ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ

 

ܐ  [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܰܢܰܘ ܢܺܝܣܳܢ ܒܪܺܝܒܳܐ]

ܒ [ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗ  ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܘ ܬܽܘܒ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܶܗ

ܙ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ

ܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝ  ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ] ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܒ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ݂ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ]

ܓ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ]

ܕ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ] ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

 

 

 

  ܐ  [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܰܢܰܘ ܢܺܝܣܳܢ ܒܪܺܝܒܳܐ]

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܒܶܬ݂ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ]

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܺܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܙܟܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܗܽܘ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܙܳܟܶܐ ܐ̱ܰܢܳܫ ܠܗܰܘ ܕܰܕܦܺܐܪܳܐ ܙܟܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܬܝܰܥܰܢ ܒܰܠܥܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܐܟܪܶܟ ܫܽܘܪܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܰܢ.

 

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܢܘܪܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܨܰܘܡܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܟܡܳܐ ܝܳܪܶܒ ܨܰܘܡܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܡܳܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬܺܐܪܰܒ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܪܟܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܦܪܰܚ ܨܶܐܕܰܘܗܝ.

 

[ܙܗܶܐ ܗܽܘ ܨܰܘܡܳܐ ܘܝܳܐܶܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܙܕܰܗܶܐ܆ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܰܕܠܺܝܚ ܡܶܢ ܕܡܶܕܶܡ܆ ܕܢܰܨܶܕ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܚܡܳܪ܆ ܚܠܳܦ ܨܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܢܨܰܠܶܠ܆ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܙܶܐ ܠܫܰܦܝܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܳܠܰܚ ܟܽܠ]܀

[ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܶܠܛܰܬ݂ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܥܛܺܝܦ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܰܥܢܳܐ܆ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܪܰܒ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܶܗ܆ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܨܶܝܕ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܙܟܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܢܚܽܘܒ ܒܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܘܙܰܟܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ]܀

 

ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܢܶܡܪܽܘܩ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܕܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܓܳܢܶܒ܆ ܡܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܠܚܰܒܪܶܗ ܝܘܗܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܬܚܽܘܪ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܡܰܠܽܘܛܘ ܘܶܐܬܝܰܠܰܦܘ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܦܩܰܕ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܦܽܘܡܰܢ ܘܰܢܨܽܘܡ ܐܳܦ ܠܶܒܰܢ܆ ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܢܶܪܢܶܐ ܒܡܰܪܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܺܐܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܶܗ܀

 

ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܒܗܽܘܢ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܦܪܰܫܘ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܨܰܘܡܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܓܒܰܘ ܓܶܝܪ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܠܨܰܘܡܳܐ܆ ܪܰܥܺܝܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪܓܶܙܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܳܪܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܨܰܘܡܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܚܕܺܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܛܰܡܰܐ ܛܡܶܐ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܢܚܶܬ ܘܰܢܨܰܚ܆ ܚܽܘܠܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܢܶܨܛܰܝܰܐ ܟܰܕ ܢܰܩܕܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܽܘܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠܘ܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܒܓܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܕܺܝܕ܆ ܓܶܥܨܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܟܰܕ ܢܶܣܓܽܘܢ ܢܶܣܚܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܟܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܪܰܩܘ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܚܳܠܶܛ ܗܽܘ ܒܶܗ ܕܠܺܝܚܳܐ ܬܶܛܪܳܐ ܒܫܰܦܝܽܘܬܰܢ܆ ܕܢܶܣܢܶܐ ܪܺܝܫܺܝܬܰܢ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܨܰܘܡܰܢ܆ ܡܰܨܝܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܢܶܬܟܰܐܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܰܢ܆ ܩܽܘܠܘ ܢܶܟ̈ܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܨܰܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܰܓܺܝܠܘ ܡܽܘܝܳܩܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܢܫܺܝܓܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܒ ܠܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܰܢܥܽܘܪ ܝܰܥܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܀

 

ܠܳܐ ܬܶܬܰܟܠܽܘܢ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܢܳܟܽܘܠܳܐ ܕܓܳܢܶܒ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܚܣܺܝܟ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܡܣܰܒܰܥ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܩܳܡ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ ܒܪܶܢܝܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ܆ ܘܓܳܢܶܒ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܡܳܪܰܢ ܗܰܒ ܠܰܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܓܳܢܶܒ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܙܺܐܦܳܐ܀

 

ܟܢܽܘܫܘ ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܬܽܘܒ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܓܶܝܪ ܘܢܳܣܶܒ ܒܕܺܝܠܶܗ ܡܰܡܣܟܰܢ ܠܰܢ܆ ܘܗܽܘ ܒܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܥܳܬܰܪ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܓܢܰܒ ܠܶܗ ܠܳܐ ܥܳܗܶܢ܆ ܘܙܺܐܦܳܐ ܕܝܰܗܒ ܗܽܘ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܟܢܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܶܗ܆ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܫܠܺܝܡܽܘܢ ܒܶܝܬ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܰܬ݂ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܦܽܘܩ ܒܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܘ̈ܳܢܶܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܥܘܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܘܰܒܬܰܘܫܳܐ ܒܝܽܘܡ ܨܰܘܡܶܗ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܦܬܰܟܪܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܩܶܨܡܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܣܦܺܝܩܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܩܪܳܐ܆ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܰܥܡܶܕ ܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܘܰܕܡܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܓܳܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܛܽܘܒ ܠܰܕܣܰܝܒܰܪ ܘܥܰܙܺܝ ܘܰܢܨܰܚ ܘܶܐܬܪܰܡܪܰܡ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܚܰܘܒܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܓܪܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܺܝ ܕܰܠܡܶܨܳܡ ܪܰܦܝܳܐ ܠܡܶܫܗܰܪ ܫܰܦܠܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܚܶܒ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܝ ܕܽܐܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘܐ ܡܳܐ ܕܰܙܟܳܢܝ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܕܶܐܩܽܘܡ ܕܢܶܚܕܰܪ ܬܽܘܒ ܢܰܪܡܶܝܢܝ܆ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ [ܗܰܒ ܠܺܝ ܫܽܘܥܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܶܐܥܛܶܐ ܐܶܫܛܰܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܝ]܀

 

 

 

 

 

 

 

  ܒ [ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܛ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܡܓܺܝܙ ܢܶܒܥܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܀

ܠܗܰܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܢܰܟܶܣ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܩܥܺܝ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܘܰܐܟܪܶܙ ܕܶܐܕܢܳܐ ܕܰܣܟܺܝܪܳܐ ܘܰܦܬܺܝܚܳܐ ܠܩܳܠ ܟܶܣܦܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܨܽܘܡ ܘܬܶܒܠܰܥ ܝܰܬܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܠܒܰܫ ܣܰܩܳܐ ܘܬܰܫܠܰܚ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܟܽܘܦ ܨܰܘܪܳܟ ܘܰܬܫܰܥܒܶܕ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܝܺܢܪܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܘܶܐ ܘܥܳܠܶܒ܆ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝ ܕܶܟ̈ܣܶܝܢ ܒܥܳܠܽܘܒܽܘܬܶܗ]܀

 

[ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܩܳܐܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܨܰܒܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ܆ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܐܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܚܫܰܠ ܬܽܘܒܠܺܝܩܺܝܢ ܨܺܨ̈ܠܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ܆ ܝܽܘܒܳܠ ܪܰܟܶܒ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܩܫܰܬ݂ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܫܒܳܬܶܗ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܬ ܐܰܪܫܰܥܘ ܘܰܢܦܰܠܘ܆ ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܫܶܡܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܡܠܳܐ ܨܰܪܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܺܝ ܒܰܣܒܶܣܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܕܪܳܒܘ ܠܶܗ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܚܰܝܘܰܬ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܗܶܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܒܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܥܶܒܕܰܬ ܣܰܓܺܝ ܬܒܳܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܦܳܝܢܳܐ܆ ܪܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܚܣܺܝܟ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܝܗ̇]܀

 

[ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܐܩܶܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܙܟܳܗ̇ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ ܘܚܶܫܰܬ݂ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܢ] ܨܳܐܬܳܗ̇܆ [ܕܺܐܝܬ ܕܰܒܛܶܦܪ̈ܶܝܗ̇] ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܢܺܝ̈ܒܶܝܗ̇܆ ܠܟܽܠ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܡܛܳܐ܆ ܗܰܘܦܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ [ܩܰܠܺܝܠܳܐ] ܫܪܳܐ ܒܝܰܩܺܝܪܳܐ [ܘܛܰܥܢܶܗ] ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܰܒܫܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܫܘܰܪ ܥܒܰܪܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

 

 

 

 

 

 

 

   ܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܕܺܝܩ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ܆ ܘܰܠܚܶܘܝܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܶܐܫܶܕ ܘܰܡܫܰܕܶܠ܆ ܐܳܕܳܡ ܫܒܰܪ ܘܚܰܘܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܗܰܒܰܒ ܘܦܺܐܪܳܐ ܡܰܦܪܶܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܡܙܰܓ ܫܶܦܥܳܐ܆ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܘܚܰܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ ܡܶ ܫܶܠܝ܆ ܩܳܡ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܙܳܝܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܛܳܒܳܐ ܘܢܰܛܪܶܗ ܠܶܗ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ܆ ܘܢܰܟܦܳܐ ܕܰܡܕܰܒܰܩ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܨܰܥܪܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܢܶܗ ܒܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܶܗ܀

 

ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܬܰܪܓܶܡ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܦܗܺܝ ܠܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ܆ ܢܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܐܶܐ ܠܩܰܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܥܶܠܰܬ݂ ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܒܶܗ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܶܐܒܕܰܬ݂ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܡܙܰܓ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܐܰܕܺܝܩ ܚܶܘܝܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ …… ܕܰܟܦܶܢ ܠܳܗ̇܆ ܗܦܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܠܝܰܘܢܳܐ … ܗܰܘ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܗܰܘ܆ ܕܠܺܝܛ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܕܬܶܠܒܰܫ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ܆ ܙܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܬܶܢܽܘܕ ܒܐܽܘܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂܆ ܒܰܝܰܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܒܠܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ܀

 

ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܨܰܘܡܰܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܢܢܰܟܶܬ݁ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܓܙܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܠܢܳܒܽܘܬ݂܆ ܒܣܶܡ ܒܺܝܫܳܐ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܳܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܡܳܐ ܠܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܟܰܠ̈ܒܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܠܦܽܘܡܰܢ ܦܰܩܪܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܰܬܬܳܐ܀

 

ܐܰܕܺܝܩ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܦܰܪܰܣ ܘܕܰܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܪܶܡܙܶܗ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܳܪܶܩ ܠܳܗ̇܆ ܨܳܪ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܥܰܡܠܶܗ܆ ܠܒܶܫ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܩܢܳܐ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܕܢܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܙܡܰܪ ܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪܶܗ܆ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܆ ܙܩܺܝܦܶܗ ܙܰܩܦܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

 

 

 

 

 

    ܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

[ܗܳܢܰܘ] ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ[ܢܶܪܚܰܡ] ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ [ܘܢܶܚ]ܕܶܐ ܒܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܨܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܰܡܚܰܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܣܓܺܝ ܟܺܐܒ̈ܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ [ܥܰܨܒܶܗ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܣܰܡܟܳܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ] ܕܨܰܘ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܥܳܢܝܳܐ ܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܀

 

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܬܪܳܢܳܐ܆ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܘܢܶܥܬܰܪ ܒܰܡܠܽܘܐܶܗ܆ ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܬܽܘܟܳܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܘܶܐܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܗܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܦܳܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܡܰܡܣܟܶܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܳܠܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܨܰܘܡܶܗ ܛܳܒܳܐ ܚܙܳܩܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

 

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܚܪܪܳܢܳܐ܆ ܫܳܪܶܐ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܢܺܝܪ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܟܰܪܣܳܐ܆ ܠܰܐܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܫܚܺܝܩܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܬܶܒܛܰܠ ܟܰܪܣܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇܆ ܘܰܬܫܰܡܶܫ ܪܽܘܚܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܠܰܘ ܟܶܝܬ ܥܽܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܥܳܢܝܳܐ ܒܣܶܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܀

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܕܰܪܫܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܬܩܽܘܡ ܬܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܗܳܐ ܣܰܩܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܩܒܳܐ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܚܺܝܨܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܬܕܽܘܫ ܘܰܬܪܰܨܶܨ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܨܰܘܡܳܐ ܠܚܰܘܳܐ܆ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܘܰܠܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܀

 

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܚܳܣܶܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܘ ܠܫܶܦܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܢܦܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܨܰܘܡܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܨܰܝܳܡܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܝܠܶܠ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܙܰܟܺܝ ܐܳܦ ܠܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܣܰܢܝܽܘܬܢ ܕܨܶܒܬܰܘ̈ܗܝ ܢܰܣܪܰܚ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܐ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܺܝܥܳܢ ܠܚܽܘܠܳܠ ܨܳܐܽܘܬܰܢ ܘܰܠܚܽܘܘܳܪ ܟܽܘ̈ܡܳܬܰܢ܆ ܒܣܰܩܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܩܶܛܡܶܗ ܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܬ݂ܶܐ ܕܡܰܓܳܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܢ܆ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܘܓܰܐܝܳܐ ܕܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܀

 

ܫܽܘܛ ܓܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܘܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܡܗܰܒܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܨܶܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܨܰܘܡܳܐ ܪܶܗܛܰܬ܆ ܘܰܐܚܶܬ݂ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܥܶܠܰܬ݂ ܫܶܐܠܶܬ݂ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܒܶܬ݂ ܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܶܗ܆ ܒܨܰܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ [ܘܫܰܗܪܳܐ]܀

 

[ܠܳܐ ܢܒܽܘܬ ܒܶܗ ܒܣܰܩܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܰܘܗܝ ܕܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܫܩܺܝܠ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܩܝܢܐ ܘܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܙܟܳܐ ܟܽܠ] ܣܰܩܰܐ ܗ̱ܘ [ܟܰܦܶܗ] ܠܗܳܡܳܢ ܓܰܐܝܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܨܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܐܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܠܨܰܝܳܡܳܐ ܕܫܰܬܺܝܩ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܕܗܳܡܳܢ ܒܦܽܘܡܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܀

 

ܫܽܘܛܘ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܨܰܘ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܡܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܨܶܒ̈ܬܺܝܢ ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܕܰܣܢܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܺܐܦܳܐ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܫܦܰܪܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܡܳܪܶܩ ܫܽܘܚܬܶܗ ܕܝܰܥܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܢ܀

 

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܕܡܰܨܶܐ ܕܒܰܦܝܳܣܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܝܰܘܢܳܢ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܢܺܝܢܘܶܐ ܚܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܒܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܨܰܘܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ܆ ܣܢܺܐܓܰܪ ܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܡܶܠܶܠ ܘܰܙܟܳܐ ܘܫܰܬܩܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܥܰܒܕܽܘܗܝ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܕܢܳܒܥܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

 

ܗܳܐ ܡܰܪܰܢ ܬܽܘܒ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܕܪܰܫܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܫܰܚܘ ܘܛܰܟܶܣܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܪܕܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܰܡܟܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܽܐܘܟܠܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܚܺܝܨܳܐ ܫܘܰܪ ܥܰܒܪܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܘܠܰܐܘܳܢܶܝ̈ܗ̇܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܝܰܗܒܘ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܰܢ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܳܐ ܠܟܰܪܣܶܗ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܟܰܕ ܐܰܓܪܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܐܶܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܐܳܦ ܫܶܦ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܛܰܘܪܳܐ ܟܰܪܝܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܶܢܚܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܀

 

 

 

  ܗ  ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗܳܐ ܕܳܠܘ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܰܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܬܶܙܕܰܝܰܚ ܘܬܺܐܙܰܠ ܠܰܚܠܽܘܠ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܬܶܥܡܰܕ ܒܶܗ ܘܬܶܦܪܰܓ ܒܶܗ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܨܶܒܬܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܨܰܘ̈ܡܶܝܗ̇܆ ܬܺܐܙܰܠ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܢܰܢܗܰܪ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܠܰܡܦܺܕܳܐ ܥܰܡ ܡܶܫܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܕܰܪ ܙܰܝܰܚ ܟܰܠܰܬ݂ ܒܽܘܟܪܶܗ܆ ܕܬܶܡܛܶܐ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܨܰܒܶܬ݂ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܶܗ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ܀

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܟܰܢܶܫ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܘ ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܒܽܐܘܟܠܳܐ ܒܰܨܰܪ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܫܩܰܠ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܢܰܣܺܝܘܗܝ܆ ܡܚܳܗ̇ ܪܺܝܚܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܒܰܠܒܰܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܡܓܰܝܶܙ ܢܶܒܥܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܀

 

ܗܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܩܳܡܰܬ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܢܶܙܕܰܝܰܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܫܶܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܺܝܫ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܩܶܢܛܰܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܐܶܢ ܒܳܠܰܥ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܕܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܡܚܶܐ܆ ܝܰܩܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܳܣܶܡ ܠܶܗ ܕܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܡܰܕܥܶܟ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ܀

ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܙܰܝܢܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܦܠܺܝܓܳܐ ܙܳܟܶܐ ܠܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܘܢܳܫܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ܆ ܓܰܒܳܐ ܐܰܘܝܳܐ ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܥܳܫܶܢ܆ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܚܳܐܶܒ܆ ܐܰܘܝܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ݂ ܐܶܬܒܰܠܥܰܬ݂ ܘܶܐܒܕܰܬ݂܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܟܰܢܶܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܢܨܳܕ ܒܳܗ̇܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܰܚܙܺܝܬܰܢ ܠܰܐܘܝܽܘܬܰܢ ܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܓܰܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܢܚܽܘܪ ܒܡܰܣܰܬܳܐ ܕܶܐܢ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܚܰܠܒܳܐ ܪܰܦܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܰܐܫܕܳܐ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܬܩܰܒܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܚܺܝܨܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܕܰܡܙܰܓ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

 

ܬܰܘ ܢܶܬܥܗܰܕ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܽܘܪܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܥܒܰܪ ܨܰܥܪܶܗ ܩܰܕܪܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܰܢ ܘܒܰܐܚܰܝ̈ܢ܆ ܠܡܳܪܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܒܦܶܨܚܳܐ ܩܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܡܳܪܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܢܟܰܣܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܬܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܥܰܠܺܝܘ ܘܰܐܪܓܶܙܘ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܆ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܦܶܨܚܳܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܶܨܚܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܐܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܳܝܢ܆ ܐܳܘ ܠܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܘܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ܆ ܩܪܰܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܬܠܰܘ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܙܩܰܦܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܬܠܰܘ ܫܰܦܶܕܘ ܐܶܡܪܳܐ ܘܛܰܘܺܝܘ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܠܶܐܡܪܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܣܗܶܕ ܕܗܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܀

ܙܩܰܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܪܘܺܝܘ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܘܶܐܬܒܰܠܒܰܠܘ ܘܰܛܥܰܘ܆ ܥܰܫܩܽܘܗܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܢܳܡܽܘܣܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܶܗ ܓܰܡܪܽܘܗܝ ܫܰܪܘ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܩܰܛܪܶܓ ܐܺܝܕܳܐ ܟܶܬܒܰܬ݂ ܚܳܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܦܽܘܡܳܐ ܟܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܪܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܫܰܕܰܪܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܪܰܘ܆ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝ ܦܶܨܚܳܐ܀

 

ܒܶܝܬ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܶܣܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܩܳܐܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܦܪܳܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ܆ ܬܑܶܗܪܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܦܪܰܣ ܐܺܝܕܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܥܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܙܟܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܠܺܝܩ܀

 

ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܒܡܳܪܰܢ ܚܳܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘܢܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܓܰܫܽܘܗܝ ܢܗܰܪܘ܆ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܫܽܘܗܝ ܘܰܣܡܺܝܘ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܙܩܰܦܘ܀

ܫܠܶܡ

 

 

ܘ ܬܽܘܒ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܶܗ

ܐ:    ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܐܩܠܺܝܕ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܠܰܣܢܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܀

ܐ:    ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܣܰܩܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܙܰܝܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ܆ܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܛܰܝܶܒ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܀

ܦ:   ܦܬܰܚܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓܰܘܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܦ ܩܠܺܝܕܶܗ ܐܰܝܟ ܓܺܙܰܒܪܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܬܰܪ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܕܫܰܦܠܽܘܬܰܢ܀

ܪ:    ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܫܰܕܝܳܐ ܩܕܳܡ ܣܺܝܡܬܰܢ܆ ܟܰܕ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܟܽܠܰܢ܆ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܡܰܢ ܗܺܝ܆ ܚܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܙܶܝܢ܀

      ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܦܬܰܚ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ܆ ܦܶܬܚܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܐܬܥܰܘܰܪ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ܆ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܥܰܘܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܬܺܐܪܰܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܛܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܠܶܦ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܓܳܒܽܘܠܰܢ܀

ܡ:   ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܐܳܘ ܡܝܰܩܰܪ ܦܰܪܨܽܘܦܰܢ܆ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܩܬ݁ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪܶܒ ܨܰܠܡܰܢ܆ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܩ ܠܰܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܶܐܚܕܰܬ݂ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܘܰܪܢܳܗ̇܀

ܡ:   ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܰܐܕܳܡ ܘܰܒܦܽܘܬܳܚܶܗ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܣܓܰܦ ܦܽܘܬܳܚ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܣܰܓܺܝ ܥܳܕܰܪ ܦܽܘܬܳܚ ܥܰܝܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܛܦܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܚܰܕ ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡ:   ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܠܽܘܛܶܗ ܠܰܫܦܳܝܳܐ ܕܡܰܫܠܰܡ ܠܰܢ܆ ܢܟܰܠ ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܘܰܚܙܳܐ ܨܰܥܪܶܗ܆ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܰܕܠܰܢ ܘܗܳܐ ܫܳܥ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܚܙܺܝܘܗܝ ܠܦܽܘܪܣܳܝܰܢ ܪܰܒܳܐ܆ ܠܽܘܛܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܡܢ ܟܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܶܬܒܰܪܰܟ܀

 

 

 

 

 

ܙ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ

ܗܳܐ ܨܰܘܡܰܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܢܶܣܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܆ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܦܬܺܝܚܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܒܳܐ ܠܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܬܽܘܪܣܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘܢܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܒܶܗ ܢܳܚܨܳܐ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܦܳܪܽܘܫܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܚܳܪܰܬ݂ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܰܩܢܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܗܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܘ ܨܰܘ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

ܢܰܣܶܐܘܗܝ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܬܶܣܓܶܐ ܬܶܐܟܠܶܗ ܠܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܡܰܠܐܶܐ ܠܶܗ ܠܓܶܦܳܗ̇ ܘܡܰܘܩܰܪ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܦܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܢܶܫܪܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܢ ܗܽܘ ܐܶܬܝܰܥܰܢ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܨܶܐ ܓܳܕܶܠ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܓܕܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠܳܐ ܝܳܩܰܪ ܒܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܢܺܐܩܰܪ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܠܶܗ܀

 

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܶܢܘ ܘܰܫܦܰܪܘ܆ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܆ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܠܰܥܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܦܶܛܦܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܪܺܝܫܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܨܒܳܐ ܕܰܢܘܩܰܪ܆ ܠܶܒܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܚܣܰܠܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

 

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܬܰܪܣܺܝܘ܆ ܝܺܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܒܽܘܩܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܣܰܩ ܥܰܡ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܺܝܩܰܪܘ ܒܬܽܘܪܣܳܝܳܐ܆ ܚܳܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܕܰܪܗܶܛܘ ܙܟܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܙܟܰܘ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܠܦܳܛܦܳܓܶܐ ܘܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

 

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܣܢܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܳܠܰܚ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܫܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܣܓܺܝ ܗܰܘܢܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܪܰܚܡܽܘܗܝ܆ ܦܟܰܗ ܛܰܥܡܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܥܰܝܰܕܘ ܒܶܗ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܫܬܺܝܘ ܘܰܫܘܰܚܘ܆ ܒܛܶܠܳܠܗܽܘܢ ܝܶܬܰܒ ܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܆ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܳܬ݂ ܫܪܳܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܬܳܐ܀

 

ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܓܦܶܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܕܳܬ݂ ܥܰܘ̈ܦܶܝܗ̇܆ ܡܬܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܓܦܶܬܳܐ ܕܝܶܢ ܕܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܒܳܒܶܠ ܚܢܰܩܬܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܛܶܠܳܠ ܚܰܢܦܽܘܬܳܗ̇܆ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ܆ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ ܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܒܡܨܶܪܶܝܢ܀

 

ܚܶܣܡܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܒܳܒܶܠ ܒܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܕܠܰܓܦܶܬܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܫܕܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ܆  ܫܘܰܚܘ ܘܰܦܫܰܛܘ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܕܫܰܟܪܳܐ ܣܢܰܘ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܠܳܐ ܩܢܰܘ ܬܰܡܳܢ܆ ܪܣܰܡ ܛܰܠܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܣܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

 

ܩܶܪܒܰܬ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܐܪܺܝܚܰܬ ܒܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܡܚܳܗ̇ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܨܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܙܕܰܓܪܰܬ݂ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܨܳܡܰܬ݂ ܒܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܒܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܠܰܕܐܳܟܠܺܝܢ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܠܰܕܨܳܝܡܺܝܢ ܢܶܛܪܰܬ݂܆ ܨܳܡ ܥܰܡܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܝܰܥ̈ܢܶܐ ܐܶܬܬܰܪ̈ܣܺܝ܀

 

ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܣܢܰܘ ܘܰܐܣܠܺܝܘ܆ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܦܰܛܦܳܓܶܗ܆ ܠܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܩܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܘܣܶܦܘ ܣܢܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܘܚܰܠܶܦܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܚܰܠܶܦܬܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܚܠܳܦ ܕܰܠܓܰܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

 

ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܢܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܣܓܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܘܗܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܣܓܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܥܢܽܘܬܳܗ̇܆ ܛܳܠܽܘܡܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܓܳܠܽܘܙܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܠܳܐ ܦܰܢܝܰܬ݂ ܠܰܓܡܳܪ ܩܰܪܢܳܐ ܘܓܽܘܥܠܳܢܳܐ܆ ܝܰܥܢܽܘܬܳܗ̇ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݂܆ ܕܳܐܦ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ ܦܶܪܥܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

 

ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܐ̱ܪܳܙ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܦܠܺܝܚܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ܆ ܫܰܒܥܳܐ ܓܶܝܪ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܫܓܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܟܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܬܰܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܪܥܳܐ܆ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܙܪܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܨܳܡܘ ܒܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܣܓܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܰܪܥܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܙܥܰܪܘ ܒܳܗ̇܀

 

ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܚܶܬ݂ ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܪܣܰܬ݂ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܨܰܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܚܬܳܗ̇ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܘܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܬܒܰܥܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܨܰܥܪܶܗ ܕܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܚܬܳܗ̇ ܩܳܛܶܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ ܡܶܬܐܰܓܪܺܝܢ܆ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܓܺܝܪ̈ܰܝ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܟܰܕܳܒ̈ܶܐ ܫܚܝܕܰܝ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܩܽܘܫܬܳܐ ܙܰܒܢܽܘܗܝ ܒܰܠܚܶܡ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܡܠܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܘܡܰܟܪܶܙ ܡܠܳܐ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܕ ܦܽܘܡܶܗ ܕܚܶܠܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܕܰܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܽܘܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܰܡܠܶܟ܀

 

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܠܽܘ ܢܦܰܠ ܐܳܦ ܗܽܘ܆ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܬܠܳܬܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܙܺܝܘܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܫܶܡ ܓܶܝܪ ܦܬܰܟܪܶܗ ܣܳܡ܆ ܒܙܺܐܦܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ܆ ܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܢܶܬܩܰܠܰܣ܀

 

ܠܗܳܝ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܚܳܒܰܬ݂ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܬܶܙܟܶܐ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܗܘܳܬ݂ ܙܺܝܘܳܐ܆ ܕܰܦܬܰܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܨܺܝ ܒܝܰܕ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܚܳܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܙܟܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܒܶܗܬܰܬ݂ ܒܝܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܘܰܙܟܳܬ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܙܰܚ ܒܳܗ̇܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܥܶܠ̈ܠܳܬܶܗ ܦܣܰܩ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܳܘ ܚܰܛܺܝܬܳܐ ܕܫܶܓܪܰܬ݂ ܠܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܬܛܰܠܶܩ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ݂ ܕܟܽܘܪܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܢܶܬܩܰܠܰܣ ܒܓܰܘܶܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܢܽܘܪܶܗ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗ̇ ܣܶܦܰܬ݂ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ܆ ܠܒܰܪ ܓܶܝܪ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܩܶܛܡܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܫܦܰܪ ܘܰܢܦܰܩ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܨܰܚ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܀

 

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܒܶܛܠܰܬ݂ ܦܬܰܟܪܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ܆ ܡܳܕܳܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܙܟܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܒܳܒܶܠ ܒܪܰܬ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܙܟܰܘ ܕܶܝܢ ܡܳܕܳܝ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܙܨܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܦܶܣܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ܆ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܒܶܗܬ݂ܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܰܓܺܝ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ݂ ܒܩܶܛܠܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗ̇܆ ܐܶܬܟܰܣܣܰܬ݂ ܘܒܶܗܬ݂ܰܬ݂ ܒܓܰܘ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܚܰܪܫܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܺܝ ܐܰܫܩܝܰܬ݂ ܟܳܣܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ܆ ܬܶܛܪܶܗ ܕܗܰܘ ܟܳܣܳܐ ܫܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܫܳܩܺܝܬܳܐ܆ ܕܡܰܫܩܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܶܗ ܡܛܳܐ ܗܰܘ ܬܶܛܪܳܐ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܀

 

ܨܰܝܳܡܳܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܘܦܰܫܶܩ ܠܶܗ܆ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܟܰܠܫܳܐ ܟܬܰܒܬܶܗ ܨܶܒܥܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܒܦ̈ܶܠܶܐܬܳܐ ܪܫܰܡܬܶܗܕܢܶܬܬܰܪܓܰܡ܆ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܬܰܘܗܰܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܕܰܚܙܰܘ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܰܦܗܰܘ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܩܪܰܘ ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ܆ ܒܗܶܬܘ ܝܰܥܢ̈ܶܐ ܘܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܕܨܰܝܳܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܘܰܩܪܳܐ ܘܳܐܦ ܬܰܪܓܶܡ܀

 

ܣܡܳܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܶܓܝܽܘܢ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܒܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܒܰܣܡܽܘܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܪܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܟܶܢ ܥܰܠ ܟܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܠܘ ܟܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܦܶܣܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܫܶܓܫܰܬ݂ ܣܡܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܠܚܰܬ݂ ܡܙܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܰܓܶܣ ܒܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܨܰܝܳܡܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܫܪܳܪܳܐ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܕܢܶܬܒܰܕܰܩ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܬܰܟܪܳܐ ܘܟܽܘܢܳܝܶܗ܆ ܝܰܥܢ̈ܶܐ ܠܨܰܝܳܡܳܐ ܫܕܰܐܽܘܗܝ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܒܓܽܘܒܳܐ ܘܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܢܶܬܩܰܠܰܣ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܨܰܝܳܡܳܐ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܦܳܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܙܟܳܐ ܪܶܬܡܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܢܶܗܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܗܳܡܳܗ̇ ܕܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܠܗܳܝ ܢܗܳܡܬܳܐ ܒܰܛܶܠ܆ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܫܰܗܺܝܘ ܠܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܐܰܟܚܰܕ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܨܰܘܡܶܗ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܛ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܪܰܚ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܆ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܨܰܒܶܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܩܕܳܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܝܰܗܒ ܙܺܝܘܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܦܢܳܐ ܕܰܚܡܳܐ ܒܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܫܡܶܢܘ ܘܫܦܰܪܘ܆ ܒܡܽܘܫܶܐ ܚܳܪܘ ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ܆ ܢܚܶܬ݂ ܙܺܝܘܶܗ ܐܰܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܥ̈ܢܶܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܟ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ

 

ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܒܚܰܕܘܰܬ݂ ܠܶܒܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܝܽܘܩܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܛܥܰܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܦܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܠܡܶܟܰܠ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܗ̱ܘ ܙܗܶܐ ܒܶܗ܆ ܟܰܕ ܕܳܝܨܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܺܝ ܡܰܦܨܚܳܐ ܓܰܘܢܳܐ܆ ܚܕܺܝܘ ܗܳܟܺܝܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝܘ ܓܰܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܛܥܶܡ ܪܰܒܰܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܝܰܥܢܳܐ ܕܰܐܛܥܶܡ ܒܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܐܶܙܕܟܺܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܝܳܕܳܐ ܚܳܣܶܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܫܰܒܪܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܛܳܥܶܐ ܒܰܚܣܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܠܒܳܐ ܕܡܰܝܢܰܩܬܶܗ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ܆ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܢܶܚܣܽܘܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܀

ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܐܰܝܟ ܨܰܗܝܳܐ ܕܶܐܫܬܪܰܚ ܒܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܰܡ܆ ܘܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܨܳܡ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ܆ ܣܳܒܳܐ ܦܟܰܗ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܰܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܆ ܩܪܳܝܗܝ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܪܓܺܝܓܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܝܰܕ ܨܰܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܀

ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܛܥܶܢ ܣܳܒܳܐ܆ ܕܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܥܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܒܪܶܛ ܘܰܛܥܶܢ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܥܽܘܬܪܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ܆ ܫܛܳܗ̇ ܪܓܺܝܓܽܘܬܶܗ ܕܠܰܚܡܳܐ ܪܓܺܝܓ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܪܰܓܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܣܢܳܐ ܗ̱ܘ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ܀

 

ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܓܽܘܫܡܳܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܙܘܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܺܝܢܶܗ ܕܺܐܝܠ ܡܰܟܪܶܙ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܶܚܠܶܬ݂ ܒܳܒܶܠ ܕܠܳܐ ܢܕܽܘܢܳܗ̇܆ ܕܳܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒܳܗ̇܆ ܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇ ܠܡܳܕܳܝ ܘܰܠܦܳܪܶܣ܀

ܐܶܨܛܰܢܥܰܬ݂ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܚܒܰܫܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܠܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܬܚܶܝܬ ܫܡܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܦܬܰܟܪܳܐ ܢܶܟܒܫܺܝܘܗܝ ܠܺܐܝܠ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܟܒܺܝܫ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܠܨܶܗ ܠܫܰܒܳܝܳܐ܆ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܫܰܒܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܟܽܘܡܪܳܐ ܐܳܦ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܶܗ܀

 

ܕܰܫܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܠ ܣܳܡܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܗܦܰܟ ܬܰܒܥܳܗ̇ ܣܶܓܕܬܶܗ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܆ ܕܢܶܨܚܳܢܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗܝ܆ ܕܰܣܒܰܪ ܡܟܶܠ ܒܳܒܶܠ܆ ܕܒܶܝܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܐܰܘܩܶܕ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܗܦܰܟ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ܆ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܒܰܪ ܫܶܒܝܳܐ܆ ܕܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܣܓܺܝܕܳܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ܀

 

ܐܳܦ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ܆ ܐܺܝܠ ܣܳܡܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܡܽܘܫܰܐܶܝܠ܆ ܐܶܨܛܰܢܥܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܢܦܰܠ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܨܰܠܡܳܐ܆ ܚܳܪ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܰܐܶܝܠ ܒܰܫܡܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܩܕܳܡ ܨܰܠܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕܳܡ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܣܓܶܕܘ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܀

 

ܢܰܗܡܶܐ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܬܢܶܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܢܶܐ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܚܽܘܪ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܩܠܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܦܰܬܚܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܦܬܰܚ ܘܰܢܣܰܒ ܓܶܠܢܳܝܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܬܰܪܓܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܣܳܛܳܢܳܐ ܦܠܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܕܫܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ܆ ܗܦܰܟ ܙܺܐܦܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܡܳܫܶܝ̈ܗ̇܆ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܢܦܰܠ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܒܝܰܕ ܣܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܐܪܰܬ݂ ܢܶܦܠܰܬ݂܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܟܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܗܳܐ ܐܰܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܒܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆ ܠܳܐܣܽܘܛܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ ܦܪܰܩܘ ܘܰܐܚܺܝܘ܆ ܢܦܰܩ ܣܰܝܦܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܩܰܗܺܝ ܠܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܚܰܢܘ ܓܶܝܪ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܦܰܩܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ [ܕܣܶܒܟܰܬ݂ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗ̇ ܛܥܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂]܆ ܕܗܶܦܟܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܕܺܝܠܳܗ̇܀

 

ܐܰܪܝܽܘܟ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܗܰܡ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܒܰܠܗܺܝܘ ܓܙܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܘܒܶܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܺܝܡ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܪܗܶܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܠܰܘ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܕܣܰܪܗܶܒܘ ܠܒܶܫܘ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ܆ ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܚܰܕܘ ܘܰܦܬܰܚܘ܀

 

    

 

 

           

 

  ܝ  ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥܰܕܥܺܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܪܰܒܺܝ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܦܢܰܩܬܶܗ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܕܫܶܠܶܬ݂ ܘܰܐܣܶܩܬܶܗ܆ ܘܰܐܚܶܒ ܠܒܰܪܬ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܕܰܫܢܳܬ݂ ܘܨܰܥܰܪܬܶܗ܆ ܣܢܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܗ̇܆ ܕܰܐܪܓܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܘ ܓܰܙܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܬܽܘܢ܆

ܠܰܦܬܽܘܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܫܳܛ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܦܠܰܛ ܘܰܫܕܳܐ ܒܶܣܡܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܨܰܘܡܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܝܰܐܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ܆ ܣܠܶܩ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܓܰܘܢܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܰܘܢܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܓܰܘܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܐ܆ ܠܒܶܫ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

 

ܗܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܕܨܰܘ̈ܡܶܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܦܰܛܰܡ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܓܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܘܨܰܘܡܶܗ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܚܙܳܐ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܕܩܳܐܶܡ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܛܰܢ ܬܰܘܪܳܐ ܦܳܠܚܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܓܠܳܐ ܒܛܺܝܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

 

ܟܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܡܶܬܠܰܥܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܒܶܣܡܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܪܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܠܶܓܝܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܒܥܶܓܠܳܐ ܐܶܬܡܚܺܝܘ܀

 

ܗܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܢܣܺܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ܆ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܰܪܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܒܟܶܣܝܳܐ ܕܩܰܪ ܘܰܩܛܰܠ܆ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܚܙܰܘ ܥܶܓܠܳܐ܆ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܀

 

ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡܗܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܫܳܛ ܡܽܘܫܶܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܟܺܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܘܚܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܘܰܟܢܰܫ ܘܰܐܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂܀

 

ܥܝܳܕܶܗ ܕܶܝܢ ܣܰܢܝܳܐ ܕܳܐܣܽܘܛܳܐ܆ ܟܽܘܪܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܚܰܒܶܠ ܛܰܥ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܗܽܘ ܥܝܳܕܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܡܳܙܽܘ̈ܢܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܝܳܕܶܗ ܕܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܟܰܠ ܒܪܽܘܛܢܳܐ܆ ܘܰܫ̣ܬܳܐ ܒܪܽܘܥܳܡܳܐ܆ ܟܪܺܝܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܥܣܶܩ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܡܠܶܐ܆ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕܰܟܦܶܢ ܗܽܘ ܠܰܚ̈ܕܬܳܬ݂ܳܐ܀

 

ܚܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܪܽܘܛܢܳܐ܆ ܐܰܟܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܓܰܘܢܶܗ ܓܶܝܪ ܓܰܘܢܳܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܛܰܥܡܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܕܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܣܽܘܘܓܳܐܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܰܬܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ܆ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܨܽܘܪ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ܆ ܒܝܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܕܓܰܠ݀ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ܀

ܒܒܶܪܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬܠܶܗ ܕܢܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘܢܶܗ ܡܡܰܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܟܽܘܣܒܰܪܬܳܐ ܟܰܢܝܶܗ ܕܢܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܪܺܝܚܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܡܶܬܒܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܰܬܠܶܗ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܘܡܰܬܠܶܗ ܒܕܶܒܫܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܶܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܽܘܗܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܶܒܫܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܡܥܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ܀

 

ܗܳܢܳܐ ܟܺܝܬ݂ ܡܰܢܢܳܐ ܕܡܰܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܓܰܘܢܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܒܥܽܘܩܣܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܟܠܽܘܗܝ ܒܐ̱ܪܳܙ ܡܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܡܪܳܪܳܐ ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ܆ ܚܽܘܠ̈ܕܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܠܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܒܪܽܘܥܳܡܳܐ ܐܰܟܠܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܒܒܰܨ̈ܠܶܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

 

ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܚܳܣܶܠ ܠܦܽܘܡܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܕܰܟܦܶܢ ܓܶܝܪ ܘܰܚܙܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܐܶܓ܆ ܘܰܨܗܳܐ ܬܽܘܒ ܘܚܳܙܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܐܰܒ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܨܶܐ ܫܳܬܶܐ܆ ܨܰܗܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܪܘܶܙ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܳܪܰܥ ܟܽܠ܆ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

 

 

 

  ܐ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ] ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܣܳܢܳܐܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܚܣܰܡ ܒܰܐܕܳܡ܆ ܘܰܣܩܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܢܰܩܪܶܒ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ܆ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܀

 

ܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܓܶܐܪ̈ܶܐ ܢܳܒܥܺܝܢ܆ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܪܰܒ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܆ ܙܟܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ܆ ܠܰܘ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂܆ ܐܰܝܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܒ܆ ܐܰܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ܆ ܒܢܶܟܠܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܛܥܺܝ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܩܪܶܒ܆ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܨܳܡ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܕܰܡܽܘܢ ܒܶܗ܀

 

ܠܰܘ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܩܪܶܒ ܠܺܝܛܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ܆ ܕܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܰܩܪܶܒ܆ ܒܰܕܩܳܢܶܛ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܢܳܦܶܩ܆ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ܀

 

ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܡܪܰܚ܆ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܬܟܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܳܐ܆ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܚܨܶܦ܆ ܘܚܳܒ ܘܶܐܫܬܰܦܰܠ܀

 

ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܒ܆ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ܆ ܒܶܗ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܦܪܶܓܰܬ݂ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܚܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܒܶܗ ܙܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܀

 

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܬܳܚܶܒ܆ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܬܳܚܒܺܝܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ܆ ܒܦܰܓܪܳܐ ܥܳܛܪܺܝܢ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܳܝܚܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܬܩܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܝܢܺܝܢ܀

 

ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܩܰܝ̈ܣܶܐ܆ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܗ̱ܘ̣܆ ܥܳܛܪܺܝܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܕܳܠܚܺܝܢ ܠܗܰܘܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܡܰܣܓܶܐ܆ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܢܰܦܫܳܐ ܢܳܗܪܺܝܢ܆ ܘܒܶܗ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܒܶܗ ܐܳܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ܆ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܠܶܒܳܐ܆ ܡܨܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ܀

 

ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܠܰܕܪܶܚܶܡ ܠܶܗ܆ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܆ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܠܰܒܺܝܢ܆ ܘܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܣܳܓܶܝܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܙܕܰܡܢܺܝܢ܆ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

ܗܰܒ ܠܰܢ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܰܟܝܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܰܩܕܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܆ ܒܪܶܗܛܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܀

 

  ܒ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ݂ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ]

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܆ ܕܰܒܨܰܘܡܳܟ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܨܚܺܝܢ܀

ܨܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܨܚܺܝܢ܆ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܬܶܗܪܶܗ܆ ܒܓܽܘܒܳܐ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܆ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܚܳܒܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܡܰܘܦܶܐ [ܠܡܺܐܡܪܶܗ]܀

 

ܚܰܕ ܨܰܝܳܡܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝ܆ ܘܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ܆ ܕܚܶܠܘ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܐܪܟܶܢܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܢܢܰܫܩܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

 

ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܠܰܬܒܳܪܳܐ ܢܳܗܡܺܝܢ܆ ܝܺܠܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܒܓܽܘܒܶܗ ܕܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܰܥܝܳܕܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܪܽܘܗܝ܀

 

ܝܺܠܶܦܘ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܠܰܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܢܒܰܣܪ̈ܳܢ܆ ܕܶܐܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܨܳܡܘ܆ ܥܰܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܟܡܳܐ ܚܳܝܒܺܝܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܠܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܝܰܩܪܽܘܢ܀

 

ܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪ ܨܳܡܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܰܠܗܳܡܳܢ ܙܶܩܦܰܬ݂ ܘܰܐܘܒܕܰܬ݂܆ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܟܶܟ܆ ܢܶܪܗܰܛ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

 

ܐܰܠܶܦܘ ܨܰܘܡܳܐ ܠܒܶܒܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܶܐܣܬܺܝܪ ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ܆ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܟܶܟܘ܆ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

 

ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݂܆ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܚܳܒܰܬ݂ ܕܠܶܗ ܚܙܳܬ݂܆ ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܗܳܡܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܥܽܘ̈ܫܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟܘ܆ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܶܗ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ܀

 

ܐܳܦ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܐܳܦ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܘܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ܆ ܗܘܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܥܳܛܰܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܰܢܨܰܚܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܙܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܬܠܳܬܳܐ ܩܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܬܟܰܫܰܪ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܡܶܫܬܠܰܚ܀

 

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܒܢܽܘܪܶܗ ܦܰܚܶܡ ܠܪܶܓܬܳܐ܆ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ܆ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ܆ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪ ܡܶܫܬܠܰܚ܀

 

ܩܽܘܡ ܨܰܝܳܡܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ܆ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܚܰܕ ܟܽܠܳܟ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܟ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܟ܆ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܬܥܰܕܪܳܟ܀

 

ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܗܰܒ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܶܟ܆ ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܟܽܠܳܟ ܬܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܟܽܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܶܫܬܠܰܚ܀

 

ܒܠܶܩܛܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܳܐܰܪ ܡܕܰܝܨܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܩܰܪ ܓܶܦܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܢܳܬܰܥ ܐܽܘܟܠܳܗ̇܆ ܒܨܽܘܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܬܶܦܪܰܚ܀

 

  ܓ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ]

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܗܽܘ ܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܕܰܢܩܰܠܣ ܢܰܘܪܶܒ܆ ܠܓܰܒܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܓܢܶܝܘܗܝ ܬܽܘܒ܆ ܠܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܀

 

ܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܡܶܠܠܶܬ݂ ܘܰܐܘܪܶܒܬܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܠܝ ܢܰܨܰܚܬܶܗ܆ ܕܶܐܚܰܦܶܛ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

 

ܠܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܚܽܘܕ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦܺܝ̈ܢ܆ ܗܝܰܟܠܳܐ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܒܰܢܳܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܰܘܚܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܪܳܐ܀

 

ܐܳܦܠܳܐ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܨܛܒܶܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ܀

 

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܳܗܘܳܐ܆ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܡܰܥܡܪܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܶܗ܆ ܕܰܐܝܟ ܢܰܘܣܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܝܺܠܰܦ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܰܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܬܶܒܢܶܐ ܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܒܗܰܘܢܳܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܗܳܟܰܢ ܡܨܶܝܬ݁ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܡܥܰܡܪܳܐ ܕܒܳܟ ܢܶܫܪܶܐ܀

 

ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܟܽܠ܆ ܡܳܐ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܚܽܘܒܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܟܽܠܒܰܪܢܳܫ.

 

ܐܶܙܕܗܰܪ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܦܳܟ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܪܺܝܩ ܥܰܡܠܳܟ܆ ܕܗܳܟܰܢ ܡܥܳܕ ܢܰܘܒܶܕ܆ ܢܟܺܝܠܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܢܶܛܥܝܳܟ ܕܬܶܫܬܰܩܰܠ܆ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ ܕܶܐܟܰܠ܆ ܕܚܰܠ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܗܽܘ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܆ ܪܳܫܶܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܳܟ܀

 

ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܠܳܐ ܢܕܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ܆ ܕܗܳܐ ܚܙܺܝ ܨܰܝܳܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܦܩܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬܕܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܕܡܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܚܰܘܶܐ܀

 

 

  ܕ   ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ [ܩܳܠܳܐ] ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

[ܥܽܘܢܳܝܳܐ]: ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ.

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܢܗܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܘ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܠܶܗ ܪܳܚܶܡ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܨܳܐܶܡ ܘܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ܆ ܨܰܘܡܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘ܆ ܘܒܶܗ ܫܚܺܝ݉ܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܰܚܡܶܗ܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܪܓܰܫ ܬܽܘܒ܆ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܶܗ܀

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܪܚܶܡ ܘܰܐܚܶܒ܆ ܘܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܠܒܽܘܟ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܽܘܒ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܕܨܰܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܨܰܘ݉ܡܶܗ܆ ܒܽܐܘܟܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܕܡܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܰܡܩܰܘܶܐ܀

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܨܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܓܶܝܪ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܢܨܽܘܡ ܘܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܨܰܘܡܗܽܘܢ܆ ܐܰܣܓܺܝܘ ܚܛܰܘ݉܆ ܠܢܳܒܽܘܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܒܫܶܡ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܨܶܒܝܳܢ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ܀

 

ܕܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܢܶܐܟܽܘܠ ܘܢܶܬܬܰܪܣܶܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ܆ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܕܰܢܨܽܘܡ ܕܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܫܟܺܝܚ …… ܘܥܰܡ݉ܠܳܐ܆ ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ܆ ܥܰܡ̱ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܝܳܚܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܥܰܡܠܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܀

 

ܠܳܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܒܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܨܰܝܳܡܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܰܓܪܶܗ܆ ܕܝܰܥܢܳܐ ܪܫܺܝܡ ܕܺܝܢܶܗ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܥܘܠ̈ܡܺܝܢ܆ ܡܶܬܬܒܰܥ݉܆ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܠܟܰܪܣܳܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܥܰܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܬܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ