ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ

ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ

 [ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ]

 

ܐ

ܒ   ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓ   ܬܽܘܒ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ

ܕ   ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܘ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

[ܚ؟]

ܛ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܒ   [ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ]

ܝܓ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܕ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܗ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܘ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܙ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܚ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܛ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܐ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

[ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ]

ܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ

ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܓ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ݂

ܕ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ

ܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܐ

ܐ:    ܐܶܬܳܐ ܡܚܰܟܶܡ ܟܽܠ܆ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܛ̈ܠܶܐ. ܘܩܰܘܺܝܘ ܒܥܰܟܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܪܰܕܦܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ܆ ܠܓܰܙܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ.

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ.

ܒ:   ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܫܰܕܬ݁ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܡܰܣܟܶܢܬ݁ ܐܺܝܩܳܪܳܟ܆ ܕܬܰܥܬܰܪ ܨܪܺܝܟܽܘܬܰܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ܆ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܓ:   ܓܡܺܝܪ ܗܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܐܓܪܳܐ ܝܰܗܒ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܠܰܡܫܰܢܩܳܐ ܕܰܐܚܠܶܡ܆ ܐܰܚܠܡܶܗ ܘܟܶܢ ܝܺܠܶܦ܆ ܐܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܕܺܝܠܶܦ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܚܠܶܡ ܝܺܠܶܦ܀

 

ܓ:   ܓܰܡܪܳܗ̇ ܠܰܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܠܰܥ ܘܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܳܐܶܫ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ܆ ܐܶܬܬܶܚܕ ܐܰܝܟ ܥܶܪܒܳܐ܆ ܕܢܰܫܰܪ ܠܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܕ:    ܕܳܐܶܢ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܕܺܝܢ ܘܶܐܫܬܰܐܰܠ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܕܰܐܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܓܶܪ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

 

ܕ:    ܕܥܰܠ ܐܶܬܕܺܝܢ ܛܳܒܳܐ܆ ܒܚܽܘܒܶܗ ܚܠܳ̇ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܕܚܰܝܒܽܘܗܝ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܚܠܳܦ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܀

ܕ:    ܕܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܢܺܚܽܘܢ ܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܰܐܚܺܝ ܒܐ̱ܪܳܙ ܡܳܪܶܗ܆ ܐܶܬܢܟܶܣ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܕ:    ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܆ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܗ:    ܗܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܛܶܒܳܐ܆ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܒܫܽܘܡܠܳܝܶܗ܆ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܘ:    ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܦܰܓܪܶܗ ܩܛܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܓܡܰܪ ܟܽܠ܆ ܗܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܢܰܢܘ ܐܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܙ:     ܙܰܟܳܝܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܕܰܢܚܽܘܒ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܟܳܐ ܘܚܰܢܩܶܗ܆ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ܀

 

ܙ:     ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ܆ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܕܢܶܙܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

 

ܙ:     ܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܟܰܕ ܡܓܰܪܶܓ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܫܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܙܩܰܦ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܰܠ ܩܰܛܠܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܒܚܰܘܒܬܶܗ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ܀

ܚ:   ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܰܡܰܪܬ݁܆ ܕܓܰܪܶܓܬ݁ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܫܶܐܠܬ݁ ܠܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܪܰܫܬ݁܆ ܗܰܘܢܳܐ ܠܟܽܠ ܝܳܗܒܰܬ݁܆ ܫܪܳܪܳܐ ܒܟܽܠ ܙܳܪܥܳܬ݁܀

 

ܚ:   ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܶܚܬܰܬ ܠܒܶܝܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܚܰܟܡܰܬ݂ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇܆ ܘܢܰܗܪܰܬ݂ ܒܬܽܘܪܓܳܡܳܗ̇܆ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇܆ ܦܰܟܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܩܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܛ:    ܛܳܒܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܦܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܘܶܐܬܦܪܰܥ ܕܠܳܐ ܐܰܘܙܶܦ܆ ܛܰܠܡܽܘܗܝ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܓܰܠܙܽܘܗܝ ܐܳܦ ܦܰܪܥܽܘܗܝ܀

 

ܛ:    ܛܳܒܳܐ ܛܥܶܢ ܘܰܐܛܥܶܢ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܛܥܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܥܰܘܠܳܐ ܛܥܶܢ ܡܶܢܰܢ܆ ܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܛܥܶܢܘ ܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܛܥܢܽܘܗܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܛ:    ܛܳܒܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܚܰܒܶܒ ܒܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܰܒܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܬܢܰܫܰܩ ܢܰܟܠܽܘܗܝ܆ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܓܰܢܳܒܳܐ܀

 

ܛ:    ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܗܳܐ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܣܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܟܝܳܐ ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܪܽܘܫܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܬܰܪ ܗܽܘ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܬܽܘܒ ܢܶܥܠܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ܀

 

ܒ   ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܶܗ܆ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܫܩܰܠ ܛܰܫܺܝ܆ ܘܫܶܐܠ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܐܶܠ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܢ.

 

ܝ:    ܝܺܕܰܥ ܐܶܡܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܟܶܗ̈ܢܶܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܶܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܝܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ     ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܀

 

ܟ:    ܟܽܘܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܢܰܟܣܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܟܽܘܡܺܪ̈ܶܐ܆ ܕܟܽܘܡܪܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܒܰܛܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܆ ܦܰܫܛܶܗ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ܀

 

ܟ:    ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܟܰܣܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܒܶܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܟܳܗܢܶܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫ܀

 

ܠ:  ܠܰܝܬ ܐܶܡܪܳܐ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܶܐܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܘܕܳܒܽܘܚܳܐ܀

 

ܠ:  ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܘܰܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܕܡܽܘܡܳܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܢܶܟܣܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ݁܆ ܒܰܕܡܶܗ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ܀

ܠ:  ܠܰܚܡܳܐ ܩܨܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܰܣܳܐ ܡܙܰܓ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܆ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܰܒܚ ܩܰܪܶܒ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܰܢ܀

 

ܠ:  ܠܰܒܫܳܗ̇ ܠܟܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܛܽܘܦܣܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܡܶܫܬ݁ ܕܶܒܚ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܝܰܗܒ܆ ܫܪܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܟܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܐܰܝܬ ܒܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܠ:  ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܫܰܟܪܽܘܗܝ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܢܰܘ ܫܢܳܝܳܐ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܰܕ ܢܰܟܪܺܝܘܗܝ ܐܰܘܕܰܥܘ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܫܢܰܘ ܘܰܛܥܰܘ܆ ܕܰܠܡܰܠܟܗܽܘܢ ܫܰܟܰܪܘ܀

 

ܡ:   ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܣܶܘܚܰܬ݂ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܘܶܐܬܦܰܨܚܰܬ݂܆ ܘܶܐܣܬܰܒܪܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ݂܆ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܟܽܠ܀

 

ܢܢ:   ܢܒܺܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܦܰܟܘ ܫܳܢܝܳܐ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܦܰܟܺܝܗ܆ ܘܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬ݂܀

ܢܢ:   ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܟܢܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ܀

 

ܣ: ܣܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ܆ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܗܶܛܘ ܠܰܒܫܽܘܗܝ܆ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܠܰܚܘ ܗܶܢܽܘܢ܀

ܣ:   ܣܰܒܪܳܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܶܗ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ܆ ܕܦܰܩܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܪܗܶܛܘ ܨܰܥܪܽܘܗܝ܆ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

 

ܥ:   ܥܠܶܝܗ̇ ܗܽܘ ܕܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܢܺܚܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܣܠܺܝܘܗܝ ܢܶܗܘܽܘܢ܆ ܝܳܕܥܺܝܢ ܟܡܳܐ ܦܰܩܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܢܽܘܗܪܗܽܘܢ ܐܰܣܠܺܝܘ܀

 

ܥ:   ܥܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܳܠܽܘܡܳܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܕܛܳܠܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܒܺܝܫܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܠܰܡ ܥܕܰܟܺܝܠ܆ ܒܰܛܠܽܘܡܝܶܗ ܝܳܠܶܦ܆ ܛܰܥܡܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܀

 

[ܫܠܶܡ]

 

ܓ   ܬܽܘܒ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ

ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܰܢܟܺܝܣ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܕܫܰܠܶܡ ܟܽܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ.

 

ܒܰܬܪ̈ܶܝܗܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܢܶܚܽܘܪ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܢ.

 

ܢܶܬܩܽܘܠ ܘܰܢܦܰܚܶܡ܆ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܢܶܚܙܺܝܘܗܝ ܠܳܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܐܶܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ܆ ܢܶܚܙܺܝܘܗܝ ܠܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ.

 

ܫܡܰܥܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܢ ܦܶܨܚܰܢ.

ܗܘܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ.

ܗܘܳܬ݂ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ.

ܡܶܢܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.

ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܨܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܙܰܘܓܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ.

ܝܰܥܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܝܶܠܦܰܬ݂ ܕܰܬܦܰܢܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܗ̇.

 

ܟܰܦܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܬܺܝܒܰܬ݂ ܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.

 

ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܒܳܠܰܥܬܳܐ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܓܳܣܰܬ݂ ܦܰܠܛܰܬ݂ ܘܰܫܕܳܬ݂܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܝܰܘ.

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܦܰܢܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܟܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

 

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܦܰܢܺܝ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ܆ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

 

ܒܗܰܘ ܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܟܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܙܰܘܓܳܐ ܕܛܽܘ̈ܦܣܶܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ.

ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܦܶܫܛܰܬ݂.

 

ܒܗܰܘ ܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܦܰܢܺܝ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܣܳܓ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ.

 

ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܪܰܫ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܩܥܳܐ.

 

 

ܕ   ܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܫܡܰܥܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܫܡܰܥܘ ܓܶܠܝܳܐ ܘܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܆ ܫܠܶܡ ܟܽܠ ܛܽܘܦ̈ܣܺܝܢ܆ ܕܰܪܫܰܡܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.

 

ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܐܰܒܗܶܬ݂ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܰܟܚܰܕ ܚܰܝܶܒ.

 

ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܓܶܝܪ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܨܪܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܢܦܰܠ ܕܰܒܓܰܠܝܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ.

 

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܨܪܳܐ܆ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܨܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ.

 

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܚܳܒ ܣܳܛܳܢܳܐ.

 

ܕܶܐܨܛܰܪܺܝܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܚܙܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܚܳܒ ܕܶܝܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

 

ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܬܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܐܳܦ ܪܰܚܺܝܩܳܐ.

 

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܚܰܪܬܳܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܩܰܛܠܶܗ܆ ܗܰܘ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ.

 

ܟܰܕ ܬܳܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܗܶܬ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗ̱ܘ ܚܰܢܩܶܗ܆ ܗܰܘ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ.

 

ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܩܛܺܝܠܳܐ܆ ܩܛܰܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܝܗ̇.

 

ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ݂ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܠܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܦܰܪܣܺܝ ܙܺܐܦܶܝ̈ܗ̇.

 

ܫܡܰܥܬܶܗ ܐܳܦ ܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܦܩܰܥ ܠܶܒܳܗ̇܆ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܝܗ̇.

ܙܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܙܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܘܠܰܫܝܽܘܠ.

 

ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܠܺܝܬܳܐ܆ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܕܰܢܟ̈ܣܳܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܕܚܳܒ̈ܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.

 

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܐܰܪܩܶܕ ܥܰܠ ܒܽܘܟܪܶܗ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ.

 

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܐܳܕܳܡ܆ ܪܺܝܫ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

 

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܗܳܒܺܝܠ܆ ܒܽܘܟܪܶܗ ܩܰܕܡܳܐ.

 

ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܨܳܪܶܗ܆ ܒܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܢܶܩܥܽܘܢ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ.

ܗܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܘܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܐܰܥܺܝ̈ܦܶܐ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܢܶܒܗܰܬ݂ ܟܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܰܦܺܝܣܺܝܘܗܝ܆ ܪܳܒܘ ܡܶܨܥܳܝ݂ܺܝ݂ܢ܆ ܕܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ.

 

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܦܺܝܣܽܘܗܝ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܦܶܨܚܶܗ܆ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܘܰܛܒܺܝܥܺܝܢ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ.

 

ܒܗܶܬܘ ܬܽܘܒ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.

 

ܗܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ܆ ܝܽܘܩܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ.

 

ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ.

 

ܢܶܒܗܰܬ݂ ܟܪܝܬ݂ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܕܝܰܬܺܩܰܝ̈ܢ.

 

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܦܶܨܚܰܢ܆ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܐ̱ܪܳܙܳܟ.

 

ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܟܪܶܙܘ ܛܽܘܦܣܳܟ.

 

ܠܳܟ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘ܆ ܡܳܪܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܠܟܽܠܳܟ ܣܳܓܶܕ.

 

ܗ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܦܶܩ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܶܕܡܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܪܰܩ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ.

 

ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܶܬܢܟܶܣܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܚܳܒܰܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܚܳܒܰܬ݂ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂.

 

ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܚܳܒܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܰܦܠܶܫܬ݁.

 

ܒܶܐܡܪܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ܆ ܓܽܘܠܝܰܕ ܟܰܣܝܳܐ.

 

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܽܘܫܶܦܳܐ܆ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܘܰܫܕܰܘ ܥܠܰܘܗܝ.

 

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܫܩܽܘܗܝ܆ ܒܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܰܡ ܟܳܠܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܶܠ.

 

ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܫܩܽܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ܆ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܢܶܩܥܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ.

 

ܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܡ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂܆ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܫܕܰܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܢܡܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ.

 

ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܡܰܩܒܰܝ ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ.

 

ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܩܰܠܘ ܘܰܫܕܰܘ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܩܰܝܳܦܳܐ.

 

ܫܕܰܐܽܘܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ.

 

ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ܆ ܠܡܶܓܠܰܙ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܐܰܘܣܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ.

 

ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܆ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܟܶܢܫܰܬ݂.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܬܪܣܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܬܡܙܰܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܦܽܘܪܩܳܢ ܙܰܒܢܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܦܶܠܛܰܬ݂ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܰܐܠܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ܆ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܆ ܘܰܫܠܺܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ.

 

ܫܪܳܪܶܗ ܠܳܐ ܦܳܣܶܩ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܠܰܦ.

 

ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܕܡܰܦܛܰܪ܆ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܐܦܛܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ.

 

ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܙܶܩܪܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

 

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ܆ ܚܽܘܬܳܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.

 

ܘ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܶܝܬ ܐܶܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ܆ ܩܳܡܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݂܆ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܟ.

 

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܨܰܥܘ ܩܳܡܘ܆ ܒܶܝܬ݂ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܕܰܦܣܰܩ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܘܰܐܩܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ܆ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܫܽܘܪܳܝ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܐܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܒܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܩܨܳܐ܆ ܒܛܶܠ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ.

 

ܠܰܚܡܶܗ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܐܰܚܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܡܺܝܬܘ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ.

 

ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܢ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܚܠܰܦ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܡ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ܆ ܚܠܰܦ ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܐܝܳܐ܆ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܚܰܘܳܐ.

 

ܗܘܳܐ ܗܳܒܶܝܠ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܕܩܰܪܶܒ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ.

 

ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܶܐܡܪܳܐ ܐܶܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܕܶܐܟܰܠ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ.

 

ܐܟܰܠ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܪܗܶܛ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܟܪܶܣ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܆ ܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ ܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ܆ ܠܗܰܘ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ.

 

ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܨܳܪܘ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ.

 

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ܆ ܫܪܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ܆ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܰܟܪܶܙܘ.

 

ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܚܰܬܶܡ܆ ܕܗܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܟܽܠ.

 

 

ܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܪܟܳܐ

[ܚ؟]

………………… ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܦܰܪܥܽܘܗ̇܆ ܠܚܰܘܒܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܡܳܐ܆ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܽܘܡܳܐ.

 

ܬܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܡܳܐ܆ ܬܰܒܥܰܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܚܰܢܶܩ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܰܛܠܰܡܘ ܚܽܘܒܠܰܘ̈ܗܝ.

 

ܒܺܝܪܰܚ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܡܳܐ܆ ܦܰܚܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܩ ܘܰܩܛܰܠ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܢܶܒܓܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ܆ ܘܰܛܒܰܥܘ ܕܺܐܒ̈ܶܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܪܗܶܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܪܒܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܫܰܒܰܚ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ.

ܒܶܝܬ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ܆ ܫܰܒܰܚ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܚܢܺܝ̈ܩܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܒܝܰܒܫܳܐ.

ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܝܺܪܶܒ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗ܆ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܐܰܨܠܰܚ.

 

ܡܽܘܫܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ܆ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܗ̱ܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟܢܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܫܬܩܥܒܰܕ ܠܶܗ.

ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܒܳܕܳܐ܆ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܐ܆ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܒܢܺܝܫ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ.

 

ܐܳܦ ܗܺܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ܆ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ.

 

ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܒܰܐܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܡܗܰܠܶܟ ܚܰܝܠܳܐ.

 

ܒܺܝܪܰܚ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܣܕܰܩ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܩܽܘܕܡܰܬ܆ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܶܗ.

 

ܒܰܙܒܰܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܰܒܶܒܘ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܶܐܣܬܰܚܰܦܘ ܫܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ.

 

ܛ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܺܝܪܰܚ ܚܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܰܒܶܒܘ ܩ̈ܳܠܰܘܗܝ܆ ܕܰܦܠܰܓܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܦܢܺܝ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܨܶܝܕ ܫܳܠܽܘܚܶܗ.

 

ܝܰܡܳܐ ܢܳܗܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܦܶܠܓܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ [ܠܰܒܢܰܝ̈] ܝܰܥܩܽܘܒ.

 

…….. ܆ ܝܰܒܶܒܘ ܘܰܩܥܰܘ܆ ….. ܠܟܐ܆ ………     .

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ …… ܆ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܕܐ …. ܆ ܢܰܗܪܳܐ ܚܙ …   .

 

ܒܗܳܢܳܐ [ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ]܆ … ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ … ܆ …..܆ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ..   .

 

ܒܢܺܝܣܳܢ ܛܳܥ̈ܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܥܳܒܪ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ.

 

ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܪܳܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܚܙܰܘ ܕܶܐܬܚܰܢܰܩܘ܆ ܚܳܢܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܛܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܛܫܶܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܟܰܕ ܥܽܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܒܝܺܢܣܳܢ ܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܘ̈ܳܢܶܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܝܰܒܶܒܘ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܡܳܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ.

 

ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ܆ ܛܥܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܩ̈ܚܶܐ܆ ܘܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ܆ ܛܥܶܢܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.

 

ܩܶܢܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ܆ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܐܶܬܥܰܓܰܢܘ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܥܰܡ ܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.

 

ܒܝܺܢܣܳܢ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܗ̱ܘܰܘ… ܆  ܐܳܦ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.

 

…. ܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܣܶܟܪܰܬ… ܆ … ܚܢܽܘܩܰܘ̈ܗܝ܆ …… ܩܳܠܶܗ.

 

….. ܆ ܗܘܳܐ ܡܶܢ …. ܆ …. ܒܕܰܒܪܳܐ܆ …….    .

 

….. ܆ ܩܶܢܛܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܘܢܰܨܰܪܘ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ܆ ܕܶܐܒܰܕܘ ܢܶܫܪ̈ܶܐ.

 

ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ܆ ܫܶܥܝܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܬܥܓܶܢ ܘܰܛܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ.

 

ܒܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܢܦܰܩܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܳܨܘ ܒܰܐܪܘܰܚܬܳܐ.

 

ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܚܒܰܫ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܦܪܰܩ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

 

ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ.

 

ܒܶܐܡܪܳܐ ܘܰܒܡܽܘܫܶܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܠܡܶܢܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂.

 

ܙܰܘܓܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܨܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

 

ܡܶܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܒܪܽܘܗܝ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܒܪܽܘܗܝ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܟܽܘܬܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܪܰܣܣܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܚܰܣܺܝ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܪܰܣܣܶܗ ܕܗܰܘ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܚܰܘܰܪ [ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ].

 

 

ܝܒ   [ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ]

……………..  .

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܗܳܝ ܚܰܘܒܰܬ݂ ܓܰܘܳܐ܆ ܒܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܢܦܰܨ ܡܳܪܰܢ܆ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܰܦܛܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܠܐܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܫܪܳܝܗܝ ܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܕܰܐܘܦܺܝ ܪܶܗܛܶܗ.

 

ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܟܽܘܠܳܐ܆ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ.

 

ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆܆ ܟܽܘܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܓܠܳܝܗܝ ܠܰܢܚܳܫܶܗ܆ ܕܰܐܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ.

 

ܗܳܢܰܘ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܕܰܐܓܠܺܝ ܘܰܫܕܳܝܗܝ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܺܐܦܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܒܝܰܕ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠܳܐ܆ ܙܰܒܢܶܗ ܓܰܢܳܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܒܕܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܢܫܰܩ ܙܺܐܦܳܢܳܐ܆ ܠܦܽܘܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܐܠܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܒܠܰܥ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܪܕܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܦܰܟܳܐ.

ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܫܬܶܩ ܕܰܢܚܽܘܒ.

 

ܝܓ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܬܰܘ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ܆ ܥܰܕܥܺܕ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܟܶܢܫܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ܆ ܠܺܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܕܰܒܢܺܝܣܳܢ ܢܰܟܣܽܘܗܝ܆ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ.

 

ܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ.

 

ܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܛܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܟܶܝܢ.

 

ܫܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠܶܗ܆ ܕܒܰܠܗܺ݀ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ.

 

ܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܘܳܐܬܶܝܢ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

 

ܢܰܫܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܝܺܗܘܕܳܐ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ܆ ܠܫܺܐܕܳܐ ܕܰܩܥܳܐ.

 

ܫܰܐܠܶܗ ܗܶܪܺܘܕܶܣ܆ ܒܰܣܪܶܗ ܘܰܫܬܶܩ܆ ܟܰܕ ܒܶܗ ܗܽܘ ܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ.

 

ܪܟܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܪܟܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ.

 

ܡܪܳܪܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ܆ ܚܠܺܝܘ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.

 

ܨܗܺܝ ܘܫܶܐܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝ.

 

ܐܰܫܺ݀ܓ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܘܕܰܟܺܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܢܶܬܚܰܝܰܒ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܦܰܠܦܶܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.

 

ܛܺܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ܆ ܦܰܬܰܚ ܣܰܡܝܳܐ܆ ܕܢܶܬܩܰܛܪܰܓ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܢ ܨܰܥܰܪ.

 

ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܩܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠܳܐ܆ ܕܰܒܙܺܝܘܶܗ ܣܳܪܦܳܐ܆ ܠܰܐ ܡܨܶܐ ܡܰܨܶܕ.

 

ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ܆ ܟܰܣܺܝܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܕܚܶܠܘ ܠܰܡܚܳܪ.

 

ܟܰܕ ܒܰܙܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܙܳܥ ܡܺܝܟܳܐܺܝܠ܆ ܬܡܰܗ ܘܰܬܗܰܪ ܘܰܬܘܰܪ܆ ܐܳܦ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ.

 

ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܰܚܬܳܐ.

 

ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܦܶܪܣܰܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܫܺܝܡ ܘܝܰܦܬ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܨܰܥܪܶܗ܆ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܢܰܟܦܳܐ.

 

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ܆ ܩܳܠܶܗ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܰܬ݂.

 

ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܕܰܐܪܟܶܢ܆ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܩܥܳܐ܆ ܨܪܳܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܢܚܳܐ.

 

ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܦܰܬ݂܆ ܢܰܚܬܳܐ ܕܶܐܒܠܳܐ܆ ܟܶܒܢܰܬ݂ ܚܰܫܽܘܟܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇.

 

ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܟܣܺܝܬܳܗ̇܆ ܨܪܳܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇.

 

ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܢܰܚܬܳܐ ܕܶܐܒܠܳܐ܆ ܦܶܪܣܰܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܠܳܗ̇܆ ܘܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܗ.

 

ܕܬܶܒܗܰܬ݂ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܕܰܓܠܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇܆ ܘܛܰܦܺܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇܆ ܒܕܶܡ ܝܳܪܶܬ݂ ܟܽܠ.

 

ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܟܡܰܪܘ ܘܰܐܚܫܰܟܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܗܽܘ ܛܰܫܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܫܟܰܚ܆ ܨܰܥܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ܆ ܠܰܡܝܰܩܰܪ ܟܽܠ.

 

ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܕܰܚܙܳܝܗܝ܆ ܝܺܒܶܫ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܽܘܩܳܐ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ.

ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܕܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ.

 

ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܥܰܡ

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.

 

ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܟܽܠ܆ ܐܳܦ ܫܳܪܶܐ ܟܽܠ.

 

ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܨܰܪܶܐ܆ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ.

 

ܚܢܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܪܡܶܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܦܩܰܥܬܳܐ܆ ܐܰܚܺܝ ܓܰܪ̈ܡܶܐ.

 

ܡܚܰܙܰܩ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܩܢܶܐ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܕܰܡܚܰܙܰܩ ܗ̱ܘܳܐ.

 

 

ܝܕ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܆ ܢܶܫܩܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ܆ ܕܗܳܝ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܢܰܚܶܐ܆ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ.

 

ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂܆ ܠܰܡܚܰܣܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܦܽܘܡܶܗ ܙܽܘܦܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܚܰܘܰܪ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.

ܥܕܺܝܠܳܐ ܥܰܕܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܝܺܕܺܝܥ܆ܟܰܕ ܒܶܗ ܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܽܠ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ.

 

ܡܫܰܚܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܟܰܕ ܠܰܟܪܽܘܒܳܐ܆ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܠܶܗ.

 

ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ܆ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܢܰܘܪܶܒ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܩܕܳܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.

 

ܚܰܘܺܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ܆ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

 

ܚܰܘܺܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܪܚܺܝܡܺܝܢ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

 

ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܚܰܒܰܒ܆ ܝܰܗܒ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ܆ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܢܚܰܒܶܒ܆ ܠܽܟܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

 

ܢܨܰܦ ܒܳܗ̇ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ܆ ܒܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܕܳܢ ܓܰܢܳܒܳܐ.

 

ܫܡܰܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܗܡܺܝ܆ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܪܣܺܝܘܗܝ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܟܶܣ.

 

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܠܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܠܪܳܚܡܳܐ.

 

ܒܬܽܘܠܽܘܬ݂ܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂܆ ܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܒܰܪܬ݂ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ.

 

ܨܒܰܥ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܠܓܰܢܳܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܺܝ ܓܠܳܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܠܨܽܘܗ̇.

ܐܰܓܰܪ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܣܳܪܽܘܚܳܐ܆ ܢܰܟܶܣ ܢܰܦܫܶܗ.

 

ܨܒܰܥ ܝܶܗܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܠܡܺܝܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܡܫܳܓ܆ ܡܶܢ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܒܰܪܶܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܩܕܳܡ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ.

 

ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܟܺܝܬ݂ ܕܰܡܫܳܓ܆ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܺܝܛܳܐ܆ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ.

 

ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܦܪܰܫ܆ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܰܚܩܽܘܗܝ.

 

ܠܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܡܳܪܳܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܓܰܕܶܦ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܠܨܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ.

 

ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܙܰܡܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܢܰܓܕܶܗ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܪܰܫ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܠܰܘ ܗܽܘ ܕܰܚܩܶܗ.

 

ܕܛܳܒܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܓܒܶܐ܆ ܕܒܺܝܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܰܐܣܠܺܝ ܢܰܦܫܶܗ.

 

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܪܰܫ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ̈ܬܳܐ.

 

ܩܳܡ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܰܐܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ.

 

ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܬܰܡܳܢ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܪܗܶܛ܆ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ.

 

ܝܗ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂܆ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܛܽܘܪܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܪܰܩ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ.

 

ܐܶܬܦܰܫܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܙܩܶܗ.

 

ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܡܨܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܡܫܳܢܳܝ̈ܗܝ.

 

ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܗ̱ܘ܆ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܗܒ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܛܥܶܢܬܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܫܢܳܐ.

 

ܫܪܳܐ ܬܽܘܒ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܰܨܒܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆ ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܬܘܰܥܰܕ܆ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ.

 

ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܦܗܶܐ ܠܶܗ܆ ܗܽܘ ܒܳܥܽܘܝܶܗ܆ ܫܪܳܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܗܽܘ.

 

ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܒܰܬ݂܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܣܦܰܩ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܓܢܽܘܢܶܗ.

 

ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ܆ ܬܰܦܢܶܝܟ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ.

 

ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܨܳܪܽܘܗܝ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܠܡܳܢ ܕܳܡܶܐ.

 

ܒܣܰܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܟܰܚܘ܆ ܠܰܡܨܳܪ ܫܽܘܦܪܶܗ܆ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܟܰܕ ܕܳܡܶܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.

 

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܢܛܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܥܰܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܫܟܰܚܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܕܶܒ̈ܚܳܬܶܗ.

 

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܝܰܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܣܰܝܒܰܪ ܬܽܘܩܦܶܗ.

 

ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܚܺܝܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܶܦܩܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ.

 

ܠܳܐ ܣܦܰܩ ܠܶܗ ܟܽܠ܆ ܠܗܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܶܗ܆ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܗܽܘ.

 

ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܳܝ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܶܗ.

 

ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܬܦܰܫܰܪ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟܰܢ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܩܰܝܣܳܐ.

ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ.

 

ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ܆ ܚܳܪ ܒܶܗ ܘܰܚܫܰܟ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܨܶܕ ܒܶܗ܆ ܥܰܡܳܐ ܕܰܚܫܶܟ.

 

ܐܶܫܳܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܥܶܪܩܰܬ ܘܢܶܦܩܰܬ݂܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܣܶܒܟܰܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ.

 

ܬܺܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܝܶܒܫܰܬ݂ ܡܹܶ ܫܶܠܝ܆ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܚܳܬ݂ܶܗ܆ ܠܳܐ ܟܰܝ ܝܶܒܫܰܬ݂.

 

ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܡܳܐ ܢܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܩܰܝܳܦܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܙܰܩܦܽܘܗܝ.

 

ܠܶܓܝܽܘܢ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܚܳܝܗܝ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.

 

ܐܺܝܕܳܐ ܕܝܶܒܫܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܡܶܠܳܐ ܦܰܫܛܳܗ̇܆ ܕܬܶܬܩܰܛܪܰܓ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܚܳܬܶܗ.

 

ܝܰܗܒ ܨܶܝܕܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܫܶܐܠ ܘܶܐܟܰܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܚܬܳܝܳܐ.

 

ܐܰܚܺܝ ܠܳܠܥܳܙܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆  ܘܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

 

ܐܰܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܦ ܟܽܠ.

 

ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܶܐܠ ܘܺܝܠܰܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

ܓܒܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ.

 

ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܢܶܣܟܰܬ݂܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܶܦܟܰܬ݂ ܨܶܐܕܰܘܗܝ.

 

 

 

ܝܘ   ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܽܘܟܪܳܐ ܨܒܳܐ ܘܰܐܚܕܶܗ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܰܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܰܢ܆ ܠܩܰܝܣܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ.

 

ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܶܨܒܶܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ܆ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܨܒܳܐ ܘܰܐܚܕܶܗ܆ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܚܕܶܗ܆ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ.

 

ܒܝܰܕ ܕܰܨܒܳܐ ܗܽܘ܆ ܒܰܠܥܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܒܰܠܥܶܗ ܐܳܦ ܦܰܠܛܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ.

 

ܚܰܝܽܘܬܶܗ ܛܰܫܺܝ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܫܟܰܚ܆ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܕܢܶܒܠܰܥ ܚܰܝܳܐ.

ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܶܗ܆ ܦܪܰܚ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܦܠܰܛܬܶܗ ܘܰܫܕܳܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܨܒܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ܆ ܘܳܐܦ ܐܳܚܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܛܰܫܺܝ ܒܶܗ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܚܕܽܘܗܝ.

 

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܣܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘܦܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ܆ ܬܰܡܳܢ ܒܪܶܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ܆ ܟܽܠ ܐܳܚܽܘܕܰܘ̈ܗܝ.

 

ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܫܕܰܐܽܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܗܰܪ.

 

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܕܰܐܽܘܗܝ ܦܪܰܚ܆ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ܆ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ.

 

ܥܰܒܕܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐܐܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܒܽܘܪܳܐ.

 

ܥܬܺܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܐܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܬܰܦܪܰܚ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܠܽܐܘܪܰܥ ܡܳܪܶܗ.

 

ܢܶܚܬܰܬ݂ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܛܳܣܰܬ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܠܳܐ ܕܳܒܽܘܪܳܐ.

 

ܪ̈ܰܟܫܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ܆ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܳܒܽܘܪ̈ܶܐ.

 

ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܕܳܒܽܘܪܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܫܶܬܩܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.

 

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܰܠܝܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܫܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܢܕܰܒܰܪ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

ܫܠܶܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܰܬܺܝܩ܆ ܗܰܘ ܒܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܫܰܠܝܳܐ܆ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠܳܐ.

 

ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܪ̈ܰܥܡܶܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܶܗ܆ ܘܦܰܩ̈ܥܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܬܩܶܗ.

 

ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܦܶܐ ܘܰܫܠܶܐ܆ ܡܕܰܝܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܪܶܡܙܳܐ ܚܰܕ ܢܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܠܐܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܨܒܳܐ ܘܰܥܒܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܒ ܥܒܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ.

 

ܗܽܘܝܽܘ ܡܚܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܡܡܺܝܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.

 

ܢܰܫܩܶܗ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܆ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܠܳܐ ܩܰܛܠܶܗ܆ ܗܰܘܦܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ.

 

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܫܰܩ܆ ܥܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܟܠܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܥܽܘܙܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܐܰܗܰܪܬܶܗ.

 

ܚܰܘܝܰܬ݂ ܗܺܝ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܬܰܩܶܢ ܗܽܘ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܳܐ.

 

ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܩܰܠܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܛܺܝܡܰܝ̈ ܡܳܪܶܗ܆ ܗܶܢܶܝܢ ܬܠܰܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܑܶ܆ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܳܐ.

 

ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܫܰܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܩܰܪ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܚܢܺܝܩܳܐ.

 

ܕܰܫܪܳܬ݂ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܶܬܦܰܪܬܰܬ ܟܰܪܣܶܗ܆ ܡܶܢ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ.

ܬܠܳܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ.

 

ܬܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܐܪܥܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܫܡܰܝܳܢܳܐ.

 

ܐܰܫܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܩܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܰܐܪܥܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

 

ܚܶܕܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܒܪܶܗ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܚܶܕܝܰܬ ܠܶܗ܆ ܕܰܩܛܰܠ ܡܰܠܟܳܗ̇.

 

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܢܽܘܪܳܐ.

 

ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܠܶܗ܆ ܝܰܗܒܘ ܝܳܗܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܆ ܛܥܰܢܘ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ.

 

ܡܶܢ ܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܟܺܝܢ܆ ܚܰܢܛܶܗ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܩܰܒܪܽܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ.

 

ܝܙ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܡܚܰܕܶܬ݂܆ ܟܽܠ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܚܰܕܶܬ݂܆ ܥܰܡܳܐ ܕܰܥܬܰܩ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܠܺܝ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܠܦܰܛܺܝܪܶܗ܆ ܕܒܰܕܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܛܦܺܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.

ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳ܆ ܥܰܡ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.

 

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܢܶܠܽܘܫ ܚܰܡܺܝܥܳܐ܆ ܥܰܩ ܦܰܛܺܝܪܶܗ.

 

ܒܗܳܕܶܐ ܠܗܳܝ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܰܡ ܛܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.

 

ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܚܰܕܬܳܐ.

 

ܓܠܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܕܰܡܚܰܕܶܬ ܟܽܠ܆ ܝܰܗܒܶܗ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܕܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܣܪܳܐ.

ܒܶܣܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܘܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܪܟܶܢ ܡܰܕܥܗܽܘܢ܆ ܨܶܝܕ ܝܰܥܢܽܘܬ݂ܳܐ.

 

ܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܠܰܚܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܰܩܶܠ ܘܰܦܪܰܚ܆ ܘܛܳܣܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܫܟܶܢܘ܆ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

 

ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܥܳܠܽܘܠܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܕܒܳܐܕܳܡ ܢܳܦܽܘܩܳܐ܆ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ.

 

ܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܡܶܝܟܰܢܫܺܝܢ܆ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܟܰܦܢ̈ܶܐ.

 

ܒܠܰܚܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܢܶܫܪܳܐ ܕܰܡܡܰܢܰܥ܆ ܨܶܝܕ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

 

ܡܰܢ ܕܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܶܗ܆ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܽܘ ܦܳܪܰܚ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܆ ܐܳܦ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ.

 

ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܦܳܪܰܚ ܥܳܡܰܐ.

 

ܡܶܢ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ܆ ܐܶܟܰܠ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ.

 

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܰܪܬ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܐܰܟܠܶܗ ܐܺܠܺܝܳܐ.

 

ܐܶܢܗܽܘ ܕܐ̱ܪܳܙ ܠܰܚܡܶܗ܆ ܗܳܟܰܢ ܐܰܦܪܰܚ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܰܦܪܰܚ ܗܽܘ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ.

 

ܝܚ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܐܶܟܰܠܘ ܚܰܡܺܝܥܳܐ܆ ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܚܰܕܶܬ݂ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ.

 

ܠܰܘ ܐܽܘܟܠܶܗ ܙܳܕܶܩ܆ ܕܰܢܚܰܕܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܠܶܒܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ܆ ܠܰܡܚܰܕܳܬܽܘ.

 

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܐܶܟܰܠ ܐܳܦ ܬܰܘܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܳܩܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ.

 

ܘܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܐܶܟܰܠ܆ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܩܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ.

 

ܒܪܶܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܚܰܕܶܬ݂܆ ܥܪܳܕܳܐ ܫܡܶܢ܆ ܕܰܫܡܶܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܥܰܡܳܐ ܘܒܰܥܶܛ.

 

ܐܶܢܗܽܘ ܟܺܝܬ݂ ܕܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܚܰܕܬܳܐ ܡܰܘܬܰܪ܆ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ.

 

ܐܳܦ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ܆ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܣܰܕ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܗ̇܆ ܝܺܕܰܥ ܡܳܪܶܗ.

 

ܫܠܰܚ ܬܽܘܒ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܟܡܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܡܶܢ ܒܰܪ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܥܬܰܩ.

 

ܗܳܐ ܡܚܰܕܶܬ݂ ܥܰܡܳܐ܆ ܐܰܣܟܺܡܶܗ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܘܫܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆ ܡܳܪܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ.

 

ܠܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܳܡܶܐ܆ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܰܢܟܶܠ ܝܰܗܒ ܠܰܢ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.

 

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܦܰܛܺܝܪܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܗ ܒܓܰܘܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܐܳܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܥܬܶܩ܆ ܕܰܒܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܥܬܶܩ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܚܡܺܝܪܳܐ.

 

ܐܳܘ ܠܶܗ ܠܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܢܓܰܕ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܨܶܝܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ.

 

ܒܦܰܛܺܝܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܛܡܰܪ ܝܰܗܒ܆ ܚܡܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ.

 

ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܛܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܐ.

 

ܐܰܫܺܝܓܶܗ ܠܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܝܰܗܒܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ.

 

ܣܰܡ ܡܰܘܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܶܐܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.

 

 

ܝܛ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܩܳܡ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܶܐܟܰܠܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܛܶܠ ܦܰܛܺܝܪ ܥܰܡܳܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.

 

ܦܶܨܚܳܐ ܢܟܰܣ ܘܶܐܟܰܠ܆ ܘܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܰܥܒܰܪ ܛܶܠܳܠܳܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܐܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ.

 

ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܬܰܡܳܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܪܗܶܛ܆ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ.

 

ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܒܡܰܘܬܰܢ܆ܡܓܰܪܶܓ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܽܐܘܟܠܳܐ.

 

ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܚܰܘܳܐ܆ ܘܰܪܓܺܝܓ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.

 

ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܓܺܝܓܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܒܦܰܛܺܝܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.

 

ܟܰܕ ܛܳܒ ܛܡܰܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܪܝܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܶܗ.

 

ܒܰܐܪܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܶܒܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܒܦܰܛܺܝܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܆ ܡܶܪܰܬ ܡܰܘܬܳܐ.

 

ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܐܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܰܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ.

 

ܢܕܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܡܶܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܕܶܐܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ.

 

ܐܰܘܣܶܦܘ ܥܪܽܘܩ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܡܶܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܙܰܦܪܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܢܰܩܕܽܘܬܶܗ.

 

ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܣܰܪܝܳܐ܆ ܕܰܟܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒܢܰܩܕܽܘܬܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ.

 

ܬܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܒܰܨ̱̈ܠܶܐ܆ ܪܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ܆ ܙܦܰܪ ܗܽܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܡܶܐܟܽܠܬܶܗ.

 

ܡܶܢ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܢܣܰܒ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܠܰܚܡ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܕܟܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܦܰܠܦܰܠ ܒܰܕܡܳܐ.

 

ܕܰܠܡܳܐ ܢܒܰܕܶܩ ܒܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܠܦܳܠܳܐ܆ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.

ܟܰܕ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܟܶܠ܆ ܡܶܢ ܕܰܕܒܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܡܣܰܝܰܒ ܗܽܘ.

 

ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܰܡܰܐ܆ ܗܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܠܳܫܳܝ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܩܛܰܠ̈ܝ ܠܰܒܪܳܐ.

 

ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܛܦܺܝܠܳܐ܆ ܒܕܶܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܕܺܝܕܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇܆ ܢܳܣܶܦ ܐܽܘܟܠܳܐ.

 

ܡܰܢܽܘ ܟܺܝܬ݂ ܢܣܰܒ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܛܦܺܝܠܳܐ ܟܽܠܳܗ̇.

 

ܠܳܐ ܢܶܟܽܘܠ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܰܡ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܦܰܛܺܝܪܶܗ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ.

 

ܕܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܡܰܙܰܓ ܘܰܫܪܶܐ܆ ܒܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܰܢ.

 

ܕܫܰܩܠܶܗ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܟܠܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ.

 

ܕܡܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܩܥܰܘ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܙܺܝܓ ܠܗܽܘܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܫܰܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܕܰܒܰܩ܆ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܛܳܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ܆ ܪܶܙܦܳܐ ܕܰܕܡܳܐ.

 

ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܟܰܠ܆ ܡܶܢ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ܆ ܚܙܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܦܰܠܦܰܠ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܪܰܒܳܐ.

 

ܥܪܽܘܩܘ ܘܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܬܢܰܦܰܨ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܟܰܬܡܳܟܽܘܢ܆ ܪܶܙܦܳܐ ܕܰܕܡܳܐ.

 

 

 

 

 

 

ܟ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܬܰܘ ܢܶܫܡܰܥ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܚܰܝܠܶܗ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܨܶܨ̈ܶܐ ܩܒܰܥ ܒܶܗ܆ ܥܰܡܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ.

 

ܟܰܕ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ܆ ܨܰܪܺܝ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܫܰܪܝܳܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘ.

 

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܶܣܰܪܘ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܐܣܺܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܫܪܶܐ ܚܰܝܠܶܗ.

 

ܩܒܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ܆ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠ.

 

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܢܚܽܘܒ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒܶܕ܆ ܗܰܘ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ.

 

ܐܳܦ ܟܰܕ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܰܘ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܠܡܺܝܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ.

 

ܚܰܝܠܶܗ ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܦܟܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܚ ܘܰܢܦܰܩ.

ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܨܰܚ܆ ܒܰܦܫܳܛ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܙܰܟܺܝ ܘܚܰܝܶܒ.

 

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܢ ܕܰܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܙܳܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ.

 

ܚܰܝܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܢܨܰܚ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܫܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܕܰܢܨܽܘܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ.

 

ܢܨܰܚ ܟܺܝܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ.

 

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܓܰܙܶܗ܆ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܐܰܣܪܰܚ ܥܽܘܬܪܶܗ.

 

ܡܶܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܠܶܗ܆ ܥܬܰܪ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

 

ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܥܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܬܳܪܰܥ ܠܶܗ܆ ܕܳܨ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

 

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܩܠܺܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܆ ܩܠܺܝܕܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

 

ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܛܥܺܝܢܳܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܝܢܰܩܬܳܐ.

 

ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܛܥܺܝܢܳܐ ܕܽܘܚ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܬܺܐܪ̈ܳܬ݂ܳܐ.

 

ܐܺܝܕܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܠܟܽܠ ܪܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܥܳܨܒܳܐ ܟܽܠ ܒܺܐܒܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܳܐ.

 

ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܆ ܠܟܽܠ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܓܳܙܪܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܳܣܺܝܬ݂ܳܐ.

 

ܩܶܦܣܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܺܝܕܳܗ̇܆ ܗܳܝ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ.

 

ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܝܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ.

 

 

 

 

ܟܐ   ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘ܆ ܗܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ.

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܦܪܰܩ܆ ܒܰܕܡܶܗ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܦܪܰܩ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ.

 

ܥܺܐܕܳܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܗܳܘܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.

 

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ܆ ܟܽܠ ܟܰܪ ܕܰܡܛܳܐ.

 

ܐܰܣܪܶܗ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܠܥܺܐܕܳܐ ܒܕܶܒܚܳܐ܆ ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܐܰܣܪܶܗ܆ ܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ.

 

ܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ.

ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܣܪܶܗ܆ ܒܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.

ܥܺܐܕܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ.

 

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܐܪܥܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ.

 

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܒܰܝܢܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܥܳܒܰܪ ܥܰܐܥܺܕܳܐ܆ ܟܽܠ ܟܰܪ ܕܰܨܒܳܐ.

 

ܒܒܳܒܶܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܘܰܥܒܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ.

 

ܝܺܕܰܥ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܗܳܘܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܦܰܣ܆ ܥܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܡܐܳܐ.

 

ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܝܰܪܚܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ܆ ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.

 

ܠܳܐ ܐܟܰܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܒܶܣܪܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ܆ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܟܠܶܗ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ.

 

ܡܽܘܫܶܐ ܚܕܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ.

 

ܐܶܠܨܰܬ݂ ܕܰܢܕܰܒܰܚ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܢܦܰܠ ܕܰܐܝܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܢܳܡܽܘܣ ܕܶܒ̈ܚܶܐ.

 

ܠܳܐ ܕܒܰܚ ܘܕܳܒܰܚ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܕܰܒܰܚ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ.

 

ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܳܥܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܕܰܒܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ.

 

ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܡ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܐܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܗܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܩܰܪܶܒܬܽܘܢ ܠܺܝ.

 

ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܬܽܘܒ ܫܳܪܶܐ܆ ܡܶܠܰܬ݂ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ.

 

ܠܳܐ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܒܓܰܘ ܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ.

 

ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟܳܐ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܡܳܪܳܟ܆ ܬܰܡܳܢ ܡܰܦܰܣ ܠܳܟ܆ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ.

 

ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܰܦܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܥܺܕܥܺܐܕܳܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ.

 

ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܽܘ ܒܬܺܬܳܐ܆܆ ܡܰܬܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܒܰܛܶܠܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܶܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ.

 

ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܕܶܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܶܬܕܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.܆

 

ܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ.

 

 

ܫܠܶܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܕܪ̈ܳܫܺܝܢ ܕܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

 

 

 [ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ]

ܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ

ܐܳܘ ܠܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܪܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܙܰܘܚܳܐ ܗܘܳܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܪܥܶܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܢܗܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܬܘܰܗܘ ܪܩܰܕܘ܆ ܪܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܙܰܘܚܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܙܰܘܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܒܰܪܬ ܣܰܪܳܐ ܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ.

 

ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܘܢܺܝܣܳܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚ̈ܶܐ ܕܣܰܒܪ̈ܳܬ݂ܳܐ.  ܪܗܶܛܘ ܣܰܒܰܪܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܶܐܡܳܗ̇܆ ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ܆ ܦܽܘܩܝ ܬܳܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܣܶܡ ܠܳܗ̇܆ ܩܶܨܦܰܬ݂ ܕܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܙܳܥܰܬ݂ ܕܦܳܪܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܬܶܗܪܰܬ݂ ܕܡܰܟܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܡܙܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܒܰܒܗܺܝ̈ܠܶܐ܀

 

ܥܰܡ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܒܣܶܡܘ ܠܳܗ̇܆ ܒܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܥܳܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܗ̇ ܒܓܰܘܪܳܐ ܡܥܳܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܠܝܳܠܶܕܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܩܪܳܗ̇܆ ܥܠܰܒܬܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܝܶܕܥܰܬ݂ ܕܠܳܐ ܦܪܽܘܣ܆ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܕ ܦܽܘܪܣܳܐ܆ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܫܟܰܪܬܶܗ܆ ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܰܬܫܰܡܶܫ ܓܺܝܽܘܪ̈ܶܐ܀

 

ܥܽܘܠܳܐ ܕܶܐܡܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ ܕܰܠܥܶܓܠܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܒܚܽܘܒܶܗ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܰܕܬܶܩܢܺܝܘܗܝ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܥܶܠܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ܆ ܓܰܙܳܐ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܓܒܳܬ݂ ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܥܳܗܶܢ ܠܳܗ̇܆ ܒܥܽܘܬܝܳܐ ܕܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܥܒܰܕܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܢܣܺܝܟܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܒܶܗܬܰܬ܀

 

ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܒܺܝܥܰܬ݂ ܒܕܶܡܘ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܕܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܨܢܺܝܥܰܬ݂ ܠܣܰܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܠܒܰܟܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܚܰܬܢܳܐ ܨܳܕܬܶܗ ܐܰܝܟ ܓܺܝܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܘܩܰܛܪܰܓܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܑܶ ܕܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܰܩܥܳܬ݂ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܳܒܘ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

 

ܕܒܰܪܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܬܶܩܛܽܘܠ ܘܢܰܦܫܳܗ̇ ܬܰܪܚܶܡ ܬܰܡܳܢ܆ ܚܫܰܒܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܛܶܟܣܶܗ ܕܗܰܘ ܢܰܟܦܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܦܰܚܙܳܐ ܕܒܶܝܬ ܗܶܪܽܘܕܶܣ܆ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܶܗ܆ ܕܬܶܫܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܛܶܟܣܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܢܰܟܦܬܳܐ ܒܩܶܣܰܪ܆ ܛܶܦܣܰܬ݂ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܳܦ ܬܓܽܘܪ܆ ܘܰܬܫܰܡܶܫ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ܀

 

ܟܽܘܐܳܪܳܗ̇ ܥܳܫܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܫܺܝܓ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܚ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܛܶܡܪܰܬ݂܆ ܚܰܕ ܦܰܚܳܐ ܚܩܶܛܠܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܨܰܝܕܳܐ܆ ܗܶܪܽܘܕܺܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܟܶܡܢܰܬ݂ ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܗܶܪܽܘܕܶܣ܆ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܦܰܠܦܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܫܺܝܓ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ܆ ܕܺܝܙܰܦܬܶܗ ܫܺܝܛܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬܳܗ̇܀

 

ܛܰܡ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ܆ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܫܪܳܓܳܐ ܕܡܰܟܶܣ ܠܳܗ̇܆ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܰܪܬܳܐ ܠܶܐܡܳܗ̇ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ܆ ܢܶܦܚܰܬ݂ ܘܰܐܕܥܶܟܬܶܗ܆ ܛܶܥܢܰܬ݂ ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ܆ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܢܳܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ݂܆ ܪܰܡܝܰܬܶܗ ܠܰܫܪܳܓܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܶܝܢ܀

 

ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܕܪܰܕܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܕܓܰܠܓܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩܰܦܠܶܗ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ܆ ܕܰܦܪܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܥܰܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ܆ܒܶܗܬܰܬ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܝܳܐ ܕܬܰܕܥܶܟ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܪܝܡܬܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܕܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܥܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܦܰܫܛܽܘܢ܀

 

ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܦܺܝ ܘܶܐܒܠܰܥ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ. ܕܗܰܘ ܓܰܠܝܳܐ ܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ. ܠܓܰܝܳܪܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܦܰܪܣܺܝ ܕܥܰܠ ܚܰܕܝܳܗ̇܆ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܛܶܪܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܦܽܘܡܳܗ̇ ܡܠܳܬ݂ ܘܳܝܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܗܒܰܬ݂ ܘܶܬܦܰܪܣܺܝ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܗ̇܆ ܩܕܳܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡ܀

 

ܦܚܰܙܬܳܐ ܒܩܶܣܰܪ ܐܶܬܬܰܠܝܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܳܦ ܒܰܫܡܶܗ ܩܪܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܳܗ̇܆ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ܫܕܳܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܰܡܫܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܕܒܰܣܪܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܪܰܓܬܶܗ ܠܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܡܳܚܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܘܰܒܟܽܠ ܐܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܒܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

 

ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܚܙܰܘ ܘܰܐܩܒܶܠܘ܆ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܪܬܰܚܘ ܘܰܐܫܦܰܥܘ܆ ܗܰܘ ܣܰܝܦܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܓܳܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܚܰܪܒܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܓܰܝܶܣ ܐܰܝܟ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܛܽܘܠܺܝܩܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܗܝܰܟܠܳܗ̇ ܓܰܝܣܳܗ̇܆ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܺܝܟܰܢ ܐܶܬܥܰܛܦܰܬ݂܆ ܘܰܐܫܠܰܚܬܶܗ ܠܟܽܠ ܕܰܠܒܺܝܫ܀

 

ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܓܰܝܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܒܰܬ݂ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܨܚܰܬ ܣܰܓܺܝ܆ ܟܰܕ ܨܶܝܡܳܐ ܒܠܰܥܬܳܗ̇܆ ܠܝܰܬܡܳܐ ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܙܶܕܩܬܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܡܶܟܣܺܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܕܒܳܗ̇ ܬܓܽܘܦ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܓܰܙܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܠܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܒܓܶܠܝܳܐ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܩܶܛܠܳܬ݂܆ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܥܰܦܩܰܬ݂܆ ܙܟܳܐ ܚܽܘܨܦܳܗ̇ ܠܚܽܘܨܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܶܗܬ݂ܰܬ݂ ܒܓܶܠܝܳܐ܆ ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܘܰܬܓܽܘܪ܆ ܠܶܐܡܳܗ̇ ܕܡܳܬ݂ ܕܠܳܥܶܝܢ܆ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܟܶܦܪܰܬ݂ ܒܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ݂ ܥܰܡܽܘܕܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ܆ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܐ ܓܰܠܝܺܐܺܝܬ ܣܶܥܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

 

ܐܳܦ ܐܶܡܳܗ̇ ܒܕܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܦܶܩܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܺܝܕܳܗ̇ ܗܘ ܠܳܐ ܡܛܳܬ݂ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܟܰܪ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܕܢܶܡܛܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܓܽܘܕܳܦܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܘܪܟܰܬ݂ ܕܢܶܡܛܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܐܳܦ ܐܰܬܪܶܗ܆ ܙܟܰܐܽܘܗܝ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܐܬܪܶܗ ܡܪܰܝܰܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܡܨܰܠܰܠ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܠܡܶܣܒܰܟ ܨܶܝܕ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܠܰܡܡܳܫ ܘܰܠܡܶܚܰܕ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

 

ܠܰܓܠܺܝܦܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܪܶܓܰܬ݂ ܥܰܝܢܳܗ̇܆ ܚܠܳܦ ܙܺܝܘܳܐ ܣܬܺܝܪܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܘܰܟܣܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܆ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܡܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇܆ ܫܰܕܰܪ ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܰܫ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܬܶܚܙܺܝܘܗܝ ܒܓܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܬܚܰܠܶܦ ܠܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܒܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܀

 

ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܦܐܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܳܛܺܝܬܳܐ܆ ܣܢܳܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܟܰܕ ܪܚܺܝܡ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܡܰܩܒܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܛܰܡܐܰܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬ݂ܳܗ̇܆ ܣܢܶܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇܆ ܫܪܳܪܳܐ ܒܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ܆ ܝܺܪܶܒ ܘܠܳܐ ܪܰܓܬܶܗ܆ ܘܰܙܥܰܪ ܘܠܳܐ ܪܶܚܡܶܬܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܚܰܠܶ̇ܬܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܫܟܰܪܬܶܗ ܘܰܩܛܰܠܬܶܗ܀

 

ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ

ܐܳܘ ܐܶܡܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܟܰܣ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܢܶܪܥܶܐ ܒܶܗ ܓܙܳܪܳܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܪܥܳܐ ܣܳܒܳܐ ܓܙܳܪܳܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܘܰܪܥܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܪܥܳܐ ܘܡܰܪܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܪܳܥܶܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܪܥܰܘܽܘܗܝ ܘܰܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܪܥܳܐ ܓܙܳܪ̈ܰܘܗܝ

 

ܢܟܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܰܬܪܽܘܢ܆ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܺܠܶܦ ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܟܽܘܣ ܚܰܕ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܐܶܡܪܰܢ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܨܽܘܪ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܐܰܠܶܦ ܕܶܒܚܳܐ ܠܕܳܒܽܘܚܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܛܰܘܶܐ ܐܳܦ ܢܶܐܟܽܠ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܟܽܘܣ ܐܳܦ ܢܶܪܽܘܣ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܠܶܦ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܣܶܐܒ ܒܰܓܙܳܪܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܪܫܽܘܡ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܒܶܐܡܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܦܣܶܗ܆ ܡܪܳܪܳܐ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܘܠܰܩܶܛ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܐܶܒܠܶܗ ܢܰܦܪܰܚ ܒܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܙܰܗܰܪ ܐܶܡܪܳܐ ܢܳܟܽܘܣܶܗ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܓܰܪܡܳܐ ܢܶܬܒܰܪ ܒܶܗ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܡܳܪܳܐ ܥܳܨܶܒ ܟܽܠ܀

 

ܐܶܡܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܫܰܠ܆ ܕܫܰܦܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܰܝܣܶܗ܆ ܘܛܰܘܝܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܠܰܚܡܶܗ܆ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܬܽܘܒ ܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܢܺܐܬܰܪ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܣܶܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܘܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܙܗܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܙܰܗܺܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܀

 

ܐܶܡܪܳܐ ܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܡ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܰܢܨܽܘܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܦܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܰܐܥܬܶܩ ܟܽܠ܆ ܣܶܐܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܘܰܒܠܺܝ ܟܽܠ܆ ܒܝܰܕ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܚܰܬܶܕ ܟܽܠ܆ ܒܛܶܠ ܠܶܗ ܚܡܺܝܪܳܐ ܡܰܥܬܶܩ ܟܽܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܕܶܬ ܟܽܠ܀

 

ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܐܟܠܶܗ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ܆ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܛܰܫܶܝܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܚܶܠܘ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܀

 

ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܢܳܟܽܘ̈ܣܶܐ܆ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܣܰܟܺܝܢܳܐ܆ ܕܰܠܥܶܪܒܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܢܶܩܛܽܘܠ܆ ܩܛܰܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܘܰܦܪܰܩ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܦܪܰܩ ܐܶܡܪܳܐ ܘܰܩܛܰܠ ܕܶܟܪܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܦܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܣܳܟܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܘܣܰܝܰܟ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܀

 

ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܒܳܟܪܳܐ ܠܰܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܢܣܰܟ ܒܶܗ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܘܰܛܒܰܥ ܒܶܗ ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܦܪܰܣ ܥܰܠܘܗܝ ܦܶܐܠܰܬ݂ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܕܪܳܥܝܰܐ ܗܳܒܺܝܠ ܐܳܦ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܨܳܪ ܒܶܗ ܪܶܥܝܳܢ ܐܳܦ ܕܶܒܚܰܢ܆ ܪܳܥܝܽܘܬܶܗ ܘܰܕܒܺܝܚܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܳܐܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܀

ܠܗܳܒܺܝܠ ܐܶܡܪܰܢ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܬܰܡܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܕܶܐܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܟܶܢ ܢܩܰܪܶܒ ܐܳܦ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܕܶܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܘܶܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܘܶܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܒܽܘܟܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ̣܆ ܩܰܕܶܡܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ܆ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܕܰܪܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙܬܶܗ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ܀

 

ܓ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ݂

ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܢܟܰܣ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܡܩܰܕܶܡ ܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܥܶܕܳܢܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܢܟܶܣ܆ ܥܶܕܳܢܶܗ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܟܡܳܐ ܓܡܺܝܪ܆ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܢܟܺܝܣ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܠܰܘ ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܟܪܙܽܘܗܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ.

 

ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܪܰܡܫܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܕܪܰܡܫܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ܆ ܡܳܪܰܢ ܒܳܟ ܐܶܟܰܠ ܦܶܨܚܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܚܳܐ ܚܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܙܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܕܗܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܶܟܝ ܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ܆ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܬܶܩܢܰܬ݂ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܦܶܨܚ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܶܡܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܩܳܢܺܝܢ܆ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܨܚܶܗ ܐܶܡܶܪܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܙܰܒܢܶܗ ܦܛܰܪ ܘܰܦܠܰܓ܆ ܦܽܘܪܩܳܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܦܰܟܰܗ܆ ܕܶܐܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܶܐܫܬܠܰܚܘ ܬܪܶܝܢ ܬܩܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܪܰܫܡܽܘܟܝ ܠܰܚܫܳܡܺܝܬܶܗ܆ ܐܶܬܫܺܝܛܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܺܡܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܐܰܦܕܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܘܒܶܟܝ ܚܙܳܗ̇܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܓܰܘܶܟܝ ܐܶܫܟܚܳܗ̇܆ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܟܶܝ ܝܰܗܒ ܬܰܘܬܳܪ̈ܶܐ ܕܒܽܘܪܟܬܶܗ܆ ܐܰܓܪܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܟܝ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܩܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܽܘܟܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܡܠܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܠܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ܀

 

ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ܆ ܘܙܶܕܩܰܬ݂ ܕܢܺܐܪ̈ܒܳܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܣ̈ܝܳܢ܆ ܥܰܕ ܗܳܐ ܡܳܛܶܝܢ ܫܽܘܠܳܡܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܓܰܝܪ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܬܶܙܥܰܪ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ܀

 

ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܳܦ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܘܶܐܬܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܕܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܆ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ ܡܫܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܳܐܬܶܗ ܕܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܐܫܠܡܶܗ܆ ܟܽܠ ܦܽܘܡ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ̣܆ ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ܆ ܕܢܰܘܦܽܘܢ ܠܓܰܠ݀̈ܝܳܬܶܗ܀

 

ܡܳܪܰܢ ܚܰܠܠܶܗ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܒܠܰܩܢܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐ̱ܪܳܙ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܰܫܰܚ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡܳܐ܆ ܕܰܦܣܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܪܰܟܒܰܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܦܰܠܓ̈ܶܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ܆ ܕܳܪܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ܆ ܕܥܰܡ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܢܳܨܶܝܢ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܠܶܗ܆ ܛܽܘܒ ܠܕܰܝܪܶܟܝ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܰܬܩܨܺܝ܆ ܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܦܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ܆ ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܐܶܬܥܨܰܪ܆ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܙܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܝܬܝ ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܙܶܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܟܳܣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܣܳܦܶܩ ܠܟܽܠ܆ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܳܐ ܡܨܶܐ܆ ܥܠܳܬܳܐ ܘܶܐܡܪܳܐ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܘܕܳܒܽܘܚܳܐ܆ ܟܽܘܡܪܳܐ ܘܡܶܬܰܐܟܠܳܢܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܰܩܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ ܠܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܓܶܝܪ ܘܶܐܬܢܺܝܚ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܰܐܝܳܐ܆  ܒܥܽܘܒܳܐ ܒܺܝܚܳܐ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܶܗ܆ ܛܽܘܒ ܠܕܰܝܪܶܟܝ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܶܬܥܒܶܕ܆ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܐܟܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܑܶ ܫܩܰܠ ܝܰܗܒ܆ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܬܰܩܶܢ܆ ܐܰܝܟ ܦܳܬܽܘܪܟܶܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܕܫܰܪܽܘܬܰܝܢ ܐܶܬܩܨܺܝ܆ ܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܥܺܕܬܶܗ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܰܕܒܚ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܟܰܪ ܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܆ ܒܶܟܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕܰܡ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠ ܐܰܚ̈ܶܐ܆ ܟܪܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘܶܟܝ܆ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܦܰܩܚܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܺܝܚܶܗ ܒܥܽܘܒܶܗ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ܆ܗܰܒܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܙܺܝܙܳܢܳܐ ܡܙܰܗܡܳܐ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܢܦܰܩ ܪܺܝܚܶܗ܀

 

ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܕܽܘܟܬܳܐ ܨܺܝܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܦܪܰܫ ܓܶܝܪ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܡܰܚܝܳܢ ܠܶܗ܆ ܪܓܰܙ ܗ̱ܘܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܘܩܳܡ ܢܦܰܩ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܦܢܳܐ܆ ܒܕܺܝܢܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢܰܢ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܡܶܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܗܽܘܪܳܐ܀

 

ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܒܠܰܚܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܟܰܣܺܝ ܕܢܰܠܦܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚܡܶܗ܆ ܘܰܓܠܳܐ ܕܢܰܘܕܥܶܗ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܟܰܣܺܝ ܘܰܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ܆ ܐܰܟܣܶܗ ܘܒܰܣܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܟܡܳܐ ܛܠܰܡ܆ ܐܳܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ݁܀

 

ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܕܽܘܟܬܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ܆ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܰܚܕܽܘܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕܘ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ̈ܬܶܐ܆ ܠܡܶܫܬܰܩ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܆ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܕܳܚܠܺܝܢ܆ ܥܶܪܒܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܪܡܰܙ ܠܶܗ܆ ܕܺܝܠܶܦ ܠܰܢ ܕܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ܀

 

ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܣܰܒܘ ܕܗܽܘ ܢܣܰܒ ܠܶܗ܆ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܛܶܠܘ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܡܶܬܩܛܶܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܐܶܢ ܟܰܕ ܙܳܝܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܕܢܰܐܠܦܰܢ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܫܠܺܝ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܳܐ ܗܦܰܟ܆ ܘܙܰܢ ܕܢܰܠܶܦ ܕܡܺܝܬ ܘܰܚܝܳܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܬܰܪܓܰܡ܆ ܫܶܡ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܣܰܝ̈ܦܶܐ܆ ܒܣܰܝܦܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܣܩܶܗ ܠܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܳܛܰܬ݂ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܐܣܝܳܗ̇܆ ܘܰܠܣܰܝܦܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ ܘܶܐܬܚܡܶܠ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܶܐܬܟܠܺܝ܆ ܒܕܶܢܚܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܀

 

ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܣܰܒܘ ܕܢܶܣܓܶܐ ܢܰܠܶܦ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܫܰܒܛܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܩܰܫܶܐ܆ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܓܪܶܗ ܠܣܰܝܦܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܒܣܰܝܦܳܐ ܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܶܚܡܰܬ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ………………………………….܀

   

ܕ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ

ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܦܰܟܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܐܳܘ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܳܐܦ ܠܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܡܚܺܝܗܝ ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܡܳܪܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܰܚܡܳܐ ܦܰܟܳܐ ܘܠܳܐ ܫܩܰܠ ܚܪܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܫܩܰܠ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܟܽܠ ܒܳܠܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰܪܥܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܀

 

ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢـ[ܝܢ] ܠܰܒܫܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܒܕܽܘܗܝ ܒܢܰܚ̈ܬܰܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ [ܒܡܳܪܗܽܘܢ] ܐܰܝܟ ܕܰܒـ[ܒܽܘܪܳܐ] ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܆ ܒܰܟܠܺܝܠ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܣܳܡܘ ܠܶܗ ܚܰܘܺܝܘ܆ ܘܶܐܣܗܶܕܘ ܕܰܫܪܳܗ̇ ܠܠܰܘܛܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܨܒܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܕܰܓܠܽܘܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܪܳܪܶܗ ܒܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ܀

 

ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܠܰܡ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܦܶܩܘ܆ ܥܡܰܩܘ ܘܰܒܥܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܡܩܰܛܪܳܓܽܘ܆ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥܠܰܘ ܫܠܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܕܰܢܡܽܘܬ݂܆ ܒܫܽܘܫܶܦܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܶܕܬܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ܀

 

ܫܚܺܝܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܡܰܕܒܰܚܐ ܐܰܘ ܠܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܡܳܬ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܢܳܡܽܘܣܰܢ ܠܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܚܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܟܶܒܫܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܦܰܫܶܩܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܶܠܬ݂ܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܰܠܒܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܚܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܓܠܽܘܢܳܗ̇܆ ܩܰܛܪܶܓܘ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܕܰܩܢܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ܀

 

ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܰܚܺܝ̈ܢ ܐܶܨܛܒܺܝܘ ܠܰܡܛܰܝܳܒܽܘ܆ ܠܗܰܘ ܒܳܨܶܐ ܟܽܠ ܫܕܰܘ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܨܢܰܥܬܳܐ ܢܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܫܕܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܒܽܘܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܐܘ ܠܰܡ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܢܶܫܬܠܰܡ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܒܫܽܘܗܝ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ܀

 

ܠܕܺܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܫܠܡܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ܆ ܐܰܦܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܬܰܪܓܡܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܕܣܰܕܩܶܗ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܕܰܠܙܰܟܳܝܳܐ ܙܟܰܘ ܚܳܒܘ ܐܰܣܓܺܝܘ܆ ܗܘܳܬ݂ ܚܰܘܒܰܬܗܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܡܳܪܳܐ܆ ܕܥܰܒܕܳܐ ܝܺܬܶܒ ܕܳܢܶܗ܆ ܘܰܟܬܰܒ ܢܩܰܫ ܘܰܐܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܀

 

ܠܩܶܣܰܪ ܕܰܓܒܰܘ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܩܪܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܗܽܘܢ܆ ܕܰܝܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗܝ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܫܠܶܡ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܘܪܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝ ܠܚܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܒܥܶܠ ܕܺܝܢܳܐ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܛܰܫܽܘܗܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܩܳܐܶܝܢ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܀

 

ܟܬܰܒܘ ܕܶܝܢ ܘܰܥܒܰܪܘ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܳܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܚܶܠܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܝܰܬ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܘܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܪܥܳܐ ܕܳܪܳܐ ܕܰܢܦܰܠܶܛ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܕܳܡܶܝܢ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܶܐܬܕܺܝܢܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ܆ ܕܠܳܐ ܪܥܶܝܢ ܕܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܘܕܰܩܥܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܰܓܕܽܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܓܕܳܐ ܦܰܪܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܝܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܣܬܪܰܚ ܘܰܐܣܟܶܠ ܒܰܥܕܶܢ܆ ܐܳܘ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܘܰܡܬܰܚ ܠܰܒܪܶܗ ܘܢܰܓܕܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܀

 

ܘܨܶܝܕ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܚܰܘܺܝܘ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܽܘܢ ܕܶܐܬܬܠܺܝ ܣܚܰܦ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܡܳܪܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܣܛܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܩܽܘܪܝܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܪܦܝܳܗ̇ ܘܢܶܦܠܰܬ݂ܝ܆ ܣܰܚܦܽܘܗ̇ ܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̇܆ ܕܟܶܦܪܰܬ݂ ܒܥܰܡܽܘܕܳܗ̇ ܐܶܣܬܰܚܦܰܬ݂܀

 

ܕܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܶܐ܆ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙ ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܳܪܘ ܒܚܰܫܶܗ܆ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܓܙܰܪ ܫܩܰܠ ܘܰܠܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܘܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܬܠܳܬ ܓܶܝܪ ܐܶܠܥܺܝ̈ܢ ܫܡܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܫܩܰܠ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ܆ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܗ̇ ܬܒܰܪ ܘܶܐܠܥܶܗ ܫܡܰܛ ܘܰܫܕܳܐ܆ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܫܩܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ݂܀

 

ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܨܛܰܪ̈ܝ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܩܳܠ ܐܶܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܬܥܩܰܪ ܐܳܦ ܚܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܗܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܨܪܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܩܽܘܕܫܳܐ ܨܪܳܐ ܦܪܺܝܣܶܗ܆ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܀

 

ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܳܥܰܬ݂ ܒܰܕܩܰܬ݂ ܥܰܠ ܣܽܘܚܦܳܐ ܕܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܙܶܪܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܪܶܓܠܗܽܘܢ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܢܶܩܠܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܫܕܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܥܩܺܝܪ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܒܢܶܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܰܢ܀

 

ܐܳܦ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܫܪܳܓܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܕܥܶܟ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܬܰܚܦܺܝܬ݂ ܚܶܫܟܳܐ ܫܩܰܠ ܦܪܰܣ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܨܰܥܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܢܳܗܪܺܝܢ ܒܢ݀ܘܗܪܶܗ܆ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܛܳܬ ܗܽܘܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܨܛܰܠܝܰܬ݂܆ ܫܝܽܘܠ ܓܶܥܡܰܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܶܐܬܝܰܒܠܰܬ܀

 

ܐܳܦ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܡܫܽܘܗܝ ܒܝܽܘܡ ܚܰܫܳܐ܆ ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܟܚܰܕ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܣܰܗܪܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ܆ ܐܰܩܒܶܠ ܚܙܳܐ ܚܫܶܡܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܐܰܩܒܰܠܬܶܗ܀

 

ܐܳܦ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܥܠܽܘܗܝ ܚܕܰܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܥܡܰܕܘ ܘܰܣܚܰܘ ܘܶܐܨܛܰܪܰܦܘ ܘܰܗܘܰܘ ܚܕ̈ܶܬܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܩܛܺܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܙܓܽܘܗܝ ܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܩܳܡ ܘܰܐܪܦܝܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

ܟܺܐܦܳܐ ܕܩܰܒܪܶܗ ܕܥܰܓܠܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܳܪܶܗ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܚܙܰܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ܆ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܐ̱ܪܳܙ ܥܺܕܬܳܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܗܺܝ ܚܳܙܝܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

 

ܐܳܦ ܟܶܬܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܦܪܰܓܘ ܘܰܢܗܰܪܘ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܕܪܟܶܗ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܦܳܫܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܳܫ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܦܰܓܪܶܗ ܢܰܟܪܶܙ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ܆ ܚܢܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐ̱ܪܳܙ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܢܳܛܪܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܀

 

ܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܗܶܬܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܟܒܽܘܗܝ ܩܰܝܣܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܡܚܰܙܩܰܬ ܒܒܰܪ̈ܩܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܟܕܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܣܺܝ̈ܡܳܢ ܦܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܡܙܰܘܗܝ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܒܺܐܝܕܳܟ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܡܶܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

 

ܐܳܦ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܦܢܝܶܗ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ܆ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܕܳܡ ܒܦܶܢܝܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܦܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܪܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܬܛܡܰܪ ܒܚܶܫܟܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܫܰܟ ܘܰܢܗܰܪ ܘܶܐܬܬܰܪܓܰܡ܀

 

ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܪܟܒܽܘܗܝ ܗܳܐ ܗܽܘ ܩܰܝܣܳܐ ܥܶܠܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܽܘ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܓܶܝܪ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܕܬܽܘܒ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܩܦܺܝܢ܆ ܐܳܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܗܳܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܛܥܺܝܢܺܝܢ܆ ܒܰܛܶܠ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܓܠܺܝ̈ܦܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܘܕܶܐܫܬܰܝܚܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܘܳܐܦ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܟܶܣܘ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܽܘܡ ܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܛܶܒܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܣܦܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܬܰܪܓܡܶܗ ܒܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܣܦܰܪ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܟܺܝ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܒܗܶܬܘ ܠܰܡܒܰܙܳܚܽܘ ܒܡܳܪܳܐ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܥܽܘܪܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ ܓܰܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܚܣܰܪ ܥܰܡܳܐ܆ ܡܰܠܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܙܕܰܠܰܥܘ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܛܽܘܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܬܰܠܝܳܐ܆ ܫܳܛܳܗ̇ ܠܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܰܪܣܽܘܗ̇ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܰܕܩܽܘܗ̇܆ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܰܠ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܣܶܕܩܳܐ ܒܰܕܶܩܘ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܩܰܠܶܣ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒܝܰܕ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܟܰܐܰܪܘ܀

 

ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܝܚܰܢܘ ܡܰܨܥܽܘܗܝ ܒܶܝܬ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܶܩܘ܆ ܕܒܰܪ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܳܙܗܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܪܗܶܛܘ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ܆ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܚܰܠܨܶܗ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܡܳܪܶܗ ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܟܦܶܢ ܓܰܙܶܗ ܦܬܰܚ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܘܚܰܠܶܨ ܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܣܢܰܪܘ ܘܰܓܚܶܟܘ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ܆ ܕܗܽܘ ܡܰܪܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܰܒܰܪܘ ܕܶܐܬܡܰܪܡܰܪܘ ܒܶܗ܆ ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܪܟܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܪܟܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܰܬܢܳܢ܆ ܕܬܽܘܒ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܪܺܝܫܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ܀

 

ܩܛܰܦܘ ܗ̱ܘܰܘ ܘܥܨܰܪܘ ܐܰܫܩܝܽܘܗܝ ܐܳܦ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܡܳܪܪܝ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܓܦܶܬܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܦܶܫܚܰܬ݂ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܡܶܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܛܰܥܡܰܬ݂ ܒܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇܆ ܚܰܕ ܢܽܘܪܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗܳܐ ܐܰܛܠܶܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܣܓܽܘ̈ܠܰܘܗܝ܀

 

ܐܳܦ ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܕܚܶܠܗܽܘܢ ܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܰܟܪܶܙ܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܥܰܩܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܩܰܛܺܝܢܳܐ܆ ܟܬܳܒ̈ܺܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܩܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܓܳܣܶܝܢ܆ ܘܣܰܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܡܶܪܬܳܐ ܓܒܺܝܠܺܝܢ܆ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܠܚܰܠܳܐ ܕܒܰܐܣܦܽܘܓܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܛܥܡܽܘܢ ܠܡܶܪܰܬ݂ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ܀

 

ܐܳܦ ܗܰܘ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܐܘܫܛܳܗ̇ ܒܶܗ ܠܶܐܣܦܽܘܓܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܗܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܬܰܒܶܝܢ ܡܳܪܰܬ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܡܳܢ ܟܬܰܒ ܩܰܢܝܶܗ ܕܡܰܢܺܝ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܣܳܦܪܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܳܪܬܳܐ ܟܣܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܩܰܢܝܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܡܰܒܪܶܗ ܕܡܰܪܩܺܝܽܘܢ܆ ܡܪܳܪܳܐ ܒܝܰܕ ܣܶܦܪܳܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܠܰܢ܀

 

ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܐܘܚܕܽܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܢܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܶܗ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܘܰܫܕܳܐ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܳܪܰܬ݂܆ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܩܰܢܝܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܟܬܰܒ ܠܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܘܕܰܒܩܰܢܝܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܦܚܽܘܗܝ ܩܦܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܢܝܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܰܟܬܰܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܥܒܕܽܘܗܝ ܫܶܩ̈ܠܶܐ ܬܰܒܥܽܘܗܝ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܶܗ ܘܰܕܥܰܠ܆ ܐܺܝܕܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܩܰܦܰܚܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܝܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܩܰܦܰܚܬܶܗ ܕܰܡܛܳܐ ܠܺܝ܆ ܕܟܶܬܒܶܬ݂ ܘܰܐܕܟܰܪܬܶܗ ܩܽܘܦܳܚܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܚܠܳܦ ܚܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܕܩܰܦܚܽܘܗܝ ܩܰܦܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܢܰܝ̈ܳܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܟܳܬܒܺܝܢ ܩܽܘܠܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܺܐܝܬ ܕܣܺܝܡܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܪܺܝܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܳܒܳܐ ܕܰܩܢܰܝ̈ܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܩܰܦܰܚܘ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܕܰܥܗܰܪܘ ܘܰܐܪܥܰܬܘ ܘܪܽܘܩܗܽܘܢ ܡܰܛܺܝ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܟܪܶܙܘ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܫܘܝܳܗ̇ ܠܒܶܗܬܰܬ݂ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܰܐܪܥܶܬ ܚܶܘܝܳܐ ܒܰܪ ܫܪܰܒܬܗܽܘܢ܆ ܡܰܫܚܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܡܶܪܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܬܺܬܳܐ ܚܳܣܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܗܽܘܢ ܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܠܡܶܠܒܰܫ ܟܽܠ ܐܰܫܠܰܚܬܶܗ܀

 

ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܐ̱ܪܳܙ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܨܳܪܘ ܚܰܘܺܝܘ ܠܰܢ܆ ܚܰܠܳܐ ܡܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܢܛܬܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ܆ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܪܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܕܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܠܗܰܘܦܳܐ ܕܐ̱ܪܳܙܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܟܢܰܫܘ ܠܰܥܽܘܗ̇ ܠܡܶܪܰܬܗܽܘܢ܀

 

ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܢܰܟܣܽܘܗܝ ܒܰܥܝܳܕܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܒܓܳܓܽܘܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܐܰܣܗܶܕܘ ܪܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܕܰܐܚܶܬܘ ܩܰܒܪܽܘܗܝ ܐܰܣܗܶܕ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܕܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܥܽܘܡ̈ܩܶܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܪܰܚ ܫܪܳܪܶܗ ܡܚܰܠܶܐ ܟܽܠ܆ ܨܒܰܥܘ ܐܺܝܕܗܽܘܢ ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܀

 

ܦܰܛܺܝܪܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܦܛܰܪܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܡܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܰܪ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܩܛܰܠܘ ܗ̱ܘܘ܆ ܥܝܳܕܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܶܐܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܩܛܰܠܘ ܓܰܒܪܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܰܟܣܽܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

 

 

ܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܘܢܳܢ܆ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܢܽܘܗܪܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܽܘܒܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܕܒܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܚܫܶܟ ܘܰܢܗܰܪ܆ ܗܽܘ ܐܰܩܨܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܠܛܰܘܪܳܐ ܘܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܚܫܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܛܽܘܦܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

 

ܐܰܘ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܙܥܽܘܪ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܫܠܶܡ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܚܶܫܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܣܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܗ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܘܝܶܫܽܘܥ ܬܪܶܝܢ ܥܒܰܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܕ܀

 

ܐܳܦ ܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܡܶܫܬܘܶܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܰܬܪܶܝܢ܆ ܒܢܶܓܗܰܬ݂ ܚܶܫܟܰܬ݂ ܚܰܕ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܥܦܺܝܦܳܐ ܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܆ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܩܰܒܶܠ ܡܶܟܺܝܠ ܚܽܘܫܒܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܪܰܡܫܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ܆ ܫܰܒܬܳܗ̇ ܘܪܰܡܫܳܗ̇ ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܬܰܡܳܢ܆ ܛܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܘܰܢܗܰܪ ܘܶܐܬܩܨܶܨ ܠܝܰܘܡܳܐ܆ ܪܰܡܫܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܠܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܀

 

ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܢܶܬܦܪܶܫ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܘܰܢܗܰܪ܆ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܫܳܥ̈ܶܐ ܗܳܐ ܥܰܠ̈ܝ ܫܳܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܓܰܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܚܶܣܪܰܬ݂܆ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܚܶܫܟܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܠܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܐܶܩܰܨ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܳܟ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܩܰܕܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܰܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܶܬܟܒܰܫ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܢܶܚܫ̈ܟܳܢ ܒܩܳܠܶܗ܆ ܡܳܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܫܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܆ ܘܩܰܕܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܟܳܪܽܘܙܶܗ܀

 

ܠܰܘ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܡܠܶܝܢ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܫܳܦ̈ܥܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܰܝܠܳܐ܆ ܠܰܘ ܬܽܘܪܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܘ ܛܽܘܟܳܣܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܳܐܦ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢ ܠܫܰܢܬܳܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܬܠܳܬ ܕܰܚܫܶܟܝ̈ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

 

ܐܺܝܬ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܚܽܘܣܪܳܢ ܣܰܗܪܳܐ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܢܥܰܩܒܶܗ̇ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܚܳܣܰܪ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ܆ܐܰܝܟ ܕܽܘܘܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܨܳܪܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܐܳܦ ܣܰܗܪܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܙܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܗܽܘ ܐܰܟܪܙܶܗ ܒܳܬܠܰܬ݂ ܫܳܥܰܘ̈ܗܝ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܡܰܕܥܰܐ ܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܕܰܢܡܽܘܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܓܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܳܥܰܝ̈ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܥܰܝ̈ܢܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܫܶܡܫܳܐ ܟܣܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܀

 

ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܚܫܰܟ̈ܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܰܕܪܶܟ ܠܗܶܝܢ܆ ܒܚܰܘܘܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܣܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܩܶܦ ܘܰܠܒܶܫ ܘܰܫܠܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܠܳܬܠܳܬ܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܀

 

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܡܗܶܬ ܬܠܳܬ ܒܰܬܠܳܬ݂ ܬܶܫܡܰܥ ܠܳܟ ܫܶܬ܆ ܕܰܬܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܚܫܰܟ̈ܝ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܚܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܚܰܫ ܥܰܡܶܗ܀

 

ܐܳܘ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܣܰܗܪܳܐ ܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܟ܆ ܕܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܒܟܽܠ ܐܺܝܪܰܚ ܚܣܰܪ ܟܠܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐ܆ ܕܫܳܥܰܝ̈ ܫܰܢܬ݂ܳܐ ܗܳܟܢ ܚܳܣܰܪ ܟܠܺܝܠܗܽܘܢ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬ݂ܶܗ܆ ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܟܕܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܀

 

ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܫܰܡܫܽܘܗܝ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܶܐܣܬܓܰܕܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܬܠܳܬ܆ ܘܰܒܫܶܬ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ ܐܶܬܟܕܶܢܘ ܘܛܰܥܢܽܘܗܝ܆ ܒܫܶܡܫܳܐ ܘܰܒܣܰܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܪܫܰܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܆ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

 

ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܒܟܰܝܠܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܰܠܡܳܢ ܚܰܣܺܝܪ ܐܳܦ ܒܨܺܝܪ ܟܰܝܠܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܦܥܰܬ ܘܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܣܰܗܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܠܰܒܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܡܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܫܳܥܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܳܪܶܗ܆ ܣܰܗܪܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐܳܦ ܬܠܳܬ ܫܳܥܰܝ̈ ܚܶܫܟܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܰܬܠܳܬ ܕܰܢܣܰܒ ܐ̱ܪܳܙ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܐ ܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܶܕܳܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܪܽܘܚܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܰܩܥܳܬܳܐ܀

 

ܒܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܐܶܬܥܰܦܰܦ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܐܪܺܝܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܘܪܒܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܥܰܪ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܫܺ݀ܛ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܠܗܰܠ ܙܳܥ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܰܙ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܚܫܶܟ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܀

 

ܡܳܪܰܢ ܚܰܝܶܠ ܕܰܐܟܬܒܶܗ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ܆ ܕܝܰܘ̈ܡܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܗܳܐ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܢܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܡܶܢܝܳܢ ܫܰܢܬܶܗ ܫܰܠܡܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ܆ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

 

ܡܽܘܫܶܐ ܚܠܰܛ ܘܡܰܙܓܶܗ ܠܡܶܢܝܳܢ ܫܰܢܬܳܐ ܘܚܽܘܫܒܰܢ ܣܰܗܪܳܐ܆ ܛܰܟܶܣ ܪܰܟܶܒ ܐܳܦ ܩܒܰܥ ܡܶܢܝܳܢ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܫܰܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܚ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘܗܪ̈ܺܝܢ ܥܒܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܝܳܢ܆ ܣܰܗܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܣܦܰܪ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܬܰܪܓܶܡ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܟ ܦ̈ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ܀

 

ܡܳܪܰܢ ܐܰܦܶܣ ܕܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܫܳܥܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܰܘ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܕܗܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܩܪܰܒ܆ ܛܳܟ ܕܶܝܢ ܒܫܶܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡ܀

 

ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܟܶܦܢܶܬܝ ܠܶܩܛܶܬ݂ ܢܬܳܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܰܡ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ܆ ܠܶܫܳܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܦܫܶܛ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܥܽܘܬܪܳܟ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܣܰܩ ܕܳܫܢܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈܆ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܥܰܡܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܕܶܐܥܽܘܠ ܒܛܶܠܳܠܶܗ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܫܠܶܡ