ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܺܐܡܪܳܐ

ܕܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

 

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ݂ ܕܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ

ܡܶܢܶܗ ܕܩܰܘܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܩܰܘܡܳܐ ܕܚـ[ܝܬ] ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ

ܚ  ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ݂

ܛ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

[ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ] ܐ

ܒ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ

ܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ݂ ܕܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ܆ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܢܦܰܩܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ.
ܘܰܩܥܰܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ.
ܡܶܢ ܟܰܪܟܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܫܰܪܺܝܘ܆ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ.
ܩܥܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܥܰܠܰܝ.
ܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ.
ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܢܶܩܥܽܘܢ܆ ܕܰܕܝܶܫܽܘܥ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.
ܪܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆ ܘܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ.
ܟܰܕ ܙܳܥܩܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ.
ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ܆ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܒܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܡܰܪ.
ܕܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܘܪܰܒܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܽܘ ܫܳܪܶܐ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܛܺܝܠ ܗܽܘ ܪܰܒܳܟ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܰܥܒܰܪ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܳܟ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܢܰܚܶܡ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܙܩܺܝܦ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܟ܆ ܡܳܢ ܩܳܪܶܝܬ݁ ܠܶܗ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܒܺܝܪ ܐܰܠܳܗܳܟ܆ ܘܡܰܢ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܬܪܳܟ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܘ ܙܰܘܚܳܟ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܳܪܽܘܙܶܗ.
ܐܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡܫܰܐܠܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܦܰܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܫܰܐܠܽܘܗܝ.
ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܩܛܺܝܠ ܗܽܘ ܪܰܒܺܝ܆ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ.
ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܰܘ ܘܰܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ.
ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ.
ܘܨܰܒܶܬ݂ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܢܚܶܬ݂܆ ܗܘܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܰܢ.
ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܕܰܪܓܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܗܘܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܕܡܰܝ݂ܺܝ݂ܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܳܦܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܣܳܗܶܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܚܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡܘ ܠܶܗ.
ܩܪܰܘ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܝܳܠܦܺܝܬܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ.
ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܗܰܦܶܟܘ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ.
ܒܨܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܘ̈ܩܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܘܗܳܐ ܝܳܠܦܺܝܬܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܶܗ.
ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܆ ܩܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܺܝܪ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܠܶܗ ܒܳܗܶܬ݂.
ܘܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܰܝܟܽܘܢ.
ܘܩܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܘܪܰܒ ܫܽܘܠܛܳܢܝ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܟܽܘܢ.
ܘܰܒܨܺܝܪ ܐܺܝܩܳܪܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܕܺܝܠܝ܆ ܘܚܶܟܡܰܬܟܽܘܢ ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ.
ܘܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܝ܆ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܡܳܪܝ ܕܺܝܠܝ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܨܰܝܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܠܺܝ̈ܢ.
ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܬܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ.
ܘܗܽܘ ܙܪܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܪܰܟܰܒ܆ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ.
ܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܒܰܛܢܶܗ܆ ܕܥܺܝܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܗ.
ܡܰܢܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ.
ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܙܰܘܚܳܐ ܠܰܒܪܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ.
ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.
ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܒܳܬܰܪ ܒܰܪܢܰܫ܆ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ.
ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܶܬ݂ܰܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ܆ ܘܥ̣ܰܠܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.
ܐܰܝܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܕܠܶܐ ܢܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܫܳܩܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܕܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ܆ ܟܰܕ ܒܳܪ̈ܟܳܢ ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܶܗ.
ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܐܰܝܢܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ.
ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܢܶܟܐܶܐ ܘܢܶܫܠܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܕܠܺܝܚ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ.
ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܗܦܰܟ ܝܰܡܳܐ.
ܘܟܰܕ ܐܰܥܺܝܪܽܘܗܝ ܘܰܟܐܳܐ ܒܶܗ܆ ܕܚܶܠ ܘܰܫܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ.
ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛܳܢܶܝ̈ܗ̇.
ܢܣܰܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܳܐ ܫܽܘܥܠܳܝܶܗ܆ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܰܚܠܶܦ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ.
ܘܣܳܗ̈ܕܳܢ ܒܩܳܛܢܶܐ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܆ ܫܶܝܬ݂ ܕܥܰܕ ܗܳܫܳܐ ܩܰܝ̈ܳܡܳܢ.
ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܟܫܶܐ ܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܰܪ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ.
ܘܟܰܫ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܠܺܝܛܪ̈ܰܝ ܣܺܐܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܚܕܳܐ ܒܳܒܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܢܶܬܶܠ܆ ܠܣܰܡܝܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.
ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ܆ ܘܦܰܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܰܡܝܳܐ.
ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܥܰܦܪܳܐ ܥܒܰܕ ܢܶܨܚܳܢܳܐ.
ܡܰܢܽܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܚܺܝ ܡܰܝ݂ܳܝ݂̈ܬ݂ܶܐ.
ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܚܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܙܰܕܶܩ ܐܶܢܽܘܢ.
ܡܰܢܽܘ ܡܬܽܘܡ ܚܳܣ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܣܺܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.
ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܣܰܡܝܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܩܒܰܥ ܠܶܗ.
ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܕܰܝܘܳܢܳܐ ܪܕܰܦ ܫܺܐܕܰܘ̈ܗܝ.
ܠܕܽܘܓܳܐ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܦܰܬܰܚ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܚܰܪܫܳܐ ܫܪܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ.
ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܦܪܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܥܳܐ܆ ܘܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܝܰܒܶܫ.
ܠܶܐܠ̈ܦܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܣܰܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ.
ܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܘܪܶܒ ܘܦܰܬܺܝ܆ ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝ ܐܰܒܰܥ.
ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܣܪܺܝ ܢܰܚܶܡ.
ܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܩܰܫܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܪܓܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ.
ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܪܶܗ ܪܳܚܶܡ܆ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ ܡܳܪܶܗ ܡܰܚܶܒ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܶܗ܆ ܬܳܡܰܗ ܬܳܗܰܪ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.
ܒܰܪܝܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܢܶܬܶܠ܆ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܒܪܳܐ.
ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܢܶܕܰܥ܆ ܘܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܢܶܦܠܽܘܚ.
ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܡܪܰܕ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܢܳܐ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ.
ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ.
ܗܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܳܪܶܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.
ܫܰܠܺܝܛ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ.
ܚܰܕ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܕܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ.
ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܪܳܥܶܗ.
ܕܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.
ܢܚܶܬ݂ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܦܰܓܪܳܐ.
ܢܚܶܬ݂ ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܝܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ.
ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܆ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܛܳܒ ܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ.
ܥܰܠ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܣܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܐܕܰܝܢ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܕܰܢܚܶܬ݂ ܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܚܰܙܩܳܗ̇ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬ݂ܶܗ.
ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݂܆ ܗܘܳܬ݂ ܛܰܐܠܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܚܡܰܠ ܢܰܒܪܰܫܬܶܗ܆ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ ܐܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ.
ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܪܰܥܡܳܐ ܒܩܳܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܪܩܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ.
ܟܰܣܺܝ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ ܬܰܩܺܝܦܽܘܬ݂ܶܗ.
ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܡܪ̈ܰܡܶܐ܆ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܠܳܟ ܕܰܫܚܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ.
ܐܶܢ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.
ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.
ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ.
ܐܶܢ ܬܶܪܗܰܛ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܣܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.
ܗܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܢܶܩ̈ܥܶܐ܆ ܘܰܠܦܳܪ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܬܰܛܠܺܝܠܳܐ.
ܘܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܶܗ.
ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܗܰܘ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܛܥܺܝܢ ܬܺܒܶܝܠ.
ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܒܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܠܒܺܝܟ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ.
ܘܰܒܙܰܘܪܶܗ ܚܒܺܝܫ ܠܶܗ ܬܗܽܘܡܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ.
ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܟܰܪܗܽܘܢ܆ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.
ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܫܦܰܪ.
ܕܩܰܪܶܒ ܢܽܘܚ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܗܳܒܺܝܠ ܕܰܟܝܽܘܬ݂ܶܗ.
ܢܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܕܶܒܚܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ.
ܕܨܶܝܕ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܘܪܶܒ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܨܶܝܕ ܟܽܠܰܢ ܐܰܣܓܺܝ ܚܢܳܢܶܗ.
ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܘܪܶܒ܆ ܘܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ.
ܐܰܚܶܒ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܝܰܕܥܽܘܗܝ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ܆ ܓܠܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܘܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ.
ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ.
ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ.
ܕܗܳܐ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ.
ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܡܶܫ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.
ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܫܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܰܠܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܐܰܝܟ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ.
ܘܰܪܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ.
ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܫܰܡܶܫ ܘܰܓܡܰܪ ܐܶܢܶܝܢ.
ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܩܶܛܠܶܗ ܘܰܫܡܶܗ.
ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܢܺܐܬܶܐ… ܆ ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܢܩܶܛܠܶܗ ….  .
ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܘܶܐܫܬܰܡܰܫ̈ܝ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇.
ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܶܐܫܬܰܠܰܡ̈ܝ܆ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܬܫܰܡܠܶܐ.
ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ.
ܕܡܳܪܳܗ̇ ܫܰܪܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇܆ ܘܒܰܕܡܶܗ ܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ.
ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܒܰܝܬܶܗ܆ ܚܰܪܰܪ ܘܰܐܦܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.
ܒܶܟܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇܆ ܘܟܰܕ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܟܶܦܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ.
ܗܘܳܬ݂ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܟܪܽܘܡܬܳܢܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܓܰܝܳܪܬܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ.
ܗܘܳܬ݂ ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܬܳܐ ܘܢܳܨܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ.
ܗܘܳܬ݂ ܦܰܟܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܳܦܽܘܪܬܳܐ ܡܬܰܛܢܳܢܺܝܬ݂ܳܐ.
ܐܰܟܺܝܠܳܐ ܘܣܳܒܥܳܐ ܡܰܢܢܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܰܐ.
ܘܟܰܕ ܐܶܟܰܠܬܶܗ ܘܰܣܒܰܥܬܶܗ܆ ܠܬܽܘܡܳܐ ܫܰܒܚܰܬ݂ ܛܳܒ ܡܶܢܶܗ.
ܠܒܰܨ̈ܠܶܐ ܘܟܰܪ̈ܳܬ݂ܶܐ ܥܶܗܕܰܬ݂܆ ܠܗܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܪܶܓܰܬ݂.
ܘܐܝܟ ܪܶܓܬ݂ܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇܆ ܣܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇.
ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܡܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܠܝܰܬ݂܆ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܺܐܡܰܪ.
ܣܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܬܽܘܡܳܐ ܕܠܶܗ ܪܶܚܡܰܬ݂.
ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܕܰܒܒܰܨ̈ܠܶܐ ܬܰܪܺܝܚ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܡܚܶܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܐܦܶܝ̈ܗ̇.
ܘܦܰܩܳܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܟܰܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܪܺܝܚ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇.
ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܝܘ̈ܡܶܝܗ̇.
ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܪܶܕܦܰܬ݂ ܛܶܠܡܰܬ݂ ܐܳܦ ܩܶܛܠܰܬ݂.
ܘܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܬܰܘܕܶܐ ܒܶܗ܆ ܚܶܫܠܰܬ݂ ܥܶܓܠܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܶܗ.
ܐܶܬ݂ܳܐ ܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܩܥܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ.
ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܙܩܺܝܦܳܐ ܩܶܒܥܰܬ݂ ܘܰܙܩܰܦܬܶܗ.
ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܰܐܡܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܡܰܪܡܪܰܬ݂܆ ܘܰܫܪܳܐ ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ.
ܘܰܐܪܡܺܝ ܩܥܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܗܺܝ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ݂ ܘܰܥܢܳܬܶܗ.
ܪܡܰܙ ܠܳܗ̇ ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܚܰܒܶܒܬܶܗ܆ ܘܟܶܬܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܒܰܪܬ݂ܳܐ.
ܟܬܰܒ ܠܳܗ̇ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܐܺܝܕܳܐ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ.
ܝܺܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܰܐܩܺܝܡܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܡܪܰܕ ܡܶܢܶܗ ܠܥܳܠܰܡ.
ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.
ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܳܦܩܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݂ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ.
ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܐܣܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܡܳܟܽܘܪܳܐ.
ܕܬܰܪ̈ܥܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܟܽܠ ܕܰܩܢܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇.
ܘܗܺܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܗ̇.
ܘܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܝܳܗܒܺܝܢ ܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܟܳܐܦܺܝܢ ܩܽܘܕܡܶܝܗ̇.
ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܕܰܪܓܳܗ̇ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ.
ܡܰܬܩܰܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܒܰܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܝܳܬ݂ܶܒ.
ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇.
ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܘܰܚܠܰܦ ܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܕܶܐܟܠܰܬ݂.
ܗܳܝ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܡܪܰܛܢܳܢܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܦܰܓܪܶܗ.
ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܢܶܫܬܽܘܢ.
ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܢܺܐܚܽܘܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܗܰܘ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.
ܕܰܠܟܳܦܽܘܪܬܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܨܠܺܝܒ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ.
ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ.
ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܟܰܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܠ̈ܛܳܢܶܝܗ̇.
ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ.

ܫܠܡ

 

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܩܕܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܠܳܐ ܕܥܰܡܳܐ.
ܒܒܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܓܶܕܫܰܬ݂܆ ܘܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܡܳܢ.
ܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܫܡܶܗ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܥܰܠܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܣܡܺܝܟ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܥܶܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܟܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܫܩܺܝܠܳܐ܆ ܡܠܶܐ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܟܬܺܝܒ.
ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡ̈ܝܳܐ ܙܒܰܢܬܶܗ.
ܐܰܫܦܰܥܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܰܙܠܰܚܬܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ.
ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܣܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܒܰܝܬܳܐ ܩܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܰܬܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܩܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ.
ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܨܳܐ ܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇.
ܘܩܰܕܡܶܗ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܰܕܶܩ ܠܶܗ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܫܚܶܗ.
ܟܰܘܢܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܬܟܰܘܰܢ܆ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܳܐ.
ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܕܢܶܪܢܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠܳܐ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܕܪܺܝܫܶܗ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܒܟܽܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܘܶܐܬܚܰܣܝܰܬ.
ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܬܒܰܣܡܶܗ ܡܫܰܚܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܣܶܝܗ̇.
ܫܽܘܚܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܳܒܽܘܥܳܐ܆ ܩܰܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܕܰܢܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇.
ܝܳܕܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܓܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.
ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܘܬ݂ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܬܒܰܥ ܘܰܕܢܶܫܒܽܘܩ.
ܒܚܰܨܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݂܆ ܟܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܛܥܺܝܢܳܐ.
ܕܡܶܫܚܳܐ ܢܦܺܝܣ ܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܢܚܰܘܶܝܢ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܗ̇.
ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܰܬܒܰܣܡܶܗ ܡܫܰܚܬܶܗ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܒܶܟܝܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܢܽܘܫܳܩ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܆ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܰܡܪܺܝܚ ܪܳܓܽܘܙܳܐ.
ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܽܘܦܳܪ ܣܰܥܪܳܐ܆ ܦܝܳܣܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.
ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܒܢܽܘܫܩܬܳܐ ܫܶܐܠ܆ ܣܳܗܶܕ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܢܶܫܩܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܶܠܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܥܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.
ܒܰܒܟܳܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕܘܰܬ݂ ܠܶܒܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ.
ܠܪܺܝܫܳܐ ܣܳܘܰܚ ܕܰܢܢܰܫܶܩ܆ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܒܒܳܐ.
ܠܦܽܘܡܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܒܢܽܘܫ̈ܩܳܬ݂ܶܗ܆ ܘܝܰܩܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ.
ܠܚܰܕܝܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.
ܠܥܰܦܩܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡ܆ ܬܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇.
ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܪ̈ܟܺܝܢܳܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ.
ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܟܒܺܝܢ ܚܰܫܳܐ.
ܠܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ….  ܆ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܰܪܕܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.
[ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ] ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ….. ܘܡܶܬܡܰܢܰܓ.
ܡܰܣܓܕ ….  ܆ ܠܪܺܝܫܳܐ ܘܠܰܦܽܘܡܳܐ ܫܳܒܶܩ.
….. ܥܶܩ̈ܒܶܐ ܡܶܬܬܰܚܬܳܐ܆ ……..  ܡܶܫܟܰܚ.
ܡܙܺܝܥ ܒܶܗ ….. ܒܬܳܒܽܘܥܳܐ܆ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ …… .
ܡܶܢ ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܡܬ …… ܆…. ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ.
………. ܢܝܳܚܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ……… .
……. ܚܰܫ ܬܳܒܽܘܥܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܦܺܝܣ ܘܡܶܬܓܰܪܓܰܚ.
ܠܡܳܪܶܗ ܡܰܝܬܶܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܡ ܡܽܘܟܳܟܳܐ.
ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ.
ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܗ̇܆ ܕܙܶܒܢܰܬ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ.
ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܘܒܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܕܡܶܫܚܳܗ̇ ܪܺܝܚܬܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܠܡܳܪܳܐ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܝܰܩܪܰܬ݂܆ ܕܰܒܪܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܬܰܘܕܰܥ.
ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܕܰܠܪܺܝܫܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܡܶܫܚܳܐ.
ܡܶܪܡܰܙ ܪܶܡܙܰܬ݂ ܘܰܐܚܶܒܬܶܗ܆ ܘܰܕܗܶܦܟܰܬ݂ ܐܶܚܕܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.
ܦܝܳܣܳܗ̇ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ܆ ܘܕܰܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܨܰܒܥܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ.
ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܰܪܒܰܬ݂܆ ܘܕܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܫܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ.
ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܦܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܕܰܡܥܳܕ ܗܳܟܰܢܳܐ.
ܕܒܰܫܝܳܓܬܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܳܣܰܒ܆ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ̇ ܣܶܕܽܘܢܳܐ.
ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܢܶܬܟܰܦܪܽܘܢ܆ ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܩܠܰܬ݂.
ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ܆ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܫܚܳܗ̇.
ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܘܰܚܬܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܫܶܐܠܰܬ݂.
ܫܶܩܠܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂.
ܘܫܶܩܠܰܬ݂ [ܪ̈ܰܚܡܶܐ] ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ܆ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܰܣܗܶܕ ܡܳܪܰܢ.
ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ܆ [ܐܰܣܗܶܕ] ܢܶܨܚܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ.
ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ.
ܩܰܒܠܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ.
ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܚܒܰܬ݂ ܣܰܓܺܝ.
ܕܡܶܫܚܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܢܶܬܢܶܐ.
ܕܰܒܡܶܫܚܳܗ̇ ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܚܰܘܝܰܬ݂܆ ܕܰܠܡܶܩܒܪܰܢܝ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܗܳܕܶܐ.
ܗܳܐ ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ ܥܶܠ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܠܙܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ.
ܕܠܺܝ ܓܰܠܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂܆ ܗܺܝ ܡܫܰܚܬܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܗ̇.
ܘܰܫܓܰܫܬܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܶܝ̈ܗ̇܆ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܶܢܟܽܘܢ.
ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܝܰܬ݂ ܠܺܝ܆ ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܺܝ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܗ̇.
ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܺܝܣܰܬ݂܆ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܩܠܰܬ݂.
ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ܆ ܓܶܙܪܰܬ݂ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.
ܥܰܠ ܢܶܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܰܚܛܰܘ ܠܺܝ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܠܶܒܳܐ.
ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܽܘܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܪܰܥܝܽܘܢܝ܆ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂.
ܘܰܐܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܶܡܬ݂ܝ܆ ܫܬܶܩܘ ܘܰܫܠܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܢܝ.
ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܘܶܐܢܽܘܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬ݂ܝ܆ ܩܰܪܶܒܘ ܠܺܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ.
ܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܕܰܒ̈ܚܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܢܳܝ.
ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܦܶܪܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܪܰܥܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܢܶܨܚܳܢܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ.
ܝܰܒܶܠܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܫܚܰܬ݂ ܠܺܝ ܪܺܝܫܝ.
ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܠܢܶܨܚܳܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܗܳܢܰܘ ܨܳܒܢܳܝ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.
ܕܰܐܝܟ ܢܶܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܢܶܕܥܽܘܢܳܢܝ܆ ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܺܝ.
ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܒܺܝ܆ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘ̣ ܕܚܳܐܶܫ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ.
ܘܺܐܝܬ݂ ܕܬܳܐܶܒ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ܆ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܫܚܰܬ݂.
ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܦܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܪܺܝܚܶܗ ܕܒܶܣܡܳܐ.
ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܥܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚܶܗ.
ܪܺܝܚܬܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܫܚܰܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܒܰܣܳܡܳܐ.
ܘܡܶܢ ܕܰܫܟܶܢ ܥܰܠ ܪܶܝܫ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܥܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚܶܗ.
ܕܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܩܰܒܠܶܗ܆ ܘܰܠܚܽܘܒܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢܶܗ.
ܣܡܳܟܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܣܡܰܬ݂.
ܟܽܠ ܕܦܳܚ ܠܶܗ ܪܺܝܚܶܗ ܕܡܶܫܚܳܐ܆ ܝܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܣܰܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܳܡܘ ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܒܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܚܕܺܝ ܗܳܢܳܐ ܣܡܳܟܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ܆ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ.
ܘܰܚܕܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬܕܰܗܰܢ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܰܚܕܺܝܘ ܟܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܐ ܚܰܣܳܡܳܐ.
ܕܺܐܒܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܚܠܺܝܛ ܥܰܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ.
ܟܫܺܝܠܳܐ ܘܛܰܡܐܰܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܝܺܠܶܕ.
ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܫܚܰܬ݂܆ ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܩܰܒܶܠ.
ܘܥܰܠ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ܆ ܚܣܳܡܶܗ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܚܰܫܒܶܗ.
ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܰܫܶܗ܆ ܘܦܰܪܣܶܝ ܗ̱ܘܳܐ ܙܺܐܦܳܢܽܘܬ݂ܶܗ.
ܥܕܰܠ ܘܪܰܛܶܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ܆ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܡܰܣܟܳܠܽܘ ܐܰܣܟܶܠ܆ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡܳܗ̇.
ܘܣܳܡ ܠܶܗ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܓܰܢܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܕܰܗܒܳܐ.
ܚܰܒܪܶܗ ܘܰܟܢܳܬܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܓܪܶܒ ܡܶܛܽܠ ܟܶܣܦܳܐ.
ܘܕܳܡܶܐ ܒܓܽܘܢܒܳܐ ܠܗܰܘ ܥܳܟܰܪ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܪܓܺܝܡܳܐ ܚܠܳܦ ܓܽܘܒܰܘ̈ܗܝ.
ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ܆ ܣܳܡܳܗ̇ ܝܽܘܕܳܐ ܒܥܶܕܠܳܝܳܐ.
ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܠܰܩ ܒܶܗ ܓܰܢܳܒܳܐ.
ܠܒܰܝܬܳܐ ܪܺܝܚܳܐ [ܡܒܰܣܶܡ] ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ [ܡܫܰܢܶܩ] ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܳܘ̃ ܡܳܐ ܗܰܦܟܳܝ ܥܶܕ[ܠܳܝܶܗ]܆ ܘܛܰܢـ[ܦܳܐ] ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.
ܐܰܝܟ [ܚܶܘܝܳܐ] ܠܛܰܫ ܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܘܓܰܪܺܝ[ܕܢܰܟܫܶܠ] ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.
ܐܳܘ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡـ[…..]܆ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܩܳܡ ܢܳܒܰܚ …..  .
ܕܠܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ܆ ……. ܗܘܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܢܰܪܕܺܝܢ ܪܺܝܫܳܝܳܐ.
ܕܺܝܢـ ……… ܫܳܘܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܰܒܕܳܢܶܗ.
ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܰܡ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܛܺܝܡܰܝ ܗܳܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܝܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܘܰܠܟܳܐ ܝܽܘܕܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ.
ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݂ ܡܶܢܳܟ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܘܡܰܢܽܘ ܣܳܗܶܕ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܡܚܰܦܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܠܓܽܘܠܣܩܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܨܶܐܕܰܝܟ ܗܽܘ ܒܶܝܬ݂ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ.
ܒܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܩܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܳܟ ܒܶܗ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܝܰܬܡܳܐ ܡܒܰܪܶܟ ܠܳܟ܆ ܕܙܳܢܬܳܝܗܝ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢ ܟܺܝܣܳܟ.
ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܚܕܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ݂.
ܐܰܘ ܒܳܝܫܳܐ ܐܰܘ ܚܳܕܽܘܪܳܐ܆ ܢܶܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟܳܟ.
ܐܰܘ ܚܓܺܝܪܳܐ ܣܓܺܝܦܳܐ … ܡܰܝܐ܆ [ܢܺܐܡܰܪ] ܠܰܢ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ.
ܐܰܘ …. ܚܰܪܫܳܐ ܢܶܪܡܽܘܙ܆ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ …….. ܠܘܳܬܶܗ.
ܐܰܘ ܡܰܟܰܒܳܐ [ܘܰܟܪܺܝܗܳܐ]܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܐܶܢ ܠܰܒܶܒܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ.
ܐܰܘ …. ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܐܶܢ …… ܚܰܕܺܝܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܘ ……. ܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܐܶܢ ……… ܒܰܝܐܰܐ ܐܶܢܽܘܢ.
[ܐܶܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ] ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܒܡܰܢ . ܠـ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܐܰܝܢܳܐ …. ܡܶܣܟܺܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ……. .
ܒܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܦܳܫܶܛ܆ ܠܰܘ ܕܢܶܣܰܒ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܶܠ.
ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ.
ܘܰܕܛܳܒܳܐ ܥܰܝܢܶܗ ܦܰܩܳܚ܆ ܡܶܢ ܚܰܪܡܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܢܳܒܳܐ.
ܢܶܗܘܶܐ ܕܙܺܐܦܳܟ ܐܶܬܦܰܪܣܶܝ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܳܕܠܰܬ݁ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.
ܟܰܕ ܡܰܛܺܝ ܝܽܘܡ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.
ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ.
ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.
ܘܢܶܡܙܽܘܓ ܠܳܗ̇ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܆ ܕܡܶܬܶܐܫܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ.
ܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܠܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܶܦܫܶܗ.
ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܟܺܐܦܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ.
ܘܠܰܒܬܽܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܫܰܟܠܶܠ ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܳܢܝܳܢܳܗ̇.
ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܳܡܶܗ܆ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ.
ܘܰܠܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܣܳܡܶܗ ܬܽܘܒ܆ ܫܩܺܝܠ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܳܘܢ.
ܒܬܽܘܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܕܰܪ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܨܚܳܐ.
ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܐܥܠܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.
ܠܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܟܠܳܠܳܐ܆ ܦܐܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܛܽܘܦܣܺܝ̈ܢ.
ܕܰܢܛܰܟܣܽܘܢ ܒܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܕܺܟܠܶܐ ܕܒܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܛܽܘܒܶܝܗܶܝܢ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܕܝ̈܆ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ.
ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.
ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܶܫܪ̈ܶܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܰܛܺܝܬܽܘܢ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܪܰܒܺܝ ܐܶܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܣܓܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܩܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.
ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܦܶܨܚܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܕܰܠܦܶܨܚܳܐ ܫܳܪܶܐ.
ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܒܛܰܠ ܠܶܗ.
ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܳܝܶܗ܆ ܒܦܶܨܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ.
ܡܰܛܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒ ܒܽܘܠܒܳܠܳܗ̇܆ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ.
ܘܣܰܪܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒܰܥܓܰܠ܆ ܛܽܘܟܳܣܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܓܥܶܨ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܳܠܺܝܢ܆ ܘܪܰܫܺܝܥܺܝܢ ܐܳܦ ܟܳܗ̈ܢܰܝܗܽܘܢ.
ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܕܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܕܚܰܢܦܺܝܢ ܐܳܦ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܡܠܰܐܽܘܗ̇.
ܘܝܰܗܒ ܘܳܝܳܐ ܠܰܦܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܦܽܘܪ̈ܩܳܢܳܝܗܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܣܳܟܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܶܐܬܒܰܠܒܰܠ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ.
ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܠܶܗ ܒܽܘܕܳܪܳܐ܆ ܘܰܥܩܽܘܪܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܗܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܬܛܰܢܰܦ ܠܶܗ܆ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܰܕܥܶܬܳܐ.
ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܓܙܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܟܺܐܦ ܥܰܠ ܟܺܐܦ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܫ ܒܶܗ.
ܚܙܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܬܛܰܘܰܫܘ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܘܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܽܘܒܗܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܚܙܳܐ ܕܰܢܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܘܰܠܚܺܝܡܺܝܢ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ.
ܘܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܒܪܽܘܚܶܗ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܕܰܡܛܳܬ݂ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܛܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ܆ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܛܠܶܗ.
ܘܰܒܡܰܬܠܰܘ̈ܗܝ ܬܰܪܓܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܚܒܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܶܐܠ̈ܳܬܶܗ܆ ܕܰܐܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܙܶܠܘ ܠܰܡ ܛܰܝܶܒܘ ܠܰܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܰܠܶܠ.
ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ݂.
ܘܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܦܶܨܚܺܝ̈ܢ ܕܰܗܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܡܰܪ.
ܗܽܘ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ.
ܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܳܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܫܳܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗܝ.
ܐܶܠܽܘ ܒܰܛܶܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܣܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܥܝܳܕܶܗ  ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ….. ܒܶܗ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܰܠܦܶܨܚܳܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ.
ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܳܐ܆ [ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܡܳܐ] ܐܶܬܡܰܟܰܟ.
ܕܳܐܦܠܳܐ ܝܽܘܕ ܐܰܘ ܣܳܪܛܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ܆ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
…… ܬܠܳܬܺܝܢ ܦܶܨܚܺܝ̈ܢ܆ ܕܒܰܫܢܰـ[ܝ̈ܐ ܬܠܳܬܺܝܢ] ܫܰܡܶܫ.
ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݂ …… ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܗܕܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ.
….. ܗܘܳܐ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܕܽܘܟܬܳܐ …… ܒܳܗ̇ ܦܶܨܚܳܐ.
ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ [ܐܳܦ ܠܰܒܬܽܘܠܳܐ]܆ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܫܰܕܰܪ.
ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܕܺܥܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܦܶܨܚ̈ܶܐ.
ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܦܳܪ̈ܘܫܶܐ܆ ܦܽܘܪܢܳܣܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ.
ܕܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܨܚ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.
ܒܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ.
ܐܳܘ ܦܶܨܚܳܐ ܐ̱ܪܳܨܶܗ ܕܦܶܨܚܰܢ܆ ܕܰܫܪܶܟ ܦܶܨܚܰܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܠܰܚܡܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ܆ ܚܣܰܟ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܆ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ ܢܟܺܝܣܳܐ ܦܰܪܩܰܢ.
ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ܆ ܬܪܶܝܢ ܐܶܡܪ̈ܺܝܢ ܐܶܬܢܰܟܰܣܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܚܰܕ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ ܘܶܐܬܡܰܪܡܰܪܘ ܒܶܗ܆ ܒܰܡܪܳܪܳܐ ܘܰܒܦܰܛܺܝܪܳܐ.
ܘܚܰܕ ܕܢܰܟܣܽܘܗܝ ܘܰܐܬܚܰܝܰܒܘ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ.
ܗܳܢܰܘ[ܓܶܝܪ] ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܕܫܰܪܽܘܬܺܝܢ ܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܠܰܒܬܽܘܠܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ [ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ] ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܽܘܕܫܳܐ.
ܙܶܠܘ [ܠܰܡ ܚܙܰܘ] ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܠܦܶܨܚܳܐ܆ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ [ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܗ̱ܘܳܐ].
ܦܶܨܚܳܐ ܢܶܐܟܽܠ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ݂܆ [ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ] ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܣܥܽܘܪ.
ܕܠܳܐ ܣܥܺܝܪ ܠܺܝ ܡܬܽܘܡ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܕܬܰܓܬܰܢܝ.
ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܟܰܠ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ.
ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ݂܆ ܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ.
ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܶܡܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.
ܕܡܰܘܩܰܪ ܠܶܐܣܛܽܘܡܟܳܐ ܘܠܶܒܳܐ܆ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ.
ܕܚܰܡܺܝܥ ܟܽܠܶܗ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܶܣ̈ܶܐ ܕܰܡܪܳܪܳܐ.
ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܥܰܕ ܗܳܫܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ.
ܬܶܐܟܠܽܘܢܳܢܝ ܘܶܐܒܰܣܶܡܟܽܘܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܓܽܘܦ̈ܢܶܐ.
ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܶܐ ܒܽܘܝܳܐܶܗ܆ ܠܕܶܡܝ ܬܶܫܬܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.
ܘܬܶܚܕܽܘܢ ܒܶܗ ܘܰܢܚܰܣܶܟܽܘܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ.
ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܰܡܶܫ܆ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ.
ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܙܶܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܛܰܝܶܒܽܘܢ ܠܰܢ.
ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܠܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܦܶܨܚܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܗܳܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ.
ܥܒܰܪ ܝܰܘܡܳܢ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ.
ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܰܫܚܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܶܪܩܶܬ݂ ܠܺܐܝܣܚܳܩ܆ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.
ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܶܟܪܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ.
ܗܘܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܳܦ ܕܶܟܪܶܐ܆ ܕܰܬܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ.
ܥܠܰܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܡܶܬܬܠܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ.
ܙܶܠܘ ܛܰܝܶܒܽܘܢ ܠܰܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܡܰܛܺܝ ܥܶܕܳܢܳܐ.
ܕܒܺܝ ܢܶܫܬܰܠ̈ܡܳܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܥܠܰܝ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܪܰܒܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܢܛܰܝܶܒ ܠܳܟ ܦܶܨܚܳܐ.
ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܫܰܐܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܐܝܕܳܐ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܠܳܟ.
ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܩܶܒܘ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܨܳܒܶܝܬ݁ ܕܰܬܚܰܣܶܝܢ.
ܗܳܐ ܠܰܡ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܺܠܝܬܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܟܽܘܢ ܦܳܓܰܥ.
ܕܰܫܩܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܓܪܳܒܳܐ܆ ܥܶܠܘ ܒܳܬܪܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܛܶܐ.
ܥܽܘܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܥܳܐܶܠ܆ ܘܥܰܡ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܰܠܶܠܘ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܬܳܪܶܨ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ.
ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܐܦܶܩܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܓܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ.
ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݁.
ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܰܦܺܝܬ݁.
ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܓܪܳܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ܆ ܕܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.
ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܆ ܕܦܰܠܶܓܬ݁ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܠܡܳܪܶܗ ܠܰܡ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܨܽܘܬ݂ ܠܰܡ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ.
ܪܰܒܰܢ ܕܰܠܘܳܬ݂ܳܟ ܪܶܓܰܬ݂܆ ܐܶܥܒܶܕ ܦܶܨܚܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܝ̈.
ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܰܩܶܕ܆ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܢܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ.
ܘܥܰܕ ܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܫܶܩ܆ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ.
ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܚܰܘܶܐ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܡܫܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐ.
ܬܰܡܳܢ ܥܽܘܠܽܘܢ ܛܰܝܶܒܘ ܠܰܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܪܰܒܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘ̈ܗܝ.
ܐܶܙܰܠܘ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܐܶܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܘܛܰܝܶܒܘ ܦܶܨܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ.
ܘܟܰܕ ܡܰܛܺܝ ܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܐܶܣܬܡܰܟ ܣܳܡܶܟ ܟܽܠܳܐ.
ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܚܰܕ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܓܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ܆ ܢܟܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܓܶܣ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.
ܠܳܐ ܦܪܩܫ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܕܰܟܺܝܠ܆ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܟܰܕ ܦܰܪܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ.
ܒܟܶܣܝܳܐ ܦܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܘܰܡܛܰܫܰܝ.
ܕܪܳܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܢܶܟܠܶܗ ܕܕܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.
ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܚܠܺܝܛ ܥܰܡ ܕܰܗܒܳܐ.
ܟܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܙܰܠ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܠܣܽܘܠܳܢܳܐ.
ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ܆ ܢܦܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܦܰܩ ܠܰܚܒܳܠܳܐ.
ܒܪܰܡܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܪܺܝܫ ܡܶܢܝܳܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.
ܒܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܣܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܽܘ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.
ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܕܟܺܝܬ݂ܳܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܣܡܳܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ.
ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ [ܠܡܶܥܰܠ] ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.
ܦܳܬܽܘܪܳܐ [ܐܳܦ] ܕܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆ ܐܶܬܩܰܕܰܫ [ܒܰܡܩܰܕܶܫ] ܟܽܠ.
ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ [ܡܰܕܒܚܳܐ] ܕܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ̣ ܟܽܠܶܗ.
[ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ] ܕܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܳܝ ܥܺܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܘܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇܆ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ.
ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܰܣܡܳܟܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܶܗ.
ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܰܚܙܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܟܰܠܘ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ.
ܡܶܐܪܰܓ ܪܰܓܬܰܢܝ ܠܰܡ ܕܶܐܟܽܘܠ܆ ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܶܡܛܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ.
ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܦܰܢܺܝ܆ ܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܘܺܝ܆ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܰܫܳܐ ܒܰܕܶܩ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ܆ ܕܬܶܚܙܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܰܢ܆ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܶܗ.
ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܢܺܐܚܽܘܢ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܩܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ …….    .
ܘܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ[ܠܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ]܆ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܘܢܶܐܚܕܽܘܢ [ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ].
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ ….. ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ.
ܘܰܬܠܳܐ ….. ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘ …….      .
ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܺܝܫ ܦܶܨܚܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ [ܠܳܗ̇] ܠܥܰܬܺܝܩܬܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ܆ ܒܰܛܠܶܗ ܠܦܶܨܚܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܕܡܶܢ …..  ܆ ܫܪܳܐ ܠܦܶܨܚܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ.
ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.
ܘܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ.
ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢ ܥܰܡܳܐ.
ܘܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.
ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܒܚܶܗ ܐܶܡܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܕܶܒܚܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ.
ܠܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܣܳܡܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.
ܘܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܣܳܡܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ.
ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܬܛܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܠܳܐ ܒܳܫܶܠ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܗܳܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܛܰܘܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܩܳܢܶܗ.
ܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܳܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܶܨܚܳܐ ܠـ ……..    .
ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܛܶܠ̈ܳܠܶܐ ܘܛܶܠܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܝܶܒܫܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܓܶܙܬܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܓܳܙ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ.
ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܬܺܬܳܐ܆ ܕܝܶܒܫܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܠܺܝܛܰܬ݂.
ܢܳܨܽܘܒܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܢܨܰܒ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܓܦܶܬܳܐ.
ܘܥܰܩܪܶܗ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܟܽܠ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ.
ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܠܰܡ ܪܰܓܬܰܢܝ ܕܶܐܟܽܘܠ܆ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܐܶܚܰܫ.
ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ.
ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܦܶܨܚܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܬܽܘܒ ܦܶܨܚܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܟܽܘܢ ܗܽܘ ܥܳܕܰܪ ܐܳܦ ܦܰܩܳܚ܆ ܕܦܶܨܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܘܟܶܠܟܽܘܢ.
ܡܰܘܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܡܺܝܥܳܐ܆ ܟܦܽܘܪܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.
ܡܰܫܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܳܣܝ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܪܳܪܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
ܣܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.
ܦܶܨܚܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܐܳܦ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ.
ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܕܠܺܝܫ ܘܰܐܦܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.
ܚܰܡܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܰܐܫܩܶܟܽܘܢ܆ ܕܰܡܙܺܝܓ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ.
ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܗܳܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ.

ܫܠܶܡ

 

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܪܬܰܚ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܣܡܳܟܶܗ.
ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܦܶܨܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.
ܘܩܳܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܰܝܳܡܳܐ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ.
ܘܫܰܪܺܝ ܡܚܰܘܶܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܽܘܝܳܐܳܐ.
ܣܳܡ ܕܰܟܝܳܐ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܶܟ܆ ܘܗܳܐ ܣܳܥܰܪ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܙܶܕܩܳܐ.
ܐܰܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ.
ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܕܰܝܶܠ ܩܽܘܕܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ.
[ܡܽܘܢ] ܥܳܒܶܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܗܽܘ ܪܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ.
ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܘܰܬܡܺܝܗܺܝܢ܆ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܫܰܐܠܽܘܢܳܝܗܝ.
ܣܡܺܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܫܠܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܳܦܶܩ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.
ܟܽܠܳܗ̇ ܬܪܶܥܣܰܪܬܳܐ ܬܶܗܪܰܬ݂܆ ܕܚܰܙܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܡܰܢ ܡܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܫܰܐܶܠ܆ ܕܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ.
ܕܕܰܠܡܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܥܶܕܠܳܝܳܐ.
ܫܩܰܠ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ.
ܗܳܐ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܕܺܝܩ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ.
ܘܗܳܐ ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܣܶܕܽܘܢܳܐ܆ ܡܟܰܦܪܳܢܳܐ ܕܨܳܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܒܰܡܫܳܓܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܓ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ.
ܘܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܆ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ.
ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ [ܗܳܕܶܐ]܆ ܕܡܶܢ ܫܝܳܓܬܶܗ ܕܚܶܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
[ܗܳܕܶܐ] ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܒܰܐ[ܪܬܺܝܬܳܐ] ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܠܡـ ……. ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܓܗܺܝܢ …….. ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ.
ܘܠܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ …. ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܡܳܪܳܐ ……. ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܳܦ ܡܶܕܚܰܠ [ܕܰܚܺܝܠܺܝܢ] ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܳܦ ܡܶܚܕܳܐ ܚܳܕܶܝܢ [ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ].
ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬ[ܒܰܪܰܟܘ܆ ………. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܘܕܰܚܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ.
ܡܫܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܥܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܡܟܰܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܐܫܺܝܓ ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܫܺܝܓܘ.
ܘܰܕܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܪܺܝ܆ ܡܰܠܶܦ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܡܰܟܰܟ.
ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܪܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܢܶܫܪܰܟ ܠܰܚܬܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܙܥܽܘܪ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ.
ܐܶܬܬܫܺܝ̈ܓܝ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܬܫܺܝܓܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.
ܕܚܶܠ ܠܶܗ ܘܝܶܩܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܶܬܬܫܺܝܓ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ.
ܠܳܐ ܕܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܝܶܩܪܰܬ݂ ܠܶܗ.
ܐܰܝܟ ܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ܆ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐ.
ܕܚܶܠ ܘܰܟܘܰܙ ܟܰܕ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܘܙܳܥ ܟܰܕ ܐܶܬܓܗܶܢ ܕܰܢܫܺܝܓܺܝܘܗܝ.
ܕܟܺܝܪ [ܕܗܽܘ ܓܶܝܪ] ܕܟܶܐܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܘܥܶܗܰܕ ……. ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ.
ܪܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܒܰܥ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܰܕ ܚܰܡܪܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ …… ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.
…… ܢܫܺܝܓ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܙܳܥܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ.
ܡܰܘܩܶܕ ܠܺܝ [ܐܶܢ] ܩܳܪܶܒ ܠܺܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܠܳܥܳܙܰܪ.
ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܟܰܕ ܪܳܥܶܠ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܬܫܺܝܓ.
ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝ.
ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܐܶܒ ܬܶܗܘܶܐ.
ܕܰܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܬܟܰܦܪܰܢܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܚܙܶܝܟ ܐܰܠܳܗܝ.
ܕܰܓܗܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܫܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.
ܘܶܐܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܘܨܳܝܳܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܫܺܝܓ ܠܺܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ.
ܕܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܟ܆ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓܰܢܝ.
ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܝ ܗܳܕ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܬܶܬܓܗܶܢ ܘܰܬܫܺܝܓ ܠܺܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ.
ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ݁ ܡܳܢ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܪܰܒܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ.
ܗܳܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܬܶܕܰܥ.
ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܐܫܺܝܓܳܟ܆ ܕܣܰܓܺܝ ܥܳܕܪܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ.
ܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܬܰܠܶܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.
ܠܺܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܬܢܺܝܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.
ܕܟܽܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܺܝ܆ ܗܘܰܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܬܡܰܟܟܰܬ݂ ܢܶܬܡܰܟܰܟ.
ܠܳܐ ܦܐܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ.
ܠܳܐ ܬܶܬܥܰܣܰܩ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܓܡܽܘܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ.
ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.
ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ.
ܥܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܫܳܩܳܐ.
ܡܶܬܥܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ܆ ܕܰܕܢܶܗܘܶܐ ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ ܦܰܩܳܚ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܪܶܥܝܳܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ.
ܘܰܪܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܠܡܽܘܢ܆ ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܰܦܝܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܠܳܐ ܪܓܶܙ ܠܶܗ ܡܶܪܓܰܙ ܐܶܠܳܐ܆ ܕܡܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܦܝܳܣܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܡܫܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܠܰܝܬ܆ ܠܳܟ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ.
ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ.
ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܘܺܝܬ݂ ܕܰܠܟܽܘܢ ܐܰܘܬܶܒ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܗܳܫܳܐ܆ ܟܽܘܪܣܳܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܳܛܶܠ ܠܶܗ.
ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܟܰܬ ܬܶܗܘܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܆ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܝܳܢܳܐ.
ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܬܫܺܝܓ.
ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܐܳܦ ܪܺܝܫܝ܆ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܐܶܦܪܽܘܫ.
ܪܬܰܚ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܫܺܝܓܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ.
ܐܶܠܨܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܰܚܩܶܗ ܡܶܢܶܗ ܠܥܽܘܩܣܳܐ.
ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܰܡ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ ܐܳܦ ܪܺܝܫܝ܆ ܐܰܫܺܝܓ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܟܰܦܰܪ ܠܺܝ.
ܘܰܡܢܳܬܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܦܣܽܘܩ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܠܦܶܬܓܰܡܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܛܰܟܶܣ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ.
ܡܰܢ ܕܰܣܚܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܡܫܳܓ ܗܽܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.
ܠܰܐ ܣܢܺܝܩ ܠܰܡ ܕܰܢܫܺܝܓ ܟܽܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ.
ܕܕܰܟܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܚܳܐ܆ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ.
ܘܡܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.
ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܕܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܐܰܫܺܝܓܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܺܝܓܶܬ݂܆ ܠܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ.
ܘܡܳܐ ܕܰܐܫܺܝܓܶܬ݂ ܠܳܟ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܆ ܘܟܰܦܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܨܳܐܬ݂ܳܐ.
ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܘܕܰܥܟܽܘܢ ܘܺܐܡܰܪ܆ ܦܽܘܫܳܩ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
ܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܠܰܢܟܺܝܠܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܥܰܡܶܗ.
ܠܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ.
ܗܰܘ ܕܰܣܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ.
ܘܗܽܘ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܢܺܝܩܳܐ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ.
ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܒܫܶܡ ܪܰܒܶܗ ܘܠܳܐ ܒܚܺـ[ܝܠ] ܢܰܦܫܶܗ.
ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ….. ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܶܦܠܳܐ ܕܫܶܦ̈ܠܶܐ.
ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܥܶܪܒܳܐ ܗܳܘܶܐ܆  …… ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.
….. ܘܰܗܘܳܐ ܕܺܐܒܳܐ܆ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ……. ܕܺܐܒ̈ܶܐ.
ܗܰܘ ܟܰܠܒܳܐ ………. ܆ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘ ܠܡܳـ[ܪܶܗ].
ܪܓܶܙ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ …… ܆ ………. ܒܶܗ ܒܰܐܠܳܗܶܗ.
ܠܶܗ …………. ܝܰܥܢ̈ܶܐ܆ ܝܺܕܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ………… ܗܘܳܐ.
ܘܰܝܗܒ ܠܶܗ ܘܰܛܥܰܢ ܠـ ….. ܆ ܟܶܣܦܳܐ ܕܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ.
 

[ܒܐ̱ܪܳܙ ܥܰܡܳܐ] ܕܰܚܫܰܠ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ.
ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܠܶܒܶܗ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܨܰܠܡܳܐ.
ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܝܽܘܕܳܐ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܠܶܒܶܗ ܪܳܚܶܡ ܟܶܣܦܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܰܐܝܟ ܠܶܒܶܗ ܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܟܶܣܦܳܐ܆ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܪܰܚܡܶܗ ܓܰܢܳܒܳܐ ܠܟܶܣܦܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܺܝܣܳܐ ܘܝܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܝܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܥܰܠ ܟܶܣܦܶܗ.
ܛܳܒ ܩܳܨܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ܆ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܟܶܣܦܶܗ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܘܥܳܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܪܰܛܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܙܥܰܪ ܟܶܣܦܶܗ.
ܠܗܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܣܰܒ.
ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܫܰܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܟܰܣܦܳܐ.
ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܪܛܶܢ ܥܰܠ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܠܰܡ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ.
… ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ܆ …… ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܳܘܶܐ.
ܐܰܘܩܪܶܗ …… ܠܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܽܘ …… ܗܘܳܐ ܠܶܗ.
ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ….. ܆ ܐܶܠܽܘ ܙܰܒܢܶܗ ܥܰܦ …….    .
ܠܰܘ ܕܰܠܡܶܫܚܳܐ ܢܶܫܟܰܚ … ܆ …. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܶܠܳܐ [ܕܰܒܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ] ܗܽܘ ܓܰܢܳܒܳܐ ܢܶܥܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
….. ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܛܳܒ ….. ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ.
ܐܶܬܦܰܪܰܣ ܝܰܥܢܳܐ ܘܙܰܒܢܶܗ܆ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܕܡܶܫܚܳܐ.
ܕܠܰܕܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܫܡܰܝܰܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ.
ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܣܳܝܟܺܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܨܪܶܐ ܠܶܒܶܗ.
ܕܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܩܰܨܽܘܗܝ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ.
ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܝܺܕܰܥ܆ ܣܳܡ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܶܫܚܳܐ.
ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܥܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܙܥܰܪ ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܕܡܶܗ.
ܕܰܡܠܶܐ ܝܰܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ.
ܕܝܰܒܶܫ ܡܰܪܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܕܡܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐ.
ܐܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܩܳܡ ܝܰܥܢܳܐ ܥܰܡ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ.
ܩܳܐܨܶܝܢ ܠܶܗ ܬܳܠܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܡܶܙܒܰܢ ܙܳܒܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܽܘܢ ܙܳܒܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪܬܳܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.
ܒܩܰܠܺܝܠ ܟܶܣܦܳܐ ܙܰܒܶܢܬܳܝܗܝ܆ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܛܳܒ ܐܰܘܩܰܪܬܳܝܗܝ.
ܠܗܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܒܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܥܰܝܢܳܟ܆ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܫܘܺܝܬ݁.
ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܕܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܰܘ ܡܶܫܚܰܐ.
ܛܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܛܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.
ܕܰܡ ܪܰܒܳܟ ܕܰܥܒܰܕ [ܟܽܠܳܐ]܆ ܗܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܙܰܒܶܢܬ݁.
ܕܛܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗܝ ܙܰܒܢܳܟ.
ܐܰܝܟܰܢ ܚܳܣܰܬ݂ ܚܰܪܡܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܥܰܠ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܙܰܒܶܢܬ݁ ܠܗܽܘܢ.
ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ ܛܺܝ̈ܡܰܝ ܡܳܪܰܟ.
ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܚܫܰܒܬܳܝܗܝ܆ ܕܺܐܝܬ ܕܰܡܙܰܒܶܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐ.
ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥܳܐܶܦ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ.
ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܙܰܒܶܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܠܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.
ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܬܰܘܣܶܦ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܛܺܝ̈ܡܰܘܗܝ.
ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܘܛܳܒܽܘܬ݂ܶܗ.
ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ.
ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܰܕ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܶܢ ܡܶܙܕܰܒܰܢ.
ܐܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܬܶܬܣܺܝܡ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ.
ܬܠܳܬܺܝܢ ܗ̱ܘ ܕܟܶܣܦܳܐ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܟܐܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ.
ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܆ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗ̱ܘ ܕܟܶܣܦܳܐ ܫܳܘܶܐ.
ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܳܝ ܠܳܟ܆ ܕܰܒܪܰܒܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁.
ܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.
ܘܟܰܕ ܓܳܒܶܠ ܛܺܝܢܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ܆ ܘܛܳܐܶܫ ܦܳܬܰܚ ܒܶܗ ܣܰܡܝܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬ ܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܗܳܐ ܙܰܒܶܢܬܳܝܗܝ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ.
ܟܰܕ ܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ܆ [ܐܳܦ] ܟܰܕ ܐܰܚܺܝ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ.
ܘܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܘܰܢܦܰܩ [ܡܶܢ] ܩܰܒܪܳܐ.
ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܐܳܘ ܓܰܢܳܒܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܙܰܒܶܢܬ݁ ܒܰܬܠܺܬܝܢ.
ܠܗܰܘ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܙܰܒـ[ܢܰܬ] ܠܶܗ ܝܺܕܰܥ.
ܘܠܳܐ ܐܰܟܣܳܟ ܘܦܳܪܫܳܟ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ.
ܘܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܕܰܗܒܳܐ.
ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܐܰܗܡܺܝ܆ ܕܟܽܘܪܳܐ ܢܦܰܪܫܳܟ ܣܽܘܠܳܢܳܐ.
ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܕܰܟܣܶܦ ܝܰܗܒܬܳܝܗܝ܆ ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܐ ܠܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ.
ܕܢܰܦܫܶܗ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ܆ ܕܰܬܙܰܒܢܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܶܩܢܶܝܘܗܝ.
ܪܺܝܫ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܩܪܰܐܽܘܗܝ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܆ ܘܠܳܐ ܟܐܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܐܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ.
ܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܗܳ[ܕܶܐ] ܕܺܝܠܳܟ܆ ܕܙܰܒܶܢܬܳܝܗܝ ܘܰܐܗܡܺܝ ܘ….   .
ܡܽܘܢ ܐܳܡܰܪ [ܐܰܢ̱ܬ] ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܗܰܘ [ܟܰܣܝܳܐ] ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܝܗܝ.
ܡܳܐ [ܕܬܳܒܰܥ] …. ܕܶܐܢ ܠܳܟ܆ ܕܠܰܒܪܶܗ …….. ܐܰܪܥܳܐ.
ܡܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܳܢܶܐ [ܐܰܢ̱ܬ]܆ ܠܡܰܠܳܐܟܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܒܰܛـ[ܢܶܗ].
.. ܕܡܶܬܠܰܚܰܡ ܥܰܠ ܕܺܝܢـ ….  ܆ …….. ܡܳܪܶܗ ܙܰܒܶܢܬܳܝܗܝ.
ܡܳܢ ….. ܬܶܥܢܶܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕ……… ܓܺܝܗܰܢܳܟ.
ܕܰܠܗܰܘ …….. ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܙܰܒܶܢܬܳܝܗܝ.
[ܟܡܳܐ ܗܘ ܬܶܡܠܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ……… ܒܰܫܡܰܝܳܐ.
[ܕܰܒܓܽܘܙܳܠܳܐ] ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ܆ ܢܚܰܦܽܘܢܳܟ ܚܰܝܳܒ ܕܺܝܢܳܐ.
ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܝܳܐ ܘܒܰܪ ܚܰܝܳܐ.
ܘܠܳܐ ܙܳܥ ܠܶܒܳܟ ܕܰܬܙܰܒܶܢ܆ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܰܬܩܰܢ ܟܽܠܳܐ.
ܠܗܳܢܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܐܰܠܳܗܶܗ܆ ܢܶܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܫܒܺܝܩ.
ܘܰܢܗܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܪܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܗܡܺܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.
ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܶܗ ܒܙܺܐܦܳܢܳܐ.
ܫܰܒܩܶܗ ܘܰܐܗܡܺܝ ܠܰܐܒܕܳܢܶܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܠܳܐ ܚܳܢܽܘܩܶܗ.
ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܢܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܰܚܩܶܗ.
ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܬܓܗܶܢ ܐܰܫܺܝܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.
………………… ܆ ܘܠܶܒܶܗ [ܠܳܐ] ܐܶܬܬܫܺܝܓ.
ܘܳܝ ܠܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ……. ܗ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܥܰܠ ……. ܗ.
ܘܳܝ ܠܶܗ ܕܰܡܟܰܦܰܪ …… ܆ ܗܰܘ ܡܛܰܪܛܶܫ ܢܶܟܠܳܐ ܠܶܒܶܗ.
[ܘܳܝ ܠܶܗ] ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܟܺܝܠܳܐ ܘܚܰܣܳܡܳܐ.
ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ……. ܆ ܛܳܠܶܡ ܠܶܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.
[ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ] ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ܆ ܥܠ ܟܽܠ ………… ܬܶܗ.
ܝܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ …… ܗܽܘ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܣܶܡ …………  .
ܘܚܰܒܠܶܗ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ …… ܆ [ܗܳܐ] ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ.
ܡܢܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܕ …. ܆ ܕܚܳܫܶܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ.
ܘܗܳܢܰܘ ܝܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܰܬܪܶܝܢ ܠܶܒܺܝ̈ܢ.
ܚܣܽܘܟ ܡܳܪܝ ܥܺܕܬܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ.
ܝܺܗܘܕܳܐ ܡܙܰܒܳܢܽܘ ܙܰܒܢܳܟ܆ ܙܒܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܙܰܒܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܚܒܳܠܳܐ ܕܚܰܒܠܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ.
ܚܢܰܢ ܡܶܙܒܰܢ ܙܳܒܢܺܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܚܢܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܙܒܶܢܰܢ܆ ܕܒܰܕܡܳܟ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.
ܟܰܕܘ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܫܰܪܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܫܶܡ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ.
ܗܦܽܘܟܝ ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܥܰܠ ܫܰܪܒܰܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.
ܕܰܒܥܶܠܰܬ݂ ܕܰܐܫܺܝܓ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܢܦܰܩܢܰܢ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.
ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܘܰܟܬܺܝܒ ܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܗܰܘ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ.
ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܳܐ܆ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.

ܫܠܶܡ

 

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

 

ܟܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܘܝܰܗܒ܆ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܫܺܝܓܶܗ.
ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܰܐܓܶܣ܆ ܠܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝܳܡܳܐ.
ܘܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܥܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ.
ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܶܒܕܶܬ݂.
ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܰܢܽܘ ܩܳܐܶܡ.
ܘܶܐܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈.
ܠܺܝ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ܆ ܟܽܠ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝ ܡܰܠܶܠܘ.
ܘܠܺܝ ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܠܟܽܘܢ ܐܶܗܘܶܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܳܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܣܳܡܬܳܟ܆ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ.
ܟܺܐܦܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܟ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܽܠ ܒܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ.
ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ܆ ܕܒܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܕܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܒܳܢܶܝܢ܆ ܫܶܬܶܐܣܬܳܟ ܬܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ.
ܐܰܢ̱ܬ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥ ܝܽܘܠܦܳܢܝ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ.
ܒܳܟ ܡܰܫܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܳܟ ܗܽܘ ܓܒܺܝܬ݂ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܝ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܙܰܝ̈.
ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ܆  ܗܳܐ ܡܫܰܠܛܰܬ݁ ܥܰܠܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܝ.
ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܕܰܥ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ܆ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܚܙܰܝܬ݁.
ܕܰܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܘܢ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ.
ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ݂ ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢ܆ ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓܶܬ݂.
ܘܶܐܬܓܗܢܶܬ݂ ܦܰܪܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܰܒܕܳܐ.
ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ܆ ܪܰܒܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܐܺܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝ.
ܘܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ …. ܆ ….. ܘܪܰܒܟܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܠܺܝ.
ܘܠܰܘ ܕܰܓܳܠܳܐܺ[ܝܬ݂] ܐܺܝܬܰܝ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕܳ[ܐ].
ܐܶܠܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ.
ܘܶܐܢܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇.
ܘܣܳܗܶܕ ܠܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܕܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܘܪܰܒܟܽܘܢ ܐܶܢܳܐ.
ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܝ ܬܶܛܪܽܘܢ܆ ܘܠܺܝ ܬܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ.
ܕܶܐܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓܶܬ݂܆ ܘܣܳܡܬܟܽܘܢ ܘܰܠܟܽܘܢ ܫܰܡܫܶܬ݂.
ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܟܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܬܫܺܝܓܽܘܢ ܘܰܬܫܰܡܫܽܘܢ.
ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ ܕܺܝܠܝ܆ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܕܰܠܟܽܘܢ ܐܶܚܰܘܶܐ.
ܕܠܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܫܰܕܪܳܢܶܗ.
[ܐܶܢ] ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܬܥܽܘܢ܆ [ܗܳܐ] ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ.
ܠـ …… ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܝܳܕܰܥ ….. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܒܺܝܬ݂.
ܐܶܠܳܐ [ܕܰܟܬܳܒܳܐ] ܢܶܫܠܰܡ܆ ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡـ[ܢܳܐ ܥܰܠ] ܦܳܬܽܘܪܳܐ.
ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ [ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ] ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ [ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ].
ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܰܬ݂ܝ [ܬܶܕܥܽܘܢ]܆ ܘܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ.
[ܘܟܶܢ] ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܫܬܰܡـ[ܠܺܝ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟ̈ܬܶܒܝ] ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܕܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܫܰܡܶܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܡܰܟܰܟ܆ ܕܰܐܫܺܝܓ ܘܟܰܦܰܪ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ.
ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܦܝܳܣܳܐ܆ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܘܢܰܐܠܦܽܘܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ.
ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܰܠܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܘܰܠܦܶܨܚܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ.
ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ.
ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܚܰܬܡܶܗ ܐܳܦ ܩܰܕܫܶܗ܆ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ.
ܘܰܩܨܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܒܰܚܢܳܢܶܗ.
ܠܠܰܚܡܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ.
ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܰܕܫܰܬ݂ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.
ܣܰܒܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܟܽܘܠܘ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܕܫܶܬ݂ ܡܶܠܰܬ݂ܝ.
… ܕܗܳܫܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܶܗܒܶܬ݂܆ ܠܰܘ [ܐܰܝܟ] ܠܰܚܡܳܐ ܬܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ.
……. ܐܰܟܽܘܠܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܒܣܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܰܘܗܝ.
ܗܳܢܳܐ [ܕܩܰܕܫܶܬ݂] ܦܰܓܪܝ ܗܽܘ ܓܶܝܪ܆ ܕܚܰܕ ܢܶܬ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܰܘܗܝ.
ܠܳܐܠܶܦ [ܪ̈ܶܒܘܳܢ] ܡܩܰܕܶܫ܆ ܘܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘ [ܠܥܳܠܡܳܐ] ܗܳܢܳܐ.
ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ [ܠܢܳܣܽܘ]ܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܕܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪ܆ ܘܕܳܐܟܶܠ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܳܟܶܠ ܒܶܗ܆ ܘܰܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܳܐܟܶܠ ܠܶܗ.
ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܳܐܟܶܠ ܠܶܗ.
ܠܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܫܶܡܝ ܡܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܕܰܟܝܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ.
ܘܶܐܢ ܚܰܛܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܚܰܣܶܐ܆ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܒܳܣܶܐ.
ܐܰܘ ܠܶܗ ܫܳܐܶܛ ܘܰܡܨܰܥܰܪ܆ ܬܶܫܰܪ ܠܶܗ ܕܠܰܒܪܳܐ ܡܨܰܥܰܪ.
ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܥܰܒܕܶܗ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܟܽܘܠܘ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܘܰܐܟܽܠܘ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܦܰܓܪܝ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂.
ܘܕܳܐܟܶܠ ܠܶܗ ܚܳܝܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.
ܕܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܟܰܠ ܝܺܣܪܳܐܺܝܠ.
ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܦܪܰܫ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܆ ܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܕܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܰܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ.
ܠܰܚܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬܽܘܢ܆ ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܒܝܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܪܝ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܝ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݂ ܩܰܕܫܰܬ݂.
ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܰܠܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܩܶܪܒܶܬ݂.
ܒܝܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܟܽܘܢ ܩܰܕܫܶܬ݂܆ ܗܳܝ ܟܰܠܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ.
ܕܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݂܆ ܠܺܝ ܨܳܪܰܬ݂ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.
ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕܳܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܒܺܝ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ.
ܐܰܝܟ ܕܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܦܶܫܛܶܬ݂ ܝܰܡܺܝܢܝ ܝܶܗܒܶܬ݂.
ܠܦܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܟܠܰܒܬ݂ܳܐ ܝܰܡܺܝܢܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.
ܘܰܚܠܳܦ ܣܪܳܦܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܦܰܓܪܝ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ.
ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܘܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.
ܘܗܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܕ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܗܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܟܰܕ ܫܳܠܡܳܐ܆ ܠܗܰܠ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܝ.
ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܫܩܰܠ ܘܰܥܠܰܝ ܡܰܠܶܠ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.
ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ.
ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܟܰܠܘ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܦܰܫܶܩ.
ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܟܽܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܙܓܶܗ.
ܘܬܽܘܒ ܒܰܪܟܶܗ ܘܰܚܬܰܡ ܩܰܕܫܶܗ܆ ܘܰܐܘܕܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܕܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܶܫ܆ ܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ.
ܘܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܟܳܣܳܐ܆ ܕܰܠܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܶܢܶܗ.
ܘܰܠܚܰܒܪܶܗ ܝܰܗܒܶܗ ܡܶܚܕܳܐ܆ ܩܪܶܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ.
ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ.
ܠܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܶܣܰܒ.
ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܩܪܶܒܘ ܘܰܫܩܰܠܘ܆ ܨܰܒܥܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ.
ܒܡܰܝ̈ܳܐ [ܘܝܰܗܒܶܗ] ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܐܰܫܺܝܓܳܗ̇ ܠܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܡܶܢܶܗ.
ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܦܰܪܫܶܗ [ܠܚܰܪܡܳܐ]܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.
ܕܗܽܘ [ܝܺܗܽܘܕܳܐ] ܡܰܫܠܰܡ ܠܶܗ܆ ܨܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܝܰܗܒ ܠܶܗ.
ܕܬܶܫܬܪܶܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܶܟܰܠ.
ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܳܣ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܫܬܺܝ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܨܛܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܪܓܶܙ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܺܝܕܰܥ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܦܪܰܫܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ.
ܡܶܢ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ.
ܘܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܟܳܣܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ܆ ܣܰܪܗܶܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܦܛܶܗ.
ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦܳܐ.
ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒܠܽܘ[ܗܝ].
ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܟܳܣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܩܪܶܒܘ ܐܶܫܬܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ.
ܒܫـ…… ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ܆ ܐܰܫܩܺܝ ܐ……. ܘܦܰܫܶܩ ܠܗܽܘܢ.
ܕܕܡـ…… ܟܳܣܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܘ܆ ܗܳܢܰܘ …… ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠـ[ܢܳܫ ܡܶܬܶܐܫܶܕ]܆ ܣܰܒܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ.
ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܗ̱ܘ ܚܕܰܬܳܐ [ܒܕܶܡܝ]܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܢܝ.
[ܗܘܰܝܬܽܘܢ]ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ܆[ܟܽܠ]ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
ܒܫܶܡܝ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܒܶܕܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ ܗܳܕܶܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂.
ܐܰܟܽܘܠܘ ܦܰܓܪܝ ܘܶܐܫܬܰܘ ܐܳܦ ܕܶܡܝ܆ …………… ܘܥܰܬܺܝܩܬܳܐ.
ܐܳܒܝ ܝܰܗܒ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܩܶܫܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܐ.
ܢܶܒܛܰܠ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܒܪܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܚܰܝܳܐ.
ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܠܦܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬܶܬ݂ ܕܶܐܬܶܠ.
ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܠܥܺܕܬܝ܆ ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܝ ܐܳܦ ܕܶܡܝ.
ܢܶܒܛܰܠ ܚܒܳܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ܆ ܕܓܳܙܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.
ܕܚܳܛܶܝܢ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.
ܐܰܠܶܦ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܕܦܰܠܶܓ ܦܰܓܪܶܗ.
ܘܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ ܠܫܳܩܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܪܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ.
ܕܦܶܨܚܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܪܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܪ̈ܰܡܫܶܐ.
ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܪܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܪܡܶܫ ܘܰܥܒܰܪ.
ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ [ܠܢܰـ]ܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܰܐܪܒܰܥܣܪ̈ܶܐ ܕܣܰܗܪܳܐ [ܠܰܝܬܶܝܗ̇].
ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ܆ ……. ܕܣܰܗܪܳܐ ܒܰܕܢܺܝܣܳܢ.
ܣܳܡ ……. ܐܶܡܪܳܐ܆ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܦܰܩܕܳܗ̇ ܕܬܶܥܒܶܕ.
ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܒܪܰܡܫܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ.
[ܣܳܡ ܒܪܳܐ] ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ܆ [……ܥܳܗܕܳܐ] ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ.
ܕܶܐܡܪܶܗ [ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ]܆ ܕܗܽܘ ܦܰܠܶܓ ܦܰܓܪܶܗ [ܘܰܕܡܶܗ].
ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ [ܒܶܗ ܗܳܟܺܝܠ] ܒܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܐ.
ܕܒܶܗ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܒܥܶܠܺـ[ܝܬܳܐ] ܝܰܗܒܶܗ.
ܠܥܺܕܬܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܐܳܘ ܠܪܰܡܫܳܐ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ.
ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܦܰܫܰܩܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܶܒܗ ܐܶܬܚܰܬܡܰܬ݂ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ.
ܘܒܶܗ ܥܶܬܪܰܬ݂ ܥܰܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܰܡܫܳܐ ܘܥܶܕܳܢܶܗ.
ܕܒܶܗ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܬܒܰܪܟܰܬ݂܆ ܒܺܪܝܟ ܗܽܘ ܐܳܦ ܗܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.
ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܡܠܺܝ.
ܡܳܪܰܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܡܙܰܓ ܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.
ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܫܩܰܠ ܘܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ.
ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܠܶܦ.
ܡܰܠܶܦ ܟܽܠ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ.
ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.
ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܡܶܚܕܳܐ ܕܡܰܫ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܟܐܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܐ ܒܡܰܪܫܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܥܘ ܠܰܡ.
ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.
ܥܳܒܕܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܩܪ̈ܶܝܢ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.
ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܪܰܒ.
ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ.
ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.
ܗܰܘ ܕܰܣܡܺܝܟ ܐܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ܆ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ.
ܪܰܒ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ܆ ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ.
ܕܺܐܝܬܰܝ ܡܳܪܟܽܘܢ ܐܳܦ ܪܰܒܟܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܓܒܺܝܬܟܽܘܢ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.
ܩܰܒܶܠܘ ܘܺܝܠܰܦܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈܆ ܘܕܰܒܢܶܣܝܽܘܢܰܝ̈ ܟܰܬܰܪܬܽܘܢ.
ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܺܝ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܐܳܒܝ.
ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܐܶܒܰܣܶܡܟܽܘܢ.
ܘܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܥܰܡܝ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܝܢ.
ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܐܘܬܶܒܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ.
ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܐܶܟܰܢܶܫ.
ܠܰܬܪܰܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܕܽܘܢܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܚܠܳܦܰܝ ܘܰܬܚܰܝܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܫܰܒܰܚܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ.
ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆

 

ܫܠܶܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܨܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܦܰܪܓܶܦ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܳܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ ـ ܒܪܽܘܟܣܶܠ ܝܐ. ܛ. ܒ̱ܝܘ ܏ܡ.

 

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

ܟܰܕ ܠܺܠܝܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܝܳܡ܆ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܚܰܪ̈ܡܶܐ.
ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܰܠܕܳܪܬܶܗ ܐܰܥܠܽܘܗܝ܆ ܕܚܰܢܳܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܗܽܘ ܩܰܫܺܝܫ.
ܗܳܢܳܐ ܚܡܽܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܩܰܝܳܦܳܐ܆ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܫܰܢܬ݂ܳܐ.
ܘܗܰܘ ܩܰܝܳܦܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܕܦܰܩܳܚ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂܆ [ܚܠܳܦ] ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܒܰܢ.
…… ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܪ̈ܡܶܐ.
ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܕܡܳܐ܆ ܠܗܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܢܰܬܦܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܓ̈ܰܠܶܐ ܠܙܰܝܬܳܐ ܕܰܗܺܝܢܳܐ.
ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܘܰܫܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ܆ ܝܰܡܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.
ܚܡܰܠ ܥܽܘܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܝܳܩܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܣܰܦܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.
ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܳܠܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.
ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܒܰܣܰܪܘ܆ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ.
ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܚܰܝܠܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ.
ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ.
ܠܗܰܘ ܕܥܰـ[ܡܶܗ] ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ … ܚܰܢܳܢ.
ܘܰܦܩܰܕ ܘܰܠܕܳܪܬ݂ܳܐ ܐܰܥܠܽܘܗܝ܆ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.
ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܗܽܘ ܦܳܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ….. ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܐ.
………. ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܥܪܰܩܘ ܘܶ[ܐܬܛܰܫܺܝܘ] ܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ.
ܢܦܰܩ ܕܶܝܢ [ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ]܆ ܠܢܳܛܪܰܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܥ̣ܰܠ [ܫܶܡܥܽܘܢ].
ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ …. ܆ … ܫܽܘܩܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ.
ܠـ…..ܩܰܝܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ܆ …… ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
…….. ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ …. [ܫܶܡܥܽܘܢ].
ܘܰܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܢܶܟܦܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܰܒܶܗ.
ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܬܶܬܒܰܛܰܠ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ.
ܗܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ.
ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܰܟܦܽܘܪܝܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܢܶܫܠܰܡ.
ܘܗܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܢܳܛܪܰܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܪܰܥܬܶܗ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂.
ܠܡܳܐ ܟܰܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ.
ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܛܥܳܐ ܘܰܟܦܰܪ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܘܰܠܘܳܬ݂ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܨܶܝܕ ܕܰܚ̈ܫܶܐ܆ ܩܪܶܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܩܳܡ ܫܰܚܶܢ ܗ̱ܘܳܐ.
ܡܚܰܘܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܩܽܘܪܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ [ܥܰܪܝܳܐ] ܝܰܬܺܝܪ.
ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܰܘ [ܢܶܬ]ܟܰܡܰܪ܆ ܕܰܠܪܰܒܶܗ ܫܰܒܩܶܗ ……   .
ܘܰܛܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ܆ ….. ܚܰܢܳܢ ܥܰܠܺܝܠ ܝܶܫܽܘܥ.
…. ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܶܢܝܳܐ ܕܪܰܒܶܗ܆ [ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ] ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ.
ܘܰܛܥܳܐ …. ܟܦܰܪ ܒܶܗ܆ ܘܶܐܙܰܠ [ܩܳܡ ܠܶܗ] ܨܶܝܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ.
ܚܠܳܦ ܕܢܶܒܟܶܐ ܡܒܰܟܶܐ ܘܢܰܝܠܶܠ܆ ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ [ܩܳܐܶܡ ܪܰܒܶܗ].
ܘܠܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܪܰܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܬܘܳܬܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܒܽܘܨ.
ܘܰܢܦܺܝܣ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܶܣܽܘܢܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ.
ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܚܰܠܳܫܳܐ ܓܰܕܫܶܗ܆ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.
ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܫܶܦܠܳܐ ܪܰܦܝܳܐ܆ ܚܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ.
ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܫܺܝܫܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܠܰܒܶܒ.
ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܕܚܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܥܪܰܩܘ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܳܚܶܠ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܕܽܘܚܳܠܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܐܶܠܬܶܗ.
ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܕܚܶܠ ܘܰܟܦܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇.
ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.
ܕܰܠܢܶܣܢܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ܆ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ.
ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܐܶܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܰܢ.
ܕܛܽܘܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ܆ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܚܢܰܢ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ.
ܐܰܝܢܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢ܆ ܕܗܳܐ ܪܟܺܝܒ ܠܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ.
ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܒܢܺܝܪܳܗ̇ ܟܶܕܢܰܬܡ ܠܰܢ܆ ܐܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܛܥܳܐ ܘܰܟܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܐܶܢ ܪܰܒ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ.
ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ ܡܳܢ ܓܳܕܶܫ ܠܶܗ܆ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܫܳܐܶܠ.
ܕܢܶܥܪܽܘܒܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܶܛ̈ܶܐ܆ ܘܰܥܠܰܝܟ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܦܺܝܣܶܬ݂.
ܕܠܳܐ ܬܶܚܣܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܐܶܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.
ܫܶܐܠ ܕܰܢܥܰܪܩܶܠ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܐܟܦܰܪ.
ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܐܥܪܶܩ܆ ܚܢܰܢ ܦܰܚܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ.
ܟܡܳܐ ܢܶܡܰܕ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܫ ܩܽܘܫܬܳܐ.
ܘܥܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢ ܐܰܚܨܶܦ ܣܳܛܳܢܳܐ.
ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܚܢܰܢ ܢܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ.
ܕܛܶܠ̈ܳܠܶܐ ܘܛܶܠܳܢܝ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.
ܕܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܝܳܚܶܗ ܠܘܳܬ݂ܰܢ܆ ܘܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܳܐ.
ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܒܝܰܕ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܫܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܚܰܢܳܢ ܟܳܗܢܳܐ.
ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ.
ܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܟܦܽܘܪܝܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.
ܕܰܒܗܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܝܳܡ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ.
ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܶܗ܆ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܬܚܽܘܡ ܫܶܡܥܽܘܢ.
ܕܡܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܟܦܽܘܪܝܶܗ ܢܶܫܠܰܡ܆ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.
ܘܥܰܒܺܝܛ ܠܺܠܝܳܐ ܒܰܫܠܠܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ [ܕܰܐܟܦܪܰܬ݂] ܠܫܶܡܥܽܘܢ.
ܒܩܳܠܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܟܦܰܪܬܶܗ܆ ܡܥܳܕ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܐ.
ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܚܳܒܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ.
ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܢ ܓܰܒܳܢ̱ܪܳܐ ܩܰܕܡܳܐ.
ܒܝܰܕ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܣܺܝ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܘܠܰܙܪܺܝܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ.
ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܰܕܠܰܬ݂ ܘܰܓܪܰܥܬܶܗ܆ ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܗܺܝ ܕܰܘܶܕܬܶܗ.
ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܛܶܠ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܢܰܫ̈ܶܐ ܫܰܦ̈ܠܳܝܗܝ.
ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܠܰܡ ܛܶܠܡܰܬ݂.
ܘܟܰܕ ܙܰܟܳܝ [ܗ̱ܘ̣ܳ] ܚܰܝܶܒܬܶܗ܆ ܠܳܐܚܳܒ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܠܰܒܶܒܬܶܗ.
ܘܶܐܫܕܰܬ݂ ܕܡܶܗ ܕܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܠܺܐܠܺܝܳܐ ܗܺܝ ܢܰܣܝܰܬܶܗ.
ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܪܰܗܳܛܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.
ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܣܳܡܰܬ݂܆ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ.
ܘܕܰܚܶܠܬܶܗ ……… ܘܰܟܦܰܪ܆ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ [ܥܶܠܰܬ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ.
ܕܽܐܘܪܓܰܢܽܘܢ ܗܺܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ [ܢܶܦܪܽܘܩ] ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.
[ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ] ܫܰܘܺܝܐܺܝܬ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ……….. .
ܚܰܢܳܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ …. ܆ ……… ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ.
ܘܥܰܠ [ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܗ[ܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ].
ܕܰܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܰܠܶـ[…]܆ ܘܰܠܫܰܒܬ݂ܳܐ ܫܪܰܝܬܶܗ ܡܶܢܰܢ.
ܕܰܐܣܺܝܬ݁ ܒܳܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܐܰܣܠܺܝܬܳܝܗܝ ܓܶܝܪ [ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ].
ܕܛܺܝܢܳܐ ܒܫܰܒܬ݂ܳܐ ܓܳܒܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܘܰܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܣܰܡܝܳܐ ܦܰܬܰܚܬ݁.
ܘܰܒܫܰܒܬ݂ܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ.
ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܛܰܥܢܳܗ̇ ܠܥܰܪܣܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ.
ܘܩܳܡܬ݁ ܠܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܰܫܪܰܝܬ݀ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܘܰܕܪܰܒܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܥܒܰܕܬ݁ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܚܰܫܒܳܟ ܥܰܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܬ݁ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܘܠܰܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܳܛܰܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ.
ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܫܰܕܰܪܢ ܗܳܫܳܐ ܘܶܐܚܰܕܢܳܟ.
ܕܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܬܶܫܪܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܒܰܛܶܠ.
ܕܺܝـ[ܢܳܐ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܠܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܰܚܺܝܬ݁.
ܘܰܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܣܠܺܝܬ݁.
[ܡܰܬ[ܠܳܐ] ܐܰܡܬܶܠܬ݁ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܆ ܘܰܫܡܰܥܢܰܢ ……. ܠܰܢ     .
ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܰܝܢ ܐܳܦ ܠܰܦـ[ܪ̈ܺܝܫܶܐ]܆ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܳܟ ܘܳܝܳܐ ܦܰܢܺܝܬ݁.
ܘܥܰܠ ܐܽܪܺܫܠܶܡ ܘܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܓܡܽܘܪܝܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ [ܚܰܘܺܝܬ݁].
ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ….. ܆ ܕܢܰܦܫܳܟ ܫܰܡܰܗܬ݁ ܐܰܠܳܗܳܐ.
[ܟܰܕ ܠܰܐ]ܒܽܘܟ ܝܰܘܣܶܦ ܝܺܕܰܥܢ܆ [ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ] ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ……. ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܐܰܒܽܘܟ.
ܗܳܐ ܫܰܐܶܠܬܳܟ [ܦܰܢܳܐ ܠܺܝ]܆ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܘܬܽܘܠܡܳܕܳܟ.
ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܚܰܘܶܝܢܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ.
ܕܥܺܝܢ ܒܰܓܠܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂܆ ܠܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܦܰܢܺܝ ܝܶܫܽܘܥ.
ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܕܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܗܰܝܟܠܳܐ.
ܐܰܠܦܶܬ݂ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܰܠܠܶܬ݂.
ܘܰܠܡܳܢ ܗܳܫܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܩܪܺܝ ܘܫܰܐܶܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܡܰܥܘ.
ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂܆ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.
ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܫܪܺܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܐ.
ܐܰܘ ܠܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܠܺܝ܆ ܡܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ.
ܡܫܰܐܠܰܬ݁ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܫܰܐܶܠ.
ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܛܺܝܓܪ̈ܳܢܰܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܠܦܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ.
ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ܆ ܩܪܺܝ ܠܟܽܠ ܕܰܐܚܺܝܬ݂ ܡܺܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܕܰܟܺܝܬ݂ ܫܰܪܪܰܬ݂܆ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ.
ܘܰܠܗܽܘܢ ܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ.
ܡܳܢ ܙܺܐܦܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ܆ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.
ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܒܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܳܬܰܪܝ.
ܠܗܽܘܢ ܫܶܐܶܠ ܕܡܳܢܳܐ ܚܙܰܘ ܒܺܝ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܝܺܠܰܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ.
ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ.
ܝܺܠܰܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.
ܐܶܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܒܳܗ̇܆ ܕܰܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܘܟܶܠ.
ܐܶܢܳܐ ܫܪܺܝܬܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ܆ ܠܰܚܡܰܝ̈ ܣܥܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܽܘ̈ܢܶܐ.
ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܣܰܒܥܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܳܐܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܕܠܳܐ ܬܶܩܨܶܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܠܰܚܡܳܟ܆ ܫܪܺܝܬܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܕܠܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܣܰܒܥܶܬ݂܆ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܦܳܩܶܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܚܰܡ ܩܰܪܺܝܒܶܗ.
ܗܘܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܳܒܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܠܶܓܝܽܘܢ.
ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܓܰܪܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܣܳܗܶܕ ܠܺܝ ܕܕܰܟܺܝܬ݂ܶܗ.
ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܳܗ̈ܢܐ ܫܰܕܰܪܬ݂ܶܗ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܕܟܺܝܬ݂ܶܗ.
ܘܰܐܘܣܶܦܬ݂ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܰܩܶܕܬܶܗ܆ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ.
ܘܺܝܨܰܦ ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ.
ܠܣܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ ….. ܆ ܐܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂.
ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ݂܆ ܘܰܕܟܶܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܶܥܪܶܬ݂.
ܗܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܪܺܝܬ݂ ܡܶܡܬܽܘܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܝܽܘܕ ܒܰܛܠܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܡܰܠܺܝܬ݂.
ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܩܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܫܬܰܠܰܡ.
ܟܰܕ ܥܰܡ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܒܠܺܠܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.
ܘܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ݂ [ܦܰܢܺܝ] ܠܶܗ܆ ܦܶܬܓܳܡܳܐ [ܠܚܰܢܳܢ] ܠܺܝܛܳܐ.
ܚܰܕ ܡܶܢ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.
ܥ̣ܰܠ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܨܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܶܐܙܕܰܝܢ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ݂܆ ܗܳܝ ܕܚܰܪܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.
ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܆ ܘܰܡܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ.
ܘܶܐܚܰܕ ܓܽܘܢܚܳܐ ܠܓܰܒܪܺܐ[ܝܶܠ]܆ ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܚܰܦܺܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ.
ܘܙܳܥܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܥܰܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.
ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܩܰܦ܆ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ.
ܘܰܫܪܳܐ ܪܶܥܠܳܐ ܒܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܟܰܕ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܐܺܝܕܳܐ ܡܚܳܬ݂ܶܗ.
ܠܚܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܚܰܝܠܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ.
ܘܰܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܕܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܒܠܽܘܗܝ.
ܐܳܘ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ܆ ܐܳܘ ܕܰܝܘܳܐ ܕܫܰܩܶܦ ܪܰܒܶܗ.
[ܟܒܰܪ] ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕ[ܬܪܶܝܢ] ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢ̱ܬ.
…… ܠܺܝܛܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܟܡܳܐ [ܐܶܫܬܰܥܠܺܝܬ] ܥܰܠ ܡܳܪܳܟ.
ܘܗܳܐ ܪܽܘܓـ[ܙܳܐ]ܠܡܰܪܳܚـ[ܘܬܳܟ]܆ܠܚܺܝܡ ܗܽܘ ܕܢܰܘܒـ[ܕܳܟ] ܡܫܰܩـ[ܠܶܗ].
ܘܳܝ ܠܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ܆ ……. ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܺܝܢ.
…… ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ………… ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ……   .
ܥܝܳܕܳܟ ܗܺܝ ܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ܆ [ܘܳܝ] ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.
ܗܰܘ ܕܰܡܚܳܬ݂ܶܗ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܒ̣ܪܳܗ ܠܝܰܡܺܝܢܳܟ.
ܕܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܩܶܦܬܳܝܗܝ܆ ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ.
ܒܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ܆ ܘܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܽܘܚ ܡܶܬܝܰܒܠܳܐ ܒܳܟ.
ܒܳܟ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܳܘ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܘܰܡܚܳܐ.
ܠܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܬܶܛܫܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐ.
ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟܳܐ ܠܫܽܘܥܠܳܝܳܟ܆ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܳܟ ܝܳܬܶܒ.
ܘܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܡܚܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܰܪܳܚܳܐ ܩܫܶܐ ܠܶܒܳܐ.
ܩܪܶܒܬ݁ ܘܰܡܚܰܝܬ݁ ܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܠܳܝܬ݂ܶܗ.
ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܢܶܦܠܽܘܓ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܓܶܝܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.
ܕܗܳܟܰܢ ܠܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܠܶܠܬ݁܆ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ.
ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ܆ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܫܬܰܩܰܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁.
ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܛܰܠܝܳܐ܆ [ܝܘ]ܕܳܐ ܙܰܒܢܳܟ ܕܠܰܢ ܬܶܙܒܶܢ.
ܘܥܰܒܕܳܐ [ܡܚܳܟ] ܘܰܐܢ̱ܬ ܚܰܪܰܪܬܳܢ܆ ܥܰܒܕܳܐ [ܕܡܶܬ]ܚܰܪܰܪ ܒܳܠܰܥ.
ܘܥܰܡ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܟܳܐ ܫܳܩܶܠ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ.
[ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ] ܒܠܰܥܬ݁ ܘܠܰܢ ܚܰܪܰܪܬ݁ܳܢ܆ ܠܳܐ …. ܒܢܽܘܡܽܘܣ ܥܰܒ̈ܕܶܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܒܠܰܥܬܳܝܗܝ ܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܟܡܳܐ [ܣܳـ]ܦܶܩ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܗܰܪ.
ܟܡܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܳܟ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܢܚܶܬܬ ………..   .
ܗܘܰܝܬ݁ ܥܰܒܕܳܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ [ܚܺܐܪ̈ܶܐ]܆ ܘܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܦܰܟܳܐ.
ܥܰܘܳܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ.
ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝ ܘܰܛܠܶܩ܆ ܗܰܘ ܓܶܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ.
ܘܗܳܝ ܚܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܢܰܦܫܶܗ.
ܘܠܳܐ ܫܰܢܶܩ ܠܰܡܫܰܐܠܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܟܰܣܺܝ ܥܽܘܙܶܗ ܒܓܽܘܫܡܶܗ.
ܘܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܚܳܬ݂ܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܥܒܰܪ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢܶܗ.
ܘܠܳܐ ܦܩܰܕ ܘܺܝܒܶܫܘ ܐܰܚܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ.
ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܒܶܠܥܰܬ݂܆ ܠܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܳܬܪܶܗ.
ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܡܰܥ ܒܶܙܚܳܐ ܘܣܰܝܒܰܪ܆ ܘܠܳܐ ܐ̱ܬܪܰܥܰܡ ܥܰܠ ܣܳܩܺܘܪ̈ܰܘܗܝ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܡܰܥ ܠܰܥܫܽܘܩܝܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܩܪܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܣܗܶܕܘ ܠܶܗ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܒܩܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܘܚܰܕܪܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܟܪ̈ܘܒܰܘܗܝ܆ ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ.

ܫܠܶܡ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ

 

 

ܡܶܢܶܗ ܕܩܰܘܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܕܢܶܓܗܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ.
ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ܆ ܠܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܢ.
ܩܰܘܺܝܘ ܕܶܝܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܥ̣ܰܠܘ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܢ܆ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܫܽܘܢ.
ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܕܰܪܘ܆ ܥܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ.
ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܕܶܝܢ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܠܒܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.
ܕܡܶܢ ܡܰܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ.
ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܡܶܐ ܠܺܝ ܚܶܙܘܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܚܰܫܺܝܫ ܡܶܕܶܡ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.
ܘܡܰܣܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܣܟܶܠ ܠܶܗ܆ ܕܗܳܐ ܓܰܘܢܶܗ ܢܰܗܺܝܪ ܘܰܙܗܶܐ.
ܩܕܳܡܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ܆ ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ ܩܦܰܕܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܫܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܬܬܨܺܝܕܺܝܢ.
ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܬܽܘܢ ܠܺܝ܆ ܗܳܐ ܙܗܶܐ ܘܚܳܕܶܐ ܩܕܳܡܰܝ.
ܓܰܘܢܰܝ̈ܟܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܠܝܰܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܰܕܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܬܽܘܢ ܠܺܝ܆ ܡܓܰܪܶܓ ܠܺܝ ܕܶܐܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ.
ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ.
ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ ܩܳܐܶܡ܆ ܘܛܳܟ ܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܨܳܪܶܦ ܠܶܗ.
ܐܶܢ ܩܰܢܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ  ܝܺܒܶܫ ܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ.
ܕܳܡܶܐ ܠܺܝ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܒܳܐ܆ ܘܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܗ̱ܘ ܠܶܒܶܗ.
ܕܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܪܺܝܒܺܝܢ܆ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܘܰܫܠܶܐ ܘܰܫܦܶܐ.
ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܟܽܘܢ ܐܶܠܰܙܬܰܢܝ.
ܘܗܽܘ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܚܪܶܫ ܠܶܗ ܟܶܢܳܪ ܩܰܠܳܝ̈ܟܽܘܢ.
ܕܠܺܝ ܩܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܐܚܰܝܒܺܝܘܗܝ܆ ܘܡܳܐ ܕܚܳܪܶܬ݂ ܒܰܬܟܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܰܣܒܪܰܢܝ ܕܙܰܟܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ.
ܕܺܐܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܐܶܕܰܥ ܩܽܘܛܪܳܓܟܽܘܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ.
ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܐܠܺܝܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܢ ܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ.
ܚܰܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܓܽܘܢܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܗܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܗܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܘܰܫܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ.
ܘܰܩܕܳܡܰܝ ܐܰܟܶܣܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܐܶܫܟܰܚܬܽܘܢ ܕܰܬܚܰܘܽܘܢ.
ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܡܳܐܶܬ݂܆ ܗܳܐ ܚܳܪܶܬ݂ ܒܶܗ ܘܕܳܡܶܐ ܠܺܝ.
ܕܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܰܚܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܘܬܳܐ [ܡܩܰܛܶܠ].
ܪܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܣܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ [ܕܰܡܒܰܛܠܳܢܰܐ] ܗ̱ܘ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.
ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ [ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ]܆ ܕܥܰܠ ܗܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ [ܠܟܽܘܢ].
ܕܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܡܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ.
ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܐ ܬܟܺܝܠ ܩܳܐܶܡ.
ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܽܟ ܛܳܒܽܘܬ݂ܗ܆ ܚܣܰܡܬܽܘܢ ܒܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡܬܽܘܢܳܝܗܝ.
ܘܶܐܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܚܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܘܰܬܨܰܚܽܘܢܳܝܗܝ.
ܗܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܫܰܘܝܽܘܟܽܘܢ܆ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܡܠܶܝܢ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܘܕܳܡܶܐ ܠܺܝ ܚܶܙܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܝܰܠܕܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ.
ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܒܰܓܶܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܶܐܟܰܠܘ ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ.
ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ܆ ܕܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܟ ܕܶܐܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܶܗ ܕܰܬܡܺܝܬܺܝܘܗܝ.
ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܟܒܰܪ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܟܽܠܰܢ.
ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܪܶܒܢܳܝܗܝ.
ܠܽܘܒܟܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܽܘܢܳܘܢܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ.
ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܝܺܕܰܥ ܕܝܶܫܽܘܥ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܠܳܐ ܠܰܡ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܠܡܶܩܛܰܠ܆ ܩܥܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܆ ܩܛܽܘܠ[ܗܘ]ܠܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ.
ܐܰܪܚܶܩ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܢ.
ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗܝ܆ ܘܢܶܫܡܶܥ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ.
ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܕܡܶܕܡܳܐ ܕܳܡܶܝܬ݁ ܗ̱ܘ̣ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܝܰܩܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܠܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܺܝܬ݂ܳܟ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܕܶܐܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܢ̱ܬ ܗܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܝܳܐܝܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢ ܝܰܩܺܝܪ܆ ܘܠܰܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܡܶܐ ܚܰܙܘܳܟ.
ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ.
ܐܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ܆ ܐܶܚܽܘܪ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܠܟܳܐ.
ܘܶܐܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܠܡܳܢ ܣܳܢܶܝܢ ܠܳܟ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܐܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ.
ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ܆ ܘܰܟܐܺܝ ܒܗܽܘܢ ܘܰܐܪܗܶܒ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܡܳܢܳܐ ܫܠܶܝܬ݁ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܫܳܝܛܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ.
ܐܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܦܽܘܩ ܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ.
ܕܗܳܐ ܪܳܝܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܩܰܛܠܽܘܟ.
ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܦܰܢܺܝ ܡܳܪܰܢ܆ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.
ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܐܰܘ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܡܰܥܬ݁ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܢܳܐ.
ܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘ ܕܰܣܢܰܐܽܘܟ܆ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܐܫܠܡܽܘܟ ܠܺܝ.
ܡܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܳܟ ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܪܰܥ[ܕܶܐܕܰܥ] ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܣܟܶܠ ܠܳܟ.
ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܠܰܡ ܐܳܘ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠܡܳܐ.
ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܫܰܐܶܠܬܳܢܝ.
ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܠܶܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܠܳܡ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܟܳܐ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.
ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ.
ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܺܐܝܩܳܪܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ.
ܘܡܰܢܛ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܝܳܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ.
ܘܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܠܺܝ.
ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܗܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܟ ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.
ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܘܳܢܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ.
ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܣܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܳܓܳܟ.
ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܢ ܡܶܠܶܐܬܳܟ݂ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ.
ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܝܶܫܰܘܥ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܢܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ݂܆ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܺܝܬ݂.
ܣܳܗܕܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪ ܫܳܡܰܥ ܠܺܝ.
ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܩܳܠܝ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ.
ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܠܶܐ ܠܶܒܶܗ܆ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܶܐܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ.
ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܫܰܐܶܠ܆ ܡܳܢܰܘ ܫܳܪܪܳܐ ܘܰܫܠܺܝ ܠܶܗ.
ܘܰܢܦܶܩ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܢܶܝܢ ܠܶܗ.
ܡܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܺܝ ܐܰܫܠܶܡܬܽܘܢ.
ܡܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܗ܆ ܡܳܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ.
ܓܰܒܪܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܶܗ ܟܰܕ ܫܰܐܠܬܶܗ.
ܐܰܝܬܺܝܬܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܒ܆ ܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܨܰܥܪܳܐ.
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܩܛܽܘܠܳܝܗܝ ܠܰܢ܆ ܐܶܢ ܚܰܝܳܒ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ.
ܫܡܺܝܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ.
ܘܶܐܠܽܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܚܰܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ.
ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢܝ ܕܰܝܳܢܳܐ.
ܕܶܐܩܛܽܘܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ܆ ܘܶܐܚܰܝܶܒ ܕܠܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ.
ܗܳܐ ܫܰܐܶܠܬܶܗ ܘܥܰܩܰܒܬ݂ܶܗ܆ ܠܗܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܫܠܶܡܬܽܘܢ ܠܺܝ.
ܘܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ.
ܡܚܰܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕ…… ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
ܦܬܽܘ[ܠܘ] ܕܺܝܢܳܐ ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ܆ ܒܕܺܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ.
ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.
ܘܠܳܐ ܡܚܰܝܒܳܐ ܠܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ.
ܕܠܳܐ [ܪܳܫܥܳܐ ܘܠܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ] ܘܶܐܢܳܐ ܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܕܶܐܚܰܝܶܒ.
ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ܆ ܥܝܳܕܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ.
ܕܰܒܦܶܨܚܳܐ ܐܶܫܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܦܶܣܘ.
ܐܶܫܪܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܟܰܝ ܠܶܥܙܰܬ݂ ܒܳܟ.
ܐܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܪܳܝܬܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬ݁.
ܫܪܳܪܳܐ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܓܠܰܝܬܳܝܗܝ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ.
ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܡ̈ܡܶܐ.
ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝܬ݁ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗ̱ܘ.
ܘܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܫܶܐܠܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܕܠܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܶܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܗܰܘ ܒܰܪܐܰܒܰܐ.
ܕܗܽܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܩܳܛܽܘܠܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ.
ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܓܶܢܣܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܦܳܠܰܚ ܥܰܘܠܳܐ ܒܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܶܗ.
ܘܰܡܚܰܠܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܙܺܐܦܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ.
ܢܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ܆ ܩܝܳܡܳܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ.
ܘܒܶܪܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܩܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.
ܓܠܳܐ ܠܶܗ [ܘܚܰـ]ـܘܝܶܗ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܒܰܕܶܩ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ.
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܕܡܶܢ ܐܺܓܽܘܦܛܽܘܣ ܐܰܣܶܩܬܳܟ.
ܘܰܨܪܺܝܬ݂ܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܰܩܶܦܬܶܗ.
ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬܳܟ ܒܶܗ܆ ܘܰܚܙܰܝܬ̈ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ.
ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ.
ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܪܶܚܡܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ.
ܘܚܰܪܰܪܬܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܳܝ̈ܶܐ.
ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܬܶܓܒܽܘܠ ܛܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܒܢܳܐ.
ܘܰܬܡܰܠܶܐ ܚܽܘܫܒܳܢ ܠܶܒܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܢܰܛܰܪܬܳܟ.
ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܣܰܪ ܕܰܡܚܺܝܬ݂ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ.
ܡܚܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ.
ܘܟܰܕ ܫܳܕܶܝܢ ܒܢܰܗܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܦܰܨܺܝܬܶܗ ܠܒܰܪ ܝܽܘܟܰܒܳܪ.
ܘܟܰܕ ܗܦܰܟ ܡܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܠܰܕܡܳܐ܆ ܠܳܟ ܐܰܫܩܺܝܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ.
ܘܟܰܕ ܐܰܣܩܶܬ݂ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܪ̈ܦܰܬܝ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܠܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂܆ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܐܽܘܪܕܥܳܐ ܕܬܰܐܟܶܝܟ.
ܘܟܰܕ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܩܰܡܨܳܐ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܙܳܚܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ.
ܠܳܐ ܥܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܩܰܡܨܳܐ܆ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܟܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܘܰܗܘܰܘ܆ ܚܰܪ̈ܡܳܢܳܐ ܘܰܚܘܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܘܢܳܟܶܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܠܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܟܶܬ݁ ܚܶܘܝܳܐ.
ܐܰܚܬܶܬ݂ ܒܰܪܕܳܐ ܘܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪܳܐ.
ܘܣܳܦܘ ܒܰܩܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܳܢ̈ܳܐ.
ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܓܒܺܝܬ݂܆ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܠܳܟ ܬܰܘܪܳܐ ܘܥܶܪܒܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܐܰܗܰܪ ܠܳܟ ܒܬܰܘܬܳܒܽܘܬܳܟ.
ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܬܢܶܐ ܐܳܡܽܘܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.
ܕܰܐܒܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ.
ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܙܩܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܰܕܝܳܐ.
ܠܗܽܘܢ ܠܢܰܚ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܦܩܰܕ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܪܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܘܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܐܳܦ ܥܰܡ ܣܳܒ̈ܶܐ.
ܘܣܽܘܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܒܳܠܶܐ.
ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܶܐܫܟܳܦܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܣܽܘܢܗܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܚܨܳܕܳܐ܆ ܣܳܓܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ.
ܦܳܬܽܘܪܗܽܘܢ ܣܰܒܥܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܥܰܡ ܫܶܩܝܳܐ.
ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܑܶ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܒܶܣܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ.
ܘܰܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܒܓܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܢܒܰܥ ܠܶܗ ܫܶܩܝܳܐ.
ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ.
ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܰܕ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܚܰܛ܆ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܪ̈ܨܳܢܶܐ.
ܘܣܰܬܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܠܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.
ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܓܶܐܝܢ ܘܰܡܦܰܢܩܺܝܢ܆ ܒܬܰܛܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒܦܽܘܪܓܳܝܳܐ.
ܘܰܓܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܛܠܰܡ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.
ܩܰܠܺܝـ[ܠ] ܗܽܘ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܨܗܺܝ܆ ܘܪܰܛܶܢ ܠܶܗ ܘܰܐܣܓܺܝ ܘܓܰܕܶܦ.
ܘܩܳܡ ܢܶܪܓܽܘܡ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܶܗ܆ ܠܟܰܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܽܘܡܳܐ ܘܒܰܨ̈ܠܶܐ.
ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܥܰܗܰܕ܆ ܠܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܐܶܬܝܰܐܰܒ.
ܚܠܳܦ ܪܺܝܚ ܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܩܛܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܛܺܝ̈ܚܶܐ ܥܶܗܰܕ.
ܘܰܐܘܩܰܕܬܶܗ ܪܶܓܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܬܢܶܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬ݂ܶܗ.
ܕܰܙܠܺܝ̈ܡܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢـ[ܗܶܝܢ]܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ.
ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܢܳܐ܆ ܘܰܠܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ.
ܘܰܩܕܳܡ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܒܪܽܘܟ܆ ܛܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܦܩܺܝܕܳܐ.
ܘܡܶܢ ܩܕܳܫ̈ܶܐ ܘܨܶܒܬ݂ܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܥܶܓܠܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ.
ܛܥܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܣܠܶܩ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܠܬܰܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ.
ܚܙܰܘ ܓܒܺܝܬ݂ܶܗ ܟܡܳܐ ܗܰܦܟܳܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܚܽܘܪܒܳܐ.
ܕܫܶܐܠ [ܠܶܗ] ܥܶܓܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ[ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ].
ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܐܠܘ ܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܚܝܳܢܳܐ.
ܠܒܰܪܐܰܒܳܐ ܫܪܺܝ ܚܠܳܦ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܐܰܝܟ ܕܰܩܥܰܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܥܶܓܠܳܐ.
ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܫܪܰܒܬܶܗ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ.
ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܺܝܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܶܐܠܘ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ.
ܡܰܣܠܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܚܠܳܦ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܓܒܳܐ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܚܠܳܦ ܝܶܫܽܘܥ.
ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ ܡܰܣܠܰܝ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܰܣܠܰܝ ܟܰܕ ܙܰܕܺܝܩ.
ܥܶܓܠܳܐ ܓܒܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܫܰܚ܆ ܘܒܰܪܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܥܰܘܳܠܰܐ ܗ̱ܘ.
ܚܰܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗܽܘ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ.
ܘܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗܺܝ܆ ܕܗܳܢ ܒܰܪܐܰܒܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ.
ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܰܪܺܝܒ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܠܒܰܪܰܐܒܰܐ ܫܪܺܝ ܒܥܺܐܕܳܐ.
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ….. ܕܰܟܡܳܐ܆ ܣܰܝܒܰܪܬ݁ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܥܰܣܩܳܐ.
ܟܰܕ ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܳܟ …… ܆ ܠܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܳܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁.
ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܡܶܢ ܝܰܡܺـ[ܝܢܳܟ]܆ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ.
ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ [ܐܰܒܳܐ] ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܫܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܐܰܒܰܐ ܚܠܳܦܰܝܟ.
ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܐܰܒܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ.
ܗܰܘ ܐܶܣܛܰܣܺܝܢ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܫܰܢܶܝܬ݁ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܐܶܠܽܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܒܰܪܐܰܒܰܐ܆ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܫܚܽܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܳܐ ܒܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ.
ܒܳܟ ܚܳܝܶܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ.
ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܨܛܠܶܒܶܬ݁ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܐܶܬܦܪܰܩܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ.
ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܶܨܛܰܥܰܪܬ݁܆ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܙܰܡܢܰܢ ܨܰܥܪܳܟ.
ܠܳܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܗܘܰܝܬ݁܆ ܕܡܳܟ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ.
ܠܰܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܨܰܠܒܽܘܟ ܘܰܚܝ݂ܰܝ݂ܢܰܢ ܒܳܟ.
ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܚܰܪܰܪܬܳܢ.
ܕܠܳܐ ܚܰܣܟܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܚܰܘܝܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܚܳܣ ܥܠܰܝܢ.
ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܢܺܝܬ݁ ܡܶܢ ܨܰܥܪܳܐ܆ ܚܰܘܺܝܬܳܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܚܶܡܬܳܢ.
ܠܐ̱ܪܳܙܳܟ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܠܳܐ ܚܣܰܟ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܡܶܢܳܟ.
ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܫܰܠܺܝܬܳܝܗܝ܆ ܕܰܠܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܚܣܰܟܬ݁ ܡܶܢܰܢ.
ܒܪܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܦܠܰܛ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܕܶܟܪܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ.
ܛܽܘܦܣܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܚܠܳܦܰܝܟ.
ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܒܚܽܘܟ܆ ܟܰܕ ܐܶܫܬܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܐܰܒܰܐ.
ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܦܳܫ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ.
ܟܰܕ ܙܰܟܳܝ ܡܶܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܆ ܩܥܰܘ ܘܰܐܪܺܝܒܘ ܥܰܠ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܕܰܩܒܽܘܥ ܠܶܗ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܗܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ.
ܗܳܕܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ.
ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝ.
ܐܳܡܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܕܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܫܳܪܶܐ.
ܕܶܐܬܒܢܺܝ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܝܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ.
ܕܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ܆ ܐܺܝܬ݂ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܳܟ.
ܐܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܰܠܶܠ.
ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ.
ܕܢܶܙܟܶܐ ܗܳܢܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܪܰܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.
ܕܰܥܫܶܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.
ܐܰܝܟ ܦܶܫܠܳܐ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ.
ܘܢܶܬܡܗܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.
ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܛܽܘܢܒܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ.
ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܥܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܪܩܰܥ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ ܛܽܘܪ̈ܶܐ.
ܘܰܬܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܬܰܚ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ.
ܡܶܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܒ̣ܪܳܐ ܪܶܡܙܶܗ.
ܡܰܬܚܽܘܗܝ ܨܰܥܪܽܘܗܝ ܘܰܐܓܶܠܘ ܒܶܗ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܗܽܘ ܓܒܰܠ ܢܶܓܕܶܗ.
ܘܝܰܗܒ ܚܰܨܶܗ ܠܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܬܰܘܒ ܝܰܗܒ ܠܰܡܬܳܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܗܽܘ …. ܕܪܳܥܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ.
ܥܦܰܩ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ.
ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܢܒܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ.
ܒܗܰܘ ܕܰܡܙܺܝܥ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܥܡܰܘܗܝ܆ ܚܪܰܩܘ ܢܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܥܰܠ ܗܰܘ ܪܶܬܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܚܕܽܘܟ ܡܳܪܝܳܐ.
ܠܳܟ ܒܰܪܩܳܐ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܦܳܘ ܘܰܓܡܰܪܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.
ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܪ̈ܶܒܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢ ܠܕܰܟܝܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܦܫܰܪ̈ܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܟܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܟܪܽܘܟ.
ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܣܪܽܘܟ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܟ ܫܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.
ܘܰܡܦܰܫܰܪ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠܶܗ܆ ܠܳܟ ܦܰܟܪܽܘܟ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܪܳܗܳܡ.
ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܪܳܗܳܡ.
ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܐܶܝܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.
ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܰܘ [ܫܰܪܺܝܪܳܐ]܆ ܢܶܓܕܳܟ ܗܽܘ ܦܰܨܺܝ ܠܺܐܝܣܚܳܩ.
ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܫܪܰܝܬ݁ ܠܰܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܦܓܰܪܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ.
ܕܬܶܗ[ܘܶܐ] …… ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܟܰܣܺܝܬܳܗ̇ …………   .
ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ܆ ……… ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ….. ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܩܳܡܘ ܦܰܪܥܽܘܟ ܨܶܥܪܳܐ ܘܢܶܓܕܳܐ.
ܠܳܟ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.
ܘܥܰܡܳܐ ….. ܪܳܕܽܘܦܳܐ܆ ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܦܰܪܥܶܗ ܫܳܐܘܳܠ.
ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܛܰܒ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܫܕܳܐ ܫܳܐܘܳܠ.
ܒܗܰܘ ܕܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܘܰܐܣܓܺܝ ܣܰܩܪܶܗ ܒܰܚܣܳܡܳܐ.
ܠܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܪܘܰܚ ܠܶܗ܆ ܠܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܛܪܰܕ ܕܰܘܺܝܕ.
ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܫܺܐܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܫܰܡܥܽܘܟ ܫܺܐܕ̈ܶܐ.
ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܐ܆ ܛܠܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ.
ܐܰܝܟ ܥܰܡܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܒܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܣܰܝܒܰܪܬ݁.
ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܦܩܰܪ ܐܰܝܟ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܙܟܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ.
ܠܥܰܡܳܐ ܙܟܰܝܬܳܝܗܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܰܐܡܠܶܟܬ݁ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ.
ܦܩܰܕ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܟܰܪܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ.
ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܪܦܰܟܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܳܝܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ [ܢܰܦܫܳܐ].
ܐܶܠܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܳܫܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ.
ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܗ ܡܶܨܛܰܥܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ.
ܒܳܗ̇ ܒܰܚܝܽܘܬܳܗ̇ ܚܳܐܶܫ܆ ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܠܳܐ ܚܳܐܶܫ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܡܽܘܬ݂ ܐܰܘ ܬܺܐܚܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ܆ ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ.
ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܰܠܓܽܘܫܡܳܐ.
ܘܠܰܚܙܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܬܰܪܒܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒܝܽܘܒܰܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.
ܬܚܶܝܬ݂ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܗܽܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܆ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ.
ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ.
ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܗܽܘ ܢܓܕ.
ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܗܽܘ ܙܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂.
ܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܚ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܫܠܶܡ.
ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܒܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ.
ܕܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܪܩܳܗ̇܆ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܳܝܳܐ ܛܳܦܶܐ.
ܕܰܠܡܰܬܩܰܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܶܩܦܰܬ݂܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.
ܕܗܰܘ ܐܶܙܕܩܶܦ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܰܐܠܳܗ ܒܰܪܢܰܫ ܗܽܘ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܰܫܠܶܡ.
ܘܰܒܣܶܛܪܶܗ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܡܚܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.
ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ.
ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ܆ ܬܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬ݂ܰܢ.
ܠܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ.
ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܰܢ ܕܠܰܬܪܶܝܢ ܗܽܘ ܡܦܰܠܶܓ ܠܶܗ.
ܥܰܡܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܳܕܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܠܰܐܒܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܚܳܠܶܛ.
ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܣܳܩܰܪ ܠܶܗ܆ ܕܠܰܝܬ ܣܶܕܩܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ.
ܟܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ.
ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܓܕܽܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܚܶܠ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ.
ܐܰܪܓܶܫܘ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܬܺܝܚ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܰܐܟܺܝܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ.
ܘܰܪܥܶܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥ܆ ܕܡܳܪܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܕ.
ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܕܣܽܘܪܳܕܳܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.
ܕܰܬܚܶܝܬ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܩܦܰܣ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܐ.
ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܙܰܘܥܳܐ ܘܕܶܚܠܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ.
ܕܢܶܬܗܰܪ ܘܳܠܶܐ ܒܡܳܢ ܕܰܓܕܰܫ܆ ܕܰܠܡܳܪܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܢܰܓܶܕܘ.
ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ.
ܐܳܦ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ.
ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܟܰܠܶܠ ܠܰܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ.
ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܟܰܣܺܝܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܰܕܒܶܙܚܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܣܗܶܕܘ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ.
ܟܰܕ ܓܳܚܟܺܝܢ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ.
ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟܝ܆ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝ.
ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܶܗ ܫܶܠܡܰܬ݂܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܪܰܐܽܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ܆ ܥܶܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܪܰܟܶܒܘ.
ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܚܛܰܦ ܠܶܗ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܚܣܺܝܡ ܘܰܛܠܺܝܡ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.
ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܠܶܛ ܢܰܦܫܶܗ.
ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܫܳܠܶܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝܳܒܳܐ.
ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܫܰܠܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܩـ……. ܡܰܢܽܘ ܡܥܰܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܠܰܐܪܥܳܐ [ܐܶܠܽܘ] ܦܩܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.
ܘܠܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ [ܐܶܠܽܘ] ܐܰܦܶܣ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܨܰܦܪܳܐ ……. ܘܢ.
ܘܶܐܠܽܘ ܨܳܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܢܳܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܕܳܐ ܢܰܒܪܳܫܬܳܐ.
ܘܠܳܟܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܶܠܳܐ܆ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܙܰܠܺܝܩܳܐ ܢܳܦܶܩ.
ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܢܰܓܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܡܽܘܫܽܘܢ.
ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ……. ܗܳܕܶܐ.
ܕܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܬܥܰܠܶܐ.
ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܫܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ.
ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܐܶܬܡܰܟܰܟ.
ܗܺܝ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܨܛܰܥܰܪ.
ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܠܳܐ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ.
ܒܬܶܡܗܳܐ ܩܳܡܘ ܟܽܠ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܕܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܩܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.
ܙܳܥܘ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܬܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ.
ܐܶܬܟܡܰܪܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܰܡ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ.
ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܠܚܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܢܶܨܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.
ܘܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܘܒܶܕܘ ܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ.
ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܙܳܥܘ ܘܰܬܡܰܗܘ܆ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܰܐܪܬܺܝܬ݂ܳܐ.
ܘܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ [ܐܶܬ]ܪܰܓܰܫܘ܆ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܟܰܕ ܣܳܡܘ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܘܛܰܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܟܰܢܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܒܓܰܘ ܟܽܘ̈ܒܶܐ … ܥܩܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܫܪܺܝܫܶܗ ܫܶܠܡܰܬ݂[ܘܶܐܬܒܰܛܠܰܬ].
ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܛܳܬ݂ ܪܺܝܫܶܗ.
ܚܠܳܦ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܘܛܰܬ݂ ܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܛܠܶܬ݂܆ ܒܢܰܚܬܳܐ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܟܰܣܺܝܘܗܝ.
ܘܡܰܠܟܳܐ ܩܪܰܘ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ.
ܕܒܶܗ ܦܣܰܩ ܝܽܘܒܳܠ ܡܰܠ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܆ [ܩܕܳܡ ܩܰܝܳܦܳܐ] ܐܶܬܢܰܒܺܝ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܒܶܙܚܳܐ.
ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ.
ܬܽܘܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܩܳܡ܆ ܦܣܰܩ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܕܡܳܪܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܰܝܰܟ ܟܽܠ܆ ܩܰܝܳܦܳܐ ܚܕܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ.
ܕܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܚܰܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܘܠܳܐ ܒܫܺܫܰܠܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ.
ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܫܽܘܫܰܢ ܚܰܝܶܒܘ܆ ܘܡܶܢ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ.
ܢܣܰܒ ܩܰܝܳܦܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܡܰܛܺܝ ܘܰܫܠܶܡ.
ܝܽܘܒܳܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܐܶܫܬܪܺܝ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ.
ܕܢܶܬܝܰܒܰܠ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܶܙܚܳܐ ܣܰܥܪܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ.
ܥܰܠ ܚܽܘܪܳܪܰܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ܆ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܫܰܡܠܺܝܘ.
ܘܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܘ܆ ܘܰܕܥܰܠ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܪܰܪܘ ܠܰܢ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ ܒܳܠܰܥ.
ܡܠܳܐ ܦܰܟܳܐ ܘܫܰܪܰܪ ܚܪܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݂.
ܕܡܳܪܳܐ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܠܰܥ ܦܰܟܳܐ܆ ܒܫܽܘܩܳܦܳܐ ܕܦܰܟܰܝ̈ܟ ܡܳܪܰܢ.
ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ.
ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ܆ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ.
ܐܶܠܳܐ ܚܙܳܬ݂ܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܺܝܘܗܝ.
ܘܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.
ܕܰܗܒܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܰܢ ܪܰܒܳܐ.
ܕܠܳܐ ܣܳܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܰܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܰܥܠܰܝܢ ܗܽܘ ܚܳܣ.
ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ܆ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܐܣܰܪܬܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܩܰܒܶܠ܆ ܩܦܰܠ ܡܶܢܰܢ ܠܰܘܛܰܬ݂ ܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܕܰܢܥܶܠܶܝܢ [ܠܰܐܬܪܳܐ] ܩܰܕܡܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܬܳܓܶܗ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܰܟܠܺܝܠܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܬܳܓܶܗ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܰܟܠܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܕܟܽܘܪܣܶܝܗ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܕܡܰܪܟܰܒܬ݂ܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܰܐܪ̈ܓܘܳܢܰܘܗܝ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ.
ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܰܡܠܶܐ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ.
ܐܳܦ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܳܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܆ ܘܰܡܦܳܣ ܗ̱ܘܳܐ ܕܳܐܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.
ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܆ ܘܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ.
ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܪܳܥܶܡ.
ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ܆ ܘܰܒܚܺܝܪ ܥܰܝܢܶܗ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ.
ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗܽܘ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ.
ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ܆ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.
ܘܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܕܰܪܚܶܡ ܣܰܓܺܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.
[ܢܚܶܬ ܗܘ] ܣܰܥܪܳܗ̇ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ.
ܗܳܢ ܕܕܳܡܶܐ ܠܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.
ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܬܶܗܪܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܨܰܥܪܶܗ.
ܟܽܠܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܫܶܗ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.
ܪܰܒ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܺܝܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܰܠܟܳܐ.
ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܛܥܶܢ ܨܰܥܪܶܗ܆ ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܘ ܡܶܫܟܰܚ.
ܢܶܫܠܶܐ ܗܳܟܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܟܰܕ ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܶܗ.
ܘܠܳܐ ܢܶܟܪܶܐ ܕܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܳܐܶܢ ܟܽܠܳܐ.
ܕܕܳܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܘܫܳܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ܆ ܘܥܳܫܩܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܰܬ݂.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ.
ܘܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܰܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܩܳܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ.
ܕܢܶܬܶܠ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܠܒܰܪ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ.
ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܦܩܰܕ ܘܰܢܦܰܩ.
ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ …. ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܣܺܝܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ.
ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ [ܘܠܳܐ ܣܢܳܐ] ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ܠܗܳܝ ܓܶܝܪ [ܣܰܢܝܽܘܬ݂ܳܐ] ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܗܦܰܟ ܥܒܳܕܳܗ̇ ……. ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ.
…… ܠܪܺܝܫ ܡܳܪܰܢ ܪܰܒܰܬ݂܆ [ܘܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ] ܕܰܫܕܰܘ ܥܠܰܘܗܝ.
ܝܰܬܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ [ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ]܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܦܰܠܘ܆ ܥܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܰܕܕܰܗܒܳܐ.
ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܥܽܘܩܣܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܕܠܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܘܗܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ.
ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܥܰܛܰܦ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܐ ܝܰܩܰܪܬܶܗ.
ܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܫܳܕܶܝܬ݁ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܟܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܗܳܐ ܪܰܒ ܨܰܥܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ݁ ܒܶܗ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܬܳܓܳܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ.
ܕܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܘܪܶܒ܆ ܗܳܐ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘ̣ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ.
ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܡܩܰܦܰܚ ܒܶܗ܆ ܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܨܰܥܪܳܐ.
ܗܳܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܬܶܫܰܪ ܠܳܗ̇.
ܕܗܳܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܘܶܐܫܬܰܩܰܦ܆ ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ.
ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܗܽܘ ܦܰܠܘ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܶܗ.
[ܗܳܐ ܫܪܺܝܬܶܗ] ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ [ܬܳܢܶܝܬܽܘܢ] ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ.
ܘܰܐܟܪܶܙܬܽܘܢ [ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܶܗ]܆ ܘܰܐܝܟܶܢ ܐܳܟܠܺܝܬܽܘܢ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦܶܢ ܐܰܒܶܐܫ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.
ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܐܰܛܶܐܒ܆ ܘܰܬܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳ[ܐ].
ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܩܰܛܪܶܓܬܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܟܰܕ[ܗܳܐ]ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
[ܫܳܪܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ] ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ.
ܕܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܚܰܝܒܶܗ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ.
ܡܽܘܢ ܦܳܩܕܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܕܰܗܕܺܝܪ ܘܰܙܗܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ.
ܢܫܰܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܘܕܰܚ̈ܫܶܐ ܩܥܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ.
ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܗܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܛܥܺܝ ܠܥܰܡܰܢ.
ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.
ܕܰܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܝܺܚܺܝܕܶܗ.
ܘܫܰܬܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܫܳܡܰܥ܆ ܪܰܘܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.
ܡܽܘܢ ܟܰܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ.
ܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܕܰܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܡܰܐܟܪܳܝܽܘ ܟܰܝ ܡܰܐܟܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.
ܐܰܘ ܡܶܚܕܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ ܒܨܰܥܪܳܐ܆ ܕܟܽܠܢܳܫ ܡܰܟܪܶܐ ܥܰܠ ܒܶܙܚܶܗ.
ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ.
ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܐܶܡܰܬܝ܆ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܨܛܰܥܰܪ.
ܠܩܶܛܠܶܗ ܡܶܬܠܰܚܡܺܝܢ ܕܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܡܰܡܪܰܚ ܗܳܘܶܐ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ.
ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܚܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ.
ܕܶܐܠܽܘ ܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܠܺܝܗܽܘܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܬܡܰܗ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܪܬܰܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܚܡܺܝܢ.
ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܠܥܳܕ ܐܶܒܠܳܐ.
ܕܶܐܠܽܘ ܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܥܰܛܐܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.
ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܙܳܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݂܆ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܨܳܬ݂ܰܬ݂ ܕܶܚܠܰܬ݂.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܕܰܚܙܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ܆ ܘܰܐܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ.
ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܠܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܦܰܬܠܽܘܗܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܗܽܘ ܬܰܪܨܶܗ.
ܘܥܰܩܡܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܗܽܘ ܦܣܰܩ܆ ܗܽܘ ܡܙܰܟܶܐ ܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂.
ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܚܰܝܒܺܝܢ ܠܰܕܙܰܟܳܝ܆ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩ ܘܰܫܠܶܐ܆ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܦܽܘܡܳܐ.
ܘܰܫܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܨܰܥܪܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܩܒܰܥ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܘܠܳܐ ܦܳܣܶܩ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܫܓܰܫܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܠܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܺܐܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܐܰܪܺܝܒܘ ܘܰܩܥܰܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܣܰܝܒܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܥܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ.
ܕܒܰܪܘ ܙܽܘܩܦܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ܆ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܟܽܘܢ.
ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܘܬܳܐ.
ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܣܥܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܥܰܘܳܠܳܐ.
ܘܶܐܢ ܗܳܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܠܺܝ.
ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܘܰܩܥܰܘ܆ ܕܢܳܡܽܘܣܰܢ ܚܰܝܒܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܘܰܐܝܟ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝܳܒ ܠܳܐ ܬܶܙܟܶܝܘܗܝ.
ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ.
ܠܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܬܦܰܚܰܡ.
ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ.
ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܚܶܠ ܘܰܗܦܰܟ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܢ.
ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܩܰܪܒܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ.
ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܕܰܥ ܐܰܬܪܳܟ ܘܰܒܪܺܝܬ݂ܳܟ.
ܕܶܐܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ ܘܰܐܬܪܳܟ ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ.
ܕܠܰܝܬ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܠܳܟ.
ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܢܶܝܬ݁ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܟ.
ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܳܫܳܐ ܦܰܢܳܐ [ܦܶܬܓܳܡܳܐ].
ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܕܫܶܡܥܶܬ݂ [ܐܶܬܬܙܺܝܥܶܬ݂]܆ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܰܕܬ݁ [ܢܰܦܫܳܟ].
[ܘܶܐܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ] ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܩܳܐܶ[ܡ ܐܰܢ̱ܬ].
ܠܡܳܢܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܡܚܰـ[ܝܒܺܝܢ ܠܳܟ]܆ ܘܠܳܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܗܽܘܢ [ܦܶܬܓܳܡܳܟ].
ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܙܥܶܩ …. ܆ ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܡܶܢ ܩܳܠܰܝ̈ـ[ܗܽܘܢ].
ܕܳܡܶܝܬ݁ ܠܺܝ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ….. ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.
ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐ.
ܐܳܠܨܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܡܰܠܶܠ܆ ܦܳܩܶܕ ܠܳܟ ܕܺܝܢܳܐ ܬܡܰܠܶܠ.
ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܠܶܐ܆ ܘܰܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܠܳܐ ܦܰܢܺܝ.
ܘܰܐܘܣܶܦ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܰܦܺܝܣ܆ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ.
ܥܰܡܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܶܠ ܗܳܫܳܐ܆ ܕܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܘܶܐܣܪܳܟ.
ܠܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܦܰܢܳܐ ܠܺܝ܆ ܕܳܐܦ ܕܶܐܙܩܦܳܟ ܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܠܺܝ.
ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܦܰܢܺܝ܆ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܥܠܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ.
ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܰܢܝ.
ܕܰܥ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܺܝ ܠܳܟ ܐܰܫܠܶܡ.
ܪܰܒܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܥܒܶܕ ܠܺܝ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܘܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܪܰܘܒܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ.
……. ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܕܚܶܠܘ܆ ܕܶܐܢ ܠܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܳܚܡܶܗ ܕܩܶܣܰܪ܆ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ.
ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܩܺܝܡ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܶܗ ܥܳܒܶܕ.
ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܩܶܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܕܡܶܚܛܰܦ ܚܳܛܶܦ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ.
ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܠܑܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܡܠܶܟ.
ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܡܠܶܟ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܡܶܠܟ.
ܡܶܢ ܩܶܣܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ.
ܕܠܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܰܒܪܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܒܳܬܰܪ ܪܰܘܒܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܐܰܦܩܶܗ ܨܶܝܕ ܥܰܡܳܐ.
ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܪܨܺܝܦܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ.
ܓܦܺܝܦܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܬܰܡܳܢ ܝܺܬܶܒ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܥܰܠ ܒܺܝܡ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܢܕܽܘܢ ܬܰܡܰܢ.
ܒܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܒܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܫܳܐ.
ܕܒܶܗ ܐܶܒܠܳܐ ܠܒܰܫ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܫܶܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ.
ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܥܛܺܝ̈ܦܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܝ̈.
ܕܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܝܶܗܒܰܬ݂.
ܚܰܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.
ܫܩܽܘܠܳܝܗܝ ܫܩܽܘܠܳܝܗܝ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܒܰܒܢܳܬܩ̈ܳܠܶܐ ܙܥܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ.
ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܨܠܽܘܒܽܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܩܥܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܰܐܚܫܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܬܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܒܫܺܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܠܡܰܠܟܟܽܘܢ ܐܶܙܩܽܘܦ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.
ܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܙܩܽܘܦ ܡܰܠܟܶܗ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܥܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ.
ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܡܰܠܟܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡܳܐ.
ܥܰܠ ܡܰܢ ܚܳܐܶܣ ܘܰܡܪܰܚܶܡ܆ ܦܰܢܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܦܺܝܠܰܛܘܣ.
ܕܠܺܝܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܶܣܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ.
ܕܠܶܗ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ܆ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ.
ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܫܠܶܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܠܶܗ ܢܶܙܩܦܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ.
ܘܫܳܥܬܳܐ ܕܫܶܬ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܘܰܡܛܳܬ݂܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ.
ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܢܦܰܩܘ܆ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܙܩܺܝܦܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ.
ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ̈ܝ܆ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ.
ܕܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ.
ܙܩܺܝܦܳܐ ܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܐܕܳܡ.
ܠܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ܆ ܥܶܒܪܳܐܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ.
ܐܶܙܰܠܘ ܘܰܩܒܰܥܘ ܠܶܗ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܬܩܶܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ.
ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܰܠܺܝܘ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ.
ܘܰܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ.
ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܠܽܘܦܶܗ.
ܘܰܚܠܳܦ ܦܺܐܪܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܦܺܐܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܨܺܠܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܰܡܶܗ.
ܚܰܕ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܆ ܘܚܰܕ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ.
ܘܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܡܡܰܨܰܥ܆ ܘܰܫܩܺܝܠ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ.
ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠܡܺܝܢ.
ܥܳܠܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܰܙܩܺܝܦ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.
ܘܥܰܠܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܒܗܰܘ ܕܰܙܩܺܝܦ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ.
ܘܡܶܨܥܳܝܳܐ ܬܠܶܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡ܆ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܥܰܠ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܚܰܕ ܡܶܟܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܟܳܐ܆ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܨܶܝܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ.
ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܓܺܝܗܰܢܳܐ܆ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.
ܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܰܡܠܺܝ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܨܰܒܠܺܝܒܽܘܬܶܗ.
ܕܡܶܢ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.
ܗܳܐ ܐܳܦ ܨܰܥܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܡܠܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.
ܕܳܐܦܶܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܶܬܚܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.
ܘܟܰܕ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܦܛܰܫ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܡܶܦܫܰܛ ܦܰܫܛܶܗ ܠܰܚܢܳܢܶܗ.
ܘܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܦܰܩ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܣܦܰܩ ܘܥܰܦܶܩ ܥܰܠ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܘܣܶܟ̈ܶܐ [ܩܰܒܥܽܘܗܝ]܆ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܫܰܪܰܪ.
ܘܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܕܶܐܘܕܺܝ ܒܶܗ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܥܰܡܶܗ.
ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ [ܗܰܘ] ܕܰܐܘܕܺܝ܆ ܘܗܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܰܒܪܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ.
ܘܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.
ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ.
ܕܰܣܥܳܐ ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܨܰܥܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ.
ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܦܰܟ܆ ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ.
ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܕܚܺܝܩ ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚ.
ܟܰܕ ܐܶܙܕܩܶܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ.
ܠܽܘܚܳܐ ܟܬܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܚܰܕ ܕܰܦܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.
ܕܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܠܽܘܚܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܦܩܰܕ ܣܳܡܽܘܗܝ.
ܕܬܽܘܒ ܙܳܟܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܠܶܗ܆ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ.
ܘܬܶܬܥܰܫܰܢ ܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ.
ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܟܰܬܒܳܗ̇܆ ܠܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ.
ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܣܥܰܘ ܙܰܩܦܽܘܗܝ.
ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܠܦܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ.
ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܙܩܰܦܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܟܰܬܒܶܗ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܰܦܳܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܣܗܶܕ.
ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܽܘܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܠܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.
ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.
ܘܠܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘ ܐܶܠܳܐ ܕܰܨܒܰܘ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܦܳܐ ܕܰܢܩܰܫ.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ.
ܨܪܰܦ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ.
ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܶܐܡܰܪܘ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܟܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ.
ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܙܕܰܥܰܡ ܠܰܢ ܣܰܓܺܝ.
ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܬܝܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ.
ܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܺܝܣ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ.
ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܪ̈ܽܘܡܳܝܳܐ.
ܡܰܢ ܡܦܺܝܣ ܕܠܳܐ ܢܚܰܣܕܽܘܢܳܢ܆ ܐܶܢ ܟܳܬ݂ܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ.
ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܠܰܢ ܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܣܳܥܝ݂ܰܝ݂̈ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܰܢ.
ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢܰܢ ܒܶܐܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܣܳܢܶܝܢ ܠܰܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܘܰܡܟܰܢܶܝܢ ܠܰܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܟܬܽܘܒ ܒܕܰܦܳܐ.
ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬ݁܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ.
ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܟܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ.
ܡܥܠܶܝܬ݁ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ.
ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܙܩܰܦܢܳܝܗܝ܆ ܠܰܦܝܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥ.
ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ.
ܕܒܰܚܣܳܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܟܶܬܒܶܬ݂ ܟܶܬܒܶܬ݂ ܠܺܝ.
ܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܒܗܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ.
ܕܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܙܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ.
ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܣܛܰܪ̈ܛܺܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܙܰܩܦܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ.
ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܐܰܫܠܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܦ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܰܥ.
ܦܰܠܶܓܘ ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܫܠܶܡ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ.
ܕܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܢܰܚ̈ܬܰܝ ܦܰܠܶܓܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.
ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣܳܐ܆ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ.
ܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܙܩܺܝܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܕܰܐܟܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ݂܆ ܘܟܰܕ ܐܰܫܠܚܽܘܗܝ ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܢܶܗ.
ܒܗܶܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܚܦܰܪ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.
ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܒܰܫ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܛܳܢܳܐ.
ܘܰܠܒܶܫܬܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܨܶܦܚܶܗ ܗ̱ܘܳܐ.
ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܒܟܰܝ̈ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܕܰܚܙܰܝ̈ ܕܒܳܟܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܕܰܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܟܽܠܳܐ.
ܚܫܰܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܫܠܰܚܘ.
ܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܚܳܒܨܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܕܰܐܝܢܳܐ ܠܩܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ.
ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܐܶܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܠܟ݂ܳܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܕܰܩ܆ ܦܶܣܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܟܽܠܰܢ.
ܘܰܕܡܳܛܝܳܐ ܠܶܗ ܠܶܗ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.
ܕܰܠܗܳܢ ܦܶܣܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܬܶܫܠܰܡ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܶܗ.
ܕܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣܳܐ܆ ܥܰܠ ܠܒܽܘܫܶܗ ܕܓܽܘܫܡܳܟ ܡܳܪܰܢ.
ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ܆ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ.
ܕܠܰܠܒܽܘܫܳܟ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܰܠܒܽܘܫܳܟ ܐܳܦ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ܆ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܦܰܠܶܓܬܳܝܗܝ.
ܠܰܕܫܳܘܶܝܢ ܘܠܰܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܽܘܫܳܟ ܐܶܬܦܰܠܰܓ.
ܠܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܙܰܩܦܽܘܟ܆ ܠܰܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܦܰܠܶܓܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ ܓܽܘܫܡܳܟ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܦܰܠܶܓܘ.
ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ ܕܰܕܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܗ̱ܝ.
ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܒܰܪܳܬ݂ܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ.
ܕܰܡܕܰܘܕܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ.
ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܘܦܶܣܳܐ ܕܝܰܗܒܘ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܫܰܠܡܳܐ.
ܫܪܳܪܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܫܳܪܶܐ.
ܐܰܝܟ ܦܶܣܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ܆ ܘܚܽܘܒܳܟ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ.
ܐܰܝܟ ܨܠܺܝܒܳܟ ܕܰܥܒܰܕ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܕܶܐܕܰܥ ܡܳܪܝ.
ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܠܒܽܘܫܳܟ ܐܶܢ ܩܰܝܳܡ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܒܕܽܘܟ ܣܰܬܰܪܬܳܝܗܝ.
ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝـ[ܐ] ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ܆ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܠܩܶܣܛܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ.
ܘܰܐܒܽܘܟ ܐܰܚܺܝܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ.
ܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܐܰܟܒܰܪ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܰܠܒܽܘܫܳܟ.
ܦܩܰܕܬ݁ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܥܰܕ ܐܶܬܶܝܬ݁܆ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܟܢܽܘܫ ܠܰܚܕܳܐ.
ܘܬܶܕܢܰܚ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܰܝܟ܆ ܫܠܶܡ̈ܝ ܗ̱ܰܘܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.
ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܬܡܶܢܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܶܬܡܰܠܺܝ̈.
ܘܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܥܶܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.
ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܬܡܰܠܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܕܚܰܠܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܡܠܰܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ܆ ܫܰܩܠܶܗ ܠܰܚܠܳܐ ܕܬܶܬܡܰܠܶܐ.
ܕܰܠܨܰܗܝ ܚܰܠܳܐ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ܆ ܗܳܐ ܡܰܫܠܰܡ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܝܰܗܒ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ.
ܕܠܳܐ ܬܶܬܘܰܗ ܘܬܶܠܒܰܫ ܚܰܫܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܚܰܠܳܐ ܡܙܰܓܘ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܳܡ܆ ܫܶܠܡܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܰܬܫܰܥ.
ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܥܰܡ ܪܽܘܚܶܗ ܫܶܥܬܳܐ ܫܶܠܡܰܬ݂.
ܘܥܰܡ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܠܶܡܝ̈ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܫܰܪܟܳܐ ܐܰܫܠܶܡ.
ܥܰܡܳܗ̇ ܕܫܳܥܬܳܐ ܘܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܬܽܘܒ ܢܺܐܡܰܪ.
ܘܰܢܚܰܬܶܡ ܫܰܪ̈ܒܰܝ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ.
ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܫܰܐܠܘ ܥܰܠ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܢܶܫܬܰܩܠܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܦܺܝܣܘ ܬܰܒܰܪܘ ܫܳܩܰܘ̈ܗܝ.
ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܫܪܰܘ ܘܰܐܚܶܬܘ܆ ܘܳܐܦ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܳܟܢ ܬܰܒܰܪܘ.
ܘܰܕܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܰܒܰܪܘ܆ ܒܠܽܘܟܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܪܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܡܶܚܕܳܐ ܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ.
ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.
ܘܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܢܺܝܛܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܢܶܚܠܨܶܝܗ̇.
ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ.
ܣܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܠܺܝ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܥܒܰܕ ܠܽܐܘܪܳܝܬܳܐ.
ܘܡܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܓܰܡܪܶܗ.
ܗܘܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ.
ܗܘܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ.
ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܶܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ.
ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕ ܬܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ.
ܫܡܰܝܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܕܰܦܢܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܰܪ ܡܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.
ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܘܶܐܫܬܰܝܢܰܬ݂܆ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬ݂ܶܗ ܘܟܶܢ ܐܶܬ݂ܥܰܠܺܝ.
ܫܝܽܘܠ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܨܶܐܕܶܝܗ̇܆ ܚܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇.
ܗܰܘ ܕܰܪܡܰܙ ܠܳܗ̇ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܪܳܐ ܨܶܐܕܶܝܗ̇.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܟܰܪܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܶܐܙܰܠܬܶܗ.
ܙܰܘܶܕܬܶܗ ܐܳܦ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܆ ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܳܗ̇.
ܟܰܕ ܡܰܥܶܠ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܕܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇.
ܟܰܕ ܩܳܡ ܕܶܝܢ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ.
ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܥ̣ܰܠ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܐܳܪܚܳܐ ܘܰܐܝܟ ܥܳܒܽܘܪܳܐ.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܩܳܡ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ.
ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܚܳܪܳܢ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇܆ ܘܰܐܟܘܳܬ݂ܶܗ ܬܽܘܒ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇.
ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܗܽܘ ܦܰܫܶܩ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܐܳܦ ܕܰܣܠܶܩ.
ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܥ̣ܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܳܚܪܳܢ܆ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ.
ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܚܰܠܨܳܗ̇ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.
ܠܰܫܝܽܘܠ ܚܳܪܰܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ.
ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܪܦܰܬ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܥܰܡܳܗ̇.
ܘܶܐܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.
ܒܢܰܝ̈ ܠܳܒܳܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ܆ ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܠܰܟܢܰܥܢ.
ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ܆ ܒܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܓܰܢܶܒ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ.
ܪܳܚܶܝܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇.
ܘܚܰܝܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܪܳܚܶܝܠ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܒܚܺܝܠ ܝܶܫܽܘܥ.
ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܒܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝ ܙܩܺܝܦܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ.
ܒܪܺܝܟ[ܐܰܢ̱ܬ]ܗܽܘ ܚܢܺܝܛܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܡܩܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ.
ܢܰܥܗܶܕ ܡܳܪܝ ܠܰܚܢܺܝܛܽܘܬ݂ܳܟ܆ ܘܢܶܬܕܰܟܪܺܝܗ̇ ܠܰܩܒܺܝܪܽܘܬ݂ܳܟ.
ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܢܽܘ܆ ܠܩܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܒܳܠ ܓܽܘܫܡܳܟ.
ܠܒܽܘܠܽܘܛܺܝ ܝܰܣܶܦ ܢܶܩܪܶܐ܆ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.
ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܡܫܰܐܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.
ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܥܶܠ ܫܶܡ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܳܐ.
ܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ܆ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ.
ܝܺܕܺܝܥ ܫܡܳܟ ܐܳܦ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܫܡܳܟ ܝܺܕܺܝܥ ܦܽܘܪܢܳܣܳܟ.
ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܢܶܨܚܳܢܳܟ.
ܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ܆ ܪܳܡܬܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ.
ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܢܶܦܠܽܘܓ ܠܳܗ̇܆ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܪܳܡܬܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ.
ܠܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܕܰܡܶܝܟ܆ ܒܦܽܘܪܢܳܣܳܟ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܟ.
ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗܽܘ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܠܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ݁.
ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܒܰܪ ܝܶܥܩܽܘܒ܆ ܕܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܶܚܢܽܘܛ ܝܶܠܶܦܬ݁.
ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܳܐ܆ ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܝܰܩܰܪ ܩܰܒܶܠܬ݁.
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ܆ ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.
ܘܡܶܢ ܕܰܩܒܰܪܬܳܝܗܝ ܐܶܬܺܝܕܰܥܬ݁܆ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܢ̱ܬ.
ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܗܽܘܢ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ.
ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܩܪܳܬܳܟ܆ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܟ ܚܽܘܒܳܟ ܚܰܘܺܝܬ݁.
ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ.
ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܐܰܦܺܝܣܶܗ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
[ܕܢܶܫܩܽܘ]ܠ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆[ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ]ܘܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ.
ܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ܆ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܬܰܠܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܡܳܐܐ ܠܺܝܛܪ̈ܺܝܢ ܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ.
ܚܽܘܢܛܬ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݂ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܢܰܚܶܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ.
ܘܰܐܝܬܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܢܰܩ̈ܕܶܐ.
ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܠܩܳܒܰܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬ݂ܰܢ܆ ܘܠܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܰܢ.
ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ܆ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ.
ܘܰܠܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܥܰܦܺܝܘ܆ ܘܰܒܩܰܒܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܣܳܡܽܘܗܝ.
ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܦܐܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܳܪܶܐ.
ܕܚܳܠܶܕ ܥܳܐܶܠ ܘܰܡܚܰܠܶܨ܆ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܰܢܚܽܘܒܽܘܢ ܠܶܗ.
ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܕܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ.
ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ܆ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ.
ܝܰܗܒ ܝܰܘܣܶܦ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܚܰܕܬܳܐ.
ܘܝܰܗܒ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕܗܽܘ ܢܶܩܢܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ.
ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ܆ ܕܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܢܛܬ݂ܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ.
ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.
ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܥܬܰܪ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ.
ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܣܟܶܢܬ݁ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ.
ܚܰܠܳܫ ܗ̱ܘ̣ ܕܢܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ [ܚܽܘܒܳܟ].
ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ݁ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠܳܐ.
ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܘܬܰܫܘܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܓܢܰܝܬ݁ ܠܳܟ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ.
ܘܟܰܕ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ܆ ܘܡܰܠܺܝܬ݁ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܐܶܫܬܟܰܚ ܣܺܝܡ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ.
ܘܠܳܐ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ.
ܐܶܠܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ.
ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗ̇ ܠܦܰܓܪܳܟ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܐ.
ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܬܶܡܗܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܠܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ.
ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ.
ܘܥܡ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܐ܆ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.
ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܩܒܽܘܪܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܩܳܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܟܳܝܗܝ.
ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ.
ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ܆ ܕܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ.
ܗܘܰܘ ܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ.
ܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܒܽܘܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ.
ܡܰܠܺܝ ܘܳܠܺܝܬܶܗ ܘܶܐܙܰܠ܆ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܩܒܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.
ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܽܘܣ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ.
ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܦܳܫܘ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܪܰܒܗܽܘܢ.
ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܰܫܟܶܒ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ.
ܐܰܘ ܡܶܗܡܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܝܶܐ܆ ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܳܠ̈ܳܢ.
ܒܗܳܢܳܐ ܪܶܢܝܳܐ ܡܥܳܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܫܚܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܶܐܢ ܡܰܗܡܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܗܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ.
ܐܳܦ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܰܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܢܰܢ.
ܡܶܩܒܰܪ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܐ ܩܒܰܪܢܳܝܗܝ܆ ܐܶܢ ܩܳܐܶܡ ܡܰܢ ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ.
ܡܥܰܦܳܝܽܘ ܗܳܐ ܥܰܦܺܝܢܳܝܗܝ܆ ܐܶܢ ܚܳܝܶܐ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܶܢ.
ܐܳܦ ܡܶܚܢܰܛ ܗܳܐ ܚܢܺܝܛ ܗܽܘ ܠܰܢ܆ ܐܶܢ ܡܰܘܚܰܪ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ.
ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܢܶܛܰܪ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘܪܣܳܐ.
ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ܆ ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ ܠܰܢ܆ ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܗ̇ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ.
ܕܢܰܘܕܥܽܘܢ ܠܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܪܺܝܩܺܝܢ.
ܘܶܐܢ ܡܶܬܠܰܒܟܺܝܢ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ܆ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܚܺܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ.
ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ܆ ܢܶܪܢܶܐ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ.
ܐܶܢ ܡܰܫܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.
ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܐܶܢܗܽܘ ܕܩܳܐܶܡ.
ܠܰܓܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܙܶܠ܆ ܨܶܝܕ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܨܳܐܶܒ ܡܰܘܕܰܥ.
ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܶܗ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܐܳܙܺܠܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܢ ܡܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܘܢܳܦܶܩ ܠܶܗ ܛܶܒܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ.
ܕܰܚܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܝܶܫܽܘܥ.
ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܝܶܒ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ.
ܠܶܐܡܰܬܝ ܣܒܰܪܬܶܗ ܬܺܐܬܶܐ ܠܰܢ.

 

ܫܠܶܡ ܩܰܘܡܳܐ ܕܘ [ܐܘ]

ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܕܥܶܕܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܰܡܛܰܪܦܳܐ ܘܰܕܘܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ܆ ܝܕ. ܛ. ܒ̱ܝܘ ܏ܡ.

 

 

 

ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

ܟܰܕ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܳܓܰܗ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܩܒܺܝܪܳܐ ܘܰܚܢܺܝܛܳܐ.
ܘܩܰܒܪܳܐ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܚܬ݂ܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ.
ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܕܦܺܝܠܰܛܽܘܣ.
ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܶܨ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܥܰܕ ܫܳܠܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܐܶܬܝܰܩܰܪ.
ܒܥܶܠܰܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ܆ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚ.
ܒܟܺܐܦܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ܆ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܠܓܰܘ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܶܪܽܘܠܳܐ܆ ܕܡܰܒܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ.
ܣܟܺܝܪ ܬܰܪܥܳܐ ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂܆ ܘܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܒܪܶܩ ܒܶܗ.
ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܛܒܺܝܥ ܘܰܒܙܺܝܪܽܘ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ ܘܰܡܗܰܝܡܰܢ ܛܰܒܥܶܗ.
ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ.
ܡܰܓܰܣ ܒܶܗ[ܥܺܝܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ]܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ.
ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܺܝܬ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܢܳܦܽܘܩ.
ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܢܶܐ܆ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢܫܶܠ.
ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܫܰܪ̈ܺܝ܆ ܐܶܣܰܝ̈ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢ.
ܟܡܳܐ ܕܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܰܟܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܥܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܳܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ.
ܠܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܩܰܒܪܳܐ ܒܙܰܗܪܳܐ.
ܠܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܐܳܦܠܳܐ ܕܥܳܐܶܠ܆ ܘܪܳܥܡܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.
ܠܳܐ ܕܳܐܚܶܕ ܐܳܦܠܳܐ ܕܦܳܬܰܚ܆ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܶܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܠܳܐ ܕܫܳܓܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܰܥܛܰܪ܆ ܘܰܡܠܶܐ ܙܰܗܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.
ܚܰܕ ܒܰܫܒܳܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܥܰܠ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܙܕܰܗܶܐ.
ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݂ ܘܡܰܠܝܰܬ݂܆ ܘܫܰܪܺܝ ܕܳܝܠܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.
ܪܶܓܠܳܐ ܪܶܚܫܰܬ ܕܰܬܗܰܠܶܟ܆ ܘܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܪܳܚܶܫ ܕܰܢܩܽܘܡ.
ܩܪܶܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܓܰܗܶܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܚܢܺܝܛܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.
ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܶܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܩܒܺܝܪܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ.
ܫܽܘܠܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܬܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.
ܗܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܟܳܪܶܟ ܠܶܗ ܠܣܽܘܕܳܪܳܐ.
ܙܥܰܪ ܚܶܫܟܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܰܬܩܰܢ ܠܗܽܘܢ ܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ.
[ܟܪܰܟ ܘܥܰܠܺܝ]ܘܣܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ܆ܘܰܠܒܶܫ ܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.
ܘܟܰܕ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܢܦܰܩ …. ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ.
ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܚܙܺܝܩ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܩܰܛܶܢ ܐܶܢܽܘܢ.
ܡܠܳܐ ܥܶܕܳܢ ܥܰܒܕܶܗ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.
ܐܰܝܟ ܡܛܰܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܪܩܳܐ ܘܰܢܦܰܩ.
ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܥܰܒܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܠܩܳܒܽܘܪ̈ܰܘܗܝ.
ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܩܰܛܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܩܳܒܽܘܪ̈ܰܘܗܝ.
ܟܰܕ ܩܳܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܦܬܰܚܘ ܠܶܗ.
ܘܟܰܕ ܥܰܠܽܘܢ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܚܬܰܡܘ ܠܶܗ.
ܟܰܕ ܩܰܒܪܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܚܫܰܟܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܪܰܘܒܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܥܪܰܩܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܙܰܘܥܰܬܗܽܘܢ.
ܘܫܒܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܛܰܒܥܶܗ܆ ܛܒܺܝܥ ܩܰܒܪܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ ܟܺܐܦܳܐ.
ܘܡܶܢ ܩܒܺܝܪܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܡܣܰܦܰܩ܆ ܢܦܰܩ ܘܶܐܙܩܠ ܥܺܝܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܘܰܡܠܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ.
ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܬ݁.
ܘܰܣܠܶܩܬ݁ ܘܰܐܣܶܩܬ݁ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ.
ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܫܰܪܒܳܐ ܐܰܘ ܛܶܒܳܐ.
ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܩܰܕܡܳܬ݂.
ܘܰܠܩܰܒܪܳܐ ܡܛܳܬ݂ ܥܰܕ ܚܶܫܽܘܟ܆ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ.
ܢܶܦܩܰܬ݂ ܕܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܬܕܺܝܩ܆ ܘܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܩܶܪܒܰܬ݂.
ܚܙܳܬܶܗ ܠܩܰܪܒܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܦܳܐ ܫܩܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܘܰܡܥܰܓܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܦܬܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐ̱ܢܳܫ.
ܐܶܠܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.
ܠܓܽܘܒܳܐ ܓܽܘܒܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܰܛܒܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚܬܺܝܡ ܦܽܘܡܶܗ.
ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܥܶܙܩܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ ܘܰܐܝܬܺܝ.
ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ܆ ܐܶܬܦܬܰܚ ܓܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܺܝ̈ܢ.
ܘܩܰܒܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܟܰܠ ܘܰܣܒܰܥ ܡܶܢܳܗ̇.
ܕܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܫܩܰܠ ܚܰܢܩܽܘܩ ܠܰܓܬܶܗ ܘܰܦܪܰܚ.
ܡܛܳܐ ܠܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܓܽܘܒܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܰܚܬܳܡܶܗ.
ܘܰܒܛܰܒܥܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܒܰܠ܆ ܘܟܰܕ ܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܰܣܩܺܝܘܗܝ.
ܐܶܬܒܰܩܺܝ ܘܩܰܝܳܡ ܛܰܒܥܶܗ܆ ܘܦܽܘܚ ܓܽܘܒܳܐ ܚܬܳܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪ.
ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܰܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܩܳܡ ܘܰܢܦܰܩ.
ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ܆ ܠܳܐ ܚܰܒܶܠ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܩܰܒܪܶܗ.
ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ.
ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܡܪܰܚ ܘܬܶܒܥܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ.
ܠܳܐ ܩܳܝܡܰܬ݁ ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.
ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂܆ ܕܟܰܕ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܢܳܛܽܘܪ̈ܰܘܗܝ.
ܒܰܓܠܳܐ ܥܺܝܢ ܐܳܦ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ݂܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ.
ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܘܟܰܕ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܰܕ ܐ̱ܣܒܰܪܘ ܕܠܰܒܟܽܘܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.
ܚܙܰܩ ܫܩܢܺܝ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܢ.
ܡܛܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܛܠܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ.
ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ܆ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܺܝܢ.
ܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ.
ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܕܰܡ ܓܳܢܒܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗܝ.
ܡܠܶܐ ܩܰܒܪܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ.
ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ.
ܪܶܚܫܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܬܚܽܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.
ܘܰܢܦܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܚܰܬ݂ܢܳܐ܆ ܘܦܳܫ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘܶܗ.
ܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܣܦܺܝܩ܆ ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܫܒܰܩ ܒܶܗ.
ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.
ܘܬܶܗܘܶܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ………… ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬ݂ܶܗ.
ܣܳܗܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܚܢܰܛ ܝܰܘܣܶܦ ܘܩܰܒܰܪ.
ܚܝܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ܆ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ.
ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܶܗ ܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܘܰܐܪܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܒܣܽܘܪܳܕܳܐ܆ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܓܰܪܶܓ.
ܕܬܺܐܙܰܠ ܠܳܗ̇ ……… ܆ ܘܡܳܢܽܘ ܟܰܕ ܕܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܩܰܕܡܳܐ.
[ܚܰܘܺܝ] ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܠܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ.
ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܥܰܠ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܐܬܝܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.
ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܡܰܬ݂ ܩܰܒܶܠܬܶܗ܆ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.
ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ.
ܫܡܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܩܪܳܐ ܘܩܰܪܶܒ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܩܰܒܶܠܬܶܗ.
ܘܰܚܙܳܬ݂ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ.
ܘܰܚܙܳܬ݂ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܩܰܒܪܶܗ܆ ܠܥܺܕܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܟܪܰܬ݂ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ܆ ܠܳܗ̇ ܠܺܥܕܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܢܶܩܪܶܝܗ̇.
ܕܫܽܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ܆ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ.
ܡܰܪܝܰܡ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ݂܆ ܘܠܶܗ ܣܰܒܪܰܬ݂ ܢܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܺܕܬܳܐ.
ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂܆ ܕܡܳܪܰܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ.
ܫܰܦܺܝܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݂܆ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ.
ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ܆ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܬܓܰܒܝܰܬ݂.
ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܶܐ.
ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ.
ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܰܐ ܦܰܫܩܰܬ݂܆ ܕܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ.
ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ݂ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ݂܆ ܡܣܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ [ܡܗܰܘܰܢܬܳܐ].
ܠܡܳܪܰܢ ܠܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܩܠܽܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܰܡܳܢ.
ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܫܳܩܽܘܠܰܘ̈ܗܝ.
ܓܰܪܓܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܗܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ.
…. ܓܶܝܪ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܩܒܺܝܪܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ.
ܘܶܐܬܚܰܟܰܡ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ܆ ܕܡܶܚܕܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ.
ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚܶܗ ܝܺܕܰܥ܆ ܡܶܪܗܰܛ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ.
ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܪܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܕܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܛܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܣܰܓܺܝ ܩܰܕܡܶܗ.
ܘܥܰܒܪܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܥܰܕ ܡܳܛܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܡܛܳܐ ܘܰܐܕܺܝܩ ܒܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.
ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܶܬܶܢ̈ܶܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ.
ܘܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܦܳܫ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܩܰܒܪܳܐ.
ܘܥ̣ܰܠ ܗܽܘ ܠܓܰܘܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ.
ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܳܐ܆ ܘܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.
ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܽܘܟܰܬ݂ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ.
ܕܝܰܬܺܝܪ ܬܶܫܰܪ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܥܰܪܩܰܠ.
ܕܟܰܪܟܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܘܟܶܢ ܫܰܒܩܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥ̣ܰܠ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.
ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܚܙܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.
ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ.
ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܛܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܟܬܳܒܳܐ.
ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܡܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ.
ܦܳܫܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܕܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.
ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܙܰܠܘ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ.
ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܕܺܝܩܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܳܗ̇ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.
ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ.
ܚܰܕ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.
ܘܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇܆ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ.
ܘܰܚܙܳܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܘܪܶܥܠܰܬ݂ ܘܩܳܡܰܬ݂܆ ܘܡܳܢܳܐ ܒܳܥܝܰܬ݁ܝ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܗ̇.
ܐܶܬܠܰܒܒܰܬ݂ ܡܰܠܠܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ.
ܠܡܳܪܝ ܠܰܡ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ݁ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ.
ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܫܶܠܡܰܬ݂܆ ܘܶܐܬܦܰܢܝܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܬܶܦܽܘܩ ܠܳܗ̇.
ܘܚܳܙܝܳܐ ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܕܳܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ݂ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܒܳܟܬܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ܆ ܛܳܟ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܒܰܝܐܶܟܝ.
ܟܒܰܪ ܡܳܐ ܕܝܶܕܥܶܬ݂ ܚܶܢܓܳܬܶܟܝ̈܆ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܚܰܕܶܝܟܝ.
ܡܳܪܝ ܠܰܡ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܫܩܰܠܬܺܝܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ.
ܗܺܝ ܚܰܝܪܳܐ ܒܶܗ ܘܡܶܬܕܰܡܪܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܪܰܢܝܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇.
ܕܶܐܢ ܗܽܘܝܽܘ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ܆ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܡܣܰܒܰܪ ܡܶܢ ܠܓܰܘ.
ܘܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܕܰܓ̈ܠܳܢ ܠܰܚܙܳܬܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܳܡܶܐ ܠܓܰܢܳܢܳܐ.
ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ.
ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܩܠܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ.
ܕܰܓܢܺܝܒ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܘ ܡܳܪܝ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ.
ܕܟܽܠ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ.
ܘܳܐܦ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܳܦ ܬܰܘ̈ܕܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ.
ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܕܺܝܫ ܡܰܥܡܪܗܽܘܢ܆ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܕܰܟܡܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܶܗ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.
ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܢܶܡܠܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.
ܕܺܝܕܰܥܢܳܝܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܗܽܘ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܡܰܠܺܝ.
ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܐܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܶܗ.
ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܣܦܰܩ ܠܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ.
ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܳܘ ܡܰܠ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܪܘܰܘ ܒܳܗ̇.
ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܛܰܥܡܳܐ ܕܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܣܰܒܥܽܘܬ݂ܳܐ.
ܒܗܰܘ ܕܰܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܰܚܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ.
ܩܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܡܰܘܬܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܘܰܩܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܘܰܐܚܺܝ [ܠܰܢ ܟܽܠܰܢ].
ܘܰܐܡܺܝܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܘܬܰܢ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ.
ܩܳܡ ܚܰܝܳܐ …..  ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ.
ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ܆ ܗܦܰܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܗܦܰܟ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ.
ܕܗܳܐ ܡܒܰܕܪܺܝܢ ܣܠܶܝܢ ܘܰܙܪܺܝܩܺܝܢ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܝܳܐ ܘܰܙܟܳܐ.
ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܆ ܐܰܣܠܝܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ.
ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܕܒܶܝܬ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ.
ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܣܰܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܥܺܕܬܳܐ ܪܚܶܡ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܛܽܘܪܶܗ.
ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܒܫܪܳܪܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܠܝܰܬ݂.
ܥܺܕܬܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܒܢܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܩܕܫܶܗ.
ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ.
ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.
ܕܰܣܥܰܪ ܠܰܢ ܗܰܘ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.
ܓܳܣܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.
ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ.
ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܒܽܘܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇.
ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܺܝܫܳܐ.
ܠܰܡܢܰܫܶܐ …… ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܠܒܽܘܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇.
ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܛܳܬܶܗ.
ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ.
ܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܒܽܘܟܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܳܗ̇.
ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܚܰܝ̈.
ܕܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ܆ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.
ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܕܰܪ ܠܰܕܒܳܛܶܠ܆ ܢܝܳܚܬܳܐ ܦܳܩܶܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.
ܬܶܗܘܶܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܶܐܡܗ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܫܠܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܰܢ.
ܐܶܢ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.
ܒܝܽܘܡ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܚܳܛܶܝܢܰܢ܆ ܡܳܐ ܕܰܫܠܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ.
ܘܰܒܛܶܠܢܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܆ ܥܰܠܢ ܐܶܬܟܰܫܰܪܢ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ.
ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܰܒܒ̈ܳܬ݂ܶܐ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܒܳܛܶܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.
ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܬܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ.
ܒܠܰܚܽܘܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܛܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܐ.
ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܛܥܺܝܢ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܫܬܳܐ ܠܶܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.
ܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܗܶܕ ܘܡܰܥܶܗܕ ܠܰܢ.
ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܽܘܝܽܘ.
ܣܰܒܰܪ ܘܰܐܦܨܰܚ ܥܶܠ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ.
ܡܶܢ ܟܰܕ ܨܰܦܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܕ ܚܶܫܽܘܟ܆ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.
ܘܰܠܓܰܢܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܶܗ܆ ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܣܰܒܪܰܬ݂ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.
ܕܶܐܡܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܝܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܠܫܶܡܥܽܘܢ.
ܘܳܐܦ ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ.
ܕܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܡܶܬܚܰܫܒܰܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.
ܕܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܺܐܙܽܠܘܢ܆ ܕܰܒܢܳܨܪܰܬ݂ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ.
ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܰܕ ܥܳܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ.
ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ.
ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܡ ܒܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܩܰܫ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܦܬܰܚ܆ ܘܡܳܚܕܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ.
ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܕܚܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܕܰܠܡܳܐ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ.
ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܰܡܢܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܝܶܫܽܘܥ.
ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ܆ ܗܽܘ ܫܠܳܡܶܗ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.
ܕܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܡܢܰܣܶܐ܆ ܕܒܰܫܠܳܡܶܗ ܫܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܰܒܓܶܫܬܶܗ ܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܣܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܕܰܠܡܳܐ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ.
ܒܗܳܝ ܕܰܕܠܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܓܽܘܫܡܳܢܽܘܬܶܗ.
ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܣܶܛܪܶܗ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܘܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ.
ܘܕܽܘܟܰܬ݂ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܕܰܦܢܶܗ܆ ܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܰܚܕܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܒܚܳܙܬܶܗ܆ ܘܰܬܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܽܘܒܳܒܳܐ.
ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ܆ ܕܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܶܗ ܘܡܶܠܬܶܗ.
ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܝܳܡܶܬܗ܆ ܬܰܐܠܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܳܡܶܗ.
ܟܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܢܺܝ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ.
ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܪܰܥܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܐ.
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܙܟܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܚܕܺܝ ܐܰܒܳܐ.
ܘܰܕܩܳܡܶܬ݂ ܠܺܝ ܕܽܘܨܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܙܟܺܝܬܶܗ.
ܘܰܐܒܗܶܬܬܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܗܳܡܳܢ ܫܰܦܠܶܬ݂.
ܕܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܘܣܶܠܩܶܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ.
ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܝ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܬܶܬ݂ ܒܳܗ̇.
ܘܡܰܠܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܰܥܠܰܝ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ.
ܘܶܐܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܆ ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ.
ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܠܝܰܡܳܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ.
ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܡܥܰܝ̈ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇.
ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܢܽܘܢܳܐ܆ [ܢܒܺܝܳܐ] ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܡܰܙ ܘܰܥܒܰܪ.
ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܡܠܺܝܬ݂ ܣܽܘܥܪܳܢܝ܆ ܥܠܰܝ ܪܡܰܙ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.
ܘܓܽܘܒܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܒܓܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܳܚܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܒܓܽܘ̈ܒܶܐ ܢܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝ ܗܽܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ.
ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܰܕܩܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.
ܛܰܠܡܰܢܝ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܘܗܳܐ ܫܠܶܡ̈ܝ ܒܺܝ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܰܢ.
ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܶܬܡܶܬ݂ ܣܶܦܪ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܢܶܚܬܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ.
ܘܣܶܠܩܶܬ݂ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܳܫܶܬ݂.
ܠܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܒܨܺܝܬ݂ ܘܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ.
ܕܰܥܓܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܕܰܠܺܝܬ݁ ܘܰܐܣܶܩܬܶܗ ܠܨܰܠܡܰܢ.
ܐܰܝܟ ܥܒܰܕ ܡܰܠܰܟ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܪܺܝܫ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.
ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬ݂ܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.
ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܘܬܳܒܳܐ܆ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.
ܘܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ܆ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܥܠܰܬ݂ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.
ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ.
ܗܳܐ ܚܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܚܺܝܬܶܗ.
ܗܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܦܶܩܬܶܗ.
ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܳܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܢܶܚܬܶܬ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܘܰܐܣܶܩܬܶܗ.
ܐܶܢܳܐ ܪܶܓܙܶܬ݂ ܕܰܚܛܳܐ ܠܺܝ܆ ܘܰܐܦܶܩܬܶܗ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܢܬ݂ܳܐ.
ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܫܰܠܶܛܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢܶܗ.
ܘܰܐܗܡܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܫܰܦܠܺܝܘܗܝ܆ ܬܚܶܝܬ݂ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܩܫܶܐ ܘܡܰܪܝܰܪ.
ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܪܥܰܐܽܘܗܝ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܚܛܳܐ ܠܺܝ ܘܰܐܟܠܽܘܗܝ.
ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܢܰܝ̈ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܬܒܰܣܒܰܣ ܘܰܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ.
ܓܥܳܐ ܠܺܝ ܐܳܕܳܡ ܒܽܐܘܠܨܳܢܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܘܬ݂ܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܪܳܐ ܠܺܝ.
ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܚܽܘܣ ܘܶܐܕܰܠܺܝܘܗܝ܆ ܘܪܽܘܓܙܝ ܐܰܥܒܰܪ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܶܗ.
ܘܶܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܶܬ݂.
ܘܶܐܬܦܺܝܣܶܬ݂ ܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ܆ ܘܰܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܠܳܐܕܳܡ.
ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ ܠܰܥܓܺܝܢܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܚܒܳܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ.
ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܥܕܺܝܬܶܗ܆ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܶܡ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.
ܡܳܪܰܢ ܠܰܒܶܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ܆ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.
ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ܆ ܒܳܬܰܪ ܪܘܳܙܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ.
ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܓܺܝܽܘܪܳܐ.
ܘܫܰܡܠܺܝܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܰܨܪܶܬ.
ܘܡܺܝܬܶܬ݂ ܠܺܝ ܘܗܳܐ ܐܶܬܢܰܚܡܶܬ݂܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ.
ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.
ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ.
ܠܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܳܒܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܬܽܘܒ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ.
ܘܡܶܕܶܡ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܐܰܘ ܬܶܐܣܪܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܗܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.
ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܗܦܽܘܟ܆ ܕܰܒܪܽܘܚ ܬܡܰܠܠܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.
ܩܰܒܶܠܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܛܶܠ.
ܕܡܶܠܬܟܽܘܢ ܗܺܝ ܡܶܬܩܰܝܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܪܶܐ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܐܶܢ ܪܳܓܙܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܪܳܓܶܙ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܬܪܰܥܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܶܐ.
ܩܠܺܝܕܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܗܳܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟܽܘܢ ܬܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܦܬܰܚܘ ܘܰܐܚܽܘܕܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

[ܫܠܶܡ]

 

 

ܩܰܘܡܳܐ ܕܚـ[ܝܬ] ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܕܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܠܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.
ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ.
ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ.
ܘܟܰܕ ܨܳܒ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܦܨܺܝܚܺܝܢ.
ܘܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܚܰܕܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܠܦܽܘܗܝ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܩܒܶܠܘ.
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܙܰܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܘܺܝܕܰܥܢܳܝܗܝ.
ܘܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.
ܚܕܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܘܕܽܘܨ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܕܗܳܐ ܫܠܳܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܡܰܢ.
ܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܐܳܦ ܒܰܪܶܟ ܠܰܢ܆ ܘܩܰܒܶܠܢܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.
ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܩܶܢܛܳܐ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ.
ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܚܙܳܝܢܳܝܗܝ ܒܰܦܓܰܪ.
ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܙܰܩܦܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ ܐܳܦ ܩܰܒܪܶܗ.
ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܗܳܫܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܩܳܐܶܡ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ.
ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢ ܘܰܠܗܰܠ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܐܰܘ ܕܶܚܠܶܐ.
ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܡ ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܳܦ ܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ.
ܘܰܚܙܰܝܢ ܒܗܶܝܢ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܕܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.
ܘܰܓܠܳܐ ܕܰܦܢܶܗ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܆ ܕܽܘܟܰܬ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܕܰܩܪܽܘܗܝ.
ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠܰܢ ܣܳܗܕܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ.
ܘܟܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܬܽܐܘܡܰܐ.
ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ.
ܘܡܰܟܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.
ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܘ ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ.
ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܦܨܺܝܚ܆ ܘܣܳܗܶܕ ܠܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܰܢ.
ܘܩܳܐܶܡ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܡܶܬܥܰܒܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܽܘ.
ܥܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܢ ܐܳܠܨܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܚܙܶܐ.
ܘܰܡܓܰܪܓܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܪܘܰܙ܆ ܕܰܦܠܺܝܓ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܥܕܰܟܺܝܠ.
ܕܠܳܐ ܐܰܩܒܶܠ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܠܶܒܝ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܰܒܩܽܘܫܬܳܐ.
ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ.
ܘܰܣܥܰܪܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܟܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ.
ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܟܽܠܰܢ܆ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ܆ ܚܙܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܡܪܰܚ.
ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܰܢܣܶܝܟܽܘܢ.
ܘܢܰܛܥܶܐ ܒܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ.
ܐܶܠܳܐ ܚܙܰܝ݂ܳܝ̈ܳܗܝ ܥܰܝܢܰܝ̈܆ ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ.
ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ ܣܶܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܫܶܐܶܠܬܶܗ ܘܦܰܫܶܩ ܠܺܝ.
ܡܰܫܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܡܳܐ ܕܓܶܫܬܶܗ ܬܽܘܒ ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ.
ܒܳܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܘܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ̣ ܥܒܳܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ ܡܰܫܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ.
ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܠܚܽܘܕ.
ܕܶܐܚܙܶܐ ܡܶܚܙܳܐ ܘܰܐܗܡܶܐ ܠܺܝ܆ ܡܶܪܡܳܐ ܐܰܪܡܶܐ ܠܺܝ ܨܶܒ̈ܥܶܬ݂ܝ.
ܒܗܶܝܢ ܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܓܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ.
ܐܶܠܳܐ ܚܬܰܡ ܘܰܐܚܠܶܡ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܐܺܝܕܝ ܡܰܘܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܦܢܶܗ܆ ܐܶܓܽܘܫ ܘܶܐܚܙܶܐ ܠܗܳܝ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ.
ܕܰܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܩܪܽܘܗܝ ܚܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܓܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܰܝܡܶܢ.
ܕܚܰܘܺܝ ܠܟܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ.
ܕܶܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܟܒܰܪ ܦܶܣܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܺܝ.
ܕܰܠܥܰܛܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܥܰܛ̈ܠܶܐ ܐܰܦܺܝܣ܆ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܺܝ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ.
ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܓܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ.
ܡܰܟܪܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܬܟܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܛܳܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ.
ܘܰܚܙܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܘܛܳܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܡܶܢ [ܩ̈ܳܠܶܐ].
ܘܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܦ̈ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ܆ ܡܳܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܝܗܝ.
ܐܶܢ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܩܰܠܬܽܘܢ.
ܡܳܢܳܐ ܡܛܳܐ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܡܰܫܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܢܳܬ݂ܝ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܥܳܩܪܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒܬܽܘܢ܆ ܥܰܕ ܡܶܚܙܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܒܡܰܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܬܛܰܓܰܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܕܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܚܩܰܢܝ.
ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܝܒܶܬ݂ ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܳܚܶܩ ܠܺܝ.
ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂܆ ܐܰܚܶܒܬܶܗ ܘܡܰܚܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܘܰܐܥܺܝܩܰܢܝ ܕܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܦܰܚ ܒܺܝ ܪܽܘܚܳܐ.
ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܟܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܚܶܢ̈ܓܳܬ݂ܳܐ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝ̈ܢܳܝܗܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܫܩܰܠܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.
ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܥܬܰܪܬܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܠܺܝ ܥܳܒܶܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ.
ܡܰܢܽܘ ܢܒܰܝܐܰܢܝ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܝ܆ ܬܰܘܟܽܠܟܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ.
ܢܨܰܠܶܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ.
ܘܠܺܝ ܢܰܥܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܥܬܰܪܬܽܘܢ܆ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܐܘܡܰܐ.
ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܦܺܝܣܘ܆ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ.
ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠܳܐ܆ ܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܟܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܽܐܘܡܰܐ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܒܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.
ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂܆ ܘܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ.
ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܒܒܰܝܬܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܟܚܰܕ.
ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܽܐܘܡܰܐ܆ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܳܟܪ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ.
ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܕܠܳܐ ܪܰܘܒܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ܆ ܘܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ.
ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܨܶܝܕ ܬܽܘܡܳܐ.
ܘܩܰܕܡܶܗ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ܆ ܘܰܐܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܨܶܐܕܰܘܗܝ.
ܬܽܐܘܡܰܐ ܠܰܡ ܐܰܝܬܳܐ ܨܶܒܥܳܟ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܘܓܽܘܫ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܺܐܝܕܰܝ̈.
ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ.
ܘܰܐܝܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܨܶܐܕܰܝ܆ ܘܓܽܘܫ ܠܳܟ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ.
ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܬܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ.
ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ.
ܝܺܕܰܥܬ݂ܶܗ ܠܠܶܒܳܟ ܬܽܐܘܡܰܐ܆ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܚܘܺܝܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ.
ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܆ ܗܳܐ ܩܢܰܝܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ.
ܢܳܦܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܶܬܦܰܪܢܰܣ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ.
ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܛܰܝܶܒ ܠܳܟ ܕܬܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܫܶܡܝ.
ܘܶܐܢ ܥܰܡܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܢܶܡܛܶܝܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܨܰܦ ܥܰܠ ܥܰܛ̈ܠܶܐ.
ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܶܐܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ.
ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܦܽܘܫܳܩ̈ܶܐ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܘܠܳܥܽܘܙܳܐ.
ܩܪܽܘܒ ܬܽܐܘܡܰܐ ܓܽܘܫ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܫܰܪ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ.
ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܘܓܰܫ ܐܶܢܶܝܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬ ܨܶܨ̈ܶܐ.
ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ.
ܘܰܠܬܽܐܘܡܰܐ ܦܰܢܺܝ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ.
ܗܳܫܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ݁܆ ܘܟܰܕ ܓܳܫܬܳܢܝ ܗܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܢܝ.
ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܓܰܫ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܠܒܰܟ ܢܗܰܝܡܶܢ.
ܘܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܳܬ݂ܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܺܝ ܗܳܫܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܥܕܰܡܳܐ ܕܓܰܫܬܳܢܝ.
ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܐܒܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܬ݁ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܰܬܡܽܘܫܺܝܘܗܝ.
ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܶܬ݂ ܠܳܟ܆ ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܘܓܰܫܬܳܢܝ.
ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܳܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܨܰܝܬ݁ ܘܰܒܩܰܝܬܳܢܝ.
ܠܰܐܒܳܐ ܕܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܩܰܛܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ܆ ܕܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܰܐܨܶܕ ܒܶܗ.
ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܝ܆ ܕܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܪܰܟܢܶܬ݂.
ܘܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܫܦܰܪ ܠܺܝ ܘܰܚܙܰܝܬܳܢܝ܆ ܒܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܐܳܒܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ݁.
ܣܰܓܺܝ ܬܡܺܝܗ ܚܽܘܒܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܢܝ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܰܝܡܶܢ.
ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܕܰܢܥܰܩܶܒ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܘܰܚܙܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢ.
ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܶܐܢ ܚܳܒܫܺܝܢ ܠܶܗ.
ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ܆ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܶܠܥܳܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ.
ܘܠܺܝ ܕܩܳܡܶܬ݂ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܳܢܝ܆ ܘܶܐܬܩܰܛܢܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܺܝ.
ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܢܝ.
ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܒܫܽܘܢܝ ܩܳܒܽܘܪ̈ܰܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܘܰܫܠܰܕܳܐ.
ܘܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܢܛܺܝܢ ܠܺܝ ܘܩܳܒܪܺܝܢ ܠܺܝ.
ܘܺܝܬܶܒܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܬܟܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ.
ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܳܗ̇ ܩܰܒܪܳܐ ܠܩܰܘܡܰܬܝ.
ܘܟܰܕ ܐܶܠܨܰܬ݂ ܕܶܐܩܽܘܡ ܩܳܡܶܬ݂܆ ܘܢܶܦܩܶܬ݂ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܩܰܒܪܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܬܽܐܘܡܰܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁܆ ܕܰܒܪܶܗ ܐܺܝܬܰܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.
ܘܶܐܢ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܥܣܺܝܩ ܠܺܝ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂.
ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܪܳܡܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܦܰܫܪ̈ܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܦܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܩܰܛܥܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܚܽܘܛܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܢܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܬܰܪܥܳܐ.
ܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁܆ ܕܶܐܠܽܘ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܐܶܙܕܰܕܰܩܬ݁.
ܠܟܰܪ ܕܰܟܢܺܝܫܽܘܬܽܘܢ ܥܶܠܶܬ݂܆ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܰܟܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ.
ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܶܠܶܬ݂܆ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.
ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ܆ ܬܽܘܡܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܢܝ.
ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܘܰܒܨܰܘ܆ ܐܶܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܝ.
ܡܳܢܳܐ ܡܛܳܟ ܡܶܢ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܆ ܕܰܒܨܰܝܬܳܢܝ ܘܟܶܢ ܗܰܝܡܶܢܬܳܢܝ.
ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ܆ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܺܝܬ݂.
ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬ݁ ܝܰܩܕܳܢܝ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܕܰܠܓܽܘܫܡܝ ܬܶܐܓܽܘܫ.
ܕܶܐܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ܆ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܗܰܠܟܶܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܓܳܫܬ݁ ܓܽܘܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕܬ݁.
ܗܳܫܳܐ ܕܓܰܫܬܳܢܝ ܘܺܝܕܰܥܬܳܢܝ܆ ܕܡܳܪܳܟ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܟ.
ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܠܳܐ܆ ܚܙܰܘܽܢܝ ܘܓܳܫܽܘܢܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܺܝ.
ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܰܪܰܪ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܠܢܽܘܚܳܡܝ.
ܘܰܕܗܳܫܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܓܰܫܬܳܢܝ܆ ܗܘܳܐ ܪܳܡ ܩܳܠܳܟ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܐܳܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.
ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ.
ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ.
ܐܳܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܳܓ̈ܕܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.
ܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܕܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈.
ܥܒܰܕ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ.
ܘܟܽܠ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܡܶܪܫܰܡ ܘܰܠܡܶܡܢܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.
ܒܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܟܬܶܒܝ̈܆ ܩܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ.
ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܶܬܡܰܗ ܬܳܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܰܝ̈.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܆ ܗܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܪ̈ܶܒܽܘ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ.
ܘܡܶܢ ܚܕܳܐ ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ܆ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ.
ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܽܘ܆ ܟܬܺܝ̈ܒܰܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.
ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܝܶܟ܆ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.
ܕܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ.
ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܕܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܶܗ.

 

 

 

 

ܙ   ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܢܺܝܣܳܢ ܡܶܢ ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܨܰܒܶܬ ܠܶܗ܆ ܥܶܣܒܳܐ ܫܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܟܰܠܘ ܘܰܣܒܰܥܘ܆ ܐܳܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܰܒܥܳܐ ܦܪܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܓܰܠܝܳܐ ܠܢܺܝܣܳܢ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܨܰܒܶܬ ܘܗܰܕܪܶܗ܆ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܘܦܰܩܚ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܬܰܟܘ܆ ܫܽܘܫܰܢܰܝ̈ ܕܰܒܪܳܐ ܕܡܰܦܪ̈ܓܳܢ܆ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܳܨܚ̈ܳܢ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܐܶܡܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܢܰܟܣܽܘܗܝ ܘܰܐܟܠܽܘܗܝ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܗܽܘ ܘܡܰܚܶܐ܀

 

ܢܺܝܣܳܢ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܚܬܰܡ ܘܫܰܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܟܰܠܶܠ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ܆ ܕܠܶܐܡܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܟܰܠܘ ܝܰܩܰܪܘ ܘܰܐܘܪܒܽܘܗܝ܆ ܚܠܳܦ ܡܪܳܪܳܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܦܳܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܠܩܛܽܘܢ܆ ܕܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܒܰܙܚܽܘܢ܆ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܒܫܶܥܝܳܐ ܢܟܰܠܠܽܘܢ܆ ܘܰܠܟܺܐܢܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ܀

 

ܡܽܘܫܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܓܕܰܠܘ ܠܳܟ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒܘ܆ ܘܰܒܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠܳܟ܆ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܫܘܰܚܘ ܣܠܶܩܘ܆ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ ܢܺܝܣܳܢ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܆ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܦܨܰܚܘ܆ ܘܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܡܘ ܕܗܳܐ ܪܘܰܙܘ܆ ܘܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܕܥܶܟܘ ܕܗܳܐ ܢܗܰܪܘ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܟܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܟ ܡܨܰܒܰܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܩܦܰܣ ܓܰܕܠܶܗ܆ ܠܫܳܥ̈ܶܐ ܬܠܳܬ ܓܰܡܪܶܗ܆ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܡܰܘܬܶܗ ܢܟܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܫܰܩܠܶܗ ܘܒܶܗ ܙܟܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܓܽܘܠܝܰܕ ܕܰܒܣܰܝܦܶܗ ܐܶܒܰܕ ܘܡܺܝܬ݂܀

 

ܫܶܡܫܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙ܆ ܕܟܰܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܦܰܓܪܶܗ ܠܒܰܫ ܚܰܫܳܐ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܕܠܳܐ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܰܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܙܠܶܓ ܒܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܐܳܘ ܫܶܡܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܒܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܘܰܕܢܰܚ ܘܒܰܝܰܐܢ܆ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܚ ܠܥܺܕܬܶܗ܀

 

ܫܶܡܫܳܐ ܛܫܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܘܰܒܓܰܒ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܪܰܩܘ܆ ܛܦܰܣܘ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ܆ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܠܶܡ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܘܰܛܠܽܘܗܝ ܠܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܠܰܚܘ܆ ܣܠܶܩ ܣܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܘ܆ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܶܬܡܰܨܰܥܘ ܘܶܐܬܚܢܶܩܘ܀

 

ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܆ ܕܬܶܓܕܠܺܝܘܗܝ ܕܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ܆ ܠܶܩܛܰܬ݂ ܠܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܚ ܘܫܺܝܡ܆ ܘܳܐܦ ܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܒܪܳܡ ܡܫܰܡܗܳܐ܆ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܘܦܰܪܪܕܰܝܣܳܐ ܫܒܳܒܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ܀

 

ܡܰܥܪܒܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܬܩܰܪܶܒ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܺܝܢ܆ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪ̈ܺܝܚܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܡܬܰܚ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܘܓܳܐ܆ ܥܳܡܕܺܝܢ ܕܢܳܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܺܝܢ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܘܢܰܨܺܝܚܺܝܢ܆ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܥܡܰܕܘ܆ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܐ ܙܟܳܝܗܝ܆ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܕܚܰܦܝܶܗ܀

 

ܬܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܰܢ܆ ܟܠܺܝܠܠܳܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܒܦܶܩܚ̈ܶܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܫܶܘܚܰܬ݂ ܘܗܰܒܒܰܬ݂܆ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܬܽܘܡ ܓܰܡܪܶܗ܆ ܟܠܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܓܰܡܪܶܗ ܘܣܰܝܟܶܗ܆ ܘܰܕܣܶܐܒ ܠܶܗ ܫܠܺܝ ܠܶܗ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ܆ ܠܣܳܗܕܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܣܳܒܳܐ ܢܳܐܰܚ ܕܶܐܫܬܚܶܩ܀

 

ܓܰܪܒܝܳܐ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܗܰܒܒܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܗ̇܆ ܬܰܠ̈ܓܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܥܰܙܺܝ̈ܙܺܝܢ܆ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܳܢ܆ ܒܪܽܘܚ ܓܪܰܒܝܳܐ ܨܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܗܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܦܪܝܳܗ̇܆ ܗܳܐ ܪܘܰܙܘ ܒܳܗ̇ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܢܳܨܚܺܝܢ܀

 

ܪܰܘܡܳܐ ܘܳܐܦ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܟܰܠܠܺܝܢ܆ ܗܳܐ ܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ܆ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ܆ ܓܕܰܠܘ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܟ ܘܒܺܐܝܕܳܟ܆ ܠܰܐܒܽܘܟ ܢܟܰܠܠܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܒܳܟ ܙܟܳܐ܆ ܟܽܘܐܳܪܶܗ ܣܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ܆ ܘܒܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܛܡܰܪܬܳܗ̇ ܠܚܰܘܒܬܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܶܫܬܬܳܐ܆ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܳܐ ܓܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ܆ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܳܐܐ܆ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܝܰܡܺܝܢܰܢ ܡܩܰܪܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܬܫܰܘܙܒܰܢ܆ ܘܰܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܬܡܰܢܥܰܢ܆ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܓܕܺ݀ܠ ܒܳܗ̇܀

 

 

 

ܚ  ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ݂

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܫܘܰܝܬ݁ ܠܗܳܝ܆ ܕܽܘܥܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟܝ ܢܶܦܠܰܬ݂܆ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܙܓܳܗ̇ ܠܕܽܘܥܬܶܗ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܕܽܘܥܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܥܡܰܠ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܕܽܘܥܬܶܗ ܒܰܣܡܳܗ̇܆ ܘܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܶܬܚܰܠܡܰܬ݂ ܕܒܳܗ̇ ܕܥܶܬ݂܆ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܬܽܘܡ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ܆ ܕܶܐܬܚܠܶܡ ܒܕܽܘܥܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܦܨܰܚܬܶܝܗ̇܆ ܠܓܰܢܰܬ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ܆ ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܦܠܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢ ܐܳܕܳܡ܆ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܰܓܢܰܒ ܘܶܐܟܰܠ܆ ܒܓܰܢܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܨܰܠܺܝ ܘܰܐܫܘܝܶܗ܆ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܒܓܰܢܬܳܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ ܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܩܰܝܢܳܐ ܕܒܶܙܚܳܐ܆ ܕܠܳܟ ܢܶܩܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܰܠܟܰܢ܆ ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܘܚܕܽܘܗܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܬܰܒ ܘܰܫܪܳܐ ܐܢܽܘܢ܆ ܘܳܝ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܐܪܓܙܽܘܗܝ܆ ܠܡܶܚܪܰܒ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܓܰܝܳܣܳܐ ܩܥܳܝ ܫܶܐܠ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܠܝܽܘܗܝ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܟܬܰܒ ܘܝܰܗܒ܆ ܕܢܰܚܪܒܰܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ܀

 

ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܚܕܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܨܰܥܪܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܬܡܶܟ ܥܰܠ ܗܰܘ ܩܰܢܝܳܐ܆ ܕܰܬܒܺܝܪ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܩܫܶܐ ܫܦܳܝܶܗ܆ ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܟܬܰܒ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܢܰܒܗܬܶܗ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܨܰܥܪܽܘܗܝ܆ ܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܟܬܰܒ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܘܚܕܽܘܗܝ܆ ܕܢܶܫܚܽܘܩ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܰܘܗܝ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܚܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ ܕܺܝܠܶܟܝ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݂ ܚܰܘܒܬܰܢ܆ ܕܡܶܢܶܟܝ ܠܰܥܕܶܝܢ ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܬܰܚ ܘܥ̣ܠ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ܆ ܩܛܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܟܝ ܦܰܪܩܰܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܦܶܛܩܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܨܰܠܡܳܐ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܪܽܘܟ ܥܰܡܶܗ ܩܰܒܥܽܘܟ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܦܶܛܩܳܐ ܨܰܠܡܶܗ ܓܰܘܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܠܰܘ ܨܰܠܡܶܗ ܒܰܪܝܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܕܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܛܺܝܦ ܗ̱ܘܰܘܝܬ݁܆ ܕܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܕܫܽܘܦܪܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܆ ܬܰܟܪܙܺܝܘܗܝ ܒܓܰܠܝܽܘܬܳܟ܀

 

ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܦܶܛܩܳܐ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܬܒܳܟ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܚܽܘ̈ܩܶܐ ܕܟܰܕ ܫܠܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܪܶܟܘ ܘܣܳܡܘ܆ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܥܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܣܳܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ܆ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܕܥܰܡܳܐ ܩܛܰܠ ܡܳܪܶܗ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܐܳܘ ܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܓܰܥܘ ܒܳܟ܆ ܣܚܦܽܘܟ ܕܬܶܫܬܕܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ ܠܒܺܝܫ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܣܳܡܳܟ ܒܰܥܕܶܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܢܺܐܡܪܳܟ܆ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܳܦ ܢܰܟܠܶܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ܆ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܟܦܰܪ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܪܰܩܘ ܛܫܰܘ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܟܪܶܙܬܳܝܗܝ܀

 

ܒܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܙܕܩܶܦ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܆ ܕܚܰܕ ܓܰܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܘܕܺܝ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܗܳܐ ܓܠܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ܆ ܗܳܐ ܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ܆ ܒܫܶܬܩܰܐ ܒܰܣܪܶܗ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ ܒܰܐ̱ܪܳܙܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܠܡܳܐ܆ ܠܰܡܗܝܰܡܢܳܐ ܦܰܠܶܓ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܐܝܺܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ܀

 

ܙܩܺܝܦܶܗ ܒܪܳܡܬܳܐ ܥܰܠܺܝܘ ܣܳܡܽܘܗܝ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܩܳܡܘ܆ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܨܳܪܘ ܠܶܗ ܕܥܰܠ ܒܺܝܡ ܝܳܬܶܒ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܥܳܒܶܕ ܟܽܘܒܫܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܶܗ܆ ܕܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܫܩܰܠ ܒܢܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ ܒܳܗ̇܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟ ܒܰܪ ܫܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܕܚܰܦܺܝܬ݁ ܩܒܰܪܬ݁ ܚܝܳܐ ܥܰܢܺܝܕܳܐ܆ ܥܰܡܶܨܬ݁ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܓܶܝܪ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܟܳܐ܆ ܕܰܕܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܒܰܙܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܳܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܛܰܒܥܳܗ̇܆ ܗܰܘ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܕܡܰܟ ܕܢܶܓܢܒܶܗ܆ ܒܳܙܽܘܙܰܢ ܒܙܺܝܙ ܫܰܒܳܝܰܢ ܗܳܐ ܫܒܶܐ܆ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܰܗܶܠ ܒܶܗ܀

 

ܛܽܘܒܰܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܩܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܆ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܒܳܟ܆ ܒܓܰܘܳܟ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܡܺܝܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܳܟ ܪܳܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܥܽܘܒܳܟ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܐܶܣܬܟܰܪ܆ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܒܳܠܰܥ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܒܰܥ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܟܰܠܠܽܘܗܝ ܠܬܰܪܥܳܟ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܰܚܕܺܝܘ ܒܢܽܘܚܳܡܰܢ܀

ܩܰܒܪܶܗ ܘܓܰܢܬܶܗ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܕܶܢ܆ ܕܒܳܗ̇ ܡܺܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܥܪܰܩ ܓܶܝܪ ܘܶܐܬܛܡܰܪ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܥ̣ܰܠ ܘܶܐܬܚܰܦܺܝ܆ ܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܒܓܰܢܬܳܐ܆ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܒܓܰܢܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܗ̇ ܕܓܰܢܬܳܐ܆ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇ ܕܓܰܢܬܳܐ܆ ܐܰܥܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܐܰܝܟܰܐ ܐܢ̱ܬ ܓܳܪܣܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܰܩܛܰܠ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܢܟܰܠ ܩܛܰܠ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܐܣܓܺܝ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܘܳܝ ܠܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܚܳܒܬܽܘܢ܆ ܒܰܚܕܳܐ ܬܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܘܣܳܦܬܽܘܢ܆ ܚܰܘܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܒܫܽܘܢܳܩܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ܆ ܕܛܽܘܪ ܟܶܘܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܚܣܰܡܘ ܒܶܟܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܠܰܩ܆ ܡܳܪܶܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢܶܟܝ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܶܟܝ ܕܶܬܒܰܪܰܟ ܒܡܰܣܩܶܗ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܚܙܰܝܬ݁ ܪܟܽܘܒܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܐܰܪܟܢܰܬ݂ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܕܰܐܡܠܶܟ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ݁܀

 

ܛܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܣܰܡ ܠܰܬܠܳܬܰܝ̈ܟܶܝܢ܆ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܘܰܝܬܶܝܢ܆ ܝܰܠܕܶܗ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܢܳܨܪܰܬ݂ ܥܽܘܡܪܶܗ܆ ܘܰܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܬܽܘܒ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܆ ܒܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܫܰܠܶܡ܆ ܘܶܐܬܪܶܝܡ ܘܰܚܡܺܝܪܶܗ ܛܡܰܪ ܫܰܒܩܶܗ ܒܥܰܡܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܢܓܰܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ [ܕܠܳܐ ܥܳܡܶܠ]܆ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

 

 

 

ܛ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܛܥܶܢܬ݁܆ ܚܰܝܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܛܥܺܝܢܰܝ̈ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܒܛܶܠܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܡ ܢܺܝ̈ܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܛܽܘܒ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܕܶܐܬܬܪ̈ܺܝܡܝ ܘܙܰܝܚܽܘܗܝ܆ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܘܰܚܝܳܟ܆ ܛܳܥܽܘܢܳܟ ܛܰܥܢܳܟ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܥܒܪܳܟ܆ ܕܶܐܠܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ܆

 

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܩܰܝܣܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܪܽܘܡܚܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܡܚܳܬ [ܠܰܒܪܳܐ] ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܠܰܥ ܒܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܒܶܗ܆ ܪܽܘܡܚܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܥܒܰܪܬܳܗ̇ ܠܪܽܘܡܚܳܐ܆ ܕܫܽܘܒܩܳܢܶܗ ܠܶܐܫܛܳܪܰܢ ܩܰܕܕܶܗ܆ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܳܐ ܦܨܺܝܚ ܕܰܦܢܰܘ [ܢܳܦܽܘ̈ܩܶܐ]܆ ܘܡܰܟܪܙܶܐ ܠܡܰܥܡܪܗܽܘܢ܀

 

ܒܐ̱ܪܳܙܳܟ ܓܶܝܪ ܚܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܽܘܪܰܬ܆ ܒܳܟ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܠܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ…………….. ܀

 

 

 [ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ]

ܐ

……………………………………………………………………………… ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܟܽܘܡܪܳܐ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܠܕܶܒܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܰܪܣܳܣܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܥܽܘܠܳܝܳܟ܀

 

ܦܪܰܚ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܗܰܘ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܒܥܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܰܥܢܶܗ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܪܽܘܚܳܦܶܗ܀

 

ܪܣܰܡ ܛܰܠܳܐ ܘܡܶܛܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܶܛܬܳܐ ܢܦܰܠ ܬܽܘܒ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܟܰܦܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܀

 

ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܪܶܕܦܰܬ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܛܥܳܐ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ ܒܶܗ܆ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܣܟܰܬ݂ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܰܒܽܘܥܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܨܡܰܚ ܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܚܘ ܠܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܝܺܬܶܒ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܕܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

 

ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܬܳܬ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ܆ ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܠܥܽܘܒܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂܆ ܘܰܡܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܐ ܒܰܢ܀

 

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܘܰܩܥܶܕ ܡܰܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܀

 

ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܳܐ܆ ܟܰܗܢܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܨܠܺܝܒܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܀

 

ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܰܘܫܶܛ ܘܝܰܗܒ܆ ܐܳܦ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ܆ ܪܗܶܛܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܚܽܘܠܡܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܪܗܶܛܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܨܶܝܕ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܓܶܠܝܳܢܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܢܽܘܢܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܛܰܒܥܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܢܳܦܩܳܐ ܕܰܒܠܺܝ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܛܰܒܥܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܚܕܰܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܗ̇܀

 

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܳܦ ܟܽܘܡܪܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܢܶܣܢܽܘܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܰܗܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܓܳܥܶܨ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܟܳܘܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܛܳܒ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܛܳܒ ܣܳܘܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܚܳܒ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܦܫܰܛ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܨܶܝܕ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

 

ܡܰܘܠܶܕܶܗ ܠܰܢ ܕܽܘܟܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܳܐܦ ܥܡܳܕܶܗ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦ ܡܺܝܬܽܘܬܽܗ ܠܰܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܠܳܢ ܪܽܘܡܪܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܚܫܺܝܒ ܐܳܟܽܘܠܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܚܫܺܝܒ ܫܰܬܳܝܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܡܰܫܩܶܐ ܟܽܠܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܢܳܣܶܗ܀

 

ܠܩܰܝܳܦܳܐ ܛܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܘܰܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܫܒܺܝܚ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܨܶܝܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܥܫܺܝܩ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܆ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܬܡܺܝܗ ܥܽܘܠܳܝܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ܀

ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܫܰܪܺܝܪ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܘܰܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܥܣܶܩ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܪܳܫܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ܆ ܚܬܺܝܡ ܥܽܘܩܳܒܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܐܶܫܬܰܐܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܶܪܽܘܕܶܗ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܫܶܬܩܳܐ ܒܰܣܪܶܗ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

 

ܡܶܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܡܢܳܐܽܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܩܛܺܝܠܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܬܠܰܐܽܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

 

ܡܰܢܽܘ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܕܡܶܟ܆ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܚܰܝܳܐ ܕܰܥܢܰܕ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܥܰܪ ܕܰܢܝܰܩܪ ܟܽܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܒ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܪܟܽܘܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܰܓܠܳܐ ܥܰܠ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܰܩܠܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܙܩܺܝܦܳܟ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܰܬܚܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܢܰܬ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܛܶܥܢܰܬ܆ ܥܰܦܝܰܬ݂ ܘܶܐܬܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܕܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ܆ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܟܰܠܶܠ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ܀

 

ܗܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܦܨܶܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ܆ ܓܕܰܠܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܰܣܠܶܩܘ ܘܰܡܛܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܝܰܗܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܪܥܶܡܘ ܒܶܗ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܀

 

ܗܳܐ ܪܶܥܡܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ݁܆ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܪܶܥܡܰܬ݂܆ ܚܠܰܛ ܢܺܝܣܳܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܠܰܛܘ ܩܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܪ̈ܰܥܡܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܝܗ̇܆ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܚܠܺܝܛܺܝܢ܆ ܥܰܡ ܡܶܛܪܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܕܚܰܫܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܪܶܥܝܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ܀

 

ܒܟܶܘܺܝܠܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܗܳܟܰܢ܆ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ܆ ܠܥܰܙܘ ܒܳܗ̇ ܐܰܟܚܰܕ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܕܰܢ܆ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܙܰܡܰܪܘ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܟܶܘܺܝܠܳܐ܀

 

ܒܗܳܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ܆ ܟܶܪܝܰܬ ܠܺܝ ܪܰܒܽܘܠܺܝ ܕܰܚܙܺܝܬ݂܆ ܕܡܶܣܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܓܺܝ ܒܰܛܢܳܟ ܪܶܥܝܳܢܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܗܳܐ ܓܕܺܝܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܪܶܣܡܰܬ ܒܺܝ܀

 

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܰܥܦܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܕܪܶܥܢܳܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܒܰܕܰܪ܆ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܪ̈ܶܓܫܰܝܟܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܫܚܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܶܐܡܗ̈ܳܬܶܗ܀

 

ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܘܡ̈ܰܠܳܠܶܐ܆ ܒܰܕܰܪܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܒܰܕܰܪܘ ܐܰܝܟ ܦܰܩ̈ܚܶܐ܆ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܟܶܢܫܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܕܰܪܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܩܰܠܰܣ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܗܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܰܢ ܐܰܝܟ ܟܶܢܦܳܐ܆ ܡܰܠܝܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܡܠܶܝܢ ܡܳܪܝ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܶܐܕܢܰܝ̈ܢ܆ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ܆ ܟܽܠ ܦܰܩ̈ܚܺܝܢ ܢܶܟܢܽܘܫ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܦܬܽܘܟ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܥܰܘ ܒܰܐܪܥܶܗ܆ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܩܪܳܢ ܠܰܓܕܳܠܶܗ܀

 

ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܒܶܗ܆ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ ܩܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܡܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܶܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܢܙܰܡܶܢ ܢܶܩܪܶܐ ܢܶܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܰܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܰܩܚܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܪ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܠܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܓܰܢܰܬ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܥܳܦܶܝܢ܆ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܠܟܽܠܳܠ ܥܺܐܕܰܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܟܠܺܝܠܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܘ܆ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܰܟܠܺܝܠܳܟ܆ ܕܰܓܕܺܝܠܳܐ ܒܶܗ ܕܰܟܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܢܳܨܚܳܐ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܨܳܡܚܳܐ ܒܶܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܦܬܺܝܟܳܐ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܢܳܨܰܚ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܓܡܺܝܪ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܟܠܺܝܠܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܘܰܓܕܰܠܢܳܝܗܝ܀

 

ܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܰܢ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܫܰܝܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܪ̈ܰܒܝ܆ ܒܰܢܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܩܶܕܝ̈܆ ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܠܳܟ܆ ܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܓܳܕܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܕܢܶܬܟܰܠܰܠ ܡܳܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܡܨܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܘܰܙܟܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܦܶܩ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܙܠܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܫܦܳܥܰܘ̈ܗܝ ܩܽܘܕܡܶܝܗ̇܆ ܒܰܕܰܪ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܰܡܦܺܕܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܢܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܪ̈ܰܥܡܶܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܪܰܩܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܪܳܡܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܫܺܝ̈ܛܶܐ܀

 

ܗܘܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܓܢܽܘܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܢܚܶܬ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܪ ܘܰܫܩܰܠ܆ ܠܒܰܪܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܺܝܒܶܗ܆ ܪܰܒ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܕܟܰܠܬܳܐ ܓܳܪܰܬ݂ ܒܰܓܢܽܘܢܳܗ̇܆ ܡܳܟܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܨܶܝܕ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܘܓܺܝܽܘܪܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܣܢܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܘܰܫܪܳܗ̇܀

 

ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܦܶܠܚܰܬ݂ ܫܽܘܩܪܳܐ܆ ܘܰܒܕܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܽܘܡܳܨܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܥܠܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܰܕ ܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܪܰܒܺܝ ܕܶܝܢ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܚܠܳܦܶܝܗ̇܆ ܘܝܗܒ ܠܳܗ̇ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܶܐܡܳܗ̇܆ ܙܰܗܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܳܗ̇ ܕܶܐܢ ܬܶܬܢܰܟܰܦ܆ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܟܺܝܪܳܐ ܢܗܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܟܰܪ ܥܺܕܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܚܘܺܝܚܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ܆ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܝܕ ܐܶܡܳܗ̇܆ ܕܰܢܟܰܠܶ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܣܰܪܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܕܬܶܚܕܶܐ ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܡܟܺܝܪܳܗ̇܆ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܪܩܶܕܘ ܐܰܝܟ ܐܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܢܗܰܪܘ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܟܶܦ ܫܰܠܺܝܛܳܐ܀

 

ܚܙܳܬ݂ ܒܰܪܬ ܣܰܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܚܳܪܰܬ݂ ܕܰܢܟܶܦ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ݂܆ ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܐܬܟܰܪܗܰܬ݂܆ ܕܰܒܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܥܳܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܩܰܛܪܰܓܬܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܛܪܰܓ܆ ܓܳܪܰܬ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܕܰܠܰܠ ܠܳܗ̇܆ ܕܦܰܩܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ݂܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܣܰܝܒܰܪ ܛܰܡܐܽܘܬܳܗ̇܀

 

ܢܺܝܣܳܢ ܕܶܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܫܠܰܚ ܘܰܫܩܰܠ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܳܗ̇܆ ܕܒܶܗ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܐܳܦ ܒܶܗ ܫܶܠܚܰܬ݂܆ ܨܪܳܐ ܘܰܣܕܰܩ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܗܰܘ ܢܰܚܬܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇܆ ܕܒܶܗ ܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܨܶܒ̈ܬܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܫܠܰܚ ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܫܩܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܬܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܥܺܐܕܺܝ̈ܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܒܩܳܗ̇ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܥܰܘܠܳܗ̇܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܢܰܣܺܝ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܘܰܫܪܳܪܳܗ̇܆ ܡܰܙܓܳܗ̇ ܒܶܗ ܘܶܐܬܡܰܙܰܓ ܒܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܢܗܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܥܛܺܝܦܳܐ ܨܶܒ̈ܬܰܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܡܫܰܡܶܫ ܠܳܗ̇ ܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܡܨܰܒܰܬ݂ ܘܰܥܛܺܝܦ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ܀

 

ܒܢܺܝܣܳܢ ܨܳܪܶܝܢ ܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܘܰܪ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ݂܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܢܺܝܣܳܢ ܥܺܐܕܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ܆ ܒܶܗ ܨܪܳܐ ܥܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܶܪܩܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ܆ ܫܒܰܩܬܶܗ ܠܶܗ ܟܰܕ ܥܰܪܛܶܠܳܝ܆ ܘܶܐܬܦܰܪܣܰܬ݂ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܬܒܰܥ ܕܺܝܠܶܗ܀

 

ܒܢܺܝܣܳܢ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܝܳܦܳܐ܆ ܕܨܰܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܚ܆ ܨܪܳܬ݂ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܘܰܐܦܩܰܬ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܚܙܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܕܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ܆ ܘܫܰܢܺܝ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܙܰܗܺܝ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܀

 

ܢܰܚܬܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܢܺܝܣܳܢ ܡܶܣܬܰܕܰܩ܆ ܦܳܪܚܺܝܢ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܡܨܰܪܶܝܢ ܠܶܗ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܨܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܫܰܡܥܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܶܠ ܟܽܠ܆ ܘܶܐܬܪܫܶܠ ܘܰܫܒܰܩ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܪ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܀

 

ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܰܛܶܠ܆ ܒܩܶܛܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܚܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܺܝܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܦܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܛܠܶܗ܆ ܐܰܪܥܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܢܦܰܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܐܰܦܶܩ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܕܺܝܠܶܗ܀

 

ܢܺܝܣܳܢ ܗܰܘ ܡܰܩܶܠ ܛܰܥܢܳܐ܆ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܝܽܘܩܪܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܕܰܒܚܽܘܡܶܗ ܫܪܳܐ ܬܰܠܓܳܐ܆ ܘܰܓܠܺܝ̈ܕܳܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܰܝܢܶܗ ܡܫܰܗܶܐ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܰܫ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܠܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ܀

 

ܩܽܘܪܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܢܰܓܶܕ ܟܽܠ܆ ܘܚܽܘܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܟܽܠ܆ ܙܟܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܡܡܰܙܰܓ ܠܳܐܐܰܪ ܒܒܽܘܣܳܡܶܗ܆ ܠܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܠܒܶܫ܆ ܕܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܒܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ܆ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܢܰܟܶܦ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܕܰܢܟܶܦ ܕܰܐܠܒܶܫ܆ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܒܶܥܕܶܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܟܶܦ ܦܽܘܪܣܳܝܰܢ܀

 

ܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܦܶܠܓܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܒܚܰܕ ܓܰܒܶܗ܆ ܘܦܶܠܓܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܰܒܶܗ܆ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܆ ܬܶܫܪܳܝ ܝܰܪܚܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܡܰܟܶܣ ܟܽܠ܀

 

ܩܥܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܥܽܘܒܰܝ̈ܟܝ܆ ܐܳܘ ܥܩܰܪܬܳܐ ܕܢܰܘܦܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܶܝ܆ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܳܛܠܰܬ݂ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܚܝܳܐ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܘܰܒܚܰܠܒܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ܆ ܠܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܠܰܟ ܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܥܽܘܒܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܐܰܟܶܣ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܙܥܽܘܬܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܩܰܕ܆ ܕܢܰܣܶܩ ܥܰܡܳܐ ܕܶܒܚ̈ܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ܆ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܀

 

ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܡܠܳܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܐܶܬܦܰܪܣܰܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܦܶܫܛܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܘܶܐܬܡܰܬܚܰܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܪܳܣܰܬ݂ ܫܶܦܥܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܢܦܰܝܓܽܘܢ ܨܶܗܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܶܫܬܰܡܰܫ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܕ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ

ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܒܝܺܢܣܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ݂܆ ܘܰܥܬܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬ݂ܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܣ̈ܒܶܐ܆ ܒܰܪ̈ܳܒܶܐ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܝܰܡܳܐ ܒܝܽܘܬ݂ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܝܰܒܫܳܐ ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܪܰܘܡܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚ̈ܶܐ܆ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܥܰܕܥܺܕ ܢܺܝܣܳܢ ܨܶܒܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܗܽܘܝܽܘ ܢܺܝܣܳܢ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܰܠܟܰܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܨܶܦ܆ ܘܶܐܫܬܐܰܠ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܕܶܐܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܪܰܚܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܒܝܰܕ ܢܺܝܣܳܢ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܆ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܕܰܓܶܠ ܘܰܩܛܰܠ ܟܽܠ܆ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ܆ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܙܡܰܪ ܩܳܠܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܡܰܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܠܟܽܠ ܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܐܳܐܰܪ ܡܠܺܝܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܪ̈ܰܥܡܰܝ ܢܺܝܣܳܢ܆ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܝܰܒܶܒ ܥܺܕܰܬ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܒܝܽܘܡ ܦܶܨܚܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܒܥܰܕܥܺܕܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܚܰܒܪܶܗ ܘܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܝܰܒܶܒܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܬܶܓܕܽܘܠ ܥܕܺܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܕܓܰܕܠܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܳܢܽܘܢ܀

 

ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܢܺܝܣܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܙܳܩܰܪ ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܟܽܠ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܡܶܬܥܰܛܦܳܐ ܒܺܪܝܬ݂ܳܐ܆ ܗܰܘ ܢܰܚܬܳܐ ܕܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܥܰܕܥܺܕ ܢܺܝܣܳܢ ܡܶܬܥܰܛܦܳܐ܆ ܢܰܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܩܺܝܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܬܦܰܨܚܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܬܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܥܺܐܕܺܝ̈ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܚܠܽܘ̈ܠܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܡܰܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇܀

 

ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܽܘܒܳܐ ܗܳܝ ܘܟܶܢܦܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܰܫ ܟܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚ܆ ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܰܟܣܶܝܗ̇ ܢܺܝܣܳܢ ܢܟܶܦ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܢܽܘܚ ܓܰܠܝܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇܆ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܟܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܢܰܚܬܳܐ ܟܰܣܺܝܘ܆ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܳܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܟܰܣܺܝ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܦܰܩ̈ܚܶܐ܀

 

ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܦܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܺܝܪܰܚ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܢܦܰܩ ܡܶܬܟܰܫܰܪ܆ ܚܘܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܚܶܠܫܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܪܘ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܛܺܝܦܳܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܥܺܝܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܗܰܒܳܒܺܝ̈ܢ ܟܶܢܫܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܣܺܝܡܬܳܗ̇ ܟܰܣܝܳܐ ܘܒܰܣܝܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܬܚܰܬ݂ ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܶܡܠܰܬ݂܆ ܘܰܒܢܳܬ݂ ܘܰܡܠܳܬ݂ ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

 

ܟܰܕ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܕܺܝܪܳܐ ܦܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܢܶܫ ܠܳܗ̇܆ ܕܗܳܝ ܢܰܩܕܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܟܰܢܫܰܬ݂ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܠܶܩܛܰܬ܆ ܡܰܢܢܳܐ ܟܰܢܶܫܬܶܗ ܝܰܥܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܬܰܘ ܟܢܽܘܫܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܢܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܡܰܢܢܳܐ ܣܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܒܳܬ݂܆ ܚܽܘܒܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܳܐܶܬ݂ ܝܰܬܺܝܪ ܒܳܣܶܡ܀

 

ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܣܰܬܘܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܬܰܒܰܪ ܠܶܗ܆ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘܒܳܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܒܪܶܬܚܶܗ ܙܟܳܐ ܠܩܽܘܪܫܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܕܳܨܝ̈ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܶܐܣܰܪ ܣܰܬܘܳܐ܆ ܗܳܐ ܫܪܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܟܰܪ ܒܶܛܠܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܬܨܳܒܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܬܶܚܙܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܬܶܛܰܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܬܨܰܒܶܬ݂ ܗܺܝ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ̇܀

 

ܝܺܪܶܒ ܢܺܝܣܳܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܫܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܠܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܕܣܰܬܘܳܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܟܰܕ ܐܰܡܠܶܟ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦܰܩܘ ܕܳܨܘ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܨܳܪܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܪܶܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܦܶܟܪܰܬ݂ ܝܳܬܳܗ̇ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܣܺܝܡ ܗܽܘ ܦܟܳܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

 

ܒܳܟ ܗܽܘ ܢܺܝܣܳܢ ܒܗܺܝܠܳܐ ܐܪܟ ܥܶܠܳܝܳܐ ܪܰܥܡܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܰܢ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܒܢܺܝܣܳܢ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܪܰܥܡܳܐ܆ ܪܰܟ ܥܽܘܙܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܆ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܶܬܥܰܙܰܙ܆ ܘܰܫܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܥܰܠ ܬܽܘܒ ܒܢܺܝܣܳܢ ܘܰܐܪܶܟ ܩܳܠܶܗ ܘܰܐܦܺܝܣ ܠܗܳܢܽܘܢ܆ ܕܰܫܡܰܥܘ ܘܰܐܘܚܶܠܘ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

 

ܗܳܢܰܘ ܢܺܝܣܳܢ ܫܒܺܝܚܳܐ ܦܳܬܰܚ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܘܡܰܦܶܩ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ ………………………………………… ܒܶܗ [ܬܽܘܒ] ܣܺܝܡܰܬ݂ ܥܽܘܡܩܳܐ [ܕܰܠـ]ܬܰܚܬ݁܆ ܝܶܗܒܰܬ ܦܰܓܪܳܐ [ܗ]ܘ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܀

 

[ܦܺـ]ܝܪܡܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܰܐܦܺܝܚ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܚܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܗܘܳܐ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܢܺܝܣܳܢ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ ܣܰܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝ [ܕܗܳܐ] ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܒܚܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܦܺܝܪܡܶܗ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܙܽܘܦܶܗ ܚܽܘܠܳܠ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

 

ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܢܺܝܣܳܢ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܺܝ ܪܶܓܫܰܬ݂ ܒܶܗ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ݂ ……. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ [ܠܳܟ] ܛܽܘܒ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܚܙܰܝܬ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܘܰܒܛܰܠܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܳܦ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

 

ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܙܳܚ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܒܢܺܝܣܳܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܒܢܺܝܣܳܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܓܕܰܠܘ ܠܳܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܚܝܰܘ܆ ܓܕܰܠܘ ܠܳܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܶܐܬܒܰܝܰܐܘ܆ ܘܰܓܕܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܬܗܰܪܘ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܓܕܰܠܘ ܠܳܟ ܟܽܠ ܒܶܪ݁ܝܳܬ݂ܳܐ܀

 

ܐܰܝܟ ܪܰܒܰܝܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܺܝܣܳܢ ܪܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܶܝܪ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܐܰܓܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܶܗ ܠܢܺܝܣܳܢ܆ ܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܝܣܳܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ………… ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܳܟ [ܛܽܘܒ] ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܚܙܰܝܬ݁ ܙܰܘܓܳܐ ܕܦܶܨ̈ܚܶܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܡܳܪܰܢ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܫܶܦܥܰܬ݂ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܠܳܐ ܚܳܣܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܳܐ܆ ܠܢܽܘ̈ܛܦܳܬܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܙܟܝ ܡܳܪܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܕܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܗܳܐ ܒܕܺܝܪ̈ܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܥܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ ܒܪ̈ܰܚܡܶܝܗ̇ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܝܺܥܰܘ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܘܰܛܠܰܡܘ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܟܠܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܨܗܶܐ܆ ܠܦܶܪܰܥ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܀

 

ܐܳܦ ܠܰܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܢܺܝܣܳܢ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܡܠܳܐ ܠܫܳܩܽܘܠܳܐ܆ ܡܠܺܝ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܡܦܺܝܕܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ܆ ܡܶܢ ܫܶܦܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܽܘ ܟܰܠ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ܆ ܟܪ̈ܺܝܗܳܢ ………  ܀

 

………… ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܓܰܪܕܺܝ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܕܰܕܢܰܚ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܕܶܢܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܶܢܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕ[ܦܪܰܣ] ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕ[ܠܳܐ] ܩܦܰܣ ܡܶܡܬܽܘܡ܆ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ܀

ܒܳܬܰܪ ܨܰܕܝܶܗ ܕܣܰܬܘܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩܳܐ܆ [ܗܳܐ]ܪܳܥܶܡ ܢܺܝܣܳܢ ܨܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܳܐ ܕܗܽܘ ܫܰܝܶܢ [ܝܰܡܳܐ] ܒܩܰܠ ܠܶܩ̈ܶܐ ܘܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܫܰܝܶܢ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܒܩܳܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܝܶܢ܆ ܐܳܦ ܐܳܐܰܪ ܒܩܳܠܳܐ ܕܦܰܪܰܚܬܳܐ܆ ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܨܶܕܝܶܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܪܶܓܫܬܳܐ܆ ܕܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ …………. ܀