ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ

ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ (ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܝܥܝܐ܆  ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܝܫܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܝܬܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܝܥܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܕܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥܝ̈ܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܝܥܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܣܪܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ (ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܥܣܪ ܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܥܣܪ܆ ܕܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܫܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܶܝܢ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܐܪܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܐ ܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܫܥܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܕܬܫܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܬܫܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܚܡܫܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ (ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܣܓܺܝ. ܠܕܰܟܪܺܝܗ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܒܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܰܟܶܐܒ ܕܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܡܰܚܶܫ ܕܠܳܐ ܚܶܡܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܓܳܙܰܪ ܒܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܦܶܐܐ ܚܽܘܒܶܗ. ܦܰܪܙܠܶܗ ܕܚܺܝܠ ܘܰܩܫܶܐ. ܒܰܣܺܝܡ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܰܪܺܝܪ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ܆

ܚܳܣܡܳܐ ܦܩܰܕ ܐܰܣܓܺܝ. ܘܰܢܟܰܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܪܬܶܗ ܡܕܺܝܠܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܰܟܶܐ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚ. ܚܶܡܬܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܒܥܶܗ ܘܥܶܩܳܪܶܗ ܕܡܶܪܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܗܰܒܶܒ ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܳܟ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܫܶܛ ܠܳܟ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܣܕܽܘܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܳܕܫܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ܆ ܡܠܽܘܠܳܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܰܕ ܕܠܺܝܚ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܦܰܚܶܗ ܨܠܶܐ ܘܰܦܶܐܐ. ܘܡܶܣܬܒܰܪ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܐ ܗ̱ܘ. ܥܢܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܟܡܺܝܪܬܳܐ ܟܰܕ ܝܳܨܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܙܰܡܢܳܐ ܠܶܗ. ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܰܚܘܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܝܡܳܐ. ܐܰܘܨܪܶܗ ܡܠܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܕܰܚܫܰܠ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܡܺܝܪ ܘܰܢܟܺܝܠ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܚܘܺܝܚ ܘܰܪܚܺܝܡ. ܡܶܬܦܨܰܚ ܘܓܳܢܶܒ ܠܳܟ. ܡܶܬܒܗܶܠ ܘܪܳܡܶܐ ܠܳܟ. ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܗ̱ܘ. ܙܳܟܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܚܶܪܝܳܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܓܳܚܶܟ ܘܢܳܟܶܠ ܠܳܟ. ܢܳܫܶܩ ܘܢܳܟܶܬ ܠܳܟ. ܚܳܠܶܐ ܘܚܳܢܶܩ ܠܳܟ. ܡܫܰܪܶܐ ܘܡܰܫܠܶܡ ܒܳܟ܆ ܐܰܪܝܳܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܬܳܐ݀ܶܟ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܥܳܡܰܪ ܘܠܳܐ ܡܰܟܶܐ. ܛܢܺܝܢܳܐ(܏ܗ ܛܰܢܳܢܳܐ) ܠܒܰܪ ܘܰܠܓܰܘ. ܡܰܒܶܐܫ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ. ܪܰܘܡܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܰܪܟܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܪܟܽܘܒܶܗ ܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܪܳܟܒܶܗ ܡܠܶܐ ܚܽܘܬܪܳܐ.

ܚܶܘܝܳܐ ܐܶܢ ܕܚܳܙܶܝܬ. ܠܳܐ ܬܶܬܪܗܶܒ ܣܰܓܺܝ. ܘܫܺܐܕܳܐ ܐܶܢ ܦܳܓܰܥ ܒܳܟ. ܒܣܽܘܪܺܝܘܗܝ ܘܠܳܐ ܬܫܰܢܶܐ. ܛܢܺܝܢܳܐ ܐܶܢ ܐܶܪܰܥ ܒܳܟ. ܢܰܦܫܳܟ ܚܬܽܘܡ ܘܥܪܽܘܩ. ܚܳܣܡܳܐ ܐܶܢ ܩܳܡ ܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ. ܦܽܘܩ ܙܶܠ ܩܪܺܝ ܒܺܐܝܽܘܒ. ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܢܳܫܶܩ. ܘܢܳܦܰܚ ܡܚܰܒܶܠ ܠܳܟ܆ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܚܡܬܳܟ. ܦܶܨܬܳܟ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܺܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܣܢܳܬܳܟ. ܡܰܫܩܠܳܟ ܕܶܐܠܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܢܣܰܩܪܰܟ ܐܰܚܽܘܟ. ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܩܢܺܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܚܣܽܘܡ ܒܳܟ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܣܪܰܚ ܠܳܟ ܛܥܳܡܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ. ܚܳܣܡܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܡܳܪܰܢ ܚܙܺܝ ܘܣܰܝܶܟ. ܟܡܳܐ ܐܰܚܫܽܘܗܝ ܚܳܣ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܣܳܡܳܐ. ܛܰܢܳܢܳܐ ܗܽܘ ܟܺܝܬ. ܕܚܰܪܒܶܗ ܫܡܺܝܛܳܐ ܠܶܗ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܡܦܰܝܶܓ ܠܶܗ. ܠܨܰܗܝܳܐ ܕܡܰܚܫܽܘܬܶܗ. ܐܳܣܝܳܐ ܦܬܰܚ ܘܰܐܦܶܩ. ܦܰܪ̈ܙܠܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܓܙܳܪ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܠܳܐܣܝܳܐ ܕܶܐܢ ܐܶܬܚܠܶܡܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܬܟܣܶܣ ܗܰܘ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܗܘܰܘ. ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܕܶܝܢ ܠܶܗ. ܕܶܐܬܢܰܛܪܘ ܒܙܽܘܗܳܪ̈ܰܘܗܝ.

ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܚܣܰܡ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܒܦܽܘܡܶܗ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܠܦܶܠܓܶܗ ܡܨܰܚܶܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܡܛܶܗ ܠܶܠܫܳܢܶܗ ܘܰܟܦܰܪ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܦܩܰܪ. ܘܰܐܫܢܶܝܗ ܘܰܗܡܰܣ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܰܫܟܰܪ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܡܰܐܢܺܝ ܐܰܝܟ ܒܡܳܐܢܶܗ. ܠܰܒܫܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܒܶܗ܆ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܚܰܦܺܝ ܚܢܰܩ ܚ̈ܶܛܶܐ. ܒܟܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܰܘܗܝ. ܒܡܶܐܣܳܪܬܳܐ ܐܰܣܪܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܝܰܗܒ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ. ܠܒܽܘܫ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܰܢܶܒ. ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܢܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܰܐܢܺܝ ܐܰܝܟ ܚܙܺܝܪܳܐ. ܣܝܳܢܶܗ ܡܕܺܝܠ ܟܽܠ ܫܳܥ܆ ܡܰܡܠܶܠܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܢܰܟܰܦ ܗܘܳܐ. ܒܟܶܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܢܺܝ. ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܓܰܢܰܒܬܳܐ ܓܳܝܪܰܬ ܒܬܰܘܳܢܳܐ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܶܙܢܶܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܡܣܰܪܢ. ܡܰܐܢܺܝ ܕܠܰܥ ܐܰܣܓܺܝ. ܬܳܝܽܘܒܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܓܣܳܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܓ̈ܶܕܕܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ. ܨܰܒܬܶܗ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܟܒܰܢ ܣܰܩܳܐ. ܕܢܰܘܟܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܨܰܒܥܶܗ ܒܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܠܡܰܐܢܺܝ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܘܙܰܝܶܢ ܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܬܶܐܛܪܳܐ ܕܦܳܫ ܘܺܝܬܰܪ. ܣܰܦܩܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܐܢܺܝ.

ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܘܝܳܐ. ܠܡܶܪܫܰܦ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܕܢܰܛܥܽܘܢ ܒܪܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ. ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܠܚܶܘܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܚܙܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܒܪܺܝܪܬܳܐ. ܒܰܗܠܳܗ̇ ܘܶܐܬܬܰܟܠܰܬ. ܡܰܠܟܳܗ̇ ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ. ܨܰܦܚܳܗ̇ ܘܶܐܬܬܰܘܝܰܬ. ܘܰܡܚܳܗ̇ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ܆ ܪܦܳܦܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܢܚܳܠܳܐ ܕܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܣܶܦܪܳܐ ܣܦܰܪ ܪ̈ܰܥܡܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܦܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܛܽܘܠܳܩܳܐ ܡܬܰܩܢܺܝܢ. ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܡܰܠܽܘܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܪܪܳܐ. ܒܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܐ ܡܳܠܛܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ. ܒܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܓܽܘܫܡܶܗ. ܐܰܟܪܗܽܘܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܣܰܥܪܽܘܗܝ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܚܠܶܡ ܢܶܡܽܘܬ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ ܥܰܨܒܽܘܗܝ ܕܢܶܪܗܰܛ ܠܦܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܳܚܫܺܝܢ ܠܫܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܕܒܶܨ. ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܡܚܳܬ ܡܶܢ ܒܰܪ. ܠܽܘܚܫܬܳܐ ܡܚܳܬ ܡܶܢ ܓܰܘ. ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܣܰܟܠܳܐ ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ.

 ܐܺܝܙܒܶܠ ܙܟܳܬ ܠܳܐܚܳܒ. ܥܶܙܶܩܬܶܗ ܠܚܽܘܝܳܒܶܗ. ܚܰܬܡܰܬ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ. ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܐܰܨܚܰܬ݂ ܒܠܶܫܳܢܶܗ. ܚܶܬܡܰܬ݂ ܠܩܽܘܛܪܳܓܶܗ. ܐܺܝܕܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܬܽܘܒ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܒܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܡܰܐܢܺܝ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܐܰܨܰܚ ܕܠܰܟܢܳܬܶܗ. ܙܰܒܢܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܒܢܶܩ̈ܥܰܘܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܕܝܰܐܝܺܒܳܐ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܒܩܽܘܢܩܳܝ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܫܰܪܰܚ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܨܳܡ ܗܘܳܐ. ܪܰܘܪܶܒ ܫܕܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܒܡܰܫܡܰܥܬܶܗ. ܡܰܐܢܺܝ ܬܪܰܥ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܓܰܪܦܶܗ ܒܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܠܚܳܒܽܘܫܬܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ. ܣܰܚܦܽܘܗ̇ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ. ܩܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܬܽܘܒ ܒܒܳܪܝܶܗ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܠܶܗ. ܙܳܐܰܥ ܘܢܳܐܶܕ ܒܳܗ̇. ܕܰܐܣܓܺܝ ܒܥܰܪ ܡܰܐܢܺܝ. ܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ ܢܰܩܠܽܘܗܝ܆

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܡܰܢ ܟܰܝ ܒܫܶܡ ܕܰܝܨܳܢ ܟܰܢܝܶܗ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܚܙܰܩ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܝܨܳܢ. ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܓܪܰܦ ܐܰܝܬܺܝ ܩܽܘܪ̈ܛܒܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܡܪܰܩ ܐܰܣܓܺܝ ܕܰܢܫܰܚܬܺܝܘܗܝ[1]. ܠܰܛܫܶܗ ܕܢܰܩܗܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܕܥܶܗ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܡܰܐܢܺܝ ܗܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܡܒܰܠܶܐ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܗܳܐ ܣܳܒܟܺܝܢ ܟܰܠܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܐܢܺܝ ܒܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ. ܡܚܰܪܟܫܺܝܢ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܡܶܛܽܠ ܠܚܶܡ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܩܳܨܶܝܢ. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܰܡ ܫܳܒܩܺܝܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܦܩܰܪܘ ܣܰܓܺܝ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܦܰܥܽܘܢ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܢܰܓܕܽܘܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܫܰܠܶܛ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܚܰܣܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܝܰܗܒ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܶܐܣܰܪ. ܢܶܒܥܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܫܳܒܶܩ ܟܽܠ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܒܚܰܫܰܢ ܡܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܆ ܕܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܬܛܰܪܰܦ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܰܚܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ ܒܚܰܫܰܢ ܡܚܰܣܶܐ ܠܰܢ. ܫܶܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܩܨܳܝ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܢܚܰܣܽܘܢܳܢ. ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܒܽܘܙܺܝ ܡܦܺܝܤ ܠܳܟ. ܩܨܳܝ̈ܳܐ ܐܰܓܰܪ ܩܶܨܡ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܒܶܛܠܰܬ݂ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܫܽܘܚܕܳܐ ܕܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܫܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܢܶܣܝܽܘܢܳܟ. ܩܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܪܥܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ ܫܽܘܒܩܳܢܗܽܘܢ ܡܕܰܟܶܐ ܚܛܳܗܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܶܗ. ܪܰܦܝܳܐ ܕܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ. ܗܳܝ ܨܶܢܥܬܳܐ ܠܦܽܘܪܣܳܗ ܡܣܰܝܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܙܰܠ ܠܓܺܗܰܢܳܐ. ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܶܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܒܶܗ ܒܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ.

ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܫܰܒܬܳܝ̈ܶܐ ܫܰܥܒܕܰܬ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܟܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܕܳܗ̇. ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܥܰܠ ܒܺܐܡ ܬܰܪܓܡܰܬ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܙܚܰܬ݂ ܒܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܟܳܐܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܟܰܚܕܳܗ̇ ܐܳܦ ܩܽܘܩ ܠܩܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܫܡܶܗ. ܕܩܽܘ̈ܩܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܰܕ ܫܘܶܝܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܙܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܢܳܨܝ̈ܳܢ ܡܶܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܫܳܠܡ̈ܳܢ ܠܰܚܕܳܐ ܩܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܗܶܝܢ ܠܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܶܐܚܰܕܘ ܠܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܟܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܪܘܺܝܘ ܒܚܰܕ ܬܶܐܛܪܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܠܰܘ ܘܰܫܕܰܘ ܥܺܕܬܰܐ ܗ̱ܘ ܩܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܚܙܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܶܐܬܬܰܙܰܙ. ܘܣܰܟܰܪ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܙܺܝܙܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܕܚܶܠ ܕܠܳܐ ܢܳܛܶܦ ܩܳܠܶܗ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܚܬܰܪ ܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܘܰܢܣܰܟ ܛܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܒܥܶܗ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܚܰܒܶܠ ܘܨܳܪ ܒܗܽܘܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܙܰܘ ܕܰܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܦܶܦܘ ܚܠܰܛܘ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܥܘ ܐܶܬܥܰܘܰܪܘ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܩܶܐ ܘܕܺܝܕܰܥ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܛܳܒ ܓܠܶܐ ܗܽܘ ܫܽܘܩܪܗܽܘܢ ܚܒܰܫ ܠܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܶܙܰܠ ܓܠܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܘܺܝ ܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܦܣܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܩܰܠ ܡܶܠܟܳܐ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܫܶܝ̈ܛܶܐ ܘܰܪ̈ܕܰܝܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܽܘܩܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ ܙܺܐܦܶܗ ܒܗܰܘ ܛܰܒܥܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܟܣܶܐ ܠܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܘܢܰܛܥܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܢܺܝܒ ܠܶܗ ܠܳܐ ܕܰܓܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܫܪܶܗ ܠܟܽܠܶܗ. ܓܢܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܠܩܽܘܛܪ̈ܘܓܰܘܗܝ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ܆ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܚܡܺܝܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܓܢܰܒ ܘܰܚܛܰܦ ܘܰܛܡܰܪ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܕܚܶܠ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܦܪܰܚ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܓܢܰܒ ܚܰܠܶܦ ܢܛܰܝܶܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܥܡܰܠܘ ܗܘܰܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܡܰܓܕܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ.

ܠܳܐ ܡܰܘܕܝܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܥܺܕܬܳܐ ܒܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܕܺܐܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܩܰܛܪܶܓܘ. ܟܰܕ ܟܳܦܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܕܰܓܶܠܘ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܰܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܟܽܘܪ̈ܳܣܰܘܗܝ܆ ܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܡܶܕܶܡ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒ. ܒܚܶܟܡܳܐ ܙܟܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܟܰܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܫܟܶܢ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܡܰܟܣܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܓܶܕܥܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܩܳܛܠܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܣܰܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܚܳܒܘ ܟܰܠܠܽܘܗܝ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܠܶܠܘ ܛܥܰܘ ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܛܳܟ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܩܰܛܪܶܓܘ ܕܰܦܣܰܩܘ ܣܪܰܚܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܘܢܰܟܪܺܝܘ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܨܶܒܝ̈ܳܢܗܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܣܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܦܣܰܩ ܠܗܰܕܳܡܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܘܠܶܗ ܒܳܥܶܝܢ. ܐܳܦ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܩܳܥܝܳܐ ܕܗܰܕܳܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܓܰܢܳܒܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܩܒܰܥ ܒܰܐܬܪܶܗ ܡܰܐܚܶܐ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܓܫܽܘܡ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܦܣܰܩܘ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܦܣܰܩܘ ܗܘܰܘ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܫܚܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬܟܰܚ ܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܗ̱ܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܕܦܰܣܩܽܘܗܝ. ܚܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ.

ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܓܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܥܺܕܬܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܪܰܒ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܳܦܩܳܐ ܠܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܺܝܢ. ܓܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܥܺܝܥܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܕܠܐ ܐܰܘܦܺܝܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܕܙܶܩ̈ܶܐ ܒܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܨܪܳܐ ܒܚܰܕܬܽܘܬܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܡܰܪܶܟ ܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܺܝܢ ܕܶܐܬܡ̈ܙܶܓܝ ܘܶܐܬܪ̈ܰܟܰܒܘ ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܓܫܽܘܡ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܦܣܰܩܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܘܕܰܒܶܩܘ ܥܒܰܕܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܦܣܰܩܘ ܗܘܰܘ ܢܣܰܒܘ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܥܳܗܢܺܝܢ ܫܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܠܰܘ ܫܽܘܚܳܪ̈ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܫܽܘܟܪܳܐ ܘܡܰܢ ܗܳܝ ܫܳܢܝܽܘܬܐ. ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܨܒܰܘ ܫܰܠܡܳܐ ܕܰܢܕܰܟܒܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܣܳܩܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܣܶܦܪܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܥܒܰܕܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܫܰܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܓܽܘܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܰܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܘܚܶܪ̈ܝܳܐܝܺܢ܆ ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܕܳܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܣܳܪ̈ܽܘܒܺܝܢ. ܐܺܝܕܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܦܣܰܩܘ ܗܘܰܘ ܫܩܰܠܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܩܒܰܥܘ ܪܶܓܠܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܣܳܗܶܕ ܟܡܳܐ ܣܪܰܚܘ ܒܰܠܒܶܠܘ ܕܚܰܠܶܦܘ ܗܰܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܘܒܰܠܒܶܠܘ ܥܒܰܕܘ ܣܶܦܪܳܐ ܡܕܰܘܰܕ ܒܩܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ܆ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܗܳܢܳܐ ܓܫܽܘܡ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܛܰܟܰܣ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܡܫܰܠܰܡ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܟܰܠܰܠ ܒܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܫܪܳܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܪܺܝܫܶܗ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝ̈ܰܐܬܺܝܩܺܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܪ̈ܺܝܣܳܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܘܰܘ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܢܰܟܶܤ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܓܰܢܳܒ̈ܶܐ. ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܓܢܰܒܘ ܩܥܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܡܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܢܰܒܘ ܕܰܠܠܒܶܫܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܒܶܫܘ ܡܬܽܘܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܝܰܩܰܪܘ ܘܗܳܟܰܢ ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܬܓܶܕܘ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗܘ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܩܪܰܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܒܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܣܰܕܶܩܘ. ܘܦܰܠܓܽܘܗܝ ܫܶܡ ܚܰܕ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܒܶܝܬ ܚܰܡܫܳܐ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܦܰܠܓܽܘܗ̇ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܫܘܶܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܩܰܫܺܝܫ ܐܰܘ ܕܰܛܠܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܒܣܶܐ ܐܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ. ܫܘܶܐ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܫܰܘܝܳܐ. ܗܳܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܐܰܫܘܺܝܘ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܺܝܢ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ.

ܐܰܫܰܪ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܒܝܰܕ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܰܫܕܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܗܽܘ. ܒܪܰܡ ܚܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܢ ܠܳܐ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܳܝ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘ ܕܰܡܟܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܠܰܝܬ ܠܡ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܚܰܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܗ̱ܘ ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܕܰܐܘܕܺܝ ܘܰܐܫܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܘܰܐܠܶܦ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܳܝ ܕܰܫܕܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܰܣܓܺܝܘ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܣܳܡܘ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܠܦܽܘܬ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܚܰܕ ܣܳܡ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܰܘܡܳܐ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܐܰܠܑܳ̈ܗ̈ܶܐ. ܘܡܰܐܢܺܝ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܒܝܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܪܳܡ ܘܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܬܳܢܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܫܘܶܐ ܠܶܗ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܚܺܝܠ ܐܳܦ ܫܶܡ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ.

ܩܶܕܚܰܬ ܒܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܐܠܶܦ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܒܪܶܐ ܟܽܠ ܘܡܰܬܩܰܢ ܟܽܠ. ܘܰܫܠܰܛ ܒܡܰܐܢܺܝ ܬܽܘܒ ܫܽܘܩܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘ. ܕܰܐܥܶܠ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܡܰܩ݉ܪܒܺܝܢ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܬܽܘܒ. ܐܰܣܓܺܝܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ܆ ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܕܡܶܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܓܢܰܒܘ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܠܒܶܫܘ ܗܘܰܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܡܙܰܓܘ ܗܘܰܘ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܠܰܛܘ ܗܘܰܘ ܒܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܫܰܒܘ ܗܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܟܦܰܪܘ ܒܰܒܪܳܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡܘ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܦܰܩܘ ܐܰܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܪܟܐ ܐܶܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܝܶܗ̇. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܗܺܝ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ܆

ܘܰܚܠܳܦ ܕܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܶܗ ܢܶܒܪܶܐ. ܚܰܘܺܝܘ ܕܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܚܰܟܡܽܘܬ ܒܪܳܬ ܥܰܡܶܗ. ܗܺܝ ܕܰܐܬܩܢܰܬ ܥܰܡܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܫܕܰܘ ܟܦܰܪܘ ܒܰܒܪܳܐ ܘܰܐܟܪܙܽܘܗ ܠܚܰܟܡܽܘܬܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܕܥܰܕܰܪܬܶܗ. ܘܕܰܫܠܰܚܘ ܫܕܰܘ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܠܶܗ ܠܫܽܘܩܪܳܐ ܘܶܐܫܬܕܺܝܘ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆

ܝܶܠܦܶܬ ܘܗܰܝܡܶܢܬܳܟ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܘܰܐܫܰܪܬܳܟ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ. ܥܶܡܕܶܬ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܒܰܫܡܳܗ̇ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܟ. ܝܶܠܦܶܬ ܫܪ̈ܳܪܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܕܰܪ ܥܽܘܬܪܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܰܪ ܓܰܙܳܟ. ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܝܥܝܐ܆  ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܒܟ̈ܺܐܢܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܦܬܰܚܘ ܗܘܰܘ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ ܗܘܰܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܝܰܡܳܐ ܦܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܫܬܡܰܥ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܣܳܡ ܠܶܗ ܡܰܓܳܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܗܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܟܶܣ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܕܟܰܘܟܒܰܝ̈ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܘܥܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܫܰܡܶܫܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܪ ܟܡܳܐ ܛܥܰܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܢܶܦܫܗܽܘܢ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܐ ܐܰܙܺܝܥ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܒܟܳܐ ܗܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܠܶܦ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܟܳܬܐ ܟܡܳܐ ܢܶܨܚܰܬ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܚܶܣܢܰܬ. ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܦܰܟ ܪܶܗܛܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܒܳܒܶܠ ܚܙܳܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ݂ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬܳܗ̇. ܫܪܳܪܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܰܠܣܰܬ݂ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܝܗ̇.

ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܫܛܳܗ̇ ܠܺܐܝܕܶܗ ܘܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܟܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܣܝܳܓܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܫܩܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܡܙܶܓܘ ܘܚܰܕ ܗܘܰܘ. ܒܒܶܣܪܶܗ ܫܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܣܝܳܓܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܕܰܐܗܰܪܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܪܰܘܒܳܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܙܳܥܰܬ ܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܪܳܒܰܬ݂ ܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܣܰܡܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܨܠܳܐ ܪܺܝܫܶܗ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܬܠܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܶܛܠܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܝ̈ܰܘܡܶܐ ܬܪܶܝܢ ܚܳܪܰܬ ܒܫܶܦܠܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܶܐܣܬܓܶܕܘ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܺܝܠ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܗ̇. ܗܰܝܡܶܢ ܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܟܦܽܘܪ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܠܳܐ ܙܟܳܐ ܚܺܝܠ ܫܰܒܥܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ.

ܕܶܐܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܬܚܶܝܬ ܚܶܠܩܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܠܳܐ ܘܰܐܣܪܶܗ ܠܚܶܠܩܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܚܳܒܘ. ܠܰܝܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܢܳܨܰܚ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܙܺܝܙ. ܗܰܘ ܕܒܳܬܪܶܗ ܣܰܗܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ. ܕܰܐܣܪܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܰܟܠܳܐ ܠܩܰܠܺܝܠܳܐ. ܒܗܶܬܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܳܒܘ ܗܘܰܘ ܘܰܗܦܰܟܘ ܗܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܫܪܰܘ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܐ ܙܟܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܳܡܘ. ܠܡܰܢܽܘ ܡܨܶܝܢ ܠܰܡܩܳܡ.

ܫܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܘ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢ ܫܳܥ̈ܶܐ. ܒܰܠܒܶܠܘ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܒܰܠܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܥܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܩܰܠܩܠܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܦܶܣܳܐ ܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܰܐܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣ ܟܽܠܶܗ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܕܠܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܝܺܠܶܕܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܛܰܪ ܬܳܐܓܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܚܶܠܩܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܒܢܰܘܗܝ̈ ܬܳܐܓܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ.

ܦܳܪܶܣ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܐ ܡܰܟܣܳܐ ܠܟܰܠܕܳܝܳܐ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܫܓܺܝܫ ܬܳܐܓܳܗ̇ ܕܢܰܡܠܶܟ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܡܠܟܺܝܢ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ. ܚܶܠܩܳܐ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܶܬܟܣܶܤ. ܛܽܘܟܳܣܗܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܕܰܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܰܥܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܫܡܰܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܦܰܠܶܓ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܚܙܺܝ ܟܺܝܬ ܟܡܳܐ ܟܰܪ̈ܣܳܢ ܝܺܠܶܕܝ̈ ܒܚܰܕ ܟܰܪܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܣܬܥܰܪܝ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܡܠܟܽܘܢ ܒܚܰܕ ܟܰܪܟܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܚܣܳܡܶܗ ܕܗܶܪܽܘܕܺܣ.

ܗܰܘ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܫܘܶܝܗ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܳܐ ܛܳܒ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܳܐ ܒܺܝܫ ܠܚܶܬܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܗܶܬ݂ ܚܶܠܩܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܬܚ̈ܰܠܰܦܝ. ܕܠܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܳܐܓ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܘܚܰܒܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܬܠܳܬܺܝܢ ܠܟܽܘܐܳܪܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܫܰܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܥܶܠ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܦܠܺܝܓ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܥܒܳܕܶܗ ܘܰܣܪܺܝܩ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܘܣܰܓܺܝ ܣܟܶܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܫܰܪ ܠܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ. ܫܰܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܦܠܺܝܓ ܗܘܳܐ. ܕܟܰܪ̈ܟܶܐ ܥܩܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܟܰܪ̈ܟܶܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܒܶܗ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܣܪܰܬ ܘܰܫܪܳܬ ܕܚܰܝܠܳܗ̇ ܚܪܰܒ ܘܰܐܚܺܝ.

ܐܰܘܠܶܕ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܦܰܪܫܳܗ̇ ܠܫܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܕܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܰܐܡܬܳܐ ܒܩܺܝܩܰܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ ܚܶܠܩܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܺܝ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܦܪ̈ܽܘܫܝܶܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܛܰܟܶܣ ܟܽܠ. ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܟܽܘܪ̈ܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܰܢ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܚܶܠܩܳܐ ܕܢܰܚܛܶܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܫܒܰܪ ܗ̱ܘ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܰܘ ܚܶܠܩܳܐ ܫܰܠܝܳܗ̇ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܙܰܘܥܰܝ̈ ܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܚܶܠܩܳܐ. ܗܺܝ ܩܰܘܡܬܶܗ ܡܰܦܺܝܣܳܐ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘܫܳܚܶܗ܆ ܚܰܦܺܝܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܪܰܦܝܳܐ ܚܰܨ̈ܶܐ ܚܕܳܐ ܚܰܨ̈ܶܐ ܪܳܦܝܳܐ ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܚܰܦܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܬܳܐ ܗܝ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.

ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܣܰܪ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܗܰܘ ܡܶܬܚܳܐ ܦܰܠܓܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܬܡܰܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܪܶܗܛܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܠܰܘ ܘܰܩܒܰܥܘ ܒܰܚܝܳܪܗܽܘܢ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܢܳܨܚܺܝܢ ܙܰܠܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܣܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܗܶܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܠܚܰܕ ܗ̱ܘ ܠܚܽܘܕ ܓܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܡܽܘܫܚܰܬ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܣܪܶܗ ܠܗܰܘ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܬܶܫܰܪܝ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܰܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܡܛܰܟܶܣ ܗܘܳܐ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܫܡܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ.

ܟܡܳܐ ܛܳܦܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܠܦܰܚܺܝ̈ܚܶܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܛܥܰܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ. ܡܳܫܘ ܓܶܝܪ ܦܗܰܘ ܘܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܘܫܰܪܰܪܘ ܬܽܘܒ ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܠܝܰܠܕܰܝܗܶܝ̈ܢ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܟܰܕ ܐܰܣܪܶܗ ܠܪܶܗܛܗܽܘܢ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܕܶܐܬܡܨܺܝ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܘܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܒܰܪܢܳܫ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܢܣܰܝܶܟ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܪܶܗܛܗܽܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܝܫܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܙܳܕܶܩ ܠܟܰܠܕܳܝܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܓܳܠܶܐ ܠܺܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܘܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܬܚܶܝܬ ܚܶܠܩܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܽܘܒ ܢܶܓܠܶܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܛܰܥܝ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܠܚܶܠܩܶܐ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ ܗ̱ܝ ܒܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܳܦ̈ܠܳܢ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܚܶܠܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܬܰܡܳܢ ܡܺܐܡܪܳܗ̇ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇. ܦܶܠܓܳܗ̇ ܥܠ ܦܶܠܓܳܗ̇ ܡܦܺܝܣ ܠܰܢ ܕܶܐܢ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ. ܥܒܳܕܳܗ̇ ܟܰܡܝܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܕܠܳܐ ܐܰܪܟܢܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ̇܆

ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܚܶܠܩ̈ܶܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܣܓܺܝܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܣܓܺܝܘ ܗܳܟܰܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܚܶܠܩܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܡܰܘ ܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܕܡܰܘ ܗܳܟܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܕܰܐܫܘܺܝ ܕܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘ ܘܦܰܪܶܫ ܢܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܆ ܦܰܪܶܫ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܘܛܰܟܶܣ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܘܺܝ ܠܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܘܒܰܠܒܶܠ ܠܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܦܰܪܶܫ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܘܰܐܫܘܺܝ ܕܢܶܬ݂ܕܰܡܰܪ ܦܰܪܶܫ ܘܬܽܘܒ ܐܰܫܘܺܝ ܕܢܰܬ݂ܗܪܰܢ. ܐܰܫܘܺܝ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܨܠܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܦܰܪܶܫ ܠܚܽܘܠܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܝܳܕܰܥ܆

ܣܰܓܺܝ ܒܠܺܝܠܳܐ ܠܰܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܟܶܐܡܰܬ ܕܠܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܡܰܣܟܶܢ ܘܬܽܘܒ ܡܰܥܬܰܪ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܛܶܟܣܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܟܶܐܡܰܬ݂ ܡܒܰܠܒܠܺܝܢ ܘܰܡܛܰܟܣܺܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܨܽܘܢܳܢ ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܪܬܽܘܢܳܢ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܫܰܡܳܫ̈ܶܐ ܐܶܬܩܒܰܥܘ ܠܡܳܪܽܘܬܰܢ. ܫܪܳܓܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܬܳܪܨܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܘܰܥܕܗܽܘܢ. ܟܺܝܡܳܐ[2] ܘܥܶܓܠܬܳܐ. ܥܝܽܘܬܳܐ[3] ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܡܰܠܦܺܝܢ ܕܠܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܆ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܪܳܕܶܝܢ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܡܚܰܝܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܘܰܕܓܳܢܶܒ. ܕܓܳܐܰܪ ܘܰܕܡܳܚܶܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܡܳܐ ܐܺܝܬ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܚܶܠܩܳܐ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܕܪܳܫܽܘܝ̈ܶܐ܆

ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܕܽܘ̈ܓܶܐ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܚܰܕ ܡܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܥܶܣܪܳܐ ܛܒܺܝܥܰܝ̈ ܒܚܰܕ ܨܰܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܛܒܰܥ ܚܶܠܩܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܒܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦ. ܫܪܳܪܳܐ ܚܙܳܐ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܕܰܡܝܰܬ ܠܒܶܝܬ ܝ̈ܰܠܕܶܐ ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܪܶܫ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܢܰܟܶܣ ܠܒܶܝܬ ܝ̈ܰܠܕܶܐ܆ ܒܕܳܪܰܢ ܚܝܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܝ̈ܰܠܕܶܐ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܟܽܠ ܕܡܰܘ ܒܠܶܒܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܐ ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܶܠܩܳܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܓܕܰܫ ܕܰܢܟܽܘܢ ܘܢܰܘܠܶܕ ܒܚܰܕ ܨܰܠܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܟܳܢ ܘܰܐܘܠܶܕ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܳܕܳܡ ܠܫܺܝܬ ܐܰܘܠܶܕ ܒܕܽܘܡܝܶܗ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܶܗ. ܚܙܳܝܗܝ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ. ܠܶܗ ܒܶܗ ܗܦܰܟ ܛܰܒܥܶܗ ܘܛܰܒܥܳܐ ܛܒܰܥ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ ܕܛܰܒܥܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ. ܠܶܗ ܒܶܗ ܢܣܰܟ ܘܰܐܣܶܩ. ܕܰܛܒܰܥ ܒܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܩܕܺܝܡܳܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܫܺܝܬ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ. ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܳܕܳܡ ܚܙܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܛܒܺܝܥ ܒܓܰܘ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܳܐܦ ܫܺܝܬ ܚܙܳܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܘܡܰܘܠܕܳܢܶܗ. ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܳܪܰܢ ܘܝܳܠܽܘܕܶܗ܆

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܺܝܬ ܓܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܟܰܠܕܳܝܳܐ. ܟܺܝܣܶܗ ܡܣܰܪܶܩ ܠܶܗ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܡܚܰܠܶܨ ܠܶܗ. ܟܳܦܶܐ ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ ܘܳܐܫܶܕ ܠܰܐܓܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܳܒܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܒܰܛܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܕܡܳܪܶܗ ܗ̱ܘ. ܕܳܐ݀ܬܝ̈ܳܢ ܥܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܒܫܶܓܡܳܐ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܢ ܦܬܰܚ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܳܟ ܦܶܣ̈ܶܐ ܘܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܣܒܽܘܟ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܣܶܦܪܶܗ. ܒܰܣܒܶܤ ܘܣܰܕܶܩܳܝܗܝ ܐܰܗܶܠ ܘܒܰܙܰܚ ܒܶܗ. ܬܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗ ܕܗܳܕܶܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܕܶܬܓܕܫܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܬܳܒܰܥ ܠܳܟ ܬܒܰܥܳܝܗܝ ܕܥܰܠܡܳܢܳܐ ܬܳܒܰܥ ܕܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܘܡܰܛܥܶܐ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ܆ ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܬܳܒܥܳܐ ܨܰܥܪܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܬܳܒܥܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܘܟܰܕ ܬܳܒܥܳܐ ܕܰܪܓܳܗ̇ ܒܥܶܕܳܢ ܬܰܒܥ̈ܳܬܳܐ ܒܰܛܠܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܰܟܣܽܘܗܝ ܕܟܰܕ ܬܳܒܥܺܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܛܰܟܣܽܘܗܝ ܠܕܽܘܘܳܕܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܠܒܶܠܘ ܫܕܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ ܒܰܠܒܠܽܘܗ̇ ܠܡܰܫܡܰܥܬܰܢ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܘܚܶܪ̈ܫܶܐ ܐܳܦ ܢܶܚ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܬܽܘܒ. ܒܳܒܶܠ ܕܒܽܘ̈ܠܒܳܠܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܒܰܠܒܠܽܘܗ̇. ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢ ܡܪܰܩܶܕ ܒܶܗ ܘܪܳܦܶܣ ܘܕܳܐܶܨ ܒܶܗ܆

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܐ ܕܠܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ. ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܪܰܬ ܒܳܒܶܠ ܕܒܰܙܰܚ ܒܳܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܥܳܡܽܘܨ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܕܢܰܗܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܙܰܚ ܒܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܛܥܝܽܘܗ̇. ܟܰܘܟܒܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܰܒܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܛܥܰܘ ܗܘܰܘ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܚܶܠܩܳܐ ܘܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܚܙܰܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܫܰܪܝܳܐ. ܚܙܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܕܰܘܰܕܘ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܕܳܐ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܘܰܐܟܪܶܙ. ܕܥܰܠ ܘܰܕܢܰܚ ܟܰܘܟܰܒ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ ܣܰܒܰܪ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆

ܫܪܳܪܳܟ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܚܶܣܢܳܐ ܕܢܶܡܪܰܕ ܒܶܗ. ܕܗܳܐ ܪܳܦܬܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܡܳܚܝܳܐ ܒܟܽܠ ܥܽܘܩܣܺܝ̈ܢ. ܩܶܨܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܢܶܦ ܠܰܢ. ܘܚܶܠܡܳܐ ܡܫܰܪܓܶܠ ܠܰܢ. ܚܰܠܶܠ ܒܡܰܒܽܘܥܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ. ܩܳܪܝܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ. ܨܳܐܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܛܳܝܫܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܠܦܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܦܳܗܝܳܐ ܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܗܺܝ ܡܕܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܡܛܰܟܣܳܐ ܝܳܬܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܝܬܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܐܰܝܟܰܢ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ ܕܚܶܠܩܳܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܢ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܫܰܠܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ. ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܒܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܟܺܐܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܘܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܪܬܶܗ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܩܳܐܶܡ ܠܫܰܠܺܝܛܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡܰܘܪܶܒ ܠܶܗ. ܠܣܰܡܝܳܐ ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ. ܚܶܠܩܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܟܽܠ ܒܡܽܘܡ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘ. ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬܟܣܶܣ ܘܡܶܬܦܰܪܣܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܓܕܰܫ ܘܶܐܣܰܪ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܢ ܘܝܰܗܒ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒ̈ܥܶܐ܆ ܓܕܰܫ ܕܝܰܠܕܳܐ ܡܶܬܒܛܶܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܠܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܫܰܐܶܠ ܕܡܰܢ ܨܳܪܶܗ ܠܡܽܘܡܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܩܕܺܝܡ ܡܽܘܡܶܗ ܕܥܽܘܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܚ̈ܶܠܩܺܝܢ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ. ܢܳܨܝ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܫܳܥܬܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܥܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܘܫܽܘܪܳܝܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܫܳܥܬܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܺܝ ܟܰܕ ܗ̱ܝ. ܟܶܪܟܰܬ݂ ܘܟܳܢܰܬ ܬܽܘܒ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܬܟܽܘܢܝ ܙܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܶܐܬܟܣܶܤ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܡܰܐܚܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇܆

ܐܰܝܟܰܢ ܡܦܰܠܶܓ ܟܰܝ ܛܰܠܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܚܳܫܒܺܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܚܶܠܩܳܐ ܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܙܕܟܺܝ. ܕܶܐܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܩܕܺܝܡ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܥܳܐ ܘܒܰܛܢܳܐ. ܗܺܝ ܫܳܥܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܝ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܥܰܘܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠ ܚܰܒܪܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܰܦܬܰܚ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܙܳܟܶܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܕܰܪ ܦܶܣ̈ܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܘܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆

ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܚܶܠܩܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܠܰܥܘ ܢܽܘܢ̈ܶܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܩܛܰܠܘ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܒܶܝܬ ܝ̈ܰܠܕܶܐ ܣܳܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܚܽܘ̈ܠܕܶܐ ܡܛܳܐ ܦܶܣܳܐ ܕܢܶܣܬܰܡܽܘܢ ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘ ܫܳܥܬܳܗ̇ ܕܠܶܓܠܝܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܒܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܳܪܶܝܢ. ܫܰܐܶܠ ܠܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܢܳܚܫ̈ܶܐ ܘܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܩܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܘܰܦܗܰܘ. ܕܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܦܠܺܝܓܽ ܗ̱ܘ ܠܩܶܨܡ̈ܶܐ ܫܪܰܘ ܢܶܚܫ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܙܟܰܘ ܚܶܪ̈ܫܶܐ. ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܫܪܰܘ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܙܳܟܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܫܰܐܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܕܺܝܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܘܥܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܕܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܆

ܩܰܛܺܝܢ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܕܰܐܟܣܶܗ ܠܗܰܘ ܚܶܠܩܳܐ ܒܚܶܠܩܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܕܪܳܕܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܐܰܟܣܶܗ ܒܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܛܶܠܳܠܗܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܓܽܘܫܡܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܚܒܰܫ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܚܰܓܪܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܫܠܽܘܚܽܘܗܝ ܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܚܰܒܫܽܘܗ̇ ܠܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܒܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܡܰܢ ܢܶܪܚܡܺܝܘܗܝ ܠܛܳܒܳܐ ܘܡܰܢ ܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܠܟܺܐܢܳܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܟܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܗ̱ܝ ܟܝܳܢܳܐ ܙܟܳܐ ܒܫܰܒܪܳܐ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܙܟܶܐ ܒܓܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܬܓܰܒܰܪ. ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܕܚܽܘܫܳܚܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܛܽܘܟܳܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܫܠܺܝ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܪܰܪ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ܆

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܛܽܘܟܳܣܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܶܠܩܳܐ ܡܛܰܟܶܣ ܒܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܕܪ̈ܶܗܛܰܘܗܝ ܘܦܽܘܠܳܓ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܡ ܫܶܓܡܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܪܦܝܳܗ̇ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܕܒܰܒܥܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܕܶܩ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܘܚܶܪܝܳܐܝܺܢ. ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܨܳܐܬܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓ. ܒܥܳܬܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܬܚܽܘ̈ܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܫܪܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܦܽܘܩ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܚܒܽܘܫ ܦܶܗܝܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ. ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܘܰܒܚܰܕ ܕܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܣܰܥ. ܘܢܳܦܶܠ ܒܓܰܘ ܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܩܳܦܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܕܫܽܘܪܶܗ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܡܽܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܡܛܶܝܘܗܝ ܢܽܘܪܶܗ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܪܳܐ ܒܥܶܠ ܕܰܪܶܗ ܦܳܓܥܳܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܐ. ܫܶܬܩܳܗ̇ ܡܫܰܗܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܰܢ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܕܬܶܡܛܶܐ ܘܬܶܒܨܶܐ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܓ̈ܰܠܠܶܐ ܕܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܡܓܺܝܠܺܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܢܶܫܒܽܘܩ ܕܓ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܚܳܣܶܢ ܠܶܗ ܚܶܠܩܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܢ̇ܗܶܐ̣ ܫܺܝܛܳܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܒܰܪ ܚܶܠܩܳܐ ܘܰܐܥܒܪܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܟܝܰܬ ܡܶܕܶܡ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܥܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܘܒܬܳܗ̇܆

ܐܰܝܟܰܢ ܡܛܰܟܶܣ ܟܽܠ ܚܶܠܩܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܟܽܠ. ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢ. ܐܰܝܕܳܐ ܩܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܠܬ ܠܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܚܶܠܩܳܐ ܫܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܒܺܝܒܳܗ̇[4] ܕܥܰܢܬܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܚܶܠܩܳܐ ܗ̱ܝ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܝ ܢܳܛܪܳܐ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܘܗܳܕܶܐ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ. ܚܕܳܐ ܦܳܪܫܳܐ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܢ ܣܓܺܝܘ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܗܽܘܢ ܫܳܛܶܗ ܠܚܶܠܩܳܐ ܘܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܕܠܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܡܰܙܓܽܘܗܝ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܫܳܛܽܘܗܝ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪܢܶܣܘ ܒܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܳܛܽܘܗܝ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܠܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܳܛܽܘܗܝ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܕܥܰܙܺܝܘ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܣܶܗܕܰܬ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܰܪ̈ܶܐ ܣܓܺܝܘ ܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܦܳܫܘ ܘܶܐܫܬܒܶܩܘ ܡܶܢܶܗ ܒܪܶܗܛܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܥܒܰܕ ܦܺܐܩܳܐ ܘܦܺܐܩܽ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܕܬܶܩܛܽܘܠܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܠܡܳܐ ܟܺܝܬ ܫܠܶܐ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܡܰܢ ܐܰܫܠܝܶܗ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܟܰܘܟܒܶܗ. ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܒܳܗܬܳܐ ܘܡܰܬܬܰܘܝܳܐ. ܡܰܢ ܢܰܟܦܶܗ ܚܝܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܛܰܡܳܐܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܶܠܩܰܐ ܗܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܘܠܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܣܢܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܟܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܚܽܘܕ ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܙܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܚܶܠܩܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ܆

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܶܠܩܳܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠ ܙܰܘܥܺܝ̈ܢ ܘܡܰܡ̈ܠܠܺܝܢ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܺܝܢ. ܕܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܒܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܬܰܩ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܘܬܶܫܠܶܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܕܰܘܕܰܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܳܥܽܘܬ ܩܪܳܬ ܢܺܝܪܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܓܰܠܙܽܘܗܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܐܳܦ ܝܰܒܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܬܽܘܒ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܶܐܠܦܳܐ ܘܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܛܰܟܶܣ ܠܳܗ̇. ܝܺܠܰܦ ܕܒܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܝܥܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܕܰܥ ܐܳܚܝ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܐܶܓ ܕܢܶܙܕܰܘܰܓ ܠܳܐ ܒܪܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ. ܗܰܘ ܟܺܝܬ ܕܳܐܦ ܪܰܚܫܳܐ ܡܙܰܘܶܓ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܠܰܡܨ̈ܰܠܠܶܐ ܗܳܟܰܢ ܡܥܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܕܰܢܣܰܟ ܒܗܽܘܢ ܙܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܶܐܫܬܪܰܥܘ ܢܚܶܬܘ ܘܰܙܪܰܥܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܙܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܳܐ. ܕܗܺܝ ܩܰܘܡܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܰܠܦܳܐ ܟܡܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܕܪܺܝܫܶܗ ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܐܰܣܓܺܝ ܒܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܟܰܕܳܒ̈ܶܐ. ܕܗܶܢܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܟܶܣܳܝ̈ܗܝ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܚܰܒܪܶܗ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܐܶܕܢܶܗ ܠܛܶܐܒ̈ܶܐ ܕܙܽܘܥܳܡܶܗ[5] ܘܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܕܳܡܝܳܐ ܘܶܐܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܗܝ. ܡܰܐܢܺܝ ܣܢܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܚܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܽܘܪܳܐ ܕܒܳܚܰܪ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܫܰܪ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܶܐܫܬܪ̈ܺܝܝ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ. ܕܡܰܢ ܟܰܝ ܫܰܓܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ. ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܡܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܛܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܚܝܳܪܳܗ̇ ܕܟܰܘܟܰܒܬܳܐ. ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܟܣܶܣܘ ܒܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆

ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܐܟܶܣܳܝܗܝ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܦܶܠܓܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܶܐܡܰܬ. ܗܺܝ ܩܰܘܡܬܳܐ ܟܪܺܝܬܳܐ. ܕܗܺܝ ܩܰܘܡܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܬܽܘܒ ܝܳܪܒܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܰܟܣܳܐ ܠܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܢܰܗܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܪܕܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܠܳܫ̈ܶܐ. ܕܗܳܝ ܡܰܟܣܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܚܪܶܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܫܰܪܶܒܘ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܡܰܢ ܟܰܝ ܙܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܣܶܪ̈ܥܶܦܝ ܢܦܰܩܝ̈ ܡܶܢ ܢܽܘܚ. ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܦܶܠܓܘܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܗܺܝ ܣܳܗܕܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬܘ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܰܪܶܒܘ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܘܦܺܝܘ ܗܘܰܘ ܘܶܐܒܰܕܘ ܒܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܐܰܗܦܶܟ ܓܶܢܣܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܚܶܬ ܫܰܪܶܒ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ ܘܰܐܡܙܰܪ̈ܬܶܐ[6]. ܗܶܢܽܘܢ ܟܺܝܬ ܝܰܒܶܠܘ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܰܦܪܺܝܘ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܡ ܐܰܘܠܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܠܡܗܽܘܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܝܢܝܐ܆ ܕܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛܥܝ̈ܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܢܺܐܠܰܦ ܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܰܟܶܣܘ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܒܰܠܒܶܠܘ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܢܶܒܗܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܢܶܒܣܽܘܪ ܠܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܠܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܢܰܟܶܦܘ ܠܢܶܥ̈ܒܶܐ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܐܰܚܛܺܝܘ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܣܳܟܪܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝܳܐ. ܕܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡ ܩܳܡ ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܩܰܛܪ̈ܰܓܝ ܡܳܝ̈ܬܳܢ ܒܓܰܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܰܡܺܝܢ ܟܰܝ ܡܙܰܟܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܕܡܰܓܪܺܝܢ ܠܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܳܐ ܣܟܰܠ ܣܶܦܪܶܗ ܘܚܶܠܩܶܗ ܕܟܰܠܕܳܝܳܐ܆ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܠܺܝ̈ܨܳܢ ܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ (ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ) ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܟܽܠ ܫܳܥ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܶܝܢ ܢܳܛܰܪ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗܶܝܢ ܟܳܐܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܙܩܺܝܦ ܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܫܪܳܐ ܕܫܰܡܰܪ ܠܚܰܬܢ̈ܶܐ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ. ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܕܶܟܪܳܐ ܝܰܗܒ ܚܶܠܩܳܐ ܕܢܶܪܫܰܥ ܠܒܰܪ ܘܰܠܓܰܘ. ܕܳܐܦ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܛܰܢܶܦ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܥܰܒܕܳܐ ܘܳܐܦ ܡܳܪܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܘܦܰܢܺܝܘ ܠܶܗ ܚܽܘܒ̈ܠܰܘܗܝ ܠܦܰܚܙܳܐ. ܐܶܢ ܐܶܫܬܪܰܥ ܘܰܐܪܫܰܥ ܡܰܢܽܘ ܒܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܪܳܓܶܙ ܕܗܰܦܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܳܛܶܠ ܕܛܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆

ܟܺܐܢܳܐ ܒܡܰܐܣܰܬܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܚܰܘܳܐ ܒܟܰܦܳܐ ܣܳܡ ܘܠܳܐܕܳܡ ܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܒܰܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܒܰܕ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܢܰܠܶܦ ܕܚܰܕ ܒܰܚܕܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܣܺܝܪ. ܗܺܝ ܗܳܝ ܡܰܣܰܐܬܐ ܬܳܩܠܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܓܰܢܒܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܪܶܓܬܳܟ ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ. ܕܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܒܰܫ ܟܝܳܢܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܐܶܠܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐ݀ܶܢ ܠܳܟ ܕܟܰܕ ܗܺܝ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܟܪܽܘܡܳܗ̇ ܕܟܶܐ ܘܰܓܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒܣܺܝܪ. ܕܪܺܝܫܳܟ ܓܠܳܐ ܘܓܳܐܶܕ ܟܪܽܘܡܳܟ ܡܚܰܦܰܝ ܗ̱ܘ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܶܐ ܘܰܓܠܶܐ ܟܪܽܘܡܳܟ ܒܐ̱ܪܳܙ ܪܺܝܫܳܟ܆ ܐܶܫܬܪ̈ܰܥܝ ܘܓܳܪ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܕܰܡܚܺܝܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܠܥܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܰܟܺܝ ܥܰܘܠܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܐܶܨܛܠܺܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܪܰܥ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܪܡܺܝ ܒܡܰܦܠܶܗ. ܢܳܬܳܢ ܫܒܰܩ ܐܶܠܥܳܐ ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܒܰܩ ܒܰܠܗܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܡܠܺܝܛܳܢ ܗܘܳܐ܆

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܕܢܶܟܣ̈ܶܐ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܢܶܣܒܰܪ ܕܝܰܗܼܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܡܰܢܽܘ ܓܠܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܓܠܰܘ ܥܠܰܘܗܝ . ܡܶܢ ܡܰܢ ܪܕܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܠܳܐܕܳܡ ܡܠܰܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܓܰܢ̈ܳܒܶܐ. ܘܩܳܢܶܛ ܘܡܶܫܬܰܬܰܩ ܙܰܘܥܗܽܘܢ ܒܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܚܽܘܦܳܛܗܽܘܢ ܫܳܗܶܐ ܒܣܳܒ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܰܐܟܶܣ ܐܳܦ ܡܰܕܥܳܐ. ܙܺܐܦܗܽܘܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܣܳܦܩܳܢ ܠܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܕܫܶܓܝܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܘܺܝܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ ܙܟܰܐܘܽܗ̇ ܒܰܓܽܘܢܳܐ ܠܗܳܝ ܛܰܡܳܐܬܳܐ ܕܰܚܫܰܒܘ ܥܰܡ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܟܰܘܟܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܫܝܰܬ݂ ܗܘܳܬ ܦܳܠܚܶܝ̈ܗ̇ ܐܫܡܰܥ̈ܠܳܝܶܐ. ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܰܢ ܥܶܠܰܬ݂. ܝܰܘܡܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܗܳܓܳܪ ܬܳܒܥܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܳܗ̇܆

ܚܶܠܩܰܐ ܗܘ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܰܡ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܒܗܶܢܕܽܘ ܠܽܐܘ̈ܟܳܡܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܐܰܘܟܶܡ ܒܡܰܕܰܝ ܠܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܬܰܝܡܢܳܐ ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܕܫܰܚܡܺܝܢ. ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܣܽܘ̈ܡܳܩܺܝܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܕܰܩܢ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܩܰܘ̈ܨܳܬܳܐ ܡܰܟ̈ܣܳܢ ܠܡܰܠܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܰܘ ܕܚܳܪ ܥܒܳܕܶܗ ܡܝܰܩܰܪ ܠܶܗ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܨܰܥܰܪ ܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܠܚܶܠܩܳܐ ܩܪܰܘ ܣܰܡܝܳܐ. ܓܳܝܶܐܬܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܒܫܽܘܩܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ̇ ܠܟܰܘܟܰܒܬܳܐ܆ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܫܰܡܰܗܘ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܪܶܓܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢ̈ܶܫܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܒܗܽܘܢ ܕܰܢܟܶܦ ܘܡܰܢܽܘ ܒܗܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܛܰܟܣܽܘܗܝ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟܰܒܬܳܐ ܣܳܡܘ ܗܘܰܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܡܫܳܐ. ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܫܰܪܓܠܽܘܗܝ ܒܓܰܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܕܰܓܼܠܽܘܗܝ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܟܰܠܕܳܝܳܐ ܬܰܒܗܬܺܝܘܗܝ ܕܛܳܐܶܢ ܒܳܗ̇. ܕܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܰܠܡܰܕܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܠܟܰܘܟܰܒܬܶܗ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܢܚܰܦܛܳܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܬܳܐ ܠܣܰܗܪܳܐ ܕܬܺܐܠܰܦܝ ܣܪܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܠܰܒܪܶܗ ܢܬܰܠܡܕܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܣܰܝܦܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܕܰܡܶܐ ܬܽܘܒ ܒܳܐܟ̈ܠܰܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܶܐܘܳܢ[7]܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܝܥܝܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆(ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܦܽܘܡܶܗ ܡܠܺܝܠ ܗܘ ܟܰܝ ܕܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܡܶܠܬܶܗ ܘܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܬܟܣܶܣ ܒܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܒܟܽܠ ܙܰܘܥܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܟܰܘܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܺܝܬܳܐ ܒܛܶܠ ܘܩܳܡ ܒܠܰܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܘܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܕܽܘܓܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܚܰܪܫܳܐ. ܚܓܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܟܰܘܟܒܶܗ ܕܰܚܓܺܝܪ ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܕܰܚܪܶܫ ܥܘܺܝܪ ܘܰܚܓܺܝܪ. ܘܰܪܟܺܝܒ ܠܶܗ ܕܰܝܘܳܐ. ܚܰܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ ܦܶܓܥܰܬ ܒܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܆

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܦܳܣܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܘ ܫܶܦܠܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܠܣܳܢ̈ܶܐܐ ܡܰܟܶܝܢ ܘܠܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܰܗܢܶܝܢ. ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܛܺܝܒܺܝܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܢܳܦܶܩ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܚܝܳܪܳܐ. ܐܰܘܠܶܕܘ ܚܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܘܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܩܰܪܺܝܪ ܐܳܦ ܚܰܡܺܝܡ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܝܳܪܳܐ ܒܢܶܩܦܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܳܪܘ ܐܳܦܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܡܰܕܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܪܰܘܡܶܗ ܛܥܺܝܢ ܬܰܠܓܳܐ ܕܗܰܘ ܓܰܪܒܝܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܡܓܰܪܕܳܐ ܕܢܰܟܶܣ ܠܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܚܶܠܩܳܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܗܰܘ ܬܰܠܓܳܐ ܕܡܰܠܬܰܪ(ܕܡܰܥܬܰܪ) ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܕܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪ ܚܳܐܰܪ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܘܨܪܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆

ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܶܐܬܛܰܒܰܥ̈ܝ ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚܰܦܺܝܘ. ܢܰܦ̈ܩܶܐ ܘܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܢܽܘܕܢ̈ܳܕܶܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܛܰܘ̈ܦܳܢܶܐ. ܗܦܽܘܟܝܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܪܰܘܘܽܗܝ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܐܫܘܽܝܘܗܝ. ܡ̈ܛܰܐܠܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܗܳܓܳܪ ܩܳܥܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܝܳܕܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܡܛܰܘ ܚܰܓ̈ܶܐ ܟܬܺܝ̈ܫܶܐ ܘܙܰܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܦܶܣ̈ܦܣܶܐ ܘܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ ܣܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܢ ܐܰܥܒܪܶܗ ܠܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܰܦܬܰܟܰܪܬܳܐ ܦܩܰܪܬܳܐ. ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܙܰܢܝ̈ܳܢ. ܘܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܟܰܝ ܩܳܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܠܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܢܳܕܪ̈ܳܢ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܕܢܶܝܢ(ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ) ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܐܰܡܪܕ̥ܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܠܨܽܘܢ ܘܰܐܟܦܪܽܘܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܒܚܶܠܩܳܐ ܕܡܰܟܦܰܪ ܠܰܢ. ܘܡܰܢ ܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܐܠܶܨ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܶܗ܆ ܚܶܠܩܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܫܥܒܶܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܟܡܳܐ ܗܦܰܟ ܕܰܐܡܪܕܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܩܰܠܩܶܠ ܒܰܢ. ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܚܰܦܶܛ ܒܰܢ ܕܰܢܒܰܣܪܺܝܘܗܝ. ܫܰܬܩܰܢ ܕܠܳܐ ܢܨܰܚܶܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܒܰܢ ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܨܰܥܰܪ ܒܰܢ܆

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܣܪܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ (ܒܩܺܝܢܬܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܫܶܡܫܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܡܳܬܰܚ ܘܢܳܩܶܫ ܒܰܢ. ܘܶܐܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗܳܟܰܢ ܡܳܬܚܺܝܢ ܚܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܶܢܚܳܐ ܕܙܰܗܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫ̇ܘܶܐ̣ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܶܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܶܦܬܳܐ ܕܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܰܛܠܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܳܡܳܢ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܢ. ܬܰܡܳܢ ܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ. ܢܫܰܐܶܠ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܡܰܠܽܘܫܳܐ ܘܟܰܘܟܒܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܒܰܢ ܕܗܽܘ ܡܚܰܠܶܛ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܚܝܳܪܳܐ ܐܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܐܚܡܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ. ܦܳܪܰܚ ܘܦܳܐܶܓ ܠܶܗ ܚܽܘܡܐ ܕܰܐܘܙܶܦܬ݂ܶܗ. ܢܫܰܐܶܠ ܕܶܐܢ ܩܰܦܣܶܗ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܦܣܶܩ. ܐܰܝܟܰܢ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܰܢ ܡܢܳܬܶܗ ܘܫܳܠܝܳܐ ܒܰܢ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܝܽܘܡ ܐܰܝܟܰܢ ܙܳܟܝܳܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܐ܆ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܐ݀ܳܬܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܥܳܨܶܐ ܠܰܢ. ܐܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܥܳܛܶܦ ܕܢܶܬܶܠ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܨ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܚܝܳܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܩܰܘܶܐ ܒܰܢ ܚܝܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܩܒܳܥܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܘܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܩܰܘܺܝ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܐ݀ܶܠ ܒܰܢ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܦܳܫ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܽܘ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܗ̱ܘ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܓܶܝܪ ܫܪܶܝܢ ܒܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܛܰܟܶܣ ܠܶܗ ܠܕܽܘܘܳܕܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܠܥܶܕܳܢܶܗ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܚܶܠܩܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܚܰܪܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܺܝܚܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܳܐ. ܘܡܰܢ ܫܰܠܝܶܗ ܠܚܶܠܩܳܐ ܘܬܽܘܒ ܙܰܥܙܥܶܗ ܠܝܰܘܡܶܗ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܟ ܬܰܡܳܢ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܣܰܩܒܶܠ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܟܰܘܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܦ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܐܰܘ ܚܶܠܩܳܐ ܬܢܳܐ ܪܶܗܛܶܗ܆

ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܥܪ̈ܳܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܳܕܥ̈ܳܢ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܩܶܛ ܐܳܦ ܟܳܐܶܡ. ܘܰܠܙܶܕܩܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܪܰܚܫܳܐ ܕܠܰܘ ܢܽܘܚܳܡ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܪܡܺܝ ܠܡܽܠܘܐܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܶܗ ܠܥܽܘܡܪܰܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܳܥܪ̈ܳܢ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܠܥܽܘ̈ܕܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܕܘ. ܠܳܐ ܡܰܠܦ̈ܳܢ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܠܰܐܪ̈ܢܒܶܐ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܳܢ. ܠܳܐ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܣܰܚܘܳܐ ܠܗܰܠܳܟ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܛܽܘܟܳܣܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܠܽܘ̈ܫܶܐ ܗ̱ܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܘܪܶܒ ܡܰܕܥܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܬܟܪܰܗ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܰܣܥܪܶܗ ܘܢܶܬܥܰܕܰܪ. ܚܰܕ ܬܽܘܒ ܟܦܶܢ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܰܘܟܠܶܗ ܘܰܚܝܳܐ ܒܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܟܰܠ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܰܐܠܦܶܗ ܘܢܺܐܪܰܒ ܒܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܗܶܝܢ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܛܳܒ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܒܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܙܕܰܕܰܩ. ܥܘܺܝܪ ܟܺܝܬ ܟܰܠܕܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܰܠܥܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܟܣܺܝܢ ܠܟܰܠܕܳܝܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܣܓܺܝܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܥܨܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܓܺܝܓܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܣܶܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓ̈ܶܦܶܐ ܠܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܐܳܣܝܰܢ ܐܰܣܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܒܳܟ ܬܶܬܰܐܣܶܐ ܘܒܳܟ ܬܶܬܚܰܣܶܐ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܰܐ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܐܳܦ ܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܰܘܪܶܒܬܳܢ. ܡܶܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܺܝܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܕܰܒܢ̈ܶܟܣܶܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇ ܟܪܺܝܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇. ܒܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܚܶܫܟܳܐ ܕܶܐܢ ܢܶܗܪܰܬ ܗܺܝ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܝܰܥܪܳܐ ܗܽܘ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܬܒܽܘܪܝ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܒܗܰܬ ܠܳܗ̇. ܗܘܺܝ ܡܳܪܝ ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܘܰܐܟܳܪܳܗ̇. ܕܒܳܟ ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܘܒܳܟ ܬܶܬܢܰܗܰܪܝ܆

ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܰܛܶܠܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܶܠܩܳܐ ܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܳܗ̇. ܢܚܰܘܶܐ ܚܢܰܢ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇. ܕܡܳܪܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܡܕܰܝܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܶܠܩܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇. ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܡܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܛܳܢ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܦܶܝܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܛܠܽܘܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐ ܕܗܳܐ ܥܳܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܠܺܝܠ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܘܰܪܚܺܝܡ ܓܰܒܳܗ̇. ܘܰܫܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܓܕܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܬܶܬܟܰܠܰܠܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܰܪܫܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܚܠܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܶܗ ܪܳܫܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܥܳܨܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ ܚܶܠܩܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܩܳܛܽܘ̈ܠܳܐ. ܠܶܗ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܕܶܠ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܪܳܫܶܝܢ. ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܡܽܘܫܶܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܠ ܐܰܟܶܣ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ.

 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܟܳܝܡܳܐ[8] ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܳܗ̇. ܡܚܰܦܝܳܐ ܠܶܗ ܗܺܝ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܘܰܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܓܳܠܶܐ ܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܚܶܫܰܬ݂ ܡܰܦܢܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܓܽܘ̈ܥܠܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܒܫܽܘܩܪܳܐ ܟܳܝܡܰܬ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܳܦ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܪܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܽܘܫܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܐ ܒܰܚܪܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܨܒܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܫܽܘܩ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܒܡܳܐܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘܣܶܦ ܚܰܓܪܶܗ ܘܶܐܫܬܰܦܰܠ. ܕܳܐܕܳܡ ܢܰܒܗܶܬ ܡܰܢ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ. ܠܝܰܡܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܙܕܓܰܪ܆

ܒܳܒܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܓܙܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܰܫܡܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܫܶܡ ܚܶܠܩܳܐ. ܕܶܐܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܪܰܘ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܐܐܰܪܘ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܶܤ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܐܰܘܕܺܝܘ. ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܩܛܺܝܪ ܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ. ܡܟܳܡܽ ܗܘ ܟܳܡ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܡܪܽܘܗܝ ܠܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܐܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܘܺܝ ܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܶܒ ܠܶܗ܆ ܚܶܠܩܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܝܰܗܒ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܠܦܶܗ. ܟܽܠ ܒܳܨܶܐ ܒܶܗ. ܘܰܕܩܳܡܘ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܙܺܐܦܳܐ ܠܣܰܝܦܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܪܗܶܛܘ ܐܰܣܪܽܘܗܝ ܦܰܫܰܪܘ ܚܶܠܩܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܪܰܩ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܗܺܝܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܠܐܝܺܘ ܘܰܬܘܰܪܘ ܒܥܺܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ ܟܰܐܐܰܪܘ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܩܶܨܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܢܰܦܳܠܽܘ. ܩܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܒܽܘܣܒܳܣܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܠܐܺܝ ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܶܬܰܪ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܕܒܳܒܠܳܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܶܨܡܰܘ̈ܗܝ ܫܳܛܶܗ ܠܚܶܠܩܳܐ ܕܰܪܚܶܡ. ܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܝܺܗܺܝܒ ܠܰܡܡܳܬ. ܐܰܟܶܣܘ ܓܶܝܪ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܝܺܠܶܕ ܗܶܢܶܝܢ ܢܛܰܪ ܘܰܫܒܰܩ ܘܰܠܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ ܚܢܰܩ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܟܺܝܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܕܒܳܬܰܪ ܒܟܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܪܫܳܐ܆ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܠܳܬ݂ ܐܳܦ ܝܶܠܦܰܬ݂ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܚܶܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܐ. ܠܳܐ ܝܶܠܦܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܶܐܡܰܬܝ ܥܳܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ ܪܶܗܛܰܬ ܗܘܳܬ ܕܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܛܳܟ ܥܰܠ ܗܰܘ ܣܓܺܝܘ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܬܟܶܒܘ ܢܶܓܕܶܝ̈ܗ̇. ܕܠܳܐ ܬܶܪܢܶܐ ܕܰܟܒܰܪ ܓܶܕܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܝܶܠܦܰܬ݂. ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܬܰܘܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬ ܐܰܠܦܶܝ̈ ܗܘܰܝ̈܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܙܽܘܟܳܪ̈ܶܐ. ܡܶܨܪܶܝܢ ܟܶܢܦܳܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܒܳܒܶܠ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܩܡܺܝ̈ܥܶܐ[9]. ܐܳܦ ܐܳܬܽܘܪ ܒܣܶܢܚܶܪܺܝܒ ܕܰܢܦܰܠ ܝܶܠܦܰܬ݂. ܘܗܶܢ̈ܕܘܳܝܶܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܶܐ ܕܰܐܣܳܐ ܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܥ̈ܶܠܠܳܢ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܙܩܰܬ݂ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܥܣܪ ܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ

ܐܰܠܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܕܰܐܘܣܶܦܘ ܘܰܛܥܰܘ. ܟܰܬܒܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܶܗ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܨܶܒܥܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܚܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܕܝܽܘܬܳܐ ܨܳܪܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܗܶܬܘ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܦܰܨܺܝܘ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܡܬ݂ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܢܶܓܕܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܦܺܐܩܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܩܶܨ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܢܶܩܦܰܬ ܠܶܗ ܨܳܐܬܗܽܘܢ ܕܩܶܨܡܶܝ̈ܗ̇܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܶܒܝܰܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܘܰܒܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܥܰܡܶܗ ܣܶܠܩܰܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܗܽܘ ܠܗܳܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܠܺܝܘ ܢܰܚܬܶܝ̈ܗ̇. ܝܰܗܒ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܠܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܩܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܫܳܦܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܢܶܛܥܶܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܡܫܰܚ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܰܗܺܝ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܒܰܥܶܩ ܒܰܠܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܠܳܗ ܘܫܰܕܪܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܳܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܟܽܠ. ܡܶܢ ܥܳܬܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܘܪܰܒܳܐ ܕܳܐ݀ܶܫ. ܠܰܝܬܰ ܗ̱ܘ ܕܶܚܠܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܚܳܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܡܰܕܥܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܐܰܦ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܬܳܗܰܪ ܒܶܗ. ܒܓܶܠܝܳܐ ܣܳܢܶܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܬܳܗܰܪ. ܕܰܕܟܶܐ ܟܪܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܨܰܒܥܶܗ ܗܘܳܐ ܠܓܰܘܢܶܗ ܓܰܠܥܳܐ ܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܐܰܠܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܝܰܕ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܒܳܒܶܠ. ܘܥܰܠ ܕܰܛܥܰܘܽܘܗܝ. ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܕܰܠܩܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܘܰܐܥܶܗܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܰܐܘܣܶܦ ܘܰܛܥܰܘ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܟܶܬܒܰܬ ܣܦܰܪ ܥܗܽܘܕܳܢܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܛܽܘܥܝܰܝ܆ ܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܰܚܼܙܰܘ ܫܶܦܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܟܶܤ ܘܰܥܨܳܐ ܐܳܦ ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܒܰܥ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܗܶܬܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܟܠܳܐ ܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܟܠܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܽܘܒ. ܚܰܘܺܝ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܶܠܩܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܗܽܘ ܡܫ̈ܰܠܛܰܝ ܒܟܽܘܠܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܳܫܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܦܺܝܣ ܟܺܐܢܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܚܙܳܬ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܢܶܣܓܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܒܶܝܬ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܰܙܠܶܓ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܒܫܶܡܫܳܐ܆ ܕܶܣܒܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܓܶܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܥܳܦ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܥܳܦ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܢܦܺܝܤ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܗܦܰܟ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܕܰܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܰܟܣܳܗ̇ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܗܦܶܟ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܚܙܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܚܰܓܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܰܝ ܒܰܥܠܳܐ ܕܰܟܬܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܥܰܘ ܒܰܙܰܚܘ ܒܶܗ. ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܛܢܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܙܒܶܠ ܬܠܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܒܰܥܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܩܪܶܒ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐܺܝܬ ܒܚܶܟܡܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ ܩܶܛܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ܆ ܐ̱ܚܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܫܶܦ̈ܥܰܝ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܓܰܙܺܝ ܛܰܐܠܳܐ. ܓܠܰܓ[10] ܗܘܳܐ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܘܰܚܒܰܫ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܰܐܘܨܰܪ ܟܰܣܝܳܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܰܓܝܳܐ ܗܘܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܦܪܰܙܠܳܐ ܚܫܺܝܠܳܐ܆ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܒܰܪܕܳܐ ܒܰܪܕܳܐ ܟܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܰܒܗܶܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܛܺܝܪܳܐ. ܛܰܢ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܰܟܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܥܘܺܝܪܳܐ. ܒܥܶܕܳܢ ܡܶܛܪܳܐ ܚܰܣܠܶܗ ܠܡܶܛܪܳܐ܆ ܚܰܕ ܚܰܢܳܢܳܐ ܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܕܳܐ. ܘܚܰܕ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܙܰܘ ܠܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܠܓ̈ܳܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܩܳܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܚܙܰܘ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ ܒܰܨܠܽܘܬ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܒܗܶܬ ܠܳܐܚܳܒ܆ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘܨܰܪ ܣܰܒܥܳܐ ܐܰܚܕܶܗ ܒܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܛܫܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܒܶܗ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗ. ܘܒܳܗ̇ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܢܶܒܥܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܟܰܕ ܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܛܰܒܥܰܬ ܗܘܳܬ ܕܰܒܚܺܝܠ ܡܰܢܽܘ ܫܡܰܝ̈ܶܐ ܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܬܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܚܣܰܠ ܛܰܢܳܢܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ ܗܘܰܘ ܥܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܛܶܠܘ ܗܘܰܘ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܟܠܳܐ ܛܰܐܠܶܐ. ܘܚܰܡܺܝ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܚܣܰܠ ܫܶܦܥܳܐ ܘܳܐܦ ܝܶܪܒܰܬ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܐܰܪܓܙܰܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܩܶܛܡܳܐ ܐܰܚܶܬ݂. ܢܒܺܝ̈ܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܦܺܝ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܫܬܶܩ. ܟܽܘܡܪ̈ܰܝ ܒܰܥܠܳܐ ܒܗܶܬ݂ܘ ܒܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܐܳܦ ܙܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܛܶܠܘ ܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܟܣܶܣܘ ܟܬܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܗܶܬܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܕܰܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗܘܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܛܰܐܠܳܐ ܒܰܚܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܫܰܡܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܶܬܘ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܘܽܘܗܝ ܗܶܪܡܶܣ ܪܰܓܝܳܐ. ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܢܩܶܗ ܠܨܰܗܝܳܐ܆ ܐܺܝܙܒܶܠ ܒܶܗܬܰܬ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܟܠܺܝܠ ܟܰܕܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܛܰܡ ܗܘܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܰܝ ܒܰܥܠܳܐ ܬܡܳܢܶܐ ܡܰܐܘ̈ܳܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗܘܰܘ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܣܪܰܬ ܨܶܒܥܶܗ ܕܗܰܘ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܳܐ ܬܠܳܐ ܠܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥܪܰܩ ܫܰܢܺܝ܆ ܘܥܰܡ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܐܰܛܥܺܝ ܥܰܘܰܪ ܐܳܦ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܚܣܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܛܳܒ ܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܪܢܰܘ ܕܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܰܡܪܰܥܳܝܽܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝܘ ܐܰܪܓܶܙܘ ܕܰܐܣܓܺܝܘ ܕܰܒܰܚܘ ܛܥܰܘ ܡܳܫܘ ܐܶܣ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܰܚܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܪܘ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܳܚܶܐ. ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܰܕܪܶܟܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܠܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܶܕ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܐܰܘ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܢܰܘ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܘܶܕ ܪܶܗܛܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܰܕܥ̈ܶܕܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܳܚܳܒ ܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ ܒܥܳܝܗܝ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܥܳܝ̈ܰܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܕܶܩ ܫܽܘܩܪܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܫܰܦܶܠ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܦܰܠܚܺܝܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܐܳ݀ܬܶܝܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܰܪܙܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܘܳܐ݀ܬܶܝܢ ܒܟܽܘܪܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ܆ ܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳ݀ܬܶܝܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܒܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܘܢܺܝܪܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܥܰܛܠܽܘܬܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܬܽܘܪܳܨܳܐ. ܐܶܢ ܡܪܰܕܘ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ ܘܶܐܢ ܬܪܰܨܽܘ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܬܩܫܶܝܢ ܕܳܒܽܘܪܗܽܘܢ ܫܰܒܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܢܳܓܽܘܕܗܽܘܢ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ. ܠܡܰܪܕܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܠܩܰܫܝܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܫܳܐ. ܠܛܽܘܟܳܣܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܰܦܝܳܣܗܽܘܢ ܡܶܠܟܳܐ. ܠܬܽܘܪܳܨܗܽܘܢ ܚܶܟܡܳܐ. ܠܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ. ܠܒܽܘܩܝܳܢܗܽܘܢ ܪܶܗܛܳܐ. ܠܰܐܘܝܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ. ܠܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܠܡܶܠܟܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܐ̱ܚܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܦܶܪܥܽܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܠܰܥ ܗܘܳܐ ܘܦܳܢܶܐ ܘܬܳܐ݀ܶܒ ܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܢܳܒܰܗ ܗܘܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ ܘܛ݀ܳܠܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܦܟܳܢ̈ܶܐ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܝܰܩܰܪܘ ܕܰܢܨܰܥܪܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ. ܒܫܶܕܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ ܒܪܽܘܓܙܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܬ ܚܰܫܒܽܘܟ ܕܠܳܐ ܚܰܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܥܰܙܰܙܬ ܣܰܒܪܳܟ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܥܽܘܟ ܘܶܐܬܚܰܦܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܰܪܺܝܪܰ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܠܛܽܘܟ ܘܶܐܨܛܰܚܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܬ ܚܰܫܒܽܘܟ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܚܰܠܦܳܐ ܘܚܳܢܽܘܩܳܐ܆ ܐܶܢ ܐܶܬܟܪܰܗܘ ܦܰܩܕܽܘܟ. ܘܶܐܢ ܐܶܬ݂ܒܣܺܝܘ ܕܳܢܽܘܟ. ܐܶܢ ܐܶܣܬ݂ܥܰܪܘ ܛܰܠܡܽܘܟ ܘܶܐܢ ܐܶܬܚܠܶܡܘ ܫܰܒܩܽܘܟ. ܐܶܢ ܐܶܣܬܡܶܟܘ ܣܰܚܦܽܘܟ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܒܰܥܘ ܠܳܛܽܘܟ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܚܢܶܢܘ ܟܰܒܫܽܘܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܳܣ̈ܡܳܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠ ܒܺܝܫܺܝܢ܆

ܘܰܚܙܰܘ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܚܰܕ ܫܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܗܽܘܠܳܐ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܬܒܶܗ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪܰܫܡܽܘܗ̇. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܳܐ ܟܰܬܒܽܘܗ̇ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܢܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܢܰܝ̈ ܙܺܐܦܳܐ ܕܟܰܬܒܽܘܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ. ܓܶܝܪ ܟܰܬܒܳܗ̇ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܰܬܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܡܰܐܢܺܝ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܟܰܬܒܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ ܐܰܣܺܝܪܳܐ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܟܬ݂ܽܘܒ ܐ̱ܪܳܙ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܟܶܦ ܗܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܫܪܳܪܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܫܬܶܩ ܓܰܒܝܳܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܠܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ. ܕܰܩܥܰܘ ܒܫܶܡ ܗܽܘ ܠܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܝܘ ܩܥܰܘ ܐܰܟܚܰܕ ܒܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܒܳܐ. ܚܙܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒ ܓܰܝܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܽܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܕܢܶܬܡܨܽܘܢ ܒܚܰܣܺܝܢܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܟܢܰܫ ܕܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܒܪܶܗ ܟܢܰܫ ܬܰܥ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܡܰܐܢܺܝ ܠܫܶܚܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܡܚܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ ܒܝܰܕ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܦܟܰܪ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܦܳܟܰܪ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

ܘܰܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܩܰܪܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܫܓܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܩܪܰܘ ܕܪܳܫܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܰܛܛܳܐ ܩܪܳܐ ܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܟܽܘܒܳܐ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܘܝܰܥܪܳܐ ܩܪܳܐ ܠܥܽܘܪܳܐ. ܣܰܚܰܪܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܶܐܬܰܘ ܕܢܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܢܫܰܡܘ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܐܳܟ̈ܶܕܢܶܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܶܐܣܦܶܣ ܕܠܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܳܐ ܘܰܣܥܰܘ ܕܢܶܟ݂ܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܫܶܚܩܰܬ ܗܘܳܬ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ. ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܰܕܓܳܪܣܳܐ ܟܰܪܣܶܗ܆ ܘܰܟܢܰܫܘ ܘܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܬܰܘܠܥ̈ܶܐ ܘܡܰܫܽܘ̈ܛܶܐ. ܘܪܶܡܬܳܐ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܢܕܽܘܫܽܘܢܳܗ̇ ܠܥܶܩܒܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܥܶܩܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܫܳܩܳܐ ܕܡ̈ܰܠܟܶܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܢܶܚܬܰܬ ܠܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܗܰܠܟܰܬ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܪܰܨܬܳܗ̇ ܠܰܠܘܺܝܬܰܢ ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܥܳܐ[11] ܛܪܰܦ ܓ̈ܶܦܶܐ ܘܰܐܫܩܶܠ ܘܶܐܬܠܰܘܺܝ ܠܢ̈ܰܥܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܟ̈ܐ ܢܶܨܳܐ ܩܪܳܐ ܠܥܽܘܕܳܐ ܥܢܳܬ݂ ܟܰܘܟܰܒܝ ܥܰܡܶܗ. ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܗܰܘ ܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܪܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܬܰܪܥܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܓܰܝܳܣܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܦܰܩܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܦܩܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܩܺܝܪ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨ݀ܳܐܶܬ ܠܶܗ. ܓܰܪܒܳܐ ܡܛܰܡܰܐܐ ܗܘܳܐ ܠܕܰܟܝܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒܨܳܬܳܐ ܠܳܐܟܶܕܢܳܐ ܡܥܰܠܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܪܳܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ܆ ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ ܒܣܺܝܬܳܐ ܥܰܘܦܳܐ ܕܫܺܝܛ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܰܡܶܢ ܠܽܐܘܡ̈ܳܢܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܶܐܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܶܝ̈ܗ̇. ܟܰܕ ܓܳܒܠܳܐ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܘܩܳܒܪܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܦܪܚܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܣܟܳܐ ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ. ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܽܐܘܡ̈ܳܢܶܐ ܘܨܶܒܥܳܐ ܕܢܰܓܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܒܩܶܢܳܗ̇ ܬܳܗܪܺܝܢ ܘܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܡܰܦܠܓܳܐ ܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܡܛܰܘ ܩܶܢ̈ܶܐ ܘܝ̈ܰܠܕܶܐ ܠܢ̈ܶܩܒܳܬܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܣܢܽܘܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܶܣܕܶܗ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ. ܥܪܳܕܳܐ ܕܛܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܢ ܙܰܢܝܰܬ݂ ܪܰܡܟܳܗ̇ ܡܥܰܩܶܒ ܘܡܶܬܢܰܩܰܡ܆ ܡܰܢܽܘ ܠܩܰܡܨܳܐ ܬܽܘܒ. ܡܰܫܩܶܠ ܒܚܰܕ ܓܶܦܳܐ ܘܡܰܕܺܝܠ ܒܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܚܰܕ ܛܰܘܪܳܐ ܐܰܟܠܳܝ̈ܗܝ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܪܺܘܚܳܐ ܫܕܰܝ̈ ܒܝ̈ܰܡܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܛܰܪ ܓܶܢܣܶܗ ܠܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܛܰܪ ܒܢ̈ܳܬܰܘܗܝ ܠܥܶܕܳܢ ܕܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܕܫܺܝܛ ܡܶܚܕܳܐ ܙܶܠ ܚܙܺܝ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܙܰܚ ܒܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܘܦܶܓܥܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܥܣܳܣ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܕܰܘܰܕ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܣܳܗܕܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܐܬܒܪ̈ܺܝܝ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܝܺܪ̈ܶܒܝ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܘܰܫܦܰܪܝ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܪܰܒ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܫܢܳܐ ܕܳܪܰܢ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܘܒܰܕܪܳܫܶܗ ܕܛܰܟܶܣ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܕܰܘܶܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܩܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܰܒܥܽܘܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܳܐܦ ܛܳܒܳܐ. ܚܳܣ ܠܶܗ ܕܚܳܣܶܡ ܗܘܳܐ ܘܫܳܓܶܫ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܫܢܰܘ ܘܛܰܠܡܽܘܗܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܰܘ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܒܗܽܘܢ ܢܳܦܶܩ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܕܶܐܢ ܗܽܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܓܰܒܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܪܰܒ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܪܒܗܽܘܢ ܕܫܰܢܳܝ̈ܶܐ܆

ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܟܺܐܢܳܐ ܕܠܰܘ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܣܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܫܬܶܩ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܚܰܦܺܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܕܗܺܝ ܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܪܢܰܘ ܕܠܰܘ ܒܶܗ ܗܺܝ ܢܶܚܙܽܘܢ ܕܗܳܐ ܒܶܗ ܗܺܝ ܕܰܐܣܓܺܝ ܛܥܶܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܽܘ ܛܥܶܢ ܘܫܰܠܺܝ. ܐܳܦܶܢ ܗܺܝ ܬܡܺܝܗܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܗܡܺܝ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܦܬܰܚ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܫܦܰܥ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܥܠܺܝܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܘܰܛܠܺܝܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܪܟܶܢ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܩܳܪܶܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܕܠܳܐ ܣܳܝܩܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܝܳܢܩܺܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ. ܦܰܘܫܗܽܘܢ ܣܳܗܶܕ ܠܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܕܢܽܘܚܳܡܗܽܘܢ ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܘܰܠܦܰܓܪܗܽܘܢ ܓܰܠܙܽܘܗܝ ܘܰܠܣܰܒܪܗܽܘܢ ܦܰܣܩܽܘܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܫܰܒܩܽܘܗܝ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܥܣܪ܆ ܕܥܠ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ܆

ܚܙܰܘ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܰܐܠܨܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܕܢܰܝܬܶܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢܳܗ̇ ܩܽܘܕܡܰܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܠܟܽܠ ܗܽܘ ܫܩܺܝܠܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܣܦܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܳܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܗ̇ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܰܢܽܘ ܕܢܰܣܦܶܩ܆ ܡܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܐܰܬܪܳܐ ܠܟܽܠ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ݂ ܠܳܗ܆ ܫܶܡ ܚܰܕ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ. ܕܶܐܢ ܬܢܶܐ ܒܰܒܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܫܪܶܐ ܗܽܘ ܒܶܗ ܟܰܕ ܠܰܘ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܦܶܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܫܪܶܝܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܗܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܦܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܶܗ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܡܣܰܝܶܟ ܠܳܗ̇܆ ܦܫܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܫܪܶܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܐܝܬܝܳܐ. ܐܰܘ ܝܰܠܕܶܗ ܗܽܘ ܐܰܘ ܬܽܘܩܳܢܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܒܰܐܬܪܶܗ. ܕܪܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠܳܐ܆ ܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܟܰܝ ܬܰܚ̣ܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܓܫܽܘܢ܆ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ. ܘܶܐܢ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܥܨܶܝܘܗܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܠܗ. ܘܶܐܢ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܠܡܶܬܚܰܠܳܛܽܘ ܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܺܢ ܕܫܳܓܶܫ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܩܕܰܡ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܫܬܓܶܫ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܙܰܒܢܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܠܟܽܠܡܳܐ ܕܡܶܫܬܓܶܫ. ܕܰܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܪܚܶܫ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܰܫܓܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܠܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܫܰܓܫܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܳܓܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢܽܘ ܩܰܒܥܶܗ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܚܰܓܪܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘ ܐܰܕܺܝܠ ܠܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܘܰܦܪܰܫ ܕܰܚܩܶܗ ܘܶܐܢ ܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ. ܠܰܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝ̈ܬܝܶܐ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܒܗܰܬ݂ܘ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܪܰܟܶܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪܚܶܡܘ ܙܺܐܦܳܐ ܘܰܐܚܶܒܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܰܣܢܰܘ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܕܰܒܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܗܽܘ ܡܶܬܢܰܨܰܚ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܺܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܘܠܳܐ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ. ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܟܬܳܒܺܝ̈ܢ ܠܰܢ ܩܳܥܶܐ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܛܰܡܰܐܐ ܓܰܘܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܐܰܚܝܳܢܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܳܪܘ ܒܗܽܘܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗ̱ܝ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܪܶܗܛܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܐ ܚܫܰܟܬ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܠܰܡ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܚܶܘܝܳܐ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܠܰܡ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢ. ܕܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܗܰܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܡܶܪܰܬ ܚܶܘܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܳܐ ܡܚܰܦܝܳܐ. ܟܣܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܒܺܝܫܳܐ ܚܪܶܫ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܓܰܘܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܽܐܘܟܳܡ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܚܰܕ ܥܶܩܳܪ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ. ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓ܆ ܘܶܐܢ ܨܶܒܝܳܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܘܺܝ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܠܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܗܳܐ ܢܰܓܕܳܗ̇ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐܕܫ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ. ܠܝܰܘܢܳܐ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܠܳܐܟܶܕܢܳܐ ܕܡܳܚܝܳܐ. ܠܶܐܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܠܚܶܘܝܳܐ ܡܣܰܝܒܳܐ. ܕܠܰܘ ܥܶܩܳܪ ܟܽܠ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܡܰܟܣܺܝܢ. ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܕܠܰܘ ܒܺܝܫ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܰܡ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܶܬܕܒܶܩ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܢܶܬܦܪܶܫ ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܢܶܬܠܰܚܰܡ ܘܰܐܟܚܰܕ ܠܡܰܘܬܳܐ ܢܶܙܟܽܘܢ. ܠܰܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܦܺܝܤ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܙܟܰܘ. ܡܨܶܐ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܢܶܬܡܬܰܚ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܕ. ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩܘ܆

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܕܰܒܪܰܝܬܳܝܗܝ ܬܽܘܒ ܠܡܰܥܡܪܳܟ. ܠܳܟ ܣܳܓܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܡܟܰܪܬܳܗ̇ ܒܡܶܐܬܝܳܟ. ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܐܰܟܚܰܕ ܬܽܘܒ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܕܰܥܡܰܕܘ ܒܳܟ ܘܠܳܟ ܠܒܶܫܘ. ܘܳܐܦ ܠܺܠܝܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܕܰܒܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܫܶܢܬܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܚܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܠܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܟ܆

ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܗܘ ܩܳܪܶܝܢ ܠܰܢ ܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܶܐܬܥܒܰܪ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܚܶܟ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܕܰܠ ܘܠܳܐ ܪܓܶܫ. ܕܶܐܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܦܳܪܶܣ ܠܶܗ ܠܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܕܒܶܗ ܕܡܶܟܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܳܡܟܺܝܢ. ܒܠܺܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܒܫܶܢܬܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܛܰܡ̈ܐܝܺܢ. ܗܰܘ ܗ̱ܘ̣ ܛܰܡܰܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆

ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܕܰܐܚܫܟܰܬ ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܐܢܗܪܽܘܗ. ܚܶܫܟܳܐ ܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܳܢ. ܐܶܢܽܘܢ ܐܚܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܣܢܳܐ ܛܽܘܗܡܶܗ. ܘܰܦܢܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܫܕܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܒܺܝܫܳܐ ܒܚܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܚܶܫܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܟܰܐܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܟܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܚܶܫܟܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܚܰܒܫܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܰܐܪܡܝܰܬ݂. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܚܰܒܫܰܬ݂ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܥܫܶܩ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐ ܐܰܠܽܘܨܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܚܶܫܟܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܠܰܒܰܕ ܘܰܒܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܟܰܕ ܬܳܒܘ ܦܰܟܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܥܽܘܙܶܗ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܣܰܕܶܩ ܠܒܺܝܕܽܘܬܶܗ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ ܬܪܶܨ ܗܘܳܐ ܠܒܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܶܒܥܰܬ݂ ܗܘܳܬ ܒܥܶܠܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܟܰܐܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܫܰܬܩܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ. ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܠܝܳܐ ܐܰܢܗܪܶܗ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܚܫܶܟ ܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܒܚܰܪ. ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܪܰܕ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܒܠܺܝܠܝܳܐ. ܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܢܳܗܰܪ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܕܰܓܰܠܘ܆

ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܟܺܝܠ ܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܒܺܝܫܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܩܛܶܐ ܟܽܠ ܡܰܠܠܶܐ ܟܽܠ ܡܥܺܝܩ ܟܽܠ. ܠܺܠܝܳܐ ܡܰܫܠܶܐ ܟܽܠ ܡܰܫܟܶܬ ܟܽܠ ܡܢܺܝܚ ܟܽܠ. ܣܛܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܣܛܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܚܛܳܐ. ܘܰܒܡܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܟܦܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܪܰܕܦܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܣܛܳܐ ܘܰܐܣܓܺܝ ܘܰܦܗܳܐ ܫܡܶܗ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬܶܗ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܦܰܓܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܶܢ ܣܢܶܐ ܗܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܚܝܳܢܗܽܘܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܟܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܰܘܣ݂ܰܦܘ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܙܟܶܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܦܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܚܰܝܶܒ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ܆ ܕܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܢܶܬܟܰܘܢܽܘܢ ܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗܳܐ ܢܩܰܫ ܒܶܗ ܘܒܰܕܪܶܗ. ܘܰܪ̈ܡܰܝܳܐ ܕܨܰܠܺܝܘ ܗܳܐ ܣܰܚܦܽܘܗܝ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܪ̈ܰܡܝܳܐ ܐܰܪܡܺܝܘܗܝ. ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܪܗܶܛܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܨܰܘܡܗܽܘܢ. ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܙܡܰܪܘ ܗܰܠܶܠܘ ܘܟܰܡܗܽܘܗܝ. ܦܫܺܝ̈ܓܶܐ ܫܕܰܘ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܥܰܘܰܪ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗܘ ܙܳܟܶܝܢ ܠܶܗ. ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܐܶܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܡܰܝܳܐ ܪܳܡܶܢ ܠܶܗ܆

ܡܶܪܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܛܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܓܰܘܢܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܐܬܝܶܗ ܒܚܽܘܕܪܳܗ̇ ܕܡܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܫܳܬܳܐ ܘܫܶܢܬܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܚܛܳܗܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܗܳܐ ܗܽܘ ܡܰܟܶܣ ܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܫܘܶܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܫܺܐܕܳܐ ܓܳܥܰܪ ܘܢܳܦܰܚ ܒܶܗ ܒܰܐܚܝܳܢܶܗ. ܠܢܰܦܫܳܐ ܪܳܚܶܡ ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܡܰܚܶܒ. ܘܣܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܳܐ ܬܠܰܐܘܽܗ̇ ܠܥܶܠܬܳܐ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܐܰܝܟ ܠܺܠܝܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܕܰܫܦܰܪ ܘܗܳܐ ܫܠܶܐ ܕܒܶܗ ܢܳܨܚܺܝܢ ܫܰܗܳܪ̈ܶܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܚܠܶܦ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܺܠܝܳܐ ܢܝܳܚܰܢ ܗ̱ܘ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܰܠܠܶܐ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܠܺܠܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܥܰܦܪܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝܫܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܡܰܙܶܓ ܘܢܶܬܩܽܘܠ ܢܰܫܘܶܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܒܫܶܬܩܗܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܟܽܠ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠ ܢܶܟ̈ܠܰܘܗܝ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܠܺܠܝܳܐ ܒܛܰܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܥܶܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܛܰܟ̈ܣܶܐ. ܣܢܶܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗ܆

ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܩܳܐܝܶܢ ܨܳܪܶܗ ܠܰܢ ܢܚܽܘܪ ܒܶܗ. ܚܶܫܟܳܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܚܰܦܶܐ ܠܶܗ ܠܫܽܘܦܪܗܽܘܢ. ܘܩܳܐܝܶܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܛܰܫܶܐ ܠܶܗ ܠܩܶܛܠܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܨܺܝܪܺܝܢ. ܛܡܺܝܪ ܗܽܘ ܘܰܡܛܰܫܰܝ ܥܽܘܒܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܠܓܰܢ̈ܳܒܶܐ. ܘܩܳܦ̈ܠܶܐ ܘܰܟ̈ܡܺܢܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܩܳܐܝܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ ܡܕܰܓܶܠ ܒܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܘܩܳܐܝܶܢ ܒܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܳܐܝܶܢ ܩܳܡ ܗܳܒܶܝܠ ܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ ܠܰܝܬ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܓܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܗܳܒܶܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܢܳܗܰܪ ܫܘܰܚ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܳܦ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܣܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܶܬܦܨܰܚ. ܘܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܶܬܟܡܰܪ ܐܰܝܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܬܨܺܝܪ ܩܳܐܝܶܢ ܒܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܗܳܒܶܝܠ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܬܪܶܗ. ܩܳܐܝܶܢ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܰܘ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܩܫܶܫܘ. ܘܗܳܒܶܝܠ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܰܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܶܩ ܚܰܕܶܬ ܒܡܶܐܬܝܶܗ ܗܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ܆

ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܳܐܫܽܘ̈ܦܶܐ ܘܠܳܚܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝܛܘ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܳܐܟ̈ܶܕܢܶܐ ܒܚܶܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ. ܒܺܝܫܳܐ ܚܫܰܠ ܡܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܢܶܙܕܟܶܐ. ܢܰܦܫܶܗ ܟܺܝܬ ܦܰܪܣܺܝ ܕܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܦܰܪܣܺܝ ܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܝܰܗܒ ܘܶܐܬܟܣܶܣ. ܘܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪܳܢ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ. ܕܰܒܨܰܝܢܳܝܗܝ ܕܠܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ ܫܰܦܠܽܘܗܝ ܒܚܰܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܠܶܦ ܘܠܳܐ ܣܰܪܚܶܗ. ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܐܶܣܪܰܬ ܘܠܳܐ ܩܛܰܠ. ܐܳܦ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܘܢܶܨ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܦܘ ܘܠܳܐ ܡܪܰܕܘ. ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܐܰܠܶܦ ܘܬܰܠܡܕܶܗ. ܐܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܒܺܝܫܳܐ ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ. ܟܰܕ ܣܪܰܚ ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܒܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܟܽܠ ܨܶܢܥ̈ܳܢ ܐܰܠܦܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܣܪܽܘܚ܆ ܐܰܪܝܳܐ ܘܢܶܨܳܐ ܐܳܦ ܚܶܘܝܳܐ ܕܶܐܣܬܠܺܝܘ. ܟܽܘܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܗܘܰܘ ܠܙܺܐܦܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܐܟܣܽܘܗܝ. ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܟܝܳܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܓܶܢܣܗܽܘܢ ܐܰܪܝܳܐ ܘܢܶܨܳܐ ܘܚܶܘܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ ܘܠܳܐ ܣܪܰܚܘ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܪܽܘܚ. ܨܰܠܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܟܪ̈ܙܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܕܰܟܕܽܘ ܛܥܰܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܫܥܣܪ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܠܦܰܓܪܳܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܩܪܰܘ ܬܶܐܛܪܳܐ ܕܶܐܣܬܠܺܝ. ܦܰܓܪܳܐ ܬܰܛܺܝܪܳܐ ܗܳܐ ܡܰܟܶܤ ܟܡܳܐ ܫܦܶܐ. ܗܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܒܶܗ ܦܠܰܚܘ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܟܡܳܐ ܫܦܶܐ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܟܡܳܐ ܕܠܺܝܚ. ܬܰܛܺܝܪܺܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܨܛܰܠܰܠܘ. ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܦܪܰܚ. ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܛܒܰܥ܆ ܕܟܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܐܳܦ ܐܰܝ̈ܠܶܐ ܠܓܶܢܣܗܽܘܢ. ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܘܢܽܘܢ̈ܶܐ ܦܶܐܐ ܘܰܕܟܶܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܟܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܛܰܥܡܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܦܓܰܪ ܕܰܟܝܰܐ ܗܰܘ. ܣܢܶܝܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܪܰܒܗܽܘܢ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܐܶܙܕܰܘܰܓܘ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܘ. ܗܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܟܡܳܐ ܕܟܶܝܢ. ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܟܡܳܐ ܣܢܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܛܥܰܘ܆ ܠܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܐܣܠܝܽܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܟܡܳܐ ܣܢܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܕܰܐܘ ܟܽܠ ܦܓܰܪ ܢܰܣܠܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܓܶܢܣ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܢܩܰܒܠܽܘܢ. ܐܰܘ ܢܶܪܚܡܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܰܣܠܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܬܶܙܟܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܘܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢ. ܕܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܛܰܡܰܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆

ܛܥܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܰܚܢܽܘܟ ܠܰܡ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܫܠܰܚܘ ܘܰܫܕܰܘ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܦܪܰܚܘ ܒܳܐܐܰܪ ܐܶܨܛܰܠܰܠ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܓܰܕܶܦܘ ܕܰܚܛܰܘ ܠܰܡ ܒܓܽܘܫܡܗܽܘܢ. ܐܰܠܒܶܫܘ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܠܰܚܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܚܢܽܘܟ ܘܶܐܠܺܝܳܐ. ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܫܠܰܚܘ ܘܰܐܠܒܶܫܘ. ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܫܰܚܠܶܦܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܘܰܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܫܩܽܘܗܝ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܗܰܦܟܳܢܺܝܢ ܗܳܐ ܐܰܘܦܺܝܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܘܠܶܕܘ. ܗܳܐ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܕܰܒܢ̈ܶܫܶܐ ܢܶܙܢܽܘܢ ܘܢܰܘܠܕܽܘܢ. ܗܳܐ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܢ̈ܶܫܶܐ ܚܽܘܪܘ ܒܗܽܘܢ ܐܶܢ ܐܰܘܠܶܕܘ. ܢܰܟ̈ܣܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܠܕ̈ܳܢ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܓܒܰܪ. ܕܰܠܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܘܠܶܕܘ ܠܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܶܒܛ̈ܢܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܢܺܐܠܕ̈ܳܢ ܕܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܕܰܡܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܙܺܐܦܶܗ ܠܟܽܠ ܕܰܡܺܝ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܙܕܟܺܝ ܕܠܳܐ ܕܰܡܺܝ܆ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܚܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܒܙܺܐܦܗܽܘܢ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܡܰܛܥܝ̈ܳܢܶܐ ܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܢܒܺܝ̈ܰܝ ܒܰܥܠܳܐ ܕܢܰܦܗܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܩܳܠܗܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܩܒܰܥ ܕܽܘܡܣܳܐ ܕܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܓܶܠ ܢܰܟܶܦ ܣܰܪܶܩ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܨܳܡ ܐܳܦ ܨܰܠܺܝ ܟܰܣܺܝ ܙܺܐܦܶܗ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܽܘ ܙܺܐܦܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ ܕܠܳܐ ܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܳܐܺܝܬ܆ ܚܳܣ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܕܢܰܪܫܥܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܘܡܶܨܒܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ ܘܰܫܦܶܐ ܘܛܳܒ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܕܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܗܳܐ ܛܰܢܶܦ ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܒܝܳܬܶܗ ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪܓܙܺܝܢ. ܚܰܘܺܝ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܨܰܠܶܠ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܕܳܐ݀ܶܢ ܠܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܘܦܳܪܰܥ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆

ܠܥܰܡܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܡܰܕܝܰܢ ܐܶܨܛܰܒܰܬܝ ܘܰܐܦܩܰܪ̈ܳܝܗܝ. ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܨܶܒܬܗܶܝܢ. ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܶܙܕܰܠܰܠܠܝ̈ ܘܰܐܙܶܠܳܝ̈ܗܝ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܪ̈ܺܝܕܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܦܪܶܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܰܐ ܘܰܐܥܕܝܽܘܗ̇ ܒܰܨܠܳܠܗܽܘܢ ܩܰܘܺܝܘ. ܐܶܠܽܘ ܪܰܓ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܗܰܘ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܬܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܥܳܕܶܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢ ܕܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܠܟܽܠ ܐܰܟܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܬܰܩܶܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܪܳܫܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܘܰܫܕܰܘ ܙܰܪܥܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܦܽܘܫ ܡܶܢ ܒܶܕܝܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܕܡܰܕܥ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܫܰܦܝܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܫܰܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܩܽܘܕܫܗܽܘܢ ܙܰܗܝܰܐ ܗ̱ܘ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܚܙܳܐ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܘܗܳܐ ܦܶܐܐ. ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܠܶܣ ܕܰܦܐܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܫܽܘܦܪܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܟܬܽܝܒ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܦܶܐܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܐܳܕܳܡ ܗܽܘ ܚܛܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܒܳܐܪܚܳܐ(ܒܐܽܘܪܚܳܐ) ܕܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܶܘܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܚܼܛܝܶܗ ܘܠܳܐ ܐܽܬܬܘܺܝ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܐܟܳܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܪܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܘܡܶܠܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗܺܝ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܬܥܰܬܰܪ ܒܝܰܕ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܦ ܒܽܘܟܪܳܐ ܗܳܐ ܩܳܥܶܐ ܕܠܶܗ ܪܚܶܡ ܫܒܰܩ ܐܶܡܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܘܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܳܐܕܳܡ ܓܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܓܡܺܝܪ ܗ̱ܘ ܡܳܐܢܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܪ̈ܶܓܫܰܝܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܓ̈ܰܙܰܝܢ ܡܰܚܶܐ ܠܰܢ. ܙܘܳܕܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܓܰܢܺܝ ܠܰܥܒܳܕܶܗ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܝܰܬܪܺܝܢ. ܫܡܰܥܘ ܩܳܠ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܶܐܬܓܰܢܰܚܘ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܓܰܢܝܽܘܗܝ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܢܚܰܘܶܐ ܗܳܫ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝ ܘܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܕܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܢܺܐܪܰܒ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܣܺܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ ܦܰܢܝܶܗ. ܫܽܘܦܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܒܰܥ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܘܨܰܒܬ݂ܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܰܐܘܒܕܰܬ. ܘܗܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡܘ. ܘܶܐܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ ܘܰܐܚܝܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܚܰܠܶܦ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝ݂ܝ݂ܺܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܳܣܝܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܡܰܐܣܶܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ܆

ܐܶܬܓܢܶܒܘ ܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ ܒܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܩܳܠܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܪ ܘܫܰܟܪܽܘܗܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܟܡܳܐ ܝܺܪܶܒ. ܗܳܐ ܫܩܰܠ ܕܰܢܦܺܝܣ ܕܠܰܘ ܡܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ ܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܚܰܠܦܶܗ. ܫܶܬܩܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܡܰܡܠܳܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܶܬܡܰܬܚܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܡܩܰܒܥܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܳܐܕܳܡ ܦܳܩܽܘܕܳܐ܆ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܡܥܽܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܕܡܶܬܪܰܥܡܺܝܢ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܐܘܼܪܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܪܰܫ. ܘܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܫܳܐܘܳܠ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܘܳܐܦ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܡܠܟܶܗ. ܘܗܽܘ ܪܰܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܘܶܐܣܬܰܪܰܚ. ܕܟܰܣܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܢܰܟܶܣ ܠܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܨܳܕܳܗ̇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܟܽܠ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪܰܒܝ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܣܬܰܪܰܚܘ. ܠܡܰܢܽܘ ܘܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܢܥܰܕܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܐܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܰܥܪܽܘܗܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܥܕܰܠܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܗܦܰܟ ܠܶܗ ܕܢܶܕܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܩܢܽܘܢ. ܗܦܰܟܘ ܬܽܘܒ ܥܰܕܠܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܟܡܳܐ ܩܫܶܐ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ. ܚܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܦܪܽܘܣ ܐ̱ܚܪܺܢ ܕܰܢܚܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆

ܢܶܗܘܶܐ ܟܺܝܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܘܬܶܬܕܰܪܰܫܝ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܡܚܺܝܠ ܘܚܰܣܺܝܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪ ܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܒܶܐܫܳܢ ܡܫܰܠܡܳܢ ܥܳܒܽܘܕܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ. ܘܡܰܢܽܘ ܩܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܓܰܡܪܶܗ ܠܰܚܢܽܘܟ ܕܠܳܐ ܥܢܰܕ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇. ܛܳܒܳܐ ܐܶܚܰܕ ܬܰܪܥܶܗ ܘܟܺܐܢܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ܆

ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܠܡܳܐ ܢܛܺܝܪ. ܚܙܰܘ ܕܰܚܝܰܘ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܨܛܰܢܰܥܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܦܗܳܬ ܒܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܬܟܰܢܰܫܝ. ܕܡܳܐ ܕܟܰܢܫܳܗ̇ ܐܰܫܕܳܗ̇. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܚܶܘܝܳܐ ܐܶܙܕܰܪܩܰܬ݂ ܘܟܰܕ ܚܰܝ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܳܣܶܟ ܠܳܗ̇. ܐܳܘ ܠܗܳܢܳܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܪ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܕܢܰܐܠܦܺܝܗ̇. ܕܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܗܡܺܝܢ ܚܰܠܶܦܘ ܗܘܰܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ. ܕܠܰܝܬܰ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܢܚܰܘܽܢܳܢܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܶܬܗܦܶܟ. ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܽܘܪܘ ܒܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ. ܗܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܘܓܰܒܰܢ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ܆

ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ ܢܶܡܪܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ ܕܶܐܬܥܨܺܝܘ. ܕܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ. ܠܡܳܪܰܢ ܩܥܰܘ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܳܬܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܗ̱ܝ. ܚܳܒܘ ܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܥܳܨܶܐ ܛܳܒܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܺܝܬ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܥܨܳܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܗܽܘ ܕܰܒܪܳܗ̇. ܠܰܘ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܫܠܰܚ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܥܨܺܝܘ. ܒܦܶܠܓܳܗ̇ ܚܙܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇. ܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܛܳܪܶܦ ܗܘܳܐ. ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܢܶܩ ܗܘܳܐ. ܩܛܺܝܪܶܗ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܓܽܘܢ̈ܚܶܐ ܕܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܥܨܳܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܥܨܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܫܦܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܚܣܰܟ ܠܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ܆

ܟܒܰܪ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥܨܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܢܰܫܦܪܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܥܨܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܫܦܪܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܥܰܘܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܬܚܰܝܰܒ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܥܰܡ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆

ܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܚܶܘܝܳܐ ܕܒܺܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܬ݂ܚܰܓܰܪ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܓܡܰܬ݂ ܕܙܰܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܡܳܐܗ̇ ܟܰܣܝܳܐ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐ. ܗܘܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܘܬܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܒܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܚܶܘܝܳܐ ܚܠܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܟܺܝ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܥܶܓܠܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܬܚܫܶܠ ܕܕܰܗܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܦܶܐܐ ܗܘܳܐ ܠܒܳܪܝܶܗ. ܡܽܘܫܶܐ ܫܰܚܩܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܡ̈ܰܐܐ ܕܶܐܬܢܕܶܕܘ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ. ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܛܰܡ̈ܳܐܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܐܳܦ ܚܶܪ̈ܫܶܐ ܡܣܰܝܒܺܝܢ. ܥܶܠܰܬ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܐܳܕܳܡ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܕܪܰܚܫܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܡܺܐܝܢ ܢܰܠܦܽܘܢ ܕܚܶܘܝܳܐ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܘܥܰܕܪܶܗ. ܒܝܰܕ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܒܶܠܥܰܡ ܦܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܐܟܣܶܗ. ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܚܽܘܫܳܚܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܒܘ. ܛܳܒܳܐ ܒܚܽܘܫܳܚܶܗ ܕܰܟܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ. ܟܝܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܕܦܰܠܦܶܠ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܶܬܪܟܶܢ ܚܰܠܠܶܗ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆

ܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܫܼܬܕܺܝ ܘܰܒܠܼܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ ܕܢܰܟܣܶܗ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܥܫܰܩ ܕܰܕܟܶܐ ܗܘ ܟܝܳܢ ܚܶܘܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܽܘܛܪ ܟܺܐܢܳܐ ܠܛܰܡܽܐܘ ܡܿܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ. ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܦܬܰܟܪܳܐ ܟܰܝ ܥܰܒܼܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܕܰܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܒܼܥܶܗ ܘܰܚܼܝܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܆

ܢܶܫܡ݂ܥܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܽܘܒܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ ܕܒܶܝܬ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܡܿܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܪܺܝܡ ܠܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܣܳܛܳܢܰܐ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܐܰܡ݂ܬܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܳܐܦ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܢܶܫܼܡܰܥ ܕܶܐܢ ܥܒܳܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܟܺܐܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܛܽܘܟܳܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܚܽܘܫܳܚ̈ܰܘܗܝ ܝܰܩܼܰܪ ܨܠܶܡ ܚܶܘܝܳܐ. ܛܳܒ ܗܘ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܨܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܠܶܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܰܚܕܳܐ ܬܽܘܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܚܳܣܶܡ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܟܬܼܶܒ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܘܙܼܰܗܪܶܗ. ܕܟܽܠ ܠܰܡ ܨܠܶܡ ܘܰܕܡܽܘ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܥܒܶܕ ܕܠܳܐ ܬܡܼܽܘܬ. ܐܰܝܟܰܢ ܚ݂ܫܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܠܠܳܗܳܐ ܢܚ݂ܽܘܪ ܐܢܳܫ ܘܢܶܬܚ݂ܠܶܡ. ܘܰܠܘܰܝ ܨܰܠ݂ܶܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܨܰܠ݂ܶܡ ܠܺܝܛܳܐ ܘܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܰܦܺܝܼܣܰܝܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܢܶܫܡ݂ܥܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܶܗ ܠܳܐܣܝܳܐ ܕܰܠܐܼܝ ܒܚܽܘܒܶܗ܆

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܕܗܳܐ ܛܳܥܶܝܢ ܒܨܰܘܡܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܼܥܶܐ ܕܗܳܐ ܫܳܝܓܶܝܢ ܒܫܰܗܪܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܼܨܰܠܶܐ ܕܶܐܣܼܬܰܓܰܦܘ ܗܘܰܘ ܒܥܰܡܠܗܽܘܢ. ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܢܶܒܼܥܶܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܝܿܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܒܼܕܽܘܢ. ܢܚܽܘܪ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܚܽܘܒܟܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ ܬܺܐܬܼܽܘܢ ܘܬܰܘܕܽܘܢ ܠܗ ܕܰܛܥܶܢ݂ܟܽܘܢ. ܠܫܰܩܼܬܽܘܢ ܘܣ݂ܰܝܒܪܟܽܘܢ. ܛܠܰܡܬ݂ܽܘܢ ܘܬܰܪܣܰܝܟܽܘܢ. ܢܨܰܝܬ݂ܽܘܢ ܘܪܰܥܺܝܼܟܽܘܢ܆

ܐܰܘܼܕܰܘ ܥܰܡܰܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥ. ܢܰܘܕܶܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܕܓܰܕܶܦ ܗܘܳܐ ܘܣܰܒܼܥܶܗ. ܢܰܘܕܶܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܕܠܶܗ ܨܰܚܼܺܝ ܘܬܰܪܣܝܼܶܗ. ܕܰܠܟܽܠ ܒܟܽܠ ܛܳܒ ܗܽܘ ܘܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܠܼܦܽܘܗܝ ܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܰܚܝܼܽܘܗܝ. ܡܰܕܪܶܟ ܠܟܽܠ ܒܟܽܠ ܕܰܢܬܽܘܒ݂ܽܘܢ ܘܢܶܚܼܕܶܐ ܗܘ. ܡܰܢ ܠܰܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܚܪܶܡ ܗܘ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܟܺܝܬ܆

ܒܡܽܘܢ ܝܳܡܶܐ ܐܢܳܐ ܐܘ ܕܰܛܥ݂ܰܘ ܕܬܼܶܕܥܽܘܢ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܥܶܡ̈ܠܶܬ ܒܶܗ ܒܫܰܪܒܟܽܘܢ ܕܰܠܟܽܘܢ ܪܶܚܿܡܶܬ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܶܐܒܠܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܥܰܠ ܕܶܐܒܰܕܬܼܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܺܝܢ ܕܰܒܟܳܬܳܐ ܗܝ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܕܺܝܕܺܝܥ ܟܡܳܐ ܣܼܪܰܚܘ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܚܳܐܶܫ ܐܢܳܫ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܥܰܠ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܶܐܬܚܰܠܼܰܨܘ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܼܘ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܥܰܠ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܕܰܕܡܰܘ ܠܶܗ ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܶܝܢ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܳܐܠܰܦ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢ ܗ̱ܘ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܰܡܒܰܨܳܪܽܘ ܐܳܬܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ܆ ܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܘܳܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܠܰܦ ܒܶܝܬܳܐ܆ ܟܰܝܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܒܰܕ ܐܰܘܣܶܦ ܙܺܐܦܳܐ ܡܰܪܩܝܽܘܢ܆ ܐܰܓܺܝܼܠܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܫܼܕܳܬܶܗ܆ ܘܰܠܶܢܛܺܝܢܘܳܤ ܥܰܠ ܕܰܣܼܛܳܐ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܘܡܰܥܶܣ ܩܽܘܩܳܝܳܐ܆ ܨܰܒܶܬ݂ ܙܺܐܦܶܗ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܡܰܐܢܺܝ ܗܘ ܕܰܒܟܽܠ ܐܶܫܼܬܰܢܝ܆ ܟܰܦܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ܆ ܛܳܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܰܦܼܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆

ܓܢܰܒ ܥܳܢܳܐ ܘܰܠܶܢܛܺܝܢܘܳܤ܆ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܩܼܪܳܗ̇ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܟܰܢܼܝܳܗ̇ ܒܰܫܡܶܗ ܩܽܘܩܳܝܳܐ܆ ܓܰܢܼܒܳܗ̇ ܨܢܺܝܥܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܥܰܒܼܕܽܘܗ̇܆ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܫܰܘܚܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܢܦܰܠ ܡܰܐܢܺܝ ܘܰܫܒܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܦܰܩܪܳܐ ܠܦܰܩܪܳܐ ܢܰܟܶܬ ܗܘܳܐ܆ ܩܿܪܰܘ ܥܳܢܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܼܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ܆ ܕܰܐܘܣܶܦܽܘ ܘܰܛܥܰܘ ܐܰܪ̈ܝܰܢܶܐ܆ ܘܰܐܐܶܛܝ̈ܰܢܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܢܼܘ܆ ܘܦܰܘܠܺܝ̈ܢܝܰܢܶܐ ܕܶܐܬܥܰܩܰܡܘ܆ ܘܣܰܒܶܠܝ̈ܰܢܶܐ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥܘ܆ ܘܦܽܘܛܺܝ̈ܢܝܰܢܶܐ ܕܶܐܙܕܰܝܦܰܢܘ܆ ܘܒܳܪܒܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܼܦܰܠܘ܆ ܘܩܰܬܰܪ̈ܐ ܥܰܠ ܕܶܐܨܛܰܠܼܰܠܘ܆ ܘܥܰܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܶܐܫܼܬܰܪܓܰܠܼܘ܆ ܘܰܡܨܰܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠܼܘ܆ ܛܳܒܳܐ ܠܕܰܝܪܶܗ ܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܦܠܼܰܛ̈ܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܠܰܝܬ ܬܳܐܳܢܬܳܐ ܠܡ݂ܶܐܚܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܗܦܰܟܘ ܕܶܝܢ ܩܼܪܰܘܽܘܢ ܐܰܦܳܘܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܝ ܕܒܶܝܬ ܐܰܦܳܘܠܽܘ܆ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܦܠܼܰܛܢ ܘܰܫܼܕܰܝܢܳܗ̇܆ ܢܶܗܼܘܶܐ ܚܶܪܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ܆ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܦܳܘܠܽܘ ܢܶܬܟܰܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܟܘܳܪܶܗ ܕܚܶܪܡܳܐ ܦܰܪܣܼܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܠܡܰܚܪܳܡܽܘ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܶܪܡܶܗ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ܆

ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܦܳܘܠܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܒܰܫܡܶܗ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܢܽܘܢ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܚܼܪܶܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܚܪܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܚܰܫܳܐ ܘܶܐܬܼܡܰܪܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܶܢܬܳܝܶܐ ܕܰܫܒܰܩܘ܆ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܬܟܰܢܺܝܘ܆ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܫܟܺܝܪ ܘܰܣܢܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ܆ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܡܰܘܣܶܦ ܙܺܐܦܳܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܙܺܝܙܳܢܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܕܙܺܐܦܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܫܼܳܠܶܡ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܩܺܝܼܡܰܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܆

ܫܰܦܝܳܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܚܰܬ݂܆ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܐܳܕܳܡ ܡܰܦܰܩܬܳܐ܆ ܘܰܒܓܰܝܳܣܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܘܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘ̈ܩܳܠܶܐ܆ ܫܼܕܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܼܨܰܘ܆ ܡܶܢ ܫܰܦܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܿܢܰܛܰܪ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆

ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܨܰܠܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܢܳܩܫܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܽܘܢܺܝܛܺܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܕܫܳܡܽܘܢܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܢܶܛܒܰܥ ܘܟܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܳ݀ܒܰܥ܆ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܫܝܳܐ ܛ݀ܳܒܰܥ܆ ܐܰܘ ܝܺܩܶܕ ܐܰܘ ܐܶܬܦܰܣܰܩ܆ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܡܼܪܰܚ ܗܰܘ ܕܰܛܒܰܥ܆ ܚܠܳܦ ܡܳܪܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܰܫܡܶܗ ܛ݀ܳܒܰܥ ܠܰܢ܆ ܛܳܒ ܡܰܣܠܰܝ ܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܠܟܰܢ܆ ܕܨܰܠܡܶܗ ܒܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܛ݀ܳܒܰܥ܆ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܛ݀ܳܒܰܥ ܫܽܘܦܪܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܗܰܝܡܼܶܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܛܰܒܥܳܐ ܩܰܒܶܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܶܬܟܰܢܝ ܒܫܶܡ ܐܢܳܫܳܐ܆ ܛܰܒܥܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ܆ ܕܡܰܣܠܰܝ ܗܽܘ ܠܰܫܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܓܒ݂ܳܢ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܆

ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܰܕ ܓܿܳܢܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܗܘܳܐ܆ ܘܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܩܪܳܝܼܗܝ ܡܳܪܰܢ ܚܰܒܪܳܐ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܚܰܛܳܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܕܶܩ ܬܰܠܡܺܝܕܰܐ ܗܘ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܩ݂ܺܝܡ ܓܰܒܳܐ ܘܣ݂ܰܕܶܩ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܒܪܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܘܗܼܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܒܶܐܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܆ ܕܩܺܐܪܣܳܐ ܐܶܙܼܰܠ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܰܡ܆ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܘ ܕܳܐܘܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܙܼܳܥ ܛܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܪ̈ܶܢܬܳܢܶܐ܆ ܕܰܒܫܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܢܶܬܟܰܢܽܘܢ܆ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܠܳܒܶܫ ܗܘ܆ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܢܰܛܥܶܐ܆ ܘܟܳܦܽܘܪܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܘܡܶܐ. ܒܠܶܒܶܗ ܐܰܡܳܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܆ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܫܼܠܶܡ܆ ܪܰܒܺܝ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܠܼ ܝܶܫܽܘܥ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܩܺܝܼܡ ܓܰܒܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܼܦܽܘܡܶܗ ܩܼܪܶܒ ܠܰܟܬܺܝܡ܆

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܆ ܢܦܰܚ ܪܽܘܚ ܫܽܘܩܪܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܰܩܼܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܦܰܠܶܓ ܐܰܪܥܳܐ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܆ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܟܶܠ܆ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܣܶܝܕ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ܆ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܢܒܰܥ ܐܶܬܡܳܠܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܚܰܪ ܘܰܐܟܶܢ ܨܳܕܶܗ݂܆ ܢܶܕܰܥ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܘ ܠܶܗ܆ ܕܰܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܬܪܰܥ ܦܽܘܡܗ܆ ܘܰܠܫܽܘܩܪܳܐ ܠܛܰܫ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܠܰܡ ܕܰܒܟܰܠܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܥܰܛܠܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢܗܽܘ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܰܠܒܳܐ ܐܰܫܼܪܺܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ܆

ܣܳܗܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܚܰܕ ܗܘ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܫܡܰܬ݂܆ ܚܕܳܐ ܗܝ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܶܥܙܰܬ܆ ܘܰܫܼܕܰܘ ܘܰܟܬ݂ܰܒܘ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܚܰܪ̈ܡܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܩܼܕܶܡ ܐܰܚܼܪܶܡ ܡܢ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܙܠ݂ܽܘܥ ܐܰܚܰܝ܆ ܣܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܪܰܚܡܳܢܳܐ܆

 ܢܶܫܼܬܰܐܠܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܒܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܢܶܚܛܽܘܼܦ ܡܰܐܢܺܝ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܰܕܢܶܬܩܰܫܰܫ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܛܠܶܐ ܗܘ ܙܰܒܢܶܗ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܟܽܘܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܥܪܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܙܺܝܙܳܢܳܐ ܕܰܒܟ݂ܰܪ ܘܰܐܦ݂ܪܰܥ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܢܩܰܦܰܚ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ܆ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܢܶܫܼܬܰܐܠܽܘܢ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܩܰܒܶܠ݂ܘ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܢܰܢ ܩܰܒܶܠܼܘ ܘܰܛܠܼܰܡܘ܆ ܣܳܦܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܗܶܢ݂ܘ ܘܰܐܡ݂ܪܰܚܘ܆ ܣܳܦܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܟܼܳܣܽܘ܆ ܟܰܕ ܗܘ ܗܳܕܶܐ ܠܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܟܳܗܢܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ܆ ܕܰܢܣܼܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܣܳܡ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܳܘܢ܆ ܘܶܐܬܡܰܬ݂ܚܰܬ ܣܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܶܐܥܿܡܰܕ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܶܗ ܛܽܘܟܳܣܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܰܗ݂ܒܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܰܢ ܝܽܘܒܳܠܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܫܠ݂ܶܡ ܠܰܢ ܛܽܘܟܳܣܶܗ܆ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܗܳܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܡܰܫܩܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܐܶܛܝ̈ܰܢܶܐ ܐܳܦ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܶܐ܆ ܘܣܰܒܶܠܝ̈ܰܢܶܐ ܘܩܰܬܰܪ̈ܐ܆ ܘܦܽܘܛܺܝ̈ܢܝܰܢܶܐ ܘܥܰܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܥܺܕܬܰܢ ܩܰܒܶܠܼܘ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܐܰܪܡܺܝܘ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܟܰܬ݂ܒܰܬ܆ ܒܗܰܝܿ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܣܽܘܢܳܕܳܘܤ܆ ܕܟܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܫܰܡ̈ܳܫܶܐ܆ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܓܢܰܒܘ ܛܽܘܟܳܣܳܐ܆ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ܆ ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܘܰܠܡܰܥܡ݂ܳܕܽܘ܆ ܘܰܠܡܶܩ݂ܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐ݀ܳܬܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܚܒܰܫ ܟܽܠ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܆

ܫܓܶܫܼܘ ܘܶܐܫܬܰܪܓܰܠܘ ܕܳܐܦ ܚ݂ܰܠܶܛܘ܆ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܚܰܠܶܛܘ ܗܘܰܘ ܓܶܠܝ̈ܽܘܢܶܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܦܰܪ̈ܟܣܰܘܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܚ݂ܣܰܡ݂ܘ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܐܢܝ ܕܶܝܢ ܐܰܡ݂ܪܰܚ ܠܰܒܼܫܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܣܟܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩܼܘ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܒܰܕܶܩܼܘ ܠܰܢ܆ ܝܺܠܼܰܦ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ܆ ܠܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܗܰܝܿ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܓܼܠܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܗܳܘܶܝܿܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ܆ ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܘ ܦܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܕܺܝܩܽܘ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܢܰܕܘ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܚ̈ܶܛܶܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܟܰܢܿܺܝܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܝܽܘܡ ܚܨܳܕܳܐ ܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܚܨܳܕܶܗ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܠܦ݂ܽܘܢܝ ܕܶܐܣܿܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܬ݂ܰܒܘ܆ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܕܰܡܿܟܰܣܶܐ ܡܽܘܡܶܗ܆ ܡܿܛܰܫܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܪܣܽܘܢ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܚܰܘܝܰܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܒܓܶܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܟܽܘܬܡܳܐ ܕܰܬܟܰܣܶܝܘܗܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܕܰܬܚܰܦ݂ܶܝܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܠܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܰܗܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܆

 ܟܒܰܫ ܗܘܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܡܼܰܗܝ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܕܝܽܘܐܳܒ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܒܼܫܳܗ̇܆ ܫܠܼܰܚ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܣܼܬܰܪܗܰܒ܆ ܕܗܽܘ ܢܶܥ݂ܽܘܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܢܶܫܼܬܰܡܰܗ ܕܳܐܦ ܗܘ ܟܰܒܫܼܳܗ̇܆ ܝܽܘܐܳܒ ܠܳܐ݀ܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘ݂ܰܘ܆ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܠܐܝܺܘ ܘܰܥܡܰܠܼܘ ܬܰܠܡܼܶܕܘ ܘܰܐܠܶܦ݂ܘ܆ ܘܰܟܒܰܫܼܘ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܡܳܚܽܘ̈ܙܶܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܳܐܝܿܶܢ܆ ܘܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܥܡܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܼܰܠܐܺܝ ܘܰܐܠܼܶܦ܆ ܘܫܶܡ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ ܒܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܰܫܡܶܗ ܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ܆

ܢܶܫܼܬܰܐܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܫܶܡ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝܼܘ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܗܝ ܥܶܠܰܬ ܟܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ ܝܺܠܺܝܕܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܶܒܳܪ܆ ܘܶܐܢ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘ ܐܶܬ݂ܬܰܠܡܰܕܘ܆ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܡܰܟܶܣ܆ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܪܰܟܶܒ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܙܺܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܿܬܰܠܡܶܕ܆ ܒܰܫܡܶܗ ܩܳܪܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗܝ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܰܠܡ݂ܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܐܠܢܳܫ ܒܰܫܡܶܗ ܠܳܐ ܫܰܡܰܗ܆ ܒܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܬܰܠܡ݂ܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܥܡ݂ܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܐܥܡ݂ܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܰܣܼܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܶܗ ܠܰܫܡܳܐ ܟܽܠ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܠܰܫܡܶܗ ܝܳܐܶܐ ܟܽܠ܆

ܚܰܕ ܫܺܐܕܳܐ ܒܶܝܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܫܼܪܺܝ ܠܰܡ ܕܢܶܪܢܶܐ ܠܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ܆ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܰܦܶܐܐ ܗܘܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ܆ ܐܰܛܥܼܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܫܨܰܘܡܳܐ ܨ݀ܳܐܰܕ ܠܳܗ̇܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܣ̈ܰܩܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܫܳܒܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܡܿܒܰܛܶܠ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܙܺܐܦܳܐ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܕܒܶܠܥܳܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܨܛܰܒ݂ܰܬ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ ܕܰܢܗܼܰܠܶܟ܆ ܕܠܳܐ ܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܡܰܟ݂ܪܽܘܗ̇܆ ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܦܣܳܐ ܕܰܣܢܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܡܼܰܟܪܽܘܗ̇ ܠܗܽܘܢ ܗܘ ܢܰܣܼܒܽܘܗ̇܆ ܘܗܺܝܼ ܡܰܟܣܳܐ ܕܰܢܟܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܒܶܗ ܟܽܠ ܡܶܬܓܰܘܰܣ܆

ܢܶܦܫܽܘܛ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܦܰܫ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܢܶܫܼܬܰܡ̈ܥܳܢ܆ ܠܳܟ ܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܒܼܺܝ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܬܶܫܼܬܰܡܰܗ܆ ܐܰܘ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢܳܝܳܐ ܬܶܬܟܰܢܶܐ܆ ܕܰܟܪܺܣܛܝܳܢܳܐ ܢܶܩܼܪܽܘܢܳܟ܆ ܐܰܘ ܕܰܝܨܢܳܝܳܐ ܙܺܝܙܳܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܬܝܰܐܰܒ܆ ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܡܰܪܩܝܽܘܢ܆ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ܆ ܘܢܶܚܼܙܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܼܬܰܡ̈ܰܗܝ܆ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܫܡܳܐ ܢܶܫܼܬܰܡܰܗ܆ ܘܢܶܫܼܠܰܚ ܘܢܶܫܕܶܐ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ݂ܝܰܒܰܠ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܐܪܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܘܰܥܛܰܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܰܣܼܣܽܘܢ܆ ܘܒܰܚܕܳܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܐܶܬܢܰܣܼܺܝܘ܆ ܣܳܦܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܢܰܛܪܼܳܗ̇ ܒܰܟܬܳܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܥܛܰܐܘܽܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܘܕܰܡ ܟܰܝ ܗܳܫܳܐ ܥܳܛܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܡܳܪܰܢ ܠܳܗ̇ ܢܶܛܰܪ ܐܳܦ ܠܺܝ܆ ܕܥܶܠܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܶܗ̇ܘܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܢܳܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܆ ܦܰܩܶܕ ܘܙܰܗܼܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܼܪܽܘܢ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܕܚ݂ܶܠ ܐܶܣܼܬܰܪܗܰܒ܆ ܕܥܳܢܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܩܼܪܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ܆ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܰܢ ܢ݂ܶܬܶܒ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܒܰܣܰܿܪ ܠܰܢ܆ ܪܰܒܳܐ ܟܼܠܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܝܰܘܳܬܳܐ܆ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܣܼܒܺܝܗ̇ ܚܢܰܢ ܗܳܦܟܳܐܺܝܬ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܐܰܫܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܐܳܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܰܟܶܣ ܠܪܳܡܽܘܬܰܢ܆ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܫܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ܆ ܡܰܟܣܳܢܳܗ̇ ܕܰܚܬܺܝܪܽܘܬܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܪܳܡܳܐ ܕܩ݂ܳܡ ܒܒܺܐܡ ܕܺܝܢܳܐ܆

ܐܳܘ ܠܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܼܬܰܚܠܰܦܘ ܥܰܠ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܳܐ ܥܳܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ܆ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܦܰܘܠܳܘܤ ܘܰܐܦܶܠܽܘ܆ ܐܳܘ ܥܳܢܳܐ ܕܪܶܫܼܡܰܬ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܕܚܶܠܼܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܫܩܰܠܼܘ܆ ܫܡܳܗܰܝ̈݁ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܒܪܽܘܫܳܡ ܡܳܪܳܗ̇ ܪܰܫܡܿܽܘܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܕܪܰܫܡܼܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ܆ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܠܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪܘ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܫܬܰܚܠܰܦܘ ܐܰܝܟ ܢܳܟܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܟܰܪܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܠܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܕܰܡܼܺܝܘ܆ ܕܰܠܟܰܠܬܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܢܶܫܼܒܽܘܢ ܒܕܺܝܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܶܗ ܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܟܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܐܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܒܟܰܠܰܬ ܡܳܪܶܗ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܚܳܪܰܬ ܒܶܗ܆ ܓܼܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܒܕܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܚ݂ܰܘܺܝ ܟܝܳܢܶܗ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܚ݂ܰܘܺܝ ܕܰܪܓܶܗ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܫܶܦܠܳܐ ܚ݂ܰܘܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܥܶܪܰܩܬܳܐ܆ ܕܰܡܣܳܢܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܫܼܪܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܐܠܼܦܶܗ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܗ̇܆ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܐܰܣܼܪܰܚܘ ܠܳܗ̇܆ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܚܶܛ܆ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܣܳܩܶܠ ܘܰܡܿܨܰܒܶܬ܆ ܘܗܳܐ ܣܢܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݂ܘ܆ ܕܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܶܐܐ ܗܽܘ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܳܐܦ ܚܶܣܕܶܗ ܩܽܘܠܳܣܰܐ ܗܘ܆

ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܚܼܙܰܘ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܳܦ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܟܦܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܪ̈ܺܝܚܶܐ ܗܳܐ ܐܽܬ݂ܬܘܺܝܘ ܘܰܟܼܦܰܪܘ܆ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝܼܘ܆ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ܆ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܛܥܰܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܡܰܦܢܶܐ ܛܰܥܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܨܰܝܰܐܘ܆ ܒܶܝܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ܆ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܕܶܐܙܼܕܰܠܰܠ ܚܽܘܒܳܗ̇܆ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂܆ ܛܰܢ ܡܳܟܽܘܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܙܕܰܠܰܠܼܝ ܘܬܶܫܼܬܰܚܰܛܝ܆ ܘܰܦܣܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܛܰܢ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܥܳܛܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ܆ ܕܶܐܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܝ݂ܰܗܒ܆ ܕܢܶܫܬܰܡܼܰܗ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܥܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܕܰܦܣܰܩ݂ܘ ܕܰܒܿܪܽܘܗ̇܆ ܘܰܩܼܪܰܘܘܽܗ̇ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܬܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܶܗ ܣܓܺܝܕܳܐ܆

ܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܓܰܕܶܦ܆ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ܆ ܫܡܳܐ ܡܶܢ ܣܶܕܩܶܗ ܢܳܦܶܩ ܠܶܗ܆ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܳܓܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܓܰܢܳܒܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܢܶܩܪܽܘܢܶܗ܆ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܓܰܢܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܆ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܰܩܢܶܝܢ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܫܡܶܗ ܐܶܬܥܰܛܰܦܢ܆ ܥܳܪܩܳܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܣܰܒ̈ܶܠܝܰܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܝܰܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܕܶܩܼܘ܆ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܿܢ ܠܡܶܬܟܰܢܳܝܽܘ܆ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܫܬܰܦܪܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܨܛܰܢܰܥܘ܆ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܒܚܽܘܒܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܘ܆ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܫܡܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܰܠܝܰܬ܆ ܠܳܐ ܩܪܰܘ ܒܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܪܳܫܿܶܐ܆ ܠܰܕܐܳܡܰܪ ܕܰܕܟܺܐܦܳܐ ܐܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢ ܕܦܰܘܠܳܘܤ ܘܰܐܦܶܠܽܘ܆ ܗܳܐ ܓܽܘܢܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܗܳܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܠܰܡܣܳܡ܆ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܰܪ̈ܽܘܝܶܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕܘ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܬܚܰܡܰܨܘ܆ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܰܗܢ܆

ܬܼܰܘ ܢܶܚܼܙܶܐ ܨܶܝܕ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ܆ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܠܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܼܪܰܘܘܽܗ̇ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܫܡܶܗ ܥܰܠ ܥܳܢܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܗܘ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܶܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܩܼܪܳܘ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܠܘܳܬܶܗ ܗܘ ܫܿܰܪܶܟ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܐܘܼܕܰܥ ܨܶܝܕ ܡܰܢܽܘ܆ ܘܳܐܦ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܗܘ܆ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ܆ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܐܢܳܫܳܐ ܠܐܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܺܝܘ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܫܶܡ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ܆ ܕܫܶܡܗܽܘܢ ܣܳܡ݂ܘ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܫܡܶܗ ܣ݂ܳܡ ܥܠܰܝܢ܆

ܠܚܰܕ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܰܡܳܐܐ܆ ܒܫܶܡ ܟܰܠܒܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܟܰܢܺܝܘ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕܘ ܫܳܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܢܶܬܟܰܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܥܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܚܰܡܰܨܘ ܒܰܫܡܳܐ ܕܥܽܘܕܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܪ̈ܝܰܢܶܐ ܘܩܽܘܩܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܕܺܝܕܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܨܛܰܒܰܬܢ܆ ܫܡܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܦܪܰܣܼܘ ܥܰܠ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܐܠܒܶܫܘ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܫܶܡ ܢܶܨ̈ܶܐ ܫܒܰܩܘ ܠܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܶܛܶܐ܆ ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ܆ ܟܼܳܐܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܶܢܬܳܝܶܐ܆ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܙܩܺܝܦ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ܆ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܪܓܶܙܘ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝܘ ܒܫܶܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܘܼܕܺܝܢܰܢ܆

ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܚܰܕ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܢܰܝ̈ ܡܰܐܢܺܝ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܝ̈ܰܘܡܰܝ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܒܝ̈ܰܘܡܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܢܳܨܶܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܗܘ ܕܰܦܠܺܝܓ ܒܗܽܘܢ܆ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܝܳܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܢܕܺܝܕ ܗܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܒܶܐ ܢܒܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܡܰܢ ܟܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܪܺܝܘܳܤ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܐܰܘ ܡܰܐܢܺܝ ܕܰܢܒܰܠ ܐܶܬܡܳܠܝ܆ ܐܳܘ ܩܰܡܨܳܐ ܕܰܓܣܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܓܿܳܚܶܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܕܟܺܝܠ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ܆ ܢܺܐܡ݂ܪܽܘܢ ܠܰܢ ܕܰܒܫܶܡ ܡܰܢܽܘ܆ ܐܶܬܟܰܢܝ ܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܠܼܶܦ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܒܫܶܡ ܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ܆ ܘܣܳܗܶܕ ܦܰܘܠܳܘܤ ܘܰܐܦܶܠܽܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܘܟܶܢ ܗܘ ܚܼܪܒ ܗܰܝܟܰܠ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܥܰܩܪܶܗ ܠܗܰܝܟܰܠ ܥܰܡܳܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ܆ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܡ݂ܶܫ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܆ ܐܰܪܺܝܘܳܤ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܳܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܐܢܺܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܳܪܶܐ ܛܽܘܟܳܣ̈ܶܐ܆ ܝܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܠܢܽܘܚ܆ ܡܬܰܚ ܡܶܢ ܢܽܘܚ ܨܶܝܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܶܝܕ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܰܦܣܰܩ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܒ̈ܳܠܰܘܗܝ܆ ܘܒܶܛܠܰܬ݂ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܼܛܰܪ ܝܽܘܒܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܟܶܘܶܝܠܳܐ܆ ܗܽܘܝܼܽܘ ܒܢܳܐ ܗܰܝܟܰܠ ܥܰܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܗܽܘ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܿܛܰܟܶܣ ܝܽܘ̈ܒܳܠܶܐ܆ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܛܰܟܶܣ ܐܳܦ ܝܽܘܒ̈ܳܠܶܐ܆ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ܆ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܫܰܪܺܝ ܘܰܡܿܫܰܠܶܡ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܢܰܟܶܣ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܥܼܰܘ: ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܪܳܕܶܝܿܢ: ܟܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܰܪܫܽܘܗ̇: ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܕܩܼܽܘܗ̇: ܬܽܩܰܠܼܘ ܣܳܡ݂ܽܘܗ̇ ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ: ܘܝܰܒܼܠܽܘܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܳܗ̇ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܩܒܰܥ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܐܳܦ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܟܠܶܠ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܫܼܠܰܡ ܠܳܗ̇: ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܫܰܕܰܪ ܒܳܗ̇: ܢܶܪܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܢܶܣܼܡܽܘܟ ܟܽܠܰܢ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܚܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ: ܢܦܰܩ ܕܰܪܫܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘ: ܕܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܢܺܐܬܶܐ: ܕܒܳܗ̇ ܡܰܬܩܰܢ ܘܰܡܿܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܶܫ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ: ܩܼܛܰܪ ܬܳܐܓܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܙܰܚ: ܣܠ݂ܶܩ ܘܰܐܣܼܩܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ: ܓܰܡܪܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܗܼܦܰܟ ܕܰܪܫܼܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܢܶܪܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆

ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܰܪܫܼܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ: ܕܰܒܟܽܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܦܳܗܶܐ ܗܘܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܒܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܓܼܡܰܪ ܣܳܘܡ݂ܶܗ ܠܰܫܒܺܝܠ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܼܰܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܪܕܰܘܼ ܒܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ: ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫ݂ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܶܐܫܬܰܡ݂ܠܺܝܘ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܚܠܳܦ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܕܪܽܘܫܼ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܚܰܝܼܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ: ܕܰܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܶܐܬܳܐ: ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܠܰܘ ܛܶܟܣܰܐ ܗܘ: ܕܺܐܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܰܦܣܰܩܘ ܘܰܐܘܦ݂ܺܝܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܐܚܪܳܝܳܐ ܘܣܳܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܚܼܙܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܫܬܶܩ݂ܘ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܪ̈ܥܶܡ݂ܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ܆

ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܶܐܬܼܳܐ: ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܠܰܡܛܰܝ݂ܳܒܽܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܰܪܓܶܫ ܕܰܡܛܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܐ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܛܰܝܼܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ:ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ: ܕܗܰܘ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܩܕܳܡܒܰܪ ܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܳܐ ܫܠܼܺܝܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆

ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܝ ܕܰܪܕܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܳܒܶܝܠ: ܘܰܚܢܽܘܟ ܘܢܽܘܚ ܘܳܐܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܳܦ ܫܡܽܘܐܝܶܠ: ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܒܪܶܗ ܝܰܘܣܶܦ: ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܗܳܐ ܫܺܝܫܰܠܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܟܺܝܬ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܒܳܬܰܪ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܙܼܳܚ ܘܰܢܦܰܩ: ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܠܰܡܢܰܟ݂ܪܳܝܽܘ: ܚܰܬܼܡܽܘܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܒܡܳܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ܆

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܙܓܰܕܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܪܰܩ: ܗܽܘ ܓܰܢܳܒܰܐ ܗܘ ܕܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ: ܠܘܰܥܕܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܐܳܬܶܝܿܢ: ܠܡܶܦܰܠ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܢܫܰܒܶܠ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ: ܢܥܰܩܶܒ ܢܶܦ݂ܽܘܩ ܐܰܦ ܚܢܰܢ: ܒܰܫܒܺܝܠ ܬܰܘܫܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܒܨܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܟܡܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܪܰܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܰܦܣܶܩܘ ܘܰܓܢܰܒܘ܆ ܛܽܘܥܝܰܝ ܓܶܝܪ ܨܢܺܝܥܳܐ ܦܬܺܝܠܳܐ: ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܕܶܪܫܰܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈: ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܗܳܐ ܐܰܠܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇: ܚܝ̈ܳܢܰܝ ܚܶܘܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗܰܕܳܝܳܐ ܦܬܽܝܠܳܐ ܕܰܐܛܥܼܺܝ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܕܰܣܢܶܐ ܡܶܠܟܶܗ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܪܕܰܘ݂ ܘܰܢܦܰܩܼܘ: ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܥܰܩܶܡܘ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܦܫܺܝܛ ܡܰܩܢܶܝܢ ܠܶܗ: ܩܳܦ̈ܠܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܬܪܺܝܨ ܬܰܠܡܼܶܕܘ ܦܰܬܠܽܘܗܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܗܶܢ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ܆

ܕܶܐܣܼܬܰܒܪܰܬ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܳܪܽܘܕܬܳܐ ܗܝ: ܕܶܐܬܢܰܩܰܦܘ ܠܳܗ̇ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܙܺܐܦܳܐ: ܚܛܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܥܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܙܶܪܥܰܬ݂: ܠܼܰܡܕܰܘܳܕܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܡܝܰܬܼ ܙܺܐܦܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܐܘ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܬ݂ܕܰܓܰܠ: ܐܰܘ ܗܽܘ ܙܺܐܦܳܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܬܼܒܰܝܰܢ: ܘܰܪܫܽܘܡ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܕܠܳܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ: ܘܠܽܐܘܪܚܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܢܰܫܪܰܥ ܢܶܫܕܶܝܟ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܕܪܰܫܼ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ: ܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܒܓ̈ܰܠܠܶܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ: ܥܰܠ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܬܰܩܶܢ: ܘܰܪܫܰܡ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܰܒܫܳܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܕܪܰܫܼ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܬܺܝܠ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܰܟܼܳܐܐ ܒܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ: ܘܫܰܦܺܝ ܫܒܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܟܺܐܝ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓ̈ܰܠܠܶܐ: ܘܫܰܦܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܒܥܳܬܳܐ ܗܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܢܥܼܰܩܶܒ: ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ: ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܒܶܗ ܡܰܐܢܺܝ: ܒܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܪܫܶܗ: ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܗܰܒܼܶܒܘ ܘܰܚܡܰܘ: ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܣܳܛܶܝܢ ܠܰܟܡܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܟܪܺܝܘ ܕܝܰܬܺܝܩܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܐ ܠܗܝܿ ܕܰܒܪܳܐ: ܢܶܚ݂ܙܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܫܰܠܡܰܬܼ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܢܶܒܥܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡ̈ܶܠܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܓܢܰܒܘ ܡܶܢ ܪܳܨܢܶܗ: ܝܺܢܶܩܼܘ ܫܶܚܠܳܐ ܘܰܐܬܺܝܼܒܘ ܣܰܓܺܝ: ܗܘܰܝ̈ ܩܳܒܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܪܰܬ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܗܘ ܫܶܩܝܳܐ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ: ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܛܥܶܡ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ: ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܠܫܳܬܽܘܝ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܼܟܶܠ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܕܪܶܕܝܰܐ ܗܘ ܚܰܠܝܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܛܽܘܥܝܰܝ ܬܽܘܒ ܓܰܢܒܰܬܼ ܫܶܚܠܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆

ܝܺܠܼܰܦ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܦܰܪܶܫ ܡܶܟܺܝܠ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܼܒܶܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܙܺܐܦܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܡܿܕܰܡܶܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܘܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ: ܐܽܘܪܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܗܝ ܘܕܺܐܙܓ̈ܰܕܶܐ ܗܘ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܽܘܫ̈ܶܐ: ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܘܫܰܘܦܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܫܒܺܝܠ ܬܰܘܫܰܐ ܗܘ ܘܰܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܗܘ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܬܶܫܼܟܰܚ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܐܰܫܩܶܠ ܘܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܼܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ: ܫܰܦܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܪܕܺܝܼ ܒܓܰܘܳܗ̇܆

ܒܥܶܠܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܕܪܰܫܼ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܩܰܝܣܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܡܶܬܼܚܰܬ: ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܝܢ ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܥܺܕܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܢܶܣܶܩ ܒܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܗܳܐ ܗܺܝܼ ܡܰܟܣܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܣܼܛܰܘ ܗܘܘ: ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܣܼܛܰܘ ܘܰܢܦܰܩܘ: ܠܰܒܼܫܽܘܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܣܽܘܥܪܳܢܶܗ: ܡܳܪܰܢ ܐܰܡ݂ܬܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܬܰܘ݂ ܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܦܰܬܝܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ: ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܕܰܬܳܐ: ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܗܶܠܟܰܬ݂ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܗܘܰܘ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܢܺܝܫ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܪܕܳܬ݂ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇: ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ: ܕܰܐܚܼܺܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܦܰܠܶܓ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ: ܘܚܰܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܘܶܐܣܼܬܰܝܰܟ ܟܽܠ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆

ܥܶܠܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܐܳܕܳܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܓܰܒܪ̈ܰܝ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܠܐܝܺܘ ܘܰܒܥܰܘ ܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܟܼܚܽܘܬܶܗ: ܠܰܐܒܺܝܕܳܐ ܘܰܠܓܰܘ ܕܰܝܪܶܗ ܠܰܡܦܰܢܝܽܘܬܶܗ: ܒܰܪ ܡܳܪܶܗ ܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ: ܪܕ݂ܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫܼܘ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܥܳܢܳܐ: ܠܰܒܫܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܦܼܬܰܚ ܒܶܗ: ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܡܰܥܰܠܬܶܗ: ܣܰܒܼܘ ܢܶܙܕܰܘܼܰܕ ܢܺܐܙܰܠ ܡܶܟܳܐ: ܕܶܐܬܕܰܪܫܰܬܼ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ: ܫܕܳܝܼܗܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܐܰܣܟܶܠ: ܕܢܶܪܕܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܰܥܕܶܝܢ: ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܝܺܠܶܕܬܰܢ ܚܰܘܳܐ: ܘܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܰܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ: ܡܶܢ ܡܺܐܙܰܠܬܰܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܪܰܒ ܗܘ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܥܝܳܕܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܐܥܼܺܝܕܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܐܶܫܼܬܰܟܰܪ ܠܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܡܿܨܰܠܶܐ ܕܢܶܫܪܽܘܢܳܝܗܝ: ܚܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܼܶܬܟܰܫܰܪ: ܨܠܽܘܬܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܗܕܳܐ ܗܝ: ܕܰܢܼܦܽܘܫ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ܆

ܐܰܝܟ ܕܒܶܠܠܦܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ: ܘܰܐܒܺܝܠ݀ܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܢܦܰܩ: ܡܶܢ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܠܰܠܡܺܐܢ ܫܰܝܢܳܐ: ܠܡܳܪܰܢ ܐ݂ܰܠܐܝܺܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܕܨܶܝܕܰܘܗܝ ܚܢܰܢ ܕܰܡܰܥܢܰܢ ܠܰܢ: ܕܰܬܢܳܢ ܚܢܰܢ ܐܰܪܫܶܠܢܰܢ ܠܰܢ: ܛܳܒܳܐ ܚܼܙܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ: ܫܽܘܚܕܰܢ ܐܰܣܓܼܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܥܰܒܼܕܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ: ܠܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܦܺܝܣܶܗ ܘܰܢܩܰܘܶܐ ܠܰܢ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܫܼܪܳܐ ܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܒܩܶܨܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܒܠܰܐ ܗܘ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ: ܪ̈ܶܒܽܘ ܦܟܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܥܿܶܠܶܬ ܗܘܺܝܿܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܥܳܒܰܪ ܕܶܐܦܿܽܘܩ ܡܶܢܳܗ̇: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܝܿܰܠܕܶܬ: ܐܳܦܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܝ ܠܳܐ ܪܶܓܼܫܰܬ: ܒܟܽܘܪܳܐ ܩܿܢܺܝܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܪܶܓܫܿܶܬ ܒܳܗ̇: ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܦܓܼܰܥܘ ܒܺܝ: ܫܼܛܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ: ܣܳܟܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗܘ: ܕܰܐܘܕܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܺܝ: ܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܗܰܝܿܡܶܢ ܒܳܟ: ܕܳܐܦܶܢ ܚܳܛܶܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܶܫ: ܘܳܐܦ ܡܰܬܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܪܳܕܶ݀ܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܐ ܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܗ̇ܢܽܘܢ ܕܰܓܢܰܒܘ ܛܰܒܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܛܒܰܥܘ ܒܶܗ ܙܺܐܦܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܘܕܰܢܼܦܰܠ ܠܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܚܼܙܰܘ ܬܰܡܳܢ ܛܰܒܥܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܼܙܰܘ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܙܺܐܦܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܛܰܒܥܳܐ ܢܰܟܪܶܐ. ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܰܟܪܺܝܘ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܺܝ̈ܠܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܡܳܐ ܕܚܳܪ ܒܡܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܣܼܬܰܟܰܠ. ܘܡܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܬܽܘܒ ܘܠܰܐܝܟܳܐ. ܕܐܢܳܫ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܢܫܰܢܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܟܽܘܐܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬܬܰܓܰܪ. ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܣܰܪܰܚ ܗܘܳܐ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܓܰܢܶܒ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܟ. ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܢܟܰܣܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆

ܬܰܘܼ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܗܝܿ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ ܕܪܰܫܼܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ. ܕܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܓܢܺܝܒܺܝܢ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܘܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܗܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܐܳܦ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܩܨܳܝ ܠܰܚܡܳܐ ܘܟܳܣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܕܨܰܐܐܰܘܽܘܼܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ܆ ܬܰܘ݂ ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܒܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥܘ ܕܡܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܝܢ. ܩܼܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܐܺܝܬ ܕܰܛܥܳܐ ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܒܣܰܪ ܘܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܩܒܰܥ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܩܒܰܥ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܕܰܢܚܰܦܶܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܚܰܦܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܛܳܥܿܶܝܢ. ܘܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܦܳܗܶܝܢ. ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܩܢܰܘ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܰܢ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܠܰܢ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܒܥܶܠܰܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܰܬܝܰܠܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܒܥܶܠܬܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ. ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܗܽܘܝܼܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܟܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܦܶܐܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܨܳܐ ܘܰܣܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܣܼܬܰܟܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܒܽܐܘܟܠܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܟܽܠ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܫܶܩܝܶܗ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܰܩܢܶܐ ܠܶܗ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܗܽܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܒܺܝܫ ܡܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܰܪܰܚ ܛܽܘܟܳܣ̈ܶܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܰܘܼܕܰܬ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܛܰܟܶܤ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܺܐܠܼܰܦ ܟܽܠ ܛܽܘܟܳܣܺܝ̈ܢ܆

ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܚܽܘܪ. ܦܰܐܝܰܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܘܒܰܥܝܳܕܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܒܰܩܶܐ. ܣܪܺܝܚ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܦܼܪܰܣ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܥܰܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܼܬܟܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܰܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܫܳܠܰܚ ܕܰܥܝܳܕܳܐ. ܠܳܒܶܫ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܢܶܫܠܰܚ ܦܽܘܡܰܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܘܢܶܬܼܥܰܛܰܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܣܶܦ. ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܨܳܐ݀ܶܡ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܰܘ ܕܰܢܣܰܝܶܒ. ܐܰܘ ܕܰܢܛܰܡܼܰܐ ܡܿܠܰܘܶܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܐܢܳܫ ܡܿܛܰܟܶܣ ܠܶܗ ܘܳܐܦ ܝܳܪܶܒ ܒܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܡܿܕܰܘܰܕ ܠܶܗ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܟܽܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܰܒܼ ܠܰܢ ܕܢܶܬ݂ܚܰܫܰܚ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܆

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܰܒܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܙܰܓܰܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܠܶܒ ܣܰܡܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗܘ. ܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܕܰܫܩܰܠ ܛܰܟܶܣ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܿܕܰܘܶܕ ܕܽܘܒܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ ܠܚܺܝܐܪܽܘܬܰܢ܆ ܘܳܐܦ ܣܰܥܪܳܐ ܘܛܶܦܪ̈ܰܝ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܶܢ ܐܰܣܓܼܺܝ ܘܪܰܒܼܺܝ ܐܶܫܬܰܟܰܪ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܣܰܢܝܰܐ ܗܘ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܨܛܰܒܰܬ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܣܢܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܡܪܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠ݂ܰܠ ܟܶܢ ܗܘ ܫܳܦܰܪ ܠܫܳܬܽܘܝ̈ܰܘܗܝ ܐܶܨܛܰܠܼܰܠ ܘܰܠܡܳܪܳܟ ܬܶܫܼܦܰܪ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܼܛܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܕܰܠܚܽܘܗܝ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܢܰܚܬܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܒܰܢ ܐܰܨܛܰܐܰܐ܆

ܐܶܢ ܒܳܥܶܝܬ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܒܥܼܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܕܠܰܚܼܢܳܝܗܝ. ܠܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܢܶܣܶܒ ܠܰܢ ܗܘ ܕܰܫܦܶܐ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܝܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܰܚܼܙܳܐ ܠܰܡ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܫܳܦܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘ. ܥܶܕܳܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܥܒܳܕܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܚܰܟܺܝܡ ܐܳܦ ܕܒܰܣܺܝܡ܆ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ. ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܼܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܚܰܘܺܝ ܬܽܘܒ ܚܶܟܡܰܬ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܨܰܒܶܬ ܛܰܟܶܣ ܘܰܐܦܺܐܝ ܘܟܰܠܶܠ. ܚܰܘܺܝ ܬܽܘܒ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܰܓܳܢ ܥܒܰܕ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܫܼܠܶܡ ܠܳܐܕܳܡ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܠܶܗ ܫܰܦܺܝ ܘܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܗܘ. ܕܠܳܐ ܟܰܢܺܝ ܡܳܪܰܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܕܰܘܼܶܕ ܐܳܦ ܐܶܬܕܰܘܼܰܕ܆

ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܣܿܶܗܕܰܬ ܒܟܽܠ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܥܰܘ ܗܘܰܘ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܕܠܳܐ ܢܒܰܗܘ݂ ܗܘܰܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܘܟܰܕ ܐܰܕܺܝܼܩܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܟܶܢ ܐܰܕܺܝܩܼܘ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܨܳܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܫܽܘܩ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܪܚܰܡ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܣܢܺܝܢܳܝܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܒܢܳܐ ܐܚܝܳܢܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܰܒܟܰܪܝܰܐ ܗܘ ܘܳܐܦ ܡܰܣܢܶܐ ܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܡܰܣܢܶܐ ܥܝܳܕܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ. ܢܓܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܢܶܬܢܰܫܰܦ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܪܳܐ ܕܥܽܘܪܳܐ ܕܰܥܝܳܕܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܚܙܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܠܰܐܟܳܪܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܣܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܟܝܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܙܪܰܥܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܬܶܬܶܥܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܫܳܛܽܘܗܝ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܶܐ ܗܘ ܠܗܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܕܢܶܛܥܽܘܢ ܐܳܦ ܕܢܶܙܢܽܘܢ. ܓܥܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܫܰܡܥܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܕܠܐܺܝ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܤ ܡܽܘܫܶܐ. ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ. ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܐܶܬܡܰܠܺܝܘ܆ ܡܶܢ ܕܪܳܫܶܗ ܕܙܰܒܢܳܗ ܦܰܨܳܢܝ ܕܰܩܫܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܘܡܰܪܺܝܪ ܘܰܟܣܶܐ. ܕܰܣܢܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܒܦܽܘܡ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܽܘ ܢܫܰܡ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܙܩܰܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܘܰܒܦܺܝ̈ܣܶܐ ܕܫܶܕܠܳܐ ܓܢܰܒ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ ܘܳܐܦ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܠܶܨ. ܨܪܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܶܩ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܚ݂ܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܓܰܕܶܦܘ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܫܥܐ ܘܥܣܪܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܫܒܽܘܩ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܳܘ ܡܰܕܥܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܢܰܦܫܳܟ ܟܢܽܘܫ ܨܶܝܕܰܝܟ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܥܺܝ ܒܓܰܘܳܟ܆ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܨܶܝܕܰܝܟ ܐܰܘ ܨܶܝܕ ܟܽܠ܆ ܕܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܶܠܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܚܶܠܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ܆ ܕܰܡ ܟܰܝ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܒܫܳܟ܆ ܘܰܐܝܟܰܘ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܬ܆ ܘܰܐܝܟܰܘ ܐܶܢ ܕܫܺܐܕܳܐ ܠܰܒܫܳܟ ܗܽܘ ܒܠܺܠܝܳܐ܆ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ܆ ܕܩܰܛܺܝܢ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܫܺܐܕܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢ܆ ܫܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܬܶܛܪܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܬܶܛܪܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܡܽܘܫ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܗ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܘܰܐܟܪܶܙܘ܆ ܐܳܘ ܡܰܕܥܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܘܦܰܓܪܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬܽܘܢ ܟܰܝ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܕܚܰܕ ܕܰܝܘܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ܆ ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܬܠܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܪܓܶܫܬ݂ܽܘܢ ܒܶܗ܆ ܕܕܰܡܶܟ ܘܛܰܒܰܥܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܦܗܺܝ ܘܒܰܕܰܪܟܽܘܢ܆

ܫܶܢܬܳܐ ܗܺܝ ܥܶܛܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܐܶܚܕܰܬ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܗܰܘܢܳܐ ܐܳܦ ܣܶܠܩܰܬ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܥܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܫܺܐܕܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܡܶܟ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܡܰܕܥܳܐ ܕܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܒܰܙܰܚ ܒܟܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܠܟܽܘܢ ܡܰܚܛܶܐ܆ ܒܩܶܪܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܶܗ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܥܕܶܠ ܬܽܘܒ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܠܟܽܘܢ ܡܰܦܗܶܐ܆ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܒܰܙܰܚ ܒܚܶܠܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܡܶܬܚܠܶܛ ܒܚܶܙܘܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܫܶܢܰܬܟܽܘܢ܆ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܚܶܠܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܢܳܚ ܗܽܘ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܗܳܐ ܪܳܦܶܬ܆ ܘܢܳܩܶܦ ܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܙܳܪܰܥ ܕܠܳܐ ܚܰܩܠܳܐ܆ ܘܚܳܛܶܐ ܕܠܳܐ ܚܺܐܪܽܘ܆ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܒܳܗܶܬ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ܆ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܚܶܠܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܢܕܺܝ̈ܕܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܪܳܓܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܡܰܢ ܗܽܘ ܕܒܶܗ ܢܶܬܠܶܝܗ̇܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܛܰܒܰܥܟܽܘܢ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܠܟܽܘܢ ܗܘܳܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܟܚܰܕ܆

ܬܶܛܪܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܶܢܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ܆ ܗܰܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܟܳܐ܆ ܘܡܰܕܥܳܐ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܫܠܰܕܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܝ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܥܺܝܪ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܰܐܚܛܝܶܗ ܒܕܰܡܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ܆ ܐܳܦ ܡܰܕܥܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܳܬܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܰܘ܆ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܰܢܽܘ܆ ܙܰܪܩܶܗ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ܆ ܕܚܶܠܡܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܡܰܕܥܳܐ ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܣܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܕܒܰܙܰܚ ܒܗܽܘܢ܆ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܰܚܝܰܘ ܒܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܪܺܝ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܥܗܶܕ܆ ܘܰܒܩܳܠܗܽܘܢ ܚܶܙܘܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ܆ ܘܒܰܦܫܳܪܗܽܘܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܕܪܰܫ ܦܰܫܶܩ܆

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܘܰܐܕܪܶܟ ܠܗܳܕܶܐ ܦܪܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܟܶܐܡܰܬ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܠܰܡ܆ ܘܟܶܐܡܰܬ ܕܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܝܳܕܰܥ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܪܳܓܶܫ ܘܠܳܐ ܦܳܪܶܫ܆ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܘܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ܆ ܐܶܢ ܕܡܶܟ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܺܝܬ ܗܘܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܫܠܺܝ ܣܰܓܺܝ ܦܶܗܝܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܛܒܰܥ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܡܟܽܘܬܶܗ܆ ܡܦܰܫܶܩ ܒܥܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܝܳܬܶܗ܆ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܒܶܗ ܗܽܘ܆ ܕܗܳܐ ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܪܳܗ݀ܶܛ܆ ܗܽܘ ܟܰܝ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܗ܆

ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܚܶܠܡܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܘܡܳܐ ܛܶܐܒܶܗ܆ ܕܡܰܪܶܦ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܒܟܶܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪܽ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܠܰܝܬܰ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܐ ܠܳܐ ܐܰܒܺܝܕ ܟܽܠܶܗ܆ ܗܳܐ ܚܰܘܒܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܕܗܽܘ ܚܶܠܡܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܒܓܰܘ ܫܰܝܢܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ܆ ܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ܆ ܪܰܟܶܒܘ ܦܠܺܝܓܳܐܺܝܬ܆ ܒܫܰܘܝܽܘܬܗܽܘܢ ܚܶܠܡ̈ܶܐ܆ ܕܳܐܘܶܝܢ ܒܡܰܨܽܘܬܳܐ܆ ܕܒܳܨܶܝܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܘܝܺܬ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܫܰܠܝܳܐ ܠܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܕܢܳܨܶܝܢ ܒܺܝ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܐܰܓܪܳܐ܆ ܐܰܓܪܳܐ ܗܦܰܟܘ ܬܰܒܥܽܘܗܝ܆ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܫܰܚܩܽܘܢܝ܆ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܳܘܶܝܢ ܘܰܫܘܶܝܢ܆ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܚܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܫܰܪ ܒܺܝ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܕܰܓܶܠ ܒܺܝ܆ ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܺܝ܆ ܫܽܘܩܪܗܽܘܢ ܘܰܫܪܳܪܗܽܘܢ܆

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܚܰܕ ܚܶܠܡܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܫܶܢܬܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܨܳܪܽܘܗܝ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܒܰܥ̈ܠܳܘܶܐ܆ ܥܰܗܕܽܘܗܝ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܡܪܽܘܗܝ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܚܙܰܘܘܽܗܝ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ܆ ܨܳܪܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܰܕܰܥܝ܆ ܡܰܠܠܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ܆ ܣܰܕܪܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܘܬܰܪܓܡܽܘܗܝ ܒܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܡܳܐܢܳܐ܆ ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܟܶܢܳܪܳܐ܆ ܘܚܺܐܪܽܘܬܝ ܩܺܝܬܳܪܳܐ܆ ܕܚܰܘܝܰܢܝ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܒܓܰܘ ܫܶܢܬܳܐ ܚܶܠܡܳܐ܆ ܦܫܳܪܳܐ ܒܰܥ̈ܠܳܘܶܐ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܶܢܳܐ܆ ܘܕܶܐܫܬܘܺܝܢܰܢ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܬܽܘܒ ܐܶܬܦܠܶܓܢܰܢ ܠܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܐܰܪܓܫܶܬ ܐܰܝܟܰܢ܆ ܐܰܦܗܝܽܘܢܝ ܒܚܶܠܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܡ ܟܰܝ ܐܳܦܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܚܶܠܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܡܝ ܒܺܝ ܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܺܝ ܘܰܒܗܽܘܢ܆ ܐܰܕܺܝܠ ܒܰܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ ܦܫܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܚܶܙܘ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

ܘܶܐܢܳܐ ܟܰܝ ܐܰܝܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܒܕܶܬ ܠܺܝ܆ ܡܰܢ ܠܺܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈܆ ܒܳܥܶܐ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܒܕܶܬ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܶܬ܆ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܨܳܪܰܢܝ܆ ܕܶܐܚܙܶܝܢܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܝܰܢܝ ܗܽܘ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܕܰܥ ܕܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܥܠܰܝ ܕܶܐܩܽܘܡ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܬܰܪܓܶܡ ܠܺܝ܆ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܦܰܫܶܩ ܠܺܝ܆ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܦܰܠܰܓ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ܆ ܐܰܘܝܳܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܢ ܟܰܝ ܓܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ܆ ܬܶܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܰܡܟܽܘܬܳܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ܆ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܨܰܚܘܳܐ ܒܰܥ̈ܠܳܘܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܡܟܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܡܳܐܶܬ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܽܘ ܕܳܡܶܟ܆ ܕܰܢܨܽܘܪ ܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܢܰܦܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܳܐܝܳܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܦܳܗܝܳܐ ܒܕܰܡܟܽܘܬܶܗ܆ ܦܳܗܝܳܐ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܦܳܗܝܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ܆ ܠܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ. ܕܢܺܐܪܰܒ ܒܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ. ܢܰܦܫܶܗ ܛܠܰܡ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ. ܕܳܐܟܶܠ ܘܠܳܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܕܶܐܟܠܰܬ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܛܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܛܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܬܘܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܕܰܢܥܺܝܪܺܝܗ̇ ܒܛܽܘܗܡܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܡܶܣܢܳܐ ܣܢܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܗܦܰܟ ܠܶܗ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܕܰܟܦܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܣܘܳܬܳܐ. ܗܦܰܟ ܐܰܘܕܺܝ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܦܰܟ ܐܰܘܕܰܥ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ܆

ܛܰܠܡܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܰܘܕܰܥ ܟܡܳܐ ܪܰܚܡܳܢ. ܐܰܘܕܺܝ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܰܘܕܰܥ ܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܒܶܫ ܚܶܙܘܰܢ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܓܠܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܕܢܰܚܝܰܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܛܠܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝ ܬܽܘܒ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܥܫܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܥܬܰܪ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܢ. ܘܒܰܫܪܳܪܶܗ ܐܰܣܓܺܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ܆ ܐܰܙܥܰܪ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܣܒܰܪ ܠܰܢ ܕܗܳܢܰܘ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ. ܦܰܪܣܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܰܢ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܟܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܙܰܗܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܡܰܣܰܬ ܒܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆

ܫܒܰܩܘ ܕܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܬܒܰܥܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܰܢܨܽܘܢ ܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ. ܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܛܠܰܡܬܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܣܩܰܪ ܠܶܗ ܠܦܰܠܳܚܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܶܗ܆ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܘܢܶܫܬܰܐܰܠ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܬܩܰܝܰܡܝ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܨܰܠܰܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܽܘ ܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܆

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܰܐܶܠ ܘܰܠܒܶܫ ܐܶܣܟ̈ܺܡܶܐ ܕܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܛܪܰܓ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܠܺܝܠܳܐ[12] ܐܶܬܢܟܶܠ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܦܰܐܝܳܐ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܶܬܥܰܛܰܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܶܬܥܰܛܰܦ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܒܶܐܣܟܺܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܩܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܦܰܪܣܺܝܘ ܣܶܢܶܐܬܗܽܘܢ ܕܰܣܢܰܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܐܚܝܰܢ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ܆

ܐܶܢ ܡܳܪܶܐ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܩܰܛܪܰܓ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ܆ ܢܶܕܚܰܠ ܐܳܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܢܶܩ ܠܰܓܡܳܪ ܕܶܐܢ ܐܶܣܬܰܢܰܩ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠ ܙܳܕܩܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܫܶܐܠ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܠܰܘܶܐ ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܠܰܢ. ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܳܐܶܠ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܥ̈ܶܠܳܠܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܪܰܟܶܒ ܗܘܳܐ܆

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܕܶܒܰܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܘܡܰܣܓܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܗܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܠܶܐ ܕܶܒܚܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܚܳܛܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܘܰܡܛܰܫܶܝܢ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܘܕܳܒܰܚ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܦ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܓܳܠܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܟܺܝܬ ܟܡܳܐ ܥܰܕܰܪ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܐܰܠܨܶܗ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ. ܡܶܢ ܕܶܒܰܚܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܣܘܳܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܟܚܰܕ ܥܛܰܪܘ ܘܰܣܠܶܩܘ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܘܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܣܡܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ ܕܒܰܣܘܳܬܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ܆

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܘܟܶܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܠܥܶܣ ܘܳܐܦ ܐܰܫܩܺܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܟܳܦܶܢ ܡܽܘܢ ܡܶܬܗܢܶܐ ܒܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܡܢܳܚ ܗܽܘ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܟܶܠ ܒܰܣܶܡ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܕܺܝ ܟܺܐܢܳܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܕܳܒܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܟܽܘܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܟܶܠ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܶܣܟ̈ܺܡܶܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ ܒܳܪܝܰܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܕܢܰܣܪܰܚ ܛܰܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܨܶܦܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܛܥܶܢ ܨܶܦܬܳܐ ܕܢܶܪܓܰܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܒܶܟܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܟܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܽܘ ܐܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܳܣ ܕܰܢ̇ܗܶܐ̣. ܗܘܳܐ ܙܗܺܝܪ ܕܠܳܐ ܢܰܟܪܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܟܪܺܝ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܬܘܺܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܟܪܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܰܢ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܛܦܽܘܣ ܟܺܝܬ ܒܰܠܠܳܗܰܢ ܗܰܘ ܕܰܐܟܪܺܝ ܕܠܰܢ ܢܰܠܶܦ ܛܺܝܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ܆

ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܬܥܺܝܩܽܘܢ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܥܰܩܰܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܶܬܬܰܪܨܽܘܢ ܢܫܰܐܶܠ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܨܒܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܣܳܐ ܒܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܢܙܰܗܰܪ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܶܠܰܬ ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܠܺܝܡ ܘܰܫܦܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܰܝܟܰܢ ܫܦܶܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܆

ܐܰܝܕܳܐ ܢܥܰܩܶܒ ܟܺܝܬ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܰܘ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘܒܳܗ̇ ܒܳܥܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܛܳܒ ܕܰܒܨܰܥܪܳܗ̇ ܝܰܩܰܪܬܰܢ܆ ܥܶܫܩܰܬ݂ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܫܰܦܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܟܶܬ݂ܒܶܬ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܥܺܝܩܽܘܢܳܗ̇. ܕܰܬܒܰܝܶܢܝ ܒܨܶܢܥܬܳܗ̇ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܰܡܫܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܥܠܰܝܢ ܗܽܘ ܨܒܳܬ ܕܬܰܣܦܶܩܝ ܒܰܚܢܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܟܠܳܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܰܢ܆

ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܕܥܽܘܕܳܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܥܰܠܰܝ ܗܽܘ ܘܚܽܘܒܶܗ ܡܬܰܚܬܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܥܶܠܬܰܢ ܙܳܥܰܪ ܕܡܰܠܶܠ ܓܶܝܪ ܥܰܡܰܢ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܣܒܰܪ ܣܰܟܠܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܪܳܫܶܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆

ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܘܰܒܨܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܘܰܐܟܺܝܠ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡ̈ܰܠܟܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܡܳܫܶܗ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܘܣܰܝܶܟ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܒܳܥܶܐ. ܠܓܰܘܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܬܶܫܬܰܕܰܠ ܬܚܽܘܬ ܚܳܠܳܐ. ܕܰܦ̈ܶܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ ܕܬܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܬܶܩܪܽܘܒ ܠܚܰܕ ܓܰܠܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܠܓܰܠܠܳܐ ܕܪܰܒ ܢܶܫܕܶܝܟ. ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓ̈ܰܠܠܶܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܢܛܺܝܦܽܘܢܳܟ. ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ. ܡܙܺܝܓ ܘܰܫܘܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܓܰܠܠܶܗ ܒܰܪܳܝܳܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܓܰܘܝܳܐ ܫܳܕܶܐ ܠܳܟ܆

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܰܬܩܶܢ ܠܳܟ ܐܶܠܦܳܐ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܘܬܶܚܽܘܬ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܡܚܰܢܶܩ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܚܰܕ ܒܡܳܐܐ. ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ. ܟܽܠ ܓܰܙܺܝ̈ܢ ܢܶܛܥܰܢ ܘܰܢܠܰܘܶܝܟ ܘܰܬܡܰܢܰܥ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܰܠܡܺܐܢܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܟܪܰܗ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܕܪܰܟܶܒ ܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ. ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܐܣܓܺܝ ܒܗܶܝܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܥܨܳܒܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܬܰܩܶܢ ܠܶܗ. ܒܰܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܕܪܶܟܘ ܥܶܠܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܪܳܫܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ܆ ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܙܺܐܦܳܐ ܢܣܰܟ ܘܰܛܒܰܥ ܘܰܐܛܥܺܝ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ. ܝܰܗܒܶܗ ܒܗܺܝܠܳܐܺܝܬ ܩܰܪܒܶܗ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܐܰܘܫܛܶܗ ܢܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܛܰܒܥܶܗ ܢܣܶܟܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܐܰܡܪܶܗ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܽܘܪܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ܆

ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܒܶܪܝ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܡ ܕܰܓܡܺܝܪ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܡ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܳܟܠܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܡ ܕܳܐܟܶܠ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܣ̈ܶܡܝ ܠܳܗ̇ ܕܶܒܚ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ ܨܶܝܕ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܬܥܰܠܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܗ̇ ܨܶܝܕ ܪܰܘܡܳܐ܆

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܣܰܝܒܽܘ ܘܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܙܰܡܢܰܬ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢ ܫܰܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܙܕܰܠܰܠܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܳܒܳܐ ܐܳܦ ܫܰܒܪܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠܘ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܰܒܫܳܗ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܐܶܒ. ܕܢܰܠܶܦ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܘܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܝܰܠܕܳܐ ܠܶܗ. ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܕܩܳܡ ܩܽܘܕܡܰܬ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܐܰܡܠܶܟ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܆

ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܰܕ ܝܺܬܶܒ ܕܳܐܦ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܚܠܳܦ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܐܰܘܕܰܥ ܕܺܐܝܬܽ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܢܺܝܐܶܠ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܤ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܩܰܘܡܳܐ ܕܠܰܘ ܫܰܡܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܳܒܫܳܐ ܠܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܟܽܠ ܓܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܒܰܥ ܓܰܘܢܶܗ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܫܰܦܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܩܳܢܝܳܐ ܫܠܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܥܰܛܦܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ ܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܆

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪܺܝܗ̇ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܰܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܠܳܐ ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܨܒܳܬ݂ ܘܬܶܦܩܽܘܕܝ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܫܶܠܚܰܬܼ ܬܽܘܒ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܬܚܰܠܶܛܝ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܨܒܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܠܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܬܺܐܚܶܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܶܒܫܰܬ݂ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܒܶܫ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܶܐܬܡܙܶܓ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܝܰܗܒ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܢܣܶܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܽܘܙܳܓܶܗ ܢܰܐܚܶܐ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ܆

ܫܡܰܥܘ ܕܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܛܳܥܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܛܥܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ ܘܰܥܕܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܕܰܣܒܰܪܘ ܕܰܐܝܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ ܕܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܘܰܕܝ̈ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܣܳܡܰܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܰܟ̈ܣܳܢ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܚܙܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܥܰܡ ܟܽܠ. ܟܽܠ ܗܺܝ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ ܠܶܒܫܰܬ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܬܨܰܒܬܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܠܶܗ. ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܪܰܟܢܰܬ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܰܬ݂ ܘܣܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܨܰܒܶܬ݂ܝ ܣܰܢܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܚܶܙܘܶܗ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܒܫܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܘܡܶܬܥܰܛܦܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܬܨܰܒܶܬ݂ܝ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܶܐܬܩܰܒܥܰܬ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܝܶܗܒܰܬ ܠܰܢ ܨܰܒܶܬܬܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ܆

ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܦܶܓܥܰܬ ܒܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܨܒܳܬ ܕܰܬܦܺܝܣܝ ܠܝ̈ܳܕܽܘܥܶܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܠܰܡܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܙܶܥܪܰܬ ܟܰܕ ܙܶܥܪܰܬ. ܘܠܰܢ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܝܶܪܒܰܬ݂ ܟܰܕ ܝܶܪܒܰܬ݂ ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܰܘܝܳܐ ܗܺܝ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܒܰܚܢܳܢܳܗ̇܆ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܬܽܘܡ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܚܰܕܽܘ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܚܰܕܽܘ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܝܳܪܶܒ ܕܟܽܠܶܗ ܡܠܶܐ ܟܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܪܘܰܚܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܦܪܽܘܤ ܐܰܘ ܢܺܐܪܰܒ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܩܦܽܘܤ ܐܰܘ ܢܶܙܥܰܪ܆ ܗܰܘ ܟܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܗܽܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܗ̇ ܕܢܶܐܠܽܘܨ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܐܺܝܬܝܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܬܶܙܕܟܶܐ ܘܬܶܫܬܰܚܠܰܦܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ ܐܰܟܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܘܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܙܳܥܰܪ ܐܰܘ ܝܳܪܶܒ܆

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܗܺܝ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܟܰܕ ܠܳܒܫܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܥܰܛܦܳܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܨܽܘܪ̈ܳܬܰܢ. ܠܰܢ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܨܰܠܡܰܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܟܰܕ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܘ ܒܶܪܝ ܠܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܟܰܣܝܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ. ܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݂ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܬܶܪܫܽܘܡܝ ܠܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݂ ܓܽܘܫܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܣܦܰܩܝ ܠܰܕܟܰܣܝ̈ܳܢ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܣܰܢܝܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܟ ܘܰܐܠܶܦ ܕܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܡܟܽܘܗܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܦܺܝܢܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܕܡܶܟ. ܕܡܶܟ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܥܺܝܪܺܝܘܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܬܥܺܝܪܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆

ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܢܰܘܘܽܗܝ ܠܥܳܒܽܘܕܰܢ ܕܰܙܥܰܪ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܢܰܚܶܐ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܣܢܰܘ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܠܰܡ ܐܳܦ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܘܳܐܦ ܩܰܒܪܽܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܠܳܐ ܕܳܪܫܺܝܢ. ܦܰܩܪܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܘ ܟܰܕ ܕܳܪܫܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܠܺܐܝ ܒܳܗ̇ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܦܽܘܪܣܳܐ ܘܣܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܠܳܐ ܬܰܟܣܺܝܘܗܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦܽܘܪܣܳܐ. ܘܛܰܠܡܶܗ ܘܟܳܡ ܥܠܰܘܗܝ܆

ܫܳܛ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܽܘ̈ܕܳܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܐܰܡܣܰܪ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܟܽܠ ܪܶܫܝܳܢ. ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܬܶܪܫܶܝܘܗܝ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܐܢ ܚܰܝܠܶܗ ܒܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܐܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܚܳܣܶܡ ܚܽܘܒܶܗ ܒܺܐܝܩܳܪܰܢ. ܐܰܠܶܦ ܕܠܳܐ ܟܘܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܓܽܘܢܳܝܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܥܨܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܕܰܫܦܰܠ ܐܰܘ ܕܰܩܢܰܛ ܐܰܘ ܕܰܚܣܰܡ ܐܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܽܘ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐ݀ܳܬܶܐ ܠܺܐܝܳܠ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܰܘ ܚܳܣܶܡ ܐܰܘ ܩܳܢܶܛ ܐܰܘ ܡܰܡܶܐܢ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܕܚܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܢܟܶܦ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܕܠܳܐ ܟܘܰܙ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܫܶܢܬܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܐܳܦ ܕܶܒܚܬܳܐ ܢܶܫܰܐܠ. ܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ. ܕܪܳܫܽܘܝܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ. ܘܚܰܢܳܢܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆

ܗܳܠܶܝܢ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܗܦܰܟ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܫܕܰܪ ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܠܨܰܥܪܳܐ ܘܠܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܪܫܶܝܘܗܝ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܝܰܠܕܳܐ ܢܰܐܣܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝ. ܘܠܳܐ ܬܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܢܰܐܚܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܩܪܶܒ ܘܝܰܗܒ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܠܫܽܘܩܳܦܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܥܕܶܠ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܢܚܶܬ ܘܰܒܠܰܥ ܟܺܐܢܳܐ ܢܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ ܒܶܠܥܶܬ ܗܘܺܝܬ ܕܰܒܨܰܥܪܝ ܬܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܠܰܕܪܳܫܶܝܢ ܝܰܠܕܶܗ ܐܳܦ ܡܰܘܬܶܗ. ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܝܺܠܶܕ ܐܳܦ ܙܩܺܝܦ. ܐܰܝܟܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܪ̈ܳܫܽܘܝܶܐ ܕܗܶܦܟܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ܆

ܕܪܳܫܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܙܶܥܪܰܬ ܗܽܘ ܡܶܬܪܫܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܙܶܥܪܰܬ ܕܠܶܗ ܬܰܘܪܶܒܝ. ܕܥܳܕܶܠ ܠܡܽܘܟܳܟܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܶܬܥܕܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܶܟܰܬ݂ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܬܪܺܝܡܝ. ܐܶܢ ܬܶܪܫܶܐ ܐܰܘ ܬܶܥܕܽܘܠ ܥܰܠ ܡܳܪܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܩܽܘܛܳܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܪܫܶܝܘܗܝ ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܥܕܺܝܠ ܣܰܓܺܝ ܕܰܐܠܨܰܬ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܟ. ܕܬܰܚܶܝܟ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܝܢܶܩܬܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܬܩܰܪܶܒܝ ܠܳܟ. ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܦܰܓܪܳܟ ܕܶܐܬܦܰܠܦܰܠ. ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܽܘܠܳܠܳܐ. ܪܫܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܟ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ݂ ܟܰܕ ܫܰܦܝܳܐ ܗ̱ܝ܆

ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܢܳܐܶܕ ܡܰܟܶܐܒܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܣܝܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܠܬܰܡܣܽܘܬܶܗ. ܚܙܰܘܘܽܗܝ ܡܰܡܚܰܝ̈ܳܐ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܶܗܠܗܽܘܢ ܘܢܳܕܘ ܡܶܢܶܗ. ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܓܥܰܨ̈ܝ̱ ܡܶܢܶܗ. ܕܚܰܢܳܢܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܢܳܕܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܩܕܽܘܬܶܗ ܕܬܰܡܣܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݂܆ ܚܠܳܦ ܟܺܝܬ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܬܰܡܣܽܘܬܰܢ ܘܰܐܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܢܢܰܫܶܩ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܬܦܰܠܦ̈ܠܳܢ ܒܪܶܗܠܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܰܢ. ܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܢܳܕܘ ܡܶܢܶܗ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܦܰܠ ܒܰܕܡܳܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܕܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܐܰܪܥܽܘܗܝ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ.

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܳܪܰܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܢܚܶܬ ܕܢܰܣܶܩ ܠܰܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܳܒ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ. ܕܠܳܐ ܦܓܽܘܕܬܰܢ ܗ̱ܘ ܦܽܘܡܰܢ ܦܩܰܪ ܘܰܗܡܰܣ ܒܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܢܰܟܪܺܝܢܳܝܗܝ. ܘܕܳܐ݀ܬܶܐ ܠܶܗ ܒܚܶܙܘܰܢ ܡܣܰܪܢܳܝܗܝ. ܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ ܘܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܰܢ ܝܺܕܰܥܢܰܢ܆

ܚܙܳܐ ܟܺܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܥܰܣ̈ܩܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܗܰܘ ܥܽܘܙܶܗ ܝܺܕܰܥ ܕܡܰܟܶܐ ܠܰܢ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ. ܝܺܕܰܥ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܠܡܶܗܡܰܣ ܒܶܗ. ܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܽܘܒܶܗ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܛܰܪ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܒܡܶܛܪܶܗ ܐܶܣܬܰܓܰܦܘ ܘܶܐܬܰܘ ܒܶܗ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܡܳܐܐ܆

ܢܶܫܚܰܠ ܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܶܪܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܕܰܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܡܰܪܕܽܘܬܶܗ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܶܗ ܢܰܪܫܶܠ ܕܢܶܣܬܰܪܚܽܘܢ. ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܨܶܝܕ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܚܠܳܦ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܪܳܚܶܡ ܟܰܝ ܛܳܒܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܐܢܗܽܘ ܕܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܙܺܝܓܽ ܗ̱ܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܗܺܝ ܪܶܚܡܬܶܗ ܣܰܢܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܰܪܚܶܩ ܙܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܦܳܪܶܫ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܣܶܢܶܬܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܣܳܢܶܐܗ ܣܳܢܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܬܪܺܝܨܽ ܗ̱ܘ ܘܟܺܐܝܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܡܰܣܠܶܐ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܰܢ. ܒܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚ̈ܳܢ ܠܳܐ ܙܳ݀ܕܶܩ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܚܕܳܐ ܟܰܝ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܗܳܢ ܘܰܒܗܰܘ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܰܓ ܘܰܡܟܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܶܙܥܰܪ ܘܢܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܚܽܘܪ ܒܶܪܝ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ ܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܓܶܝܪ ܗܶܢܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܚܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܕ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܟ ܝܶܠܕܶܬ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܡܰܥܡܪܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܘܶܐܢ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘܝܽܘ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܡܶܒܗܰܬ ܒܗܶܬܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܒܣܰܢܝܽܘܬܶܗ. ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܟܰܢܝܽܘܗܝ ܒܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܓܰܢܳܒܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܓܰܢܳܒܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܫܰܓܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܡܳܐ ܕܫܳܓܶܫ ܘܓܳܢܶܒ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܗܦܰܟ ܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܨܳܕܘ ܘܰܓܢܰܒܘ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܳܓܶܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܪܽܘܪܳܐ ܓܳܢܶܒ ܠܶܗ ܓܰܢܳܒܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܓܰܢܒܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܦܰܟ ܟܰܕܢܶܗ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܗܳܝ. ܣܰܪܚܰܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܣܪܰܚ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܦܳܠܰܚ ܒܗܰܘ ܕܰܓܢܰܒ ܗܺܝ ܡܰܟܣܳܐ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܪܫܠܶܗ ܟܰܕ ܓܳܢܶܒ ܘܟܰܕ ܓܢܰܒ ܒܰܫܡܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܣܪܰܚ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܓܰܢܳܒܳܐ܆

ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܪܰܐ݀ܶܓ ܠܳܗ̇ ܐܰܟܣܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܓܳܪܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܫܳܓܶܫ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܫܶܠ ܠܓܰܝܳܪܳܐ ܘܓܳܐܰܪ ܘܓܳܢܶܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܰܟܪܶܟ ܠܰܢ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܢܰܒ ܕܢܶܬܛܰܟܰܣ ܒܶܠܥܳܕ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܒܠܺܝ̈ܠܳܢ܆ ܫܰܒܛܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܳܕܽܘܝܳܐ ܡܰܫܠܶܐ ܠܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܣܰܝܦܳܐ ܗܰܘ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܕܰܚܶܠ ܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܣܓܝܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܡܛܰܟܶܣ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܰܦ ܗܘܳܐ. ܓܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܨܰܥܰܪܘ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܶܗ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܝܰܩܰܪ܆

ܐܰܠܶܦ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܬܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܶܗ. ܥܒܰܕܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܗܦܰܟ ܡܰܚܫܶܒ ܠܰܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܠܦܰܢ ܬܽܘܒ ܕܢܶܓܠܽܘܙ ܠܰܐܠܳܗܢ ܘܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܢܩܰܪܶܒ ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ. ܗܳܐ ܦܳܠܰܚ ܗܳܫܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܒܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܓܢܰܒ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܐ ܫܪܳܗ̇ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܩܰܝܶܡ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܣܳܢܶܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ ܘܰܐܟܦܪܰܢ ܒܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܝ ܕܳܝܢܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܕܶܐܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܝܰܩܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܨܰܥܰܪܘ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܝܰܩܰܪ܆

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܡܫ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܳܝܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܟܶܫܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܦܶܠܓܶܗ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܦܶܠܓܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܕܳܠ ܘܰܢܦܰܩ ܟܽܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܚܪܒܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܝܟ ܒܶܨܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܠܺܝܠ ܪܕܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܚܕܳܐ ܣܦܰܩ. ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܢ ܫܶܦܰܬ݂ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܣܦܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݂. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܶܐܣܬܰܦܰܩ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܨܶܕܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܡܰܒܽܘܥܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܝ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐ ܗ̱ܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܦܪܶܣ ܕܶܢܚܶܗ ܡܚܶܠ ܘܶܦܟܰܗ ܠܶܗ ܥܽܘܙܳܐ ܕܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܽܘܡܳܐ ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܦܳܟܰܗ ܠܶܗ ܘܒܳܨܰܪ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܦܟܰܗ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܡܬܺܝܚ ܨܶܝܕܰܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܽ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܡܳܐܢ ܠܡܳܐܢ ܬܶܙܕܰܠܰܥ. ܘܬܶܣܬܰܦܰܩ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܪܶܫܝܳܢܳܐ ܗܳܝ. ܕܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܪܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܐܢܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܒܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܐܰܬܪܰܢ ܐܳܦ ܐܰܬܪܶܗ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܥܰܡ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܗ̱ܘ ܥܶܒܕܰܬ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ܆

ܕܗܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܐܰܦܶܣ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܓܒܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܝܳܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܕܰܢܚܰܠܶܨ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܚܳܪ ܒܶܗ ܘܕܰܡܺܝ ܒܶܗ. ܛܰܢ ܓܶܝܪ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ. ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܕܬܳܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܰܗܒ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܟܽܠ ܡܰܪܫܽܘ ܕܰܪܫܰܘ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܚܙܺܝ ܠܓܰܪܒܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܽܘܗ̇܆

ܪܽܘܓܙܰܐ ܐ̱ܢ̱ܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܟ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܰܣܦܶܩܝ ܠܨܶܢܥ̈ܳܬܳܟ. ܐܰܠܶܦ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܕܰܘܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ. ܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܟܰܢ ܗܦܰܟ ܒܺܝܫܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܩܥܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܐܰܘܣܶܦܘ ܥܒܰܕܘ ܥܶܓܠܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܕܢܰܚ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ. ܬܒܰܥܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܦܰܟܘ ܩܰܝܶܡܘ ܦܶܬܓܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܕܰܘ. ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܰܕ ܐܰܘܕܺܝܘ. ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܗܘܳܐ ܥܒܰܕܘ ܥܰܡܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆

ܥܒܰܕܘ ܬܽܘܒ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܢܺܝܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܓܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܝܺܪܶܒ. ܕܗܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܶܗ ܡܰܛܶܐܒ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܕܠܳܐ ܛܳܒ. ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܚܰܘܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܫܟܰܪܘ ܒܳܗ̇܆ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܡܰܕܥܳܐ ܒܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܨܳܒܶܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܡܰܢܽܘ ܛܳܒ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܥܳܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܛܰܐܠܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܛܪܶܗ. ܡܨܰܚܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܟܰܕ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܰܘܗܝ܆

ܛܳܟ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܚܽܘܒܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܬܳܪܥܶܗ ܗܘܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܙܥܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܣܰܩܘ ܘܰܬܪܰܥܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܠܝܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܬܪܰܥ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܐܣܓܝܳܗ̇ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܛܰܠܡܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܓܺܝ ܝܰܗܒ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܟܰܕ ܟܺܝܬ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܐ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܛܶܐܒ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܺܐܠܰܦ. ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܨܛܰܚܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܣܰܝܒܰܪ ܚܰܡܣܶܢ ܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܆

ܐܶܠܽܘ ܟܰܕ ܓܰܕܶܦܘ ܒܟܺܐܢܳܐ. ܬܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ ܡܥܰܫܶܩ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܛܳܒܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܢ ܫܰܢܶܩ ܠܰܕܚܰܫܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܩܰܫܝܳܐ. ܡܫܰܪܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܥܳܛܶܦ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܘܐܳܪܳܐ. ܕܦܶܓܥܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܥܳܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܚܽܘܪ ܒܶܪܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܨܰܥ ܘܩܳܡ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܽܘ̈ܕܳܠܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܕܠܽܘܗܝ ܓܶܝܪ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܙܥܰܪ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܥܰܕܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܥܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܥܰܕܰܪ. ܗܽܘ ܟܺܐܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܳܫܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܟܘܰܙ ܘܰܕܚܶܠ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܕܩܰܫܝܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܢܶܪܫܶܝܘܗܝ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܒܺܝܫܳܐ ܘܥܰܘܳܠܳܐ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܪܳܫܽܘܝܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܪܳܫܶܐ܆

ܒܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܪܳܫܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܓܳܠܶܙ ܡܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇. ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܶܒܶܗ ܡܰܟܶܣ ܠܶܗ ܣܢܶܐ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܳܣܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܺܝܬܽ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܗܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܓܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܠܰܨ ܬܪܰܥ ܫܽܘܪܳܐ ܕܟܽܘܐܳܪܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ. ܕܰܕܚܶܠ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܚܶܣܕܳܐ ܘܓܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܣܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆

ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܢܰܓܢܽܘܢܳܝܗܝ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܓܰܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܠܳܣܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ. ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܠܶܗ ܕܳܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܕܩܽܘܠܳܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܐܰܝܟ ܚܶܪܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܟܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ ܒܰܣܪܶܗ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܫܳܛܶܗ ܠܓܽܘܢܳܝܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܠܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܘܰܙܥܰܪ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܘܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܕܚܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܶܙܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܙܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܙܥܰܪ ܙܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܪܶܒ ܘܰܢܨܰܚ ܥܰܠ ܕܰܙܥܰܪ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ. ܙܳܥܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܝܳܪܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܘܝܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܣܪܺܝܚ ܗܽܘ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܺܪܶܒ ܘܠܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܝܺܪܶܒ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܘܪܺܝܚ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܝܕܳܐ ܟܪܽܘܡ ܪܳܫܶܝܢ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܫܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܫܒܰܩ ܕܰܒܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ. ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܗ̇. ܗܳܐ ܛܒܺܝܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝ̈ܩܺܝܢ ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܛܒܺܝ̈ܥܳܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܘܰܐܡܽܘܡܳܐ(ܩܰܠܶܒ). ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܐܶܬܢܰܟܣܰܬ݂ ܒܓܰܘ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ܆

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ ܟܳܦܪܺܝܢ ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܶܒܚܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܕܡܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܶܫ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܡܥܰܛܶܦ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܟܘܰܙܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܘ ܠܕܶܡܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܢܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܪܽܘܣ ܪܳܡܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܐܳܦ ܐܰܟܪܺܝ. ܫܰܡܥܽܘܗ̇ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܫܰܪܘ ܕܗܳܟܰܢ ܗܺܝ. ܟܬܺܝܒ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܰܕܚܶܠ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܬܽܘܪܓܳܡܳܐ. ܣܶܢܶܐܬܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܪܫܰܘ ܠܰܚܕܳܐ ܘܢܰܟܪܺܝܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܦ̈ܶܠܳܐܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ ܐܶܬܩܰܛܪܰܓܘ. ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܪܓܰܡܘ܆

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܝܳܣܳܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܦܟܳܝ̈ܶܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܺܝܬ ܘܰܚܝܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܪܽܘܝܰܢ ܕܰܙܥܰܪ ܗܘܳܐ ܒܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܘܺܝ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܰܫܪܽܘܗܝ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܪܽܘܚܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܠܦܰܓܪܳܢܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܙܺܐܦܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܕܢܶܬܕܰܘܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ ܐܶܟܰܠ ܐܳܦ ܐܶܫܬܺܝ. ܐܶܟܰܠ ܠܰܡ ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܠ. ܐܶܫܬܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ܆ ܥܫܰܩܘ ܕܶܝܢ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܚ ܒܰܣܘܳܬܳܐ ܕܕܶܒܰܚܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܚ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܥܰܫܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܐ ܓܰܠܙܽܘܗܝ. ܒܰܐܓܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܡ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܶܬ݂ܕܰܓܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܣܬܰܢܰܩ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ. ܘܰܥܡܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܢܬܰܪܓܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܠܰܓܡܳܪ ܘܠܰܢ ܗ̱ܘ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ. ܪܫܺܝܡܽ ܗ̱ܘ ܟܺܝܬ ܗ̱ܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܡܰܕܥܗܽܘܢ. ܘܟܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܰܣܘ ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܆

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ. ܡܚܺܝܠܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܰܢ. ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ. ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܐܰܣܓܺܝ ܣܰܒܪܰܢ. ܕܰܐܝܟ ܛܳܒܳܐ ܒܳܪܶܐ ܘܙܳܐܶܢ. ܘܰܐܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܘܩܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܘܝܳܗܶܒ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܬܰܢܘܰܝ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܨܶܝܕ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܥܰܕܰܪ܆

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܰܘ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܟܶܣܬܶܗ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ. ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܗ̱ܘ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܰܘ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܙܺܐܦܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܢ. ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ܆

ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥܘ. ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ. ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܚܰܕܽ ܗܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܕܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ ܘܰܦܬܰܚ ܣܰܡܝܽܘܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܬܶܗ ܕܓܳܒܽܘܠܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܣܰܡܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܫܪܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܟܰܕ ܓܳܒܶܠ. ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܒܟܽܠ ܫܰܒܺܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܡܶܛܪܳܐ ܛܺܝܢܳܐ ܓܳܒܶܠ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܓܳܒܽܘܠܰܢ.

ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܙܺܐܦܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܟܶܣ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܣܰܒ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܒܪܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܬܩܶܢ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܰܩܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܰܣܪܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܡܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܚܽܘܒܶܗ: ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆

ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܟܰܝ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܒܪܶܐ. ܣܟܶܠ ܗ̱ܘ ܡܳܪܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܗܳܐ ܣܰܟܪܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܰܓܠܰܙ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܢܺܐܚܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܫܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܕܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝ ܚܽܘܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܓܠܰܙ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܡܰܠܶܦ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܓܠܰܙ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܚܽܘܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܨܶܝܕ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܦܰܩܪܽܘܬܳܐ. ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܢܰܘ ܘܰܟܦܰܪܘ ܐܳܦ ܫܰܟܰܪܘ. ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܐܶܢ ܠܶܓܝܽܘܢ ܗ̱ܘ ܐܰܫܢܺܝܟܽܘܢ ܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ. ܥܽܘܠܘ ܐܶܬܢܰܟܰܦܘ ܘܝܺܠܰܦܘ ܡܶܢܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܕܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܥܒܳܕܶܗ. ܘܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܢܶܫ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܓܳܒܽܘܠܶܗ܆

ܦܫܰܛ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܒܰܪ ܥܳܒܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܬܰܚ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܰܗܒ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܰܪ ܙܳܝܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܒܰܪ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܰܗܒ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܕܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܽܘ ܟܒܰܫ ܝܰܡܳܐ ܕܒܰܪ ܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܳܐܐ ܒܫܺܐܕܳܐ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗ̱ܘ. ܥܛܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܒܰܪ ܛܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܪ ܚܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܠܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܢܰܟܪܺܝܘ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܢ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܙܳܐ݀ܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܪܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܺܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽ ܗ̱ܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܣܳܦܶ݉ܩ ܗ̱ܘ ܠܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܓܡܺܝܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐܳܦ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

ܐܳܦ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܺܐܙܠܽܘܢ ܢܶܩܪܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܕܽܘܚܳܠܳܐ ܘܰܠܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ. ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܨܺܝܕ ܡܳܪܝ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ܆

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܗܶܡܣܶܬ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܳܟ ܗܶܡܣܶܬ ܒܰܒܨܳܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܰܣܥܺܝܬ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܠܳܐ ܣܥܺܝܬ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬܰܝ ܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܥܰܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܫܪܳܪܳܟ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܰܘܪܶܒ ܨܶܝܕܰܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܕܰܫܪܳܪܳܟ ܗ̱ܘ ܣܰܘܩܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܝ܆

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܠܡܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܚܶܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܕܗܳܐ ܣܒܺܝܣ ܥܽܘܡܪܳܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܕܰܢܰܐܣܶܐ. ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܓܒܶܝܢ ܠܶܗ. ܕܰܠܛܳܒܳܐ ܠܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܝܺܕܰܥ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܥ̈ܶܠܳܠܬܳܐ ܗ̱ܘ ܫܰܚܠܦܳܝ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܛܥܳܡܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘܚܰܪ ܘܟܶܢ ܐܶܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܬܽܘܒ ܐܰܗܡܺܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܛܶܒ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܕܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܐܰܘܚܰܪ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܰܘܗܝ ܢܫܰܡܫܽܘܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܫܠܺܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܢܡܰܠܠܽܘܢ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܫܠܺܝ̈ܝ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܢܰܟܪ̈ܙܳܢ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܆

ܠܡܳܢܳܐ ܫܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܦܣܶܩܘ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܰܪܕܺܝܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܗܘܳܬ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܣܳܗܕܳܐ. ܫܶܬܩܗܽܘܢ ܡܦܺܝܣ ܠܰܢ. ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ܆ ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܘܰܚܙܺܝ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܬܺܐܬܳܐ ܐܰܘܒܶܫ ܕܢܰܪܓܶܐ ܓܦܶܬܗܽܘܢ. ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܢܶܩ ܕܰܢܕܰܠܶܝܘܗܝ ܠܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܠܳܦ ܦܶܪܥܽܘܢ ܫܩܰܠ ܫܕܳܐ ܠܠܶܓܝܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܙܰܘܓܳܗ̇. ܠܢܽܘܟܪܳܝ ܕܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܢܶܪܚܰܡ ܘܰܠܚܰܕ ܢܶܣܢܶܐ܆

ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܚܳܣܘ ܗܘܰܘ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܗܘܰܘ ܕܰܢܣܰܕܶܩܘ. ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܣܥܰܘ ܒܰܦܪܰܟܣܽܘܬܶܗ ܣܰܕܩܽܘܗ̇ ܘܦܰܠܓܽܘܗ̇. ܕܰܥܛܰܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܘܰܐܘܣܶܦܘ܆ ܥܢܳܐ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܦܣܳܩܺܝ̈ܢ ܦܣܳܩܺܝ̈ܢ ܦܰܠܶܓܘ ܕܰܒܪܽܘܗ̇ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܳܫܬܟܰܚ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܗܽܘ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܓܙܳܪܳܐ. ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܒܥܳܐ ܓܢܽܘܒܬܳܐ. ܫܰܪܟܳܢ ܫܰܪܒܳܐ ܬܳܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܗܰܘܦܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܰܪ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܬܥܛܺܝ̈ܝ ܡܰܟܶܤ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܩܰܠܘ ܥܛܰܘ ܕܰܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܟܰܕ ܒܰܪ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܦܰܩܘ ܥܛܰܘ ܟܽܠܶܗ ܟܪܳܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܘܦܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܣܶܦܪܳܐ. ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܢܶܥܛܽܘܢ. ܗܳܘܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܟܬܰܒ. ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܡܰܙܓܳܐ ܗ̱ܝ ܫܩܰܠܘ ܘܰܫܒܰܩܘ ܘܶܬܟܣܶܣܘ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܦ̈ܳܫܝ ܒܳܥܝ̈ܳܢ ܠܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ ܕܰܥܛܰܘ܆

ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܡܗܽܘܗܝ ܟܺܐܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܗܶܕܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܢܳܝ̈ܶܐ ܗܘ ܠܳܐ ܐܳܪܥܺܝܢ ܒܡܳܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܙܟܰܘ. ܠܰܬܪܺܝܨܰܐ ܗ̱ܘ ܪܳܚܡܺܝܢ. ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕܘ ܡܶܢ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܛܳܒܳܐ ܫܰܡܗܽܘܗܝ. ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܢܛܺܝܪ̈ܰܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܆ ܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܛܝܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܢܰܗܶܐ (ܢܶܒܟܶܐ) ܘܠܶܐ ܬܶܦܣܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܪܳܚܶܡ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܪܳܥܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬܢܰܓܳܕܽܘ ܘܠܳܐ ܕܢܶܬܚܰܣܠܽܘܢ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܽܘ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܢܶܓ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܆

ܐܰܘ ܟܺܝܬ ܢܶܒܣܡܽܘܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܗܳܕܶܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܢܰܫܩܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܟܺܐܢܳܐ ܩܰܠܶܣܘ ܒܰܙܩܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܿܢܰܓܕܺܝܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܢܰܫܩܺܝܢ. ܘܪܳܫܶܝܢ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܠܗܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܗ̇ ܠܩܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇܆ ܠܟܺܐܢܳܐ ܗܽܘ ܥܳܕܠܺܝܢ ܕܢ̈ܶܓܕܶܐ ܗܽܘ ܪܳܚܶܡ. ܥܶܠܬܳܐ ܪܰܟܶܒܘ ܕܰܢܨܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܗܦܰܟܘ ܬܽܘܒ ܕܢܶܥܕܠܽܘܢ ܕܝܰܠܕܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܳܦ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܢܓܰܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܘ ܠܰܚܕܳܐ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܗܽܘ ܗܦ̈ܟܳܢ. ܪܫܰܘܘܽܗܝ ܥܰܠ ܕܟܺܐܝܢ ܘܰܪܫܰܘܘܽܗܝ ܥܰܠ ܕܛܳܒ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܥܶܢ ܟܽܠ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܪܳܫܶܝܢ ܘܰܒܗܶܝܢ ܢܳܨܶܝܢ. ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܫܰܐܶܠ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܡܳܐ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܒܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝ̈ܢ ܕܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ. ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܕܚܰܕܽ ܗܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܆

ܒܰܙܰܚܘ ܥܰܠ ܕܝܰܗܒ ܝܽܘܪܬܳܢ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܒܰܙܰܚܘ ܥܰܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܫܒܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܣܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܦܳܪܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܚܳܟܡܺܝܢ. ܒܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܣܳܒܟܺܝܢ ܕܢܶܥܕܠܽܘܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ܆ ܠܕܰܓܡܺܝܪ ܐܰܠܦܶܗ ܐܰܝܟ ܠܶܐܠܺܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܝܽܘܪܬܳܢܶܗ ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܕܰܦܫܺܝܛ ܓܰܪܓܶܗ ܒܝܽܘܪܬܳܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ. ܠܩܰܠܺܝܠܳܐ ܝܰܗܒ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܐܦܪܚܶܗ. ܘܰܠܛܰܒܺܝܥܳܐ ܫܰܕܶܠ ܘܰܢܓܰܕ ܘܕܰܠܝܶܗ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܳܡ ܗܘ ܐܶܬܪܟܶܢ ܕܢܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܳܡܥܰܬ ܩܳܠ ܓܽܘܪܳܓܶܗ. ܕܰܥ ܕܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܦܺܝܤ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܫܳܡܥܰܬ ܩܳܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܰܥ ܕܰܠܕܰܡܟ̈ܶܐ ܡܰܢܶܕ ܫܰܒܛܶܗ. ܠܳܐ ܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܓܽܘܪ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܡܒܰܚܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܡܦܰܪܫܺܝܢ. ܡܰܕܰܥܗܽܘܢ ܕܠܺܝܚ ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܢܳܒܰܚ ܩܳܢܽܘܝܗܽܘܢ ܟܳܦܰܪ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܛܳܒܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܳܐܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܛܳܒ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܕܦܳܪܽܘܫܺܝܢ. ܕܰܘܺܝܕ ܙܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܠܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܰܬ ܒܶܙܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܛܰܒܰܥ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܓܳܚܟܺܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܚܣܶܟ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܕܠܳܟ ܗܘܳܐ ܡܰܪܓܶܙ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܕܬܳܒܥܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ. ܕܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܛܒܰܥܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܙܰܓܪܽܘܗ̇ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܚܳܒܘ ܘܰܛܒܰܥܘ ܒܰܕܪܳܫܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܰܐ ܗܘ ܓܳܕܠܺܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܕܚܳܒܫܳܐ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܰܕ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܠܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܟܺܪܙܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܰܕܗܳܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܰܡ ܥܳܒܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܚܰܘܺܝ ܚܰܪܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܣܟܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܦܶܟ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܐ̱ܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܫܩܰܠ ܥܛܳܗ̇ ܠܪܶܒܺܝܬܳܐ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܕܢܶܬܒܥܶܝܗ̇ ܕܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ܆

ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܪܕܺܝܦܺܝܢ. ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܕܰܪܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܚܳܒ ܚܳܒܘ ܗܳܐ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܗܡܺܝܘ ܗܳܐ ܙܳܟܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܗܡܺܝܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܚܰܪܫܺܝܢ. ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܚܠܳܦ ܟܺܐܢܳܐ ܗܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܫܰܒܛܶܗ ܕܥܽܘܕܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆

 ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܟܣܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢ̈ܶܓܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܪܫܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܨܳܒܶܝܢ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܪܫܽܘܢ ܐܶܬܪܫܺܝܘ. ܕܩܽܘ̈ܦܳܚܶܐ ܗܽܘ ܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܟܰܡܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܳܫܗܽܘܢ ܝܰܗܒܽܘܗ̇ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܠܳܐܣܝܳܐ ܚܰܕ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܟܳܘܶܐ ܘܓܳܙܰܪ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܠܶܗ ܕܢܶܥܨܒܺܝܘܗܝ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܓܳܐܶܫ ܠܶܗ ܕܢܰܚܠܡܺܝܘܗܝ. ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܥܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܛܥܶܡ ܕܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܦܳܐ ܗ̱ܝ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܚܰܟܺܝܡ. ܪܶܡܙܶܗ ܕܠܳܐ ܥܡܶܠ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܣܒܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇. ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܫܡܺܝܥܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܗܰܘܦܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܙܺܝܥ ܠܳܗ̇. ܗܺܝ ܗܺܝ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܪܽܘܚܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܡܚܰܟܶܡ ܠܶܗ܆ ܟܢܽܘܫ ܟܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ. ܘܣܰܒ ܚܽܘܪ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢ ܟܽܠ ܐܳܬܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܢ ܛܳܒ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܥܰܩܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܫܰܟܠܠܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܙܰܪܩܶܗ ܬܽܘܒ ܕܠܺܝܚܳܐ ܟܰܢܫܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܨܛܒܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܙܰܡܢܺܝܢ ܘܶܐܠܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ܆

ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܒܠܶܗ ܟܰܪܡܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܗܦܰܟ ܝܰܗܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܦܺܐܪܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܝܳܪܬܳܐ. ܥܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܶܗ ܪܓܺܝܙ ܗܘܳܐ. ܥܰܩܪܶܗ ܕܢܰܛܥܡܶܗ ܥܰܩܪܶܗ ܕܢܰܛܥܡܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܢܶܨܒܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܛܥܶܡ ܐܰܝܟ ܓܺܝܽܘܪ̈ܶܐ܆

ܕܡܶܪܰܬ ܓܦܶܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܣܕܽܘܡ. ܐܳܦ ܥܶܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܽܘܪܳܐ: ܠܰܘ ܡܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܣܰܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܘܝܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܗܽܘ ܐܰܛܥܡܳܗ̇ ܠܣܰܘܟܬܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܫܪܳܐ ܗܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܥܨܶܐ. ܪܶܨܢܳܐ(ܥܽܘܩܒܳܐ ܒܽܘܩܳܪܳܐ) ܕܡܶܪܬܶܗ ܫܘܰܪ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܦܶܐ ܠܛܰܥܡܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܟܰܝ ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܘܡܳܢ ܗܘܳܐ ܢܶܫܠܶܐ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܕܰܢܟܰܪܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܨܶܨ̈ܶܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܟܶܢܳܪ ܟܽܠ ܕܗܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܒܕܶܗ. ܕܰܠܟܽܠ ܢܦܺܝܣ ܒܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܙܺܝܥ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗ̱ܘ. ܐܶܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܙܡܰܪ ܒܶܗ ܘܰܐܟܣܶܗ ܠܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ. ܒܗܶܬܘ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܚܰܪܫܽܘܢ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܶܢܳܪܳܐ܆ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܡܫܰܦ̈ܠܶܐ ܕܓܰܕܶܦܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܚܰܝܠܳܐ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝܗܽܘܢ.ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܬܺܝܪܺܝܢ ܢܦܳܬܳܐ ܗ̱ܝ܆

 ܒܡܰܐܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܶܐܬܟܪܶܙܘ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܟܡܳܐ ܫܺܝܛܺܝܢ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܙܺܐܦܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܓܢܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܨܛܰܒܰܬ݂. ܢܚܰܘܽܘܢ ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܩܪܰܚܘ ܒܰܫܡܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܡܰܐܢܺܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܪ̈ܶܒܽܘ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ܆

ܝܺܕܰܥ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܝܰܒܶܠܘ ܘܶܐܬܰܘ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܳܗܶܕ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܠܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܚܽܘܒ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚ̈ܰܕܬܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܣܳܦܶܩ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪܘ. ܕܗܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܟܰܐܘܽܢ ܒܶܐܫܳܬܳܐ܆ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܗܰܘ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܐܚܢܶܦ ܕܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܚܶܬ݂. ܗܶܢܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܠܶܝܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܕܰܥܟܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪܶܓܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܫܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܓܰܠܝܳܐ ܒܶܗ ܒܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܘܶܐܫܳܬܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ. ܢܽܘܪܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܣܶܦܰܬ܆

 ܡܽܘܫܶܐ ܙܰܡܰܪ ܒܗܰܘ ܟܶܢܳܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܦܺܐܩܳܐ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩ ܕܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܟܶܢܳܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ ܒܟܶܢܳܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܗܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܦܺܐܩܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܡܝܰܒܒܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܰܢ ܩܠܺܝܕܳܐ ܗܽܘ ܕܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆

ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܙܳܡܰܪ ܒܳܬܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܟܶܢܳܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܐܬܡܨܺܝ ܘܰܥܨܳܐ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܙܡܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܶܢܣ. ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܥܡܶܠ.

ܟܶܢܳܪ ܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܥܶܙ ܒܫܰܠܝܽܘܬܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ܆ ܣܘܰܚ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܗܘܳܐ. ܚܕܺܝ ܒܶܗ ܘܶܐܬܦܨܰܚ ܘܰܦܫܰܛ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܪܶܟ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܠܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܫܰܩ ܗܘܳܐ ܕܰܐܫܘܚܳܗܝ ܕܰܒܢܶܩܦܳܐ ܕܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ ܢܩܰܕܫܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܒܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܚܰܕܶܬ ܗܘܳܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ܆ ܒܫܽܘܪܳܝ ܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܗܺܝ̈ܠܶܐ ܙܡܰܪ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܚܰܫ ܕܶܝܢ ܒܢܶܥܡܬܶܗ ܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܣܰܕܩܳܗ̇ ܠܶܐܕܢܶܗ ܩܳܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܨܪܳܝܗܝ ܠܶܒܶܗ ܕܣܳܢܳܐܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܘܶܕ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܠܟܽܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܠܳܐ ܢܨܽܘܬܽܘܢ ܘܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܡܳܪܶܗ ܕܟܶܢܳܪܳܐ܆ ܡܶܢܬܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܩܫܺܝܬܳܐ ܪܶܟܰܬ ܕܰܡܪܰܕ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܡܶܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܫܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܚܰܣܢܳܗ̇ ܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܚܝܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܶܡܪܰܬ. ܫܪܺܝܬܳܐ ܐܰܣܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܒܶܐ ܣܰܦܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܐܠܦܳܐ. ܡܶܢܬܳܐ ܪܳܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐܣܬܰܕܩܰܬ ܘܩܳܠܶܗ ܪܥܶܡ ܕܰܐܒܳܐ܆

ܪܳܓܫܺܝܢ ܕܶܐܙܕܰܡܰܪ ܐܰܝܟ ܗܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚ ܘܰܬܠܶܐ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܢܙܺܝܥܽܘܢ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܙܺܝܥ ܗܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܒܗܰܬܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܗܳܐ ܬܠܶܐ ܘܙܳܡܰܪ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܒܣܶܪܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܪܰܟܶܒ ܬܺܐܒܶܠ ܘܰܬܠܳܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܠܰܝܬ ܕܰܐܙܺܝܥܳܗ. ܚܰܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܥܽܘܪ ܐܰܟܣܶܗ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܡܰܪܩܝܽܘܢ܆

ܕܕܳܪܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܠܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܢܛܰܟܣܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܐܐܰܪܘ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܩܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ. ܕܢܶܪܫܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܟܰܕ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܰܗܒܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܶܬܟܣܶܤ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ܆

ܗܽܘ ܙܡܰܪ ܒܩܳܛܢܶܐ ܒܓܰܘ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܩܳܛܢܶܐ ܫܰܚܠܦܳܗ̇ ܕܬܶܫܡܰܥܝ ܫܶܬܩܶܗ ܕܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܪܰܟܶܒ. ܚܠܳܦ ܡܶܢ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܙܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܥܙܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܙܡܰܪ ܒܟܶܢܳܪܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܠܳܐ ܢܨܽܘܪ ܒܰܢ ܬܽܘܒ ܨܰܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܬܰܟܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܙܺܐܦܳܐ ܡܗܰܒܶܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܕܬܽܘܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܠܦܳܐ. ܒܐ̱ܪܳܙ ܐܰܕܰܡܽܘܤ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܛܰܒܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܕܰܠܟܽܠ ܛܰܒܥܺܝ̈ܢ ܫܥܽܘܬܳܐ ܫܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܘܰܐܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܶܐܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܟܰܪ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܬܰܡ. ܐܳܘ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܨܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܣܳܓܶܝܢ܆

ܣܓܶܕܘ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܣܓܶܕܘ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܓܶܕܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܘܰܠܟܰܘܟܰܒܬܳܐ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܗܳܓܳܪ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܙܶܪܥܰܬ݂ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܒܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܚܰܢ̈ܦܶܐ ܙܶܪܥܰܬ݂. ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܙܶܪܥܰܬ݂ ܟܺܐܒ̈ܶܐ܆

ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܒܰܥ ܐܰܠܳܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܕܰܫܡܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܫܡܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܒܰܛܠ ܟܽܠܶܗ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܘ ܓܳܢܶܒ ܘܰܐܝܟ ܓܰܢܳܒܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܣܳܪܶܒ܆ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܚܰܕ ܠܰܘ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܕܶܡ ܢܣܶܒ ܛܰܒܥܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܛܒܰܥ ܒܶܗ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܩܰܕܡܽܘܗܝ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܓܢܰܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܗ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܚܳܛܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܰܚܛܶܐ ܠܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܗܳܓܳܪ. ܕܳܡܶܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܚܶܛܶܦ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܢܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܙܺܝܙܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ ܡܫܰܚܠܰܦ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ܆

ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܽܘܢܺܝܛܺܐ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܳܣܶܟ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܛܳܒܰܥ ܙܺܐܦܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܣܪ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܒܣܶܕܩ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܒܛܰܒܥܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܗܘܰܘ ܙܺܐܦܳܢ̈ܶܐ. ܒܛܰܒܥܳܐ ܕܡܰܣܠܰܝ ܗܘܰܘ ܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܳܪܬܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܚܙܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܙܪܰܥ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܙܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܙܪܰܥ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܚܠܳܦ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܥܠܰܘ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܐܰܘܝܳܐ ܣܶܕܩܺܝ̈ܢ ܣܶܕܩܺܝ̈ܢ ܦܰܠܶܓ ܘܰܫܕܳܝܗܝ܆ ܚܙܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܐܟܬܶܒ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܬܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܦܠܳܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܒܢܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܬܥܳܫܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܝܰܗܒ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܦܣܺܝܩܳܐ ܘܰܐܓܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܥܰܡܠܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܥܒܰܕ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܕܰܗܒܳܐ ܕܪܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܚܽܘܣܪܳܢ ܕܪܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ ܚܠܳܦ ܚܓܺܝܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܠܰܫܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܓܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܐܒܽܘܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܫܳܕܶܐ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܝܰܬܡܳܐ ܕܫܳܐܶܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܒܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܒܳܐܐܰܪ. ܚܠܳܦ ܦܫܺܝܓܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܕܨܰܠܶܦ ܚܰܒܪܶܗ܆

ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܥܶܠ ܒܶܝܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘܓܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܙܰܓ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܘܗܝ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܒܶܝܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܶܟܠܳܐ. ܘܰܒܝ̈ܰܘܡܳܬܰܢ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܒܰܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܚܳܢܝ ܐܰܠܳܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܐܠܦܶܬ ܗܳܟܰܢ ܝܶܠܦܶܬ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܘܪܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܪܶܫܡܶܬ. ܗܳܟܰܢ ܡܰܪܺܝܬ ܐܳܦ ܒܶܗ ܕܰܡܺܝܬ. ܘܗܳܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܬܽܘܟܳܐ ܕܰܐܬܶܟܘ ܚܰܘܒܰܝ̈܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܝ ܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܪܰܓ. ܘܰܦܫܰܛ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܩܛܽܘܠ. ܐܳܣܝܶܗ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܪܳܝܗܝ܆ ܓܰܢܺܝܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܨܶܒܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܓܶܒܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܢܩܺܝܡ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܶܢܝܳܢ ܒܰܝܬܶܗ ܢܶܣܚܽܘܦ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪܰܓܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܒܰܢܳܝ̈ܶܗ܆ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܕ ܒܰܢܳܝܳܐ ܘܰܪܚܶܡ ܘܰܣܢܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܓܒܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܪܳܚܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܣܳܢܶܐ ܟܰܕ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆

ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܬܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܗܰܝܟܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܩܪܶܗ ܕܰܣܢܳܝܗܝ. ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܣܚܰܦ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܦܰܓܪܳܐ ܩܶܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܫܰܚܶܕ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܒܫܽܘܚܕܶܗ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܥܡܶܕ ܩܰܕܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܫܺܐܕܳܐ ܗܽܘ ܣܪܰܚ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܥܡܰܕ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܩܳܨܶܝܢ. ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܓܰܕܶܦܘ܆

ܘܶܐܢ ܢܶܬܠܽܘܢܳܗ̇ ܨܒܽܘܬܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܕܡܰܨܝܳܐ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ̱ܬ ܛܽܘܗܡܳܗ̇ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܩܳܨܶܝܢ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܣܢܰܘ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܡܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܺܐܠܰܦܝ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪܝ ܒܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܫܳܪܶܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬܰܐܫܕܺܝܢ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܣܳܢܶܐ ܕܪ̈ܶܒܽܘ ܥܰܡ̈ܠܺܝܢ ܡܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܣܒܺܝܣܳܐ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܒܶܟܝܶܗ ܡܰܢܝܶܗ. ܥܰܝܢܶܗ ܡܥܺܝܢܶܗ. ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܗ ܒܶܗ ܒܶܪܽܘܠܶܗ. ܛܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܨܶܒܬܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܗܳܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܫܶܐܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܟܠܳܝܗܝ ܕܰܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܥ̈ܰܛܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܗܰܠܶܟ ܦܰܓܪܳܐ ܘܚܰܓܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܚܳܒܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ܆ ܫܶܐܠܘ ܗܘܰܘ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܥܰܠܘ ܒܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܐܶܠܘ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܶܗ. ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܺܐܝܽܘܒ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܝܰܗܒ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܰܡܳܐ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ. ܠܰܚܡܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܳܙܶܓ ܗܘܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܣܢܰܘ ܚܓܳܪܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܣܺܝ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܝܰܗܒ ܟܰܝ܆ ܐܰܘܒܶܫ ܟܺܐܢܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܦܰܫܛܳܗ̇. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܳܢܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܳܢܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܆

ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܚܰܢܶܩ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܚܰܓܰܪ ܚܶܘܝܳܐ. ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܠܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܕܰܠܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ܆

ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܪܫܰܘ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ. ܠܡܳܪܰܢ ܩܰܠܶܣܘ ܕܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ. ܪܚܺܝܡܽ ܗ̱ܘ ܐܳܣܝܳܐ ܡܶܢ ܓܳܒܽܘܠܳܐ. ܐܳܦ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܳܒܽܘܠܳܐ. ܘܰܠܚܰܕ ܓܰܢܺܝܘ ܘܰܠܚܰܕ ܩܰܠܶܣܘ ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ. ܕܶܐܚܰܕܘ ܪܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܚܳܒܘ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܳܫܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܒܳܕ ܢܰܓܳܪܳܐ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܨܶܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܩܰܝܢܳܝܳܐ ܥܒܳܕ ܩܰܝܢܳܝܳܐ. ܘܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܒܳܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܥܕܺܝܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܥܳܨܽܘܒܶܗ܆

ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܥܶܓܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܗܪܽܘܢ ܡܶܫܚܰܩ ܫܰܚܩܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܣܡܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܥܶܓܠܳܐ ܚܰܒܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܣܰܪܰܚ. ܡܳܪܰܢ ܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܬܰܩܶܢ. ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܒܪܳܐ. ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܡܬܰܪܳܨܽܘ ܦܰܬܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܬܰܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܽܘܚܶܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܶܗ ܦܬܰܟܪܳܐ ܚܰܒܶܠ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܦܬܰܟܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܒܢܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܚܰܠ̈ܦܶܐ ܚܠܳܦ ܨܰܠܡܳܐ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܣܳܡܘ ܗܘܰܘ ܥܒܰܕ ܝܽܘܪܳܒܥܳܡ ܥܶܓܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐܺܝܬ܆ ܥܕܺܝܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܳܐ ܥܕܺܝܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ ܥܶܓܠܳܐ ܐܰܝܟ ܝܽܘܪܳܒܥܳܡ ܕܰܥܒܰܕ ܥܶܓ̈ܠܶܐ. ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܚܰܘܒܰܬ ܩܰܕܡܳܐ܆

ܥܰܩܶܒ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܠܳܐ ܥܕܺܝܠ ܩܳܐܝܶܢ ܐܰܝܟ ܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܥܰܩܒܽܘܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܠܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܕܽܘܢ ܥܰܡ ܗܰܦܟܳܝܳܐ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܣܺܝ ܦܺܐܩܳܐ. ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܣܳܢܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܕܽܘܓ̈ܶܐ ܘܦܺܐܩ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܐܰܣܺܝ. ܕܽܘܓ̈ܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܥܰܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܪܫܺܝܢ܆ ܪܳܚܶܡ ܦܰܓܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܟܺܝ ܐܳܦ ܠܢܳܥܡܳܢ. ܣܳܢܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܥܶܣܪܳܐ ܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܢܰܟܣܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܫܰܩܘ. ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܐܣܓܺܝ. ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܕܰܠ܆

ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܰܓܙܰܪܘ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܡܳܪܰܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܫܺܐܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܬܰܩܶܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܰܪܫܰܥ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܘܪܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܽܘܓܳܐ ܕܰܣܟܺܝܪ. ܦܰܬܚܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܺܐܕܳܐ ܟܰܕ ܠܶܗ ܩܰܠܶܣ ܣܰܪܗܶܒ ܣܰܟܪܶܗ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܒܠܺܝܘ ܐܰܒܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܶܨ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܒܰܥ ܟܶܢܳܪܶܗ ܕܰܐܣܺܝ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ܆

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܕܢܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܘܰܦܬܰܚ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܦܬܰܚ ܕܰܠܡܰܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܕܠܶܗ ܢܶܚܙܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܰܘ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܘ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܡܰܢ ܫܰܒܰܚܘ܆ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟܰܢ ܚܰܟܺܝܡ ܕܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܰܝܬ ܩܳܢܽܘܡܳܗ̇ ܒܰܫܡܳܐ ܗܽܘ ܨܳܪܳܗ̇܆ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܕܰܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܐܶܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܦܳܠܰܚ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܰܡܶܫ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܳܣܶܒ ܦܰܓܪܶܗ܆

ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܝܰܗܒ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܶܗ ܟܰܝ ܢܩܽܘܡ ܢܶܪܗܰܛ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܐܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܳܐܰܪ ܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ. ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗܒ ܟܽܠ ܡܽܘܫܚܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܦܳܪܶܫ ܘܝܳܗܶܒ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܗܒ ܬܽܘܒ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܐܡܠܶܟ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܛܽܠ ܠܰܚܡܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܟܳܣܶܗ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܶܗ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܝܰܗܒ ܬܽܘܒ. ܘܶܐܢ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܒܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܠܡܳܢܳܐ ܪܢܰܘ ܟܰܝ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܣܺܝ ܕܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܡܳܢܳܐ ܚܙܰܘ ܟܰܝ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܛܰܫܺܝ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܚܰܘܺܝ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ܆ ܣܰܡܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܰܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܠܽܘ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܪܶܒܘ ܥܰܝܢܺܝ̈ܢ. ܠܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܝܰܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢܺܝ̈ܢ ܩܪܶܒܘ ܠܡܳܐܢܳܐ ܠܰܡܬܰܩܳܢܽܘ. ܬܰܩܶܢ ܛܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܬܰܩܶܢ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܕܳܢܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ

ܘܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܥܰܝܛܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰܘ ܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܥܶܨܝܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܥܳܒܶܕ ܟܽܠ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܩܕܺܝܡ ܗܽܘ ܠܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܆ ܘܶܐܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܪܟܶܢ ܨܶܝܕ ܗܽܘܠܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܡܳܗ̇. ܕܰܣܓܺܝ ܐܰܣܺܝ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ. ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܓܰܕܶܦܘ܆

ܠܳܐ ܠܰܡ ܣܳܝܡܺܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܙܶܩ̈ܶܐ ܕܰܒܠܰܝ̈. ܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܕܢܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܕܒܶܐܕܢܳܐ ܕܥܶܬܩܰܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܐܣܺܝ ܩܳܥܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܳܐܦܶܢ ܚܰܕܬܺܝ̈ܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܝܰܗܒ. ܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ. ܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܢܚܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܕܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܢܨܽܘܪܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܡܰܕܰܥܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܰܘ ܗܳܢ ܕܶܢܚܶܗ ܘܠܰܘ ܗܳܢ ܨܶܡܚܶܗ ܘܠܰܘ ܗܳܢ ܓܰܘܢܶܗ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܟܽܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܣܳܗܶܕ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܰܡܨܳܪ ܐܰܠܳܗ ܢܽܘܟܪܳܝ܆

ܘܰܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ. ܠܘܰܥ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܬܶܝܢ ܕܰܐܘ ܦܰܟܺܝܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗ ܢܽܘܟܪܳܝ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܢܢܰܟܪܽܘܢ ܠܘ̈ܰܥܕܰܘܗܝ ܐܳܬܶܝܢ ܕܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܓܰܕܶܦܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܐܳܦ ܠܶܗ ܩܰܠܶܣܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܶܠܠܽܘܢ ܒܓܰܘܶܗ ܦܳܗܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܠܽܘ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܒܢܶܗ ܠܳܐ ܦܳܗܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܟܡܳܐ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܙܰܓܘ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܣܰܕܶܩܘ ܘܰܢܦܰܩܘ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܕܬܫܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܟܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝܟܽܘܢ ܘܣܰܢܰܐܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܪ̈ܳܒܰܝܟܽܘܢ ܕܰܥܪܰܒܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܺܝܕܳܐ. ܕܫܰܪܺܝܪܽ ܗ̱ܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܚܠܳܦ ܟܶܪܟܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܩܨܰܘ ܟܰܬܒܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܕܝܽܘܬܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ ܪܰܫܡܽܘܗܝ. ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܽܘܠܳܠܳܐ܆

ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܶܥܒܶܕ ܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܕܶܐܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܠܡܶܛܥܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܘܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܠܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܣܰܩ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܚܺܝܠ ܡܰܐܚܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܦܗܽܘ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܐܶܠ. ܕܶܐܢ ܟܰܕ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܽܘܐܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܝܕ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܐܝ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܪܫܶܠ ܠܰܢ. ܗܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܳܟ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܟܰܐܐܰܪ̈ܝ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆

 ܘܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܣܰܡܺܝ. ܠܰܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܶܣܡܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܫܩܰܠ ܟܺܐܢܳܐ ܚܰܒܫܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܘܫܳܥ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܬܪܰܥ ܦܽܘܡܳܐ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܫܪܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܗܽܘܢ ܟܳܐܶܐ ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܟܰܝ ܐܰܚܨܶܦܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܓܶܥܪܰܬ. ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܐܰܡܣܰܪܘ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܳܢܰܬ݂ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܰܪܣܺܝܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܢܗܰܪ ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܽܘ ܐܰܘܕܺܝܘ ܥܰܠ ܐܽܘܟܠܳܐ ܢܦܰܩ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܳܦܰܪ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆

ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܰܚܺܝ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܦܺܐܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝܛܳܐ ܕܠܳܛ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܒܗܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ. ܪܰܒ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܢܶܟܦܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܪܰܒ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܠܥܶܩܳܪܶܗ ܢܨܰܚܶܐ ܐ̱ܢܳܫ. ܠܰܒܫܽܘܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܘܰܐܝܟ ܓܶܚܙܺܝ ܠܓܰܪܒܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܽܘܗ̇܆ ܕܛܰܡܰܐܘ ܓܶܝܪ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܘܶܝܢ. ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܕܳܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܐܚܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܛܰܡܰܐܐ ܗ̱ܘ ܚܽܘܫܳܚܶܗ ܕܚܰܕ ܗܰܕܳܡܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܛܰܡܺܐܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܢܶܟܠܽܘܢ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

ܢܶܟܠܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܕܡܽܘܙܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܫܰܦܝܳܐ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܙܳܓ̈ܶܐ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܕܰܕܟܶܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܚܽܘܫܳܚ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܰܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܛܰܡܰܐܐ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܰܕܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܓܳܡܽܘܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܨܰܒܬܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܟܠܺܝܠ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܘܛܶܠܩܰܬ݂ ܘܶܐܒܕܰܬ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ܆

ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܟܺܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܢ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܳܦ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܫܶܐ ܘܟܳܠܶܐ ܠܟܽܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ. ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܺܝܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܪܫܶܠ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܠܶܝܢ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܥܳܨܶܐ ܕܢܶܓܽܘܪ ܢܶܓܢܽܘܒ ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܠܶܨ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܥܝܳܕܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܳܪܰܚ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܬܰܩܶܢ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܢܽܘ ܢܣܰܝܶܟ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܚܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܪܰܚܡܳܟ. ܘܗܳܐ ܓܰܪܺܝ ܒܳܟ. ܐܳܦ ܠܠܳܒܽܘܫܰܝ̈ܟ ܣܳܦܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܟܶܤ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܛܰܠܡܽܘܟ܆ ܐܶܢ ܬܶܬܩܰܨܰܦ ܕܠܰܘ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܙܳܚܘ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܝܢ. ܚܰܕ ܢܳܦܰܚ ܒܳܟ ܚܰܕ ܚܳܬܶܡ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܝ ܨܰܠܺܝܘ ܚܰܬܡܽܘܟ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܥܢܰܕܬ ܩܰܡܘ ܠܺܐܝܠܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܐܰܣܚܺܝܘ ܚܰܢܛܽܘܟ ܢܰܦܶܨܘ ܥܰܝ̈ܒܶܐ. ܨܰܒܶܬ݂ܘ ܛܰܥܢܽܘܟ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܐܰܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܥܠܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆

ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܙܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܡܪܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܒܩܰܒܪܳܟ ܩܰܠܺܝܠ. ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܚܽܘܒܳܗ̇ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܰܥܙܺܝܠ ܗܽܘ ܒܳܗ̇܆ ܘܟܰܕ ܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܨܳܗܝܳܐ ܕܬܶܥܢܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܳܦܪܳܐ ܒܗܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܬܩܽܘܡ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܒܟܽܠ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܙܶܒܢܰܬ݂ ܚܰܝܰܝ̈ܟ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̱ܘ ܓܰܕܶܦܘ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܙܰܒܢܽܘܗܝ ܗܳܪܟܳܐ ܠܗܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܰܓܳܢ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ܆

ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܫܺܐܕܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܕܶܐ. ܥܠܰܝܟ ܗܳܐ ܡܥܳܩܺܝܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܪܚܶܩܬ. ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܝܰܠܕܳܟ ܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡ ܗܽܘ ܛܳܒ. ܡܰܘܬܳܟ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܕܰܩܫܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܟ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܟ ܨܺܝܪ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܟ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܫܽܘܫܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܢ ܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܩܺܝܪ. ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܫܳܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܕܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܽܘܡܝܰܐ ܗܘ ܕܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܕܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܣܢܶܐ ܘܰܢܕܺܝܕ ܫܳܛܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܣܢܶܐ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܛܡܰܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܟܳܣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܫܳܛ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܠܰܚܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܗܳܐ ܡܰܡܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܒܠܰܚܡܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܡܺܝ. ܕܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܪܚܶܡ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܆ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܒܰܙܰܚܘ ܕܚܳܣ ܠܡܳܪܰܢ ܠܰܡ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܳܗ̇. ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܡܳܪܰܢ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܐ̱ܪܳܙ ܚܰܡܪܶܗ ܕܰܚܠܽܘܠܳܐ ܗܳܐ ܒܟܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܟܶܣ ܟܽܠ ܫܳܥ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܦܰܪܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܺܗܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪܝ ܥܳܡܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ܆

ܐܳܦ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܒܣܰܡ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܒܰܫܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܳܣܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝ ܐܳܦ ܨܰܝܳܡ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ. ܕܒܶܝܬ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܣܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܒܶܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܗܳܐ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐܰܘܪܶܒܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟܺܝܠ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܰܕܠܰܚܡܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܰܡܰܐܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܦܶܣܩܰܬ݂ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ܆

ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܕܶܝܢ ܕܶܒܫܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܘܶܕܘ. ܕܶܒܫܳܐ ܓܶܝܪ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܠܰܪܣܳܣܳܐ ܘܰܠܢܽܘܩܳܝܳܐ. ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܘܰܕܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܢܰܩܺܝܘ. ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܠܝ̈ܽܘܠܦܳܢܶܐ ܐܰܟܶܣ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܐܟܬ݂ܶܒ ܡܽܘܫܶܐ܆

ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܠܨܰܬ ܗܘܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܩܨܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܕܠܳܐ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܛܡܰܐܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ ܓܠܰܝܬ ܢܚܳܫܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢ ܙܺܐܦܳܐ܆

ܐܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ. ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘ݀ܳܠܐ ܕܢܶܩܨܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܕܡܶܐ ܚܰܘܺܝ. ܛܶܠܳܠ ܚܰܡܪܳܐ ܒܟܳܣܳܐ ܢܶܪܡܽܘܢ. ܘܰܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܩܳܨܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܳܫܶܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ. ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܓܶܫܰܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܰܢ ܩܶܪܒܰܬ݂. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܬܽܐܘܡܳܐ. ܕܢܶܓܽܘܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚ ܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܛܳܥܶܐ ܗܘܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ  ܕܰܬܡܳܝܢܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܐܟܬ݂ܶܒ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܠܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܫܰܡܰܗ܆ ܗܽܘܠܳܐ ܕܰܐܥܶܠ ܟܳܦܽܘܪܳܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܝܛܳܐ(ܚܰܝܛܳܐ) ܕܰܢܦܰܩ ܐܶܬܡܳܠܝ܆ ܡܶܢ ܡܰܢ ܝܺܠܶܦܬ݂ ܐܶܢ ܬܰܢܘܰܝ܆ ܗܘܳܬ ܒܶܝܬ ܗܽܘܠܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܰܟܠܳܗ̇ ܘܢܰܟܶܠܬܳܗ̇܆ ܘܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܚܰܕ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆

ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܟܬ݂ܶܒ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܓܰܒܠܰܢ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܒܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܶܕܶܡ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܳܐܦ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܦܪܺܝܫܰܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܗܽܘܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܬܶܠܝ ܗܘܳܬ܆ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܺܝ ܠܥܰܦܪܳܐ܆ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܺܝ ܠܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܆

ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܶܢܝܳܢܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܶܢܝܳܢ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ܆ ܩܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܩܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܛܰܪ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܺܝܬܺܝܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ܆ ܕܶܐܥܰܠ ܕܪܳܫܶܗ ܕܟܳܦܽܘܪܳܐ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ܆ ܕܢܶܚܒܽܘܫ ܪܽܘܚܶܗ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܘܗܽܘ ܚܳܒܶܫ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ܆

ܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܬܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܬܶܫܡܰܥܝ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܢܶܩܪܽܘܢ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܗܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܠܳܫܺܝܢ܆ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܕܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܦܳܬܰܚ܆ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܰܢܫܰܘܬܶܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܠܦܰܓܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܪܳܚܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܪܚܶܡ ܦܶܠܓܳܐ ܘܰܣܢܳܐ ܦܶܠܓܳܐ܆ ܒܪܰܘܡܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܶܐܠܺܝܳܐ܆ ܘܰܕܩܽܘܪܳܚ ܘܕܳܐܬܳܢ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܰܕܓܶܚܙܺܝ܆ ܠܚܰܕ ܓܰܪܒܳܐ ܘܰܠܚܰܕ ܙܺܝܘܳܐ܆

ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܽܘܒ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ܆ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܦܓܰܪ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ܆ ܗܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܳܡܝܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܘܺܝܘ܆ ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܰܘܽܘܗܝ ܕܰܡܚܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܙܺܝܘܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܣܦܰܩܘ ܘܰܚܙܰܘܽܘܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܚܒܰܫ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ܆ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܡܙܰܗܳܪܽܘ܆ ܚܠܳܦ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ܆ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܙܰܗܰܪܘ ܗܘܰܘ܆ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܪܒܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ܆

ܘܶܐܢ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܛܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܩܥܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܒܶܪܝ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝܒܝ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܒܙܺܝܙܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܆ ܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܢܙܰܗܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ. ܫܶܬܩܶܗ ܡܰܟܶܣ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܬܰܡܳܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܟܺܐܝܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܨܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܥܰܘܳܠ܆ ܐܰܦ ܢܰܦܫܳܐ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܶܐܢ ܥܳܡܶܠ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܠܣܰܢܝܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܨܰܒܶܬ܆ ܘܶܐܢ ܫܳܦܰܪ ܐܳܦ ܡܶܬܢܰܚܰܡ܆

ܐܳܦܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܛܳܒ ܚܰܒܪ̈ܰܝ܆ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܳܐ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ܆ ܫܪܳܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܕܠܺܝܠܺܝܢ܆ ܘܣܳܡ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܥܰܛ̈ܠܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܳܛܰܪ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܢܶܓܒܽܘܢ ܡܶܬܦܰܟܪܺܝܢ܆ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܪܚܺܝܡܺܝܢ ܘܰܣܢܺܝܐܝܺܢ ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܗܽܘܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܗܘ ܕܛܰܡ̈ܳܐܢ ܐܳܦ ܕܰܟܝ̈ܳܢ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܫܪܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆

ܘܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܘ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܒܪܰܚܫܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܐܰܫܪܺܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܛܳܒ ܕܰܐܗܡܺܝ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܛܽܘܗܡܳܗ̇܆ ܕܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܰܢ܆ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܟܰܝ ܐܰܗܡܺܝ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܪܰܚܫܳܐ܆ ܕܗܽܘܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܣܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܳܐ ܗܺܝ܆ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܶܒܚܰܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܛܰܡܳܐܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ܆ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܺܝܢ܆ ܠܣܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܪܶܝܢ ܗܽܘܠܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ܆ ܕܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܝ ܗܽܘ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ܆ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܫܰܘܝ̈ܳܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ܆

ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܡܶܟܳܐ܆ ܐܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܶܐܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ܆ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܕܬܶܚܙܶܐ ܘܬܶܫܡܰܥܝ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܽܘܠܳܐ܆ ܫܺܝܛ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇܆ ܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܶܗ܆ ܘܫܺܐܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܡܳܚܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝ܆ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܚܰܝܰܢ܆ ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܕܰܓܶܠܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܬܫܥܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܢܶܬܟܰܘܰܢ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܰܥܶܠ: ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ: ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܣܺܝܡܰܬ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܠܶܗ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܡܰܟܪܶܙ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܰܢ܆ ܢܶܬܡܰܗ ܒܟܳܦܽܘܪܳܐ: ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ: ܒܛܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܘܕܺܝ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܪܺܝܫ ܨܶܒܥܶܗ: ܐܰܪܛܶܒ ܕܰܢܦܰܝܶܓ: ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܢܰܩ: ܠܳܐ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ: ܝܰܘܢܳܢ ܥܳܪܽܘܩܳܐ ܢܰܟܣܶܝܘܗܝ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ܆

ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܘܗܝ: ܙܡܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܳܓܶܕ ܠܶܗ: ܕܢܶܕܰܥ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܟܰܦܢܶܗ ܒܠܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ: ܕܢܶܕܰܥ ܠܙܳܝܽܘܢܶܗ: ܐܳܦ ܫܶܢܬܶܗ ܦܟܳܪܶܗ: ܘܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܶܓܕܰܘ̈ܗܝ: ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ: ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܚܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܣܰܓܺܝ ܣܟܶܠ ܘܰܣܡܶܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܒܺܝܫ ܥܰܡ ܟܽܠ: ܒܫܽܘܥܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܚܕܳܐ ܦܪܶܕܬܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ: ܚܕܳܐ ܢܽܘܛܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܶܐܬܓܒ̈ܶܠܝ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ: ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܓܳܒܽܘܠܳܐ: ܗܳܐ ܣܚܺܝܦ ܫܕܶܐ ܘܟܳܦܰܪ: ܘܰܟܦܺܝܪ ܬܠܶܐ ܘܛܳܠܶܡ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܙܰܚܘ ܒܶܗ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܐܗܶܠܘ ܒܶܗ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܡܰܝܶܩܘ ܒܶܗ: ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ: ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܪܕܰܬ݂: ܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܛܶܠܡܰܬ݂: ܐܳܘ ܦܪܶܕܬܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ: ܕܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ: ܗܺܝ ܟܳܦܪܳܐ ܕܰܬܡܽܘܬܝ܆

ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܕܰܩܘ ܦܰܠܶܓܘ: ܠܰܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܡܶܣܬܕܶܩ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ: ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܟܳܦܽܘܪܳܐ: ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܫܰܡܰܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܡܳܐ: ܟܦܺܝܪܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܘܓܶܗ: ܡܶܢ ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ: ܥܒܰܕܘ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܕܶܐܣܪܰܬ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܬ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܚܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܢܙܺܝܥ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܡܫܰܠܛܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ: ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܗ̇: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܢܶܫܪܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܒܗܶܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܰܛܥܳܐ: ܘܰܐܛܥܺܝ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܕܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܕܒܳܪܶܐ ܘ݀ܙܳܐܶܢ ܠܰܢ: ܘܕܳܐ݀ܶܢ ܘܚܳܐܶܢ ܠܰܢ: ܘܪܳܕܶܐ ܘܩܳܢܶܐ ܠܰܢ: ܘܦܳܪܶܩ ܘܡܰܐܚܶܐ ܠܰܢ: ܕܺܝܢܶܗ ܕܟܺܐܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ: ܚܢܳܢܶܗ ܕܛܰܝܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܐܝܟܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܒܗܶܬ ܬܽܘܒ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ: ܕܰܦܗܳܐ ܘܬܽܘܒ ܐܰܦܗܺܝ: ܘܰܐܠܶܦ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܡܰܠܶܠܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܶܬܓܰܕܰܦ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ: ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܕܣܳܓܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ: ܘܦܳܪܶܤ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܝܳܪܶܒ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܝܳܬܰܪ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ܆ ܒܗܶܬ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܐܢܺܝ: ܕܚܰܒܶܠ ܘܶܐܬܚܰܒܶܠ: ܐܰܠܶܦ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ ܟܦܶܢ ܘܫܳܐܶܠ: ܢܽܘܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܬܰܠܦܶܗ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ: ܕܶܐܟܠܰܬ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܥܰܡܳܐ ܕܦܳܗܶܐ ܗܘܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܫܶܐܰܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܕܢܶܟܠܶܝܘܗܝ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܐ: ܡܶܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ܆

ܒܗܶܬܘ ܬܽܘܒ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܫܘ ܘܰܒܥܰܘ: ܥܶܠܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܘܰܫܪܰܘ: ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ: ܘܰܠܒܶܫܘ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢ: ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ: ܒܰܕܠܳܐ ܥܡܰܠܘ ܘܰܩܢܰܘ: ܟܽܘܪܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܢܶܒܚܪܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܢܶܡܠܽܘܟ ܠܒܶܝܬ ܡܰܐܢܺܝ: ܘܢܶܥܨܽܘܒ ܬܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܒܪ̈ܰܥܡܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܬܽܘܒ: ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ: ܫܪܺܝܚܳܐ ܕܰܐܪܟܽܘܢܛܳܐ: ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܳܙܶܐ: ܘܦܰܩܥܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܒܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܢܶܦܩܰܥ: ܘܡܰܒܰܝܐܽܘܢ ܣܰܓܺܝ: ܒܶܗ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܣܰܓܺܝ܆ ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܛܰܡܰܐܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܳܚܶܠ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ: ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܛܰܡܽܐܘܬܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ: ܡܰܥܶܠ ܣܪ̈ܺܝܚܳܬܳܐ: ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܛܥܶܝܟܽܘܢ: ܗܰܘ ܓܰܘܢܗܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ: ܕܰܓܘܰܢ ܡܶܪܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܚܶܘܝܳܐ܆

ܠܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܢܶܡܠܽܘܟ: ܕܰܥܫܰܩ ܒܩܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ: ܠܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܨܰܘܪܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡ: ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܫܪܺܝܚܳܐܺܝܬ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܠܺܝܨܳܐܺܝܬ: ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ: ܣܗܶܕ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܦܰܚ̈ܙܶܐ ܡܩܰܕܶܫ ܗܘܳܐ: ܗܽܘ ܟܰܝ ܟܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܪܰܚܦܰܬ݂ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ: ܣܳܡܽܘܗܝ ܕܪܽܘܚܳܦܰܐ ܗ̱ܘ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܓܕܶܦܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܡܛܰܠܶܩ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܕܚܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܛܥܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܒܗܳܝ ܨܳܐܬܗܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ: ܕܕܽܘܡܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܛܶܠܳܠܳܐ: ܕܗܳܝ ܨܳܐܬܗܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܝܰܗܒ ܘܳܝ̈ܶܐ: ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ: ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܐܰܣܪܰܚ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܣܪܰܚ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗ: ܣܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܠܶܗ܆ ܟܺܐܒܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ: ܚܙܳܝܗܝ ܐܳܣܝܳܐ ܠܚܰܫܳܐ: ܕܟܺܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܽܘܪܳܕܳܐ: ܘܡܽܘܡܳܐ ܕܫܽܘܟܳܪܳܐ: ܫܩܰܠ ܣܳܡ ܠܶܗ ܘܳܝ̈ܶܐ: ܟܘܳܝ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܕܰܥܫܶܢܘ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܟܬܳܒܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܓܽܘܢܚܺܝ̈ܢ: ܡܰܠܶܠ ܕܚܺܝܠܳܐܺܝܬ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܐܶܬܪܡܺܝܘ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܕܰܡܪܰܕܘ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝܘ: ܠܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܥܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܣܬܰܬܪ̈ܳܢ: ܟܽܠ ܫܳܥ ܚܒܳܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܓܳܝܙܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ: ܕܶܐܣܬܬܰܪܘ ܛܚܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܺܕܰܥܘ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܕܪܶܟ݂ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܥܨܳܒܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܫܳܪܶܐ ܒܰܐܪܽܘܢܳܐ: ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

 ܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܒܪܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܐܣܶܐ ܢܣܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܒܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܦܰܬܚܶܗ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܣܒܺܝܣܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܚܠܶܡܘ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܩܳܡܘ ܦܰܪܥܽܘܗܝ: ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܪܰܟܶܒܘ ܠܶܗ܆ ܟܺܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܠܡܶܥܨܰܒ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܨܡܰܕ ܠܰܡ: ܐܰܪܶܟ݂ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܓܝܰܬ݂ ܩܳܡܰܬ݂: ܡܥܺܝܢܳܐ: ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܙܟܳܐ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܟܺܐܒܗܽܘܢ ܘܶܐܬܩܰܫܝ: ܐܰܪܶܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܳܐܰܚ: ܘܩܰܫܺܝ ܘܠܳܐ ܫܳܪܶܐ: ܡܰܙܶܓ ܘܠܳܐ ܦܳܢܶܐ: ܘܰܐܗܡܺܝ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ܆ ܐܬܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܡܰܕܪܶܟ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܓܫܶܗ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ: ܕܰܛܥܳܐ ܘܡܰܛܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܨܰܒܶܬ ܗܘܳܐ: ܡܳܙܶܓ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܳܣܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ: ܥܰܡ ܛܰܫܝܳܐ ܟܺܐܒܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܠܣܰܡܳܐ: ܢܫܰܪܪܶܗ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܛܳܒܳܐ ܚܙܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܟܪܺܝܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ: ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܬܒܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܬܥܰܨܒܺܝܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܶܬܰܐܣܶܝܢ: ܥܛܶܠ ܗ̱ܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܟܪܺܝܗܳܐ ܢܰܐܣܶܐ ܐ̱ܢܳܫ: ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ: ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܢܳܨܰܚ: ܐܳܣܝܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܣܢܶܐ ܘܰܟܣܶܐ: ܥܣܶܩ ܗܘ ܠܡܰܚܠܳܡܽܘ: ܕܟܺܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܒܝܳܐ ܓܢܰܒ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܡܶܢ ܐܳܣܝܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ: ܕܰܢܛܰܦ ܣܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܡܰܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܠܶܒܳܐ: ܠܒܰܪ ܕܶܝܢ ܦܶܐܐ ܘܰܚܠܺܝܡ: ܘܰܠܓܰܘ ܣܪܶܐ ܘܰܡܣܶܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܡܨܰܒܬܶܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܦܰܬܚܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗܳܝ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ: ܢܶܓܒܶܐ ܘܢܶܣܰܒ ܠܶܗ: ܣܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܠܶܗ: ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ: ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ: ܠܳܐ ܠܰܡ ܓܒܳܐ ܣܳܡ ܠܰܢ: ܓܶܙܪ̈ܶܐ ܕܚܰܪ̈ܺܝܦܺܝܢ: ܟܘܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܙܺܝ̈ܙܺܝܢ: ܣܰܡܳܐ ܕܛܳܒ ܪܰܟܺܝܟ: ܪܰܟܶܒ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ: ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܆ ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܚܺܝܡ ܘܰܕܠܺܝܚ: ܩܰܪܶܒ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܓܶܙܪܳܐ ܕܛܳܒ ܚܰܪܺܝܦ: ܣܰܡܳܐ ܕܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙ: ܟܘܳܝܳܐ ܕܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪ: ܢܶܕܡܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܒܦܰܪܙܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܣܰܡܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܢܰܐܣܽܘܢ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܘܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ: ܥܰܠ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܢܶܫܟܰܢ: ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܳܪܝܶܗ: ܣܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܟܶܣ ܠܶܗ: ܠܟܺܐܒܶܗ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܕܠܰܘ ܠܰܡ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܝܰܗܒܶܗ ܠܗܰܘ ܘܳܝܳܐ: ܘܕܰܟܦܰܪ ܒܥܳܨܽܘܒܶܗ: ܠܳܐ ܐܶܬܚܠܶܡ ܟܺܐܒܶܗ: ܬܒܳܪܶܗ ܫܩܰܠ ܘܶܐܙܰܠ: ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܪܬܶܗ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܰܘܝܶܗ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ: ܕܣܰܡ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ: ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܓܰܙܪܶܗ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܶܗ: ܡܰܟܪܶܙ ܠܡܰܠܽܘܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܳܥܬܳܐ ܢܳܛܰܪ: ܘܡܰܠܶܦ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܶܐ: ܘܫܰܐܶܠ ܒܥܶܕܳܢ̈ܶܐ: ܘܳܝ̈ܶܐ ܫܩܰܠ ܫܰܒܥܳܐ: ܘܰܐܘܪܶܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆

ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒܼ ܡܳܪܰܢ: ܡܰܐܢܺܝ ܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܰܟܦܰܪ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ: ܘܨܰܚܺܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܟܽܠ ܫܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܘܨܰܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܟܦܰܪ ܒܥܳܨܽܘܒܶܗ: ܐܶܬܬܒܰܪ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ: ܬܒܳܪܶܗ ܫܩܰܠ ܘܶܐܙܰܠ: ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܪܬܶܗ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܳܝ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ: ܕܛܰܫܺܝܘ ܠܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܟܠܰܘ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܥܽܘܠܝ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܥ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܡܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܕܳܡܶܝܢ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܠܚܰܪܬܗܽܘܢ ܡܰܣܓܶܝܢ: ܦܶܗܝܳܐ ܘܬܽܘܒ ܡܰܣܓܶܝܢ: ܬܒܰܥܬܳܐ ܠܬܳܒܽܘܥܳܐ: ܕܬܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܒܰܕܘ: ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆

ܗܳܐ ܟܺܝܬ ܒܝܰܕ ܘܳܝ̈ܶܐ: ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ: ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܫܕܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܒܝܰܕ ܦܪ̈ܰܙܠܰܘܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܕܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܥܨܰܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܒܰܢܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܬܚܠܶܡܘ ܚܰܕܘܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܬܟܪܶܗܘ ܕܶܚܠܳܐ: ܘܰܐܣܓܺܝܘ ܛܠܰܡܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܢܰܟܶܣ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܓܳܠܶܙ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐ̱ܣܟܺܡܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܓܳܠܶܙ. ܐ̱ܣܟܺܡܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓܳܠܶܙ ܠܶܗ ܒܰܛܠܶܗ. ܕܒܰܬܠܳܬ ܡܢ̈ܰܘܳܬܶܗ. ܕܢܺܐܚܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܩܒܰܥ ܬܠܺܝܬܰܐܺܝܬ܆ ܫܳܡܥܰܬ ܕܟܰܠܒܳܐ ܠܰܡ. ܪܳܚܶܡ ܬܪܰܥ ܡܳܪܶܗ. ܠܟܰܪܣܶܗ ܕܒܺܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܕܡܶܫܬܰܚܪܶܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܣܓܺܝܘ ܦܺܐܩ̈ܶܐ. ܢܒܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܚܰܛܶܦܘ. ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܢܳܐ. ܫܰܟܪܽܘܗ̇ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܰܣܥܰܘ ܢܥܰܓܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ܆

ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܦܩܰܪ ܘܰܢܦܰܩ. ܡܰܐܢܺܝ ܫܢܳܐ ܘܰܫܟܰܪ. ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܫܒܰܩܘ ܘܰܥܪܰܩܘ. ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܪܚܶܡܘ ܘܰܐܚܶܒܘ. ܘܰܐܟܺܝܘ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܕܰܪܘ ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ. ܬܪܰܥ ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܰܟܰܪܘ ܘܢܰܟܪܽܘܗܝ. ܘܗܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܚܝ̈ܳܠܶܐ. ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܕܓܰܢܳܒ̈ܶܐ. ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܡܥܰܪ̈ܳܬܳܐ. ܪܳܚܡܺܝܢ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܆ ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܒܡܰܬܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܦܚܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܐܡܬܶܠܘ ܫܪ̈ܳܩܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܥܘܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܥܪܰܩܘ ܥܰܠܘ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܶܗ ܘܶܐܬܬܕܺܝܢܘ. ܘܟܰܕ ܡܰܩܪܒܶܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܕܟܺܐܢܳܐ ܒܡܰܬܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡ̈ܰܬܠܶܐ ܦܩܰܕ ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ܆

ܪܘܺܝ ܓܶܝܪ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܚܰܡܪܶܗ ܐܰܘܒܕܶܗ ܠܒܽܘܝܳܢܶܗ. ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܙܓܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܥܰܠ ܦܳܪܬܳܐ ܘܒܰܪܬܳܐ ܡܬܰܪܓܶܡ. ܘܡܰܢܽܘ ܪܫܰܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܛܳܒܳܐ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܣܶܣ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܡܬܶܠ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܡܰܬܠܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܩܰܠܘ ܟܰܢܺܝܘ. ܒܰܫܪܳܩܬܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܒܦܰܪܽܘܓܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܳܚܪܺܝܢ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܰܫܪܳܩܬܳܐ ܕܠܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܡܝܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܛܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܨܳܪܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܐܰܪܥܶܗ ܐܳܦ ܩܰܒܪܶܗ ܘܦܳܪܰܚ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ܆

ܠܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܩܰܢܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘ̈ܠܳܕܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܦܰܪܽܘܓܳܐ. ܩܰܕܡܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܦܳܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܒܙܽܘܘܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܠܕܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܗܰܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܰܘܠܕܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܝܽܘܗܝ. ܥܒܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܪܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܦܪܰܚ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܢܰܨܚܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܨܛܪܺܝܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܡܘ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ. ܡܳܪܰܢ ܫܩܰܠܘ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܙܳܟܽܘܬܰܢ܆ ܗܳܐ ܠܰܡ ܐܳܦ ܙܰܪܥܳܐ ܦܪܬܶܗ ܫܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܠܩܰܢܝܳܐ ܘܠܰܫܢܳܢܳܐ. ܗܦܰܟܘ ܬܽܘܒ ܩܪܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܰܬܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܽܘܘܳܕܳܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܕܫܳܢܰܝ̈ܳܐ. ܫܰܡܰܗܽܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܓܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܦܪܰܫܘ ܕܶܝܢ ܦܳܪܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܩܰܢܝܳܐ ܩܪܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܩܳܡܰܬ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢ܆

ܢܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܶܗ ܠܡܰܬܠܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܳܬܰܪ ܐܶܬܳܐ. ܢܢܰܓܕܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܢ ܫܳܠܶܡ. ܦܳܪܬܶܗ ܕܗܰܘ ܙܰܪܥܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܪܶܓܬܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܦܳܪܬܳܐ ܫܳܠܰܚ ܘܫܳܕܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܕܡܺܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܥܶܣܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܘܳܐܬܶ݀ܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܫܳܠܰܚ ܘܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܦܳܪܬܶܗ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠ ܕܳܐܬܶ݀ܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܝܽܘܒ̈ܳܠܰܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܕܳܪܶܗ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆

ܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܚܫܺܝ̈ܢܳܢ ܠܫܳܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܳܢ ܒܩܶܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܓܶܦ̈ܶܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܳܢ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܳܢ ܠܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܦܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܠܪܽܘܚܳܦܶܗ ܕܛܳܒܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܟܽܠ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܘܚܰܕ ܗܳܘܶܝܢ. ܢܰܦܫܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܟܶܢܳܪܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܫܪܶܐ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܡܶܠܬܶܗ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܡܫܰܘܬܰܦܬܳܐ ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܺܝܠܺܝܢ ܒܐ̱ܪܳܙܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܛܠܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܒܚܰܕ ܗܰܝܡܢܶܬ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܚܽܘܕ ܝܶܕܥܶܬ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܠܰܓܡܳܪ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘ܆ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܡܶܣ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܒܰܐܚܰܝ̈ܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܫܰܪܒܬܰܢ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܓܶܢܣܰܢ ܕܡܶܢ ܚܰܘܳܐ܆ ܬܶܡܗܶܝ ܟܡܳܐ ܚܰܒܪ̈ܺܝܢ܆ ܥܒܰܕܘ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܘܶܐ ܓܶܢܣܰܢ܆ ܒܳܐܕܳܡ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܪܶܫ ܛܽܘܗܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܟܳܦܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ܆

ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܫܰܪܒܗܽܘܢ ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܚܠܺܝܡܬܳܐ ܐܶܕܢܳܐ܆ ܡܡܰܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܡܰܫܡܰܥܬܟܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܩܳܠܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܚܬܰܡ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܐܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ܆ ܙܺܐܦܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܶܗ܆ ܗܳܐ ܕܶܝܢ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܠܺܝܨ܆ ܕܰܬܣܰܝܒܪܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܬܶܢܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܺܐܝ̈ܬܝܶܐ ܡܥܰܘܟ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܡܰܠܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܰܝܬܶܝܗ̇܆ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܓܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܡܰܠܶܠ ܒܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܓܒܰܠ ܓܶܝܪ ܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܘܰܡܙܰܓ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܘܪܰܟܶܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܥܶܠ ܡܽܘܫܚ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܦܰܠܶܓ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܡܪܳܪܶܐ ܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܒܰܘ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܒܕܰܘܺܝܕ ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪ܆ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܕܢܶܨܛܰܒܰܬ܆ ܒܕܽܘܡܝܶܗ ܕܢܶܬܩܰܠܰܣ܆

ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܪܰܟܶܒ܆ ܐܳܦܗܽܘ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܪܳܪܶܗ ܫܒܰܩ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܘܡܰܪܺܝ ܒܡܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܙܡܳܪܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܕܟܶܢܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘܩܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܫܰܡܰܗ܆ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܫܰܡܰܗ ܗܽܘ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܫܶܡ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܡܒܰܛܶܠ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܫܘܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܚܳܐܶܒ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆

ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܕܚܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܰܫܘܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܕܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܟܡܳܐ ܐܰܡܪܰܚ܆ ܕܰܐܫܘܺܝ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܶܚܠܬܳܐ ܗܝ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܠܓܰܒܳܐ ܕܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܙܿܳܕܶܩ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܫܘܳܝܽܘ܆ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ܆ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܳܐ ܝܶܗܒܰܬ܆ ܐܰܬܪܳܐ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗ̇܆ ܕܰܢܒܰܚܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܡܶܬܟܪܶܙ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܫܶܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗܘ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ܆ ܟܝܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗܘ܆ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܗܽܘ܆ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܽܘ܆ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܫܡܶܗ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܟܰܕܽ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܫܰܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܨܶܒܝܳܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܡܰܢ ܟܰܝ ܦܪܰܫ ܘܰܐܫܘܺܝ܆ ܦܰܪܶܫ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܫܘܺܝ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

ܡܽܘܫܶܐ ܗ̱ܘ ܣܳܗܶܕ ܠܰܢ܆ ܕܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܟܰܢܺܝ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܢܰܐܠܶܦ܆ ܛܰܥܡܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܡܳܐ ܢܰܘܕܰܥ܆ ܥܽܘܙܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܓܠܳܝܗܝ ܠܰܫܡܳܐ܆ ܕܶܐܗܝܶܗ ܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܟܰܢܺܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܰܢܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܫܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ܆ ܢܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܚܽܘܕ܆ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆

ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܫܳܘܶܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ܆ ܠܺܐܝܩܳܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܚܣܰܡ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܘܰܓܪܺܝ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܫܰܡܗܽܘܢ ܠܺܐܝ̈ܬܝܶܐ܆ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܬܠܳܐ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܨܳܬ݀ܶܬ ܠܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ܆ ܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܬܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܐ ܡܰܨܝܳܐ܆ ܕܰܕܪ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܫܕܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܣܬܰܒܰܪܝ܆ ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܶܓܠܶܐ܆ ܘܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܬܰܟܼܶܣܝ܆ ܩܽܘܛܪܳܓܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗܘ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܓܒܰܠܘ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܡܙܰܓܘ ܗܘܰܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܦܰܠܶܓܘ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܥܛܶܠ ܗ̱ܘ ܠܥܽܘܩܳܒܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܓܶܠܘ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܶܣܘ܆

ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܬܶܪܓܰܫܝ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܘܰܥܒܳܕܳܗ̇܆ ܘܰܐܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܕܬܶܒܨܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܦܗܰܘ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܣܰܝܟܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܐܣܰܪܘ ܘܰܫܪܰܘ܆ ܕܰܐܘܪܶܒܘ ܠܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܘܰܐܥܶܠܘ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ܆ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢ ܐܺܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܫܡܶܗ ܟܺܝܬ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܡܬܰܚܶܡ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܓܫܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܚܰܕܽ ܗ̱ܘ ܫܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܓܶܢܣܳܐ ܒܫܶܡ ܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܡܶܬܟܪܶܙ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܕܨܶܒܝܳܢ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܰܒܫܶܡ ܒܪܶܗ ܟܰܢܺܝ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܫܘܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ܆ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܩܪܳܐ ܠܺܐܝܬܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܗܽܘ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܚܰܒ ܡܳܪܶܗ܆ ܕܰܫܡܶܗ ܚܛܰܦ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܢܫܰܡܰܗ ܒܶܗ܆ ܪܽܘܟܳܒܗܽܘܢ ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܢܰܥܠܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܺܐܝܬܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܕܽܘܘܳܕܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܳܪܗܽܘܢ ܚܰܕܽ ܗ̱ܘ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܪܕܰܘ ܘܰܢܦܰܩܘ܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ܆ ܛܽܘܥܝܰܝ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܠܟܰܬ݂ ܘܓܶܢܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܶܣܬܰܓܕܺܝܢ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܨܽܘܕ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆

ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܚܰܣܳܡ܆ ܐܰܠܳܗܝ ܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܕܫܰܡܰܗܬ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܐܢ̱ܬ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܫܰܡܰܗܬ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܟܽܠ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢܳܟ܆ ܝܺܪܶܒܘ ܒܟܽܘܢܳܝܳܟ܆ ܘܶܐܬܟܣܶܣܘ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܟ܆ ܓܰܢܒܽܘܗܝ ܠܟܽܘܢܳܝܳܟ܆

 

 

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܚܡܫܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܨܰܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫܬܢܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܪܕ݂ܳܐ ܘܰܢܚܶܬ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܡܳܐ ܒܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܒܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܶܫܒܚ̈ܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ܆ ܘܕܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܠܡܶܫܘܰܚ ܚܕܳܐ ܠܰܓܡܳܪ܆ ܠܡܶܦܪܳܐ ܘܰܠܡܰܘ݂ܠܳܕܽܘ܆ ܠܡܳܪܰܢ ܩܪܳܝܼܗܝ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܝܺܠܺܝܕ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܝܺܠܺܝܕ܆ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܡܨܰܠܰܠ ܗܘܳܐ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܕܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܚܬܽܘܡ܆ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܢ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܡܰܠܰܠܬ ܒܓܰܘ ܚܽܘܒܳܗ̇܆ ܒܰܪܬ ܪܶܓܠܶܟܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ܆ ܠܰܡ ܒܰܪܬܳܐ ܘܠܶܟܝ ܚܳܬܳܐ܆ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܳܗ̇܆ ܝܶܫܽܘܥ ܢܚܰܠܶܠ ܦܽܘܡܝ܆ ܕܗܳܐ ܦܰܠܦܠܶܬ ܠܶܫܳܢܝ܆ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܶܓܠܶܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܢ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܚܕܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܝܰܒܫܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܟܡܳܐ ܓܰܕܶܦܘ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܨܠܶܡ ܫܺܐܕܳܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܫܦܶܐ ܘܰܟܣܶܐ܆ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܡܨܶܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܕܽܘܡܝܳܗ̇܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܡܰܬܝ ܬܽܘܒ܆ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܟܝ܆ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟ܆ ܣܳܡܬܳܗ̇ ܘܰܢܨܰܪܬܳܗ̇܆ ܘܣܳܗܶܕ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ܆ ܡܥܺܝܣܳܐ ܒܢܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܪܰܦܝܳܐ ܒܩܽܘܢܩ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܨܰܥܰܪ ܫܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܟܽܘܐܳܪܗܽܘܢ ܣܳܦܶܩ܆ ܡܰܕܪܳܫܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܗܺܝ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܕܺܐܝܠܝ ܘܪܺܝܫܳܢܝ ܫܒܰܩܬܳܢܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ܆ ܘܕܰܒܗܶܬ ܒܣܰܢܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܠܒܫܶܗ ܠܡܰܕܪܳܫܶܗ܆ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ܆ ܢܰܟܦܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܬܢܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܺܐܝܠܝ ܐܺܝܠܝ ܠܡܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ܆

ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܫܛܶܗ ܕܰܐܟܬܶܒ ܗܽܘ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܕܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܩܕܳܡ ܐܶܡܳܐ܆ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܟܽܘܐܳܪܳܐ܆ ܣܳܡܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܬܰܟܶܣܝ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܣܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܗ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܟܽܘܐܳܪܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܚܘ ܣܳܡܽܘܗܝ܆ ܐܰܒܳܐ ܠܰܡ ܐܳܦ ܐܶܡܳܐ܆ ܒܙܽܘܘܳܓܗܽܘܢ ܢܰܨܒܽܘܗܝ܆ ܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܗܽܘܢ ܫܰܬܠܽܘܗܝ܆ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܒܥܶܠܕܺܝܢܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܰܒ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܰܥܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܨܰܒ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܠܚܰܕ ܡܰܟܪܶܙ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܥܶܠ܆ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܚܘ ܣܳܡܽܘܗܝ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܫܡܶܗ ܐܶܕܟܰܪ܆ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܢܟܰܠ ܐܰܛܥܶܝܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆

ܒܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܚܳܪ܆ ܒܫܶܡܫܳܐ ܡܬܰܠ ܠܰܐܒܳܐ܆ ܒܣܰܗܪܳܐ ܡܬܰܠ ܠܶܐܡܳܐ܆ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܓܕܶܦ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܫܰܒܰܚ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ܆ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ܆ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܰܒܺܝ ܐ̱ܫܟܰܚܘ܆ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܒܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܨܰܠܡܶܝ̈ܗ̇ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܳܒܳܐ܆ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܕܶܐܙܰܠ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܠܶܓܝܽܘܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ܆

 

 

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

ܫܰܚܪܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܒܰܫܡܶܗ ܪܫܰܡ ܘܰܩܪܳܗ̇܆ ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܰܐܢܺܝ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܫܰܚܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ܆ ܒܗܰܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܐܶܬܪܫܶܡܘ ܕܓܰܢܳܒ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܢܶܫ ܠܶܗ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܡܰܐܢܺܝ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܫܰܚܶܛܘ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܥܶܠܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆

ܕܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܩܪܰܐܽܘܗ̇ ܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܕܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܩܪܰܘܘܽܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ܆ ܡܟܰܐܰܐܪ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܫܶܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܫܶܡ ܡܳܪܶܗ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܬܽܘܒ܆ ܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠܘ܆ ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܐܡܪܰܚ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܫܶܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ܆

ܠܳܐ ܟܰܝ ܢܟܶܦܘ ܘܰܒܗܶܬܘ܆ ܕܰܒܫܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܣܳܦܪܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ܆ ܘܢܶܩܪܶܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܨܒܰܐܘܽܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܦܰܩܪܳܐ܆ ܘܡܰܐܢܺܝ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܣܳܦܩܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܨܰܥܪܳܐ ܕܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܟܰܝ ܕܚܶܠܘ ܕܰܪܫܳܐ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܫܶܡ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܟܰܕ ܪܰܒ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܪܳܥܶܐ ܓܙܳܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܐܡܪܰܚ܆ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܒܰܫܡܶܗ ܢܟܰܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆

 ܦܽܘܩܘ ܬܰܘ ܟܺܝܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܓܢܺܝ̈ܒܰܝ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܟܦܽܘܪܘ ܒܪ̈ܽܘܫܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܫܶܡܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܬܰܘ ܐܶܬܪܫܰܡܘ ܒܰܫܡܳܐ܆ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܪܰܘ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܕܰܒܪܽܘܫܡܳܐ ܘܰܫܡܳܐ܆ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܓܙܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܥܳܡܶܕ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܶܐ܆ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢܶܐ܆ ܐܳܠܨܳܐ ܗܝ ܕܳܐܦ ܢܶܥܡܰܕ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܡܰܕܘ ܒܫܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܪܰܘ ܒܫܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܡܰܕܘ ܒܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܶܐܬܩܪܰܘ ܒܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ܆

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ܆ ܕܰܐܚܪܶܡܬܝ ܗܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ܆ ܣܝܳܢܳܐ ܕܦܽܘܠܦܳܠܳܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܦܰܩܪܳܐ܆ ܘܫܰܦܺܝܬܝ ܬܽܘܒ ܫܽܘܩܪܳܐ܆ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܐܢܺܝ܆ ܘܰܣܚܰܝܬܝ ܕܶܝܢ ܨܳܐܬܳܐ܆ ܕܙܺܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܘܡܰܢܕܳܗ̇(ܥܒܳܕܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ) ܕܙܰܗܡܽܘܬܳܐ܆ ܕܙܰܦܪ̈ܶܐ(ܛܰܡܳܐܐ ܡܣܰܝܒܳܐ) ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܪܶܟܝ ܢܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܟܝ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܟܝ ܣܶܦܪܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܪܩܝܽܘܢ ܦܰܩܪܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܬܳܒܶܗ ܬܽܘܒ܆ ܕܗܰܘ ܫܰܢܝܳܐ ܡܰܐܢܺܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܣܦܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܆ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝ̈ܩܺܝܢ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܐܪܽܘܢܶܟܝ(ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ܆ ܘܰܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܩܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ)܆

ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܬܛܰܠܡܽܘܢ܆ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܠܠܳܢܟ܆ ܕܠܳܐ ܕܰܘܕܶܬ ܥܳܢ̈ܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܣܶܦܩܶܬ܆ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܟܠܺܝܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܒܢܺܝܬ ܟܡܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܬ܆ ܛܝܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܆ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܢܶܙܕܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܠܒܽܘܪܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܘܰܐܣܓܺܝܬ ܘܰܐܘܚܰܕܬܳܝܗܝ܆ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܣܰܡܳܐ ܘܥܳܨܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܙܰܝܢܳܐ ܕܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܘܫܶܠܝܳܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܡܳܐܢܳܐ ܡܠܶܐ ܘܰܫܦܰܥ܆ ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܫܶܦܥܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆

ܬܘ̣ܒ

ܫܠܶܡ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܕܥܰܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆

 

 

[1] ܥܛܳܐ ܨܪܳܐ

[2] ܫܰܒܥܳܐ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܡܽܘܬܳܐ ܟܰܘܟܒܢܳܝܬܳܐ.

[3] (ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܽܘܢܒܳܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

[4] ܟܶܐܡܰܬ݂ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܨܰܦܪ̈ܳܝܶܐ

[5] ܐܶܟܶܣ܆ ܟܰܘܶܢ.

[6] ܟܪܶܐ ܩܰܘܡܬܳܐ: ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܘܙܰܪܬܳܐ.

[7] ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܶܝܢ ܩܽܘܪܢܳܘܣ

[8] ܡܕܰܓܠܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐ

[9] ܡܟܰܣܝܳܐ܆ ܡܛܰܫܝܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ.

[10] ܐܰܪܺܝܡ܆ܫܩܰܠ܆ܓܠܳܐ.

[11] ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ

[12] ܡܚܺܝܠܳܐ. ܓܳܫܽܘܫܳܐ.