ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ Aphrem on Diatessaron

ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ

 

60101 ADiatess1990 (Aphrem on the Diatessaron)

page 3 line 3

Chester Beatty 709: Text according to the edition of Louis Leloir,

Saint Ephrem. Commentaire de l’Evangile Concordant Texte Syriaque (Manuscrit Chester Beatty 709) Folios Additionnels.  Chester Beatty Monographs, no. 8. Leuven – Paris: Peeters Press, 1990, pp. 2-134.

Contains much of II.4-IX.10 with a number of lacunae.

ܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ‍[‍…‍]‍

ܗܝ ܠܕܢܡܘܣܐ܂ ܐܝܕܟ ܠܡ ܓܝܪ ܬܫܪܐ ܒܗ ܠܘܩܕܡ

ܘܗܘ ܒܥܐ ܕܒܛܘܫܝܐ ܢܫܪܝܗܿ܂ ܐܠܐ ܚܙܐ ܝܘܣܦ ܕܒܛܢܐ

ܐܟܣܢܝܐ ܘܓܕܫܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܐܘܪܚܐ ܕܢܫ̈ܐ܂ ܘܠܒܛܢܐ

ܕܒܥ̈ܝܠܬܐ܂ ܥܠܬܐ ܓܝܪ ܐܘܫܛܝܢ ܠܗ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ܂ ܕܢܕܥ ܕܡܢ

ܐܠܗܐ ܗܝ ܨܒܘܬܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܡܬܘܡ ܐܪܙܐ ܙܠܝܠܐ ܠܐ ܚܙܐ

ܒܗܿ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܫܪ ܗܘܐ ܠܡܪܝܡ܂

ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܣܗ̈ܕܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܝܬ ܗܘܝ ܠܗܿ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ

ܫܬܩܗ ܕܙܟܪܝܐ ܘܒܛܢܗܿ ܕܐܠܝܫܒܥ܂ ܘܣܘܒܪܗ ܕܡܠܐܟܐ܂

ܘܕܘܨܗ ܬܘܒ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܘܢܒܝܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܿܗܝ܂ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠ

ܒܛܢܗܿ ܗܘ ܕܒܬܘܠܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܝ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ

ܟܐܢܐܝܬ ܕܒܗܝܠܐܝܬ ܢܕܠܠܝܗܿ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܒܛܢܬ

ܘܠܘ ܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܠܘ ܟܐܢܘܬܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܦܪܣܝܗܿ܂

‍[‍5܂‍]‍ ܐܠܐ ܕܐܕܪܟ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܬܡܝܗܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ

ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ܂ ܐܬܪܥܝ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܝ܂ ܕܬܬܕܠܠ܂

ܘܐܝܟ ܪܥܝܢܗ ܕܝܠܗ܂ ܕܕܠܡܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢܣܒ ܙܛܡܐ

ܒܡܥܡܪܗܘܢ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܚܫܒ ܕܕܡ ܣܟܠܘܬܐ

ܗܝ ܠܝ܂ ܕܐܫܬܡܗ ܐܒܐ ܕܝܠܕܗܿ ܐܠܗܝܐ܂ ܘܕܚܠ ܠܡܥܡܪ ܥܡܗܿ

ܕܕܡ ܢܘܒܕܗ ܗܿܘ ܫܡܐ ܕܒܪ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ

ܡܠܐܟܐ܂ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܠܡܣܒ ܠܡܪܝܡ܂ ܟܬܒ ܓܝܪ ܬܘܒ

ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ ܘܫܪܟܐ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܡ ܩܛܠܘܗܝ܂

ܠܙܟܪܝܐ ܡܛܠ ܕܠܡܪܝܡ ܐܝܟ ܕܠܒܬܘܠܬܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗܿ܂

ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܓܝܪ ܠܚܕ ܗܘ ܣܛܪ ܟܢ̈ܫܢ ܗܘܝ܂ ܐܘ ܟܕ ܐܬܩܛܠܘ

ܛ̈ܠܝܐ܂ ܘܐܬܼܒܥ ܒܪܗ ܒܐܝܕܗ܂ ܘܥܠ ܕܐܥܪܩܗ ܗܘܐ ܠܡܕܒܪܐ܂

ܩܛܠܘܗܝ ܒܡܕܒܚܐ ܐܝܟ ܕܡܪܢ ܐܡܪ܂܀܀܀

‍[‍6܂‍]‍ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܕܡܡܪܚܝܢ ܕܢܐܡܪܘܢ܂ ܕܗܘܬ ܡܪܝܡ

ܠܝܘܣܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܬ ܠܦܪܘܩܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܗܿܝ

 

 

 ܕܗܘܬ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܪܘܚܐ ܘܐܓܢ ܥܠܝܗܿ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐܕܬܬܢܩܦ ܠܡܝܘܬܐ܂ ܘܝܠܕܐ ܡܠܐ ܚܫ̈ܐ܂ ܬܘܠܕ ܒܕܡܘܬ ܠܘܛܬܐܩܕܡܝܬܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܒܪܝܟܬܐ ܗܘܬ ܕܢܫ̈ܐ ܡܪܝܡ܂ ܒܗܿ ܗܘܐܫܬܪܝܬ ܠܘܛܬܐ ܕܡܢ ܪܫܝܬܐ܂ ܕܒܚ̈ܒܠܐ ܘܒ̈ܠܘܛܬܐ ܡܘܠܕܐܒܢ̈ܝܐ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܒ̈ܠܐ ܡܘܠܕܐ܂ ܒܪܝܟܬܐ ܕܬܬܩܪܐ ܠܐܡܫܟܚܐ܂ ܘܐܢ ܡܛܠ ܢܘܚ ܐܬܢܟܦ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܟܘܠܐ܂ ܟܐܢܐܗܝ ܕܐܦ ܢܒܝܬܐ ܕܒܗܿ ܫܪܐ ܥܡܢܘܼܐܝܠ܂ ܠܐ ܬܦܢܐ ܥܠ ܙܘܘܓܐ܂ܚܝ̈ܘܬܗ ܕܢܘܚ ܒܩܛܝܪܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܗܿ܂ ܐܝܟ ܕܝܠܕܬ ܓܝܪܡܨܠܠܐܝܬ ܗܟܢ ܩܘܝܬ ܩܕܝܫܐܝܬ܂‍[‍7܂‍]‍ ܘܐܢ ܒ̈ܢܝ ܐܗܪܘܢ ܥܠ ܕܩܪܒܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܡܝܬܘ܂ܟܡܐ ܐܦ ܗܕܐ ܬܚܫ ܗܘܬ܂ ܘܐܢ ܚܢܘ̈ܝܐ ܕܚܠܛܘ ܡܝ̈ܐܒܚܡܪܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬܗܪܟܐ ܢܬܓܙܪ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܬܟܢܝܘ ܠܗܐ̈ܚܐ ܠܡܪܢ܂ ܣܒܪܝܢ ܕܒܢ̈ܝ ܡܪܝܡ ܐܢܘܢ܂ ܗܐ ܐܦ ܗܘ ܒܪܝܘܣܦ ܐܬܩܪܝ܂ ܠܘ ܡܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢܗܿ ܕܡܪܝܡܐܡܗ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܘܐܒܘܟ ܒܛܘܪܦܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܝܢ ܗܘܝܢܠܟ܂ ܕܦܩܕ ܠܗ ܕܝܢ ܡܠܐܟܐ ܠܝܘܣܦ ܕܢܣܒܝܗܿ ܠܡܪܝܡ܂ ܐܝܟܕܢܥܒܪ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܥܫ̈ܘܩܝܗܿ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܢܛܪܝܗܿ ܕܠܐܢܩܛܠܘܢܗܿ ܐܢܘܢ ܕܩܢܛܘ ܡܢ ‍{‍ܡܠܟܐ‍}‍‍<‍ܡܠܐܟܐ‍>‍ ܕܛܥܝܢܐ ܗܘܬ܂ ܛܒ ܓܝܪܡܩܢܛܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܕܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘܕܒܝܠܕܗܿ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܚܪܒܐ܂ ܘܡܠܟܘܬܗܘܢ ܘܟܗܢܘܬܗܘܢܘܢܒܝܘܬܗܘܢ ܡܬܒܛܠܐ܂ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܘܐܦ ܠܢܒܝܐ ܕܣܒܪܗܠܝܢ ܕܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܐ ܩܛܠܘ܂‍[‍8܂‍]‍ ܝܠܕܬܗܿ ܐܘܢ ܒܬܘܠܬܐ ܠܒܘܟܪܗܿ܂ ܘܩܝܡܝܢ ܒ̈ܬܘܠܝܗܿ܂ܐܘܠܕܢ ܐܦ ܗܘ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܥܒܕܢ ܒܘܟܪ̈ܐܒܡܘܗܒܬܗ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܩܫܝܫܐ ܘܙܥܘܪܐ ܒܥܘܒܗܿܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܘܠܢ ܒܘܟܪ̈ܐ ܐܝܬܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ܘܥܠܝܢ ܗܘ ܫܠܡܬ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘܕܡܪܝܐ܂ ܟܕ ܡܫܚܬܝܢܢ ܓܝܪ ܒܚ̈ܛܗܐ ܒܛܢܐ ܠܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ܘܟܕ ܩܕܝܫܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡܢ ܥܘܠܐ܂ ܝܠܕܐ ܠܢ ܡܢ ܓܘܗܿ܂܀܀܀

 

‍[‍9܂‍]‍ ܘܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܠܕܬܗܿ ܠܒܘܟܪܗܿ܂ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܒܪܬܗܿ ܐܡܝܪܐ܂ ܕܢܣܒܗܿ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܥܡܪ ܗܘܐܥܡܗܿ ܕܟܝܐܝܬ܂ ܡܫܬܡܥܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐܥܡܗܿ ܘܢܣܒܗܿ܂ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܢܣܒܗܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܛܢܗܿ ܐܫܬܡܗܓܒܪܗܿ܃ ܐܘ ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ܂ ܕܠܐ ܣܠܩܬ ܪܓܬܐܒܚܙܬܗܿ ܠܬܪܥܝܬܗ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܕܝܠܕܬܗܿ ܠܒܘܟܪܗܿ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܥܕܡܐ ܕܒܝܠܕܗ ܕܒܘܟܪܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܠܘ ܒܛܢܐ ܗܘ ܐܢܫܝܐ܂ܐܠܐ ܝܠܕܐ ܗܘ ܐܠܗܝܐ܀܀܀‍[‍10܂‍]‍ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ ܥܕܡܐ ܕܝܠܕܬܗܿܠܒܘܟܪܗܿ܂ ܗܕܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܩܛܝܪܐ ܗܘܬ܂ ܟܕ ܐܦ ܨܒܝܢܗܘܢܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܕܢܛܪܘ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ܂ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܗܘܬ܂‍[‍11܂‍]‍ ܠܗܝ ܗܟܝܠ ܕܩܛܝܪܐ ܬܚܡ܂ ܘܒܕܩ ܠܢ ܥܠ ܣܟܗܿ܂ ܒܗܿܝܕܥܕܡܐ ܠܡ܂܀܀܀ܘܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ ܥܕܡܐ ܕܝܠܕܬܗܿ܂ ܡܕܝܢ ܡܢ ܕܝܠܕܬܗܿܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܥܡܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܥܕܡܐ܂ ܐܠܐ ܥܕܡܐܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܕܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܝ܂ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܟ܂ ܡܕܝܢ ܡܐܕܐܬܬܣܝܡܘ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܐܡ ܠܗ܂ ܀܀‍[‍…‍]‍ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡܪ ܗܘܐ ܥܡܗܿ܂ ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐܗܐ ܕܟܝܐ ܗܝ܃ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܕܟܪܣܗܘܢ ܕܟܝܐܗܝ܂ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܗܐ ܐܚ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܡܫܡܗܝܢܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܠܐ ܒܗܝ ܕܐܫܠܡܗܿ ܡܪܢ ܠܡܪܝܡ ܐܡܗܠܝܘܚܢܢ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ܗܿ܂ ܘܠܐ ܗܿܘ ܒܥܠܗܿ܂ ܗܿܘ ܓܝܪܕܐܡܪ ܕܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ܂ ܐܝܟܢ ܦܪܫ ܗܘܐ ܠܗܿ ܡܢܒ̈ܢܝܗܿ܂ ܘܠܝܘܚܢܢ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܠܗܿ܂܀܀‍[‍12܂‍]‍ ܘܕܐܬܟܬܒ ܟܠ ܐܢܫ ܒܡܕܝܢܬܗ ܕܡܒܕܪ ܗܘܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܫܒܐ ܝܗܘܕܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܠܝܢ      ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܕܐܝܬܒܝܬ ܐܪܟܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܂ ܐܡܪ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒ̈ܝܘܡܝ ܐܓܘܣܛܘܣܗܘܐ܂܀ ܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܗܘܬ ܗܘܬ܂ ܟܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܡܬܝܠܕܘ܂ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܢܝܗܘܕܐ܂ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ܂ܕܢܬܝܕܥ ܕܐܡܬܝ ܕܕܢܚ ܗܘܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ܂ ܕܒܙܒܢܐ ܕܐܬܝܠܕܢܫܬܠܛܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܠ ܥܡܐ܂ ܕܗܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܡܠܟ ܗܘܐ܂ܕܬܫܠܡ ܗܿܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܣܒܪܘܢ ܒܗ܂ ܐܬܐ ܠܗ ܗܟܝܠ܂ ܡܛܠܕܥܢܝܕ ܗܘ ܫܒܛܐ ܘܡܒܕܩܢܐ܂‍[‍13܂‍]‍ ܘܝܘܡܢܐ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܡܚܝܢܐ܂ ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܐܬܝܠܕܓܒܪܐ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܚܝܢܐ܂ ܐܘ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܠܐܕܝܘܡܢܐ ܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܡܚܝܢܐ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܗܘܐܕܡܗܘܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ܂܀܀‍[‍14܂‍]‍ ܟܕ ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܠܡܗܘܐ܂ ܡܠܐ̈ܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐܒܡܪܘܡܐ ܐܡܪܘ ܘܫܠܡܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܩܒܠܘܗܿ ܬܚ̈ܬܝܐܡܢ ܥ̈ܠܝܐ܂ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܐܪܥܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐ܂ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܢܚܬܬ ܐܠܗܘܬܐ ܠܒܫܬ ܐܢܫܘܬܐ ܫܠܡܐܒܐܪܥܐ ܩܥܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܒܙܒܢܐ ܕܣܠܩܐ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐܕܬܬܒܠܥ ܒܐܠܗܘܬܐ܂ ܘܬܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ܂ ܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐܝܠܘ̈ܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܩܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܘܫܥܢܐ ܠܡ ܒܡܪܘܡܐ܂ ܡܟܐܗܟܝܠ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܝܠܦ ܕܢܐܡܪ܂ ܕܫܝܢ ܒܕܡܐ ܕܙܩܝܦܗ ܡܐܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ܀‍[‍…‍]‍‍[‍20܂‍]‍ ‍[‍…‍]‍ ܓܝܪ ܒܐܐܪ ܐܝܟ ܠܐ ܩܒܝܥܐ܂ ܒܐܪܩܝܥܐ܂ ܘܕܛܫܝܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܠܗܘܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܐܠܐ ܕܢܚܫ܂ܐܝܣܪܐܝܠ܂ ܚܦܝܗ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐܘܪܫܠܡ ܢܐܬܘܢ܂ ܕܣܦܪ̈ܐܢܒܕܩܘܢ ܥܠ ܝܠܕܗ܂ ܐܝܟ ܕܢܫܩܠܘܢ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܢܢܒܝ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܕܐܝܬ ܚܝܠ ܐܚܪܢ܂ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܘܕܫܪܝܐ ܫܟܝܢܬܗ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣ̈ܒܐ ܡܢ ܪܘܚܐܕܒܡܘܫܐ ܩܒܠܘ܂ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܬ ܪܘܚܐ ܐܚܪܢܐ܃‍[‍21ܲ܂‍]‍ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܐܘܢ ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܐܬܢܗܪܘ܂ ܘܐܝܣܪܐܝܠܒܫܡܫܐ ܕܚܫܟ ܐܣܬܡܝܘ܂ ܡܕܢܚܐ ܗܘ܂ ܗܟܝܠ ܣܓܕܬ ܠܗܠܡܫܝܚܐ ܒܩܕܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܡܕܢܚܐ ܡܢ ܡܪܘܡܐܬܚܘܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܡܢ ܕܝܒܠ ܐܢܘܢ ܟܘܟܒܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܫܐ܂ ܩܡ 

 

ܥܠ ܘܥܕܗ ܘܒܕܩܗ܂ ܘܫܠܡ ܡܪܕܝܬܗ ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܩܠܐ ܕܐܟܪܙܥܠ ܡܠܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܡܥܬ ܘܐܬܓܫܡܬ ܘܐܬܚܙܝܬ܂ ܩܥܐ ܩܠܐ‍[‍ܕ‍]‍ܬܪܨ ܐܘܪܚܐ܂ ܕܠܗ ܠܡ ܠܡܪܒܐ ܘܠܝ ܠܡܒܨܪ܂܀‍[‍21ܒ܂‍]‍ ܘܐܬܘ ܠܡ ܡܓܘ̈ܫܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܡܪܝܢܐܝܟܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܬܝܠܕ ܕܐܢܚܢܢ ܚܙܝܢ ܟܘܟܒܗ ܘܐܬܝܢܠܡܣܓܕ ܠܗ ܗܢܘܢ ܕܡܫܪܝܢ ܠܟܠܕܝܘܬܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܟܘܟܒܐܒܕܩ ܥܠ ܝܠܕܗ ܘܐܢ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܡܠܟܐ ܒܕܩ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ܂ܠܡܐ ܐܦ ܕܘܟܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗܿ ܡܒܕܩܝܢ ܟܘ̈ܟܒܐ ܗܿܢܘܢܕܒܢܡܘܣܐ ܪܕܝܢ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗܿܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܼܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐܙܘܘܓܐ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܥܠܝܐ ܗܝܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ܂ܘܪܡܐ ܗܝ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܕܐܢܫܘܬܐ܂ ܟܘܟܒܐ ܓܝܪ ܕܪܘܡܐ ܗܘܕܥ̈ܡܡܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܚܒܫ ܒܢܘܗܪܗ܂ ܕܘܟܬܐ ܕܐܘܪܝܐ ܠܐܡܚܘܐ ܗܘܐ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܠܘ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܐܘܕܥ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܐܘܪܝܐܕܪܡܐ ܗܘܐ ܒܗ ܛܠܝܐ ܒܕܩ܂ ܘܗܕܐ ܡܦܝܣܐ ܕܠܬܚܬ ܥܠ ܓܢܒܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܢ ܥܠܡ܂ܪܗܛܐ ܕܫܡܝܐ ܐܚܝܕܝܢ܂ ܐܠܐ ܚܕܬܐ ܗܘܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܕܝܠܕܐܚܕܬܐ ܕܐܦܢܝ ܥ̈ܠܡܐ ܠܣܓܕܬܗ܂ ܐܦ ܟܕ ܐܙܠܝܢ ܓܝܪ ܡܓܘ̈ܫܐܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܙܠܐ ܬܪܝܨܐܝܬܠܬܝܡܢܐ܂ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܙܠ ܗܘܐ ܟܘܟܒܐ ܕܡܕܒܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܐܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܕܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐܐܝܬܝܗܿ܂܀ܘܟܕ ܫܡܥ ܠܡ ܗܪܘܕܣ ܐܬܬܙܝܥ ܘܟܠܗܿ ܐܘܪܫܠܡ ܥܡܗ܂ ܘܐܢܗܪܘܕܣ ܕܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗܘܐ ܒܘܠܝܬܐ ܐܬܬܙܝܥ ܥܠ ܡܠܟܐܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܕܐܬܝܠܕ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܥܒܪ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܗ܂ܕܐܝܟ ܕܕܠܐ ܒܢܡܘܣܐ ܐܫܬܠܛ܂ ܒܟܐܢܘܬܐ ܢܬܕܚܩ܂ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܠܡܢܐ ܐܬܬܙܝܥܘ܂ ܕܗܐ ܕܢܚܕܘܢ ܘܢܬܒܣܡܘܢܙܕܩ ܗܘܐ܂ ܕܡܬܦܨܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟ̈ܪܝܐ܂ ܘܡܩܒܠܝܢܠܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܓܢܣܗ ܕܕܘܝܕ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܕܐܢܘܟܪܝܐ ܠܛܠܘܡܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܒܟܠܙܒܢ܂ ܗܢܘܿܢ ܕܐܣܠܝܘܠܡܪܢ ܘܓܒܘ ܠܩܣܪ܂ ܘܙܩܦܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܫܐܠܘ ܠܒܪ ܐܒܐ܂ܘܟܢܫ ܠܡ ܗܪܘܕܣ ܠܣܦ̈ܪܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܂ ܘܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢܕܐܝܟܐ ܡܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܐܝܕܐ ܗܟܝܠ

 

ܥܠܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܦܝܫܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܂ ܕܠܗܪܘܕܣ ܢܟܘܠܐܕܟܐܢܘܬܐ܂ ܡܘܕܥܝܢ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܕܝܠܕܗ܂ ܘܚܬܝܬܐܝܬܠܩܘܒܠܗܘܢ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܡܫܪܝܢ܂ ܕܒܒܝܬ ܠܚܡܡܬܝܠܕ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ܂ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܒܠܐܝܕܥܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܡܣܬܬܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܠܗܢܐ ܠܐܝܕܥܝܢܢ ܠܗ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܗܘ܂ ܘܡܫܟܪܝܢ ܠܗܿ ܠܡܐܬܝܬܗܕܦܪܘܩܐ܂ ܠܡܓ̈ܘܫܐ ܐܦܝܣ ܟܘܟܒܐ܂ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢܘܠܗܪܘܕܣ ܠܐ ܡܐܬܝܬܐ ܕܡ̈ܓܘܫܐ܂ ܘܠܐ ܢܒܝܘܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ܂ܘܠܐ ܡܦܩܢܗ ܕܣܘܥܪܢܐ܂܀‍[‍21ܨ܂‍]‍ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܡܓܘ̈ܫܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܣܓܕܝܢܠܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܕܢܐܬܘܢ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܕܫܕܠ ܐܢܘܢܟܘܟܒܐ ܒܢܘܗܪܗ܂ ܪܚܡܬܗܘܢ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܐܣܝܪܐ ܗܘܬܒܢܘܗܪܐ ܥܒܘܪܐ܂ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܥܡܕ ܢܓܕܬ ܐܢܘܢ܂‍[‍22܂‍]‍ ܗܪܘܕܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܥܠܘܐ ܠܡ̈ܓܘܫܐ ܒܢܟܠܗ ܐܛܥܝܗܘܐ܂ ܚܠܡܐ ܒܫܢܬܐ ܢܟܠܗ ܗܘܐ܂ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܠܡ ܓܝܪܒܚܠܡܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬܗ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܡ̈ܓܘܫܐܒܥܝܪܘܬܗܘܢ ܫܒܚܘܗܝ܂ ܕܠܐ ܚܣܡ ܒܗ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܐܙܠ ܐܦܐܢܐ ܐܣܓܘܕ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܒܫܢܬܗܘܢ ܒܣܪܘܗܝ ܕܕܓܠ ܒܗܘܢ܂ܐܝܟ ܕܠܡܩܛܠܗ܂ ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܒܚܠܡܐ ܕܠܐܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚܙܐܘܗ ܠܢܟܝܠܘܬܗܕܚܒܿܠܐ܂ ܡܟܝܠ ܗܿܘ ܕܣܒܪ ܕܪܥܝܢܐ ܕܥܝܪ̈ܐ ܓܢܒ ܗܘܐ܂ ܐܬܓܢܒܠܗ ܗܘ ܡܢ ܕܡ̈ܟܐ܂‍[‍23܂‍]‍ ܣܒܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܕܒܙܚ ܒܗܘܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܐܫܪܘܗܝ܂ܐܬܒܙܚ ܠܗ ܕܝܢ ܗܘ ܡܢܗܘܢ ܒܝܕ ܚܠܡܐ܂ ܡܟܝܠ ܗܿܘ ܕܐܬܒܙܚܗܘܝܘ ܐܬܓܢܒ܂ ܐܡܬܝ ܟܕ ܐܪܓܫܘ ܡܓܘ̈ܫܐ ܒܝܕ ܚܠܡܐܕܡܓܢܒ ܗܘ ܓܢܒ ܐܢܘܢ܂ ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܕܐܙܠ ܐܣܓܘܕ ܠܗܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܙܩܝܐ ܐܬܝܗܒܬ ܐܬܿܐ ܕܬܟܪܙ ܠܒܪܝܬܐܕܒܝܕ ܫܡܫܐ ܕܗܦܟ܂ ܢܕܥܘܢ ܡܢܘܿ ܗܿܘ ܕܐܗܦܟ ܡܢܡܘܬܐ ܠܚܝ̈ܐ܂ ܗܟܢܐ ܟܕ ܡܛܠ ܡܓܘ̈ܫܐ ܐܬܝܗܒܬ ܐܬܿܐ܂ܐܠܐ ܐܬܿܐ ܗܝ ܕܠܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܒܥܠܬ ܡܓܘ̈ܫܐ ܐܬܟܪܙܬ܂ܕܒܟܘܟܒܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܕܠܐ ܒܟܝܢ‍[‍ܗܿ‍]‍ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ܘܐܘܪܚ‍[‍ܐ‍]‍ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܪܫ ܗܘ‍[‍ܐ‍]‍ ܢܐܠܦܘܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܘ

 

ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܐܢܫܘܬܐ܂ ܕܐܘܪܚܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܢܕܪܘܫ ܠܗܿ܂ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܫܟ ܒܡܘܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܓܫ ܒܪܝܬܐܒܡܘܬܗ܂ ܚܫܟ ܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܘܟܒܐ܂ ܕܐܙܠܓ܂ ܡܛܠܕܬܪܓܫ ܗܘܬ ܬܐܒܝܠ܂ ܒܝܠܕܗ ܐܙܠܓ ܗܘܐ܂‍[‍24܂‍]‍ ܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܦܨܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܟܘܟܒܐ ܦܨܝܚܐ܂ ܘܒܡܘܬܐܟܡܝܪܐ ܐܬܚܙܝ ܥܡܛܢܐ ܟܡܝܪܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܒܝܕ ܐܬܿܐܚܝܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܓܠܝܐ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ ܒܝܕ ܐܬܿܐ ܢܚܘܢ܂ ܡܢܡܘܬܐ ܟܣܝܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܪܗ ܕܟܘܟܒܐ ܗܿܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܐܙܠܝܢܗܘܘ ܥܡܗ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܩܢܘܡܗ ܗܘ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ܦܪܨܘܦܗ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܣܐ܂ ܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܘܟܒܗ ܠܗܕܡܐ ܗܘܐ܂ ܕܢܘܗܪܗ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ܂ ܘܫܒܝܠܗ ܡܢ ܟܠܐܢܫ ܟܣܐ ܗܘܐ܃ ܘܗܢܘܢ ܠܡ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܟܘܟܒܐ ܚܕܝܘ܂ܘܠܐ ܗܟܢܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܐ ܠܟ̈ܬܒܐܕܢܒ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܚܕܝܘܒܚܙܬܗ ܕܟܘܟܒܐ ܕܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܥܠܘ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܟܕܠܐܢܫ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܠܐ ܫܐܠܘ ܥܠ ܒܝܬܐ܂܀‍[‍25܂‍]‍ ܘܦܬܚ ܠܡ ܣܝܡ̈ܬܗܘܢ ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܕܗܒܐܠܐܢܫܘܬܗ܂ ܘܡܘܪܐ ܠܡܘܬܗ܂ ܘܠܒܘܢܬܐ ܠܐܠܗܘܬܗ܂܀ ܐܘܕܗܒܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ܂ ܘܠܒܘܢܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ܂ ܘܡܘܪܐܐܝܟ ܕܠܚܢܝܛܐ܂܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܗܒܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܩܕܡ ܕܗܒܐܠܡܪܗܿ ܡܬܦܢܝܐ܂ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ ܥܠ ܐܣܝܐ ܒܕܩ ܕܡܐܣܐܬܒܪܗ܀ ܕܐܕܡ܂܀ܗܿܘ ܕܓܠܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬ ܗܪܘܕܣ܂ ܗܘ ܓܠܐܠܗܘܢ ܕܢܣܩܘܢ܂ ܕܢܫܠܡܢ ܒܡܣܩܬܗܘܢ ܬܪܬܝܗܝܢ܂ ܗܿܝ ܕܡܢܡܨܪܝܢ ܩܪܝܬ ܠܒܪܝ܂ ܘܗܿܝ ܕܪܚܝܠ ܒܟܝܐ܂ ܫܠܡܬ ܠܡ ܗܿܝ ܕܐܡܪܗܘܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܂܀܀ 

 

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 3‍]‍‍[‍1܂‍]‍ ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܡ ܗܪܘܕܣ ܕܒܙܚܘ ܒܗ ܡܓܘ̈ܫܐ܂ ܪܓܙ ܘܫܕܪܩܛܠ ܛ̈ܠܝܐ܂ ܐܝܢ ܥܘܠܐ ܗܪܘܕܣ܂ ܠܐ ܗܐ ܫܡܥܬ ܕܟܘܟܒܐ ܗܘܟܪܘܙܗ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܝܠܕ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܕܢܬ ܒܪܥܝܢܟ܂ ܕܐܢ ܡܢܫܡܝܐ ܗܘ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܣܘܥܪܢܐ ܠܡܩܡ܂ ܘܕܓܙܝܟܢܦ̈ܬܐ ܡܢ ܪ̈ܚܘܡܝܗܝܢ܂ ܐܬܦܪܥ ܒܬܠܬܐ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܐܢܬܬܗ܂ܘܗܘ ܒܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܡܝܬ܀‍[‍2܂‍]‍ ܟܕ ܚܙܐ ܠܡ ܕܒܙܚܘ ܒܗ ܡܓܘ̈ܫܐ܂ ܪܓܙ܂ ܐܘܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ܥܘܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ܂ ܘܚܪ̈ܫܐ ܕܠܐ ܫܡܥܝܢ܂ ܠܐ ܥܕܟܝܠܐܬܬܥܝܪܬܘܢ ܠܗܘ ܩܠܗ ܕܐܫܥܝܐ ܕܐܡܪ܂ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܬܿܐ܂ ܘܐܠܘ ܒܐܢܫ ܐܚܪܢ ܐܬܝܗܒܬ܂ ܐܝܬܗܘܐ ܠܡܐܡܪ܂ ܐܠܐ ܒܗ ܒܗܘ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܝܗܒܬܠܗܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܟܠܟܘܢ܂ ܠܡܘܫܐ ܓܝܪ ܠܗ ܐܬܝܗܒܬ܂ ܕܗܘܠܚܘܕ ܢܬܛܦܝܣ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ܂ ܘܠܓܕܥܘܢ ܘܠܚܙܩܝܐ܂ ܗܢܝܢܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ܂ ܠܐ ܗܐ ܨܐܕܝܟܘܢ ܐܫܬܕܪܣܘܥܪܢܐ ܓܠܝܐ܂ ܘܦܘܫܩܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܠܐ̈ܬܐ ܕܒܢܡܘܣܟܘܢܒܝܕ ܡܓܘܫ̈ܐ܂ ܐܝܟܢ ܠܐ ܐܣܬܟܠܬܘܢ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܂ܘܗܝܡܢܬܘܢ ܒܝܠܕܐ ܕܒܬܘܠܬܐ܂ ܐܘ ܕܡ ܥܡ ܡܠܟܟܘܢܒܬܡܗܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ܂ ܡܣܟܝܢ ܕܬܘܒ ܠܘܬܟܘܢ ܢܥܛܦܘܢܡܓܘ̈ܫܐ ܘܥܠܘܗܝ ܬܢܝܢܘܬ ܢܫܘܕܥܘܢ܂‍[‍3܂‍]‍ ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܬ ܕܐܬܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܐܥܝܪܟܘܢܕܬܣܬܟܠܘܢ ܕܐܬܝܠܕ ܠܗ܂ ܐܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܝ ܗܿܝ ܡܚܫܒܬܗܕܡܠܟܟܘܢ ܩܛܘܠܐ܂ ܦܪܥܘܢ ܬܪܝܢܐ܂ ܙܪܥܐ ܟܢܥܢܝܐ܂ܐܫܩܠܘܢܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܢ܂ ܫܐܘܠ ܚܬܝܬܐ ܕܥܠ ܕܫܡܥܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܕܐܚܕܘ ܒܐܝܕܐ ܕܕܘܝܕ ܕܠܐ ܒܝܕܥܐ܂ ܫܕܪ ܐܝܬܝܘܚܪܒ ܐܢܘܢ܂ ܫܦܝܪ ܗܘܬ ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܬܬܠܝܒܨܘܪܟܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܐܘܠ܂ ܘܒܪ ܕܘܝܕ ܫܦܥ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܟܘܢܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܐܬܪܕܦ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܡܢ ܫܐܘܠ܂ ܐܝܟ ܒܪܐ ܡܢܗܪܘܕܣ܂ ܐܬܩܛܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܡܛܠ ܕܘܝܕ܂ ܘܝܠܘ̈ܕܐ ܡܛܠ ܡܪܢ܂ܐܬܦܠܛ ܐܒܝܬܪ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܝܠܘ̈ܕܐ܂ ܒܐܒܝܬܪ

 

ܩܛܥܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܠܝ܂ ܘܒܝܘܚܢܢ ܦܣܩܬ ܢܒܝܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܝܥܩܘܒ܂܀‍[‍4܂‍]‍ ܠܐ ܝܕܥ ܗܪܘܕܣ ܐܝܟܢܐ ܢܒܥܝܗܿ ܠܨܒܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܘܝܪܗܘܐ ܒܚܣܡܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܫܟܚ܂ ܘܐܝܟ ܕܥܩܒ ܥܠ ܚܕܦܬܓܡܗ ܕܡܝܟܐ ܥܩܒ ܕܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܦܬܓܡܗ ܕܐܫܥܝܐ܂ ܝܕܝܥܗܘܐ ܓܝܪ ܛܘܗܡܗ ܘܐܡܗ ܘܩܪܝܬܗ ܘܙܒܢܗ܂ ܓܢܣܗ ܕܡܢ ܒܝܬܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܐܡܗܿ ܕܒܬܘܠܬܐ ܗܝ ܐܝܟܕܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܘܩܪܝܬܗ ܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܝܟܐ܂ܘܙܒܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܡܓܘܫ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܝܠܦ ܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܒܪ ܝܘܣܦ ܐܟܬܒܘܗܝ ܗܿܢܘܢܕܐܫܟܚܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕܝܥ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܗܿܘ ܪܘܐܒܚܣܡܐ܂ ܠܡܕܥܗ܂ ܠܫܐܘܠ ܕܡܐ ܗܘܐ ܕܟܕ ܒܫܘܥܠܗ ܗܘܬܡܙܓܬܐ ܕܕܡܗ ܕܕܘܝܕ܂ ܗܿܘ ܕܠܗ ܨܗܐ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܕܠܓܘܡܢܗ ܗܘܐ܂ ܝܕܥ ܕܝܢ ܫܠܝܡܘܢ ܕܢܕܘܢ ܘܢܕܥܗ ܠܛܠܝܐ ܒܪܙܢܝܬܐ܂ ܝܕܥܬ ܐܦ ܕܠܝܠܐ ܕܬܒܨܐ ܬܦܩ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ܂ ܡܢ ܠܒܗܕܫܡܫܘܢ܂‍[‍5܂‍]‍ ܦܪܥܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܘܐܡܗܿܘܙܒܢܗ ܕܦܪܘܩܐ ܕܡܬܝܠܕ ܠܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܩܛܠ ܛܠܝ̈ܐ ܕܥܡ ܣ̈ܓܝܐܐܢܬܩܛܠ܂ ܗܿܘ ܚܕ ܕܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܦ ܫܐܘܠ ܡܢܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܕܥ܂ ܕܠܐ ܡܨܐ ܚܝܠ ܕܘܝܕ܂ ܘܐܦ ܠܐܗܪܘܕܣ ܚܝܠ ܒܪ ܕܘܝܕ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܬܐ ܚܠܦ ܕܬܕܥ ܐܘܬܐܠܦ܂ ܠܡܣܪܚ ܗܘ ܡܣܬܪܗܒܐ܂ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܒܝܫܐ܂ܗܿܘ ܕܣܒܪ ܕܡܨܐ ܩܛܠ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܡܘܒܕ ܠܕܘܝܕ ܘܙܩܦ ܠܒܪ ܕܘܝܕ܂ܐܦ ܩܐܝܢ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܣܒܪ ܕܡܨܐ ܡܛܥܐ ܒܐܠܗܐ܂ ܟܕ ܐܡܪܕܢܛܘܪܗ ܐܢܐ ܕܐܚܝ܂ ܐܦ ܓܚܙܝ ܒܐܠܝܫܥ܂ ܘܿܣܩܪܝܘܛܐܠܡܪܢ܂܀‍[‍6܂‍]‍ ܗܘܘ ܝܠܘ̈ܕܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܬܪܝܢ ܐܣܟܡ̈ܝܢ܂ ܣܗܕܐ̈ ܠܙܕܝܩ̈ܐܩ̈ܛܝܠܐ܂ ܘܡܩܛܪ̈ܓܢܐ ܠܩ̈ܛܘܠܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܡܪܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܬܡܝܡܐܝܬ ܢܥܓܘ ܠܒܪ̈ܝܪܐ ܥܠ ܐܝܕܐ ܩܛܠܘ ܡܢ ܩܕܡܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܟܪ̈ܘܙܐ܂܀ ܩܠܐ ܠܡ ܐܫܬܡܥ ܒܪܡܬܐ܂ ܪܚܝܠܕܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܿ܂ ܘܐܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܗܿܝ܂ ܒܪ ܠܝܐ܂ ܪܚܝܠܠܡܢܐ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝܗܿ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ܂ ܗܢܘ ‍[‍…‍]‍

 

‍[‍15܂‍]‍ ‍[‍…‍]‍ ܐܪܫܥܘ ܩܠܝܠ ܪܕܐ܂ ܘܢܦܫܚ ܠܡ ܣܘ̈ܟܐ ܕܥܒܐܒܦܪܙܠܐ܂ ܐܡܪ ܐܫܥܝܐ܂ ܣ̈ܘܟܐ ܘܠܐ ܥܩܪܐ܂ ܕܡܠܬ ܠܗܿ ܕܝܢܟܝܠܬܐ ܕܚܘܒ̈ܝܗܘܢ܂ ܐܬܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܣܩ ܥܩܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐ̈ܝܠܢܐ܂ܡܛܝ ܠܗ ܠܡ ܓܝܪ ܢܪܓܐ ܠܘܬ ܥܩܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝ̈ܠܢܐ ܗܿܢܘܢܕܫܒܩ ܐܫܥܝܐ ܘܐܡܬܝ ܗܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܒܕܢܚܗ ܕܫܪܝܪܐ܂ ܗܿܘܕܐܬܟܢܝ ܒܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ܂ ܘܫܪܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ܂ ܗܿܝ ܕܒܫܒܥܡ̈ܢܘܢ ܐܬܩܪܝܬ܂܀‍[‍16܂‍]‍ ܐܢܐ ܠܡ ܘܐܒܘܟ ܒܛܘܪܦܐ ܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܟ܂ ܘܠܘܩܒܠܗܕܐ ܐܡܪ܂ ܕܒܝܬ ܐܒܐ ܘܠܐ ܠܝ ܕܐܗܘܐ܂ ܘܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ܡܛܠ ܩܢܛܐ ܕܕܠܡܐ ܩܛܠܘܗܝ܂ ܗܢܝܢ ܕܐܦ ܟܕ ܒܪ ܬܪܬܝܢ ܗܘܐܫ̈ܢܝܢ ܗܕܐ ܨܒܘ ܠܡܥܒܕ ܠܗ܂ ܥܡ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܗܘܢ܂܀‍[‍17܂‍]‍ ܘܕܟܘܬܝܢܐ ܕܒܥܘܐ ܕܓܡ̈ܠܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠܕܥܕܟܝܠ ܥܪܒܢ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܓܙܝܙ ܗܘܐ܂܀ܘܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܩܡܘ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܣܓ̈ܕܝ ܠܟܐ̈ܦܐ ܘܠܩ̈ܝܣܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܒܐܠܣܘ̈ܓܐܐ ܕܥ̈ܡܡܐ܀ ܝܗܒܬܟ܂܀ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܝܘܚܢܢ ܡܢ ܟܠ ܚ̈ܛܗܝܢ ܡܛܠ ܕܠܗܿܘ ܕܕܠܐ ܚ̈ܛܗܝܢܡܥܡܕ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܬܬܡܗ ܝܘܚܢܢ ܕܡܥܡܕ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܐܝܟܐܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܡܫܚܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܩܒܠܘ܂ ܐܝܟܕܠܡܩܒܪܢܝ ܠܡ ܥܒܕܬ܂ ܘܡܘܬܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܩܪܝ܂܀ ܡܟܪܐܠܝܥܙܪ ܠܪܦܩܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܡ̈ܝܐ܂ ܝܥܩܘܒ ܠܪܚܝܠ ܥܠ ܒܪܐܕܡ̈ܝܐ܂ ܡܘܫܐ ܠܨܦܘܪܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܡ̈ܝܐ܂ ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠܛܘܦܣܐ ܗܘܝ ܕܡܪܢ ܕܡܟܪ ܠܥܕܬܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܂ܘܐܝܟ ܕܚܘܝ ܐܠܝܥܙܪ ܠܪܦܩܐ ܠܐܝܣܚܩ ܡܪܗ ܟܕ ܐܬܐܒܚܩ‍[‍ܠ‍]‍ܐ ܠܐܘܪܥܗܿ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܚܘܝ ܡܢ ܝܘܪܕܢܢ ܠܦܪܘܩܢ܂ܕܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܫܩܠ ܚܛܿܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܂

 

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 4‍]‍‍[‍1ܲ܂‍]‍ ‍{‍ܐܝܬܗܘܝ‍}‍‍<‍ܐܝܬܘܗܝ‍>‍ ܗܘܐ ܠܡ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܒܪ ܫ̈ܢܝܢ ܬܠܬܝܢ ܟܕܐܬܐ ܕܢܥܡܕ ܘܗܕܐ ܠܒܗܬܬܗ ܕܡܪܩܝܘܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐܠܐ ܫܩܠ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܢܐ ܩܪܒ ܗܘܐ܂ ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝܐܕܢܥܡܕ ܠܐ ܣܢܝܩ܂ ܘܕܒܪ ܬܠܬܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܗܐ ܥܠܐܢܫܘܬܗ ܒܕܩ܂܀‍[‍1ܒ܂‍]‍ ܐܢܐ ܠܡ ܚܫܚ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܥܡܕ܂ ܠܘ ܒܚܪܝܢܐ ܦܢܝܦܬܓܡܐ܂ ܐܠܐ ܕܢܚܘܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܪܗ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܫܘܐܗܘܐ ܡܣܢܘ̈ܗܝ ܠܡܫܩܠ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܦ ܡܥܡܕܘ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ܟܠ ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܢ ܡܿܢ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܡܬܒܪܟ܂ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܗܟܝܠܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܐܦ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ܂ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܘܠܐܿ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܥܡܕ ܠܡܿܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗ܂ܗܟܢܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܚܪܐ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܪܗ܂ ܠܘܗܟܝܠ ܕܢܡܠܐ ܝܘܚܢܢ ܣܢܝܩܘܬܗ ܕܡܪܢ ܫܘܐ ܕܢܥܡܕܗ܂ ܐܠܐܡܛܠ ܕܠܐܕܡ ܚܝܒܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܐܬܐ ܕܢܥܡܕ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ܂ ܘܠܚ̈ܛܝܐ ܡܥܡܕ ܗܘܐ܂ܘܥܠ ܡܪܢ ܟܬܝܒ ܕܚܛܿܝܬܐ ܠܐ ܐܫܬܡܫܬ ܒܗ܂ ܐܬܚܙܝܬ ܕܠܘܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚ̈ܛܝܐ ܐܬܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐܕܬܝ̈ܒܐ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܘ܂ ܝܘܚܢܢ ܣܗܕ ܕܒܕܚܠܬܐ ܘܒܟܘܫܦܐ ܠܡܪܗܐܡܪ ܗܘܐ܂ ܕܠܝ ܘܠܐܿ ܕܡܢܟ ܐܥܡܕ܂܀ ܫܒܘܩ ܠܡ ܕܗܫܐܕܢܡܠܐ ܟܠܗܿ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܐܝܕܐ ܗܿܝ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪܕܠܘܛܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ܥܠ ܢܡܘܣܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܐ ܟܠܗܿ ܟܐܢܘܬܐܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܢܬܦܠܛ ܡܢ ܠܘܛܬܐ܂ ܐܬܐ ܗܿܘ ܕܡܡܠܠܐܟܐܢܘܬܐ ܕܢܫܪܐ ܠܠܘܛܬܐ ܘܢܒܛܠ ܠܚܛܿܝܬܐ܂܀‍[‍1ܨ܂‍]‍ ܕܫܒܘܩ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܕܢܡܠܐ ܟܐܢܘܬܐ ܕܢܩܒܠܘܢܦܪ̈ܘܩܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܡܫܝܚܘܬܐ ܘܢܡܘܣܐ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܕܐܝܟܕܠܒܝܫ ܦܓܪܐ ܘܐܬܚܙܝ ܐܝܟ ܣܢܝܩܐ܂ ܗܟܢ ܩܪܒ ܐܦܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܕܢܣܗܕ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܥܡܕܗ

 

ܢܬܚܡܗܿ܂ ܒܗܝ ܕܗܦܟ ܐܥܡܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܥܡܕܘ ܡܢ ܝܘܚܢܢ܂ܚܘܝ ܕܥܕܡܐ ܗܘ ܠܘܬܗ ܒܠܚܘܕ ܫܡܫܬ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐܫܪܝܪܬܐ ܒܐܝܕܗ ܐܬܓܠܝܬ܂ ܗܿܝ ܕܙܟܝܗܿ ܡܢ ܪܫܝܥܗ ܕܢܡܘܣܐ܃‍[‍2ܿ‍]‍ ܘܕܫܒܘܩ ܕܗܫܐ …‍[‍ ‍]‍‍[‍6ܿ‍]‍ … ܒܘܨܪܐ ܠܪܘܚܐ ܡܢ ܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܠܪܘܚܐ ܡܬܝܗܒܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܦܩܬܗ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܫܠܛܬܐ ܐܬܚܙܝܬܒܕܡܦܩܐ ܠܗ܂܀ ܘܕܐܦܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܢܬܢܣܐ܂ ܗܿܝ ܗܝܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬ ܚܣܝܢܐ ܕܢܒܘܙ ܡܐ̈ܢܘܗܝ܂ ܐܠܐܐܢ ܠܘܩܕܡ ܠܗ ܠܚܣܝܢܐ ܢܐܣܘܪ ܘܗܝܕܝܢ ܢܒܘܙ ܡܐ̈ܢܘܗܝ܂ܐܣܪܗ ܗܟܝܠ ܠܚܣܝܢܐ ܘܙܟܝܗܝ ܒܥܘܡܪܗ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝܒܟܪܘܙܘܬܗ܂ ܘܕܪܫ ܠܢ ܐܘܪܚ ܨܘܡܐ ܕܒܗܿ ܢܙܟܐ ܠܨܢ̈ܥܬܗ܂‍[‍7܂‍]‍ ܘܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܠܡ ܕܨܐܡ ܗܘܐ ܟܦܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܙܟܘܬܗܕܒܥܠ ܕܪܐ܂ ܕܩܕܡ ܟܘܠ ܐܢܫ ܢܦܪܣܝܗܿ ܠܚܝܒܘܬܗ܂ ܘܐܠܦܢܝܒܡ̈ܠܘܗܝ ܕܠܗܕܐ ܗܘܝܢܢ ܟܦܢܝܢܢ ܠܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ܂܀܀ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܠܐ ܡܘܕܥ ܕܟܦܢܘ܂ ܘܥܠ ܡܪܢܟܬܝܒ ܕܟܦܢ܂ ܐܠܐ ܕܢܟܐܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܫܩܠ ܦܓܪܐ܂ܘܕܢܬܠ ܥܠܬܐ ܠܣܛܢܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗ ܠܡܢܣܝܘܬܗ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗܕܐܡܪ ܠܟܐ̈ܦܐ ܕܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ܂ ܘܕܠܐ ܥܒܕ܂ ܕܠܐ ܢܬܠ ܠܗܪܓܬܗ ܠܥܘܠܐ܂ ܘܒܚܙܝܪ̈ܐ ܕܝܗܒ ܠܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ܂ ܠܘ ܠܗܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫܢܦܩ ܗܘܐ ܨܐܕܘܗܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܒܕܬܕܡܘܪܬܐ܂‍[‍8ܲ܂‍]‍ ܘܕܠܐ ܒܗܬ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܐܝܬܝ ܐܩܝܡܗ ܥܠܩܪܢܐ ܕܗܝܟܠܐ܂ ܘܗܐ ܥܕܟܝܠ ܩܝܡܐ ܕܘܟܬܐ ܘܗܝܟܠܐ ܣܚܝܦ܂ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܬܫܬܒܩ ܒܗ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ܂ ܘܗܿܝ ܕܘܟܬܐܕܩܡ ܥܠܝܗܿ ܐܬܢܛܪܬ ܐܝܟ ܕܠܐܬܿܐ܂ …‍[‍8ܒ܂‍]‍ ܘܕܐܩܝܡܗ ܥܠ ܩܪܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܢܣܒܪܗ ܕܡܫܟܚ ܗܘ

 

ܐܢܫ ܗܘܐ܂ ܡܢ ܒܝܬ ܐܠܗܘܬܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܗ ܠܐܕܡܕܡܢ ܗܿܘ ܐܝܠܢܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ܂܀ܘܕܐܣܩܗ ܠܛܘܪܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܣܢܝܩܐ ܗܘ܂ ܕܠܟ ܠܡ ܐܬܠܡ̈ܠܟܘܬܐ ܐܢ ܬܣܓ‍[‍ܘܕ‍]‍ ܠ‍[‍ܝ‍]‍ ܘܟܕ ܫܚܠܦ ܨܢܥܬܗ ܠܐܫܚܠܦܗ ܥܡܗ ܠܫܪܝܪܐ܂ ܒܫܘܪܝܐ ܓܝܪ ܥܒܕܗ ܐܠܗܐ܂ܘܒܫܘܠܡܐ ܣܢܝܩܐ ܘܣܓܘܕܐ܂ ܥܘܝܪ ܗܘܿܐ ܗܟܝܠ ܒܪܡܘܬܗܕܒܣܓܕܬܐ ܚܠܦ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܝܬܝܪ ܐܫܬܢܩ܂ ܕܚܠܦܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘ܂ ܝܕܘܥܗܝ ܠܗ ܕܝܠܗ܂ ܒܫܡܗ ܩܪܝܗܝ ܡܪܢ܂ ܣܛܢܐܗܘ ܕܝܢ ܐܝܟܢ ܢܩܪܝܘܗܝ ܠܐ ܝܕܥ܂‍[‍8ܨ܂‍]‍ ܐܡܪ ܠܗ ܗܟܝܠ ܕܦܠ ܡܢ ܗܡܟܐ܂ ܕܟܬܝܒ ܗܘܕܢܢܛܪܘܢܟ ܕܠܐ ܬܬܩܠ܂ ܐܘ ܡܢܣܝܢܐ܂ ܘܐܢ ܥܠܘܗܝ ܫܠܡܡܙܡܘܪܐ܂ ܠܐ ܗܐ ܒܐܒܪ̈ܘܗܝ ܟܬܝܒ ܬܡܢ ܕܢܦܨܝܟ ܠܐ ܟܝܬܡܨܐ ܢܦܠ ܦܪܘܚܐ ܕܐܐܪ ܬܚܝܬ ܐܒܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܗܿܝ܂ܐܘ ܠܐ ܗܐ ܟܬܝܒ ܬܘܒ܂ ܕܥܠ ܓܪܣܐ ܘܚܪܡܢܐ ܬܕܪܘܟ܂ ܐܠܐܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ ܠܗ ܝܿܠܦ ܡܢ ܟܬܒܐ܂ ܘܕܢܟܝܢ ܠܗ ܐܪܦܝ܂ ܗܟܢ ܐܦܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ ܠܬܘܩ̈ܠܬܗܘܢ܂ܘܡܪܦܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܛܪܓܢ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ܂ ܕܒܗܕܐ ܢܒܕܩܘܢܕܗܢܘܢ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܗܿܘ ܪܒܐ܂‍[‍9܂‍]‍ ܘܬܘܒ ܐܣܩܗ ܠܛܘܪܐ ܘܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝܐܢܝܢ܂ ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܛܥܝܢ ܘܣܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܐ ܗܘ܂ ܘܐܝܟܕܐܡܪܬ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܟܝܢ ܠܗܘܢ ܡܪܦܝܢ ܘܫܪܟܐ ܫܩܠܝܢ܂ ܘܐܢܕܐܡܪ ܕܕܝܠܝ ܐܢܝܢ܂ ܥܒܕܝܢ ܠܗ ܐܝܬܝܐ܂ ܟܕ ܠܘ ܡܢܗܘܢ ܝܠܦܝܢܢܠܗ ܠܫܪܪܐ ܐܠܐ ܒܗܝ ܕܣܒܪܝܢ ܕܙܟܝܢ ܡܢܗܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܝܒܝܢ܂ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܒܬܪܗܿ ܕܠܝ ܡܫܠܡܢ܂ ܢܣܬܟܠܘܢ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘܒܪܘܝܗܝܢ܂ ܘܠܗ ܡܫܬܠܡܘ ܐܫܬܠܡ܂ ܘܕܐܡܪ ܕܫܠܝܛ ܐܢܐܒܗܝܢ܂ ܠܘ ܕܒܟܝܢܗ ܫܠܝܛ܂ ܐܠܐ ܕܗܢܘܢ ܐܨܛܒܝܘ܂ ܐܡܪ ܓܝܪܕܠܡܢ ܕܬܬܠܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܕܬܫܬܡܥܘܢ ܠܗ܂ ܕܝܠܗ ܐܢܬܘܢܥܒܕ̈ܐ ܘܫܪܟܐ܂‍[‍10܂‍]‍ ܘܕܦܠ ܣܓܘܕ ܠܝ܂ ܕܢܬܝܕܥ ܫܘܥܠܝܗ ܕܗܿܘ ܕܡܢ ܪܫܝܬܐܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܝ܀ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡܟܣ ܠܟܠ ܦܓܪ܂ ܕܐܢ ܫܠܝܚܐܝܬ ܢܿܚܬ ܠܩܪܒܐ

 

ܚܐܒܿ ܠܗ܂ ܠܒܫ ܓܝܪ ܗܘ ܠܘܩܕܡ ܙܝܢܗ ܕܨܘܡܐ܂ ܘܟܢ ܢܚܬܠܐܓܘܢܐ܂ ܙܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫܪܪܐ ܡܬܒܥܐ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ ܕܫܕܐܓܐܪ̈ܐ ܡ̈ܠܦܐ܂ ܐܡܪ ܠܡ ܓܝܪ ܕܗܢܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ܂ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܕܡܠܦ ܣܒܥܐ܂ ܕܢܚܬܚܬܗܿ ܠܟܦܢܘܬܐ ܕܬܥܘܠܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܛ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܟܦܢܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܝܟܦܢܘܬܐ ܠܨܘܡܗܿ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝܢܐ ܠܒܝܫܐ ܗܘܬ܂ ܗܦܟܬ ܕܝܢܗܝ ܟܦܢܘܬܐ ܫܕܬ ܒܗ ܓܐܪ̈ܐ ܕܣܒܥܘܬܗܿ܂ ܕܬܠܦܝܘܗܝ ܠܡܿܠܦܣܒܥܐ ܒܪܝܐ܂ ܕܐܝܬ ܗܘ ܣܒܥܐ ܓܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ܂ ܠܘܓܝܪ ܒܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܒܟܠ ܦܬܓܡ ܕܢܦܩ ܡܢ ܦܘܡܐܠܗܐ܂ ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܕܢܢܣܐ ܐܬܢܣܝ܂ ܘܒܗܝ ܕܐܬܐ ܕܢܠܦܐܬܟܘܢ܂ ܐܢ ܒܪܗ ܐܢܬ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܂ ܐܡܪ ܕܗܠܝܢܟܐ̈ܦܐ ܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ܂ ܕܗܫܐ ܦܘܡܗ ܕܒܝܫܐ ܡܫܟܢܗ܂ ܕܡܢܕܐܠܗܐ ܗܘ܂ ܡܫܟܚ ܗܘ ܟܐ̈ܦܐ ܠܡܗܦܟ ܠܠܚܡܐ܂‍[‍11܂‍]‍ ܐܠܦܗ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܕܡܠܬܗ܂ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܗܘܐܠܗܐ ܟܐ̈ܦܐ ܠܠܚܡܐ ܠܡܗܦܟ܂ ܝܠܦ ܐܘ ܡܢܣܝܢܐ ܕܐܦܕܠܐ ܠܚܡܐ ܡܫܟܚ ܗܘ ܐܠܗܐ ܠܡܣܒܥܘ܂ ܘܐܢ ܠܗܿ ܠܟܐܦܐܡܫܟܚ ܕܢܗܦܟܝܗܿ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܡܫܟܚ ܗܘ ܕܐܦ ܠܗܿܠܟܦܢܘܬܐ ܢܗܦܟܝܗܿ ܠܣܒܥܘܬܐ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܿܢ ܕܗܦܟ ܟܝܢܐܕܠܐ ܡܬܐܟܠ ܠܡܟܘܠܬܐ܂ ܠܐ ܥܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܗܦܘܟ ܟܝܢܐܟܦܢܐ ܠܣܒܥܘܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܢܣܒܥܝܗܿ ܡܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢ܂ܐܠܐ ܕܠܗܿ ܠܟܦܢܘܬܐ ܩܢܘܡܗܿ ܣܒܥܘܬܐ ܢܥܒܕܝܗܿ܂ ܐܝܟܢܐܕܠܩܢܘܡܗܿ ܕܟܐܦܐ ܐܦ ܡܢܣܝܢܐ ܕܢܥܒܕܝܗܿ ܠܚܡܐ܂܀ܒܛܘܪܐ ܗܟܝܠ ܕܫ ܐܢܝܢ ܡܪܢ ܠܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܡܢܣܝܢܐ܂ ܘܫܕܐܐܢܝܢ ܠܬܚܬ܂ ܕܢܕܘܫܘܢ ܐܢܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܬܕܝܫܝܢܗܘܘ܂ ܘܐܣܩ ܚܠܦܝܗܝܢ ܟܠ ܛܒ̈ܢ܂ ܕܢܡܠܟܢ ܥܠ ܟܠ܂ ܗܢܝܢ ܕܡܢ ܟܠܡܬܬܕܝܫܢ ܗܘܝ܂܀܀‍[‍12܂‍]‍ ܐܝܟ ܕܒܗܿܢܘܢ ܡ̈ܝܐ ܕܡܚܢܩ ܗܘܐ ܦܪܥܘܢ ܝܠܘ̈ܕܐܐܬܚܢܩ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܓܘܠܝܕ ܒܗܿܘ ܣܝܦܐ ܕܡܘܒܕ ܗܘܐ ܒܗܣܓܝܐ̈ܐ ܒܗ ܗܘ ܫܩܠܗ ܕܘܝܕ ܠܪܫܗ܂ ܡܘܫܐ ܒܐܪܙܗ ܕܨܠܝܒܐܣܕܩܗ ܠܝܡܐ܂ ܘܕܘܝܕ ܒܐܪܙܐ ܕܟܐܦܐ ܫܦܠܗ ܠܓܘܠܝܕ܂ ܘܡܪܢܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܚܝܒܗ ܠܣܛܢܐ ܟܕ ܡܢܣܐ ܠܗ܂ ܦܪܥܘܢ ܒܡ̈ܝܐܕܡܚܢܩ ܗܘܐ ܐܬܚܢܩ܂ ܘܓܘܠܝܕ ܒܣܝܦܐ ܕܩܛܠ ܗܘܐ ܒܗ 

 

ܐܬܩܛܠ܂ ܘܒܝܫܐ ܒܦܓܪܐ ܕܡܘܒܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܒܗ ܐܙܕܟܝܘܐܬܟܘܢ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܠܗܝ܂܀܀ܒܐܪܙܐ ܕܬܠܬ ܡܥܡ̈ܘܕܝܢ ܕܥܡܕ ܐܬܢܣܝ ܡܚܝܢܐ܂ ܐܡܪ ܠܡܕܗܠܝܢ ܟܐ̈ܦܐ ܢܗܘܝܢ ܠܚܡܐ ܗܢܘ ܓܝܪ ܡܪܒܝܢܗ ܕܝܠܕܐܘܬܘܒ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܘܫܘܒܚܗܝܢ ܐܬܠ ܠܟ܂ ܗܢܘ ܓܝܪ ܡܘܠܟܢܗܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܬܘܒ ܕܦܠ ܡܢ ܗܡܟܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܚܬܬܗܕܡܘܬܐ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܫܬܓܫ܂ ܘܟܕ ܡܚܕܐ ܠܗܠܐܘܟܕ ܡܕܚܠ ܠܗ ܠܐ ܐܬܪܗܒ܂ ܐܠܐ ܒܐܘܪܚܗܿ ܪܕܐܗܘܐ܂ ܘܨܒܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܫܠܡ ܗܘܐ܂‍[‍13܂‍]‍ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܕܣܕܪ ܠܗܘ ܚܝܐ܂ ܠܗ ܠܘ ܐܘܠܨܢܐܗܘܝ ܠܗ܂ ܐܘܠܨܢܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܡܪܘܚܢܢ ܗܘ܂ ܘܟܠܢ ܡܢ ܚܫܗ ܢܦܐܫܐܡܩܒܠܝܢܢ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܕܚܠ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܝܕܥ ܕܠܡܬܢܟܝܘ ܠܐܡܨܐ܂ ܡܢ ܥܕܢ ܗܘ ܓܝܪ ܠܥܕܢ ܡܬܝܠܕܐ ܥܠܝܢ ܕܚܠܬܐ܂ ܒܗܝܕܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥܝܢܢ ܕܠܡܬܢܟܝܘ ܡܨܝܢܢ܂ ܘܐܦ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪܕܡܛܡܐܝܢ ܠܗ ܒܝܠܕܐ܂ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܛܠ ܕܛܥܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܨܝܢܠܡܐܠܦ܂ ܡܛܠ ܕܚܬܝܪܝܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܡܕܚܠ܂ ܡܛܠ ܕܠܐܬܝܒܝܢ܂ ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܠܡܐ ܕܐܬܐ ܠܗ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܦܪܝܫ ܐܦ ܗܘܡܢ ܡܪܒܥܐ܂ ܟܠ ܛܘ̈ܠܫܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܗ܂ ܘܠܫܝܘܠ ܕܡܢ ܟܠ ܣܢܝܐܘܛܡܐܐ ܥܠ ܬܘܒ܂ ܘܡܠܘܢ ܥܠ ܦܓܪܐ ܐܡܝܪ ܕܗܝ̈ܟܠܐ ܐܢܘܢܕܐܠܗܘܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܗܟܝܠ ܛܡܐܐ ܠܐܠܗܐ ܠܡܫܪܐܒܗܝ̈ܟܠܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܡܘܬܐ ܗܘ ܨܒܐ ܠܡܩܛܠ܂ܘܥܩܒ̈ܬܗ ܠܡܛܠܩܘ܂ ܫܪܝ ܡܢ ܥܘܩܪ̈ܗܿ ܕܨܒܘܬܐ܂ ܐܬܪ ܕܦܓܪܐܓܝܪ ܬܡܢ ܗܘ ܐܦ ܡܘܬܐ܂ ܘܥܩܪܗ ܕܦܓܪܐ ܡܪܒܥܐ ܗܘ܂ ܬܡܢܗܘ ܓܝܪ ܡܫܪܐ ܠܡܬܓܒܠܘ܂ ܘܬܡܢ ܡܫܪܐ ܒܗ ܡܘܬܐܠܡܚܒܠܘܬܗ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܢܫ̈ܐ ܕܒܝܪܚܐ ܕܒܛܢܢ ܡܝܬܝܢܥܘ̈ܠܝܗܝܢ ܘܡܚܒܠܢ܂ ܘܒܕܬܪܝܢ ܘܒܕܬܠܬܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܝܪܚ ܝܪܚ܂ܐܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܡܘܬܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܡܫܪܐ܂ ܘܒܫܝܘܠ ܡܫܠܡ܂ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܢ ܕܨܝܕܗ ܗܘ ܕܡܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܡܢܡܪܒܥܐ ܢܫܪܐ ܠܡܗܠܟܘ ܥܡܗ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܣܟܗܿ ܕܫܝܘܠܚܒܘܫܬܗ܂‍[‍14܂‍]‍ ܐܣܬܟܠ ܡܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܒܟܠ ܓܢܣ ܨܒܐ ܚܝܐܠܡܟܣܘܬܗ ܠܡܘܬܐ܂ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܘܠܐ ܘܒܡܪܒܥܐ ܠܐ 

 

ܐܫܟܚ ܠܡܚܒܠܘܬܗ܂ ܘܝܠܘܕܐ ܘܒܡܪܒܝܬܗ ܠܐ ܐܬܡܨܝܠܡܟܐܪܘܬܗ܂ ܘܛܠܝܐ܂ ܘܒܝܘܠܦܢܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܕܘܕܘܬܗ܂ܘܥܠܝܡܐ ܘܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܠܐ ܐܬܡܨܝ ܠܡܫܪܓܠܘܬܗ܂ ܘܝܕܘܥܐܘܒܨ̈ܢܥܬܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܚܣܢܘܬܗ܂ ܘܡܠܦܢܐ ܘܒܡܗܝܪܘܬܗܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܟܣܘܬܗ܂ ܘܙܗܝܪܐ܂ ܕܒܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܠܐ ܐܫܟܚܠܡܣܛܝܘܬܗ܂ ܘܚܠܝܨܐ ܘܒܩܛܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܕܚܠܘܬܗ܂ܘܫܠܕܐ܂ ܘܒܙܗܝܪܘܬܗ ܕܩܒܪܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܢܛܪܘܬܗ܂ ܠܐ ܓܝܪܐܬܟܪܗ ܡܛܠ ܕܐܣܝܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܛܥܐ ܡܛܠ ܕܪܥܝܐ ܗܘܐ܂ܘܠܐ ܐܣܟܠ ܡܛܠ ܕܡܠܦܢܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܩܠ ܡܛܠ ܕܢܘܗܪܐܗܘܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܕܕܪܫ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܗ܂ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܛܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܩܝܡܬܐ܂‍[‍15܂‍]‍ ܐܢ ܥܕܬܐ ܗܟܝܠ ܓܘܫܡܗ ܗܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣܣܗܕܗ܂ ܗܝܡܢ ܕܥܕܬܗ ܗܘ ܪܕܬ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܚܒܠ܂ܐܝܟܢܐ ܕܒܚܘܝܒܐ ܕܗܿܘ ܚܕ ܦܓܪܐ ܕܐܕܡ ܟܠܗܘܢ ܦܓܪܐܡܝܬܘ ܘܡܝܬܝܢ܂ ܗܟܢܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܚܕ ܓܘܫܡܗܕܡܫܝܚܐ ܟܠܗܿ ܥܕܬܐ ܚܝܬ ܘܚܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܕܗܢܘܢܦܓܪ̈ܐ ܚܛܘ ܘܗܢܘܢ ܡܝܬܝܢ܂ ܐܦ ܐܪܥܐ ܐܡܗܘܢ ܐܬܬܠܝܛܬ܂ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܕܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܐܬܒܪܟܬ ܐܪܥܗ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ܂ ܐܪܥܗ ܓܝܪ ܕܗܝܟܠܐܓܘܫܡܐ ܗܘ܂ ܡܪܝܡ ܗܝ ܕܒܗܿ ܐܙܕܪܥ܂ ܘܚܘܪ ܕܐܦ ܗܿܘܐܝܙܓܕܐ ܕܐܬܐ ܠܡܙܪܥܗ ܒܡܫܡܥܬܗܿ ܒܝܕ ܩܠܐ ܫܦܝܐ ܗܟܢܐܥܒܕ ܫܘܪܝܗ ܕܙܪܥܐ܂ ܫܠܡ ܠܟܝ ܠܡ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫ̈ܐ܂ ܚܬܡܬ ܕܝܢܐܦ ܐܠܝܫܒܥ ܩܠܐ ܕܬܪܝܢ܂ ܐܢܬ ܗܝ ܠܡ ܒܪܝܟܬܐ ܕܢܫ̈ܐ܂ ܐܝܟܢܐܕܢܬܝܕܥ ܕܡܛܠ ܕܐܡܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܠܝܛܬ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܐܕܬܪܬܝܢ ܒܫܡ̈ܗܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܡܬܟܢܝܐ ܗܘܬ܂܀܀܀‍[‍16܂‍]‍ ܘܕܦܪܩ ܡܢ ܠܘܬܗ ܥܕ ܙܒܢܐ܂ ܕܡܬܥܬܕ ܕܒܡܐܟܠ ܩܪܨܐܘܚܣܡܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܢܒܛܠܝܗܿ ܠܙܟܘܬܗ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܚܒܒܫܘܪܝܐ ܚܒ ܐܦ ܒܫܘܠܡܐ܂ ܕܒܡܘܬܗ ܙܟܐ ܝܬܝܪܐܝܬ܂ ܘܕܙܠܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܘܐܙܕܥܦ ܒܗ܂ ܕܕܓܠ ܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܘܐܡܪܕܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܢܝܢ܂ ܘܠܐ ܟܚܕܬܗ ܗܿܝ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܠܝܛܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܠܡܿܢ ܕܨܒܐ ܢܬܠܝܗܿ܂ ܐܟܣ ܗܟܝܠ ܪ̈ܡܘܬܗܒܦܬܓܡܗ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܠܬܗ܂ ܕܢܒܕܩ ܥܠ

 

ܡܪܘܬܗ ܕܝܠܗ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܘܢܚܟܡ ܠܡܬܛܦܝܣ̈ܢܘܗܝ܂ ܕܡܢܝܗܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܢܩܒܠܘܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܂܀ܘܕܐܬܘ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܕܢܬܠ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܕܒܬܪܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܠܝܢܢ ܠܢܣܝ̈ܘܢܐ܂ ܘܒܬܪ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܗܝܕܝܢ ܐܦܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂܀܀‍[‍17܂‍]‍ ܘܕܫܡܥܘܗܝ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܡܡܠܠ ܥܠ ܡܪܢܘܐܪܦܝܘܗܝ ܠܪܒܗܘܢ܂ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܡܪܢ܂ ܡܛܠ ܕܩܠܐ ܕܢܠܒܘܟܠܘܬܗ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܘܥܠ ܗܿܘ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܫܕܪܐܢܘܢ܂ ܙܕܩ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܕܐܬܚܙܝ܂ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܢܥܒܪܢܘܗܪܗ ܕܫܪܓܐ܂ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܘܝ ܝܘܚܢܢ ܕܬܬܚܡܡܥܡܘܕܝܬܗ ܒܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܡܪܢ܂ ܘܟܢ ܡܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܝܬܫܟ̈ܒܐ܂ ܗܘ ܢܗܘܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܟܪܘܙܐ ܐܝܟ ܕܒܟܪܣ ܐܡܗܐܬܗܿ ܕܫܝܘܠ܂܀܀܀‍[‍18܂‍]‍ ܘܕܐܫܟܚܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܐܘܕܥ ܕܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܛܒܗ܂ܘܐܬܐܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܘܐܬܚܕܬ ܒܝܕ ܝܘܚܢܢ ܕܐܥܡܕܗ܂ܘܒܝܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܗܦܟ ܬܘܒ ܐܬܓܙܝ܂ ܒܨܘܡܗܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܠܗܩܬ ܗܘܬ ܠܗܿ ܢܦܫܗܘܢܕ̈ܓܒܝܐ ܒܛܒܗ܂ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܗܘܘ ܓܝܪ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܓܒܝܢܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܩܕܡ ܥܠܡܐ܂ ܘܕܓܒܐ ܠܓܠܝ̈ܠܝܐ ܥܡܐ ܕܠܐ ܪܕܐ܂ܕܢܒܝ̈ܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܝܬܒ̈ܝ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܕܢܘܗܪܐ ܚܙܘ܂ ܕܠܝܕ̈ܥܝܢܡܘܣܐ ܢܟܐܪ܂ ܓܒܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܣܟ̈ܠܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܂ ܕܢܒܗܬܒܗܘܢ ܠܚܟ̈ܝܡܐ܂‍[‍19܂‍]‍ ܡܢ ܢܨܪܬ ܠܡ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܕܛܒ ܠܡܦܩ܂ ܠܦܘܬ ܕܡܢܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ ܘܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܠܗ ܟܬܝܒ ܕܡܬܝܠܕ܂ ܘܗܘ ܐܦܩܗܡܢ ܓܠܝܠܐ܂ ܘܐܕܢܚܗ ܡܢ ܢܨܪܬ܂܀܀ܡܢ ܢܨܪܬ ܠܡ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܕܛܒ ܠܡܦܩ܂ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܡܢܒܝܬ**ܠܚܡ ܗܘ܂ ܐܡܪ ܕܩܐܡ ܫܠܝܛܐ܂ ܘܡܕܒܪܢܐ܂ ܫܡܥ ܕܝܢ ܢܬܢܝܐܝܠܕܡܢ ܢܨܪܬ ܗܘ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܕܡܕܒܪܢܐ ܛܒܐ ܡܫܟܚ ܕܡܢܢܨܪܬ ܠܡܦܩ܂ ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܬܝܒ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܡܪܢܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܝܗܒ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܣܦܪ̈ܐ ܗܘܕܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠ ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܡܬܚܪܝܢ ܕܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܢܝܬܘܢܦܘܫܩ̈ܝܗܘܢ܂ ܗܢܘ ܠܡ ܓܝܪ ܣܦܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܢܟܠܐ ܠܐ

 

ܐܬܚܙܝ ܒܗ܂ ܕܡܢ ܩܕܡ ܕܢܕܥ ܫܐܠ ܕܡܫܟܚܐ ܢܨܪܬ ܠܡܦܪܝܘܡܕܒܪܢܐ ܐܝܟ ܒܝܬ ܠܚܡ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ܂ ܠܐ ܗܘܐܛܠܘܡܐ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܡܫܐܠܢܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ܂ܐܠܐ ܐܘܕܝ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܝܕܥ ܕܥܠܘܗܝ ܫܠܡܐ܂ ܐܦܕܒܝܬ**ܠܚܡ܂ ܐܦ ܕܢܨܪܬ܂ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܡܕܒܪܢܐ ܢܿܦܩ܂ ܘܥܠ ܓܠܝܠܐܢܘܗܪܐ ܕܢܚ܂ ܥܡܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐܚܙܘ܂܀܀܀‍[‍20܂‍]‍ ܐܬܘ ܨܝܕ̈ܝ ܢܘ̈ܢܐ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܨܝܕ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܝܟܕܟܬܝܒ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܨܝܕ̈ܐ܂ ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܘܠܛܘܪ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܪܡܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܚ̈ܟܝܡܐ ܫܕܪ܂ ܐܘ ܐܦܝܣܘܘܠܒܟܘ܂ ܐܘ ܐܛܥܝܘ ܘܐܚܕܘ܂ ܘܐܠܘ ܥܬܝܪ̈ܐ ܬܘܒ ܐܘ ܫܓܫܘܘܬܪܣܝܘ܂ ܐܘ ܫܚܕܘ ܘܐܫܬܠܛܘ܂ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ܂ ܐܘܐܬܗܪܘ ܒܚܝܠܗܘܢ܂ ܐܘ ܥܨܘ ܒܩܛܝܪܗܘܢ܂ ܫ̈ܠܝܚܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܫܡܥܘܢ ܫܡܥ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ܂ܪܗܝܒ ܗܘܐ ܕܡܢ ܩܠ ܛܠܝܬܐ ܕܚܠ܂ ܡܣܟܝܢ ܗܘܐ ܕܐܦܠܐ ܠܟܣܦܪܫܐ ܕܢܦܫܗ ܣܦܩ ܕܢܬܠ ܦܠܓܘܬ ܐܣܬܪܐ܂ ܘܕܗܒܐ ܠܡܘܟܣܦܐ ܠܝܬ ܠܝ܂ ܘܗܕܝܘܛ ܗܘܐ ܕܐܦ ܠܐ ܟܕ ܟܦܪ ܝܕܥ܂ܕܢܥܪܘܩ ܚܪܥܐܝܬ܂ ܢܦܩܘ ܗܟܝܠ ܨܝܕ̈ܐ ܘܙܟܘ ܠܚܝ̈ܠܬܢܐܘܠܥܬܝܪ̈ܐ ܘܠܚܟܝ̈ܡܐ܂ ܬܗܪܐ ܪܒܐ܂ ܟܕ ܡܚ̈ܝܠܐ ܠܚܝܠܬܢܐܢܓܕܝܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܠܐ ܒܩܛܝܪܐ܂ ܘܟܕ ܡܣ̈ܟܢܐ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܡܠܦܝܢܗܘܘ܂ ܘܟܕ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܠܚ̈ܟܝܡܐ ܘܨ̈ܢܝܥܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ܂ܝܗܒܬ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܬܪܐ ܠܗܿܝ ܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܟܡܬܚܟܡ̈ܬܐ܂܀

 

 ‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 5‍]‍‍[‍1܂‍]‍ ܘܗܘܬ ܠܡ ܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐ ܡܪܢ ܠܬܡܢ܂ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܡܗ܂ ܚܡܪܐ ܠܝܬ ܬܢܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܿ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝܐܢܬܬܐ܂ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܢܐ ܡܢ ܩܛܝܪܐܙܠ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܢܪܓܫܘܢ ܕܚܣܪ ܚܡܪܐ܂ ܘܢܫܐܠܘܢܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐ ܐܝܟ ܕܬܐܪܒ ܡܘܗܒܬܗ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ܡܣܬܪܗܒܘ ܐܣܬܪܗܒܬ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܠܦܗܿ܂܀܀܀ܐܘ ܕܠܐ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܥܬ ܡܘܬܗ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܪ̈ܘܝܐܗܘܘ܂ ܘܐܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܢܫܕܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܗܒܬܗ܂ ܡܢܚܫܐ ܠܐ ܟܒܪ ܦܠܛ ܗܘܐ܂ ܘܥܕܟܝܠ ܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܕܣܒܪܬܗ܂‍[‍2܂‍]‍ ܘܕܪܢܬ ܕܥܠܬ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܐܢܝܢ ܘܕܐܝܩܪܐܢܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܕܠܘ ܐܝܟܕܣܒܪܬܝ܂ ܠܚܘܫܒܗܿ ܨܒܐ ܠܡܒܛܠܘ܂ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܢ ܥܒܕܗܘܐ܂ ܡܦܣܐ ܗܘܬ܂ ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܕܝܢ ܢܛܪܐ ܗܘܬ ܒܪܥܝܢܗܿ܂ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ ܠܡ ܥܒܕܘ܂ ܚܙܬ ܓܝܪ ܕܚܣܪ ܚܡܪܐܘܐܣܬܟܠܬ ܕܠܘ ܒܛܠܐܝܬ ܗܘܬ ܡܐܙܠܬܗ ܠܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ܂ܒܝܘܢܝܐ ܟܬܒ ܕܣܡܝܟ ܗܘܐ ܘܚܣܪ ܚܡܪܐ ܘܟܕ ܐܡܪܬ ܠܗ ܠܡܐܡܗ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܢ܂ ܐܬܬ܂ܝܠܦܬ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܢܗ ܕܐܬܿܐ ܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ܂ ܘܟܕ ܐܟܣܗܿܕܐܬܦܠܓܬ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪܬ ܠܡܫ̈ܡܫܢܐ ܕܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ ܒܪܝܥܒܕܘ܂܀‍[‍3܂‍]‍ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܕܚܠ ܕܚܠܬ܂ ܕܒܡܐܬܝܗ ܡܬܬܒܥܝܢܡܪ̈ܝ ܡܫܬܘܬܐ ܠܡܝܬܝܘ ܚܡܪܐ܂ ܘܡܨܥܪܝܢ ܠܟ ܠܡ܂ ܕܒܥܠܬܟܗܘܝܢ ܓܘܚܟܐ܂ ܨܥܪܐ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ ܥܒܕܬ܂ ܠܐܢܫܐ ܕܫܡܥܝܢܕܐܬܝܬ ܟܕ ܐܘܦܝ ܚܡܪܗܘܢ܂܀‍[‍4ܲ܂‍]‍ ܐܡܪܐ ܠܗ܂ ܒܪܝ܂ ܚܡܪܐ ܠܝܬ ܬܢܢ܂ ܐܡܪ ܠܗܿ܂ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝܐܢܬܬܐ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܫ ܐܡܪܬ܂ ܡܬܦܠܓܘ ܠܡ ܐܬܦܠܓܬ܂ ܥܠܡܠܬܗ܂ ܒܗܝ ܕܚܡܪܐ ܠܝܬ ܬܢܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝܐܢܬܬܐ܂ ܫܡܥܬ܂ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܥܒܕ܂ ܐܝܟ 

 

ܕܐܡܪ ܠܗܿ܂ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܬ ܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ ܒܪܝܥܒܿܕܘ܂܀‍[‍4ܒ܂‍]‍ ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܙܕܗܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܬܠܥܠܬܐ ܠܒܨܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ ܕܟܕ ܐܙܕܡܢܠܡܫܬܘܬܐ ܠܐ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܗܢܘܢ ܢܣܟܘܢ ܡ̈ܝܐܒܐ̈ܓܢܐ܂ ܐܠܐ ܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܫܬܘܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܕ ܐܬܐܕܢܚܐ ܠܠܥܙܪ ܠܐ ܐܡܪ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܗܢܘܢ ܢܦܬܚܘܢ ܩܒܪܐܐܠܐ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ܂܀܀‍[‍4ܨ܂‍]‍ ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܒܬܪ ܢܨܚܢܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܟܕܫܦܠܗ ܠܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܥܠ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܢܨܚܢܐ ܠܡܥܒܕܒܡܫܬܘܬܐ܂‍[‍5܂‍]‍ ܪܗܛܬ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܕܬܗܘܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܠܨܒܝܢܗ܂ ܚܠܦܫ̈ܠܝܚܐ܂ ܘܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘܬ ܕܘܟܬܐ܂ ܠܐ ܕܬܦܩܘܕ ܘܠܐ ܕܬܩܕܡܠܡܠܬܗ܂ ܬܟܣܗܿ ܥܠ ܕܐܣܬܪܗܒܬ܂ ܠܐ ܠܡ ܐܬܬ ܫܥܬܝ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܕܢܫܐܠܘܢ ܠܡܫܬܐ ܘܢܪܓܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܚܣܪ ܚܡܪܐ܂ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܕܡܢܫܝܘܠ܂ ܟܕ ܚܙܬܗܿ ܨܒܬܿ ܐܝܟ ܐܡܐ ܠܡܚܒܒܘܬܗ܂ ܘܕܥܕܡܐܗܘ ܠܨܠܝܒܐ ܝܒܠܬܗܿ ܡܪܝܡ܂ ܡܢ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܫܠܡ ܠܗܿ ܠܝܘܚܢܢ܂ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܢܬܬܐ ܗܐ ܒܪܟܝ܂ ܘܛܠܝܐ ܗܐ ܐܡܟ܂ ܟܠܗܿ ܬܘܒܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ܂ ܕܡܟܝܠ ܠܡ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܒܪܟܝ܂܀‍[‍6܂‍]‍ ܠܡܢܐ ܡܪܢ ܒܪܝܫ ܐ̈ܬܘܬܗ ܟܝܢܐ ܗܦܟ܂ ܐܠܐ ܕܢܚܘܐܕܐܠܗܘܬܐ ܕܗܦܟܬ ܟܝܢܐ ܒܥܘܒܐ ܕܐ̈ܓܢܐ܂ ܗܝ ܗܦܟܬ ܟܝܢܐܒܟܪܣܐ ܕܒܬܘܠܬܐ܂ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܐ̈ܬܘܬܗ ܩܒܪܐ ܦܬܚ܂ ܕܢܚܘܐܕܠܐ ܟܝܡܐ ܥܠܘܗܝ ܝܥܢܘܬܗ ܕܡܘܬܐ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢܦܘܪ̈ܬܟܝܢ ܕܝܠܕܗ ܘܕܡܘܬܗ܂ ܚܬܡ ܘܫܪܪ܂ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܡ̈ܝܐܕܐܝܟ ܟܝܢܗܘܢ ܒܓܦܬܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܠܐ ܒܟܝܢܗܘܢܒܓܘ ܟܐ̈ܦܐ ܐܫܬܚܠܦܘ܂ ܐܪܙ ܦܓܪܗ ܕܬܡܝܗܐܝܬ ܒܐܢܬܬܐܐܬܒܛܢ ܗܘܐ܂ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܓܒܪܐܐܬܓܒܠ ܗܘܐ܂‍[‍7܂‍]‍ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܗܟܝܠ ܥܒܕ ܚܡܪܐ܂ ܕܢܦܝܣ ܥܠ ܒܛܢܗ ܘܝܠܕܗ܂ܐܝܟܢ ܗܘܐ܂ ܫܬ ܐ̈ܓܢܝܢ ܩܪܐ ܠܣܗܕܘܬܗܿ ܕܚܕܐ ܒܬܘܠܬܐܕܝܠܕܬܗ܂ ܒܛܢ ܓܝܪ ܐ̈ܓܢܐ ܚܕܬܐܝܬ ܕܠܐ ܒܥܝܕܗܝܢ ܘܐܝܠܕ

 

ܚܡܪܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦܝܢ ܠܡܐܠܕ܂܂ ܗܟܢܐ ܒܛܢܬ ܒܬܘܠܬܐܘܝܠܕܬ ܠܥܡܢܘܐܝܠ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦܬ܂܀ܝܠܕܐ ܕܐ̈ܓܢܐ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܐ ܠܪܒܘܬܐ ܘܡܢ ܒܨܝܪܘܬܐܠܡܝܬܪܘܬܐ܂ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܓܝܪ ܚܡܪܐ ܛܒܐ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܢܪܒܘܬܐ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܘܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܫܝܛܘܬܐ܂܀܀ܕܗܢܝܢ ܕܝܢ ܐ̈ܓܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܕܬܕܟܝܬܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܂ܘܒܗܝܢ ܐܪܡܝ ܡܪܢ ܝܘܠܦܢܗ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܢܡܘܣܐܘܕܢܒ̈ܝܐ ܐܬܐ ܘܕܢܫܚܠܦ ܟܠ ܒܝܘܠܦܢܗ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡ̈ܝܐܚܡܪܐ܂܀‍[‍8܂‍]‍ ܘܕܟܠ ܐܢܫ ܠܘܩܕܡ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܡܝܬܐ ܘܟܢ ܫܦܠܐ܂ܕܢܘܕܥ ܕܩܕ̈ܡܝܬܐ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܗܘܝ܂ ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܓܝܪ ܒܝܕ ܡܘܫܐܐܬܝܗܒ܂ ܘܫܪܪܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ܂܀܀ܙܡܢ ܚܬܢܐ ܠܚܬܢܐ܂ ܘܡܪܗܿ ܕܡܫܬܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ܂ ܠܒܝܬܡܫܬܘܬܐ ܐܙܠ܂ ܐܙܕܡܢ ܠܣܡܟܐ܂ ܗܿܘ ܕܡܣܡܟ ܥܠܡ̈ܐܒܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܪܡܝ ܠܗܘܢ ܪܘܡܝܢܐ ܕܚܕܝܘ ܒܗ܂ ܘܠܐ ܓܥܨܬܪܒܘܬܗ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܗܘܢ܂ ܕܗܐ ܐܦ ܠܐ ܚܡܪܐ ܫܦܠܐ ܡܣܬܩܪ̈ܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܫܦܥ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠ ܡܢܥܘܬܪܗ܂ ܟܕ ܨܗܝܢ ܘܟܪܝܐ ܠܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܬܡܢ܂܀‍[‍9܂‍]‍ ܗܦܟ ܕܝܢ ܗܘ ܘܙܡܢ ܐܢܘܢ ܠܡܫܬܘܬܗ ܘܐܫܬܐܠܘ܂ܘܐܝܟ ܟܡܐ ܕܐܣܓܝ ܗܘ ܚܠܝܛܘܬܗ ܒܣܡ̈ܟܝܗܘܢ܂ ܗܟܢܓܥܨܬ ܢܦܫܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܦܬܘܪܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢܡܢ ܡܢܢܐ܂ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܢ ܦܬܘܪܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܠܘܛܐܣܬܝܒܪܘ܂ ܘܡܪܢ ܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܥܡܗܘܢ ܘܠܐ ܓܥܨ܂ ܗܢܘܢܙܡܢܘܗܘܝ ܘܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܗܘ ܙܡܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܐܙܠܘܠܡܫܬܘܬܗ܂ ܗܢܘܢ ܩܪܐܘܗܝ ܘܠܐ ܐܫܬܐܠ܂ ܘܗܘ ܩܪܐ ܐܢܘܢܘܐܫܬܐܠܘ ܡܢ ܐܚܫܡܝܬܗ܂ ܗܘ ܝܩܪ ܠܡܙ̈ܡܢܢܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܨܥܪܘܠܡܙ̈ܡܢܢܐ܂ ܗܘ ܚܕܝ ܠܣܡ̈ܝܟܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܩܛܠܘ ܠܥܒܕ̈ܘܗܝ܂ ܗܘܡܠܝ ܚܘܣܪܢܗܿ ܕܡܫܬܘܬܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܐܒܝܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܘܩ̈ܢܘܗܝ܂ܗܘ ܒܚܡܪܐ ܛܒܐ ܒܣܡ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܪܡܪܘ ܘܐܪܓܙܘܗܝ܂ܘܚܠܦ ܚܡܪܐ ܛܒܐ ܝܗܒܘ ܠܗ ܚܠܐ ܘܡܪܪܐ܂܀‍[‍10܂‍]‍ ܐܙܕܡܢ ܡܙܡܢܢܐ ܘܥܡ ܡܙܡ̈ܢܢܐ ܠܐ ܐܙܠ܂ ܐܙܠܘ ܗܢܘܢܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܘܦܘܢܝܗܝ ܠܚܡܪܐ ܫܦܠܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܕܢܐܬܐ ܗܘ

 

ܘܢܝܬܐ ܥܡܗ ܚܡܪܗ ܛܒܐ܂ ܐܙܕܡܢ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܦܪܝܫܡܢܗܘܢ ܒܚܙܘܗ ܥܒܕ ܬܡܢ ܐܬܿܐ ܬܡܝܗܬܐ܂ ܕܢܬܦܪܫ ܠܗܘܢܕܠܐ ܫܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܟܝܢܗ܂ ܦܪܫܬܗ ܬܕܡܘܪܬܗ ܠܗܿܘ ܕܠܐܦܪܝܫ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܒܚܙܬܗ܂ ܕܡܐ ܕܐܣܒܪܬ ܐܢܘܢ ܚܙܬܗܕܐܟܘܬܗܘܢ ܗܘ܂ ܬܠܦ ܐܢܘܢ ܬܕܡܘܪܬܗ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢܗܘܢ܂ܟܕ ܫܬܝܩ ܥܒܕ ܡ̈ܝܐ ܚܡܪܐ܂ ܕܫܬܩܗ ܐܠܗܝܐ ܢܥܒܕ ܠܗ ܟܪ̈ܘܙܐܚܕ̈ܝܐ܂ ܕܒܚܕܘܬܐ ܢܬܠ ܣܒܪܬܗ ܡܚܕܝܢܝܬܐ ܠܣܡ̈ܝܟܐ܂ ܚܡܪܐܒܟܝܢܗ ܡܚܕܝܢܐ ܗܘ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܐ ܩܠܝܠܐ ܥܒܕܗ܂ ܬܘܒܒܛܥܡܗ ܡܢ ܟܠ ܚܡܪ̈ܢܝܢ ܡܝܬܪ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܡܝܬܪܘܬܗܡܥܩܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܪܗ܂ ܘܡܛܠ ܚܕܘܬܗ܂܀‍[‍11܂‍]‍ ܢܚܬ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܟܕ ܙܟܝ ܩܒܠܗ ܚܠܘܠܐ ܟܕ ܪܘܙܒܬܠܝܬܝܐ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܒܬܪ ܬܟܬܘܫܐ ܠܙܟ̈ܝܐ ܒܣܡܐ ܗܘܘܕܢܚܘܐ ܕܐܦܢ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܐܙܕܡܢ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܙܝ ܕܗܘܝܘܡܪܗܿ ܕܡܫܬܘܬܐ܂ ܒܗܝ ܕܡܠܝ ܚܘܣܪܢܗ ܕܚܠܘܠܐ܂ ܒܡܠܬܗܡܡܠܝܬ ܟܠ ܚܘܣܪܢ ܘܕܢܚܘܐ ܕܠܘ ܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܚܘܝ܂ ܘܠܘܒܗܝ ܥܬܝܩܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܬܚܫܚ ܠܘ ܓܝܪ ܡ̈ܝܐ ܚܠܦܚܡܪܐ܂ ܐܫܩܝ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܠܒܪ ܡܢܗܿ ܕܒܪܝܬܐ ܢܦܩܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܚܡܪܐ ܒܪܐ ܗܘܐ܂ ܡܢ ܡ̈ܝܐ ܕܒܪܝܢ ܒܪܐ ܗܘܐ܂‍[‍12܂‍]‍ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܪܝܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܥܠ ܗܘܐ܂ ܐܠܐܠܗܿ ܠܒܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܫܚܠܦ ܗܘܐ܂ ܕܒܗܿܝ ܕܫܚܠܦܗܿ ܢܘܕܥܕܗܘܝܘ ܡܪܗܿ܂ ܘܒܗܿܝ ܕܠܐ ܢܟܪܝܗܿ ܢܕܥ ܕܠܐ ܡܣܬܠܝܐ܂ ܐܦܠܚܪܬܐ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܬܚܕܬܢ܂ ܗܿܘ ܓܝܪܨܒܝܢܐ ܕܗܿܦܟ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡ̈ܝܐ ܫܚܝ̈ܡܐ ܠܚܡܪܐ ܛܪܩܐ܂ܡܫܟܚ ܗܘ ܕܢܗܦܘܟ ܐܢܝܢ ܠܚܪܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܛܥܡ̈ܬܐܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܟܕ ܗܦܟ ܒܝܫܘܬܗܝܢ ܠܒܘܣܡܐ܂ ܕܠܘܒܟܝܢܗܝܢ ܒܝܫܢ ܗܘܝ܂ ܐܠܐ ܒܟܝܢܗ ܗܘ ܚܟܝܡ ܗܘܐ ܥܒܘܕܐ܂ܕܝܕܥ ܕܡܬܒܥܝܢ ܐܢܝܢ ܕܢܬܒܪܝܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܒܘܚܪܢܐܘܠܡܪܕܘܬܐ܂ ܕܒܗܝܢ ܢܬܒܚܪܘܢ ܙܟܝ̈ܐ ܘܢܬܟܠܠܘܢ܂ ܘܒܗܝܢܢܬܪܕܘܢ ܡܣ̈ܟܠܢܐ ܘܢܬܥܕܪܘܢ܃ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܦܩܕ ܠܢܘܪܐܡܚܒܠܢܝܬܐ܂ ܘܚܠܦ ܡܚܒܠܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܡܚܒܒܢܝܬܐ܂ ܗܘ ܦܩܕܠܚܪܬܐ ܠܡܘܒ̈ܕܢܝܬܐ ܘܗܘܝܢ ܠܗܝܢ ܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܘܠܡܚܫ̈ܢܝܬܐܕܢܗܘܝܢ ܠܗܝܢ ܡܦܨܚ̈ܢܝܬܐ܀

 

ܠܘܩܕܡ ܫܪܚ ܠܦܘܡܐ ܒܛܥܡܬܐ ܕܚܡܪܗ܂ ܕܢܫܕܠ ܢܝܬܐ ܐܦܠܡܫܡܥܬܐ ܠܛܥܡܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܚܠܝܐ܂܀‍[‍13܂‍]‍ ܘܕܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܡܢ ܕܪ ܠܕܪ܂ ܡܣܬܝܟܝܢ ܗܘܘ܂ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܠܢܘܚ܂ ܒܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡܘ ܕܒܝܬ ܫܝܬ܂ ܕܦܪܝܫܝܢܗܘܘ ܡܢ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܡܢ ܢܘܚ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܕܠܐܢܐܟܠܘܢ ܕܡܐ܂ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܝܪܩܐ܂ܒܠܚܘܕ ܕܡܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ܂ ܘܡܢ ܐܒܪܗܡ ܠܡܘܫܐܒܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ܂ ܘܡܢ ܡܘܫܐ ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܗܒܢܡܘܣܐ܂ ܘܫܠܡܘ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܝܬ ܬܘܒ ܡܚܠܦܢܐ܀‍[‍14܂‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܕܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܠܩܘܪܒܢܐ ܕܨܒܝܢܗܒܝܠ܂ ܥܕܡܐ ܠܢܘܚ܂ ܢܒܝܐܢ ܠܡ ܓܝܪ ܒܩܘܪܒܢܘܗܝܘܐܚܪܢܐ ܒܡܕܒܚܐ ܕܢܘܚ ܕܒܛܘܪ̈ܝ ܩܪܕܘ ܘܚܕ ܕܐܒܪܗܡܒܛܘܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܕܝܥܩܘܒ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ܂ ܘܐܚܪܢܐܕܝܫܘܥ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܫܝܠܘ ܕܒܐܬܪ ܡܫܟܢܐܘܕܫܠܝܡܘܢ ܕܩܕܡ ܡܫܟܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܗܢܐ ܕܡܫܝܚܐܕܐܬܩܢ ܒܥܕܬܗ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܠܐܡܬܚܠܦ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ܂ ܡܟܝܠ ܠܡ ܓܝܪܡܠܟܘܬܐ ܗܘ ܕܫܡܝܐ ܡܣܬܒܪܐ܂܀ܐܘ ܕܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܙܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܂܀‍[‍15܂‍]‍ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܥܡܕܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܥܡܝܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐ ܓܝܪܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܠܐ ܥܡܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܥܡܕܘ܂ ܪܡܙܐܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܿܢ ܕܣܚܐ ܗܘ ܠܐ ܣܢܝܩ܂ ܐܢ ܨܒܝܬ ܡܛܠ ܗܿܝ܂ܕܒܡ̈ܝܐ ܥܡܝܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܠܐ ܗܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܕܟܝܢ ܐܢܬܘܢܠܡ ܡܛܠ ܡܠܬܝ ܕܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ܂ ܩܿܒܠ ܕܗܝ ܡܠܬܗ ܗܘܬ ܠܗܘܢܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܗܿ ܗܘ ܒܡܠܬܐܡܬܩܕܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܚܢܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܩܒܠ ܐܬܩܕܫ܂ ܘܐܦܩܕܫ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܬܗܝܡܢ܂‍[‍16܂‍]‍ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܦܓܪܗ ܗܘܬ ܠܗܘܢܡܥܡܘܕܝܬܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܥܡܕܝܢ ܗܘܘ ܐܘ ܥܡܝܕܝܢ ܟܕ ܠܝܬܥܡܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܕܡܗ܂ ܩܕܡ ܓܝܪ ܐܡܪ ܠܗܘܢܕܐܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܬܫܬܘܢ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܚܝ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܪܓܙܘ

 

ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܬܪܥܣܪ܂ ܠܡܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܐܢܚܢܢ ܗܝܡܢ ܘܝܕܥܢ܂ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘ ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ܂ ܗܿܢܘܢܕܢܗܝܡܢܘܢܝܗܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܕܢܫܡܥܘܢܝܗܝ܀‍[‍17ܲ܂‍]‍ ܘܟܕ ܥܒܪ ܚܙܐ ܠܡ ܓܒܪܐ ܚܕ ܟܕ ܝܬܒ ܒܝܬ ܡܟܣ̈ܐܘܫܡܗ ܡܬܝ܂ ܚܙܐ ܒܣܝܢܐ ܢܦܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܘܒܚܫܘܟܐܕܡܚܫܘܠܐ܂ ܕܐܟܠ ܩܪܨܐ ܛܝܦܐ ܗܘܬ܂ ܘܣܢܝܩܐ ܥܠ ܝܡܝܢܗܕܦܪܘܩܢ ܕܬܕܠܝܗ܂ ܩܪܝܗܝ ܠܡ ܡܪܢ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܿܐ ܚܘܝ ܠܗ܂ܘܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܡ ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ܂ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܘܣܦܪ̈ܐ ܟܕܐ̈ܬܘܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܚܙܘ ܠܐ ܐܬܦܢܝܘ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܬܝ ܥܡܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܝܢ܂ ܕܐܢ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܪ̈ܒܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ܂ܘܐܬܐ ܠܡ ܡܪܢ ܘܐܣܬܡܟ ܒܒܝܬܗ܂ ܘܡܟ̈ܣܐ ܘܚ̈ܛܝܐܐܬܘ ܐܣܬܡܟܘ ܥܡܗ܂ ܟܪ̈ܝܗܐ ܨܝܕ ܐܣܝܐ ܘܗܿܢܘܢܕܒܚܫܘܟܐ ܕܛܘܥܝܝ ܠܘܬ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܐܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܡܬܝ ܗܘܐ܂ ܠܗ ܫܠܝܚܐ܂ ܘܐܝܟ ܦܪܚܬܐܕܨܝܿܕܐ ܠܚܒܪܬܗܿ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܬܝ ܠܡܟ̈ܣܐ ܘܚ̈ܛܝܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܐܬܚܡܬܘ ܦܪ̈ܝܫܐܕܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܥܡ ܡܪܢ܂ ܠܘ ܕܚܝܣܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܪܢܗܿܘ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ܂ ܐܠܐ ܕܢܙܕܩܘܢ ܢܦܫܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪܐܢܫܐ ܗܘܐ ܦܪܘܩܢ܂ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢܕܢܬܚܡܬܘܢ܂ ܠܡܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܨܛܝܐ ܗܘܐ ܡܢܢܩܦܐ ܕܚ̈ܛܝܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗܢܐ ܫܡܫܐ ܡܝܒܫ ܠܣܝܢܐ܂ ܟܕ ܗܘܡܢ ܪܝܚܗ ܠܐ ܡܬܛܘܫ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܗܿܘ ܐܣܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ܂ ܗܿܘܕܩܪܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܒܡܕܒܪܐ ܠܒ̈ܢܝܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܚܛܝܢ ܘܡܪܫܥܝܢ ܠܐ ܐܗܦܟ ܐ̈ܦܘܗܝ ܡܢܗܘܢ܂ܐܠܐ ܐܚܬ ܠܗܘܢ ܡܢܢܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܐܦܩ ܠܗܘܢ ܡ̈ܝܐ ܡܢܟܐܦܐ܂ ܘܣܠܘܝ ܡܢ ܝܡܐ܂ ܘܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܛܠܠܐܕܥܢܢܐ ܒܐܝܡܡܐ܂ ܠܐ ܐܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܿܐܥܡܗܘܢ ܟܕ ܚܛܝܢ܂ ܘܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܪܫܥܝܢ܂ ܚܕ ܟܡܐܡܪܢ ܢܩܒܠ ܗܘܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܕܬܝܒܝܢ ܘܚܦܝܛܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ܂܀܀‍[‍17ܒ܂‍]‍ ܓܒܝܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܡܟܣܐ ܕܢܬܠܒܒܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ

 

ܠܡܐܙܠ ܥܡܗ܂ ܚܙܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܘܩܪܐ ܐܣܡܟ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ܂ܗܕܐ ܗܝ ܚܙܬܐ ܬܡܝܗܬܐ܂ ܕܩܝܡܝܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܪܥܠܝܢ܂ ܘܓܢܝܢܡܟ̈ܣܐ ܘܒܣܡܝܢ܂ ܥܝܪ̈ܐ ܪܬܝܢ ܡܢ ܪܒܘܬܗ܂ ܘܚ̈ܛܝܐ ܐܟܠܝܢܥܡܗ܂ ܣܦܪ̈ܐ ܚܢܝܩܝܢ ܒܛܢܢܐ܂ ܘܡ̈ܟܣܐ ܪܘܙܝܢ ܒܚܢܢܐ܂ ܚܙܘܥ̈ܠܝܐ ܘܬܡܗܘ܂ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܘܐܬܕܡܪܘ܂ ܣܛܢܐ ܘܐܫܬܢܩܘܡܘܬܐ ܘܐܫܬܦܠ܂ ܣܦܪ̈ܐ ܘܐܬܓܘܙܠܘ܂ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܬܕܠܚܘ܂ܚܕܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܕܝܨܐ ܠܡܠܐ̈ܟܐ ܕܐܫܬܝܢܘ ܡܪ̈ܝܕܐ܂ܘܐܬܟܒܫܘ ܛܪ̈ܘܢܐ܂ ܐܬܢܟܦܘ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܐܙܕܕܩܘ ܡܟ̈ܣܐ܂ ܠܐܓܝܪ ܟܕ ܡܚܣܝܢ ܠܗ ܪ̈ܚܡܐ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܙܩܝܦܐ ܕܚܣܕܐ܂ ܘܠܐܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܒܗ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܢܩܦܐ ܕܡ̈ܟܣܐ܂ ܐܠܐܫܛ ܒܙܚܐ ܘܐܡܣܪ ܥܠ ܩܘܠܣܐ܂ ܘܒܬܪܬܝܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐܠܐܢܫܘܬܐ ܓܡܪ ܗܘܐܼ܂܀‍[‍18܂‍]‍ ܠܠܝܐ ܠܡ ܟܠܗ ܠܐܝܢ܂ ܐܪܙ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܝܘܠܦܢܗ ܕܝܢ ܢܦܠ ܡܢܪܘܡܐ ܠܥܠܡܐ ܕܡܬܝܠ ܒܝܡܐ܂ ܣ̈ܦܝܢܐ ܬܪܬܝܢ ܓܙܘܪܬܐܘܥܘܪܠܘܬܐ܂ ܘܕܪܡܙܘ ܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܪܼܙ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ܂ ܙܥܘܪܝܢܗܘܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܠܨܝܕܐ ܘܠܚܨܕܐ܂܀‍[‍19܂‍]‍ ܚܙܐ ܠܡ ܡܪܢ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗ̈ܝܟ܂ ܚܙܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܠܐܚܪܢܐܡܢܐ ܥܒܕܬ܂ ܘܕܡܢܗ ܠܐ ܬܒܥ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܗܘܐܿܣܬܝܪ̈ܐ܂ ܕܐܦܠܐ ܢܦܫܗ ܥܗܕ ܗܘܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐܗܘ ܬܒܥ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܛܠܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܡܢܐܡܗܿ܂ ܒܪ̈ܟܠܒܐ ܠܡ ܣܒܥܝܢ ܢܬܒܛܠ ܠܢ ܗܟܝܠ ܥܠ ܩܒܥܐ ܕܢܦܫܢ܂ܕܗܝ ܗܿܝ ܒܢܝܢܢ܂ ܕܠܐ ܢܫܬܪܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܚܛܿܗܘܗܝ ܐܫܬܪܝ܂ܐܦ ܐܕܪܟܬܗܿ ܡܠܬܐ ܡܪܬ ܟܠ܂ ܘܚܣܝܬ ܘܐܣܝܬܗ܂ ܚܣܝܬܚܛܿܝܬܗ ܕܟܣܝܐ ܘܐܣܝܬ ܦܓܪܢܘܬܗ ܕܓܠܝܐ܂ ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܗܝܕܓܠܝܐ܂ ܐܦ ܥܠ ܕܟܣܝܐ܂ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܐܦ ܒܟܣܝܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐܗܘ ܒܓܠܝܐ ܕܡܛܠ ܐܢܫܘܬܗ ܕܠܒܪ܂ ܐܬܝܕܥ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ܂ܘܡܛܠ ܪܒܘܬܗ ܕܠܓܘ ܐܬܗܝܡܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ܂܀‍[‍20ܲ܂‍]‍ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܠܡ ܚ̈ܛܗܝܟ܂ ܐܡܪܝܢ ܗܢܘܢ ܗܕܐܕܢܐܡܪ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚ̈ܛܗܝܟ ܠܟܠ ܐܢܫ ܦܫܝܩ ܠܡܐܡܪ܂

 

ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ ܕܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܬܡܝܗܐ܂ ܘܕܐܪܓܫܒܚܘܫܒܗܘܢ ܐܡܪ ܡܢܐ ܡܬܚܫܒܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܠܒܟܘܢ ܥܡܫܪܟܐ܂܀‍[‍20ܒ܂‍]‍ ܫܒܝܩܢܢ ܠܟ ܠܡ ܚܛܗ̈‍[‍ܝܟ‍]‍ ܐܝܠܝܢ ܚ̈ܛܗܐ ܫܒܩ ܠܗ܂ܗܢܝܢ ܕܒܗ ܐܣܟܠܘ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܢܘܟܪܝ ܠܢܡܘܣܐ܂ ‍[‍ܡܢ‍]‍ܐ ܓܝܪܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ‍[‍ܠܗ‍]‍ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܘ ܠܗ ܐܘ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܗܿܢܘܢܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܟܝܢܐܝܬ ܘܠܐܢܡܘܣܐܝܬ܂ ܒܪܡ ܚ̈ܛܗܐ ܕܡܬܬܚܝܒܝܢ ܠܐܠܗ ܢܡܘܣܐ܂ ܐܝܟܢܐܝܫܘܿܥ ܫܒܩ܂ ܐܢ ‍{‍ܐܚܝܗܬܐ‍}‍‍<‍ܐܚܝܢܘܬܐ‍>‍ ܠܝܬ ܠܗ ܨܝܕܘܗܝ܂ ܐܘ ܝܕܝܥܐ ܗܝ܂ܗܕܐ ܕܝܠܕܗ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܡܛܠ ܕܐܣܟܠ ܒܗ ܪܕܝܗܝ܂ ܠܡܫܪܝܐܒܦܓܪܗ܃ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܝܣܘ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬܗܿܝ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚ̈ܛܗܝܟ܂ ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܘܗܝ܂ܡܟܪܗ ܗܘܐ ܘܡܫܪܐ܂ ܘܐܝܟܢ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܠܗ܂ܡܬܬܚܝܒ ܗܘܐ ܡܫܪܝܐ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܬܥܕܪܝܘܗܝ ܗܘܬ܂ ܗܕܐܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚ̈ܛܗܝܟ܂ ܕܗܐ ܐܦܢ ܠܐ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܗ܂ ܡܕܡܠܐ ܡܣܓܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܕܐܓܗܝ ܠܗ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܢ ܬܒܥܬܐܠܘܬ ܚܢܢܐ܂܀܀܀‍[‍21܂‍]‍ ܬܘܒ ܒܬܪܗܿ܂ ܠܡܢܐ ܠܡ ܐܡܪܝܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܟܕܡܪܛܢܝܢ ܕܥܡ ܡ̈ܟܣܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܫܬܝܢ܃ ܘܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢܐܡܪ ܡܪܢ܂ ܕܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܚܠܝܡ̈ܐ ܥܠ ܐܣܝܐ܂ ܐܿܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ܂ ܘܠܐ ܐܬܿܝܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܗܕܐ ܕܠܐ ܫܘܐܠܬܬܗܝܡܢ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܬ ܗܘܘ ܚ̈ܠܝܡܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ܂ܗܐ ܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܐܘܬܗ ܕܝܣܘ ܠܕܢܡܘ̈ܣܐ܂ ܗܿܘ ܕܥܡܠܒܐܢܫܐ ܘܐܚܠܡ܂ ܘܥܒܕ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܗܐܼ ܬܘܒܒܟܘܠ ܦܘܪ̈ܣܝܢ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܥܠܡܗ ܕܥܒܘܕܐ ܚܠܝܡ̈ܐܘܙܕ̈ܝܩܐ܂ ܘܥܠ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܐܬܐ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ܂ ܠܐ ܓܝܪܣܢܝܩܝܢ ܚܠ̈ܝܡܐ ܥܠ ܐܣܝܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܙܕܝܩ̈ܐ ܥܠܛܝܒܘܬܐ܂܀܀‍[‍22ܲ܂‍]‍ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܗܘܐ ܡܪܢ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܒܓܢܘܢܐ ܡܬܠܗܘܗܘ ܚܬܢܐ܂ ܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܓܢܘܢܐ ܠܡܨܡܟܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܗܘ ܚܬܢܐ܂܀܀‍[‍22ܒ܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܓܢܘܢܐ ܠܡܨܡ܂ ܒ̈ܢܝ ܓܢܘܢܐ ܕܝܢ ܩܪܐܼ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܕܥܕܬܐ܂ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܘܟܪ̈ܘܙܐ ܕܩܪܝܢ ܠܣܡ̈ܝܟܐ܂܀‍[‍23܂‍]‍ ܗܐ ܬܠܡܝ̈ܕܝܟ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܥܒܕܒܫܒܬܐ܂ ܐܠܐ ܢܿܦܩ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܠܘܩܕܡ ܘܕܪܫ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܐܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܕܡܐ ܕܫܪܐ ܠܗ ܡܠܝܐܝܬ ܠܢܡܘܣܐ ܠܐ ܢܬܘܗܘܢ܂ܐܦ ܐܒܘܗܝ ܫܪܐ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܕܢܘܕܥ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܝܠܗ ܗܝ܂ܘܡܩܝܦ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܚܘܐ ܕܣܡ̈ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܕܦܘܪܫܢܐ܂ܕܣܝܡܝܢ ܡܼܢ ܐܣܝܐ ܡܗܝܪܐ ܠܟܐܒܐ ܕܡܢ ܦܣܬ ܪܓܠܐ ܠܪܫܐܦܪܟܝܢ ܗܘܘ ܠܡ ܫܒ̈ܠܐ ܘܐܟܠܝܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܠܐܬܐ ܨܪܘ ܬܡܢܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܦܣ ܢܡܘܣܐ ܠܡܐܟܠ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐܕܠܡܕܒܚܐ ܢܬܩܪܒ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܨܕܐ ܫܩܠܘܗܿ ܪܫܝܬܐܕܪܒ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܢܪܫܘܢܠܬܠܡܝ̈ܕܐ܂ ܐܠܐ ܕܫܪܘ ܠܡ ܫܒܬܐ܂‍[‍24܂‍]‍ ܡܪܢ ܕܝܢ ܦܝܣܐ ܢܗܝܪܐ ܕܕܘܝܕ ܐܣܪܚ܂ ܗܿܘ ܕܐܦܠܐ ܗܘܥܠ ܗܿܝ ܐܬܪܫܝ܂ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܚܪܬܐ܂ ܠܐ ܠܡ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܘܝܕܠܡܐܟܠ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܗܢܐ ܗܘܐ܂ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܥܡܪܐܗܘܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܘܟܕ ܐܦ ܠܐ ܒܗܕܐ ܐܬܒܝܢܘ܂ ܗܝܕܝܢܓܠܝܐܝܬ ܐܟܣ ܐܢܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ܂ ܕܟܗ̈ܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܚܠܝܢܠܗܿ ܠܫܒܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܚ̈ܛܗܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܨܝܪܐ ܠܢ܂ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܬܪܕܦ ܕܘܝܕ ܠܩܘܕ̈ܫܐ ܕܢܩܪܘܒ ܠܐ ܐܫܬܠܛ܂ ܘܡܢܕܐܬܪܕܦ ܡܫܠܛܐܝܬ ܢܣܒܗܿ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܕܦܦܠܓ ܦܓܪܗ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܕܡܗ ܠܡܗܝܡ̈ܢܘܗܝ܂ ܫܒܬܐ ܠܡܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܒܪܝܬ܃ ܡܛܠ ܕܢܝܚܐ ܗܿܝ ܕܒܬܪ ܫܬܐܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܠܥܠܬܗ ܓܝܪ ܐܫܬܡܗܬ܂ ܠܘܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܐܬܬܣܝܡܬ ܫܒܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܡܛܠܗܢܐ ܝܗܘܒܗܿ ܡܪܗܿ ܗܘ܂܀

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 6‍]‍

‍[‍1ܲ܂‍]‍ ܟܕ ܝܗܒ ܡܪܢ ܛܘܒ̈ܐ܂ ܒܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܚܐܪ ܗܘܐ܂ ܫܩܠ

ܠܡ ܓܝܪ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܫܪܝ ܠܡܐܡܪ܂܀܂ ܛܘܒܝܗܘܢ

ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܂ ܡܣ̈ܟܢܐ ܕܐܣܬܪܩܘ ܒܨܒܝܢܗܘܢ܂

ܘܕܠܐ ܒܗܿ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ܂ ܐܡܪ ܕܛܘܒܝܗܘܢ

ܠܡܟ̈ܝܟܐ܂܀

ܡܟܝܟ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܕܪܗ܂ ܘܒܡܿܢ ܐܚܘܪ ܘܐܥܡܪ

ܐܠܐ ܒܡܟܝܟ ܪܘܚܐ܂ ܘܐܬܕܟܪ ܠܡ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܘܠܡܘܟܟܗ܂

ܘܝܠܦܘ ܠܡ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܐܢܐ ܘܡܟܝܟ ܐܢܐ܂ ܘܬܫܟܚܘܢ ܠܟܘܢ

ܢܝܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ܂܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܒ̈ܝܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܢܚܝܢ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܗܘܢ܂

ܐܝܟܢܐ ܕܠܗܢܘܢ܂ ܕܚܕܝܢ ܒܚܘܒܝܗܘܢ ܒܟܝܐ ܘܚܘܪܩ ܫ̈ܢܐ

ܢܛܝܪ ܠܗܘܢ܂܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܨܗܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ

ܕܟܦܢ ܠܐ ܠܠܚܡܐ܂ ܘܨܗܐ ܠܐ ܠܡܝ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܠܡܫܡܥ

ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ܂܀܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܝܢ܂ ܗܿܝ ܗܝ ܕܐܢ ܚܫ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ

ܢܫܬܒܚ܂܀܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܐܢ ܡܬܪܚܡ ܥܠ ܩܪܝܒܗ ܗܘܝܢ

ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܚܡܐ܂܀܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܢܚܙܘܢܝܗܝ

ܠܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܫܐܠ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܕܠܒܐ ܕܟܝܐ

ܒܪܝ ܒܝ ܐܠܗܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܕܟܐ ܠܒܗܘܢ ܗܢܘܢ ܗܘ ܚܙܝܢ

ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܥܝܢܐ ܕܟܝܬܐ ܡܨܝܐ

ܕܬܚܘܪ ܒܙܠ̈ܝܩܐ ܕܫܡܫܐ ܗܟܢܐ ܢܦܫܐ ܕܟܝܬܐ ܡܩܒܠܐ

ܚܙܬܐ ܕܡܪܗ܃܀܀܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ

ܒܕܪܚܡܝܢ ܫܠܡܐ ܐܟܘܬܗ܂ ܟܕ ܡܣܒܪܝܢ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ܟܐ ܐܡܪܘ

ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪܘܡܐ܂ ܘܫܠܡܐ ܒܐܪܥܐ ܘܫܝܢ ܠܡ

ܒܕܡܐ ܕܙܩܝܦܗ ܡܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ܂ ܘܟܕ ܡܫܕܪ

ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܠܒܝܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ܂

ܠܘܩܕܡ ܐܡܪܘ܂ ܫܠܡܐ ܒܒܝܬܐ܂ ܥܒ̈ܕܝ ܫܠܡܐ ܗܟܝܠ ܒ̈ܢܝ ܐܠܗܐ

ܡܬܩܪܝܢ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܗܠܝܢ

ܒ̈ܢܝܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ܂܀܂

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ

ܕܢܪܕܦܘܢܟܘܢ ܘܢܫܠܡܘܢܟܘܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܚܐ

ܒܟܐܢܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܪܕܦܘܢ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ ܐܦ ܫ̈ܠܝܚܐ ܟܕ ܐܨܛܥܪܘ ܗܘܘ ܚܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܫܘܘ

ܕܢܨܛܥܪܘܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܡܗ܂ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ܂ ܕܐܢܬܘܢ ܕܝܢ

ܚܕܘ ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܘܐܬܪܡܪܡܘ ܘܕܘܨ܂܀

‍[‍1ܒ܂‍]‍ ܛܘܒܝܟܘܢ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܡܚܣܕܝܢ ܠܟܘܢ ܘܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ

ܡܛܠܬܝ܂ ܕܡܛܠܬܝ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܛܘܒ̈ܐ ܡܫܬܡܥܐ܂ ܡܢܐ

ܓܝܪ ܗܢܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘ ܕܡܣܟܝܢ ܒܪܘܚܗ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢ܂ ܐܘ

ܠܗܘ ܕܐܒܝܠ ܐܢ ܡܛܠ ܡܪܢ ܗܕܐ ܠܐ ܢܣܥܘܪ܂ ܐܘ ܠܡܟܝܟܐ

ܐܢ ܡܛܠ ܡܪܢ ܠܐ ܢܬܡܟܟ܂ ܐܘ ܠܕܟܦܢ ܘܨܗܐ ܠܟܐܢܘܬܐ܂

ܐܢ ܠܘ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܦܩܕ ܢܥܒܕ ܗܟܢܐ܂ ܐܘ ܠܕܕܟܐ ܒܠܒܗ܂ ܐܠܘ

ܡܛܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܕܟܐ܂ ܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܡܛܠܬܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ

ܛܘܒ̈ܐ ܡܬܦܫܛܐ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܩܢܝܢܐ ܕܫܒܝܚܘܬܐ܂ ܕܡܘܬܪ܂ ܐܢ

ܡܛܠ ܡܪܢ ܠܐ ܢܬܩܢܐ܂ ܢܚܙܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܥܒܕܝ̈ܟܘܢ ܛܒ̈ܐ

ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂܀܀

‍[‍2܂‍]‍ ܘܝ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܫܠܝ܂ ܕܠܐ ܢܫܪܟ ܠܗ ܨܝܕ ܟܠܗܘܢ܂

ܐܝܟ ܕܟܕ ܐܡܪ܂ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܐܘܣܦ ܕܒܪܘܚܗܘܢ܂

ܕܠܐ ܢܬܡܬܚ ܥܠ ܟܠܗܘܢ܂ ܗܟܢ ܟܕ ܐܡܪ ܕܘܝ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪܐ܂

ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܕܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܒܥܘܬܗܘܢ܂܃ ܠܘ ܗܟܝܠ

ܠܫܡ̈ܗܐ ܛܒ̈ܐ ܐܬܡܠܟܘ ܛܘܒ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܠܥܒܘ̈ܕܝܗܘܢ

ܕܛܘܒ̈ܐ܂ ܫܡ̈ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܩܢܐ܂ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝ

ܥܠܐ܂ ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܕܫܡܐ ܠܗܿܘ ܗܘ ܩܪܝܒ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܨܒܐ

ܕܢܦܩ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܡܝܬܪܐ܂ ܡܠܟ ܗܟܝܠ ܚܕ ܚܕ ܛܘܒܐ ܠܚܕ

ܚܕ ܥܒܕܐ܂ ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܠܚܕ ܚܕ ܥܒܘܕܐ܂ ܐܓܪܐ ܥܡ

ܠܐܘܬܐ܂ ܘܦܘܪܥܢܐ ܥܡ ܥܒܕܐ܂ ܘܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܡ

ܣܟܠܘܬܐ܂܀

ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܫܡܫܐ ܥܡ ܥܝܢܐ ܡܬܚܙܐ ܟܠ

ܕܡܬܚܙܐ܂ ܕܐܝܬ ܒܝܢܝ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܚܝܢܐ

ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܡܫܬܘܬܦ ܥܡ ܡܕܥܐ܂ ܡܥܠܐ

ܠܗ ܠܪܘܡܐ܂ ܘܡܚܘܐ ܠܗ ܣܬܝܪ̈ܬܐ܂ ܘܡܚܬ ܠܗ ܠܥܘܡܩܐ܂

ܘܓܠܐ ܠܗ ܟܣܝ̈ܬܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܘܗܪܗ ܐܢܬܘܢ ܕܥܠܡܐ܂

ܘܡܠܚܗܿ ܐܢܬܘܢ ܕܒܪܝܬܐ܂܀

‍[‍3ܲ܂‍]‍ ܘܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܐܥܠ

ܡܪܢ ܫܪܝܗ ܐܢܘܢ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܩܕܡ ܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܢ

ܫܡܥܝܬܘܢ ܕܡܥܠ ܐܢܐ ܓܡܝܪܘܬܐ܂ ܠܐ ܬܣܒܪܘܢ ܕܠܢܡܘܣܐ

ܫܪܐ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܡܡܠܝܘ ܡܡܠܐ ܐܢܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܬ ܕܐܫܪܐ

ܐܠܐ ܕܐܡܠܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܦܪܐ ܕܓܡܪ ܠܛܠܝܐ ܡܬܟܬܫܘ

ܡܬܟܬܫ ܥܡ ܬܪܐܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܐܒܐ ܨܒܐܿ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܐ

ܛܠܐ ܒܪܗ܂ ܐܘ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܚܠܒܐ ܢܗܘܐ ܫܐܠ

ܝܠܘܕܗ܂ ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܚܠܒܐ ܒܙܒܢܗ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܚܨ ܛܠܝܐ܂ ܠܐ

ܚܫܚ ܠܗ ܚܠܒܐ܂܀܀

‍[‍3ܒ܂‍]‍ ܠܣܦܪ̈ܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܘܒܥܝܢ ܥܠܬܐ ܐܡܪ ܕܠܐ

ܐܬܝܬ ܕܐܫܪܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܐܠܐ ܕܐܡܠܐ܂ ܘܡܘܠܝܐ

ܠܚܣܝܪܘܬܐ ܗܘ ܗܘܐ܂ ܘܕܡܢܐ ܗܘ ܡܘܠܝܐ ܡܘܕܥ܂ ܕܗܐ

ܣܠܩܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܫܠܡ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܥܠܝ܂ ܘܥܠܝܗܝܢ

ܕܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܬܐ ܐܡܪ܂ ܕܩܕ̈ܡܝܬܐ ܥܒܪ ܠܗܝܢ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܠ

ܒܡܠܝܘܬܐ ܘܐܬܒܠܥ ܒܬܘܣܦܬܐ܂ ܘܐܬܚܕܬ ܒܝܬܝܪܘܬܐ܂ ܐܡܪ

ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܬܥܒܪ܂ ܐܘ ܚܕܐ ܡܢ ܐ̈ܬܘܬܐ

ܕܐܘܪܝܬܐ ܬܦܠ܂ ܘܟܠ ܕܢܫܪܐ ܠܡ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܕܝܬܩܐ

ܚܕܬܐ

‍[‍4܂‍]‍ ܕܡܿܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܐܬܩܢ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܢܩܝܡ

ܗܿܝ ܕܦܟܐ ܚܠܦ ܦܟܐ܂ ܒܨܝܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܐܩܝܡ ܟܐܢܘܬܐ

ܒܙܒܢ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܬܐܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܥܠ

ܕܣܦܪ̈ܐ܂ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܓܝܪ

ܐܬܐܡܪ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ܂ ܘܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܪܓܙ܂ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ

ܬܓܘܪ܂ ܘܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܪܓ܂ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܦܟܐ ܚܠܦ ܦܟܐ܂

ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܿܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܐܬܩܢ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܡܠܦ

ܒܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܩܘܪܒܢܟ܂

ܫܒܘܩܝܗܝ ܘܙܠ ܐܬܪܥܐ܂ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܕܡܛܠ

ܩܘܪܒܢܐ ܐܗܡܝ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܬܒܥ ܠܗܿܘ ܕܡܣܟܠ ܒܗ܂܀

ܐܠܐ ܠܡ ܬܬܝܬܪ ܙܕܝܩܘܬܟܘܢ ܥܠ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܂ ܡܛܠ

ܕܦܩܕ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܬܠܩܘܛ ܠܩܛܐ ܕܚܩܠܟ܂ ܘܠܐ ܬܬܢܐ

ܬܚܒܘܛ ܙܝ̈ܬܝܟ܂ ܘܠܐ ܟܪܡܟ ܬܒܥܪ܂ ܐܠܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ

ܢܗܘܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ

ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܐ ܢܐܡܪ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ

ܡܪܢ܂ ܕܐܠܐ ܬܐܬܪ ܙܕܝܟܘܬܟܘܢ ܥܠ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܠܐ

ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܂܀܀

‍[‍5܂‍]‍ ܫܡܥܬܘܢ ܠܡ ܕܐܬܐܡܪ ܕܠܐ ܬܩܛܘܠ܂ ܘܕܢܩܛܘܠ

ܢܬܚܝܒ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܡܿܢ ܕܢܩܪܐ ܠܐܚܘܗܝ

ܪܩܐ ܕܐܦ ܗܕܐ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡܫܪܚܐ ܠܐܢܫܘܬܐ܂ ܗܕܝܘܛܐ

ܕܘܒܪ̈ܝ ܫܢܬܐ ܚܟܡ܂ ܚܟܝܡܐ ܕܝܢ ܕܘܒܪ̈ܝ ܬܪܥܝܬܐ܂ ܡܫ̈ܠܡܢܐ

ܗܘ ܗܟܝܠ ܠܒܝܬ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܨܒܐ ܕܢܥܠ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܠܒܝܬ

ܡܠܐ̈ܟܐ܂ ܠܘܬ ܡܪܢ ܙܟ̈ܝܐ ܐܝܟ ܚ̈ܝܒܐ܂ ܗܟܢܐ ܗܢܘܢ ܚܕ

ܒܥܝ̈ܢܝ ܚܕ܂ ܝܗܒ ܚܐܪܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܘܬ ܐܠܗܐ܂

ܕܒܨܒܝܢܐ ܢܩܢܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܗ ܩܢܐ ܠܗ܂ ܘܚܘܪ

ܕܐܦ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܚܐܪܘܬܐ

ܐܬܗܦܟ܂܀܀

‍[‍6܂‍]‍ ܫܡܥܬܘܢ ܠܡ ܕܐܬܐܡܪ ܕܠܐ ܬܓܘܪ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ

ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܡܿܢ ܕܚܙܐ ܘܪܐܓ ܓܪ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܪ̈ܚܡܝ

ܩܢܝ̈ܢܐ܂ ܘܪ̈ܚܡܝ ܬܦܢܝ̈ܩܐ ܘܦܬܓܡ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܐܢ

ܐܝܕܟ ܐܘ ܪܓܠܟ ܕܐܢ ܥܕܡܐ ܠܗܕܡ̈ܐ ܐܡܪܬ ܠܟ܂

ܐܝܟܢܐ ܬܚܘܣ ܥܠ ܩܢܝ̈ܢܐ ܐܘ ܥܠ ܬܦܢܝܩ̈ܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܦ̈ܬܓܡܐ

ܦܫ̈ܝܩܝ ܠܡܦܣܩ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܪܓܬܐ ܕܒܟ ܡܫܠܝܬ ܒܦܣܩ

ܗܕܡܟ܂ ܠܨܘܚܝܬܐ ܘܠܠܘܛܬܐ ܠܡܢܐ ܠܐ ܦܣܩ ܐܢܬ ܠܫܢܟ܂

ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܕ ܗܕܡܟ ܦܫܪܢܐ ܕܟܠ ܟܐ̈ܒܝܢ ܠܡܐܠܦ܂

ܐܘ ܗܒ ܕܒܝܫܐܝܬ ܥܒܕܬ܂ ܐܘ ܕܗܒ ܕܛܒܐܝܬ ܠܐ ܫܡܥܬ܂ ܐܘ

ܒܝܫܐܝܬ ܓܝܪ ܦܣܩܬ ܗܕܡܐ܂ ܐܘ ܣܟܠܐܝܬ ܫܡܥܬܝܗܝ

ܠܦܘܩܕܢܐ܂ ܒܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܦܣܩܬ ܩܛܪܓܬ ܢܦܫܟ܂ ܕܒܝܫ ܒܝܫ

ܦܣܩܬ܂ ܡܢ ܚܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܚܠܬ܂ ܘܨܒܝܬ ܕܬܫܪܐ ܦܘܩܕܢܐ܂

ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܚܒܠ ܗܕܡܐ܂

 

‍[‍7܂‍]‍ ܢܚܙܐ ܕܝܢ ܐܢ ܫܠܝܢ ܨܘܚ̈ܝܬܐ ܒܦܣܩܗ ܕܠܫܢܐ܂ ܘܐܢ ܫܠܝܢ

ܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩܝܢ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܫܠܝܢ ܒܝܫ ܒܝܫ

ܫܡܥܘ ܗܿܢܘܢ ܕܦܣܩܘ܂ ܐܘ ܗܘ ܡܪܢ ܐܝܟܢܐ ܦܩܕ ܗܘܐ

ܠܡܦܣܩ܂ ܗܕܡ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܦܣܩܗܘܢ ܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠ܂ ܘܝܨܪܐ

ܠܐ ܡܬܥܩܪ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗܕܡ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܪܟܒܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܿ

ܕܢܦܣܩ܂ ܐܠܐ ܚܘܫ̈ܒܐ ܒܝܫ̈ܐ ܕܡܪܟܒܐ ܚܐܪܘܬܐ܂ ܬܘܒ ܗܕܐ

ܚܘܝ ܡܪܢ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܘܠܐܿ ܠܢ ܕܢܬܟܬܫ܂ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ܂

ܐܝܟ ܗܿܝ ܗܝ ܓܝܪ ܕܨܪܘ ܠܒܝ̈ܟܘܢ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܝܟܘܢ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ

ܥܬܝܪܐ܂ ܥܘܬܪܗ܂ ܥܝܢܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܡܝܢܐ ܘܐܟܫܠܬܗܿ܂ ܘܠܐ ܚܨܐ

ܫܕܗܿ܂ ܘܗܪܘܕܣ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܗܪܘܕܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܚܠܦ ܕܢܦܣܘܩ

ܗܘܐ ܢܫܕܝܗ ܠܐܝܕܐ ܛܡܐܬܐ܂ ܦܣܩ ܫܕܐ ܩܪܩܦܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܂

‍[‍8܂‍]‍ ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩܐ

ܦܣܩ ܫܕܐ ܕܠܐ ܢܟܫܠܘܢܝܗܝ܂ ܗܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܢܚܢܢ ܫܒܩܢ ܟܠ

ܡܕܡ܂ ܡܐ ܕܫܡܥܬ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ܂ ܕܥ ܕܠܐ ܥܝܢܐ ܘܠܐ ܐܕܢܐ܂

ܘܠܐ ܢܚܝܪܐ ܫܒܩܘ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܗܿܘ ܥܬܝܩܐ ܕܠܐ ܚܙܡܘ

ܫܕܐܘܗܝ܂ ܥܝܢܐ ܕܝܢ ܪܓܬܐ ܕܒܝܕ ܥܝܢܐ܂ ܐܕܢܐ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ܂

ܘܗܟܢ ܒܬܪ ܒܬܪ܂ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܢܣܒ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܝܬܘ ܠܡ

ܗܕܡ̈ܝܟܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܙܢܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ܂܀

ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܥܝܢܐ ܕܝܡܝܢܐ ܚܘܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܘܒܐ ܗܘ ܪܐܓ

ܐܢܬܬܐ ܕܚܙܐ܂ ܡܛܠܬܗܿ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܘܒܥܠܬܗܿ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ

ܠܡܨܥܬܐ܂ ܘܐܝܕܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܘܪܓܠܐ ܩܝܘܡܐ ܘܦܛܪܘܢܐ

ܥܠ ܠܫܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܪ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܬܪܝܢ ܠܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ

ܒܦܓܪܐ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܨܒܐ ܠܫܢܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܦܣܩܗ ܕܠܫܢܐ܂

ܐܠܐ ܒܫܬܩܐ ܣܩܘܒܠܗ ܕܠܫܢܐ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܡܠܠ ܠܗ܂

‍[‍9܂‍]‍ ܕܢܩܪܐ ܠܡ ܠܐܚܘܗܝ ܪܩܐ ܐܘ ܫܛܝܐ܂ ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܠܘ ܐܝܟ

ܕܪܡܐ ܐܢܬ ܡܬܦܪܥ ܐܢܬ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܬܐܡܪ ܥܠ ܓܝܪܐ ܕܓܝܪܐ

ܗܘ܂ ܠܐ ܠܟ ܐܝܬ ܐܓܪܐ ܒܗܕܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܗܘ ܬܘܒ

ܡܬܦܪܥ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܫܘܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܫܬܟܚ ܕܠܝܬ ܒܗ ܗܘ

ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܗܘ ܚܕ ܬܪܝܢ ܥܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ

ܡܬܝܬܪ܂ ܘܥܠܝܟ ܣܡܟܐ ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܨܒܐ ܠܡܥܒܕ ܠܐܚܘܗܝ

ܢܬܥܒܕ ܠܗ܂ ܗܿܝ ܓܝܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܕܬܗܦܟ

ܠܗ ܠܗܿܘ ܚܘܒܠܗ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܡܬܝܢܐ܂ ܕܐܦ ܠܟ ܬܦܢܐ ܠܟ

ܐܝܟ ܕܐܘܙܦܬ܂

‍[‍10܂‍]‍ ܡܟܝܠ ܩܛܠܗ ܕܡܬܩܛܪܓܢܐ܂ ܦܢܐ ܠܗ ܥܠ ܩܛܪܓܢܐ܂

ܗܟܢ ܓܘܪܗ ܕܡܬܥܫܩܢܐ ܦܢܐ ܠܗ ܥܠ ܥܫܘܩܐ܂ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܢ

ܦܬܟܪܘܬܗܿ ܓܝܪܘܬܐ ܐܬܩܪܝܬ ܠܗܿ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܢܘܟܪܝܐ ܗܟܝܠ

ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܥܫܘܩܘܬܗ ܬܬܩܪܐ ܠܗܿ ܓܝܪܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܗܢܐ

ܓܝܪ ܙܢܝ ܠܗ ܡܢ ܫܪܪܐ܂ ܒܨܝ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܘܚܙܝ ܕܚܕ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ܂

ܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢ ܕܥܒܕܐ ܒܝܫܐ ܫܕܐ ܣܛܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܢܫ܂ ܒܝܕ

ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܘܡܢܕ ܠܗ܂ ܘܐܝܬ ܕܒܦܘܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܫܕܐ

ܥܠܘܗܝ ܕܓܠܐܝܬ ܚܕ ܡܢ ܫܡܗ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܡܣܢܐ ܠܗ܂ ܟܕ

ܡܚܦܛ ܒܐ̈ܟܠܝ ܩܪܨܐ ܠܡܥܫܩ܂ ܘܒܫܡ̈ܘܥܐ ܠܡܗܝܡܢܘ܂܀

‍[‍11ܲ܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܬܪܓ ܘܢܡܘܣܐ ܡܦܩܕ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ

ܬܙܢܐ܂ ܘܙܠ ܠܡ ܣܒ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܘܙܢܝܬܐ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ

ܐܡܪ ܕܠܐ ܬܪܓ܂ ܐܢ ܒܣܩܘܒܠܐ ܗܟܝܠ ܫܪܘܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܠܝܬ

ܢܘܟܪܝܘܬܐ܂ ܒܦܘܩܕܢܐ ܓܡܘܪܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܟܢܐ ܬܫܬܡܗ

ܢܘܟܪܝܘܬܐ܂ ܓܝܪܘܬܐ ܓܝܪ ܘܙܢܝܘܬܐ ܣܩܘܒܠܗ ܐܢܝܢ

ܕܢܡܘܣܐ܂ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܪܓ܂ ܓܡܪܗ ܗܝ ܕܢܡܘܣܐ܂܀

‍[‍11ܒ܂‍]‍ ܥܝܢܐ ܠܡ ܚܠܦ ܥܝܢܐ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂

ܕܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܟܕ ܐܫܬܠܡ ܠܡ ܕܝܢ ܙܒ̈ܢܐ

ܕܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܫܚܬ ܬܪܒܝܬܐ ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܪܙܬ ܡܐܟܘܠܬܐ

ܚܠܝܡܬܐ܂ ܐܬܣܝܡܘ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ ܙܒ̈ܢܐ ܡ̈ܬܟܣܢܐ܂ ܡܛܠ

ܕܠܘܩܕܡ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܘ ܙܕܩ ܠܡܦܪܫ܂ ܟܕ ܫܠܡܬ ܟܐܢܘܬܐ

ܓܡܝܪܘܬܗܿ܂ ܟܢ ܐܣܪܚܬ ܐܦ ܛܝܒܘܬܐ ܓܡܝܪܘܬܗܿ܂ ܕܥܝܢܐ

ܚܠܦ ܥܝܢܐ܂ ܓܡܝܪܘܬܗܿ ܗܝ ܕܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܕܡܿܢ ܕܡܚܐ ܥܠ

ܦܟܟ ܐܬܩܢ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܡܫܠܡܢܘܬܗܿ ܗܝ ܕܛܝܒܘܬܐ܂ ܘܟܕ

ܒܟܠܙܒܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ܂ ܛܥܡ̈ܬܗܝܢ ܐܣܪܚ ܠܢ ܒܬܪܬܝܗܝܢ

ܕܝ̈ܬܩܣ܂ ܩܕܡܝܬܐ ܩܛܠܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܚܘܣܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩܬ

ܟܐܢܘܬܐ ܕܚܕ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ ܢܡܘܬ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܐܬܬܚܡܬ ܒܕܡ

ܐܢܫܐ܂ ܗܿܝ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܟܠܐ܂ ܗܘܬ ܗܟܝܠ

ܚܕܐ ܫܘܪܝܐ ܘܐܚܪܬܐ ܫܘܠܡܐ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܚܪܬܐ ܘܪܫܝܬܐ

ܠܘܬܗ܂ ܗܘܝܘ ܡܫܠܡܢܐ܂ ܕܠܐ ܒܘܝܢ ܡܢܟܪܝܢ ܐܢܘܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ

ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ܂ ܒܒܨܬܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܢܘܢ܂

 

‍[‍12܂‍]‍ ܡܟܝܠ ܐܬܗܦܟܬ ܗܿܝ ܕܦܟܐ ܚܠܦ ܦܟܐ܂ ܘܐܢ

ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡܿܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܐܬܩܢ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܩܕܡܝܬܐ

ܗܟܝܠ ܝܕܥܝܢܢ ܒܥܩܪܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ܂ ܠܦܘܬ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ

ܕܡܿܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ܂ ܫܬܝܢܢ ܐܝܟ ܚܡܪܐ܂ ܡܟܝܠ ܚܕܐ

ܗܘܝܐ ܠܢ ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܘܢܥܠ ܢܘܟܪܝܘܬܐ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܗܘܝܐ ܠܢ

ܠܥܘܕܪܢܐ܂ ܕܠܐ ܢܣܛܐ ܘܢܥܒܕ ܐܝܕܐ ‍{‍ܕܥܒܕܬ‍}‍‍<‍ܕܥܒܪܬ‍>‍ ܠܗܿ܂ ܘܐܨܛܒܥܬ

ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܕܗܘܘ ܚܡܪܐ ܘܗܟܢ ܟܠܗܝܢ܂܀

ܒܟܠܙܒܢ ܥܘܕܪܢܢ ܢܒܥܐ܂ ܟܕ ܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܪܚܩ܂ ܥܡ

ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܚܫܒ ܠܢ܂ ܡܛܘܠܬܢܝ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ ܢܬܚܫܒ ܠܢ܂

ܡܛܠܬܢܝ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܢ ܕܢܪܚܡ ܠܣܢܐܝ̈ܢ ܘܠܐ ܡܛܠܬܗܘܢ܂

‍[‍13܂‍]‍ ܐܬܐ ܡܪܢ ܠܥܠ̈ܡܐ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܫܒܪ̈ܐ ܓܪܓ ܐܢܘܢ

ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܘܚܕܐ ܡܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܥܒܕܘ ܩܕ̈ܡܝܐ

ܠܘܬ ܥܡܐ ܠܐ ܣܥܪ܂ ܘܟܕ ܫܕܠ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܒܐ̈ܣܘܬܐ

ܕܡܬܚܙܝܢ܂ ܫܪܝ ܚܠܛ ܠܗܘܢ ܐܣܝܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܢ

ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܠܡ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܡܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܦܢܐ܂

ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܒܡܘ̈ܫܚܢ ܡܘܫ̈ܚܢ ܪܒܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐ ܒܝܕ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܟܕ

ܡܛܝ ܠܘܬܗ ܝܗܒܗ ܠܦܐܪܐ ܒܛܥܡܗ ܡܫܠܡܢܐ܂ ܒܠܥ ܥܠ ܦܟܗ܂

ܚܘܝ ܥܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕܐ܂ ܘܐܠܦ ܕܡܿܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܐܬܩܢ ܠܗ

ܐܚܪܢܐ܂

‍[‍14܂‍]‍ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܐܣܩ ܡܢ ܕܪܓ ܥܘܠܘܬܐ܂ ܘܐܩܝܡ ܒܕܪܓ

ܟܐܢܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܬܡܚܐ ܠܚܒܪܟ ܥܘܠܐܝܬ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܚܐ

ܠܟ ܬܒܥ ܢܦܫܟ܂ ܟܐܢܐܝܬ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܐܣܩ ܡܢ ܕܪܓ

ܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܐܩܝܡ ܒܕܪܓܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܬܬܒܥ ܡܢ ܗܿܘ

ܕܡܚܟ ܥܠ ܦܟܟ܂ ܐܠܐ ܐܬܩܢ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ

ܡܐ ܕܡܚܐ ܐܢܫ ܟܐܢܐܝܬ ܒܗܝ ܕܡܘܫܐ܂ ܐܘܒܕܗܿ ܠܗܝ

ܕܐܠܦܗ܂ ܕܠܐ ܢܡܚܐ ܥܘܠܐܝܬ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܬܦܪܥ ܒܗܿܝ

ܕܐܬܬܒܥ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܚܝܒ ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܥܘܠ܂ ܘܕܠܡܐ ܡܛܠ

ܕܡܘܣܦ ܐܢܫ ܪܒܝܬܐ ܥܠ ܩܪܢܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܡܪܢ ܐܘܒܕܗܿ ܠܗܿܝ ܕܠܐ

ܐܬܬܒܥ܂ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܫܒܩ܂ ܠܐ ܗܐ ܦܘܪܥܢ ܦܟܐ ܩܕܡܝܐ ܢܛܝܪ

ܗܘ ܠܗ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܡܛܠ ܕܒܠܥ܂ ܘܦܘܪܥܢ ܦܟܐ ܐܚܪܝܐ

ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ܂ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܒܠܥ ܡܛܠ ܕܐܬܩܢ܂

 

‍[‍15܂‍]‍ ܚܪܪ ܗܟܝܠ ܡܢ ܥܘܠܘܬܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ܂ ܘܐܘܣܦ

ܝܬܝܪܐ ܛܒ ܡܢ ܡܘܫܐ܂ ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܡܬܬܒܥ ܡܘܒܕܘ ܡܘܒܕ܂ ܠܐ

ܗܟܝܠ ܨܒܐ ܕܢܬܚܠܨܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܪ̈ܚܡܝ ܝܘܬܪ̈ܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܠܦ

ܐܢܘܢ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗ܂ ܐܝܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܬܬܓܪܐ

ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܂ ܘܟܡܐ ܣܓܝܐ̈ܝܢ ܬܒܘ̈ܥܝܗܿ ܕܗܿܝ ܕܗܝ ܢܦܫܗܿ ܠܐ

ܬܒܥܬ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܟܕ ܒܩܝܣܐ ܩܒܝܥܐ ܗܘܬ܂ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܥܡܕܗܘܢ

ܗܘܘ ܠܗ ܬܒܘ̈ܥܐ܂ ܚܙܝ ܕܝܢ ܕܐܦܢ ܗܢܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܡܬܩܪܝܢ

ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܐܣܝܪܢ ܐܢܝܢ܂ ܡܢ

ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ ܢܫܪܐ܂ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘ ܠܗ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܡܚܐ

ܠܚܒܪܗ ܥܘܠܐܝܬ܂ ܘܗܢܝܢܐ ܗܘ ܠܗ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܡܢ

ܡܚܫܢܗ ܟܐܢܐܝܬ܂ ܘܙܟܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܿܢ ܕܡܬܩܢ ܦܟܐ ܚܠܦ

ܦܟܐ ܒܛܝܒܘܬܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܥܘܠ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܚܝܒ܂ ܘܠܐ

ܐܬܬܒܥ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܦܪܥ܂ ܘܐܘܣܦ ܝܗܒ ܡܛܠ ܗܢܐ

ܡܬܟܠܠ܂܀

‍[‍16ܲ܂‍]‍ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܡܪܢ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܐܠܦܝܢ ܕܢܨܠܐ܂

ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܬܝ ܕܡܨܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܡܪܝܢ܂

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܡܿܢ ܕܐܒܐ ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܢܥܒܕ ܡܕܡ

ܕܫܘܐ ܠܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܕܚܛܝܬܐ ܐܝܟܢ ܩܪܐ

ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ܂ ܘܕܐܘܣܦ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܐܪܥܐ ܐܝܬ

ܠܢ ܐܒܗ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܟܝܢܐ܂ ܘܗܢܐ ܡܪܗ ܕܟܝܢܐ܂ ܠܐܝܠܝܢ

ܠܡ ܕܩܒܠܘܗܝ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ

ܘܕܒܫܡܝܐ ܬܘܒ ܠܘ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܬܚܡ ܒܫܡܝܐ܂ ܗܿܘ

ܕܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ

ܐܢܝܢ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܂ ܐܡܪ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ

ܐܒܘܢ܂ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܗܿܘ ܕܩܕܝܫ ܗܘ ܐܦܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܘܕܐ܂

ܡܬܓܕܦ ܕܝܢ ܫܡܗ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܬܕܒܪܝܢ܂ ܡܬܩܕܫ

ܕܝܢ ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܓܡܪ̈ܝ ܨܒܝܢܗ܂ ܗܿܝ ܗܝ ܕܢܚܙܘܢ ܥܒܕ̈ܝܟܘܢ

ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܘܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ܂ ܗܿܝ

ܕܒܬܪܗܿ ܡܘܕܥܐ ܕܢܗܘܘܢ ܨܒ̈ܝܢܝܟ܂ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ܂

ܕܐܝܟ ܕܓܡܪܝܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܨܒܝ̈ܢܝܟ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܒܐܪܥܐ

ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܡܩܕ̈ܫܢܐ܂ ܘܗܒ ܠܢ ܠܚܡܢ ܐܡܝܢܐ ܕܝܘܡܐ܂

ܘܗܐ ܐܡܪ ܕܐܢܬܘܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܥܘ܂ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܝܬܝܪ

 

ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ܂ ܐܠܐ ܒܗܝ ܕܐܡܪ ܕܝܘܡܐ܂ ܕܢܠܦܢ ܣܘܪܩܐ

ܕܡܢ ܥܠܡܐ܂ ܕܠܚܫܚܬܢ ܒܠܚܘܕ ܢܣܦܩ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܝܨܦܝܢܢ

ܕܢܘܓܪܐ ܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܐܠܗܝܐ܂ ܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܠܚܡܐ

ܕܝܘܡܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܡܚܘܝܐ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ ܠܢ܂

ܐܠܐ ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܕܐܒܘܟܘܢ ܝܕܥ

ܥܕܠܐ ܬܫܐܠܘܢܗ ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ܂ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒ̈ܝܢ

ܐܝܟ ܕܐܢܚܢܢ ܠܚܝ̈ܒܝܢ܂ ܫܒܘܩ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܘܡܫܬܒܩܢ

ܠܟ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ܂ ܗܒ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܘܣܒ ܪ̈ܘܪܒܬܐ܂

ܐܝܟ ܕܐܡܪܗܿ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܂ ܕܗܿܘ ܕܐܫܬܒܩ ܠܗ ܣܓܝ

ܘܠܐ ܚܢ ܠܟܢܬܗ܂ ܕܦܩܕ ܠܡ ܡܪܗ ܕܕܠܐ ܚܘܣܢ ܢܬܬܒܥ܂ ܘܡܠܦ

ܕܗܟܢ ܠܡ ܢܥܒܕ ܠܟܘܢ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܐܠܐ ܬܫܒܩܘܢ ܐܢܫ

ܠܐܚܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܠܡ ܬܝܬܝܢ ܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ܂

ܐܦܢ ܕܝܢ ܐܓܪܐ ܡܥܬܕ ܗܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ܂

ܘܪܘܚܐ ܡܛܝܒܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܟܪܝܗ܂ ܕܕܡ

ܠܡ ܒܟܪܝܗܘܬܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܢܙܟܐ ܠܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܬܥܠܝܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܕܕܡ ܒܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ

ܕܢܣܝܒܪ ܠܢܣܝܘܢܐ܂ ܟܠܗܿ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܘܒܕ܂܀

‍[‍16ܒ܂‍]‍ ܐܡܬܝ ܠܡ ܕܨܐܡ ܐܢܬ܂ ܐܫܝܓ ܐ̈ܦܝܟ ܘܡܫܘܚ

ܪܫܟ܂ ܒܩܕܡܐ ܕܠܐ ܢܫܬܦܪ ܠܐܢܫܐ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܫܘܒܚܐ

ܢܗܘܐ ܨܘܡܗ܂ ܕܬܪܬܝܢ ܡܠܦ ܠܗ܂ ܕܒܨܘܡܐ ܟܣܝܐ ܠܦܪܘܥܐ

ܟܣܝܐ ܢܫܦܪ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܬܗܘܐ ܝܕܝܥ ܕܡܨܡ ܨܐܡ ܐܢܬ܂ ܕܕܡ

ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝ̈ܕܘܥܘܗܝ ܕܨܘܡܐ ܬܣܪܩܗ ܡܢ ܐܓܪܗ

ܕܨܘܡܐ܂ ܐܒܐ ܠܡ ܓܝܪ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܢܦܪܥܟ܂܀ ܘܕܐܫܝܓ

ܐ̈ܦܝܟ ܘܡܫܘܚ ܪܫܟ܂ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ ܠܐܪܙܐ ܗܘ ܩܪܝܐ ܠܟ܂

ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܡܫܚ ܪܫܗ ܐܬܕܗܢ ܠܗ ܒܝܕܥܬܗ܂ ܘܗܿܘ ܕܐܫܝܓ

ܐܦܘ̈ܗܝ ܐܬܚܠܠ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܕܢܦܫܗ ܡܢ ܨܬܐ܂ ܒܓܘ

ܗܕܡ̈ܝܟ ܗܟܝܠ ܣܒܝܗܝ ܠܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܐܫܝܓ ܚܙܬܐ ܕܢܦܫܟ

ܡܢ ܨܐܘܬܗ ܕܥܘܠܐ܂ ܘܪܫܟ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܫܘܚ ܕܬܗܘܐ

ܫܘܬܦܐ ܠܡܫܝܚܐ

‍[‍… … … … …‍]‍

‍[‍17܂‍]‍ ܘܐܢ ܢܗܝܪܐ ܕܒܟ ܚܫܘܟ ܗܘ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܒܙܕܩܬܐ

ܚܛܝܬ܂ ܕܡܢܗܪܢܝܬܐ ܗܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܙܕܩܢܝܬܐ ܗܝ܂ ܚܕ ܟܡܐ

ܒܚܛܿܝܬܐ ܕܡܚܫܟܢܝܬܐ ܗܝ ‍[‍܂‍]‍ ܓܘܪܐ ܓܝܪ ܘܓܘܕܦܐ ܚܕ

ܓܒܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܕܡܚ̈ܛܝܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܙܕܩܬܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܓܒ̈ܝܢ܂

ܐܢ ܐܬܝܗܒܬ ܒܫܘܒܗܪ ܐܢܫܘܬܐ ܐܚܛܝܬ ܠܗܿ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܕܗ

ܕܝܗܘܒܐ ܠܘܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܣܢܝܩܐ ܡܬܦܫܛܐ܂ ܬܪܥܝܬܗ ܕܝܢ

ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܡܬܡܬܚܐ܂ ܗܕܐ ܗܿܝ ܗܝ ܕܐܬܪ

ܕܣܝܡܬܟܘܢ ܐܦ ܠܒܟܘܢ ܬܡܢ ܢܗܘܐ܂܀

‍[‍18ܲ܂‍]‍ ܬܘܒ ܐܡܪ ܕܠܐ ܠܡ ܬܐܨܦܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܐ

ܕܬܐܟܠܘܢ܂ ܘܠܐ ܠܦܓܪ̈ܝܟܘܢ ܡܐ ܕܬܠܒܫܘܢ܂ ܘܐܢ ܐܢܫ

ܢܐܡܪ ܕܗܐ ܐܦ ܗܢܝܢ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܚܫܚܢ ܐܢܝܢ ܠܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ܂

ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܢܚܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܦܪܘܩܢ ܠܘܩܒܠ

ܗܠܝܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܠܢܦܫܟܘܢ ܡܐ

ܕܬܐܟܠܘܢ܂ ܘܠܐ ܠܦܓܪ̈ܝܟܘܢ ܡܐ ܕܬܠܒܫܘܢ܂ ܢܦܫܐ ܓܝܪ

ܝܬܝܪܐ ܗܝ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ܂ ܘܦܓܪܐ ܡܢ ܠܒܘܫܐ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܝܩܪ

ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܂ ܨܦܬܐ ܓܝܪ ܡܫܢܩܐ

ܠܢܦܫܐ܂ ܘܟܣܦܐ ܢܟܐ ܠܗܿܘ ܕܩܢܐ ܠܗ܂ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܬܟܣܐ܂

ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܝ܂ ܐܝܟܢ ܚܫܚܐ ܠܗܿ ܡܐܟܘܠܬܐ܂

ܐܢ ܓܝܪ ܠܦܓܪܐ ܚܫܚܐ ܡܟܘܠܬܐ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ

ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܢܝܬܐ ܗܝ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܝ܂ ܐܝܟܢ

ܚܫܚܐ ܠܗܿ ܡܟܘܠܬܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܐ ܕܢܦܩܬ ܢܦܫܐ ܡܢ

ܦܓܪܐ ܡܠܒܫܝܢܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ܂ ܣܝܒܪܬܐ ܕܝܢ ܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܦܓܪܐ

ܠܐ ܝܗܒܝܢܢ܂ ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܪܢ ܡܬܪܕܦ ܘܟܿܦܢ ܘܨܗܐܿ܂

ܒܥܒܕ̈ܘܗܝ ܘܒܨܥܪܗܘܢ ܘܒܐܝܩܪܗܘܢ ܚܠܝܛ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ

ܒܗܕܐ ܨܒܐ ܕܢܦܝܣ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܠܐ ܢܬܢܬܦܘܢ ܠܨܦܬܗ

ܕܥܠܡܐ܂ ܐܠܐ ܢܬܬܟܠܘܢ ܥܠ ܠܚܡܐ ܫܡܝܢܐ܂ ܘܕܠܥܠ

ܢܬܪܥܘܢ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ ܘܐܝܬܝ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ܂

ܕܚܘܪ ܒܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܬܒܩܘ ܒܢ̈ܥܒܐ ܕܠܐ ܙܪܥܝܢ ܘܠܐ

ܚܨܕܝܢ܂ ܘܐܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܐܪ ܦܪܚܝܢ܂ ܘܕܦܘܠܚܢܐ ܠܐ ܝܨܦܝܢ܂

ܡܬܝܗܒ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܟܡܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܝܩܪ

ܘܡܡܿܟ ܥܠ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܝܬܪܐ ܒܛܝܠܘܬܐ

ܕܥܼܠܘܗܝ܂ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܐܢ ܬܚܘܝܬܐ

ܕܦܪܚܬܐ ܠܐ ܠܡ ܡܦܝܣܐ ܠܟܘܢ܂ ܐܝܟܢ ܠܐ ܝܨܦܝܢ ܐܢܬܘܢ

ܕܬܘܣܦܘܢ ܐܡܬܐ ܚܕܐ ܥܠ ܩܘܡܬܗ ܕܓܘܫܡܐ܂ ܘܚܘܪܘ

 

ܒܫܘܫܢܐ܂ ܕܠܐ ܥܙܠܢ ܘܠܐ ܙܩܪܢ܂ ܕܐܦܠܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܒܫ

ܐܟܘܬܗܝܢ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܥܠ ܬܪܣܝܬܐ܂ ܐܝܬܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܪܚܬܐ

ܕܡܬܬܪܣܝܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܠܒܘܫܐ ܐܡܪ܂ ܥܗܕ ܠܫܘܫܢܐ ܕܝܬܝܪ

ܡܢ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܝܬ ܠܗܿ ܦܐܝܘܬܐ܂ ܟܡܐ

ܗܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܕܝܬܝܪܝܢ ܘܝܩܝܪܝܢ ܡܢ ܦܪܚܬܐ܂ ܘܥܡܝܪܐ ܠܐ

ܡܬܟܪܟ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܒܬܪ ܣܝܒܪܬܐ܂ ܐܠܐ ܩܿܐܡ ܥܠ

ܕܘܟܬܗ ܘܐܠܗܐ ܡܪܒܐ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ

ܡܬܬܚܬܝܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡ̈ܠܠܐ

ܡܬܦܠܓܬܘܢ ܘܝܨܦܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܗܟܝܠ ܡܠܟܘܬܗ

ܕܐܠܗܐ ܒܥܘ܂ ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܝܬܝܪ ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ܂ ܬܪܣܘ

ܐܢܬܘܢ ܠܢܦܫܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܬܪܣܐ ܐܠܗܐ ܠܦܓܪܐ܂

ܣܥܘܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܢܬܝܗܒܢ ܠܟ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܬ܂

ܘܚܘܪ ܒܗܕܐ ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܢܬܠ܂ ܐܦܠܐ

ܐܢ ܝܨܦܬ ܡܥܕܪܬ ܡܕܡ܂ ܐܫܬܡܥ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܬܫܬܡܥ

ܒܪܝܬܐ ܠܦܘܪܢܣܟ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܪܛܢܝܢ ܘܠܐ

ܡܗܝܡܢܝܢ ܬܪܣܝ ܐܠܗܐ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܕܠܐ ܥܡܠܐ

ܣܐܘܢܗܘܢ ܘܠܒܘܫܗܘܢ ܡܢܛܪ ܗܘܐ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ

ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܂܀

ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ܂ ܕܗܘ ܡܚܪ ܕܝܠܗ ܝܨܦ܂ ܟܕܘ ܠܗ ܠܝܘܡܐ

ܒܝܫܬܗ܂ ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܠܘ ܠܝܘܡܐ ܐܠܐ ܠܨܦܬܐ܂ ܡܛܠ

ܕܨܦܬܐ ܬܚܘܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܙܥܘܪܘܬ

ܗܝܡܢܘܬܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܕܠܐ ܢܐܨܦ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܬܗܘܐ ܠܢ

ܨܦܬܐ܂ ܘܢܬܠ ܠܐܠܗܐ ܕܡܚܪ܂ ܗܿܝ ܗܝ ܕܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܐܡܝܢܐ

ܕܝܘܡܐ܂ ܡܢܘ ܠܡ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܒܪܗ ܠܚܡܐ܂ ܠܡܐ ܗܘ ܟܐܦܐ

ܡܘܫܛ ܠܗ ܥܡ ܫܪܟܐ܂܀

ܘܐܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡ ܕܒܝܫ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܘܗܒܬܐ

ܛܒ̈ܬܐ ܠܒܢ̈ܝܟܘܢ ܟܕ ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܛܠܡ ܐܒܐ܂ ܐܦ

ܡܟܪܙܘ ܡܟܪܙ ܠܒܪܗ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܠܡܘܬܐ ܡܫܠܡ ܠܗ܂ ܐܠܗܐ

ܕܝܢ ܕܐܬܛܠܡ ܒܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܪܐ ܠܐ ܐܠܡܗ ܠܐܢܫܘܬܐ܂

ܐܠܐ ܐܕܢܚ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܗ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܠܬܫܢܝ̈ܩܐ

ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܦܪܥ܂ ܘܐܦܢܝ ܠ̈ܛܥܝܐ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܠܗܿܢܘܢ

ܕܠܐ ܒܥܐܘܗܝ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܐܠܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܠܕܠܐ

 

ܫܐܠܘܗܝ ܝܗܒ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ

ܠܗ܂܀܀

‍[‍18ܒ܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܬܕܘܢܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܥܘܠܐ܂ ܕܠܐ ܬܬܕܝܢܘܢ܂

ܥܠ ܥܘܠܐ܂ ܒܕܝܢܐ ܕܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܬܬܕܝܢܘܢ܂ ܗܿܝ ܗܝ ܕܫܒܘܩܘ

ܘܢܫܬܒܩ ܠܟܘܢ܂ ܕܡܐ ܕܕܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܢܫܒܘܩ ܒܛܝܒܘܬܐ܂

ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܬܕܝܢ ܗܘ ܒܟܐܢܘܬܐ܂ ܢܫܘܐ ܒܛܝܒܘܬܐ

ܠܫܘܒܩܢܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܕܝ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܬܒ̈ܥܝ ܢܦܫܗܘܢ ܐܡܪ܂ ܠܐ ܠܡ

ܬܚܝܒܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܬܒܥܘܢ ܢܦܫܟܘܢ܂܀

܀ ܐܘ ܕܠܐ ܬܕܘܢܘܢ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܘܬܚܝܒܘܢ܂

ܐܠܐ ܟܘܢܘ ܘܐܪܬܘ܂܀܀

‍[‍19܂‍]‍ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡ ܢܬܝܗܒ ܠܗ܂ ܘܕܠܝܬ ܠܗ܂ ܐܦ ܗܿܘ ܕܐܝܬ

ܠܗ ܢܫܬܩܠ ܡܢܗ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕ̈ܢܐ ܢܫܡܥ܂

ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܠܗܿܢܘܢ܂ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐ̈ܕܢܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܒܓܘ ܐܕ̈ܢܐ

ܕܦܓܪܐ܂ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܂ ܡܘܣܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ

ܓܝܪ ܝܘܠܦܢܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܣܒܪܝܢ

ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܐܦ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠ ܗܘܐ܂ ܒܗܝ

ܕܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܠܡ ܠܐ ܢܚܙܘܢ܂

ܥܠ ܡܢܐ ܕܐܬܥܒܝ ܠܗ ܠܒܗ ܕܥܡܐ܂ ܘܐܕ̈ܢܝܗܘܢ ܣܟܪܘ ܕܠܐ

ܢܫܡܥܘܢ܂ ܘܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܥܡܨܘ܂ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂

ܘܢܫܡܥܘܢ ܒܐܕܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܢܬܘܒܘܢ ܘܢܫܬܒܩ ܠܗܘܢ܂܀

ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܘܐ ܠܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܣܒܪ ܠܡܣܒ ܡܐ

ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܐܝܢܐ ܐܢܫܐ ܕܫܘܐ ܠܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܂ ܢܬܬܘܣܦ

ܠܗ ܐܦ ܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܫܘܐ ܐܦ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ

ܢܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܟܡܐ ܕܡܨܐ ܓܝܪ ܒܚܝܠܐ ܠܡܩܒܠܘ ܒܪ ܐܢܫܐ܂

ܝܗܒܐ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܬܢܝܚ ܡܩܒܠܢܐ ܒܫܘܕܝܐ

ܕܕܡܐ ܠܗ܂ ܠܡܿܢ ܕܐܝܬ ܗܘ ܠܗ ܓܝܪ ܡܬܬܘܣܦ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ

ܢܐܪܒ ܒܗ܂

‍[‍20܂‍]‍ ܕܗܫܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܗܘ ܠܢ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠܝܢ܂ ܘܐܠܐ

ܠܐ ܗܘܐ ܡܬܬܘܣܦܘ ܡܬܬܘܣܦ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܘܚ ܚܟܡܬܐ

ܠܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܣܟܠ ܬܪܥܝܬܐ܂ ܕܠܐ ܬܬܒܨܪ ܠܗܿ

ܒܗ ܢܗܝܪܬܐ܂ ܐܠܐ ܡܬܝܗܒܐ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ܂ ܓܠܝܬ ܐܪ̈ܙܐ܂

ܠܬܪܥܝܬܐ ܡܕܪܟܢܝܬܐ܂ ܕܬܥܦ ܒܗ ܚܟܡܬܐ ܡܫܘܚܢܝܬܐ܂

ܘܬܫܬܦܥ ܒܗܿ ܡܠܬܐ ܡܚܕܝܢܝܬܐ܂܀܀

 

ܗܿܘܝܢܢ ܝܙܘ̈ܦܐ܂ ܢܗܘܐ ܐܦ ܦܪ̈ܘܥܐ܂ ܘܐܢ ܢܘܕܐ ܥܠ ܕܢܣܒܢܢ܂

ܢܬܬܘܣܦ ܠܢ ܥܠ ܕܩܒܠܢܢ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܠܐ

ܢܬܦܠܓ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܒܢܢ܂ ܡܕܡ ܓܝܪ

ܕܢܣܒܢ܂ ܐܢ ܢܛܠܘܡ܂ ܟܕ ܠܘܬܢ ܗܘ܂ ܨܐܕܘܗܝ ܗܘ܂ ܘܐܢ ܢܘܕܐ

ܘܢܗܝܡܢ܂ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܘܬܗ ܗܘ܂ ܨܐܕܝܢ ܗܘ܂܀܀܀

ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗ܂ ܢܬܝܗܒ ܠܗ܂ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܙܕܝܩܘܬܗ

ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܐܬܘܣܦܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܚܝܢܐ܂ ܡܿܢ ܕܝܢ

ܕܐܦܠܐ ܟܐܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܡܛܘܠ ܕܡܥܒܪܢܗ ܗܘ ܕܢܡܘܣܐ

ܐܦ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܗܘ ܠܝܘܚܢܢ

ܡܥܡܕܢܐ ܐܬܝܐ ܡܪܕܝܬܗ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܬܘܒ ܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܿܘ

ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܫܘܒܩܢ ܚ̈ܛܗܐ܂܀܀܀

‍[‍21ܲ܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܬܬܠܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟ̈ܠܒܐ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܿܢ

ܕܠܐ ܡܣܒܪ ܣܒܪܬܗ ܚܛܐܿ܂ ܕܠܐ ܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܗܟܢ ܡܢ

ܕܪܡܐ ܩܘܕܫܐ ܠܟܠܒ̈ܐ܂ ܐܦܢ ܩܘܕܫܐ ܟ̈ܠܒܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ܂

ܘܒܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܚܙܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܫܚܝܢ܂ ܫܘܬܦܐ ܗܘ ܗܢܐ܂ ܕܗܿܘ

ܕܛܫܝ ܟܣܦܐ ܕܡܪܗ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܠܐ ܪܒܝ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܢܛܪ܂܀

‍[‍21ܒ܂‍]‍ ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟ̈ܠܒܐ܂ ܘܠܐ ܬܪܡܘܢ

ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܩܕܡ ܚܙܝܪ̈ܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܢܬܐܡܢ ܒܚ̈ܛܗܐ܂

ܘܢܬܥܪܓܠ ܒܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܟ ܚܙܝܪܐ ܒܣܝܢܐ܂ ܘܐܢ ܐܚܪܢܐ

ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܚܨܝܦܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܬܚܪܐ܂ ܥܠ

ܗܕܐ ܦܩܕ ܕܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ

ܬܝܒܝܢ ܡܬܩܒܠܝܢ܂܀

ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡ ܟܢܫܐ̈ ܒܝܘܠܦܢܗ܂ ܕܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܡܠܦ

ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܦܪܝܗܘܢ܂ ܘܐܝܟ ܦܪ̈ܝܫܐ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ

ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܗܘ ܐܬܡܠܟ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ

ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܟܕ ܫܡܥܘ ܗܟܝܠ

ܟܢܫܐ̈ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ܂ ܝܕܥܘ ܕܗܠܝܢ ܕܡܘܫܐ

ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ܂ ܕܡܪܢ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܝܗܒ ܓܝܪ ܠܒ̈ܢܝ

ܐܢܫܐ ܚܘܠܡܢܐ ܕܦܓܪܐ܂ ܘܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫܬܐ̈܂܀

‍[‍22ܲ܂‍]‍ ܐܬܐ ܠܡ ܠܘܬܗ ܥܡ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܚܐ

ܠܗ ܠܛܠܝܗ܂ ܘܟܕ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܐܙܠ܂ ܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܪܝ ܠܐ ܬܥܡܠ܂

‍[‍22ܒ܂‍]‍ ܘܗܕܐ ܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܦ ܩܕܡ ܚܘܠܡܢܗ ܕܛܠܝܐ

ܬܪܨ ܢܦܫܗ ܘܩܕܡܗ ܠܥܒܕܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܠܐ ܠܡ ܫܘܢܐ

ܕܬܥܘܠ ܬܚܝܬ ܡܛܠܠܝ܂ ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ

ܕܐܫܪܐ ܥܪ̈ܩܐ ܕܡܣ̈ܢܘܗܝ ܐܠܐ ܝܘܚܢܢ ܢܒܝܐ ‍[‍ܗ‍]‍ܘܐ܂ ܘܡܢ

ܐܠܗܐ ‍[‍ܐ‍]‍ܬܟܪܙ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ‍[‍ܟ‍]‍ܕ ܐܢܫ ܠܐ ܐܡܪ ‍[‍ܠ‍]‍ܗ܂ ܘܠܐ

ܥܕܟܝܠ ‍[‍ܐ‍]‍ܬܟܪܙ ܡܪܢ ܕܐܠܗܐ ‍[‍ܗ‍]‍ܘ܂ ܗܢܘܢ ܥܒܕ̈ܘܗܝ

‍[‍ܕ‍]‍ܦܪܘܩܢ ܢܗܪܘܗܝ܂ ‍[‍ܕ‍]‍ܐܠܗܐ ܐܬܐ ܠܒܝܬ ‍[‍ܒ̈‍]‍ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ

ܠܡ ‍[‍ܫ‍]‍ܘܐ ܐܢܐ ܕܬܥܘܠ ‍[‍ܠ‍]‍ܒܝܬܝ܂ ܠܐ ܠܡ ‍[‍ܣ‍]‍ܦܩ ܐܢܐ

ܕܐܩܒܠ ‍[‍ܠ‍]‍ܟܘܠܗ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܥܠ ܩܠܝܠ ܨܡܚܐ

ܕܡܢܗ ܣܢܝܩ ܐܢܐ܂ ܕܢܕܚܩܝܘܗܝ ܠܟܘܪܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܚܫܘܟܐ܂

ܟܕ ܫܡܥ ܠܡ ܡܪܢ ܐܬܕܡܪ ܒܗ܂ ܐܠܗܐ ܐܬܕܡܪ ܒܐܢܫܐ

ܘܐܡܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ܂ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܐܦܠܐ

ܒܐܢܫ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂

ܘܗܕܐ܂ ܕܠܗܢܘܢ ܢܟܐܪ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܢܘܟܪܝܐ܂

ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܘܐܬܐ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܠܦܘܗܝ܂ ܘܐܫܬܟܚܘ

ܡܬܚܣܕܝܢ ܒܗ܂ ܕܠܝܬ ܒܗܿܘܢ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܕܢܚܘܐ

ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܪܫܝܬܐ ܗܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂

ܐܡܪ܂ ܠܐ ܬܣܒܪܘܢ ܕܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܩܢܛܪܘܢܐ

ܡܬܬܚܡܐ܂ ܗܢܐ ܓܝܪ ܚܙܐ ܘܗܝܡܢ܂ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܝܢ ܢܗܝܡܢܘܢ

ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ܂ ܘܣ̈ܓܝܼܐܐ ܠܡ ܓܝܪ ܢܐܬܘܢ ܡܢ ܡܕܢܚܐ

ܘܡܥܪܒܐ ܘܢܣܬܡܟܘܢ ܥܡ ܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ

ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܂܀

‍[‍23܂‍]‍ ܦܓܥ ܗܘܐ ܒܪ ܒܬܘܠܬܐ ܒܒܪ ܐܪܡܠܬܐ܂ ܘܗܘܐ

ܠܕܡ̈ܥܝܗܿ ܐܝܟ ܐܣܦܘܓܐ܂ ܘܠܡܝܬܘܬ ܒܪܗܿ ܚܝܘܬܐ܂ ܦܢܐ

ܡܘܬܐ ܠܢܩܥܗ܂ ܘܐܫܠܡ ܚܨܐ ܠܙܟܝܐ܂܀܂܀܂

‍[‍24ܲ܂‍]‍ ܠ̈ܬܥܠܐ ܢܩ̈ܥܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܠܝܬ ܠܗ

ܐܬܪ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܗ ܒܗܿܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ

ܡܣܡܟ ܪܫܐ܂ ܘܡܥܡܪܐ ܠܐܠܗܘܬܐ܂ ܒܡܿܢ ܠܡ ܓܝܪ ܐܥܡܪ܂

ܐܠܐ ܒܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܘܫܪܟܐ܂܀

ܐܘ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܡ̈ܝܬܐ ܕܩܝܡܝܢ܂ ܘܣܡ̈ܝܐ ܕܡܬܦܬܚܝܢ܂ ܣܒܪ

ܠܗ ܕܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܡܿܢ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ܂ ܐܡܪ ܠܗ

ܐܬܐ ܒܬܪܟ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠ̈ܬܥܠܐ ܢܩ̈ܥܐ܂ ܠܗ ܕܝܢ ܐܦܠܐ

ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܠܩܢܝܢܐ܂ ܠܬܥܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܒܝܬܐ܂܀

 

‍[‍24ܒ܂‍]‍ ܫܒܘܩ ܠܡ ܡܝ̈ܬܐ ܩܒܪܝܢ ܡܝ̈ܬܝܗܘܢ܂ ܘܒܗܕܐ ܐܘܕܥ

ܕܐܦ ܐܒܘܗܝ ܕܗܿܘ ܬܠܡܝܕܐ܂ ܚܛܝܐ ܗܘܐ܂ ܒܗܝ ܕܐܡܪ

ܡܝ̈ܬܝܗܘܢ܂ ܘܕܩܕܡ ܚܙܝܗܝ ܡܪܢ܂ ܕܐܙܠ ܘܡܬܠܒܟ ܗܘܐ ܠܗ

ܒܨܦܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ܂ ܩܕܡ ܟܠܝܗܝ ܡܢ ܩܒܘܪܬܐ ܕܐܒܘܗܝ܂

ܕܢܟܠܐ ܡܝܬܘܬܐ ܕܢܦܫܗ܂܀

‍[‍25܂‍]‍ ܗܿܘ ܕܕܡܟ ܗܘ ܐܬܬܥܝܪ ܘܐܕܡܟܗ ܠܝܡܐ܂ ܕܒܥܝܪܘܬܗ

ܕܝܡܐ ܕܕܡܟܬ܂ ܢܘܕܥ ܥܝܪܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܠܐ ܕܡܟܐ܂

ܟܐܐ ܠܡ ܒܪܘܚܐ ܘܫܠܝܬ܂ ܐܝܢܘ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ܂ ܐܘ ܐܝܕܐ ܗܝ

ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܝܣܘ܂ ܕܗܐ ܒܩܛܝܪܐ ܡܫܥܒܕ ܕܠܐ ܕܝܠܗ܂

ܒܪܘܚܐ ܗܟܝܠ ܕܝܡܐ܂ ܘܒܪ̈ܘܚܐ ܘܫܐ̈ܕܐ ܕܫܬܩ ܡܪܢ܂ ܚܘܝ

ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܥܒܘܕܐ܂܀

‍[‍26܂‍]‍ ܓܕܪ̈ܝܐ ܬܚܘܡܐ ܣܡܿܘ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢ܂ ܘܠܐ

ܢܚܙܘܢ ܐ̈ܬܘܬܗ ܕܡܪܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܚܢܩ ܚܙܝܪ̈ܝܗܘܢ܂

ܕܢܦܩܘܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ܂܀

ܘܠܓܝܘܢ ܕܐܬܢܟܦ ܐܪܙܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ܂ ܕܐܬܢܟܦܬ ܟܬܝܫܘܬܗ

ܒܡܢܚܡ ܟܠ܂܀

ܐܢ ܒܚܙܝܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܩܒܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܥܠܘ܂ ܚܕ ܟܡܐ

ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܕܢܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ܂ ܕܡܨܐ ܡܦܩ ܡܢ ܚܕ

ܘܡܥܠ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܘܢܕܚܠܘܢ܂ ܘܕܢܕܥܘܢ ܡܿܢ ܢܛܪ ܠܗܘܢ

ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ ܕܗܿܘ ܗܘ ܕܒܚܙܝܪ̈ܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܡܥܠ

ܘܠܐ ܒܐܢܫܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ܂܀

ܠܘܩܒܠ ܣܛܢܐ ܐܩܪܒ ܒܛܘܪܐ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܠܓܝܘܢ ܪܒ ܚܝܠܗ܂

ܘܟܕ ܥܠܘ ܒܚܙܝܪ̈ܐ ܒܪܫܥܬܗ ܚܢܩ ܐܢܘܢ܂ ܕܢܬܝܕܥ ܩܛܝܪܐ

ܡܪܚܡܢܐ܂ ܕܢܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܿܘ ܓܒܪܐ܂ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡ ܡܢܗ

ܕܠܐ ܢܦܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܬܪܐ܂ ܘܠܐ ܢܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܓܗܢܐ ܘܗܿܘ

ܕܐܡܪ ܕܙܠܘ ܠܟܘܢ ܠܢܘܪܐ ܕܢܛܝܪܐ ܠܒܝܫܐ ܐܝܟܢ ܒܒܥܠܙܒܘܒ

ܡܦܩ ܘܡܠܟ ܠܗ ܓܗܢܐ܂ ܘܣܗܕܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܠܡ ܢܫܕܪ ܐܢܘܢ

ܠܓܗܢܐ܂

‍[‍27܂‍]‍ ܪܕܦܘ ܕܝܢ ܓܕܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ܂ ܠܗܿܘ ܕܡܨܐ ܗܘܐ ܪܕܦ

ܫܐ̈ܕܐ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ܂ ܘܕܕܚܠܘ ܒ̈ܢܝ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܢܥܠ

ܒܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܫܕܪܗ ܠܗܿܘ ܓܒܪܐ ܕܙܠ ܐܟܪܙ܂ ܕܘܝ ܠܗܘܢ

ܕܗܫܐ܂ ܥܠܝܢ ܒܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ܂ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ܂ ܕܠܪܕܦ

 

ܫܐ̈ܕܐ ܕܢܥܘܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܒܩܘ܂ ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܣܓܝܢ

ܟܐ̈ܒܝܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܐܣܝܐ ܕܢܥܘܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܒܩܝܢ܂

ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡ ܡܢܗ ܕܢܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܛܒܐ

ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ ܗܘ܂ ܐܝܟܢܐ ܚܙܝܪ̈ܐ ܕܛܡܐܝܢ ܠܥܒܘܕܐ ܚܢܩ܂ ܘܥܒܕ

ܨܒܝܢܐ ܐܦ ܠܫܐ̈ܕܐ܂ ܘܐܪܡܝ ܬܘܟܐ ܥܠ ܡܪܐ ܫܚܪܐ܂ ܘܫܐ̈ܕܐ

ܝܕܥܘ ܠܡܫܢܩܢܗܘܢ܂܀

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 7‍]‍

‍[‍1܂‍]‍ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܝܠܕܗ ܟܣܝܐ ܕܐܝܬܝܐ܂ ܕܒܡܚܘܬܗܿ

ܟܣܝܬܐ ܕܗܿܝ ܡܡܚܝܬܐ܂ ܐܣܝܘܬܟ ܡܬܟܪܙܐ ܗܘܬ܂

ܘܒܐܢܬܬܐ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܚܙܝܢ

ܗܘܘ܂ ܒܐܣܝܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪܐ܂ ܐܠܗܘܬܗ ܡܬܝܕܥܐ܂ ܗܘܬ܂

ܘܒܡܬܐܣܝܢܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܡܚܝܬܐ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܡܬܒܕܩܐ

ܗܘܬ܂ ܐܟܪܙܬܗܿ ܕܝܢ ܗܿܝ܂ ܘܐܬܟܪܙܬ ܥܡܗ܂ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܥܡܗ

ܗܘ ܡܬܟܪܙܝܢ܂ ܐܦ ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܐܦܢ ܓܝܪ ܗܿܝ ܠܐܠܗܘܬܗ ܣܗܕܐ

ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗܘ ܠܗܝܡܢܘܬܗܿ ܣܗܕܐ ܗܘܐ܂ ܗܘܐ܂

‍[‍2܂‍]‍ ܐܪܡܝܬ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܚܘܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܦܢܝ ܠܗܿ ܗܘ

ܦܘܪܥܢ ܚܘܒܠܗܿ ܚܘܠܡܢܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܐܢܬܬܐ

ܠܓܠܝܐ ܐܬܬ ܗܘܬ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܐܣܝܘܬܗܿ ܒܓܠܝܐ ܡܬܟܪܙܐ

ܗܘܬ܂ ܘܟܕ ܚܝܠܗ ܕܝܠܗ ܐܬܢܨܚ ܘܪܡܪܡܗ ܠܒܪܐ܂ ܟܢ ܐܣ̈ܘܬܐ

ܒܣܡ̈ܡܢܝܗܘܢ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܬܚܙܝܬ ܓܝܪ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ܂ ܘܟܡܐ ܝܬܝܪ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܡܢ

ܣܡ̈ܡܢܐ ܡ̈ܬܚܙܝܢܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܬܪܥܝܬܗܿ ܝܕܥ ܗܘܐ܂ ܕܗܿܝ

ܕܐܦܠܐ ܨܘܪܬܗܿ ܣܒܪܝܢ ܕܝܕܥ ܗܘܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܗܿܝ

ܕܫܐܠ ܫܒܩ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܕܢܣܬܓܦܘܢ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܠܬܐ

ܠܣܘܓܦܢܗܘܢ ܒܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ܂

ܒܗܝ ܕܫܐܠ ܕܡܿܢ ܩܪܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܝܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ ܒܗܝ

ܕܠܐ ܐܣܝ ܐܠܐ ܠܐܝܢܐ ܕܝܕܥ ܕܗܝܡܢ ܒܗ܂ ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ

ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܗܘ ܟܣܝܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܚܙܐ ܗܘܐ܂ ܘܟܢ ܝܗܒ ܠܗܿ

ܐܣܝܘܬܐ ܓܠܝܬܐ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܚܙܐ

ܗܘܐ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܐܢܫܘܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܚܙܐ ܗܘܐ܂܀

‍[‍3܂‍]‍ ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܡܪܢ܂ ܕܐܦ ܠܐ

ܒ̈ܓܠܝܬܐ ܡܦܣ ܗܘܐ܂ ܒܗܿ ܒܗܿܝ ܗܦܟ ܚܘܝ ܝܕܥܬܗ

ܡܩܕܡܬܐ܂ ܕܐܦ ܒܟܣܝܬܐ ܪܓܝܫ ܗܘܐ܂ ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ܂ ܐܠܐ

ܒܗܿܝ ܕܐܡܪ ܫܡܥܘܢ܂ ܕܐܢܫܐ ܚܒܨܝܢ ܠܟ ܠܡ ܘܐܬܝܢ܂ ܘܐܢܬ

 

ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܘܐܦܢ ܗܟܝܠ ܫܡܥܘܢ ܠܡܪܢ ܡܚܘܐ

ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܪܢ

ܚܘܝܗ ܠܫܡܥܘܢ ܕܚܕ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܪܒ ܠܗ܂ ܘܐܦܢ

ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܚܒܨܐ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ

ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܚܫܐ ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܩܪܒ ܠܗ ܗܿܘ ܥܕܢ܂

ܫܡܥܘܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫܘܬܐ ܗܘ ܟܕ ܩܪܒܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܨܒܐ

ܕܢܚܘܐ ܠܡܪܢ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܩܪܒܬ ܠܗ ܨܒܐ

ܕܢܚܘܝܘܗܝ ܠܫܡܥܘܢ܂܀

‍[‍4܂‍]‍ ܕܥ ܕܝܢ ܕܟܕ ܣܓ̈ܝܐܐ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܗܘ

ܐܬܒܥܝ ܡܢ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܩܪܒ ܠܗ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܩܪܒܝܢ

ܗܘܘ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܐܬܒܥܝ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܗܘ ܗܠܝܢ

ܕܚܒܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܦܣ ܗܘܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܢ

ܟܠܗܘܢ ܐܫܟܚ ܕܢܛܥܝܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܩܪܒܝܢ

ܗܘܘ ܠܗ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܬܒܥܝ܂ ܝܕܝܥܐ

ܕܠܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚܕ ܝܕܥ ܗܘܐ܂ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܚܕ ܕܠܐ ܝܕܝܥ

ܗܘܐ܂ ܡܢ ܒܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܕܥ ܠܡܦܪܫܘܬܗܿ܂ ܣܓ̈ܝܐܐ ܓܝܪ

ܕܒܗܘ ܥܕܢ܂ ܘܐܦܢ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ

ܗܘ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܒܥܝ ܗܿܘ ܕܩܪܒ ܠܗ܂ ܐܝܟ

ܕܠܐܠܗܐ܂ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܩܪܒܝܢ

ܗܘܘ ܠܗ܂ ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܕܩܪܒ ܠܗ܂ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܦܪܫܗ ܡܢ ܒܝܢܬ

ܟܠܗܘܢ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܡܨܥܬ ܟܠܗܘܢ܂ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܢܠܦ

ܗܘܐ܂ ܕܐܦ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܢ ܩܪܒ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ܂

‍[‍5܂‍]‍ ܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܦܓܪܢܐܝܬ ܓܫܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܚܙܐ

ܗܘܐ܂ ܘܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܪܘܚܢܐܝܬ܂ ܒܝܕ ܐܢܫܘܬܐ ܡܬܓܫܢܝܬܐ

ܠܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܓܫܐ ܓܐܫ ܗܘܐ܂ ܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ

ܐܢܫܐܝܬ܂ ܓܫܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܘܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܗܐܝܬ܂ ܣܝܡܬ ܚܘ̈ܠܡܢܐ

      ܠܟܐܒ̈ܘܗܝ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂܀

‍[‍6܂‍]‍ ܐܠܘ ܕܝܢ ܐܬܐܣܝܬ ܗܘܬ ܡܡܚܝܬܐ܂ ܘܐܙܠܬ ܐܙܠܗܿ

ܒܛܫܝܐ܂ ܥܡ ܗܿܝ ܕܡܢ ܣܓܝܐ̈ܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܬܛܫܝܐ ܗܘܬ܂

ܐܠܐ܂ ܐܦ ܗܝ ܗܿܝ ܕܐܬܐܣܝܬ ܦܓܪܢܐܝܬ܂ ܡܬܟܪܗܐ ܗܘܬ ܠܗܿ

ܪܘܚܢܐܝܬ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܣܝܗܿ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܬ ܒܗ

ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܡܬܦܠܓܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܕܠܘ

ܐܠܗܐ ܗܘ܂ ܘܐܦ ܠܙܕ̈ܝܩܐ ܓܝܪ ܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ

 

ܘܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܐܝܠܝܢ

ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܩܪܒܘ ܠܗܘܢ ܐܬܐܣܝܘ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܟܪܗ ܗܘܐ

ܠܗ ܪܥܝܢܗܿ ܕܗܿܝ ܕܐܬܐܣܝܬ ܒܦܓܪܗܿ܂ ܐܬܒܛܠ ܠܗ ܥܠ

ܐܣܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗܿ܂ ܠܗܿܘ ܕܡܛܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܩܪܒ

ܗܘܐ܂ ܘܐܦ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܢ ܩܪܒ ܠܢܚ̈ܬܝ܂

ܕܡܩܪܒ ܩܪܒ ܠܗ ܐܢܫ ܓܠܐ ܗܘܐ܂ ܕܡܿܢ ܕܝܢ ܩܪܒ ܠܗ ܠܐ ܨܒܐ

ܕܢܓܠܐ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܕܢܛܥܐ ܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܛܘܥܝܝ ܒܗܿ ܗܘ

ܒܗܕܐ ܕܢܒܛܠ ܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܘܕܐ ܒܫܪܝܪܬܐ܂

ܗܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܢܘܕܘܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܒܫܪܝܪܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܥܒܕ

ܗܘܐ܂܀

‍[‍7܂‍]‍ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܓܠܐ ܡܪܢ ܕܡܢܘ ܩܪܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܕܙܕܩ

ܗܘܐ ܕܠܐܣܝܐ ܣܗܕܐ ܡܬܐܣܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ܂ ܕܢܣܗܕ ܗܿܘ

ܕܐܬܐܣܝ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܠܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܐܣܝ ܟܣܝܐܝܬ܂ ܠܐ ܓܝܪ

ܐܣܬܪܗܒ ܕܗܘ ܢܣܗܕ ܥܠ ܢܦܫܗ܂ ܟܕ ܒܝܬ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܩܐܡ

ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܩܘܝ ܕܥܒܕܗ ܢܗܘܐ ܠܗ ܟܪܘܙܐ܂ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ

ܗܟܝܠ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܡܠܒܒܐ ܗܘܬ܂ ܘܠܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ ܡܩܛܪܓܐ

ܗܘܬ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܗܿܝ ܠܡܨܥܬܐ܂ ܚܙܐܘܗܿ

ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ܂ ܘܝܕܥܘ ܕܗܿܝ ܗܝ ܕܐܠܐܝܬ ܠܐܣ̈ܘܬܐ܂

ܘܐܠܐܝܘܗܿ ܐܦ ܠܗܿ ܕܝܠܗܿ ܐܣ̈ܘܬܐ܂ ܐܫܬܕܪ ܗܟܝܠ ܚܝܠܐ ܕܢܦܩ

ܡܢܗ ܠܡܪܒܥܐ ܛܡܐܐ܂ ܩܪܒ ܘܠܐ ܐܨܛܡܥܪ܂ ܗܟܢܐ

ܐܠܗܘܬܗ ܕܬܫܪܐ ܒܡܪܒܥܐ ܕܟܝܐ ܠܐ ܐܨܛܡܥܪܬ܂ ܐܝܟ

ܕܒܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܟܝܐ ܗܘܬ

ܒܬܘܠܬܐ܂ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܣܚܝܐ ܕܕܡܗܿ ܡܛܡܐܐ ܗܘܬ܂܀

ܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ ܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܕܐܫܬܡܥܬ ܠܗ

ܡܪܕܝܬܐ ‍{‍ܫܪܚܝܬܐ‍}‍‍<‍ܫܪܝܚܬܐ‍>‍ ܕܒܟܝܢܐ ܒܝܫ ܒܝܫ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܠܗ

ܚܐܪܘܬܐ ܕܒܨܒܝܢܐ܂

‍[‍8܂‍]‍ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗܟܝܠ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡܫܬܪܪܝܢ ܗܘܘ܂

ܘܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡܬܩܛܪܓܝܢ ܗܘܘ܂ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܝܠܦܘ

ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܩܪܒ ܠܡܪܒܥܐ ܡܟܐܒܐ܂ ܠܥܘܕܪܢܗ ܗܘ

ܕܝܠܗ ܕܡܪܒܥܐ ܐܬܩܪܒ ܠܗ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܐܠܗܘܬܗ ܕܫܪܬ

ܒܐܢܫܘܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗܿ ܗܘ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܫܬܘܬܦܬ ܥܡܗܿ܂

ܒ̈ܥܠܕܒܒܘܗܝ ܕܝܢ ܟܐܦܐ ܠܡܬܬܩܠܘ ܒܗܿ ܒܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܐܝܟܢܐ

ܠܡ ܒܪ ܢܡܘܣܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܩܪܒܬ ܠܗ ܛܡܐܬܐ ܕܒܢܡܘܣܐ܂

ܘܠܐ ܟܘܙ ܡܢܗܿ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܥܘܪܘ܂

ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܕܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܦ ܨܒ̈ܘܬܐ

ܛܡܐ̈ܬܐ ܒܗ ܡܬܕܟܝܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܘ ܒܛܡܐܘܬܗܝܢ ܡܬܛܡܐ

ܗܘܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܕܢܘܪܐ ܡܕܟܐ ܨܒ̈ܘܬܐ ܛܡܐ̈ܬܐ܂ ܟܕ

ܗܘ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܡܬܛܡܐ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܂

ܡܕܟܐ܂ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܬܝܒ܂ ܢܘܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܬܕܟܝܬܐ

ܠܐ ܣܢܝܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܨܐ ܡܛܠܫ ܠܗܿ܂ ܘܟܕ ܒܝܬ

ܛܡܐ̈ܬܐ ܠܕܟ̈ܝܬܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬ܂ ܚܕ ܢܫܒܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܘܚܕ

ܚܘܡܐ ܕܫܡܫܐ܂ ܓܒܪ ܒܗܝܢ܂ ܘܡܚܠܛ ܠܗܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܬܬܚܙܐ

ܕܡܕܡ ܕܛܡܐ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ ܗܿܘ ܗܘ ܛܡܐܐ܂܀

‍[‍9܂‍]‍ ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܡܢܘ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܕܥ

ܗܘܬ܂ ܗܿܝ ܕܐܪܓܫܬ ܒܐܣܝܘܬܗ܂ ܕܐܦ ܗܘ ܐܪܓܫ

ܒܗܝܡܢܘܬܗܿ܂ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗܿ ܗܟܝܠ ܝܕܥܬܗܿ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ

ܡܐܣܐ ܟܠ܂ ܘܡܛܠ ܫܘܐܠܗ ܝܕܥܬܗܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܨܐ ܟܠ܂ ܟܕ

ܚܙܬ ܠܡ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܠܐ ܛܥܬܗ܂ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܦܠܐ

ܗܕܐ ܛܥܬܗ܂ ܡܣܒܪ ܗܘ ܣܒܪܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܗܝ

ܗܕܐ ܕܬܛܥܝܘܗܝ܂ ܚܘܝܗܿ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܕܠܐ ܛܥܐ ܠܗ ܡܕܡ܂

ܕܠܐ ܬܐܙܠ ܠܗܿ ܗܝ ܟܕ ܛܥܝܐ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ܂ ܥܡ ܗܿܝ ܗܟܝܠ

ܕܝܠܦܬ ܕܡܐܣܐ ܡܚ̈ܘܬܐ ܓܠܝ̈ܬܐ܂ ܝܠܦܬ ܬܘܒ ܕܐܦ ܝܕܥ

ܟܣ̈ܝܬܐ ܗܘ ܘܡܿܢ ܕܡܐܣܐ ܡܚ̈ܘܬܗ ܕܦܓܪ̈ܐ܂ ܘܒܨܐ ܟܣܝ̈ܬܗ

ܕܪܥܝܢܐ܂ ܗܝܡܢܬ ܕܗܘܝܘ ܡܪܗ ܕܦܓܪܐ ܘܕܝܢܗ ܕܪܥܝܢܐ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܡܪܗ ܕܦܓܪܐ܂ ܦܓܪܐ ܥܡ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܫܥܒܕܬ܂

ܘܐܝܟ ܠܕܝܢܗ ܕܪܥܝܢܐ ܪܥܝܢܐ ܥܡ ܚܘܫ̈ܒܘܗܝ ܨܠܠܬ܂ ܕܚܠܬ ܓܝܪ

ܠܡܣܟܠܘ ܒܥܒܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܬ ܕܚܙܐ ܠܗܿ܂ ܗܿܘ ܡܿܢ ܕܚܙܗܿ ܟܕ

ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܠܡܪܛܘܛܗ ܩܪܒܐ ܗܘܬ܂ ܘܕܚܠܬ ܠܡܣܟܠܘ

ܘܠܡܚܛܐ ܐܦ ܒܚܘܫܒܐ܂ ܕܝܕܥܬ ܕܠܐ ܛܥܝܐ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܗܝ

ܣܗܕܬ ܠܗ܂ ܕܐܦ ܗܕܐ ܠܡ ܠܐ ܛܥܬܗ܂܀

‍[‍10܂‍]‍ ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܟܕ ܐܬܐܣܝܬ ܫܢܝܬ ܗܘܬ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ

ܒܛܘܫܝܐ܂ ܟܠܝܠܐ ܡܢ ܙܟܝ̈ܐ ܡܪܢ ܓܠܝ ܗܘܐ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ

ܕܢܨܚܬ ܒܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐܝܬ܂ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܬܟܠܠ ܓܠܝܐܝܬ܂

ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠܝܠܐ ܡܠܠܐ ܓܕܠ ܠܗܿ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪ ܠܗܿ ܕܙܠ

ܒܫܠܡܐ܂ ܫܠܡܗ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ‍{‍ܟܝܠܠܐ‍}‍‍<‍ܟܠܝܠܐ‍>‍ ܗܘ ܠܙܟܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ܂ ܐܠܐ

ܕܢܬܝܕܥ ܕܡܢܘ ܡܪܗ ܕܟܠܝܠܐ ܗܢܐ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܕܙܠ ܒܫܠܡܐ܂ ܠܐ

ܫܠܝ܂ ܐܠܐ ܐܘܣܦ ܘܐܡܪ ܕܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܚܝܬܟܝ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ

ܕܫܠܡܐ ܕܓܕܠ ܦܘܡܗ ܟܠܝܠܐ ܗܘ ܕܠܗܝܡܢܘܬܗܿ ܡܟܠܠ܂

ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܠܡ ܓܝܪ ܐܚܝܬܟܝ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܒܚ̈ܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ

ܐܚܝܬܗܿ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܒܟܠܝܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܗܘ ܟܠܠܬܗܿ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ ܩܥܐ ܕܡܿܢ ܩܪܒ ‍{‍ܠܚܝ̈ܬܝ‍}‍‍<‍ܠܢܚ̈ܬܝ‍>‍܂ ܕܢܬܝܕܥ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܡܿܢ ܕܩܪܒ

ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ܂ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܪܫܬ ܗܝ

ܠܡܝܩܪܘ܂ ܚܕܐ ܕܡܢ ܒܣܬܪܗ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܠܩܪܢܐ ܗܘ ܕܡܪܛܘܛܗ

ܩܪܒܬ܂ ܗܟܢܐ ܘܠܐܿ ܗܘܐ ܕܬܬܝܩܪ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ

ܟܠܗܘܢ ܦܪܫܬ ܗܘܬ ܠܡܝܩܪܘ܂

‍[‍11܂‍]‍ ܐܢܐ ܠܡ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܢܫ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܒܩܛܝܪܐ ܠܡܨܥܬܐ ܠܗܿܘ ܡܿܢ ܕܩܪܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܦܪܗܣܝܐ

ܠܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܕܢܠܦ ܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܕܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܢܒܐ

ܒܟܣܝܐ܂ ܘܗܘܬ ܡܫܬܒܗܪܐ ܒܓܢܘܒܬܗܿ ܒܓܠܝܐ܂ ܒܗܿܝ ܓܝܪ

ܕܐܪܫܠ ܓܙܗ ܩܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܓܢܘܒܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܦ

ܗܘܐ܂ ܘܒܗܿܝ ܕܩܠܣܗܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܢܒܬ܂ ܒܓܢܘܒܬܗܿ ܕܬܫܬܒܗܪ

ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܓܢܒܬ ܓܝܪ ܘܥܬܪܬ܂ ܘܐܬܨܝܕܬ ܘܐܬܩܠܣܬ܂

ܕܢܚܘܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܦܠܬܐ܂ ܒܕܠܐ ܓܢܒܬ ܟܡܐ ܐܬܡܣܟܢܬ܂

ܘܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܬܬܚܕܬ ܟܡܐ ܐܬܟܐܪܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܚܝܠ

ܒܨܠܡܐ ܕܓܢܒܬ ܐܬܩܠܣܬ܂ ܘܒܕܓܠܘܬܐ ܕܪܟܒܬ ܐܬܟܠܠܬ܂

‍{‍ܘܡܠܟܠ‍}‍‍<‍ܘܠܡܟܠ‍}‍ ܬܘܒ ܒܕܓܠܘܬܗܿ ܠܕܘܝܕ ܣܬܪܬ܂ ܘܒܢܟܠܗܿ ܠܦܘܪܥܢ

ܡܠܟܘܬܗ ܐܙܕܡܢܬ܂ ܬܗܪܐ ܕܝܢ ܠܡܫܡܥ܂ ܕܟܕ ܟܠ ܓܘ̈ܢܒܢ

ܠܓܢܒ̈ܝܗܝܢ ܡܒܗܬܢ܂ ܓܢܘܒܬܗܿ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܠܗܿ ܕܝܠܗܿ ܩܕܡ

ܟܠ ܐܢܫ ܩܠܣܬ܂

‍[‍12܂‍]‍ ܡܢܘ ܠܡ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܡܪܐ ܓܙܐ ܠܡܚܠܨ ܓܙܗ ܒܥܐ ܗܘܐ܂

ܕܢܚܣܕ ܘܢܟܐܪ ܒܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܙܗ ܠܡܚܠܨܘ ܠܐ ܨܒܘ܂ ܟܕ ܓܝܪ

ܓܙܗ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܡܪܫܠ ܗܘܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܚܒ̈ܢܢܝܢ ܗܘܘ

ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܝܠܝܢ

ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܟܫܝܪܐ ܗܘܬ܂ ܒܓܠܝܐ ܠܡܫܐܠ ܪܗܛܐ ܗܘܬ܂

ܘܒܟܣܝܐ ܠܡܓܢܒ ܡܣܬܪܗܒܐ ܗܘܬ܂܀

ܡܿܢ ܠܡ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܚܝܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܢܦܩ ܡܢܝ܂ ܗܿܘ ܗܟܝܠ ܕܝܕܥ ܕܢܦܩ

 

ܡܢܗ ܚܝܠܐ܂ ܠܐ ܟܝ ܝܕܥ ܥܠ ܡܿܢ ܣܡܟ ܚܝܠܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ܂ ܐܘ

ܕܠܡܐ ܚܝܠܗ ܥܠܘܗܝ ܦܠܝܓ ܗܘܐ܂ ܘܐܣܝܘܬܗ ܒܠܥܕܘܗܝ

ܡܬܓܢܒܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘ ܥܩܪ̈ܐ ܕܝܗܒܝܢ

ܥܘܕܪ̈ܢܐ܂ ܟܕ ܗܢܘܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢ܂ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܚܘܐ

ܠܢܣܘܒܐ܂ ܕܪܓܫ ܗܘ ܒܗ ܝܗܘܒܐ܂ ܘܚܘܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܣܡܐ

ܕܒܟܝܢܗ ܡܐܣܐ ܠܟܠ ܕܢܣܒ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܘܫܐ ܡܐܣܐ

ܒܨܒܝܢܗ ܠܟܠ ܕܡܚܒ ܠܗ܂

‍[‍13܂‍]‍ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܢܦܩ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ܂ ܘܗܘ

ܐܣܝ ܠܡܪܒܥܐ ܛܡܐܐ܂ ܕܗܿܝ ܡܣܝܒܬ ܒܢܡܘܣܐ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܠܐ

ܓܥܨܐ ܐܠܗܘܬܐ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܫܘܬܦܐ ܥܡܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܂

ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܠܢܐ ܗܝ ܕܥܠܘܗܝ ܫ̈ܟܢܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ

ܐܠܗ̈ܝܬܐ܂ ܛܡܐܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܢܡܘܣܐ ܟܕ ܬܫܬܘܬܦ ܠܗܿ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ܂ ܐܦܢ ܛܡܐܘܬܐ ܡܦܪܫܐ ܘܡܣܝܒܐ܂

ܐܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܕܫܐ ܘܡܚܠܛܐ܂ ܘܐܦ ܢܡܘܣܐ ܓܒܐ

ܘܡܣܠܐ܂ ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܡܫܘܐ ܘܡܫܝܢ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܦܩܕ

ܘܦܪܫ܂ ܐܠܐ ܐܠܝܐ ܗܝܡܢ ܘܩܕܫ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܩܪܐ ܥܡ

ܢܡܘܣܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܫܝܢ ܥܡܗ ܥܡ ܢܡܘܣܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ

ܐܠܝܐ ܡܟܘܢ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ܂ ܕܘܠܐܿ ܕܢܬܕܟܝܢ ܡܐ̈ܟܠܬܐ܂

ܐܠܐ ܢܡܘܣܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܐܠܝܐ܂ ܕܠܐ ܘܠܐܿ ܕܢܣܬܝܒܢ

ܡܐ̈ܟܠܬܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܠܝܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܗܘܐ ܗܘܐ܂

ܘܐܦ ܠܐ ܢܡܘܣܐ ܣܩܘܒܠܐ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܟܚ ܗܘܐ܂

ܐܠܝܐ ܓܝܪ ܝܕܥ ܡܢܐ ܗܝ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܢܡܘܣܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ

ܟܪܝܗܐܝܬ ܥܡ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܬܕܒܪ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܝܕܥ ܗܘܐ

ܡܢܘܿ ܨܒܝܢܗ ܕܣܐܡ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ

ܡܪܦܐ ܗܘܐ ܐܘ ܚܐܨ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢ ܥܘܪ̈ܒܐ ܛܡ̈ܐܐ ܐܠܝܐ

ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܩܒܠ ܡܢ ܦܘܡ ܐܠܗܐ

ܢܛܪ ܗܘܐ܂ ܘܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܟܕ ܡܢ ܦܘܡ ܟܐܦ ܕܟܝܬܐ ܫܩܝܐ

ܒܡܕܒܪܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܩܒܠܘ ܡܢ ܦܘܡ ܐܠܗܐ

ܠܡܛܪ ܠܐ ܨܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܝܐ ܟܕ ܡܢ ܥܘܪ̈ܒܐ ܛܡ̈ܐܐ ܡܬܦܪܢܣ

ܗܘܐ ܕܟܝܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ

ܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ܂ ܘܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܟܕ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ

ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܬܪܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܣܓܕܬܐ ܕܥܓܠܐ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ

ܡܪܒܝܢ ܗܘܘ܂

‍[‍14܂‍]‍ ܒܕܐܡܪ ܕܝܢ ܐܠܝܐ܂ ܕܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܐܫܬܚܪܬ ܢܒܝܐ

ܠܡܪܝܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܐܟܠ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ

ܐܠܐ ܠܚ̈ܛܝܐ ܗܘ ܡܩܛܪܓ ܗܘܐ ܕܓܡܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ

ܓܝܪ ܗܕܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܫܬܟܚ ܙܕܝܩܐ܂ ܗܿܘ

ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܥܠ ܕܐܫܟܚ ܐܢܘܢ

ܕܠܐܫܟܝܚܝܢ ܠܐܠܗܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܝܥܢܘܬܐ ܕܢܒ̈ܝܝ ܒܥܠܐ ܚܕܝܐ

ܗܘܬ܂ ܕܢܣܓܘܢ ܐ̈ܟܘܠܐ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪܗܿ ܕܐܝܙܒܠ܂

ܪܕܝܦܘܬܐ ܕܢܒ̈ܝܝ ܩܘܫܬܐ ܡܚܘܪ ܚܘܪܐ ܗܘܬ܂ ܒܐܝܠܝܢ

ܕܨܘܪܝܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܣܝܦܐ ܡܪܟܢܝܢ ܗܘܘ܂܀

‍[‍15܂‍]‍ ܘܠܐܿ ܕܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܕܗܫܐ܂ ܕܢܩܒܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ

ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܢܫܠܝܢ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܠܢ܂

ܐܠܐ ܗܢܝܢ ܗܘ ܡ̈ܠܐ܂ ܡܛܘܠ ܪܚܡܬܗܝܢ ܩܪܝܢ ܠܚܒܪ̈ܬܗܝܢ

ܕܢܐܬܝܢ ܥܡܗܝܢ܂ ܕܪܡܝܐ ܗܘܬ ܠܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܝ܂ ܕܡܿܢ ܠܡ ܩܪܒ

ܠܝ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܝܕܥܢܐ ܕܚܝܠܐ ܢܦܩ ܡܢܝ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܢ

ܟܬܒ܂ ܕܚܝܠܐ ܢܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ܂ ܡܪܢ

ܕܝܢ ܒܚܕܐ ܗܘ ܕܘܟܐ ܐܘܕܝ ܒܠܚܘܕ ܕܢܦܩ ܡܢܗ ܚܝܠܐ܂ ܠܡܢܐ

ܕܝܢ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܐܡܪ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ

ܕܘ̈ܟܝܢ ܦܓܥܬ ܒܗ ܛܡܐܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܂ ܢܦܩܬ ܗܟܝܠ ܡܢܗ

ܡܘܗܒܬܐ ܩܪܝܚܬܐ ܠܛܡܐܘܬܐ ܝܕܝܥܬܐ܂ ܡܪܢ ܗܟܝܠ ܗܘ

ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢ ܡܪܒܥܐ ܢܦܩ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ

ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܦܩܬܗ ܕܡܢ ܡܪܒܥܐ ܝܕܥ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܪ

ܚܝܠܗ ܠܡܪܒܥܐ ܛܡܐܐ܂ ܕܐܦܢ ܒܝܕ ܛܡܐܐ ܢܗܝܡܢܘܢ

ܒܡܦܩܬܗ ܕܝܠܗ ܕܡܢ ܡܪܒܥܐ ܕܟܝܐ܂܀

‍[‍16܂‍]‍ ܡܢܘ ܠܡ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܚܝܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܢܦܩ ܡܢܝ܂ ܒܚܕܐ ܡܢ

ܕܘ̈ܟܝܢ ܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܗ ܠܐܣܝܢ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ

ܒܚܕܐ ܡܢ ܕܘ̈ܟܝܢ ܠܐ ܦܓܥܬ ܒܗ ܒܐܣܝܢ ܡܚܘܬܐ ܕܐܝܟ

ܗܕܐ܂ ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܚܘܬܐ ܒܐ̈ܣܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܦܓܥܬ ܗܘܬ܂ ܒܗܿ

ܕܝܢ ܒܡܚܘܬܐ ܚܕ ܗܘ ܐܣܝܐ ܦܓܥ ܗܘܐ ܒܗܿ܂ ܥܠ ܕܦܓܥܘ ܒܗܿ

ܓܝܪ ܣ̈ܓܝܐܐ ܘܐܠܐܝܘܗܿ܂ ܦܓܥ ܒܗܿ ܚܕ ܕܡܢ ܥܡܠܐ

ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܢܢܝܚܗܿ܂ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܦܓܥܬ ܒܡܚܘܬܐ

ܢܟܝܦܬܐ܂ ܘܟܐܒܐ ܥܠ ܟܐܒܐ ܐܘܣܦܬ ܠܗܿ܂ ܟܡܐ ܠܡ ܓܝܪ

ܕܐܬܝܐ ܗܘܬ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ ܗܘܬ܂ ܟܢܦܐ ܕܝܢ ܕܦܠܝܘܢܐ ܦܓܥܬ

 

ܒܗܿ܂ ܘܠܗ ܠܚܫܐ ܡܢ ܥܩܪܗ ܥܩܪܬܗ܂ ܐܪܓܫܬ ܠܡ ܒܢܦܫܗܿ

ܕܐܬܚܠܡܬ ܡܢ ܡܚܘܬܗܿ܂

‍[‍17܂‍]‍ ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܫܬܬܩܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܡܥܛܦܬ ܟܠ ܚ̈ܟܡܢ܂ ܟܢ

ܐܬܟܪܙܬ ܐܠܗܘܬܐ ܡܥܛܦܬ ܒ̈ܠܒܘܫܐ܂ ܠܒܫ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܘܢܚܬ

ܠܘܬ ܐܢܫܘܬܐ܂ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܢܗ ܬܒܘܙ܂ ܚܘܝ ܕܝܢ ܐܠܗܘܬܗ

ܒܐ̈ܬܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܐܢܫܘܬܗ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܬܒܩܐ܂ ܚܘܝ

ܐܢܫܘܬܗ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܥܠ̈ܝܐ܂ ܕܬܚܬܝܐ ܗܘ܂ ܘܚܘܝ ܐܠܗܘܬܗ

ܕܢܫܪܘܢ ܬܚ̈ܬܝܐ܂ ܕܥܠܝܐ ܗܘ܂ ܫܩܠ ܦܓܪܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ܂

ܕܐܢܫܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܘܬܗ ܬܬܡܨܐ ܠܡܥܒܪ܂ ܘܚܘܝ ܐܠܗܘܬܗ

ܕܠܐ ܬܬܕܝܫ ܐܢܫܘܬܗ܂

‍[‍18܂‍]‍ ܐܝ̈ܕܝܗܿ ܓܝܪ ܕܚܛܝܿܬܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܬܦܫܛܢ ܗܘܝ܂

ܕܡܘܗܒܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ ܢܩܒܠܢ ܗܘܝ܂ ܚܘܝ ܗܟܝܠ ܡܪܢ

ܐܢܫܘܬܗ܂ ܕܬܫܟܚ ܚܛܝܿܬܐ ܠܡܩܪܒ ܠܗ܂ ܘܗܦܟ ܘܚܘܝ ܬܘܒ

ܐܦ ܐܠܗܘܬܗ ܕܢܫܟܚ ܦܪܝܫܐ ܢܬܟܣܣ ܒܗ܂ ܘܗܿܘ ܕܒܕܡ̈ܥܝܗܿ

ܕܚܛܝܿܬܐ ܡܒܙܚ ܗܘܐ܂ ܒܦܘܪܣܝ ܡܚܫ̈ܒܬܗ ܕܝܠܗ ܚܛܝܿܬܐ

ܡܒܙܚܐ ܗܘܬ܂ ܗܿܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܘܒܗܿ ܕܡ̈ܥܐ ܕܒܓܘ ܥܝ̈ܢܐ܂

ܟܣܝܢ ܗܘܝ ܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝܬ܂ ܘܗܘ ܡܛܘܠ ܠܘܒܒܗܿ ܡܚܫ̈ܒܬܐ

ܕܒܦܪܝܫܐ ܟܣܝܢ ܗܘܝ ܠܓܠܝܐ ܡܝܬܐ ܗܘܐ܂ ܕܚܛܝܿܬܐ ܐܝܟ

ܐܠܗܐ ܚܫܒܬܗ ܗܘܬ܂ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܣܗܕܐ ܗܘܬ܂ ܘܕܫܡܥܘܢ

ܕܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚܫܒܗ܂ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܡܒܕܩ ܗܘܐ܂ ܡܪܢ

ܗܟܝܠ ܩܐܡ ܒܡܨܥܬܐ܂ ܐܡܬܠ ܡܬܠܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ܂ ܕܒܐܡܪܗ

ܕܡܬܠܐ ܬܬܠܒܒ ܚܛܝܿܬܐ܂ ܘܒܦܘܫܩܗ ܕܡܬܠܐ ܢܬܩܛܪܓ

ܦܪܝܫܐ܂܀

ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܗܫܐ ܐܬܡܨܥܢ܂ ܘܐܝܟ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܢܬ ܢܫ̈ܐ

ܢܦܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܐܦܢ ܐܝܟ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܢܬ ܢܫ̈ܐ ܢܦܠܢ܂ ܐܠܐ ܠܐ

ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܦܬܟܪ̈ܝܗܝܢ

ܥܡ̈ܡܐ܂ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܦܬܟܪ̈ܝܗܝܢ

ܒܫܕ̈ܠܝܗܝܢ ܡܣܛܝܢ ܗܘܝ ܠܗ܂ ܘܬܢܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܥܡܡ̈ܐ

ܡܢ ܢܨܚ̈ܢܝܗܝܢ ܕܥܒܪ̈ܝܬܐ ܗܐ ܡܪܒܝܢܢ ܗܢܝܢ ܒܚܘܠܡܢ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ

ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܚܠܝܡܬܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܟܪܗ ܗܘܝ܂ ܗܢܝܢ ܕܝܢ

ܒܐܣܝܘܬܗܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܢ ܟܪܝܗܬܐ ܗܐ ܡܚܠܡܢ܂ ܡܢܘ ܓܝܪ

ܠܐ ܬܬܚܠܡ

 

‍[‍19܂‍]‍ ܗܝܡܢܘܬܗ ܒܡܪܕܝܬܐ܂ ܕܬܪܬܥܣܪܐ ܫ̈ܢܝܢ ܪܗܛܐ ܗܘܬ܂

ܘܚܕܐ ܫܥܐ ܐܝܟ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܐܙܕܓܪܬ܂ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܝܢ

ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܣ̈ܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܒܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܫ̈ܢܝܗܘܢ

ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܐܣ̈ܘܬܐ ܢܦܩ̈ܬܗܿ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܕܗܝ ܡܬܒܕܪܢ

ܗܘܝ܂ ܒܫܥܬܗ ܕܝܢ ܚܕܐ ܕܐܣܝܢ܂ ܬܪ̈ܥܝܬܗ ܡܒܕܪ̈ܬܐ ܠܚܕܐ

ܗܝܡܢܘ ܐܬܟܢܫ ܗܘܝ܂ ܟܕ ܐ̈ܣܘܬܐ ܓܝܪ ܐܪ̈ܥܢܐ ܡܐܣܝܢ ܗܘܘ

ܠܗܿ܂ ܢܦܩ̈ܬܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܣܝܐ

ܫܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗܿ܂ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܩܪܒܬ ܠܗ܂

ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܒ̈ܢܬ ܐܪܥܐ ܥܡ ܐܪ̈ܥܢܐ ܒܐܪܥܐ ܐܫܬܒܩ ܗܘܝ܂

ܘܡܘܗܒܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܥܡ ܪ̈ܘܚܢܐ ܠܪܘܡܐ ܐܬܥܠܝܬ܂

‍[‍20܂‍]‍ ܐܣܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܠܡܚܘܬܐ ܗܿܝ ܒܣܡ̈ܡܢܝܗܘܢ

ܐܝܟ ܕܠܚܝܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܡܓܪܝܘ ܡܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ ܡܫܝܚܢܬܐ ܠܗܘܢ ܘܠܣܡ̈ܡܢܝܗܘܢ ܠܟܠ

ܓܒ̈ܝܢ ܒܕܪܬ܂ ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܠܡܥܪܩ ܡܢܗܿ ܡܣܬܪܗܒܝܢ ܗܘܘ܂

ܚܝܠܐ ܩܠܝܠܐ ܢܦܩ܂ ܡܢ ܦܠܝܘܢܐ܂ ܘܐܬܬܠܝ ܒܗܿ ܘܐܣܪܗܿ

ܘܿܐܫܬܡܗܿ ܒܗܿ܂ ܘܐܬܓܚܟܬ ܡܢ ܚܕ܂ ܗܿܝ ܕܐܬܓܚܟܘ ܡܢܗܿ

ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܣܝܐ ܐܫܬܡܗ ܗܘܐ ܒܡܚܘܬܐ ܕܡܢ

ܐܣܘ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܫܬܡܗܬ܂ ܟܕ ܐܝܕܗܿ ܕܗܿܝ ܐܓܪܐ

ܣܓܝܐܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ ܡܚܘܬܗܿ ܐܦ ܠܐ ܐܣܝܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ

ܢܣܒܐ ܗܘܬ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܦܫܛܬ ܐܝܕܗܿ ܣܦܝܩܐܝܬ܂ ܟܢ ܐܬܡܠܝܘ

ܥܘܒ̈ܝܗܿ ܚܘܠܡܢܐ܂ ܟܕ ܐܝܕܗܿ ܐܓܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ܂

ܐܝܕܗܿ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܣܦܝܩܐ ܗܘܬ܂ ܘܟܕ ܐܝܕܗܿ ܡܢ

ܐܓܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܣܬܪܩܬ܂ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ

ܐܬܡܠܝܬ܂ ܝܗܒܬ ܕܝܢ ܐܓܪܐ ܕܡܬܚܙܐ܂ ܘܐܣܝܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ

ܠܐ ܢܣܒܬ܂ ܝܗܒܬ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ܂ ܘܢܣܒܬ ܐܣܝܘܬܐ

ܣܬܝܪܬܐ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܐܓܪܐ ܒܦܪܗܣܝܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ܂ ܦܘܪܥܢ

ܐܓܪܐ ܕܒܦܪܗܣܝܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܝܗܒܬ ܐܓܪܐ

ܓܢܝܒܐ܂ ܢܣܒܬ ܒܕܡ̈ܘܗܝ ܚܘܠܡܢܐ ܡܛܫܝܐ܂

‍[‍21܂‍]‍ ܐܣܘ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢ ܒܕܟܐܒܐ ܥܠ ܟܐܒܐ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘܘ

ܠܗܿ ܕܠܐ ܬܬܐܣܐ܂ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܒܦܝ̈ܣܐ ܨܢܝ̈ܥܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܠ

ܐܢܫ ܓܢܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܬܬܟܐܪ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ

ܥܠ ܕܓܢܒܬܗܿ ܗܿܝ ܠܪܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܫܘ̈ܐܠܐ ܚܪ̈ܥܐ ܡܬܥܙܙ

ܗܘܐ܂ ܕܡܿܢ ܩܪܒ ܠܝ܂ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܓܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܩܠܣ܂

ܘܗܿܢܘܢ ܟܕ ܠܚܕܐ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܕܢܐܣܘܢ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ܂

ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܐܣܝܢ ܗܘܘ ܡܪܢ ܕܝܢ

ܟܕ ܠܟܠ ܒܐܣܝܘܬܗ ܣܦܩ ܗܘ܂ ܒܡܦܩ ܒܪܘܚܗ ܠܚܕ ܕܢܣܦܩ

ܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܗ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܠܐ ܝܕܥ

ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܝܕܥ ܐܢܘܢ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܢ

ܐܢܬ ܗܘ ܥܠ ܢܦܫܟ ܣܗܕ ܐܢܬ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܣܗܕܘܬܟ܂ ܡܛܠ

ܗܢܐ܂ ܟܕ ܚܝܠܗ ܠܗܿܝ ܐܣܝ ܗܘܐ܂ ܠܫܢܗ ܠܗܿܢܘܢ ܠܐ ܐܦܝܣ

ܗܘܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܠܫܢܗ ܥܠ ܗܕܐ ܫܬܝܩ ܗܘܐ܂ ܥܒܕܗ ܐܝܟ

ܕܒܫܝܦܘܪܐ ܥܠ ܗܕܐ ܡܝܒܒ ܗܘܐ܂ ܒܫܬܩܗ ܗܟܝܠ ܫܒܗܪܢܘܬܐ

ܡܬܒܛܠܐ ܗܘܬ܂ ܘܒܫܘܐܠܗ ܘܒܥܒܕܗ ܫܪܝܪܘܬܗ ܡܬܟܪܙܐ

ܗܘܬ܂܀܀

‍[‍22܂‍]‍ ܐܠܘ ܚܕ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ܂ ܡܬܪܓܡܢܐ ܗܘ

ܩܕܡܝܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܗܝܢ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܫܡ̈ܘܥܐ܂ ܠܐ

ܥܡܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܒܥܬܐ܂ ܘܠܐ ܢܝܚܐ ܒܫܟܚܬܐ܂

ܐܠܐ ܠܟܠ ܡ̈ܠܝ ܡܪܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ܂ ܘܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ

ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܕ̈ܡܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗܿ܂ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ

ܗܕ̈ܡܐ܂ ܛܒܥܐ ܘܐܣܟܡ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܢܫ ܐܝܟ ܕܣܦܩ

ܫܡܥ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗ ܡܬܪܓܡ܂܀܀܀

‍[‍23܂‍]‍ ܐܬܐ ܗܟܝܠ ܚܕ ܠܐܘܪܥܗܿ ܘܐܣܝܗܿ܂ ܠܗܿܝ ܕܐܙܠܬ

ܠܐܘܪܥ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܠܐ ܐܣܝܘܗܿ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܡܫܟܐ

ܚܕ ܟܕ ܡܗܦܟܢ ܗܘܝ ܐ̈ܦܘܗܝ ܠܓܒ ܐܚܪܢ ܐܣܝܗܿ܂ ܕܢܬܟܣܣܘܢ

ܗܿܢܘܢ܂ ܕܒܒܛܝܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܦܢܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗܿ܂ ܘܠܐ ܐܣܝܘܗܿ܂

ܟܪܝܗܘܬܗ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܦܢ

ܕܝܢ ܐ̈ܦܘܗܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܡܪܢ ܠܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܣܦܩܢ

ܗܘܝ ܠܡܚܪ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܘܬܗ ܓܘܝܬܐ ܥܝ̈ܢܐ ܗܘܬ ܟܠܗܿ܂ ܕܠܟܠ

ܓܒܝ̈ܢ ܚܝܪ̈ܢ ܗܘܝ܂

‍[‍24܂‍]‍ ܐܓܝܙ ܡܪܕܝܬܐ ܕܡܚܘܬܐ ܡܢ ܡܪܒܥܗܿ܂ ܘܬܪܥ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܗܿ ܡܢ ܦܘܡܗܿ܂ ܩܪܒܬ ܗܿܝ ܠܐܠܗܘܬܗ

ܘܐܬܐܣܝܬ ܡܢܗܿ܂ ܘܩܪܒܬ ܐܠܗܘܬܗ ܠܗܿ ܕܝܠܗܿ ܘܐܬܟܪܙܬ

ܡܢܗܿ܂܀܀܀

ܟܐܦܐ ܕܝܢ ܒܡܕܒܪܐ ܡ̈ܝܐ ܡܕܟ̈ܝܢܐ܂ ܐܪܕܝܬ ܗܘܬ܂

ܠܬܪܬܥܣܪܐ ܫܪ̈ܒܬܗ ܕܥܡܐ܂ ܘܗܕܐ ܕܕܡܐ ܡܛܡܐܢܐ

ܐܪܕܝܬ ܫ̈ܢܝܢ ܬܪܬܥܣܪܐ܂ ܠܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܕܓܘܫܡܗܿ܂

ܟܐܦܐ ܒܚܘܛܪܐ ܢܝܫܗ ܕܡܚܝܢܢ ܐܬܬܪܥܬ܂ ܘܡܪܕܝܬܐ ܕܕܡܐ

ܒܢܚܬܐ ܠܒܘܫܗ ܕܐܣܝܢ ܓܙܬ܂ ܠܗܿܝ ܕܝܢ ܬܪܥܗܿ ܚܘܛܪܐ ܩܫܝܐ܂

ܘܠܗܕܐ ܐܓܝܙܗܿ ܠܒܘܫܐ ܪܟܝܟܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܚܘܛܪܐ

ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܩܫܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܙܩܝܦܐ

ܟܣ‍[‍ܝ‍]‍ܐ ܗܘܬ ܒܗ܂ ܘܠܒܘܫܐ ܐܦܢ ܒܪܢܐܝܬ ܪܟܝܟ ܗܘܐ܂

ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܥܙܝܙܐ ܡܢܗ ܢܦܩ ܗܘܐ܂ ܗܕܐ ܗܿܝ ܐܟܪܘܬܐ ܕܟܕ

ܙܪܥܗܿ ܡܢ ܓܘ ܐܝܕܗܿ ܠܐ ܢܦܠ܂ ܐܪܥܗܿ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܙܪܥܐ

ܩܒܠܬ܂ ܘܟܕ ܗܘ ܙܪܥܐ ܒܐܘܨܪ ܡܪ̈ܘܗܝ ܫܠܐ ܗܘܐ܂ ܬܘܒ

ܒܐܪܥܐ ܕܐܙܕܪܥ ܒܗܿ ܗܡܣ ܗܘܐ܂ ܕܬܦܪܘܥ ܒܥܓܠ ܝܙܦܬܗܿ

ܘܬܦܢܐ ܒܪܒܝܬܐ ܩܪܢܐ ܕܩܒܠܬ܂ ܗܢܘ ܙܪܥܐ ܡܫܠܛܐ܂ ܕܟܕ ܗܘ

ܒܐܘܨܪܗ ܟܣܐ ܗܘܐ܂ ܟܢܫ ܠܘܬܗ ܝܘܬܪܢ ܥܠ̈ܠܬܐ܂ ܟܕ ܓܝܪ

ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܘ ܐܝܕܐ ܕܙܪܘܥܗ܂ ܐܝܟ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ

ܟܢܫܢ ܗܘܝ ܥܠ̈ܠܬܐ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ ܦܪܘܫܬܐ܂ ܠܘܬ

ܙܪܥܐ ܪܓܘܫܐ܂

‍[‍25܂‍]‍ ܚܝܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܢܦܩ ܡܢܝ܂ ܡܓܪܓ‍[‍ܘ‍]‍ ܓܪܓ ܐܢܘܢ

ܒܗܕܐ ܠܐܟܪ̈ܐ ܫܦܠܐ̈ ܡܒ̈ܛܠܝ ܙܪܥܐ ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܕܢܫܬܪܪܘ‍[‍ܢ‍]‍

ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܝܗܒ ܬܘܒ ܪܗܒܘܢ ܫܪܪܗ ܕܐܦ ܙܪ̈ܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ

ܕܡܙܕܪܥܝܢ܂ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܙܒܢܗ܂ ܚܕ ܒܡܐܐ ܡܦܢܐ ܠܗ܂

ܐܝܬ ܓܝܪ ܙܪ̈ܥܐ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܬܚܨܕܝܢ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܚܪܬܐ܂

ܘܐܝܬ ܂܂܂

‍[‍Lܲܨܽܢܲ̈ oܢܶ ܣܗܶܶܬ‍]‍

‍[‍27ܲ܂‍]‍ ܘܠܘ ܐܝܟ ܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܕܦܢܝܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ

ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܚܡܨܘ ܠܗܠ܂ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܬܦܠܓܘ ܥܠ

ܗܿܝ ܕܐܬܐܣܝܬ܂ ܐܬܟܣܣܘ ܒܗܿܝ ܕܐܬܢܚܡܬ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ

ܐܣܝܘܬܗ ܕܡܪܒܥܐ ܟܣܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ܢܘܚܡܗ ܕܦܓܪܐ

ܓܠܐ ܗܘ‍[‍ܐ‍]‍ ܡܟ‍[‍ܝ‍]‍ܠ ܐܬܗܝܡ‍[‍ܢܬ‍]‍ ܗܿܝ ܕܟܣܝܐ܂ ܒܗܿܝ

ܕܓܠ‍[‍ܝ‍]‍ܐ܂ ܟܕ ܕܚܝܠܐ ܠܡ܂ ܡܢ ܒܣܬܪܗ ܠܩܪܢܐ ܕܡܪܛܘܛܗ܂

 108030

ܘܐܢ ܗܿܝ ܠܦܠܝܘܢܗ ܟܕ ܕܚܝܠܐ ܘܪܬܝܬܐ ܩܪܒܬ܂ ܟܡܐ ܕܚܠܬܐ

ܙܕܩ ܠܡܣܒ ܐܡܬܝ ܕܠܦܓܪܗ ܘܠܕܡܗ ܩܪܒܝܢܢ܂ ܕܗܘܝܘ ܪܗܒܘܢܐ

ܕܚܝܝ̈ܢ܂܀

‍[‍27ܒ܂‍]‍ ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܬܐܣܝܢ

ܕܢܫܠܘܢ ܘܠܐ ܢܐܡܪܘܢ܂ ܘܒܕܘܟ ܐܚܪܢ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܿܘ

ܕܡܬܐܣܐ ܕܢܟܪܙܝܗܿ ܠܐܣܝܘܬܗ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܗܘܐ

ܕܢܫܠܘܢ܂ ܕܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܢܠܦ ܕܠܐ ܢܬܚܬܪܘܢ ܒܐܣܘ̈ܬܐ

ܕܥܒܕܝܢ܂ ܘܠܐ ܢܫܬܒܗܪܘܢ ܘܢܬܬܪܝܡܘܢ ܕܠ‍[‍ܒ‍]‍ܢ̈ܝ ܐܢܫܐ

ܢܚܘܘܢ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܢܓܕ ܗܘܐ

ܠܗܘܢ܂ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܥܒܕ ܗܘܐ܂ ܕܒܢܘܗܪܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗ

ܠܚܫܘ‍[‍ܟܐ‍]‍ ܕܛܥܝܘ‍[‍… ܢ‍]‍ܪܕܘܦ‍[‍ ‍]‍ ܠܬܠܡ‍[‍…ܿ‍]‍ ܕܝܢ

‍[‍… ‍]‍ܒ̈ܢܝ ܐܢܫ‍[‍ܐ ‍]‍ ܐܢܘܢ ‍[‍…‍]‍ ܟܪܝܗܐ ‍[‍… ܟ‍]‍ܢ ܘܢܦܫܐ

ܕܡܠܝܐ ‍[‍ ‍]‍ܨܪܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ‍[‍ ‍]‍ܡܠܟ ܠܐ ܬܕܥ ܡܢ‍[‍ ‍]‍

ܥܒܕܐ ܝܡܝܢܟ܂ ‍[‍ܕ‍]‍ܕܠܡܐ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗܘܐ܂

ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܢܚܒܠܝܘܗܝ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܬܘܒ ܕܠܠܐ

ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܢܟܣ܂ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܐܣܝܢ ܟܕ ܡܦܩܕ

ܠܗܘܢ ܕܢܫܠܘܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ܂ ܐܠܐ ܡܟܪܙܝܢ ܠܗ܂ ܕܠܐ

ܬܬܟܣܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܗܘܢ܂ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܢ

ܐ̈ܬܘܬܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ܂܀

ܘܗܿܘ ܬܘܒ ܓܪܒܐ ܕܐܬܕܟܝ ܕܦܩܕܗ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪ܂ ܡܛܠ

ܕܚܣܡܝܢ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܒܦܪܘܩܢ܂ ܘܡܙܥܪܝܢ ܗܘܘ ܚܝܠܐ

ܕܐ̈ܬܘܬܗ܂ ܡܦܩܕ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܘ‍[‍ܢ‍]‍ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ

‍[‍ܐܝ‍]‍ܟ ‍[‍ܕܒܢ‍]‍ܡܘܣܐ ‍[‍ܠ‍]‍ܫܬܘ ‍[‍ ‍]‍ ܘܠܐ ܢܐܡܪ ‍[‍ ‍]‍

ܐܣܝܗ܂ ܕܕܠܡܐ ‍[‍ ‍]‍ ܟܗ̈ܢܐ ܒܚܣܡܗܘܢ ‍[‍ ‍]‍ ܡܪܢ

ܢܕܓܠܘܢܗܿ ܠܬܕܡ‍[‍ܘܪܬܐ‍]‍ ܘܢܐܡܪܘܢ ‍[‍ܕܠܐ‍]‍ ܐܬܕܟܝ܂ ܗܕܐ

‍[‍ ‍]‍ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܘܬܐ܂ ܕܟܕ ܡܐܣܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ܂ ‍[‍ ܐ‍]‍ܚܠܡ

ܐܦ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܚܙܝܢ܂ ܘܡܩܕܡ ܡܙܗܪ ܠܗܘܢ ܡܢ

ܨܢܝܥܘܬܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ܂܀܀܀

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 8‍]‍

‍[‍1ܲ܂‍]‍ ܕܫܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܒܕܡܘܬܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ

ܕܐܟܪܙ ܗܘ ܕܠܐ ܢܦܩܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܘܢ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܓܢ

ܢܣܒܬܘܢ ܡܓܢ ܗܒܘ܂܀ ܒܕܡܘܬܗ ܬܘܒ ܕܢܟܪܙܘܢ ܫܪܪܐ܂

ܘܢܥܒܕܘܢ ܐ̈ܬܘܬܗ܂ ܘܢܚܫܘܢ ܒܕܡܘܬܗ܂ ܘܒܗܘܢ ܢܨܘܪܘܢܝܗܝ

ܐܝܟ ܕܒܨܠܡܐ܂܀

ܒܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܢܦܐ ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ܂ ܘܠܟܪܟܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܠܐ

ܬܥܠܘܢ܂ ܐܠܐ ܙܠܘ ܥܠ ܥܢ̈ܐ ܕܛܥܬ ܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ܂

‍[‍1ܒ܂‍]‍ ܕܢܛܪ ܫܘܕܝܐ ܕܨܝܕ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܠܨܢܝܥܘܬܐ

ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܢܟܣ܂ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܡܛܠ ܕܐܬܢܩܦ ‍[‍ܡ‍]‍ܪܢ

ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܨܠܒܢܝܗܝ ܡܛܠ ‍[‍ܗܢ‍]‍ܐ ܟܠܐ ܠܗܘܢ

ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܙܩܦܘܗܝ ܦܩܕ

ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܕܙܠܘ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ܂ ܘܐܟܪܙܘ ܣܒܪܬܝ ܒܟܠܗܿ

ܒܪܝܬܐ܂ ܘܐܥܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂

‍[‍1ܨ܂‍]‍ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܦ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܢ ܕܚܙܘ ܕܠܐ ܡܬܦܢܝܢ܂

ܕܡܢ ܗܫܐ ܦܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܢ ܠܘܬ ܥܡ̈ܡܐ܂܀

ܘܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܡܪ̈ܐ ܒܝܢܝ ܕܐܒ̈ܐ܂ ܕܢܘܚܐ

ܕܟܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܗܘ ܪܥܝܐ ܠܐ ܡܬܢܟܝܢ܂ ܘܕܢܠܒܒ ܐܢܘܢ܂ ܡܿܢ

ܕܠܟܘܢ ܠܡ ܡܩܒܠ ܠܝ ܗܘ ܡܩܒܠ܃ ܠܐ ܠܡ ܬܩܢܘܢ ܕܗܒܐ܂

ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܒܗܘܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܗܘ ܓܝܪ ܥܟܿܪ܂ ܐܦ ܠܥܟܼܪ ܡܢ

ܚܝ̈ܐ܂ ܘܠܓܚܙܝ ܐܠܒܫ ܓܪܒܿܐ܂ ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܐܚܛܝ ܒܕܒܪܐ܂

ܘܕܟܠܐ ܡܢܗܘܢ ܥܘܪܦܢܐ܂ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪܘܢ ܕܬܓܪ̈ܐ ܐܢܘܢ

ܘܠܐ ܟܪ̈ܘܙܐ܂܀܀܀

‍[‍2܂‍]‍ ܘܕܫܒܛܐ܂ ܢܝܫܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ܂ ܘܐܬܐ ܕܡܘܟܟܐ܂

ܘܕܐܦܠܐ ܚܘܛܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܓܙܪ̈ܐ ܦܩܪ̈ܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܪܥܘܢ

ܐܝܟ ܡܘܫܐ܂ ܚܙܝ ܓܝܪ ܕܐܝܟܐ ܕܓܙܪܐ ܥܠ ܪܥܝܗ ܐܫܬܚܝܢ܂

ܐܫܬܒܩ ܚܘܛܪܐ ܘܐܫܬܩܠ ܣܝܦܐ܂ ܘܗܪܟܐ ܕܓܙܪ̈ܐ ܒܫܝܢܐ

ܗܐ ܫܪܝܢ܂ ܐܫܬܒܩ ܚܘܛܪܐ ܘܐܬܬܚܕ ܫܒܛܐ܂ ܘܕܐܦ ܠܐ

ܡܣ̈ܢܐ ܕܢܣܬܪܩܘܢ܂ ܐܠܐ ܣܕ̈ܠܐ܂ ܕܐܦܢ ܒܗܕܐ ܢܗܘܐ ܐܓܪܐ

ܠܡܝܩܪ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܣܟܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗܿܘ ܥܡܐ ܥܠܝ ܐܢܘܢ܂

 

ܘܕܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܒܗܕܐ ܗܘ ܝܗܒ ܠܗܘܢ܂ ܒܗܝ ܕܗܿܘ ܓܪ̈ܡܝ

ܟܐܢܐܿ ܛܥܝܢ ܗܘܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܕܦܓܪܐ ܡܙܕܩ ܟܠ ܦܓܪ̈ܝܢ ܫܩܝܠܝܢ

ܗܘܘ܂ ܘܐܢ ܡܘܫܐ ܒܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ܂ ܪܥܝ

ܠܐܠܗܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝܐ ܚܛܝܐ܂ ܟܡܐ ܢܚܣܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ

ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܂܀ ܂܂܂

‍[‍3܂‍]‍ ܠܒܝܬܐ ܠܡ ܕܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ܂ ܠܘܩܕܡ ܐܡܪܘ ܫܠܡܐ܂

ܕܢܥܘܠ ܗܘ ܢܫܪܐ ܩܕܡܐܝܬ܂ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܪܝܡ܂ ܘܗܝܕܝܢ

ܢܫܪܘܢ ܗܢܘܢ ܐܝܟ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܂ ܗܿܘ ܫܠܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܪܙܗ

ܒܥܠܡܐ܂ ܘܒܗ ܡܬܒܛܠܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܦܐܓ ܩܪܣܐ܂ ܘܒܗ

ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܚܕ ܠܚܕ܂ ܘܗܘ ܗܢܐ ܫܠܡܐ ܟܣܐ ܗܘܐ

ܥܒܕܗ ܒܬܚܦܝܬܐ ܕܛܘܥܝܝ܂ ܐܦܢ ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܪܫܝܡ ܒܐܪܙܐ

‍{‍ܕܢܚܬ‍}‍‍<‍ܕܚܝܬ‍>‍ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܕܥܒܕܐ ܒܪܝܬܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܢܘܗܪܐ܂ ܘܒܓܠܝܢܗ

ܕܫܦܪܐ ܪܕܘܦܗ ܕܠܠܝܐ܂ ܟܕ ܡܫܪܝܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܡܬܠܗ ܚܕ ܠܚܕ܂

ܘܠܡܣܒܗ ܚܕ ܡܢ ܚܕ܂ ܕܢܐܣܐ ܠܝܗܘܒܐ܂ ܘܢܒܪܟ ܠܡܩܒܠܢܐ܂

ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܡܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܩܢܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܛܒ̈ܝܥܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ

ܒܗܕܡ̈ܘܗܝ܂ ܡܛܪ ܗܘ ܛܐܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ܂ ܘܡܫܢܐ

ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ܂

‍[‍4܂‍]‍ ܗܢܘ ܫܠܡܐ ܕܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܫܡܐ܂ ܘܟܣܐ ܒܚܝܠܐ܂

ܘܡܒܕܩ ܒܝܕܥܬܐ܂ ܘܡܬܝܒܠ ܒܐܪܙܐ܂ ܟܕ ܣܓܝ ܘܣܿܦܩ ܠܟܘܠ

ܢܦܫ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܪܗ ܡܪܢ ܐܝܟ ܗܕܝܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܂

ܕܢܫܝܢ ܘܢܬܩܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܟܕ ܠܒܝܫ ܩܠܗܘܢ ܫܦܝܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ

ܐܟܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܡܙܕܪܥ ܗܘܐ ܒܟܠ ܒ̈ܬܝܢ܂ ܕܢܠܩܛ ܗܕ̈ܡܘܗܝ܂ ܘܚܿܠܕ

ܗܘܐ ܒܟܠ ܡܫ̈ܡܥܢ܂ ܕܢܦܪܫ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܗ܂ ܟܕ ܡܩܘܐ ܒܗܘܢ܂

ܘܕܢܘܕܥ ܥܠ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܟܕ ܛܐܪ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܒܗܝ ܕܠܐ ܓܐܙ

ܗܘܐ ܡܢ ܫ̈ܠܝܚܐ ܡܒܘ̈ܥܘܗܝ܂ ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܣܝܡܬ ܫܠܘܚܗ ܕܠܐ

ܚܣܪܐ܂ ܘܒܗܝ ܕܠܐ ܡܫܢܐ ܡܢ ܢܣܘܒ̈ܘܗܝ܂ ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܝܗܘܒܐ

ܕܫܪܝܪ ܡܘܠܟܢܗ ܘܡܗܝܡܢ܂ ܘܒܗܝ ܕܠܘܬ ܝܗܘܒ̈ܐ ܘܢܣܘ̈ܒܐ

ܐܝܬܘܗܝ܃ ܟܕ ܠܐ ܚܣܝܪ ܘܠܐ ܦܣܝܩ܂ ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܐ

ܒܕܩ܃ ܕܠܘܬ ܟܠ ܗܝ ܘܒܟܠ ܗܼܝ܂ ܘܥܠ ܫܠܝܚܘܬܐ ܕܒܪܐ ܐܟܪܙ

ܕܠܘܬ ܟܠ ܗܘ ܟܠܗܼ܂ ܘܨܝܕ ܐܒܘܗܝ ܣܟܗ܂ ܘܡܛܠ ܕܕܡܘܬܐ ܗܘ

ܠܐ ܫܠܝ ܠܡܟܪܙܘ܂ ܘܠܐ ܠܐܝ ܠܡܒܕܩܘ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܣܬܝܟܢ

ܦܠܐܿܬܐ ܒܩܘܫܬܐ܃ ܘܢܬܬܚܡܢ ܕܡ̈ܘܬܐ ܒܫܪܝܪܬܐ܂ ܢܬܟܣܣܢ

 

ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܒܓܘܫܡܐ܂ ܘܢܬܬܟܝܠܘܢ ܘܢܘܦܘܢ ܟܠ ܐܪ̈ܙܝܢ

ܒܬܦܢܟܐ ܫܪܝܪܐ܂

‍[‍5܂‍]‍ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܝܢܢ ܠܗܿ ܠܡܠܬܐ ܡܣܬܐܼ܂ ܒܫܡ̈ܘܥܐ

ܐܚ̈ܝܢܝܗܿ܂ ܕܒܗܿ ܢܬܦܪܫܘܢ ܘܥܠܝܗܿ ܢܬܟܢܫܘܢ܂ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ

ܚܘܠܛܢܐ ܡܬܦܠܓܢܐ܃ ܘܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܢܩܦܐ ܡܟܢܫܢܐ܂ ܙܕܩ

ܗܘ ܓܝܪ ܠܡܿܢ ܕܟܠܝܠܗ ܪܒ܃ ܕܐܦ ܬܟܬܘܫܗ ܢܗܘܐ ܡܝܬܪ܂ ܘܟܕ

ܛܒ ܗܟܢܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܘܬܗ ܕܐܓܘܢܐܿ܂ ܗܟܢܐ

ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܬܨܛܢܥ ܛܘܥܝܝ ܠܡܥܠ ܒܝܢܝܢ

ܘܠܙܝܢܢ܂ ܡܚܠܦܐ ܗܝ ܓܝܪ ܦܪܨܘܦܗܿ ܠܟܠ ܓܘ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܫܓܢܝܐ

ܛܥܡܬܗܿ ܠܟܠ ܦܘܪ̈ܫܢܝܢ܂ ܐܢܚܢܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐܿ܂

ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܟܣܝܐ ܘܓܙܝܪ̈ܐ ܒܪܘܚܐܿ܂ ܘܒܪ̈ܝܟܐ ܒܝܠܕܐ܂ ܡܫ̈ܝܚܐ

ܒܕܡܐ܂ ܦܪ̈ܝܩܐ ܒܫܡܐ܂ ܘܚܠܝ̈ܡܐ ܒܐܣܝܘܬܐ܃

‍[‍6܂‍]‍ ܘܕܦܨܘ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܬܒܥ ܠܗܘܢ܂ ܘܕܗܿܘ

ܚܠܐ ܕܡܢ ܐܘܪܚܐ ܢܩܦ ܐܢܘܢ܂ ܥܠܝܗܘܢ ܐܥܛܦܘܗܝ܂

ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܗܘ ܬܝܒܝܢ܂

ܘܕܩܒܠܘܗܝ ܚܠܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܐܠܐ ܢܬܘܒܘܢ ܐܦ ܥܝܪܬܗܘܢ

ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܚܝܒܝܢ܂ ܕܐܨܛܝܐܘ ܒܚܠܗܘܢ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܒܣܝܢܗܘܢ܂܀

ܠܣܕܘܡ ܠܡ ܢܗܘܐ ܢܝܚ܂ ܠܦܘܬ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܐܙܠܘ܃ ܠܘ ܐܬܿܐ

ܥܒܕܘ ܒܣܕܘܡ܂ ܐܠܐ ܠܗܿ ܠܣܕܘܡ ܥܒܕܘܗܿ ܐܬܿܐ ܒܒܪܝܬܐ܂

ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܐ̈ܬܘܬܐ܂ ܣ̈ܡܝܐ ܕܐܬܦܬܚܘ܂ ܡܠܐ̈ܟܐ ܕܝܢ

ܒܣܕܘܡ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܣܡܝܘ܂ ܢܗܘܐ ܗܟܝܠ ܦܫܝܚ

ܠܣܕܘܡ܂ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܟܘܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܣܥܪܬ܂ ܘܟܪܟܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ

ܡܩܒܠ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܡܢ ܕܗܕܐ ܢܗܘܐ ܡܪܝܪ ܕܝܢܗ܂ ܣܕܘܡ ܓܝܪ

ܒܡ̈ܠܐܟܐ ܚܛܬ܂ ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐܼ܂ ܠܗ ܗܘ

ܠܐܠܗܐ ܛܠܡܐ܂ ܡܿܢ ܕܠܟܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܛܠܡ ܠܝ ܗܘ ܛܠܡ܂܀

ܗܘܘ ܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ܂ ܕܫܦܝܘܬܐ ܕܝܘ̈ܢܐ ܢܩܢܘܢ܃ ܘܠܐ

ܚܪܫܘܬܗܝܢ ܘܫܒܪܘܬܗܝܢ܂ ܘܥܪܝܡܘܬܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ܃ ܘܠܐ

ܒܝܫܘܬܗܘܢ܂܀

ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܬܡܝܡܝܢ ܠܝܘ̈ܢܐ ܘܥܪܝܡܝܢ ܠܚܘ̈ܘܬܐ܂ ܘܕܐܙܕܗܪܘ

ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܠܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܠܡܝܢ ܠܟܘܢ܃ ܐܠܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ

ܕܐܬܝܢ ܠܘܬܟܘܢ ܒܠܒܘܫܐ ܕܐܡܪ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܠܓܘ ܕܐܒ̈ܐ

ܚ̈ܛܘܦܐ܂܀

 

‍[‍7܂‍]‍ ܒܐܝܢܐ ܟܪܟܐ ܠܡ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܟܘܢ܂ ܫܢܘ ܠܟܘܢ

ܡܢܗ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܢ ܒܐܚܪܢܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܥܪܘܩܘ ܠܟܘܢ

ܠܐܚܪܢܐ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܬܚܗܿ ܠܗܕܐ܂ ܐܠܐ

ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ

ܚܕܬܐ܃ ܘܗܢܘܢ ܐܢܫܐ ܗܘܘ ܙܥܘܪ̈ܝ ܒܡܢܝܢܐ܃ ܕܕܡ ܢܬܟܢܫܘܢ

ܥܠܝܗܘܢ ܘܢܣܩܘܢ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܬܒܛܠ ܠܗܿ

ܣܒܪܬܗ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐܿ܂ ܘܝܘܠܦܢܗ ܡܢ ܒܪܝܬܐ܃ ܐܡܪ ܠܗܘܢ

ܕܐܢ ܒܗܿܘ ܐܬܪܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ܃ ܙܠܘ ܠܟܘܢ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܗܐ

ܓܝܪ ܐܠܘ ܠܐ ܫܢܝܘ ܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ܃ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܡܢ

ܚܫܐ ܠܗܿ ܟܒܪ ܦܠܛܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܟܠ ܕܪ ܡܬܚܗܿ

ܠܡܠܬܐ܃ ܡܢܘ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܡܗ ܡܣܗܕ ܗܘܐ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܕܐܦܠܐ

ܠܗܘܢ ܠܫܠܝܚ̈ܘܗܝ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܒܗܕܐ܂ ܚܘܪ ܟܕ ܗܦܟ ܘܙܝܢ

ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܬܪܗܒܘܢ܂ ܡܐ ܕܡܛܬ ܐܢܘܢ܂ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܗܒ

ܠܗܘܢ ܒܩܢܘܡܗ܂ ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ ܩ̈ܛܘܠܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܫܢܝ ܡܢ

ܙܩܘ̈ܦܘܗܝ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܕܐܢ ܠܝ ܪܕܦܘ ܐܿܦ

ܠܟܘܢ ‍{‍ܢܕܪܦܘܢ‍}‍‍<‍ܢܪܕܦܘܢ‍>‍܂

‍[‍8܂‍]‍ ܘܠܐ ܠܡ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ܂ ܘܢܦܫܐ ܠܐ

ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ܂ ܘܗܐ ܚܙܝܢܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܐܬܐܡܪ

ܕܢܫܢܘܢ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܢܘܡܗ ܗܘܐ ܕܒܚܐ ܕܬܘܕܝܬܐ܂

ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ܂܀

ܐܘ ܡܛܠ ܕܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܓܒܼܐ

ܐܢܘܢ܃ ܕܗܿܘ ܙܒܢܐ ܗܟܢ ܥܗܢ ܗܘܐ܃ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܚܫܚܘܢ

ܠܗܘܢ ܒܫܘܠܛܢܐ܃ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܕ ܥܡܗܘܢ ܗܘܐ ܘܠܐ ܩܒܠܘ

ܐܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ܃ ܨܿܒܝܬ ܕܢܐܡܪ ܘܬܚܘܬ ܢܘܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܘܬܘܩܕ ܐܢܘܢ܃ ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܕܪܫ ܐܢܘܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܐܡܪ

ܕܐܢ ܒܗܿܘ ܟܪܟܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ܃ ܙܠܘ ܠܟܘܢ ܠܐܚܪܢܐ܂܀

‍[‍9ܲ܂‍]‍ ܘܕܪܢܝܢ ܗܘܘ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܠܒܝܬ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܚ̈ܢܦܐ ܐܡܪ܂

ܕܠܐ ܬܐܙܠܘܢ܂ ܘܐܢ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܡܢ ܗܢܐ ܥܪܘܩܘ ܠܟܘܢ

ܠܐܚܪܢܐ܂ ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗܘܢ ܟܪ̈ܟܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ܂ ܠܒܒ ܐܢܘܢ

ܕܝܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ܃ ܕܠܐ ܬܫܠܡܘܢ

ܐܢܘܢ ܥܕ ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ

ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ܂܀܀

‍[‍9ܒ܂‍]‍ ܗܘ ܕܢܦܝܣ ܐܢܘܢ܂ ܕܟܡܐ ܕܥܡܗܘܢ ܗܘ܃ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ

ܚܠܦܘܗܝ ܠܐ ܚܐܫ܂ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪ ܟܕ ܡܨܠܐ܂ ܕܟܕ ܥܡܗܘܢ

ܗܘܝܬ ܐܢܐ ܢܛܪ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܡܟܝܠ ܐܢ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ

ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ܂ ܘܕܢܩܢܐ ܐܢܘܢ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܐܡܪ

ܕܠܝܬ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܪܒܗ܂ ܐܢ ܠܝ ܠܡ ܓܝܪ ܪܕܦܘ ܐܦ

ܠܟܘܢ܂ ܘܐܢ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܩܪܘ ܒܥܠܙܒܘܒ܂ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ

ܐܝܟܢܐ ܢܩܪܘܢ܂܀܀܀

‍[‍9ܨ܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܬܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܟܐ܃ ܥܕ ܡܕܪܟ

ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ

ܠܗܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ܂܀ ܂܂܂

ܐܘ ܕܠܐ ܬܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܠܦܘܬ ܕܡܕܪܟ ܠܗܘܢ ܚܝܠܗ܂ ܒܛܿܪ

ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܩܝܡܬܗ ܕܗܝ ܡܐܬܝܬܗ܂܀ ܂܂܂

ܐܠܐ ܐܦܢ ܐܡܪ ܕܢܬܪܕܦܘܢ ܡܢ ܟܪ̈ܟܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܟܢ ܢܬܚܙܐ

ܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܠܐ ܣܥܪ܂ ܩܕܡܗܿ ܓܝܪ ܠܕܚܘܠܬܢܘܬܗܘܢ

ܒܚܙܬܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܒܒ ܐܢܘܢ

ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܒܡܦܘܚܝܬܗ܂ ܂܂܂ ܂܂܂

‍[‍10܂‍]‍ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܐܘܡܪܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܒܢܗܝܪܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܣܝܐ ܡܡܠܠܢܐ ܥܡܟܘܢ ܒܿܩܥܬܐ

ܡܢܟܘܢ ܢܬܟܪ̈ܙܢ܂ ܡܦܫܩ ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܕܒܐܕ̈ܢܝܟܘܢ ܫܡܥܝܢ

ܐܢܬܘܢ ܐܟܪܙܘ ܥܠ ܐܓܪ̈ܐ܂ ܐܘ ܠܥܡܐ ܟܢܝ ܒܚܫܘܟܐ܂

ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܒܢܘܗܪܐ܂܀ ܂܂܂

ܘܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ

ܠܚܘܕ ܐܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐܢܫܐ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܢܦܫܐ

ܕܢܪܡܝܗܿ ܒܓܗܢܐ܂ ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܐܒܕܐ ܢܦܫܐ

ܒܓܗܢܐ܂ ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܒܠܐ ܫܠܛ ܒܗܿ ܘܠܐ ܡܘܬܐ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ

ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܒܕ܂ ܕܗܐ ܬܘ̈ܠܥܐ ܘܚܘܪܩ ܫ̈ܢܐ܂ ܐܝܬ

ܬܡܢ܂ ܗܪܟܐ ܐܬܢܗܪܬ ܠܗܿ ܡܠܬܐ܂ ܕܠܐ ܗܘܐ ܢܦܫܐ ܒܠܚܘܕ

ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ܂ ܠܐ ܡܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܦܓܪܐ܂ ܕܐܦ ܗܘ

ܡܩܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܚܒܠܐ܂ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܡܘܒܕ ܦܓܪܐ܂ ܥܠ ܡܘܬܐ ܗܘ

ܗܢܐ ܕܙܒܢܐ ܐܡܝܪܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܬܚܒܠ ܗܘܐ

ܦܓܪܐ ܒܓܗܢܐ܂ ܠܐ ܗܘܐܿ ܗܘܐ܂ ܓܗܢܐ ܓܝܪ ܫܘܢܩܐ ܗܝ

ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܠܩܢܝܬܐ ܕܡܬܚ̈ܒܠܢܐ܂

‍[‍11܂‍]‍ ܒܕ ܡܢ ܚܒܠܐ ܕܝܢ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ܂ ܘܡܢ ܡܘܬܐ

ܗܢܐ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ܂ ܨܒܐ ܗܘܐ ܐܦ ܡܪܢ ܕܢܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ

ܗܕܐ܂ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܠܡܕܚܠ ܡܢ ܡܿܢ ܕܡܘܒܕ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ

ܒܓܗܢܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܗܦܟܐ ܠܡܝܬܘܬܐ܃ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ

ܐܠܗܐ ܗܦܟ ܒܡܘܗܒܬܗ܂ ܘܠܐ ܬܿܘܒ ܡܘܠܟܢܐ ܫܪܝܪܐ

ܕܩܝܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܡܫܬܪܐ܂܀

ܠܐ ܠܡ ܬܕܚܠܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܠܘ

ܡܝܘܬܬܐ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܡܕܚܠ܂ ܡܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܦܓܪܢ

ܕܡܬܚܒܠ ܘܠܐܿ ܠܢ ܠܡܕܚܠ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܩܢܘ

ܚܘܒ̈ܠܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܓܪܐ ܕܡܬܚܒܠ

ܗܘܝܘ ܡܬܩܢ܃ ܗܟܢ ܐܦ ܠܢܦܫܐ ܗܿܝ܃ ܕܒܪܗܿ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܨܐ

ܡܢܚܡ ܠܗܿ܂ ܐܝܟ ܕܠܡܕܡ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ

ܡܨܐ ܐܠܗܐ ܡܢܚܡ ܠܦܓܪܐ ܡܝܘܬܐ܂ ܚܝܠܗܿ ܕܝܢ ܗܿܢܘ܂ ܕܠܐ

ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܚܝ̈ܝܟܘܢ ܕܬܢܢ܂ ܘܚܝ̈ܝܟܘܢ ܕܠܗܠ

ܠܐ ܩܛܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܥܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܂ ܘܐܦ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ

ܠܡܫܡܥ ܡܢ ܙܕܘܩ̈ܝܐ܂ ܘܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܝܬ ܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܂܀܂܂܂܀

‍[‍12܂‍]‍ ܬܪܬܝܢ ܠܡ ܨܦܪܝܢ ܡܙܕܒܢܢ ܒܐܣܪ܂ ܬܪܬܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ

ܚܕܐ܂ ܕܢܚܘܐ ܒܨܝܪܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܨܒܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܝܬܪܢ

ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܙܕܒܢܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܨܝܪܢ ܫܘܝܐܝܬ ܣܓܝܐ̈ܬܐ

ܐܝܟ ܝܪܩܐ ܡܙܕܒܢܢ܂ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܡ ܠܐ ܢܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂

ܒܠܥܕ ܡܢ ܐܒܐ܂ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܩܠܝܠ ܫܘܝܢ܂ ܘܛܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܠܐ

ܡܬܨܝܕܢ܂ ܘܠܐ ܐܡܪ ܕܒܠܥܕ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ ܕܒܠܥܕ ܡܢ

ܐܒܘܟܘܢ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘܟܦܢܗ ܕܐܒܐ ܕܥܠ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܃

ܢܗܘܐ ܠܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܡܝܬܪܐ ܕܠܘܬܢ܂܀

‍[‍13܂‍]‍ ܘܗܿܝ ܕܐܘܕܐ ܒܗ ܩܕܡ ܐܒܐ܂ ܗܿܝ ܗܝ ܕܬܘ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ

ܕܐܒܝ܂ ܘܕܐܟܦܘܪ ܒܗܿ ܗܝܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܠܘ ܕܛܥܝܢ

ܠܗ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܒܗܘܢ܂ ܚܙܝ ܓܝܪ ܟܡܐ ܝܕܥ ܠܗܘܢ

ܕܡܫܬܐܠ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܐܢܘܢ܂܀

‍[‍14܂‍]‍ ܠܐ ܠܡ ܬܣܒܪܘܢ ܕܫܝܢܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ܂

ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܗܿܝ܂ ܕܟܠܗ ܕܐܬܐ ܕܢܫܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܝܠܝܢ

ܕܒܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܫܝܢܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ

ܫܠܝܚܐ܂ ܕܗܘ ܫܝܢܢ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܫܝܢܐ ܗܘ܂ ܠܐ ܕܝܢ

 

ܐܪܡܝ ܫܝܢܐ ܒܕܐܬܦܠܓܘ ܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ

ܡܗܝܡܢܝܢ܂ ܐܬܝܬ ܠܡ ܓܝܪ ܕܐܦܠܘܓ ܓܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ

ܘܫܪܟܐ܂ ܦܠܓܘ̈ܬܐ ܠܡ ܕܪ̈ܥܝܢܐ܂ ܒܗܝ ܕܐܦ ܠܐ ܒܗܿ

ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܬܪܥܝܢ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܦܠܚ ܐܚܪܢܝܬܐ܂

ܘܐܚܪܢܐ ܦܪܫ ܕܠܩܘܒܠܐ܂ ܘܣܝܦܐ ܕܒܗܿ ܢܦܣܘܩ ܪܚܡܬܐ

ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ܂ ܘܢܫܕܐ ܒܗܿ ܓܐܪ̈ܐ ܡܣ̈ܡܐ ܕܪܚܡܬܗ܂

ܡܿܢ ܕܨܒܐ ܠܡ ܕܢܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗܿ܂ ܘܐܝܟܢ ܬܫܬܡܥ

ܕܐܒܕܢܐ ܘܫܟܚܬܐ ܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܬܐܡܪ܂ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܩܕܡ

ܪ̈ܕܘܦܐ ܡܘܕܐ ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ܂ ܐܡܪ ܓܝܪ

ܕܡܿܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗܿ܂ ܡܿܢ ܕܡܛܠܬܗ ܗܟܝܠ ܡܘܒܕ

ܢܦܫܗ܂ ܐܢܢܩܐ ܕܠܘܬܗ ܢܫܟܚܝܗܿ܂ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗ

ܐܒܕܐ܂ ܠܗ ܗܘܿ ܡܬܒܛܠ ܥܠ ܫܟܚܬܗܿ܂ ܐܝܕܗ ܓܝܪ ܐܝܕܐ ܗܿܝ

ܕܣܦܩܐ ܕܠܟܠ ܬܡܛܐ܂ ܘܕܪܥܗ ܚܝܠܬܢ ܗܘ ܕܡܢ ܟܠ܀ ܢܥܕܐ܂܀

ܐܙܥܪܗܿ ܡܢ ܟܠ ܠܪܚܡܬ ܟܠ܂ ܕܢܘܪܒܗܿ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ܂ ܠܪܚܡܬ

ܡܪܐ ܟܠ܂ ܡܿܢ ܕܠܐ ܠܡ ܪܚܡ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ ܘܫܪܟܐ܂܀

‍[‍15܂‍]‍ ܐܬܬ ܠܡ ܡܪܝܡ ܝܬܒܬ ܠܗܿ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ

ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܝܬܒܐ ܗܘܬ܂ ܗܠܝܢ

ܕܐܦ ܠܚܛܝܿܬܐ ܫܘܒܩܢ ܚ̈ܛܗܐ ܝܗܒ ܗܘܝ܂ ܩܛܪܬ ܕܝܢ ܬܓܐ

ܕܬܥܘܠ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܒܘܟܪܐ܂ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܛܐܒܢܝܬܐ܂

ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܒܬ ܗܘܬ܂ ܕܠܥܠܡ ܡܢܗܿ ܐܝܟ

ܕܐܡܝܪ ܠܐ ܬܫܬܩܠ܂ ܪܬܚ ܗܘܐ ܚܘܒܗܿ ܕܡܪܬܐ ܡܢ ܕܡܪܝܡ܂

ܒܩܕܡܐ ܟܕ ܐܙܠ ܠܬܡܢ ܗܝ ܫܡܫܬܗ܂ ܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܒܛܝܠ ܠܟ

ܥܠܝ܂ ܕܬܐܡܪ ܠܚܬܝ ܕܬܥܕܪܢܝ܂ ܘܟܕ ܐܬܐ ܠܡܚܝܘ ܠܠܥܙܪ ܗܝ

ܪܗܛܬ ܢܦܩܬ ܠܘܩܕܡ܂܀

‍[‍Cܗܲܦܬܶܪ 9‍]‍

‍[‍1܂‍]‍ ܐܢܬ ܗܘ ܠܡ ܗܿܘ ܕܐܬܐ܂ ܐܘ ܠܐܚܪܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢܢ܂ ܠܘ

ܕܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܬܩܢ ܐܘܪܚܐ܂

ܘܒܓܘ ܟܪܣܐ ܠܐ ܫܠܝ ܕܢܕܝܨ܂ ܘܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܘܿܒܚܐ

ܠܢܦܫܗ ܠܐ ܫܩܠ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܚܫܚ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ܂

ܘܕܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܫܩܠ ܚܛܿܝܬܗ ܕܥܼܠܡܐ܂ ܘܕܠܐ ܫܘܐ

ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪ̈ܩܐ ܕܡܣ̈ܢܘܗܝ܂ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ

ܓܠܝܐܝܬ ܐܟܪܙ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܦܟ ܗܘܐ ܡܬܦܠܓ ܥܠܘܗܝ܂ ܒܬܪ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܢܚܬܬ ܒܕܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ܂ ܘܒܬܪ

ܩܠܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܕܗܢܘ ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܂܂܂

ܐܠܐ ܗܕܐ ܢܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ ܗܘܝ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ܂ ܡܢܗܝܢ

ܡܛܠܬܗܘܢ ܘܡܢܗܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܡܥܐ ܣܢܝܩܝܢ܂ ܐܝܟ

ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ܂ ܕܡܛܠ ܟܢܫܐ ܠܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ

ܕܢܗܝܡܢܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ܂ ܟܕ ܚܙܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܕܢܫܢܐ ܠܗ

ܡܢ ܥܠܡܐ܃ ܘܢܩܕܡܗ ܠܦܪܘܩܐ ܠܒܝܬ ܫܟܒ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܩܕܡܗ

ܒܝܠܕܐ ܠܒܝܬ ܚ̈ܝܐ܂ ܘܐܬܚܦܛ ܕܠܐ ܢܪܦܐ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ

ܕܢܛܥܘܢ ܘܢܬܦܠܗܕܘܢ܂ ܐܝܟ ܥܪ̈ܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ܂

‍[‍2܂‍]‍ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ܂ ܠܐ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܚܬܡ

ܗܠܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܕܐܟܪܙ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܠܘܬܗ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܪܨ

ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܟܕ ܫܡܥܘܗܝ ܠܡ ܓܝܪ

ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܡܪܢ ܘܚܙܐܘܗܝ܂ ܫܒܩܘܗܝ

ܠܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܥܩܐ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ܂ ܐܝܟ ܕܚܘܝ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ

ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܃ ܕܠܐ ܬܒܥ ܟܗܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܂

ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܨܒܐ܂ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܨ܂

ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܢܩܢܐ܂ ܟܕ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ܂ ܕܟܕ

ܚܙܝܢ ܬܕܡ̈ܪܬܗ ܢܫܬܪܪܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܡ

ܝܫܘܥ܂ ܕܙܠܘ ܘܚܘܘ ܠܝܘܚܢܢ܂ ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܬܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ

ܕܚܙܝܬܘܢ܂ ܗܐ ܠܡ ܓܝܪ ܣܡ̈ܝܐ ܚܙܝܢ܂ ܘܚܓܝܪ̈ܐ ܡܗܠܟܝܢ܂ ܗܢܘ

ܕܝܢ ܐܢ ܗܠܝܢ ܠܡ ܥܒ̈ܕܐ ܕܥܒܕ ܐܢܐ ܠܡܠ̈ܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܠܐ

ܣܗܕܝܢ܂ ܟܕܒܢ ܐܢܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܘܗܝ܂ ܘܐܢ ܫܪܝܪܢ ܐܢܝܢ܂ ܠܐ ܒܬܪ

ܩܠܐ ܬܐܙܠ܂ ܐܠܐ ܠܥܒܕܐ ܐܬܛܦܝܣ܂

‍[‍3܂‍]‍ ܫܪܝ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܒܪܢ ܒܨܝܪ̈ܬܐ܂ ܟܕ

ܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘܪܒܬܐ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܩܢܝܢ܂ ܣܡ̈ܝܐ ܠܡ

ܓܝܪ ܚܙܝܢ܂ ܘܚܓܝܪ̈ܐ ܕܡܗܠܟܝܢ܂ ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܬܕܟܝܢ ܘܚܪ̈ܫܐ

ܫܡܥܝܢ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܘܬܿܡܐ ܕܟܠܗܝܢ܂ ܐܥܠ ܗܝ

ܕܡܝ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ܂ ܕܐܝܬܝܗܿ ܪܫܝܬܐ ܕܛܒ̈ܬܗ ܕܝܚܝܕܐ܂ ܘܫܪܘܝܬܐ

ܘܡܒܛܠܢܝܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܥܠ ܐܕܡ ܠܓܘ ܥܠܡܐ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ

ܐܠܝܦ ܗܕܐ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܡ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠ ܒܝ܂ ܘܒܗܠܝܢ

ܪܗܒܘܢܐ ܫܪܝܪܐ ܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܕܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠܘܢ

ܒܗ܂ ܘܐܢ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܐܡܪ ܕܛܘܒܘܗܝ ܐܠܐ ܢܬܟܫܠ ܒܝ ܐܝܟ

ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ܂ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܢܐܡܪ܂ ܕܡܛܠ ܕܐܦ ܗܠܝܢ

ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܒܦܪܨܘܦ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܐܬܐܡܪ܂ ܐܠܨܬ ܕܐܦ ܟܕ ܝܗܒ

ܛܘܒܐ ܒܦܪܨܘܦ܂ ܝܘܚܢܢ ܢܐܡܪܝܗܿ ܕܠܬܠܡܝ̈ܕܝ ܝܘܚܢܢ ܢܙܗܪ܂

ܘܕܠܘ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܐܬܦܠܓ ܘܐܡܪ ܗܕܐ܂ ܘܕܐܦ ܠܐ ܗܘ ܝܘܚܢܢ

ܡܛܠ ܕܐܬܒܨܪ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܫܠܚ ܠܗ ܗܟܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ

ܣܗܕܢ܂ ܕܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܫܠܚ ܠܗ ܝܘܚܢܢ ܡܕܡ ܦܬܓܡܐ

ܥܠܝܗܝܢ ܠܐ ܦܢܝ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܕܐܙܠܘ ܠܡ ܗܿܢܘܢ ܫܠܝ̈ܚܘܗܝ

ܕܝܘܚܢܢ܂ ܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܐܡܪ ܠܟܢܫܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ܂ ܩܕܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ

ܓܝܪ ܕܝܘܚܢܢ܃ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܐܡܪ ܬܫܒܚ̈ܬܗ܂ ܕܠܐ ܢܬܣܒܪ

ܕܡܫܐܠܘ ܡܫܐܠ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ ܠܪܒܗܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܘܪܒ

ܗܘܐ܂

‍[‍4܂‍]‍ ܡܢܐ ܠܡ ܢܦܩܬܘܢ ܠܚܘܪܒܐ ܠܡܚܙܐ܂ ܩܢܝܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ

ܡܬܬܙܝܥ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ܃ ܘܠܟܠ ܪܘܚ ܡܬܪܟܢ܃

ܕܒܙܒܢ ܐܡܪ ܕܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܫܠܚ ܕܐܢܬ ܗܘ ܗܿܘ

ܕܐܬܐ ܐܘ ܠܐܚܪܢ ܗܘ ܡܣܟܝܢܢ܂ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܢܚ̈ܬܐ ܪܟܝܟܐ

ܠܒܝܫ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܩܪܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܦ

ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܦܫܩܐ܂ ܕܠܘ ܓܝܪ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܟܝܢܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ

ܝܘܚܢܢ܂ ܩܪܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܗܕ ܕܟܘܬܝܢܐ ܩܫܝܬܐ ܕܓ̈ܡܠܐ ܠܒܝܫ

ܗܘܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝ ܕܩܢܝܐ܂ ܠܘ ܫܪܝܪܐܝܬ܂ ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܓܝܪ

ܘܠܐ ܡܬܦܠܓ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܓܝܪ ܩܢܝܐ ܦܚܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ

ܗܘܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܟܝܟܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ܂ ܗܠܝܢ ܠܡ ܓܝܪ ܒܝܬ

 

ܡ̈ܠܟܐ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܒܕܒܪܐ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ܂ ܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂

ܢܒ̈ܝܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ

ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܘܐ ܕܢܐܡܪ܂ ܕܗܢܘ ܗܿܘ ܕܐܟܪܙܘ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܐܢ

ܗܟܝܠ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܡܝܬܪ ܗܘܐ܂ ܠܘ ܩܢܝܐ ܗܘܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ

ܡܬܙܝܥ܂

‍[‍5܂‍]‍ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܝܘܚܢܢ ܕܫܠܡܗܿ ܡܫܘܚܬܐ ܕܥܘܡܪܗ܂

ܐܫܠܡܗܿ ܠܡܪܥܝܬܗ ܠܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܗ ܟܕ

ܡܐܬ ܗܘܐ܂ ܐܫܠܡܗܿ ܗܘܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܠܪܒܥ̈ܠܢܐ܂ ܗܿܘ ܗܘ

ܕܦܘܡܗ ܐܫܬܘܕܝ ܘܕܡ̈ܥܘܗܝ ܥܪܒ܂ ܕܢܘܕܥ ܪܥܝܐ ܠܡܪܥܝܬܗ

ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܥܠܝܗܿ܂ ܕܥܕܡܐ ܕܫܩܼܠ ܡܫ̈ܟܢܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܠܐ ܐܫܠܡܗܿ

ܠܥܢܗܿ ܫܚܝܡܐܝܬ܂ ܘܠܬܠܬ ܡ̈ܢܘܢ ܕܐܫܠܡ ܡܫ̈ܟܢܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ܂

ܫܩܠ ܚܠܦ ܬܠܬܝܗܝܢ܂܀

ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܪܒܗ܂ ܕܐܢ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܚܘܒܗ ܫܪܝܪܐ

ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܪܢ ܕܢܣܒ ܡܢܗ܂ ܕܡܐ ܕܣܡ ܚܘܒܗ ܠܡܫܟܢܘܬܐ܂

ܗܝܕܝܢ ܢܣܒ ܥܢܗ ܠܡܪܥܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܦܘܡܗ ܐܣܗܕ܂

ܘܕܡ̈ܥܘܗܝ ܚܛܡ܂ ܝܗܒ ܠܗ ܐܦ ܠܗ ܐܿܓܪܐ ܕܢܛܝܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ܂

ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܕܗܘܝܘ ܟܠܝܠ ܙܟܘܬܐ ܕܥ̈ܠܢܐ ܘܕܪ̈ܥܘܬܗܘܢ܂

ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܫܩܠ ܡܢܗ ܕܫܡܥܘܢ ܚܘܒܗ܂ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܠ

ܠܗ܂ ܦܨܬ ܡܘܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܢܗ ܐܠܘ ܠܐ ܚܘܒܗ ܕܡܪܢ

ܕܨܝܕܝܗܿ܃ ܐܦ ܠܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝܗܿ ܝܗܒ ܗܘܐ܂

‍[‍6܂‍]‍ ܚܪ ܗܟܝܠ ܗܘ ܝܘܚܢܢ ܒܪܘܚܐ ܕܥܠܘܗܝ܂ ܐܡܬܝ ܗܘܐ

ܚܝܠܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܒܡܪܢ܂ ܟܕ ܡܪܢ ܒܟܠܙܒܢ ܚܝܠܗ ܠܘܬܗ ܗܘܐ܂

ܠܐ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܡܬܐ̈ܣܝܢܐ ܠܘܬܗ ܗܘܬ܂

ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܒܥܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܩܝܠܝܢ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܪܪܗ܂ ܘܐܦ ܗܿܘ ܕܫܕܪ ܚܘܝ ܕܠܐܝܕܐ ܫܠܝܛܬ ܥܠ ܟܠ

ܐܓܥܠܗܿ ܠܥܢܗ܂ ܘܐܦ ܗܝ ܡܪܥܝܬܐ ܬܬܠܒܒ܂ ܘܐܦ ܗܘ ܪܥܝܐ

ܢܚܘܐ ܚܠܝܨܘܬܗ܂ ܕܠܘ ܕܝܢ ܗܘ ܝܘܚܢܢ ܐܬܦܠܓ܂ ܡܪܢ ܣܗܕ

ܕܗܢܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܐܢ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ ܡܝܬܪ ܝܘܚܢܢ܂ ܐܝܢܐ

ܗܘ ܟܕ ܐܝܩܪܗ܂ ܕܪܓܐ ܓܝܪ ܡܝܬܪܐ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܢܒܝܘܬܐ

 

ܗܝ܂ ܐܘ ܠܡܐ ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܗ܂ ܘܗܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܐܢ

ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܗ ܐܝܬ ܗܘܘ ܐܦ ܙܕܝܩ̈ܐ܂܀ ܂܂܂ ܂܂܂

‍[‍7܂‍]‍ ܡܢܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܪܒܘܬܗ ܕܒܗܿ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܝܕܝ ܢܫ̈ܐ ܥܠܒ

ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܗܕܐ܂ ܕܗܐ ܠܡ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡܝܟ܂ ܠܘ

ܕܝܢ ܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܩܪܝ ܡܠܐܟܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܂

ܐܢ ܬܬܒܩܐ ܠܐ ܡܬܡܣܟܢ ܐܝܩܪܗ ܡܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܒܟܠܗܝܢ

ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܒܣܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ ܡܣܟܐ ܗܘܐ܂

ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܗܐ ܐܦ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒ̈ܝܐ ܐܬܩܪܝ ܡܠܐܟܝ܃

ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܗܼܘ ܐܫܬܡܗ ܗܟܢܐ܂ ܐܝܟ ܫܪܟܐ

ܕܫܡܗ̈ܐ܂ ܐܚܪܢ ܗܘ ܓܝܪ ܫܘܡܗܐ ܕܡܢ ܐܒܗ̈ܐ܃ ܘܐܚܪܢ

ܐܝܩܪܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܡܛܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ܂ ܘܐܢ

ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠܝܬܐ ܐܫܬܡܗ ܡܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܡܠܐܟܝ܂ ܐܦܠܐ

ܥܠ ܗܕܐ ܡܬܚܪܝܢܢ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܐܣܗܕ ܕܠܐ ܗܘܐ

ܒܐܝ̈ܠܝܕܝ ܢܫ̈ܐ ܕܪܒ ܡܢܗ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܢܗܘܐ ܩܕܝܫ ܡܫܬܒܚ܂

ܘܐܢ ܙܕܝܩ ܡܬܝܩܪ܂ ܘܐܢ ܚܝܠܬܢ ܘܚܟܝܡ ܠܕܪܓܐ

ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܫܘܐ܂ ܘܟܕ ܟܠܗܝܢ ܢܬܟܢܫܢ܃ ܘܒܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ

ܫܘܝܐܝܬ ܢܥܡܪܢ܃ ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܕܢܬܦܚܡܢ ܥܡ ܡܿܢ ܕܠܐܠܗܐ

ܪܚܡ܂ ܘܡܢܗ ܝܿܕܝܥ܂ ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܿܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܡܢ ܐܢܫܐ ܡܥܠܝ

ܗܘ܂ ܘܒܛܟܣܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ ܩܐܡ܂

‍[‍8܂‍]‍ ܙܥܘܪܐ ܠܡ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ܂ ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ

ܬܘܒ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ܂ ܕܙܥܘܪܐ܂ ܚܕ ܡܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܠܡ

ܕܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢ ܝܘܚܢܢ܂ ܐܠܐ ܠܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ

ܕܗܟܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܝܘܚܢܢ܂ ܡܿܢ ܓܝܪ ܕܡܨܥܪ

ܠܦܠܚܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܠܗ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܠܐ ܡܝܩܪ܂ ܘܡܿܢ ܕܒܟܗܢܐ

ܡܒܙܚ ܠܡܪܗ ܗܘ ܫܐܛ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܬܢܐ ܥܠ ܪܒܘܬܗ

ܕܝܘܚܢܢ܃ ܥܠ ܛܝܒܘܬܗ ܗܘ ܡܝܬܪܬܐ ܨܒܐ ܕܢܣܒܪܢ܃ ܕܐܝܠܝܢ

ܛܒ̈ܬܐ ܥܬܕ ܠܡܓܒ̈ܝܘܗܝ܂ ܕܐܢ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܡܫܡܗܐ܃

ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܦܚܡ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܡܢ ܐܝܩܪܗ ܡܦܝܫ܃

ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡܪ ܕܩܠܝܠ ܗܘ ܡܢ ܣܓܝ ܝܕܥܝܢܢ܂ ܘܩܠܝܠ

ܡܢ ܣܓܝ ܡܬܢܒܝܢܢ܂ ܘܬܘܒ ܕܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܗܘ ܚܙܝܢܢ

ܘܡܐ ܕܐܬܬ ܓܡܝܪܘܬܐ܃ ܢܬܒܛܠ ܠܗ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ܂ ‍[‍9܂‍]‍ ܪܒ ܝܘܚܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥ

      ܘܐܡܪ܂ ܕܗܐ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ܂

 

ܐܠܐ ܗܕܐ ܪܒܘܬܐ ܠܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܬܝܕܐ

ܕܬܬܓܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ܂ ܛܥܡܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ

ܕܢܦܝܩܝܐ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܗܝܕܝܢ ܘܙܥܘܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܬܝܬܪ

ܡܢܗ܂ ܐܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܘܫܒܝܚ̈ܬܐ ܕܬܢܢ܂ ܐܢ ܢܬܦܚܡܢ

ܥܡ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܂ ܡܚܝ̈ܠܬܐ ܡܬܚܙܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ

ܡܫܬܟܚܢ܂ ܙܥܘܪܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ܂

‍[‍10܂‍]‍ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܐ ܩܡ ܒܐܝ̈ܠܝܕܝ ܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ܂

ܗܐ ܐܦ ܡܪܢ ܐܬܝܠܕ܂ ܡܕܝܢ ܪܒ ܗܘ ܡܢܗ ܝܘܚܢܢ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܥܠ

ܢܦܫܗ ܐܡܪ ܗܘܐ܂ ܐܘ ܡܫܘܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܗܘ

ܝܠܕܐ ܗܘ ܕܒܬܘܠܬܐ܂ ܘܠܘ ܝܠܕܐ ܗܘ ܕܫܘܬܦܘܬܐ܂ ܙܥܘܪܐ

ܗܟܝܠ ܒܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܘ ܝܫܘܥ ܘܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܢ܂ ܕܥܠܘܗܝ܂܂܂

‍[‍Lܲܨܽܢܲ‍]‍

60102 ADiatess1996 (Aphrem on the Diatessaron PPalau Rib.2)

page 3 column 1 line 2

Text according to Pedro Ortiz Valdivieso, Un nuevo fragmento siríaco del Comentario de san Efrén al Diatésaron (PPalau Rib. 2).  Appendix to Saint Éphrem. Commentaire de l’Évangile Concordant Texte Syriaque

(Manuscrit Chester Beatty 709) Folios Additionnels. Ed. and tr. Luis Leloir.  Chester Beatty Monographs, no. 8. Leuven – Paris: Peeters Press, 1990, pp. 150-53.

[reproduced from Studia Papyrologica 5 (1996) 7-17].

contains I.31(end)-II.4(beginning) orignally part of Ms. Chester Beatty 709.

 

‍<‍‍[‍I܂31‍]‍‍>‍ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܡܠܐ ܪܘܚܐ ܥܠ ܗܿܘ ܕܗܘ ܝܗܒ ܪܘܚܐ܂ ܟܗܢܐ ܩܪܐܿ ܒܩܪܢܐ ܥܠ ܡܢ ܕܐܬܐܿ ܒܩܪܢܐ ܠܚܪܝܬܐ܂ ܩܠܐ ܥܠ ܡܠܬܐ܂ ܘܡܿܢ ܕܚܙܐܼ ܠܝܘܢܐ܂ ܥܠ ܡܿܢ ܕܫܟܢܬ ܥܠܘܗܝ ܝܘܢܐ܂ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܩܕܡ ܪܥܡܐ܂܀

‍<‍‍[‍I܂32‍]‍‍>‍ ܡܕܢܚܐ ܡܢ ܡܪܘܡܐ܂ ܥܠ ܟܘܟܒܐ ܕܡܓ̈ܘܫܐ܂ ܘܕܠܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܥܠܝܗܘܢ ܕܥ̈ܛܠܐ ܗܘܘ ܩܕܡ ܕܢܚܗ܂ ܐܘ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ ܕܒܚܫܘܟܐ ܗܘܘ܂ ܡܓܘ̈ܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܢܗܪܘ ܐܢܘܿܢ ܡܛܠ  ܗܿܝ ܕܢܬܪܘܨ ܪ̈ܓܠܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ ܘܠܕܒ̈ܛܠܐ ܝܬܒܝܢ ‍[‍ܥ‍]‍ܠ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܦܬܟܪܘܬܗܘܢ ‍[‍ܕ‍]‍ܥܡ̈ܡܐ܀

‍<‍II܂1‍]‍‍>‍ ‍[‍ܝܠ‍]‍ܕܗ ܠܡ ܕܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܗܘܐ܂ ܟܕ ܡܟܝܪܐ ܗܘܬ ܡܪܝܡ ܠܝܘܣܦ܂ ܐܫܬܟܚܬ

ܒܛܢܐ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܡܪܗܿ ܐܘܢܓܠܣܛܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܢܦܐ ܒܫܘ̈ܥܝܬܗܘܢ ܡܡܬܠܝܢ܂ ܕܐܠܗ̈ܝܗܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܠܚܘ̈ܬܚܬܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܡܘܿܠܕܢܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܟܕ ܫܡܥ ܐܢܬ ܥܠ ܡܪܝܡ ܐܟܘܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܚܢ̈ܦܐ ܬܣܒܪ܂ ܐܘܣܦ ܗܕܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܛܝܢ ܘܠܘ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܬܝܠܕ ܒܒܛܢܗ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܗܘܬ ܡܥܠܢܘܬܐ ܠܢܟܦܘܬܐ܂ ܕܬܫܪܐ ܒܟܠ ܓܘܫ̈ܡܝܢ܂ ܕܐܬܡܟܪܬ ܕܝܢ ܘܫܩܠܬ ܫܡ ܓܒܪܐ ܘܒܬܪܟܢ ܩܒܠܬ ܒܛܢܐ܂ ܡܛܠ ܝܘܒܠ ܡ̈ܠܟܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܟܬܒ ܛܠܝܐ ܒܫܡ ܐܡܗ܂ ܕܒܡ̈ܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܐܬܟܬܒ ܐܘ ܡܛܠ ܪܥܝܿܢܗܘܢ ܕܒ̈ܝܫܐ ܕܥܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܒܫܡ ܓܘܪܐ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܠܡܬ ܠܓܒܪܐ ܢܟܦܐ܂ ܕܟܕ ܚܐܪ ܒܗܿ ܕܒܛܢܐ܂ ܘܠܒܟ ܠܗܿ ܕܝܠܕܐ܂ ܘܠܐ ܡܦܩ ܠܗܿ ܡܢ ܒܝܬܗ ܐܠܐ ܥܡܪ ܥܡܗܿ܂ ܟܕ ܡܫܘܬܦ ܢܦܫܗ ܠܩܘܛܪܓܗܿ ܣܗܕܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܗܘܐܿ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܕܠܘ ܡܢ ܓܘܪܐ ܗܘ ܗܿܘ ܕܐܬܝܠܕ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܗܘ ܕܪܘܚܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܬܒܛܢ܃

‍<‍‍[‍II܂2‍]‍‍>‍ ܝܠܕܬ ܓܝܪ ܕܠܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܕܐܬܝܠܕܬ ܒܪܫܝܬ ܚܘܐ ܡܢ ܐܕܡ ܕܠܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܟܢܐ ܝܘܣܦ ܘܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܗ ܘܡܟܝܪܬܗ ܚܘܐ ܝܠܕܬ ܩܛܘܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܠܕܬ ܡܪܝܐ ܡܚܝܢܐ܂ ܗܿܝ ܝܠܕܬ ܠܗܿܘ ܕܐܫܕ ܕܡܐ ܕܐܚܘܗܝ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܐܬܐܫܕ ܕܡܗ ܡܢ ܐܚܘ̈ܗܝ܂ ܗܝ ܚܙܬ ܠܗܿܘ ܕܙܐܥ ܘܢܐܕ ܒܠܘܛܬܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܗܕܐ ܠܗܿܘ ܕܫܩܠܗܿ ܠܘܛܬܐ ܘܩܒܥܗܿ ܒܙܩܝܦܗ܂܀

ܒܛܢܗܿ ܕܝܢ ܕܒܬܘܠܬܐ ܐܠܦܿ ܕܗܿܘ ܡܿܢ ܕܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܘܠܕ ܠܐܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܘܠܬܐ ܗܿܘ ܨܪ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܠܐܕܡ ܬܢܝܢܐ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܠܟܪܣ ܐܡܗ ܐܬܦܢܝ ܗܘܐ܂ ܒܗܢ ܬܢܝܢܐ ܕܬܘܒ ܠܟܪܣ ܐܡܗ ܠܐ ܦܢܐ܂ ܐܬܦܢܝ ܗܿܘ ܕܒܟܪܣ ܐܡܗ ܐܬܩܒܪ ܗܘܐ܂܀

‍<‍‍[‍II܂3‍]‍‍>‍ ܐܦܝܣܬܗ ܗܘܬ ܠܡ ܡܪܝܡ ܠܝܘܣܦ ܕܒܛܢܗܿ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܩܒܠ ܡܛܘܠ ܕܨܒܘܬܐ ܗܘܬ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܐ ܕܟܪܘܡܗܿ ܓܠܐ܂ ܘܟܪܣܗܿ ܛܥܝܢܐ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܦܪܣܝܗܿ܂ ܐܝܟ ܙܕܝܩܐ ܘܠܐ ܕܢܣܒܝܗܿ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܣܒܪ ܕܠܐܚܪܢܐ ܐܫܬܘܬܦܬ܂ ܐܠܐ ܕܢ ܒܟܐܢܘܬܗ ܕܠܐ ܢܫܩܠܝܗܿ܂ ܘܠܐ  ܢܩܛܪܓܝܗܿ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ܂ ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܘܐܦ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܩܪܝܗܝ܂ ܕܢܥܗܕܗ ܠܪܫܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܕܘܝܕ ܠܗܿܘ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ܂ ܕܡܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܣܗ ܒܒܣܪ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܠܐ ܠܡ ܬܕܚܠ ܠܡܣܒ ܠܡܪܝܡ ܡܟܝܪܬܟ܂ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܐܢ ܡܬܦܠܓ ܐܢܬ ܥܠ ܒܛܢܗܿ ܕܒܬܘܠܬܐ ܕܗܘܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ܂ ܫܡܥܝܗܝ ܠܐܫܥܝ‍[‍ܐ‍]‍ ܕܐܡܪ܂ ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܛܢܐ܂ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܕܟܐܦ‍[‍ܐ‍]‍ ܐܬܓܙܪܬ ܕܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܗܿܝ ܗܝ ܕܚܘܪܘ ܠܛܘܪܐ ܘܠܓܘܒܐ܂ ܠܗܠ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܐܦ ܐܢܬܬܐ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܘܐܝܟ ܕܐܕܡ ܡܠܝ ܕܘܟܬ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܠܚܘܐ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܡܪܝܡ ܠܡܪܢ܀

‍<‍‍[‍II܂4‍]‍‍>‍ ܝܘܣܦ ܠܡ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܦܪܣܝܗܿ ܠܡܪܝܡ܂ ܘܗܐ ܟܐܢܘܬܗ ܣܩܘܒܠܐ