ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܠܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ Testament de Mor Ephrem

ܬܽܘܒ ܟܳܬ݂ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܠܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ.

 

ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܕܺܝܰܬ݂ܺܝܩܺܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܰܐܪܦܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܺܝܬ݂܀
ܕܰܟܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ: ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈.
ܘܰܝܠܺܝ ܕܰܓܡܰܪܘ ܥܶܕܳܢܰܝ̈: ܘܰܚܒܳܠܰܝ̈ ܕܰܐܘܦܺܝܘ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈܀
ܐܶܬ݂ܟܰܪܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܫܬܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܛܳܐ ܢܰܘܠܳܐ ܠܰܓܕܳܕܳܐ.
ܚܣܰܪ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܫܪܳܓܳܐ: ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ܀
ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܫܰܠܶܡ ܫܳܥܬ݂ܶܗ: ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ ܡܛܳܐ ܫܽܘܢܳܝܶܗ.
ܘܗܳܐ ܚܰܕܪܽܘܗܝ ܩܶܣܛܽܘܢܳܖ̈ܶܐ: ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܠܥܰܦܪܳܢܳܐ܀
ܚܰܪܙܽܘܗ̇ ܒܰܩܕܳܠܝ ܫܺܫܰܠܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.
ܐܰܝܠܶܠ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܡܰܥ ܠܺܝ: ܘܶܐܢ ܐܶܒܰܓܶܢ ܠܰܝܬ ܕܥܳܢܶܐ܀
ܘܳܝܠܳܟ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܰܬ݁ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܒܪܳܐ.
ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܟ: ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ܀
ܘܒܳܗܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ: ܘܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܳܗܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ.
ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܕܺܝܢܶܗ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܀
ܕܡܰܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ: ܡܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.
ܒܰܕܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܐܳܦ ܝܶܠܦܶܬ݂ ܡܶܢ ܦܳܖ̈ܽܘܫܶܐ܀
ܕܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܐܰܣܟܶܠ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂.
ܘܳܝܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܳܢ ܓܰܕܫܰܢܝ: ܐܰܝܠܶܠ ܘܶܐܒܟܶܐ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܢܝ܀
ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܡܛܰܘ ܕܳܒܽܘܖ̈ܰܝ: ܕܢܶܫܒܽܘܢܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈.
ܗܽܘܫܳܥ ܣܰܓܺܝ ܡܰܕܚܶܠ ܠܺܝ: ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܘܰܡܟܰܐܰܪ ܠܺܝ܀
ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܠܰܡ ܚܶܘܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ݂.
ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܶܓܠܳܐ: ܕܡܶܪܕܰܬ݂ ܟܰܬܦܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ܀
ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘܫܳܥ.
ܟܰܕ ܘܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘܫܳܥ: ܠܳܐ ܦܰܪܶܫ ܠܰܐܝܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ܀
ܕܰܘܺܝܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܦܨܰܚ ܠܺܝ: ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܠܰܡ ܡܥܰܫܢܳܢܶܗ ܕܪܺܝܫ.
ܠܰܘ ܕܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܐ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܗܳܕܶܐ܀
ܠܟܽܘܢ ܗ̱ܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܶܦ ܐܰܪܬܶܐ.
ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܺܝ: ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ܀
ܬܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܡܶܨܽܘܢܳܢܝ: ܕܦܶܣܩܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ.
ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ: ܘܫܶܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܠܳܐ ܚܰܝ݂̈ܝ݂ܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ: ܘܠܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.
ܕܥܰܪܣܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܳܗ̇ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܀
ܕܰܛܥܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ.
ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܠܟܽܘܢ ܩܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܟܽܘܢ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܀
ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇: ܘܡܶܬ݂ܚܰܦܛܺܝܢ ܕܰܬܕܰܡܽܘܢ ܒܳܗ̇.
ܠܳܐ̱ܢܫܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܨܰܚܺܝܬ݂: ܘܠܳܐ ܢܨܺܝܬ݂ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܰܗܘܺܝܬ݂܀
ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܖ̈ܶܐ ܟܽܠܫܳܥ: ܗܳܐܰܪ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.
ܕܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܕܟܰܠܒܳܐ ܕܚܳܙܶܐ: ܠܕܺܐܒܳܐ ܕܰܣܪܰܚ ܒܰܓܙܳܪܳܐ܀
ܐܶܢ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܢܳܒܰܚ ܒܶܗ: ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܘܦܳܐܰܥ(ܡܳܚܶܐ) ܠܶܗ.
ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܳܐ̱ܢܫ ܠܳܐ ܣܳܢܶܐ: ܘܶܐܢ ܣܳܢܶܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܣܳܢܶܐ܀
ܣܰܟܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ̱ܢܫ ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ: ܘܶܐܢ ܪܳܚܶܡ ܠܣܰܟܠܳܐ ܚܰܒܪܶܗ.
ܠܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܘܠܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܛܰܪܳܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܠ ܐܺܝܠ: ܘܪܰܬ݂ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.
ܠܳܐ ܗܰܘ ܕܙܰܒܢܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܶܐܬ݂ܢܰܓܰܕ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.
ܘܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܪܽܘܩܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ.
ܘܠܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ.
ܘܠܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ.
ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܓܶܬ݂ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ.
ܐܶܢ ܐܰܘܪܒܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܪܶܗ ܠܳܐ ܢܚܽܘܢܳܢܝ.
ܘܶܐܢ ܒܰܨܪܶܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܢܕܽܘܢܳܢܝ.
ܐܶܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܰܘܕܺܝܬ݂: ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܐܶܦܽܘܩ.
ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ: ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܩܰܕ.
ܘܶܐܢ ܫܶܦܪܶܬ݂ ܒܗܳܢܶܝܢ ܕܰܬܢܺܝܬ݂: ܠܳܐ ܢܚܽܘܢܳܢܝ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.
ܠܳܐ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ: ܘܠܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.
ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܟܺܝܣܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܳܠܳܐ.
ܕܰܫܡܰܥܬܶܗ ܠܪܰܒܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ.
ܬܰܘ ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܘܰܫܪܰܐܽܘܢܝ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ.
ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܺܝ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬ݂ܳܐ.
ܕܒܰܣܖ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܓܰܡܪܰܬ݂ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܐܳܦ ܫܳܥܰܝ̈܀
ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ: ܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ.
ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܛ̈ܠܳܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈.
ܡܰܢ ܕܣܳܐܶܡ ܠܺܝ ܬܚܶܝܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܠܥܶܠ.
ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ: ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
ܘܡܰܢ ܕܣܳܐܶܡ ܠܺܝ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܠܥܶܠ.
ܕܠܳܐ ܡܰܘܬ݂ܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ.
ܠܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܩܰܪ ܩܢܽܘܡܶܗ.
ܕܡܰܢ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.
ܟܽܠ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܡܶܫܬܪܶܐ ܠܶܗ ܗܰܝܟܰܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܘܰܩܪܰܝܬܽܘܢ.
ܘܩܳܐܶܡ ܠܶܗ ܗܰܝܟܰܠ ܒܶܣܪܳܐ: ܠܫܽܘܐܳܠܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.
ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.
ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܒܢܰܝ̈.
ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ .
ܕܶܐܢ ܫܳܩܠܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܠܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܦܪܶܝܡ.
ܗܳܘܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ: ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܫܡܳܟ.
ܒܕܰܐܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܝ: ܠܳܐ ܒܥܰܘ ܡܶܢܳܟ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ.
ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ.
ܘܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܖ̈ܰܝ: ܕܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.
ܕܶܐܢ ܩܳܪܒܳܐ ܚܰܒܬ݂ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܚܳܐܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܳܐܟܠܳܐ ܠܳܗ̇.
ܠܰܘ ܢܶܩܦܗܽܘܢ ܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܗ̱ܘ̣ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܢܽܘܚ ܘܺܐܝܽܘܒ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.
ܕܠܳܐ ܡܦܰܨܶܝܢ ܠܰܐ̱ܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ.
ܕܛܳܥܶܢ ܠܺܝ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܶܗ: ܢܶܓܪ̈ܒܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܓܰܚܙܰܝ.
ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬ݂ܶܗ ܛܽܘܥܢܽܘܢܳܢܝ: ܘܰܒܪܰܗܛܳܐ ܠܰܘܳܐܽܘܢܳܢܝ.
ܘܩܽܘܒܪܽܘܢܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܦܠܳܐ: ܕܒܰܬܘܳܪܳܐ ܓܰܡܪܶܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.
ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܳܗܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ.
ܠܡܳܢ ܝܳܗܒܺܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܛܽܘܒܳܐ: ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈.
ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝܟܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܘܪܰܩܬܽܘܢ ܠܺܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ̈.
ܐܶܠܽܘ ܡܚܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܝ: ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܨܶܐ ܩܳܪܶܒ.
ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܳܪܩܺܝܬܽܘܢ: ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܣܰܪܝܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.
ܡܰܢ ܕܣܳܐܶܡ ܥܰܡܝ ܒܺܝܪܽܘܢܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ.
ܘܡܰܢ ܕܣܳܐܶܡ ܥܰܡ ܓܰܘ̈ܢܳܢܶܐ: ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܢܶܫܬܕܶܐ.
ܒܟܽܘܬܺܝܢܝ ܘܰܒܓܽܘܠܬܝ ܩܽܘܒܪܽܘܢܳܢܝ: ܕܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܨܶܒܬ݂ܳܐ ܠܣܰܢܝܳܐ.
ܘܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܺܝܬܳܐ: ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ݂.
ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ: ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܓܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝ.
ܘܣܰܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܦܶܠܚܶܬ݂: ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.
ܐܰܝܢܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܺܝ: ܘܰܚܛܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܩܒܺܝܥ ܒܰܩܢܽܘܡܝ.
ܕܟܽܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܒܺܝ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ݂.
ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܽܘܪ̈ܗܳܝܶܐ: ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈.
ܐܰܝܬܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܕܰܪܬܽܘܢ: ܕܰܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܽܘܢ.
ܐܰܝܬܰܘ ܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗܝ ܩܽܘܕܡܰܝ: ܠܡܶܕܶܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܢܕܰܪܬܽܘܢ.
ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܒܺܝ ܥܽܘܗܕܳܢ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܶܐܣܺܝܡ ܠܶܗ ܐܶܢܳܐ ܛܺܝ̈ܡܶܐ.
ܕܢܶܙܕܰܒܢܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܢܶܬ݂ܦܰܠܓܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.
ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܐܳܦ ܠܰܣܖ̈ܺܝܟܶܐ: ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ.
ܘܰܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܠܺܝ ܕܡܶܠܟܶܬ݂ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܛܳܒܳܐ.
ܒܪܰܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ.
ܪܰܒܽܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ: ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬ݂ܺܝܒ.
ܡܩܰܒܠܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܟܽܘܢ: ܕܰܦܪܰܫܬܽܘܢ ܘܝܰܩܰܪܬܽܘܢܳܢܝ.
ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܪܰܡ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.
ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܢܳܣܶܒ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܚܰܝܳܐ.
ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܝܳܗܶܒ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.
ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܦܪܰܫܬܽܘܢ ܠܺܝ ܗܳܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.
ܗܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ: ܝܰܩܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ.
ܢܶܬܶܠ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ.
ܘܶܐܢ ܠܰܝܬܰܝ ܐܶܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܬܶܣܒܽܘܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ.
ܒܪܺܝܟ݂ ܟܰܪܟܳܐ ܕܰܫܪܶܬܽܘܢ ܒܶܗ: ܐܽܘܪܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ.
ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܡܳܪܰܢ: ܐܶܬ݂ܒܰܪܟܰܬ݂ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ.
ܐܽܘܪܗܳܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܢܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܕܰܪ: ܢܡܽܘܬ݂ ܐܰܝܟ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܚܢܰܢܝܳܐ.
ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܦܰܪܣܺܝ ܩܕܳܡ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ.
ܕܛܳܥܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܬܶܕܠܰܩ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ.
ܠܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬ݂ܒܰܥܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܽܘܪܶܗ ܡܶܢܶܗ.
ܘܡܳܐ ܕܕܶܠܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܓܠܺܝܬ݂ܳܐ: ܚܶܒܰܬ݂ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܟܣܺܝܬ݂ܳܐ.
ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ ܟܺܐܒܳܐ ܕܰܠܓ݂ܰܘ: ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܺܝ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ.
ܥܰܢܰܘ ܠܺܝ ܡܳܖ̈ܰܝ ܘܰܐܚܰܝ̈: ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.
ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܶܒܪܶܬ݂: ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ.
ܘܰܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܺܝܬ݂: ܡܰܢܰܥ ܘܰܩܪܶܒ ܫܰܒܳܝܳܐ.
ܕܰܒܪܰܢܝ ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.
ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܳܒܽܘܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܛܰܪܦܰܢܝ ܐܳܦܠܳܐ ܬܫܰܢܩܰܢܝ.
ܒܕܶܐܢ ܐܰܝܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܣܳܥܪܰܬ݁ ܥܰܡܝ: ܓܽܘܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܺܝ.
ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܕܰܟܪܶܬ݂ ܡܳܢ ܥܶܒܕܶܬ݂: ܪ̈ܥܶܠܝ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܘܰܚܪܶܩܘ ܫܶܢܰܝ̈.
ܘܰܕܒܶܩ ܠܶܫܳܢܝ ܠܰܫܡܰܝ ܚܶܟܝ: ܘܶܐܚܰܕܬܰܢܝ ܩܰܒܳܒܺܝܬ݂ܳܐ[1].
ܕܰܚܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܠܰܓܡܳܪ: ܠܳܐ ܣܥܺܝܪܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.
ܘܛܳܒܬ݂ܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܦܠܺܝܚܳܐ ܠܺܝ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܰܢܝ ܐܶܡܝ.
ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡܝ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.
ܘܠܳܐ ܗܶܖ̈ܽܘܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܠܳܐ ܡܰܗܢܶܝܢ ܠܺܝ ܖ̈ܺܝܚܰܝܗܽܘܢ.
ܐܰܥܛܰܪܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܠܰܘܳܐܽܘܢܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.
ܗܶܖ̈ܽܘܡܶܐ ܗܰܒܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܥܠܰܝ ܐܶܡܰܪܘ ܡܰܙܡܽܘܖ̈ܶܐ.
ܚܠܳܦ ܖ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܘܗܶܖ̈ܽܘܡܶܐ: ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܘܰܒܥܰܘ ܚܠܳܦܰܝ.
ܡܳܢ ܡܰܗܢܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ.
ܐܰܥܶܠܘ ܐܰܥܛܰܪܘ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܒܰܣܡܽܘܢ ܒܶܗ ܥܳܠܽܘ̈ܠܶܐ.
ܘܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܪ ܙܶܒܠܳܐ ܣܰܪܝܳܐ: ܒܫܺܐܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ.
ܐܰܪܦܳܐ ܠܰܫܕܳܐ ܒܩܺܩܰܠܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܪܳܓܶܫ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ.
ܠܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܝܳܐܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܩܽܘܠܩܳܠܳܐ[2].
ܒܩܶܡܶܛܪܺܝܢ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ: ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܺܝ ܨܶܒܬܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܝ: ܕܥܰܡ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܦܶܐ.
ܕܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܚܳܝ̈ ܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ.
ܕܟܽܠ ܥܰܘܦܳܐ ܠܥܰܘܦܶܗ ܢܳܩܶܦ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ.
ܒܶܝܬ݂ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܒܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ.
ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܢܛܰܦܶܐ ܢܩܺܝܡܰܢܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.
ܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܢܓܽܘܠܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܠܰܝ.
ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܦܪܥܰܢܝ ܐܰܝܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.
ܕܶܐܢ ܚܛܗ̈ܶܐ ܬܶܛܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.
ܘܶܐܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܙܳܟܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܟ.
ܕܟܽܠ ܦܽܘܡ ܢܶܣܬܟܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܥܰܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܶܬܚܰܝܰܒ.
ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܦܳܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘ ܬܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.
ܡܳܢ ܬܺܐܬܰܪ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܺܙܰܠ.
ܥܒܶܕ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܕܺܝܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܶܚܩܰܬ݂ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ.
ܚܰܕ ܒܰܐܠܦܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܕܰܬܪܺܝܨ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܥܶܝܬ݁ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬ݂ܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ.
ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ.
ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ: ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܟܚܰܕ ܘܰܠܚܶܫܟܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ: ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܗܳܒܶܝܠ ܥܰܡ ܩܳܐܶܝܢ.
ܐܰܘ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ: ܕܢܶܥܡܪܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܖ̈ܳܕܽܘܦܶܐ.
ܕܩܳܥܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ: ܡܶܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܐܣܒܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܰܘ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ.
ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܗ̱ܘ̣ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬ݂ܝ.
ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܗܳܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܶܐܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.
ܒܰܕܚܰܕܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܟܳܝ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ.
ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ݂ܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܫܬܰܥܺܝܬ݂: ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܟܳܬ݂ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ.
ܒܕܰܟܝܳܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܓܰܠ ܡܶܨܛܠܶܐ: ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ.
ܫܰܠܶܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂: ܡܰܠܰܐܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ.
ܠܳܐ ܡܰܘܬ݂ܖ̈ܳܢ ܠܳܟ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܳܟ݂: ܕܕܳܒܽܘܖ̈ܰܝܟ ܗܳܐ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ.
ܐܶܬܬܦܺܝܪ ܒܺܝ ܬܽܘܒ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ.
ܕܠܰܘ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܟ݂.
ܚܰܛܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ.
ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܡܕܰܡܶܐ: ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܕܳܡܶܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ.
ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܦܰܫܶܛܽܘܢܳܢܝ: ܕܦܶܣܩܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܰܘܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܙܰܘܶܕܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܡܰܙܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.
ܘܡܳܐ ܕܰܡܠܰܘ ܠܺܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ: ܥܒܶܕܘ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ.
ܕܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ: ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.
ܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܚܶܨܦܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܒܥܳܠܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ.
ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܠ ܚܰܝܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ: ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܚܶܨܦܳܐ.
ܘܶܐܢ ܒܶܨܠܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ: ܪܳܓܶܫ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ.
ܕܥܰܡܶܗ ܕܝܳܥܶܐ ܕܗܰܘ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܝܳܥܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ.
ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ.
ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.
ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ.
ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ.
ܐܶܢܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܢ ܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܕܰܠܕܳܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ: ܠܪܽܘܒܺܝܠ ܐܰܢܺܝܚ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܶܗ.
ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܒܰܪܟܶܗ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ.
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܪܳܓܫܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܫܡܰܥ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܡܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ.
ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.
ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܠܰܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ.
ܘܶܐܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܰܣܺܝܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.
ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܕܚܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ: ܡܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.
ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.
ܘܡܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܬܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܝ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܛܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ.
ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬ݂ܳܐ ܫܽܘܗܪܽܘܢܳܢܝ.
ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܫܶܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܕܓܰܘܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.
ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܕܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ.
ܗܳܘܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܢܶܫܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ.
ܠܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܢܳܝ̈ܶܐ: ܟܬ݂ܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ.
ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܛܳܒ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܡܪܶܬ݂: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܡܰܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ: ܚܳܙܶܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ.
ܐܰܝܟ ܕܰܚܡܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܝܫܳܐ: ܪܶܓܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ.
ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܡܶܬ݂ܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.
ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܰܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ: ܐܳܟ݂ܠܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܚܰܒܠܳܐ ܠܶܗ.
ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܰܘܩܕܺܝܘܗܝ: ܘܰܬܛܰܠܩܺܝܘܗܝ ܠܳܐ ܡܰܪܦܝܳܐ ܠܶܗ.
ܬܰܘ ܐܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ: ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.
ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ ܢܽܘܚ: ܗܘܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܺܝܡ ܘܝܰܦܬ݁.
ܘܶܐܢ ܠܰܝܬܰܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܶܙܕܶܩ: ܗܘܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ.
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܐܰܝܟ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܐܶܬ݂ܒܰܪܰܟܘ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ.
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ: ܗܘܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ.
ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܐܰܝܟ ܐܺܠܺܝܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ.
ܐܰܒܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ.
ܢ̇ܗܶܐ̣ ܙܺܝܘܳܟ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ: ܘܬܶܙܕܰܗܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ.
ܕܟܽܠ ܚܰܙܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢܳܟ: ܕܰܒܪܺܝܟܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ.
ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬ݂ܢܰܩܰܦܬ݁ ܠܶܗ: ܢܶܥܢܶܝܟ ܡܶܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.
ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܬ݁ ܕܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܢܶܡܠܶܝܘܗܝ ܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܶܗ.
ܘܬܶܫܡܰܥ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܡܠܶܝܘܗܝ.
ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܶܫܡܥܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ: ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܬ݁ ܠܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.
ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇: ܬܶܒܢܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܰܝ̈ܟ.
ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܟܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܠܰܚܙܳܬ݂ܳܟ.
ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܠ̈ܦܳܢ ܡܶܢܳܟ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܶܝܢ.
ܢܶܣ̈ܒܳܢ ܡܶܢܳܟ ܝܽܘܬ݂ܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܽܘܕܖ̈ܳܢܶܐ ܖ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ.
ܘܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܢܗܶܠܶܟ ܛܶܒܳܟ݂ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.
ܡܳܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܒܺܝܠܳܐ: ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ.
ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ.
ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܘܬܽܘܟܠܳܢܶܗ: ܢܩܶܦܬܳܝܗܝ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ.
ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܓܪܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܟ ܒܶܝܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.
ܐܺܝܽܘܒ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܩܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ.
ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܝܰܥܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ.
ܐܰܝܟ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܥܳܒܳܐ: ܢܶܠܚܽܘܟ ܡܺܐܡܪܳܟ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ.
ܘܰܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܬܶܙܟܶܐ ܘܬܶܦܽܘܩ: ܚܠܳܦ ܓܽܘܠܝܰܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂.
ܬܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.
ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܳܟ ܒܰܠܘܺܝܬ݂ܳܟ: ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܚܳܒܰܬ݂.
ܦܽܘܠܽܘܢܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܐܶܡܳܟ: ܘܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ.
ܕܰܠܟܽܠ ܕܶܚ̈ܠܳܢ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܽܠ ܬܰܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܡܳܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ.
ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܳܟ ܬܶܦܽܘܩ: ܐܰܝܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܪܶܗܛܶܗ.
ܘܗܰܘ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܫܒܰܩܬܳܝܗܝ: ܢܚܰܘܶܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ.
ܕܶܐܬܬܟܶܠܬ݁ ܥܰܠ ܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ: ܕܒܳܙܰܥ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܡܶܟ ܥܠܰܘܗܝ.
ܘܰܫܒܰܩܬ݁ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ.
ܐܳܪܽܘܕ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ: ܕܶܐܫܬܺܝܬ݁ ܬܶܛܪܶܗ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ.
ܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܓܰܕܶܦ ܦܽܘܡܳܟ: ܢܶܬܒܰܥ ܨܰܥܪܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ.
ܐܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܶܐܘܢܶܡܝܳܢ̈ܶܐ: ܘܕܰܝܨܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܡܽܘ̈ܡܳܝܶܐ.
ܘܦܽܘܠܽܘܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܫܰܒܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܪܒܽܘܖ̈ܺܝܢܶܐ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ̈ܶܐ.
ܘܡܰܢܺܝܢܳܝ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.
ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܢ: ܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ.
ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܢܶܩܝܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܰܟܬܽܘܗ̇.
ܘܝܰܘܢܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ: ܠܡܰܟܳܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܪܳܕܽܘܦܳܐ.
ܝܳܗ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂: ܟܰܕܽܘ ܠܳܟ ܬܰܣܓܶܐ ܡܶܠܬܳܐ.
ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܕܳܒܽܘܪܳܟ: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܬܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ.
ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܘܡܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ.
ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܰܢܝ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ: ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܝܬ݁ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܪܰܒܳܐ.
ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܕܟܰܕ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܡܰܓܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ.
ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.
ܕܺܝܥܳܬ݂ ܗܘܳܬ ܓܦܶܬܳܐ ܒܠܶܫܰܢܝ: ܘܰܪܒܳܬ݂ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.
ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ: ܐܳܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ.
ܝܶܪܒܰܬ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܦܰܫܛܰܬ݂: ܫܶܛܚܰܬ݂ ܟܶܪܟܰܬ݂ ܐܶܚܕܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂.
ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇: ܘܠܶܩܛܰܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܚܶܣܪܰܬ݂.
ܘܰܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܳܩܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܣܓܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܣܳܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.
ܗܳܠܶܝܢ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ ܡܺܐܡܖ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ: ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܕܖ̈ܳܫܶܐ.
ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܶܗ.
ܕܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ.
ܦܽܘܫܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈.
ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ: ܕܢܶܚܙܽܘܩ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܬܰܓܳܪܳܐ.
ܘܳܝܠܺܝ ܕܶܐܒܰܕܘ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙܰܝ̈.
ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܒܳܟܶܐ: ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܫܝܽܘܠ.
ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܺܝ: ܫܰܦܰܥܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ.
ܕܒܰܛܶܠܢܰܢ ܒܰܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ: ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܰܢ ܐܳܦ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܢ.
ܐܰܪܥܳܐ ܬܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܢܗܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.
ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܟ ܕܳܒܽܘܪܳܐ: ܕܦܳܪܶܫ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ.
ܦܪܽܘܫ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܥܰܕ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.
ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.
ܥܰܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܥܰܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ.
ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕܳܐ: ܕܰܫܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܦܰܪܛܽܘܛܳܐ[3].
ܒܪܰܬ ܐܰܪܣܳܛܽܘܛܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܪܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܗܳܝ.
ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂: ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܐ.
ܕܰܚܒܳܠܶܝܗ̇ ܠܶܐܡܰܢ ܐܽܘܪܗܳܝ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܫܽܘܪܳܗ̇.
ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܚܫܶܟ ܢܽܘܗܪܶܗ: ܕܟܰܪܟܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܐܶܫܬܰܡܰܗ.
ܒܨܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ ܓܶܝܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ.
ܘܰܒܟܳܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܒܰܚܢܰܓܬ݂ܳܐ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ݂.
ܒܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ: ܘܡܰܠܶܠ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ.
ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܕܶܐܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܺܝܬ݂: ܓܽܘܪܢܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܶܐܠܶܬ݂.
ܘܶܐܣܺܝܡ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܢܰܟܦܽܘܬ݂ܳܐ.
ܘܶܐܥܒܶܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ.
ܕܶܐܢ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܢܝ.
ܘܰܥܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂.
ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܢܳܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܢܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ.
ܟܡܳܐ ܫܰܕܳܠܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܝ: ܘܡܳܐ ܫܳܓ̈ܳܫܳܢ ܫܶܐܠܳܬܶܟ̈ܝ.
ܘܰܟܡܳܐ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ܟܝ: ܘܠܶܟܝ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܐܽܘ̈ܠܝܳܬ݂ܳܐ.
ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ: ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܟ݂ܝ.
ܘܕܶܐܥܒܶܕ ܠܶܟܝ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܶܫܠܳܐ.
ܕܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܟܶܫܠܳܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܳܥܶܝܢ.
ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܡܰܘܬܝ: ܕܚܰܒܺܝܒܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܠܰܡ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.
ܒܪܰܡ ܙܶܠܝ ܥܒܶܕܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܐܶܠܬܝ: ܘܢܶܥܒ̈ܕܳܢ ܥܰܡܶܟܝ ܚܰܒܖ̈ܳܬܶܟܝ.
ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ: ܕܰܡܢܳܚ̈ܳܢ ܢܶܥܒ̈ܕܳܢ ܥܰܡܶܟܝ.
ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܺܝܢ ܓܽܘܪܢܳܐ ܕܫܺܝܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.
ܒܪܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܒܳܢ̈ܝܳܬܶܟܝ.
ܠܳܐ ܬܶܬܒ̈ܳܢ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܦܽܘܪܢܽܘܢ: ܘܬܶܟ̈ܕܢܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܢܺܝܪܳܐ.
ܕܪܺܝܫܶܗ ܠܰܡ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܗܳܟܘܳܬ݂ ܗ̱ܘ̣ ܪܺܝܫܶܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ.
ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܝܳܗܒܰܬܝ ܡܰܬ݂ܩܽܘܠܬܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ.
ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܶܟܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ ܟܽܠܢܳܫ.
ܘܰܥܢܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܡܦܰܪܛܽܘܛܳܐ: ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂.
ܕܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬܳܝܗܝ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ.
ܕܠܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܪܢܽܘܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܛܳܥܢܺܝܢ ܠܺܝ.
ܐܶܢ ܝܳܡܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ: ܢܶܐܬ݂ܶܐ ܓܽܘܢܚܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ.
ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܐܶܬܦܰܪܣܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ.
ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܒܰܪܟܶܟܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܥܢܰܕ.
ܕܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܟܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.
ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܫܳܪܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ.
ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ.

ܫܶܠܡܰܬ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ.

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ.

ܝ܆ ܘ܆ ܒ̱ܝܘ. ܒܪܽܘܟܣܶܠ܆

ܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.


[1] ܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ

[2] ܥܶܕܠܳܝܳܐ

[3] ܠܰܡܦܰܪܛܽܘܛܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܐܪܟܝܣܛܽܘܛܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܐ