܟܘܣ ܫ̈ܢܝܐ (.ܚ.) ܒܪܘܡܝܼ. ܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܗܘܪܡܙܕܐ.

Page 222

ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܩܡ ܦܩܼܕ ܕܬܬܟܼܿܪܙ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܐܡܢܛܝܘܣ ܦܪܦܣܛܝܣ. ܘܬܐܿܘܩܪܝܛܘܣ ܗܿܘ ܕܡܣܛܝܩܗ ܘܐܢܕܪܐܿܘܣ ܩܘܒܩܠܪܐ. ܘܨܒܼܘ ܕܢܟܠܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܿܠܟܐܼ. ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܓܒ ܐܪܡܝ ܐܝܼܕܐ ܕܬܠܬ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܕܐܚܪܡܘܗܿ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕܐܬܬܦܼܝܪ ܒܗܕܐ ܩܼܛܠ ܐܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܣܐܘܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫܿܢܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܿܠܟܐ. ܡܛܠ ܕܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܦܼܣܩ ܠܫܢܗ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܦܘܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܝܗܘܕܐ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܚܝܗܝ ܗܘܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܡܛܠ ܕܥܒܿܕ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܐ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ (ܐܬܕܚܝ.) ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܦܪܘܣ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܐܬܗܦܼܟܬܿ ܐܢܛܝܘܟ ܝܩܼܕ ܗܘܐ ܒܩܕܣܐ ܕܡܫܼܬܓܪ ܗܘܐ ܕܩܐܪܘܬܐ ܕܒܣܡܐ܀

ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܐܘܪܗܝ ܐܬܚܒܠܬ ܒܡ̈ܝܐ. ܘܐܣܼܗܕܘ ܒܢܓܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܚܡܝܪܗܝܐ ܡ̈ܘܕܝܢܐ ܚܡܝܪܗܝܐ ܒܫܢܬ .ܦܿܠܗ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ܀ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܡܗܝܡܢܐ܆ ܩܡ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܬܪܗ ܐܦܝܦܢܝܘܣ. . ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ (ܡܪܛܘܪܝܘܣ) ܣܘܠܝܣܛܘܣ ܘܒܬܪܗ ܐܠܝܐ ܗܿܘ ܕܠܚܪܬܐ ܐܬܕܚܼܝ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܬܪܗ ܦܛܪܘܣ܀

ܝܘܣܛܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܐܡܠܟ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܒܪ ܚܬܗ ܒܫܢܬ .ܦܠܚ. ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܘܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܬܩܼܛܠ ܒܛܠܝܢܐ ܛܪܘܢܐ ܗܿܘ ܕܡܼܪܕ ܒܙܒܢܗܼ ܕܐܢܣܛܘܣ܀ ܪܝܫܝܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝܼ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܪܘܡܝ ܗܘܪܡܙܕܐ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܛܝܡܘܬܐܘܣ. ܕܐܘܪܫܠܡ ܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܒܬܪ ܝܘܚܢܢ. ܕܐܢܛܝܘܟܝܐܿ ܕܝܢ ܐܘܦܪܘܣ ܗܿܘ ܕܒܬܪ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܐ ܗܿܘ ܕܝܩܼܕ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟ. ܘܒܬܪܗ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ.

Page 223

ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܝܢ ܐܦܝܦܢܝܘܣ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܡ ܘܐܬܚܙܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ [ܒܫܢـ]ـܬ .ܦܿܠܚ. ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐ̈ܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܕܝܦܝܢ ܗܘܘ [ܘܛـ]ܪܝܕܝܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐܼ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܚܿܝܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܐܘܪܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܐܟܣܢܝܐ ܕܒܡܘܓ. [ܐ]ܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ. ܬܐܘܡܐ ܕܕܪܡܘܣܩ. ܬܐܘܡܐ ܕܕܪܐ. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܬܐܘܡܐ ܕܐܡܪܝܢ. ܘܦܛܪܐ ܗܿܘ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܠܕܝܩܝܐ. ܘܦܛܪܐ ܕܐܦܡܝܐ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܕܝܦܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܒܿܝܢܢ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ܀ ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠܼܘ ܗܘܘ ܟܕ ܕܪܫܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡ ܚܪ̈ܝܝܐ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܠܐܿܘܢ ܘܕܟܠܩܝܕܘܢܐ܀ ܘܟܕ ܚܙܘܼ ܫܢܝܘ ܬܘܒ ܠܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܬܘܒ ܡܿܠܟܐ ܗܦܼܟ ܩܼܪܐ ܐܢܘܢ ܒܪܕܪܝܫ. ܟܕ ܐܿܟܼܦ ܠܗ ܒܟܬ̈ܝܒܬܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܪܝ ܣܐܘܪܐ܇ ܡܛܠ ܚܘܦܛܗܿ ܕܡܿܠܟܬܐ ܬܐܘܕܪܝܐ ܕܣܿܓܝ ܡܿܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗ ܘܢܟܝܚܘܬܗ. ܘܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܒܚܘܒܗ ܣܿܓܝ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܒܗܿܢܘܢ ܙܒܗܢܐ ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛـ[ܝـ]ܢܘܦܠܝܣ. ܘܩܡ ܚܠܦܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܘܒܙܘܢܛܐ ܡܛܠ ܕܐܬܛܿܝܒ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ: ܘܝܕܥܼ ܗܘܐ ܠܡܿܠܟܐ ܘܚܒܝܒ ܗܘܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܘܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܐܬܬܣܝܡ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܠܣܘܢܗܕܘܣ ܠܐ ܡܿܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܟܕ ܥܢܕ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܘܬܐܘܣܼ. ܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܫ ܕܡܬܩܪܐ ܓܐܝܢܘܣ ܕܐܚܝܕ ܗܘܼܐ ܒܗܪ̈ܣܝܣ ܕܝܘ̈ܠܝܢܝܣܛܐ. ܘܟܕ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܟܬܪ ܐܬܕܚܼܝ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ (ܬܐܘܕܣܝ) ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܡܠܝܠܐ ܘܒܚܝܪܐܼ ܘܡܫܝܢ ܘܒܣܝܡܐ. ܘܐܬܛܿܝܒܘ ܬ̈ܠܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܟܗ̈ܢܐ

Page 224

ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܀ ܫܒܝܚ ܗܘܐ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܣܿܓܝ ܘܝܕܝܥ ܗܘܐ ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܓܛܪܘܣ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܓܒܪܐ ܠܫܢܢܐ. ܡܠܝܠܐ ܘܡܪܕܫܐ ܒܟܬ̈ܒܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐܼ. ܘܐܦ ܒܚܟܡܬܐ ܕܠܒܪ ܣܓܝ ܓܡܝܪ ܗܘܐ. ܘܒܨܒܝܢܗ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܣܗܿܕ ܦܪܠܓܘܣ ܘܦܘܫܩܐ ܕܕܝܢܘܣܝـ[ܘܣ] ܕܛܒ ܚܠܡܐܝܬ ܥܒܼܝܕ. ܘܠܐܓܘܣ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܒܼܝܕ ܠܗ ܒܝܘܡ̈ܝ ܦܛܪܘܣ ܐܦܝܣـ[ܩܦܐ] ܡܗܝܡܢܐ܀ ܪ̈ܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܩܪܝܘ ܡܢ ܡܿܠܟܐܼ. ܡܛܠ ܕܒܪ ܠܫܿܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܫܿܪܝ ܡܿܒܙܚ ܒܪ̈[ܝـ]ܫـ[ܝ] ܟܗ̈ܢܐ ܩ̈ܕܝܫܐܼ. ܟܕ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢ ܐܘܛܝܟܝ̈ܢܣܛܐ. ܗܪܘ ܕܝܢ ܒܗܪ̈ܣܝܣ ܕܒܝܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܚܝܕ ܗ[ܘ]ܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܥܘܠܐ ܩܿܕܡ ܐܬܓܒܼܠܼ ܘܗܝܿܕܝܢ ܡܠܬܐ ܐܓܢ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܕܢܝ ܠܗ܆ ܕܚܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܡܪܢܢ. ܘܫܿܢܝܘ ܕܢܚܐ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܫܝܐܝܬ ܐܬܪ ܕܦܩܼܚ ܠܗ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬ ܐܢܬܝܡܘܣܼ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܣܪܓܝܣ ܕܝܢ ܐܪܟܝܓܛܪܘܣ ܡܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܡܢ. ܘܐܦ ܐܓܝܦܛܐ ܒܬܪܗ ܡܝܬ ܒܗܘܢ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗܠܝܢܼ ܒܬܕܡـ[ܘܪ]ܬ[ܐ]܆ ܟܕ ܐܬܦܬܦـ[ܬ] ܠܫܢܼܗ ܘܢܬܫܗܼ ܒܫܢ̈ܘܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܒܪܘܡܝ ܣܝܠܒܪܝܘܣ܀ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܒܝܘܡ̈ܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ. ܒܪܘܡܝ ܒܬܪ ܗܘܪܡܝܙܕܐܼ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܝܟܣ. ܘܒܬܪܗ ܒܘܢܦܛܝܣ. ܘܬܘܒ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܬܪܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܗܿܘ ܕܡܝܬ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܬܪܗ ܣܝܠܝܒܪܝܘܣ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܐܓܠܝܘܣ܀ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܛܝܡܘܬܐܿܘܣ ܓܐܝܢܘܣ ܝܘܠܝܢܣܛܐܼ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝ. ܘܒܬܪܗ ܬܐܘܕܣـ[ܝ] ܡܗܝܡܢܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐܼ. ܩܡ ܦܘܠܐ ܗܘܿ ܕܐܬܕܚܼܝ ܡܢ ܐܦܪܝܡ. ܘܒܬܪܗ ܙܐܠܘܣ

Page 225

ܗܘܿ ܕܐܬܕܚܝ. ܘܒܬܪܗ ܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ܀ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܦܪܝܡ ܕܘܡܢܘܣ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܦܛܪܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝ. ܘܒܬܪܗ ܐܘܣܛܬܝܘܣ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܒܬܪ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܐܢܬܝܡܘܣ ܗܿܘ ܕܫܿܢܝ ܘܐܬܬܢܝܚ (.ܒܬܪܗ) ܗܘܐ ܡܐܢܐ ܘܒܬܪܗ ܐܘܛܘܟܝܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܐܘܡܣܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܢܛܘܣ. ܕܐܫܬܕܪ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܣܒܐ. ܘܟܕ ܡܬ̈ܒܚܢܢ ܟܪ̈ܝܣܝܣ ܕܒܝܬ ܕܝܕܘܪܘܣ ܒܝܢܬ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐܼ. ܡܠܠ ܡܗܝܡܢܐܝܬ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܡܿܠܟܐ ܘܐܚܒܼܗܼ ܘܦܩܕ ܘܐܣܪܚܘܗܝ܀ ܒܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܟܝܠܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܕ ܘܐܦܪܝܡ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ܆ ܕܢܐܠܨܘܢ ܠܡ̈ܗܝܡܢܐ ܕܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܢܫܠܡܘܢ. ܘܐܬܪܕܦܘ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܗ̈ܡܝܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ. ܟܕ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܛܪܕ ܗܼܘ ܡܠܟܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܢܝܘ܀ ܥܠ ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܕܒܐ̈ܓܘܢܐ ܕܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܫ̈ـ[ܢـ]ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܬܿܢܨܚܘ: ܐܘ ܢܘܪܓܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܗܘܢ: ܐܘ ܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܕܝܠܗܘܢܼ ܠܐ ܣܿܦܩܝܢܢ ܠܡܣܡ ܘܠܡܪܫܡܼ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܡ̈ܒܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܫܿܠܡܘ ܪ̈ܗܿܛܝܗܘܢ. ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܕܝܢܼ ܡܢܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܝܢܿ ܘܒܥܢܝܢܗܘܢ ܗܘܿܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܼ ܪܫܡܝܢܢ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐܼ. ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܡܢ ܩܝܠܝܩܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܫܡܗ̈ܝܗܘܢܼ. ܗܠܝܢ. ܐܢܛܝܟܪܝܘܣ ܕܐܢܙܪܒܐ ܐܬܪܕܦ ܘܢܦܼܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܝܘܠܝܘܣ ܕܗܓܘܢ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܡܦܣܝܣܛܐ܀ ܘܦܘܠܝܘܣ ܕܐܝܦܦܢܝܐ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܐܝܪܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܦܘܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ܀ ܘܬܘܒ ܕܡܢ ܩܦܕܘܩܝܐ܀

Page 226

ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܘܠܘܢܝܐ܀ ܘܒܡܘܣܘܢܝܐ ܕܬܪܡܐ ܒܣܝܠܝܩܐ܀ ܢܝܩܘܦܪܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ ܕܐܪܡܢܝܐ܀ ܕܠܕܝܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐܼ. ܢܟܦܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ. ܗܢܐ ܕܡܢ ܬܡܝܗܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗ[ܝ] ܘܢܿܘܓܪܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܘܡ̈ܠܦܢܘܬܐ: ܥܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܫܘܼܐ ܕܢܬܟܼܪܙ. ܥܡܼܪ ܕܝܢ ܒܚܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܒܗܿ ܫܿܠܡ ܪܗܼܛܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܀ ܡܢ ܚܠܒ ܡܕܝܢܬܐ ܬܘܒܼ ܢܦܼܩ ܛܘܒܢܐ ܪܒܐ ܘܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܛܘܢܝܢܐ. ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܣܝܒܪ ܗܘܐ ܪܕܝܦܘܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܫܿܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ܀ ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܩܪܒܬܢܐ ܚܠܝܨܐ ܦܝܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܛܘܓܼ. ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܗܕܐ ܢܦܼܩ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܪܕܝܦܘܬܐ ܐܣܼܗܕ ܐܦ ܗܼܘܼ. ܟܕ ܐܦܒܬܢܢܐ ܐܬܚܒܼܫ ܘܒܗ ܐܬܚܢܼܩ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܐܼܦܡܝܐܼ. ܢܦܼܩ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܐ܆ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܦܓܪܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܐܢܬܝܡܘܣ܆ ܘܫܿܠܡ ܪܗܼܛܗ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܀ ܕܣܠܘܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܼܩ ܛܘܒܢܐ ܢܘܢܐ ܘܫܿܠܡ ܪܗܼܛܗ ܒܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐܼ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ (. .) ܕܪܕܝܦܘܬܗ܀ ܕܩܢܫܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܛܘܒܢܐ ܐܬܪܕܦ. ܘܢܦܼܩ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܕ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܠܦܐܛܪܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܐܦ ܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܝܒܪܘ܆ ܘܬܘܒ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܘܝܐܝܬ ܐܬܘ. ܘܬܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܬܢܝܼܚܘ ܗܘܘ܀ ܡܢ ܕܡܣܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܛܘܒܢܐ ܪܒܐ ܬܐܘܡܐ ܢܦܼܩ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܢܙܝܪܐ ܘܥܢܘܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܐܝܟܢܐ

Page 227

ܕܛܥܘܡܐܼ ܕܠܚܡܐ ܘܕܚܡܪܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢ ܠܐ ܩܿܒܠ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܪܕܝܦܘܬܗ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡܼܪ: ܣܠܼܩ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܗܿ ܫܿܠܡ ܚ̈ܝܘܗܝ܀ ܘܬܘܒ ܡܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܕܡܣܩܘܣܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܒܠ ܡܕܝܢܬܐܼ ܢܦܼܩ ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܬܘܒܼ ܘܬܐܿܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܒܪܘܕ ܢܦܼܩܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܬܕܡܘܪ ܢܦܼܩ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܘܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܙܝܼ̈ܙ̈ܢܐ ܛܗܝܝܐ ܕܚܘܪܝܢ [ܢـ]ܦܼܩ ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܒܚܪ ܠܢ܆ ܒܟܘܪܐ ܕܕܡܣܩܘܣ܀ ܡܢ ܩܘ[ܪܘܣ] ܩܕܝܫܐ ܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܓܒܪܐ [. . . ܢܦܼܩ] ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ [ܣܓ̈ܝܐܬܐ] ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܩܝܛܘܢ[. ܡܢ ܓܪܡܢܝܩܝܐ] ܢܦܼܩ ܬܐܿܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘ[ܚܝܼܐ ܟܕ] ܡܼܬܪܕܦܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܗܝܢ ܘܬܠـ[ܬܐ ܘܡܝܬ] ܒܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܬܬܣـ[ܝܡ ܒܕܝܪܐ] ܕܩܢܫܪ̈ܐ܀ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܡܕ[ܝܢܬܐ ܢܦܼܩ] ܦـ[ܘܠܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܚܪܢ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܐܡܪܢܢܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܐܣܘܛܬܝܘܣ ܕܦܐܪܝܢܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܢܘܢܐ ܕܩܪܩܣܝܘܢܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܦܘܠܐ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܡܪܝܘܢ ܕܫܘܪܐܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐܼ ܘܐܣܗܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ܀ ܬܐܘܡܐ ܕܕܪܐܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܐܗܪܘܢ ܕܐܪܫܡܫܛܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܡܢ ܩܪܝܐ ܐܘܦܝܡܝܘܣ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܦܪܘܕܝܣܝܐܼ ܘܡܝܬ ܒܪܕܝܦܘܬܐ܀ ܡܢܦܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܥܠ ܡܢܕܪܝܣ ܢܗܪܐ܀ ܙܘܟܣܝܣ ܡܢ ܐܠܒܢܕܐܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܦܛܪܐ ܕܐܠܢܕܐܼ ܘܡܝܬ ܒܐܟܘܣܪܝܐ܀ ܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣܘܣܼ ܘܗܘܐ ܦܢܛܣܝܣܛܐ܀ ܬܐܘܣܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܐ ܐܬܬܒܥ

Page 228

ܕܢܣܩ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣܼ ܘܥܠ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐܼ ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܝܬ܀ ܐܠܝܪܝܢܐ ܕܕܝܘܩܣܪܝܐ܀ ܗܠܕ ܕܩܣܛܪܢܝܐ܀ ܬܐܕܘܪܐ ܕܐܘܠܒܝܐ܀ ܠܘܩܒ ܕܐܝܡܘܪܝܐ܀ ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܗܕܪܝܢܘܣ܀ ܦܛܪܐ ܕܡܠܘܛܐ܀ ܒܩܛܘܪ ܕܦܝܠܕܠܦܝܐ܀ ܦܛܪܐ ܕܡܢܕܢܐ܀ ܐܓܬܕܘܪܐ ܕܐܝܣܘܢ܀ ܦܠܓ ܕܩܠـ]ܢܕܪܝܐ܀ ܦܘܛܝܢܘܣ ܐܦـ[ܝܣܩܘܦܐ] ܕܐܪ̈ܣܢܝܐ܀ ܐܠܟܣـ[ܢܕܪܘ]ܣ ܐܦܣܩܘܦܐ (ܕ)ܟܘܢܟـ[ܪ܀ ܘܬܘܒ] ܘܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܝܒܪܘ ܐܓܘܢܐ ܕܪܕܝܦܘܬܐ [ܚܠܦ] ܡܫܝܚܐ܀ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ[ܐ] ܟܕ ܗܘܼܐ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܐܫܬܩܼܠ ܘܐܬܛܿܫܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܬܐܿܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܿܚܒܐ ܗܘܬ (ܠܗ) ܘܠܐ ܐܪܓܼܫ ܡܠܟܐ. ܘܐܬܝܿܩܪ ܘܐܬܝܼܨܦ ܡܢܗܿ ܥܡ . . . . . ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܛܘ[ܒـ]ܢܐ ܗܢܐ܀ ܥܢܼܕ ܕܝܢ [ܩܕܝܫܐ] ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܫܢܬ .ܦܿܓܠ. . ܚܝܐ ܕܝܢ .ܥܒ. [ܫ̈ܢܝܢ. ܘܗܘܐ] ܡܢ ܚܘܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܣܪܘܓ ܕܒܝܬ [ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܐܝܬܘܗ] ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܕܝܠܗܿ ܕܩܪܝܬܐ. ܗ[ܘܼ]ܐ . . . . . . . . . . . ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܫܿܪܝ ܕܝܢ ܕܢܣܝܡ ܡܠܦܢܘܬܐ . . . . . . . . . . . . ܡܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܚܡܫܥܣܪܐ [ܫ̈ܢܝܢ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ] ܗܕܐ ܕܫܢܬ .ܦܿܠܓ. ܡܝܬ ܐܦ [. . . . . . . . . . . ܐܦܝܣـ]ܩܘܝܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܚܝܐ ܕܝܢ [ . . ܫ̈ܢܝܢ . . . . . .]܀ ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܠܦ ܥܠ [ܡܘܬܗ ܕ. . . . . . . .] ܥܒܼܕ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܘܒܫܢܬ .ܦܿܠܐ. ܐܬܐ ܦܛܪܝܩ ܠܐܘܪܗܝ ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐ. ܘܥܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܠܐ

Page 229

ܡܬܛܦܝܣ ܢܦܩܗ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܥܒܼܕ. ܐܠܐ ܥܼܪܩ ܘܥܠ ܝـ]ܬܼ[ܒ] ܒܝܬ ܡܥܡܘ[ܕܝܬܐ]. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܦـ]ܛـ[ܪܝܩ ܕܠܐ] ܡܬܛܦܝܣ: ܘܦܘܩܕܢܗ ܕܡܿـ[ܠܟـ]ܐ ܕܚܼܝܠ܆ ܐܬܼܥܨܝ [ܘܐܘܒܠـ]ܗ ܠܣܠܘܩܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡـ[ܘ]ܕܝـ[ܬܐ ܐܦـ]ܩܗܼ. ܦܩܼܕ ܕܢܬܦܢܼܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܬܬܘܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܡܿܠܟܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܼ ܫܕܝܗܝ ܠܐܘܟܝܛܐ ܡܕܝܢܬܐ܀ ܘܐܬܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܣܩܠܦ ܘܥܠ ܠܐܘܪܗܝ܀

ܘܫܒܢܬ .ܦܿܠܕ. ܛܪܕ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܡ̈ܕܢܚܝܐܼ ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . . . ܘܒܫܢܬ .ܦܿܡܓ. ܥܒܕ] ܫܝܢܐ ܒܝܬܿ ܦܪ̈ܣܝܐ [ܠܪ̈ܘܡܝܐ ܪܘܦܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ. ܘܐܬܡـ]ܬܚ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ [ܠܫܢܬ .ܦܿܢܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܥܒܪ ܟܣܪ]ܘܢ ܣܒܐ ܡܿܠܟܐ [ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܫܒـ]ܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ [ܘܠܫܘܪܐ ܘܠܚܠܒ . . . . . . . . . . . . . .] ܐܿ ܣܿܓܝܐܬܐ. [ܘܗܦܟ ܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܡܕ]ܡ ܠܐ ܐܚܣܪܪ [ܒܗܿ. ܐܠܐ ܐܦܩܘ ܠܗ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܫܼܩܠ] ܬܪܝܢ ܩܢܛـ[ܢـ]ܪ̈ܐ [ܕܗܒܐ ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘ[ܦܐ . . . . . . . . . . . . .] ܘܢܣܪܚܘܢ ܟܗ̈ܢـ[ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܒܟܠܗܝܢ ܡ̈ـ[ܕܝܢܬܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ܗܼܘ ܝܥܩܘܒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐܦܝܣܩܘܦܐ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܒ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ(ܐ) ܗ[ܕܐ . . . . . . .]܀ ܘܒܫܢܬ .ܦܿܦܗ. ܕܝܘ̈ܢܝܐ܆ ܟܒܼܫ ܟܣܪܘ ܠܕܪܐ ܘܫܒܐ ܡܢܗܿ ܒܢܝ̈ܢܫܐ .ܨܚ. ܐ̈ܠܦܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ [ܐ]ܬܐ ܫܪܥܘܛܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܘܢ̈ܦܩܢ [ܗܘ̈ܝ ܫܠܕ̈ܐ ܠـ . . . . . . . . . .] ܚܠܦ ܠܩ. .ܐ܀

[ܘܒܫܢܬ .ܦܿܨܒ. ܐܫܬܕܝ ܦܘܠܐ ܘܗ]ܘܐ ܦܛܪܐ [ܦܛܪܝܪܟܐ . . . . . . . ܘܒܫܢـ]ܬܐ ܐܚܪܬܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܬܐ[ܘܕܘܪܐ]ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܐܼ. ܕܩܛܠܗ ܦܘܩܐ ܐ[ܡܠܟ] ܒܬܪܗ ܘܐܬܟܒܫܬ ܪܝܫܥܝܢܐ܀

ܘܒܫܢـ[ܬ .ܨܿܝܒ. ܗܘܐ] ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܚܙܝـ[ܘ ܟܘ̈ܟܒܐ] ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ܀

ܫܢܬ .ܨܿܝܕ. ܥܠ ܢܪܣܐ [ܠܐܘܪܗܝ] ܘܐ[ܚܕ]ܗܿ. ܘܪܓܡ [ܠܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ܀

ܘܒܫܢܬ] .ܨܿܟܐ. ܡܝـ[ܬ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ: ܘܐܡܠܟ] ܒܬܪܗ ܗ[ܪܦܠܝܘܣ . . . . . . . . . . . . . . .] ܘܐܬܠ ܠـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܬܟܢܫܬ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ] ܒܫܢܬ .ܨܿܨܒ. ܘܐܚܪܡܬ ܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܚܕ ܨܒܝܢܐ ܘܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܕܢܨܿܚ ܒܗܿ ܡܟܣܝܡܘܣ ܕܝܪܝܐ. ܗܝܿܕܝܢ ܐܡܠܟ ܝܘܣܛܢܝܢܐ .ܟܙ. ܫܗ̤ܝܢ. ܘܩܿܝܡ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗܿܝ ܕܟܢܿܫ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܐܒܘܗܝ. ܘܛܪܕ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܢܫܿܡܫܘܢ ܡܕܒܚܐ (ܗܿܢܘܢ

Page 231

ܕܠܐ ܩܿܒܠܘ) ܠܕܘܓܡܐ. ܘܩܡܘ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܩܛܥܼܘ ܠܗ ܢܚܝܪܗ ܘܫܕܐܘܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܐܠܡܠܟܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܠܘܢܛܝ ܦܛܪܝܩܝܘܣ. ܘܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܼ ܫܕܐܘܗܝ ܘܐܡܼܠܟܘ ܠܐܦܣܝܡܪܘܣ. ܘܒܬܪ ܕܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܐ .ܓ. ܦܢܼܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܩܿܛܠ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܩܡܘ ܥܠܘܗܝ ܘܩܛܠܘܗܝ ܘܠܛܝܒܪܝ ܒܪܗ. ܘܐܡܠܟܘ ܠܦܝܠܝܦܩܘܣ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܠܗܢܐ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܝܡ ܠܗܪ̈ܣܝܣ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܩܡܘ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܥܘܪܘ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܐܡܼܠܟܘ ܠܐܢܣܛܣ. ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܐ .ܓ. ܫܕܐܘܗܝ ܘܐܡܼܠܟܘ ܠܐܢܣܛܣ. ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܐ .ܓ. ܫܕܐܘܗܝ ܘܐܡܠܟܘ ܠܬܐܘܕܣܝܘܣ. ܘܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ .ܒ. ܫܕܘ ܠܗܢܐ ܘܐܡܠܟܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐܿܘܢ܀

ܩܕܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗܿܘ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܬ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܒܫܢܬ .ܨܿܨ. ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ .ܓ. ܒܗ: ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܒܬ̈ܠܬ ܫ̈ܥܝܢ: ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܒܗ ܢܦܠܼܬ ܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܘܐܡܠܟ ܝܙܝܕ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .ܓ. ܫܢ̈ܝܢ .ܘ. ܝܪ̈ܚܝܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܨܿܨܕ. (ܡܝܬ) ܡܪܝ ܣܐܘܪܝܐ ܒܪ ܡܫܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܝܙܝܕ ܒܪ ܡܥܘܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܫܢܬܐ ܘܦܠܓܗܿ܀

ܘܒܫܢܬ ܨܿܨܗ. ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܨܿܨܘ. ܡܝܬ ܡܪܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܐ. ܗܢܐ ܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܘܡܝܐ .ܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܿܣܩ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܡܕܬܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܘܚܕ ܣܘܣܝܐ ܛܝܝܐ܀

Page 232

ܘܒܫܢܬ .ܨܿܨܛ. ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܕܝܪܐ ܕܪܡܝ ܝܥܩܘܒ ܕܩܘܪܘܣܼ. ܘܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ ܕܥܡ̈ܡܐ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ .ܘܘ. ܢܦܼܩܘ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܠܥܘܡܩܐ ܕܐܢܛܝܟ. ܘܐܪܥ ܐܢܘܢ ܕܝܢܪ ܒܪ ܕܝܢܪ ܘܩܿܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܐܬܦܿܠܛܘ ܡܢܗܘܢܼ ܘܗܼܦܟܘ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܒܫܡܐ ܒܝܫܼܐ. ܘܒܗܿ ܒܗܿܝ ܫܢܬܐ ܡܪܕܘ ܪ̈ܘܡܝܐ ܥܠ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܗܘܢ ܘܩܛܥܘܗܝ ܠܢܚܝܪܗ ܘܛܪܕܘܗܝ. ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܠܘܢܛܝܘܣ ܡܢ ܒܝܬ ܐܝܪ̈ܐ ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܪ̈ܫܝܡܢ ܠܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܟܕ ܪܫܡܢܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܥܕܡܐ ܠܠܐܘܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܚ. ܛܒܥܘ ܛ̈ܝܝܐ ܙܘ̈ܙܐ ܘܕܝܢܪ̈ܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܨ̈ܠܡܐ ܐܠܐ ܟܬ̈ܝܒܬܐ܀

ܘܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗܿ ܥܼܒܕ ܥܛܝܐ ܟܘܬܿܒܐ ܕܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܘܗܘܐ ܡܪܝ ܓܐܘܪܓܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܠܐ ܠܣܪܘܓ ܘܠܐܬܪܐ ܚܘܪܐ܀

ܘܫܒܢܬ .ܐܿܝ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܕܬܠܐ ܕܡܘܙܠܬ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܝܗ. ܥܠ ܥܒܼܕ ܐܠܗ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܕܒܼܪ ܩ̈ܠܝܓܪܐ ܘܿܒܢܗܿ ܠܡܡܦܣܝܣܛܐܼ ܗܿܝ ܕܒܐܬܪܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ. ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܘܐܬܩܛܠܘ ܟܠܗܘܢ ܚܙܝܪ̈ܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܝܘ. ܡܝܬ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ. ܘܐܡܠܟ ܘܠܝܕ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܫ̈ܢܝܐ .ܛ. ܓܒܪܐ ܨܢܝܥܐ ܕܐܣܓܝ ܬܒ̈ܥܬܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܓܡܿܪ ܘܥܛܐ ܠܟܠܗܘܢ ܠܝܦܪ̈ܐ ܘܓܝ̈ܣܐ. ܘܒܢܼܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܫܡܗܗܿ ܥܝܢ ܓܐܪܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܚܢܩܼ ܒܦܪܬ ܫܒܝܒ ܚܪܚܘܝܐ ܦܪܫܐ ܡܫܡܗܐ ܘܚܝܠܬܢܐ܀

Page 233

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܝܚ. ܒܢܼܐ ܘܫܟܿܠܠ ܠܥܕܬܐ ܕܒܢܨܝܒܝܢܼ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܣܩܘ̄ ܕܚܪܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ. ܩܕܫܗܧ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܗܘܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܠܐܼ ܒܝܘܡܗܝ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܒܣ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܦܫܩܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐܼ. ܘܡܬܥܼܨܐ ܡܢܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܘܡܼܩܒܠ ܠܟܘܪܣܐ [ܕܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܪ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܫܩܠ ܠܡܥܪܒܐ ܕܢܫܩܘܠ ܠܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܡܝܬ ܒܕܝܪ]ܐ ܕܬܠܥܕܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ [ܘܥܣܪܝܢ ܗܘܐ ܡܪܝ] ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ[ܐ] ܢܦܩ [ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܟـ]ܬܼܒ ܟܠܢܫ ܘܢܐܬܐ ܠܐܬܪܗ ܘܠܒܝܬ ܐ[ܒܗ̈ܘܗܝ]܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܟܐ. ܐܫܬܪܝ ܡܚܡܕ ܒܪ ܡܪܘܢ ܡܢ ܓܙܝܪܬܐ. ܘܐܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܣܠܡܐ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ. ܘܟܢܿܫ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܫܼܪܘ ܥܠ ܚܣܢܐ ܕܛܪܢܕܐ ܘܡܘܣܝܐ ܘܡܘܣܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܚܪܒܘ ܐܢܝܢ ܘܕܒܪܘ ܒܫܒܝܐ ܠܟܠ ܕܒܗܝܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܟܒ. ܫܕܪ ܡܣܠܡܐ ܐܡܝܪ̈ܐ ܒܟܠܗܿ ܓܙܝܪܬܐ. ܘܡܫܞܚܘ ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܡܢܼܘ ܟܪ̈ܡܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܘܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܩ̈ܢܝܢܐܼ. ܘܬܠܘ ܛ̈ܒܥܐ ܕܐܒܪܐ ܒܩܕܠܐ ܕܟܠ ܐܢܫ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܟܕ. ܒܝܪܚ ܫܒܛ .ܒܟܚ. ܒܗ: ܡ̈ܓܗܝ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐܼ. ܗܘܼܐ ܪܥܠܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܚܿܒܠ ܘܛܡܼܪ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ. ܘܗܘܐ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܘܬܢܐ܀ ܘܒܫܢܬ .ܐܿܟܘ. ܡܝܬ ܘܠܝܕ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܦܠܓܗܿ܀

Page 234

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܟܙ. ܟܢܿܫ ܗܼ، ܣܘܠܝܡܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܘܩܠܝܓܪ̈ܐ. ܘܥܠܘ ܒܝܡܐ ܘܫܪܘ ܒܐܣܝܐ. ܘܟܒܼܫܘ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܣܪܕܝ ܘܦܪܓܡܐ ܘܚܣ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܩܛܠܘ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܘܕܒܼܪܘ ܒܫܒܝܐ. ܘܐܦ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܬܡܢ ܓܠܘܝܘ ܘܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܒܫܠܡܐ܀

ܒܫܢܬ .ܐܿܟܚ. ܟܢܿܫ ܬܘܒ ܣܘܠܝܡܢ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܠܡܪܓܐ ܕܕܒܿܩ ܘܫܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ (ܥܡ) ܥܒܝܕܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܠܒܝܿܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܘܥܠܘ ܘܫܼܪܘ ܒܬܪܩܝܐ ܐܬܪܐ. ܘܥܠ ܥܐܒܝܕܐ ܠܒܘܪܓܝܐ ܐܬܪܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠ ܐܬܚܪܒ ܡܢ ܒܘܪܓܪ̈ܐ܀ ܘܫܪܟܐ ܕܦܼܫܘ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܐܿܘܢ ܡܿܠܟܐ ܨܢܝܥܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ ܐܚܪܝܐ ܕܡ̈ܠܟܝܗܘܢ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܒܣܪܐ ܘܙܒܠܐ ܕܩܢܝܢܗܘܢ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܫ ܚܣܢܐ ܐܢܛܝܓܘܢ ܡܢ ܕܘܝܕ ܒܪ ܣܘܠܝܡܢ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ ܡܝܬ ܣܘܠܝܡܢ ܒܡܪܓܐ [ܕܕܒـ]ܩ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥـ[ܘܡܪ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ] ܒܪ ܡܪܘܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܒ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܙ. . . . . . . . . . . . . . . . ܘܡܿܠܟܐ ܡܪܚܡܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ [ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ] ܕܩܕܡܘܗܝ܀

ܘܒܝܢܬ .ܐܿܟܛ. [ܒܝܪܚ ܟܢܘܢ (ܩܕܝܡ) .ܒـ]ܟܕ. ܒܗ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܒܬ̈ܠܬ ܫ̈ـ[ܥܝܢ] ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܐܫܬܡܥ ܩܠܗ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܪܒܐ܀

ܫܢܬ .ܐܿܠ. ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣ ܗܒܝܐ ܪܝܫ ܕܝܪ ܕܩܪܬܡܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܠܐ. ܡܝܬ ܥܘܡܪ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܡ̈ܝܐ. ܒܕܝܪܐ ܕܐܝܩܪܘܢܬܐ. ܘܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ ܝܙܝܕ ܒܪ ܥܬܟܐ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܫ̈ـ[ܢܝـ]ܐ .ܕ. ܘܦܩܼܕ ܕܢ̈ܬܠܚܝܢ ܟܠܗܝܢ ܨܠܡ̈ܐ ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܕܕܢܚܫܐ ܘܕܩܝ̈ܣܐ ܘܕܟܐܦܐ ܘܕܣܡ̈ܡܢܐ܀

Page 235

ܒܫܢܬ .ܐܿܠܓ. ܫܕܪ ܕܚܟ ܐܡܝܪܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܡܟܬܒ̈ܢܐ ܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܗ. ܘܟܬܒܼܘ ܒܢܗܝܢܫܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܪܘ̈ܒܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܕܝܠܝܕ ܗܘܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ. ܘܡܿܫܚܘ ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܡܢܼܘ ܢܨܒ̈ܬܐܼ. ܘܥܒܕܘ ܥܘܩܒܐ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܗ. ܘܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܕܓܠܘܬܐ ܓܪܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܓܪܥܘ ܗܘܘ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܠܗ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܒܬܠܬܐ ܒܗ܆ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܝܙܝܕ ܡܿܠܟܐܼ. ܘܐܡܠܟ ܗܫܝܡ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܡܠܟ ܒܬܪܗ ܫ̈ܢܝܐ ܘܝܛ. ܗܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܢܼܐ ܒ̈ܬܐ ܘܙܪ̈ܥܬܐ ܘܚ̈ܢܘܬܐ. ܘܐܦܩ ܢܗܪܐ ܡܢ ܦܪܬ ܠܡܫܩܝܘ ܢܨܒ̈ܬܐ ܘܙܪ̈ܥܬܐ ܕܥܒܼܕ ܥܠܘܗܝ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܠܙ. ܥܠܼ ܡܣܠܡܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐܼ. ܘܐܚܕܗܿ ܠܢܐܘܩܣܪܝܐ ܕܦܢܛܘܣ. ܘܐܚܪܒܗܿ ܘܐܦܩܗܿ ܒܫܒܝܐ ܠܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܘܬܘܒ ܥܠ ܒܫܢܬ .ܐܿܠܛ. ܠܒܝܿܬ ܛܘܪ̈ܩܝܐ. ܘܐܪܥܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ ܘܗܦܼܟ ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܗܼܦܟ ܟܢܿܫ ܦܣܘ̈ܠܐ ܘܢܓܪ̈ܐ. ܘܥܠܼ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܐܩܪܒ ܘܙܟܼܐ. ܘܒܢܼܐ ܬܡܢ ܚܣ̈ܢܐ ܘܡ̈ـ[ܕܝܢـ]ܬܐ ܪ̈ܘ[ܪ]ܒܬܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܡܗ. ܢܦܼܩ (ܡܢ ܚܝ̈ܐ) ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܪܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ .ܒܓ. ܒܚܙ[ܝـ]ܪܢܼ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘ[ܗܝ] ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ܀ ܘܒܫܢܬ .ܐܿܡܘ. ܥܢܕ ܡܪܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܬܠܡܝܕ[ܗ] ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗܼ. ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܬܢܣܝ ܬܠܡܝܕܗ܀

ܘ[ܒܫـ]ܢܬ .ܐܿܡܙ. ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ [ܕ]ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ [ܒܕܝܪ]ܐ ܕܐܪܒܝܢ ܕܒܡܥܪܒܐ ܥܡ [ܡܪ]ܝ ܐܬܢܣ ܦـ[ܛܪܝـ]ܪܟܐ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ [ܕ]ܩ̈ܢܘܢܐ [ܥܕ]ܬ̈ܢܝܐ܀

Page 236

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܡܛ. ܥܢܼܕ ܡـ[ܪܝ ܬ]ܐܘܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕ]ܚܪܢ ܘܡܪܝ ܬܐܘܕܪܝܐ ܕ[ܫـ]ܡܝܫܛܼ ܘܡܪܝ ܬܐܘܕܘܛܐ ܗܿܘ ܕܓܪܡܢܝܩܝܐ ܘܡـ[ܪܝ] ܝܘܚܢܢ ܐܣܛܘܢܝܐ ܕܠܝܬܪܒ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܢܕ. ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܡܥـ[ܪܒـ]ܐ ܥܡ ܡܪܝ ܝܘܐܢـ[ܝـ]ܣ ܦܛܪܝܪܟܐܼ ܘܡܪܝ ܐܬܢܣ ܣܢܕܠܢܐ ܡܝܛܪܘܦܠـ[ܝـ]ܛܝܣ ܕܓܙ[ܝـ]ܪܬ[ܐ] ܡܛܠ ܫܓܘܫܝܐ ܕܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܘܬܘܪ̈ܨܐ ܡـ[ܫ̈ܚـ]ܠـ[ܦـ]ܐ. ܘܒـ[ܗܿ ܒܫܢـ]ܬܐ ܡܝܬ ܗܫܝܡ ܘܐܡـ[ܠـ]ܟ ܒܬ[ܪ]ܗ ܘ[ܠܝܕ] ܠܚܕ[ܐ] ܫܢܬܐ ܘܦܠܓܗܿ ܓܒܪܐ ܪܚܿܡ [ܚܡܪ]ܐ ܘܦܘܪܓـ[ܝـ]ܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܢܘ. ܡܝܬ ܘܐܠܝܕ ܘܐܡܠܟ [ܒܬܪ]ܗ ܡܪܘܢ ܓܒܪܐ ܩܫܝܐ ܘܕܚܝܠܐ ܥܠ ܛ̈ܝܝܐ܀ ܘܟـ[ܕ] ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܒܕ ܐܠܗ ܒܪ ܡܘܚܡـ[ܕ]. ܗܢܐ ܦܩܕ ܘܐܬܥܩܪܘ ܫـ[ܘܪ̈]ܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܀

ܘܒـ[ܫܢـ]ܬ .[ܐܿ]ܣܗ. ܡܝܬ ܥܒܕ ܐܠܗ ܘܐܡܠܟ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐ[ܚܘܗܝ.] ܗ[ܘ]ܐ ܕܝܢ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܩܪܒܐ ܘܚـ[ܪܝܢـ]ܐ ܒܝܬ ܦـ[ܪ̈ܣܝܐ ܠܛ̈ـ[ܝܝܐ܀ ܘܐܡܠܟ [ܒـ]ܬܪܗ ܠܒܪܗ ܡـ[ܗܕܝ] ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ . . . . . ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܣܘ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܐܘܢܝ ܦܛـ[ܪܝܪܟܐ. ܘܐܬܟܢـ]ܫܘ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܠܪܝܫܥܝܢܐ ܐ[ܝܟ ܦـ]ܘܩܕܢـ[ܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܐܣـ]ܪܚܘ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ [ܡܪܝ] ܐܣܚܩ [ܐܦܝܣـ]ܩܘܦܐ ܕܚܪܢ ܡܢ ܕܝܪܐ [ܕܩܪ]ܬܡܢ܀

ܘ[ܒܫܢܬ]ܐ ܕܒܬܪܗܿ ܡܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܥܩܘܠܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣ ܣܢܕܠܢܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ܀

ܘܒܫـ[ܢـ]ܬ .ܐܿܣܛ. ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܦܝـ[ܣܩـ]ܘܦܐ ܠܚܪܢ ܡܢ ܩܪܬܡܢ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܡܪܝ ܐܬܢܣ ܒܚܪܢ .ܒܝܐ. ܒܚܙܝܪܢ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܒܼܢܐ ܠܥܠ ܡܢ ܒܝܬ

Page 237

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܥ. ܗܘܐ ܣܕܩܼܐ. ܘܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܒܥܕܬܐ. ܗܝܿܕܝܢ ܐܬܟܢܿܫܘ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܒܕܘ ܦܛܪܝـ[ܪ]ܟܐ ܓܘܪܓܝ ܡܫܡܝܢܐ ܡܢ ܒܥܠܬܢ. ܘܐܦܝ̈ܣܩܘ[ܦܐ ܕܡـ]ܢ ܓܙܝܪܬܐ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕ[ܩܪܩܦـ]ܬܐ.

ܘܒܫܢܬ ܐܿܥܓ. ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܟܢܿܫ ܥܒܕ ܐܠܗ ܡܿܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝـ[ܣܩ̈ܘ]ܦܐ. ܘܠܓܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪ[ܟـ]ܐ ܚܒܫ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܕܘܝܕ ܪ[ܫܝܥ]ܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܕܪܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ. [ܬ]ܡܢ ܡܝܬ ܡܪܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܚܪܢ܀

[ܘܒܫܢܬ] .ܐܿ(ܦܐ.) ܐܬܐ ܡܪܘܬܐ ܡܛܥܝܢܐ ܡܢ ܡܘܨܠ [ܠܐ]ܬ[ܪܐ ܕ] ܓܙܝܪܬܐ. ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܠܡ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܫـ[ܠܡܬ] ܚܛـ[ܝـ]ܬܐ ܬܕܡـ[ܪ̈]ܬܐ ܐܝܿܬܝ. ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܗ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܙܝܪܬܐ. ܘ[ܦܩܕ ܗ]ܘܐ ܕܢܦܩܘܢ ܠܒܥܘ̈ܬܐ. ܘܡܠܚ ܗܘܐ ܠـ[ܗ]ܘܢ ܩـ[ܛـ]ܡܐ. ܠܡ̈ܕܒܚܐ ܕܝܢ ܘܠܨܠـ[ܝ̈ܒـ]ܐ [ܘ] ܠܩܗܫܝܫܐ ܐܡܿܪ ܗ[ܘ]ܐ ܕܒܫܡܗ ܡܩܕܫ. ܘ[ܒܚ]ܡܫܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܐܟܠ ܐܡܪܐ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܟܐܡـ[ܬ ܘ]ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣ̈ܓـ[ܝـ]ܐܐ ܥܡܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܐܬ[ܪܐ ܕܕ]ܪ̈ܝܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿ (. .) ܡܝܬ ܕ[ܘܝܕ] ܪܫـ[ܝܥܐ ܗܿܘ ܕܗܘ]ܐ ܦܛܪܝܪܟـ[ܐ ܒܩـ]ܛـ[ܝܪ]ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܛܘܒܢܐ [ܕܝܢ ܓܘܪܓܝ ܦـ]ܫ ܒܝܬ ܐܣـ[ܝܪ̈]ܐ ܟܕ ܚܒܝܫ܀ [ܘܟـ]ܕ ܐܡـ[ܠܟ ܥܒܕ ܐܠـ]ܗ ܒܪ ܡـ[ܘܚܡܕ] ܘܓ. ܫ̈ܢܝܢ ܡܝܬ ܘܩܡ [ܒܬܪܗ ܡـ]ܗܕܝ ܒـ[ܪܗ ܗܿܘ ܕ]ܐܡܪܼܟܗ. ܘܟܕ [ܩܡ] ܗܢܐ ܐ[ܦܩܗ] ܠܓܘܪܓܝ [ܡܢ ܒܝܬ] ܐܣܝܪ̈ܐ. .ܟـ[ܢـ]ܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ .ܠܘ. ܠܣܪܘܓ܆ ܡـ[ܛـ]ܠ ܝܘܚܢܢ ܡܝܛܪܘܦܠܝܛܝܣ ܕܬܓܪܬ. ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ

Page 238

ܘܫܕܐܘܗܝ. ܘܩܒܠܗ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܘܥܒܼܕ ܡܢܗܘܢ .ܘ. ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܡܗܕܝ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ .ܚ. ܫ̈ܢܝܐ .ܘܛ. ܝܪ̈ܚܝܢ܀ ܘܐܡܠܟ ܡܘܣܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܗܪܘܢ ܐܚܘܗܝ ܫ̈ܝܢܐ (.ܟܓ.)܀ ܘܒܬܪܗ ܕܗܢܐ ܐܡܠܟ ܡܘܚܡܛ ܒܪܗ. ܩܛܠܗ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܠܡܐܡܘܢ ܐܚܘܗܝ. ܘܗܘܬ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܠܐ ܡܿܠܟܐ .ܝܗ. ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܩܐ. ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܓܘܒܐ ܒܪܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܡܝܬ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܩܕ. ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܒܙܘܢܐ .ܒܝܗ. ܒܐܒ܀

ܘܒܫܢܬ .ܐܿܩܟܚ. ܘܒܝܘ. ܒܚܙܝܪܢ [ܝܘ]ܡ ܚـ[ܕܒܫـ]ܒܐ ܩܕܝܫܐ: ܒܥܕܢܐ ܕܕܒܚܬܐ ܐܠܗ[ܝـ]ܬܐܼ. ܫܢܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܡܘܨܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬ[ܬ]ܘܒܠ ܠܬܓܪܝܬ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܚܣܢܐ܀ ܘܒܫܢܬ .ܐܿܩܠ. ܐܬܬܣܪܚ ܡܪܝ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܢܫܪ̈ܐ ܒܩܠܝܢܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ܀ ܘܟܕ ܗܢܐ ܡܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܙܟܝ. ܒܫܢܬ .ܐܿܩܢـ[ܚ]. ܐܬܬܿܣܪܚ ܕܝܢ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܝܠܐ ܕܒܣܪܘܓ܀܀܀