ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ: ܕܡܢ ܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ

Zuqnin Chronicle (776)

 J.B. Chabot, Incerti Auctoris Chronicon Pseudo-Dionysianum Vulgo Dictum. Vol 1. CSCO 91/Scriptores Syri 43 (III.1). Louvain: Secretariat du CorpusSCO, 1927; from Vatican Syriac 162 and BL Add. 14,665 f. 2-7

[Part 1]

Page 3

 ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ: ܕܡܢ ܒܪܝܬܗ

ܕܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܝܢ

ܘܫܒܥ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

܀ܦܓܠܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀

܀܀܀

. . . . . . . . . . .ـܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܕܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܫܪܝܢܢܼ . . . . . ܣܝܡܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܕܘܕ ܗܘܢܗ ܕܩܪܘܝܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܕܫܡܘܥܐ.

ܒܪܝܫܝܬ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܫܡܝܐܿ ܘܝܬ ܐܪܥܐ. ܐܪܥܐ ܗܘܼܬ ܗܘܬܼ ܬܗܘ ܘܒܘܗ. ܘܚܘܫܟܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܬܗܘܡܐ. ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡ̈ܝܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܿܗܘܐܢܘܗܪܐ: ܘܗܘܼܐ ܢܘܗܪܐܿ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐܼ ܕܫܦܝܪ. ܘܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐܼ ܐܝܡܡܐ. ܘܠܚܫܘܟܐ ܩܼܪܐ ܠܠܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܿ ܝܘܡܐ ܚܕ.. ܗܿܠܝܢ ܐܬܒܼܪܝܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ.. ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܿܗܘܐܐܪܩܝܥܐ ܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ. ܘܢܿܗܐ ܦܿܪܫܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝܥܐܼ. ܘܦܼܪܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܩܝܥܐܼ. ܘܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܦܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܠܐܪܩܝܥܐ ܫܡܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ.

Page 4

ܗܠܝܢ ܒܼܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ.. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ. ܘܬܬܼܚܙܐ ܝܒܝܫܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܝܒܝܫܬܐܐܪܥܐ. ܘܠܟܢܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܼܪܐ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܬܦܩܝ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܙܪܥܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܐܪ̈ܐܼ. ܕܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܢܣܗܼ. ܕܢܿܣܒܬܗ ܒܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܐܦܼܩܬ ܐܪܥܐ ܬܕܐܐ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܙܪܥܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܘܐܝܠܢܐ ܕܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܢܣܗ܇ ܕܢܨܒܬܗ ܒܗ ܥܠ ܐܪܥܐ.ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ: ܢܿܗܘܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ. ܘܢܿܗܘܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒ̈ܢܐܼ. ܘܠܝ̈ܘܡܬܐ ܘܠܫ̈ܢܝܐ. ܘܢܿܗܘܘܢ ܡܢܗܪܝܢ ܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܬܘܒ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ: ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ: ܘܟܘ̈ܟܒܐ. ܝܼܗܒ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܡܼܫܠܛ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܚܡܫܐܿ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܕܢܪܚܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܪ̈ܚܫܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ. ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܬܢܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܟܠܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܪ̈ܚܫܐ ܕܐܪܚܫ ܡܝ̈ܐ ܠܓܢܣܗܘܢ. ܘܟܠ ܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ. ܘܒܿܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܦܼܪܘ

Page 5

ܘܣܼܓܘ ܘܡܼܠܘ ܡܝ̈ܐ ܕܒܝ̈ܡܡܐ.ܘܦܪܚܬܐܬܼܣܓܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܡܫܐܿ ܘܗܘܼܐ ܨܦܪܐܼ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ.. ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐ ܕܗܼܘ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܒܼܪܝ ܐܕܡ܇ ܘܒܗ ܗܘܼܐ ܙܩܝܦܐ ܒܓܓܘܠܬܐ܇ ܘܒܗ ܐܬܦܼܪܩ ܥܠܡܐܼ. ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܇ ܬܦܩ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܒܥܝܪܐ ܘܪܚܫܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܗܘܼܐ ܗܟܢܐ. ܘܥܼܒܕ ܐܠܼܗܐ ܠܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܒܥܝܪܐ ܠܓܢܣܗܿ. ܘܟܠܗ ܪ̈ܚܐ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܗܘܢ. ܘܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ.. ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܇  ܕܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܘܢܫܠܛܘܢ ܒܢܘ̈ܢܐ ܕܝܡܐܼ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܘܒܒܥܝܪܐ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ.܀ ܐܣܬܟܠ ܦܪܘܫܐ. ܕܒܪܝܬܐ ܠܘܩܕܡ ܐܬܒܪܝܬܼ ܘܗܝܕܝܢ ܒܚܪܬܐ ܗܼܘ ܐܕܡ. ܕܕܠܡܐ ܢܡܪܚ ܘܢܐܡܪܼ. ܕܟܠܡܕܡ ܒܪܝܿܬ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗ. ܟܬܝܒܼ. ܕܒܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐܼ. ܘܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗܼ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܬܘܒܼ ܗܼܘ ܐܡܼܪ ܘܗܘܼܘ. ܘܗܼܘ ܦܩܼܕ ܘܐܬܒܪܝ. ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ (ܠܐ) ܐܡܼܪ ܕܗܘܘܢ܆ ܐܠܐܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܠܗܠ ܡܠܬܐ. ܗܪܟܐ ܥܒܿܕܐ ܕܐܝܕܗܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐܿ. ܠܘ ܦܘܩܕܢܐ. ܒܡ̈ܠܐܟܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܐܡܼܪ ܕܐܬܒܪܝ. ܗܪܟܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܠܗܿ ܡܙܕܝܚܐ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܢܒܗܬܘܢ ܘܿܠܐ ܠܗܘܢ ܠܗܪ̈ܛܝܩܘ ܘܠܚܢ̈ܦܐ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐܿ. ܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܠܘ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܘܪܘܚܐܿ. ܟܕ ܫܡܥܝܢ

Page 6

ܠܐܒܐ ܟܕ ܡܙܥܩ ܠܘܬ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܐܿܡܪ. ܕܬܘ. ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܬܐܼ ܐܝܟ ܕܠܚܕ܇ ܐܠܐ ܕܬܘܼ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܗܿܘ ܕܝܢ ܕܦܩܼܕ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ. ܐܡܼܪ ܠܡܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐܼ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܘܬܘ ܐܡܼܪ ܟܕ ܡܘܕܥ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐܿ ܘܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘܿ ܬܠܬ ܐܘ̈ܣܝܣ. ܐܡܼܪ. ܘܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ. ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ. ܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒܼܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܪܟܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐܼ. ܦܪܘ ܣܘܼܓܘ. ܘܡܠܼܘ ܐܪܥܐ ܘܟܘܒܫܘܗܿ. ܘܫܠܼܛܘ ܒܢܘ̈ܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܚܝܘܬܐ. ܘܒܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܿܫ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐܼ. ܗܐ ܝܗܿܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܚܼܙܝ ܬܘܒܼ. ܕܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܡܪܘܢ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐܼ ܕܬܘ ܢܥܒܕ. ܐܠܐܼ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܚܘܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ. ܘܓܒܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܕܡܬܐ. ܘܢܦܚ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܿܝܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̈ܬܐ ܐܡܬܒܪܝ ܐܕܡ: ܘܒܗ ܥܒܼܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܒܗ ܐܬܬܼܠܝ ܡܪܢ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܘܒ ܗܘܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܒܫܒܬܐ ܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܥܒܼܕ. ܘܒܿܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܘܩܕܫܗ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܒܼܪܐ. ܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܐܬܬܢܝܚ ܡܪܢ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܘܐܢܝܚ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܕܛܥܼܢ ܥܠ ܓܓܘܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܬܬܢܝܚܬ ܟܠܗܿ ܓܠܝܘܬܐ ܕܐܗܿܦܟ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܫܿܒܝܐ.

ܘܒܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܠܒܪܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܕܐܕܡܼ ܐܬܝܠܕ ܫܬ.܀ ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ.

Page 7

ܐܘܠܕ ܫܬ ܠܐܢܘܫ. ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܘܠܕ ܐܢܘܫ ܩܝܢܢ. ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܐܬܝܠܕ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܩܝܢܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܐܕܡ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ [ܒܡܥܪܬ ܓܙܐ   ] ܒܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܫܝܪ. ܕܐܝܬܝܗ [ܒܓܒܐ] ܡܕܢܚܝܐ ܠܘܩܒܠ ܐܘܩܝܢܘܣ ܪܒܐ. ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܼ. ܣܼܡ ܐܕܡ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ. ܗܼܘ ܘܫܬ ܒܪܗ ܒܚ̈ܬܬܐ. ܘܐܦ ܛܒܼܥ ܐܢ̈ܝܢ ܒܥܙܩܬܗܼ. ܘܒܥܙܩܬ ܫܬ ܒܪܗ. ܘܟܬܼܒ ܟܬܒ̈ܐܼ ܘܐܦ ܦܿܩܕ ܠܒ̈ܢܘܗܝ܇ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܡܚܙܝܐ ܒܙܒܢܗܼ ܪܘܡܚܐ ܕܢܘܪܐ ܘܒܪܝܫܗܿ ܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐܼ ܥܠ ܦܘܡܗܿ ܕܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܼ. ܢܼܣܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܘܢܼܐܙܠ ܒܬܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܠܐܝܟܐ ܕܗܼܘ ܕܐܙܿܠ. ܘܢܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܗܿ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܡܥܪܬܐܿ. ܕܣܼܡ ܒܗܿ ܐܕܡ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܛܠ ܡܘܠܕܗ ܕܒܒܣܪ܆ ܒܗܿ ܐܬܬܣܝܡ. ܘܪܫܡܿܬ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܼ ܕܡܛܠ ܐܝܿܕܐ ܥܠܬܼܐ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬܼ ܡܥܪܬ ܗܿܝ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܬܕܥ ܘܬܦܪܘܫܼ ܕܡܛܠ ܕܗܒܐ ܘܡܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ ܗܠܝܢܼ ܕܐܬܼܘ ܠܡܪܢ ܒܡܘܠܕܗ܇ ܕܒܗܿ ܐܬܬܣܝܡ ܡܢ ܐܕܡ ܘܫܬܼ. ܐܬܩܪܝܬܼ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܐܘܠܕ ܡܗܠܠܐܝܠ ܠܝܪܕ.. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐܿ. ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܒܥܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܪܬܝܢܼ ܐܬܝܠܕ ܚܢܘܟ.܀ ܘܒܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܬ.܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܼܕ ܡܢ ܚܢܘܟܼ ܡܬܘܫܠܚ.. ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܐܢܘܫ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝܼ ܘܣܡܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ. ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ

Page 8

ܘܐܪܒܥܣܪܐܼ. ܐܬܝܠܕܘ ܠܡܟ ܡܢ ܡܬܘܫܠܚ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ . . . . . . ܐܬܝܠܕ ܢܘܚ ܡܢ ܠܡܟ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܒܢ̈ܘܗܝܼ ܘܣܡܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܥܠ ܐܒܗ̈ܬܗ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܚܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܝܢܢ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܝܠܕܘ ܢܘܚ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢ ܝܪܕ܆ ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܒܬܠܬܥܣܪ ܒܗܼ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐܼ ܒܥܪ̈ܒܝ ܫܡܐ. ܟܕ ܒܿܟܐ ܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܥܠ ܡܚܬܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܫܬ ܠܘܬ ܒ̈ܢܬ ܩܐܝܢ. ܘܚܢܛܘܗܝ ܚܢܘܛ ܘܡܬܘܫܠܚ ܘܠܡܟ ܘܢܘܚ. ܘܐܦ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܐܒܠܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥ܆ ܐܫܬܢܝ ܚܢܘܟ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘ[ܫܬ]ܥܣܪܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܘܫܠܚܼ. ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕ ܒܐܝܠܘܠܼ. ܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ. ܩܕܡ ܛܘܩܢܐܼ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܬܣܝܡܼ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܠܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܆ ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܫܒܥܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܕܠܡܟܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ.. ܘܒܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ.܀܀ ܢܘܚ ܒܪ ܢܿܢ ܫܢ̈ܝܢ ܢܣܼܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܗܝܟܠ ܒܪܬ ܢܡܘܣܿ. ܒܪܗ ܕܚܢܘܟܼ ܐܚܘܗܝ ܕܡܬܘܫܠܚ. [ܘܓܠܼܐ ܠܗ] ܐܠܗܐ [ܥܠ ܛܘܦܢܐ ܕܡܛܝܒ ܕܢܥܒܕ.] ܘܡܠܥܥ ܥܡܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ ܕ[ܡܟܐ ܠܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ.] ܐܠܐ ܥܿܒܕ

Page 9

ܠܟ ܩܒܘܬܐ ܠܫܘܙܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܒܝܬܟ. ܘܠܬܚܬ ܥܒܕܗܿ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܩܐܝܢ. ܘܩܝ̈ܣܝܗܿ ܡܢ ܛܘܪܐ ܗܢܐ ܢܬܦܣܩܘܢ. ܘܗܟܢ ܬܗܘܐ. ܐܘܪܟܗܿ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܐܡ̈ܝܢ ܒܐܡܬܟ. ܘܦܬܝܗܿ ܚܡܫܝܢ. ܘܪܘܡܗܿ ܬܠܬ̈ܝܢ. ܥܠ ܚܕܐ ܐܡܬܐ ܬܣܬܝܟ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܥܿܒܕ ܒܗܿ ܬܠܬܐ ܡܕܝܪ̈ܐ ܬܚܬܝܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܘܡܨܥܝܐ ܠܦܪܚܬܐ. ܘܥܠܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܟ. ܘܥܿܒܕ ܒܗܿ ܐܘܨܪ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐܼ. ܘܐ̈ܘܢܐ ܠܬܘܪܣܝܐ. ܘܥܿܒܕ ܠܟ ܢܩܘܫܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܕܐܫܟܪܥܐ ܩܝܣܐ ܕܠܐ ܡܿܒܠܛ. ܐܘܪܟܗܼ ܬܠ̈ܬ ܐ̈ܡܐ. ܘܦܬܝܗܼ ܐܡܬܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܐܪܙܦܬܐ ܡܢܗ. ܘܗܼܘܝܬ ܢܩܿܫ ܒܗ ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܘܡܐ. ܚܐܕ ܒܨܦܪܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܠܥܒܕܗܿ ܕܩܒܘܬܐ. ܘܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܠܣܝܒܪܬܗܘܢ. ܘܚܕܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܩܠܐ ܕܢܿܩܫ ܐܢܬܼ ܘܐܡܪܝܢ ܠܟܼ. ܕܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܥܿܒܕܬ: ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܇ ܕܛܘܦܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܥܿܒܕ ܐܠܗܐ.. ܘܥܒܼܕ ܟܠ ܕܦܿܩܼܕܗ ܐܠܗܐ. ܘܐܬܝܠܕ ܠܗ ܬܠ̈ܬܐ ܒܢ̈ܝܢ܆ ܒܡܢܝܢܐ ܕܡ̈ܐܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܢܣܒ ܠܗܘܢ ܢ̈ܫܐ ܡܢ ܒ̈ܢܬܗ ܕܡܬܘܫܠܚ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܗܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܿ ܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐ܇ ܢܦܼܩ ܠܡܟ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܪ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܼܪܒ ܠܡܐܬܐ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܥܼܠ ܢܘܚ ܠܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܘܢܿܫܩ ܠܗܠܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܫܬ ܘܕܐܢܘܫ ܘܩܝܢܢ ܘܡܗܠܐܐܝܠ ܘܝܪܕ ܘܡܬܘܫܠܚ ܘܠܡܟ ܐܒܘܗܝ. ܘܛܥܢܗ ܢܘܚ ܠܦܓܪܗ ܕܐܕܡ܇ ܘܫܝܡ ܕܗܒܐܼ. ܘܚܡ ܡܘܪܐܼ. ܘܝܦܬ ܠܒܘܢܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ. ܟܕ ܒܿܟܝܢ ܒܚܫܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܠܒܝܫܝܢ ܟܡܝܪܘܬܐ. ܥܠ ܕܡܬܓܠܙܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ

Page 10

ܗܿܘ ܪܓܝܓܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܠܘ ܟܠܗܘܢ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܠܘܬ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܒܟܘ ܒܚܫܐ. ܘܐܝܼܠܠܘ ܘܐܡܼܪܘ: ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܦܪܕܝܣܐ ܩܕܝܫܐܼ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܐܕܡ ܐܒܘܢ ܢܦܩ ܡܢܟ ܒܚܝ̈ܐ ܟܕ ܫܠܝܚ ܘܡܦܪܣܝ. ܘܗܐ ܡܬܓܿܙܐ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܚܕܪ̈ܝܟ. ܘܡܫܬܕܐ ܒܡܘܬܗ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܒܪܝܬܐ ܗܼܘ ܘܝܠܕ̈ܘܗܝܼ. ܠܗܿܝ ܐܪܥܐ ܕܠܘ̈ܛܬܐܼ ܕܬܡܘܢ ܢܬܢܘܠܘܢ ܝܠܕ̈ܘܗܝ ܒܟܐ̈ܒܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܛܘܪܦܐ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܘܦܓܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܢ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܐܒ̈ܗܝܢ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܒ̈ܗܬܢ. ܨܠܘ ܥܠܝܢ܆ ܫܟ̈ܝܒܝ ܥܦܪܐܼ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܚܒ̈ܝܒܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܨܠܘ ܥܠ ܣܪ̈ܝܕܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܬܘ̈ܠܕܟܘܢ. ܒܥܘ ܚܠܦܝܢ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܡܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܚܢܘܟ ܟܐܢܐ ܡܫܡܫܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܥܝ ܚܠܦܝܢ ܠܡܪܟ. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐܼ ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐܿ. ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܘܠܡܐܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ. ܐܢܬܘܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܓܥܘ ܒܚܫܐ ܚܠܦܝܢ܇ ܕܡܬܿܓܠܙܝܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܨܘܬܢ. ܘܚܢܢ ܢܿܝܠܠ ܒܚܢܓܬܐܼ ܕܡܫܬܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܡܓܙܝܬܐܿ. ܕܢܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ ܥܡ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܝ ܠܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܿܙܝܢܢ ܐܦ̈ܝ ܝܪܬܘܬܟܘܢ.. ܘܟܕ ܢܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐܼ ܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܟ̈ܐܦܘܗܝ ܘܡܥܩܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝ̈ܠܢܘܗܝ. ܘܢܚܬܘ ܒܚܫܐ ܟܕ ܒܿܟܝܢ ܠܓܘ ܦܩܥܬܐ. ܘܥܼܠ ܢܘܚ ܘܫܡܗ ܠܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ [ܒܡܣܥܬܗܿ ܕܩܒܘܬܐ]. ܘܣܡ [ܠܗܠܝܢ] ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܥܠ ܡܢܗ.. ܒܥܣܪܐ [ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܥܼܠ] ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐܼ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܐܚܬ ܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ. ܘܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐܼ. ܢ̈ܣܟܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ. ܘܬܗ̈ܘܡܝܗܿ

Page 11

ܕܐܪܥܐ ܐܬܬܪܥܘ. ܘܫܼܦܥ ܐܘܩܢܣ ܪܒܐܿ. ܗܿܘ ܕܚܕܪ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܦܬܚܘ ܐܘܨܪ̈ܝ ܪ̈ܘܚܐܼ. ܘܬܪ̈ܥܝ ܥ̈ܠܥܠܐ. ܘܢܗܼܡ ܐܘܩܝܢܣ ܘܫܼܦܥ. ܘܪܗܛܘ ܒ̈ܢܝ ܫܬ ܠܘܬ ܩܒܘܬܐ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܢܘܚܼ. ܕܢܦܬܚ ܠܗܘܢ. ܘܕܢܣܩܘܢ ܠܛܘܪ̈ܝ ܦܪܕܝܣܐܼ. ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܒܘܬܐ ܚܬܝܡܐ ܘܛܒܝܥܐ. ܘܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܩܿܐܡ ܥܠ ܪܝܫܗܿ ܘܥܒܝܕ ܩܘܒܪܢܝܛܐ. ܘܟܕ ܐܬܥܙܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܡܘܠܐܼ. ܫܪܝܘ ܡܬܚܢܩܝܢ ܒܫ̈ܦܥܐ ܬܟܝ̈ܒܐ ܘܕ̈ܚܝܠܐܼ. ܘܗܘܼܘ ܒܐܘܠܨܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܫܠܼܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ܆ ܕܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܬܘܢܼ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܡܫ̈ܬܡܗܝܢ ܗܘܝܬܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܕܗܕܐ ܥܒܕܬܘܢܼ. ܘܪܚܡܬܘܢ ܙܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܬܗܘܿܘܢ܇ ܘܐܝܟ ܡܘܬܗܘܢ ܬܡܘܬܘܢ. ܘܚܫܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝܼ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܦܼܠ.. ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܩܒܘܬܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܚܼܿܢܩܘ ܒܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐܼ ܘܟܠܡܕܡ ܕܗܘܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܣܠܩܘ ܡܝ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐܼ. ܚܡܫܥܣܪܐ ܐ̈ܡܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܪܘܚܐܼ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܐܣܩܘܗܿ ܡܝ̈ܐ ܠܩܒܘܬܐ. ܟܕ ܛܥܝܢ ܠܗܿ ܡܡܘܠܐܼ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܦܘܠܝ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܪܟܬ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܗܼܦܟ ܠܡܚܒܠܘ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܦܪܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܓܦ̈ܝ ܪܘܚܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܡܘܠܐܼ. ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܡܢ ܪܓܒܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܘܪܫܡܬ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ ܠܥܠ ܡܢ ܡܡܘܠܐ … ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐܼ ܒܫܒܬܥܣܪ ܒܗ ܒܝܪܚܐܼ ܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܩܪܕܘ܇ ܘܐܬܚܙܝܘ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ.

Page 12

ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ .ܡ. ܝܘ̈ܡܝܢܼ ܦܬܼܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܼܕ. ܫܕܪ ܠܥܘܪܒܐ. ܘܢܦܩ ܡܦܼܩ ܘܠܐ ܗܦܟ ܥܕܡܐ ܕܝܒܫ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܪܥܐ. ܘܫܕܪ ܠܝܘܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗܼ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܩܠܘ ܡ̈ܝܐ ܡܢ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܗܿ ܢܝܚܐ ܝܘܢܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܗܿ. ܘܗܦܟܬ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐܼ. ܡܛܠ ܕܡܝܗܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܣܒܗܿ. ܘܐܥܠܗܿ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ. ܘܦܫ ܬܘܒ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ. ܘܗܼܦܟ ܘܫܕܪܗܿ ܠܝܘܢܐ ܡܢ ܩܒܘܬܐ. ܘܐܬܬ ܠܘܬܗ ܠܥܕܢ ܪܫܡܐ. ܘܗܐ ܛܪܦܐ ܕܙܝܬܐ ܐܚܝܕܐ ܒܦܘܡܗܿ. ܘܝܕܥ ܢܘܚ ܕܩܠܘ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܼܿܦܝ ܐܪܥܐ. ܘܦܫ ܬܘܒ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܚܪܢܝܢ. ܘܗܦܟ ܫܕܪܗܿ ܠܝܘܢܐ܇ ܘܠܐ ܐܘܣܦܬ ܬܘܒܼ ܝܘܢܐ ܠܡܗܦܟ ܠܘܬܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܢܦܼܩ ܢܘܚ ܡܢ ܩܒܘܬܐ. ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܕܗܼܘܐ ܢܘܚ ܒܩܒܘܬܐܼ. ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܡܛܠ ܕܒܥܣܪ̈ܐ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܗܝܢ ܥܠܼ. ܘܒܫܒܬܥܣܪܗ ܒܗܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐܼ. ܘܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܗܼܘ ܐܝܪܼ. ܢܦܼܩ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ. ܐܬܝܠܕ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ ܫܝܡ. ܡܢ ܐܕܡ ܕܝܢܼ ܥܕܡܐ ܠܘܦܢܐܼ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܠܢܘܚܼ ܘܡܐܐ ܠܫܝܡܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܫܠܚ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܐܬܝܠܕ ܥܒܪ ܡܢ ܫܠܚ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܐܘܠܕ ܥܒܪ ܠܦܠܓ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܣܥܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܡܣܩ ܠܫܡܝܐ ܒܝܕ ܫܢܝܘܬܐ.. ܘܗܘܼܬ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ ܘܡܡܠܠܐ ܚܕ. ܘܗܼܘܬ ܕܟܕ ܫܩܠܘ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܫܟܚ ܦܩܥܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܢܥܪ. ܘܝܬܒܘ ܬܡܢ. ܘܐܡܪܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗܼ. ܕܬܘܼ ܢܪܡܐ ܠܒ̈ܢܐ ܘܢܘܩܕ ܐ̈ܢܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܗܘܿܝܐ ܠܗܘܢ

Page 13

ܠܒܬܐ ܠܟܐܦܐܼ. ܘܣܝܕܐ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܠܛܐ. ܘܐܡܼـ[ܪܘ ܕܬܘ ܕܢܒܢܐ ܠܢ ܩܪܝܬܐ܇ ܘܡܓܕܠܐ ܕܪܝܫܗ ܒܫܡܝܐ. ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐ ܕܠܡܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܢܚܼܬ ܡܪܝܐ ܠܡܚܙܐ ܩܪܝܬܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܒܿܢܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐܼ. ܗܐ ܥܡܐ ܚܕܼ ܘܠܫܢܐ ܚܕ ܠܟܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ܇ ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ. ܬܘ ܢܚܘܬ ܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐܼ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܓܒܪ ܠܫܢ ܚܒܪܗ.. ܚܙܝ ܗܪܟܐ ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐܼ ܠܡܿܢ ܩܪܐܼ ܘܡܿܢ ܢܿܚܬ ܘ. . . . . ܠܪܘܚܐ ܕܡܦܠܓܐ ܠܫ̈ܢܐ ܒܓܘ ܒܒܝܠ ܘܒܓܘ ܥܠܝܬܐܼ ܕܚܕܐ ܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܼ. ܕܗܐ ܐܕܡ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ. ܥܠ ܦܘܡ ܠܡ ܬܪܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܣܗܕ̈ܝܢ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܠܐ. ܬܘ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ.] ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ. ܗܐ ܐܕܡ ܗܼܘܐ ܐܟܚܕ ܡܢܢ. ܬܘ ܢܚܘܬ ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐ. ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܣܗ̈ܕܢ ܥܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܒܠܒܠܘ ܠܫ̈ܢܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܦܠܓ ܒܪ ܥܒܪ. ܘܒܗ ܐܬܒܕܪ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܿ. ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܬܩܪܝܬܼ ܒܒܝܠ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫܢ̈ܐ ܕܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒܼ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐܼ ܐܝܘܒ ܙܕܝܩܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܝܩܛܢ ܒܪ ܥܒܪ܇ ܐܚܘܗܝ ܕܦܠܓ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܗܿܕ ܐܦ ܝܥܩܘܒ. ܘܐܦܠܐ ܡܘܫܐ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܟܬܒ ܥܠܘܗܝܼ ܡܬܟܣܐ ܡܢ [ܣܘ]ܟܠܗ܇ ܟܕ ܚܿܫܒ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ ܥܕܡܐ ܠܝܘܒܒ ܒܪ ܙܪܚ ܕܢܐܡܪ ܕܗܢܘ ܐܝܘܒ. ܘܐܦ ܗܿܘ ܝܘܒܒ ܒܝ̈ܘܡܝ ܡܘܫܐ ܡܬܝܕܥܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܗܕ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

Page 14

ܐܠܦ̈ܝܢ [ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܢܦܼܩ ܢܘܚ ܡܢ ܥܠܡܐܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܪܥܘ ܡܢ ܦܠܓ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܝܡ ܒܪ ܢܘܚ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܝ̈ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܝ̈ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܣܪܘܓ ܡܢ ܐܪܥܘ. ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܠܣܪܘܓܼ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠ̈ܬܐ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܼܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܘ ܒ̈ܢܝ ܢܘܚ ܠܡܣܓܕ ܥܼܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܘ ܒ̈ܢܝ ܢܘܚ ܠܡܣܓܕ ܠܓܠܝ̈ܦܐܿ. ܘܠܡܥܒܕ ܕܒܝܫ. ܘܠܡܒܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐܿ. ܘܠܡܫܒܐ ܠܚܕ̈ܕܐܼ ܘܠܡܩܪܒܘ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܠܣܪܘܓܼ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܥܒܪܝܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ.܀ ܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܢܚܘܪ.܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܝܠܕ ܬܪܚ. ܘܬܪܚ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼܡܡܠܟ ܥܠ ܢܝܢܘܐ ܢܝܢܘܣܼ ܘܗܼܘ ܒܢܗܿ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܩܪܗܿ ܥܠ ܫܡܗܼ ܢܝܢܘܐ.. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܗܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ. ܘܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐܼ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܣܝܐܼ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘ ܗܼܘ ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘ.ܓ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ] ܕܐܒܪܗܡ.

ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܿܠܡ ܚܕ ܠܘܬ ܚܒܪܗܼ ܣܝܡܝܢܢ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܐܼ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܬܒܐ. ܐܕܡ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ [ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ. ܫܝܬ] ܒܪ ܡـ[ܐܐ] ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ [ܫ̈ܢܝܢ] ܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ. ܐܢܘܫ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ

Page 15

ܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ. ܩܝܢܢ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܗܠܐܐܝܠ. ܡܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܝܪܕ. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܐ.. ܝܪܕ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ. ܒܪ ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ. ܡܬܘܫܠܚ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܬ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܡܟ. ܠܡܟ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܐ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܢܘܚ. ܢܘܚ ܒܪ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܡ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܢܘܚܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ.. ܫܝܡ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ. ܐܪܦܟܫܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚ̱ܫ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܫܠܚ. ܫܠܚ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܥܿܒܪ. ܥܿܒܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܦܠܓ. ܦܠܓ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ. ܐܪܥܘ ܒܪ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ. ܘܒܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫ ܠܣܪܘܓܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ.. ܣܘܪܓ ܒܪ [ܡܐܐ ܘ]ܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ. ܢܚܘܪ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܬܪܚ. ܬܪܚ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܐܒܪܡ. ܐܒܪܡ ܒܪ ܡܐܐ [ܫܢ̈ܝܢ] ܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ. ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ. ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܘܝ. ܠܘܝ ܒܪ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܠܘܝ. ܠܘܝ ܒܪ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܩܗܬ. ܩܗܬ ܒܪ ܫ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܐܘܠܕ ܠܥܡܪܡ. ܥܡܪܡ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܘܠܕ ܠܡܘܫܐ. ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܝܢ ܠܡܘܫܐܼ. ܢܦܼܩ ܒ̈ܢܝ ܐܣܝܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ.܀ ܩܕܝܡܐ ܡܘܫܐܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܝܫܘܥ ܥܣܪܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ. ܒ̈ܢܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܥܬܢܐܝܠ ܝܫܘܥ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܡܘ̈ܐܒܝܐ ܘܐܗܘܪ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܘܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܘܓܕܥܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܒܝܡܠܟ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܬܘܠܥ ܥܣܪ̈ܝܢ

Page 16

ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ. ܝܐܝܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ [ܫ̈ܢܝܢ]. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܝܐܝܪ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܐܪܒܥܐ.. ܥܡ̈ܘܢܝܐ ܘܢܦܬܚ ܫܢܝ̈ܢ ܫ̈ܬ. ܚܫܒܘܢ ܫܢ̈ܝܢ ܫܒܥ. ܠܒܕܘܢ ܫ̈ܢܝܢ ܬܡ̈ܢܐ. ܦ̈ܠܫܬܝܐ ܘܫܡܫܘܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܥܝܠܝ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܫܡܘܐܝܠ ܘܫܐܘܠ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ.܀ ܕܘܝܕ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܫܠܡܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܪܚܡܒܥܡ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܒܝܐ .ܓ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܗܘܫܦܛ .ܟܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܗܘܪܡ .ܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܚܙܝܐ ܚܕܐ. ܥܬܠܝܐ .ܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܐܫ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܘܨܝܐ .ܟܛ. ܫ̈ܢܝܢ. ܥܙܪܝܐܼ .ܢܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܝܘܬܡ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܚܙ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܚܙܩܝܦܐ .ܟܛ. ܫܢ̈ܝܢ. ܡܢܫܐ .ܢܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܘܢ [.ܒ.] ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܫܝܐ .ܠܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܗܘܚܙ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܝܘܐ[ܩܝܡ] .ܝܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܝܘܟܢܝܐ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܨܕܘܩܝܐ .ܝܐ. ܫܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.܀ ܡܢ ܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܫܠܡܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܟܘܪܫ .ܠܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܚܫـ[ܝܪܫ] ܐܪܛܚܫܫܬ .ܡܐ. ܫܢ̈ܝܢ.. ܐܚܫـ[ܝܪܫ]

ܕܘܪܝܘܫ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܪܛܚܫܫܛ .ܡ. ܫ̈ܢܝܢ.          ܫ̈ܢܝܢ. ܐܪܣܣ .ܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܕܘܪܝܫ ܫܬ ܫܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̈ܠܟܐ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ.܀ ܐܠܟܣܢܕܘܣ ܫ̈ܬ [ܫܢ̈ܝܢ]. ܦܛܠܡܝܘܣ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܦܠܕܠܦܣ .ܠܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܘܪܓܛܣ .ܟܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܝܠܘܦܐܛܘܪ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܦܝܦܢܘܣ .ܟܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܕܝܠܗܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ.. ܦܝܠܡܛܘܪ .ܠܗ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܘܪܓܛܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥ [ܫܢ̈ܝܢ]. ܣܘܛܝܘܪ .ܝܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܠܟܣܢܕܪܣ .ܝ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܛܠܡܐܘܣ .ܚ. ܫܢ̈ܝܢ. ܕܝܢܘܣܝܘܣ .ܠ. ܫܢܿܝܢ. ܩܠܘܦܛܪܐ .ܟܕ. ܫ̈ܢܝܢ.܀ ܫܠܼܡ ܕܦܛܠܡܐܘܣ

Page 17

ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐ.܀ ܐܓܣܛܘܣ .ܡ. ܫܢ̈ܝܢ. ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܘܗܝ .ܢܘ.. ܛܒܪܝܘܣ ܘܟܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܓܐܝܘܣ .ܕ. ܫܢ̈ܝܢ. ܩܠܘܕܝܘܣ .ܝܕ. ܫ̈ܢܝܢ. ܢܪܘܢ .ܝܓ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܣܦܣܝܢܘܣ .ܝ. ܫܢ̈ܝܢ. ܛܛܘܣ .ܒ. ܫ̈ܢܝܢ. ܕܘܡܛܝܢܘܣ .ܝܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܢܪܘܝܣ ܚܕܐ. ܛܪܝܢܘܣ .ܝ. ܫܗܢܝܢ. ܗܕܪܝܢܘܣ .ܟܐ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ .ܟܒ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ .ܝܘ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܘܡܝܕܘܣ .ܝܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܦܪܛܝܢܟܣ ܝܪ̈ܚܐ .ܘ. ܣܘܪܣ .ܝܚ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫܒ̈ܥ. ܡܩܪܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܪ̈ܒܥ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܡܡܝ .ܝܓ. .ܗܢܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܼ،ܐ.. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. .ܓܪܕܝܢܘܣ .ܘ. .ܦܠܝܦܘܣ .ܙ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܗܢܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܼܐ.. ܕܩܝܘܣ ܚܕܐ. ܓܠܘܣ ܬܪܗـܝܢ. ܘܠܪܝܢܘܣ .ܝܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܠܘܝܕܝܘܣ ܚܕܐ. ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܫܬ. ܛܩܝܛܘܣ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܦܪܘܒܣ ܫܬ. ܩܪܘܣ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܪܗ .ܟܕ. ܝܘܠܝܢܣ .ܒ. . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܘܠܝܣ .ܝܕ. ܫ̈ܝܢܝܢ. ܓܪܛܝܢܘܣ ܚܕܐ. ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܐܪܩܕܝܣ .ܟܛ.. ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ .ܟܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܡܪܩܝܢܘܣ ܫܒ̈ܥ. ܠܐܘܢ .ܝܘ. ܫܢ̈ܝܢ. ܙܢܘܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܐܢܣܛܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ. ܘܒܫܢܬ .ܝܘ. ܫܢܗܝܢ. ܙܢܘܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ. ܐܢܣܛܘܣ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ. ܘܒܫܢܬ .ܝܘ. ܕܐܢܣܛܘܣ ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܫܬܐ.. ܝܘܣܛܘܣ ܬܡ̈ܢܐ. ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܝܘܣܛܝܢܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܛܒܪܝܘܣ ܬܡ̈ܢܐ. ܡܘܪܝܩܝܘܣ. .ܟܒ. . ܦܘܡܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܗܪܩܠܐ .ܠܐ. . ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܚܕܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ .ܟܕ. ܫ̈ܢܝܢ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ .ܝܘ. . ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܥܣܪ̈. ܘܠܢܛܝܣ ܬܠܬ. ܛܒܪܝܘܣ ܫܒܥ. ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܫܬ. ܦܝܠܝܦܝܩܘܣ .ܒ. . ܐܢܣܛܘܣ .ܒ. . ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܚܕܐ. ܠܐܘܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫ. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܒܪܗ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܠܐܘܢ ܒܪܗ

Page 17

ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘ[ܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.] ܘܡܢ ܛܘܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.

[ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܥܠ] ܟܠܗܿ ܐܣܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘܼ. ܢܝܢܘܣ ܒܪ ܒܠܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܐܬܝܠܕ ܐܒܪܗܡ. ܘܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܒܪܗܡ.܀܀ ܘܒܝܢܬ ܫܬ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܒܢܼܐ ܚܢܘܣ ܠܢܝܢܘܐ: ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܕܩܠܬ. ܘܥܠ ܫܡܗ ܩܼܪܗܿ ܢܝܢܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܙܘܕܐܣܛܪܣ ܡܓܘܫܐ ܡܠܟܐ ܕܩܪ̈ܝܛܐ.܀܀ ܘܒܢܬ ܥܣܪ ܠܐܒܪܗܡܼ ܡܝܼܬ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟܬ ܫܡܝܪܡ ܐܢܬܬܗ ܚܠܦܘܗܝܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܥܠ ܗܕܐܼ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܐܚܕܬ ܕܝܢ ܠܐܣܝܐܼ. ܘܬܿܩܢܼܬ ܬܠ̈ܠܐ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܒܢܬ ܫܡܝܪܡ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܫܘܪܝܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܼ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܝܘܒܠܐ ܕܝܢ ܢܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܠܟܘܢ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐܿ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܕܚܕ̈ܕܐܼ. ܟܕ ܚܕ ܡܙܥܪ ܘܐܚܪܢܐ ܡܘܪܒ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬܬ ܫܡܝܪܡ ܡܠܟܬܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟ ܢܝܢܣ ܒܪܗܿ ܒܬܪܗܿ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܫܬܘܝ ܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡܘܠܟܢܐ ܕܗܘܼܐ ܠܘܬܗ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܘܒܗܿ ܢܦܼܩ ܐܒܪܗܡܼ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܡܢ ܚܪܢܼ. ܘܥܒܼܪ ܦܪܬ ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܫܬܼ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐܼ. ܘܢܚܼܬ ܐܒܪܗܡ ܠܡܨܪܝܢܼ ܗܼܘ

Page 18

ܘܣܪܐ ܐܢܬܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܠܐܒܪܗܡ ܡܢ ܗܓܪ ܐܝܫܡܥܐܝܠܼ ܐܒܘܗܘܢ ܕܛܝ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܝܢܼ ܡܝܬ ܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܼܢܟ ܚܦܠܘܗܝ ܐܪܝܘܣ ܫܢܝ̈ܐ ܬ̈ܠܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܚܕܐ ܠܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܕܢ̈ܒܝܐܼ. ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܼܙܝܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐܼ. ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܒܕܩܬ. ܐܝܕܐ ܕܒܙܒܢ ܠܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܫܘܠܡܐ ܐܝܿܬܝܬܼ. ܒܝܕ ܣܒܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬ ܐܪܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܐܠܝܘܣ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܘܠܐܝܣܚܩ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܢܣܼܒܗܿ ܠܪܦܩܐ.܀܀ ܘܬܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܐܬܝܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܡܢ ܪܦܩܐ܆ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܐ܇ ܩܕܡܝܐܼ ܥܣܘ ܕܗܘܼ ܐܕܘܡ. ܕܢܡܗ [ܐܕ̈ܘܡـ]ـܝܐ ܐܫܬܡܗܘ. ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܝܥܩܘܒ. ܕܡܢܗ ܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐܼ ܕܗܼܢܘܢ [ܝܗ]ܘܕ̈ܝܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܠܟܙܕܝܩ ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܡܼ. [ܗܿܘ ܕܐܝـ]ـܬܘܗܝ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ [ܡܝܬ ܐܪܐܠܝܘܣ ܡܠܟܐ] ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܚܫܝܪܫ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܐ̈ܓܝܦܛܝܐ ܠܐܝܘܼ ܘܝܓܕ ܠܗܿ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܢܗܪܐ ܐܝܘ ܟܢܝܘ ܥܠ ܫܡܗܿ.. ܬܘܒ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܣܛܘܪ ܡܟܬܒܢܐ ܥܕܥܠ ܙܒ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܕܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܡܐܐ ܕܡܘܠܟܢܐܼ ܢܦܼܩ [ܐܒܪܗܡ ܡܢ ܥܠܡܐ] ܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܐܢܛܚܘܟܝܐ ܥܠ ܓܒ ܐܘܪܢܛܐ ܢܗܪܐܼ. ܡܢ

Page 19

[ܩܣܘܣ] ܘܒܠܘܣ ܒ̈ܢܝ ܐܝܢܝܟܘܣ. ܗܢܘ ܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܡܐܡܝܬܪܘܣܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀ ܬܘܒ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܩܝܡܼܘ ܨܠܡܐ ܐܓܝ̈ܦܛܝܐ ܠܐܦܝܣ ܘܣܓܕܘ ܠܗ. ܘܐܠܗܐ ܣܪܦܝܣ ܫܡܗܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܕܘܟܬܗܼ ܒܐܠܟܘܣܿ. ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܼܘ ܦܐܪܘܢܘܣ ܒܪ ܐܝܢܟܘܣ. ܘܢܝܘܒܐ ܗܘܼ ܩܕܡܝܐ ܣܝ̈ܡܝ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܒܝܬ ܕܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐܿ ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܩ̈ܫܝܫܢ ܡܬܕܟܪ ܦܠܛܘܢ ܟܕ ܐܿܡܪ ܗܟܢܐ: ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܛܝܡܐܘܣ. ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܐܬܚܫܒ ܕܢܬܐ ܐܢܘܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܢ̈ܫܐ ܥܬ ܝܩ̈ܐܼ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܕܐ ܦܘܠܘܛܝܐ ܗܘܼܘ ܥܬܝ̈ܩܐ. ܐܡܚܪ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܦܐܪܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡܝܐܼ. ܘܥܠ ܢܝܘܒܐܼ. ܘܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܛܠ̈ܟܢܣ ܘܩܪ̈ܘܐܛܣܼ ܥܡ ܦܐܪܘܢܘܣ ܘܦܐܪܘܣܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܬܢܣ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܐܠܘܣܝܢܐ ܡܢ ܐܘܓܘܓܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܢܚܼܬ ܝܥܩܘܒ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܦܠܼܚ ܥܡ ܠܒܢܼ ܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܝܠܕ ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܗ ܕܝܥܩܘܒ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝܼ ܒـ[ܚܕܐ] ܟܪܣܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܝܗܘܕܐܼ. ܕܡܢܗ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܫܬܡܗܘ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܘܠܕ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ..

Page 20

ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܣܦܼ. ܐܝܬܘܗܝ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܕܡܘܠܟܢܐ ܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܢ ܫ̈ܢܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܡܣܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ ܗܿܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܘܓܘܓܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܝ ܒܐܠܐܘܣܼ ܫܢ̈ܝܢ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܡܢ ܐ̈ܚܘܗܝܼ ܘܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܒܢܼܝܬ ܡܡܦܝܣ ܒܐܓܝܦܛܘܣܼ. ܡܢ ܐܦܝܣܼ ܡܠܟܐ ܕܐܪ̈ܓܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܦܘܦܝܣ. ܗܢܐ ܚܼܙܐ ܚ̈ܠܡܐ ܕܦܫܼܪ ܝܘܣܦ. ܘܗܢܐ ܐܡܠܟܗ ܠܝܘܣܦ ܥܡܗ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܚܼܙܐ ܐܦܘܦܝܣ ܚ̈ܠܡܐܼ ܕܗܼܘ ܦܪܥܘܢ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܫܬܠܛ ܝܘܣܦ ܥܠ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܒܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܢܦܼܩ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫܢܝ̈ܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬ̈ܫܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܫܪܝ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܠܡܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܿ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܘܣܦܐ ܐܬܢܨܚ.܀ ܫܢܬ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ. ܒܫܢܬܐ ܕܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢܐ.܀܀ ܫܢܬܐ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܐܦܘܦܝܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟܗ ܠܝܘܣܦ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܘܣܝܣ ܚܠܦܘܗܝ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫ ܫ̈ܢܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܣܦܪܛܐ. ܡܢ ܣܦܪܛܘܣ ܒܪ ܦܐܪܘܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐܐ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ [ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܥܠـ]ܡܐ ܗܢܐܼ ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܒܐܝܕܗ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬ ܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܟܒܪܘܢ܆

Page 21

ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܥܡ ܝܘܣܦ.܀܀ ܘܒܫܢܬܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܟܒܪܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܢܘܦܝܣܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܦܪܡܬܘܣ. ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܓܒܼܠ ܠܐܢ̈ܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܟܝܡܐ ܗܘܐܼ. ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܫܚܠܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗܕܝܘܛܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܩܪܘܗܝ ܕܓܒܿܠ ܠܐܢ̈ܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܝܘܣܦ ܡܐܦܪܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐ ܠܒܪܗܡܼ. ܢܦܼܩ ܝܘܣܦ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܿ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܐܡܟܠ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܦ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܘܠܟܢܐܼ. ܕܡـܗܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܕܡܢܗܿ ܫܪ̈ܝ ܫ̈ܢܝܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܡܐܦܪܣ ܪܚܡܗ ܕܝܘܣܦ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܚܠܦܘܗܝܼ ܡܝܣܦܪܡܘܬܘܣܝܣ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܗܢܐ. ܘܐܡܠܟ ܛܘܬܡܘܣܝܣ ܫ̈ܢܝܐ ܬܫ̈ܥ.܀܀ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܬܝܕܥ ܣܘܪܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܡܗ ܣܘܪܝܐ ܐܬܟܼܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܝ ܐܡܢܘܬܝܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܓܠܝܘ ܟܘ̈ܫܝܐ ܡܢ ܗܢܕܘ ܢܗܪܐ ܘܠܘܬ ܡܨܪܝܢ ܥܡܪܘ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܙܒܢܐܼ ܟܕ ܗܼܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠ ܡܨܪܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܦܠܡܢܬܘܝܣ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܗܠܝܘܦܠܝܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܗܘܬ ܠܗ ܕܝܢ ܒܪܬܐ ܘܫܡܗܼܿ. ܡܪܝ. ܘܝܗܒܗܿ ܠܟܢܦܪܐ ܡܠܟܐ ܕܡܡܦܣ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܕܐ ܪܥܘܣܐ ܗܿܝ ܕܫܩܼܠܬ ܠܡܘܫܐ ܒܒ̈ܢܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐܼ. ܒܢܼܐ ܠܗܪܡܘܦܠܣ. ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܟܘܫ̈ܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.

Page 22

ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܿ ܕܡܪܝ ܗܿܝ ܕܫܩܼܠܬ ܠܡܘܫܐܼ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗܿ ܢܟܝܠܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠ ܡܘܫܐܼ ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܠܡܩܛܠܗ. ܐܬܩܒܪܬ ܕܝܢ ܗܼܝ ܡܪܝ ܒܐܓܦܛܣ. ܘܡܢܗܿ ܐܬܩܪܝܬ ܡܪܘܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܪܓܫ ܒܢܟܠܐ ܕܟܢܦܪܐܼ. ܩܛܠܗ ܠܟܢܥܢܬܘܣܼ. ܗܿܘ ܕܠܚܡ ܗܘܐ ܠܡܩܛܠܗ. ܘܥܼܪܩ ܗܘܐ ܠܗ ܗܼܘ ܠܐܪܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠܼ ܘܫܩܼܠ ܒܪܬܗ ܐܢܬܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܐܪܛܡܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܘܠܕ ܥܡܪܡ ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܫܒ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.. ܗܕܐܗܼܝ ܫܢܬܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܫܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܦܝܕܘܪܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢܼ ܒܢܼܐ ܟܣܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܛܪܝܦܘ ܠܣܒܘܣ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܼ. ܗܪܩܠܐ ܩܕܡܝܐܼ ܘܩܩܪܘܦܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܫܒܼܩ ܡܘܫܐ ܠܡܨܪܝܢܼ ܘܫܢܝ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܼܟܬ ܐܟܢܟܪܝܣ ܒܪܬ ܐܘܪܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܣܠܩܘ ܟܠܕ̈ܝܐ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡ ܦܘ̈ܢܝܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܥܒܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬܬ ܡܠܟܬܐ ܕܡـ[ܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ] ܐܚܘܗܿ ܐܬܘܪܝܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘ[ܬܡ̈ܢܝܢ] ܘ . . . ܐܬܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܼܢܝܬ ܡܢ ܕܘܐܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܬܣܠܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܦܐܐܬܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ.

Page 23

ܚܘ̈ܒܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܗܼܘܘ ܒܐܬܘܦܝܐܼ ܐܝܟ ܕܡܟܬܒ ܦܠܛܘܢ.܀܀ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡܼܠܟ ܟܢܟܪܝܣ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܘ. .. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܕܪܐ ܥܡ ܡܘܫܐܿ. ܥܡ ܝܢܝܣ ܘܝܒܘܣ ܚܪ̈ܫܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܛܒܥ ܠܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ.܀܀ ܫܢܬ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܩܘܪܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܓܠܼܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܒܛܪ ܣܝܢܝ. ܘܐܫܬܕܪ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܦܪܥܘܢ ܚ̈ܡܫ ܫܢ̈ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܫܢܬܐܼ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܢܥܼܒܕ.܀܀ [] ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܝܟܠܐ ܕܒܕܠܝܣ ܕܐܦܠܘܢܼ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܪܝܣܘܟܬܘܢ.܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܫܬܼ. ܢܦܼܩ ܥܡܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܼܐ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܐܫܬܿܠܛ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܗܘܼܐ ܥܡܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܟܕ ܣܐܡ ܠܗܘܢ ܢ̈ܡܘܣܐܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܗܪܩܠܝܣܼ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܡܬܝܕܥ. ܘܫܟܚܬܐ ܕܟܪܡܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܗܘܼܬ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪ̈܆ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܒܝܬ ܕܝܢܼܐ ܐܬܬܼܩܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܩܒܠ ܐܗܪܘܢ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܗܢܐ ܗܼܘܐ ܟܗܢܐ ܩܕܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܩܪܝܛܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܗܿ ܐܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܢܼܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬܼ. ܗܝܟܠܐ ܕܒܕܠܘܣ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܐܪܝܣܘܟܬܘܢ ܒܪ ܩܩܪܦܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܐܦܐܦܘܣ ܒܪ ܐܝܘ ܘܙܘܣ ܠܡܡܦܝܣ ܒܢܼܐ. ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܠܩܕܡܘܢ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܠܩܕܡܘܢ ܒܪ ܣܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܕܪܕܢܘܣ ܒܢܼܐ ܠܕܪܕܢܝܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣܼ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܡܢܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܬܟܢܝܬ ܐܪܥܐ ܗܿܝ.܀܀

Page 24

ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܢܦܼܩ ܐܗܪܘܢ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܼ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗܘܪ ܛܘܪܐ. ܘܩܒܠ ܪܝܫ ܟܗܢܘܬܗ ܐܠܝܥܙܪ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܐܦ ܡܘܫܐܼ. ܘܐܬܣܝܡ ܒܛܘܪܐ ܕ[ܗܘܪ.] ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܗܝܢ. ܘܕܒܼܪ ܥܡܐ ܡܢܗܝܢܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ.܀ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐܼ ܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܘܗܝ ܕܡܘܫܐ: ܕܡܫܬܥܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢܼ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܒ̈ܥܝܢ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܥܒܼܕ ܩܪܒܐ ܕܢܐܘܣ ܒܝܕ ܚܡ̈ܫܝܢ ܒܢ̈ܬܗ. ܘܠܚ̈ܡܫܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܐܓܦܛܣ ܐܚܘܗܝ ܩܛܠܼ. ܠܒܪ ܡܢ ܠܘܓܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪܗ.. ܘܠܝܬ ܦܘܠܓܐ ܥܠ ܣܓܝܘܬ ܒ̈ܢܝܐ ܕܠܘܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܡܛܠ ܣܓܝܘܬ ܕܪ̈ܘܟܬܐ ܕܢܿܣܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܥܒܼܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܝܘܪܕܢܢ. ܘܫܪܝܘ ܒܚܪܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܪܥܐ ܗܿܝ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܦܠܓܗܿ ܝܫܘܥ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܦ̈ܨܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢܼ. ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܬܬܣܡ ܒܬܡܢܬ ܣܪܚ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܦܪܣܡ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܬܟܒܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܦܠܚܘ ܠܗܘܢ ܫ̈ܢܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܥܬܢܐܝܠܼ ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ. [ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܟܬܒـ]ܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢܼ. ܕܡܫܬܥܐ ܥܠ ܥܣܪ̈ܝܢ [ܘܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ܆] ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܩܪܒܐܼ. ܘܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠـ[ܒ̈ܢܝ] ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܥܙܪ ܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܒܠܘ ܟܗܢܘܬܗܼ

Page 25

ܦܝܢܚܣ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܡ ܥܬܢܝܐܝܠ ܘܦܪܩܗ ܠܥܡܐ. ܘܕܿܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢܼ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܡ̈ܢܐܕܥܡ̈ܡܐ ܕܐܫܬܠܛܘ ܥܠܝܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܒܢܝܬ ܡܠܘܣ ܘܦܘܦܘܣ. ܘܬܐܣܘܣ ܘܩܐܠܝܣܛܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܒܬܘܢܝܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܦܘܢܝܟܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܩܐܕܡܝܐ ܘܣܝܕܐ ܐܬܒ̈ܢܝ ܒܣܩܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܥܬܢܝܐܝܠ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܡ̈ܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܐܗܘܪ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܟܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܐ ܡܢ ܐܟܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܩܡ ܐܗܘܪ ܒܪ ܓܪܐܼ. ܘܦܪܩܗ ܠܥܡܐ. ܘܕܢ ܬܡ̈ܢܝܢ ܫ̈ܢܝܢܼ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܫܠܛܘ ܥܠܝܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. ܘܫܒܥܝܢ܆ ܦܪܣܘܣ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܐܙܼܠ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܩܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪܗܬܝܢ܆ ܩܘܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܒܠܝܒܘܐܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܥܠ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܐܙܼܠ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܢܼܐ ܠܢܘܣܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܥܠ ܓܢܒ ܗܢܕܘܣ ܢܗܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܗܘܪ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܥܡ̈ܡܐܼ. ܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܕܒܘܪܐ ܘܒܪܡ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܝܠܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܝܠܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܗܝܟܠܐ ܗܿܘ ܕܒܐܠܘܣܝܢܐ . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܕܒܘܪܐ ܘܕܒܪܡ ܥܡ ܣܝܣܪܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢܼ ܒܛܘܪܐ ܕܬܒܘܪ. ܘܬܒܼܪ ܡܪܝܐ ܠܣܝܣܪܐ ܩܕܡ ܒܪܡ. ܘܕܢ ܒܪܡ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܠܝܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ

Page 26

ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬܬ ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܡ. ܘܐܫܬܠܛܘ ܥܠ ܥܡܐܼ ܡܕ̈ܝܢܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܘܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܓܕܥܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܼܐ ܥܘܪܝܒ ܘܙܝܒ ܘܙܒܚ ܘܨܠـ[ܡـ]ܢܥܼ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܪܒܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܐܼ ܘܫܪܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܐܝܙܪܥܠ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܩܡ ܓܕܥܘܢ ܒܪ ܝܘܐܫܼ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܥ ܕܡܕ̈ܝܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܨܘܪ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܼܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܐܦ ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܓܕܥܘܢܼ. ܘܐܡܠܟ ܐܒܝܡܠܟ ܒܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ. ܩܛܠ ܗܼܘ ܐܒܝܡܠܟ ܠܫܒܥܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܐܒܝܡܠ ܥܠ ܬܒܿܨܼ ܫܕܬ ܐܢܬܬܐ ܥܠܘܗܝ ܬܒܪܐ ܕܪܟܒܐ ܕܪܚܝܐܼ ܘܩܛܠܬܗ ܘܡܝܬܼ. ܘܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܬܘܠܥ ܒܪ ܦܘܐܐ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܬܘܠܥ. ܘܕܢ ܠܐܝܣܪ[ܐܝܠ ܝܐܝܪ ܥܣܪ̈ܝܢ] ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܐܪܟܕܘܢ [ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ] ܐܙܘܪ ܘܩܪܟܕܘܣ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܝܢܼ ܡܝܢܘܣ ܣܿܐܡ ܗܘܐ ܢ̈ܡܘܣܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪܐܼ. ܡܝܬ ܝܐܝܪ. ܘܕܢ ܢܦܬܚ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܥܒܼܕ ܢܦܬܚ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ ܘܥ ܒ̈ܢܝ ܡܘܐܒ. ܘܡܚܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܕܘܥܝܪ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܠܢܐ ܕܡܟܝܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܒܝܠ ܟܪ̈ܡܝܢ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ. ܘܐܬܬܼܒܪ ܒ̈ܢܝ ܥܡܘܢ ܩܕܡ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ

Page 27

ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܢܦܬܚ. ܘܕܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܚܫܒܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐܼ ܫܒܥ. ܕܗܼܘ ܐܒܝܨܢ. ܗܐ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܐܦܼܩ ܠܒܪ. ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܟ̈ܠܠܢ ܐܥܠ ܡܢ ܠܒܪ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܒܝܨܢ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܝܬܠܚܡ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܕܐܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠܼ ܐܝܠܘܢ ܕܡܢ ܙܒܠܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܒܘ̈ܡܝ ܗܢܐܐܝܠܝܘܢ ܐܬܟܒܫܘ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܝܠܘܢ. ܘܐܬܩܒܪ ܒܝܠܘܢ. ܘܕܐܢ ܡܢ ܒܪܬܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܟܪܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.. ܗܢܐ ܠܐ ܡܥܠ ܠܗܼ ܐܘܣܝܒܝܣ ܒܚܘܫܒܢܗ. ܘܟܕ ܣܦܪ ܕ̈ܝܢܿܐ ܚܿܫܒ ܠܗ. ܗܼܘ ܫܒܿܩ ܠܗ. ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗܼ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܒ̈ܢܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐܼ. ܐܫܬܠܛܘ ܦܠ̈ܝܫܬܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܘܡܬܚ̈ܠܛܢ ܥܡ ܕܕ̈ܝܢܐ. ܒܬܪܟܝܢ ܩܡ ܫܡܫܘܢܼ ܘܕܐܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܥܙ ܘܪܥܘܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ (ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ) ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܠܘܒܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܼ ܡܢ ܐܣܩܐܢܝܘܣ ܒܪ ܐܢܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܫܡܫܘܢ. ܘܕܐܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܝ ܟܗܢܐܼ. ܫ̈ܢܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ ܐܘܩܕ ܠܗܝܟܠܐ ܗܿܘ ܕܒܐܦܣܣܼ ܐܡܘܙܢܝ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܚܪܒ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒ̈ܢܝ ܒܢܝܡܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܫܪܝ ܫܡܘܐܝܠ ܒܢܒܝܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥ ܡܐܐܼ ܡܝܬ ܥܠܝ ܟܗܢܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܚܪܒ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܕܒܼܪ ܐܦ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ.. ܒܬܪ ܥܠܝ ܟܗܢܐܼ ܕܐܢ ܫܡܘܐܘܝܠ ܘܫܘܐܠ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܡܬܝܕܥ ܗܘܡܪܘܣ ܚܟܝܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܚܪܒ ܫܘܐܠ ܠܥܡܠܝܡ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܐܫܬܡܫܚ

Page 28

ܕܘܝܕ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܫܡܘܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ .ܨܿ. ܘܐܪ̈ܒܥܝܢܼ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܦܠ̈ܫܬܝܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܬܬܒܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܕܡ ܦ̈ܠܫܬܝܐ. ܘܐܬܼܩܛܠ ܐܦ ܫܘܐܠ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܗܢܑܿ. ܕܗܘܼܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܓܠܒܘܥ. ܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ ܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܝܢ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܒܝܬܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܡܬܢܒܝܢ ܓܕ ܘܢܬܢ ܘܐܣܦ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܓܢܣܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܣܝܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܩܘܡܐ ܡܪܝܢܬܐ ܒܐܛܠܝܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬ̈ܫܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܘܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܦܣܘܣܘ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܐܢܕܪܘܩܘܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܪܟܕܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬܐ ܡܢܕܝܕܘ ܒܪܬܗ ܕܩܪܟܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܫܠܡܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܣܡܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ [ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ] ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܘܕܕ̈ܝܢܿܐ ܘܕܫܡܘܐܝܠܼ. [ܕܡܫܬܥܝܢ ܣܘܥـ]ܪ̈ܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ. ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥ.. ܘܡܢ ܡܘܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ.

ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐܿ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܫܪܝ ܫܠܡܘܢ ܠܡܒܼܢܐ ܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ.܀܀ ܫܢܬ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܫܥܝܢ܆

Page 29

ܐܫܬܠܡ ܒܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܨܕܘܡ ܟܗܢܐ. ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܨܕܘܡ ܘܐܚܝܐ ܫܠܝܘܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܟܟ. ܡܝܬ ܫܠܡܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܪܚܒܥܡ ܒܬܪܗܼ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐ.܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܦܠܓܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܠܟܝܢ.. ܪܚܒܥܡ ܐܡܠܟ ܥ ܬܪ̈ܝܢ ܫܒ̈ܛܝܢ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܒܢܝܡܝܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܼܢܘ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.. ܝܘܪܒܥܒܡ ܕܝܢ ܐܡܠܟ ܥܠ ܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܝܢ. ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܥܓܠܐܼ ܘܚܛܐ ܘܐܬܚܛܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ.܀ ܡܬܢܒܐ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܚܝܐ ܘܫܡܥܝܐ ܒܝܗܘܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܝܢ. ܣܡܘܣܡ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܙܘܡܪܢܐ ܐܬܝܬܒܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܿܘ ܕܥܡܪ ܒܒܝܬ ܐܝܠ. ܘܗܿܘ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܪܚܒܥܡ. ܘܐܡܠܟ ܐܒܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܒܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܐܣܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܣܒܥܼ. ܣܠܼܩ ܫܝܫܩ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܢܣܼܒ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܟܠܗ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܠܡܘܢܼ. ܘܐܚܬ ܠܡܨܪܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܘܣܠܼܩ ܙܪܚ ܟܘܫܝܐ: ܘܐܓܼܪ ܐܦ ܠܠܘܒ̈ܝܐ ܥܡܗܼ. ܘܫܪܘ ܥܠ ܝܗܘܕ. ܘܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܐ ܡܠܟܐܼ. ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ. ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐܼ ܒܢܚܠܐ ܕܓܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܠܼܛܘ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܪܒܐܼ ܐܬܚܢܩ ܒܝܡܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܡܬܢܒܐ ܝܘܐܝܠ ܒܪ ܥܕܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐܼ. ܥܡ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܓܪ ܐܦ ܠܒܪ ܗܕܕ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡܗ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܘܘ ܝܗܼܘ ܘܚܢܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ

Page 30

ܐܣܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܫܦܛ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡܫ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܢܒܐܼ ܐܠܝܐ ܘܥܘܒܕܝܐ ܘܝܗܼܘ ܘܡܝܟܐ ܘܥܘܙܝܐܝܠ. ܢ̈ܒܝܐ ܕ̈ܓܠܐܼ. ܨܕܩܝܐ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܦܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܨܗܝܐ ܗܿܘ ܕܐܠܝܗܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬ̈ܠܬܼ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܐܐ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܝܗܘܫܦܛ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܪܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܗܢܐ. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܥܙܪܝܐܝܠ ܘܐܠܝܥܙܪ ܘܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܐܐ] ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܦܛܦ ܐܠܝܐ ܐܝܟ ܕܠܫܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܐܐ] ܘ.ܝܗ. ܡܝܬ ܝܗܘܪܡ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪ ܒܬܪܗܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܬܬܥܣܪܐܼ. ܩܛܠܗ ܝܗܼܘ ܠܐܚܙܝܐ. ܘܐܡܠܟܬܼ ܥܬܠܝܐ ܐܡܗ ܒܬܪܗܼ [ܒܝܗܘܕ] ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥ. ܗܕܐ         ܓܠܝܐܝܬ. ܘܢܓܘܪܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܒܢ̈ܫܝ ܚܕ̈ܕܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܕܪܫܐ ܠ                ܕܐܝܙܒܠ ܘܚܢܦܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܚܒܼ. ܥܒܕܬ ܒܐܘܪܫܠܡ          ܕܟܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܼ ܝܘܢܕܒ ܟܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܥܝܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠܼ. ܕܠܡܢܘ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ. ܘܫܡܥ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐܼ ܘܟܿܢܼܫ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐܿ. ܠܪ̈ܒܝ ܐܠܦ̈ܐ ܘܠܪ̈ܒܝ ܡܐܘ̈ܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ: ܠܡܢܘ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕܼ. ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ. ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫܼ. ܚܕܝܘ

Page 31

ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐܼ ܘܐܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܬܠܝܐ ܐܬܩܛܼܠܬ. ܘܒܪ ܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܡܠܟܼ. ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܡܠܟ.܀ ܝܗܼܘ ܩܼܛܠ ܠܝܘܪܡܼ ܘܠܫܒ̈ܥܝܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܐܚܒ ܘܐܝܙܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐܿ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܒܬܪܗܼ ܙܟܪܝܐ ܒܪܗ.܀ ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܿ. ܐܠܝܫܥ ܘܗܼܘ ܙܟܪܝܐ ܟܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܚܼܪܒ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܘܬܘܒ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܟܿܢܼܫ ܗܼܘ ܚܙܐܝܠ ܚܝܠܐ. ܘܐܠܼܨ ܐܢܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܗܘܚܙ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܩܼܛܠ ܝܘܐܫ ܠܙܟܪܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܒܙ ܚܝܠܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܝܗܘܕ ܘܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܩܼܛܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘ.ܣ. ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܩܛܠ ܝܘܐܠܫ ܡܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܩܣܓ. ܚܪܒ ܐܡܘܨܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܘܡ ܘܢܣܼܒ ܐܠܗ̈ܝܗܘܢܼ ܘܣܓܕ ܠܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܼܛܠ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܠܬ̈ܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡܐܐ] ܘܬܡܢܝܢ܆ ܐܫܬܕܪ ܝܘܢܢ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܥܒܕ ܬܝܒܘܬܐ ܢܝ̈ܢܘܝܐ܀ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܬܘܢܘܣ ܩܢܩܐܠܪܘܣܼ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܢܐܝܬ ܣܪܕܢܦܠܣܿ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ.܀ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܫܥ ܘܥܡܘܣ ܕܗܼܘ ܐܡܘܨ ܐܒܘܗܝ ܕܐܫܝܥܐܿ ܘܝܘܢܢ ܘܢܚܘܡ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܩܦܗ.܆ ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܛܪܣܘܣܘ ܘܒܢܟܠܝܐ

Page 32

ܕܣܪܕܢܦܠܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܘܕܐܒܪܒܩ ܡܠܟܐ ܕܡܕܝ. ܘܐܙܕܟܝ ܗܼܘ ܣܪܕܢܦܠܘܣ ܘܐܬܚܪܒ ܚܝܠܗ. ܘܗܼܘ ܐܬܩܛܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ .ܩܨ. ܐܬܩܼܛܠ ܐܡܘܨܝܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܪܘܡܚܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܘܙܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܥܩܼܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝܘܕܐ ܒܩܪܒܐ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܕܓܬ ܘܕܐܙܘܓܘܣ ܘܕܝܡܢܝܐ. ܐܩܪܒ ܕܝܢ ܐܦ ܥܡ ܐܪ̈ܒܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܦܛܪܐ.. ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܝܘܢܢ ܘܗܘܫܥ ܘܡܘܣ ܘܐܫܥܝܐ.. ܡܬܝܕܥ ܐܦ ܗܣܝܐܕܘܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒ ܦܪܦܘܪܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܥܼܠ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܣܝܡ ܒܣ̈ܡܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܬܠܝ ܡܢ ܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ܇ ܘܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܫܢܐܼ ܐܓܪܒ ܟܠܗ ܡܢ ܫܠܝ.. ܘܐܝܥܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܢܒܝܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐܼ. ܣܠܼܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ. ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܡܢ ܡܢܚܝܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܢ ܕܟܣܦܐܼ. ܫܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫܪܝܬ ܐܠܘܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܣܠܼܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܿܢܝ ܠܐܬܘܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܥܙܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܘܬܡ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. [ܒܐܝܛܠܝܐ ܦܢـ]ܕܐܣܝܐ ܘܡܛܐܦܐܢܛܝܘܣ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒ̈ܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܪܟܒܬ ܒܐܬܢܘܣ ܐܠܦܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܩܦܪܐ.. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܫܥ

Page 33

ܘܐܫܥܝܐ ܘܝܘܐܝܠ ܘܥܘܕܕ ܘܡܝܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܬ ܝܘܬܡ. ܘܐܡܠܟ ܐܚܙ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܗܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ܆ ܒܣܩܠܐ ܣܠܝܢܘܣ ܘܙܢܩܠܝܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒܢ̈ܝ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܩܪܒܐܼ ܒܝܬ ܦܩܚ ܘܠܐܚܙ. ܘܩܼܿܛܠ ܦܩܚ ܡܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܬܝܢ ܘ.ܣܒ. ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܩܚ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠܼ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܐܫܬܒܝ ܒܢ̈ܝ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܐܕܘ̈ܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܫܕܪ ܐܚܙ ܠܘܬ ܐܬܠܓܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܼ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܩܛܠܗ ܪܨܢ ܘܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܒܝܐ ܕܒܪܘ. ܘܢܣܒ ܐܦ ܡܢ ܐܚܙ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܢܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܡܢ ܪܘܡܠܘܣ ܪܗܘܡܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܡܗ ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܠܝܛܝ̈ܢܝܐܼ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܡܗܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܣܠܼܩ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܫܡܪܝܢ. ܘܠܥܣܪ̈ܐ ܫܒ̈ܛܝܢ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ. ܘܠܐܪܥܐ ܕܡ̈ܕܝܐ ܘܕܟ̈ܠܕܝܐ ܫܕܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܢܛܘܪܘܬܐ ܕܐܝܥܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܟܘܪ̈ܚܐ ܫܕܪ. ܘܥܠ ܕܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐܼ. ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܼ. ܠܐܘܪ ܟܗܢܐܼ ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܢ̈ܡܘܣܐ.. ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ. ܡܫܡܪ̈ܐ ܘܢܛܘܪ̈ܐ ܡܬܦܫܩ.܀܀ ܫܢܬ  ܐܠܦܐ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܡܝܬ ܐܚܙ. ܘܐܡܠܟ ܚܙܩܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܐܢܐܟܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܣܝܩܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܥܙ. ܥܒܼܕ ܦܣܟܐ ܚܙܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܒ.܆

Page 34

ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܣܠܼܩ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܘܥܠ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܝܗܘܕ. ܘܐܠܨ ܐܢ̈ܝܢ. ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܪܒ ܡܢ ܡܫܪܝܬܗܼ ܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܕܐܦ ܬܪܗܡ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫܝ̈ܐ ܢܦܼܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܼ. ܫܢܝ ܠܗ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܩܛܠܘܗܝ ܒ̈ܢܘܗܝ ܬܡܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܐܬܒܢܝܬ ܣܪܩܘܣܐ ܘܩܐܛܐܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܩܠܝܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܟܒܫ ܠܩܕ̈ܡܘܢܝܐ ܫܡܣܐܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܗ. ܠܐܢܛܝܢܘ ܘܡܓܐܪܐ ܘܡܪܬܘܢܝܐ ܡܿܕ̈ܝܢܬܐ ܒܣܝܩܠܝܐ ܐܬܒܢ̈ܝܝܢ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܦܛ. ܐܬܟܪܗ ܚܙܩܝܐ. ܘܥܠ ܕܫܐܠܼ ܐܬܿܐܼ. ܐܬܗܦܟ ܫܡܫܐ .ܝܗ. ܕܪ̈ܓܝܢ ܠܒܬܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘܡ̈ܬܝܢ] ܘ.ܨܓ. ܡܪܘܕܟ ܒܠܥܕ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܫܕܪ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܚܙܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡܐܐܼ. ܒܣܝܩܠܝܐ ܟܪܘܢܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܚܙܩܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܢܫܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚܡܫ. ܘܢܩܡܘܕܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܣܝܒܘܠܐ ܐܬܝܕܥܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܙ. ܩܪܐܛܘܢ ܘܦܐܪܝܢ ܘܝܘܒܐܪܝܘܣ ܘܐܓܒܐܛܢܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒ̈ܢܝܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܢܘܡܐ ܦـ[ܡܦܝـ]ܠܝܣ ܒܢܼܐ ܩܦܛܘܐܠܝܘܢ ܡܢ ܫ̈ܬܐܣܘܗܝ. ܘܦܬܢܝܘ [ܒܢܘ] ܛܪ[ܢܛܐ.] ܘܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒܢܼܘ ܩܪܩܘܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܘ. ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܼ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܪ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐܼ. ܘܐܚܬܘܗܝ ܠܒܒܝܠ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܓܠܐ ܐܬܒܢܝܬ ܒܣܝܩܠܝܐ: ܘܦܐܣܠܝܣ ܒܦܡܦܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܠ. ܩܐܠܟܕܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܡܒ. ܡܢܫܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܒܝܬܐܼ ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ. ܘܣܠܼܩ ܘܬܩܢ ܥܠ

Page 35

ܕܘܟܬܗ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܒܢܝܬ ܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܐܝܛܠܝܐ ܠܐܩܪܘ ܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܢܛ. ܡܝܬ ܡܢܫܐ. ܘܐܡܠܛ ܐܡܘܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܐܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܫܒܥܝܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐܼ. ܘܐܝܟ ܥܒܪ̈ܝܐ ܫܢܿܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܼ. ܐܬܠܚܡ ܥܠ ܐܫܥܝܐ: ܘܫܕܪ ܓܒܪ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܥܘܼܠܐܿ. ܘܢܣܪܘܗܝ ܒܡܣܪܐ ܒܓܘ ܩܝܣܐ. ܡܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕܡܐ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܼܐ ܟܕ ܢܣܪܘܗܝ. ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܠܐܠܗܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܣ. ܒܦܢܛܘܣܼ. ܐܣܛܘܪܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܣܓ. ܐܩܢܛܿܘܣ ܘܣܛܐܓܝܪܐ ܘܠܐܡܦܣܩܘܣ ܘܐܒܕܪܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܒܢ̈ܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܒܣܝܩܠܝܐ ܣܝܠܝܢܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܥ. ܒܦܢܛܘܣ ܒܪܘܣܛܢܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܥܐ. ܡܝܬ ܐܡܘܢ. ܘܐܡܠܼܛ ܝܘܫܼܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܚܠܩܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܨܦܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܕ. ܫܪܝ ܐܪܡܝܐ ܒܢܒܝܘܬܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܒܢܼܐ ܒܐܛܘܣ ܠܩܘܪܝܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܘ. ܣܝܢܘܦܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܚ. ܠܝܦܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܦܛ. ܥܒܼܕ ܝܘܫܝܐ ܦܣܟܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܘܪܐܟܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܡܬܢܒܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܪܡܝܐ ܘܨܦܢܝܐ ܘܚܘܠܕܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬ. ܘܚܕܐܼ. ܣܠܼܩ ܦܪܥܘܢ ܢܟܘܼ ܘܡܚܼܐ ܩܪܒܐ ܥܡ ܝܘܫܝܐ ܥܠ ܦܪܬ. ܘܐܦ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢܗ. ܘܐܡܠܟ ܝܗܘܚܙ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬ̈ܠܬܐ. ܘܕܒܪܗ ܦܪܥܘܢ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܡܠܼܟ ܝܘܝܐܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܗ. ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܟܒܫܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܚܬ ܫܒܝܬܐ

Page 36

ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܦ ܡ̈ܐܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܐܚܼܬ ܥܡܗ. ܘܐܪܡܝ ܡܕܬܐܥܠ ܝܘܝܐܩܝܡ ܘܫܢܝ. ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܒܝܬܐ ܢܚܬܘ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܒ̈ܢܝ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪ ܝܘܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܪܗ ܕܝܘܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐܼ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܒ. ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܘܐܚܕ ܠܝܗܘܕܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܫܒܝܐ ܕܒܼܪܘ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܡ̈ܐܢܝ ܩܘܕܝܫܐ ܢܝܒܘ. ܘܡܐܕܬܐ ܐܪܡܝ ܥܠ ܝܘܝܩܝܡܼ ܘܫܢܝܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܕ. ܡܝܼܬ ܝܘܝܩܝܡ. ܘܐܡܠܼܟ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪܗ. ܘܒܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܡܠܟܘܬܗܼ. ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܫܒܝܗܝ ܠܗ ܘܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܚܬܗ ܠܒܒܝܠ.. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܘܪܝܐܼ ܗܿܘ ܕܩܼܛܠ ܝܘܝܩܝܡܼ ܘܐܪܡܝܐ ܒܝܗܘܕ܇ ܘܒܒܒܝܠ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ.܀ ܨܕܩܝܐ ܐܡܼܠܟ ܚܠܦ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ.܀܀ [ܫܢܬ ܐܠـ]ܦܐ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܩܡܪܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܘܬܘܒ ܦܪܝܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܒܝܠܼ. ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܒܝܗܘܕܼ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܝܛ. ܚܙܩܝܐܝܠ ܫܪܝ ܒܢܒܝܘܬܐ.. ܘܡܣܠܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.. ܢܒܝܐ ܕܓܠܐܼ ܚܢܢܝܐ.. ܣܠܘܢ ܣܿܐܡ ܢ̈ܡܘܣܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܟܘ. ܣܠܼܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠܼ. ܘܫܒܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܡܢ ܦܪܬ ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ. ܘܥܼܠ ܠܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐܼ. ܘܫܒܼܐ ܘܥܩܪܗܿ ܠܨܘܪ ܘܐܘܩܕܗܿ ܒܢܘܪܐ. ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ. ܘܥܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܚܪܒܗܿ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܫܒܼܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܡܢ ܝܡܐܼ. ܟܒܫܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܫܠܡܗ ܐܠܗܐ ܠܨܕܩܝܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܩܼܿܛܠ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܚܐܪ ܒܗܘ̤ܼ ܒܕܒܠܬ

Page 37

ܕܚܡܬ. ܘܕܝܠܗ ܥܘܪ ܥܝ̈ܢܘܝܗܼ ܘܫܕܪܗ ܠܒܒܝܠ. ܘܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕ̈ܚܫܐܼ. ܥܩܪܗ ܠܫܘܪܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܐܘܐܘܩܕ ܒܢܘܪܐ ܠܗܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܢܣܒ ܥܡܗ ܠܒܒܝܠ. ܘܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ ܡܛܠ ܕܗܘܼܬ ܠܗ ܒܦܐܪܪܣܝܐ ܠܘܬ ܪܒ ܕ̈ܚܫܐ ܐܦܝܣܗ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܟ̈ܬܒܐܼ ܘܠܐ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܟܼܿܢܫ ܐܢܘܢ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ. ܘܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܒܒܝܪܐ. ܘܡܠܼܐ ܦܝܪܡܐ ܪܡܐ ܕܢܚܫܐ ܢܘܪܐܼ. ܘܣܡ ܒܒܝܪܐ. ܘܚܪܒܬ ܐܘܪܫܠܡ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܣܼܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܝܕܫܐ. ܕܠܐ ܢܚܙܐܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܚܙܐ ܠܡܫܝܚܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢ̈ܫܝܢ ܐܡܪܝܢ. ܪܚܝܩ ܕܝܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܫܢ̈ܝܢ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܘܠܝܬ ܠܡܬܦܠܓܘ ܥܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪܼ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ: ܕܩܛܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܫܠܡܘܢ ܒܪܗ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܗܕܐܼ݂ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܘܐܢ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܚܝܼܐ ܥܠ ܡܘܢ ܐܝܬ ܦܘܠܓܐ ܡܛܠ ܗܿ، ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܒܒܝܠ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ: ܘܒܝܗܘܕܼ ܐܪܡܝܐ ܘܒܪܘܟ. ܢܒ̈ܝܐ ܕ̈ܓܠܐܼ ܐܚܝܐܝܒ ܘܨܕܩܝܐ ܘܫܡܥܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܡܛ. ܡܝܬ ܢܒܘܟܕܢܨܪ. ܘܐܡܠܼܟ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ.. ܡܬܢܒܐ ܒܐܓܦܛܣ ܐܪܡܝܐ.. ܘܐܣܘܦܘܣ ܡܟܬܒ ܡ̈ܬܠܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܒ. ܐܦܩ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ ܠܝܘܟܢܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܩܝܡܗ. ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܠܓܝܘܬ ܒܪܬ ܐܠܝܩܝܡ. ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܫܐܠܬܝܠ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐܼ. ܕܝܘܫܝܐ ܐܘܠܕ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܐ̈ܚܘܗܝ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܫܐܠܬܝܠ ܢܣܼܒ ܠܗ

Page 38

ܐܢܬܬܐܼ. ܠܚܛܝܒܬ ܒܪܬ ܗܠܩܢܐ: ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܙܘܪܒܒܝܠ ܗܿܘ ܕܣܠܼܩ ܥܡ ܥܡܐ ܡܢ ܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܕ. ܡܝܼܬ ܐܘܝܠ ܡܪܘܕܟ. ܘܐܡܠܼܟ ܒܠܛܫܝܪ ܡܢ ܒܬܪܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܢܘ. ܦܫܩ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܟܬܒܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܩܛܠ. ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܗ ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ. ܟܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܐܣܩ ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܒܒܝܠ. ܥܕܡܐ ܠـ[ܚܡܫܝܢ ܐܠܦـ]ܝܢ. ܘܠܡܕܒܐ ܩܝܡ. ܘܫ̈ܬܐܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܣܡ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܘ ܐܢܘܢ [ܥܡ̈ܡܐ] ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܼ ܩܘܝܬ ܥܒܝܕܬܐ ܕܠܐ ܓܡܘܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܪܝܘܫ ܡܠܟܐ.܀ ܟܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܒܝܗ ܕܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܠܫ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܥܝܢ. ܘܗ̈ܠܝܢ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܐ̈ܢܫܝܢ܆ ܡܢ ܫܢܬ ܬܠ̈ܬ ܕܝܘܝܩܝܡܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܕܟܘܪܫ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܬܘܒ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܒܫܘܪܝܗܿ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐܿ. ܕܗܼܘܬ ܒܫܢܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪܐ ܕܝܘܫܝܐ. ܡܢ ܫܢܬ ܚ̈ܡܫ ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܘܪܫܼ. ܗܘ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥܝܢ. ܫܒ̈ܥܝܢ ܕܝܢ ܕܚܘܪܒܗ ܕܗܝܠܟܐܼ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܪܝܫܘ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ܆ ܡܢ ܫܢܬ ܬܫܥܣܪܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ.܀ ܡܬܢܒܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܒܒܝܠ: ܘܒܝܗܘܕܼ ܚܒܩܘܩ ܘܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ.. ܝܫܘܥ ܒܕ ܝܘܙܕܩ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܙܘܪܒܒܝܠ ܒܪ ܫܐܠܬܝܠܼ ܪܝܫ ܥܡܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܫܘܫܢ ܢܬܢܨܚܐ ܗܘܬ. ܦܪܩܘܕܣ ܪܒܗ ܕܦܝܬܘܓܪܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܒ̈ܢܝ ܣܡܘܣ ܒܢܼܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܦܗ. ܛܐܡܘܪܝܣ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܬܐ ܩܿܛܠܬ ܠܟܘܪܫ. ܘܐܡܠܟ ܩܡܒܘܣܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܥܠ ܩܡܒܘܣܣ ܡܬܐܡܪ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܕܢܒܘܟܢܕܢܨܪ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܬܩܪܐ: ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܬ ܐܿܡܪܝܢ ܕܗܘܼܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘ.ܬܘ] ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܣܠܩ ܐܠܝܦܪܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪܼ. ܥܠ ܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ

Page 39

ܘܫܼܒܐ ܘܩܼܛܠ ܘܐܚܪܒܗܿ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܬ ܥܒܪܝܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܩܪܐ ܘܢܐܠܦ ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܥܒܕܼ. ܢܩܪܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܬ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܝܼܬ ܩܡܒܘܣܣ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚ̈ܐ ܡ̈ܓܘܫܐܼ ܝܪ̇ܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܚܼܕ ܕܘܪܝܫܼ. ܫ̈ܢܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬ.܀ ܡܬܢܒܝܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܚܓܝ ܘܙܟܪܝܐ ܘܡܠܟܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ [ܘ.ܬ] ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܣܠܼܩ ܥܡܐ ܡܢ ܒܒܝܠ ܗܿܘ ܕܦܫ ܡܢ ܟܘܪܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐܼ. ܐܫܬܿܠܡ ܒܢܝܢܗ ܕܗܝܟܠܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܚܓܝܪ ܘܕܙܟܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܟܐ. ܦܘܪܐܓܐܪܘܣ ܦܝܠܣܦܐ ܡܝܼܬ. ܕܚܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥ̈ܝܢ ܘܚܿܡܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܟܛ. ܡܝܼܬ ܕܪܝܘܫ. ܘܐܡܠܼܟܚܫܝܪܫ ܒܪܗ ܒܬܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܒܬܪܡܘܦܠܘܣ. ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܒܐ̈ܦܐ ܕܒܣܠܡܝܢܐ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܕܒܝܬ ܕܝܘܓܘܪܘܣ ܦܝ̈ܠܣܦܐܼ. ܘܕܒܝܬ ܦܝܢܕܐܪܘܣ.܀܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܼܬ ܚܫܝܪܫ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܪܛܒܢܼ ܝܪ̈ܚܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܝܟ ܐܝܕܐܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܡܐ.܀ ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܼܐ ܐܣܬܝܪ ܘܡܪܕܟܝ. ܡܬܝܕ̈ܥܝܢ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐܼ. ܥܙܪܐ ܣܦܪܐܼ ܘܐܠܝܐܫܒ ܪܒ ܟ̈ܢܐ. ܘܕܒܝܬ ܦܝܬܓܘܪܣ ܣܿܓܝܢ ܗܘܘ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܣܗ. ܒܪܗܘܡܐܼ ܩܠܐܪܝܘܢ ܐܓܘܢܐ ܕܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢܼ ܩܕܡܝܐܝܬ ܐܬܕܒܿܪ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩܼ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܒܼܕ ܥܠܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܣܠܼܩ ܢܚܡܝܐ ܫܩܝܐ ܘܕܢܿܩܝܡ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܫܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܝܘܝܕܥ. ܡܬܢܒܝܐ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܘܕܝܣ ܐܢܬܬܐ.܀܀

Page 40

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܟܐܦܐ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܐܓܘܣ ܢܦܠܬ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܡܫܬܠܿܡ ܥܿܒܕܐ ܕܒܿܢܝܢܐ ܕܡܝܕܢܬܐ ܘܕܫܘܪܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܢܚܡܝܐ ܫܩܝܐ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܘܕܘܡܩܪܝܛܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܦܙ. ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܒܐܬܢܘܣܼ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܪ ܚܕ̈ܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܐܪܛܚܫܫܟ. ܘܐܡܠܼܟ ܟܣܪܟܣܣ ܕܬܪܝܢܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܒܬܪܗ ܣܘܓܕܝܐܢܘܣܼ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܒܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܕܪܝܘܫܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܢܿܨܐ.܇ ܟܕ ܗܘܼܘ ܙܘ̈ܐ ܩ̈ܫܝܐ ܙܝ̈ܥܐܼ. ܐܟܐܠܐܢܟܐ ܕܠܘܬ ܠܐܩܪܘ ܐܬܬܙܝܥܬܼ ܘܗܘܼܬ ܓܙܪܬܐ.. ܘܦܠܛܘܢ ܐܬܝܠܕ.܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܪ.܇ ܗܘܐ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܥܠ ܐܬܢ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܼܬ ܕܪܝܘܫ. ܘܐܡܠܼܟ ܐܪܛܚܫܝܫܬ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ.. ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܢܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܣܬܝܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܩܐܪ̈ܟܕܘܢܝܐ ܘܕܐܦܪܝܩܝܢܘܣ.. ܕܝܘܓܢܣ ܩܘܢܝܩܘܣ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘ.ܠܒ.܇ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܐܠܝܩܐ ܘܒܘܪܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܒܦܠܘܦܐܢܣܘܣ ܐܬܒܠܥ ܒܐܪܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܦܠܛܘܢ ܘܐܟܣܢܐܦܘܢ ܘܐܝܣܘܩܪܛܝܣ ܪܗܝܛܪܐ ܡܬܝܕܥܝܢ.. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܡܢ ܦܪܘܣ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܬܝܠܕ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ܆ ܡܼܝܬ ܐܪܛܚܫܝܫܬ. ܘܐܡܠܝܟ ܐܘܟܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܥܓ.܇ ܡܝܬ

Page 41

ܦܠܛܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܥܘ.: ܡܝܬ ܐܘܟܘܣ. ܘܐܠܡܟ ܐܪܣܣܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܐܪ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܣܗ. ܐܬܟܒܫܬ ܐܓܝܦܛܘܣ ܡܢ ܐܘܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘ.ܣܛ. ܥܩܪ ܐܘܟܘܣ ܠܨܕܘܢ.܀ ܡܬܝܕܥ ܐܝܐܕܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ܆ ܡܢܫܐ ܐܚܘܗܝ ܕܐܝܐܕܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܒܢܼܐ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡ ܗܝܠܟܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܡܝܬ ܐܪܣܣ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܪܝܘܫܿ ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬ.܀ ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܼܝܬ ܐܦ ܦܝܠܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡ̈ܩܕܘܢܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܫ̈ܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܦܐ.: ܢܦܼܩ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܡܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐܼ ܘܕܢܟܒܘܫ ܥܡ̈ܡܐ ܘܡ̈ܠܟܘܬܐ.܀

ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.܀ ܟܕ ܕܝܢ ܨܼܒܐ ܕܢܦܘܩ ܘܢܗܠܟ ܒܐܪܥܐܼ. ܩܡ ܘܢܕܪ ܢܕܪܐ ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝ̈ܘܡܬܝܼ ܐܣܓܘܕ ܠܗܼ. ܐܢܐܿ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܝ ܘܢܦܠܚܝܘܗܼܝ. ܘܐܠܐ ܢܐܬܐ ܒܝ̈ܘܡܬܝ ܟܠܝܠܐ ܗܢܐ ܕܒܪܝܫܝ ܘܟܘܪܣܝܐ ܗܢܐ ܕܡܠܟܘܬܝܼ. ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܠܐܝܩܪܗ ܐܡܬܝ ܕܢܐܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܡܢ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܕܗܒܐܼ. ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܠܒ̈ܣܡܐ ܘܠܢܗܝܪ̈ܐ ܘܠܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܐ ܕܐܿܬܐ. ܘܩܡ ܕܒܪ ܥܡܗ ܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܚܝܠܐܼ ܘܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘ      ܐܘ̈ܡܢܐ. ܘܩܛܥ ܘܥܒܼܪ ܬܪܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܐܫܟܚ ܦܩܥܬܐ ܕܚܕܪܐ ܗܠܝܢ. ܘ  ܬܪܥܣܪ ܡ̈ܝܠܝܢ. ܘܠܗܿܘ ܝܡܐ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܐܙܠܘܢ ܬܘܒܼ. ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܪܒܘ

Page 42

ܨܝܕ ܝܡܐ ܡܝܬܼܐ ܡܝܬ ܗܘܘ. ܘܣܠܼܩ ܐܙܠܼ ܒܗܿܝ ܦܩܥܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܬܫܥܝܬܐܼ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ. ܘܚܼܙܘ ܫܡܫܐ ܕܥܼܠܘ ܒܫܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܐܣܦܝܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܢܬܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗ ܒܗܿܘ ܥܕܡܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܗܿܘ. ܘܚ̈ܝܘܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐܼ ܥܪ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܥܪ̈ܐ. ܘܩܡ ܬܘܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܘܐܬܦܢܝ ܕܢܐܙܠ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܥܒܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܡ̈ܟܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܠܕܒܝܬ ܓܘܓ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܕܢܐܡܪܘܢ܇ ܕܡܿܠܟܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܥܿܒܪ ܘܠܐ ܫܿܒܐ. ܘܠܐ ܡܿܚܪܒ. ܟܠܢܫ ܒܫܒܝܢܐ ܢܬܒ. ܘܒܠܚܘܕ ܣ̈ܒܐ ܥܬ̈ܝܩܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܢܿܐܬܘܢ ܨܝܕܝ. ܕܒܿܥܐ ܐܢܐ ܐܫܐܠ ܐܿܢܘܢ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܡܢܘ ܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢܼ. ܘܗܢܐ ܛܘܪܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐܼ. ܡܢܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ. ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܣܡܗ ܐܠܗܐܼ ܒܝܬ ܠܢ ܘܠܗܠܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܠܗܿܘ ܓܒܗ. ܘܐܙܿܠ ܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܢܕܘ ܓܘܝܬܐ. ܘܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐܼ ܚܪ̈ܫܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܘ ܓܒܗ. ܘܡܐ ܕܒܿܥܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܠܩܪܒܐܼ. ܡܩܝܡܝܢ ܐܢܬܬܐ ܕܒܛܢܐ ܠܘܩܒܠ ܢܘܪܐ. ܥܕܡܐ ܕܢܦܿܩ ܥܘܠܗܿ. ܘܥܒܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܚܪ̈ܫܐ ܘܛܡܫܝܢ ܙܝܢܗܘܢ. ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟ ܡ̈ܬܝܢ ܦܪ̈ܫܢ. ܘܩ̈ܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܝܪܘܪ̈ܐ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ ܐܠܟܣܢܕܘܣܼ. ܢܦܝܩ ܠܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܟܘܢ. ܐܿܡܪܝܢ ܠܗܼ. ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܬܘܪܥܬܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ ܐܡ̈ܝܢ. ܘܡܢܗܿ ܢܦܩܝܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܗܠܝܢ ܚ̈ܣܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬܼ ܗܼܢܘܢ ܐܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܿܡܪ ܠܗܘܢܼ. ܘܡܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܝ̈ܗܘܢ. ܐܿܡܪܝܢ ܠܗܼ.

Page 43

ܓܘܓ. ܘܡܓܘܓ. ܘܓܝܓ. ܘܬܿܡܪܬ ܘܬܡܿܪܬܢ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܐܡܿܙܪܬ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܟܠܒܒܪܢܫ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܕܒܝܬ ܡܚܢ̈ܝ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢܼ ܠܝܬ ܒܪܢܫ. ܐܠܐ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐܼ ܘܛܘܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܬܢ̈ܝܢܝܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܐܬܪܐ ܪܡܐܼ. ܐܝܟ ܒܝܬ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܕܿܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܕܣܝܡ. ܘܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܙܐ ܡܢ ܬܡܘܢ ܠܪܘܚܩܐ. ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ: ܘܗܠܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐܼ. ܦܪܬ ܘܕܩܠܬ ܘܦܫܘܢ ܘܓܝܚܘܢܼ. ܐܝܟܢܐ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ. ܐܦܼܩ ܡܪܝܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܢܥܠܘܢ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐܼ. ܕܢܚܬܘܢ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܣܝ̈ܘܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܘܟܢ ܢܐܙܠܘܢ ܘܢܕܝܩܘܢ ܘܢܬܚܙܘܢ ܠܒܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪܚܝܩܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ.. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܢܗܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ. ܘܦܩܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܥܒܼܕ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܦܪܙܠܐ: ܒܗܿ ܒܗܿܝ ܬܘܪܥܬܐ ܕܐܝܬ ܒܛܘܪܐ ܗܿܘ. ܘܫܥܘܗܝ ܒܦܪܙܠܐ. ܘܩܼܒܥܘܗܝ ܒܡ̈ܘܟܠܐ. ܣ̈ܒܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܙܠܘ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܐܙܠܘ ܨܝܕ ܕܪܝܘܫܼ ܘܐܡܪܘ ܠܗ.. ܘܫܕܪ ܘܟܢܫ ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܝܢܼ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܬܘ ܥܠܘܗܝ.. ܘܟܕ ܕܡܝܟ [ܗܘܐ ܥܕܡܡܐ ܠܥـ]ܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܘܡܬܬܢܝܚܼ. ܗܼܘ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܩܪܒ ܨܝـ[ܕܘܗܝ ܒܪ]ܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܐܥܝܪܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܘܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܚܼܠ ܣܓܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܘܢ ܨܿܒܐ ܐܢܬܼ ܡܪܝ. ܐܿܡܪ ܠܗܼ. ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܢܕܼܪܬ ܠܝ ܢܕܪܐܿ. ܘܢܦܼܩܬ ܥܠܝ ܫܡܝ. ܘܗܫܐ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܬܿܝܢ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܡܐ ܕܐܬܼܘ: ܩܪܝܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܥܘܕܪܢܟ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܡ ܘܐܥܝܪ

Page 44

ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܗܢܐ ܥܕܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܡܪܝܐܼ. ܘܐܼܡܪ ܠܝ. ܕܗܐ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܐܿܬܝܢ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܩܪܝܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܥܘܕܪܢܟ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܢܕܼܪܬ ܠܝ ܢܕܪܐ. ܘܢܦܼܩܬ ܥܠܝ ܫܡܝ. ܐܠܐ ܢܿܣܼܩ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐ ܗܢܐܼ ܘܢܿܚܙܐ. ܘܣܠܼܩ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢܗܘܢܼ. ܘܚܙܘ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܟܠܗܿ ܟܕ ܡܚܦܝܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܢܚܬܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬܼ. ܘܐܡܪܘ: ܡܢܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܡܚܦܝܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܢ. ܩܡ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܘܦܼܩܕ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܕܢܣܝܡܘܢ ܒ̈ܣܡܐ ܠܡܪܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܼ ܘܢܩܪܘܢܝܗܝ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܐܠܟܣܢܕܘܣܼ. ܢܿܐܬܐ ܡܪܝܐܼ ܘܢܿܫܟܚܝܗܿ ܠܡܫܪܝܬܐ ܠܟܗܿ ܐܝܟ ܕܒܣܝܡ ܪܝܚܗܿ. ܘܣܡ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܓܐ ܘܠܒܘܫܐ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܼܡܪ. ܐܠܗܐܼ ܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܠܟ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܼܡܪ. ܐܠܗܐܼ ܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܠܟ ܗܝ ܙܟܘܬܐܼ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ. ܘܥܕ ܗܼܢܘܢ ܩܝܡܝܢ܆ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܚܕܪܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܩܼܥܐ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܘܣ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ: ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܩܪܒܐܼ ܘܙܟܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܩܥܘ ܘܐܡܪܘ ܡܪܝܐܼ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ. ܘܐܠܟܣܢܕܘܣ ܐܼܡܪ. ܡܪܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܘܐܡܼܪ ܠܝܼ. ܕܩܪܘܢܝܼ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܠܥܘܕܪܢܟܘܢܼ. ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ.. ܗܝܕܝܢ ܚܙܘܗܝ ܟܕ ܐܬܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐܼ. ܘܟܢܫܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ. ܘܗܼܘܐ ܩܪܒܐ ܪܒܐ. ܘܩܼܪܒ ܡܪܝܐ ܨܝܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܐܼܡܪ ܠܗܼ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܗܐ ܥܡܟ ܐܢܐ. ܘܐܿܙܠ ܗܘܐ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܟܕ ܥܪܡ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ ܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܐ. ܘܩܼܿܛܠ ܡܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܠܟܣܢܕܣ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܠܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܦܪܣܼ ܕܗܼܘ ܟܿܢܫ ܐܢܘܢܼ. ܐܚܕܘܗܝ ܟܕ ܚܝ. ܘܒܼܥܐ ܐܠܟܣܕܪܣ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܡܢܐ ܝܬܪ ܐܢܬ ܕܩܿܛܠ ܐܢܬ ܠܝ. ܕܗܒܐ ܘܐܣܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡܠܟܘܬܝ ܣܒ ܠܟ. ܘܡܫܥܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܠܦܪܣ

Page 45

ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܩܡ ܢܚܼܬ ܘܐܦ ܟܒܼܫ ܐܪܥܐ ܕܦܪܣ. ܘܢܚܼܬ ܠܗܢܕܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܘܕܘܪܝܫ ܘܫܒܘܪ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘ̤ܼ. ܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܩܝܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܕܒܝܬ ܓܘܓ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܬܗܘܐ ܐܬܘܪ ܡܪܬܐ ܕܢܦܫܗܿ. ܘܗܦܟ ܐܬܼܐ ܠܐܪܥܗ ܒܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܙܠܼ ܨܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܿܠܡ ܢܕܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܗܿܘ ܕܢܦܼܩ ܥܠ ܫܡܗ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܙܟܘܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܬܡܘܢܼ. ܘܐܙܠܼ ܝܬܒ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ.

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܟܒܼܫ ܐܠܟܣܢܕܣ ܠܐܝܠܘܪ̈ܝܐ ܘܠܬܪ̈ܩܝܐ. ܘܠܬܒܐܣ ܥܩܼܪ ܘܚܪܒ ܠܥܡܗܿ. ܘܥܠ ܦܪ̈ܣܐ ܐܬܓܒܪ. ܘܠܣܪܕܐܝܣ ܐܚܕ. ܘܙܟܼܐ ܠܐܣܛܪ̈ܛܝܓܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܐܢܝܩܘܣ ܢܗܪܐ܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܟܒܼܫ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܨܘܪܼ. ܘܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܥܩܪ. ܘܟܕ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܒܚ ܠܐܠܗܐܼ. ܝܩܪ ܠܐܢܕܪܝܡܟܣ ܟܗܢܐܼ. ܘܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܐܩܝܡܗ. ܘܟܕ ܩܛܠܘܗܝ ܠܗܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܿܪܝܢ ܒܡܪܝܢܼ [ܐܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܢ] ܐܓܝܦܛܣܼ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܢܣܒܼ. ܘܐܘܬܒ ܒܗܿ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ. [܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܣܿܦܘ.] ܡܚܘ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܕܘܪܝܫ ܘܐܠܟܣܢܕܘܣ . . . ܣܘܦܘܠܣ . . . . . ܘܐܙܕܟܝ ܕܪܝܘܫ ܕܪܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܒܢܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܢܐܟܣܝܡܢܘܣ ܘܐܦܝܩܘܪܣ ܘܐܪܣܛܛܠܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܗܘܪ̈ܝܩܢܝܐ ܘܠܐܡܪ̈ܕܘ ܐܚܕ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܠܐܡܘܢܐܘܣ ܒܢܼܐ ܠܦܐܪܛܐܢܝܘܢ.܀܀

Page 46

ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܠܐܪܢܣ ܫܩܝܦܐ ܐܚܕ. ܘܠܗܢܕܘܣ ܢܗܪܐ ܥܒܼܪ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܪܐܼ. ܥܒܼܕ ܐܠܟܣܢܕܣ ܘܦܘܠ ܡܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܩܪܒܐ܇ ܘܐܬܩܼܛܠ ܦܘܠ ܘܗܢܕܘ ܟܠܗܿ ܐܬܟܒܫܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܪܨܒ. ܠܐܒܪܗܡܼ. ܡܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܣܼ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܒܝܠ. ܘܒܬܪܗ ܐܬܦܠܓܬ ܡܠܟܘܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ.

ܙܒܢܐ ܕܦ̈ܛܠܡܐܝܐ. ܘܐܦ ܡܢܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢܐܼ. ܡܢ ܫܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܗܿ ܐܡܠܟ ܦܝܠܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܥܠ ܡܩܕ̈ܘܢܝܐ.܀ ܥܠ ܡܩܕ̈ܘܢܝܐ ܐܡܼܠܟ ܦܝܠܦܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܘܥܠ ܐܓܦܛܘܣ ܦܛܠܡܐܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܡ.. ܥܠ ܠܘܕ̈ܝܐ ܘܥܠ ܗܠܣܦܢܛܘܣ ܐܡܠܟ ܠܘܣܝܡܐܟܘܣ. ܥܠ ܐܣܝܐ ܘܥܠ ܣܘܪܝܐ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܒܪ ܒܢܟܠܐ ܘܒܛܘܥܝܝ ܘܐܚܕ ܠܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܠܡܕܗܝܢܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܦܛܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܫܒܼܐܼ. ܘܒܡܨܪܝܢ ܐܘܬܒ ܐܢܘܢ.. ܡܬܝܕܥ ܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܐܢܛܚܟܝܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܘܪܢܛܐ ܢܗܪܐ. ܡܢ ܐܢܛܝܓܘܢܐ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܥܠ ܒܒܝܠ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥ̈ܠܝܐܿ ܐܡܠܟ ܩܕܡܝܐ ܣܠܘܩܣ ܢܝܩܛܘܪܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫܼ. ܟܬܒܐ ܥܒܪܝܐ ܕܡ̈ܩܒܝܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐ ܡܢ ܫܢܬ ܗܕܐ ܡܿܢܐ ܫܢ̈ܝܐ: ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܠܘܬܗܘܢ ܣܝ̈ܡܢ. ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܡܿܢܝܢ ܠܙܒܢܐܼ. ܡܢ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘ.ܚ.: ܠܘܣܝܡܐܟܝܐ ܕܒܬܪܩܐ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܼܢܝܬ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܫܬ ܩܦܪܘܣ ܡܢ ܦܛܠܡܝܘܣ.. ܬܐܕܘܪܣ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܠܗ ܡܬܝܕܥ

Page 47

ܗܘܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪܐܼ. ܒܢܼܐ ܣܠܘܩܘܣ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܗܠܝܢ. ܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܠܕܝܩܝܐ. ܘܣܠܘܩܝܐ. ܘܐܦܡܝܐ. ܘܐܘܪܗܝ. ܘܚܠܒ. ܘܐܡܕ ܒܼܢܐ ܩܠܝܠ ܘܠܦܠܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܝܘ.: ܟܒܫܗܿ ܣܠܘܩܣ ܠܒܒܝܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܥܩܪܗܿ ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ ܘܫܒܼܐ ܠܥܡܗܿ.. ܡܬܝܕܥ ܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ܆ ܣܠܘܩܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܼ. ܒܣܩܠܝܐ ܠܕܡܛܪܝܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܐܚܕ: ܕܐܬܼܐ ܡܛܠ ܩܨܡܐ ܠܬܡܢ. ܘܩܛܠܗ ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܦܛܠܡܐܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܣ ܚܠܦܘܗܝ܆ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣܿ ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܣܠܘܩܘܣܼ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܐܢܛܝܟܣ ܣܘܛܪܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܦܫܩܘ ܟ̈ܬܒܐ ܒܦܐܪܘ ܓܙܪܬܐ ܠܫܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܕܠܦܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܚܡ ܫܦܝܪ̈ܬܐ: ܦܝܠܕܠܦܘܣ ܕܝܢ ܪܚܡ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܬܦܫܩ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܫܼܡܥ ܥܠ ܟ̈ܬܒܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐܼ [ܫܕܪ] ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢܼ. ܘܒܥܼܐ ܡܢܗܘܢ ܕܢܦܿܫܩܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗ. ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܗܘܕܝܐ ܠܝܘܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܫܒ̈ܝܐ ܕܒܐܓܦܛܘܣ ܒܢ̈ܝ ܚܝܪ̈ܐ ܫܒܼܩ. ܘܥܡ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܠܐܠܥܙܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܘܣܘܬܢܣ ܫܕܪ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܕܝ̈ܘܝܢܐ ܕܢܬܦܫܩܘܢ ܐܬܚܦܛ. ܘܒܒܠܝܐܬܩܐ ܕܐܬܬܩܢܬ ܠܗ ܬܡܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ (ܣܡ ܐܢܘܢ).܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ

Page 48

ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܬܛܒܼܥ ܙܘ̈ܙܐ ܕܣܐܡܐ ܒܪܗܘܡܐ܇ ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܬ ܡܘܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܒܘܥܐ ܓܣܿܐ ܡܝ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܐܼ. ܘܐܪܘܝܗܿ ܠܒܪܝܬܐ ܡܢ ܬܛܪܐ ܒܝܫܐ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܐ ܘܫ̈ܒܥܡܐܐ ܘܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܦܐܠܡܘܢ ܘܐܦ ܐܦܝܩܘܪܣ ܦܝ̈ܠܣܘܦܐ. ܘܐܬܝܕܥܘ ܐܪܩܠܘܣ ܘܩܪܐܛܣ ܘܙܝܢܘܢ ܘܐܪܣܝܣܛܪܐܛܘܣ ܐܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܒܼܢܐ ܢܝܩܘܡܕܝܣ ܡܠܟܐ ܕܒܬܘ̈ܢܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܢܝܩܘܡܕܝܐ ܥܠ ܫܡܗ ܟܢܝܗܿ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐܼ. ܩܒܠ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܦܠܐ ܘܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܪܕܘ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܥܠ ܡܩ̈ܕܘܢܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܩܡܝܐ ܐܪܫܟ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܪ̈ܫܟܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܥ. : ܡܝܬ ܦܝܠܕܠܦܣܼ. ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܦܛܘܣ ܦܛܠܡ ܐܘܪܓܛܣ.܀ ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܡܝܬ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܣܠܘܩܣ ܩܠܢܝܩܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܗܝܢ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐܼ. ܘܫܡܥܘܢ ܒܪ ܚܘܢܝܐܼ ܟ̈ܗܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܨ.: ܩܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܓܠ̈ܛܝܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܫܨܓ.: ܗܘܼܘ ܙܘ̈ܥܐ ܩ̈ܫܝܐ ܒܩܐܪܝܐ ܘܒܪܘܕܘܣ ܥܕܡܐ ܕܢܼܩܠ ܩܠܐܣܘܣܘ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܫܡܘܢܝ ܘܒ̈ܢܝܗܿ ܐܬܢܨܚܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܫܨܘ. : ܐܡܠܟ ܦܛܠܡ ܦܝܠܘܦܐܛܘܪ ܥܠ ܡܨܪܝܢܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܙ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܐ ܒܝܬ ܐܢܛܝܟܣ

Page 49

ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܥܡ ܦܛܠܡܐܘܣ. ܘܚܒ ܦܛܠܡܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܝܕ.: ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܝܦܛܘܣܼ. ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܟܕ.: ܥܒܼܕ ܩܪܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܚܒ ܐܢܛܝܟܣ ܘܐܦ ܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ: ܕܗܘܐ ܡܣܡ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪ̈ܝܢ ܒܫܢܬܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܬܬܟܘ.: ܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܦܛܠܡܐܣ ܘܐܢܛܝܟܣ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܠܩܠܘܦܛܪܐ ܒܪܬܗ ܒܢ̈ܫܐ. ܘܐܪܡܝ ܠܗ ܐܢܛܝܟܣ ܒܫܡܐ ܕܦܪܢܝܬܐ ܦܘܢܝܩܐ ܘܣܘܪܝܐ ܥܡ ܫܡܪܝܢ ܘܝܗܘܕܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܫܠܼܡ ܐܠܦܐ ܕܚܡܫܐ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̈ܥܝܢ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܿ. ܒܚܕܐ ܒܗܿ. ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥ ܠܐܒܪܗܡ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘ.ܙ.: ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܨܪܝܢ. ܘܐܡܠܟ [ܒܬܪܗ ܦܛܠܡ] ܦܝܠـ[ܡܛܘܪ] ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫ. ܐܪܣܛܒܠܘܣ ܣܗܘܕܝܐ ܦܝܠܘܣܦܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘ.ܢܢ. ܐܢܛܝܟܣ ܠܢܡ̈ܘܣܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥـ[ܛـ]ܐ ܘܠܘܩܕܡ ܠܥܡܐ ܕܢܚܢܦܘܢ ܐܠܨ. ܟܕ ܒܫ̈ܢܕܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ ܡܪܡܐ ܗܘܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܣܠܩ. ܘܠܗܝܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܡ̈ܐܢܐ ܕܒܗܼ ܚܼܠܨ. ܘܐܩܝܡ ܒܗ ܨܠܡܐ ܕܙܘܣ. ܘܒܫܡܪܝܢ ܒܛܘܪܐ ܕܓܪܙܝܡܼ. ܗܝܟܠܐ ܕܙܘܣ ܬܘܒ ܒܢܼܐ. ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܫܐܠ ܡܢܗ ܫܡܪ̈ܝܐ.. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܿ. ܩܡ ܡܬܝܬܐ ܡܢ ܟ̈ܗܢܐܿ ܒܪ ܫܡܘܢܝ ܡܢ ܡܘܪܥܝܡ ܩܪܝܬܐܼ. ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܣܼ ܥܡ ܒ̈ܢܘܗܝܼ. ܚܠܦ

Page 50

ܢܡܘܣܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ: ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܠ̈ܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܟܬܒܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐ ܟܬܝ̈ܒܢܼ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܼܘ̈ܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘ.ܕ.: ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܐܣܛܪܛܝܓܐ ܕܝܗܘܕܐܼ. ܒܪ ܡܬܝܬܐ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܛܪܕ ܡܢ ܐܬܪܗ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܕܟܝ. ܘܠܕܚܠܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ ܚܿܕܬ ܕܐܬܒܛܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘ.ܢܛ.: ܡܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ. ܘܠܒܟ ܕܘܟܬܗ ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܗܝܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢܼ ܐܪܛܪܟܘܣ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܦܝܘܣ ܠܩ̈ܠܛܘ ܐܚܕ. ܘܩܐܪܟܕܘܢ ܐܬܚܪܒܬܼ ܡܢ ܣܦܝܦܝܘܢ. ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܝܢܼ ܡܢ ܕܐܬܒܢܝܬܼ. ܫܢܝ̈ܐ ܫܬܡܗܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܿܡܪܝܢ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܐܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܦܛܠܡܐܣ ܐܘܪܓܛܣ ܥܠ ܡܨܪܝܢܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܛ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܛܪܝܦܘܢ ܠܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܩܛܠ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܫܡܥܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܬܘܒ ܛܪܝܦܘܢ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܛܠ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܗܼܘ ܐܬܚܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܐܪܗܝ ܒܪ ܚܘܝܐܿ ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫ. ܘܥܠ ܫܡܗܼ ܐܘܪܗܝ ܐܬܟܢܝܬ. ܫܪܝܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܘܒܼܛܠܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥ܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘ.ܦܒ.: ܐܢܟܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܬܼܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܣܕܪ ܥܠܝܗܿ ܩܪܒܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܗ ܕܥܡ ܫܡܥܘܢ. ܘܐܙܕܟܝܿ ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܼܪܒܘ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܩܛܠ ܫܡܥܘܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܒܼܠ ܝܘܚܢܢ

Page 51

ܒܪܗ ܒܬܪܝܗ. ܘܦܛܠܡܐܣ ܢܦܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܓܦܛܘܣ. ܘܐܡܠܟܬܼ ܐܡܗܼ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܝܗܼ. ܥܒܕܘ ܒܪ ܡܙܥܘܪ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ.܀ ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܩܛܠ ܐܪܫܩ ܦܪܬܘܝܐ ܠܐܢܛܝܟܘܣ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܥܒܼܕ ܫܓܘܫܝܐ ܘܩܪܒܐ ܥܼܒ̈ܕܐ ܒܣܩܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܨܝܕܘ ܘܐܬܚܒܫܘ܆ ܐܬܐܠܨ ܒܚܒܘܫܝܐ ܡܢ ܟܢܦܐܼ ܥܕܡܐ ܕܣܥܘ ܠܡܐܟܠܘ ܚܕ ܠܚܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܦܪܕܫܬ ܒܪ ܓܒܪܥܘܿ ܫܢ̈ܐ ܚ̈ܡܫ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܚܼܪܒ ܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐܼ ܠܫܡܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܐܚܬܗܿ. ܗܿܝ ܕܠܘܬܢ ܣܒܣܛܐ ܡܬܩܪܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܗܪܘܕܣ ܒܢܗܼܿ. ܘܣܒܣܛܐ ܫܡܗܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡ̈ܐܐܼ. ܐܼܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ (ܒܟܪܘ ܒܪ ܦܪܕܫܬ) ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ. ܘܒܬܪܗܼ ܒܟܪܘ ܒܪ ܒܟܪܘ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܘܐܡܼܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢܼ ܦܛܠܡܐܣ ܦܘܣܩܘܢ ܫܢܗܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐܼ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝ.: ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܪܘܕܣܼ. ܘܚܘ̈ܒܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܥܒܼܕ ܒܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܒ.: ܡܝܬ ܝܘܚܢܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܩܿܒܠ ܐܪܣܛܒܘܠܣ ܒܪܗܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܒܬܪܗ ܩܡ ܐܠܟܣܢܕܪܣܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܕ..܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܚ.: ܗܘܼܐ ܡܪܕܐ ܬܘܒ ܕܥܒܼܕ̈ܐ ܒܣܝܩܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܝܛ.: ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܣ ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘ.ܨܿܟܕ.: ܠܣܠܘܩܣ ܒܪ ܐܢܛܝܟܣ

Page 52

ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܘܩܕܘܗܝܼ ܟܕ ܚܝ.܀܀ ܫܠܢܬ ܐܠܦ ܘ.ܨܿܟܚ.: ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܓܦܛܣ ܦܘܣܩܘܢܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܘܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܥܢܘ ܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܒܓܪ ܦܝܩܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘ.ܗ.܆ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܫ̈ܥܐ.܀ ܗܪܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܐܣܝܐ ܐܫܬܪܝܬ. ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ܇ ܘܐܫܬܪܝܘ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܫܢ̈ܝܗܘܢܼ. ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܣܘܠܘܣ ܚܼܪܒ ܠܐ̈ܬܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܠܙ.܇ ܐܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܣ ܕܝܢܘܣܝܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ.. ܘܐܒܓܪ ܩܼܛܠ ܠܒܟܪܘ܆ ܘܐܡܠܟ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܢ̈ܝܐܥܣܪܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚ̈ܡܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ .ܨܿܡ.: ܐܡܠܟܬ ܥܠ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܣܠܝܢܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܣ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܗܘܕ̈ܝܐ ܐܬܒ̈ܠܒܠܝ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ.ܨܿܡܕ.: ܚܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ.܀܀ ܣܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܠܐ ܡܪܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ. ܡܢ ܥܠܬ ܚܪܝܢܐ ܕܪܚܡܬ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܐܡܼܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܥܢܘ ܕܐܬܩܪܝܐܠܗܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܚ̈ܡܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܡܠܟܬ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܩܠܘܦܛܪܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܗܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܚܪܒ ܓܐܝܘܣ ܝܠܘܝܘܣ ܩܣܪ ܠܓܪ̈ܡܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘ.ܣܙ.: ܐܡܠܟ ܡܠܐ ܩܕܡܝܐ ܥܪ ܪ̈ܘܡܝܐܼ ܓܐܝܘܣ ܝܠܘܝܘܣ ܩܣܪܼ. ܫܢܗܝܐ ܫ̈ܬ.܀܀ ܘܒܫܢܬܐ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆

Page 53

ܐܬܩܛܠ ܓܐܝܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܒܕܘܟܬܗ ܬܪ̈ܝܢ ܐܓܘܣܛܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡ̈ܫܢ ܘܫ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܡܠܟ ܦܩܘܪܝܿ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܣܠܼܩ ܗܼܘ ܦܩܘܪܝ ܘܒܪ ܙܦܪܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ. ܘܠܗܘܪܩܢܘܣ ܘܠܦܣܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܕܗܪܘܕܣ ܒܫܒܝܐ ܕܒܪ.. ܗܪܟܐ ܫܠܡܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܡܝܬ ܦܩܘܪܝ. ܘܐܡܼܠܟ ܐܒܓܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܐܒܓܪ ܣܘܡܩܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠ̈ܬ.. ܘܗܪܕܘܣ ܐܬܟܬܫ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܢܣܒܗܿ. ܟܕ ܥܩܪ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܘܟܠـ[ܗ ܥܡܐ] ܒܓܘܗܿ ܩܿܛܠ . . . ܒܝ̈ܘܡܬܗ ܕܗܪܕܘܣ ܟܕ ܩܼܪܒ ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐܼ. ܐܫܬܪܝܬ. ܟܕ ܡܫܬܠܡܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܕܐܡܪܐ: ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܪܝܫܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܥܛܡܬܗ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܗܿܘ ܕܠܗ ܣܝܡܐ. ܘܗܘܝܘ ܣܘܟܝܐ ܕܥܡܗܡܐ. ܗܕܟܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ: ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܘܬ ܕܢܝܐܝܠܼ ܫܘܠܡܐ ܢܣܼܒ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܗܪܘܕܣܼ. ܡܫܝ̈ܚܐ ܗܘܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ: ܗܿܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܝܫ ܟ̈ܗܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܫܪܝܘ ܡܢ ܚܘܕܬܐ ܕܗܝܟܠܐܼ. ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܕܘܪܝܫ ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ܇ ܘܒܼܛܠܘ ܒܝ̈ܘܡܝ ܗܘܪܩܐܢܘܣܿ. ܒܐܠܘܡܦܝܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܗܢ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܫܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܗܘ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬ. ܐܟܡܐ ܕܟܬܒܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡܬܢܒܐܼ ܟܕ ܐܿܡܪ: ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܡܦܩܢܗܿ

 

Page 54

 

ܕܡܠܬܐܿ. ܠܡܬܒܘ ܦܬܓܡܐ ܘܠܡܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܥܕܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܕܒܪܢܐܿ. ܫܒ̈ܘܥܐ ܫܒ̈ܥܐ ܘܫܒ̈ܥܘܥܐ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫ̈ܬܝܢ ܘܬ̈ܫܥܐ ܫܒ̈ܘܥܐܼ. ܡܡܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠܬ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܕܡܫܝ̈ܚܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܕܐܬܕܒܼܪ ܒܫܒܝܐ ܗܘܪܩܐܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪ̈ܬܘܝܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܣܼ ܟܕ ܠܐ ܙܕܩܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܢ ܐܓܘܣܛܣ ܘܣܘܢܩܠܛܣ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܗܢܐܼ ܥܕܡܐ ܠܥܩܘܪܝܗܿ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܝܘܒܠܐ ܕܓܢܣܐ ܕܟ̈ܗܢܐܿ. ܡܿܟܗܢܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ. ܐܢ̈ܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܒܙܒܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܗܢܘܬܐ ܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܬܢܒܐ ܟܕ ܐܿܡܪ. ܕܒܬܪ ܫܒ̈ܥܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܫܒܘܥܝܢ܆ ܬܬܚܒܠ ܡܫܝܚܘܬܐ. ܘܕܝܢܼܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܠܗܝܟܠܐ ܘܠܩܘܕܫܐ ܢܚܒܠ ܥܡܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܿܬܐ. ܘܢܬܦܣܩܘܢ ܒܓܪܘܦܝܐ ܕܩܪܒܐ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܠܡ ܒܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܙ̈ܒܢܐ ܓܡܘܪܝܐ ܢܬܝܗܒ ܥܠ ܚܒܿܠܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܩܠܘܩܛܪܐ ܐܬܢܟܠܬ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܐܪ̈ܒܝܐܼ ܘܐܚܝܠܬ ܕܬܣܒ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܡܢ ܐܢܛܘܢܝܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܬܬ ܩܠܘܩܛܪܐ ܕܬܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܐܓܘܣܛܣ ܒܛܘܪ̈ܝ ܠܒܢܢ܇ ܘܬܡܘܢ ܐܫܬܠܡܬ ܠܩܛܠܐ ܗܼܝ ܘܡܝ̈ܬܝܢܝܗܿ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܿܕܡ ܐܬܢܒܝ ܢܒܝܐ ܟܕܐܡܪ. ܘܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ

 

Page 55

 

ܬܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܕܬܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܬܫܬܼܠܡ ܠܡ ܗܼܝ ܘܡ̈ܝܬܝܢܝܗܿ. ܘܒܚܝܒܘܬܗܿ ܕܝܢ ܕܩܠܐܘܦܛܪܐ ܡܠܟܬܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܐܦ ܗܠܝܘܣ ܘܣܠܝܢܐ ܒ̈ܢܝܗܿ ܐܬܼܘ ܠܩܛܠܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܟܒܫܬ ܡܨܪܝܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܫܬܪܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܛܠܡܐܣ. ܕܐܡܠܟ ܫܢܗܝܐ ܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܢܝܩܦܘܠܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ܆ ܐܡܼܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܥܢܘ ܕܐܬܩܪܝ ܣܦܠܘܠ. ܫܢ̈ܝܐ .ܝܚ. ܘܝܪ̈ܚܐ .ܙ..܀܀ ܫܢܬ ܐܦܠܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܥܙܝܙܐ [ܒܪܘܕܣ ܘܣܘܓـ]ܐܐ ܕܕ̈ܘܟܝܬܐ ܚܒܠ. ܘܐܦ ܟܪܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܢܦܼܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܟܒܼܫ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܐܠܒܪܝܐ ܘܓܠ̈ܛܝܐ. ܘܬܚܬ ܡܕܐܬܐ ܥܒܕܘ ܐܢܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܟܒܼܫ ܬܘܒ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܘܙܝܩܣ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܪܒܐ ܘܥܙܝܙܐ ܒܝܗܘܕ ܘܒܣܘܪܝܐ. ܘܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܐܬܒܕܪܘ ܘܐܙܠ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܒܐܘܪܫܠܡܐ ܣܘܓܐܐ ܒܿܢܼܝ. ܘܫܡܪܝܢ ܕܚܪܘܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܡܢ ܫܬܐ̈ܣܝܗܿ ܒܢܗܿ. ܘܡܛܠ ܕܢܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܣܒܣܛܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܒܣܟܐ ܫܡܗܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܩܝܦܪܘܣ ܘܕ̈ܘܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܼܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܚܪܒ ܡܪܩܘܣ ܠܐܠܝܘܣ ܠܓܪ̈ܡܝܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܞܕܐܼ. ܗܪܘܕܣ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܣܬܼܪ. ܘܕܪܒ ܡܢܗ ܐܚܪܢܐ ܒܢܼܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܛܒܪܝܘܣ

 

Page 56

 

ܟܒܫܘ ܠܘܝܢܝܕ̈ܝܩܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠ ܓܢܒ ܬܪܩܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܫܥܒܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܐ ܬܪܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܒܢܼܐ ܩܣܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ. ܘܒܫܡܐ ܕܩܣܪ ܫܡܗܗܿ.. ܘܠܐܓܪܦܢܐ. ܘܠܐܢܛܝܦܛܪܘܣ. ܘܠܗܪܘܕܝܐ. ܘܒܓܠܝܠܐ ܬܘܒ ܠܓܐܒܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܛܒܪܝܘܣ ܠܦ̈ܢܘܢܝܐ ܫܒܥܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܥܣܪ̈܆ ܬܘܒ ܗܼܘ ܛܒܪܝܣܘ ܠܓܪ̈ܡܝܢܝܐ ܫܥܒܕ. ܘܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܐܬܩܪܝ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܕܥܣܪܐܼ. ܡܚܼܐ ܩܪܒܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܪ̈ܬܘܝܐ ܥܡ ܚܕܼܕܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܠܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܒܪܗ ܕܗܢܐ ܕܩܼܒܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܐܝܘܗܝ. ܘܩܛܠ ܐܦ ܠܚܬܗ ܕܗܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ. ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗܿ. ܢܡ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܡܗܿ ܕܩܛܝܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܡܬܗ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܝܒ. . ܟܒܫ ܛܒܪܝܘܣ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܠܪ̈ܗܛܘ ܘܠܘ̈ܝܢܕܝܠܝܩܝܐ ܘܠܦ̈ܐܢܘܢܝܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܡܢ ܩܘܼ. ܣܘܓܐܐ ܐܬܚܒܠ ܡܢ ܙܘܥܐ.

ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܡܫܥܣܪܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܩܕܘܝܢܐܼ. ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥ: ܐܬܝܠܕ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕ ܦܐܪܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܫܬܕܪ ܩܘܪܝܢܘܣ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܣܢܩܠܛܣ ܗܓܡܘܢܐ ܥܠ ܝܗܘܕ܇ ܘܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܩ̈ܢܝܢܐ ܘܕܥܡܘܪ̈ܐ ܢܣܼܒ.܀ ܟܢ̈ܫܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܝܠܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ.

 

[Revelation of the Magi]

 

Page 57

 

ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܡܓܘܫ̈ܐ. ܘܥܠ ܡܬܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐܘܪܫܠܡ. [ܘܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ] ܕܐܝܬܝܘ ܠܡܫܝܚܐ. ܡܡܠܐ ܕܓܠܝܗܢܐ ܘܚ̈ܙܢܐ ܕܡܠܠܘ ܡ̈ܠܟܐ [ܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ] ܕܡܕܢܚܐ ܪܒܬܐܼ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ. [ܡܛܠ ܕܒܫܠܝܐ] ܕܠܐ ܩܠܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܠܝܢ. ܘܒܫܬܩܐ ܘܒܡܕܥܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܠܝܢ ܠܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܐ ܚܝ̈ܐܼ ܠܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܒܚܐܼ. ܕܟܣܐ ܒܙܝܘܐ ܪܒܐ ܕܢܦܫܗ: ܘܡܥܠܝ ܘܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ ܡܚܗ̈ܫܒܢ. ܘܠܐ ܣܿܦܩ ܠܫܢܐ ܕܐܢܫܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐܼ ܘܐܡܬܝ ܕܨܒܐܼ ܘܒܝܕ ܡܿܢ ܕܨܿܒܐ. ܘܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܥܗܠܡܘܗܝ ܥ̈ܠܝܐܼ ܘܠܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܪܒܘܬܗ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܝܐܝܐ ܠܗ ܠܨܒܢܐ ܕܪܒܘܬܗ ܕܬܓܠܐ ܠܥ̈ܠܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ ܠܡܡܠܠܘܬܗܿ.. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܚ̈ܟܝܡܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐܪ. ܡܛܠ ܕܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܩܠܐܼ. ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗ ܟܘܠܐ. ܠܗܿܘ ܕܒܡܠܬܗ ܘܨܒܝܢܗܼ ܗܘܼܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝܼ ܘܟܠ ܕܗܘܿܐ ܘܩܿܠܡܼ ܘܟܠ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ. ܘܠܬ ܡܕܡ ܕܗܘܿܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܡܿܢ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܟܠ.܀܀ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܚܟ̈ܝܡܐ ܘܡ̈ܠܟܐܼ. ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ. ܙܗܪܘܢܕܕ ܒܪ ܐܪܛܒܢ.. ܗܘܪܡܙܕ ܒܪ ܣܢܛܪܘܡ.. ܐܘܫܬܙܦ ܒܪ ܓܘܕܦܪ.. ܐܪܫܟ ܒܪ ܡܗܪܘܡ.. ܙܪܢܘܕ ܒܕ ܘܕܘܕ.. ܐܪܝܗܘ ܒܪ ܟܣܪܘ.. ܐܪܛܚܫܝܫܬ ܒܪ ܚܘܝܠܬ.. ܐܫܬܢܒܘܙܢ ܒܪ ܫܝܫܪܘܢ.. ܡܗܪܘܡ ܒܪ ܗܘܡܡ..

Page 58

ܐܚܫܪܫ ܒܪ ܨܚܒܢ.. ܢܨܪܕܝܚ ܒܪ ܒܠܕܢ.. ܡܪܘܕܟ ܒܪ ܒܝܠ..܀܀ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܢ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ ܡܕ̈ܢܝܚܐܼ ܒܐܪܥܐ ܕܫܝܪ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܿܪܝܐ ܕܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܕܥܠܡܐ ܕܝܬܒܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܠܐܘܩܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܥܠܡܐܼ ܡܢ ܡܕܢܚܗܿ ܕܐܥܪܐ ܕܢܘܕ. ܗܿܝ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܕܡ ܪܒܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܠܡܐ.. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܡ̈ܠܟܐ ܩܿܒܼܠܘ ܗܘܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܢ̈ܡܘܣܐܿ. ܘܐܦ ܟܬܒ̈ܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܐܦ ܕܪܐ ܡܢ ܕܪܐ ܩܒܠ ܗܘܘ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܆ ܡܢ ܫܬ ܒܪ ܐܒܘܢ ܐܕܡ. ܡܛܠ ܕܓܠܼܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܕܡ ܠܫܬ ܒܪܗ ܟܕ ܗܘܼܐ ܠܗ. ܘܒܕܩ ܠܗ ܐܕܡ ܠܫܬܼ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܩܕܝܡܬܐ ܥܕ ܠܐ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܥܠ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܙܗܪܗ ܠܫܬ ܒܪܗܼ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܐܦ ܗܼܘ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐܿ ܐܟܘܬܗ ܕܐܕܡ.. ܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܗ ܫܬ ܕܐܒܘܗܝ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܘܐܙܕܗܪ ܒܫܠܡܘܬܐܼ ܐܦ ܒܡܘܗܒܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܪܐ ܪܒܘܬܐ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܫܬܼ. ܕܢܪܫܘܡ ܒܟܬܒܐ ܘܢܘܕܥ ܚܟܡܬܐܼ ܘܢܩܪܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ ܢܦܫ ܕܒܥܝܐ ܚ̈ܝܐ. ܘܡܢܗ ܩܕܡܝܐܝܬ ܐܬܚܙܝ ܟܬܒܐ ܒܥܠܡܐ. ܕܪܫܝܡ ܒܫܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܫܠܡܗ ܫܬ ܠܟܬܒܐ ܕܪܫܡ ܠܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܐܬܝܒܠ ܥܕܡܐ ܠܢܘܚ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܟܚ ܐܦ ܗܼܘ ܟܐܢܐܼ. ܘܐܬܦܨܝ ܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܡܝ̈ܐ. [ܘܒܥܕܢ ܛܘܦܢܐ ܢܣܒ] ܐܢܘܢ ܐܦ ܢܘܚ ܠܟ̈ܬܒܐ ܕܦ̈ܘܕܩܢܐ ܥܡܗ [ܒܟܘܠܐ. ܘܟـ]ܕ ܢܦܩ ܡܢ ܟܘܠܐ ܦܩܕ ܐܦ ܗܼܘ ܢܘܚܼ ܠܕܪܗܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗܼ. ܕܗܼܘܘ ܡܬܿܢܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܗ ܘܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܗܘܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܕܫܬܼ. ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܐܿ ܘܐܪ̈ܙܐ ܟܠܗܘܢ. ܐܬܝܒܠ ܕܝܢ ܗܼܢܘܢ ܟ̈ܬܒܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܘܗܼܘ

Page 59

ܡܡܠܐ ܒܡܫܠܡܢܘܬܐܼ. ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܒ̈ܗܝܢ. ܘܝܠܦ ܘܩܒܠ ܒܚܕܘܬܐ ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܢ ܕܝܠܢ. ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܝܢ ܐܦ ܚܢܢ܆ ܒܚܘܒܐ ܘܒܕܠܚܬܐ ܠܪ̈ܐܙܝܗܝܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܟ̈ܬܒܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܒܫܬܩܐ ܡܨܠܝܢ ܗܘܝܢ܆ ܘܡܘܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܼܝܢ. ܟܕ ܟܿܦܝܢ ܗܘܝܢ ܒܘܪ̈ܟܝܼ ܘܡܪܝܡܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝ̈ܕܝܢܼ ܠܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܪܐ ܪܒܘܬܐܿ ܗܿܝ ܕܟܫܝܐ ܡܢ ܥܝ̈ܢܝ ܟܠ ܕܚܝ. ܘܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܟ̈ܬܒܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ ܒܛܘܪ ܢܨܚ̈ܢܐܼ. ܒܡܕܢܚܗ ܕܝܠܗ ܕܫܝܪ ܐܬܪܢ. ܒܡܥܪܬܐ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܚ̈ܝܐ [ܕܬܩܐ]. ܘܦܩܕܘܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܐܦ ܠܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܩܒܠܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܡܪܘ ܠܢܼ ܕܣܿܟܘ ܠܢܘܗܪܐ ܕܕܢܿܚ ܠܟܘܢܼ. ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܥܠܝܬܐ ܕܒܪܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܪܘܡܐ ܕܢܧܚ ܒܕܡܘܬ ܟܘܒܟܐ ܥܠ ܛܘܪ ܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܫܪܐ ܥܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐܿ. ܒܓܘ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ. ܘܦܩܘܕܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܒ̈ܢܝܟܘܢ܇ ܘܒ̈ܢܝܟܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܙܐ ܠܕܪ̈ܝܟܘܢ܇ ܐܪܙܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܕܢܿܚ ܡܢ ܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐܿ. ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܟܘܟܒܐ. ܘܡܢܗܪ ܠܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐܿ. ܘܡܥܡܛ ܠܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܘܕܣܗܪܐ ܘܕܟܘ̈ܟܒܐܼ: ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܘ ܡܫܟܚ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡ ܢܘܗܪܗ. ܐܪܙܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܐ ܕܒܪܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐܿ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ ܕܐܒܐ ܝܠܕܐ ܕܡܚܫܒܬܗ ܕܡܣܝܬܐܿ. ܢܘܗܪܐ ܕܙܠܝܩܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ܇ ܨܒܝܢܐ ܕܘܝܘܩܢܐ ܕܟܣܝܘܬܗ܆ ܡܠܬܐ ܝܿܠܕܬ ܟܠ ܕܡܫܚܒܬ̈ܿ. ܢܒܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܓܐܙ ܡܢ ܡܥܝܢܗ܇ ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐܝܟ ܨܒܢܐ ܕܫܠܘܚܗܿ܇ ܝܘܩܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܨܘܪܬܐ ܘܕܡܘܬܐ ܒܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ. ܗܢܐ ܕܒܚܝܠܗ ܘܒܡܠܬܐ ܐܣܬܕܪܘ ܘܩܡ ܟܠܗܘܢ ܥܠ̈ܡܐܿ. ܒܪܐ ܗܘ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ܇ ܙܠܝܩܐ ܗܘ ܕܢܘܗܪܐ

Page 60

ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐܼ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ.. ܡܟܝܠ ܗܘܼܝܬܘܢ ܝܿܕܥܝܢܼ ܕܐܡܬܝ ܕܕܢܿܚ ܠܟܘܢ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܗܿܝ ܪܒܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܣܟܐܼ. ܘܢܬܚܘܐ ܠܟܘܢ ܒܕܡܘܬ ܟܘܟܒܐܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܠܡܚܙܝܗ܆ ܚܦܝܛܐܝܬܿ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܚܘܒܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܡܠܝܐܝܬ: ܟܕ ܫܩܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܝ̈ܐ ܡܢ ܕܝܠܗܼ. ܕܣܝܼܡܝܢ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܟܘܢ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ ܒܛܘܪ ܢܨܚ̈ܢܐ. ܙܠܘ ܠܐܝܟܐ ܕܡܒܕܪ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܕܟܘܟܒܐ. ܘܬܚܙܘܢ ܢܝܚܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐܼ. ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܬܚܙܐ ܒܗܗܕܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܟܕ ܡܟܐܪ ܘܡܣܟܝܢ ܘܒܨܝܪ ܘܚܠܦ ܘܡܟܝܟܼ. ܘܐܦ ܢܝܫܗ ܕܨܠܝܒܐ ܡܬܚܙܐ ܥܠܘܗܝ܇ ܬܐܙܠܘܢ ܠܩܕܡܘܗܝܿ ܒܚܘܒܐ ܘܒܚܕܘܬܐܿ. ܟܕ ܫܿܩܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢܼ. ܘܬܣܓܕܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܝܠܕܐ ܫܠܝܛܐ ܘܡܟܝܟܐ ܘܩܛܝܠܐ. ܘܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢܼ. ܘܬܩܒܠܘܢ ܡܢܗ ܒܘܪܟܬܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܘܬܫܬܘܦܘܢ ܥܡܗ ܒܚܕܘܬܐ ܕܡܐ ܕܐܿܬܐ ܒܫܘܒܚܗ ܟܣܝܐܼ. ܘܒܐܠܗܘܬܗ ܓܡܝܪܬܐܼ. ܘܒܥܘܬܪܗ ܡܫܡܠܝܐ ܕܠܐ ܥܒܿܪܼ. ܘܒܥܠܡܗ ܚܕܬܐ ܒܢܘܗܪܗ ܕ. . . . . . . . . . . . ܘܒܚܝ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܢܬܠ ܠܟܘܠܗܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢܼ ܐܙܕܗܪܘ ܘܦܩܘܕܘ ܠܒ̈ܢܝܟܘܢ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܠܐ ܬܓܕܫ ܡܬܝܬܗ ܕܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܒܝ̈ܘܡܬܟܘܢܼ. ܐܦ ܒܢ̈ܝܟܘܢ ܠܒ̈ܢܝܗܘܢ ܢܐܡܪܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܥܠ ܡܬܝܬܗ. ܘܩܒܠܢܢ ܢܡ̈ܘܣܐ ܘܦ̈ܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐܼ. ܘܡܙܗܪܝܢ ܗܘܝܢ ܠܒܢܝ̈܇ ܕܐܟܒܪ ܒܝ̈ܘܡܬܟܘܢ ܗܘܿܝܐ ܡܬܝܬܗ ܕܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܗܢܐ. ܐܝܟ ܕܩܒܠܢ ܘܝܠܦܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ.. ܘܣܿܠܩܝܢ ܗܿܘܝܢ ܠܛܘܪ ܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܿܟܢܫܢܢܢ ܟܠܢ: ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܘܢܗ ܠܫܦ̈ܘܠܘܗܝ ܕܛܘܪܐ. ܡܩܘܝܢ ܗܘܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ: ܒܕܟܝܘܬܐ

Page 61

ܒܝܘܡܝ ܚܡ̈ܫܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܝܪܚܐ ܟܠ ܐܝܪܚ. ܘܥܡܿܕܝܢ ܗܘܝܢ ܒܥܝܢܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܫ̈ܦܘܠܘܗܝ ܕܛܘܪܥܐ. ܘܗܼܝ ܥܝܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܕܬܕܟܝܬܐ. ܘܩܡܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗ ܐܝ̈ܠܢܐ ܫܒ̈ܥܐ: ܙܝܢܬܐ. ܘܓܦܬܐ. ܘܐܣܐ. ܘܫܘܪܝܢܐ. ܘܐܛܪܘܓܐ. ܐܪܙܐ. ܘܒܪܘܬܐ.. ܘܛܘܪܐ ܗܘ ܟܠܗ ܦܐܐ ܘܪܓܝܓܼ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܒܐܬܪܢܼ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ.. ܘܡܿܚܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܪܝܚܐ ܕܟܠ ܒܣ̈ܡܘܢܐ. ܘܛܠܐ ܕܪܐܣ ܗܘܐ ܒܗܼ. ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ. ܘܡܐ ܕܗܿܘܐ ܗܘܐ ܪܝܫ ܝܪܚܐܼ. ܣܠܩܿܝܢ ܗܘܝܢ ܘܐܙܿܠܝܢ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐܼ. ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܝܢ ܩܕܡ ܬܪܥܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ. ܘܒܪܟܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܢ܆ ܘܦܫܛܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܕ̈ܝܢ ܠܫܡܝܐܼ. ܘܡܨܠܝܢ ܗܘܼܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܒܫܬܩܐ ܕܠܐ ܩܠܐܿ. ܠܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܐܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܐܿ. ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܬܠ̈ܬܐ ܒܝܪܚܐ ܘܥܠܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܿ ܠܡܥܪܬܐ ܥܠ ܓ̈ܙܐ ܕܣܝ̈ܡܬܐ ܕܡܛܝ̈ܒܢ ܗܘܼ̈ܝ ܠܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗ ܕܟܘܟܒܐܿ. ܘܠܣܓܕܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܡܣܿܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ. ܘܡܕܡ ܕܩܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܘܫܿܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ [ܓܠܝܢܐ ܡܐ] ܕܗܿܦܟܝܢ ܗܘܝܢ܆ ܢܿܚܬܝܢ ܒܚܕܘܬܐܼ. ܐܿܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܘܡܿܠܦܝܢ ܠܒܢ̈ܝܢ ܘܠܫܪ̈ܒܬܢ. ܘܠܟܠ ܕܝܗܿܒ ܢܦܫܗ ܒܚܘܒܐ ܠܡܐܠܦ. ܘܐܢ ܢܓܕܫ ܘܢܦܛܪ ܚܕ ܡܢܢ܆ [ܒܪܗ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܫܪܒܬܗܼ ܢܩܝܡ] ܒܕܘܟܬܗ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܩܡܢܢ ܒܕܘܟܬ ܐܒܗ̈ܝܢ܇ ܥܕܡܐ ܕܫܠܼܡ ܙܒܢܐ ܕܡܬܝܬܗ ܕܟܘܟܒܐ܆ ܐܦ [ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ] ܗܿܘ: ܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܚܘܒܐ ܕܓܠܝܢܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܒܚܕܘܬܐܼ. ܡܿܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢܼ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܠܦܘܢܼ ܘܡܪܚܩܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ. [ܡܛܠ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܫܠܝܘܬܢ] ܕܒܫܬܩܐ ܡܨܠܝܢ ܗܘܝܢ: ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܿܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ

Page 62

[ܠܐܪ̈ܙܝܢ.] ܀ ܬܘܒܼ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ: ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܠ ܐܒܘܢ ܐܕܡܼ. ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܪܒܐ ܥܡ ܫܬ ܒܪܗܼ. ܕܗܘܼܐ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܒܝܠܼ ܕܩܛܠܗ ܩܐܝܢ ܐܚܘܝܗܼ. ܘܐܬܐܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܕܡ ܐܒܘܗܝ. ܘܒܕܩ ܠܗ ܐܕܡ ܠܫܬ ܒܪܗܼ ܥܠܘܗܝ [ܕ . . . . . ܘܥܠ ܓܠܝܢܐ] ܕܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟܒܐܼ. ܘܥܠ ܬܫܒܘܚܬܗ. ܡܛܠ ܕܚܿܙܐ [ܗܘܐ] ܠܗ ܒܓܢܬ ܥܕܝܢ܆ ܟܕ ܢܿܚܬ ܗܘܐ ܘܫܪܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܗܪ ܠܟܠܗ [ܥܕ ܠܐ ܢܥܒـ]ܪ ܐܕܡ ܥܠ ܦܘܕܩܢܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܣܡ ܠܗܼ. ܐܬܓܠܙܬܿ ܡܢܗ ܚܙܬܗ ܕܝܠܗ ܕܟܘܟܒܐ. ܘܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܡܬܐܒܠ ܗܘܐ ܐܒܘܢ ܐܕܡ ܥܠ ܣܟܠܘܬܐ ܕܐܬܡܟܟ ܡܢ ܪܒܘܬܗ. ܘܣܓܝ ܡܙܗܿܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܫܝܬ ܒܪܗܼ. ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܗܠܟ ܒܟܐܢܘܬܐܼ ܕܢܐܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡ ܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ. ܘܐܿܡܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܒܪܝܼ ܢܗܘܘܢ ܡܢܝ ܕܪ̈ܐ ܘܥ̈ܠܡܐܼ ܘܡܢ ܝܠܕ̈ܝ. ܘܢܗܘܘܢ ܡܬܿܢܝܢ ܣܟܠܘܬܝ. ܘܡܡܬܠܝܢ ܒܡ̈ܬܐܼ. ܚܕ ܠܚܕ. ܟܕ ܥܠܝ ܫ̈ܠܡܢܼ ܘܢܐܡܪܘܢ: ܟܠ ܡܠܟܘ ܕܬܬܦܿܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗܼܿ. ܠܐ ܬܩܘܡ. ܗܕܐ ܥܠܝ ܫܿܠܡܐ ܕܐܬܦܿܠܓܬ ܥܠ ܡܠܟܘܬܝ ܕܩܐܡ ܗܿܘܝܬ ܒܗܿ: ܘܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܐܘܒܕܬܗܿ ܡܢܝ. ܒܪܝܼ. ܐܠܥܐ ܕܐܬܦܪܫܬܿ ܡܢܝ: ܗܼܝ ܗܘܬܿ ܫܦܝܐ ܘܥܪܬܗܿ ܠܥܝ̈ܢܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܬܢܿܒܝܬ ܗܘܿܝܬ ܟܕ ܚܿܙܝܬܗܿ ܘܐܿܡܪܬ: ܕܗܢܐ ܙܒܢܐ ܓܪܡܐ ܘܒܣܪܐ ܡܢܝ. ܘܫܦܝܪ ܩܿܪܬܗܿ ܙܒܢܐܼ. ܡܛܠ ܕܗܘܬܿ ܠܝ ܬܘܩܬܐ. ܒܪܝ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗܿ ܒܡ̈ܠܝ ܦܘܡܟܼ ܘܠܐ ܬܓܠܼܐ ܠܗܿ ܟܠ ܐܪ̈ܙܝ ܠܒܟ. ܪܒܘܠܝ ܓܝܪ [ܚܢܢܐܼ.] ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܥܒܼܕܗܿ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܪܚܡ [ܗܘܐ ܠܝܼ] ܐܝܟ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ. ܘܐܢ ܥܒܿܕܬܗܿ ܠܝ

Page 63

ܡܣܓܦܢܘܬܐܼ ܘܡܥܩܪܬ ܥܩܒ̈ܝܼ. ܥܕܡܐ ܕܐܦܩܬܢܝ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܕܡܠܟܘܬܝ. ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܬܒܿܝܢܬ [ܒܐܝܩܪܝ]. ܐܠܐ ܐܦ ܒܠܒܝܼ ܐܬܬܪܝܡܿܬ ܒܡܠܼܟܐ ܕܢܟܠܐ ܕܝܗܿܒܬܿ ܠܝ: ܟܣܐ ܕܫܡܼܥܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܪ̈ܪܐܿ. ܒܢܟܠܗ ܕܚܘܝܐ. ܘܠܐ ܐܬܒܿܝܢܬ ܒܩܕܡܝܘܬܝ [ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ܇] ܘܟܕ ܗܘܝܬܼ ܒܐܝܢܐ ܐܝܩܪܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ: ܘܒܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܘܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܘܒܚܘܒܝ ܕܠܘܬ ܥܝܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐܼ. ܘܒܟܘܠ ܚܝ̈ܝ ܕܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܕܪܒܘܠܝ ܩܕܝܫܐܼ. ܕܡܚܒ ܗܘܐ ܠܝ ܘܡܚܪܡ ܥܠܝܼ ܐܝܟ ܐܒܐ ܒܣܝܡܐ. ܘܟܕ ܥܒܿܪܬ ܒܡܪܚܘܬܝ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗܼ. ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܐ ܕܐܚܿܕ ܐܟܬܐ ܕܢܢܝ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܒܐ ܒܣܝܡܐܿ. ܕܚܠܝܼܛܝܢ ܪ̇ܡܘܗܝ ܒܡܪܕܘܬܗ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܣܟܠܘܬܟܝ ܕܝܠܝ ܕܢܢܝܼ. ܐܝܟ [ܗܼܒܠܐ ܡܣܝܦ] ܗܘܐ ܠܝܼ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܗܘܿܝܬ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܝ. ܘܡܢܘ ܕܢܩܘܡ ܠܩܘܒܠܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗܼ ܡܢܐ ܥܒܼܕܬ. ܐܠܐ ܪܕܢܝ ܒܪ̈ܚܡܐܼ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܟܠܘܬܝ ܕܢܢܝ. ܕܗܐ ܚܿܙܝܬ ܒܪܝܼ ܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܝ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܢܟـ[ܘܠܝ ܒܝܫܐ] ܒܙܐܦܗ ܨܼܒܐ ܕܢܡܟܟܢܝܼ ܘܢܙܟܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܝ. ܬܝܪܐܝܬ ܗܼܘ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܪܒܘܠܝ ܒܣܝܡܐܼ. ܣܡܗ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܼ ܕܐܕܘܫܝܘܗܝ. ܟܕ ܣܡ ܥܠܝ ܕܚܠܬܐܼ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܫܬܡܥ ܠܡܘܠܟܢܗ. ܘܐܝܟ ܕܝܿܢܐ ܕܟܐܢܘܬܗܼ. ܣܟܪܗ ܠܦܘܡܗ ܫܿܩܪܐܼ. ܘܡܠܝܗܝ ܥܦܪܐ. ܘܬܼܿܒܪ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܠܐ ܢܗܠܟ ܥܠܝܗ̈ܝܢ. ܟܕ ܦܪܫܗ ܡܢ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܝܐ ܐܟܘܬܗ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢܼ ܒܪܝܼ ܓܕ̈ܫܢܝ. ܘܐܬܡܿܟܟܬ ܡܢ ܪܒܘܬܝ. ܥܠܼܬܐ ܕܟ̈ܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐܼ. ܐܡܟ ܚܘܐ ܗܘܬܿ ܠܝ ܬܘܩܬܐ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܪܝܼ ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܡܘܠܟܢܗܿ ܘܠܐ ܬܫܬܡܥ ܠܗܼܿ ܐܟܘܬܗܝ. ܐܠܐ ܪܚܡ ܘܝܩܪ ܠܡܪܐ ܚܝ̈ܐܼ. ܪܒܘܠܝ ܒܣܝܡܐܼ. ܘܢܚܝܟ ܘܢܬܪܚܡ ܥܠܝܟ. ܘܢܗܘܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܫܪܒܬܝ

Page 64

ܘܝܠܕ̈ܝܼ ܐܢ̈ܫܐ ܫܒ̈ܝܚܐ ܘܡܝܩܪܗܐ ܘܡܡ̈ܠܠܝ ܐܪ̈ܙܐ ܕܪܒܘܬܐ. ܘܢܫܟܚܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܢܨܠܘܢ ܘܢܒܥܘܢ ܘܢܫܬܡܥܘܢ. ܘ . . .                 ܕܪܒܘܬܐܼ. ܘܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܗܿܘ ܕܪܐ ܢܼܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡـܪ̈ܝـ]ܕܝـ[ܢܼ] ܘܠܐ ܢܕܚܠܘܢ ܡܢ ܣܟܠܘܬܝܼ ܘܡܢ ܕܝܢܐ ܕܗܘܿܐ ܠܝ: ܐܠܐ ܢܡܪܚܘܢ ܘܢܡܠܠܘܢ ܓܘܕܦܐܼ ܥܕܡܐ ܠܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܢܐܡܪܘܢ ܣ̈ܓܐܬܐ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܐܦ ܨܝܪ̈ܐ ܘܓܠ̈ܝܦܐ. ܘܐܦ ܠܫܡܫܐ ܘܠܣܗܪܐ ܢܦܠܚܘܢ. ܘܢܡܠܠܘܢ ܡ̈ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗ̈ܝܢ ܕܗܿܘܝ̈ܢ ܒܗܘܢܼ ܡܢ ܢܟܗܠܘܗܝ ܕܙܝܦܢܐ ܢܟܘܠܝ. ܡܛܠ ܕܒܪܚܡܬܐ ܕܙܝܦܗ ܘܕܢܟܠܗ ܕܡܼܠܐ ܡܪܬܐܼ. ܢܩܼܿܪܒ ܠܘܬ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܢ ܒܬܪܝ. ܘܢܚܘܕ ܘܢܪܓܪܓ ܐܢܘܢ ܒܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܕܪܡܘܬܐ ܘܕܠܒ̈ܘܫܐ ܘܕܩ̈ܢܝܢܐ ܘܕܙܢܝܘܬܐ ܘܕܫܒܗܪܢܘܬܐ ܘܕܥܘܠܘܬܐ ܘܕܥܠܘܒܘܬܐ ܘܕܩ̈ܢܝܢܐ ܕܓܢܣ ܓܢܣ. ܘܐܝܟ ܚܒܝܒܐ ܘܪܚܡܐܼ ܢܬܚܙܐ ܠܗܘܢܼ. ܘܢܓܪܓ ܐܢܘܢ. ܘܒܙܡܿܪܐ ܬܘܒ ܘܒܪܘܝܬܐܼ. ܘܒܥܕ̈ܥܕܐ ܨ̈ܐܐ ܘܛܢ̈ܦܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܓܓܐ ܕܚ̈ܙܝܘܗܝ ܣܪܗܝܩܐ. ܘܒܨܒ̈ܘܬܐ ܬܘܒ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ ܫܪ̈ܝܚܬܐܼ ܢܚܘܕ ܐܢܘܢ ܒܚܘܒܐ ܕܙܝܦܗܼ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܐܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܨܝܕܝ ܒܝܕ ܚܘܐܿ. ܒܡܠܬܗ ܕܙܦܐ ܐܝܟ ܢܟܘܦܐ ܘܫܿܩܠ ܛܥܢܝ ܗܼܐܘ. ܕܗܐ ܠܡ ܡܕܡ ܕܙܿܕܩ ܠܟ ܘܝܐܝܐܼ ܡܿܠܟ ܐܢܐ ܠܟ. ܕܡܐ ܕܐܟܼܠܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܿܩܼܕܬ ܕܠܐ ܬܟܘܠ ܡܢܗܼ. ܗܘܝܼܬ ܠܟ ܐܝܟ ܐܠܗܟ [ܪܒܘܠܝ ܒܣܝܡܐ] .. ܘܠܐ ܐܬܒܿܝܢܬ ܐܢܐ ܕܘܝܿܐ ܒܐܝܩܪܝ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡܠܼܟܐ ܕܙܝܦܗ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܿܗܘܐ ܛܝܢܐ ܐܝܟ ܓܒܘܠܗܼ. ܘܠܐ ܥܒܼܕܐ ܐܝܟ ܡܪܗ. ܐܠܐ ܝܿܕܥܢܐ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܪܒܘܠܝ

Page 65

ܒܣܝܡܐܼ. ܕܡܬܓܠܝܢ ܥܠܝ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܦܪܩ ܠܝ ܡܢ ܚܒܠܐܼ. ܘܡܩܝܡ ܠܝ ܡܢ ܕܚܝܚܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܩܡܢܝ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܿܬ: ܘܚܼܕܝ ܠܝܼ ܘܕܨܘܿ ܠܝܼ ܒܥܠܕܒܒܝ ܕܢܿܦܠܬ ܒܢܼܟܠܗ. ܥܬܝܕ ܗܼܘ ܦܪܘܩܝ ܒܣܝܡܐ ܘܪܒܘܠܝ ܚܢܢܐܿ ܕܢܣܡܟܢܝ ܘܢܚܢܢܝ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܕܢܿܚܬ ܠܚܫܘܟܐܼ ܗܼܘ ܒܢܘܗܪܗ ܡܚܝܠ ܠܝܼ. ܘܡܢܗܪ ܠܝ ܥܝ̈ܢܝܼ. ܐܝܟ ܕܥܒܼܕ ܠܝ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܢܦܼܚ ܒܐ̈ܦܝ ܪܘܚܐ ܘܢܢܿܚܬ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܒܪܝܼ ܫܼܦܪ ܠܗ ܠܓܒܘܠܝ ܘܠܡܚܝܢܝ: ܐܦ ܕܪ̈ܝܟ ܡܢ ܒܬܪܟ. ܕܬܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܨ ܠܟ ܒܚ̈ܛܗܝ ܕܝܠܝܼ. ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܣܟܠܘܬܗܝ ܡܩܿܨ ܗܘܼܐ ܠܝܼ. ܠܐ ܗܘܐ ܦܐܪ̈ܐ ܡܘܠܕ ܗܿܘܝܬܼ. ܐܦ ܠܐ ܩܘܪܒܢܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܒܝܠ ܐܚܘܝܟ. ܐܦܠܐ ܬܒܥܬܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܕܕܡܗ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܐܚܘܗܝ ܕܩܛܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܗܡܐ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܡܿܢ ܕܪܚܿܡ ܠܗ܇ ܘܡܗܠܟ ܩܕܡܘܗܝ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܟܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝܼ ܝܿܗܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܘܚܐܢ ܠܗܘܢ ܐܢ ܢܬܘܒܘܢ ܘܢܒܥܘܢ ܡܢܗܼ. ܡܛܠ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܿܓܝܐܝܢ ܥܠ ܥܠܡܗ.. ܘܫܡܼܥ ܫܝܬܼ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܼܕܗ ܐܕܡ ܐܒܘܗܝܼ. ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܡܢ ܠܗܝܢ. ܘܟܬܼܒ ܐܢܘܢ ܒܚܦܝܛܘܬܐ. ܘܐܫܟܚܢ ܐܢܘܢ ܒܣܦܪ̈ܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ. ܐܦ ܗܼܘ ܦܼܿܩܕ ܘܐܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܕܟܝ ܠܒܗ ܫܬܼ. ܕܠܐ ܢܫܬܡܥ ܠܢܟܘܠܐ ܒܝܫܐ. ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܘܩܿܪܐ ܒܫܡܐ ܕܐܠܐ ܕܒܪܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܦܼܩܕ ܐܦ ܫܬ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ. ܘܩܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܐܝܪܚ ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܠܛܘܪܐ. ܘܥܿܠܝܢ ܗܘܝܢ ܒܚܘܒܐ ܠܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܐ ܟ̈ܣܝܐ. ܘܝܿܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܐܦ ܚܢܢ܆ ܘܡܿܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܠܒܢ̈ܝܢ ܘܠܫܪ̈ܒܬܢ. ܟܕ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܟ̈ܬܒܐܼ. ܡܛܠ ܓܠܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܟܣܝܐ. ܐܦ ܚܢܢ ܫܘܼܝܢ ܠܗ ܕܒܝܘ̈ܡܬܢ

Page 66

ܢܐܬܐ: ܘܢܩܒܠܝܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܩܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܟ̈ܬܒܐ. ܘܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܚܿܙܝܢ ܗܘܝܢ ܚܙܘ̈ܢܐ ܬܡ̈ܝܗܐ ܘܦܪܗܝܫܐܼ [ܕܠܐ ܚܙܝܼܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܢ ܡܬܘܡ. ܐܠܐ ܪ̈ܐܙܝـ]ܗܘܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܗܠܝܢ ܕܩܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܢܗܼ. ܐܝܟ ܥܝܕܢ ܩܕܡܝܐ: ܕܢܿܣܩ ܠܗ ܠܛܘܪ ܢܣܚ̈ܢܐ              ܒܥܝܢܐ ܕܬܕܟܝܬܐ ܕܢܣܚܐ ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܚܼܙܝܢܢ . . . . . . . ܒܕܡܘܬ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐܼ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܼ. ܕܢܿܚܬ ܘܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕ . . . . ܫܼܪܐ. ܘܕܚܠܢ ܘܙܥܢ ܟܕ ܚܙܝܢܝܗܝ. ܘܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠܘܗܝܼ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܢܘܗܪܗ. ܕܝܬܝܪ ܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܡܢ ܕܫܡܫܐ ܒܥ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܫܡܫܐ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡ ܢܘܗܪܐ ܕܙܠܝ̈ܩܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܣܗܪܐ ܒܝܘܗܡܝ ܢܝܣܢ ܒܐܝܡܡܐܼ. ܟܕ ܕܢܿܚ ܫܡܫܐ [ܘܡܬܒܠܥ] ܒܢܘܗܪܗ܇ ܗܟܢܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܢ ܫܡܫܐܿ. ܟܕ ܕܢܝܼܚ ܥܠܝܢ ܟܘܟܒܐ. ܘܠܢ ܗܘ ܕܝܠܢ܆ ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܪ̈ܙܝܢ ܐܬܚܙܝ ܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܕܫܡܫܐܿ. ܟܕ ܕܢܝܼܚ ܥܠܝܢ ܟܘܟܒܐ. ܘܠܢ ܗܘ ܕܝܠܢ܆ ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܪ̈ܙܝܢ ܐܬܚܙܝ ܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܕܫܡܫܐ. ܘܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝܼ. ܡܛܠ ܕܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܘܡܢ ܡܬܝܬܗ. ܘܚܼܕܝܢ ܘܫܒܚܝܢ ܘܐܘܕܝܢ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐܼ. ܠܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ܇ ܕܒܝ̈ܘܡܝܢ ܐܬܚܙܝ ܘܫܼܿܘܝܢ ܕܢܚܙܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܥܡܕܢ ܒܥܝܢܐ ܕܬܕܟܝܬܐ ܒܚܕܘܬܐܼ. ܘܣܼܠܩܢ ܠܗ ܠܛܘܪܐ ܕܢ̈ܨܚܢܐܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܘܣܼܠܩܢ ܘܐܫܟܚܢܝܗܝ ܠܥܡܘܕܐ ܗܿܘ ܕܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܗܿ ܕܡܥܪܬܐܼ. ܕܚܠܬܐ ܬܘܒ ܪܒܬܐ ܫܪܬܿ ܥܠܝܢ܆ ܘܒܼܪܟܝܢ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܢܼ ܘܦܫܛܢ ܐܝܕ̈ܝܢܼ ܐܝܟ ܥܝܕܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܒܫܬܩܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܚܼܙܘܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗ. ܘܚܼܙܝܢ ܬܘܒ ܕܐܬܦܬܚ ܫܡܝܐܼ. ܐܝܟ ܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܟܕ ܫܩܼܝܠܝܢ ܠܗ ܠܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢܼ. ܘܢܚܬܘ ܘܩܡܘ ܥܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ.

Page 67

ܘܡܠܐ ܛܘܪܐ ܟܠܗ ܡܢ ܢܘܗܪܗ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܒܦܘܡܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܩܪܒ ܠܢܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܐܢܫܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢܗ ܕܥܡܘܕܐ ܟܒܐ ܠܥܝ̈ܢܝܢ܆ ܕܠܐ ܐܫܟܚܢܢܢܚܘܪ ܒܗܼ. [ܘܚܝܠܢ]. ܘܚܙܝܢܝܗܝ ܠܟܘܟܒܐ ܕܥܼܠ ܠܗܿ ܠܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ: ܘܢܗܪܬ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܼܝ ܡܥܪܬܐ. ܘܐܫܬܡܥ ܠܢ ܩܠܐ ܡܟܝܟܐ ܘܒܣܝܡܐܼ ܕܩܪܐ ܘܐܼܡܪ ܠܢ: ܥܘܠܘ ܠܟܘܢ ܠܓܘ ܕܠܐ ܦܬܓܘܬܐ ܒܚܘܒܐܿ. ܘܚܙܘ ܚܙܘܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ. ܘܐܬܠܒܒܢ ܘܐܬܚܝܠܢ ܒܡܠܬܗ ܕܩܠܐ. ܘܥܠܼܢ ܟܕ ܕܚܠܝܢܢ܆ ܘܟܦܢ ܒܘܪ̈ܟܝܢ ܒܬܪܥܗܿ ܕܡܥܪܬܐܼ. ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܢܘܗܪܐ. ܘܟܕ ܩܡܢ ܒܡܠܬܗܼ ܐܪܝܡܢ ܥܝ̈ܢܝܢܼ ܘܚܙܝܢܝܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܒܦܘܡܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܟܕ ܟܢܫ ܝܬܗܼ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܢ ܒܗܕ̈ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܙܥܘܪܐ ܘܡܟܝܟܐܼ ܘܐܡܪ ܠܢ: ܫܠܡ ܠܟܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܪ̈ܙܝ ܟ̈ܣܐ. ܘܬܘܒ ܬܡܗܢ ܠܢ ܒܚܙܘܐ. ܘܐܼܡܪ ܠܢ܆ ܠܐ ܬܬܦܠܓܘܢ ܒܚܙܘܐ ܕܚܙܝܬܘܢܼ ܕܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܼ. ܕܩܠܐ ܕܐܒܐ ܟܣܝܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܬܘܒ ܕܟܢܫ ܢܘܗܪܗ ܒܙܝ̈ܘܘܗܝܼ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܙܥܘܪܐ ܘܡܟܝܟܐ ܘܒܨܝܪܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܒܚܗ ܕܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܠܡܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܬܝܕ̈ܢ ܕܢܬܚ̈ܙܝܢ ܒܗܼ. ܕܟ̈ܣܝܢ ܘܡܟܐܪ̈ܢ ܠܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ: ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܚܒ ܐܢܘܢ ܐܒܝܼ ܠܕܐ ܢܐܒܕܘܢ ܒܛܘܥܝܝ ܕܪܕܿܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ. ܘܐܢܐ ܬܘܒܼ ܐܫܠܡ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܕܙܩܝܦܐ: ܡܛܠ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܐܚܘܬ ܕܐܣܩ ܐܢܘܢ ܒܝ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܠܡܘܬܐܐ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐܼ. ܐܢ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܝ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ. ܘܢܘܕܘܢ ܘܢܫܒܚܘܢ ܒܐܝܕ̈ܝ ܠܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܝ ܡܫܒܚܬܐ ܕܫܠܚܢܝ

Page 68

ܠܦܘܪܩܢܗܘܢ܇ ܘܐܚܒܬ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܒܛܘܥܝܝ ܕܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ. ܘܡܟܝܠ ܕܐܢܐ ܐܬܚܿܙܝܬ ܠܗܘܢ ܒܫܘܠܡ ܙܒ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢܼ. ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܬܝܒܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ. ܘܦ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕܬܘܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܟܘܢܼ. ܐܦ ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܦܬܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܕܩܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܗܘܢܼ ܥܒܼܕܘ ܟܠܡܕܡ. ܕܐܬܐܡܪܘ ܠܟܘܢܼ ܕܗܐ ܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ܇ ܕܡܣܟܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܗ ܕܬܚܙܘܢ. ܗܐ ܗܼܘ ܩܢܘܡܗ ܒܕܩ ܠܟܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ܇ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܫܡܥܘܢ ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ. ܕܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܕ̈ܡܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܘܣܒ ܬܘܒ ܥܡܟܘܢ ܣܝܡܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܡܥܪܬܐ ܗܕܐ ܠܐܒܗ̈ܝܟܘܢܼ ܘܩܘܝܘ ܒܚܕܘܬܐ. ܘܣܓܕܘ ܠܐ . . . .            ܐܬܝܠܕܘ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܣܓܘܕܘ ܠܝ ܬܘܒ ܬܡܢ                ܐܦ ܗܫܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐܦ [ܬܡܘܢ] ܐܝܬܝ. . ܡܛܠ ܕܐܣܬܒܪܬ [ܣܒܪܬܝ] ܒܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐܼ ܐܦ ܬܡܢܼ ܐܦ ܠܘܬ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܝ ܐܝܬܝ܇ ܘܒܟܠܕܘܟ ܐܢܐ ܐܝܬܝܼ ܡܛܠ ܕܙܠܝܩܗ ܐܢܐ ܕܢܘܗܪܐܿ. ܕܕܢܼܚ ܢܘܗܪܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܝ܇ ܕܫܠܚܢܝ ܕܐܫܿܠܡ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܡܠܠ ܥܠܝ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܿ. ܘܒܟܠ ܐܬܪ [ܒܐܪ̈ܙܐ] ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ. ܕܐܫܿܡܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܝ ܡܫܒܚܐܼ ܕܐܟܪܙ ܥܠܝ ܒܢ̈ܒܝܐ ܠܒܝܬܐ ܡܡܪܡܪܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܙܿܕܩ ܠܗܝܡܢܘܬܟܘܢܼ ܐܬܓܠܝ ܠܟܘܢ ܥܠܝ. ܘܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܣܠܩ ܐܢܐ. ܘܗܿܘܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܗܕܝܐܼ ܒܟܠܗܿ ܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܿ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܒܝ̈ܚܬܐܼ. ܘܢ̈ܨܚܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܒܐܘܪܫܠܡ

Page 69

ܬܘܒ ܬܚܙܘܢ܇ ܘܢܫܼܪ ܠܟܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܟܘܢ܇ ܘܬܚܙܘܢ ܬܘܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐܼ. ܐܦ ܐܣܟܝܡܐ ܒܨܝܪܐܼ ܘܚܠܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܢܡܚܪܘܢ ܥܠܝ ܘܢܨܒܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܥܠ ܒܙܝܦܐܼ. ܘܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܕܢܗܘܐ ܢܝܚܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܠ ܕܥܿܒܕܝܢ ܠܩܛܠܗܘܢ ܘܠܓܘܡܪܗܘܢ ܢܗܘܐ. ܘܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐܼ ܢܫܬܡܠܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚ̈ܝܘܗܝ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܡܠܠ ܥܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢܼ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܡܘܦܢ ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܐ̈ܢܝܢ: ܡܛܠ ܥܘܬܪܐ ܕܪܒܘܬܗܝܢ ܣܓܝܐܐܼ. ܢܦܼܩܢܢ ܠܢ ܟܠܢ ܡܢ ܡܥܪܬܐ: ܟܕ ܪܘܿܙܝܢܢ ܘܚܿܕܝܢ. ܕܫܘܝܢܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܪܒܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐܼ ܢܬܓܠܘܢ ܥܠܝܢ ܘܢܬܡܠܠܘܢ ܥܡܢ. ܘܫܼܩܠܢ ܓܙܐ ܗܿܘ ܟܠܗ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܒܡܥܪܬܐܼ ܟܕ ܚܬܝ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܐܝ̈ܓܪܬܐ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܒܗܝܢ. ܘܢܚܬܢ ܡܢ ܛܘܪܐܼ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܐܪ̈ܙܐ ܕܓܠ̈ܝܢܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ . ܘܚܕ ܠܚܕ ܡܢܢ ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܥܠ ܓܠ̈ܝܢܐ ܘܥܠ ܚ̈ܙܘܢܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܗܼ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ. ܘܠܐ ܕܡܿܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܙܘܝܗ ܚܕ ܠܚܕܼ ܘܟܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܬܚ̈ܙܝ ܠܢ ܕܕ̈ܡܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.. ܐܝܬ ܡܢܢ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܢܘܗܪܐ ܕܣ̈ܓܝܐܢ ܒܗ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܬܡ̈ܝܗܢ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܝܠܘܕܐܼ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܡ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪ. ܕܚܿܙܝܬ ܥܠܝܡܐܼ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܡܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪ. ܕܚܙܝܬ ܒܪܢܫܐܼ ܕܡܟܝܟ ܘܡܟܐܪ ܒܚܙܘܗܼ ܘܥܢܘܝ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܨܠܝܒܐ ܘܒܪܢܫܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܬܠܐ ܥܠܘܗܝܿ. ܟܕ ܫܩܝܠ ܚ̈ܛܗܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ.. ܘܐܬ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܕܢܚܬ ܠܫܝܘܠ ܒܬܘܩܦܐܼ. ܘܩܡܘ ܘܣܓܕܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܕܣܼܠܩ

Page 70

ܒܫܘܒܚܐܿ ܘܦܬܚ ܩܒܪ̈ܐܼ. ܘܐܩܝܡ ܡ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢܼ ܩܕܝܫ ܗܘ ܡܠܟܢ܆ ܘܩܕܝܫܐ ܗܝ ܡܚܬܬܗ ܕܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܚܘܒ̈ܝܢ ܐܬܡܟܟܼ ܕܢܦܪܩܢ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ. ܕܚܿܙܝܬ ܟܕ ܣܿܠܩ ܠܪܘܡܐ ܥܠܝܐ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܟܕ ܦܬܚܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܝܐܼ. ܘܥܢ̈ܢܐ ܕܣܪ̈ܩܐ ܘ[ܡ̈ܠܐܟܐ] ܟܕ ܫܩܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܦ̈ܣܐ ܕܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܟܕ ܫܩܝܠܐ ܬܓܐ ܘܟܠܝܠܐ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗܼ. ܕܗܼܝ ܙܟܬܗ ܠܟܠܗ ܐܓܘܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܘܕܡܘܬܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܐܟܘܬܗܝܢ ܘܕܣ̈ܓܝܐܢ ܡܢܗܝܢ܆ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܼܝܢ ܘܡܬܢܝܢ ܗܘܼܝܢ ܚܕ ܠܚܕܼ ܟܕ ܢܿܚܬܝܢܢ ܡܢ ܛܘܪ ܢ̈ܨܚܢܐ܆ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܚܼܙܝܢ ܘܫܡܥܢ ܬܡܢ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܕܝܨܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܕܫܘܼܝܢܢ ܕܢܚܙܐ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܙܕ̈ܝܩܐ ܘܢ̈ܒܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐ ܨܠܝܘ ܘܣܒܪܘ ܘܣܟܝܘ ܕܢܚܙܘܢ ܗܢܐ ܚܙܘܐ ܘܠܐ ܚܙܘ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܡܬܝܬܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐܿ. ܝܿܗܒ ܚ̈ܝܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܠܡܗ̈ܝܡܢܘܗܝ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̈ܘܝܢܼ ܡܢ ܫܠܝܐܼ ܩܠܐ ܬܘܒ ܒܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܥܡ ܒܣܝܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܐܬܼܐ ܠܐܕ̈ܝܢ܇ ܡܢ ܪܘܡܐ ܥܠܝܐ ܕܪܒܘܬܐ. ܟܕ ܐܿܡܪ ܠܢ܆ ܕܟܠܡܕܡ ܕܚܼܙܝܬܘܢ ܘܫܡܥܬܘܢ ܘܡܠܠܬܘܢܼ ܘܐܬܐܡܪ ܠܟܘܢܼ ܘܗܐ ܬܡܝܗܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܢܘܛܦܬܐ ܗܼܘ ܚܕܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪܒܘܬܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܡܫܟܚ ܕܢܕܥ ܐܪ̈ܙܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܿܢ ܕܢܦܝܩ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܕܐܒܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܿܕܥ ܠܐܒܐܼ. ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܐ ܡܘܠܕ ܡܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܓܠܝܬ ܥܡܝܩܘܬ ܟܣܝܘܬܐ ܕܡܚܫܒܬܗ ܕܐܒܐܿ. ܕܒܗ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ

Page 71

ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܒܗ ܒܩܠܐ ܘܒܡܠܬܐ ܩܡܘ ܘܐܣܬܕܪܘ ܥ̈ܠܡܐ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ: ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܪ̈ܝܫܐ ܘܫ̈ܠܝܛܢܐ܇ ܐܦ ܥܠܐ ܗܢܐ ܕܩܿܝܡܝܬܘܢ ܒܗ܇ ܘܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܘܬܝܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ: ܐܘ ܕܗܘܼܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܗܢܘ ܓܝܪ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐܼ ܫܠܝܼܚ ܪ̈ܚܡܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ܇ ܗܢܘ ܓܿܠܐ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܐܒܐ ܠܚ̈ܒܝܒܘܗܝ܇ ܐܝܟ ܕܙܿܕܩ ܠܗܘܢܼ ܘܡܫܚܟܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܩܒܠܘ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܕܒܪܐ. ܗܢܘ ܕܒܕܩ ܥܠ ܥܠ̈ܡܐ ܚ̈ܕܬܐ ܘܡܫ̈ܠܡܢܐܼ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܝܣܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܗܢܘ ܡܬܪܓܡܢܗܿ ܕܚܟܫܬܐ ܘܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ. ܗܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܘܪܬܗ ܘܝܘܩܢܗ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐܿ. ܕܒܟܠܙܒܢܡܫܬܡܥ ܡܢܗ. ܗܢܘ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐܿ. ܓܡܿܪ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗܕ ܐܒܘܗܝ. ܗܢܘ ܕܠܐ ܡܬܪܚܡ ܘܡܬܝܩܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܿܘܐܼ. ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܥܠܡܐ ܪܚܡ ܠܚܫܘܟܐ ܘܠܪ̈ܓܝܓܬܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܗ. ܗܢܘ ܕܐܬܡܟܟ ܘܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܠܦܘܪܩܢܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ. ܠܒܼܫ ܒܨܒܝܢܗ ܦܓܪܐ ܨܘܪܬܐ ܡܟܐܪܬܐܼ. ܕܒܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܡܘܬܐ. ܘܢܣܒ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐܿ. ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡܼ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܗܢܘ ܕܒܫܡܗ ܗܿܘܝܢ ܢܝ̈ܫܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܘܗܝ. ܗܢܘ ܒܪܐ ܓܡܝܪܐܼ ܥܿܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܫܠܘܚܗ. ܗܢܘ ܐܘܪܚܐ ܘܬܪܥܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܿܠܝܢ ܒܗ. ܗܢܘ ܕܒܟܠ ܐܝܬܘܝܗܼ. ܘܥܠ ܟܠ ܡܫܬܡܗ ܘܡܬܡܠܠ. ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܕܡܢ ܨܝܕܝ ܢܿܚܬ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐܼ. ܕܗܘܝܘ ܙܪܘܥܐ ܕܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܗܘܝܘ ܪܥܝܐ ܕܫܪܪܐ: ܕܝܿܗܒ ܢܦܫܗ ܦܘܪܩܢܐ ܚܠܦ ܥܢܗ. ܗܘܝܘ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܕܡܚܣܐ ܒܕܡܗ ܥܠ̈ܡܐ. ܗܘܝܘ ܡܫܬܝܐ ܕܓܦܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܗܢܘ ܕܚܙܝܬܘܢ ܕܒܕ̈ܡܘܬܐ ܫܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐ̈ܬܚܙܝ ܠܟܘܢ܇ ܘܡܢ

Page 72

ܪ̈ܚܡܝ ܠܐ ܡܓܪܕܐ܇ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܫܘܒܚܗ. ܘܐܢܫ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܩܐܡ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܢܐ. ܘܐܢܐ ܘܗܼܘܼ. ܚܕ ܚܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܣ̈ܓܝܐܢ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܬܡܗܠܠܝ ܥܡܢ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ܆ ܗܼܘ ܟܘܟܒܐ ܒܟܠ ܕ̈ܡܘܢ ܡܝܬܪ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܢ ܕܢܚܙܝܘܗܝܼ. ܘܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚ̈ܠܫܐ ܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܡܕܡ ܕܚܼܙܝܢ. ܘܐܬܛܝܒܢ ܒܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܘ ܘܒܙܘ̈ܕܝܢ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟ̈ܝܐ ܘܩ̈ܕܝܫܐ: ܗܿܢܘܢ ܕܐܦܢ ܡܢ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ [ܕܣܝܡܝܢ] ܗܘܘ ܒܗܿ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐܒ̈ܗܝܢ. ܘܢܦܩܢ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܠܒ̈ܘܬܢ ܠܡܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܢܼ ܕܢܣܓܘܕ ܠܗ ܠܚܙܘܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܕܐ ܡܣܬܝܟ.. ܘܐܬܚܙܝ ܠܢ ܬܘܒ ܗܼܘ ܗܕܝܢ ܘܐܝܙܓܕܢ ܛܒܐ ܘܢܘܗܪܢ ܓܡܝܪܐ: ܘܡܕܒܪܢܢ ܫܒܝܚܐ ܗܼܘ ܟܘܟܒܐ. ܟܕ ܐܬܿܐ ܩܕܡܝܢ. ܘܡܣܡܟ ܠܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܝܢܼ ܘܡܢܗܪ ܠܢ ܒܢܘܗܪܗ ܟܣܝܐܼ. ܘܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܕܣܗܪܐ. ܡܛܠ ܕܙܥܪ ܠܗ ܢܘܚܪܗܘܢ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܘܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܒܢܘܗܪܗ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܟܕ ܪܘܙܝܢ ܗܘܝܢܼ ܘܚܿܕܝܢ. ܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ ܠܐܘܬܐ. ܘܗܼܘ ܡܛܝܒ ܩܕܡܝܢ ܐܘܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܢܫܪܐ ܒܗ. ܟܕ ܡܢܚܝܢ ܗܘܝܢ ܘܪܘܙܝܢ. ܐܦ ܙܘ̈ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܗܘܘ ܒܥܝ̈ܢܝܢ܆ ܘܠܐ ܚܣܪܝܢ ܗܘܘ: ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܘܡܐ ܡܢ ܚܒܪܗ ܣܓܝܢ ܗܘܘ. ܟܕܼ ܗܼܘ ܫܿܪܐ ܗܘܐ ܥܠܝܢ ܒܢܘܗܪܗܼ. ܘܡܢܝܚ ܗܘܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠܗܿ ܠܐܘܬܢܼ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥܣ̈ܩܐ ܩܕܡܝܢܼ ܡܫܘܐ ܗܘܐ. ܐܦ ܢܗܪܗܘܬܐ ܕܩܕܡܝܢܼ ܡܢ ܪܓܠܘ ܥܒܪܝܢ

Page 73

ܗܘܝܢ ܠܗܘܢܼ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐܼ ܡܛܠ ܢܘܗܪܗ ܕܗܕܝܢ ܛܒܐ ܕܥܡܢ ܗܼܘ ܡܠܘܐ ܗܘܐ ܠܡܫܪܝܬܢ. ܘܐܡܬܝ ܕܬܘܒ ܥܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕ̈ܚܘܘܬܐ ܒ̈ܝܫܐܼ. ܒܪ̈ܓܠܝܢ ܕܝܫܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢܼ. ܘܒܟܠ ܐܘ̈ܢܝܢ ܗܼܘ ܡܕܒܪܢܢ ܘܡܗܕܝܢܢܼ ܒܟܠ ܕ̈ܡܘܢ ܘܚ̈ܙܘܢܝܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܒܫܘܒܚܗܼ. ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܠܒ̈ܘܬܢ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܢܝܢܼ ܕܪܕܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܩܠܝܠܝܢ. ܡܛܠ ܕܢܝܫܢ ܙܟܝܐ ܘܢܘܗܪܢ ܬܩܝܦܐ. ܕܪܒ ܗܼܘ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܐ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܢܡܠܠܝܘܗܝ܆ ܗܼܘ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܢ ܒܚܝܠܗ ܙܟܝܐ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܬܪܐܼ ܒܝܪܚܐ ܕܗ̈ܒܒܐܼ. ܕܒܪ ܐܥܠܢ ܐܝܙܓܕܢ ܛܒܐ ܠܓܘܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܫܬܓܫܘ ܘܙܥܘ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܘܪ̈ܝܫܢܝܗܿ ܘܫܐܠܘܢܼ. ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܼܬܐ ܐܬܝܼܬܘܢ ܠܟܐ. ܐܘ ܡܛܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܡܓܘܫܬܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܕܚܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܒܫܡܝܐܼ. ܘܣܿܓܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܢܝܫܢ܆ ܘܡܨܠܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܕܒܪܢܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪ̈ܙܝܢܼ ܘܚܫܒܘܢܢ ܐܝܟ ܡܓܘܫ̈ܐ. ܘܐܼܡܪܢ ܠܗܘܢܼ. ܕܢܝܫܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܚܼܙܝܢ ܒܐܬܪܢܼ. ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܢ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ. ܕܡܠܟܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܡܚܝܢܐ ܘܦܪܘܩܐ: ܕܝܿܗܒ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܐܬܝܠܕ ܬܢܢ. ܘܐܬܼܝܢ ܡܛܠ ܕܚܼܙܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܘ̈ܬܗ ܘܨܘܪ̈ܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܟܣܝܬܐܼ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ. ܘܐܼܬܝܢ ܟܕ ܚܿܕܝܢܼ ܒܩܘܪ̈ܒܢܝܢ ܕܟ̈ܝܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܠܐܒ̈ܗܝܢ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ ܒܛܘܪ ܢ̈ܨܚܢܐ. ܘܦܿܩܕ ܠܢ ܒܚܙܘܐ ܪܒܐܼ. ܕܢܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐܼ ܕܢܣܓܘܕ ܠܗ ܒܕܚܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܣ̈ܓܘܕܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܗܼܘ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ ܡܚܝܢܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܫܿܒܩ ܚ̈ܛܗܐ. ܘܒܐܝܕܗ ܡܬܪܥܐ ܡܪܐ ܟܠ ܠܒܪܝܬܗܼ.

Page 74

ܘܡܚܣܐ ܥܠ ܥܡܗ.. ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܠܣ̈ܒܐ [ܡܝܩܪ̈ܐ] ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܗܪܘܕܝܣ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܬܪܐ: ܘܫܐܠ ܐܢܘܢܼ ܕܐܝܟܐ ܟܬܝܒ ܕܡܬܝܠܕ ܡܿܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܡܚܝܢܐ ܕܥ̈ܠܡܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܢ ܚܕ ܦܘܡܼ ܐܡܪܘ ܠܗܼ. ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܩܪܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܡܪ ܡܢ ܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܠܐܒܘܢ ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܩܕܡܝܐܼ ܕܗܘܐܼ ܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ.. ܘܟܕ ܫܡܥܢ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܼܡܪܘ: ܬܘܒ ܚܕܝܢ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܫܡܥܢ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܐܼܡܪܘ:ܬܘܒ ܚܕܝܢ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܪܘܙܝܢ ܚܙܝܢܝܗܝ ܠܗܕܝܢ ܘܡܕܒܪܢܢ܆ ܬܘܒ ܬܝܪܐܝܬ ܐܘܣܦܢ ܥܠ ܚܕܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܘܬܫ̈ܒܚܬܐܼ. ܐܙܠܢ ܒܚܕܘܬܐ ܠܒܝܬ ܠܚܡ܇ ܐܝܟ ܕܩܪܘ ܣܦܪ̈ܐ ܥܘܝܪ̈ܐܼ. ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܠܡܕܡ ܕܩܪܘ ܡܢ ܟܬܒ̈ܝܗܘܢܼ. ܐܦܠܐ ܗܪܘܕܣ ܡܕܒܪܢܐ ܥܘܝܪܐ ܘܣܡܝܐ: ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܐܬܪܗܘܢ܇ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ. ܘܗܢܘܢ ܒܚܘܫܟܐ ܥܡܪܝܢ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܝܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܠܢ ܗܼܘ [ܗܪܘܕܝܣ] ܒܢܟܠܗܼ ܕܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐܼ. ܬܘ ܐܡܪ ܠܝ܆ ܕܐܙܠ ܐܦ ܐܢܐ ܐܣܓܘܕ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܗܘܐ ܠܣܓܕܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܬܝܠܕ܇ ܡܛܠ ܕܡܥܡܪܐ ܗܐܘ ܕܛܘܥܝܝ܆ ܐܬܡܠ ܠܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܢ ܘܢܘܗܪܢ: ܕܠܐ ܢܐܢܙܠ ܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܠܐ (ܫܿܘܐ) ܗܘܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܕܒܐ ܕܥܠܡܐ܇ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܚܼܪܫܐ ܗܘܐܿ. ܘܣܡܝܐ ܡܢ ܝܣܓܕܬܗ. ܘܐܙܠܼܢ ܘܥܠܢ ܗܘܝܢ ܒܚܘܬܐ ܠܒܝܬ ܠܚܡ܇ ܕܫـ[ـܘܬ ܕܬܬܩـ]ܪܐ ܩܪܝܬܐ ܠܝܠܕܐ ܩܕܝܫܐ ܘܠܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܕܕܢܚ ܒܗܿ܇ ܘܕܢܩܛܘܠ ܘܕܢܘܒܕ ܠܟܠܗܿ ܛܘܥܝܝ܆ ܘܢܒܛܠ ܠܡܘܬܐ. ܘܥܠܢ ܟܠܢ ܠܕܪܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗܿ ܗܕܝܢ. ܘܚܼܙܝܢ ܡܥܪܬܐܼ ܐܝܟ ܕܘܬܐ ܘܚܙܘܐ ܕܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܢ܇

Page 75

ܕܡܢܗܿ ܝܠܦܢ ܗܘܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ ܕܡܟܪ̈ܙܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ܇ ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܩܕ̈ܡܝܐܼ. ܘܐܫܬܼܿܠܡܘ ܢ ܝܘܡܢܐ ܒܡܬܝܬܢ ܕܠܟܐ. ܘܚܙܝܢܝܗܝ ܠܥܡܘܕܐ ܕܢܘܘܗܪܐ ܕܢܚܬ܆ ܐܝܟ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܩܡ ܩܕܡܝܗܿ ܕܡܥܪܬܐܼ. ܘܢܚܬ ܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܘܩܡ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܥܡܘܕܐܼ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ. ܘܟܕ ܚܙܝܢܝܗܝ ܬܘ ܒܚܕܝܢܢ ܟܕ ܕܚܠܝܢܢ. ܘܥܠ ܐܙܠ ܩܕܡܝܢ ܥܡܘܕܐ ܘܟܘܟܒܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܠܡܥܪܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗܿܐܪܙܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܐܦܝܣ ܠܢ ܩܠܐ ܪܚܡܬܢܐ. ܕܥܘܠܘ ܠܓܘ. ܘܥܠܢ ܒܬܪܗ. ܘܫܩܠܢ ܬܓܝ̈ܢܼ ܘܣܡܢ ܐܢܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܒܪܟܢ ܘܣܓܕܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܪܟܼ ܠܗ ܟܦܐ ܘܣܓܕܐܼ. ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ. ܘܦܬܚܢ ܣܝ̈ܡܬܢ ܟ̈ܣܝܬܐ. ܘܟܕ ܚ̈ܬܝܡܢ ܫܩܢ ܐ̈ܢܝܢܼ ܘܐܬܝܢ ܠܘܬ ܣܝܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܚܬܝܡܐ ܒܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܐܦܢ ܩܕܡܘܗܝ ܓܙ̈ܝܢ ܕܓܙܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܕܢܩܒܠ ܐ̈ܢܝܢ ܡܢܗ ܒܡܠܟܘܬܐ ܒܥ̈ܦܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܩܕܡ ܒܡܐ ܕܝܠܗ ܕܚܝ̈ܐ.. ܘܦܬܚ ܗܼܘ ܦܘܡܗ ܝܠܘܕܐ ܫܒܝܚܐܼ. ܘܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܓܿܡܪ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ. ܘܐܼܡܪ ܠܢ ܒܚܘܒܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܫܦ̈ܝܥܐ ܘܒ̈ܣܝܡܐ: ܫܠܡ ܠܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܪ̈ܙܝ ܟ̈ܣܝܐܿ. ܒܢ̈ܝ ܡܕܢܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠܝܬܐ. ܡܛܠܕܫܘܝܬܘܢ ܕܬܚܙܘܢ ܠܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܢܬܘܢܼ ܐܦ ܐܒ̈ܗܝܟܘܢܼ. ܘܐܝܟ ܕܫܘܝܬܘܢܼ. ܗܐ ܩܒܠܬܘܢܝܗܝ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܬܫܘܘܢ ܕܬܚܙܘܢܝܗܝ ܒܢܘܗܪܗ ܪܒܐ ܗܿܘ ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܩܕܡܘܗܝ ܐܪ̈ܙܐܼܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܫܠܡܝܢ ܠܗܘܢ ܒܗ. ܘܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܡܠܟ ܡܢ ܗܫܐ ܥܠ ܟܠ: ܘܟܠ ܠܗ ܗܼܘ ܡܫܬܥܒܕ. ܐܢܐ ܗܘ

Page 76

ܓܝܪ ܐܬܓܠܿܝܬ ܠܟܘܢ ܒܐܬܪܟܘܢܼ. ܘܒܐܪ̈ܙܐ ܡܡܠܠ ܗܘܿܝܬ ܥܡܟܘܢ. ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܗܘܿܝܬ ܠܟܘܢ ܠܟܐ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܬܘܢ ܒܫܠܡܐ ܠܘܬܝ. ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܐܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ. ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢܼ. ܘܠܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܼܡܗܝܡܝܢ ܒܝ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ. ܘܐܢܬܘܢ ܬܘܒ ܬܗܘܘܢ ܠܝ ܣܗܕ̈ܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܼܡ ܬܠ̈ܡܝܕܝܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܓܒܼܝܢ ܠܝ ܕܢܟܪܙܘܢ ܣܒܪܬܝ. ܘܡܐ ܕܫܿܠܡܬ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝܼ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܢܝ܇ ܐܣܩ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬܝ ܗܿܘܝܬ ܥܡܗ ܒܗ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢܼ ܥܡ ܗܐܢܐܼ. ܘܠܐ ܗܿܘܝܬ ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܐ. ܐܬܠ ܠܟܘܢ ܗܫܐ ܐܿܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܬܬܡܗܘܢ ܒܗܿ. ܕܒܥܫܬܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܫܡܫܐ ܟܕ ܚܿܫܟ ܒܐܝܡܡܐ ܐܝܟ ܕܒܠܠܝܐܼ. ܘܗܿܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܡܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢܼ ܕܡܫܒܚܝܢ: ܗܝܕܝܢ ܕܥܘܼ ܕܫܠܡܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܫ̈ܥܐ ܟܠܗܝܢ ܒܡܬܝܬܝ ܕܠܘܬܟܘܢ܇ ܘܐܪܝܡܘ ܥܝ̈ܢܝܟܘܢ ܠܫܡܝܐܿ. ܘܚܙܘ ܟܕ ܦܬܝܚܝܢ ܒܫܘܒܚܐ ܩܕܡܝ܇ ܘܣܿܠܩ ܢܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐܼ ܐܝܕܐ ܕܠܝ ܙܕܩܐܿ. ܘܝܿܬܒ ܐܢܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܡܢܗ ܐܫܿܬܠܚܬ ܠܡܚܝܘܬܗ ܠܥܠܡܐ.. ܘܟܕ ܡܡܠܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܡܢ ܡܚܝܢܐܼ. ܢܗܪܬܿ ܠܗܿ ܟܠܗܿ ܡܥܪܬܐ ܗܿܝ ܘܗܘܬܿ ܠܗܿ ܒܥܝ̈ܢܝܢܼ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܡܥܪܬܐ ܗܿ ܘܗܘܬܿ ܠܗܿ ܒܥܝ̈ܢܝܢܼ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ        ܢܘܗܪܐ ܐܟܘܬܗ. ܘܩ̈ܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܣܒܪܐ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܘܐ. . . .   ܕܠܐ ܡܬܡܢܝܢ܆ ܐܝܢܼ ܘܐܡܝܢ.. ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܪ̈ܚܡܐ ܡܣܬܪ̈ܐ. ܝܠܕܐ ܩܕܝܫܐ ܓܡܿܪ ܨܒܝܢܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܕܗܘܝܘ ܐܝܢܿ ܡܫܿܠܡܢܐ. ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܼܘܐ. ܘܐܡܝܢܿ ܒܢܘܗܪܟ ܘܒܡܠܬܟ ܐܬܓܡܪ ܘܐܫܬܡܠܝܘ

Page 77

ܥ̈ܠܡܐ ܟܠܗܘܢܼ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢܼ. ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܐܬܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܬܬܠ ܠܓܒ̈ܝܟ. ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܦܐܪܐ ܪܚܝܡܐ ܕܡܫܚܒܬܗ ܕܐܒܐܼ. ܘܐܢܬ ܗܘ ܝܘܩܢܐ ܘܨܒܝܢܗ ܕܐܚܝܕ ܟܠܼ. ܡܒܕܩܢܐ ܕܟ̈ܣܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܡܠܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܠܠܐܼ ܡܬܝܕܥ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܡܚܫܒܬܐ. ܘܐܢܬ ܗܘ ܟܠܼ. ܘܟܠ ܒܟ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܟ ܠܐ ܐܝܬ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܫ̈ܒܚܬܐ ܐܬܡ̈ܠܠܝ ܘܫܡܥܢܼ ܕܚܠܢ ܘܙܥܢ܆ ܘܢܦܠܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܦܫܛ ܝܡܝܢܗ ܛܠܝܐ ܝܠܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܣܡܗܿ ܥܠܝܢ. ܘܚܝܠܢܼ ܘܐܼܡܪ ܠܢ: ܒܢ̈ܝ ܐܪ̈ܙܝܼ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܚܼܙܝܬܘܢ ܘܫܼܡܥܬܘܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܼ. ܘܡܬܕܡܪܝܬܘܢ ܒܗܝܢ܆ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܗܝܢ. ܠܐ ܗ̈ܘܼܝ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܝ. ܐܠܐ ܥܠܝܟܘܢ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ܇ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܚܠܫܐ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܝ ܓܝܪ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐܢ̈ܝܢ ܣܓܝ. ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܘܬ ܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝܼ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܚܙܘܢ ܐܘ ܬܫܡܥܘܢ ܐ̈ܢܝܢܼ ܡܛܠ ܚܠܫܘܬܟܘܢܼ. ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܝܬܘܢ ܕܬܚܙܘܢ ܘܬܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ: ܘܗܐ ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܪ̈ܘܪܒܢ ܐܢܗܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢ: ܬܘܒ ܬܫܬܘܘܢ ܒܚܘܒܝ ܕܠܘܬܟܘܢ ܕܠܥܠܡ܇ ܕܬܚܙܘܢ ܘܬܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܠܐ ܡܫ̈ܟܚܢܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܗܫܐܿ. ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ ܠܗܝܢ ܢܡܠܠܘ ܐܦܠܐ ܥܝܪ̈ܐ ܘܡ̈ܠܐܟܐ: ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢ ܐܢ̈ܝܢ ܛܒ.. ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܠܐܬܪܟܘܢ ܡܩܒܠ ܢܘܗܪܐ. ܡܛܠ ܕܫܘܝܼܬܘܢ ܕܬܩܒܠܘܢ ܢܘܗܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܘܬܐܬܘܢ ܘܬܣܓܕܘܢ ܠܗ ܒܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ

Page 78

ܒܚܕܘܬܐ. ܘܗܐ ܫܿܠܡܼܬܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܦܿܩܕܬܘܢ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܟܘܢܼ. ܘܐܦ ܫܘܼܝܬܘܢ ܕܬܕܥܘܢ ܘܬܐܠܦܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܝܐ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܡܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܟܬܝܒܝܢ ܠܟܘܢ܇ ܗܫܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܫܘܠܡܐ ܕܐܪ̈ܙܝܟܘܢ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܬܦܿܩܼܕܬܘܢ ܫܿܠܡܼܬܘܢܿ ܠܚܘܒܝ ܘܠܣܗܕܘܬܝ.. ܘܬܘܒ ܫܘܝܬܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܠܝ ܣܗ̈ܕܐ ܒܡܕܢܚܐܥܡ ܬܠܡܗܝܕܝ܆ ܕܓܒܼܝܢ ܠܝ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܥܠܡܐ. ܘܡܐ ܕܫܿܠܡܬ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝܼ ܥܠ ܟܠ ܕܦܩܕܢܝ܆ ܘܣܿܠܩܬ ܠܘܬܗ ܒܬܫܒܘܚܬܐ: ܐܫܕܪ ܠܟܘܢ ܡܢ ܓܒ̈ܝ ܕܓܒܼܝܢ ܠܝ ܠܐܬܪܟܘܢ܇ ܘܢܡܠܠܘܢ ܘܢܣܗܕܘܢ ܥܡܟܘܢ ܫܪܪܐܿ ܕܢܗܘܐ ܚܿܬܡܟܘܢ ܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ.. ܩܘܡ ܗܟܝܠܼ ܙܠ ܒܫܠܡܐܼ. ܟܕ ܐܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝ ܥܡܟܘܢܼ ܒܟܠ ܚ̈ܙܘܢܝܢ ܘܐ̈ܬܘܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝ ܥܡܟܘܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝ ܒܚܙܬܐ ܘܒܟܠ ܕ̈ܡܘܢ ܗܪܟܐ܇ ܘܗܐ ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܟܠ ܚ̈ܙܘܢܝܢ ܘܕ̈ܡܘܢ ܕܚܙܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗ ܐܝܬܝ ܡܢ ܥܠܡܼ. ܘܠܐ ܡܬܓܠܙܢܐ ܡܢܟܘܢ ܠܥܠܡܼ݂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ. ܡܛܠ ܕܙܠܝܩܐ ܐܢܐ ܕܢܘܗܪܗ܇ ܘܐܫܬܿܕܪܬ ܟܘܢ ܕܐܢܗܪܟܘܢ. ܘܗܐ ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܐܢ̈ܫܐ ܚܗܠܫܐ܇ ܚܕ ܟܡܐ ܟܕ ܐܬܿܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܒܪܒܘܬܗ ܕܐܒܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝ܆ ܐܦܠܐ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܟܘܢ ܐܢܘܢ܇ ܟܕ ܢܿܚܬ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܚܙܘ ܚܙܘܐ ܕܬܕܡܘܪ̈ܬܐܼ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܙܘܥܐ ܩܡܘ.. ܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܚܿܙܝܬ. ܘܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܚܙܘܢ ܐܬܚܿܙܝܬ. ܨܘܪܬܐ ܓܝܪ ܘܕܡܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐܒܐ ܕܪܒܘܬܑܼ ܠܝܬ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܕܢܼܚܐ ܐܢܐ ܕܡܢܗ܇ ܕܐܝܬܝ ܨܒܝܢܗ ܘܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗܼ ܕܐܝܬܝ ܐܢܐ

Page 79

ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ. ܘܐܢܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܐܠܗܐ ܕܢܬܚܙܐ ܘܢܕܥܝܘܗܝ ܥܠܡܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܡܫܟܚܝܢ ܬܘܒ ܒܢ̈ܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܘܢܫܡܥܘܢ ܒܚܘܒܐ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ. ܘܗܫܐ ܐܬܚܿܙܝܬ ܠܟܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐܼ. ܕܐܫܿܠܡ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܥܠܝ܇ ܡܛܘܠ ܥܠܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܕܚܛܗܐ ܕܐܕܡ ܐܒܘܟܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܗܼܘܐ ܡܚܬܟܘܢ ܠܫܝܘܠܼ. ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܟܘܢ ܡܘܬܐܼ ܘܐܡܠܟܬܿ ܛܘܥܝܝ ܒܙܝܦܐ ܥܠ ܕܪ̈ܝܟܘܢ. ܘܣܒܼܪܬܿ ܒܡܪܚܘܬܗܿ ܕܗܘܼܬ ܠܗܿ ܡܪܐ ܥܠܝܟܘܢ܇ ܘܗܘܝܼܬܘܢ ܠܗܿ ܩܢܝܢܐ ܠܥܠܡ.. ܘܐܘܿܕܬܟܘܢ ܐܢܐ ܬܘܒ ܚܐܪܘܬܟܘܢ ܐܦ ܐܒܗ̈ܝܟܘܢ܆ ܘܛܘܗܡܟܘܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܕܡܢ ܛܘܗܡܐ ܐܢܬܘܢ ܕܢܘܗܪܐܼ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܒܪܝܬܘܢ ܒܥܠܡܐܿ ܘܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘܼܘ.. ܘܐܦ ܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐܼ ܡܛܠܗܢܐ ܚܘܒܐ ܫܕܪܢܝܼ ܘܠܒܿܫܬ ܕܡܘܬܟܘܢ: ܕܒܗܿ ܐܒܛܠ ܘܐܓܡܪ ܠܟܠܗܘܢ ܡܥܝ̈ܩܢܝܟܘܢ ܘܫܒܝ̈ܝܟܘܢ܇ ܘܐܩܪܒܟܘܢ ܐܢܐ ܠܐܒܐ ܩܕܡܘܗܝܿ ܩܘܪܒܢܐ ܕܟܝܐ ܘܓܡܝܪܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܟܘܢ ܚܕܐ ܡܢ ܟܘ̈ܬܡܬܗܿ ܕܛܘܥܝܝ. ܘܐܚܪܪܟܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܪܪܐܼ ܒܡܝ̈ܐ ܕ̈ܟܝܐܼ. ܘܡܘܠܕܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܬܗܘܘܢ ܠܝ ܒܚܘܒܐ ܐܚ̈ܐ ܘܡܗ̈ܝܡܢܐܼ ܐܝܟ ܝ̈ܠܘܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܚܕܐ ܡܢ ܟܘ̈ܬܡܬܗܿ ܕܒܝܫܬܐܼ ܡܢ ܗܫܐ ܘܠܥܠܡ.. ܡܟܝܠ ܚܕܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐܼ. ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܥ̈ܠܝܐ ܢܣܡ ܡܢܟܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܝܠܝܼ ܕܐܝܬܝ ܨܒܝܢܗ. ܘܚܕܘܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡܼ ܒܐ̈ܝܕܝ ܢܬܝܗܒܘܢ ܠܟܘܢܼ ܕܟܠܡܕܡ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐܼ. ܝܐܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܬܚܝܬ ܟܢ̈ܦܘܗܝ ܕܐܒܐ ܢܗܘܐ. ܟܕ ܡܩܕܫ ܘܡܪܚܡ ܥܠܝܟܘܢ ܚܝܠܗ ܘܚܡܬܗ ܝܢܗ ܙܟܝܐ ܕܠܥܠܡ ܥ̈ܠܡܝܢ.. ܘܐܫܬܡܥ ܬܘܒ ܩܠܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܘܡܢ ܟܠ ܦ̈ܢܝܢ܆ ܘܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐܼ. ܕܥܢܘ

Page 80

ܘܐܼܡܪܘ ܐܡܝܢ. ܨܒܝܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܫܠܢܐ ܘܚܕܘܬܐܼ ܘܫܠܡܐ ܠܥ̈ܠܡܐ ܟܠܗܘܢ.܀ ܘܟܕ ܩܒܠܢ ܡܢܗ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܚ̈ܝܐܼ ܢܦܩܢܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܕܝܨܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐܼ. ܟܕ ܡܠܝܢ ܠܒ̈ܘܬܢ ܣܒܪܐ ܪܒܐ ܠܡܐܬܐ ܠܐܪܥܬܢ.. ܘܢܦܩܘ ܥܡܢ ܝܘܣܦ ܘܡܪܝܡ ܐܢ̈ܫܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܘܛܘ̈ܒܢܐ܇ ܕܫܘܘ ܘܐܬܗܝܡܢܘ ܕܢܬܩܪܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܒܫܡܐ ܐܒ̈ܗܐ ܘܡܪ̈ܒܝܢܐ ܠܝܠܕܐ ܕܩܠܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܒܬܘܠܬܐܿ. ܘܡܪ̈ܒܝܢܐ ܠܨܒܝܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ. ܗܘܼܬ ܡܪܝܡ ܬܪܥܐ ܠܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ ܒܝܛܒܘܬܐܼ ܕܢܪܕܘܦ ܠܚܫܘܚܐ. ܘܗܘܬ ܐܪܘܚܐ ܕܚ̈ܝܐ [ܠܐܠܗܐ ܝܠܕ ܢܦܫܗܿ.] ܕܐܬܚܙܝ ܒܗܕ̈ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܢܗܘܐ ܠܗܿ ܫܡܐ ܘܕܘܟܪܢܐ ܘܛܘܒܐܼ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܘܐܪܝܡܘ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܘܚܙܘܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܪ̈ܚܡܐ ܒܒܝܬܗܘܢ ܕܥܡܢ ܗܼܘ ܘܡܠܘܐ ܠܢ. ܘܐܡܪܘ ܠܢ: ܒܬܝܬܟܘܢ ܕܠܘܬܢ ܠܐ ܫܦܪܢܼ ܕܒܪܬܘܢܝܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܘܠܣܒܪܐ ܪܒܐ ܕܟܠ ܥܠܡܐܼ. ܘܐܙܠܬܘܢ ܥܡܗ ܘܓܠܙܬܘܢܢ ܡܢܗܿ. ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܫܘܼܝܢ ܕܢܬܚܝܡܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܒܝܢ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܥܡܟܘܢ ܗܼܘ ܚܙܝܢܝܗܝ ܕܐܙܠ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܗܿ. ܐܢܬܬܐ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܗܿ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ. ܕܫܼܘܝܬ ܒܪ̈ܚܡܐ ܕܬܩܒܠܢ ܒܛܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܡܫܡܥܬܟܝ ܕܟܝܬܐ. ܘܬܠܕܝܢ ܝܠܕܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܡܠܬܐ ܕܠܥܠܡ. ܕܐܬܗܝܡܢܬܝ ܘܫܘܼܝܬܝ ܕܬܬܩܪܝܢ ܠܗ ܐܡܐܼ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܢܠܕܟܝ ܫܒܝܚܐܼ ܠܓܘ ܡܢܟܝ ܗܼܘ. ܘܗܐ ܒܒܝܬܐ ܡܩܘܐ ܠܟܝܼ. ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܨܝܕܝܢ ܠܐ ܦܿܪܩ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܼܡܪ ܠܢ ܗܼܘ. ܡܛܠ ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܘ ܪܒܬܐ ܕܚ̈ܝܐܿ. ܕܒܝܠܕܟܝ ܐܬܝܗܼܒܬܿ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̈ܠܡܐ. ܘܐܪܙܐ ܕܟܣܐ ܗܘܐ ܡܢ

Page 81

ܩܕܝܡ ܒܐܒܐ ܕܟܠܼ. ܒܝܠܕܟܝ ܐܬܓܠܝ ܠܢ. ܘܐܬܚܼܙܝܬܿ ܣܝܡܬܼ ܚ̈ܝܐ ܕܢܛܝܪܐ ܗܘܐ ܠܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܟܝ ܗܝ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܡܘܗܒܬܐ [ܗܕܐ ܪܒܬܐ] ܘܢܘܗܪܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܐܠܐ [ܕܥ̈ܠܡܐ] ܟܠܗܘܢ ܥܠܝ̈ܐ [ܘܬܚ̈ܬܝܐ.] ܘܐܪܝܡ ܥܝ̈ܢܝܟ ܘܚܙܝܼ. ܕܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢܗܪ [ܠܟܠܗܿ.] ܘܡܠܝܐ ܡܢ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܫܒ̈ܝܚܐ. ܘܗܫܐ ܐܬܚܙܝ ܒܥܠܡܐ ܒܦܓܪ. ܐܦ ܨܘܪ̈ܬܗ ܥܡܗܼ ܒܟܠ ܐܬܪ ܡܬܚ̈ܙܝܢ. ܡܛܠ ܕܠܚ̈ܝܐܼ ܘܠܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢܫ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܪܒܘܬܗ.. ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܘܡܪܝܡܼ ܟܕ ܪܘܿܙܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܝܠܕܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܙܠܘ ܠܒܝܬܗܘܢ. ܘܥܠܬܿ ܡܪܝܢ ܘܐܫܟܚܬܗ ܠܝܠܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܟܕ ܓܚܿܟ ܘܡܫܒܚ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܬܡ̈ܝܗܐ ܕܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܟܪܙܝܢ ܥܠܘܗܝܼ. ܡܢ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܐ ܡܫܬܠܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܚܙܬܗ ܕܝܘܡܢܐܼ. ܘܡܫܒܚ ܘܡܘܕܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܫܠܚܗ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠ̈ܡܘܗܝ. ܘܣܓܕܬܿ ܠܗ ܡܪܝܡ ܘܝܘܣܦܼ ܘܐܡܿܪܐ ܠܗܼ ܚܿܕܝܬ ܕܚܿܙܝܬ ܠܣܝܡܬ ܚܝ̈ܐܿ. ܘܠܢܘܗܪܝ ܘܝܠܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܕܐܕ̈ܢܝ܇ ܘܦܿܬܚ ܪ̈ܚܡܝ ܒܪܚܡܘܗܝ ܩܕܝܫܐ: ܡܪܐ ܕܒܬܘܠܘܬܝ ܩܕܝܫܬܐ. ܚܿܕܝܬ ܣܿܓܝ ܕܐܫܟܚܬܗܿ ܠܣܝܡܬܝ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬܝ ܕܝܿܠܕܬ. ܘܠܢܘܗܕܝ ܪܒܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܣܿܒܪܬ ܗܘܝܬ ܠܝ ܚܒܝܒܝܼ. ܕܫܩܠܘܟ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܒܚܘܒܟ ܪܒܐ ܕܠܘܬܗܘܢ܇ ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܩܪܒܘ ܠܟ ܡܢ ܕܝܠܟ. ܥܠ ܕܚܿܕܝܬ ܨܘܪܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܿܙܠܐ.. ܘܥܢܐ ܗܼܘ ܒܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܘܡܟܝܟܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܠܡܪܝܡ: ܫܠܡ ܠܟܝܼ ܐܡܝ ܘܡܪܒܝܢܝܬܝ܆ ܕܫܘܼܝܬܝ ܕܬܗܘܝܢ ܒܪܝܟܬ ܒܢ̈ܫܐܿ. ܡܛܠ ܕܫܘܼܝܬܝ ܠܦܐܪܐ ܕܩܠܐ ܕܚܝܗܐܿ. ܕܩܒܼܠܬܝ ܘܒܛܢܬܝ ܒܚܘܒܐ ܒܡܕܥܟܝ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ: ܬܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ ܕܬܫܡܫܬܟܝܼ. ܘܢܗܘܐ

Page 82

ܠܟܝ ܛܘܒܐ ܘܕܘܟܪܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܐ. ܘܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐܼ ܬܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ ܛܒܐ. ܘܡܛܠܘܬܟܝܼ ܢܗܘܐ ܣܒܪܐ ܘܚܝ̈ܐ ܠܚܘܐ ܘܠܝܠܕ̈ܝܗܿ. ܕܒܩܢܘܡܟܝ ܐܥܒܪܬܝܗܿ ܠܪܘܡܚܐ ܕܣܝܓܐ ܗܘܬ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܗܘܐ ܒܩܢܘܡܟܝ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܥ̈ܠܡܐ. ܡܟܝܠܼ ܘܠܥܠܡ ܐܡܝܢ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܚܿܙܝܬ ܒܒܝܬܟܘܢܼ. ܨܒܝܢܗ ܗܘ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܐܬܿܝܬ ܕܐܫܿܠܡ. ܘܟܠܢܫ ܕܫܿܡܥ ܠܝ ܘܡܗܝܡܢ ܢܚܐ. ܬܫܡܫܬܟܝ ܓܝܪ ܕܕܝܠܟܝ ܐܝܬܼ ܗܐ ܫܿܠܡܼܬܝ ܓܡܝܪܐܝܬܼ ܕܠܐ ܡܘܡܐܼ. ܕܬܩܒܠܝܢ ܒܗܿ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ. ܡܟܝܠܼ ܦܢܐ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܝ ܕܐܝܬ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܢܝ ܐܒܐܼ ܐܫܠܡ ܠܡܗ̈ܝܡܢܝܼ ܓܡܝܪܐܝܬܿ. ܕܢܬܠܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܐܬܠ ܠܗܘܢ ܐܦ ܐܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܘ̈ܠܟܢܘܗܝ ܕܐܒܝܼ. ܕܒܐܝܕ̈ܝ ܡܬܓܡܪܝܢ ܘܡܬܝܗܒܝܢ ܘܡܫܬܠܡܝܢ ܠܡ̈ܗܝܡܢܝܼ ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ.܀ ܘܟܕ ܐܬܼܝܢ ܠܒܝܬ ܐܘܢܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܬܘܒ ܢܝܫܐ ܕܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܢ ܐܬܚܙܝ ܠܢ. ܘܣܿܓܝ ܚܕܝܢ ܘܪܘܙܢ. ܘܒܪܟܢ ܘܣܓܕܢ ܠܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܘܫܒܚܢ ܠܚܙܘܐ. ܘܥܢܝܢ ܒܩܠܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܘܐܼܡܪܢ ܠܗ: ܕܣܓܕܝܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܠܢܘܗܪܟܼ. ܕܒܟܠܕܘܟܼ ܗܼܝ ܡܠܘܝܐ ܠܡܫܪܝܬܢ.. ܘܥܢܐ ܗܼܘ ܘܐܼܡܪ ܠܢ: ܐܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܝܼ. ܘܠܝܬ ܐܬܪܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܒܗ. ܐܢܐ ܐܦ ܐܝܟܐ ܕܫܒܩܬܘܢܢܝ ܐܝܬܝ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܡܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ. ܘܠܝܬ ܕܘܟܐ ܒܥܠܡܐ ܕܓܠܝܙܐ ܡܢܗ ܟܕ ܚܕ ܗܼܘ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܡܬܓܠܙ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܝܬܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܒܚܫܘܟܐ. ܚܕ ܟܡܐ ܐܢܐ ܕܡܪܗ ܐܢܐ ܕܫܡܫܐ. ܘܢܘܗܪܝ ܘܡܠܝܬܝܼ ܡܝܬܪܐ ܗܝ               ܡܢ ܕܫܡܫܐ.. ܘܥܢܼܝܢ ܘܐܡܪܢܢ ܩܕܡܘܗܝ: ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ

Page 83

[ܢܘܗܪܢ ܘܡـ]ܚܝܢܢ ܝܿܕܥܝܢܢ܆ ܘܫܪ̈ܝܪܢ ܐܢ̈ܝܢ ܠܢ. ܘܡܗܝܡܢܢ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ [ܕܚܼܙܝܢ ܥܡ] ܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܝܟ ܠܪܒܘܬܟܼ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐ̈ܢܝܢ. ܥܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܥܫ̈ܝܢܢ܆ ܘܠܐ ܡܘܦܐ ܦܘܡܐ ܕܢܐܡܪ ܐ̈ܢܝܢ܇ ܘܢܘܕܐ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ.. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܥܕܡܐ ܕܐܚܫܡܝܬܐܼ. ܐܦܩܢ ܕܢܬܒܣܡ ܡܢ ܙܘ̈ܕܐ ܕܢܦܼܩܘ ܥܡܢ ܡܢ ܐܬܪܢ܆ ܟܕ ܐܿܬܝܢ ܗܘܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ [ܕܚܠܢ܇] ܟܕ ܡܫܒܚܝܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܥܡܢ܇ ܕܠܐ ܚܣܟܼ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ. ܘܟܕ ܐܚܫܡܢ ܒܒܘܬܢ ܡܢܗܿ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐܼ. ܚܕܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐܼ ܐܡܪ ܗܘܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ. ܐܝܟ ܡܥܝܢܐ ܕܓܝܣܐ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܟܢܐ ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܕܡܿܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ܆ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ܆ ܠܗܕܝܢ ܘܠܡܕܒܪܢܢ ܘܠܢܘܗܪܐ ܕܡܫܪܝܬܢ܇ ܘܠܕ̈ܡܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܠܠ̈ܒܘܫܘܗܝ ܡܫ̈ܒܚܐܿ. ܘܠܨܘܪ̈ܬܗ ܦ̈ܐܝܬܐ ܘܠܝ̈ܘܩܢܘܗܝ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܕܠܘܬܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܢܝܢ ܒܢܝ̈ܫܘܗܝ ܡܫ̈ܒܚܐ ܪܕܿܝܢ ܗܘܼܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܢ ܠܬܚ̈ܘܡܝܢ. ܘܢܼܦܩ ܫܪ̈ܒܬܢ ܟܠܗܘܢ ܘܒܢܝ̈ܢ܆ ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܬܪܢ ܠܐܘܪܥܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܕܐܬܼܝܢܢ܆ ܐܪܥܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܒܠܘܢ ܠܢ ܟܕ ܚܕܝܢ ܘܪܘܙܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ܆ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܬܢ ܘܒܚܘܠܡܢܐ ܕܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܢ. ܘܟܕ ܥܠܼܢ ܨܝܕ̈ܝܗܘܢܼ. ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬܢ. ܘܫܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ ܘܠܡܫܬܥܝܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܣܩܬܢ ܐܝܟܢܐ ܗܼܘܬ. ܘܥܠ ܚܙ̈ܘܢܐ ܬܡ̈ܝܗܐ ܕܡܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܢ܆ ܘܥܠ ܡܥܠܬܢ ܕܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܡܠܠܘ ܥܡܢ. ܘܥܠ ܡܙܠܬܢ ܕܠܒܝܬ ܠܚܡܼ. ܘܥܠ ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐܿ. ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܢ ܒܡܥܪܬܐ:

Page 84

ܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܘܚ̈ܙܘܢܐ ܬܡ̈ܝܗܐܼ. ܒܗܕ̈ܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܟܝܟܐ. .ܥܠ ܢܘܗܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܙܿܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܢ܆ ܐܝܟ ܗܕܝܐ ܫܒܝܚܐ. ܘܟܕ ܥܠܼܢ ܬܘܒ ܘܚܼܙܝܢ ܩܕܡܝܢ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܼ. ܘܢܦܼܠܢ ܘܣܓܕܢ ܠܗ ܠܝܠܕܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܪܒܐܼ. ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܠܐ̈ܟܝܢ܆ ܘܟܕ ܩܐܡ ܥܡܘܕܐܕܥܢܢܐܿ. ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܚܙܘ̈ܢܐ ܕܚܼܙܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܛܘܪ ܢܨ̈ܚܢܐܼ ܒܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܟ̈ܣܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܢ܇ ܐܦ ܒܗܿܝ ܡܥܪܬܐܼ ܟܠܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܐܫܬܠܿܡܘ. ܐܦ ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܗ ܘܠܒ̈ܘܫܘܗܝ ܕܝܠܕܐ ܫܒܝܚܐ ܘܐܠܗܝܐܼ ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ ܒܡܥܪܬܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܼ. ܘܐܼܡܪ ܠܢ ܘܐܠܦܢ܇ ܕܗܐ ܡܫܠܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܘܕ̈ܡܘܬܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ܇ ܘܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܥܠܝ ܒܢ̈ܒܝܐ ܘܒܟܠܗ ܥܠܡܐܿ. ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܡܟܝܠ ܨܒܝܢܗ ܕܫܠܚܢܝ ܢܬܓܡܪ ܒܝ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܫܿܠܡ.. ܘܩܿܪܒܢ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܫܩܼܠܢ ܡܢ ܡܥܪܬ ܓܙ̈ܐܼ. ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܠܐܒ̈ܗܝܢ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܘܣܓܕܢ ܠܗ ܠܡܪܐ ܣܓܕܬܐ. ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܓܐܝܐ ܘܫܒܝܚܐܼ. ܘܡܠܠ ܥܡܢ ܢܝܚܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܢ ܘܐܘܦܝܢ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ܆ ܗܟܘܬ ܙܪܥ ܒܢ ܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܢ ܘܓܠܼܐ ܠܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܥܠܝܬܐ ܕܐܒܐ ܕܪܒܘܬܐܼ ܡܪܝܐ ܕܟܠ܆ ܕܫܠܚܗ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܥ̈ܠܡܐܼ ܕܢܐܣܐ ܟܪܝܗܘܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܐܨܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܢ̈ܒܝܐ ܩܕܗܡܝܐ܇ ܐܠܐ ܒܝܕ ܨܒܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܫܼܪܢ ܕܢܐܬܐ ܠܐܬܪܢ ܒܫܠܡܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܝܢ ܠܐܘܢܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܟܕ ܚܿܕܝܢܢ ܘܪܘܙܝܢܢ ܟܠܗܿ ܐܘܪܚܐܼ. ܬܘܒ ܐܫܟܚܢܝܗܝ ܠܗܕܝܢ ܘܠܢܘܗܪܢ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܨܘܪ̈ܬܗ ܕܚܙܝܢ ܩܕܡܝܢ. ܘܙܥܢ ܘܕܚܠܢ ܣܓܝ. ܟܕ

Page 85

ܣܓܕܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܪܒܘܬܗ ܕܡܠܘܝܐ ܠܡܫܪܝܬܢ. ܘܐܦ ܙܘܕ̈ܝܢ ܟܕ ܡܠܼܝܢ ܡܐ̈ܢܝܢ܆ ܘܡܫܬܦܥܝܢ ܡܢ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܘܝܬܝܪ̈ܝܢ ܐܦ ܡܢ ܙܘܕ̈ܐ ܕܫܩܠܢ ܗܘܝܢ ܥܡܢܼ ܟܕ ܡܠܝܢ܇ ܘܡܫܬܦܥܝܢ ܡܐ̈ܢܝܢ ܡܢܗܘܢ܇ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܫܼܪܝ ܥܠܝܢ. ܘܕܢܫܪܗܢ ܠܟܘܢܼ ܘܬܗܝܡܢܘܢ ܟܠ ܡܕܡ: ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܚܼܙܝܢ. ܘܕܬܫܬܘܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܓܒ̈ܝܐ. ܘܢܫܼܪܐ ܚܝܠܗ ܪܒܐ ܘܓܠܝ̈ܢܘܗܝ [ܐܦ ܥܡܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ] ܗܪܟܐ (ܠܘܬܢ) ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝܼ ܐܝܟ ܕܐܼܡܪ ܠܢܼ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ܆ ܕܠܐ ܦܪܝܩ ܠܗ ܢܘܗܪܗ ܡܢ ܡܫܬܪܝܢ. ܐܦ ܬܘܒ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܓܝܪ: ܕܠܟܠ ܣܦܩ ܘܡܢܗܪ ܒܚܘܒܗ ܓܡܝܪܐ. ܣܒܘ ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܟܠܼ ܡܿܢ ܕܨܒܼܐ. ܘܐܟܘܠܘ ܡܢ ܙܘܕ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܼܘ ܥܡܢ. ܘܫܘܘ ܘܐܬܚܠܛܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܒܘܪܟܬܗ ܕܡܠܘܝܐ ܠܢ ܘܥܡܢ ܗܝ ܠܥܠܡ.. ܘܫܩܠܘ ܐ̈ܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ ܒܚܘܒܐܼ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܙܘ̈ܕܐܼ. ܘܐܟܠܘ. ܘܫܿܪܝܘ ܚܿܕܝܢ ܘܕܝܨܝܢ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܐܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܿܡܪܼ ܕܚܿܙܝܬ ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܕܐܟܿܠܬ ܡܢ ܙܘܕ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܡܘܬܐ ܒܥܠܡܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ ܕܚܿܙܝܬ ܐܠܗܐ ܝܿܠܕ ܢܦܫܗ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܨܼܒܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪ: ܕܚܿܙܝܬ ܟܘܟܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܒܢܘܗܪܗ ܐܚܫܟܗ ܠܫܡܫܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ ܕܚܿܙܝܬ ܒܪܢܫܐܼ ܕܡܟܐܪ ܚܙܘܗ ܡܢ ܕܓܒܪܐ. ܘܡܿܚܐ ܘܡܕܟܐ ܠܥܠܡܐ ܒܕܡܗ ܘܒܚܙܘܗ ܡܟܝܟܐ.. ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܼ ܕܚܿܙܝܬ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܕܬܠܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܘܒܗ ܗܿܘܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܒܕܡܗ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܥܠܡܐ..

Page 86

ܘܐܝܬ ܕܐܿܡܪܼ ܕܚܿܙܝܬ ܥܡܘܕܐܕܢܘܗܪܐ ܕܥܿܡܪ ܒܓܘ ܪ̈ܚܡܝܗܿ ܕܐܪܥܐܼ. ܘܩܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐܘܪܥܗܼ. ܘܣܿܓܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ.. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕܼ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܙܘ̈ܕܐ ܗܿܢܘܢ. ܘܡܒܥ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡܢ.. ܘܗܘܼܬ ܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐܿ. ܘܗܼܘܘ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܪܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܘܡ̈ܣܟܢܐܼ ܘܢ̈ܫܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗ ܐܬܕܐܼ. ܠܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܐܬܩܪܝܘ ܡ̈ܓܘܫܐ. ܘܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܘܫܡܥܝܢ ܡܢܗܘܢ ܝܘܠܦܢܐ [ܚܕܬܐ ܘܫܒܝܚܐ܇ ܘܐܪ̈ܙܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐܼ] ܘܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܢ ܝܘܡܐ [ܩܕܡܝܐ ܗܿܘ ܕܢܩܦܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ] ܒܚܕܘܬܐ. ܘܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܬܘܒܼ [ܓܠܝ̈ܢܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܡܬܬܘܣܦܝܢ ܗܘܘ] ܠܗܘܢ. ܘܟܠ ܕ̈ܡܘܢ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ. ܘܣܓܝܬܿ [ܗܡܢܘܬܐ ܒܚܘܒܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܡܪܢ] ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܒܚ̈ܝܠܐ ܕܥܿܒܕ [ܗܘܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܗܿܘ ܝܠܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܬܚܙܝ] ܠܗܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܫܿܠܼܡ ܨܒܝܢܐ ܕܫـ[ܠܘܚܗ ܒܟܠܡܕܡܿ. ܘܐܣܬܠܩ] ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܡܥܡܪܗ. ܘܣܓܝܬܿ ܕܫـ[ܡܥܝܢ ܗܘܘ.. ܟܕ ܢܚܼܬ ܬܘܒ] ܝܗܘܕܐ ܬܘܡܐ ܠܬܡܢ: ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܕܡܪܢ [ ܡܐ ܕܫܕܪܗܼ. ܬܘܒ ܝܬܪܐܝܬ ܣܓܝܬ ܗܝܡܢܘܬܐ] ܒܝܐܝܠܢ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘܿ. [ܒܝܕ ܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܿܒܕ ܗܘܐ ܬܡܢ] ܝܗܘܕܐ ܬܘܡܐ ܫܠܝܚܗ ܕܡܪܢ. ܘܟܕ [ܫܡܥܼܘ ܗܘܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܙܠ

Page 87

ܝܗܘܕܐ] ܠܬܡܢ: ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܗܘܢ [ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢܼ. ܐܬܟܢܫܘ ܐܙܠܘ ܠܘܬܗ] ܕܢܬܚܠܛܘܢ [ܥܡܗ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܫܐܠܘ ܒܫܠܡܗܼ] ܕܝܗܘܕܐ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐܿ. [ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܒܡܪܢ. ܘܚܼܕܝ ܒܗܘܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ] ܣܼܓܝ. [ܘܟܕ ܚܿܕܝܢ ܒܡܪܢ. ܘܚܼܕܝ ܒܗܘܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ] ܣܼܓܝ. [ܘܟܕ ܗܘܼܘ ܠܘܬܗ ܝܘ̈ܡܬܐܼ. ܐܫܬܥܿܝܘܢ ܠܗ ܠܝܗܘܕܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܫܘܼܘ ܕܢܩܒܠܘܢ] ܡܢ ܝܘܡܐ [ܩܕܡܝܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܥܠ ܡܣܩܬܗܘܢ ܕܠܘܬܗ ܕܠܒܝܬ ܠܚܡܼ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܬܡܥܥ ܥܡܗܘܢ. ܘܥܠ ܠܝ̈ܢܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܕܚܙܘ ܬܡܢ ܒܡܥܪܬܐܼ. ܘܥܠ ܡܚܬܬܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ] ܡܠܘܐ ܗܘܐ [ܠܗܘܢܼ. ܒܢܘܗܪܗ ܠܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܗܘܢ ܒܚܙܘ̈ܢܐ ܘܒܓܠ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ] ܝܕܥ ܝܗܘܕܐ [ܫܠܝܚܐܼ. ܕܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܕܡܪܢ ܐܫܬܦܥܬܿ ܥܠܝܗܘܢܼ] ܐܫܬܥܝ ܐܦ ܗܼܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܚܝܢܢ: ܟܕ ܟܢܼܝܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܐܟܚܕܐܿ. ܘܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣ̈ܘܬܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܕܥܒܼܕ ܠܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܘܗܝ܆ ܘܥܠ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܝܘ̈ܩܢܘܗܝ܇ ܘܥܠ ܨܘܪ̈ܬܗ ܬܡ̈ܝܗܬܐ. ܕܠܐ ܡܘܦܝܢܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܝܢ܇ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܬܚـ[ܙܐ] ܗܘܐ ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܡܝܗܝܢ ܗܘܿܝܢ ܠܢ ܒܗ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܿܝܢ ܠܢ ܒܫܘܦܥܐܼ. ܘܒܦܘܠܓ ܪܥܝܢܐ. ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܥܠܡܐܼ. ܐܬܚܙܝ ܠܐܢܫ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܐ̈ܚܐܼ. ܟܕ ܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐܼ. ܫܒܚܘ ܟܠܗܘܢ ܒܕ ܩܠܐ ܠܡܪܐ ܪܒܘܬܐ ܥܠܝܬܐ. ܒܝܕ ܒܪܗ ܨܒܝܢܐܿ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܗܠܡܢܐ. ܘܒܥܘ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܗ ܕܡܪܢܼ. ܕܢܫܬܘܦ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܒܚܬܡܗ ܕܡܪܢ. ܘܐܼܡܪ ܝܗܘܕܐ. ܐܚ̈ܝܼ ܐܦ ܐܢܐ ܚܿܕܐ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܠܝܗܿ ܗܘ ܕܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܫܬܕܪܬ ܒܚ̈ܝܐ. ܕܠܟܠܢܫ ܕܡܗܝܡܢ ܒܚܝ̈ܐ܆ ܘܒܚܘܒܐ ܡܩܒܠ ܚܬܡܐ ܕܡܪܝ ܝܫܘܥ

Page 88

ܡܫܝܚܐ ܒܫܪܪܐܼ. ܠܐ ܡܫܬܠܛ ܒܗ ܒܥܠܕܒܒܐ.. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܢܓܗ ܚܕܒܫܒܐܼ. ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܐ ܐܦ ܠܐ̈ܚܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܘ ܡܢܗܼ ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܬܡܐ ܕܡܪܢ. ܘܢܦܼܩ ܠܗ ܠܘܬ ܡܥܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܫܩܠ ܡܫܚܐ ܘܫܒܚ ܥܠܘܗܝܼ ܘܐܡܪ܇ ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ ܐܪܙܐ ܕܚܝܗܐܿ. ܕܒܡܫܚܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܢܿܡܫܝܚܘܬܐ. ܠܟ ܫܒܘܚܐܼ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܕܒܡܫܚܐ [ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܡܫܝܚܘܬܐ. ܠܟ ܫܘܒܚܐܼ] ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܕܒܡܫܚܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܚـ[ـܘܣܝܐܼ. ܘܒܗ ܡܢܗܪ] ܠܢ ܘܡܥܪܩ ܡܢܢ ܠܚܫܘܟܐ ܘܠܛܘܥܝܝ܇ ܘܒܐܪܙܗ ܬܘ ܒܙܟܝܢ ܐܬ̈ܠܝܛܐ ܕܐܓܘܢܐ ܠܒܥܠ̈ܕܒܒܝܗܘܢ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܪܐܙܐ ܕܡܫܚܐܼ ܕܫܘܼܝܬ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܬܗܘܐ ܠܟ܇ ܘܒܗ ܡܬܟܠܠܝܢ [ܙܟܗܝܐ ܒܐܓܘܢܐ:] ܘܥܡ ܪܚܐ ܡܬܐܡܬܿ. ܘܛܐܣ ܐܦ ܗܼܘ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܿ ܡܙܿܓܼܬ ܢܦܫܐ ܥܡ ܡܕܥܐܼ ܘܡܚܕܬܬ ܦܓܪܐ ܒܡܘܠܕܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܬܝ ܫܘܬܦܬܗ ܕܒܘܟܪܐ܇ ܬܝ ܡܚܕܬܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ [ܒܡܘܠܕܗܿ ܠܚܝ̈ܐ] ܕܠܥܠܡ܇ ܘܫܪܝ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ [ܕܚܒܝ̈ܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ.] ܘܕܟܝ ܐܢܘܢ ܘܩܕܫܝ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. [ܘܢܿܗܘܘܢ ܠܟܝ ܢܘ̈ܣܐ] ܠܡܥܡܪܟܝܼ. ܘܢܝܚܐ [ܠܒܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܫܠܡܢܐܼ. ܘܬܩܕܫܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܘܠܕܐ] ܕܚܝ̈ܐ ܓܡܝܪܐܝܬ.. ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܘ [ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ. ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠܝܐ:] ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܼܡܪ ܠܗܘܢ. [ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ

Page 89

ܒܢ̈ܝ ܐܪ̈ܙܝ ܟܠܗܘܢ. ܘܗܐ ܒܡܘܠܕܟܘܢ ܕܗܫܐ ܐܫܬܿܠܡܘ ܟܠܗܘܢ ܚܙ̈ܘܢܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ ܕܚܼܙܝܬܘܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܕܚܠܘ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܩܡܘ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘ ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܠܝܡܐ ܫܒܝܚܐ ܘܐܠܗܝܐ. ܘܟܕ ܫܩܠ ܠܚܡܐ ܫܠܡܐܼ. ܫܒܚ ܘܩܨܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܘܩܕܡ ܠܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐܼ. ܐܦ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܐ ܫܘܠܡܐ ܘܚܬܡܐ ܕܡܘܠܕܟܘܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܡܢ ܗܫܐ ܘܠܥܠܡܼ ܐܫܬܪܪܘ ܒܡܘ̈ܠܟܢܝ. ܘܟܕ ܐܬܓܠܙ ܠܗ ܡܢ ܚܙܬܗܘܢ. ܬܘܒ ܚܙܘܗܝܼ ܟܕ ܣܿܠܩ ܠܫܡܝܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܣܟܐ. ܘܐܡܼܪ ܝܗܘܕܐܼ. ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܪܒܘܬܟ ܒܣܝܡܘܬܐܼ ܘܠܝܚܝܕܝܘܬܟ ܣܓܝܐܬ ܦܪ̈ܨܘܐ. ܘܠܝܘ̈ܩܢܝܟ ܫܒ̈ܝܚܐ ܕܚܘܝܬܢ. ܘܠܒ̈ܘܫܐ ܕܠܒܫܼܬ ܡܛܠܬܢ܇ ܕܚܢܢ ܪܒܘܬܟ ܢܠܒܫ ܚܝܠܬܢܝܬܐ. ܘܒܟܡܐ ܫܡ̈ܗܐ ܐܫܬܡܗܬܼ. ܟܕ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܟ. ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܒܚܘܕܝܟ ܝܕܥܬ ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܪܒܘܬܟܼ ܘܐܒܘܟ ܪܡܐܼ. ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ.] ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ [ܐܣܟܝ̈ܡܐ ܕܠܒܼܫܬ ܘܐܬܚܼܙܝܬ ܡܛܠܬܢܼ. ܕܢܕܥܟ. ܡܛܠ ܕܐܚܒܬܢ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܗܼܘܘ ܥܠܝܢ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܝܘ ܥܠܝܟ ܨ̈ܠܘܒܐܼ ܣܝܒܼܪܬ] ܥܠ ܐܦ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ. ܘܒܪ ܛܘܗܡܗ ܐܢܬ ܕܗܿ، ܕܠܐ ܚܐܫܼ. ܕܠܢ ܕܝܠܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ [ܒܛܝܒܘܼܬܟ. ܘܡܛܬܢ ܟܠ ܣܝܒܼܪܬ ܘܟܠ ܣܒܼܠܬ. ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܦܪܩܠܛܢ ܘܗܕܝܢ ܘܢܘܗܪܢ ܘܡܚܝܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܒܟ ܗܝܡܢܢܼ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟ ܗܘ ܐܝܬ ܠܢ. ܘܡܫܠܡܢܐܝܬ ܝܗܼܒܬ ܠܢ ܒܬܘܟܠܢܐܕܚܘܒܟ ܕܠܘܬܢ܇ ܕܟܠ ܡܕܡ ܣܝܒܼܪܬ ܥܠ ܐܦ̈ܝܢ.. ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܘܐܡܼܪܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ: ܡܫܒܚܝܢܢ ܘܣܓܕܝܢܢ. ܘܡܘܕܝܢܢ

Page 90

ܠܪܒܘܬܟ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܒܦܘܡܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܡܚܝܠܝܢܢ ܡܢܗܿ ܘܠܢܘܗܪܟ ܪܒܐ ܕܐܕܢܚܼܬ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܢ܇ ܕܐܫܘܝܬܢ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܠܫܘܬܦܘܬܟ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܒܬܘܕܝܬܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܚ̈ܙܘܢܐ ܕܡܪܢܼ. ܣܘܓܐܐ ܕܐܚ̈ܐ ܡܬܬܘܣܦܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ. ܘܐܼܡܪ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐܼ. ܐ̈ܚܝܼ ܡܟܝܠ ܢܫܠܼܡ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܢ ܕܐܼܡܪ ܠܢ܇ ܕܦܘܩ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܐܟܪܙ ܣܒܪܬܝ. ܡܟܝܠ ܐ̈ܚܝܼ. ܗܼܘܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܡܠܬܐ ܐܟܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܩܒܠܬܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܪܢ. ܦܘܩܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܠܟܠ ܐܬܪ܆ ܘܐܟܪܙܘ ܡܘܗܒܬܗ ܕܢܘܗܪܢ ܘܕܡܚܝܢܢ ܠܟܠܢܫ ܕܠܐ ܚܿܣܡ.. ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܘܢ ܠܟܠ ܐܬܪܼ. ܘܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ ܥܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ ܒܪܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܠ. ܟܕ ܥܿܒܕܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣ̈ܘܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢܼ. ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܒܦܘܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܫܬܦܥܬܿ ܥܠܝܗܘܢ ܒܡܘܗܒܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܡܟܪܙܝܢ ܗܘܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܕ ܐܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܠܦܝܢ ܠܟܠܢܫ܇ ܕܥܪܘܩܘ ܡܢ ܚܫܘܟܐܼ ܘܬܘ ܠܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܥܿܒܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܚܘܢܼ ܘܬܣܬܬܪܘܢ ܬܚܝܬ ܟܢ̈ܦܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܚܝܢܢ ܘܒܝܬ ܓܘܣܢ ܪܒܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐܼ. ܡܢ ܕܝܼܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܬܿܝܐ ܡܢ ܫܠܝ܇ ܕܬܕܟܝܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܕܐܡܠܼܟܬܿ ܗܘܬ ܥܝܠܗܿ ܒܙܐܦܗܿ. ܘܬܬܦܨܘܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐܼ. ܘܬܥܠܘܢ ܠܢܝܚܬܐܼ ܗܿܝ ܕܡܛܝܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܝܐ ܘܡ̈ܗܝܡܢܐ ܕܗܝܡܢܘ ܒܝܠܕܗ ܕܢܘܗܪܐ ܓܡܝܪܐ ܘܒܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡܿ. ܒܡܠܟܘܬܗ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܒܪܗ ܕܡܪܐ ܟܠ ܒܪܒܘܬܗ ܥܠܝܬܐܿ. ܒܥܠܡܗ ܚܕܬܐ ܘܒܢܘܗܪܗ ܥܠܝܐ ܘܪܒܐ ܘܕܠܐ ܥܿܒܪ

 

Page 91

 

ܠܥܠܡܼ ܘܒܢܝܚܬܗ ܡܫܒܚܬܐ. ܬܬܢܝܚܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܝܡܢܼ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܀

ܫܠܼܡܬܿ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܓܘ̈ܫܐ ܘܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ܀

 

[End of Revelation of the Magi]

 

ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܗܪܕܘܣ ܠܝ̈ܠܘܕܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܼ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܗܼ، ܗܪܘܕܣܟܕ ܩܼܿܛܠ ܠܛܠ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܡܢ ܒܪܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬ: ܠܕܡܘܬܐܕܐܡܪܘ ܠܗ ܡ̈ܓܘܫܐܿ ܟܕ ܣܼܒܪ ܕܥܡܗܘܢ ܡܬܩܼܛܠ ܡܫܝܚܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܐܕܪܟܗ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐܼ ܗܿܘ ܕܫܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܥܒܿܕ̈ܘܕܝ. ܟܕ ܘܠܘܩܕܡ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܐܫܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬܿ ܝܩܕܢܗܿ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܡ ܠܓܘ ܡܬܝܬܪ ܗܘܐ ܫܘܢܩܗܿ. ܘܐܦ ܠܐ ܕܢܩܿܒܼܠ ܡܟܘܠܬܐ ܡܨܛܒܐ ܗܘܼܐ. ܒܝܕ ܕܠܐ ܡܗܠܟܐ ܗܘܬ ܟܪܣܗ. ܘܫܘܚܢܐ ܘܟܐܒܐ ܘܚܢܗ ܐܬܡܣܝ ܘܐܪܚܫ ܬܘ̈ܠܥܐ. ܘܪܘܚܐ ܟܪܝܬܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝܼ. ܐܦ ܡܛܪܦܐ ܠܗ ܒܪܝܚܐ ܣܪܝܦܐ ܘܐܠܝܨܐ. ܟܐ̈ܒܐ ܚܣܝ̈ܢܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܡܿܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܚܝܠܐ ܕܢܣܝܒܪ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܦܠܓܗ ܐܠܗܐܼ ܠܟ̈ܐܒܐ ܡܦܪ̈ܫܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܟܐ̈ܒܘܗܝܼ. ܐܦ ܕܢܐܚܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ. ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܠܐܣܝܘܬܐ ܘܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܗ. ܘܐܼܙܠ ܐܦ ܕܢܣܚܐ ܒܚܡܝܡܬܐܕܐܝܬ ܒܩܠܝܪܘܐܿ. ܕܢܦܩܝܢ ܡܝ̈ܝܗܿ ܠܝܡܬܐ ܕܐܣܦܠܝܛܘܣ. ܘܟܕ

Page 92

ܗܼܘ ܬܡܢ ܨܼܒܘ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܢܣܚܘܢ ܦܓܪܗ ܒܡܫܚܐ. ܘܟܕ ܛܒܼܥ ܒܡܐܢܐ ܕܡܠܐ ܡܫܚܐܼ. ܐܫܬܼܪܝ ܟܠܗ ܘܐܬܗܦܟ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘܼܬ ܒܥܒܼܕܿܗܘܗܝ. ܒܟܐܒܐ ܕܝܼܢ ܚܡܣܢ܆ ܥܠ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܝܢܐܘܚܠ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܗܦܟ ܠܐܪܝܚܘ. ܘܡܬܡܪܡܪ ܗܘܐ ܘܡܬܠܚܡ ܥܠ ܡܘܬܐܿ ܘܐܬܥܫܢ] ܓܝܪ ܒܢܟܠܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܫܐ. ܟܢܼܫ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܣ [ܕܝܗܘܕ̈ܝܐܼ.] ܠܟܠܗܘܢ ܝܕ̈ܝܥܐ ܘܐܢ̈ܫܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܪܗܼܛܐ ܕܪ̈ܟܫܐ. .ܦܩܼܕ ܕܢܬܚܒܫܘܢ. ܘܩܪܪܐ ܠܫܠܘܡ ܚܬܗ ܘܠܒܥܠܗܿ ܐܠܟܣܐܼ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܝܕܿܥܢܐܼ ܕܥܐܕܐ ܗܘ ܠܗܘܢ ܪܒܐܼ ܝܘܡܐ ܕܡܘܬܝ. ܐܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܥܒܕ ܥܠܝ ܐܒܠܐܼ ܒܝܕ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܢܗܘܐ ܥܠܝ ܒܝܬ ܒܗܟܐ. ܐܢܗܘ ܕܬܨܒܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܦܘܩܕܢܝ. ܠܗܠܝܢ ܐܢ̈ܫܐ ܕܚܒܝܫܝܢ܆ ܥܡ ܡܘܬܝ ܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐ̈ܢܫܐܼ ܘܩܿܛܠܼܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢܼ ܢܒܟܘܢ ܥܠܝ. ܘܟܕ ܡܬܦܿܣܼܩ ܒܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܕܫܥܘܠܐܼ. ܐܬܚܫܒܼ ܕܗܼܘ ܠܗ ܢܩܛܘܠ. ܘܫܩܼܠ ܚܙܘܪܐܼ ܘܫܐܠ ܣܟܝܢܐ. ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܓܿܙܪ ܘܐܟܿܠ ܗܟܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܩܡ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܟܿܠܐ ܠܗ. ܘܐܪܝܡ ܝܡܝܢܗ ܐܝܟ ܕܢܩܛܘܠ ܢܦܫܗ. ܘܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗܼ. ܥܡ ܬܪ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܩܼܛܠܼ ܐܦ ܠܗܿܘ ܕܬܠ̈ܬܐ ܩܛܠ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܡܝܬ. ܟܕ ܡܢ ܗܪܟܐܼ. ܚܼܙܐ ܠܬܫܢܝܩܐ ܗܿܘ ܕܢܛܝܪ ܠܗ..܀ ܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܝ̈ܘܡܝ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ: ܚܢܢ.. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܐܫܡܥܐܝܠ ܒܪ ܦܒܝ.. ܘܒܬܪܗ ܐܠܝܥܙܪ ܒܪܗ ܕܚܢܢ.. ܘܒܬܪܗ ܩܝܦܐ ܕܗܼܘ ܝܘܣܝܦܣ ܡܟܬܒܢܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܚܫܐ. ܘܐܦ ܚܼܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬܿ ܐܘܪܫܠܡ.܀ [ܗܘܼܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ܝܐܼ.] ܐܪܟܠܝܘܣܼ ܫ̈ܢܝܐ

Page 93

ܬܫ̈ܥ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܼ ܝܗܘܕܐ ܓܠܝܠܝܐ [ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܒܦܪܟܣܝܣ. ܟܕ ܐܿܛܥܝ ܘܐܦܩ ܠܡܕܒܪܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܒܼܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܒܕܡܘܬܐ] ܡܫܝܚܐ ܗܿܘ. [ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܒܟ̈ܬܒܐ: ܘܩܪܒ ܠܛܘܪܐ ܕܙܝ̈ܬܐܼ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܢܦܼܩ ܥܠܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܩܛܠܘܗܝ ܠܗ. ܐܦ ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܬܒܕܪ ܘܐܒܼܕ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܩܫܝܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܥܪܒܐ. ܥܕܡܐ ܕܛܠܼܡ ܚ̈ܛܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܿܝ. ܘܡܙܕܒܢ ܗܘܐ ܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܟܝܠܐ ܕܡܫܘܚܬܐܿ. ܒܐܠܦܐ ܥܣܪܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܘܦܠܓܗ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝܼ ܐܒܓܪ ܚܕ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܐܫܬܕܝ ܡܠܟܐ ܐܪܟܠܝܘܣ ܠܒܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܓܠܛܝܐ. ܘܗܼܘ ܚܠܦܘܗܝܼ ܗܪܘܕܣ ܛܛܪܪܟܐܼ. ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܡܝܬ ܐܓܘܣܛܣ ܕܐܡܠܟ ܫ̈ܢܝܐ ܚ̈ܡܫܝܢ ܘܫܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ.. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܛܒܪܝܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܗ ܘܬܠ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܩܫܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܣܝܐ. ܘܚܒܼܠ ܘܗܦܟ ܩܘܪ̈ܝܣ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܚܒܠ ܘܥܨܪ ܒܓܘܗܝܢ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܚܕܐ ܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܐܝܟ ܕܠܥ̈ܢܒܐ.

Page 94

ܗܼܦܟ ܓܝܪ ܘܐܒܕ ܒܗ] ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܬܠܬܥܣܪܐ. ܐܦܣܘܣ. ܘܡܓܢܣܝܐ. ܘܣܪܕܝܣ. ܘܡܐܛܢܐ. ܘܐܓܐܝܐܕܐ. ܘܩܣܪܝܐ. ܘܦܝܠܕܦܝܐ. ܘܛܡܘܠܘܣ. ܘܛܡܘܣ. ܘܩܘܡܐ. ܘܡܪܝܢܐ. ܘܐܦܘܠܝܢܝܐ. ܘܗܘܪܝܩܐܢܝܐ. ܗܠܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܚܒܠ ܒܪܘܓܙܐ ܗܢܐܼ ܡܛ ܚܛܗ̈ܝܢ. ܘܐܘܒܕ ܟܠ ܩ̈ܘܡܢ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܿ. ܬܐܛܪܘܢ ܕܦܘܡܦܐܝܘܣ ܝܩܕ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܒܢܼܐ ܦܠܝܦܘܣ ܠܩܣܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܢܼܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܝܘܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܒܢܼܐ ܦܠܝܦܘܣ ܠܩܣܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܢܼܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܝܘܠܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐܐܚܪܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܫܬܕܪ ܦܝܠܛܘܣ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܒܼܢܐ ܗܪܘܕܣ ܠܛܒܪܝܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܥܒܕ ܐܝܩܪܐ ܠܩܣܪ ܛܒܪܝܘܣ ܫܡܗܗܿ. ܘܒܼܢܐ ܬܘܒ ܠܠܝܒܝܐܕܐ ܡܕܝܢܬܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܡܣܒܪ ܠܟܠܢܫ ܕܒܝܬܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܝܫܘܥ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܫܪܐ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢܼ. ܟܕ ܒܡ̈ܠܐ ܘܒܥܿܒܕ̈ܐ ܫܪܪܐ [ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ] ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܐ.܀ ܗܪܘܕܣ ܢܣܒܗܿ ܠܗܪܘܕܝܐ ܐܢܬܬ ܦܝܠܦܘܣ ܐܚܘܗܝܼ ܟܕ ܗܼܘ ܚܝ. ܘܛܠܡ ܠܐܢܬܬܗ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐܼ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܒܪܬܗ ܕܐܪܐܛܐ ܡܠܟܐ [ܕܐܦܪ̈ܝܛܝܐ.] ܗܪܘܕܝܐ ܕܝܢ ܦܪܫܗܿ ܡܢ ܓܒܪܗܿ ܟܕ ܗܼܘ ܚܼܝ. ܕܡܛܠܬܗܿ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܪܒܐ ܥܡ ܐܪܐܛܐ ܡܠܟܐ. ܒܝܕ ܐܬܬܫܝܛܬ ܒܪܬܼܗ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܐܬܩܼܛܠ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܟܣܣ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐܼ

Page 95

ܕܠܐ ܢܼܣܿܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܫܡܥ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢܼ ܗܪܘܕܣ ܕܚܠ. ܟܕ ܚܙܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܨܼܠܐ ܒܬܪܗ܇ ܘܟܢ̈ܫܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܥܒܕ܇ ܘܒܡܠܬܐ ܡܫܠܛܬܐ ܕܠܘܬ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܕܚܼܠ ܕܕܠܡܐ ܬܐܬܐ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܠܡܪܕܐ. ܚܼܙܐ ܓܝܪ ܕܟܠܡܕܡ ܒܡܬܗ ܣܥܪܝܢ܆ ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܐܬܚܫܒ ܒܪܥܝܢܼ̈. ܕܣܓܝ ܡܝܬܪܐ ܕܢܬܩܕܡ ܢܬܩܛܠ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܗܘ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܢ ܒܬܪܟܝܢ ܢܦܠ ܒܬܘܬ ܢܦܫܐܿ. ܒܝܕ ܡܬܗܦܟܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܝܘܚܢܢ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܗܪܘܕܣܼ. ܟܕ ܦܟܝܪ ܝܘܚܢܢ ܐܫܬܕܪ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܟܪܘܢܛܐܼ ܘܬܡܢ ܐܬܩܼܛܠ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܪܕܦ ܗܪܘܕܣ ܘܗܪܘܕܝܐܼ. ܘܐܫܬܕܝܘ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚ̈ܘܡܐ ܠܒܐܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܬܡܢ ܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܫܿܘܐ ܠܥܒܿܕ̈ܘܗܝ.

ܟܢܫܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܚܘܕܬ ܬܢܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܕܗܼܘܐ ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܘܪܝܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܗܕܐ ܕܩܝܡܐ܇ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܫܠܡܘܢ ܕܝܢ ܘܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܠܟܐܿ ܫ̈ܢܝܐ ܐܠܦ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܡܢ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܘܡܩܦܬܐ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܫ̈ܢܝܐ ܐܠܦ ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܢܝܢܣ ܘܕܫܡܝܪܡ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ. ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܿ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘ.ܒ..

ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܫܕܪ ܐܝܓܪܬܐ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝܼ. ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.܀܀

Page 96

ܫܢܬ ܐܠܦ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܠܐܒܪܗܡܼ ܐܒܐ ܕܥ̈ܡܡܐܼ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܦܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐܼ. ܫܢܬ ܬܗܠܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܐ ܕܥܠܝܘܗ ܠܚܫܐ ܐܬܩܒܪܒ. ܫܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܛܒܪܝܘܣ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܦ ܒܗܘ̈ܡܢܡܛܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ (ܐܫܟܚܢ) ܕܟ̈ܬܝܒܢ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ. ܫܡܫܐ ܚܫܟ. ܒܬܘܢܝܐ ܐܬܬܙܝܥܬܿ. ܘܡܢ ܢܩܝܐ ܘܣܘܓܐܐ ܢܦܼܠܼ. ܘܣܗܿܕ ܠܐܝܠܢ ܕܓܕܫ ܒܙܒܢܗ ܕܦܪܘܩܢ.܀ ܟܬܒܼܒ ܕܝܢ ܐܦ ܦܠܓܘܢܼ ܗܘ ܕܐܟܬܒ ܐܠܘ̈ܡܦܝܣܼ. ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ [ܒܡܐܡܪܐ] ܗܿܘ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ ܗܟܢܐ܇ ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܡܬܝ̈ܢ [ܘܬܪ̈ܬܝܢ] ܐܠܘܡܦܝܘܣܼ. ܗܼܘܬ ܐܓܠܘܦܣܣ ܕܫܡܫܐ ܥܕܡܐ ܣܓܝܐܐܼ. [ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ] ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܩܕܡܝܗܿ. ܘܠܠܝܐ ܒܫܬ ܫ̈ܥܝܐ ܕܐܝܡܡܐ ܗܼܘܬܼ. ܐܝܟ ܕܟܘ̈ܟܒܐ ܒܫܡܝܐ ܢܬܚܘܢ. ܘܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ . ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܩܝܐ ܗܼܟ.. ܗܠܝܢܼ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܐܬܕܟܪܢ ܐܡܼܪ.܀ ܐܬܿܐ ܕܝܢܿ ܕܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܚܫ ܦܪܘܩܢ܆ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܘܚܢ ܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܒܪܝܘܣ. ܙܒܢܐ ܕܬܠ̈ܬ ܫܢܗܝܐ ܡ̈ܩܒܠܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܡܪܢ ܕܗܘܐ ܣܗܿܕ. ܒܗܢܘܢ ܕܝܢ ܙܒ̈ܢܐܼ. ܐܦ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܟܬܒ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐܼ. ܫܓܘܫܝܐ ܘܙܘܥܐ ܪܒܐ ܐܚܕ ܠܟ̈ܗܢܐ. ܘܒܬܪ ܟܝܢ ܩܠܐ ܚܣܝܢܐ ܡܢ ܠܓܘ ܡܢ ܗܝܟܠܐ ܓܘܝܐ ܐܫܬܡܥܼ. ܟܕ ܐܡܿܪܼ ܕܡܫܢܝܢܢ ܠܢ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܐܟܬܒ ܗܼܘ ܝܘܣܦܘܣܼ. ܕܦܝܠܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐܼ ܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܨܠܡܐ ܕܩܝܣܪ ܒܠܠܝܐܼ ܒܗܝܠܟܐ ܣܡ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ. ܘܪܝܫܐ ܪܒܐ ܕܫܓܘܫܝܐ ܘܕܐܣܛܣܝܣ ܐܪܡܝ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܦ̈ܝ ܬܪܥ ܕܗܝܟܠܐ ܐܨܼܛܪܝ. ܘܡ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܩܒܪܗܐ ܩܡܘ ܘܐܬܚܙܝܘ ܠܣܓܝ̈ܐܐ.

Page 97

ܐܩܛܘܢ ܥܠ ܚܫܗ ܘܝܨܦܘܬ ܕܝܢܼܗ ܕܡܪܢ. ܐܘܝܬܘܣ ܠܐܢܛܝܘܣ ܠܝܩܝܢܣ ܐܣܦܪܛܘܣܼ ܫܠܡ.. ܐܝܟܐܢ ܕܒܥܼܝܬ ܡܢܝ: ܒܝܕ ܦܪܬܘܢܛܘܣ ܕܝܠܝܼ ܕܬܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼ̈ܝ ܒܝܬ ܕܝܢܐܼ ܠܘܩܒܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ ܐܬܒܛܠ ܠܝ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܒܦܪܘܛܪܝܢ ܘܥܠ ܒܝܡܼ. ܐܟܬܘܒ ܘܐܫܪ ܠܟ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܥܢܐ ܡܢܟܼ ܕܐܦ ܐܢܬܼ ܬܦܪܥܢܝ. ܐܼܡܪ ܠܝ ܓܝܪ ܗܼܘ ܦܪܬܘܢܛܘܣܼ. ܕܩܪܼܝܬ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܝܫܘܥܼ. ܘܣܿܓܝ ܡܢ ܕܝܠܗ ܝܗܒܘ ܠܟܼ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܠܟ.. ܕܥ ܗܟܝܠܼ ܕܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܚܣܡ ܒܝܫܘܥ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܚܿܝܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܝܫܘܥܼ. ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܡܪܝ ܦܝܠܛܘܣ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܡܓܕܦܢܐ ܘܫܿܪܐ ܢܡ̈ܘܣܐܼ. ܘܫܿܘܐ ܠܡܘܬܐ . . . .ܒܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܼܕܥ ܦܝܠܛܘܣ ܕܓܠܝܠܝܐ ܗܼܘ ܘܡܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܗܼܘ ܕܗܪܘܕܣ. ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܕܗܪܘܕܣ. ܬܡܘܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܡܛܠ ܕܥܕܥܝܕܐ ܗܘܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ. ܘܗܼܘ ܗܪܘܕܣܼ ܟܕ ܫܼܡܥ ܡܟܠܩܪܣܐ ܕܟ̈ܗܢܐ ܘܕܦܪ̈ܝܫܝܐܼ ܫܕܪܗ ܐܦ ܗܼܘ ܠܘܬ ܦܝܠܛܘܣܿ. ܘܫܠܚ ܠܗܼ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܐܬܡܪ̈ܢ ܥܠ ܓܒܪ ܗܢܐܼ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܢܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܿܟܪܝܢ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܪܫܠܡ ܐܢܘܢܼ. ܐܢܗܫܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܟ ܐܢܘܢܼ. . . . . .

ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܬ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܗܘܐ [ܟܦܢܐ] ܩܫܝܐ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܐܒܕ ܒܗ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܡܥܢܘ ܒܪ ܐܒܓܪ

Page 98

ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܡܼܠܟ ܡܥܢܘ ܐܚܘܗܝ ܫܢܗܝܐ ܐܒܪܒܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥܝܢ܆ ܡܝܬ ܩܠܘܕܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܕܘܟܬܗ ܢܐܪܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪܗܚܐ ܬܡܗܢܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܢܐܪܘܢ ܒܫܘܠܛܢܗ ܠܒܝܗܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܙܕܝܢ ܗܘܐ. ܕܢܟܬܘܒ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܼܬ ܒܝܫܘܬܗܼ. ܠܘ ܙܒܢܐ ܗܼܘ ܠܢ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝܘ ܥܠܘܗܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܐܝܢܐ ܕܨܿܒܐ ܡܢܗܘܢ ܡܨܐ ܕܢܐܠܦ ܥܠ ܫܢܝܘܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܕܕܠܐ ܡܫܚܒܬܐ ܐܘܒܕ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܢܗܫܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܣܘܝܒܐ ܕܩܛܠܐ ܐܬܼܐ ܕܠܦܐ ܡܢ ܩܛܠܐ ܕ̈ܒܢܝ ܒܝܬܗ ܘܩܪ̈ܝܒܘܗ ܐܬܟܠܝ. ܠܐܡܗ ܓܝܪ ܘܠܐܚ̈ܘܗܝ ܘܠܢ̈ܫܘܗܝ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܛܘܗܡܗ ܐܘܒܕ. ܘܐܝܟ ܕܠܣ̈ܐܢܐ ܘܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܒܡܘܬܐ ܕܟܠܓܢܣ ܩܼܛܠ ܐܢܘܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܣܗܕ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܒܪܗܘܡܐ. ܟܕ ܒܣܝܦܐ ܐܬܦܣܩ ܪܝܫܗ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐܼ. ܟܕ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ. ܩܘܝܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܫܒ̈ܥܝܢ) ܘܚܕܐܼ. ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܢܐܪܘܢܼ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܝܠܟܣ ܐܦܛܪܘܦܐ ܥܠ ܝܗܘܕ܇ ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܝܘܣܦܘܣ ܥܠ ܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫ̈ܓܘܫܝܐ ܕܗܘܘ ܠܟܗܗܢܐ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ܇ ܘܐܟܬܒ ܗܟܢܐ ܒܬܥܫܝܬܗ. ܐܬܓܘܙܠ ܠܡ ܚܪܝܢܐ ܕܪ̈ܒܝ ܟ̈ܗܢܐ ܠܘܬ ܟ̈ܗܢܐ ܘܠܘܬ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒܼܕ ܠܗ ܓܘܕܐ ܕܡܪ̈ܚܐ ܘܫ̈ܓܘܫܐ. ܘܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ. ܘܟܕ ܗܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕܼ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܫܕܝܢ ܗܘܘ ܟܐ̈ܦܐ.

Page 99

ܘܕܟܐܿܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܠܝܬ. ܘܕܡܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܠܝܬ ܠܗܿ. . ܬܘ ܒܒܗܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܛܘܦܣܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐܼ. ܕܒܐܝܡܡܐ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܛܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܿܓܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܥܐܕ̈ܐ ܡܚܠܛܝܢ ܗܘܘ ܒܟ̈ܢܫܐ. ܘܡܛܿܫܝܢ ܗܘܘ ܠܣܝ̈ܦܐ ܬܚܝܬ ܠܒܘܫـ[ܝ̈ܗܘܢ.] ܘܒܗܘܢ ܕܓܫܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܝܕ̈ܝܥܐ. ܘܡܐ ܕܢܦܠܘ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܥܡܝܢ ܥܠ ܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܐܣܟܡـ[ܗܘܢ] ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܩܛܠ ܗܘܐ ܝܘܢܬܢ ܪܒ ܟ̈ܗܢܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܒܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܝܫܐ ܗܘܼܬ ܕܝܢ ܕܚܠܬܐ ܡܢܗ ܡܢ ܚܫܐ ܕܟܠܥܕܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܟܠܢܫ ܡܘܬܗ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܥܒܼܕ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܪ[ܕܐ] ܒܩܣܪܝܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܒܕ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܐܫܬܪܝ ܦܝܠܟܣ ܡܢ ܝܗܘܕܐ. ܘܐܬܼܐ ܦܗܣܛܘܣ ܐܦܛܪܘܦܐܼ ܠܕܘܟܬܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܐܫܬܕܪ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܣܝܪ ܠܪܗܘܡܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܣܗܕ ܩܕܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܕܝ ܕܡܪܢ ܕܗܼܘ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡܝܐ.܀ ܝܗܘܕܗܝܐ ܕܝܢ [ܟܕ ܩܪܐ] ܦܘܠܘܣ ܒܓܢ̈ܘܗܝ ܕܩܝܼܣܪ ܘܐܫܬܕܪ ܠܪܗܘܡܐ ܡܢ ܦܣܛܘܣܼ. ܢܦܠܘ ܡܢ ܗܿܝ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܟܠܐ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ. ܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܗܿܘ ܕܩܼܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܬܪܢܘܣ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ ܗܘܼܬ. ܐܝܬܝܘܗܝ

Page 100

ܠܡܨܥܬܐ. ܘܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܟܦܘܪ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܠܥܝܢ ܟܢܫܐ ܟܠܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܘܣܘܟܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܘܕܝ ܒܦܪܪܣܝܐܼ. ܕܒܪܗ ܗܼܘ ܕܐܠܗܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܣܗܕܘܬܗ: ܡܛܠ ܕܠܟܠܢܫ ܡܗܝܡܢܗܘܼܐ ܕܙܕܝܩܐ ܗܼܘ. ܡܛܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܟܡܬܗܼ. ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܫܟܚܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܡܛܠ ܕܦܗܣܛܘܣ ܡܝܬ ܠܗ ܒܝܗܘܕ. ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗ ܒܙܒܢܐ. ܘܕܠܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܬܡܢ.. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܗܿܘ ܕܙܕܝܩܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ܇ ܡܢ ܡܪܢ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐܿ. ܗܼܘ ܕܒܪ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܛܠ ܕܣܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܢܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܝܥܩܘܒ ܒܗ ܒܙܢܐ.. ܗܢܐܕܝܢ ܡܢ ܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘܐ. ܘܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ ܠܐ ܐܫܬܝ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܠܐ ܐܟܠ. ܘܡܕܟܝܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܠܐ ܣܠܩ. ܘܡܫܚܐ ܠܐ ܡܫܚ. ܘܒܒܠܢܐ ܠܐ ܐܬܚܫܚ. ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܐܠ ܗܘܐ ܠܗܟܝܠܐ. ܘܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܒܪܝܟ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ. ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܿܫܝ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܐܦܟ ܓܡܠܐܼ. ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܪܟ ܗܘܐ ܘܣܿܓܕ ܠܐܠܗܐ. ܘܫܐܠ ܗܘܐ ܫܘܒܩܢܐ ܥܠ ܥܡܐ. ܘܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܗܼ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܘܫܘܪܗ ܕܥܡܐܼ ܘܙܕܝܩܘܬܗܼ. ܐܝܟ ܕܢܒ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ܥ ܗܪ̈ܣܝܣܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܗܗܘܕܝܐܼ. ܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܇ ܕܐܝܢܐ ܗܼܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ. ܗܼܘ

Page 101

ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܢܘ ܦܪܘܩܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܝܡܢܘ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܡܫܝܚܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܪ̈ܣܝܣ ܕܡܩܕ̈ܡܢ ܐܡܝܪ̈ܢܼ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘܼ ܘܐܦܠܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܕܐܿܬܐ ܕܢܦܪܘܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܘܗܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܼ. ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܗܼܘ ܗܝܡܢܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܓܝܗܐܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܘܗܝ ܕܥܡܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܛܘܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ. ܘܐܿܡܪܝܢ. ܗܘܘ: ܕܡܬܐܠܨ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐܼ ܕܢܣܟܐ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܕܝܢ ܘܐܿܡܪܝܢ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ: ܒܥܝܢܢ ܡܢܟܼ ܟܠܝܘܗܝ ܠܥܡܐ. ܡܛܠ ܕܛܥܐ ܒܝܫܘܥ ܕܗܼܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܒܿܥܝܢܢ ܡܢܟܼ ܐܦܝܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ. ܕܐܬܘ ܠܘܝܡܐ ܕܦܣܟܐ ܥܠ ܝܫܘܥ. ܠܟ ܓܝܪ ܟܠܢ ܡܬܛܦܝܣܝܢܢ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܣܗܕܝܢܢ ܠܟ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܙܕܝܩܐ ܐܝܬܝܟ: ܘܒܐ̈ܦܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܿܣܒ ܐܢܬ. ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܦܝܣ ܠܗܢܐ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ. ܐܦ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܚܢܢ ܟܠܗ ܡܬܛܦܝܣܝܢܢ ܠܟ. ܩܘܡ ܠܟ ܗܟܝܠ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܕܬܗܘܐ ܡܬܚܙܐ ܡܢ ܠܗܠ. ܘܢܗܘܝܢ ܡܫܬܡܥܢ ܡܠܝܗܟ ܠܟܠܗ ܥܡܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܦܣܟܐ ܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܫܒ̈ܛܐ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ. ܘܩܥܘ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܙܕܝܩܐܼ ܕܠܟ ܘܠܿܐ ܕܢܬܛܦܝܣ ܟܠܢ. ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܛܥܐ ܠܗ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܐܡܿܪ ܠܢ ܕܐܝܢܐ ܗܼܘ ܬܪܥܐ ܕܝܫܘܥ. ܘܥܢܼܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܼܡܪ: ܡܢܐ ܡܫܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗܼܘ ܝܿܬܒ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܪܒܐ. ܘܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܝܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܫܬܪܪܘ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒܼ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܐܘܫܥܢܐ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕ. ܗܝܕܝܢ

Page 102

ܬܘܒ ܗܢܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܐܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܚܕܗܕܐ: ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܼܕܢܢ ܕܝܗܼܒܢܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥܼ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܣܩ ܘܢܪܡܝܘܗܝ. ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢܝܗܝ. ܘܩܥܘ ܘܐܡܪܘ܇ ܐܘ ܐܘ ܙܕܝܩܐܼ. ܛܥܼܐ ܠܗ. ܘܫܡܠܝܘ ܗܘܘ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ (ܒܐܫܥܝܐܼ ܕܪܝܡܝܘܗܝ ܠܙܕܝܩܐ) ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܫܚ ܠܢܼ ܡܛܠ ܗܢ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܢܐܟܠܘܢ. ܣܠܩܘ ܗܟܝܠ ܘܐܪܡܘܗܝ ܠܙܕܝܩܐ. ܘܐܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܗܕܐ ܢܪܓܡܝܘܗܝ ܠܙܕܝܩܐ ܝܥܩܘܒ. ܘܫܪܝܘ ܪܓܡܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܡܛ ܠܕܟܕ ܢܼܦܠ ܠܐ ܡܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܬܗܦܟ ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ. ܘܐܡܪ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐܼ. ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܿܕܥܝܢ ܡܢܐ ܥܿܒܕܝܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܚܕ ܡܢ ܟ̈ܗܢܐ ܒ̈ܢܝ ܪܒܟ ܒܪ ܪܟܒܝܡܼ. ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܣܗܕ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ: ܩܥܼܐ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ: ܫܠܘ. ܡܢܐ ܥܿܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܡܨܠܝܘ ܡܨܠܐ ܥܠܝܟܘܢ ܙܕܝܩܐ. ܘܢܣܼܒ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܨܪܐ ܩܝܣܐ ܗܿܘ ܕܥܿܨܪ ܗܘܐ ܒܗ ܡܐܢ̈ܐܼ. ܘܡܚܝܗܝ ܥܠ ܪܝܫܗ ܠܙܕܝܩܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܣܗܕ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܥܠ ܓܢܒ ܗܝܟܠܐ.܀ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܝܘܦܐܼ. ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܡܪܟܗܿ ܕܡܪܝܡ ܘܐܒܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ. ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܣܝܡܘ̤ܼ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡܢܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܩܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܢܝܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ܆ ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܪܒܐ ܘܙܝܥܐܼ. ܘܢܼܦܠ ܒܗ ܒܐܪܥܐ ܕܐܣܝܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܬܠ̈ܬ ܠܕܩܝܐ ܘܐܝܪܦܘܠܝܣ ܘܩܘܠܣܐ..܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܒܕ ܡܪܕܐ ܥܡܐ

Page 103

ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܬܘܒ ܝܘܣܝܦܘܣ ܬܢܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܕܪܟ ܠܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܡܚܘܐ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܠܡ ܡܢ ܢܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܢܓܕܘ ܒܡ̈ܚܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗܘܢ. ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܦܠܘܪܘܣ: ܗܿܘ ܕܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܛܪܘܦܐ ܕܝܗܘܕܼ. ܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܗܘܐ ܫܘܪܝܐ ܕܩܪ̈ܒܐܼ. ܒܫܢܬ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܢܐܪܘܢ. ܘܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܒܡܪܕܐ ܕܥܒܕ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܕܠܘܚܝܐ ܡܪܝܪܐ ܐܕܪܟ ܠܒ̈ܢܝ ܥܡܐ. ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܡ̈ܠܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܠܐ ܩܒܝܪܝܢ ܘܕܫܝܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܛܠܝ̈ܐ ܘܣܒ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ. ܕܐܦܠܐ ܐܣܟܝܡܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܗܘܢ. ܡܟܣܝ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܢܝܢ. ܥܫܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܘܚܡܐ ܕܫܘ̈ܢܩܐ ܐܦ ܡܪܚܘܬܐ ܕܟܠܝܘܡ ܡܣܬܥܪܐ ܗܘܬ. ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܝܘܣܝܦܘܣܼ ܕܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܗܠܝܢ ܓܕ̈ܫ ܠܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܡܥܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܒܓܪ ܒܪ ܡܥܢܘ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܛܠ ܢܐܪܘܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܢܬܬܗ ܘܒܢ̈ܬܗ ܬܠܬ ܘܠܒ̈ܢܘܗܝ ܥܡܗܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܐܣܗܕ ܦܘܠܘܣ ܘܦܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘ.ܕ.. ܫܪܝ ܠܡܐܬܐ ܥܠ ܢܐܪܘܢ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܪܕ ܥܡܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܦܣܝܢܣܼ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܢܩܫ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܢܩܫܝܢ ܥܝܠܗܿ. ܘܫܪܝ ܠܡܐܬܐ ܠܗ ܠܢܐܪܘܢ ܣܒܪ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܢ ܟܠܓܒ̈ܝܢܼ ܩܼܛܠ ܢܦܫܗ

Page 104

ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܓܠܒܐ ܘܐܬܢܘܢ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ ܐܡܠܟܘܗܝ ܠܐܣܦܣܝܢܣ. ܘܫܒܼܩ ܠܛܛܣ ܒܪܗ. ܘܗܼܘ ܐܙܠ ܠܡܚܕ ܡܠܟܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܐܠܦܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܩܛܠ ܓܠܒܐ ܘܐܬܢܘܢܼ ܘܐܡܠܟ ܐܣܦܣܝܢܣ. ܐܡܪ ܓܝ ܝܘܣܝܦܘܣ ܡܟܒܬܢܐ ܕܗܼܘ ܩܝܦܐܼ ܡܛܠ ܕܩܘܝ ܒܚܗܝܐ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܬܠܥܬܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܒܬܪ ܓܠܒܐ ܘܐܬܢܘܢ ܫܢܬܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܘܐܣܦܣܝܢܘܣ ܢܨܚ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܒܗܿ ܒܝܗܘܕ ܐܩܝܡܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܛܘܩܪܛܘܪ. ܘܡܚܕܗܿ ܐܓܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܛܛܘܣ ܒܪܗ. ܘܗܼܘ ܐܙܠ ܠܗ ܠܪܗܘܡܐ.܀ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܥܡ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܠܘܬܗܼ ܢܟ̈ܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܨܛܢܥܘ. ܘܩܕܡܝܐܝܬ ܩܛܠܘ ܠܐܣܛܦܢܣ ܒܟ̈ܐܦܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܗ ܦܣܩ ܠܪܝܫܗ ܕܒܪ ܙܒܕܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܬܘܒ ܠܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܦܪܣܘ ܠܗܘܢܼ. ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐ. ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܪܢ ܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܠܡܟܪܙܘ ܣܒܪܬܐ ܒܫܡܗ. ܐܦ ܥܡܐ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܒܗܘܢ ܩܕܡ ܩܪܒܐ ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܐܙܠܘܢ ܘܢܥܡܪܘܢ ܒܥܒܪܐ ܒܡܕܝܢܬܐܕܡܬܩܪܝܐ ܦܠܠܐ. ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܢܓܡܪܘܢ ܡܢܗܿ ܐܢ̈ܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܬܐ ܥܠܝܗܿ ܕܝܢܐ

Page 105

ܕܬܒܥܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ: ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ: ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܚ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܫܠܝ̈ܚܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܦܪܝܗܿ ܠܟܠܗܿ ܫܪܒܬܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܗܿܘ ܐܬܪܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܓܕܫ [ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܒܟܠ] ܐܬܪ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕ ܒܫܢ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܫܬܢܩܘ. ܘܕܟܡܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܣܝܦܐ ܘܒܟܦܢܐ ܘܒܛܘܪ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܘܬܐ ܢܦܠܘ. ܘܫܒܝܐ ܕܗܘܐ ܠܡܕܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܗܘܕ. ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܚܣܝ̈ܢܬܐ ܚܙܘ ܒܗܿ ܒܐܘܪܫܠܡ: ܐܝܠܝܢ ܥܪܩܘ ܗܘܘ ܠܡܬܓܘܣܘ ܒܗܿ. ܐܝܟ ܕܠܡܕܝܢܬܐܚܣܝܢܬܐ. ܘܐܣܟ̈ܝܡܘܗܝ ܕܟܠܗ ܩܪܒܐ. ܘܟܠ ܕܓܕܫ ܒܗ ܒܡ̈ܢܘܢ ܡܢ̈ܘܢ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܩܡܬܼ ܒܚܪܬܐ ܐܬܿܐ ܕܛܢܦܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܝܐܼ ܥܠ ܗܿܘ ܗܝܟܠܐ ܡܫܡܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܐܠܗܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܒܠ ܡܠܝܐܝܬ ܒܢܘܪܐ. ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܦ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܣܝܦܘܣ ܕܐܟܬܒ ܡܨܐ ܕܢܐܠܦ. ܕܐܝܢܐ ܕܝܢ ܡܚܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܝܘܣܦܘܣ ܕܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠܗܿ ܝܗܘܕ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܥܐܕܐ ܕܦܣܟܐ. ܘܐܦܟ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܥܠܘ ܘܐܬܚܒܫܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܐܝܟ ܬܠܬܡܐܐ ܪ̈ܒܘܬܢ ܢܦ̈ܫܬܐ. ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܘܕܥ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܗܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܚ ܥܠ ܦܪܘܩܐܼ. ܘܥܒܕ ܛܒ̈ܬܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܒܗܘܢ ܢܬܚܒܫܘܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܢܩܒܠܘܢ ܐܒܕܢܐ ܡܢ ܕܝܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ.܀ ܬܘܒ ܥܠ ܟܦܢܐ ܕܐܚܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐܼ ܒܣܝܦܐ ܘܒܐ̈ܣܟܝܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

Page 106

ܘܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܒܟܦܢܐ. ܕܐܦܢ ܒܩܠܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐܼ. ܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܥܓܠ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܣܒ ܠܟ ܗܟܝܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܚ̈ܡܫ ܕܝܘܣܦܘܣ. ܘܩܪܝ ܕܡܢܐ ܓܕܫ ܠܗܘܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ: ܟܕ ܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܠܡ ܕܐܼܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ (ܩܢܝܢܐ:) ܕܢܦܘܫ ܐܘ ܕܢܐܒܕ ܫܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒܥܠܬܐ ܓܝܪ ܕܡܪܟܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢܫ. ܕܐܝܟ ܕܠܪ̈ܘܡܝܐ ܒܥܐ ܕܢܫܠܡ. ܐܒܕ ܗܘܐܿ. ܡܛܠ ܩܢܝܢܗ. ܘܥܡܗ ܥܡ ܟܦܢܐ ܐܦ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܫ̈ܓܘܫܐ ܥܫܝܢܐ ܗܘܬ. ܘܟܠܝܘܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܬܓܘܙܠܢܢ ܗܘ̈ܝ. ܚܗܛܐ ܕܝܢ ܒܓܠܝܐ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟ ܡܬܚܙܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܢ ܘܡܒܨܝܢ ܒ̈ܬܐ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܥܠ ܐܢܗܫܝܢ ܘܟܦܪܝܢ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܕܠܐܢ̈ܫܐ ܕܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܛܫܝܘ ܡܫܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܢ̈ܫܐ ܡܕܡ ܐܘ ܠܐ. ܚܙܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܕ̈ܘܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܼܬ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܡܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܣܝܒܪܬܐ ܡܕܡ ܡܫܪܬܚܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܕܢܩܛܠܘܢ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܟܦܢܗܘܢ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܡܬ. ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܚܫܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܛܘܫܝܐ ܡܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕ ܟܝܠܐܼ ܕܚ̈ܛܐܼ. ܐܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܢ ܡܣܟܝܢܢܿ ܒܣܥܪܗܐ. ܘܡܛܫܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒ̈ܬܐ ܓܘܗܝܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܨܪܝܟܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܢ ܚ̈ܛܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ. ܟܕ ܠܐܛܚܝ̈ܢܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܐܢܢܩܐ ܦܩܕܐ ܗܘܬ. ܘܦܬܘܪܐ

Page 107

ܠܓܡܪ ܒܕܘܟ ܠܐ ܬܩܢ ܗܘܐ. ܘܡܢܗܿ ܡܢ ܢܘܪܐ ܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܠܝܢ ܠܗܿ ܠܣܝܒܪܬܐ ܟܕ ܠܐ ܒܫܝܠܐ. ܕܚܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܿܝ ܡܟܘܠܬܐ. ܘܠܕܡ̈ܥܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܗܼܝ ܚܙܬܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܝܠܬܢܝܢ ܡܢ ܚܒܪܗܝܗܘܢ ܡܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܟܪ̈ܝܗܝܢ ܥܘܝܢ ܗܘܘ. ܠܟܠ ܚܫܝܢ ܚܣܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܦܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܘܒܕ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܐܟܘܬܗ ܠܝܬ. ܨܒ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܫ̈ܘܝܢ ܠܬܚܡܨܬܐ ܒܗ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܡܬܫ̈ܝܛܢ. ܢܗܫܐ ܡܢ ܓܒܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܛܗܠܝܐ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ. ܘܕܫܦܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢܼ ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܕܝ̈ܠܘܕܐ ܡܢ ܦܘ̈ܡܝܗܘܢ ܚܛܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܿ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܘܟܕ ܪ̈ܚܘܡܝܗܝܢ ܒܐܝܕܗܝܗܝܢ ܚܿܡܝܢ ܗܘܘ. ܠܐ ܚܝܣܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܣܒܢ ܢܘ̈ܛܦܬܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܠܡܛܫܝܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡܛܝܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܫ̈ܓܘܫܐ. ܘܡܕܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܛܦܝܢ ܗܘܘ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܟ ܬܪܥܐ ܕܐܚܝܕ. ܐܬܿܐ ܗܘܬ ܗܕܐܼ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܓܘ ܡܢܗܼ ܕܡܕܡ ܡܟܠܘܬܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܚܕܗܿ ܡܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ. ܘܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܠܝܢ ܘܡܢ ܓܓܪܬܗܘܢܼ. ܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܡܦܩܝܢ ܠܗܿ. ܒܠܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܣ̈ܒܐ ܥܠ ܕܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܣܝܒܪܬܐ. ܘܡܢܬܫ ܗܘܐ ܣܥܪܐ ܕܢ̈ܫܐ ܕܡܛܫܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܕܡ ܕܡܟܘܠܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܣܝ̈ܒܬܐ ܘܥܠ ܝ̈ܠܘܕܐ. ܠܝ̈ܠܘܕܐ ܓܝܪ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܒܗܿ ܒܡܟܘܠܬܐ ܬܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܘܫܩܦܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܕܢܥܠܘܢܼ ܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܠܝܢ ܠܗܿ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܐܝܟ ܐܢܗܫܐ ܕܡܬܛܠܡܘ ܐܬܛܠܡܘ ܡܬܡܪܡܪܝܢ

Page 108

ܗܘܘ. ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܟܚܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܒ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܢܕܐ ܠܒܨܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ. ܟ̈ܘܫܢܐ ܓܝܪ ܣܟܪܝܢ ܗܘܘ ܒܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܕܡܫ̈ܢܩܐܼ ܘܫ̈ܒܛܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܒܡ̈ܬܒܝܗܘܢ. ܕܙܘܥܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܫܡܥܬܐ ܡܕܡ ܕܣܒܠ ܗܘܐ ܐܢܫ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܓܪܝܨܬܐ ܘܥܠ ܡܠܐ ܟܦܐ ܩܡܚܐ ܕܣܥܪ̈ܐ. ܡܫܢ̈ܩܢܝܗܘܢ ܐܦܠܐ ܡܟܦܢ ܟܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܩܫܝܘܬܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܒܐܢܢܩܐ ܢܚܛܦܘܢ ܗܘܘ. ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܩܫܝܘܬܐ. ܘܙܘܕ̈ܐ ܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ ܡܬܩܢܝܢ ܠܗܘܢ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܪܫܦܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܠܡܛܪܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܠܠܝܐ. ܕܢܠܩܛܘܢ ܝܘܪܩܐ ܕܕܒܪܐ ܘܥܣܒܐ. ܐܪܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܇ ܘܡܐ ܕܗܐ ܣܒܪܘ ܕܐܡܕܘ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܗܧܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܘ. ܘܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܡܘܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܒܗܿܘ ܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܢܬܠܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢܬܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܛܪܦܘ ܘܐܬܐܠܨܘ ܘܐܝܬܝܘ. ܘܡܕܡ ܡܢܗ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܚܒܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܡܐܒܕ ܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܥܡ ܬܚܠܘܨܝܗܘܢ.܀ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܘܣܦ ܘܐܡܪ. ܕܠܝ̈ܗܘܕܝܐ ܠܡ ܥܡܗܿ ܥܡ ܡܦܩܬܗܘܢ ܐܬܦܣܩ ܗܘܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܣܝܢ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܟܠ ܒ̈ܬܝܢ ܘܒܟܠ ܫܪ̈ܒܢ ܘܪܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܡܐ. ܐܓܪ̈ܐ ܓܝܪ ܡܠܝܢ ܗܘܘ ܢ̈ܫܐ ܘܛܗܠܝܐ ܕܡܫܪܝܢ ܘܫܕܝܢ. ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܣܒ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܛܠܝ̈ܐ ܕܝܢ ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ ܢܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܨܠܡ̈ܐ ܒܫܘ̈ܩܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܢܦܠܝܢ ܐܝܟܐ ܕܡܕܪܟ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܫܐ. ܕܢܩܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܚܒ̈ܝܒܝܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܢܐ

Page 109

ܕܡܚܡܣܢ ܗܘܐܼ ܡܡܢ ܗܘܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡ̈ܝܬܐ. ܘܕܡܢܐ ܓܕܫ ܠܗ ܕܝܠܗ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܩܒܝܪܝܢ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܝܬܝܢ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܕܥܕܠܐ ܢܡܛܘܢ ܠܩܒܪ̈ܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܗܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܐܠܝܐ ܘܒܟܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܟܦܢܐ ܓܝܪ ܠܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܚܣܢ ܗܘܐ. ܘܒܥܝ̈ܢܐ ܢܓܝ̈ܒܬܐ ܡܫ̈ܢܩܝ ܠܡܘܬܐ. ܒܗܘܢ ܕܩܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܡܬ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܫܬܩܐ ܕܝܢ ܥܡܝܩܐ ܕܩܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܡܬ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܫܬܩܐ ܕܝܢ ܥܡܝܩܐ ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܼܐ ܘܠܠܝܐ ܕܡܠܼܐ ܡܘܬܐ. ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܣ̈ܛܝܐ ܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܡܚܠܨܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܡ̈ܝܬܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܬܟܫܝܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܠܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܓܚܟܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܚܪܘܦܐ ܕܣܝ̈ܦܝܗܘܢ ܒܓܦܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܒܗܢܘܢ ܕܫܕܝܢ ܘܥܕܟܝܠ ܚܝܿܝܢ ܡܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܘܫܛܘܢ ܝܡܝܢܐ ܘܣܝܦܐ ܕܢܓܗܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܒܗܪܐ. ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܝܿܬܝܢ ܗܘܘ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܝܪܗ ܒܗܝܠܟܐ ܡܨܕ ܗܘܐ ܕܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܓܘܫܐ ܟܕ ܚܝܿܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܩܕܡܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܓܘܐ ܕܢܬܩܒܪܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܦܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܡܛ ܠܕܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܪܝܚܐ ܒܝܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܡܩܒܪ ܠܐ ܣܦܝܢ ܗܘܘܼ ܡܢ ܫܘܪܐ ܒܢ̈ܚܠܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܛܛܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܥܒܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܚ̈ܠܐ ܗܢܘܢ. ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܕܡܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܪܗܠܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐ. ܐܬܬܢܚ ܘܐܪܝܡ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܥܠ ܘܩܪܐ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐ: ܕܗܢܐ ܠܡ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܝ.܀ ܘܡܢ ܕܐܡܪ ܩܠܝܠ ܝܘܣܝܦܣܼ ܐܘܣܦ: ܠܐ ܠܡ ܡܬܟܠܐ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܐܒܐ ܦܩܕ ܠܝ ܕܐܡܪܝܘܗܝ. ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܚܘܚܪܘ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪ̈ܚܐ. ܐܘ ܒܗܘܬܐ ܡܬܠܥܐ ܗܘܬ. ܐܘ ܒܛܘܦܢܐ ܐܒܕܐ ܗܘܬ ܗܿܝ

Page 110

ܡܕܝܢܬܐ. ܐܘ ܢܘܪܐ ܣܕܘܡܝܬܐ ܡܫܬܕܪܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܿ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܚܫܘ ܒܗܠܝܢ. ܣܝܒܪ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܫܪܒܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܐܠܗܐ. ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ. ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܒܕܘ ܥܡܗܘܢ.܀ ܘܬܘܒ ܒܣܦܪܐ ܕܫܬܐܼ ܗܟܢܐ ܐܟܬܒ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܼܬܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܘܚܫܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܕܢܬܬܢܘܢ ܠܐ ܡܫܝܟܚܐ. ܒܟܠ ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܟܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦܢ ܛܠܢܝܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ. ܩܪܒܐ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܚܒܝ̈ܒܐ. ܘܚܛܦܝܢ ܗܘܘ ܙ̈ܘܕܐ ܕ̈ܘܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܨܪܝܟܘܬܐ. ܐܠܦܐ ܟܕ ܡܬܝܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܠܣ̈ܛܝܐ. ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܝܬ ܒܥܘܒܗ ܕܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡܼ. ܐܕܪܟܗ ܡܘܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܨܪܝܟܘܬܗܘܢ ܟܕ ܦܥܝܪܝܢ ܗܘܘ ܦܘܡܗܝܗܘܢܼ ܫܕܝܢ ܐܝܟ ܟܗܠܒܐ ܘܡܪܗܠܝܢ. ܘܫܒܪ̈ܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܛܥܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܢܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܪ̈ܘܝܐ. ܘܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܕܝܪܐ ܗܘܐ ܗܠܘܢ. ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܬܐ ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܢ ܘܬ̈ܠܬ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ. ܐܢܢܩܐ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܠܡܟܘܠܬܐ. ܘܡܕܡ ܕܐܦܠܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܪ̈ܝܬܐ ܟܠܢ ܡܠܩܛܝܢ ܗܘܘ ܐܘܟܠܢ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܢ ܥܪ̈ܩܐ ܕܐܣܪ ܚ̈ܨܐ ܘܕܣܝܡ ܪ̈ܓܠܐ ܠܚܪܬܐ ܐܬܟܠܝܘ ܗܘܘ. ܘܡܫ̈ܟܐ ܕܩܪܝܡܝܢ ܥܠ ܣܟܪ̈ܐ ܩܠܦܝܢ ܗܘܐ ܘܡܠܥܣܝܢ. ܡܟܘܠܬܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܩܫܬܐ ܐܦ ܕܥܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ. ܡܠܩܛܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܢ̈ܫܐ ܚܕ ܚܕ ܓܠܝܐ. ܘܡܙܒܢܝܢ ܡܬܩܠܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܐܣܪܗܝܢ. ܡܢܐܕܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠ

Page 111

ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܟܦܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܢܝܢ. ܐܝܬ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܚܘܐ ܥܒܕܐ ܕܐܟܘܬܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬ ܝ̈ܘܢܝܐ. ܘܠܐ ܒܝܬ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܡܬܡܠܠ ܕܐܣܬܥܪ. ܕܙܘܥܬܐ ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܢܬܡܠܠ. ܘܠܡܫܡܥܬܐ ܥܛܠ ܠܡܬܗܝܡܢܘ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܣܬܒܪ ܕܡܢ ܢܦܫܝ ܡܥܠ ܐܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܚܕܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܚܕܝܐܝܬ ܓܝܪ ܡܗܡܐ ܗܘܿܝܬ ܘܥܒܪ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܬܫܥܬܝܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܣܗ̈ܕܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܒܒ̈ܢܝ ܥܡܝ ܥܿܒܕ ܗܘܿܝܬ. ܕܐܗܡܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܒܥܒܿܕܐ ܐܫܬܡܫܘ.. ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ. ܕܫܒܡܗܿ ܗܘܐ ܡܪܝܡ. ܒܪܬܗ ܕܠܥܙܪ. ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗܿ ܡܝܬ ܚܙܘܪ. ܕܡܬܬܪܓܡ ܒܝܬܐ ܕܙܘܦܐ. ܘܒܛܘܗܡܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܐܢܬܬܐ ܗܘܬ ܝܕܝܥܬܐ. ܥܪܩܬ ܕܝܢ ܥܡ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܓܘܣܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܚܒܫܬ ܬܡܢ. ܩܢܝܢܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܝܬܼ ܥܡܗܿ ܡܢ ܥܒܪܗ ܕܝܘܪܕܢܢ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܚܛܦܘܗܝ ܗܢܘܢ ܛܪ̈ܘܢܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܦܫ ܠܗܿ ܡܢ ܡܐ̈ܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܣܝܒܪܬܐ ܘܡܕܡ ܐܢ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܠܗܿ. ܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܥܠܝܢ ܘܚܛܦܝܢ ܠܗܼ. ܗܿܢܘܢ ܠܒ̈ܝܫܝ ܙܝܢܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܬܪܥܡܐ ܗܘܬ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܨܚܝܐ ܗܘܬ ܘܠܝܛܐ ܠܗܘܢ ܕܬܓܪܐ ܐܢܘܢ ܒܗܿ ܠܡܩܛܠܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܒܝܕ ܦܘܪܬܐ. ܘܠܐ ܡܪܚܡܘ ܡܪܚܡ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܩܛܠ ܠܗܿ. ܐܦ ܡܫܟܚܘ ܐܢ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܣܝܒܪܬܐ. ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܗܘ ܥܡܠܐ ܗܘܬ. ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܡܓܙܝܐ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐ ܐܦ ܠܡܫܟܚܘ ܡܕܡ. ܟܦܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܠܛ ܗܘܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܡܘܚܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܦܢܐܼ

Page 112

ܚܡܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ. ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܓܙܡܐ ܘܡܢ ܐܢܢܩܐ ܢܣܒܬܼ ܗܘܬ. ܘܣܥܬ ܥܠ ܟܝܢܐ. ܘܠܒܪܗܿ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܕܝܢܩ ܚܠܒܐ. ܚܛܦܬܗ ܘܐܡܪܬܼ. ܝܠܘܕܐ ܕܘܝܐ ܒܩܪܒܐ ܘܒܟܦܢܐ ܘܐܦ ܒܫܘܓܘܫܐ ܠܡܢܘ ܐܛܪܟ. ܐܦܢ ܚܝܿܝܢ ܗܘܝܢ. ܥܒܕܘܬܐ ܗܝ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܦ ܠܗܿ ܠܥܒܕܘܬܐ ܩܕܡ ܠܗܿ ܟܢܦܐ. ܘܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܪܝܪ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܠܣ̈ܛܝܐ. ܬܐ ܗܟܝܠܼ ܗܘܝ ܠܝ ܠܡܟܘܠܬܐܼ. ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܓܘܫܐ ܠܫܢܝܘܬܐܼ ܘܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܬܠܐ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܣܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܬܼ ܩܛܠܬ ܠܒܪܗ. ܘܛܘܝܬܗ ܘܐܟܠܬ ܦܠܓܐܼ ܘܫܪܟܐ ܟܣܝܬ ܘܢܛܪܬ. ܘܡܚܕܗܿ ܐܕܪܟ ܫܓܘ̈ܫܐ ܠܪܝܚܐ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܣܘܝܒܐ. ܫܡܛܘ ܕܝܢ ܣܝ̈ܦܝܗܘܢ ܘܡܬܠܚܡܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢܗܿ. ܐܠܐ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܛܝܒܬܼ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܐ ܐܡܪܬ ܠܗܘܢ. ܕܐܦ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܢܿܛܪܬ ܠܟܘܢ. ܡܢ ܡܕܡ ܕܐܘܬܪܬ ܡܢ ܒܪܝ. ܘܓܠܬ ܘܚܘܝܬ ܐܢܘܢ. ܘܡܚܕܗܧ ܐܚܕܬ ܐܢܘܢ ܙܘܥܬܐ ܘܫܢܝܘ. ܘܝܒܫܘ ܡܢ ܚܙܬܐ. ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ. ܕܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܚܒܝܒܐܼ ܘܣܘܪܥܢܐ ܕܝܠܝ ܗܼܘ. ܣܒܘ ܐܟܘܠ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܿܟܠܬ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܗܘܘܢ ܪܦܝܢ ܡܢ ܐܢܬܬܐܼ ܐܠܦܐ ܡܪܚܡܢܝܢ ܡܢ ܐܡܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐ̈ܢܐ ܐܢܬܘܢ. ܘܡܢ ܢܟܣܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܬܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܢܐܿ ܥܕ ܗܫܐ ܐܟܠܬ. ܘܡܕܡ ܕܦܫ ܢܿܛܪܬ ܠܝ. ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܢܦܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܪܬܝܬܝܢ ܘܕܚܝܠܝܢ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܦܢ ܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܫܒܩ ܠܗܿ ܠܗܝ ܐܢܬܐ. ܘܡܚܕܗܿ ܐܬܡܠܝܬܼ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܥܐ ܡܣܝܒܐ. ܘܟܠܢܫ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܐܒܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܣܥܪܗ ܪܥܠ ܗܘܐ ܡܢܗ. ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܕܡܫ̈ܢܩܝ ܒܟܦܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܡܡܬ. ܘܛܘܒܐ

Page 113

ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ . ܥܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ.܀ ܬܘܒ ܥܠ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܩܕܡ ܐܡܪ ܘܐܬܢܒܝ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܝܟ ܗܢ ܦܘܪܥܢܐ ܐܕܪܟ ܗܘܐ ܠܝ̈ܗܘܕܝܐ ܥܠ ܥܘܠܗܘܢ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܥܒܕ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܦܚܡ ܠܗܠܝܢ ܢܒܝܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܕܠܐ ܐܬܕܟܠܬܼ ܕܐܡܪ: ܕܘܝ ܠܒ̈ܛܢܬܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝ̈ܢܩܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܨܠܘ ܕܝܢܼ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܪܘܩܝܟܘܢ ܒܣܬܘܐ. ܘܠܐ ܒܫܒܬܐ. ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܟܘܬܗ ܡܢ ܘܝܡܐ ܕܗܘܼܐ ܥܠܡܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ: ܐܦܠܐ ܢܗܘܐ.܀ ܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܕ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܘܬܢܐ ܘܒܣܝܦܐ ܘܒܫܒܝܐ ܬܘܒ ܐܬܕܒܪ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܬܒܢܐ ܟܢܫܗ ܠܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܕܘ ܒܟܦܢܐ ܘܒܣܝܦܐ. ܘܐܡܪ ܕܗܘܼܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܪ̈ܒܘܬܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܠܦܐ ܕܐܠܦ̈ܝܐ ܘܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ ܠܣ̈ܛܝܐ ܘܫ̈ܓܘܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܒܗܿ ܐܬܩܛܠܘ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܪܡܝܢ ܒܩܘ̈ܡܬܗܘܢ. ܘܡܝܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܬܐ. ܐܬܢܛܪܘ ܕܢܗܘܘܢ ܠܚܙܘ̈ܢܐ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܡܢ ܒܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠܼ. ܐܬܐܣܪܘ ܘܐܫܬܕܪܘ ܠܡܨܪܝܢ ܠܦܘܠܚܢܐ. ܣܓܗܝܐܐ ܕܝܢ ܐܬܦܠܓܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܢܐܒܕܘܢ ܒܚ̈ܙܘܢܐ ܘܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܠܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܒܪ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬܼ. ܐܫܬܒܝܘ ܘܐܙܕܒܢܘ. ܕܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܬܫ̈ܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܫܬܡܫܘ ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܣܦܣܝܢܘܣ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܕܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܒ̈ܥ ܠܐܒܪܗܡ. ܕܐܝܟ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܘܫܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܩܡ ܚܙܐ ܘܐܢܒܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܗܘܐ ܐܟܡܐ ܕܗܘ̈ܝ. ܘܒܟܐ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ

Page 114

ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪ܆ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡ ܗܟܢܐ. ܐܠܘ ܠܡ ܝܕܝܥܬܝ ܝܘܡܐ ܕܫܠܡܟܝ. ܐܠܐ ܐܬܟܣܝ ܠܗ ܡܢ ܥܝܢܝ̈ܟܝ. ܢܐܬܘܢ ܠܟܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܢܚܕܪܘܢܟܝ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܟܝ ܘܢܐܠܨܘܢܟܝ ܡܢ ܟܠ ܣܛܪ̈ܝܟܝ. ܘܢܣܚܦܘܢܟܝ ܘܠܒ̈ܢܝܟܝ ܒܓܘܟܝ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܥܡܐ ܐܡܪ. ܢܗܐܘ ܠܡ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܥܠܐܪܥܐ ܘܪܘܙܓܐ ܚܣܝܢܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܢܦܠܗܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ. ܘܢܫܬܒܘܢ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܬܗܘܐ ܡܬܕܝܫܐ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ. ܕܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܚܕܝܪ ܠܗܿ ܚܝܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܕܥܘܢ ܕܡܛܝ ܠܗ ܚܘܪܒܗܿ. ܟܕ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܢܦܚܡ ܐܢܝܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܦܪܘܩܢ ܠܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ. ܕܐܡܪ ܥܠ ܟܠܗ ܩܪܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܬܗܪ ܕܫܒܝܚܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܢܘܕܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܕܐܠܗܐ ܗܼܝ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܓܕܫ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܩ̈ܠܐ ܗܢܢ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܩܥܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܫܐܠܝܢ ܠܗܿܘ ܓܝܣܐ ܘܩܛܘܠܐ ܕܢܚܐ. ܘܠܗܿܘ ܝܗܘܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ. ܕܢܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܡܕܡܼ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܩܦ ܠܗܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܬܚ̈ܘܝܬܐ ܐܝܢܝܢ ܕܡܪܚܡܢܘ ܬܗ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ. ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܒܕܢܗܘܢ. ܕܒܗܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܡܢ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢܼ. ܕܗܼܘ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܩܕܡܝܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܒܗܿ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܫܘܪܝܐ ܚܣܝܢܐ ܐܓܪܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ. ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܓܪ ܗܘܐ ܠܗܢ ܘܪܚܐ. ܕܕܠܡܐ

Page 115

ܡܡܬܘܡ ܢܬܬܘܢ ܘܢܬܘܒܘܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܘ. ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܒܩܢܐ ܘܚܝ̈ܐ.܀ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܩܪܒܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ. ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܡ̈ܝܗܬܐ ܐܬܝܗܒܢ ܠܗܘܢܼ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܓܕܫ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܬܝܒܝܢ. ܕܐܦ ܠܗܝܢ ܐܫܘܝ ܐܢܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܗܼܘ ܡܟܬܒܢܐ. ܕܩܡܢ ܐܡܪܢ ܥܠܘܗܝ. ܒܬܫ̈ܥܝܬܗ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܟܠܝܬܐ. ܕܟܕ ܪܕܝܢܢ ܒܗ ܒܟܬܒܐܼ ܕܐܦ ܠܗܝܢ ܢܣܝܡ ܐܢܝܢ. ܣܒ ܗܟܝܠ ܘܩܪܝ ܡܕܡ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܫ̈ܬ. ܟܕ ܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܠܥܡܐ ܒܝܫܐ ܡܛܥ̈ܝܢܐ ܗܢܘܢ ܕܡܣܗܕܝܢ ܕܓܠܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ. ܕܒܐܬܘ̈ܬܐ ܝܕ̈ܝܥܬܐ ܕܡܩܕܡܢ ܗܘ̈ܝ ܡܘܕܥܢ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ. ܠܐ ܢܚܘܪ ܘܠܐ ܢܗܝܡܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܢ̈ܫܐ ܕܫܩܝܠ ܗܘܢܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܢܦܫܐ: ܗܟܢܐ ܡܗܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܡܝܐܝܬ ܕܝܢܼ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܩܡ ܟܘܟܒܐ ܕܕܡܿܐ ܠܪܘܡܚܐ ܘܐܓܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ ܟܕ ܙܩܝܦ. ܘܬܘܒ ܩܕܡ ܕܢܡܪܕܘܢ ܘܢܬܬܥܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܒܐ. ܟܕ ܡܟܢܫ ܥܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܢܝܣܢ ܒܬܫܥ ܫ̈ܥܝܢ ܕܠܠܝܐܼ. ܗܟܢܐ ܐܒܪܡ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܗܝܟܠܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܢܣܒܪ ܐܢܫ ܕܐܝܡܡܐ ܗܼܘ ܢܗܝܪܐ. ܘܐܓܪ ܬܡܢ ܦܠܓܘܬ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܕܗܼܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܩܕܗܝܫܐ ܩܕܡܘ ܦܪܫܘ. ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܓܕܫܢ. ܘܒܗ ܬܘܒ ܒܗܢܐ ܥܐܕܐ. ܩܪܒ ܐܢܫ ܬܘܪܬܐ ܠܡܕܒܚܐ: ܘܝܠܕܬܼ ܐܡܪܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܗܝܠܟܐ. ܘܬܘܒ ܬܪܥܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܕܢܚܫܐ. ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ. ܘܒܪܡܫܐ ܠܡܚܣܢ ܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܣܪܗܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܒܡܘ̈ܟܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܬܬܚܕ ܗܘܐ. ܘܠܬܚܬ ܐܝܬ

Page 116

ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܟܪ̈ܐ ܥܡ̈ܝܩܐ. ܒܫܬ ܫ̈ܥܝܢ ܒܠܠܝܐ. ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐܼ. ܒܚܕ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪ. ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܗܼܝ ܕܥܣܩ ܠܡܬܗܝܡܢܘ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܫܬܥܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܚܙܘܗܝ. ܘܚܫ̈ܝܗܝܢ ܬܘܒ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܫܘܝܢ ܠܡܬܗܝܡܢܘ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܥܪܒ ܫܡܫܐ. ܐܬܚܙܝ ܠܥܠ ܒܟܠܗܿ ܟܘܪ ܡܪ̈ܒܟܬܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܡܙܝܢܝܢ ܠܥܠ ܒܥܢ̈ܢܐ. ܘܡܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܢܛܩܘܣܛܐ. ܒܠܠܝܐ ܥܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܝܕܐ. ܘܩܕܡܝܐܝܬ ܩܠ ܙܘܥܐ ܘܢܩܫܐ ܐܡܪܘ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܢ ܒܬܪܼ ܩܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܐܫܬܡܥ ܕܐܡܪ. ܕܡܫܢܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡܢ ܗܪܟܐ. ܘܐܦ ܕܕ̈ܚܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ.. ܬܘܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܩܘܪܝܝܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܡܢ ܗܕ̈ܘܝܛܐ ܩܕܡ ܐܪ̈ܒܥ ܫܢܗܝܢ ܕܩܪܒܐ. ܟܕ ܡܫܝܢܐ ܗܘܼܬ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܟܠܡܕܡ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܐܬܼܐ ܠܥܐܕܐ ܕܒܗ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܛܠܠܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܫܪܝ ܩܥܐ ܗܘܐ ܒܗܝܟܠܐ: ܩܠܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܩܠܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܩܠܐ ܡܢ ܐܪܒܥܬ ܪ̈ܘܚܐ. ܩܠܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܗܝܠܟܐ. ܩܠܐ ܥܠ ܚ̈ܬܢܐ ܘܟ̈ܠܠܬܐ. ܩܠܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܘܗܕܐ ܒܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܒܟܘܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܡܬܟܪܟ (ܗܘܐ ܘܩܥܐ). ܐܝܟܢܐ ܕܐ̈ܢܫܐ ܝܕ̈ܘܥܐ ܡܢ ܥܡܐ ܐܬܬܪܥܡܘ ܒܗܢܐ ܛܒܐܒܐ ܒܝܫܐ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܘܡܚܘܗܝ ܡܚ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܢܦܫܗ ܐܬܝܒ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ. ܠܗܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܢܦܫܗ ܐܡܪ. ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܩ̈ܠܐ ܩܕ̈ܡܝܐܼ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܩܥܐ ܗܘܐ.

Page 117

ܣܒܪܘ ܕܝܢ ܐܪ̈ܟܘܢܐ ܕܡܢ ܫܐܕܐ ܗܼܘ ܙܘܥܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ. ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܗܘܦܪܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܬܡܢ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܣܪܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܡܒܟܐ ܒܟܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܩܠܐ ܡܪܟܢ ܗܘܐ ܠܗ. ܒܬܢ̈ܚܬܐ ܒܟܘܠ ܡܚ̈ܘܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪ. ܘܝ ܘܝ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܡ̈ܗܬܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܟܬܒܢܐ. ܕܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܫܬܟܚܬܼ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܗܟܢܐ: ܕܒܗ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܩܐܡ ܐܢܫ ܡܢ ܟܘܪ ܡܢܗܘܢ. ܘܡܫܬܠܛ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܗܢܘܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܥܠ ܐܣܦܣܝܢܣ ܫܠܡܘ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܫܬܠܛ. ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܙܕܩ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܬܫܬܩܠ. ܗܿܘ ܕܐܡܣܝܪ ܠܗ ܡܢ ܐܒܐ. ܕܫܐܠ ܡܢܝܼ ܘܐܬܠ ܠܟ ܥܡ̈ܡܐ ܠܝܪܬܘܬܟ. ܘܐܘ̈ܚܕܢܝܟ ܥܒܪܗܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܬܘܒ ܕܢܚܘܕ ܡܢ ܝܡܐ ܠܝܡܐ ܘܡܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܣ̈ܘܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܩܕܡܘܗܝ ܢܒܪܟܢ ܓܙܪ̈ܬܐ. ܘܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܥܦܪܐ ܢܠܟܚܘܢ. ܫܘܠܛܢܗ ܠܡ ܫܘܠܛܢ ܥܠܡ. ܘܡܠܟܘܬܗ ܠܕܪܕܪܝܢ. ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܢܦܩܬܼ ܣܒܪܬܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܒܣ̈ܦܝܗܿ ܕܬܒܝܠ ܡ̈ܠܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܐܦ ܒܥܒܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܗܘܢ.

ܡܬܟܢܫ ܕܝܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܝܠܗ ܕܐܣܦܣܝܢܘܣܼ ܘܚܘܪܒܗܿ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܝܫܠܡ. ܡܢ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܕܛܒܪܝܘܣ ܘܫܘܪܝܐ ܕܟܪܘܙܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀ ܡܢ ܚܒܘܫܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܐܢܛܝܟܘܣܼ. ܫܢܗܝܐ ܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ.܀ ܡܢ ܫܢܬ

Page 118

ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܪܝܘܫܼ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܗܿܘ ܕܒܐܘܪܝܫܠܡ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܇ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫ̈ܥܝܢ.܀ ܡܢ ܒܢܝܢܗ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܟܠܐܿ ܕܗܘܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܫܠܡܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܗ ܐܚܪܝܐܼ. ܕܗܘܐ ܒܝ̈ܘܡܝ ܐܣܦܣܝܢܘܣ: ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬ.܀ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܿܟܐ ܕܡܩ̈ܕܘܢܝܐܿ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܕܐ.܀ ܢܡ . ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ.

ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܩܒܠ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܠܝܢܘܣ. ܘܕܒܪ ܫܢܗܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪܗܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܒܩܝܦܪܘܣ ܓܙܪܬܐ. ܘܢܦܠܝܢ ܒܗ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܬܠ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܛܛܘܣ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘ.ܨܘ. ܡܝܬ ܛܛܘܣ. ܘܐܚܕ ܡܢ ܒܬܪܗ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܐܚܘܗܝܼ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ.. ܗܢܐ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܢܐܪܘܢ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܝܕ̈ܝܥܐ ܩܛܠ. ܘܐܦ ܠܟ̈ܠܕܝܐ ܘܠܦܝ̈ܠܘܣܦܐ ܪܕܦ ܘܬܪܕ ܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܘܐܦ ܦܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢܼ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܡܕ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐܼ. ܩܒܠ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܒܝܠܝܘܣ. ܘܕܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܐܒܓܪ ܒܪ ܐܝܙܛ.. ܫ̈ܢܝܐ ܫ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܫ̈ܥܐ.܀܀ ܫܢܬ ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܢܐܣܐܡܘܢܣ ܘܕܐܩܣ. ܘܙܟܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܘ.܇ ܡܝܬ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܡܢ ܥܠܬ ܪܚܡܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡ ܠܚܕ ܪܝܫܐ. ܘܗܟܢܐ

Page 119

ܦܫ ܒܚܪ̈ܝܢܼ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ . . . . . ܦܪܢܬܣܦܛܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܩܠܝܡܝܣ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܦܩܕ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐܼ. ܕܟܠܗܝܢ ܣ̈ܬܐ ܕܟܪܡܐ ܢܬܥܩܪ̈ܢ ܡܢ ܡ̈ܕܝܢܬܐ. ܘܠܐ ܢܢܨܒܘܢ ܣܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ.܀ ܘܗܼܘ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܝܕ̈ܝܥܐ ܩܛܠ. ܘܠܣ̈ܓܝܐܐ ܪܕܦ ܘܛܪܕ. ܐܫܪܝ ܕܝܢ ܐܦ ܠܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܠܦܛܐܡܘܣ ܓܙܪܬܐܼ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܓܠܝܢܐ ܩܒܠ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܗܪܗܣܝܣ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܢܒܼܥ. ܠܘܩܕܡ ܗܪܣܝܣ ܐܝܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܐܒ̈ܝܘܢܝܐ. ܥܠ ܕܒܨܝܪܐܝܬ ܘܡܣܟܢܐܝܬ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܚܐ. ܒܪܢܐܫ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐ ܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܕܐܙܕܕܩ ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܥܝܕܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ. ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܡܪܝܡ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܒܥܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܕܚܝܿܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܒ̈ܝܘܢܝܐܼ. ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ. ܕܐܬܝܠܕ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܟܦܪܝܢ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢ ܐܟܘܬܢܼ. ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܠܪܫܝܥܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ: ܒܗܿܝ ܕܥܝܕ̈ܐܼ ܡܬܚܦܛܝܢ ܠܡܛܪ. ܒܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܦܘܠܘܣ ܡܠܝܐܝܬ ܟܦܪܝܢ. ܘܩܿܪܝܢ ܠܗܼ ܡܣܛܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܥܒܪܝܐܿ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܠܡܝܢ. ܫܒܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܛܪܝܢ܆ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܚܕܒܫܒܐ ܕܝܢ ܐܟܘܬܢ ܥܒܕܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܬܗ ܦܪܘܩܢ.

Page 120

ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐܕܐܝܬ ܠܗܘܢܼ. ܩܒܠܘ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܒ̈ܝܘܢܝܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܬܩܪܐ ܡܣܟܢܐ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܐܒܝܘܢܝܐ. ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܩܪܢܬܘܣ. ܗܢܐ ܠܡ ܩܐܪܢܬܢܘܣܼ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܚܙܘ̈ܐ ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ ܪܒܐ ܐܥܠ ܠܥܠܦܡܢܘܬܐ ܠܥܠܡܐܿ. ܕܡ̈ܠܐ ܦܟܝ̈ܗܬܐ ܕܕܓܠ. ܘܐܼܡܪ ܕܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܝܠܝܦܢ ܐܢܝ̈ܢ ܠܗ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܿܘܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܠܡ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܿܘܝܢ ܦܠܚܝܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܗܘܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܛܥܐ ܘܢܐܡܪܼ. ܕܐܠܦܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܗܘܿܐ ܥܐܕܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐܼ. ܗܠܝܢ ܚܙܐ ܗܘܐ ܒܚܠܡܗ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܦܓܪܢ ܗܘܐ. ܪܚܡ ܗܘܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܗܢܘܘ ܕܝܢ ܡܫܬܝܐ ܘܡܟܘܠܬܐ ܘܙܘܘܓܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܒܿܪ ܕܐܫܟܚ. ܕܡܫ̈ܡܗܢ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܥ̈ܐܕܐ ܘܕ̈ܒܚܬܐ ܘܢܟܣܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܐܩܪܒ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ ܫܠܝܚܐ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ.. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܝܢܼ ܥܠ ܝܘܚܢܢܼ ܠܒܠܢܐ ܕܢܣܚܐ. ܘܟܕ ܝܼܕܥ ܕܩܐܪܢܬܘܣ ܬܡܘܢ ܗܘ܆ ܫܘܪ ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܘܥܪܩ ܠܬܪܥܐ. ܕܠܐ ܣܝܒܪ ܕܢܗܘܐ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܩܐܪܢܬܘܣ. ܘܗܕܐ ܐܡܼܪ. ܕܦܘܩܘܢ ܡܢ ܒܠܢܐ ܕܠܐ ܬܦܠ ܥܠܟܘܢ ܒܥܠܬ ܩܐܪܢܬܘܣ ܒܥܠܕܒܒܐ

Page 121

ܕܐܠܗܐ.܀ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܪܣܝܣ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܕܢܝܩܠܐܝܘܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܢܩܠܐܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܒ̈ܥܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܣܢ̈ܝܩܐ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ. ܘܡܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢܼ. ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܥܠ ܕܛܐܢ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܡܨܥܬܐ. ܘܐܦܣ ܠܗܿ ܕܬܗܘܐ ܠܡܢ ܕܗܘ ܕܨܒܝܐ. ܘܡܕܡ ܕܒܦܫܝܛܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܬܐܡܪܼ. ܗܼܢܘܢ ܛܥ̈ܝܐ ܐܝܟ ܢܝܚܗܘܢ ܕܒܼܪ ܘܐܡܪܼ. ܕܥܠ ܗܿܝ ܐܡܼܪܼ. ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܢܬܠ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܢܝ̈ܚܘܗܝ. ܘܡܿܪܝܘ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܒܚܘܒܐ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܦܠܚ ܠܬܪܗܝܢ ܡܪ̈ܘܢܼ ܠܡܦܠܚ ܠܡܪܢ ܘܠܐܢܬܬܐ. ܗܢܼܘܢ ܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܥܒܕܘ. ܟܕ ܡܙܢܝܢ ܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܗܪܣܝܣ. ܝܠܼܦܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܩܠܐܝܘܣ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܘܠܗܠܼ ܒܕܟܝܘܬܐ ܫܿܠܼܡ ܚ̈ܝܘܗܝ. ܘܐܦ ܒܪܗ ܘܒܢ̈ܬܗ ܬܘܒ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܣܐܼܒ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܥܣܪܼ. ܦܩܼܕ ܕܘܡܛܝܢܘܣܼ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܗ ܐܢܘܢ ܕܕܘܝܕ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܘܐ ܘܢܗܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝ̈ܗܘܕܝܐ. ܕܒܗܘܢܐܬܠܼܒܟ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܒ̈ܢܝ ܫܪܒܬܗ ܕܝܘܣܦ ܓܒܪܗܿ ܕܡܪܝܡ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܬܚܙܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܐܬܩܼܛܠ ܕܘܡܛܝܢܘܣ ܒܦܠܛܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܢܐܪܘܣܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝܼ ܦܪܢܬܣܦܛ ܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪܗܼ ܡܥܢܘ ܒܪ ܐܝܙܛܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܫܬܥܣܪ̈ܐ ܝܪ̈ܚܐ

Page 122

ܬܡ̈ܢܝܐ.܀ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܩܪܕܘܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܐ.܀ ܒܬܪ ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܘܝܛ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘ .ܝܗ. ܢܦܩ ܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܛܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܼ. ܘܐܬܬܣܡ ܒܐܦܣܘܣ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܦܐܦܝܘܣ ܕܡܢ ܐܝܪܘܦܘܠܣ. ܘܦܘܠܩܪܝܦܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ. ܘܐܓܢܛܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܘܗܼܦܟ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܡܢ ܐܣܝܐ ܐܪ̈ܒܥ. ܠܐܠܐܐ ܘܠܡܘܪܝܢܐ ܘܠܝܛܘܢܐ ܘܠܩܘܡܐ. ܘܡܢ ܗܠܣܼ. ܗܼܦܟ ܕܝܢ ܠܣܦܘܢܛܝܘܢ ܘܠܐܘܪܝܛܘܢ. ܘܥܼܨܪ ܐܢܘܢ ܪܘܓܙܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܓܒܘܗܝܢܼ ܐܝܟ ܕܠܥܢ̈ܒܐ.܀ ܩܡ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܐܪܒܥܐܼ ܦܪܝܡܘܢܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܩܝܡ ܥܠ ܥܕܬܐ ܪܕܘܦܝܐܼ ܛܪܝܢܘܣ. ܘܐܣܗܕ ܒܗܼ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܩܠܘܦܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܒܼܠ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܝܘܣܛܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܣܝܡܘܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܒܪܗ ܕܩܠܝܘܦܐ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܓܒܪܗܿ ܕܡܪܝܡ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢܼ ܩܡ ܒܐܓܘܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܫܢ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܡ̈ܫܚܠܦܐ ܕܣܒܼܠ. ܐܙܕܩܦ ܥܠ ܩܝܣܦܐ.. ܘܐܦ ܐܓܢܛܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܐܣܗܕ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝܐܪܘܢ.܀܀ ܣܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܦܩܼܕ ܛܪܝܢܘܣ ܕܢܫܼܠܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܬܬܒܼܢܐ. ܐܦܝܣܩܦܘܬܐܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܩܒܠ ܕܚܡ̈ܫܐܼ ܐܠܟܣܢܕܘܣܿ ܫܢܗܝܐ ܥܣܪ̈.܀ ܗܝܠܟܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗܘܡܐ

Page 123

ܕܡܬܩܪܐ ܕܟܠ ܐܠܗܝܢ ܒܒܪܩܐ ܐܬܚܒܠ.. ܘܡܢ ܓܠܛܝܐܼ. ܬܠܬ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܙܘܥܐ ܐܬܚܒܠ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܩܒܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܕܐܪ̈ܒܥܐܼ ܙܟܝ.. ܘܒܬܪܗ ܕܚ̈ܡܫܐܼ ܛܘܒܝܐ.. ܘܒܬܪܗ ܕܚ̈ܡܫܐܼ ܛܘܒܝܐ.. ܘܒܬܪܗܼ ܦܠܝܦܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܗܦܟܗܿ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܬܠ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝܼ ܡܥܢܘ ܒܪ ܡܥܢܘܼ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪܗܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ. ܘܥܒܼܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܠܝܒܘܐ ܥܡ ܚ̈ܢܦܐ ܕܥܡܪܝܢ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܫܪܝܘ ܕܐܣܛܣܝܣ ܢܥܒܕܘܢ ܘܢܩܪܒܘܢ. ܘܗܼܢܘܢܕܒܐܓܝܦܛܘܣ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܩܘܪܐܢܐ ܕܘܒܬܒܐܝܣܼ. ܐܬܓܒܪܘ ܕܝܢ ܥܠܝܘܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܒܐܠܟܣܢܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܐܐ) ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܟܕ ܥܒܕܘ ܐܣܛܣܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܛܪܝܢܘܣ ܠܠܘܣܝܐ ܩܘܐܛܣ. ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ. ܘܐܙܕܝܢ ܩܘܐܛܣ. ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܢܗܘܢ ܩܿܛܼܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ̈ܝܠܐ ܘܟܠ ܕܘܟܼ ܡܢ ܫ̈ܠܕܝܗܘܢ ܡܠܝܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܕܩܒܪ.܀ ܘܬܘܒ ܥܠ ܣܠܡܝܢܐ ܕܒܩܦܪܘܣ ܩܡ ܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܠܚܢ̈ܦܐ ܕܒܓܘܗܿ ܩܛܠܘ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܥܩܼܪ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ܆ ܛܪܝܢܘܣ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܝܬܼ ܒܣܠܢܘܢ. ܘܐܡܠܟ ܗܕܪܝܢܘܣܼ .ܟܐ. ܫܢܗܝܢ. ܘܗܼܘ ܗܕܪܝܢܘܣܼ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܡܒܠܒܠܐ ܗܘܬܼ ܡܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܐܬܩܢܗܿ. ܘܫܥܒܕ ܠܝܗ̈ܘܘܕܝܐ ܕܡܪܕܘ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܦܩܕ ܬܘܒ ܕܢܦܩܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܐ ܢܥܼܠܘܢ ܬܘܒ

Page 124

ܠܬܡܢ.܀ ܒܗܢܐܕܝܢ ܙܒܢܐ ܢܒܥܬ ܗܪܣܝܣ ܕܣܒܠܝܘܣ. ܣܒܠܝܘ ܩܡ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܒܙܒܐܗܢܐܼ ܘܐܡܪ. ܕܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܡܪܝܡ ܝܿܠܕܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܦ ܨܠܝܒܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܬܟܢܫܬ ܥܠܘܗܝ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܠܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐ. ܘܬܚܡ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܘܫܕܘܗܝ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ.܀ ܒܫܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܗܕܪܝܢܘܣܼ ܥܒܕ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܘ̈ܒܬܐ. ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝ̈ܒܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܘܩܕ ܐܫܛܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܡܕ̈ܐܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܫܒܩ.܀ ܘܒܫܢܬ ܐܪܗܒܥ ܕܝܠܗܼ. ܗܘܼܐ ܟܣܣܛܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ.܀ ܘܒܗܧ ܒܫܢܬܐ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ ܝܣܘܛܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܐ… ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܩܝܫܐ. ܘܢܦܠܬ ܒܗ ܢܝܩܡܘܕܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܢܩܝܐ. ܘܫܕܪ ܗܕܪܝܢܘܣ ܕܗܒܐܼ ܘܒܼܢܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡܢ ܕܪܝܫ.܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܬܪ ܦܝܠܦܘܣܼ ܣܢܘܩܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܝܘܛܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܠܘܝ.. ܘܒܬܪܗܼ ܐܦܪܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܝܘܣܐ.. ܘܒܬܪܗܼ ܝܗܘܕܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܩܡ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܚܒܘܫܝܐ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܗܕܪܝܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘ.ܡܕ. ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܘܩܐ ܕܪܗܘܡܐ ܛܠܣܦܪܘܣܿ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ. .. ܘܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܛܝܐ ܗܘܼܐ ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ. .. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܢܝܩܦܘܠܝܣܼ. ܐܦ ܩܣܪܩܐ ܐܬܗܼܦܟܝܢ ܒܙܘܥܐ. .. ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܐܘܡܢܘܣܿ ܫܢܗܝܐ ܬܠܬܥܣܪܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܐܦܝܣܘܣܘ ܢܗܪܐ ܗܘܼܐ ܒܗ ܫܦ̈ܥܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܩ̈ܫܝܐ. ܘܐܛܝܦܘܗܿ ܠܐܠܘܣܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܚܒܠ ܘܚܿܢܼܩ ܠܝ̈ܒܝܗܿ. ܘܫܒܐ ܐܦ ܠܟܠ ܕܒܗܿ.܀ ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ

Page 125

ܗܢܐܼ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܢܗܪܐ ܓܝܫܪܐ ܗܕܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܡܗ.܆ ܗܘܼܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܘܡܢܘܣ.܀܀ ܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܡܛ.: ܟܘܟܒܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܒܝܫ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܣܒܠ ܠܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܐܙܠ ܥܡܗ ܒܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܥܒܼܕ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ ܩܪܒܐ ܥܠ ܓܢܒ ܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܚܪܒܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܐܦ ܫܒܘ ܐܢܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܥܩܼܪ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܪܝܫܠܡ. ܡܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܦ ܕܢܣܩܘܢ ܠܐܘܪܝܫܠܡܼ ܟܠ ܟܠܗ ܐܬܟܠܼܝܘ. ܠܘܩܕܡܼ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܬܪܟܝܢܼ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܝܫܠܡ ܩܕܡܝܐ ܩܡ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐܼ ܡܪܩܘܣ. ܟܕ ܫܠܡܘ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܓܙܘܪܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. (ܐܠܦ̈ܝܢ) ܘ.ܩܢܒ.܆ ܡܝܬ ܗܕܪܝܢܘܣ ܒܟܢܫ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܛܛܘܣ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܐܬܩܪܝ ܙܕܝܩܐܼ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܘܪܠܝܘܣ ܘܠܘܩܝܘܣ. ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠ̈ܬܐ.. ܘܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܝܠܗ ܗܘܼܐ ܗܘܓܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܗܘܡܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥ. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܼܐ ܦܝܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܢܩܢܕ܇ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝܼ ܘܐܠ ܒܪ ܣܗܪܘܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ.. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟܼ ܡܥܢܘ ܒܪ ܐܝܙܛܼ ܟܕ ܗܼܦܟ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐܿ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ. ܣܟܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܼ ܡܠܟܘܬܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬ. ܕܠܐ ܗܿܠܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܗܪܣܝܣ ܡܬܝܕܥ. ܐܦ ܩܪܕܘܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܩܝܘܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܩܡ ܐܦܣܩܦܐ ܕܚܡܫܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܐܘܪܣ.. ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܡܪܩܘܣ. ܘܫܡܫ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܣܛ.܆ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝܼ

Page 126

ܐܒܓܪ ܒܪ ܡܥܢܘܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܐܠܟܣܢܪܕܝܐ ܩܠܐܕܝܘܢܼ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܒܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܥܒ.܆ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܪܗܘܡܐ ܐܢܝܩܛܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܘܕܒܝܘܡܬܗ ܦܠܘܩܪܝܦܘܣܼ ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܪܗܘܡܐܼ ܣܘܓܐܐ ܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܐܦܢܝ. ܬܘܒ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܇ ܩܡ ܕ.ܝܙ. ܡܪܩܝܢܘܣ. ܘܕ.ܝܚ. ܦܘܦܠܝܣ. ܘܕ.ܝܛ. ܡܟܣܝܡܘܣ. ܘܕ.ܟ. ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܕ.ܟܐ. ܓܐܝܐܢܘܣ. ܘܕ.ܟܒ. ܣܘܡܐܟܘܣ. ܘܕ.ܟܓ. ܓܐܝܘܣ. ܘܕ.ܟܕ. ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܕ ܟܗ. ܩܦܝܛܘܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܛܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗ ܠܘܩܝܘܣ ܘܐܘܪܠܝܘܣ ܒ̈ܢܘܗܝܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ. ܘܝܪܚܐ ܚܕ… ܘܒܢܬ ܐܪ̈ܒܥ ܕܝܠܗܘܢܼ ܫܒܼܐ ܘܠܓܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܘܒܢܬ ܫ̈ܬ ܕܝܠܗܘܢܼ ܟܒܫ ܠܘܩܝܘܣ ܠܦܪ̈ܬܘܝܐ ܘܫܒܥܕ ܐܢܘܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܗܘܼܐ ܐܓܪܦܝܢܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܠܐܒܪܗܡܼ . ܗܘܼܐ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐ ܕܘܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܣܗܕ. ܒܗ ܐܢ̈ܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܛܝܐ.. ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܩܪܝܦܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܙܡܪܢܐܿ. ܘܦܐܦܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐܼ ܒܗ ܐܣܗܕܘ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐ ܕܫܚܛܐܼ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܡܛܼܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܪܗܘܡܐ.. ܒܐܠܟܣܢܪܝܐ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ ܐܓܪܦܝܢܘܣ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ

Page 127

ܣܘܛܪܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ.. ܘܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܬܐܼ ܬܝܦܝܠܘܣ. ܗܘܿ ܕܐܦ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܡܦܪ̈ܫܐ ܩܿܝܡܝܢ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ (ܙܒܢܐ) ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܒܥܕܬܐ ܗܠܝܢ. ܣܘܛܪ ܕܪܗܘܡܐ.. ܐܓܪܦܝܢܘܣ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐ.. ܬܝܦܝܠܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܕܩܘܪܢܬܘܣ.. ܐܦܘ[ܠܝـ]ܢܪܝܘܣ ܕܐܝܪܦܘܠܝܣ. ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ ܢܒܝܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܦܪ̈ܘܓܝܐ ܩܡ ܘܒܼܿܛܠ.. ܡܠܝܛܘܢ ܕܐܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܦܚ.܆ ܐܢܛܘܢܢܣ ܒܟܠܙܒܢ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ. ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܡܫܪܕ ܠܪ̈ܝܫܝ ܩܪ̈ܒܐ. ܘܟܕ ܦܪܛܝܢܐܟܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܕܒܩܘܐܕܘܣ ܒܨܗܝܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘܿ. ܡܛܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܐܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܓܪ̈ܡܝܢܝܐ ܘܠܣܪ̈ܡܛܝܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢܼ ܒܪܩܐ ܢܦܼܠ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܚܒܼܠܘ ܐܡܿܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܝܓܪ̈ܬܗ ܕܡܪܩܘܣ ܡܠܟܐ ܩܝ̈ܡܢ܇ ܕܒܗܝܢ ܣܗܕ. ܕܟܕ ܩܪܝܒ ܗܘܼܐ ܚܝܠܗ ܠܡܐܒܕ ܒܨܗܝܐܿ. ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܬܦܪܩܘ. ܟܕ ܐܦ ܡܛܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܘܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢܼ ܘ.ܩܨܒ.܆ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܐܠܘܬܪܘܣܼ ܫܢܗܝܐ .ܝܗ… ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܗܘܼܐ ܡܟܣܝܡܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝ̈ܝܢ ܘ.ܩܨܕ܇ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ. ܘܙܘܡܪܢܐ ܕܒܐܣܝܐ ܢܦܠܬ.. ܘܡܛܠ ܕܬܬܒܢܐܼ ܐܬܬܢܝܚܬ ܡܢ ܫܩ̈ܠܐ ܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪ̈.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܩܨܗ.܆ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܐܬܟܪܗ ܘܡܝܬܼ ܒܦܐܢܘܢܝܐ.. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܩܘܡܐܕܘܣܼ ܫܢܗܝܐ ܬܠܥܣܪܗܐ.܀ ܒܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܩܡ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܘܕܒܼܿܪ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈.܀ ܐܝܪܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܠܘܓܕܘܢܘܣ ܡܬܝܕܥ.܀ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܕܥ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ. ܕ.ܟܘ. ܩܼܡ ܡܟܣܝܡܘܣ.. ܘܕ.ܟܙ. ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ.. ܘܕ.ܟܚ. ܘܠܝܣ..

Page 128

ܘܕ.ܟܛ. ܕܘܠܟܝܢܘܣ.. ܘܕ.ܠ. ܢܪܩܣܣ.. ܘܕ.ܠܐ. ܕܝܘܣ.. ܘܕ.ܠܒ. ܓܪܡܐܢܘܢ.. ܘܕ.ܠܓ. ܓܪܕܝܢܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘ ܢܪܩܣܣ ܩܕܡܝܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܬܝܒܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܢ ܙܒܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܬܪܨ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܬܪܫܼܡ ܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܗܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܥܠ ܩܐܦܛܘܠܝܘܢ ܒܪܩܐ ܢܦܼܠ ܘܝܩܕܢܐ ܚܣܝܢܐ ܠܒܝܒܠܐܬܩܣ ܘܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܘܒܕ.܀ ܘܥܠ ܐܘܪܗܝܼ ܐܡܠܟܼ ܐܒܓܪ ܣܘܪܣ ܥܡ ܒܪܗ. ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܒ̈ܥܐ. ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟܼ ܡܥܢܘ ܒܪܗ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ ܫܢ̈ܝܢ.܀ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܩܡ ܣܪܦܝܘܢ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡܼ ܕܢܡܛܪܝܘ ܫܢ̈ܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠܬ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܐܘܩܣܪܝܐ ܐܬܟܢܫܬ.܀ ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܡܛܪܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܪܦܝܘܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܢܪܩܣܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܐܪܢܝܘܣ ܕܠܘܓܝܕܘܢܘܣ.. ܕܝܢܘܣܘܝ ܕܩܘܪܢܬܘܣ.. ܐܦܘܠܝܢܪܣ ܕܐܝܪܦܘܠܘܣ.. ܒܩܛܘܪ ܕܪܗܘܡܐ.. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ.. ܐܦ ܬܝܦܝܠܘܣ ܡܢ ܩܣܪܝܐ.. ܘܦܠܘܩܪܐܛܝܣ ܘܒܐܟܘܠܝܕܘܣ ܪ̈ܥܘܬܐ . . . . . .ܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܩܘܡܐܕܣ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܣܗܕ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ. ܟܕ ܡܢ ܫܠܝ ܡܝܬ. ܘܐܬܚܢܩ ܒܒܝܬܐ ܕܒܣܛܝܐܢܘܣ.. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܼ ܦܪܛܝܢܐܣܟܣ܆ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܒܬܪܗܼ ܣܘܪܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܥܣܪܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܥܣܪܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܕܫܡܪ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ

Page 129

ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐܼ. ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܙܦܘܪܝܘܣ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ.. ܘܠܐܘܢܝܕܣ ܐܒܘܗܝ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܐܣܗܕ.. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܐܬܟܠܠ.܀ ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܢܪܩܣܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܢܪܩܣܣ ܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐܼ ܘܣܥܪ ܚܝ̈ܠܐ. ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܣܟܐܼ. ܚܣܼܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܫܚܐ ܠܡܫ̈ܡܫܢܐ. ܘܐܚܕܬ ܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܟܢܫܐ ܡܛܠܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐܿ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܥܩܬܐ ܕܗܘܬ ܠܟܢܫܐܼ ܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܠܡܫ̈ܡܫܢܐ ܕܢܩܪܒܢ ܠܗ ܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܝܼܢ ܩܪܒ ܠܗܼ ܘܨܿܠܝ ܥܠܝܗܘܢܼ ܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܫܪ̈ܓܐ ܗܠܝܢܼ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܪܝܦܬܐ ܕܡܪܢ. ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܗܕܐܪ. ܐܫܬܚܠܦܘ ܗܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܟܝܢܐ ܕܡܫܚܐܼ. ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܛܢܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܡܒܛܠܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐܼ. ܐܢ̈ܫܐ ܬܠܬܐ ܣܥܪ̈ܝ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܡܛܠܕܕܚܠܘܢ ܕܠܐ ܢܦܠܘܢ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝܼ ܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܥܠܬܐܼ ܘܩܛܪܓܘܗܝ ܒܡܟܠܩܪܨܐ ܩܕܡ ܥܡܐ. ܟܕ ܐܡܼܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐܼ ܒܢܘܪܐ ܐܿܝܩܕ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐܼ ܒܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐ ܐܿܦܠ. ܐܚܪܢܐ ܕܬܠ̈ܬܐ ܬܘܒ ܐܡܼܪܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐܼ ܒܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐ ܐܿܦܠ. ܐܚܪܢܐ ܕܬܠ̈ܬܐ ܬܘܒ ܐܡܼܪܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܚܘܝܐ ܠܝ ܗܕܐܼ ܢܬܥܘܪ̈ܢ ܥܝ̈ܢܝ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܡܪ̈ܚܡܐܼ ܐܢܫ ܡܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐܼ ܠܐ ܗܝܡܢ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܢܘܢ ܦܣܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܐܝܢܐ ܕܗܘ ܟܐܒܐ ܕܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܓܒܘܼ. ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܼܘ ܢܪܩܣܣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܫܡܫ ܒܝܕ ܝܩܪܘܬܐ ܕܣܝܒܘܬܐܼ. ܐܬܚܙܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܣܪܝܐ ܒܚܙܘܐܼ. ܕܢܐܬܐ ܢܚܙܐ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܟܕ

Page 130

ܡܢܥ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܬܘܒ ܐܬܚܙܝ ܠܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܕܦܘܩܘܢ ܘܩܒܠܘ ܠܐܦܝܣܩܦܐ܇ ܐܝܢܐ ܕܢܡ ܐܠܗܐ ܠܟܘܢ ܐܬܓܒܝ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܐܪܥ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܟܕ ܐܬܿܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܠܟܘܢ ܐܬܓܒܝ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܐܪܥ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܟܕ ܐܬܿܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܐܚ̈ܐ. ܘܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ. ܘܠܐ ܝܗܼܒܘ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܬܘܒ ܠܐܬܪܗ. ܐܠܐ ܫܡܫ ܥܡ ܢܪܩܣܣ. ܟܕ ܗܿܘ ܚܝ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܐܦ ܗܪܣܝܣ ܕܡܘܢܛܢܘܣ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܩܪܝܬܐ ܚܕܐܐܝܬ ܒܡܝܣܝܐ. ܕܫܡܗܿ ܐܪܕܒܘ. ܕܡܢܗܿ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܗܝܡܢ ܗܘܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܢܛܢܘܣ. ܗܢܐ ܡܠܐ ܣܛܢܐ ܠܒܗ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܘܡܬܢܒܐ ܡ̈ܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܗܼܘ ܡܘܢܛܢܘܣ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗܼ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ. ܘܐܦ ܐܩܝܡ ܢ̈ܫܐ ܡܢ ܕܝܠܗܼ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܡܠܐ ܐܢ̈ܝܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܩܪܐ. ܘܩܼܪܐ ܐ̈ܢܝܢ ܢܒ̈ܝܬܐ. ܕܠܚܕܐ ܫܡܗܿ ܗܘܐ ܦܪܝܣܩܐ. ܘܕܐܚܪܝܬܐ ܡܫܟܣܝܡܠܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒ ܩܕܝܫܐ ܐܦܘ[ܠܝـ]ܢܪܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܝܪܦܘܠܝܣ ܕܐܣܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܣܘܪܘܣܼ ܟܕ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܼ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܫܒ̈ܥ.܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܪܟܙ.܆ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ̈ܝܐ (ܒܐܢܛܝܟܝܐ) ܐܣܩܠܝܦܕܘܣ. ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܼܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܒܐܘܪܗܝܼ ܡܢ ܢܗܪܐ ܗܿܘ ܕܥܐܠ ܠܗܿ ܡܢ ܓܒܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܨܢ܇ ܗܘܧܘ ܒܗ ܫ̈ܦܥܐ ܩ̈ܫܝܐ ܕܡ̈ܝܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܕܡܝܟ ܘܫܠܼܐ ܘܢܝܚ ܒܓܘ ܒܝܬܗܼ. ܥܠ ܗܼܘ ܢܗܪܐ ܟܕ ܡܠܼܐ ܣܦܐ ܒܣܦܐܼ. ܘܐܣܼܬܟܪ ܡܦ̈ܩܢܘܗܝ ܕܒܫܘܪܐ ܡܕܢܚܝܐܿ. ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܩܘܦܝܐ ܕܛܥܼܝܢ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܗܼܦܟ

Page 131

ܡܡܘܠܐ ܗܿܘ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܟܕ ܟܠܢܫ ܕܡܝܟ ܥܠ ܥܪܣܗܼ. ܥܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܡܢ ܟܘ̈ܐܼ ܘܐܬܬܚܢܩܘ ܥܠ ܬܫܘ̈ܝܬܗܘܢ. ܘܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܼܝܢ ܒܛܝܢܐ ܘܒܠ̈ܒܢܐ ܬܪܘ ܘܢܦܼܠܘ. ܘܟܒܫܘܢ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܗܘܢܼ ܘܡܢ ܫܠܝ ܗܘܼܘ ܩܒܪ̈ܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܫܠܡܬ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܡܿܪܐ: ܕܩܒܪܗܝܗܘܢ ܒܒ̈ܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠܡ. ܘܐܬܚܢܩܘ ܕܝܢ ܒܗܿ ܝܬܝܪ (ܡܢ) ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܫܝ ܗܼܘ ܡܡܘܠܐ ܥܠ ܫܘܪܐܼ. ܐܬܪܥ ܡܢ ܫܠܝ ܘܢܦܼܠ. ܘܐܬܓܪܦ ܩܕܡ ܡܝ̈ܐ. ܘܫܒܐ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܦܩ ܟܠܡܕܡ ܕܟܒܼܫ ܗܼܘ ܫܦܥܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܫ̈ܠܕܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܕܒܥܝܪܐܿ. ܘܩܝܗܣܐܿ ܘܨܒ̈ܘܬܐ ܕܒ̈ܬܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܡܦܪ̈ܓܐ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܚ̈ܢܘܬܐ ܕܝܠܗܿ. ܫܒܼܐ ܕܝܢ ܐܦ ܓܢ̈ܣ ܘܒ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܣ ܘܩܢܝܢܐ ܟܠܗ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܕܐܝܬ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ. ܘܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܥܣܪ̈ܬܐ ܟܕ ܡܫܘ̈ܝܢ ܘܐ̈ܙܠܢ ܒܓܘܗ. ܘܓܕܫܐ ܘܠܡܪ̈ܝܗܝܢ ܒܓܘܗܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܩܫܝܐ ܐܦ ܥܙܝܙܐ. ܘܪܘܬ ܐܪܥܐ ܗܿܝ ܡܢ ܕܡܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐܼ ܕܒܝܬ ܐܘܪܗܝ ܢ. ܘܒܗ ܒܩܪܒܐ ܐܬܩܛܠ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܡܩܪܝܢܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܐܦ ܗܼܘ ܒܐܪܟܐܠܝܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܼ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܕܡܢ ܐܠܓܐܒܠܐ܀ ܗܪܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܒܛܠܬ. ܕܐܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܐܬܟܒܫܘ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܗܫܐ ܘܠܗܠ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ.

Page 132

ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܦܝܠܛܘܣ.. ܒܥܕܬܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܐܼ ܗܘܼܐ ܩܠܝܣܛܘܣ.܀܀ ܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ (ܘܡܬܝܢ) ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܬܼ. ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ. ܗܿܝ ܕܡܢ (ܩܕܝܡ) ܥܡܐܘܣ ܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܗܝܢ ܘ.ܪܠܚ.܆ ܐܬܩܛܠ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣܼ ܒܫܘܩܐ ܕܪܗܘܡܐ.. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪܗܿ ܕܐܡܐܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ. ܗܢܐ ܐܬܚܙܝ ܟܼܪܝܣܛܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܡ̈ܠܟܐ ܕܪ̈ܘܡܢܝܐ. ܘܐܦ ܡܐܡܐܐ ܐܡܗ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܐܡܿܪܝܢ ܥܠܝܗܿ ܕܠܐ ܗܘܼܬ ܡܢ ܢ̈ܫܐ ܕܥܠܡܐ ܐܢܬܬܐ ܕܕܚܠܐ ܗܘܼܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܬܫ̈ܥܝܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܥܠܝܗܿ ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܝܗܿ ܫܦܝܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܐܘܪܒܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ܆ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܩܡ ܙܒܢܘܣ.. ܐܘܪܝܓܢܝܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܪܡܘ.܆ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܪܐܩܠܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܛ.܀ ܐܦ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܗܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܒܗܿ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܫܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܘܪܝܓܢܣܼ ܘܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ ܥܘܡܪܗ ܥܒܼܕ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܦܐܢܛܝܐܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܚܡܫـ[ـܝـ]ـܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܩܛܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܡܓܘܢܛܝܐܩܘܣ. ܘܐܡܠܟܼ ܡܟܣܡܝܢܘܣܼ. ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬ. ܗܢܐ ܐܙܝܥ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܙܝܥ ܘܛܪܕ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܘܣ̈ܓܐܐ ܐܣܗܕ ܒܗ ܒܪܕܘܦܝܐ. ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܪܘܓܙܐ ܩܠܝܠܐܼ ܘܢܣܒܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܐܬܩܛܠ ܒܐܩܘܠܝܐ.

Page 133

ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܼ ܓܘܪܕܝܐܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܘܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܐܢܛܘܪܣ ܝܚܐ ܚܕ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܦܐܒܝܐܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.܀ ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܦܐܒܝܐܢܘܣܼ ܢܐܡܪ ܩܠܝܠ ܥܠ ܗܘܿܝܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ  ܐܢܛܘܪܣ ܐܦܝܣܩ ܘܟܠܢܫ ܪܗܿܛ ܠܕܪܓܐ ܗܢܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ: ܘܐܦ ܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ: ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܠܗܿ ܠܪܘܡܐܼ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܿ ܐܦܝܣܩܦܐ: ܘܐܦ ܐܢ̈ܫܐ ܝܕܗܝܥܐ ܘܫܒ̈ܝܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ: ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ: ܘܗܢܐ ܠܗܢܐ ܒܥܿܐ ܘܗܢܐ ܠܗܢܐ ܡܩܠܣ. ܦܐܒܝܐܢܘܣ ܕܝܢܼ ܟܕ ܥܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܼܩܼ. ܓܕܫ ܐܬܐ ܡܢ ܐܓܘܪܣܐ ܚܕ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܥܡܗܼ ܐܬܩܼܪܒ ܗܘܐ ܕܢܞܚܙܐ ܠܗܿܝ ܕܗܘܝܐܼ ܐܝܟ ܟܠܢܫ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܩܼܪܒ ܘܡܼܛܐܼ. ܦܪܚܬ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ ܡܢ ܫܠܿܝ ܘܢܚܬܬ ܡܢ ܪܘܡܐܼ. ܘܥܠ ܪܝܫܗ ܫܟܢܬ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܩܥܼܐ ܥܡܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐܼ ܕܫܘܐ ܗܘ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܘܗܝ ܘܐܬܒܘܗܝ ܥܠ ܬܪܘܢܣ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܩܼܛܠ ܓܐܘܪܕܝܐܢܘܣ ܒܦܪܬܘ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܼ ܦܝܠܦܘܣܼ ܫܢܝ̈ܐ ܫܒ̈ܥ.܀ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܦܠܝܦܘܣܼ ܐܠܦ ܫ̈ܢܝܢ ܡ̈ܠܼܝ. ܘܐܓܘܢܐ ܕܫܢ̈ܝܢ ܐܠܦ ܐܫܬܡܫ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܬܩܛܠ. ܘܬܐܛܪܘܢ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܣ ܬܠ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ ܗܘܼܬ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܗܘܼܬ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܒܝܘܡܐ ܚܪܢܐ ܕܦܨܚܐܼ. ܨܼܒܐ ܗܘܐ ܕܢܬܚܠܛ ܒܨܠܘܬܐ ܥܡ ܥܡܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܦܐܒܝܐܢܘܣ: ܥܕܡܐ ܕܢܘܕܐ ܘܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܡܛܠ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܒܬܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܼܐ ܠܕܐ ܡܩܒܠ ܠܗܼ. ܐܠܐ

Page 134

ܥܒܕ ܗܕܐܼ. ܡܛܠ ܪ̈ܫܝܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܡܢ ܟܠܗܿ ܬܪܥܝܬܗܼ. ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ. ܘܚܘܝ ܒܥܿܒܕܐ ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܬ ܗܐ ܠܗ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܼܒܠܿܘܗܝ ܘܥܠ ܠܥܕܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܼ. ܗܘܐ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܪܕܪܝܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܐܬܩܛܠ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܦܝܠܦܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܡܠܟܼ ܕܩܝܘܣܿ ܫܢܬ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܩܝܘܣܿ ܟܕ ܠܡܗܝܢܐ ܘ[ܕܚܠ ܠܐܠܗܐ ܦܝܠܦܘܣ] ܘܠܒ̈ܢܘܗܝ ܩܛܼܠܼ. ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ [ܠܘܬ ܦܝܠܦܘܣ]. ܒܝܕ ܕܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܡܡܟܟ ܗܐܘ ܐܦ ܡܣܚܦ ܗܘܐ ܠܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐܼ ܒܝܕ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܠܘܬܗ ܐܬܓܘܙܠ ܪܘܓܗ ܐܦ ܥܠܝܢ܆ ܘܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܒܗܿ. ܘܥܩܼܪ ܐܦ ܣܚܦ ܘܒܕܪ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܠܗ̈ܝܟܠܐ. ܘܫܿܦܼܥ ܕܡܐ ܕܒܢ̈ܝܗܿ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܪܕܘܦܝܐ ܗܢܐܐܣܗܕܼ. ܩܕܝܫܐ ܦܐܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܡܐ. ܘܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܝܢܘܣܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܐܘܪܝܓܢܝܣ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܣܒܼܠ. ܩ̈ܫܝܫܐ ܕܝܢ ܘܚܝ̈ܕܝ ܘܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐܼ ܕܥܒܿܪܝܢ ܠܡܢܝܢܐ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܢܦܼܩ ܐܦ ܡܢ ܕܘܟܬܗܼ ܒܝܕ ܓܘܙܠܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܫܐܕܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܕܢܥܒܪ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܢܪܕܘܦ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܡܛܼܝ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܗܿ ܕܝܢܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܥܼܪ ܒܗܿ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܿܐ ܐܢܐ ܗܪܟܐ ܐܢܘܚ ܥܠ ܡܠܬܝܼ. ܘܐܫܬܥܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܣܬܥܪ̈ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܦܣܘܣ.

Page 135

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܣܘܣܼ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܛܠܝ̈ܐ ܕܐܣܗܕ ܒܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܩܝܘܣ ܥܘܿܠܐ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܘܢܚܬ ܗܐ ܠܒܘܙܛܝܐ ܘܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܓܪܬܓܢܐ ܡܕܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܕ̈ܬܐܕܐܬܪܐ ܐܬܬܚܕܝ. ܘܟ̈ܢܘܫܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܐܬܒܕܪ. ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܐܚ̈ܐ ܕܚܠܘ ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܼܠ ܗܼܘ ܕܩܝܘܣ ܠܐܦܣܣ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܗ. ܘܫܪ ܕܢܒܢܐ ܥܠܘ̈ܬܐ ܡܨܥܬ ܟܪܟܐ. ܘܟܕ ܒܚܢܦܘܬܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐܼ. ܠܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܟܪܟܐ ܦܩܕ ܗܘܐܼ ܘܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܛܢܦ ܗܘܐ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܕ̈ܒܚܐ. ܘܟܢ̈ܫܐ ܚܒܝ̈ܨܐ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܨܥܬ ܟܪܟܐ ܐܦܝܣܘܣ. ܘܬܢܢܐ ܕܣܘ̈ܬܐ ܕܕܒܚܐܼ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܚܦܐ ܗܘܐ. ܘܥܡܛܢܐ ܕܥܛܪܐ ܕܝܩܕܢܐ ܕܣ̈ܘܬܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܟܪܟܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ. ܘܡܚܦܐ ܗܘܐ ܠܫܘܪ̈ܝܗܿ ܟܕ ܚܕܪܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܗܿܘ ܚܓܐ ܟܡܝܪܐ ܕܬܡܢ ܕܚܢܦܘܬܐ ܟܢܝܫ ܗܘܐܼ. ܐܒܠܐ ܗܘܼܐ ܪܒܐ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܘܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܐܬܪܟܢܘ. ܟܕ ܡܚܦܝܢ ܘܡܬܬܢܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܬܚܦܝܬܐ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܚܦܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܚܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ. ܘܡܢ ܓܢ̈ܝܬܐ ܘܟܡ̈ܝܢܐ ܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܓܪܪܐ.

Page 136

ܘܒܢܘܬܦܐ ܪܒܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܟ̈ܢܫܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܠܕ̈ܒܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܫܢ̈ܕܐ ܘܡܢ ܛܠ̈ܢܝܬܗ ܕܡܘܬܐ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ. ܡܢ ܫܪܪܐ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܡܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܥܝܢ ܗܘܘ ܘܢܦܠܝܢ. ܘܡܨܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܕܒܚܝܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ. ܘܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܡܬܓܢܚܝܢ ܗܘܘ ܒܚܘܒܠܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܕܕ̈ܚܘܠܬܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܥܙܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܚ̈ܫܐ ܕܙܒܢܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐܼ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܒܐܝܬ. ܘܓܐܪ̈ܘܗܝ ܝܩܕ̈ܐ ܕܒܝܫܐܼ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܣܟܪܐ ܡܫܬܦܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܣܝܒܪܢ ܗܘܘ. ܘܡܬܚܒܠ ܗܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥ ܡܫܬܕܐ ܗܘܐ. ܘܗ̈ܕܡܐ ܕܘ̈ܫܡܝܗܘܢ ܡܬܦܣܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܠ ܡܓܕ̈ܠܐ ܘܥܠ̈ܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܡܬܬܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܪ̈ܝܫܐ ܬܘܒ ܥܠ ܥܡ̈ܘܕܐ ܕܩܝܣܐ ܒܬܪܥ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܚܕܪܐ ܡܬܩܒܥܝܢ ܗܘܘ. ܥܘܪ̈ܒܐ ܕܝܢ ܘܦܪܚܬܐܿ ܥܡ ܟܘܕܪ̈ܐ ܘܢܥ̈ܒܐ ܥܠ ܟܪܟܐ ܛܝܪܝܢ ܗܘܘ. [ܟܕ ܫܪ̈ܕܘܕܐ] ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ ܛܥܿܢܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܿܪܠܝܢ. ܘܐܒܠܐ ܪܒܐ ܥܠ ܗܕ̈ܡܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܦܪܝܣ ܗܘܐ. ܘܚܫܐ ܡܪܝܪܐ ܒܓܘ ܪܥܝܢܐ ܕܛܢ̈ܢܐ ܩܒܝܥ ܗܘܐ. ܣܘܪܕܐ ܘܕܚܠܬܐ ܠܟܠܢܫ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ. ܗܢܐ ܗܘܐ ܕܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܗܢܐ ܗܘܐ ܐܓܘܢܐ ܕܡܠܼܐ ܣܘܪܕܐ ܠܚܙ̈ܝܐ. ܗܢܐ ܗܘܐ ܬܟܬܘܫܐ ܬܡܝܗܐ ܕܥܠܗܝܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܐܬܬܡܗܘ ܒܗ. ܐܣ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝܢܐ ܡܒ̈ܓܢܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܓܘܢܚܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗܝܢ ܡܣܬܥܪ ܗܘܐ. ܬܛܠܝ̈ܠܐ ܬܘܒ ܒ̈ܢܝܢܐ ܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘܿ. ܟܕ ܡܬܥܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܟܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܚܫܐ ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܬܩܦ ܗܘܐ. ܚܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܫܘ̈ܩܝܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐܿ. ܡܢ ܓܪܪܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܚܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܫܘ̈ܩܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ. ܡܢ ܓܪܐܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܡܬܬܓܪܪܝܢ ܗܘܘ. ܕ̈ܡܥܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܬܩܦ̈ܢ

Page 137

ܗܘ̈ܝܼ ܥܠ ܫ̈ܠܕܐ ܕܚܒ̈ܝܒܝܗܝܢ ܕܚܿܙܝܢ ܗܘܘ. ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܕܟܠܓܢܣ ܥܠܝܗܘܢ ܫܟܢ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܫܘܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܠܘܢܼ. ܟܕ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܦܓܪܗܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܟܫܼܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܢܐ ܗܼܘ ܚܫܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܫܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܛܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܦܠܛܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐ̈ܢܫܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܒ̈ܗܐ ܒܒܢ̈ܝܗܘܢ ܟܿܦܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܒ̈ܢܝܐ ܒܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܡܬܪܚܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܠܗܘܢ ܚܕܝܪ ܗܘܐ. ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܫܝܚܐܼ ܒܐܘܠܨܢܐ ܡܬܒܢܝܐ ܗܘܬܼ. ܘܢ̈ܨܝܚܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܒܘܩܝܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܬܒܚܪܝܢ ܗܘܘ.܀ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܕܝܢܼ ܘܝܡܠܝܟܐ ܘܡܪܛܠܘܣ ܘܕܝܘܢܣܝܘܣ ܘܝܘܐܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܘܣܛܕܝܢܘܣ ܘܐܢܛܘܢܝܢܘܣ. ܡܫܪ̈ܪܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܫܩ̈ܝܠܝ ܚܫܐ ܕܙܩܝܦܗ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘܘܡܬܬܢܚܝܢܼ ܘܟܡܝܪܝܢ ܒܚܫܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ. ܘܙܝܘܐ ܕܐܦܝ̈ܗܘܢ ܥܡܼܛ ܗܘܐ ܘܐܣܬܢܝ. ܘܒܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܒܪܬܡܐ ܕܒܥܘܬܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܦ̈ܠܚܐ ܘܒ̈ܢܝ ܦܠܛܝܢ ܕܡܿܠܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕ̈ܝܥܐ ܕܝܠܗ ܕܟܪܟܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܕ̈ܒܚܐ ܕܡ ܡܿܠܟܐ ܘܟ̈ܢܫܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘ: ܗܢܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܓܢܒܝܢ ܗܘܘ ܥܕܢܐܼ ܘܥܠܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ. ܘܥܠ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܪܣܗܘܢ ܡܟܝܢ ܗܘܘ: ܘܒܕ̈ܡܥܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܬܬܢܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܥܦܪܐ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ.܀ ܢܛܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܢ̈ܝ

Page 138

ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܗܘܢܼ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܕ̈ܒܚܐ ܕܟܠܢܫ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐܼ. ܥܠܼܘܢ ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܠܛܘ̈ܒܢܐ ܒܒܝܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ. ܟܕ ܡܟܝܟܝܢ ܥܠ ܥܦܪܐ ܓܘ̈ܫܡܝܗܘܢܼ ܘܣܝ̈ܡܢ ܒܐܪܥܐ ܐܦ̈ܝܗܘܢܼ ܘܒܥܦܪܐ ܛܡܝܪܝܢ ܓܘ̈ܫܡܝܗܘܢ ܘܒܕ̈ܡܥܐ ܘܒܒܟܝܐ ܕܥܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܩܪܒܘ ܐܟܠܘ ܩܪܗܨܝܗܘܢ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ ܥܘܿܠܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ܇ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ܆ ܒܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟܼ ܐܦ ܠܪ̈ܚܝܩܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܕ̈ܒܚܐ ܕܐܠܗ̈ܐ. ܘܗܐ ܩܪ̈ܝܒܐܼ ܡܡܣܪܝܢ ܥܠ ܫܘܠܛܢܟܼ ܘܫܝܛܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܝܟ. ܘܡܛܥܝܢ ܒܦܠܚܘܬܟܼ ܘܠܕܚܠܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܫܡܝܢܼ ܒܟܡܐܢܐ ܟܣܝܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗܘܢ ܡܟܣܡܠܝܢܐܼ ܘܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܗܘܦܪ̈ܟܐ ܫܒܥ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܪܗܝܫܐ ܘܝܕ̈ܝܥܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ.. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܬܥܙܥܙ ܘܫܼܕܪ ܚܼܛܦ ܐܢܘܢ ܘܐܥܠ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܕ̈ܡܥܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܘܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗܘܢ ܕܛܡܝܪ ܒܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܟܝܟܝܢ ܗܘܘܿ. ܒܒܥܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ.. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ܇ ܐܝܟܘ ܠܐ ܟܬܪܬܘܢ ܠܘܬܢ ܒܕ̈ܒܚܐ ܫ̈ܠܡܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܟܠܗܿ ܬܝܒܠܼ ܕܠܗܘܢ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܘܠܐ ܐܫܬܼܘܝܬܘܢ ܥܡ ܪ̈ܝܫܐ ܘܩܛܘܥܐ ܕܒ̈ܢܝ ܟܪܟܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܡܟܝܠ ܩܪܒܘܒ ܘܫܿܠܼܡ ܕܒܚܐ ܒܚܕܘܬܐ. ܐܝܟ [ܟܠܢܫܼ ܕܡܬܬܚܝܒܐ] ܠܐܠܗ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܥܡ ܛܘ̈ܒܢܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥـ[ـܢܐ ܘܐ]ܡܪ. [ܐܝܬܘܗܝ] ܠܢ ܐܠܗܐ ܥܙܝܙܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥ ܡܠܝܢ ܡܢܗ. ܕܠܗ ܕ̈ܒܚܐ ܟ̈ܣܝܐ ܘܕ̈ܟܝܐ ܕܬܘܕܝܬܢ ܡܩܪܒܝܢܢ. ܘܥܛܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܫ̈ܢܝܢ܆ ܠܓܚܙܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܩܪܒܝܢܢ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܪܥܝܢܢ܆ ܘܒܪܬܡܐ ܕܒܥܘܬܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܚܙܝܢܢ. ܚܢܢ

Page 139

ܕܝܢ ܗܟܝܠܼ ܥܛܪܐ ܕܬܢܢܐ ܛܢܦܐ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܡܩܪܒܝܢܢ. ܘܒܣܘܬܐ ܛܡܐܬܐ ܕܩܕܡ ܫܐ̈ܕܐ ܪ̈ܘܚܬܢ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢܢ.. ܗܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܫܘ̈ܐܠܐܼ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܠܠ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ.. ܘܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐ ܘܐܬܦܣܼܩܘ ܙܘ̈ܢܣ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܐܡܪ ܠܗܘܢܼ. ܕܡܟܝܠ ܕܥܠ ܡܠܟܘܬ ܐܠܗ̈ܝܢ ܦܠܝܓܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܗܐ ܡܢܟܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܪܒܘܬܐ ܕܦܠܚܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢ܇ ܥܕ ܗܘܿܐ ܠܝ ܐܬܪܐ ܘܡܗܘܢܐܝܬ ܡܬܒܚܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܕܡܝ ܒܫܘ̈ܐܠܐ ܕܡ̈ܠܝܟܘܢ. ܗܐ ܡܟܝܠ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ ܕܬܬܚܫܒܘܢ ܘܬܚܘܢ. ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܘܐܪܝܡ ܫ̈ܐܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܢ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢܼ ܘܐܦܩ ܗܘܐܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ.. ܘܗܼܘ ܕܩܝܘܣ ܢܦܼܩ ܠܟܪ̈ܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢܼ. ܘܢܗܦܟܘܢ ܢܐܬܐ ܠܐܦܣܘܣ ܒܪܥܝܢܐ ܗܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܠܡܟܣܝܡܠܝܢܐ ܘܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܥܒܿܕܐ ܕܙܕܝܦܘܬܐ ܢܫܠܡܘܢ. ܘܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ ܢܣܒܘ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢܼ. ܘܙܕ̈ܩܬܐ ܠܡ̈ܣܟܢܐ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܒܟܣܝܐ ܘܓܠܝܐ. ܘܚ ܒܚܕ ܐܬܡܠܟܘ ܘܐܿܡܪܝܢ. ܢܦܘܩ ܠܢ ܡܢ ܝܬܒܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐܼ. ܘܢܐܙܠ ܠܡܥܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐܢܟܝܠܘܣ ܛܘܪܐ. ܘܬܡܢ ܢܬܚܙܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܒܥܘܬܐ ܕܠܐ ܕܕܘܕܐ ܕܥܠܡܐܿ. ܘܕܠܐ ܙܘܥ ܕܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܐܢ̈ܫܝܢ܇ ܥܕ ܗܦܟ ܡܿܠܟܐ ܘܐܬܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܐ ܢܗܐܘ ܒ̈ܛܝܠܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܿܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܨܒܝܢܐܼ ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܢ. ܘܫܠܡܘ ܠܡܠܟܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܟܠܝܠܐ ܦܐܝܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܕܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܬܡ̈ܢܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܪܡܝܘ ܒܟܝܣܐ ܥܘܪܦܢܐ ܕܟܣܦܐܼ. ܘܢܣܒܘ ܥܡܗܘܢ. ܘܣܠܩ

Page 140

ܠܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܠܐܘܣ ܛܘܪܐ. ܘܬܡܢ ܗܼܘܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܟܕ ܪܡܝܼܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܒܥܘܬܿ. ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܠܝܡܠܝܟܐ ܕܝܢ ܚܒܪܗܘܢܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܝܡܐ ܚܟܝܡܐ ܘܩܠܝܠܐܼ. ܥܒܕܘܗܝ ܠܗܘܢ ܣܥܘܪܐ. ܟܕ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܫܚܠܦ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܕܚܕܘܪܐ. ܢܿܣܒ ܗܘܐ ܟܣܦܐ ܥܡܗܼ ܘܢܿܚܬ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܝܿܠܦ ܗܘܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܦܠܛܝܢ ܕܡܠܟܐ. ܘܝܿܗܒ ܗܘܐ ܙܕܩܬܐ ܠܡ̈ܣܟܢܐ ܡܢ ܟܣܦܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܙܒܿܢ ܗܘܐ ܣܝܒܪܬܐ ܕܠܚܡܐܼ ܘܣܠܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܡܘܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܘܐ ܝܘܡܐܼ ܘܐܬܼܐ ܕܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܟܪܟܐ ܕܐܦܣܘܣ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܦܠܛܡܢܘ ܕܢܕܒܚܘܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܼܣ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܪܢܐ ܒܗܘܢܼ ܘܗܘܐ ܕܚܠܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܘܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܦ ܝܡܠܝܟܐ ܐܬܪܗܒ ܗܘܐ ܠܗܼ ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܪܟܐ. ܟܕ ܩܠܝܠ ܣܝܒܪ ܫܩܼܠ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܘܣܠܼܩ ܠܛܘܪܐ ܠܡܥܪܬܐ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܪܗܝܒ ܘܡܕܘܕ ܡܢ ܥܩܬܐܼ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܡܿܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܠܟܪܟܐܼ. ܘܕܐܬܦܩܕ ܘܐܬܒܥܝܘ ܥܡ ܦܝܠܛܡܢܘܼ ܕܢܥܠܘܢ ܘܢܕܒܚܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܙܥܘܼ ܘܐܬܪܗܒܘ ܘܐܪܡܝܘ ܒܥܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܟܕ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܣܝ̈ܡܢ ܥܠ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܬܚܢܢܬܐ ܪܒܬܐܼ ܘܒܚܫܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܓܥܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܩܡ ܝܡܠܝܟܐܼ ܘܬܩܢ ܣܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܗܿܝ ܣܝܒܪܬܐ ܩܠܝܠ ܕܙܒܿܢ ܗܘܐ. ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܕܢܣܬܝܒܪܘܢ ܘܢܬܚܝܠܘܢܼ ܘܢܬܛܝܒܘܢ ܠܩܪܒܐ ܕܛܪܘܢܐ.

Page 141

ܘܬܠܘ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܝܬܒܘ ܐܟܚܕ ܡܨܥܬ ܡܥܪܬܐ. ܘܟܕ ܕܡ̈ܥܝܗܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܘܚܫܐ ܒܠܒܗܘܢܼ. ܫܩܠܘ ܣܝܒܪܬܐ ܗܿܝ. ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܕܡܥܒܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܘܐܒܝܠܝܢ ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕܼ ܢܿܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܝܩܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܕܠܒܗܘܢ. ܗܝ [ܕܝܢ ܐܠܗ]ܐ ܡܪܚܡܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܒܟܠܥܕܢ ܥܠ ܦ̈ܠܚܝ ܒܟܪܡܗܼ. ܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ ܢܝܚܐ ܘܒܣܝܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܬܓܠܐ. ܘܡܕ ܠܐ ܪܓܫܘ ܒܥܘܢܕܢܗܘܢ ܘܒܡܦܩܢܐ ܕܪ̈ܘܬܗܘܢܼ ܫܟܒܘ ܐܟܚܕܐ ܥܠ ܐܪܥܐܼ ܐܝܟ ܡܕܡܟܐ ܕܫܢܬܐ. ܘܪ̈ܘܚܬܗܘܢ ܐܫܠܡܘ . ܟܕ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܒܦܘܡܗܘܢܼ ܘܟܣܦܗܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܣܝܡ ܗܘܐ. ܟܕ ܫܘܝܢ ܘܪܡܼܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ.. ܠܨܦܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܦܩܼܕ ܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐܼ ܘܒܥܼܐ ܐܢܘܢ ܒܝܢܬ ܦܝܠܛܡܢܘ ܘܒܟܪܟܐ ܟܠܗ ܘܒܟܠ ܦ̈ܢܝܢܼ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ.. ܘܐܡܼܪ ܡܿܠܟܐ: ܣܓܝ ܐܬܬܥܿܝܩܬ ܒܫܘܢܝܗܘܢ ܕܥܠܝ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܝ ܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܟܕ ܣܒܪܘ ܠܗܘܢܼ ܕܡܠܟܘܬܢ ܪܓܝܙܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬܐ ܕܬܥܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܠܐ ܡܥܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܥܒܪܢ ܘܬܝܒܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ. ܘܥܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ: ܥܠ ܥܠܝ̈ܡܐ ܡܪܗܘܕܐ ܟܪܝܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܡܠܟܘܬܟܼ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܡܪܚܘܬܐ ܐܢܘܢܼ ܐܝܟܐ ܐܕܐܝܬܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܕܫܡܥܢܢ. ܘܐܬܪܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܣܥܪܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐܼ. ܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܬܐ ܕܐܬܝܗ̈ܒ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܼ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܘܟܣܦܗܘܢ ܘܕܗܒܗܘܢܼ. ܦܠܓܘܗܝ ܒܫ̈ܘܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܢܘܢ . ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝܘܢ. ܘܐܢ

Page 142

ܨܒܝܐ ܡܠܟܘܬܟ ܕܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡܝܟܼ. ܢܬܬܚܕܘܢ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܘܢܬܐܠܨܘܢ. ܘܗܐ ܗܼܢܘܢ ܡܩܝܡܝܢ ܠܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܡܿܠܟܐ ܘܐܬܚܼܡܬ. ܘܫܕܪ ܚܛܦܘ ܐܢܘܢ ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ. ܘܐܩܡܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐ ܘܐܡܼܪ: ܐܝܿܟܐ ܐܢܘܢ ܡܪ̈ܘܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܪܕܘ ܥܠ ܦܠܼܚܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܘܫܛܘ ܦܼܘܩܕ̈ܢܝܢ ܕ̈ܚܝܠܐ. ܘܐܡܣܪ ܥܠ ܦܠܚܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܘܫܛܘ ܐܦ ܠܕܚܠܬܐ ܕܐܗ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ. ܡܟܝ ܦܿܩܕ ܐܢܐ ܕܐܢܬܘܢ ܚܠܦܝܗܘܢ ܬܡܘܬܘܢ܇ ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ.. ܥܢܘ ܕܝܢ ܐܒ̈ܗܝܗܘܢ܆ ܘܐܡܪܝܢ. ܒܿܥܝܢܢ ܡܢ ܕܚܝܠܘܬܟ ܡܪܝ܆ ܕܚܢܢ ܦܘܩܕܢ ܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܫܛܢ. ܘܕܚܠܬ ܐܠܗ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐܼ ܠܐ ܫܒܩܢ. ܡܘܬܐܼ ܡܢܐ ܚܝܒܝܢܢ ܚܠܦ ܡܪ̈ܘܕܐܼ. ܕܟܣܦܢ ܘܕܗܒܢ ܒܙܘܗܝ ܘܦܠܓܘܗܝ. ܘܗܐ ܛܫܼܝܢ ܒܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܠܘܣ ܛܘܪܐ. ܕܘܟܬܐ ܕܦܪܝܩܐ ܡܢ ܟܪܐܼ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܘܒܩܝܢܕܘܢܣ ܐܝܬܝܢܼ ܐܢ ܚܝ̈ܝܢ ܐܘ ܡܝ̈ܝܬܝܢ ܒܗܢܐ ܟܠܗ ܟܪܘܢܣ ܕܠܐ ܚܙܼܝܢ ܠܢ.. ܗܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ. ܘܢܦܩܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐܼ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܘܕܝܢܐ. ܘܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܕܝܠ ܐܠܗܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܢܣܟܘܪ ܦܘܡܗܿ ܕܡܥܪܬܐ ܒܟ̈ܐܦܐܼ. ܐܝܟ ܕܠܩܒܘܪܬܗܘܢ ܕܦܓܪ̈ܐ ܚ̈ܣܝܐ ܘܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܕܢܥܙܝ ܐܢܘܢ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܫܟ̈ܝܒܐ܇ ܗܿܢܘܢ ܕܢܛܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗܼ. ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܘܚܡܗܘܢܿ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܩܝܡܬܐܿ ܒܙܒܢ ܬܚܘܝܬܗܘܢ ܠܦ̈ܠܝܓܐ .. ܘܐܡܼܪ ܡܿܠܟܐܼ ܗܟܢܐ ܦܿܩܕ ܐܢܐ ܥܠ ܡܪ̈ܘܕܐ ܗܿܢܘܢ. ܕܚܠܦ ܕܐܣܠܝܘ ܦܘ̈ܩܕܢܝ ܪ̈ܚܝܡܐ ܘܒ̈ܣܝܡܐܼ ܘܡܪܕܘ ܥܠ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐܼ. ܢܗܘܘܢ ܝܬܝܪ̈ܐ ܠܫܘܒܚܐ ܕܡܠܟܘܬܝ. ܘܠܐ ܢܬܚܙܘܢ ܬܘܒ ܩܕܡ ܐܠܗ̈ܐ. ܡܟܝܠ ܡܥܪܬܐ ܗܿܝ ܕܥܪܩ ܠܗܿ܇ ܢܣܬܪܦ

Page 143

ܦܘܡܗܿ ܒܟ̈ܐܦܐ ܫܠܡ̈ܠܡܬܐܼ. ܘܫܬܢܩܘܢ ܚܝ̈ܝܗܘܢܼ ܘܢܡܘܬܘܢ ܒܕܘܘܢܐ ܒܚܒܘܫܝܐ ܕܠܥܠܡ. ܟܕ ܣܒܪ ܗܼܘܐ ܡܿܠܟܐ ܘܟܪܟܐ ܟܠܗ ܕܚܝܿܝܢ [ܐܢܘܢ ܡܘܕ̈ܝܢܐ] ܒܚܒܘܫܝܗܘܢ. ܐܢܬܘܕܪܘܣ ܕܝܢ ܘܐܪܒܘܣܼ ܡܗ[ܝ̈ܡܢܐ ܕܡܠܟܐ܆] ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܡܛܫܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܐܬܚܫܒܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ܆ ܢܟܬܘܒ ܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ ܗܿܢܘܢ ܒܠܘ̈ܚܐ ܕܐܒܪܐܼ ܘܢܬܬܣ̈ܝܡܢ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܢܚܫܐ ܘܢܚܬܘܡ ܒܛܒܥܐܼ ܘܒܛܘܫܝܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܣܪܦܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܒܦܘܡ ܡܥܪܬܐܼ ܢܬܬܣ̈ܝܡܢ ܡܢ ܠܓܘ ܕܐܟܒܪ ܢܦܩܘܕ ܐܠܗܐܼ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܬܝܬܗ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ ܬܬܦܬܚ ܡܥܪܬܐܼ ܘܦܓܪ̈ܐ ܚ̈ܣܝܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܕܐܬܚܫܒܘ ܒܗܿ ܢܬܝܩܪܘܢ ܡܢ ܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܕܟܬܒܐ ܕܥܠ ܦܘܡ ܡܥܪܬܐ ܣܝܡ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܚܫܒܘ ܗܟܢܐ ܫܡܠܝܘ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܚܬܡ ܟܬܒܐ ܘܣܡ ܒܫܪܪܐ ܒܐܪܙܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܣܬܼܥܪ ܘܐܬܡܠܝ ܘܐܬܚܬܡܼ. ܘܡܝܬ ܕܩܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܘܟܠܗ ܕܪܐ ܗܿܘܼ. ܘܐܡܠܟ ܡ̈ܠܟܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܝܘܒܠܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ ܥܕܡܐ ܠܕܒܝܬ ܬܐܕܘܣܝܘܣ ܒܪ ܐܪܩܕܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ܀ ܐܢ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܐܘ ܦܪܘܫܐܼ. ܕܬܬܒܣܡ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐ. ܙܠ ܠܩܕܡܝܟ ܠܘܬ ܙܒܢܐ ܕܬܐܕܘܣܝܣ ܒܪ ܐܪܩܕܝܣܼ. ܕܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܿܝ ܗܘܬ ܢܘܚܡܘܬܗܘܢ ܘܡܬܓܠܝܢܘܬܐ ܕܩܝܡܬܗܘܢ.܀

ܠܗ ܕܝܢ ܠܕܩܝܘܣ ܡܿܠܟܐ: ܟܕ ܙܒܢܐ ܕܚܝܗܘܗܝ ܟܪܝ ܐܠܗܐ.

Page 144

ܘܐܫܠܡܗ ܒܐܝܕ̈ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܿܥܝܢ ܢܦܫܗ. ܘܐܬܩܛܠ ܒܒܪܘܛܣ. ܘܩܒܠ ܬܫܢܝܩܐ ܗܿܘ ܕܢܛܝܪ ܠܐܟܠ ܩܪܨܐ ܘܠܦ̈ܠܚܘܗܝ.܀ ܘܐܡܠܟ ܓܠܘܣ ܘܘܠܐܣܝܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܐܪ̈ܒܥܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐ̈ܠܦܝܢ (ܘܡܬܝܢ) ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܠܘܩܝܘܣܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܐ ܐܣܛܦܢܣܼ ܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܗܼܦܟ ܢܗܪܐ ܕܥܒܪ ܒܐܠܟܣܢܪܕܝܐ ܪܒܬܐܼ. ܘܗܘܐ ܕܡܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܒܼܫ ܘܢܓܒܬ ܐܪܥܗ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܗܘܼܐ ܘܫܪܝܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܘܗܘܝܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬ ܡܝ̈ܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܪܕܝܗ. ܘܐܝܟ ܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ܆ ܢܐܘܐܛܘܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ ܘܗܪܣܝܣ ܕܢܐܘܐܛܘܣ ܐܩܝܡ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܢܐܘܐܛܘܣ ܐܡܼܪ܇ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܡܫܬܘܬܦ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܢ ܠܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܘ ܠܕܒ̈ܚܐ ܒܪܕܘܦܝܐ ܗܿܘ ܕܥܒܕ ܕܩܝܘܣܼ ܠܐ ܡܬܩܒܠ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܟܕ ܡܿܝܬܐ ܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐܿܡܪ܇ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܼܠ ܡܥܡܘܕܝܬܿ. ܚܛܗܐ ܠܡ ܕܡܿܘܬܐܿ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܕܒܚܬܐ ܕܬܬܩܪܒ ܚܠܦ ܚܛܗܗ.. ܘܥܠ ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܣ ܒܪܗܘܡܐܼ ܕܐܫ̈ܬܝܢ ܐܦܝ̈ܣ. ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܘܫܕܘܝܗܝ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ.܀ ܒܗܢܐܕܝܢ ܙܒܢܐ ܬܘܒܼ. ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܕܫܚܛܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܐܓܦܛܘܣ. ܘܗܟܢܐ ܥܙܝܙܐ ܗܘܐ ܘܩܫܐܼ ܐܝܟܐܢ ܕܠܡܚܣܢ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܢܩܒܪܘܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܬܩܦ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚ̈ܢܦܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܆ ܘܡܛܠ ܕܟܕ ܡܬܟܪܗ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ ܘܥܪܩܝܢ܆ ܘܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܐ ܐܝـ[ܬ ܗܘ]ܐ ܐܢܫ ܕܡܦܩ ܘܩܒܪ ܠܚܕ

Page 145

ܡܢܗܘܢܼ ܐܝܟܢܐ ܕܒ̈ܬܐ ܘܫܘ̈ܩܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܐܣ̈ܘܛܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܠܼܝܢ. ܘܣܪܝܢ ܘܡܪ̈ܗܠܝܢ ܘܠܝܬ ܕܩܿܒܪ. ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܦܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܩܒܪܝܢ. ܒܝܕ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܛܢ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢܼ. ܟܡܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘܘ ܩܒܪܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܟܕ ܝܗܒܝܢ ܕܗܒܐ ܘܚܦܪܝܢ ܚܦܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܟܫܝܢ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܣܓܝ ܐܪܚܡܬ ܐܢܘܢ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܢ̈ܦܐ. ܡܛܠ ܕܗܼܢܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܗܘܢ ܠܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܡܝ̈ܬܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܠܕܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܩܒܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܛܪܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܩܛܠܘ ܠܓܘܣ ܘܘܠܐܣܝܢܘܣܼ ܒܫܘܩܐ ܕܦܠܐܒܝܢܝܘܣ. ܘܐܡܠܟܼ ܘܠܪܝܢܘܣ ܘܓܐܠܝܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܢ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܠܪܝܢܘܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐܼ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ. ܘܢܚܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܥܠܘܗܝ ܠܩܪܒܐܼ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܐܪܥܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܡܚܘܘܢ ܩܪܒܐܼ ܐܙܕܟܝ ܘܠܪܝܢܘܣ. ܘܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܬܚܪܒܘ ܘܗܼܘ ܐܬܣܪܘ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܦܪܣ ܘܬܡܘܢ ܫܡܫ ܥܕܒܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ. ܘܩܦܕܘܩܝܐ ܐܚܪܒܘܗܿ ܦܘܪ̈ܣܝܐ . ܘܬܘܒ ܠܐ ܝܬܒܼܬ. ܘܐܦ ܠܡܥܪܒܐ ܘܠܓܙܝܪܬܐ ܫܒܘ. ܘܩܝܠܩܝܐ ܘܐܢܛܝܟܝܐ ܐܚܪܒܘܗܿ.. ܘܡܢ ܟܕ ܐܬܕܒܪ ܘܠܪܝܢܘܣ ܒܫܒܝܐ ܐܢܝܚ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܓܐܠܝܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ.. ܘܕܪܗܘܡܐܼ ܐܘܛܘܟܝܢܘܣܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐ.. ܘܒܬܪܗܼ ܓܐܝܢܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܝܪ̈ܐ.. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܢܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ.. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܢܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫܥܣܪ̈ܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗ̈ܦܘܟܝܐ ܡܚ̈ܒܠܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܝ̈ܢܝܐ

Page 146

ܥܠܼ ܠܥܠܡܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗ ܛܝܝܐ ܘܒܪܒܪܝܐ. ܘܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠܼ ܘܣܪܚ. ܘܡܚܒܠ ܒܗܪܣܝܣ ܫܐܕܢܝܬܐ ܕܝܠܗܼ ܡܠܬܐ ܒܘܪܐ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܗܘܢܗ ܘܫܢܐ. ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗ. ܘܨܼܒܐ ܕܢܣܒ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ. ܘܡܬܬܪܝܡ ܒܫܢܝܘܬܗ. ܘܓܒܼܐ ܠܗ ܬܪܥܣܪ̈ ܬܠܡ̈ܝܕܐܼ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܗܝܢ ܘܡܬܝܢ (ܘܫܒܥܝܢ) ܘܫܬܼ. ܗܘܼܐ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܟܣܝܡܘܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢܘܣܝܘܣ.. ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܼܐ ܗܘܡܢܐܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘ.ܒ.܇ ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܩܪܟܕܘܢܐ ܕܐܦܪܝܩܝܼ ܒܝ̈ܘܡܝ ܚܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܦܪܝܢܘܣ ܕܩܪܬܓܢܐ. ܘܡܪܝ ܐܣܛܦܢܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܕܡܛܪܝܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܕܝܢܘܣܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ ܘܪ̈ܒܥܼ. ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܛܠܼܡ. ܘܠܗܪܣܝܣ ܕܐܛܝܡܘܢ ܚܼܕܬ. ܘܐܬܟܢܫܬ ܥܠܘܗܝ ܣܗܘܢܕܣ ܠܐܢܛܝܟܝ܆ ܘܐܚܪܡܬܗ ܘܫܕܬܗ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܼܒܐ ܢܗܦܘܟ ܡܢ ܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܡܢܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ.܀ ܒܗܢܐܼ ܙܒܢܐ ܐܬܒܢܝܬ ܐܢܛܝܟܝܐ ܚܕܬܐܼ ܡܢ ܣܛܘܪܘܢܝܣ ܐܣܛܪܛܝܓܐ. ܗܿܘ ܕܒܚܪܬܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܗܘܼܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܒܐܦܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡܢܝܢ܆ ܓܐܠܝܢܘܣ ܐܬܩܛܠ ܒܡܐܕܝܠܢܘܣ. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܗܼ ܩܠܘܕܝܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪ̈ܐ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܘܐ ܙܒܢܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܥܕܬܐܼ. ܩܕܝܫܐ ܩܘܦܪܝܢܣ ܕܩܪܬܓܢܐ.. ܘܐܣܛܦܢܐ ܕܪܗܘܡܐ..

Page 147

ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܕܩܣܪܝܐ.. ܘܓܪܝܓܪܝܘܣ ܘܐܢܬܕܘܪܣ ܐܚ̈ܐ ܐܦ̈ܝܣܩ ܕܦܢܛܘܣ.. ܘܗܠܢܘܣ ܕܛܪܣܘܣ.. ܘܢܩܘܡܐ ܕܐܝܩܢܘܢ.. ܗܘܡܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܡܟܣܝܡܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܘܬܐܛܩܢܘܣ ܕܦܠܣܛܝܢܐ.. ܘܡܟܣܝܡܣ ܕܒܘܨܛܪܐ.. ܐܘܣܝܒܝܣ ܕܠܕܝ̈ܩܝܐ.. ܐܦ ܐܢܛܠܝܘܣ ܬܘܒ ܕܠܕܝܩ̈ܝܐܼ. ܫܒܝܚ ܒܝܘܠܢܐ ܕܦܝ̈ܠܘܣܦܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܒܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܠܘܕܝܘܣ. ܘܐܡܠܟܼ ܐܘܪܠܝܢܘܣܼ ܫܢ̈ܝܢ ܚܡܫ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܟܕ ܐܬܥܬܕ ܕܢܩܝܡ ܥܠܝܢ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܟܠܝܗܝ. ܟܕ ܐܦ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܚܕܬܐ.. ܘܐܡܠܟܼ ܛܐܩܝܛܘܣ ܝܪ̈ܚܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܐܬܩܼܛܠ ܒܦܢܛܘܣ.. ܘܐܡܠܟܼ ܦܠܘܪܝܐܢܘܣܼ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܒܛܪܣܘܣ.. ܘܐܡܠܟܼ ܦܪܘܒܘܣܼ ܫܢܗܝܐ ܫ̈ܬ ܝܪ̈ܚܐ .ܕ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܦܝܠܓܣܼ ܫܢ̈ܝܐ ܚ̈ܡܫ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܩܼܡ ܐܘܛܘܟܝܢܐ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡ̈ܢܝܐ.. ܘܒܬܪܗܼ ܓܐܝܘܣ ܫ̈ܢܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ.. ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܬܘܢܘܣ ܫܢ̈ܝܢ ܬܫܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘ.ܨܛ.: ܦܪܘܒܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܒܣܝܪܡܘܢ.. ܘܐܡܠܟܼ ܩܐܪܘܣ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܐܪܝܢܘܣ ܘܢܘܡܪܝܢܘܣܼ ܫܢܗܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܩܐܪܘܣ ܡܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪܗܝܢ. ܘܢܘܡܪܝܢܘܣ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢܗ ܒܬܪܩܐ. ܘ[ܩܐ]ܪܝܢܘܣ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܬܩܛܠ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܩܐܪ̈ܢܐܩܣ.. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗܘܢܼ ܕ.ܠܓ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ̈ܝܢ.܀ ܘܒܫܢܬ ܬܠ̈ܬ ܠܡܠܟܘܬܗ ܥܒܼܕ ܫܘܬܦܐ ܒܡܠܟܘܬܐܼ ܠܡܟܣܡܝܢܘܣ

Page 148

ܐܪܘܩܠܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܡܐܐ ܘܥܣܪܼ. ܐܡܠܟ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܒܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐܼ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܢܛܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܝܓ.܇ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ ܡܪܩܠܝܢܘܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܪܕܬ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܐܬܼܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܚܕܪܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܠܨܗܿ ܒܟܦܢܐ. ܘܟܕ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܥܡܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܘܠܐ ܐܬܚܒܫܘ ܒܡܕܝܢܬܐܿ ܘܠܘܬ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܝܐ ܦܪܪܣܝܐ ܘܫܒܡܐ ܡܫܡܗܐ ܩܿܢܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܢܛܘܠܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ. ܚܼܙܐ ܠܥܡܐ ܕܡܝܕܢܬܐ ܕܐܒܿܕܝܢ ܡܢ ܟܦܢܐܼ ܐܘܕܥ ܠܐܘܣܝܒܝܣ ܥܠ ܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣ ܫܐܠ ܡܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬܗ ܢܦܩܿܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܦܝܣ ܠܗܼ. ܐܘܕܥ [ܗܕܐ ܠܐܢܛܘܠܘܣ.] ܘܟܕ ܐܢܛܘܠܘܣ ܠܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܦܝܣ ܗܿܘܐ                 ܘܠܐ ܐܩܝܡ܇ ܐܿܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘܒ. ܕܒܗܕܐ ܐܟܒܪܼ ܠܐ ܥܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ܆ ܕܣ̈ܒܐ ܘܣ̈ܒܬܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܘܡܡ̈ܚܝܐܼ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܡܦܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܢܗܘܐ ܫܟܝܚ ܠܚܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܝܫܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܠܒܘܫܐ ܕܢܗܫܐ ܡܠܒܫܝܢ ܗܘܘܠܒ̈ܢܝܫܢܐ ܘܢܦܩܝܢ ܒܠܠܝܐ. ܟܕ ܒܙܢܐܼ ܫܘܙܒ ܠܟܠܢܫ ܕܨܒܐ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܙܕܟܝܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܬܩܛܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܥܠܬ ܡܪܘܕܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܝܘ.܆ ܗܘܪܐ ܙܒܕܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܫܢܗܝܐ ܬܠ̈ܬ.. ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܗܪܡܘܢ.. ܘܒܥܕܬܐ ܕܢܛܝܟܝܐ ܗܘܼܐ ܛܘܪܐܢܘܣ.. ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘܼܐ ܦܛܪܘܣ. ܗܿܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ.

Page 149

ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܘܛܘܪܝܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܐܣܛܪܛܝܐ ܪܕܦ ܩܠܝܠ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܐܬܓܿܒܪ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܝܛ.܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܚܣܝܢܐ. ܘܡܢ ܨܘܪ ܘܡܢ ܨܝܕܘܢ ܣܘܓܐܐ ܢܦܼܠ ܒܗ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܒܼܕ ܒܗ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦܗܝܢ ܘ.ܫܟ.܆ ܗܘܼܐ ܥܩܘܪܐ ܕܥܕܗܬܐ. ܒܢܬ ܬܫܥܣܪ̈ܐ ܕܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ. ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐܼ. ܘܐܬܦܪܣ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܢ. ܘܦܩܼܕ ܒܗܼ ܕܥܕ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܣܬܬܪ̈ܢ ܘܟ̈ܬܒܐ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܩܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܨܛܥܪܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܒܕܘܬܐ ܘܐܬܚܪܪܘ܆ ܐܢ ܡܩܘܝܢ ܘܠܐ ܟܿܦܪܝܢܼ ܡܢ ܚܘܪܪ̈ܝܗܘܢ ܢܬܓܠܙܘܢ. ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܪܝܫܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܒܟܠ ܐܬܪܼ. ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܢܫܬܠܡܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܐܠܨܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܐܘܚܠܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܢ̈ܕܐ ܥܒܼܪ. ܐܝܬ ܒܗܘܢܼ ܕܒܡܚ̈ܘܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܣܪ̈ܩܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܛܘ̈ܓܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܥܘܡܩܐ ܕܝܡܐ ܫܕܘ ܐܢܘܢ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܓܠܝܕܐ ܘܒܩܘܪܐ ܐܬܟܠܠܘ.܀ ܒܢܩܘܡܕܝܐ ܕܝܢ ܐܣܗܕܘ ܕܘܪܬܐܣ ܘܦܛܪܘܣ ܘܓܪܓܘܘܢܝܘܣ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܥܒܿܪܝܢ ܠܡܢܝܢܐ ܐܬܩܛܠܘ ܒܣܝܦܐ. ܒܫܘܗܩܥܐ ܘܒܟܠܕ.ܘܟ.܀ ܐܣܗܕ ܕܝܢ ܐܢܬܝܡܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐ: ܘܠܘܩܝܢܣܘ. ܛܝܪܝܢܝܘܢ ܐܦܝܣܩ ܕܨܘܪ. ܣܠܘܢܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܥܙܐ ܥܡ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܐ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܐܬܦܣܩ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܐܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ.. ܦܡܦܝܠܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ

Page 150

ܕܩܣܪܝܐ. ܦܛܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܦܘܛܘܣ. ܘܕܝܘܣ. ܘܐܡܘܢܝܘܣ. ܘܦܝܠܐܘܣ. ܘܗܣܝܟܣ. ܘܬܐܕܘܪܘܣ ܐܦܝܗܣܩܘܦܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܒܡܨܪܝܢ܆ ܥܡ ܐܢ̈ܫܐ ܝܕܗܝܥܐ.. ܒܝܡܬܐ ܕܝܢ ܕܣܒܣܛܝܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܟܚܐ ܐܬܟܠܠܘ. ܕܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕ̈ܝܥܐ ܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗܿܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܒܓܠܝܕܐ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ.. ܩ̈ܕܝܫܐ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣܼ. ܐܪܗܛ ܐܢܘܢ ܕܘܟܣ ܥܠ ܟܣ̈ܐ ܚܪ̈ܝܦܬܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܟܕ ܒܟܠ ܫܢ̈ܕܝܢ ܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢܼ ܗܝܕܝܢ ܦܣܩ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܒܪܨܦܐ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܐܦ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܐܫܬܐܠܘ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܒܼܕ ܡ̈ܠܟܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܠܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܐܦ ܠܣܘܪܣ.. ܥܝܕܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܡܗܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܕܐܡܬܝ ܕܡܢ ܥܼܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܼܝ܇ ܐܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܇ ܘܐܢ ܥܠܼܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܼܝܼ. ܢܫܬܐܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܢܓܪܘܥ ܪܝܫܗܼ ܘܢܐܙܠ ܠܒܝܬܗ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܣܓ ܡܢ ܗܫܐ ܘܠܗܠ ܠܕܘܒܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܐܢ ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡܗܪ ܠܗ ܒܡܕܡ. ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܥܒܕܘ ܘܫܒܩܘ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܇.܀܀ ܫܢܬ .ܒ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܐܝܩܩܪܐ ܪܒܐ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܐܡܠܛ ܡܢ ܒܬܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܪܗܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܿ ܘܝܪ̈ܚܐ ܥܣܪܐ.܀ ܗܪܟܐ ܨܿܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܢܘܚ ܥܠ ܡܠܬܝ. ܘܐܚܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܬܡ̈ܗܝܬܐ ܣܥܪ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܗ̈ܝܡܢܘܗܝ. ܐܦ ܕܐܝܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܞܚܘܐ ܣܛܢܐ ܒܝܕ ܦܠܚ̈ܘܗܝ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܣܒܐ ܥܡ ܗܠܢܐ ܐܢܬܬܗܼ. ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܠܐܪܕܦ ܠܐܢܫ. ܐܠܐ

Page 151

ܢܝ̈ܚܐ ܘܒܣܝ̈ܡܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܟܠܢܫ. ܘܗܟܢܐ ܫܿܠܡ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܝܩܪ̈ܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣܼ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܟܕ ܟܠܢܫ ܡܘܕܐ ܠܒܣܝܡܘܬܗ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܘܣܛܝܢܛܝܢܘܣ ܒܪܗܼ ܠܐ ܐܬܕܼܡܝ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܪܕܘܦܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܐܦ ܟܕ ܡܚܘܬܐ ܡܕܡ ܒܝܫܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܦܓܪܗܼ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܡܬܪܡܐ ܠܡܦܫ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܕܪܕܘܦܝܗ. ܟܕ ܡܬܕܡܐ ܒܛܢܢܗ ܕܠܘܬ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܠܫܐܘܠ ܪܘܕܦܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܠܘܚܡܐ ܘܩܛܠܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܟܕ ܚܒܫ ܘܩܛܠ ܘܐܦ ܙܩܦ ܘܪܓܡܼ. ܡܚܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܓܘܫܡܗܼ ܝܬܝܪ ܥܿܫܢܐ ܥܠܘܗܝ. ܓܪܒܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗ. ܘܪܝܚܐ ܣܪܝܐ ܒܕܡܘܬܐ ܩܒܪܐ ܕܡܠܐ ܫ̈ܠܕܐܼ. ܕܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܦܝܚ ܪܝܚܗܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ. ܪܝܚܐ ܕܣܪܝܘܬܐ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܡܢܗ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܠܘܚܡܐ ܕܩܛܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܠܐ ܣܿܓܕ ܠܐܠܗ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܠܡ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ ܠܦܓܪܗ.. ܗܢܐ ܟܕ ܚܿܙܐ ܟܠܝܘܡ ܠܦܓܪܗ ܕܡܬܡܣܐ ܘܡܬܚܒܠ ܒܝܕ ܓܪܒܐ ܗܿܘ ܕܒܗܼ. ܫܕܪ ܘܟܢܫ ܠܗ ܠܟܠܗܘܢ ܚܪ̈ܫܐ ܘܐܫܘ̈ܦܐ ܘܟ̈ܠܕܝܐ ܘܚ̈ܟܝܡܐ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܘܕܠܐ ܒܫܘܠܛܢܗ܀ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐܕܥܠ ܩܘܛܢܛܝܢܣ ܪܒܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܓܪܒܐ ܡܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗܼ. ܡܼܠܟܘܗܝ ܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܗܿܢܘܢ ܕܟܢܼܫܼ. ܢܐܝܬܐ ܛܠ̈ܝܐ ܫܪ̈ܘܝܐ ܬܠܡ̈ܐܐܼ. ܘܢܟܘܣ ܐܢܘܢ ܘܢܣܚܐ ܒܕܡܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܩܠܝܠܐܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐܼ. ܘܟܢܫ ܛܠܝ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܩܡ ܕܢܐܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܡܬܢܟܣܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܢܣܚܐ ܒܕܡܗܘܢܼ ܥܡ ܛܟܣܝܣ ܕܝܠܗ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܿܙܠ ܫܡܼܥ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ ܪܒܬܐܿ.

ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ. ܐܝܟܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ ܬܙܘܥ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ

Page 152

ܡܿܠܟܐ ܐܡܼܪ܇ ܕܡܿܢܘ ܩܠܐ ܗܢܐ. ܐܿܡܪܝܢ ܠܗܼ. ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܕܛܠܝ̈ܐ ܗܠܝܢܼ ܕܐܠܝܢ ܠܒܢ̈ܝܗܝܢ ܚܒ̈ܝܒܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܡܿܠܟܐ ܘܩܡ ܟܕ ܡܕܡܥ. ܘܗܦܟ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗ. ܟܕ ܡܬܥܕܠ ܒܡ̈ܠܘܟܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐܼ ܘܐܡܼܪ: ܕܚܒܝܒ ܗܼܘ ܠܝ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܬܡ̈ܝܗܐ ܗܠܝܢ ܘܕܟ̈ܝܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܘܠܡܢܗ ܕܦܓܪܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܼܝ ܠܝܿ. ܕܐܢ ܣܿܚܐ ܐܢܐ ܒܕܡܗܘܢ ܡܬܕܟܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܪܒܝ. ܘܦܼܩܕ ܡܿܠܟܐ ܕܢܬܝܗܒܘܢ ܙܘ̈ܙܐ ܠܐ̈ܡܗܬܘܢ ܘܢܐܙ̈ܠܢ ܒܐܩܝܪܐ ܪܒܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܝܢ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܛܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܥܒܼܕ ܗܕܐܼ ܐܦܢܝܗ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܒܠܠܝܐ ܥܠ ܬܫܘܝܬܗܼ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܦܛܪܘܣ ܘܠܦܘܠܣ. ܘܐܬܚܙܝܘ ܠܗ ܒܚܠܡܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܥܠ ܕܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܚܣܼܬ ܥܠ ܛܠܝ̈ܐܼ ܪܚܡ ܐܦ ܥܠܝܟ. ܘܫܕܪ ܠܢ ܕܢܚܙܐ ܠܟ ܡܥܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܕܟܕ ܬܣܚܐ ܒܗܼ ܬܕܟܐ ܡܢ ܓܪܒܟ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܐܝܬܐ ܠܟ ܠܣܠܝܒܣܛܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐܿ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܕܚܠܬܟ ܥܪܝ ܠܛܘܪܐ ܘܛܫܼܐ ܒܡܥܪܬܐ. ܗܼܘ ܐܿܬܐ ܘܡܚܘܐ ܠܟ ܡܥܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ. ܕܟܕ ܬܚܘܬ ܠܗܿ ܬܬܕܟܐ ܡܢ ܓܪܒܟ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐܼ ܫܕܪ ܐ̈ܢܫܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܡܪܘ ܠܗ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܣܠܒܣܛܪܘܣ. ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܩܒܠܗܼ ܒܐܩܝܪܐ ܪܒܐ. ܘܫܐܠܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ.. ܘܣܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡܪ܇ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ.. ܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܝܘ̈ܩܢܝܗܘܢ. ܐܝܬܘ ܠܝܼ ܐܚܙܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܘ ܠܗܼ ܐܡܼܪ܇ ܕܠܐ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܚܬܝܬ ܡܢ ܝܘ̈ܩܢܼܐ ܗܠܝܢ. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܐܬܚܙܝܘ ܠܝܼ ܘܡܠܠ ܥܡܝ. ܕܐܫܕܪ

Page 153

ܐܝܬܝܟܼ ܕܡܥܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܬܚܘܐ ܠܝ.. ܣܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡܼܪ. ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܡܼܪܘ ܠܟ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܬܗܝܡܢ ܒܐܠܗܢܼ ܘܬܚܘܬ ܠܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܫܡܗ: ܥܡ ܓܒܪܐ ܕܓܘܫܡܟ ܐܦ ܓܪܒܐ ܕܚ̈ܛܗܝܟ ܫܿܠܚ ܐܢܬ.. ܡܠܟܐ ܐܡܼܪ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܗܝܿܡܢܬ ܘܠܐ ܒܬܪܟ ܡܫܕܪ ܗܘܿܝܬ.. ܣܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܨܘܡ ܒܗܕܐ ܫܒܬܐ. ܘܐܦܝܣ ܠܐܠܗܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܟܼ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܬ ܒܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܦܩܘܕ ܕܬܬܦܬܚ ܥܕܬܐ. ܘܢܬܬܚܕܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܘܥܘܝܪ̈ܐ. ܘܦܩܘܕ ܕܢܦܩܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܚܒܫܼܬ. ܘܡܢ ܕܡܘܣܝܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܦܩܘܕ ܕܢܫܬܒܩ ܠܗܘܢ. ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܒܡܚܝ̈ܠܐ ܥܒܕ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐܼ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܒܼܕ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܩܕܝܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐܼ. ܩܪܒܗ ܗܘܐ ܣܠܒܣܛܪܣ ܠܡܠܟܐ ܨܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܗܼ. ܕܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܠܟܐܼ ܚ̈ܛܗܐ ܫܒܩܝܢܼ ܘܛܝܒܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܝܗܒܝܢ܇ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ ܡܗܝܡܢ. ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܡܛܝܒܝܢ ܠܗ.. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܚܬܗ ܣܠܒܣܛܪܘܣ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ: ܘܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܢܒܪܫܬ ܠܗܿ ܟܠܗܿ ܐܝܟ ܠܡܦܝܕܐ ܕܢܘܪܐ: ܘܐܝܟ ܛܝܓܢܐ ܕܡܬܛܪܛܥ ܐܫܬܡܥ ܩܠܗܿ. ܘܟܠܗ ܓܪܒܗ ܕܡܠܟܐ ܦܪܩܼ ܡܢܗ. ܘܐܬܚܙܝ ܟܕ ܛܐܦ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܩ̈ܠܦܐ ܕܢܘ̈ܢܐ. ܘܗܘܼܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܒܒܘܣܐ ܚܣܝܠܐ. ܘܐܝܟ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܙܐ ܒܓܘܫܡܗ ܐܫܪ ܘܗܝܡܢ ܥܠ ܫܘܒܩܢ ܚ̈ܛܗܐ ܘ[ܥܠ ܚܝ̈ܐ] ܕܥܠܐܡ ܚܕܬܐ. ܗܝܕܝܢܼ ܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ [ܕܠܥܠܡ ܫܪܝ ܡܠܟܐܼ ܘܐܼܡܪ. ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܒܪܢܝܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܢܚܕܬܢܝ. ܘܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܣܬܓܕ. ܘܛܥܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܥܕܡܐ ܠܝܡܝܢܐܼ ܬܣܿܒ ܫܘܠܡܐ. ܘܟܕ

Page 154

ܕܝܢ ܡܠܠ ܗܘܐ ܡ̈ܠܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܥܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ: ܘܥܠ ܣܓܕܬ ܕܚܕ ܐܠܗܐܼ ܘܥܠ ܒܘܛܠܐ ܕܣܓܕܬ ܐܠܗ̈ܐ ܥܒ̈ܝܕܐ. ܫܒܚܘܗܝ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܦܼܩܕ ܕܩܠܝܠܐܝܬ ܬܬܒܢܐ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܘܪܘܝܚܬܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ.܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܼܘ̈ܝܼ. ܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܟܕ.: ܡܝܬ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܐ.. ܘܐܡܠܟ ܡܟܝܢܛܣ ܒܪܗܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫܬ.܀܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܟܗ.: ܡܝܬ ܣܘܪܣ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܟܒܫ ܐܦ ܠܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܗ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܥܒܕ ܠܗ ܕܝܢ ܫܘܬܦܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܠܝܩܝܢܣ ܚܬܢܗ ܒܥܠܗܿ ܕܚܬܗ ܩܘܛܢܛܝܢܐ. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܫܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܪܕܦ ܗܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩܫܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܐܠܦܨܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ: ܘܪ̈ܥܘܬܗܘܢ ܩܛܠ ܘܐܫܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ: ܘܠܟ̈ܗܢܐ ܘܠܥܡܐ ܟܠܗ ܐܪܡܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ: ܥܕ̈ܬܐ ܘܡܕ̈ܒܚܐ ܘܗ̈ܝܟܠܐ ܟܠܗܘܢ ܣܚܼܦ ܘܥܩܼܪ ܘܫܕܐ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܬܐܣܐ: ܘܒܼܙܘ ܠܥܒܿܕܗܘܢ: ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܡܫܬܢܕ ܗܘܐ ܒܝܠܕ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܐܘܠܨܢܐ ܕܬܫܢܝܩܐܼ ܘܐܬܥܠܠܘ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܗ. ܟܕ ܡܢ ܫܠܝ ܓܝܪ ܒܗ̈ܕܡܐ ܟ̈ܣܝܐ ܕܓܘܗ ܗܘܐ ܠܗ ܩܒܝܐ. ܘܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܟܐܒܐ ܥܡܝܩܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܪܢܓܐ. ܘܗܘܐ ܒܗ ܢܘܡܐ ܕܫܘܚܢܐ ܕܠܐ ܐܣܝܘ ܒܡ̈ܥܘܗܝ. ܕܡܢܗ ܪܕܝܢ ܗܘ̈ܝ ܬܘ̈ܠܥܐ ܣܘܓܐܐ ܕܠܐ ܩܛܥܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܬܚܒܠܼ ܕܚܠܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܚܙܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܣ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܘ ܪܝܚܗ ܣܘܪܝܐܼ

Page 155

ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܪܡܐ ܗܘܐܼ ܐܪܓܫ ܕܡܛܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪ ܒܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܣܒܠ. ܘܦܼܩܕ ܠܩܪ̈ܝܒܘܗܝܼ ܕܢܫܠܐ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܥܓܠ. ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܥܕ̈ܬܗܘܢ ܢܬܒܢ̈ܝܢ ܡܢ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܢܬܦܢܐ ܠܗ̈ܝܢ. ܘܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܘܟܗ̈ܢܝܗܝܢܼ ܢܐܬܘܢ ܠܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܿܕܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܪܗܛ ܗܘܐ. ܘܐܬܗܕܪܝܢ ܒܨܒܬܐ ܘܒܫܘܚܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܙܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܚ̈ܢܦܐ ܘܟܠ ܥܡܡ̈ܝܢ ܠܫܘܒܚܗܝܢ܆ ܗܦܼܟܘ ܟܠܗܘܢ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܕܠܝܬ ܐܠܗܝ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܡܝܬ.. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܕܬܠܬܐ ܟܕ ܐܬܬܙܝܥ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܩܘܣܛܢܛܢܘܣ ܡܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ: ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܪܢܐ ܘܚܝܠܐ ܬܘܒ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܒܒܝܬܐ ܡܬܛܦܫܐ ܗܘܐ. ܩܒܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܝܟ ܕܫܿܘܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܬܢܓܕ ܗܘܐ. ܘܡܬܪܕܦ ܒܝܕ ܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ. ܘܣܚܝܦ ܗܘܐ ܘܐܒܕ ܠܟܦܢܗ. ܘܟܠ ܦܓܪܗ ܒܢܘܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܬܢܣܟ ܗܘܐ. ܕܡܘܬܗ ܕܝܢ ܐܬܚܒܠܬ. ܡܚܿܐ ܕܝܢ ܚܿܝ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܝܢ ܫܘܪ ܘܢܦܩ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܝܢ. ܘܐܫܬܒܩ ܟܕ ܣܼܡܐ. ܘܟܕ ܡܘܕܐ ܕܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܘ ܒܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐܼ ܗܠܝܢ ܓܼܕܫ ܠܗܼ ܫܒܩܬܗ ܢܦܫܗ.܀ ܐܪܡܝܢܝ ܓܘܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪܬ ܪܘܦܝܗܼ

Page 156

ܡܪܕܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܿ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܬܚܪܒ ܬܡܢ ܟܠܗ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܗܼܘ ܕܦܫ ܝܗܼܒ ܝܡܝܢܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܼ ܕܠܐ ܩܪܒܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܪܘܢܐܼ ܥܒܼܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܗܐ ܢܩܡܬܐ ܐܝܟ ܕܫܘܿܝܢ.. ܘܡܛܠ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܟܦܢܐ ܘܠܐ ܡܘܬܐ ܐܦܠܐ ܩܪܒܐܼ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܟܠܗܝܢ ܗ̈ܘܼܝ܆ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܚܝܠܐ ܟܠܗ ܒܐܪܡܢܝ ܐܒܕܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܘܪ̈ܝܣ ܐܒܕܘ ܒܟܦܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ ܐܒܕܘ ܒܡܘܬܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܩܫܝ ܟܦܢܐ ܕܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫܡܐܐ ܙܘ̈ܙܝܢ ܡܙܕܒܢ ܗܘܐ.. ܡܟܣܢܛܝܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܫܬܚܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐܼ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܥܒܪ ܒܝܫܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ.. ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܥܠܘܗܝܼ ܚܣ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܦܚܝܢ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܩܼܪܐ ܠܐܠܗܐ ܠܥܘܕܪܢܐ. ܘܪܕܐ ܩܠܝܠܐܝܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܗ ܩܪܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܠܚܕܐ ܘܠܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ ܡܢ ܡܫܪ̈ܝܬܗ ܕܛܪܘܢܐܼ. ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܟܒܫ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܗܿ ܠܪܗܘܡܐܼ. ܐܬܐܠܨܘ ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܥܠܬ ܛܘܪܢܐ ܢܬܐܠܨ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܐܣܘܪ̈ܐ ܕܦܪܙܠܐ ܢܓܕ ܐܦܩܗ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܩܪܒ ܘܐܙܕܟܝ ܝܗܼܒ ܚܨܐܼ. ܘܫܪܝ ܗܼܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܡܥܒܪ ܥܠ ܓܝܫܪܐ ܗܿܘ ܕܟܕܝܢ ܗܘܐ ܥܠ ܢܗܕܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܥܠܘܢ ܘܐܬܡܠܝ܆ ܐܫܬܪܝ ܐܣܪ̈ܘܗܝ ܕܓܝܫܪܐ ܘܛܒ̈ܥ ܣܦ̈ܝܢܐ ܒܥܘܡܩܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܡ̈ܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ.. ܘܗܟܢܐܐܒܕ ܗܼܘ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐܼ ܐܝܟ ܐܒܪܐ ܒܡ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܡܝܬ ܗܢܐܼ ܩܒܠܘܗܝ ܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ.. ܘܝܼܗܒ ܗܼܘ ܩܘܛܢـ ܚܐܪܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܒܫܢܬ ܬܡܢܐ

Page 157

ܕܝܠܗ.܀ ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܢܚܬܬ ܗܠܢܐ ܡܠܟܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܬܒܢܝܗܿ: ܘܕܬܥܩܒ ܥܠ ܫܟܚܬܗ ܕܙܩܝܦܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܥܠ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܠܡܐ ܠܗܿ ܐܬܚܙܝ.. ܗܼܝ ܕܝܢ ܟܕ ܢܚܬܬ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܫܟܚܬܗܿ ܟܕ ܐܝܬܝܗܿ ܚܪܒܬܐ ܗܼܝ ܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡܝܬܐ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܝܪ ܒܢܒܝܐ: ܬܡܢ ܥܠ ܩܒܪܐ ܕܡܫܝܚܐܿ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܟܕ ܐܬܩܒܪ ܩܡܼ. ܒܫܩܠܛܥܢܐ ܡܥܩܒܐ ܗܘܬ. ܘܐܦܢ ܥܛܠܐܝܬܼ. ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚܐ. ܐܝܕܐ ܕܝܢ [ܐܝܬܝـ]ܝܗܿ ܥܠܬܐ ܕܥܛܠܘܬܗܿ ܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܢܐ ܐܿܡܪ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܐܼ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܕܬܐ ܗܿܝ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐܼ ܛܡܡܘܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܘܐܦ ܒܢܘ ܬܡܘܢ ܢܘܣܐ ܠܐܦܪܘܕܝܛܐ ܐܝܟ ܕܕܠܩܘܒܠܐܼ. ܘܐܩܝܡ ܠܨܠܡܗܿ ܥܠܘܗܝ ܕܩܒܪܐ. ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܠܛܘܥܝܝ ܥܘܗܕܢܐ ܠܨܠܡܗܿ ܥܠܘܗܝ ܕܩܒܪܐ. ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܠܛܘܥܝܝ ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܘܟܬܐ. ܕܗܕܐ ܠܡ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܣܬܥܪܬ ܘܩܡܬ. ܠܐܡܗ ܕܝܢ ܕܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܘܐܚܬܗ ܠܨܠܡܐ ܗܿܘ ܛܡܐܐ. ܘܚܦܪܬ ܘܓܠܝܬܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܕ ܕܟܝܬܗ ܘܦܬܚܬܗ ܠܩܒܪܐܼ ܐܫܟܚܬ ܒܗ ܬܠܬܐ ܨܠܝ̈ܒܐ. ܚܕ ܕܡܪܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܝ̈ܣܐ. ܐܫܟܚܬ ܕܝܢ ܐܦ ܠܕܦܐ ܗܿܘ ܕܒܫܘܚܠܦ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܡܠܟܐܼ ܒܝܕ ܕܠܐ ܝܕܥܬܼ ܠܨܠܒܝܐ ܡܝܩܪܐ ܕܐܝܢܘܼ. ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܼܬ. ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܟܘܪܐܼ. ܐܬܬܚܕܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ. ܘܡܢ ܟܕܘ ܠܡܡܬ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ. ܡܩܪܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܦܩܼܕ ܕܢܫܬܩܠܘܢ ܨܠܝ̈ܒܐ ܘܢܬܬܣܝܡܘܢ ܥܠܝܗܿ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܿ ܨܠܝ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܠܣ̈ܛܝܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬܼ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܬܫܠܡ ܢܦܫܗܿ ܡܫܬܚܩܐ ܗܘܬ. ܘܩܪܒ ܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܡܚܕܗܿ

Page 158

ܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܐܬܩܢܝܬ. ܘܚܠܝܡܬܐ ܗܘܬ. ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐܼ ܐܬܝܕܥ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܗ ܕܡܠܟܐ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܥܠ ܩܒܪܐ ܒܢܼܬ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐܼ ܠܘܩܒܠ ܗܿܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܢܼܬ. ܘܠܗ ܠܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ ܦܠܓܬܼ: ܘܡܢܬܐ ܡܢܗ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܣܐܡܐ ܝܩܪܬ. ܘܫܒܩܬ ܕܢܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܨܒܿܝܢ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܬܡܘܢ. ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ ܫܩܠܬܼ. ܘܠܡܠܟܐ ܫܕܪܬ. ܘܐܦ ܠܣܟ̈ܐܗܠܝܢ ܕܐܬܩܒܥ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝܼ ܫܩܼܠ ܡܠܟܐ. ܘܐܦ ܠܗܝܢ ܒܩܒܪܐ ܐܫܟܚܬ ܡܠܟܬܐܼ ܘܫܕܪܬ ܐܢܝܢ ܠܗ. ܘܥܒܕ ܡܢܗܝܢ ܣܢܘܪܬܐ ܠܪܝܫܗ ܘܦܓܘܕܬܐ ܠܣܘܣܝܗ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐܼ. ܒܗܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܡܩܪܝܣܿ. ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܡܢ ܐܡܗ ܡܬܒ̈ܢܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܚܦܛ ܗܘܐ ܠܗܼ ܕܢܗܠܟ ܒܢܝܢ̈ܝܗܝܢ. ܘܐܘܪܠܡ ܚܕܬܐ ܥܒܕܬ. ܘܒܒܝܬܠܚܡ ܥܕܬܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܥܒܕܬ. ܘܒܒܝܬܠܚܡ ܥܕܬܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܥܒܕܬ. ܘܐܦ ܒܛܘܪܐܐܝܟܐ ܕܗܘܼܬ ܡܣܩܬܐ. ܗܟܢܐ ܫܚܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܢܦܫܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܢܫ̈ܐ ܒܚܠܝܛܘܬ ܟܢܫܝܐ ܨܠܘܬܐ ܬܫܡܠܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܟܢܫܐ ܨܠܘܬܐ ܬܫܡܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܘܠܬܘ̈ܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝܒ̈ܢ ܒܬܓܡܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܟܕ ܡܙܡܢܐ ܠܗܝܢ ܠܒܘܫܡܐ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐܼ. ܗܼܝܼ ܒܐܝܕ̈ܝܗܿ ܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܝܢ. ܘܒܘ̈ܫܠܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܩܕܡܝܗܝܢ ܣܝܡܐ ܗܘܬ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܕܝܠܗܿ. ܐܦ ܡܫܟܢܐ ܗܘܬ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܠܡ̈ܣܟܢܐ. ܡܢ ܒܪܬ ܕܝܢ ܕܒܟܠܗܿ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܚܝ̈ܝܗܿ ܗܠܝܢ ܕܒܪܬ܆ ܒܘܫܠܡܐ ܕܫܢܗܝܐ ܬܡ̈ܢܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܢܕܬ. ܘܠܦܓܪܗܿ ܕܝܢ ܐܠܥܘܗܝ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܪܘܡܐܼ ܘܬܡܘܢ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܥܦܝܘܗܝ.

ܫܠܼܡ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܢܣܒܼܢܢ ܡܢ ܐܘܣܝܒܝܣ. ܥܡ ܥܠܼܢ ܥܠܼܢ ܕܟܿܢܫܼܢܢ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܠܘܐ

Page 159

ܕܐܘܪܚܐ ܕܪܕܝܢܢ ܒܗܿ܀ ܬܘܒ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܡܟܬܒܢܐ ܢܣܒܝܢܢ.

ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܐܫܬܒܝܢ ܐܘܪܗܝ ܡܢ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܬܪܥܘ ܫܘܪ̈ܝܗܿ ܡ̈ܕܢܚܝܐ ܘܢܦܠ ܘܒܫܬ ܘܐܦܩܬ ܠܟܠ ܕܒܗܿ. ܘܥܒܕ ܒܗܿ ܗܼܘ ܫܦܥܐ ܚܘ̈ܒܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܒ̈ܢܝܢܫܐ ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܟܠܗܿ ܦܩܥܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ.܀ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܕܪܦܢܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܗܠܝܢܦܘܠܝܣ ܫܡܗܗܿ ܥܠ ܫܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܡܗ܀ ܒܢܐ ܬܘܒ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܼ. ܘܫܡܗܗܿ ܥܠ ܫܡ ܚܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܼ. ܠܝܩܝܢܘܣ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܦܠܛܝܢ ܪܕܦ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚ̈ܘܒܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܒܕ.܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘ.ܫܡܒ. ܐܬܩܛܠ ܠܝܩܝܢܘܣ. ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܗܼܘ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕܘܗܝ.܀ ܫܢܬ .ܒ. ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܘܢܦܐ ܒܗ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܩܘ.

ܟܢܫܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܩܘܛܢܛ ܫܢ̈ܝܐ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ.. ܘܡܢ ܛܘܦܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫ̈ܢܝܐ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܘܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ.. ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.. ܐܟܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐܼ. ܚܡ̈ܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܬ.܀ ܒܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫ̈ܒܥ.

Page 160

ܬܘܒ ܡܟܬܒܢܘܬ ܕܣܘܩܪܛܝܣ. ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܦܠܼܝܘܢ. ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐܼ. ܐܪܝܘܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ. .. ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܒܐܼ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܼܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܼܕ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܥܒܿܕܐ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܕܿܡܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܠܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܝܢܐ ܕܐܒܐ. ܘܠܐ ܚܟܡܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܫܠܡܘܢ. ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘ̈ܝܐ. ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܘܚܡܬܐ ܐܬܥܒܼܕ. ܐܦ ܗܼܘ ܠܡܠܬܐ ܚܬܝܬܐ:ܬ ܘܠܚܼܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܒܗ: ܘܠܟܠܡܕܡ ܐܦ ܠܗ ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܘܡܫܬܓܢܝܢܐ ܒܟܝܢܗܼ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܝܠܐ. ܡܢܟܪܝܐ ܕܝܢ ܘܡܒܥܕܐ ܘܢܘܟܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ. ܘܓܢܝܙܐ ܐܒܐ ܠܒܪܐ. ܐܦ (ܠܐ) ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܘܒܩܘܫܬܐ ܡܫܘܕܥ ܠܗ ܡܠܬܐ ܠܐܒܐ. ܘܠܐ ܕܢܚܙܘܗܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܨܼܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܝܿܕܥ ܒܪܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܥܒܼܝܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܐܘܪܓܢܢ ܢܒܪܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܩܝܡ ܗܘܐ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܕܠܢ ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ

Page 161

ܕܢܒܪܐ. ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܐܢܫ: ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܡܨܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܚܠܦ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܛܢܐ ܐܫܬܚܠܦܼ. ܘܠܐ ܙܥܘ ܠܡܐܡܪ ܕܡܨܐ ܗܘ. ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ ܟܝܢܗܼ ܥܠ ܕܥܒܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ.. ܘܬܘܒ ܐܘܣܦܼ ܘܐܡܼܪ. ܕܐܢ ܐܒܐ ܝܠܼܕ ܠܒܪܐܼ. ܫܘܪܝܐ ܕܗܘܿܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܬܝܠܕܼ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܐܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܐ. ܘܡܟܝܠ ܢܩܦܐ ܡܢ ܐܢܢܩܐܼ. ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܢܘܡܐ.܀ ܡܩܝ̈ܡܢܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܗܪܣܝܣܼ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܪܝܘܣ ܘܐܟܝܠܝܣܼ. ܘܐܝܬܝܠܝܘܣ ܘܩܪܦܘܢܝܣ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܪܝܣ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܐܘܒܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐܼ. ܘܬܐܓܢܝܘܣ ܕܢܩܝܐ.܀ ܐܩܪܒ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗܿ ܠܘܩܕܡܼ. ܩܕܝܫܐ ܦܓܪܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܒܬܪܗܼ ܐܟܝܠܘܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܘܗܝ ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܕܢܩܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐܼ. ܦܩܼܕ ܡܠܟܐܼ ܕܢܬܥܩܪ̈ܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܬܬܒܪܘܢ ܓ̈ܠܝܦܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܥܒܼܕ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܼ. ܕܢܬܒ̈ܢܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܡ̈ܗܬܐ. ܕܚܕ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܠܘܛܐ ܕܡܡܪܐ. ܗܿܘ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܐܒܪܗܡ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܩܒܠ. ܐܝܠܦ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐܼ ܕܥܠܿܬܐ ܕܚܦܢܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܣܝܼܡܐ ܗܘܬ. ܘܕܒ̈ܚܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܼܘ. .. ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܢܼ ܒܒܥܠܒܟ ܦܩܼܕ ܕܬܬܒܢܐܼ. ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܒܢ̈ܝ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܢܼܘ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܠܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪܼ . . . . ܕܥܝܕܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ

Page 162

ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢܼ ܕܢ̈ܫܝܗܘܢ ܕܓܘܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܠܓܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܥܠ ܗܘܿ ܕܡܬܝܠܕܼ ܕܒܪ ܡܢܼܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܐܒ̈ܗܐ ܓܝܪ ܘܒܢܝ̈ܐܼ ܐܦܠܐ ܚܕ ܒܘܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܠܒܢ̈ܬܗܘܢ ܓܝܪ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܠܐܟ̈ܣܢܐ ܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܙܢܘܢ ܒܗ̈ܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܝܕܐ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐܼ ܕܢܫܪܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܬܚܦܛ. ܘܒܢܡܘܣܐ ܦܐܝܐܼ ܟܕ ܡܥܠܐ ܠܗܘܢ ܘܠܒܢ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐܼ. ܕܢܫܬܕܥܘܢ ܫܪܒܬܗܘܢ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܒܢܐ ܥܕܬܐ ܘܦܩܕ ܕܢܣܬܝܡ ܬܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪܝܩܘ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܒܦܘܪܣܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐܼ. ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܥܠܒܟ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܢܙܥܙ̈ܢ ܥܒܪܕ.܀ ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܿ. ܟܕ ܣܬܪ ܢܘܣܐ ܕܒܦܘܩܘ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܦܪܘܕܝܛܐ. ܦܬܘܪ̈ܐ ܙܦܪ̈ܐ ܕܠܚܡܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܦܣܼܩ. ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܗ̈ܠܝܝܠܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܐ ܠܥܡܐ ܗܢܕܘܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܥܒܿܕܝܢܢ ܘܕܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܣܓܝܐ ܗܘܬ. ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܦ ܥܡ̈ܡܐ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܓܘ̈ܝܐ ܘܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܬܘ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܿܝ ܕܓܘ̈ܝܐܼ. ܒܡܠܬܝ ܐܘܣܿܦܬ. ܒܝܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܟܕ ܫ̈ܠܝܚܐ ܒܝܕ ܦܣܐ ܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܥܒܕܘ ܬܘܡܐ ܫܠܝܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܩܒܠ ܗܘܐ. ܘܡܬܝ ܠܐܪܥܐ ܕܟܘܫ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ. ܠܒܪ ܬܘܠܡܝ ܡܛܬܗ ܗܢܕܘ. ܗܝ ܕܠܗ ܠܟܘܫ ܕܒܝܩܐ. ܗܢܕܘ ܗܟܝܠ ܓܘܝܬܐ ܗܢܕܘ. ܗܝ ܕܠܗ ܠܟܘܫ ܕܒܝܩܐ. ܗܢܕܘ ܗܟܝܠ ܓܘܝܬܐ ܗܝ ܕܕܒܝܩܝܢ ܠܗܿ ܘܥܡܪܢ ܒܗܿ ܥܡ̈ܡܐ ܒܪ̈ܒܪܝܐܿ. ܕܒܠܫ̈ܢܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܡܬܚܫܚܝܢ. ܠܗܕܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣܼ

Page 163

ܡܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ ܠܐ ܐܢܗܪܬ. ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐܼ. ܗܝ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܗܫܐ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܬܼ. ܐܡܿܪܐܢܐ ܐܦ ܠܗܿ. ܡܪܘܦܝܣ ܐܢܫ ܦܝܠܘܣܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܨܘܪ: ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܚܙܝܗܿ ܠܗܕܐ ܗܢـ[ـܕܘ] ܘܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܿ. ܟܕ ܛܐܿܢ ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܛܪܝܕܘܪܘܣ ܦܝܠܣܦܐ. ܗܘܿ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܕܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ. ܘܕܒܪ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܐܙܠ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗܿ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗܿ. ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐܼ. ܐܚܝܪ ܐܠܦܗ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܠܡܐܢܐ. ܓܕܫ ܓܝܪ ܕܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܩܝܡܐ ܕܫܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܗܢ̈ܕܘܝܐ. ܘܐܚܕ ܐܢܘܢ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܠܦܝܠܘܣܦܐ ܗܿܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܐܠܦܐܼ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܠܝ̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܛܠܘ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܛܠܝ̈ܐ ܐܚܕܘ ܐܢܘܢܼ ܒܗܝ ܕܚܣܘ ܥܠ ܚܙܬܗܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܐܢܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܕܝ ܒܚܙܬܗܘܢ ܕܛ̈ܠܝܐ ܘܐܪܓܫ ܒܝܕܥܬܗܘܢܼ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܕܣܝܣ. ܫܩܝܐ ܕܦܬܘܪܗ ܥܒܕܗ. ܠܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣܼ ܟܠܛܘܩܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܝܠܼ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܠܬ. ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܠܣܘܥܪ̈[ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ] ܫܒܩ. ܗܝ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܕܡܠܟܐܼ ܥܠ ܒܪܗ ܗܿܘ ܙܥܘܪ ܩܘܡܬܐ ܕܐ[ܝܬ ܠܗܿ] ܒܥܬܿ ܡܢܗܘܢ ܕܢܨܦܘܢ ܕܝܠܗܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ.. ܘܟܕ ܐܬܬܦܝܣܘ ܠܗܿ ܗܢܘܢ ܛܠܝ̈ܐܼ. ܡܢ ܟܕܘ ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܩܒܠ

Page 164

ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܟܠܡܕܡ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܦܪܡܘܢܛܝܣ. ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ ܕܢܥܩܒܘܢ ܐܦ ܥܠ ܬܓܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܟܘܪܐ ܗܿܘ ܨܿܝܒܝܢ. ܕܟܕ ܢܫܟܚܘܢ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܢܦܓܥܘܢ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܘܝܠܦ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܣܬܥܪܘ. ܡܟܝܠ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܫܠܝܐ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܡܥܡܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠܼ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܒܢܘ. [ܘܬܠܡܕܘ ܠܐܢܫـ]ܝ̈ܢ ܡܢ ܗܢ̈ܕܘܝܐܼ. ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܛܠܝܐ ܗܿܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬܼܐܼ. ܦܪܡܘܛܝܣ ܘܚܒܪܗ ܐܫܠܡ ܠܗ ܡܪ̈ܗܛܐ: ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܡܢܗܘܢ ܐܬܦܪܢܣ. ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܦܢܘܢ ܡܢ ܟܕܘ ܠܐܬܪܝܗܘܢ. ܘܡܠܟܐ ܘܐܡܗ ܕܢܦܫܘܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘܼ. ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܒܪܚܡܬ ܐܬܪܗܘܢ ܡܢ ܬܡܢ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܕܣܝܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܕܢܚܙܐ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܠܓܢܣܗܼ ܠܨܘܪ ܡܪܕܝܬܗ ܥܒܕ. ܦܪܡܘܢܛܣ ܕܝܢ ܐܬܥܠܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܠܐܦܝܣܩܦܐ ܕܬܡܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܐܦ ܟܕ ܚܘܝܗ. ܥܠ ܡܙܠܗܘܢ ܕܠܗܢܕܘ܆ ܘܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܟܝܐ ܠܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܫܕܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܪ̈ܝܩܘ ܠܬܢ. ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܕܨܒܝܢ ܘܡܨܝܢ ܠܡܚܐ. ܗܘܿ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܟܕ ܐܬܚܫܒ ܗܿܝ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܠܦܪܡܘܛܝܣ ܥܒܼܕ ܕܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܬܡܢ. ܟܕ ܐܡܿܪܼ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ

Page 165

ܠܗܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢܟ ܐܣܬܥܪܬ ܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܪܡܢܘܛܝܣܼ ܟܕ ܐܫܬܘܝ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܐܼ. ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕܘ ܦܢܼܐܼ. ܘܟܪܘܙܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܬܡܢ ܗܘܼܐ. ܘܒܢܼܐ ܗܘܼܐ ܐܦ ܗܝ̈ܟܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܫܬܘܝ ܠܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܥܒܕ ܘܕܣ̈ܓܝܐܐ ܥܡ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܦ ܦܓܪ̈ܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܦܘܠܐ ܕܝܪܝܐ ܩܕܡܝܐ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܒܪܗܘܡܐ ܡܬܕܝܥ ܝܘܠܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܐܣܛܢܩܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܬܝܕܥ ܡܟܣܝܡܣ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘܣܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܪܕܒܝܣܼ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܐܛܠܝܐ. ܘܦܦܢܘܛ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܬܐܒܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܣܛܪܒܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛـ[ܢـܛـ]ܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܦܘܠܝܣ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܘܒ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܒܼܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܠܝܩܢܘܣ ܠܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܢܣ. ܠܝܩܢܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܥܡܗ ܡܡܠܟ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܒܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܐܚܝܕ ܗܘܼܐܼ. ܣܢܐ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܕܢܥܝܪ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪܕܘܦܝܐ ܓܠܝܐܼ. ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܟܘܙ ܗܘܐ. ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܥܬܕ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܟܕܘ ܩܪܒܐ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܡܥܬܕ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬܼ ܠܗ

Page 166

ܠܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܣܥܼܪ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠܬܐ ܠܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ ܘܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝܼ ܩܘܣܛܢـ ܐܬܙܝܥ. ܘܡܟܝܠ ܒܩܪ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܠܝܘܡ. ܟܕ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗܿܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠܼ. ܕܢܡܚܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܬܬܙܝܥܘ. ܘܟܕ ܬܟ̈ܬܘܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ. ܠܚܪܬܐ ܠܘܬ ܟܪܘܣܘܦܠܝܣ ܕܒܝܬܘܢܝܐܼ. ܚܕ ܡܢ ܠܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟܠܩܕܘܢܐ: ܐܙܕܟܝ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܝܩܢܣ ܛܪܘܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܚܕܗ ܒܚ̈ܝܐ ܚܣ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܡܩܛܠ ܠܐ ܩܛܠܗ. ܕܢܥܡܪ ܒܬܣܠܢܝܩܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫܠܝܐ ܦܩܼܕ ܠܗ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܣܿ. ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐܼ. ܟܿܢܫ ܠܗ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐܼ. ܘܡܬܦܪܣ ܗܘܐ ܕܡܙܕܟܝܢܘܬܗ ܠܙܟܘܬܐ ܢܦܢܐ. ܘܟܕ ܝܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐܼ ܕܢܪܡܝܘܗܝ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܩܛܠ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܐܢܝ ܗܪܝܛܝܩܐ. ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܠܐ ܒܝܬ ܚ̈ܛܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܥܕܝܢ ܐܦ ܙܝ̈ܙܢܐ ܠܡܥܠܘ. ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܚܡ ܠܡܟܡܢ. ܢܒܼܥܬܿ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܠܙܒ̈ܢܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܚܢܦܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܢܒ̈ܝܐܼ ܢܒ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܓܠ̈ܐ. ܘܠܫ̈ܠܝܚܐܼ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܟܕܒܘܬܐ ܢܿܩܦܝܢ ܗܘܘ.. ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣܼ ܗܘ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܝܬ ܝܘܢܝ̈ܐ ܦܝܠܘܣܦܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܘܥܠ ܢܦܫܗܿ ܡܚܘܝـ[ܐ] ܗܘܬ. ܒܝܕ ܡܐܢܝ . . . . . . . . . . . . ܕܫܒ̈ܥܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܒܗܕܐ ܐܦܣ . . . . . . ܢܬܬܐ . . . . . . . . ܗܼܘ ܠܢ. ܟܕ ܠܘ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܫܥܝܬܗܼ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܐ

Page 167

ܠܝ ܕܐܠܨܐܼ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܒܨܪ ܐܡܠܐ. ܡܬܝܕܥ ܓܝܪ ܕܡܢܼܘ ܗܘ ܡܐܢܝܼ. ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ. ܛܝܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܩܘܬܝܢܣܼ. ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘ[ܬ] ܠـ[ܗ] ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܬܐܒܝܣ ܥܠܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܠܬܗܿ ܕܗܕܐܼ. ܒܡܨܪܝܢ ܥܡܼܪ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܬܪܕܝ: ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܦܬܘܓܪܣ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܥܠ. ܘܐܡܼܪ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܛܒܐ ܘܒܝܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܦܪܩܘܠܝܣܼ. ܠܒܝܫܐ ܙܡܟܘܬܐ ܡܫܡܗ ܠܗ: ܠܛܒܐ ܕܝܢ ܪܚܡܬܐ. ܠܗܢܐ ܣܩܘܿܬܝܢܣܼ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘܐ ܒܘܕܘܣܼ. ܗܼܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܛܪܝܒܢܬܘܣ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ. ܘܟܬܒ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܐܬܣܝܡܼ ܠܗܠܝܢ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢܼ. ܡܫܠܡ ܗܘܐ. ܒܫܡܐ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܡܠܦܝܢ. [ܒـ]ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܚܢܦܘܬܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܪܬܐ ܡܐܢܝ ܠܡܕܚܠܼ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܕܠܐ ܐܠܗ. ܘܫܡܫܐ ܡܠܦ ܕܢܣܬܓܕ. ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ. ܘܝܘܒܠ ܦܓܪ̈ܐ ܐܡܿܪ. ܘܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܕܚܠܬܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣܼ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܼܙܠ. ܘܠܡܫܝܚܐ ܕܗܘܐ ܒܦܓܪ ܠܐ ܡܩܒܠ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܒܦܢܛܣܝܐ ܐܬܚܘܝ. ܘܠܢܡܘܣܐ ܘܠܢܒ̈ܝܐ ܛܠܿܡ. ܘܠܢܦܫܗ ܦܪܩܠܝܛܐ ܡܫܡܗ. ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܥܕܬܐ ܐܪ[ܬܕܘܟܣܘ ܡܝܬܐ.] ܐܦ [ܫܠܝܚܐ ܕܢܫܡܗ] ܢܦܫܗ ܐ[ܡܪܚ. ܐܠܐ ܕܝܠܗܿ ܗܕܐ] ܟܕܒܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐܼ ܕܝܢܐ ܐܝܟ ܕܫܘܐ [ܩܒܼܠ. ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܕܕܐܝܟ] ܗܕܐ. ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܟܘܪܗܢܐ [ܢܦܝܠ ܗܘܐ . . . .] ܘܐܒܘܗܝܼ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ [ܟܠ ܟ̈ܐܦܝܢ ܡܙܝܥ ܗܘܐ] ܕܒܪܗ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ

Page 168

ܗܿܘ ܢܬܚܠܡ. ܘ[ܝܠܼܦ ܥܠ] ܡܐܢܝ. ܘܟܕ ܣܒܿܪ ܗܘܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܢܦܫܗ ܡܦܩܩ ܗܘܐ. ܡܫܕܪ ܐܘܝܟ ܕܠܫܠܝܚܐ [ܐܝܬܝ ܠܗ] ܟܕ ܣܿܒܪ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܬܚܠܡ ܒܪܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܙܠ ܘܡܥܛܦ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܓܢܝܒܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ. ܡܚܕܗܿ ܐܬܓܥܠ [ܠܗ ܒܪܗ] ܕܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܒܪܗ ܡܝܬ [ܒܐܝܕ̈ܘܗܝܼ.] ܚܒܫܗ ܘܡܛܝܒ ܗܘܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ [ܢܦܪܘܥ] ܠܗ. ܡܐܢܝ ܕܝܢ ܥܪܩ ܡܢ ܬܡܢܼ ܒܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܦܘܪܣܐ. [ܘܠܒܝܬ] ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܫܬܘܙܒ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܟܕ ܥܩܒ ܡܠـ[ܟܐ] . . . . . . . ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. [ܘܢܫܛܗܼ] ܘܡܠܝܗܝ ܠܓܠـ[ܕܗ] ܬܒܢܐ [ܘܙ]ܩܦܗ ܩܕܡ ܬܪܥܐ [ܕܡܕܝܢܬܐܼ] ܠܚܙܬܐ [ܕܥܒܘܪ̈ܐ] ܠܬ. . . . ܘܠܫܥܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܡܢ [ܐܝܟܐ ܕܦܠܚ] ܐܢܫ ܡܢ ܬܡܢ ܫܩܠ ܐܓܪܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܕܢܩܝܐ. ܡܩܝ̈ܡܢܝܗܿ ܕܝܢ [ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘ]ܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܗܘܣܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕܩܘܪܕܒܝܣ]. ܘܐܠܟܣܢܕܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܝܘܠܝܘܣ [ܕܪܗܘܡܐܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬ]ܗ: ܒܝܛܘܢ ܘܒܝܩܢܛܝܘܣ ܩܫ̈ܝܫܐ. [ܘܦܦܢܘܛ ܕܬܐ]ܒܝܘܣ: ܘܣܦܝܪܝܕܘܢ ܕܩܘܦܪܘܣ.. ܘܝܬܝܪ ܡܢ [ܟܠ ܐܬܝܕܥ ܚܠـ]ܝܨܐ ܬܡܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܫܡܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. [ܘܦܣܩܬܿ ܘܫـ]ܕܬܿ ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܐܪܝܣ

Page 169

ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ: ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܘܡܕܝܐ. ܘܠܬܐܘܓܢܝܣ ܕܢܩܝܐ. [ܘܠܡܪܝ ܟܠܩܕ]ܘܢܝܐ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ [ܘܬܠ̈ܬܝܢ] ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ [ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.] ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܫܡܢܐ ܕܬܡܢ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ] ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܦܛܪܦܘܠܝܣ ܐܦܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܦ ܐܘܣܛܬܝܘܣ [ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܡܟـ]ܣܝܡܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ.܀܀ ܫܢܬ [ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈]ܒܥܝܢ܆ ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܫܕܬܿ ܠܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܗܘܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܥܠܐ [ܪܒܐ.] ܐܝܟܢܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ [ܕܬܬܗܦܟ] ܘܬܐܒܕ. ܘܡܢ ܚܪܝܢܐ ܕܐܦܣܩ̈ܦܐܼ ܗܘܐ [ܟܘܪܣܝܐ] ܐܢܛܝܟܝܐ ܕܠܐ ܐܦܣܩܦܐ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܗܝܕܝܢ [ܐܬܬܣܝܡ] ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܘܣܼ. ܐܘܦܪܘܢܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܕ. . .  . . . . . . . . . [ܕܘܟ̈ܝܬܐ] ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܘܒܕ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ [ܘܬܠ̈ܬܼ. ܗܘܐ] ܐܝܬܠܗܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܼܘ ܒܢܐ [ܩܘܡـ]ܛܪܝܢ ܘܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܥܕܬܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘ.ܡ. [ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆] ܥܒܼܕ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܩܣܪ̈ܣ. ܟܕ [ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ] ܒܪܐ ܒܘܟܪܗ ܥܒܕ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ. ܘܗܼܘ [ܒܢܐ] ܠـ[ܬܠܐ ܕܡܘ]ܙܠܬ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܥܠ ܫܡܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ[ܦܘ]ܠܝܣ ܫܡܗܗܿ. ܒܢܼܐ ܬܘܒ ܘܠܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ [ܢܗܪ̈ܝܢ..] ܘܠܗܿܘ ܕܬܪ̈ܝܢܼ ܐܡܠܟܗ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐܿ. ܕܫܡܗ

Page 170

[ܩـ]ܘܣܛܢܛܝܘܣ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐܼ ܕܫܡܗ ܩܣܛܣܼ. ܒܪܗܘܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒـ[ܥܝܢ] . . . . ܒܛܠܘܡܝܐ ܦ. . . . . . ܠܗ ܕ . . . . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܐܝܟ ܒܫܬܩܐ . . . . ܕܒܪ[ܡܙ]ܐ ܘܒܪܓܠܐ ܩܠܝܠܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܩܠܝܠ ܥܠܘܗܝ . . . . . ܗܢܐ . . ܣܛܢܐ [ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܐܢܐ] ܥܒܼܕ ܠܗ ܗܠܝܢ [ܕ] . . . . ܠܐܒܕܢـ[ܗܘܢ] ܗܠـ[ܝܢ] . . . . . ܒܗܘܢ ܝܢܗ ܘܣܥܘܪ̈ܢـ[ܘܗܝ]. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܢܒܼܥ ܒܗܿ ܒܥܕܬܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐ. ܘܬܐܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܩܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܙܿܕܩ ܠܡܩܪܐ ܐܢܘܢܼ. ܐܠܐ ܐܟܠܩܪ̈ܨܐܼ ܐܘܟܝܬ [ܗܘ] ܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ: ܡܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ [ܣܓܝ̈ܐܬܐ] ܕܥܒܕ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܥܡܗ ܕܐܠܗܐ.. ܗܠܝܢ [ܡܛܒ ܕܒܬܪܥܝܬܗ] ܕܐܪܝܘܣ ܢܦܝܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ [ܐܣܒܠܘܗܝ] ܠܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܘܠܦܘܠܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܠܐܪܝܣܘ ܪܫܝܥܐ. [ܗܢܘܢ ܥܒـ]ܕ ܢܟܠܐ ܥܠܘܗܝܼ ܘܩܪܒ ܠܡܠܟܐ: ܕܡܕܡ ܕܝܩܒ ܡܠܟܐܼ ܠܐܣܕܝܦܠܢ ܕܡܣ̈ܟܝܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܗܼܘ ܚܼܛܦ ܠܗ.. ܘܬܘܒ ܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܢܟܠܐܼ ܘܩܪܒ ܠܡܠܟܐ ܕܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܕܢܬܠ . . . . ܚ̈ܛܐ ܕܡܬܝܗܒ̈ܢ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܠܕܡܣܝܘܢ. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܬܘܒܼ ܐܡܼܪ.

Page 171

ܕܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܨܿܒܐ ܕܢܬܢܟܠ.. ܘܬܘܒܼ ܐܝܬܝܘܗܿ ܐܝܕܐ ܕܡܝܬܐ ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܗܼܘ ܠܒܟ ܠܗ ܘܡـ[ܢܚܫ] ܒܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐܼ. (ܦܩܕ ܡܠܟܐ) ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܒܛܪܣܣܼ. ܘܬܘܒ ܦܩܕ ܕܡܢ ܬܡܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐ (ܢܬܟܢܫܘܢܼ) ܘܬܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܥܠܬܗ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܢܥܩܒܘܢ ܫܦܝܪ.. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܒܟܠܗܝܢ ܙܟܝܐ ܐܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܚܙܬܗ ܕܐܪܣܝܢܣ ܚܘܝܬ ܘܣܗܕܬܼ. ܐܦ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܩܛܥ [ܡܢ ܓܘܫܡـ]ܗ. ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܝܕܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ [ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ] ܨܝܒܗ ܐܦ ܠܗ ܠܐܪܣܢܝܣ ܠܣܘܢܗܕܣ. ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܪ[ܚܡ ܕܗܘܼ] ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܠܢܟܠܐ ܗܿܘ ܕܪܟܒ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܒܢܝܬܿ ܐܘܪܫܠܡ ܚܕܬܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟܬܐܼ. ܐܢܬܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣܼ ܘܐܦ ܐܡܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܐܫܬܕܝ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐܟܣܘܕܝܐ. ܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܢܟܠܐ ܕܐܦܣܩ̈ܦܐ ܕܥܒܕ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܕܠܐ [ܩܒܠ] ܠܐܪܝܣ.

ܟܢ̈ܫܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܫܢܬ .ܝܗ. ܕܛܒܪܝܘܣ ܘܕܢـ[ܚܗ] ܕܦܪܘܩܢܼ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܡܠܟܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬܡܐ ܘ.ܡ. ܘܫ̈ܬ.܀ ܘܡܢ ܫܢܬ ܪ̈ܬܝܢ ܕܕܪܝܘܣܼ ܕܒܗܿ ܐܬܚܕܬ ܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܼ.

Page 172

ܫܢ̈ܝܐ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܢ ܘܚ̈ܡܫ.܀ ܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܘܒܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ [ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܫܢ̈ܝܐ ܐܠܦܐ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ] ܘܫܬ̈ܝܢ ܘܫܒ̈ܥ.܀ [ܡܢ ܡܘܫـ]ܐ ܘܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܢ̈ܝܐ ܩܩܪܘܦܣܼ. [ܫܢ̈ܝܐ] ܐܠܦܐ ܘܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫ.܀ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܢܝܢܘܣ ܘܕܫܡܝܪܡܼ. (ܫܢ̈ܝܐ) ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ. ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܬܫ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܛܘܦܢܐܼ. ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ.܀ ܐܚܕ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫ̈ܝܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܚܡ̈ܫܐ ܐܠܦܝܢ ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ.

ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܒܥܕܬܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ. ܘܐܦܼ ܗܼܘ ܪܫܝܥܐ ܐܘܣܒܝܣ ܕܚܩܡܕܝܐ ܓܙܡ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗ ܠܐܪܝܣܼ ܢܥܒܕ ܩܛܪܣܝܣ ܕܝܠܗ. [ܗܼܘ ܕܝܢ] ܩܕܝܫܐܼ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܗܛܼ. ܘܬܚܝܬ ܦܬܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܫܛܚ ܢܦܫܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܒܠܘܬܗ: ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܫܬܪܪ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܐܪܝܣܼ. ܗܼܘ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܦܪܝܫ ܠܒܥܬܐܼ. ܐܦܠܐ ܢܡܛܐ ܐܦܠܐ ܢܚܙܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܗܘܼ ܐܚܝܕ ܒܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܐܪܝܘܣ ܥܓܠ ܢܬܠ ܕܝܢܐ ܕܪܘܫܥܗܼ ܗܼܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܥܠܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܟܠܗܿ.. ܐܪܝܘܣ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܛܥܐ ܒܥܕܬܐ ܐܦ ܒܡܠܟܐܼ. ܟܬܿܒ ܐܝܟ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܟܪܛܝܣܐ ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܬܚܝܬ ܫܚܬܗ

Page 173

ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܘܥܒܕ ܡܘܡܬܐ ܠܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܼܪ ܕܒܫܪܪܐ ܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ. ܟܕ ܠܗܝܡܢܘܬܐ [ܕܪܫܝܡ] ܒܟܪܛܝܣܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘܫܛ ܠܡܠܟܐ. ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܫܒܬܐ ܗܼܘܐ. ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܩܒܠ ܠܫܘܬܦܘܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܦܩ [ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . . . . . . .] ܠܐܘܣܒܝܣ ܒܐܝܩܪܐ ܕ. . . . . ܐܙܕܝܚ ܗܘ . . . . . ܕܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܩܪܒ ܠܫܘܩܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܘܪܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܣܛܘܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܪܓܘܢܐܼ. ܡܢ ܫܠܝ ܕܚܠܬܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܬܐܪܬܗ ܐܚܕܐ ܠܗ ܠܐܪܝܣ. ܘܥܡܗܿ ܕܕܚܠܬܐ ܐܦ ܪܘܦܝܐ ܘܫܪܝܐ ܕܚܟܪܣܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܩܒ ܥܠ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐܼ. ܘܝܠܦ ܕܐܝܟܐ ܫܟܝܚ: ܡܚܕܗ ܒܣܬܪ ܦܘܪܣ ܠܚܫܚܬܐ [ܕܟܪܣܗ ܐܙܠܼ]. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܟܪܝܬ ܪܘܚܐ ܣܓܝܐܬܐ ܫܩܼܠܬܗܼ. ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܼܩ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐܼ ܢܦܩܼܬܿ ܐܦ ܡܪܕܝܬܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥ̈ܝܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܪܝܐ ܕܛܚܠܗ ܘܕܟܒܕܗ. ܘܗܟܢܐ ܡܚܕܗ ܡܝܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܐܣܛܘܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܩܠܪ̈ܐܼ. ܘܟܠ ܕܡܛܝܢ ܠܗ ܙܩܦܝܢ ܥܠܘܗܝ ܨܒܥܐ. ܟܕ ܡܙܝܥ ܠܗܘܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܗܼ ܕܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗ[ܠܝܢ] ܣܥܼܪܬܿ ܨܠܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫܥܼ. ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܪܒܐ ܘܩܒܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬ̈ܠܬ

Page 174

ܫܢ̈ܝܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ܆ ܐܪܡܝ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܕܬܐܼ ܡܛܠ ܗܝܡܢܬܘܗ ܕܐܪܝܘܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܗܦܟ ܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܣ [ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.]܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܐܘܣܒܝܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܐܩܩܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܠܟܣܢܪܕܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܥܒܕ ܚܠܦܘܗܝܼ ܗܢܘܢ ܕܢܩܦܝܢ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝܣܼ. ܠܡܩܕܘܢܝܣ: [ܘܗܠܝܢ] ܕܢܩܦܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܠܦܘܠܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘ.ܢܓ.: ܐܬܛܪܕ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ.. ܘܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܠܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܠܬܡܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܟܢܫ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܩܡܘܕܝܐ ܣܘܢܗܕܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܣـ[ܡ ܗܝܡܢܘܬܐ] ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܩܝܐ. ܘܛܪܕ ܠܐܬܢܣܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܪܝܓܪܝܘܣ. ܘܠܗܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܕܪ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܡܝܬ ܗܼܘ ܐܘܣܒܝܣܘܥܡܐ ܟܠܗ ܠܦܘܠܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܐܘܬܒ. [ܘܐܪ̈ܝܢܘ] ܐܘܬܒ ܠܡܩܕܘܢܝܣ.܀܀ ܫܢܬܿ ܫܬܡ̈ܐܐ] ܘܫܬܝܢ܆ ܐܬܒܢܝܬܿ ܐܡܕܼ ܘܬܠܐ ܡ̈ܕܝܢܬܐ . . . . . . . . .ܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܙܥܘܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܙܥܘܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ [ܐܚܘܗܝ. ܘܐܬܩܛܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣܼ. ܘܝܪܬ ܡܠܟܘܬܗ ܩܘܣܛܢܛܝܣ] ܘܩܣܛܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ

Page 175

ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܫܬܕܪ ܐܪ[. . . . . ܡܢ ܡܠܟـ]ܐ ܕܢܦܩ [ܡܢ ܥܕܬܐ ܠܦܘܠܐ]. ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢ.܀܀ ܫܢܬ .ܣܿ. [ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ.] ܐܦܩ ܐܪ̈ܝـ[ܢܘ ܠܓܪܝܓܪ]ܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ. [ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܓܝܪܓܝܘܣ.]܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܢܦܩ ܦܘܠܐ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣܼ. ܘܐܥܠ ܡܠܟܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܠܡܩܕ]ܘܢܣ. ܘܟܕ [ܡܥܠܝܢ ܠܗ] ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬ ܬ̈ܠܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܆܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܗܿܝ ܕܒܣܪܕܩܝܐ. ܘܙܕܩܬܿ ܠܦܘܠܐ ܘܠܐܬܢܣܝܘܣ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܢܚܬ ܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܘܟܕ ܢܚܬ ܟܢܼܫ ܡܟܣܝܡܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ [ܣܘܢܗܕܣܼ. ܘܐܬܚܝܕ]ܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ.. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܦܪܝܢ ܡܠܦܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ܆ ܡܪܕ ܒܛܪܢܝܘܢ ܘܡܓܢܝܛܝܣ [ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܩܛܠܘܗܝ ܠܩܘܣܛܣ ܡܠܟܐ.]܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܢܦܩ ܦܘܠܐ ܘܐܬܢـ[ܣܝܣ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬ]ܗܘܢܼ. ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗܼ ܗܢܘܢ ܕܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܚܢܩܘ ܒܠܠܝܐ ܒܩܘܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.. ܐܬܢܣܝܘܣ [ܥܪܩ ܘܐܫܬ]ܘܙܒ. ܐܦ ܠܘܩܝܘܣ ܕܐܕܪܝܢܦܘܠܝܣܼ. ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܦܪܙܠܐ ܝܩܝܪܐܼ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܝܬ. ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܐܚܕ ܥܕܬܐܼ ܒܝ̈ܫܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܥܒܕܼ. ܘܩ̈ܛܠܐ [ܣܓܝ̈ܐܐ] ܒܗܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. [ܐܟܡܐ] ܕܐܦܠܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܣܓܕ̈ܝ ܦܬܟܪ̈ܐ [ܠܐ ܥܒܕܘ.. ܓܝܪܓـ]ܝܣ ܕܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܫܢܬܼ ܒܝܫܬܗܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܡܩܕܘܢܝܣ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐܼ. ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܠܒܝܬ

Page 176

ܐܣܝܪ̈ܐ ܡܬܕܒܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܒ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܝܬܡ̈ܐ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܡܬܒܙܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠܕܘܟ ܗܘܝܢ ܗܘܘ.. ܒܗܢܐ ܝܢ ܙܒܢܐܼ ܩܡ ܦܛܝܢܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܣܒܠܝܘܣ ܘܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܚܕܬ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܘܕܣ ܒܣܝܪܝܡܝܘܢ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚܕܬ ܟܕ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ ܫܠܡ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ [ܦܩܕ ܡܠܟـ]ܐ ܕܒܐܪܝܡܢܘܣ ܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܕܡܥܪܒܐ.. ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫ ܒܢܩܡܘܕܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܗܿ ܪܥܒܐ ܪܒܐ ܘܢܦܼܠܬܿ ܘܛܡܼܪܬܿ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܟܢܫ ܠܣܠܘܟܝܐ ܕܐܝܣܘܪܝܐ ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܫܠܡ ܠܚܕܕ̈ܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܨܝܕ ܡܘܪܣܘܢ ܒܝܬ ܡܕܓܢܝܛܝܣ ܛܪܘܢܐܼ ܘܠܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܙܕܟܝ ܡܓܢܝܛܝܣ. ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܪܒܼ ܘܗܼܘ ܥܪܩ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܡ ܐܐܛܝܣ ܗܪܛܝܩܐܼ ܘܫܓܫ ܥܕܬܐ. ܘܦܩܕ ܡܠܟܐܼ ܘܐܬܟܼܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܒܡܝܕܘܠܝܢܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܡ̈ܐܐ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ. ܘܟܕܐܪܓܫ ܦܘܠܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܛܒܪܝܘܣ ܕܒܓܠܝܠܐܼ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܕܐܪܩܠܘܢܼ ܘܕܝܘܢܘܣ ܕܐܠܒܐܼ. ܕܨܒܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܢܣܝܘܣ: ܩܡ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܟܠܘܗܝ ܠܟܢܫܐ ܡܢ ܗܕܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܐܒܪܗܡܐ ܐܦܝܣـ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܐܬܼܐ ܒܪܣܐ ܡܢ ܚܪܢ ܠܐܘܪܗܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ.܀܀ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ. ܐܫܬܕܝ ܡܩܕܘܢܝܣ. ܘܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܠܝܛܣܼ. ܗܼܘ ܕܒܬܪ

Page 177

ܩܠܝܠ ܟܘܪܣܐ [ܕܐܢܛܝܟ] ܩܒܠ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܡܢܗܝܢ ܬܠܬ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ.܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܦܘܠܢܪܝܘܣ ܩܡ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗ ܚܘܝ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܫܩܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܢܦܫܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܕܐ ܒܝܕ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܐܠܗܐ: ܡܕܥܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼܿ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝܐ ܗܐ (ܚܠܦ ܡܕܥܐ) ܒܒܪܢܫܐ ܕܐܫܬܩܠ. ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢܼ ܐܡܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܦܪܫܝܢ ܡܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܘܢܝܐ ܗܢܐ ܡܬܩܪܝܢ.. ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܡܪܝܢ.܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐܼ. ܘܐܡܪܚ ܘܐܡܼܪ: ܕܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܢܪܢܐ ܠܐ ܐܨܛܒܝ.܀ ܐܦ ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܠܗܐ ܠـ[ܡܫܡܗ] ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܪܚ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܩܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܪܘܕܦܝܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ ܝܘܠܝܢܣ ܪܫܝܥܐ. ܘܐܣܗܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܛܠ ܕܪܕܘܦܝܐ ܗܘܐ [ܡܒܠܒـ]ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܒܕܘ ܒܗ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܩܡ

Page 178

ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܒܐܓܘ̈ܢܐ. ܘܫܢܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܒܠ ܡܢ ܛܪܘܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܝܬ܀ ܡܟܣܝܡܣ ܕܝܢ ܒܪ ܗܘܦܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܬܐܕܪܣ ܡܘܕܝܢܐ ܘܗܠܦܕܝܣ ܪܒ ܚܠܐ ܐܣܗܕ.. ܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܨܠܘܬܐ ܐܣܗܕ: ܡܛܠ ܕܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ: ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐ.. ܝܘܠܝܢܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܢܕܒܚܘܢܼ: ܘܕܒܚ. ܘܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܬܒܢܐ ܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܦܩܕ ܠܗܘܢ ܕܢܬܒܢܐ. ܘܡܢ ܕܡܣܝܘܢ ܢܬܝܗ̈ܒܢ ܠܗܘܢ ܢ̈ܦܩܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܩܠܝܠܐܝܬ ܛܝܒ ܗܘܘ. ܟܐ̈ܦܐ ܘܩܝ̈ܣܐ. ܘܠܒ̈ܢܐ ܕܫܓܪ̈ܢ ܘܟܠܫܐ ܚܠܦ ܛܝܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܫܚܢ ܠܒܢܝܢܐ.. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܠܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܼܡܼ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܼܙܐ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ ܕܙܒܢܐ ܗܘܼ ܕܡܠܬ ܦܪܘܩܢ ܬܣܒ ܫܘܠܡܐ. ܕܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ ܠܐ ܬܫܬܒܩ ܗܪܟܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܐܡܪ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܣ.܀ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܩܢ ܟܐܦ̈ܐ ܕܫ̈ܐܬܣܘܗܝ ܥܬ̈ܝܩܬܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܢܙܕܪܩܢ ܒܝܕ ܩܫܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܙܘܥܐ. ܘܐܦ ܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪ̈ܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܕܘܟܬܐ ܐܬܥܩܪܘ. ܘܐܙܼܠ ܛܒܐ ܕܗܘܦܟܝܐ ܗܘ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ.. ܘܬܘܒ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐܼ ܢܚܼܬܬܿ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܚܒܠܬܿ ܟܠܗ ܥܒܿܕܐ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ ܘܕܒܢܝ̈ܐ ܘܕܡ̈ܐܢܝ ܐܡ̈ܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܬ ܗܐܘ ܗܟܝܠ ܠܡܚܙܐ ܕܝܩܕܢ ܡܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܐܪ̈ܙܦܬܐ ܘܟ̈ܠܒܬܐ ܘܦ̈ܠܩܐ ܘܐܟ̈ܣܝܕܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܟܠܗ ܥܒܿܕܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝܢܐ. ܘܟܠܗ ܝܘܡܐ ܝܩܕܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܒܡ̈ܐܢܐ. ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܢ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܠܐܨܒܝܢܼ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܨܒܝܢܗ. ܐܦܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ

Page 179

ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ ܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐܼ ܚܬܡ̈ܐ ܕܨܠܝܒܐ ܒܛܘܦܐ ܕܙ̈ܠܝܩܐ ܥܠ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܐܬܚܙܝܘ ܕܛܒܝܥܝܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܝܡܡܐ ܘܚܙܘ ܐܬܿܐ ܗܕܐ ܒܥܘܢ ܕܫܝܛܘܢ ܘܡܪܩܘܢܝܗܿ. ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ.. ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܚܠܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐܼ. ܟܕ ܐܼܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܼܠ ܠܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܘܐܦ ܓܫܦ ܒܡ̈ܐܢܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܘܪܦܬ ܒܬܘ̈ܠܥܐ ܘܡܝܬ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܥܕܬܐ: ܓܪܓܪܝܘܣ ܣܒܐ ܕܢܙܝܢܙܘ ܥܡ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܒܣܠܝܘܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܡܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܗܢܐ ܨܥܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܩܪܒ ܠܛܪܘܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܣܡܝܐ ܗܘܐ: ܠܐ ܼ ܐܡܼܪ ܠܗܼ. [ܡܐܣܐ ܠܟ ܓܠܝܠܝܐ]. ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܘܣܒܝـ[ܣ ܕܪܗܘܡܐ.] ܘܐܦ ܩܘܪܝܠܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܝܛܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܦܘܠܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܘܠܘܩܦܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܪܗܠܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܠܪܝܘܣܼ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܘܩܛܒܘܢ. ܗܢܐ ܒܕܡܘܬ ܥܡܘܕܐ ܚܝܠܬܢܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܘܡܫܪܪ. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܘܠܓܝܫ ܕܢܨܒܝܢ. ܘܐܘܣܒܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܫܡܝܫܛ. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܐܚܪܢܐ ܕܐܢܩܘܪܐ ܘܐܘܪܢܝܣ ܕܩܢܫܪܝܢ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܬܘܒܼ ܩܕܝܫܐ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܢܚܬ ܝܘܠܢܣ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܚܪܒܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܢ ܢܨܒܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܛܝܣܦܢ ܕܒܝܬ

Page 180

ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܓܠܝ ܡܢ ܬܡܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܒܛܘܪܐ ܕܣܢܣܘ.. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܝܬ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܓܐܪܐ ܕܦܪܚ ܒܐܐܪ. ܘܐܡܠܟ ܒܘܕܬܗ ܝܘܒܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܝܗܒ ܠܢܨܒܝܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܐ ܒܛܠ ܒܫܝܢܐ ܕܥܒܕ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܬܦܬܚܘ. ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܢܨܒܝܢ ܓܠܝܘ ܠܐܡܕ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܒܢܐ ܠܗܘܢ ܫܘܪ̈ܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܬܟܢܫܬ ܣܘܢܗܕܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܩܝܡܬܿ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ.. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܐܬܟܢܫܬܿ ܒܓܢܓܪܐ. ܘܫܕܘ ܠܡܩܕܘܢܝܣ ܘܠܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܣܒܣܛܝܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܡܝܬ ܝܘܒܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܒܪܗܘܡܐ. [ܘ]ܘܠܝܣ ܐܚܘܗܝܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܣ. ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ [ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.] ܘܗܘ ܘܠܝܣ ܐܪܝܢܐ. ܘܐܦ [ܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܘܢܚܬ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܘܩܫܝܐܝܬ ܪܕܦ ܠܟܠܗܘܢ] ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܡܪܕ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܦܪܩܘܦܝܣ.. ܘܒܗܿ ܬܒܘ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܒܠ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܒܪ ܝܡܐ ܠܬܚܘܡܗ: ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܓܪܘܦܝܐ ܥܒܕܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܝܒܝ̈ܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܘܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܡܬܕܝܫܝܢ܆ ܐܠܦ̈ܐ ܢܿܪܕܝܢ ܒܗܘܢ. ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܙܐܠܗܗܢܐ ܟܠܗ ܐܪܚܩܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܒܝܫܬܐ ܬܬܚܙܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܬܩܛܠ ܛܪܘܢܐ ܦܪܩܘܦܝـ[ܣ]. [ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܦܩܕ] ܘܥܩܪܗ ܠܫܘܪܐ

Page 181

ܕܟܠܩܕܘܢܐ܆ ܥܠ ܕܩܒܠܬܿ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬܼ ܠܡܠܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܫܕܝ ܘܠܝܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܠܐܟܣܘܪܝܐܼ: ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܠܝܣ ܘܓܪܓܪܝܣ ܕܢܙܝܢܙܘ.. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ ܐܥܠ ܘܠܝܣ ܡܝ̈ܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ. ܘܥܟܕ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܒܒܬܘܢܝܐ ܘܐܬܗܼܦܟܬܿ ܒܗ ܢܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܚܕܥܣܪ ܒܬܫܪܝ ܩܕܝܡ.. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܐܚܪܢܐ ܒܐܠܝܣܦܘܢܛܼ. ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܢܦܠ ܒܗ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܣܒܐ..܀ ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܡܝܬ ܩܕܝܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܣܗܕܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܒܪܝܘܣ.. ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܐܘܓܪܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܘܡܠܝܛܘܣ ܘܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܢܘܡܝܣ ܣܕܩ ܥܕܬܐ ܟܕ ܐܡܼܪ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܝܢܗ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܠܐ ܝܿܕܥ. ܘܠܐ ܝܕܝܥܐܼ ܠܗ ܡܿܢ ܝܬܝܪܐܼ ܠܢ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ: ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܢܢ ܝܿܕܥܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܝܕܥ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܠܗܘ ܗܼܘ ܡܫܟܚ ܒܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܼܪ ܐܢܘܡܝܣ.܀ ܒܗ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܬܩܫܝ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܒܒܪ ܐܝܬܘܬܐܼ ܡܢ ܐܪ̈ܝܢܘ. ܟܕ ܡܨܥܪܝܢ ܠܗܘܢܼ ܘܪܕܦܝܢ ܗܿ[ܢܘܢ] ܘܡܚܝܢ ܠܗܘܢ ܘܪܡܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܘܡܚܣܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܡܪ̈ܗܛܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܣܝܒܪ ܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢܗ ܫܠܡܐ. ܡܣܒܪܝܢ ܐܦܢ ܩܠܝܠ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܡܢ ܩܛܝܪܐ. ܐܠܐ ܟܕ

Page 182

[ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ ܣܓܝ] ܢܦܠܘ ܡܢ ܣܒܪܗܘܢ. ܕܐܣܒܪ ܕܠܘܬ ܓܒܪܐ ܥܘܠܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܫܟܚܝܢ.. ܐܬܓܒܝܘ ܗ[ܟܝܠ ܓܒܪ̈ܐ] ܢܟ̈ܦܐ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܬܡ̈ܢܝܢ ܕ[ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܐܝܬܝـ]ܗܘܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ. ܐܘܪܒܢܘܣ ܘܬܐܕܘܪܣ ܘܡܢܕܡܣ. ܘܐܬܘ ܠܢܩܡܪܝܐ. ܘܩܪܒܘ [ܒܥܘܬܐ ܠܡܠܟܐܼ. ܟܕ ܡܠܦܝܢ] ܠܗ ܩܛܝܪܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܣܒܠܝܢ [ܗܘܘ. ܡܠܟܐ] ܕܝܢ ܐܬܚܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܦܩܕ [ܠܡܘܕܣܛܐ ܗܘܦܪ]ܟܐ ܡܛܫܝܐܝܬ ܕܢܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܓܒܪ̈ܐ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܒܠ ܗܘܐ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܣܡ ܐܢܘܢ ܒܐܠܦܐ ܘܐܘܩܕ ܒܗ ܢܘܐܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒـ. . . . . . . . . . . ܀ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܗܢܐ [ܗܘܐ ܟܦܢܐ] ܪܒܐ [ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ] ܕܦܪܘܓܝܐ. ܘܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܣܬܪܩܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܘܥܠܼܬ ܠܩܘܣܛܢـ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬ]ܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܡܢܝܢ܆ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ] ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ [ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ.] ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܝܢ ܦܪܢܣ ܥܕܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬ ܫܢ̈ܝܢܼ ܒܩܝܕܢܣ ܪܒܐ.܀܀ [ܫܢܬ ܫܬ]ܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܪܕܦ [ܦܛܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.] ܘܥܡܗ ܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܡܕܒܪܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܬܡܢ. ܡܢܐܘܙܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܠܘܩܝܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܪ̈ܝܢܘ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ. ܐܡܢܝܘܣ. ܦܝܘܪ. ܐܣܕܘܪܣ. ܦܡܒܘ. ܦܛܪܘܣ. ܡܩܪܝܣ ܡܨܪܝܐ. ܘܡܩܪܝܣ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܫܬܕܝܘ ܠܓܙܪܬܐ ܚܕܐ. ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒـ[ـܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ] ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܪ̈ܝ ܓܙܪܬܐ ܗܿܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܦܢܝܘ.܀ ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܒܬܪ ܠܝܒܪܝܘܣ

Page 183

ܕܪܗܘܡܐ ܩܒܠ ܛܪܘܢܣ ܕܐܡܣܘܣ. ܘܒܬܪ ܩܘܪܝܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܝܘܚܢܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬ̈ܠܬ. ܡܝܬ ܘܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘ. . . . . . . . . . . . . . ܒܪܗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܬܘܐܡܠܟ ܢܠܢܛܝܢܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ. ܒܬܫܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܚܪܒܘ ܓܘ̈ܬܝܐ (ܠܐܪܥܐ) ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܛܝ̈ܝܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠ ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܡܡܠܟܐ ܗܘܼܬ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܘܝܢܐ.. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܝܐ ܐܡܼܪܬܿ ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܿ ܡܘܫܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܢܣܗ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܛܝ̈ܝܐ: ܕܢܫܠܐ ܩܪܒܐ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܐܝܬ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܡܫܡܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܐܒܝܠܘܬܐ. ܘܒܚ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ ܘܒܐ̈ܬܘܬܐ ܡܨܠܚ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐܝܚ̈ܝܕܝܐ ܐܬܪܒܝ. ܠܗܢܐ ܫܐܼܠܬܿ ܡܘܝܐܼ ܕܢܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܗ. ܘܗܒܕܐ ܬܢܘܝ ܢܒܛܠ ܩܪܒܐ.. ܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥܼ ܩܒܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܬܢܘܝ ܢܥܒܕܘܢ ܫܝܢܐ. ܘܦܩܕ ܕܗܕܐ ܒܥܓܠ ܬܗܘܐ. ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܚܕ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܬܡܢ ܢܩܼܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܠܘܩܝܣ. ܡܘܫܐ . . . . . . . . . . ܟܕ ܐܡܪ [ܕܠܟܗܢـ]̤ܘܬܐ [ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ.] ܐܢ ܕܝܢ [ܗܕ ܡܥܕܪܐ ܠܨܒܘ̈]ܬܐ ܕܓܘܐ. ܠܐ ܢܣܝܡ ܥܠܝ ܠܘܩܝܣ [ܐܝܕܐ: ܡܛܠ

Page 184

ܕܡܠܝܐ] ܝܡܝܢܗ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܠܘܩܝܣ [ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܠܐ ܘܿܠܐ] ܠܡܨܥܪܘܼ. ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܠܦ ܡܢܗ ܕܘܓܡܐ ܕܚܠܬܗ.. ܘܡܘܫܐ ܠܘܬ ܗܢܐܐܡܪ ܠܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܡܠܬܐܼ. ܐܠܐ [ܣܘܥܪ̈ܢܝܟ] ܡܟܣܝܢ ܠܟ ܕܥܼܒܕܬ [ܒܡ̈ܗܝܡܢܐ]܇ ܕܕܚܠܬܟ ܠܘ [ܕܟܪܣܛܝܢܐ] ܐܝܬܝܗܿ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܚܐ ܘܠܐ ܡܨܚܐ ܘܠܐ [ܡܬܟܬܫ.] ܠܥܒܕܗ ܓܝܪ [ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܙܿܕܩ] ܠܗܼ. ܕܢܬܟܬܫ. ܥܒܼܕ̈ܝܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܓܥܝܢܼ ܒܝܕ ܗܠܝܢ [ܕܐܫܬ]ܕܝܘ ܠܐܟܘܪܝܐܼ. ܘܐܬܪܡܝܘ [ܠܚܝܘ̈ܬܐ.] ܘܩܒܠ ܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܪܒܐ ܗܼܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝ̈ܢܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕ̈ܢܐ ܡܫ̈ܬܡܥܢ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܠܘܩܝܣܼ. ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ ܠܛܘܪܐ: ܕܢܩܒܠ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢ ܒܝܕ ܐܦܝܣܩܦܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܘܫܐܼ ܒܛܠ ܩܪܒܐ ܒܝܗ ܛܝ̈ܝܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬ ܡ̈ܠܟܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ.: ܐܬܛܪܕ ܠܘܩܝܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܗܦܟ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܐܟܘܣܪܝܐ ܘܝܼܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬ. ܘܗܘܼܐ ܠܚܦܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܝܘܣ.܀܀ ܘܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. [ܐܚܪܒܘ]ܗܿ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܠܐܪܥܐ [ܕܬܪܩܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܿ] ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܡܛܘ. ܘܢܼܦܩ ܥܠܝܗܘܢ [ܘܠܝܣܼܫ ܘܟܕ ܡܩܪܒ ܥـ[ܡܗܘܢ ܐܬܩܛܠ] ܡܢܗܘܢ. ܘܐܚܕ [ܡܠܟܘܬܗ] ܓܪܛܝܢܘܣ.. ܘܫܩܠ ܠܗ ܫܘܬܦܐ ܥܡܗ ܒܡܠܟܘܬܐ [ܠܬܐܘܕܘܣܝܘܣ] ܪܒܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܗܦܟܘ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ: ܘܐܚܕ ܥ̈ܕܬܗܘܢ. ܘܫܩܠ ܐܪܬܕܘܟܣܘ ܥܕܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܐܘܠܘܓܝܘܣ.

Page 185

ܘܒܢܼܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠܼ [ܕܐܬܩܪܝ] ܒܝܬ ܡܪܝ ܕܝܡܝܛ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ܆ ܢܩܫܘ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܡܠܟܬܐ ܕܘܡܢܝܩܐ ܝܗܒܼܬܿ ܡܢ ܛܡܝܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܗܒܐ ܘܙܝܢܐ. ܘܢܦܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ ܘܪܕܦܘ ܐܢܘܢ.. ܘܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܛܝ̈ܝܐ [ܝܗܼܒܬܿ ܡܘܝܐ] ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܥܕܪܘܢ ܐܢܘܢ ܘܥܠ ܠܘܬܗܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܬܘܒ ܩܪܒܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܒܪ̈ܒܪܝܐܼ. ܘܐܬܚܪܒܘ ܩܕܡ ܬܐܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܠܬ̈ ܠܐܠܟܣܢܕܣܼ. ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܣܘܢܗܕܣ ܕܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ. ܘܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܛܝܒܡܐܬܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܠܛܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܡܣܘܣ ܕܪܗܘܡܐ. ܒܛܘܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܝܘܚܢܢ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܿ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܗܠܝܢ܆ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܙܝܢܙܘ. ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. [ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܕܐܘܪܗܝ.] ܐܠܝܕܣ ܕܩܣܪܝܐ. ܦܐܠܓܝܣ ܕܠܕܩܝܐ. ܕܝܕܪܘܣ [ܕܛܪܣܘܣ. ܐܛܪܝܘܣ] ܕܡܠܝܛܝܢܐ. ܐܡܦܝܠܘܟܝܣ ܕܐܝܩܢܝܘܢ. ܘܐܪܡܝ ܐܝܕ̈ܝܐ . . . . ܘܫܪܪ ܠܗܿ ܠܗܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܦܠܓ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܘܦܛܪ̈ܝܪܟܘ[ܬܐ. ܟܕ ܝܗܒ] ܠܕܡܣܣ ܕܪܗܘܡܐ ܪܝܫܘܬܐ ܕܐ[ܛܠܝܐ] ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ [ܘܥ̈ܠܝـ]ܐ ܕܓܠܠܝܐ ܘܕܐܣܦܢܝܐ ܢܫܬܡܥܘܢ

Page 186

ܠܗ.. ܒܬܪܗ ܝܗܼܒ ܠܢܩܛܘܪ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܢܚܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ.. ܒܬܪ ܗܢܐ ܝܗܒ ܠܛܡܐܬܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܐܼ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ.. ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ [ܝܗܒ] ܠܡܠܝܛܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܘܓܙܝܪܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܼ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܠܝܛܘܣ ܒܩܘܣ ܦܘܠܝܣ. ܘܐܚܼܬܘ ܠܫܠܕܗ ܠܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܘܠܝܢܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܠܥ ܡܠܟܐ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫܼ. ܒܢܐ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܪܫܥܝܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܼܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܡܠܟ ܐܪܩܕܝܘܣ ܒܪ ܬܝܕܣܝܘܣ ܥܡܐ ܒܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܫܝܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܬܐܦܝܠܘܣ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܡܪܕ ܡܟܣܝܡܘܣ ܛܪܘܢܐ. ܘܩܛܠܗ ܠܓܪܛܝܢܣ ܡܠܟܐ.܀܀ ܘܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܩܪܒ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܡ ܡܟܣܝܡܣ ܛܪܘܢܐܼ ܘܠܗ ܩܛܠ. ܘܚܪܒ ܚܝܠܗ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܬܐܗܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܐܘܠܘܓܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܩܒܠ ܕܘܟܬܗ ܩܘܪܐ. ܘܗܼܘ ܐܝܬܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܬܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܠܐܘܪܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܬܥܩܪ ܟܠܗܘܢ ܢܘ̈ܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܒܝܣܦܝܘܬܐ ܕܬܐܦܝܠܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܬܡܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ܆ ܗܘܼܐ ܐܘܓܪܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܥܡ ܦܠܘܝܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐܼ. ܐܬܚܝܕܘ ܥܕܬܐ ܕܢܐܘܛܝܢܘ ܠܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ. ܘܐܬܬܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܩܫܝܫܐ ܕܣܝܡ

Page 187

ܗܘܐ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܫܒܩ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܬܐܪܬܗ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܪ̈ܐܙܐ ܐܠܗܗܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܐܼ. ܗܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܥܕܬܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟ ܐܢܘܪܝܘܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܼ̈. ܡܪܕ ܐܘܓܢܝܣ ܛܪܘܢܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܩܛܠܗ ܐܘܓܢܝܘܣ ܛܪܘܢܐ ܠܘܠܢܛܝܢܝܢܣ ܡܠܟܐܼ ܥܠ ܬܫܘܝܬܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܼ. . . . . . . . . . . ܠܐܘܓܢܝܣ ܒܓܠܠܝܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ . . ܪܒܐ [ܠܐܠܗܐ ܩـ]ܪܐ ܠܐܝܠܗ. ܐܠܗܐ ܕܝܢܼ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܗܡܐ [ܡܢ ܨܠܘܬܐ] ܕܕܚ̈ܠܘܗܝܼ. ܐܦܠܐ ܗܪܟܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܨܠܘܬܗ ܕܡܠܟܐ [ܙܕܩܐ. ܐܠܐ] ܟܕ ܣܕܪ ܩܪܒܐܼ. ܪܘܚܐ ܩܫܝܬܐ ܢܫܒܬܿ ܗܘܬܿ ܘܓܐܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܐܘܓܢܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܡܿܗܦܟܐ ܗܘܬܿ. ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܒܝܬ ܬܝܕܘܣܝܣ [ܒܚܐܦܐ ܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ] ܡܿܝܬܝܐ ܗܘܬܿ. ܘܗܼܘ ܛܪܘܢܐ ܐܬܩܛܠܼ. ܘܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܒܕ ܒܩܪܒܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܬܝܕܘܣܝܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܚܕܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܫܘܠܛܢܗ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܪܐܼ. ܥܠܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ ܠܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܚܪܒܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܫ̈ܦܘܠܝ ܛܘܪܐ ܨܗܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܢ ܘܡܝܦܪܩܛ ܘܐܡܕ ܘܗܙܝܛ ܘܫܡܫܝܛ. ܘܟܕ ܥܒܪ ܦܪܬܼ. ܩܛܠ ܓܫܪܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܓܒ̈ܝܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢܗܘܢ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܚܒܫܘ ܥܡܐ ܒܚܣܢܐ ܕܙܝܛ. ܟܕ ܡܢܥ ܕܝܢ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܡܕ ܕܚܝܠܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐܼ. ܥܪܩ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܐܬܪܐܼ. ܘܥܼܠ ܠܚܣ̈ܢܐ

Page 188

ܕܥܠ ܕܩܠܬ ܢܗܕܐ ܘܠܥ ܕܐܒܐ܇ ܕܡܬܩܪܝܢ ܚܣܢܐ ܕܙܝܛ ܪܒܐ ܘܚܣܢܐ ܕܙܝܛ ܣܩܘܛܐ. ܘܚܣܢܐ ܕܐܝܓܠ ܗܿܘ ܕܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܣܝܢܐ ܪܒܐ ܕܙܝܛ ܒܝܬ ܕܩܠܬ ܠܕܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܒܐ ܥܒܪ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܫܘܪܐ ܘܕܩܠܬ ܡܢ ܡܕܢܚܐ. ܘܚܒܟܝܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܬܝܡܢܐ ܠܫܘܪܐ. ܘܣܓܝ ܥܣܩܐ ܘܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܒܗܿܝ ܕܒܪܘܡܐ ܣܓܝܐܐ ܩܐܡ ܘܬܪܥܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܗ.. ܗܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܚܕ ܠܬܪܥܐ ܕܫܘܪܐ. ܘܐܦ ܠܙܡܙܘܪ̈ܐ ܕܢܚܬܝܢ ܠܕܩܠܬ ܘܠܕܒܐܼ ܩܡܘ ܥܢܝܗܘܢ ܘܐܚܕܘ ܐܢܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܣܦܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܓܘܗ ܡܢ ܨܗܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܦܫ ܠܚܪܬ ܐܫܠܡܘܗܝ ܠܚܣܢܐ.. ܗܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢܼ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܢܼܘܢ: ܚܪܒܘܗܝ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐܿ. ܘܕܫܪܟܐ ܫܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܒܢܘܪܐܼ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܬܝܬܒ ܚܣܝܢܐ ܗܿܘ ܟܠ ܟܠܗ.. ܪܘܦܝܢܣܘ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܕܡܠܟܐܼ ܟܕ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܝܬܝܒ ܩܛܠܘܗܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠ ܠܡ ܕܒܝܕ ܛܪܘܢܘܬܗ ܗܼܘ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܠܡܬܝܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܢܩܛܘܪ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢـ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܕܫܝܐ ܝܘܚܢܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܝܘ[ܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ] ܕܣܘܪܝܐ. ܒܪܗ ܕܣـ[ܩܘܢܕܘܣ] . . . . . . . . . ܪܒܐ ܕܒܢܿܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܬܠܡܕܝܗ ܕܠܝܒܢܝܘܣ ܣܘܦܣܛܐ. ܒܥܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ ܐܬܪܕܝ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܘܒܣܝܠܝܣ ܕܩܣܪܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܘܗܘܼܐ ܬܐܕܘܪܣ ܐܦܝܝܣܩܦܐ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ. [ܘܡܟܣܝܡܘܣ ܒـ]ܣܠـ[ܘܩܝܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ] ܡܬܝܕܥ ܥܒܣܡܝܐ

Page 189

ܡܠܦܢܐܼ. ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ . . . . . . . ܘܥܒܕ ܡܕܪ̈ܫܐ ܥܠ ܡܬܝܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܫܬܓܫ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ. ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ [ܟܗܢܘ]ܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܫܿܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܥܝܪܘܢ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܥܠ ܚܕܕܧܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܠܒܝܗܫܬܐ ܡܬܕܪܫܝܢ [ܗܘܘ.] ܘܪܫܐ ܕܝܢ ܕܒܝܫܬܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐܼ. ܕܐܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܗܼܘܼ. ܘܡܚܪܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܐܣܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܚܪ̈ܝܢܐ ܘܫ̈ܓܘܫܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܡܿܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪܼ. ܣܘܪܝܢܐ ܕܓܒܠ ܡܬܝܕܥ. ܐܢـ[ܛܝܟܝܣ] ܕܥܟܘ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ. ܡܬܝܕܥ ܐܦـ[ܝܦܢܘܣ] ܕܩܦܪܘܣ. ܘܬܝܕܘܪܣ ܕܡܡܦܝܣܛܘܣܼ. ܡܦܫܩܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܬܝܕܥ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܢܦܩܘܼ ܝܘܚܢܢ ܕܩܘܛܢـ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܒܪܡ ܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ. ܕܐܦ] ܗܝܼ ܡܠܟܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪ̈ܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬܿ. ܘܟܠܢܫ ܐܡܼܪ ܕܥܠ ܥܘܠܐ ܕܥܒܼܕܬܿ ܒܩـ[ܬܪܝܣܝܣ ܕܝܘܚܢܢ] (ܗܿܝ ܕܗܘܬܼ.)܀ ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܗܘܐ ܒܪܕܐ ܪܒܐ. ܕܠܐ ܐܬܚܙܝ [ܡܬܘܡ] ܐܟܘܬܗ. ܘܩܘܪܝܢܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ [ܩܿܪܐ ܗܘܼܐ] ܠܝܘܚܢܢ ܪܫܝܥܐ. ܘܟܕ ܟܢܝܫܐ ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܕܼܫ ܡـ[ܪܘܬܐ] ܥܠ ܪܓܠܗ ܕܩܘܪܝܢܝܼ. ܕܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܬ[ܡܣܘܬܐ] ܥܒܕܬ ܐܝܟܐܢ ܕܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܕܐ

Page 190

ܙܒ̈ܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ [ܬܬܢܣܪ.] ܘܐܦ ܗܼܝ ܪܓܠܐ ܐܚܪܬܐ ܬܬܢܣܪ. ܡܛܠ ܕܪܥܼܐ ܟܐܒܐ ܒܟܠ ܦܓܪܗ. ܘܥܠ ܗܕܐܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܬܬܒܥ ܩܘܪܝܢܝ. [ܘܒܪܕܐ] ܢܚܬ. ܘܡܠܟܬܐ ܡܝܬܬ.. ܘܐܦ ܥܕܬܐ ܗܘܐ ܒܗܿ [ܣܕܩܐ.] ܠܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐ ܥܠ [ܝܘܚܢܢ.] ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܐܪܝܣܩܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܢܩܛܘܪܼ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܝܘܚܢܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ. ܡـ[ܝܬ] ܗܿܘ ܐܪܝܣܩܘܣ [ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ]܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ [ܡܝܬ ܐܪܩܕܝܣ] ܡܠܟܐ. ܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܬܝܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܐܪܩܕܝܣ ܥܡ ܬܝܕܣܝܣ ܐܒܘܗܝܼ. ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܬܪ ܐܒܘܗܝܼ ܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܟܠܗܘܢ [ܚܝ̈ܘܗܝ ܬ̈ܠـ]ܬܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܫܝܐ ܬܝܦܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ [ܕܐܠܟܣܝܢܕܪ]ܝܐ. ܘܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܕܫܝܐ ܩܘܪܝܠܣ ܒܪ ܐܚܘܗܝ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܐ ܕܝܐܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܼܐ ܒܝܬ ܒܪܐܠܗܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܬܚܝܕ ܡܩܕܘܢܝܣ ܠܥܕܬܐܼ ܘܩܒܠ [ܗܝܡܢـ]ܘܬܐ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܬܝܕܘܣܝܣ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܩܒܼܠ ܕܘܟܬܗ ܐܓܪܦܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ .ܥܿ. ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܼ̈. ܡܝܬ ܗܼܘ ܕܝܐܓܢܝܣ. ܘܩܒܠ ܗܘܐ ܕܘܟܬܗ ܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐ. ܘܒܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܣܛܦܢܣܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝ̈ܗܘܕܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܒܐܝܪܚ ܢܝܣܢ ܗܘܐ ܫܦ̈ܥܐ ܪ̈ܘܪܒܐ

Page 191

ܘܩܫ̈ܝܫܐ ܒܕܝܨܢ ܐܝܢܐ ܕܡܨܥܬ ܐܘܪܗܝ ܥܒܪܼ ܒܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܐܫܬܟܪ ܡ̈ܦܩܢܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܚܒܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܫܦܥ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܠܒ̈ܢܐ . . . . . ܘܛܝܢܐ ܬܪܘܢ ܘܢܦܠ ܥܠ ܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܚܢܩ ܐܢܘܢ ܒܓܘܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܪܪܝܢ ܒܟܐܦܐ ܘܟܠܫܐܼ. ܠܐ ܦܫ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܚܒܠ ܒܝܕ ܡܡܘܠܐ݊: ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܝܠ ܕܒܫܦܘܠܬܐ ܕܛܘܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܒܗܘܢ ܒܒ̈ܬܐ ܕܟܠܫܐܼ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܚܢܩ ܒܗܘܢ ܒܬܚܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܪܥ ܫܘܪܐ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܡܡܘܠܐܼ. ܓܪܦ ܥܡܗ ܒ̈ܬܐ ܘܩܝ̈ܣܐ [ܘܩܢܝܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ] ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܚܫܚܬܐ [ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ]. ܟܕ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܓܘ̈ܢܚܐ ܘܕܥܒܕ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܥܒܕ ܒܦܩܥܬܐ ܟܠܗܿ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ ܘܕܟܠܗ ܡܚܬܗ ܥܕܡܐ ܕܚܒܟ [ܒܦܪܬ.]܀܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܢ̈ܦܐ [ܐܬܗܝܡܢ ܘ]ܥܡܕ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܝܗܘܕܝܐ ܓܝܪ [ܒܪ ܡܫܪܝܐ] ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܪܡܐ ܒܥܪܣܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. [ܘܟܠܗܿ] ܐܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܬܚܘܝܬ ܒܗ. ܘܐܘܦܝ ܟܠܗܝܢ [ܨ̈ܠܘ]ܬܐ ܝܗ̈ܘܕܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܐܬܥܕܪܼ. ܐܬܓܘܣ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܝܡܢ ܕܒܗܕܐ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐܛܝܩܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܬܝܕܝܥܬܿ. ܬܠܡܕܗ ܘܣܒܪܗ ܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ. ܘܦܩܕ ܕܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܒܥܪܣܐܼ. ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܝܗܘܪܝܐ ܗܿܘ ܡܫܪܝܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܩܒܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܣܠܩ ܡܬܚܪܐ

Page 192

ܐܬܚܙܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܐܒ̈ܘܗܝ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܡܕܝܨ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܬܐܼ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܬܼ. ܕܡܛܠܬܗܿ ܚܢ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܝܡܝܢ ܘܥܡܕ.܀ ܘܬܘܒ ܕܒܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܩܫܝܫܐ ܣܡܒܛܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝـ ܫ̈ܓܘܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܪܡܝ ܒܥܕܬܐܼ ܡܢ ܥܠܬ ܦܨܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܡܪܩܝܢܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܠܫ̈ܓܘܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܒܼܕ܆ ܐܡܪ. ܠܘܝ ܥܠ ܟܘ̈ܒܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܠܝ ܐܝ̈ܕܝ ܘܠܐ ܥܠ ܣܒܛܝܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܩܕܫܝܐ ܡܪܘܬܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ ܡܬܝܕܥ.. ܗܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܝܕܣܝܣ ܠܘܬ ܐܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪܗܣܝܐ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ.܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܕܘܣ ܦܪܣܬܐ ܘܩܝܡܬܿ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܪ̈ܫܢܝܗܿ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ (ܗܘܘ) ܡܪܘܬܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ. ܘܝܒܠܗܐ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ.. ܐܬܟܢܫܼܬܿ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܩܛܝܣܦܢ.܀ ܒܬܪ ܦܘܠܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܩܒܠ ܕܝܢ ܦܪܦܘܪܝܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ.. ܒܪܘܡܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܪܬ ܕܡܣܘܣܼ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ. ܘܬܘܒ ܒܘܢܦܛܝܣ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܩܠܣܛܝܢܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܩܝܩܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܐܩܝܩܣ ܐܪܚܢܐ ܕܫܡܝܫܛ..܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐ܆ ܐܠܘܪܝܟܣ ܒܪܒܪܝܐ ܐܚܪܒܗܿ ܠܪܗܘܡܐ. ܘܐܦܩ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܫܒܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ

Page 193

ܘܬܫܥܼ. ܩܛܠܗ ܬܝܕܣܝܘܣ ܠܐܠܘܪܝܟܣ ܒܪܒܪܝܐ. ܘܐܦ ܚܝܠܗ ܟܠܗ ܐܒܕ ܒܩܪܒܐ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܡܠܦܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܬܝܕܥܼ. ܘܡܟܬܒ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܠ ܚܪܒܗܿ ܕܪܘܡܐ ܪܒܬܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ܆ ܥܒܕ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܟܡܐܢܐ [ܠܟܪ̈ܣܝܛܢܐ] ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܘܒܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐܼ. ܘܐܬܚܪܒܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܕܫܪܟܐ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܡܢܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܩܼܡ ܐܘܛܘܟܐ [ܗܪܛܝܩܐܼ ܘܣܕܩ ܥܕܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܩܼܡ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐܼ. ܒܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܣܗܕ ܩܕܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܡܦـ[ܣܩܐ.] ܡܢ ܒܝܬ ܠܦܛ ܡܝܕܢܬܐ ܕܗܘ̈ܙܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܫܬܒܝܬ ܐܪܙܘܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܫܢܬܐ ܢܚܬ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܒܗܿ ܠܐܪܙܝܢ ܕܦܪ̈ܣܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܐܡܕ. ܘܢܦܩ ܩܕܝܫܐ ܐܩܝܩܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ. ܘܫܩܠ ܕܗܒܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܕ܆ ܘܦܪܩ ܡܢ ܫܒܝܬܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܒ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܦܪܩ ܕܫܪܟܐ. ܘܒܙܘ̈ܕܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܡܚܐ ܩܪܒܐ ܗܘܼ ܐܪܕܒܘܪ (ܪܒ) ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܢܪܣܐ ܕܦܪ̈ܣܐ ܘܚܒܘܼ ܢܪܣܐ ܘܚܝܠܗܼ ܘܥܪܩ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬ̈ܬܠܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܢܚܼܬ ܬܘܒ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܢܩܫ ܥܠ ܢܨܒܝܢ. ܘܚܫܒܘܗܿ ܡܢ ܕܐܠܨܘܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܥܒܕ ܥܠܝܗܿ ܦܘܪ̈ܩܣܐ ܕܩܝܣܐ ܕܡܗܠܟܝܢ ܘܩܕܒ ܥܠ ܓܢܒ ܫܘܪܐ. ܘܠܐܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐ

Page 194

ܩܛܠ.. ܢܪܣܐ ܕܝܢ ܥܬܕ ܐܦ ܗܼܘ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܠܚ ܢܪܣܐ ܠܐܪܕܒܘܪ. ܕܒܬܢܘܝ ܢܥܒܕܘܢ ܩܪܒܐ. ܘܢܬܚܡܘܢ ܕܘܟܬܐ ܘܝܘܡܐ ܠܬܟܬܘܫܐ.. ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܡܼܪ ܠܐܝ̈ܙܓܕܐܼ. ܕܗܟܐܢ ܐܡܪ ܠܢܪܣܐܼ. ܕܠܘ ܐܡܬܝ ܕܐܢܬ ܒܿܥܐ ܐܢܬܼ ܥܒܕܝܢ ܩܪܒܐ ܡܠ̈ܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝܼ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܚܣܘܢ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܐܦ ܐܫܠܡܗ ܠܩܪܒܐ ܟܠܗ ܒܐܕ̈ܝ ܐܠܗܐ. ܘܬܟܝܠܐܝܬ ܐܬܠܒܒ ܥܠ ܗܕܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܡܝܢ ܡܠܟܐ ܒܐܠܗܐܼ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܟܚ ܡܢܗ ܥܘܕܪܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܒܐܓܘܢܐ ܘܒܩܢܛܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܕܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܩܪܒܐܼ. . . ܡܠܐܟ̈ܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܑܼ ܐܬܚܙܝܘ ܥܠ ܓܢܒ ܒܬܘܢܝܐܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܠܝܣ. ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܡܐ ܕܢܬܠܒܒܘܢ ܘܢܨܠܘܢ. ܐܦ ܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܙܿܟܝܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܘ ܕܢܬܠܘܢ ܙܟܘܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܩܪܒܐ.. ܒܪܗܪܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܐ. ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܬܚܪܒ ܚܝܠܗ: ܘܐܬܪܐܕܐܪܙܘܢ ܐܫܬܒܝ. ܘܐܦ ܢܨܒܝܢ ܐܬܬܣܝܡܬ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܚܒܘܫܝܐ. ܘܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܩܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ. ܥܬܕ ܗܼܘ ܩܢܘܡܗ ܕܢܐܬܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܙܥܘ [ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܠܐ] ܕܪ̈ܗܡܝܐܼ ܐܓܪ ܠܡܘܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܠܚܝܠܗ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܡܘܢܕܪ ܥܡ ܪ̈ܒܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ: ܡܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܠܗ ܕܒܥܓܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܘܡܫܠܡ ܠܗ ܐܢܛܝܟܝܐ] ܕܣܘܪܝܐ. ܒܪܡ

Page 195

ܠܐ ܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܕܠܫܘܘܕܝܗ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ [ܐܪܡܝ] ܕܚܠܬܐ ܒܛܝ̈ܝܐ. ܘܐܣܒܪܘ ܗܘܘ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܼܐ ܥܠܗܝܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܬܓܫܘ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܢܥܪܩܘܢ: ܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ. ܘܐܬܚܢܩ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ ܪ̈ܒܘܬܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܒܥܝܪ̈ܗܘܢ.. ܘܐܦ ܐܪܕܒܘܪ ܬܘܒ ܒܝܕ ܢܟܠܐܼ ܠܫܒ̈ܥܐ ܪ̈ܫܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܩܛܠ. ܘܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܚܪ ܒܝܕ ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܬܚܪܒܘ.

ܦܘܣܩܐ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܛܠܝ̈ܐ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܟܣܝܡܠܝܢܐ ܘܕܝܡܠܝܟܐ ܘܕܡܪܛܠܘܣ ܘܕܝܢܘܣܘܝ ܘܝܗܘܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܘܣܛܕܝܢܘܣ ܘܕܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܣ̈ܗܕܐ ܒܢ̈ܝ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܦܣܘܣ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܗܪܣܝܣ ܕܛܘܥܝܝ ܘܕܘܘܕܐ ܐܒܥܼܬܿ ܒܕܝܐ ܘܫܓܫܼܬܿ ܘܕܠܚܬܿ ܠܥܕܬܐ. ܟܕ ܨܿܒܝܐ ܠܡܚܿܦܝܘ ܡܘܠܦܟܢܐ ܕܚܝܬ ܡܗܝܬܐܼ. ܘܨܼܒܘ ܠܡܒܛܠܘ ܫܘܘܕܝܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܫܟ̈ܒܝ ܥܦܪܐܼ. ܕܝܼܗܒ ܡܪܢ ܠܥܕܬܗ. ܘܛܒ̈ܐ ܡ̈ܕܘܕܐ ܒܐܕ̈ܢܘܗܝ ܕܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܐܦ ܣܓܕ̈ܝ ܠܨ̈ܠܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܦܠܛܝܢ ܕܝܠܗܼ. ܟܬܒ̈ܝ ܙܐܦܐ ܒܓܠܝܐ ܩܕܡ ܐܦ̈ܘܗܝ ܐܕܢܚ ܗܘܘ: ܘܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܪ̈ܚܡܝ ܛܢܦܘܬܐܼ ܕܡܬܚܙܝܢ ܘܡܫܬܒܚܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܿ. ܒܥܕܬܐ ܡܥܪܩܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܪܡܝ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܒܫܓܘܫܝܐܼ ܬܐܕܪܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܓܐܝܣ ܡܕܝܢܬܐܼ

Page 196

ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܕܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܢܬܥܗܕ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܫܓܫܘ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܫܦܝܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܼܚ ܒܝܕ ܥܘܩ̈ܒܐ ܗܦܝ̈ܟܐ ܕܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܡܚܫܒܬܗ ܟܠܝܘܡܼ ܒܒܟܝܐ ܡܬܕܠܚܐ ܗܘܬܼ. ܘܒܝܬ ܦܘܪ̈ܬܟܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܦܠ ܗܘܐ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܕܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܬܢܬܦܐ ܗܘܬ. ܡܢ ܗܪ̈ܝܛܝܩܘ ܓܝܪܼ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܠܝܬ ܢܘܚܡܐ ܠܡ̈ܝܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒܼ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܦܓܪܐ ܕܒܠܝܘ ܘܐܬܚܒܠܘ ܘܐܬܒܕܪ ܠܐ ܡܬܢܚܡ. ܐܠܐ ܠܡ ܢܦܫܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܩܿܒܠܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܛܥܘ ܠܗܘܢ ܡܡ̈ܠܠܝ ܙܐܦܐܼ. ܘܠܐ ܐܣܬܟܠ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܝܠܕ ܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܒܠܥܕ ܦܓܪܐܿ. ܘܠܐ ܢܒܥ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܢܦܫܐ ܢܫܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܐܬܚܪܫ ܡܕܥܗܘܢܼ ܘܠܐ ܨܬ ܠܡܘܠܟܢܐ ܕܐܼܡܪ ܡܪܢ܆ ܕܡ̈ܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܩܒܪ̈ܐ ܐܢܘܢ܆ ܢܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ ܘܢܚܘܢ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܫܒܚܘܢ ܫ̈ܟܒܝ ܥܦܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܫܒܚܘܢ ܫ̈ܟܒܝ ܥܦܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܕܗܐ ܦܬ̇ܚ ܐܢܐ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡܿܦܩܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ.. ܗܪ̈ܛܝܩܘ ܕܝܢܼ ܣܦܝ̈ܩܝ ܡܢ ܚܝ̈ܐܼ. ܗܦܟܘܗܿ ܗܘܘ ܠܚܠܝܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܡܪܪܐ ܕܢܦܫܗܘܢ: ܘܠܪ̈ܥܝܢܐ ܡܿܢ ܡܪ̈ܝܩܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܕܠܚܘ ܘܥܪܩܠܘ.. ܘܬܚܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܬܝܕܣܝܘܣܼ ܘܐܬܢܫܫ ܘܐܬܟܪܗ. ܘܢܦܠ ܥܠ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ ܒܩܝܛܘܢܐ ܕܡܫܟܒܗ.. ܗܝܕܝܢ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐܼ. ܗܧܘ ܕܠܐ ܨܒܿܐ ܕܐܢܫ ܢܐܒܕ܆ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ: ܨܒܐ ܕܢܩܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܟܪ̈ܝܗܐܿ. ܘܢܬܓܠܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܫ̈ܟܒܐܿ. ܕܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܢܛܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܕܥܬܗ. ܘܕܢܓܝܠ ܢܫܕܐ ܣܡܐ ܡܟܪܗܢܐ ܡܢ

Page 197

ܫܦܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܕܢܣܡܘܟ ܒܢܝܢܗܿ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܡܙ̈ܠܗܙܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ ܕܛܒܪܘ ܒܗܿ. ܘܕܢܙܠܓ ܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܝܐ ܥܠ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܥܡ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܢܫܬܡܠܐ ܒܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ.. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܼ ܐܕܝܠ ܐܠܗܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܐܪܠܝܣܼ ܡܪܗܿ ܕܢܘܡܐ ܕܡܥܪܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܘ̈ܕܢܝܐ ܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ: ܕܛܝܪܐ ܠܩܢܝܢܗ ܢܒܢܐ ܬܡܢ ܒܚܦܛܝܘܬܐ. ܘܥ̈ܒܼܕܐ ܘܦ̈ܥܠܐ ܝܘܡܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܬܡܢ ܠܐܿܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܐ̈ܦܐ ܡܢ ܦܘܡ ܩܒܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܥܓܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܡܢ ܦܘܡ ܡܥܪܬܐ ܗܿܝܼ ܟ̈ܐܦܐ ܠܢܝܢܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܠܠܝܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܦܘܡ ܡܥܪܬܐ ܐܬܦܠܫ: ܗܝܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐܕܐܠܗܐ ܡܚܝܢܐ ܪܣܡ ܚܝ̈ܐ ܠܫܟ̈ܝܒܐ ܕܒܗܿ ܫܟܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܿܘ ܕܠܥܘܼܠܐ ܚܒܝܫܐ ܝܿܗܒ ܢܫܬܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗ: ܘܗܿܘ ܨܒܝܢܐ ܕܒܩܦܥܬܐ ܓܪ̈ܡܐ ܙܪ̈ܝܩܐ ܘܝܒ̈ܝܫܐ ܪܟܒ ܘܢܚܡ. ܘܗܿܘ ܚܝܠܐ ܕܠܠܥܙܪ ܩܒܝܪܐ ܩܼܪܐܼ. ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܩܒܪܐ (ܒܚܝ̈ܐ): ܗܼܘ ܒܪܬܡܐ ܕܦܘܡܗܼ. ܪܘܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܗܼܒ ܐܦܠ ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܗܿܢܘܢܼ ܕܒܡܥܪܬܐ ܫܟܒܘ ܗܘܘ. ܘܬܩܢܘ ܘܝܬܒܘ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܙܗܝܘܬܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܨܦܪܐ ܕܟܠ ܝܘܡܼ ܫܠܡܐ ܚܕ ܕܚܕ ܫܐܠܝܢ ܗܘܘ: ܟܕ ܐܬܿܐ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ. ܢܚ̈ܬܝܗܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܕ ܕܡܟ: ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܦܓܪܐ ܘܒܣܪܐ ܕܩ̈ܢܘܡܝܗܘܢ ܗܘܐ ܟܠܗ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܕܡܟܘ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ ܘܐܬܬܥܝܪܘ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܨܒܘܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܕܪܡܫܐܼ. ܗܘ ܩܝܡܝܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܕܩܝܣ ܒܗܘܢ ܪܢܐ ܗܘܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ

Page 198

ܟܡܝܪܝܢ ܘܐܒܝܠܝܢܼ ܘܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܡ̈ܥܢ ܗ̈ܘܝ܆ ܚܪܘ ܠܘܬ ܝܡܠܝܟܐ ܣܥܘܪܗܘܢܼ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܝܠܦܝܢ ܡܢܗ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ ܗܘ̈ܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܒܪܡܫܐ. ܐܼܡܪ ܠܗܘܢ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟܘܢ ܕܒܪܡܫܐ ܐܬܬܒܥܢܢ ܕܢܕܒܿܚ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܥܢܼܐ ܕܝܢ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܐܚ̈ܝܼ. ܥܬܝܕܝܢܢ ܗܘ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܩܘܡ: ܐܠܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܐܡ ܕܕܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܢܬܚܠܼ. ܘܠܐܢܟܦܘܪ ܒܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܼܡܪ ܠܝܡܠܝܟܐܼ. ܡܟܝܠ ܥܕܢܐ ܕܣܝܒܪܬܐܼ ܠܙܒܢܗ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܣܒ ܟܣܦܐܼ ܘܡܛܝ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܝܠܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܩܝܣ [ܡܠܟܐ ܡܬܦܩܕܢܼ. ܘܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܠܢ ܥܠ] ܣܝܒܪܬܐ ܗܿ ܕܐܝܼܬܝܬ ܠܢ ܒܪܡܫܐܼ. ܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܙܠܗܙܐ ܗܘܼܬ. [ܘܗܐ] ܟܦܢܝܢܢ. ܟܕ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܫܢܬܐ ܗܼܘ ܕܠܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܟܝـ[ܢ ܗܘܘ]. ܘܩܼܡ ܝܠܡܝܟܐ ܒܨܦܪܐܼ. ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܠ ܝܘܡ. ܘܢܣܒ ܡܢ [ܟܣܦܐ] ܕܒܟܝܣܐ ܘܡܢ ܡܘܢܝܛܐ ܕܫ̈ܬܝܢ [ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܘܡܢ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܒܕܪܐ ܗܿܘ܆ ܗܿܝ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ] ܙܒܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ܗܘܢ [ܕܡܘ̈ܕܝܢܐ] ܐܬܛܒܼܥܬ. ܕܐܝܬܝܗܿ [ܩܕܡ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ] ܫ̈ܢܝܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ [ܕܒܗ ܐܬܬܥܝܪܘ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܘܠܨܦܕܗ ܕܝܘܡܐܼ] ܟܕ ܒܗܘܪܼ. ܢܦܩ ܝܡܠܝܟܐ ܡܢ ܡܥܪܬܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܟܐܦ̈ܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܬܡܢ ܐܬܕܡܪ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝ ܥܠ ܒܠܗܼ ܕܡܢܐ ܗܘܝܗ. ܘܢܚܼܬ ܡܢ ܛܘܪܐܼ. ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܠܐ ܒܐܘܪܚܐ: ܡܛܠ [ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ] ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܫܬܘܕܥܗܼ. ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܩܕܡ ܡܿܠܟܐ ܕܩܝܣ. ܘܠܐ ܝܕܿܥ ܗܘܐ [ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܢܦܐ] ܚܪ̈ܝܒܝܢ ܗܿܘܘ ܘܫܼܕܝܢ ܒܓܘ [ܫܝܘܠ. ܘܟܕ ܝܡܠܝܟܐ

Page 199

ܠܬܪܥـ]ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܩܼܪܒ ܗܘܐܼ. ܐܪܝܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܚܼܙܐ ܠܢܝܫܐ [ܕܨܠܝܒܐ ܥـ]ܠ ܬܪܝܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܒܝܥ ܗܘܐ. [ܘܟܕ ܚܼܙܐ] ܘܬܡܗ. ܘܡܓܢܒ [ܗܘܐ ܚܝܪܗܼ. ܘܚܐܿܪ ܒܗ] ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܗܝܠܐܝܬ. ܘܐܿܙܠ ܗܘܐ [ܘܐܿܬܐ. ܘܪܢܿܐ ܗܘܐ ܡܬܕܡܪ ܒܚـ[ܘ̈ܫܒܘܗܝ. ܘܐܬܟܪܟ [ܠܬܪܥܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܼܙܐܼ] ܘܬܡܗ. ܘܐܬܟܪܟ ܠܟܠܗܿ ܡܕܝܢـ[ܬܐܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ: ܘܚܼܙܐ ܕܥܠ ܟـ]ܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܢܝܚܐ ܕܨܠܝܒܐ [ܩܒܝܥ ܗܘܐ.] ܘܐܫܬܓܢܝܬ ܠܗܿ ܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܒܢ̈ܝܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ [ܕܠܐ ܚܼܙܝܢ] ܗܘܘ ܠܗ. ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܘܬܡܗ. ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܐܚܝܕܝܢ ܠܗ [ܨܘܪ̈ܢܐ.] ܘܐܬܼܐ ܘܩܼܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܗܿܘ ܕܣܡܝܟ ܗܼܘ ܥܠܘܗܝ [ܡܢ ܩܕܝܡܼ.] ܘܐܬܕܡܪ. ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܢܦܫܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ: ܕܡܢܐ ܗܼܝ ܟܝ ܗܕܐ ܕܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܗܢܐ ܒܪܡܫܐ ܒܬܘ̈ܢܐ ܣܝܡ ܗܘܐܼ. [ܘܗܐ ܒܨܦܪܐ] ܣܝܡ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܚܕܪܐ ܘܡܟܢܫ [ܗܘܐ ܗܘܢܗ] ܘܠܒܟ ܗܘܐ ܦܓـ[ܪܗ. ܟܕ ܐܿܡܪ] ܟܒܪ ܚܠܡܐ ܗܼܘ. ܘܒܬܪ[ܟܝܢ ܠܒܒ ܢܦܫܗ]. ܘܟܕ ܡܟܣܝ ܕܝܫܗ ܒܦܪܝܣܗܼ. ܥܼܠ ܐܼܙܠ [ܠܟܪܟܐ. ܘܟܕ ܥܐܠ ܒܫܘܩܐܼ. ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܡܢ ܣ̈ܓܝـ]ܐܐ ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕܼ. ܘܝܡܝܢ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘ[ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܿܚܠ] ܗܘܐܼ. ܘܐܫܬܓܢܝ ܒܚܘ̈ܫܒܘܗܝ. ܘܐܬܟܠܝܼ ܘܗܼܘ ܠܢܦܫܗ ܐܡܿܪ] ܗܘܐ: ܕܡܢܐ ܗܼܝ [ܟܝ ܗܕܐܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.] ܕܗܐ ܒܪܡܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ [ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ:] ܘܗܫܐ [ܒܨܦܪܐܼ ܠܫܢܐ] ܕܟܠܢܫܼ ܗܐ ܗܿܪܓ ܒܗ. [ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗܼ] ܟܒܪ ܠܘ ܗܕܐ ܗܝ [ܐܦܣܣ ܡܕܝܢܬܐ.] ܕܗܐ ܒܢ̈ܝܢܝܗܿ ܡܫܚܠܦܝܢܼ ܘܡܠܬܗܿ ܡܫܓܢܝܐ ܒܠܫܢܗܿ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ [ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ] ܕܩܪܝܒܐ ܗܝܼ [ܠܢ܆ ܘܠܐ ܚܙܝܐ] ܠܝ. ܘܩܼܡ ܘ[ܡܬܕܡܪ ܗܘܼܐ ܠܗ] ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܢܦܫܗ. ܘܦܓܥ ܒܗ ܥܠܝܡܐ [ܚܕܼ ܘܫܐܠܗܼ. ܘܐܡܼـ]ܪ܆

Page 200

ܐܡܪ ܠܝܼ ܥܠܝܡܐܼ. ܡܿܢ ܫܡܗ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܡܼܪ ܠܗܼ ܥܠܝܡܐ ܗܿܘܼ. ܫܡܗܿ ܐܦܣܘܣ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܿܬܕܡܪ ܝܡܠܝܟܐܼ ܐܡܼܪ ܠܢܦܫܗ: [ܟܒـ]ܪ ܠܝ ܓܼܕܫ ܡܕܡ ܘܛܥܿܝܬ ܒܗܘܢܝ. ܐܦܘܩ ܠܝ ܒܥܓܠ ܡܢ [ܡܕܝܢـ]ܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܠܡܐ ܐܛܥܐ ܘܐܿܒܕ. ܕܗܐ ܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ.. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ [ܗܼܘ ܝـ]ܡܠܝܟܐ ܬܢܐ ܠܢܼ ܡܢ ܟܕ ܣܼܠܩ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܡܿܥܪܬܐ. [ܟܕ] ܐܬܓܠܝܬܿ ܢܚܡܘܬܗܘܢ ܘܐܬܟܬܒܬܿ ܒܟܬܒܐ.. ܗܝܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐ ܟܕ ܪܗܝܒ ܕܢܦܘܩ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܩܪܒ ܠܘܬ ܡܙܒ̈ܢܝ ܠܚܡܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܚܕܘܪܐ. ܘܐܦܩ ܡܢ ܟܝܣܗ ܟܣܦܐ. ܘܝܗܿܒ ܠܡ̈ܙܒܢܝ ܠܚܡܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܚܪܘ ܒܟܣܦܐܼ. ܘܒܚܙܬܐ ܕܡܘܢܝܛܐ ܕܟܡܐ ܪܘܪܒܐܼ ܘܬܡܗ. ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ ܡܝܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܘܡܠܚܫܝܢ ܘܚܝܪܝܢ ܒܓܒܪܐ. ܘܐܿܡܪܝܢܼ ܗܢܐ ܣܝܡܬܐ ܐܫܟܚ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܕܪ̈ܐ ܘܫܢ̈ܝܐ.. ܝܡܠܝܟܐ ܕܝܢ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܡܠܚܫܝܢ ܗܘܘ ܠܥܘܗܝܼ ܘܚܝܪܝܢ ܒܗܼ. ܘܐܬܬܙܝܥ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܪܐܿܬ ܗܘܐ. ܘܣܿܒܪ ܗܘܼܐ ܕܡܫܬܘܕܥܘ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝܼ. ܘܡܬܪܥܝܢ ܕܠܘܬ ܕܩܝܣ ܡܠܿܟܐ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ.. ܐܚܪ̈ܢܝ ܕܝܢ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ.. ܘܗܼܘ ܟܕ ܡܠܼܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܩܿܐܡܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ: ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢܼ. ܗܐ ܟܣܦܐܼ ܝܗܝܒ ܠܝ ܠܟܘܢܼ ܘܠܚܡܐ ܠܐ ܒܿܥܐ ܐܢܐ ܕܐܣܒ.. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕ̈ܝܐܼ ܘܐܚܕܘܗܝ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗܼ ܡܢ ܐܝܡܼܟܐ ܐܢܬܼ. ܕܣܝܡܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܡܫܟܚ ܠܟ. ܚܘܢ ܟܝܬ ܕܫܘ̈ܬܦܐ ܢܗܘܐ ܠܟ. ܘܡܟܣܝܢ ܥܠܝܟ. ܘܐܠܐܼ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܬܡܗ ܒܢܦܫܗܼ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܡܫܬܠܡ ܐܢܬ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܬܡܗ ܒܢܦܫܗܼ ܘܐܼܡܪ: ܗܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܕܚܿܠ ܗܿܘܝܬ ܡܢܗܼܿ. ܐܦ ܗܝܼ

Page 201

ܐܬܬܘܣܦܬܿ ܠܝ ܠܣܘܪܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢܼ. ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܣܝܡܬܐ ܡܬܛܫܝܐܼ ܐܘ ܥܠܝܡܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܒܪ ܐܢܬ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐܼ. ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ.. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܕܫܬܝܩ ܘܠܐ ܡܡܠܠܼ. ܘܐܫܩܠ ܦܪܝܣܗܼ ܐܪܡܝܘ ܒܨܘܪܗ. ܘܟܕ ܩܝܡܝܢ ܡܨܥܬ ܫܘܩܐ ܪܒܐܼ ܘܐܠܨܝܢ ܠܗܼ. ܪܗܼܛܬܿ ܡܠܬܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܼܡܪ܇ ܕܚܕ ܡܫܟܚ ܣܝ̈ܡܬܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܓܚܘ ܟܢ̈ܫܐܼ. ܘܟܢܫ ܠܘܬܗ. ܘܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܐܡܪܝܢܼ. ܕܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗܼܘ ܘܠܐ ܚܼܙܐ ܠܢ ܡܡܬܘܡ. ܘܐܦܢ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܝܡܠܝܟܐ ܕܢܡܠܠ ܘܢܦܝܣ ܐܢܘܢܼ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܗ ܣܝܡܬܐܼ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܠܗ: ܬܡܗ ܗܘܐ ܘܦܿܝܫ ܡܢ ܡܠܬܗ.. ܗܼܘ ܓܝܠ ܬܟܝܠ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗܼ. ܘܣܿܒܪ ܕܐܒ̈ܗܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܓܢܣܐ ܪܒܐ ܘܝܕܝܥܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܟܪܟܐ ܐܦܝܣܘܣ. ܘܝܿܕܥ ܗܘܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܼ. ܕܒܪܡܫܐ ܠܟܠܢܫ ܝܿܕܥ ܗܘܐܼ. ܘܒܨܦܪܐ ܐܦܠܐ ܚܕ ܐܫܬܘܕܥܗ. ܘܐܝܟ ܫܢܝܐ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܝܕ̈ܘܥܘܗܝܼ ܘܠܝܬ. ܘܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܨܘܪ̈ܢܝܐܼ ܘܩܐܿܡ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܟܢ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܒܼܬܿ ܡܕܝܢܬܐ ܘܪܗܼܛܬܿ ܡܠܬܐ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܫܬܡܥܬܿ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ ܕܟܪܟܐ. ܐܦ ܐܓܘܣܛܣ ܐܢܬܘܦܛܣ ܒܥܕܢܐ ܗܿܘܼ. ܠܘܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܐܣܬܩܒܠ. ܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܘܥܕ ܐܢܘܢ ܐܟܚܕܐܼ. ܕܣܝܡܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝܬܐ ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ ܬܬܓܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܝܢ. ܘܦܩܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܒܙܗܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܡܐܼ ܘܢܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܟܕ (ܟܣܦܐ) ܒܐܝܕܗ ܘܢܓܕܘܢܝܗܝ ܗܟܝܠ ܠܝܡܠܝܟܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܗܼܘ ܣܿܒܪ ܗܘܐ ܕܠܘܬ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ. ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܐܿܪ

Page 202

ܗܘܐ. ܟܕ ܟܢ̈ܫܐ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܼ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܫܢܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܘܬܦܐ ܪܒܐܼ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܐܢܬܘܦܛܣ ܘܡܪܝܣ ܫܩܼܠ ܟܣܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗܼ ܘܐܬܕܡܪ ܒܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܬܘܦܛܣ ܠܝܡܠܝܟܐ: ܐܝܟܐ ܗܝ ܣܝܡܬܐ ܕܐܫܟܼܚܬ. ܕܗܐ ܐܦ ܟܣܦܐ ܡܢܗܿ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܐܝܕܟ.. ܝܡܠܝܟܐ ܐܡܼܪ: ܣܝܡܬܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܫܟܿܚܬܼ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ. ܕܡܢ ܟܣܦܐ ܕܐܒ̈ܗܝܼ. ܘܡܢ ܥܘܪܦܢܐ ܕܟܪܟܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝ. ܡܢܐ ܐܢ̈ܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܢܝܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢܬ.. ܝܡܠܝܟܐ ܐܡܼܪ: ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ. ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝ.. ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܒܪ ܡܢ ܐܢܬ. ܘܡܿܢ ܝܿܕܥ ܠܟ ܢܐܬܐ ܢܣܗܕ ܥܠܝܟ.. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܫܡ ܐܒܗ̈ܘܗܝ: ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܘܢ ܐܢܫ. ܐܦܠܐ ܐܢܫ ܐܫܕܘܥܗܼ. ܠܐ ܠܗܼ ܘܠܐ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܐܡܼܪ: ܕܠܐ ܐܢܬܼ ܘܫܪܪܐ ܠܝܬ ܠܘܬܟ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܐܿܡ ܗܘܐܼ ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܗ. ܟܕ ܫܠܼܐ ܘܨܕܘܕ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܗܘܘܼ ܟܒܪ ܫܢܝܐ ܗܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢܼ ܠܐܼ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܡܫܢܐ ܢܦܫܗܼ ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܦܿܠܛ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܗܕܐ.. ܐܢܬܘܦܛܣ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܗ ܒܚܡܬܐܼ ܘܐܡܪ. ܐܝܟܢܐ ܢܚܫܒܟ ܫܢܝܐ. ܐܘ ܐܝܟܢ ܢܗܝܡܢܟ ܕܟܣܦܐ ܡܢ ܟܝܣܐ ܕܐܒ̈ܗܝܟ ܗܘܼ. ܕܗܐ ܆ܛܒܥܐ ܕܐܡܘܢܝܛܐ ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܒܗܼܿ. ܥܒܝܪܐ ܗܼܝ ܠܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܩܠܝܠ ܩܕܝܡ ܠܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܠܛܬܼ ܒܐܡܘܢܝܛܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܠܐ ܕܡܝܐ ܠܐܡܘܢܛܝܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܕܥܠܡܐ. ܕܠܡܐ ܩܕܡܝܢ ܐܒܗ̈ܝܟ ܠܕܪ̈ܐ ܘܠܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ. ܕܗܐ ܐܢܬ ܥܠܝܡܐ ܐܢܬ: ܘܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܛܥܐ ܒܣܒ̈ܐ ܘܒܚܝ̈ܡܐ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ.

Page 203

ܡܟܝܠ ܦܩܿܕ ܐܢܐ ܕܠܐܣܘܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܓܕܐ ܬܫܬܠܡܼ. ܥܕܡܐ ܕܬܘܕܐ ܐܝܟܐ ܗܼܝ ܣܝܡܬܐ ܕܐܫܟܼܚܬ.. ܗܝܕܝܢ ܝܡܠܝܟܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢܼ ܢܦܼܠ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܒܿܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟܘܢܼ ܡܪ̈ܝܼ. ܚܕܐ ܕܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܇ ܐܡܪܘ ܠܝ܇ ܘܟܠ ܕܒܠܒܝ ܓܿܠܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ. ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܕܐܝܬ ܗܢܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ ܐܝܟܘܼ.. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝܣ ܐܡܪܼ. ܠܝܬ ܒܪܝܼ ܡܿܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܡܗ ܕܩܝܣ: ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܼ ܕܡܝܬ ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.. ܗܝܕܝܢ ܥܢܼܐ ܝܡܠܝܟܐܼ ܘܐܡܪܼ. ܟܕ ܣܝ̈ܡܢ ܐܦ̈ܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܩܕܡܝܗܘܢܼ. ܘܐܡܪ: ܡܟܝܠ ܡܪܝܼ ܠܝ ܨܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ. ܘܡܠܬܝ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܒܪܢܫ. ܬܘ ܥܡܝܼ ܘܐܚܘܝܟܘܢ ܚܒܪ̈ܝ ܕܒܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܝܠܝܘܣ. ܘܡܢܗܘܢ ܝܠܦܬܘܢ. ܐܦ ܐܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܬܡܢ ܐܝܬܝܢܼ ܗܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܗܐ ܒܪܡܫܐ ܚܓܙܿܝܬ ܕܥܠ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܦܣܘܣ. ܐܢ ܐܦܣܘܣ ܗܼܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ.. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝܣ ܐܦܝܣܩ ܬܗܪ ܒܗܿ ܒܗܕܐܼ ܘܐܼܡܼ. ܡܕܡ ܗܘ ܓܠܝܢܐ ܗܢܐܿ. ܕܚܘܝ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܢܚܙܝܘܗܝ.. ܘܩܡ ܗܼܘ ܡܪܝܣ ܘܐܢܬܘܦܛܣ ܥܡܗܼ (ܘܝܬܒܘ) ܥܠ ܪ̈ܟܘܒܐܼ. ܘܚܐܪ̈ܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܡܗܘܢܼ. ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܡܥܪܬܐܿ. ܥܼܠ ܝܡܠܝܟܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܘܥܼܠ ܒܬܪܗ ܡܪܝܣ ܐܦܼܝܣ. ܘܗܼܘ ܥܐܠ ܒܬܪܥܐ ܕܡܥܪܬܐ ܐܫܟܚ ܒܙܘܝܬܐ ܕܬܪܥܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܓܠܘܣܩܡܐ ܚܕ ܕܢܚܫܐ. ܘܪܡܼܝܢ ܥܠܘܗܝ ܛܒ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܣܐܡܐܼ. ܘܫܩܠܗ. ܘܩܡ ܒܬܪܥܐ ܡܢ ܠܒܪ: ܘܩܼܪܐ ܠܚܐܪ̈ܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܩܕܡ ܐܢܬܘܦܛܣ ܐܪܝܡ ܚ̈ܬܡܐ ܗܠܝܢ. ܘܦܼܬܚ ܘܐܫܟܚ ܠܘ̈ܚܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܐܒܪܐ. ܘܩܪܐܼ ܘܗܟܢܐ ܟܬܝܒ ܗܘܐ

Page 204

ܒܗܝܢ܆ ܡܢ ܩܕܡ ܕܩܝܘܣ ܡܠܟܐܼ ܥܕܩ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܘܝܡܠܝܟܐ. ܘܡܕܛܠܘܣ ܘܕܝܢܘܣܘܣ ܘܝܗܘܢܝܣ ܘܣܪܦܝܘܢ ܘܐܟܣܘܣܛܝܕܝܢܘܣ ܘܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܡܘ̈ܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܐܣܬܪܦܬ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢ ܡܥܪܬܐ ܗܕܐ ܒܟܐ̈ܦܐ. ܘܟܬܝܒܐ ܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܠܬܚܬ.. ܘܟܕ ܩܪܘ ܐܢ̈ܝܢ ܠܟܬܝܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢܼ ܬܡܗ. ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐܼ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܦܪ̈ܝܫܬܐ ܕܡܚܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܙܥܩܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܥܠܘ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܡܘ̈ܕܝܢܐ ܗܠܝܢܼ ܟܕ ܝܬܼܒܝܢ ܒܙܗܝܘܬܐ. ܘܕܡܿܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܠܪܘܕܐ ܫܪܘܝܐ. ܘܢܦܠܘ ܡܪܝܣ ܥܡ ܐܢܬܘܦܛܝܣ. ܘܣܓܕ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܗܘܢ܇ ܕܫܘܘ ܕܢܚܙܘܢ ܚܙܬܐ ܗܕܐ ܬܡܝܗܬܐ. ܘܐܦ ܣܿܗܕܝܢ ܕܡܠܠ ܥܢܗܘܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܕܩܝܣ ܡܿܠܟܐ ܐܘܕܥ ܠܡܪܝܣ ܘܠܐܢܬܘܦܛܝܣ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܪ̈ܟܒܐ ܐܫܬܠܚ ܠܘܬ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܒܟܗܬܝܒܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܒܥܓܠ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ. ܘܬܚܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܡܠܟܘܬܟ ܚܘܝ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ. ܢܘܗܪܐ ܓܝܪ ܕܡܘܠܟܢ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢ ܥܦܪܐ ܨܼܡܚ ܠܢ܆ ܘܩܝܡܬܐ ܕܥܢ̈ܝܕܐ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܢܚܬ ܒܦܓܪ̈ܐ ܙܗ̈ܝܐ ܕܐܬܚܕܬ.. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܡܿܠܟܐ ܬܝܕܣܝܘܣ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܡܢ ܣܩܐ ܘܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܟܝܟ ܗܘܐ. ܘܐܬܚܼܝܠܬܿ ܪܘܚܗ ܕܙܟܝܐܼ ܘܐܙܕܗܝ. ܘܦܼܪܣ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ: ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐܼ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐܼ. ܕܡܢ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܢܘܗܪܐ ܕܢܼܚ ܠܢ. ܘܠܐ ܕܥܼܟ ܫܪܓܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܝܼ. ܡܢ ܒܝܬ ܠܡܦܝܕܐ ܕܐܒ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܥܼܡܛ ܘܢܼܬܪ ܛܒܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܝܼ ܡܢ ܬܓܐ ܙܟܝܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ

Page 205

ܡܗܝܡܢܐ. ܘܫܼܡܥ ܐܦ̈ܝܣܩ ܘܪ̈ܘܪܒܢܝ ܡܿܠܟܐ ܥܡܗ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܒܪ̈ܟܫܐ ܘܒܩܪ̈ܘܟܐ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐܼ. ܐܬܘ ܡܢ ܩܘܛܢܛܝܢܐ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦܼܩܬܿ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܥܡ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܪܟܐ. ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܕܒܡܥܪܬܐ ܕܒܐܢܟܝܠܐܣ ܛܘܪܐ. ܘܣܘܚܘ ܡܘܕ̈ܝܢܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܒܚܙܬܗ ܐܙܕܗܝ ܡܫܟܐ ܕܐܦ̈ܝܗܘܢ.. ܘܥܦܩ ܐܢܘ̤ܼ ܘܒܟܼܐ ܥܠ ܨܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܝܬܒ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܠ ܥܦܪܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢܼ. ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܪܥܿܡ ܗܘܐ ܠܒܗ ܒܬܘܕܝܬܐܼ. ܘܐܼܡܪ: ܒܚܙܬܟܘܢܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܿܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܚܐܿܪ ܐܢܐܿ. ܟܕ ܩܪܐ ܠܠܥܙܪ ܘܢܼܦܩ ܡܢ ܩܒܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܠܗ ܫܿܡܥ ܐܢܐ ܒܡܬܝܬܗ ܘܒܫܘܒܗܪܗܼ. [ܟܕ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܢܿܦܩܝܢ] ܡܝ̈ܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ.. ܘܐܼܡܪ ܡܟܣܡܠܝܢܐ ܠܡܿܠܟܐܼ. ܡܟܝܠ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܒܫܠܡܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ. ܘܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐܼ ܢܢܛܪ ܠܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ [ܕܒܝܫܐ] ܬܬܗܝـ]ܡܢ ܠܟ ܕܝܢ ܕܡܛܠܬܟ ܗܘ ܐܥܝܪܢ ܡܪܢ ܩܕܡ [ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܘܚܡܐ. ܚـ]ܢܢ ܓܝܪܼ ܐܝܟ ܥܘܼܠܐ ܕܟܡܐ ܕܫܼܪܐ ܒܟܪܣܗܿ ܕܐܡܗ ܠܐ (ܪܓܝܫ) ܠܐ ܒܐ[ܝܩܪ]ܐ ܘܠܐ ܒܨܥـ[ܪܐܼ ܘܠܐ ܒܓܐܝܘܬܐ] ܘܫܦܠܐܼ. ܘܟܕ ܚܝܼ ܠܐ ܪܓܝܫ [ܒܡܘܬܐ ܘܒܚܝ̈ܐ:] ܗܟܐܢ ܐܦ ܚܢܢ [ܫܠܼܝܢ ܗܘܝܢ ܘܢܝـ]ܚܼܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̈ܟܐ [ܕܠܐ ܪܢܝـ]ܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ [ܐܡܪܘ] ܟܕ ܡܠܟܐ ܘ[ܚܐܪ̈ܐ ܘܐܦ̈ܣܩܦـ]ܐ ܚܝܪܝܢ ܒܗܘܢܼ [ܢܡܘ] ܘܕܡܟܘ. ܘܥܠ ܥܦܪܐ ܐܣܡܟܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢܼ. ܘܐܫܠܡ ܪ̈ܘ[ܚܬܗܘܢܼ ܒܦـ]ܘܩܕܢܐ ܕܐ[ܠܗܐ.

Page 206

ܘܩܡ] ܡܿܠܟܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢܼ. ܟܕ ܒܿܟܐ. ܘ[ܠܒ̈ܘܫܝ ܡܠـ]ܟܘܬܗܼ [ܦܪܣ ܠܥܠ] ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܣܪܩܒ ܡܿܠܟܐ ܕܬܡ̈ܢܝܐ ܓܠܘ̈ܣـ[ܩܡܐ ܕܕܗܒـ]ܐ ܢܗܘܘ ܠܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܠܡܿܠܟܐ ܒܚܠܡܐܼ. ܘܗܟܘܬ ܐܡܼܪܘ ܠܗ: ܕܡܢ ܥܦܪܐ ܐܬܢܚܡ ܦܓـ[ܪ̈ܝܢ. ܠܐ ܗܘܐ] ܡܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ. ܐܦ ܗܫܐ ܒܗ ܒܕܘܟܬܢܼ ܥܠ ܥܦܪܐ ܫܒܘܩ ܠܢ ܒܡܥܪܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܼܕ܆ [ܘܩܘ̈ܦܣܐ ܕܕ]ܗܒܐ ܬܩܢ ܬܚܘܬܝܗܘܢ. ܘܫܒܼܩ ܗܢܘܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢܼ. [ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢـ]ܐ. ܘܒܟܢܘܫܝܐ ܪܒܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܦܐܼ. ܗܘܐ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܕܘ[ܟܪܢܐ ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ.] ܘܥܼܒܕ ܡܿܠܟܐ ܙ[ܕܩܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟـ[ܠܗܘܢ ܡ̈ܣܟܢܐ ܕܐܬܪܐ. [ܘܫܼܪܐ ܠܐܦܣ̈ܩ] ܕܐܣܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘܼ. ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܗ[ܦܟ ܘܐܬܘ] ܥܡܗ ܐܦ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ ܦܘܠܝܣ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ [ܗܘܘ] ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܡ̈ܝܬܐ ܘܕܚܝ̈ܐ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܡܗܘܢ ܢܫܒܚ ܐܦ ܢܩܠܣ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢܼ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܐܡܝܢ܀ ܢܗܦܘܟ ܠܢ ܠܣܕܪܐ ܕܬܫܥܝܬܢܼ. ܗܫܐ ܫܠܡ ܦܘܣܩܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ…

ܬܘܒ. ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܢܚܼܬ ܗܠܝܘܢ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܗܠܝܘܢ ܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܘܢܚܼܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܕܪܐ: ܫܪܐ ܒܚܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܥܒܕܘ ܬܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܕܡ ܩܠܝܠܼ ܡܛܠ ܢܘܛܪܗܘܢܼ. [ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܥܠ

Page 207

ܫܠܡܐܼ] ܠܡܟܣܝܡܣ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ. ܗܢܐ ܟܕ [ܐܙܠ] ܠܘܬ ܡܠܟܐ [ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܛܝܒܐܝܬ] ܨܒܼܐ ܗܘܐ ܕܢܩܒܠܗܿ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ [ܓܡܪ] ܡܢ ܚܝܠܩ ܒܟܦܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐܼ. ܗܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐ. ܕܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܢ [ܓܒܪ̈ܐ ܚ̈ܝܠܬܢܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ]ܝܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܫܝܢܐ ܥܕܡܐ [ܕܐܙܠܝܢܢ ܘܢܦܠܝܢܢ] ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝ ܟܕ ܠܐ ܡܛܝܒܝܢ. ܘܚܒܫܗ ܠܐܝܙܓܕܐ ܗܿܘ ܘܢܿܛܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܫܕܪ ܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐܼ. ܕܢܦܠܘܢ ܥܠ ܗܠܝܘܢ ܘܕܥܡܗܼ ܒܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܘ ܐܬܦܠܓܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܢܘܢ܇ ܘܚܒܫ ܒܡܨܥܬܐ ܠܟܢܦܐ ܚܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ . . . .  . . . . ܘ ܠܡܢܬܐ ܚܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ ܡܥܬܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܟܡܐܢܐ ܝܿܬܒܐ ܗܘܬ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢܼ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝ ܐܪܡܝܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐܼ. ܘܐܬܚܒܫܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܡܨܥܬܐܼ. ܘܐܦ ܩܪܒܝܢ ܠܡܐܒܕܘ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܕܝܩ ܡܢ ܫܠܝ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܪܡܬܐ ܚܕܐܼ. ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܟܕ ܪܓܫܝܢ ܒܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ [ܕܝܢ] ܠܦܪܩܝܦܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܩܪܒܝܢ ܠܡܒܕܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ] ܐܬܼܐ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܬܚܒܫܘ ܡܟܝܠ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܡܨܥܬܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܩܛܠ. ܘܗܦܟܘ ܐܦ ܥܠ ܗܿܝ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܝܿܬܒܐ ܗܘܬ ܒܟܡܝܢܐܿ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܪܒܘ.

Page 208

ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐܼ. ܡܝ̈ܘܬܐ ܐܬܚܙܝܘ. ܡܫܝܚܐ ܥܒܼܕ ܬܒܥܬܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܐ ܥܠ ܕܩܛܠܘ ܗܘܘ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥܘܼ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܠܗܼ. ܥܒܼܕ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥ ܡܢܐ ܗܘܿܐ. ܘܩܒܠܗ ܗܘܐ ܠܐܙܓܕܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܠܘ ܡܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܫܝܢܐ. ܐܠܐܼ ܠܟ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬ[ܟܠܝ] ܡܢ ܦܪܣ ܩܪܒܐ ܡܛܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܬܡܢ. ܘܐܦ ܪܕܘܦܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܪܥܗܘܢ ܫܠܐ. ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܐܛܝܩܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܣܛܢـ ܦܘܠܝܣ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܣܝܣܝܢܘܣ.܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܗܼܘ ܣܝܣܝܢܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܒܕܘܟܬܗ ܢܣܛܘܪܝܘܣ.܀܀ ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܣܕܩ ܢܫܛܘܪܝܘܣ ܠܥܕܬܐܼ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܡ ܕܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܬܬܩܪܐ.. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ. ܕܐܢܐܼ ܠܗܘܿ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܝܪܚܐ ܘܬܪ̈ܝܢ܆ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܡܞ ܐܢܐ.܀ ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܠܗ [ܬܘܩܒܬܐ] ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܘܢܦܠ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܠܐ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܥܠ ܢܝܣܛܘܪܝܣ ܡܥܩܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܩܬܘܩܠܬܐ ܗܕܐܼ. ܘܐܠܐܼ ܘܠܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܩܘܛܣܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܡܬܩܪܒܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܓܼܕܫ ܠܗ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܇ ܕܐܝܬ ܢܟܦܬܐ ܕܒܿܪܝܐ ܚܛܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܼܒܐ ܕܢܝܩܪ ܠܪܚܡܗܼ. ܐܬܫܝܛ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܒܥܼܐ ܕܢܕܠـ[ـܐ] ܡܢ ܨܡܪܬܐܼ. ܛܒܼܥ ܗܼܘ ܒܗܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܠܐ ܪܕܝܐ ܒܝܕ ܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܓܼܕܫ ܕܝܢ ܘܗܘܬܿ ܠܗ ܬܘܩܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ..

Page 209

ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ ܨܝܕܘܗܝܼ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܠܗܢܐ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܬ[ܡܠـ]ܟ ܗܘܐ ܒܗ ܒܨܒ̈ܘܬܐ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܟܕ ܗܼܘ ܐܢܣܛܘܣ ܡܬܪܓܡ ܒܥܕܬܐܿ. ܐܡܼܪ. ܕܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬܿ ܐܠܗܐܼ. ܐܢܫ ܠܐ ܢܩܪܐ. ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܒܪܬ ܐܢ̈ܫܐ ܗܼܝ. ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܒܪܬ ܐܢ̈ܫܐܼ. ܕܢܬܝܠܕ ܠܐ ܡܨܝܐ.. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܫܬܡܥܬܿ [ܠܟܗ̈ܢܐ] ܘܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܚـ[ܬ]. ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܓܝܪ ܩܒܠ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܼܘܿ. ܘܕܠܐ ܢܦܪܫܘܢ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܩܒܠ.. ܟܕ ܓܝܪ ܕܠܘܚܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܥܕܬܐ ܗܘܼܐ ܐܬܚܦܛ ܗܼܘ ܢܣܛܘܪܝܣܼ. ܢܫܘܙܒ ܒܝܕ ܥܠܢ ܥܠܢ ܕܡ̈ܠܐ ܠܪܚܡܗ ܡܢ ܟܫܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܗܘܐܼ ܒܝܕ ܪܚܡܘܬܗ ܕܨܝܕܘܗܝܼ ܢܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܓܕܦܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܢܫܪܪ ܠܡܠܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܘܥܒܼܕ ܒܥܕܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܘܓܡܐ. ܘܫܪܝ ܕܢܩܿܝܡ ܒܗ ܠܡܠܬܗ ܕܐܢܣܛܘܣ. ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܠܡܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܦܩ ܗܘܼܐ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܣܕ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܘ ܒܥܕܬܐ.܀ ܥܠ ܬܘܓܡܐ ܗܘ ܕܥܒܼܕ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܥܕܬܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ ܕܗܘ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܼܗܕ ܩܕܡܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܐܒܪ̈ܝܐ. ܘܢܣܒܗ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢܗ ܗܡܝܪܐܼ. ܕܠܐ ܢܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܪܒܝܗ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܿܠܟܐܿ. ܘܦܠܘܟܪܝܐ ܚܬܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܪܒܐ ܐܚܒܘ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܢܟ̈ܦܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐܼ. ܘܫܒܼܩ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܠܚܪܐ ܗܘܼܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܦܡܝܐ.

Page 210

ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܗܕ ܘܐܡܪ. ܕܟܕ ܐܝܬܝ ܗܘܿܝܬ ܥܕܟܝܠ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܡܢ ܩܕܡ ܕܐܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ: ܟܕ ܚܝ ܥܕܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣܿ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܬܐ. ܕܟܕ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕ̈ܝܫܐܼ. ܒܥܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܩܡ ܕܢܬܪܓܡ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܢܫܝ ܩܠܐ ܘܢܨܝܚ ܩܠܐ. ܫܪܝ ܕܢܓܕܦܼ ܘܢܐܡܪ ܠܐܦ̈ܝ ܡܨܥܬܗ ܕܬܘܪܓܡܗ: ܠܐ ܬܫܬܒܗܪܝܢ ܡܪܝܡܼ ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐܠܗܐ ܝܠܕܬܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܠܕܬܝ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܠܐܠܗܐܼ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐܼ ܐܘܪܓܢܢ ܕܐܠܗܐ.. ܘܡܚܕܗ ܕܐܼܡܪ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܥܠܝܗܿ ܕܒܐܡܐ. ܕܗܟܢܐ ܥܡ ܦܬܗ ܐܦ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܬܬܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗܿ. ܘܟܕ ܡܫܦܠ ܘܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܦܠܼ ܚܛܦܘܗܝ ܡܕ̈ܝܠܢܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐܪ. ܘܛܥܢܘܗܝ ܘܐܥܠܘܗܝ ܠܕܝܩܘܢܝܘܢ.  ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܣܘܓܗ ܕܥܡܐ ܫܢܝ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗܼ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܦܠܛܝܢ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܿܝܬ ܡܢܗ.. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܫܪܥ ܘܢܼܦܠܼ ܐܝܟ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܠܐ ܗܦܟ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ܇ ܡܛܠ ܕܐܬܥܠܠܘ ܒܗ ܣܛܢܐ. ܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܟܢܼܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܩܕܡܝܬܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܐܚܪܡܬܿ ܘܫܕܬܿ ܠܪܫܝܥܐ

Page 211

ܢܣܛܘܪܝܣ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܗܦܘܟ ܡܢ ܗܿ، ܡܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ.. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܣܘܢܗܕܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܣܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܡܡܢܘܢ ܕܐܦܣܘܣ. ܝܘܒܝܠܢܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܝܘܚܢܢ ܕܐܛܝܟܝܐ. ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܐܩܝܩܣ ܕܐܡܕ. ܘܐܩܝܩܝܣ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܝܫܛ. ܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܬܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܪܒܘܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܝܒܐ. ܗܢܐ ܒܢܼܐ ܥܕܬܐ ܚܕܬܐ. ܗܿܝ ܕܘܝܡܢܐ ܒܝܬ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܬܩܪܝܐ.܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܕܒܝܬ ܫܡܝ̈ܫܛܝܐ.. ܘܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ.܀ ܘܬܘܒ ܒܗܢܐ (ܙܒܢܐܼ) ܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܘܐܒܕܢܐ ܡܪܝܪܐ ܗܘܐ ܒܥܡܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܡܢ ܥܠܬ ܛܥܝܘܬܐܼ. ܐܝܕܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ.. ܓܕܼܫ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܛܥܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܒܩܪܝܛܐ: ܘܥܿܒܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡܘܫܐ. ܘܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܡܝܐܼ ܕܢܦܩ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܓܙܪܬܐ ܗܿܝܼ. ܘܢܥܒܪ ܐܢܘܢ ܒܝܡܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܓܝܪ܆ ܕܗܿܘܝܘܼ ܗܿܘ ܕܐܥܒܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ.. ܘܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܓܙܪܬܐ ܗܿܝ. ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܗܿܝ ܕܢܩܒܠܘܢ ܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܡܿܠܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܠܩܢܝܢܗܘܢ.. ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ.. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܣܒܪܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܘܡܒܣܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦ ܒܡܕܡ ܕܩܢܝܢ. ܟܕ ܫܒܿܩܝܢ ܠܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܕܢܿܣܒ

Page 212

ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܬܚܡ ܠܗܘܢܼ ܝܗܘܕܝܐ ܗܿܘ ܡܛܥܝܢܐ: ܗܼܘ ܡܿܢ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܒܪܝܫܐܼ. ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝܗܘܢ ܒܟܘܠ ܡܘ̈ܫܚܢ. ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܩܪܩܦܬܐ ܚܕܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܢܕܝܐ ܠܝܡܐ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܫܕܘܢ ܒܝܡܐ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܐܙܠܘ ܩܕ̈ܡܝܐ ܠܗܿܝ ܩܪܢܐܼ ܡܚܕܗ ܡܝܬ. ܟܕ ܡܛܪܦܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܬܚܢܩܝܢ ܒܡܝ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ܆ ܟܠܗܘܢ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܘ ܐܢ̈ܫܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܨܝ̈ܕܐ ܘܬܓܪ̈ܐ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܬܡܢ ܠܐ ܐܕܪܟܘܢ ܘܦܨܝܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܢܩܝܢ ܗܘܘ ܘܗܝܕܝܢ ܫܩܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܫܢܝܘܬܗܘܢܼ. ܟܕ ܪܡܝܢ ܒܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܠܐ[ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܿܝܢ] ܗܘܘ ܕܢܫܕܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܝܡܐܼ ܟܠܘ ܐܢܘܢܼ ܗܿܢܘܢ ܕܐܣܬܩܒܠܘ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܗܢܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ ܕܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܠܛܘܥܝܝ ܡܬܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܣܪܗܒܬܐ. ܘܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܛܠܘܢ ܐܦ ܠܡܘܫܐ ܕܕܓܠܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܠܒܟܘܢܝܗܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠܘܗܝ ܕܕܝܘܐ ܗܘܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ (ܐܣܟܝܡܐ) ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܬܚܙܝ ܐܝܟ ܕܠܚܘܒܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܢܝܫܐܼ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܪܫܠܘ ܫܒܩܘ ܝܗܘܕܝܘܬܐܼ. ܘܐܬܓܘܣ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܡܟܣܝܡܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܩܒܠ ܬܪܘܢܣ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܐ ܦܪܘܩܠܘܣ. ܘܗܼܘ ܦܪܘܩܠܘܣ ܐܝܬܝ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܗܘܢܝܣ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܚܝܕ

Page 213

ܠܗܠܝܢ ܕܦܠܝܓܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠܬܗ.܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܝܘܚܢܢ ܨܼܒܐ ܕܢܚܪܘܒ ܐܪܥܐ ܕܪܗܘܡܐ ܪܒܬܐܼ. ܥܡ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܡܟܢܫܝܢ ܘܨܒܿܝܢ ܕܢܼܚܪܒܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܝܛܠܝܐܼ. ܫܡܥ ܡܿܠܟܐ ܒܗܕܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܝܕܗܼ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܼܕܐ ܟܠܗ ܨܦܬܗ. ܘܠܗ ܐܓܥܠ ܟܠܗ ܦܘܪܢܣܐ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܟܕ ܡܬܡܢ ܒܨܠܘܬܐ ܚܦܝܛܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܫܬܼܘܚܪ ܕܢܿܣܒ ܐܝܠܝܢ ܕܒܿܥܐ ܗܘܐ.. ܢܦܼܠ ܓܝܪ ܒܪܩܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܚܝܗܝ ܠܪܝܫܗܘܢ ܘܐܘܩܕܗܼ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܥܡܗ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܬܚܒܠܘ ܒܢܦܩܐ ܩܫܝܐ ܘܢܣ̈ܝܣܐ. ܘܒܚܪܬܐ ܬܘܒ ܢܚܬܬܿ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܚܪܒܼܬܿ ܠܣܘܓܐܐ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܐܫܬܘܚܪܘ. ܘܗܕܐ ܒܚܕܠܬܐ ܪܒܐ ܥܒܼܕܬܿ ܠܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܕܚܙܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܥܕܪܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܗܼܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܐܒܕܝܢ. ܘܫܢܝܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ. ܀ ܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܼܐ ܕܝܩܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܟܼܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܐܦܣܘܣ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܩܕܝܫܐ ܕܝܣܩܪܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐ. ܘܝܘܒܢܝܠܝܣ ܐܦܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܘܝܘܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܘܼ. ܘܡܠܐ ܕܘܟܬܗ ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܨܛܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܐܣܛܦܢܐ ܬܘܒ ܐܦܝܣ ܕܐܝܪܦܘܠܝܣ. ܘܐܚܪ[ܡ] ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܣܘܢܕܘܣܼ. ܠܦܘܠܝܢܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ. ܘܠܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܠܪܝܘܢ. ܘܠܕܡܢܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܛܝܟܝܐ. [ܘܠܛܝܕܪܝܛܐ

Page 214

ܕ]ܩܘܪܣ. ܘܠܗܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܚܪܢ. [ܘܠܣـ]ܘܦܪܢܝܣ ܕܬܠܐ. ܀ ܘܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܢܒܝ ܗܘܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܩܫܝܫܐ ܐܘܪܗܝܐ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܗܒܐ ܐܬܛܪܕܼ. ܥܠ ܕܡܟܣ ܗܘܐ ܠܗܼ ܥܠ ܒܝܫܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܐܡܪ ܕܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܼܘ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ. ܡܛܠ ܛܘܒܬܢܐ ܦܝܠܐܓܝܘܣ ܐܘܪܗܝܐܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܘܢܒܝܐ: ܕܟܕ ܫܡܥ ܠܡ ܓܘܕ̈ܦܐ ܕܗܒܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝܼ. ܐܟܣܗ ܓܠܝܐܝܬ ܘܣܿܓܝ ܚܼܫ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢܗ. ܐܬܼܐ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܝܼܬܒ ܒܫܠܝܐܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܗܘܐ ܝܘܒܝܠܐܣܼ. ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܪܬܿ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܬܡܠܐ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐܼ ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܢܚܙܐ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ (ܗܘܐ) ܗܝܕܝܢ ܒܫܠܝܐ ܒܠܐܒܪܐ ܕܡܝܘܡܐ ܕܓܙܐ. ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܨܝܕ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܟܕ ܡܛܝܠ ܘܡܒܚܢ ܥܡܗ ܕܐܒܐ: ܡܛܠ ܚܘ̈ܫܒܐ ܘܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐܼ ܘܒܕܘܟܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܕܝܠܗܿ ܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥܼ. ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܥܬܕܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ. ܟܕ ܐܦ ܫܡܗ ܕܪܫܥܐ ܡܪܩܝܢܐ ܐܡܼܪ: ܗܿܘ ܕܒܝ̈ܘܡܬܗ ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܟܕ ܐܡܼܪ ܐܦ ܠܦܛܪܐ: ܕܠܝ ܘܠܟܼ ܐܒܐ. ܐܝܬ ܠܗ

Page 215

ܠܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܢܕܪܟ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܡܬܕܪܦܝܢܢ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܕܢܫܠܡܘܢ ܠܥܒܘܪܝܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܗ ܒܪܕܘܦܝܐ ܢܫܬܡܠܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܼܬ ܘܫܠܡܬܿ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܒܚܪܬܐ. ܀ ܬܘܒ ܐܬܢܒܝ ܥܠ ܦܠܘܟܪܝܐ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣܝ ܘܡܪܝܒܢـ[ܝـ]ܬܗ ܕܐܒܐ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐܼ. ܘܥܠ ܩܪܒܗܿ ܕܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐܼ ܘܫܬܦܘܬܗܿ ܕܥܡ ܡܪܩܝܢܐ܇ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܒܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܢܒܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܡܫܬܥ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ܇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐܿ. ܬܘܒ ܒܚܙܘܐ ܐܚܪܢܐܼ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܟܕ ܒܿܟܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܝ ܦܠܘܟܪܝܐ. ܘܟܕ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܩܪܒܬܿ ܠܗ ܦܝܣܬܐ ܡܢܢ܆  ܕܢܓܠܐ ܠܢ ܡܢܐ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢܗ: ܐܡܼܪ ܕܦܠܘܟܪܝܐ ܗܿܝ ܕܐܫܬܘܕܝܬܿ ܠܐܠܗܐ ܒܬܘܠܘܬܐܼ. ܘܐܫܝܕܬܿ ܠܢܣܛܘܪܝܣܼ. ܠܗܿܝ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܒܟܘܠܕܘܟ ܟܿܬܒܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܕܠܩܕܝܫܬܐ ܘܒܬܘܠܬܐ. ܗܿܝ ܕܩܝܡܐ ܗܘܬ ܒܐܦ̈ܝ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ. ܥܬܝܕܐ ܕܬܥܒܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ܆ ܘܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܘܬܫܚܘܩ ܠܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܘܬ. ܘܫܠܡܬܿ ܡܠܬܗ. ܘܥܒܼܪܬܿ ܥܠ ܫܘ̈ܘܕܝܗܿ ܘܕܟܝܘܬ̈ܿ ܕܫܐܬܘܕܝܬܿ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܐܙܕܘܓܬܿ ܠܡܪܩܝܢܐ. (ܘܗܘܼܬ ܝܪܘܬܬܐ] ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܕܪܘܫܥܗܼ ܘܕܫ̈ܘܢܩܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܗ. ܐܡܿܪ ܘܒܬܪ ܫܢ̈ܝܐ ܫ̈ܬ ܢܡܬܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܫܿܒܩܝܢ ܝܪܬܐ܀ ܬܘܒ ܥܠ ܝܘܒܝܢܠܐܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܐܡܼܪ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܦܠـ[ܐܓܝܘܣ ܩܫܝܫܐܼ. ܐܝܟ] ܕܐܫܬܥܝ ܠܢ ܦܡܦܝܠܝܣ ܡܫܡܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ

Page 216

ܗܘܐ ܪܚܡܗ. ܕܥܼܠ ܥܡܗ ܒܙܒܢ ܕܢܿܨܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܠܝܐ ܗܘܼܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܩܐܿܡ ܘܡܿܨܠܐ ܐܬܚܛܦ ܠܚܙܘܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܚܕ ܡܢ ܒܟܝܐ ܘܡܢ ܕܡ̈ܥܐܼ. ܫܪܝ ܠܡܐܡܪ: ܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܝܘܒܢܝܠܐܣ. ܘܠܚܪܬܐ ܡܢ ܕܫܠܐ ܒܟܝܐ ܘܚܙܘܐܼ. ܐܫܬܐܠ ܡܢܗ ܕܫܡܫܐ ܦܡܦܝܠܝܣܼ ܟܕ ܠܚܘܕܐܝܬ ܢܦܠ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ (ܗܠܝܢ) ܕܚܙܘܐ ܕܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܥܡ ܒܟܝܐ ܡܙܥܩ ܗܘܐܼ ܕܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܟ ܙܢܐ ܕܗܫܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܘܒܢܠܐܣܿ ܕܡܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܠܝܪܝܩܘ ܡܙܕܝܚ: ܗܟܢܐ ܐܢ ܒܚܝ̈ܐ ܕܗܪܟܐ ܐܝܬܝܟܼ. ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܚܝܙܝܘܗܝ ܕܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ ܡܬܬܝܿܬܐ.܀ ܐܦ ܐܠܝܕܝܘܣ ܕܩ̈ܠܝܬܐ ܐܬܢܒܝܼ ܘܐܡܼܪ ܥܠ ܪܘܕܦܝܐܼ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ. ܐܦ ܥܠ ܕܝܣܩܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ ܘܡܬܪܕܦ ܡܢܗܼ. ܚܘܝ. ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܗܿܘ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܕܒܝܬ ܛܛܝܢܐܼ. ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܘܡܫܒܚܐ: ܕܟܕ ܐܢܐ ܠܡ ܛܠܝܐܼ. ܗܘܬ ܠܝ ܪܚܡܘܬܐ ܕܐܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܥܠܝܕܐ ܐܡܢܥ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܠܝܕܘܣ ܢܒܝܐ ܕܩ̈ܠܝܬܐ: ܪܗܿܛܬ ܠܘܬܗ ܕܐܓܠܐ ܠܗ ܪܚܡܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܐܠܦ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܪܓܬܐ ܕܝܠܝ ܘܚܦܝܛܘܬܐ. ܘܐܦܝܣܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܕܟܬܪ ܛܘܣ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܒܗܝܠܘܬܐ. ܐܠܐ ܙܠܼ ܫܠܝ. ܟܕ ܝܿܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐܼ. ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܥܿܪܩ ܐܢܬܼ

Page 217

ܐܿܬܐ ܐܢܬ ܠܗܪܟܐܿ. ܘܗܘܿܐ ܐܢܬ ܕܝܪܝܐ. ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ. ܠܐܒܐ ܐܠܝܕܘܣܼ. ܕܐܝܢܐ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܐܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܥܕܝܕܐ ܕܬܠܒܘܟ. ܐܡܪ ܠܝܼ ܠܐ. ܐܠܐ ܩܿܝܡ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐܼ ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܡܿܥܒܕ ܠܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܕܒܟܬܒܐ ܢܐܡܪܘܢ܇ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܫܠܡܘܢ ܠܗ ܘܫܬܡܥܘܢܼ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܣܩܪܣ: ܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܗ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܬܠܡ ܐܦ ܡܬܪܕܦ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܒܗܿ ܥܢܕ.. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ: ܕܫܒܩ ܠܗܼ ܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܪܝܐܼ ܕܢܐܙܠ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܐܡܼܪ ܠܝ. ܡܬܥܨܐܼ. ܘܐܚܪܢܐ ܗܿܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܟܦܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܬܥܿܝܩܬ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܐܡܼܪ ܗܼܘ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܕܢܩܝܡ ܠܗ ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܗܢܘܢ ܟܗܢܐ ܕܥܿܒܕ ܨܒܝܢܗ: ܟܕ ܡܘܕܥ ܥܠ ܛܘܒܬܢܐ ܛܝܡܬܐܘܣ: ܘܡܬܩܛܠ ܠܡ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐܝܬ ܗܘܐ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܟܕ ܡܟܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܒܐܦܣܩܦܘܬܐܼ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܫܬܕܐ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪ ܗܼܘ ܣܒܐ [ܘܫܠܐܼ. ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ] ܗܘܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ: ܡܪܝ ܐܒܐܼ. ܡܟܬܪ ܗܼܘ ܐܦܝܣ [ܒܐܟܣܘܪܝܐ.] ܘܐܒܿܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܚܿܕ ܪܘܫܥܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܟܬܪܬ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܗ: ܐܡܼܪ ܠܝܼ ܐܢ ܗܼܘ ܕܐܝܬ ܙܒܢܐ ܗܿܦܟ. ܘܟܕ ܡܟܬܪ ܩܠܝ ܙܒܢܐܼ. ܥܢܕ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܫܠܝ. ܘܢܦܿܠܬ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܗܘܿܝܬ ܐܠܦ ܡܢܗ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܝܼ. ܣܿܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ.. ܡܟܝܠ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟ.܀ ܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡܼܪ

Page 218

ܥܠ ܣܘܢܗܕܣ ܘܪܕܘܦܝܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܘܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܗܿܘ ܡܬܟܪܟܢܐ ܘܢܒܝܐܼ. ܡܢ ܟܦܪ ܣܥܪܬܐ. ܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܦܠܣܛܝܢܐ. ܗܢܐ ܐܡܿܪ ܠܐܒܐ ܣܛܦܢܐ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܘܐܢܒܝ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܣܛܦܢܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐܼ. ܘܢܫܬܘܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܼܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢܼ ܙܡܥܩܒ ܠܗܼ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܡܬܩܢ ܡܪܝܐ ܚܦܝܛܘܬܗ: ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܙܠ ܗܫܐ. ܥܬܝܕ ܗܼܘ ܓܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܘܩܘܡܐ ܕܗܪ̈ܛܝܩܘܼ. ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐܿ. ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܗܝܕܝܢܼ ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬܼ (ܢܿܦܩ ܐܢܬ) ܒܐܟܣܝܢܘܬܐ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܐܪܬܕܟܣܘ ܬܟܬܟܪܼ. ܘܒܗܿ ܬܫܬܡܠܐ. ܡܛܠ ܣܘܢܗܪܣ ܕܗܘܝܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐ.܀ ܥܠ ܐܢܫ ܩܕܝܫܐ ܕܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐ. ܘܥܠ ܩܪܗ ܕܣܛܢܐ ܕܥܡܗ. ܘܕܓܠܼܐ ܠܗ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܕܡܢܗ ܠܡ ܡܬܟܢܫܐ. ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܐܒܐ ܐܢܘܩܢܛܝܘܣ ܕܡܢ ܦܡܦܘܠܝܐܼ. ܓܒܪܐ ܢܟܦܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܚ̈ܐܼ. ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܐܝܬ ܒܦܡܦܘܠܝܐ ܫܠܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܥܡܝܩܐ ܕܒܗ ܐܢܫ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܥܢ̈ܘܝܐ ܥܿܡܪ. ܚܼܙܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܟܕ ܢܿܦܠ ܐܢܬܼ ܣܓܘܕ ܠܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܢܦܚܠ ܒܗ ܘܓܥܪ. ܘܫܢܝ ܫܐܕܐ ܗܿܘ ܛܢܦܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܘܬܗ: ܠܡܢܐ ܐܫܬܐܠܼܬ ܕܬܣܓܘܕ ܠܝ. ܗܐ ܡܟܢܫ ܐܢܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܠܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܘܥܿܒܕ ܐܢܐ ܣܘܢܗܕܣ. ܘܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܠܝ ܢܣܓܕܘܢ.܀ ܬܘܒ ܐܒܐ ܦܘܠܐ ܬܐܒܚܐ ܐܡܿܪ: ܕܡܢ

Page 219

ܒܬܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦ̈ܝܣܩܦܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ. ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܐܢܫ ܪܫܝܥܐ ܕܗܿܘܐ ܡܠܟܐܼ. ܕܫܡܗ ܡܪܩܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܫ̈ܬ ܫܢ̈ܝܢܼ ܘܝܬܝܪ ܩܠܝܠܼ ܥܿܢܕ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܗܿܘܐ ܐܢܫ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܓܠ ܫܝܢܐ ܡܢܬܐܝܠ ܒܥܕܬܐܼ ܘܫܿܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܥܪ̈ܓܠܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܬܝܬܗ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܣ.܀ ܬܘܒ ܐܒܐ ܐܢܕܪܝܐ: ܗܢܐ ܟܕ ܗܘܐ ܒܚܙܘܐܼ ܚܼܙܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܦܐܼ. ܕܫܓܪܝܢ ܬܢܘܪܐ ܡܣܒܪܢܐܝܬܼ. ܘܒܒܘܣܐ ܫܦܝܪܐ ܕܕܡܿܐ ܠܢܘܗܪܐܼ. ܟܕ ܪܡܿܝܢ ܠܗ ܬܡܢ. ܘܫܝܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܓܒܗܝܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗܼ. ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐܼ ܕܢܿܦܩܼ. ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܬܢܘܪܐ. ܘܝܼܕܥ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܡܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ [ܥܝܕܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗܼ.] ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܡܪܝܐܼ ܡܿܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܠܟ ܗܕܐܼ ܘܐܪܡܝܟ ܒܬܢܘܪܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܘܬܗ: ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܬܘܒ ܨܠܒܘܢܝ. ܘܬܫܒܘܞܚܬܝ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܣܒܘܢ. ܘܛܒܐܝܬ ܐܡܼܪ. ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܟܪܝܗܝܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ. ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܐܨܛܠܒܼ. ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ.. ܘܬܘܒ ܟܕ ܚܪ ܣܒܐܼ. ܚܼܙܐ ܣܒܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܚܩܐܼ ܟܕ ܩܐܿܡܼ. ܘܠܗܠܝܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܿܠܡ ܗܘܐܿ. ܘܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܐ ܟܕ ܫܿܓܪܝܢ ܠܗ ܠܬܢܘܪܐ ܐܦܠܐ ܟܕ ܐܪܡܝܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܫܥܘܗܝ. ܘܗܼܘ ܣܒܐ ܐܡܼܪ

Page 220

ܠܘܬܗ ܕܛܠܝܐܼ. ܗܢܐ ܣܒܐ ܡܢܘܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܝܣܩܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣ ܕܐܠܟܣܢܪܕܝܐ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܣܒܐܼ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܫܩܠ ܦܪܪܣܝܐܼ. ܐܬܚܝܠ ܘܐܡܼܪ ܠܡܪܝܐ: ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܚܠܦ ܫܪܪܐ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ: ܡܢ ܟܕ ܫܡܥܘܢ ܩܘܪܝܢܝܐ ܛܥܢ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ. ܩܘܪܝܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܢܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝܗܿ: ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܩܕܡܬ ܐܬܝܕܥܬ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܡܨܪܝܢ܆ ܗܿܝ ܕܡܢܬܐ ܕܝܠܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܩܘܪܝܢܐ. ܗܿܝ ܕܒܠܘܒܐ ܣܝܡܐ: ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܝ ܬܛܥܢ ܘܠܝ ܬܩܦ. ܘܛܢܢܐ ܕܚܠܦܝ ܬܚܘܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ.܀ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐܼ. ܚܠܦ ܦܘܠܝܢܐܼ ܐܢܛܘܠܝܘܣ. ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܚܠܦ ܕܡܢܘܣܼ ܡܟܣܝܡܣ. ܒܐܘܪܗܝ ܚܠܦ ܗܒܐܼ ܢܘܢܐ.. ܣܘܢܗܕܣ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܦܣܘܣ ܚܬܼܡܬܿ ܠܟܠܗܿ ܗܝܟܢܘܬܐ ܕܢܩܝܐ. ܘܫܪܪܬܿ ܐܦ ܠܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܦܣܘܣܼ. ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ ܕܡܕܡ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܢܚܼܬ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ ܥܦܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܫܝ̈ܦܐ ܕܟܠ ܕܡܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܕܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܗܕܣ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ. ܡܢ ܫܠܝ ܗܘܐ ܫܡܝܐ ܥܡܘܛܐ ܥܡ ܚܫܘܟܐ ܘܥܪܦܠܐ. ܫܝ̈ܘܦܐ ܐܬܡܛܪܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܫܘܝ̈ܝ ܒܛܘܦܣܐ ܒܟܡܕܡ. ܘܕܿܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܬܩܢܝܢ. ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܛܒ̈ܥܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܘܫܟܝܪ̈ܐ. ܕܗܟܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܠܩܛܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܢ̈ܫܝܢ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܝܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘܼ.

Page 221

ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘܼ ܕܗܘܣܝܟܝܘܣ ܗܿܘ ܐܡܘܪܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܟܕ ܣܓܝ ܟܿܢܫ ܡܢܗܘܢܼ ܚܘܝ ܐܦ ܠܡܠܟܬܐ ܐܘܕܩܝܐ. ܘܫܕܪ ܐܦ ܠܩܘܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܬܿܐ ܗܿܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ ܕܣܡܝܘܬܐ ܕܐܚܿܕܐ ܒܥܠܡܐ. ܒܝܕ ܟܦܘܪܝܐ ܕܐܦܝ̈ܣܩܦܐ. ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܦܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܕܫܝ̈ܘܦܐ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܢܗܪ ܗܘܐ ܘܡܒܪܩ ܒܝܬ ܣܘܠܩܐ ܩܕܝܫܐܼ ܡܢ ܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ. ܟܕ ܡܢ ܫܠܝ ܐܬܚܪܟ ܡܢ ܢܘܪܐ. ܘܠܥܦܪܐ ܐܬܗܦܟ. ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܪܒܐܼ. ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܢܐ ܡܠܟܬܐ ܒܗܝܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܘܬܼ. ܙܥܙܥܬܿ ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܘܕܩܝܐܼ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܐ ܘܠܦܝܣܬܐ ܕܥܡܐܼ ܚܠܦܘܗܝ ܕܢܚܫܐ ܬܥܒܕ܇ ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܬܚܙܐ ܘܡܢܗܪܼ. ܕܐܝܬ ܒܗ ܠܝܛܪ̈ܐ ܐܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝܐ ܢܚܫܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܬܝܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܡܘܬܗ ܗܘܐ ܩܠܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡܪ: ܕܗܐ ܐܒܕ ܚܣܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐܼ. ܘܠܝܬ ܕܡܝܬܐ ܥܠ ܒܠܗ.. ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܡܥ. [ܚܝܐ ܕܝܢ ܬܝܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ] ܚܡ̈ܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܐܡܠܟ ܡܢܗܝܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ [ܡܛܘܠ] ܕܒܪ ܬܡ̈ܢܐ ܫܢܗܝܢ ܐܡܠܟ. ܟܕ ܐܢܬܡܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܒܝܢܐ.܀ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܪܩܝܢܐ ܘܥܠ ܚܫܘܟܐ ܕܩܛܪ ܒܝܘܡܐ ܕܣܡ ܒܗ ܬܓܐ. ܟܕ ܡܫܘܥ ܥܠ ܥܘܪܩܠܐ ܕܥܒܪ ܒܥܕܬܐ ܘܒܥܠܡܐ. ܩܼܡ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ

Page 222

ܒܬܪܗ ܡܪܩܝܢܣ. ܘܒܗ ܓܝܪ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܥܠܝ ܠܡܠܟܘܬܐܼ ܘܩܛܼܪ ܬܓܐ ܡܪܩܝܢܐ ܪܫܝܥܐ: ܡܢ ܫܠܝܐ ܚܫܘܟܐ ܐܚܕ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܥܡ ܥܡܛܢܐ ܘܚܠܐ ܕܢܿܚܬ ܗܘܐ. ܘܚܫܘܟܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܚܕ ܠܡܨܪܝܢ: ܗܟܢܐ ܐܥܡܛܗ ܠܐܐܪܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ ܒܕܚܠܐ ܪܒܐ ܘܒܓܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐܼ ܢܗܘܘܢ. ܘܪܘܪܒܐܝܬ ܡܝܠܠܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܬܒܠܝܢ. ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܫܘܠܡܐ ܒܥܓܠ ܡܕܪܟ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܚܫܐ ܕܥܬܕܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ. ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܛܪܘܢܐ. ܘܕܣܡܝܘܬܐ ܘܕܚܫܘܟܘܬܐ ܕܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܐܟܡܐ ܕܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐܼ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪܼ. ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܐܒܝܠܐ ܗܘܬܼ ܘܩܕܡܐ ܡܫܘܕܥܐ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܕܚܩܒܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܼ. ܡܢܗ ܕܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐܼ ܘܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܦ̈ܝܣܩܦܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܫܟܐ ܗܟܢܐ ܟܬܪܼ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐܼ ܟܕ ܚܼܙܐ ܫܓܘܫܝܐ ܘܐܒܠܐ ܕܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܘܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܕܟܠܢܫ ܡܢܚܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܗܼ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܥܬܕܝܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܟܠܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢܥܙܙܢܝܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ: ܕܚܠ ܘܒܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ. ܘܩܕܡ ܣܡ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܕܡܣܝܘܢ܆ ܟܕ ܡܬܚܟܡ ܠܪܘܓܙܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܣܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܡܛܥ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܼܝ ܟܬܝܒܬܐ ܡܠܦܐ ܠܗܠܝܢ ܕܦܿܓܥܝܢ ܒܗ. ܕܙܿܕܩ ܕܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܢܣܟܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܕܚܫܐ ܡܿܢ ܕܡܠܟܐ ܕܩܡܝ ܡܬܛܪܕ. ܟܕ ܡܩܒܠ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܕܝܠܝ.. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܝܠܗ. ܗܕܐ ܟܬܝܒܬܐ ܟܕ ܒܟܠܗܿ

Page 223

ܬܐܒܝܠ ܐܬܣܼܡܬܿ. ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܕ̈ܢܐ (ܕܢܫܡܥܘܢܼ) ܘܥܝ̈ܢܐ ܕܢܚܙܘܢܼ ܘܠܒܐ ܕܢܣܬܟܠܘܢܼ ܡܟܣܢܘܬܐ ܚܬܝܬܐ ܘܬܚܘܝܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܡܚܕܗ ܘܕܠܐ ܥܘܟܪ ܐܕܪܟܼܬܿ ܒܝܕ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܛܪܘܢܐܼ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ. ܕܡܢ ܐܠܗܐܿ. ܕܗܘܼܬ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܒܟܠܩܕܘܢܐ܀ ܡܪܩܝܢܘܣ ܕܝܢ ܢܣܼܒ ܠܦܠܘܟܪܝܐܼ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܡ̈ܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܢܛܪܬܿ ܒܬܘܠܘܬܗܿ. ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܗܼܝ ܫܕܝܬܿ. ܘܥܒܪܬܿ ܥܠ ܣܘܘܕ̈ܝܗܿ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܐܦ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܦܠܛܝܢܼ ܗܘܼܬ ܠܡܪܩܝܢܐ ܒܢ̈ܫܐ. ܘܫܠܡܬܿ ܠܘܬܗܿ ܢܒܝܘܬܐ ܕܐܬܢܒܝ ܥܠܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܼ ܩܫܝܫܐ ܦܠܐܓܝܘܣ ܐܘܪܗܝܐ: ܕܐܝܬ ܠܗܿ ܠܦܠܘܟܪܝܐܼ ܕܬܥܒܪ ܥܠ ܫܘ̈ܘܕܝܗܿ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܬܫܬܘܬܦ ܠܡܪܩܝܢܐܼ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܬܚܒܠ. ܐܟܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ.܀ ܥܠ ܗܿܝܼ ܕܐܝܟܢܐ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܫܪܝܘ ܒܝ̈ܫܬܐ ܢܒܥܢ ܥܒܕܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܡܣܠܝܐ ܠܐܕ̈ܢܝ ܦܪ̈ܘܫܐܼ. ܟܕ ܢܫܡܥܘܢ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ ܕܪܡܐ ܠܢܼ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܫܘܚ ܒܥܕܬܐ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܫܪ̈ܝܘ. ܘܡܿܢ ܙܼܪܥ ܘܐܦ ܡܿܢ ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܕܥܒܼܕ ܣܘ̈ܟܐ ܘܦܐܪ̈ܐܼ ܘܟܢܦ ܠܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ. ܬܝܕܪܝܛܐ ܗܿ، ܕܡܢ ܕܝܩܪܘܣ ܐܫܬܕܝܼ. ܡܛܠ ܒܝܫܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܥܡ ܗܒܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܕܚܪܢ. ܘܦܠܘܝܢܘܣ ܕܩܘܣܛܢـ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܢܦܩ ܥܡܗܘܢ. ܟܕ ܐܫܟܚ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܥܗܢ ܠܛܝܥܘܬܗܘܢ܆ ܟܢܫ ܕܗܒܐ

Page 224

ܣܓܝܐܐܼ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ ܠܐܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܘܕܥܘܗܝ. ܘܒܫܘܚܕܐ ܗܿܘ ܕܡܥܘܪ ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܕܢܦܫܐܼ ܫܥܒܕܘܗܝ ܠܛܝܥܘܬܗܘܢܼ ܘܥܒܼܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܛܘܡܣܐܼ ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢܗ ܕܐܘܛܘܟܐ. ܟܼܬܒ ܕܝܢ ܗܼܘ ܠܐܘܢܼ ܘܐܥܓܠ ܐܢܘܢ ܠܡܿܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܘܠܐܢܬܬܗ ܦܠܘܟܪܝܐ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ. ܗܠܝܢ ܥܒܼܕ ܕܗܒܐ ܒܠܐܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ.. ܦܠܘܟܪܝܐܼ ܡܛܠ ܕܡܝܩܪ ܠܐܘܢ ܥܠ ܬܝܕܣܝܣ ܐܚܘܗܿ. ܩܒܼܠܬܿ [ܠܛܡܣܗ.] ܘܐܦ ܠܡܪܩܝܢܐ ܫܥܒܕܬܗ [ܠܢܝܚܗ] ܕܠܐܘܢ.. ܐܠܐ ܒܪܡ ܒܝ̈ܘܡܝ ܬܝܕܣܝܣܼ ܬܪܝܨ ܫܒܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܘܢ. ܘܣܓܝܘܬ ܕܗܒܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ ܡܢ ܬܝܕܪܝܛܐ ܘܦܠܘܝܢܐ ܘܗܒܐ. ܗܪܟܐ ܐܬܚܒܠ ܒܢܦܫܗ ܘܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܚܒܠܗܿ ܠܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܒܝܕ ܡܨܝܥܘܬܗ܀܀ ܫܢܬ  ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܦܩܼܕ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐܼ. ܘܐܬܟܢܫܬܿ ܫܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܠܩܘܕܢܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܠܬܡܢ ܒܡܢܝܢܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܩܪܝ ܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢܼ ܩܼܡ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬܼ. ܘܐܪܡܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬ ܙܒ̈ܢܝܢ: ܕܠܐ ܢܩܒܠܘܢ ܠܛܘܡܣܐܼ. ܘܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐܼ. ܦܼܩܕ ܕܟܠ ܡܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܛ.ܘܡܣܐ܆ ܢܩܘܡ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܡܛܠ ܕܪܚܡ ܟܘܪܣܘܬܗܘܢ ܘܪܝܫܢܘܬܗܘܢܼ ܥܒܼܪ ܥܠ ܚܪ̈ܡܝܗܘܢܼ ܘܐܦ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܝܼܬܒ ܫܠܘ ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܕܝܣܩܪܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܠܐ ܩܼܡ. ܘܐܫܬܕܝ ܠܓܢܓܪܐ. ܘܥܒܼܕ ܚܠܦܘܗܝ ܠܦܪܛܪܝܣܘ ܣܢܩܠܗ.. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܣܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܐܢܛܘܠ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ. ܝܘܒܝܢܠܐܣ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܬܝܕܪܝܛܐܼ

Page 225

ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢ ܕܝܘܣܩܪܘܣ. ܥܡ ܢܛܪ̈ܝܢ ܕܘܟܬܗ ܕܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܐ.܀ ܥܠ ܚܙܘܐ ܗܿܘܕ ܐܬܚܙܝ ܒܗܿ ܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܐܦܠܐ ܗܕܐ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܕܢܣܝܡܝܗܿ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ. ܩܕܡ ܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܦܼܩܕ ܡܠܟܐ ܕܬܬܟܢܫ ܗܿܝ ܣܘܢܗܕܣ ܠܟܠܩܕܘܝܢܐܼ. ܐܬܚܙܝ ܒܕܡܘܬ ܓܒܪܐ ܗܢܕܘܝܐ ܙܥܘܪܐ. ܕܣܿܓܝ ܡܫܟܚܪ ܒܚܙܬܗ ܘ . . . . ܘܒܚܙܘܗ. ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܘܡܪܩܕ ܟܒܗܠܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܕܝܠܗܿ ܕܟܠܩܕܘܝܢܐܼ. ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܟܚ ܠܡܚܕܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܒܠܐ ܥܒܼܕܬܿ. ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܕܣܕܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܣܛܢܐܼ ܕܢܪܡܐ ܒܥܠܡܐܼ. ܒܝܕ ܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܓܼܕܫܬܿ ܒܥܒܕܐ.܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܠܘܬ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܒܘܚܐ: ܕܝܩܪܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܦܛܪܣ ܐܒܪܝܐ. ܘܪܡܢܘܣ ܪܝܫܕܝܪܐ. ܘܒܣܝܠܝܣܼ ܗܿܘ ܕܥܒܕ ܒܢ̈ܝ ܐܘܪܫܠܡ ܚܠܦ ܝܘܒܝܢܠܐܣ. ܡܪܩܝܢܐ ܕܝܪܝܐ. ܒܪܨܘܡܐ ܫܡܝܫܛܝܐܼ ܕܝܪܝܐ. ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢܼ ܫܡܥܘܢ ܕܝܪܝܐ ܕ. . . . ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ. ܦܘܠܣ ܕܨܘܪܬܐ. ܝܥܩܘܒܼ ܕܟܦܪܐ ܪܚܝܡܐ.. ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܗܘܘ ܩܘܡܐܼ. ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܡܫܿܡܠܝܢ ܗܘܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܡܢ ܫܡܥܘܢ ܫܪܝ ܠܡܗܘܐ ܐܣܛܘ̈ܢـ[ܪܐ] ܒܥܠܡܐ.. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܢܒܥܘܢ ܚܪ̈ܝܢܐ. ܘܣܓܝܘ . ܘܐܬܥܝܪܘ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐܼ ܕܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܦ̈ܠܓܘܬܐ ܗ[ܘ̈]ܝ ܒܟܠܕܘܟ. ܘܥܡ̈ܡܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܢܦܼܠ. ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܒܐܟܬܐ ܩܛܘܠܬܐܼ

Page 226

ܘܒܣܢܬܐ ܗܝ ܡܘܒܢܝܬܐ ܣܒܿܟܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕ̈ܕܐ: ܒܚܣ̈ܕܐ ܡܿܢ ܘܒܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܒܒܝ̈ܫܬܐ . ܘܠܘ̈ܚܡܐ ܐܟ̈ܬܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒܼ. ܢܗܘܐ ܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܚܣܕܐ ܠܫܒ̈ܒܘܗܝ. ܘܡܘܝܩܐ ܘܒܘܙܚܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܐܢܘܢ.. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥܡܐ ܣܟܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܚܟܝܡܐ ܕܨܠܘ̈ܒܐܼ. ܟܕ ܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ [ܒܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ: ܠܡܪܚܘܬܐ] ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܐܬܘܢܿ ܐܝܟ ܕܢܟܬܒܘܢ ܟܬܒܐ. [ܕܩܒܼܥ ܒܬܪܥܗ] ܕܕܡܘܣܝܢ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ܀ ܐܝܓܪܬܐ ܕܥܒܕ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܘܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗܿ ܕܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܠܡܪܚܡܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ: ܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܗܘܿܝܢܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐܠܗܐ ܨܠܒܘ ܐܒܗ̈ܝܢ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܡܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܢܫܬܿ ܣܘܢܗܕܣ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܟܠܩܕܘܝܢܐܼ. ܘܚܘܝܬܿ ܕܠܒܪ ܢܫܐ ܙܩܦܼ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܕܣܟܠܘܬܐ ܗܕܐ ܬܬܒܩ ܠܢ܆ ܘܟܢܘ̈ܫܬܢ ܢܬܦܢ̈ܝܢ ܠܢ.. ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܡܪܚܘܬܐ ܐܫܟܚ ܠܡܐܬܐ ܥܡܐ [ܕܛܥܐ] ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܕܗܼ ܘܨܚܝ ܠܬܩܝܦܐ ܕܦܪܩܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ. ܘܢܦܼܠܝܢ ܒܗ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܛܪܝܦܠܝܣ ܟܠܗܿ ܐܬܗܦܟܬܿ܇ ܗܿܝ ܕܦܘܢܩܝܐ.܀܀ ܘܒܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܒܢܼܐ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝܿ ܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܐܘܓܪܣܐ [ܕܡܣ̈ܟܢܐ] ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܫܡܫ… ܒܢܼܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܐܘܓܪܣܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܠܡܪܝ

Page 227

ܕܘܡܝܢܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܘܢܦܠܬܿ ܒܼܗ ܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ: ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ [ܠܗܿ. ܡܓܗ̈ܝ] ܚܕܒܫܒܐ ܒܬܠ̈ܬܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ. ܘܫܼܕܪ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܒܢܼܐ ܡܣܚ̈ܦܬܗܿ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܝܬ ܩܕܫܝܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘܢܗ. ܟܕ ܐܪܕܒܘܪ ܐܣܛܪܛܝܠܛܝܣ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܢܛܝ̈ܘܟܝܐܼ. ܟܕ ܩܿܥܝܢ ܘܡܿܪܒܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܢܫܕܪ ܚܝܠܐ ܕܢܚܛܦ ܠܗܘܢ ܦܓܪܗ ܕܛܘܒܢܐܼ. ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܠܗܘܢ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܗܼܘ ܝܕܢ ܐܪܕܒܘܪ ܫܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܓܘ̈ܬܝܐ. ܘܒܩܪܒܐ ܪܒܐ ܐܫܟܚܘܢ ܠܡܚܛܦ ܠܦܓܪܗ ܕܛܘܒܢܐܼ ܘܢܝܬܘܢܝܗܝ ܠܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܐܢ̈ܛܝܟܝܐܼ. ܡܚܕܗ ܥܒܼܕ ܠܗ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܪܒܐܼ ܘܐܬܣܝܡ ܒܗ ܒܓܠܘܣܩܡܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ ܕܢܦܠܘܚ ܒܚܕܒܫܒܐܼ. ܘܠܐ ܩܝܬܪܐ ܐܘ ܐܒܘܒܐ ܐܘ ܦܠܓܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܡܐܢ̈ܝ ܙܡܪܐܼ ܢܡܪܚ ܐܢܫ ܕܢܬܚܫܚ ܒܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ. ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܢܒܛܠܼ. ܘܒܥܕܬܐ ܟܠܢܫ ܢܬܥܢܐܼ ܘܟܠܢܫ ܢܬܬܢܝܚ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܒܢܼܐ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܠܩܠܝܢܩܣ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܝܼܬ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܩܘܪܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬ̈ܠܬܼ. ܐܩܝܡ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܐܪ̈ܝܢܘܼ. ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܘܚܕܢܗ. ܟܕ ܛܪܕ ܘܕܚܩ ܠܗܘܢ ܘܫܩܠ ܥܕ̈ܬܗܘܢܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠ ܟܠܗ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܢܚܬ

Page 228

ܩܛܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܕܡܘܬ ܡܛܪܐ. ܘܟܼܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܩܪ:̈ܡܝܕܐ ܙܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܘܼܬ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܠܗ ܦܠܛܝܐ ܒܕܚܠܐ ܪܒܐ. ܘܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܐܡܝܢܝܢ ܒܒܥܘܬܐ ܘܒܚܫܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ: ܕܗܢܐ ܩܛܡܐ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܪܘܓܙܐ [ܡܡܛـ]ܪ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܚܼܣ ܥܠ ܥܠܡܐܼ. ܘܕܥܟܗܼܿ. ܘܗܘܬܼ ܩܛܡܐܿ. ܕܠܐ ܬܘܩܕܝܘܗܝ ܘܬ[ܣܝـ]ܦܝܘܗܣ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗܫܐ ܢܬܘܒ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܢܼ. ܕܠܐ ܠܓܡܪ ܢܐܒܕ ܒܚ̈ܛܗܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܗܘܼܐ ܝܩܕܢܐ ܪܒܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܘܼܐ ܒܝܫ ܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐܼ. ܐܫܬܠܛܬܿ [ܒܗܿ ܢܘܪܐ ܒܩܝܦܐܝܬܼ] ܘܐܘܩܕܬ ܡܢ ܝܡܐ ܠܝܡܐ. ܘܠܐ ܣـ . . . . . . ܐܝܟܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܣܟܐ . . . ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܢ ܐܬܥܠܝ ܘܥܪܩ ܠܗ ܠܥܒܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܡܐܡܐ ܘܡܢ [ܥܩܬܗ] ܝܿܬܒ ܠܗ ܬܡܢ ܝܪ̈ܚܡܐ ܫ̈ܬܐ. ܒܢܼܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܢܐܘܢ ܐܝܒܠܘܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܡܿܠܟ ܠܐܘܢ ܣܒܐܼ [ܠܠܐܘܢ ܒܪ] ܒܪܬܗ ܒܪܗ ܕܙܐܢܘܢܼ. ܥܡܗ ܒܡܠܟܘܬܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܡܝܼܬ ܠܐܘܢ ܣܒܐ ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܘܢ ܙܥܘܪܐܼ. ܟܕ ܗܼܘ ܒܪ ܫܒ̈ܥ ܫܢܗܝܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܐܛܥܝܬܗ ܐܡܗ ܠܠܐܘܢ ܙܥܘܪܐܼ. ܐܝܟ ܕܠܒܒܘܣܐܼ ܘܐܡܼܪܬܿ ܠܗ: ܕܡܐ ܕܣܼܓܕ ܠܟ ܐܒܘܟ ܥܡ ܪ̈ܝܫܝܢܐܼ. ܣܒ ܬܓܐ ܕܒܪܝܫܟ ܘܣܡ

Page 229

(ܒܪܝܫܗ). ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐܘܢ ܙܥܘܪܐܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܒܘܣܐ ܙܥܘܪܐ ܒܪ ܫܒ̈ܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܥܒܼܕ ܗܟܢܐ. ܘܫܩܠ ܟܠܝܠܐ ܕܒܪܫܗ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܙܝ ܙܐܢܘܢ ܡܟܝܠ ܐܚܝܕ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܐܝܣܘܪܝܐ.. ܠܐܘܢ ܒܪܗ ܥܒܼܕܗ ܗܘܦܛܣ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ .ܨ. ܡܪܕ ܥܠ ܙܐܢܘܢ ܒܣܠܝܩܘܣܼ ܐܚܘܗܿ ܕܒܝܪܝܢܐܼ ܐܢܬܬ ܠܐܘܢ ܪ[ܒܐܼ ܕܢܚـ]ܘܕ ܡܠܟܘ[ܬܐ]. ܙܐܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܦܠܛ ܠܐܝܣܘܪܝܐܼ. ܘܝܼܬܒ ܬܡܢ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ. ܘܢܦܼܠܬܿ ܒܗ ܓܒܐܠܝܐ ܡܝܕܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܫܕܪ ܒܣܠܝܩܘܣ [ܚܡ̈ܫܝܢ] ܠܝܛܪ [ܕܗܒܐܼ. ܘܒܢܼܗܿ].܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܦܟ ܙܐܢܘܢ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܒܚܠܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܐܬܩܒܠ [ܡܢ ܟܠܗܿ] ܣܢܩܠܛܣ. ܘܒܫܠܝܘܩܣ ܥܪܼܩ ܠܥܕܬܐ [ܪܒܬܐܼ ܘܥܠ] ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܫܕܪ ܙܐܢܘܢܼ ܘܫܠܚ ܡܢܗ ܐܣܟܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܡܢ ܐܢܬܬܗ ܘܡܢ ܒܢ̈ܘܗܝ. ܘ[ܡܛܠ ܕܣܡ] ܠܗܘܢ ܡܠܬܐܼ ܕܠܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܡܢـ[ܗ ܒܪܒـ]ܐܼ. ܫܕܪ ܐܢܘܢ [ܕܝܢ ܠܠܝܡܝܣ ܩܣܛܪܝܐ] ܕܩܦـ[ܕܘܟܝܐ. ܘܐܬܚܒܫܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪ̈ܟـ]ܣܐ ܕܒܗ. ܘܫܥ ܠܬܪܥܐ ܒܐܦ̈ܝܗܘܢܼ. ܘܡܝܬ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܚܝܝܢܼ [ܐܬ]ܩܒܪܘ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ܆ ܫܕܐ ܙܐ[ܢܘܢ ܦܛܪܘܣ ܩܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ] ܠܐܟܣܘܪܝܐ. [ܠܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܝ̈ܡـ[ܢܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬܟܠ ܥܠܘܗܝܼ ܘܐܫܬܘܝ] ܥܡ ܒܣܠܝܩܣ. ܘ[ܥܼܒܕ ܚܠܦܘܗܝܼ] ܠܐܣܛܦܢܐ. [ܗܢܐ ܟܕ ܩܠܝܠ ܠܒܟܼ ܐܫܬܟܚ] ܕܐܝܬܘܗܝ [ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܟܕ ܢܼܦܩ] ܕܢܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐܼ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܬܟܢܫܘ

Page 230

ܩܠܝܪ̈ܝܩܘܝܗܼ ܘܠܛܫܘ] ܩܢܝ̈ܐܼ ܘܕܓـ[ܫܘܗܝ ܘܡܝܼܬ. ܘܫܕܘ ܫܠܕܐ ܒܐܘܪܢܛܐ ܢܗܪܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ] ܙܐܢܘܢ [ܗܕܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܼܕ] ܬܒܥܬܐ. [ܘܥܼܒܕ ܒܬܪܗ ܩܠܐܢܕܝܘܢܼ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܐܫـ[ܬܟܚ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܫـ]ܕܘܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ.. ܗܝـ[ܕܝܢ ܗܘܬ ܡܢ] ܐܢܛܝ̈ܟܝܐ ܩܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ [ܡܛܠ ܦܘܢܝܗ] ܕܦܛܪܘܣ ܗܼܘ ܕܐ[ܫܬܪܝ. ܘܦܼܩܕ] ܡܿܠܟܐ ܕܢܬܦܢܐ. ܘܠـ[ܒܼܟ ܬܪܘܢܣ ܕܝܠܗܼ] ܟܠܗܘܢ ܝـ[ܘ̈ܡܝ ܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܡܝܬ ܬܡܢ] ܒܗܿ ܒܐܢܛܝܟܝܐ.܀܀ ܫܢܬ ܫܒ̈ܥܡܐܐ ܘܬܫܥ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܒܼܕ ܙܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܢܛܝܩܘܢܼ. ܘܚܿܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ. [ܟܕ ܓܝܪ ܩܡ] ܗܘܐ ܙܐܢܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐܼ. [ܘܐܫܟܚܗܿ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒـ[ܟܠ ܐܬܪ ܕܠܝܚܐ ܘܫܓܝܫܐ. ܘܣܕ̈ܩܐ ܬܘܒ ܡܢ ܥܠܬ ܚܘܕ̈ܬܐܼ ܕܠܒܪ ܡܢ ܛܟـ[ـܣܐ ܥܕܬܢܝܐܼ ܗܘܘ [ܒܣܘܢܗܕܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ] ܡܕܝܢܬܐ ܐܬ[ܟܼܢܫܬܿ ܘܫܪܟܐ ܕܒܠܝܠܘܬܐ ܕܒܗܿ. ܘ]ܟܕ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬ[ܦܪܣ ܕܢܫܠܐ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܕܒܟܠ] ܐܬܪ: ܐܬܚܫܒ ܘܥܒܼܕ [ܟܬܒ ܙܥܘܪܐ ܕܚـ]ܘܝܕܐ ܗܘܐ ܗܢـ[ܛܝܩܘܢ ܗܢܐܼ ܕܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ:] ܕܥܕܡܐ ܠܗܝܕܝܢ [ܦܠܝܓܝܢ ܗܘܘ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܚܕ̈ܕܐ.. ܟܕ ܐܦ ܗܟܢܐ ܗ[ܠܝܢ ܕܡܢ ܗܪ̈ܛܝܩܐ] ܚܬܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܓܒܐ ܕܣـ[ܩܘܒܠܝܘ]ܬܐ ܣܕܪ ܠܘܩܒܠܗ ܕܟܬܒܐ ܠ . . . . . ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟـ[ܬܝܒ: ܕܐܬܚܫܒ ܗܘܘ ܬܪܥـ]ܝܬܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܚܝܠܐ. ܥܕܬܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܼܕ ܟܒܬܐ ܩܼܒܠܠܬܿ. ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܚܘܕܝܐ ܐܬܼܬܿ. ܘܢܘܚܐ ܘܫܠܝܐ ܒܝܢܬ ܓܒ̈ܐ ܗܘܐ. ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܣܒܝ̈ܣܬܐܼ. ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܐܬܒܛܠ.. ܐܬܚܙܠܝ ܠܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐܼ ܟܕ ܛܒ ܒܟܠܕܘܟ ܫܒܝܚܼ. ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܣܝܡܘܗܝ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ.

ܨܚܚܐ ܕܟܬܒܐ ܗܢܛܝܩܘܢ ܕܥܼܒܕ ܙܐܢܘܢ ܡܠܟܐܼ. ܡܛܠ ܚܘܝܕܐ ܕܥܕܬܐ: ܕܐܝܬ ܗܟܢܐ: ܐܘܛܘܩܪܐܛܘܪ ܩܣܪ

Page 231

ܙܐܢܘܢ ܡܗܝܡܢܐ ܙܟܝܐ܆ ܡܬܢܨܚ ܒܙܟܘܬܐ ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܓܘܣܛܣ. ܠܐܦ̈ܝܩܦܐ ܘܥ̈ܡܡܐ ܕܐܝܬ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܠܘܒܐܐ ܘܒܦܢܛܦܘܠܝܣ. ܫܘܪܪܐ ܘܩܘܝܡܐ ܘܚܝܠܐ ܘܙܝܢܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ ܝܿܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܿܝܕ ܒܠܚܘܕܝܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܬܪܝܨܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ. ܗܝܿ ܕܒܝܕ ܡܓܢܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܣܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܩܝܐ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܬܠܡ̈ܐܐ ܘܬܡ̈ܢܬܥܣܪ ܐܒ̈ܗܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܬܚܡܘ ܕܝܢ [ܒܗܿ ܒܕܘܟܬܐ] ܬܘܒ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܩܘܣܛܢـ ܐܬܟܢܫܘ ܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ [ܩܕܗܝܫܐ܇ ܟܕ ܒܠܠܝܐ] ܘܒܐܡܡܐ ܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܝܨܦܘܬܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܡܬܚܫܚܝܢ [ܚܢܢ܇ ܕܬܬܝܬܪ ܒܐܝـ]ܕܗܿ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ. ܗܝܿ ܕܐܝܬܝܗܿ [ܐܡܐ] ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܟܝܬ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܕܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܟܕ ܒܫܝܢܐ ܘܒܐܘܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܥܡ̈ܡܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܡܟܬܪܝܢ. ܨܠܘ̈ܬܐ ܡܬܩ̈ܒܠܢܝܬܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܘܬܢ ܗܘܘ ܡܩܪܒܝܢ܇ ܥܡ ܚ̈ܣܝܐ ܐܦܣ̈ܩܦܐ ܘܕܚ̈ܠܝ ܠܐܠܗܐ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ (ܘܕܝܪ̈ܝܐ). ܟܕ ܓܣܪ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܠܬܘܠܬܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܐܬܓܫܡ ܘܐܬܝܕܠ: ܬܘܝܕܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܡܢ ܫܠܡܘܬܐ ܡܫܒܚ. ܘܡܛܝܒܐܝܬ ܡܩܿܒܠ. ܓܢ̈ܣܐ ܓܝܪ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܓܪܣܝܢ ܘܡܬܥܛܝܢ.

Page 232

ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝܢܫܢܐ ܨܘܪܗܘܢ ܟܦܝܢ ܠܐܘܚܕܢܢ ܕܒܬܪ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܫܝܢܐ ܘܛ̈ܒܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܘܡܘܘܙܓܐ ܫܦܝܪܐ ܕܐܐܪ ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩܚܢ ܠܒ̈ܢܝܫܢܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܡܬܝܗܒܢ. ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܘܡܼ. ܠܢ ܘܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܫܘܙܒܐ܆ ܒܥܘ̈ܬܐ ܐܬܩܪܒ ܠܢ ܡܢ ܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܚ̈ܝܕܝܐ. ܟܕ ܒܕ̈ܡܥܐ ܡܬܟܫܦܝܢ܆ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܬܗܘܐ܆ ܘܢܬܢܩܦܘܢ ܗܕ̈ܡܐ ܠܗܕ̈ܡܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐܼ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܢܼ ܠܡܦܪܫ ܐܣܬܪܗܒ ܒܝܿܕܥܝܢ ܕܟܕ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܓܘܫܡܐ ܡܫܠܝܡܢܐ ܕܥܕܬܐܼ ܡܙܕܟܝܢ. ܓܕܫܬ ܓܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܿ ܙܒܢܐ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܕܚ̈ܝܐܼ ܐܥܒܪ. [ܡܢܗܘܢ ܡܿܢܼ] ܟܕ ܕܓܠܝܙܝܢ ܡ ܡܣܚܪܘܬܐ ܕܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܢܐܙܠܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܗܘܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܠܗܝܬܐܼ ܠܘܬ ܡܦܩܢܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܐܢܫ̈ܝܬܐ ܕܠܝܬ ܠܡܫܬܐܠܘ ܡܢܗ ܢܬܕܒܪܘܢ. ܘܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܩ̈ܛܠܐܼ ܢܬܡܬܚܘܢ. ܘܒܣܘܓܐܐ (ܕܕܡܐܼ) ܬܬܬܛܢܦܼ ܠܘ ܒܠܚܘܕܝ ܗܝ ܐܼܪܥܐ܆ ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܢ ܟܕܘ ܐܐܪ ܟܠܗ. ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܘ ܕܠܐ ܡܠܚܐ ܕܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ ܨܒܝܢܢ ܢܫܚܠܦ ܐ̈ܢܝܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠܼ ܕܬܕܥܘܢ ܝܨܦܝܢܢ ܕܐܠ ܚܢܢ ܘܥ̈ܕܬܐ ܕܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘܢ ܕܒܟܠܗ ܫܠܘܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢܼ ܘܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܒܪܝܢ ܠܗܝܢ܆ ܕܚܕ ܣܝܡܐܼ ܘܚܕ ܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܒܠܢܢ. ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܐܡܪܘ܆ ܬܕܬܠܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ̈

Page 233

ܐܒ̈ܗܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ: ܗܿܘ ܕܬܚܡܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܘ ܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܐ̈ܒܗܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܝܢ ܥܣܪܝܢ܆ ܠܐ ܗܼܘܐ ܠܢܼ ܘܠܐ ܗܿܘܐ ܠܢܼ ܘܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܢܫ ܝܿܕܥܝܢܢ. ܐܢܗܼܘ ܕܩܢܐ ܐܢܫ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪܼ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܟܢܫܘ: ܢܘܟܪܝܐ ܚܫܒܝܢܢ ܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢܼ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢܢ܆ ܬܟܝܠܝܢܢ ܕܡܢܛܪ ܠܡܠܟܘܬܢ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܝܢ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢ ܥܡܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܐܬܕܢܝܘ ܟܠܗܘܢ ܐܒ̈ܗܬܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܐܬܟܢܫܘ ܡܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܥܒܕ ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܪܫܝܥܐ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡܬܪܥܝܢ ܒܬܪܟܢ. ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܘܠܐܘܛܘܟܐܼ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܐܬܪܥܝܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܼ ܡܚܪܡܝܢܢ. ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܐܦ ܠܬܪ̈ܥܣܪ ܩܦ̈ܠܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܫܿܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐܼ ܪܚܿܡ ܐܠܗܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣ̈ܩܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܡܘܕܝܢܢ ܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ ܗܿܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܡܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܒܐܠܗܘܬܗ܆ ܘܒܪ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢܼ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܒܐܢܫܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܢܚܼܬ ܘܐܬܿܓܫܡ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐܼ ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܕܚܕ ܓܝܪ ܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܕܪ̈ܬܐ ܘܚ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܣܝܒܪ ܒܒܣܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܘܡܒܠܒܠܝܢ܆ ܐܘ ܦܢܛܣܝܐ ܡܥܠܝܢ ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܚܢܢ. ܡܛܠ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܕܠܐ ܚܛܝܬܐ܇ ܕܡܢ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐܼ ܬܘܣܦܬܐ ܕܒܪܐܼ ܠܐ ܥܒܼܕܬܿ. ܟܬܪܬܿ ܬܠܝܬܝܠ݈ܐܼ ܬܠܝܬܠܘܬܐܼ. ܐܦ ܟܕ ܐܬܓܫܡ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐܿ. ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܟܕ ܝܿܕܥܝܬܘܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐ

 

Page 234

 

ܥܕ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܬܐ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܐ: ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܒܪܝܢ ܠܗܝܢ ܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܟܗ̈ܢܐ: ܘܠܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܢ ܣܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܠܐ ܩܒܠܘ ܐܘ ܡܩܒܠܝܢ. ܐܬܘܘܼ ܘܗܘܘ ܒܫܝܢܐ ܐܠܗܝܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܬܘܢ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܬܒܢܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܚܕܬܝܢܢ ܗܝܢܡܘܬܐܼ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܟܘܢ ܡܦܝܣܝܢܢ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܬܪܥܝ ܐܘ ܡܬܪܥܐܗܫܐܐܘ ܐܡܬܝ ܕܗܼܘ܆ ܐܘ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝܼ ܣܘܢܗܕܣ܆ ܡܚܪܡܝܢܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܪܘ ܡܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܘܡܢ ܐܘܛܘ̈ܟܝܢܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܪܥܝܢ. ܐܬܿܢܩܦܗܟܝܠ ܠܚܕܐ ܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ. ܟܕ ܡܬܒܣܡܝܢ ܥܡܢ ܒܗܿ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐܼ ܐܝܟ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܒܠܚܘܕ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܐܡܪ܇ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܐܡܢ ܩܕܝܫܬ ܒܟܠ ܥܕܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܒ̈ܢܝܐ ܚܒ̈ܝܒܐ ܡܣܟܝܐ ܠܟܘܢ ܕܬܥܦܩܟܘܢ. ܘܠܡܫܡܥܼ ܩܠܟܘܢ ܡܣܘܚܐ. ܣܪܩܒܘ ܗܟܝܠ [ܢܦܫܟـ]ܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܕܐ ܥܒܕܝܬܘܢ܆ ܘܠܒܣܝܡܘܬܗ [ܕܡܚܼܝܢܢ ܡܫܝܚܐ] ܐܠܗܐ ܠܬܘܟܘܢ ܢܬܿܦܝܬܘܢ. ܘܡܢ ܡܠܟܘܬܢ ܡܫܬܒܚܝܬܘܢ…

ܨܠܘ ܥܠܝܢ ܓܒ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܦܩ̈ܢ ܠܚܘܒܟܘܢ ܐܠܗܝܐ. ܨܠܘ ܥܠܝܢ. ܫܠܡ.

 

[Chronicle of Ps. Joshua the Stylite early 6th Cent.]

 

Page 235

 

ܬܘܒܼ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘܼܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܐܡܕܼ. ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܩܒܿܠܬ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܪܚܡܬ ܠܐܠܗܐܼ ܐܘܿ ܡܝܬܪܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܩܫܝܫܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ ܣܪܓܝܣ: ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܦܩܼܕܬ ܠܝ ܕܐܟܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ: ܕܐܡܬܝ ܐܬܼܐ ܩܡܨܐ: ܘܐܡܬܝ ܫܡܫܐ ܚܫܟܘܼ. ܘܐܡܬܝ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ: ܘܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܩܘ̈ܠܣܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܠܝ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ. ܗܢܿܘܢ ܕܒܟܘܚܕܐ ܪܒܐ ܐܩܝܡܘܢܝ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܢܦܫܝ. ܒܝܕ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܟܝܚ ܠܘܬܝ ܒܥܒܿܕܐ. ܨܒܿܝܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܕܐܟܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܼ. ܘܠܐ ܣܦܼܩܬܿ ܥܝܢ ܕܬܪܥܝܬܝܿ. ܠܡܬܒܩܝܘ ܘܠܡܚܙܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐܣܛܠܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܙܩܼܪ ܠܟ ܘܐܠܒܫܟ ܨܒܝܢܟ ܟܫܝܪܐ. ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܬܚܙܼܝܬܿܕܒܚܘܒܐ ܡܡܠܝܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪܬܿܚ ܐܢܬ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐܚ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܨܝܦܬܼ. ܐܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܚܡܝ ܝܘܠܦܢܐܕ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܥܠ ܠܗ ܠܥܘܡܪܟ ܒܪܝܟܐ. ܘܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐܼ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܒܚܦܝܛܘܬܟ ܠܡܫܒܩ ܥܘܿܗܕܢܝܗܝܢ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ

 

Page 236

 

ܕܒܙܒ̈ܢܝܢ ܐܣܬܥܪܘ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ. ܕܟܕ ܢܩܪܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܼܕܫܼ. ܢܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝܢܼ ܘܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܢ̈ܓܕܝܢ. ܠܡܬܡܗ ܕܝܢ ܒܡܠܝܘܬܗ ܕܚܘܒܟ܆ ܗܿܘ ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܡܫܬܦܥܼ. ܠܐ ܡܘܦܐ ܐܘ ܚܿܣܪ. ܘܕܢܬܐܡܪ ܡܿܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝܼ ܠܐ ܡܨܢܐ. ܒܕܠܐ ܩܪܒܿܬ ܠܥܒܿܕܗܼ ܐܦܠܐ ܕܐܫܬܥܿܐ ܥܠܘܗܝ ܝܿܕܥܢܐܼ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܼܐ ܠܘܬܝ܇ ܘܒܕܡܘܬ ܝܘܢܬܢ ܡܚܒܢܐ ܫܪܝܪܐ ܐܬܣܼܪܬ ܠܘܬܝ ܒܚܘܒܐ. ܠܐ ܗܘܼܬ ܝܢ ܪܒܐ ܐܝܟ ܗܕܐ. ܗܝܿ ܕܢܦܫܗ ܕܝܘܢܬܢ ܢܩܼܦܬܿ ܠܢܦܫܗ ܕܕܘܝܕ. ܟܕ ܚܙܼܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܓܢܒܪܐ ܐܬܩܼܛܠ ܘܡܫܪܝܬܐ ܐܬܦܪܩܬܿ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܚܡܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܝ ܠܐ ܚܙܼܝܬܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܦܫܟ ܐܚܒܬܢܝ. ܐܦܠܐ ܗܝܿ ܕܦܨܝܗ ܝܘܢܬܢ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܫܐܘܠ ܫܿܘܝܐ ܠܕܘܡܪܐܿ. ܠܦܘܬ ܗܕܐ ܕܝܠܟ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܡܕܡ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܦܼܪܥܗ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܦܨܝܗ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܡܘܬܐܿ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝܿ. ܕܠܐ ܢܡܘܬܘܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܦܠܫܬܝܐ. ܘܟܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܠܟ ܠܐ ܐܣܬܥܪ܆ ܗܐ ܒܟܠܥܕܢ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝ܇ ܕܐܬܦܨܐ ܡܢ ܣܛܢܐ ܘܠܐ ܢܩܛܠܢܝ ܒܚ̈ܛܗܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܘܿܠܝܐ ܠܡܐܡܪܼ ܕܒܕܡܘܬ ܕܘܝܕ ܠܫܐܘܠ ܐܚܒܬܢܝ. ܘܗܟܢܐ ܪܘܐ ܐܢܬ ܒܓܣܝܐܘܬܗܿ ܕܪܚܡܬܟ. ܥܕܡܐ ܕܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܘܒܟ. ܐܦܠܐ ܕܐܝܿܕܐ ܗܝ ܡܫܘܚܬܝ ܬܕܥ. ܐܠܐ ܬܬܪܥܐ ܥܠܝܼ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܡܢܝ. ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡ ܗܢܐ܇ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܒܟ̈ܬܝܒܬܟܼ ܣܢܝܩܘܬܝ ܡܡܿܠܐ ܗܘܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܝܨܝܦ ܗܘܝܬ ܕܝܠܝܼ. ܒܕܡܘܬ ܐܒ̈ܗܐ. ܕܟܕ ܡܕܡ ܡܢ

Page 237

ܒܢ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܬܗܢܝܘܿ. ܝܨܝܦܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܗܘܢ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܦܪܘܫܘܬܟ ܢܦܫܟ ܡܟܼܟܬ: ܘܠܝ ܬܒܼܥܬ ܐܟܬܘܒ ܠܟܼ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܝܠܝ ܩܫ̈ܝܢ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܐܪܒ. ܕܟܕ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܕܝܠܝ ܝܿܕܥܬ ܠܗܝܢ܇ ܡܢܝ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦ ܐܢܝܢ. ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܚܿܣܡ ܐܢܐ ܒܟ܇ ܘܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܦܩܼܕܬ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܕܥܼ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܚܿܙܐ ܗܘܝܬ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܿܝܢ ܒܬܪܗܝܢ܆ ܪܢܿܐ ܗܘܝܬ ܕܫܘ̈ܝܢ ܐܢ̈ܝܢ ܕܢܬܟ̈ܬܒܢ ܘܢܬܢܛܪ̈ܢ ܒܥܘܗܕܢܐܿ. ܘܠܐ ܢܫܪ̈ܟܢ ܠܛܘܥܝܝ. ܘܒܕܚܝܪ ܗܘܝܬ ܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܪܥܝܢܝ: ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗܿ ܕܢܦܫܝܼ. ܡܫܬܐܠ ܗܘܝܬ ܡܢ ܗܕܐ.ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܡܢܟ ܐܬܦܩܕ ܠܝ ܗܼܝ ܗܕܐ ܠܡܣܥܪܼ. ܗܟܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܐܝܬܝ܆ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܟܕ ܣܚܘܐ ܫܦܝܪ ܠܐ ܝܿܕܥܿ. ܡܬܦܩܕ ܠܗ ܠܡܚܬ ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܨ̈ܠܘܬܟ ܡܕܠ̈ܝܢܝܬܐ: ܕܡܢܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܚܠܦܝ ܐܡܝܢܐܝܬܼ. ܡܗܝܡܢܐ ܕܒܢܛܝܪܘܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܥܐܼ ܡܬܿܕܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܐܪܡܝܬܢܝ ܒܗ. ܟܕ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܒܪ̈ܩܩܘܗܝ ܣܚܿܐ ܐܢܐܼ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܥܘܡܢܩܗ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܣܦܿܩ ܠܡܬܿܢܝܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܘܿܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ܇ ܠܒܘܛܠܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܡܪܕܘܬܐ ܕܣ̈ܟܠܘܬܐ ܒܚܟܡܬܗ. ܚܬܝܬܘܬܐ ܓܝܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܐܦ ܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܣܟܝܐ ܗܝ. ܡܫܟܚܬ ܠܡܕܥ ܗܕܐ. ܡܢ ܗܘܿ ܡܬܠܐ ܕܙܝ̈ܙܢܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܠܡܪܐ ܒܝܬܐܿ. ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܢܐܙܠ ܢܿܓܒܐ ܐܢܘܢܼ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܗܘܿ ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢܼ. ܕܠܐ. ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܓܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܙܝ̈ܙܢܐܿ. ܬܥܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢܼ ܐܦ

Page 238

ܚ̈ܛܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܕܥܬܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚ̈ܛܗܝܢܣܒܝܐܝܬ ܡܪ̈ܕܘܬܢ ܗܘܼܷ̈. ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܢܛܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܙܝܩܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܕܠܐ ܢܫܬܪܐܼ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܘܦܝܘ ܚܝ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܓܝܪܙܒ̈ܢܐܒܬܟܒܐ ܓܼܕܫ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܝܐܟ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܢܢ ܗܐ ܩܝܡܝܢܢ ܒܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܥܠܬܗܘܢ ܠܐ ܒܛܠܬܼ. ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܥܕܟܝܠ (ܠܐ) ܒܛܠܘ. ܥܡ ܗܢܐ ܡܕܡ ܚܼܙܝܢܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ. ܘܫܡܥܢ ܒܐܕܢ̈ܝܢ. ܘܒܗ ܩܝܡܝܢܢ܇ ܣܪܘܕܢܝ ܐܦ ܛܒ̈ܐ ܕܪܘܚܩܐ ܘܕܩܘܪܒܐ. ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ. ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܝܠ̈ܐ. ܗܦ̈ܘܟܝܐ ܕܡܗܕܝܢܬܐ. ܟܦ̈ܢܐ ܥܡ ܡܘ̈ܬܢܐ. ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ. ܫܒܝܐ ܘܓܘܠܝܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܥܩܘܪ̈ܝܐ ܐܦ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܐܬܗܪܘܟ ܒܣܓܝܘܬܗܝܢܿ ܫܠܚܼܬ ܠܝ ܐܟܬܘܒ ܐܢܝܿܢܼ ܒܡ̈ܠܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܘܕܚܢܓܬܐ ܕܡܬܗܪ̈ܢ ܠܩܪ̈ܘܝܐ ܘܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܝܿܕܥܢܐ ܕܗܕܐ ܒܛܢܼܢܟ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܡܼܪܬܿܗܿ. ܕܬܗܘܐܬܘܬܐ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܿܡܥܝܢ ܠܗܝܢܼ ܘܢܬܩܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܐܠܐ ܕܥܼ. ܕܐܚܪܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܫ ܚܢܝܓܐܝܬ ܢܟܬܒ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܗܝܕܫܪܝܪܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܒܐ ܐܢܫ ܟܠ ܡܿܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܝܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐܼ. ܡܿܟܬܒ ܗܘ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܟܪ̈ܝܬܐ ܘܚܢܝ̈ܓܬܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܘܪܐ ܐܢܐ ܒܡܠܬܝ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܗܼܘ ܡܥܗܕ ܐܢܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐܼ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܢ ܣܿܗܕܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܕܫܪܝܪ̈ܢ. ܘܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܿܪܝܢ ܐܘܿ ܫܿܡܥܝܢ܇ ܕܟܕ ܡܒܿܚܢܝܢ ܠܗܝܢ ܐܢ ܨܒܿܝܢ܇ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܫܼ ܕܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܿܪܝܢ܆ ܐܢ ܗܘܼ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ ܒܡ̈ܠܐ. ܐܢܐ

Page 239

ܕܝܢܼ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕܿ. ܐܡܿܪ ܐܢܐܼ ܕܣ̈ܦܩܢ ܐܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܬܼܝ ܥܠܝܢ܇ ܕܢܟܘܢܢ ܠܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ. ܘܐܦ ܢܠ̈ܦܝܢ ܒܥܘܗܕܢܗܝܢ ܘܒܩܪܝܢܗܝܢ. ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܢܝ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ. ܐܠܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡܿܠܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܢ܆ ܐܦ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܐܝ̈ܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܘܬܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܐܡܪ. ܕܕܘܟܬ ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܡ̈ܠܝܢ ܠܢ ܓܝܪ ܡܪ̈ܕܘܬܐ: ܘܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܥܠܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܣܿܗܕܝܢ܆ ܟܕ ܫܿܠܡܝܢ ܠܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܿܪ: ܕܟܕ ܡܬܕܝܢܝܢܢ ܡܢ ܡܪܢ ܡܬܪܕܝܘ ܡܬܪܕܝܢܢ܇ ܕܠܐ ܥܡ ܥܠܡܐ ܢܬܚܝܒ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܕܡܬܪܕܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ܆ ܘܢܗܘܐ ܦܫܝܚ ܠܗܘܢ ܗܘܿ ܕܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܼܬ ܡܣܟܠ̈ܢܐ ܡܬܕܪܝܢ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܠܐ ܚܛܘܼ. ܐܓܪܐ ܥܦܝܦܐ ܡܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܘܿܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ܆ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܨܿܒܐ ܕܢܬܩܝܡ ܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܘܿ ܕܚܪܝܩ ܒܝܕܥܬܗܼ ܗܝܿ ܕܠܐ ܛܿܥܝܐ. ܘܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܓܠܝܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܘܡܢ ܐܝܠܢ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ̈ܘ. ܕܠܗܝܢ ܣܝܡܐ ܠܢ ܕܢܬܟܬܘܒ. ܗܐ ܓܝܪ ܣܡܟܘ ܥܠܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐܼ. ܐܦ ܕܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ ܕܩܡܨܐ: ܥܕܡܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܫܼܪܟ ܠܐܒܕܢܼ. ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܫܿܘܝܢܢ. ܘܝܗܼܒ ܠܢ ܩܠܝܠ ܢܦܝܫܐ ܡܢ ܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܬܟܿܒܝܢ ܗܘܘܠܢ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܡܛܠ

Page 240

ܛܝܒܘܬܗ. ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܦܼܫܢܢ. ܘܡܚܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܝܕܢ ܠܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܒܿܛܠ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܐܢܐܼ ܕܐܠܗܐ ܡܼܚܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡܿܝܬܐ ܐܢܐܼ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܐܢܐ ܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܠܐ ܥܒܼܕ ܡܢܗܘܢ ܬܒܥܬܐܼ. ܣܿܡܬ ܗܿܝ ܕܗܼܘ ܡܚܼܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܙܐ ܒܗܕܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܠܐ ܥܒܕܘܼ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܣܪܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܡܥܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܿܚܘܐ ܨܒܝܢܗ ܡܐܚܿܕܐ ܒܒܝܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܡܚܣܕ ܠܗ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܘܐܡܿܪ: ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܗܘܐ ܥܠ ܚܘܪܒܗܿ ܕܒܒܠܼ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܪܓܙܿܬ ܥܠ ܥܡܝ ܕܛܘܫܘ ܝܪܬܘܬܝ. ܘܐܫܿܠܡܬ ܐܢܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟܝܼ. ܘܠܐ ܥܒܼܕܬ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܦ ܠܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܒܐܫܘ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܝܟ ܕܡܥܕܝܢ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܗ ܠܓܘܫܡܢ ܠܐ ܐܬܡܛܝ ܚܘܛܪܐ ܕܡܚܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܢ ܠܐ ܐܐܫܟܚܘ ܠܡܫܬܠܛܘ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܒܛܠ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܟܕ ܐܡܪ: ܕܟܪܟܟ ܢܗܘܐ ܒܪܝܟܿ. ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܿܠܛ ܒܗ ܠܥܠܡ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܙܙܘ ܘܐܫܬܒܼܝܘ ܘܐܬܩܼܛܠܘ ܘܐܬܚܪܒܘ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܬܟܒܫܘ: ܘܗܘܼܘ ܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐܿ. ܘܛܥܡܘܗܝ ܠܚܫܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܠܼܦܘ ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܿܫܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܡܢܗܕܐ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܒܩܢܛܐ ܕܥܠ

Page 241

ܢܦܫܗܘܢ ܐܫܿܬܢܩܘ ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܡܫܬܠܛ ܒܥܠܕܒܒܐܼ݂ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܠܟ ܥܠܝܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܚܟܝܡܐ ܫܠܝܡܘܢܼ. ܒܓܘܪܓܐ ܡܬܥܼܒܕ ܩܪܒܐ: ܘܐܢܬ ܗܼܝ ܗܕܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܠܡܐܠܦܿ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܐܬܓܪܓܼ. ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܐܘܕܥܟܼ ܐܝܟ ܕܒܦ̈ܣܝܩܬܐܼ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܩܪܗܝ ܥܠ̈ܠܬܐ. ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܥܒܪ ܙܒܢܗܝܢ ܡܡܿܠܠ ܐܢܼܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܟܼ. ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܐܬܚܿܝܠ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܠ̈ܝܐ ܫܩܼܠ ܥܠܼܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܫܿܬܥܐ ܠܟ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܗܢܼܐ. ܕܠܐ ܬܬܪܡܐ ܥܡ ܐܢܫ̈ܐ ܣܟ̈ܠܐ ܠܡܥܕܠ ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܘܼ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܝܗ ܕܩܪܒܐܼ. ܐܠܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܬܓܪܓ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܣܬܟܿܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܿܬܒ ܐܢܐ ܠܟ܀

Page 242

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܠܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܢܘ. ܘܗܼܘܝܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫ̈ܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫܢ̈ܝܢ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܢܘܣ ܕܒܦܪܣܼ. ܗܼܘ ܕܗܼܘܐ ܒܫܢܬ ܫ̈ܬܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܗܘܿ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܠܫܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܝܩܪ. ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܕܐ ܝܗܒ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܢܨܒܝܢ܇ ܙܒܢܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܢܦܢܘܢܗܿ ܠܡܪ̈ܝܗܿ. ܫܠܼܡ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܗ ܕܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܕܢܿܦܢܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܨܒܼܘ. ܘܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܐܥܝܪܬܿ ܗܪܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢܼ ܩܝܿܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܢܣܬܢܩܘܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܐܡܬܝ ܕܗܘܿܐ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܢܥܕܪܘܢ ܚ̈ܕܕܐ. ܟܕ ܝܿܗܒܝܢ ܬܠܬ ܡ̈ܐܐ ܐܢܫ̈ܐ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܥܡ ܙܝܢܗܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ. ܐܘ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܐܣܬܪ̈ܝܢ ܚܠܦ ܠ ܓܒܪ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܓܒܐ ܕܡܣܬܢܩ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܟܝܠ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠܼ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܦܪ̈ܣܐ ܠܐ ܐܣܬܢܩܘ. ܡܠ̈ܟܐ ܓܝܪ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܩܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܗܘܿ ܙܒܢܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐܼ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܬܚܝܠ. ܡܠ̈ܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪ̈ܣܩܐ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝ̈ܙܓܕܐܼ. ܘܫܿܩܠܝܢ ܕܗܒܐ ܡܛܠ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܗܘܐܒܚܘܫܒܢ ܡܕܐܬܐ ܫܿܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ܇ ܦܪܘܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܐ ܡܛܠ ܩܪ̈ܒܐ ܕܗܘܘ ܠܗ ܥܡ ܟ̈ܝܘܢܝܐ ܕܗܼܢܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ: [ܙܒܢ̈ܬܐ] ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܫܩܼܠ ܕܗܒܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܒܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐܼ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܿܛܢ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ

Page 243

ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܬܟ̈ܬܘܫܘܗܝ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܥܒܪܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܥܿܒܕܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘܼ. ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ ܕܥܒܕܘ ܗܘ̈ܢܝܐ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐܿ. ܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ܡܐܐ ܘܫܒܥܿ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܘܪܝܘܣ ܘܐܪܩܕܝܣ ܡܠ̈ܟܐ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܬܐܕܘܣܝܘܣ ܪܒܐ. ܘܐܫܬܠܡܼܬܿ ܗܘܬ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐܼ. ܒܝܕ ܢܟܝܠܘܬܐ ܕܪܘܦܝܢܐ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܘܒܪܦܝܘܬܐ [ܕܐܕܝ] ܣܛܪܛܝܠܛܝܣ. ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܕܗܒܐ ܕܩܿܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܫܥܒܕ ܐܢܘܢ ܦܪܘܙ ܠܗܘܢ̈ܝܐܼ. ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܫܩܠܼ. ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܫܬܒܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܫܕܪ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝܠܗܼ ܘܦܪܩܗ ܘܫܿܝܢܗ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܦܪܘܙ ܩܝܿܡܐ ܠܗܘ̈ܢܝܐܼ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܥܒܪ ܥܠܝܗܘܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܗܘܢ ܠܩܪܒܐ. ܘܗܦܟܼ ܘܕܓܠ ܩܝܿܡܗ ܒܕܡܘܬ ܨܕܩܝܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܡܩܪܒܘ. ܘܐܟܘܬܗ ܐܬܡܣܪܘ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ. ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܐܬܚܪܒ ܘܐܬܒܕܪ. ܘܗܼܘ ܐܬܬܚܕ ܟܕ ܚܝ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܒܫܒܗܪܢܘܬܗܼ. ܕܢܬܠ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝܼ ܬܠ̈ܬܝܢ ܟܘܕܗܢܘܢ ܟܕ ܛܥ̈ܝܢܝܢ ܙܘ̈ܙܐ. ܘܫܕܪ ܠܐܬܪܐ ܕܐܘܚܕܢܗ ܘܠܡܚܣܢ ܟܿܢܼܫ ܥܣܪܝܢ ܛܥ̈ܢܝܢ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܓܙܐ ܕܡܠܟܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܣܦܼܩܗ ܗܘܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܣܪܐ ܛܥ̈ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܣܡ ܠܘܬܗܘܢ [ܡܫـ]ܟܢܐ ܘܗܡܝܪܐ ܩܘܕ ܒܪܗ܆ ܥܕ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܩܝܿܡܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܢ܆ ܕܠܠܐ ܬܘܒ ܢܩܪܒ. ܘܟܕ ܦܢܐ ܠܡܠܟܘܬܗܼ. ܐܪܡܝ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܗ. ܘܫܕܪ ܥܣܪܐ ܛܥ̈ܢܝܢ ܙܘ̈ܙܐܼ. ܘܦܪܩܗ ܠܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܟܿܢܼܫ ܠܗ ܚܝܠܐ ܘܐܙܠ ܠܡܩܪܒܘ. ܘܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܗܘܿ ܕܐܡܿܪ: ܕܚܿܙܝܬ ܪܫܝܥܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܐܝܟ ܐܝܠ̈ܢܐ ܕܥܒܐܿ. .ܟܕ ܥܒܿܪܬ

Page 244

ܠܝܬܘܗܝ ܘܒܥܿܝܬܗܼ. ܘܠܐ ܐܫܟܿܚܬܗܼ. ܬܡܢ ܒܥܒܿܕܐ ܐܫܬܡܠܝܬܿ ܒܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܐ ܩܪܒܐ ܘܐܫܬܓܫ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܒܚ̈ܕܕܐ: ܐܬܚܪܒܘ ܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܘܗܘܼ ܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܕܥ ܡܢܐ ܗܘܼܐ ܡܢܗ. ܠܐ ܐܢ ܬܚܝܬ ܫ̈ܠܕܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐ ܐܬܛܡܪܘ: ܘܠܐ ܐܢ ܒܝܡܐ ܫܼܕܐ ܢܦܫܗܼ. ܘܠܐ ܐܢ ܒܦܥܪܐ ܕܐܪܥܐ ܟܼܡܢ ܘܐܬܚܒܠ ܡܢܟܦܢܐܼ. ܘܠܐ ܐܢ ܒܥܒܐ ܛܫܼܐ ܘܐܬܐܟܠܘ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ.

ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܘܙܼ. ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܫܬܓܫܬܿ. ܣܐܢܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܼܬ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܦܠܛܝܢ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ. ܡܛܠ ܕܒܓܢܣ ܐܣܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ ܒܣܠܝܩܘܣܼ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܓܒܪ ܙܝܢܘܢܼ ܘܬܩܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܢܣܝ ܠܫܐܢܬܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܕܠܘܬܗܼ. [ܚܣـ]ܢܐ ܚܕ ܡܪܝܕܐ ܐܬܩܢ ܠܗ ܒܐܬܪܗ. ܐܝܟ ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܢܓܕܫ ܠܗ [ܕܒܝܼܫ] ܡܕܡܼ. ܢܗܘܐ ܠܗ ܠܒܝܬ ܡܥܪܩܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܪ [ܪܐܙܐ] ܒܗܕܐܼ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܕܐܛܝܟܝܐܼ. ܕܫܡܗ ܐܠܘܣ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܐܣܘܪܝܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܝܗܼܒ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܩܪܐ [ܘܕܫـ]ܘܠܛܢܐ. ܕܡܛܘܠܬܗܿ ܕܗܕܐ ܝܬܝܪ ܐܝܬܢܣ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܩܢ ܚܣܢܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܒܗ: ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗ ܡܢ ܐܠܘܨ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܚܘܫܒܢ܆ ܐܬܼܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܿ. ܐܝܟ ܕܢܘܕܥܝܘܗܝ ܠܙܝܢܘܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܨܒܝܢܗ. ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܟܝܠܐ ܗܘܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܡܬܪܓܪܓܼ. ܦܩܼܕ ܠܚܕ ܡܢ ܦܠܗܚܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܗܝܐܐ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܐܬܦܩܼܕ ܠܗ

Page 245

ܥܗܝܢܐ ܠܣܘܥܪܢܗ ܒܟܣܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܼ. ܦܼܓܥ ܒܗ ܒܐܠܘܣ ܒܓܘ ܦܠܛܝܢ܆ ܘܫܡܛ ܣܝܦܗ ܘܐܪܝܡܗ ܠܡܡܚܝܗ. ܘܡܚܕܗܿ ܚܕ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܐܠܘܣܼ ܡܚܝܗܝ ܒܣܟܝܢܐ ܒܕܪܥܗܼ. ܘܢܦܼܠ ܣܝܦܐ ܡܢ ܐܝܕܗ܆ ܘܦܣܩܗܿ ܠܐܕܢܗ ܕܐܠܘܣ. ܙܝܢܘܢ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܦܪܣܐ ܢܟܠܗ ܕܠܘܬ ܐܠܘܣ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܼܕ ܥܠ ܦܠܚܐ ܗܘܿ ܕܬܫܬܩܠ ܩܪܩܦܬܗ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ. ܗܝܼ ܕܝܢ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܥܒܕܬܗ ܠܐܠܘܣ ܕܢܣܒܪ ܕܙܝܢܘܢ ܦܩܼܕܗ. ܘܩܡ ܚܙܩ ܡܢ ܬܡܘܢܼ ܘܢܚܼܬ ܠܐܢܛܝܘܟ. ܟܕ ܣܡ ܒܪܥܝܢܗܼ. ܕܐܡܬܝ ܕܢܗܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܢܬܩܪܒ ܠܦܘܪܥܢܝܘܬܐ. ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܘܣ܇ ܥܠ ܕܝܿܕܥ ܗܘܐ ܒܝܫܘܬܗܼ. ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܐܢܫ̈ܐ ܕܢܦܘܩ ܠܗ ܪܘܚܐ: ܕܠܘ ܠܡ ܡܢ ܠܘܬܗ ܐܣܬܥܪ ܢܟܠܐ ܗܿܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐ ܠܡܩܛܠܗ ܨܒܿܐ ܗܘܐ. ܘܠܪܥܝܢܗ ܩܫܝܐ ܕܐܠܘܣ ܕܢܪܟܪܟ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܒܣܪ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܗ ܘܢܐܙܠ ܠܘܬܗ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܘܢ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܠܐܢܛܝܣܼ. ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܦܩܕܗ ܕܒܩܛܝܪܐ ܢܩܝܘܗܝ ܠܘܬܗ. ܘܐܢ ܡܬܚܡܙܐ ܠܩܘܒܠܗ ܐܦ ܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܗܘܼ ܗܢܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܐܬܚܒܠܘ ܒܕܒܗܐ ܡܢ ܐܠܘܣ. ܘܓܼܠܐ ܠܗ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܩܛܠܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ. ܐܠܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܐ ܟܣܝ ܡܢܗ ܡܕܡ. ܚܘܝ ܐܦ ܗܘܼ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܐ ܕܐܝܬ [ܒـ]ܐܝ̈ܕܘܗܝܿ. ܕܡܛܠܬܗ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܙܝܢܘܢ ܢܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܐܦܝܣܗ ܠܠܢܛܝܣ ܕܢܫܼܬܘܐ ܠܗܼ ܘܢܡܪܕ ܥܡܗ. ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܣܐܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܠܘܬ ܙܝܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܬܬܦܝܣܼ. ܐܫܟܚ ܐܠܘܣ ܕܢܚܘܐ ܨܒܝܢܗ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ

Page 246

ܕܢܡܪܕ. ܘܐܦܠܐ ܕܢܡܠܟ ܗܘܼ ܩܢܘܡܗܼ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܗܼ ܣܿܢܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܛܠ ܛܘܗܡܗܼ ܘܡܛܠ ܪܥܝܢܗ ܩܫܝܐ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܠܐܢܛܣ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܒܫܡܐܼ. ܟܕ ܐܠܘܣ ܗܘܼ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢܢ ܚܕܚ̈ܕܢܐܼ. ܐܦ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܠܐܢܛܝܣ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐܼ ܐܢ ܗܼܘ ܕܢܙܟܘܢ ܠܙܝܢܘܢ. ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܪܫܐ ܘܙܐܦܢܐܼ. ܕܫܡܗ ܦܢܦܪܦ. ܗܘܿ ܕܠܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗܘܢ ܒܠܒܠ ܘܐܗܦܟ ܠܒܣܬܪܗ ܒܝܕ ܙܐܦܗ. ܡܛܠ ܕܬܫܬܪܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܫܕܪܘ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܥܡ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܩܝܡܘܢ ܥܡܗܘܢ ܩܝܿܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ. ܘܐܘ ܐܢ ܗܘ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܢܫܕܪܘܢ ܠܗܘܢ. ܙܝܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܠܚܕ ܡܢ ܣܛܪ̈ܛܠܛܣ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢܼ ܫܕܪ ܠܬܡܘܢܼ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܘܠܢܛܝܣ. ܟܕ ܫܡܥ ܥܠܝ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܙܥܼ ܠܒܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܢܛܝܗܟܝܐ ܬܘܒ ܕܚܼܙܠܘ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܝܒܪܐ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܐܪܝܒܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܢܦܩܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܢܗܼܘ ܕܡܫܟܚܝܢ ܢܐܪܥܘܢ ܩܪܒܐ. ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܙܝܥܬܿ ܠܕܒܝܬ ܐܠܘܣ. ܘܐܬܚܫܒܘ ܕܢܦܩܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐ: ܘܢܥܒܪܘܢ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܫܕܪ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܛܘܪܢܝܢܐ ܥܡ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܦܪ̈ܫܝܢ܇ ܕܢܬܩܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܝܢ ܩܼܡ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܐܚܕܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܛܪ ܫܘܪܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܩܪܒܐܼ. ܘܠܐ ܫܒܩܘܗܝ ܠܡܥܠ. ܘܟܕ

Page 247

ܗܕܐ ܫܡܼܥܘ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣܼ. ܐܬܥܨܝ ܕܢܪܥܘܢ ܒܩܪܒܐ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܚܝܠ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܚܢܢ ܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܚܪܒ ܣܘܓܗ ܕܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܒܕܪ ܟܠܢܫ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܗܼܢܘܢ ܒܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܫܝܒܪܘ ܚܐܦܗܼ. ܕܒܼܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܘܐܫܬܘܙܒ ܠܚܣܢܐ ܗܘܿ ܕܐܡܿܪܬ ܡܢ ܠܥܠ ܥܠܘܗܝܼ ܕܡܪܝܕ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܣܝܢ ܒܟܠܡܕܡ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢܼ ܘܫܼܪܐ ܠܗ . . . . . . ܚܕܪ̈ܝ ܚܣܝܢܐܼ ܘܢܿܛܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܡܪܕܘܬܗ ܕܚܣܝܢܐܼ. ܫܪܘ ܠܚܝܠܐ ܕܥܡܗܘܢ ܠܡܚܬ. ܟܕ ܐܪܦܝܘ ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܓܒ̈ܝܐ ܘܠܚܠ̈ܝܨܐ ܒܠܚܘܕ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܐܢܝܚ ܚܡܬܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܢܚܬ ܡܢ ܚܣܝܢܐ. ܠܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܕܝܢ ܕܢܣܓܦ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܡܛܠ ܥܣܩܘܬܗ ܕܝܢ ܕܟܝܢܗ ܕܕܘܟܬܐܕܣܢܐܼ. ܐܦ ܒܥܒܿܕ ܐܝ̈ܕܝܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܡܡܿܪܕܐ ܗܘܬ. ܘܐܠܐ ܐܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܣܿܠܩܐ ܠܗ. ܗܝܿܕ ܬܪ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗܿ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܓܣܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܨܢ̈ܥܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܆ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣܼ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ܆ ܘܐܬܟܒܼܫ ܟܕ ܕܡܟܝܢ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܙܝܢܘܢ ܐܬܩܛܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܦܣܩܘ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܪܘܙ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܿܪܬܼ. ܒܠܫ ܐܚܘܗܝ ܐܡܠܟ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܡܟܝܟܐ ܘܪܚܡ ܫܝܢܐ. ܘܡܕܡ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܦܘܪ̈ܣܐ ܠܐ ܐܫܟܚ.

Page 248

ܘܐܪܥܗ ܚܪܒܐ ܡܢ ܫܒܝܐ ܕܗܘܢ̈ܝܐ.. ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܚܟܡܬܟ ܕܟܡܐ ܚܘܣܪ̈ܢܐ ܘܢܦܩ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܡܠ̈ܟܐ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܐܦ ܟܕ ܡܙܟܐ ܢܙܟܘܢ܇ ܫܒܘܩ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܚܿܝܒܝܢ. ܘܡܢ ܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܚܘܗܝ. ܫܕܪ ܓܝܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ: ܘܡܛܠ ܕܒܨܦܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܒܝܬ ܐܠܘܣ ܘܠܐܢܛܝܣ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܥܗܕ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܕܗܒܐ ܗܘܿ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܪܘܕܘܬܗܘܢ܆ ܕܬܡܢ ܒܝܬ ܦܪܗܣܝܐ ܫܿܪܟ ܗܘܐ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܫܠܚ ܠܗܼ. ܕܣܿܦܩܝܢ ܠܟ ܫܩ̈ܠܐ ܕܢܨܒܝܢ ܕܢܿܣܒ ܐܢܬ. ܕܗܐ ܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܙܕܿܩܝܢ. ܒܠܫ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܗܒܐ ܕܢܬܪܣܐ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܐܬܫܝܛ ܒܥܝܢܗܝܗܘܢ. ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܣܿܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܥܠ ܕܡܒܛܠ ܗܘܐ ܢܡܘ̈ܣܝܗܘܢ. ܘܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܒܢܐ ܒܠܢܣ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܠܡܣܚܘܬܐ.ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܠܐ ܚܫܝܒ ܒܥܝܢ̈ܝ ܚܝ̈ܠܘܬܗܼ ܐܚܕܘܗܝ ܘܥܿܘܪ ܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝܼ ܠܩܘܕ ܒܪܗ ܕܦܪܘܣ ܐܚܘܝܼ. ܗܘܿ ܕܐܬܟܪܢܢ ܫܡܗ ܡܢ ܠܥܠܿ. ܕܡܡܫܟܢ ܗܘܐ ܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ. ܕܗܘܝܘ ܗܢܐ ܕܐܙܝܥ ܩܪܒܐ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܐܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܫܕܪ ܓܝܪ ܐܙܝܓܕܐ ܘܦܝܠܐ ܚܕ ܪܒܐ ܠܐܩܝܪܗ ܕܡܠܟܐܼ ܐܝܟ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܘܥ ܡܼܛܐ ܐܝܙܓܕܐ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐܼ ܡܝܬ ܙܝܢܘܢ. ܘܐܡܠ ܟܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܐܘܕܥܗ ܐܝܙܓܕܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܩܘܕ ܡܪܗܼ. ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܘܼܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܫܠܚ ܠܗܼ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܣܩ ܘܢܫܐܠ ܕܗܒܐ ܗܘܿ ܕܥܝܕܐ. ܐܘ ܠܡܐܡܪ ܠܡܠܟܐܼ ܕܩܒܠ ܩܪܒܐ. ܘܚܠܦ ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡ̈ܠܐ ܕܫܝܢܐ ܘܕܫܠܡܐ [ܢܡܿܠܠܼ.] ܘܢܚܕܐ ܥܡܗ ܒܪܝܫܢܘܬܐ

Page 249

ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܗܝ ܕܚܬܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܗ ܐܬܝܗܒܬܼ. ܒܡ̈ܠܐ ܕܓܙܡܐ ܡܪܡܪ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠ̈ܘܗܝ ܫܒܗܪ̈ܢܝܬܐ ܘܝܠܼܦ ܥܠ ܙܢܘ̈ܗܝ ܒܝܗܫܐ: ܘܕܚܕܬ ܠܗܪܣܝܣ ܢܕܝܕܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܙܪܕܫܬܩܢܐ: ܕܗܝܼ ܗܕܐ ܡܠܦܐ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ ܕܓܘܐ: ܘܟܠܢܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܿܐ ܢܫܬܘܬܦ: ܘܕܐܒܫ ܠܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗܼ ܥܠ ܕܠܐ ܣܿܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܢܘܪܐ. ܫܛܗܼ ܘܠܐ ܫܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐܼ. ܐܠܐ ܫܠܚ ܠܗܼ. ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܙܝܢܘܢ ܗܘܿ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܩܕܡܝ ܫܕܪܼ. ܘܠܐ ܐܢܐ ܡܫܿܕܪ ܐܢܐܼ ܥܕܡܐ ܕܬܦܢܐ ܠܝ ܢܨܒܝܢ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪ̈ܝܢܼ ܩܪ̈ܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܡ ܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓܪ̈ܡܢܩܘ ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܠ̈ܡܘܿ. ܘܥܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡܬܪܨܐ ܐܢܐ ܕܝܠܟ. ܟܕ ܫܼܡܥ ܕܝܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܕܩܘܕ܆ ܕܠܐ ܐܬܦܢܝ ܠܗ ܠܫܠܡܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܐܬܠܒܒܘ ܘܐܬܚܝܠܘ. ܘܥܩܪ ܒ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܒܢܼܝܢ ܗܘܘ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܒܐܬܪܗܘܢ. ܘܩܛܠ ܠܡܓܘܗܫܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܘܕ ܠܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܥܡ ܚܝܠܐܼ ܕܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗܘܢ ܘܕܢܗܦܟ ܐܢܘܢ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐ. ܘܐܩܪܒ ܥܡܗ ܘܚܪܒܘܗܝ ܠܗ ܘܠܚܝܠܗ. ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ܆ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܢܩܒܠ ܐܢܘܢܼ. ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܩܪܒܐ ܕܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܓܿܪܓ. ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܥܿܕܠܝܢ ܠܗ ܥܠ ܕܠܐ ܝܗܼܒ ܕܗܒܐܼ. ܢܥܿܕܠܘܢ ܠܐܝܢܐ ܕܒܥܼܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ܇ ܐܝܟ ܕܒܩܛܝܪܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܥܼܐ ܗܘܐ ܒܫܝܢܐ ܘܒܦܝܣܐ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܼ. ܐܠܐ ܩܿܫܝ ܪܥܝܢܗ ܒܕܡܘܬ ܦܪܥܘܢܼ ܘܓܼܙܡ ܥܠ ܩܪܒܐ. ܬܟܝܠܝܢܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐܼ ܕܐܦ

Page 250

ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܗܘܿ ܡܝܬܝܐ ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܢܡܘܣܘ̈ܗܝ ܛܢ̈ܦܐ܇ ܕܨܒܼܐ ܢܚܒܠ ܢܡܘܣܗ ܕܟܝܢܐܿ. ܘܢܒܛܠ ܐܘܪܚܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܩܕܫ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܡܪܕܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܒܥܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܢܨܒܝܢ. ܘܢܡܠܟܘܢ ܒܗܿ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܐܬܟܬܫ ܥܠܝܗܿ. ܘܐܦ ܛܡܘܪ̈ܝܐ ܬܘܒ ܕܥܿܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܇ ܟܕ ܚܙܘ ܕܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܡܕܡܼ ܡܼܪܕ ܥܠܘܗܝ. ܘܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܥܿܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ. ܘܢܿܚܬܝܢ ܘܒܿܙܝܢ ܘܚܿܛܦܝܢ ܠܩܘܪܗܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܘܠܬܓܪ̈ܐ ܘܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܘܣܿܠܩܝܢ. ܐܦ ܚܐܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܣܿܐܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܇ ܡܛܠ ܕܐܦܣ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ ܕܢܓܘܪ̈ܢ. ܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܬܘܒ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̈ܕܘܗܝܼ ܟܕ ܚܼܙܘ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗܼ. ܡܓܝܣܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ.. ܩܡ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܫܚܩܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܐܣܘܪ̈ܝܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܙܝܢܘܢ. ܡܼܪܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܘܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܗܢܘܢ ܢܩܝܡܘܢ ܠܡܠܟܐ ܐܝܢܐ ܕܫܿܦܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܘܕ ܗܼܝ ܗܕܐ܆ ܣܒܼ ܕܙܒܢܐ ܐܝܟܚ ܠܗܼ. ܘܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܣܿܒܪ ܕܕܚܿܠܝܢ ܘܡܕܫܪܝܢ ܠܗ ܕܗܒܐ. ܡܛܠ ܗܝܿ ܕܡܪܕܝܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܘܪ̈ܝܐ. ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܫܠܼܚ ܠܗ. ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܒܿܥܝܬ ܒܝܙܦܬܐܼ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܪܒܐ ܕܥܝܿܕܐܼ. ܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬܥܫܝܢ ܒܩܪܒܐ ܕܐܣܘܪ̈ܝܐ: ܘܗܘܿܐ ܐܢܐ ܡܥܕܪܢܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠܼ ܐܬܡܟܟ ܪܥܝܢܗ ܕܩܘܕ܆ ܡܛܠ ܕܡܫܚܒܬܗ ܠܐ ܣܠܼܩܬܿ ܠܪܝܫ. ܐܙܕܟܝܘ ܐܣܘܪ̈ܝܐ. ܘܐܬܚܪܒ ܘܐܬܩܛܠܘ. ܘܐܬܥܩܪ ܘܩܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܢ

Page 251

ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܚܿܫܒܘ ܗܘܘ ܒܟܣܝܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܩܘܕܼ. ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܛܡ̈ܐܐ ܘܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܗܦܝ̈ܟܐ܆ ܘܟܕ ܐܬܝܕܥܬܿ ܠܗ ܗܕܐܼ. ܫܒܼܩ ܡܠܟܘܬܗ ܘܥܪܩ ܠܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐܼ. ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܘܿ ܕܐܬܪܒܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܫܟܢܘܬܐ.. ܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ ܙܡܫܦ ܐܚܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܘܕ ܢܣܼܒ ܠܗ ܒܝܬ ܗܘ̈ܢܝܐ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܪܬ ܚܬܗ. ܘܗܼܝ ܚܬܗ ܐܫܬܒܝܬܿ ܠܬܡܢ ܒܩܪܒܐܼ ܗܘܿ ܕܒܗ ܐܬܩܛܠ ܐܒܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ. ܒܢܿܫܐ ܠܡܠܟܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܗܘܬ. ܘܗܘܼܬ ܠܗ ܡܢܗܿ ܒܪܬܐ. ܘܟܕ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܩܘܕ ܝܗܒܬܗܿ ܠܗ ܒܢ̈ܫܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܼܬ ܠܗ ܦܪܣܝܐ ܕܐܬܚܬܢ ܠܡܠܟܐܼ. ܒܟܠܝܘܡ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܒܟܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܫܿܐܠ ܡܢܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܚܝܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ: ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܢܩܛܘܠ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܢܼܬܩܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܢ ܚܡܘܗܝ ܚܝܠܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܝܟ ܕܫܐܠ. ܘܟܕ ܡܢܼܥ ܕܢܐܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܫܡܼܥ ܐܚܘܝܗܝ ܘܫܿܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܘܼ ܓܡܪ ܨܒܝܢܗ܆ ܘܩܿܛܠ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܫܠܼܚ ܐܦ ܠܛܡܘܪ̈ܝܐܼ ܟܕ ܓܙܿܡ ܠܗܘܢܼ. ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܠܐ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܨܒܝܢܗܘܢܼ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܒܩܪܒܐ ܢܙܕܟܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܢ̈ܝ ܚܝܠܐܼ. ܢܥܠܘܢ ܥܡܗ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܡܢ ܒܙܬܐ ܕܬܡܢ ܢܦܿܠܓ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܛܠܡܘ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܠܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܘܐܫܠܡܘ ܠܗ. ܩܕܫ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܫܿܪܝܢ ܥܠ ܢܨܒܝܢ܆ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ܆ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܫܬܥܒܕܿ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܠܼܦ ܕܩܪܒܐ ܥܬܝܕ ܠܡܥܒܕ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ ܕܕܠܡܐ ܢܬܢܩܡ

Page 252

ܡܢܗܘܢܼ ܡܛܠ ܗܿܢܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܢܘܐ ܕܥܩܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܩܕܝܡܼ. ܠܐ ܨܒܼܘ ܕܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܿܢܼܫ ܚܝܠܐܼ ܘܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܥܫܢ ܡܢܗܘܢ܆ ܠܐ ܚܼܪܒ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢܼ. ܕܐܦܠܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܢܘܪܐܼ ܥܿܨܿܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܢܼܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢܼ ܟܕ ܠܐ ܪܥܼܝܢ ܗܘܘ ܐܬܛܦܝܣ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܣܥܼܪ ܗܘܼܐ ܩܘܕ ܡܢ ܕܥܼܠ ܒܬܚܘ̈ܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܒܙܒܢܗܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܚܘܝܟ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ [ܘܡܪ̈ܕ]ܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܒܙܒܢܗܝܢ܇ ܘܥܠ ܩܡܨܐܼ ܘܥܠ ܡܘܬܢܐ ܘܝܘܩܕܢܐܼ ܦܩܼܕܬ ܠܝ ܐܟܿܬܘܒ. ܘܗܢ̈ܝܢ ܩܕ̈ܝܡܢ ܒܙܒܢܐܼ. ܥܠܝܗܝܢ ܡܿܦܢܐ ܐܢܐ ܠܗܿ ܠܡܠܬܝ. ܘܕܠܐ ܬܗܘܐ ܒܠܝܠܐ ܬܫܥܝܬܐܼ. ܗܐ ܪܫܿܡ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܠܫܢ̈ܝܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܕ ܡܦܿܪ̈ܫܢ. ܘܥܠ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܟܿܬܒܢܐ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܝܪ ܒܗܿ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܡܣܝܥܢܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠ̈ܘܬܐ ܕܓܒܝܘܬܟ..

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܥܠ ܥܠܼܬܗ ܕܗܟܝܠ ܕܩܪܒܐ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܓܪܓܼ. ܣܦܩܐܝܬ ܐܘܕܥܬܟ. ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ ܐܘܿ ܐܒܘܢ܇ ܟܕ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܟܿܬܒܬ ܐܢܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܠܬܫܥ̈ܝܬܐܿ. ܡܛܠ ܕܥܿܪܩܬ ܡܢ ܐܪܝܟܘܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܡܢܗ̈ܝܢ ܕܝܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܐܫܿܟܚܬ. ܘܡܢܗܝܢ ܝܿܠܦܬ ܡܢ ܦܓܥܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܫܡܫ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܠ̈ܟܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܣܬܩܒܠܘ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪܘ ܨܒܿܐ ܐܢܐ

Page 253

ܕܐܘܕܥܟ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܩܒܠ ܫܘܪܝܐ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܚܣܝ̈ܢܬܐܼ. ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘܼܝ ܒܝ̈ܘܡܬܢ.

ܚܕܝܪ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܠܗ ܐܬܪܢ. ܟ̈ܐܒܐ ܕܝܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢܼ. ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܨܒܿܐ ܒܚܛܗܝܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܡܢ ܚܛ̈ܗܝܗܘܢ ܘܢܐܚܘܢܼ. ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܥܒܕܗ ܠܗ ܠܓܘܫܡܢ. ܘܫܘ̈ܚܢܐ ܡܿܠܝܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܢ. ܕܒܝܕ ܒܿܪܝܘܬܢ ܢܚܘܝܢ ܠܡܢܐ ܕܡܿܝܐ ܓܘܝܬܢ. ܘܒܝܕ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢܼ ܢܐܠܦ ܕܟܡܐ ܣܢ̈ܝܢ ܟܘ̈ܬܡܬܐ ܕܢܦܫܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܛܘ. ܟܠܗܘܢ ܒܠܥܘ ܒܡܚܘܬܐ ܗܕܐ. ܥܒ̈ܝܐ ܓܝܪ ܘܢܦ̈ܩܐ ܗܘܼܘ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܢ ܘܡܪ̈ܒܠܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ̈ܐ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܘܡܠܝܢ ܡܘܓܠܐ. ܘܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܚܙܬܐ ܕܙܘܥܬܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܫܡܗܘܢ ܡܬܡܠܐ ܫܘ̈ܚܢܐ ܐܘ ܚܡ̈ܛܐ: ܥܕܡܐ ܠܦܣ̈ܐ ܕܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܠܬܚܬܝܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܬܘܪ̈ܥܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܓܢܐ ܗܘܬܿ. ܠܐ ܟܐܒܐ ܡܩܿܘܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܢܫ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܠܐ ܡܘܡܐ ܐܘ ܣܘܪܚܢܐ ܗܘܿܐ ܗܘܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܐܠܐ [ܐܦܢ] ܫܘܡ̈ܬܗܝܢ ܕܡܚܘ̈ܬܐ ܝܕܝ̈ܥـ[ܢ] ܗܘ̈ܝ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐܼ. ܗܕܡ̈ܐ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܚܫܚܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܒܓܦܪܐ. ܡܙܿܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܒܐܘܪܗܝ ܬܠ̈ܬܝܢ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܘܣܥܪ̈ܐ .ܢܢ…

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫܒܥ. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ ܒܐܝܪܚ ܐܝܕܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ: ܟܕ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܆ ܘܥܠ̈ܠܬܐ

Page 254

ܒܒܘܪܟܬܐ ܣܓܝ̈ܐܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܛܪܐ ܢܿܚܬ ܗܘܐܿ. ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܬܪܒܝܢ ܗܘܼܘܼ. ܣܘܓܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܦܣܩܘ ܗܘܘ ܠܡܪܫܥܘ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܓܘ̈ܬܐ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܦܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܘ̈ܒܬܗ ܕܐܠܗܐܼ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܕܪܐ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܡܢ [ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ] ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܘܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܬܚܿܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܦܼܩ ܠܗܘܢ ܚ̈ܛܗܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓܠ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܥܢܼܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܬܛܝܒܘ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܪܫܝܡ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܕܥܪܘܒܬܐ ܡܓܗ̈ܝ ܫܒܬܐܿ. ܕܡܪܩܕ ܒܗ ܐܪܟܣܐ ܘܡܬܩܪܝܐ ܛܪܝܡܪܝܢ. ܘܐܕܠܩ ܩܢܕ̈ܝܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܥܐܕܐ ܗܢܐܼ ܕܠܐ ܡܢܝܢ܆ ܟܕ ܥܝܿܕܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܡܝܕܢܬܐ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܡܢ ܬܪܥܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܘܥܕܠܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟ̈ܦܐ܆ ܣܕܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ. ܘܣܡ ܥܠ ܣܦܬܗ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܟܕ ܢܗܪ̈ܢ. ܘܬܠ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܐܢܛܝܦܘܪܘܣܼ ܘܒܫܘܩ ܥܠܬܐ ܘܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܪܘܫܥܐ ܗܢܐ ܐܬܿܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܣܬܥܪܬ ܐܝܟ ܕܠܟܘܘܢܗܘܢ. ܢܝܫܐ ܓܝܪ ܕܨܠܝܒܐ ܗܘܿ ܕܠܒܝܟ ܒܐܝܕܗ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܝܠܗ ܕܐܢܛܪܝܢܛܐ ܐܝܟ ܐܡܬܐ ܚܕܐܼ. ܘܩܿܘܝ ܗܟܢܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܘܕܫܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܚܕܒܫܒܐܼ ܐܬܼܐ ܗܘܼ ܢܝܫܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܘܐܬܩܪܒ ܠܕܘܟܬܗ.

Page 255

ܘܐܚܕܗ ܗܘ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܒܐܝܕܗ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܒܝܟ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܕ ܐܬܿܐ ܗܕܐ ܐܣܬܟܠܘ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܘܿ ܕܐܫܬܡܫ. ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܣܦܼܩܬܿ ܠܢ ܐܬܿܐ ܗܕܐ ܕܡܢ ܠܥܠܼ ܕܒܗܿ ܢܬܟܠܐ ܡܢ ܪܘܫܥܐܼ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܿܥܝܢ ܗܘܝܢ ܘܡܬܩܪܒܝܢ ܠܘܬ ܚܛ̈ܗܐ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܘܕܩ̈ܕܩܐ ܩܪ̈ܨܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܪܘܪ̈ܒܐ ܡܣܒ ܒ̈ܐܦܐ ܡܠܼܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܣܡܐ ܘܢܟܝܠܐܼ ܒܟܠܢ ܐܫܬܠܛ. ܘܓܘܪܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܣܓܼܝܬܿ. ܐܬܥܫܢ ܕܝܢ ܟܐܒܐ ܗܘܿ ܕܢܦ̈ܩܐ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܥܝ̈ܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܪܚ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܢܢܐ ܫܦܝܪܐ ܠܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ. ܘܚܿܦܼܛ ܠܒܢܿܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܩܛܩܝܢ ܕܣܐܡܐܼ ܠܐܝܩܪܐ ܕܡ̈ܐܢܫ ܪ̈ܐܙܐ. ܕܗܘܼܘ ܡܬܣܝܡܝܢ ܒܗܿ ܡܐ ܕܐܿܙܠܝܢ ܠܡܫܡܫܘ ܒܗܘܢ܇ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܚܕ ܡܢ ܣ̈ܗܕܐܼ. ܘܟܠܢܫ ܝܗܼܒ ܡܕܡ ܕܣܿܦܩ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܐܘܛܘܟܝܢܐ ܕܝܢ ܒܥܠܗܿ ܕܐܘܪܝܢܐ ܗܼܘ ܚܿܘܝ ܩܕܡܝܐ ܨܒܢܐ ܫܦܝܪܐ. ܘܝܗܼܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܕܝܢܪ̈ܐ ܡܐܐ.. ܐܫܬܪܝ ܕܝܢ ܐܢܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐܼ. ܘܐܬܼܐ ܠܕܘܟܬܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܒܫܘܠܡܗܼ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ. ܘܚܪܪ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܙܒܠܐܼ. ܘܥܩܼܪ ܡܨܛܗܦܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܐܘ̈ܡܢܐ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܕܘܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܣܡ ܩܒܘܬܐ ܩܕܡ ܦܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ ܘܢܩܼܒ ܢܩܒܐ ܒܟܣܝܗܿ. ܘܟܬܼܒ ܠܥܠ ܡܢܗܿ ܕܟܠ ܡܢܿ ܕܒܥܿܐ ܕܢܘܕܥ ܡܕܡܼ. ܘܠܐ ܦܫܝܩܼ ܠܗ ܓܠܝܐܝܬܼ ܢܟܬܘܒ ܘܢܫܕܐ ܒܓܘܗܿ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐܼ. ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠܼܦ ܕܟܿܬܒܝܢ ܗܘܘ

Page 256

 ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܿܕܝܢ ܒܗܿ. ܘܝܿܬܒ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܒܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐܼ ܘܕܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ. ܘܫܿܪܐ ܕܝ̈ܢܐܕܠܐ ܚܘܫܪܢܐ. ܘܐܬܚܝܠܘ (ܛܠܝ̈ܡܐ) ܥܠ ܛܠ̈ܘܡܝܗܘܢ܇ ܘܒܙܝ̈ܙܐ ܥܠ ܒܙܘ̈ܙܝܗܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܕܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܕܢܘܼ ܐܢܘܢ. ܕܝ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܐܥܬܩܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡ̈ܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܬܒܒܥܘܼ. ܐܬܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܫܬܪܝܘ. ܒܢܼܐ ܕܝܢ ܦܿܪܦܛܢ ܗܿܘ ܕܠܘܬ ܬܪܥ ܕܟ̈ܦܐ܆ ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܡܒܢܐ ܕܝܡܣܝܢ. ܕܪܫܝܡܐ ܗܘܬ ܗܘܬ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ܇ ܠܡܬܒܢܝܘ ܠܘܬ ܣܝܛܩܐ ܕܥܒܘܪܐ. ܘܦܩܕ ܕܗܘܘ ܬܿܠܝܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܥܠ ܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܒܡ̈ܓܗܝ ܚܕܒܫܒܐ: ܨܠ̈ܝܒܐ ܟܕ ܢܿܚܪ̈ܝܢ ܒܗܘܢ ܚܡܫܐ ܦܢ̈ܣܐ..

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܫܥ܀܀܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝܼ. ܡܼܛܐ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܕܥܐܕܐ ܗܘܿ ܕܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܡܙܕܡܪ̈ܢ ܒܗ. ܘܐܘܣܦ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܩܕܡ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒ̈ܥܐܼ ܣܠܩܿܝܢ ܗܘܘ ܟܢܝܫܐܝܬ ܡܢ ܬܐܛܪܘܢ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐܼ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܟܬܢ̈ܝܬܐ. ܘܡܟܿܣܝܢ ܦܩ̈ܝܠܐ ܘܫܪ̈ܝܢ ܚܣܝ̈ܗܘܢ ܘܢܗܪ̈ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܩܢܕܝ̈ܠܐ ܘܡܥܛܪܝܢ ܡܘܩܠܐ ܘܫܗܪܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐܼ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܩܧܠܣܝܢ ܠܐܪܟܝܣܛܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐܼ. ܒܙܡܿܪܐ ܘܒܩܥܬܐ ܘܒܐܣܛܪܢܝܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܥܠ̈ܬܐܼ. ܐܕܫ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܕܠܡܐܙܠ ܠܨܠܘܬܐܼ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܿܝܬܐ ܗܘܐ ܥܠ ܒܠܗ ܘܿܠܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܚܬܝܘܬܐ ܡܗܿܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܦܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܠܡ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ ܐܟܘܬܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘܼ . ܕܒܘܪ̈ܐ ܐܦ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ

Page 257

ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܿ. ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣܿܥܝܢ ܗܘܘ ܒܘܪܫܥܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܟܿܘܝܢ ܘܠܐ ܕܡܿܟܣ ܘܠܐ ܕܡܿܪܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܐܘܪܗܝ ܐܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓܿ. ܗܘܿ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܣܬܒܪ ܕܡܩܒܠܐ ܥܠܘܗܝ ܢܐܠܐܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܿܠܠ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܝܘܡ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗܼ. ܚܿܘܝ ܠܗܘܢ ܓܠܝܐܝܬܿ. ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܢܬܠܟܘܢ ܡܢ ܥܘܠܗܘܢ. ܒܣ̈ܠܝܩܘܣ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܘܒܝܬ ܦܫܘܪܬܐ ܕܕܡܣܝܢ ܩܝܛܝܬܐ ܢܦܼܠ ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܟܝ ܬܡܢ. ܟܕ ܛܒ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗܿ. ܕܦܿܠܚܝܢ ܠܓܘ ܘܠܒܪ. ܘܠܐ ܡܝܼܬܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܠܐ ܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܐܬܪܒܼܨܘ ܟܕ ܥܿܪܩܝܢ ܡܢ ܩܠܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܬܬܠܝܢ ܒܗ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܘܗܝ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܡܟܪܟܘܬܗܼ. ܐܬܬܗܝܘ ܒܗܢܐ ܚܪܝܢܐܼ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܦܘܩ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܦܼܠ ܥܠܝܗܘܢ ܟ̈ܐܦܐ ܘܡܝܼܬ. ܡܿܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܘܫܐܿ: ܕܚܣܟܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܐܒܠܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܝܡܣܝܢ ܕܬܣܿܚܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܦܼܠܬܿ ܥܕܡܐ ܕܟ̈ܐܦܝܗܿ ܬܚ̈ܬܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܡܗܿ ܕܐܪܥ ܒܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܬܥܩܪܘ ܡܢ ܕܘܟ̈ܝܬܗܝܢ.܀. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐܼ. ܕܢܫܬܒܩ ܕܗܒܐ ܕܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܐܘܡ̈ܢܐ ܚܕܐ ܠܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܘܢܬܚܪܪܘܢ ܡܢ ܡܐܕܬܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܐܠܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ

Page 258

ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܚܕܐ ܠܐܪ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܡ̈ܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܘܚܼܕܝܬܿ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܠܒܫܘ ܚܘܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢܼ. ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܛܥܢܘ ܩܪ̈ܝܘܢܐ ܟܕ ܢܗܪ̈ܝܢܼ ܘܦܝܪ̈ܡܐ ܟܕ ܡܿܥܛܪ̈ܝܢ. ܘܢܦܩܘ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫ̈ܒܚܬܐܼ. ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐܼ ܘܡܩܿܠܣܝܢ ܠܡܠܟܐܼ. ܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܣܪܓܝܣܼ ܘܕܡܪ ܫܡܥܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܬܡܘܢ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܥܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܚܕܘܬܐ ܘܕܒܣ̈ܡܐ ܟܠܗܿ ܫܒܬܐ. ܘܐܩܝܡܘ ܕܢܗܘܘܢ ܥܿܒܕܝܢ ܠܗ ܠܥܐܕܐ ܗܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ.. ܘܓܢܼܝܢ ܗܘܘ ܘܒܿܣܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܡ̈ܢܐܼ. ܘܣܿـ[ܚܝܢ ܘ]ܣܿܡܟܝܢ ܒܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܣ̈ܛܘܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܒܐܪܚ ܚܙܝܪܢܼ. ܒܝܘܡ ܚܡܫܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐܼ ܡܪܝ ܩܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܦܓܪܐ. ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܥܐ̈ܕܝܗܿ ܕܫܢܬܐ ܥܐܕܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ. ܘܫܡ ܥܝܿܕܐ ܕܢܬܩܕܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܒܠܠܝܐ ܡܓܗ̈ܝ ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܒܚ̈ܡܫܐ ܒܫܒܐ . . . .ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐܼ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܥܐ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ . . ܐܫܬܪܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܗܓܡܘܢܐܼ. ܘܗܘܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܝܡܣܬܢ. ܘܒܦܘܩܕܢܗܼ ܐܬܚܘܪܘ ܟܠܗܘܢ ܐܬܛ̈ܘܐ ܕܡܕܝܢܬܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܿܣܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗܘܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܬܬܥܝܩܘ ܗܘܘ ܣܘܓܐܐ ܒܗܕܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܐܬܿܐ ܗܝܿ . . . . . .ܢܐ ܥܠ ܩܪ̈ܒܝܬܐ ܕܒܡܬܐ ܕܗܘܿܝܢ.

Page 259

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܼܠܝܬܿ ܥܠܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܠܡܒܛܠܘ ܕܘܒܪ̈ܝܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܒܐܪܚ ܐܝܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܢܬܥܒܕ ܒܗ ܥܐܕܐ ܗܘܿ ܒܝܫܐ ܕܚܢܦܘܬܐܼ. ܢܦܼܩ ܩܡܨܐ ܝܓܐܐ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܬܝܡܢܐ. ܘܡܕܡ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܠܘܬܢܼ ܠܐ ܣܼܪܚ ܘܠܐ ܐܟܝܼ. ܐܠܐ ܒܠܚܢܕ ܕܢܼܨܒ ܒܗ ܒܐܬܪܢܼ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ. ܘܟܕ ܢܨܒܬܐ ܕܙܪܥܗ ܒܐܪܥܐ ܢܨܒܝܐ ܗܘܬܼ. ܙܘ̈ܥܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝܼ. ܕܡܛܠ ܕܢܥܝܪܘܢܗܿ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܛܘܒܥܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܠܐ ܬܿܬܪܕܐ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܘܬܢܐ.܀ ܒܐܪܚ ܐܒ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܐܬܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ܆ (ܕܢܬܒܛܠ) ܩܘܢܓܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܀ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܥܫܝܢܐܼ ܘܩܠܐ ܪܒܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܫܬܼܡܥ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܫܪ̈ܫܝܗܿ ܐܬܬܙܝܥܬܿ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗܘܿ: ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܪܓܫܘ ܒܗ ܒܩܠܐ ܗܘܿ ܘܒܙܘܥܐ. ܘܫܡ̈ܥܐ ܬܟܝ̈ܒܐ ܘܛܒ̈ܐ ܕܠܐ ܫܦܿܪܝܢܼ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܐܬܘ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܿܪܝܢ ܚܕ̈ܚܕܢܐ. ܐܬܿܐ ܬܡܝܗܬܐ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܒܢܗܪܐ ܦܪܬ ܘܒܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪܢܐ. ܕܓܼܙ ܪܕܝܐ ܕܢܒܥܝ̈ܗܘܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐܼ. ܘܠܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܗܕܐ ܕܕܓܠܐ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܨܛܪܝܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܙܘ̈ܥܐܼ. ܘܓܕܫ ܕܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܪܕܝܢ ܒܗܝܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܦܩ̈ܥܢ ܢܬܟܠܘܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܨܛܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܕܐܘܕ ܟܕ ܡܫܬܥ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܡܢܥܣܪ̈ܐ: ܥܠ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ.

Page 260

ܕܐܬܼܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܘܗܝܿ. ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ ܘܬܘܠܚܐ ܕܛܘܪ̈ܐܿ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥܿ. ܕܐܦ ܗܕܐ ܐܣܬܼܥܪܬܿ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܐܬܓܠܼܝܘ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܬܚܼܙܝ ܫ̈ܬܐܣܝܗܿ ܕܬܝܒܝܠ. ܡܢ ܟܐܬܟ ܡܪܝܐ.. ܐܬܼܬ ܕܝܢ ܐܦ ܐܝܓܪܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐܼ. ܘܐܬܩܪܝܬܿ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ: ܕܢܦܼܠܬܿ ܢܝܩܘܦܠܘܝܣ ܡܕܢܝܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ. ܥܕܢ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐܼ. ܘܚܼܡܠܬܿ ܒܓܘܗܿ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܐܦ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܐܚ̈ܐ ܡܢ ܐܣܟܘ̈ܠܐ ܕܝܠܢ ܕܚܿܙܩܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚ ܒܓܘܗܿ ܬܡܢ ܐܬܛܡܪܘ. ܘܚܒܪ̈ܝܗܼܘܢ ܕܐܬܼܘ ܐܫܬܥܝܘ ܠܢ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܟܪܟ: ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܓܘ ܡܢܗܼ ܐܬܗܦܼܟ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘܼ. ܘܠܐ ܦܼܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܚܝ̈ܐ: ܐܠܐܐܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܕܡܿܟܝܢ ܗܘܘ ܒܣܬܪ ܩܢܟܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܢܦܼܠ ܬܛܠܝܠܐ ܕܒܝܬܐ ܗܘܿ. ܕܕܡܿܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ: ܐܣܬܡܟ ܚܕ ܓܒܐ ܕܩܝ̈ܣܘܗܝ ܥܠ ܐܣܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܕܒܚܐܼ ܘܠܐ ܛܡܼܪ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܐܚܐ ܚܕ ܪܚܡ ܫܪܪܐ܆ ܕܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܗܘܿ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܢܦܼܠܬܿ. ܒܓܘܗܿ ܡܿܓܣܝܢ ܗܘܝܢ ܐܢܐ ܘܚܕ ܚܒܪܝ. ܘܐܬܩܿܛܦܬ ܠܗ ܘܐܡܪ ܠܝ. ܩܘܡܼ ܢܿܦܩܝܢܢ ܒܿܝܬܝܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܒܚܦܪܐ ܗܘܿ ܕܐܝܬ ܠܢ ܥܝܿܕܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܒܬ ܗܪܟܐ. ܕܐܐܪ ܟܐܝܪ ܥܠܝܼ ܘܠܐ ܐܬܿܝܐ ܠܝ ܫܼܢܬܐ. ܘܿܩܡܼܢ ܐܢܐ ܘܗܘܼ. ܘܢܦܼܩܢܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܼܬܢܢ ܒܚܦܪܐ ܗܘܿ ܐܝܟ ܥܝܿܕܢ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܥܕܢܐ ܕܢܘܓܗܼ. ܐܥܿܝܪܬܗ ܠܐܚܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܝܼ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ. ܩܘܡ ܠܟܼ ܡܛܠ ܕܢܓܼܗܬܿ ܠܗܿ. ܘܢܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܢܥܘܪ ܣܘܥܪܢܢ. ܘܩܡܼܢܐܢܐ ܘܗܘܿ. ܘܐܬܼܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܐܫܟܚܢܗܿ ܟܕ

Page 261

ܗܦܝܟܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܝܗܿ. ܘܛܡܪܝܢ ܬܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐܼ. ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܓܡ̈ܠܐ. ܘܐܙܿܠ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܢܗܓܗܘܢ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ܆ ܐܦܩܘܗܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܬܚܝܬ ܩܝ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܕ[ܥܕܬ]ܐ ܕܡܣܬܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܒܥܿܐ ܗܐܘ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܒܕܗܘܢ ܢܫܡܠܝܘܗܝ ܠܐܪܙܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܗܦܝܟܐ ܗܘܬ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܡܕܡ ܕܩܐܿܡ. ܘܟܐܝܢ ܐܣܬܩܒܠ ܥܒܿܪ ܐܘܪܚܐ ܐܢܫ ܛܘܒܢܐ: ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܦ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܘܩܠܝܠ܆ ܘܩܿܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܨܿܠܝ. ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܐܪܙܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܕܡܿܐ ܗܘܐ ܒܥܕܢܐ ܗܘܿ ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ ܠܠܘܛ ܙܕܝܩܐ ܟܕ ܡܢ ܣܕܘܡ ܐܬܦܿܠܛ. ܘܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܣ̈ܦܩܢ.܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܓܪܒܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܪܫܡܫܛ. ܐܝܢܐ ܕܡܫܪܪܐܝܬ ܒܢܼܐ ܗܘܐ ܘܦܐܝܐܝܬ ܡܨܒܬ ܗܘܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܿ ܕܒܗ ܗܘܿܐ ܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܩܕܝܫܐ: ܕܣܡܝܢ ܒܗ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ܇ ܐܬܟܢܫܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܬܡܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܐܝܬ ܕܠܨܠܘܬܐܼ ܘܐܝܬ ܕܠܬܓܘܪܬܐ. ܦܘܪܢܣܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܗܘܿܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܟܢܫܐ ܗܘܿ ܕܡܬܟܿܢܫ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܼ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐ ܘܕܛܠ̈ܝܐ: ܘܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ܆ ܗܘܼܘ ܒܪ̈ܩܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܘܦܩ̈ܥܐ ܥܫܝ̈ܢܐ. ܘܩ̈ܠܐ ܕܙܘܥܬܐ. ܘܥܼܪܩܬܿ ܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬܼ ܣܗ̈ܕܐ ܗܘܿ: ܠܡܚܕ

Page 262

ܓܘܣܐ ܒܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐ. ܘܟܕ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܆ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐܼ. ܢܦܼܠ ܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܗܿܘܼ ܘܣܘܓܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܼ ܟܒܫ ܬܚܘܬܘܗܝ. ܗܼܝ ܝܕܢ ܗܕܐ ܐܣܬܥܼܪܬ ܒܝܘܡܐ ܗܘܿ ܕܢܝܩܦܘܠܝܣ ܢܦܼܠܬܿ ܗܘܼܬ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܘܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܘܓܘ̈ܢܚܐ ܐܢܫ ܡܢܢ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗܼ ܠܐ ܐܬܟܼܠܝ. ܘܕܠܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܦܫ ܐܬܪܢ ܘܡܕܝܢܬܢ: ܒܗܝܿ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܬܢܛܪܢ. ܘܕܠܐ ܕܚܠܘܢ ܫܡ̈ܥܐ ܕܪܘܚܩܐ܆ ܒܠܼܥܢ ܡܚܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܐܣܝܘܬܐ. ܢܙܕܩ ܗܟܝܠ ܠܟܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ܇ ܕܙܕܝܩ ܗܘܼ ܡܪܝܐ. ܘܛܒ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܕܝ̈ܢܘܗܝ. ܕܗܐ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܥܕܟܝܠܼ. ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܨܒܿܐ ܠܡܬܟܣܢ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܢ. ܒܐܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ: ܒܥܝܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܗܼ ܝܘܡ ܫܒܬܐܼ. ܥܡ ܡܣ̈ܩܝ ܫܡܫܐܼ ܢܘܗܪܗ ܡܢܗ ܐܬܚܛܦ ܘܓܝܓܠܐ ܕܢܘܗܪܗ ܠܣܐܡܐ ܕܡܿܝܐ ܗܘܬܿ. ܘܙܠܝ̈ܩܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܥܝ̈ܢܝܢ ܡܬܒ̈ܩܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܕܠܐ ܥܘܘܟܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܨܡ̈ܚܐ ܐܘ ܙܠܓ̈ܐ ܐܘ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܬܟܿܣܝܢ ܠܗ̈ܝܢ ܡܢ ܕܢܚܘܪ̈ܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܦܫܝܩ ܠܢ ܠܡܚܪ ܒܣܗܪܐ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗ ܚܿܝܪܝܢ ܗܘܼܝܢ. ܘܩܘܝ ܗܟܢܐܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܬܡ̈ܢܐ ܫܥ̈ܝܢ. ܘܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܕܢܝܚ ܗܘܐ ܥܠܝܗܼܿ ܩܠܝܠ ܒܘܗܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܼ ܡܿܣܒܗܐ ܗܘܬܼ. ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܩܛܡܐ ܐܘ ܟܒܪܝܬܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ. ܗܘܼܬ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܙܘܥܬܐ ܒܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܠܟܗܿ܆

Page 263

ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܒ̈ܙܒܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐܼ. ܫܘܬ ܠܡܩܒܠܘ ܒܘܪܟܬܐ ܡܢ ܡܪܢ. ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܚܡܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐܿ. ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚ̈ܛܗܝܗܘܢ. ܬܘܪܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܼܬ ܒܫܘܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܠܬܪܥܐ ܪܒܐ܆ ܘܡܢ ܟ̈ܐܦܝܗܿ ܕܕܘܟܬܐ ܐܬܒܕܪܘ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗܿ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܒܦܘܩܕܢܐ [ܕܝܢ] ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐܼ ܒܥܘ̈ܬܐ ܗ̈ܘܼܝ ܘܟܠܢܫ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܿܥܐ ܗܘܐ. ܕܒܼܪ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܩܠܪܘܣ ܕܝܠܗܼ. ܘܠܟܠܗ ܩܝܿܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐܼ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ: ܥܬܝܪ̈ܐ ܥܡ ܡܣܟ̈ܢܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ: ܘܟܕ ܛܿܥܢܝܢ ܨܠ̈ܝܒܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܝܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘܼ. ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܘܒܠܒܘ̈ܫܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܡܘܟܟܐ. ܐܦ ܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܐܬܪܢܼ. ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܒܨܠ̈ܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐܼ. ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܕܘܬܗ ܬܼܩܢ܆ ܘܠܘܒܒܐ ܩܠܝܠ ܗܘܼܐ ܠܢ.܀ ܒܬܫܪܝ ܕܝܢ ܐܚܪܝܢ ܚܼܙܝܢܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܠܬ ܒܫܡܝܐܼ ܥܕܢ ܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ. ܚܕܐ ܡܢܗܝܢܼ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܫܡܝܐ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ. ܕܕܡܿܝܐ ܒܓܘܢܗܿ ܠܩܫܬܐ ܕܗܘܿܝܐ ܒܥܢ̈ܢܐ. ܘܟܦܦܗܿ ܚܐܿܪ ܠܥܠ܆ ܗܢܘܿ ܕܝܢܼ [ܟܦܘܬܗܿ] ܠܬܚܬ ܘܪ̈ܝܫܝܗܿ ܠܥܠ. ܘܚܕܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܬܘܒ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܘܬܘܒ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝܼ. ܚܼܙܝܢܢ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܬܡܝܢܐܼ. ܒܗܿ ܒܓܘܢܝܐܼ ܕܕܓܡܿܝܐ ܗܘܬ ܠܢܝܙܟܐ: ܘܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܿ ܕܡܟܢܫܬܐ ܗܼܝ ܕܐܒܕܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢܝܙܟܐ ܗܼܘ ܕܚܪܒܐ.. ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܒܛܒ̈ܐܼ. ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܪܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܡܟܐ

Page 264

ܕܝܢ ܘܠܗܠ܆ ܡܢܘ ܣܿܦܩ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܚܕܪܗ ܠܐܬܪܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܒܐܪܚ ܐܕܪ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܢܦܼܩ ܥܠܝܢ ܩܡܨܐ ܡܢ ܐܪܥܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܗܟܢܐ ܐܣܒܪܢܢ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܢܨܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܐܪܥܐ ܢܦܩܼܬܿ ܥܠܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܗܘܿ ܐܐܪ ܓܿܣܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܗܘ ܬܘܒ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠܝܢ ܢܿܚܬ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܙܚܠܐܼ. ܐܟܼܠ ܘܓܿܡܪ ܥܪܒ ܟܠܗܿ. ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܝܫܥܝܢܝܐ ܘܒܝܬ ܬܠܝ̈ܐܼ. ܘܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܘܡܢ ܕܦܼܪܚ ܗܿܘܐ ܗܘܼܐ ܡܬܚܙܐ ܕܣܪ̈ܢܘܗܝ܇ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܕܡܐ ܠܝܡܐ ܕܡܪܥܒܐ. ܠܓܪܒܝܐ ܕܝܢ ܐܙܠܼ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܛܝܐ. ܘܐܡܼܠ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܘܓܡܿܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐܼ. ܢܚܙܝܗܿ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܠܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܥܠ ܒܒܠܝܐ. ܕܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ܇ ܘܒܬܪܗ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܪܡܙܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠܼܝܗܝܼ. ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܒܥܝܪܐ ܐܟܿܠ ܗܘܐ܇ ܐܝܟ ܡܐܕܫܡܼܥܢܢ ܕܥܒܼܕ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܕܣܡ ܐܢܫܐ ܝܠܘܕܐ ܙܥܘܪܐ ܒܚܩܠܐ ܟܕ ܥܿܒܕܝܢ ܥܒܿܕܐܼ. ܘܥܕ ܐܙܠܝܢ ܡܢ ܪܝܫܗܿ ܠܪܝܫܗܿ ܕܚܩܠܐܼ ܫܘܚ ܥܠܘܗܝ ܘܠܓܙܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܡܚܕܗܿ ܒܐܪܚ ܢܝܣܢܼ ܫܪܝ ܠܡܗܼܘܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܥܒܘܪܐ ܘܕܟܠܡܕܡ ܘܡܙܕܒܢܝܢ ܗܘܘ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡ̈ܕܝܢ ܚܛ̈ܐ ܒܕܝܢܪܐ.. ܘܒܐܪܚ ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘܪ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܡܚܐ. ܘܙܪܥ ܦܪܓܐ ܕܢܗܐܘ ܠܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐܼ. ܘܠܐ ܣܦܼܩ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ. ܘܥܕ ܡܫܬܠܡܐ ܫܢܬܐܼ. ܕܐܘܢܐ ܚܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܟܦܢܐܼ. ܘܙܿܒܢܘ

Page 265

ܩܢܝܢܗܘܢ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝ̈ܡܘܗܝ. ܒܥܝܪܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܢܐ ܘܚܙܝܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐܟܼܠ ܩܡܨܐ ܠܟܠܗܿ ܥܠܠܬܐܼ. ܘܠܐ ܠܒܥܝܪܐ. ܘܐܪܦܝܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢܼ. ܘܫܿܢܝܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪܗܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܕܡܥܪܒܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܚܝ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܣ̈ܒܐ ܘܛ̈ܠܝܐܼ. ܘܢܫ̈ܐ ܘܝܠ̈ܘܕܐܼ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܢܩܘ ܡܢ ܟܦܢܐܼ. ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܿܠܟܘ ܘܠܡܐܙܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐܼ. ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܚܪܕܪܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܘܨܕܝ ܩܘܪ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܐܓܘܪ̈ܣܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܕܘ ܡܢ ܡܣܡܿ ܒܪܝܫܐ܆ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܥܠ ܥܡܐ ܐܝܣܪܠܝܐ: ܕܠܟܪ ܕܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘܿܝܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܒܝܫܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܓܼܕܫ. ܨܦܼܚ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܘܬܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܘ ܠܐܘܪܗܝܼ. ܬܘܒ ܡܘܬܢܐ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܗܘܿ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܫܬܥܿܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܦܩ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܕܝܢ ܣܿܒܪ ܐܢܐ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܣܿܦܩ ܕܢܐܡܪܝܘܗܝ.. ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܝܘܩܪܢܐ ܕܒܥܼܝܬ ܡܢܝ ܐܟܬܘܒ ܠܟ: ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܗܘܿܝܬ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܕܡ ܐܪܫܘܡ. ܥܿܨܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܢܦܫܝ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܠܟܼ. ܕܐܝܟ ܗܘܿ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܟ ܐܒܿܣܝܬ. ܡܙܕ̈ܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕ̈ܝܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܚ̈ܡܨܐ ܩܒܐ ܒܚܡܫ̈ܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܓܘ̈ܡܐܼ ܒܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܩܒܐ ܕܛܠܦ̈ܚܐܼ ܒܬܠܬܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܩܼܪ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܙܒܢܐ ܩܿܪܒ ܗܘܐ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܝܘܩܪܢܐ ܣܿܓܐ ܗܘܐ: ܘܐܘܠܨܢܐ

Page 266

ܕܟܦܢܐܼ. ܥܿܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܫܘܝܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܟܠ ܗܘܐ ܗܘܼܬܼ. ܕܠܒܘ̈ܫܐ ܘܕܡ̈ܐܢܐ ܘܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒ̈ܬܐ: ܟܕ ܒܦܠܓܘܬ ܛܝ̈ܡܝܗܝܢ ܐܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܬ̈ܠܬ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܨܒ̈ܘܬܐܼ. ܘܠܐ ܣ̈ܦܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܠܬܪܣܝܘ ܡܪ̈ܝܗܝܢ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܝܘܩܪܢܐ ܕܠܚܡܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܙܼܩ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܇ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ ܠܡܫܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܠܒܟ ܕܝܢ ܕܝܿܢܐ ܠܡܪ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܠܼܿܨ ܐܢܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܘܬܒܼܥ ܐܢܘܢ. ܘܥܕ ܗܘܼ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐܼ. ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝܿܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܕܪ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܣܠܼܩ ܠܗ ܕܗܒܐܼ. ܠܐ ܨܼܒܐ ܠܡܫܒܩ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܐܒܘܢ ܣܦܝܩܐܝܬܼ ܫܒܼܩ .ܒ. ܦ̈ܠܣ ܠܩܘܪ̈ܝܝܐ ܘܛܝ̈ܡܝ ܕܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܪܪ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܢܡܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܘܼ ܬܘܒ ܕܝܿܢܐ ܚܙܼܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ ܟܕ ܐܣܝܪ ܣܝܦܗ. ܘܫܒܼܩ ܠܐܘܣܝܒ ܠܡܛܪ ܕܘܟܬܗ ܘܠܡܒܕܪܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܗܘܼ ܗܢܐ ܐܘܣܒܼ. ܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐܿ. ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܣ̈ܟܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢܼ. ܦܩܼܕ ܕܟܠܡܢ ܕܒܥܿܐ ܢܥܼܒܕ ܠܚܡܐ ܘܢܙܿܒܢ ܒܫܘܩܐ. ܘܐ̈ܬܝ ܢܫ̈ܐ ܝܗܘ̈ܕܝܬܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܝܢ ܚ̈ܛܐ ܡܢ ܐܦܬܛܢ. ܘܥܒ̈ܕܢ ܠܚܡܐ ܠܫܘܩܐ. ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܐܦ ܗܟܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝ̈ܡܐ ܠܡܙܼܒܢ ܒܗ̈ܝܢ ܠܚܡܐ. ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܠܡܚܕܪ ܠܗܘܢ ܦܬܬܐ

Page 267

ܕܠܚܡܐ܆ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܡܐ ܕܚܕܪ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̈ܥܐ ܘܠܐ [ܡܨܐ] ܕܢܙܼܒܢ ܒܗܝܢ ܠܚܡܐ܆ ܙܒܿܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܝܢ ܠܦܬܐ܆ ܐܘ ܟܪܒܐ ܐܘ ܡܘܠܟܝܢ. ܘܐܟܿܠ ܚܝܐܝܬ.ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܗܘܼܐ ܝܘܩܪܢܐ ܕܝܪܩܐ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐܼ. ܘܣܥܘ ܐܢܫ̈ܐ ܘܥܠܘ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܡܢ ܟܦܢܗܘܢ ܐܟܠܘ ܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠܝܢ ܦܣܩܘܢ ܘܒܫܠܘ ܘܐܟܠܘ. ܘܣܗܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܪܘܬܟ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܩܛܦܐ ܡܙܿܕܒܢ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܫ̈ܬܐ ܟܝ̈ܠܝܢ ܒܕܝܢܪܐܿ. ܘܩܒܠܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܒܬܠܬܡ̈ܐܐ ܢܘܡ̈ܝܢ. ܘܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܟܘ̈ܫܢܐ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܟܚܪ̈ܢܐ ܟܡܫ̈ܘܢܐ ܡܿܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܼܒܥ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܦܿܗܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬ ܫܘ̈ܩܐܼ ܘܡܓܒܝܢ ܥܩܪ̈ܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܕܝܘܪ̈ܩܐ ܟܕ ܦܝܠܝܢ ܒܙܒܠܐ ܘܐܟܿܠܝܢ. ܘܕܿܡܟܝܢ ܗܘܘ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܒܫܘ̈ܩܐ. ܘܥܿܘܝܢ ܒܠܠܝܐܼ ܘܒܐܝܡܡܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܘܐܬܕܿܝܒ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܘܐܬܬܥܝܩܘ ܘܕܡܿܝܢ ܗܘܘ ܠܫܪܘܪܐ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܫܿܪܝܘ ܡܝܿܬܝܢ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ.. ܕܝܡܣܬܢ ܕܝܢ ܗܓܡܘܢܐ ܟܕ ܣܠܼܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ. ܐܘܕܥܗ ܥܠ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐܼ ܠܐ ܙܥܘܪ ܕܢܦܠܓ ܠܡ̈ܣܟܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܡܼܢ ܠܘܬܗ

Page 268

ܠܐܘܪܗܝܼ. ܛܒܼܥ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܒܩ̈ܕܠܝܗܘܢ ܒܛܒ̈ܥܐ ܕܐܒܪܐ. ܘܝܿܗܒ ܗܘܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢܼ ܠܝܛܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܐ. ܡܛܠ ܕܡܫܿܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܟܦܢܐ ܕܕܝܿܒ ܐܢܘܢ.. ܘܥܫܼܢ ܡܘܬܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܘܬܘܒ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ܇ ܟܕ ܫܪܝ ܠܡܗܼܘܐ ܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܡܛܠ ܕܒܐܣ̈ܛܘܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ ܒܿܝܬܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܠ ܫܼܢܬܗܘܢ ܫܼܢܬ ܡܘܬܐ ܡܿܕܪܟܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܦܿܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝܠ̈ܘܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢ܆ ܕܐܝܬ ܕܡܝ̈ܬܢ ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ܆ ܘܐܝܬ ܕܫܒ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ. ܘܥܪ̈ܩܢ ܡܐ ܕܒܥܿܝܢ ܠܡܠܥܣ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܬ̈ܠܢ ܠܗܘܢ. ܘܫ̈ܕܝܢ ܗ̈ܘܝ ܫ̈ܠܕܐ ܒܟܠ ܫܘ̈ܩܝܢܼ ܟܕ ܡܦܪ̈ܣܝܢ. ܘܠܐ ܡܿܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܥܦܝܘ ܐܢܘܢ. ܡܛܠ ܕܥܕ ܡܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܡܝܬܼ. ܡܚܕܗܿ ܕܥܛܦܘ ܗܘܘܼ. ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܢܘܢܐ ܟܣܢܕܟܪܐ: ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܆ ܘܡܟܿܢܫܝܢ ܠܗܝܢ ܠܫ̈ܠܕܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܢܫܐ ܗܘܼܬ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܠܬܪܥܐ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ܆ ܘܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܩܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܐܦ ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܪܝ ܬܘܬܐܝܠ ܩܫܝܫܐܼ ܘܡܪܝ ܣܛܪܛܢܝܩܐ. ܗܘܿ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܫܬܘܝ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܣܩܦܘܬܐ ܒܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܬܩܢܘ ܐܓܘܪܪܐ ܚܕ ܒܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܥܿܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܿܢܩܝܢ. ܡܿܓܣܝܢ ܬܡܢ. ܘܡܫܬܟܚܢ ܗܘ̈ܝ ܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܘܓܪܪܐܼ ܘܩܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܥܡ ܕܟܣܢܕܘܟܝܢ. ܘܗܓܡܘܢܐ ܣܼܪܦ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܣ̈ܝܠܝܩܘܣ ܕܠܘܬ ܕܝܡܣܢ ܣܬܘܝܬܐܼ. ܘܐܪܡܝ ܒܗܿ ܬܒܢܐ ܘܣܪ̈ܝܓܬܐ. ܘܕܡܿܟܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ. ܘܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘܬ

Page 269

ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܐܬܩܢܘ ܐܘܓܪܪ̈ܐ. ܘܥܿܠܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܣܬܬܪܝܢ ܒܗܘܢ. ܐܦ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܬܩܢܘ ܕܘ̈ܟܝܬܐܼ. ܘܕܡܿܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܝܿܨܦܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܩ̈ܬܗܘܢ. ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܒܡܘܬܐ ܬܟܝܒܐ ܘܚܢܝܓܐ. ܘܟܕ ܟܠܝܘܡ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܒܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܬܘܒܼ ܡܣܓܐ ܣܓܝܢ ܗܘܘ. ܢܦܼܩ ܓܝܪ ܫܒܡܥ ܒܟܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ܆ ܥܠܼܬܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ.. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܠܢܐ ܕܐܝܬ ܠܬܚܬ ܡܢ ܒܝܬ ܫܠ̈ܝܚܐ. ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܪܒܐܼ ܟܪ̈ܝܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ. ܘܫܠ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗܿ ܟܠܝܘܡ. ܚܦܝܛܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܠܘܝܘ ܟܢܝܫܐܝܬ: ܠܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܣܢܕܘܟܝܢ ܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܡܕܪ̈ܫܐ. ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܼܝܢ ܣܒܪܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܘܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܒܒܟܝܐ ܚܢܝܓܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܘܡܐ. ܟܕ ܒܪܝܫܗܘܢ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܪܥܝܐ ܚܦܝܛܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ: ܘܥܡܗܘܢ ܬܘܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܿܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܗܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܩܒܪ ܗܘܘ ܗܠܝܢ܆ ܗܝܕܝܟ ܗܦܿܟ ܗܘܐ ܟܠܢܫܼ. ܘܡܠܘܐ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܠܘ ܩܒܪ̈ܐ ܕܟܣܢܕܟܝܢ ܘܕܥܕܬܐܼ. ܢܦܼܩ ܗܓܡܘܢܐܼ. ܘܦܼܬܚ ܩܒܪ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ: ܕܐܝܬ ܨܝܕ ܒܝܬ ܡܪܝ ܩܘܢܐ: ܕܒܼܢܝܢ ܗܘܘ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܒܫܩܠܛܥܢܐ. ܘܡܠܼܘ ܐܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܦܬܚܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܣܦܼܩܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܚܪܬܐ ܟܠ ܐܫܢܐ ܕܗܘܼ ܩܒܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܐܝܬ ܦܿܬܚܝܢ ܘܡܿܠܝܢ ܠܗ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̈ܐܐ ܫܠ̈ܕܝܢ ܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܟܣܢܕܘܟܝܢ܆ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܡ̈ܐܐ ܘܬ̈ܠܬܝܢ. ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ

Page 270

ܕܐܕܪ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܡܫܡܥ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܘ ܒܟܝܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐܿ. ܐܘ ܩ̈ܠܝ ܓܥܬܐ ܕܡܫ̈ܢܩܐ. ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܿ ܘܒܦܘ̈ܬܩܐ. ܐܦ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܿܬܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ.. ܘܒܐܪܚ ܫܒܛ ܬܘܒܼ ܥܫܼܢ ܝܘܩܪܢܐܼ ܘܣܼܓܐ ܡܘܬܢܐ. ܘܡܙ̈ܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܚ̈ܛܐܼ ܬܠܬܥܣܪ̈ ܩ̈ܒܐ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ ܩܒ̈ܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܒܣܪܐ ܒܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܠܝܛܪܐ ܕܬܪܢܓܬܐ ܒܬ̈ܠܬܡܐܐ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܒܝܥܬܐ ܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܣܟܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡܬܐܟܠ ܒܝܘܩܪܢܐ.. ܘܗܘ̈ܝ ܒܥܘ̈ܬܐ ܒܐܪܚ ܐܕܪ. ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܢܬܟܠܐ ܡܢ ܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܘܕܡܿܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܬܟܿܫܦܝܢ ܡܛܘܠܬܗܘܢܼ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕܼ ܟܕ ܐ̱ܿܪ ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܚܪܒ ܠܥܡܗ: ܕܐܢ ܐܢܐ ܚܿܛܝܬ ܘܐܣܿܟܠܬܼ. ܗܠܝܢ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝ̈ܡܬܐ ܡܢܐ ܚ̈ܛܝ. ܬܗܘܐ ܠܗܿ ܐܝܕܟ ܒܝ ܘܒܒܝܬ ܐܒܝ.. ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ ܕܝܢ ܫܪܝ ܡܘܬܢܐ ܒܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܥܪ̈ܣܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܥܠ ܡܢܝܢܝܗܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܐܘܪܗܝ ܒܠܚܘܕ ܗܘܼܐ ܗܢܐ ܚܪܒܐ ܕܡܘܬܢܐܼ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܢܛܝܟܝܐܼ ܘܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢܼ ܗܟܢܐܡܬܚܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܫܬܢܩܝܢ ܒܟܦܢܐ ܘܒܡܘܬܢܐ. ܘܡܝܼܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ. ܕܠܐ ܟܦܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܝܼܬܘ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ.. ܘܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܘܬܡܘܙܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܨܕܐ ܣܿܒܪܝܢ ܗܘܝܼܢ ܕܡܟܠ ܡܓܗܝܢܢ ܡܢ ܝܘܩܪܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܩܿܒܠܢ ܣܘܟܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܒܪܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܚܡ̈ܫܐ ܡܕܝ̈ܢ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒ̈ܢܢ ܗܘ̈ ܚ̈ܛܐ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ̈ܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ ܕܟܿܬܒܬ ܠܟ

Page 271

ܥܠܝܗܘܢܼ. ܢܦܝܫܐ ܩܠܝܠ ܗܘܼܐ ܠܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܢܫܟܚ ܠܡܣܝܒܪܘ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܫܬܘܕܥܢ. ܗܘܐ ܓܝܪ ܩܛܦܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܙܿܕܒܢ ܚܡܪܐ ܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢܘܚ̈ܡܫܐ ܟܝ̈ܠܝܢ ܒܕܝܢܪܐ. ܘܐܬܦܪܢܣܘ ܡܣܟ̈ܢܐ ܡܢ ܟܪ̈ܡܐ ܒܝܕ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܿܪܝܢܢ ܗܘܘ ܐܟܪ̈ܐ ܘܦܠ̈ܚܐ: ܕܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܥܠܠܬܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܚ̈ܛܐ. ܡܫܒܐ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ ܗܘܼܐܿ. ܟܕ ܫܿܪܝ ܗܘܐ ܟܪܡܐ ܠܡܒܫܘ. ܘܣܘܓܗܼ ܝܒܼܫ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪ̈ܘܫܐܼ. ܕܒܡܦܪܢܣܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܐܣܬܥܼܪܬܿ. ܘܚܠܝܛܘܬ ܪ̇ܡܐ ܕܒܡܪܕܘܬܐܿ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܨܒܘܬܐܗܕܐ. ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܕ ܐܦܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܼܘ̈ܝ. ܘܠܐ ܢܣܘܦܘܢ ܒܟܦܢܐܼ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܗܝܿ ܕܥܒܼܪܬܿ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝ̈ܢ ܚ̈ܛܐ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝܼ ܒܠܚܘܕ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܿܐ ܕܪ̈ܞܡܐ ܗܘܼܬ ܒܙܒܢܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܐܦ ܣܬ[ܘܐ] ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܝܪܐܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܿܓܝ. ܘܙܪܥܐ ܕܐܙܕܪܥ ܣܠܼܩ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܿܛܐ ܗܘܐ ܢܝܣܢ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܒܝܗܼܿ ܕܐܪܥܐ ܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠܼ. ܡܢ ܐܝܿܕܐ ܕܙܪܝܥܐ. ܗܟܢܐܐܦ ܐܓܪ̈ܐ ܕܒ̈ܬܐ ܐܘܥܝܘ ܥܡܝܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܘܿ ܕܚܨܕܘ ܐܢܫ̈ܝܢ܆ ܘܒܕܡܘܬ ܓܪ̈ܣܛܝܐ ܕܚܩܐ ܙܿܒܢܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܫܢܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܼ. ܘܒܩܘܡܬܗ ܡܫܿܠܡܢ ܗܘܐܼ. ܠܐ ܐܬܝܕܥ ܠܙܒܘ̈ܘܗܝ.܀

Page 272

ܡܣܿܟܝܢ ܗܘܼܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܘܡܿܣܒܪܝܢ܆ ܕܫܘܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܒܘܪܐ ܗܿܘܝܐ ܐܝܟ ܫܢܗܝܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܗܕܐ ܡܫܚܒܬܐ ܠܐ ܣܠܼܩܬܿ ܠܪܝܫ. ܒܐܪܚ ܐܝܪ ܓܝܪ ܢܦܼܩܬܿ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬ̈ܠܬܐܼ. ܘܫܒ ܟܠܗ ܥܒܘܪܐ ܕܐܬܪܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ.. ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ܇ ܟܕ ܡܼܛܐ ܝܘܡܐ ܕܡܬܥܒܕ ܒܗ ܥܐܕܐ ܗܘܿ ܒܝܫܐ ܕܬܫ̈ܥܝܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܕܡܘܕܥ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܐܬܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܡܿܢ ܕܚܿܐܪ ܗܟܝܠ ܒܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐܼ. ܠܐ ܥܿܕܠ ܠܢ ܥܠ ܗܝܿ ܕܐܡܼܪܢ܇ ܕܡܢ ܥܠܬ ܪܘܫܥܐ ܕܦܿܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܗܝ. ܡܝܕܢܬܐ ܒܥܐܕܐ ܗܿܘܿ. ܐܬܕܿܪܓ ܘܐ̈ܬܼܝ ܥܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠܼܝܢ ܬ̈ܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܛܠܼ. ܚ̈ܛܐ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ܝ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܕܝ̈ܐ ܒܕܝܢܪܐܼ. ܐܙܕܒܢ ܬܪܥܣܪ̈. ܘܣܥܪ̈ܐ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘ̈ ܫ̈ܬܐ ܡܕܝ̈ܢ܆ ܐܙܕܒܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܝܕܥܬ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠܢܫܼ. ܕܡܫܟܚ ܗܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐܿ ܕܐܦ ܠܥܠܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܢܒܪܟܿ. ܘܢܬܠ ܣܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܝܿܒܝܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܓܝܪ ܟܝܠܗ ܥܒܘܪܐ ܫܒ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ. ܘܡܢ ܫܪܟܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܚܪ. ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܪܘܚܬܐ ܗܘܼܬ ܒܓܘ ܬ̈ܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܐܡܿܪ ܐܢܫܼ. ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܼܝܬ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ܇ ܕܡܛܘܠܬܗܿ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܡܿܠܟܐ ܓܝܪ ܒܿܛܠܗ ܠܥܐܕܐ ܗܘܿ ܒܩܛܝܪܐܼ. ܒܗܝܿ ܕܦܩܼܕ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢܪܩܕܘܢ ܐܪ̈ܟܝܣܛܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢܼ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗܼ. ܥܠܬܐ ܗܘ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܕܢܪܚܡܼ. ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ. ܘܐܝܬ

Page 273

ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠ ܐܚܒܼ. ܟܕ ܐܬܟܿܚܕ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܗܕ ܐܠܝܐ: ܘܠܐ ܐܝܼܬܝ ܒܝܘ̈ܡܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܗܝܿ ܕܩܕܝܡܐ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܥܠ ܒܝܬܗ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐܼ ܐܡܿܪ ܐܢܐ: ܕܗܢܘ ܚܛܗܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܫܬܡܿܫ ܒܡܕܝܢܬܢ. ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܛ̈ܗܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܝܢ ܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗܘܢ܆ ܠܐ ܨܒܿܝܬ ܕܐܩܪܘܚ ܐܢܘܢ ܠܚܛ̈ܗܐ: ܕܠܐ ܐܬܠ ܥܠܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܕܢܬܥܠܕܘܢ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܥܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗܿ ܠܨܒܘܬܐ ܟܕ ܡܚܿܦܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܠܥܠ ܐܫܬܿܘܕܝܬ ܕܐܫܿܘܕܥܟ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܝܢ ܩܪܒܐ: ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܐܡܿܪ ܡܕܡ ܥܠ ܡܪ̈ܚܡܐ: ܡܠܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܣܐܿܡ ܐܢܐ ܕܡܢܗܿ ܬܣܬܟܠ. ܗܘܿ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܠܒܗܢܝ ܥܡܗ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܒܡܕܝܢܬܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܘܒܟܘܠܗܿ ܟܘܪܐ. ܐܡܼܪ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܕܘܝܿ ܠܕܐܡܿܪ ܠܐܒܐ ܡܢܐ ܡܘܕܠ ܐܢܬ. ܘܠܐܢܬܬܐ ܡܢܐ ܒܿܛܢܐ ܐܢܬܝ. ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܠܡܫܼܬܩ ܦܩܚ. ܡܛܠ ܕܙܿܕܩ ܗܘ ܠܡܫܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܡܿܪܐ: ܕܡܿܢ ܕܡܣܬܟܠ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ ܢܫܬܘܩ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܼܘ ܕܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܠ ܡܪܢ ܘܢܚܙܝܟ ܒܚܘܠܡܢܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܨܝܢܢܼ ܡܡܠܠܝܢܢ ܥܡܟ ܥܠ ܗܠܝܢ.. ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܥܠ ܓܘ̈ܢܚܐ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܘܥܠ ܐܬܿܐ ܗܝܿ ܕܐܬܚܼܙܝܬܿ ܒܝܘܡܐ ܗܘܿ ܒܕܗ ܐܣܬܥܪܘܿ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܗܘ ܬܒܼܥܬ ܒܐܝܕܢ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪܗܝܢ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐ ܒܡܓ̈ܗܝ ܥܪܘܒܬܐܼ. ܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܚܼܙܝܬܿ

Page 274

ܠܢ ܟܕ ܡܬܢܒܪܫܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܪܒܝܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܣܿܒܪܝܢ ܗܘܝܢܼ ܕܒܡܡܘܠܐ ܕܢܘܪܐ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܟܿܦܪ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܠܠܝܐ ܗܘܿ. ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܢܛܪܘܢܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ. ܐܫܬܕܪܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܘ̈ܥܝܢ܇ ܕܚܿܙܝܩܢ ܗܘܼܘ ܠܐܘܪܠܡܼ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܗܟܢܐ. ܕܒܗܘܿ ܠܠܝܐ ܕܒܗ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܢܘܪܐ ܗܝܿ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐܼ. ܐܬܗܼܦܟܬܿ ܦܛܠܡܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܼܝ ܥܟܘ. ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܒܗܿ ܡܕܡ ܕܩܐܿܡ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐܼ. ܐܬܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫ̈ܐ ܨܘܪ̈ܝܐ ܘܨܕ̈ܢܝܐ ܘܐܡܼܪܘ ܠܢ܆ ܕܒܗܘܿ ܝܘܡܐ ܕܐܬܚܼܙܝܬܿ ܒܗ ܢܘܪܐ ܘܐܬܗܼܦܟܬܿ ܦܛܠܡܐܝܕܐ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘܿ ܢܦܼܠ ܦ̈ܠܓܝܗܝܢ ܕܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܓܗܿ ܕܨܘܪ ܘܦܠܓܗܿ ܕܨܝܕܘܢ. ܐܦ ܒܒܪܘ ܢܦܼܠ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘܿ ܕܥܟܘ ܐܬܗܦܟܬܼ. ܒܢ̈ܝ ܢܩܡܘܕܝܐ ܕܝܢ ܠܣܛܢܐ ܐܫܬܠܡܘ ܕܢܬܪܕܘܢ. ܘܣܘܓܗܘܢ ܡܢ ܕܝ̈ܘܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܐܬܥܗܕܘ܇ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܬܐܡܢܘܿ. ܘܩܿܒܠܘ ܐܣܝܘܬܐ.. ܐܦ ܩܘܕ ܕܝܢ ܒܪ ܦܕܘܙ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܐܬܚܼܙܝܬܿ ܒܗ ܢܘܪܐ ܗܝܿ. ܟܿܢܫ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܐܬܼܐ ܘܣܠܼܩ ܥܠ ܓܪܒܝܐ. ܘܥܼܠ ܒܬܚܘܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܡ ܚܝܠܐ ܗܘܿ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܘܫܼܪܐ ܥܠ ܬܐܕܣܘܦܝܠܣ ܕܐܪܡܢܝ. ܘܟܒܫܗܿ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܡܕܒܪܢܐ ܓܝܪ ܕܐܬܪܐ ܗܘܿ. ܕܫܡܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐܼ. ܡܪܕ ܥܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܐܫܠܡ ܠܗ. ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ. ܒܼܙܗܿ ܗܟܝܠ ܗܼܘ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܚܪܒܗܿ ܘܐܘܩܕܗܿ.

Page 275

ܘܠܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܦܢܬܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܚܪܒ. ܘܠܣܪ̈ܝܕܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܕܒܼܪܘ ܒܫܒܝܐ. ܘܠܩܘܣܛܢܝܢܐ ܥܒܼܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܪܐ. ܘܫܒܼܩ ܒܬܐܕܣܘܦܝܠܝܣ ܡܛܪܬܐܼ ܘܫܼܩܠ ܡܢ ܬܡܢ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐ ܘܐܪ̈ܒܥ ܥܣܪܐ. ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗ ܥܿܡܪܝܢܢܼ ܥܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣܡܼܟ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܓܼܙܪ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܒܫܒܪܬܗ ܘܫܡܠܝ ܒܥܒܿܕܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܥܠ ܘܫܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܡܿܠܠܼ. ܢܗܼܘ̈ܝܢ ܠܚ̈ܡܢ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓܼܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘ̈ܥܐ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐܐܝܟ ܡܐ ܕܟܿܬܒܬ ܠܟ: ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܘ ܟܦ̈ܢܐ ܘܡܘ̈ܬܢܐ: ܘܗܼܘ̈ܝ ܕܚܠ̈ܬܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ: ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܬܚ̈ܙܝܼ. ܩܡ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘ ܥܠ ܡܠܟܘ. ܘܢܦܼܠܢܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ. ܘܐܫܬܼܒܝܢ ܠܟܠ ܐܬܪ. ܘܐܬܕܝܫܘܼ ܐܬܪܢ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘܠܐ ܒܡܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܕܐܡܼܪ: ܕܡܐ ܕܫܡܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ܆ ܥܬܝ̈ܕܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܡܗܘܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܼܛܬܿ ܚܪܬܐ. ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܐܡܪ ܕܡܼܛܐ ܠܗ ܫܠܘܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܟܢܐ ܐܬܪܥܝܘ ܘܐܡܼܪܘ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܬܒܩܝܢ ܗܼܘܝܢ ܕܠܘ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܐܬܥܗܕܢ ܐܦ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܗܿܢܝܢ ܕܒ̈ܝܢ ܙܗܿܪ ܗܘܐ ܠܬܣ̈ܠܘܢܩܝܐ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܕܠܐ ܢܬܬܘܗܘܢ ܠܐ ܡܢ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܪܘܚܐ: ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܓܪܬܐ ܡܫܓܝܢܝܬܐܼ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ

Page 276

ܠܘܬܗ ܗܝ. ܕܗܐ ܠܡ ܡܿܛܝ ܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܚܘܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܫܘܠܡܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̈ܠܐ ܕܡܪܢ ܘܕܫܠܝܚܗ ܐܣܬܟܠܢ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘܐܚܪܝܐܼ ܓܕܫ ܠܢ ܗܠܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘ̈ܝ ܡܛ ܠܕܥܫܢܘ ܚܛ̈ܗܝܢ… ܐܬܼܐ ܓܝܪ ܩܘܕ ܡܿܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ: ܒܝܘܡ ܚܡ̈ܫܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܩܕܝܡ܆ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐܼ. ܘܫܼܪܐ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܗܘܼ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܐܢܣܛܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܟܿܢܼܫ ܩܘܕ ܚܝܠܗ܆ ܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܪܥܼܝܘܗܝ ܒܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܐܫܕ ܕܡܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܠܗ ܕܗܒܐ ܒܝܕ ܪܘܦܢܐ ܘܦܩܼܕܗܼ ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܥܠ ܬܚܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܕ܇ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܢܬܠ ܠܗ ܕܗܒܐܼ ܘܢܫܪܝܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܼܐ ܪܘܦܝܢܐ ܠܩܣܪܝܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ܇ ܫܡܼܥ ܕܐܚܪܒ ܐܢܝ̈ܢ ܩܘܕ܇ ܠܐܓܝܠ ܘܠܨܘܦ ܘܠܐܪܡܢܝ ܘܠܥܪܒܼ. ܫܒܼܩܗ ܠܕܗܒܐ ܒܩܣܪܝܐ ܘܐܙܼܠ ܠܘܬܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܘܢܿܣܒ ܕܗܒܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܼܐ. ܐܠܐ ܐܚܕܗ ܠܪܘܦܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܢܼܛܪ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܠ ܐܡܕܼ ܗܘܼ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ ܕܩܪܒܐ. ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ. ܘܒܢܼܐ ܥܠܝܗܿ ܟܘܕܢܬܐ. ܘܒܢܼܘ ܐܡ̈ܕܝܐ ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܪܘܡܗ ܕܫܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܡܬ ܟܘܕܢܬܐܼ. ܩܿܪܒܘ ܪܝܫ ܕܟܪܐ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܢܩܫܼܘ ܒܫܘܪܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܐܬܪܦܝ ܒܢܝܢܐ ܗܘܿ ܚܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܬܒ ܗܘܼܐ ܘܢܦܼܠ. ܐܡܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܦܠܫܘ ܦܘܠܫܬܐ ܒܫܘܪܐ ܬܚܝܬ ܟܘܕܢܬܐܼ. ܘܓܼܪܘܗܝ ܠܡܕܪܐ ܕܟܫܼܐ ܗܘܐ ܒܗܿ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܟܣܝܐܝܬ܆ ܟܕ ܬܠܿܝܢ

Page 277

ܗܘܘ ܠܗ ܠܥܒܕܐ ܒܩܝ̈ܡܬܐ. ܘܐܬܦܚܬܬܿ ܟܘܕܢܬܐ ܘܢܦܼܠܬܿ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܩܘܕ ܚܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܫܕܪ ܠܢܥܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܕܢܐܙܠܘܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܩܪܒܼܘ ܠܩܕܡܝܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܼܝ ܬܠܐ. ܘܒܿܙܝܢ ܗܘܘ ܘܚܿܛܦܝܢ ܘܡܿܚܪܒܝܢ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܒܝܘܡ ܬܫܬܥܣܪ̈ ܕܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ. ܢܦܼܩ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܘܟܣܬ ܕܬܠܐ ܘܐܘܓܢܝܣ ܕܘܟܣ ܕܡܠܝܛܝܢܐܿ ܕܢܚܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܙܢܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܫܟܚ ܒܩܘܪܗܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܬܠܐܼ. ܚܼܪܒ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܦܢܝܘ ܠܡܥܛܦ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܢܫܼ. ܕܚܡ̈ܫܡܐܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܝܬ ܒܚܝܠܐ ܚܕ. ܘܠܘ ܣܿܓܝ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܬܛܝܒܘ ܠܡܐܼܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ܇ ܐܬܦܠܗܕܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܿܫܠܚܘ ܩܛܝ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܗܘܼܐ ܦܩܕ ܐܠܘܡܦܝܣ ܕܢܿܕܠܩܘܢ ܢܘܪܐ ܥܠ ܪܝܫ ܪܡܬܐ. ܘܢܩܪܘܢ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܗܕܘ. ܡܪ̈ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܒܬܠܒܫܡܝ ܩܪܝܬܐ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܙܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܘܫܡܼܥ ܩܠܐ ܕܩܪ̈ܢܬܐ܆ ܙܿܝܢܘ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܘܐܬܼܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܦܪ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢܼ. ܗܦܼܟ ܠܗܘܢ. ܪ̈ܓܠܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܕܘ ܠܡܬܦܿܠܛܘܼ. ܐܠܐ ܐܬܠܼܨܘ ܠܗܘܢ ܠܡܩܪܒܘ. ܘܐܬܟܢܫ ܘ ܐܣܬܕܪܘ ܠܩܪܒܐ. ܘܥܒܕ ܠܗܿܝ ܕܡܬܩܪܐ ܟܠܘܢܢ ܕܗܼܝ ܓܐܠܐ. ܘܐܩܪܒܘ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܣܼܓܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ (ܚܝܠܐ) ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܐܬܬܘܣܦܘ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐܼ.

Page 278

ܘܐܬܬܪܥܘ ܠܗ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܫܬܓܫܘ ܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܐܬܚܠܦܛܘ ܒܝܢܬ ܦܪ̈ܫܐ. ܘܒܛܦܪܗܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܐܬܬܕܝܫ ܘܐܬܡܥܼܣܘ ܘܐܬܚܪܒܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܫܪܟܐ ܐܫܬܼܒܝ.. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܫ̈ܬܐ ܒܗܼ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ: ܐܬܼܐ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܘܥܼܠ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ܇ ܘܚܼܪܒ ܘܒܙܼ. ܘܫܒܼܐ ܐܢܫܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܡܿܚܪܒ ܘܒܝܿܙ ܘܫܿܒܐ ܠܟܠܗ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܕܒܼܪ ܒܫܒܝܬܐܼ. ܬܡ̈ܢܬܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܠܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܘܣܛܪ ܡܢ ܒܥܝܪܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܒܙܬܐ ܕܟܠ ܨܒܘ̈ܢ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ ܢܫܬܟܚ ܒܩܘܪ̈ܝܣܼ. ܗܘܼܐ ܙܒܢܐ ܕܩܛܦܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܢ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܩܛܦܐܼ. ܐܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܪ̈ܢܝܐ ܘܐܘܪ̈ܗܝܐ ܢܦܩܘ ܘܐܫܬܒܝ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܚܕܬܿ ܐܘܪܗܝ ܘܡܬܢܛܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܚܦܪܘ ܦܣ̈ܐ ܘܐܬܬܩܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܣܬܪܦܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܦ̈ܣܝܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܝܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܥܼܘ ܕܢܚܕܬܘܢ ܐܢܘܢ܇ ܘܢܥܒܕܘܢ ܡܘ̈ܟܠܐ ܠܩܛܪ̈ܩܛܐ ܕܢܗܪܐ܇ ܕܕܠܡܐ ܐܢܫ ܢܥܘܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܦܪܙܠܐ ܕܣܿܦܩ ܠܗ ܠܥܒܿܕܐ. ܘܐܬܦܼܩܕ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܕܬܬܠ ܟܠ ܕܪܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܥܣܪ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܦܪܙܠܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܣܬܥܪܬܿ ܐܬܓܡܪ ܥܒܿܕܐ. ܐܘܓܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܪܘܥ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܕܒܼܪ ܠܚܝܠܐ ܕܐܫܬܚܪ ܠܗܼ ܘܐܙܼܠ ܥܠ ܡܛܪܬܐ ܗܝܿ ܕܐܝܬ ܗܘܼܬ ܠܗܘܢ ܒܬܐܕܣܘܦܘܠܣ ܘܚܼܪܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܘܢܣܒܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ..ܩܘܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܐܡܕ ܡܿܩܪܒ ܗܘܐ. ܘܡܬܚܼܪܐ ܗܘܐ ܘܥܧܡܠ ܕܢܪܝܡܝܗܿ ܠܟܘܕܢܬܐ ܗܝܿ ܕܢܦܼܠܬܿ. ܘܦܩܼܕ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܟ̈ܐܦܐ

Page 279

ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܢܡܠܘܢܗܿ ܘܕܢܝܿܬܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܣܥܪܐ ܘܕܥܡܪܐ ܘܕܟܬܢܐ: ܘܢܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܫܠ̈ܝܦܐ ܐܘ ܣ̈ܩܐܼ. ܘܢܡܠܘܢܐܢܘܢ ܡܕܪܐܼ ܘܢܒܢܘܢܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐܗܝܿ ܕܥܒܕ ܐܝܟ ܕܬܪܝܡܠܘܩܒܠ ܫܘܪܐ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̈ܕܝܐ ܪܟܒ ܡܐܢܐ. ܗܘܿ ܕܗܼܢܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܛܘܒܚܐ ܟܢܝܘܗܝܼ. ܡܛܠ ܗܝܿ ܕܠܟܠܗ ܥܡܠܗܘܢ ܥܿܘܟ. ܘܠܗܘܢ ܚܿܒܠ. ܫܿܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܓܝܪ ܐܡܗܕܝܐ ܒܡܐܢܐ ܗܘܼܿ. ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐܼ ܕܬܩܠܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬ̈ܡܐܐ ܠܝܛܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐܐܬܬܠܚܬ ܬܟܣܝܬܐ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܬܚܬܝܗܿ. ܘܐܬܛܒܚܘ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܘܬܝܗܿ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܬܒܪ ܐܦ ܪܝܫ ܕܟܪܐ. ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗܝܢ ܕܟ̈ܐܦܐ ܕܕܠܐ ܫܘܠܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܐܡܕ̈ܝܐ ܕܒܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܣܿܓܦܘܢ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ: ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܟ̈ܐܦܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܡܛܠ ܕܬܟܣܝܬܐ ܗܝܿ ܕܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܪܨܝܕܐ ܗܘܬ ܥܠ (ܟܘܕܢܬܐ) ܙܒܢ̈ܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ܆ ܘܡܫܿܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܿ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܓܐܪ̈ܐ ܡܛܠ ܥܒܝܘܬܗܿ. ܘܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܪܛܝܒܘܬܗܿ. ܟ̈ܐܦܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡܢ ܛܘܒܚܐ ܡܫܬܕܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܠܬܟܣܝܬܐ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܡ̈ܐܢܝ ܙܝܢܐ ܚܿܒܠ. ܘܗܟܢܐ ܐܙܕܟܝܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܐܗܡܝܘ ܡܢ ܕܠܡܥܡܠ ܒܟܘܕܢܬܐ ܗܝ܇ ܘܐܬܡܠܟܘ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܬܠܬ̈ܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܝܬܿܒܘ ܥܠܝܗܿ܆ ܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܬܚܪܒܘ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܟܠܝܘܡ ܡܬܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ.. ܐܡܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܬܬܟܠܘ ܥܠ ܙܟܘܬܗܘܢ ܘܢܦܠܘ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܢܛܪܘ ܫܘܪܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܐ ܒܐܪܚ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܼܝܘ

Page 280

ܢܛܪ̈ܝ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܩܘܪܫܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܕܡܟܘ ܘܐܬܛܒܥܘ ܒܫܼܢܬܐ ܝܩܝܪܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܫܒܩܘ ܡܛܪܬܗܘܢܼ ܡܛܠ ܕܡܛܪܐ ܢܚܿܬ ܗܘܐ ܘܢܚܼܬ ܠܡܣܬܬܪܘ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܪܦܝܘܬܐ ܗܕܐܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܢܢ ܣܿܒܪܝܢܢܼ ܘܐܢ ܒܢܟܠܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐܼ ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܼܕ܇ ܘܐܢ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܫܬܠܛܘ ܒܫܘܪܐ ܕܐܡܕ ܒܝܕ ܣܒ̈ܠܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝܚܝܢܼ ܘܠܐ ܫܘܪܐ ܬܪܝܥ. ܘܚܪܒܘܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ: ܘܒܙܘ ܩܢܝܢܗܿ ܘܕܫ ܩܘܕܫܐ. ܘܨܥܪ ܬܫܡܫܬܗܿ. ܘܫܠܚ ܗܝܟܠ̈ܝܗܿ. ܘܕܒܪ ܒܫܒܝܬܐܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܣܛܪ ܡܢ ܣ̈ܒܐ ܘܣܓܝ̈ܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܛܿܫܝܘ. ܘܫܒܩܘ ܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܬܠܬ̈ܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܢܚܼܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬܐܠܨܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܦܼܫ ܡܢ ܪܝܚܐ ܕܫܠ̈ܕܝܗܘܢ ܕܐܡܕܝ̈ܐ܆ ܐܦܩܘ ܘܟܫܘ ܐܢܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܫ̈ܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ. ܕܗܘܿܐ ܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦܼܩܘ ܒܗ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܡܢ̈ܝܢܐܠܦ̈ܝܢ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܐܠܝܠܝܢ ܕܐܦܩ ܟܕ ܚܝܝܢ. ܘܪܓܡܘ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܿܓܫ ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܕܢܬܐ ܗܝܿ ܕܥܒܕ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܝܘܢ ܒܕܩܠܬ. ܘܕܡܝܼܬ ܒܟܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢ ܕܠܐ ܣܿܦܩܝܢܢ ܠܡܬܢܝܘ ܥܠ ܡܘ̈ܬܝܗܘܢ.. ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܩܘܕ ܠܪܘܦܝܢܐ ܕܢܼܐܙܠ ܘܢܬܢܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܘ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܒܟܠܕܘܟ ܥܠ ܚܘ̈ܒܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܿܢܐ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܐ ܐܬܪ̈ܗܒ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܡܕܢ̈ܚܝ ܦܪܬ. ܘܐܬܛܝܒ ܠܡܥܼܪܩ ܠܡܥܪܒܐ. ܡܝܩܪܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܦܪܝܘܕܘܛܐܼ ܗܘܿ

Page 281

ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܣܝܼܡܝܢ ܠܗ ܥܠ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐܼ ܘܣܘ̈ܓܝܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܥܒܝܕ ܠܗ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗܘܿ ܕܩܡܨܐܿ. ܠܐ ܐܗܡܼܝ ܐܦܠܐ ܒܙܒܢܐ ܗܠܢܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܗܘܬ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܬܼܒ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܟܕ ܡܿܬܟܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܠܒܒ ܠܗܘܢ. ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ. ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܕ ܫܡܼܥ ܫܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܿܣܬܘܢ ܒܗܝܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܢܛܪܘܢ ܐܢܝܢ. ܠܩܘܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܦܼܩܬܿ ܠܗ ܒܙܬܐ ܟܼܠܗܿ ܕܒܼܙ ܘܫܒܼܝܬܐ ܕܫܒܼܐ. ܘܠܐ ܣܒܼܥ ܡܢ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܫܕܘ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ ܕܫܿܕܪ ܠܝ ܕܗܒܐ. ܐܘ ܩܿܒܠ ܩܪܒܐ. ܗܠܝܢܼ ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܗܒܐ ܠܐ ܫܕܪ: ܐܠܐ ܐܬܛܝܒ ܠܡܬܢܿܩܡܘ ܘܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܼܕܘ. ܘܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܬܠܬ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝ ܚܝܠ̈ܘܬܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛܼ ܘܡܕܒܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܚܼܬ ܐܪܒܝܢܕܐ ܘܫܼܪܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܠܘܬ ܕܪܐ ܘܥܡ̈ܘܕܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܼ ܬܪܥܣܪ̈ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪܗܝܢ. ܘܦܛܪܝܩ ܘܗܘܦܛܣ ܫܪܘ ܥܠ ܐܡܕ. ܠܡܦܩܘ ܡܢ ܢܬܡܢ ܡܛܪܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܢܚܼܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐܼ ܐܦܝܘܢ ܗܘܦܟܪܐܼ ܘܝܬܼܒ ܒܐܘܪܗܝ ܠܡܐܨܦ ܕܬܪܣܝܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܡܕܝܢ ܗܘܘ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐܼ. ܦܩܼܕ ܕܢܬܝ̈ܗܒܢ ܚ̈ܛܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝܼ ܘܢܥܒܕܘܢ ܒܘܩܠܛܢ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܦܩܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐܼ ܫܬܡ̈ܐܐ ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡ̈ܕܘܬܐ.. ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ

Page 282

ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐܼ. ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܫܝܓܪܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܙܒܢܬܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܬܚܝܘ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܢܨܒܝܢ܆ ܟܕ ܡܬܚܪܒܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܥܪ̈ܘܩܐ ܒܬܪܥܐ ܐܬܚܢܩܘܼ. ܟܕ ܚܿܒܨܝܢ ܠܡܥܠ.. ܒܐܪܚ ܬܡܘܙ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܐܦ ܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝܝ̈ܐ ܠܡܐܬܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܗܕܐ ܡܢ ܓܫܘ̈ܫܐ܆ ܫܕܪ ܠܩܠܝܘܦ ܚܠܒܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܩ ܘܗܦܝܛ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܘܗܘܼܘ ܠܝ ܡܥܕܪ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܥܬܝܕ ܠܡܐܬܐ ܥܠܝܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܡܼܥܘ. ܐܠܐ ܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܩܿܘܝܘ ܠܘܬ ܐܡܕ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܒܝܢܕܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗܘܢ. ܐܠܐ ܫܒܩ ܡܫܪܝܬܗܘܢ. ܘܐܬܦܠܛ ܠܬܠܐ ܘܠܐܘܪܗܝ. ܘܟܠܗ ܥܒܿܕܗܘܢ ܐܬܒܙܙ ܘܐܫܬܼܒܝ. ܕܒܝܬ ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܘܗܘܦܛܼ ܡܪܟܒܝܢ ܗܘܘ ܬܠܬ̈ܐ ܡܓ̈ܕܠܝܢ ܕܩܝܣܐ ܠܡܣܡ ܒܗܘܢ ܠܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܠܝ ܬܘܩܢܗܘܢ ܕܡܓ̈ܕܠܐ ܒܢܦ̈ܩܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܘܐܬܚܙܩ ܒܦܪܙܠܐ ܕܠܐ ܢܬܢܟܘܢ ܡܢ ܡܕܡ: ܗܝܕܝܢ ܐܬܒܕܿܩ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܓܕܫ ܒܬܚܘܡܐ. ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܠܡܓ̈ܕܠܐ. ܘܫܩܠ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܐܼܙܠ ܒܬܪ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܫܡܗ ܦܪܙܡܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܬܐܕܘܪܐ܆ ܫܕܪ ܒܨܢܥܬܐ ܥܢܐ ܕܬܥܒܪ ܠܘܬ ܐܡܕ. ܘܗܢܼܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ ܝܬܒܼ ܒܟܡܝܢܐ܆ ܘܟܕ ܚܙܘܗ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܥܢܐܼ ܡܢ ܓܘ ܐܡܕ܇ ܢܦܩܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܓܒܪܗܐ ܓܒܝ̈ܐ ܕܢܚܛܦܘܢܗܿ. ܘܩܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܟܡܐܢܐܼ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܘܠܪܝܫܗܘܢ ܐܚܕ ܟܕ ܚܝ

Page 283

ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢܼ. ܕܢܫܠܡܝܗܿ ܠܗܘܢ ܠܐܡܕ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܦܟ ܠܗܘܢ ܠܬܡܢ ܦܛܪܝܩ ܘܗܦܛ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘܿ ܕܢܫܡܠܐ ܫܘܘܕܝܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܦܩܕ ܥܠܘܗܝܼ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܕܢܙܕܩܦ.܀ ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܐܬܘ ܠܚܒܘܪܐ: ܘܢܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܘܣ. [ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ]. ܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܕܒܝܬ ܬܥܠܒܐܼ. ܐܙܠܘ ܠܘܬ ܚܐܪܬܐ ܢܥܡܢܼ ܘܐܫܟܚ ܫܝܿܪܬܐ ܕܣܿܠܩܐ ܠܘܬܗ. ܘܓܡ̈ܠܐ ܕܡܿܣܩܝܢ ܠܗ ܢܢܚܬ. ܘܢܦܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܓܡ̈ܠܐ ܫܒܼܘ ܥܠܝܗܿ ܕܝܢ ܕܚܝܪܬܐ ܠܐ ܩܡܘ. ܡܛܠ ܕܥܠܼܬ ܗܘܬܠܗܿ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܒܐܝܪܚ ܐܒ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܘ̈ܢܐ ܘܩܕܫ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܐܬܼܘ ܥܕܡܐ ܠܐܘܦܕܢܐ. ܘܫܡܥܘ ܕܒܝܬ ܦܛܪܝܩ. ܘܩܡ ܠܡܐܙܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܘܠܩܪܒܐ ܠܐ ܣܕܪܘ ܗܘܘ. ܐܪܥ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡܼܚܘ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܦܼܛ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܠܥܘ܆ ܚܙܘ ܫܪܟܗ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܡܚܝܘ. ܢܦܠܬܿ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܠܐ ܟܬܪ ܠܡܬܟܬܫܘ. ܐܠܐ ܗܦܟ ܦܛܪܝܩ ܩܕܡܝܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܒܬܪܗ. ܘܥܒܼܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܠܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܐ. ܘܒܠܥ ܕܝܢ ܒܩܪܒܐ ܗܢܐ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫܡܗ ܦܛܪ̈ܐܼ ܥܪܩ ܠܚܣܝܢܐ ܕܐܫܦܝܪܢ. ܘܟܕ ܚܕܪܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܚܣܢܐܼ. ܕܚܠܘ ܡܢܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܣܝܢܐ. ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܗܘܢ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܐܣܝܪ܆ ܘܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ

Page 284

ܩܛܠ. ܠܒܢܗܝ ܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܐܟܝܘ.܀. ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ ܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐܼ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܫܝܪܬܗ. ܚܕ ܕܝܢ ܪܝܫ ܝܗܠܐ ܡܢ ܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐܼ. ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ. ܕܠܐ ܬܫܬܚܩ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܬܐܙܠ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܠܩܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܗܿܘ ܕܣܿܓܕܝܢ ܠܗܼ. ܐܝܬ ܥܠܝܗܿ. ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗܿ ܠܥܠܡ. ܢܥܡܢ ܕܝܢ ܟܕ ܗܕܐ ܫܡܼܥ ܓܙܼܡ ܕܕܒܝ̈ܫܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܡܕ ܐܣܬܥܪ ܢܥܒܕ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܓܘܕܦܐ ܡܿܠܠ. ܐܦ ܡܫܝܚܐܓܝܪ ܐܬܿܐ ܓܠܝܬܐ ܚܘܝ ܒܗ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܥܕܢܐ ܕܓܕܦ܆ ܐܬܥܿܒܝܬܿ ܡܚܘܬܐ ܗܝܿ ܕܒܠܥ ܗܘܐ ܒܪܝܫܗ. ܘܐܬܢܦܚܬ ܗܘܬ ܟܠܗܿ ܩܪܩܦܬܗ. ܘܩܡܼ ܐܙܼܠ ܠܫܡܟܢܗ. ܘܟܿܬܪ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܡܝܼܬ. ܠܡܪܚܘܬܗ ܕܝܢ ܕܩܘܕ ܐܦܠܐ ܐܬܿܐ ܗܕܐ ܬܟܣܼܬ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܩܝܡ ܡܿܠܟܐ ܚܠܦ ܢܥܡܢܼ ܘܩܡ ܕܢܐܬܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܡܼܛܐ ܠܘܬ ܬܠܐ. ܫܼܪܐ ܥܠܝܗܿ. ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢܼ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܫܠܡܘܢܗܿ ܠܗܿ ܠܡܝܕܢܬܐ. ܘܒܡܓܕܠܐ ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܗܘܢ܇ ܗܘܿ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܕܢܛܪܘܢܝܗܝ. ܥܒܼܕ ܚܠܠܐ. ܘܐܘܕܥ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܛܠܬܗܼ ܕܢܦܠܫܘܢܝܗܼ ܘܢܥܠܘܢ ܒܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܬܒܕܩܬܿ ܠܩܡܝܣ ܦܛܪܐܼ ܗܘܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܒܝܬܐ܆ ܘܐܼܦܝܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܗܘܘܼ ܠܗ ܕܢܩܪܒܘܢܝܗܝ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܠܒܘ̈ܫܐ ܘܡ̈ܐܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܒܥܼܐ ܕܢܦܝܣ ܠܬ̈ܠܝܐ ܡܛܘܠܬܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܩܪܒܘܗܝ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܦܠ̈ܚܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ

Page 285

ܫܘܪܐܿ. ܕܢܩܪܘܢ ܠܗ ܠܩܡܣ ܠܐܢܛܝ܇ ܗܘܿ ܕܢܿܛܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܒܙܒܢܐ ܗܘܿ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܩܪܘܗܝ ܠܗ ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܘܡܿܠܠ ܥܡܗܘܢ ܦܛܪܐ ܕܪܗܘܡܐܝܬ ܘܓܠܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܝܕܥ ܨܒܘܬܐ ܠܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܫܐܠ ܡܢܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡ̈ܐܢܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܩܕܡܝܐܝܬ ܚܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢܼ ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܡܬܦܝܪܝܢ ܒܗ. [ܗܝܕ]ܝܢ [ܫܕ]ܘ ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܐ ܙܘܓܐ ܚܕ ܕܡ̈ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܦܐ [ܒܫـ]ܪܪܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܡ̈ܐܢܐ ܕܢܠܒܫ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܼܬ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܗܘܿ ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢܟܠܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܘܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܿܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐܼ. ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܒܩܝܢ ܒܫ̈ܬܐܣܘܗܝ ܕܟܠܗ ܫܘܪܐ. ܐܝܟ ܨܒܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܕܕܠܡܐ ܠܡ ܒܥܿܐ ܘܩܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܼܕ ܡܛܠ ܦܛܪܐ. ܕܕܠܡܐ ܢܕܥܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܗܼܘ ܦܪܣܝܗܿ ܠܨܒܘܬܐ: ܘܢܣܓܘܢ ܥܠܘܝܗ ܐܘܠ̈ܨܢܼܐ. ܠܚܪܬܐ ܐܬܼܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗܝܿ ܕܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܆ ܘܐܫܟܚ ܕܚܦܝܪ ܘܡܛܝܒܘ ܠܗܘܢ ܒܓܘ ܡܓܕܠܐ ܚܦܪܐ ܥܫܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܢܦܼܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܬܟܪܟܘ ܒܟܠܗܿ ܡܝܕܢܬܐܼ. ܘܚܪܒ ܠܟܠ ܕܐܫܟܚ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢܫ̈ܐܼ. ܘܠܣܒ̈ܐ ܘܠܛܠܝ̈ܐ. ܘܗܕܐ ܣܿܥܪܝܢ ܗܘܘ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܠܡܚܣܡܢ ܫܠܼܝܘ ܡܢ ܚܘܒܠܗܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܩܡܣ ܠܐܢܛܝ ܘܒܦܝܣܐ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܒܪܗܕܕ ܘܣܿܥܪ ܠܗܘܢ ܘܡܨܿܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܒܿܪܟ ܠܗܘܢ. ܘܡܫܿܒܚ ܠܝܨܝܦܘܬܗܘܢ ܘܡܚܿܦܛ ܠܗܘܢ. ܘܪܐܿܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ

Page 286

ܘܡܿܟܪܟ ܥܡܗ ܐܦ ܩܘܕܫܐܼ. ܠܡܫܘܬܦܘ ܐܢܘܢ ܒܐܪܙܐ ܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢܼ. ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ: ܢܫܒܘܩ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܪܬܗܼ ܘܢܚܘܬ ܡܢܫܘܪܐ. ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܘܪܝܚܗ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܝܩܝܪܘܬܗ ܕܓܒܪܐ: ܘܐܪܓܫ ܐܦ ܒܥܝܪܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝ. ܠܐ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܠܗ ܕܦܩܚܐ ܕܢܒܛܠ ܠܘܬ ܬܠܐ ܒܟܠܗ ܗܘܿ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܚܕܐܼ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܠܗ ܬܪܣܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܪܝܒ ܗܘܼܐܼ. ܘܐܚܪܬܐܼ ܕܩܿܢܛ ܗܘܼܐ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕܼ. ܘܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܟܚܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܫܩܼܠ ܠܐܦ̈ܝ ܐܘܪܗܝ. ܘܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܓܠܒ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܕܝ̈ܐܼ ܐܝܟ ܥܣܪܗܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܡܪ̈ܚܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܝ̈ܠܘܬܗ܇ ܡܬܟܪܟܝܢ (ܗܘܘ) ܒܐܬܪܐ ܘܡܿܚܪܒܝܢ ܠܗ. ܒܝܘܡ ܫ̈ܬܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ. ܥܩܼܪܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܬܩܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܨܝܕ ܫܘܪܐ. ܘܐܘܩܕ ܠܟܦܕ ܨܠܡ ܩܪܝܬܐ ܕܗܼܝ ܢܓܒܬ. ܘܓܼܡܘ ܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܓܐ ܕܓ̈ܢܐ ܘܠܦܪ̈ܕܝܣܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܦܣܩܘ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܓܘܗܘܢ. ܘܐܠܥܘ ܓܪ̈ܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܘܐܣܩ ܙܝܢܐ ܠܫܘܪܐ. ܘܩܛܼܪ ܦܪ̈ܣܐ ܕܣܥܪܐ ܠܥܠ ܡܢ ܥܥܝ̈ܬܐ. ܒܝܘܡ ܬܫ̈ܥܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐܿ ܫܠܼܚ ܠܗ ܦܘܕ ܠܐܪܒܝܢܕܐ܆ ܕܐܘ ܢܩܒܠ ܒܡܕܝܢܬܐ ܠܡܪܙܒܢܐ ܕܝܠܗܼ. ܐܘܿ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗ ܠܦܩܥܬܐܿ. ܐܝܟ ܨܿܒܐ ܠܡ ܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܿܡܐ ܕܫܝܢܐ. ܒܟܣܝܐ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܠܚܝܠܚ܆ ܕܐܢ ܝܿܗܒ ܠܗܘܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܬܗܦܟܘܢ ܘܢܠܒܟܘܢ ܫܘܪܐ ܘܡ̈ܥܠܝܗܿ. ܥܕ ܐܬܿܐ ܗܿܘ ܘܥܿܐܠ ܒܬܪܗܘܢܼ. ܘܐܢ ܠܒܪ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ ܢܟܡܼܢܘܢ

Page 287

ܠܗܼ. ܘܢܚܛܦܘܢܝܗܝ ܒܚܝ̈ܐܼ. ܘܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܘܬܗ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢܼ ܡܛܠ ܕܩܿܢܛ ܗܘܐ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܢܦܩ ܠܘܬܗܘܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܠܐ ܐܪܚܩ ܣܝܓ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܒܐܘܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܛܒܝܕ: ܕܡܬܦܿܫܩ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ: ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐܼ. ܕܐܢܗܼܘ ܕܒܿܥܼܝܬ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐܼ ܗܒ ܠܢ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܐܩܝܡ ܠܢ ܩܝܿܡܐܼ ܕܫܿܩܠܝܢܢ ܟܠ ܫܢܬܐ ܕܗܒܐ ܗܘܿ ܕܥܿܝܕܐ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܕܝܢܼ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܡܬܠ ܥܕܡܐ ܠܫܒ̈ܥܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܨܼܒܘ ܠܡܩܒܠܘ. ܘܗܘܼܘ ܟܕ ܡܬܚܪܝܢ ܥܡܗ܇ ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܥܗܝܢܐ ܠܢܟܝܠܘܬܗܘܢܼ. ܡܛܠ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܘܕܩܿܢܛܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒܼ ܠܡܿܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܢܥܡܢܼ ܫܒܩܘܝ ܠܐܪܒܝܢܕܐ ܒܐܘܪܗܝܼ ܘܐܙܠ ܠܡܿܩܪܒܘ ܥܡ ܚܪܢ. ܘܠܛܝ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢܼ ܫܕܪ ܠܣܪܘܓ. ܪ̈ܝܦܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܪܢܼ. ܢܦܩ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܩܛܠ ܡܢܗܘܢ ܫ̈ܬܝܢ ܓܒܪܝܢ. ܘܠܒܟ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪܝܫܗܘܢ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܝܕܝܥܐܼ. ܘܣܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐܼ ܐܫܬܘܕܝ ܠܚܪ̈ܢܝܐ: ܕܐܢ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܠܗ ܒܚܝ̈ܐܼ ܠܐ ܡܿܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܠܘ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܝܗܼܒܘܗܝ ܠܗܘܢܝܐ ܗܘܿ. ܟܕ ܫܕܪ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܗ ܐܠܦ ܘܚܡܫ̈ܡܐܐ ܕܟܪ̈ܐ ܕܥܢܐܼ. ܥܡ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪܗܣܝܐܼ ܗܿܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪ ܠܣܪܘܩܼ ܐܙܠܘ ܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܟܕ ܡܚܪܒܝܢ ܘܫܿܒܝܢ ܘܒܿܙܝܢ ܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢ. ܦܛܪܝܩܝܘܠܝܣ ܕܝܢܼ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܛܠܝܢܘܣ ܒܪܗܼ.

Page 288

ܥܕܟܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܢܚܘܬ ܠܩܪܒܐ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܇ ܒܗܝܿ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܩܕܡܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܢܗܪܐܼ ܐܪܥ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܐܩܒܪ ܥܡܗ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܥܡܗ ܚܼܪܒ. ܘܣܼܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܫܼܡܥ ܡܢ ܥܪܗܘܩܐܼ ܕܚܕܪܗܿ ܩܘܕ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܦܼܟ ܥܒܼܪ ܢܗܪܐܼ. ܘܒܫܡܝܫܛ ܟܿܬܪ.. ܒܝܘܡ ܫܒܬܥܣܪ̈ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐܼ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐܼ. ܚܙܝܼܢܢ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܫܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܠܘܬ ܐܒܓܪ. ܟܕ ܒܥܒܿܕܐ ܡܬܓܡܪܝܢ. ܟܿܢܫ ܓܝܪ ܩܘܕ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ: ܘܫܩܼܠ ܡܢ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܐܬܼܐ ܫܼܪܐ ܥܠ ܐܘܪܗܝ. ܡܬܝܚܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܕܡܪܝ ܕܘܡܝܢܐ܇ ܟܕ ܫܪܝܢ ܥܠ ܓܢ̈ܐ ܟܠܗ̈ܝܢ ܘܥܠ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܢ ܘܥܠ ܒܟܝܢ ܩܪܝܬܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܡܘܕܝ̈ܢܐ. ܘܦܬܝܗܿ ܥܕܡܐ ܠܫܚܘܪܬܐ ܕܨܪܝܢ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܚܕܪܗܿ ܠܐܘܪܗܝ ܒܝܘܡܐܼ. ܣܛܪ ܡܢ ܡܛܪ̈ܬܐ ܕܣܝܼܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܡܬܐ. ܘܡܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܦܩܥܬܐ ܡܢܗܘܢ ܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܗܿ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܢܦܼܠܬܿ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐܼ. ܘܩܿܘܝܘ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢܼ. ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܡܿܩܪܒ ܥܡܗܘܢܼ ܡܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܬܫ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܼܩ ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢܿ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܩܛܠܼ ܘܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܦܼܠ ܚܕ ܓܒܪ. ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܛܥܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ ܡܝ̈ܐܼ. ܘܡܦ̈ܩܢ ܠܒܪ ܡܢ ܫܘܪܐܼ ܕܢܫܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܿܩܪܒܝܢ. ܘܛܠܝ̈ܐ ܫܒܪ̈ܐ ܒܩ̈ܠܥܐ ܫܿܕܝܢ ܗܘܘ.. ܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ.

Page 289

ܘܐܪܚܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܠܘܬ ܫܘܪܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܦܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܼ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ. ܘܐܼܙܠܘ ܫܼܪܘ ܥܠ ܓܢܒ ܩܘ̈ܒܐ ܩܪܝܬܐ. ܠܒܬܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐܼ. ܢܦܼܩ ܬܘܒ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܩܐܿܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܫܠܼܚ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܕܗܐ ܚܙܼܝܬ ܒܢܣܝܢܐܼ. ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܟܼ. ܘܠܐ ܕܐܢܣܘܛܘܣ: ܐܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܼܝ ܗܘܿ ܕܒܪܟܗܿ. ܘܩܼܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܠ̈ܘܬܟܼ. ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠܝܗܿ. ܘܫܠܚ ܠܗ ܩܘܕ܇ ܕܗܒ ܠܝ ܗܡܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܿܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪܝ ܡܐ ܕܫܩܿܠܬ ܕܐܙܠܼ. ܘܫܕܪ ܠܝ ܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܠܒܟܬܘܢ ܐܬܡܠܝܼ ܘܕܗܒܐ ܗܘܿ ܕܐܫܬܘܼܕܝܬܿ. ܘܡܿܪܚܩ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܐܪܒܝܢܕܐ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠܿ. ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܬܠܒܟܘ ܡܢܗ. ܗܕܘܘ ܐܪ̈ܒܬܥܣܪ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܿܡܐܼ ܕܢܬܠ ܠܗ ܬܪܗܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ ܥܠ ܕܬܥܣܪ̈ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܫܩܼܠ ܩܘܕ: ܘܐܙܠܼ ܫܼܪܐ ܒܕܗܒܢܐ. ܠܦܪܬܙܡܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܬܪ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗܼ. ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕ: ܘܦܩܕܗ ܕܢܝܬܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܗܒܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܟܿܢܼܫ ܠܘܬܗ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܬܚܫܒܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܓܒܐ ܕܗܒܐ ܗܘܿ. ܘܟܕ ܚܙܘܗܝ ܠܗܘܪܡܙܕ ܕܐܬܼܐ ܠܗ ܒܥܓܠ. ܐܬܚܝܠ ܥܠ ܬܘܟܠܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܬܠܒܒܘܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܐܪܒܝܢܕܐ. ܕܚܢܢ ܠܓܒܪܐ ܕܓܠܐܼ ܠܐ ܡܫܿܕܪܝܢܢ ܕܗܒܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܗܦܼܟ ܒܡܠܬܗ܆ ܘܠܐ ܩܿܘܝ ܥܕ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܩܝܼܡܬ ܠܗܼ. ܗܟܢܐ ܗܿܦܟ ܘܡܕܓܠ ܡܐ ܕܫܩܼܠ ܕܗܒܐ. ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܢ ܡܿܩܪܒ ܥܡܢ ܬܘܒ ܡܬܟܐܪ. ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܩܐܿܡ ܒܐܩ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܝܠ ܐܦ

Page 290

ܐܪܒܝܢܕܐܼ. ܘܫܠܼܚ ܠܗ ܠܩܘܕ܇ ܕܗܫܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡܿܪ ܡܠܬܐ ܘܗܿܦܟ ܡܕܓܠ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܕܓܠܼ ܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ. ܡܟܝܠ ܕܡܢܟ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܕܓܠܘܬܐܿ. ܫܕܪ ܠܝ ܠܩܡܣ ܒܣܝܠ. ܘܡܕܡ ܕܣܿܦܩܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܠܡܥܼܒܕ ܥܿܒܕ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܡܪܡܪ ܩܘܕ. ܘܙܿܝܢ ܠܦܝ̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ. ܘܫܩܼܠ ܗܘܼ ܘܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܗ. ܘܐܬܼܐ ܬܘܒ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܐܘܪܗܝ. ܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܒܐܪܚ ܐܠܘܠ. ܒܝܘܡ ܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ. ܘܚܕܪܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܝ̈ܗܿ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܦܬܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܪܒܝܢܕܐܕܝܢ ܦܩܼܕ ܗܘܼܐ ܠܪ̈ܘܡܝܐܼ. ܕܠܐ ܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܝܕܢܐ ܢܦܩܼܘ ܠܩܘܒܠܗ ܒܩܠ̈ܥܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܠܒܝܼ̈ܫܐ ܕܥܡܗ ܐܪܡܝܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܢܦܼܠ. ܡܿܚܨܦܢ ܗܘ̈ܝ ܕܝܢ ܠܓܝܘܢ̈ܘܗܝ ܠܡܥܠܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܐ ܕܩܪܒܘ ܠܘܬ ܬܪ̈ܥܝܗܿ܆ ܒܕܡܘܬ ܓܿܠܐ ܙܩܝܦܐ ܕܡܢ ܚܼܠܐܼ. ܡܬܡܟܟܝܢ ܡܫܬܗܝܢ ܗܘܘ ܘܥܿܛܦܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܪܝܦܘܬܗ ܕܫܒܩܐ ܕܪ̈ܟܫܗܘܢ܆ ܩܠ̈ܥܐ ܕܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬܚܠܛܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܓܐܪ̈ܐ ܫܿܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܦܪ̈ܘܢܐ ܡܢܝܦܝܢ ܗܘܘ ܗܘ̈ܢܝܐ܆ ܘܪ̈ܘܡܚܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܬܪܨܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝ̈ܐ܇ ܠܡܟܝܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܣܠܼܩܘ ܥܠ ܫܡܫܘܢ܆ ܕܟܕ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ ܘܡܙܝܢܝܢ܆ ܠܡܩܛܠ ܠܐ ܐܫܟܚ܆ ܗܘܼ ܕܝܢ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ ܙܝܢܐ ܒܦܟܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐܠܦ ܡܢܗܘܢ ܩܛܠ. ܗܟܢܐ ܐܦ

Page 291

ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܗܘ̈ܢܝܐ ܘܛܝ̈ܝܐ: ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ ܢܿܦܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟ̈ܐܦܐ ܕܫܕܝܢ ܗܘܘ ܩܠ̈ܥܐ: ܐܦܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܫܟܚ ܠܡܩܛܠ. ܘܡܢ ܕܚܙܘ ܕܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܥܠ܇ ܘܠܐ ܐܠܢܫ̈ܐ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܕܚܠܛܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܠܡܗܪܘܼ. ܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣܘܒܝܬ ܡܘܕ̈ܝܢܐ. ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚܪܘ. ܘܒܥܕܬܐ ܕܢܓܒܬ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܫܒܩܘܗܿ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܝܢ ܣܛܪܛܠܝܛܝܣ܆ ܟܕ ܚܙܼܐ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܕܩܘܪ̈ܝܝܐܼ ܘܕܠܐ ܐܥܦܪܘ ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܠܿܘܼܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܼ. ܟܿܢܼܫ ܐܢܘܢ ܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐܼ. ܠܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܗܝ ܠܥܕܬܐ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܬܠܡ̈ܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ. ܩܘܕ ܕܝܢ ܫܩܼܠ ܡܢ ܐܘܪܗܝܼ. ܘܐܙܠܼ ܫܼܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܕܪ ܐܙܝ̈ܓܕܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐܼ ܕܢܘܕܥܘܢܝܗܝ ܥܠ ܡܬܝܬܗ. ܛܝ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܒܪܘ ܢܗܪܐ ܠܡܥܒܪܐ ܘܒܼܙܘ ܘܐܚܪܒܘ ܘܫܒܘ ܘܐܘܩܕ ܟܠ ܕܐܫܟܚ. ܩܠܝܠ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܙܠܼ ܠܒܛܢܢ ܘܡܛܠ ܕܬܪܝܥ ܗܘܐ ܫܘܪܗܿ܆ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܩܪܒܐ ܩܿܒܠ ܐܢܘܢܼ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ܥܣܪܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܼ. ܠܩܠܠܪ ܡܓܣܛܪܘܣ ܕܝܠܗܼ ܫܼܕܪ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܘܕ ܗܼܝ ܗܕܐ. ܥܒܼܕ ܡܫܩ̈ܠܢܘܗܝ ܥܡܗ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܢܬܒ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܠܐܦ̈ܝ ܩܠܢܝܩܘܣܼ. ܫܕܪ ܠܬܡܘܢ ܡܪܙܒܢܐ ܚܕ

Page 292

ܕܢܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܦܼܩ ܥܠܘܗܝ ܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣܼ. ܘܚܪܒ ܠܚܝܠܝܗ ܟܠܗ. ܘܠܗ ܐܚܕ ܒܚܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܩܘܕ ܠܡܼܕܝܢܬܐܼ. ܣܼܕܪ ܠܩܘܒܠܗܿ ܟܠܗ ܚܝܠܗܼ ܟܕ ܓܿܙܡ ܕܢܥܩܪܝܗܿ ܘܢܿܦܩ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܪܚܪܒܐ ܘܒܫܒܝܐܿ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܠܐ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܠܗ. ܕܚܼܠ ܕܝܢ ܕܘܟܣ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܝܗܼܒܗ.. ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܝܢ ܩܠܠܪܝܣܼ ܟܕ ܡܢܥ ܠܡܒܘܓ ܕܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ: ܘܚܼܙܐ ܕܐܫܩܠܗ ܩܘܕ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܕܡܢܥ ܠܗ ܬܘܒ ܥܕܢܗ ܕܣܬܘܐ܇ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܐܙܠ ܒܬܪܗ܆ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܫܼܪܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܫܬܼܡܥܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܦܿܠܓ ܠܗܘܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܣܬܘܢ ܒܗ̈ܝܢ ܥܕ ܗܘܿܐ ܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ.܀ ܘܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫܐ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡܼ. ܐܬܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐܼ ܘܬܫܬܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܡܕ܇ ܟܕ ܚܙܼܘ ܕܐܒܥܕ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܦܬܼܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܡܕ. ܘܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܥܿܠܝܢ ܠܟܪ ܕܨܿܒܝܢ. ܘܡܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘ ܠܬܓܪ̈ܐ ܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܘܡ̈ܐܢܝ ܐܘܪ̈ܩܥܬܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܘܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܐܦ ܐܦܬܛܢ. ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܕܐ ܫܩܼܠ ܡܢ ܡܠܛܝܢܐ ܕܬܡܢ ܡܣܬܐ ܗܘܐܼ. ܘܐܬܼܐ ܫܼܪܐ ܥܠ ܐܡܕ. ܘܠܟܠܗܘܢܼ ܬܓܪ̈ܐ ܕܐܫܟܚ ܕܡܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ ܥܒܘܪܐ ܘܡܫܚܐ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܢ ܬܡܢ ܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܩܘܕ ܕܢܿܝܬܘܢ ܠܬܡܢ ܙܝܢܐ ܘܥܒܘܪܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐܼ ܘܚܼܪܒ ܐܢܘܢ. ܘܫܩܼܠ ܟܠܕ ܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܝܼܕܥ ܩܘܕ ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܕܢܬܢܩܡ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ ܠܡܬܟܬܫܘ܇ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܛܠ

Page 293

ܕܚܠܬܐ ܕܚܘܒܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܡܠܼܟܘܗܝ ܠܦܛܪܝܩܼ ܕܢܥܪܘܩ. ܘܗܘܼ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ. ܘܒܣܘܪܗܒܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܟܐ ܐܙܿܠܝܢ܆ ܐܙܠ ܦܓܥܘ ܒܢܗܪܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܟܠܬ. ܘܡܛܠ ܕܣܬܘܐ ܗܘܐ. ܘܡܠܝܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܼ. ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܕܢܥܒܪܘܢܝܗܝ. ܐܠܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܣܬܪܗܒ ܠܡܥܒܪ ܒܢܗܪܐ ܐܬܚܢܩܘ ܥܡ ܣܘܣܝܗ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܦܛܪܝܩܼ ܠܒܒ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܼܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ. ܐܘܿ ܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܠܐ ܢܿܒܗܬ ܛܘܗܡܢ ܘܦܠܚܘܬܢ܇ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܢ. ܐܠܐ ܢܬܦܢܐ ܥܠܝܗܘܢ: ܟܒܪ ܢܬܡܼܨܐ ܚܝܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܼܢܘܢ ܢܬܥܫܢܘܢ ܥܠܝܢ܆ ܦܩܚ ܠܡܡܼܬ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܕܚܠܝܨܘܬܐܼ. ܘܠܐ ܠܡܐܒܕ ܐܝܟ ܫܦ̈ܠܐ ܒܚܢܘܩܝܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܼܠܟܗܿ. ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܗܦܼܟ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܒܚܡܬܐ ܘܚܼܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܐܡܕ. ܘܫܕܪ ܦܛܪܝܩ ܟܿܢܼܫ ܠܘܬܗ ܐܘܡ̈ܢܐܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܘܩܘܪ̈ܝܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܕܢܚܦܪܘܢ ܒܐܪܥܐܼ ܘܢܥܒܕܘܢ ܚܠܠܐ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ. ܕܢܬܪܦܐ ܘܢܦܠ.܀ ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܫܪܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܚܬ ܥܡ ܡܓܣܛܪܣܼ ܐܬܿܐ ܡܕܡ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܼܗܒܬܿ ܠܗܘܢ ܕܢܬܠܒܒܘܢ ܘܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܙܟܘܬܐ. ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܐܬܼܝܕܥܬܿ ܠܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܙܓܡܐ. ܕܠܐ ܕܝܢ ܬܣܬܒܪ ܕܡܢ ܝܕܠܝ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܕܡ. ܐܘܿ ܕܠܫܡܥܐ ܕܓܠܐ ܐܬܛܦܿܝܣܬ ܕܐܿܫܪ܇ ܠܗܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܝܓܪܬܐ ܗܝܿ ܕܐܬܼܬ ܠܢ ܣܿܝܡ ܐܢܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ. ܫܡܼܥ ܗܟܝܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ܆ ܕܠܐ ܗܘܼܬ ܐܟܘܬܗܿ. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܝܠܢ

Page 294

ܗܝܼ ܘܕܝܠܟܘܢ ܘܕܟܠܗܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܬܡܝܗܐܼ. ܕܥܣܩܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܒܣܪܐ ܕܢܫܪܘܢܝܗܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܥܝܢ̈ܝܢ ܚܼܙܝܢ ܘܠܒܟܢܝܗܝ ܘܒܣܦ̈ܘܬܢ ܩܼܝܢ. ܕܠܐ ܟܫܠܐ ܕܡܕܡ ܙܿܕܩ ܠܟܘܢ ܕܬܫܿܪܘܢ. ܒܬܫܬܥܣܪ̈ ܒܐܕܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܩܛܠܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܝܠܼܕܬܿ ܘܙܬܐ ܒܝܥܬܐ ܒܥܓܪ ܩܪܝܬܐ ܕܒܟܘܪܐ ܕܙܓܡܐ. ܘܟܬܝܒ ܒܗܿ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܝܘܢ̈ܝܬܐ ܕܫܦܝܪ̈ܢܼ ܘܡܬܩܪܝܢ. ܐܝܬܝܗܝܢܼ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܕܝܠܗܿ ܕܒܝܥܬܐ ܘܪ̈ܡܢ ܒܚܙܘܗܝܢ ܘܒܓܫܬܗܝܢ܆ ܒܕܡܘܬ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܬܕܪ̈ܐ ܕܒܘܪܟܬܐ. ܘܡܬܪܓܫܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܦ ܠܣܡ̈ܝܐ. ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܪܫܝܡ ܨܠܝܒܐ ܒܓܒܗܿ ܕܒܝܥܬܐ. ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܡܼܛܐ ܠܗ ܟܕ ܚܕܪ ܘܟܿܪܟ ܠܒܝܥܬܐ. ܟܬܝܒ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܪܫܝܡ ܨܠܝܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܼܐ ܡܼܛܠ ܠܗ ܟܬܝܒܼ ܙܟܿܝܢ. ܨܠ̈ܝܒܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܪܫܼܝܡܝܢ. ܘܫܡ̈ܗܐ ܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܟܬܝܒܝܢ. ܘܠܝܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܘܿ ܝܗܘܕܝܐ ܕܢܚܙܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܢܫܠܐ ܦܘܡܗ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܠܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܼܒܬܿ ܝܡܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ܇ ܕܢܕܡܐ ܒܗ̈ܝܢ ܠܐ ܡܿܡܪܚܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܦܝܪ̈ܢ. ܟܠ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫܿܡܥ ܬܫܪ ܠܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ.. ܗܠܝܢ ܐܢܗܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܝܓܪܬܐ ܗܝܿ ܕܙܘܓܡ̈ܛܝܐ. ܠܼܗܿ ܕܝܢ ܠܒܝܥܬܐܼ ܝܗܒܼܘܗܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܼܠܕܬܿ ܒܩܪܝܬܗܘܢ

Page 295

ܠܐܪܒܝܢܕܐ.܀ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܚܼܬܘ ܫܼܪܘ ܠܘܬ ܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܦ ܡܢ ܩܘܕ ܕܝܢ ܐܫܬܕܪܘ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܥܠ ܦܛܪܝܩ. ܘܥܼܠܘ ܫܼܪܘ ܒܢܨܒܝܢ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ ܬܡܢ. ܘܫܕܪܘ ܒܥܝܪܗܘܢ ܕܬܪܥܐ ܒܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܒܓܝܣܛܪܘܣ ܫܕܪ ܠܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܣܼ. ܥܡ ܫ̈ܬܐ ܐܠܦܝܢ ܦܪ̈ܫܝܢ. ܘܐܙܠܘ ܢܦܼܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܪܥܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܟܫܐܼ ܘܚܼܪܒ ܐܢܘܢ. ܘܕܒܼܪ ܡܢ ܬܡܢ ܪ̈ܟܫܐ ܘܥܢܐ ܘܒܙܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܗܦܼܟ ܠܘܬ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܪܝܫܥܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܩܼܠ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬܼ. ܘܐܙܼܠ ܫܼܪܘ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐܼ ܠܘܬ ܦܛܪܝܩ.܀ ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܗܼܘܐ ܩܠܝܘܦ ܚܠܒܝܐ ܗܘܦܪܟܐ. ܘܐܬܼܐ ܝܬܼܒ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܝܗܼܒ ܚ̈ܛܐ ܠܐܘܪ̈ܗܝܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܼ ܒܘܩܠܛܢ ܒܢܦܩ̈ܬܗܘܢ. ܘܐܦܼܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܚ̈ܛܐ ܡܕܘ̈ܬܐ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܐܦܝܘܢ ܕܝܢ ܐܙܠܼ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܐܦ ܬܡܢ ܢܥܒܕ ܒܘܩܠܛܢ ܘܢܫܕܪ ܠܚܡܐ.܀ ܦܛܪܝܩ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܝ ܒܚܠܠܐ ܗܘܿ ܕܚܦܼܪ ܗܘܐܬܚܝܬ ܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܣܡܟܗ ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܐܪܡܝ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܘܐܬܪܦܝ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܘܢܼܦܠ. ܘܓܘ̈ܝܬܐ ܩܿܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܐܬܪܥܝ ܕܒܗ ܒܚܠܠܐ ܢܚܦܘܪ ܘܢܥܘܠ ܠܓܘ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܦܠܫܗ ܠܚܦܪܐ ܘܫܪܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܣܼܡ܆ ܚܼܙܬܿ ܐܢܘܢ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܐܡܕܝܬܐ. ܘܡܢ ܚܕܘܬܗܿ ܩܥܬܿ ܡܢ ܫܠܝܼ ܕܗܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܿܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܫܡܥܼܘܗܿ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܪܗܼܛܘ ܥܼܠ ܩܕܡܝܐ ܕܣܠܼܩܘܕܓܼܫܘܗܝ. ܘܒܬܪܗ ܣܠܼܩ ܓܘܬܝܐ ܕܫܡܗ ܐܠܕ. ܘܥܒܝܕ ܗܘܐ ܛܪܝܒܘܢܐ ܒܚܪܢ. ܘܠܬܠܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܓܼܫ. ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪܗ. ܡܛܠ ܕܐܪܓܫܘ ܗܘܘ

Page 296

ܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܠܕ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܣܠܿܩ ܕܚܠܼ ܘܗܦܼܟ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܐܬܪܥܝ ܕܠܫܠܕܗ ܕܪܗܘܡܝܐ ܗܘܿ ܕܢܦܼܠ܆ ܥܡܗ ܢܿܚܬܝܗܿ ܕܠܐ ܢܒܿܙܚܘܢ ܒܗܿ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܓܐܿܪ ܠܗܿ ܠܫܠܕܐ ܘܢܿܚܬ ܒܦܘܡܗ ܕܚܦܪܐ ܡܚܘܗܝ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܦ ܠܗ ܘܨܠܦܼܘܗܝ. ܘܬܼܪܨ ܠܬܡܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܥܝܢܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܼ. ܘܚܢܩܘ ܬܡܢ ܥܝܢܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗܼ. ܘܚܢܩܘ ܬܡܢ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܼܡ. ܘܫܪܟܗܘܢ ܥܪܩܘ ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܟܢܼܫ ܟ̈ܐܦܐ ܡܢ ܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܘܣܟܕܘܗܝ ܠܚܦܪܐ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܟܫܼܘ ܡܕܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘ ܙܗܝܪܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝܼ. ܕܕܠܡܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐܐܚܪܝܬܐ ܢܬܦܠܫ. ܚܦܼܪ ܕܝܢ ܦܣ̈ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܥܡ ܟܠܗ ܫܘܪܐܼ ܟܕ ܚܕܪ ܘܡܠܼܘ ܐܢܝ̈ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܥܿܒܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܠܠܐ ܐܚܪܢܐ ܢܕܘܒܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܓܘܗ ܘܢܬܝܕܥ. ܘܟܕ ܝܠܦܼ ܦܛܪܝܩ ܗܼܝ ܗܕܐ ܡܢ ܡܿܫܠܡܢܐ ܕܢܚܼܬ ܠܘܬܗܼ. ܐܗܡܝ ܡܢ ܚ̈ܠܠܐ.. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܝܢܼ ܟܕ ܫܼܪܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܗܝܠܼ. ܓܘܪܓܐ ܗܘܼܐ ܠܩܪܒܐ ܗܟܢܐ. ܛܠܝܐ ܚܕ ܪܥܿܐ ܗܘܐ ܓܡ̈ܠܐ ܘܚܡܪ̈ܐ. ܘܗܿܠܟ ܚܡܪܐ ܟܕ ܪܥܿܐܼ ܘܥܼܠ ܠܗ ܠܘܬ ܫܘܪܐ. ܘܛܠܝܐ ܕܚܼܠ ܕܢܥܘܠ ܢܝܬܝܘܗܝ. ܘܚܕ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܚܼܙܝܗܝ ܢܚܼܬ ܒܚܿܒܠܐ ܡܢ ܫܘܪܐ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܦܣܩܝܘܗܝ ܘܢܣܩܝܘܗܝ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܟܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܛܘܗܡܗ ܓܠܝܠܝܐ ܫܡܼܛ ܣܝܦܗ ܘܣܟܪܗ ܫܩܼܠ ܒܣܡܠܗ ܘܪܗܼܛ ܥܠ ܦܪܣܝܐ ܕܢܩܠܝܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܡܿܢܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܫܘܪܐ܇ ܫܕܘ ܗܠܝܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܪܐ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܦܼܥܘܩ ܠܓܠܝܠܝܐ ܗܘܿ.

Page 297

ܘܦܘܪܣܝܐ ܫܪܝ ܕܢܣܩ ܠܕܘܟܬܗ ܒܚܿܒܠܐ. ܘܟܕ ܡܿܛܝ ܠܦܠܓܗ ܕܫܘܪܐܼ. ܩܿܪܒ ܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܗܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܟܕ ܐܿܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܬܪܗܝܢ ܫܩܝ̈ܠܝ ܣܟܪ̈ܐܼ. ܘܫܼܕܐ ܟܕ ܐܿܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ ܫܩܝ̈ܠܝܠ ܣܟܪ̈ܐ. ܘܫܼܕܐ ܓܐܪܐ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܡܼܚܝܗܝ ܠܦܘܪܣܝܐ ܗܘܿ. ܘܫܕܝܗܝ ܠܘܬ ܓܠܝܠܝܐ ܗܿܘ. ܘܩܥܬܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܗܘܼܬ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܩܡܘ ܠܡܿܒܩܪܒܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܟܢܝܫܐܝܬ ܘܣܒܝܒܐܝܬ. ܘܢܦܼܠ ܡܢܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܐܬܚܝܘ. ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܥܠ ܫܘܪܐ ܬܫܥܐ ܒܠܚ.ܘܕ ܐܬܚܼܙܝܘ ܕܡܝܼܬ. ܕܠܝܗܠܐ ܗܘܘ ܡܡܚܝ̈ܐ. ܥܣܼܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܿܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ: ܟܡܐ ܕܒܪܘܡܐ ܕܫܘܪܐ ܐܝܬܗܝܘܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܒ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܢܼܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠܗ ܫܘܪܐ. ܘܒܓܘܗܘܢ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܩܪܒܝܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܡܝܓܣܛܪܘܣ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܝܢܼ ܐܬܚܫܒܘ ܕܠܐ ܙܿܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܩܠܗܘܢ ܗܘܿܝܐ ܙܟܘܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܗܝܿ ܕܩܪܒܐ ܕܥܡ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܩܿܝܡ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܩܘܕ ܡܙܕܟܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܡܫܠܡܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܘ ܣܿܝܦܝܢ ܒܚܒܘܫܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܩܪܒ ܥܡܗܘܢ. ܕܕܠܐ ܒܥܠܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܝܢ ܐܘ ܡܬܡܚܝܢ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܬܬܦܠܗܕ.܀ ܒܐܪܝܚ ܚܙܝܪܢ ܕܝܢܼ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܗܘܿ ܕܐܙܠܼ ܗܘܐ ܥܡ ܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܠܐ ܐܨܠܚܬܿ ܨܒܘܬܗܘܢ܆ ܥܪܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܘܼ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫ̈ܝܢ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܡܢ ܐܡܕ: ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܝܼܗܒ ܗܘ̈ܝ ܠܗ. ܘܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܬܥܣܪ̈ ܪܼܕܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܒܡܕܒܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܢܫܼ ܥܡ ܕܠ̈ܠܝܠܐ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܘܬ ܫܝܢܐ.

Page 298

ܫܘܕܥ ܢܦܫܗ ܠܛܝ̈ܝܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܩܣܛܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܘܪܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܕܪܘܗܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܬܝܬܗܼ. ܫܕܪ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܡܿܢܥ ܕܢܣܩ ܠܘܬܗܼ. ܦܩܼܕ ܠܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐܼ. ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗ ܝܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ. ܘܢܐܙܠ ܢܿܬܒ ܒܢܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐܼ ܘܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܘܐܦܠܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܢܬܩܿܪܒ.܀ ܩܘܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܒܫܗܿ ܠܐܡܕ܆ ܥܼܠ ܐܦ ܠܕܝܡܣܝܢ ܕܝܠܗܿ. ܘܢܣܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܡܣܚܘܬܐ. ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܡܚܕܗܿ ܕܢܚܼܬ ܠܐܬܪܗܼ. ܕܢܬܒܢ̈ܝܢ ܒܠ̈ܢܣ ܒܟܠܗܘܢ ܡܚܘ̈ܙܐ ܕܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܥܕܝܕ ܕܝܢ ܛܝܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܐܫܠܡ ܗܘܼ ܘܟܠܗܼ ܚܝܠܗ. ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙܼ. ܐܩܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܒܐܡܕ. ܘܓܢܐܣ ܕܘܟܣ ܕܐܪܒܝܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܿܚܝ ܒܓܐܪ̈ܐ. ܟܕ ܚܡ ܝܘܡܐ ܪܬܚܘ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܗ. ܘܫܼܪܐ ܚܙܩܐ ܕܫܪܝܢܗ ܩܠܝܠ. ܘܫܕܘ ܡܢ ܐܡܕ ܓܐܪܗܐ ܕܒܠܣܛܣ ܘܡܚܘܗܝ ܘܡܝܼܬ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܝܢ ܡܓܣܛܪܣܼ. ܕܣܘܓܦܢܐ ܗܘܿܐ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܐܡܕ܇ ܕܒܼܪ ܚܝܠܗ ܘܢܚܼܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܠܦܛܪܝܩ ܫܒܩܗ ܠܘܬ ܐܡܕ. ܘܐܦ ܐܪܒܝܢܕܐ ܕܒܼܪ ܚܝܠܗ ܘܥܼܠܘ ܠܐܪܡܢܝ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܚܼܪܒ ܡܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܠܦܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܫܒܼܘ ܢܫ̈ܐ ܘܛܠ̈ܝܐ ܬܠܬ̈ܝܢ ܐܗܠܦܝܢ. ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܙܘ ܘܐܘܩܕ. ܘܡܕ ܗܦܼܟܘ ܕܢܐܬܘܢ ܠܘܬ ܐܡܕܼ ܥܢܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܒܥܝܪܐ ܕܒܼܪܼ. ܡ̈ܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܟܕ ܥܿܒܪܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܢܨܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܝܬܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܟܡܐܢܐ. ܘܠܫܒܝܬܐ ܡܿܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝ̈ܠܐ ܕܢܿܩܦܝܢ ܠܗܿ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܪܙܒܢܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢܼ ܕܙܥܘܪܝܢ ܐܢܘܢܼ. ܙܿܝܢ ܚܝܠܗ ܘܢܦܼܩ

Page 299

ܕܢܥܕܝܗܿ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܢܼܘܢ ܚܘܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܝܟ ܥܿܪܩܝܢ. ܘܦܘܪ̈ܣܝܐܼ ܐܬܠܒܒܘ ܘܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢܼ. ܩܼܡܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܟܡܐܢܐܼ ܘܚܪܒܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܐܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢ. ܗܘܿܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܫ̈ܒܥܐ ܐ̈ܠܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܐܦ ܡܘܫܠܩ ܕܝܢ ܐܪܡܢܝܐ: ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܐܫܠܡ ܗܘܼ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܼ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܣܪ̈ܝܕܐ ܕܝܢ ܘܦܠ̈ܝܛܝ ܚܪܒܐܼ ܕܒܐܡܕ ܐܫܬܚܪܘ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ: ܒܛܘܪܦܐ ܘܒܫܘܢܩܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܕܚܠܘ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܕܕܠܡܐ ܢܫܠܡܘܢܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܦܼܟܪ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܫܼܕܘ ܐܢܘܢ ܒܩܘܢܝܓܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܣܦܘ ܒܟܦܢܐ ܘܐܦ ܒܦܟܪ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܠܢ̈ܫܐ ܕܝܢ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܟܘܠܬܗܘܢܼ. ܡܛܠ ܕܓܿܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̈ܝܢ. ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܡܬܒܥܝܢ ܗܘܗܝ ܠܗܘܢ ܠܡܼܛܚܢ ܘܠܡܼܦܐ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܣܼܪܬܿ ܠܗܿ ܠܗܘܢ ܬܪܣܝܬܐ ܐܒ̈ܣܝܘ ܒܗ̈ܝܢ ܘܫܒܼܩܘ ܐܢܝ̈ܢ ܕܠܐ ܣܝܒܪܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܿܩܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܐ ܚܘܦܢܗ ܣܥܪ̈ܐ ܒܝܘܡܐ. ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܘܚܡܪܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܡܟܘܠܬܐܼ. ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܡܢ ܡܛܪ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܿܢܝܢ ܗܘܘ ܠܓܡܪ. ܐܠܐ ܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܬܢܘܪ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܠ ܫܘܪܐܼ. ܘܐܣܩ ܠܗܘܢ ܪ̈ܚܘܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝܐ. ܘܥܠ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ ܛܿܚܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܚܘܦܢܐ ܕܣܥܪ̈ܐܼ ܘܐܦܿܝܢ ܘܐܟܿܠܝܢ. ܐܣܩ ܕܝܢ ܐܦ ܥܪ̈ܒܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܠܝܫܐ ܘܣܼܡ ܐܢܝ̈ܢ ܒܝܬ ܥܥܝ̈ܬܐ ܘܡܠܼܘ ܐܢܝ̈ܢ ܡܕܪܐ. ܘܙܪܥܘ ܒܗ̈ܝܢ ܝܪ̈ܩܘܢܐ. ܘܡܕܡ ܕܝܿܥܐ ܗܘܐ ܒܗ̈ܝܢ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ.܀ ܠܡܬܼܢܐ ܡܕܡ ܕܣܿܥܪܗܢ ܗܘ̈ܝ ܢܫ̈ܐ ܕܬܡܢ܆ ܟܒܪ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܐܢܫ

Page 300

ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܿܦܝܛܝܢ ܠܡܕܥ ܨܒܘ̈ܬܐܿ. ܕܠܐ ܫܡܝ̈ܥܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ. ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܒܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܡܒܥܕ ܡܢ ܠܘܬܢ. ܐܬܟܢܫ ܗܟܝܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܩܼܛܪ ܐܪ̈ܙܐ ܒܝܢܬܗܝܢܼ ܘܢܦ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܓܢܒܐܝܬ ܠܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܒܪܡܫܐ ܐܘ ܒܨܦܪܐ. ܘܠܡܢ ܕܡܫܟ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝ ܐܢ ܐܢܬܐ ܘܐܢ ܛܠܝܐ [ܘܐܢ] ܣܒܐ ܕܡܨܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܚܝܠܗܼ ܚܛ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ ܠܓܘ ܒܝܬܐܼ ܘܩ̈ܛܠܢ ܘܐܟ̈ܠܢ ܠܗܼ. ܒܫܠܩܐ ܐܘ ܒܛܘܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܣܝ ܡܢ ܪܝܚܐ ܕܛܘܝܐ: ܘܐܬܝܼܕܥܬܿ ܨܒܘܬܐ ܠܡܪܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܐܫܬܢܕ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢܗܝܢ ܘܩܼܛܠ ܐܢܝܢ. ܘܐܬܚܠܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܫ܆ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܣܥܪ̈ܢ ܗܕܐ ܘܢܩ̈ܛܠܢܼ ܠܐܢܫ. ܐܦܣ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܠܡܐܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝ̈ܬܝܢ. ܘܗܕܐ ܣܿܥܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܐܟܠ̈ܢ ܒܣܪܐ ܡܝܼܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܪܟܗܝܢ ܣܘ̈ܢܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܘܟܣ̈ܣܐ ܒܠ̈ܝܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܢܕܝ̈ܕܬܐ ܡܠܿܩ̈ܛܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܫܘ̈ܩܐ ܘܡܢ ܕܪ̈ܬܐ ܘܐܟܿܠܢ. ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܥܕܢܗܼ. ܕܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ ܢܿܚܬ ܗܘܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܫܫܟܝ̈ܚܢ ܗܘܗܝ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܙܿܕܒܢ̈ܢ ܒܡܫܪ̈ܝܬܗܘܢܼ. ܕܡܐܟܠܐ ܘܕܡܫܬܝܐ ܘܕܣܘܢܐ ܘܕܠܒܘܫܐ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܦ̈ܝܢ ܗܘ̈ ܒܘܩܠܛܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܚ̈ܬܘܡܐܼ. ܘܡܫܕܪ̈ܢ ܠܗܘܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܐܦܼܘ ܓܝܪ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܕܪ̈ܬܐ܇ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܠܝܘܦ ܗܘܦܪܟܐܼ. ܫܬܡܗܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܡܕܘ̈ܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܐܦܘ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܒܟܘܠܗܿ ܟܘܪܐ܇ ܘܢܚ̈ܬܘܡܐ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ.܀ ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ.

Page 301

ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܦܝܣ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ ܕܢܦܝܣܝܘܗܝ ܠܡܫܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܘܥܢܝܗܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܘܐܬܥܕܠ ܒܗ ܥܠ ܕܫܒܼܩ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ܇ ܒܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐܿ. ܘܣܠܼܩ ܠܘܬܗ. ܐܡܼܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪܼ. ܕܗܘܼ ܐܠܗܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗ. ܐܢ ܗܘܼ ܕܘܿܠܐܼ ܕܠܐ ܦܝܣܐ ܕܐܢܫ ܠܡܣܥܪ ܫܦܝܪܬܐ ܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܟܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ. ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܚܪܢܐܼ. ܟܕ ܗܘܼ ܠܐ ܪܓܝܫ. ܐܦ ܠܒܝܬ ܡܒܓ̈ܝܐܼ. ܫܒܼܩ ܚܕܐ ܡܢ ܬ̈ܠܬ ܕܣܘܢܛܠܝܐ.܀ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܫܼܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܡܕܼ. ܢܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܒܓܝ̈ܣܐ ܒܐܪܥ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ ܘܒܿܙܝܢ ܘܫܿܒܝܢ ܘܡܚܪܒܝܢ. ܘܓܠܝܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܥܒܪ ܢܗܪܐ ܕܩܠܬ. ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ: ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܬܠܒܒܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܦܫܘ ܒܥܒܪ ܕܩܠܬ. ܘܥܼܒܪ ܒܬܪܗܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܼܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܪ̈ܫܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܪܒܘ. ܕܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܒܪܝܢ. ܘܩܢܝܢܐ ܕܟܘܠܗܿ ܓܠܘܬܐ ܒܙܘ. ܘܐܘܩܕ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܩܼܛܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܗ̈ܝܢ. ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ. ܘܢܫ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ ܫܒܼܘ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܦܩܼܕ ܗܘܼܐ ܡܝܓܣܛܪܣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ܇ ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܡܫܬܟܚ ܐܢܫ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܫܘܙܒ ܕܟܪܐ ܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܥܠ܆ ܗܘܼ ܢܬܩܛܠ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܟܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܿܠܝܢ ܠܗܼܿ. ܠܐ ܢܫܒܩܘܢ ܒܗܿ ܐܦ ܚܕ ܒܝܬܐ ܕܩܿܐܡ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܦܪܫ ܐܢܫ̈ܐ ܚܝܠ̈ܬܢܐ. ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܩܘܪ̈ܝܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢܿܚܬܝܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܿܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛ̈ܠܝܠܐ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐܿ. ܥܩܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܠܗ̈ܝܢ ܠܐܣ̈ܐ. ܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ

Page 302

ܘܡܚܒܠܝܢܼ ܐܦ ܟܪ̈ܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠ̈ܢܐ. ܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܒܼܪ ܕܩܠܬ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢܼ ܘܒܙܘ ܘܒܫܘ ܘܐܚܪܒ ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܕ ܝܿܕܥܢܐ ܗܘܼ ܕܝܢ ܕܠܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܡܒܚܢ ܐܢܬܼ. ܬܬܒܝܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܐܦ ܒܗܕܐܼ. ܕܠܛܝ̈ܝܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐܼ. ܥܠܬ ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܩܪܒܐ ܗܢܐ ܗܘܐ. ܘܓܡܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ.܀ ܩܘܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܡܚܿܒܠܝܢ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܐܬܪܐ܇ ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܩܐܿܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ [ܨܼܒܐ] ܕܢܐܬܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪ ܠܐܣܛܒܝܕ ܠܘܬ ܡܝܓܣܛܪܘܣ ܕܢـ[ܡܠܠ] ܥܠ ܫܝܢܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܚܝܠܐ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܝܕܝ̈ܥܐܼ ܕܫܒܼܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܡܕ. ܘܠܩܛܪܐ ܗܘܿ ܕܕܒܼܪ ܡܢ ܐܫܦܪܝܢ. ܘܠܒܣܝܠ ܗܘܿ ܕܫܩܼܠ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܒܗܡܝܪ̈ܐ. ܐܦ ܠܫܠܕܗ ܬܘܒ ܕܐܠܘܡܦܝܣ ܕܘܟܣܼ. ܕܢܚܼܬ ܗܘܐ ܒܐܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬܗ ܘܡܝܼܬ ܬܡܢ܆ ܫܕܪܗܿ ܗܘܐ ܒܓܠܣܩܡܐ ܟܕ ܛܒܝܥܐ. ܕܢܚܿܘܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܘܬܐ ܗܘܿ ܕܟܝܢܐ ܡܝܼܬ. ܘܣܗܕܝܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܚܼܬ ܥܡܗ. ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܡܓܝܣܛܪܘܣ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܗܝ ܣܛܪ ܡܢ ܕܝܿܢܐ ܕܐܡܕ ܘܩܡܣ ܦܛܪܐ. ܪܓܼܙ ܓܝܪ ܘܐܬܚܡܬ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܿܡܝܬ ܐܢܘܢ. ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܒܪܦܝܘܬܗܘܢ ܐܫܬܠܡ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܿܗܕܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܟܒܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܪܐ ܕܐܡܕ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܒܿܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܟܫܦ ܠܗܼ. ܕܢܬܠ ܠܗ ܚܠܦܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܼ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܐܡܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܡܢ ܕܠܚܬܗܘܢ ܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܦܢܐ. ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܝܢ ܐܡܼܪ. ܕܫܪܒܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܬܬܟܪ ܠܝܼ ܡܛܠ ܕܒܡܕܝܢܬܐ

Page 303

ܕܝܠܢ ܚܒܝܫܝܢ ܘܥܒ̈ܕܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܣܛܒܝܕ. ܡܕܝܢ ܫܒܘܩܝܢܝܼ ܐܫܿܕܪ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܐ ܠܟܿ. ܕܢܣܘܦܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܒܟܦܢܐ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܼܨܒܐ ܦܫܝܩ ܗܘܼ ܠܟ ܠܡܩܼܛܠ ܐܢܘܢ. ܐܡܿܪ ܠܗܼ ܫܕܪ. ܐܡܿܪ ܐܣܛܒܝܕ. ܝܡܝ ܠܝ ܐܢܬ ܘܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟܼ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܩܿܛܠ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܕܪ ܐܢܐ. ܘܐܝܡܝܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܢܘܢܝܣܐ ܕܘܟܣܼ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܐܦܪܣܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ ܫܒܩܗ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܣܼ. ܕܐܢ ܗܿܘܝܐ ܡܘܡܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܬܚܕ ܒܗܿ. ܫܕܪ ܗܟܝܠ ܐܣܛܒܝܕ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܓܡ̈ܠܝܢ ܛܥܝܢܝܢ ܫ̈ܠܝܦܐ ܕܠܚܡܐ. ܘܒܓܘܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܐܪ̈ܐ. ܘܩܡ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘܢܝܣܐ ܘܢܣܼܒ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢܼ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܩܿܛܠ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܒܿܓܢ ܗܘܐ ܐܣܛܒܝܕ ܥܠ ܗܕܐܼ. ܘܫܿܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܡܓܝܣܛܪܣ܇ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܐܕܥ ܡܢܘܼ ܗܕܐ ܣܼܥܪ܇ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬ ܥܡܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܝܿܕܥܬ ܡܢܘܼ. ܘܐܝܬ ܒܟ ܚܝܠܐ ܠܡܬܢܩܡܘ ܡܢܼ ܠܐ ܟܿܠܐ ܐܢܐ ܠܟ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܚܼܠ. ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ.. ܘܟܕ ܝܘ̈ܬܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܒܪ ܡܢ ܕܡܦܝܣܼ. ܩܘܪܫܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐܼ. ܘܬܠܓܐ ܘܓܠܝܕܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܒܼܩ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܫܪ̈ܝܬܗܘܢ ܚܕ ܚܕܼ. ܘܟܠܢܫ ܛܥܼܢ ܡܕܡ ܕܡܛܝܗܝ ܡܢ ܒܙܬܐ ܘܐܙܠܼ ܕܢܘܒܠ ܠܐܬܪܗ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܦܼܫܘ ܘܠܐ ܐܙܠܼܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢܼ. ܥܠܼܘ ܠܬܠܐ ܠܪܝܫ ܥܝܢܐ ܘܠܐܘܪܗܝ. ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܡܛܠ ܩܘܪܫܐ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܬܪܦܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܠܐ ܚܡܣܢܘ ܠܡܩܡ ܩܕܡ

Page 304

ܥܪܝܐ. ܫܠܼܚ ܠܡܓܣܛܪܣ. ܕܐܘ ܥܼܒܕ ܫܝܢܐ܆ ܘܫܒܘܩ ܢܦܩܝܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܡܕ܇ ܐܘ ܩܿܒܠ ܩܪܒܐ. ܡܓܝܣܛܪܣ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܠܩܡܣ ܝܘܣܛܝܢܐ܇ ܕܢܿܟܢܫܗ ܠܚܝܠܐܼ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܐܬܦܠܗܕ ܠܗܘܢ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܠܘܬܗܼ. ܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܘܫܒܼܩ ܐܢܘܢ ܠܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܡܦܼܩ ܡܢ ܐܡܕ ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ. ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܫܦܝܪ [ܠܬܪ̈ܝـ]ܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐܼ. ܘܡܚܿܬܡܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕܼ. ܘܐܠܐ ܢܗܘܐ ܩܿܝܡ [ܠـ]ܗܘܢ ܩܪܒܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܟܕ ܝܠܼܩ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝܼ. ܦܩܼܕ ܕܢܬܬܣܝܡ ܐܦܬܛܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐܼ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܐܡܕ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܝܢ ܕܢܫܪܝܗܿ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܢܚܨܝܘܗܝ ܠܫܝܢܐ܇ ܐܝܩܪ̈ܐ ܕܝܢ ܘܕܫ̈ܢܐ ܫܕܪ ܠܗ ܠܩܘܕ. ܒܝܕ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܠܐܘܢ. ܘܡܐܢ̈ܝ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܦܬܘܪܗ ܟܠܗܘܢ ܕܕܗܒܐ.܀ ܕܟܡܐ ܕܝܢܼ ܐܬܠܨܘ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܥܒܘܪܐ ܠܐܡܕ܇ ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܝܿܕܥܼ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܩܼܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܣܘܓܗܘܢ ܓܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܡܝܼܬܘ ܗܼܢܘܢ ܘܒܥܝܪܗܘܢ.܀ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ ܐܬܬܢܝܚ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܪܘܢ ܥܠܝܗܿ ܦܘܪ̈ܣܝܐ. ܘܣܠܼܩ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܩܠܪܘܣ ܕܝܠܗܿ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܘܪܚܡ ܐܠܗܐܿ. ܘܕܡܨܒܬ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐܿ. ܚܠܝܨܐ ܘܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܦܘܠܝܢܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܢܣܝܡ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܠܒܟܘ ܐܢܘܢ ܒܐܩܪܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܗܼܘܘ ܬܡܢ. ܘܒܬܪܟܝܢ (ܟܕ) ܐܬܦܛܠܘ ܡܢ ܫܒܝܐܼ. ܡܝܬܪܐ ܢܘܢܐ ܩܫܝܫܐ ܘܪܒܝܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܕ܇ ܐܦܝܣܘܗܝ ܩܠܪ̈ܝܩܘܣ ܠܦܛܪܝܪܟܐܼ. ܘܥܒܼܕܗ ܠܗܘܢ

Page 305

ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܗܘ ܡܝܬܪܐ ܢܘܢܐ ܟܕ ܩܒܠ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܫܕܪ ܠܬܘܡܐ ܟܘܪܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܠܗ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܣ. ܕܢܕܒܪ ܠܐܡܕ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢܿ. ܘܕܢܫܐܠ ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ. ܘܐܫܬܘܝܘ ܥܡܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܘܐܦܝܣܘ ܠܡܠܟܐܼ ܕܗܼܘ ܬܘܡܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܘܩܒܠ ܡܿܠܟܐ ܒܥܘܬܗܘܢ. ܘܫܠܼܚ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܕܠܐ ܢܥܨܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܕܝܿܢܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐܼܠ. ܝܗܼܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܐܡܕ܆ ܘܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܦܿܠܓ ܠܡ̈ܣܟܢܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܬܟܢܼܫܘ ܠܬܡܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܦܿܗܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܫܠ̈ܕܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܟܠܝܘܡ ܡܢ ܐܡܕ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܩܠܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܡܬܦܩܕ ܠܗܘܢ.. ܐܦ ܐܘܪܒܝܩ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܕܡܿܠܟܐ܇ ܗܘܿ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܗ ܥܒܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܢܚܼܬ ܠܬܡܢ. ܘܝܗܒ ܬܡܢ ܕܝܢܪܐ ܕܝܢܪܐ. ܘܐܬܼܐ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܝܗܼܒ ܠܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܨܒܬ ܕܬܣܼܒ ܛܪܡܣܝܢ. ܘܠܟܠ ܛܠܝܐ ܙܘܙܐ ܚܕ. ܫܩܠ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܟܠܗ̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ. ܕܣܢ̈ܝܩܢ ܘܕܠܐ ܣܢܝ̈ܩܢ.܀. ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܼܐ ܩܪܒܐܼ. ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܬܓܪܝ ܒܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠ̈ܕܐ ܕܢܦܼܠ ܗܘ̈ܝ ܒܩܪ̈ܒܐ ܗܢܿܘܢܼ. ܐܛܥܡ ܗܘ̈ܝ ܠܡܐܟܠ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܕ ܪܒܚ ܘܐܘܦܝܘ ܫܠ̈ܕܐ ܕܩܛܝ̈ܠܐܼ. ܥܿܠ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܓܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܚܿܛ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܛ̈ܠܝܐ ܘܐܟܿܠ̈ܢ܆ ܘܢܿܦܠ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܥܠ ܓܒܪ̈ܐ ܡܫܘ̈ܚܕܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܡܣܿܪ̈ܚܢ ܠܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܒܙܒܢܐ ܕܐܕܪܐܼ ܠܝܬ ܗܘܿܐ ܐܢܫ ܒܟܠܗܿ ܟܘܪܐܿ. ܕܢܒܘܬ ܒܐܕܪܗ ܕܠܐ

Page 306

ܥܪܙܠܐ܇ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬ ܫܼܢܐ. ܒܡܥܕܪܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܢ܇ ܗܘܿ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠܝܢ܇ ܘܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝܢ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܡܦܿܨܐ ܠܢ܆ ܢܦܼܠ ܡܢܗܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܩܘܪ̈ܝܝܐܼ. ܘܕܓܼܫ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܫܕܪ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܟܕ ܡܝܬܢ ܠܐܘܪܗܝ. ܐܦ ܨܝ̈ܕܐ ܠܒܼܟ ܡܢܗ̈ܝܢ܆ ܘܦܟܪܘ ܘܐܝܿܬܝܘ ܐܢܝܢ ܟܕ ܚܝܗܢ. ܘܚܼܙܐ ܟܠܢܫ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐܿ. ܗܘܿ ܕܐܡܼܪ ܕܕܚܠܬܟܘܢ ܘܙܘܥܬܟܘܢ ܐܿܬܠ ܥܠ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛ̈ܗܝܢ ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܢ ܚܕܒܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܘܫܒܝܐ. ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ܆ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܼܪܩܢ. ܘܐܦ ܠܝ ܒܨܝܪܐܼ ܚܿܝܠ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܒܝܕ ܨܠܘܬܟܼ ܕܐܝܟ ܚܝܠܝ ܐܟܬܘܒ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ܇ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܒܼܠܘ ܐܢܝܢܼ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܗܿܘܝܢ. ܕܐܢ ܨܿܒܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܕܟܿܬܒܬ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܬܚܟܡܘ. ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܒܩܬܿ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܿܬܒܬ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܐܡܿܪܬܼ. ܕܠܘ ܠܟܠܗܝܢ ܣܿܦܩ ܐܢܐ. ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܚܕ ܐܢܫ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܼܒܠ܇ ܐܠܘ ܐܬܟܼܬܒܘ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܗܘܿܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦܼܩ ܗܘܐ ܠܗ̈ܝܢ. ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥܼ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܿܟܬܒܝܢ. ܐܦ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪ̈ܘܩܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܐܬܼܘܼ. ܟܕ ܢܿܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܟܕ ܣܿܠܩܝܢ. ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܒܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܢ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܡܣ̈ܟܢܐ ܐܬܚܬܘ ܡܢ ܥܪ̈ܣܬܗܘܢ ܘܕܡܼܟܘ ܒܗܝܢ܇ ܘܡܪ̈ܝܗܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܿܓܣܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܝܐ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܛܪܕܘ ܘܐܦܩܘ ܡܢ ܒ̈ܬܝܗܘܢܼ. ܘܥܼܠ ܫܼܪܘ ܒܗܘܢ. ܘܒܥܝܪܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܩܛܝܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܝܐ

Page 307

ܕܒܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܟܣܝܿܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܿܫܠܚܝܢ ܗܘܘ ܘܫܿܩܠܝܢ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘܼ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܼܝ. ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܒܫܘ̈ܩܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܘܡܚܣܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܼܬܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܡܟܘܠܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܟܠܢܫܼ ܘܐܣܢܐ ܕܐܠܬ ܗܘܐ ܠܚܕܚ̈ܕܢܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡܕܝ̈ܢܬܐܼ. ܓܠܝܐܝܬ ܒܿܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܝܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܿܦܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܣ̈ܦܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܕܪ̈ܬܐ ܘܦܘ̈ܬܩܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܥܡ ܐܘܡ̈ܢܐܼ ܒܚܢܘ̈ܬܗܘܢ ܫܪܝܢܼ ܗܘܘ. ܘܠܥܝܢ ܟܠܢܫܼ ܒܢ̈ܫܐ ܡܫܿܛܠܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܒܒ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܢܫ̈ܐ ܣܒ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܡܣܟ̈ܢܬܐܼ. ܡܫܚܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܘܡܠܚܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܢܦܩ̈ܬܗܘܢ ܫܿܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܡܢ ܦܘܚܢܗܝܢ ܠܗܝܢ ܡܒܿܛܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܣܟܐܼ. ܠܟܠܢܫ ܐܿܠܨܝܢ ܗܘܼܘ ܠܪܘܪ̈ܒܐ ܘܠܕܩ̈ܕܩܐ. ܘܠܐ ܐܫܬܒܼܩ ܐܢܫ ܕܠܐ ܡܼܛܝܗܝ ܡܢ ܒܝܼܫܬܗܘܢ. ܘܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܡܛܟܣܘ ܘܠܡܣܪܝܘ ܐܢܘܢ܇ ܐܝܕܗܝܗܘܢ ܠܫܘܚܕܐ ܦܫ̈ܝܛܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܢܫ ܫܿܩܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܠܐܢܫ ܠܐ ܚܿܣܟܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܡܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܿܦܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐܼ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܿܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܥܠ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܩܪܐ ܕܡܠܟܐܼ ܕܠܐ ܢܫܪܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܠܐܿܐ ܐܢܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܣܕܪ. ܕܟܒܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܡܢܝ ܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܠܗ̈ܝܢ.܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒܼܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠܼ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ܇ ܘܦܛܪܝܩ ܠܡܠܛܝܢܐ܇ ܘܦܙܡܢ ܠܐܦܡܝܐ܇ ܘܬܐܕܘܪܐ ܠܕܪܡܣܘܩ܇ ܘܩܠܝܘܦ ܠܡܒܘܓܼ. ܗܘܼܐ ܢܦܝܫܐ

Page 308

ܩܠܝܠ ܒܐܘܪܗܝܼ. ܘܒܣܼܡܬܿ ܠܗܿ ܙ݀ܥܘܪܘܬ ܐܢܫ̈ܐ ܕܦܫ ܒܗܿ. ܘܐܘܠܘܓ ܗܓܡܘܢܐܼ ܝܿܨܦ ܗܘܐ ܠܡܒܢܝܘܬܗܿ. [ܝܗܒ] ܠܗ [ܡܠـ]ܟܐ ܡ̈ܬܝܟ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܠܢܦܩ̈ܬܐ ܕܒܢܝܢܐ. ܘܒܢܼܐ ܘܚܕܬ ܠܟܠܗ ܒܪ ܫܘܪܐ ܕܟܪܟ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܚܕܬ ܬܘܒ ܘܐܬܩܢ ܐܓܘ̈ܓܐ ܬܪ̈ܝܢ ܕܥܿܠܝܢ ܡܢ ܬܠܙܡܐ ܩܪܝܬܐ ܘܡܢ ܡܘܕܕ. ܘܒܢܼܐ ܘܫܟܠܠ ܐܦ ܕܝܡܣܝܢ ܗܿܝ ܕܢܦܠܼܬܿ. ܚܿܕܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܒܿܢܝ ܣܘܓܐܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܦ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܡܠܟܐܼ ܥܣܪ̈ܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܠܢܦ̈ܩܬܐ ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܫܘܪܐ. ܘܼܐܘܪܒܝܩ ܡܗܝܡܢܐܼ ܥܣܪ ܠܛܝܪܗܝܢ ܕܢܒܢܐ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܡܫܒܚܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܦܘܬܩܐ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܕܗܿܘܐ ܗܘܐ ܫ̈ܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܩܣ̈ܛܐܼ ܫܩܠܗ ܡܢܗܘܢ ܗܘܼ ܗܓܡܘܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܢܗܪ ܒܐܣ̈ܛܘܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܣܿܓܝ ܒܥܼܘ ܡܢܗ ܦܪܡܘܢܪ̈ܐ ܡܛܠܬܗܿ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ. ܘܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܠܗܝ̈ܟܠܐ ܕܒܢ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܫܐܿܛ܆ ܝܗܼܒ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܟܠ ܒܝܬ ܣ̈ܗܕܐ ܡ̈ܬܝܢ ܩܣ̈ܛܐ. ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܐܪ̈ܒܥ ܡܕ̈ܝܢ ܚܛ̈ܐ ܒܕܝܢܪܐ ܡܙܕܒ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܣܥܪ̈ܐ ܫ̈ܬܐ. ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝ̈ܠܬܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܐܙܕܒܿܢܝܢ ܫ̈ܬܐ ܡܕ̈ܝܢ ܚܛܗܐ ܒܕܝܢܪܐܼ ܘܣܥܪ̈ܐ ܥܣܪ̈ܐ.܀ ܛܝܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܫܠܼܝܘ ܐܘ ܫܟܼܬܘ܇ ܐܠܐ ܥܒܼܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܒܠܥܕ ܡܢ ܦܘܪ̈ܣܝܐܿ. ܘܫܒܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܗܕܐ ܡܪܙܒܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܢܣܒܝܢ܇ ܠܒܟ ܠܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܘܩܼܿܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܛܝܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܥܒܼܪ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܫܒܘ ܐܓܘܪܣܐ ܚܕ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܥܼܬ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܠܡܓܝܣܛܪܘܣܼ. ܢܚܼܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܫܘܠܡܗܿ ܕܗܕܐ

Page 309

ܫܢܬܐ ܠܐܦܡܝܐ: ܫܠܼܚ ܠܛܝܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ ܕܩܠܢܝܩܘܣܿ. ܘܠܒܼܟ ܚ̈ܡܫܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢܼ ܩܼܛܠ ܒܣܝܦܐܼ. ܘܬܠ̈ܬܐ ܙܩܼܦ ܥܠ ܩܝ̈ܣܐ. ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩܼܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐܿ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܼܬ ܠܬܡܢ ܡܓܝܣܛܪܘܣܼ. ܘܐܬܼܐ ܫܼܪܐ ܒܐܘܪܗܝ. ܩܿܒܠ ܕܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐܼ. ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܚܠܦ ܗܘܦܛܝܣ.܀ ܫܘܪܐ ܕܝܢ ܕܒܛܢܢ ܩܣܛܪܐ ܕܒܣܪܘܓܼ. ܕܢܦܝܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪܥ ܟܠܗ܇ ܐܬܒܢܝ ܘܐܬܚܕܬ ܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܐܘܠܓܝܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܐܘܪܗܝ.܀ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܗܕܣ ܩܫܝܫܐ ܩܼܪܡ ܒܢܚܫܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐ. ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܫܘܕܥܘ] ܠܡܠܟܐܼ. ܕܣܘܓܦܢܐ ܕܪܒܐ ܗܘܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡܢ ܗܕܐܼ. ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܿܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕܼ. ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܥܪܒ ܡܛܠ ܓܝ̈ܣܐ܇ ܒܩܼܢܛܐ ܗܘܿܝܢ ܗܘܘܿ. ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘܿ. ܡܢ ܢܡܟܠܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܓܕܫ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡܬܚܿܫܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܼܦܟ ܠܒܬܪܗܘܢ܇ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܒܗܝܿ ܕܠܐ ܩܪܒܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܒܗܿ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܢܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܿܬܒܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܦܩܼܕ. ܘܐܬܓܒܝܘ ܦܣ̈ܘܠܐ ܡܢ ܟܠܗܿ ܣܘܪܐܿ. ܘܢܚܼܬܘ ܠܬܡܢ ܘܒܢܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܡܒܿܛܠܝܢ

Page 310

ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܩܼܠ ܦܪܙܡܢ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܢܼܚܬ ܝܬܼܒ ܒܐܡܕ. ܘܢܿܦܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܿܢܝܢ܆ ܘܡܣܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܐܦ ܢܚܫܝܪܐ ܪܒܐ ܒܚܝܘ̈ܬܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܕܣܓܝܘ ܬܡܢ ܡܢ ܕܚܒܪ ܐܬܪܐ. ܨܐܕ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܒܝܘܡܐ ܚܕ. ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܢܚܫܝܪܬܢܘܬܗ ܐܦ ܠܐܘܪܗܝ ܫܕܪ ܡܢܗܘܢ ܕܚܝܝܢ ܘܕܩܛܠܝܠܝܢ.܀ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܪܬܐ ܩܣܛܪܐܼ ܕܝܿܬܒܐ ܠܘܬܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬܼ. ܫܪܝ ܕܢܒܢܐ ܐܦ ܗܘܘܼ ܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܢܦ̈ܩܬܗ. ܐܦ ܠܐܘܪܘܦܘܣܼ ܕܝܿܬܒܐ ܡܥܪ̈ܒܝ ܢܗܪܐ ܒܗܦܪܟܝܐ ܕܡܒܘܓ. ܦܩܕ ܡܓܝܛܪܘܣ ܕܢܬܒܢܐ ܠܗܿ ܫܘܪܐ. ܘܠܐܿܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ.܀ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܚܼܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ܇ ܐܬܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ. ܘܝܬܼܒ ܒܐܘܪܗܝܼ ܗܘܼ ܘܚܝܠܗ. ܘܕܩ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܡ̈ܣܟܢܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐܼ. ܐܘܣܦ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܘܫܕܪ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܘܢܛܠܝܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܚܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐܼ. ܐܘܣܦ ܐܦ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܘܫܕܪ ܫܘܒܩܢܐ ܕܣܘܢܛܠܝܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܚܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐܿ ܘܠܡܠܟܐ ܡܩܠܣܝܢ ܗܘܘ.܀ ܩܘܛܢܐ ܕܝܢ ܕܥܡܐ ܪܛܢܿܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܩܿܥܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢܼ ܕܠܐ ܙܕܩܿ ܕܢܼܫܪܘܢ ܥܠܝܢ ܓܘ̈ܬܝܐ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܗܼܢܘܢ ܐܬܥܕܪܘ ܒܫܘܒܩܢܐ ܗܢܐ. ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܬܗܘܐ ܫܐܠܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܪܝܬܿ ܗܕܐ

Page 311

ܕܬܣܬܥܪܼ. ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪܘܒ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣܼ. ܘܐܦܝܣܘܗܝܼ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ܇ ܬܦܩܘܕ ܪܒܘܬܟ ܡܢܐ ܘܿܠܐ ܕܢܣܒ ܟܠܚܕ ܡܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܒܝܪܚܐܼ. ܕܠܡܐ ܡܐ ܕܥܠܘ ܠܒ̈ܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܢܒܙܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܩܘܛܢܐ ܒܿܙܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܘܼ ܩܒܠ ܦܝܣܗܘܢ ܘܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܕܢܒܣܘܢ ܐܣܦܕܐ ܕܡܫܚܐ ܒܝܪܚܐ. ܘܡܿܬܝܢ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܩܝ̈ܣܐ. ܘܥܪܣܐ ܘܬܫܘܝܬܐ ܠܒܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܘܓܘ̈ܬܝܐ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܪܗܛܘ ܥܠ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣܼ ܠܕܪܬܐ ܕܒܝܬ ܒܪܣܐ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܣܿܠܩܝܢ ܒܣܒܠ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܗܼ. ܫܡܼܥ ܩܠ ܪܘܒܗܘܢ ܘܫܓܝܫܘܬܗܘܢܼ ܘܐܦ ܐܣܬܟܠ ܡܢܐ ܨܿܒܝܢ ܠܡܣܥܪ. ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܙܝܢܗ ܠܒܼܫ ܘܫܩܼܠ ܡ̈ܐܢܘܗܝ ܘܣܝܦܗ ܫܡܼܛ. ܘܩܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܥܠܝܐ ܕܒܗ ܫܪܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܠܐ ܩܼܛܠ. ܐܠܐ ܣܝܦܗ ܡܢܝܦ ܗܘܐ܆ ܘܟܿܠܐ ܗܘܐ ܠܩܕ̈ܡܐ ܕܣܿܠܩܝܢ ܡܢ ܕܠܡܥܠ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܥܿܨܝܢ ܗܘܘ ܒܚܡܬܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܠܡܣܩ ܘܠܡܥܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܝܕ ܣܒ̈ܠܬܐ ܕܝܢ ܕܕܪܬܐ ܗܿܝܼ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܕܘ܇ ܐܝܟ ܕܡܦܣܐ ܚܣܝܘܬܟ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܣܠܼܩܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܠܼ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܚܪܒܐ܇ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܗܘܢ ܚܿܒܨܝܢ ܗܘܘ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܐܬܬܒܪ ܘܢܦܼܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܡܝܬܘ ܕܠ̈ܠܝܠܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܪܚܘ

Page 312

ܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܘܗܿܘܼܘ ܣܓܝ̈ܦܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܐܣܼܝܘ. ܪܘܡܢܣ ܟܕ ܗܼܘܬ ܠܗ ܐܦܬܐ ܒܝܕ ܡܦܘܠܬܐ ܗܕܐܼ. ܥܠ ܐܓܪܐ ܥܪܩ ܡܢ ܕܪܬܐ ܠܚܒܪܬܗܿ ܘܐܬܦܠܛ. ܘܬܘܒ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܦܫܘ ܠܗܘܢ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܟܕ ܡܛܕܒܪܝܢ ܒܨܒܝܢ̈ܝ ܢܦܫܗܘܢܼ. ܘܐܢܫ ܕܬܟܿܣ ܠܗܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܕܟܿܠܐ ܐܘ ܕܡܿܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ.܀ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܛܪܐܼ ܒܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܘܥܣܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠܗܿ ܗܕܐ ܫܢܬܐ.. ܒܐܪܚ ܢܝܣܢ ܕܝܢ܆ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܫܼܢ ܐܘܠܨܢܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܢ. ܟܿܢܫ ܓܝܪ ܡܓܣܛܪܘܣ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐܼ. ܘܩܡ ܕܢܚܘܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐܿ. ܕܢܩܝܡ ܘܢܚܕܬ ܥܡܗܘܢ ܩܝܿܡܐ ܕܫܝܢܐ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܠܐܘܪܗܝ ܐܬܼܘ ܠܘܬܗ ܐܝܙ̈ܓܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܐܘܕܥܘܗܝܼ ܕܐܣܛܒܝܕ ܗܘܿ ܕܐܬܼܐ ܠܐܘܪܥܗ܇ ܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܿܡܐܼ ܡܝܼܬ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܿܪܝܢ܇ ܕܙܿܕܩ ܠܗ ܐܢ ܗܼܘ ܕܠܫܝܢܐ ܢܚܼܬܿ. ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܐܘܪܗܝ܇ ܥܕܡܐ ܕܐܣܛܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܢܫܬܕܪ ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܗܼܘ ܒܥܘܬܗܘܢ ܩܼܒܠ. ܘܒܐܘܪܗܝ ܝܬܼܒ ܝܪ̈ܚܐ ܚܡ̈ܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܣܿܦܩܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܘ̈ܬܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܼ. ܐܦ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܫܼܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܥܿܡܪܝܢ ܗܘܘܿ. ܐܫܬܒܩܘ ܕܢܕܝܪܘܢ ܒܫܠܝܐ ܕܡܿܚܒܝܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܫܼܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕܝܪ̈ܬܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܬܠܥܒܘ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐܿ. ܒܗܝܿ ܕܠܘ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܘ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܟܕ ܒܒ̈ܬܐ ܥܠ̈ܝܐ ܐܬܒܣܡܘ ܢܦܼܩܘ

Page 313

ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܡܬܒܘܪܪܝܢ ܡܢ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܕܪܟܘ ܥܠ ܐܬܪܐ ܣܦܝܩܐ ܘܠܥܘܡܩܐ ܐܣܬܚܦܘ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܒܝܫܐܼ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܫܢܝܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܿܬܒܝܢ ܘܫܿܬܝܢܼ ܐܬܛܒܥܘ ܒܫܼܢܬܐ ܘܢܦܼܠܘ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܥܠ̈ܝܐܼ. ܘܡܝܬܘ ܥܠ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܥܪ̈ܣܬܗܘܢ ܐܬܩܠܝܘ ܡܢ ܡܟܘܠܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܗܘܢ܇ ܡܛܠ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܼܠܘ ܠܓܢܬܐܿ ܕܢܣܒܘܢ ܝܪܩܐܼ. ܘܩܡ ܓܢܢܐ ܕܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܣܼܒܘܢ܆ ܡܿܘܬܐ ܒܝܕ ܓܐܪܐ ܐܘܫܛ ܠܗ ܘܕܡܗ ܠܐ ܐܬܬܒܥ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܪܒܝܐ ܒܝܫܬܗܘܢ: ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܬܟܿܣ ܠܗܿ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܼܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢܼ. ܘܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ ܣܿܥܪܝܢ ܗܘܘ: ܒܕܠܐ ܝܿܗܒܝܢ ܗܘܿܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܒܿܐܫܘ ܠܗܘܢ܆ ܐܙܕܟܝܘ ܡܢ ܚܡܬܗܘܢ ܘܠܚܕ̈ܕܐ ܩܿܛܼܠ. ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܛܣܐܝܬ ܚܿܐܝܢ܆ ܠܐ ܟܣܝܐ ܡܢ ܝܕܥܬܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܟ ܗܘܿ: ܕܠܐ ܐܦ ܗܟܢܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܗ. ܒܝܫܬܗܘܢ ܕܒܝ̈ܫܐ ܗܟܢܐ ܥܫܢܼܬ ܠܡܒܐܫܘܼ. ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪ̈ܗܝܐܼ. ܐܫܝܚܘ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܢܣܥܪܘܢ. ܪܓܢܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܒܟܪ̈ܛܝܣܐ ܪܫܡܘܼ. ܘܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܟܣܝܐܝܬ ܩܒܥܘ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥܼ. ܠܐ ܐܬܚܿܡܬ ܐܝܟܢܐ ܕܡܨܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܥܿܩܒ ܥܠ ܗܘܿ ܡܿܢ ܕܗܕܐ ܣܼܥܪ. ܐܦܠܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܐܬܚܿܫܒ ܠܡܣܥܪ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ. ܐܠܐ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܕܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܢܫܿܢܐ.

Page 314

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܒܼܪ ܗܟܝܠ ܢܓܝܣܛܪܘܣ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܢܚܼܬ ܠܬܚܘܡܐ. ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܐܝܙܓܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܦ ܗܡܝܪ̈ܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܐܣܛܒܝܕ. ܘܬܘܒ ܐܦܝܣܘܗܝܼ ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܫܝܢܐ ܨܿܒܐ ܕܢܥܒܕ܇ ܙܿܕܩ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܐܦ ܗܘܼ ܗܡܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܩܿܒܠ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܢܬܩܪܒܘܢ ܒܚܘܒܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܢܩܒܠܘܢ ܐܦ̈ܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܒܚܡ̈ܫܡܐܐ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܦܪ̈ܫܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܙܿܝܢܝܢ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܒܘܢ ܒܐܦܪܣܝܢܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܘܠܐ ܢܣܥܼܪܘܢ. ܘܩܿܒܼܠ ܦܝܣܗܘܢܼ. ܘܗܡܝܪ̈ܐ ܫܕܪ. ܘܠܐܘܪܥܗ ܕܐܣܛܒܝܕ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗܼ ܐܙܠܼ ܕܠܐ ܙܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩܿܢܛ ܗܘܐ܇ ܕܕܠܡܐ ܢܟܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܐܩܝܡ ܠܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܢܩܒܘܠ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ. ܘܐܬܿܐ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢܼ ܘܦܿܩܼܕ ܐܢܘܢ ܕܐܢܗܘܼ ܕܐܬܿܐ ܗܝܿ ܡܬܚܙܝܐ ܠܗܘܢܼ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܡܢܥܘܢ ܠܗܬܗ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܐܦ ܐܣܛܒܝܕ ܠܐܘܪܥܗܼ. ܘܝܬܼܒ ܒܐܦܪܣܢܐ ܗܼܢܘܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܡܗܘܢܼ. ܣܡ ܠܒܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܦܠ̈ܚܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܘܚܼܙܐ ܕܙܝܢܐ ܠܒܝܫܝܢ ܡܢ ܠܓܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܼܘ ܥܡ ܐܣܛܒܝܕ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܐܘܕܥܘ ܠܦܪܙܡܢ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܘܠܛܡܣܛܪܛܐ ܕܘܟܣ. ܘܗܢܼܘܢ ܐܬܼܐ ܗܝܿ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܚܘܝܘ. ܘܡܚܕܗܿ ܝܒܼܒܘ ܘܡܼܛܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܠܐܣܛܒܝܕ ܘܝܐܠܝܢ ܕܥܡܗܼ ܒܨܥܬܐ ܚܒܼܫܘ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܒܡܫܪܝܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܇ ܟܕ ܝܼܕܥ ܕܐܬܚܒܫ ܐܣܛܒܝܕ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܼ ܥܪܩܘ ܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢܼ. ܘܥܠܘ ܠܢܨܒܝܢ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܣܛܒܝܢ ܠܡܚܕ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܡܩܛܠ.

Page 315

ܘܡܓܝܣܛܪܘܣ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠܬܐ ܠܚܪܒܐ ܘܢܬܚܩܘܢ ܠܫܝܢܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܐܨܛܒܝܘ. ܘܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥܘ ܠܗ ܘܫܒܩܘܗܝ ܠܐܣܛܒܝܕ ܠܡܦܩܼ ܘܠܝܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܼ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܐܟܝܘ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܙܟܘܬܗܘܢܼ ܡܫܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܣܛܒܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܫܿܢܝ ܠܡܫܪܝܬܗ. ܘܚܼܙܐ ܕܥܠܼܘ ܠܗܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܢܨܒܝܢ܆ ܕܚܠܘ ܗܘܼ ܕܢܩܿܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܘܥܼܠ ܐܦ ܗܘܼ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܥܿܨܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܦܼܩ ܥܡܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢܼ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܦܼܩ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܬܓܠܐ ܕܚܠܬܗܘܢ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܫܕܪ ܐܣܛܒܝܕܼ ܐܝܬܝ ܒܪܬܗ ܠܢܨܒܝܢ. ܘܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܣܐ ܫܼܩܠܗܿ ܒܢܫ̈ܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܚ ܠܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܿܟܐ ܠܟ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕܝܟ ܬܦܘܩܼ. ܦܢܝ ܗܘܼ ܦܬܓܡܐ܇ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܠܐ ܢܿܦܩ ܐܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܡܠܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܟܠܗܿ ܨܒܘܬܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ܆ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܡܿܗܡܐ (ܗܘܐ). ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢܼ ܟܕ ܢܦܼܩ ܐܣܛܒܝܕ ܠܘܬܗܼ. ܠܟܠܗܝܢ ܥܠ̈ܬܐ ܕܣܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܝ ܕܢܬܒܥ ܐܢܝܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐܿ. ܒܿܛܠ ܒܪܚܡܬ ܫܝܢܐ. ܘܩܝܿܡܐ ܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ. ܘܫܝܢܐ ܥܒܕ. ܘܟ̈ܬܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܬܼܒܘ. ܘܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܬܚܡܘ ܒܗܘܢܼ. ܕܩܪܒܐ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܠܐ ܢܙܝܥܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܚܿܕܝܢ ܗܘܘ ܘܪܘܙܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܗܘܼܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܬܚܘܡܐ܆ ܩܿܒܠ ܗܘܼ ܩܠܠܪܣ ܡܓܝܣܛܪܣ ܘܩܠܝܘܦܝܣ܇ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ. ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠܐܬܪܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ

Page 316

ܡ̈ܠܼܝܢ ܗܘ̈ܝ܆ ܘܗܟܢܐ ܟܬܼܒ ܠܗܘܢ. ܕܐܢ ܗܘܼ ܕܝܿܕܥܝܢ ܕܘܿܠܐ ܕܬܫܬܒܩ ܣܘܢܛܠܝܐܼ. ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܕܠܐ ܥܘܟܪ ܢܫܒܩܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܕܬܫܬܒܩ ܠܒܝܬ ܐܡ̈ܕܝܐ ܟܠܗܿ ܣܘܢܛܠܝܐ. ܘܠܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܦܠܓܗܿ. ܘܗܝܼ ܗܕܐ ܫܕܪܘ ܐܘܕܥܘ ܒܐܘܪܗܝ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܦ ܐܝܓܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܕܪܘܼ. ܕܥܠ ܫܝܢܐ ܕܗܘܼܐ ܡܘܕܥ̈ܢ ܗܘ̈ܝ.. ܘܒܝܘܡ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ܆ ܕܒܼܪ ܠܟܠܗ ܚܼܝܠܐ ܘܣܠܼܩ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܘܪܗܝܼ. ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗܿ܇ ܡܛܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܛܘܒܢܐ ܒܪܗܕܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܠܬ ܐܦܝܣܩܼ. ܕܠܐ ܢܬܠ ܐܬܪܐ ܠܚܡܬܐ ܕܬܫܬܛܠ ܒܗ. ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܩܒܬܐ ܐܘ ܡܪܢܝܬܐ ܠܐܢܫ. ܘܗܘܼ ܡܛܝܒܐܝܬ ܠܦܝܣܗ ܩܿܒܼܠ. ܘܐܦ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗܼ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܩܪ̈ܝܘܢܐܼ ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܩܠܝܪܗܝܩܘ ܘܒܢ̈ܝ ܩܝܿܡܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܥܡܗܘܢ ܢܦܼܩܘ. ܘܥܠܼܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܠܚܝܠܐ ܟܠܗ ܫܪܝܗܝ ܒܪܝ ܝܘܡܐ ܠܡܚܼܙܩ. ܘܗܘܼ ܩܘܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬ̈ܠܬܐ ܘܝܗܒܼ ܠܗܓܡܘܢܐ ܡ̈ܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܕܢܦܠܓ ܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܚܿܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܗܘܼܐ܇ ܘܪܘܿܙܝܢ ܒܓܗܝܬܐܕܡܟܝܠ ܗܿܘܝܐ ܠܗܘܢ ܡܢܐܘܠܨܢܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܒܗ܇ ܘܕܝܿܨܝܢ ܒܣܒܪܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܡܣ̈ܬܟܝܢ ܠܡܐܬܐ܇ ܘܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܐܪܡܝ ܫܝܢܗ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠ̈ܟܘܬܐ܆ ܒܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܠܗ ܘܠܡܿܢ ܕܫܕܪܗܼ ܠܘܝܘܗܝ ܟܕ ܚܿܙܩ.. ܐܢܗܘܼ ܕܐܚܪܢܐܝܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝܼ. ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܥܣܩ ܥܠ ܩܘܠ̈ܣܘܗܝ.

Page 317

ܐܠܐ ܢܬܥܗܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ ܐܣܬܥܪܘ ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ܀

ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡܿܨܝܢ ܟܿܬܒܬ ܠܚܘܒܟ. ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐܼ ܘܟܕ ܨܿܒܐ ܐܢܐ. ܟܕ ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܡܿܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܠܿܐܐ ܗܿܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ. ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦܿܣ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ. ܟܕ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕܢܟ. ܘܡܟܝܠ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܡܠܐ ܫܘܘܕܝܐ ܕܒܐܝܓܪܬܟ܆ ܕܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܚܛܝܘܬܝ. ܗܘܿܝܐ ܠܝ ܓܝܪ ܒܛܝܼܠܘܬܐ ܡܟܝܠ ܕܝܿܠܦܬ ܨܒܝܢܟ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܐܬܿܝܢ ܘܫܿܘܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ: ܪܫܡ ܐܢܐ ܘܡܫܕܪ ܠܐܒܗܘܬܟܿ. ܐܢܗܘܼ ܕܡܩܘܐ ܐܢܐ ܒܚܝ̈ܐ. ܢܨܠܐ ܕܝܢܼ ܚܢܢ ܡܢܗܪܟܐܿ ܘܐܒܗܘܬܟ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܟܠܕܘܟ: ܕܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܣܦܼܩܢܢ ܠܡܼܬܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܗܝܢ: ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܩ̈ܬܗܝܢ. ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܿܝ̈ܢ ܢܫܟܚ ܠܡܫܬܥܝܘ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗܝܢ. ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܚܿܝܒܐ ܡܠܬܢ: ܡܢ ܕܠܡܐܡܪ ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܛܒܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢ: ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܕܡܿܡܠܟ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܥܠ ܣܒܥܐ ܪܒܐ ܕܗܿܘܐ܆ ܘܡܫܪܬܚܘܬܐ ܣܓܝܼܐܬܐ ܕܥܿܠܠܬܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܗܘܿ ܕܐܡܼܪ ܕܢܬܛܥ̈ܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܐܦ ܢܬܟܣ̈ܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝ. ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܝܡܢ. ܐܡܝܢ܀

[Zuqnin Chronicle Part 3]

Source: J.B. Chabot, Incerti Auctoris Chronicon Pseudo-Dionysianum Vulgo Dictum. Vol 2. CSCO 104/Scriptores Syri 53 (III.2). Louvain: Secretariat du CorpusSCO, 1933; from Vatican Syriac 162

Page 1

 

ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐ: ܕܡܢ ܒܪܝܬܗ

ܕܥܠܡܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܡܢܝܢ

ܘܫܒܥ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

܀ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܀

 

Page 2

 

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐܼ. ܐܬܥܩܪܬ ܣܟܠܘܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ.

ܕܐܝܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܀ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܐܝܠܝܪܝܣ. ܒܼܬܪ ܠܐܘܢܼ ܗܢܐ ܠܒܼܟ܀ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܬܪ ܦܪܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܡܢ ܕܐܬܩܛܠܼ. ܠܒܼܟ ܩܕܝܫܐ ܟܐܡܬܐܘܣܼ ܬܠܡܝܕܗ ܕܕܝܣܘܩܘܪܘܣ. ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܛܐܡܬܐܘܣ ܐܚܪܢܐܼ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܪܥܘܠܦܩܠܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܢܛܠ.. ܘܒܬܪܗܼ ܓܢܕ.. ܘܬܘܒܼ ܐܩܡ܀ ܒܐܦܣܘܣܼ ܝܘܚܢܢ.. ܘܒܬܪܗܼ ܦܘܠܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܥܠ ܕܠܐ ܩܿܒܠ ܠܣܘܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܕܡܢܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܡܟܣܝܡܘܣ.. ܘܒܬܪܗ ܡܪܛܘܪܝܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝܼ. ܦܛܪܘܣ ܗܿܘ ܕܗܦܼܟ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܩܒܼܠ ܡܢ ܝܘܒܢܠܐܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܡܪܛܘܠܝܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܣܠܘܣܛܝܘܣ. ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܣܠܘܣܛܝܘܣ. ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܬܘܒ ܗܼܘܘ ܒܬܪ ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐܼ. ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ. ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܦܠܐܝܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܦܠܘܝܢܘܣ.܀ ܒـ[ـܩـ]ـܘܣܛܢܛܝܢܐܼ ܒܬܪ ܐܩܡ ܗܘܼܐ ܦܘܐܢܢܛܣ.. ܘܒܬܪܗ ܗܘܼܐ ܐܘܦܝܡܘܣܼ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܣܛܘܣ. ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܒܬܪ ܛܡܬܐܘܣܼ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܕܐܬܕܚܝ.. ܘܒܬܗܼ ܦܛܪܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܐܬܢܣܝܘܣ. ܒܪ̈ܘܡܐ ܒܬܪ ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ܀ ܘܒܬܪܗ ܩܝܠܟܣܼ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܒܠܘ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܙܢܘܢ ܡܿܠܟܐ܀

ܘܬܘܒ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ: ܓܒܐ ܕܦܪ̈ܣܝܢܐ ܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐܼ ܘܐܘܩܕ ܠܟܢܘܫܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܘܚܦܪܘ ܘܐܣܩܘ

 

Page 3

 

ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܡܝ̈ܬܝܗܘܢ ܕܐܝܬ ܚܕܪ̈ܝ ܟܢܘܫܬܗܘܢܼ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐܼ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܙܝܢܘܢ ܡܿܠܟܐ ܐܬܝܕܝܥܬܼ. ܐܬܚܡܼܬ ܥܠ ܦܪ̈ܣܝܢܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܡ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܚܿܝܝܢ ܠܐ ܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢܼ ܥܡ ܡ̈ܝܬܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܠܼܐ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐܼ. ܘܠܐ ܐܬܬܒܥ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡܢܐܼ ܡܝܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ.. ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܓܢܣܗܼ ܡܢ ܕܘܪܟܝܢ: ܓܒܪܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܗܝܡܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܫܥܼ. ܢܦܼܩ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܘܦܝܡܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ. ܥܠ ܕܐܫܬܟܚ ܢܣܛܘܪܝܢܐ. ܘܗܼܘܐ ܚܠܦܘܗܝܼ ܡܩܕܘܢܝܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܥܣܪ̈܆ ܐܬܼܐ ܩܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܘܒܕ ܠܟܠ ܡܕܡ. ܗܢܘܿ ܕܝܢܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ ܥܠܘܗܝ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܗܘܼܐ ܪܥܠܼܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐܼ. ܘܐܬܗܦܟܬܼ ܒܗ ܢܝܩܦܘܠܝܣ ܘܛܡܪܬܼ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܣܛܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܘܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢ.܀ ܘܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ ܐܬܚܙܝܬܼ ܐܬܿܐ ܕܕܡܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܒܫܡܝܐ.. ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܿܐ ܘܕܪܥܠܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܐܒܪ̈ܢܐ ܓܙܬܼ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܦܼܟܬܿ ܠܕܘܟܬܗܿ ܐܝܟ ܥܝܕܗܿ ܩܕܡܝܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܦ ܢܗܪܐ ܦܪܬܼ ܓܙ ܪܕܝܗ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܐܪܫܡܫܛܼ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܕܟܢܫܗܼ ܢܦܼܠ ܡܢ ܙܘܥܐ. ܘܐܘܒܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܓܘܗ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ̈ܐܼ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡ: ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܒܗܼ ܝܘܡ ܫܒܬܐܼ. ܚܼܫܟ ܫܡܫܐ

Page 4

ܥܕܡܐ ܠܬܡ̈ܢܐ ܫܥ̈ܝܢ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܚܚ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܼܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܛܡܐ ܐܘ ܟܒܪܝܬܐ ܒܕܝܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ… ܘܗܘܼܬ ܒܗ ܒܝܘܡ ܗܢܐ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐܼ ܒܫܘܪܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܬܘܪܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܼܬ ܒܫܘܪܐܼ. ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܠܬܪܥܐ ܪܒܐ. ܟܐܦ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܕܘܟܬܐܼ ܐܬܒܕܪܘ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗܿ ܠܐ ܙܥܘܪ.

ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝܼ. ܐܬܚ̈ܙܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܠ̈ܬ ܒܫܡܝܐ܇ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܕܕ̈ܡܝܢ ܠܩܫܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܥܢ̈ܢܐ. ܟܕ ܗܼܘ ܟܦܦܗܝܢ ܠܬܚܬܼ ܘܪܝܫܗܝܢ ܠܥܠ. ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܓܒܐ ܬܝܡܢܝܐ ܒܡܨܥܬ ܫܡܝܐܼ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܗܿ. ܘܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܡܥܪܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܦܝ̈ܟܢ ܗ̈ܘܝ ܠܐܦ̈ܝ ܫܡܝܐ.. ܘܬܘܒ ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢܼ ܐܬܚܙܝܬ ܐܬܿܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܫܡܝܐܼ ܕܕܡܝܐ ܗܘܬܼ ܠܢܝܙܟܐ. ܒܓܘܢܝܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘܡܥܪܒܝܬܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܟܢܝܫܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܩܪܘܗܿ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܩܪܘܗܿ ܢܝܙܟܐ ܕܚܪܒܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ ܫܪܒܗܝܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܪ̈ܬܥܣܪܐܼ. ܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܘܩܡܼܨܐ ܘܡܘܬܢܐ ܪܒܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܐܬܗܦܟܬ ܦܛܠܡܝܕܐܼ. ܘܨܘܪ ܘܨܝܕܘܢ. ܘܐܦ ܐܬܥܩܼܪܬ ܘܢܦܠܬ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ ܕܙܘܥܐ܇ ܕܗܘܐ ܒܐܝܪܚ ܐܒܝܼ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܗ܇ ܒܡ̈ܓܗܝ ܥܪܘܒܬܐܼ ܐܬܚܙܝܬ ܐܬܿܐ ܒܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܪܐܒܥܣܪ̈ܐܼ. ܟܒܫ ܩܘܕ ܠܐܡܕ ܘܠܬܐܕܣܝܘܦܘܠܝܣ. ܘܩܛܠܼ ܘܫܼܒܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ.

Page 5

ܘܒܐܡܕ ܩܛܝ̈ܠܐ ܕܢܦܩܘ ܒܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐܼܿ. ܬܡ̈ܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܕܢܦܩܘ ܒܬܪ̈ܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܘܕܐܫܬܕܝܘ ܡܓܘ̈ܒܐ ܘܒܒ̈ܘܒܝܬܐ ܘܕܐܬܛܡܪܘ ܒܓܘܗܿ. ܒܐܣܟܘܠܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܐܘܪ̈ܛܝܐ: ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܘܪ̈ܛܝܐ ܒܗܿ ܒܬܫܡܫܬܐ: ܥܠܼܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܣܦܩ̈ܠܛܪܐܼ. ܘܩܿܛܠܼܘ ܡܢܗܘܢ ܬܫ̈ܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܕܫܪܟܐ ܫܒܘ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܥܒܼ݊ܘ ܩܪܒܐ ܒܬܠܒܫܡܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܐܙܕܟܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܢܩܫܘ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܬܠܐ ܘܐܘܪܗܝ. ܘܫܒܼܘ ܠܒܝܬ ܚܪ̈ܢܝܐܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܥܠܠ ܪܫܝܡ ܗܼܘ ܠܢ܀ ܗܘܼܬ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܿܐ ܐܚܪܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܚܫܘܟܐ ܒܫܡܝܐ.

ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܕܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܥܕܬܐܼ. ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ.. ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܕܒܡܘܓ.. ܦܛܪܐ ܕܐܘܪܗܝ.. ܐܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ.. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܠܕܩܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܐܦܡܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܐܡܕ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ.. ܝܘܚܢܢ [ܕ]ܐܝܪܦܘܠܝܣ.. ܦܘܠܘܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܚܪܢ.. ܢܘܢܐ ܕܩܪܩܣܝܢ.. ܦܘܠܝܐ ܕܩܠܢܝܩܘܣ.. ܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ.. ܬܐܘܣܝܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ.. ܐܗܪܘܢ ܕܐܪܫܡܫܛ.. ܐܝܛܝܪܟܝܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ.. ܦܠܝܟܣ ܕܪܗܘܡܐ.. ܣܠܘܣܛܝܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘ.ܝܗ.: ܗܘܐ ܪܥܠܐ ܪܒܐ. ܘܢܦܠܬ ܒܗܼ ܪܘܕܣ ܓܙܪܬܐ. ܗܢܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܬܠ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܠܠܝܐ ܗܘܼܐܼ. ܐܘܒܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܦܫܘ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܪܚܢܐ ܫܕܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܠܝܢ

Page 6

ܕܐܫܬܟܚ ܕܚܝܿܝܢ ܒܗܿ ܘܫܪܝ ܡܓܿܠܝܢ ܘܡܦܿܩܝܢ ܠܫ̈ܠܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ܇ ܐܝܟ ܕܒܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܐܥܨܪܘ ܗܘܘ ܒܗܿ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ̈ܐܼ. ܚܪܒܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܩܛܠܘ ܘܐܒܕܘ ܫܘܒܘ ܘܒܙܘܼ ܠܟܠܗ ܿܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܡܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܒܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ. ܩܛܠܘ ܕܝܢ ܠܟܠ ܕܟܪܐܼ ܕܡܢ ܒܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܥܠ. ܘܕܫܪܟܐ ܐܦܩܘ ܒܫܒܝܐ܀ ܐܚܪܒܘ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܪܡܢܝ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܒܘ ܘܒܙܘ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܕܒܗܿ ܒܫܒܝܐ.܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܩܕܝܫܐ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ.܀ ܘܟܕ ܕܫܪ ܠܬܘܡܐ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܕܝܠܗܼ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܛܠ ܥܠ̈ܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ: ܐܬܢܟܠ ܥܠܘܗܝ ܗܼܘ ܬܘܡܐ ܥܡ ܐܡܕ̈ܝܐ [ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܟܗܢܘܬܐ.] ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ [ܚܠܦ ܢܘܢܐ.]

[ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ̈ܐܼ.] ܐܬܒܢܝ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܢܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ܀ ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐܼ ܢܚܼܬ [ܩܐܠܪܣ] ܡܓܝܣܛܪܘܣܼ [ܘܥܒܼܕ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ [ܠܦܪ̈ܣܝܐ.]

[ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ̈ܐܼ.] ܗܘܼܐ ܩܪܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܪܒܐ [ܥܠ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܨܼܒܐ] ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܬ ܒܡـ[ـܕܢܚܐܼ. ܢܐܡܪ ܐܦ] ܗܼܘ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܪܡ ܥܠܝܢ.. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐܼ ܫܓܘ̈ܫܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܙ̈ܙܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܼܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣܼ. ܡܛܠ ܕܪܚܿܡ ܠܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܼܒܐ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܗܿܝ ܕܩܕܝܼܫܬ ܐܠܗܐܼ. ܩܕܝܼܫܬ ܚܝܠܬܢܐܼ

Page 7

ܩܕܝܼܫܬ ܠܐ ܡܝܘܬܐ: ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܟܕ ܗܿܝ ܗܕܐ ܦܩܼܕ܆ ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܓܢܣܗܿ ܕܝܘܠܝܢܐ ܪܒܬܐܥܡܗܿ ܕܝܠܗܼܿ. ܘܣܘܓܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐܼ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܆ ܥܡ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܩܝܡܝܛܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܟܠܗܿ ܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܪܘܒܐ. ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܓܙܡܐ ܘܬܟ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܗܿܘ ܠܡ ܕܚܘܕܬܐ ܘܢܘܟܪܝܘܬܐ ܨܒܐ ܕܢܿܥܠ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܬܘܒ ܠܡ ܠܗܿܘ ܓܝܣܐ ܕܐܨܛܠܼܒ ܥܡ ܡܪܢ. ܕܘܡܟܣ ܫܡܗ ܗܘܘ. ܘܠܗ ܩܥܿܝܢ ܕܐܨܛܠܼܒܬ ܚܠܦܝܢܼ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ. ܘܫܪܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܗܟܢܐ ܪܗܛܘ ܘܐܬܟܪܟܘܗ ܠܦܠܛܝܢ. ܟܕ ܩܥܿܝܢܼ ܕܡܠܟܐܐܚܪܢܐ ܠܪܗܘܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܠܛܢ ܢܥܪܘܩ ܗܘܐܼ ܘܢܬܛܫܐ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܓܙܗ ܕܥـ[ـܡܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ] ܪܗܛܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܢܐ ܐܦܐܦܪܟܘܢ ܣܘܪܝܝܐܼ. [ܗܕܐ ܗܼܝ] ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܐܬ… ܠܡܥܪܩܘ ܡܢܗܘܢܼ. ܘ[ܐܪܡܝܘ] ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܝ ܠܒܝܬܗ. ܘܚܛܦܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܼܘ ܓܝܪ ܕܗܼܘ ܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐܼ ܐܛܥܝܗ ܠܡܠܟܐܼ. ܕܢܥܿܠ ܗܿܝ ܕܐܨܛܠܒܼܬ ܚܠܦܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܪ̈ܓܐܼ ܒܕܘܡܣܝܐ ܡܿܦܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܣܐܡܗ ܘܡܿܦܓܝܢ. ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܒܒܝܬܗ ܕܝܪܝܐ ܚܕ ܡܣܟܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐܼ. ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܦܣܩܘ ܪܝܫܗ ܘܩܒܥܘ ܒܩܘܢܛܪܐ: ܘܗܟܢܐ ܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ.

Page 8

ܟܕ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܩܿܥܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܗܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܒܠܘܣܼ. ܗܢܐ ܗܼܘ ܕܝܢܼ ܣܩܘܒܠܝܗܿ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܘ ܠܒܝܬܗܿ ܕܝܘܠܝܢܐ ܦܛܪܝܩܝܐ ܪܒܬܐ ܩܥܿܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܒܥܠܗܿ ܐܪܒܝܢܕܐܼ ܕܢܗܘܐ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܪܗܘܡܢܝܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܪܒܝܢܕܐ ܥܼܪܩ ܠܥܒܪܐ.܀

ܥܠ ܐܦܝܩܘܣ ܕܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐܼ ܘܣܠܼܩ ܗܼܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܠܡܘܬܒܐܼ ܕܠܐ ܬܓܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܘܟܟܗ ܕܡܿܠܟܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܫܟܚܘ ܕܒܡ̈ܠܐ ܒܣ̈ܝܡܬܐ ܢܪܝܚ ܐܢܘܢܼ. ܐܬܢܝܚܼܬ ܚܡܬܗܘܢ: ܘܫܪܝܘ ܡܫܼܒܚܝܢ ܠܗ ܘܡܦܝܣܝܢ ܕܢܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܦܿܠܘܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ. ܘܗܘܼܘ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܝܐ ܠܘܬܗ ܘܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐܼ. ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܬܘܒܼ ܒܥܠ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܕܠܚܘ ܘܐܫܬܓܫܘ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܓܙܐܼ ܘܐܬܥܫܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܠܟܐ. ܘܐܗܦܟ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ ܒܪܝܫܗܘܢ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܒܕܘ ܒܫܢܕ̈ܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܬܘܒ ܒܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܬ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܒܫܠܝܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪ ܗܘܼܘܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ: ܐܠܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.

ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܘܐܟܣܘܪܝܐ ܕܐܬܦܩܼܕܬ ܥܠ ܡܩܕܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ.. ܟܕ ܗܟܝܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܡܢ ܡܩܕܘܢܝܣ ܗܪܝܛܝܩܐܼ. ܘܒܥܼܐ ܐܠܗܐ ܕܢܿܦܩ ܪܘܫܥܗ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐܼ. ܘܢܐܙܠ ܠܟܢܫܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܢ̈ܝ ܨܒܝܢܗ: ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐܼ. ܘܗܘܼܬ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܒܥܿܐ [ܗܘܐ]

Page 9

ܕܢܒܗܬܗ ܠܪܚܡܗ ܘܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܕܝܠܗ: ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܕܐ ܕܛܒ ܬܒܪܬܗ ܘܐܚܫܬܗ܆ ܗܢܘ ܕܝܢܼ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܫܡܠܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܟ. ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܡܓܝܣܛܪܘܣܼ. ܐܫܟܚܘ ܕܥܪܝܩ ܘܛܫܼܐ ܒܥܕܬܐܼ ܘܪܝܫܗ ܡܪܟܢ ܘܣܝܡ ܒܝܬ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ: ܡܪܗ ܕܥܠܡܐ ܥܒܼܕ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܠܟ. ܐܡܿܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ. ܐܡܼܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܚܒܪܟܼ ܗܿܘ ܕܩܕܡܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ. ܐܦܝܣܘܗܝ ܗܘܘ ܕܝܢܼ ܐܘܩܢ̈ܘܡܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ: ܕܡܪܢܼ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܒܪܒܘܬܟ ܕܬܬܪܚܩܡ ܥܠ ܣܝܒܘܬܗܼ ܘܠܐ ܬܦܩ ܒܐܝܡܡܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ ܡܘܩܕܐ ܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܕܢܦܘܫ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐܼ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܘܫܝܐ ܘܒܚܫܘܟܐ ܢܦܘܩ. ܟܕ ܐܦ ܐܬܼܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܝܡܝܘ ܕ[ܢܿܛܪܝܢ] ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐܼ ܘܠܐ ܡܪܚܩ. ܟܕ ܫܒܩܘ ܐܢܫ̈ܐ ܕܢܿـ[ـܛܪܘܢ] ܠܗ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ܆ ܒܐܝܪܚ ܬܡܘܙܼ ܒܫܒܥܐ ܒܗܼ. ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܐܬܼܐ ܡܓܝܣܛܪܘܣ ܥܡ ܒܘܐܬܝܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܦܼܩܘ ܠܡܩܕܘܢ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܫܠܡܗ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܦܩܕܘ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܫܘܿܐ ܗܼܘܐ ܓܕܫ ܠܗ ܘ[ܗܘܬ ܕܚܠـ]ـܬܐ ܪܒܬܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܪ̈ܬܕܟܣܘ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܫܠܝܐ ܘܢܘܚܐ ܒـ…….. ܩܡ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܕܝܪܝܐܼ. ܕܫܡܗ [ܛܝܡܬܐܘܣ ܥܠ] ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܡܬܝܕܥ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܬ ܐܪܫܡܼ. ܕܡܬܩܪܐ ܫܡܥܘܢ ܕܪܘܫܐ ܦܪܣܝܐ. ܗܢܐ ܒܙܒܢܼ ܐܢ̈ܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ

Page 10

ܘܝܕ̈ܝܥܐ ܬܠ̈ܬܐ ܬܠܡܕ ܗܘܐ ܘܐܥܡܕܼ ܡܢ ܡܓܘ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܢ̈ܘܬܗܘܢ. ܕܗܦܟܘ ܡܢ ܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܼܘܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܐܘܕܥܘ ܠܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܩܒܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܢܗܼܘ ܕܒܫܪܪܐ ܗܦܟܘܢܼ ܘܠܐ ܟܦܿܪܝܢ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ ܢܡܘܬܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܼܘܘ ܠܟܠܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐܼ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܘܚܡܐ ܘܣܝܦܐ ܕܡܠܟܐܼ. ܠܐ ܕܚܼܠܘ ܐܘ ܙܥܘ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐܼ. ܒܪܬܚܐ ܕܣܗܕܘܬܐܼ ܕܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܙܿܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܩܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܘܣܝܦܐ ܕܢܦܼܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܚܣ ܠܢܼ ܕܢܟܦܘܪ ܒܐܠܗܐ ܚܿܝܐ܇ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܇ ܘܒܒܪܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܗܿܘ ܕܩܪܢ ܘܩܪܒܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܠܘܬܗ: ܕܢܟܦܘܪ ܒܗ ܘܢܣܓܘܕ ܠܒܪܝܬܗ ܚܠܦܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܛܘ̈ܒܢܐ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܐ ܕܡܘܠܕܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐܼ. ܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܫܢܝܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܩܠܝܠܐ ܕܣܝܦܐ܀

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ. ܐܒܥ ܣܛܢܐ ܛܥܝܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܐܪܝܢ: ܕܐܢ̈ܫܐ ܕܠܐ ܐܟܿܠܝܢ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܫܿܬܝܢ ܡ̈ܝܐ܀ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܕܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ܆ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܐܦܩܘ ܥܠ ܣܦܝܩܐ. ܘܩܪܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܕܠܚܡܐ ܠܐ ܐܟܿܠܝܢ ܘܠܐ ܫܿܬܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܕܢܙܝܪܝܢ ܡܢ ܚܡܪܐ ܫܡܗܘ ܥܠ ܩܢܘܡܗܘܢ. ܣܘܢܩܢܐ ܕܝܢ ܐܡܝܢܐ ܕܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܪܫܝܥܐܝܬ ܡܢ ܪ̈ܐܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܡܡܠܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܬܘܪܣܝܗܘܢ ܡܢ ܩܘ̈ܕܫܐ ܩܐܿܡ ܗܘܼܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܩܨܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܼܢܘܢ ܥܒܿܕܝܢ ܠܗܿ ܒܫܘܚܪܬܐ ܡܚܿܡܥܝܢ ܠܗܿ. ܘܒܫܩܠ ܛܥܢܐ ܡܡܕܟܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܟܘܠܬܐܼ. ܘܠܐ ܠܪܐܙ ܦܓܪܗ

Page 11

ܕܡܫܝܚܐܼ. ܗܿܘ ܕܒܦܛܝܪܐ ܡܬܝܠ. ܘܫܪܟܐ ܟܠ ܐܡܬܝ [ܕܡܬܪ]ܒܨܝܢ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܡܿܩܪܒܝܢ ܥܠ ܐܝܕ̈ܝ ܚܕܕ̈ܐ ܘܐܟܿܠܝܢ ܠܗ. ܘܡܐ ܠܡ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ [ܐܘ ܒܐܘܪܚܐ] ܢܓܝܪܬܐ ܐܙܿܠܝܢ. ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܝܘܡܐ ܚܕܼ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢܼ ܡܕܥܟܝܢ ܗܘܘ ܟܦܢܐ ܘܨܗܝܐ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܘܡܐ ܕܡܢܥܘ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܿܠܝܢ.. ܒܪܡܫܐ ܬܘܒ ܠܡ [ܡܩܿܪܒܝܢ ܗܘܘ] ܩܘܪܒܢܐ. ܘܫܩܠܝܢ ܐܝܟ ܨܝ̈ܡܐ. ܐܦ ܒܝܘܡ̈ܬܐ [ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܨܘܡܐ] ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܗܟܢܐ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܥܪܼ ܕܠܐ ܕܚܠܬ [ܐܠܗܐܼ. ܘܕܠܐ] ܒܗܬܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܡܐ [ܕܦܠܚܘܗܝ] ܠܩܘܕܫܐ ܒܟܦܦܬܐܼ ܘܐܟܠܘ ܡܢܗ ܟܡܐ ܕܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܦܫܝܩܐܝܬ. ܠܗ ܠܟܣܐ ܕܕܡܐ ܚܿܝܐ ܒܡܝ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܚܿܪܦ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܫܿܬܐ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ. ܘܬܘܒ ܡܿܠܐ ܠܗ ܘܝܗܿܒ ܠܚܒܪܗ.. ܩܼܡ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܪܒܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܩܕܝܫܐ ܓܡܠܝܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܦܐܪܝܢ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܪܕ ܒܛܠܝܢܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܝܕܘܢ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ ܗܠܝܢ: ܣܘܡܟܘܣ [ܦܛܪܝܪܟܐ

Page 12

ܕܪܗܘ]ܡܐ.. ܛܝܡܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ.. ܦܠܘܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܐܠܝܐܼ ܕܐܘܪܫܠܡ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ.. ܦܠܝܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.. ܦܠܘܝܢܐ ܗܪܝܛܝܩܐ ܐܫܿܬܟܚ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐܐܢܣܛܘܣܼ. ܕܬܬܟܢܫ ܬܘܒ ܠܐܢܛܝܟܝܐܼ ܕܬܥܒܕ ܬܡܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܠܦ ܦܠܘܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܼ. ܥܒܕܘ ܬܡܘܢ ܠܐܢܫ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܣܐܘܪܐ. ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܬܐܕܪܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܒܪܗ ܕܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܣܘܙܦܘܠܝܣ ܕܦܣܕܝܐܼ. ܚܕ ܡܢ ܡ̈ܬܝܢ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܕܥܡ ܪܒܐ ܩܘܪܝܠܘܣܼ ܕܩܬܪܝܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܥܒܼܕܘ܀ ܐܢ ܡܿܫܟܚܬ ܕܒܣܝܕܘܢ ܐܬܟܢܫܬܼ. ܘܬܘܒ ܡܿܫܟܚܬ ܕܟܬܝܒ ܕܒܨܝܕܘܢ ܐܬܟܢܫܬܼ. ܠܐ ܬܕܘܕ܇ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܚܕܐ ܐܢܝ̈ܢ ܐܦܢ ܒܠܫܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܢ܀ ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܗܼܘ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܒܐܡܐ܇ ܘܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܩܕܝܫܐ ܐܓܢܛܝܘܣ ܣܼܠܩ. ܗܝܕܝܢ ܐܢܛܝܘܟ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝܗܘܢ ܩܥܘܼ. ܟܕ ܡܙܿܥܩܝܢ ܐܟܚܕܐܼ ܗܠܝܢ: ܡܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܿܥܝܢܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܠܡܕܝܢܬܢ ܚܪܪ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܫܘܒܚܐ. ܠܒܢ̈ܝܢ ܒܿܥܝܢܢ ܕܢܥܡܕ. ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܐܚܪܡ. ܠܗܿܝ ܕܠܬܝܒܝܠ ܗܦܟܬܼ. ܗܫܐ ܐܚܪܡ. ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܗܿܢܘܢ ܕܛܠܡܘ ܗܫܐ ܐܚܪܡ.. ܡܚܼܪܡܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ. ܡܚܼܪܡ ܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ. ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܟܠܗܘܢ ܗܫܐ ܢܚܪܡܘܢ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܚܪܡܼ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܘܠܘ ܪܥܝܐ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܡܣܬܒܪ ܕܒܪ ܪܥܝܢܗ ܕܦܠܘܝܢܐ ܗܼܘ. ܡܫܡܗܐܝܬ ܫܡܿܥ ܗܘܐ܇ ܕܦܠܢ ܐܚܪܡ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܗܿܝ ܕܕܐܦ ܗܘܼܬ. ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܚܪܡܼܬ ܣܘܢܗܕܘܣ. ܗܠܝܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܝܢ܆ ܟܕ ܡܙܥܿܩܝܢ ܘܡܩܿܠܣܝܢ

Page 13

ܗܘܘ..  ܗܼܘ ܕܝܢ ܪܒܐ ܣܐܘܪܝܐܼ. ܒܗܠܝܢ ܡܠܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܿܕܐ ܗܘܐ܀ ܣܼܡ ܕܝܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܠܼܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠܗܿ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܬܐܠܓܝܐܼ. ܒܗ ܒܥܕܢܐܼ. ܕܒܗ ܐܒܗܬ ܠܦܠܚܘܬ ܒܪܢܫܐ ܕܢܣܛܘܪ. ܘܠܦܢܛܣܝܐ ܚܠܡܢܝܬܐ ܕܐܘܛܘܟܐܼ ܦܪܣܝ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢܼ. ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒܕܼ. ܟܕ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܩ̈ܝܦܐ ܡܢܼ ܫܘ̈ܝܝ ܒܪܘܫܥܐܼ ܙܗܪ ܕܢܣܛܐܼ. ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܢ ܡܠܟܝܬܐ ܢܪܕܐ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐܼ ܕܡܒܣܪ ܢܘܕܐ. ܘܟܕ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐܕܕܘܒܪ̈ܐܼ. ܐܝܟ ܕܗܼܒ ܥܕܢܐ ܐܝܕܐ ܐܡܼܪ: ܠܥܡܐ ܕܠܐܿܐ ܗܼܘܐܼ. ܠܘܬ ܢܝܚܐ ܕܦܓܪܐ ܫܪܐ ܗܘܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܫܒܝܚܐ ܗܘܼܐ ܒܝܕ ܡܥܠܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܿܘ ܫܒܝܚܐ.. ܘܟܕ ܕܝܢ ܠܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܣܢ ܕܝܠܗ ܡܚܕܗܿ ܣܠܼܩ܇ ܘܐܫܟܚ ܠܗܿܢܘܢ ܥܒܕ̈ܝ ܒܘ̈ܫܠܐ ܘܡܓܝܪ̈ܣܐ ܕܒܝܬ ܐܦܣܩܦܝܢ܆ ܘܠܟܠܗܿ ܫܟܚܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܬܩܢܬܼ. ܐܦܼܩ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܠܒܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܥܩܼܪ. ܐܟܙܢܐ ܕܠܩ̈ܝܡܬܐ ܕܒܥܠܐ ܝܘܫܝܐ ܘܚܙܩܝܐ ܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܐ ܡ̈ܠܟܐ. ܒܩܫܝܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܝܕܗ ܩܕܡܝܐܼ ܐܬܗܦܟ܇ ܒܡܓܣܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐܼ ܘܒܠܐ ܡܣܚܘܬܐܼ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܕܙܘܡܪܐ ܡܬܝܚܐܼ. ܘܒܡܐܟܘ[ܠܬܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ] ܒܕܡܘܬ ܛܠܝ̈ܐ ܕܒܒܒܝܠ ܐܬܚܫܚ.. ܠܚܡܐ ܕܝܢ ܡܢ ܫܘܩܐ ܕܣܓܝ [ܒܣܐ] ܘܫܝܛܼ ܡܿܝܬܐ ܗܘܐ ܠܗ.

ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܐܬܟܢܼܫܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܨܘܪ܇ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟܐܐܢܣܛܘܣ: ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐܼ. ܘܕܐܦܡܝܐ.

Page 14

ܘܐܦܪܛܝܣܝܐ. ܘܐܣܪܐܝܢܐ. ܘܡܣܦܛܡܝܐ. ܘܐܪܐܒܝܐ. ܘܦܘܢܩܝܐ ܕܠܝܒܢܣ. ܪ̈ܝܫܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܢܗܕܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘܼ. ܣܐܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܘܛܐܡܬܘܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܗ.. ܐܠܝܐ ܕܐܘܪܫܠܡܼ. ܒܝܕ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܬܟܗ.. ܝܘܚܢܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܘܡܟܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ.. ܦܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ܀ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܦܬܘܢܝܐ.. ܘܩܘܡܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܥܩܝܒܐ܀ ܣܐܘܪܐ ܕܝܢ ܐܕܢܚܗ ܠܫܪܪܐܼ. ܘܦܫܼܩܗ ܠܟܬܒܐ ܗܢܛܝܩܘܢ ܕܥܒܼܕ ܙܐܢܘܢ ܡܿܠܟܐ. ܘܚܘܝܗ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈̄ ܒܟܠܩܕܘܢܐ ܗܘܼܐ. ܘܐܚܪܡܘܗܿ ܬܡܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܠܬܘܣܦܬܐ ܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ܇ ܘܠܟܠܗ ܫܪܪܐ ܐܟܪܙܘ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܥܡ ܣܐܘܪܐ ܘܐܟܣܢܝܐ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܡܪܼܕ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܐܝܠܡܪܩܝܘܣ ܒܪܗܘܡܐܼ ܘܠܒܼܟ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܚܼܕ ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܩܫܝܐ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܐܬܟܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐܼ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܢ ܥܒܼܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܐܕ̈ܘܡܝܐ ܘܐܪ̈ܐܒܝܐ. ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܐܢܩܢܝܐ ܕܪܘܟܒ ܨܠܝܒܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܕܗܘܐ ܒܐܪܒܥܬܥܣܪܿ ܒܐܝܠܘܠ. ܘܗܝܕܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܠܒܫܘ ܠܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܘܢܒܿܚܝܢ ܗܘܘ ܒܨܠܝܒܐ ܒܕܡܘܬ ܟ̈ܠܒܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܠܝܢ ܗܘܘܼ ܘܢܦܿܩܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܡܪܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܒܼܕܬ ܘܥܩܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܣܬܟܠܘܗܿ ܠܥܠܬܐܼ ܥܕܡܐ ܕܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ

Page 15

ܚܘܝ ܡܦܩܢܐ܇ ܥܠ ܚܙܪܝܢ ܕܗܘܼܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܟ̈ܫܠܐ ܕܗܘܘ ܒܬܪ ܙܒܢܐܼ. ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ.

ܕܐܝܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܐܬܝܕܥܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܒܪܗܘܡܐ ܗܘܼܐ ܦܝܠܟܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܣܘܡܟܘܣ.. ܘܒܬܪܗܼ ܗܘܿܪܡܝܙܕܐ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܕܡܗ̈ܝܡܢܐܼ ܐܬܢܣܝܘܣ ܘܝܘܚܢܢ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܘܕܝܣܩܪܘܣ܀ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܦܠܘܝܢܣ ܕܐܫܬܕܝ. ܘܣܐܘܪܐܡܗܝܡܢܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣܼ ܐܦܝܡܘܣ ܘܡܩܕܘܢ ܗܪ̈ܝܛܩܐ. ܘܛܝܡܬܐܘܣ ܡܗܝܡܢܐ. ܘܝܘܚܢܢ ܕܩܒܼܠ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ܇ ܒܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܣܼ. ܘܥܓܠ ܡܝܬ.. ܘܗܘܼܐ ܐܦܝܦܢܘܣ ܒܬܪܗ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܣܘܠܝܣܛܘܣܼ ܘܐܠܝܐ [ܕܐܬܕܚܝܼ ܝܘܚـ]ـܢܢ ܕܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܘܒܬܪܗ ܦܛܪܘܣ.

ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܗܘܼܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐܼ. ܘܐܥܠܘ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܒܪ̈ܘܡܐ ܗܘܪܡܝܙܕܐ܀ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܛܝܡܬܐܘܣ܀ ܒܐܘܪܫܠܡܼ ܦܛܪܘܣ܀ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ.. ܘܐܘܦܪܘܣܼ ܕܐܝܩܕ ܒܩܕܣܐ ܕܙܒܬܐܼ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟ.. ܘܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܦܝܦܢܝܘܣ.. ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܘܡܝ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܢܣܛܘܣ܀

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܗܢܐ ܡܕܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܡܕܪܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܡܢ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܕܡ̈ܠܦܢܐ ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܓܠܝܙ ܗܘܐ. ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗܼ ܐܛܥܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ

Page 16

ܟܝ̈ܢܐ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐܼ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ. ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܕܘ̈ܓܡܛܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܆ ܐܫܬܕܠ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ: ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܥܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܠܥܕܬܐ. ܗܼܝ ܕܩܠܝܠ ܫܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܗܢܛܝܩܘܢ. ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܐܝܢܘܢ ܡܠܟܐ܇ܙ ܐܝܟ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܝܠܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ. ܘܥܡ̈ܡܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܒܫܠܝܐ ܕܠܐ ܠܕܘܚܝܐ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܼܘ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܬܬܟܬܒ ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܢܫܬܕܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܒܥܘ ܒܥܕܬܐ܀ ܘܐܬܡܠܟܘ ܨܢܝܥܐܝܬ ܡܢ ܗܿܢܘܢܼ ܕܥܠܗܕܐ ܠܗ ܡܚܿܦܛܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠ̈ܬ ܣܘܢܗܕܘܣ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܢܬܟܬܒ̈ܢ ܘܢܬܟܪ̈ܙܢ ܥܡ ܗܿܝ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܫܟܚܘܢ ܢܢܛܥܘܢ ܠܡܗ̈ܝܡܢܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܪܝܢ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܢܥܕܘܢ ܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ ܒܝܕ ܗܕܐ. ܕܗܠܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܥܡܗܿ ܢܬܚܫ̈ܒܢ܆ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܓܥܨܘܢ ܗܘܘ ܘܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܗܕܐ ܥܓܠ ܐܬܪܡܝ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܗܟܢܐ ܬܗܘܐ. ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ܇ ܟܕ ܚܐܿܪ ܗܘܼܐ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥ̈ܕܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܒܥܕܬܐ ܡܗܝܡܐ ܗܘܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܢ̈ܝܢ ܠܣܘ̈ܢܗܕܘܣ ܒܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ܇ ܕܒܗ ܡ̈ܠܟܐ ܢܙܠܘܢ ܠܥܕܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐܼ. ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܼܬ ܠܘܦܘܩܝܢܐ܆ ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܝ ܚܦܝܛܐ ܗܘܬܼ ܘܡܚܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܗܕܐܼ. ܫܠܚܬܼ ܠܐܦܝܣܩܦܐ: ܕܐܢ ܠܐ ܟܬܒܼܬ ܠܣܘܢܗ̈[ܕܘ ܒܥܕܬܐ ܒܕ̈ܝܦܛܘܟܢ:] ܠܐ ܥܠܐ ܐܢܐ ܠܥܕܬܐܼ. ܘܠܐ ܫܿܩܠܐ ܐܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܟ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܠܨ ܗܼܘ ܘܟܼܬܒܼ. ܘܐܟܪܙ ܐܢ̈ܝܢ

Page 17

ܠܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܣܘܢܗ̈ܕܘܣ ܒܗ ܒܥܐܕܐ. ܘܗܘܼܐ ܪܘܒܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܘܕܠܘܚܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܟܕ ܐܦ ܐܡܢܛܘܣ ܦܪܘܦܝܙܝܛܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ ܩܒܘܩܠܪܐ ܐܬܚܪܝܘ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ. ܘܡܢ ܥܠܼܬ ܠܗܠܝܢܼ ܐܫܬܩܠܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ.. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܬܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܡܚܕܗܿ ܫܓܘܫܝܐ ܘܕܠܘܚܝܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܥܡܐ ܐܫܬܓܫ ܘܥܕ̈ܬܐܼ. ܐܬܒ̈ܠܒܠܘ. ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ ܐܫ̈ܬܓܫ. ܘܦ̈ܠܓܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܘܼ̈ܝ ܒܝܢܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܘܼܘ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܦ̈ܠܓܘܢ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܣܕ̈ܩܝܢ ܘܠܬܪ̈ܝܢ ܓܒ̈ܝܢ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܓܼܕܫܼ. ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡ̈ܕܢܚܝܐ ܪܕܘܦܝܐ ܪܗܼܛ.. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐܼ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܫܼܿܢܝ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܥܠ ܚܐܦܐ ܕܪܕܘܦܝܐ. ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܢܥ܀ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܕܪܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩ ܬܪܝ̈ܨܝ ܫܘܒܚܐ.

ܫܡܗ̈ܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܟܘܪ̈ܣܝܘܬܗܘܢ. ܘܡܢ ܩܠܝܩܝܐ ܗܠܝܢ: ܐܝܛܪܟܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ.. ܝܘܠܝܘܣ ܕܗ̈ܓܘܢ.. ܝܘܚܢܢ ܕܡܡܦܝܣܛܝ.. ܦܘܠܘܣ ܕܐܦܝܦܢܝܐ.. ܘܝܘܚܢܢ ܕܐܪܝܢܘܦܘܠܣ.. ܦܘܠܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ܀ ܡܢ ܩܕܦܘܩܝܐܼ. ܦܪܘܩܠܘܣ ܕܩܠܘܢܝܐ.. ܡܣܘܢܝܘܣ ܕܬܪܡܐ.. ܢܝܩܦܪܘܣ ܕܣܒܣܛܝܐ܀ ܡܢ ܣܘܪܝܐܼ. ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܕܠܕܩܝܐ.. ܐܢܛܘܢܝܢܐ ܕܚܠܒ.. ܦܠܝܟܣܢܣ ܕܡܒܘܓ.. ܦܛܪܐ ܕܐܦܡܝܐ.. ܘܢܘܢܐ ܕܣܠܘܩܝܐܼ. ܘܡܝܬ ܒܐܡܕ.. ܐܣܕܘܪܣ ܕܩܢܫܪܝܢ.. ܡܪܐ ܕܐܡܕ. ܘܡܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܕܡܣܩܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ.. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܐܒܝܠ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ. ܘܡܝܬ

Page 18

ܒܐܟܣܘܪܝܐ:. ܝܘܚܢܢ ܕܬܕܡܘܪ. ܘܝܡܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܘܪܝܢ. ܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܣܪܓܝܣ ܕܩܪܣ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܓܪܡܢܩܝܐ. ܘܡܝܬ ܒܫܡܝܫܛ.. ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܘܥܼܠ ܠܡܕܝܢܬܗ.. ܝܘܚܢܢ ܕܚܪܢ. ܘܡܝܬ ܝܐܢܛܝܟܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܐܡܘܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܣܘܛܬܝܘܣ ܕܦܐܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܘܣܛܬܝܘܣ ܕܦܐܪܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܪܝܫܥܝܢܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ܀ ܢܘܢܐ ܕܩܪܩܣܝܢ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܘܠܐ ܕܩܠܝܢܩܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܡܪܝܘܢ ܕܫܘܪܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܚܢܢ ܕܬܠܐ. ܘܐܣܗܕ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܡܢ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐ.. ܬܘܡܐ ܕܕܪܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܐܗܪܘܢ ܕܐܪܫܡܫܛ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐܼ܀ ܡܢ ܐܣܝܐ ܘܡܢ ܩܐܪܝܐ ܘܡܢ ܐܦܪܘܕܝܣܝܐ܇ ܐܘܦܝܡܝܘܣܼ. ܪܫ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐܼ ܡܢ ܐܦܪܘܕܝܘܣ. ܘܡܝܬ ܒܪܕܝܦܘܬܐ.. ܡܝܢܦܝܢܘܣ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܕܥܠ ܡܢܕܪܝܣ ܢܗܪܐ.. ܙܘܟܣܝܣ ܡܢ ܐܠܒܢܕܐ. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܐܠܢܕܐ.. ܘܡܝܬ ܒܐܟܣܘܪܝܐ.. ܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܣܘܣ. ܘܗܘܼܐ ܦܢܛܣܝܣܛܐ.. ܬܘܣܝܒܝܘܣ ܕܐܦܣܘܣ. ܗܢܐ ܐܬܬܒܥ ܕܢܿܣܩ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ ܕܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣܼ. ܘܥܼܠ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܒܕܚܐܼ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠ̈ܬܐ ܡܝܬ.. ܐܠܝܪܝܐܢܐ ܕܢܐܘܩܣܪܝܐ.. ܗܠܦܕ ܕܩܣܛܪ̈ܢܝܐ.. ܬܐܕܘܪܐ ܕܐܠܘܒܝܐ.. ܠܘܩܐ ܕܐܡܘܪܝܐ.. ܐܘܣܒܝܢܐ ܕܗܕܪܝܢܘܣ.. ܦܛܪܐ ܕܡܐܠܘܛܐ.. ܒܩܛܘܪ ܕܦܠܕܠܦܝܐ.. ܦܛܪܐ ܕܡ̈ܢܕܝܐ.. ܐܓܬܕܘܪܐ ܕܐܝܣܘܢ.. ܦܠܓ ܕܩܠܢܕܪܗܝܐ.. ܦܘܛܝܢܘܣ ܕܐܪ̈ܣܢܝܐ.. ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܕܟܘܢܟܪ܀ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܚܡ̈ܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥ.

Page 19

ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐܼ ܗܘܼܬ ܐܢܛܝܟܝܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ: ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܓܒܝ ܘܐܫܬܕܪ ܠܬܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܒܕܢܐܼ. ܦܘܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܘܛܘܟܐ. ܗܢܘܿ ܕܝܢܼ ܘܐܢ ܙܿܕܩ ܠܡܐܡܪ܆ ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܐܦܟܣܢܕܘܟܘܪܐ ܕܐܣܕܢܘܟܝܢ ܕܐܘܒ̈ܠܣ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܗܢܐ ܕܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡܼܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ܇ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܟܫ̈ܘܠܐ. ܘܿܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܝܕܗ ܢܐܬܘܢ. ܗܕܐ ܕܛܒ ܦܚܿܡܐ ܥܠ ܗܢܐܼ ܕܗܼܘܐ ܝܪܬܐ ܕܘܿܝܐ ܗܘܿ ܕܟܬܝܒ. ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܼܐ ܕܠܘܚܝܐ ܘܣܕ̈ܩܐ ܘܟܫ̈ܠܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐܼ. ܠܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܐܥܼܠ ܘܟܬܒܗܿ ܠܣܘܢܕܣ ܡܣܠܝܬܐ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܠܘܩܕܡ ܒܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܩ̈ܫܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐܼ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܘܕܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܗܘܼܐ. ܟܕ ܠܐ ܩܒܠ ܗܘܘ ܘܫܠܡܘ ܠܪܘܫܥܗ ܕܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܐ ܡܿܠܟܐܼ. ܟܘܟܒܐ ܐܬܚܙܝ

Page 20

ܒܡܕܢܚܐܼ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܢܝܙܟܐ ܪܒܐ. ܟܕ ܚܐܿܪ ܪܝܫܗ ܕܢܝܙܟܐ ܠܐ̈ܦܝ ܠܬܚܬ. ܘܡܬܗܦܟ ܕܚܝܠܐܝܬ.ܟܕ ܙܠܝ̈ܩܐ ܡ̈ܬܝܚܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܕܢܦܿܩܝܢ ܡܢܗܼ ܠܟܠܢܫ. ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ ܝܘ̈ܢܝܐܼ ܩܘܡܛܝܢ. ܘܕܚܠܬܐ ܡܢ ܚܙܬܗ ܠܟܠܢܫ ܐܚܼܕܬܿ ܗܘܼܬ. ܕܐܝܟܢܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܘܡܬܚܙܐ܇ ܘܡܿܒܪܩ ܗܘ ܕܚܝܠܐܝܬ܇ ܘܡܬܗܿܦܟ ܗܘܐ ܘܡܚܿܘܐ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܠܚܝܡܐܝܬ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܘܢܬܚܿܫܒܘܢ܇ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܠܡܪܕܘܬܐ ܘܠܚܪܒܐ ܬܘܒ ܘܠܐܒܕܢܐ܇ ܡܢ ܥܠܬ ܚܙܬܗ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܗܿܘ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܫܘܚܪ ܡܚ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܕܪܟ ܒܥܓܠ ܥܡ ܚܪܒܐܼ. ܘܐܫܼܕ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܿܝ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ܇ ܕܠܘܚܝܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܘܒ̈ܝܫܬܐ ܕܒܥܓܠ ܐܕܪܟ. ܕܡܘܬܗ ܕܝܢ ܕܟܘܟܒܐܼ ܗܕܐ ܗܼܝ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥ܆ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ ܡܢ ܫܼܠܝܐ ܒܟܠܗܿ ܐܢܛܝܟܝܐ ܗܘܼܐ ܗܘܐ. ܕܣܘܓܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫܠܝ ܝܿܩܕ ܗܘܐܼ. ܐܝܟ ܕܒܪܘܓܙܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܿܩܕܡ ܪܡܿܙ ܗܘܐ ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܚܝܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܢ ܫܠܝ ܐܚܿܕܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܒܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܼܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ. ܣܘܓܐܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܗܿ ܐܒܕܘ. ܥܡ ܫܪܝܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܝܗܿ. ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܕܥ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܚܿܕܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܡܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܓܝܪ ܥ̈ܠܝܐ ܕܠܥܠ܇ ܚܡ̈ܫܐ ܘܫ̈ܬܐ ܣܿܦܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐܼ. ܘܡܚܿܒܠܐ ܗܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܿ.

Page 21

ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܒܼܕ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐܿ. ܘܫܪܟܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܥܡ ܗܠܢ ܬܘܒ ܐܦ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܢܟ̈ܦܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܿ. ܘܣܠܘܩܝܐ ܘܩܢܫܪܝܢ܇ ܘܚܠܒ ܘܐܦܡܝܐ ܘܡܒܘܓ܇ ܘܒܟܠܗܿ ܥܪܒܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐܿ. ܘܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܬܝܡܢܐ ܘܕܓܪܒܝܐܿ. ܘܒܡܕܒܪܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܫܪܝܟܐ ܬܘܒ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ. ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܼܩܘ ܘܐܬܒܙܙ ܘܐܬܠܒܘ ܘܢܦܠܘ ܒܦܪ̈ܙܠܐܼ. ܟܕ ܡܬܚܒܫܢ ܗܘܘ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܿ. ܘܒܒܝܬ ܕܝ̈ܢܼܐ ܡ̈ܫܚܠܦܐ ܘܫ̈ܢܕܐ. ܘܐܦ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܼܡܝܢ܆ ܠܡܘܬܐ ܕܡܢ ܫ̈ܢܕܐ ܐܫܬܠܡܘ ܗܘܘ ܘܐܬܚܛܦ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܫܪܝܟܐܼ. ܐܬܬܣܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܡ̈ܙܝܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܪ̈ܒܪܝܐ. ܘܟܘܪܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܦܪ̈ܗܕܘܛܐ ܘܫܪܟܐ ܪ̈ܕܘܦܐ ܕܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܕܘܟܼ. ܘܛܪܕܝܢ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ܇ ܟܕ ܐܦ ܒܡ̈ܚܘܬܐ ܬܘܒ ܕܚܘܛܪ̈ܐ ܘܕܣ̈ܝܦܐܿ ܒܪܒܪܐܝܬ ܘܥܒܪܝܪܐܝܬܿ. ܘܕܠܐ ܦܓܘܕܐ ܕܕܚܠܼܬ ܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܕܥܡ ܚ̈ܢܦܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܬܚܫܚܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܗܝܢܡܢܐ܇ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܕܝܦܐ ܘܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܥܼܠܘܢ ܠܩܘܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘ ܠܒ̈ܬܝܗܘܢ܆ ܒܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܡܢܓܕܝܢ ܘܡܫܬܢܝܢ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܟܝܡܘܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܪܕܘܦܝܐ

Page 22

ܩܫܝܐܿ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܟܡܝܪܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܩܿܐܡ ܗܘܐ. ܘܚܕ ܚܘܛܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐܼ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ ܥܡܪ̈ܝ ܚܘܪܒܐܿ. ܡܬܝܚ ܗܘܐ. ܘܚ̈ܛܘܦܝܐ ܕܢܟ̈ܣܐܿ ܝܥܢܐܝܬ ܘܒܪܒܪܐܝܬܼ. ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐܼ ܘܥ̈ܡܡܐ ܬܘܒ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐܼ ܐܡܝܢ ܗܘܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܕ̈ܝܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܝܪ̈ܝܬܐܼ. ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܥ̈ܠܝܡܐ ܘܢ̈ܫܐ ܥܡ ܝ̈ܠܘܕܐ܇ ܘܟܠ ܡܘ̈ܫـ[ـܚܢ] ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܘܡܬܙܚܝܢܿ. ܘܡܫܬܕܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܒܐܟܣܘܪ̈ܝܣ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ. ܘܟܠ ܫ̈ܢܕܝܢ ܘܟܠ ܒܝ̈ܫܢܼ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܝܢ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܼ ܣܒܠܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܢܬܟ̈ܬܒܢ܆ ܥܒܪ̈ܢ ܬܫ̈ܥܝܬܗܝܢ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܘܢܝܐܼ ܟܕ ܒܟ̈ܬܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܬܟ̈ܬܒܢ. ܘܠܝܬ ܐܢܫ ܕܡܨܐ ܕܢܣܝܟ ܐܢܝܢܼ ܡܛܠ ܕܥܒܪ̈ܢ ܐ̈ܢܝܢ ܠܬܘܢܝܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐܿ. ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܓܒܪ̈ܬܐ [ܘܕܢܫ̈ܐ] ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܕ̈ܢܚܝܐ ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪܘ ܒܙܒܢܗ ܕܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܕܐܦܝܝܪܘܣܼ ܘܕܐܦܪܝܡ. ܟܕ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܟܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘ̈ܠܨܢܝܢܼ ܘܟܠ ܫܢ̈ܕܝܢ ܡܣܿܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܣܒܠܝܢ. ܘܥܣܩܘܬܐ ܕܟܦܢܐ ܘܕܨܗܝܐ. ܘܕܥܪܝܐ ܘܕܥܪܛܠܝܘܬܐ. ܟܕ ܝܘܡܢܐ ܫܿܟܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܒܕܘܟܐܼ. ܘܠܡܚܪ ܡܬܛܪܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܿ. ܘܓܕܫܐ ܕܐܦ ܡܢ ܪܡܫܐܼ݂ ܟܕ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܥܒܪ̈ܝ

Page 23

ܐܘܪܚܐ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܒܩܝܢ ܠܡܒܬ. ܟܠܐ ܝܟܐ ܕܗܼܘ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܢܫܟܢ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܒܕܒܪܐܼ݂ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܚܩ̈ܠܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܢܒܘܬܘܢ ܗܘܘ ܣܘܓܗܘܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܒܝ̈ܘܡܬܐ ܩ̈ܫܝܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܒܡܛܪ̈ܐ ܘܒܬܠܓܐ ܘܒܓܠܝܕܐܼ ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܪܝܐ ܘܥܙܝܙܘܬܬܗ ܕܣܬܘܐ ܩܫܝܐܼ. ܘܒܪ̈ܘܚ ܟܕ ܕܒܝܩܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ܆ ܘܝܿܬܒܝܢ ܥ ܠܟܐ̈ܦܐܼ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܚܘܬܝܗܘܢ ܡܕܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܢܫܟܚ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܢܨܛܠܐ ܠܓܒܗ ܘܢܓܣ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܚܬܝܢ ܡܢ ܐܣ̈ܛܘܢܐ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܚ̈ܒܘܫܝܐ. ܘܐܦ ܡܬܓܪܪܝܢ ܡܢ ܩ̈ܘܡܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢܼ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܓܕܫܬ. ܕܟܕ ܢܫܠܝܡܘܢ ܗܘܘ ܩܢܘܢܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢܼ݂ ܘܢܬܒܘܢ ܗܘܘ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐܼ. ܠܛܥܘܡܐ ܕܡܕܡ ܕܡܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢܐܠܗܐܼ. ܡܢ ܫܠܝܐ ܡܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܕܘܦܐ. ܘܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐܼ. ܟܕ ܣܝܡܝܢ ܦܬܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܢܣܝ̈ܟܢ ܠܓܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܘܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ ܗܢܼܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪ̈ܐܼ. ܘܐܟܠܝܢ ܠܗ ܠܡܙܘܢܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܗܢܼܘܢ ܟܕ ܣܪܝܩܝܢ ܘܥܝܝܦܝܢܼ ܘܡܛܪ̈ܦܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܢ̈ܫܐ ܣ̈ܒܐ ܘܣܓܝ̈ܦܐ ܘܣܒ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܢܚܬܝܢ ܡܢ ܐܣ̈ܛܘܢܐܼ. ܐܦ ܕܢܦܩܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒ̈ܘܫܝܐ ܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܟܢܐ ܒܗܠܝܢ ܫ̈ܢܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܘ̈ܩܦܐ ܡܪ̈ܝܪܐܿ. ܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܕܢ̈ܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܒܿܠ ܗܘܐ ܘܡܣܝܒܪ: ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܘܠܐ. ܘܕܫܪܟܐ

Page 24

ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܬܪ ܒܬܪ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ ܕܪܕܘܦܝܐܼ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ ܢܪܗܼܛ ܗܘܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܦܘܠܐ ܫܠܡܼܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ܇ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܿܠܟܐ ܕܡܢ ܥܠܬ ܛܪܢܘܬܗ ܥܠܡܐ ܣܕܩ ܠܗ ܡܢ ܥܕܬܐ܇ ܘܝܼܠܦ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܥܒܕܼ. ܐܦܩܗܼ ܘܕܪܝܗܝ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܘܢܦܼܩ ܐܦ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܐܙܠ ܕܢܥܒܼܕ ܚܘܫܒܢܐ ܕܗܠܝܢ܇ ܩܕܡ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܡܠܗ. ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܠܛܥܝܘܬܗ ܒܩܢܘܡܗ ܢܩܒܠܗܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ.

ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܦܘܠܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܘܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܣܬܥܼܪ ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܬܢܢܐ ܥܒܝܛܐ ܕܠܘܚܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ܇ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܛܿܪ ܗܘܐ܇ ܘܡܢܼܥ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܦܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܗܼܿ. ܗܢܐ ܕܣܝܒܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ. ܐܠܐܼ ܒܟܘܪܗܢܐ ܒܝܫܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܙܐܦܐ ܕܬܪܥܝܬܗ. ܟܕ ܙܐܿܥ ܗܘܐ ܡܢ ܛܢܢܗܘܢ ܚܪܝܦܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬ ܐܬܩܪܝ ܘܠܐ ܐܙܠܼ. ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܒܬܪܗ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܦܛܪܝܩ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܥܼܠ ܠܐܘܪܗܝ ܘܒܥܼܐ ܕܢܠܒܟܝܘܗܝ ܠܦܘܠܐܼ. ܥܪܩܼ ܘܢܚܬ ܠܘܘܙܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܕܗܐ ܠܡ ܠܐ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ. ܒܢ̈ܝ ܡܝܕܢܬܐ ܝܕܢܼ ܘܕܝܪܝܘܬܐ ܟܠܗܿ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܝܕܢܬܐ ܟܕ ܫܓܝܪܝܢ ܒܛܢܢܐ ܚܪܝܦܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܐܼ ܐܬܟܢܫܘ ܘܛܥܢܘ ܟ̈ܐܦܐܼ ܘܪܗܛܘ ܠܦܠܛܢ܇ ܟܪ ܕܫܼܪܐ ܗܼܘ ܦܛܪܝܩ. ܘܪܓܡܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗܼ

Page 25

ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ. ܐܝܟܢ ܕܢܛܪܕܘܢܝܗܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܠܐ ܢܫܟܚ ܠܡܕܒܪܗ ܠܦܘܠܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܚܼܙܐ ܥܡܐ ܪܒܐ ܕܐܬܟܢܫ ܥܠܘܗܝ. ܘܪܓܘܡܝܐ ܬܩܝܦܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ܆ ܦܩܼܕ ܚܪܒܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܚܝܠܐ ܕܓܘ̈ܬܝܐ ܒܩܫ̈ܬܬܐ ܘܒܓܪ̈ܐܼ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܒܠܥܼܘ ܘܡܝܬ. ܘܥܪܩܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܫܪܝܢ ܚܪܒܝܢ ܒܗܘܢ ܒܣ̈ܝܦܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܟܠ ܕܐܫܟܚܘ ܩܛܠܘ ܒܣܝܦܐܼ. ܘܡܝܬܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܚܪܒܐܼ. ܟܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܪܘܩ ܘܢܬܦܠܛ ܐܘ ܢܬܛܫܐ ܒܕܘܟ. ܘܗܠܝܢ ܕܛܫܘ ܐܬܦܠܛܘ ܡܢ ܚܪܒܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܬܒܪܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܘܗܝ ܠܦܘܠܐ ܘܢܦܩܘ. ܘܟܕ ܐܬܚܙܝ ܗܼܘ ܦܘܠܐ: ܠܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܐܣܬܒܪܬ ܠܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܕܐܝܟ ܡܿܢ ܕܒܪ ܬܪܥܝܬܗ ܗܘܐ ܘܟܣܝܐܝܬ ܫܿܠܡ ܠܗ: ܘܡܛܠ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܡܢ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܬܬܟܣܐ܇ ܕܠܐ ܢܣܠܘܢܝܗܝ ܠܦܘܠܐܼ ܘܠܐ ܢܬܩܒܠ ܦܪܢܣܘܗܝ ܐܘܢܡܐܝܬ ܐܣܘܥܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܪܝ ܦܘܠܐ ܘܗܦܼܟ ܠܡܕܝܢܬܗܼ. ܦܝܣܝܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܫܼܠܡ ܠܗ. ܘܢܦܼܩܘ ܐܘܪ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ ܘܩܒܠܗܝܼ ܐܘܪ̈ܬܕܟܣܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܠܡ ܕܗܐ ܐܩܪܒ ܘܙܟܼܐ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܪܢܼ ܘܒܥܐ ܕܢܥܒܕ ܗܼܘ ܦܘܠܐ ܬܡܢ܆ ܠܐܢܫ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܫܡܗ ܐܣܩܠܝܦ. ܗܢܐ ܕܐܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܗܘܦܟܪܐ ܕܦܪܘܛܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܠܗ ܕܓܠܼ ܒܗܼ ܘܥܒܼܕ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܒܚܪܬܐ ܣܠܼܩ ܐܣܩܠܝܦ ܠܘܬ ܐܚܘܗܝ܆ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܥܠ ܦܘܠܐܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܠܡ ܡܩܿܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܡܠܟܐ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܫܠܼܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ

Page 26

ܐܣܛܪܛܠܛܣܼ. ܕܢܦܼܩ ܠܦܘܠܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܘܗܘܼܐ ܐܣܩܠܝܦ ܒܕܘܟܬܗ܀ ܦܘܠܐ ܕܝܢ ܗܝܘܕܝܐ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܡܝܬ܀ ܘܗܼܘܐ ܐܘܦܪܘܣ ܒܕܘܟܬܗ. ܗܢܐ ܕܗܼܘ ܥܒܼܕܗ ܠܐܣܩܠܝܦ ܒܐܘܪܗܝ. ܟܕ ܚܦܛܗ ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܒܥܦ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܗ ܥܒܼܕ ܘܫܡܠܝܿ. ܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܦܝܣܩܦܘܬܗ܀ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܦܩܬܗ ܕܦܘܠܐܼ. ܫܕܪ ܗܘܐ ܘܩܼܪܐ ܠܛܒܘܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓܼ. ܐܝܟ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܗܘܼܐ ܕܢܥܘܠܼ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܟܕ ܗܼܘ ܦܘܠܐ ܐܠܿܨ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܒܘܢܐ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ܇ ܥܼܠ ܫܼܕܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐܼ. ܘܨܠܝ ܒܚܫܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܝܿܕܥ ܕܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܟܠܼ. ܘܒܿܚܪ ܟܘ̈ܠܝܬܐ ܘܠܒܐ܇ ܐܢ ܝܿܕܥܬ ܕܐܝܬ ܙܐܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܠܒܗ ܕܦܘܠܐܼ. ܠܐ ܬܬܠ ܠܝ ܐܚܙܐ ܐܦ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܓܝܐܝܬ ܐܠܿܨ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܘܠ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܒܕܝܢܬܐ ܒܛܢܢ. ܘܐܙܠ ܥܕܡܐ ܠܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܠ ܫܬܐ ܡ̈ܝܠܝܢ ܡܢ ܐܘܪܗܝ. ܘܥܼܠ ܘܒܬ ܒܕܝܪܐ ܗܿܝ. ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܒܠܠܝܐ ܥܠ ܡܦܩܢܗ܇ ܘܐܬܦܩܕ ܠܗܼ ܕܢܗܦܘܟ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܒܠܠܝܐ܇ ܘܣܪܗܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗܼ ܕܒܥܓܠ ܢܚܼܿܙܩܘܢ ܒܥܝܪܐ ܘܗܦܟܘܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܿܦܩ ܐܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܬܡܼܗܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܬܕܡܪܘ. ܗܦܼܟ ܘܡܢܥ ܠܡܕܝܢܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܥܠ ܥܕܬܗ܆ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܡܠܦܢܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܘܐܬܝܕܥ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܼܢܐܼ. ܥܡ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܗܼ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܗܿܪ

Page 27

ܗܘܐ ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ.. ܟܕ ܕܝܢ ܝܠܼܦ ܦܘܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܘܫܐ.

ܥܠ ܪܕܘܦܝܗ ܕܥܘܡܪܐ ܪܒܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܥܡ ܫܪܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ. ܥܘܡܪܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܪܒܐ ܐܦ ܡܫܡܗܐ ܕܡ̈ܕܢܚܝܐ ܕܐܘܗܪܝܼ. ܟܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܦܘܠܐ: ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܕܟܪܝܗ ܒܫܪܪܗܼ. ܣܼܕܩܘ ܗܘܘ ܘܦܼܪܫܘ ܡܢܗܼ. ܘܦܣܩܘ ܥܝܕܐ ܗܿ، ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܣܼܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܕܐܘܪܗܝ. ܘܗܟܢ ܦܣܩܘ ܘܩܿܪܒܘܢ ܒܕܝܪܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܫܪܟܐ ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܐܡ̈ܕܝܐ ܥܒܼܕܘ. ܘܬܒܥܘ ܠܟܠܢܫ܆ ܡܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐܼ. ܕܢܚܪܡ ܘܢܟܬܘܒ ܒܟܪܬ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ. ܘܠܟܠ ܕܐܡܿܪ ܐܘ ܡܘܕܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܘ ܘܬܚܡܘ ܟܠܗܘܢܼ. ܐܝܟܢܐܕܐܦ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܡܢ ܠܒܪܼ ܗܢܼܝܢ ܟܕ ܗܢܼܝܢ ܢܬܟܬܒܢ. ܘܗܼܝ ܗܕܐܼ ܟܠܗܘܢ ܥܼܘܡܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ ܣܥܼܘ: ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܢ [ܕܕܝܪܐ] ܕܡ̈ܕܢܚܝܐܼ. ܡܬܛܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܦܪܙܡܢ ܐܣܛܪܛܠܛܣ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܕܪܫܝܥܐ ܐܣܩܠܝܦ. ܘܬܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ ܘܐܠܨܝܢ ܕܢܦܼܩܘܢ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘ،ܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܬܒܿܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܢ ܒܣܬܘܐ ܗܢܐ ܩܫܝܐܼ ܠܡܦܩ. ܗܕܐ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܼܐܼ ܠܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܝܬ ܒܢ ܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐܼ ܘܟܪ̈ܝܗܐ

Page 28

ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܪܡܝܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ݂ܿ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܡܪܡܝܢ ܦܪܣܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܦܪܙܡ ܠܐܣܩܠܝܦܼ. ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܒܥܝܪܐ ܘܓܡ̈ܠܐ ܠܫܩܘܠܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠܘ ܘܢܦܩܘ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܕܡ ܒܝܬ ܝܠܕܐܼ. ܟܕ ܛܥܼܝܢܝܢ ܠܟܪ̈ܝܗܐܼ ܘܠܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܝܠܦܼܬ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢܼ. ܪܗܛܘ ܡܢ ܣܟܗܿ ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢ̈ܫܐܿ. ܣܒ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐܿ. ܥܠܝ̈ܡܐ ܥܡ ܝܠܘ̈ܕܐ܇ ܕܢܚܙܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܼܘ ܐܢܘܢ ܕܡܙܕܥܦܝܢ ܘܡܬܛܪܕܝܢ ܘܢܦܩܝܢ܆ ܐܝܠܠܘܼ ܘܐܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܒܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܣܒ̈ܐ ܘܟܪ̈ܝܗܐܿ. ܕܡܬܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐܼ ܟܕ ܡܒܟܝܢ ܘܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܘܿܝ ܠܢ. ܕܒܘ̈ܡܬܢ ܐܒܕܐ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܿܝ ܠܢܼ ܡܢܐ ܓܼܕܫ ܒܝ̈ܘܡܬܢ. ܘܿܝ ܠܢܼ ܡܢܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢܿ. ܕܗܘܐ ܒܕܪܝܢ ܕܝܠܢ ܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܛܣܝܢܐ. ܡܟܝܠܼ ܠܡܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝ̈ܐܿ. ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܙܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐܿ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐܿ ܘܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܘܥܪܘܩܝܐ ܕܥܒܼܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܟܕ ܒܟܿܝܢ ܘܐܿܠܝܢ܆ ܘܠܿܒܟܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܓܠܝܗܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐܼ. ܘܡܛܦܝܢ ܠܗܝܢ ܥܠ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܡܬܡܪܡܪܝܢ ܒܒܟܬܐܼ. ܘܝܿܗܒܝܢ ܘܿܝܐ ܠܢܦܫܗܘܢ. ܘܗܟܢ ܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢܼ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܨ̈ܠܝܒܝܗܘܢ. ܘܕܒܼܩ ܐܢܿܘܢ ܥܡܐ ܓܣܝܐܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܘܠܬ̈ܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܟܕ ܢܦ̈ܩܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠܝܗܝܢ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܙܟܝ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܩܢܘܢ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܟܣܕܪ̈ܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ

Page 29

ܕܢ̈ܦܫܬܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ. ܘܕܝܪ̈ܐ ܕܗܢܕܝܒܢܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܐܘܣܒ ܕܐܒܢܐ. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܠܝܢܐ ܣܒܐܼ ܕܢܗܪܐ ܡܕ̈ܝܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܚܒܝܒܐ ܘܪܒܐܼ. ܡܢܥܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܕܡ̈ܩܠܝܬܐܼ. ܒܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܪܚܘ ܗܘܘ ܛܘ̈ܒܢܐ ܒܛܢܢܐ ܚܝܪܦܐܼ ܐܡܪܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥ̈ܠܝܡܐ܇ ܕܡܛܠ ܕܠܢ ܟܠܢܫ ܒܫܡܗ ܟܬܒܐ ܥܒܝܕ ܠܗ܇ ܘܡܚܪܡ ܠܢ ܠܣܘܢܗܕܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܪܫܝܥܐ ܕܠܐܘܢܼ. ܘܡܛܝܒܝܢܢ ܕܢܥܼܒܕ ܩܘܪܒܢܐܼ ܘܢܩܿܪܒ ܒܥܐܕܐ ܗܢܐܼ. ܗܘܼܘ ܝܿܕܥܝܢ ܕܟܠ ܕܠܐ ܥܿܒܕ ܐܝܟ ܕܥܒܝܕ ܠܢ܆ ܘܡܚܿܪܡ ܐܝܟ ܕܡܚܪܡ ܠܢ܆ ܠܐ ܝܗܿܒܝܢ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܿܒܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܡܛܝܒܐܝܬ ܐܚܪܡܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܩܪܒܘ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܠܡܪܢ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܫܪܘ ܠܥܠܡ̈ܝܐ ܘܠܥܡܐ ܟܠܗ. ܘܟܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܢܦܩܘܢܼ ܘܡܢܥܘܢ ܠܬܠܐ ܕܡܘܙܠܬ. ܘܟܕ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܩܼܬ ܗܘܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢܼ. ܩܒܼܠܬ ܐܢܘܢ ܒܒ̈ܣܡܐ ܗܝܪ̈ܐ. ܘܒܚܫܐ ܘܒܒܟܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܗܘܼܘ ܬܡܢ ܚܕ ܝܘܡܐܼ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܬܪܨܘܢ ܠܬܠـ[ـܒـ]ـܫܡܝ. ܘܫܪܘ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܬܡܩܪܐ ܡܪܝ ܨܪܝ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܘܼܘ ܬܡܢ܆ ܫܕܪ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܠܝܼ ܗܿܘ ܕܒܝܫ ܕܘܟܪܢܗ ܕܗܘܼܐ ܒܐܡܕܼ ܘܛܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܢܚܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܝܡܢܐ ܠܡܪܕܐ. ܘܗܘܼܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܝܪܐܼ ܥܝܢ ܚܝܠܦ. ܘܟܕ ܡܠܝܘ ܐܝܟ ܫ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ ܘܦܠܓܗܼܿ. ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܬܐܕܪܐ ܡܠܟܬܐܼ ܗܘܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܘܬ ܒܝܠܝܣܝܪܣܼ. ܘܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐܼ ܐܝܟ ܬܡ̈ܢܐ

Page 30

ܫܢ̈ܝܢ ܗܘܘ ܒܗܿ܆ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܗܘܼܐ ܚܪܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܦܣܩܘ ܘܢܦܩܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܫܒ̈ܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܐܫܬܡܫ̈ܝ ܗܘ̈ܝ܇ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܩܒܠܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܫܬܝܢܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܦܝܣܘܢ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܥܪܡ ܡܢ ܣܛܝܢܐ. ܘܢܦܼܩ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܡܿܢܝܐ ܕܝܠܗ. ܕܫܡܗ ܗܘܼܐ ܐܠܝܫܥܼ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܣܠܩ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܟܝܟܝܐ ܐܦܪܝܡ܇ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗ ܥܘܡܪܐܼ ܘܫܠܼܡܘܢ ܠܗ. ܘܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܐܝܓܪ̈ܬܐܼ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܫܚܠܦ ܐܣܝܡܗܘܢ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܡܓܝܣܛܪ̈ܝܢܐ܇ ܡܛܐ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܬܐ܇ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܣܠܼܩܘܢ ܘܐܠܦܘܢ ܠܡܠܟܐ܇ ܘܝܗܼܒܘ ܐܝܓܪ̈ܬܐܼ ܘܫܩܠܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܚܪ̈ܝܦܐ. ܘܢܚܬܘ ܘܛܪܕܘ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܗܼܘ ܐܠܝܫܥ ܥܡ ܟܠܗܿ ܣܝܥܬܗ. ܘܥܠܘܢ ܘܠܒܟܘܢ ܕܝܪܐ: ܘܒܥܪܘܢ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܗܿ܆ ܘܫܩܠܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܝܠܗܿ. ܘܥܛܦܘܢ ܘܫܠܼܚܘܢ ܐܢܘܢ ܠܛܘ̈ܒܢܐ. ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗܘܢ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ.

ܫܪܒܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܡܕܼ. ܥܠ ܗܘܿܝܗ ܕܪܕܘܦܝܗܿ ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܐܡܕ̈ܝܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܒܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܣܠܘܩܝܐ ܕܣܘܪܝܐ܇ ܐܬܪܕܦ ܗܘܐ ܡܢ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ܇ ܘܢܦܼܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢܗܿ ܕܣܠܘܩܝܐ܇ ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܕܐ܇ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܢܘܢܐܼ.

Page 31

ܢܚܬ ܕܝܢ ܐܝܬܒ ܠܗ ܒܡܕܝܢܬܗ ܒܫܠܝܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܓܕܫܼ ܘܛܘܢܐ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܪܘܚܢܝܐ܇ ܕܝܪܝܐ ܢܙܝܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܡܪܚܡܢܐܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐܼ. ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܦܝܐ ܨܠܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ܇ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܝܿܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ܇ ܘܣܪ̈ܦܐ ܡܕܝܢܝܢ ܒܡܪܟܒܬܐ ܕܐܝܩܪܗ܇ ܐܢ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܬܡܛܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ܇ ܣܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝܼ ܘܠܐ ܢܚܿܙܝܢ ܥܝܢ̈ܝ ܒܕܠܘܚܝܗܿ ܕܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐܼ. ܗܿܝ ܕܙܒܼܢܬܗܿ ܘܦܪܩܼܬܗܿ ܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܚܝܕܝܟܼ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܨܠܘܬܗ ܕܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܬܘܡܐ ܗܢܐ܇ ܒܬܪ ܚܕ ܝܘܡܼ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܢܼܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܘܐܬܥܦܝ ܒܫܠܡܐ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܡܿܗܼ ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܥܐ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܬܘܡܐ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܓܝܪ ܕܗܢܐܼ ܚܛܦܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܢܘܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܣܠܘܩܝܐ܇ ܕܝܬܿܒ ܗܘܐ ܒܫܠܝܐ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܘܬܒܘܗܝ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܡܕܼ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܟܕ ܠܐ ܒܥܿܐ. ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܬܠ̈ܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܠܐ ܡܿܠܼܝ ܒܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܡܕ܆ ܢܦܡ ܡܢ ܥܠܡܐ܀ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪܗܼ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܝܕ̈ܝܥܐ. ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܢܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܬܢܨܚ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܡ̈ܠܼܝ ܠܗ ܫܢ̈ܝܐ ܙܦܠܢ܆ ܐܕܪܟ ܪܕܘܦܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܠܒܟ ܐܦ ܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ. ܘܐܬܬܒܥ ܗܘܐ ܕܐܘ ܢܫܠܡ ܘܢܩܒܠ ܘܢܟܪܙ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐܼ. ܐܘ ܢܫܬܕܐ ܘܢܦܘܩ ܡܢ ܟܘܪܣܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܐ ܓܒܼܐ ܠܗܼ ܕܥܡ ܫܪ̈ܝܪܐ ܢܬܪܕܦ ܘܢܦܘܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܘܠܐ ܕܟܕ ܟܘܪܣܝܐ ܢܪܚܡܼ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡܐ ܢܦܠ. ܘܗܟܢܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܐܟܣܘܪܝܐ ܕܚܠܦ ܫܪܪܗ

Page 32

ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܠܦܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܡܕܒܪܐ ܗܿܘ ܕܥܪܒܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܥܡ ܐܚ̈ܘܬܗ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡ̈ܫܡܫܢܝܬܐ. ܕܫܡܗ̈ܝܗܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܫܡܘܢܝ ܘܢܘܢܐ. ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܝܣܕܘܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܩܢܫܪܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܗܘܼܘ ܒܗܿ ܒܐܟܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒ̈ܥ܇ ܘܡܝܬ ܙܟܝܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ܇ ܒܝܕ ܚܦܝܛܘܬܗܿ ܕܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܐܢܬܬܗ܇ ܐܬܬܦܝܣ ܘܦܼܩܕ ܗܘܐ ܕܢܩܘܢ ܗܘܘ ܛܘܒ̈ܢܐ ܐܝܣܘܕܘܪܐ ܘܡܪܐ ܡܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܗܿܝ ܩܫܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܕܦܛܪܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܢܥܠܘܢ ܗܘܘ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܗܕܐ ܕܗܘܼܬܼ. ܘܥܠܘܢ ܠܬܡܢ. ܘܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܐܫܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܒܬܪܟܝܢ ܫܠܡܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܗܿ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܐܼ. ܒܝܕ ܛܘܒ̈ܢܝܬܐ ܐܚܘ̈ܬܗ ܢܚܼܬܘ ܠܐܡܕ. ܘܐܬܬܣܡܘ ܒܗܟܝܠܐ ܕܒܝܬ ܫܪܠܐܼ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܒܢܝܗܝ܀

ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܟܝܠܝܼ. ܘܥܠ ܙܩ̈ܝܦܐ ܘܫܪܟܐ ܕܩ̈ܛܠܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܒܼܕ. ܘܥܠ ܩܕܝܫܐ ܘܣܗܕܐ ܩܘܪܝܣ ܩܫܝܫܐ ܕܠܝܓܝܢ ܩܪܝܬܐ. ܗܘܼܐܕܝܢ ܒܗܿ ܒܐܡܕ ܐܦܣܩܦܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܒܪܗܡ. ܩܠܝܪܝܩܐ ܡܢܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܕܒܓܢܣܗ ܐܝܬܘܗܝ ܬܠܝܐܼ. ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܠܝ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܗܘܼܐ ܘܢܚܼܬ ܠܬܡܢܼ ܡܢ ܐܢܛܝܟܼ. ܐܬܠܒܫ ܒܗ ܣܛܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܘܐܬܪܡܝ ܠܪܕܘܦܝܐ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ. ܘܠܒܙܬܐ ܘܐܒܕܢܐ

Page 33

ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܒܩ̈ܛܠܐ ܘܒܙܩܝ̈ܦܐ ܘܝܩܕ̈ܢܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ܇ ܒܪܒܪܐܝܬ ܘܚܪܡܐܝܬ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܢܬܚܫܚ ܗܢܐ ܕܘܝܐ܇ ܟܕ ܒܟܠܡܕܡ ܘܡܪܚܐܝܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܫܿܠ ܗܘܐ܇ ܘܫܢ̈ܕܐ ܘܢܓܕ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐܼ. ܘܚܒ̈ܘܫܝܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܒܝܬ ܕܝܢ̈ܐܼ. ܘܒܓܘܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܩ̈ܛܘܠܐܿ. ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܒܝ ܡܘܬܐܼ ܡܬܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ: ܘܩܛܠܝܢ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܒܓܘܗ: ܘܢܦܩܢ ܘܡܫܬܕ̈ܝܢ ܫ̈ܠܝܕܝܗܘܢ ܒܛܘܫܝܐܼ. ܒܩܒܪ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ: ܐܝܟ ܕܚܗܝܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܢܿܛܥܐ ܒܛܢܢܗܘܢ ܚܪܝܦܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐܼ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐܼ. ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܡܟܪܙ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܬܘܡܐ ܕܘܟܣ: ܐܢܫ ܓܘܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܟܣ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܇ ܫܕܪ ܐܝܬܝ ܘܙܩܦ ܐܪ̈ܒܥܐ ܙܩܝܦܝܢ ܥܠ ܟܠ ܬܪܥܐ ܚܕ. ܘܗܘܼܘ ܬܠܝܼܢ ܒܙܩ̈ܝܦܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܕܘܟܪܢܐ ܢܓܗ ܗܘܐ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܇ ܕܐܝܬ ܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܐܡܕܼ ܪܟܼܒ ܗܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܘܫܥܐ܇ ܘܢܦܩ ܕܢܿܫܡܫ ܕܘܟܪܢܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܫܠܪ̈ܝܗܘܢ [ܕܬܠܝܢ] ܒܙܩ̈ܝܦܐ. ܦܩܼܕ ܕܠܐ ܢܚܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܠܨܘ ܡܢ [ܪܝܚ ܣܪܝܘ]ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܒܼܩ ܕܢܚܬܘܢ ܘܢܬܩܒܪܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܝܠܼܩ ܕܩܝܼܡܿܬܐ [ܐܝܬܝܗܿ] ܗܘܬ ܕܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܐܡܿܪܝܢ܇ ܕܗܐ ܠܡ ܣܗ̈ܕܐ ܚ̈ܕܬܐ ܕܡܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܗܘܘ. ܠܡܢܐ ܡܟܝܠ ܡܬܥܕܠܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܕܗܝܢܐ ܚܢ̈ܦܐ ܕܥܒܕܘ ܗܕܐ܇ ܕܗܐ ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܒܕܡܘܬܗܘܢ

Page 34

ܥܒܕܘ.. ܐܫܬܢܕ ܕܝܢ ܒܓܒܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܫܐ ܡܛܠ ܕܩܡܘܢ ܠܩܘܒܠܗ. ܟܕ ܬܒܼܥ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܩܪܝܒܘܬܢܼ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܗ̈ܘܼܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܘܩܕܡ ܬܪܕ ܘܐܦܩ ܠܟܘܠܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܘܐܠ ܠܟܠܗ ܟܘܪܐ ܕܝܠܗܿ.. ܟܕ ܐܦ ܟܬܼܒ ܫܒܒ̈ܘܬܐ ܘܕܪ̈ܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ ܘܠܟܢܫ ܒܫܡܗ. ܘܬܒܿܥ ܗܐܘ ܠܗܘܢ ܕܒܡܛܪܩܝܢ ܢܥܠܘܢ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܝ̈ܘܠܕܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܒܿܥ ܗܘܐ ܠܢ̈ܫܐ ܕܢܬܟ̈ܬܒܢܼ ܕܡܐ ܕܝܠܕ̈ܝ ܢܝܬܝܢ ܐܢܘܢ ܠܥܡܿܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܓܕܫ ܘܡܐܬ ܗܘܐ ܥܘܠܐ. ܐܘ ܡܬܝܚܛ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܐܼ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ ܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܘܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܒܩܢܕܘܢܣ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܒܝܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܡܝܬ ܥܘܠܗܿ ܘܠܐ ܡܝܬܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܥܡܿܕܐ. ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܟܝܬ ܘܒ̈ܙܬܐ ܘܐܒܕܢܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢܼ ܗܘ̈ܝ܇ ܐܠܐ ܘܒܟܠܗܿ ܟܘܪܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܒܝܬ ܐܡܕ̈ܝܐ.

ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܩܫܝܫܐ ܩܘܪܝܣ. ܘܬܘܒ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܢܝܚܐ ܘܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܩܘܪܝܣ ܡܢ ܠܝܓܝܢ ܩܪܝܬܐ ܐܬܼܠܒܟ ܗܘܐ ܘܡܬܬܒܥ ܗܘܐ ܕܢܿܣܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܦܝܣܼ ܐܠܥܘܝܗ ܠܡܝܕܢܬܐ ܠܘܬ ܐܦܝܣ. ܘܟܕ ܩܫܝܐܝܬ ܒܙܥܦܘܬܐ ܩܥܿܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗܼ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܬ ܠܩܘܪܒܢܐ. ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܇ ܕܐܢܬܘܢ ܡܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܕܐܬܟܿܫܠ ܒܩܘܪܒܢܟܘܢ ܘܕܠܐ ܐܣܒ ܡܢܗ. ܩܘܪܒܢܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܬܝܗܒ ܒܩܛܝܪܐܼ

Page 35

ܗܢܐ ܠܘ ܩܘܪܒܢܐ ܗܼܘ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܡܼܐ܇ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܡܢ ܗܪܟܐܼ ܘܫܿܩܠ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܝܡܼܐ ܗܘܐܼ. ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܕܩܛܝܪܐ.. ܘܟܕ ܦܩܼܕ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܐܬܑܼ ܩܘܪܒܢܐܼ ܦܩܼܕ ܕܢܠܒܟܘܢܝܗܝ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܘܢܡܠܘܢ ܬܪܘܕܐ ܘܢܣܝܡܘܢ ܠܗ ܒܦܘܡܗ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܥܡܼܨ ܦܘܡܗܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܘܢ ܕܢܣܝܡܘܢ ܬܪܘܕܐ ܒܦܘܡܗ܇ ܘܦܩܼܕ ܕܢܐܬܐ ܦܪܓܠܐܼ. ܘܢܠܥܘܢ ܐܣܛܩܗ ܒܦܘܡܗ. ܘܗܟܢܐ ܢܪܡܘܢ ܬܪܘܕܐ ܒܦܘܡܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܿܟܠܝܢ ܠܗ̈ܝܢ ܠܫ̈ܢܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܩܪ̈ܝܒܢ ܗܘܼ̈ܝ ܕܢܬܥܩܪ̈ܢ. ܘܟܕ ܐܥܠܘ ܐܣܛܩܐ ܠܦܘܡܗܼ. ܠܓܠܓ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܗܿܦܟ ܠܫܢܗ ܘܢܡܠܠ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܟܕ ܝܡܿܐ ܘܐܡܿܪ: ܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܐܢ ܡܥܠܝܬܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܦܘܡܝܼ ܒܐܦ̈ܝܟܘܢ ܪܐܿܩ ܐܢܐ ܠܗ ܘܗܟܢܐ ܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܝܬܐ ܘܒܘܚܡܐ ܕܡܘܬܐܼ ܐܥܠܘܢ ܬܪܘܕܐ ܠܚܕ ܣܛܪܐ ܕܦܪܓܠܐ ܘܐܪܡܝܘܗܝ ܒܦܘܡܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܦܼܫ ܘܫܕܝܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܦܘܡܗ ܠܩܘܪܒܢܐ. ܗܿܘ ܕܗܝܿ ܕܙܿܕܩ ܗܘܐ ܕܢܟܢܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝܼ ܫܚܠܐ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪ ܟܝܠܝ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܫܼܩܠ ܥܠܬܐ ܥܠ ܡܘܬܗ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܨܝܪܐ ܗܘܬ ܒܨܒܝܢܗ. ܐܝܟ ܕܫܪ̈ܟܐ ܕܐܒܕܘ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܢܘܒܕܗ ܘܐܦ ܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܟܕ ܪܘܐ ܡܢ ܚܪܡܘܬܗ ܘܡܪܝܪܘܬܗ ܕܣܛܝܢܐܼ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܩܿܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘܼ. ܕܢܘܒܠܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܢܘܪܐ ܠܛܛܪܦܝܠܘܢ ܕܡܝܕܢܬܐܼ. ܘܢܘܩܕܘܢ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ. ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܨܘܡܐ.

Page 36

ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗܿܘ ܒܛܛܪܦܠܘܢ: ܘܟܫܘ ܩܝ̈ܣܐ [ܠܛܛܪܦܠܘܢ] ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝܼ. ܘܐܪܡܝܘ ܢܘܪܐ ܘܐܘܩܕܘܗܝܼ. ܟܕ ܚܿܙܝܐ ܘܡܝܠܐ ܘܡܿܪܩܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܚܙܬܐ ܗܿܝ ܕܓܘܢܚܐ ܘܕܬܒܪ ܠܒܐ܆ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܕܝܩܿܕ ܒܪ ܐܢـ[ـܫ] ܘܣܠܼܩ ܝܚܒܘܪܗ ܐܝܟ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܫܟܝܪܐ ܗܘ[ܬ] ܘܢܘܟܪܝܐ ܠܒ̈ܢܝܫܢܐܿ. ܕܠܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܒܟܠܗܿ ܗܕܐ ܚܪܡܘܬܐ ܘܥܛܠܘܬܐ ܘܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܢܬܚܫܚܘܢ. ܘܟܕ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ ܐܬܕܠܚܬ ܘܐܫܬܓܫܬ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐܼ ܕܝܩܕܢܗ ܕܒܪܐ ܟܗܢܐ. ܕܒܥܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐܼ. ܐܬܚܫܒܘ ܕܗܟܢܐܼ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܘܝܼ ܢܣܥܪܘܢ ܠܗܼ ܘܢܘܩܕܘܢܝܗܝܼ܇ ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܪ ܟܝܠܝ: ܐܝܟ ܕܐܘܩܕܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗܘܿ. ܐܫܬܟܚܘ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܕܡܠܟܐ ܟܠܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܠܡܣܥܪ ܗܝ ܗܕܐ. ܦܪܫܘܢ ܕܝܢ ܡܢܗ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܒܩܛܘܠܐ ܘܝܗܘܕܝܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܦܣܩܘ ܡܢ ܩܘܪܒܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܕܚܠܘ ܕܕܡ ܗܕܐ ܠܡܿܠܟܐ ܬܬܝܕܥ. ܘܢܓܙܘܪ ܥܠܘܝܗ ܕܗܟܢܐ ܢܐܩܕ ܐܝܟ ܕܐܘܩܕ܇ ܩܼܿܕܡ ܟܬܼܒ ܓܠܘܬܐ ܟܕ ܡܿܠܦܐ܇ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܠܡ ܩܫܝܫܐ ܕܫܼ ܩܘܪܒܢܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܝܩܼܕ.ܘܗܟܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܿܥܐ ܘܥܪܒܗ ܠܩܛܠܐ. ܘܕܒܗܠܝܢ ܕܪܫܡܢ ܠܐ ܐܣܛܝܢ ܡܢ ܫܪܪܐ ܐܘ ܥܫܼܩܢ܇ ܡܪܝܐ ܣܗܿܕ ܠܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܗܝ ܙܒܢܐܼ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܗܿܘ ܕܪܘܫܥ ܘܕܚܪܡܘܬܐ. ܘܐܦ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܡܬܓܢܚ ܗܘܼܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܘܼ̈ܝ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܟܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ܇ ܡܢ

Page 37

ܚܝܠܗܿ ܕܝܢ ܪܚܝܩܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܕܝܢ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܕܗܢܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܼܙܝܢ ܘܒܐܝܕ̈ܝܢ ܓܫܼܢ: ܘܐܦ ܫܡܥܢ ܒܐܕ̈ܢܝܢ: ܐܢܗܘܼ ܕܡܬܪܡܝܢܢ ܕܢܪܫܘܡܼ. ܥܠ ܟܬܒ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗܢܐ ܓܒܿܠ ܗܘܐ ܚܘܫܒ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܇ ܘܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܚ̈ܫܒܬܐܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܇ ܘܡܿܦܩ ܗܘܐ ܓܙܪ ܕܝ̈ܢܼܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܟܠܝܘܡ: ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܪܣܝܣ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܐܦܠܐ ܗܘܼ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܐܠܐ ܫܘܦܪܢܐܝܬ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܓܪ̈ܝܥܐ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܡܬܩܪܝܢ ܛܘ̈ܠܩܝܐܼ. ܡܫܕܪ ܗܘܼܐ ܘܡܫܪܐ ܒܒ̈ܬܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܣܟ ܠܓܡܪ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܒ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܪ̈ܒܪܗܝܐ: ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܝܬܡܘܣ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܣܝܡܝܢ ܗܘܼܘ. ܒܙܒܢ ܬܘܒ ܐܝܟܐ ܕܡܬܠـ[ـܚܡ] ܗܘܐ ܘܐܒܕܢ ܓܡܝܪܐ ܦܩܿܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܕܡܬܚܪܐ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܕܒܼܪ ܗܘܐ ܣܥܝܬܐ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܐܪ̈ܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܡܪܝ ܪܘܡܢܘܣ: ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܡܫܕܪ ܗܘܐ ܘܡܫܪܐ ܒܒܝܬ ܕܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܗܼܘ ܕܐܢܢܩܐ ܗܘܬ ܠܗܼ. ܕܢܫܒܘܩ ܒܝܬܗ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܚܙܬܗܘܢ ܡܫܟܪܬܐ ܘܡܠܝܬ ܣܘܪܕܐ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܐܦ̈ܝܗܘܢ ܕܡܚܒ̈ܠܢ܆ ܘܐܦ ܓܘܫܡܗܘܢ ܟܠܗ ܕܡܣܐ ܘܡܿܪܗܠܿ. ܘܡܪܕܐ ܣܪܝܘܬܐ ܢܕܝܕܬܐܼ. ܟܕ ܐܝܕ̈ܝܢ ܡܣܝ̈ܢ ܘܡܪ̈ܕܝܢ ܕܡܐ ܘܡܘܓܠܐ: ܕܫܟܝܪ ܡܢ ܕܡ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܕܡܪ̈ܝܪܢ ܘܡܥܪ̈ܡܢ: ܘܚܘ̈ܫܒܝܗܘܢ ܠܚܡܝܢ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ

Page 38

ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܥܪܡܘܬܗܘܢ ܘܡܣܝܘܬܗܘܢ ܘܣܪܝܘܬܗܘܢܼ. ܥܠ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܢ̈ܩܕܐ ܢܫܕܘܢ. ܘܢܬܥܪܓܠܘܢ [ܒܥܪ̈ܣܬ]ܗܘܢ ܘܪܗܠܐ ܣܪܝܐ ܢܡܠܘܢ ܐܢ̈ܝܢܼ ܘܢܢܿܕܕܘܢ ܗܘܘ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܦ [ܠܒ̈ܘܫܐ܆ ܫܦܝܪ̈ܐ ܢܠܒܫܘܢ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܠܗܘܢ ܢܒܙܘܢ ܘܢܫܩܠܘܢ. ܘܠܝܬ [ܕܟܿܠـ]ـܐ ܘܡܒܛܠ ܠܗܘܢ. ܘܡܐܕܐܟܼܠܘ ܘܐܢܕܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܐܢ ܓܕܫ ܘܡܪܓܫܝܢ ܗܘܘ ܕܐܬܦܩܕ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢܗܼ. ܥܿܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܦܿܬܚܝܢ ܐܢ ܠܓܝܢܐ ܕܚܡܪܐܼ ܘܐܢ ܩܘܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐܼ ܘܐܢ ܕܕܒܫܐ ܘܕܫܪܟܐ. ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܘܛܡܿܫܝܢ ܐܝ̈ܕܝܗܝܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܡܪ̈ܗܠܢܼ ܒܟܠܗܘܢ ܡ̈ܐܢܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܢܿܕܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܨܥܠܝܢ ܠܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܫܟܚܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܛܥܡܘܢ . ܐܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܢܫܕܘܢ ܐܢܘܢܼ. ܘܢܘܒܕܘܢ ܐܢܘܢ.ܐܝܟܐܢ ܕܡܟܝܠ ܐܒܕܢܐܓܡܝܪܐ ܢܗܘܐ ܠܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܐܝܪ̈ܝܢܐ ܡܫܬܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܟܕ ܓܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܠܐܠܗܐ ܢܫܬܕܪܘܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܐܪ̈ܝܢܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܪ ܟܝܠܝܼ ܟܕ ܠܚܝܡ ܥܠ ܒ̈ܝܫܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܠܗܠܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܡܬܟ̈ܬܒܢ܀

ܥܠ ܡܚܬܗ ܕܐܦܪܝܡ ܠܡܕܢܚܐܼ ܘܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܪܒܐ ܕܥܼܒܕ. ܘܥܠ ܟܢܫܘܝܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܼܘ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ܐܦܝܢܐ ܐܡܕܝܐ: ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܠܡܕܢܚܐ ܢܚܼܬ: ܘܪܕܼܦ ܘܕܠܼܚ ܘܫܓܼܫ ܠܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܠܥܕܬܐܕܐܠܗܼ ܘܠܟܠܗܿ ܣܘܪܝܐ: ܟܕ ܒܟܠ ܐܬܪܐ ܘܡܕܝܢܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܛܿܪܕ ܥܘܡܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ: ܘܡܿܚܬ ܡܢ

Page 39

ܐܣ̈ܛܘܢܐܼ ܘܡܿܗܓܡ ܐܦ ܠܗܘܢ: ܘܡܿܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘ̈ܫܝܐܼ. ܘܡܿܫܩܠ ܩܘܪܒܢܐ ܒܣܝܦܐ ܘܒܚܘܛܪܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܒܪ̈ܒܪܝܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܕܐܡ̈ܕܝܐܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܕܒܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐܿ. ܐܠܐ ܕܒܟܠܗ ܟܘܪܐܼ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܘܛܪܕ ܠܗܘܢ: ܒܝܕ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܟܝܠܝ: ܗܿܘ ܕܒܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܆ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܢ: ܘܟܕ ܐܬܪܕܦܘ ܘܢܦܩܘ ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܫܩܠܘ ܨܠܝ̈ܒܝܗܘܢ ܘܪܕܘ: ܘܡܢܥܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܚܕ ܥܬܝܩܐ ܕܒܙܒܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܘܥܫܝܢܐܼ. ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܬܠܐ ܕܬܘ̈ܬܐ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܟܬܘܢ ܒܗ: ܘܫܪܝܘܢ ܝܿܨܦܝܢ ܘܡܬܩܿܢܝܢ ܒܗܼ. ܐܫܬܕܪܘ ܗܘܘ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܪ̈ܬܝܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܟܘܪܐܦܝܣܩܦܐ ܘܦܪܗܕܘܛܐ ܕܢܛܪܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܚܼܙܘ ܣܕܪ̈ܐ ܡ̈ܬܝܚܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܬܫܡܫܬܐܼ. ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ. ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢܼ ܐܝܟ ܓܢܒܪ̈ܐ. ܘܦܪܩܘ ܘܫܪܝܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐܼ. ܕܢܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܗܠܝܢ. ܕܐܢ ܫܿܩܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܘܛܪܐܼ. ܠܥܣܪ̈ܝܢ ܡܢܢ ܡܬܿܒܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܪܚܩܘ ܘܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܐܙܠܘ ܫܼܪܘ ܒܩܘܪ̈ܝܣ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܫܪܝܘ ܐܠܨܿܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܒܿܙܝܢ ܘܩܿܛܠܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܝܘܬܗܘܢܼ ܘܐܿܟܠܝܢܼ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢܼ ܕܥܕܡܐ ܕܐܿܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܝܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢ̈ܫܐ܇ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܗܿܘ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܢܦܩܝܢ܇ ܒܒ̈ܬܝܟܘܢ ܝܿܬܒܝܢܢ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܟܿܠܝܢܢ ܘܒܿܙܝܢܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܿܢܫܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܒܟ̈ܝܢ ܘܐ̈ܠܝܢ܆ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܬܪܚܡܘܢ

Page 40

ܥܠܝܗܘܢ ܘܢܦܼܩܘܢ. ܘܗܟܐ ܐܪܟܢܘ ܘܢܦܩܘ ܘܐܝܢ ܕܝܢ ܠܐܼ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܟܕ ܐܿܡܪܝܢ܆ ܐܢ ܡܢ ܥܘܡܪ̈ܝܢܼ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܬܘܢ ܦܩܼܕ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ ܕܬܦܩܘܢ ܠܢ܆ ܗܐ ܢܦܩܼܢܢ. ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܿܦܩܘܢ ܠܢ܆ ܘܐܢ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܡܿܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܚܡܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܐܢ ܗܘܿܝܢ ܐܢܬܘܢܼ. ܐܘ ܕܠܐ ܙܟܼܝܢ܇ ܐܘ ܕܠܐ ܐܙܕܟܝܢܢ܆ ܠܐ ܡܿܦܩܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ܠܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܼܙܘ ܐܠܘܨܢܐ ܘܓܥܬܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐܼ. ܢܦܩܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢܼ. ܘܪܕܘ ܠܐܬܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܕܒـ[ـܚـ]ـܐ ܘܫܪܘ ܒܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܚܘܪ̈ܝܢܬܐ: ܐܠܦܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܐܘ ܝܬܝܪܐ. ܟܕ ܡ̈ܛܠܠܐ ܒܡܕܒܪܐ ܢܩܫܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠܼ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܬܬܚܙܐ ܡܫܪܝܬܗܘܢ ܗܿܝ ܕܪܕܝܦܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܪ̈ܗܛܢ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܒܟܘܢ ܗܘܘܼ. ܐܠܐܼ ܘܠܚܙܬܗ ܕܬܗܼܪܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐܼ. ܐܘ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܦܬܘܪ̈ܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܬܠܬܐ ܫܘ̈ܠܛܢܝܢ: ܕܐܘܪ̈ܗܝܐ ܘܕܐܡ̈ܕܝܐ ܘܕܫܡ̈ܫܛܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܪܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܘܪܗܝ ܡܿܢܥ ܗܘܐܼ. ܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܠܐܚܘܗܝ ܝܘܚܢܢ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܡܢ ܣܛܪ̈ܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܿ. ܥܡ ܟܘܪ ܐܦܝܣܩ̈ܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܩܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܟ ܠܦܝܣܐ ܦܝܣܝܢ. ܟܕ ܫܿܠܚ ܠܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܠܡ

Page 41

ܝܿܕܥܝܬܘܢ ܠܝܼ. ܕܐܢܐ ܒܪܟܘܢ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܝܬܿܝܼ. ܘܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܐܬܪܒܿܝܬ: ܘܒܥܘܡܪ̈ܝܟܘܢ. ܘܐܢܐ ܠܢܝܿܚܟܘܢ ܘܠܐܝܩܪܟܘܢ ܝܿܨܦ ܐܢܐ. ܘܡܛܠ ܟܫܠܐ ܗܢܐ ܕܟܫܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ݂ ܢܐܬܘܢ ܡܢ ܟܠ ܥܘܡܪܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܠܘܬܝ. ܘܐܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܐܘ ܕܐܢܐ ܐܿܬܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܩܿܒܠܘܢܝ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܕܢ̈ܝܢ ܘܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܐܬܡ̈ܠܠܝܢ܆ ܦܢܼܝܘ ܣ̈ܒܐ ܪ̈ܝܫܘܗܝ ܕܟܢܫܐ ܗܿܘ ܦܬܓܡܐܼ ܟܕ ܐܿܡܪܝܢܼ ܕܐܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܕܒܪܢ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܢ ܐܝܬܘܗܝܼ ܢܫܪܠܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܫܼܦܪ ܠܗ ܘܠܗܿܘ ܕܐܝܬ ܒܐܡܕܼ ܗܐ ܐܦܩܘܢܝ ܡܢ ܕܝܪ̈ܬܢ. ܘܗܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܣ̈ܩܐ ܘܩܗܫܝܐ ܝܿܬܒܝܢܢ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܥܡܢ. ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܿܕܥ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܼ. ܕܠܐ ܡܢܢ ܐܿܙܠܝܢ ܠܘܬܗܼ. ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܐܬܿܐ ܠܗܪܟܐ ܡܿܩܒܠܝܢܢ ܠܗܼ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܪܕܘܦܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ. ܗܟܢܐ ܟܠܡܕܡ ܕܥܒܿܕ ܠܘܬܢ܇ ܡܛܝܒܝܢܢ ܕܢܣܝܒܕ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܚܠܝܡܐܝܬ ܠܘܬܝ ܐܚܘܗܝ ܝܘܚܢܢ ܐܬܡ̈ܠܠܝܼ. ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ ܠܡ ܣܓܝ ܡܥܩ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ܇ ܘܥ ܡܕܡ ܕܥܬܕܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܣܒܠܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܙܠܼܘ ܟܕ ܫܢܝܘ. ܘܐܘܕܥܘܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡ̈ܠܠܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܼܡܥܼ. ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܡܼܪ ܘܒܪ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܬܓܘܙܠ ܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐܼ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܬܘܢܐ ܕܒ̈ܒܠܝܐ. ܘܟܬܼܒ ܠܐܡܕ. ܕܢܦܩܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܝܬܡܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܬܡܢ. ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܐܝܟ ܕܠܩܪܒܐܼ݂ ܘܢܠܒܟܘܢ ܘܢܦܼܟܪܘܢ

Page 42

ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܐܝܿܬܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܠܘܢ ܠܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܩܒܠ ܒܪ ܟܝܠܝܼ. ܫܼܕܪ ܚܝܠܐ ܬܩܝܦܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܗܿܘ܆ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܗܘܘܼ ܥܡ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܬܟܢܫܘܢ ܘܢܦܩܘܢ ܠܡܐܬܐܼ. ܐܬܟܬܒ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܝܫܝ ܥܘܡܪ̈ܐ: ܕܗܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܫܐ ܡܙ̈ܝܢܐ ܐܿܬܝܢ ܥܠܝܟܘܢܼ. ܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܿܕܝܬܘܢ. ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܣܬܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܝ ܥܘܡܪ̈ܐܼ ܘܐܬܡܿܠܟܘܢ. ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܠܢ ܠܡܬܟܬܫܘ. ܘܗܘܼܬ ܡܠܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢܼ. ܕܟܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܢܦܿܠܓ ܐ̈ܚܐ ܕܥܘܡܗ ܠܟ̈ܗܢܘܗܝ. ܘܢܣܼܒ ܟܠ ܟܗܢܐ: ܘܐܢ ܩܫܝܫܐ ܗܘ ܘܐܢ ܫܡܫܐܼ. ܢܕܒܪ ܠܣܥܬܗܼ ܘܢܐܙܠ ܠܦܢܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܨܿܒܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܬܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܣ̈ܒܐ ܐܟܚܕܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܒܥܒܪܘܢ ܦܪܬ. ܘܢܟܬܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܚܿܙܝܢ ܚܪܬܗ ܕܣܘܥܪܢܗ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܣܥܼܪܘ. ܘܫܩܼܠ ܟܠ ܟܗܢܐ ܣܥܝܬܗ ܘܢܦܼܩ. ܐܦ ܓܝܪ ܠܒܨܝܪܘܬܢ ܕܝܠܢ܇ ܘܟܕ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ. ܘܗܟܢܐ ܦܫܬ ܕܝܪܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܟܠܡܕܡ. ܐܢܠܘ̈ܡܐ ܕܟܠ ܥܡܐ ܗܿܘ ܣܛܪ ܡܢ ܡܐ̈ܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܘܟ̈ܬܒܐܼ. ܘܢܚܫܐ ܘܡܐܢ̈ܐ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܕܟܠܢܫ ܿܨܦ ܗܘܐ ܕܥܘܡܪܗ܇ ܘܐܪܚܼܩ ܐܢܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܦܫ ܕܝܢ ܐܦ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܕܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܡܢܗܼܘܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܠܡܘܬܐ. ܟܕ ܐܫܠܡ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܩܫܝܘܬܐ ܕܣܬܘܐܼ

Page 43

ܘܥܣܩܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚܘܢ ܕܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܪܕܘܦܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܬܐܠܨܘ ܕܢܥܒܪܘܢ ܗܘܘ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܣܩ̈ܐ ܕܡܠܼܝܢ ܗܘܘ: ܘܐܾܿܬܝܢ ܥܕܡܐ ܠܩ̈ܕܠܝܗܘܢ. ܟܕ ܢܚܿܬ ܬܠܓܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܘܓܠܝܕܐ ܩܫܝܐ. ܘܟܕ ܩܼܿܕܡ ܐܬܼܟܬܒ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܠܛܢܐ: ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܒܐܝܿܕܐ ܕܗܼܝ ܩܪܝܬܐ: ܕܢܩܿܒܠ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗܼ. ܢܗܘܐ ܒܝܬܗ ܠܛܝܡܝܘܢܼ ܘܢܫܬܠܡ ܗܼܘ ܠܩܢܕܘܢܣ ܕܡܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܠܨܘܢ ܗܘܘܼ. ܕܒܫܩ̈ܝܦܐ ܡܪ̈ܝܕܐܼ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܕܥܠ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܪܒܐܼ. ܢܥܠܘܢ ܘܢܣܬܬܪܘܢ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐܼ. ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ: ܟܕ ܐܦ ܒܨܝܪܘܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢܼ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܐܫܬܡܥܼ. ܟܠ ܕܐܬܩܪܒ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢܼ. ܪܐܙܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ: ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܪ̈ܕܘܦܐܼ. ܘܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܡܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ ܘܕܩܐܼ. ܘܫܪܟܐ ܕܚܿܫܚ ܠܬܪܣܝܬܗܘܢܼ. ܘܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܛܘܫܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܒܐܝܿܕܐ ܐܢܢܩܐ: ܘܒܐܝܢܐ ܡܥܡܪܐ ܐܠܝܨܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܓܕ̈ܢܦܐܼ. ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܿܠܝܢ܆ ܘܝܿܗܒܝܢ ܘܿܝܐ ܠܢܦ̈ܫܬܗܘܢ܇ ܘܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܡܢܐ ܓܕܫܗܿ. ܘܡܘܫܛܝܢ ܗܘܘܼ ܘܗܦܟܝܢ ܒܐܒܠܐ ܪܒܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢܼ ܠܩܪ̈ܚܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܝܐ ܕܡܠܼܝܢ ܬܠܓܐ ܣܠܿܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥ̈ܙܐ ܘܕܥܢܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܢܫ ܒܟܠ ܕܘܟܿ. ܡܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܥܪܝܐ ܘܕܓܠܝܕܐ: ܘܐܠܝܨܘܬܐ ܕܕܘܟܬܐܼ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܢܩܢܗܘܢܼ. ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܛܒܐ ܘܕܥܬܝܪ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܟܠ ܕܩܿܪܐ ܠܗ: ܕܚܼܙܐ ܪܕܝܦܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܫܡܗܼ. ܠܐ ܫܿܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܐܠܨܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܼܡ ܐܝܟ

Page 44

ܕܐܘܕܥܢܢ ܡܢ ܠܥܠ: ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ. ܒܝܕ ܢܝܫ̈ܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ. ܟܕ ܡܢ ܣܟܗܝܢ ܐܡܝܢܢ: ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܟܬ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܢ̈ܝܩܢ ܗܘ̈ܝ ܕܢܬܪ̈ܫܡܢ܆ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܿܠܬ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܗܡܝܢܢ ܡܢ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠܝܗܝܢ ܬܢܝܢܘܬܿ. ܐܝܠܝܢ ܕܫ̈ܢܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܥܡ ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܪܘܚܢܝܐ ܣܒܼܠܢ.. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܦܠܗܕ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܪܡܐ ܠܢܼ ܥܿܛܦܝܢܢ ܠܗܿ. ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ. ܘܗܘܼܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܘܫܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܥܼܠ ܡܝ̈ܐ ܠܐܘܪܗܝ. ܕܙܕܩܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢܼ ܕܠܐ ܢܚܦܐ ܒܫܬܩܐ ܡܛܠ ܓܘܢܚܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ: ܕܒܝ̈ܘܡܬܢ ܐܕܪܟܗܿ ܗܘܼܬ ܠܐܘܪܗܝ ܡܝܛܪܘܦܠܝܣ ܕܐܙܪܝܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬ: ܟܕ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܓܙܝܪܬ ܡܪܝܡܐ ܡܛܝܬ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐ: ܟܕ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ. ܐܝܟ ܒܬܠ̈ܬ ܫ̈ܥܝܢ ܕܠܠܝܐ: ܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܟܘ ܗܘܘ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܡܘܣܝܘܢ ܣܚܿܝܢ ܗܘܘ: ܘܥܕܟܝܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܚܫ̈ܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ: ܡܢ ܫܠܝܐ ܫܦ̈ܥܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܒܗ ܒܢܗܪܐ ܕܝܨܢ ܗܘܼܘ: ܘܥܠܘ ܗܘܼܘ . . . . . . . . . ܡܿܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܒܪ ܗܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܢܗܪܐ ܕܝܨܢ: ܡܢ ܫܠܝܐ ܒܚܫܘܟܐ ܕܠܠܝܐ ܐܬܬܪܥ ܫܘܪܐ ܡܢ ܠܥܠ: ܘܣܟܼ ܘܬܟܣ

Page 45

ܠܒܬܪܗ ܗܿܘ ܡܠܠܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܫܦܼܥ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܣܠܩ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܿ. ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ. ܘܒܚܕܐ ܫܥܐ ܐܘ ܛܒ ܬܪ̈ܬܝܢ: ܡܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܡܝ̈ܐ ܘܛܦܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܥܠܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܕܘܡܣܝܘܢ. ܘܢܬܚܢܩܘܢ ܒܓܘܗܿ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܚܪܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܢܦܩܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ: ܐܫܬܟܚ ܛܦܢܐ ܥܐܠ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܡܚܦܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܬܚ̈ܬܝܐ. ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܐܬܚܢܩܘ ܘܐܒܕܘ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠ̈ܝܬܐܼ. ܐܢ ܡܿܢ ܐܫܬܟܚܘ ܘܐܪܓܫ: ܘܪܗܛܘ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܢܿܚܬܘܢ ܘܢܥܪܩܘܢ: ܩܒܠ ܐܢܘܢ ܛܘܦܢܐܼ. ܘܛܒܥܘ ܘܐܘܬܚܢܩܘ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܘܛܒܥܝܢ ܗܘܼܘ ܒܫܢܬܐ ܘܠܐ ܪܓܫܝܢ ܗܘܼܘ܆ ܐܬܬܪܝܡ ܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܡܪܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܚܬܘ ܐܦ ܛܒܼܥܘ ܒܗ ܒܛܘܦܢܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܒܚܝܗܘܢ ܐܫܬܒܘܙܒܘ. ܟܕ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܐܫܬܪܪܘ ܘܠܐ ܢܦܠܘ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟ̈ܐܦܐ ܘܒܟܠܫܐ ܒܢܼܝܢ ܗܘܼܘܿ. ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܪܟܝܢ ܗܘܐ ܠܬܚܬ ܠܘܩܒܠ ܢܗܪܐ. ܟܕ ܕܘܟܝ̈ܬܐܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܘܣܝ̈ܡܢ ܒܫܦܘܠ̈ܝ ܛܘܪܐ ܐܫܬܘܙܒܘ ܘܐܦ ܗܢܼܝܢ.

ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܪܥܘ ܫܘܪܐ ܘܢܦܼܩ ܡܝ̈ܐ ܘܐܣܬܦܩܬ ܡܝܕܢܬܐ. ܘܥܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܠܗܿ ܦܩܥܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܚܪܢ. ܟܕ ܕܝܢ [ܡܠܬ ܗܘܬ] ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܘܛܦܬ ܡܕܝܢܬܐ: ܣܛܪ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܘ. ܘܬܟܣܘ ܡܝ̈ܐ ܠܒܬܪܗܘܢܼ. ܘܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܝܡܬܐܼ: ܗܝܕܝܢ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܘܩܕܡ ܐܬܬܪܥ ܘܡܢ ܠܬܚܬ. ܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪ ܚܝܠܐ ܕܡܡܘܠܐ. ܐܬܬܪܥ ܡܢ ܫܠܝܐ ܬܠ̈ܬ ܬܘܪ̈ܥܬܐ. ܘܐܬܗܼܦܟܘ ܗܘܘ ܘܐܫܬܩܘ ܦܘܪ̈ܩܣܐ.

Page 46

ܘܐܣܬܚܦܘ ܡܢ ܬܘܩܦܗ ܕܡܘܡܘܠܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܓܪܦ ܘܫܩܼܠ ܫܠ̈ܕܐ ܕܛܝ̈ܦܢ ܐܝܟ ܩܘܦܝܐ. ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ: ܐܠܐ ܘܓܪܦ ܒ̈ܬܐ ܘܕܪ̈ܬܐ ܘܦܛܠܝܢ ܘܕܡܘܣܝܘܢ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܫܘܚܠ̈ܦܝܢܼ ܕܩܢܝܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܟ̈ܐܦܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܣܚܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܛܦܬ ܐܪܥܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܒܪ ܠܘ ܣܿܓܝ ܒܨܝܪ ܣܘܪܚܢܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܠܓܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܦܪܬ: ܟܕ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܢܗܪܐ ܕܝܨܢ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܢܓܪܘܦ ܘܢܛܝܦ ܚܦܗ ܕܛܘܦܢܐܼ. ܘܫ̈ܠܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܕܒܥܝܪܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܕܢܚ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܢܼܚ ܛܘܦܢܐ܇ ܘܐܣܬܦܩܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܦ ܐܬܪܐ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ܆ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܘ ܡܢܗܿ ܟܕ ܚܿܦܪܝܢ ܘܡܿܛܠܝܢ ܘܡܿܦܩܝܢ ܫ̈ܠܕܐܼ. ܘܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ: ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܪܘܚܐ. ܥܠ ܛܘܒ̈ܢܐ ܕܠܒܟ ܪܫܝܥܐ ܐܣܩܠܝܦ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܚܕ ܕܛܘܦܢܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܩܡܘܗܝ ܕܪܘܓܙܐ ܗܿܘ ܕܛܘܦܢܐܿ. ܐܣܩܠܝܦ ܪܫܝܥܐܼ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܠܒܟ ܗܘܐ ܐܢ̈ܫܐ ܕܝܪ̈ܝܐܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢܼ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܛܘܒ̈ܢܐ ܘܐܒ̈ܝܠܐ ܘܢܟ̈ܦܐܼ ܘܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢܼ. ܕܢܬܪܡܘܢ ܠܫܘܬܦܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗܼ. ܚܒܼܫ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܓܙܡ ܠܗܘܢ ܕܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪ ܢܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܘܢܫܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐܼ ܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܢܫ ܡܣܬܒܪܐ ܗܘܬܼ ܕܡܛܠ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܕܛܘ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢܼ ܪܓܙ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝܣܦܐ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܒܼܬܪ ܕܐܣܬܦܩܬ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܙܒܘ ܫܩܠܘ ܟ̈ܐܦܐ ܘܪܗܛܘ ܠܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܪܓܡܘܢܝܗܝ

Page 47

ܠܐܣܩܠܝܦ. ܘܐܫܟܚ ܕܢܬܛܫܐ ܘܢܬܦܠܛ ܡܢܗܘܢܼ ܘܢܥܪܘܩ ܠܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܠܘܬ ܐܘܦܪܘܣ ܒܪ ܬܪܥܝܬܗ. ܐܝܟܐܢ ܕܟܕ ܩܒܠܗ ܐܘܦܪܘܣܼ ܐܣܩܗ ܥܡܗ ܠܒܐܡܐ: ܟܕ ܡܬܪܓܡ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܿܪ. ܕܬܘ ܠܡ ܚܙܘ ܠܢܘܚ ܕܬܪ̈ܝܢܿ. ܕܐܝܟ ܕܒܩܒܘܬܐܿ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܛܘܦܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܬܡܢ ܗܼܘ ܐܣܩܠܝܦܼ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܦܼܟ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܗܘܼܐ ܢܘܚܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̈ܗܝܡܢܐ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܒܬܪ ܥܪܘܩܝܗܿ ܢܦܩܘ ܗܘܼܘ ܘܐܼܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ.

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܐܒܪܗܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܗܢܙܝܛ.. ܘܡܪܝ ܡܪܘܢ ܐܣܛܘܢܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܚܣܝܟܐ.. ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܚܒܝܫܝܐ. ܘܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܒܩܠܫ܀ ܡܬܝܕܥܼ. ܐܦ ܡܪܝ ܡܪܐ ܕܪܝܫܕܝܪܐ ܕܨܘܪܬܐ ܕܥܠ ܕܩܠܬ. ܘܡܪ ܐܕܝ ܣܥܘܪܐܼ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܪܕܝܣܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܙܩܢܝܐ܀.. ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܪ̈ܕܝܦܐ: ܬܐܕܣܘܝܘ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܐܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ.. ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ܀ ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܗܠܝܢ: ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ ܐܘܦܝܪܣ.. ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣܼ ܐܦܝܦܢܝܘܣ܀ ܕܪܗܘܡܐܼ ܗܘܪܡܙܕܐ.. ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܦܛܪܣ.. ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܛܝܡܬܐܘܣ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܒܥܼ. ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܫܒ̈ܥ ܕܡܠܟܘܬܗܕ ܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܦ ܐܢܝܟܝܐ ܪܒܬܐ: ܗܦܘܟܝܐ ܕܚ̈ܡܫܐ ܕܝܠܗܿ. ܒܫܒ̈ܥ ܫ̈ܥܝܢ ܕܝܘܡܐ. ܗܦܘܟܝܐ ܕܚܝܠܐ ܘܡܪܝܪܐܼ. ܕܐܢܫ ܢܫܥܝܘܗܝ ܠܐ ܡܨܐ. ܕܗܟܢܐ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܗܼܘܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܠܛܘ

Page 48

ܗܘܘ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܚܝܠܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܙܘܥ ܘܕܗܦܘܟܝܐܼ. ܢܘܪܐ ܒܗܘܢ ܣܿܦܬ ܗܘܬܼ ܘܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ. ܘܦܪܚܪ̈ܘܚܝܬܐ ܦܪ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝܼ ܘܡܘ̈ܩܕܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܫܟ̈ܢܢ ܥܠܘܗܝ: ܘܗܼܝ ܐܪܥܐ ܡܢ ܠܬܚܬ ܡܢ ܓܘ ܥܦܪܐ ܡܛܪܛܥܐ ܗܘܬܼ. ܘܪܬܚܿܐ ܘܡܘܩܕܐ ܠܟܠ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܫ̈ܬܐܣܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܆ ܡܬܠܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܫܘܪܝܢ ܘܣܠܩܝܢ ܘܢܚܬܝܢ ܘܡܬܦܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܣܬܿܚܦܝܢ ܘܢܦܿܠܝܢ ܘܝܕܩܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܡܬܦܠܛܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܿܝܢ ܕܢܥܪܩܘܢܼ. ܦܓܥܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܘܣܦܿܐ ܒܗܘܢܼ ܘܡܘܩܕܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܐܝܟ ܩܝ̈ܣܐ ܝܩܿܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐܼ. ܕܚܠܐܝܬ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܫܬܠܗܒܝܢ ܗܘܘܿ. ܒܝܕ ܪܘܓܙܐ ܥܙܝܙܐ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܡܛܪܐܼ. ܫܠܗܒܝܬܐ ܡܡܼܛܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟ ܐܬܘܢܐ ܫܓܝܪܐ ܡܟܝܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܫܬܠܗܒܐ ܗܘܬ. ܟܕ ܣܟ ܐܣܬܚܦܬ ܘܢܦܠܬܼ. ܘܐܬܗܼܦܟܬ ܘܝܩܕܬ ܒܢܘܪܐ. ܘܣܛܪ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܩܠܝܠ ܕܒܫ̈ܦܘܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܛܘܪܐ: ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗܿ ܐܫܬܚܪܘ. ܟܕ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡܿܝܝܛܝܢ ܠܘܬ ܡܦܘܠܬܐ. ܘܒܟܠܝܘܡ ܡܣܬܚܦܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܗܼܢܘܢܼ. ܘܡܘܩܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܼܫ ܒܝܬܐ ܐܘ ܥܕܬܐܼ. ܐܘ ܒܢܝܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘܿ. ܥܕܡܐ ܠܣܝ̈ܓܐ ܕܓܢ̈ܐ ܕܠܐ ܐܨܛܪܝܘ ܘܐܬܬܪܥܘ ܘܐܣܬܚܦܘ ܘܢܦܠ. ܘܫܪܟܐ ܝܩܼܕܘ ܘܪܒܚܘ ܘܗܼܘܘܼ ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܐܫܝܕܐ. ܡܢ ܓܝܪ ܬܚ̈ܬܝܬܗܿ ܕܐܪܥ ܡܛܪܛܥ ܗܘܐ ܘܣܿܠܩ ܚܼܠܐ ܪܛܝܒܐ. ܟܕ ܘܐܦ ܪܝܚ ܙܗܡܘܬܗ ܕܝܡܐܼ. ܘܐܝܟ ܪܛܝܒܘܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܒܗܿ ܡܬܚܙܝܐ ܗܼܘܬ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܙ̈ܠܦܐ ܕܝܡܐ ܒܪܬܚܐ ܕܚܼܠܐ ܢܣ̈ܩܢ.

Page 49

ܥܠ ܝܩܕܢܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܫܒܥ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܥܕܬܐܗܟܝܠ ܪܒܬܐ ܕܒܿܢܝܐ ܠܩܘܣܛܝܢܛܝܢܣ ܙܟܝܐ: ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܘܬܼ.ܕܠܝܬ ܗܘܬ ܐܟܘܬܗܿ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܦܫܼܬ ܗܘܬ ܟܪ ܡܿܨܪܝܐ ܘܩܿܝܡܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒ̈ܥܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܣܦܼܬ ܘܐܦ ܒܗܿ ܢܘܪܐܼ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܠܡܐ ܠܬܚܬ. ܘܢܦܠܬܼ ܘܪܒܚܬ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܕܐܝܟܢ ܕܗܼܘ ܐܬܦܿܠܛ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ ܕܙܘܥܐܼ. ܒܚܪܬܐ ܒܢܘܪܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐܼ. ܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܝܩ̈ܝܕ ܗܘ̈ܝ ܘܡܣ̈ܬܚܦܝܢ ܗܘ̈ܝܼ ܥܕܡܐ ܠܫܬܐ̈ܣܐ. ܐܒ̈ܕܝܢ ܕܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܘܐܬܚܒ̈ܠܝܢ ܒܗܿ ܒܡܝܕܢܬܐ ܐܢܟܝܟܐܼ. ܟܕ ܗܼܘܬ ܐܝܟ ܡܥܨܪܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܟܬܼܒ ܝܘܚܢܢ ܐܢܛܝܟܝܐ: ܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܝܠܗܿ: ܐܝܟ ܕܐܫܟܚܘ ܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܝܢ ܗܘܘ ܢܚܫܼܒܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܘܕܡܬܓܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܟܚܝܢ܆ ܐܬܚܫܒܘ ܐܠܦ̈ܐ ܡ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܝܢ. ܥܐܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܥܠܼܬܐܗܕܐܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܒܝܚܬ ܒܒܢܝ̈ܢܐ ܘܒܨܒܘ̈ܬܗܿ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ ܪܚܡܬܐܟ̈ܣܢܝܐ. ܩܒܪܐ ܡܢ ܫܠܝ ܠܐܟ̈ܣܢܝܐ ܥܡ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܗܘܼܬ. ܟܕ ܥܠ ܣܟܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܒܕܘ: ܠܐ ܣܦܼܩܢ ܠܡܟܬܒܼ. ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܪܫܡܼܢ܆ ܥܠ ܪܘܓܢܐ ܕܚܝܠܠܐ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܐܕܪܟܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܫܡܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗܿ ܕܬܠܬܐܼ.

Page 50

ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܼ ܐܬܚܙܝ ܨܠܝܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܫܡܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܕܚܝ̈ܝܢ ܚܙܘ ܘܐܬܬܙܝܥܘ. ܘܗܘܼܘ ܩܥܿܝܢ ܩܘܠܝܠܣܘܢ. ܟܕ ܚܝܪܝܢ ܒܗܼ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܗܢܟܐ ܐܬܚܿܦܝ ܒܥܢ̈ܢܐܼ. ܟܕ ܟܠܢܫ ܬܗܝܪ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܗܟܢܐ ܬܚܙܝܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܬܪ ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢܼ ܕܚܝܿܝܢ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ ܒܓܘ ܟܠܗ ܗܿܘ ܝܩܕܢܐ ܫܓܝܪܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܢܿܘܕܘܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܫ̈ܦܝܥܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܠܐ ܟܿܠܐ ܛܝܒܘܬܗ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ. ܙܘܥܐ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ ܗܠܝܢܼ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܘܦܓܠܗܿ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܟܠ ܙܒܢ.

ܥܠ ܡܘܬܗ ܫܟܝܪܐ ܕܐܘܣܦܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܟܪ ܡܿܓܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܘ ܘܐܫܬܘܙܝܘ ܡܢ ܪܘܓܙܐ: ܘܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪܗܢܐ ܘܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܠܗܿ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܿܣܩܝܢ ܗܘܘ ܫ̈ܠܕܐ ܕܛܡܝܪ̈ܢ ܒܪܘܓܙܐ. ܐܫܬܟܚܼܬܿ ܫܠܕܗ ܕܐܘܦܪܘܣ [ܒܩܕ]ܪܐ ܕܙܒܢܬܐ ܕܙܩ̈ܩܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܐܦܣܩܦܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܗܦܟ ܘܢܦܼܠ ܒܝܬ ܐܦܣܩܦܝܘܢܼ. ܐܣܬܩܒܠ ܗܢܐ ܘܢܦܼܠ ܒܗ ܒܩܕܣܐ. ܘܛܒܼܥ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܒܩܕܣܐ. ܘܐܫܬܠܩ ܒܗܿ ܒܙܦܬܐ. ܘܪܝܫܗ ܐܫܬܟܚ ܥܝܝܦܼ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܩܕܣܐ ܡܢ ܠܒܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܝܕܥ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܗܘܝܘ.. ܟܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܐܫܬܟܚܼܘ ܫܠܘܚܝܢ ܡܢ ܙܦܬܐ. ܘܐܢ̈ܫܐ

Page 51

ܕܝܢ ܗܪ̈ܝܛܩܘ ܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ ܗܠܝܢ ܕܒܐܢܛܝܟܝܐ ܗܘܘܼ. ܡܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܡܿܪܝܢ܆ ܕܠܫܡܝܐ ܐܬܚܛܦ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܦܪܣܐ ܛܥܝܘܬܗܘܢܼ. ܢܛܪܗ ܗܘܐ ܠܦܪܨܘܦܗ ܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠܼ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܿܝܐ ܗܘܐ. ܘܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܐܚܕܬ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܼܙܘ: ܘܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܠܡܗ̈ܝܡܐ ܟܕ ܕܝܢ ܥܗܕܝܢ ܠܚܘܨܦܐ ܕܒܝܫܬܗ ܘܠܨܢ̈ܥܬܗ ܡܪ̈ܝܪܬܐ. ܘܠܪܕܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܕܥܒܼܕ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܐܣܒܼܠ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐܼ. ܗܿܝ ܕܠܐܿ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܣܥܿܪ ܗܘܐܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܚܿܦܛ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ: ܠܡܣܥܪ ܘܡܪܕܦܘ ܘܠܡܒܙܘ ܘܠܡܫܬܢܕܘ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܗܕܐ ܕܟܕ ܥܠܼܬܐ ܘܚܝܠܐ ܫܩܠܘ ܡܢܗ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪܡܝܘ ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܛܿܢܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐܼ ܘܡܬܚܦܛܝܢ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܥܒܪ ܠܚܒܪܗܼ ܒܪܕܘܦܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܿܩܝܢ ܠܗܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܣܝܟܘܢ܇ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܦܿܩܝܢ ܠܗܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܣܝܟܘܢ܇ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ: ܘܫ̈ܢܕܐ ܬܘܒ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܘܚܒ̈ܘܫܝܐܿ. ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܘܦܪ̈ܗܝܕܘܛܐܿ. ܘܡܢ ܟܘܪܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܘܕܪܫܟܐ: ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܝܨܦܘܬܐ ܕܐܘܦܪܘܣܿ. ܘܕܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܒܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܗܘܢ.

ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܕܣܠܘܩܝܐ ܘܕܕܦܢܐ ܕܚܕܪܝܗܿ܆ ܕܒܙܘ̈ܐ ܬܚ̈ܝܠܐ. ܣܠܘܩܝܐ ܕܝܢ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܦܢܐ ܗܿܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟ: ܠܥܣܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܠܝܢܼ ܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ: ܐܬܗ̈ܦܼܟܝܢ ܘܐܬܚܒ̈ܠܝܢ ܘܗܘܼ̈ܝ ܙܘܥܬܐ ܠܚ̈ܙܝܝܗܝܢ ܐܦ ܗܼܢܝܢ܆ ܕܠܐ ܝܩܕܢܐܼ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܒܠܚܘܕ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܘܣ ܟܕ ܥܠ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܒܿܠܐ ܘܐܒܕܢ ܓܡܝܪܐ ܕܐܢܛܝܟ ܘܕܣܠܘܩܝܐ ܘܕܕܦܢܐ ܝܠܦܼ. ܫܩܼܠ

Page 52

ܬܓܗ ܡܢ ܒܫܚܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܘܫܠܼܚ ܐܪ̈ܓܘܢܘܗܝܼ ܘܝܬܼܒ ܒܐܒܠܐ. ܟܕ ܣܟ ܡܕܡ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܕܢܫܡܼܥ ܐܘ ܕܢܣܼܥܘܪ: ܐܠܐ ܟܕ ܒܿܟܐ ܝܿܬܒ ܗܘܐܚܢܝܓܐܝܬܼ. ܥܠ ܣܘܠܩܝܐ ܘܕܦܢܐ ܘܐܢܛܝܟ. ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܣܿܓܝܼ. ܘܡܿܫܒܚ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐܼ. ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ ܠܥܕܬܐ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܐܒܝܼܠ ܗܘܐ ܘܒܿܟܐܼ. ܕܠܐ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܟܕ ܠܒܝܫ ܡ̈ܐܢܐ ܕܐܒܠܐܼ. ܘܕܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܚܘܒܿܠܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠܗܿ ܣܘܩܠܝܛܣ ܕܝܠܗ: ܟܕ ܚܙܘܘܗܝ ܕܗܟܢܐ ܐܒܝܠܼ. ܢܬܟܣܘܢ ܡ̈ܐܢܝ ܐܒܠܐ ܐܟܘܬܗ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܩܢܛܝܢܪ̈ܐ ܚܡ̈ܫܐܼ. ܕܗܘ̈ܝܢ ܚܡ̈ܫܡܐ ܠܝܛܪ̈ܐ. ܕܬܬܓܠܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܬܬܒܢܐ: ܥܡ ܣܠܘܩܝܐ ܘܕܦܢܐ. ܘܕܢܦܿܩܘܢ ܫ̈ܠܕܐ ܕܐܬܛܡܪ̈ܝܢ ܒܗ̈ܝܢ܇ ܐܠܦ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܕܠܐ ܐܬܡ̈ܢܝܝܢ ܕܐܒܕܝܢ ܒܪܘܓܙܐ ܕܚܝܠܐ. ܘܗܘܬܼ ܗܟܢܐ. ܘܐܬܒܢܝܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܣܠܘܩܝܐ ܘܕܦܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ ܘܐܬܗܼܦܟܬ ܒܗ ܕܘܪܟܝܢ.. ܥܠ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܝ̈ܠܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܒܗ ܕܘܪܟܝܢ.. ܥܠ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܝ̈ܠܬܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐܼ ܡܢܘܼ ܣܦܿܩ ܕܢܫܬܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫܬܼ ܘܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܕܘܪܟܝܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܚܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܦܪܟܝܣ. ܕܡܢܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܐܢܣܛܘܣ ܡܿܠܟܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܙܥܬ ܘܡܛܬ ܘܢܦܠܼܬ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢ ܗܢܐ ܢܦܠܼܬ ܘܟܒܼܫܬ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܘܢܦܠܼܬ ܒܗ ܐܦ ܩܘܪܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܐܠܐܕܐ.

Page 53

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܗܦܼܟܬ ܐܦ ܐܢܐܙܪܒܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ. ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܕܝܠܗܿ.

ܒܬܪ ܐܘܦܪܘܣܼ ܗܘܼܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐܼ ܐܦܪܝܡ ܐܡܕܝܐܼ ܗܿܘ ܕܚܼܿܦܝ ܒܒܝ̈ܫܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܦ . . . . . . . . . ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܬ ܛܪܝܢܘܣ ܘܕܘܩܠܛܝܢܣ. ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܙܕܩ ܕܢܿܗܿܘܿܘܿܢ܀ . . .

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܡܠܟܼ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ ܒܪ ܚܬܗܼ ܥܡܗ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܢܚܼܬ ܪܘܦܝܢܐܼ ܘܥܒܼܕ ܫܢܐ ܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܠܦܪ̈ܣܝܐ.. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐܼ ܐܬܚܙܝܘ ܟܘ̈ܟܒܐܕܒܫܡܝܐ ܟܕ ܡܕܝܨܝܢ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܐܬܼܐ ܐܓܪܝܦܣ ܡܠܟܐ ܕܗܘܪ̈ܦܘܠܝܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗܼ. ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܘܬܪ̈ܥܣܪ̈ ܒܢܗܝ ܓܢܣܗ ܠܘܬ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܘܫܠܼܡ ܠܗ ܘܐܦܝܣܢܗ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܗܕܐ ܕܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܼ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܚܕܝܼ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܝܨܦܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܢܦܢܐ ܥܡܡ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܘܥܡܼܕ ܒܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܗܼܘ ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܚܝܗ. ܟܕ ܐܦ ܩܒܿܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܘܟܕ ܡܘ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܗܻ ܠܗ ܘܫܕܪܗ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܡܫܼ̈. ܐܬܼܐ ܓܘܪܕܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܫܼܐܠ ܕܢܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܬܠܡܕܘ ܘܥܡܕܘ. ܘܩܒܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐܼ ܗܼܘ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܟܕ ܝܩܪܗ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐܼ ܘܫܪܝܗܝ

Page 54

ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܐܼܙܠ ܠܐܬܪܗ: ܘܐܫܟܚ ܠܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܩܡ ܗܘܼܐ ܠܗ ܥܠ ܚܝܠ̈ܘܬܗ: ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܗ: ܘܚܘܝ ܠܗ ܐܦ ܥܘܬܪܐ ܘܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܿܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܬܡܗ.. ܫܩܠ ܕܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܣܐܡܐ ܘܕܕܗܒܐ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܗܝܡܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ: ܘܗܠܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܐܢܘܢܼ ܘܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐܼ. ܘܬܒܪ ܐܢܘܢܼ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒܙܒܪܘܣ ܡܝܕܢܬܐ: ܕܢܚܠܦ ܐܢܘܢ ܒܙܘ̈ܙܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܼܙܐ ܐܚܘܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗܼ. ܐܬܡܠܼܝܘ ܥܠܘܗܝ ܪܘܓܙܐ ܥܡ ܟܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܚܫܠܘ ܥܠܘܗܝ ܢܟܝܠܐ ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܕܚܠܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܼܪܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܡܝܬ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ. ܘܐܡܠܼܟ ܒܪ ܚܬܗܼ ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐܼ ܘܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܥܠܼܬ ܩܪܒܐ ܗܘܼܘ ܟܪ̈ܛܣܝܢܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܓܕܫܼ. ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܿܠܟܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܟܣܘܢܕܢ܆ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܢܕܘ ܓܘܝܬܐ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܢܕܘܓܼ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܢܦܐ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܠܗ ܬܘܒ ܟܕ ܫܠܝܘ ܡܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ: ܗܘܬܼ ܠܗ ܩܪܒܐ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܿ. ܕܐܦ ܗܢܘܢܼ ܗ̈ܢܕܘܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܕܝܡܢܘܢ. ܥܠܼܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܼܕܬ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܕܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܡܓܘܝܐ ܣܓܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܢܕܘ: ܬܓܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܥܿܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܘܥܐܠܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ

Page 55

ܐܘܙܠܝܣ ܕܗܢܕܘ. ܘܬܘܒ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܘ̈ܝܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܗܢ̈ܕܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܕܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ ܫܒ̈ܥ. ܬܠܬ ܕܝܢ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ ܘܐܪ̈ܒܥ ܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܒܥܕ̈ܢ ܘܡܓܘ̈ܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܬܝ̈ܡܢܝܐ ܕܒܣܦܪܗܝ ܝܡܐ ܪܒܐ. ܬܓܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢ ܠܥܠ܇ ܟܕ ܥܒܿܪܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܠܒܼܟ ܐܢܘܢ ܘܩܼܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܒܙ ܟܠܗܿ ܬܓܘܪܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܡܛܠ ܠܡ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܝܫܐܝܬ ܫܚܿܩܝܢ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢܼ ܘܩܿܛܠܝܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܠܗܠܝܢ ܩܿܛܠ ܐܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܡܿܩܛܠ ܗܘܐ. ܥܕܡܐ ܕܗܘܼܬ ܙܘܥܬܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐܼ ܘܐܬܟܠܝܘ ܕܢܥܠܘܢ ܘܒܛܠܬ ܬܓܘܪܬܐ ܕܡܠܟ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܘܕܟܘ̈ܫܝܐ.

ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܼܚ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘܫ̈ܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܩܪܒܐ ܕܡܒܝܢܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܠܼܚ ܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ: ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܼܕܬ ܕܩܛܠܼܬ ܠܬܓܪ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܒܿܛܠܼܬ ܬܐܓܪܬܐ ܘܟܠܝܼܬ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܡܠܟܘܬܝ܇ ܘܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܐܚܼܣܪܬ.. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܘ. ܘܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܬܘܥܕܘ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐܼ. ܐܢܕܘܓ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܐܡܼܪ: ܐܢ ܓܝܪ ܢܬܝܗܒ ܠܝ ܕܐܙܟܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܩܣܛܘܢܪܐ ܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܘܿܐ ܐܢܐ. ܕܡܐ ܓܝܪ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܐܬܿܒܥ ܡܢܗ.. ܗܝܕܝܢ ܐܩܪܒ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ.

Page 56

ܘܙܟܝܗܝ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܠܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܫܒܼܝܗܝ ܘܩܼܛܠܗ ܘܒܙ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܟܒܼܫ ܐܬܪ̈ܘܬܗܼ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ.. ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫܿܠܡܘ ܢܕܪܗ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܨܝܕ ܡܿܠܟܐ ܝܘܛܢܝܢܐܼ. ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܐܦܝܣܩܦܐ ܘܩܠܝܪ̈ܩܘ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܿܢ ܕܫܐܠܝܢ.. ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܗܿܢܘܢ ܐܝܙ̈ܓܕܐܼ. ܐܫܟܚܘ ܐܢܫ ܦܠܘܡܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ.. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܒܬܘܠܐ ܘܢܟܦܐ ܘܛܢܢܐ. ܠܗܢܐ ܫܐܠܘܼ ܘܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܒܪܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܥܡ ܩܠܝܪ̈ܝܩܘ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܗܦܟܘ ܠܐܬܪܗܘܢ.  ܟܕ ܚܼܕܝܢ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܘܬ ܐܢܕܘܓ ܡܠܟܗܘܢ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܩܒܠ ܐܢܢ ܘܠܐܦܣܩܦܐ ܘܠܟ̈ܗܢܐ ܕܐܬܼܘ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܬܬܠܡܕ. ܘܥܡܕ ܘܗܘܼܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܗܼܘ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܟܕ ܡܬܚܦ̈ܛܝܢ ܕܟܠܗܘܢܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܢܬܩ̈ܝܡܢ ܒܗ̈ܘܢ ܥܕ̈ܬܐܼ. ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܗܿܝ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܡܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܗܼܒ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܛܥ̈ܝܐ.

ܬܘܒܼ ܥܠܝܗܿ ܟܕ ܥܠܝܗܿ ܕܡܠܟܬܘܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܥܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܩ̈ܛܠܐ ܕܥܒܼܕܘ ܒܗܿ ܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܬܡܢ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܐ. ܘܥܒܼܕ ܡܢܗܘܢ ܡܿܠܟܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܒܟܒܕܐ ܡܪܝܪܬܐܼ. ܩܛܠܘ ܘܐܘܒܕܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܬܡܢ: ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ ܘܠܛܠܝ̈ܐ ܘܠܝ̈ܠܘܕܐ܆ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܬܡܢ܆ ܒܛܢܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܪܘܫܐ

Page 57

ܐܬܟܬܒܬܼ. ܗܿܝ ܕܡܠܼܝܐ ܚܫܐ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ ܫܡ̈ܘܥܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܠܗܿ ܣܝܡܝܢܢ ܠܗܿ ܒܣܕܪܐ ܗܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܟܢܐ:

ܐܝܓܪܬܐ ܕܫܕܪ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܒܝܬ ܐܪܫܡ܆ ܘܪܝܫܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐܼ. ܠܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܓܒܘܠܐ. ܟܕ ܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠ ܚܡܝܪ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܚܘܒܟܘܢ܆ ܕܒܥܣܪ̈ܝܢ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ܇ ܕܗܕܐ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܢܦܩܢܢ ܡܢ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܩܫܝܫܐ ܒܪ ܐܘܦܪܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝܘܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐܿ. ܠܘܬ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ: ܕܐ ܦܟܬܒܢܢ ܡܛܠܬܗ ܒܐܓܝܪܬܢ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܗ ܬܢܢ ܘܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܕܡܥܕܪ ܠܓܒܐ ܕܝܠܢ. ܘܗܼܘ ܡܦܼܣ ܒܗܠܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܟܬܼܒܢܢ܆ ܘܒܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܟܬܿܒܝܢܢ.. ܪܕܝܢܢ ܓܝܪ ܒܡܕܒܪܐ ܠܬܝܡܢܐ ܘܠܡܕܢܚܐ. ܡܪܕܐ ܥܣܪ̈ܐ ܝܘܡ̈ܝܢ. ܘܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܡܢܕܪ:

Page 58

ܠܘܩܒܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܕܚܿܠܐ. ܘܒܠܫܢܐ ܛܝܝܐ ܪܡܠܗܿ ܘܟܕ ܥܐܠܝܢ ܗܿܘܝܢ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܡܢܕܪ. ܦܿܓܥܝܢ ܗܘܘ ܒܢ ܛܝ̈ܝܐ ܚܢ̈ܦܐ ܘܡ݁ܥܕܝܐܼ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢ܆ ܕܡܢܐܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ. ܕܗܐ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟܗܘܢ ܐܬܛܪܕ ܠܗ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܿܣܕܝܢ ܗܘܝܼܢ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐܼ. ܥܩܼܬ ܠܢ. ܘܚܫܐ ܥܡ ܥܩܬܐ ܐܕܪܟܬܢ. ܡܛܠ ܕܐܬܼܐ ܩܪܝܒܘܬܢ ܕܝܠܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܠܘܬ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܐܝܓܪܬܐ ܕܡܠܼܝܐ ܫܘܒܗܪܐ. ܘܟܬܝܒ ܒܗܿ ܗܟܢܐ. ܕܬܗܘܐ ܝܿܕܥܼ ܐܚܝ ܡܢܕܪ ܡܠܟܐܼ. ܕܡܠܟ ܗܿܘ ܕܐܩܝܡ ܟܘ̈ܫܝܐ ܒܐܬܪܢܼ ܡܝܬܼ. ܘܐܕܪܟ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܟܘ̈ܫܝܐ ܕܢܦܩܘܢ ܠܐܬܪܢ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܡܿܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܝܟ ܕܡܿܥܕܝܢ. ܡܕܝܢ ܐܢܐ ܐܡܠܟܿܬ ܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܐܚܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܗܘܿܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐܐܟܘܬܢ. ܘܩܛܿܠܬ ܠܡܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܘܼ. ܘܠܟܘ̈ܫܝܐ ܥܡܗܘܢ. ܕܢܛܿܪܝܢ ܗܘܘ ܥܕܬܐ. ܘܥܒܿܕܬܗܿ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܠܢ ܠܥܕܬܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܡ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐ̈ܠܦܝܐ ܚܝܠܐܼ. ܐܙܿܠܬ ܠܢܓܪܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܬܘܗܘܢ: ܘܟܕ ܝܬܒܿܬ ܥܠܝܗܿ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܠܐ ܟܿܒܫܬܗܼܿ. ܐܫܬܘܿܕܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘ̈ܡܬܐ. ܕܢܿܬ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܫܪ ܡܠܬܝ ܠܘܬ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝ. ܘܠܒܟܿܬ ܐܢܘܢ ܕܢܝܬܘܢ ܕܗܒܗܘܢ ܘܣܐܡܗܘܢ ܘܩܢܝܢܗܘܢ. ܘܐܝܬܝܘ ܠܝ.

Page 59

ܘܫܩܿܠܬ. ܘܒܥܿܝܬ ܠܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܦܗܘܢ. ܕܐܡܪܘ ܠܝܼ ܕܡܝܼܬ ܠܗܼ ܠܐ ܗܝܡܿܢܬ ܐܢܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܚܘܝܘ ܠܝ ܩܒܪܗ. ܘܐܣܿܩܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܘܐܘܿܩܕܬ ܐܢܘܢ. ܘܥܕܬܗܘܢ ܘܠܟܗ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܟܠ ܕܐܫܿܟܚܬ ܕܡܬܓܘܣ ܒܗܿ. ܘܠܫܪܟܐ ܐܠܿܨܬ ܐܢܘܢܼ ܕܢܟܦܪܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܨܠܝܒܐ. ܘܠܐ ܨܒܘ. ܐܠܐ ܡܿܘܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝܼ ܘܒܪܗ ܕܡܒܪܟܐ. ܘܓܒܼܘ ܠܗܘܢ ܕܢܡܘܬܘܢ ܚܠܦܘܗܝ. ܘܪܝܫܗܘܢܼ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܠܠ ܠܩܘܒܠܝ ܘܨܥܪܢܝ. ܘܦܩܿܕܬ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܘܪܒܢܝܗܘܢ. ܘܐܝܬܝܢܢ ܠܢܫ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܡܪܢ ܚܢܢ ܠܗ̈ܝܢ ܕܢܟܦܪ̈ܢ. ܟܕ ܚܙ̈ܝܢ ܩܛܠܐ ܕܓܒܪ̈ܝܗܝܢ ܨܒ̈ܝ. ܐܠܐ ܚ̈ܒܨܢ ܗܘ̈ܝ ܒ̈ܢܬ ܩܝܿܡܐܼ. ܕܗܼܢ̈ܝܢ ܢܬܩ̈ܛܠܢ ܩܕܡܐܝܬ. ܘܢ̈ܫܝ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܡ̈ܙܥܦܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪ̈ܢ. ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢܿܡܘܬ ܒܬܪ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܩ̈ܛܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܦܘܩܕܢܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܐܢܬܬ ܗܿܘ ܡܠܟܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܬܡܢ܇ ܕܠܐ ܫܒܩܢܗܿ ܕܬܡܘܬ. ܐܠܐ ܬܒܥܿܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܿ: ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ ܘܬܚܿܐܼ. ܟܕ ܚܝܿܣܐ ܥܠ ܒ̈ܢܬܗܿ. ܘܡܩܕܝܐ ܟܠܕ ܐܝܬ ܠܗܿ ܟܕ ܬܗܘܐ ܝܗܘܕܝܬܐ. ܘܦܩܕܢ ܠܗܿ ܕܬܐܙܠ ܘܬܬܡܿܠܟ. ܟܕ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܢܛܘܪ̈ܐ ܡܢ ܚܝܠܢ. ܘܢܦܼܩܬܿ ܠܗܿ ܟܕ ܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ ܒܫ̈ܘܩܐ ܘܒ̈ܦܠܛܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܓܠܼܐ ܪܝܫܗܿ. ܐܢܬܬܐ ܕܡܢ ܕܐܬܥܠܡܬܼ. ܠܐ ܚܙܼܐ ܐܢܫ ܩܢܘܡܗܿ ܒܫܘܩܐ. ܘܩܥܝܐ ܗܘܬܼ ܘܐܡܿܪܐ. ܢܫ̈ܐ ܪ̈ܢܝܬܐ ܚܒܪ̈ܬܝܼ. ܟܪ̈ܛܝܢܝܬܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܬܐ ܘܚܢ̈ܦܬܐܼ ܫܡ̈ܥܝܢ. ܠܓܢܣܝ ܘܠܫܪܒܬܝ ܘܕܒܪܬ ܡܿܢ ܐܢܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ

Page 60

ܝܕܥܿܬܝܢ. ܘܕܐܝܬ ܠܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܥܼܒ̈ܕܐ ܘܐܡ̈ܗܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܣܿܓܝ ܘܥ̈ܠܠܬܐ. ܘܗܫܐܕܐܬܩܛܠ ܓܒܪܝ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܨܒܿܝܐ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܠܓܒܪܐܼ. ܐܝܬ ܠܝ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐ̈ܦܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܚܫ̈ܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܦ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܐܪ̈ܓܝܓܐ ܘܡܦܪ̈ܓܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܓ̈ܙܐ ܕܓܒܪܝ. ܘܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܕܓܠܘܬܐ ܐܬܐܡܪܘ ܡܢܝܼ ܘܡܢ̈ܟܝܢ ܝܕ̈ܥܢ ܐܢܬܝܢ. ܘܕܠܝܬ ܠܗܿ ܠܐܢܬܬܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܡܢ ܬܡܢ ܓܝܪ ܘܠܗܠ ܥܩ̈ܬܐ ܘܬ̈ܢܚܬܐ ܒܝܠܕܐ ܕܒ̈ܢܝܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܡܬܓܙܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܒܪܐ ܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܘܡܢܐ ܘܠܗܠܼ. ܚܣܝܟܐ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܫܬܘܬܝܼ ܒܚܕܘܬܐ ܗܘܼܝܬ. ܘܗܫܐ ܒܦܨܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܝ ܠܚ̈ܡܫ ܒ̈ܢܬܝ ܒܬ̈ܘܠܬܐܼ. ܗܐ ܨܒܬܿܬ ܠܡܫܝܚܐ. ܚܘܪ̈ܝܢ ܒܝ ܚܒܪ̈ܬܝܼ. ܕܗܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܚܙ̈ܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ. ܒܡܫܬܘܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܒܗܕܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܚܙ̈ܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܝ. ܒܡܫܬܘܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܒܗܕܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܟܕ ܓܠ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܐ̈ܦܝ ܩܕܡ ܟܠܟ̈ܝܢܼ ܥܿܠܬ ܠܘܬ ܡܟܝܪܝ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܫܐ ܟܕ ܓ̈ܠܝܢ ܐ̈ܦܝܼ ܐܙܿܠܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܘܕܒ̈ܢܬܝ. ܐܝܟ ܕܐܬܪܟܢ ܗܼܘ ܒܚܘܒܗ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܢܼ ܘܚܼܫ ܡܠܛܬܢ. ܐܬܕ̈ܡܝܝܢ ܒܝ ܕܠܐ ܒܨܝܪܐ ܐܢܐ ܡܢܟܝܢ ܒܫܘܦܪܐ. ܘܗܐ ܟܕ ܡܦܪܓܐ ܐܢܐ ܒܗ ܒܫܘܦܪܐ ܐܙܿܠܐ ܐܢܐ ܠܬ ܡܫܝܚܐܼ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܼܒܠ ܒܟܦܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܫܘܦܪܐ ܕܝܠܝ ܣܗܕܐ ܩܕܡ ܡܪܝܼ. ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܛܥܝܢܝ ܒܚܛܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ.

Page 61

ܘܕܗܒܝ ܘܣܐܡܝ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝܼ ܠܐ ܪܚܡܿܬܐܢܘܢܐܝܟ ܕܠܐܠܗܝ. ܘܐܦܣ ܠܝ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܕܐܼ ܕܐܟܦܘܪ ܘܐܿܚܐ. ܚܣ ܠܝ ܚܒܪ̈ܬܝ. ܚܣ ܠܝ ܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܿ ܗܿܘ ܕܒܗ ܗܝܡܿܢܬ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܥܡܿܕܬܼ. ܘܠܨܠܝܒܗ ܣܓܿܕܐ ܐܢܐ. ܘܚܠܦܘܝ ܒܚܕܘܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐܼ. ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܐܝܟ ܕܚܼܫ ܗܼܘ ܒܒܣܪ ܚܠܦܝܢ. ܗܐ ܫܒܝܩ ܟܠ ܕܪܓܝܓ ܠܥܝ̈ܢܐ ܘܠܦܓܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܥܒܿܪ. ܘܐܙܿܠܼ. ܐܣܿܒ ܡܢ ܡܪܝܼ. ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܿܪ. ܛܘܒ̈ܝܟܝܢ ܚܒܪ̈ܬܝ ܐܢ ܬܫ̈ܡܥܢܢܝ ܘܬܨ̈ܘܬܢ ܫܪܪܐ ܘܬܪ̈ܚܡܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܼ. ܚܠܦܘܗܝ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬ ܡܿܝܬܝܢܢ.. ܡܟܝ ܠܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܕܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܚ̈ܝ ܘܐܚ̈ܘܬܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ: ܢܗܘܐ ܫܘܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܢ ܬܩܘܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ. ܗܐ ܟܕ ܓ̈ܠܝܢ ܐܦ̈ܝ ܢܦܿܩܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܗܘܿܝܬ ܒܗܿ ܐܝܟ [ܕܒـ]ـܡܫܟܢܐ ܕܙܒܢܐܿ. ܕܐܿܙܠ ܥܡ ܒܢ̈ܬܝ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܠܥܠܡܿ. ܕܬܡܢ ܐܡܿܟܪܬ ܐ̈ܢܝܢ.. ܨ̈ܠܝܝܢ ܥܠܝ ܚܒܪ̈ܬܝ. ܕܢܩܒܠܢܝ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝ ܘܢܚܿܣܐ ܠܝ. ܕܗܐ ܩܘܿܝܬ ܬܠ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܬܪ ܓܒܪܝ. ܘܟܕ ܫܡܿܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܘ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܐܡܼܪܘ ܠܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܟܕ ܡܬܟܪܟܐ ܒܡܕܝܢܬܐܼ ܪܗܘܡܝ ܡܠܠܬ ܠܢ̈ܫܐ ܚܒܪ̈ܬܗܿ. ܟܕ ܡܿܠܒܒܐ܇ ܘܗܘܼܬ ܐܝܠܠܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܚܡܬܢ ܥܠ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢܼ. ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܛܦܝܣܢ ܥܠ ܕܫܒܩܘܢܿ ܕܗܠܝܢ ܬܣܥܘܪ. ܠܚܪܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ ܐܝܟ ܫܢܬܝܐܼ. ܟܕ ܓܠܼܐ ܪܝܫܗܿ܆ ܥܡ ܒܢ̈ܬܗܿ: ܐܬܬ ܘܩܡܬ ܩܕܡܝ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐܼ.

Page 62

ܘܠܒܝܟܐ ܒܢ̈ܬܗܿ ܒܐܝ̈ܕܝܗܿ. ܟܕ ܡܨ̈ܒܬܢ ܗܘܼ̈ܝ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܘܬܐ. ܘܫܪܬ ܩܥ̈ܝܠܬܐ ܕܣܥܪܗܿ. ܘܟܪܟܬ ܐ̈ܢܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܿ ܘܦܫܛܬ ܨܘܪܗܿ. ܘܐܟܢܬ ܪܝܫܗܿ. ܟܕ ܩܥܿܝܐ ܕܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܐܢܐ ܘܒ̈ܢܬܝ. ܘܚܠܦ ܡܫܝܐ ܡܝܿܬܝܢܢ. ܦܣܘܩ ܪ̈ܝܫܝܢ ܕܢܐܙܠ ܢܕܪܟ ܠܐ̈ܚܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܝܿܬܝܢܢ. ܦܣܘܩ ܪ̈ܝܫܝܢ ܕܢܐܙܠ ܢܕܪܟ ܠܐ̈ܚܝܢ ܘܠܐܚ̈ܘܬܢ. ܘܠܐܒܘܗܝܢ ܕܒ̈ܢܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪܼ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ ܐܦܝܣܬܗܿ ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܬܐܡܪ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܼ. ܘܠܐ ܨܼܒܬ. ܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܬܗܿ ܨܥܪܬ ܠܢ ܥܠ ܕܐܡܪܢܢ ܗܕܐ. ܘܕܚܿܙܝܬ ܠܝ ܕܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܬܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐܼ. ܦܩܿܕܬ ܐܝܟ ܕܠܣܘܪܕܐ ܕܫܪܟܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܪܡܝܘܗܿ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܢܟܣܘ ܒܢ̈ܬܗܿ܆ ܘܢܚܼܬ ܕܡܗܝܢ ܒܦܘܡܗܿ. ܘܒܬܪܟܝܢ ܐܬܦܣܩܘ ܪܝܫܗܿ. ܘܒܐܕܘܢܝ ܝܿܡܐ ܐܢܐܼ ܕܣܿܓܝ ܐܬܬܥܿܝܩܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗܿ ܘܕܒ̈ܢܬܗܿ ܠܪ̈ܒܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܠܝ ܘܠܝ ܐܬܚܙܝܼ. ܕܠܐ ܙܕܿܩ ܕܢܡܘܬܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܡܛܠ ܐܒ̈ܗܐܿ. ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܢܡܘܣ ܘܦܠܿܓܬ ܐܢܘܢ ܠܛ̈ܠܝܐ ܘܠܛ̈ܠܝܬܐ ܠܚܝܠܐܼ. ܕܢܪܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܡܐ ܕܐܬܥܠܡܘ܆ ܐܢܗܼܘ ܕܗܘܿܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܢܐܚܘܢ. ܘܐܢ ܡܿܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܢܡܘܬܘܢ܀ ܘܗܠܝܢ ܟܬܒܿܬ ܘܐܘܕܥܿܬ ܠܡܠܟܘܬܟ.. ܘܡܦܝܣ ܐܢܐܼ ܕܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܥܡܟ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܦܿܪ ܘܗܘܿܐ ܡܢܟ. ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܕܒܫܘܠܛܢܟܼ ܚܒܝܒܐܝܬ ܐܚܘܕܼ ܐܚܝ. ܘܟܬܘܒ ܫܠܘܚ ܠܝ ܚܠܦ ܗܕܐܼ. ܕܡܢ ܕܨܒܝܼܬ ܐܫܕܪ ܠܟ.܀ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܟܬܼܒ ܠܗ ܠܡܢܕܪ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܛܡܐܐ ܝܗܘܕܓܝܐ܀ ܘܟܕ ܐܬܡܢܥܢ ܚܢܢ ܠܬܡܢ܇ ܘܟܢܫ ܚܝܠܗܼ ܘܐܬܩܪܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܓܪܬܐ. ܘܬܢܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܝܟܢ ܐܬܩܛܠܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܪܕܦܘ ܡܢ ܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܐܡܪ ܡܢܕܪ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܚܝܠܗ. ܗܐ ܫܡܥܼܬܘܢ ܡܢܐ ܓܕܫ. ܟܦܘܪܘ ܗܫܐ ܒܡܫܝܚܐ.

Page 63

ܡܛܠ ܕܠܐ ܛܒ ܐܢܐ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܪܕܦܘ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܛܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܚܝܠܗ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܠܒܝܒܐܝܬ ܐܡܼܪ ܠܡܠܟܐ: ܠܘ ܒܫ̈ܢܝܟ ܗܘܼܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܢܟܦܘܪ ܒܡܫܝܚܐ.. ܘܐܬܚܡܬ ܡܢܕܪܼ ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢܬ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܠܠ ܩܕܡܝ. ܘܐܡܼܪ܆ ܕܐܢܬ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܕܬܡܠܠ ܩܕܡܝ. ܘܐܡܼܪ܇ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐܼ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܿܠܐ ܠܝ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܟܪܐ ܣܝܦܝ ܡܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܩܢܿܛ ܐܢܐ ܕܐܬܟܬܫ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܓܝܪ ܫܪܒܬܗ: ܘܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܘܝܕܝܥܐܼ ܘܠܒܝܒܐ ܒܩܪܒܐܼ. ܫܠܝ ܠܗ ܡܢܕܪ܀ ܘܟܕ ܗܼܦܟܢ ܠܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܒܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐܼ. ܐܫܟܚܢ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ ܩܕܡ ܕܢܡܘܬ. ܗܢܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܡܛܠ ܗܠܝܢ: ܕܐܬܚܪܒܘ ܡܢ ܗܢ ܛܪܘܢܐ ܝܗܘܕܝܐ. ܐܓܪ ܥܓܠ ܓܒܪܐ ܡܢ ܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ. ܘܫܼܕܪ ܠܢܓܪܢ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܥܢܝܢܐ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܘܝܠܼܦ ܐܝܠܼܝܢ ܕܓܕܫ ܬܡܿܢ. ܘܟܕ ܗܦܟ܆ ܬܢܝ ܐܦ ܗܼܘ ܩܕܡܝܢ: ܠܗ ܠܐܝܙܓܕܐ ܟܪܣܛܝܢܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܼܢ ܡܢ ܠܥܼ. ܘܕܐܬܩܛܠܘ ܬܠ̈ܬܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ܇ ܕܢܦܩܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܛܠ ܚܪܬ ܒܪ ܟܠܒ ܪܝܫܗܘܢ. ܒܓܪܗܿ ܕܪܗܘܡܝ. ܕܨܥܪܗ ܗܿܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܐܬܟܠܬ ܠܟ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܕܬܡܪܕ ܥܠܝ. ܐܠܐ ܚܘܣ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟܼ ܘܟܦܘܪ ܒܗ. ܘܐܠܐܼ ܡܐܬ ܐܢܬ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝܟ. ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܒܫܪܪܐܼ ܕܡܥܩ ܐܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝ܆ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥܘܢܝ. ܕܐܡܿܪܬ ܠܗܘܢ ܕܕܓܠܐ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܢܦܘܩ ܠܘܬܟ ܘܢܫܪ ܠܡ̈ܠܝܟ. ܐܠܐ ܕܢܩܪܒ ܥܡܟ. ܘܬܟܝܠ ܗܘܿܝܬ ܥܠ ܡܫܝܚܐܼ ܕܙܿܟܐ ܗܘܿܝܬ ܠܟ. ܘܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܡܬܟܒܫܐ ܗܘܬ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘܐ ܒܗܿ ܡܕܡ. ܘܐܢܬ ܠܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬܼ ܐܠܐ ܟܕܒܐ. ܘܠܝ ܚܙܝܢ ܠܝ ܡ̈ܠܟܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܕܐܝܬ

Page 64

ܠܗܘܢ ܫܪܪܐܼ ܘܠܐ ܡܕܓܠܝܢ. ܘܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܝܼ ܠܐ ܡܕܓܠܐ ܐܢܐ܇ ܕܐܗܘܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܟܘܬܟ ܘܟܦܘܪܐ. ܘܗܫܐ ܝܕܥܿܬ ܕܚܿܝܐ ܠܝ ܐܝܟ ܕܪܚܝܡ ܠܝ. ܘܣܓܝ ܚܿܝܝܬ ܒܥܠܡܐ. ܘܗܘܼܘ ܠܝ ܒ̤̈ܝܐ ܘܒ̈ܢܝ ܒ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܬ ܠܝ ܒ̈ܢܬܐ ܘܣܓܝ ܓܢܣܝ. ܘܐܬܢܨܿܚܬ ܒܩܪ̈ܒܐ ܒܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܫܪܝܪܐ ܠܝܼ ܕܐܝܟ ܟܪܡܐ ܕܡܬܟܣܚ ܘܝܗܿܒ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐܼ. ܗܟܢܐ ܣܿܓܐ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܪܒܝܐ ܘܡܬܒܢܝܐ ܥܕܬܐ ܕܡܢܟ ܝܩܕܬܼ. ܘܡܫܿܬܠܛܐ ܘܦܩܕܐ ܠܡ̈ܠܟܐ܆ ܘܡܡܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ ܘܕܥܟܐ ܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܘܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܒܛܿܠ ܫܘܠܛܢܟ. ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܕܡܕܡ ܥܒܼܕܬ܇ ܘܟܕ ܡܿܙܕܘܙܝܬ ܬܙܕܝܦܢ܀ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܪܒܐ ܚܪܝܬ ܣܒܐ ܡܝܩܪܐ. ܘܡܚܕܗܿ ܐܬܦܢܝ ܠܒܣܬܪܗܼ ܘܐܡܼܪ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܒܕܪܘܗܝ. ܫܡܥܬܘܢ ܐܚ̈ܝܼ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܬ ܠܗ ܠܝܗܘܕܝܐ ܗܢܐ.. ܘܐܡܼܪܘ ܫܡܼܥܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܡܼܪܬ ܐܒܘܢ.. ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ܆ ܫܪܝܪ̈ܢܼ ܐܘܿ ܠܐ. ܘܩܥܘܼ ܕܫܪܝܪ̈ܢ.. ܘܐܡܼܪ. ܐܢ ܐܢ ܕܚܿܠ ܡܢ ܣܝܦܐ ܘܟܿܦܪ ܒܡܫܝܚܐܼ ܢܬܦܪܫ ܡܢ ܒܝܢܬܢ. ܘܩܥܼܘ ܕܚܣ ܠܢܼ ܕܢܕܚܠ ܐܒܘܢ. ܟܠܢܼ ܥܡܟ ܡܿܝܬܝܢܢ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢܫ ܡܢܢܼ ܠܐ ܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪܟ. ܘܩܥܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܥܡ̈ܡܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܝ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܚ̈ܢܦܐ ܫܡܼܥܘ. ܐܢ ܐܢܫ ܡܢ ܓܢܣܝ ܘܩܪ̈ܝܒܝ ܘܡܢ ܫܪܒܬܝ ܟܦܿܪ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܘܡܬܘܐ ܠܗܢܐ ܝܗܘܕܝܐܼ. ܠܝܬ ܠܗ ܥܡܝ ܫܘܬܦܘܬܐ. ܘܠܐ ܢܐܪܬ ܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܝ. ܐܠܐ ܡܢ ܕܢܫܬܟܚ ܠܝ ܢܗܘܐ ܠܢܦ̈ܩܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܬܒܢܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܟܿܦܪ ܘܚܿܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܝ ܒܬܪܝ ܢܐܪܬ ܡܪ̈ܗܛܝ. ܬܠ̈ܬ ܕܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܝ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܓܒܝܐ ܥܕܬܐܼ ܢܗܘ̈ܝ ܠܢܦ̈ܦܬܐ ܕܒܗܿ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ. ܐܬܦܢܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܟܦܝܪ ܒܟܼ

Page 65

ܘܒܡܿܢ ܕܟܿܦܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܗܐ ܩܝܿܡܝܢܢ ܩܕܡܝܟ. ܘܐܬܠܒܒܘ ܚܒܪ̈ܘܗܝܼ ܘܐܡܼܪܘ ܗܐ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒ̈ܗܬܐ ܚܐܪ ܠܟܼ ܘܠܢ ܥܡܟ. ܟܠ ܕܟܿܦܪ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܘܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪܟ܆ ܟܦܝܪ ܒܗ.. ܘܦܩܼܕ ܕܢܩܪܒܘܢ ܐܢܘܢ ܠܢܚܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܘܕܝܐ. ܘܢܬܦܣܩܘܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܘܢܫܬ̈ܬܼܕܝܢ ܒܗ ܫ̈ܠܝܕܝܗܘܢ. ܘܦܫܛ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܫܡܝܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܼ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ. ܘܗܒ ܒܢ ܚܝܠܐܼ. ܘܩܒܠ ܢܦ̈ܫܬܢ. ܘܢܒܣܡ ܠܟ ܕܡܐ ܕܥ̈ܒܼܕܝܟ ܕܡܬܐܫܕ ܚܠܦܝܟ. ܘܐܫܘܢ ܠܚܙܬܟܼ ܘܐܘܕܐ ܒܢ ܩܕܡ ܐܒܘܟ. ܐܝܟ ܕܐܫܬܼܘܕܝܬ. ܘܬܬܒܢܐ ܥܕܬܐܼ. ܘܢܗܐܘ ܐܦܝܣܩܦܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ܇ ܚܠܦ ܦܘܠܐ ܥܒܼܕܟ ܕܝܩܕܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ.. ܘܝܗܼܒܘ ܫܠܡܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܚܼܬܡ ܐܢܢ ܣܒܐ ܚܐܪܬ. ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗܼ ܘܩܒܿܠ ܣܝܦܐ. ܘܪܗܛ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܬܚܒܨܘ. ܘܫܦܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܕܡܗ. ܘܐܣܗܕܘ ܟܠܗܘܢ܀ ܘܝܠܘܕܐ ܚܕ ܒܪ ܬܠ̈ܬ ܫ̈ܢܝܢ: ܢܦܩܐ ܗܘܬ ܐܡܗ ܕܬܬܩܛܠܼ. ܘܠܒܝܟܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܐܝܕܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܼܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܬܿܒ ܘܠܒܝܫ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܆ ܫܒܩܗܿ ܠܐܡܗܼ ܘܪܗܛ ܢܫܩ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ. ܘܠܒܟܗ ܡܿܠܟܐܼ ܘܫܪܝ ܡܚܒܒ ܠܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܡܢܐ ܪܓܐ ܠܟ. ܕܬܙܠ ܬܡܘܬ ܥܡ ܐܡܟ܆ ܐܘܿ ܬܩܘܐ ܨܝܕܝ. ܐܿܡܪ ܠܗ ܛܠܝܐ. ܡܪܢܼ ܕܥܡ ܐܡܝ ܪܓܐ ܠܝ ܕܐܡܘܬ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܡ ܐܡܝ ܐܙܿܠ ܐܢܐ. ܕܐܡܪܬ ܠܝܼ. ܕܬܐ ܒܪܝܼ ܢܐܙܠ ܢܡܘܬ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܐܪܦܢܝ ܕܐܿܙܠ ܠܘܬ ܐܡܝ. ܕܠܡܐ ܡܿܝܬܐ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܗܿ. ܡܛܠ ܕܐܡܪܬܼ ܠܝܼ ܕܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܕܟܠ ܕܠܐ ܟܿܦܪ ܒܡܫܝܚܐܼ ܢܡܘܬ. ܘܐܢܐܼ ܠܐ ܟܿܦܪ ܐܢܐ ܒܗ.. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥܼܬ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ.. ܐܡܿܪ ܠܗ ܛܠܝܐ. ܟܠ ܝܘܡ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܗ ܒܥܕܬܐ ܥܡ ܐܡܝܼ. ܡܐ ܕܐܬܿܐ ܐܢܐ

Page 66

ܠܥܿܕܬܐ. ܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܠܝ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܐܘܿ ܠܐܡܟ.. ܐܡܿܪ ܠܗܼ. ܕܡܪܢ ܕܠܐܡܝ܀ ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܠܝ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܐܘܿ ܠܡܫܝܚܐ.. ܐܡܿܪ ܠܗ. ܠܡܫܝܚܐ ܪܚܡ ܐܢܐ ܛܒ ܡܢܟ.. ܐܡܿܪ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܼܝܬ ܢܫܼܩܬ ܒܘܪ̈ܟܝ.. ܐܿܡܪ ܠܗ. ܣܒܿܪܬ ܠܝܼ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܚܿܙܐ ܗܘܿܝܬ ܒܥܕܬܐ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܿܝܬ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ.. ܐܿܡܪ ܠܗ: ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟ ܓܘ̈ܙܐ ܘܠܘ̈ܙܐ ܘܬ̈ܐܢܐ.. ܐܡܿܪ ܛܠܝܐ. ܠܐ ܡܫܝܚܐܼ ܠܐ ܐܟܿܠ ܐܢܐ ܓܘ̈ܙܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ. ܐܠܐ ܫܒܘܩܝܢܝܼ ܐܿܙܠ ܠܘܬ ܐܡܝ.. ܘܐܡܿܪ ܠܗ. ܩܘܐ ܨܝܕܝ܆ ܘܗܘܿܐ ܐܢܬ ܠܝ ܒܪܐ.. ܐܡܿܪ ܛܠܝܐ. ܠܐ ܡܫܝܚܐܼ ܠܐ ܡܩܘܐ ܐܢܐ ܨܝܕܝܟ. ܡܛܠ ܕܙܗܘܡ ܪܝܚܟ ܘܣܪܐܼ ܘܠܐ ܒܣܝ ܐܝܟ ܕܐܡܝ.. ܘܐܡܼܪ ܡܠܟܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ. ܚܙܘ ܥܩܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ. ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܐܛܥܝܗ ܡܫܝܚܐ ܕܢܚܒܗ.. ܘܐܡܼܪ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܠܛܠܝܐ. ܬܐ ܥܡܝܼ ܕܡܘܒܠ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܒܪܐ ܠܡܠܟܬܐ.. ܐܡܿܪ ܠܗ ܛܠܝܐ. ܩܦܝܚܐ ܦܬܟ. ܐܡܝ ܛܒܿܐ ܠܝ ܡܢ ܡܠܟܬܐܼ. ܕܡܘܒܠܐ ܠܝ ܠܥܕܬܐ.. ܘܕܚܙܐ ܕܠܒܝܟܝܢ ܠܗܼ. ܢܟܬܗ ܠܡܠܟܐ ܒܥܛܡܗ ܘܐܡܼܪ. ܐܪܦܢܝ ܝܗܘܕܝܐ ܒܝܫܐܼ ܐܿܙܠ ܠܘܬ ܐܡܝ. ܘܐܡܘܬ ܥܡܗܿ.. ܘܝܗܒܗ ܠܚܕ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܙܕܗܪ ܒܗܼ ܥܕܡܐ ܕܪܒܐ. ܐܢ ܟܿܦܪ ܒܡܫܝܚܐܼ ܚܿܝܐ. ܘܐܠܐܼ ܡܿܐܬ. ܘܟܕ ܛܥܝܢ ܠܗ܇ ܥܒܼܕܗ ܕܗܿܘ ܓܒܪܐ܆ ܡܚܒܛ ܗܘܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝܼ ܘܩܿܪܐ ܠܐܡܗ. ܕܐܡܝܼ ܬܝ ܣܒܝܢܝ ܐܿܙܠ ܥܡܟܝ ܠܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܓܥܿܝܐ ܠܩܘܒܠܗܼ ܐܡܼܪܬ. ܙܠ ܒܪܝ ܡܓܥܠܼܬ ܠܡܫܝܚܐܼ. ܠܐ ܬܒܟܐ. ܩܘܐ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܿܝܐ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡܼܪܬ ܦܣܩܘܗܝ ܠܪܝܫܗܿ܀ ܘܒܟ̈ܬܝܒܬܐܗܠܝܢ ܘܒܛܒ̈ܐ ܕܐܫܬܡܥܼܘ. ܥܩܬܐ ܗܘܬܼ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܬܢܢ. ܘܕܢܬܝܕ̈ܥܢ

Page 67

ܠܐܦܝܣ̈ܩܦܐ ܚܣ̈ܝܐ ܘܡܗ̈ܝܡܢܐ ܗܠܝܢ ܕܓܕ̈ܫ ܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܕܘܟܪܢܐ ܠܣܗ̈ܕܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܗܠܝܢ ܟܬܒܢܢ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܚܘܒܟܘܢ. ܕܥܓܼܠ ܢܬܝܕ̈ܥܢ ܠܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܐ̈ܦܝܣܩܦܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܪܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܕܢܬܟܬܘܒ ܠܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܕܒܥܓܠ ܢܬܛܝܒ ܘܢܥܕܪ ܠܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܢܬܒܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܒܛܒܪܝܘܣ ܘܢܬܐܠܨܘܢ. ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܘܬ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܬܚܙܝ܇ ܕܢܒܿܛܠ ܐܓܘܢܐ ܘܪܕܘܦܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܫܐܠܬ ܫܠܡܐ ܕܐܝܬ ܡܐܝܓܪܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ ܘܕܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ܀

ܬܘܒ ܥܠ ܛܠܝܐܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܟܬܝܒ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܕܙܕܩܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢܼ ܕܠܐ ܢܚܦܐ ܒܫܬܩܐ. ܐܦ ܥܠ ܛܠܝܐ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐܼ. ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ: ܕܢܟܬܗ ܠܡܠܟܐ ܒܥܛܡܗ܇ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܫܒܘܩܝܢܝܼ ܐܧܙܠ ܐܡܘܬ ܥܡ ܐܡܝ. ܘܠܒܟܗ ܟܕ ܡܫܓܫ ܠܗ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ܇ ܘܐܫܡܠܗ ܠܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗ ܕܢܪܒܝܘܗܝ܇ ܘܡܐ ܕܪܒܼܐ ܐܠܐ ܟܦܪ ܒܡܫܝܚܐ ܢܡܘܬ.. ܟܕ ܓܝܪ ܝܗܘܕܝܐ ܗܿܘ ܡܢ ܟܘ̈ܫܝܐ ܐܬܩܼܛܠ: ܘܐܬܚܢܩܘ ܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܗܿܘ ܦܫ ܒܚܗܝܐ ܘܪܒܼܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܡܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܕܗܘܼܐ ܬܡܢ ܐܬܝܕܥܬܼ. ܕܒܼܪܗ ܠܘܬܗ ܠܛܠܝܐ. ܘܟܕ ܡܟܝܠ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܬܘ̈ܣܦܬܐ ܕܬܪܒܝܬܗ: ܘܐܬܼܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐܼ. ܐܚܕܗ ܗܘܐ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐܼ ܐܝܟ ܕܠܣܗܕܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܥܒܕܗ ܪܝܫܐ ܕܦܛܪ̈ܝܩ ܕܝܠܗ. ܘܗܘܼܐ ܒܪ ܪܐܙܗܼ ܘܒܪ ܡܠܼܟܗ. ܫܡܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܨܪ. ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ

Page 68

ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܒܚܪܬܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐܿ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܥܢܝܢܗ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܼܝܢ. ܟܕ ܬܗܪܝܢ ܗܘܼܝܢ ܒܨܒܝܢܗ ܛܒܐܼ ܒܢܝܚܘܬܗ ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܘܒܚܐܪܘܬܐ ܕܢܣܝܼܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ. ܘܒܚܫܐ ܕܟܠܥܕܢ. ܘܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܐ ܗܘܬ ܒܪܥܝܢܗ. ܟܕ ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܡܨܿܠܐ ܘܝܿܗܒ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܡܿܠܟܐ. ܟܕ ܨܐܿܡ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܒܚܪܬܐ ܟܕ ܗܒܠܝܢ ܬܗܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܚ̈ܙܝܐ: ܘܒܬܗܪܐ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܼ. ܗܝܕܝܢ ܒܚܪܬܐ ܐܫܬܡܥܬ ܥܠܘܗܝܼ. ܕܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܟܦܼܪ ܒܗ ܒܗܿܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܨܥܪܗ ܒܐܦ̈ܘܗܝ. ܘܒܚܪܬܐ ܢܟܬܗ ܒܥܛܡܗ. ܟܕ ܗܼܘ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܢܬܝܕ̈ܥܢ. ܘܗܠܝܢ ܪܫܡܢ ܡܛܠ ܣܗܕܐ ܕܐܠܗܐ.

ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐܼ. ܘܥܠ ܡܦܩܬܗܼ ܘܥܠ ܩܛܠܗ ܕܛܪܘܢܐ ܘܕܥܡܗ ܝܗܘ̈ܕܝܐ.. ܒܬܪܟܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܗܿܘ ܕܩܛܠܗ ܠܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ: ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܗܘܼܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܗܕܐ ܝܠܼܦ ܗܘܐ ܘܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܛܪܘܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ: ܪܬܼܚ ܒܛܢܢܐܼ ܘܕܒܼܪ ܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܘܢܦܼܩ ܥܠܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ. ܘܠܒܟܗ ܘܩܛܠܗܼ ܘܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܘܐܦ ܐܩܝܡ ܬܡܢ ܡܿܠܟܐ: ܠܐܢܫ ܛܿܢܢܐܿ ܕܫܡܗ ܐܒܪܗܡ ܘܟܪܣܛܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܢܣܘ ܠܬܡܢܼ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܬܒܿܕܪܘ ܗܘܘ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܘܐܬܪܐ ܗܿܘ ܐܬܩܝܡ ܒܟܪܣܛܝܢܘܬܐ. ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܫܩܿܠ ܠܗ ܐܦܝܣܩܦܐ ܩܕܡ ܡܠܥܬܗܿ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܗܢܐ ܕܟܕ ܩܠܝܠ

Page 69

ܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗܿܘܼ. ܡܝܼܬ. ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܕܗܘܼܬ ܡܥܠܬܗܿ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܘܐܬܪܕܦ ܘܢܦܼܩ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܐܕܘܣܝܣܘ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐܿ. ܘܕܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܿܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ. ܐܬܟܫܠ ܐܦ ܗܼܘ ܘܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܩܿܒܠ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.

ܫܢܼܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ: ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܐܦ ܐܬܟܒܫܬ ܘܐܬܚܪܒܬ ܘܝܩܕܬ. ܒܗ ܗܟܠܝ ܒܙܒܢܐܼ. ܒܫܢܬ .ܝܕ. ܕܝܠܗ ܕܐܦܪܝܡܼ. ܣܒܟܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܬܩ̈ܝܦܐ ܕܦܘܪ̈ܣܝܐܼ. ܘܐܬܼܘ ܥܡ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܗܘܢ: ܘܟܒܫܘܗܿ ܠܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܘܩܕܘܗܿ ܒܢܘܪܐܼ ܘܥܪܘܗܿ.. ܘܓܠܝܘܗܿ. ܘܫܩܼܠܘ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܦ̈ܠܩܝܐ ܕܫܝܫܐ ܕܥܠ ܐܣܝ̈ܗܿ ܩܪ̈ܝܡܢ ܗܘ̈ܝܼ. ܘܐܚܬܼܘ ܐܢܝܢ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܒܢܼܘ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܬܪܗܘܢ ܒܕܡܘܬܗܼܿ. ܘܫܡܗܘܗܿ ܐܢܛܝܟܝܐ.. ܟܕ ܗܼܘ ܐܦܪܝܡ ܥܼܪܩ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܦܐ ܒܒܗܬܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܇ ܕܡܕܝܢܬܗ ܘܕܚܪܒܗܿ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪ̈ܒܥ ܫ̈ܢܝܢ܆ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܬܢܢ ܛܠܼܩ: ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܝܿܕܥ ܛܘܝܒܗ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ: ܘܟܘܪܣܝܗ ܐܓܥܠܗܼ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܬܐܕܘܣܝܘܣ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܬܡܢ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܚܕܐ. ܐܣܬܟܪ ܢܗܪܐ ܪܒܐ ܦܪܬ. ܠܥܠ ܡܢ ܩܠܘܕܝܐ ܐܬܪܐ: ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ ܩܦ̈ܘܕܩܝܐ: ܥܠ ܓܢܒ ܩܪܝܬܐ [ܦܪܘ]ܣܝܕܝܢ: ܛܘܪܐ

Page 70

ܓܝܪ ܪܒܐ ܫܼܦ ܘܢܚܼܬ. ܘܐܝܟ ܡܿܢ ܕܬܩܝܦ ܪܘܡܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܬܡܢ ܘܐܠ̈ܨܝܢ܆ ܢܚܼܬ ܘܣܟܼܪ ܡܢ ܛܘܪܐ ܠܛܘܪܐ. ܘܗܘܼܐ ܬܠ̈ܬܐ ܝܡ̈ܡܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܗܦܟ ܢܗܪܐ ܠܒܣܬܪܗ ܠܘܩܠ ܐܪܡܢܝܐ. ܘܐܬܛܝܦ ܐܪܥܐܼ ܘܛܒܥ ܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܥܼܒܕ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܡܢ ܠܬܚܬ ܕܝܢ ܝܒܼܫ ܒܕܘ̈ܟܝܢ ܕܘ̈ܟܝܢ܇ ܘܚܪܒ. ܘܗܘܼܐ ܝܒܝܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܫܢܘ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ: ܒܒ̈ܥܘܬܐ ܘܒܬܫ̈ܡܫܬܐ ܘܒܨ̈ܠܝܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܥܠܘܢ ܒܚܫܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܥܬܐ ܘܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܟܕܛܥܝܢܝܢ ܦܝܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܡܿܥܛܪܝܢ: ܘܩܼܿܪܒܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܛܘܪܐ ܕܣܟܝܪ ܒܡܨܥܬܗ ܕܢܗܪܐܼ ܩܘܪܒܢܐܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܗܼܒ ܐܬܪܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܕܢܬܬܪܥܼ. ܘܒܚܪܬܐ ܐܬܬܠܚ ܡܢ ܫܝܠܼ. ܘܓܚܘ ܡܡܘܠܐ ܕܡ̈ܝܐ ܕܢܚܘܬ. ܘܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܐ ܟܕ ܐܬܓܪܦܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܢܫܘܬܐ. ܘܒܥܝܪܐ ܣܓܝܬܐ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܣܬܩܒܠ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܡܘܠܐ ܕܡ̈ܝܐܼ ܕܡܢ ܫܠܝ܆ ܘܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܒܠ.. ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܛܘܪܐ. ܐܦ ܟܪ̈ܡܝܗܿ ܦܫܘ. ܟܕ ܫܪܝܪܝܢ ܒܗܿܘ ܥܒܼܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܫܬܪܝܘ ܠܗ܇ ܟܕ ܐܦ ܩܿܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܕܠܥܠܡ ܡܢ ܣܟܪܐܼ. ܫܒܗܿ ܘܚܒܠܗܿ ܟܕ ܢܚܿܬ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܚܫܟܘܼ ܫܡܫܐ. ܘܗܘܼܐ ܟܕ ܠܒܝܟ ܚܫܘܟܐܼ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ. ܕܗܘܿܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܡܢܬܥܣܪ̈. ܘܟܕ ܛܒ ܙܠܝܩ̈ܐ: ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܘܒܬܠ̈ܬ ܫܥ̈ܝܢ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܟܪ̈ܝܗܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܐܪ̈ܐ ܦܫܘ ܡܢ ܕܠܫܘܠܡܐ ܕܒܫܝܠܘܬܐ ܢܐܬܘܢ. ܚܡܼܪܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܣܝܪ̈ܬܐ ܟܠܗ ܡܬܛܥܡ ܗܘܐ.. ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܪܝܐ ܐܕܢܚ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠ

Page 71

ܓܒܝܠܬܗܼ. ܘܐܢܗܪܗ.. ܘܬܘܒ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܠܩܫܝܘܬ ܠܒܗܘܢ ܦܢܼܘ ܕܠܐ ܕܚܠܐܼ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܢܦܼܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ. ܒܬܡܢܝܐ ܒܫܒܛ.܀ ܘܒܫ̈ܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐܼ ܡܝܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ [ܩـ]ـܪܣܘܣ܀ ܫܪܝܢ ܐܚܪܝܢ ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܗܼ ܡܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܐܦܬܘܢܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ܆ ܐܬܒܠܥܼܬ ܦܡܦܝܦܘܠܝܣ. ܦܡܦܝܦܘܠܝܣ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܒܗܼܿ. ܠܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܗܦܟܼܬ. ܐܠܐ ܐܬܿܐ ܕܚܝܠܬܐ ܗܘܼܬ ܒܗܿ. ܟܕ ܐܪܥܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܬܦܬܚܼܬ ܐܦ ܐܨܛܪܝܬܼ. ܡܢ ܓܒܐ ܠܓܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܦܠܓܗܿ ܒܦܚܬܐ ܗܿܘ ܕܕܚܠܬܐ ܘܕܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܢܚܼܬ ܘܛܼܒܥܼ. ܥܡ ܥܘܡܪ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܚܼܬ ܚܿܝܬ ܠܫܝܘܠܼ ܐܝܟ ܕܟܬܝܼܒ. ܘܟܕ ܢܚܼܬܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܦܚܬܐ ܗܿܘ ܕܚܝܠܐ ܘܓܢܝܚܐ. ܘܛܒܼܥܘ ܒܥܘܡܩܝܗܿ ܕܐܪܥܐܼ. ܩܠ ܓܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܕܐܼ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܓܢܝܚܐܝܬ ܣܿܠܩ ܗܼܘܐ ܡܢ ܐܪܥܐ: ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝܼܘ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܟܕ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܫ̈ܬܢܩܢ ܗ̈ܘܝ ܒܩܠ ܓܥܬܗܘܢ ܕܡܢ ܓܘ ܥܘ̈ܡܩܝܗܿ ܕܫܝܘܠܼ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܕܪܘܢ ܐܢܘܢ. ܒܬܪܟܝܢ ܟܕ ܝܼܠܦ ܡܿܠܟܐܼ. ܫܕܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܼ ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܕܢܬܥܕܪܘܢ ܗܠܢܝ ܕܛܒܥܘ ܒܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܥܕܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܛܒܥܘ ܒܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܥܕܪܘܢ ܗܘܘ: ܐܘ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܢܗܘܢ ܢܦܫܐ ܚܕܐ. ܘܐܬܗܝܒ ܕܗܒܐ ܗܿܘ ܠܗܠܝܢ ܕܚܝܘܼ ܠܩܝܘܡܗܿ ܕܫܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ ܕܦܠܛܘ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܚܝܠܐ ܕܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ.

Page 72

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܐܬܗܼܦܟܬ ܐܢܛܝܟܝܐܼ ܗܦܘܟܝܐ ܕܫ̈ܬܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܗܦܘܟܝܗܿ ܕܚܡܫܐ ܕܐܢܟܝܟܝܐܼ. ܬܘܒ ܐܬܗܦܼܟܬ ܗܦܘܟܐ ܕܫ̈ܬܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܒܥܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫ̈ܥܐ ܒܗܼ. ܒܐܪ̈ܒܥܐ ܒܫܒܐ ܒܥܣܪ̈ ܫ̈ܥܝܢ. ܒܗܢܕܩܛܝܘܢܐ ܫܒܝܥܝܐܼ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܐܢܛܝ̈ܘܟܝܐܼ. ܫܢܬ ܚܡ̈ܫܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܬ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐܼ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܒܫܘܠܡܗ ܕܙܘܥܐܼ. ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ܘܢܓܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܩܠܐ ܕܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ܘܕܚܝܐ. ܒܕܡܘܬܐ ܕܬܘܪܐ ܕܓܥܿܐܼ ܣܿܠܩ ܗܘܐ. ܘܡܢ ܙܘܥܬܗ ܕܩܠܐ ܕܓܘܢܚܐ ܗܿܘܼ ܐܪܥܐ ܪܬܬܼ ܘܙܥܬ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܐ ܕܐܬܒܢܝܘ ܒܗܿ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܗܿ ܐܬܗܦܟܘ ܘܢܚܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܫܘܪ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܒܝܬ ܣܗ̈ܕܘܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܒ̈ܬܐ ܕܦܠܛܘ ܗܘܘ ܒܙܘܥܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ: ܒܫܡܼܥܗ ܕܓܘܢܚܐ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܢܛܝܟܝܐ ܝܬܒܘ ܒܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܘܥܩܬܐ. ܘܐܬܗܼܦܟ ܕܝܢ ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܝܪ̈ܢ ܠܗܿ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒ̈ܢܝ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܩܕܝܡܼ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪ̈ܐ ܡܝ̈ܠܝܢ. ܣܠܘܩܝܐ ܕܝܢ ܘܕܦܢܐܼ. ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܚ̈ܡܫܐ ܢܼܦܠ ܗܘ̈ܝ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܕܫܬܐܼ. ܠܐ ܢܦܼܠ ܘܠܐܐܗܪܘ.. ܡܝܬ ܓܝܪ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܓܠܝܘ: ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܡܚܝܘ: ܘܡܢܗܘܢ ܐܬܬܒܪ:

Page 73

ܘܡܢܗܘܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܫܚܠܦ̈ܬܐ ܒܠܼܥܘ. ܟܕ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܼܠܝܬ: ܘܠܐ ܫܒܼܩܬ ܕܢܘܪܐ ܬܣܦ ܗܘܬ ܘܬܘܩܕܐܝܟ ܕܒܗܦܘܟܝܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܫܬܚܘ ܕܚܝ̈ܝܢ܆ ܣܘܓܗܘܢ ܥܪܩܘ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܘܫܒܩܘܗܿ ܠܐܢܛܝܟ ܨܕܝܬܐ ܘܚܪܒܬܐ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܛܘܪܐ ܗܿܘ ܕܠܗܠ ܡܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ ܥܒܼܕܘ ܠܗܘܢ ܡ̈ܛܠܠܐ ܡܢ ܦܪ̈ܣܐ ܘܓ̈ܠܐ ܘܣܪ̈ܝܓܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܗܝܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܣܬܘܐ ܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ.

ܥܠ ܣܬܘܐ ܩܫܝܐ ܕܗܘܐܼ. ܘܥܠ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܥܒܕܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܚܕܗܿ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܕܙܘܥܐܼ. ܟܕ ܙܥܼܬ ܘܢܦܠܼܬ ܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܗܘܐ ܣܬܘܐ ܩܫܝܐ. ܘܢܚܼܬ ܬܠܓܐܼ ܥܕܡܐ ܠܬ̈ܠܬ ܐܡ̈ܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܟܬܪܘ ܗܘܘ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܥܒܼܕܘ ܗܘܘ ܒ̈ܥܘܬܐ ܚ̈ܢܝܓܬܐ ܒܚܫܐ ܪܒܐܼ. ܟܕ ܐܦ ܚܦܝܐܝܬ ܡܗܿܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܬܠܓܐ: ܟܕ ܛܥܼܝܢܝܢ ܗܘܘ ܣܘ̈ܟܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܙܝܬܐ. ܘܢܦܼܩܘ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܩܿܡܦܘܢܼ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܡܝܠܐܼ. ܟܕ ܢܚܿܬ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܓܐ. ܘܫܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܬܠܓܐܼ. ܘܗܘܘ ܟܕ ܓܥܿܝܢ ܒܚܫܐ ܚܢܝܓܐ ܘܒܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐܼ. ܘܩܥܿܝܢ ܗܘ ܩܘܪܝܠܣܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ ܐܢܘܢܼ ܚܙܬܐ ܕܚܫܐ ܘܕܙܘܥܬܐ. ܟܕ ܨܪܘܕܝܢ ܒܬܠܓܐܼ. ܘܡܫܚܠܦ ܓܘܢܗܘܢ. ܘܫܕܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܝܗܘܢ ܒܓܥܬܐ ܕܟܐܒܐ ܪܒܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܢܦܫܐܼ. ܟܕ ܕ̈ܘܝܢ ܘܡ̈ܕܠܚܢ ܐܦܝ̈ܝܗܘܢ ܒܕ̈ܡܥܐ ܘܒܚܫܐܼ. ܘܒܥܙܝܙܘܬܗ ܕܥܪܐ ܕܣܬܘܐ.܀

ܥܠ ܚܙܬܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܐܢܫ ܡܗܝܡܢܐܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܘܥܠ ܒܢܝܢܗܿ ܬܘܒ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܥܒܿܕܝܢ ܒܥ̈ܘܬܐܼ. [ܐܬܚܙܝ ܚܙܘܐ ܠܐܢܫ ܟܪܣܛܝܢܐ

Page 74

ܘܡܗܝܡܢܐ: ܕܢܐܡܪ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܐܢܛܝܟܝܐ. ܕܢܗܘܘ ܢ ܟܿܬܒܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܕܪ̈ܬܐ ܘܕܒ̈ܬܐ ܘܕܚܢܘ̈ܬܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܫܼܬܚܪܘ ܘܠܐ ܢܦܠܼܘ: ܕܡܫܝܚܐ ܥܡܟܘܢܼ ܩܘܡܘܢ.. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܗ]ܠܝܢ ܕܚܝܼܘ [ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܦܼܠܘ ܟܬܼܒܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܚـ]ـܝܼܠܘ ܘܥܼـ[ـܠܘ. ܘܩܡܘ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܕܩܿܝܡܝܢ܆ ܟܕ ܐܦܪܝܡ] ܦܛܪܝܪܟܐ ܥـ[ـܡܗܘܢ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐ ܗܠܝܢ ܕܦܠܼܛܘ] ܐܘܕܥܘ ܠܡܿـ[ـܠܟܐ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ ܝܬܼܒ ܒܐܒܠܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ـ]ـܐܐ. ܘܐܦ ܟܠܗܿ [ܣܘܢܩܠܛܘܣܼ ܥܠ ܐܢܛܝܟܝܐ. ܘܫܼܕܪ ܬܘܒ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ.] ܟܕ ܦܩܼܕ ܕ[ܬܬܩܦܣ ܡܕܝܢܬܐ ܘܕܬܬܚܡܠ: ܘܢܬܥܩܪ ܫܘܪܐ ܒܪܝܐ:] ܘܢܬܒܢܐܢ ܫܘܪܐ [ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܫܪܟܐ ܢܦܘܫ ܣܘܓܗ ܕܫܛܚܐ] ܣܓܝܐܐ ܠܒܪ. ܗܕܐ [ܕܐܦ ܗܘܼܬ ܗܟܢܐ.] ܘܟܕ [ܐܬܒܢܼܝ ܫܘܪܐ ܐܫܬܟܚ ܪܚܝـ]ـܩ ܡܢ ܐܘܪܢܛܐ ܢـ[ـܗܪܐ. ܟܕ ܣܘܓܗܿ] ܕܡܕܝܢܬܐ [ܦܫܼ ܠܒܪ܆ ܟܕ ܗܦܝܼܟ.] ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܗܼܘ ܡܿܠܟܐ [ܕܢܬܚܦܪ ܠܒܪ] ܡܢܗ [ܕܫܘܪܐ ܕܐܬܒܢܝ. ܘܬܗ]ܗܘܐ ܡܥܒܪܬܐ ܠܢܗܪܐ: [ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܗ] ܢܗܪܐ ܘܥܿܒـ[ـܪ ܡܢ ܓܒܐ ܠܓܒܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܣܬܟܪ ܢܗܪܐ [ܘܥܼܒܪ ܒܗ ܒܚܦܪܐ ܥܠ ܓܢـ]ـܒ ܫܘܪܐ ܕܐܬܒܼܢܝ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܘܼܬ ܒܥܡـ[ـܠܐ ܣܓܝܐܐܼ.] ܘܕܗܒܐ ܥܫܝܢܐܼ ܒܝܨܝܦܘܬܗ ܘܚܦܝܛܘܬܗ ܕܝܘܣـ[ـܛܢܝܢܐ ܡܿܠܟܐ.]

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ [ܐܚܪܝ ܒܬܪ̈ܝܢ ܒܗܼ.] ܒܥܕܢܐ ܕܬܡ̈ܢܐ ܫ̈ܥܝܢ. ܒܫܢܬܐ

Page 75

ܕܫܒ̈ܥ ܕܫܢܬ [ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܬ ܠܡܢܝܢܗܿ] ܐܝܟ ܚܘܫܒܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܠܕܘܩܝܐ ܗܼܘܐ ܙܘܥܐܼ ܘܐܬ[ܗܦܟܼܬ ܕܝܢ ܗܝ ܠܕܝܩܝܐ ܡܢ ܫܬܐ̈ܣܝܗܿ.] ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܒܒܘܬܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܼ [ܘܥܼܕܡܐ ܠܝܡܐ: ܓܒܐ] ܕܝܢ ܕܣܡܠܐܼ ܐܝܟܐ ܕܥܕܬܐܼ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܘܒـ[ـܢܝܬܐ ܝܠܿܕܬ ܐܠܗܐ ܠܐ] ܢܦܼܠ. ܐܒܕܘ ܕܝܢ ܒܗܿ ܢܦ̈ܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܫܼܒـ[ـܘܼ. ܐܠܦ̈ܐ ܫܒ̈ܥܐ ܘܦܠܓܗ.] ܘܝܗ̈ܘܕܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܐܫܬܟܚـ[ـܘ ܕܚܿܝܝܢܿ. ܟܕ ܒܠܼܥܘ] ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐ. ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܡ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥـ[ـܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܐ. ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ] ܕܝܢܼ ܐܪ̈ܒܥܐ. ܥܕ̈ܬܐ ܝܢܼ ܟܠܗܝܢ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ [ܕܐܠܗܐܼ. ܠܐ ܢܦܼܠ ܘܠܐ ܐܬܬܙ̈ܝܥܝܢ.] ܘܐܦܠܐ ܢܘܪܐ ܐܫܬܠܛܬ ܒܡܘܦܠܬܐ ܕܗܼܘܬ. [ܘܫܼܕܪ ܡܿܠܟܐܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ] ܘܐܦ ܠܒܢܝܢܗܿ ܕܠܐܘܕܩܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܒܘ ܐ[ܬܒܼܢܝܬ ܘܫܘܪ̈ܝܗܿ ܐܬܩܝܡ.]

ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܐܒܬܟܚܘ ܡـ[ـܢܝ̈ܢܝܐ ܒܩܘܣܛ] ܘܐܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ܀ ܒܗ ܕܝܢ ܒـ[ـܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܫܬܼܟܚܘ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ] ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܕܡـ[ـܢܝ̈ܢܝܐ. ܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ ܒܒ̈ܬܐ ܘܡܫܡܠܝܢ] ܗܘ[ܘ ܐܪ̈ܙܐ] ܕܛܢܦܘܬܐ ܘܕܛـ[ـܥܝܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܬܠܒܟܘ. ܦܩܕ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ.

Page 76

ܟܕ ܣܒܪ ܗܘܐ ܕܡܫܟܚ ܕܢܪܬܐܐܢܘܢܼ. ܘܢܦܢܐܐܢܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥܠܘ ܘܒܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܿܪܫ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܡܪܬܐ ܘܡܚܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐܼ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܡܪܡܘܬܐ ܕܡܢ ܣܛܢܐܼ. ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܠܐ ܕܚܠܦܬܐ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܕܡܛܝܒܝܢܢ ܚܠܦ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܐܢܝ ܢܐܩܕ. ܘܟܠ ܫܢ̈ܕܝܢ ܘܐܘ̈ܠܨܢܝܢ ܢܣܝܒܪ. ܘܠܐ ܢܫܚܠܦܝܗ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܕܬܫܬܡܠܐ ܪܓܬܗܘܢ. ܘܢܬܪܡܘܢ ܒܐܩܪܒܝܐܼ ܘܢܐܩܕܘܢ ܒܢܘܪܐ ܒܝܡܐ. ܘܗܟܘܬ ܢܬܛܒܥܘܢ ܒܝܡܐ. ܘܡܪ̈ܗܛܝܗܘܢ ܢܥܠܝܘܢ ܠܛܡܝܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐܼ. ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ ܘܦܛܪ̈ܝܩܘ ܐܫܬܟܚܘ ܒܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܗܢܐ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ ܐܒܕܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܝ̈ܢܝܐܼ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܕܢܗܦܟܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗܘܢ.

ܥܠ ܚܢܦ̈ܐ ܬܘܒ] ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܡـ[ـܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ ܒܝ̈ܘܡܝ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐ. ܒܫܢܬ ܬܫـ]ـܥܣܪ̈ܐ ܕܝܘܣـ[ـܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐ: ܒܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܒܨܝܪܘܬܢܼ ܐܬܒܨܝ ܣܘܥܪܢܐ] ܕܚܢܦ̈ܐ. ܘܐܫـ[ܬܟܚ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܐܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ] ܕܓܪ̈ܡܛܝܩـ[ـܘ ܘܣܦܝ̈ܣܛܐ ܘܣܟ̈ܘܠܣܛܝܩܘ ܘܐܣܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢ ܕܟܕ ܐܬܓܠܝـ]ـܘ ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ [ܒܝܕ ܫܢ̈ܕܐ ܐܘܕܝܘ: ܘܐܬܠܒܟܘ ܘܐܬܢܓܕܘ ܐܬܚܒܫܘ: ܒܥ̈ܕ]ܬܐ ܐܬܝܗܒܘ [ܕܢܠܦܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܿ. ܐܝܟ ܕܙܕܩܿ ܠܚܢܦ̈ܐ: ܐܢܫ̈ܐ ܦܛܪ̈ܝ]ܩܘ ܘܪܪ̈ܒܢܐ. [ܐܝܟܢ ܕܚܢܦܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܥܬܝܪܐ ܕܒܗܘܢܼ. ܕܫܡܗ] ܗܘܐ ܦܘܩܐ: [ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܛܪܝܩܘܣ: ܟܕ ܚܼܙܐ ܚܐܦܗ ܕܒܿܥܬܐ:] ܘܬܘܒ ܕܗܿܠܝܢ [ܕܐܬܠܒܟܘ ܐܘܕܥܘ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܕܚܢܦܐ ܗܘܼܐܼ ܘܝܼܕܥ ܕܡܛܝܒ] ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ [ܕܝܢܼܐ ܩܫܝܐ. ܒܝܕ ܚܝܪܦܘܬܐ ܕܛܢܢܗ ܕܡܠܟܐܼ. ܒܠܠܝܐ ܫܩܼܠ ܣـ]ـܡܐ

Page 77

ܕܡܘܬܐܼ. ܘܛܠܼܩ [ܚܝ̈ܐ ܕܬܢܢ. ܗܕܐ ܕܟܕ ܠܡܠܟـ]ـܐ ܐܫܬܡܥ [ܕܼܢ ܛܒ ܟܐܢܐܝـ]ـܬܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܩܒܘܪܬ ܚܿܡـ[ـܪ ܢܬܩܒܪ: ܟܕ ܠܐ] ܗܘܝܐ ܠܗ [ܠܘܘܝܬܐ ܡܢ] ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܐܘ ܗܘܿܝܐ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܩܠـ]ـܘܗܝ [ܒܠܠܝܐ ܒܢ̈ܝ] ܒܝܬܗ ܒܠܩܛܩܝܢ܆ ܘܢܦܩܼܘ ܦܬܼܚܘ ܩܒܪܐܼ [ܘܫܕܘܘܗܝ] ܐܝܟ [ܕܠܝܘܬܐ ܕ]ܡܝܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܬ ܕܚܠܬܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܥܠ [ܟܠܗܘܢ ܚܢـ]ـܦ̈ܐ.

[ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ] ܘܬܠ̈ܬܼ. ܗܘܼܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ [ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܐ:] ܘܩܐܪܝܐ ܘܠܘܕܝܐ ܘܦܪܘܓܝܐ: ܒܝܕ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܙܟܝܐ [ܝܘܣܛܢܝܢܐ. ܘܢܦܩܼـ]ـܬ ܡܢܗ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܨܝܪܘܬܢܼ. ܗܢܘ [ܕܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ܀] ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܢܬܬܠܡܕܘܢ ܫܒ̈ܥܝܢ [ܐܠܦ̈ܝܢ ܢܦ̈ܫܝܢ. ܘܢܬܦـ]ـܢܘܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܘܕܚܠܬ ܦܬܟܪ̈ܐ [ܘܚܘܓܝܐ ܕܫܐܕ̈ܐ] ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܬܦܼܢܝܘ ܘܐܬܚܼܬܡܘ ܘܥܼܡܕܼ. [ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫـ]ـܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܟܿܦܪܝܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܝܗܘܢܼ. [ܘܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܬܓܡـ]ـܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܟܕ ܢܦܩܬܐ ܘܡ̈ܐܢܝ ܥܡܕܐܼ. ܗܼܘ [ܙܟܝܐ ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܡـ]ـܫܪܬܚܐܝܬ ܘܝܣܝܦܘܬܐ ܥܒܿܕ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܦ ܛܪܡܝܣܝܢ [ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܟܢ] ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܠܗܐ ܦܬܼܚ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ [ܟܠܗܘܢ. ܘܐܢܗܪ] ܝܕܥܬܗܘܢ ܒܫܪܪܐܼ ܗܼܢܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܥܡܢ [ܠܢ̈ܘܣܝܗܘܢ ܥܩܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܣܕܪ̈ܐ] ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܡܗܓܡܝܢ ܗܘܘ. [ܘܠܥܠ̈ܘܬܐ ܣܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܡܣܚܦܝܢ] ܗܘܘ. [ܘܠܡܕܒ̈ܚܝـ]ـܗܘܢ ܙܦܪ̈ܐ ܘܛܐܡ̈ܝ [ܒܙܦܪܘܬܐ ܕܕܡܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܕܫـ]ـܐܕ̈ܐ ܪܡܿܝܢ [ܗܘܼܘ. ܘܠܐܝ̈ܠـ]ـܢܐ [ܕܣܓܕܬܗܘܢ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܡܓܕܡܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܡܗܠܝܢ ܒܟܠܗܿ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗ̈ܝܗܘܢ.. ܐܝܟܢܐ

Page 78

ܕܢܝܫܗ ܕܨܠܝܒܐ ܕܦܘܪܩܢܐܼ. ܒܟܠܕܘܟ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬܩܼܒܥ ܗܘܐܼ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܡܬܪ̈ܫܡܢ ܗܘܼ̈ܝ. ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ: ܒܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡܕܝܪ̈ܐ ܘܒܦܩ̈ܥܬܐܼ. ܘܒܫܪܟܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܬܛܥܝܬ ܡܢܗܝܢ ܚܢܦܘܬܐ. ܡܬܒ̈ܢܝܢ ܗܘ̈ ܘܡܬܩ̈ܝܡܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܡܢܝܿܢܐ ܕܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܛܥܝܬ ܡܢܗܝܢ ܚܢܦܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܐܬܩܝ ܫܡܗ ܕܟܪܣܝܛܢܘܬܐܼ. ܗܐ ܡܢ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ. ܟܕ ܚܡܫ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܥܕ̈ܬܐ ܡܢ ܕܘܡܣܝܘܢ ܐܬܒܢ̈ܝ. ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܕܝܢ ܘܚܕܐܼ. ܗܢܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܢܼܘ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܟܕ ܡܠܟܐ ܙܟܿܝܐ ܒܝܕ ܒܨܝܪܘܬܢ ܡ̈ܐܢܐ ܕܣܐܡܐ ܘܕܟܬܢܐ: ܘܟ̈ܬܒܐ ܘܢܚܫܐ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܡܢ ܕܘܡܣܝܘܢܼ. ܚܕܝܐܝܬ ܘܚܘܝܚܐܝܬ܀

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚ̱ܫܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐܼ [ܘܩܘܙܝܩܘܣ ܡܕܝܢܬܐ] ܐܬܗܼܦܟܬ ܘܣܘܓܗܿ ܢܦܼܠ. ܘܣܘܓܗ ܕܫܘܪܐ [ܐܣܬܚܦ ܘܢܦܼ ܘܐܦ ܐܬܬ]ܪܥܘ. ܘܫܪܟܐ ܕܠܐ ܢܦܼ ܒܗܼܿ. ܦܫ ܟܕ ܡܪܥܪܥ [ܘܡܐܛ ܘܨܿܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܦܘܠܬܐ. ܘܡܛ ܠܕܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܠܝܗܿ ܥܒܼ[ܪܢܼ. ܚܿܙܝܢ ܗܘܼܝܢ ܠܐܣܛܘ̈ܢܐ] ܕܕܘܡܣܝܘܢܿ ܟܕ ܨܿܠܝܢ ܘܩܝܿܡܝܢ ܥܠ ܛܦܝܐ . . . . ܒܪܝܬܐܼ ܐ . . . . ܓܒܗܘܢ . . . . .ܝܗܘܢ ܐܢ̈ܫܐ ܡܥܪܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܣܘܓܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܒܩ̈ܝܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

Page 79

ܣܡܣܟܐ ܗܘܬ ܘܡܨܠܕܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܬܚܙܝ ܟܘܟܒܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝܠܐ ܕܕܡܿܐ ܠܢܙܝܟܐ ܕܢܘܪܐ. ܒܥܕܢ ܪܡܫܐܼ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܟܕ ܠܥܠ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗ ܙܠܝܩܐ [ܪܒܐ ܕܢܘܪܐ] ܘܗܼܘ ܬܘܒ ܡܙܗܪ ܗܘܐܼ. ܘܢܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܙܠܝ̈ܩܐ ܙ[ܥܘܪ̈ܐ] ܕܢܘܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܙܘܥܬܐ ܬܚܘܕ ܠܟܠܗܘܢ ܚ̈ܙܝܘܗܝ. ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܝܘ̈ܢܝܐ ܒܫܡܐܼ ܩܘܡܛܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܚܙܐ ܐܝܟ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ. ܘܒܬܪܟܝܢܼ ܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܿܛܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܬܿܐ ܗܿܝ ܓܕܫ ܗ̈ܘܝܼ. ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪ̈ܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܐܐܪ. ܘܨܗܝܘܬܐܼ ܘܒܨܝܪܘܬ ܡܛܪܐܼ. ܘܩܛܪܬ ܚܪܒܐ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ: ܗܠܝܢ ܕܠܣܟܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܘܥܘܗܕܢܗܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܐܼ. ܠܐ ܣܿܦܩܝܢܢ ܕܢܪܫܘܡ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ. ܗܘܼܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐܼ. ܒܟܠܗ ܥܠܡܐܼ. ܒܝ̈ܘܡܝ ܝܢܣܛܢܝܢܐ ܡܿܠܟܐ܀ ܠܫܘܪܝܐ ܗܟܝܠ ܕܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐܼ. ܛܒ ܚܿܫܚ ܗܘܐ ܠܢ ܛܒܘܢܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܐܬܕܪܫ ܗܘܐ ܕܚܢܝܓܐܝܬ ܩܝ̈ܢܬܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ܇ ܕܥܠ ܚܘܒܠܐ ܘܬܒܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܢܣܿܩ ܗܘܐ. ܠܗܢܐ ܗܟܝ ܦܚܿܡܐܼ ܗܘܼܬ ܕܗܫܐ ܡܬܟܬܒܢܐ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܡܿܒܟܝܢܐܼ. ܥܠ ܬܫܥܝܬܗ ܕܫܒܛܐ ܗܢܐ ܕܚܝܼܠܐ ܘܥܙܝܙܐ: ܕܥܠܡܐ ܟܠܗܼ. ܒܗ ܐܬܢܓܕ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܢܗܘܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܠܘ ܡܟܝܠ ܥܠ ܚܘܒܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܒܼܟܐ ܘܢܐܠܐ: ܐܘ ܥܠ ܥܡܐ ܚܕ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܥܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ

Page 80

ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܡܥܨܪ̈ܬܐ ܥܒܼܕ [ܐܢ̈ܝܢ܇ ܘܕܼܫ] ܘܥܼܨܪ ܒܓܘܗܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ: ܐܝܟ ܕܠܥܢ̈ܒܐܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܚܘܣܢ.. ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܕܢܦܼܩ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܐܝܟ ܚܨܘܕܐ ܥܠ ܩܝ̈ܡܬܐ: ܘܓܿܕܡ ܘܐܪܡܝ ܟܠ ܩ̈ܘܡܢ ܘܟܠ ܡܘܫ̈ܚܢ ܘܟܠ ܬܓ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܚܕܐ [ܕܠܐ ܚܘܫܒܢ].. ܥܠ ܫ̈ܠܕܐ ܕܐܬܼܦܪܬ ܘܣܪ̈ܝ ܒܫܘܗܩܐܼ. ܘܠܝܬ ܕܩܒܿܪ.. ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ [ܘܙܥܘܪ̈ܐܿ.] ܦܐܝ̈ܐܘܪ̈ܓܝܓܐܼ. ܕܗܘܘ ܡܢ ܫܠܝ ܩܒܪ̈ܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ: ܘܢܦܠܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥ̈ܒܼܕܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐܿ. ܘܚܠܛܘ ܪܗܠܗܘܢ ܒܓܘ ܩܝ̈ܛܘܢܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܠܐ ܐܬܦܠܛܘ ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܕܢܿܦܩ ܫ̈ܠܕܝܗܘܢ ܡܢ ܓܘܒ ܒܝܬܐ ܠܒܪ.. ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܣܼܦܘ ܘܢܦܼܠܘ ܒܫܘܗܩܐ. ܘܗܘܼܘ ܚܙܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܙܘܥܐ ܠܚ̈ܙܝܐ܇ ܟܕ ܢܦܝ̈ܚܢ ܟܪ̈ܣܬܗܘܢܼ. ܘܦܬܝܚܝܢ ܦܘ̈ܡܝܗܘܢ܇ ܘܓܿܣܝܢ ܪܗܠܐ ܐܝܟ ܪ̈ܓܘܠܐ: [ܘܡܒܚܪ̈ܢ ܕܝܢ] ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܦܫ̈ܝܛܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܠܥܠ: ܘܫܪ̈ܕܘܕܝܢ ܘܣܪܝܢ܇ ܘܪܡܼܝܢ ܒܙܘܝ̈ܬܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ: ܘܒܐܣ̈ܛܘܐ ܕܕܪ̈ܬܐ. ܘܒܥܕ̈ܬܐ ܘܒܝܬ ܣܗ̈ܕܘܬܐ: ܘܒܟܠܕܘܟܼ. ܘܠܝܬ ܕܩܒܿܪ.. ܥܠ ܐ̈ܠܦܐ ܕܒܓܘ ܝܡܐ: ܕܨܦܚ ܪܘܓܙܐ ܡܢ ܫܠܝ ܠܡܿܠܚܝ̈ܗܝܢ: ܘܗ̈ܘܼܝ ܩܒܪ̈ܐ ܠܡܕܒܪ̈ܢܝܗܝܢ. ܘܦ̈ܫܝ ܟܕ ܛܿܥ̈ܝܢ ܒܝܬ ܓܗܠܠܐ ܘܛܥ̈ܝܢܢ ܫ̈ܠܕܐ ܕܡܪ̈ܝܗܝܢ.. ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܡ̈ܕܝܢ ܠܠܡ̈ܐܢܐ ܘܐܬܐܣܪܝ ܡܢ ܡܪ̈ܝܗܝܢ܆ ܘܦ̈ܫܝ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ.. ܥܠ ܣܚܪ̈ܬܐ ܕܢܗ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܚܕܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܐ.. [ܥܠ ܓܢ̈ܘܢܐ ܕܟ̈ܠܠܬܐܼ ܡܨܒ̈ܬܬܐܿ. ܕܡـ]ـܢܫܠܝ ܒܓܘܗܘܢ ܫ̈ܠܕܐ ܡܝ̈ܬܬܐܐ ܘܕܕܚܠܬܐ ܗ̈ܘܼܝ.. ܥܠ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܡܬܢܛܪ̈ܢ] ܗ̈ܘܝ ܒܩܝ̈ܛܘܢܐܿ. ܕܠܐܐܫܬܟܚ [ܡܿܢ ܕܡܢ ܩܝ̈ܛܘܢܐ

Page 81

ܠܩܒܪܐ ܢܣܒܘܠ ܐ̈ܢܝܢ].. ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ [ܕܨܕ̈ܝ.. ܥܠ ܫܒ̈ܝܠܐ [ܕܐܬܦܼܣܩܘ.. ܥܠ ܩܘܪ̈ܝܐ] ܕܐܘܦܝܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ.. ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐܿ [ܕܐܝܟ ܗܠܝܢܿ.] ܕܥܒܿܪ̈ܢ ܠܡܠܬܐ ܘܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܝ̈ܠܐ.. ܥܠ ܗܠܝܢ [ܡܟܝ ܐܝܬ] ܗܘܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܕܢܒܼܟܐ ܘܕܢܐܡܪ܇ ܕܘܿܝ ܠܝܼ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܬܒܪܗܿ ܕܒܪܬ ܥܡܝܼ. ܐܠܐ ܥܠ ܚܘܒܠܗܿ ܕܥܡܿܪܬܐ ܟܘܠܗܿ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܒܝܕ ܚ̈ܛܗܝܗܿ ܐܬܚܒܼܠܬ: ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܒܡܠܐܗܿ ܕܚܪܒܬܼ ܡܢ ܟܕ ܘܨܕܬܼ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ ܐܝܟ ܕܣܿܒܪ ܐܢܐܼ ܠܡܬܚܫܚܘ܆ ܒܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܕܟ̈ܢܘܬܗ. ܘܢܐܝܬܐ ܘܢܐܡܪ ܠܘܬ ܫܪܟܢܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܒܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܐܪܩܕܘ ܘܐܝܠܠܘ ܡܫ̈ܡܫܢܘܗܝ ܕܐܠܗܝ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܓܡܼܪ ܣܡܝܕܐ ܘܢܩܝܐܼ ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܟܘܢܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܪܘܓܙܐ ܕܒܝܕ ܚ̈ܛܗܐܼ. ܒܕܡܘܬ ܩܒܪ̈ܐ ܠܫ̈ܠܕܐ ܡܝ̈ܬܬܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܒܼܕܗ ܠܒܝܬܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܣܪܝ ܒܦܓܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܚܠܦ ܣܓ̈ܘܕܐ ܚܝ̈ܐ.. ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܿܝ ܬܿܢܐ ܗܘܐܼ ܘܐܡܿܪ: ܕܬܒ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐܼ. ܘܢܐܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܗܘܼܬ ܪܚܝܩܐܼ. ܐܦܠܐ ܗܿ ܕܩܪܘ ܠܐ̈ܠܝܬܐ ܘܠܡܪ̈ܩܕܬܐ: ܕܐܒܠܐ ܐܟܚܕܐ ܢܥܒ̈ܕܢܼ. ܠܘ ܥܠ ܫܠܕܐ ܚܕܐܿ. ܐܘ ܥܠ ܥܡܐ ܚܕ. ܐܘ ܥܠ ܚܕ ܝܚܝܕܝܐ. ܐܘ ܥܠ ܒܥܠ ܛܠܝܘܬܐ ܕܡܬܼܚܛܦ ܡܢ ܡܘܬܐ.. ܐܠܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐܼ ܘܥܠ ܡ̈ܠܟܘܬܐ. ܘܥܠ ܬܚ̈ܘܡܐ ܘܥܠ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܘܥܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܬܩ̈ܝܦܬܐ ܕܐܚ̈ܝܕܢ ܘܢܗܿܡܝܢ ܡܕܝܪ̈ܝܗܝܢ܇ ܥܠ ܫ̈ܠܕܐ ܣܪ̈ܝܬܐ ܕܒܓܘܗܝܢ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܨܿܒܝܬ ܐܢܐ ܕܘܝܐ ܠܡܝܬܝܘܼ. ܒܒܘ̈ܠܗܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܘܫ̈ܒܝ ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܘܿ. ܘܡܛܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܕܐܗܡܐ

Page 82

ܡܢ ܗܕܐ ܡܬܚܿܫܒ ܗܘܿܝܬ ܚܕܐ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ ܦܘ̈ܡܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠܝܗܿ܆ ܘܬܘܒܼ ܕܐܦ ܐܠܘ ܐܫܬܟܚܘ ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܪ̈ܫܡܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܘܢ ܗܢܝܢܐ ܐܝܬ ܡܢ ܗܕܐ܇ ܟܕ ܐܦ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܡܼܛ ܠܗ ܘܡܼܛܐ ܠܫܪܝܐܿ. ܘܡܬܚܐ ܕܕܪ̈ܐ ܐܬܟܪܝ ܠܗܿ. ܘܠܡܢܘ ܢܟܬܘܒ ܐܝܢܐ ܕܟܿܬܒ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܿܫܒܬܼ. ܕܙܕܩܐ ܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܿܓܝ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ. ܘܐܦܢ ܗܼܢܘܢ ܥܡܢ ܒܬܪܥ ܫܘܠܡܐ ܢܩܿܫܝܢ. ܢܘܕܥ ܘܢܼܫܠܡ ܠܗܘܢܿ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܢܼ. ܛܟ ܗܼܢܘܢ ܢܕܚܠܘܢ ܘܢܙܘܥܘܢ. ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܪܟܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪܢ ܩܐܿܡ. ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܚܝܠܐ ܕܚܢܢ ܒܗ ܒܝܕ ܣܟ̈ܠܘܬܢ [ܐܬܢܿܓܕܢ.] ܘܒܝܕ ܡܪܕܘܬܢ ܕܝܠܢ ܕܘ̈ܝܐܼ ܢܬܚܿܟܡܘܢ ܗܼ̤ܘܢܼ. ܘܢܫܬܘܙܒܘܢ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܕܬܢܢ܆ ܘܡܢ ܬܫܢܝܩܐ ܕܥܬܝܕ. ܠܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܕܪܟܢ܆ ܙܒܢܐ ܗܼܘ ܠܢ ܕܥܡ ܢܒܝܐ ܢܒܟܐ ܘܢܐܡܪ܇ ܕܣܠܼܩ ܡܘܬܐ ܒܟ̈ܘܝܢ܆ ܘܥܼܠ ܒܬܪ̈ܥܝܢܼ ܘܐܚܪܒ ܣܚܪ̈ܬܢ܀ [ܗܿܝ ܕܛܟ ܒܗܠܝܢ ܕܗܫܐ] ܥܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܚܝܪܐ ܗܘܬܿ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܢܒܝܐ [ܗܘܬܿ ܥܠܝܢܼ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒـ]ـܥܿܒܕܐ ܐܬܚܙܝܬܼ. ܗܿܝ ܕܬܦܘܩ ܣܦܣܪܝ [ܡܢ ܚܠܬܗܿ: ܘܬܘܒܕ ܙܕܝܩܐ] ܥܡ ܚܿܛܝܐ. ܐܝܟܐܢ ܕܐܦ ܓܕܫܬ. ܕܒܚܕ ܪܡܙܐܼ. ܚܕܐ ܡܥܨܪܬܐ ܗܘܘ܇ [ܘܫܪ̈ܕܘܕܐ ܕܡܿܦܪܬܝܢ ܘܡܬܐܿܟܠܝܢ ܡܢ ܟ̈ܠܒܐ: ܘܡܦܪ̈ܣܝܢ ܘܕܫܝܢ ܒܙܘܥ ܪܒܐ. ܘܡܟܝܠ ܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܡܼܠܝ ܢܓܕܐ܆ ܝܡܐ ܠܐ̈ܦܝ ܦܠܣܛܝܢܐܼ. ܘܠܐܪܥܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܪܝ ܕܢܥܒܪ. ܟܕ ܐܦ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗ̈ܘܝ ܬܘܒ ܐܦ ܕܡܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܕܙܘܥܐ ܒܝܡܐ ܠܐܢ̈ܫܐ܇ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡ̈ܘܼܬܐ ܕܩܪܝܩܝܢ ܕܢܚܫܐ. ܘܝܿܬܒܝܢ ܒܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ

Page 83

ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ: ܕܦܣܝܩܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܘܠܒܝܟܝܢ ܩܘ̈ܦܐ ܬܘܒ ܕܢܚܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒܝܡܐܼ. ܘܡܬܚܙܝܢ ܕܐܿܙܠܝܢ ܠܐܝܟܐ ܕܡܿܛܝܒܝܢ] ܗܘܘ܀ [ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐܼ. ܗܢܝܢ ܕ̈ܡܘܬܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗ̈ܘܝ ܝܬܝܪܐܝܬ] ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܕܚـ[ـܝܠܐܝܬ. ܐܝܟ ܚܢܚܫܐ ܕܡܒܼܪܩ. ܘܐܦ ܒܛܘܦܣܐ ܕܢܘܪܐܼ. ܗܼܘ] ܗܟܢܐܡܬܚܙܝܢ [ܗܿܘܘ. ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܘ̈ܟܡܐ ܕܠܐܼ ܪܝܫܐܼ. ܕܝܿܬܒܝܢ ܒܩܪܝܒܝܢ ܕܡܙܠܓܐܼ. ܘܪܕܝܢ ܗܘܘ ܒـ[ـܝܡܐ ܩܠܝܠܐܝܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܼܝ ܚܙܬܗܘܢܼ. ܩܪܝܒـ]ـܐ ܗܘܬ ܠܡܿܦܩܘ ܢܦ̈ـ[ـܫܬܗܘܢ ܕܚ̈ܙܝܐ܀ ܗ̈ܢܝܢ ܗܟܝܠ ܠܓܐܙܐ ܘܠܐܫܩܠܘܢ] ܘܠܦܠܣܛܝܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܕܪܕܝܢ. [ܘܥܡ ܚܙܬܗܘܢ ]ܘܪܝܗܘܢ ܬܡܢ ܗܿܘܐ] ܗܘܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝ [ܥܒܪ̈ܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܬܢܝ ܡܢ ܩܕܝܡ ܥܠ] ܡܕܝܢܬܐ ܐܠܟܣܢܪܕܝܐܼ. ܒܦܠܣܛܝܢܐ ܟܠܗܿ [ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܩܘܪ̈ܝـ]ـܐ ܘܡ̈ܕܝܢܬܐܼ ܕܠܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܣܟ ܢܫܬ[ܒ̈ܩܢ ܗ̈ܘܝ܀ ܬܘܒ ܕܝܢܼ ܐܿܬܐ ܐܚܪܬܐܼ.] ܕܠܘܚܡܐ ܘܕܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ [ܕܗܟܢܐ ܥܘܬܪܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܕܠܐ] ܢܛܘܪ̈ܐ ܦܐܿܫ ܗܘܐ܇ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܫܪܟܐ [ܕܗܘܠܐ: ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܟܕ] ܦܬܝܚܝܢ ܬܪ̈ܥܡܐ ܘܫܒܝܩܝܢ ܓـ[ـܐ̈ܙܐ ܘ[ܡܿܠܼܝܢ ܒ̈ܬܐ ܟܠ ܨܒܘ ܘܟܠ ܫ̈ܐܠܢ ܕܥܠܡـ]ـܐ: ܘܐܢ ܢܓܕܫ ܘܢܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ ܘܠܡܿܟܢܫܘ ܡܕܡ] ܐܝܟ ܕܢܩܼܢܐ ܗܘܐܼ ܟܕ ܪܢܐ [ܕܦܿܠܛ܆ ܒܗ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܡܕܪܟ ܗܘܐ ܠܗ] ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ [ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܐ: ܡܿܬܢܝܢ] ܗܘܘ ܒܬܚܘܡܐ ܕܐܓܝـ]ܦܛܘܣ. ܗܿܝ ܗܕܐ ܣܼܦܬܿ ܡܢ [ܣܟܗܿ ܠܓܡܪ]. ܟܕ ܦـ[ـܫܘ ܒܗܿ ܒܟܠܗܿ ܓܒܪ̈ܐ ܫܒ̈ܥܐܼ. ܥܡ ܛܠܝܐ ܚܕ [ܙܥܘܪܐ ܒܪ ܥܣܪ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܟܕ ܠܡ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘܬ] ܚܕ̈ܕܐ ܐܬܘܥܕܘ܆ ܐܬܟܼܪܟܘ [ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ.] ܘܚܙܘ

Page 84

[ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܕܚܝ] ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܢܘܢ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܫ̈ܠܕܐ [ܕܡܪ̈ܗܠܢ ܘܚܠܝ̈ܛܢ] ܒܚܕ̈ܕܐܼ. [ܘܟܕ ܝܘܡܐ ܚܕ] ܘܬܪ̈ܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܚ̈ܡܫܐ: ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ [ܗܘܘ] ܒܚܝ̈ܐܼ. ܐܬ[ܡܠܟܘܢ ܒܝܢـ]ـܬܗܘܢ ܟܕ ܐܿܡܪܝܢ܆ ܕܐܟܒܪ ܠܡܼ [ܦܠܛܝܢܢ ܠܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ] ܕܗܫܐ ܦـ[ـܫܝܩ ܠܢ܆ ܬܘ] ܢܥܘܠ ܠܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ: ܘܢܿܟܢܫ ܠـ[ـܢ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ] ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ [ܒܗܘܢܼ. ܘܢܡܼـ]ـܠܐ ܒܝܬܐ ܚܕ. ܟܒܪ ܢܚܐܼ [ܘܢܗܘܐ ܠܢ.. ܗܼܢܘܢ] ܗܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ] ܗܘܼܘ ܕܗܼܘܬ ܒܫܪܪܐܼ. ܐܡܪܚـ[ـܘ ܘܥܼܠܘ ܠܒ̈ܬܐ] ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܪܝܢ [ܗܘܘ] ܘܨܿܕܝܢ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ. ܘܟܢܫܘܢ ܬܠ̈ܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܘܡܠܼܘ ܒܝܬܗ ܚܕ ܪܒܐ܆ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠ̈ܬ [ܛܥܢܼܘ ܘܥܠܼܘ. ܘܐܕܪܟ] ܐܢܘܢ ܬܡܢ [ܪܘܓܙܐ] ܒܓܘܗ ܕܒܝܬܐ. ܘܡܢ ܫܠܝ ܢܦܼܠܘ [ܘܣܦܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܕܐ] ܫܥܐܼ [ܥܠܘܗܼܝ ܕܗܿܘ] ܡܕܡ ܕܟܢܫܘ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܛܠܝܐ [ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ. ܘܗܟܢܐ] ܛܠܝܐ ܗܿܘ [ܦܼܫ ܒܠܚܘܕܘܗܝܼ] ܘܟܕ [ܚܼܙܐ ܕܡܝܼܬܘ] ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ: [ܘܡܟܝܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܠܝܬ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ:] ܐܬܚܿܫܒ [ܕܢܦܘܩ ܘܢܫܿܢܐ ܠܗ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܐܼ ܘܡܼـ]ـܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܒܕ[ܡܘܼܬܐ ܕܓܒܪܐ ܠܒܟܗ ܘܐܥܛܼܦܗ܆ ܘܐܘܬܒܗ] ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܡܿܠܼܐ ܗܿܘ [ܕܟܢܿܫܘ. ܘܗܟܢܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܼܕ ܠܗ܀ ܘܓܒܪܐ ܠܡ] ܚܕ ܥܬܝܪܐ: [ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܢܦܝܩ ܗܘܐ: ܘܟܕ] ܫܿܡܥ ܕܚܼܪܒܬ ܠܗܿ [ܡܕܝܢܬܐܼ. ܕܚܼܠ ܗܘ ܘܦܼܫ ܠܒܪ ܟܕ ܐܡܪ܇ ܕ]ܐܟܒܪ ܡܬܪܚܡ ܥܠܝ] ܐܠܗܐܼ ܘ[ܫܿܒܩ ܠܝ ܒܚ̈ܝܐ. ܟ] ܠܡ ܗܼܘ ܗܢܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܝܒܘܬܐ ܐܡܝܢ ܗܘܐ [ܘܒܬܟܫܦܬܐ: ܘܛܒܼܐ ܫܡܼܥ ܕܣܼܦܬ ܠܗܿ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ܆ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐܼ ܠܐ ܚܡܣܢ ܕܠܐ ܢܫܕܪ ܘܢܐܠܦ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ܇ ܐ݀ܦ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ. ܘܫܕܪ ܐܦܛܪܘܦܐ ܚܕ ܥܡ ܥ̈ܒܼܕܘܗܝ ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܬܘܘ ܠܡ ܙܠܘܼ.

Page 85

ܘܝܠܦܘ ܫܪܪܐ ܕܡܢܐ ܓܼܕܫ ܠܒܝܬܝܼ ܘܐܦ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ. ܗܼܢܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ. ܐܬܼܘ ܠܡܕܝܢܬܐܼ ܘܥܠܼܘ ܘܐܬܟܪܟܘ ܒܗܿ܆ ܘܣܟ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܚܝ̈ܐܼ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܠܐ ܐܢ ܛܠܝܐ ܗܿܘ: ܟܕ ܝܬܝܒ ܘܒܿܟܐ ܘܩܪܝܒܐ ܢܦܫܗ ܠܡܬܿܛܠܩܘ ܡܢ ܒܟܼܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܟܚܘܗܝ ܫܐܠܘܗܝܼ ܕܡܢܐ ܝܬܝܒ ܐܢܬ] ܗܪܟܐܿ ܘܠܐ [ܥܪܩܼܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܿܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܗܘܼܐ: ܘܥܠ] ܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܒ̈ـ[ـܥܐ: ܘܥܠ ܟܠ ܕܟܿܢܼܫܘ ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܗܘܢ: ܟܕ ܐܦ] ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܘܗܼܢܝܢ ]ܫ̈ܠܕܝܗܘܢܼ. ܘܐܦ ܡܕܡ ܕܟܢܼܫܘ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܡ ܓܒܪܐ] ܗܿܘ ܐܦܛܪܘܦܐ: ܠܕܗܒܐ ܗܿܘ [ܣܓܝܐܐܼ. ܓܪܓܬܗ ܫܥܬܗܼ ܐܦ ܠܗ. ܘܐܡܼܪ] ܠܛܠܝ̈ܐ ܕܥܡܗ. ܢܿܛܥܢ ܡܢ ܗܢܐ [ܕܗܒܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܕܚܼܠܘܼ ܐܡܼܪܘ. ܕܚܢܢܼ] ܠܐ ܩܿܪܒܝܢܢ ܠܗ. ܐܝܟ ܕܝܢܝ ܕܒܿܥܐ ܐܢـ[ـܬ ܣܥܘܪ.. ܥܠܼ ܕܝܢ ܘܛܥܼܢ ܡܢ ܕܗܒܐ ܗܿܘܼ] ܟܡܐ ܕܐܬܡܨܝ ܒܒܥܝܪܗ. ܘܕܒܪ ܐܦ [ܠܛܠܝܐ ܗܿܘ ܥܡܗܼ ܘܚܼܪܘ ܕܢܦܼܩܘܢ. ܘܟܕ] ܡܼܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܝܕܢܬܐܼ. ܪܗܼܛ ܒـ[ـܕܡܘܼܬܐ ܕܓܒܪܐ ܒܬܪܗܼ. ܘܠܒܼܟܗ ܘܦܟܪܗ ܠܗ] ܘܠܛܠܝܐ ܗܿܘܼ. ܘܐܥܛܦ ܐܢܘܢ.. ܗܼܘ ܕܝܢ [ܟܕ ܐܬܬܼܚܕ ܡܬܚܿܫܒ ܗܘܐ܆ ܕܡܛܠ] ܕܗܒܐ ܗܢܐ ܓܿܕܫ̈ܢ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܩܿܥܝܢ [ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܕܗܦܘܟ ܘܣܝܡܝܗܝ ܒܕܘܟܬܗܼ] ܕܟܒܪ ܡܫܼܬܪܝܬ.. ܗܝܕܝܢ ܗܼܦܟ [ܗܼܘ ܘܛܠܝܐ ܗܿܘ ܠܒܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܠܘ] ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܪܩܘܼ [ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܠܛܘ܀ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܚܪܬܐ:] ܒܬܚܘܡܐ ܕܕܦܠܣܛܝܢܐ ܡܫܿـ[ـܬܥܝܢ܆ ܕܒܗ ܒܙܒܢܐܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ:] ܒܕܡܘܬܐ ܠܡ ܕܗܐ ܡܠܐ̈ܟܐ ܐܢܘܢܼ. [ܘܐܛܥܝܘ ܒܗܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܘܢ܆ ܕܢܪܗܼ]ܛܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕ ܕܢܚܫܐ. ܕ[ܗܫܐ ܠܡ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܢܕܪ̈ܝܢܬܐ] ܕܢܚܫܐ ܕܐܝܬ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܫܒܝܩ [ܗܘܐ. ܡܡ ܩܕܝܡ] ܕܝܢ [ܦܬܟܪܐ ܕܚ̈ـ]ـܢܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܦ

Page 86

ܫܡܐ ܐܝܬ [ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܢ ܙܥܘܪ̈ܐ] ܐܝܠܝܢ [ܒܚܢܦܘܬܐ ܐܚܝـ[ـܕܝܢ ܗܘܘ: ܘܐܦ ܗܫܐ ܠܡ ܒـ[ـܟܣܝܐܼ ܡܣܼܬܓܕ ܗܘܐ]. ܠܗܢܐ [ܗܟܝܠ ܐܥܒـ]ـܕܘܗܿ ܕܝ̈ܘܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ [ܡܢ ܣܟܗܿ ܠܡܣܓܕܼ] ܟܕ ܐ̱ܡܿܪܝܢܼ [ܕܐܢ ܠܡ ܡܿܩܕܡܝܢ] ܐܢܬܘܢ ܘܣܿܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܦـ[ـܠܢ ܨܠܡܐܼ. ܡܘܬܐ] ܠܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐܼ [ܠܐ ܥܐܿܠ. ܗܼܢـ]ـܘܢ ܗܟܝܠ ܕܘ̈ܝܐܼ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܒܡـ[ـܙܡܘܪܐ ܐܬܐܡܪ̈ܝܼ ܫ̈ܠܡܢ] ܗ̈ܘܝ [ܥܠܝܗܘܢ. ܕܙܥܼܘ] ܘܢܕܘܼ ܐܝܟ ܐܪ̈ܘܝܐ. ܘܟܠܗܿ [ܚܟܬܗܘܢܼ ܐܒܕ]ܬ. ܗܟܢܐ [ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ] ܒܝܕ ܕܪܘܿܝܢ܆ ܘܨܢ̈ܥܬܗܘܢ ܐܒ̈ـ[ـܝܕܢ ܗ̈ܘܝ] ܘܒ̈ܛܝܠܢ ܒܚܦܗ [ܕܪܓܙܐ. ܠܗܕܐ] ܒܝܕ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܐܬܕܒܼܘܼ. ܐܝܟ [ܡܿܢ ܠܡ ܕܢܦܼـ]ـܠܛܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ. [ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܼܘ ܠܡܘܬܐ] ܬܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܐܼ ܘܠܨܠܡܐ ܗܿܘ [ܢܦܼܠܘ ܘܣܓܕܘ] ܟܠܗܘܢ. [ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܝܠܐ] ܐܠܗܝܐ ܥܠ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܢܬܓܠܐ܇ ܟܕ ܩܕܡ ܨܠܡܐ ܗܿܘ [ܟܢܝܫܝܢܼ ܡܢ ܫܠܝܐܼ.] ܐܝܟܐܢ ܕܠܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܥܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܢܬܪܡܘܢܼ. [ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܠܥܠܐ] ܡܢ ܫܠܝ ܥܠܼܬ ܒܨܠܡܐ ܗܿܘ܆ [ܘܐܪܝܡܬܗ] ܠܥܠܼ ܐܝܟ [ܐܠܦ ܩܘ̈ܡܝܢ܆ ܟܡܐ] ܕܚܝܪܐ ܥܝܢܐ ܠܥܠ. ܘܢܦܨܬܗ [ܡܢ ܗܿܘ ܟܠܗ ܪܘܡܐ: ܒܚܐܦܐ ܠܬܚܬ] ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐܼ. ܘܐܬܕܩܩ [ܘܐܬܐܫܕ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܼܐܼ ܘܠܐ ܐܫܬܼܟܚ.] ܘܢܦܼܠܬ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ [ܕܡܘܬܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܢܦܫܐ ܕܚܿܝܼܐ] ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܠܐ ܐܫܬܟܼܚܬ. [ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܢܒܝܐ: ܕܟܠܗܘܢ] ܠܡ ܣܦܼܘ ܠܗܘܢܼ. ܥܠ ܕܠܐ [ܡܬܕܟܪܝܢ ܗܘܘ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ] ܠܗܠܝܢ ܓܕܫܬ.

[ܫܪܒܐ ܕܬܪܗܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܚܫܐ ܡܪܝܪܐܼ. ܘܥܠ] ܫܪܟܐ ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ܀ ܥܠ [ܫܪܟܐ] ܕܝܢ [ܕܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ: ܘܓܕܪܒܝܐ [ܟܠܗܿ ܘܕܬܝܡܢܐܼ ܘܡܕܢܚܐ: ܥܕܡܐ ܠܝܡܐ ܕܣـ]ـܘܦܼ.

Page 87

ܠܐ ܣܿܦܩܝܢܢ ܕܢܿܬܢܐ [ܡܛܠ ܗܠܝܢ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܓܦܝܛܘܣ] ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܓܕ̈ܫܢ ܗ̈ܘܝܼ. [ܐܠܐ ܒܐ̈ܥܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀ ܟܕ] ܒܐܬܪܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܥܕܟܝܠ ܗܠܝܢ ܒܫܡܥܐ[ ܡܬܩ̈ܒܠܢ ܗ̈ܘܝ܇ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܪ̈ܚܝـ[ـܩܢ ܗ̈ܘܝ. ܟܕ ܐܦܢ ܚܢܢܼ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܥܕܟܝ ܡܘܬܢܐ ܒܦܠܣܛܝܢܐܼ ܬܡܢ] ܐܝܬܝܢ ܗܼܘܝܢ. ܘܢܚܼܬܢ ܡܢ ܦܠܣܼܛܝܢܐ ܠܒܝܬ [ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܗܿ ܒܥܙܝـ]ـܙܘܬܗ. ܘܬܘܒ ܗܦܼܟܢ ܣܠܩܢ܇ ܟܕ ܐܦ [ܐܕܪܟܼܬ ܡܪܕܘܬܐ] ܐܦ ܠܬܡܿܢ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܠܝܩܝܐ ܘܕܡܘܣܝܐ܇ [ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܕܐܝܩـ]ـܘܢܝܐ ܘܕܒܬܘܢܝܐ ܘܕܣܝܐܿ. ܘܕܠܛܝܐ ܘܕܩܦܕܩܝܐ: [ܗܠܝܢ ܕܐܦ] ܒܗܘܢܿ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܬܘܒ ܒܗ ܒܙܘܥ ܘܬܩܝܦܘܬܐ ܕܡܘܬܢܐ: ܥܕܡܐ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܪܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܟܕ ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܘܐܦ ܚܢܢ ܥܡ ܟܠܢܫ ܒܬܪܥ ܩܒܪܐ ܢܩܿܫܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܪܢܝܢ ܗܘܝܢܼ ܕܒܠܠܝܐ ܨܿܦܚ ܠܢ ܡܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܬܘܒ ܢܡܛܐ ܨܦܪܐܼ. ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܠܩܒܪܐ ܣܝ̈ܡܢ ܗ̈ܘܝ ܐܦ̈ܝܢ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܪ̈ܘܒܢ ܘܢܗ̈ܡܢ܇ ܫ̈ܠܕܐ ܕܫ̈ܛܝܚܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܝܬ ܡܿܟܫܢܫܢܐ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܫܪܟܐ ܩܠܝܠ ܦܼܫܘ. ܕܛܥܝܢܝܢ ܘܐܿܙܠܝܢ [ܫܿܕܝܢ ܘܗܿܦܟܝܢ:] ܒܕܡܘܬ ܟܐ̈ܦܐ ܡܕܡ ܕܡܥܪܓܠ ܐܢܫ ܘܐܙܿܠ ܫܿܕܐ ܘܗܿܦܟ [ܐܿܬܐ ܕܢܛܥܢ܇] ܘܬܘܒ ܢܫܼܕܐ ܒܝܓܪܐ ܘܢܗܦܘܟ ܢܛܥܼܢ: ܘܗܟܢܐ ܢܥܪܓܠ [ܝܘܡܐ ܟܠܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ] ܕܟܕ ܚܿܕܝܢ ܩܿܝܡܝܢ ܘܚܿܦܪܝܢ ܠܗܘܢ ܩܒܪ̈ܐ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܓܡܪ ܐܘܦܝܘ ܘܫܒܩܼܘ ܒ̈ܬܝܗܘܢܼ ܟܕ ܨܿܕܝܢ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܐ.. ܣ̈ܛܛܝܘܢܐ [ܕܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡـ]ـܠܝܢ ܚܫܘܟܐ ܘܨܕܝܐ܇ ܘܥܒܝܕܝܢ ܣܘܪܕܐ ܠܡܥܠ ܘܠܡܦܩ ܠܗܘܢܼ ܩܢܝܢܐ ܕܫܒܝܩ ܘܦܗܿ܇ ܘܠܝܬ ܡܟܢܫܢܐ ܘܡܿܒܕܪ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ.. ܦܣ̈ܩܐ ܕܥܢܐ ܘܕܥ̈ܙܐ ܘܕܬܘܪ̈ܐ] ܘܕܚܙܝܪ̈ܐ܇ ܕܗܘܘ ܐܝܟ ܫܪܟܐ

Page 88

ܕܚܝ̈ܘܬܐ [ܕܕܒܪܐ:] ܘܛܥܼܘ ܫܝܢܐ ܘܩܠܐ ܐܢܫܝܐ ܕܡܕܒܿܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ.. ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܡ̈ـ[ـܠܝܢ ܘܛܒ̈ܢ] ܒܟܠ ܦܐܪ̈ܝܢ܇ ܘܫܿܚܠܝܢ ܘܢܿܚܬܝܢ [ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ] ܡܟܢܫܢܐ.. [ܚܩ̈ܠܬܐ] ܕܟܗ̈ܝܢܢ ܒܥܒܘܪܐ. ܘܩܝ̈ܡܢ ܒܐܬ[ܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ܇] ܗܠܝܢ ܕܥܒܿܪܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗܘܢ܇ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܥܕܡܐ [ܠܬܪܩܝܐ: ܕܚܿܘܪ̈ܢ ܘܩܝ̈ـ]ـܡܢ ܘ[ܠܝܬ ܕܚܿܨܕ] ܘܡܿܚܡܠ.. ܘܟܪ̈ܡܐ ܕܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕ[ܢܬܩܛܦܘܢ ܘܥܼܒܪ. ܟܕ ܙܒܢـ]ـܐ ܕ[ܝܬܘܐ ܥܙܝܙܼ.] ܘܛܪ̈ܦܝܗܘܢ ܐܬܼܪ̈ ܘܦܫܼܘ ܦܐܪ̈ܝܗܢ. [ܟܕ ܬܼܠܝܢ ܒܓܘ̈ܦܢܝܗܘܢ܇ ܘܠܝܬ ܕܩܿܛܦ ܘܥܨܿܪ.. ܘܥܠ ܚܙܬܐ ܗܿܝ ܕܡܼܠܝܐ ܓܘܢܚܐ [ܘܡܪܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܗܿ ܘܚܢܝܓ ܗܘܐ] ܐܒܠܗܿ. ܕܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܒܡܪܕܝܬܢ [ܦܓܥܐ ܗܘܬܼ. ܐܝܟܢ ܕܢܿܬܢܐ ܐܢܫܼ ܐܘ] ܡܢܐ ܢܟܬܘܒ: ܐܠܐ ܐܢ ܕܥܡ [ܢܒܝܐ ܢܐܡܪ ܗܘܐ] ܗܿܘ ܕܚܿܙܐ܇ [ܕܬܬܒ] ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐ: [ܘܢܐܠܘܢ] ܟܠܗܘܢ [ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܠܘ ܗܕܐ] ܒܠܚܘܕܼ. [ܐܠܐ ܘܗܿܝ ܬܘܒ] ܐܚܪܬܐ [ܕܐܡܝܪܐ. ܕܐ]ܠܼܬܿ ܘܝܬܼܒـ[ـܬܿ ܒܐܒܠܐ ܐܪܥܐ.] ܐܠܼܬܿ ܘܝܬܼ[ܒܬܿ ܘܐܬܐܒـ]ـܠܬܿ ܬܒܝـ[ـܠ܇ ܐܠܿܐ ܪܘܡܗܿ] ܕܐܪܥܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܀ ܟܕ ܐܦ ܒܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ[ ܠܢ ܕܢܬܥـ[ـܗܼܕ. ܐܦ ܗܿܝ ܕܒܝܕ ܛܘܒܢܐ ܢܒܝܐ ܐܬܐܡܪܬܿ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡܿ. [ܟܕ ܡܬܿܢܒܐ] ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ: ܕܡܬܚܿܒܠܘ [ܠܡ ܬܬܚܿܒܠ ܐܪܥܐ:] ܡܬܒܼܙܙܘ ܬܬܒܼܙܙ ܐܪܥܐ܇ ܘܡܕܠ ܬܕܘܠ ܐܪܥܐ: ܘܡܼܡܛ ܬܡܼܘܛ ܐܪܥܐ: ܘܡܼܙܥ ܬܿܙܘܼܥ [ܐܪܥܐ:] ܘܬܢܘܕ ܐܝܟ ܥܪܙܠܐ: [ܘܢܥܼܫܢ ܥܠܝܗܿ ܥܘܼܠܗܿ: ܘܬܬܘܒ ܘܬܗܘܐ] ܠܝܩܕܢܐܿ. ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܘܐܝܟ [ܒܠܘܛܐ ܕܢܦܼܠ ܡܢ ܩܥܪܬܗ܆ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܘܡܬܢ] ܟܠܗܝܢ ܫܼܩܠ ܫܘܠܡܐ ܓܡܝܪܐܝܬ: [ܠܘ ܒܝܕ ܢܘܓܪܐܼ. ܐܠܐܼ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܀ ܙܘ̈ܥܐ] ܓܝܪ ܒܫܢܬܐ ܕܩܕܡ [ܗܕܐ ܕܡܘܬܢܐ: ܘܢܘ̈ܕܐ

Page 89

ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܗܘܘ. ܗܠܝܢ] ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚ̈ܡܫ ܙܒ̈ܢܝܢ܆ ܟܕ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܐܝܼܬܝܢ ܗܘܝܢ] ܗܘܼܘ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܩܠܝܠ ܐܝܟ [ܪܦܦ ܥܝܢ ܗܘܼܘ ܘܥܒܿܪܝܢ. ܐܠܐ ܘܥܕܢܐ] ܣܓܝܐܐ ܠܒܿܟܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܕܡܐ[ ܕܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܘܦܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ] ܒܣܪܐ ܘܡܬܦܣܩܿ. ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܦܘ[ܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܘܬܦܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܙܘ̈ܥܐ] ܗܠܝܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܫܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܗܝـ[ـܕܝܢ ܕܬܕܘܠ ܐܪܥ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ]܀ ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠ̈ܬ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܕܡـ[ـܘܬܢܐ: ܘܐܦ ܒܗܿ ܕܐܪ̈ܒܥܼ ܘܥܕܡـ]ـܐ ܠܫܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܠܼܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܕܡܥܪܒܐ. [ܘܥܫܢܘ ܘܬܩܦܘ ܩܪ̈ܒܐ] ܒܪܗܘܡܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܒܐܪܡܒܝܢܝܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗܿ. ܬܘܒ ܘܐܦ [ܒܩܪܬܝܓܢܐܼ ܗܿܝ] ܕܒܐܬܪܐ ܕܦܪܝܩܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܡ̈ܡܐ ܬܩܝܦ̈ܐ ܕܠܐ [ܡܢܝܢ: ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ] ܗܕܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܡܿܢ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐܼ [ܐܬܼܟܒܫܘ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ] ܗܕܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܪܗܘܡܐ ܘܐܦܪܝܩܝܐ [ܘܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܘܡܠ̈ܟܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ] ܐܬܕܒܪܘ ܡ̈ܠܟܝܗܝܢ ܘܐܬܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܘܙܒܢܐ ܕܥܕܡܐ [ܠܫܘܠܡܗܘܢ. ܠܗܘܢ ܚܿܙܝܢ ܗܘܝܢ. ܟܕ ܗܘܘ ܡܫܥܒ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܢܐܼ] ܥܡ ܫܒ̈ܝܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܀ ܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ: ܕܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܕܠܘ ܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܬܩܦܘ ܘܟܒܫܘ: ܘܐܚܪܒܘ ܘܐܘܩܕܘ ܘܒܙܘ. ܘܐܬܘ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ ܟܕ ܚܢܢ ܒܗܿ. [ܘܐܦ] ܫܒܼܘ [ܡܢ ܦܪ̈ܣـ]ـܛܘܬܐ ܕܝܠܗܿܘܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܠܘ ܚܕ ܫܢܬܐ ܒܠܚܘܕܼ ܐܠܐ] ܘܬܠ̈ܬ [ܒܬܪ] ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܛܠ ܬܩܝܦܘܬܗܘܢܼ ܠܐ ܐܢܫ ܫܟܚ [ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܝܗܘܢ]܀ ܗܟܢܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܐܩܠܝܘ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܚܘܢ [ܒܝܕ ܐܪ̈ܙܓܕܐ: ܕܬܬܩـ]ـܢܘܢ ܠܢ ܦܠܛܝܢ ܕܝܠܟܘܢܼ [ܕܗܐ]

Page 90

ܠܡ ܠܬܡܘܢ ܐܬܝܿܢܢ. ܥܕܡܐܼ [ܕܐܦ ܙܘܥܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ] ܘܥܠ ܪ̈ܘܪܒܢܐ [ܢܦـ]ـܠܼܬܿ. ܘܬܪ̈ܥܐ ܕܦܠܛܝܢ ܡـ[ـܟܝܠ ܒܝܕ ܦܪ̈ܙܠܐ ܡܬܬܚܕܝܢ] ܗܘܘ ܘܡܬܼܚܣܢܝܢ. [ܟܕ ܐܝܟ ܕܡـ]ـܢܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ [ܐܬܟܒܫܬ ܘܠܦܠܛܝܢ] ܒܠܚܘܕ [ܐܝܨܦܘ ܕܢܚܣܢـ]ـܘܢ܀ ܗ[ܘܬ ܕܝܢ ܐܝܿܕܐ ܕܡܢ ܕܐܬܒܢܼܝܬ ܡܕܝܢـ]ـܬܐ ܗܕܐܼ ܠܐ [ܗܘܼܬ] ܘܠܐ ܐܫܬܡܥܼܬ ܗܟܢܐ܀ ܗܕܡܢ ܙܘܥܬܗܘܢ [ܦܩـ]ـܕܘ ܕܐܝܠ̈ܢܐ [ܟܠܗܘܢ ܕܒܚܕܪ̈ܝ] ܡܕܝܢܬܐ ܥܠ ܡܐܐ ܐܡܝ̈ܢ ܢܬܚـ[ـܪܒܘܢ. ܘܡـ]ـܛܠ ܕܡܕܝܢܬ [ܡܠܟܘܬܐܐܝܬܝܗܿ:] ܘܡܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗܿ ܬܟܝـ[ܠܐܝܬ ܡܬܢـ]ـܛܪ̈ܢ ܗܘܼ̈ܝ [ܕܠܐ ܩܢܛܐ.] ܒܝܬ ܫܘܪܐ ܠܒܪ ܫܘܪܐ ܕܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: [ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܗܘܐ] ܫܘܪܐ ܗܿܘ ܕܟܐܦܐ ܒܠܚܘܕ: [ܘܫܪܟܐ ܝܡܐ. ܡܪܒܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܝܠ̈ܢܐ] ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܬܩܝ̈ܦܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܕܫܘ[ܪ̈ܒܝܢܐ: ܘܓܘ̈ܙܐ ܐܝܠ̈ܢܐ] ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܬܩܝ̈ܦܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܕܫܘ[ܪ̈ܒܝܢܐ: ܘܓܘ̈ܙܐ ܘܬܐܢ̈ܐ.] ܘܐܦ [ܟܪ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܕܝܣܐ:] ܕܗܐ ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܝ̈ܐ ܡܐܐ܀ [ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܡܬܚܪܒܝܢ ܗܘܘ] ܘܢܦܼܠܝܢ: ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ[ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܗܼܦܟܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܡܛـ]ـܠ ܥܓܪܘܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ [ܙܘܥܬܐ ܥܠ] ܟܠܢܫ [ܚܪܒܐ ܗܝܿ ܕܐܝܠ̈ܢܐ ܐܪܡܝܬܼ ܟܕ] ܟܠܢܫ [ܡܬܒܠܗܐ] ܗܘܐ [ܘܐܡܿܪ:] ܕܐܠܘ [ܠܐ ܐܪܓܫـ]ـܘ ܕܓܪܡܬ [ܒܝܫܬܐ: ܐܦܠܐ ܠܗ]ܠܝܢ ܐܬܝܿܢ [ܗܘܘ܀ ܬܘ]ܒ ܕܝܢ ܗܠܝܢ [ܗܟܢـ]ـܐ ܥܢܝܢ [ܘܐܠܨܝܢ: ܘܗܠܝܢ] ܣܝ̈ܡܝ ܕܠܩـ[ـܘܒܠܐ ܬܟܝܠܐܝـ]ـܬ܀ ܗܝـ[ـܕܝܢ ܐܦ ܪܘܚܗ] ܕܡܕܢܚܐ [ܐܬܬܥܝܪܬ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣ.] ܘܐܦ ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥـ[ـܬܕ ܒܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ] ܬܩܝܦܝܢ ܕܡܕܢܚܐ ܟܠܗܿ. [ܘܐܕܝܠܘ ܐܦ] ܟܠܗܘܢ ܡܠ̈ܟܝܗܿ ܕܐܪܥـ[ـܐܕܡܕܢܚܐܼ.] ܘܬܪܨܘ ܠܐܪܥܐ [ܗܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܟܒܼܫܘ ܘܥـ[ܒܼܪܘ

Page 91

ܘܫܒܥܒܕܘ ܥܕܡܐ [ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܝܟܝܐ. ܘܠܗܕܐ ܚܕܪܘܗܿ.] ܘܡܛܠ ܕܐܬܚܝܠܬ ܕܬܬܟܬܫ ܥܡـ[ـܗ. ܙܟܗܿ ܘܚܪܒܗܿ ܘܟܒܫܗܿ ܘܐܩܕܗܿ] ܘܫܒܗܿ: ܘܥܩܪܗܿ [ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܬܐܣܝܗܿ.] ܘܫܩܼܠ [ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܦܠ̈ܝܩܣ] ܕܫܝܫܐ ܕܥܠ [ܐܣ̈ܐ ܘܒܒ̈ܬܐ ܩܪ̈ܝܡܢ ܗܘܼ̈ܝ܆ ܘܠܟܠܗܿ ܕܒܼܿܪܘ] ܒܫܒܝܬܐ.ܒ ܘܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܦܼܢܐ ܠܐܬܪܗ. ܐܝܟ ܡܿܢ ܕ . . .

ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ̈ܢ ܠܬܘܢܝܐ ܐܬܿܢܐ . . . .ܢܐ [ܕܐܝܢܐ] ܐܝܬܘܗܝ ܕܪܗܿ ܕܬܫܥܝܬܐܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܕܥ ܦܬܓܡ̈ܝܗܿ ܕܢܒܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܟܠܝܘܡ ܐܝܟ ܫܦܘܪ̈ܐ ܙܥܿܩܝܢ ܒܐܕܢ̈ܝܢ: ܘܠܐ ܨܒܿܝܢܢ ܠܡܫܼܡܥ. ܕܐܝܟܢܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥܿܒܕܐ ܡܿܚܘܝܢ ܠܢ ܗܫܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘ̈ܫܩܝܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܒܪܘܚܩܐ. ܘܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܠܟܠܗܝܢ ܥܒܿܪܐ: ܘܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܓܢܝܚܐ ܬܘܒ: ܗܕܐ ܕܐܬܬ ܘܠܟܠܗܝܢ ܒܠܥܼܬ ܘܚܦܝܬܼ. ܘܠܐ ܐܬܝܕܥ ܒܗܿ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܝ ܒܠܚܘܕܝܗܿ.. ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܬܘܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܠܦܪܥܘܢ ܐܬܚܘܝܼ. ܕܠܒܝܫܘܬܗܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܠܼܥ ܠܛܒ̈ܬܐ ܗ̈ܢܼܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܬܝ̈ܕܥ: ܟܕ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܠܘ ܠܛܒ̈ܬܐܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܒܝ̈ܫܬܐ ܕܩܕܡܝܗܿ ܚܦܝܼܬ ܘܒܠܥܼܬ: ܘܡܢ ܪܒܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܢܓܕܐ ܕܩܕܡܝܗܿ ܐܦܠܐ ܐܚܼܫ ܠܡܬܢ̈ܓܕܢܐ܀

ܟܕ ܗܟܝܠ ܥܠܝܗܿ ܕܬܫܥܝܬܐ ܢܦܢܐܼ. ܘܥܠܘܗܝ ܕܣܕܪܐ

Page 92

ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܒܝܕ ܚ̈ܛܗܝܢܐܬܼܐ ܥܠܝܢ܆ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܟܝܠ ܡܗܡܝܢܢ܇ ܒܬܢ̈ܚܬܐ ܘܐܒ̈ܠܐ ܡܪ̈ܝܪܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܓܕܫ ܢܿܬܢܐ. ܡܛܠ ܕܗ̈ܢܝܢ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܠܐܒܠܐ ܫܘ̈ܝܢ. ܘܠܘ ܕܝܠܢ ܕܘ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܘܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬܼ. ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐܼ ܐܒܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܥܕܟܝܠܼ ܛܒ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܗܘܘ: ܕܐܝܟ ܕܫܘܝܐ ܡܫܘܚܬܗ ܕܐܒܠܐ ܒܗܘܢ ܢܫܬܡܠܐ ܗܘܐ. ܡܢܼܘ ܗܟܝܠ ܕܠܗܿܝ ܚܙܬܐ ܡܫܟܪܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐܼ ܐ̈ܚܝ ܢܬܿܢܐ. ܡܢܼܘ ܕܟܕ ܢܫܡܥ ܐ̈ܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘܼܝ ܬܡܢܼ ܕܠܐ ܢܬܬܪ̈ܥܢ ܚܢ̈ܓܬܐ ܡܢ ܠܒܗ܇ ܘܢܿܦܫܪ̈ܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ܇ ܐܝܟ ܕܡܬܦܫܪܐ ܫܥܘܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܢܘܪܐ.. ܫܒܘܩ ܡܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܒ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܒܚܙܬܐ ܗܿܝ ܕܘ̈ܝܐ ܘܕܬܒܪܐ ܘܕܬܢ̈ܚܬܐ ܢܬܒܿܩܘܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܡܐܡܪ. ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ. ܟܕ ܐܝܟ ܫܐܠܬܗ ܟܠ ܚܿܙܝܐ ܕܗܠܝܢ ܢܫܐܠ ܘܢܐܿܡܪ܆ ܕܡܿܢ ܕܝܢ ܝܗܼܒ ܠܪܝܫܝ ܡܝ̈ܐ܇ ܘܠܥܝ̈ܢܝ ܡܒ̈ܘܥܐ ܕܕ̈ܡܥܬܐ. ܒܿܟܝܬ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܫܠܝܬ: ܥܠ ܚܘܒܠܗܿ ܘܬܒܪܗܿ ܕܒܒܝܠ ܪܒܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܢܗܿܡܐ ܗܘܼܬ܇ ܕܗܫܐ ܗܐ ܡܫܿܦܠܐ ܘܣܚܼܝܦܐ ܡܠܟܘܬܗܿ܇ ܘܒܠܚܘܕ ܡܠܐܟ ܪܘܓܙܐ ܥܒܝܕ ܡܿܠܟܐ ܘܡܿܚܒܠܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܀ ܟܕ ܗܟܠܝ ܠܡܝܕܢܬܐ ܗܕܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܕܪܟܬܗܿ: ܗܿܝ ܕܒܫܪܪܐ ܥܘܬܪܐ ܕܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗܿ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ: ܗܿܝ ܕܟܕ ܛܒ ܕܚܝܠܐ ܗܘܬ ܘܩܫܝܐ ܘܥܙܝܐܼ. ܠܘ ܐܬܿܐ ܕܠܘܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܪܘܓܙܐ ܙܕܩܿ ܠܢ ܕܢܫܡܗܝܗܼܿ. ܐܠܐ ܐܦ ܐܬܿܐ ܕܪ̈ܚܼܡܐܼ. ܘܐܦ ܩܿܪܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܡܬܝܢܘܬܐ ܘܒܪܡܝܣܘܬܐ ܡܬܚܿܫܚ ܗܘܐ ܫܒܛܐ: ܥܕܡܐ ܕܠܗܿ ܠܕܘܟܬܐ

Page 93

ܢܡܼܛܐ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܿܠܟܐ ܡܬܥܬܕ ܕܢܦܘܩ ܠܩܪܒܐ: ܘܡܿܦܩܕ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܘܐܡܿܪ: ܕܥܬܕܘ ܢܦܫܟܘܢ ܘܛܝܒܘ ܙܝܢܟܘܢ܇ ܘܐܝܨܦܘ ܕܙܘܕ̈ܝܟܘܢ܇ ܕܗܐ ܚܿܙܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡܝ ܠܩܪܒܐܼ ܠܝܘܡ ܦܠܢ. ܘܐܝܟܙܢܐ ܕܠܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܒܕܪ̈ܘܗܝ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܢܫܕܪ: ܕܗܐ ܐܬܿܐ ܐܢܐ. ܗܼܘܼܝܬܘܢ ܥܬܝܕܝܢܿ. ܕܡܐ ܕܐܬܿܝܬ ܠܝܬ ܦܘܫܐ. ܗܟܢܐ ܫܒܛܐ ܗܢܐ ܕܪ̈ܞܡܘܗܝ ܒܣܝ̈ܡܐ ܕܐܠܗ: ܒܝܕ [ܫܠܼܝܗ] ܐܝܟ ܕܐܝ̈ܙܓܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܠܚܪܒܗ܇ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܟܠ ܕܘܟܐ ܫܿܠܚ ܗܘܐ܇ ܘܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ: ܕܐܬܦܼܢܘ ܘܬܘܒ [ܘܐܦܝܣܘ] ܥܠ ܣܟ̈ܠܘܬܟܘܢ܇ ܘܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܙܘ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܢ ܩܢܝܢܟܘܢ܇ ܕܗܐ ܐܬܼܐ ܐܢܐܼ. ܘܝܬܝܪ̈ܐ ܠܡ ܠܢܝܢܟܘܢ ܥܒܿ ܕܐܢܐ ܠܟܘܢ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥܐܼ. ܗܼܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܠܟܠܕܘܟ ܡܫ̈ܬܠܚܢ ܗ̈ܘܝ ܠܘܩܕܡܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܒܛܐ ܠܬܡܢ ܡܬܡܛܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܥܐܿܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐܿ. ܘܢܿܦܠ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܐܝܟ ܚܨܘܕܐ: ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܪܗܝܒܐܝܬ܇ ܘܒܚܕܪ̈ܝܗܿ ܥܠ ܡܝܠܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠ̈ܬܐ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܕܠܐ ܫܿܠܼܡ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܦܩܝܕ ܒܗܕܐܼ. ܠܐ ܥܒܿܪ ܗܘܐܼ. ܘܠܐ ܥܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗܿܝ ܕܥܠ ܓܢܒܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܠܒܝܟ ܗܘܐ ܘܕܪܐܼ. ܡܬܝܢܐܝܬ. ܗܿܝ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܓܼܕܫ܆ ܟܕ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܗܘܬ ܡܩܿܒܠܐ ܠܡܪܕܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܕ ܫܡܥܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܕܪܟܗܿ. ܟܕ ܐܦ ܗܿܝ ܕܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܥܠܝܗܿ ܚܦܝܼܛܐ ܗܘܬ ܘܡܚܦܛܐܼ. ܒܐܢ̈ܫܝܢ ܐ̈ܢܫܝܢ ܡܣܬܪܥܐ ܗܘܬ ܗܪܟܐ ܒܫܪܪܐ܀ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܝ̈ܘܡܝ ܢܘܚ܇ ܕܗܼܘ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܒܢܗܝ ܒܝܬܗ ܟܕ ܫܡܼܥ ܛܒܼܐ ܕܠܘ̈ܚܡܐ ܘܕܐܒܕܢܐ: ܕܚܼܠ ܘܠܐ ܐܒܼܣܝ܇ ܐܠܐ ܐܝܼܨܦ ܘܥܒܼܕ ܠܗ

Page 94

ܩܒܘܬܐܿ. ܗܿܝ ܕܗܘܼܬ ܠܗ ܠܚܝ̈ܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ.. ܠܚܝ̈ܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ.. ܗܟܢܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐܿ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܠܦ̈ܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ: ܕܢܿܥܒܪܘܢ ܐܢܘܢ ܒܗܿܘ ܡܡܘܠܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ܀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܚܫܐ ܕܕ̈ܡܥܐ ܥܡ ܙܕ̈ܩܬܐܼ. ܐܦ ܘܒܘܕܪܐ ܕܩܢܝܢܗܘܢ ܕܠܣܢ̈ܝܩܐ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܐܠܐ ܘܒܡܘܟܟܐܼ. ܘܒܫܗܪܐ ܘܒܢܙܝܪܘܬܐܼ ܘܒܓܥܬܐ ܕܚܫܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܘ ܙܘܙܥܘܼ. ܐܫܟܚܘ ܕܢܙܒܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܕܪܟܬ ܐܢܘܢ ܨܿܦܚܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܛܘ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ: ܠܡܫܕܪܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܪ̈ܗܛܝܗܘܢܼ. ܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܬܚܛܦܘ ܗܼܢܘܢ ܡܢ ܩܡܢܝܢܗܘܢܼ. ܘܦܼܫ ܩܢܝܢܐ. ܗܿܝ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܼܕ̈ܫ.

ܪܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐܼ. ܬܘܒ ܥܠܝܗ ܕܬܫܥܝܬܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܟܕ ܡܢܼܥ ܡܘܬܢܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܟܘܬܐܼ. ܕܥܠ ܡܣ̈ܟܢܐ ܠܘܩܕܡ ܐܓܥܬ ܛܝܒܘܬܐܼ. ܕܬܚܡܘܠ ܘܬܥܿܦܐ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܕܪܘܓܙܐ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܣܡܼܟ ܫܒܛܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ܆ ܠܘܩܕܡ ܒܬܓܡܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܼܕܝܢ ܒܫܘ̈ܩܐ ܫܿܪܝܼ ܚܦܝܛܐܝܬ. ܟܕ ܐܝܬ ܝܘܡܐ ܕܚܡ̈ܫܐ ܐ̈ܠܦܝܢܼ ܘܐܝܬܿ ܕܫ̈ܒܥܐ. ܘܐܝܬܼ ܕܬܪ̈ܥܣܪ. ܘܥܕܡܐ ܠܫ̈ܬܬܥܣܪ ܐ̈ܠܦܝܢ ܒܝܘܡܐ ܡܢܗܘܢ ܢܦܩܿܝܢ ܗܘܘܼ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐܼ. ܘܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܒܠܡܝ̈ܢܐ ܘܒܥܒܼܪ̈ܐ ܘܒܬܪ̈ܥܐ܇ ܘܠܒܿܟܝܢ ܗܘܘ ܚܘ̈ܫܒܢܝܗܘܢܼ. ܘܗܟܢܐ ܣܝܿܦܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܥܿܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܡܬܩܒܪܝܢ. ܟܕ ܡܬܠܿܒܫܝܢ ܡܢ ܟܠܢܫܼ ܘܡܬܠܿܘܝܢ ܘܢܿܦܝܢ܀ ܘܗܟܢܐ

Page 95

ܠܡܘܦܝܘ ܡܼܛܘܼ. ܟܕ ܐܦ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐ ܟܬܪܘ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܡܝܼܬܘ ܒܠܚܘܕ ܒܫ̈ܘܩܐ: ܐܢ ܐܢܫ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܡܼܢܐܼ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܐܬܡܢܝܘܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐ̈ܠܦܐ ܬܠܬܡ̈ܐܐ ܢܦܼܩܘ ܡܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܡܿܢܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܡܼܛܘ ܠܡ̈ܬܝܢ ܘܬܠܬ̈ܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ: ܡܢ ܕܚܼܙܘ ܕܠܝܬ ܡܢܼܝܢ ܐܗܡܼܝܘܼ. ܘܡܟܝܠ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ܀ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܪܪܘ ܗܠܝܢ ܕܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܥܦ̈ܝܢܐ ܘܩܒܘܪ̈ܐ: ܒܩܒܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܐܘܫܛ ܐܝܕܝܗ ܡܚܒܿܠܢܐ ܥܠ ܐܚܝ̈ܕܝ ܥܠܡܐ ܘܡܫ̈ܡܗܝ ܒܬܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܐܿ. ܘܪ̈ܘܪܒܝ ܒܥܘܬܪܐ ܘܡܦܪ̈ܓܝ ܒܫܘ̈ܠܛܢܝܗܘܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܟܝܠ ܩܘܛܢܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܐܿ. ܒܡܚܘܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ ܕܒܿܠܥ ܘܢܿܦܠ ܡܢ ܫܠܝ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܕܫܥܬܐ ܐܬܦܛܠܘ܆ ܒܡܚܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܪ̈ܒܘܒܝܬܗܘܢ: ܒܟܐܒܐ ܗܿܘ ܕܢܦ̈ܩܐ: ܕܒܠܫܢܢ ܕܝܠܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܬܦܿܫܝܩ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܩܿـ[ـܪܝܢ ܗܘܘ] ܠܗ ܒܘܢܒܘܢܘܣܼ. ܒܠܼܥ ܫܘܝܐܝܬ ܥܼܒ̈ܕܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐܼ. [ܪ̈ܝܫܢܐ] ܘܩܘܛܢ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܗܦܐ: ܟܕ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ ܫܼܕܝܢ ܗܘܼܘ ܘܡܢܗܿܡܝܢ. ܘܕܥܠ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܦܼܫܣܩ ܕܢܬܗܪܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܘܠܬܡܗܐ ܢܫܪܟܘܢ܇ ܥܠ ܕ̈ܝܢܼܘܗܝ ܟܐ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢܼ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܬܡܫܚܝܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢ̈ܫܐܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ: ܕܕ̈ܝܢܼܝܟ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ܀ ܚܿܙܝܢ ܗܘܝܢ ܬܘܒ ܕܡܚܘܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ. ܐܦ ܒܚ̈ܝܘܬܐ ܚܼܘܝܬܿ ܡܥܒܕܢܘܬܗܿ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܠܝܢ ܕܫܝܢܐܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܕܒܪܐ. ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܪܚܫܐ ܕܐܪܥܐ.. ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ ܒܥܝܪܐ

Page 96

ܘܟ̈ܠܒܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ: ܘܥܕܡܐ ܠܥܘܩܒܪ̈ܐܼ. ܕܙܘܼ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܪ̈ܒܘܒܝܬܗܘܢܼ. ܘܫܼܕܝܢ ܘܡ̈ܝܝܬܝܢ. ܗܟܢܐܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܕܒܪܐܼ. ܒܗ ܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܗ̈ܘܝ ܕܒ̈ܠܝܥܢ ܘܫ̈ܕܝܢ ܘܡܝ̈ܝܬܢ.. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܬܿܐ ܕܚܝܠܬܐ: ܠܥܡܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܠܝܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܪܪܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܐܕܪܟܼܬܿ܀ ܐܬܿܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ: ܘܫܿܪܟܝܢ ܗܘܼܬ ܒܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܼܛܦܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܿܓܪܝܢ: ܘܫܿܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܬܐ ܐܘ ܠܚܝ̈ܐܼ. ܐܬܚܙܝܬܼ ܗܟܢܐ. ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗ̈ܘܝ ܬܠ̈ܬ ܐܬܘ̈ܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܦܣܬ ܐܝܕܗ ܕܐܢܫ܆ ܒܛܘܦܣܐ ܕܩ̈ܕܚܐ ܐܘ̈ܟܡܐܼ. ܟܕ ܠܒܪ ܠܐ ܢܦܿܩܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܥܡܝܩܐܝܬܼ. ܐܝܟ ܛܘ̈ܦܐ ܬ̈ܠܬ ܕܕܡܐ ܥܡܝܩܐܝܬ ܗ̈ܘܝ. ܘܐܝܟܐ ܕܗܠܝܢ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗ̈ܘܝܼ ܥܡܗܝܢ ܫܿܪܝܐ ܡܿܛܝ ܗܘܐ. ܘܒܠܚܘܕ ܫܥܬܐ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܘ ܓܼܕܫ ܕܝܘܡܐ ܦܘܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܠܝܢ ܗ̈ܘܼܝ ܒܣ̈ܓܝܐܐ.. ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢܼ ܠܘ ܗܕܐ ܘܠܐ ܗܿܝ: ܐܠܐ ܕܟܕ ܚܝܿܪܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܡܡܠܠܝܢ܆ ܡܝܛܝܢ ܗܘܘܼ ܘܢܦܿܠܝܢ. ܘܐܢ ܒܫܘ̈ܩܐܼ. ܘܐܢ ܒܒ̈ܬܐ: ܘܐܢ ܒܠܡ̈ܐܢܐ ܘܐܢ ܒܐ̈ܠܦܐܼ. ܘܒܥܕ̈ܬܐܼ. ܘܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܐܝܬ ܕܝܿܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܘܡܢܘܬܗ: ܘܠܒܝܟ ܡܐ̈ܢܝ ܦܘܠܚܢܗ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܦܿܠܚܼ. ܘܡܼܛ ܠܓܒܗܼ ܘܦܼܢܛܬ ܢܦܫܗ.. ܘܐܝܬ ܕܠܒ̈ܠܢܘܣ ܠܣܚܬܐ ܕܥܝܕܗܘܢ ܥܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܢܫܠܚܘܢ ܡܐ̈ܢܝܗܘܢ ܠܐ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܢܦܠܼܘ ܘܣܦܼܘ. ܘܐܝܬ ܕܠܙܒܼܢܐ ܕܣܘܢܩܢܗ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܠܫܘܩܐܼ. ܘܡܟܕ ܩܝܡܝܢ ܘܡܡܠܝܢ: ܐܘ ܡܿܢܝܢ ܥܘܪ̈ܦܢܝܗܘܢܼ. ܩܨܐ ܡܢ ܫܠܝ ܠܙܒܘܢܐ ܠܟܐ ܣܚܿܦ ܗܘܐܼ ܘܠܡܙܒܢܢܐ ܠܬܡܢ: ܘܦܼܫ ܙܒܼܢܐ ܒܡܫܥܬܐ ܥܡ ܛܝ̈ܡܘܗܝ܆ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐ

Page 97

ܙܒܢܘܢܐܼ ܘܠܐ ܡܿܙܒܢܢܐܼ. ܢܪܝܼܡܘܢܝܗܝ. ܘܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܟܠ ܐܬܒܛܠܘ ܘܐܬܚܿܒܠܘ ܘܐܬܗܼܦܟ ܠܐܒܠܐ ܘܠܡܪ̈ܩܕܬܐ.. ܒܠܚܘܕ ܟܠܡܕܡ ܟܕ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܟܠ ܐܬܪܫܠܘ: ܘܙܒܼܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܒܼܛܠܘ. ܘܚܿܢܘܬܐ ܕܟܠ ܥܘܬܪ̈ܝܢ ܥܠܡ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܘܐܪܓܘܪܦܣܝܣ ܬܩ̈ܝܦܬܐ: ܘܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܟܕܘ ܒܛܠܼܬ ܐܝܟܐ ܕܓܡܪܬܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܓܡܼܪ ܐܦ ܚܝܝܼܬܗܿ: ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܢܩܘܡ ܘܢܬܚܿܫܚ ܒܦܘܠܚܢܗ: ܥܕܡܐ ܕܚܝܼܝܬܐ ܡܢ ܫ̈ܘܩܐ ܒܼܛܠܬ: ܘܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܥܡܐ ܕܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܫ̈ܦܠܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܫܬܚܟܝܢ ܗܘܘ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܚܡܣܢܝܢ ܗܘܘ ܘܡܿܦܝܢ ܡܕܡ ܠܫܘܩܐ ܡܕܡ ܕܛܒ ܦܘܠܣܐ ܚܕ. ܐܢ ܨܿܒܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܝܢܪܐ ܕܝܠܗ ܫܩܿܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܡܕܡ ܒܛܠܼ ܘܓܡܼܪ. ܘܕܐܠܨܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܼ. ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܥܕܟܝܠ ܚܼܝ ܕܫ̈ܠܕܐ ܕܒܝܬܗ ܢܿܦܩ. ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܢ ܫܘ̈ܩܐ ܢܓܡܪܘܢ ܘܢܦܼܩܘܢ ܠܣܦܪܗܝ ܝܡܐ. ܘܐ̈ܠܦܐ ܡܬܡܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝ܆ ܘܒܟܠ ܥܒܼܪ̈ܝܢ ܫ̈ܕܼܝܢ ܗ̈ܘܝ ܘܗ̈ܦܟܢ ܫ̈ܩܠܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܦܐܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܫܡܘܥܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܕܝܬܝܪ ܡܢܿ ܕܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܥܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܕܡܥ [ܘܢܬܬܢܚ] ܒܚ̈ܢܓܬܐܼ ܕܡܢܐ ܚ̈ܙܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܝ̈ܢܝܢ܀ ܘܝ ܓܝܪ ܐ̈ܚܝܼ ܠܗܿܝ ܚܙܬܐ [ܡܪܝܪܬܐ]. ܘܿܝ ܠܗܠܝܢ ܫܪ̈ܕܘܕܐ ܕܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܒܗܿܘ ܥܕܢܐ: ܕܐܢܫ ܒܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐܿ. ܘܚܿܙܐ ܥܪ̈ܣܬܐ ܕܢܩ̈ܫܢ ܒܚܕ̈ܕܐܼ. ܘܗ̈ܦܟܢ ܗܠܝܢ ܕܢܛܥܢ̈ܢ: ܘܫܕ̈ܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘ ܬܠܬ̈ܐ: ܘܗ̈ܦܟܢ ܬܘܒ ܕܢܝ̈ܬܝܢ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܕ̈ܦܐ ܛܥܿܢܝܢ ܗܘܘ ܘܒܩܘ̈ܦܐ: ܘܡܿܝܬܝܢ ܘܟܫܿܝܢ ܠܥܠ

Page 98

ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܚܪ̈ܢܐܼ ܕܡܛܠ ܕܐܬܡܼܣܝܘ ܘܐܪܗܠܘ ܚܿܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܦܣ̈ܬܝܐ: ܘܒܩ̈ܘܦܐ ܛܿܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܘܐܬܿܝܢ ܫܿܕܝܢ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܪܕܐ ܪܗܠܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܦܟܝܢ ܬܘܒ ܕܢܝܬܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܒܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐܼ. ܘܓܿܪܝܢ ܘܫܿܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܐ̈ܠܦܐܼ. ܟܕ ܟܿܫܝܢ ܟܫܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܬܠܬ̈ܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܡܢ ܚܡܫܐ܇ ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܐܝܟ ܩܘܦܝܐ ܕܐܬܿܐ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܐ: ܥܠ ܟܠܗ ܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ: ܘܪܕܐ ܪܗܠܐ ܘܢܿܚܬ ܪܡܿܐ ܒܝܡܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̈ܥ ܟܕ ܐܒܿܟܐ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐܼ ܚܒ̈ܝܒܝ܇ ܕܩܐܿܡ ܗܿܘܝܬ ܘܡܬܒܿܩܐ ܒܟܫ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ: ܕܡ̈ܠܝܢ ܓܘ̈ܢܚܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܚ̈ܢܓܬܐ ܢܣܼܦܩܢ ܗ̈ܘܝ ܠܝ. ܐܝܠܝܢ ܡܪ̈ܩܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܬܒܪ ܠܒܐ. ܐܝܠܝܢ ܐܘ̈ܠܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܩܝ̈ܬܐ ܘܚ̈ܫܒܬܐ ܢܣܼܦܩܢ ܗ̈ܘܝ ܠܚܫܐ ܕܗܿܘ ܥܕܢܐ܇ ܕܫܕܝܢ ܒܢܝ̈ܫܐ ܒܟ̈ܫܝܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐܿ ܘܡܿܦܪܬܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐܼ ܘܡ̈ܣܝܢ ܟܪ̈ܣܬܗܘܢ܇ ܘܪܕܝܢ ܡܥܝ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܪ̈ܓܘܠܐ ܘܢܚܬܝܢ ܠܝܡܐ.. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗܼܘ ܠܒܐ ܕܚܿܙܝܐ ܕܗܠܝܢ: ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܠܩܘܒܠܗܝܢ ܢܬܡܣܐ ܒܓܘܗ: ܘܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܘܗܝ ܟܕ ܚܼܝ ܥܡܗ ܢܬܦܫܪܘܢ ܗܘܘܿ. ܡܢ ܚܫܐ ܘܒܟܬܐ ܡܪܝܪܬܐܿ. ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܕܬܒܪܐ. ܟܕ ܚܿܙܐ ܠܚܘܪ̈ܬܐ ܕܣ̈ܒܐܿ. ܗܠܝܢ ܕܪܗܼܛܘ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝܗܘܢ ܒܣܪܝܩܘܬܐ ܕܥܠܡܐܿ. ܘܝܼܨܦܘ ܘܟܿܢܫܘܼ ܘܡܣܿܟܝܢ ܗܘܘ ܠܩܒܘܪܬܐ ܕܙܘܚܐ ܘܕܐܝܩܪܐ ܡܢ ܝܪ̈ܘܬܝܗܘܢ܇ ܕܫܼܕܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܦ̈ܠܦܠܢ ܚܘܪ̈ܬܗܘܢ ܒܪܗܠܐ ܕܝܪ̈ܘܬܝܗܘܢ ܚܢܝܓܐܝܬ܀ ܥܠ ܥܠܝ̈ܡܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܒ̈ܬܘܠܬܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܡ̈ܣܟܝܢ ܗ̈ܘܼܝ ܠܓܢ̈ܘܢܐ ܕܚܕ̈ܘܬܐ܇ ܘܠܢ̈ܚܬܐ ܕܒܨ̈ܒܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ܇ ܕܡܦܪ̈ܣܝܢ ܘܫ̈ܕܼܝܢ ܘܡܦ̈ܠܦܠܢ ܒܣܝܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܘܥܒܝ̈ܕܢ ܚܙܬܐ ܕܘܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ. ܘܠܘ ܕܝܢ ܒܓܘ ܩܒܪܐܼ. ܐܠܐ ܒܫܘܗܩܐ ܘܒܠܡ̈ܐܢܐܼ. ܡܬܓܪܓܪ̈ܢ

Page 99

ܫ̈ܠܕܝܗܝܢܼ ܒܕܡܘܬܐ ܕܫ̈ܠܕܐ ܕܟ̈ܠܒܐ. ܝ̈ܠܘܕܐ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܡܒܠܒܠܝܢ ܘܫܼܕܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܥܿܓܢܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐ̈ܠܦܐܿ. ܘܠܒܿܟܝܢ ܘܢܦܿܨܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ.܀ ܥܠܝ̈ܡܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܦܨܝ̈ܚܐ ܕܟܡܝܪܝܢ ܘܥܓܝܢܝܢ ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܬܚܝܬ ܚܕ̈ܕܐ܇ ܘܥܒܝܕܝܢ ܣܘܪܕܐ. ܢ̈ܫܐ ܚܐܪ̈ܬܐ ܘܢܟ̈ܦܬܐܼ ܗܠܝܢ ܟܢܝ̈ܟܢ ܗ̈ܘܝ ܝܩܝܪܐܝܬܼ ܘܝ̈ܬܒܢ ܒܩܝ̈ܛܘܢܐ: ܕܢܦܿܚܝܢ ܘܡܿܦܪܣܝܢ ܘܦܥܝܪܝܢ ܦܘ̈ܡܝܗܝܢ. ܘܟܫ̈ܝܢ ܟܫ̈ܝܬܐ ܕܓܘ̈ܢܚܐ. ܟܠ ܡܘ̈ܫܚܢ ܕܥ̈ܓܝܢܢ. ܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܕܡ̈ܟܦܦܢ ܘܣܚܝ̈ܦܢ ܒܚܕܐ ܡܥܨܪܬܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܟܠ ܬܓܡ̈ܝܢ ܕܟܒܝܫܝܢ ܥܠܠ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐܿ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܀ ܘܡܢܐ ܥܠ ܗܝܠܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܐܡܼܪ. ܘܠܡܥܐ ܠܘܬ ܚܢܢܐ ܘܠܡܐܡܪ ܕܟܐܢ̈ܝܢ ܕ̈ܝܢܼܝܟܼ ܡܪܝܐ. ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܐܢܬ ܨܒܝܼܬ ܒܗ̈ܝܢ ܕܢܓܕ̈ܫܢ ܠܓܒܝܠܬܟܼ. ܐܠܐ ܣܓܝܐܘܬ ܥܘܼܠܐ ܘܛܝܥܘܬܢ ܕܡܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ ܘܡܢ ܨܒܝܢܟ: ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܫܠܼܡ ܠܢ܀ ܘܬܘܒ ܕܒܗܿ ܒܓܥܬܢ ܢܬܼܢܐ ܘܥܡ ܢܒܝܐ ܢܐܡܪ. ܕܡܪܝܐ ܒܘܓܙܟܼ ܪ̈ܚܡܝܟ ܐܬܕܟܪ.. ܘܚܘܣ ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐܼ ܥܠ ܥܡܟܼ. ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܟ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܣܿܒܿܠܝܢ ܗܘܘ ܙܥܪܘ: ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ ܗܿ ܬܩܝܦܬ ܥ̈ܠܡܐ ܘܡܦܪܓܬ ܒܫܘ̈ܠܛܢܐ: ܘܣܒܝܣܬ ܒܥܘܬܪܐ. [ܗܘܼܬ ܠܗܿ ܡܢ ܫܠܝ] ܩܒܪܐ ܟܡܝܪܐ ܘܣܪܝܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ [ܡܟܝܠ ܩܒܪ̈ܐ ܫܟܝܚܝܢ] ܗܘܘ. ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܥܣܩܐ ܗܘܼܬ. ܟܕ ܗܿܢܘܢ [ܕܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܘܠܨܢܐ] ܘܡܣܬܦܝܢ ܗܘܘ ܣܬܿܚܦܝܢ ܒܐ̈ܠܦܐ: ܡܢ [ܗܢܐ ܓܒܐ ܒܥܼܒܪܐ ܕܠܗܠ] ܡܫܬܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐܼ. ܘܠܝܬ [ܕܡܿܟܢܫ܀ ܟܕ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ] ܝܿܬܒܐ

Page 100

ܗܘܬ ܒܐܒܠܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒܐ: ܕܝܠܼـ[ـܦܘ ܗܘܘܼ ܕܐܝ̈ܕܝܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ] ܕܡܿܦܩܝܢ ܗܘܘ ܫ̈ܠܕܐ ܐܬܪܫܠܼܘ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܙܥܼܪܘ [ܠܗܘܢ ܘܐܘܦܝܘ. ܘܡܕܝܢܬܐ] ܣܼܪܬ ܠܗܿ ܒܫ̈ܠܕܐ. ܐܝܟܢ ܕܠܐ ܥܪ̈ܣܬܐ ܐܝܬ ܗ̈ܘܼܝ܆ [ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܿܦܪܝܢ.] ܘܫ̈ܠܕܐ ܟ̈ܫܼܝܢ ܒܫܘ̈ܩܐ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠܼ ܟܕ ܡܿܠܟܐ [ܡܪܚܡܢܐ ܗܿܘ ܕܒܝܘܡܬܗ] ܗ̈ܘܼܝ ܗܠܝܢ ܐܝܠܼܦ. ܐܥܝܪ ܢܦܫܗ ܒܛܢܢܐܼ. ܘܗܘܼܬ ܠܗ ܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܦܩܼܕ] ܘܗ̈ܘܝ ܥܪ̈ܣܬܐ ܫ̈ܬܡܐܐ. ܘܣܡ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܦܢܕܪܐ ܕܝܠܗܼ ܕܫܡܗ] ܗܘܐ ܬܐܘܕܪܘܣ܇ ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܛܢܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ [ܗܘܐܼ. ܘܦܩܼܕ ܠܗܼ] ܕܟܠ ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ ܕܗܒܐ ܢܿܣܒ ܘܢܿܬܠ. ܘܢܩܘܡ [ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ]. ܘܢܓܪܓ ܠܐܢ̈ܫܐ ܒܝܕ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܠܐ ܢܗܡܘܢܼ. [ܘܢܥܒܕܘܢ ܚܦܿܪ̈ܐ] ܪ̈ܘܪܒܐܼ. ܘܗܟܐܢ ܢܟܫܼܐ ܒܗܘܢ ܘܢܡܿܠܘܢ ܐܢܘܢ ܫ̈ܠܕܐ. [ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܢܦܼܩ] ܒܚܦܝܛܘܬܐܼ. ܘܥܒܼܪ ܠܓܪܒܝܐ ܠܥܒܼܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܘܩـ[ـܘܣ. ܘܣܠܼܩ ܠܛܘܪܐ] ܚܕ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܝܬܼܝ ܐܢ̈ܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܝܗܼܒ [ܠܗܘܢ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ.] ܘܥܒܼܕ ܦܚـܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܛܒ. ܐܝܠܝܢ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ [ܫ̈ܒܥܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ] ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ.. ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡ ܓܒܪ̈ܐ [ܬܡܢ ܘܡܿܚܬܝܢܿ. ܘܡܫܚܠܦܝܢ] ܘܟܿܫܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܟܿܒܫܝܢ ܣܕܪ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ: [ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܥܡܝܪܐ ܢܟܒܘܫ] ܒܓܕܝܫܐ. ܟܕ ܐܦ ܓܒܪ̈ܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܚܦܪ̈ܐ ܐܩܝܡ [ܕܛܥܝܢܝܢ ܕܗܒܐܼ.] ܘܡܓܪܓܝܢ ܠܐܪ̈ܓܝܛܐ ܘܥܠܡܐ ܕܥܠܡ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܘܗ̈ܒܬܐ܇ ܕܢܛܥܼܢܘܢ ܘܢܣܩܘܢ:] ܟܕ ܚ̈ܡܫܐ ܚ̈ܡܫܐܼ. ܘܫ̈ܬܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܝܗܿܒ ܗܘܐܼ. [ܘܥܕܡܐ ܠܫܒ̈ܥܐ ܘܠܥܣܪ̈ܐ] ܕܟܠ ܛܥܘܢܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܬܟܪܟ [ܗܘܐ ܘܡܚܿܦܛ ܘܡܿܦܩ] ܗܘܐ. ܟܕ ܩܿܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܟܠ ܩܒܪܐ ܕܡܫܟܚܼ [ܢܡܼܠܐܼ. ܕܡܿܢ ܕܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܟܐܢ ܒܚܦܝܛܘܬܗ ܕܗܢܐܼ. ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܫ̈ܠܕܐ ܒܐܝـ[ـܕܐ

Page 101

ܒܐܝܕܐ ܡܬܚܪܪܐ] ܗܘܬ. ܟܕ ܟܠ ܕܣ̈ܓܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠܘܗܝ ܫ̈ܠܕܐ܆ ܠܗ [ܐܿܙܠ ܗܘܐ ܡܘܕܥ܆ ܘܗܼܘ] ܡܿܦܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܟܪܟ ܗܢܐ ܒܡܝܕܢܬܐܼ. [ܐܢܫ ܡܫܡܝܢܐ ܡܢ ܕܝܠܢ:] ܐܦ ܗܼܘ ܕܚܦܝܛ ܒܗܠܝܢ ܛܒ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐܼ. [ܘܣܡ ܒܗ ܗܼܘ ܗܢܐ] ܒܠܐܼ. ܘܕܒܼܪܗ ܠܘܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܥܠ ܣܘ[ܥܪ̈ܢܐ ܕܡܘ̈ܗܒܬܐ܇] ܘܕܝܨܝܦܘܬܐ ܡܟܝܠ ܥܡܗ܀ ܘܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ܆ ܐܙܠܘ ܐܫܟـ[ـܚܘ ܒܝܬܐ ܚܕ ܟܝܠܗ ܕܐܚܝܼܕ] ܘܣܼܪܐ. ܘܙܝܿܥܝܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܢ ܪܝܚܗ. ܘܥܠܼܘ ܘܐܫܟܚܘ [ܒܗܼ ܐܝܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܢ̈ܫܐ.] ܕܡ̈ܝܝܬܝܢ ܘܣܼܪ̈ܝܢ. ܘܪ̈ܚܫܢ ܒܗܘܢ ܬܘ̈ܠܥܐ. ܘܟܕ ܐܚܝܕ [ܠܗܘܢ ܓܘܢܚܐ ܗܟܢܐ] ܐܝܬܝܘ ܐܢ̈ܫܐ. ܘܒܝܕ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ܆ ܣܼܦܘ [ܐܢܘܢ ܒ̈ܓܠܐ ܘܛܥܼܢܘ] ܒܩ̈ܘܦܐܼ. ܘܐܦܩܼܘ ܐܢܘܢ܀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ [ܕܡܝܼܝ̈ܬܝܢ ܟܠܗܘܢܼ. ܘܐܝܬ] ܝ̈ܠܘܕܐ ܕܚܝܼܝܢ ܗܘܘ ܘܒܿܟܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܫ̈ܐ ܕܡـ[ـܝܼܝ̈ܬܢ ܗ̈ܢܝܢ. ܣܚܪ̈ܬܐ ܬܘܒ ܕܣܠܼܩ ܠܓܡܪ. [ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ ܓܕܫܐ ܕܦܼܫ] ܒܗܝܢܼ ܚܕ ܡܢ ܡ̈ܐܐ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܫܬܡܫ ܗܘܐ [ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܣܘܓܐܐ] ܕܥ̈ܒܼܕܐܼ. ܕܦܫ ܡܫܘܚܕܐܝܬ܇ ܐܘ ܓܼܕܫ ܕܥܡ ܙܥܘܪ̈ܐ: ܐܘ ܓܼܕܫ ܕܠܐ ܗܼܘ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ.. ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܒܗܕܐ [ܣܓܝܐܘܬ ܥ̈ܒܼܕܐ] ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܩܝܡܝܢ ܗܼܢܘܢܼ ܘܡܫܡܫܝܢ ܢܦܫܗܘܢܼ. [ܘܐܦ ܠܟܪ̈ܝܗܐ] ܕܒܒ̈ܬܝܗܘܢ܀ ܦܠܛܝܢ ܕܐܚܝܕܐ ܘܩܛܝܪ ܥܠܝܗܿ ܐܒـ[ـܠܐܼ. ܟܕ ܡ̈ܠܟܐ ܗܿܠܝܢ] ܕܒܪ̈ܒܘܬܐ ܘܒܐ̈ܠܦܐ

Page 102

ܕܐܚ̈ܕܝ ܫܘܗܠܛܢܐ ܕܡܢܗܘܢ܇ ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܢܩܠܛܘܣ [ܪܒܬܐ ܟܠܗܿ ܒܟܠـ]ـܝܘܡ ܡܫܬܓܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܪܝܩܪܝܢ܇ ܕܕܘܿܝܢ ܗܘܘ ܘܒܫܦܠܐ [ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ] ܢܦܠܼܘ: ܘܒܐ̈ܢܫܐ ܙܥܘܪ̈ܝ ܒܡܢܝܢܐ ܡܫܬܡܫܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܡ ܫܪܟܐ [ܕܗܠܝܢ] ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܡܬܬ̈ܢܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐܿ. ܟܕ ܢܦܝܠܐ ܚܪܒܐ ܘܥܿܩܪܐܿ. ܠܟܠܗܝܢ [ܡܘ̈ܫܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ] ܕܠܐ ܚܘܫܒܢ. ܘܡܟܝܠ ܒܥ̈ܦܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܗܠܝܢ [ܕܒܟܠܕܘܟܼ. ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܗܕܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ܀ [ܟܕ ܐܦ ܡܟܝـ]ـܠ ܠܒܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܚܼܪܫ ܗܘܐܼ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܠܐ ܒܟܬܐ ܐܦܠܐ [ܡܪ̈ܩܕܬܐ. ܐܠܐ] ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܨܿܕܪܝܢ ܒܚܡܪܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܬܘܪܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ [ܘܒܠܼܥܘ ܒܠܒܗܘܢ] ܘܚܼܪܫܘ. ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܨܿܐ ܗܘܬܼ. ܕܫ̈ܠܕܐ ܠܒܪ ܢܓܘܪ [ܗܘܐ ܘܢܼܫܕܐ:] ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܒܥܝܪܐ ܡܝܬܬܐܼ ܒܚܕ̈ܕܐ ܡܬܬܠܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ [ܒܗܠܝܢ ܕܡܿܝܬܝܢ܇] ܘܓܿܪܝܢ ܘܫܿܕܝܢ ܠܒܪ. ܟܕ ܬܘܝܪܝܢ ܘܡܕܘ̈ܕܝܢܼ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ [ܒܟܬܒܐ܆ ܕܩܒܘܪܬ] ܚܡܿܪܼ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܠܟܠܢܫ ܓܕܫܬ ܗܘܬ. ܘܡܟܝܠ [ܐܝܟܢܐ] ܕܐܦ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܠܐ ܐܢܫ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐܼ. ܕܠܐ ܦܬܩܐ [ܕܟܬܝܒ ܘܬܠܼܐ] ܒܩܕܠܗ ܐܘ ܒܕܪܥܗ.

ܫܪܒܐ ܕܚܡܫܐ. ܬܘܒܼ ܥܠܝܗܿ ܕܬܫܥܝܬܐ ܚܢܝܓܬܐܼ ܡܛܠ ܦܘ̈ܩܕܐ ܘܝܪ̈ܬܘܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܦܩܘ̈ܕܐ ܘܝܪ̈ܬܘܬܐ ܐܢܫ ܕܢܡܠܠ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܓܼܕܫ ܘܐܝܬ ܡܿܢ ܗܕܐ ܥܠܡܢܐܝܬ ܬܒܿܥ ܗܘܐܼ. ܐܘ ܥܒܿܕ ܝܪ̈ܘܬܐܼ. ܒܥܓܠ ܩܿܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܪ̈ܬܢܐ. ܐܝܟܐܢ ܕܐܦ ܐܢܫ ܡܣܟܢܐ ܐܘ ܥܬܝܪܐ. ܐܘ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܢܫܬܟܚ ܗܘܐ: ܐܘ ܓܿܙܐ ܕܦܬܝܚ ܐܘ ܚܢܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܐܘ ܡܢܘܢ ܕܗܼܘ

Page 103

ܘܢܬܪܓܪܓ ܗܘܐܿ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܐܟܒܪ ܦܿܠܛ ܘܩܿܢܐ܆ ܘܢܪܡܐ ܐܝܕܗ ܘܢܿܣܼܒ܆ ܗܕܐ ܒܪ ܫܼܥܬܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܣܬܪܗ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܡܠܐܟ ܡܘܬܼܐܼ. ܥܐܦ ܘܡܣܬܚܦ ܠܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐܼ. ܘܐܦܠܐ ܗܿܘ ܕܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܼܕܐ ܡܘ̈ܗܒܬܗ ܥܠ ܣܢ̈ܝܩܐ: ܠܐ ܚܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ. ܘܠܐ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܼ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܣܦܼܘ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐ̈ܢܫܐ ܣܢܝ̈ܩܐ ܘܦܝ̈ܝܫܝܢ ܗܘܘ ܥܕܟܝܠ. ܘܐܬܚܫܒܘ ܕܕܡܼ ܦܿܠܛܝܢܢ. ܐܢ ܝܗܿܒ ܠܢ ܐܢܫܼ ܢܿܒܥܐ ܘܢܿܣܼܒ ܛܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܠܘ ܠܒܝܬܐ ܕܐܢܫ ܥܿܠܝܢܢ܇ ܘܫܿܩܠܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܼܬܘܼ. ܐܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܫܐܠ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܙܠܘ ܗܘܘ ܠܐܪܓܘܪܦܪܛܝܘܢܼ ܚܕܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܫܟܚܘ ܣܒܐ ܚܕ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܬܪܥܗܿ܆ ܟܕ ܟܠ ܕܩܿܢܐ ܗܘܐܼ ܣܼܦܘ. ܘܩܪܒܘܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܕܦܩܘܕ ܠܢ ܒܘܪܟܬܐܼ. [ܟܒܪ] ܢܚܼܐ ܘܢܬܕܟܪܟ. ܗܼܘ ܕܝܢܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܗܐ ܒ̈ܢܝܼ ܟܠܗܿ ܚܢܘܬܐ [ܩܕܡܝܟܘܢ܇] ܥܘܠܘܿ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܫܿܐܠܐ ܢܦܫܟܘܢܼ. ܛܥܢܘ ܘܦܘܩܘܼ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ. [ܟܡܐ] ܕܣܿܦܩܐ ܒܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܠܡܼܛܥܢ܆ ܛܥܢܼ ܘܙܠܘܼ ܒܫܠܡܐ. ܚܢܘܬܐ ܓܝܪ ܗܿܝ܆ [ܕܟܕ ܐܢܫ ܢܐܡܪ] ܕܐܠܦ ܠܝܛܪ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ: ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܿ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐܼ. [ܠܐ ܥܕ]ܟܝܠ ܡܕܡ ܐܡܼܪ. ܥܠܘ ܗܟܝܠ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܫܩܠܘ ܦܪܪܣܝܐܼ. [ܘܚܙܘܼ ܘܬܡܗܘ] ܘܐܪܝܡܘ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܕܗܒܐ. ܘܛܥܼܢܘ ܘܚܪܘ ܠܡܦܩ. ܘܟܕ ܥܒܼܪ ܐܣܟܘܦܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܬܼܐ ܕܢܦܘܩ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܡܨܥܬܗܘܢ ܥܼܠ ܣܝܦܐܼ ܘܦܣܼܩ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܚܕ ܠܟܐ ܘܚܕ ܠܟܐ. ܘܥܦܘ ܘܢܦܼܠܘ ܘܦܠܛܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢܼ. ܘܐܬܒܕܪܬ ܢܬܗܘܢ]. ܘܗܟܢܐ ܙܘܥܐ

Page 104

ܪܒܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܢܦܼܠ ܗܘܐ. [ܘܡܟܝܠ ܐܬܬܫܝܛ ܗܘܐ] ܠܗ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ܆ ܘܐܦ ܟܠܗܿ ܗܘܠܐ [ܥܠܡܢܝܬܐ ܒܥܝ̈ܢܐ] ܕܟܠܢܫ. ܟܕ ܚܕ ܚܐܦܐ ܪܗܝܒܐ ܘܚܦܝܛܐܼ ܥܠ ܟܠ [ܣܒܿܟ] ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܟܝ ܡܬܟܠܐ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܕܗܒܐܼ ܘܠܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܥܘܬܪܐ. ܐܠܐ ܐ̈ܦܐ ܕܟܠ ܣܝ̈ܡܼܢ ܗ̈ܘܝ ܘܡܛܝ̈ܒܼܢ ܠܩܒܪܐ܀ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܟܬܪܘ ܟܕ ܚܠܝܡܝܢ܆ [ܛܥܿܢܝܢ ܗܘܘ ܫ̈ܠܕܐ ܘܣܿܒܠܝܢ.] ܐܝܬ ܕܒܐܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܘܐܝܬ ܕܒܩܠܝܠ [ܐܝܟ ܫܝܛ ܠܗܘܢܼ. ܘܐܝܬ] ܕܒܦܘܪܫܝܢܐ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܡܩܿܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ [ܗܘܘ] ܘܡܬܝܿܥܢܝܢ ܥܠ ܕܗܒܐ: ܐܝܬ ܗܐܘ ܝܘܡܐ ܕܐܢ ܒܿܥܝܢ ܗܘܘܼ. ܥܕܡܐ ܠܠܝܛܪܐ ܕܕܗܒܐܼ ܘܥܕܡܐ ܠܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܡܟܿܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢܼ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܫܿܦܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ. ܗܟܢܐ ܫܩܿܠܝܢ ܗܘܘ: ܐܢ ܗܼܢܘܢ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܫܬܟܚܘ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܥܠ̈ܝܡܐ ܚܠܝ̈ܡܐ. ܘܗܠܝܢ [ܚܠܝܡܐܝܬ ܛܥܿܢܝܢ ܗܘܘ.] ܘܬܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܝܥܢܐܝܬܼ. ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܒܚܪܬܐ ܡܢ ܪܦܢܕܪܐ ܗܿܘ ܕܡܿܠܟܐ ܬܒܿܥܝܢ ܗܘܘ ܝܘܡܐ ܘܬܪ̈ܝܢܼ ܘܬܠ̈ܬܐ.. ܟܕ ܕܝܢ ܣܡ ܠܗܘܢ [ܒܿܠܐ: ܕܡܢܗ] ܒܠܚܘܕ ܟܡܐ ܫܩܼܠܘܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܙܠܘ ܒܢ̈ܝܼ ܣܿܦܩ [ܠܟܘܢ. ܟܡܐ ܗܟܢܐ] ܡܬܚܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܙܠܘ ܩܕܘ ܡܕܡ ܕܫܩܠܬܘܢ. ܠܐ ܬܗܘܘܢ [ܚܘܼܪܐ ܒܝܼܫܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ..] ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗܼ ܕܠܐ ܒܿܛܠܝܢܢ. ܘܗܘܼ ܠܐ ܥܼܨܐ ܐܢܘܢܼ [ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ ܕܐܢܬܘܢ ܝܿܕܥܝܬܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܕܘ̈ܝ ܗܠܝܢ܆ ܪܗܼܛܘ [ܘܛܥܼܢܘܼ ܘܐܬܼܘ ܘܡܛܘ] ܠܚܦܪ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܕܫ̈ܠܕܐ ܒܗܘܢ ܡܬܥ̈ܓܢܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܬܡܢ܆ ܥܦܘ ܘܢܦܼܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ.

Page 105

ܘܡܝܬܘ ܡܢ ܫܠܝ. ܗܿܝܕܝܢ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܟܕ ܚܼܙܐܼ. ܒܟܼܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܕܘܿܝ ܠܟܝ ܝܥܢܘܬܗ ܕܐܕܡܼ. ܕܫܥܬܐ ܗܕܐ ܣܿܟܪܐ ܠܦܘܡܟܝ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܼܕ ܠܚܕ ܡܢ ܥ̈ܒܼܕܘܗܝ: ܕܩܪܘܒ ܠܡ ܚܼܙܝ ܐܢ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܬ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܿܢܫܼܘ܇ ܘܣܒܝܗܝܼ ܘܗܒܝܗܝ [ܠܐܚܪ̈ܢܐ] ܐܿܙܠܝܢ ܡܝܿܬܝܢ ܒܗ. ܘܗܢܘܢܼ ܣܚܘܦ ܢܚܿܬܝܢ ܠܬܚܬ ܥܡ ܫܪܟܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܬ ܬܘܒ ܬܠ̈ܬܐܼ. ܟܢܿܫܘ ܕܝܢܪ̈ܐ ܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ. ܘܒܚܪܬܐܼ [ܐܡܼܪܘ] ܠܚܕ̈ܕܐ. ܕܟܕܘ ܠܢ. ܢܣܼܒ ܗܠܝܢ܆ ܘܢܦܘܩ ܠܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܕܢܦܠܓܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢܼ.. ܘܐܦܩܘ ܡܼܢܘ ܥܠ ܦܠܩܝܢ ܕܫܝܫܐܼ ܟܕ ܝܿܬܒܝܢ܆ ܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܦܼܪ̈ܫܝ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ: ܘܗܐ ܕܢܦܫܘܛܼ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܕܗ ܘܢܿܣܒ ܣܘܒܠܗܼ. ܥܦܘ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܓܒܗ܆ ܘܢܦܼܠܘ ܘܡܝܼܬܘ. ܘܗܟܢܐ ܣܿܘܒܠܗ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢܼ. ܩܕܡܘܗܝ ܐܫܬܟܚܬ ܟܕ ܡܦܠܓܐ ܘܣܝܼܡܐ: ܘܗܼܘ ܡܪܗܿ ܣܚܝܦ ܠܩܘܒܠܗܿ܀ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܫܘܘܕܥܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܿܘ ܡܠܐܟܐܿ. ܕܦܩܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܫܒܛܐ ܗܿܘ. ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܢܫܘܛܘܢ ܠܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ. ܘܐܦܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܠܐܼ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ. ܐܝܟܐܢ ܕܟܠ ܕܡܡܪܕ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܗ܆ ܘܥܕܟܝܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܡܬܝܥܢ ܗܘܐ܆ ܒܥܓܠ ܐܦ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܓܿܠܙ ܗܘܐ ܠܗ܀ ܘܗܟܢܐ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܕܘ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܬܩܝܦܬ ܒܥܡܘܪ̈ܝܗܿ: ܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܚܿܪܒܐ ܘܨܼܕܝܐ ܣܿܓܐ ܗܘܐ ܒܗܿ. ܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ: ܐܦ ܥܠ ܦܚ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢܿ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܬܥܓܢܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܿܒܫܝܢ܇ ܟܕ ܩܝܿܡܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܢ ܠܬܚܬܼ. ܐܝܟ ܕܒܗܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐܼ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܠܥܠ: ܘܗܠܝܢ ܓܿܪܝܢ ܘܫܿܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܕܡܬܘ ܟܐ̈ܦܐܼ ܕܡܫ̈ܬܕܝܢܿ ܒܒܠܥܬܐ ܡܕܡܼ. ܘܗܠܝܢ ܠܒܿܟܝܢ ܘܫܿܕܝܢ ܠܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ

Page 106

ܚܕ̈ܕܐ: ܟܕ ܡܫܚܠܦܝܢ ܚܕ ܣܕܪܐ ܠܟܐ ܘܚܕ ܠܬܡܢ܇ ܟܕ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܡܬܟܒܫܝܢ ܗܘܘ: ܘܥܠܝ̈ܡܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܒܚܣܝܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܡܬܪܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܕܝܼܫܝܢ ܒܪ̈ܓܠܐ: ܘܡܬܡܥܣܝܢ ܒܕܡܘܬ ܥܢ̈ܒܐ ܡܚ̈ܒܠܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܠܥܠ ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܡܬܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܿܚܬܝܢ ܘܡܬܦܪܬܝܢ ܠܬܚܬ. ܚܐܪ̈ܐ ܘܚܐܪ̈ܬܐ܆ ܣ̈ܒܐ ܘܣ̈ܒܬܐ܆ ܓܕ̈ܘܕܐ ܘܒ̈ܬܘܠܬܐ܆ ܥܠܝ̈ܡܬܐ ܘܝ̈ܠܘܕܐ܀ ܘܐܝܟܢ ܐܢܫ ܥܠ ܚܘܬܐ ܡܫܟܪܬܐ ܢܡܿܠܠܼ ܐܘ ܢܬܿܢܐܼ ܘܡܼܢܘ ܕܒܗܿܝ ܩܒܘܪܬܐ ܡܬܿܒܩܐ ܗܘܐܿ. [ܕܐܦܢ ܢܦܫܗ ܬܟܬܪ] ܗܘܬ ܒܦܓܪܗܼܿ. ܘܠܐ ܬܬܛܿܠܩ ܗܘܬ ܡܢ ܚܢ̈ܓܬܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐ: [ܕܟܡܐ ܣܿܦܩ ܥܘܼܠܐ] ܠܡܚܿܒܠܘ ܠܝ̈ܠܕܘܗܝ ܕܐܕܡ܀ ܐܝܟܢܐܼ ܘܒܐܝܠܝܢ [ܩ̈ܠܐ] ܘܒܐܝܠܝܢ ܩܝ̈ܢܬܐܼ. ܘܒܐܝܠܝܢ ܡܪ̈ܩܕܬܐ ܘܐܘ̈ܠܝܬܐ ܢܪܩܕ ܗܘܐ: ܗܿܘ ܕܚܝ ܘܡܬܒܿܩܐ ܗܘܐ ܒܗܿܝ ܡܥܨܪܬܐ ܕܐܒܕܢ ܘܕܚܿܒܠܐ ܘܕܪܘܓܙܐ܇ ܟܕ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܟܿܒܫܝܢ܇ ܘܡܐ ܕܣܡ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐܿ. ܐܘ ܥܠܝܡܐ ܐܘ ܝܠܘܕܐܿ. ܕܫܘ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܢܬܪܩܥܘܢ ܘܢܗܘܐ ܕܘܟܬܐ ܠܫܪܟܐ܇ ܢܚܼܬ ܛܒܼܥ ܒܪܗܠܐ ܕܬܚ̈ܬܝܐ ܗܿܘ ܕܡܬܕܝܫ. ܟܕ ܐܝܬ ܕܠܚ̈ܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܣܪ̈ܐ ܝܘ̈ܡܝܢ: ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܡܿܛܐ ܗܘܐ ܠܥܓܢܐ ܗܿܘ ܕܐܒܕܢܐ܀ ܐܝܢܐ ܪܥܝܢܐ ܢܛܥܼܢ ܗܘܐ ܘܢܣܝܒܪ ܠܚܫܐ ܗܿܘ ܕܚܘܪ̈ܬܐ ܕܣܝܒܘܬܐܿ. ܕܐܦܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܩܒܘܪܬܐ ܚܡܪ ܡܬܩܒܪܝܢ ܗܘܘ܀ ܡܢܼܘ ܕܠܐ ܢܚܕܝܘܗܝ ܓܢܚ ܠܒܐ ܘܙܘܥܐ ܘܬܒܪܐ: ܟܕ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܘܡܬܒܿܩܐ ܒܥܠܝ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܐܝܟ ܗܒ̈ܒܐ܇ ܕܡܬܠܒܟܝܢ ܗܘܘ ܒܣܥܪ̈ܝܗܘܢ ܘܡܬܓܪܓܪܝܢ܆ ܘܡܫܬܕܝܢ ܡܢ ܪܘܡܐ ܗܿܘ ܠܥܘܡܩܗܿ ܕܫܝܘܠ ܬܚܬܝܬܐ܇ ܘܢܚܿܬܝܢ ܘܡܬܦܪ̈ܬܢ ܟܪ̈ܣܬܗܘܢ܇ ܘܡܬܦܪܣܝܐ ܚܙܬܐܕ ܥܠܝܡܘܬܗܘܢ ܠܬܚܬ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܘܒܬܒܪܐ

Page 107

ܡܪܝܪܐ ܕܠܐ ܒܘܝܐܐ܀ ܐܝܟܢ ܕܬܚܡܣܢ ܥܝܢܐܼ ܟܕ ܬܚܙܐ ܗܠܝܢ ܟܫܝ̈ܬܐ ܕܫܒܪ̈ܐ ܘܕܝ̈ܠܘܕܐ. ܕܟ̈ܫܝܢ ܬܠܝ̈ܢ ܬܠܝ̈ܢ ܐܝܟ ܙܒܠܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܀ ܡܢܼܘ ܕܠܢ ܠܚ̈ܙܝܐ ܠܐ ܢܒܼܟܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܝ̈ܬܐ: ܕܠܐܝܿܕܐ ܚܿܙܬܐ ܐܝܬܝܘ ܠܢ ܚ̈ܛܗܝܢ܀ ܟܕ ܐܦܢ ܒܒܨܝܪܘܬ ܗܘܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܒܬܪܟܝܢ ܡܬܥܕܠܝܢܢ. ܦܿܐܐ ܠܢ ܒܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢܼ ܐ̈ܚܝܼ. ܕܥܠ ܢܦܫܢܼ ܘܠܘ ܥܠ ܗܠܝܢܼ ܩܝ̈ܢܬܐ ܘܐܘ̈ܠܝܬܐ ܢܿܣܼܩ ܘܢܐܿܡܪ܆ ܕܘܿܝ ܠܟ̈ܝܢ ܥܝ̈ܢܝܢܼ ܕܡܢܐ ܚ̈ܙܝܢ ܐܢܬܝܢ. ܘܝ ܠܟܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܡܪ̈ܝܪܐܼ. ܕܒܐܝܢܐ ܚܿܒܠܐ ܐܪܓܫܬܘܢ: ܕܣܠܩܼ ܠܒܢ̈ܝ ܒܣܪܟܘܢ ܟܕ ܥܝܢ̈ܝܟܘܢ ܚ̈ܙܝܢ.. ܟܕ ܣܿܓܝ ܦܩܧܚܐ ܗܘܬ ܠܢ ܠܚ̈ܙܝܐ: ܕܚ̈ܠܝܛ ܒܗܠܝܢ ܕܐܫܬܝܘ ܟܣܐ ܕܪܘܓܙܐ ܢܗܘܐ: ܕܫܼܪܘ ܐܘܪܚܗܘܢ ܘܠܐ ܐܪܓܫܘ ܒܚܿܒܠܐ ܗܢܐܼ. ܐܘ ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܚ̈ܫܟܢ ܠܒܐ ܥܡ ܥܝ̈ܢܐܿ. ܘܗܘܢܐ ܘܪܥܝܢܐ ܢܗܘܐ ܗܘܝܢ ܚ̈ܙܝܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐܼ ܐܘ ܒܐܝܠܝܢ ܦܘ̈ܡܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܘܩܠܐ ܘܡܠܬܐ. ܐܢܫ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܣܦܼܩ ܠܡܿܬܢܝܘ.. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܬܿܕܡܐ ܐܢܐ ܕܘܝܐ ܕܨܿܒܝܬ ܕܗܠܝܢ ܐܫܿܬܥܐ܇ ܠܗܿܘ ܕܢܦܼܠ ܒܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܝܡܐ܇ ܟܕ ܡܢܓ̈ܠܠܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡܫܿܬܩܦ܇ ܘܠܐ ܠܥܘܡܩܐ ܡܫܟܚ ܕܢܓܿܘܫ܇ ܘܠܐ ܠܬܝܪ̈ܐ ܩܪܝܒ ܕܢܦܘܩ܇ ܐܠܐ ܕܡܿܬܛܪܐ ܘܡܬܛܿܪܦ ܒܝܢܬ ܓ̈ܠܠܐ ܩ̈ܫܝܐ ܘܬܩ̈ܝܦܐܼ. ܘܡܟܝܠ ܠܘܬ ܛܘܒܥܐ ܕܐܒܕܢܐ ܩܪܝܒ.

ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܠܡܫܬܥܝܘܿ. ܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̈ܬܡܠܠܢܿ. ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܣܬܥܪܘܿ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܦ ܗܘܢܐ ܐܒܼܕ ܗܘܐ ܡܢ ܚ̈ܟܝܡܐ: ܘܨܢ̈ܥܬܐ ܕܨܢܘ̈ܥܬܢܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒܼ ܐܫܬܪܝ ܘܐܬܿܒܛܠ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܢܫ ܕܬܩܼܝܢ ܒܗܘܢܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܫܟܼܝܚ ܗܘܼܐ.. ܐܠܐܼ ܐܝܟ ܗܿܝ

Page 108

ܕܟܬܝܒܐܼ. ܕܙܥܼܘ ܘܢܼܕܘܼ ܐܝܟ ܐܪ̈ܘܝܐ܇ ܘܟܠܗܿ ܚܟܬܗܘܢ ܐܒܼܕܬ: ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܓܕܫܬܼ. ܟܕ ܐܝܟ ܐܪ̈ܘܝܐ ܕܡܢ ܫܟܐܼ ܗܟܐܢ ܠܟܢܫ ܟܕ ܬܡܝܗ ܗܘܐ ܘܡܿܒܕܒܕܼ ܥܡ ܚܒܪܗ ܡܡܠܠ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܕܠܝܠܐܝܬܼ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܫܛܝܘܬܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐܿ. ܒܝܕ ܪܝܘܬܗܿ ܕܡܪܕܘܬܐ.. ܐܝܟ ܟܝܬ ܕܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܓܕܫܼܬ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܐܕ̈ܐ ܒܥܼܘ ܕܢܿܛܥܘܢ ܗܘܘ ܘܢܓܚܟܘܢ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐܼ. ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܿܢ ܕܗܼܘ ܢܦܠܼܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܝܢ. ܕܐܢ ܡܫܬܕܝܢ ܩܘ̈ܩܐ ܠܡ ܡܢ ܟܘ̈ܐ ܠܫܘܩܐ ܡܢ ܡܕܝܪ̈ܐ ܥ̈ܠܝܐ ܘܡܬܛܦܚܝܢ ܠܬܚܬܼ. ܥܿܪܩ ܠܗ ܡܘܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܠܫܛܝܘܬܐ ܗܕܐ ܢ̈ܫܐ ܫܛܝ̈ܬܐ ܐ . . .   . . . . . . . ܗܘܢܢ ܐܬܪ̈ܡܝܝܢ ܒܫܒܒܘܬܐ ܚܕܐ: ܘܫܼܕܝ ܩܘ̈ܩܐ . . . . . . . ܢܦܠܼܬ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡܢ ܫܒܒܘܬܐ ܠܚܒܪܬܗܿ܆ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ. ܘܟـ[ـܠܢܫ] ܠܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܐܬܪܡܝ.. ܐܝܟܐܢ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠ̈ܬܐܼ ܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܕܒܫ̈ܘܩܐ ܢܬܚܙܘܢ. ܟܕ ܐܢ ܚܕ ܐܘ ܟܡܐ ܕܗܼܘ ܕܦܠܼܛ ܗܘܼܐ ܡܢ ܡܘܬܐܼ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܥܠ ܛܪܘܝܕܗ ܕܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܬܘܒܪ ܩܘ̈ܩܐ ܚܦܼܝܛ ܗܘܐ܀ ܬܘܒ ܥܒܼܕ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ [ܗܠܝܢ ܕܡܥܕܝܢ] ܡ̰ܿܥܝܢ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܟܕ ܐܠܼܝܘ [ܗ]ܠܝܢ ܕܫܼܛܘ ܒܬܘܒܪܐ ܕܩܘ̈ܩܐ܆ [ܕܡܢ] ܡܿܣܒܪܢܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܢܦܼܠܘ: ܟܕ ܝܘܡܢ ܡܢ ܝܘܡ ܠܘܬ ܐܒܕܢ ܕܠܓܡܪ ܫܿܪܟܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܒܿܥܝܢ ܕܢܒܙܚܘܢ ܒܐܣܟܡܐ ܕ[ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ] ܒܐܝܟܡܐ ܕܓܪ̈ܝܥܐ܇ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܘ. ܘܡܟܝܠ

Page 109

ܐܝܟܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܐܼ ܐܘ ܕܝܪܝܐ ܐܘ ܩܠܝܪܝܩܝܐ: ܡܿܝܠܠܝܢ ܗܘܘ ܘܥܿܪܩܝܢ ܡܢܗܼ. ܟܕ ܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘܝܘܼ ܗܿܘ ܡܘܬܐ ܕܚܪܒ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܢܦܩܼܬ: ܕܒܘܦܣܐ ܕܓܪ̈ܝܥܐ ܐܬܿܐ ܡܘܬܐ: ܘܠܥܡܐ ܦܫܝܛܐ ܘܩܘܛܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܬܝܪܐܝܬ ܓܕܫܬܼ. ܐܝܟܢܐܕܥܿܣܩܐܝܬ ܢܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܪ ܐܣܟܝܡܐ ܗܢܐ ܒܫܘܩܐ: ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܘܢܿܦܠܝܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐܼ. ܟܕ ܥܿܪܩܝܢ ܘܙܪܒܝܢܼ ܘܩܿܥܝܢ: ܠܐܝܟܐ ܐܬܿܐ ܐܢܬ. ܕܝܼܠܕܬ ܐܠܗܐ ܚܢܢ. ܕܦܠܢ ܣܗܕܐ ܚܢܢ. ܕܦܠܢ ܫܠܝܚܐ ܚܢܢ. ܘܗܟܢܐܐܦ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܆ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܟܬܪܬ ܠܘܬ ܕܠܝ̈ܠܐ ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܠܕܝܪܝܐ ܐܘ ܠܩܠܪܩܐܼ. ܩܿܥܝܢ ܗܘܘ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܚܢܢ. ܟܕ ܡܟܝܠ ܙܥܘܪ̈ܕܐ ܘܕܠ̈ܝܠܐ ܒܡܢܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܐܚܝܕܬ ܥܠܡܐ܇ ܡܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܐܠܦ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ.

ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܒܠܐ ܘܥܩ̈ܬܐܿ. ܕܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝܢ ܐܣܬܥܪܘ: ܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܥܠ ܪܫܘܡܐ ܗܿܘ ܕܥܘܗܕܢܗܝܢ ܫܿܪܝܢܢ܆ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢ̇ܬܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܪܫܡܼܢܢ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܬܠ̈ܬ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ. ܟܕ ܐܦ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܕܗ̈ܢܼܝܢ ܟܕ ܗ̈ܢܼܝܢ ܐܚ̈ܝܕܢ ܗܘ̈ܝ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܣܝܿܟܢ. ܟܕ ܗ̈ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܫܒܼܩܢ܆ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ. ܕܟܕ ܡܪܕܘܬܢ ܕܝܠܢ ܣܟ̈ܠܐ ܘܡܪ̈ܓܙܢܐܼ. ܘܓܙ ܕܝܼܢܐ ܕܚ̈ܛܗܝܢ ܢܫܡܥܘܢ: ܢܬܚܡܘܢ ܗܿܢܘܢܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ. ܘܢܫܼܠܘܢ ܡܢ ܡܪܓܙܢܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܠܗ ܠܡܣܥܪ. ܘܢܬܬܘܢ ܘܢܒܥܘܢ ܪ̈ܚܼܡܐ ܒܟܠ ܥܕܢܼ. ܕܕܡ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܬܫܬܕܪ܀ ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܢܐ ܚܛܝܦܐܼ. ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ.܀

Page 110

ܬܘܒ ܕܐܝܠܝܢ ܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܒܐܢܝܛܝܟܐ ܡܬܝܕܥܼ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ܐܦـ[ـܝܢܐ] ܡܢ ܐܡܕ.. ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܙܐܘܠܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ.. ܕܪܗܘܡܐܼ ܐܓܦܛܘܣ.. ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣܼ ܡܐܢܐ.. ܕܐܘܪܫܠܡܼ ܩܡܪܝܘܣ.܀ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܒܘܚܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܗܠܝܢ: ܬܐܕܘܣܝܣܘܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܣܪܓܝܣܼ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.. ܕܩܘܣܛܢܛܢܦܘܠܝܣ ܐܢܬܡܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ.. ܬܐܘܣܒܝܣ ܕܐܦܣܘܣ.. ܬܘܡܐ ܕܕܡܣܩܘܣ.. ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܢܕܝܪܐ [ܕܦܣܝܠܬܐ.. ܘܬܕܘܪܐ] ܕܚܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܀ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܠܝܢ. [ܟܣܪܘܢ] ܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ..ܝܘܣܛܢܝܢܐܼ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ.. [ܚܪ]ܬ ܒܪ [ܓܒܠܐܼ] ܡܠܟܐ ܕܛܝ̈ܝܐܼ. ܘܟܪܣܛܝܢܐ.. ܐܒܪܗܡܼ ܡܠܟܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܘܡܗܝܡܢܐ.. [ܐ]ܢܕܘܓܼ ܡܠܟܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐܼ. ܘ[]ܪܣܝܛܢܐ.܀ ܡܬܝܕܥ ܐܚܘܗܿܕܐܡܗ ܩܬܠܝܩܐ ܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐܼ ܘܣܗܕܐ.. ܘܝܗܘܢܝܣ ܩܬܠܝܩܐ ܕܐܪܡܢܝ.. ܐܢܘܡܝܘܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ.. ܝܘܚܢܢ ܕܦܓܪܡܐ.. ܦܘܛܝܣ ܕܙܘܡܪܢܐ.. ܣܪܓܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܪܢ.. ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܕܩܢܫܪܝܢ.. ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ.. ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܕܐܣܝܐ܇ ܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܗܼܘ ܐܟܬܒ.. ܩܫܝܫ ܕܟܝܣ ܓܙܪܬܐ܀ ܡܬܝܕܥـ[ـܝܢ] ܝܘܚܢܢ ܘܒܪܣ̈ܗܕܐ ܐܦܝܣ ܒܝܬ ܦܘܪ̈ܣܝܐ܀ ܡܬܝܕܥ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܠܘܕܩܝܐ. ܗܢܐ ܚܠܝܬܢܐܝܬ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܐܦܝܣ̈ܩܦܐܼ. ܘܣܘܢܗܕܘܣ ܪܫܝܥܬܐ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ.. ܘܟܕ ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡܿܠܟܐܼ. ܘܟܠܗܿ ܣܘܢܩܠܛܘܣ ܕܝܠܗ: ܕܢܥܒܕ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣܼ. ܦܣܼܩ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ ܒܝܘܡ

Page 111

ܫܒܬܐܼ ܘܐܡܼܪ ܥܡ ܡܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ: ܕܠܬܪ̈ܝܢ ܒܫܒܐܼ. ܠܐ ܢܿܦܩܼܬ ܡܢ ܗܪܟܐ ܥܕܡܐ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܘܪܒܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܡܚܼܙܩ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐܼ. ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܦܣܩܐ ܕܡܿܠܟܐܼ. ܐܬܚܝܠ ܒܡܪܗ ܘܐܡܼܪ: ܕܐܢ ܝܿܕܥ ܠܝܼ ܡܫܝܚܐܼ. ܠܐ ܡܕܪܟ ܠܝ ܬܪ̈ܝܢ ܒܫܒܐ. ܕܐܚܙܐ ܠܐܦ̈ܝܟ.. ܘܗܟܐܢ ܫܿܠܡ ܪܗܛܗܼ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐܼ. ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܝܠܗܼ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܫܒܼܚ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܗ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܝܠܼܦ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ: ܘܕܚܼܙܐ ܕܐܝܟ ܦܣܩܗ ܕܡܠܬܗ ܗܟܐ ܓܼܕܫ܆ ܙܥܘ ܘܐܬܪܗܒܼ ܘܬܟܘ ܡܢ ܪܕܘܦܝܗ ܩܠܝܠ.

ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܗܘܼܐ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܠܡܠܟ̈ܘܬܐ ܗܿܠܝܢ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܚܣܝܪܘܬܐ [ܕܟـ]ـܗ̈ܢܐ: [ܠܟ̈ܘܫܝܐ] ܘܠܚܡܝܪܗܝܐ ܘܗܢܕ̈ܘܝܐ. ܟܕ [ܒܟܠ ܫܢܐ ܡܫܿܕܪܝܢ] ܗܘܼܘ ܐܝܙ̈ܓܕܐܼ. [ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܐ ܪ̈ܘܪܒܐ] ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘ[ܣܛܢܝܢܐܼ. ܟܕ ܡܦܝܼܣܝܢ] ܗܘܘ ܠܗܼ. ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܦܝـ]ـܣܩܦܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ [ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܘܟܕ ܒܣ̈ܓܝـ]ـܐܬܐ ܡܦܝܼܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐܼ [ܡܛܠ ܕܚܠܦ] ܣܘܢܗܕܘܣ [ܡܬܟܬܫ ܗܘܐܼ. ܡܿـ]ـܠܟ ܗܘܐ ܘܡܿܬܪܐ [ܠܗܘܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܐܦܝܣـ]ـܩܦܐܿ. ܡܢ ܗܿܘ [ܕܒܣܘ]ܢܗܕܘܣ ܐܚܝܕ ܘܝܿـ[ـܬܒ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܡܬܚܪܝܢ [ܗܘܼܘ ܕܡܢ] ܣܘܢܗܕܘܣܼ ܠܐ ܡܩܿܒܠـ[ـܝܢ܆ ܐܠܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܩܿܒܠܝܢ] ܠܣܘܢܗ. ܘܗܼܘ ܦܩܼܕ ܕܗܕܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢܼ. [ܠܐ ܬܬܝܗܒܝ ܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ] ܗܿܦܟܝܢ [ܗܘܘ ܣܪܝـ]ـܩܐܝܬ. ܟܕ ܒܟܠ ܫܢܐܼ [ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ] ܘܐܬܿܝܢ ܡܢ [ܬܠܬ̈ܝܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆] ܥܕܡܐ ܠܡܘܠܝܐ ܕ[ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܫܢ̈ܝܢܼ ܝܬܝܪ] ܚܣܝܪܼ. [ܥܕܡܐ] ܕܓܡܼܪܘ ܘܐܦܝܼܘ ܟܗ̈ܢܐ ܡܢ [ܥܡ̈ܡܐ

Page 112

ܗܠܝܢ. ܟܕ] ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ ܠܐܝܼܘ: [ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܿܣـ]ـܒܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ [ܕܠܐ ܫܿܠܡ ܠܣܘܢܗܕܘ]ܣܼ ܠܗܕܐ ܐܬܼܘ [ܐܦ ܗܢܼܘܢܼ] ܥܕܡܐ ܕܠܒܪ ܡܢ [ܛܟܣܐ ܕܩ̈ܢܘܢܐ ܢܦܼܩـ]ـܘܢ ܘܢܪ[ܢܘܢ] ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܩ̈ܫܝܫܢܐ ܘܢܣـ[ـܝܡܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܠ ܪܝܫܐ] ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ: [ܘܗܐ ܠܡ ܥܒܝܕ] ܐܦܝܣܩܦܐ. ܘܗܟܢܐܼ [ܐܝܟ ܕܣܒܼܪܘ ܫܠܼܡܘ ܛܟܣܐ] ܕܐܦܝܣܩܘ. [ܟܕ ܐܦܠܐ ܒܛܟـ]ـܣܐ ܕܥܠ̈ܡܝܐ ܟܬܼܪܘ. [ܣܘܓܐܗܘܢ ܓܝܪ ܐܦ ܐܬܟܫܼܠܘ] ܘܠܐ [ܚܫܒـ]ـܘܗܿ ܠܗܕܐ ܟܝܪܘܛܢܝܐ ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܿ: ܐܠܐ [ܣܕܩܐ ܪܒܐ] ܗܘܼܐ [ܒܝܢـ]ـܬܗܘܢ. ܐܝܟܐܢܕܡܢ ܥܠܬܐ ܕܚܣܝܪܘܬ ܐܦܝܣܩܦܐܼ. [ܐܦ ܬܡܢ] ܗܘܬ ܗܪܣܝܣ ܐܚܪܬܐ. ܘܛܥܝܘܬܐ ܠܒܟܬܼ [ܕܡܠܟܝܙܕܩ̈ܝܢܐ: ܗܿܢܘܢ ܕܡܪܚܐܝܬ] ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܡܠܟܙܕܩ ܗܘܝܘܼ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܟܼܢܐ ܕܡܢ [ܚܕ ܥܡܐ ܗܿܘܼ ܠܘ] ܒܠܚܘܕ ܥܕܬܐ ܬܣܬܕܩܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܗܕܐ ܠܬ[ܪ̈ܬܝܢ] ܬܬܦܠܓ܇ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܣܕ̈ܩܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢܼ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܼ݂ ܢܐܚܕܘܢ ܗܘܘ. ܒܚܪܬܐܕܝܢ ܥܠܼܘ ܠܟܠܗܘܢ [ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢܼ ܐܢ̈ܫܐ] ܦܢܛܣ̈ܝܣܛܐ ܡܢ ܕܝܘܠܝܢܐ ܘܡܢ ܓܝܐܢܐ: ܘܚܒܼܠܘ [ܐܢܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ.]

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܫܪܝ ܕܢܗܘܐ ܟܦܢܐ ܘܡـ[ـܘܬܢܐ] ܘܫܢܝܐ ܘܦܪܐܼ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܩܫܝܐ ܕܗܼܘܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ: ܘܡܬܼܚ ܡܢ ܫܢܬ [ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ] ܘܚܡ̈ܫ: ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡ̈ـ[ـܢܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ] ܬ̈ܠܬ.. ܡܢ ܗܪܟܐ ܢܿܐܡܪ ܩܠܝܠܼ ܥܠ ܪܘܓܙܐ

Page 113

ܕܐܫܬܕܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ.. ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܦܝܪ ܘܙܕܩܐܼ. ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ [ܕܗܘܼ̈ܝ ܒܙܒܢܐ] ܗܢܐ ܒܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܇ ܥܡ ܫܪܟܐ [ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ:] ܢܐܝܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܬܫܥܝܬܢ.. ܠܫܘܪܝ ܬܫܥܝܬܢ ܗܕܐܼ [ܡܠܝܬ ܚܫ̈ܐ] ܡܪܝܪ̈ܐ: ܕܓܘܢ̈ܚܐ ܘܕܕ̈ܚܠܬܐ ܒܕܡܘܬ ܗܿܝ ܕܡܘܬܢܐ ܕܚܝܠܐ܆ ܚܫܚ [ܗܘܐ ܠܢ ܗܫܐܼ ܛܘܒܢܐ ܚܫܝܫܐ ܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ. ܗܢܐ [ܕܡܕܪܫ ܫܦܝܪ ܚܫܝܫܐܝܬ] ܠܡܣܩܘ ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܥܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ. ܟܕ [ܐܦ ܚܢܢ ܡܢܗ] ܕܢܒܝܐ ܝܠܿܦܢܢ ܢܿܐܡܪ: ܕܡܿܢ ܕܝܢ ܝܿܗܒ ܠܪܝܫ ܡܝ̈ܐܼ. ܘܠܥܝ̈ܢܝ ܡܒ̈ܘܥܐ ܕܕܡ̈ܥܬܐ: ܒܟܿܝܬ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐܼ. ܘܠܐ ܫܠܿܝܬܼ ܥܠ ܬܒܪܗܿ [ܕܒܪܬ ܥܡܝ.] ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܙܒܢܐ ܗܘܼ ܠܢ ܠܡܐܡܪ: ܥܠ ܡܚܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ [ܕܬܪܒܝܬܢܼ.] ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ: ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܕܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܕܪ̈ܝܗܿ. ܘܥܠ ܡܪܕܘܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܘܕܓܘ̈ܢܚܐ. ܕܥܠܝܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ [ܡܛܪܦܬܐ] ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܫܬܕܪܬ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܛܘܪ̈ܦܐ ܡܪܝܪ̈ܐܼ. ܘܫܘ̈ܩܦܐ ܕܙܒܢܐ ܡܬܝܚܐ ܕܪܕܝܦܘܬܗܿ܇ ܕܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܡܢܗܿ ܣܒܠܐ ܗܘܬ. ܘܬܘ̈ܩܠܬܐ ܕܩܕܡ ܡܣܘܪ̈ܝܗܿ ܡܣܝܒܪܐ ܗܘܼܬ: ܘܥܠ ܚܛܘܦܝܐ ܕܩܢܝ̈ܢܝܗܿ ܕܠܐ ܪܘܥܡܐ ܡܒܣܪܐ ܗܘܬ: ܕܚܠܦ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܿ ܒܐܓܘܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ: ܟܠܗܿ ܥܡ ܟܠܗܿ. ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܡ ܪܘܪ̈ܒܐܼ. ܥܕܐܡ ܠܙܥܘܪ̈ܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܕܐܬܗܦܟܘ ܘܗܘܘ ܪ̈ܕܘܦܝܗܿ ܡܣܝܪܐ ܗܘܬ. ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܬܟܬܫܐ ܗܘܬ: ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܕܝܼܢܐ ܒܐܓܘܢܐ ܐܬܡܛܝܬܼ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܙܩܘܦܝܐ ܕܒܢܝ̈ܗܿ

Page 114

ܘܝܩܕܢܐ ܕܟܗ̈ܢܝܗܼܿ. ܘܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܟܠ ܫܘܚܠܦ ܕܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܣܒܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܣܒܪܐ ܒܬܘܕܝܬܐܼ. ܟܕ ܐܦ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐܼ ܚܠܦ ܪ̈ܥܘܬܐ ܫܪܝܪ̈ܐܼ ܬܪ̈ܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ: ܒܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢܼ ܐܬܬܫܠܡܬ. ܠܢܟܝܠܐܼ ܘܠܗܿܘ ܕܡܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܓܠ̈ܛܝܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܩܫ̈ܝܢ ܗܘܘ ܘܚܡ̈ܬܢܝܢ [ܘܚܪ̈ܡܝܢܼ] ܐܦ ܠܥܿܒܝܢ ܠܕܡܐܼ ܘܢܿܩܝܢ ܠܒܙܬܐܼ [ܘܠܚܡܝܢ] ܠܪܕܘܦܝܐܼ ܝܬܝܪ ܟܠܗܘܢ ܗܢܿܘܢ ܕܩܼܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܬܐ.. ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢܐܓܘ̈ܢܐ ܚ̈ܠܝܨܐ܆ ܘܬܟ̈ܬܘܫܐ ܕܓܢܒܪܘܬܐ: ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܣܒܠܬ ܘܣܝܒܪܬ: ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܠܬ ܚܛܗ̈ܐܼ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܠـ[ـܒܘܚܪܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ]: ܐܫܬܕܪ ܥܠܝܗܿ ܢܣܝܘܢܐ ܕܟܦܢܐ ܠܘܩܕܡܼ ܚܫܝܫܐ ܘܡܪܝܪܐܼ. ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܝܠܗܿ ܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐ. ܟܕ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܐܬܼܐ: ܥܕܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܕ . . . . . . . . . . . . . . ܢܠܒܘܟ. ܐܝܟܐ ܕܬܠ̈ܬܐ ܡܕ̈ܝܢ ܕܚ̈ܛܐ ܐܘ ܐܪ̈ܒܥܐ . . . . . . . ܠܡܚܣܢ ܢܫܬܟ̈ܚܢ ܗܘ̈ܝ ܕܡܙܕܒ̈ܢܢ܀ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܡܟܝܠ ܒܝܪ̈ܬܐܼ [ܡܛܠ ܕ]ܙܪܥܐ ܠܐ [ܦـ]ـܫ ܗܘܼ̈ܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܢ̈ܫܢܼ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܿܝܢ ܗܘܘ ܘܥܬܝܪܝܢ ܢܫܟܗܘܢ ܗܘܘ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܿܓܝ ܠܡܙܪܥ: ܟܝܿܡܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܥܠܘܗܝܼ. ܘܠܐ ܣܠܼܩ ܗܘܐܼ. ܐܘ ܓܼܕܫ ܕܟܕ ܢܐܥܐ ܗܘܐ ܘܢܿܣܩܿ. ܡܢ ܫܠܝ ܚܿܡܐ ܗܘܐ ܘܝܿܒܫ.. ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܬܠܨܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐܼ ܘܢܥܪܩܘܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܐܪܬܐ ܠܐܬܪܐ ܘܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܦܢܐ ܗܿܘ ܡܪܝܪܐ ܘܩܫܝܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܠܐ ܕܬܡ̈ܢܐ ܫܢ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ: ܘܚܼܪ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܫܘܢܩܐܼ. ܬܝܪܐܝܬ ܕܡܣ̈ܟܐܢ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܕܝ̈ܬܡܐ: ܕܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܐܬܡܿܛܝܘ: ܘܫܿܪܝ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ

Page 115

ܠܡܥܐ ܬܩܢܐܝܬܼ. ܘܫܪܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܠܡܙܪܥ ܘܠܡܥܐ ܬܩܢܐܝܬ ܘܠܡܥܒܕ ܥܦ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܙܕܪܥ ܗܘܐ. ܘܫܿܪܝ ܥܣܒܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐܼ ܠܡܗܘܐ. ܘܚܼܕܝ ܟܠܢܫ: ܘܐܘܕܝ ܠܝܗܘܒܐ ܛܒܐܼ ܟܕ ܣܒܼܥ: ܕܠܐ ܟܠܼܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܡܢ ܓܒܝܠܬܗ: ܘܡܢ ܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܡܣܟܝܢ ܠܣܒܪܗ.܀ ܗܝܕܝܢ ܬܘܒܼ ܒܫܢܬܐ ܐܝܟ ܕܒܝܘܢܝܐ ܕܗܢܛܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܕܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܩܕܘܢܝܐ܆ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܚܝ̈ܠܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܕܘܟܼ ܒܫܡܝܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐܼ. ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܫܠܝ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܝܡܼ. ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܚܘܬܐܐܚܪܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܓܥܝܪܬܐ ܘܡܫܟܪܬܐ܇ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܫܬܕܪܬ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܩܪܐ ܘܫܢܝܐ ܘܕܝܘܢܝܘܬܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܛܥܝܘܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܩܕܡܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܘܕܐܼ. ܬܘܗܬܐ ܬܦܠ ܡܢ ܫܠܝ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܘܙܘܥܬܐ. ܟܕ ܛܒܼܐ ܣܪܝܩܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܦܼܠ: ܕܗܐ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪ̈ܣܐ ܥܡ ܟܠܘܗ ܚܝܠܗܼ ܥܐܿܠ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܗܐ ܚܿܪܒ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܚܐܦܐ ܪܒܐܼ. ܢܥܪܩܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܢܦܩܘܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ: ܟܕ ܥܿܪܩܝܢ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܘܠܟܠ ܦܢܝ̈ܢ. ܟܕ ܡܛܒܒܝܢ ܘܡܪܗܒܝܢ ܘܥܪܩܝܢ܆ ܘܡܿܥܪܩܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗܘܢ. ܘܐܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܢ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܩܪ̈ܝܒܢ: ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ ܒܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܪܗܝܒܘܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܢܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܒܪܘ ܒܗܘܢ ܘܒܡܕܝ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܛܿܒܒܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ܆ ܕܐܡܕ ܡܢ

Page 116

ܦܪ̈ܣܐ ܐܬܟܒܫܬ ܘܫܬܒܝܬ ܘܐܬܪܚܒܬ. ܐܠܐ ܠܡ ܥܪܘܩܘ.. ܘܡܟܝܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܓܠܘܬܐ ܕܡܢ ܫܠܝ ܢܦܩܼܘ ܘܒܘܠܒܠܐ ܪܒܐ ܘܐܒܕܢܐ ܗܘܼܐ ܒܟܠܕܘܟ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘ̈ܝܐ.܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢܼ ܫܪܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܿܒܚܝܢ ܐܝܟ ܟܠ̈ܒܐܼ ܘܦܥܿܝܢ ܐܝܟ ܥ̈ܙܐ ܘܐܝܟ ܩܛܘ̈ܬܐ ܘܩܪܝܢ ܐܝܟ ܬܪ̈ܢܓܠܐ. ܘܡܕܡܝܢ ܒܟܠ ܩܠ̈ܝܢ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܚܪܫܬܐ. ܘܣܒܿܟܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐܼ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ̈ܝܡܐ ܘܥܠ̈ܝܡܬܐ. ܘܛܥܝܘ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐܼ.ܐܝܟܢܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐܗܕܐ ܢܡܕܘܢ܀ ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܿܢܫܝܢ ܗܘܘ ܣܝ̈ܥܢ ܣܝ̈ܥܢ: ܟܕ ܒܠܝܠܝܢ ܘܡܕܘܕܝܢ ܘܫܓܝܫܝܢ ܘܡܒܠܒܠܝܢ܆ ܘܪܗܿܛܝܢ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܠܠܝܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ. ܘܡܫܬܢܝܢ ܘ. . . . . . ܘܙܿܡܪܝܢ ܘܡܬܦܩܪܝܢܼ ܘܡܢܟܬܝܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܩܥܿܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܘܩ̈ܝܢܐ ܘܫܝܦܘܪ̈ܐ ܘܡܡܠܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܘܫܝ̈ܛܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܟܕ ܒܓܘܚܡܐ ܬܪܝܥܐ ܘܒܣܘܕܐ ܕܨܚܢܘܬܐܼ݂ ܘܒܓܘ̈ܕܦܐ ܒܝܗܫܐ ܡܬܚܫܚܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܫܘܪܝܢ ܘܡܣܒܟܝܢ ܒܐܣ̈ܐܼ. ܘܬܠܿܝܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܬܪ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܘܢܦܠܝܢ ܘܡܬܥܪܓܠܝܢ ܟܕ ܫܠܝܚܝܢ܆ ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܡܥܡܪܗ ܘܒܝܬܗ ܕܢܕܥ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܪܓܝܫ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܙܒܘ ܡܢ ܫܢܝܐ ܗܿܘ ܐܬܦܪܣܘ ܕܒܫ̈ܘܓܫܐ ܘܒܩܛܝܪܐ ܘܒܙܘ̈ܥܦܐ: ܢܟܢܫܘܢ ܐܢܘܢ ܒܥ̈ܕܬܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܒܝܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܢܬܡܠܘܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢܼ ܣܦܼܐ ܒܣܦܐ. ܟܕ ܐܦ ܟܢܝܫܐܝܬ ܒܗ̈ܝܢ ܒܥܕ̈ܬܐܼ. ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܢܬܚܙܘܢ ܕܡܬܦܩܪܝܢ ܘܡܪܥܬܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܨܒܿܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܡܠܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܝ̈ܛܬܐܼ. ܐܝܟ

Page 117

ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܫܐܕ̈ܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ: ܕܗܐ ܠܡ ܙܦܠܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܗܘܿܝܢܢ. ܘܐܠܘ ܠܡ ܬܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܢܦܼܩ ܠܩܘܒܠܢ܆ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܫܒܝܢ ܗܘܿܝܢ ܘܚܪܒܝܢ ܘܩܛܠܝܢ ܘܚܢܩܝܢ ܗܘܿܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܡ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܣܗܕ̈ܐ ܕܣـ[ـܝـ]ـܡܝܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܐܪܥܘܢܝ ܘܟܠܘ ܠܢ ܕܠܐܢܚܪܘܒ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ. ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܿܝܢ ܒܗܿ ܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐ ܒܚܝ̈ܐ܀ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܡܬܓܗܢܝܢ ܗܘܘ: ܟܐܡܬ ܐܝܟ ܕܢܿܨܠܘܢ. ܘܒܪܟܝܢ ܗܘܘ: ܘܫܘܪܝܢ ܗܘܘ ܐܚܪ̈ܢܐܼ. ܘܣܠܼܩܝܢ ܪܟܒܝܢ ܠܗܘܢ ܘܐܝܬ ܕܬܠ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܢܥܠ ܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܪܟܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܐܢ ܓܕܫ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܢܼܘ: ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܨܠܘܢ ܒܥܕ̈ܬܐܼ. ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܡܝܩܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܡܒܙܚܝܢ ܒܗܘܢ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡ̈ܠܐ ܣܥ̈ܠܬܐ ܘܨܚ̈ܢܬܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܘܚܕܐ ܢܥܪܩܘܢ ܗܘܘܼ ܘܢܦܩܿܘܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܥܕܬܐ.. ܬܘܒ ܕܝܢ ܬܘܗܝܢ ܗܘܘ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢܐܟܞܚܕܐܼ. ܘܩܥܿܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܿܪܝܢ: ܕܗܐ ܠܡ ܐܪ̈ܟܘܢܛܣ ܐܬܝܿܢ. ܗܐ ܡ̈ܠܟܐ ܥܿܠܝܢ. ܢܪܗܛ ܢܦܘܼܩ ܠܐܦܢܛܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܗܝܢ ܗܘܘܼ. ܘܢܦܿܩܝܢ ܒܚܐܦܐ ܪܒܐܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢܐܟܚܕܐ: ܟܕ ܪܗܛܐ ܪܗܝܒܐ ܠܒܿܟܝܢ ܗܘܘ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܟܕ ܫܿܛܝܢ ܘܦܿܗܝܢ ܘܪܗܿܛܝܢ ܘܫܿܓܝܫܝܢ ܘܒܠܝܠܝܢ.. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܚܐܝܬ: ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܐ ܨܚܢ̈ܬܐ ܘܫܝ̈ܛܬܐ ܘܦܩܪ̈ܬܐ.. ܘܡܢܗܘܢ ܒܟܿܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒܼ ܚܢܝܓܐܝܬ: ܘܬܘܒ ܡܡܠܠܝܢ ܦܩܪܐܝܬ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܓܕܦܝܢ ܗܘܘܼ ܘܩܿܥܝܢ ܩ̈ܠܐ ܡܫܟܪ̈ܐ ܘܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܫܛܝܘܬܐ.. ܘܗܟܢܐ ܢܦܿܩܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܠܥ ܒܡܚܘܬܐ ܗܕܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܦܩܪܘܬܐ. ܘܡܟܿܢܫܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗܘܢ ܬܘܒ: ܘܡܿܥܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܥܕ̈ܬܐ܀ ܘܗܟܢܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܐܟܠܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ ܘܐܦ ܣ̈ܓܝܐܬܐ: ܟܕ ܚܝܣܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ:

Page 118

ܘܟܪܝܐ ܠܗܘܢ. ܘܡܥܠܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܕܢܫ̈ܝܗܘܢ ܡܝܬܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܘܡܣܬܝܒܪܝܢ.. ܟܕ ܙܒܢܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܐ ܠܒܼܟ ܟܐܒܐ ܗܢ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܕܦܩܪܘܬܐ. ܘܒܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܬܠܐ ܘܐܘܪܗܝ ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܙܥܘܪ̈ܐ ܒ…ܐ ܒܫܒܛܐ ܗܢܐ ܐܬܪܕܝܘܼ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܡܛܪܦܬܐ ܐܬܪܕܝܬ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܿܕܥ ܐܝܿܕܐ ܥܠܬܐܼ ܘܡܡܛܠ ܐܝܿܕܐ ܚܛܝܬܐ ܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܗܕܐ ܗܘܬܼ: ܕܠܡܪܕܘܬܐ ܕܐܝ ܟܗܕܐ ܢܐܬܐ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܕܗܟܢܐܐܫܬܠܛܘ ܕܝ̈ܘܐ ܣܪ̈ܘܚܐܼ ܒܥܠܝܡܘܬܐ ܝܬܝܪܐܝܬ. ܥܕܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܕܠܘܬ ܫܪܝܚܘܬܐ ܕܛܢܦܬܐ: ܕܒܚ̈ܕܕܐ ܒܓܘܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܐ ܢܪܡܘܢ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬܼ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܫܚܐ ܘܡܢ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ ܟܠܼܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܚܡܐ ܘܡܠܚܐ ܐܘ ܕܩ̈ܐ ܕܠܐ ܡܫܚܐ ܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܐܟܠܘܢ܆ ܘܦܘܣܩܐ ܕܢܫܬܘܢ. ܟܕ ܐܦ ܢܛܘܪ̈ܐ ܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܛܢܦܘܢ ܒܥܕ̈ܬܐ ܘܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܫܐܕ̈ܐ.. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܒܫܒܛܐ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܒܠܥܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܠܝܢ܆ ܫܪܝܘ ܚܕ ܚܕ ܐܬܿܝܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܠܘܬ ܗܘܢܗܘܢ. ܘܚܿܫܝܢ ܘܒܟܿܝܢ ܘܡܿܬܬܢܚܝܢܿ. ܘܡܿܬܥܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘ[…]ـܐ ܕܒܥܘܬܐ ܕܒܟܠܥܕܢ. ܟܕ ܐܦ ܣܝ̈ܥܢ ܣܝ̈ܥܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܘܢܗܘܢ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘܼ ܡܟܝܠ ܠܨܠܘܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܬܐ: ܟܕ ܚܫܝܫܝܢ ܘܠܒܝܫܝܢ ܐܘܟ̈ܡܐܼ ܘܒܿܥܝܢ ܒܥܘ̈ܬܐ܇ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܘܡܨܠܝܢ ܘܒܿܟܝܢ.. ܘܗܟܢܐܼ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܥܠ ܓܒܝܠܬܗܼ. ܥܒܼܕ ܦܘܪܩܢܐ ܠܥܡܗܼ. ܘܪܕܦ ܡܢܗ

Page 119

ܠܚܝܠܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܐ܀ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܡܘܬܢܐ ܗܿܘ ܪܒܐ: ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܐܡܐܐ ܘܚ̈ܡܫܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܘܠܒܼܟ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬ.. ܘܒܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܚܡ̈ܫܝܢ ܘܬܡܢ̈ܐܼ. ܫܪܝ ܕܢܐܬܐ ܟܦܢܐ. ܘܠܒܼܟ ܫܢ̈ܝܐ ܬܡ̈ܢܐܼ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܦܿ. ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܬܠ̈ܬ ܗܘܼ̈ܝ ܩܫ̈ܝܬܐܼ ܕܠܝܬ ܕܚܼܨܕ ܐܘ ܐܕܪܟ܆ ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܘܼܐ ܫܢܼܝܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܪܫܡ: ܘܠܒܼܟ ܫܢܬܐ ܚܕܐ.

ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥܼ ܗܘܼܐ ܬܘܒ ܡܘܬܢܐ ܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐܼ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐܼ. ܡܚܕܗܿ ܐܕܪܟ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܫܼܢܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܢܣܘܦܘܢ.. ܐܝܟܢ ܕܒܓܘ ܬܠ̈ܬܐ ܝܪ̈ܚܐܼ. ܬܠ̈ܬܝܢ ܘܚܡ̈ܫܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܬܚܼܫܒܘ ܕܢܦܩܘ ܡܢܗܿ ܒܡܘܬܢܐ ܕܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܛܪܦܬܐ ܘܕܘܝܬܐ.. ܥܕܡܐ ܕܠܨܕܝܐ ܬܚܝܠܐ ܬܫܪܟ ܗܘܬ ܡܪܝܪܐܝܬܼ܀ ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܐܠܙ ܠܩܪܘܝܐ ܐܝܟ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܪܫܼܡܢ ܥܠ ܡܪܕܘܬܗܘܢ ܕܫܒ̈ܛܐ ܗܠܝܢ ܬܠ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܗܘܘ: ܡܛܠ ܡܪܓܙܢܘܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢ̈ܫܐ. ܠܥܘܗܕܢܐܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܣܼܡܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܝܪ ܥܘܗܕ̈ܢܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ ܕܘܠܨܠܘܬܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܠܦ ܠܢ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ: ܕܨܿܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ.. ܐܠܐ ܡܿܢ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕ̈ܢܐ ܕܢܫܡܥ ܢܿܫܡܥ: ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ.. ܘܬܘܒ ܡܿܢ ܕܚܟܝܡܼ. ܢܿܛܪ ܗܠܝܢ.. ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܣܝܐ ܐܟܬܒ: ܕܗܼܘ ܗܘܼܐ ܚܿܙܝܐ ܕܝܠܗܝܢ܀

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܼ. ܗܘܼܐ ܒܘܠܒܠܐ

Page 120

ܕܡܥܼܠ ܨܘܡܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ. ܘܒܠܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܗܘܼܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܐܚܕܬ ܗܘܬܼ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܒ̈ܐ ܩܒܼܠܘ ܨܘܡܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢܼ ܒܬܪ ܚܕܐ.. ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢܼ ܟܕ ܐܝܼܬܝܢ ܒܗܿ: ܡܢ ܕܐܬܩܿܒܠ ܨܘܡܐ ܚܕܐ ܫܒܬܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐܼ. ܗܦܼܟ ܡܠܟܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ ܚܿܫܼܒܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܐܠ ܨܘܡܐ. ܘܡܢ ܕܐܬܠܒܛ ܨܘܡܐ: ܐܦ ܒܣܪܐ ܐܬܟܠܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܐܬܬܒܥܘ ܛܒ̈ܚܐ ܠܡܼܩܛܠ ܘܠܡܦܩܘ ܒܣܪܐ ܠܡܙܒܢܘܿ. ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܚܪܝܦܐ ܕܡܠܟܐ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܥܕܟܝܠ ܥܠܝܠ ܨܘܡܐ. ܘܡܢ ܩܛܝܼܪ ܟܕ ܠܐ ܨܒܿܝܢܼ ܩܛܠܘ ܥܪ̈ܒܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܚܙܝܪ̈ܐ܆ ܘܬܠܘ ܕܢܙܒܿܢܘܢ. ܟܕ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܿ ܐܝܟ ܕܒܡܝܬܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܒܕܒܝܚܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ. ܘܠܝܬ ܕܩܿܪܒ ܗܘܐ ܠܗ: ܣܛܪ ܡܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܨܠܝܢ ܠܘܬ ܝܥܢܘܐ ܘܐܣܘܛܘܬܐ.. ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܣܿܦܝܢ ܗܘܘ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܘܟܠܫܐ ܘܒܕ[ܪܝܢ ܗܘܘ] ܥܠ ܒܣܪܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܠܼܐ ܗܘܐ.. ܘܟܕ ܣܪܝ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܙܒܢ ܗܘܐ: ܬܘܒ ܐܬܬܒܥܘ  ܩܦܝ̈ܠܐ ܕܢܩܛܠܘܢ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܟܕܐܙܠܘ ܒܓܢܘ ܩܕܡ ܗܘܦܪܟܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܕܬܒܿܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܩܛܠܘܢ. ܘܐܘܕܥ ܕܝܢ ܗܿܘ ܗܘܦܪܟܐ ܠܡܿܠܟܐ. ܦܩܼܕ ܕܢܩܛܠܘܢ: ܘܐܢ ܚܣܝܪܝܢ ܘܠܐ ܢܦܿܩܼ. ܗܘܘ ܫܩܿܠܝܢ ܡܢ ܕܘܡܣܝܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܢܒܛܠܘܢ. ܘܛܝ̈ܡܝ ܥܪ̈ܒܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܡܢ ܕܡܣܝܘܢ ܢܫܩܠܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܕܘܕܐ ܣܓܝܐܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܥ̈ܠܝ ܨܘܡܐ ܗܘܐܼ. .ܐܠܐ ܘܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ.

ܬܘܒ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐܼ. ܡܢ ܐܝܼܕܐ

Page 121

ܕܡܝܬܐ ܗܘܼܬ ܒܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܝܘ̈ܠܝܢܣܛܐ: ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܦܘܠܘܣ ܐܪܕܝܟܠܐ ܚܟܝܡܐ: ܘܡܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܙܿܗܪ ܠܢ ܟܕ ܐܡܿܪ: ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܐܚ̈ܝ܆ ܕܬܙܕܗܪܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦ̈ܓܠܘܬܐ ܘܡܟ̈ܫܘܠܐ ܥܒܿܕܝܢ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܢܬܘܢ ܝܠܦܬܘܢ: ܕܬܬܪܚܩܘܢ ܠܟܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܐܢܼܘܢ: ܠܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܠܐ ܠܟܪܣܗܘܢ: ܘܒܡ̈ܠܐ ܒܣܝ̈ܡܬܐ ܘܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܡܿܛܥܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܦܫ̈ܝܛܐ.. ܘܬܘܒ ܡܚܿܟܡ ܠܟܘܠ ܘܐܡܿܪ: ܕܟܠ ܠܡ ܒܨܘܿ ܘܕܫܦܝܪ ܐܚܘܕܘ: ܘܡܢ ܟܠ ܨܒܘ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩܘ ܘܬܘܒܼ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܦܥ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܐ: ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܟ̈ܠܒܐ.. ܡܛܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܙܗܝܪܝܢܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗܝܼ. ܕܦ̈ܥܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܦܢܛܣܝܐ: ܐܬܚܙܝܬ ܠܢܼ ܐܘ ܪ̈ܚܡܝ ܫܪܝܪܐ: ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܛܠ̈ܘܡܐ ܕܛܢܢܟܘܢܼ. ܘܢܚܿܦܐ ܒܫܬܩܐ ܥܠ ܣܘܪܚܢܐ ܒܝܫܐܿ. ܘܥܠ ܚܘܣܪܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ: ܘܥܒܿܪ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐܼ. ܘܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܕܒ̈ܢܝ ܛܥܝܘܬܗ ܘܬܪܥܝܬܗ ܗܓܓܝܬܐ ܕܝܘܠܝܢܐ ܕܐܠܝܩܪܢܝܣܘܣܼ. ܕܒܝܫܐܝܬ ܘܛܥܝܐܝܬ ܒܥܕܬܗܕܐܠܗܐ ܐܣܬܥܪܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܗܪܣܝܣ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘܼ. ܗܕܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܚܕܬ ܘܐܬܦܬܝܬ ܬܡܢ܆ ܡܢ ܥܠܼܬ ܣܟܘ̈ܠܣܛܐ ܐܪ̈ܒܥܐ ܕܡܢܗ ܐܬܪܐ: ܕܒܥܝܢܝܗ ܘܬܪܥܝܬܗ ܕܝܘܠܝܢܐ ܗܘܼܘ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ܀ ܟܕ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܡ ܫܪܟܐܼ. ܗܓܓܐܝܬ ܣܥܼܘ ܥܠ ܛܟܣܐ ܝܩܝܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ. ܘܐܡܪܚܘ ܘܣܥܼܪܘ ܨܒܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܟܠܗ ܛܟܣܐ ܕܘܿܠܝܬܐ. ܘܢܘܟܪܝܐ ܘܫܟܝܪܐܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒܿ. ܘܐܦ

Page 122

ܠܡܡܠܠܘܬܗܿ܀ ܒܗܿ ܓܝܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܕܐ݀ܬܡܪܬܼ ܐܝܟ ܕܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܣܟܘ̈ܠܐܣܛܩܘܼ. ܐܬܼܐ ܗܘܼܐ ܘܥܡܪܼ ܡܢܗܿ ܕܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܗܓܓܝܬܐܼ ܐܢܫ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܫܡܗ ܦܪܩܘܦܝܣܼ. ܗܢܐ ܕܟܕ ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ ܕܦܢܛܣ̈ܝܣܛܐ ܛܥܝܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ.. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢܼ ܟܕ ܝܠܼܦ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ: ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܬܪܥܝܬܗ: ܟܠܗ ܣܒܪܐ ܡܟܝܠ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ ܘܐܬܕܓܠ ܘܐܒܼܕ: ܘܗܘܬ ܦܢܛܣܝܐ ܘܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܚ̈ܠܡܢܝܬܐ: ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܟܐܪ: ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܬܪܟܝܢ ܐܬܬܘܝܼ. ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܘܠܝܢܐ. ܘܐܚܪܡܗܼ. ܘܥܒܼܕ ܠܝܒܠܘܢ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ܇ ܗܿܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܢܛܝܪ ܗܼܘ ܒܕܝܪܐ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܣܝܐ.. ܒܬܪܟܝܢ ܬܘܒ ܛܥܼܐ ܘܗܦܼܟ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܥܠ ܬܝܘܒܗ: ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܗܪܣܝܣ. ܘܐܬܼܐ ܘܥܡܼܪ ܒܗܿ ܒܐܦܣܘܣܼ. ܫܢ̈ܝܐ ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܟܕ ܒܗܿ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ܀ ܗܢܐ ܟܕ ܡܬܬܒܿܥ ܗܘܐ ܡܢ [ܒܢ̈ܝ ܓܒـ]ـܗ ܕܢܥܒܕ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܦܣܝܩܦܐ: ܟܕ ܠܥܘܡܩܐ ܕܣܝܒܘܬܐ [ܐܬܼܐ ܐ]ܦܢ ܒܗܕܐ ܢܼܛܪ ܛܟܣܐ. ܘܐܫܬܐܠ ܟܕ ܐܡܿܪ: ܕܠܐ ܦܩܿܕܝܢ ܩܢ̈ܘܢܐܼ݂ ܘܠܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐܼ ܘܡܬܚܪܡ ܐܢܐ ܥܡܗ. ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܩܒܼܠ ܕܢܥܒܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ.. ܘܟܕ ܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ: ܬܘܒ ܐܠܨܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝܪ ܗܘ ܕܢܥܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ.. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܝܬܼ. ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒ̈ܥܐ ܩ̈ܫܝܫܢܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܩܪܝܒܐ ܗܼܝ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܼܐܡܪ ܕܡܐܪܬܐ

Page 123

ܐܫܬܝܘ ܘܪܘܝܘ܆ ܘܢܦܼܩܘ ܡܢ ܗܘܢܗܘܢ ܘܐܬܥܘܪܘ ܡܕܥܗܘܢ܇ ܒܪܘܚܐ ܡܕܥܪܢܝܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ ܛܟܣܐ ܕܩܢ̈ܘܢܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ. ܐܬܡܠܟܘ.. ܘܐܝܬܝܘ ܠܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܕܝܪܝܐ ܕܫܡܗ ܐܘܛܪܦܝܣܼ. ܘܐܓܗܢܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܫܠܕܐ ܗܿܝܼ. ܘܬܠܼܘ ܐܝܕܗ ܕܗܿܘ ܡܝܬܐ ܘܣܼܡ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܘܚܠܦ ܗܿܘ ܡܝܬܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܠܡ ܬܢܘ ܥܠܘܗܝ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܪܘܛܢܝܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܘܗܐ ܠܐ ܦܝܣܝܢܼ ܗܘܼܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܿܘ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐܼ. ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ܀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܘܝܐ܇ ܕܗܘܼܐ ܡܐܢܐ ܒܛܝܠܐܼ ܐܘܛܪܦܝܣܼ. ܠܐ ܣܦܼܩ ܠܗ ܚܕ ܐܒܕܢܐ ܘܛܥܝܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܘܬܓܘܪܬܐ ܕܨܪܪܐ ܢܩܝܒܐܼ. ܕܐܝܟ ܕܣܒܼܪ ܕܡܢ ܐܝܼܕܐ ܕܡܝܬܐ ܐܬܬܓܪ: ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܐܬܥܘܪ ܐܦ ܗܼܘ ܒܡܕܥܗ: ܘܐܬܚܫܟ ܡܢ ܟܠܗܿ ܩܢܘܢܝܘܬܐ ܘܥܕܬܢܝܬܐ: ܕܟܕ ܗܼܘ ܡܢ ܡܝܬܐ ܡܐܢܐ ܕܚܒܠܐ ܗܘܼܐ: ܐܘܣܦ ܬܒܪܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܩܕܡܝܬܐܼ. ܘܥܒܼܪ ܡܢ ܕܚܕܐܼ. ܥܣܪ̈ܐ ܦܝܣܝܢ ܐܦ̈ܝܣܩܘܦܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܗܓܓܐܝܬ ܗܘܼܘ. ܟܕ ܛܥܬܗ ܠܣܟܠܐܼ. ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܝܼܬ ܐܫܬܐܠ ܗܘܐ ܡܢܗܿ. ܕܟܕ ܚܝ ܘܚܠܝܡ ܕܢܥܒܕ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢ̈ܘܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܼܘ ܙܿܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܟܘܙ ܘܢܙܘܥ ܘܢܕܚܠ ܡܢܗܿ. ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܡܪܚ ܘܢܥܒܕ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ: ܫܒܘܩ ܕܡܢ ܐܝܼܕܐ ܕܡܝܬܐ ܗܘܼܐ.. ܘܐܬܚܘܝ ܐܦ ܗܼܘ ܠܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܡܬܐ ܘܒܛܝܠܐ ܘܫܠܕܐ ܩܪܝܪܬܐ ܕܠܐ ܪܓܫܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ: ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܼܘ ܡܢܗ: ܘܕܒܬܪܟܝܢ ܗܘܼܝܢ ܡܢܗܘܢ.. ܘܠܫܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܢܢܼ ܐܠܐ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܣܝܐ ܣܗܿܕܝܢ.. ܫܕܪ

Page 124

ܐܢܘܢ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܗܢܐ: ܠܗܢܘܢ ܕܗܘܼܘ ܡܢܗܼ ܠܟܠ ܦܢ̈ܝܢ܆ ܕܢܗܘܘܢ ܣܢܝܓܪ̈ܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢܼ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܪܣܝܣ ܕܗܓܓܘܬܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܗܕܐ ܐܦ ܚܦܝܛܐܝܬ ܣܥܪܘ: ܘܢܦܼܩܘ ܠܡܕܢܚܐ ܘܠܡܥܪܒܐܼ. ܘܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ. ܘܠܣܘܪܝܐ ܟܠܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܚܪܬܐ ܕܒܝܬ ܢܥܡܢ ܢܥܒܪܘܢܼ. ܘܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܐܦ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܡܝܪ̈ܝܐ ܢܪܗܛ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܇ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܣܪܓܝܣ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܒܝܠܐ ܡܢ ܩܕܝܡܼ. ܘܐܣܬܦܪ ܘܗܘܼܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܐܢܐ ܒܛܝܪܐ ܘܐܙܼܠ ܗܘܐ ܘܕܠܼܚ ܘܚܒܼܠ ܘܐܛܥܝ ܘܐܘܒܕ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܟܕ ܥܒܕ ܟܗ̈ܢܐ ܒܫܡܐ: ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐܼ ܘܐܦ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܒܼܕ ܐܦ ܗܼܘ ܒܕܘܟܬܗܼ. ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܗܘ ܡܘܫܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ܆ ܡܐܢܐ ܕܚܒܠܐ ܘܕܐܒܕܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܘܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܠܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܝܬ ܚܡܝܪ̈ܝܐܼ. ܟܕ ܘܠܐ ܐܪ̈ܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܡܠܝ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܨܘ̈ܦܢܝܐ ܘܕܐܪ̈ܙܢܝܐ ܬܪܨܘ ܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܘܐܦ ܠܐܪܡܢܝ ܥܠܼܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܕ ܗܫܐܼ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܛܥܿܝܢ ܘܡܛܥܝܢ ܟܬܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ.. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܚܒܼܠܘ ܘܐܛܥܝܘ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܢܢܝܐ ܘܕܨܘ̈ܦܢܝܐ ܘ . . . . . [ܘܥܒܕ] ܬܡܘܢ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܗܢܐ ܡܚܒܠܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܕܥܒܪ ܢܡܘܣܐ܀ . . . . . ܕܝܢ ܟܕ ܐܣܬܟܠܘ ܗܠܝܢܼ ܐܬܟܫܠܘ ܒܗܿ ܒܟܪܘܛܢܝܐ ܗܕܐ: ܘܐܬܒܢܘ ܕ[ܕܓܠܘܬܐ] ܗܼܝ ܘܠܘ ܫܪܝܪܐ. ܘܐܬܥܕܠܘ ܘܢܦܠܘ ܒـ[ـܚܕ̈ܕܐ ܘܣܕܩܘ ܘܗܼܘܘ ܠܬܠܬܝܢ] ܦܠ̈ܓܘܢܼ. ܟܕ ܐܣܬܟܠܘ ܠܟܪܛܢܝܐ ܕܡܝܬܐ܇

Page 125

ܕܒܝܫܐܝܬ ܗܘܬ ܡܢܗܘܢܼ. ܠܓܡܪ ܠܗܕܐ ܐܣܠܝܘ.. ܘܥܒܼܕܘ ܥܕܬܐ ܠܚܕ ܣܛܪ ܒܗܿ ܒܐܦܣـ[ـܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܗܟܢܐ] ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܥܬ̈ܝܩܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܫܪܪܘ ܠܢ܇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܣܬܥܪܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܩܪ̈ܝܒܐ ܗܘܼܝܢ ܕܗܠܝܢ܆ ܠܐ ܝܗܿܒܝܢܢ ܗܘܝܢ ܢܦܫܢ ܕܡܢ ܫܡܥܐ ܒܪܝܐ ܪܘܫܡܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܢܫܠܼܡ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܥܠ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܫܪܪܗܝܢ: ܕܗܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܐܫܬܡܫ: ܟܕ ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܦܠܓ [ܕܠܐ ܚܪܝܢ] ܡܢܟܘܢ ܢܬܩܒ̈ܠܢ ܘܡܢ ܟܠܢܫ. ܗܼܘܘ ܫܪ̈ܝܪܝܢ ܒܡܪܢ.

ܥܠ ܛܘܦܢܐ ܕܗܼܘܐ ܒܢܗܪܐ ܕܥܒܿܪ ܒܛܪܣܘܣ ܕܩܠܝܩܝܐܿ. ܫܢܬ ܬܡܢܡ̈ܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚܕܐ. ܛܪܣܘܣ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܠܝܩܝܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܘܦܢܐ ܕܡܢ ܢܗܪܐ ܕܥܒܿܪ ܒܗܿ ܣܘܓܐܗܿ ܐܫܬܩܠܬܼ ܘܛܒܥܼܬ ܘܐܬܥܩܼܪܬ. ܘܫܪܟܐ ܬܘܒ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐܼ ܐܬܓܪ̈ܦܝܢ. ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܬܩ̈ܢܬܐ ܐܬܚ̈ܒܠܝܢ. ܘܐܬܥܩܪ ܘܝܒܼܫ̈ܝܢ. ܘܐܬܚܦܝܬ ܐܪܥܐ ܥܠܝܗܝܢ.

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐܼ ܗܪܣܝܣ ܡܚܒܠܬܐ ܕܡܘܢܛܢܘܣ ܐܬܒܙܚܬ ܘܐܬܥܩܪܬܼ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܟܬܝܒ ܗܼܘ ܠܢ ܫܪܒܗܿ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܢܒܼܥܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܡܚܦܛܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܣܝܐ: ܐܫܬܟܚܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܡܘܢܛܢܘܣܼ. ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ ܗܼܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܘܕܩܪܐܛܝܣ ܘܕܡܟܣܝܡܠܐ ܘܕܦܪܣܩܝܠܐ ܢܒܚ̈ܬܗܼ. ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܗܝܟ̈ܠܝܗܘܢ ܥܩܼܪ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܬܐܣܐ܀

Page 126

ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܼܬ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܡܝܕܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܝܘܡܐ ܚܕܒܫܒܐ. ܒܐܪܝܚ ܐܒ ܒܫ̈ܒܥܐ ܒܗ: ܗܘܼܐ ܙܘܥ ܕܚܝܠܐ ܘܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐܼ ܒܓܡܓܗ̈ܝ ܚܕܒܫܒܐ. ܘܐܬܗܦܟܘ ܒܗ ܒ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܗܘܼܘ ܩܒܪ̈ܐ ܓܢܝ̈ܚܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܢ̈ܦܠܝ ܥܕ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐܼ. ܘܒ̈ܠܢܣܼ. ܘܫܘܪ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐܼ ܘܝܬܝܪܐܝܬܼ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܗܿܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܬܐ ܬܘܒ ܢ̈ܦܫܬܐ ܐܒܕܘ ܒܗ ܒܙܘܥܐܼ ܒܟܠܕܘܟ. ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܬܗ̈ܦܟܝ ܗ̈ܘܝ ܘܐܣܬܚ̈ܦܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܝܩܘܡܕܝܐ ܕܒܬܘܢܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣܼ. ܬܬܗܼܦܟ ܗܘܬܼ ܘܬܬܚܒܠ ܠܓܡܼܪ: ܘܣܘܓܗܿ ܒܝܡܐ ܬܬܒܠܼܥ. ܘܫܪܟܐܼ ܒܡܦܘܠܬܐ ܐܬܛܡܼܪܘ. ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܟܕ ܚܝ̈ܝܼܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܗܿ ܒܡܦܘܠܬܐܼ. ܘܢܦܩܘ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܫܪܝܪܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܡܿܚܝܢ.܀ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܚ̈ܝܠܐ: ܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܿܬܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܪ̈ܒܥܝܢ. ܟܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܿܢܢܐ ܒܗܘܢ ܚܠܝܛܝܢ ܗܘܘ: ܘܩܪܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐܼ. ܒܒܥܘܬܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ ܘܝܬܝܢ ܒܗ̈ܝܢܿ. ܒܚܫܐ ܘܒܕ̈ܡܥܐ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܗܘܿܝܢ ܕܘܟܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܙܘ̈ܥܐ ܗܠܝܢ܆ ܒܩܡܦܘܢ ܪܒܐ ܘܪܘܝܚܐ܇ ܕܥܠ ܫܒ̈ܥܐ ܡ̈ܝܠܝܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܟܠ ܫܢܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܗܼܘܘ ܒܗܘܢܼ. ܗܘ̈ܝܢ ܒ̈ܥܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐܼ݂ ܒܟܢܫ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܕܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ

Page 127

.ܩܐ. ܘܡܢ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܢܿܦܩܝܢ ܒܒ̈ܥܘܬܐ ܗܠܝܢ ܠܩܡܦܘܢ.

[ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܡܬܝܥܕ]ܥܝܢ ܠܘܬ ܡܗ̈ܝܡܢܐܼ. ܐܦܝ̈ܣܩܦܐ ܗܠܝܢ: [ܬܐܘܕܘܣܝـ]ـܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐܼ ܒܪܕܝܦܘܬܐ.. ܐܢܬܝܡܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܦܘܠܝܣܼ ܒܪܕܝܦܘܬܐ.. ܦܘܠܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܝܛܝܟܐܼ ܒܪܕܝܦܘܬܐ.. ܝܥܩܘܒ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܘܪܗܝܼ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܦܣܝܠܬܐ.. ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕܼ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܩܪܬܡܢ.. ܬܐܘܕܪܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܚܐܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܀ ܡܬܝܕܥܝܢ ܠܘܬ ܟܠܩܕܘ̈ܢܝܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܐ ܗܠܝܢ: ܒܓܝܠܝܘܣ ܕܪܗܘܡܐ.. ܐܘܛܘܟܝܣ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ.. ܐܦܘ[ܠܝـ]ـܢܪܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ.. ܕܘܡܢܝܢܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܠ̈ܬܼ. ܡܪܕܘ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܐܦ ܫܡܪ̈ܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܚܫܼܠܘ ܗܘܘ ܪܐܙܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܡܪܕܘ ܘܗܘܘ ܚܕ: ܐܝܟ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܢܐ ܘܕܒܝ̈ܢܝܛܐ. ܘܥܼܠܘ ܒܩܪܒܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܚܼܪܒܘ ܘܐܘܒܕ ܠܣ̈ܓܝܐܐܼ ܠܟܠ ܕܐܣܬܩܒܠ. ܘܪܗܛܘ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܘܒܙܘ ܐܢ̈ܝܢ ܘܨܼܥܪܘ ܘܒܼܙܚܘ ܒܩܘܕ̈ܫܐ܀ ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܕܢܿܗܦܟ ܘܢܛܪܘܕ ܐܢܘܢ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܚܕܪܘܗܝ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܕܐܬܟܢܫ ܥܠܘܗܝܼ. ܥܪܩܼ ܠܦܼܪܘܛܪܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܪܗܛܘ ܒܬܪܗ ܘܐܕܪܟܘܗܝ ܘܩܛܠܘܗܝ. ܘܦܣܼܩܘ ܠܩ̈ܘܡܛܐ ܣܿܓܿܝܿܐܿܐܼܿ ܘܠܟܠܗܿ ܛܟܣܝܣܝ ܕܝܠܗ. ܘܩܛܠܘ

Page 128

ܠܥܡ̈ܝܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܚܘܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܒܼܙܘ ܒܙܬܐ ܣܓܝܐܬܐ.. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝܠܼܦ ܡܿܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐܼ. ܕܓܙ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܦܩܼܕ ܠܐܡܢܛܝܘܣ ܣܛܪܝܛܠܛܝܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܕܢܚܐ: ܗܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܘܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.. ܘܐܼܙܠ ܠܩܣܪܝܐܼ ܘܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܠܒܼܟ ܘܙܩܼܦ ܡܢܗܘܢ ܕܡܪ̈ܘܕܐ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ ܘܐܘܩܕ ܘܫܩܼܠ ܒܨܝܦܐܼ. ܘܦܣܼܩ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܆ ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗܘܢ ܫܢ̈ܕܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ.. ܘܗܟܢܐ ܥܼܒܕ ܡܢܗܘܢ ܦܪܥܢܘܬܐ. ܘܗܘܼܬ ܙܘܥܬܐ ܘܬܒܪܐܼ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܛܘ ܡܢܗܘܢ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܐܪ̈ܒܥܼ. ܗܘܼܘ ܙܘ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܬܩ̈ܝܦܐ. ܘܐܬܗܼܦܟ ܒܗܘܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܩܘܕ̈ܝܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܘܥܙܝܙܐ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܕܫܪܟܐܼ. ܘܐܬܗܦܟ ܒܗ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܦܘܢܝܩܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܪܒܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ: ܒܝܪܘܛܘܣ ܘܛܪܝܦܘܠܝܣܼ ܘܨܘܪ ܘܨܝܕܢ ܘܨܪܦܬ ܘܒܝܒܠܘܣ ܘܐܢܛܪܕܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܘܪ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ ܢܦܠܼܘ ܘܐܣܬܚܦܘܼ. ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܪܘܓܙܐ ܕܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܐܬܩܒܪܘ ܗܘܘ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ ܘܒܥܝܪܐ ܥܡ ܫܪܟܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܚ̈ܡܫܼ. ܐܬܟܿܢܫܘ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܦܛܪ̈ܝܪܟܐ ܘܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐܼ ܘܕܝܪ̈ܐ ܘܝܚܝܕܗܝܐ ܘܥ̈ܠܡܝܐܼ. ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢܿ. ܒܡܝܕܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ: ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܐ.. ܠܐ ܗܟܝܠ ܣܦܿܩܝܢܢ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܘܡܫܡܗܐܝܬ ܥܠ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܗ̈ܠܝܢ ܕܒܛܢܼܢܐ ܪܬܚܘ:

Page 129

ܘܠܘܬ ܡܿܠܟܐܼ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܥܕܬܐܿ. ܒܙܒܢ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܪܗܼܛܘ ܢܪܫܘܡ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦ̈ܝܣܩܘܦܐ ܪ̈ܕܝܦܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܗܼܘܬ. ܟܕ ܟܿܢܫܘ ܘܕܒܼܪܘ ܘܥܼܨܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܝܚܝܕ̈ܝܐ ܘܡܕ̈ܒܪܝܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܘܥܿܒ̈ܕܝ ܐܬܘ̈ܬܐ܇ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̈ܠܝܛܝ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܡܠܬܐ ܘܒܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܝܕ̈ܥܝ ܕܘܓܡ̈ܛܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ.. ܘܐܬܘ ܘܥܼܠܘ ܘܕܪܫܘ ܘܩܡܼܘ ܘܐܬܓܒܪܘ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܪܪܐ. ܟܕ ܐܦ ܒܪܘܚ ܐܬܓܠܼܝ ܠܩܕ̈ܝܫܐ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗܘܢܼ. ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܡܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ.. ܘܗܟܢܐ ܒܟܣܝܐ ܥܠܼܘܢ ܠـ[ـܐܠܦܐܼ ܘܫܿܢܝܘ ܡܢ] ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܗܿ ܠܡܠܟܬܐ ܬܐܕܘܪܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܣܿܓܝ [ܫܚܩܼܬ.] ܘܫܕܪܬ ܠܟܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܫܬܟܚܘ ܘܠܐ ܐܬܝܕܥܘ ܠܐܿܝܟܐ [ܫܼܪܟܘ] ܡܢܗܘܢ ܕܝܢܼ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܥܘ ܠܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢܼ. ܬܘܒ ܠܐ ܐܬܬܦܝـ[ـܣܘ ܕܢܥܼܢܘܢ ܘܢܦܩܘܢ] ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܬܗܘܢ܇ ܘܗܟܢܐ ܫܠܡܘ ܚܝ̈ܝܗܘܢ: ܘܐܦ ܟܢܘܫܝܐ ܐܫܬܪܝܼ. ܟܕ [ܡܕܡ] ܠܓܡܼܠ ܠܐ ܗܼܘܐ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫ̈ܬܼ. ܗܘܐ ܝܩܕܢܐܕܡܢ ܫܡܝܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ: ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܒܥܠܒܟ ܡܕܝܢܬܐ ܗܿܝ ܕܫܡܫܐ: ܕܐܝܬ ܒܦܘܢܝܩܐ܇ ܒܝܢܬ ܠܒܢܢ ܠܣܢܝܪ. ܒܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐܼ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܐܣܬܥܪܬܿ. ܒܝܕ ܝܩܕܢܐ

Page 130

ܕܡܢ ܫܡܝܐ: ܕܒܝܬܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܒܥܠܒܟ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ: ܗܕܐ ܕܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ. ܡܕܝܢܬܗ ܕܫܡܫ ܡܬܟܢܝܐ.. ܒܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ: ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒ̈ܬܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܕܒܢܼܐ ܫܠܡܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܟܗ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܐܐ .ܘܢܢ. ܐܡ̈ܝܢ. ܘܦܬܝܗ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܚܡ̈ܫ ܐܡ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܢܼܐ ܗܘܐ ܒܟ̈ܐܦܐ ܫܠܡ̈ܠܡܬܐ ܕܓܠ̈ܝܦܢ܆ ܕܡܢ ܥܣܪ̈ܝܢ ܐܡ̈ܝܢ ܐܘܪܟܗܿ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܣܪ̈ ܐܡ̈ܝܢ. ܘܦܬܝܗܿ ܒܓܘ ܕܘܡܣܐ ܐܪ̈ܒܥ ܐܡܗܝܢ.. ܥܡ ܬܘܩܢܐ ܕܒܢܝܢܗܿ. ܘܕܐܣܛܘ̈ܢܘܗܝ ܪ̈ܡܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ ܐܦ ܬܗܝܪ̈ܐ ܠܚܙܬܐ: ܘܬܛܠܝܠܗ ܡܢ ܐܪ̈ܙܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܕܝܠܗ ܕܠܒܢܢ. ܘܩܪܝܡ ܒܐܒܪܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܬܪ̈ܥܘܗܝ ܕܢܚܫܐ. ܘܪ̈ܝܫܝ ܕܟܪ̈ܐ ܕܢܚܫܐ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܬܚܝܬ ܟܕ ܚܕ ܡܢ ܩܝ̈ܣܐ ܕܬܛܠܝܠܗܼ. ܬܠ̈ܬ ܐܡ̈ܝܢ ܡܬܚܙܝܢ ܠܓܘ ܒܝܬܐ.. ܫܪܟܐ ܕܨܒܘ̈ܬܗ ܕܒܝܬܐ ܗܿܘܼ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܼ̈ܝ. ܕܐܦ ܟܕ ܒܬܘܩܦܗ ܕܒܝܬܐ ܗܿܘ ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܢܦ̈ܐ ܛܥ̈ܝܐ: ܘܕܒܚ̈ܬܐ ܘܢܕܪ̈ܐ ܘܥܠ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܠܫ̈ܐܕܐ ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܒܢܘܣܐ ܗܘܿ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܝܼܬ ܐܬܡܨܝ ܕܢܥܩܪܝܘܗܝ܇ ܐܘ ܢܒܛܠ ܡܢܗ ܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܦ̈ܠܚܝ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܚܼܙܐ ܡܨܛܠܝܢܘܬܗܘܢ ܘܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܡܢ ܥܠܬ ܪܒܘܬܗ ܕܢܘܣܐ ܗܿܘ: ܡܢ ܫܠܝܐܼ. ܐܣܦ ܒܗ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐܼ. ܘܐܬܓܘܙܠܬ ܒܗ ܘܐܟܠܬܗ. ܘܓܡܪܬ ܗܘܼܬ ܠܩܝ̈ܣܘܗܝ ܘܠܚܫܗ ܘܠܐܒܪܗ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܗ. ܘܐܦ ܠܟܐܦ̈ܘܗܝ ܦܚܪܬ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܘܠܨ̈ܠܡܐ ܕܣܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ ܡܛܠ ܣܓܕܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܚܢܦܘܬܐ. ܘܠܟܚܬ ܥܕܡܐ ܠܥܦܪܗܿ ܕܐܠܥܐ. ܟܕ ܦ̈ܫܝܢ ܒܗ ܩܠܝܠ ܟ̈ܐܦܐ ܐܝܟ

Page 131

ܕܠܐܬܿܐܼ. ܟܕ ܡܦܚܪ̈ܢ ܡܢ ܝܩܕܢܐ.. ܐܝܟܐܢ ܕܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܢܕܪܟ ܡܢ ܫܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܓܕ̈ܝ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܝܬܐ ܗܿܘ ܕܝܬܝܪܐܝܬ: ܘܒܟܬܐ ܘܐܠܝܐ ܘܬܢ̇ܬܐ ܡܪ̈ܝܪܬܐܼ. ܠܟܠܗ ܓܒܐ ܕܚܢܦܘܬܐ. ܟܕ ܡܬܘܥܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܿܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܠܫܡܥܗ ܕܓܘܢܚܐ ܗܿܘ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢܼ. ܘܠܐܠܗ̈ܝܗܘܢ ܚܪ̈ܫܐ ܟܝܬ ܘܡ̈ܝܬܐ ܘܕܠܐ ܪܓܫܬܐ: ܘܥܡ ܢܘܣܐ ܕܣܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܚܕܪܘܗܝܼ ܘܒܟܿܝܢ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܢܘܣܐ ܐܫܬܓܪ ܥܕܡܐ ܕܗܘܼܐ ܢܘܪܐ ܒܢܘܪܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܚܼܙܘ ܘܫܡܼܥܘ ܠܡܕܡ ܕܓܼܕܫ ܠܢܘܣܐ ܗܿܘܼ. ܗܘܼܬ ܠܗܘܢ ܚܕܝܘܬܐ ܘܕܝܨܐ. ܘܟܕ ܬܗܿܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܬܿܐ ܕܬܗܪܐ ܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ: ܗܿܝܕܝܢ ܐܬܡܠܝ ܦܘܡܗܘܢ ܫܘܒܚܐ: ܘܠܫܢܗܘܢ ܬܘܕܝܬܐܼ. ܒܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܚܼܕܘ ܘܫܒܼܚܘܼ. ܡܛܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܐܒܕܢܗ ܡܢ ܫܠܝ ܕܒܝܬܐ ܗܘܿ: ܒܥܘܙܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܫܓܝܪܬܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܫܒ̈ܥܼ. ܗܘܼܬ ܡܦܘܠܬܗ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܒܐܝܪܚ ܐܝܪ ܒܬܠ̈ܬܐ ܒܗܼ. ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܡܢ ܫܠܝܐ ܦܠܓܗ ܕܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ [ܩܘܒܬ]ܐ ܐܬܕܠܚܬܼ ܘܢܦܼܠܬ. ܘܐܝܟ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܓܒܝܠܬܗ: ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܘܠܐ ܫܟܚ ܒܗܿ ܐܢܫ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐܼ. ܐܠܦ̈ܐ [ܘܪ̈ܒܘܬ]ܐ ܟܒܫܐ ܗܘܬ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܬܦܩܥܬ ܗܘܬ ܘܐܬܦܚܪܬ ܡܢ ܙܘܥܐ ܗܿܘ ܕܚܝܠܐ ܘܩܫܝܐ. ܘܗܘܬ ܓܘܢܚܬܐ ܪܒܬܐ ܒܡܦܘܠܬܗܿ ܠܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ.. ܟܕ ܐܬܥܣܩ ܗܿܘ ܓܒܐ ܕܠܐ ܢܦܼܠ

Page 132

ܠܡܚܬܬܗܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܢܦܼܠ. ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܙܓܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐܼ. ܘܬܿܠܼܐ ܗܘܐ ܘܩܿܐܡ: ܘܠܐ [ܐܟܚܘ ܐܘ̈ܡܢܐ ܕ] ܠܩ̈ܘܢܟܐ ܐܝܟܢܐ ܢܚܬܘܢܝܗܝ. ܟܕ ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘܼ. ܕܕܡ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܘܢܡܚܐ ܠܐܣܛܘ̈ܢܐ ܘܠܥܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬܼ. ܘܬܬܗܦܟ ܠܗܿ ܟܠܗ ܿܥܕܬܐ: ܐܦ ܓܝܪ ܗܼܘ ܗܿܘ ܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܢܦܼܠܼ. ܫܚܼܩ ܘܕܩܼܿܡ ܠܟܠܗܿ ܩܐܪܒܪܝܢ ܗܿܝ ܕܫܒܝܚܬܐܼ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܐܣܛܘ̈ܢܐܬܡܝ̈ܐ܇ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܟܠܗ ܩܢܩܠܐ ܕܡܕܒܚܐܼ. ܘܠܗ ܠܡܕܒܚܐ. ܘܠܟܠܗ ܡܬܩܢܐ ܕܩ̈ܝܡܐ ܘܠܫܪܟܐ܀ ܦܩܼܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܘܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܢܚܼܬ ܗܿ، ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܗܼܦܟ ܒܢܗܿ ܡܫܪܪܐܝܬ ܚܠܝܡܐܝܬ. ܟܕ ܐܪܡܝܗܿ ܠܥܠܡ ܡܢ ܕܩܕܡܝܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܦܘܕ̈ܝܬܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܬܠ̈ܬܝܢ. ܘܐܦܩ ܥܠܝܗܿ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܬܼ ܒܢܝܢܗܿ ܬܩܝܦܐ. ܕܠܐ ܣܒܝܪ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܕܬܩܝܦ ܡܢܗܿ.

ܫܢܬ ܬܡܢ̈ܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܡ̈ܢܐܼ. ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܘ[ܒـ]ـܛܪܐܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗ ܒܙܘܥܐ ܢܦܠܼܬ: ܘܛܘܪܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܪܨܘܦ ܟܐܦܐ ܦܩܼܥ ܘܢܦܼܠܬ ܒܝܡܐ. ܒܛܪܐܘܣ ܗܟܝܠ ܕܦܘܢܝܩܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܣܦܪ ܝܡܐ܆ ܟܕ ܢܦܠܼܬ ܒܙܘܥܐ ܩܫܝܐ. ܛܘܪܐ ܪܒܐ ܕܕܒܝܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܬܩܪܐ ܦܪܨܘܦ ܟܐܦܐ܆ ܐܬܬܙܝܥ ܘܐܬܬܠܚ ܡܢ ܫܠܝ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܙܘܥܐܼ. ܘܦܣܿܩܦܐ ܪܒܐ ܦܣܼܩ ܡܢܗ ܘܢܦܼܠ ܒܝܡܐ. ܘܢܦܨܗ ܙܘܥܐ ܠܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܒܓܘ ܝܡܐ܇ ܘܢܚܼܬ ܘܣܟܼܪ ܠܩܘܒܠܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐܼ ܥܠ ܡܬܚܐ ܣܓܝܐܐܼ ܘܗܘܼܐ ܝܡܐ ܠܓܘ ܡܢܗ: ܘܦܫ ܠܗ ܡܥܠܢܐ ܠܚܕ ܣܛܪ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ..

Page 133

ܗܿܘ ܕܩܢܛܝܢܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐܼ. ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ: ܕܬܥܒܕ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܼܘ.. ܘܗܟܢܐ ܗܘܼܐ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܘܪܘܝܚܐ ܕܡܩܒܠ ܒܓܘܗ ܐܠܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢܫ ܢܬܡܗ ܘܢܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܪܘܓܙܗ ܪ̈ܚܡܐ ܚܠܝܛܝܢ.. ܗܼܘ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐܼ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܐܬܗ̈ܦܟܝܢ ܒܙܘܥܐ. ܘܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܐܬܒܢ̈ܝ ܘܐܬܬܩܢܘ ܫܘܪ̈ܝܗܝܢ. ܟܕ ܒܝܫܘܬ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܠܘ ܣܿܓܝ ܐܫܬܚܠܦܬ ܐܘ ܐܬܒܨܪܬ.

ܫܢܬ ܬܡ̈ܢܡܐܐ ܘܫ̈ܬܝܢ ܘܬܫ̈ܥܼ. ܗܘܼܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܐܓܦ̈ܛܝܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܘܬܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܪܬܚܘ ܒܛܢܢܐܼ. ܐܬܟܢܼܫܘ ܘܐܬܘ ܘܡܠܠܘܼ. ܘܕܪܫܘ ܘܐܟܣܘ ܘܐܦܝܣܘ. ܘܟܕ ܚܼܙܘ ܕܠܝܬ ܪܦܝܘܬܐܼ ܗܦܟܼܘ. ܘܥܠܼܘ ܠܐܠܦ̈ܐ ܘܐܙܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢܼ. ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܣܥܼܪܘ.

ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐܼ. ܘܐܬܗܦܟܬܿ ܒܪܘܓܣܼ ܘܡܕ̈ܝܢܬܐ ܬܘܒ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܒܣܦܪ ܝܡܐ. ܘܩܘܪ̈ܝܣ ܒܓܠܝܠܐܼ ܘܒܐܪܒܝܐܼ ܘܐܦ ܒܦܠܣܛܝܢܐܼ ܘܒܒܝܬ ܫܡܪܗܝܐ. ܘܐܦ ܝܡܐ ܥܼܪܩ ܘܗܼܦܟ ܠܓܘ ܐܝܟ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܝܠܝܢ ܒܟܠܗܿ ܦܘܢܝܩܐ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ ܕܚܝܠܐܿ. ܘܐܬܿܐ ܪܒܬܐ ܘܕܬܕܡܪܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܒܝܪܘܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܦܘܢܝܩܐܼ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܼܘܐ ܙܘܥܐ ܘܢܦܠܘ ܡܕ̈ܝܢܬܐܼ ܨܼܒܝܢ ܕܠܪܘܫܡܐ ܕܥܘ̈ܗܕܢܐ ܢܐܝܬܐ

Page 134

ܠܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܝܢ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܙܘܥܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܗܘܐܼ. ܝܡܐ ܡܢ ܒܝܪܘܛܘܣ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܫܪܟܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܒܣܪ ܝܡܐ ܕܦܘܢܝܩܐܼ. ܬܟܼܣ ܘܐܬܗܼܦܟ ܘܐܬܬܟܼܣ. ܘܥܼܪܩ ܠܓܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܥܕܡܐ ܠܡܬܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܝܠܝܢ. ܘܐܬܓܠܝܘ ܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕ̈ܚܝܠܐ ܕܝܡܐܼ. ܟܕ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܒܗ ܐܦ ܨܒܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܣ̈ܓܝܐܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ: ܘܐ̈ܠܦܐ ܕܛܒ̈ܝܥܢ ܟܕ ܡ̈ܠܼܝܢ ܗ̈ܘܝ ܬܐܓܪ̈ܬܐ ܡܫ̈ܚܠܦܬܐ.. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܫܠܝܢ܇ ܒܗܦܟܗ ܕܝܡܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܠܓܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܣܝܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܒܠܡ̈ܐܢܐ ܕܢܚܼܬܝ ܘܫܼܛܢ ܥܠ ܐܪܥܐ: ܘܐܬܪܥܪ̈ܥܝܢ ܘܐܬܬܒܪ̈ܝ܇ ܟܕ ܫܒܼܩ ܐܢܗܝܢ ܝܡܐ ܘܥܼܪܩ ܒܦܘܩܕܢ ܡܪܗ.. ܐܝܟܐܢ ܕܟܕ ܓܘܢܚܐ ܗܢܐ ܢܙܝܥ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܘܠܘܬ ܚܫܐ ܘܬܝܒܘܬܐ ܢܐܝܬܐ ܐܢܘܢܼ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܥ̈ܠܡܢܝܬܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܒܚܙܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܗܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܚܙܘ ܢܒܣܪܘܢ. ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܦܪܥܘܢܼ. ܠܘ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܗܠ ܟܬܝܒ܆ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܣܛܝܢܐ ܠܒܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܩܿܫܝ܆ ܐܝܟ ܕܦܪܥܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܣ: ܕܒܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܐܫܬܚܘ܆ ܪܗܛܘ ܒܚܐܦܐ ܕܓܘܡܕܢܘܬܐ ܘܕܩܫܝܘܬ ܠܒܐܼ. ܘܥܼܠܘ ܠܝܡܐ ܪܒܐ ܕܢܚܠܨܘܢ ܓܙ̈ܐ ܕܚ̈ܝܠܐ ܟܝܬ ܘܣܬܝܪ̈ܐ ܕܒܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܝܡܐ: ܒܝܕ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܥܢܘܬܐ ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܐܿܠܦ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝܫܢܐ: ܒܚܐܦܐ ܕܐܒܕܢܐ ܠܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܝܡܐ ܪܗܼܛܘ: ܘܫܪܝܘ ܛܿܥܢܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܪܗܿܛܝܢ ܠܡܿܣܩܘ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢܼ ܕܚܿܙܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܛܥܝܼܢܝܢ ܥܘܬܪܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ: ܪܗܼܛܘ ܒܚܐܦܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܢܬܥܠܒܘܢ ܡܢ ܓ̈ܙܐ ܓܢܝ̈ܙܐ: ܕܡܢ ܫܠܝ ܒܙܘܥܬܐ ܐܬܦܬܚܘ.. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܠܬܚܬ ܠܥܘܡܩܐ ܪܗܿܛܝܢ܆

Page 135

ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܥܠ ܚܦܝܼܛܝܢ ܗܘܘ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܬܚܿܛܦܝܢ ܗܘܘ: ܘܒܠܝܠܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܡܙܕܪܟܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܪܡܙܐ ܟܣܝܐܼ. ܬܘܩܦܗ ܕܝܡܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢ ܫܠܝ ܓܼܚ ܠܡܐܬܐ ܠܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܘܚܿܦܝ ܘܩܒܼܪ ܒܥܘ̈ܡܩܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܬܗ̈ܘܡܘܗܝܼ. ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܘ̈ܝܐ. ܘܪ̈ܗܛܝ ܒܬܪ ܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܥܘ̈ܡܩܘܗܝ ܕܬܗܘܡܐܼ. ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܢܚܬܘ ܠܥܘܡܩܐܼ. ܘܛܒܼܥܘ ܐܝܟ ܟܐ̈ܦܐܼ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܐܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐܼ. ܟܕ ܬܪܥܼ ܡܡܘܠܐ ܘܫܦܼܥ ܐܝܟ ܡܠܐܗ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܦܪܗ ܒܪܝܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܟܚܘ: ܟܕ ܐܦ ܗܢܘܢ ܪܗܛܐ ܚܝܨܐ ܠܒܝܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡܚܬ: ܟܕ ܚܼܙܘ ܠܪܘܡܗ ܬܩܝܦܐ ܕܝܡܐ: ܕܗܦܼܟ ܕܢ