ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ

 

 

ܐ

ܒ

ܓ

ܕ

ܗ

ܘ

ܙܙ

ܚ

ܛ

ܝ

ܝܐ

ܝܒ

ܝܓ

ܝܕ

ܝܗ

ܝܘ

ܝܙܙ

ܝܚ

ܝܛ

ܟ

ܟܐ

ܟܒ

ܟܓ

ܟܕ

ܟܗ

ܟܘ

ܟܙ

ܟܚ

ܟܛ

ܠ

ܠܐ

ܠܒ

ܠܓ

ܠܕ

ܠܗ

ܠܘ

ܠܙ

ܠܚ

ܠܛ

ܡ

ܡܐ

ܡܒ

ܡܓ

ܡܕ

ܡܗ

ܡܘ

ܡܙ

ܡܚ

ܡܛ

ܢܢ

ܢܐ

ܢܒ

ܢܓ

ܢܕ

ܢܗ

ܢܘ

ܢܙ

ܢܚ

ܢܛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܟܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܺܐܡܰܪ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܕܰܫܩܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܘܳܢ ܠܰܐܘܳܢ. ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܥܒܕܰܢ ܐܰܘܳܢܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܚܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܛܳܠܡܰܬ݂ ܟܽܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܦܶܪܚܰܬ ܟܽܠ. ܝܰܗܒܶܗ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܡܩܰܒܠܰܬ݂ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܥܠܰܬ ܡܙܰܡܢ̈ܶܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܘܝܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܗܳܝ ܕܰܡܦܰܪܫܳܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܬܰܘܬܳܒܶܝ̈ܗ̇. ܢܰܥܠܰܢ ܠܗܳܝ ܕܡܰܝܢܩܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܠܕܰܝܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܝܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܟܰܠܶܠܘ ܘܨܰܒܶܬܘ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ. ܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢܚܢܰܢ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܝܰܠܕܶܗ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܕܰܒܚܰܕ ܢܺܐܠܰܦ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܕܰܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ. ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܪ. ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ. ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܗܳܐ ܡܶܬܟܪܶܙ.

ܒ

ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ. ܕܶܐܢܚܢܰܢ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܰܢ. ܝܺܠܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܝܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܕܢܶܬܥܰܩܰܒ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܕܢܶܬܢܰܕܰܕ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܣܗܶܕ. ܡܶܢ ܕܡܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܝܺܠܺܝܕ. ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܦܰܫܶܩ. ܚܰܝܠܶܗ ܠܰܡ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܥܰܓܶܢ ܥܠܰܟܝ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܠܶܗ ܗ̱ܘ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܗܘ̣ ܕܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܛܢܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܡܰܪܒܥܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܝܰܠܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܦܽܘܫܳܩܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܡܰܢ ܕܟܳܦܰܪ ܒܝܰܠܕܶܗ ܢܶܬܟܣܶܣ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܣܳܒܰܪ ܕܪܺܫܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܝ̣ ܢܶܬܟܰܘܰܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܗ̱ܝ̣. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܒܗܳܝ ܕܕܳܪܶܗ ܡܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܗ ܒܪܳܐ ܒܪ̈ܶܝܳܬ݂ܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܠܶܗ ܒܶܣܪܳܐ ܘܒܶܗ ܩܛܰܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܳܐ. ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܬܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ. ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܫܝܽܘܠ ܕܒܶܗ ܢܶܣܬܰܪ̈ܩܳܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇. ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܗ ܢܦܰܩ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܒܝܰܠܕܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬ݂ܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܗܦܰܟ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܬܶܫܰܪ ܡܶܐܙܰܠܬܶܗ.

ܓ

ܐܶܬܬܕܺܝܫ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܘܛܰ̈ܢܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܙܩܺܝܦܶܗ ܘܢܳܦܶܩ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܩܥܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܬܛܰܫܝܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܩܛܰܠ ܘܶܐܬܩܰܛܰܠ ܩܛܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܛܰܠܬ݂ܶܗ ܠܶܗ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܛܰܠܬ݂ܶܗ ܠܶܗ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܶܒܠܥܺܝܘܗܝ ܫܝܽܘܠ ܕܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܪܟܽܘܒܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܶܕܒܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܬܟܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗ ܥ̣ܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܰܠ ܥܩܽܘܪܝܳܗ̇ ܘܣܽܘܪܳܩ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܒܰܙ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܘܣܰܪܶܩ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܗ̇. ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܦܶܬܳܐ ܕܶܐܬܪܰܥ ܣܝܳܓܳܗ̇ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܰܐ̱ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܥܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܐܰܚܠܦܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܰܥܝܳܕܶܗ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ. ܢܶܬܛܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܳܛܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܢܶܦܠܽܘܛ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܦܪܰܚ ܓܶܝܪ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܡܙܰܓ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܡܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܶܪܥܶܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ ܐܶܬܗܦܰܟܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܥܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܶܬܗܰܦܟܰܬ݂ ܠܡܶܐܟܠܶܗ ܠܳܐܟܽܘܠܳܗ̇. ܒܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܦܢܳܐܺܝܬ݂. ܦܠܰܛ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܠܰܥ ܝܰܥܢܳܐܺܝܬ݂. ܟܰܦܢܽܘܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܕܰܐܪܗܶܛܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܣܰܪܶܩܬܶܗ ܠܝܰܥܢܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܐܪܗܶܛܬܶܛ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܫܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܶܒܠܰܥ ܚܰܕ. ܡܣܰܪܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܶܦܠܰܛ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܠܩܳܠܶܗ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܨܪܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܳܠܽܘܥܶܗ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܬܪܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܫܝܽܘܠ ܓܶܝܪ ܟܳܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܟܠܰܬ݂. ܘܰܒܚܰܕ ܕܠܳܐ ܡܶܬܶܐܟܶܠ ܐܶܬܦܢܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܟܠܰܬ݂. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܐ ܬܺܐܪܬܶܗ. ܐܳܦ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܣܶܡ ܠܶܗ ܥܰܡ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܒܳܣܶܡ ܠܶܗ ܦܳܠܶܛ ܠܶܗ. ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ݂ ܐܳܦ ܬܺܐܪܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܟܰܕ ܦܳܠܶܛ ܠܶܗ ܠܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܪܶܗ ܦܠܰܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܒܠܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ.

ܕ

ܗܳܢܰܘ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܙܩܺܝܦܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܒܳܠܥܰܬ݂ ܟܽܠ. ܘܰܐܥܒܪܳܗ̇ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܒܩܰܝܣܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܥܠܰܘܗܝ ܕܩܰܝܣܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܛܰܥܡܰܬ݂ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܛܰܥܡܰܬ݂ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ.  ܕܢܺܐܠܰܦ ܠܗܰܘ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓܫܰܪ ܙܩܺܝܦܶܗ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܗ

ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬ݂ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܟܰܕ ܒܳܠܰܥ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܨܛܰܒܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܪܗܛܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܙܩܺܝܦܳܟ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܶܒ̈ܬ݂ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܣܬܢܶܝܢ ܒܶܗ ܨܶܒ̈ܬ݂ܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ ܒܶܗ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܦܽܘܓܕܬܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܐܰܣܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܟܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܟ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܩܗܺܝ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܙܰܓܬܳܝܗܝ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ ܕܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝ݂̈ܰܝ݂ܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܳܐܟܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܛܠܳܟ ܘܶܐܬܟܰܬܰܡ ܒܰܕܡܳܟ. ܐܶܣܬܰܪܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܟ ܦܬܰܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܒܶܗ ܡܛܰܥܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܚܰܣܠܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܕ ܕܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬܚܣܶܠ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘ

ܙܩܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܬܰܢܘܰܝ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܣܛܶܐ ܠܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܰܒܢ ܒܝܰܕ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܡܣܛܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܩܦܺܝܢ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܛܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܬܰܟܪ̈ܺܝܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܰܐܠܦܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܛܳܒܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܓܶܕܫܰܬ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܬܩܰܛܪܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܕܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܟܦܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪܘ ܡܰܟܶܣ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܛܥܢܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܝܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ.ܕܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܟ ܘܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܘܳܐܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܳܣܶܬ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܥܶܓܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܦܬܰܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܓܰܢܰܒܘ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܦܶܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܓܶܠܝܳܐ ܩܰܛܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܫܩܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂. ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶ݀ܪ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܝܰܠܕܰܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܡܰܘܩܕܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܩܶܗ ܓܶ݀ܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܘܰܐܫܩܝܶܗ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܪ̈ܶܐ. ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܢܫܶܩܝܶܗ ܕܥܶܓܠܳܐ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܝ݂ܶܝ݂̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ. ܪܗܶܛܘ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܗܶܛܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܣܰܪܘ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܠܡܰܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܣܓܶܕܘ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ. ܦܳܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܢܶܦܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܰܚܢܶܦܘ. ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܶܒܪܰܬ ܠܟܺܐܢܳܐ ܙܳܟܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܢܶܙܕܩܽܘܢ ܕܠܳܐ ܛܥܳܬܶܗ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܕܶܝܢ ܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܓܶܠܝܳܐ. ܣܳܡ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܠܺܝܠ ܠܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܠܡܶܬܒܰܥ. ܥܰܠ ܓܶܝܪ ܫܶܩܝܶܗ ܕܥܶܓܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܬܶܚܡܬܶܗ ܕܥܶܓܠܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܕܢܶܪܗܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܺܝܛܳܐ. ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܙܰܢܝܰܬ݂ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܐܰܫܩܝܽܘܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐܕܬܶܬܚܙܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܪܗܶܛ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܫ̈ܬܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܪ̈ܶܐ. ܕܒܳܐܬ݂ܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܓܰܝܳܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܒܥܶܓܠܳܐ. ܕܰܗܘܳܬ݂ ܙܗܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܕܰܚܠܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܝܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܙܰܢ̈ܝܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܢܕܽܘܢܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܰܡܙܰܢ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.

ܙܙ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܟ ܫܩܰܠܬ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܘܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܦܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ. ܚܕܰܝܬ݁ ܓܶܝܪ ܒܰܫܟܳܚܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܟ ܐܶܬܒܰܠܥܰܬ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ. ܫܩܰܠܬ݁ ܓܶܝܪ ܒܒܶܣܪܳܟ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܣܳܡܬ݁ ܕܶܝܢ ܐܳܬ݂ܳܟ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܬܰܝܬ݁ ܓܶܝܪ ܠܕܺܝܠܳܟ ܘܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܟ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝܬ݁ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܒܳܬܪܳܟ ܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܬܰܣܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܪܬܽܘܬܶܐ ܕܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܚ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܰܟܶܣ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܩܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܨܰܒܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܥܰܝܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܟ ܐܰܦܺܝܣܰܬ݂ ܠܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܚܰܠܦܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܚܰܕ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܫܩܰܠܬܳܝܗܝ ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܢܰܓܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܘܳܐܦ ܣܶܓܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܥܰܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܗܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܶܗܛܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ ܘܐܳܦ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܟܶܢܫܳܐ ܐܳܦ ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܳܗ̇ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܗܳܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ. ܗܳܦܶܟ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܽܘ ܠܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܟܽܠ.  ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܕܪܰܓ ܠܰܕܪܩܓ ܢܶܣܰܩ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܒܥܶܩܒܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܶܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܪ̈ܶܚܡܰܬܗܶܝܢ. ܒܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܳܘ̈ܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܘܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܐܳܦ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܦܳܠܰܓ ܠܰܢ ܟܽܠ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ.

ܛ

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܶܫܬ݁ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܰܝܟ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܚܛܳܗܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܙܪܥܽܘܢܳܗ̇ ܕܰܬܩܽܘܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܥܰܡܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܒܰܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܢܰܥܛܰܪ ܙܡܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܙܩܺܝܦܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܥܬܰܪ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. ܘܳܐܦ ܗܳܟܺܝܠ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܐ̱ܢܫܽܘܬܶܗ ܩܳܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܑ݂ܶܗ ܗܽܘ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ.

ܝ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܣܓܶܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗܰܘ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܶܗ ܕܬܶܣܰܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܳܕܽܘܪܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܢܶܣܰܒܬ݂ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܳܛܽܘܠܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܠܳܟ ܠܦܰܓܪܳܐ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܶܬܶܠ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܰܪܚܶܡܘ. ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܕܰܠܒܶܫܬ݁ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܳܟ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܒܥܶܠܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܟ ܗܽܘ ܩܳܛܽܘܠܳܟ ܘܶܐܬܩܛܶܠܘ ܒܳܟ. ܘܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܠܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܒܪܽܘܟ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ ܥܰܡܳܟ. ܩܒܳܪܬܳܟ ܓܶܝܪ ܪܶܚܡܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܰܬ݂ ܥܰܡܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܢܚܶܬ݂ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܫ̈ܫܳܢܶܐ. ܕܢܶܬܡܨܽܘܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܶܗ. ܕܟܰܕ ܓܳܫܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܶܗ ܢܰܪܓܫܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܪ̈ܫܳܐ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܘܓܰܫ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܓܫܶܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܓܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܣܟܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܦܳܬܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܐܰܪܕܶܟܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܽܐܘܡܳܢܶܗ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܢܶܩ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܣܟܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܘܠܳܕܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܘܠܶܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܪܺܝ ܡܓܰܙܝܽܘܬ݂ܶܗ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܝܰܗܒ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܕܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢ. ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܣܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬܝܰܠܦܺܝܢ.

ܝܐ

ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܠܝܰܬ݂. ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܰܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܕܥܳܗ̇ ܢܶܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܝ ܕܰܪܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬ݂ܝܰܒܠܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܢܶܕܰܥ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܝܰܒܠܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܐܰܒܳܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܩܳܐܶܡ ܡܽܘܠܳܝܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܝܳܬ݂ܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܣܪܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܝܺܕܺܝܥ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܽܘ ܩܳܝܡܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܽܘ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܟܽܠ ܡܽܘܠܳܝ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂. ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂. ܕܢܺܐܠܰܦ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܐܶܬ݂ܪܰܟܰܒ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܪܰܩ ܠܰܡ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܗ ܘܣܳܡ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܪܫܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ ܘܛܳܫ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܡܝܳܐ ܗܰܘ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܕܰܐܝܟܳܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܒܳܒ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܣܰܡܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܢܳܐ. ܒܰܚܡܺܝܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܡܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܢܶܦܣܽܘܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܢܡܰܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܺܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܬܶܐܟܶܠ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ. ܡܰܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܫܪܳܬ݂ ܒܶܗ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܬ݂ ܒܶܗ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܒܰܠܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ.

ܝܒ

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܐܶܬ݂ܘ̈ܳܢ ܥܒܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡܰܠܺܝܘ. ܐܶܬ݂ܢܰܛܪܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܬܶܬܡܰܠܶܐ. ܕܢܶܪ̈ܓܫܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗ̱ܘ ܡܶܬܡܰܠܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܣܪܳܢ. ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܢܰܪܓܫܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܥܶܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܗܽܘ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܰܗܒ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ. ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦܘ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ.

ܝܓ

ܣܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܙܳܩܽܘܦܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ̈ ܕܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܳܢ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܚܝ ܗܽܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܫܓܰܫ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܓܢܰܒܘ ܫܠܰܕܶܗ. ܫܓܰܫ ܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪܘ ܕܰܓܢܰܒܘ ܫܠܰܕܳܐ ܡܺܝܬܬܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܡܰܚ̈ܝܳܢ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܕܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܓܢܰܒܘ ܫܠܰܕܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܚܰܒܫܽܘܢ ܠܟܽܘܐܳܪܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܢܰܒܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܓܢܺܝܒܳܐ ܕܪܘܕܦܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܓܢܽܘܒ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܝܰܗܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܙܕܩܶܦ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܢܶܫ̈ܡܥܳܢ ܘܰܢܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܟܽܠ ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܩܳܕܶܡ ܓܶܝܪ ܫܪܳܪܶܗ ܠܡܰܫܡܰܥܬ݂ܰܢ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܦܰܬܰܚܘ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܺܝܢ ܢܰܥܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܰܢ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܒܶܫ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܠܰܒܒܽܘܢ ܡܰܡܚܰܝ̈ܳܐ ܠܶܡܩܪܰܒ ܠܓܰܙܳܐ ܕܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܰܐܝܠܺܝܢ ܕܰܠܒܺܝܒܺܝܢ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܓܰܦܪܶܗ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܠܰܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܐܰܦܣܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬ݂ܳܗ̇ ܠܡܶܩܪܰܒ. ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܣܪܶܗ ܐܰܪܗܶܛܬ݂ܶܗ ܪܶܚܡܬܶܗ ܠܡܰܩܪܰܒ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܩܰܒܠܰܬ݂ ܐܰܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܬܟܰܐܰܪܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܐܰܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܶܫܩܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܢܫܰܩ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ.

ܝܕ

ܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܕ ܕܰܩܕܩ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܣܰܘ ܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܶܢܦܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܐܶܬܓܰܢܒܰܬ݂. ܡܰܢ ܟܰܝ ܢܶܣܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܝܳܗܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܶܐܢ ܒܢܽܘ̈ܫܩܳܬ݂ܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܛܰܡ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܢܽܘܫܩܳܬ݂ ܦܽܘܡܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܒܢܽܘܫ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܗܶܝܢ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ ܚܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܕܰܥܡܰܠܝ̈ ܘܶܐܙܰܠ̈ܝ ܕܫܽܘܒܩܰܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܰܘܒ̈ܠܳܢ ܠܳܗ̇. ܡܢܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܣܝܳܗ̇ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܕܡܰܓܳܢ ܐܰܘܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܠܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܟܰܪܣܶܗ ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܚܛܰܝܬܳܐ ܙܰܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡܙܰܕܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܝܗ

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܬܰܦܢܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܠܐ ܠܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܣܒܰܥ ܓܶܝܪ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܠܗܶܝܢ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܦܰܟ ܟܐܳܪܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܠܡܶܟܽܘܠܬ݂ܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܙܰܡܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܚܠܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܐܳܟܽܘ̈ܠܶܐ ܘܫܰܬܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪ ܦܪܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܡܶܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܢܶܚܠܽܘܛ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܶܥܠܰܬ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܠܟܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܥܶܠܰܬ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܠܟܶܗ ܚܰܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܨܰܝܳܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܢܚܶܬ݂ ܕܰܢܨܽܘܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܙܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܗܽܘ ܦܪܰܣ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܘܰܥܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܡܶܐܟܠܳܐ ܡܫܰܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܢܨܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ.

ܝܘ

ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒܫܳܪܽܘܬ݂ܶܗ. ܕܰܩܕܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܒܣܰܝܒܪ̈ܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܗܰܘ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܰܛܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܛܥܡܰܬ݂. ܐܶܬܟܰܐܰܪ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܠܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܙܰܡܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܥܛܳܬ݂ ܗܺܝ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܫܛܳܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ. ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܩܰܪ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܰܩܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܳܠ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܪܛܶܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܫܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܥ̣ܰܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܦܽܘܠܳܓ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܫܠܺܝ. ܚܙܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܕܐܰܗܡܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܶܪܥܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܶܗ ܥܘܺܝܪܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ. ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܝܺܠܶܦ ܡܳܪܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܟܰܪ ܕܥܶܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܰܥܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.

ܝܙܙ

ܐܰܡܬܶܠ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܰܬܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܕܶܡܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܢܨܽܘܕܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܡܳܐܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ݂ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡ ܝܳܕܰܥ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܘܒܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܣܒܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܪܰܢ ܕܡܰܢ ܗܺܝ ܘܡܳܐ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ ܘܡܳܐ ܛܶܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܘܰܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ ܪܓܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ. ܛܥܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܠܛܰܥܝܳܐ ܕܶܡܕܰܥ ܕܡܶܛܥܳܐ ܛܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܕܢܰܥܗܶܕ ܠܰܕܛܳܥܶܝܢ. ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܚܙܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܳܐ. ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܩܒܠܶܬ݂ ܫܪܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܫܒܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܶܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܘܝ݂ܳܝ݂ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܢܶܕܚܰܠ. ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܳܬ݂ܳܐ ܒܰܡܕܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܕܢܶܫܬܰܝܰܢ. ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܒܥܶܠܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܛܠܰܡ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗܝ. ܫܒܰܩ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܕܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܚܳܪ ܠܶܗ ܒܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܬܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܶܬܓܠܶܙ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܢܬܚܙܶܐ ܥܶܓܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܝܚ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܶܣܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܟܶܣܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܕܢܶܬܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܓܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܬܚܶܝܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܓܰܠܙܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܓܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܬܽܘܟܠܳܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܢ ܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܥܶܒܕܰܬܝ ܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܪܳܥܝܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬܓܠܶܙ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܕܚܠܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܩܥܶܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܦܬܰܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܫܰܠܝܳܗ̇ ܗ̣ܘܳܐ. ܩܥܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ.

ܝܛ

ܟܰܕ ܢܚܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܚܙܳܐ ܕܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܰܒܨܺܨ̈ܠܶܐ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܡܶܫܬܰܓܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܣܰܪܗܶܒ ܢܳܟܦܳܗ̇ ܠܫܳܢܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܠܽܘ..ـܐ ܘܰܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܫܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܳܕܽܘܥܽܘܬ݂ܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܟܰܕ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܕܢܶܬܬܨܺܝܪ ܒܶܗ ܒܰܦܪܺܝܫܳܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܓܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܨܳܪܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܟܶܢܫܰܬ ܒܶܗ ܒܰܦܪܺܝܫܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܒܰܕܰܪܬ݂ܶܗ. ܠܒܰܝܬܳܟ ܠܰܡ ܥܶܠܶܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܳܐ ܝܰܗܒܬ݁. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܨܶܒܥܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܫܰܡܰܗ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܛܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܣܓܺܝ ܒܗܶܬ݂ ܕܰܐܣܓܺܝ ܛܥܳܐ. ܕܰܣܒܰܪ ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܢܶܦܫܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܐܰܪܫܶܠ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܰܚܐܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܦܽܘܠܳܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܢܬܺܝܕܰܥ ܕܰܒܟܳܦܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܳܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܣܰܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܟܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܰܝܬܶܐܠܶܗ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܶܗ ܕܟܺܐܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܛܰܠܩܳܢܶܗ. ܟܺܐܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܰܡܠܶܟ ܗܽܘ ܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܒܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܥܩܰܪ. ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܙܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܘܥܰܠ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܙܥܪܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܣܰܪܗܶܒ ܐܰܘܕܥܶܗ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܕܣܰܓܺܝܐܰܬ݂ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܒܗܰܬ݂ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ.

ܟ

ܐܰܘܪܶܟ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܶܡܬܽܘܚ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܟܪܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܣ ܠܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܪܫܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗܰܦ̈ܟܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܢܟܰܐܪܺܝܘܗܝ ܠܰܚܬܺܝܪܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܛܳܝܬܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܗܽܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܦܰܟ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܟܰܐܪܶܗ ܥܰܠ ܬܰܩ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܛܠܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ݂. ܠܒܰܝܬܳܟ ܠܰܡ ܥܶܠܶܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܗܳܐ ܛܠܽܘܡܝܳܗ̇ ܕܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܨܶܒܥܶܬ݂ܰ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܚܬܳܢܝ ܗܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܒܰܣܝܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܫܚܰܬܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܢܫܰܩܬܳܢܝ ܗܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܶܠܝܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܢܰܫܳܩܽܘ ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܪܶܚܡܬ݂ܳܐ. ܚܫܰܒ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܠܡܳܪܰܢ ܘܛܰܠܡܶܗ. ܥܶܠܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܦܶܪܥܰܬ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܠܰܡ ܗܰܘ. ܥܰܠ ܕܦܶܪܥܰܬ݂ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܝ ܚܰܘ̈ܒܳܬ݂ܶܗ ܕܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇.

ܟܐ

ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܫܰܟܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ. ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܳܪܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܐܳܘ̃ ܦܪܺܝܫܳܐ. ܣܰܪܗܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܚܰܘܺܝ ܐܳܦ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܕܣܰܓܺܐܰܬ݂ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗ̱ܝ̣ ܕܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܬܨܦܚܺܝܘܗܝ ܠܟܶܕܒܳܐ. ܚܰܒܪܗܽܘܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܫܩܰܠ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܢ ܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܓܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܣܰܪܗܶܒ ܕܶܝܢ ܐܰܣܺܝ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܕܬܶܫܰܪ ܗܳܝ ܕܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܫܕܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐܡܽܘܪܳܗ̇ ܚܳܒܫܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܪܗܶܛܘ ܠܡܶܚܒܫܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܢܶܬܚܰܒܫܽܘܢ ܠܶܗ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܕܶܬܕܚܰܠ ܒܶܪܝ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. ܟܰܕ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܚܒܫܶܗ ܬܚܶܝܬ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܡܫܰܟܳܢܽܘ ܢܰܦܫܽܘܗ ܠܰܫܪܳܪܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܟܰܘܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܢ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܳܦܶܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܟܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܳܝ ܕܓܶܙܪܰܬ݂ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܕܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗ̱ܘ̣. ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܕܰܡܟܰܣܝܳܐ. ܘܰܐܛܥܢܶܗ ܥܰܪܣܶܗ ܒܓܶܠܝܳܐ ܕܰܒܥܰܪܣܳܐ ܛܳܥܽܘܢܬܳܐ ܕܶܐܬܛܰܥܢܰܬ݂. ܢܰܫܪܽܘܢ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܰܛܠܰܬ݂. ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ. ܟܰܕ ܣܒܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܕܥܰܪܩܠܽܘܗܝ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܦܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬܦܪܶܣ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܫܪܳܪܶܗ. ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܫܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܝ ܕܚܰܝܨܶܗ ܠܗܰܘ ܕܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܬܽܘܒ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܬܪܰܦܶܐ. ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܕܰܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܰܚܠܶܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܣܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܠܣܳܗܕܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܚܢܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.ܠܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܶܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܛܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܪܶܒ ܒܚܽܘܠܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܐܶܬܚܰܫܒܽܘܗܝ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܦܰܪܣܝܶܗ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܠܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܨܳܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܰܘܝܰܬ݂ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܶܗ ܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܒܳܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܢܰܪܓܫܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ ܥܰܠܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܓܶܝܪ ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܦܰܪܣܝܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܟܽܘܢ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܚܫܰܒܬ݂ܗܽܘܢ ܟܣܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܣܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܫܰܟܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܫܽܘܟܳܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܟܪܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܫܕܰܐܽܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ݁. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܗܰܘ ܕܗܽܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܥܘܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝܘܗܝ ܒܰܫܕܳܝܶܗ ܕܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܠܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܬܰܚܬ݁ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܪܶܗܛܶܗ ܕܰܠܪܰܘܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܫܬܕܶܐ ܠܬܰܚܬ݁ ܠܰܘ ܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܰܠܪܰܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܗܶܛ. ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ݁ ܠܥܶܠ ܒܳܐܐܰܪ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ݁ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ.

ܟܒ

ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܰܬܠܳܐ ܕܰܦܝܳܣܳܐ ܐܰܡܬܶܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܡܬܶܠ ܠܶܗ ܡܰܬܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܕܶܢܫܬܰܕܰܠ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܠܰܡܬܰܪܳܨܽܘ ܦܽܘܬܠܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܩܰܫܶܝܢ ܡܶܢ ܚܺܐܦܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܗܰܘܦܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܫܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܪܥܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܡܪܺܝܕܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܡܪܽܘܕ. ܫܰܕܶܠ ܕܶܝܢ ܐܰܥܠܶܗ ܠܢܺܝܪܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܟܕܶܢ ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܒܰܡܪܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܫܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܚܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܣܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܩܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܩܢܶܝܘܗܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂. ܟܰܕ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܘܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܐܶܕܫܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܠ̈ܦܰܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܳܪܝܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܣܶܡܳܠܶܟ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܐܬܺܝܬܶܗ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܠܳܐ ܫܰܩܬܳܗ̇ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܐܬܺܝܬ݂ܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܚܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܺܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܦܰܠ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܒܓܽܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܪܣܺܝܣܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܦܳܪܰܚ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇. ܡܶܛܪܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܒܺܝܛܳܐ ܚܳܐܰܨ ܘܡܰܩܫܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܐ ܬܩܰܒܠܺܝܘܗܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ  ܩܫܺܝܬ݂ܳܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܦܶܬܚܰܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܒܥܶܩܒܶܗ ܕܪܺܘܓܙܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ.

ܟܓ

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܠܘܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ. ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܶܬܬܰܚܬܝܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܗܶܝܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܶܙܚܳܐ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܗܳܪܟܳܐ. ܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܩܟܶܒ ܡܳܪܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܡ ܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܚܽܘܒܳܐ ܘܟܽܘܘܳܢܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܗܳܪܟܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܠܶܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܡܳܐ ܕܡܰܟܶܣ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܩܳܐ ܫܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܗܰܘܢܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܶܥܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܳܥܝܳܐ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܦܰܩܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܛܳܐ ܒܶܗ. ܡܫܰܢܩܳܢܳܐ ܕܙܳܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܘܠܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ.

ܟܕ

ܣܳܡ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܒܪܺܝܫ ܡܰܬܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܒܰܐܘܝܽܘܬܶܗ ܢܫܰܝܶܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܶܕܩܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܥܶܒܕܰܬ݂. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܰܣܪܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܰܟܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܐܪܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܠܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܰܫܚܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܦܪܰܚ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܒܥܶܩܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܗܳܝ ܢܶܥܡܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ. ܕܶܐܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܗܳܕܶܐ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܦܰܢܺܝ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ ܕܟܶܣܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܡ ܪܰܒܺܝ. ܥܶܠܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܢܶܥܡܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܘܠܶܕ ܡܶܢܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܢܶܥܡܬ݂ܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܢܰܥܡܬܳܐ. ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܓܶܠܝܳܐ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܐܳܦ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܗ̇ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܦܶܠܓܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܝܗ̇ ܒܳܩܝܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܣܳܢ̈ܐܶܝܗ̇ ܡܚܰܘܝܳܐ ܢܶܨܚܳܢܶܝ̈ܗ̇.

ܟܗ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܒܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܠܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܗܡܺܝܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܕܒܶܗ ܡܡܰܟܟܺܝܢ ܚܢܰܢ ….. ܕܡܶܬܪܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܩܦܫܶܗ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܪܳܡܳܐܺܝܬ …. ܗ̱ܘܳܐ ܡܺܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܙܕܟܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܟܽܠ ….. ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܺܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܫܳܐܘܳܠ ܓܶܝܪ ….. ܗܘܳܐ ܕܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܢܫܰܥܒܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܫܰܥܒܕܶܗ ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ….. ܫܟܺܝܚ ܠܶܗ. ܫܰܒܩܶܗ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ….. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܑܶ. ܕܢܰܠܦܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܶܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܩܰܪ̈ܣܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ …… ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܽܘܚ̈ܳܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ….. ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܫܳܐܘܳܠ .. ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪܘ ܕܳܐܦܠܳܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ…. ܠܡܶܫܡܰܥ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܕܬܳܒܥܺ݀ܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ ….. ܛܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܠܶܐ ….. ܐܶܬܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܪܬ݂ܳܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܡܶܪܬ݂ܶܗ ܕܳܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܥܺܕ̈ܳܬܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܳܐܘܳܠ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܦܳܟܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬܦܟܰܪ ܕܬܽܘܒ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܢܶܦܟܽܘܪ. ܐܶܬܦܟܰܪ ܕܶܝܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܫܰܬܶܩ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܠܡܶܦܟܰܪ ܐܰܘ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܠܺܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܬܦܟܰܪ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܦܟܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܐܣܳܪ̈ܰܘܗܝ ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܟܘ

ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܗܰܘ ܕܰܙܟܳܐ ܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܟܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܘܳܘ̈ܝܳܢ ܝܰܗܒ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܒܪܰܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܘܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܫܳܐܘܳܠ ܪܳܕܽܘܦܶܗ. ܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܳܝܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܰܘܗܝ ܕܢܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܠܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܓܫܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܕܡܺܟܝܺܟܳܐܺܝܬ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܘ ܠܰܡ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܕܗܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܠܰܥ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܢܶܕܰܥ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܰܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܟܝܶܗ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬ݂ܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܙܰܚܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܩܰܡܶܬ݂ ܠܰܡ ܠܳܐ ܡܶܬܒܚܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܛ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܳܘ̃ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܣܡܝܳܢܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܠܬܰܚܬ݁ ܐܰܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܠܥ̱ܶ ܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܒܰܣܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܬܰܚܬ݁ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܙܠܶܓ ܡܰܣܡܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܫܝܳܐ ܘܗܰܢܺܝܳܐ. ܕܰܩܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܗܰܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ.

ܟܙ

ܚܙܺܝܬ݂ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܐܙܠܶܓ ܠܰܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܠܰܝ. ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܠܳܐ ܟܝܰܠܳܐ  ܐܶܫܬܰܦܰܥ ܘܶܐܬܶܐܫܶܕ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܠܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܰܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܟܶܐ ܠܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܚܽܘܡܳܐ ܗܽܘ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܟܰܕ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܒܗܺܝ̈ܠܶܐ ܪܳܚܽܘܡܳܐ ܗܽܘ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܕܶܝܢ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܣܳܢܰܐܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܣܰܓܦܳܢܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ݁ ܒܰܪ ܟܳܝܢܰܝܗܶܝܢ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ݁. ܡܰܟܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܰܬܺܝܬܽܘܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܢܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܚܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܚܳܪ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܥܝܳܕܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ ܡܶܬܢܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܢܶܬܢܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܬܽܘܡ ܒܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܝܕ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܟܽܠ ܓܰܒ ܐܶܫܬܰܦܰܥ ܘܶܐܬܶܐܫܶܕ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܶܠܬ ܙܺܝܘܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܫܬܰܦܥܰܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܶܡܬ݂ܳܗ̣ ܘܣܶܢܶܐܬ݂ܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܬܥܰܙܶܐ ܘܰܬܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕܳܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܨܚܳܐ. ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܦܠܳܐ.

ܟܚ

ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݂. ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܩܰܘܝܰܬ݂. ܓܰܘܳܝ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܕܳܥܟܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܗܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐ. ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܡܶܚܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܡܶܬܕܺܝܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܠܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܘ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܓܕܰܫ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܙܺܝܘܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܠܽܘܚܳܡܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܠܽܘܚܳܡܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܠܶܐ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܘܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܪ̈ܰܥܡܶܐ ܩܳܠܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܩܳܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܒܛܺܝܢ ܘܰܩܒܶܐ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܛܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܪ̈ܗܺܝܒܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܗ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ. ܐܶܬܬܪܰܥ ܘܶܐܬܶܐܫܶܕ ܫܶܩܝܳܐ ܕܰܫܠܳܡܶܗ. ܘܶܐܬܠܰܒܰܒ ܒܼܰܠܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܪ̈ܗܶܒܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܢܡܰܠܶܠ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܝܠܶܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܚܙܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܢܺܝܚ ܠܶܒܳܐ. ܡܳܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕܡܰܬ ܫܶܐܠܰܬ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒܰܬ݂ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܕܚܠܰܬ݂. ܡܣܰܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܢܺܝܛܳܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܶܬܪܰܗܒܰܬ݂.

ܟܛ

ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܚܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܗܰܘ ܟܰܝ ܕܚܶܡܬܶܗ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܺܝܘܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܺܝܬܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܝܳܐ ܕܢܶܚܙܺܝ̈ܢܳܗ̇ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܳܐ ܘܒܰܪ̈ܝܰܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܡܡܺܝܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓܙܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܺܝܘܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܶܢܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܟܠܳܝܗܝ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܣܦ̈ܩܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܨܒܳܐ ܕܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܬ݂ ܚܙܳܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܙܺܗܪܺܝܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܬܶܬܚܰܢܰܩ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܙܳܬ݂ܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ. ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܪܰܒ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܟܶܐ. ܒܗܰܘ ܓܶ݀ܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܝܶܪܒܰܬ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܢܩܰܬ݂ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙ̈ܝܳܢ ܡܶܬܥܰܕܪ̈ܳܢ ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟ̈ܝܳܢ. ܚܳܙܝܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܗܰܢܶܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ  ܡܰܡܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܓܶܦ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܗܳܟܺܝܠ ܟܠܳܝܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܑܶ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܝܺܠܶܦ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝܕܶܗ ܘܟܰܣܺܝ ܡܶܢܶܗ ܙܺܝܘܳܐ ܕܫܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܝܘܗܝ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܶܦܪܽܘܣ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܰܢܚܰܦܶܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܢܦܰܠ ܠܶܒܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܡܪܰܚ ܠܰܡܚܰܪ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܡܳܡܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܘܢܳܒܥܺܝܢ. ܘܥܽܘܡܩܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܫܰܘ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܘܣܰܘܦܳܐ ܘܣܳܟܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ.

ܠ

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܚܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܓܶܦ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܽܘܣ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܶܐ. ܢܶܕܰܥ ܡܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܚܰܝܠܶܗ ܘܠܰܩܛܺܝܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܣܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܶܬܒܰܠܒܠܽܘܢ ܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܰܕܪܳܥܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܒܽܘܝܳܢܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܥܣܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܰܣܪܰܚ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܘܳܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܢܶܕܰܥ ܕܗܳܕܶܐ ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܺܝܫ ܘܳܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ̇. ܕܐ̱ܢܳܫ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܢܰܠܶܦ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܰܐܠܑܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܪܽܘܫܥܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܚܢܰܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܬܰܩܢ̈ܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܗܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ. ܕܦܽܘܡܳܐ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܢܰܠܶܦ ܘܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ. ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܠܦܶܗ ܡܠܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܰܐܠܑܳܗܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܫܘܳܬ݂ܳܐ ܪܳܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪܫܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠ. ܕܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܪܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܫܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂. ܐܳܦܶܢ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܗܳܐ ܪܳܫܶܝܢ ܠܶܗ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ܀

ܠܐ

ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ. ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܕܡܶܙܕܰܗܳܝܽܘ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܣܬܡܰܝܽܘ ܐܶܣܬܡܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܒܢ̈ܰܬ݂ ܚܕܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܚܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ. ܠܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܗܽܘ ܐܶܬܢܣܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܚܳܒ̈ܝ ܘܶܐܙܕܟܺܝ̈ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܠܽܘ ܩܰܘܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܢܶܐܪ̈ܥܳܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܶܕܰܥ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܥܠܰܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܘܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܕܰܒܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܩܰܒܶܠܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܥܳܪܶܨ ܥܠܰܝܢ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.

ܠܒ

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܕܢܰܝ̈ܢ ܘܰܕܒܳܒ̈ܳܬܰܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܢ. ܘܒܰܟܝܳܢܶܗ ܫܟܺܝܚ ܗ̱ܘ ܒܰܢ. ܚܙܳܬܰܢ ܐܳܦ ܡܰܫܡܰܥܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܥܡܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ. ܚܕܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܳܬܶܝܢ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܽܘ ܨܳܦܚܳܐ ܘܰܡܬܰܘܗܳܐ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ݂ ܠܦܰܘܠܽܘܣ. ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܨܶܦܚܰܬ݂ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܟܝܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܶܝܢ ܕܩܳܠܳܐ ܐܰܡܟܰܬ݂ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܘܥܶܒܪܰܬ݂ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܘܦܶܬܚܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܗ̱ܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܣܟܺܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܡܰܥ ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܒܩܳܠܳܐ [ܕ]ܩܠܺܝܕܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܳܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܦܰܬܚܳܢܗܽܘܢ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܡܥܰܢ ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܳܠܳܐ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܳܪܶܩ ܘܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܪܳܕܶܦ ܒܳܬܪܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܓܶܕܫܰܬ݂ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܪܳܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܕܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܬܶܫܡܰܥ ܪܕܽܘܦܝܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܚܙܶܐ ܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܒܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܠܥܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܠܬܰܚܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܪܦܰܬܰܚ̈ܝ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܬܚܰܕܝ̈ ܒܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܚܙܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܪܕܺܝܦܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܐܶܬܬܚܶܕܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܢܶܚܙܳܝ̈ܢ ܪܕܽܘܦܝܶܗ. ܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ ܕܶܝܢ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܨ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܓܰܘܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܥܶܠܳܝ ܟܬܰܒ. ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܘ̈ܗܝ ܕܰܠܒܰܪ ܦܬܺܝ̈ܚܰܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܟܡܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܙܰܗ̈ܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܐܶܙܕܰܗܺܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܚܶܕ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ. ܕܒܽܐܘܚܕܳܢܗܶܝܢ ܕܗܳܢܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܬܳܚܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܙܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܶܬܬܚܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܰܠ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܟܬܰܒ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܢܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܰܕܰܪ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܶܒܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܶܬܚܰܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܐܶܠܽܘ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܠܽܘ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܕܰܡܫܰܝܚܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂. ܠܳܐ ܡܰܫܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܡ ܒܶܗ ܒܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܕܙܺܝܘܳܐ. ܕܢܰܫܪܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܕܙܺܝܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܳܐ. ܒܫܳܐܘܳܠ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܳܕܽܘܦܳܐ ܣܳܡ ܒܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܣܢܺܝܐܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܪܳܐ. ܕܢܰܫܪܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕܳܒ̈ܶܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܫܡܰܥ. ܕܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܣܳܡ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܟܶܢ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܪ̈ܛܽܘܛܰܝܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪ̈ܛܽܘܛܶܐ ܠܳܐ ܥܶܗܰܕܘ. ܘܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܘ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܙܺܝܘܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܣܽܘܡܝܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܫܪܽܘܗܝ ܠܦܰܘܠܽܘܣ. ܠܒܶܝܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܡܰܪܓܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܓܙܰܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܡܶܪܓܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܠܒܳܐ ܦܰܥܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ. ܬܠܳܬ ܠܰܡ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܶܙ̈ܩܬܶܐ ܐܶܬܢܰܓܕܶܬ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܡܶܬܦܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܢ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܒܰܣܒܣܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܢܰܛܪ̈ܳܢܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܰܒ̈ܳܠܶܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܫܠܛܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܠܓ

ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܣܪ̈ܚܰܝ ܠܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܒܫܽܘܚܕܳܐ. ܛܳܟ ܐܶܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡ ܫܰܚܕܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܰܡ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܪܗܶܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܥܳܫܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܰܓܫܶܗ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܡܝܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܓܽܘܫܝܶܗ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ ܕܬܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܽܘܡܝܶܗ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܕܥܳܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ. ܫܰܓܫܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܣܰܡܝܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܪܡܺܝ ܕܰܢܕܰܓܶܠ. ܬܳܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܡܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܕܰܢܡܶܠܶܠ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܢܣܰܒ̈ܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕܰܓܶܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ . ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܝܰܗܒ ܢܽܘܗܪܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܰܟܪܶܙ ܫܪܳܪܳܐ ܣܳܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ.

ܠܕ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܕܩܐܝܟ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܘܠܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܪܳܕܽܘܦܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܪܰܒܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܶܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܘܳܐܙܳܠܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܶܗ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܦ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܕܢܶܬܺ݀ܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܚܰܕ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܰܦܠܳܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܪܡܪܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܛܰܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܡܰܣܪܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܥ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܶܪܓܰܫ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘ ܚܬܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܕ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܘܪܽܘܡܪܳܡܶܗ. ܐܳܦ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܐܘܪܚܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ.

ܠܗ

ܐܶܬܚܙܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܠܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܠܬܰܚܬ݁ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܰܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܪܕܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܰܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܩܕܳܡ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܡܡܰܟܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܳܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܕܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕܳܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܺ݀ܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܠܘ

ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܡܺܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܢܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܕܰܥ ܐܳܘ̃ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܗܦܳܟܬܳܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܐ ܠܳܟ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܳܐܠܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܽܘ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܢܡܰܠܶܠ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܡܰܠܶܠ. ܡܰܢ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܰܗܒ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܳܗ̇ ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇. ܗܽܘ ܟܰܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܗܒ  ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܡܫܰܬ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘ̃ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܒܳܗ̇ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܥܳܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܬܰܩ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܒܳܨ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܚܢܩܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܦܝܳܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܪܥܳܐ ܒܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣܶܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ. ܕܰܥ ܐܳܘ̃ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܫܳܐܘܳܠ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܪܕܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܡܶܬܦܰܪܶܣ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܩܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܕܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܢܶܕܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܗܽܘ ܪܕܺܝܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܢܶܫܠܽܘܚ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܥܰܛܰܦ ܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܠܶܦ ܡܶܕܶܡ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܰܘ̃ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܠܶ̇ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܰܠܶ̇ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܶܬܬܠܡܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܐܰܠܦܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂ ܠܦܰܘܠܽܘܣ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܠܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܪܕܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܢܰܠܦܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܙܕܩܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܪܕܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܫܰܠܡܳܗ̇ ܠܰܪܕܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܫܪܶܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܫܠܡܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂. ܐܰܘ̃ ܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܨܰܥܪܶܗ.

 

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ. ܗ܆ ܛ܆ ܒ̱ܝܘ. ܒܪܽܘܟܣܶܠ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

 

ܠܙ

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܝܬܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܝܶܪܒܰܬ݂ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܢܰܐܠܶܦ ܐܳܠܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܪܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܠܦܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܳܐܘܳܠ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܗܳܢܳܐ. ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܣܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܕܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܦܺܝܣܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܕܰܢܩܽܘ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܐܳܣܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܰܡܦܰܟܪ̈ܳܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ. ܦܟܰܪ̈ܝ ܕܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܶܝܢ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܢܰܐܠܶܦ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܙܠܓܰܬ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܟ ܬܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܕܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܦܰܠܽܘܣ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܟܒܰܪ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܪܳܕܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬ݁ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܕܦܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܚܺܝܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܠܪܳܕܽܘܦܳܟ ܡܫܰܓܶܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܐܰܙܠܓܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܢܫܽܘܛܳܗ̇ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ.

ܠܚ

ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܝ̈ ܕܶܝܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܢܩܽܘ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܚܙܰܝ̈. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ. ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܫܬܰܦܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܟܺܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܡܶܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܒܰܪ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܚܶܫ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܶܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܥܰܙܺܝܙ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܙܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܒܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܚܫܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܟܺܝ ܠܰܚܙܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܡܰܥ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܡܰܟܶܟ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܡܳܪܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܡܟܶܟ.

ܠܛ

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܠ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܗܰܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܙܺܝܘܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܳܐܕܳܡ ܐܶܫܬܰܦܰܠ. ܒܫܶܦܠܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܒܕܶܢܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܪܳܕܽܘܦܳܐ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܡܡܰܟ̈ܟܶܐ ܘܰܡܫܰܦ̈ܠܶܐ ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡ

ܡܳܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܙܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܐܶܬܒܰܨܰܪ. ܥܒܰܪ ܕܶܢܚܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܟܺܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܥܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܕܰܪ̈ܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܓܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܥܽܘܙܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ. ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܳܪܰܢ ܒܩܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܢܶܠܒܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦܘ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܙܕܰܪܥܰܬ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܰܣܠܶܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܘܰܡܪܰܡܪ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܚܽܘܒ̈ܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܰܝܟ ܥܠܺܝܒܳܐ ܘܰܛܠܺܝܡܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܙܟܰܝ̈ ܢܶܥ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܠܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܒܢܶܥ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܦܬܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܕܦܳܢܶܐ. ܪܕܺܝܦܳܐ ܠܪܳܕܽܘܦܶܗ ܐܰܝܬܝܶܗ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܦܺܝܣܳܝܗܝ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܥܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܺܐܦܶܗ ܕܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܩܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܚܺܐܦܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܕܫܽܘܥܠܳܝܳܐ.

ܡܐ

ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܥܰܡ ܦܰܘܠܽܘܣ ܪܳܕܽܘܦܶܗ. ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܥܰܡ ܦܪܺܝܫܳܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܓܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܙܟܳܐ. ܝܽܘܩܪܶܗ ܬܽܘܒ ܕܥܰܡܳܐ ܩܫܶܐ ܩܕܳܠܳܐ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܡܶܛܥܢܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܟܰܕ ܦܪܰܩ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܶܣܬܢܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܶܢ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܬܣܰܝܒܰܪ ܥܰܝܛܳܐ ܘܪܽܘܛܢܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܚܰܝܠܶܗ. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܠܡܶܛܥܰܢ ܥܽܘܩܣܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܣܳܝܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܦܺܐܩܳܐ ܠܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܣܰܝܒܪܰܬ݂. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܺܐܩ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܬܣܰܝܒܰܪ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ݂ܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܫܶܐ ܛܶܠܳܝܺܢܬܳܐ ܗܺܝ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܡܒ

ܚܙܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܠܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܟܰܒܫܳܝܗܝ. ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܫܰܥܒܕܳܝܗܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܟܰܕ ܚܰܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܠܨܳܝܗܝ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܳܐ ܢܙܰܡܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܙܰܡܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܗܦܰܟ ܠܶܗ ܕܰܢܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܒܰܦܪܺܝܫܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܶܐܠܽܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܶܗ̇ ܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܝܳܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܘ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܠܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܚܰܛܳܝܬ݂ܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܐܶܠܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܪܓܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܐܰܝܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܳܠܶܐ ܠܡܰܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܳܘ̃ ܦܪܺܝܫܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ. ܕܓܰܕܶܦܬ݁ ܥܰܠ ܐܳܣܝܰܢ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܬܰܐܣܺܝ̈ ܚܒܳܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܒܽܘܥ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܒܰܢܝܳܬ݂ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܫܬܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܪܰܛܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܐܳܣܝܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܠܡܰܐܟܰܒ̈ܶܐ ܗܽܘ ܦܬܺܝܚ ܘܠܳܐ ܠܰܚܠܺܝܡ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܣܝܳܐ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܐܟܰܐܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܓܶܐ ܟܽܘܐܳܪܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܶܗ ܕܳܐܣܝܰܢ ܓܢܝܗ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܠܶܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܠܓܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܣܺܝ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ. ܠܒܰܪ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ. ܠܓܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܦܰܢܺܝ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܪܕܰܦ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܥܶܠܰܬ݂ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܕܰܓܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܰܩܕܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܶܗ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܡܚܳܐ ܠܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܚܙܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕܫܶܪܥܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܰܩܕܩ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܪܰܟܶܒ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ ܕܰܒܚܰܠܒܳܐ ܢܶܬܪܰܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܶܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ.

ܡܓ

ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܺܝܕܰܥܬ݁ ܐܳܘ̃ ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪܬ݁ ܕܗܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܰܘܺܝܬ݁ ܗܳܪܟܳܐ ܕܡܰܢ ܕܰܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܨܶܒ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܳܚܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܩܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܳܟܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܓܶ݀ܪ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܩܰܒܶܠ ܫܠܳܡܶܗ. ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܕܰܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܘܰܫܠܳܡ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܣܒܰܪ ܕܝܰܕܥܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܚܒܺ݀ܫܳܐ ܒܶܗ ܘܕܰܢܣܰܝܒܪܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܬܶܒܥܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܦܬܳܚ ܬܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܣܣܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܗܳܝ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܳܗ̇ ܟܰܕܳܒܳܐ. ܝܺܕܰܥ ܕܰܒܥܶܠܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܽܘ ܡܬܰܥܬܳܐ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܕܳܡܶܐ ܥܽܘܬܝܶܗ ܠܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܶܗ ܓܶܝܪ ܚܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܶܙ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܫܳܐܠܺܝܢ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܥܰܘ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܦܩܳܟ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܗܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܽܘ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܐܰܘ̃ ܠܡܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܝܽܘ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܥܶܝܬ݁. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܽܘܫܶܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܫܶܐ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܘܡܰܟܶܣ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܟܶܣ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܪ ܕܗܽܘ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܚܰܝ ܗܽܘ. ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܘܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ ܗܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܥܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܥܰܡܽܘܕܳܐ [ܕܢܽܘܪܳܐ] ܒܠܺܠܝܳܐ ܠܗܽܘܢ [ܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ] ܡܰܝ̈ܳܐ [ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܓܳܣܰܬ݂] ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܰܢܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܢ ܚܢܰܢ ܒܛܶܒܶܗ ܗܽܘ ܫܡܰܥܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܛܰܥܡܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܕܗܳܐ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܟܺܪ̈ܝܟܳܢ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ. ܐܰܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܠܳܐ ܒܳܠܶܝܢ ܐܳܐܰܪ ܡܡܰܙܰܓܬܳܐ ܡܰܪܘܙܳܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܡܳܐ ܘܥܰܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܫܠܰܝܬ݁ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܕܳܐ ܟܰܝ ܨܒܽܘ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܶܠܰܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܥܶܓܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝܢ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܠܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܩܒܠܳܐ ܦܶܓܥܳܐ ܒܶܗ. ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܫܰܚܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܐ.

ܡܕ

ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ̃ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܨܗܶܐ ܠܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܟ ܒܡܳܪܰܢ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܗܳܐ ܨܳܒ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܐܰܟܪܶܙ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܰܐܫ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܢܽܘܫ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܕܳܕ ܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ ܡܫܰܕܠ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܡܶܫܚܳܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܩܰܪܒܰܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܠܳܐܣܝܳܗ̇. ܕܰܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܢܚܰܘܰܪ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܗ̇ ܘܰܒܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܗ̇ ܢܰܐܣܶܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܒܡܶܫܚܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܒܰܣܶܡ ܫܡܳܗ̇ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚ ܡܶܫܚܳܗ̇. ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܒܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܐܶܠܳܐ ܠܰܦܪܺܝܫܳܐ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܣܒܰܪ ܒܒܶܟܝܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܗܳܢܰܘ ܡܙܰܕܶܩ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܕܽܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܳܘ̃ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܒܳܟܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ. ܕܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܺܝ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܬܡܰܪܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܽܘ ܦܰܚ̈ܙܶܐ ܘ̈ܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܦܚܰܬ݂ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܕܰܥܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܬ݁ ܕܠܰܘ ܢܒܺܝܰܐ ܗ̱ܘ. [ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܡܰܦܶܩ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܫܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܥܺܝ ܐܰܝܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܢܶܦܶܠ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܗܰܘ. ܕܟܰܕ ܫܰܬܺ݀ܩ ܒܫܶܬܩܶܗ ܢܰܟܶܦ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܢܢܰܟܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܘܒܳܟܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܟܝܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܰܬܝ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܬܶܫܶܐܠܺܝܘܗܝ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݂ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܒܕܶܡ̈ܥܶܝܗ̇. ܐܳܦܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܫܰܐܠܳܗ̇ ܕܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܰܬ݁ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܢܽܘܫ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܟ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇ ܛܰܡ̈ܐܳܬ݂ܐ ܦܳܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܗܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܕܗܰܝܡܢܰܬ݂ ܕܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܒܶܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܩܰܘܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ. ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ [ܒܪ̈]ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܕܥܰܬ݂ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܰܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܦܺܝܣܬܶܗ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܐܠܳܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܦܪܺܝܫܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܗܽܘ ܫܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܒܳܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܪܥܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂. ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܚܬܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܬܶܦܟܰܗ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܰܨܪܰܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܠܦܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ. ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܦܺܝܣܬܳܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܩܰܒܶܠܬܳܗ̇.

ܡܗ

ܢܶܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܡܰܓܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܰܓܕܰܬ݂ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܪܗܰܒܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܠܰܡܗܰܘܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܓܕܶܝܗ̇. ܬܪܶܝܢ ܠܰܡ ܚܰܝܳܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܰܘܙܦܳܢܳܐ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܳܟ ܐܳܘ̃ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܢܝܳܢܶܗ ܕܡܰܬܠܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܒܡܰܬܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܣܳܟܳܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܒܰܩ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܰܚܒܺܝܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ. ܐܶܡܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܕܢܳܬ݁. ܡܳܪܰܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܶܗ ܩܰܠܣܶܗ ܠܰܦܬܺܝܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܕܳܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܒܺܝܫܬܶܗ ܓܰܢܝܳܗ ܠܛܳܒܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܣܰܓܺܝܐܳܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܗ ܒܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ] ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܢܶܓܙܽܘܪ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝܳܒܺܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܓܕܰܬ݂. ܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܘܫܰܐܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܬܟܰܐܪܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܡܶܥܕܰܠ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܳܡܥܰܬ݁ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܟ ܠܳܐ ܙܳܕܩܰܬ݁. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ ܡܶܢܝ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܬ݁ ܥܕܰܠܬ݁. ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܕܰܗܘܰܝܢ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ. ܗܘܰܝܢ ܕܶܝܢ ܡܰܬܺܝܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܠܡܶܦܣܰܩ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ. ܗܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܒܰܪܬܳܐ [ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ] ܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܡܰܠܶ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܡܰܓܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܕܶܐ ܗܺܝ ܕܬܰܩܢܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܩܰܢܳܝ̈ܶܗ̇.

ܡܘ

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܰܝܳܒܺܝ̈ܢ ܐܰܛܥܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܣܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܣܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܕܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܫܒܰܩ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܗܰܝܡܢܢܰܬ݂ ܕܳܐܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ. ܝܶܕܥܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܕܡܰܢ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܬܰܩܳܢܽܘ. ܐܳܦ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܘܳܪܽܘ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܦܪܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܒܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܬܟܰܐܪܺܝܢ . ܐܶܬܟܰܐܰܪܘ  ܓܶܝܪ ܒܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܶܐܢ ܚܢܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܛܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܺܝܠܝ ܦܬܰܚ. ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܓܽܘܕ̈ܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ ܡܥܰܩܰܡܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܡܝܳܐ ܡܶܬܬܰܪܨܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂.

ܡܙ

ܫܡܰܥܘ ܕܶܝܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ. ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܰܙܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܕܗܰܘ ܠܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺ݀ܫ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܐܰܝܟ ܝܘܕܽܘܥܳܐ ܪܳܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܟܶܢܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܙܡܰܪ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܰܥ. ܐܰܡܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܡܰܬܠܳܐ ܕܰܫܡܰܥ. ܘܰܐܗܦܰܟ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܝܰܗܒ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܓܙܰܪ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܺܝܢ ܟܽܘܢܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܝ. ܘܗܰܘ ܕܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܝ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܩܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܒܡܰܬܠܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܠܶܗ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܙܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܝܳܕܽܘܥܽܘܬ݂ܶܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܪܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܓܙܰܪ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܝܰܗܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܳܐ ܟܰܪܡܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܰܘܚܶܕ ܟܰܪܡܳܐ ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܒܒܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܠܳܗ̇. ܕܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܓܰܕܶܦܘ ܥܠܶܝܗ̇. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܐܰܦܽܘܦܰܣܺܝܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܦܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ.

ܡܚ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܓܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܬܡܨܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ. ܕܢܶܡܛܽܘܢ ܠܶܗ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܟܝܰܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܢܫ̈ܩܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܟܽܠ ܣܶܦ̈ܘܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܛܰܫܝܰܬ݂ ܒܓܰܘ ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܟܽܠ ܣܶܦ̈ܘܳܢ ܛܰܡ̈ܐܳܢ ܘܩܰܕܫܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ. ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܡܶܢ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܕܟܰܪܣܶܗ ܙܰܡܶܢ ܠܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܡܥܰܩܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܫܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܠܳܐ ܕܝܳܫܳܗ̇. ܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܬܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܕܳܫܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܙܰܕܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܒܳܣܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܚܰܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܕܶܫ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܗ̇.

ܡܛ

ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܫܚܰܬ݂. ܐ̱ܪܳܙ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܪܺܫܳܝܬܳܐ ܕܰܓܒܳܬ݂ ܠܳܗ̇. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܒܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܰܪܬܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܬܶܣܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܣܰܒܰܥ ܠܰܢ. ܒܰܣܶܡܬ݂ܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܪܝܰܡ ܒܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܒܰܣܡܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܛܰܪܩܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܒܡܶܫܚܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܐ̱ܪܳܙ ܡܺܝܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܬ݂ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܪܶܓܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܗ̇. ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܡܠܽܘܐܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܦܰܪܗܶܣܺܝܰܐ ܐܶܬܬܰܓܪܰܬ. ܘܗܳܝ ܕܰܬܪܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܳܗ̇ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܓܶܢܒܰܬ݂. ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܩܰܒܠܶܬ݂ ܛܽܘܒܳܐ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ. ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܫܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܙܕܪܰܥ ܠܥܶܠ ܘܚܰܘܺܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬ݁. ܙܶܪܥܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܫܶܗ ܘܚܶܨܕܰܬ݂ ܦܺܐܪܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܬܶܣܬܰܒܰܪ ܣܒܰܪܬ݂ܝ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܢܶܗ ܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܟܠܝܶܗ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܡܶܫܚܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܣܟܰܬ݂ ܗܺܝ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܦܳܐܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ. ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܥܳܒܰܪ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܡܶܫܚܳܗ̇. ܙܰܕܩܰܬ݂ ܕܟܽܠ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܰܪܓܫܽܘܢ ܒܢܶܨܚܳܢܳܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܐܝܺܙܰܦܬܳܐ ܕܪܶܒܺܝܬܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬܬܰܒܥܳܐ.

ܢܢ

ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܫܰܩܠܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܕܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܳܪ ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܪܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܒܝܰܕ ܥܒܰܕܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܟܽܠ ܩܽܘܪܒܳܢ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܰܡܩܰܪܒܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܕܟܰܕ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܒܶܗ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܰܗܒ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܶܬܶܐܟܶܠ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܶܐܟܶܠ ܢܰܚܶܐ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܕܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ ܒܢܶܩܦܶܗ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܐܳܦܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܠܰܒܪܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܬܶܗ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܝ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ݂. ܫܳܪܶܝܬ݁ ܠܶܗ ܠܰܡ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܰܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܒܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝ ܕܰܫܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܚܙܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܚܙܰܝ̈ ܥܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ. ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܬܚܰܢܰܢ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܳܐܶܢ ܠܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ ܟܰܢܝܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܕܚܰܢܶܗ. ܕܡܶܢ ܬܺܒܶܝܠ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦܰܚ̈ܶܐ ܫܪܳܝܗܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܰܥܕܶܢ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. ܡܰܢ ܕܟܳܗܢܳܐ ܓܶ݀ܪ ܐܶܡܰܪ ܘܰܣܗܶܕ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܠܡܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܓܥܶܠ ܒܓܰܙܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܬܺܐܒܰܕ. ܥܠܰܘܗܝ ܗ̱ܘ ܗܳܘܝܳܐ ܐܳܦ ܒܛܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܶܬܢܛܰܪ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܒܰܕ. ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܥܰܒܕܳܐ ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝ ܙܗܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܺܐܒܰܕ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܢܳܢܳܟ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܛܥܶܢ ܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܓܶܝܪ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܥܽܘܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܫܒܺܝܚ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܶܛܥܢܺܝܘܗܝ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܛܰܥܢܶܗ ܝܳܪܶܒ ܒܶܗ.

ܢܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܳܗ̇ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܣܦܰܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܝܺܕܰܥ ܗܽܘ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܗܽܘ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܚܰܝܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܕܰܝܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܬܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܬܶܡܗܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܗܽܘܝܽܘ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܫܩܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܠܛܳܥܽܘܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܙܥܪܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܫܳܩܽܘ̈ܠܶܗ̇. ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܪܟܢܰܬ݂ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܠܘܳܬ݂ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡ ܪܶܚܡܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܠܘܰܥܕܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.

ܢܒ

ܐܳܦ ܣܦܺܝܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܠܺܝ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܣܟܺܝܪܰܬܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܐܳܦ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܣܟܽܘܪ ܡܛܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܣܦܺܝܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܶܗ ܠܰܣܦܺܝܢܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܣܦܺܝܢܬܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܚܠܳܦ ܕܰܦ̈ܶܐ ܕܪܰܟܶܒ ܘܰܩܒܰܥ ܢܰܓܳܪܳܐ. ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܐܶܪܕܶܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܫܺܝ ܘܪܰܟܶܒ ܘܫܰܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܚܰܝܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܺܐܝܕܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܢܶܛܥܢܺܝܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܶܠ ܚܪ̈ܶܓܠܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܠܺܝܚܶܗ ܕܢܶܛܥܢܰܢ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܫܡܳܐ ܕܟܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܶܐܢ ܒܝܰܡܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܢܶܬܛܥܶܢ ܡܶܢܶܗ. ܛܰܥܢܶܗ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂. ܕܢܰܠܶܦ ܕܳܐܦ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂.

ܢܓ

ܐܶܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܥ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܘܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬܝܰܒܰܠ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܰܫܪ̈ܶܟܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܳܐܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܣܦܰܩ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܩܘ ܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܣܦܰܩ ܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. ܩܰܪܶܒ ܗܳܟܺܝܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܗ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܢܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܫܪܳܬ݂ ܒܶܗ ܟܽܠܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ ܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܣܰܟ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܗ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ. ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘ̈ܟܳܝܶܐ. ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܗܽܘ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܝ̈ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܬܡܙܰܓ̈ܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܶܐܬܢܣܰܟ ܒܡܳܐܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܥܰܛܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܟܪܰܟܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒܶܗ ܠܶܐܡܶܗ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܣܺܝܡ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ.

ܢܕ

ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܩܰܠܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܘܢܶܦܩܰܬ݂. ܟܰܕ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܒܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ݂. ܡܶܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܩܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܓܺܙܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܐܰܫܠܶܡ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܟܝܳܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ [ܠـ]ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܟ ܐܶܬܶܠ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܫܰܡܥܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܝܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ.

ܢܗ

ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܺܙܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܪܰܒܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ [ܠـ]ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܶܝܪ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܚܰܘܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܒܰܝܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܰܢܡܰܙܶܓ ܥܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܪܰܛܺܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܶܪܓܫܺܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܫܽܘܦܳܥ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܐܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܒܫܽܘܦܳܥ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܟܰܕ ܥܡܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇ ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܕܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܕܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܩܰܕܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܥܽܘܠܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܫܰܩܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܠܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܩܽܘܕܳܫܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܪܶܗܛܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܕܥܽܘܠܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܳܨ ܘܰܐܪܓܶܫ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܢܶܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܕܗܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܽܘ ܝܺܕܰܥ ܕܢܶܫܡܰܥ ܒܡܰܪܒܥܳܐ.

ܢܘ

ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܩܛܰܦ ܐܶܢܶܝܢ. ܫܩܰܠ ܓܶܝܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܳܦܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܬܽܘܒ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܚܰܢܳܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܫܩܰܠ ܬܽܘܒ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܐܳܦܶܢ ܩܰܝܳܦܳܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܓܕܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܰܫܩܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܦܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܢܳܛܰܪ ܕܽܘܟܬܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇.

ܢܙ

ܗܳܢܰܘ ܕܰܦܪܰܚ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܰܝ݂ܳܝ݂̈ܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܝܰܗܒ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܦܪ̈ܰܚܝ ܘܶܐܬܰܝ̈ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܘܰܫܟܶܢ̈ܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܝܳܗܽܘܒܗܶܝܢ. ܟܢܰܫܝ̈ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܢܶܬܛܰܥ̈ܡܳܢ. ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܶܝܢ. ܐܶܬܛܥܶܡܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܒܟܽܘܗ̈ܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܩܳܪܗܶܝܢ ܚܰܠܝܳܐ ܐܶܣܬܰܪ̈ܗܰܒܝ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܣܰܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܗ ܒܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܟܢ̈ܫܳܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܫܶܩܠܶܬ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܶܫܬܒܶܩ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܕܰܒܥܶܠܰܬ݂ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܣܝܰܒܪܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܦܬܰܟܪܽܘܬ݂ܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܣܰܝܒܪܰܬ݂ ܩܶܨܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܣܰܝܒܪܰܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܳܓܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܢܚ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܩܰܕܶܫ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܫܩܰܠ ܬܽܘܒ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܶܗ ܓܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܩܛܰܪ ܬܳܓܶܗ ܦܰܟܪܶܗ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܫܒܳܐ ܟܽܠ ܘܦܰܠܶܓ ܬܰܚܠܽܘܨܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܬܺܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܒܰܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ݂ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ. ܕܢܳܦ̈ܩܳܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ.

ܢܛ

ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܥܒܰܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܫܪܝܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ. ܡܰܢ ܠܰܡ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܳܬܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢܶܥܒܶܕ. [ܐܳܡܪܳܐ] ܗܺܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܟܰܕ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܠܳܐ ܐܳܒ̈ܕܳܢ ܠܳܗ̇. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇.

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ.

ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܡܚܰܘܩܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠ ܘܰܕܘܶܐ ܒܟܽܠ܆ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ