ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

 

ܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ

ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀ (ܒܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ܆ ܐܰܘܟܝܬ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ)

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

 

 

 

 

 

 

[ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ]

  ܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܡܬܶܠܡܶܕ ܟܽܠ܆ ܠܣܳܦܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܠܡܕܰܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܓܠܺܝ ܫܳܪܒܳܗ̇܆ ܕܓܰܢܬܳܐ܆ ܟܬܺܝܒܰܬ݂ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܫܒܺܝܚܰܬ݂ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܪܰܬ݂ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܬܡܺܝܗܰܬ݂ ܒܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܡܰܘܪܶܒ ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ]܀

ܒܶܝܬ ܕܶܚܠܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ܆ ܡܶܨܥܰܬ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂܆ ܪܶܚܡܬܑܶ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܶܐܒܨܺܝܘܗܝ ܩܪܳܬܰܢܝ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܟܠܳܬܰܢܝ ܕܶܐܥܰܩܶܒ܆ ܪܥܺܝܬ݂ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܒܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܝܰܩܪܶܬ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܗܰܡܣܶܬ݂ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܥܰܩܒܶܬ ܕܶܐܬܝܰܬܰܪ܆ ܘܫܶܬܩܶܬ݂ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ܀

ܦܶܓܥܶܬ݂ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ܆ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܰܙܥܽܘܪ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ܆ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ܆ ܠܶܫܳܢܝ ܩܪܳܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܶܗ܆ ܘܡܰܕܰܥܝ ܦܪܰܚ ܘܛܳܣ܆ ܒܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܘܰܒܨܳܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒ܆ ܠܳܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ܀

ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܟܽܠ ܛܺܘܪ̈ܺܝܢ܆ ܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܠܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܡܛܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܡܽܘܠܳܐ܆ ܠܪ̈݁ܶܓܠܰܘܗܝ ܢܫܰܩ ܘܰܣܓܶܕ܆ ܘܶܐܬܦܢܺܝ܆ ܕܢܶܣܰܩ ܢܕܽܘܫ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܕܛܽܘܪ̈ܳܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ܆ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܢܳܫܶܩ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܩܰܦܰܚ܀

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܬ݂ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܠܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܺܝܪ ܐܺܝܬ ܥܰܡܠܳܐ܆ ܒܓܰܘܶܗ ܠܝܳܪ̈ܽܘܬܰܘܗܝ܆ ܡܓܰܪܰܓ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ܆ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܗ ܠܣܳܠܽܘܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܰܦܪܰܓ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܰܚܠܶܐ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ܆ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܛܰܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܢܳܚܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܚܳܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ ܗܳܝ܆ ܕܶܐܬܪܕܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܕܳܝܨܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܨ ܝܰܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܳܒܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܟܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܛܒܰܥ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ܆ ܕܰܠܬܰܚܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܓܢܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܽܘܢ܆ ܦܳܪܚܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ܆ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܥܒܺܝܕ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܬܰܠܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܟܽܘܒܑܶ ܠܦܽܘܬ݂ ܥܰܡܠܶܗ܆ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܠܦܽܘܬ݂ ܟܶܢܫܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܕܦܳܪܚܺܝܢ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܬܚܳܐ܆ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܢܶܡܛܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܨܳܪܬܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ܆ ܕܰܐܡܪܚܰܬ݂ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܒܗܳܝ ܚܽܘܓܬܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܕܗܳܘܝܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܗܳܟܰܢ ܟܪܺܝܟ ܐܳܦ ܗܽܘ܆ ܘܝܰܡܳܐ ܐܳܦ ܝܰܒܫܳܐ܆ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ܀

ܘܰܕܐܶܫܬܪܰܚ ܠܶܗ ܦܽܘܡܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܝܳܢܶܩ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܢܨܽܘܪܶܗ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܟܠܺܝܠ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܡܟܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢ ܓܕܺ݀ܠ ܘܰܦܐܶܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܟܳܪܶܟ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܛܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܰܦܩܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܑܶ ܠܗܰܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܫܦܽܘܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܬܚܶܝܬ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܥܡܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܛܰܘ ܬܰܡܳܢ܆ ܐܶܬܥܛܺܝܘ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܫܘܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ܆ ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܠܰܦܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܦܩܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܠܩܰܪܕܽܘ ܫܕܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܬܰܡܳܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܩܳܐܝܶܢ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܢܽܘܕ ܝܺܬܶܒ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܬܽܘܒ ܥܰܡܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ܆ ܘܓܰܒܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ܫܒܰܩܘ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܰܢܚܶܬܘ܆ ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܢ̈ܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܬܰܚܬܳܝܳܐ܀

ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܒܪܰܘܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܦܶܚܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܠܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܢܶܚܢܺܝܘܗܝ܆ ܐܰܒܪܰܡ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܥܒܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܪܰܚܶܡ܀

ܦܶܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܦܳܣܶܩ ܠܶܗ܆ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܢܩܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܚܳܙܶܝܢ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܓܶܢܣܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܚܰܢܢܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܟܳܦܽܘܪܬܳܐ ܐܶܡܳܐ܆ ܘܰܠܐܰܡܬܳܗ̇ ܘܒܰܪܬܳܗ̇܆ ܕܶܐܬܶܐܠܶܨ̈ܝ ܒܬܽܘܠܡܳܕܳܐ܀

ܡܰܗܠܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܒܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ܆ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܐܠܽܘ̈ܨܶܐ܆ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܪ̈ܳܓܽܘܡܶܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܰܘܡܗܽܘܢ܆ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܡܳܢܶܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܦܣܰܩܘ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܘܰܐܪܫܰܥܘ܀

ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܛܡܰܪ܆ ܒܶܗܬܬܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܚܳܛܶܐ ܘܡܶܬܦܰܪܰܣ܆ ܕܢܰܛܥܶܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܣܪܰܚ ܕܰܓܶܠ܆ ܕܢܰܛܥܶܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܟܶܢܦܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܣܰܬܪܰܢܝ܆ ܕܬܰܡܳܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܒܨܶܒܥܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܶܗܬܬܶܗ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܝ܆ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝܬ݂܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ܆ ܕܡܰܡܪܰܚ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܐܬܪܕܺܝܘ ܘܰܦܪܰܥܘ܆ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ܆ ܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ܆ ܒܣܶܬܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܪܳܥܶܝܢ ܒܗܰܘ ܪܶܥܝܳܐ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܦܰܪ̈ܬܽܘܟܶܐ܀

ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܺܝܛ ܘܰܒܣܶܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܟܰܦܢܺܝܢ ܘܝܰܐܒܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܝܳܩܕܰܝ̈ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܫܽܘܢܳܩܗܽܘܢ ܐܰܥܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܰܘܗܝ܆ ܡܶܬܛܰܦܛܦܺܝܢ ܪܰܒܰܬ݂ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ܆ ܫܳܐܶܠ ܘܳܐܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܪܰܛܶܒ ܠܶܗ܆ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

[ܫܠܶܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ]

 

 

 

ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܪܳܐܰܓ ܘܒܳܠܰܥ ܠܶܗ܆ ܒܬܰܪܥܶܗ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܒܥܽܘܒܶܗ ܡܚܰܒܶܒ ܠܶܗ܆ ܒܟܰܪܣܶܗ ܡܢܰܨܰܪ ܠܶܗ܆ ܨܳܐܰܪ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ܆ ܒܓܰܘ ܡܥܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܓܳܥܶܨ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܦܳܠܶܛ ܘܫܳܕܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܬܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ܆ ܕܪܶܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܕܩܰܪ ܘܰܐܥܒܰܪ ܪܽܘܡܚܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܡܶܟܳܐ ܚܫܽܘܠ ܣܰܒ ܠܳܟ܆ ܩܠܺܝܕܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܬܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܘܰܚ ܠܳܟ܆ ܡܶܬܚܨܰܚ ܘܓܳܚܶܟ ܠܳܟ܆ ܬܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ܆ ܡܡܰܫܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܰܙܪܰܥ ܘܳܐܦ ܝܳܪܶܒ ܒܚܶܟܡܬܳܐ܆  ܕܰܐܝܟ ܩܰܘܡܬܶܗ ܘܕܰܪܓܶܗ܆ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܓܡܺܝܪ ܘܶܐܢ ܚܰܣܺܝܪ܆ ܡܰܠܶܦ ܒܡܽܘ̈ܫܚܳܬܶܗ܀

ܚܙܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܐܘܒܕܽܘܝܘܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܝܳܡ܆ ܪܶܓܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܬܥܛܺܝ ܘܶܐܬܒܰܛܰܠ܆ ܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܘܡܶܬܬܘܶܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆  ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܒܳܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܝܽܘܪܬܳܢܗܽܘܢ ܚܶܫܟܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܘܒܶܕܘ܆ ܘܰܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ܆ ܛܽܘܒܳܐ ܪܚܶܡܘ ܘܰܦܪܰܚ܆ ܘܳܝܳܐ ܣܢܰܘ ܘܰܡܛܳܐ܆ ܕܰܣܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܒܥܰܘ ܐܶܫܟܰܚܘ܆ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܕܰܐܫܦܰܠܘ܆ ܘܶܐܬܓܢܶܒܘ܆ ܕܥܽܘܡܪܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܕܰܓܶܠ ܫܽܘܢܳܩܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ܆ ܢܝܳܚܗܽܘܢ ܐܰܘܦܺܝ ܠܶܗ܆ ܢܶܓܕܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܓܳܡܰܪ܀

ܚܙܰܝܢ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܐܽܘܠܨܳܢܗܽܘܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ܆ ܚܰܫܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܩܰܝܳܡ܆ ܝܽܘܩܪܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܟܰܬܰܪ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ܆ ܦܶܓܥܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܥܳܩܳܐ܆ ܘܟܶܐܡܰܬ݂ ܐܳܦ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܰܘܡܗܽܘܢ܆ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ܆ ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܡܰܬܩܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܀

ܠܳܐ ܡܶܬܟܒܶܫ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܪܟܰܢ ܟܽܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܣܳܠܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܠܓܰܘ ܚܳܐܰܪ܆ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܝܰܡܳܐ ܚܙܺܝܩ ܪܰܒܳܐ܆ ܫܒܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܪܳܚܡܳܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܣܳܢܐܳܐ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܚܙܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܣܝܳܓܶܗ܆ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܪܺܝܫ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܦܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܛܰܪ̈ܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܰܟܦܺܝܢ ܒܡܰܢ ܕܰܫܠܺܝܚ܆ ܠܕܰܘܒܶܕܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܒܶܥܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܡܟܰܣܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܡܒܰܗܬܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܠܺܝܚ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܣܳܦܶܩ ܠܶܗ܆ ܕܢܰܨܶܕ ܒܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܕܰܝܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܢܰܗܺܝܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗܝ܆ ܡܒܰܣܡܺܝܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܨܶܕܰܝܢ܆ ܡܶܬܡܰܣܟܢܺܝܢ ܒܰܐܬܪܰܢ܆ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܗ̇܆ ܕܰܐܪܥܰܢ ܠܫܳܩܽܘܬܰܢ܀

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܥܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܒܥܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܦܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܣܺܝܠܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܠܘܳܬܰܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܢܶܦܩܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܒܰܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܢܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܓܳܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܡܫܰܚܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܰܪܓܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܪܳܡ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܡܶܢ ܕܗܰܘ܆ ܘܟܶܐܡܰܬ݂ ܡܦܰܠܶܓ ܗܽܘ܆ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܪܰܘܡܶܗ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܒܕܰܪ̈ܓܰܘܗܝ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܚܰܕ ܚܰܕ ܠܦܽܘܬ݂ ܥܰܡܠܶܗ܆ ܡܰܘܪܶܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܟܠܶܐ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܟܰܕ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܰܘܗܝ܆ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܨܰܥܬܶܗ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܪܰܘܡܶܗ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܠܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܢܽܘܚ ܕܶܝܢ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܥܡܪܳܗ̇ ܒܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܐܰܫܪܝܳܗ̇ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܘܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܪܳܐ ܢܽܘܚ ܒܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܫܪܳܐ ܠܬܰܚܬ܆ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܽܘܕܪܶܗ܆ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ܆ ܘܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ܀

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܪܫܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܑܶ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܒܛܽܘܟܳܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܰܬܩܰܢ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܒܪܰܘܡܶܗ ܘܰܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ܆ ܒܪ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܘܓܶܢܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܡܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܝܢ܆ ܕܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ܀

[ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܶܝܢ]

 

 

 

  ܓ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܕܣܺܝܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ܆ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ܆ ܡܨܶܐ ܡܶܬܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܳܗ̇܆ ܕܰܐܝܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ܆ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇܆ ܘܙܰܘܥܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܒܨܽܘܒܳܗ̇܆ ܘܡܶܬܚܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܡܛܽܘܢܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܥܽܘܬܪܳܗ̇܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܆ ܡܟܰܠܠܰܬ݂ ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܀

ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܶܡܫܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܣܩܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܒܗܽܘܢ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܓܰܢܬܳܐ܆ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܢܶܫ̈ܒܶܐ܆ ܪܳܟܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܣܓܰܕ܆ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܪܰܒ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ܀

ܡܰܨܰܥ ܘܢܰܨܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܰܡܙܰܓ ܡܠܳܝܗܝ ܩܶܢܛܳܐ܆ ܘܬܰܚܡܶܗ ܒܣܽܘܪܳܕܳܐ܆ ܕܰܢܬܰܚܡܶܗ ܒܰܚܕܳܐ܆ ܠܚܽܘܕܪܶܗ ܕܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܗܳܝ ܚܕܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܟܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܟܰܕ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܢܰܪܓܫܽܘܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܠܡܶܥܰܠ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ܀

ܚܶܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܚܽܘܕܪܶܗ ܕܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܝܰܠܦܶܗ ܒܫܽܘܐܳܠܳܗ̇܆ ܕܚܶܘܝܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ܆ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܟܣܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܶܐܬܥܛܶܦ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܕܡܰܩܕܫܳܐ܆ ܝܺܕܰܥ ܕܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܩܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܆ ܡܦܰܬܰܚ ܕܢܶܬܬܰܘ̈ܝܳܢ܀

ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܫܶܦܠܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܦܽܘܪܣܳܝ܆ ܦܰܓܪܗܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܳܕ̈ܥܳܢ܆ ܛܡܰܪ ܒܶܗ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܣܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܣܥܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܢ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܦܪܰܚ ܒܶܗ ܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ܆ ܘܓܰܠܶܓ ܫܩܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܬܰܚ̈ܦܝܳܢ ܕܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ ܚܙܳܐ ܘܙܳܥ܆ ܨܰܥܪܶܗ ܚܙܳܐ ܘܰܒܗܶܬ܆ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚ ܘܶܐܬܟܡܰܪ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܢ ܕܺܝܕܰܥ܆ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ܀

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܟܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܙܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ܆ ܐܰܘ ܚܙܳܐ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚ܆ ܚܰܦܶܛ ܕܒܰܚܛܳܗܳܐ܆ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܰܐܒܠܽܘܢ܆ ܛܽܘܒܳܐ ܚܙܰܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܛܥܶܡܘ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܕܥܰܦܽܘܗܝ ܠܫܽܘܫܳܩܶܗ܆ ܕܰܟܦܶܢ ܘܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇܆ ܠܗܳܝ ܓܶܐܘܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܫܠܺܝܚܽܘܬܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܫܳܛ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܢܚܰܘܶܝܗܝ ܠܟܽܘܐܳܪܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܶܐ܆ ܚܰܘܝܶܗ ܕܶܐܢ ܢܳܛܰܪ܆ ܘܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܺܝܢ܆ ܟܣܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܐܓܽܘܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܣܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ܆ ܕܰܐܘܒܶܕ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ܆ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܬܽܘܒ ܫܶܦܠܳܐ܆ ܕܰܐܫܟܰܚ ܠܫܽܘܢܳܩܶܗ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܙܟܳܐ ܘܰܢܨܰܚ܆ ܢܶܥܛܦܺܝܘܗܝ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܒܶܗܬܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ܆ ܕܢܶܩܢܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܀

ܕܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܢܶܩܢܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܶܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܩܢܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆ ܕܺܝܕܰܥ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܝܳܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܪܥܶܗ ܡܛܰܪܰܦ ܠܶܗ܆ ܡܰܕܥܶܗ ܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ܀

ܐܶܠܽܘ ܙܟܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܗܘܳܐ ܩܶܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܚܰܫܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܢܰܦܪܰܓ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܢܺܐܪܰܒ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ܆ ܚܶܘܝܳܐ ܗܦܰܟ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܰܐܛܥܡܶܗ܆ ܫܰܦܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ܆ ܕܒܰܫܟܳܚܬܶܗ ܢܰܒܗܰܬ݂܆ ܘܥܰܠ ܐܶܒܰܕܬܶܗ ܢܰܝܠܶܠ܀

ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܦܺܐܪܶܗ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܩܛܰܦ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܘܩܰܦܠܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܘܕܰܚܙܳܐ ܠܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܕܰܐܙܠܶܓܘ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܪܰܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܓܰܘܣܳܐ ܪܗܶܛ ܘܶܐܚܰܕ ܒܬܺܐܢ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ܀

ܡܶܨܰܒ ܘܢܰܨܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܺܐܝܠܳܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ܆ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܩܪܶܒ ܘܰܐܡܪܰܚ܆ ܘܶܐܬܓܢܶܚ ܐܰܝܟ ܥܽܘܙܺܝܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܓܪܶܒ ܘܳܐܕܳܡ܆ ܐܶܫܬܠܰܚ܆ܘܕܰܒܠܰܥ ܐܰܝܟ ܥܽܘܙܺܝܳܐ܆ ܐܶܬܪܗܶܒ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ܆ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܪܰܩܘ ܘܰܛܫܰܘ܆ ܕܰܒܗܶܬܘ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܚܰܕ ܚܰܕ ܥܛܺܝܦ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܡܥܰܛܰܦ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܟܰܣܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܠܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܟܶܦܘ ܒܳܐܕܳܡ܆ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܫܠܺܝܚ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܚܘܶܝܳܐ ܓܢܰܒ ܢܰܚ̈ܬܶܐ܆ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܀

ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܗܳܕܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܫܦܰܪ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܘܰܐܝܟ ܟܳܗܢܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ܆ ܡܒܰܣܡܳܐ܆ ܢܰܛܪܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܢܗܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܆ܕܰܥܒܰܕ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ܆ ܗܳܟܰܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܬܰܚܡܶܗ ܠܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܘܦܰܬܚܶܗ ܠܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܪܥܶܐ ܒܶܗ܀

[ܫܠܶܡ ܕܰܬܠܳܬܳܐ]

 

  ܕ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܺܐܢܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܕܰܐܡܪܰܚ ܒܕܰܪܫܶܠ ܠܶܗ܆ ܘܺܝܕܰܥ ܕܬܽܘܒ ܦܳܣܰܥ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܰܘܪܶܟ ܠܶܗ܆ ܬܚܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܕܳܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܣܳܡ ܠܶܗ ܬܽܘܚܡܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ܆ ܩܳܠܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܬܚܽܘܡܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢ ܚܰܪܒܳܐ܆ ܣܝܳܓܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܫܘܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܟ܀

ܐܳܕܳܡ ܒܦܽܘܠܦܳܠܶܗ܆ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀ (ܒܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ܆ ܐܰܘܟܝܬ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ)

ܟܺܐܢܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܐܡܪܰܚ ܒܕܰܐܪܫܶܠ ܠܶܗ ܘܺܝܕܰܥ ܕܬܽܘܒ ܦܳܣܰܥ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܘܪܶܟ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܕܳܫ ܗܘܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܦܰܟ ܣܳܡ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ. ܩܳܠܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢ ܚܰܪܒܳܐ ܣܝܳܓܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܐܳܕܳܡ ܒܦܽܘܠܦܳܠܶܗ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܪܳܚܶܡ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ ܘܕܰܐܡܪܰܚ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܶܗ: ܠܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܰܐܦܠܳܐ ܒܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܐܰܪܦܶܝܘܗܝ. ܝܰܡܳܐ ܐܶܢ ܫܠܰܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܙܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܠܳܐ ܐܰܪܦܝܳܗ̇ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܫܕܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܀

ܨܳܪܶܗ ܠܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܓܪܶܒ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܕܚܶܩ ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܫܬܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܫܠܰܚ ܓܰܪܒܶܗ ܘܶܐܬܚܢܶܢ. ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܘܦܳܢܶܐ ܠܓܰܘ ܕܰܝܪܶܗ ܘܥܳܐܶܠ ܠܝܽܘܬܪܳܢܶܗ܀

ܐܳܕܳܡ ܕܟܶܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܒܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܓܪܶܒ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܬܰܝܰܒ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܦܰܚ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܓܝܠܰܬ ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܫܕܳܬܶܗ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܕܶܝܢ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܪܰܝܡܳܐ ܕܰܫܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܕܰܟܝܶܗ ܒܝܰܕ ܙܽܘܦܶܗ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܐܳܕܳܡ ܫܠܺܝܚ ܘܰܦܶܐܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐ ܥܶܡܠܰܬ ܘܥܶܒܕܰܬ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܘܰܐܟܰܪܬܶܗ ܓܰܢܬܳܐ ܕܫܰܟܰܪܬܶܗ. ܒܥܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܨܰܒܬܰܬ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܰܐܦܪܓܰܬ ܒܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܘܚܰܒܶܒܬܶܗ ܓܰܢܬܳܐ  ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܛܥܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܣܝܳܓܳܐ ܗܘܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܡܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܦܰܩ ܦܽܘܡܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܓܰܘܳܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܐܰܘܦܺܝ ܕܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܒܙܶܕܩܗܽܘܢ. ܕܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܪ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܚܣܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܛܥܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܬܺܐܒܶܠ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡܰܟܺܝܟ ܫܦܽܘܠܶܗ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܫܒܺܝܚ ܐܳܦ ܪܳܡ ܛܽܘܒܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܪܰܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ܀

ܠܳܐ ܬܶܪܓܙܽܘܢ ܕܰܐܡܪܰܚ. ܠܶܫܳܢܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܙܥܪܶܗ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܛܒܰܥ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܨܽܘܪܬܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܬܛܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܝ ܕܥܶܡܠܶܬ ܕܶܐܪܰܟܶܒ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܀

ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܡܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ: ܘܫܰܒܪܳܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܶܗ: ܢܰܟܦܳܐ ܡܶܙܕܰܗܶܐ ܒܶܗ: ܣܢܺܝܩܳܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ: ܢܰܫܕܽܘܢ ܥܠܰܝ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܰܢܝܶܗ ܘܫܳܡܽܘܢܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܥܠܰܝ ܢܶܒܥܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܝ ܡܰܠܶܠܬܶܗ ܘܢܶܬܝܰܐܒܽܘܢ ܫ̈ܰܦܠܶܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ܀

ܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܨܶܝܕܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܢܶܬܪܫܶܐ ܥܽܘܩܳܒܝ ܠܘܳܬܳܟ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܐܰܡܪܚܶܬ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܒܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܚܶܡܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܕܝܰܩܪܶܬ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܐܰܫܪܳܢܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܳܪܶܬ ܘܕܰܡܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܗܰܠܟܰܬ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܳܣܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܢܶܣܟܰܬ ܠܗܽܘܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܒܳܗ̇ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܩܒܰܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܪܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܣܶܦܪܶܗ ܟܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܣܶܦܪܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܒܚܽܘܫܳܚܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܶܬܡܰܛܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܟܽܠ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܡܰܟܣܺܝܢ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܀

ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܩܪܺܝܬ ܗܘܺܝܬ ܘܶܐܫܬܰܪܚܶܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܡܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܢܰܫܩܰܢܝ ܐܰܘܫܛܰܢܝ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܛܺܝܬ ܠܗܰܘ ܚܰܘܩܳܐ ܕܒܶܗ ܟܬܺܝܒ ܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܗܽܘ ܗܽܘ ܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܕܗܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܒܚܽܘ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܫܪ̈ܶܐ ܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܥܒܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܝ̈ ܐܰܟܚܰܕ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܥܒܪܰܬ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܶܦܟܰܬ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܢܺܝܚܬܳܗ̇ ܠܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܣܶܦܪܳܐ. ܢܝܳܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܀

ܓܶܫܪܶܗ ܐܳܦ ܬܰܪܥܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܒܗܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܘܥܶܒܪܶܬ ܘܶܥܠܶܬ ܠܶܗ. ܥܰܝܢܳܐ ܠܒܰܪ ܦܳܫܰܬ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܶܠܰܬ. ܫܰܪܺܝܬ ܕܶܐܦܗܶܐ ܒܗܰܘ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܪܰܘܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܨܰܠܰܠ ܓܶܐܐ ܘܰܦܶܐܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܩܪܳܗ̇ ܥܕܶܝܢ ܕܪܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ܀

ܬܰܡܳܢ ܚܙܺܝܬ ܗܘܰܝܬ ܬܽܘܒ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܙܠܺܝ̈ܚܳܢ ܒܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܦܳܝ̈ܚܳܢ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܡܰܓ̈ܕܠܳܢ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܡܟ̈ܰܠܠܳܢ ܒܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܰܢ ܡܛܰܠܬܶܗ ܐܺܝܬ ܕܡܳܟܳܐ ܒܨܶܒܬܳܗ̇ ܘܺܐܝܬ ܕܡܰܦܪܓܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܐܺܝܬ ܕܦܳܟܗܳܐ ܒܓܰܘܢܳܗ̇. ܘܺܐܝܬ ܘܢܳܨܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܗ̇܀

ܬܽܘܒ ܐܰܫܪܚܰܢܝ ܝܰܬܺܝܪ ܒܫܰܝܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܦܪܶܗ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܫܟܶܝܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܩܶܢܛܳܐ.

ܫܶܐܠܶܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܢܶܫܪܽܘܢ. ܫܶܐܠܶܬ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܰܐܠܦܰܢܝ ܒܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܚܙܺܝ ܠܰܡ ܠܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܫܪܳܬ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫܺܐܕܺܝ̈ܢ. ܒܶܗ ܗܘܰܘ ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܫܦܶܐ ܘܩܰܛܺܝܢ܀

ܫܪܳܐ ܟܺܝܬ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ. ܗܘܳܐ ܫܦܶܐ ܘܩܰܛܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܐ ܕܩܳܡܘ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܕܶܐܢ ܨܒܳܐ. ܦܫܰܛ ܘܺܝܪܶܒ. ܘܶܐܢ ܨܒܳܐ ܩܦܰܤ ܘܰܙܥܰܪ. ܘܶܐܢ ܩܦܰܣ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܦܫܰܬ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܀

ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܺܝܠܰܦ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܳܪܶܝܢ ܒܚܰܕ ܒܰܝܬܳܐ ܘܪܶܒܽܘ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܺܝܢ ܫܳܪܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܦܰܪܦܥܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܪܘܺܝܚܽ ܗ̱ܘ ܠܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ܀

ܫܳܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܘܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܒܠܶܒܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܢܶܣܦܰܩ ܠܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܢܡܽܘܫ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܫܰܒܚܶܬ ܟܡܳܐ ܣܶܦܩܶܬ. ܘܰܡܛܺܝܬ ܘܗܳܐ ܕܶܐܦܽܘܩ. ܘܩܳܠܳܐ ܪܥܶܡ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܓܰܘܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܝܰܒܒܰܬ ܕܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܟܶܐܡܰܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܳܦܶܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܬܶܡܗܶܬ ܕܟܰܕ ܥܶܒܪܶܬ ܬܚܽܘܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܳܫܰܬ ܘܗܶܦܟܰܬ ܗܘܳܬ ܠܘܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܛܺܝܬ ܠܰܣܦܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܦܓܰܥܘ ܒܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܕܟܽܠ ܓܶܢܤ. ܝܶܠܦܶܬ ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܬܪܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗܘܰܘ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܒܶܗ ܒܳܟܶܝܢ ܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ܀

ܬܶܡܗܶܬ ܕܳܐܦ ܥܽܘ̈ܠܳܐ ܒܳܟܶܝܢ ܒܡܰܦܰܩܗܽܘܢ. ܒܳܟܶܝܢ ܕܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܚܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܓܰܘ ܬܺܐܒܶܠ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܳܟܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܬܺܐܒܶܠ ܐܶܡܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܠܓܰܢܬܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ܀

ܬܪܰܚܶܡܝ ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܝܬ ܦܪܽܘܤ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܐܰܫܪܳܢܝ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܠܪܶܥܝܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ. ܓܰܘܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܬܽܘܪ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܶܐ ܢܶܬܪܽܘܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܦܰܬܚܰܝ̈ ܠܟܽܠ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ. ܦܰܬܚܽܘܗܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܣܶܦܪܳܐ ܘܰܩܪܺܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܪܽܘܢܳܐ. ܟܠܺܝܠܺܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܡܺܐܡܪܶܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܐܩܒܶܠ ܠܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܟܽܠ ܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܬܰܨ̈ܒܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܟܬܳܒܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܶܗ ܡܰܛܝܰܢܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܕ ܥܰܠ ܬܡܰܗ. ܘܰܬܗܰܪ ܦܗܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܕܰܢܣܰܝܟܽܘܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܘܢܶܦܪܫܽܘܢ ܛܰܥܡܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܦܰܚܡܽܘܢ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

ܡܣܰܝܶܟ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܒܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܠܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܒܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܘܠܰܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܘܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܙܰܡܶܢ ܠܶܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܫܰܗܳܪ̈ܶܐ ܘܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܠܰܥܒܽܘܢ. ܢܶܪܥܽܘܢ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ܀

ܐܰܘܪܒܰܢܝ ܕܪܶܓܫܶܬ ܒܶܗ. ܐܰܥܬܪܰܢܝ ܕܗܶܡܣܶܬ ܒܶܗ ܛܥܺܝܬܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܝܢܽܘܬܝ ܕܰܐܪܘܝܰܢܝ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܕܚܰܕܬܰܢܝ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ. ܛܳܦܶܬ ܒܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܟܽܘܪܳܐ ܪܬܰܚ ܦܰܪܣܝܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܪܘܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܛܥܺܝܬ ܬܰܡܳܢ܀

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܳܐ ܣܶܦܩܶܬ ܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܢܝ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܚܙܺܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܦܶܐܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܪܢܺܝܬ ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܫܒܺܝܚܽ ܗ̱ܘ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܫܒܺܝܚ ܐܳܕܳܡ ܕܨܰܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܳܨܽܘܒܶܗ ܘܰܟܡܳܐ ܦܶܐܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܟܽܘܒܳܐ ܕܒܰܪ ܡܳܪܶܗ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܳܐܕܳܡ ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܨܒܬܶܗ. ܠܶܒܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܦܪܳܥܶܗ. ܘܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܠܰܒ ܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܦܶܐܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܀

ܢܨܰܒ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܒܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܬܩܢܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܚܰܕܺܝ ܘܠܳܐ ܣܘܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܘܙܰܗܰܪ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܡܚܰܕܝܰܬ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܡܕܰܚܠܰܬ ܒܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ. ܕܒܳܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܳܒܶܕ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܙܕܗܰܪ ܚܳܝܶܐ܀

ܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܒܶܗ ܡܶܬܩܛܶܦ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܬܥܨܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܣܓܽܘܠܶܗ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܚܓܺܝܪ ܘܰܐܣܺܝܪ ܒܠܰܘܛܬܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܚܬܺܝܡ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܟܢܺܝܫܽ ܗ̱ܘ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܠܥܳܒܽܘܕܳܗ̇܀

ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܚ ܕܠܰܒܫܽܘܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܟܽܘܐܳܪܳܐ ܕܶܐܫܟܚܽܘܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܟܰܕ ܡܳܪܩܳܐ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܪܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ. ܘܕܰܫܡܰܥܘ ܐܰܫܚܶܡܘ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܡܶܠ ܕܪܳܥܳܐ ܕܠܳܐ ܠܳܐܶܐ ܫܰܬܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܨܰܒܬܶܗ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܥܰܡܠܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܨܰܒܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܰܫܪܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܢܶܨܒܰܬ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܰܢܬܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܀

ܛܥܶܢܘ ܟܺܝܬ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܳܫܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܪܳܘܶܙ ܒܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܥܳܠܒܺܝܢ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܠܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܚܳܙܝܳܐ ܕܙܳܟܝܶܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܗ̇ ܘܥܳܠܒܺܝܢ ܠܬܰܨ̈ܒܝܳܬܶܗ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܠܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܬܽܘܒ ܥܠܺܝܒܺܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܚܙܰܘ ܘܰܗܦܰܟܘ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܠܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܰܟܠܺܝܠܗܽܘܢ ܚܶܕܝܰܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܗ̇܀

ܫܦܰܪܘ ܕܶܝܢ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܩܰܠܣܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܩܰܠܶܤ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܡܰܕܥܳܐ: ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܓܰܢܬܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܒܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܀

ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܰܢܽܘܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܨܰܒܶܬܘ ܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܪܫܺܝܡ ܫܘܽܦܪܳܗ̇ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܝܽܘܪ̈ܬܳܢܶܐ ܢܩܰܠܶܤ ܠܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܬܗܰܪ ܠܰܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܰܬܗܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܚܶܣܡܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܘܰܫܘܰܚܘ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܙܟܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܠܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܬܰܡܳܢ ܓܠܶܝܢ ܘܰܦܶܐܝܢ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܺܝܢ ܣܡܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܫܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܒܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܠܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܚܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܠܫܶܚܠܳܐ (ܪܶܕܝܳܐ) ܕܥܽܘܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܗܰܘ ܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܚܙܺܝܢܝ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܘܢܶܬܟܡܰܪ ܕܰܣܒܰܪ ܕܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܰܬܶܕ ܠܺܝ. ܚܙܺܝܢܝ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܰܝܶܒܘ ܠܺܝ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܶܐܣܛܰܠܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܳܐ ܘܨܳܬܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܪܶܘܝܰܬ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܡܛܳܐ ܠܛܽܘܒܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܠܐܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܚܒܰܨ ܕܢܶܗܘܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܛܳܒܳܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܪܳܚܶܡ ܠܗܶܢܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܣܳܢܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܟܰܪܟܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦܨܽܘܗܝ ܠܚܶܠܗܽܘܢ. ܠܰܣܕܽܘܡ ܦܫܺܝܚ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܨܰܠܺܝܘ. ܡܺܝܬܳܐ ܚܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܫܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ܀

ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܣܰܒܥܽܘܗ̇ ܕܟܰܦܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܝܰܡܳܐ ܡܛܰܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܚܰܟܡܽܘܗܝ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܦܰܩܘ ܣܰܢܝܳܐ ܨܰܒܬܽܘܗܝ ܒܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܶܐܫܬܓܰܪ. ܙܰܠܚܽܘܗܝ ܒܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܐܠܶܦ ܨܰܘܡܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܡܶܠܚܳܐ ܗ̱ܝ ܥܺܕܰܬܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܰܕܟܰܬ ܗܘܳܬ. ܟܠܳܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܦܟܰܗܝ ܐܺܝܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܕܰܪܬܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܠ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܶܩܠܰܬ ܒܪܰܬ ܐܳܕܳܡ. ܗܳܟܰܢ ܒܓܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܬܒܰܕܰܪܝ ܟܶܢܫܰܬ ܒܕܺܝܪܽܘܬܳܗ̇. ܒܰܕܪܰܬ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܘܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܐ܀

ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܗܪܰܬ: ܡܰܥܪܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܨܚܰܬ: ܓܰܪܒܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܳܡܰܬ: ܬܰܝܡܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܶܠܦܰܬ: ܪܩܺܝܥܳܐ ܣܠܶܩܘ ܦܰܬܚܽܘܗܝ. ܠܝܰܡܳܐ ܢܚܶܬܘ ܓܳܫܽܘܗܝ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܫܛܽܘܗܝ ܡܰܬܚܽܘܗܝ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܰܦܩܳܝ̈ܗܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܡܶܢܶܗ܀

ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐܐܰܪ ܨܳܪܶܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܫܪܰܘ ܬܢܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܐܪܥܳܢܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܒܶܫ ܡܳܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܠܒܶܫ. ܥܢܳܢܳܐ ܪܟܶܒ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܐܡܠܶܟ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ܀

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪ ܘܰܕܪܽܘܚ ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܐܠܺܝܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ ܒܳܐܕܰܡܬܳܐ. ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܠܓܳܒܽܘܠܳܗ̇. ܕܰܚܙܰܘ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܕܰܐܘܪܒܰܬ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܐܬܗܪܶܬ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܩܪܳܒܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܙܺܝܓ ܒܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܨܶܐ ܡܰܕܥܳܐ ܝܳܪܶܒ. ܘܥܳܬܰܪ ܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ. ܕܗܳܡܶܤ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܓܰܙܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܚܒܶܬ ܝܶܠܦܶܬ ܘܰܐܫܪܶܬ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܕܶܐܪܓܰܫ ܒܶܗ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܒܰܝܰܐܘ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܳܠܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܰܥ ܟܽܠ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ ܓܰܙܶܗ ܕܢܶܩܢܰܛ ܒܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܗ̇. ܐܰܫܠܶܡ ܒܪܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܢܰܫܪܺܝܘܗܝ ܕܦܰܓܪܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ. ܫܪܳܪܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ ܩܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ. ܕܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ܀

ܒܪܰܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܕܳܡܶܟ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶܬܥܰܡܰܨ. ܒܨܰܦܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܢܰܚܰܡ. ܡܠܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܗܳܐ ܢܗܰܪ ܘܡܰܛܺܝ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܡܐܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܬܶܣܒܪܽܘܢ ܕܰܐܓܽܘܢܟܽܘܢ ܢܰܓܺܝܪ ܘܢܽܘܚܳܡܟܽܘܢ ܪܰܚܺܝܩ. ܕܗܳܐ ܒܶܣܬܪܰܢ ܡܰܘܬܰܢ. ܘܢܽܘܚܳܡܰܢ ܩܽܘܕܡܰܝܢ܀

ܣܰܝܒܰܪܘ ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܬܶܡܛܶܝܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܛܰܐܠܶܗ ܡܫܺܝܓ ܨܳܐܬܶܟܝ ܘܰܥܕܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܶܟܝ. ܣܡܳܟܶܗ ܡܢܺܝܚ ܥܰܡܠܶܟܝ ܟܠܺܝܠܶܗ ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܶܟܝ. ܡܰܘܫܶܛ ܠܟܰܦܢܽܘܬܶܟܝ ܐܳܕܫܳܐ ܡܨܰܠܶܠ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܣܪܰܚ ܠܨܰܗܝܽܘܬܶܟܝ. ܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܚܰܟܶܡ ܠܫܳܬܽܘܝܰܘ̈ܗܝ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܡܓܺܝܠ ܘܰܟܫܶܐ. ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܩܰܪ̈ܟܶܕܢܶܐ (ܓܰܘܢ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܕܶܒܫܳܐ) ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܩܺܝܠܺܝܢ ܫܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܠܳܐ ܢܨܰܝܐܽܘܢ ܐܰܪܥܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܢ ܘܥܰܡܽܘ̈ܛܳܢ ܒܰܐܪܥܶܗ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ܀

ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܒܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܐ̱ܣܟ̈ܺܡܶܐ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܡܶܫܬܰܬܩܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ. ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܡܶܬܛܰܡܡܺܝܢ ܢܶܒܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܶܓܬܳܐ ܡܶܬܟܰܦܪܳܐ ܚܶܡܬܳܐ. ܘܡܶܨܛܰܠܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܶܛܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܪܳܘܙܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܥܪܳܐ܀

ܬܰܡܳܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܳܝܨܳܐ ܕܶܐܬܛܰܠܰܩ ܚܶܘܝܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܪܬܳܐ ܫܕܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇. ܬܺܐܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܬܶܣܘܰܚܝ ܘܬܺܐܡܰܪܝ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܰܚܝ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܟܝ ܒܪܺܝܪܬܳܐ ܘܶܐܬܶܥܗܰܕܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝܬܝ ܘܰܒܥܽܘܒܝ ܐܶܬܛܰܫܺܝܬܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡܰܢ ܕܰܐܠܒܶܫ ܐܶܣܛܠܳܐ ܠܦܽܘܪܣܳܝܶܟܝ܀

ܬܰܡܳܢ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܕܢܳܨܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܚܙܳܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܫܰܠܚܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܰܫܕܳܗ̇ ܠܨܰܚܢܽܘܬܳܐ ܕܶܠܩܰܬ ܒܫ̈ܳܛܰܝܳܐ. ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܶܐܣܦܶܣ ܒܡܰܥܡܪܳܗ̇ ܫܶܡܫܽܘܢ ܙܟܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܐܳܟܶܕܢܳܐ ܙܟܳܬܶܗ ܗܘܳܬ. ܡܚܳܬܶܗ ܘܰܢܬܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܣܰܥܪܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ܀

ܬܰܡܳܢ ܒܥܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܳܝܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܩܰܬ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܝ̈ܰܠܕܶܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܩܶܒܪܰܬ ܒܝ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪܳܥܶܝܢ ܒܓܰܘ ܥܕܶܝܢ ܪܳܡܺܝܢ ܒܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܙܺܝ̈ܘܰܝܗܽܘܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐ̱ܚ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܠܶܝܢ ܩܛܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܕܩܳܛܦܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܠܒܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܕܳܡܶܝܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܩܛܺܝ̈ܦܶܐ ܠܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ܀

ܐܣܽܘܪܳܝܗܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܪܶܢܝܶܟܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܪܺܝܚܶܗ ܡܛܰܠܶܐ ܠܶܟܝ. ܒܣܰܘܩܶܗ ܡܥܰܠܶܡ ܠܶܟܝ. ܡܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܒܶܫ ܠܶܟܝ. ܒܡܽܘܫܶܐ ܗ̱ܘ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܶܟܝ ܠܦܶܠܶܐܬܳܐ ܕܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܬܩܰܡܰܛܘ ܒܗܽܘܢ ܫܦܰܪ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܠܝܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ܀

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܶܙܚܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ. ܠܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܰܟܽܘܢ ܘܢܶܬܢܰܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܣܳܩܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܚܳܣܡܺܝܢ ܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܥܳܠܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܚܳܙܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܬܳܗܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܳܠܽܘ̈ܚܶܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܫܠܶܝܢ ܘܰܫܦܶܝܢ ܘܡܰܦܪܓܺܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܕܳܝܨܺܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ. ܟܰܕ ܦܳܪܚܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܦܫܺܝ̈ܓܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܶܦܘ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܓ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܟܳܦܢܺܝܢ ܟܦܶܢܘ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܰܘܗܝ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܦܶܩ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܨܽܘܚܺܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܣܳܘܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܢܟܰܦ ܗܘܳܐ ܚܝܳܪܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܕܺܝܩ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܟܰܗ ܗܘܳܐ ܡܶܪܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܳܝܠܺܝܢ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܀

ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܣܢܳܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܶܗ ܨܳܡܚܳܐ ܕܰܣܢܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܕܰܨܕܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ. ܒܫܽܘܘܚܕܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܠܳܗ̇ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܘܺܝܚܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܀

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܡ̈ܰܠܟܶܐ ܪܟܶܢܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܟܰܕ ܪܳܟܢܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܒܫܽܘܦܪܗܽܘܢ. ܕܢܶܣܛܽܘܢ ܠܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܣܚܽܘܢ ܒܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܒܣܡܽܘܢ ܒܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܕܰܐܫܺܝܓ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܡܪܶܩ ܒܗܰܘ ܛܰܐܠܳܐ ܘܺܐܝܕܳܐ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ ܬܶܬܶܠܝ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܡܶܫܬܰܘܫܛܺܝܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܠܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܗܘܳܬ ܠܡܰܟ̈ܶܐܒܶܐ ܕܰܢܟܰܠܠܽܘܢ ܥܶܩ̈ܒܶܝܗ̇ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܕܡܰܢ ܢܶܩܕܽܘܡ ܢܢܰܫܶܩ ܠܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܗ̇܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܶܗ ܣܳܘܚܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܣܓܽܘܠܳܗ̇ ܡܰܘܫܛܳܐ ܕܬܶܬܶܠܝ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܳܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܐܰܥܠܳܝ̈ܗܝ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܗܶܝܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܦܰܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܘܥܰܪܣܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܀

ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܠܠܰܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܪܰܢ ܬܰܡܳܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܝܚܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܒܰܣܪܽܘܗ̇ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܗܰܒܒܺܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܶܨܚܰܬ ܕܫܳܛܽܘܗ̇ ܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܠܚܶܡܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ܀

ܛܽܘܒܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܠܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫ̈ܝ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܚܳܙܝܳܢ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܕܡܶܬܒܰܣܡܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܪܶܝܢ ܢܰܒܥܺܝ̈ܢ ܕܬܰܪܣܝܽܘܗ̇ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܚܠܳܦ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ. ܠܳܗ̇ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܬܰܪܣܝܰܬ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܬܰܡܳܢ ܕܒܰܛܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܥܶܣܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗܶܢܝܳܢܳܐ ܥܣܶܒܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܛ݀ܳܥܶܡ ܠܗܶܝܢ ܛ݀ܳܠܶܐ. ܕܰܡܪܺܝܚ ܒܗܶܝܢ ܫܳܦܰܪ. ܦܰܩܚܶܗ ܘܗܰܒܳܒܶܗ ܕܰܩܝܳܡܬܰܐ ܗ̱ܘ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܠܩܽܘܛܶܗ. ܦܺܐܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܓܰܙܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ܀ ܠܳܐ ܥܳܡܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܟܳܦܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܡܣܰܟܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܘܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܫܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܪܰܗܳܛܶܐ ܘܢܺܝܚܺܝܢ. ܠܳܐ ܣܳܐܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܠܳܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܨܶܦܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܫܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܛܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܰܚܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܥܶܠ ܕܰܪܳܐ ܕܥܰܒܪܽܘܗܝ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܕܰܫܠܺܝܘ ܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܒܟܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܘܥܰܠ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܓܡܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܛܠܶܩܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܐܶܬܓܢܶܒܘ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܶܬ. ܨܦܰܚܬܰܢܝ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܘܒܕܶܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܫܡܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܣܛܠܳܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ܀

ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܠܰܝ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܰܘܗܒܰܬ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܪܽܘܤ ܐܺܝܕܳܗ̇ ܡܰܘܫܛܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܐܶܠܳܐ ܡܨܶܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܫܪܳܢܝ ܒܰܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܛܶܠܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܶܩܛܽܘܦ ܐܰܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܶܟܽܘܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܫܠܰܡܝ ܥܠܰܝ ܐܰܦ ܗܳܝ. ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܶܐ ܣܳܒܥܺܝܢ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܺܐܠ݀ܰܦ ܟܡܳܐ ܢܶܣܒܶܬ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܢܶܬܪܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܕܪܳܥܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܚܽܘܪ ܒܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܡܳܐ ܐܰܠܝܺܨ ܘܰܢܕܰܚܠܰܢܝ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܢܠܰܒܒܰܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܗܰܘܦܳܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܫܪܳܢܝ ܒܰܣܝܳܓܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܫܒܳܒܳܐ ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܶܣܡܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܢܶܚܽܘܪ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܢܰܟܣܰܢܝ ܟܡܳܐ ܚܳܒܶܬ. ܢܶܓܕܳܐ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܢܰܠܦܰܢܝ ܟܡܳܐ ܚܳܢܬܳܢܝ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܥܰܙܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܣܰܝܒܪ̈ܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܙܰܠܠܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܰܓܠܶܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܟܽܘܘܳܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܢܶܬܓܠܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܶܐܢ ܠܳܟ ܓܠܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܥܒܰܕܬܶܐ ܠܺܝ ܠܒܶܗܶܬܬܳܐ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܕܚܰܠ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ ܕܥܰܙܺܝܙܰ ܐܢ̱ܬ. ܘܶܐܒܗܰܬ ܘܶܐܬܟܰܚܰܕ ܡܶܢܳܟ ܕܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܚܰܒܪܶܗ ܕܠܶܗ ܡܶܫܬܦܰܪ ܟܽܠ ܫܳܥ. ܕܶܐܢ ܚܛܳܐ ܒܶܗܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܪܰܚ ܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܐܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܘܒܕܳܗ̇ ܒܩܽܘܠܳܣܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܒܶܕ ܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܛܳܒܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܘܫܰܥܒܶܕܢܳܗ̇. ܢܚܰܠܶܦ ܒܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܚܢܰܢ ܠܰܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܕܶܢܚܰܬ ܒܓܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚܬܰܢܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܝ ܒܰܝܰܐܬܳܗ̇ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܝܗ̇. ܕܚܳܐܶܢ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܢܡܰܢܥܺܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܫܶܡܥܶܬ ܘܶܐܫܬܰܪܚܶܬ. ܦܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܦܣܰܩ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܢܰܨܶܕ ܒܳܗ̇܀

ܕܰܝܪܳܐ ܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܡܛܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܡܰܓܳܢ ܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܣܶܒܪܶܬ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܘܬܽܘܒ ܪܢܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܪܓܰܫܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗ̇ ܡܳܐܢܳܗ̇ ܘܟܶܢܳܪܳܗ̇. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܫܚܳܩܳܐ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܥ̈ܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܥܶܠܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. ܕܶܐܢ ܚܳܙܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܫܳܡܥܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܚܳܝܳܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܒܶܗ.

ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܡܦܺܝܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܣܬܰܡܶܐ. ܡܶܣܬܰܡܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܳܝܫܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܘܣܳܗܕܺܝܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܣܢܺܝܩܽ ܗ̱ܘ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܳܗ̇. ܗܳܟܰܢ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܚܙܶܐ ܘܬܶܫܡܰܥܝ ܒܶܗ܀

ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܚܪܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܬ ܚܰܪܫܬܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܛܥܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗ̇ ܠܰܝܬ ܗܺܝ. ܟܰܕ ܕܳܡܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܚܰܝܽܘܬܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܝܶܕܥܰܬ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܘܫܰܘܬܳܦܳܗ̇. ܡܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢܶܗ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܬܽܘܒ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܪ̈ܶܓܫܶܗ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܗ̇. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗܽܘ ܕܫܰܘܬܳܦܳܗ. ܕܳܢܚܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܀

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܡܰܥܡܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܫܰܠܰܡ ܘܰܓܡܺܝܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܕܬܶܥܽܘܠܝ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܟܽܠ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܥܳܐܶܠ.

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܓܒܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܪܰܟܶܒܬ݂ܶܗ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܫܶܬܩܶܗ ܕܟܶܢܳܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܦܰܚ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܙܶܡܪܰܬ ܒܶܗ ܘܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܩܢܰܝ̈ ܩܳܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܩܢܳܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܐܳܕܳܡ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܫܩܰܠ ܣܳܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܥܶܠܰܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ. ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܢܦܰܩܘ ܛܰܡ̈ܺܐܝܢ. ܕܗܺܝ ܡܰܠܦܳܐ ܕܰܐܟܚܰܕ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܐܳܕܳܡ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܒܗܺܝܠܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐ̱ܬܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܢܳܒܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܪܦܺܝ ܫܒܰܩ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܗܽܘܢ ܪܳܗ̇ܛ ܓܰܢܒܶܗ ܠܰܕܝܳܪܳܗ̇ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܢܦܰܩ ܘܰܒܥܳܝܗܝ. ܥܰܠ ܐܶܫܟܚܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܒܰܪ ܐܰܦܩܶܗ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܡܩܰܘ̈ܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܝܗܶܝܢ: ܕܒܰܡܦܰܬܚܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܐܽܘ̈ܫܰܥܢܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܩܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܒܬܺܐܒܶܠ ܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰܪܥܳܐ ܡܚܰܕܶܬ ܒܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܡܚܰܪܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܰܦܨܰܚ ܠܗܶܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܰܢ ܨܰܥܪܳܗ̇. ܕܠܳܛܳܗ̇ ܒܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܒܟ̈ܺܐܢܶܐ ܡܒܰܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܠܡܰܝܢܶܩܬܳܐ. ܥܰܡ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܚܰܕܶܬ ܠܳܗ̇܀

ܟܳܣܶܗ ܡܙܰܓ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܪܬܶܗ ܠܟܽܠ ܚܰܘܺܝ. ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܛܡܰܪ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪܰܤ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܘܥܺܝ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܢܶܚܢܽܘܩ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܛܳܒܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܚܰܠܶܐ ܡܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܘܪܶܒ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܰܛܥܶܢܘ ܙܩܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܡܙܰܝܰܚ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܨܒܶܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܣܰܩ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܒܣܘܽܪ̈ܥܳܦܰܘ̈ܗܝ ܡܕܰܪܰܓ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܰܠܥܶܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܢܰܓܪܶܓ ܕܠܳܟ ܢܶܣܡܽܘܟ. ܥܰܠ ܡܰܓܢܝܳܐ ܕܣܘܟܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܨܗܶܝܢ ܡܟܺܝܢ ܡܰܟܺܝܟ ܘܰܩܦܺܝܤ ܘܰܣܒܺܝܤ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܰܕܡܰܓܶܤ ܒܶܗ ܟܰܪܣܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܣܡܳܟܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܕܟܽܠ ܛܰܥܡܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܩܪܒܺܝܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܟܽܘܦܳܪܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܕܡܳܪܶܗ ܒܟܽܠ ܥܰܬܺܝܪ܀

ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܒ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܫܡܰܥ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܘ ܚܙܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܰܚܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܟܰܕ ܦܪܺܝܣ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ܀

ܪ̈ܶܕܝܶܐ ܗ̱ܘ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ ܕܥܰܕܽ ܗ̱ܘ ܡܰܦܛܰܪ ܠܳܟ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܙܰܡܶܢ ܠܳܟ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܦܺܐܪܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܐܟܽܘܠ ܘܫܶܩܝܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܫܬܶܐ. ܒܛܰܐܠܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܣܚܶܐ ܘܬܶܬܡܪܶܩ ܕܽܘܥܬܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܡܫܽܘܚ ܪܺܝܚܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܣܽܘܩ ܙܡܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܬܶܫܡܰܥ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܨܚܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܀ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܢܳܫ̈ܒܳܢ ܒܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ ܒܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܬܳܐ ܕܠܳܐܰܬ ܗܘܳܬ ܐܰܡܪܚܰܬ ܘܶܐܬܪܰܥܡܰܬ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܙܰܡܶܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܰܡ̈ܳܫܶܐ ܡܕܰܝܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐܝܶܢ܀

ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܚܕܳܐ ܢܳܫܒܳܐ ܣܰܒܥܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܪܕܝܳܐ ܫܶܩܝܳܐ. ܢܫܳܒܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܫܰܡܺܝܢ. ܡܰܫܒܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܗܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܡܰܝ̈ܬܝܳܢ. ܢܫ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܰܐܟ̈ܠܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫ̈ܬܰܬܝܳܢܶܐ ܚܕܳܐ ܢܳܦܚܳܐ ܛܰܐܠܳܐ. ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ. ܪܽܘܚܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܝܢ̈ܩܳܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܠܽܘܠܳܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܳܐܝܳܐ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܳܡܠܳܐ ܫܶܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܩܪܳܐ ܟܰܪܣܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܓܢܳܐ ܘܒܳܣܶܡ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܣܳܒܰܥ ܕܠܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܪܳܘܶܙ ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ. ܢܫܳܒܳܐ ܡܪܰܓܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܰܣܒܰܥ ܠܶܗ܀

ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܚܙܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܝ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܠܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܰܫ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܐ ܒܗܰܘܦܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܝܳܢ̈ܩܳܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܽܘܪܟܳܬܳܐ. ܠܙܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܬܰܪ̈ܣܝܳܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܣܰܘܩܳܐ ܡܦܰܛܰܡ ܠܳܟ. ܡܰܫܒܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܳܟ. ܐ̱ܚܖܺܢܳܐ ܡܰܕܗܶܢ ܠܳܟ. ܘܚܰܒܪܶܗ ܡܦܰܢܶܩ ܠܳܟ. ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܣܶܡ ܗܳܟܰܢ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܕܳܐܟܶܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܕܶܐ. ܘܫܳܬܶܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܰܫܒܳܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܫܶܩܝܶܗ ܘܢܰܚܬܽܘܡܶܗ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܒܗܳܕ ܐܰܪܰܥ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܗܳܝ ܫܶܒܠܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܒܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܒܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܒܨܶܒܝܳܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܡܰܫܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܝܢܶܩ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܬܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܒܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܐܶܢ ܚܶܛܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܳܥܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܕܣܽܘܓܳܐܗ̇ ܒܣܽܘܠܳܢܳܐ ܡܶܫܬܕܶܐ ܒܬܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܳܐܰܪ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܳܗ̇. ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܫܰܡܶܢ ܠܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܢܫ̈ܳܒܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܘܨܪܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܝܢ ܢܰܣܪܚܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܥܨܳܪ̈ܶܐ ܕܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ܀

ܝܺܠܰܦ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ ܕܣܰܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܳܐܰܪ. ܕܰܠܩܳܗ̇ ܡܛܰܦܛܶܦ ܠܶܗ. ܘܣܰܘܩܳܗ̇ ܡܣܰܡܣܶܡ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܝܢܩܳܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܬܠܶܐ ܟܽܘܠܳܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܚܰܕ ܬܰܠܝܳܐ. ܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܙܳܐܶܢ܀

ܒܗܶܬܘ ܕܶܝܢ ܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܐܘܪܶܒܘ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܠܰܡ ܠܟܽܘܠܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܰܠܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܝܢܩܳܐ ܐܳܐܰܪ. ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ ܐܰܝܟ ܝܶܠܦܶܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܒܣܰܘܩܳܐ. ܚܒܰܪܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܦܳܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܐܰܪ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܐܶܣܛܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܣܡܺܝܟ ܓܽܘܫܡܰܢ ܗܺܝ ܗܺܝ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܫܳܡܢܳܐ ܚܰܩܠܰܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܗܳܝ ܐܳܐܰܪ ܒܪܺܝܟܬܳܐ. ܬܦܰܢܶܩܝ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܫܬܽܘܢܳܗ̇. ܢܛܽܘܣܽܘܢ ܘܢܶܣܚܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܕܝܰܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܀

ܪܺܝܚܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܕܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܰܫܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܚܠܳܦ ܫܶܩܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܣܡܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܕܠܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܡܶܬܠܰܥܒܺܝܢ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܬܶܗܪܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܟܳܦܢܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ. ܠܗܰܠ ܕܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܳܦ̈ܢܳܢ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܛܥܽܘܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܙܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܰܬܦܰܛܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܬܳܗܪܳܐ ܒܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܕܡܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܳܐ. ܡܶܨܛܰܠܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܨܛܰܠܠܺܝܢ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗ̇. ܡܕܰܡܶܝܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܕܰܡܕܰܘܕܺܝܢ ܙܰܘܥܶܝܗ̇ ܗܳܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܛܳܒ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܬܽܘܒ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܺܝܬ ܠܚܰܪܬܳܐ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܒܶܫ ܠܶܗ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܳܒܫܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܒܟܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܠܳܐ ܓܳܕܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܠܳܐ ܦܳܝܫܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܦܰܘܫܳܗ̇ ܕܦܽܘܪܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܪܳܚܳܗ̇ ܕܥܽܘܕܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܶܬܝܰܥܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܚܰܣܶܕ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܩܰܠ ܘܰܣܠܶܩ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܐܰܣܓܺܝ ܫܡܶܢ ܕܰܟܦܶܢ. ܘܰܣܓܺܝ ܫܦܰܪ ܕܰܨܗܺܝ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܟܰܕ ܟܦܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܰܫܦܰܪ ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܫܡܶܢ ܒܫܽܘܒܚܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܦܰܛܰܡ ܘܺܝܪܶܒ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܀

ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܰܢ ܐܰܦܽܘܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇. ܬܶܐܛܪܳܗ̇ ܡܕܰܠܰܚ ܠܰܢ. ܘܪܺܝܚܳܗ̇ ܡܕܰܘܶܕ ܠܰܢ. ܘܝܽܘܩܪܳܗ̇ ܡܫܰܗܶܐ ܠܰܢ. ܘܣܘܽܓܳܐܗ̇ ܡܣܰܓܶܦ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܪܘܙܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܫܳܡܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܢܩܺܝܢ ܙܰܘܥܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܬܕܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܀ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ ܘܡܶܬܠܰܥܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܪܶܥܝܳܐ ܕܚ̈ܶܙܘܳܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܣܳܒܥܺܝܢ. ܘܡܶܬܦܰܛܡܺܝܢ ܘܪܳܘܝܶܢ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܡܨܰܠܶܦ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܙܺܝܘܰܐ ܗ̱ܘ ܡܙܰܗܶܐ ܟܽܠ ܒܪܶܚܡܬܶܗ. ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܝܰܠܕܶܗ ܠܚܽܘܕ ܣܳܦܶܩ܀

ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܡܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܚܳܐܰܪ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܐܶܕܢܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܦܬܰܚ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܣܳܦܶܩ ܠܚܶܟܡܬܶܗ. ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܛܳܥܶܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܀

ܡܳܪܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܚܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܠܟܽܠ ܬܳܩܶܢ. ܚܙܳܬܶܗ ܠܦܽܘܬ ܥܰܝܢܰܢ ܘܫܶܡܥܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܰܥܬܰܢ. ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܚܶܟܡܬܶܗ ܒܠܶܫܳܢܰܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܪܳܦܬܺܝܢ. ܘܡܶܬܚܰܕܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܛܰܥ̈ܡܶܐ ܘܡܶܬܢܰܨܚܳܐ ܒܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܒܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܶܬܦܰܨܚܳܐ ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܙܺܝܘܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܬܓܰܘܪܪܺܝܢ ܘܓܳܣܶܝܢ ܣܰܒܥܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܒܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܒܨܳܬܗܽܘܢ ܕܶܚܠܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀ ܗܰܒ ܡܳܪܝ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܓܰܥ ܒܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܚܙܳܬܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܫܳܘܶܐ ܕܢܶܫܬܰܪܰܚ ܫܳܛܳܗ̇ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.  ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܳܟ ܚܳܐܰܪ ܒܫܽܘܦܪܳܟ ܡܦܰܛܰܡ ܗܽܘ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܰܐܝܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܦܽܘܡܳܐ ܕܬܰܪܓܡܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܰܫܩܳܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܨܳܪܳܗ̇ ܠܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܨܶܐ ܥܽܘܒܶܗ ܡܣܰܬܪܳܐ. ܐܰܬܗܰܪ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܕܫܰܕ̈ܝܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܕܰܥ ܟܡܳܐ ܦܳܫܶܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܒܳܐܐܰܪ ܡܡܰܙܰܓܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܡܺܝܪܳܐ ܫܒܳܛ ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܪܳܐ ܦܨܺܝܚ ܬܰܡܳܢ. ܘܟܳܢܽܘܢ ܕܰܓܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܰܫ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܐܳܒ ܕܰܐܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܺܝܪܳܢ ܐܰܝܟ ܢܺܝܣܳܢ. ܘܬܳܡܽܘܙ ܕܟܰܘܪ̈ܳܢܰܘܗܝ(ܝܰܒܺܝܫܳܐ) ܛܰܐܠܰܘ̈ܗܝ ܩܢܳܐ ܕܬܶܫܪܺܝ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܬܰܚܽܘ̈ܒܺܝܢ ܡܶܬܥܰܕܢܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ. ܕܰܫܒܳܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܥܕܶܝܢ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ܀

ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܓܣܰܘ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܒܚܽܘܕܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܳܕܠܺܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܕܰܢܟܰܠܠܽܘܢ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܕܰܢܟܰܠܠܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܝ ܒܢܳܫܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܫܰܝܰܢ ܒܫܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܐܳܐܰܪ ܕܫܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܕܽܘܘ̈ܳܕܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܝܢ ܡܳܛܶܝܢ ܠܳܐܐܰܪ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܕܣܰܘܩܳܗ̇ ܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܢܰܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܐܳܐܰܪ ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܫܰܚܠܶܦ ܘܥܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܝܳܠܶܕ ܦܺܐܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܢܰܩ̈ܦܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇. ܠܳܐ ܓܳܝܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܦܶܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܪܚܳܐ ܛܥܺܝܢ ܦܺܐܪܶܗ ܫܒܳܒܶܗ ܠܗܰܒܳܒܳܐ. ܬܪܺܝܥܺܝܢ ܫܪܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܘܚܶܐܘܬܳܐ. ܟܳܢܽܘܢ ܛܥܺܝܢ ܥܶܣܒܳܐ. ܘܚܰܒܪܶܗ ܦܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܰܫܠܰܚ ܫܒܳܛ ܙܺܝܘܶܗ. ܕܟܰܦܳܐ ܛܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܛܽܘܟ̈ܳܣܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܒܰܟܳܪ̈ܺܝܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܕܫܰܡܺܝܢܺܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܫܺܝ̈ܥܳܝܶܐ ܡܒܰܫܠܺܝܢ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܩܰܝ̈ܫܳܝܶܐ. ܒܫܽܘܠܳܡ ܟܠܺܝܠ ܫܰܢܬܳܐ. ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܕܰܪ̈ܘܳܚܺܝܢ. ܘܒ̈ܰܛܢܶܐ ܕܰܪ̈ܘܳܙܺܝܢ܀

ܣܰܗܪܳܐ ܕܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܣܰܘ̈ܟܶܐ ܒܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܡܳܠܶܝܢ ܒܓܰܘ ܟܶܣ̈ܶܐܐ ܘܦܳܪܣܺܝܢ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܪܚܳܐ ܬܽܘܒ ܩܳܦܣܺܝܢ. ܥܳܡܕܺܝܢ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܢܳܓܒܺܝܢ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܩܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܦܳܬܰܚ ܘܬܽܘܒ ܐܳܚܶܕ܀

ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܩܳܢܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܓ̈ܰܙܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܣܳܓܶܝܢ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܩܢܳܐ ܓܰܘܢܶܗ. ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܐܰܟܚܰܕ ܘܚܰܕ ܗܘܰܘ. ܐܰܘܠܶܕܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܰܘܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܐܰܘܠܶܕܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܘܽܦܪܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܶܙܘܳܐ܀ ܕܘܽܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܺܝܫܰܠܬܳܐ. ܪܶܕܝܳܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܦܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܩܕܺܝ̈ܡܳܝܶܐ. ܥܰܠܘ ܬܽܘܒ ܬܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܦܺܐܪܳܐ ܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܕܒܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܥܽܘܠܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ܀

ܕܳܡܶܐ ܒܝܽܘܒܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܗܽܘ ܡܪܰܒܥܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܠܢܶܒܥܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܡܶܪܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܕܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܥܠܰܝܡܺܝܢ ܘܡܶܨܥܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܥܽܘܠܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܒܰܛ̈ܢܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ. ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܥܳܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܳܐܬܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀ ܪ̈ܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ. ܢܰܗܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܒܣ̈ܳܒܶܐ ܘܒܰܥ̈ܠܰܝܡܶܐ ܛ̈ܠܳܝܶܐ ܘܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ. ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܒܰܛ̈ܢܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒܒ̈ܳܢܶܐ. ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܢܶܢ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܫܘܳܐ ܕܢܰܪܦܽܘܢܳܝܗܝ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܢܶܪܥܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܢܺܝܬ ܘܬܽܘܒ ܕܶܚܠܶܬ. ܕܰܐܡܪܚܶܬ. ܕܣܶܒܪܶܬ ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܶܝܬ ܓܰܢܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܬܕܪܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܛܳܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܰܘ ܠܰܓܡܳܪ. ܩܦܰܣ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܦܫܶܛ ܒܪ̈ܽܘܚܳܦܰܘܗܝ ܥܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܪܰܚܦܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܳܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܪܳܣܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܬܰܛܥܶܡܝ ܠܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܛܰܐܠܳܐ ܕܦܽܘܝܳܓܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܐܳܐܰܪ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܳܕܳܡ ܝܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܬܕܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܛܰܠܶܐ ܘܫܳܦܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܦܨܰܚ. ܟܰܕ ܫܳܛ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܬܟܡܰܪ ܥܬܶܩ ܘܰܒܠܺܝ. ܘܛܰܥܢܳܗ̇ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܀

ܩܽܘܪܫܳܐ ܕܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܕܟܰܘܪ̈ܳܢܶܐ (ܝܰܒܺܝܫܳܐ). ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܠܡܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܘܨܰܘܒܳܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܟܶܢܫܳܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܶܐ. ܘܕܰܝܪܳܐ ܕܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ܀

ܣܝܳܓܳܐ ܕܚܳܕܰܪ ܠܶܗ. ܫܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܪܶܗ ܘܒܰܪ ܫܽܘܪܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܟܽܠ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܟܳܪܶܟ ܠܶܗ ܦܨܺܝܚ ܗܰܘ ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܠܚܺܝܡ ܗܽܘ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܣܬܠܺܝܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܦܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܫܡܰܥ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܐܪܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܨܰܠܠܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ: ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐܡܽܘܪܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܢܨܽܘܪ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܕܓܰܢܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܬܪܰܢ ܠܳܐ ܐܰܠܒܫܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܗܺܝ ܬܶܬܡܰܠܰܠܝ ܓܰܢܬܶܗ ܒܦ̈ܠܳܐܬܰܢ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܢܶܦܗܶܐ ܘܢܰܨܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܟܰܪ ܘܥܳܫܶܩ ܠܳܗ̇. ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܶܒܫܰܬ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܘܛܳܠܶܡ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܟܢܰܬ. ܪܰܘܡܳܗ̇ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇. ܠܶܒܫܰܬ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܕܬܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܗ̇܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܕܰܘܰܕ ܡܰܕܥܳܟ ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܒܺܝܫ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܟ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܶܣܟܺܝܢ ܕܰܠܒܶܫ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܟ. ܟܝܳܢܳܟ ܡܚܺܝܠ ܣܰܓܺܝ. ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ ܦܟܰܗܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܶܐܬܬܨܺܝܪ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܟ܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܗܘܰ݀ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܠܒܶܫ ܠܺܐܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܰܝܢ ܘܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܫܶܡ ܬܺܐܢܰܝ̈ܢ ܐܶܬܩܪ̈ܺܝܝ. ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡܘ. ܐܶܬܗܰܦܰܟܘ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܳܠܒܽܘ̈ܫܶܐ܀

ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܦܰܩܚܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܘܢܰܨܺܝܚܺܝܢ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܕܦܰܝܰܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܠܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܫܬܠܰܚ. ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܚܽܘ̈ܠܡܳܢܰܘܗܝ ܡܣܰܡܣܶܡ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ܀

ܒܗܰܘܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܨܪܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܦܰܩ ܡܚܰܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܪܬܶܗ ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܦܰܟܰܗ̇ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܐܪܥܰܢ. ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܶܫܡܬܶܗ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܪܥܳܐ. ܕܰܐܓܰܪ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܟܪܶܙ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܠܰܚ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ܀

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܙܰܘܥܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܪܺܝܚܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܰܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܪܕܺܝ ܠܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ. ܒܰܣܶܡ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܒܺܐܝܕܗܽܘܢ. ܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ. ܣܳܘܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܀ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܐܰܫܘܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܐܦܓܰܥ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܐܘܨܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܒܳܣܡܳܐ ܟܰܦܢܽܘܬܝ ܒܗܰܘܦܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗܝ. ܪܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܘܶܩ ܠܶܗ. ܐܶܫܬܪܰܚ ܛܥܳܐ ܠܰܚܡܶܗ. ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܬܩܢܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ܀

ܡܶܕܶܡ ܢܒܰܥ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܘܫܰܓܫܰܢܝ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܕܶܐܫܰܐܶܠ ܘܕܶܚܠܶܬ ܕܶܐܬܚܰܨܰܦ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܪܓܳܫܽܘ ܐܰܪܓܶܫ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܘܠܰܒܫܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܳܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܗܰܝܡܶܢܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܺܝ ܕܰܫܩܰܠ ܘܨܳܪܶܗ ܠܺܝ ܠܨܶܒܝܳܢܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪ ܒܶܗ ܒܕܰܓܳܠܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܡܰܥ ܫܡܰܥ ܘܺܝܠܶܦ ܘܶܐܣܬܒܰܪ ܕܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܩܳܠܳܐ ܩܥܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܙܰܗܪܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒ ܘܰܕܒܺܝܫ. ܥܪܺܝܡܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ. ܘܰܐܕܪܟܶܗ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ܀ ܘܢܰܟܠܶܗ ܠܦܰܠܳܚܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܙܰܒܢܶܗ ܡܰܦܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܪܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܩܳܛܽܘܦܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܓܶܠ ܒܨܶܢܥܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܕܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܓܳܕܫܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢܳܣܽܘܒܳܗ̇܀

ܘܥܶܗܰܕ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܕܰܪܗܶܛ ܠܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܕܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܬܰܪ ܘܥܰܦܶܗ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ. ܚܙܰܘ ܠܰܡ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܒܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܒܦܺܝܪܡܳܐ ܠܦܺܐܪܳܐ. ܒܓܰܪܒܳܐ ܠܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܙܺܝ̈ܢ ܬܽܘܟܳܐ ܢܦܰܩ ܠܰܬܪܶܝܢ܀

ܐ̱ܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ. ܘܠܰܒܫܶܗ ܠܗܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܠܙܰܝܢܶܗ ܕܚܰܝܳܒܳܐ. ܘܚܕܺܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܕܶܐܬܓܢܶܒ ܕܰܠܓܰܘ ܡܰܕܚܶܠ ܠܶܗ. ܘܕܰܠܒܰܪ ܡܠܰܒܶܒ ܠܶܗ. ܒܺܝܫܳܐ ܐ̱ܬܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܕܠܳܐ ܩܰܘܺܝ܀

ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܣܳܡ ܒܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܙܰܘܓܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܒܫܰܒ̈ܚܳܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܀

ܡܶܢ ܦܰܐܬܳܐ 54 ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܰܐܬܳܐ91 ܠܝܬ ܒܨܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ

ܫܠܡ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܰܘ ܕܶܐܬܚܢܶܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ.