المصادر

البيبليوغرافيا العامة

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

A)

ܡܐܡܖ̈ܐ ܡܓܒܝ̈ܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ، ܦܪܝܣ، ܐܨܘ – ܐܨܝ (ܕܘܒ̈ܩܐ ܐ-ܘ)

Homiliae selectae Mar Jacobi Sarugensis, edit. Paulus Bedjan, cong. Miss. Lazarista,           Parisiis-Lipsiae

Tom. I, 1905, pp  1- 720, (Avant-propos  I-XVII),    Mimro 1-33

Tom.  II, 1906, pp. 1-892, (Avant-propos  I-XVIII),  Mimro 33-70

Tom. III, 1907, pp. 1-914, (Avant-propos  I-XIV),    Mimro 71-107

Tom. IV, 1908, pp. 1-916, (Avant-propos  I-XIV)     Mimro 108-146

Tom.  V, 1910, pp. 1-905, (Avant-propos  I-XIX),    Mimro 147-195

  1. Martyrii qui et Sahdona quae supersunt omnia, Parisiis-Lipsiae, 1897, pp. 614-865, edit. Paulus Bedjan,                                                    Mimro 196-206

ܫܖ̈ܒܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܘܕܩܕ̈ܝܫܐ

AMS, Tom. I, 1890, pp. 131-143

AMS, Tom. III, 1892, pp. 665-679

AMS, Tom. IV, 1893, pp. 160-172, 471-499, 650-655

AMS, Tom. VI, 1896, pp. 650-689

Jacques de Saroug, Homélies contre les juifs, édit. critique du texte syriaque inédit, traduction française, introduction et notes, in PO, tom. 38, fasc. I, n. 174, Brepols
1976-1977, édit. M. Albert

Jacobi Sarugensis epistulae quotquot supersunt, edit. G. Olinder, Parisiis, édit. in CSCO      110, Universitas Louvaniensis, 1965

 

B)

Anaphorae Syriacae, Tomus II , rome 1951, pp. 1 – 83 , édit. H. G. Codrington.

Ausgewählte Gedichte der Syrischen Kirchenväter … Jacob von Sarug, in BKV 1872,
PP. 193 – 287 , édit.  G. Bickell.

Ausgewählte Gedichte des Syrischon Kirchenväter .. Jacob von Sarug, dans ZKT 11            (1877), pp. 92 -108 ; édit. J. Zingerle.

Ausgewählte Schriften der Syrischen  Dichter, Kempten – München 1913, pp. 271 – 431 ;      édit. S. Landersdorfer.

De vita et scripti S: Jacobi Batnarum Sarugi in Mesopotamia episcopi, (deux Homélies         sur la Vierge); pp. 199 – 301  Louvain 1867 ; édit. J. B. – Abbeloos.

Die Götterliste des Jakobus von Sarug in seiner Homilien  über den Fall der Göttenbilder,   München 1914 ; édit . S. Landersdorfer.

Eine ungedrückte Homelie Jakobs von Sarug, überstzet und erklärt, über Jacob von            Sarug  und seine Typologie, dans ZKT 11 (1887 ), pp. 92 – 108; édit. C. J. zingerle.

Gedicht über den Glauben Alexandros, Berlin 1852, édit. A: Weber.

Homélie sur Sharbel, dans MSYR 2 (1878 ), pp. 52 – 63 ; édit. G. Mösinger.

Homélie de Jacques sur la mort d’Aaron, dans OS 8 ( 1963 ), pp. 343 – 394 ; édit.
M. Wurmrand.

Homélie sur Alexandre le roi croyant, dans ZA 6 (1891), pp.  357 – 404 ; édit. E.A.W.            Budge.

Homélie sur Joseph et ses frères, dans Syrische Josef – Gedichte .. , Zurich 1923, pp.
42 – 53 ; édit. H. Naf.

Homélie sur la communion, in Mélanges E. Tisserant, dans ST 233 ( 1964) , pp. 395 – 418 ;    édit . J. P. Van Der Ploeg.

Homélie sur la foi du concile de Chalcédoine, dans OS 2 ( 1957 ), pp. 125 – 136 ; édit.
P. Krüger.

Homélie sur la mort de la Vierge, dans OCHR 5 (1905) pp. 91 – 99 ; édit . A Baumstark.

Homélie sur la Synogogue et l’Eglise, dans OS 7 ( 1962 ), pp. 143 – 162 , édit. M . Albert.

Homélie sur la vision de Jacob, dans OS 5 ( 1960 ), pp. 225 – 246 ; édit. F. Graffin.

Homélie sur l’amour, dans Melto 1 ( 1970 ) , pp. 281 – 299 ; édit . E . Khalifé – Hachem.

Homélie sur le baptême de Constantin, dans AAL 8 ( 1883 ) , pp . 167 – 242 (traduction         italienne ) ; édit . A. L. Frothingham.

Homélie sur le char d ‘ Ezéchiel , dans Al – Machriq 48 ( 1954) . pp. 46 – 50; édit . G. Graf.

Homélie sur le char d’Ezéchiel, dans MSYR 2 (1878) , pp. 77 – 167 ; édit .   G. Mösinger.

Homélie sur le voile du  visage de Moïse, dans  VS 91 ( 1954 ) , pp. 142 – 156 ; édit .
P. Mouterde.

Homélie sur le voile du  visage de Moïse, dans DV 12 (1948) ,  pp . 49 – 62 ; édit.
P. Mouterde.

Homélie sur les deux oiseaux .. , dans OS 6 ( 1961 ), pp. 51 – 66 ; édit . F. Graffin.

Homélie sur les spectacles , dans le Muséon 48 ( 1935 ), pp. 87 – 112 ; édit. C. Moss.

Homélie sur l’Eucaristie, dans DR 29 ( 1910 ), pp . 278 – 287 ; édit . R . H. Connoly.

Homélie sur Marie et le Golgotha et sur la sépulture des étrangers, dans Mélanges de
l ‘université Saint – Joseph, Beyrouth  26 ( 1944 – 1946 ) , pp . 23 – 36 ; édit . P.           Mouterde.

Ibidem, dans CS, Rome 1871 , pp. 286 – 298 ; édit. P. Zingerle.

Ibidem, dans Florilège patristique de l’année liturgique de Dom Guéranger 3 ( 1950),           Paris, pp. 1023 – 1028 ; édit . P. Mouterde.

Ibidem, dans OCHR 5 ( 1915 ), pp. 234 – 262, édit. B. Vandenhof.

Ibidem, Rome 1953, pp 37 -111 ; édit . C . Vona.

Jakob Von Sarug ;  Der Prophet  Hosa, Veröffentlichungen des sonderforschungs    bereiches orientalistik an der Georg – August – Universität Göttingen , I Reihe,       Wiesbach 5 ( 1973 ) , pp. 1 – 109 ; édit . W: Strothman.

Les homélies festales (turgome ; extraits), dans MSYR I (1868), pp. 91 – 96; édit.
P. Zingerle.

Lettre au prêtre Jean, dans Mémorial Khouri – Sarkis, Louvain 1969 , pp. 115 – 120 ; édit.    M. Albert.

Lettre aux chrétiens Himyarites, dans ZDMG 31 (1877) pp. 360 – 405 ; édit . R. Schröder.

Lettre aux moines d’Arzoun (contre Nestorius), dans MS, pp. 605 – 613 ; édit . P. Bedjan.

Lettre aux moines d’Arzoun contre Nestorius, dans OS 12 ( 1967 ) , pp.  491 – 503 ; édit .       M. Albert.

Lettres aux moines de Mar Bassus et à Paul d’Edesse, dans ZDMG 30  (1876), pp.
217 – 275 ; édit. P. Martin

L’Hexaméron de Jacques de Saroug, dans OS 4 ( 1959 ) pp. 3 – 42, 129 – 162, 253 – 285 ;        édit. T. Jansma.

Liturgiarum Orientalium Collectio, Tome II, Paris 1716, pp. 356 – 370 ; édit.E. Renaudot.

Omelia sul Simone lo stilista, dans Bessarione 12 (1902 – 1903 ), pp. 18 – 29; édit. I. Pizzi.

Omelie mariologiche di San. Giacomo di Sarug, dans CL 19 ( 1953 ), pp. 115 – 262, édit.
C. Vona.

Ordo Baptismi, dans codex Liturgicus  Ecclesiae, Tome III -Rome  1749, pp 309 – 350 ;         édit . J.A. Assémani.

Proben Syrischer Hymnologie, aus dem Urtext übersetzt, in TQ 55 (1873) , pp. 462 – 509 ;    édit. P. Zingerle.

Proben Syrischer Poesie aus Jacob von Sarug, dans ZDMG 12- 20 ( 1858 – 1866 ) ; édit.
P. Zingerle.

S . Jakobi Sarugensis, sermo de Thamar, Innsbruck 1871; édit. J. Zingerle.

Sechs Homilien des hl . Jacob von Sarug ( en prose ) Bonn 1867,  édit. P. Zingerle.

Stphen bar Sudaili , th Syriac mystic and the book of Hierotheos, Layde 1886, pp. 10 – 27     (traduction anglaise) édit. A. L. Frothingham.

 

 

II.

Jacobi Sarugensis epistulae quotquot supersunt, edit. G. Olinder, Parisiis, édit. in CSCO      110, Universitas Louvaniensis, 1965

Aphraatis sapientis Persae Demonstrationes, dans PS ; Tomes I – II , Paris 1894 ; édit .
J. Parisot .

Bardesane : Legem regiorum, dans PS 2 ( 1907 ) ; édit . F : Nau.

Basile de Césarée : Homélies  sur  l ‘Hexaméron , dans SC 26 ( 1950 ) ; édit. S . Giet.

Caverne des Trésors ( M’arat  Gaze ) vol. I – II , Leipzig 1883 – 1887 ; édit . C. Bedzold.

Diatessarom : Vetus Evangelium Syrorum et exinde excerptum Diatessaron  Tatiani,
( Biblia Poliglotta Materitensia ser. VI ) , Madrid 1967 ; édit . I : Ortiz de Urbina .

Diodore de Tarse, Essai sur la chaîne de l’Octateuque avec une éditon des commentaires      de Diodore de Tarse , Paris 1912 ( bibliothèque de l’école des Hauter Etudes , Vol. 195 ) ; édit . J . Deconinck.

Ephrem , des heiligen Ephream des Syrers Hymnen de Fide, Louvain 1955 (CSCO vol.        154 – 155 ) ; édit . E. Beck.

Ephrem, Des Heilingen Ephraem des Syrers, Hymnen  De Virginitate, dans CSCO/ SYR .    94 – 95 ( 1962 ) ; édit . E. Beck.

Ephrem, Saint Ephrem : commentaire de l’Evangili concordant, Dublin 1963 ; édit.
L. Leloir.

Ephrem, Sancti Ephraemi Syri in Genesim et in Exodum commentarii , Louvain 1955,         CSCO vol. 152 – 153 ; édit . R.M. Tonneau.

Syriac Bible. United Bible societies 1979.  Printed in great Britain by Lowe and Brydone.

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܬܝܩܐ ܘܚܕܬܐ، ܫܢܬ ܐܦܟܓ

Liber Graduum, dans PS 3, 1926 ; édit M.Kmosko. ܟܬܒܐ ܕܡܣܩܬܐ

Midrash Rabbah, Midrash Rabbah, Londres 1951 ; édit . H. Freed – man et M. Simon.

.Narsai, Narsai doctoris Syri homiliae et carmina, 1 – 2 volumes  ( Narsai I – II ) , Mossoul     1905 ; édit . A: Mingana.

Psitto : Biblia Sacra juxta versionem simplicem quae dicitur Paschitta, I – III volumes,         Beyrouth 1950 ( 1951 ) ,  ( Reimpr. Anast. ).  

ܨܘܪܬ ܟܬܒܐ (ܦܫܝܛܬܐ)

Syriac Bible, United Bible Societies, Great Britain 1979

Théodore de Mopsueste; voir Devreesse, Gignoux , Pirot et Wickert.

Théodoret de Cyr, questiones in Genesis, dans PG 80 ( 1864 ) .

Théophile d’Antioche, Trois livres à Antolycus, dans SC 20 ( 1948 ) ; édit . G. Bardy et
J. Sender.

 

 

III

Abbeloos J. B. , De vita et scripti S. Jacob Batnarum Sarugi in mesopotamia episcopi ,          Louvain 1867.

Abouna A . , Littérature araméenne  (en arabe), Beyrouth 1970 , pp. 210 – 216.

Albert M., Jacques de Saroug, Homélies contre les juifs, édition critique du texte syriaque    inédit, traduction française, introduction et notes, dan PO tom. 38, fasc. 1 n. 174,          brepols 1976

Altaner B. , Patrologie,  Freiburg 1958 , p. 313.

Alwan K. Bibliographie générale raisonnée de Jacques de Saroug, dans Melto 13(1986)        pp. 313-383

Alwan K., Anthropologie de Jacques de saroug, Rome 1986 (Thèse non publiée)

Alwan K., Jacques de Saroug, Quatre homélies métriques sur la création, in CSCO vol.        508-509., tom. 214-215, Lovanii 1989

Armalet Ishaq, Catalogue des manuscrits de Charfet (en arabe), Jounié ( Liban ) 1936.        (Sony a publié l’ index général de ce catalogue en 1993)

Armalet Ishaq, le désir des jeunes (grammaire syr. en arabe) vol . I – II Charfet ( Liban )      1908.

Armalet Ishaq, recherche historique sur les syriens en Egypte (en arabe ) (Tiré à part,),       de la revue Al – Mashriq ( 1925 ) Beyrouth.

Armalet Ishaq, recherche sur Jacques de Saroug, voir Batht.

Assémani J. S . , Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana , T .I. Rome 1719 , pp.
283 -34

Assémani Paulos, Littérature Syriaque (en arabe), Jérusalem 1933 – 1936 .pp. 91 – 119.

Athanasios Roumeh Mikail , les Homélies de Jacques de Saroug, (en arabe) voir MA.

Babakhan J., Essai de vulgarisation des homélies métriques de Jacques de Saroug, dans       ROC 17 – 19 ( 1912 – 1914 ).

Ball C. J ., Jacobus Sarugensis, in A, DCB , New York 1967 . pp. 327 – 328.

Barakat Abou Al, lampe de Ténèbres (catalogue des auteurs arabes chrétiens ) , dans           NKGWG ( 1902 ), édit . W. Riedel .

Bardenhewer O. , Geschichte der altkirchlichen Literatur , tome 4 , 1924 , pp. 412 – 416.

Barhadbsabba Arbaya, la seconde partie de L’historie écclesiastique de Barhadbsabba        Arbaya, dans PO 9 ( 1913 ) ; édit . F. Nau.

Barhadbsabba Arbaya, Mar Barhadbsabba ‚ Arbaya , causes de la fondation des écoles,      dans PO 4 ( 1907 ) ; édit . A . Scher .

Barhebraeus, Gregorii Barhebreai cronicon  ecclesiasticum, Louvain 1872 , tome  I , col .     189 – 190 ; édit. T . J . Lamy et J.B. Abbeloos.

Barhebraeus, Histoire abrégée des Dynasties (en arabe) ; Beyrouth 1890 ; édit . Antoun        Salahani ( SJ ) ; p. 147 , voir Z.

Barhebraeus, le Candélabre des Sanctaires, Paris 1933, dans PO, vol. 12 et 14 ; édit . Jan     Bakos.

Barsaum Aphrem  I patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Histoire des sciences et de      la littérature Syriaques, Homs 1943.

Barsauma de Nisibe , Episutla de Barsauma episcopo nisibeno, dequae haeret.          Nestorianorum, dans BO, I , Rome 1719 , pp 353  ss.

Baumstark A. Geschichte der Syrischen Literatur mit Ausschluss der           christlichepallastinennischen Texte, Bonn 1922, pp : 148 – 158.

Baumstark A. Die liturgischen handschriften des jakobiten Markusklosters in Jerusalem,    dans OCHR I ( 1911 ) , p. 301 – 309 , n° 43 .

Baumstark., Die literarischen Handschriften des jakobiten Markusklosters in Jerusalem,     dans OCHR 1 (1911) , p. 311 , n. 79 .

Baumstark, Syrisch – Arabische Biographien des Aristoteles, in Aristoteles bei den Syrer     von  V – VII Jahrhundert, I  , Leipzig 1900.

Beck E . Ephrams Reden über den Glauben, dans St. Ans. 33 ( 1953 ) .

Beck E. Das Bild Vom Spiegel bei Epharaem, dans OCP 19 ( 1953 ), pp. 5 – 24.

Beck E. Die Theologie des hl. Ephraems in seinem Himnen über den Glauben, dans St.         Ans. 21 ( 1949 ).

Beck E. Eine christliche Parallele Zu den Paradisen – Jungfrauen des Korans, dans OCP      (1948), pp. 398 – 405.

Beck E. Ephrams himnen über das Paradis, dans St. Ans. 26 ( 1951 ) .

Behnam Paulos, la vérité sur Jacques de Saroug  ( Réfutation d’Armalet. en arabe ) Mossoul 1949.

Behnam Paulos, l’orthodoxie de Jacques de Saroug ( Réfutations d’Armalet. en arabe )        Mossoul 1949 .

Bickell. G. Conspectus rei  litterariae Syrorum , Münster 1871, pp. 25 – 26.

Black M. the gospel text of Jacob of Serug, dans JTS, nouvelle série  2 ( 1951 ), pp. 57 – 63.

Braun O. Beitrage Geschichte des Eschatologie in den Syrischen Kirchen dans  ZKT  16
( 1892 ) , pp. 273 – 312.

Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, vol. I-VII Mausili, 1886-1896

Breviarium iuxta ritum Syrorum Orientalium. I.e. chaldaeorum, I Rome. 1938, p. 16.

Breviarium juxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, vol. I-VII, Mausili 1886-1896

Brock S. P., Jacob of Serug on the Viel of Moses, in Sobornost/ECR3,1 (1981) 70-85

Brock S. P., As a part of M. St. in Syriac Studies, Oxford 1991-1992

Camelot P. – Th. Ephèse et Chalcédoine, Paris 1961.

Cardhai G , Liber Thesauri de arte poetica Syrorum, Rome 1875.

Chabot  J.B. , la literature Syriaque (Bibliothèque catholique des sciences religieusses. Littératures chrétiennes de l’Orient , 66 ) , Paris 1934, pp. 62 – 63.

Chabot J.B. , L’Ecole de Nisibe, son histoire, ses statuts, dans Journal Asiatiques, sér. IX,     Tome XVIII, 1891.

Charanis P. Church and State in the later Roman Empire, the religious policy of      Anastasius the first, 491 – 518 . Madison 1939.

Chesnut R.C., Three Monophisyte christologies , Severus of Antioch Philoxenus of   Mabbug and Jacob of Sarug, Oxford 1976 , pp . 113 – 141.

Chronicon  Edessenum , dans CSCO série 3, t. 4 ( 1903 ) ; édit . I. Guidi, pp. 1- 13 ( trad .      pp. 3 – 11 )

Connolly R.H. , A sidelight on the methode of Tatien, dans JTS 12 ( 1911 ) , pp . 268 – 273.

Connolly R.H.,  Jacob of Serug and the Diatessaron, dans JTS 8 ( 1907 ) , PP.  581 – 590.

Courtonne, Saint Basile et l’hellénisme, Paris 1934.

Cramer W., Die Engelvorstellungen bei Ephram dem Syrer, Rome 1965, ( dans OCA
173 ) .

David J. (Métrop. C. ) , Histoire de l’Eglise , 1877 .

David J. Antiqua Ecclesiae – Syro chaldaicae traditio, Rome 1870

Debs J., Summa confutationorum contra assertiones sacerdotis Josephi David, Beyrouth      1871.

Denys – pseudo, voir E. F.

Devreesse R. , Essai sur Théodore de Mopsueste, Città del Vaticano, dans ST 141 ( 1948 ) .

Devreesse R. , le Patriarcat d ‘Antioche depuis la paix de l’Eglise jusqu’à la conquête            arabe, Paris 1945.

Dictionnaire de la Bible, tome 5 , fasc. 31, Paris 1908 ; édit. F. Vignouroux.

Dolapani Phil. Jean, ( métrop. Syr.Orthodoxe ) , vie de Jacques de Saroug (en syriaque),      voir Swodo.

DPA , Dizionario patristico e di antichità cristiana, vol. II , col. 1512 – 1513, Roma 1984
( artiche de J. Gribomont sur Jacques ).

Draguet R. Julien d’Halicarnasse et sa controverse avec Sévère d’Anthioche, Louvain          1924.

Duchesne L. , L’Eglise au VIème siècle, Paris 1925.

Ducros X., Jacques de Saroug, dans Catholicisme, hier, aujord’hui et demain,           Encyclopédie publiée sous la direction de G. Jacquemet, du clergé de Paris, t. VI,   Raspoil – Paris 1967, col. 281 – 283.

Duval R. , La Littérature Syriaque, Paris 1907 , pp. 351 -354.

Ebedjesu : Enumeratio librorum omnium ecclesiasticorum, dans BO, III, 1728 ; édit . J.       S. Assémani.

Eliae metropolitae  Nisibeni, Opus chronologicum, sér. 3 , tome 7, Paris 1890 . p. 118; édit.   E. W. Brooks.

Elie le moine, Vitae virorum apud Monophysitos celeberrimorum, Paris 1907 ( CSCO,         vol. 7 , 8 ) ; édit. E. W. Brooks.

Engberding H. Die Kirche als Braut in der ost – Syrischen Liturgie, dans OCP 3 ( 1937 ) ,     pp. 5 – 44.

Euringer S. Die äthiopischen Anaphoren des hl. Jacob von Sarug, dans OCA 90(1934 ).

Fida’ Abu Al, Livre des pays (en arabe) , Paris 1840 , p. 277.

Fliche A. et V. Martin, Histoire de l’Eglise depuis les origines jusqu’à nos jours , IV ;            Paris 1948.

Gelzer H. , Sextus Julius Africanus und die Byzantinische Chronologie, Leipzig 1898.

Georges disciple de Jacques, voir N.

Gignoux P., Homélies de Narsai sur la création, dans PO 34 ( 1968 ) , pp. 430 – 514.

Ginzemberg L. Legends of the Jews, vol. I – VII , Philadelphia 1909 – 1938.

Gordillo M. , Mariologia orientalis, Rome 1954.

Graf G,. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, tom. I, Vatican 1944, pp.
444 – 452.

Graffin F. Jaques de Saroug, dans DSP, t. VIII, fasc. 53, col. 56 – 60, Paris 1973.

Graffin F., Le thème de la perle dans une lettre de Jacques de Saroug, dans Mémorial          Khouri – Sarkis, Louvain 1969, pp. 355 – 370.

Graffin F., Recherches sur le thème de l’Eglise – Epouse dans les liturgies et la littérature     patristique de langue syriaque, dans OS 3 ( 1958 ), pp. 317 – 336.

Grelo P., Prière du pécheur pénitent, dans VS, 102 ( 1960 ) , pp. 270 – 278.

Grill S. , Jakob von Sarug als Dichter und Exeget, dans JOBG 8 ( 1959 ) , pp. 17 – 28.

Grill., Jakob von Sarug, Die Kirche und die Forschung, Heiligenkreuz 1963.

Guillaumont A. , Situation et signification du «  Liber graduum «  dans la spiritualité           syriaque, dans Symposium syriacum 1972  ( OCA 197 – 1974 ) , pp. 311 – 325.

Guillaumont A., Les kephalaia gnostica d’Evagre le pontique et l’histoire de l’origénisme     chez les grecs et chez les syriens, Paris 1962.

Guinan M. D., the eschatologie of James of Sarug  ( thèse non publiée. ) Washington 1972.

Guinan M.D. , Where are the dead ? Purgatory and immediate retribution in

Jacques de Saroug: six homélies festales en prose, édition critique du texte syriaque, introduction et traduction francaise par Frederic Rillet, Brepols Turnhout         Belgique, 1986, in PO. Tom. 43, Fasc. 196. Pp. 517-663

James of Sarug, dans OCA 197 ( Symposium syriacum 1972 ), Rome 1974 , pp. 541 – 549.

            Hajjar J., Les chrétiens uniates du Proche – Orient , Paris 1962, pp. 38 – 39 .

Halleux A. de, Philoxène de Mabboug, sa vie , ses écrits, sa théologie, Louvain 1963.

Hiba, Epistula, dans Acta conciliorum oecumenicorum, ACO II, 1, 3 , Berlin – Leipzig          1935 ; édit. E. Schwartz.

Honigmann E. , Evêques et évêchés monophysites d’Asie antérieurs au VI ème siècle, dans   CSCO vol. 127, subs., t. 2, Louvain 1951 ( pp. 52 – 53 – 101 – 103 – 104 – 189 ).

Ishaq Raphael Babu, Histoire des chrétiens d’Iraq , de l’expansion du christianisme jusqu’ aujord’hui (en arabe), Baghdad 1948, p . 48.

Isho’dad, Commentaire d’Isho’dad de Merv sur l’Ancien Testament, I Genèse
1950 – 1955, dans CSCO , vol. 126 . 156 , ; édit. J . M. Vosté et van den Eynde.

Jacob III ( Ignace ) , patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Don de la foi ou Jacques de   Saroug , voir Hibat.

Jacques d’Edesse, Jacobi edesseni Hexaemeron seu in opus creationis libri septem, Paris      1928 ( texte ) , édit . J. B. chabot et A. Vasclade ( trad. ) , Louvain 1932 , dans           CSCO , réimpr. Anast., Louvain 1953 , vol . 92 et 97.

Jansma T. , Die Christologie Jackobs von Serugh und ihre abhängigkeit von der       alexandrinischen theologie und von der Frömmigkeit Ephraem des syrers, dans le          Muséon , vol, 77 ( 1965 ) ., pp. 5 – 46 .

Jansma T. , Encore le credo de Jacques de Saroug. Nouvelles recherches sur l’argument      historique concernent son orthodoxie, dans OS 10 ( 1965 ) , pp. 75 – 88 ,  193 – 236 ,        331 – 370 , 475 – 510 .

Jansma T. , the credo  of Jacob of Serugh : a return to Nicea and Constantinople, dans         NAK 44 ( 1960 ) , pp. 18 – 36.

Jérôme S. , S. Hieronymi Presbyteri Opera, part. 1- 2-, opera exegetica commentarium in     Esaiam libri I – II , dans CCL 73 ( 1963 ) , pp. 83 – 84 .

Jordan H. , Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig 1911, pp. 208, 466.

Jugie M. Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica         dissidentium , V, Paris 1935  , p. 418.

Kügener M. A. ,. Sévère. Patriarche d’Anthioche 512 – 518 , notices relatives à Sévère,          dans PO 2 ( 1904 ) , Paris.

Kelly J.N.D. , Il pensiero cristiano delle origini, il Mulino Bologna 1972.

Khouri Nabil El, Die interpretation der Welt bei Ephrem dem Syrer, Mattheia –       Grünewald – Verlag , Mainz 1976.

Kleyn H. Jakobus Baradaus , de stichter der syrische monophysitische Kerk, Leiden 1882,   p. 24.

Kollamparampil Thomas CMI , Mar Jacob Serug ‘s homily on  ” Our Father ” and the        aspects of his exegetico theological thinking, Roma 1989 (Thèse non publiée).

Kollamparampil Thomas CMI, Jacob of Serugh Select festal homelies, Bangalore , 1997

Krüger P., Das problem der rechtglaübigkeit Jakobs von Serugh und seine Lösung , dans    Ostud 5 ( 1956 ) , pp. 225 – 242.

Krüger P., Die Frage der Erbsündigkeit der Gottesmutter im schrifttum des Jakob von        Serugh , dans OSstud , 1 ( 1952 ) , pp. 187 – 207.

Krüger P., Die Frange der Erbsündlichkeit der Gottesmutter im Schrifttum des Jakob         von Serugh, dans OStud 3 ( 1952 ) , pp.   187 – 207 .

Krüger P. , Die sogenannte Philoxenosvita und die Kurzvita des Jakob von Serugh , dans     Ostud 21 (1972 ) , pp. 39 – 45.

Krüger P. , Untersuchungen über die Form der Einheit in Christus nach den Briefen des     Jakob von Serugh, dans OS 8 ( 1959 )  ,  184 – 201.

Krüger P. War Jakob von Serugh Kathholik oder Monophysit , dans Ostud 2 ( 1953 )          Wursburg , pp. 199 – 208.

Krüger P., Die Kirchliche Zugehörigkeit Jakobs von Serugh im Lichte  der   Handschriftlichen Uberlieferung seiner Vita unter besonderer Berucksichtigung          der Pariser handschrift 177, dans OStud 13 ( 1964 ) , pp. 15 – 32.

Krüger P., la deuxième homélie de Jacques de Saroug sur la foi du concile de Calcédoine,     dans OS 2 ( 1957 ) , pp. 125 – 136.

Krüger P., le caractère monophysite de la troisième lettre de Jacques de Saroug, dans OS    6 ( 1961 ) , pp. 301 – 308.

Lagarde P. de, materialen zu Kritik und Geschichte des Penteuchs, vol. I – II, Leipzig           1897.

Lebon J. , Le monophysisme sévérien , Louvain 1909.

Lebon J. , Sévèri Anthiocheni, liber contra impium Grammaticum , dans CSCO 111 – 112,   Paris – Louvain  1938 .

Lebon J., la christologie du monophysisme syrien , dans Grillmeier – Bacht , Das Konzil       von Chalcedon I, Würzburg 1951, p. 427.

Leclercq H., Edesse, dans DACL 4 ( 1921 ).

Lemoine E., les homélies de Philoxène de  Mabboug , dans SC 44 ( 1956 ) .Liber turris ,        Maris , Amri et Slibae, de patriarchis nestorianorum commentaria , vol. 2 , Rome
1896 – 1899 , p. 44 ( trad .
38 ) , édit. H. Gismondi.

Manna  J. E..  , Marceaux choisis de littérature araméenne , Mossoul 1901 – 1902 , vol.
I – II ; vol . I pp. 275 – 307 .

Mansi I. D. , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florentiae 1759.

Martin P., Histoire de la ponctuation ou de la massorétique chez les Syriens, Paris 1875.

Martin P., Saint Pierre et le rationalisme devant les églises orientales, dans RSE 192
( 1876 ) , pp. 330 , 406 .

Martin P., Un évêque – poète au Vème et VI ème  siècles , ou Jacques de Saroug , sa vie ,       son temps, ses œuvres, ses croyances, dans RSE 34 (1876), pp. 309 – 352 , 358 – 419.

Matagne H., Acta Sanctorum ( 29 octobre ) , tome 12 , Bruxelles 1867, pp. 824 – 830 ,
927 – 929 .

Michel  le Grand le patriarche , voir G.

Mshihazka , Histoire de l’Eglise d’Adiabène sous les Sassanides, dans SS 18 ( 1907 ) ; édit .   A. Mingana.

Murray R., Symbols of Church and Kingdom, a study in early syriac tradition,        Cambridge 1975

Nestle E., Jakob von Serugh, dans REPTK 8 ( 1900 ) , p. 560.

Olinder G., Letters of Jacob of Sarug, Comments on an edition, Lund – Leipzig 1939.

Origène, Die Grieschichen christlischen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Origenes, Leipzig 1925 ( Homélie in Is. ), pp. 242 – 243.

Peeters P. , Jacques de Saroug appartient – il à la secte monophysite dans AB 66 ( 1948 ) ,     pp. 134 – 198 .

Peeters P., La vie de Rabbula évêque d’Edesse, dans Recherche de Science religieuse 18,      Mélange L. de Grammaison, 1928 .

Philon d ‘Alexandrie, Philonis Alexandrini opera quae supersunt, vol. I , Berlin 1896 ;          édit. L. Cohn – P. Wendland.

Pirot L. , l’œuvre exégétique de Théodore de Mopsueste , Rome 1913 .

Ploeg J. P. Van der, Isaaac Armaleh , Mar Ja’qub Usquf Sarug al – Malfan, baht intiqadi     tariki dini , Djounié  (Liban ) 1946 , dans BOU  5 ( 1948 ) , pp. 153 – 156
( Recension ).

Prière d’un enfant , dans S. Ephremi Syri, Rabulaei, Balaei aliorumque opera selecta,          Oxford 1865 , pp. 382 – 383  ;  édit . J . Overbeck.

Reallexicon Für antike und Christentum , vol. 5 , Stutgart 1962.

Rinaldi G., Saggi poetici di Giacomo di Sarug, dans Aevum 22 ( 1948 ) , pp. 85 – 93 .

Robert C. , Les fils de Dieu et les filles des hommes, dans RB 4 ( 1895 ) , pp. 340 – 373 ,
525 – 552.

Roey A. Van , La sainteté de Marie d’après Jacques de Saroug, dans ETL 31 ( 1955 ) , pp.    46 – 62 , et dans Virgo Immacolata , rome, 4 ( 1955 ) , pp. 113 – 132.

Samir Khalil, Un exemple des contacts culturels entre les Eglises syriaques et arabes, in       III Symposium syriacum 1980, OrCh 221, Rome 1983, pp. 213-245

Samir Khalil, Un nouveai témoin de la “collection arabe d’homélies pour les fêtes du            Seigneur”. Le codex le caie, Musée copte, Théologie 395, in Muséon 89 (1976)
91-95

Scher A., Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie (en arabe), Beyrouth 1912 – 1913 , vol.
I – II (réimpr.
Anast. 1975 ) , II pp. 164 , 300.

Schröter R. , Gedicht über den Palast der Apostel Thomas … Baute , dans ZDMG 35
( 1871 ) , pp. 371 – 377.

Segal J. B., Edesse ” The Blessed city “, Oxford 1970.

Septuaginta, edit. A. Rahlfs, (7ème édit.) Stutgart 1962

Sévère d’Antioche , A. collection of letters of Severus of Antioche, dans PO 14 ( 1920 ) II ;     édit . E. W. Brooks.

Siméon de beit Arsam, Epistula , dans BO I, pp. 346 – 379 ; édit . J. S. Assémani 1719.

Sony Behnam , Catalogue des manuscrits de L’église de Mar Thomas ( Mosul), (en arabe )   1983.( non imprimé)

Sony Behnam, Catalogue des manuscrits du couvent Mar Matta en Iraq (en arabe), 1998     (non imprimé)

Sony Behnam, Catalogue des manuscrits. De l’évêché syrien orthodoxe de Mossoul
(en arabe), 1998 (non imprim
é)

Sony Behnam M. P. , catalogue des manuscrits. du convent de St. Behnam – Iraq 1966
( non imprimé ).

Sony Behnam M. P. Catalogue des manuscrits. De Scharfet – Liban (fonds Rhamani)
(en arabe), Beyrouth 1993

Sony Behnam, “ Estal Subho” (habit de la gloire) IIIème colloque du patrimoine syriaque,   Liban 1995-1996

Sony Behnam, “Sapeq yoteh” (Il s’ est anéanti: la Kenos), Liban 43(revue Notre vie liturgique) 1995-1996, pp.23-38

Sony Behnam, Catalogue des manuscrits. De Scharfet – Liban ( fonds Rhamani )
(en arabe :index général du catalogue d’ Armalet), Beyrouth 1993

Sony Behnam, Catalogue of Karakosh manuscripts (en arabe), Baghdad 1988

Sony Behnam, La doctrine de Jacques de Saroug sur la création et l’ anthropologie, Rome   1989

Sony Behnam, la résurrection des morts chez Jacques de Saroug, Rome 1979
( commentaire du mimro 172. Licence non publiée ).

Sony Behnam, L’homélie de Jacques de Saroug sur l’Hexaméron, (traduction, notes et         étude), (en arabe) I-II vol. Rome, 2000

Spuler B.,  die westsyrische (monophysitische – jakobitische ) Kireke , dans HO  1, 8
( 1961 ) Leiden – Köln , pp. 170 – 225.

Strothman W ., die Thomasgedichte des Jakob Von Sarug , dans supplementa I de ZDMG   17 ( 1972 ) , pp. 363 – 367.

Synaxaire arménien , Constantinople 1712 , pp. 122 ss.

Tanios Bou Mansour, La théologie de Jacques de saroug, tome I Kaslik- Liban 1993

Tayeb Ibn al, Fiqh al Nasraniyat (en arabe), dans CSCO 161 , 167 (1956 – 1957); édit .
W . Hoenerbach et  O. Spies.

Teixidor J. , Le thème de la  ”descente aux enfers “ chez saint Ephrem, dans OS 6 (1961),     pp. 25 – 40 .

Theodoretus, Epistulae , dans PG 83 ( 1864 ).

Tisserant E. , Jacques de Saroug , dans DTC , tome VIII, 1, 1924 , col. 300 – 305.

Tomajean Jean , Littérature Syriaque du grand siècle patristique, ( dix conférences prononcées à radio – Beyrouth ) , dans Al – Manarat, Jounieh -Liban 1945 , pp.
62-74
( Tiré à part. Texte en arabe ).

Urbina I. Ortiz de, Dignitas regia Mariae Juxta primaevos syros, dans virgo Immaculata     12 ( 1956 ) , pp. 1 – 11.

Urbina I. Ortiz de, le paradis eschatologique d’après S. Ephrem, dans OCP 21 ( 1955 ) ,       pp. 467 – 472.

Urbina I. Ortiz de, Patrologia syriaca, Rome 1965 .

Vööbus A. , History of the school of Nisibis, dans CSCO, vol. 266 subs . 26 (1965).

Vööbus A. , Les messaliens et les réformes de Barsauma de Nisibe dans l’Eglise de Perse,     Pinneberg 1947.

Vööbus A. , Syrischen Bibelübersetzungen, dans LTK 2° édit . 2 ( 1958 ) .

Vööbus A., Die Bedeutung neu entdeckter Handschriften für die Sammlungen der Memre   des Jacob von Serug , dans Ostud 21 ( 1972 ) . pp. 46 – 49.

Vööbus A., Liber Graduum, some aspects of its significance  of early Syrian ascetism,          dans Charisteria Johanni Kopp oblata, PETSE 7 ( 1954 ).

Vööbus A., un vestige d’une lettre de Narsai et son importance historique, dans OS 9
( 1964 ) , pp. 515 – 523.

Vasiliev A.A., Justin the first, Cambridge ( Mass . ) 1950 .

Vona C., la dottrina di Giacomo di Sarug sulla santità di Maria, dans ED 6 (1953),
pp. 30 – 49.

Vona C. , Maria e i dolori del parto nel pensiero di San Giacomo di Sarug, dans ED 3
( 1950 ), pp. 254 – 258.

Vosté J. M. , Paul Bedjan, le lazariste persan , dans OCP  11 ( 1945 ), pp. 45- 102.

Vries W. de , Sakramententheologie dei den syrischen Monophysisten, dans OCA 125
( 1940 ) , pp. 192 – 194.

Vries W. de, Der Kirchenbegriff der von Rom getrennten syrer, dans OCA 145 ( 1955 ),       pp. 154 – 174.

Vries W. de, Primat, Communio und Kirche bei den Frühen syrischen Monophysiten,          dans OCP 18 ( 1952 ) , pp. 59 ss.

Wickert U., Studien zu Pauluskommentaren Thodors von Mopsuestia, als Beitrag zum         Verstandnis des anthiochenischen Theologie, Berlin 1962.

Wolska W. , La topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès, Paris 1962.

Wright W. , Catalogue of the syriac manuscripts in the British Museum acquired since        the year 1838 , vol. I – III , London 1870 – 1872.

Wright W., short history of syriac literature , London 1894, pp. 67 – 72.

Zingerle P. , Über und aus Reden von zwei syrischen Kirchenvätern über das Leiden Jesu   (Isacc von Antioch und Jackob von Serug ). Dans TQ 53 (1871 ) , pp. 409 – 426.

Zingerle P. Ausgewhälte Schriften der syrischen Dichter , dans ZKT 11 (1877 ) , pp.
92 – 108 .

 

 

مختصرات المراجع

SIGLES

A)

(أأ) = Historia Zachariae rhetori vulgo adescripta, in CSCO série 3, tome. 5 (87), 1924,          Louvain 194, edit. E. W. Brooks, p. 20 (Trad. p. 14)

 (بأ) =Chronicon anonymum pseudo-Dionysianum vulgo dictum, in CSCO, série 3, tom. 1,    Paris (1927), edit. I. B. Chabot, pp. 280-281 (Trad. pp. 206-207)

(تأ) = Maris, Amrae et Slibae, De patriarchis nestorianorum commentaria, Romae 1899,       edit. H. Gismondi, pp. 38, 44 (trad. 39, 44)

(جأ) = Elia, Vita Johannis episcopi Tallae, in CSCO série 3, tome 25 (8), Paris-Leipzig           (1907), interp. E. W. Brooks pp. 53-54, (trad.35-36)

(دأ) = Chronicon ad annum 846 pertinens, in CSCO, série 3, tome 4 (1904), edit. E. W.           Brooks, interp. I. B. Chabot, pp. 218, 228 (trad. pp.166,173)

 (زأ) =Chronicon anonymum ad annum Domini 819 pertinens, in CSCO série 3, tome 14       (18), Paris (1920), edit. Aphram barsaum. (109), Louvain 1937, interp. I. B.       Chabot, p. 8 (trad. p.5)

(سأ) = Nau F., Un martyrologe et douze ménologes syriaques, in PO 10(1915), pp. 142 ss

(شأ) = Timothei presbyteri, De iis qui ad ecclesiam accedunt, sive de receptione         haereticorum, dans PG 86 (1865), edit. J. P. Migne, (col41-42)

 (صأ) =Histoire nestorienne (Chronique de Séert), in PO VII, fasc. 2, Paris, 1911, édit.
A. Scher

(فأ) = Bar Hadbsabba Arbaya, La seconde partie de l’histoire ecclésiastique, in PO IX, 5,      Paris 1913, édit. F. Nau (p.612)

 (قأ) =Eliae metropolitae Nisibeni opus chronologicum, in CSCO série 3, tome 7 (63), Rome, Paris, Leipzig (1910), interp. E. W. Brooks, p. 118 (trad. 57)

 (لأ) =Michel le grand patriarche jacobite d’Antioche (1166-1199), Chronique de, Paris         1899’1924, édit. I. B. Chabot. (II vol. 1901, col. 161-162, vol. IV 1910, col. 268-269)

 (مأ) =Bar Hebraeus, Gregorii Barhebraei chronicon ecclesiasticum, Louvain 1872, edit J.     B. Abbeloos- Th. J. Lamy, vol. I, col.189-191 (trad. col. 190-192)

 (هـأ) =Chronicon miscellaneum ad annum 724 pertinens, in CSCO, série 3, tom. 4, Paris-     Leipzig (1904), edit.  E. W. Brooks, interp. I. B. Chabot, pp. 144 (trad. 111)

(وأ) = Chronicon anonymum pseudo-Dionysianum vulgo dictum, in CSCO, série 3, tom. 2,    (II accedunt Johannes ephesini fragmenta, curante E. W. Brooks) Paris (1933),    edit. I. B. Chabot, (pp. 5,26-27, 44) 280-281 (Trad. pp. 206-207)

 (يأ) =Abbeloos J. B., De vita et scriptis. Jacobi Batnarum Sarugi in Mesopotamia episcopi,   Louvain 1867, pp.26-84 (Hom. Giorgi)

B)

(رأ) = Ms. Vat. Syr. 155 (1515 AD). Assemani J. S., Manuscriptorum codicum bibliothecae    apostolicae vaticanae catalogus, vol. II-III, Romae 1758-1759

 (ضأ) = Ms. Du couvent de S. Marc de Jérusalem 156 (XII s.) fol. 6973. Baumstark A., Die    liturgischen Handschriften des jakobiten Markus-Klosters in Jerusalem, in OChr            1(1911)

لانتشوت =  Lantschoot Arn. Van, Inventaire des manuscrits syriaques du fonds Vatican
( 460 – 631 ) Barberini oriental et neofiti, dans ST 243, Vatican 1965.

(ظأ) = Ms. Damas patr. Ortho. 12/18 (XII-XIII s.) fol.44. Vööbus A., Handschriftliche            Überlieferug des Memre-Dichtung des Ja´qob von Serug, in CSCO 344-345     Subssidia (1973)

(عأ) = Ms. Paris arménien 190 (XIV-XV s.) fol.57-58. Zarbhanalian P. K., Catalogus antiquarum versionum armenicarum, Venice 1889

(غأ) = Ms. De Charfet 6/9 (1746AD) fol.39.

(كأ) = Ms. Paris syr. 177, (1520/1 AD) fol. 146a-162a. Zotenberg H., Catalogue des     manuscrits syriaques et sabéens de la bibliothèque nationale de Paris, Paris 1874

 (لأ) = Ms. BM. Add. 12174 (1196/1197 AD). Wright W., Catalogue of the syriac         manuscripts in the british museum acquired since the year 1838, vol. I-III,         London 1870-1872

(نأ) = Ms. Mardin ortho. 256, 1665 AD, fol. 1-5 (Ms. Du couvent de Zafaran 8/285). Vööbus A., Handschriftliche Überlieferug des Memre-Dichtung des Ja´qob von     Serug, in CSCO 344-345 Subssidia (1973)

Ms. Chicago oriental institut A 12008 (XII-XIII s.) fol. 308 ss. Vööbus A.,      Handschriftliche Überlieferung des Memre-Dichtung des Ja´qob von Serug, in     CSCO 344-345 Subssidia (1973)

 اوكسفورد 135 = Ms. Oxford Poc. 404 (1640/1 AD). Payne Smith R., Catalogi codicum manuscriptorum bibliotheca Bodleinae, pars sexta, Oxford 1864, nº 135, pp.
422-430

يهود = Jacques de Saroug, Homélies contre les juifs, édit. critique du texte syriaque inédit,     traduction française, introduction et notes, in PO, tom. 38, fasc. I, n. 174, Brepols   1976, édit. M. Albert

 

 

 

 

 

 

فهارس المخطوطات

CATALOGUES DES MANUSCRITS

 

Ahwart W., Verzeichnis der arabischen Handschriften der Kgl. Bibliothek in Berlin, 10       Bände, Berlin  1887-1899

Assémani J. S. , Manuscriptorum codicum bibliothecae apostolicae vaticanae catalogus
II – III Rome 1758 – 1759.

Assemani Stephanus Evodius, Bibliothecae Medicae Laurentianae et Palatinae codicum       mss. Orientalium catalogus, Florentinae, 1742

Atiya Aziz Syryal, A hand-list of the arabic manuscripts and Scrolls microfilmed at the        library of the monastery of s. Cathrine, mount Sianï.The arabic manuscripts of      mount-Sinaï forwerd bu Wendell Philips, Baltimore, 1955

Baumstark Anton,  Die liturgischen Handschriften des Jakobiten Markusklosters in             Jerusalem, in OrChr 1 (1911) 301-9 et 311

Bounazia Lupo, Catalogo dei codici arabi della Biblioteca Nazionale di Firenze, in    Cataloghi dei codici orientali di alcune Biblioteche dItalia, fasc. 3, Firenze, 1886,   pp. 272-276 

Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur, 3     vol., Londini, 1838-1947

Chabot J.- B., Notices dur les manuscrits syriaques de la bibliothèque nationale de acquis    de[uis 1874, Paris, 1896

Cheikho Louis, Catalogue des manuscrits des auteurs arabes chrétiens depuis l´Islam,          Beyrouth, 1924 (en arabe)

De Hammer Giuseppe, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della biblioteca italiana   Ambrosiana, in Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura, scienza e arti, t. 94,    Milano, 1839

Elias A..G., Edward E., Descriptive List of the Arabic Mss., acquired by the Trustess of       the British Museum since 1894, London, 1912

Gibson M. Dunlop, Catalogue of the arabic manuscripts in the convent of s. Catherine on    mount Sinaï, (Studia sinaitica, n. III), London, 1894

Goshen-Gottstein M. H., Syriac manuscripts in the Harvard college Library. A catalogue     (Harvard Semitic Studies, 23), Missoula, 1979

Graf G., Catalogue des manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, (StT, 63), città        del Vaticano, 1934

Graf Georg, Christlich-arabische Handschriftenfragmente in der Bayerischen          Staatsbibliothek, in OC 38 (1954) 125-132

Graf Georg, Katalog christlich-arabischer Handschriften in Jerusalem I. Die arabischen      Handschriften des Melkitischen Seminars St. Anna der Weissen Väter, in OrChr           NS 4(1914) 88-120 et 312-338

Khalife A., & Baissari F., Catalogue raisonné des manuscrits de la bibliothèque de la            résidence patriarcale Maronite (Bkerké), (Textes et documents historiques),           Beyrouth, 1973

Khalife P., Catalogue raisonné des manuscrits de la bibliothèque de l’université de saint       Joseph, seconde série V, in MUSJ 40(1964) 237-285

Khater Antoine and Khs-Budmester, Catalogue of the Coptic and Christian Arabic Manuscripts Preserverd in the Closter of Saint Menas at Cairo, (Publications de manuscrits, 1), Le Caire, 1967

Khater Antoine and Khs-Budmester, Catalogue of the Coptic and Christian Arabic Manuscripts Preserverd in the Library of Church of the All-Holy Virgin Mary    Known as Qasriyat ar Rihan at Old Cairo, (Publications de la société d’Archéologie           copte, Bibliothèque de manuscrits, II), Le Caire, 1973

Lantschoot Arn. Van, Inventaire des manuscrits syriaques du fonds Vatican ( 460 – 631 )      Barberini oriental et neofiti, dans ST 243, Vatican 1965.

Macomber William F., Catalogue of the Christian arabic Manuscripts of the Franciscan      Center of Christian oriental Studies, (SOC), Jérusalem, 1984

Margoliouth G., Descriptive List of Syriac an Karshuni Mss. In the British Museum             Acquired Since 1873, London, 1899

Mingana A., Catalogue of Mingana collection of manuscripts now in the possession of the    Trustees of the Woodbrooke settlment, Selly Oak, Birmingham, 3 vol., Cambridge, 1939

Nasrallah Joseph, catalogue des manuscrits du Liban, 4 t., Beyrouth, 1958-1970, t. I et III

Nicoll Alexander, and Pusey E. B. Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum           orientalium catalogi partis secundae vol. secundum, arabicos complectens, Oxonii            1815

Nicoll Alexander, Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium catalogi    partis secundae vol. primum, arabicos complectens, Oxonii, 1821

Pertsch Wilhelm, Die arabisvhen Handschriften des Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, 5     Bde., Gotha 1878-1892

Pinto Olga, Manoscritti arabi delle biblioteche governative di Firenze non ancora     catalogati, Firenze, 1935

Rieu Charles, Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts in the British             Museum, London, 1894

Sachau Edward, Verzeichnis der syrischen Handschriften der Kgl. Bibliothek in Berlin,       10 Bände, Berlin, 1899

  1. – M. Sauget, Deux homiliaires de la bibliothèque vaticane, dans OCP 27, 1961, pp.
    387-424

Sbath Paul, Bibliothèque de manuscrits Paul Sbath. Catakogue, 3, vol., Le Caire,
1928-1934

Sbath Paul, Catalogue de manuscrits arabes, 3 vol. Et un suppl., le Caire, 1939-1940
(en arabe)

Scher A., Catalogue de manuscrits syriaques et arabes conservés dans la bibliothèque          episcopale de Séert (Kurdistan), Mossoul, 1907

Scher A., Notices sur les manuscrits syriaques et arabes conservés dans la bibliothèque de    l’évêché chaldéen de Mardin, in RB 8 (1908) 64-95

Sherwood P., Le fonds patriarcal de la bibliothèque des manuscrits de Charfet, in OrSyr     2(1957) 93-107

Simaika Pasha M., Catalogue of the Coptic and Arabic Manuscripts in the Coptic    Museum, the Patriarchate, th principal Churches of Cairo and Alexandria and   Monasteries of Egypt, 3 vol., Le Caire, 1939-1942

Smith Lewis Agnes, Catalogue of the syriac manuscripts in the convent of s. Catherine in     mt.. Sinaï, Studia sinaitica 1(1894)

Tisserant E., Inventaire sommaire des manuscrits arabes du fonds Borgia à la          bibliothèque Vaticane, in Estratto dalla miscellanea Francesco Ehrle, vol. V, Rome,      1924

Troupeau G., Catalogue des manuscrits arabes, première partie, manuscrits chrétiens, 2      vol. (bibliothèque nat., départ. Des manuscrits), Paris, 1972-1974

Uri Joannes, Bibliothecae Bodleianae codicum manuscriptorum orientalium, videlicet          hebraicorum, chaldaicorum, syriacorum, aethiopicorum, arabicorum, persicorum, turcorum, copticorum catalogus. Oxonii, 1787

Vööbus A., Handschriftliche Überlieferung des Memre – dichtung des Jacob von Serug,       dans CSCO 344 – 345 / Sub.( 1973 )

Vööbus A., Syriac manuscripts from the treasury of the monastery of Mar Hananya or        Deir Zafaran. (sous presse)

Wickersheimer Ernest, Manuscrits de la bibliothèque universitaire et régionale de   Strasbourg, in Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de           France (département, 47), Paris, 1923

Wright W., Catalogue of Syriac Manuscripts in the british Museum, Acquierd Since the      Year 1838, 3 vol., London, 1871

Zanetti Ugo, Les manuscrits de Dair Abu Maqar, (Cahiers d’orientalisme, XI), Genève,       1984

Zarbhanalian P.K. , Catalogus antiquarum versionum armenicarum, Venice 1889 , pp.        272 – 274 ( texte arménien ) .

Zotenberg H. , Catalogue des manuscrits syriaques et sabéens  ( mandaïtes ) de la     Bibliothèque nationale , Paris 1874.

 

 

 

المراجع السريانية والعربية

BIBLIOGRAPHIE SYRIAQUE ET ARABE

 

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ (ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ، ܫܢܬ ܐܦܟܓ)

Syriac Bible. United Bible societies 1979.  Printed in great Britain by Lowe and Brydone.

ܦܢܩܝܬܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܥܕܬܢܝ̈ܬܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܥܕܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ = فنقيث

[ طبع الفنقيث في سبعة اجزاء في مطبعة الآباء الدومنيكان في الموصل. الجزء الاول: عمومي (كاونويو ܓܘܢܝܐ)      سنة 1886، الثاني “الشتوي”: تقديس البيعة سنة 1886، “الشتوي” الثالث: الميلاد سنة 1889،        “الشتوي” الرابع: الصوم 1891، “الشتوي” الخامس: اسبوع الآلام (حاشو) 1892،        “الصيفي”السادس: القيامة سنة 1896، “الصيفي” السابع: الصليب 1896]

Breviarium juxta Ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum, vol. I-VII, Mausili, 1886-1896

Breviarium juxta Ritum Syrorum Orientalium id est Chaldaeorum, Pars secunda, Romae   1938, pp. 411’413

ܨܠܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܕܟܗܢܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܗܢܘܢ ܟܠܕܝܐ ، ܦܠܓܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܘܕܟܫܟܘܠ ܘܕܓܙܐ، ܪܗܘܡܐ ܐܨܠܚ

ܨܘܪܬܐ ܟܬܒ ܐܝܟ ܡܦܩܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܫܝܛܬܐ، ܡܘܨܠ ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܐܒܗܬܐ ܕܘܡܝܢܝܟܝܐ، ܐܦܦܘ  ܐܦܨܐ (ܒܝܪܘܬ ܐܨܢܐ)

ܨܠܘܬܐ ܕܝܘܡܬܐ ܫܚܝܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ، ܒܡܛܒܥܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܒܫܪܦܗ ܫܢܬ ܐܨܨܘ = الاشحيم

القرآن

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܩܕܡܝܐ (ܦܛܪܝܪܟܐ) ܟܬܒܐ ܕܒܖ̈ܘܠܐ ܒܕܝܖ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢܐ ܣܘܖ̈ܝܝܐ ܗܕܝܖ̈ܐ، ܡܦܫܩ ܡܢ ܛܝܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܡܛܪ̄ ܕܡܪܕܐ، ܩܐܡܫܠܝ ܣܘܪܝܐ 1967

ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ؛ ܡܛܪ̄ ܕܣܘܖ̈ܝܝܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ، ܣܘܕܐ ܡܦܝܓܢܐ ܥܠ ܚܝܘ̈ܗܝ ܘܡܠܦܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ، ܡܪܕܝܢ ܐܨܢܒ = سووذو

ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܐ(ܩܫܝܫܐ)، ܡܖ̈ܓܐ ܦܓܝܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܐܖ̈ܡܝܐ، ܬܖ̈ܝܢ ܕܘܒܩܐ ܡܘܨܠ ܐܨܐ  ܐܨܒ

 

ابن الطيب، فقه النصرانية، جزءان (نشر في CSCO 161، 167 لوفان 1956-1957، نشره هوينباخ- و. ريدل

ابو الفداء، كتاب تقويم البلدان، باريس 1840

ادي شير (المطران)، تاريخ كلدوا وآثور، جزءان، بيروت 1912-1913

اسحق ارملة (الخوري)، مار يعقوب السروجي الملفان، بحث امنتقادي تاريخي ديني، جونية-لبنان 1946

اسحق ارملة (القس، بعدئذ الخوري)، بحث تاريخي عن السريان في القطر المصري، بيروت 1925

اسحق ارملة (القس، بعدئذ الخوري)، كتاب رغبة الاحداث، جزءان، الشرفة 1908

اسحق ساكا (الربان، بعدئذ المطران)، مخطوطات دير مار متى، نشر في (فهارس المخطوطات السريانية في العراق)، بغداد، الجزء الثاني 1981، 75-143 (58 مخطوطة)

اسحق ساكا (الربان، بعدئذ المطران)، موت هارون الكاهن للقديس مار يعقوب السروجي، المجلة البطريركية 17 (1982) 28-38

اغناطيوس يعقوب الثالث (البطريرك)، نفح العبير او سيرة البطريرك مار سويروس الكبير، دمشق، 1970

اغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق، هبة الايمان او الملفان يعقوب السروجي اسقف بطنان، دمشق 1971

اقليميس يوسف داؤد (المطران)، كتاب مختصر المختصر في تواريخ الكنيسة، 1877

البير ابونا (الاب)، ادب اللغة الآرامية، بيروت 1970

الطوري بشير متي توما (الدكتور)، الاساليب الشعرية لدى مار يعقوب السروجي، مجلة سفرا سورييا الكاتب السرياني، 20-21 (2001)، 7-17

بطرس عزيز (الاب)، يعقوب السروجي، في مجلة المشرق 9(1906) 871-881

بهنام دانيال، مخطوطات القديسة شموني في برطلة (56 مخطوطة)، نشر في (فهارس المخطوطات السريانية في العراق)، بغداد، 1977، الجزء الاول 51-81

بهنام دانيال، مخطوطات كنيسة مار كوركيس في برطلة (79 مخطوطة)، نشر في (فهارس المخطوطات السريانية في العراق)، بغداد، 1981 الجزء الثاني 104-143

بهنام سوني (الاب الدكتور)،  فهرس مخطوطات مطرانية السريان الارثوذكس في الموصل، 1998 (غير مطبوع)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، = اخلى، المسيح اخلى ذاته، مجلة حياتنا الليتورجية 43(1995)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، الانحدار الى الشيول، مجلة حياتنا الليتورجية 44(1996)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، الفلك لدى مار يعقوب السروجي، مجلة بين النهرين 30 (1980)، 167-186

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات الآباء الدومنيكان في الموصل، 1997 (غير مطبوع)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات برطلة، 1992 (مراجعة)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات دير الشيخ متي في جبل الالفاف بقرب الموصل، 1998 (غير مطبوع)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات دير مار بهنام في جوار الموصل وبغديدِا، 1966 (غير مطبوع)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات قرةقوش، بغداد ، 1988  جزءان

بهنام سوني (الاب الدكتور)، فهرس مخطوطات كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك في الموصل، 1985 (غير مطبوع)

بهنام سوني (الاب الدكتور)، كشاف عام لمخطوطات الطرفة، بيروت 1993 (ملحق لفهرس مخطوطات البطريركية 1993)

بولس السمعاني (الخوري)، لمعة تاريخية في فرائد الآداب السريانية، جزءان، القدس، 1932-1935؟

بولس الفغالي (الاب)، يعقوب السروجي كنارة الروح وقيثارة البيعة، حياته ومؤلفاته وفكره، بيروت 1994

بولس بهنام (الاب، بعدئذ المطران)، الحق حق رضي الناس ام لم غضبوا، كلمة اخرى للتاريخ، الموصل 1949

بولس قرألي، بين الحبشة ومصر. كتاب زرع يعقوب ملك الحبشة الى الظاهر جقمق سلطان مصر وسوريا سنة 1447، المجلة البطريركية 5(1930) 649-667

جورج رحمة الانطوني (الاب)، قصيدة مار يعقوب السروجي في احد العنصرة وفي تقسيم الالسنة وفي مواهب الرسل، حياتنا الليتورجية، السنة السادسة حزيران-تموز (1996) 443-452

حبيب هرمز النوفلي (الاكليريكي، بعدئذ القس)، حبيب حياة شاهد وشهيد في قصيدة (ميمر على حبيب الشهيد)، بغداد 1998

روفائيل بابو اسحاق،  تاريخ نصارى العراق منذ انتشار النصرانية في الاقطار العراقية الى ايامنا، بغداد 1948

زكا عيواص (المطران، بعدئذ البطريرك)، صفحات مشرقة من تاريخ الادب السرياني في القرن السادس للميلاد، مجمع اللغة السريانية، بغداد 4(1978) 39-64

سهيل قاشا، مخطوطات مكتبة قرةقوش (45 مخطوطة فقط؟)، نشر في (فهارس المخطوطات السريانية في العراق)، بغداد، 1977، الجزء الاول، 115-159

غريغوريوس ابو الفرج ابن العبري (المفريان)، تاريخ مختصر الدول، بيروت 1890 (اشرف على طبعه الاب انطون صالحاني اليسوعي)

ملاطيوس برنابا (المطران)، المجلة البطريركية: 94 (1985)، 51 (1986)

ملاطيوس برنابا (المطران)، كتاب مختارات من قصائد مار يعقوب اسقف سروج 521، دار الرها-حلب 1993

يوحنا ابراهيم (الاكليريكي، بعدئذ المطران)، مخطوطات مطرانية السريان الارثوذكس، نشر في (فهارس المخطوطات السريانية في العراق)، بغداد، الجزء الثاني 1981، 147-203 (98 مخطوطة)

يوحنا توماجان (الاب)، مار يعقوب اسقف سروج الملفان، مجلة المنارة 19 (1984) 379-391

خمائل، = الاب بولس بهنام، خمائل الريحان او ارثوذكسية مار يعقوب السروجي  الملفان، الموصل، 1950(؟)

رسالة/+ رقم الرسالة ، = رسائل مار يعقوب السروجي الملفان، جزءان، تعريب الاب الدكتور بهنام سوني، بيروت 1995

سوني الانسان، = الانسان في تعليم مار يعقوب السروجي الملفان، (موسوعة عظماء المسيحية في التاريخ، دراسات متخصصة 2)، بيروت 1995

سوني، 1-2 أيام ستة = الاب الدكتور بهنام سوني، الميمر على اتقان البرايا او ميمر الايام الستة للملفان المسكوني مار يعقوب اسقف بطنان سروج، تعريب وحواش وتعليق، جزءان، روما 2000

سوني، تكوين = تكوين البرايا في تعليم مار يعقوب السروجي الملفان، (موسوعة عظماء المسيحية في التاريخ، دراسات متخصصة 1)، بيروت 1995

سوني، فهرس، = الاب الدكتور بهنام سوني، فهرس المخطوطات البطريركية في دير الشرفة، بيروت 1993

سوني، قيامة، = الاب الدكتور بهنام سوني، قيامة الموتى لدى مار يعقوب السروجي، تعليق على الميمر 172. (بحث الليسانس غير منشورة)، روما 1979

طرفة، = اسحق ارملة، الطرفة في مخطوطات دير الشرفة، جونيه لبنان 1936 (1937)

فهارس، فهارس المخطوطات السريانية في العراق، بغداد، 1977، 1981، جزءان

قبطي = كتاب ميامر اي مواعظ السروجي، طبع على نفقة السيدة رومة مميخائيل اثناسيوس، مطبعة مصر بالفجالة، 1621 قبطية (1905م)

مصباح الظلمة (فهرس المسيحيين العرب)، 1902 و. ريدل (نشر في NKGWG  )

هبة = اغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق، هبة الايمان او الملفان يعقوب السروجي اسقف بطنان، دمشق 1971

 

 

المصطلحات الاجنبية العامة

ABREVIATIONS GENERALES

 

AAL = Atti della accademia dei lincei

AB = Analecta Bollandiana

AMS = Acta martyrum et sanctorum, vol., I-VII, Paris-Leipzig, 1890-1896, edit. P. Bedjan

BK = Bibliothek der Kirchenväter

BM = British Museum

BO = Bibliotheca orientalis clementino-vaticana, tom.. I, Romae 1719

BOU = Bibliotheca orientalis Ultgegenven vanwege Het Hederlandsch Institut voor Het nabije oosten, Leyden

CCL = Corpus scriptorum série latines, Fourhant

CS = Chrestomathia syriaca

CSCO= Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain 1903

DACL = Dictinnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie

DCB – Dictionnary of christian biography, new York 1967

DR = Downside review

DSp = Dictionnaire de spiritualité scétique  et mystique, Paris 1932

DTC = Dictionnaire de théologie catholique, Paris 1903

DV =  Dieu vivant

ED = Euntes docete

ETL = Ephemerides theologicae lovanienses

HO = Handbuch der Orientalistik, Leiden-Kölnö

HTM = The Holy Transfiguration Monestery, Brookline, USA

JA = Journal asiatique

JAC = Jahrbuch für Antike und Christentum, München i. w.

JOBG = Jahrbuch der Öesterreichen Byzantinischen Gesellschaft

JTS = Journal of theological studies, London 1899

LTK = Lexicon für Theologie un d Kirche

LXX = Septuaginta, édit. A. Rahlfs, 7 ème édit, Stutgart 1962

MUJ = Mélanges de l ‘université Saint – Joseph, Beyrouth, 8, 1913- Mélanges de la faculté    orientale de l’université saint Joseph, beyrouth, 1, 1906-1907, 1912

Melto = Parole de l’orient , Beyrouth 1970

Mösinger G. et Zingerle P., Pius, Monumenta syriaca ex romanis codicibus cellecta, 2          tomes, Innsbruck, 1878 (en syriaque)

Muséon = Le muséon, revue d’études orientaes, Louvain,1, 1882-1833, 1915, 34, 1921..

NAK = Nederlandsch Archief voor Kergesiedenis

NKGWG =Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,    Göttingen

OCA= Orientalia christiana analecta, Rome 1935

OChr = Oriens Christianus

OCP= Orientalia christiania periodica, Rome 1935

OrSyr= L´orient syrien, Paris 1956-1967

OStud= Östkirchliche Studien

PETES = Papers of estonian theological society in exil, Holmiae

PG= Patrologia greca (Migne)

PO= Patrologia orientalis, Paris 1903

PS= Patrologia syriaca, I-III vol., Paris 1893-1926

RB = Revue biblique

REPTEK = Realencyclopedie für Protestantinische Theologie un Kirche

ROC = Revue de l’orient chrétien, Paris 1896

RSE= Revue des sciences ecclésiastiques

SC =  Sources chrétiennes, Paris

SS =  Sources syriaues, Lepzig

ST = Studi e testi, Vaticano

St.Ans = Studia anselmiana, Rome 1933

TQ = Theologische Quatalschrift

VS = Vie spirituell

ZA = Zeitschrift für Assyriologie

ZDMG = Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesllshaft, Leipzig 1847

ZTK = Zeitschrift für katolische Theologie, Vienne 1877