ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܡܛܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ

Chronicle to the Year 724

 Brooks, Chronica Minora II, 77-156 (taken from BL Add. 14,643 ff. 1-57 of the 8th C)

Page 77

 ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܡܛܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ

ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܬܫܟܕ. ܠܡܫܝܚܐ

 

ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܩܝ̈ܠܝܩܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܛܪ̈ܣܝܐ. ܩܦܘ̈ܕܩܝܐ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܝܒܪ̈ܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܒܝܒܪ̈ܢܝܐ. ܣܩ̈ܘܬܝܐ. ܩ̈ܠܟܝܐ. ܣܝ̈ܢܝܐ. ܒܣܘܦܪ̈ܢܝܐ. ܐܣܝ̈ܢܝܐ. ܐܣܘܪ̈ܝܐ. ܝܡ̈ܢܝܐ. ܐܢܝܣܪ̈ܝܐ. ܓܠܛܝ̈ܐ. ܦܦܠܘ̈ܓܢܝܐ. ܦܪ̈ܘܓܝܐ. ܝܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܐܟܐ̈ܝܐ. ܬܣ̈ܠܝܐ. ܡܩܝ̈ܕܘܢܝܐ. ܬܩܪ̈ܝܐ. ܡܘ̈ܣܝܐ. ܒܣ̈ܝܐ. ܠܪ̈ܕܢܝܐ. ܣܪ̈ܡܛܝܐ. ܓܪ̈ܡܢܝܐ. ܦܢܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܦܘ̈ܢܝܐ. ܝܘܪ̈ܩܝܐ. ܕܠܡ̈ܛܝܐ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܩܝ̈ܛܢܢܐ. ܠܘܓܪ̈ܝܐ. ܓ̈ܠܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܩܠܛܝ̈ܝܐ. ܐܩ̈ܘܛܝܝܐ. ܒܪ̈ܘܛܢܝܐ. ܐ̈ܝܣܦܢܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܛܘܪ̈ܗܢܝܐ. ܡ̈ܕܝܐ. ܡ̈ܩܘܝܐ. ܣܠ̈ܘܩܝܐ. ܐܦܪ̈ܝܐ. ܡܙܝ̈ܩܢܐ. ܛܠܡ̈ܛܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܒܪ̈ܕܝܐ. ܕܡܬܿܚܝܢ ܥܕܡܐ ܠܬܣܐ̈ܦܝܐ܀

ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܓܙܪ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪ̈ܒܬܐ ܬܪ̈ܬܥܣܝܪܐ. ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢܼ ܣܦܪܕܝܣ. ܕܒܗܝܢ ܐܬܿܝܬܼܒܘ ܝܘ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ܀ ܐܘܒܐܐ. ܩܪ̈ܛܐ. ܣܝܩܝܠܝܐ. ܩܘܦܪܘܣ. ܩܘܐܘܣ. ܪܘܕܘܣ. ܟܐܝܘܣ. ܬܣܘܣ. ܠܡܢܘܣ. [ܣـ]ܡܘܣ. ܠܙܒܘܣ. ܣܘܡܬܪ̈ܩܐ. ܐܘܒܘܐܐ. ܕܐܬܩܼܪܝܬܿ ܡܢ ܒܘܐ̈ܛܐܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܝܘܢܝܐ. ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܫܬܬܥܣܪܗܐ. ܗܠܝܢ ܩܠܙܡ̈ܢܝܐ. ܒܝ̈ܠܛܘܢܝܐ. ܡ̈ܝܛܘܠܘܢܐ. ܦܘܩ̈ܐܐ. ܐܦܪ̈ܝܢܐ. ܐܪܘܬܪܐ. ܣܡܘܣ. ܣܛܣܐܣ. ܩܠܘܦܘܢ. ܟܝܘܣ. ܐܦܣܣ. ܙܡܘܪܢܐ. ܦܪܢܬܘܣ. ܒܘܙܢܛܝܘܢ. ܟܠܩܝܕܘܢ. ܦܢܛܘܣ. ܐܡܣܘܣ. ܐܠܘܬܪܐ܀ ܐܦ ܗܕܐ ܐܬܼܒܛܠ ܠܝ ܕܐܚܘܝܟܼ ܩܠܝܡ̈ܛܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܝܢ܆ ܘܛܘܪ̈ܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܒܗܘܢ܀ ܘܡܿܫܪܝܢܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܐܪ̈ܝܒܢܝܐ. ܠܗܠ ܡܢ

 

Page 78

 

ܥܪ̈ܒܝܐ ܛܝܝ̈ܐ. ܠܗܠ ܡܢ ܛܝܝ̈ܐ ܐܠܝ̈ܒܢܝܐ. ܠܗܠ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܩܠܣܦܝܢܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܩܼܪܒ ܥܡܗܘܢ ܡܘܫܐ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܝܡܐ ܣܘܡܩܐ. ܘܡܕܝ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܗܠ ܡܢ ܝܡܐ ܣܘܡܩܐ. ܥܠ ܓܢܒ ܡܨܪܝܢ. ܐܝܟܐ ܕܐܡܠܟ ܪܥܘܐܝܠ ܚܿܡܘܗܝ ܕܡܘܫܐ. ܘܠܗܠ ܡܢ ܩܦܘܕܩ̈ܝܐ ܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܝܒܪ̈ܝܐ. ܘܒܝܪ̈ܢܝܐ. ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܣܝܓܢܣ. ܕܡܬܚܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܡܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܐܦܣܪܘܣ. ܘܣܘܣܛܦܠܘܣ. ܘܐܘܣ. ܘܥܿܝܒܝܢ. ܘܦܣܣ ܢܗܪܐ. ܘܡܬܚܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܘܦܙܘܢܛܐ܀

ܘܗܠܝܢ ܛܘܪ̈ܐ ܐܝܕܝ̈ܥܐ ܕܗܘܘܬܡܢ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܠܒܝܢܘܣ. ܩܘܩܣܘܣ. ܛܘܪܘܣ. ܐܛܠܘܣ. ܦܘܢܣܿܣ. ܩܢܬܪܘܢ. ܗܠܝܩܘܢ. ܦܪܬܢܝܣ. ܠܟܣܐ. ܠܩܘܒܢܛܘܣ. ܣܦܢܝܣ. ܠܘܡܦܘܣ܀ ܘܗܠܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܐܝܬ ܬܡܢ. ܗܢܕܘܣ ܕܗܼܘ ܦܝܫܘܢ. ܢܝܠܘܣ ܕܗܼܘ ܓܝܚܘܢ. ܛܓܪܝܣ ܕܗܼܘ ܦܪܬ. ܝܘܪܕܢܢ. ܩܦܣܘܣ. ܛܝܣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܘܐܘܠܕ ܠܐܕܡ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܕܡ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ. ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ܆ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܠܚ̈ܝܝ ܠܡܟ ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ. ܚܝܐ ܐܕܡ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ. ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ܆ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܡܐܐ ܘܬܡܢܐ̈ܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܠܡܟ ܚܝܐ.

Page 79

ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܗ ܕܢܘܚ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫ̈ܥܝܢ ܫ̤̈ܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܩܦܝܢܢ. ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ܆ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܡܫܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ. ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ܆ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܬ ܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ. ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢܐ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ. ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ܆ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡ̈ܡܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܥܕܡܐ] ܠܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܘܡܝܬ ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܚܢܘܟ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ. ܘܫܦܼܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܕܡܬܘܫܠܚ ܒܪܗ: ܘܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܠܡܟܼ. ܫܬܝܢ

Page 80

ܘܬ̈ܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܗ ܕܢܘܚ. ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬ̈ܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܫܢܝܗ ܐܠܗܐ ܠܐܬܪܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ. (ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟܼ.) ܫܒܥܡܐܐ ܘܡ̈ܢܐܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܡܡܘܠܐ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܝܼܬ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ. ܚܙܼܐ ܠܐܕܡ ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܠܫܝܡ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܼܝܬ ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܣܦܼ ܥܠܡܐ ܒܪܘܓܙܐ܀

ܘܚܝܼܐ ܠܡܟ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܢܘܚ. ܘܚܝܼܐ ܠܡܟ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ܆ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܼܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ܆ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܚܝܼܐ ܠܡܟ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܡܫܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ ܒܪܗ. ܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ.ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܐܒܘܗܝ ܒܬܪܗ܆ ܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܼܐ ܡܡܘܠܐ. ܘܚܙܼܐ ܠܡܟ ܠܐܕܡܼ ܫܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܒܕܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܀

ܘܐܬܝܼܠܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ. ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ. ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܕܫܝܬ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ. ܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܡܝܼܬ ܐܢܘܫ ܕܐܘܠܼܕ ܠܩܝܢܢ. ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܞܚ܆ ܡܝܼܬ ܩܝܢܢ ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ. ܒܫܢܬ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ܆ ܡܝܼܬ ܡܗܠܠܐܝܠ. ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ. ܒܫܢܬ

Page 81

ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚܼ. ܡܝܼܬ ܝܪܕ ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ. ܒܫܢܬ ܫ̈ـܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܝܼܠܕ ܢܘܚ܆ ܐܫܿܬܼܢܝ ܚܢܘܟܼ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܡܘܬܗ. ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܒܫܢܬ ܬܫܡ̈ܐܐ ܠܚܝ̈ܝ ܢܘܚ܆ ܡܝܼܬ ܡܬܘܫܠܚ. ܘܡܢ ܒܬܪܟ ܗܘܼܐ ܡܡܘܠܐ. ܒܫܢܬ ܚܡܫܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܠܚܝ̈ܝܝ ܢܘܚ܆ ܡܝܼܬ ܠܡ ܐܒܘܗܝ ܕܢܘܚ܆ ܐܪܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܘܫܠܚܼ ܐܒܘܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܢܘܚ ܒܪ ܫܬܡ̈ܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܥܼܠ ܠܩܒܘܬܐ. ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܼܬ ܡܬܘܫܠܚ. ܘܗܘܼܐ ܢܘܚ ܒܓܘ ܩܒܘܬܐ. ܗܼܘ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗܼ. ܡܢ ܫܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܬܢܝܢܐܼ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܝܪܚܐ ܬܢܝܢܐ ܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܬܪ̈ܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܥܣܪ̈ܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܩܼ ܢܘܚ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܡܢ ܩܒܘܬܐ. ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐܼ. ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡ. ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡ. ܘܚܙܼܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܢ ܒܬܪܗ܀

ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ. ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ. ܘܚܝܼܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪܼ. ܚܡܫܡ̈ܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܫܬܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܠܚܝ̈ܝ ܐܝܣܚܩ: ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܝܥܩܘܒ. ܐܬܝܠܕ ܫܝܡ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܫ̈ܢܝ ܡܬܘܫܠܚ. ܘܡܝܼܬ ܒܫ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ. ܚܙܼܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܢ ܒܬܕܗ܀

ܘܐܪܦܟܫܪ ܚܝܼܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܫܿܠܚ. ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܿܠܚܼ. ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ . ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬ̈ܝܢ

Page 82

ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡ. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܝܣܚܩܼ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ܀

ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪܼ. ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܼܐ ܕܫ̈ܢܘܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܒܫܢܬ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܝܣܚܩܼ. ܒܕܪܐ ܕܥܣܪ̈ܐ܀

ܘܥܒܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ. ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ܆ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܚܟܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܘܗܝܼ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢܼ ܘܡܝܼܬ. ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܝܥܩܘܒܼ. ܒܬܪ ܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ ܕܡܝܼܬ ܐܝܣܚܩ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ܀

ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ. ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ܆ ܡܐܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝܼ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡܼ. ܒܕܪܐ ܕܫܬܐ܀

ܘܐܪܥܘ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ. ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܡܐܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝܼ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ. ܒܬܪ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܕܢܦܩܼ ܡܢ ܚܪܢ. ܒܕܪܐ ܕܚܡ̈ܫܐ܀

ܘܣܪܘܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ. ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܘܕ ܠܢܚܘܪ܆ ܡܐܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝܼ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܐ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ. ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܐܬܝܠܕ ܐܝܚܣܩ. ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

Page 83

ܘܢܚܘܪ ܚܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ. ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ܆ ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܥܒܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ. ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ. ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܠܚ̈ܝܝ ܢܘܚ. ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ. ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܼܬ ܢܚܘܼܪ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ. ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝܼ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܠܚ̈ܝܝ ܐܒܪܗܡ. ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܠܚܝ̈ܝ ܐܝܣܚܩܼ. ܩܕܡ ܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ ܕܢܣܒ ܐܝܣܚܩ ܠܪܦܩܐ ܒܪܬ ܒܬܘܐܝܠ. ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܝܼܬ܀

ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ. ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ܆ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܝܥܩܘܒ. ܒܕܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܝܼܬ܀

ܘܚܝܐ ܐܝܣܚܩ ܫܬ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ. ܘܚܝܐ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒܼ. ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܣܟܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܠܚܝ̈ܝ ܝܥܩܘܒ. ܒܬܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܕܗܼܦܟ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ. ܒܬܪ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܐܙܕܼܒܢ ܝܘܣܦ ܠܡܨܪܝܢ. ܩܕܡ ܥܣܪ̈ ܫ̈ܢܝܢ ܕܢܚܬ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ. ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝܼܬ܀

ܘܗܘܼܐ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܟܕ ܒܪܟܗ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ. ܘܒܪ ܬܡܢܐ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܢܣܒ ܠܠܝܐ ܘܠܪܚܝܠ ܒܢ̈ܬܗ ܕܠܒܢ. ܘܐܬܝܠܕ ܠܗ ܡܢ ܠܝܐܼ ܪܘܒܝܠ ܘܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܘܝܗܘܕܐ ܘܐܝܣܟܪ ܘܙܒܘܠܘܢ ܘܡܢ ܪܚܝܠܼ. ܝܘܣ ܘܒܢܝܡܝܢ. ܘܡܢ ܒܠܗܐ

Page 84

ܐܡܬܗܿ ܕܪܚܝܠܼ. ܓܕ ܘܐܫܝܪ. ܘܡܢ ܐܡܬܗܿ ܕܠܝܐ܇ ܗܢܘ ܕܝܢܼ ܙܠܦܐ. ܕܢ ܘܢܦܠܬܝ. ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܘܝ ܕܝܥܩܘܒ ܬܪ̈ܥܣܪ܇ ܘܡܝܼܬ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܒܬܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ. ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝܼܬ

ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ܀

ܫܡ̈ܗܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗܘܢ ܒܓܘ ܒܢܘ̈ܢܣ ܣܿܡܬ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܫܬܿܥܒܕ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܒܟܬܐ ܚܿܘܝܬ܀

ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ. .ܐ. ܒܠܘܣ. (ܫ̈ܢܝܢ) .ܣܒ.܀ .ܒ. ܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܢܒ.܀ .ܓ. ܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܢܘܣ ܫ̄ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܣܪܕܢܦܠܘܣ܆ ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥ ܘܫ̈ܬ܀

ܫ̈ܢܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܕܟܡܐ ܫ̈ܢܝܢ ܕܒܿܪ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ܀

ܒܫܢܬ .ܡܓ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ܀

ܐܒܪܗܡ ܫ̈ܢܝܢ .ܡ. ܐܝܚܩ ܫ̈ܢܝܢ .ܣ. ܝܥܩܘܒ ܫ̈ܢܝܢ .ܩܐ.܀

ܝܘܣܦ ܒܡܨܖܪܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܐ̈ܝܢ܀ ܥܒܪ̈ܝܐ ܦܠܚܘ ܒܡܨܪܝܢ (ܫܢ̈ܝܐ) .ܩܡܕ.

ܪܝܫ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܡܐ. ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܫ̄ .ܡ. ܝܫܘܥ ܫ̄ .ܟܙ.܀ ܕܝ̈ܝܿܢܐ. ܥܬܢܝܐܝܠ. ܫ̄ .ܡ.܀ ܐܗܘܪ. ܫ̄ .ܦ.܀ ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ. ܫ̄ .ܡ.܀ ܓܕܥܘܢ. ܫ̄ .ܡ.܀ ܐܒܝܡܠܟ. ܫ̄. .ܓ.܀ ܬܘܠܥ. ܫ̄ .ܟܓ.܀ ܝܐܝܪ. ܫ̄ .ܟܒ.܀ ܢܦܬܚ. ܫ̄  .ܘ.܀ ܚܫܒܘܢ. ܫ̄ .ܙ.܀ ܠܒܪܘܢ. ܫ̄ .ܝ.܀ ܗܪܟܐ ܐܝܠܘܢ ܐܬܟܒܼܫܬܿ. ܫܡܫܘܢ ܫ̄ .ܟ.܀ ܥܠܝ ܟܗܢܐ ܫ̄ .ܡ.܀ ܫܡܘܐܝܠ ܫ̈ܢܝܢ .ܠ.܀ ܫܐܘܠ ܫ̈ܢܝܢ .ܡ. ܥܕܡܐ ܕܩܼܡ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܿܠܟܐ ܕܘܝܕ.

Page 85

ܡ̈ܠܟܐ ܕܒܒܠ.

ܦܘܥ܀ ܐܕܪܫܟ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܫܠܡܢܥܣܪ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܣܢܚܝܪܝܒ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܟܠܕܝܐ܀ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܟܠܕܝܐ܀ ܐܘܠܡܪܘܕܟ ܟܠܕܝܐ܀ ܒܠܛܫܨܪ ܟܠܕܝܐ܀ ܕܪܝܘܫ ܡܕܝܐ܀ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܫܘܪܘܣ܀ ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܡܫܝܢ ܕܐܠܘܡܦܝܣܼ ܫܪܝܼܬܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

ܡ̈ܠܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܕܒ̈ܢܝ ܝܗܘܕܐ. ܫܐܘܠ ܕܘܝܕ ܫܠܝܡܘܢ.

ܕܒܢ̈ܝ ܝܗܘܕܐ

ܪܚܒܥܡ ܫ̄ .ܝܙ.. ܐܒܝܐ ܫ̄ .ܓ. ܐܣܐ ܫ̄ .ܡܐ. ܝܗܘܫܦܛ ܫ̄ .ܟܗ.. ܝܗܘܪܡ ܫ̄ .ܚ.. ܐܚܙܝܐ ܫ̄  ܐ.. ܥܬܠܝܐ ܫ̄ .ܘ.. ܝܘܐܫ ܫ̄ .ܡ. ܐܡܘܨܝܐ ܫ̄ .ܟܛ.. ܥܘܙܝܐ ܫ̄ .ܝܒ.. ܝܘܬܡ ܫ̄ .ܝܘ.. ܡܢܫܐ ܫ̄ ܝܗ.. ܐܡܘܢ. ܫ̄ .ܝܒ.. ܝܘܫܝܐ ܫ̄ .ܠܐ..  ܝܗܘܐܚܝ ܝܪ̈ܚܐ .ܓ.. ܝܘܝܩܝܡ ܫ̄ .ܝܐ.. ܝܘܟܢܝܐ ܝܪ̈ܚܐ .ܓ.. ܨܕܩܝܐ ܫ̄ .ܝܐ..

ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܘܩܒܠܗܘܢ

ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ. ܫ̄ .ܟܒ.. ܢܕܒ ܫ̄ .ܒ.. ܒܥܫܐ. ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܫ̄ .ܟܕ.. ܐܠܐ ܫ̄ .ܟܒ.. ܙܡܪܝ ܝܘܡ̈ܬܐ .ܙ.. ܥܡܪܝ ܫ̄ .ܝܓ.. ܐܚܒ ܫ̄ .ܟܒ.. ܐܚܙܝܐ ܫ̄ .ܒ.. ܝܘܪܡ ܫ̄ .ܝܒ.. ܝܗܿܘ. ܫ̄ .ܟܚ.. ܝܗܘܐܚܙ ܫ̄ .ܝܙ.. ܝܘܐܫ ܫ̄ .ܝܕ.. ܚܙܩܝܐ ܫ̄ .ܟܛ.. ܝܘܪܒܥܡ ܫ̄ .ܡܐ.. ܙܟܪܝܐ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ..  ܘܡܪܕ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܫܠܘܡ ܘܩܛܠܗ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܪܚ ܝܘܡ̈ܝܢ.

Page 86

ܝܗܘܕܐ ܐܫܬܼܒܝ ܘܗܝܟܠܐ ܝܩܼܕ ܡܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܿܠܟܐ ܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ ܒܐܠܘܡܦܝܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ .ܦܗ.܀ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܦܪ̈ܣܐ ܐܡܠܼܟܘ ܥܠ ܡܨܪܝܢ. ܩܕܡܝܐ ܩܡܒܣܘܣܘ ܫ̄ .ܘ.. ܘܒܬܪܗ ܥܕܡܐ ܠܕܪܝܘܫ ܫ̄ .ܩܝܕ. ܦܪ̈ܣܝܐ ܫ̄ .ܩܝܕ.

ܚܢܝܡ ܫ̄. .ܙ.. ܦܩܚܝܐ ܫ̄ .ܒ.. ܦܩܚ ܫ̄ .ܟ.. ܗܘܫܥ ܫ̄ .ܝܛ.. ܫܠܡܢܥܣܪ ܐܬܘܪܝܐ ܫܒܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ .. ܬ ܠ ܚ. ܕܐܠܘܡܦܝܣ ܫܪܼܝܬܿ ܗܼܝ ܡܠܟܘܬܐ܀

ܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܒܛܠܼܬܿ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ .ܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܪܘܣ ܫ̄ .ܠ.܀ ܩܡܒܣܘܣ ܫ̄ .ܚ.܀ ܡܓ̈ܘܫܐ ܝܪ̈ܚܐ .ܙ.܀ ܕܪܝܘܫ ܫ̄ .ܠܘ.܀ ܟܣܪܟܣܣ ܫ̄ .ܟ. ܛܛܝܟܢܘܣ ܫ̄ .ܙ.܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܐ ܫ̄.ܡܐ.܀ ܟܣܪܟܣܣ ܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ܀ ܣܪܓܝܢܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܙ.܀ ܐܪܝܣܘܠܬܘܣ ܫ̄ .ܝܛ.܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܫ̄ .ܡ.܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܘܟܡܐ ܫ̄ .ܟܘ.܀  ܦܪܣܣ ܒܪ ܐܘܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ.܀ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܪܫܟ .ܫ̄ .ܘ.܀ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢ ܫ̄ .ܗ.܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܝܐ ܟܠܗܝܢܼ .ܪܟܗ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝܐ.܀ ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܒܫܢܬ .ܡܗ.. ܘܒܛܠܘ ܒܫܢܬ

Page 87

ܡ̈ܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܝܐ ܘܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܐܓܒܛܘ[ܣ]܀ ܒܐܠܘܡܦܝܣ .ܩܝܕ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܝܼܬ ܒܒܠ. ܘܐܬܦܠܛ ܫܘܛܢܗܘܢ܀

ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܕܐܓܒ̈ܛܝܐ܀ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܦܛܠܡܐܘܣ. ܘܫܪܟܐ ܒܪ ܐܪܢܒܐ܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܫ̄ .ܡ.܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܢܛܣ ܫ̄ .ܝܙ.܀ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܐ ܫ̄ .ܠܚ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܦܛܘܪ ܫ̄ .ܟܕ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܝܣ ܫ̄ .ܠܗ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܣܩܘܢ ܫ̄ .ܟܛ܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܣܘܛܪ ܫ̄ .ܝܙ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܘ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫ̄ .ܝܙ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ.܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܕܝܘܢܣܝܣ ܫ̄ .ܠ.܀ ܩܠܘܦܛܪܐ. ܫ̄ .ܟܒ.܀ ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܝܐ .ܪܨܘ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܡܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܩܝܕ. ܕܐܠܘܡܦܝܣ ܘܫܠܡܘ .ܩܦܙ.

ܡ̈ܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܒܒܐ ܘܕܐܣܝܐ.

ܒܫܢܬ ܬܠܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܩܝܕܘܢܝܐ: ܘܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܐܪܢܒ:ܐܡܟܠ ܣܠܘܩܘܣ ܥܠ ܐܣܝܐ ܘܥܠ ܒܒܠ ܘܥܠ ܣܘܪܝܐ܀ ܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܣܠܘܩܘܣ. ܢܝܩܛܘܪ ܫ̄. ܠܒ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܣܘܛܪ. ܫ̄ .ܝܛ.܀  ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܠܗܐ .ܫ̄ .ܝܗ.܀ ܣܠܘܩܘܣ ܩܠܝܢܩܘܣ ܫ̄. ܟܐ.܀ ܣܠܘܩܘܣ ܩܪܢܘܣ ܫ̄ .ܓ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܪܒܐ ܫ̄ .ܠ.܀ ܣܠܘܩܘܣ ܦܝܠܝܡܛܘܪ ܫ̄ .ܝܒ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܫ̄ .ܝܐ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܘܦܛܘܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ܀ ܕܡܛܪܝܘܣ ܣܘܛܪ. ܫ̄ .ܒ.܀ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫ .ܒ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܚ.܀ ܕܡܛܪܝܘܣ ܘܕܪܡܛܪ ܫ̄ .ܓ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܣܝܕܛܘܫ ܫ̄ ܬܫ̈ܥ܀ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥ܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܐܓܪܝܦܐ ܫ̄ .ܝܒ.܀ ܐܢܛܝܟܘܣ ܩܘܙܡ ܫ̄ .ܝܚ.܀ ܦܝܠܝܦܕܣ ܫ̄ .ܒ.܀ ܣܟܐ ܕܫ̈ܢܝܐ. ܪܝܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝ.܀ ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܡܢ .ܩܝܙ. ܕܐܠܘܡܦܝܐܼ ܘܒܛܠܼܘ .ܩܥܐ..

Page 88

ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܗܼܢܘܢ ܢܒ̈ܝܐ.

ܒܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܫܡܫܗܘܢ ܗܘܼܬ ܪܥܘܬ܀

ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܕܘܝܕ ܐܬܢܒܝܘ ܓܕ ܘܢܬܢ ܘܐܣܦ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ. ܐܬܢܒܝ ܐܚܝܐ ܢܒܝܐ ܫܝܠܘܢܝܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܪܚܒܥܡܼ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܪܒܥܡܼ. ܐܬܢܒܝ ܫܡܥܝܐ ܒܝܗܘܕ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܕܝܠܗ ܕܪܚܒܥܡ ܘܕܝܘܪܒܥܡܼ. ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܐܝܠ. ܘܗܿܘ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ܀

ܬܘܒ ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܝܘܙܕܩ܀

ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐܝܠ ܕܗܼܘ ܥܙܪܝܐ ܒܪ ܥܕܘ܀

ܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬ ܕܐܣܐ: ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܒܥܫܐ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܗܘ܀

ܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܐܣܐ: ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܒܥܫܐܼ. ܐܬܢܒܝ ܚܢܢܝ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܐܚܒ: ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܝܘܫܦܛ܆ ܐܬܢܒܝ ܐܠܝܐ ܘܥܘܒܕܝܐ: ܘܥܘܙܝܐ ܘܝܗܘ ܘܡܝܟܐ܀

ܒܫܢܬ ܥܣܪܗܝܢ ܘܚܕܐ ܕܐܚܒ: ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܘܫܦܛ: ܐܬܢܒܝܘ ܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘܐܫ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܝܘܪܡ܆ ܐܬܢܒܝܘ ܐܠܝܫܥ ܘܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ܀

ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܕܐܡܘܨܝܐ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐܕ: ܒܫܢܬ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘܐܫ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܗܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܡ܀

Page 89

ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܥܘܙܝܐ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܝܠܗ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡܿܠܟܐܼ ܐܬܢܒܝ ܐܫܝܥܐ܀

ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܝܘܬܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ: ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥ ܕܦܩܚܼ ܐܢܬܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܝܘܢܢ ܘܐܫܝܥܐ ܘܝܘܐܝܠ ܘܡܝܟܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܝܓ. ܕܝܘܫܝܐܼ ܐܪܡܝܐ ܫܪܝ ܒܢܒܝܘܬܐ܀

ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܐܬܢܒܝ ܗܘܠܕܝ܀

ܒܝܢܫܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܨܕܩܝܐ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐܼ ܒܒܝܠ܆ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܢܢܝ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܡܬ̈ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܀

ܒܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܕܨܕܩܝܐ ܚܙܩܝܐܝܠ ܫܿܪܝ ܒܢܒܝܘܬܐ܀

ܒܫܢܬ ܬ̈ܠܬ ܕܝܘܝܩܝܡ܆ ܐܬܢܒܝ ܐܘܪܝܐ ܒܪ ܫܡܥܝܐ. ܥܡ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܕܫܒܝܐ܆ ܒܒܒܠ ܐܬܢܒܝܘ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܬܘܒ ܩܡܒܣܘܣ ܐܡܪ̈ܝܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܩܪܝ ܗܘܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܗܘܬ ܝܗܘܕܝܬ܀

ܒܫܢܬ ܫܬ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܫܒܝܐ܆ ܐܬܢܒܝܘ ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܐܟܝ܀

ܒܫܢܬ ܫܬܥܣܪ̈ܐ ܕܕܪܝܘܫ ܒܪ ܘܫܬܣܦ܆ ܗܿܘ ܕܒܝܘܡܗܬܗ ܣܠܩܬ ܫܒܝܬܐ. ܐܫܿܬܼܠܡ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܚܓܝ ܘܕܙܟܪܝܐ܀

ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܚܡܝܐ܆ ܐܘܕܣ ܐܢܬܬܐ ܡܬܢܒܝܐ ܗܘܬ܀

ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܢܒ̈ܝܐ܀

ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡ̈ܩܒܝܐ܀

ܘܗܝܕܝܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܘܢ.

ܘܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܐ. ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝܼ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܒܬܪ ܡܣܩܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܙܘܪܒܒܠ܀ ܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܫܘܥ܀ ܐܠܝܫܥ ܒܪ ܝܘܝܩܝܡ܀ ܝܘܕܐܐ ܒܪ

Page 90

ܢܫܝܒ܀ ܝܘܚܢ ܒܪ ܝܘܕܐܐ܀ ܐܢܪܘܣ ܒܪ ܝܘܚܢܢ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܒܢܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܣܓܼܕ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܘܢܝܘܣ ܒܪ ܝܕܘ. ܘܐܠܝܥܙܪ. ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐܼ. ܐܬܬܪ̈ܓܡܘ ܟܬܒ̈ܐ ܡܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܚܘܢܝܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ. ܐܚܘܗܝ ܕܐܠܝܥܙܪ. ܫܡܥܘܢ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܝܫܘܥ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܣܝܪܐ܀ ܚܘܢܝܐ ܗܿ، ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܢܛܝܟܘܣ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܪܕܦ܀ ܐܠܝܥܙܪ ܒܪ ܡܬܝܬܐ܀ ܡܬܝܬܐ ܗܼܘ ܘܒܢ̈ܘܗܝ܀ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܫ̄ .ܓ.܀ ܝܘܢܬܢ ܫ̄ .ܟ.܀ ܫܡܥܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ.܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ .ܠ.܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ ܡܢ ܒܬܪ .ܬܥ. ܫ̈ܢܝܢ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ܀

ܐܢܛܝܓܘܢܣ .ܝܐܢܝ ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫ̄ .ܟ.܀

ܣܠܢܐ .ܛ. ܐܢܬܬܗ ܕܗܼܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܐܫܠܼܡܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܠܗܪܩܢܣ ܘܠܐܪܣܛܒܠܘܣ ܒܢ̈ܝܗܿ ܫ̄ .ܠܕ.܀ ܘܗܘܼܐ ܚܪܝܢܐ ܒܝܢܬ̈ܘܢ. ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܕܗܪܩܢܣ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܐܕܘܡܝܐ. ܘܙܟܝܗܝ ܗܘܐ ܠܐܪܣܛܒܘܠܘܣ. ܘܟܕ ܡܝܼܬ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܩܼܡ ܒܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ. ܘܐܩܼܪܒ ܥܡ ܗܘܪܩܢܘܣ ܘܥܡ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ. ܥܕܡ ܕܩܼܡ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܫ̄ .ܠܙ.. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝܼ ܘܙܟܝܗܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܐܡܼܠܟ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܗܼܘ ܗܪܘܕܣ܆ ܐܘܠܕ ܐܪ̈ܒܥܐ ܒ̈ܢܝܢ. ܠܐܪܟܠܐܘܣ ܘܠܢܛܝܦܛܪܣ ܕܐܬܩܪܝ ܗܪܘܕܣ܀

ܗܪܘܕܣ. ܛܛܪܟܐ .ܟܕ.܀

ܐܓܪܝܦܘܣ .ܙ.܀

ܐܓܪܝܦܘܣ ܛܠܝܐ .ܟܘ.܀ ܘܗܪܘܕܣ ܐܚܪܢܐ ܘܦܝܠܝܦܘܣ܀

Page 91

ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣ. ܐܡܼܠܟ ܐܪܟܠܐܘܣ ܒܪܗ ܫ̄ .ܛ.܀

ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܦܠܓܼܬܿ ܡܠܟܘܬܐ ܠܛܛܪܟܘܬܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܛܝܒܪܝܘܣ ܩܣܪ܀

ܡܢ ܩܕܡ ܕܝܢ ܓܐܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ ܘܐܓܘܣܛܘܣ: ܘܩܕܡ ܕܢܚܗ ܕܡܪܢ܆ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܟܒܼܫ ܗܘܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܡܣ̈ܩܝ ܡܕܐܬܐ. ܘܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܐܠܡ ܠܗܘܪܩܢܘܣ ܘܠܐܢܛܝܦܘܛܪܘܣ ܦܠܫܬܝܐܼ. ܘܒܫܢܬ .ܚ. ܠܐܓܘܣܛܘܣ܆ ܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ ܗܪܘܕܣ. ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܠܗܘܪܩܢܣ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܗܼܘ ܩܛܠܗ. ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܠܐ ܩܡܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܇ ܐܠܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ܆ ܠܗ ܡܩܝܡ ܗܘܼܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ. ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ. ܒܝܬ ܠܚܡ܀

ܗܫܕܐ ܝܢ ܟܢܿܫܬ ܠܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܣܿܡܬ ܡܢܝܢܗܘܢ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܘܐܬܟܬܒ ܗܢܐ ܩܢܘܢ. ܘܐܿܫܟܚܬ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡ̈ܟܬܒܢܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐܿ. ܘܠܐ ܓܒܿܝܬ ܠܝ ܐܿܝܕܐ ܕܝܬܝܪܐ ܘܫܒܿܩܒ ܐܿܝܕܐ ܕܚܣܝܪܐ. ܐܦ ܟܕ ܗܟܢܐ ܥܿܒܕܬܼ. ܐܫܿܟܚܬ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܟܘܣ ܗܿܘ ܕܐܡܼܠܟ ܩܕܡܝܐ ܒܐܪܓܘܣ ܗܘܼܐ ܝܥܩܘܒ ܪܝܫܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܡܗ ܬܪ̈ܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܫܡܝܪܡ ܗܘܼܐ ܐܒܪܗܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ. ܕܐܬܪܚܡ ܠܐܠܗܐܼ. ܘܐܬܗܝܡܢ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪܼ. ܡܬܚܼܙܐ ܡܘܫܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܛܠܼܐ ܘܩܫܝܫ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܿܬܒܪܝܢ ܕܩܿܫܝܫܝܢ ܒܝܘ̈ܢܝܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܡܿܪܘܣ ܘܥܠ ܗܘܣܝܕܘܣ. ܘܠܙܒܢܐ ܕܐܝܠܘܢ. ܘܣܿܓܝ ܬܘܒ ܩܿܕܝܡ ܠܗܪܩܠܝܣ ܘܡܘܣܐܘܣ ܘܠܝܢܘܣ ܘܟܪܝܘܢ ܘܐܪܩܘܣ ܘܕܝܣܿܩܪܐ. ܘܐܣܿܩܠܦܝܘܣ ܘܕܝܢܘܿܣܘܣ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܠܗܪܡܝܣ ܘܠܐܿܦܠܘܢ ܘܠܪܫܟܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐ. ܘܪ̈ܐܙܝܗܘܢ

Page 92

ܘܬܫܡ̈ܫܬܗܘܢ. ܘܩܿܕܝܡ ܐܦ ܠܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܙܘܣ. ܗܿܢܘܢ ܕܡܿܬܢܝܢ ܒܝܬ ܝܘ̈ܢܝܐ. ܟܠܗܿ ܓܝܪ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ܆ ܐܡܿܪܝܢ ܥܠܝܗܿ ܝܘ̈ܢܝܐ. ܛܠܝܐ ܗܝ ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ. ܥܠ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܿܫܟܚܢܢ: ܒܗܕܐ ܒܥܿܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐܼ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܩܩܪܘܦܣ ܕܝܦܘܐܣ ܗܘܼܐ. ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܒܐܛܝܩܐ. ܘܩܿܕܝܡ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܠܘܢ ܫ̄ .ܫܢ.܀

ܘܡܬܿܚܙܝܐ ܕܝܢ ܡܠܬܝ ܕܫܪܝܪܐܼ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܫܿܠܡܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܘܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܫܘܪܝܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܗܘܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ. ܐܢ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܨܿܒ ܠܡܿܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܠܙܒ̈ܢܐ܇ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܪܝܘܫ܇ ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܐܬܒܼܢܝ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐܼ. ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܛܝܒܪܝܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ܇ ܫܠܡ̈ܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܡܚ.܀ ܠܚܘܪܒܗ ܕܗܝܠܟܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܗ. ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܒܪܗܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܢܫ ܢܗܦܘܟ ܢܒܥܐ ܙܒܢܐܼ. ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܥܕܡܐ ܠܐܠܘܡܦܝܣ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܟܢܫ̈ܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܪܢܘ.܆ ܕܗ̈ܘܝܢ ܐܠܘ̈ܡܦܝܣ .ܣܕ.܀

ܬܐܦ ܒܡܢܝܢܐ ܬܘܒ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܐܢ ܬܒܼܥܐܼ. ܡܢ ܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܚܘܪܒܗ ܕܗܝܟܠܐ: ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܡ̈ܫܝܢ ܕܥܘܙܝܐ ܡܿܠܟܐ܇ ܗܿܘ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܿܢܒܝܘ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܬܗܘܼܐ ܐܠܘܡܦܝܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܫܥܝܐ ܘܕܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܡܢ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܓܝܪ ܕܩܩܪܘܦܣ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܗܿ ܕܐܝܠܘܢܼ. ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܫܠ.܀ ܘܡܢ ܫܢܬ .ܦ. ܕܡܘܫܐ܇ ܘܡܿܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܥܕܐ ܠܠܒܪܘܢ ܘܫܡܫܘܢ ܕܗܘܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܚܘܪܒܗܿ ܕܐܝܠܘܢ

Page 93

ܟܢܿܫ ܗܼ، ܗܢ ܡܢܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܗܘܼܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܩܩܪܘܦܣ. ܗܿܘ ܕܐܡܼܠܟ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܧܢܣ. ܘܐܬܚܼܙܝ ܙܝܢܐ ܒܐܩܪܦܘܠܣ ܒܝܘ̈ܡܬܗ. ܘܐܬܼܩܪܝ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܬܿܢܣ ܠܡܕܝܢܬܐ܀ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܩܩܪܘܦܣ ܐܡܿܪܝܢ. ܗܼܘ ܗܢܐ ܐܫܟܚ ܫܡܐ ܕܕܝܘܣ. ܘܗܼܘ ܥܒܼܕ ܨܠܡܐ ܕܐܬܿܢܐ. ܘܗܼܘ ܩܕܡܝܐܼ ܐܬܼܩܢ ܥ̈ܠܬܐ܇ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫ̈ܟܝܚܢ ܗ̈ܘܝ ܒܝܬ ܝܘ̤̈ܝܐ. ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܨ̈ܒܘܬܐ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܕܡ̈ܫܬܟܚܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢܗ ܕܗܢܐܼ ܡ̈ܫܬܟܚܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܛ̈ܠܝܢ ܡܢ ܙܒܢܗ ܕܗܢܐܼ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܕܡܘܫܐ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܩܩܪܘܦܣ: ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܩܠܝܘܢ. ܘܝܩܕܢܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܦܐܬܘܢ. ܘܝܠܝܕܘܬܗ ܕܐܪܟܬܢܝܘܣ ܘܒܢܝܢܐ ܕܕܪܕܢܝܐ ܡܢ ܕܪܕܢܘܣ ܗܿܘ ܕܫܡܗ ܗܘܡܪܘܣ ܩܕܡܝܐ. ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܩܘܪܐ ܒܪܬ ܙܘܣ. ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܕܡܛܪ. ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܼܠܬܐ܇ ܕܗܘܬ ܒܐܠܣܘܢܝܐ. ܘܦܠܚܘܬܗ ܕܛܪܝܦܬܠܡܘܣ. ܘܚܛܘܦܝܗܿ ܕܐܘܪܝܦܐ ܡܢ ܙܘܣ. ܘܡܿܠܟܐ ܛܪܐܘܣ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܡܢܗ ܓܢܘܡܕܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܬܚܼܛܦ ܡܢ ܐ̈ܠܗܐ܇ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗܘܢ ܗܘܼܐ ܛܢܛܠܘܣ ܘܛܝܛܘܣ ܘܝܠܕܗ ܕܐܦܠܘܢ. ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܣ ܥܡ ܠܝܛܘ. ܡܬܝܬܐ ܕܩܡܘܣ ܥܡ ܬܒܣܘ. ܘܝܠܕܗ ܕܕܝܢܘܣܘܣ. ܘܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚ ܕܝܢܢܘܣܣ ܕܛܠܼܐ ܡܢ ܩܩܪܘܦܣ ܡܐ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܛ̈ܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܟܼܬܒܘ܆ ܠܝܢܘܣ ܘܙܘܬܘܣ ܘܐܿܦܝܘܢ ܘܡܘܣܐܘܣ ܘܐܘܪܦܘܣ ܐܦ ܡܝܢܘܣ ܘܦܪܘܣܣ ܘܐܣܩܠܦܝܣ ܘܕܝܣܩܪܐ ܘܗܪܦܠܝܣ. ܐܬܬܘܓܪܘ ܠܐܠܡܿܛܘܣ. ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗܿ ܕܐܿܝܠܘܢ. ܣܿܓܝ ܛܠܼܐ ܡܢܗ ܗܘܡܿܪܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐܼ ܗܘܘ ܛܠܼܐ ܡܢܗ ܗܘܡܿܪܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐܼ ܗܘܘ ܬܠܣ ܘܣܿܠܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܫ̈ܒܥܐ ܚ̈ܟܝܡܝܢ. ܗܪܟܐ ܫ̈ـ[ܒܥܐ] ܚ̈ܟܝܡܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ܆ ܐܫܬܗ ܩܕܡܝܐ ܕܦܝܠܣ̈ܘܦܝܐܼ. ܦܘܬܓܪܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܣܘܩܪܛܝܣ. ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܫܿܪܝܘ ܝܘ̈ܠܦܢܐ

Page 94

ܕܦܝܠܣ̈ܘܦܐ. ܙܒ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܘܕܥ ܗܼܘ ܗܢܐ ܩܢܘܢ. ܡܫܬܟܚ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܕܩܿܕܝܡ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘܼܐ. ܡܢ ܡܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܫܼܢܬ ܬܡ̈ܢܐܝܢ ܕܡܘܫܐ: ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܩܗ. ܡܢ ܫܢܬ .ܡܗ. ܕܩܩܪܦܣ ܥܕܡܐ ܠܢܝܢܘܣ ܘܠܫܡܪܝܡ܇ ܕܗܼܢܘܢ ܐܡܼܠܟܘ ܩ̈ܕܡܝܐ ܒܐܬܿܘܪ. ܟܢܿܫ ܗܼܘ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣܼ. ܐܚܼܕ ܠܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢ̈ܕܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܼܫܬܟܚ ܐܒܪܗܡ ܕܒ̈ܙܒܢܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܗܘܼܐܼ. ܐܝܟ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܀ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐܠܛܘܦܢܐ ܪܒܐܼ. ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܐܿܦܐ.. ܐܝܟ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܡܢ ܛܿܘܦܢܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ .ܒܿܪܡܒ.܀ ܟܢ̈ܫܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܢܝܢܘܣ ܘܫܡܝܪܡ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ .ܒܡܘ.. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܛܝܒܪܝܘܣ܀

ܘܡܢ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ. ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܫ.. ܐܝܟ ܕܢܟܼܢܘܫܣ ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕܗܢܐ ܩܢܘܢ ܫ̄ ܒܿܫܡܘ.܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܕܩܢ̈ܘܢܣ. ܘܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܀ ܘܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ .ܪ. ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܀ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܗ̈ܘܝܢ܆ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ .ܘ. ܫ̈ܢܝܢ܀ ܒܥܒܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܘ̈ܒܠܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܝܢ ܝܘ̈ܒܠܝܐ ܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܫܬ. ܕܟܢ̈ܫܢ ܒܗܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪ̈ܒܥ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ܀ ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܐܕܡ ܠܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ. ܗ̈ܘܝܢ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.

Page 95

ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܐܡܝܪ ܕܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܕܐܬܿܝܠܕ ܡܪܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܐܣܿܬܠܩ ܠܫܡܝܐ܆ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.

ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܥܫܝ̈ܢܬܐ ܕܗ̈ܘܝ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗܿ: ܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܒܿܠ ܬܓܐ ܡܢ ܐܠܗܐܼ ܣܝܟܘܢ ܫܡܗ. ܗܡܬܘܣ. ܘܪܝܫܐ ܕܓܢܒܪ̈ܐ ܕܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܗܼܘ ܣܝܟܘܢ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܕܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ ܚܕܥܣܪ̈. ܘܕܒܿܪܘ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܬܿܪ ܓܢܒܪ̈ܐ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܪܝܫܗܘܢ ܐܿܢܓܝܪ ܒܠܕܢ. ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܪܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܒܬܿܪ ܒܒ̈ܠܝܐ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܪܝܫܗܘܢ ܣܝܟܘܢ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܚܡܫܥܣܪ̈. ܘܕܒܿܪܘ ܡܠܟܘܬܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܬܿܪ ܥܪ̈ܒܝܐ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒ̈ܢܝ ܦܪܣ ܘܪܝܫܗܘܢ ܗܘܕܪܫܼܟܪ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܬܠܬܥܣܪ̈. ܘܕܒܿܪܘ ܡܠܟܘܬܐ ܐܪ̈ܒܥܡܿܐܐ ܘܬܫ̈ܥ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܬܿܪ ܦܪ̈ܣܝܐ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒ̈ܒܠܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܪܝܫܗܘܢ ܛܝܪܘܣ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܕܒܿܪܘ ܡܠܟܘܬܐ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܬܐ܀

ܘܒܬܿܪ ܒ̈ܒܠܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܩܿܒܠܘ ܒ̈ܢܝ ܐܬܘܪ ܘܢܝ̈ܢܘܝܐ. ܘܪܝܫܗܘܢ ܐܣܿܬܛܝܪ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ .ܝܚ.. ܘܕܒܿܪܘ ܠܡܟܘܬܐ ܘܬ ܣ ܒ. ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܬܿܪ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܢܝ̈ܢܘܝܐܼ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒܒ̈ܠܝܐ ܕܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ (ܘܪܝܫܗܘܢ . . . ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ . . . . ܘܕܒܿܪܘ ܡܠܟܘܬܐ . . ܫ̈ܢܝܢ܀

Page 96

ܘܒܬܿܪ ܒܒ̈ܠܝܐ ܕܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ܆) ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̈ܕܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܪܝܫܗܘܢ ܐܫܼܪܬܟܘܢ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ .ܝܓ. ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ. ܫܠ. ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܿܬܪ ܡ̈ܕܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̈ܩܕܘܢܝܐ ܘܪܫܗܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܥܣܪ̈ܐ. ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ .ܩܡܓ. ܫ̈ܢܝܢ܀

ܘܒܬܿܪ ܝܘ̈ܢܝܐ ܩܿܒܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܪܝܫܗܘܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܥܡ ܕܒܬܪܗ ܡ̈ܠܟܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ. ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ .ܫܠܗ. (ܫ̈ܢܝܢ) ܘܝܪ̈ܚܐ .ܕ.܀

ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܐ ܕܢܪܘܢ. ܘܐܦ ܣܗܕܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ ܘܦܛܪܘܣ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܡܢ ܐܕܡ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡ̈ܢܐ ܕܢܐܿܪܘܢ. ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܬ ܫ̈ܢܝܢ܀ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܗ̈ܘܝܢܼ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܼܩܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ܇ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܿܝ ܫܟܼܒ ܡܪܝ ܝܥܩܘܿܒ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܙܕܝܩܐ. ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܢܨܼܝܒܝܢ. ܟܕ ܗܘܬ ܚܼܒܝܫܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠܬܝܢ. ܘܩܕܡܝܗܿ ܕܝܢ ܕܫܢܬܐܼ ܥܼܢܕ ܡܢ ܥܠܡܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܘܐܘܼܪܬ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܡܠܟܘܬܐ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ܀

ܚܘܫܒܢܐ ܕܫ̈ܢܝܢ ܕܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐܠܡܘܠܕܗ ܕܡܚܝܢܢ ܡܫܝܚܐ. ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬ ܨ . . ܘܡܢ ܡܪܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܫ̄. ܫܡܐ. . ( . . . . . . . . . . .) ܫܢܬܐ. ܘܗܢܐ ܚܘܪܒܐ ܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܡ: ܕܒܝܕ

Page 97

ܛܝܛܘܣ ܒܪ ܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܘܚܼܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐ̈ܝܕܝܥܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. (ܘܠܡܕܝܢܬܐ) ܚܼܪܒܘ ܘܒܢܘܪܐ ܐܘܩܕܘ. ܘܫܘܪ̈ܝܗ ܣܚܼܦܘ. ܐܬܬܚܼܕܬ ܕܝܢ ܗܼܝ ܐܘܪܫܠܡ ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܣܦܼܣܝܢܘܣ ܒܬܡ̈ܢܝܐ ܒܐܝܠܘܠ. ܡܢ ܩܕܡ ܓܝܪ ܗܢܐܼ ܚܡ̈ܫ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܬܬܼܚܕܬ. ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܚܼܪܒܬ. ܐܝܣܟܐܣ ܓܝܪܼ ܡܿܠܟܐ ܩܿܕܡܝܐ ܕܐܓ̈ܘܒܛܝܐ ܚܪܒܗܿ܀ ܘܒܬܪܗ ܐܢܛܝܟܘܣ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܘܡܦܐܘܣ܀ ܘܒܬܪܗ ܗܪܘܕܣ (ܘ)ܣܘܣܝܘܣ ܐܚܕܘܗܿ ܘܢܼܛܪܘܗܿ. ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠ܆ ܫܼܒܗܿ ܘܟܒܼܫܗܿ ܘܚܪܒܗܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܒܢܝܢܐ ܫ̈ܢܝܐ ܐܠܦ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ܀ ܒܢܗܿ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܟܢܥܢܝܐ. ܕܐܬܼܩܪܝ ܗܘܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝܼ ܡܿܠܟܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܟܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦܼܪ ܠܐܠܗܐ. ܘܫܡܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܒ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܟܢܝܗܿ܆ ܐܿܝܕܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܿܬܟܢܝܐ ܗܘܬ ܫܠܡ. ܠܥܡܐ ܕܝܢ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ ܡܢ ܓܘܗܿ ܐܧܦܩ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܘܝܕ. ܘܐܥܼܡܪ ܒܓܘܗܿ ܥܡܐ ܕܝܠܗ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘ[ܫ̈ـ]ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ: ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐܼ. ܒܒܠܝܐ ܐܚܪܒܗܿ܀ ܡܢ ܕܘܝܕ ܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗܿ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܗܿ ܕܡܢ ܛܛܘܣܼ. ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬ̈ܫܥ܀ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ: ܘܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܗܿ ܕܡܢ ܛܛܘܣܼ. ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܩܕܝܡܿܘܬܗ ܘܠܐ ܥܘܬܪܗܿ ܩܕܡܝܐ: ܘܠܐ ܫܘܡܗܗܿ ܕܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ. ܘܠܐ ܬܫܒܘܚܬܗܿ ܪܒܬܐܼ. ܣܦܩܐ ܠܗܿ ܠܚܘܪܒܐ ܕܡܛܗܿ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܓܝܪ ܘܬ̈ܫܥ ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܿܩܕܘܢܝܐܿ. ܗܘܼܐ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܒܥܠܡܐ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܫܟܚܢܢ ܒܟܬܒܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܐܘܪܗܝ.

Page 98

ܕܠܐ ܛܿܥܐ ܒܡܕܡ. ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܘܕܥ ܫܪܝܪܐܝܬ܀ ܩܿܒܠ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܢ ܡܪܢ ܟܗܢܘܬܐ ܥܡ ܫܠܝ̈ܚܐ ܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ. ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܣܘܠܗ ܕܡܪܢ. ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܪܡܿܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܐܪ̈ܒܥܐ ܒܚܙܝܪܢ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ ܩܿܣܪ. ܒܗܘܦܛܝܐ ܕܪܘܦܘܣ ܕܬܠܬ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܗܿܝ. ܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ.

ܫܘܪܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܩ̈ܢܘܣ:

ܕܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܢܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ:

ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ:

ܡܠܟܘܬܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܕܐܡܼܠܟ ܫ̄ .ܢܒ.܀ ܒܫܢܬ .ܡܒ. ܕܢܝܢܘܣ ܒܢܼܐ ܠܢܝܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܥܒܪ̈ܝܐ ܩܿܪܝܢ ܠܗܿ ܢܝܢܘܐ܀

ܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܝܢܘܣ ܐܡܼܠܟܬ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܫ̄ .ܡܒ.. ܕܥܠܝܗܿ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܐܚܼܕܬ ܕܝܢ ܠܐܣܝܐ ܘܬܩܼܢܬ ܬܗܠܠܐ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ. ܘܒܢܬ ܐܦ ܠܒܒܠ܀ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܗܘܼܐ ܒܪ ܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܘܼܐ ܘܠܡܘܠܟܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܘܬܗ܀

ܫܢܬܐ ܕܥܣܪ̈ ܕܡܘܠܟܢܐܼ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܐܬܿܝܠܕ ܡܢ ܕܪܘܟܬܗ ܗܓܿܪ. ܕܡܢܗܿ ܗܘܼܐ ܓܢܣܐ ܕܐܝ̈ܫܡܥܠܝܐ. ܕܗܼܢܘܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܡܫܿܬܡܗܝܢ ܗܓܪ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢܕ ܐܦ ܛܝ̈ܝܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ܀

ܒܫܢܬ ܡ̈ܐܐ ܠܚܝ̈ܝ ܐܒܪܗܡ ܐܬܿܝܠܕ ܐܝܣܚܩ. ܘܚܝܼܐ ܐܒܪܗܡ ܒܬܪܟܢ ܫ̈ܢܝܢ ܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. ܘܐܝܣܚܩ ܒܪ ܫ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܿܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܥܣܘ܀ ܠܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܕܢܒ̈ܝܐܼ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܼܙܝܬ ܒܐܿܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ.

Page 99

ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐܼ ܒܼܕܩܬ. ܐܿܝܕܐ ܕܒܙܒܢ ܠܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܫܘܠܡܐ ܐܝܬܼܝܬ. ܒܝܕ ܣܒܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܗܪܟܐ ܩܿܪܒ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ ܝܚܝܕܝܗ ܠܥܿܠܬܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܒܗܿ ܡܼܝܬ ܐܒܪܗܡ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܚ̈ܝܘܗܝ .ܩܥܗ. ܫ̈ܢܝܢ܀

ܩܣܘܣ ܘܒܠܘܣ ܒ̈ܢܝ ܐܝܢܟܘܣ ܒܼܢܘ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܿܩܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܨܝܕ ܐܘܪܢܛܝܣ ܢܗܪܐ܀

ܒܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐܼ. ܝܥܩܘܒ ܢܚܼܬ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܦܠܼܚ ܠܘܬ ܡܠܒܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܝܥܩܘܒ ܐܘܠܕ ܠܪܘܒܝܠ ܘܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝ ܘܝܗܘܕܐ. ܕܡܢܗ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܫܬܿܡܗܘ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܕܐܝܣܚܩ: ܒܫܢܬܐ ܕܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܥܩܘܒ܀ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܿܝܠܕ ܝܘܣܦ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܫܥܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ܀ ܝܘܣܦ ܒܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܙܕܒܿܢ ܡܢ ܐ̈ܚܘܗܝ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܕܐܝܣܚܩ. ܕܝܥܩܘܒ ܕܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ܆ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫ̈ܢܝܢ ܕܝܥܩܘܒ܀

ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܒܼܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܼܕܐ ܕܝܘܣܦ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ ܕܡܘܠܟܢܐܼ. ܒܫܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܟܦܢܐ. ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܒ̈ܢܘܗܝ. ܘܩܡ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܿܬܐܠ ܐܘܕܝ ܕܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܚܝܐ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝ ܚܝ̈ܘܗܝ .ܩܡܙ.. ܐܬܿܢܒܝ ܕܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ

Page 100

ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܥܬܼܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܿܝܡܢܘ ܘܠܡܿܚܐ܀

ܫܢܬܐ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ܀

ܫܢܬܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪ ܕܝܘܣܦ. ܕܒܗܿ ܐܬܟܼܢܫ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܕܒܬܿܪ ܡܘܬܗ ܡܫܿܬܥܒܕܝܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܩܡܕ.܀ ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܒܡܨܪܝܢ . ܗ̈ܘܝܢ .ܪܝܗ.. ܘܡܬܿܡܢܝܢ ܡܢ ܡܚܬܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܘܕܒ̈ܢܘܗܝ܀

ܫܢܬܐ ܕܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܐܢܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ܀

ܟܣܢܿܬܐܣ ܒܢܼܐ ܠܛܪܝܦܘܠܝܣ܀ ܡܘܫܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܐܛܝܩܐ ܐܡܼܠܟ ܩܩܪܘܦܣ. ܕܡܢܗ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܝܠܘܢ܆ ܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܫܥܗ܀

ܫܢܬܐ ܕܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܫܥܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ܆ ܡܘܫܐ ܒܪ .ܡ. ܫ̈ܢܝܢ ܫܒܼܩ ܥܘܡܪܐ ܕܒܡܨܪܝܢ. ܘܒܡܕܒܪܐ ܐܬܐܿܡܢ. ܐܘܦܼܠܡܘܣ ܐܟܬܼܒ ܕܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܚܟܝܡܐ ܘܐܿܠܦ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܣܦܪ̈ܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ. ܩܿܒܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܦܘ̈ܢܝܩܝܐ. ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܡܢ ܦܘܢܝ̈ܩܝܐ܀

ܫܢܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥܡܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐܼ. ܡܘܫܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܼܘܝ܇ ܘܩܿܒܠ ܠܘ̈ܚܐ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܼܢܝ܀

ܩܘܪܢܬܘܣ ܐܬܒܼܢܝܬ ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܘܦܘܪܐ ܡܬܿܟܢܝܐ ܗܘܬ܀

ܡܘܫܐ ܒܪ ܬܡܢܐܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܿܦܩ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܗܘܑܼ ܥܡܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܣܐܿܡ ܠܗܘܢ ܢܡ̈ܘܣܐ܀

ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܡ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܐܗܪܘܢ ܗܼܘ ܐܚܘܗܝ ܕܡܘܫܐ܀

ܗܝܠܟܐ ܕܒܿܕܠܘܣ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܪܝܣܟܬܘܢ ܒܪ ܩܩܪܘܦܣ܀

Page 101

ܐܦܦܘܣ ܒܪ ܐܝܘ ܘܙܘܣ ܠܠܡܦܝܣ ܒܢܼܐ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܐܓܘܒܛܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܀

ܠܩܕܡܘܢ ܐܬܒܼܢܝܬܿ ܡܢ ܠܩܕܡܢܘܣ ܒܪ ܣܡܠܐ܀

ܕܪܕܢܘܣ ܒܢܼܐ ܠܕܪܕܢܝܐ܀

ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܩܿܒܠ ܐܠܝܥܙܪ܀ ܗܪܟܐ ܡܼܝܬ ܡܘܫܐ܀ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܚܡ̈ܫܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܡܘܫܐ. ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܬ̈ܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܫܒ̈ܥܝܢ܀

ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܦܿܠܓ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܪܥܐ ܕܦܠܣ̈ܛܝܢܝܐ ܒܦܨ̈ܐ܀

ܕܝܢܣܘܣ ܥܠ ܗܢ̈ܕܘܝܐ ܐܙܠܼ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܥܠ ܓܢܒ ܗܿܢܕܣ ܢܗܪܐ܀

ܐܬܒܢܝܬܿ ܨܘܪ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܫ̄ .ܪܡ. . ܐܝܟ ܕܡܟܼܬܒ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܬܠܬܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܗ܀

ܥܠ ܩܪܟܕܘܢ ܐܡܿܪ ܦܝܠܝܣܛܘܣ ܕܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܐܙܘܪ ܘܩܪܟܕܘܣ ܨܘܪ̈ܝܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܀

ܥܠ ܫܡܫܘܢ ܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܒܓܢܒܪ̈ܬܐ ܡܫܿܡܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܢܬܿܕܡܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܝ ܠܕܗܪܩܠܝܣ܀

ܒܬܿܪ ܡܘܬܗ ܕܥܿܠܝ ܟܗܢܐܼ. ܩܿܒܘܬܐ ܠܒܝܬ ܦ̈ܠܫܬܝܐ ܐܬܕܒܼܪܬܿ. ܘܒܬܪܟܢ ܗܘܬ ܒܒܝܬ ܗܕܥܡܿܝܢܕܒ ܫ̈ܢܝܢ. ܥܣܪ̈ܝܢ܀

ܫܐܘܠ ܕܘܝܕ ܫܠܝܡܘܢ܀

ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ܆ ܟܕ ܥܼܒܕ ܐܣܛܣܝܣ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܬܦܼܠܓܬܿ ܡܠܟܘܬܗܘܢ. ܘܐܫܿܬܠܛ ܝܘܪܒܥܡ ܒܫܡܪܝܢܼ ܥܠ ܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܀

ܝܘܪܡ ܐܬܪܼܪܗ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܘ̈ܝܗ ܘܡ̈ܥܘܗܝ ܢܦܼܩܘܢ. ܘܐܠܝܐܼ ܐܿܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐ܀

Page 102

ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܬܝܕܥ܆ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܚܝܐܼ: ܫ̈ܢܝܐ .ܩܠ.܀

ܫܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܣܪܝܠܼ. ܫܠܡܿܢܥܣܪ ܡܿܠܟܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܫܼܒܐ ܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܐ []ܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܡܢ ܫܡܪܝܢ. ܘܐܚܼܬ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܘܫܿܕܪܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠܡܿܛܪ ܐܪܥܗܘܢ. ܘܥ[]ܛܢܘ ܠܡܿܛܪ ܢܡܘܣܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܫܡܪ̈ܝܐ ܐܫܬܡܿܗܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܿܬܦܫܩ܀

ܠܛܝ̈ܢܝܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܿܬܡܗܘ. ܘܐܡܼܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡܝܐܼ ܪܘܡܠܘܣ. ܘܗܼܘ ܒܼܢܐ ܠܪܗܘܡܐ. ܘܐܡܼܠܟ ܒܗܧ ܩܕܡܿܐܝܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܿܗܢܐ ܫ̈ܢܝܢ܀

ܢܡܘܣ ܦܘܡܦܠܝܘܣ ܫ̄ .ܡܓ.܀

ܒܢܼܐ ܩܿܦܛܘܠܝܘܢ ܡܢ ܫܬ̈ܐܣܐ. ܘܗܼܘ ܝܗܼܒ ܡ̈ܥܐ ܕܩܝܣܐ ܘܕܡܫܟܐ ܘܕܦܪܚܬܐ. ܠܦ ܗܕܐ ܕܝܘܡܢ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܫܪܟܐ܀

ܓܠܘܩܣ ܡܢ ܟܝܘܣ ܐܫܼܟܚ ܕܘܒܿܩܐ ܕܦܪܙܠܐ܀

ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܼܪܘ ܒܫܒܝܐܼ ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܒܠ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܼܒܝܬܐܼ ܐܬܦܼܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ܆ ܘܬܩܼܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܡܢ ܒܒܠܼ. ܒܼܢܐ ܫܘܪܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܨܠܡܐ ܗܿܘ ܕܐܥܼܠ ܘܦܬܟܪ̈ܐ. ܫܼܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܩܿܝܡ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܐܪܫܠܡ܀

ܛܘܠܠܘܣ ܐܣܛܝܛܠܝܘܣ ܫ̄ .ܠܓ.܀

ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܼ، ܩܕܡܝܐܼ. ܐܬܿܚܫܚ ܒܐܪ̈ܓܘܢܐ ܘܒ̈ܫܒܛܐ. ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܒܒܪܩܐ ܒܼܠܥ. ܘܗܼܘ ܥܡܗ ܝܩܼܕ ܘܡܼܝܬ.܀

ܐܡܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐܼ. ܦܠܚ ܠܐ̈ܠܗܐ ܕܥܡ̈ܡܐܼ. ܘܡܿܚܐܘܝ ܥܒܼܕ̈ܘܝ ܒܚܪܒܐܼ ܘܡܼܝܬ܀

ܝܘܫܝܐ ܐܦܩ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܩܼܝܡ ܐܡܘܢ ܘܕܟܿܝ ܠܗܝܟܠܐ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܠܘܝܗܘܕܐ ܘܥܼܒܕ ܐܝܟ ܕܐܬܿܢܒܝ ܥܠܘܗܝ

Page 103

ܢܒܝܐ ܕܐܬܼܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ. ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܠܘܬ ܝܘܪܒܥܡ ܡܿܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܚܙܩܝܐ ܒܼܢܐ ܠܫܘܪܐ ܕܐܬܥܼܩܪ ܗܿܘ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܝܢܐ ܕܫܿܝܠܘܚܐ ܐܦܼܢܝ ܠܓܘ ܡܢ ܀

ܟܠܩܝ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܡܿܬܝܕܥ ܗܘܼܐ ܕܗܼܘ ܚܠܩܝܐ܀

ܐܬܟܬܫ ܝܘܫܝܐ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢܼ ܘܩܼܛܠܗ ܠܝܘܫܝܐ܀ ܐܿܬܢܒܝ ܐܘܪܝܐ ܒܪ ܫܿܡܥܝܐ ܥܡ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ ܒܪ ܢܝܪܝܐ. ܠܐܘܪܝܐ ܕܝܢ ܢܒܝܐ ܩܼܛܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܝܘܝܩܝܡ ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܟܒܼܫ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܚܼܬ ܫܒܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܐܦ ܡ̈ܐܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܐܚܼܬ ܥܡܗ. ܘܐܪܡܼܝ ܡܕܐܿܬܐ ܥܠ ܝܘܝܩܼܝܡ. ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܒܝܬܐܼ. ܢܚܼܬ ܗܘܘ ܠܒܒܠ. ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ܀

ܒܫܢܬ ܥܣܪ ܕܝܘܝܩܝܣܡܼ ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܚܼܬ ܥܡܗ ܫܒܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ.܀

ܒܒܒܠ ܐܬܿܢܒܝ ܕܢܝܐܝܠ ܥܡ ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܡܢ ܒܬܿܪ ܕܡܼܝܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܿܠܟܐ ܕܒܒܠܼ. ܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐ܆ ܐܘܠܡܪܘܕܟ ܘܒܬܪܗ ܒܠܛܫܼܨܪ ܐܚܘܗܝ. (ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ) ܐܝܟ ܕܒܦܘܫܩܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܟܬܝܒܬܐ ܐܬܼܚܙܝܬ ܥܠ ܐܣܬܐ. (ܕ) ܡܿܘܕܥܐ܆ ܕܐܫܬܩܠܬ ܡܢ ܟ̈ܠܕܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܘܐܬܼܬ ܠܡ̈ܕܝܐ ܘܠܦܪ̈ܣܝܐ܀

ܐܘܠܡܪܘܕܟ ܐܿܦܩ ܠܝܘܟܢܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܩܝܡܗܼ. ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܿܒܥܝܢ ܕܫܿܘܢܝܗ܀

ܟܘܪܫ ܐܣܼܩ ܠܫܒܝܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܟܕ ܣܠܩܘ ܡܢ ܒܒܠ܆ ܥܕܡܐ ܠܚܡ̈ܫ ܪ̈ܒܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܠܡܕܒܚܐ ܐܩܼܝܡܘ ܘܠܫܬܐ̈ܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܣܡܼܘ.

Page 104

ܘܕܟܠܼܘ ܐܢܘܢ ܥܡ̈ܡܐ . ܩܘܼܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓܼܡܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪܝܘܫ ܡܿܠܟܐ. ܟܕ ܒܠܚܘܕ ܡܕܒܚܐ ܩܐܿܡ ܗܘܼܐ܀

ܢܚܡܿܝܐ ܥܒܪܝܐ ܒܢܼܐ ܠܫܘܪ̈ܐ ܕܐܪܫܠܡ. ܘܐܫܿܬܠܡ ܥܒܿܕܐ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܕܥܙܪܐ ܡܿܘܕܥ܀ ܘܐܢ ܐܢܫ ܨܿܒܐ ܕܢܡܼܢܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܘܥܐ ܫܒ̈ܥܝܢ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܗ̈ܘܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܨ. . ܡ̈ܫܬܟܚܢ ܕܫ̈ܠܡܢ ܒܝ̈ܘܡܝ ܢܪܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܐܬܚܼܒܫܬ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܬܪܗ ܕܢܐܪܘܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܩܒܼܠܬ.܀

ܡܿܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܝܕܥ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܒܢܼܐ ܗܝܟܠܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ܀

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܚܼܪܒ ܠܨܘܪ ܐܦ ܠܝܗܘܕܐ ܐܚܼܕ. ܘܠܦܪ̈ܣܝܐ ܘܠܒܒ̈ܠܝܐ ܙܟܼܐ. ܘܩܼܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ. ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܒܼܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀

ܐܢܛܝܓܢܘܣ ܠܐܢܛܝܓܘܢܐ. ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܢܛܝܣ ܢܗܪܐ. ܒܼܢܐ ܗܿܝ ܐܿܝܕܐ ܕܣܠܘܩܘܣ ܫܿܟܠܠ. ܘܐܢܿܛܝܟܝܐ ܫܡܗܗܿ. ܘܠܠܕܝܩܝܐ ܘܠܣܠܘܩܝܐ ܘܠܐܿܦܡܝܐ ܘܠܐܘܪܗܝ ܘܠܚܠܒ ܘܠܐܦܠܐ ܒܢܐ܀

ܐܬܬܪܓܡܘ ܟܬ̈ܒܐ ܒܦܪܣ ܓܙܪܬܐ ܠܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܀

ܒܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܼܠܟ ܓܐܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ ܫ̄ .ܡ.܀

ܙܒ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܀ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ (ܐܓܘܣܛܘܣ) ܫ̄ .ܝܘ.܀

ܗܪܟܐ ܫܠܡܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܒܬܪܟܢ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܿܐ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܿܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ܀

Page 105

ܦܘܿܩܕ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ ܘܒܪ ܙܦܪܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܣܠܩ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܠܗܘܪܩܢܐܣ ܡܠܟܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܠܦܼܣܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܗܪܘܕܣܼ ܒܫܒܝܐ ܕܒܼܪ܀

ܡܢ ܕܒܛܠܼܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܐܡܼܠܟ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܫ̄ .ܠܙ. . ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܐܫܿܩܘܠܘܢܝܐ ܘܒܪܗܿ ܕܩܘܦܪܝܣ ܐܪܐܿܒܝܢܬܐ. (ܟܕ) ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܗܿܝܡܢ ܡܠܟܘܬܐ܀

ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܪܘܕܣ ܟܕ ܩܼܪܒ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܘܿܒܠܐ ܕܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܫܼܬܪܝܬܿ. ܟܕ ܡܫܿܬܠܡܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܕܐܡܪܐܿ. ܕܠܐ ܢܥܼܢܕ ܪܫܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ. ܐܦܠܐ ܡܿܕܒܪܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡ̈ܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܼܐ ܗܿ.ܘ ܕܠܐ ܣܝܼܡܐ. ܘܗܼܘܝܘ ܣܘܿܟܝܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐ ܗܿܘ ܕܡܬܐܿܡܪ ܒܢܒܝܘܬܐܼ. ܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠ ܫܿܘܠܡܐ ܢܣܼܒ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܣ ܡܫ̈ܝܚܐ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ. ܕܩܝܼܡܝܢ ܩܕܡ ܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܫܪܝܘ ܡܢ ܚܘܕܬܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܕܒ̈ܝܘܡܝ ܕܪܝܘܫ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܐܿܫܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ. ܘܒܛܠܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܪܩܢܐܘܣ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܫܬ. ܫ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܗܠܝܢ. ܗ̈ܘܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡܿܬܢܒܐ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܬܿܕܥ ܘܬܿܣܬܟܠ. ܡܢ ܡܦܩܢܗܿ ܕܡܠܬܐ. ܠܡܬܼܒܘ ܦܬܓܡܐܼ ܘܠܡܼܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܫܒ̈ܘܥܐ ܫܒ̈ܥܐ ܘܫܒ̈ܘܥܐ ܫܬ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܬ̈ܝܢ ܘܬ̈ܫܥܐ ܫܒ̈ܘܥܝܢ܆ ܡܿܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐܿ. ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܼܕܒܪ ܒܫܒܝܐ

Page 106

ܗܘܪܩܢܘܣ ܡܢ ܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܝܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ܀

ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܘܣܘܢܩܠܛܝܣ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܢܣܼܒ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐܼ ܥܕܡܐ ܠܥܩܘܪܝܗܿ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܝܘܿܒܠܐ ܕܓܢܣܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܡܿܟܗܢܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ. ܐܠܐ ܐܢܫܐ ܠܐ ܝܕ̈ܝܥܐ. ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܘܒܙܒܢ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܗܢܘܬܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܬܿܢܒܐ ܟܕܐܡܿܪ. ܕܒܬܪ ܫܒܗܥܐ ܘܫܬ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܘܥܐ. ܬܬܿܚܒܠ ܡܫܝܚܘܬܐܼ ܘܕܝܢܼܐ ܠܐ ܢܗܼܘܐ ܒܗܿ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܘܠܩܘܕܫܐ ܢܚܿܒܠ ܥܡܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܬܿܐ. ܘܢܬܿܦܣܩܘܢ ܒܓܪܘܦܝܐ ܕܩܿܪܒܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܠܡ ܒܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐܼ. ܓܡܘܪܝܐ ܢܬܝܗܿܒ ܥܠ ܚܒܿܠܐ܀ ܗܪܘܕܣ ܐܬܿܟܬܫ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܢܣܼܒܗܿ. ܟܕ ܥܩܼܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܠܣܓ̈ܝܐܐ ܒܓܘܗܿ ܩܿܛܠ܀

ܘܠܚܼܢܢܐܝܠ ܐܝܬܝ ܡܢ ܒܒܠܼ. ܘܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܩܿܝܡܗ. ܘܒܬܿܪ ܩܠܝܠ ܗܢܐ ܒܿܛܠ. ܘܠܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܐܚܘܗܿ ܕܐܢܬܬܗ ܒܪ ܗܘܪܩܿܢܐܣ ܠܐܝܩܪܐ ܐܝܼܬܝ. ܘܡܢ ܕܗܘܼܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ. ܬܘܒ ܒܚܢܢܐܝܠ ܦܢܿܝ ܬܫܡܫܬܐ ܟܕ ܩܼܛܠܗ ܠܐܪܣܛܒܘܠܘܣ܀

ܩܠܐܦܛܪܐ ܐܬܟܼܠܬܿ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܐܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܬܚܼܝܠܬܿ ܕܬܣܿܒ ܐܬܪܗܘܢ ܡܢ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ܀

ܩܠܐܦܛܪܐ ܘܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܢܦܫܗܘܢ ܩܼܛܠܘ܆ ܘܐܓܘܒܛܘܣ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܼܥܒܕܬ܀

ܗܪܘܕܣ ܒܐܪܫܠܡ ܣܘܓܐܐ ܒܿܢܝ܆ ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܠܫܡܪܝܢ

Page 107

ܕܚܪܝܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܫܬܐ̈ܣܝܗܿ ܒܢܼܐ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܡ ܣܬܼܪ. ܘܠܐܚܪܢܐ ܕܪܒ ܒܢܼܐ܀ ܗܪܘܕܣ ܠܩܣܪܝܐ ܒܢܼܐ. ܘܒܫܡܐ ܕܩܣܪ ܟܢܼܝܗܿ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܦܘܪܩܣܐ ܕܐܣܿܬܪܛܝܘܢ ܡܿܬܩܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܠܐܝܿܬܕܘܢ ܒܢܼܐ. ܘܐܓܪܦܝܐ ܫܡܗܗܿ. ܬܘܒ ܕܝܢܼ ܐܦ ܠܟܼܪܒܫܢ ܒܢܼܐ. ܘ(ܡܕܝܢܬܐ) ܐܚܪܬܐ ܒܢܼܐ ܘܫܡܗܗܿ ܗܪܘܕܝܐ܀

ܐܓܘܣܛܘܣ ܐܬܚܫܼܒ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܪܒܐ. ܘܫܘ̈ܠܛܢܐ ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܫܿܬܥܒܕ ܠܗ. ܘܠܝܘܠܝܢܐ ܒܪܬܗܼ ܛܪܕ ܕܐܬܡܼܣܪܬܿ ܒܓܘܪܐ܀ (ܗܪܘܕܣ) ܠܗܘܪܩܢܣ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܼܛܠ. ܡܢ ܒܬܿܪ ܕܗܦܼܟ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܩܼܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܒܪܗ ܕܗܢܐܿ ܕܩܿܒܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܩܼܛܠ ܘܠܚܬܗ ܕܗܢܐܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ. ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗܿ. ܘܠܐܡܗܿ ܕܩܛܝܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܡܬܗ. ܘܠܒܥܠܗ ܕܫܠܘܡ ܚܬܗ ܩܼܛܠ. ܘܠܡ̈ܠܦܢܐ ܕܢܡ̈ܘܣܐ ܐ̈ܠܗܝܐܿ ܘܛܿܢܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܩܼܛܠ܀

ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܐܬܿܝܠܕ܀

ܗܪܘܕܣ ܟܕ ܝܠܼܦ ܡܢ ܡ̈ܓܘܫܐ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܐܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܡܢ ܡܕܢܼܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܬܡܢ ܝܠܼܦ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܐܬܿܝܠܕ ܡܫܝܚܐ. ܒܩܪܝܬܗ ܕܕܘܝܕ. (ܘ)ܐܬܦܩܿܕܘ ܗܘܘ ܡܢ ܗܪܘܕܣ ܒܢܟܠܐܼ. ܕܡܐ ܕܐܫܟܚܬܘܢܝܗܝ ܬܘ ܐܿܘܕܥܘܢܝ. ܘܟܕ ܐܼܙܠܘ ܐܫܟܚܘܗܝ ܐܬܚܼܙܝ ܠܗܘܢ ܒܚܼܙܘܐ ܕܠܠܝܐܼ. ܕܠܐ ܢܗܼܦܟܘܢ ܨܝܕ ܗܪܘܕܣ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܒܿܙܚܘ ܒܗ ܡ̈ܓܘܫܐ. ܫܿܕܪ ܩܿܛܠ ܛ̈ܠܝܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܠܚܡ ܘܒܬ̈ܚܘܡܝܗܿ. ܡܢ ܒܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬ. ܠܕܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܡܼܪܘ ܠܗ ܡ̈ܓܘܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܐܬܿܩܛܠܘ ܒܬ̈ܚܘܡܝܗܿ܆ ܥܠ ܗܿܘ

Page 108

ܗܘ ܟܬܼܒ ܟܬܒܐ ܥܠ ܪܚܝܠ. ܕܒܟܝܐ ܡܛܠ ܕܓܕܫ ܘܗܘܼܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܕܡܿܕܡܐ ܠܩܿܕܡܝܐ܇ ܟܕ ܢܚܼܬܐ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܕ ܡܿܠܟܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐ. ܘܡܬܿܢܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܕܗܦܼܟܐ ܫܒܝܬܗܘܢ. ܐܡܼܪ ܗܟܢ ܕܩܠܐ ܐܫܬܼܡܥ ܒܪܡܬܐ. ܒܟܼܝܐ ܘܐܠܝܐ ܣܓܝܐܐ. ܩܠܐ ܕܪܚܝܠܼ ܕܒܟܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝܗܿ. ܘܠܐ ܨܿܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘܼ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ ܐܦܠܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ. ܘܐܫܼܬܒܝܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ. ܕܐܝܬ ܐܓܪܐ ܠܕܡܥ̈ܝܟܝ. ܘܢܗܼܦܟܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܠܬܚܘܡܗܘܢ. ܥܠ ܕܗܦܿܟܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܝܗܘܕܐ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܙܘܪܒܒܠ ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩܿ ܟܗܢܐ ܪܒܐ. ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܝܗܘܕܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܠܝܐ ܝܬܼܒܐ ܗܘܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܐܝܬܝܗܿ ܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܪܚܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܒܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܕܒܝܬ ܟܬ̈ܦܬܗ ܢܫܼܪܐ. ܥܠ ܕܫܼܪܬ ܫܟܝܢܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܝܢ. ܒܗܿܘ ܗܟܝܠ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܬܿܢܒܐ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܫܒܝܐ ܕܡܠܟܬܘܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܼܪ ܥܠ ܪܚܝܠ ܕܒܟܝܐ ܥܠ ܕܡܿܓܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܒܢܝܡܝܢ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ. ܘܬܘܒ ܒܟܼܝܐ ܐܦ ܫܒܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐܕܐܝܣܪܝܠ. ܕܐܫܼܬܠܡܬܿ ܒܝܕ ܡܿܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ܝܘܣܦ ܒܪ ܪܚܼܝܠ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܬܼܒ ܟܬܒܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܕܒܟܿܝܐ ܪܚܝܠ. ܘܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ ܟܕ ܡܬܩܛܿܠܝܢ ܛ̈ܠܝܐ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܪܘܕܣ ܒܝܬ ܠܚܡ. ܕܒܬ̈ܚܘܡܝܗܿ ܐܬܿܩܛܠܘ ܐܦ ܒ̈ܢܝ ܪܚܝܠ. ܡܛܠ ܕܡܿܬܚܡ ܗܼܘ ܬܚܘܡܐܿ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ. ܕܡܼܝܬܬ ܪܚܝܠ ܡܪܕܐ ܦܪܣܚܐ ܕܐܪܥܐ ܠܡܿܥܠ ܠܐܦܪܬܼ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܝܬ ܠܚܡ. ܘܟܕ ܝܗܼܒ ܐܬܿܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ. ܟܕ ܡܫܚܗ ܕܢܗܼܘܐ

Page 109

ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܠ ܠܗ ܗܟܢܐ. ܕܗܐ ܦܓܥܝܢ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܨܿܠܨܚ. ܥܠ ܩܒܪܗܿ ܕܪܚܝܢ ܠܕܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ. (. . . . . . . . . . . . ) ܟܕ ܗܟܝܠ ܦܩܼܕ ܗܪܘܕܣ ܕܢܬܿܩܛܠܘܢ ܛ̈ܠܝܐܼ ܐܥܼܪܩܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ. ܘܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܐܡܼܪ ܟܬܿܒܐ܆ ܕܒܡܕܒܪܐ ܥܡܿܪ ܗܘܼܐ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܚܘܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܡܛܠ ܕܒܥܼܪܘܩܝܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܒܿܥܝܢ ܒܐܝܕܗ ܠܝܘܚܢܢ܆ ܩܼܛܠܘܗܝ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ. ܘܥܠܘܗܝ ܗܘ ܠܡ ܐܡܼܪ ܡܪܢ. ܕܡܢ ܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐܿ. ܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܕܙܟܪܝܐ ܒܪ ܒܿܪܟܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܩܼܛܠܬܘܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܿܬܬܒܥܝܢܼ ܐܠܐ ܗܕܐ ܨܼܒܐ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܩܿܐܡ ܗܘܐ: ܘܒܗܢܐ ܦܝܿܣ ܐܝܬ ܡܫܿܡܥܬܐ ܠܡܠܬܗܘܢ. ܠܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܣܒܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥܠ ܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܼܝܕܥ ܐܡܼܪ ܡܪܢ܆ ܥܛܠܼܐ ܗܿܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܢܐܡܪ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܦ ܥܠ ܗܿܘ ܟܬܝܼܒ. ܕܒܕܪܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܪܓܼܡ ܒܟ̈ܐܦܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ. ܟܬܝܒ ܕܐܬܩܼܛܠ ܗܪܘܕܣ ܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܀ ܐܡܼܪܘ ܥܠ ܗܪܘܕܣ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܕܡܢ ܐܫܿܩܠܘܢ ܗܼܘ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐܦܠܘܢ ܦܬܟܪܐ. ܘܒܐܪܥܐ ܕܐܓܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܢܣܼܒ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܗܘܼܐ ܣܿܛܪܦܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܪܫܠܡ. ܘܡܢ  ܒܬܿܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܗܪܘܕܣ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܕܢܚܼ ܡܪܢ. ܡܿܡܠܟܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܪ̈ܒܥܐ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܿܚܕܝܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܿܬܪ ܒܐܬܪ ܐܝܟ ܕܡܿܦܪܫ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܩܼܛܠ ܒܪܗ ܗܪܘܕܣ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ.

Page 110

ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܠܐܢܬܬܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܪܘܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܿܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܚܢܢ. ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣܿܒ ܐܢܬܬܐ ܐܚܘܗܝ. ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒ̈ܢܝܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܠܐ ܫܿܠܫܛ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܗܪܘܕܣ ܕܢܣܿܒ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ. ܐܠܐܼ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܡܿܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܿܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܕܩܼܛܠ ܐܚܘܗܝ. ܘܥܠ ܕܢܣܼܒ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗܿ ܒ̈ܢܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐܒܿܓܪ ܒܪ ܐܒܿܓܪ ܐܡܝܪܐ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܕܩܼܛܠ ܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܒܕܝܢܼܐ. ܘܫܩܼܠ ܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ܀

ܩܘܪܝܢܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܣܘܢܩܠܛܝܣ ܐܫܿܬܕܪ ܠܝܗܘܕ. ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܩ̈ܢܝܐ ܘܕܥܡܿܘܪ̈ܐ ܥܒܼܕ܀ ܗܪܘܕܣ ܒܟܢܫ ܡ̈ܝܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܐܬܿܐܠܝ ܘܬ̈ܘܠܥܐ ܪ̈ܦܬܝ [] ܐܓܘܣܛܘܣ ܠܐܪܟܠܐܘܣ ܒܪ ܗܪܘܕܣ ܪܝܫܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܩܼܝܡܗ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬܠܬܐ ܛܝܒܪܝܣ ܗܘܼܐ ܪܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܀ ܗܪܘܕܣ ܒܢܼܐ ܠܛܝܒܪܝܣ ܡܕܝܢܬܐ܀

ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܡܕܒܪܝܐܼ. ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܡܿܣܒܪ ܠܟܠ ܐܢܫ. ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܿܫܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܕ ܒܡ̈ܠܐ ܘܥܿܒ̈ܕܐ ܫܪܪܐ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐܼ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܡܿܚܘܐ ܗܘܼܐ.

ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܢܒ̈ܝܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝܼ ܠܚܫܐ ܐܬܼܩܿܪܒ. ܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܛܝܒܿܝܪܝܣ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܦ ܒܗܘ̈ܦܡܢܡܛܐ ܕܡ̈ܟܬܒܢܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܐܫܟܼܚܢܢ ܕܟ̈ܬܝܒܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ܀

Page 111

ܫܡܫܐ ܠܡ ܚܫܼܟ. ܒܝܬܘܢܝܐ ܐܬܬܼܙܝܥܬ. ܘܡܢ ܢܩܝܐ ܣܘܓܐܐ ܢܦܼܠ. ܘܐܣܼܗܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܟܬܿܒ ܕܝܢ ܐܦ ܦܠܒܿܘܣ ܗܿܘ ܕܐܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܠܡ̈ܦܝܣ. ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ ܗܟܢܐ. ܕܒܫܢܬܐ ܠܡ ܪܒܿܝܥܼܝܬܐ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐܠܡ̈ܦܝܣ ܗܘܬ ܐܓܿܠܦܣܝܣ ܕܫܡܫܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܿ ܠܐ ܗܘܬ. ܘܠܠܝܐ ܒܫ̈ܬ ܫܥ̈ܝܢ ܕܐܝܡܡܐ ܗܘܼܐ. ܐܝܟ ܕܟܘ̈ܟܒܐ ܒܫܡܝܐ ܢܬܼܚܙܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬܘܢܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ ܗܦܼܟ. ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡܼܪ. ܠܐܬܿܐ ܕܝܢ ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܡܼܝܬܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܠܠܘܩܐ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܿܘ ܕܐܟܬܼܒ. ܕܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܝܒܪܝܘܣ. ܗܘܬ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܙܒܢܐ ܕܢܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܟܘܬܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܟܼܬܒ ܥܠܘܗܝ ܕܙܒܢܐ ܟܕܐܡܿܪ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܐܩܘܣܛܐ ܐܫܬܼܡܥ ܗܘܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܩܠܐ ܕܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܡܫܢܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡܟܐ. ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܙܘܥܐ ܐܚܼܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܟܼܬܒ ܗܼܘ ܝܘܣܝܦܘܣ. ܕܦܝܠܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܨ̈ܠܡܐ ܕܩܣܪ ܒܠܠܝܐ ܒܗܝܟܠܐ ܣܼܡ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܡܼܥܒܕ ܘܪܫܐ ܕܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܘܐܦ ܕܐܣܼܛܣܝܣ ܗܼܘ ܐܪܡܼܝ ܒܝܬ ܝܗ̈ܘܕܝܐ܀

ܣܟܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܡܢ ܐܕܡ ܠܡܿܣܩܬܗ ܕܡܪܢ. ܫ̈ܢܝܐ ܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ. ܚܫ ܕܝܢ ܦܪܘܩܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܩܡ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܿܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܿܕܥ.

Page 112

ܟܡܐ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ ܐܬܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܬܟܝܒܼܐܝܬ ܡܢ ܒܬܿܪ ܕܣܼܥܘ ܥܠ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ܀

ܐܠܘܡܦܝܣ. ܦܝܠܛܘܣ ܡܢ ܒܬܿܪ ܥܒܿܕܐ ܕܫܓܝܫܘܬܐ ܕܐܬܿܐܡܪ. ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܥܠ ܨܠܡܗ . ܥܠ ܠܓܙܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܬܼܩܪܐ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܐ ܩܘܪܒܢܐ (ܘ)ܒܢ̈ܦܩܬܐ ܕܐܓܘܓܐ ܕܡ̈ܝܐ ܓܼܡܪ. ܘܥܠܬܐ ܕܐܣܼܛܣܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܀

ܣܐܝܢܐܣ ܗܘܦܪܟܐ ܕܛܒܝܪܝܣ. ܐܝܢܐ ܕܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܡܬܼܡܨܐ ܗܘܐ. ܕܒܚܕܐ ܙܒܢ ܢܘܒܕ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܼ ܡܼܠܟܗ ܗܘܼܐ. ܘܗܕܐ ܡܿܥܗܕ ܦܝܠܘܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܐܝܙܓܕܘܬܐ܀ ܐܓܪܝܦܘܣ ܒܪ ܗܪܘܕܣ ܡܿܠܟܐ. ܐܼܙܠ ܠܪܗܘܡܐܼ ܕܢܩܼܛܪܓ ܗܘܐ ܠܗܪܘܕܣ ܛܛܪܟܐ ܘܐܬܐܿܣܪ ܡܢ ܛܝܒܪܝܘܣ܀ ܦܝܠܛܘܣ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܿܘܕܥ ܠܛܝܒܪܝܘܣ. ܘܗܼܘ ܛܝܒܪܝܘܣ ܐܘܕܥ ܠܣܘܢܩܠܛܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܒܼܠܬܼ. ܡܘܬܐ ܓܼܙܡ ܗܼܘ ܛܝܒܪܝܘܣ ܠܩܛܓܪ̈ܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܡܿܫܬܥܐ܀ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܣܘܢ̈ܩܛܠܝܣ ܘܡܢ ܦܪ̈ܫܐ ܐܬܩܼܛܠܘ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ. ܓܐܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܼ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐ܀

ܓܐܝܘܣ ܠܐܓܪܝܦܘܣ ܡܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܫܼܪܝܗܝ. ܘܡܿܠܟܐ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܩܿܝܡܗ܀ ܓܐܝܘܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡܼܪ ܕܐܠܗܐ ܗܘ܀

ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܬܪ̈ܥܣܪ ܡܿܕܒܪ ܗܘܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܡܿܠܟܐ ܫ̈ܢܝܢ ܫ̈ܒܥ܀

ܦܠܐܿܩܘܣ ܐܘܝܠܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܕܐܓܘܒܛܘܣ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝܢ ܐܠܼܨ ܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܥܡܗ ܐܦ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܒܡ̈ܚܘܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܥܠܝܗܘܢ

Page 113

ܐܬܿܚܫܚܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܒܝܬ ܟܢܘܫ̈ܬܗܘܢ ܒܡ̈ܐܢܐ ܕܨ̈ܠܡܐ ܘܕܐܢܕܪ̈ܝܢܛܐ ܘܕܥ̈ܠܘܬܐ ܘܕܕܒ̈ܚܐ ܛܡܐܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܫܬܥܐ ܦܝܠܘܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܡܿܟܬܒ ܠܗ ܥܠ ܦܠܐܿܩܣ ܕܐܡܼܪ. ܕܩܼܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܿܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ. ܘܗܼܘ ܒܥ̈ܝܢܘܗܝ ܚܼܙܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܓܐܝܘܣ ܚܠܦ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܿܒܠ܀

ܓܐܝܘܣ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܡܿܝܣ ܪܓܠܐܘܣ ܕܒܼܪ. ܘܐܢܬܬܐ ܒܢ̈ܫܐ ܢܣܒܗܿ. ܟܕ ܐܿܠܨ ܠܡܿܡܝܘܣ ܕܐܒܐ ܕܐܢܬܬܗ ܢܬܟܬܒ܀

ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܒܢܣ̈ܝܘܢܐ ܡ̈ܫܚܠܦܐ ܢܦܼܠ. ܘܗܼܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܢܦܫܗ ܩܼܛܠ. ܘܗܕܐ ܐܦ ܡ̈ܟܬܒܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܿܫܬܥܝܢ܀ ܓܐܝܘܣ ܠܦܛܪܘܿܢܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܩܼܕ ܠܗ ܕܠܐܢܕܪܝܢܛܐ ܕܕܝܘܣ ܢܣܿܝܡ ܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܒܒܝܬ ܟܢ̈ܘܫܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܐܢܕܪ̈ܝܢܛܐ ܘܨ̈ܠܡܐ ܕܓܐܿܝܘܣ ܘܥ̈ܠܘܬܐ ܐܬܬܣܝܡ. ܘܡܼܟܬܒ ܗܠܝܢ ܦܝܠܘܢ ܘܝܘܣܝܦܘܣ܀

ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܥܐ ܐܬܿܩܛܠܘ ܡܢ ܓܐܿܝܘܣ. ܘܐܦ ܠܐܚ̈ܘܬܗ ܐܥܼܪܩ ܠܓܙܪ̈ܬܐ܀ ܓܐܝܘܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܼܥܪܘܩܝܐ ܗܘܘ ܩܼܛܠ܀ ܓܐܝܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢ ܢܛܘܪ̈ܐ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܚ̈ܡܫܐ. ܐܡܠܟ ܩܠܘܕܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܥܣܪܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐ. ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ܀

ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗܼܘ ܩܕܡܝܐܼ ܣܡ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܛܝ̈ܘܟܝܐ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܙܼܠ. ܘܬܡܢ ܐܟܼܪܙ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܩܡ ܒܪܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ܀

ܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܡܿܣܒܪܢܐ ܐܦ ܡܦܫܩܢܐ ܕܦܛܪܘܣ (ܐܙܼܠ) ܠܓܒܛܘܣ ܘܠܐܿܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ ܐܘܗܘܕܝܘܣ܀

Page 114

ܐܓܪܝܦܘܣ ܫܘܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܪܫܠܡ ܫܼܪܝ ܠܡܼܒܢܐ. ܘܕܚܼܠ ܡܢ ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܿܣܪ. ܣܼܡ ܫ̈ܬܐܣܐ ܘܐܗܼܡܝ܀ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܐܚܼܕ ܠܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܐܿܓܒ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫ̈ܫܠܝܚܐ ܫܘܠܡܐ ܢܣܼܒܬ. ܕܩܿܕܡ ܐܿܘܕܥ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܟܦܢܐ ܕܥܼܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܀ ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܬܪܓܡ ܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܐܓܪܝܦܘܣ ܩܼܛܠ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܚܒܼܫ ܐܦ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ܀

ܐܓܪܝܦܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܐܡܠܟ ܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܝܬ. ܗܘܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܒܪܗ (ܡܿܠܟܐ) ܡܢ ܩܠܘܕܝܘܣ܀ ܩܠܘܕܝܘܣ ܐܫܿܬܠܛ ܥܠ ܒܪ̈ܝܛܢܐ܀

ܕܗܘ̈ܕܝܐ .ܝܓ. ܡܕܒܿܪ ܗܘܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܛܠܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ܀

ܒܝܬ ܬܪܐܐ ܠܬܪܣܝܐ ܐܬܼܚܙܝܬ ܓܙܪܬܐ ܡܢ ܬܠܬܝܢ ܐܣ̈ܛܕܘܢ܀ ܟܕ ܗܘܼܐ ܥܘܩܿܒܐ ܕܥܡܐ ܒܪܗܘܡܐܼ ܡܢ ܩܠܘܕܝܘܣ. ܐܫܬܟܼܚܘ ܕܡ̈ܬܟܬܒܝܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܫܬܡܗܐܐ ܘܬ̈ܫܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܪ̈ܒܿܘܢ ܘܐ̈ܠܦܐ ܐܪ̈ܒܥܐ܀

ܬܪܩܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܬܚܝܬ ܡܿܠܟܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܡܟܝܠ ܗܦܪܟܝܐ ܗܘܬ܀

ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗܘܼܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ܀

ܦܝܠܘܢ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܝܗܘܼܕܝܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܬܿܝܕܥ܀

ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܡܢܐܘܣ ܐܦܝܛܪܘܦܐ ܕܝܗܘܼܕ. ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܗܘܬ ܐܣܛܣܣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܕܢܬܿܕܝܫܘܢ ܘܢܐܿܒܕܘܢ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܟܦܢܐ ܩܫܼܝܐ ܗܘܼܐ ܒܗܠܝܣܼ. ܐܝܟ ܕܢܙܕܒܿܢ ܡܘܕܝܐ ܒܫܬܐ ܙܘ̈ܙܝܢ܀ ܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܒܪܗܘܡܐ܀

Page 115

ܩܠܘܕܝܘܣ ܫܿܕܪ ܠܦܝܠܟܣ ܐܦܝܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕ. ܕܒܝ̈ܘܬܡܗ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܩܛܪܓ. ܐܝܬܘܗܝ ܦܝܠܟܣ ܐܦܝܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕ. ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܘ ܡ̈ܛܥܝܢܐ ܕܥܡܐ. ܕܒܗܘܢ ܐܦ ܐܓܝܒܛܝܐ ܚܕ. ܢܒܝܐ ܕܓܿܠܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬ ܪ̈ܒܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܛܥܼܝ ܠܘܬܗ ܟܢܿܫ. ܘܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܡܼܪܚ. ܘܒܝܕ ܐܣܛܪܛܓܘܬܐ ܕܦܝܠܟܣ ܐܬܿܒܛܠ. ܘܡܟܼܬܒ ܗܠܝܢ ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܕ ܫܿܠܡ ܠܗܠܝܢ ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܕܫ̈ܠܚܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܬܐܼܡܪ ܡܢ ܟܠܝܪܟܐ. ܕܐܪܐ ܠܘ ܐܢܬ ܗܘ ܗܿܘ ܐܓܝܒܛܝܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܫܢܼܝܬ ܘܐܦܼܩܬ ܠܡܕܒܪܐ. ܐܪ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܐܢܫܐ܀

ܩܠܘܕܝܘܣ ܡܝܬ ܒܦܠܛܝܢ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫ̈ܬܐ ܐܡܠܟ ܢܪܘܢ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒܥܐ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ܀

ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܝܠܟܣ ܗܓܡܘܢܐ ܣܛܣܝܣ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܘܬ ܒܿܩܣܪܝܐ ܕܣܛܪܛܘܢ. ܘܣܘܓܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܬܿܚܒܠܘ܀

ܦܗܣܛܘܣ ܩܒܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܦܝܠܟܣ. ܕܩܕܡܿܘܗܝ ܩܡ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ. ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܪܙ ܝܗܼܒ. ܟܕ ܩܿܪܝܒ ܠܫܡܼܥܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܐܣܿܝܪ ܠܪܗܘܡܐ ܐܫܿܬܕܪ܀

ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܓܠܝܦܣܝܣ ܕܫܡܫܐ܀

ܢܐܪܘܢ ܠܐܓܪܝܦܝܢܐ ܐܡܗ ܩܼܛܠ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܚܬܗ ܕܐܒܘܗܝ܀

ܢܪܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܒܙܡܿܪܐ ܕܩܝܬܪܐ ܙܟܼܐ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܦܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ ܗܘܐ ܐܠܒܿܝܢܘܣ܀

ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܡܬܼܩܪ ܗܘܼܐ ܟܐܢܐ܆ ܪܓܡܼܘܗܝ ܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܩܒܿܠ ܐܦܝܣܩܦܘܬܗ ܫܡܥܘܢ

Page 116

ܗܿܘ ܕܡܬܼܩܪܐ ܣܼܝܡܘܢ܀ ܟܕ ܡܬܩܢ ܦܬܘܪܗ ܕܢܪܘܢ ܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝ ܒܪܩܐ܀ ܒܬܿܪ ܡܪܩܘܣ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܗܘܼܐ ܐܝܿܢܢܘܣ. ܘܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܒ.܀

ܢܐܪܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܒܙܡܪܐ ܕܩܝܬܪܐ ܙܟܼܐ܀

ܝܩ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܘ ܒܪܗܘܡܐ. ܒܙܘܥܐ ܕܝܢ ܢܦܼܠ ܬܠܬ ܡ̈ܕܝܢܢ ܒܐܣܝܐ. ܠܕܝܩܼܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܘܠܣܐ܀

ܒܬܪ ܐܠܒܿܝܢܘܣ ܦܿܠܘܪܘܣ ܗܘܼܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̈ܬܗ ܡܪܕܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ܀

ܐܓܘ̈ܢܐ ܕܐܠܘܡ̈ܦܝܐ ܠܐ ܐܬܕܒܪܘ. ܒܕܐܫܬܘܚܪ ܢܐܿܪܘܢ ܒܡܐܬܝܬܗ܀ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܒܪܗܘܡܐܼ ܡܢ ܢܐܪܘܢ ܐܬܿܩܛܠܘ܀

ܢܪܘܢ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܐܬܿܟܠܠ ܒܟܪ̈ܘܙܐ ܘܒܛܪ̈ܓܘܕܐ ܘܒܩܝܬܪ̈ܐ ܘܒܡܪܟܒܬܐ ܕܥܗܝܠܐ ܘܒܡܿܪܟܒܬܐ ܡܫܿܠܡܬܐ ܕܥܣܪ̈ܐ ܥ̈ܠܝܐ܀ ܬܘܒ ܢܐܪܘܢ ܒܐܣܬܡܝܐ ܘܒܦܘܬܝܐ ܘܒܐܿܩܛܝܐ. ܘܒܟܪ̈ܘܙܐ ܘܒܛܪ̈ܓܘܕܐ ܘܒܩ̈ܝܬܪܘܕܐ ܐܬܿܟܠܠ܀

ܣܘܢܩܠܛܝܣ ܐܬܚܫܼܒܬܼ. ܕܗܘܘ ܝܗܒܼܝܢ ܠܢܪܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܦܬܘܪܗ. ܒܫܢܬܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܠܦ܀

ܢܪܘܢ ܥܡ ܐܢ̈ܫܐ ܐܝ̈ܕܝܥܐ ܘܐܦ ܠܩܛܘܝܐ ܐܢܬܬܗ ܩܼܛܠ. ܘܗܼܘ ܠܩܪܢܛܘܣ ܪܕܦ܀

ܡܿܘܣܘܢܝܘܣ ܘܦܠܘܛܪܟܘܣ ܦܝܠܣ̈ܘܦܐ ܡܬܿܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܀

ܢܪܘܢ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܣܟ̈ܠܘܬܗ. ܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܐܙܝܼܥ ܪܕܦܘܩܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ܀ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܒܪܗܘܡܐ ܐܣܗܼܕܘ܀ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܼܪܕܘ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܕܠܐ ܣܝܒܪܘ ܥܠܘܿܒܘܬܗ ܕܦܠܘܪܘܣ. ܘܫܿܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܢܪܘܢ ܠܐܣܦܣܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܘܫܼܩܠ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ܀ ܦܠܘܝܘܣ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܿܟܬܒܢܐ

Page 117

ܗܘܼܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܩܿܪܝܒ ܠܡܬܩܛܠܘ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܐܬܿܢܒܝ ܠܐܣܦܣܝܢܘܣ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܢܪܘܢ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܕܝܠܗ ܗܼܘܝܐ܀

ܒܬܿܪ ܦܛܪܘܣ ܝܼܪܬ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܩܕܡܝܐ ܠܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ܀ ܢܪܘܢ ܟܕ ܡ̈ܫܬܡܥܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠܼ ܕܘܟ ܣܒܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢܼ ܢܦܫܗ ܩܼܛܠ܀

ܒܬܿܪ ܢܐܪܘܢ ܓܠܒܿܘܣ ܒܐܝܒܪܝܐ. ܘܝܛܝܠܝܘܣ ܒܓܪܡܢܝܐ. ܘܐܬܘܘܢ ܒܪܗܘܡܐ. ܝܚܝܕܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܘ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܫܼܘܪ܀

ܓܠܒܿܘܣ ܐܡܠܟ ܝܪ̈ܚܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܒܪܗܘܡܐ ܪܫܗ ܐܬܦܼܣܩ܀ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܒܬܪ̈ܝܢ ܩܪ̈ܒܐ ܙܟܼܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܚܒܼܫ ܐܢܘܢ܀ ܘܝܛܝܠܝܘܣ ܟܕ ܐܡܠܟ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐܼ ܩܼܛܠ ܢܦܫܗ܀

ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢܼ ܩܡ ܐܝܓܢܛܝܘܣ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫ̈ܒܥܐ ܐܡܠܟ ܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܫ̈ܢܝܢ ܬܫ̈ܥ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܕܥܣܪ̈ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܀

ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܒܝܗܘܕܼ ܡܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܐܫܿܬܡܗ. ܘܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܫܼܠܡ ܠܛܛܘܣ ܒܪܗ. ܘܗܼܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܙܠܼ܀ ܗܝܠܟܐ ܕܙܘܣ ܩܦܘܛܘܠܝܘܣ ܐܝܩܼܕ܀

ܛܛܘܣ ܐܠܼܨ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܥܩܼܪ. ܘܫ̈ܬ ܪ̈ܒܘܬܢ ܐܢܫܐ ܩܼܛܠ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܝܘܣܝܦܘܣ ܕܒܟܦܢܐ ܘܒܚܪܒܐܼ. ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ (ܪ̈ܒܘܢ ܐܒܼܕܘ܆ ܘܥܣܪ̈ ܪ̈ܒܘܢ) ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܫ̈ܒܝܐ ܐܙܕܒܿܢܘ. ܥܼܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܢܫܬܟܼܚ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܗܘܐ ܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ. ܕܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܥܡܐ ܠܬܡܢ ܐܬܿܟܢܫܘ. ܘܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܐܬܚܼܒܫܘ. ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ

Page 118

ܐܡܼܪܚܘ ܥܠ ܦܠܘܩܐ. ܕܒܗ ܒܝܘܡܐ ܢܬܼܠܘܢ ܢܩܡܬܐ܀ ܟܠܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܼܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܘܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܢ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܒܝܪܝܘܣ. ܘܫܘܪܝܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܀ ܡܢ ܚܒܘܫܝܐ ܕܝܢ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܐܢܛܝܟܘܣ. ܫ̈ܢܝܐ ܡܐ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ܀ ܡܢ ܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ. ܕܒܗܿ ܐܬܼܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܡ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܀ ܡܢ ܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܗܘܼܐ ܒ̈ܘܡܝ ܫܠܝܡܘܢ. ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܐܣܦܣܝܢܣ ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦ ܘܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬ܀

ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܫܿܪܝ ܕܢܒܢܼܐ ܩܿܦܛܘܠܝܘܢ܀

ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܣܛܣܝܣ ܗܘܬ܀

ܩܘܠܣܘܣ ܩܡ ܐܘܪܟܗ ܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܐ ܦܘ̈ܕܝܢ܀ ܡܢ ܩܘܦܪܘܣ ܢܦܼܠ ܒܙܘܥܐ ܬܠܬ ܡ̈ܕܝܢܢ܀

ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܐ ܐܝܟ ܕܢܫܿܬܟܚܘܢ ܡܝܼܬܝܢ ܒܝܘܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܘܬܐ܀

ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܟܘܪ̈ܝܝܐ ܫܿܕܪ ܘܡܼܝܬ. ܘܐܡܼܠܟ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫ̈ܥ ܘܝܪ̈ܚܐ .ܝܐ.: ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬܡ̈ܢܝܐ. ܐܡܼܠܟ ܛܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ܀

ܒܙܒܝܘܢ ܛܘܪܐܼ ܐܨܼܛܪܝ ܡܢ ܪܫܗ ܘܢܦܼܚ ܢܘܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܬܪܐ ܕܩܪܝܒ ܠܗ. ܘܠܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܢܫܿܠܗܒ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬ̈ܫܥܐ ܐܡܼܠܟ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡ̈ܫܐ܀ ܐܢܬܬܗ ܕܕܡܛܝܢܘܣ ܣܒܣܛܐ ܐܫܬܼܡܗܬ܀

ܐܬܚܼܫܒܬ ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܛܝܛܘܣ ܐܠܗܐ ܢܫܬܡܗ܀

ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܣܒܣܛܐ ܟܼܠܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܼܒܕ ܡܗ̈ܝܡܢܐ܀

ܒܬ̈ܘܠܬܐ ܬܠܬ ܟܘܡܪ̈ܬܐ ܕܗܣܛܝܐ ܐܬܬܚܕ

Page 119

ܒܫܿܘܚܛܐ. ܘܩܿܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܀ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܒ̈ܢܝ ܝܕܝ̈ܥܐ ܪܕܦ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܘܩܼܛܠ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܒܝܠܘܣ ܗܘܼܐ. ܘܕܒܿܪ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ܀

ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܢܼܐ ܗܝܟܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܩ̈ܝܣܐ܀

ܢܐܣܐܡܢܘܣ ܘܕܐܩܣ ܐܩܼܪܒܘ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܙܕܟܼܝܘ܀

ܬܪ̈ܝܢ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܫ̈ܡܗܐ ܣܒܛܡܪܝܘܣ ܠܓܪܡܢܝܩܘܣ ܘܗܩܛܡܒܪܝܣ ܠܕܘܡܛܝܢܘܣ܀

ܕܘܛܡܝܢܘܣ ܠܣܓܗܝܐܐ ܪܕܦܼ ܘܩܼܛܠ܀ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܠܟ̈ܠܕܝܐ ܘܠܦܝ̈ܠܣܘܦܐ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܪܕܦ܀

ܕܘܛܡܝܢܘܣ ܥܠ ܕܐܩܣ ܘܥܠ ܓܪ̈ܡܢܝܐ ܐܫܬܠܛ܀

ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܬ̈ܘܠܬܐ ܕܗܣܛܝܐܼ. ܩܐܪܢܠܝܐ ܒܫܿܘܚܛܐ ܐܬܼܩܛܪܓܬܿ. ܘܟܕ ܚܿܝܐ ܐܬܼܛܡܪܬܿ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ܀ ܦܩܼܕ ܩܣܪ ܕܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܓܦܬܐ ܠܐ ܬܬܝܼܨܒ܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܠܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܩܠܡܝܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܫ̈ܥ܀

ܦܠܘܝܘܣ ܝܘܣܝܦܘܣ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܒܼܫ ܠܫܢܬ ܥܣܪܗܝܢ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܀

ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܪܕܦ. ܘܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܫܠܝܚܐ ܠܦܐܛܡܘܣ ܓܙܪܬܐ ܐܫܬܼܕܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܚܼܙܐ. ܡܬܿܐܡܪ ܐܝܟ ܕܡܿܘܕܥ ܐܝܪܝܢܐܘܣ܀

(ܦܩܼܕ) ܕܘܡܿܝܛܝܢܘܣ ܐܝܟ ܕܢܬܿܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܫܪܒܬܗ ܕܕܘܝܕ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܿܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܡܫܿܬܥܐ ܕܝܢ ܒܘܪܛܢܘܣ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܐܣܼܗܕܘ. ܘܦܼܠܘܝܐ ܕܘܡܿܛܝܠܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܪܬ ܚܬܗ ܕܩܠܡܝܣ ܗܘܿܦܐܛܘܣ ܥܼܪܩܬܿ [] ܟܕ

Page 120

ܐܘܕܝܬܿ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܗܝ܀ ܐܬ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܟܗܿ ܐܪܥܐ ܗ̈ܘܝ܀ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܒܦܠܛܝܢ܀

ܕܪ̈ܗܘܝܐ ܕܥܣܪ̈ܐ ܐܡܼܠܟ ܢܪܐܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܠܬܐܼ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܩܕܪܘܢ ܫ̈ܢܝܢ ܚܕܥܣܪ̈܀ ܚܫܼܒܬ ܣܘܢܩܠܛܝܣ ܕܐܝܩܪܗ ܕܕܡܛܝܢܘܣ ܢܬܢܼܣܒ. ܘܡܢ ܥܪ̈ܘܩܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܼܬܒܪܘ ܕܒܝܫܼܐܝܬ ܐܬܕܪܦܘ ܡܢܗ ܦܢܼܘ. ܚܕ̈ܚܕܢܐ ܕܝܢܼ ܐܦ ܩܢܝܢܗܘܢ ܢܣܼܒܘ. ܐܡܿܪܝܢ ܕܝܢ ܕܗܝܕܝܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܫܼܠܝܚܐܼ ܐܫܼܬܪܝ ܡܢ ܓܙܪܬܐ ܘܠܐܦܣܘܣ ܦܢܼܐ. ܐܝܟܐܢ ܕܥܘܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܀ ܝܘܣܛܘܣ ܕܡܢ ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܿܟܬܒܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܿܬܝܕܥ ܗܘܼܐ܀ ܢܪܐܘܣ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܐܬܿܚܒܠ ܒܓܢܬܐ ܝܣܼܠܘܣܝܣ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܚܕܥܣܪ̈ ܐܡܠܟ ܛܿܪܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ܀

ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܚܫܒܼܬܗ ܐܠܗܐ ܠܢܪܐܘܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܿܒܠ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܐܘܪܐܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡ̈ܢܐ܀

ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܡܟܬܒ ܐܝܪܝܢܐܘܣ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܛܪܝܢܘܣ ܩܿܘܝ ܒܥܠܡܐ. ܕܒܬܪܗ ܗܿܢܘܢ ܕܡܫܿܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܐܬܿܝܕܥܘ ܦܐܦܝܘܣ ܕܡܢ ܐܝܪܦܘܠܝܣ ܘܦܠܘܩܪܦܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܕܒܙܡܿܪܘܢܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܓܢܛܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢ̈ܛܝܘܟܝܐ܀

ܛܪܝܢܘܣ ܥܠ ܕܐܩܘܣ ܘܥܠ ܣܩ̈ܘܬܝܐ ܐܫܿܬܠܛ܀

ܛܪܝܢܘܣ ܠܕܝܩܼܝܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܥܼܒܕ܀

ܒܪܗܘܡܐ ܒܝܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܝܩܕܢܐ ܐܬܚܿܒܠ܀

ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܐܣܝܐ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܪ̈ܒܥ܀

Page 121

ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐܼ. ܦܪܝܡܿܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ܀ ܟܕ ܛܪܝܢܘܣ ܐܙܝܼܥ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܆ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܐܣܼܗܕ. ܘܗܘܼܐ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܘܣ. ܕܒܗܿ ܬܘܒ ܒܕܡܼܘܬܐ ܐܦ ܐܝܓܢܛܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐ̈ܢܛܝܘܟܝܐ ܐܣܼܗܕ. ܘܒܬܪܗ ܕܬܠܬܐ ܗܘܐ ܢܪܐܿܘܢ܀ ܦܝܠܝܢܘܣ ܣܩܘܢܕܘܣ (ܗܓܡܘܢܐ) ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܝܿܒ ܠܡܘܬܐ. ܘܡܢ ܪܒܿܘܬܐ ܐܪܡܼܝ ܐܢܘܢ. ܕܐܬܕܠܚ ܒܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܝܼܕܥ. ܡܢܐ ܡܟܝܠ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܡܼܥܒܕ. ܘܟܬܼܒ ܠܛܪܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܟܕ ܡܿܘܕܥ ܠܗ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܨܿܒܝܢ ܠܡܦܠܚ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܕܣܢܼܐ ܐܫܟܼܚ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܘܕܥܗ ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܨܿܦܪܐ ܘܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܡܿܫܒܚܝܢ. ܟܿܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡܼܩܛܠ ܘܠܡܼܓܪܼ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̈ܝܢ. ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܬܿܒ ܛܿܪܝܢܘܣ ܕܫܪܒܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܠܐ ܬܬܒܼܥܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܿܢ ܛܪܛܘܠܝܢܘܣ ܡܫܿܬܥܐ܀

ܡܢ ܓܿܠܛܝܐ ܬܠܬ ܡ̈ܕܝܢܢ ܒܙܘܥܐ ܐܬܗܼܦܟ܀ ܗܝܠܟܐ ܕܒܪܗܘܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܟܠ ܐܠܗ ܒܒܪܩܐ ܐܬܿܚܒܠ܀

ܒܬܿܪ ܝܘܣܛܘܣ ܩܿܒܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܙܟܿܝ. ܘܒܬܪܗ ܕܚܡ̈ܫܐܼ ܛܘܒܝܐ. ܘܒܬܪܗ ܕܫܬܐ ܒܢܝܡܝܢ. ܘܒܬܪܗ ܕܫܒܥܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܬܪܗ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܡܬܝ. ܘܒܬܪܗ ܕܬܫ̈ܥܐ ܦܝܠܝܦܘܣ܀

ܛܪܝܢܘܣ ܥܿܒܕܗܿ ܠܐܪܡܢܝܐ ܗܦܪܟܝܐ܀

ܙܘܥܐ ܗܘܼܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܗܦܼܟܗܿ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢܬܐ܀ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܠܝܒܘܐ ܥܡ ܚ̈ܢܦܐ ܕܥܡܪܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܫܿܪܝܘ ܕܐܣܼܛܣܝܢ ܢܥܒܕܘܢ ܘܢܩܿܪܒܘܢ. ܘܗܿܢܘܢ ܬܘܒ ܕܒܐܓܝܒܛܘܣ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀ ܟܕ ܥܒܼܕܘ ܐܣܛܣܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܦܩܼܕ

Page 122

ܐܘܛܐܩܪܛܘܪ ܠܠܘܣܝܐ ܩܘܿܐܛܘܣ ܕܢܕܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠܗܿ ܗܘܦܪܟܝܐ. ܘܐܿܙܕܝܢ ܗܼܘ ܩܘܿܐܛܘܣ. ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܼܛܠ ܬܡܢ. ܕܒܗܿܝ ܙܟܘܬܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ ܡܢܗ ܡܢ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܬܿܩܝܡ܀

ܥܠ ܣܐܠܐܡܝܢܐ ܕܒܩܘܦܪܘܣ ܩܡܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚ̈ܢܦܐ ܕܒܓܘܗܿ ܩܼܛܠܘ ܘܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܼܩܪܘ܀

ܛܪܝܢܘܣ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܼܝܬ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܝܒ. ܐܡܼܠܟ ܗܕܪܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܒ.܀

ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܡܿܒܠܒܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܩܢܗܿ. ܘܫܥܼܒܕ ܐܢܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܡܼܪܕܘ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܫܒܼܩ ܚܘ̈ܒܬܐ ܘܐܘܩܕ ܟܪ̈ܛܝܣܐ ܒܗܧ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܿܕܐܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܫܒܼܩ. ܘܥܒܼܕ ܕܘܪ̈ܐܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܿܒܠ .ܘ. ܟܣܣܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. . ܘܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܗ. ܝܘܣܛܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܐ. ܀

ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܘܢܦܼܠܬ ܢܝܩܘܡܕܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܝܩܝܐ. ܕܠܚܘܕܬܗܝܢ ܗܕܪܝܢܘܣ ܢܦܩ̈ܬܐ ܝܗܼܒ܀ ܠܠܝܒܘܐ ܕܚܼܪܒܬ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܫܿܕܪ ܠܗܿ ܥܡܘܪ̈ܐ܀

ܒܬܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܣܢܩܿܘܣ .ܝܐ. . ܝܘܣܛܘܣ .ܝܒ. ܠܘܝ .ܓ. . ܐܿܦܪܘܣ .ܝܕ. . ܝܘܣܐ .ܝܗ. . ܝܗܘܕܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ ܫܿܡܫܘ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܥܕܐ ܠܚܼܒܘܫܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܗܕܪܝܢܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܿܒܠ .ܙ. ܛܠܐܿܣܦܪܣ ܫ̄ .ܟ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ .ܕ. ܩܘܪܝܠܘܣ܀

ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܘܩܣܪܝܐ ܢܦܼܠ ܒܙܘܥܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ .ܘ. ܐܘܢܡܝܣ ܫ̄ .ܝܓ.܀ ܩܿܪܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܦܠܣܿܛܝܢܐ ܫܘܠܡܐ

Page 123

ܢܣܪܒ ܕܒܗ ܣܓܝܬ ܚܝܿܒܘܬܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܒܼܝ̈ܫܬܐ ܕܣܒܼܠܘ. ܡܢ ܗܿܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܟܼܠܝܘ ܕܢܣܼܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܬܪ ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܩܡ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܪܩܘܣ܀

ܗܕܪܝܢܘܣ ܒܟܢܫ ܡ̈ܝܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܼܠ ܘܡܼܝܬ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܝܓ. ܛܛܘܣ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܘܠܘܩܝܣ ܫ̄ .ܟܒ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܚ. ܗܘܓܝܐܝܘܣ ܫ̄ .ܕ.܀

ܘܒܝ̈ܘܡܬܗ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܩܕܪܘܢ ܪܝܫܐ ܕܗܪ̈ܣܝܣ ܕܒܝܬ ܡܕܩܝܘܢ ܗܘܘ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܛ. ܦܝܘܣ ܫ̄ .ܝܗ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܗ. ܐܪܘܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܙ. ܡܪܩܘܣ ܫ̄ .ܝ.܀ ܬܘܒ ܕܝܠܗܿ .ܚ. ܩܠܘܕܝܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܕ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝ. ܐܢܝܩܛܘܣ ܫ̄ .ܝܐ. . ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܦܠܘܩܐܪܦܘܣ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐܼ. ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܐܦܢܝ ܘܬܡܢ ܐܣܼܗܕ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܝܙ. ܩܣܝܢܘܣ .ܝܚ. ܦܘܦܠܝܘܣ .ܝܛ. ܡܟܣܐܝܡܘܣ .ܟ. ܝܘܠܝܢܘܣ .ܟܐ. ܓܐܝܿܢܘܣ .ܟܒ. ܣܘܡܟܘܣ .ܟܓ. ܓܐܝܘܣ .ܟܕ. ܝܘܠܝܢܘܣ .ܟܗ ܩܐܦܛܝܘܢ܀

.ܝܗ. ܐܡܼܠܟ ܡܪܩܘܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܛ. ܐܓܪܝܦܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܛ.܀

ܟܕ ܗܘܼܐ ܪܕܘܦܝܐ ܒܐܣܝܐ. ܦܠܘܩܪܦܘܣ ܐܣܼܗܕ ܘܦܐܦܝܘܣ ܗܿܢܘܢ ܕܩ̈ܝܡܢ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܒܟܬܒܐ.

Page 124

ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܒܓܠܛܝܐ ܐܣܼܗܕܘ܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܐ. ܣܛܘܪ ܫ̈ܢܝܢ .ܚ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܘ. ܬܐܦܝܠܘܣ܀ ܗܿܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܒ. ܐܠܘܬܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܗ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ .ܙ. ܡܐܿܟܣܝܡܘܣ܀ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܝܼܬ ܒܟܘܪܗܢܐ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝ. ܝܘܠܝܢܘܣ ܫ̄ .ܝ.܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܡܼܠܟ ܩܡܕܝܘܣ ܫ̄ .ܝܓ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܟܘ. ܡܟܣܝܡܘܣ. .ܟܙ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ. .ܟܚ. ܘܠܣ. .ܟܛ. ܕܘܠܟܣܿܢܐܘܣ. .ܠ. ܢܪܩܣܘܣ. .ܠܐ. ܕܝܘܣ. .ܠܒ. ܓܪܡܐܢܘܣ. .ܠܓ. ܓܪܕܝܢܘܣ .ܠܕ. ܢܪܩܣܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܐ ܕܐܡܛܪܝܘܣ ܫ̄ .ܡܓ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܚ. ܣܪܦܝܘܢ܀

ܩܐܡܐܕܝܘܣ ܡܢ ܫܠܝ ܡܝܬ ܟܕ ܐܬܚܼܢܩ ܒܒܝܼܬܐ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܝܘ. (ܐܡܼܠܟ ܦܪܛܐܢܐܝܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܓ.) ܘܝܩܛܘܪ ܫ̄ .ܝ.܀

ܦܪܛܐܢܐܝܘܣ ܐܬܼܩܛܠ ܒܦܠܛܝܢ ܗܿܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܀

.ܝܙ. ܐܡܼܠܟ ܣܐܘܪܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܝܚ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܕ. ܙܦܘܪܝܣ. ܫ̄ .ܝܚ.܀ ܟܕ ܢܫܼܒ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܠܐܘܢܝܕܘܣ ܐܒܘܗܝ ܕܐܘܪܓܢܝܣ ܐܣܼܗܕ܀

ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܬܿܟܠܠ܀

ܣܐܘܪܘܣ ܡܼܝܬ ܒܝܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܢܢܛܘܢܝܢܘܣ ܒܪܗ ܒܬܪܗ. ܫ̄ .ܙ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܛ. ܐܣܿܩܠܦܐܝܕܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܠܕ. ܐܠܟܣܕܪܘܣ܀

ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܒܝܬ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ

Page 125

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܝܛ. ܐܡܼܠܟ ܡܐܩܪܝܢܘܣ ܫ̄ .ܐ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝ. ܦܝܠܛܘܣ܀ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܓܒܪܐ ܫܦܝܪܐ ܐܒܿܓܪ ܐܝܟ ܕܡܿܫܬܥܐ ܐܦܪܝܩܼܝܢܘܣ܀ ܡܐܩܪܝܢܐܘܣ ܐܬܩܪܛܠ ܒܐܪܟܠܐܘܣ܀ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟ. ܐܡܼܠܟ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫ̄ .ܕ.܀

ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܗ. ܩܠܝܣܛܘܣ ܫ̄ .ܗ.܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܐ. ܐܡܼܠܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܡܡܐ ܫ̄ .ܝܓ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܘ. ܐܘܪܒܢܘܣ ܫ̄ .ܛ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝܐ. (ܙܒܢܘܣ)܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܒ. ܗܪܩܠܘܣ ܫ̄ .ܝܛ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܙ. ܦܐܢܛܝܢܘܣ ܫ̄ .ܝܗ.܀

ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܼܩܛܠ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܒ. ܐܡܼܠܟ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܫ̄ .ܓ.܀ ܘܥܠ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܙܝܼܥ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܩܼܛܠ܀ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܓ. ܐܡܼܠܟ ܓܘܕܪܝܢܘܣ ܫ̄ .ܘ.܀ ܘܡܚܕܐ ܐܬܼܩܛܠ ܒܦܪܬ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܝܚ. ܐܢܛܪܘܣ ܝܪܚܐ ܚܕ܀

ܘܒܬܪܗ .ܝܛ. ܦܐܿܒܝܢܘܣ ܫ̄ .ܝܒ.܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܕ. ܐܡܠܟ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫ̄ .ܙ.܀

ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܕܥܡ ܦܝܠܝܦܘܣ ܒܪܗ ܐܠܦ ܫ̈ܢܝܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܿܠܝ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܓ. ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܫ̄ .ܝܙ.܀

ܦܝܠܝܦܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܥܡ ܒ̈ܢܘܗܝ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܗ. ܐܡܼܠܟ ܕܩܿܝܘܣ ܫ̄ .ܐ.܀ ܘܟܕ ܩܼܛܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܘܠܒܪܗ ܥܡܗ. ܠܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܬܓܒܪ. ܘܡܚܕܐ ܥܡ ܒܪܗ ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩܼܛܠ܀ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܼܐ ܡܙܒܢܐ. ܘܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ ܦܐܿܒܐܝܢܘܣ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܘ. ܐܡܠܟ ܓܠܘܣ ܘܘܠܣܝܢܘܣ ܫ̄ .ܒ.܀

Page 126

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܟ. ܩܘܪܝܠܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ.܀ ܢܐܿܘܐܛܘܣ (ܣܕܼܩ ܥܕܬܐ ܘܗܪܣܝܣ ܕܢܐܘܐ̈ܛܝܢܘ ܐܩܝܡ܀) ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝܕ. ܕܡܿܛܝܢܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܟܐ. ܠܘܩܝܘܣ. ܕܒܬܪܗ .ܟܒ. ܐܣܛܦܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ.܀

ܓܠܘܣ ܘܒܪܗ ܐܬܼܩܛܠ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܙ. ܐܡܼܠܟ ܘܠܝܪܝܢܘܣ ܘܓܿܠܝܢܐܘܣ ܫ̄ .ܝܗ.܀ ܘܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܩܼܝܡ. ܘܥܒܼܕܘܬܐ ܒܪܫܥܬܗ ܠܘܬ ܦܪ̈ܣܐ ܣܝܼܒܪ. ܘܡܢ ܕܐܫܬܒܝ ܗܼܘ. ܐܢܝܼܚ ܒܪܗ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.

ܫܿܒܘܪ ܡܿܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܠܩܿܦܘܕܘܩܝܐ ܚܼܪܒ܀

ܓܘ̈ܬܝܐ ܥܼܒܪܘ ܠܕܢܒܼܝܣ ܢܗܪܐ. ܘܠܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܫܒܝܐ ܕܒܼܪܘ. ܘܚܼܪܒܘ ܓܠܙܪ̈ܬܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܩܘܩܘܕܠܝܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝܗ. ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ. ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܛܠܡܼ. ܘܠܗܪܣܝܣ ܕܐܪܛܡܘܢ ܚܕܬ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ .ܝܘ. ܕܡܿܢܘܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܕ. ܡܟܣܝܡܝܘܣ ܫ̄ .ܝܚ.܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܗܘܡܿܢܐܣ܀ ܓܠܝܢܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܒܡܿܕܝܠܝܢܐܘܣ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܚ. ܐܡܼܠܟ ܩܠܘܕܝܘܣ ܫ̄ .ܒ.܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟ.ܛ. ܐܡܼܠܟ ܐܘܠܝܪܝܢܘܣ ܫ̄ .ܗ.܀ ܘܟܕ ܐܿܬܥܗܕ ܕܢܩܼܝܡ ܥܠܝܢ ܪܘܕܦܝܐܼ. ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܠܼܝܗܝ. ܟܕ ܐܬܼܩܛܠ ܒܢܟܠܐ ܒܝܬ ܢܛܘܪܬܗ ܚܕܬܐ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝܙ. ܛܝܡܬܐܘܣ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܠ. ܐܡܼܠܟ ܛܐܿܩܝܛܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ.܀ ܘܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܒܦܢܛܘܣ ܐܡܼܠܟ ܗܼܘ ܦܠܘܪܝܢܐܣ ܝܘ̈ܡܬܐ .ܦܚ.܀ ܐܬܩܼܛܠ ܒܛܪܣܘܣ܀

ܕܪ̈ܗܡܝܐ .ܠܐ. ܐܡܼܠܟ ܦܪܒܿܘܣ. ܫ̄ .ܘ.܀

Page 127

ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܟܗ. ܦܝܠܟܣ ܫ̄ .ܗ.܀ ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܢܛܠܝܣ ܕܒܬܪܗ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܠܕܝܩܝܐ. ܫܒ̈ܝܚܝ ܒܝܘܠܦܢܐ ܡܿܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܦܝ̈ܠܣܘܦܐ܀

ܐܦܣܝܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܝܚ. ܩܘܪܝܠܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܟܘ. ܐܘܛܘܟܝܢܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܚ. . ܘܒܬܪܗ .ܟܙ. ܓܐܝܘܣ ܫ̄ ܘܝܗ.܀

ܦܪܒܿܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܒܣܪܒܝܘܢ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܗ. ܬܐܿܘܢܘܣ ܫ̄ .ܝܛ.܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܠܒ. ܐܡܼܠܟ ܩܘܪܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ ܫ̄ .ܒ.܀

ܩܐܪܘܣ ܡܼܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܝܘܡܪܝܢܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢܗ ܒܬܪܩܼܐ. ܘܩܿܐܪܝܢܘܣ ܒܗܿ ܒܕܡܼܘܬܐ. ܒܩܿܪܒܐ ܕܥܡ ܩܘܪܝܢܝܢܘܣ܀

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܠܓ. ܐܡܼܠܟ ܕܘܩܛܠܝܢܘܣ ܫ̄ .ܟ.܀

ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܥܒܼܕ ܠܗ ܫܘܬܦܐ ܠܡܟܣܝܡܢܘܣ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܘܡܿܟܣܝܡܝܢܣ ܐܝܘܒܝܣ ܐܦܝܦܢܣܛܛܐ ܩܣܪ̈ܣ. ܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܕܕܘܩܛܠܝܢܘܣ ܐܬܩܪܒܘ ܠܡܠܟܘܬܐ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ .ܟܗ. ܡܪܩܠܝܢܘܣ܀ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܐܓܘܒܛܘܣ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܬ̈ܝ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܐܟܠܘܣ ܘܠܐ ܐܫܼܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܕܒܗ ܐܬܩܼܛܠܘ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܟܕ ܝܗܼܒܘ ܬܒܥܬܼܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥܼܠܬܐ ܕܡܪܘܕܘܬܐ. ܒܫܢܬ .ܝܓ. ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ .ܠܙ. ܙܒܕܐ܀ ܘܛܘܪܝܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܐܣܛܪ̈ܛܝܐ ܪܕܦ ܩܠܝܠ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܬܿܓܒܪ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .ܠܚ. ܩܡ ܗܪܡܘܢ܀

Page 128

ܐܦܝܣܩܘܦܐ .ܝܛ. ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ ܛܘܪܐܢܘܣ܀ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܘ. ܒܬܪ ܬܐܘܢܐ ܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܫܒܝܚܼܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣܼܗܕ܀

ܟܕ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܚܣܿܝܢܐ ܡܢ ܨܘܪ ܘܨܝܕܢ ܣܘܓܐܐ ܢܦܼܠ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܒܼܕ܀

ܒܫܢܬ .ܝܛ. ܕܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܒܐܿܕܪ ܝܪܚܐ. ܒܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ. ܗܘܼܐ ܥܩܘܪܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܢ (ܫ̈ܢܝܢ) ܕܪܕܘܦܝܐ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܥܡ ܡܟܣܝܡܢܣ ܗܘܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐܠܗܐ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܘܣ ܒܐܝܩܪܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫ̄ .ܝܒ. . ܘܒܬܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ ܒܪܗ. ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ .ܠܕ. ܐܡܼܠܟ ܫ̄ .ܠܒ.܀

ܡܐܟܣܢܛܘܣ ܘܣܐܘܪܘܣ ܡܼܝܬ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝܗܼܒ ܚܐܪܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܪܫܠܡ .ܠܛ. ܡܩܪܝܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ (.ܟ.) ܒܛܿܝܠܝܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܙ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܒܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܒܡܗ ܩܿܣܪ܀

ܐܦܝܣܩܦܘܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܟܐ. ܦܝܠܝܓܘܢܝܘܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܟܒ. ܦܠܘܝܢܘܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܙ. . ܘܒܬܪܗ .ܟܓ. ܐܣܘܛܬܝܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ.܀

ܟܢ̈ܫܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܠܢܫܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܡܢ ܫܢܬ .ܝܗ. ܕܛܝܒܪܝܘܣ ܘܕܢܚܼܗ ܕܦܪܘܩܢ .ܪܨܚ. ܫ̈ܢܝܢ܀ ܘܡܢ ܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܐܬܚܼܕܬ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܫ̄ .ܬܬܡ ܙ.܀ ܘܡܢ ܐܠܘܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܗܿ ܡܬܿܢܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܫܥܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܫ̄ .ܐܿܩܒ.܀ ܘܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܘܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܫ̄ .ܐܿܫܢܛ.܀ ܘܡܢ ܚܘܪܒܐ ܕܐܝܠܘܢ ܕܒܗ ܐܬܿܝܕܥ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܡܫܘܢ ܫ̄ .ܐܿܙ.܀

Page 129

ܘܡܢ ܡܘܫܐ ܘܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ̈ܬܢܝܐ ܩܩܪܘܦܣ ܕܝܦܘܐܣ. ܫ̄ .ܐܿܬܬܠܙ.܀ ܘܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܢܝܢܘܣ ܘܕܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ. ܫ̈ .ܒܿܫܡܒ.܀ ܐܚܕ ܟܠܗ ܩܢܘܢ ܙܒܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ .ܒܿܫܡܒ. ܕܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ܀ ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ (ܠܫܢܬ) .ܩܟ. ܕܦܿܠܓ ܕܐܬܿܒܠܒܠܘ ܠܫ̈ܢܐ ܫ̄ .ܬܪܣܒ.܀ ܘܡܢ ܒܘܠܒܠܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ ܫ̄ .ܬܟ. . ܕܗ̈ܘܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܐܿܦܒ.܀ ܐܟܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܀ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܝܢ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܝܘ̈ܒܠܐ ܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܫܬܐ. ܕܗ̈ܘܝܢ ܚܡ̈ܫܢ ܚܡ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܟ̈ܢܫܢ ܒܗ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ܀

ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܝܢܐ ܣܓܝܐܐ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܪܚܡܢܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠܼܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܙܕܡܿܢ. ܘܢܣܼܒ ܙܟܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܕ̈ܬܐ ܡܛܠ ܡܬܿܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢܼܐ. ܘܐܫܬܥܒܼܕܘ ܠܗ ܡܠܟ̈ܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ܀ ܘܣܘܢܗܕܘܣ ܬܐܒܠܝܬܐ ܕܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܥܼܒܕ. ܘܠܕܪܦܢܐ ܚܕܬ ܠܐܝܩܪܗ ܕܠܘܩܝܢܘܣ ܣܗܕܐ. ܕܬܡܢ ܣܝܼܡ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܫܡܐ ܕܐܡܗ ܗܠܢܐ ܗܠܢܐܦܘܠܝܣ ܩܪܗܿ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܒܼܢܐ. ܘܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܕܒܗ܆ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܥܼܛܐ ܘܢܘ̈ܣܝܗܘܢ ܣܼܚܦ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܡܟܣܝܡܝܣ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .ܝܚ. ܐܬܢܣܝܘܣ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ (.ܟܕ. ܐܘܠܠܝܘܣ܀) ܕܒܬܪܗ .ܟܗ. (ܐܘܣܒܝܣ܀)

ܐܘܣܒܝܣ ܒܪ ܦܘܡܿܦܝܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܐܣܪܝܩܐ.

Page 130

ܦܠܣܛܝܢܐ ܡܟܬܒܢܐ ܐܬܿܝܕܥ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܟ̈ܬܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܿܬܟܚܝܢ ܠܗ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܿܫܡܗܬܐ ܘܓܕܢܝܬܐ ܒܼܢܐ. ܘܒܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܝܩܪܗܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗܿ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܙܕܝܩܐܝܬ ܢܦܼܩ. ܕܐܡܼܠܟ ܫ̄ .ܠܒ.܀

ܘܒܬܪܗ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܘܩܣܛܘܣ ܫ̄ .ܝܓ. ܐܿܘܣܛܬܝܘܣ ܩܫܝܫܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܕܘܒܪ̈ܐ ܫܠܝ̈ܚܝܐ ܫܩܝܼܠ ܗܼܘܐ. ܘܙܘܝܢܒܝܣ ܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܐܬܿܝܕܥ. ܘܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܼܢܐ. ܐܝܟ ܕܦܼܩܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ܀ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܦܪܣ. ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܐܙܕܒܿܢܘ܀ ܫܿܒܘܪ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܼܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܢܫܼܒܐ ܠܢܨܿܝܒܝܢ. ܘܐܝܬܼܒ ܥܠܝܗܿ ܝܘܗܡܬܐ ܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗܼ ܪܕܦܗ ܠܚܝܠܐ ܡܢܗܿ. ܘܟܕ ܠܐܬܪܗܘܢ ܦܢܼܘ. ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܐܫܟܚܘ ܩܕܡܿܝܗܘܢ ܐܓܪܗܘܢ܀

ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܐܕܪܝܐ .ܝܛ. ܓܪܓܪܝܘܣ܀

ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܚܕܬܐ ܥܼܢܕ. ܕܐܡܼܠܟ ܫ̄ .ܟܗ.܀

ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܕܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܡܼܘܬܐ ܕܐܣܦܝܪܐ ܐܫܬܟܼܠܠܬ ܠܫܢ̈ܝܢ .ܝܗ. . ܘܥܒܼܕ ܚܘܕܬܗܿ ܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܦܠܝܩܝܠܦܘܣ ܒܝܘܡ ܕܢܚܼܗ ܕܦܪܘܩܢ܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܟܚ. ܣܛܦܢܘܣ܀ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܢ ܙܘ̈ܥܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܝܘ̈ܡܬܐ .ܝܓ. ܒܩܿܝܢܕܘܢܣ ܗܘܬ܀

ܫܒܘܪ ܪܕܦ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀

ܢܝܐܣܪܝܐ ܕܦܢܛܘܣ ܛܒܼܥܬ ܒܠܚܘܕ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܐܦܝܣܩܦܐ ܘܐ̈ܢܫܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܓܘܗܿ܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ .ܟܛ. ܠܐܢܛܝܣ ܓܒܪ ܢܟܦܐ܀

Page 131

ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܡܐܢܐ ܕܒܣܠܘܩܝܐ ܕܒܐܣܘܪܝܐ ܥܼܒܕ. ܟܕ ܦܣܼܠ ܛܘܪܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܒܿܢܝ܀ ܒܦܘܢܝܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܢܼܐ ܗܿܝ ܐܝܿܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܐ ܫܡܗܗܿ. ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܝܢ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܐܿܢܛܪܕܘܣ. ܐܦ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܢܼܐ ܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܓܘܣܛܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܫܡܗܗܿ. ܬܘܒ ܒܐܙܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܢܼܐ. ܗܿܝ ܕܫܡܗܗܿ ܩܘܣܿܛܢܛܝܢܐ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܐܢܛܘܢܝܢܐܦܘܠܝܣ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗܼ ܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܠܒܝܢܘܣ ܘܙܟܼܝܗܝ. ܘܫܩܼܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܗܿܝ. ܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ ܡܪܛܝܢܘܣ ܘܐܡܼܠܟ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܐܬܩܼܛܠ. ܘܐܚܼܕ ܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܗܼܘ ܘܒܢ̈ܘܝ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܘܩܘܛܘܣ. ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ ܕܫܝܢܐ ܕܗܼܘܐ ܠܥܕ̈ܬܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ܇ ܟܬܼܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܫܠܡܐ ܠܥܕ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܐܘܪܒ ܘܝܩܿܪ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܡܿܫܡܫܝܢ ܒܗ̈ܝܢ. ܘܚܿܪܪ ܐܢܘܢ. ܘܝܩܿܪ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܣܝܡܝܢ ܒܗ̈ܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܙܕ̈ܝܩܐ. ܘܚܪܪ ܐܢ̈ܝܢ ܘܐܘܪܒ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܐܦ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕ ܡܪܢ ܒܢܨܚܢ̈ܘܗܝ. ܘܕܝܢܼܗ ܕܐܬܼܕܝܢ ܘܚܫܗ ܘܣܘܠܩܗ. ܒܢܼܐ ܘܨܿܒܬ. ܘܐܦ ܠܦܪܫ ܫܿܕܪ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܫܿܒܘܪ ܥܠ ܐܝܩܪܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܫܼܠܡ ܠܐܠܗܐ ܠܒܗ܆ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܐܘܪܒܗ ܘܐܪܝܡܿܗ ܥܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܐܫܼܠܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܦܪܥܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܫܟܼܒ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܢܝܿܚܗܼ ܘܡܝܬ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܫܐܬܩܒܼܪ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܗܼܘ ܩܕܡܝܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܡܠܟ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܒܼܛܠ ܥܝ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܥܼܩܪ ܥܠܘ̈ܬܐ ܘܣܿܚܦ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܿܥܠ ܓܙܝ̈ܗܘܢ ܠܛܝܡܝܘܢ. ܘܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥ̈ܝܐܼ ܪܕܦ. ܘܒܝܬ

Page 132

ܟܢ̈ܘܫܬܗܘܢ ܥܩܼܪ. ܘܓܙܝ̈ܗܘܢ ܝܗܼܒ ܠܥ̈ܕܬܐ. ܘܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܥܡ ܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܘܕܝ. ܘܒܫܿܘܝܘܬܐ ܝܗܼܒ ܣܓܕܬܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܩܕܡ ܟܠܗܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܪ̈ܝܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ܀

ܩܡܼܘ ܕܝܢ ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܘܩܘܣܛܘܣ ܒܢܘ̈ܗܝ. ܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ܀

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܗܿܝ ܣܼܠܩܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܢܨܼܝܒܝܢ. ܘܗܼܘܐ ܒܗܿ ܚܒܘܫܝܐ ܪܒܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠܬܝܢ. ܟܕ ܫܟܼܒ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܢܨܼܝܒܝܢ. ܘܡܝܼܬ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܘܩܘܣܛܘܣ. ܘܐܚܼܕ ܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܘܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܚܘܗܘܢ. ܘܐܩܼܝܡ ܠܓܠܘܣ ܩܿܣܪ. ܕܢܕܒܿܪ ܥܡܗ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܬܿܪ ܩܠܝܠ ܩܛܼܠܗ. ܘܐܩܝܼܡ ܠܕܘܟܬܗ ܠܝܘܠܝܢܣ ܐܚܘܗܝ. ܘܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܗܼܘ ܝܘܠܝܢܣ ܥܡ ܬܓܘ̈ܬܝܐ ܘܙܟܼܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܘܐܡܼܠܟ ܒܐܿܣܦܢܝܐ ܘܓܒܠܝܐ. ܘܐܿܬܥܬܕ ܥܠܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܿܩܪܒܘ ܥܡܗܼ. ܫܟܼܒ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܢܝܚܗܼ ܘܡܝܼܬ. ܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪܗܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܗܿܘ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܢܚܿܬܘܢ ܡ̈ܥܘܗܝ ܕܐܪܝܘܣ. ܒܬܿܪ ܗܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܐܩܘܡܕܝܐ. ܟܕ ܫܿܢܝ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܐܚܼܕܗ ܠܟܘܪܣܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܼܙܠ. ܘܐܘܕܟܣܝܘܣ ܪܕܦܗ ܡܢ ܬܡܢ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܐܪ̈ܝܢܘ ܗܘܘ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܦܠܘܝܢܣ ܘܐܣܼܗܕ. ܘܒܬܪܗ ܡܩܕܢܝܣ ܪܫܝܥܐ. (ܘܡܼܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ) ܒܫܢܬ

Page 133

ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ. ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܟܕ. . ܘܥܼܒܕ ܕܫܿܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܆ ܘܗܿܠܟ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܒܘܗܝ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܐܪܝܢܘܣ ܗܘܼܐ. ܘܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܝܘܠܝܢܘܣ ܟܕ ܗܼܘ ܫܝܢܐ (ܕܥܕ̈ܬܐ .ܢܒ. ܫ̄̈ ܐܚܼܕ ܗܘܐ). ܘܒܝܢܬ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܕܗܼܘܐ ܫܝܢܐ ܠܥܕ̈ܬܐܼ. ܩܡ ܒܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܚܿܕܬ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܿܦܬܚܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢ̈ܬܒܢܝܢ ܥ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܢܬܿܬܩܢܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܬܬܼܚܕܬ ܒܝܬ ܬܫܡܫܬܗܘܢ. ܘܫܩܼܠ ܓ̈ܙܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܘܦܩܕ ܕܢܬܿܩܢܘܢ ܒܝܬ ܟܢܘ̈ܫܬܗܘܢ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥ̈ܝܐ. ܘܫܼܕܐ ܠܐ̈ܦܝܣܩܦܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܗܘܢ܀

ܘܫܒܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܢܚܼܬ ܗܼܘ ܝܠܝܢܘܣ ܛܡܐܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܐܒܕܢܗ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܀ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ܆ ܪܓܼܙ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܘܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܕܫܡܪ̈ܝܐ ܘܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥ̈ܝܐ ܕܒܬܝܡܢܐ ܕܐܫܿܬܘܬܦܗܘܢ ܠܫܿܢܝܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܚܢܦܐ. ܘܢܦܼܩ ܪܘܓܙܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐܼ. ܘܫܿܪܝ ܕܢܚܿܒܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܛܢ̈ܦܬܐ ܘܚܢ̈ܦܬܐ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܥܠ ܕܛܿܢܦܘ ܐܢ̈ܝܢ ܒܕܡܐ ܕܐܫܼܕܘ ܒܗ̈ܝܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ. ܘܫܿܪܝ ܠܡܿܚܒܠܘ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܗ̈ܘܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ. ܗܠܝܢ ܡܢܗܝܢ ܐܬܗܼܦܟ. ܘܡܢܗܝܢ ܢܦܼܠ ܘܡܢܗܝܢ ܦܫ. ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ (ܐܬܩܼܛܠ ܩܘܠܝܢܘܣ)܀

ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬܐ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ ܪܒܐ ܕܩܠܬ ܒܓܒܗܿ ܓܪܒܝܝܐ ܕܟܘܟܒܐ ܘܕܩܼܛܝܣܦܘܢ: ܒܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܩܛܪ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܬܓܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܼܘܝܘ ܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ. ܘܫܿܝܢ

Page 134

ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܬܩ̈ܝܦܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܗܼܘܐ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ: ܘܕܢܦܪܘܩ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܬܿܚܒܼܫܘ ܗܘܘ ܒܗ܆ ܝܗܼܒ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܢܕܢܚܐ ܕܢܨܼܝܒܝܢ. ܘܡܢ̈ܗܝܢ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܠܗܿ܆ ܘܐܪܡܢܝܐ ܟܠܗܿ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܿܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܠܗܪܡܢ. ܘܓܠܝܼܬ ܢܼܨܝܒܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܒ. ܕܫܢܼܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܘܐܫܬܠܼܡܬ ܢܨܝܒܼܝܢ ܟܕ ܣܦܼܝܩܐ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܠܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܝܿܡܢ ܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܒܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ. ܘܫܪܝ ܗܘܼܐ ܕܢܥܼܒܕ ܕܛܒ ܘܕܫܿܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܠܡܿܗܠܟܘ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܚܙܩܝܐ ܘܒܥܿܒܕ̈ܘܗܝ ܕܝܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܿܘܐ ܗܘܼܐ. ܘܦܪܥܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܥܼܒܕ ܘܐܦ ܗܼܘ. ܨܒܼܐ ܕܢܥܼܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܢܥܼܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܟܠܗ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܿܦܢܐ ܓܙܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܫܼܩ ܗܘܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܫܢܝܘܬܗ. ܘܚܿܪܪ ܡܢ ܫܩܠܗ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܫܟܼܒ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܢܝܚܿܗܼ ܒܐܝܪܚ ܫܼܒܛ. ܕܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. (ܘܐܬܩܒܪ) ܒܩܒܪܐ ܕܡܗܠܟܐ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܦ̈ܬܓܡܘܗ ܘܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐܼ. ܗܐ ܟܬܝܼܒܝܢ ܒܣܦܪ ܥܘܗܢܕܗ ܕܡܪܝܢ ܠܝܘܡܐ ܕܓܠܝܢܗ܀

ܘܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܘܠܝܣ ܐܚܗܐ. ܒܫܢܬ ܒܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. ܘܐܡܼܠܟ ܘܘܠܢܛܝܢܘܣ ܠܓܪܛܝܢܘܣ ܒܪܗ ܒܓܠܝܐ ܘܥܒܼܕ ܕܛܒ ܘܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܗܿܠܟ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܕܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܗܿܘ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܡܝܼܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ ܘܘܠܢܛܝܢܘܣ ܒܐܣܦܢܝܐ ܘܒܓܠܝܐ. ܘܥܼܒܕ ܘܠܝܣ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܫܠܡ ܠܒܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܘܣܕܩܐ ܕܒܝܬ ܐܪܝܘܣ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ܆ ܐܫܬܕܝܘ ܗܘܘ ܐܦ̈ܝܣܩܘܦܐ ܕܐܝܬ

Page 135

ܒܐܘܚܕܢܗ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܥܡ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫ̈ܫܡܢܐ ܘܩܿܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܼܕܦܘ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܬܿܢܓܘ ܘܐܨܿܛܥܪܘ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟـ[ـܢ] ܣܼܠܩ ܗܼܘ ܘܠܝܣ ܠܩܪܒܐ ܥܡ ܓܘ̈ܬܝܐ ܕܡܼܪܕܘ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܐܒܕܢܗ ܬܡܢ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܫܿܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܦܘܿܢܝܐ. ܘܦܢܼܐ ܟܠܢܫ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܬܠܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܝܼܬ. ܘܩܿܘܝ ܘܿܠܝܣ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܡܝܼܬ܀

ܘܐܡܼܠܟ ܬܐܕܘܣܝܣ ܒܬܪܩܐ. ܘܥܒܼܕ ܕܫܧܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܐܩܼܪܒ ܥܡ ܓܘ̈ܬܝܐ ܘܙܟܼܐ ܐܢܘܢ. ܘܫܿܝܢ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܐܘܪܒ ܘܝܩܿܪ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܿܠܟ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܘܒܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܘܪܕܦ ܠܟܠܗܝܢ ܗܪ̈ܣܝܣ. ܘܥܼܩܪ ܟܠܗܝܢ ܟܢ̈ܘܫܬܗܝܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܬܒܢܝ. ܘܥܩܼܪ ܒܝܬ ܦܬܟܪܗܐ ܟܠܗܘܢ ܘܒܿܛܠ ܬܫܡܫܬܗܘܢ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬ ܥܒܼܕ ܠܗ ܫܿܘܬܦܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܐܪܩܕܝܣ ܒܪܗ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ܆ ܡܼܪܕ ܡܟܣܝܣܢܘܣ ܥܠ ܓܪܛܝܢܘܣ (ܘܩܼܛܠܗ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܓܪܛܝܢܘܣ) ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܥܼܒܕ ܕܫܿܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܐܒܘܗܝ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܚܕܐ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܠܬܐܕܘܣܝܣ ܘܘܠܢܛܝܢܣ. ܘܩܼܛܠ ܠܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܘܫܩܼܠ ܡܠܟܘܬܗ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܫܿܕܪ ܬܐܘܕܘܣܝܣ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܫܠܡܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬܼ. ܡܼܝܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ ܐܘܓܒܝܣ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܩܼܛܠܗ ܐܕܘܣܝܣ ܘܫܩܼܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܐܡܼܠܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ

Page 136

ܫ̈ܢܝܢ. ܘܥܒܼܕ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܗܿܠܟ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܕܐܒܘܗܝ܀

ܘܫܒܢܬ ܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܬܐܕܘܣܝܣ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫ. ܐܬܿܩܪܒ ܐܢܘܪܝܣ ܠܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܡܼܠܟ ܒܫܢܬ ܥܣܿܪ̈ܐ ܕܐܪܩܕܝܣ ܐܚܘܗܝ. ܘܩܡܘ ܘܐܚܼܕܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܬܐܕܘܣܝܣ ܥܡ ܐܪܩܕܝܘܣ ܘܐܢܘܪܝܣ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܝܼܪܒ ܫܡܗ ܛܒ. ܘܐܬܝܿܩܪ ܒܟܘܠܗܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܝܩܿܪ ܘܐܘܪܒ ܠܟܠܗܝܢ ܥ̈ܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܘܪܒܼܗ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܼܦܢܐ ܗܘܼܐ ܙܟܿܐ ܗܘܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܦ̈ܬܓܡܘܗܝ ܘܓܢܒܪܘܬܗ ܘܥܿܒܕ̈ܘܗܝ܆ ܗܐ ܪ̈ܫܝܡܝܢ ܒܣܼܦܪܐ ܕܚ̈ܝܐ܀

ܘܗܘܼܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܡܿܩܕܢܝܣ ܐܪܝܢܐ. ܘܟܿܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܐܚܪܡܼܬܗ. ܘܥܒܼܕܬ ܚܿܦܠܘܗܝ ܠܢܩܿܛܪܝܣܘ. ܘܬܘܒ ܕܐܡܦܠܝܘܣ ܐܒܪܝܐ ܡܢ ܬܪܩܼܐ. ܗܼܘ ܚܼܛܦ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ. ܘܬܘܒ ܓܪܓܪܝܘܣ ܡܿܡܠܠ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܟܘܣܣܛܡܘܣ. ܘܐܬܟܪܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܘܡܝܼܬ. ܒܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܫܬ. ܐܡܠܼܟ ܕܝܢ ܗܼܘ ܐܬܕܘܣܝܣ ܫ̈ܢܝܢ ܫܥܣܪ̈ܐ ܘܡܝܬ. ܘܐܚܕܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܬܘ ܥܡܐ ܠܝܛܐ ܕܗ̈ܘܢܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܥܒܼܪܘ ܒܨܘܦ ܘܒܐܪܡܿܢܝܐ. ܘܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܒܣܘܪܐܿ ܘܒܩܦܘܕܘܩܝܐ ܥܕܬܐ ܠܓܿܠܛܝܐ. ܘܫܒܼܘ ܫܒܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܗܦܼܟܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܘܢܚܼܬܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܓܢܒ ܦܪܬ ܘܕܩܠܼܬ. ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܡܼܛܘ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܿܟܝܘ ܬܡܢ. ܐܠܐ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܘܕܩܼܠܬܼ ܐܚܼܪܒܘ ܘܩܼܛܠܘ ܘܫܒܼܘ ܫܒܝܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥܘ ܗ̈ܘܢܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܿܝܢ ܥܠܝܗܘܢܼ ܩܡܘ ܕܢܥܼܪܩܘܢ. ܘܩܕܪܦܼܘ ܐܢܘܢ ܘܩܿܛܠܘ ܡܢܗܢ ܚܕ ܓܝܼܣܐ. ܘܫܩܼܠܘ

Page 137

ܡܢܗܘܢ ܟܠܗܿ ܒܙܬܐ ܕܒܿܙܘ ܗܘܘ. ܘܐܥܕܝܘ ܡܢܗܘܢ ܫܒܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܝܫܐ. ܕܗ̈ܘܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܬܡ̈ܢܬܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܘܐܥܼܠܘ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܣܿܠܩ ܘܟܘܟܒܐ. ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܗܕܪܫܝܪ ܘܩܛܝܣܦܘܢ. ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܫ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ. ܘܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܐܢ̈ܘܢܣ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܘܡܫܚܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܡ̈ܢܬܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ܆ ܠܐ ܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝ̈ܠܐ. (. . .) ܐܠܦܐ ܚܕ ܩܕܡܝܐ. ܘܫܿܕܪܘ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܢܼܦܢܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܡܼܠܟ ܝܙܕܓܪ ܡܿܠܟܐ ܦܪܣܝܐ. ܬܘܒ ܫܕܪ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܢܿܝ ܫܒܝܬܐ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܐܠܦ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ . ܘܦܫܘ ܡܢܗܘܢ ܒܦܪܣ ܐܝܟ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܒܢ̈ܝ ܫܼܒܝܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܝܼܬܘ ܒܡܘܬܢܐ ܕܟܐܿܒ ܟܪܣܐ. ܒܥܩܬܐ ܘܒܐܘܠܨܢܐ ܕܥܼܒܕܘ ܠܗܘܢ ܗ̈ܘܢܝܐ ܠܝ̈ܛܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒ̈ܢܝ ܫܼܒܝܐ ܐܫܿܬܥܝܘ . ܘܐܦ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܐܒܝ̈ܠܐ ܐܫܬܿܥܝܘ܆ ܘܛܠܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܩܝܿܡܐ ܗܼܢܘܢܐܡܼܪܘ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܡܼܪܘ ܒܢ̈ܝ ܫܒܼܝܐ ܕܗܘ̈ܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܿܠܟܐ ܛܿܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܝܙܕܓܪ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܒܪܝܟܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܪܢܗ ܢܗܘܐ ܠܒܪܘܟܬܐ ܘܐܚܪܝܬܗ ܬܫܼܦܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝܼ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܥܒܼܕ. ܥܠ ܡ̈ܣܟܢܐ ܘܒ̈ܝܫܐ܀

ܘܬܘܒ ܐܡܼܠܟ ܐܪܩܕܝܣ ܘܐܢܘܪܝܣ ܒܢ̈ܘܝ ܕܬܐܕܣܝܣ ܪܒܐ. ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ܀ ܘܒܝ̈ܘܡܬܗܘܢ (ܗܘܼܐ) ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܝܣܩܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܢܣܼܛܘܪܝܣ ܥܼܛܐ ܕܘܟܪܢܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܬܐܦܝܠܘܣ. ܘܒܩܘܦܪܘܣ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܥܒܿܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ܀

ܘܒܬܪܟܢ ܩܡ ܒܡܟܠܘܬܗ ܬܐܿܕܣܝܣ ܙܥܘܪܐ. ܒܪܗ ܕܐܪܩܕܝܣ. ܘܟܿܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܡܿܐܬܝܢ ܘܥܣܼܪ̈ܝܢ.

Page 138

ܘܐܚܪܡܬܗ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܥܒܼܕܬ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܛܝܩܣ. ܘܒܬܪܗ ܣܝܣܢܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܦܪܘܩܠܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܦܠܘܝܢܘܣ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܛܠܝܘܣ ܗܪܛܝܩܐ܀

ܘܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܫܢܗܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܐܬܐܿܠܨ ܬܐܕܘܣܝܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܥܒܼܕ ܣܘܢܗܕܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܐܦܣܘܣ ܡܛܠ ܦܠܘܝܢܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܪܠܐܝܘܢ. ܘܬܘܒ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܝܠܗ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܐܬܟܫܼܠܘ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܘܐܡܼܪ ܕܠܝܬ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܕܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܐܿܥܝܪ ܐܠܗܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܡܪܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܠܗܠܝܢ ܬܡܗܢܝܐ ܛܠܝ̈ܐ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܡܟܣܝܡܝܢܐ ܘܝܡܠܝܟܐ ܘܡܪܛܠܝܘܣ ܘܕܝܘܢܣܝܘܣ ܘܝܐܿܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܝܩܣܛܕܝܢܣ ܘܐܢܛܘܢܝܢܣ. ܘܐܬܼܐ ܡܿܠܟܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܫܿܐܠ ܒܫܠܡܗܘܢ ܕܛܠܝ̈ܐ. ܘܐܫܬܪܪ ܒܩܝܡܬܐ ܗܼܘ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܗܦܼܟ ܠܟܘܪܣܝܗ ܘܐܬܬܢܝܚ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܢܝܿܚܗ ܥܡ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܀

ܘܒܬܪܗ ܐܡܼܠܟ ܡܪܩܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܫ̈ܒܥ. ܘܟܿܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܘܐܘܕܝܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐܓܠܝܐܝܬ. ܘܒܿܠܒܠܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܚܿܕܘܢ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܐ (ܥܕ̈ܬܐ) ܫ̈ܢܝܐ ܫܿܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܡܢ ܬܐܕܣܝܣ ܪܒܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܐܕܘܣܝܣ ܙܥܘܪܐ. ܘܒܬܪ ܡܪܩܝܘܣ ܐܡܠܟ ܠܐܘܢ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܗܪܟܐ ܐܚܧܕܘܢ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܥ̈ܕܬܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܒܬܪ ܠܐܘܢ ܐܡܠܟ ܙܝܢܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܘܥܒܼܕ ܚܕܝܘܬܐ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܿܛܣ ܫ̈ܢܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ. ܘܗܪܟܐ ܐܚܿܕܝܢ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܐ ܥܕ̈ܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. ܘܒܬܪܟܢ

Page 139

ܐܡܼܠܟ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܒܥܠܗܿ ܕܬܐܕܘܪܐ ܡܗܝܡܢܬܐ. ܘܗܼܘ ܐܿܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܠܥܕܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ. ܘܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܗܘܘ ܒܩܘܣܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܚ̈ܕܕܐ. ܓܢܕܝܣ ܘܒܬܪܗ ܐܩܿܩܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܦܘܠܝܛܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܿܬܼܝܡܣ. ܘܒܬܪܗ ܡܝܢܐ ܐܟܣܢܕܟܪܐ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ ܝܘܚܢܢ ܗܪܛܝܩܐ. ܘܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܬܐܕܣܝܣ. ܘܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܣܐܘܪܐ܀

ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܼܠܟ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܘܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܕ. . ܛܝܒܪܝܣ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪܒܥ. ܡܘܪܝܩܝܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܟܒ. . ܦܘܩܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܚ. . ܗܪܩܠܝ ܫܢ̈ܝܢ .ܠ.܀ ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܗܪܩܠܝ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܚܙܝܪܢ ܒܠܠܝܐ. ܪܥܼܠܬ ܐܪܥܐ ܩܫܼܝܐܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܒܬܡܘܙ. ܦܓܥܼܘ ܒܚ̈ܕܕܐ ܗܪܩܠܝ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܼܗܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܒܩܠܝܣܘܪܐ ܚܕ ܒܓܪܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܪܒܣܘܣ ܛܪܝܦܛܡܘܣ. ܘܡܿܠܠܘ ܬܡܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܡܛܠ ܫܝܢܐ. ܘܫܼܪܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܢܗܘܐ ܦܼܪܬ ܬܚܘܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܼܒܕܘ ܫܝܢܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܘܒܼܢܘ ܬܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܩܪܘ ܫܡܗܿ ܐܪܝܢܐ܀

ܣܘܟܠܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܕܡ̈ܘܕܥܢ:

ܡܛܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ:

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܗܼܘܐ ܗܼܘܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܒܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܐܫܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܒܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫܬ ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܢ̈ܛܝܘܟܝܐ. ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܘܕܚܠܬܐ ܒܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܐܝܠܘܠ. ܒܫܒܬܐ ܕܢܓܗ ܚܕܒܫܒܐ.

Page 140

ܘܡܢ ܫܠܝ ܢܩܼܫܘ ܒܢܝ̈ܢܐ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܣܬܚܼܦܘ ܘܢܦܠܼܘ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܢܘܬܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܫܿܡܗܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܣܬܚܼܦ. ܘܢܦܼܠ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܿܥܣ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܐܦ ܥ̈ܒܼܕܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܛܠܝ̈ܐ ܘܥܠܝ̈ܡܐ. ܥܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܼܬܚܪܘ ܥܼܪܩܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܫܼܪܘ ܟܠܗܘܢ ܚܿܕܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܝܬ ܓܢ̈ܐ ܘܠܐ ܦܫ ܐܢܫ ܒܓܘܗܿ. ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܙܘܥܬܐ. ܘܒܒܥܘܬܐ ܘܒܒܟܝܐ ܘܒܚܫܐ ܪܒܐ. ܒܐܡܡܐܼ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܫܿܪܝܘ ܡܿܓܠܝܢ ܘܡܣܩܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܩܿܒܪܝܢ. ܘܡܢ ܕܐܙܿܕܟܝܘ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ: ܘܠܐ ܡܫܿܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪܝܚܐ ܠܡܿܣܝܒܪܘ: ܡܛܘܠ ܕܥܫܼܢ ܗܘܼܐ ܠܗ ܛܒ܆ ܒܟܠܗܿ ܓܝܪ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܚܐ ܕܣܪܝܘܬܐ ܥܿܛܪ ܗܘܼܐ. ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕ̈ܐ. ܠܒܪ ܓܝܪ ܒܫ̈ܘܩܐܼ ܣܼܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܫܼܩܠ ܛܥܼܢܐ ܕܡܪܝ ܐܩܩ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܕܗܓܡܘܢܐ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ. ܐܦ ܕܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܦܩܼܕ ܘܐܝܬܼܝ ܥ̈ܓܠܬܐ. ܘܫܿܪܝ ܓܪ̈ܢ ܘܡ̈ܦܢ. ܘܫܼܩܠܘ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܛܥܢܐ܆ ܘܐܩܝܼܡܘ ܐܢ̈ܫ ܕܫܩܼܝܠܝܢ ܦܝܪ̈ܡܐ ܘܒܣ̈ܡܐ ܘܐܙܿܠܝܢ ܩܕܡ ܬܘܪ̈ܐ. ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ. ܡܢ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܐܝܠܘܠ܆ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ. ܠܐ ܒܼܛܠ ܥܘ̈ܓܠܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡ̈ܦܝܢ ܟܠܝܘܡܡ ܒܝܘܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܢ ܨܿܦܪܐ ܠܪܡܫܐ. ܘܬܘܒ ܢܘܪܐ ܪܡܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܠܬܚܬ܆ ܘܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܘܐܟܼܠ. ܡ̈ܐܢܐ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ. ܘܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܕܚ̈ܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܟܠܐ ܗܘܬ ܘܡܘܩܕܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܿܚܬ ܐܠܗܐ ܡܛܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܕܥܼܟܬ. ܬܢܢܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܐܦ ܝܚܒܘܪܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܬܘܢܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܘܡܬܼܚܙܐ ܗܘܐ ܥܕܡܐ

Page 141

ܠܪܘܚܩܐ. ܘܒܫܩܼܠ ܛܥܢܼܗ ܕܡܪܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܩܩ ܛܘܒܢܐ. ܘܒܫܩܼܠ ܛܥܼܢܐ ܬܘܒ ܕܐܢܫܐ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܟܠܢܫ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܡܝܬܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܪ̈ܗܛܘܗܝ. ܘܡܿܙܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܐܢܐ ܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܿܢܐ. ܘܡܬܿܩܒܪܝܢ ܘܡܿܬܥܦܝܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܡܿܬܠܘܝܢ ܗܘܘ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܚܝܠܐ ܘܡܿܣܝܒܪܢܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܠܐܢܝܐ ܕܦܫܿܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܠܼܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܼܐ ܣܡ ܠܗ ܣܝܡܬܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܩܼܢܘ ܚܝ̈ܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܕܠܐ ܥܒܼܪܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܢܫ̈ܐ ܙܢܝ̈ܬܐܼ ܡ̈ܙܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܡ̈ܐܢܝܗܝܢ ܘܟܠ ܚܫ̈ܬܠܗܝܢ. ܘܡ̈ܝܬܝܢ ܘܩܒܪ̈ܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܠܕ̈ܐ. ܘܐܫܿܬܘܬܦܝܢ ܐܦ ܒܗܢܐ ܥܿܒܕܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܚܫܐ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܒܝܘ̈ܡܬܢ. ܘܐܦ ܡܪܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܩܩ. ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܒܒܟܝܐ ܘܒܚܫܐ ܘܒܓܘܪܓܚܐ ܗܘܼܐ. ܟܕ ܪܡܼܐ ܠܗ ܩܛܥܐ ܕܝܪܝܼܥܼܬܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܪܡܼܐ ܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܒܿܥܐ ܘܡܦܼܝܣ ܠܡܪܗ. ܕܢܥܼܒܪ ܪܘܓܙܗ ܡܢ ܐܪܬܐ ܘܐܦ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܼܠܘ ܠܗ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܫܿܠܡ ܒܗܢܐ ܚܫܐ. ܘܐܦ ܐܠܐ ܐܬܿܪܚܡ ܘܐܿܢܝܚ ܪܘܓܙܐ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܟܕ ܪܥܠܐ ܘܣܘܪܕܐ ܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܥܕܡܐ ܕܥܒܼܪܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܐܬܒܼܛܠ ܠܢ ܘܟܬܼܒܢܗܿ ܠܬܕܡܪܘܬܐ ܗܕܐ. ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܬܚܘܝܬܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܡܢ ܒܬܪܢ. ܕܢܫܿܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܥܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܀

ܒܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܒܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥ ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܢ̈ܛܝܘܟܝܐ. ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܬܫܥܣܪܐ ܒܗ. ܒܪܡܫܐ ܒܥܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܥܕܬܐ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܪܘܓܙܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܿܬܕܪ. ܘܩܠܐ ܐܝܟ ܢܗܡܼܬܐ ܗܼܘܐ. ܘܐܪܥܐ ܙܥܼܬ ܘܐܬܼܦܪܦܬܿ. ܘܐܬܼܪܘܛܬܿ ܘܐܦ ܒܢ̈ܝܢܝܗܿ ܐܬܿܪܦܝܘ. ܘܙܥܘ ܘܢܩܼܫܘ ܠܚ̈ܕܕܐ.

Page 142

ܘܐܣܬܚܦܼܘ ܘܢܦܼܠܘ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܘܬ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܪܥܐ ܝܗܒܼܐ ܗܘܬ ܢܗܡܬܐܼ ܐܝܟ ܕܝܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܒܢܗܝ ܐܢܫܐ ܕܐܫܬܼܚܪܘ. ܒܙܘܥܐ ܘܒܪܥܐ ܩܝܼܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܢ̈ܝܢܐ ܘܣܚܪ̈ܬܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܢܩܿܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܬܛܠܝܠܝ̈ܗܘܢ ܩܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܙܘܥܐ ܘܪܥܼܠܐ ܒܟܠܢܫ ܡܼܫܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܚܠܬܐ ܘܐܪܬܝܬܐ ܥܿܫܝܢ ܗܘܼܐ. ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܛܼܪܕܐ ܗܘܬ. ܘܫܪ̈ܝܢܬ ܕܦܓܪܐ ܡܿܬܪܦܝܢ ܗܘܘ. ܘܓܘܫܡܐ ܕܡܿܬܪܘܛ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ.ܘܙܘܥܬܐ ܕܡܕܡ ܕܚܼܙܘ. ܘܢܦܫܐ ܕܡܿܬܐܠܨܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ. ܘܚܫܿܘܟܐ ܕܠܠܝܐ ܕܡܿܣܪܕ. ܘܪܘܓܙܐ ܕܠܚܝܼܡ ܒܕܠܚܬܐ. ܘܟܠܢܫ ܥܿܪܩ ܘܢܿܦܩ ܡܢ ܒܝܬܗ. ܟܕ ܓܿܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܥܼܒܕ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܥܠܡܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܡܕܝܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐܿ. ܒܕܡܘܬ ܐܪ̈ܙܐ ܡܬܟܿܦܦܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܿܬܪܘܛܝܢ ܘܢܚܿܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܼܩܝܢ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܿܬܢܓܕ ܘܒܿܥܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝܿܢܗ. ܗܟܢܐ ܐܪܥܐ ܒܟܼܝܐ ܗܘܬ ܒܩܠܐ ܕܢܗܡܼܬܐ. ܘܒܢ̈ܝܢܐ ܕܡܿܝܠܠܝܢ ܒܩܠܐ ܕܢܩܼܫܗܘܢ. ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܥܪܩܝܢ. ܘܗܘܘ ܡܕܝܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܦܐܝ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܨܒ̈ܬܐܼ. ܣܘܪܕܐ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܩܒܪ̈ܐ ܘܡܢܗܘܢ ܠܣܘܪܕܐ. ܘܢܦܩ ܫܒܛܐ ܕܪܘܓܙܐܼ ܒܟܠܗ ܟܘܪܐ ܕܐܢ̈ܛܝܟܝܐ. ܟܕ ܚܠܼܝܛܐ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪ̈ܚܡܐ. ܘܐܝܬ ܩܪܝܬܐ ܕܢܦܼܠܬ ܟܘܠܗܿ ܘܐܬܿܦܠܛܘ ܥܡܘܪܗܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐܕܐܠܗܐ ܐܣܬܼܥܪܬ. ܘܐܝܬ ܕܢܦܼܠ ܦܠܓܗܿ. ܘܐܝܬ ܕܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܒ̈ܢܘܗܝ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܡܼܝܬܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܒܝܬܐ ܕܐܬܿܦܠܛܘ ܡܢܗܘ ܚܕ ܐܘ . ܕܢܫܿܬܥܘܢ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܒܥܕܢܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܘܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܐܓܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܟܕ ܙܩܝܦ ܘܩܿܐܡ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܙܘܥܬܐ܆ ܒܓܥܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܿܨܠܐ ܗܼܘܐ܆ ܕܢܥܿܕܪ ܐܝܟ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܡܢ ܕܗܘܼܐ ܐܝܟ ܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐܼ ܢܚܿ ܩܠܝܠ. ܘܬܘܒ ܙܩܼܦ.

Page 143

ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܕܢܓܼܗܬ. ܘܐܬܒܼܛܠ ܠܢ ܘܟܬܼܒܢܗܿ ܠܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܬܚܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܝܕ. ܣܠܪܩ ܩܘܕ ܠܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܢܐ. ܣܠܼܩ ܟܣܪܘܢ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܢܓ. ܣܠܼܩ ܟܣܪܘܢ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܀

ܫܢܬ .ܬܬܠ. ܣܠܼܩ ܡܿܢܕܪ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܣܗ. ܒܚܙܝܪܢ ܡܼܝܬ ܡܿܢܕܪ܀

ܫܢܬ .ܬܬܡܓ. ܐܬܼܐ ܗܢܕܘܝܐ ܒܟܢܘܢ܀

ܫܢܬ .ܬܬܢܕ. ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܩܕܡܝܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܢܗ. ܪܥܠܼܬ ܐܪܥܐ ܘܛܒܼܥ ܡ̈ܕܝܢܬܐ܀

ܫܢܼܬ .ܬܬܥܓ. ܒܢܝܣܢ ܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐ ܕܫܪ̈ܥܘܛܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܦܐ. ܗܘܼܐ ܕܘܘܕܐ ܡܛܠ ܨܘܡܐ ܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ. ܐܬܿܦܠܓ ܥܡܐ. ܘܡܢܗ ܩܿܒܠ ܨܘܡܐ .ܝܙ. ܒܫܒܛܐ. ܘܡܢܗ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ. ܦܨܚܐ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܥܒܕ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܘܒܚ̈ܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܣܘܠܩܐ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ. ܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܡܢܕܪ ܘܥܪܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܢܕܪ ܘܚܝܒܗ ܠܩܿܒܘܣ ܘܙܟܼܐ ܨܠܝܒܐ܀

ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܪܥܼܠܬ ܐܪܥܐ ܘܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܢܦܼܠܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܠܗܿ ܥܕܡܐ ܠܩܠܝܠ. ܘܥܡܗܿ ܣܿܠܘܩܝܐ ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܩܝܠܩ̈ܝܐ. ܒܬܪ ܕܢܦܼܝ ܗܼܘ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܫ̈ܢܝܢ .ܢܚ.܀

ܩܢܛܪܘܢܐ ܗܿܘ ܕܢܿܛܪ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܒܙܩܝܦܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܢܓܝܢܐ. ܘܗܼܘ ܬܪܥ ܕܦܢܗ ܕܡܪܢ. ܘܠܚܪܬܐ ܗܿܝܡܢ ܘܡܼܝܢ ܣܗܕܐ܀

ܟܝܪܛܘܢܝܣܐ ܗܘܼܐ ܣܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ. ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ. ܗܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܦܢܼܛܐ. ܒܫܢܬ .ܬܬܟܓ.܀ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܫܝܙܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܝܣܿܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܫܕܐܿܘܗܝ

Page 144

ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܒܝܘ̈ܡܝ ܬܐܕܣܝܣ ܒܪ ܐܪܩܕܝܣ. ܘܥܒܼܕ ܕܝܢ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܝܠܗ܆ ܗܼܘ ܣܐܘܪܐ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܼܛܪܕ ܕܝܢ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥ̈ܐ ܒܐܝܠܘܠܘ. ܒܕܘܕܩܛܐ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ .ܟܛ. . ܚܼܝܐ ܕܝܢ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܥܒܼܕ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܫܧܢܝ ܕܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܡ̈ܢܐ ܒܫܒܛ. ܒܦܪܘܛܐ ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬܼ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܪܣܘܣ ܕܬܿܠܐ ܒܫܒܛ. ܒܬܫܥܐ ܒܗ.

ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܡܝܼܬ ܕܝܢ ܒܫܼܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ .ܠ.܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬ ܡܝܬ ܬܐܕܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܡܘܙ .ܟܒ. ܒܗ. ܒܛܪܝܣܩܕܩܛܐ܀

ܫܢܬ .ܬܬܦܚ. ܡܝܬ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܦܣܝܼܠܬܐ. ܒܗܢܕܩܛܐ ܒܬܿܡܘܙ ܒܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܒܗ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܚܕܐ ܡܼܝܬ ܦܛܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܐܿܢܛܐ ܒܢܝܣܢ .ܟܒ. ܒܗ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬ ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܬܡܘܙ .ܛ.܀

ܟܝܪܛܘܢܝܣܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝ .ܘ. . ܘܡܼܝܬ ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܣܿܦܩ ܥܡܐ ܡܢ ܡܕܢܼܚܐ ܠܦܪܬ܀

ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ ܦܼܢܛܐ. ܗܘܼܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܒܫܒܛ .ܝܗ. ܒܗ. ܡܝܼܬ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ .ܕ. ܡܝܼܬ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܠܦܢܐ ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ .ܝܚ.܀

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܫܬܼܩܠܬ ܢܨܝܒܝܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ܀

Page 145

ܒܫܢܬ ܫ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬ ܒܐܒ .ܙ. ܡܝܼܬ ܡܪܝ ܪܒܘܠܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ܀

ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܼܢ. ܩܡ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ܀ ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܡܝܬ. ܒܐܝܪܚ ܐܝܠܘܠ .ܒ.܀

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܼܕܐ ܣܠܼܩ ܟܣܪܘܢ ܘܚܝܠܗ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܟܒܼܫܗܿ. ܘܚܼܪܒܗܿ ܘܫܒܼܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܚܼܪܒ. ܘܫܼܒܐ ܫܒܝܬܐ ܣܓܝܐܿܬܐ. ܘܢܚܼܬ ܠܐܬܪܗ ܘܒܢܼܐ ܡܕܝܢܬܐ ܠܫ̈ܒܝܐ ܕܐܚܼܬ ܡܢ ܐܿܢܛܝܟ. ܘܩܼܪܐ ܫܡܗܿ ܐܢܛܝܟܣܪܘܢ܀

ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܣܠܼܩ ܟܣܪܘܢ ܘܚܝܠܗ ܘܫܼܪܐ ܥܠ ܕܪܐ. ܘܫܕܪ ܡܙܠܕܪܗܡܢ ܡܪܙܒܢܗ ܘܣܠܼܩ ܥܕܡܐ ܠܐܢܛܝܟ. ܘܐܿܘܩܕ ܠܐܡܘܣ ܘܠܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܣܿܠܘܩܝܐ ܘܟܒܼܫܗܿ. ܘܐܙܼܠ ܠܐܿܦܡܝܐ ܘܐܫܼܠܡܬ ܠܗ. ܒܨܒܝܢܗܿ. ܘܐܘܼܩܕܗܿ ܘܫܒܼܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܘܐܙܼܠ. ܘܟܕ ܢܚܿܬ ܨܝܕ ܡܪܗ ܟܒܫܗܿ ܠܕܪܐ. ܘܫܒܼܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܘܣܦܼܩܗܿ. ܘܐܿܘܬܒ ܒܗܿ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܒܐܿܢܛܐ ܣܠܼܩ ܟܣܪܘܢ ܠܐܪܥ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܗܼܘ ܛܠܝܐ. ܘܐܬܩܒܠ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܐܚܬܘܗܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܐܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ܀

ܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܒܕܘܛܪܐ ܪܕܦ ܕܘܡܿܛܝܢܐ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܗܿܩܛܐ. ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܒܥܣܪ̈ܝܢ .ܓ. ܒܗ. ܩܛܠܘܗܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܘܪܝܩܐ ܘܠܒ̈ܢܘܗܝ܀

ܫܢܬ ܬܫܥ̈ܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܒܐܿܒܕܘܡܐ ܐܬܟܒܼܫܬܿ ܕܪܐ ܗܕܐ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܀

Page 146

ܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܕܐܕܩܛܐ ܗܘܼܐ ܬܠܓܐ ܣܓܝܐܐ ܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܩܘܪܐ ܩܫܼܝܐ ܥܕܡܐ ܕܩܼܛ ܦܼܪܬ ܟܠܗ. ܒܠܠܝܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܘܛܿܦܝܢ ܒܗ ܟܠܒ̈ܐ ܕܐܓܠܝܕܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܬܐ. ܘܠܐ ܥܒܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܒܗ ܩܪܩܘܪ̈ܐ. ܘܡܝܼܬܘ ܢܘ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܝ̈ܠܢܐ ܕܙܝܢܬܐ ܝܒܫܼܘ ܒܟܠ ܕܘܟ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܫܬܼܩܠܬ ܡܿܪܕܐ. ܘܒܗܿ ܬܘܒ ܒܫܢܬܐ ܐܫܬܼܩܠܬܿ ܪܝܫܥܝܢܐ ܒܩܝܛܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ. ܐܫܬܼܩܠܬ ܐܘܪܗܝ ܘܚܪܢ ܘܩܠܝܢܝܩܘܣ ܘܩܪܩܘܣܝܘܢ. ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܫܪܝܟܐ ܗܘܬ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܦܪܬ. ܘܒܗܿܘ ܣܬܘܐ ܦܪܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܚܘܡܐ. ܘܒܫܒܥܐ ܒܗ ܒܐܒ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐܼ. ܥܒܼܪ ܫܗܼܪܘܪܙ ܠܙܢܒܝܐ ܘܫܩܼܠܗܿ. ܗܼܝ ܓܝܪ ܐܫܬܼܩܠܬ ܡܝܕܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܦܪܬ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܥܠܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܚܡܨ. ܘܐܿܫܟܚܘܢ ܬܡܢ ܥܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܿܕܪܘܗܝ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܢܫ ܠܐܬܪܗ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܒܩܝܛܐ ܐܩܼܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܕܚܡܨ܀

ܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܥܠܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܕܪܡܼܣܘܩ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܐܬܟܒܼܫܬܿ ܐܘܪܫܡ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ ܐܬܿܚܝܕܘ ܕܒܝܬ ܕܡܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢܼ ܐܬܿܚܝܕܘ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܡܿܢܬܐ ܕܩܢܘܢ ܘܕܐܘܓܝܢ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܚܙܝܪܢ ܐܬܟܒܼܫܬܿ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܦܩܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܦܩܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܐܢܫܐ܀

Page 147

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܥܠܘܢ ܐܣ̈ܩܠܒܐ ܠܩܪ̈ܛܐ ܘܠܓܙܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. .ܘܬܡܢ ܐܬܿܠܒܟܘܢ ܛܘܒ̈ܢܐ ܕܩܿܢܫܪܐ. ܘܐܬܿܩܛܠܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܥܿܠܘܢ ܦܪ̈ܣܐ ܠܪܘܕܣ. ܘܠܒܿܟܘܢ ܬܡܢ ܠܐܣܛܪܛܝܓܐ. ܘܐܿܚܬܗܘܢ ܫܒܝܬܗܿ ܠܦܪܣ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܢܦܼܩ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܕܒܼܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܢܚܼܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܚܪܒܗ ܠܐܬܪܐ ܘܫܒܼܐ ܫܒܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܀

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܒܐܝܠܘܠ ܒܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܒܗ. ܚܫܼܟ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥ. ܡܝܼܬ ܟܣܪܘܢ ܒܫܒܛ. ܗܿܘ ܕܟܒܼܫܗܿ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܼܠܟ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܀ ܘܐܡܼܠܟ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܝܪ̈ܚܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܒܫܘܠܡܗܿ܀ ܘܐܡܼܠܟ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܪܕܫܝܪ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܝܢ ܒܚܙܝܪܢ ܒܠܠܝܐ ܪܥܼܠܬ ܐܪܥܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܦܓܥܼܘ ܒܚ̈ܕܕܐ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܪܩܠܐܼ. ܘܫܗܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܣ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܩܠܝܣܘܪܐ ܚܕ ܒܓܪܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܪܒܣܘܣ ܛܪܦܛܡܘܣ. ܘܒܢܼܘ ܬܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܩܪܘ ܫܡܗܿ ܐܪܝܢܐ. ܘܡܿܠܠܘ ܬܡܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܫܝܢܐ. ܘܫܼܪܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܢܗܘܐ ܦܪܬ ܬܚܘܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܼܕܘ ܫܝܢܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܗܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܐܒܿܕܡܐ. ܒܫܒܛ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܗ. ܒܥܪܘܒܬܐ ܒ̈ܬܫܥ ܫܥ̈ܝܢ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܛܝ̈ܝܐ ܕܡܿܚܡܛ. ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܓܙܐ ܬܪ̈ܥܣܪ ܡܝ̈ܠܐ. ܘܥܼܪܩܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܫܒܼܩܘܗܝ ܠܦܛܪܝܩܝܣ ܒܪ ܝܪܕܢ ܘܩܼܛܠܘܗ ܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܬܿܩܠܛܘܢ ܬܡܢ ܐܝܟ

Page 148

ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܡܣ̈ܟܢܐ ܡܢܗܿ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܚܪܒܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ. ܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܐܿܢܛܐ. ܢܦܩܿܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܒܟܠܗܿ ܣܘܪܐ. ܘܢܚܼܬܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܟܒܫܘܗܿ. ܘܣܿܠܩܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܡܪܕܐ. ܘܩܿܛܠܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܼܩܕܪ ܘܒܿܒܢܬܐ. ܘܬܡܢ ܡܝܼܬ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܬܿܪܥܐ ܕܩܕܪ ܐܚܘܗܝ ܕܬܘܡܐ ܩܫܝܫܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ. ܣܡ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܐܬܼܪܓܡ ܣܛܦܢܘܣ. ܣܗܕܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐܼ ܫܿܪܝ ܦܘܠܘܣ ܠܡܼܟܪܙܘ.

ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ. ܩܼܛܠ ܢܐܪܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܠܦܘܠܘܣ ܘܠܦܛܪܣ܀

ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ. ܚܼܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܐܣܿܦܣܝܢܣ ܘܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܛܛܘܣ ܒܪܗ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐܼ. ܐܬܩܼܛܠ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܿܟܬܒܢܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܀

ܒܫܢܬ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܝܢ ܘܬܠܬ. ܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐܢ ܒܪܗܘܡܐܼ ܐܝܟ ܕܢܡܼܘܬܘܢ ܐܠܦܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀

ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ. ܡܝܼܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܀

ܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܗܘܼܐ ܪܕܘܦܝܐ ܪܒܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܢ ܛܪܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܥܿܘܠܐ. ܘܐܣܼܗܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܀

ܒܫܢܬ .ܬܝܛ. ܥܒܕܿ ܛܿܪܝܢܘܣ ܠܐܪܡܢܝܐ ܗܘܦܪܟܝܐ܀

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܣܼܗܕ ܐܝܓܢܛܝܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܕܝܗ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܀

Page 149

ܒܫܢܬ .ܬܡܚ. ܐܬܿܝܕܥܘ ܡܪܩܝܘܢ ܘܡܿܢܛܝܣ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܒܦܼܪܘܓܝܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܥܛ. ܒܪ ܕܝܨܢ ܡܿܬܝܕܥ ܗܘܼܐ ܕܗܼܘ ܐܿܒܥ ܝܘܠܦܢܗ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ܀

ܒܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܣܼܗܕܘ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ܀

ܒܫܢܬ .ܬܩܢܒ. ܫܼܠܡ ܫܢ̈ܝܐ (.ܐܿ. ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ)܀

ܒܫܢܬ .ܬܩܣ. ܩܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܢ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܐܪܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܩܣܓ. ܚܼܪܒ ܫܒܘܪ ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܐ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܩܦܕܘܩܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܒܼܪܘ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܘܢܒܿܝܣ ܢܗܪܐ. ܘܚܼܪܒܘ ܓܙܪ̈ܬܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܩـ(ܣ). ܘܬܠܬ ܩܡ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܩܥܓ. ܩܡ ܡܿܐܢܝ ܡܛܥܝܢܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܩܦܓ. ܥܒܼܕ ܪܕܘܦܝܐ ܐܘܪܝܠܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܡܚܼܝܗܝ ܐܠܗܐ ܒܒܪܩܐ ܘܡܝܼܬ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܪܝܐ. ܗܘܼܐ ܥܩܘܪܝܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܢ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ. ܘܐܣܼܗܕ ܦܛܪܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܪܝܛ. ܐܡܼܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܟܝܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܪܟ. ܐܥܼܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܟܘܪܣܝܐ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ܀

ܒܫܢܬ .(ܬܪ)ܟܘ. ܝܗܼܒ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܚܐܪܘܬܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܝܩܿܪ ܘܐܘܪܒ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܪܠܘ. ܗܘܼܐ ܟܢܘܫܝܐ .ܫܝܚ. ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܪܡܿܚ. ܡܝܬ ܗܘܼܐ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܪܒܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܪܥ. ܫܪܝ ܕܢܬܿܝܕܥ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܬܝܕ. ܐܬܟܒܼܫܬ ܐܡܕ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ .ܟܕ.܀

ܒܫܢܬ .ܬܬܟ. ܐܬܒܼܢܝܬܿ ܕܪܐ܀

Page 150

ܒܫܢܬ .ܬܬܟܕ. ܡܪܕܬ ܐܪܡܢܝܐ. ܘܫܿܕܪ ܐܢܣܛܣ ܡܿܠܟܐ ܚܝܠܐ ܘܟܒܼܫܗܿ. ܘܚܿܘܝ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ ܡܿܘܢܝܛܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܠܘ̈ܡܝܢ ܘܕܥܣܪ̈ܝܢ ܘܕܥܣܪ̈ ܘܕܚ̈ܡܫ܀

ܒܫܢܬ .ܬܬܠ. ܐܬܪܕܦܘ ܐܦ̈ܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܝܘܣܛܝܢܐ ܒܥܠܗܿ ܕܬܐܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ܀

ܒܫܢܬ .ܬܬܠܗ. ܛܦܼܬ ܐܘܪܗܝ܀

ܒܫܢܬ .ܬܬܡ. ܣܠܼܩ ܙܘܪܩ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܿܚܢܩܘ ܒܦܪܬ.

ܕܒܐܝܠܝܢ ܙ̈ܒܐ ܐܬܟܿܢܫ ܣܘܢ̈ܗܕܘܣ:

ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐ:

ܒܫܢܬ .ܬܟܙ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܕܪܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܩܡ ܣܒܠܝܘܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ. ܒܬܪ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ .ܩܝܙ. ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܡܼܪ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܗܢܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܢ ܡܕܒܚܐ ܢܣܿܒܝܢܼܢ. ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܬܿܟܢܫܘ ܗܘܘ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܠܐܧܢܩܘܪܐ ܓܿܠܛܝܐ. ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܡܢ ܥܕܬܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܩܠ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܣܐܘܪܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܩܡ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܗܘܘ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܗܢܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܫܢ̈ܝܢ .ܪܟ܀ ܘܐܬܿܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܣܩܦܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܐܠܦܪܢܐ. ܘܓܪܓܪܝܘܣ ܥܒܿܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܐܚܪܡܼܘܗܝ ܡܢ ܥܪܬܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܬܪܡ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܚܿܢܦܐ. ܩܡ ܐܣܘܛܬܝܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ. ܘܗܢܐ ܪܚܝܿܩ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܫ̈ܢܝܢ .ܫܠ.܀ ܘܐܬܿܟܫܠܘ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܩܝܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܘܠܐ ܫܿܩܠܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܒܒܢ̈ܝ ܩܝܿܡܐ

Page 151

ܐܝܠܝܢ ܕܐܿܟܠܝܢ ܒܣܪܐ ܘܫܩܿܠܝܢ ܢ̈ܫܐ. ܘܗܘܬ ܗܘܬ ܦܠܓܘܬܿܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܫܒ̈ܥܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܩܼܪܘ ܒܟ̈ܬܒܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܬܚܡܿܘ ܘܐܡܪܪܘ ܗܟܢܐ. ܕܡܢ ܟܕ ܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܠܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ: ܕܪܥܐ ܕܝܡܝܢܐ ܘܦܟܐ ܘܥܿܢܘܝܬܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܝ ܟܗܢܐ܆ ܗܘܘ ܐܟܠܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܒܣܪܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܬܿܟܼܫܠ ܒܗܘܢ. ܡܛܘܠ ܕܒܬܪܝܨܘܬܐ ܘܒܘܿܠܝܬܐ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܐܝܟ ܕܦܩܿܕ ܐܠܗܐ ܒܢ̈ܒܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܘ ܒܢ̈ ܝܥܿܠܝ. ܘܚܿܛܦܝܢ ܗܘܘ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ. ܐܬܼܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܛܡܐܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬܐ. ܘܐܡܼܪ. ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܐܟܼܘܠ. ܕܠܐ ܐܟܼܫܠ ܠܐܚܿܝ܀

ܗܿܝ ܕܬܠܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܬܟܼܢܫܬ ܒܢܩܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܿܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܒܫܢܬ .ܬܪܠܘ. ܒܚܙܝܪܢ .ܝܛ. ܒܗ ܒܛܪܝܣܩܕܩܛܐ. ܒܗܕܐ ܗܼ،ܬ ܩܬܪܣܝܣ ܕܪܫܥܝܥܐ ܐܪܝܘܣ. ܪܚܝܿܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܫ̄ .(ܫـ)ܟܘ. . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܣܠܝܒܣܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܣ ܪܒܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܘܿܣܛܬܝܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. (ܘ)ܡܿܩܪܝܢ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܝܢܼ ܘܪܒܐ ܐܬܢܣܝܣ. ܟܕ ܡܫܡܝܢܐ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܿܫܡܫ ܗܘܼܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܬܘܒܼ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܪܕܒܘܣ. ܗܢܐܼ ܘܒܗܿܝ ܕܣܕܕܝܩܐ ܐܫܬܼܟܚ. ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܐܘܣܛܬܝܣ ܕܠܘܕܝܘܢ. ܐܬܝܠܗܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܿܝܒܝܢ. ܐܢܛܝܟܘܣ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܿܛܝܢܐ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܘܿܡܕܝܐ܀

ܗܿܝ ܕܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫ̈ܝܢ: ܐܬܼܟܢܫܬܿ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܿܠܟܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܪܒܐ: ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ: ܒܫܢܬ .ܬܪܨܐ. ܒܐܒ .ܝ. ܗܘܬ ܒܗܿ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܪܫܝܥܐ ܡܿܩܕܘܢܝܣ

Page 152

ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܐ ܫܢ̈ܝܐ .ܫܦ. . ܡܢ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܢܩܝܐܼ. ܫܢܝ̈ܐ .ܢܗ. . ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܫܢܝܗܿ ܛܝܡܿܬܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܠܝܛܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦ ܡܿܩܕܢܝܣ ܢܝܩܛܘܪܝܣ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܬܘܒ ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܡܿܡܠܠ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܿܢܙܝܢܙܘ. ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܚܘܗܝ ܕܒܣܝܠܝܘܣ. ܘܐܢܦܠܝܟܘܣ ܕܝܩܿܢܘܢ. ܘܕܝܕܘܪܣ ܕܛܪܣܘܣ. ܓܠܣܿܝܣ ܕܩܝܣܪܝܐ ܦܠܣܛܝܢܐ. ܪܘܦܘܣ ܕܒܿܝܫܢ. ܘܐܩܩ ܕܚܿܠܒ. ܐܘܠܘܓ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܒܪܗܡ ܕܒܛܢܢ. ܡܪܐ ܕܐܡܿܕ. ܒܬܿܐ ܕܬܠܐ. ܐܝܠܝܕܝܣ ܕܩܿܣܪܝܐ ܕܩܦܘܕܘܩܝܐ. ܐܘܬܪܝܣ ܕܛܿܪܘܢܐ܀

ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܦܣܿܘܣ ܕܡ̈ܐܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ: ܒܗܿܘܦܛܝܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܕܬܐܕܣܝܣ ܙܥܘܪܐ ܘܕܬܠܬ ܕܘܠܿܢܛܝܢܣ ܒܫܢܬ ܘܬܫܡ. . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܢܢ. ܡܿܢ ܝܠܕܗ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܬܠ.܀ ܒܗܕܐ ܗܘܬ ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܒܚܙܝܪܢ .ܟܚ. . ܐܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܩ̈ܕܡܝܗܿ. ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܩܠܣܛܝܢܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܡܿܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܬܐܿܝܕܛܣ ܕܐܢܩܘܪܐ. ܓܿܠܛܝܐ. ܣܘܩܢܣܘܣ ܕܕܝܣܩܘܪܝܐ. ܐܿܩܩ ܕܡܠܝܛܝܢܐ. ܘܠܪܢܝܘܣ ܕܡܿܩܠܘܢ. ܡܐܢܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܦܣܘܣ. ܝܘܒܿܝܠܝܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ܀

ܗܿܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝ̈ܘܡܝ ܬܐܿܕܘܣܝܣ ܙܥܘܪܐ: ܒܫܢܬ .ܬܫܣ. . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܫܢ̈ܝܐ .ܬܢ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܿ ܕܝܢܼ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܛ. ܡܛܠ ܦܠܘܝܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܪܠܝܘܢ܆ ܘܡܛܠ (ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܡܛܠ) ܐܘܛܝܟܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܬܟܼܢܫܬ. ܘܐܿܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܘܛܝܟܐ ܪܝܫܥܐܼ. (ܕܢܘܕܐ) ܕܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܘܐܼܘܕܝ ܗܘܐ ܗܕܐ. ܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ

Page 153

ܡܘܕܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܘܕܐ܆ ܘܐܦ ܕܬܪܝܢ ܟ̈ܝܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܘܕܐ܆ ܥܒܿܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܦܠܘܿܝܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ. ܘܡܛܠ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܐܠܼܨܬ ܠܡܿܠܟܐ ܬܐܕܣܝܣ ܕܢܟܿܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܗܿ ܒܐܦܣܘܣ܀ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܕܝܣܩܪܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܘܒܝܠܝܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܣܛܦܢܘܣ ܕܐܦܣܘܣ܀ ܘܐܘܣܿܛܬܝܣ ܕܒܘܣܛܪܝܣ. ܘܐܿܢܦܝܠܝܟܣ ܕܣܝܕܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܼܪܝ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܣܬܼܥܪ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܫܿܟܚܘܢ ܠܦܠܘܝܢܐ ܕܬܒܼܥܗ ܠܐܘܛܝܟܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܘܕܐ. ܘܕܦܠܘܝܢܐ ܡܿܢ ܘܕܐܣܿܣܒܝܣ ܒܥܿܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ܀ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܥܒܿܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܘܕܕܘܡܝܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܪܢܝܘܣ ܕܨܘܪ ܘܕܗܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܕܩܿܠܢܝܐ ܕܒܒܠܘܣ. ܕܬܐܕܪܝܛܐ ܕܩܘܪܘܣ. ܘܕܕܢܝܐܝܠ ܕܚܪܢ. ܘܕܣܦܪܝܘܢ ܕܬܠܐ. ܘܕܡܪܝ ܦܪܣܝܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܕܗ̈ܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫܐ. ܠܐܘܛܝܟܐ ܕܝܢ ܕܩܿܪܒ ܠܝܒܠܘܢ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܠܬܡ̈ܐܐ .ܝܚ. ܗܿܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܠܐܠܗܐ ܐܒ̈ܗܬܐ. ܘܐܚܪܡ ܒܗ ܠܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܩܛܪܓܘܗܝ ܒܗ̈ܝܢ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܩܒܠܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܛܥܼܬ ܐܢܘܢ. ܗܿܝ ܒܝܫܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܒܢܦܫܗ ܕܗܪܣܝܣ ܕܠܐ ܐܠܗ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܐܢܫܐ ܚܿܙܐ ܒܥ̈ܝܢܐ. ܘܡܪܝܐ ܚܿܙܐ ܒܠܒܐ܀

ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ: ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ .ܬܫܣܗ. . ܪܚܝܩܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܷܿ ܕܩܕܡܝܗܿ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܡܢ ܝܠܕܗ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܬܢܓ . . ܐܬܟܢܼܫܬ ܕܝܢ ܗܼܝ ܒܫܢܬ .ܬܫܣܓ. . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܠܐܿܘܢ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܐܢܛܠܝܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ

Page 154

ܦܘܠܝܣ. ܘܡܟܣܝܡܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܝܘܒܠܝܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܢܢܝܩܘܣ ܕܣܿܝܕܐ. ܗܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܬܐܕܪܝܛܐ ܕܩܘܪܘܣ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܪܠܐܝܘܢ ܒܣܝܠܝܣ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ. ܣܠܘܩܘܣ ܕܕܡܿܣܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܬܿܪ ܕܐܫܬܼܟܚܘ ܥܡ ܦܠܘܝܢܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܒܩܬܪܣܝܣ ܕܐܘܛܝܟܐ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܕܐܬܿܚܝܒ ܦܠܘܿܝܢܐ. ܦܢܼܘ ܘܥܒܼܕܘ ܠܝܒܿܠܘܢ. ܠܗܿܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܘܠܗܿܝ ܬܪܥܝܬܐ ܐܿܚܪܡܘ ܘܐܬܩܿܒܠܘ ܬܡܢ. ܘܬܘܒ ܒܬܿܪ ܕܐܬܘ ܠܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܟܕ ܚܼܙܘ ܕܟܠܡܕܡ ܣܩܿܘܒܠܐܝܬ ܡܣܬܼܥܪ ܕܗܿܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܒܐܦܣܘܣ ܘܠܫܪܝܗܿ܆ ܬܘܒ ܠܬܝܘܒܗܘܢ ܦܢܼܘ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܦܼܟܘ ܒܗܿܘ ܡܘܢ ܕܣܥܼܪܘ. ܒܗܿܝ ܕܒܐܦܣܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܕܕܠܐ ܒܨܒܝܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܒܿܕܢܢ ܗܠܝܢ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܿܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܩܝܼܡܘ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܩܬܪܣܝܣ ܕܐܘܛܝܟܐ. ܘܗܿܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܙܿܕܩ ܕܢܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܿܝ ܕܐܬܚܼܪܡܬ ܒܗܿܝ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܦܣܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܿܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܒܬܪ ܕܥܒܼܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕܝܣܩܘܪܐ: ܡܿܬܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܢ ܣܘܢܩ̈ܠܛܘܣ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܕܢܣܼܝܡܘܢ ܬܚܘܡ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܡܙܥܼܩܝܢ ܗܘܘ ܐܡܿܪܝܢ. ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܢ ܗܕܐ ܠܡܼܥܒܕ. ܘܠܐ ܡܿܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܣܥܿܝܢܢ. ܕܩܢܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܿܠܐ ܕܗܕܐ ܢܣܼܥܘܪ. ܘܒܬܿܪ ܕܙܒ̈ܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܗܕܐ ܐܡܼܪܘܼ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ. ܐܬܿܐܠܨܘ ܕܗܼܢܘܢ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܠܪ̈ܫܢܐ. ܘܥܿܒܪܘܢ ܥܠ ܚܪ̈ܡܝܗܘܢ. ܬܠܬܝܢ ܓܝܪ ܘܚ̈ܡܫ ܙܒܢ̈ܝܢ ܐܿܚܪܡܘܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܕܠܐ ܐܡܿܪܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ. ܒܬܿܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܫܠܡ܀

Page 155

ܥܘܗܕܢܐ

ܕܚܝ̈ܘ[ܗܝ] ܕܡܿܚܡܛ ܪ[ܣܘܠـ]ܐ ܕܐܠܗܐ:

ܒܬܪ ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܥܠ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܡܐ ܚܼܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪ̈ܝܐ. ܒܬܿܪ ܕܐܡܿܠܟܘ ܘܟܡܐ ܗܘܬ ܦܬܼܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ.

ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܬܼܐ ܡܿܚܡܕ܀

ܘܚܼܝܐ ܡܚܡܕ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈܀

ܘܐܒܘܿܒܟܪ ܒܪ ܐܒܘܩܘܚܦܐ ܫܢ̈ܝܐ .ܒ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܘ.܀

ܘܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ ܫܢ̈ܝܢ .ܝ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܓ.܀

ܘܥܘܬܡܢ ܒܪ ܥܐܦܢ ܫܢ̈ܝܢ .ܒ.܀

ܘܦܬܢܐ ܒܬܪ ܥܘܬܡܢ. ܫܢ̈ܝܢ ܚܡܫ ܘܝܪ̈ܚܐ .ܕ.܀

ܘܡܥܘܝܐ ܒܪ ܐܒܘܣܝܦܢ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܛ ܘܝܪ̈ܚܐ .ܒ.܀

ܘܐܝܙܕܪ ܒܪ ܡܥܘܝܐ ܫܢ̈ܝܢ .ܓ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܚ.܀

ܘܦܬܢܐ ܒܪ ܐܝܙܝܕ ܝܪ̈ܚܐ .ܛ.܀

ܘܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܝܪ̈ܚܐ .ܛ.܀

ܘܥܼܒܕܠܡܿܠܟ ܒܪ ܡܪܘܢ ܫ̈ܢܝܢ .ܟܐ. ܘܝܪܚܐ ܚܕ܀

ܘܿܠܝܕ ܒܪ ܥܼܒܕܠܡܿܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܚ.܀

ܘܝܘܠܝܡܢ ܒܪ ܥܼܒܕܠܡܿܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܛ.܀

ܘܥܘܡܪ ܒܪ ܥܒܕܠܥܙܝܙ ܫ̈ܢܝܢ .ܒ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܗ.܀

ܘܐܝܙܝܕ ܒܪ ܥܼܒܕܠܡܿܠܟ ܫ̈ܢܝܢ .ܕ. ܘܝܪܚܐ ܚܕ ܘܝܘ̈ܡܐ .ܒ.܀

ܟܢ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚܡ̈ܫܐ ܘܝܘ̈ܡܐ ܬܪ̈ܝܢ܀