ܡܚـܘܝܢܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡــܪܝ ܣܘܝܪܝـܘܤ ܪܒܐ

ܡܚـܘܝܢܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ

ܕܡــܪܝ ܣܘܝܪܝـܘܤ ܪܒܐ

PATROLOGIA ORIENTALIS

 

 • ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܥܠ ܢܦܫܗ܆ ܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܩܡ ܘܐܬܐ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܘܠܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ̈ܐ܆ ܘܕܙܕܩ ܕܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܢܘܕܐ܆ ܚܕ ܡܪܝܐ ܚܕ ܒܪܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ܆ ܠܘܩܒܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܕܐܘܛܘܟܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܕܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܪܘܡܐܢܘܤ.([1])
 • ܡܐܡܪܐ ܬܪܝܢܐ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܕܥܠ ܣܟ̈ܘܠܬܢܘܬܐ ܕܫܡܘܥ̈ܐ. ܘܥܠ ܣܘܒܪܐ ܕܪܝܫ ܡܠܐܟ̣̈ܐ ܓܒܪܐܝܠ. ܗ̇ܘ ܕܣܒܪܗ̇ ܠܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܰܠܓܝܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܳܝܘܬܐ.([2])
 • ܡܐܡܪܐ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܥܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܢܢ.([3])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܪܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܡܢ ܥܝܳܕܐ ܡܬܩܪܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܕܦܬܓܡ̈ܐ ܐܘܢܓܠܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܘܓܡܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܐܝܬܝܩܐ ܐܘܟܝܬ ܕܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܐ. ܕܡܠܦܐ ܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܩܕܡ ܐܬܥܬܕ ܩܕܡ ܥܐܕܐ.([4])
 • ܡܐܡܪܐ ܚܡܝܫܝܐ܆ ܕܪܘܣܝܤ ܕܒܕܪ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ. ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܬܪܨܢܢ ܡܣܰܡܶܟ ܘܡܚܰܝܶܠ ܒܕܪ̈ܐ. ܕܛܪܝܐܢܘܤ. ܐܝܓ̣ܢܐܛܝܘܤ ܠܘܬ ܡܟ̣ܝܪܘܬܐ. ܐܣܟܠܬ. ܣܛܪܐܛܝܘܛܐ. ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܢܳܛܪ. ܕܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܢܫܦܥ. ܠܥܠ ܬܳܪܶܨ ܠܢ. ܣܗܕܐ ܙܟܝ ܟܗܢܐܝܬ ܕܐܢܛܘܤ.([5])
 • ܡܐܡܪܐ ܫܬܝܬܝܐ܆ ܬܚܘܡܐ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܘܓܳܝܳܐ ܕܡܘܬܐ ܘܫܘܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓ̣ܪܐ.([6])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܝܘܤ ܦܛܪܝܪܟܝܤ ܡܐܡܪܐ ܥܠ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܐܬܐܡܰܪ ܕܝܢ ܒܳܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܒܕܘܟ̣ܪܢܗ ܕܡܪܝ ܣܛܦܢܘܤ ܡܛܠ ܗ̇ܕܐ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܣܳܗܕܐ ܗܘ ܫܘܠܡܗ ܕܡܐܡܪܐ ܡܛܟܤ.([7])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ܆ ܬܘܪܓܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܐܦܝܬܪ̈ܢܝܘ ܕܥܠ ܛܠܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܗܪܘܕܝܤ ܐܬܩܛܠܘ: ܒܒܝܬ ܠܚܡ… ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟ̣ܐ.([8])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܒܣܝܠܝܘܤ ܘܓ̣ܪܝܓ̣ܘܪܝܘܤ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ. ܕܐܬܐܡܪ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܓ̣ܢܐܛܝܘܤ.([9])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ.([10])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܕܥܣܪ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܒܐܒܘܠܐ.([11])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܥܣܪ܆ ܐܢܛܘܢܝܘܤ.([12])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܗ ܕܡܠܟܐ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܝܰܕܝܗ̇ ܫܒܩ ܫܪ̈ܟܢܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܦܐܝܫܝܢ(ܦܝܫܝܢ) ܗ̱ܘܘ ܡܢ ܡܕ̈ܐܬܐ ܕܫܩ̈ܠܐ ܕܕܝܡܘܣܝܘܢ.([13])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ܆ ܕܐܬܐܡܪ ܒܕܘܟܪܢܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ.([14])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܥܪܘܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܳܡܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܩܣܝܢܐ.([15])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܬܥܣܪ܆ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܗ̇ܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܨܘܡܐ܆ ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܐܘܟܝܬ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܥܠܡܐ ܩܪܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܡܛܠ ܫܰܦܝܪܘܬ ܨܶܒܬܐ ܟܺܝܬ ܕܒܗ̇ܝ ܕܢܶܙܡܰܪ ܘܩܰܐܛܐܣܛܐܣܝܤ ܢܰܟܦܬܐ ܘܟܢܝܟܬܐ. ܐܬܐܡܰܪ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬ̣ܐ.([16])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܬܥܣܪ܆ ܛܥܝ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܠܝ ܟܕ ܦܠܓ ܗ̱ܘܐ ܒܕܘܟ ܕܐܬܢܚܢܬ ܒܗ̇ܠܝܢ ܐܠܐ ܒܥܠܘܝ ܪ̈ܡܙܐ ܘܕܘܡܝ̈ܐ ܘܠܪ̈ܚܫܐ. ܦܘܬܘܢ ܩܨ̈ܡܐ ܘܢܚܫ̈ܐ ܟܕ ܡܣܒܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܦܢܘܢ ܢܘܒܠܘܢ ܠܢ ܡܬܚܠܡ ܐ̱ܢܐ.([17])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ܆ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ܆ ܡܐܡܪܐ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܕܩܢ̈ܘܢܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܡܦܰܩܕ ܕܙܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ ܒܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ. ܕܥܘܗܕ̈ܢܝܗܘܢ ܕܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ.([18])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܟܘܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܐܘܟܝܬ ܚܰܣܝܪܘܬܐ ܕܡܛܪ̈ܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܣܝܡܝܢܢ ܒܰܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܳܟܰܢ.([19])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ܆ ܥܠ ܐܘܪܥܐ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ ܘܕܗ̇ܝ ܕܰܒܪܝܟ ܗ̱ܘ.([20])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ܆ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܐܬܐܡܪܰܬ ܐܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܦܰܣܟܐ ܐܘܟܝܬ ܕܚܫܐ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܡܫܬܘܳܝܘ ܠܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ.([21])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܰܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܡܢ ܡܪܢ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܐܡܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܦܪܕܝܣܐ.([22])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܕܐܬܐܡܪ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܕܙܕܩ ܠܡܺܐܨܦ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܝܝܢܢ܆ ܘܟܕ ܗ̇ܠܝܢ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܡܦܰܩܕܝܢܢ.([23])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܥܠ ܣܘܠܩܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܥܠ ܢܰܚܬܐ ܕܐܪܓܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܟܢ ܡܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܐܰܢܰܣܛܰܐܣܝܤ.([24])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܦܢܛܝܩܘܣܛܐ.([25])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܥܠ ܚܙܳܬܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܕܠܐ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܳܝܳܐ ܡܚܣܪܢܐ܆ ܘܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܢܳܒܥ̈ܢ ܡܢ ܗܪܟܐ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܤ.([26])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܠܐܘܢܛܝܘܤ.([27])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܰܢܚܬ ܠܣܠܘܩܝܐ܆ ܒܕܘܟܪܢܗ ܕܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ.([28])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܕܡܚܰܘܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܚܪܡ ܠܗܢܘܢ ܕܡܚܝܒܝܢ܆ ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܰܒܠܢܢ܆ ܕܡܚܪܪܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܥܕܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܥܡܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܟܺܝܬ ܘܡܢ ܚܶܪܡܐ.([29])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܣܛܘܢܐ.([30])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܚܘܕ̈ܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܥܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܙܰܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܳܐ.([31])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ.([32])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܣܰܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܠܝܕܘܬܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܫܐܠܘ ܡܛܠܬܗ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܠܡܪܢ: ܪܒܝ܆ ܡܢܘ ܚܛܐ܆ ܗ̇ܢܐ܆ ܐܘ ܐܒܗ̈ܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܣܰܡܝܐ ܢܬܝܠܕ.([33])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܕܰܡܨܥܪܐܝܬ ܐܶܬܪܟܶܢ ܒܺܝܛܐܠܝܐܢܘܤ ܗ̇ܘ ܫܰܦܝܪ ܫܡܐ ܡܳܪܘܕܐ܆ ܟܕ ܥܠܝܗ̇ ܕܗ̇ܕܐ ܗܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐܫܬܡܠܝ.([34])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܒܝܘܡܐ ܒܫܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܶܒܪܰܬ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܩܳܡ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܡܠܬܐ ܠܥܡܐ܆ ܘܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܪܘܡܰܢܘܤ.([35])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܥܠ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܐܠܗܐ ܪܒܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.([36])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܤ. ܘܥܠ ܬܐܘܠܘܓ̣ܘܤ ܓ̣ܪܝܓ̣ܘܪܝܘܤ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܒܝܬܐ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܓ̣ܢܐܛܝܘܤ.([37])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ.([38])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܨܘܡܐ܆ ܕܬܪܝܢ.([39])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܆ ܐܡܝܪ ܠܓܘ ܒܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܡܫܐ܆ ܟܕ ܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܥܐܠ܆ ܟܕ ܥܬܝܕܝܢ ܗ̱ܘܝܢ ܕܡܢ ܡܥܠܬܐ ܕܠܗ ܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ ܚܕ ܪܡܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܗܘܝܐ܆ ܢܦܘܫ. ܥܕܡܐ ܠܦܣܟܐ ܩܕܝܫܐ ܘܠܩܝܡܬܐ.([40])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܐܪܒܥܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܆ ܘܬܪܝܢ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ܆ ܒܕ ܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ܆ ܒܫܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܪܬ ܐܬܩܪܝ ܐܦ ܗܫܐ ܠܥܡܐ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܫܐܠܘ: ܐܡܬܝ ܕܡܬܐܡܪ ܗ̱ܘܐ.([41])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܬܪܝܢ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܪܒܬܐ.([42])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܘܚܢܢ ܘܡܢ ܡܰܠܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܚܢܢ ܟܠ ܢܣܒܢ܆ ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܥܠ ܥܡܝܕ̈ܝ ܚܰܕܬܐܝܬ.([43])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܥܠ ܕܘܟܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܠܐ ܠܘܬܢ ܕܟܐܢ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܥܐܕܢܝܬܐ ܕܩܝܡܬܗ ܣܓܝܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.([44])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ܆ ܠܫܠܝܚܐ ܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܤ: ܕܳܪܫ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܠܘܬ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ. ܕܘܪܫܐ ܓܝܪ ܦܓܪܢܝܐ ܒܩܠܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܬܪܢܐ. ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ܆ ܕܫܘܘܕܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܕܗܢܘܢ ܕܗܫܐ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܠܘܬ ܡܪܝܡ: ܠܐ ܬܓܫܦܝܢ ܒܝ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܣܶܠܩܶܬ ܠܘܬ ܐܒܝ܆ ܘܥܠ ܙܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܣܬܒܪܬ ܠܢ܆ ܕܡܠܟܐ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ.([45])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܝܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܐ܆ ܟܢܘܫܝܐ ܡܫܡܠܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܥܠ ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܳܚܶܡ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܡܪ: ܕܟܕ ܗܳܐ ܡܢ ܟܰܕܘ ܗܘܬ ܡܨܥܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܐ܆ ܣܠܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡܰܠܦ ܗ̱ܘܐ܆ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.([46])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܕܥܠ ܣܘܠܩܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܬܪܝܢ.([47])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܦܢܛܝܩܘܣܛܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܟܢ. ܒܥܪܘܒܬܐ܆ ܟܕ ܩܕܝܡ ܗ̱ܘܐ ܨܘܡܐ ܡܟܪܙ ܐܝܟ ܥܝܕܐ.([48])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܫܠܝܚܐ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܪ̈ܘܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܶܠܰܬ ܚܛܝܬܐ ܠܥܠܡܐ܆ ܘܒܝܰܕ ܚܛܝܬܐ ܡܘܬܐ܆ ܗ̇ܟܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܥܒܪ ܡܘܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܰܘ܆ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܢܡܘܣܐ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܬ ܒܥܠܡܐ. ܚܛܝܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܗ̱ܘܬ ܟܕ ܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܢܡܘܣܐ܆ ܐܠܐ ܐܡܠܟ ܡܘܬܐ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܛܰܘ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܕܡ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܘܦܣܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ: ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܬܥܒܕ̈ܢ ܠܗ ܟܠܗܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܰܥܒܕ ܠܗ ܟܠܗܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠܗܝܢ ܒܟܠܗܝܢ.([49])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܠܐܘܢܛܝܘܤ ܣܗܕܐ.([50])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܘܡܛܝܘܤ.[51]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܡܩܒܝ̈ܐ.([52])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘ ܒܝܬ ܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܫܬܡܥܰܬ ܕܶܐܬܬܝܬܝܰܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ.([53])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܥܘܬܐ ܠܒܝܬ ܚܙܘ̈ܢܐ ܐܙܠܘ. ܘܕܗ̇ܝ ܕܠܕܰܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܢܚܙܐ ܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܙܕܩ ܠܡܩܕܡ ܒܥܒܕ̈ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ܆ ܠܐܢܢܩܐ ܕܪܘܓܙܐ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܘܕܣܒܝܣܐܝܬ ܢܗܘܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܣܓܝܕ̈ܐ.([54])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܣܘܢܛܐܩܛܝܩܘܤ ܐܘܟܝܬ ܕܫܐܠܬ ܫܠܡܐ. ܟܕ ܥܬܝܕ ܗ̱ܘܐ ܕܢܦܘܩ ܠܥܕ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܘܒܐܓܘܪ̈ܣܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܤ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܩܕ̈ܝܫܬܐ.([55])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܠܩܢܫܪܝܢ܆ ܘܥܠ ܐܘܪܥܗܘܢ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܗܘ ܫܘܪܝܗ ܒܠܚܘܕ܆ ܟܕ ܡܛܠ ܫܐܠܬܐ ܡܕܡ ܕܣܘܥܪܢܐ ܡܕܺܝܢܝܐ ܘܓܥܳܬܐ ܐܬܦܣܩ ܗܘ ܡܐܡܪܐ ܘܡܚܕܐ ܠܚܰܪܬܐ ܐܬܐܡܪ.([56])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܠܒܟ ܡܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܩܢܫܪܝܢ ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܪܓܝܤ ܘܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܣܗܕܐ ܘܥܠ ܒܐܟ̣ܘܤ ܗ̇ܘ ܕܐܟܚܕܐ ܥܡܗ ܐܬܢܨܚ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ.([57])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠܗ̇ܝ ܕܶܐܬܐ ܠܩܘܪܘܤ܆ ܘܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܐܬܝܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ.([58])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܐܬܐܡܪ ܐܦ ܗܢܐ ܒܩܘܪܘܤ. ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܒܒܣܪ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܆ ܠܘܩܒܠ ܓܘܕ̈ܦܘܗܝ ܕܬܐܘܕܘܪܝܛܘܤ.[59]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ܆ ܐܬܐܡܪ ܟܕ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܩܘܪܘܤ ܩܥܰܘ܆ ܕܢܟܰܬܰܪ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܢܫܡܥܘܢ.[60]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܦܘܢܝܗ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܩܕ̈ܝܫܬܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ܆ ܒܕܘܟܪܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܪܰܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܥܡܕܢܐ.([61])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܙܓܘܓܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܦܐܠܐܣܛܝܢܝ܆ ܘܓܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܢܘܢ ܕܡܶܬܕܝܘܢܝܢ ܗ̱ܘܘ ܐܬܬܝܒ܆ ܘܐܬܚܘܝ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ.([62])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܕܶܢܚܐ.([63])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܟܕ ܫܐܠܘ ܐܚ̈ܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ܆ ܕܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܒܩܘܪܘܤ ܠܘܩܒܠ ܓܘܕ̈ܦܘܗܝ ܕܬܐܘܕܘܪܝܛܘܤ ܢܬܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܒܕ ܫܘܪܝܗ ܠܕܘܟܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܫܬܡܠܐ ܗ̱ܘܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܩܛܠܘ ܡܢ ܗܪܘܕܝܤ܆ ܐܬܬܠܘܬ ܗܘ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܘܐܦ ܟܕ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܐܬܬܘܣܦ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܐܛܐܩܐܢܝܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܚܕܰܬܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܚܳܠܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܬܥ̈ܠܐ ܗܢܘܢ ܕܗܪܣܝܤ ܗ̇ܝ ܢܣܛܘܪܝܢܝܬܐ.([64])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܤ ܘܓ̣ܪܝܓ̣ܘܪܝܘܤ. ܡܘܣܦ̈ܢ ܕܝܢ ܐܡܝܪ̈ܢ ܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܠܐܦ̈ܝ ܫܘܠܡܗ܆ ܐܦ ܥܠ ܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܐܝܓ̣ܢܐܛܝܘܤ.([65])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ.([66])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ.([67])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ ܕܢܨܘܡ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܪܝܫܗ ܕܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ.([68])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬ ܥܘܬܕܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܥܠ̈ܝ ܨܘܡܐ ܟܕ ܐܬܬܚܕ ܗܘ ܒܝܬܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬ̣ܐ.([69])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܬܝܢܐ ܕܬܠܬܐ. ܕܐܬܐܡܪ ܒܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܕܦܣܟܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘ ܒܝܬ ܚܫܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ.([70])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܣܘܠܩܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.([71])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܣܝܳܡܳܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܡܝܟܐܝܠ܆ ܕܗܕ̈ܡܐ ܟܗܢܝ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܦܪܘܩܘܦܝܘܤ ܘܦܘܩܐ.([72])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܒܰܪܰܠܰܗܰܐ.([73])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܐܬܐܡܪ ܒܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܢܛܝܩܘܣܛܐ ܒܥܪܘܒܬܐ܆ ܒܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܨܘܡܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܆ ܥܠ ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܰܦܪܰܐܟܣܝܤ (ܦܪܟܣܝܤ) ܕܺܐܝܬ ܒܗ ܗܟܢܐ: ܦܛܪܘܤ ܕܝܢ ܘܝܘܚܢܢ܆ ܣܠܩܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗܝܟܠܐ ܠܫܥܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܫܥ. ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܕܚܓܝܪܐ ܡܢ ܟܪܶܤ ܐܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܐ ܡܬܛܥܢ ܗ̱ܘܐ܆ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.([74])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܝܘܠܝܐܢܘܤ.([75])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܟܕ ܕܘܟܪܢܐ ܘܒܥܘܬܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗ̱ܘܬ ܐܝܟ ܥܝܕܐ܆ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܟܣܢܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܐܬܩܪܒܘ ܒܗܢܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܦܐܢܕ̈ܩܛܐܤ ܐܘܟܝܬ ܡܩܒ̈ܠܝ ܟܠ܆ ܘܐܦ ܗܫܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܩܒܪܝܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܰܓܝ ܠܐ ܐܬܰܘ܆ ܐܬܐܡܪ ܗܘ ܡܐܡܪܐ ܡܢ ܒܬܪܟܢ.([76])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܕܟܕ ܘܠܐ ܡܕܡ ܗܘܘ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܐܪ̈ܒܥܳܬܗܘܢ ܐܘܢܓܠܝ̈ܣܛܐ܆ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܐܰܟܬܒܘ. ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܘ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ. ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܒܟܠ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܠܠܝܐ ܩܪܝܢܢ.([77])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܆ ܛܐܪܐܟܘܤ܆ ܦܪܘܟܘܤ܆ ܐܢܕܪܘܢܝܩܘܤ.([78])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܗܝ ܕܐܡܝܪܐ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܒܐܘܢܓܠܝ̈ܐ ܠܘܬ ܦܐܪ̈ܝܫܐ (ܦܪ̈ܝܫܐ) ܘܣܳܦܪ̈ܐ: ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ: ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ܆ ܩܘܪܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢ ܬܐܬܪ ܡܢܝ܆ ܠܐ ܢܝܩܪ ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̈ܐܠܢ ܠܦܘܡܐ ܡܣܰܝܒ̈ܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩ̈ܢ ܡܢ ܦܘܡܐ܆ ܘܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܬܳܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܶܬܩܪܝܢ ܦܘܠܐܩܛܝܪ̈ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܡܺܝܥ̈ܐ.([79])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ܆ ܥܠ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܒܗ ܩܡ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܒܪܡܙܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܫܬܘܝ ܠܟܝܪܘܛܘܢܝܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ܆ ܒܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܨܠܽܘ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܪܘܡܢܘܤ܆ ܟܕ ܫܢ̱ܬܐ ܕܐܪܒܥ ܫܪܝ܆ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ.([80])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ: ܕܟܕ ܐܶܬܰܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ܆ ܩܪܒܘ ܗܢܘܢ ܕܫܩܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘܙ̈ܝܢ ܠܘܬ ܦܛܪܘܤ ܘܐܡܪܘ: ܪܰܒܟܘܢ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܬܪܝܢ ܙܘܙ̈ܝܢ܆ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.([81])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܢܳܩܦܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܒܰܚܢܘ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܰܕܶܡ ܐܬܐܡܪ. ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܩܪܶܒܘ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܡܢܘ ܐܪܐ ܕܝܰܬܝܪ ܪܒ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.[82]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܪܒܥܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܘܚ ܟܕ ܐܬܬܩܢ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬ ܡܘܗܒܬܐ܆ ܕܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܐܣܝܘܤ.([83])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܥܠ ܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܤ ܘܥܠ ܬܐܘܠܘܓܘܤ ܓܪܝܓܘܪܝܘܤ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܆ ܒܒܝܬܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܰܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܣܗܕܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܤ.([84])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ.([85])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܐܢܛܘܢܝܘܤ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܡܨܪܝܢ ܫܪܝ ܩܕܡܝܐ ܘܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܺܝܚܝܕܳܝܘܬܐ ܘܡܰܕܒܪ̈ܝܐ.[86]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܨܘܡܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܪܒܥܐ.[87]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܩܰܕܝܡܘܬ ܥܘܬܕܐ ܕܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ.[88]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܡܬ̣ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܠܘܩܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ: ܒܪܢܫܐ ܢܳܚܬ ܗ̱ܘܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܺܝܪܝܚܘ ܘܢܦܰܠ ܒܰܝܢܬ ܓܰܝܳܣ̈ܐ܆ ܘܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܒܡܶܨܥܬ ܨܘܡܐ܆ ܠܐ ܫܕܰܘ ܦܶܪ̈ܩܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܠܘܬ ܐܣܝܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܐܠܨܝܢ ܒܫܘܚܢ̈ܐ ܕܐܪܝܢܘܬܐ܆ ܐܘ ܕܐܚܪܺܢܐ ܚܫܐ ܡܕܡ.([89])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ܆ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܆ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܢܥܡܕܘܢ ܒܝܘܡ̈ܐ ܕܦܣܟܐ ܗ̇ܘ ܣܓܝ ܡܝܩܪܐ ܘܕܩܝܡܬܐ ܒܰܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܛܒ ܟܢܝܫܝܢ ܗ̱ܘܘ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥ.([90])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܕ܆ܥܠ ܪܒܐ ܐܬܢܣܝܘܤ ܡܘܕܝܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ. ܘܠܘܬ ܪ̈ܳܚܡܝ ܚܙܘ̈ܢܐ ܕܰܐܓܘܢ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܐܠܘܡܦܝܐ.([91])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ ܕܥܪܘܒܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܢܛܝܩܘܣܛܐ.([92])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܟܕ ܥܬܝܕ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕܢܬܩܪ̈ܝܳܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܣܘܢܘܕ̈ܝܩܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܠܗܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܤ ܪܝܫ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ.[93]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܠܘܬ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܗܢܘܢ ܕܐܬܦܰܫܟܘ ܟܕ ܐܬܩܪܝ ܪܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝ܆ ܡܛܠ ܡܰܠܠܘܬ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܰܗܘܳܝܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.([94])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܕܡܬܝ ܘܕܠܘܩܐ܆ ܕܡܛܠ ܡܠܠܘܬ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢܦܐܝܬ ܣܠܶܩܘ ܠܘܬ ܕܰܐܦܢܐ.[95]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܬܐ܆ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܩܘܠܣܐ ܕܫܡܘܥ̈ܐ. ܘܥܘܩܒܐ ܘܒܘܚܢܐ ܘܫܪܳܝܐ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܕܦܘܫܟ̈ܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܡܡܠܠܘܬ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܡܛܠ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.[96]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ܆ ܥܠ ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܳܗܕ̈ܬܐ ܬܰܩܠܐ.([97])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܬܝܬܝܰܬ ܡܢ ܡܬܝ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ: ܗ̇ܐ ܥܒܕܝ ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܒܝܬ ܒܗ ܢܦܫܝ܆ ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܡܪܰܬ ܡܢ ܦܪܘܩܢ܆ ܕܟܠ ܚܛܝܬܐ ܘܓܘܕܦܐ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܓܘܕܦܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܢܫܬܒܶܩ. ܘܗܘ ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܒܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ.([98])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܫܢ̱ܬܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܐܫܬܘܝ܆ ܐܬܬܝܬܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ.([99])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ܆ ܥܠ ܣܗܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܪܘܣܝܤ. ܘܒܫܘܠܡܗ ܕܡܐܡܪܐ ܚܘܦܛܐ܆ ܕܙܕܩ ܕܢܩܪܒ ܟܠܚܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܳܛܐ ܠܗ ܠܗ̇ܝ ܕܬܫܬܡܠܐ ܬܚܦܝܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ.([100])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܕܢܚܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܡܫܐ.([101])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܝܢ܆ ܥܠ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܕܫܪܪܐ ܒܣܝܠܝܘܤ܆ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܤ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝ̈ܬܐ.([102])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܡܫܐ.([103])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܕܐܡܪ: ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܙܠܘ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܶܠܟܐ ܢܣܒܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܨܘܕܘܢܝܗܝ ܒܡܠܬܐ. ܘܡܫܕܪܝܢ ܠܘܬܗ ܬܠܡܝܕ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܒܝܬ ܗܪܘܕܝܤ܆ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܒܪܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܒܠܢܢ܆ ܙܳܕܩ ܕܢܚܪܡ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܣܳܝܶܡ ܢܡܘܣܐ ܫܠܝܚܝܐ܆ ܐܦܢ ܣܓܝ ܛܳܒ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܢܝܢܐ.[104]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܐ܆ ܕܥܠ ܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܚܡܫܐ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ.([105])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬ ܥܘܬܕܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ.([106])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܐ܆ ܕܐܬܐܡܪ ܒܨܘܡܐ ܠܘܬ ܦܘܫܟ̈ܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܟܬܒܝ̈ܐ ܕܶܐܬܡܬܚܘ ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܗ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܡܢܐ ܐܪܐ ܡܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܆ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܗܘܝ̈ܢ ܚܡܫ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܡܨܪܝܢ ܕܡ̈ܠܠܢ ܒܠܫܢܐ ܟܢܰܥܢܝܐ. ܘܝܡܝܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ܆ ܡܕܝܢܬܐ ܐܨܕܩ ܬܬܩܪܐ ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܕܥܠܘܗܝ ܕܦܘܫܟܐ ܗ̇ܢܐ ܐܬܐܡܪ ܟܠܗ ܡܐܡܪܐ܆ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܐܪܝܟܘܬܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܓܫܘܦ.([107])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܢܝܐ܆ ܥܠ ܫ̈ܘܐܠܐ ܕܫܪܟܐ ܗܢܘܢ ܕܐܬܬܣܪܚܘ ܠܗ̇ܠܝܢ. ܕܗܘ ܡܐܡܪܐ ܢܰܘܕܥ ܐܢܘܢ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܥܬܝܕܝܢ ܕܢܶܩܪܘܢ.[108]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܥܐ܆ ܐܘܟܝܬ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ. ܕܐܬܐܡܪܬ ܐܝܟ ܥܝܕܐ܆ ܒܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܕܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܫܐ ܩܕܝܫܐ.[109]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܣܗܕܐ ܬܐܠܐܠܐܘܤ. ܐܬܐܡܪ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝ ܟܕ ܠܐ ܩܰܕܶܡ ܐܬܥܰܬܰܕ܆ ܒܰܓܰ̈ܐܤ ܡܕܝܢܬܐ܆ ܒܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܕܝܠܗ.([110])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ܆ ܐܬܐܡܪ ܐܦ ܗܢܐ ܒܐܓ̈ܐܤ. ܡܘܕܥ ܕܝܢ ܠܗܝ ܕܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܐܬܐܡܪ܆ ܟܕ ܠܘܬ ܫܘܐܠܐ ܡܕܡ ܐܬܬܪܓܡ ܡܢ ܫܠܝ. ܘܠܐ ܩܰܕܶܡ ܐܬܟܬܒ.([111])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܥܣܪ܆ ܥܠ ܐܢܩܢܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܚܘܕ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܟܕ ܥܬܝܕ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܕܢܬܩܪ̈ܝܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܣܘܢܘܕ̈ܝܩܐ܆ ܕܚܣܝܐ ܛܝܡܬܐܘܤ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ.[112]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܘܩܐ ܕܐܡܪ: ܛܘܒܝܟܘܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܛܘܒܝܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܳܟܝܢ ܗܫܐ ܕܬܓܚܟܘܢ܆ ܘܠܟܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘ̇ܝ ܠܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܩܒܠܬܘܢ ܒܘܝܐܟܘܢ܆ ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܘ̇ܝ ܠܟܘܢ ܗܢܘܢ ܕܓܚܟܝܢ ܗܫܐ܆ ܕܬܬܐܒܠܘܢ ܘܬܒܟܘܢ.([113])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܬܐ ܣܗܕܬܐ ܕܪܘܣܝܤ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܥܡܗ̇ ܐܣܗܕ̈ܝܢ܆ ܘܡܚܦܛܢܘܬܐ ܡܛܠ ܟܘܢܫܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܰܣܝܪ ܠܥܒܕܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ.[114]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܕܢܚܐ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܳܢܘܬ ܐܠܗܐ.[115]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܐܣܝܠܝܘܤ (ܒܣܝܠܝܘܤ) ܘܬܐܘܠܘܓ̣ܘܤ ܓ̣ܪܝܓ̣ܘܪܝܘܤ.([116])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܢܘܗܪ̈ܐ.([117])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܬܡܢܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܠܘܩܐ܆ ܙܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܚܰܛܝܬܐ.[118]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܬܥܣܪ܆ ܥܠ ܡܫܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܝܘܚܢܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܐܬܩܪܝ ܡܝ̈ܐ ܠܚܡܪܐ ܫܚܠܦ܆ ܘܕܡܝܩܪܐ ܗ̱ܘ ܙܘܘܓܐ܆ ܘܠܘܬ ܐ̱ܢܫ ܪܘܡܝܐ ܕܡܓܕܦܢܐܝܬ ܘܕܰܠܩܘܒܠܐܝܬ ܫܚܠܦ ܦܫܩܗ ܐܚܪܳܢܝܐܝܬ ܠܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܩܕܡܝܢ ܕܐܘܢܓܠܝ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ.([119])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܥܠ ܡܥܠܬܐ ܕܨܘܡܐ܆ ܘܥܠ ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܳܚܶܡ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܝ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܗܘ ܡܐܡܪܐ ܟܕ ܡܫܬܘܫܛ ܡܫܘܕܥ ܠܗ܆ ܟܕ ܥܒܕ ܦܘܫܩܐ ܡܡܫܚܐ ܕܥܠܘܗܝ.([120])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕ܆ ܥܠ ܩܰܕܝܡܘܬ ܥܘܬܕ̈ܐ ܘܛܘܝܒ̈ܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܠܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܥܝܕܐ.[121]))
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܘܗܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܝܕܐ ܕܦܪ̈ܩܐ ܕܟܬܢܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܟܺܐܒܐ ܕܐܪܝܢܘܬܐ܆ ܐܘ ܐ̱ܚܪܢܐܝܬ ܟܪܝܗܝܢ.([122])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ. ܕܥܠܬܐ ܡܢ ܘܡܠܘܐܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܬܘܕܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܓܫܦ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܪܘܫܥܐ ܢܕܝܕܐ ܕܡܢܝܢ̈ܝܐ. ܘܩܕܡ ܡܙܗܪ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܦܠ ܒܢܶܫܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܗܢܘܢ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܢܫܝ̈ܢ ܫܩܰܠܘ ܢܣܝܢܗ̇ ܕܛܳܥܝܘܬܐ ܡܰܘܒܕܳܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ.([123])
 • ܣܟܘܠܝܘܢ (ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ)܆ ܕܡܛܠ ܫܡܐ ܗ̇ܘ ܡܝܩܪܐ ܘܦܪܝܫܐ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ܆ ܡܶܬܬܝܬܐ ܒܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܫܩܘ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ܆ ܕܡܬܐܡܪ ܠܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܫܶܡ ܦܪܘܫ.([124])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ܆ ܥܠ ܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܠܘܬ ܡܬܝ: ܡܢܘ ܐܡܪܝܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܐܝܬܝ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ܆ ܘܕܙܕܩ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܠܘ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܘ ܡܢ ܫܘܠܛܢ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ܆ ܢܬܝܩܢ ܟܝܬ ܘܢܬܒܩܐ.([125])
 • ܡܐܡܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܳܝܘܬܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒܬ ܡܛܠܬܢ܆ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ.[126]))
 • ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟ̣ܝܐ܆ ܕܐܬܟܬܒܬ ܡܢ ܙܟܪܝܐ ܐܣܟܘܠܣܛܝܩܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܒܒܪܘܛܘܤ ܡܪܕܘܬܐ ܕܢܡܘܣ̈ܐ.([127])

([1])- Les homiliae cathedrales de Sévére D’Antioche (L. H. C. S. A), (éd. et tr. M. Briére et F. Graffin)[patrologia Orientalis, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], p. 11

([2])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 28

([3])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 50

([4])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 56

([5])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 60

([6])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 62

([7])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 66

([8])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 82

([9])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 92

([10])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 108

([11])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 126

([12])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 140

([13])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 148

([14])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 156

([15])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 174

([16])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 194

([17])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVIII – Fasc 2 – No. 175], P. 209

([18])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 6

([19])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 24

([20])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 46

([21])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 64

([22])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 88

([23])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 114

([24])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 134

([25])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVII – Fasc 1 – No. 171], P. 146

([26])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 6

([27])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 24

([28])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 40

([29])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 54

([30])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 74

([31])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 4 No. 170], P. 106

([32])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 6

([33])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 28

([34])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 40

([35])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 48

([36])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 68

([37])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 84

([38])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 98

([39])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 3 No. 169], P. 114

([40])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 8

([41])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 14

([42])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 30

([43])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 74

([44])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 96

([45])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXVI – Fasc 1 No. 167], P. 108

([46])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165],  P. 8

([47])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165], P. 24

([48])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165], P. 36

([49])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165], P. 60

([50])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165], P. 78

([51])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXXV – Fasc 3 No. 165], P. 88

([52])-L. H. C. S. A,(pub. et tr. R. Duval),[P. O, Tome IV. Fasc I], P. 7

([53])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome IV. Fasc I], P. 23

([54])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome IV. Fasc I], P. 45

([55])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome IV. Fasc I], P. 66

([56])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome IV. Fasc I], P. 73

([57])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome IV. Fasc I], P. 83

([58])-L. H. C. S. A, (éd. et tr. Maurice  Briére) [P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 99

([59])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 116

([60])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 130

([61])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 140

([62])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 155

([63])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 172

([64])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 199

([65])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 207

([66])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 217

([67])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 235

([68])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 253

([69])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome VIII – Fasc 2 – No.37], P. 274

([70])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], 1985,  P. 287  

([71])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 334

([72])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 353

([73])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 372

([74])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 379

([75])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 394

([76])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XII– Fasc 1 – No.57], P. 415

([77])-L. H. C. S. A, (éd. et tr. M – A. Kugener & Edg. Triffaux) [P. O, Tome XVI. Fasc 5], P. 35

([78])-L. H. C. S. A, (éd. et tr. Maurice  Briére) [P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 111

([79])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 130

([80])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 158

([81])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 178

([82])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 205

([83])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XX– Fasc 2 – No.97], P. 233

([84])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 275

([85])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P.293

([86])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 307

([87])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 340

([88])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 360

([89])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 368

([90])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIII – Fasc 1], P. 388

([91])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 451 

([92])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 472

([93])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 488

([94])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 495

([95])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 519

([96])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 541

([97])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 565

([98])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXV – Fasc 1 – No.121 ], P. 583

([99])-L. H. C. S. A,( éd. et tr. Ignazio Guidi) [P. O, Tome XXII – Fasc 2], P. 7

([100])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXII – Fasc 2], P. 30

([101])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXII – Fasc 2], P. 49

([102])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXII – Fasc 2], P. 74

([103])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXII – Fasc 2], P. 89

([104])-L. H. C. S. A, ( éd. et tr. Maurice Briére) [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 119

([105])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 138

([106])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 154

([107])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], p. 161

([108])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 193

([109])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 226

([110])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 276

([111])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 283

([112])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXV – Fasc 4 – No.124], P. 289

([113])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 319

([114])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 344

([115])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 361

([116])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 379

([117])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 393

([118])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 411

([119])-L. H. C. S. A, [P. O, Tome XXVI – Fasc 3 – No.127], P. 429

([120])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 578

([121])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 598

([122])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 606

([123])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 628

([124])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 694

([125])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 712

([126])-L. H. C. S. A,[P. O, Tome XXIX – fasc I], P. 736

([127])-Sévère patriarche d’Antioche, (pub. et ann. M-A. Kugener)  [Patrologia Orientalis, Tome II – Fasc 1 No. 6], P. 7