ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ

ܡܢܳܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ

ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ

ܕܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ:

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܥܣܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܰܥܣܰܪ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܶܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ܀

ܡܰܕܖ̈ܳܫܶܐ ܫܰܒܥܳܐ.

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥ܀

 

 

 

 

 

 

 

(ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ)

ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܣܳܡܶܗ ܠܰܢ ܗܰܘ ܡܰܠܶܦ ܟܽܠ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܠܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ: ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܰܬ ܙܰܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܐܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܢܶܟܠܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܢܰܣܓܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܳܐ ܗ̱ܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܢܶܓܠܶܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܐܳܘ ܕܫܳܪܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܤܒܰܪ ܕܰܡܛܰܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܟ: ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ ܐܰܪܚܶܩܘ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܰܠܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝܘ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ: ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܣܺܝܡ ܠܳܟ ܢܺܝܫܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܟ ܕܳܡܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܕܰܒܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗܰܘ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܢܰܦܫܳܐ ܢܺܝܫܳܐ: ܕܰܫܪܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܚܰܕ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇: ܒܶܨܪܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܛܽܘܠܳܩܳܗ̇: ܗܰܘܦܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ: ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܣܰܘܩܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇: ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܕܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇܀

ܚܰܕ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇: ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܰܚܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܣܳܐܶܡ ܕܰܗܘܳܬ: ܚܰܕ ܒܶܨܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ܀

ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇: ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܥܰܒܕܳܗ̇: ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܡܽܘܙܳܓܺܝ̈ܢ: ܐܺܝܬ ܕܰܐܘܪܶܒ ܘܰܐܣܓܺܝ ܟܝܳܢܳܗ̇: ܘܺܐܝܬ ܕܡܰܣܟܶܢ ܘܰܐܙܥܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܦܳܗܺܝܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܡܰܦܗܶܝܢ ܠܳܗ̇: ܗܳܟܰܢ ܦܳܗܶܝܢ ܒܰܒܥܳܬܳܗ̇: ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܫܪܰܥܘ ܡܶܢܳܗ̇: ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܥܰܩܶܒ: ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ܀

ܬܰܘ ܢܶܬܗܰܪ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܕܟܰܕ ܐܳܦ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܪܝܳܐ: ܗܺܝ ܒܳܗ̇ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܶܪܫܶܬ ܗܘܳܬ: ܗܺܝ ܠܗ̇ ܛܶܠܡܰܬ ܕܶܐܡܪܰܬ ܗܘܳܬ: ܥܰܠ ܝܳܬܳܗ̇ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܢܰܦܫܳܐ ܕܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܳܫܰܬܼ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܘܶܐܠܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܗܺܝ ܒܳܗ̇ ܕܬܶܪܓܰܫܝ ܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ܀

ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܓܳܪܶܫ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܒܨܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܬܶܒܰܪܝܰܬ ܗܘܳܬ܀ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇: ܕܬܶܚܙܶܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗ̇: ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ̇: ܕܰܒܡܶܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ ܐܺܝܩܳܪܳܗ̇: ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܕܗܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܛܶܠܡܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܗ̇: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܶܦܪܰܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇: ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܰܘܕܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ ܕܥܘܽܩܳܒܳܐ: ܕܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܫܶܪܥܰܬ ܢܰܦܫܐ: ܠܡܰܢܽܘ ܬܶܒܨܶܐ ܒܰܕܪܳܫܳܗ̇: ܠܡܰܢܽܘ ܬܰܕܪܶܟܝ ܒܰܒܥܳܬܳܗ̇: ܘܶܐܢ ܗܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܐܰܝܟܢ ܬܶܡܛܶܐ ܨܶܝܕ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ: ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܕܰܥܝ ܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܰܡܪܰܚ ܬܶܗܡܽܘܣ ܒܶܗ: ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܗܰܘ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܥܒܳܕܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ: ܐܰܝܟܰܢ ܒܳܨܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ܀

ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܦܽܘܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ: ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ܀

ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܠܶܗ: ܕܢܰܣܓܶܐ ܢܰܘܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܡܰܘܪܶܒ ܝܳܪܶܒ ܒܶܗ: ܟܠܺܝ ܕܪܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܘܰܩܢܺܝ ܫܶܬܩܳܐ ܕܝܳܐܶܐ ܠܶܗ܀

ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܝܗܶܝܢ: ܐܶ݀ܬܚܰܫܰܚ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܐܶܕܪܽܘܫ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܫ݀ܬܽܘܩ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܐܰܠܶܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܶܐܩܢܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܒܰܥ ܠܶܗ: ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ: ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܐܠܶܦ ܒܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܒܗܳܢ ܕܳܪ: ܘܠܳܐ ܦܶܟܗܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܶܝܬ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ ܕܒܳܨܶܝܢ ܠܳܟ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܟ ܬܽܘܒ: ܫܽܘܪܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܥܽܘܗܝ ܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܘܥܺܝ ܠܶܗ: ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܫܰܒܩܳܗ̇ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܬܽܘܒ: ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܀

ܛܽܘܒ ܠܕܰܐܗܡܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܡܶܢ ܫܰܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܠܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܚܰܩ ܢܰܦܫܶܗ: ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܩܺܝ܀

 ܛܽܘܒ ܠܰܕܙܳܡܰܪ ܟܶܢܳܪܶܗ: ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܙܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܫܳܢ: ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨ̈ܝܳܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ: ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܘܬܰܩܶܠ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ: ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܡܶܬܡܰܫܰܚ: ܒܗܰܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܕܬܰܩܠܳܗ̇ ܠܰܒܥܳܬܶܗ: ܥܰܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܙܶܠܰܬ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܚܣܰܪܝ: ܘܠܳܐ ܝܶܩܪܰܬ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܒܰܥܝ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܒܪܶܗ: ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܬܺܝܢܽܘܬܶܗ: ܥܶܡܠܰܬ ܘܰܡܛܳܬ ܠܰܐܘܘܳܢܳܐ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܕܥܳܡܶܠ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ: ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܚ: ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ܀

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܺܝܬܳܪܳܐ: ܘܰܙܡܰܪ ܒܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܨܶܝܢ: ܕܢܰܐܣܽܘܢ ܠܰܡ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܣܳܡܶܟ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܚܽܘܛܪܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܚܡܺܝܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܰܐܩܢܺܝ ܒܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ: ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܳܪܶܩ ܠܳܗ̇: ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܫܰܘܘܽܢ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ: ܕܥܰܠ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܥܠܺܝܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܪܫܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܶܬܥܰܩܰܒ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܕܰܗܘܳܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܰܒܨܳܬܳܟ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܕܰܚܠܶܐ ܗ̱ܘ: ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܺܐܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝ: ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܢܒܰܥܘ: ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܳܐܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܪܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܗ̇: ܠܡܶܪܬܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܠܛܳܗ̇: ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܡܳܪܝ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܩܪܶܝܟ: ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܟ: ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܣܰܠ ܡܳܪܝ: ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܺܝܢ: ܘܰܩܪܳܟ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܩܪܳܬܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܡܳܪܝ: ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܘܢܶܩܪܶܝܟ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܰܘ ܗܘܰܘ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܟܐܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܝܰܠܕܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܚܙܶܐ: ܟܡܳܐ ܚܳܝܓܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܡܰܪܳܚ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܡܳܪܝ: ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܶܐܬܒܰܩܺܝ ܒܳܟ: ܕܠܳܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܳܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܰܫܘܶܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ: ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܒܰܪ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܝܰܢ. ܕܰܐܕܽܘܢܰܝ ܗܽܘ ܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܐܳܦ ܝܰܠܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܗܽܘ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܝܰܢ: ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܰܢܨܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܪܳܚ ܠܶܫܳܢܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܫܰܠܝܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܫܰܠܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܦ ܡܳܪܝ: ܕܰܣܪܳܦܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܘܰܫ̇ܠܶܐ̣: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܒܨܳܐ ܠܳܐ ܒܳܨܶܝܢ: ܘܰܫܒܰܩ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܒܰܩܘ: ܘܓܰܒܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܒܰܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܝ݀ܳܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܥܰܦܪܳܐ ܕܝ݀ܳܬܶܒ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܥܰܠ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܒܳܨܶܐ ܠܳܟ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܒܥܽܘܒܳܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ: ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܀

 ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܒ݀ܳܥܶܐ ܕܢܶܒܨܶܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܀

ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ: ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܟ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܕܳܐܦ ܠܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܒܨܶܐ܀

 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܕܡܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܩܪܶܝܟ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܢ ܡܰܪܗܛܺܝܢ. ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܠܚܰܕ ܕܢܶܒܨܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܳܬܶܗ: ܐܶܢ ܐܶܙܰܠܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܒܨܽܘܢ ܡܛܰܘ ܫܶܬܩܳܐ ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ܀ ܒܽܘܟܪܳܐ ܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܫܰܬ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܳܠ ܘܰܢܦܰܩ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܘܪܶܓܫܰܬ ܒܶܗ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܫܒܺܝܚ ܘܰܟܣܶܐ ܡܰܥܠܶܗ. ܫܺܝܛ ܘܰܓܠܶܐ ܡܰܦܩܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܡܰܥܠܶܗ ܘܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܡܰܦܩܶܗ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܢܽܘܪܳܐ ܥܶܠܰܬ ܠܟܰܪܣܳܐ ܠܶܒܫܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܶܦܩܰܬ܀ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܳܪܝ ܩܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܕܢܰܠܶܦ ܕܡܳܪܶܗ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܟܢܳܬܶܗ. ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܟܢܳܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܪܳܡ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܺܐܪܰܒ. ܥܒܳܕܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܕܥܰܒܕܶܗ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܚܝܳܪܶܗ. ܕܰܢܨܰܠܶܦ ܢܰܨܶܕ ܒܢܽܘܗܪܳܟ. ܢܦܰܩ ܙܰܗܪܳܟ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܒܰܕܰܪ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܟܽܠܶܗ. ܡܰܢ ܢܚܽܘܪ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܚܺܝܠܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܣܒܺܝܣܺܝܢ. ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܒܟܶܢܦܶܗ. ܘܚܰܫܳܐ ܒܓܰܘ ܒܥܳܬܶܗ܀ ܕܒ̈ܺܐܝܕܶܐ ܢܡܽܘܫܳܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܩܛܺܝܢ. ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܽܘܫ ܘܢܶܒܥܶܝܟ ܟܰܕ ܛܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܰܒܳܐ. ܕܒ̈ܶܐܕܢܶܐ ܢܨܽܘܬܳܟ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܰܥܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܫܶܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܘܫܶܬܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܬ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܟ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܢܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܰܣܝܳܐ ܚܙܳܬܳܟ܀

ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܰܒܳܐ ܚܙܳܬܳܟ. ܐܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܒܥܳܬܳܟ. ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܒܓܰܘ ܚܫܰܒܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܩܰܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܣܰܝܶܟܘ ܒܓܰܘ ܒܥܳܬܳܐ. ܢܫܰܐܶܠ ܕܶܝܢ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܬܰܪܥܳܟ܀ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܕܠܳܟ ܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܒܥܰܘܘܽܟ ܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܚܙܰܘܽܘܟ ܠܬܰܚܬ ܒܥܘܽܡܩܐ. ܒܨܰܘܘܽܟ ܒܓܰܘ ܫܡܰܝܳܐ. ܚܙܰܘܽܘܟ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܚܳܪܽܘܟ ܠܘܳܬ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܐܶܫܟܚܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܟ ܘܫܰܒܚܘ܀ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܚܙܳܬܳܟ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܒܪܶܗܛܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܥܰܠ ܒܥܳܬܳܟ. ܕܰܚܙܰܘܘܽܟ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܚܙܰܘܘܽܟ ܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܚܙܰܘܽܘܟ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܙܰܘܘܽܟ ܒܓܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܕܰܚܙܰܘܘܽܟ ܡܺܝܬܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܬܡܰܗܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ܀

ܒܟܽܠ ܕܘܽܟ ܡܳܪܝ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܓܢܺܝܙܰ ܐܢ̱ܬ. ܟܰܕ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܪܳܓܶܫ ܕܰܐܢ̱ܬ ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ. ܟܰܕ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܡܰܢܽܘ. ܟܰܕ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܒܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܟܣܶܝܬ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ. ܒܪܺܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܺܝܚܳܐ܀ ܕܳܐܦ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܙܥܽܘܪܐ ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܡܰܢ ܢܰܘܦܶܐ ܢܦܰܫܶܩ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܓܳܝܙܺܝܢ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܕܡܽܘܬܳܟ. ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܶܡܽܘ̈ܢ ܡܰܪܕܝܳܐ. ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܢܶܣܦܰܩ ܕܰܢܚܽܘܪ. ܕܰܢܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܟ ܒܠܶܒܰܢ. ܒܚܰܕ ܝܽܘܩܢܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ. ܪܶܒܽܘ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܣܒܺܝܣܺܝܢ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܐ̱ܢ̱ܬ ܟܽܠܳܟ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܢܶܒܥܶܝܟ. ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܘܰܪܚܺܝܩ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬܳܟ. ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܳܗ̇ ܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܬܚܰܬ ܕܬܶܡܛܶܐ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ ܘܦܳܫܰܬ. ܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܕܛܽܘܪܳܟ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܥܰܡ ܨܠܽܘܬܳܐ܀ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ ܚܫܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܚܽܘܫܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܟ ܨܶܝܕ ܒܥܳܬܳܟ. ܫܒܺܝܠܶܗ ܐܶܒܰܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܘܦܳܐܶܫ. ܘܶܐܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܕܽܘ̈ܘܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܫܒܺܝܠܳܗ̇܀

ܗܳܕܶܐ ܚܳܫܚܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܫܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܕܢܶܪܗܰܛ. ܢܶܡܪܰܕ ܟܽܠܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܕܪܶܟ ܐܶܠܐ ܪܳܗ݀ܶܛ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܕܪܶܟ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܪܳܗܛ. ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܰܒܨܳܐ. ܗܳܐ ܥܳܡܶܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܢܟܺܝܠ ܝܰܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܫܠܺܝ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܕܢܶܒܨܶܝܟ. ܠܰܘ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܘܰܐܗܡܺܝ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܟܠܳܬܶܗ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܫܒܳܬܶܗ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܗܘܳܬ ܐܶܢ ܦܳܪܶܫ ܕܢܶܫܠܶܐ. ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܒܝܰܡܳܟ ܘܰܒܡܳܡܽܘܠܳܟ ܬܟܺܝܒܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܦܘܽܪܣܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܦܗܶܐ ܢܡܽܘܫܺܝܘܗܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܓܶܠܝܬܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܟܣܶܝܬ ܡܶܢ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܠܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܫܟܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܕܒܳܨܶܐ ܓܢܺܝܙܰ ܐܢ̱ܬ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܨܶܝܕ ܒܥܳܬܳܟ ܘܨܶܝܕ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܀ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܒܥܳܬܳܐ. ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܬܫܰܒܚܳܟ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ ܗܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܒܨܶܝܟ. ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܢܨܽܘܪܳܟ. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܢܡܽܘܫܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܳܛܶܐ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܒܨܶܝܟ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܐܪܓܶܫ. ܕܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܫܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܳܬܳܟ܀

ܚܰܠܳܫ ܗܽܘ ܕܢܶܒܨܶܝܟ. ܣܪܳܦܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܘܛܳܐܶܤ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܓܶܦܶܗ ܠܘܳܬܳܟ ܕܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܢܶܬܡܬܰܚ. ܒܥܽܘܒܳܟ ܣܺܝܡܺܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܢܶܦܗܶܐ ܠܓܰܘ ܚܒܺܝܫ. ܣܪܳܦܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܡܩܰܕܶܫ: ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܒܨܳܬܳܟ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕܰܐܫܺܝܚ (ܕܰܣܥܳܐ). ܕܗܳܐ ܣܪܳܦܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܛܰܫܶܐ܀ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܟܽܘܠܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܪܰܟܺܝܢܺܝܢ ܚܝܳܪܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܡܛܰܫܶܝܢ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܒܨܽܘܢ ܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܡܰܒܥܕܺܝܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܺܝܠܶܦ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܰܚ ܘܰܫܬܶܩ ܒܕܶܚܠܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܒܳܨܝܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܐ ܕܠܳܐ ܡܘܽܫܚܳܐ ܦܳܗܝܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܣܳܡ ܒܐܽܘܪܚܳܟ. ܐܰܘܘܳܢ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܛܶܟܣܳܐ ܒܳܨ̈ܘܽܝܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܡܫܰܚ ܛܰܘܪܶܗ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܠܳܐܘܘܳܢ̈ܶܐ ܢܡܰܢܰܥ܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܒܽܘܗܳܪܳܐ(ܟܰܕ ܫܰܠܝܳܐ) ܗ̱ܝ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܥܰܠ ܒܪܳܐ: ܕܡܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܫܰܪܒܬܶܗ. ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܕܬܶܪܗܰܛܝ ܬܶܥܒܰܪܝ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܡܛܳܬܶܗ ܘܫܶܠܝܰܬ܀

ܟܰܕ ܢܶܨܒܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܡܺܐܠܰܦ. ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ ܗܽܘ ܡܰܘܫܛܺܝܢ ܠܰܕܥܶܠܳܝ݂̈ܺܝ݂ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܳܠܦܝܺܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܡܰܡܪܰܚ. ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ܀ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܟܝܳܢܳܐ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܕܛܶܟܣܳܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܡܝܰܒܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܬܳܐܓܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܠ̈ܟ݂ܰܘܗܝ ܕܝܶܬܪܽܘܢ ܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ ܥܒܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܐ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܕܢܶܡܛܽܘܢ ܢܶܒܨܽܘܢ ܠܒܘܽܟܪܳܐ܀

ܠܰܘ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܟ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܢܶܫܬܰܘܶܐ. ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܘܶܐ. ܕܥܰܒܕܳܐ ܚܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܡܳܪܳܐ ܟܢܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܐܪܓܶܫ. ܕܡܳܪܳܐ ܪܟܶܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܠܰܒܫܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ܀ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܬܦܰܚܰܡ ܠܶܗ ܥܒܳܕܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܘܶܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܶܝܢ. ܡܳܪܳܐ ܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܢܰܩܢܶܐ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܟܘܽܢ̈ܳܝܰܝܟ ܠܒܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟ܀

ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܚܡܬܳܢܳܐ. ܕܰܠܒܶܫ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܦܶܪܕܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܡܬܶܠ. ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܗܽܘ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ: ܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܢ. ܠܰܢ ܐܰܘܪܶܒܘ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܙܥܰܪܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܦܪܰܣ ܫܡܳܟ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܘܨܰܒܶܬ ܒܰܫܡܳܟ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܀ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܓܠܶܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇. ܠܰܘ ܕܰܛܫܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܓܠܶܐ ܗܰܘ ܟܽܠܶܗ ܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ. ܒܫܶܡܫܳܐ ܓܠܶܐ ܝܰܠܕܳܟ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܡܰܢ ܢܰܨܶܕ ܒܥܽܘܙܶܗ܀

ܣܺܝܡ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܒܳܠܳܟ. ܕܳܐܦ ܝܰܡܳܐ ܡܪܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܗܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܓܰܘܶܗ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܪܳܦܬܺܝܢ. ܠܣܳܟܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܪܰܒܘܽܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܗܳܐ ܥܳܡܶܕ ܘܢܳܒܶܓ(ܢܦܰܩ.ܒܠܰܨ) ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܒܨܶܝܗ̇܀ ܥܰܡ ܟܽܠ ܬܽܘܒ ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܗܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܢܫܰܡܬܰܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܚܰܫ ܦܟܳܪܶܗ ܥܳܐܶܠ ܒܰܢ ܘܢܳܦܶܩ ܘܰܐܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܰܢ. ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܬܚܽܘܬܶܝܗ̇ ܥܳܪܶܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܨܺܝܕ ܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܕ܀ ܥܳܒܰܪ ܣܰܘܩܳܐ ܒܓܽܘܫ̈ܡܶܐ. ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܫܪܶܝܢ. ܕܠܳܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܝܶܢ ܡܶܬܦܢܺܝܢ. ܐܳܙܺܠܝܢ ܘܳܐܬܶܿܝܢ ܒܓܰܘܶܗ. ܒܚܰܕ ܣܰܘܩܳܐ ܬܠܶܐ ܟܽܠ. ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܒܓܰܘ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܣܦܺܝܩܳܐ ܕܳܝܪܺܝܢ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܕܢܶܛܫܶܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܗܐ ܟܣܶܐ ܟܕ ܠܳܐ ܛܫܶܐ. ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܒܶܗ ܡܚܰܦܶܐ܀

ܦܽܘܚܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܐܰܪ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܥܒܶܕ ܠܳܟ. ܒܗܽܘܢ ܨܽܘܪ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ. ܕܰܩܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܰܢ ܘܰܪܚܺܝܩ. ܘܟܰܕ ܒܰܢ ܗܽܘ ܠܰܝܬ ܗܽܘ. ܘܟܰܕ ܒܶܗ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܚܰܦܶܝܘܗܝ ܒܓܰܘܶܗ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܶܗ ܡܛܰܫܶܐ܀ ܨܳܪܢܳܝܗܝ ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܰܢ ܠܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ: ܠܳܐ ܢܶܗܡܽܘܤ ܒܶܗ ܘܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܪܽܘܨ ܢܶܦܽܘܩ ܠܫܶܬܩܳܐ. ܣܰܡܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܗܡܽܘܣ ܒܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܶܓܫܶܝܗ̇ ܙܰܗܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܰܘܬܪܶܗ. ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܰܗܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܐܺܝܬܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܗ̇ ܡܰܟܝܳܐ. ܘܰܠܣܳܓ̈ܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܰܘܪܒܳܐ܀

ܩܰܪܺܝܒ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܘܝ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܩܰܪܝܺܒ ܒܬܰܪܬܶܝܢ. ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܒܪܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܕܝܰܠܕܳܐ ܓܶܫܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܥܒܰܪ ܒܶܗ. ܠܰܐܒܳܐ ܥܳܒܰܪ ܕܢܶܒܨܶܐ܀ ܪܢܺܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܡܽܘܤ ܢܶܒܨܶܐ ܠܦܺܐܪܳܐ. ܪܳܗܛܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܨܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܐܘܠܕܶܗ. ܒܪܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܨܳܬܳܐ ܥܰܡ ܣܺܝܡܬܳܐ. ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܨܳܬܳܟ ܘܰܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܣܺܝܡܬܳܟ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܡܶܬܗܰܪ. ܕܘܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܒܨܳܬܳܟ ܛܽܘܒܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܬܳܟ܀

ܫܰܒ ܘܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬܳܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܛܥܰܡܳܝܗܝ. ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܬܚܰܕܶܝܟ. ܠܳܐ ܬܰܟܶܝܟ ܒܨܳܬܶܗ. ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܘܳܐܦ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܝܬܺܝ. ܗܰܒ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ ܕܢܰܘܒܶܠ. ܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܢܰܘܒܶܠ܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܕܰܐܝܬܺܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܰܣܓܺܝܕܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܢ ܐܰܣܶܩ ܡܶܢܰܢ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܢ ܠܶܗ. ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܢ ܠܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܶܗ. ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܙܶܦܢܳܝܗܝ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܒܥܺܝܘܗܝ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܣܬܺܝܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܰܥܕܶܗ. ܫܠܰܚ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ. ܐܰܣܛܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܥܰܝܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܳܡܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ܀ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܒܕܳܪܰܢ. ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܒܓܽܘܫܡܰܢ. ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܘܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܒܪܽܘܚܰܢ. ܚܠܳܦ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܣܰܡܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܰܢ. ܗܡܰܣܢܰܢ ܠܰܢ ܒܳܐܣܝܰܢ: ܕܢܶܒܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ. ܐܳܘ ܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܬܒܳܪܰܢ. ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܰܪܕܰܦ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܡܚܰܝܢ ܩܢܽܘܡܰܢ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܰܣܬܳܐ. ܬܶܟܢܽܘܫܝ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܰܫܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܦܶܝܳܐ. ܐܶܩܽܘܫ ܡܳܪܝ ܒܬܰܪܥܳܟ ܕܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝ ܒܙܶܕܩܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܬܺܐܬܶܐ ܬܶܥܬܰܪܝ ܨܪܺܝܟܽܘܬܝ. ܕܚܳܒܶܬ ܪܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܬܥܰܒܕܰܢܝ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܟ ܐܰܘܙܦܳܟ܀

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܪܰܥ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܕܛܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܪܓܰܫ ܒܶܗ ܒܰܐܒܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܘܠܕܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪ ܕܰܐܘܠܕܶܗ. ܠܰܘ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܘܠܕܳܝ̈ܗܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܘܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܐ܀ ܒܥܽܘܙܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܨܶܕܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܺܝ. ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܦܰܟܰܗ. ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܡܪܰܟܶܟ. ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܡܶܬܦܰܫܰܛ. ܢܳܚܶܬ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܟܰܣܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܒܳ̈ܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܗ ܐܶܬܼܚܙܺܝ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܀ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܪܰܟ ܥܽܘܙܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܡܰܚܶܠ ܡܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܒܣܶܡ ܕܪܰܟ ܠܰܢ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܡܬܰܠܢܳܝܗܝ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܢܨܽܘܪܶܗ. ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܰܢ ܢܺܐܠܦܺܝܘܗܝ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܀

ܒܠܰܚܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܶܐܟܶܠ. ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܶܐܟܶܠ. ܒܚܰܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܬܺܝ. ܥܽܘܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܬܶܐ. ܘܐܳܦ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܫܰܚܢܳܝܗܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܬܪܰܟܰܟ ܠܦܽܘܡܳܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܐܟܠܶܗ. ܚܙܳܬܶܗ ܪܰܟܶܟ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܪܶܟ ܥܽܘܙܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܳܐܦ ܐܶܕܢܳܐ ܬܶܫܡܥܺܝܘܼܗܝ܀ ܒܰܒ̈ܛܺܝܢܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܺܝ̈ܠܺܝܕܶܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܥ̈ܡܺܝܕܶܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܦܕܺܝ̈ܩܶܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܕܒܺܝ̈ܚܐ ܢܟܺܝܣܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܛܥ̈ܽܘܡܐ ܐܰܟܺܝܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܽܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܟܽܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܕܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܬܒܪܺܝ. ܠܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܗܘܺܝ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܓܠܳܐ ܦܰܫܩܶܗ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܡ ܐ̱ܢܳܫܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ. ܥܘܝܺܪܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܢܣܒܰܪ. ܕܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܝܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܒܰܐܠܦܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܳܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܪܓܶܙ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܕܢܶܪܢܶܐ ܬܘܽܒ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܠܝܳܐ. ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܐܶܢ ܙܳܕܩܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܠܰܒܪܳܐ ܙܳܕܩܳܐ ܕܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܢܫܰܡܶܫ. ܕܗܽܘ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ. ܥܰܡ ܩܳܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܕܪܰܫܝ: ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܘܟܶܢ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܥܒܳܕܳܐ. ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܕܢܶܒܪܶܐ. ܐܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܓܰܫܶܡ ܘܰܗܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܙܕܟܺܝܝ̈. ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܰܬܠܳܬ ܙܳܟܝܳܐ ܕܠܰܬܪܰܝܳܢܶܗ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܠܶܗ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܒܪܶܐ. ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܒܳܐܕܳܡ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫܐ ܒܨܰܠܡܰܢ. ܠܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܒܝܰܕ ܟܢܳܬܶܗ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܒܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ܀

ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܶܗ. ܦܳܫ ܥܰܒܕܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ. ܘܩܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܬܦܩܶܕ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪܳܐ ܡܶܫܬܰܘܶܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܣܳܦܶܩ ܠܩܳܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܪܰܟܶܟ ܥܽܘܙܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ܀ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܰܓܢܰܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܫܰܚܠܰܦ. ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܘܡܰܟܺܝܟ. ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܪܰܝܰܡ ܘܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ  ܡܬܰܚܬܰܝ. ܠܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ: ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܥܠܰܝ. ܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܛܳܒ ܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܶܐܬܒܪܺܝܘ ܠܶܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܠܰܘ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܰܒܳܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐ. ܒܪܳܐ ܓܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܒܳܕܳܐ܀

ܛܳܒ ܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐܪܥܳܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܬܰܦܶܩܝ. ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܚܳܫܰܚ ܗܘܳܐ. ܕܥܰܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܚܰܘܳܐ ܕܰܒܟ̈ܺܐܒܶܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ. ܚܠܳܦ ܕܶܐܡܰܪ ܕܬܰܘܥܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܥܳܝ. ܒܪܶܗ ܗܽܘ ܫܬܰܠ ܘܢܰܨܒܶܗ ܒܚܰܕ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܐ ܨܳܪ ܢܳܨܘܽܒܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ܀ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܥܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܥܰܡ ܩܳܐܝܶܢ ܡܡܰܠܶܠ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܚܫܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܪܚܶܫܘ. ܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܠܳܐܚܪܺܝܢ:  ܠܝܰܠܕܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ܀ ܝܳܕܰܥ ܟܳܠ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܕܨܶܝܕ ܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܢܶܓܠܶܝܘܗܝ ܣܰܓܺܝ ܠܒܽܘܟܪܶܗ. ܚܙܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕܺܝ̈ܢ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܡܥܰܩܰܡ. ܓܠܳܝܗܝ ܠܰܒܪܶܗ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ. ܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܒܪܳܝܗܝ. ܘܕܰܚܛܳܐ ܘܰܛܥܳܐ ܒܶܗ ܩܪܳܝܗܝ܀ ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܓܶܫܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܛܺܝ݀ܬ ܘܩܳܡܶܬ: ܒܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܠܺܝܬ. ܗܘܺܝ ܓܶܫܪܳܐ ܠܡܶܠܰܬܝ ܕܬܶܥܒܰܪܝ ܨܶܝܕ ܫܪܳܪܳܟ. ܓܫܽܘܪ ܚܽܘܒܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܒܳܟ ܐܶܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܐܶܥܒܰܪ ܘܺܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܗܰܘ ܕܰܐܪܶܟ ܥܽܘܙܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܛܥܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܚܫܰܒܬܶܗ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܡܶܬܟܣܶܣ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܳܐ ܣܦܰܩ ܐܰܝܟܰܢ ܣܳܦܶܩ ܠܡܳܪܶܗ܀ ܦܫܺܝܛ ܢܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܪܰܒ ܘܰܓܠܶܐ ܘܩܰܪܺܝܒ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܕܶܐ ܫܳܪܰܥ ܡܶܢܶܗ ܘܢܳܦܶܠ. ܘܶܐܢ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܫܕܳܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܕܶܐ. ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܡܰܢܽܘ ܡ̇ܨܶܐ̣ ܠܡܶܣܦܰܩ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ܀

ܪܟܶܢ ܚܰܦܺܝ ܚܝܳܪܶܗ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܡܶܢ ܒܽܘܗܳܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܢܗܰܪ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܰܨܡܰܚ ܩܰܠܺܝܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܪܰܬܘ ܘܰܪܥܶܠܘ ܘܶܐܬܪܶܗܒܘ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܚܫܰܒ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܚܰܬ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܐܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗܘܽܢ ܚܙܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ܀ ܝܰܡܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ. ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܒܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ. ܐܰܪܟܶܢ ܚܰܨܶܗ ܘܛܰܥܢܶܗ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܥܺܝܠܳܐ ܙܰܝܚܶܗ. ܕܒܶܐܠܦܳܐ ܝܺܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܣܒܰܪܘ ܡ̈ܰܠܳܚܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܐ ܗ̱ܘ ܢܚܶܬ ܕܳܫܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܘܣ̈ܰܦܳܢܶܐ ܬܡܰܗܘ ܒܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܒܨܳܐ ܒܨܰܘܽܘܗܝ ܡܶܬܗܰܪ ܗܽܘ ܬܗܰܪܘ ܒܶܗ. ܫܰܒܰܚܘ ܘܰܫܬܶܩܘ ܒܕܶܚܠܳܐ܀ ܡܓ̈ܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܒܥܰܘܘܽܗܝ. ܘܒܽܐܘܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܚܠܳܦ ܒܨܳܬܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ. ܒܥܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܟܰܚܬܳܝܗܝ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܦܬܰܚ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ܀

ܬܰܘ ܢܶܬܡܰܗ ܒܐ̱ܢܳܫܐ ܕܰܚܙܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܶܦܠܳܐ. ܘܠܐ ܥܰܩܶܒܘ ܐܰܘ ܒܥܰܘ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܪܰܫ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܨܚܰܬ ܒܫܶܬܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܒܫܶܦܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܒܨܰܘܽܘܗܝ. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܗܳܫܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܓܰܝܳܣܳܐ ܠܳܐ ܕܪܰܫ ܘܗܰܝܡܶܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܨܳܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܰܫ ܗܘܳܐ. ܕܪܳܫܶܗ ܦܰܣܩܶܗ ܠܣܰܒܪܶܗ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܕܪܰܫܘ ܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܗܶܪܽܘܕܺܝܣ ܕܫܰܐܠܶܗ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܰܣܝܶܗ ܨܒܳܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܕܡܰܢܽܘ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܩܶܒܘ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ܀ ܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܢܒܰܕܶܩ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܒܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܡܰܬ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܪܽܘܚܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܫܽܘܐܳܠ ܬܚܰܘܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܡܰܥܡܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܩܥܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܶܝ ܘܚܰܒܺܝܒܝ ܕܩܳܠܳܐ ܢܶܙܓܘܽܪ ܒܥܳܬܳܐ܀

ܠܗܳܠܶܝܢ ܚ̈ܰܫܶܐ ܛܠܰܡܘ ܗܘܰܘ ܕܟܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܨܳܬܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢܝ. ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܪܰܫܘ ܗܘܰܘ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܒܳܨܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܠܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܐܰܘܒܕܽܘܗܝ܀ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܝܺܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܗܰܪ ܒܶܗ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܩܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ. ܗܰܘ ܝܰܩܰܪ ܡܰܥܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܝܰܩܰܪ ܒܨܳܬܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܕܬܶܟܠܶܐ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܓܠܺܝܬܳܐ. ܟܠܺܝ ܘܝܰܩܰܪ ܒܥܳܬܶܗ. ܕܰܩܕܳܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܢܩܰܠܶܣ܀ ܬܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܬܽܐܘܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܶܢܓܽܘܫ ܘܢܶܒܨܶܐ. ܡܳܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܩܰܠܣܶܗ. ܘܰܠܗܰܘ ܪܰܒܶܗ ܓܰܢܝܶܗ. ܐܶܢ ܗܰܘ ܥܕܺܝܠ ܕܰܐܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܢܗܰܝܡܶܢ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܡܙܰܡܶܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܒܨܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܗܰܝܡܶܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܳܘ ܠܙܺܝܘܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܠܰܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ: ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܕܰܒܡܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܐܶܢ ܠܙܺܝܘܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܙܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܡܰܢ ܢܰܨܶܕ ܒܡܳܪܶܗ. ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܬܰܢ ܘܶܐܬܦܰܫܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܀

ܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܫܰܡܫܰܬ ܒܶܝܬ ܙܺܝܘܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܚܠܳܦ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܒܠܳܬ ܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܗܒܽܘܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ. ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܰܨܶܕ ܒܙܺܝܘܶܗ܀

ܠܰܝܬ ܕܰܩܪܶܒ ܠܥܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܫܶܦܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ. ܙܳܥܘ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܫܰܪܒܳܟ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܚܘܽܪ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܀

ܒܫܽܘܫܶܦܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܗܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܟ ܕܢܺܝܚܳܐ. ܒܦܺܐܩܽܘܬܶܗ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܗܘܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܟ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܚ̈ܦܝܳܢ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܗܘܳܐ ܫܪܳܪܳܟ ܘܡܰܡܠܳܠܟ. ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܓܠܰܓܬܳܗ̇ ܘܠܰܥܓܽܘܬܳܐ ܦܫܰܛܬܳܗ̇. ܐܶܬܳܐ ܟܽܠܳܟ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܠܺܝܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܘܰܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܪ̈ܶܥܝܢܶܐ܀

ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܒܦܺܐܩܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܚܦ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܦܺܝ̈ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ. ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܓ̇ܠܶܐ̣ ܗܘܰܝܬ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܝܰܘܡܳܟ. ܐܳܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܥܘܺܝܪܺܝܢ. ܠܳܥܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܳܡܗܺܝܢ. ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܳܟ ܘܰܠܬܽܘܪܓܳܡܳܟ ܒܠܺܝ̈ܡܶܐ܀

ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܨܳܕ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܚܦ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܦܪ̈ܝܺܣܳܢ. ܕܢܰܚ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܥܳܬܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܕܰܡܶܝܘܗܝ ܠܡܶܕܶܡ. ܕܠܳܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ ܒܟܽܠܶܗ܀

ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥ݀ܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥ݀ܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܒܶܝܬ ܡܫܰܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙ̇ܗܶܐ̣ ܗܘܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫ̇ܪܶܐ̣ ܗܘܳܐ. ܢܶܦܠܽܘܓ ܠܳܗ̇ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܡܰܐܬܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܺܝܢ ܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܝܺܩܶܕܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܠܟܳܗܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚܛܰܦ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܰܚ ܐܶܬܒܠܰܥܘ. ܕܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܨܒܰܘ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܟܳܗܢܘܽܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܡܳܪܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܟܰܗܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ܀

ܪܰܒ ܓܘܽܢܚܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܝܺܩܶܕܘ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܘܰܐܥܶܠܘ ܘܺܝܩܶܕܘ. ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܕܢܶܦܠܰܛ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܬܥܰܩܶܒܝ ܕܰܓܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܒܨܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ܀

ܥܳܐܙܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܣܡܰܟ ܐܶܣܬܚܶܦ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܠܳܐ ܥܒܰܕ. ܕܠܳܐ ܦܩܺܝ̈ܕܳܢ ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܦܰܩܕܽܘܗܝ ܕܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܶܗ ܢܶܛܥܢܳܗ̇. ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܣܳܡܶܟ ܠܟܽܠܳܐ. ܣܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܡܶܦܰܠ. ܟܰܕ ܣܡܰܟ ܠܳܗ̇ ܩܛܰܠܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܝܰܩܰܪ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܽܘܟ܀

 ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܨܰܥܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܬܶܒܨܶܐ ܬܨܰܥܰܪ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܕܰܡܛܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܶܦܰܠ. ܗܺܝ ܣ݀ܳܡܟܳܐ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܙܳܐ ܬܣܰܡܟܺܝܗ̇. ܕܰܠܡܳܐ ܒܪܘܽܓܙܳܐ ܬܰܘܒܕܳܟ܀

ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܝܰܩܪܽܘܗ̇. ܟܰܕ ܢܰܣܺܝܘ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܳܗ̇. ܕܰܓܳܘܢ(ܫܶܡ ܨܰܠܡܳܐ ܗ̱ܘ) ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܶܣܬܚܶܦ. ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܦܶܣܩܰܬ: ܟܡܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܶܣܬܚܶܦ. ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܦܣܰܩܬܶܗ. ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܪܰܥܶܝܗ̇ ܕܒܽܘܣܒܳܣܰܢ ܐܰܣܝܰܬ܀

ܬܽܘܒ ܚ̣ܙܳܗ̇ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܕܪܳܗ̇ܛ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܪܕܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܕܡܳܪܶܐ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗ̇܀

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܘܢܺܝܠܰܦ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܒܰܩܘ ܗܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ ܕܡܰܢܽܘ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܪܰܗܶܒ. ܠܰܘ ܠܰܒܨܳܬܶܗ ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܶܩ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܩܳܠܶܗ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܒܰܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܰܢ ܢܚܽܘܪ. ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܢܺܝܫܶܗ ܕܚܶܠ ܘܰܥܪܰܩ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ. ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܶܣܬܰܕܰܩ܀

ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܫܳܐܶܠ ܥܰܠ ܦܶܬ̈ܓܳܡܶܐ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܚܬܺܝ̈ܡܳܢ ܐܳܦ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܒܨܳܐ. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܶܗ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܫܰܒܬܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀ (ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ)

ܬܰܩܢܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܳܬܳܐ ܕܶܐܬܗܰܦܟܰܬ ܒܕܳܪܰܢ. ܩܪܺܝ ܘܰܒܥܺܝ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܥܪܰܩ ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܬܨܰܥܰܪ. ܗܦܰܟܘ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܰܒܢܽܘܚ ܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܕܰܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܢܰܟܣܽܘܢ܀ ܗܳܢܽܘܢ ܗܦܰܟܘ ܗܶܠܰܟܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܶܐ ܢܟܰܣܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܦܽܘܟ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܣܶܐ ܬܶܓܠܶܐ. ܠܗܰܠ ܟܰܣܺܝܘ ܠܓܰܠܝܳܐ. ܬܢܳܢ ܒܳܨܶܝܢ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܢܰܚܬܳܐ ܦܪܰܣܘ ܘܟܰܣܺܝܘ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܒܳܨܽܘܝܳܐ ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܫܰܠܰܚ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܟܽܠܶܗ܀

ܒܳܟ ܢܰܣܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܟܽܠ ܕܰܕܠܺܝܠ ܥܣܶܩ ܗܽܘ. ܐܶܢ ܬܶܗܦܽܘܟ ܟܝܳܢܶܗ ܘܬܰܩܢܽܘܬܶܗ ܬܕܰܘܶܕ. ܕܠܺܝܠܳܐ ܛܳܒ ܗܶܠܰܟܬܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܦܟܺܝܗ̇. ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܣܩܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܠܰܘ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܒܥܰܘܘܽܗ̇ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܦܰܟܬܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܳܪܰܢ ܕܗܳܦܟܳܐܺܝܬ ܬܫܰܐܶܠܝ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܐܠܶܗ ܘܰܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܫܰܬܩܶܗ. ܐܶܢ ܐܺܝܽܘܒ ܠܳܐ ܣܦܰܩ ܕܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܰܢܦܺܝܣ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܕܰܢܨܰܚ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܐܶܙܕܟܺܝ܀ ܒܓܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܢܨܰܚ ܗܘܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܐܶܙܕܟܺܝ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܨܰܚ ܗܘܳܐ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝ. ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܕܰܘܶܕ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܫܠܶܝܢ ܘܒܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܥܢܶܝܢ܀

ܠܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܫܰܐܠܶܗ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܐܶܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕܰܥ. ܟܰܢܫܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܩܰܪܒܳܗ̇. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܠܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܺܝܚܳܐ܀

ܙܟܰܪܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܳܐܶܠ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܶܒܩܶܝܘܗܝ ܐܶܢ ܡܶܙܕܠܰܥ ܚܰܦܛܶܗ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܗܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܢܟܰܦ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܢܰܟܶܦ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܬܟܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܫܰܩܠܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܢܰܕܚܶܠ. ܐܶܢ ܪܰܒ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܒܠܰܥ ܗܘܳܐ ܕܥܰܩܶܒ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ. ܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܘܕܶܚܠܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܶܒܨܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܥܰܩܶܒ. ܒܰܠܡܽܘܗܝ ܦܽܘܡܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܗܦܰܟ ܝܰܩܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܩܶܒ. ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܟܡܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܕܗܰܘ ܥܕܺܝܠ ܕܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܽܘܒܶܗ. ܢܶܕܚܰܠ ܡܰܢ ܕܰܩܪܶܒ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܀ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܫܽܘܐܳܠܶܗ ܫܪܳܪܶܗ. ܟܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܡܫܰܐܶܠ. ܫܽܘܐܳܠܶܗ ܡܚܰܘܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܥܰܕܟܺܝܠ. ܒܨܳܬܶܗ ܫܳܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܣ݀ܳܗܶܕ ܕܰܐܘܒܶܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܀

ܚ̈ܰܘܘܳܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܢܟܰܬܘ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܩܒܰܥ ܚܶܘܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܺܐܚܽܘܢ. ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܚܝܰܬ ܚܙܳܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܐܰܣܝܰܬ. ܚܙܳܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܚܝܰܬ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܡܳܪܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܢܰܐܚܶܝܟ܀ ܘܳܐܦ ܕܡܳܐ ܪܣܺܝܣܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܶܙܕܠܰܚ ܐܳܦ ܥܢܳܢܳܐ ܐܦ ܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܥܡܽܘܕܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܟܦܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܒܨܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܒܨܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܬܽܘܢ. ܕܰܩܪܶܒܬܽܘܢ ܠܡܰܒܨܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܣܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܕܰܓܳܠ ܗܽܘ ܫܪܳܪܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܕܰܓܳܠ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܙܥܰܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܥܫܰܢ ܥܳܫܶܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܦܗܰܝܬܽܘܢ܀ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܳܬܶܗ. ܕܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܨܳܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܺܝ ܣ݀ܳܗܕܳܐ ܕܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܒܨܺܝ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܪܙܳܐ܀

ܕܗܳܐ ܦܗܰܘ ܒܶܗ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܣܰܝܟܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܢܺܐܬܽܘܢ ܢܶܚܬܽܘܢ ܟܽܠ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܠܝܰܡܳܐ. ܚܳܝܒܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܙܕܟܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܘܕܰܢܣܰܝܟܽܘܢܳܝܗܝ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܰܡܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܡܪܰܚܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܢܚܶܬܘ ܠܶܗ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܒܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܬܣܰܝܶܟܝ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ ܕܣܶܦܩܰܬ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܘܗܝ ܠܟܽܠܶܗ. ܕܰܒܨܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܚܳܣ ܘܰܚܪܶܡ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܢܶܬܒܨܶܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ܀    

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇. ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܶܐܡܠܶܝܘܗܝ. ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܠܳܟ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܠܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܀

ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܟ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܠܕܰܪܓܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܟܰܕ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܚܬܺܝܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܰܡܪܰܚ ܢܶܗܡܽܘܤ ܒܶܗ܀

ܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܟ. ܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܳܐܦ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܶܐܠܰܩܶܛ ܢܳܬܪܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܟ܀

ܫܰܪܒܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܬܪܳܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗܳܐ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ. ܪܶܨܢܳܐ (ܪܶܕܝܳܐ܆ ܫܚܳܠܳܐ) ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܳܪܝ ܕܦܺܝܣܳܟ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܳܡܽܘܠ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܗܘ܀

ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܰܪ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܗܰܘ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܢܰܚܬܰܝ̈ܟ ܐܶܛܦܽܘܤ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܰܪܶܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܘܶܐܬܠܰܒܒܰܬ ܕܶܐܬܚܰܠܡܰܬ ܐܰܣܳܐ ܪܗܺܝܒܽܘܬܝ ܨܶܝܕ ܢܰܚܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܝ ܐܶܫܬܰܥܶܝܟ܀

ܢܰܚܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܒܰܠܒܽܘܫܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܫܪܳܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܪܽܘܩܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ ܬܽܘܒ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܛܺܝܢܶܗ܀

ܒܠܰܚܡܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟܠܳܐ. ܒܚܰܡܪܳܟ ܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܝܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܒܠܰܚܡܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܒܚܰܡܪܳܟ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ܀

ܕܡܳܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܙܰܓ ܗܘܳܐ ܕܰܕܢܽܘܪ ܘܰܕܪܽܘܚ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܀

ܣܪܳܦܳܐ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܡܶܩܪܰܒ ܩܶܪܒܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܚܕܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܗܰܘ ܐܰܟܠܳܗ̇. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܟܰܠܘ. ܬܶܡܗܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܕܡܳܪܰܢ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܟܶܠ ܐܳܦ ܡܰܫܩܶܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܘܶܐܟܠܰܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܳܢܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܘܰܫܪܳܬ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܟܠܰܬ ܐ̱ܢܳܫܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐܶܟܰܠܬܽܘܢ ܘܰܚܝ݂ܰܝ݂ܬܽܘܢ܀

ܕܰܠܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܘܶܐܟܠܰܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܢ ܕܶܒܚܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟܠܰܬ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܟܰܠܢܳܗ̇ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܟ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܶܚ̣ܷܰܕ. ܬܳܐ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܐܳܘ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܙܰܓ ܘܰܢܣܰܟ ܒܚܽܘܦ̈ܢܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܪܰܘܗܝ܀ ܡܰܢܽܘ ܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܟܳܣ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܽܘܛܦܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܢܳܣ̈ܒܳܢ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܟ܀

ܗܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܬܽܘܡ ܚܒܰܫܬܶܗ ܐܰܪܟܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܡܰܕܒܰܚ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܀ ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܥܡܳܕܺܝܬܰܢ. ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܠܰܚܡܳܟ ܩ݀ܳܛܶܠ ܠܶܗ ܠܝܰܥܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܠܰܚܡܶܗ. ܟܳܣܳܟ ܡܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܣܳܪܶܦ ܠܰܢ. ܐܶܟܰܠܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܝܢܳܟ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܦܶܝܟ ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܒܳܟ܀

ܥܶܪܰܩܬܶܗ ܕܰܡܣܳܢܳܟ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܕܶܚܠܳܐ ܗ̱ܝ ܨܶܝܕ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܕܳܪܰܢ ܣܰܟܠܳܐ ܒܝܰܕ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܗܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܰܪܘܳܐ ܒܡܶܐܪܺܝܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܳܟ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܰܠܶܟܝ̈ ܗܘܰܝ̈. ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܰܥܒܶܕܬܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܠܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܟ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܰܪܟܶܢ ܘܰܥܡܰܕ ܒܶܗ܀

ܢܰܗܪܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܶܗ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܠܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܡܰܠܘ ܡܳܪܝ ܥܽܘܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܢܬܳܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ: ܒܟܶܢ̈ܦܰܝ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܐܶܢܳܐ. ܟܠܺܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܒܓܰܙܳܟ ܛܰܪܺܝܗ̇ ܕܠܰܢ ܬܽܘܒ ܬܦܰܢܶܝܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܶܡܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܒܽܘܟ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܰܙܰܚ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡܪܰܚ ܠܰܘ ܒܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܠܳܝ. ܒܗܰܘܦܶܗ ܡܰܟܶܣ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܟ ܒܰܕܡܰܪܗܶܒ ܠܰܢ. ܪܰܘܡܳܟ ܒ݀ܳܣܰܪ ܠܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ: ܚܢܳܢܳܟ ܬܽܘܒ ܗܳܐ ܡܰܒܗܶܬ ܠܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܛܳܠܘ̈ܽܡܶܐ܀

ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܶܠ ܒܽܘܩܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡܪܰܚ. ܬܶܚܙܶܐ ܥܰܝܢܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܬܰܟܶܣܝ ܥܰܝܢܶܗ ܠܗܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܡܰܒܕܰܥ ܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܪܶܗܛܶܗ ܡܟܰܘܶܢ ܠܶܗ ܘܰܚܙܳܝܶܗ ܡܟܰܐܰܐܪ ܠܶܗ. ܐܠܶܫܳܢܶܗ ܢܰܟܶܣ ܕܰܐܝܟܳܢ ܦܳܗܶܐ ܒܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܺܝܡܳܐ ܬܺܐܒܶܠ ܐܰܝܟ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܐ܀

ܗܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥܝ ܦܰܩܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥܝ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܫ݀ܳܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܰܠܥܶܙ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܢܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܕܢܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܫܡܰܥ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܣܦܰܩ ܢܶܫܡܰܥ ܠܶܫܳܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܟܶܢ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܫܶܬܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܀

ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܫܳܢܰܢ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܶܫܳܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ. ܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ܀

ܛܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܫ ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܠܰܚܙܳܬܰܢ. ܗܟܰܢܳܐ ܠܒܶܫ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܠܰܦܝܳܣܰܢ. ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܫ݀ܳܡܰܥ ܠܶܗ܀ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܦ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܘܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܡܶܫܓܰܐ ܗ̱ܘ ܫܳܓܶܐ ܕܠܰܝܬ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܡܰܘܒܶܠ ܨܶܝܕ ܟܰܣܝܳܐ܀ ܟܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܪܫܳܗ̇ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܰܪܥܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܝܬ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܬܰܪܥܳܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܫܒܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܡܠܰܘܶܐ ܠܶܗ: ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܬܽܘܒ ܦܳܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܀ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܐܶܙܰܠ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܛܥܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ. ܘܗܳܘܶܐ ܬܰܘܫܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܘܨܶܕܝܳܐ ܗܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܦܳܗܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܢܶܕܰܥ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܕܣ݀ܳܦܶܩ ܠܳܗ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܟܝܳܢܶܗ ܡܰܟܶܣ ܒܰܕܦܳܗܶܐ ܒܳܟ ܕܳܐܦܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ܀ ܣܰܟܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܟܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܶܢܕܰܥ ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܶܪܟܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܟ. ܥܕܺܝܠ ܕܰܐܘܒܶܕ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܰܙܰܚ ܕܰܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܣܒܳܟ ܘܰܒܨܳܟ. ܠܰܘ ܠܳܟ ܐܰܟܺܝ ܒܝܰܕ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܽܠܳܗ: ܕܒܳܟ ܗܺܝ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ܀

ܦܽܘܡܝ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ ܘܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܶܦܩܶ݀ܬ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܣܦܰܩ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢ ܐ̱ܢܳܫܐ ܢܺܐܪܰܒ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܡܫܰܘܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܪܢܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܚܠܽܘܠܳܟ ܚܳܕܶܐ ܒܰܚܪ̈ܺܝܦܶܐ ܘܰܒܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܓܢܽܘܢܳܟ ܣܳܘܰܚ ܠܰܒ̈ܬܽܘܠܳܬܳܐ ܕܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܢ܀ ܩܰܪ̈ܝܳܐ ܣܰܐܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܕܰܠܬܰܪܥܳܟ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ. ܘܕܰܐܠܺܝܨ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܟ. ܣܰܓܺܝ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܠܰܚܘ ܘܰܫܕܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܥܰܠܘ ܕܣܳܢܶܐ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܗܘ܀

ܪܘܰܙ ܒܰܢ ܟܽܘܪܳܟ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐ ܒܒܽܘܩܝܳܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣. ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܛܰܒܥܳܗ̇ ܕܰܕܡܽܘܬܳܟ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܥܰܠܺܝܬܳܗ̇. ܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܪܡܶܐ ܡܳܪܝ ܛܰܒܥܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܟ܀ ܫܒܺܝܠܳܟ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܠܰܢ: ܟܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܩܳܦܶܣ ܗܽܘ ܡܶܬܚܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ. ܡܬܰܚ ܛܰܘܪܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܕܢܺܐܪܰܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܶܟܡܬܳܟ܀ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܳܐܦ ܒܺܐܡܰܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܚܳܕܝܳܐ ܒܙܰܟܳܝܳܐ ܕܡܰܒܗܶܬ ܠܰܒܥܶܠܕܰܐܪܶܗ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܰܣܡܶܟ ܬܽܘܒ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܦ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܒܛܰܐܠܳܟ ܬܶܬܦܰܝܰܓܝ܀

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܶܠܚܳܟ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܕܶܟ ܒܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܬܶܬܶܠܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܛܥܺܝܡܺܝܢ ܠܳܐܟܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܰܕܥܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܘܳܐܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܡܰܙܶܓܝ ܬܶܬܶܠܝ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܀ ܟܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܒܰܥ ܘܰܐܠܶܦ. ܟܽܘܪܳܐ ܢܦܰܪܣܶܝܘܗܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܺܝܫ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܢܶܬܩܽܘܠ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܦܽܘܚܳܡ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܬܩܽܘܠ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܙ̣ܰܠ ܐܰܘ ܣܓܺܝ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܓܡܽܘܪܳܝܗܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܟܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܣܰܐܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܶܐܡܰܬܝ ܡܶܫܬܰܘ̈ܝܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܕܠܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀ ܡܰܣܰܐܬܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ: ܐܳܦ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ: ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ܀ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ ܠܰܫ̈ܦܰܝܳܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܚܳܐܰܪ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܡܣܰܟܶܐ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ܀ ܒܡܶܛܪܳܟ ܟܽܠ ܪܳܒܶܐ ܒܛܰܐܠܳܟ ܟܽܠ ܡܶܬܪܰܓܶܐ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܛܰܐܠܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܩܛܽܘܦ ܡܳܪܝ ܦܺܐܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܐܒܽܘܟ ܟܰܦܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܀

ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܦܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܕܰܐܟܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܚܙܺܝܪܳܐ ܕܥܳܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܚܠܶܦ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܓܽܘܠܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܣܰܡ ܚ̈ܰܝܶܐ܀ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܢ ܟܰܦܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܟܽܠ܀ ܒܫܶܪܫܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܰܢ ܡܰܒܽܘܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܛܠܽܘܡ ܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܐܫܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬ ܨܰܗ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܩܠܺܝܕܳܟ ܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ  ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܓܰܙܳܟ ܚܳܕܶܐ ܒܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܡܚܰܠܶܨ ܠܶܗ. ܕܰܚܕܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܶܢܦܳܟ ܓܰܢܒܰܬ ܫܶܩܠܰܬ ܣܰܡܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬܳܗ̇܀ ܚܡܺܝܪܳܟ ܡܳܪܝ ܣ݀ܳܘܰܚ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܢܶܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܫܰܦܶܐ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܳܩܶܠ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗ̇ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܟܶܣܦܳܟ ܡܳܪܝ ܪܳܚܶܡ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܒܶܗ. ܡܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܕܰܒܥܶܣܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܫܰܦ̈ܠܶܐ. ܟܰܟܪܳܟ ܪܳܓܝܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܒܰܥܣܰܪ ܠܰܚ̈ܒܰܢܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܀

ܙܰܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܚܳܕܶܐ ܒܬܰܝܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܩܪܶܒ. ܟܰܪܡܳܟ ܚܳܕܶܐ ܒܒܰܛܺܝܠܳܐ ܕܥܰܡ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܕܰܒܦܽܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܘܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܓܪܳܐ ܢܶܬܒܰܥ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܳܪܰܥ ܟܽܠ܀ ܢܺܝܪܳܟ ܡܳܪܝ ܪܳܚܶܡ ܕܰܢܟܰܒܶܫ ܠܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ. ܚܽܘܛܪܳܟ ܚܳܕܶܐ ܕܰܢܒܰܕܰܪ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܛܝܳܪܳܟ ܕܢܶܟܢܽܘܫ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܠܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܀ ܠܡܺܐܢܳܟ ܚܳܐܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܠܦܰܢ ܕܰܬܡܰܢܰܥܝ ܠܶܗ. ܒܪܽܘܚܳܟ ܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܒܠܺܝ̈ܩܶܐ(ܦܬܺܝܚܳܐ) ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ ܬܶܣܬܰܝܰܥܝ ܡܳܪܝ ܬܶܣܟܽܘܪܝ ܦܽܘܡܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܣܽܘܝܳܥܳܟ܀ ܫܽܘܥܳܟ(ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܐ) ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ ܠܒܰܢ̈ܳܝܶܐ ܕܫ̈ܶܬܶܐܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܒܰܢ̈ܝܳܢ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠ ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܒܶܙܚܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܓܕܰܠܗܽܘܢ: ܒܳܟ ܢܶܫܬܠܶܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܓܳܡܰܪ ܟܽܠ܀ ܙܰܪܥܳܟ ܗܳܐ ܚܳܐܰܪ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܢܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ. ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܡܢܳܟ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܚܰܕ ܒܡܳܐܐ܀

ܡܰܚܙܺܝܬܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܳܟ ܦܳܢܝܳܐ. ܡܓܰܪܶܓ ܫܽܘܦܪܳܟ ܠܰܣ̈ܢܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܡܰܪܩܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܨܳܐܳܐ ܡܶܬܢܩܶܦ ܠܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܡܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܶܗ܀ ܙܽܘܦܳܟ ܠܰܢ ܚܳܐܰܪ ܕܰܢܚܰܣܝܰܢ ܒܚܰܢܳܢܶܗ. ܒܰܪܣܳܣܶܗ ܡܳܪܝ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܠ ܬܽܘܒ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝ ܒܣܰܢܝ̈ܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܫܽܘܦܪܰܢ ܡܶܨܛܰܒܰܬ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܶܢ ܙܺܐܦܳܐ ܕܰܢܒܰܥ ܗܳܫܳܐ ܕܟܰܕ ܒܰܐܒܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܟܳܦܰܪ ܒܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܕܰܠܟܽܠ ܪ̈ܰܘܡܺܝܢ ܣܒܰܟܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܡܶܪܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܀ ܩܪܶܒܬܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܪܫܰܡ ܒܶܗ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܩܪܶܒܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܘܡܰܙܓܶܗ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܨܶܪܶܬ ܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܟܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܢܥܰܬܶܕ ܢܰܦܫܰܢ ܠܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܪܽܘܚܰܢ ܬܶܚܰܫܝ ܢܰܦܫܰܢ ܬܶܦܪܽܘܫܝ ܦܰܓܪܰܢ ܢܺܐܩܰܕ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܰܢ ܢܶܙܟܶܐ. ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܠܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܦܣܽܘܩ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܦܣܽܘܩ ܠܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܬܰܠܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܰܢ: ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ ܢܶܨܚܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܐܰܫܠܶܡ ܡܳܪܰܢ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܓܰܘܰܣܢ܀ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܗܳܝ ܦܳܗܺܝܬܳܐ. ܘܕܰܒܚܰܕ ܬܽܘܒ ܫܡܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܪܽܘܫܡܳܗ̇ ܬܘܳܒܰܢ(ܬܽܘܒ) ܓܢܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܒܪܺܝܟ ܕܠܶܗ ܪܰܫܡܰܢ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܶܠܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܣܪܰܚܝ ܬܶܬܶܠܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܀ ܠܫܶܬܩܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܩܰܪܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܶܚܫܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܓܶܢܒܰܬ ܠܶܚܫܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܘܰܒܟܶܣܝܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܰܘܠܶܕ. ܟܰܕ ܦܺܐܪܶܗ ܒܶܗ ܗܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܝܺܚܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܬܠܶܐ ܒܳܗ̇ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܽܘ܀ ܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ ܘܰܢܟܽܘܡ ܠܶܫܳܢܝ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܣܰܩܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܩܰܛܦܶܗ ܠܳܟ ܠܶܫܳܢܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܙܰܡܶܢܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚ̣ܣܰܪ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܰܢ ܡܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܙܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܡܠܺܝ ܦܽܘܡܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܀ ܚܰܡܪܳܐ ܕܒ̈ܰܐܓܳܢܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܡܶܢ ܫܳܬܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܛܳܒ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܬܳܐ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܶܒܘ ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ ܡܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܚܠܽܘܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܟ. ܕܗܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܙܡܺܝ̈ܢܰܝܟ. ܥܰܠ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܢܡܰܠܶܠ ܟܶܢܳܪܳܟ܀ ܟܰܠܬܳܟ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܘܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ ܓܢܽܘܢܳܟ ܗܽܘ: ܙܡܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܺܝܬܝܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ. ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܗܺܝ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܫܳܠܡܳܐ ܠܳܟ܀

ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܐܰܦܪܶܓ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܰܚܫܶܟ ܠܶܒܶܗ. ܒܥܶܓܠܳܐ ܓܳܪܰܬ ܘܰܣܢܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ ܘܬܰܒܰܪ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܓܽܘܢܚܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܟܪܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܕܒܰܓܢܽܘܢܳܗ̇ ܣܶܪܚܰܬ ܟܰܕ ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇. ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܶܡܪܰܬ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܝܶܠܦܰܬ ܡܳܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܩܥܳܬ ܟܰܕ ܣܶܪܚܰܬ܀ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܩܦܰܤ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܗܰܘ ܕܚܳܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܝܢܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܣܽܘܪܚܳܢܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܪܝ ܢܶܫܠܶܐ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܠ݀ܶܦ ܠܶܫܳܢܝ ܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܕܝܳܗܶܒ ܚܽܘܒܳܟ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦܰܝ̈ ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܛܳܠܘܽܡܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܳܠܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܳܠܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܳܟ. ܬܗܰܪܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܙܥܰܪܬ ܐܳܦ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ ܢܶܥܢܶܐ ܒܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܗܓܶܐ ܒܕܶܐܬܦܩܶܕ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܚܛܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܒܥܶܐ ܣܰܡܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܰܡܚܽܘܬܶܗ܀ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܝܳܕܘܽܥܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܠܫܰܒܪܳܐ ܢܰܟܪܶܙ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀ ܢܰܦܫܰܢ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܶܗܡܽܘܤ ܒܶܗ ܒܰܐܠܳܗܰܢ. ܢܶܡܫܽܘܚ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܘܰܢܟܺܝܠ ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܰܢ: ܘܠܺܐܝܕܰܥܬܰܢ ܢܶܕܰܥ ܕܰܟܡܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܘܫܳܛܝܳܐ ܕܬܶܒܨܶܐ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܨܳܪܬܳܝܗܝ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܛܽܘܪܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܣ݀ܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܢܚܶܬܬ ܠܳܟ ܠܰܒܥܳܬܶܗ܀ ܒܫܶܬܩܳܐ ܚܬܽܘܡ ܦܽܘܡܳܟ ܠܳܐ ܢܰܡܪܰܚ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܕܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܪܝܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ. ܕܦܶܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܠܰܒܪܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܢܶܣܒܽܘܟ ܦܽܘܡܶܗ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܗܰܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܡܚܺܝ ܢܶܬܰܐܣܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܟܶܐܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܠܰܥ ܢܶܓܙܽܘܪ ܢܶܫܕܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܟ̈ܺܐܒܺܢ܀

ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒ݀ܳܥܶܐ ܚܰܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒ݀ܳܨܶܐ ܫܒܳܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܒܥܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܫܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܦܫܰܚ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܦܰܠܳܚܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܶܗ ܕܦܺܐܪܶܗ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܠܳܐ ܢܰܥܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ ܒܒܰܨܳܬܳܐ ܒܰܕܓܶܗܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܒܪܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܠܳܐ ܢܶܫܡܽܘܛ ܟܳܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܚܠܳܦ ܣܰܝܦܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܩܶܫܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܕܪܳܫܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܫܳܕܶܐ ܡܶܪܬܳܐ ܒܫܳܡ̈ܽܘܥܰܘܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܥܣܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܠܶܐ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܠܶܫܳܢܝ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܓܺܝܙ ܫܶܦܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܬܪܰܥܬܳܝܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܨܗܶܐ܀ ܒܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ: ܒܳܟ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܥ݀ܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܰܘܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܳܟ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܟ ܛ݀ܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܘ ܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܰܢ܀ ܓܰܙܳܟ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ. ܓܽܘܥܠܳܢܝ ܢܶܪܒܶܐ ܒܣܺܝܡܬܳܟ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܬܰܦܢܶܐ ܠܺܝ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀ ܕܗܳܐ ܣܓܺܝ̈ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܰܡܪܰܚ ܢܶܫܰܐܠ. ܗܳܐ ܫܩܺܝܠ ܩܶܢܛܳܐ ܒܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܘܰܛܠܰܡܘ. ܘܳܐܦ ܟܰܡܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܬܪܰܥ ܓܰܙܳܟ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܘܰܐܘܣܶܦ ܠܰܢ܀ ܕܶܐܚܨܰܦ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕܶܐܡܪܰܚ ܡܶܬܟܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܟܰܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܒܣܶܡ ܗܽܘ ܠܳܟ ܚܽܘܨܦܶܗ ܕܚܽܘܒܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ. ܩܰܪܶܒܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܺܝ ܬܶܥܬܰܪܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܳܐܦ ܡܶܢܳܟ ܡܶܢ ܕܰܣܢܺܝܩ܀ ܡܩܰܪܶܒ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܢܳܣܶܒ ܠܳܗ̇ ܘܒܶܗ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܗ̇. ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܬܳܐܓܶܗ ܗܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܺܐܪܰܒܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܀ ܘܶܐܢ ܦܺܐܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܳܦ ܦܰܠܳܚܳܐ ܘܚܳܕܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܦܰܠܳܚܳܐ ܒܦܺܐܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܢܳܣܶܒ. ܚܢܳܢܳܟ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ܀ ܐܳܦܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܶܗ. ܕܒܶܗ ܙܶܥܪܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܺܐܪܰܒܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܶܛܬܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܥܶܬܪܰܬ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܬܶܥܬܰܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܀ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܘܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܬܫܰܠܚܺܝܗ̇ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܝܶܪܒܰܬ ܒܰܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܙܥܰܪܝ ܒܰܢ܀

ܘܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܦ̈ܰܠܳܚܶܐ ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܗܘܰܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐܡܶܐܢܘ ܘܰܕܡܶܟܘ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܓܪܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܳܣܶܒ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ܀ ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܟܰܡܽܘܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܬܚܶܝܬ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܣܳܡܽܘܗ̇: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܘܳܬܳܐ ܕܰܡܟܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫܝ ܒܐ̱ܪܳܙ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܶܝܢ ܛܰܫܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܒܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܚܣܳܡܳܐ ܗܽܘ ܒ݀ܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܡܨܶܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ. ܕܕܰܠܚܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܠܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܚܟܰܡ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܒܰܟ ܒܶܗ܀ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܣܥܳܐ ܕܠܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܫܰܓܶܫ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܒܰܟ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܳܐ ܠܰܟܢܳܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܦܪܰܫ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ ܕܰܐܪܫܶܠܘ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܥܰܡ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܥܶܝܢ ܒܰܕܪܳܫܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܪܫܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܢܺܝܚ ܢܰܦܫܰܢ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܘܽܬܶܗ܀ ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܫܰܐܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܫܶܬܩܰܬ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܓܪܳܐ ܢܶܩܢܶܝܗ̇ ܒܰܥܝܳܕܳܐ܀ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ. ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܥܳܝܳܐ. ܫܒܰܩ ܠܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ: ܓܒܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܦܰܫܛܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ܀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܫܒܰܩ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܫܒܰܩ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܳܦ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܝܒܰܪ ܒܶܙܚܳܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܪ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܢ ܡܳܪܝ ܕܒܳܟ ܬܩܶܢ ܟܽܠ. ܘܳܐܦ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܝܟ ܗܰܘ ܢܰܓܘܳܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܝܺܠܶܦ ܗܘܳܐ܀ ܒܳܟ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ. ܒܨܶܒܥܳܟ ܪܰܟܶܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܒܳܟ ܪܰܟܶܒ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܗܘܰܝܬ܀ ܐܳܘ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܳܘ ܠܰܒܪܶܗ ܕܢܰܓܳܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܳܐܦ ܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܢܰܓܳܪܳܐ ܛܳܟ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܽܘ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܗܳܡܶܣ ܗܘܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܨܳܪܶܐ ܬܰܚܦܺܝܬܶܗ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܶܬܩܳܐ ܗ̱ܝ ܘܳܐܦ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܓܡܽܘܪܶܝܗ̇ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ܀ ܓܶܢܣܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܝܰܒܰܠ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܒܰܪܬܳܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܩܶܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܡܪܰܬ ܦܶܪܚܰܬ ܒܳܐܐܰܪ. ܦܶܫܛܰܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܦܶܪܚܰܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܡܪܰܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ܀

ܐܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܶܚܰܫܝ ܒܰܐܒܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܬܶܚܰܫܝ ܒܰܒܪܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܺܐܩܰܕ ܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗ̱ܘ܀ ܘܶܐܢ ܬܶܩܦܽܘܣܝ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܬܶܟܦܽܘܪܝ ܒܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܟܳܦܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܓܶܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܐܶܠܦܳܐ ܬܶܦܫܽܘܛܝ ܠܝܰܡܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܬܶܥܒܶܕܝ ܥܽܘܒܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܦܫܰܛܬܶܗ ܗ̱ܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܶܢ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܗ܀ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܦܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܟܶܣ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܬܰܚ ܦܫܰܛ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܝܰܡܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܕܶܐܠܳܐ ܙܩܰܦ ܙܳܩܽܘܦܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܠܳܐ ܐܳܦ ܟܶܬܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ܀ ܐܳܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܟ ܚܰܒܫܳܗ̇. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܟܶܬܳܢܳܐ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ܀

ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܪܰܡܝܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܪܰܟܶܒ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܪܰܟܶܟ ܠܳܗ̇ ܘܙܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܒܰܕܰܪ ܒܳܗ̇܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܕܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܶܗ ܪܶܚܡܰܬ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܦܫܰܛ ܠܳܒܶܫ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܗܳܐ ܬܺܟܣܺܝܬܶܗ ܗܺܝ ܡܰܚܙܺܝܬܶܗ ܥܶܠܝܗ̇ ܪܫܺܝܡ ܢܺܝܫܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܶܗ܀ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܢ ܙܳܒܶܢ ܘܢܳܟܶܣ ܠܶܗ ܙܳܩܽܘܦܳܐ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܰܐ ܗ̱ܘ ܬܳܠܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܕܰܢܨܽܘܪ ܩܶܛܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܶܛܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܡܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܀ ܒܥܳܢܶܗ ܗܳܐ ܪܢܳܟ ܕܰܒܚܽܘܛܪܳܟ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ. ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܕܡܳܟ. ܘܒܺܐܝܠܳܢܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܬܰܠܝܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܩܰܝܣܳܟ ܘܰܕܦܺܐܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ܀

ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܦܽܘܪܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܗܳܐ ܩ݀ܳܥܶܐ. ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܩܽܘܡܘ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ: ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܓܳܪܶܦ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܕܫܶܢܬܶܗ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ܀ ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܦܳܗ̇ ܒܦܶܓܥܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒ݀ܳܛܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܶܬܚܳܐ ܕܪܽܘܚܦ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܘܝ݀ܳܠܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܀ 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܫܰܥܣܰܪ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܚܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܝܳܐܶܐ ܗܶܕܪܳܐ ܡܶܢ ܕܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܫܰܡܶܫ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܀ ܢܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܳܟ. ܦܰܓܪܳܟ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܬܪܶܝܢ ܠܒܽܘܫܺܝ̈ܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܰܚܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܫܘܽܚ̈ܠܳܦܰܝܟ. ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܣܶܝ ܙܺܝܘܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܟܣܶܝܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܟܰܣܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ܀ ܠܳܐ ܡܰܢ ܡܬܽܘܡ ܓܶܝܪ ܓܳܫܬܶܗ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܨܶܒ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܟܶܐܡܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܟܝܳܢ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܽܘܝܽܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܰܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܕܟܰܕ ܟܽܠ ܒܶܗ ܗܽܘ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܳܫܽܘܗܝ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܳܫܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܓܰܠܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܓܳܫܽܘܗܝ. ܟܰܕ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܳܫܽܘܗܝ܀ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܠܨܽܘܗ̇ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܶܐܣܟܺܡܗܽܘܢ ܬܶܙܥܰܪܝ ܐܳܦ ܗܺܝ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܕܰܡܶܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܥܰܛܠܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܠܺܝܠܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܶܬܕܰܡܶܐ܀

ܦܶܗܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܢ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܪܰܦܝܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܒܶܫܬܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܬܶܚܰܫ ܒܶܗ܀ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܪܕܰܘ ܡܶܢܳܟ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܣܰܓܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܦܪܰܤ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܩܦܰܣ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܚܽܘܒܳܟ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ. ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܦܽܘܪܣܳܐ ܬܰܣܪܰܚ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܓܰܪܶܓܬܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܕܬܶܩܪܽܘܒܝ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܢܶܬܒܰܛ̈ܢܳܢ ܐܳܦ ܢܶܬܝܰܠ̈ܕܳܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ܀ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܢ ܟܶܡܰܬ ܥܰܠ ܥܽܘܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܟܽܘܡ ܡܳܪܰܢ ܘܳܐܦ ܡܶܠܰܬܝ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܬܺܐܒܰܕܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܬܶܕܥܰܟܝ. ܘܰܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܢܺܐܒ̈ܕܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܟܳܐܶܡ ܥܰܠ ܦܶܪܥܶܗ ܚܰܒܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܶܗ ܠܦܶܪܥܶܗ ܡܰܦܶܩ. ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܗܽܘ ܡܰܘܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܢܶܬܶܠ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܪܰܓܝܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܦܪܰܥ ܬܶܪܘܰܙܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܀

ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܰܓܝܽܘܬܶܗ ܨܪܳܐ ܬܰܚܦܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܩܳܐ ܫܒܶܠ ܚܶܛ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܝܳܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܥܽܘܒܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܶܐ  ܛܳܒ̈ܶܐ ܫܒܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܢܽܘܢܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܢܶܗ ܘܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܡܰܕ ܘܥܳܡܶܩ ܐܶܡܰܕ ܡܶܢ ܨܰܝܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܶܟܢܽܘܫܝ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܦܗܶܐ܀ ܒܬܽܘܠܰܬ ܬܰܘܘܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܽܘܬܳܐ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܶܒܪܰܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܗܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܗ̇ ܘܚܽܘܒܳܐ ܟܠܺܝܠܳܗ̇. ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ܀ ܡܟܺܝܪܰܬ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩܝ ܬܶܙܕܰܠܰܠܝ ܟܰܠܰܬ ܓܰܠܝܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܚܰܨ ܩܳܠܳܐ ܗܺܝ ܬܶܙܕܰܝܰܚܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܗ̇ ܕܶܐܕܢܳܐ܀

ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܩܶܢܛܳܐ ܛܠܰܡ ܩܳܠܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܶܒܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܫܒܶܗ ܠܫܰܬܺܝܩܳܐ܀ ܨܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܶܫܬܰܬܰܩ ܗܘܳܐ ܒܰܟܪܶܤ ܢܽܘܢܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܰܚܫܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܪܶܚ̣ܫܰܬ ܘܰܫܡܰܥ ܪܳܡܳܐ: ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܶܗ ܩܥܳܬܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܒܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ ܠܟܰܣܝܳܐ ܘܳܐܦ ܠܓܰܠܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ. ܟܣܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܨܠܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܛܰܥܡܳܐ ܗܘܳܬ ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܰܢ. ܢܶܥܬܰܪ ܕܶܝܢ ܘܢܶܦܽܘܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܢ. ܪܺܝܚܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ܀

ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܳܐܦ ܚܽܘܒܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܰܚ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛ݀ܳܐܶܤ. ܢܺܝܪܗܽܘܢ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܗܘ܀ ܚܰܕ ܗܽܘ ܚܝܳܪܳܐ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܙܰܘܥܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܦܪܽܘܫܳܐ ܢܚܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܓܢܰܒ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܚܳܬܳܗ܀ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܦܰܠܰܓ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ. ܦܠܺܝܓ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܺܝܢ ܪܳܕܶܐ ܐܰܟܚܰܕ: ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܢ ܕܚܶܫܟܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܳܦ  ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܰܟ̈ܣܳܢܳܝܗܝ ܠܰܦܠܺܝܓܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܒܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܢܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܦܳܠܶܓ ܢܰܦܫܶܗ ܠܢܺܝܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܠܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܀ ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܳܓܶܕ ܬܰܘܫܳܐ ܦܳܠܰܚ. ܘܰܚܠܳܦ ܚ̈ܶܛܶܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܙܳܪܰܥ. ܟܰܕ ܙܳܩܶ݀ܬ ܠܶܗ ܥܽܘܩܣܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܬܶܡܪܽܘܩܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܕܠܺܝܚܺܝܢ. ܕܶܡܪܽܘܩܝ ܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܚܰܕ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܢܶܬܟܰܢܰܫ ܡܳܪܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܙܰܡܰܪ ܒܶܗ ܒܟܶܢܳܪܝ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܡܳܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܢܶܙܡܰܪ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܀ ܬܳܐ ܫܡܰܥ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܰܐܗܦܶܟ ܥܰܠ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܣܦܰܪ ܕܪܰܫ ܐܰܝܟܰܘ ܡܰܡܠܳܠܟ. ܗܳܟܰܢ ܫܳܠܶܐ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܬܰܩ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܐܡܪܰܚ ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܥܰܡ ܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܬܥܰܙܰܙ ܟܰܕ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܨܺܝܕ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܥܰܙܰܙ ܗܰܘ ܒܰܪ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܢܳܝܗܝ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܀

ܐܳܘ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܕܶܠܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܰܘܠܶܕ. ܟܰܕ ܡܰܟܣܳܢܶܗ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ. ܩܪܺܝ ܒܓܰܘ  ܐܰܪܽܘܢܳܐ (ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ܆ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ) ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܰܥ ܗܘܳܐ܀ ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܝܺܝܬܳܐ ܒܰܟܢܳܬܶܗ ܛܰܢ ܕܰܐܪܡܺܝ ܒܠܳܡܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܨܰܥܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܒܠܳܡܶܗ ܕܣܶܢܚܶܪܺܝܒ܀

ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܽܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܢܝܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܐܳܦ ܐܶܙܕܰܕܰܩ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܥܰܩܶܒ ܙܰܪܥܶܗ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ܀ ܐܰܝܟ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܕܠܳܐ ܝܺܠܶܕ ܐܳܘ ܥܰܘܦܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܡܰܛܥܶܐ ܠܰܕܡܰܫܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢܳܟ ܐܳܦ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܠܰܡ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܡܚܰܠܦܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܐܺܝܬ ܥܰܘܦܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܩܳܠܶܗ ܘܨܳܐܶܕ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܺܝܬ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܢܽܘܒ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܟ. ܠܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܘܳܐܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܢܰܣܪܰܚ ܩܳܠܳܟ ܛܰܥܡܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܟ܀ ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܛܰܝܶܒ ܗܘܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܐܰܟܪ̈ܶܙܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܐ ܫܠܶܡ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒ̈ܝ ܘܰܐܟܪ̈ܶܙܝ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܤ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܘܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܙܳܡܰܪ ܟܶܢܳܪܶܗ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܒܡ̈ܶܢܶܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܙܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܒܡ̈ܶܨܥܳܝܳܬܳܐ ܙܳܡܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܳܟ. ܒܰܡ̈ܚܺܝܠܳܬܳܐ ܙܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ܀ ܘܳܐܦ ܥܺܕܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܪ̈ܓܺܝܙܳܬܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܒܳܗ̇ ܡ̈ܶܢܶܐ. ܕܗܳܐ ܢܶܙܡܰܪ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܟܶܢܳܪ ܫܰܝܢܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܪܰܟܶܒ ܐܳܦ ܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܟܶܢܳܪ̈ܺܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܒܥܳܐ ܢܶܩܫܰܬ ܒܰܬܪܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܤ܀ ܘܳܐܦ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܚܠܶܦ ܟܶܢܳܪܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܘܳܐܦ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܟܶܢܳܪ̈ܰܘܗܝ ܒܶܪܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܚ̣ܠܶܦܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܐܳܦ ܚܰܕ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܘܠܶܕ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐ ܙܳܡܰܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܡܰܪ̈ܥܶܐ ܩܳܠܳܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܣܪܰܚܘ ܗܘܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܒܰܪ ܪܰܟܶܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܘܰܕܕܶܒܫܳܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܢܳܐ ܢܣܰܒ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢ ܓܰܘܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ: ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܙܰܡܰܪ ܘܶܐܙܰܠ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܫܠܶܡ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܒܰܕܓܽܘܢ ܣܓܺܝܘ ܒܰܕܶܩܘ ܘܰܚܬܰܡܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܪܝ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܗܽܘ ܢܶܬܚܣܶܕ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ: ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܒܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܓܳܠ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܠܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܥ݀ܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܫ܀ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܓܽܘܕܳܦܳܟ ܙܡܳܪ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ  ܚܽܘܣܪܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܚܶܪܝܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܰܪܳܚܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܝܺܕܰܥ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܗ. ܝܺܕܰܥ ܗܽܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܦܺܐܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܗܽܘܢ. ܒܰܬܪ̈ܶܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܣܬܺܝܪܳܐ܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܰܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܓܰܘ ܓܰܙܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܚܬܺܝܡ ܬܰܪܥܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܗ ܫܶܠܝܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܟܪܽܘܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܒܪܶܝ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܐܰܘ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܶܗ ܕܗܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܫܰܠܝܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܳܐ ܕܰܐܨܶܕܘ ܒܶܗ ܚ̣ܬܰܡܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܴ݀ܕܰܥ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܰܘܳܝܳܐ ܡܦܰܩܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܪܰܒܰܨ ܒܶܪܝ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܕܘܳܐ ܒܶܗ ܫܳܬܶܩ ܘܰܡܫܰܒܰܚ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܠܶܠ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܗܽܘ. ܡܰܠܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܬܡܰܠܳܠܽܘ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܥܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܠܰܚ ܒܰܕܪܳܫܶܗ. ܕܰܢܚܽܘܬ ܢܶܒܨܶܐ ܝܰܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܠܳܐ ܬܶܬܘܰܗ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ. ܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܟܳܦܰܪ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܳܨܶܐ ܕܢܰܙܥܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܚ̣ܙܺܝܘܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܰܢܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܢܡܽܘܫ ܘܰܢܟܺܝܠ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܫܰܦܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܒܳܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܠܥܰܙ ܒܳܟ ܐܳܦ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܽܘܬܶܗ ܕܟܽܘܠܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܐܰܫܘܳܐ ܟܺܝܬ ܡ̈ܶܢܶܐ ܕܶܐܬܒܰܠ̈ܒܰܠܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܟܰܢܶܫ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܦܗܰܝ̈ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܗܘܺܝ ܒܶܪܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܕܟܶܢܳܪܰܐ ܐܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܢܰܝ̈ܟ ܘܳܐܦ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܐܳܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܙܳܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ܀ ܬܰܩܶܢ ܟܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܙܡܰܪ ܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܡܪܘܽܩ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܘܰܙܡܰܪ ܠܰܢ ܠܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܘܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܡܰܠܶܠ ܦ̈ܰܐܝܳܬܳܐ܀ ܬܩܽܘܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ. ܬܩܽܘܠ ܬܽܘܒ ܘܰܙܡܰܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܝܳܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܡܳܪܳܟ ܒܶܪܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܳܪܳܟ ܘܡܳܪܳܟ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ܀

ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܙܡܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܦܰܠܶܓ ܬܽܘܒ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܒܨܳܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܀ ܠܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܘܬܶܙܡܰܪ ܥܰܘܠܳܐ. ܙܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܩܪܺܝܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܠܰܐܒܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܬܨܰܥܰܪ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܙܡܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܙܡܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܒܪܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܠܰܘ ܠܰܡ ܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܒܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܣܪܽܘܚ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ܀

ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܰܡ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܩܰܕܶܡ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܫܶܬܩܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܰܠܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܶܫܳܢܳܟ ܓܶܫܪܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܟܽܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܶܗ ܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ. ܟܰܦܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ. ܘܳܐܦ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܒܰܟܰܪ ܘܰܐܣܶܩ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܩܛܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܙܰܝܢܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ ܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܒܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܝܶܒ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܶܗ ܢܶܫܬܰܦܰܠ ܕܢܶܥܫܰܢ ܟܽܘܘܳܪܶܗ܀ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܟ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܕܡܰܪܝܰܡ܀ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܒܥܽܘܒܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܰܝܬ. ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܪܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܒܫܶܦܠܶܗ ܢܶܨܚܳܢܶܗ. ܪ̈ܳܟܒܰܝ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܳܒܬܳܐ ܚܳܒܘ ܟܰܕ ܙܳܟܶܝܢ. ܙܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܐܶܠܥܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܫܰܦܠܰܬ ܚܠܺܝܨܽܘܬܶܗ܀ ܡܰܠܠܰܬ ܐܰܬܳܢܳܐ ܘܝܶܕܥܰܬ ܕܳܐܦ ܐܰܬܳܢܳܐ ܗܺܝ. ܠܡܳܪܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ ܝܶܕܥܰܬ. ܐܰܝܢܰܘ ܪܰܕܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܥܒܳܕܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܢܰܒܰܠ ܒܠܰܥ ܥܰܠ ܕܰܐܘܪܶܟ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܰܥܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܙܥܰܪ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܟܺܝܬ ܕܰܐܣܟܶܠ ܕܰܒܢܰܒܰܠ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܥܪܽܘܩܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܡܨܰܥܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܐܶܠܐ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ.

ܡܳܪܳܐ ܪܟܶܢ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܕܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܒܨܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܶܢ ܡܰܘܦܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀ ܡܳܪܶܗ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܬܰܘܬܰܒ. ܗܘܳܐ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܥܒܽܘܪܳܐ. ܕܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܰܥܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܝܰܬܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܟܡܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܣܥܰܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܦܩܰܪܘ ܒܳܨ̈ܘܽܝܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܗܰܘܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܣܦܰܩ ܐܰܟܪܶܙ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܰܘ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܠܶܫܳܢܝ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܀ ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗܰܒܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܡܣܰܪܳܚܽܘ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܗ̇. ܒܰܩܠܺܝܕܳܗ̇ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܩܽܘܕܡܰܬ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܝܗ̇܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܠܳܥܙܳܐ ܒܦܽܘܡ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܳܠܙܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܗ̇. ܩܳܢܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ. ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܳܡܶܤ ܒܳܗ̇. ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܗ̇܀ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܳܐܦ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܺܐܡܰܪ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܗܺܝ܀ ܘܳܐܦ ܥܰܝܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܒܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܰܙܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܒܰܪܩܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܙܰܠܓܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܙܰܗܪܳܗ̇ ܢܳܓܶܕ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܪܫܺܝܡ ܗܽܘ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܩܪܰܒ. ܗܺܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܥܰܙܶܐ ܐܳܦ ܣܰܚܳܝܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܥܽܘܡܩܶܗ ܕܛ݀ܳܥܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ. ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܦܽܘ̈ܫܳܚܶܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ܀ ܘܟܰܕ ܚܰܨܶܗ ܗܽܘ ܕܝܰܡܳܐ ܥܬܺܝܕ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܗܽܘ: ܠܰܐܘܒܳܕܽܘܬܳܐ ܕܗܺܝ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܬܶܪܟܰܒܝ. ܗܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ ܗܺܝ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܒܟܽܘܫܳܪܳܐ ܟܽܘܫܳܪܳܗ̇ ܗܽܘ ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ. ܕܶܢܒܽܘܙ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܝܗ̇܀ ܘܳܐܦ ܡܶܛܪܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܠܰܘ ܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܟܳܪܽܘܬܳܐ. ܥܰܡܠܳܗ̇ ܡܰܣܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܡܰܣܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܟܽܘܫܳܪܳܗ̇ ܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ܀

ܬܥܰܠܝܰܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܒܳܟ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܡܛܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܗܳܝ ܠܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܡܳܛܶܐ. ܒܳܟ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܡܛܶܐ܀ ܬܦܺܝܣܳܢܝ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܕܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܗܘܳܐ. ܒܳܟ ܝܶܪܒܰܬ ܗܘܳܬ ܟܰܪܝܽܘܬܶܗ ܘܰܣܒܰܟ ܘܰܡܛܳܟ. ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܩܰܪܶܒܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢܳܟ ܡܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ܀ ܬܺܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܦܺܐܪܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܝܶܗܒܰܬ. ܬܺܐܬܳܐ ܕܦܰܟܺܝܗܳܐ ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܡܶܠܚܳܐ ܡܰܕܟܰܬ ܦܰܟܺܝܗܳܐ܀ ܬܶܡܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܺܐܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܠܙܰܬ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܘܛܶܥܢܰܬ ܗܘܳܬ ܦܺܐܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܰܟܠܘܽܗܝ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܦܰܠܶܓ ܗܘܳܐ܀ ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܳܐܦ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܟܰܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܦܰܠܶܓ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܡܳܪܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܪܗ݀ܰܛ ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܠܟܶܣܦܳܟ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ܀

ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܗܒ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܟܶܣܦܶܗ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܠܰܢ ܚܰܘܺܝ ܕܰܕܠܳܐ ܡܠܽܘܬܽܘܬܶܗ ܠܰܝܬ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܫܟܳܚܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܪܛܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܰܢܶܫܘ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܣܓܺܝ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܢ ܠܰܡܨܳܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܰܢ ܬܽܘܒ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܚܢܰܢ ܒܕܺܝܠܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܫܬܰܘܬܰܦܝ ܗܘܳܬ ܠܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ. ܒܡܰܘܗܰܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܢܰܓܕܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ܀ ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܘܕܳܪܶܗ ܕܚܰܠܒܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܳܢܶܫ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܗܳܝ ܡܣܳܬܳܐ. ܒܡܰܘܗܰܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܟܳܢܫܳܐ ܗܺܝ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܠܒܳܐ ܠܚܺܝܨܽܘܬܳܗ܀

ܐܰܣܪܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܪܰܦܝܽܘܬܝ ܥܽܘܠ̈ܘܳܬܳܟ ܛܰܪ̈ܩܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܬܥܰܠܶܐ ܫܺܝܛܽܘܬܺܝ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܒܳܟ ܬܶܫܬܰܘܫܰܛܝ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܟ: ܒܰܦܬܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܬܶܣܓܽܘܕܝ ܠܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗ̱ܘ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܚܺܝܠܳܐ ܨܶܝܕ ܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܒܪܶܡܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܟܽܠ ܘܛܰܟ̣ܶܣ ܟܽܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒ̣ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ܀ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܶܚܫܰܒܬܶܗ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܰܡܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܙܰܘܥܶܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܚܫܰܒܬܶܗ. ܒܪܺܝܬܶܗ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܓܢܺܝܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܢܶܒܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܬܳܐ ܠܰܡ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܺܝܪܳܐ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܢܺܝܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܦܪܰܚ ܒܝܰܕ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܡܰܬܠܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ. ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒ ܥܛܶܠ ܗ̱ܘ܀ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܟܺܝܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܘܥܰܡܺܝܩܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܠܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܒܥܳܬܶܗ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܢ ܢܶܣܒܽܘܟ ܠܪܰܘܡܶܗ. ܘܰܢܡܽܘܫ ܥܽܘܡܩܶܗ. ܕܰܐܡܪܰܚ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ. ܪܶܒܰܬ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ. ܘܕܰܐܡܪܰܚ ܠܘܳܬ ܥܽܘܡܩܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܛܒܰܥ ܘܶܐܒܰܕ ܩܫܶܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܒܨܳܝܗܝ ܘܛܽܘܒܳܥܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܥܡܰܕ ܕܰܢܡܽܘܫܺܝܘܗܝ܀

ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܦܺܝܤ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܨܶܕ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܠܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܚܳܟܡܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܨܽܘܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܶܗ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܨܳܪܽܘܗܝ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ܀ ܕܥ̈ܶܠܳܠܬܳܐ ܩܪ̈ܰܝ ܗܘ̈ܰܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܦܶܗܝܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܟܶܫܠܳܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܦܫܺܝܛ ܐܶܒܰܕ ܗܘܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪ ܚ̣ܣܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܢܶܣܦܰܩ ܐ̱ܢܳܫ܀

ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܕܰܡܶܝܗ̇ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܒܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܽܘܡܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܓܰܫܡܺܝܗ̇ ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܢܪܰܟܒܺܝܗ̇ ܙܰܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܬܰܚܡܺܝܗ̇ ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܢܣܰܝܟܺܝܗ̇ ܪܽܘܫܥܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܰܕ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܗܠܶܝܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ܀ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܢܦܰܩܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܒܳܗ̇. ܒܰܙܒܰܢ ܙܥܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܚܘܺܝܚܘܽܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܚܺܝܠܘܽܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܥܰܡ ܝܳܬܶܗ. ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܀

ܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܡܰܠܠܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܚ̣ܙܰܝܬܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܶܫ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ  ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܨܽܘܪܺܝܗ̇ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܩܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܨܶܝܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪܺܝܘܗܝ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܀ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܕܰܪ ܕܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܥܶܠܬܳܐ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܬܨܽܘܪܺܝܘܗܝ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܰܕܰܖ ܕܬܽܘܒ ܠܒܶܫ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܢܶܪܓܰܫ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܟ̣ܠܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܘܰܕܚܰܘܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܘܕܰܚ̣ܙܰܘ ܗܘܰܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܫܽܘܫܰܢ ܒܥܰܘ ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܗ̇ ܘܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܣܳܚܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܕܶܠܗܽܘ ܢܰܘܕܰܥ. ܢܰܟܶܠܘ ܕܠܳܐ ܚܰܙܰܘܽܘܗܝ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܺܕܰܥ ܕܠܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܛܥܳܬܳܗ̇ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܒܶܫ ܡܳܪܶܗ܀ ܙܶܥܪܰܬ ܗܘܳܬ ܚܙܳܬܶܗ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܶܝܕ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܓܒܠܶܗ ܡܬܰܩܶܢ ܟܽܠ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܪܟܶܢ ܘܓܰܒܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܚ̣ܙܳܝܗܝ ܘܰܕܚܶܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܥܽܘܙܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇܀

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ. ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܰܥܛܶܦ ܗܘܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ: ܗܽܘ ܙܺܝܘܳܐ ܒܨܽܘܪܬܰܢ ܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܦܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܬܰܚܦܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܥܶܒܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܀ ܛܳܒܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܠܳܐܕܢ̈ܶܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ ܢܟܰܘܶܢ ܗܘܳܐ. ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܢܰܓܪܶܓ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܘܶܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ ܙܥܰܪ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܙܳܥܰܪ. ܘܺܝܪܶܒ ܕܢܰܘܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܡܬܰܚ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܩܦܰܣ ܘܰܙܥܰܪ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ܀ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܶܗ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܠܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܣܢܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܚ̣ܳܪܘ ܕܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܪܰܟܶܒ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܢܟܰܒܫܶܗ ܕܰܦܗܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܨܳܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܒܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܣܘܳܬܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ ܡܫܰܒܰܚ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܫܡܶܗ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܺܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܰܪܒܶܗ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܒܰܝܢܽܘܢܳܝܗܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܢܰܨܕܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚ̇ܳܙܶܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܀ ܗܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܳܨܶܝܢ ܕܢܶܚ̣ܙܽܘܢܳܝܗܝ ܒܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚ̣ܙܰܘܽܘܗܝ ܘܗܳܐ ܛ݀ܳܥܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܚ̣ܙܰܘ ܒܶܗ ܠܶܗ ܫܰܦܺܝܪ ܣܒܰܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܘܪܳܢܶܝܢ: ܕܗܳܐ ܚ̣ܙܰܘܽܘܗܝ. ܐܳܘ ܠܫܰܒܪܳܐ ܕܓܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܣܒܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܡܳܫܶܗ ܠܰܓܢܺܝܙܳܐ܀ ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܕܰܡܶܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ. ܘܢܶܫܰܪ ܠܰܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܗܘ ܣܰܒܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ. ܣܰܓܺܝ ܦܗܰܘ ܘܰܐܦܗܺܝܘ. ܦܺܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܐܳܘ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܒܓܰܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܒܳ݀ܥܶܝܢ ܠܶܗ ܡܳܫܘ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܝܽܘܗܝ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܓܰܫܘ ܛܰܒܥܳܐ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܓܘܰܢ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܫܘܽܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܓܰܫܽܘܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܐ ܣ݀ܳܒܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܓܫܽܘܗܝ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܘ ܫܩܰܠ ܨܳܪܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ܀ ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܪܶܓܫܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܠܺܝܙܺܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܝܺܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܓܰܘܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܚ ܪܺܝܚܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܙܰܗܪܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܚܙܳܝܳܐ ܠܚܽܘܕ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܫܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܢܟܳܐ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ. ܕܢܰܚ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܐܕܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܫܪܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܓܳܫܬܶܗ. ܠܐ ܣܳܩܶܗ ܢܚܺܝܪܳܐ. ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܰܕܥܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ. ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܳܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܳܨܶܝܢ܀ ܗܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܟܽܘܘܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܶܚ̣ܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܛܳܫ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܐ ܫܰܦ ܒܗܽܘܢ ܓܰܘܢܶܗ ܘܕܶܢܚܶܗ ܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܘܰܒܛܶܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ܀

ܗܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܠܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܫܕܳܐ ܒܳܗ̇ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܳܓܶܫ ܕܰܐܝܟܳܐ ܒܳܠܶܝܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܓܶܐܪ̈ܐ ܕܰܫܕܳܐ ܒܚܽܘܬܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܘܰܘ ܩܶܛܡܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܓܕܰܫ ܠܶܗ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܣܰܩ ܒܶܗ ܛܽܘܠܳܩܶܗ ܘܰܕܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܒܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܢ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܘܳܐܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܢܫܳܒ̈ܶܐ ܘܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ. ܟܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܐܳܬܶܝܢ ܒܥܽܘܙܳܐ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܫܰܡܳܫ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܗܳܟܰܢ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ. ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܕܢܰܨܶܕ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠ܀ ܗܳܐ ܥܽܘܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܳܐ ܡܡܰܙܰܓ. ܘܳܐܦ ܚܰܡܪܳܐ ܡܣܰܓܶܦ ܒܚܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܫܶܢܬܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܕܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܙܳܓ. ܟܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܟܳܣ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܢܶܒܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܀

ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܛܳܒܳܐ ܛܰܟܶܤ ܠܰܢ ܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܘܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܛܶܟܣܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܠܶܗ ܟܰܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܛܰܟܶܤ ܟܽܠ ܘܰܒܨܳܬܶܗ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܠܳܐ ܛܰܟܶܣ܀ ܗܳܐ ܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܬܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܘܛܽܘܟܣܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܶܗ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܝܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܰܢ܀

ܗܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܬܰܚܰܡ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܡܛܰܟܰܤ ܒܡܰܪܒܺܝܬܶܗ. ܬܰܚܶܡ ܬܽܘܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܗܽܘ ܒܠܺܝܠ ܐܶܠܳܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܚܳܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ  ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܚܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܡܰܪܳܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܗܽܘ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܥܠܶܐ܀ ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܰܚܰܝ̈ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܢܰܠܦܶܗ ܠܚܰܨܺܝܦܳܐ. ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܒܟܰܪܣܳܐ ܡܰܬܚܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܬܺܐܒܶܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܗܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܒܰܛܢܳܐ: ܗܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܝܰܠܕܳܐ: ܗܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܰܚܶܡ܀

ܗܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܘܢܰܟܶܣ ܒܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܕܰܘܰܕ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܛܰܟܰܤ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬܒܰܕܰܩ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܪܽܘܚ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܣܳܢܶܐ ܠܣܳܪ̈ܽܘܚܰܘܗܝ ܘܪܳܚܶܡ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܢܛܺܝܪ ܛܶܟܣܳܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܳܘܗܝ ܫܳܪܶܐ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܛܶܟܣܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܀

ܗܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܕܰܩܪܶܒ ܠܰܡ ܢܶܬܪܓܶܡ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܗܽܘ ܙܰܗܰܪ ܡܶܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܬܰܚܶܡ ܡܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܡܬܰܚܶܡ ܗܽܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܕܰܐܡܪܰܚ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܠܰܕܒܳܨܶܐ܀

ܗܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܐܟܶܣ ܠܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܡܰܟܶܣ ܠܶܗ ܠܚܽܘܨܦܳܐ ܕܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܠܠܰܬ ܒܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܙܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܢܰܚܬܳܐ  ܕܓܰܪܒܳܐ. ܚܽܘܒܳܗ̇ ܡܠܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܛܺܝܦܰܬ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܠܶܒܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܛ݀ܳܐܶܦ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܓܪܶܗ ܐܳܦ ܠܶܐܡܶܗ ܬܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ܀ ܗܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܪܰܗܒܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܠܠܰܬ ܒܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܰܒ ܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܟܺܐܢܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܝܰܩܪܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܠܗܳܝ ܣܳܒܬܳܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܨܰܥܰܪ ܨܰܥܰܪ ܕܠܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܡܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢ ܢܶܒܨܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܕܗܰܘ ܬܳܒܰܥ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܥܰܒܕܳܐ ܬܒܰܥ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܳܬܶܗ. ܢܒܺܝܬܳܐ ܕܗܶܡܣܰܬ ܒܶܗ. ܡܰܢ ܢܶܗܡܽܘܤ ܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܪܰܒܘܽܬܳܐ. ܕܒܰܪ ܥܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܐܳܟܶܠܬܳܐ. ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܠܗܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܨܳܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܝܰܥܪܳܐ ܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ܀ ܘܳܐܦ ܓܶܚܙܺܝ ܕܒܰܙܰܚ ܘܶܐܬܒܰܙܰܥ ܓܢܰܒ ܠܶܒܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ. ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܓܳܢܒܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܠܟܽܠ ܚܶܪܝܳܢ. ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ܀

ܐܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܐܶܬܬܒܰܥ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ. ܡܰܢ ܢܶܒܨܶܐ ܢܰܙܥܰܪ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܠܳܐ ܬܺܐܒܰܕ. ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܩܰܪܶܒ ܘܶܐܬܢܼܓܶܕ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܗܶܬ ܕܢܰܘܫܶܛ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܗܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܪܒܶܗ ܡܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܨܰܥܰܪ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܛܰܡܳܐܐ܀ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܡܛܰܡܰܐܐ ܟܽܠ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܬܰܪܶܨ ܟܽܠ. ܐܰܒܰܥ ܠܰܢ ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܡܕܰܘܶܕ ܟܽܠ. ܡܶܛܪܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܟܽܠ. ܒܣܽܘܓܶܐܗ ܡܣܰܓܶܦ ܟܽܠ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܡܗܰܕܰܪ ܟܽܠ. ܒܥܽܘܙܶܗ ܡܥܰܘܰܪ ܟܽܠ. ܘܳܐܦ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܠܕܳܐܟܶܠ ܠܰܥܒܳܐܺܝܬ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܡܛܰܟܶܤ ܠܚܰܨܺܝܦܳܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܬܰܚܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܠܡܰܐܬܺܝܢ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܘܟܰܗܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܣܶܦܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܪܳܚܽܘܡܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܟܠܰܬ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܛܶܢܰܬ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܛܶܢܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ܀ ܗܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܕܚܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܠܒܶܫܘ ܗܘܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܚܰܕ ܛܰܒܥܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܒܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܨܺܝܪ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܦܰܪ̈ܣܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܥܶܣܪܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܣܰܝܟܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܢܳܫܐ. ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܟܽܘܢ ܕܰܠܒܶܫ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܗܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܳܠܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܰܙܶܠܬܽܘܢ܀ ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܠܒܶܫ. ܠܶܗ ܕܳܡܶܝܢ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܠܨܰܬ ܕܢܶܟܦܰܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܶܠܨܰܬ ܐܳܦ ܕܰܢܨܰܠܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܘ ܟܰܦܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܘܬ. ܠܳܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܪܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬܟܽܘܢ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪ ܘܝܰܩܺܝܪ ܐܳܦ ܡܫܰܒܰܚ. ܫܰܪܺܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܪܚܺܝܡ ܕܫܳܒܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܕܕܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܕܠܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܩܽܘܠܳܥܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܘܰܢܚܶܬ ܕܰܢܡܽܘܫܺܝܘܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܟܡܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܥܰܩܶܒ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܡܶܟܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܰܐܝܟܳܐ ܡܳܛܶܝܢ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܶܒܨܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܺܝܛܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܫܩܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܓܒܰܠܬܶܗ. ܘܣܳܡܰܬ ܠܶܗ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܳܛ ܐܶܢܶܝܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܥܽܘܪܳܐ ܕܰܣܥܳܐ ܕܢܶܒܩܶܐ ܗܰܘ ܥܽܘܙܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡ݀ܳܝܬܺܝܢ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܚ̣ܝܰܬ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܶܗ܀

ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܥܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܦܠܺܝܢ ܬܶܒܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܰܢܦܳܚܶܗ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܗܳܐ ܕܪܶܐ܀ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝ ܕܳܐܦ ܕܳܐܶܢ ܐܰܟܰܐܪ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܒܨܰܝܬܽܘܢ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܬܽܘܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܛܺܝܢܳܐ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܦܰܚܳܪܳܐ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ.ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕܟܽܘܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܘܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܛܠܰܡܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܗܳܠܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܐ݀ܳܬܶܐ ܠܟܰܝܠܳܐ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܰܠܓܶܫܬܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܒܰܐܬܪܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܶܬܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܣܰܝܟܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܝܳܕ̈ܥܳܢ ܠܢܶܨܒܬܶܗ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ܀ ܛܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܥܒܳܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܙܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܰܘ ܕܰܟܡܳܐ܀

ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܟܡܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ: ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܟܰܝܠܶܗ ܘܡܰܬܩܳܠܶܗ ܐܰܘ ܪܰܘܡܶܗ ܘܐܽܘܪܟܶܗ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܠܰܡ ܓܰܘܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܩܫܶܐ ܘܪܰܟܺܝܟ ܘܚܰܡܺܝܡ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܪ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܬܶܬܦܰܫܰܩܝ ܕܶܐܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܳܐ ܥܳܡܰܪ ܬܽܘܒ܀ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪܶܐ ܘܰܡܟܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܐܘ ܟܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܐܰܘ ܓܶܫܬܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܬܠ̈ܳܬܳܝܶܐ ܚܒܺܝܫ ܟܽܠ ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܝܳܐ. ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܳܐܦ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܳܐ܀

ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܘܰܟܦܶܢ ܗܘܳܐ ܥܰܕܟܺܝܠ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܟܡܳܐ ܕܰܚܫܰܚ. ܢܚܶܬ ܦܺܐܪܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܶܕܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܫܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܦܺܐܪܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܫܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܘܰܥܒܰܕ ܟܽܠ ܕܰܐܠܶܦ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ܀ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܦܰܟ ܚܰܘܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܒ̈ܳܢ ܓܶܝܪ ܦܰܫܶܩ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܚܶܠ ܬܽܘܒ ܪܽܘܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܠܶܦ. ܫܰܚܪܽܘܗܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܕܠܳܐ ܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܛܰܫܺܝ ܕܢܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܢܦܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒܶܗ ܢܶܙܕܰܓܪܽܘܢ܀

ܦܺܐܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܶܗ ܚܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܘܛܰܫܺܝ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܶܠ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܫܺܝܛܺܝܢ ܠܰܢ ܬܢܳܐ ܠܶܗ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܚܰܓܪܶܗ ܘܰܐܘܦܺܝ ܗܘܳܐ ܕܪܳܫܶܗ ܘܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܬܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܗܳܐ ܬܳܢܶܝܢ܀ ܕܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܫ̈ܠܳܚܳܬܶܗ ܡܰܠܒܶܫ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܠܽܘܚ ܘܫܰܕܰܪ ܫ̈ܠܳܚܳܬܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܚܰܬ ܘܬܶܬܚܰܒܰܠ ܒܢܶܩܦܶܗ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܒܚܰܕܬܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܒܫܽܘܗܝ ܠܣܳܣܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܕܰܟܡܶܢ ܒܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܫܬܰܠܰܚܘ. ܠܒܰܫܘ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܰܠܣܳܣܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ܀

ܕܕܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ ܗܰܦܟ̈ܳܬܶܗ ܫܰܦܶܠܝ̈ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܠܒܰܫ ܕܪܳܫܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܟܢܳܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܳܐ ܫܚܰܩ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܕܰܢܨܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܨܰܠܡܶܗ ܘܢܶܛܒܽܘܥ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܶܗ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܠܒܶܫ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܚܳܐܰܪ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܙܶܝܬ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܕܰܙܥܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܚܽܘܒܰܢ ܗܽܘ ܐܰܙܥܪܶܗ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܕܰܙܥܰܪ ܗܽܘ ܕܰܢܟܺܝܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܙܥܰܪ. ܫܶܦܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܫܬܰܢܶܝܬ ܕܬܶܒܨܶܐ ܠܒܳܨܶܐ ܟܽܠ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ. ܐܶܢ ܫܰܦܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܠܳܟ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܰܦܗܶܐ ܠܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀ (ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ)

ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܠܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܕܢܺܐܠܰܦ ܕܫܳܡܰܥ ܠܰܢ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܰܢܺܝ ܠܶܗ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܒܶܫ ܠܚܽܘܕ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܚܶܡܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀ ܢܶܕܰܥ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܒܕܺܝܠܰܢ ܩܪܶܒ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܠܒܶܫ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܰܠܒܫܰܢ ܕܺܝܠܶܗ.ܟܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܣܟܺܡܰܢ ܫܶܐܠ ܘܰܠܒܶܫ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܫܰܒܪܽܘܬܰܢ܀ ܗܳܝ ܗܺܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܠܰܒܫܳܗ̇. ܫܰܠܚܳܗ̇ ܘܠܐ ܫܰܠܚܳܗ̇. ܘܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܫܠܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܰܫܒܳܗ̇ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܫܠܚܳܗ̇ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܠܰܚ ܘܰܠܒܶܫ ܠܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܐܰܠܶܦ ܕܠܰܘ ܗܺܝ ܗܺܝ ܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܘܬܳܐ ܨܳܪܳܗ̇ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܠܕܰܐܪܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܬܺܝܢܳܐ. ܘܕܰܪܗܶܛ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܟܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܒܟܽܠ ܦܪܽܘܤ ܠܺܐܝ̣ ܕܢܶܩܢܶܝܢ܀ ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܕ ܡܨܶܐ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܰܫܦܪܰܢ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܥܡܰܠ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܢܶܫܦܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܨܽܘܪ ܫܽܘܦܪܰܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܟܰܢܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܡܨܰܒܶܬ ܠܰܢ. ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ ܨܳܐܪ ܡܨܰܒܶܬ ܠܶܗ܀

ܘܳܐܦ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܡܰܡܠܠܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܒܣܶܬܪܳܗ̇ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܛ݀ܳܫܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܦܢܳܬ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܪܰܒܳܗ̇ ܟܣܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇. ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܒܳܗ̇ ܡܰܡܠܠܶܗ ܬܺܐܠܰܦܝ܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܕܡܽܘܬܳܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐ̱ܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܒܳܗ̇ ܫܰܕܶܠ. ܘܰܐܠܶܦ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܺܝܬܘܽܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܗ̇ ܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܗ̇. ܥܝܳܕܰܢ ܩܢܳܬ ܡܶܢܰܢ ܥܶܡܠܰܬ ܒܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܦܢܶܐ ܠܟܽܠ ܨܶܝܕܶܝܗ̇܀

ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܗܰܘ ܗܺܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܕܳܡܶܟ. ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܢܳܐܶܡ. ܕܗܰܘ ܗܺܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܳܐܝ ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܠܳܐܶܐ. ܒܕܶܐܣܰܪ ܫܪܳܐ ܥܰܕܰܪ ܕܢܰܠܦܰܢ. ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ(ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ) ܐܶܬܩܦܶܤ ܘܩܳܡ ܥܶܠܝܗ̇. ܦܫܰܛ ܘܳܐ ܡܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠ ܒܫܽܘܥܠܶܗ ܗ̱ܘ. ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܘܺܝ ܒܕܽܘܟܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܣܒܰܪܢ ܚܢܰܢ ܕܗܳܐ ܒܕܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܠܶܐ ܟܽܘܠܳܐ. ܕܰܙܥܰܪ ܕܠܰܢ ܢܶܣܦܰܩ. ܝܺܪܶܒ ܕܠܰܢ ܢܰܥܬܰܪ. ܙܥܰܪ ܘܬܽܘܒ ܝܺܪܶܒ ܕܢܰܘܪܒܰܢ. ܐܶܢ ܙܥܰܪ ܘܠܳܐ ܝܺܪܶܒ ܙܥܰܪ ܘܡܰܙܥܰܪ ܠܰܢ. ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܚܰܠܳܫܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܙܥܰܪ ܘܝܺܪܶܒ܀

ܢܶܬܡܰܗ ܕܡܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܐܰܘܪܶܒ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܦܰܟ ܘܺܝܪܶܒ ܐܰܙܥܪܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܕܣܳܒܪܳܐ ܕܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܙܳܥܪܳܐ ܒܡܳܐ ܕܣܶܒܪܰܬ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܦܰܩܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ. ܝܺܪܶܒ ܦܗܰܝܢܰܢ ܠܰܢ. ܘܰܙܥܰܪ ܬܚܰܒܢܰܢ ܠܰܢ. ܒܟܽܠ ܗܽܘ ܥܡܰܠ ܥܰܡܰܢ: ܕܢܰܠܦܰܢ ܨܒܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܣܬܰܓܰܦ ܘܢܶܣܒܰܪ ܕܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܡܶܢ ܕܡܽܘ ܠܕܰܡܽܘ ܫܰܢܺܝ ܕܢܰܠܦܰܢ. ܕܠܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܪܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܦܢܳܢܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܕܰܒܥܺܝ݀ܬ ܕܰܐ݀ܗܡܶܐ ܠܺܝ. ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ ܕܚ݀ܶܣܪܶܬ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܝ݀ܳܬܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܶܢܝܳܢܳܟ܀ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܗ݀ܶܡܣܶܬ ܒܳܟ ܓܰܙܳܐ ܩܢܺܝ݀ܬ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܶܕܣܶܬ(ܪܢܳܐ܆ ܗܪܰܓ) ܒܳܟ. ܢܶܒܥܳܐ ܪܕܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܕܣܶܦܩܶܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܒܽܘܥܳܟ ܓܳܙ ܡܒܽܘܥܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܗܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܣܦܺܝܩ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܓܺܝܙܰܒܪܶܗ ܕܓܰܙܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀ 

ܕܠܳܐ ܐܶܦܽܘܫ ܡܶܢ ܠܽܘܘܳܝܳܟ ܫܽܘܦܪܳܟ ܡܓܰܪܶܓ ܠܺܝ. ܘܕܶܐܠܘܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܰܕܚܶܠ ܠܺܝ. ܕܶܐܦܽܘܫ ܐܳܦ ܕܺܐܬܶܐ ܙܟܶܐ ܐ̱ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܕܶܚܠܶܬ ܕܪܶܓܫܶܬ ܒܳܟ. ܝܶܪܒܶܬ ܕܰܐܘܪܶܒܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܝܳܪܒܰܬ ܣܰܓܺܝ ܗ̱ܘ ܝܺܪܶܒ ܒܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܘܪܶܒ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܀ ܗܶܡܣܶܬ ܘܡܰܠܶܠܬܳܟ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܣܰܝܶܟܬܳܟ. ܘܬܶܚܒܶܬ ܘܫܶܬܩܶܬ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕܬܳܟ. ܒܳܟ ܗܽܘ ܦܗܺܝܬ ܘܰܫܠܺܝܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܀ ܘܕܰܐܟܪܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝܬ ܫܶܬܩܶܬ ܕܠܳܐ ܣܶܦܩܶܬ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܣܰܝܶܟ ܠܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܣܰܝܶܟ ܟܽܠ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܶܬܬܥܺܝܩ ܗܘܺܝܬ ܐܶܠܽܘ ܬܚܶܝܬ ܣܳܟܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܗܳܐ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܡܰܣܓܶܝܬ ܠܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܟ. ܕܬܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܽܘܝܽܘ ܟܝܳܢܳܟ ܪܰܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܙܥܰܪ ܙܥܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܀ ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܒܪܶܝܘܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢܳܟ ܘܠܳܟ ܪܰܒ ܗܘܰܝܬ. ܐܰܙܥܪܽܘܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܪܟܶܢܬ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܒܶܫܬ ܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܺܐܪܒܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ܀ ܘܶܐܢ ܐܰܙܥܪܳܟ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܨܰܠܡܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܒܫܶܐܠܬܳܐ ܠܒܶܫܬܳܝܗܝ. ܟܡܳܐ ܢܰܙܥܪܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܠܒܶܫܬܳܝܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܠܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ܀ ܙܥܰܪܬ ܗܘܰܝܬ ܟܰܕ ܒܪܰܝܬ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܢܚܶܬܬ ܠܳܟ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܬܽܘܩܳܢܳܟ܀ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܒܳܪܶܐ ܕܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܥܰܪ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܘܪܶܒ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܙܥܰܪܬ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܘܺܝܪܶܒܬ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܙܥܰܪܬ ܗܘܰܝܬ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܪܶܒܬ ܕܶܐܬܪܰܚܰܡܬ ܘܰܒܪܰܝܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܙܥܰܪܬ ܗܘܰܝܬ ܒܰܪܳܐܺܝܬ. ܘܺܝܪܶܒܬ ܒܰܪܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܫܽܘܒܚܳܟ ܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ. ܟܝܳܢܳܟ ܫܘܶܐ ܘܥܶܠܳܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ܀ ܙܥܽܘܪܽܘܬܝ ܡܰܠܶܠܬܳܟ ܕܰܨܒܳܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܦܶܠܝ ܬܚܶܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܘܰܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܠܳܐ ܦܳܗܶܝܢ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܠܬܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܫܪܳܪܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܚ̣ܳܪ ܒܳܟ ܨܳܪܳܟ. ܕܡܶܠܬܰܐ ܐܢ̱ܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܢܨܽܘܪܳܟ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܀ ܘܠܳܐ ܢܰܡܪܚܽܘܢ ܠܰܡܨܳܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܟ ܢܽܘܟܪܳܝ. ܚܰܘܪܳܐ ܕܪܶܫܡܰܬ݂ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܒܶܗ ܐܶܬܛܒܰܥ ܠܶܒܰܢ ܘܡܰܕܥܰܢ ܘܪܶܥܝܳܢܰܢ܀ ܟܝܳܢܶܗ ܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ. ܓܠܶܐ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܣܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܳܝ ܕܰܫܒܰܩ ܘܗܳܝ ܕܰܐܘܚ̣ܕܰܢ ܢܶܐܚܽܘܕ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܥܰܛܠܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܠܶܫܳܢ ܡܰܢ ܨܳܪܶܗ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܪܽܘܗܝ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܘܟܰܕ ܨܳܝܪܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܳܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܳܝܪܺܝܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܳܦ̈ܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܰܓܡܳܪ܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܨܳܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܨܳܪܘ ܠܰܢ ܕܶܐܡܰܬܝ. ܘܟܰܕ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܕܰܬܚܶܝܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢ̈ܳܦܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܫܺܐܕܳܐ ܡܰܢܽܘ ܒܥܽܘܩܳܒܰܘ̈ܗܝ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ ܡܰܟܣܳܐ ܠܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ܀ ܐܰܝܟܰܢ ܕܟܰܣܝܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܟܽܘܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢ܀

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܢܺܝܫܳܐ ܕܠܶܗ ܫܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܰܨܶܕ ܒܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܦܰܩܘ ܨܳܪܽܘܗܝ ܠܳܐ ܨܳܝܪ̈ܰܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܠܐ ܨܳܝܪ̈ܰܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܢܶܬܠܰܒܟܽܘܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܩܰܠܺܝܠ ܓܰܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܰܐܐܰܪ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܐܦܗܺܝ ܠܨܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܨܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܚ̣ܙܳܝܗܝ. ܠܰܘ ܠܶܗ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܢ ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܨܽܘܪ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ܀ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܰܒܝܳܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܨܳܪ. ܡܰܢܽܘ ܢܨܽܘܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܓ̇ܠܶܐ̣ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܓܢܺܝܙ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܩܕܳܡ ܕܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܘܗܶܢܶܝܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܕܰܚ̣ܛܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܗܽܘ ܒܪܽܘܝܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܡܰܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܰܠܶܦ ܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܨܶܝܕ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܠܦܶܗ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܣܰܢܝܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܪ. ܕܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܢܶܓܥܰܨ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬܟܰܐܐܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܰܠܡܰܢ ܕܳܡܶܐ ܢܶܒܟܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܨܶܐ ܕܰܬܫܰܡܶܫܝ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܣܽܘܓܰܐܬ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܫܩܰܠ ܦܰܪܣܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܠܰܢ ܢܶܚܙܶܐ ܒܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܝܢ. ܐܳܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܚܟܺܝܡܳܐ ܕܒܗܶܝܢ ܠܰܩܢܽܘܡܰܢ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ܀ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܶܚܙܶܐ ܝܳܬܶܗ. ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܫܩܰܠ ܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܕܰܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܟܰܐܐܰܪ ܢܶܟܶܐܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܛܽܘܦ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܪܽܘܚ. ܢܨܳܦܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܩܢܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܫܶܬܩܶܗ ܬܽܘܒ ܕܥܶܩܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܒܣܶܬܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܢܶܡܚܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܠܒܳܐ ܠܐ ܢܶܦܩܽܘܪ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ܀ ܬܰܥܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܺܐܝܪܳܘܕܺܝܣ ܕܰܛܢܶܦ ܗܘܳܐ ܡܰܓܢܝܶܗ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܨܰܚܢܽܘܬܶܗ ܫܳܛ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܒܛܰܡܐܽܘܬܶܗ ܩܛܰܠ ܠܰܢܙܺܝܪܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗܺܝ. ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܛܰܒܥܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܥܫܳܝ ܣܡܳܟܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܩܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܕܳܡܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܘܕܳܡܶܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܽܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܦܺܝܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܚܳܪܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܣܬܰܓܰܦܘ. ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܪܰܘ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕܘ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐܶܣܦܰܩ ܕܰܐܦܺܝܤ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀ ܕܳܡܶܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܰܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܘܕܳܡܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܒܪܺܝܫ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܶܣܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܕܪܰܫܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܰܪܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܪܺܝܫ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܬܰܒܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܒܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܦܽܘܡ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܢ܀

ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܣܒܰܪܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܠܚܽܘܗ̇ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܗܦܰܟܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܕܠܰܚܝ̈ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܰܦܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬܶܐܛܪܳܐ ܫܳ݀ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܠܰܚ ܘܟܶܢ ܫ݀ܳܬܶܐ܀ ܐܳܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܘܰܕܠܺܝܚ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܫܦܶܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܠܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܫܶܩܝܶܗ ܫܰܦܝܳܐ ܐܶܫܬܰܦܺܝܘ. ܘܠܰܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܺܝܚ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܠܕܰܕܠܺܝܚܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܠܺܝܚ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܠܡ ܟܽܘܪܗܳܢܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܡܰܥ ܫܰܪܒܳܟ܀

ܚܳܪܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܕܰܕܠܺܝܚ ܟܽܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܕܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܣܒܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܰܣܢܶܐ ܘܰܫܓܺܝܫ. ܘܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܒܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܥܰܫܩܽܘܗܝ. ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܚܙܰܘ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕܘ. ܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܒܰܙܰܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܓܥܽܘܪ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܰܢܟܺܝܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܫܶܡܫܽܘܢ ܗܳܐ ܒܰܙܰܚ ܒܰܢ܀ ܕܪܶܕܝܳܐ ܕܰܠܚܽܘܗܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܣܒܰܪܘ ܕܰܕܠܺܝܚ. ܗܽܘ ܐܳܦ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܠܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܥܶܡܘ ܫܶܦܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܫܦܶܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܒܨܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܥܰܪ ܡܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܰܟܪܶܙ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܗܽܘ ܛܰܥܡܶܗ ܠܗܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܬܰܝ̈ܳܐ. ܛܥܶܡ ܘܰܬܗܰܪ ܘܰܩܥܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܟܬܰܒ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܟܬܰܒ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܫ̇ܦܶܐ̣ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܫ̇ܦܶܐ̣ ܟܬܳܒܳܐ. ܣܰܩܘ ܕܳܠܽܘܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܟܺܐܝ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܕܰܠܰܚ. ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܕܠܰܚܬܽܘܢ. ܚܛܳܗܰܢ ܕܰܠܚܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܕܪܳܫܰܢ ܫܰܓܫܶܗ ܠܰܟܬܳܒܳܐ. ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܳܬ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܗܺܝ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܰܐܫܩܺܝܢܳܗ̇ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܬܳܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܚܰܒܶܠܢܳܝܗܝ. ܘܶܐܬܳܬ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܘܶܕܢܳܝܗܝ. ܫܰܦܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܪ̈ܕܶܐ (ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ) ܕܕܰܠܰܚܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܳܠܽܘܚ̈ܶܐ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܫܳܓܶܫ ܟܽܠ. ܠܗܳܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܳܠܰܚ ܟܽܠ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪܶܗ. ܟܰܕ ܟܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܰܝ ܠܰܡ ܪܥܰܘ ܪ̈ܶܥܝܶܐ ܕܕܳܫܘ ܥܶܩܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܦܢܰܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܕܠܰܚܘ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܗܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܢܰܘܕܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܫܰܦܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܩܝܳܐ ܕܕܰܠܰܚܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀ ܩܽܘܡ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܝ. ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܣܰܟܠܺܝܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܝܺܕܰܥܘ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܟ ܠܳܐ ܣܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܠܽܘ ܐܰܩܦܽܘܗܝ ܐܳܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܟܬܳܒܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܰܐܚܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܒܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܫܰܦ̈ܝܳܐ ܐܰܫܩܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܪ̈ܕܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܬ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܢܰܓܰܪܘ ܘܰܐܘܚܰܪܘ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܬܟܶܒܘ ܘܶܐܬܰܘ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܥܡܰܠܘ ܘܰܠܐܺܝܘ. ܐܰܣܶܝܘ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܫܒܰܩܘ ܣܰܓܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܳܟ܀ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܢܶܩܝܳܐ. ܩܶܪܒܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܫܰܟܰܪܬ݂ܶܗ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܦܳܚ ܡܶܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ܀ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܨܢܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܢܰܛܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܗܘܳܐ. ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܣܰܕܶܩܘ ܘܰܓܠܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܰܒܪܶܩ ܙܺܝܘܶܗ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ܀

ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܕܰܚܙܰܘ ܕܨܰܥܰܪ ܣܰܓܺܝ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܘܰܝܳܐ ܒܰܛܥܶܡ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫ ܥ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܀ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܙܰܩܦܽܘܗܝ ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܳܐܦ ܝܳܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܗ̱ܘ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܀ ܢܶܬܬܰܪ̈ܥܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܕܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܒܶܗ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܫܩܽܘܗܝ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܓܪܳܐ ܦܰܪܥܽܘܗܝ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ܀

ܐܳܘ ܠܰܓܒܺܝܠܳܐ ܕܰܠܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܒܩܳܠܐ ܫܰܚ̣ܠܶܦ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܠܳܐ ܬܟܰܢܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܫܶܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܦܰܪܫܳܟ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒܳܝܗܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܢܺܝܪܳܟ ܥܰܠ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ܒܡܳܢܳܐ ܣܒܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܟܒܰܪ ܕܳܡܶܐ ܐܳܦ ܪܽܘܥܳܥܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܢܣܰܝܶܟ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܒܰܠ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܀ ܐܰܝܕܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܩܰܪܬ ܐܳܦܠܳܐ ܬܨܰܥܰܪ. ܒܰܐܝܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܝܺܩܶܕܬ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܛܰܪ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܚܶܪܝܳܢܳܟ܀

ܛܢܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܗܳܐ ܛ݀ܳܐܶܢ ܕܚܰܕ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܚܰܘܳܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܩܢܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦ ܠܰܒܥܳܬܳܐ܀ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗܽܘ. ܘܰܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܳܪ̈ܢܶܐ. ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܗܽܘ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܀ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܚܰܘܝܰܢ ܫܡܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܕܰܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܬܦܰܠܓ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ܀ ܗܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܕ ܚܕ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐ݀ܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܚܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܣܰܓܺܝ ܛܥܰܝܬ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܗܽܘ. ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܀ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܤ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܢܶܫܟܰܚ ܦܽܘܫܳܩ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܐܳܬܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܬܒܰܥ ܟܽܠ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܺܝܢ ܥܰܡ ܒܽܘܩܝܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܳܐ܀ ܣܰܒ ܘܰܫܕܺܝܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܢܰܘܦܶܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ. ܬܒܰܥܳܝܗܝ ܢܶܣܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܝܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀ ܘܶܐܢ ܝܰܠܕܳܐ ܦܫܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܪܽܘܒܶܝܗ̇ ܘܰܬܢܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܗܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܠܳܟ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܪܡܰܙ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܕܫܶܦܠܳܐ ܕܠܳܐܢܳܫܘܬܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܒܰܛܶܠ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܘ ܠܰܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܩܪܰܘܽܘܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܺܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܐܰܪܓܶܙ ܘܰܛܠܰܡ. ܫܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܘܰܒܥܰܛ ܘܰܡܪܰܕ. ܘܰܟܦܳܐ ܘܶܐܫܰܕ ܠܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܪ̈ܕܰܝܳܐ ܥܒܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܥܪ̈ܺܝܪܳܝܶܐ. ܚܠܳܦ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܰܘܶܐ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒܢܺܝܪ ܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ܀ ܒܶܝܬ ܥܰܪܡܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܐܰܪܗܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܬܽܘܩܠ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܰܒܳܐ ܬܽܘܒ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܀ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܓܽܘ̈ܡܳܨܶܐ ܕܪܶܒܽܘ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܒܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܳܗܛܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܚܒܽܘܨ ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܒܪܶܗ ܡܰܘܬܶܗ ܢܶܣܰܒ܀ ܒܰܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܚܰܢܳܢܳܟ ܛܰܟܶܤ ܘܰܐܦܢܳܗ̇ ܠܰܒܠܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܕܟܳܠܳܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ. ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܪܡܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ܀ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܘܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܥܰܠ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܫܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܀ ܕܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܪܟܶܢ ܢܶܫܪܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܟܶܢܦܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܳܐܰܪ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܓܶܦܰܢ ܨܶܝܕ ܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ܀ ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗ̱ܘ ܩܢܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܓܰܢܒܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ܀

ܣܓܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܚ̣ܣܰܡ ܒܰܢ. ܫܽܘܩܪܳܐ ܙܪܰܥ ܒܰܢ. ܕܰܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܒܝܰܕ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܠܐܽܘܡܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܒܨܶܒܥܳܐ ܓܠܰܦ ܗܘܳܐ ܦܬܰܟܪܳܐ ܚܰܪܫܳܐ: ܒܨܶܒܥܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܟܬܰܒ ܬܽܘܒ. ܨܶܒܥܳܐ ܠܨܶܒܥܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܕܟܶܬܒܰܬ ܠܽܘܚ̈ܶܐ܀ ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܡܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܡܺܝ. ܕܳܐܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܪܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܠܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܡܰܪܶܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܦܪܽܘܫ ܐܰܝܢܰܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܐܝܢܰܘ ܙܺܐܦܳܐ܀ ܐܺܝܬ ܕܰܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܠܣܰܗܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ. ܪܗܶܛ ܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ܀ ܘܰܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܐܳܦ ܦܽܘܠܳܓ̈ܐ ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܚܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܬܰܟܬܽܘܫܰܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܶܙܟܶܐ܀ ܫܠܰܘ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܫܬܽܘܩܘ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ. ܬܶܡܗܳܐ ܢܶܦܶܠ ܥܰܠ ܣ̈ܶܦܘܳܬܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܺܝܛܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܒܚܶܠܬܳܟ ܐܶܬܚܰܡܠ ܐܳܘ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܠܶܛܫܰܬ ܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ. ܫܶܬܩܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܰܩܗܶܐ ܚܽܘܪܦܶܗ ܕܗܰܘ ܫܽܘܐܳܠܳܟ܀ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܬ̈ܚܳܢ ܘܠܐ ܢܶܬܡܰܬ̈ܚܳܢ ܚܺܐܦܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܬܰܗܦܶܟ ܥܰܠ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀ ܫܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܕܰܐܡܽܘܤ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܪ̈ܽܘܡܚܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢ ܢܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܗܦܰܟ ܘܶܐܬܩܒܰܥ ܒܳܐܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀ ܚܽܘܪܘ ܒܓܺܝܓܰܠ ܦܰܚܳܪܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܓܺܝܓܰܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܕܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܐ ܠܛܺܝܢܳܐ ܡܰܘܪܶܒ. ܕܰܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܙܰܥܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܙܳܥܰܪ܀ ܠܳܐ ܬܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܓܳܒܽܘܠܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܦܰܚܳܪܳܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܘܼܪܶܒ ܢܳܨܶܝܢ ܥܰܡܶܗ܀ ܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܶܗ ܛܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܫܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܫܰܚ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܝܗܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܬܶܦܗܶܐ܀

ܬܚܽܘܡܳܟ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܒܪܶܗ. ܪܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܒܫܶܗ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܰܒܫܺܝܢ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܢܥܽܘܠ ܘܰܢܡܽܘܫ (ܢܓܽܘܫ) ܥܽܘܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܐ ܒܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܀  ܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܢܶܒܨܶܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܗܳܝ ܐܺܝܬܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝܰܡܳܐ ܟܠܶܝܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܓܪܶܓ ܠܰܢ ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܠܰܢ ܟܰܕ ܟܳܠܶܐ ܒܰܢ. ܡܢܺܝܕ ܘܰܡܥܺܝܪ ܟܳܠܶܐ ܘܡܰܟܶܤ ܡܰܗܡܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܕܰܒܟܽܠ ܡܰܐܚܶܐ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ܀ ܡܰܢ ܫܶܬܩܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܢܳܓܶܕ. ܕܰܡ ܢܰܚܪܶܫ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܰܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܟܳܠܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܕܪܳܫܳܐ ܒܙܰܒܰܢ ܐܶܬܬܰܓܰܪ. ܘܕܰܐܬܶܟ ܠܶܗ ܫܶܬܩܳܐ ܦܩܰܚ. ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܥܬܰܪ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܚܠܳܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ܀ ܡܠܳܐ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܬܽܘܠܡܳܕܳܐ ܘܳܐܦ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܡܶܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ. ܕܰܥܡܰܠ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܼܥܳܐ. ܐܰܘܒܶܕ ܩܰܪܢܳܐ ܥܰܡ ܪܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܒܨܳܐ܀

ܫܰܒܩܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܪܳܕܘܽܦܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܪܕܰܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܰܒܶܗ. ܒܥܶܠܕܰܐܪܶܗ ܥܰܘܪܶܗ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܐܰܪܡܺܝ ܗܽܘ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܚܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܠܓܰܒܰܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫܝ ܡܳܪܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗܺܝ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܕܥܰܡ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܗ̇܀ ܘܠܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܣܢܶܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܠܚܰܕ ܒܺܝܫܳܐ ܣܢܰܝܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܙܺܝܦܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܒܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܙܰܪܬ ܫܕܰܝܬܳܝܗܝ ܕܰܠܰܚܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ܀ ܡܰܣܰܐܬܳܟ ܬܶܩܠܰܬ ܝܶܗܒܰܬ ܫܶܬܩܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܳܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܒܰܚܕܳܐ ܟܰܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܗ̇ ܢܶܬܩܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܀ ܒܫܶܬܩܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܡܠܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܠܺܠܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܰܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܕܳܐܦ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܢܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܒܳܥܳܝ̈ܢ܀ ܕܳܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܠܺܠܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܳܐ ܘܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܬܽܘܒ ܢܝܳܚܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ܀

ܠܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܦ̈ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܘ ܢܶܥܡܰܠ ܒܳܗ̇. ܢܶܙܪܽܘܥ ܚܽܘܒܳܐ ܘܢܶܚܨܽܘܕ ܫܰܝܢܳܐ. ܟܰܦܳܐ ܬܶܣܰܩܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ܀ ܗܳܐ ܢܫܳܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܳܗ̇ ܟܰܪܝܳܐ ܡܕܰܟܶܐ. ܬܶܒܢܳܐ ܕܳܪܶܐ ܥܽܘܪܳܐ ܡܒܰܕܰܪ ܚܶܛ̈ܶܐ ܟܰܢܶܫ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܘܣܶܦ ܫܶܬܩܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܕܪܽܘܫ. ܘܟܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܫܬܽܘܩ ܐܰܝܟ ܡܰܠܶܦ ܟܽܠ܀ ܘܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܐܶܠܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܟܽܠܶܗ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܬܶܫܬܰܠܰܛܝ ܬܽܘܒ ܥܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ܀

ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܒܶܐ ܗܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܡܶܫܬܰܠܳܛܽܘ. ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܝ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ܀ ܘܶܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܗܺܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܠܰܘ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܝܺܗܺܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܒܨܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܡܬܰܚܰܡ ܗܽܘ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܀

ܙܺܝܘܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܝܽܘܪܬܳܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܨܒܳܐ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ܀ ܘܡܰܢ ܢܶܣܥܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ  ܐܳܦ ܫܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܝܳܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܶܠܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ܀ ܡܰܢ ܢܶܬܪܽܘܥ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܢܶܣܰܒ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܬܪܰܥ ܐܶܣ̈ܶܐ ܣܝܳܓ̈ܶܐ ܘܫܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܚܣܰܟܬܳܢܝ ܡܶܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܶܛܠܳܢܰܝܗܶܝ̈ܢ ܕܓ̈ܰܙܶܐ ܣܰܪ̈ܶܩܝ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܚܰܘ̈ܒܳܬܝ ܐܶܦܪܽܘܥ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܰܙܚܘ ܒܶܪܝ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ. ܫܶܪܰܬ ܕܰܐܠܳܗܽܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܝܰܠܕܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܦܪܰܫܘ ܟܰܝ ܕܡܰܨܽܘܬܰܢ ܗܳܐ ܚܰܦܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܡܪܺܝܡ ܓܶܦܶܗ ܒܓܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܢܳܨܰܪ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܫܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܺܝܬ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܙܰܠܺܝܩܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐ ܒܚܰܠܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܛܰܠܶܩ ܗܘܳܐ܀

ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܘܽܢ ܕܺܝܠܗܘܽܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܰܐܦܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܣܶܕܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܫ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪܓܰܫ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܒܗܳܕܶܐ. ܒܨܳܬܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܡܰܥܘ ܘܰܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܳܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ܀ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܝܰܩ ܕܰܣܒܰܪܘ ܕܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܰܪܢܰܘ ܕܡܰܟܶܣ ܠܳܗ̇ ܟܽܘܪܳܐ ܠܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܶܐܫܬܓܶܫܘ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܘܦܰܠܓܽܘܗܝ ܘܰܛܥܰܘ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܥܽܘܡܩܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܥܡܰܕܘ ܘܰܦܗܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗ̇܀ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܰܡܨܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܓܰܡ ܘܰܦܫܺܝܩ ܕܢܶܬܥܰܩܰܒ ܘܡܶܬܕܪܶܫ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܦܽܘܡܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܡܬܰܪܓܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܰܫܟܰܚ ܐܰܘ ܡܨܶܐ ܡܶܬܕܪܶܫ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܫܶܬܩܳܐ ܬܚܽܘܡܶܗ ܗܽܘ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܕܥܰܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܀ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܚܰܝܶܒ ܠܳܟ. ܕܶܐܢ ܠܶܗ ܡܥܰܩܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕ ܕܰܐܘܠܶܕ ܥܰܛܠܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܫܪܰܬ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܶܬܡܰܠܰܠܝ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܶܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܣܰܝܶܟ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܘܢܽܘܩ̈ܕܳܬܳܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܠܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܰܢ ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܙܰܘܥܳܗ̇. ܡܰܢܽܘ ܕܡܰܕܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܫܪܳܓܰܢ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܛ̇ܠܶܐ̣ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܽܘ. ܢܘܽܗܪܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܥܰܡܶܗ܀ ܠܫܶܡܫܳܐ ܚܙܺܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܪܟܶܢ ܘܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܠܕܶܢܚܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܢܰܣܳܐ ܘܓܽܘܫ ܘܰܒܩܺܝ ܠܚܽܘܡܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܡܶܝܢ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܙܺܝܓ ܒܶܗ ܬܪܰܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܛܳܒ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܚܠܺܝܛ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܦܰܪܰܫ ܡܙܺܝܓ ܘܰܚܠܺܝܛ܀ ܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܫܶܡܫܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܳܐܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܪܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܘܠܳܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ. ܐܳܦ ܫܪܶܝܢ ܘܠܳܐ ܦܳܗܶܝܢ܀ ܢܶܫܬܰܩܠܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܘܠܳܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܦܣܺܝܩܺܝܢ. ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܬܶܩ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܗܳܟܰܢ ܩܒܺܝܥ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܟܰܕ ܫܠܶܡ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܫܶܡܫܳܐ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܒܶܗ. ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܠܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ. ܘܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܡܺܝܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܩܳܦܶܤ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܦܳܪܶܤ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܡܪܰܚ ܘܣܳܒܰܪ ܕܳܐܦ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܘܢܶܩܰܦ ܠܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܘܢܶܫܠܰܡ  ܠܥܰܛܠܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܛܠܽܘܡ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܕܟܕ ܫܘܶܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܚܰܕ ܫܒܺܝܚ ܘܰܕܚܺܝܠ. ܐ̱ܚܺܪܢܳܐ ܟܣܶܐ ܘܥܰܙܺܝܙ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦܨܺܝܚ ܘܰܒܗܺܝܠ܀ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܟܽܠܗ ܟܢܺܝܫ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܘܰܕܒܳܬܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܫܬܠܰܚ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܛ̈ܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܦܰܩܶܕܘ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕܘ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܛܽܘܟܳܣܳܐ܀

ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܩܳܐܶܡ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܘ. ܢܽܘܪܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܘܚܽܘܡܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܪܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܡܰܘܠܶܕ ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܘܫܳܘܶܐ ܘܠܳܐ ܩܳܐܰܪ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܪܶܫ ܚܽܘܡܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܬܶܦܣܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܥܳܒܰܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܕܳܦܪܰܚ ܒܓܰܘ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܡܶܬܡܰܙܶܓ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܫܪܶܐ ܟܽܠܶܗ܀ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠܛܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܡܰܬܡܰܙܓܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܳܡܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܣܽܘܓܰܐܐ ܗ̱ܘ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܕܰܬܨܽܘܪܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ ܡܶܡܬܽܘܡ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܒܨܳܬܳܗ̇ ܡܛܺܝܦܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܗܺܝ ܬܽܘܒ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܫܳܪܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܪܺܝܫ ܚܽܘܡܳܗ̇ ܘܠܐ ܦܣܺܝܩ. ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠܢܳܝܗܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܕܪܳܫܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐܺܝܬ܀ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܢܩܰܒܶܠ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ. ܘܠܰܘ ܒܳܬܪܰܢ ܢܺܐܬܶܐ. ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܠܰܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܠܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܕ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܢܰܥܒܳܐ ܕܶܐܙܕܰܘܰܓ. ܐܰܘ ܠܶܗ ܠܕܶܒܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ. ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐܺܝܬ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܳܒܥܳܐ. ܥܢܳܢܳܐ ܠܒܰܪܩܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܘܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ܀ ܩܶܒܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܪܚܶܫ ܒܝܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܘܡܰܟܶܣ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܪܚܰܫܘ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܟܽܠܗܽܘܢ. ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܘܠܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܚܽܘ̈ܠܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܀ ܒܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܙܰܘܥܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܢܓܶܕ ܠܘܳܬ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܓܶܢܣܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܝܺܩܶܕ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܪܶܒܽܘ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܣܰܝܶܟ ܘܰܦܪܰܫ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܗܳܘܝܶܢ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓ ܥܰܛܠܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ ܘܥܰܣܩܺܝܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܙܰܕܩܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܕܰܐܝܟܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܫ ܕܰܐܝܟܰܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ܀ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܪܺܝܚܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܘܳܐܦ ܛܰܥܡܳܐ ܫܦܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܫܶܫܘ ܠܺܐܝܕܳܐ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܕܰܪܟܽܘܢ. ܚܰܕ ܐܶܬܬܪܺܝܚ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܬܰܛܥܶܡ. ܐܰܝܢܰܘ ܟܺܝܬ ܪܶܓܫܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܥܽܘܩܳܒܶܗ܀ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܚܝܳܢܰܢ ܘܒܰܪ ܓܶܢܣܰܢ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܒܥܶܝܘܗܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܫܦܰܪ ܘܰܓܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܫܦܰܪ ܘܰܙܥܰܪ ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܒܪܶܗ ܢܡܰܙܶܓ ܒܰܢ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܢܚܰܠܶܛ ܒܰܢ ܘܚܽܘܒܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܟܰܕ ܡܰܠܠܰܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܺܝ ܗܳܝ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܒܶܠܥܳܡ ܚܙܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܘܰܐܪܦܺܝ ܫܒܰܩ ܬܶܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܬܳܢܳܐ ܛܥܳܐ ܠܶܗ ܘܠܰܚܡܳܪܶܗ ܡܦܺܝܤ ܗܘܳܐ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܫܒܰܩܘ ܬܶܗܪܳܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܦܰܬܰܚܘ ܥܰܠ ܫܰܒܬܳܐ ܘܛܺܝܢܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܝܰܠܽܘܦܰܐ ܐܢ̱ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܰܐ ܐܢ̱ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܠܬܽܘܟܳܣܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܳܚܰܐ ܐܢ̱ܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܟܽܘܘܳܪܳܟ. ܒܚܰܢ ܚܙܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܡܫܰܦܠܳܐ ܘܰܒܗܰܬ ܒܣܺܝ̈ܠܽܘܢܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܳܐܝܺܢ. ܘܡܽܘܡܰܝ̈ܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܟ܀

ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܪܚܶܫ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܘܽܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟܰܢ ܡܚܰܝܰܢ ܠܶܗ. ܕܡܶܬܚܰܝܢܺܝܢ ܙܰܘܥܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܬܳܚܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܐܳܦ ܡܰܕܥܰܢ ܕܰܐܝܬܰܘܗܝ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܒܝܰܕ ܗܰܘܢܰܢ ܡܫܰܪܓܶܠ ܘܡܰܦܗܶܐ ܠܰܢ܀ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܶܗ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܐܶܨܽܘܪ ܟܝܳܢܳܟ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܗܶܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܟ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܦܰܩܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ܀ ܠܳܐ ܬܣܰܪܩܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܒܨܳܬܳܟ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܝ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܠܡܰܥܡܳܕܶܗ ܣܰܪܩܶܗ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܡܰܕ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܥܡܰܕ ܐܰܘܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ ܩܰܘܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܘܰܚ̣ܒܰܫ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܣܺܝ̈ܠܽܘܢܶܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܪܳܫܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܰܢ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܥܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ ܠܥܽܘܙܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܫ ܝܰܠܕܶܗ܀ ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬܰܢ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܠܥܰܝܢܰܢ ܕܢܰܨܶܕ ܒܳܗ̇. ܘܡܰܢܽܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܟܰܣܝܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܢ ܦܽܘܡܶܗ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܛܰܥܡܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܠܩܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܥܶܡ ܡܶܡܬܽܘܡ܀ ܝܺܠܰܦ ܒܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܥܽܘܙܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܶܬܛܥܶܡ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܒܽܘܫܳܠܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢ ܘܳܐܦ ܐܺܝܬܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ. ܡܙܰܓ ܘܣܰܒ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܨܳܬܳܗ̇ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ܀

ܒܫܺܛܺܝܦܬܳܐ ܥܳܒܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܘܠܶܕ ܒܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܚܰܡܺܝܡܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܘܠܶܕ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܦܣܳܩ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܒܰܥ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܠܐ ܐܶܬܦܣܶܩܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܀ ܕܰܗܒܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܦܰܩܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܟܺܐܦܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܠܩܳܐ ܘܳܐܦ ܚܽܘܡܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܦܽܘܚܳܡ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܐܝܟ ܕܶܐܬܟܪܶܙܘ ܩܰܒܶܠܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܕܪܳܫ. ܕܡܰܢܽܘ ܪܳܫܶܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܬܠܝܬܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ܀ ܒܬܶܡܗܳܐ ܡܩܺܝܡܳܐ ܠܳܟ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢܳܐ ܒܶܗ ܒܫܶܡܫܳܐ ܘܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܓܢܺܝܙܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܚܶܒܠܳܐ ܕܰܐܘܠܕܳܗ̇. ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܬܶܗܪܶܗ ܡܫܰܬܶܩ ܠܳܟ ܘܚܳܒܶܫ ܠܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܕܥܰܒܪܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܛܥܰܡܬܳܝܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܐܶܢ ܬܶܓܫܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕܳܟ ܘܰܬܪܺܝܚ ܘܳܐܦ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܰܕܟܺܝܠ ܛܥܰܡܬܳܝܗܝ ܘܢܰܣܶܝܬܳܝܗܝ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܰܫܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܰܣܝܶܗ. ܕܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܛܥܶܡ ܥܽܘܙܶܗ܀ ܣܰܒ ܚܶܛܬܳܐ ܘܰܨܪܺܝܗ̇ ܘܰܒܨܺܝܗ̇ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܟܣܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܫܢܳܢܳܐ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܛ̇ܠܶܐ̣ ܘܩܰܫܺܝܫ ܐܰܘ ܩܰܕܺܝܡ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܦܳܐܶܫ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܡܶܬܚܨܶܕ ܘܡܶܬܢܰܫܰܦ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܕܩܰܢܝܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܦܺܐܪܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܗܰܘܢܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܫܶܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀ ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܡܰܬܠܳܐ ܕܶܐܬܪܫܶܡ ܘܶܐܬܪܰܟܰܒ. ܐܶܠܽܘ ܣܦܰܩ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܠܰܘ ܕܘܽܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܙܳܕܶܩ ܠܛ̈ܶܠܳܠܶܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܦܪܶܕܬܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܡܰܬܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܀

ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܡ̈ܬܳܚܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܳܛܶܝܢ. ܒܕܽܘܡܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܡܰܟܳܣܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܘܡܶܬܬܰܪܺܝܡ. ܕܶܐܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܶܢܡܛܶܐ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܫܢܳܐ ܘܰܣܒܰܟ ܠܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀ ܪܳܡܳܐ ܗܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܥܰܪܦܶܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܪܳܡܺܝܢ. ܘܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܳܡܺܝܢ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܢܺܐܪ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܗܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ̈ܝ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܟܰܕ ܡܰܒ̈ܥܕܳܢ ܣܰܓܺܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ؟ ܒܣܽܘܪܳܝܗܝ ܠܡܰܪܳܚܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܨܘܽܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܟܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܳܐܦ ܓܶܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܰܐܶܠ ܕܢܰܘܕܥܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܚܢܶܩ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗ̇. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܛܒܰܥ ܕܰܐܡܪܰܚ ܕܝܰܡܳܐ ܢܡܽܘܫ ܪܰܒܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܦܰܠܗܕܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܰܢ܀ ܗܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܶܣܛܠܳܗ̇ ܒܳܗ̇ ܗܺܝ. ܩܒܰܪܢܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܚܙܰܝܢܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܫܠܰܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܫܰܬܰܩܬܳܐ ܕܪܶܚܫܰܬ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܬܶܗܪܳܐ ܕܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܒܳܗ̇ ܡܛܰܫܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܨܰܥܪܳܗ̇ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܰܠܬܳܐ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܓܰܘ ܥܶܣܒܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܡܰܦܗܝܳܐ ܠܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܬܗܪܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܡܽܘܫܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢܳܗ̇. ܓܰܠܝܳܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܗܳܝ. ܟܰܐܪܰܬ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܫܶܬܩܳܗ̇. ܒܗܰܬܘ ܠܰܡ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܫܪ̈ܺܝܚܰܝ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܘܳܐܦ ܣܺܝܡܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܗܳܝ ܢܶܨܒܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܟܣܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܨܪܳܐ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܢܶܨܒܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܦܺܐܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܛܰܪܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܕܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܶܕܩܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܗܽܘ ܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܢܰܘܕܥܰܢ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܓܰܠܝܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܗܰܘ ܟܺܝܬ ܕܒ݀ܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܢܰܦܫܶܗ ܡܥܰܪܩܶܠ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܶܗ ܕܳܪܶܫ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܚܶܗ ܒ݀ܳܨܶܐ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܡܰܘܒܶܕ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܫܟܰܚ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܥܺܝܘܗܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܒ݀ܳܨܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܗܰܝܡܶܢܬܳܝܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܐܕܪܶܟܬܳܝܗܝ܀

ܚܕܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܕܬܶܫܬܶܐܠ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܫܰܪ ܘܠܳܐ ܬܶܒܨܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܰܦܗܶܐ ܠܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܡܟܰܢܶܫ ܠܳܟ. ܙܳܕܶܩ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܬܰܫܪܺܝܘܗܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܳܟ ܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܰܟܣܺܝܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܽܘ ܟܬܰܒ ܝܰܗܒ ܠܳܟ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܛܥܺܝ ܒܰܢ ܟܰܕ ܚܳܣܽܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܟܰܣܺܝ ܗܘܳܐ. ܫܰܦܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܩܕܳܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܠ ܒܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܫܪܳܪܶܗ ܡܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܛܺܝܦܳܐ ܠܰܢ܀ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܚܙܰܘ ܘܰܦܗܰܘ. ܕܶܐܬܕܪ̈ܶܫܝ ܬܠܳܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ. ܕܥܶܠܳܝܬܳܐ ܠܳܐܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܘܙܶܠ ܒܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܪܳܫ. ܘܟܰܕ ܢܳܨܝ̈ܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܦܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ܀ ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܬܽܘܡ ܬܶܒܨܶܐ ܘܬܰܡܪܰܚ ܠܡܰܪܟܳܢܽܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܕܪܶܟ ܐܰܝܟܰܢ ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܡܰܢ ܬܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܚܰܕ ܐܰܠܦܳܟ ܕܺܐܝܬܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܘܝܳܟ ܕܳܐܦ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܰܘܕܥܳܟ ܕܳܐܦ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܒܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܘܶܐܬܩܪܺܝ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܟܽܘܪܳܐ. ܘܣܰܟܠܳܐ ܠܡܳܐ ܣܳܪܶܒ. ܒܩܺܝ ܟܺܝܬ   ܒܓܰܘ ܟܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܠܳܟ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ܀

ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܓܶܝܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܽܘܒ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܘܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܣܰܪܗܶܒ ܠܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܫܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܘܰܛܥܳܐ ܘܶܐܬܕܟܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܐܫܰܪܬܳܝܗܝ ܕܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܫܰܪ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܐܶܙܕܰܗܰܪ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܟܦܽܘܪ ܦܪܰܚܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠܘ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܡܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܛܳܬ ܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܶܬܦܶܠܝ ܠܳܗ̇܀

ܬܳܢܶܝܢ ܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܠܚܰܕ ܫܡܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ ܐܶܣܬܠܺܝܘ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܫܠܰܚ ܫܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܳܡܕܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܫܳܪܶܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܦܶܚܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܩܬܶܗ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ ܐܶܬܥܩܰܪܘ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ. ܒܥܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܶܩܪܰܬ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܒܳܗ̇ ܬܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܪܶܝܢ܀

ܐܶܬܬܰܟܣܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܶܐܙܕܰܓܪܘ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܣܳܦܶܩ. ܚܙܰܘ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܫܽܘ̈ܚܕܶܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ܀ ܠܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܺܝܬ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܢܶܒܥܶܐ ܠܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܡܽܘܫ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܺܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܡܬܰܪܓܶܡ ܠܶܗ܀

ܐܶܢ ܐܶܬܪܟܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܕܰܒܪܶܗ ܢܰܚܘܶܐ ܠܳܟ. ܣܰܟܠܳܐ ܣܓܽܘܕ ܘܰܐܘܕܳܐ ܕܰܐܫܘܝܳܟ ܠܗܳܕ ܟܽܠܳܗ̇. ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܫܰܪܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܪܶܐ ܥܰܡܶܗ ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܢܶܬܕܪܶܫ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܚܬܺܝܡ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܡܫܰܬܶܩ ܠܡ̈ܰܠܳܠܶܐ܀ ܗܳܟܰܢ ܢ̣ܨܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ. ܕܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܳܐ ܘܳܐ݀ܬܶܐ. ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܥܰܛܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܕܝ: ܘܓܰܕܶܦܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܶܕܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܩܶܨܡܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܀ ܟܺܐܝ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܕܠܳܐ ܬܓܽܘܪܝ ܘܬܰܘܠܶܕܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܬܶܟܦܽܘܪܝ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܦܬܰܟܪܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܐ ܬܨܽܘܪ ܒܡܰܕܥܳܟ ܩܶܨܡܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ ܝܰܠܕܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܟ܀ ܕܓܰܝܳܪܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܳܬܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܓܳܪܰܬ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗ̇ ܘܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܕܢܶܕܡܶܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܒܶܕܝܳܐ ܕܡܰܕܰܥܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܝܢ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܠܩܶܨܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ ܦܳ݀ܠܚܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܒܺܝܫܳܐ ܫܒܰܩ ܒܺܐܪ̈ܶܐ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܦܶܗܝܳܐ. ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܰܥܠܰܒܬܳܗ̇ ܒܨܳܬܳܐ ܠܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܗܰܘܬܳܐ ܒܠܰܥܬܶܗ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܬܠܶܐ ܒܶܗ ܕܬܶܣܩܶܝܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܒܳܟ ܢܶܬܬܠܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܬܰܡܳܢ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܦܰܘܫܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܢܰܠܦܰܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܦܶܠ ܒܓܰܘ ܥܰܝܢܳܟ ܫܳܓܶܫ ܘܕܳܠܰܚ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܟܬܳܒܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܢܚܰܟܡܳܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܶܐܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܒܺܝ ܠܥܰܝܢܳܟ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܟ܀ ܟܡܳܐ ܣܳܢܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܢܳܦܶܠ ܒܳܗ̇. ܗܡܳܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܪܳܡܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܰܢ. ܢܬܳܪܳܐ ܩܫܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܩܫܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܗܡܳܣܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܠܳܐ ܥܳܕܪܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܕܬܶܗܡܽܘܣܝ ܒܳܗ̇. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܕܬܶܣܒܽܘܟܝ ܒܶܗ̇܀

ܕܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ. ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܰܘܠܶܕ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܘ. ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܪܶܐ ܗܽܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܪܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܫܪܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܪܘܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܕܪܟܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܟܽܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܠܳܝܬܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܡܶܬܡܬܰܚ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܪܽܘܟܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܀ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܝܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܦܰܠܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܦܶܗܝܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ ܘܰܓܡܺܝܪ ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܣ݀ܳܦܶܩ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܳܪܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܘܠܶܕ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܳܪܶܐ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܺܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܰܒ̣ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܕܠܳܐ ܓܰܙܳܐ܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܳܪܶܟ ܘܚܳܒܶܫ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܰܝܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܘܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܚ̣ܳܒ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܪܶܥܝܳܢ ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܒܨܶܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ܀

ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܥܽܘܩܳܒܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܬܶܒܨܶܐ ܕܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܐܰܬܪܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܢܺܝܚ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܗܳܟܰܢ. ܗܰܝܡܶܢ ܘܟܰܒܶܫܬܳܝܗܝ ܪܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ܀ ܘܰܕܠܳܐ ܣܦܰܩ ܗܰܘܢܳܟ ܕܬܰܨܶܕ ܒܥܰܛܠܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܒܥܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܢܺܝܚ  ܢܰܦܫܳܟ. ܘܬܶܬܪܰܥܶܐ ܕܠܶܗ ܠܰܡ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܟܽܠ. ܦܺܝܣܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܠܺܝܬ ܒܨܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܒܰܫܳܝܗܝ ܘܫܰܠܳܐ ܒܶܗ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܙܕܰܓܪܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܢ ܬܗܶܡܣܽܘܢ. ܢܽܘܢܳܐ ܬܚܽܘܡ ܢܰܗܪܶܗ ܫܳܘܰܪ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܥܒܰܪܢܳܝܗܝ ܒܥܽܘܩܳܒܰܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܐܚܶܐ ܠܰܢ. ܣܰܘܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܰܢ. ܠܢܽܘܢ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ܀ ܕܡܰܡܪܰܚ ܘܥܳܐܶܠ ܒܪܶܝ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܳܐܰܪ ܡܳܐܶܬ ܕܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܣܰܘܩܳܐ ܕܡܰܐܚܶܐ ܠܶܗ. ܕܢܺܠܰܦ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܰܠ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܣܰܘܩܳܐ ܗ̱ܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܬܶܦܽܘܩ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܗܰܘܦܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܦܪܰܚ ܘܰܩܛܰܠ ܠܳܟ܀

ܣܰܟܠܳܐ ܪܓܺܝܙ ܕܰܠܡܳܢ ܐܺܝܬ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܺܠܶܕ ܫܰܪܺܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕ ܗܽܘ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܫܰܩ ܫܰܠܺܝܛ. ܥܰܝܢܳܟ ܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܐܰܘܠܶܕ ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܣܰܡ ܚܣܰܡܬܳܝܗܝ ܫܒܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒܥܺܝ ܕܰܐܝܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܬܗܰܝܡܶܢ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܫܠܶܡ ܠܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܫܺܐܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܫܡܶܗ ܘܫܰܪܺܝܪ ܫܶܡ ܒܪܶܗ. ܐܰܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܩܢܰܛ ܕܩܳܠܶܗ ܡܠܰܒܶܒ ܠܳܟ. ܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܫܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܒܪܶܗ ܡܝܰܒܶܒ ܠܳܟ܀

ܬܳܡܳܪ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܢܶܣܒܰܬ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܙܳܟܽܘܬܳܗ̇. ܫܶܩܠܰܬ ܠܡܶܫܟܳܢܶܗ ܕܶܢܦܘܽܩ ܢܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܢܦܰܩܘ ܓܶܝܪ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܘܙܰܟܝܽܘܗ̇. ܝܺܠܰܦ ܟܺܝܬ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܶܐܙܕܟܰܝ ܒܡܶܫܟܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܪܳܫܶܐ ܠܳܟ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܩܥܳܐ ܕܬܶܬܦܰܠܰܓ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܰܬܺܝܩܺܝܢ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܥܡܕܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܐܰܬܪܳܐ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܢܫܰܪܪܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܪܳܫܶܐ ܠܳܟ ܬܢܺܝ ܠܶܗ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܫܡܰܝܳܐ ܣܰܕܶܩ ܘܰܩܥܳܐ ܘܣܰܕܩܶܗ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ܀

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܪܳܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܗ̇. ܕܚܰܘܺܝ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܚܰܘܺܝ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܩܥܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܰܫܶܦ ܘܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܠܶܒܰܢ܀ ܝܳܕܰܥ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܦܰܓܪܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܶܣ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܶܢܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܕ ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܢܕܰܘܕܽܘܢ ܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܳܕܳܡ ܕܠܳܐ ܫܽܘܐܳܠ ܙܶܠ ܩܪܺܝ ܕܥܰܦܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܩܪܺܝ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܚܬܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܬܳܒܰܥ ܠܳܟ ܟܬܺܝܒ ܠܳܟ ܦܺܝܣܳܐ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܬܶܒ ܠܳܟ ܕܬܶܒܨܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ܀ ܢܰܦܫܳܟ ܥܨܺܝ ܣܰܟܠܳܐ ܘܙܶܠ ܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܕܶܐܢ ܘܠܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܕܬܶܬܶܠܝ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܬܰܫܪܺܝܘܗܝ ܥܰܕܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܛܳܒ ܗܰܝܡܶܢܬܳܝܗܝ. ܐܰܣܓܳܐ ܣܓܽܘܕ ܕܰܐܪܟܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܀ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܒܪܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܚܽܘܒܶܗ ܢܰܚܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬܗܰܪ ܗܘܳܐ ܟܡܳܐ ܝܺܪܶܒ. ܘܶܐܠܽܘ ܬܗܰܪ ܘܰܫܬܶܩ ܥܕܰܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܫܶܥܝܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܙܠܶܗ ܠܝܰܩܺܝܪܳܐ܀

ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܰܠܰܗ̈ܶܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗ ܟܽܘܠܳܐ. ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܡܶܬܟܰܢ̈ܝܳܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܺܐܝܬ ܚܰܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܶܐܠܦܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀

 

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܥܒܳܕܳܐ ܕܽܐܘܡ̈ܳܢܶܐ. ܙܩܽܘܪܳܐ ܕܚ̈ܰܟܺܝܡܶܐ. ܢܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ. ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ. ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܫܚܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܬܳܩܠܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܠܺܝ̈ܠܳܢ ܠܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܘܥ̈ܰܛܠܳܢ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ܀ ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܒܳܨܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܩܰܠܺܝܠ ܥܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܘܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܦܳܝܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒ̣ܪܳܐ ܟܽܠ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܫܢܰܘ ܕܰܣܒܰܪܘ. ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܢܶܒܨܽܘܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܀

ܢܶܬܗܰܪ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܣܦܰܩܘ ܠܶܗ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܰܐܦܗܺܝ ܠܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ: ܟܡܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ܀ ܦܰܘܫܰܢ ܕܰܒܓܰܘ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܝܢ ܡܬܳܚ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܫܳܒܰܢ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܰܣܦܰܩ. ܘܡܳܫܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܟ̇ܣܶܐ̣ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܶܡܬܽܘܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܕܥܶܗ ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܕܰܐܝܟܰܘ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܬܗܰܪ ܟܺܝܬ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܰܩܰܪ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܬܶܚܪܶܐ ܘܬܶܒܨܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܟܝܳܢܰܐ ܐܢ̱ܬ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܕܳܘܝܳܐ. ܦܽܘܩ  ܙܶܠ ܚ̣ܙܺܝ ܚܶܣܕܳܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܐܓܽܘܢܳܟ. ܕܰܓܚܶܟ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܘܥܰܡܶܗ ܥܠܰܝܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܕܬܶܕܰܥ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ ܕܚܶܪܝܳܢܳܟ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܨܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܕܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܟܰܐܐܰܪ ܠܳܟ ܕܶܐܬܪܕܺܝ. ܘܰܫܠܰܚ ܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܟܬܶܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܫܪܳܪܳܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܶܬܪܕܺܝ ܘܳܐܦ ܕܳܢܺܝܶܐܠ ܘܺܝܠܶܦ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܝܰܬ ܐܳܦܠܳܐ ܠܒܽܘܥܳܪܳܗ̇ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܥܠܘ ܗܘܰܘ ܠܒܽܘܩܝܳܢܳܐ ܚܰܦܺܝ ܒܟܽܠ ܚܶܟܡ̈ܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܕܺܝܕܰܥ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܽܘ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܺܝ ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ܀ ܗܰܡܽܘܣܬܳܢ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܕܰܫܡܰܥ ܕܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܬܰܚܶܡ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ ܘܫܳܐܶܠ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܕܺܝܕܰܥ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ ܫܳܐܶܠ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܝܰܩܰܪ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܛܥܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܪܳܚܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ ܘܰܫܒܰܩ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܥܰܩܶܒ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܛܥܳܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܢ ܢܶܒܨܶܐ. ܛܥܳܐ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܘܶܐܫܬܰܪܰܚ. ܐܶܠܽܘ ܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܘܺܝܕܰܥ ܕܡܳܝܘܽܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܫ݀ܳܬܶܩ ܘܢ݀ܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ܀

ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܟܳܕ ܛܳܒ ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܬܒܰܥܘ ܘܰܐܦܺܝܣܘ. ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܡܫܰܒܚܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܶܐܗܝܶܗ ܒܕܶܚܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܒܫܶܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܩܶܒܢܳܗ̇܀ ܩܰܛܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܐܶܡܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܺܝܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܘܫܰܠܚܶܗ ܠܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܦܰܠܛܽܘܗܝ ܠܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܪܥܳܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ܀

ܬܶܒ ܠܳܟ ܒܰܓܽܘܢܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܰܒܕܘܽܟܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܢܳܦܶܩ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܀ ܟܰܕ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܘܢܳܨܶܝܢ ܘܪܳܝܒܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܩܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܦܺܝܫܘ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܛܳܝܦܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܙܶܠ ܬܽܘܒ ܒܥܺܝ ܟܶܢܫܳܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܫ̇ܠܶܐ̣ ܘܰܫܦܶܐ ܘܰܐܥܶܠ ܫܕܺܝ ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܬܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܬܶܒ ܠܳܟ ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܒܬܰܩ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܢܶܝܢ. ܫܠܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܘܫ݀ܳܓܫܺܝܢ. ܚܰܕ ܐܶܬܪܒܶܨ ܬܰܡܳܢ. ܘܪܳܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ. ܒܨܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܢܳܢܳܗ̇ ܡܥܰܘܰܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܦܬܰܚ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܠܚܰܒܺܝܒܳܟ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܚܽܘܕ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܝܰܠܦܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܣܰܓܺܝ ܛܥܳܐ ܕܰܣܒܰܪ ܕܶܐܫܟܚܳܟ. ܒܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗ̱ܘ ܨܺܝܪܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܪܶܫܘ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܪܶܟܘ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܟܶܢܫܰܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ܀ ܠܢܰܦܫܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܠܽܘ ܣܦܰܩܢ ܐܰܘܦܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܛܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܟܰܕ ܕܳܡܝܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܠܺܐܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܡܶܪܫܰܡ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢ ܛ݀ܳܥܶܝܢ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ. ܐܰܠܦܶ݀ܬ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܟܽܘܪܳܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܢܶܕܰܥ ܕܚܰܕ ܗܽܘ. ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܰܠܦܽܘܢ ܒܪܺܝܬܰܢ ܒܐ̱ܪܳܙ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܳܗ̇ ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ ܬܶܦܪܽܘܫܝ ܕܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܕܢܰܚ ܠܰܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܰܐܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܟܬܳܒܶܗ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ ܫܪܳܓܳܐ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܩܳܥܶܐ ܠܚ̈ܰܙܳܝܶܐ. ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܀ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܝܳܠܶܦ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܠܶܦ ܡܶܬܚܫܶܒ ܒܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ. ܦܰܚܶܡ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܺܐܠܰܦ ܟܽܠ. ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܬܟܰܢܶܐ ܛܳܥܝܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܀

ܥܰܛܠܳܐ ܗܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܪܫܶܐ ܠܒܽܘܪܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܕܰܢܨܽܘܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܘܢܶܚܫܽܘܠ ܕܠܳܐ ܚܳܟܶܡ. ܡܨܶܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܪܳܫܶܐ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܢ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦ. ܒܗܳܝ ܦܠܰܛ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܕܰܦܠܰܛ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܦܠܶܛ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܕܳܢܽܘܗܝ܀ ܐܰܘܪܶܟ ܘܰܐܪܫܶܠ ܠܶܗ ܠܢܽܘܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܗܶܐ. ܚܠܳܦܰܝܟ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܥܰܡܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܒܪܶܗܛܶܗ ܘܠܳܐ ܪܳܓܶܫ. ܒܰܙܰܚ ܒܡܰܪܳܚܳܐ ܘܛܳܥܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܙܕܟܶܐ ܒܕܺܝܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܕܢܳܓܶܕ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܢܓܶܕ ܕܨܰܝܳܕܳܐ܀ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܣܦܰܩ ܕܰܢܡܽܘܫ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܳܐܰܪ ܨܒܳܐ ܕܢܶܨܪܶܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܳܝܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܽܘܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܦܳܥܶܗ ܐܰܛܥܝܶܗ ܘܫܳܘܰܪ ܘܡܶܫܬܰܥܠܶܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܢܡܽܘܫ ܐܳܐܰܪ. ܕܗܰܘܦܶܗ ܡܒܰܕܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܡܰܝ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܣܒܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܰܗܪܶܗ ܡܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܕܢܶܒܨܶܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܡܰܥܡܪܰܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܥܳܬܰܢ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܡܛܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܶܒܨܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܓܳܚܰܬ ܒܐ̱ܪܳܙ ܓܺܝܚܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘ. ܒܰܦܪܰܬ ܪܫܺܝܡ ܦܪܳܝܳܗ̇ ܕܣܶܓܝܰܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇. ܒܦܺܝܫܽܘܢ ܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܘܦܰܘܫܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܗ̇. ܕܩܰܠܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܰܬ ܒܡܺܐܡܪܳܗ̇ ܢܶܣܚܶܐ ܘܢܶܣܰܩ ܒܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܥܶܒܪܽܘܢ ܢܽܘܢܶܝ̈ܗ̇ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܳܘ ܡܳܐ ܙ̇ܗܶܐ̣ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܕܰܙܟܳܐ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܶܗ. ܚܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܩܰܠܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܛܠܰܬ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܛܒܰܥܘ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܦܳܢܳܐ. ܕܙܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ܀ ܦܫܰܛ ܢܽܘܚ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܰܪܫܰܡ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܺܝܢ. ܚܬܰܡ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܫܰܪܺܝ ܒܗܳܢ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܫܰܡܶܫ ܬܪܶܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܺܝܢ. ܕܰܐܦܛܰܪ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܙܰܡܶܢ ܐܳܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܠܕܳܪܳܐ ܩܒܰܪ ܣܳܒܳܐ. ܘܪܰܒܺܝ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܀

ܦܶܪܚܰܬ ܒܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܶܠܦܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܣܶܡܟܰܬ. ܥܰܠ ܬܰܝܡܢܳܐ ܛܳܣܰܬ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܫܚܰܬ. ܦܪܳܚܳܗ̇ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܦܳܪܶܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܘܣܳܓܶܐ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܳܪܽܘܩܳܗ̇܀ ܪܶܫܡܰܬ ܒܝܽܘܒܳܠܳܗ̇ ܢܺܝܫܳܐ ܕܢܳܛܽܘܪܳܗ̇. ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܣܰܦܳܢܳܗ̇ ܘܩܰܝܣܶܗ ܕܡܰܠܳܚܳܗ̇ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܡܪܰܟܶܒ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܕܰܝܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܘܢܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܳܪܽܘܩܳܗ̇܀ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܝܳܬܳܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗܝ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܣܬܰܦܰܩܘ ܥܽܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܐܶܣܬܰܦܰܩܘ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܣܰܝܶܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ ܫܰܠܶܡ ܒܥܺܕܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ܪܶܥܝܳܢܝ ܗܳܐ ܦ̣ܗܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܒܡܳܡܽܘܠܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܢܽܘܚ ܕܳܐܦܶܢ ܛܶܦܰܬ ܒܡܳܡܽܘܠܳܐ ܐܶܠܦܶܗ ܘܟܶܘܶܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܢܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ. ܬ̇ܗܶܐ̣ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܐܶܠܦܳܐ ܠܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܕܗܳܐ ܛܳܒܥܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܠܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܶܐܡܰܬܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܫ ܕܥܰܠ ܡܳܢ. ܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܕܰܐܝܟܰܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܟܐܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܬܚܰܫܰܒ ܕܶܐܢ ܡܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܙܥܪܽܘܗܝ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܒܨܶܐ ܦܺܐܪܳܐ ܣܰܝܟܽܘܗܝ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܟܘܰܙ ܕܢܶܚܒܽܘܫ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܒܨܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܥܰܢ ܕܰܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܥܳܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܢܣܰܝܟܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܰܫܠܶܐ ܒܨܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܣܶܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܢܶܪܓܰܫ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܨܶܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܗ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܕ ܫܶܬܩܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܠܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܢܶܪܓܰܫ ܒܶܗ. ܝܗܰܒ ܠܶܗ ܠܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܒܪܶܗ ܘܠܰܒܫܶܗ ܘܰܐܣܩܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܚܣܰܡ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܘܪܒܶܗ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܡܰܓܳܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܚܣܰܡ ܒܳܐܕܳܡ ܘܗܽܘܝܽܘ ܚܣܰܡ ܒܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܢܰܟܠܶܗ ܘܰܐܫܦܰܪ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܒܳܗ̇. ܘܰܒܙܰܚ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܠܕܳܪܰܢ ܒܰܣܰܪ ܣܰܓܺܝ. ܕܰܐܚܬܪܰܢ ܘܡܰܝܶܩ ܒܰܢ. ܐܰܪܘܝܰܢ ܘܒܰܙܰܚ ܒܰܢ ܘܦܰܠܓܰܢ ܘܶܐܗܰܠ ܒܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܒܢܰܦܫܶܗ ܟܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܪܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܢܶܩܦܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܠܺܐܝܕܳܗ̇. ܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܠܳܗ̇ ܟܰܝ ܕܬܶܕܰܥܝ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܚ ܠܳܗ̇ ܟܰܝ ܕܬܶܪܓܰܫܝ ܕܳܐܦ ܙܰܦܪܰܐ(ܛܰܡܐܳܐ܆ ܡܣܰܝܒܳܐ) ܗ̱ܘ. ܕܟܽܠ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܫܟܶܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܒܫܺܝܕܳܐ. ܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܫܳܪܶܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܛܳܬܶܗ ܘܫܳܦܰܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܟܶܢ ܡܶܢ ܒܰܪ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܛܳܗ̇ ܢܶܩܦܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܒܶܫܒܳܒܳܗ̇ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܢܶܬܶܐܒܶܠ ܕܰܐܡܪܰܚܢܰܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܘܽܝܰܢ. ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܕܰܐܪܟܶܢܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܚܶܬܬ ܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܠܣܳܟܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܘܰܐܚܶܬܬ ܚܰܝܽܘܬܳܟ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܫ̣ܪܳܐ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܨܪܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܥܒܶܕܬ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܢܰܨܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܟ. ܕܶܐܬܳܬ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܳܬ ܣܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܕܶܢܚܳܐ ܘܫܽܘܘܕܳܥܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ. ܘܶܐܬܳܬ ܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܠܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܚܽܘ̈ܕܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܓ̇ܠܶܐ̣ ܕܶܢܚܳܟ ܘܝܰܠܕܳܟ ܐ̱ܢܳܫܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܐܦܗܺܝ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܫܩܰܠܬ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܗܳܐ ܡܰܠܶܦ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܥܰܘ ܘܰܣܒܰܪܘ. ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܗܽܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ܀ ܡܳܪܰܢ ܚ̣ܬܘܽܡ ܦܽܘܡܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܓܰܠܝܽܘܬܳܟ ܐܰܦܗܝܰܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܦܰܩܘ ܣܰܝܶܟܘ ܝܰܠܕܳܟ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܦܰܠܓܽܘܗܝ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܳܟ ܠܳܐ ܐܰܕܪܟܽܘܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܝܰܠܕܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܰܣ ܡܳܪܝ ܢܶܙܡܰܪ ܒܟܶܢܳܪܰܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܟܶܢܳܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܝܰܠܕܳܟ ܐܳܦܠܳܐ ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܡܨܶܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܰܢ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܨܶܒܥܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܪܫܽܘܡܝ ܘܬܶܟܬܽܘܒܝ ܒܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܡܨܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܐܰܚܽܘܕܶܗ ܢܶܟܬܽܘܒ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܫܬܪܰܥ ܠܶܫܳܢܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܰܕܰܪ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܩܪܶܝܟ ܒܰܫܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ. ܠܗܰܘ ܕܒܶܗ ܩܪܳܟ ܐܰܒܽܘܟ. ܕܒܶܪܝ ܗܽܘ ܩܪܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܥܡܰܕܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܥܡܕܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܽܘܚܳܦܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܕܰܓܶܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܪܽܘܚܳܦܗܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܰܡܶܫ. ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܡܰܕ ܦܰܓܪܳܟ. ܗܳܐ ܥ݀ܳܡܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܥܡܕܰܢ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܒܨܰܝܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬܡܰܗ ܕܶܐܢ ܨܳܐܰܪ ܐܳܦܶܢ ܣܽܘܣܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܨܶܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܩܰܢܺܝܛ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ. ܐܳܦ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܐܰܙܥܪܽܘܗܝ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܠܚܰܕ ܕܳܡܶܐ ܕܰܡܝܽܘܗܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܰܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܒܳܐܐܰܪ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܚܰܝܢܰܬ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܳܪܚܳܗ̇ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ. ܢܶܫܒܳܐ ܡܬܺܝܚ ܘܰܥܒܺܝܕ ܫܒܺܝܠܳܐ ܠܗܰܠܳܟܳܐ. ܘܰܙܗܺܝܪ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܰܓܡܳܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܙܽܘܗܳܪܳܟ܀ ܡܳܪܰܢ ܫܰܠܶܡ ܘܳܐܦ ܥܰܡܝ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܗܰܘ ܩܶܢܛܳܐ ܘܶܐܕܚܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܫܪܳܪܳܟ ܫ̇ܦܶܐ̣ ܘܰܬܪܺܝܨ. ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܦܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܠܡܥܰܩ̈ܡܶܐ ܥܰܣܩܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܦܫܰܛܘ ܘܰܢܦܰܩܘ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܛܰܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܢܕܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ܀

ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܒܰܪ ܡܳܪܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܦ. ܘܳܐܦ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܩܳܥܶܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܢ̈ܰܘܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܟܰܪܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܰܪܳܚܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ ܡܰܠܶܦ. ܢܶܟܐܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܫܰܠܡܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܝ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܫܰܘܦܳܟ(ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ). ܠܳܐ ܫܳ݀ܦܪܳܐ ܒܟܽܘܪܳܟ. ܕܫܽܘܦܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܶܐܢܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܓܰܠܦܰܬ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܺܐܠܦܺܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܘܗܝ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܛܳܐܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܗܽܘ ܫܶܡ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܣܳܗܶܕ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗ̱ܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܀ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܐ ܩܳܝ݀ܡܳܐ ܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܺܐܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܳܣ ܘܰܚܪܶܡ. ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܙܰܘܓܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܰܪܺܝܪܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܪܽܘܒ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܐ ܡܰܘܠܶܕ ܘܰܒܫܶܐܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܒܫܶܗ ܠܗܰܘ ܫܶܡ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܒܡܶܠܚܶܗ ܦܟܰܗܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܕܡܳܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܰܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܥܡܳܕܰܢ ܘܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܟ܀

ܡܰܠܶܠ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܒܳܕܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܩܳܠܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܠܶܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܰܠܕܶܗ ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܳܠܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܺܝ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܕܬܶܫܬܰܥܶܝܗ̇. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܢܳܐ ܫܓܺܝܫ ܡܰܡܠܳܠܟ ܣܳܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܓܳ݀ܥܶܨ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܩܳܢܶܛ. ܦܽܘܩ ܙܶܠ ܒܟܺܝ ܫܰܒܪܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܫܘܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܽܘܝܳܢܳܟ܀

ܡܳܢܳܐ ܡܰܚܣܰܪ ܠܶܗ ܕܪܳܫܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܩܳܥܶܐ ܕܺܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܢܳܟܶܦ ܘܰܐܘܠܶܕ ܘܠܳܐ ܟܳܘܶܙ. ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠ݀ܬܳܒܰܥ ܟܽܠ. ܦܽܘܩ ܙܶܠ ܬܒܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܕܩܰܛܠܳܟ ܒܠܶܫܳܢܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܩܳܛܽܘܠܶܗ܀ ܣܰܟܠܳܐ ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܚܠܽܘܕ ܬܪܶܝܢ ܝܰܡ̈ܡܺܝܢ ܫܦ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܠܰܠܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܗܪܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܦܶܝܢ. ܬܰܐܛܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܶܦ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܫܳܦܪܺܝܢ ܘܡܶܬܕܰܟܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܗܽܘܢ ܒܨܳܐ ܡܓܺܝܠܺܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܕܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܙܓܽܘܪ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܳܐ ܚܳܠܕܳܝܬܳܐ(ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒ. ܝܙ ܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ ܟܬܺܝܒ) ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܗܳܡܶܣ ܒܳܗ̇. ܡܨܶܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܫܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܕܚܰܠܝܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܗ̇. ܡܪܳܪܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܕܰܐܓܺܝܙܳܗ̇܀ ܡܰܢܽܘ ܠܒܳܒ̈ܳܬܳܟ ܐܰܦܺܝܣ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܬܰܨܶܕ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܙܺܝ̈ܘܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܨܒܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܨܰܠܶܦ ܢܚܽܘܪ ܬܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܠܰܘ ܕܢܶܒܨܶܐ ܚܳܪ ܙܺܝܘܳܐ ܣܘܰܚ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܥܰܘܰܪ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܓܰܐܝܽܘܬܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܺܐܰܬܺܝ̈ܩܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܒܰܕܶܩ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪܶܐ ܘܰܓܒܺܝܠ. ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܨܒܳܐ ܘܰܐܟܬܶܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܺܝܘܝ ܙܳܕܶܩ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܠܦܽܘܗܝ ܢܰܐܠܶܦ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܒܰܪ ܕܰܥܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ ܣܪܺܝܩ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ. ܐܳܦ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܛܰܥܡܶܗ ܘܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܐܪܳܐ ܠܡܰܢ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܡܺܝܬ. ܡܰܢܽܘ ܒܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܚܰܟܶܡ ܟܽܠ. ܘܡܰܢܽܘ ܒܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ. ܘܡܰܢܽܘ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܦܚܰܡ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܦܺܝܣܶܗ ܬܽܘܒ ܕܓܰܒܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܝܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܡܰܪܳܚܳܐ. ܐܰܘ ܗܰܒ ܕܟܳܦܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܗܰܒ ܕܙܺܐܦܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܣܶܝܡ ܕܗܶܕܝܽܘܛܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܶܛܠܰܬ ܕܒܰܨܽܘ̈ܝܶܐ ܘܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܳܡܰܬ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܙܳܟܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܢܳܐ ܫܪܶܟ ܡܶܟܺܝܠ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܳܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܺܡܰܪ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܡܕܰܓܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܰܐܘܠܶܕ. ܘܛܰܫܺܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܐܣܒܪܰܢ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܦܰܩ ܘܰܐܘܠܶܕ. ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܰܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܡܳܢܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܬܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܘܣܦܺܝܢܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܠܟܽܠ ܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܐܰܘܣܶܦܰܬ ܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ. ܘܰܐܣܶܦܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܬܢܰܝܬ ܕܰܟܬܝ̈ܺܒܳܢ. ܫܰܠܺܝܬ ܕܡܶܫ̈ܬܰܓܫܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܟ܀ ܡܳܪܰܢ ܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܰܝ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܟ. ܘܡܰܙܶܓ ܘܰܐܩܶܦ ܡܳܪܝ ܣ̈ܶܕܩܶܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܫܰܝܶܢ ܘܪܰܥܳܐ ܬܽܘܒ ܓ̈ܰܒܶܐ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܟܺܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܗܡܺܝ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܪܫܽܘܡ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܘܢܶܟܬܽܘܒ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܶܚܒܽܘܫ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܫܰܪܒܳܐ ܕܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܟܬܶܒ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܶܐܬܬܣܶܝܡ ܒܰܐܪܽܘܢܳܐ. ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܟܶܫ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܕܪ̈ܳܫܶܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܣܰܟܺܝܢܳܐ. ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܢܦܰܠ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܳܒ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀

ܡܰܢ ܟܰܝ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܕܙܳܥܰܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬܽܘܒ ܬܶܩܢܰܬ. ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܫ݀ܳܬܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܠ̈ܳܚܶܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܳܝܳܐ܀ ܡܶܫܦܰܪ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܟܰܝ ܩܪܳܒܰܢ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܚܳܣ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܡܒܰܙܰܚ ܘܡܰܗܶܠ ܒܰܢ. ܛܳܒܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܰܬܢܳܐ ܘܰܬܠܶܬ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܢܶܣܓܽܘܢ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܥܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ ܡܰܛܥܶܐ ܕܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܢܰܟ̈ܦܶܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܒܕܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܰܕܪܼܰܫ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܐܳܦ ܠܰܘܛܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܛܥܶܐ ܠܰܡ ܥܘܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܬܶܒ ܕܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܫܘܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܩܰܛܶܠ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܰܨܰܚ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܣܰܓܺܝ ܠܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܢܨ̈ܰܝ ܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܦܽܘܡ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ܀ ܡܳܢܳܐ ܫܪܶܟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܩܺܝܡ ܠܳܐ ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܦܩܰܕ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܠܰܡ ܟܶܢ ܢܶܬܓܙܰܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܢܶܩܪܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܢܰܗܰܪ ܐܰܗܡܰܘ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܫܡܰܥ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܢܶܫܒܽܘܩ ܕܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܕܰܒܪܳܐ ܘܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܡܦܰܣܰܝ̈ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܗܺܝܪ̈ܰܝ ܒܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܥܰܠܶܐ ܠܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܓܰܫ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܦ̈ܰܠܦܳܠܶܐ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܝ ܢܫܶܡܥܽܘܢ ܒܟܰܪ̈ܝܳܘܬܳܐ. ܕܟܽܘܠܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̱ܘ ܕܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܫܳܠܡܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܪܶܝܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ ܘܰܡܛܺܝ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܠܰܝ ܗ̱ܘ܀

ܡܰܢܰܥ ܦܪܰܚ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܪܽܘܩ ܫܰܦܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܣܰܩ ܚܽܘܪ ܒܶܗ ܒܰܒܪܳܐ. ܘܚܽܘܪ ܒܶܗ ܘܚܽܘܪ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܚܙܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܕܳܡܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܒܪܳܐ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ܀ ܡܢܺܝ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܪܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܚܫܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܚܫܶܒܘ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܕܰܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܶܬܬܢܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ ܟܰܕ ܛܳܒ܀

ܡܢܰܝܢܰܢ ܘܶܐܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܒܚܰܕ ܠܚܽܘܕ ܡܰܬܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܪܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܫܰܒܢܰܢ ܘܠܳܐ ܐܰܘܦܝܰܢ ܕܰܐܒܳܐ ܒܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ. ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܟܽܠ ܢܶܓ̈ܕܺܝܢ ܒܪܳܐ ܐܰܟܪܙܽܘܗܝ ܐܰܟܚܰܕ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܶܓܥܽܘܪ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܪܶܗ ܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥ. ܕܰܐܒܳܐ ܣܗܶܕ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܩܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܐܶܬܕܪܶܟ ܕܡܳܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܝܰܡܳܐ ܗܘܳܐ ܪܟܽܘܒܶܗ ܘܳܐܐܰܪ ܠܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܝܺܠܰܦ ܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗ̱ܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܫܰܡܶܫܘ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐܡ̈ܗܳܬܶܗ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܥܰܒܕܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܫܶܬܩܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܰܡܪܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ  ܘܫܳܛܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܶܐܬܦܰܠܦܰܠܘ. ܢܚܶܬ ܬܽܘܒ ܘܕܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܦܽܘܠܦܳܠܳܐ. ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܛܥܳܬ݂ ܕܰܚܙܳܬ. ܪܶܙܦܰܢ ܠܘܳܬ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܝܶܕܥܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܩܰܪܶܒ ܠܦܽܘܠܦܳܠܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܚܽܘܠܳܠܳܐ܀ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܶܗ ܡܶܬܕܪܶܟ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟ ܝܳܪܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܺܨܶܦ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܥܰܒܕܶܗ ܚ̣ܙܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܚ̣ܙܳܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܕܪܰܡܝܳܐ ܟܐܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܶܐܫܳܬܳܗ̇. ܠܰܚܡܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܕܰܚ̣ܣܰܪ ܘܣ̣ܰܒܰܥ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܠܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܡܙܺܝܓ ܘܰܚܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܘܰܠܥܰܒܕܶܗ. ܙܰܡܢܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܓܥܰܨ ܗܘܳܐ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܐܦܨܚܳܗ̇ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܘܳܐܦ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܐܓ̈ܳܢܶܐ. ܕܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܦܰܓܪܶܗ ܢܕܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܰܒܪܗܽܘܢ ܦܰܣܩܽܘܗܝ ܕܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܫܳܛܽܘܗܝ. ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܫܰܩܠܶܗ ܐܳܦ ܗܰܘ ܟܰܪܡܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܕܩܰܠܶܣ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܦܘ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܢܣܰܒܘ. ܘܫܰܢܶܩ ܠܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܚܶܛ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܘܚܰܒܶܠ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܟܐܳܐ ܒܰܟܦܺܝܪܳܐ ܕܟܰܕ ܒܠܰܥ ܐܰܝܠܶܠ ܒܦܘܽܡ ܫ̈ܺܐܕܰܘܗܝ: ܕܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ܀

ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܘܰܠܺܐܝ ܕܰܠܒܶܫ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܗܦܰܟ ܐܰܠܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚ̣ܙܰܘ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܰܢ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܬܟܣܶܣܘ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܣܒܰܪ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗܘ܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܕܳܝ݀ܢܺܝܢ ܡ̈ܶܠܰܘܗܝ. ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܗ̱ܘ ܢܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܟܡܺܝܢܺܝܢ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܕܟܶܐܡܰܬ ܒܥܶܠܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܥܡܰܠ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܘܳܠܺܝܬܳܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܪ̈ܺܝܪܶܐ ܫܡܰܥܘ ܘܰܐܫܰܪܘ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܫܡܰܥܘ ܘܰܕܪܰܫܘ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ. ܕܪܳܫܗܽܘܢ ܓܠܰܙ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܓܠܙܰܢ ܘܳܐܦ ܠܰܢ. ܕܪܳܫܰܢ ܕܠܳܐ ܢܰܫܰܪ܀ ܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܫܪܺܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܟܰܕ ܕܳܪܫܺܝܢ ܦܰܩܪ̈ܶܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܣܒܰܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܡܬܽܘܡ ܡܨܶܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡܶܬܚܶܗ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܣܶܡܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܣܶܡܳܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܩܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܒܫܽܘܐܳܠܶܗ ܚܽܘܨܦܳܐ ܕܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܐܳܘ ܠܳܟ ܦܣܺܝܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܩܒܺܝܥ ܘܰܙܩܺܝܦ ܠܡܳܪܶܗ ܡܥܰܩܶܦ ܗܘܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܬܠܶܐ ܚܙܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܚܝܰܢ ܕܗܰܝܡܶܢܢܰܢ ܕܰܣܠܶܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܦܺܝܣ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܛܰܥܢܽܘܗܝ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܡ܀

 

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܚܶܡ ܒܪܶܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܝܰܠ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܣܶܩ ܫܰܪܒܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܠܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܟܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܦܺܐܪܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ܀ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܟܺܝܢ ܟܽܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܢܨܽܘܪܳܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗ̱ܝ. ܢܦܰܫܶܩ ܐܳܦ ܓܺܝܓ̈ܠܶܝܗ̇ ܚܰܝ̈ܳܢ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܐܰܪ ܚܠܳܦ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܒ̇ܪܳܐ ܝܳܬܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܗܳܦ̇ܟܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܕܠܳܐܪܒܥܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܐܰܪܒܥܳܐ ܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܚܰܕ ܗܘ ܐܰܬܰܪ ܚܳܐܰܪ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܕܣܝܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܗܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܫܰܚܠܶܦ ܟܰܝ ܕܢܶܦܫܰܠ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢܽܘ ܕܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܶܗ܀ ܡܰܠܶܠ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܨܰܠܡܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐܝܶܠ ܘܨܽܘܪܬܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܡܰܢ ܚܙܳܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܢ ܣܝܳܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܪܶܝܢ ܘܰܐܪܺܝܟܺܝܢ ܘܓܰܘܢܗܽܘܢ ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܕܓܶܫܰܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܡܶܬܬܡܺܝܫܳܐ ܠܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܩ ܘܰܒ̣ܨܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܬܺܝܚ ܘܙܶܠ ܡܫܽܘܚܳܝܗܝ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܕܰܢܗܰܦܟܳܟ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܡܫܰܚ ܟܽܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܫܰܚ ܠܶܗ ܗܽܘ ܘܰܚܒܰܫ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܢܚܶܒܫܶܗ ܡܶܕܶܡ܀

ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܬܽܘܡ ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܰܢܟܺܝܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܪܳܡ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܟܽܘܠܳܠܶܗ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܬܡܰܠܰܠܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܘܶܬܡܰܠܰܠ. ܒܨܳܬܳܐ ܗܽܘ ܨܒܺܝܬ ܐܶܬܟܽܘܤ ܕܶܐܢ ܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢܳܗ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܐܰܟܝܰܢ ܝܳܬܶܗ܀ ܟܡܳܐ ܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܺܝ ܕܰܢܡܽܘܫ ܐܰܘ ܢܶܚܒܽܘܫ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢ ܥܣܶܩ ܘܰܥܛܶܠ ܕܬܶܒܨܶܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܡܚܰܬܶܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܥܶܬܶܗ ܒܪܶܝ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܗܶܕ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܽܘܩܳܒܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܠܰܓܡܳܪ܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܺܐܠܰܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܦܶܗܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܢ. ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܰܨܶܕ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܺܝܣ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܦܶܗܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܽܘܒ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܶܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡܶܡܬܽܘܡ܀

ܡܶܢܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܽܐܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܰܘܕܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܦܺܝܣܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܺܝܣ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܳܟܰܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܕܬܰܘܪܶܒ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܕܪܳܫ ܘܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܫ ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܬܶܒܨܶܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܒܨܰܝܬܳܗ̇ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܢܺܝ̈ܙܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܐܟܚܰܕ ܡܙܺܝ̈ܓܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܳܪ̈ܫܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܘܶܐܢ ܙܳܟܝ̈ܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܬܘܬܶܗ. ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܥܳܕܪ̈ܳܢ ܚܕܳܐ ܠܚܕܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܒܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܕܣܶܦܩܰܬ ܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܒܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܡܰܠܠܽܘܗܝ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐ̱ܚܝܳܢܰܢ ܗ̱ܘ ܟܝܳܢܶܗ ܟܢܳܬܰܢ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܡܰܪܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܒܨܰܘ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ. ܕܰܐܓܺܝܠܘ ܫܕܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܥܰܒܝܶܗ ܠܶܒܰܢ ܘܺܝܩܰܪ ܘܶܐܬܬܰܚ̣ܬܺܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܚܕܺܝܬ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܣܰܝܶܟ ܕܰܟܡܳܐ ܫܬܶܩ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ. ܕܰܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܒܰܫ ܕܪܳܫܶܗ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܟܰܕ ܚܰܣܕܽܘܗܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܐܝܟܰܘ ܛܽܘܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܒܰܥ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒ ܕܰܐܝܟܰܘ ܡܳܡܽܘܠܳܐ ܕܢܰܟܶܣ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐܒܪܳܗܳܡ ܢܶܚܙܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ. ܕܦܰܟܪܶܗ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܣܳܡܶܗ. ܠܳܐ ܬܒܰܥ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒ. ܠܳܐ ܕܪܰܫ ܘܠܳܐ ܫܰܐܶܠ. ܕܰܐܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܘܳܕܝܳܐ ܘܰܐܝܟܰܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܚܰܡܠܶܗ ܐܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܫܰܡܛܳܗ̇ ܠܣܰܟܺܝܢܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܫܬܶܩ ܐܰܒܪܳܡ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܗܰܘ ܣܳܒܳܐ ܫܬܶܩ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܢܰܡܪܰܚ ܘܕܰܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩ ܐܺܝܣܚܳܩ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܘܬܶܣܒܰܪ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܗܘܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܕܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܰܕܪܶܟ ܕܕܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܟܶܦ ܕܢܶܚ̣ܨܰܦ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܥܶܣܪܳܐ ܐܰܫܦܶܗ ܠܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܰܡܠܶܠܗ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܫܶܬܩܶܗ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ܀ ܡܰܠܶܠ ܕܰܥܕܳܪ ܗܘܳܐ ܘܰܫܬܶܩ ܕܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ. ܘܰܢܛܰܪ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܦܰܢܺܝ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܬܒܰܥ ܢܰܦܫܶܗ. ܚ̣ܳܒܘ ܐܰܪܒܥܳܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܚܛܰܦܘ ܡܶܢܶܗ ܘܣܰܝܒܰܪ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܝܐܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܕܫܰܡܥܽܘܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܠܝܳܗܽܘܒܳܗ̇. ܘܰܐܫܰܪܘ ܠܟܳܬܽܘܒܳܗ̇. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܫܰܡܥܽܘܗ̇ ܒܢܰܝ̈  ܛܘܽܥܝ݂ܰܝ݂ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܽܘܝܳܩܳܐ ܐܶܣܬܠܺܝܘ ܕܒܰܙܰܚܘ ܒܳܗ̇܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܝ̈ܰܬܺܝܩܰܣ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢ ܠܰܢ. ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܕܪܰܫܘ ܘܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܩܰܠ̈ܩܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܕܪܳܫܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܥܰܬܰܩ. ܫܽܘܚܬܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܒܶܩ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܒܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܢ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܬܪܰܥ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܽܘ. ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܒܪܳܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ ܝܺܠܰܦ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܓܰܒܳܐ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܠܰܡܕܳܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܬܶܬܡܬܰܚܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܰܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܩܳܐ ܠܡܶܡܛܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܗ̇܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܳܐܶܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܪܫܶܐ ܩܳܠܶܗ ܕܪܰܫܶܐ ܟܽܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܨܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܰܠܦܰܪܙܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܟܺܐܒܶܗ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܒܰܣܒܶܣ ܠܶܗ ܡܰܫܰܪ ܐܳܦ ܠܰܟܘܳܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܫܰܢܶܩ ܠܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܶܗ ܠܣܶܦܪܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܒܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܘܬܳܢܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܰܫܰܪ ܠܦ̈ܶܬܓܳܡܰܘܗܝ ܘܢܶܫܠܰܡ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܫܽܘܐܳܠ. ܘܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܣܦܰܩܘ ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܝܰܠܕܶܗ ܗܽܘ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܒ̣ܨܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܳܫܰܬ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܳܐ ܟܰܝ ܚܳܡܶܠ ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܗ ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܡܣܰܦܶܩ ܒܬܶܢܝܳܢܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܟܳܢܶܫ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܣܳܓܶܐ ܒܗܶܓܝܳܢܳܐ ܙܳܥܰܪ ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ. ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ. ܕܰܐܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܦܺܝܩܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܣܓܳܐ ܣܰܓܺܝ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܢܳܣܶܒ ܘܠܐ ܡܳܠܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ. ܒܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܰܨܶܕ ܒܙܺܝܘܶܗ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܕܨܰܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡܳܢܽܘ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܟܽܠ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܳܐ݀ܶܟ ܟܽܘܠܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܶܐ ܚܰܝܠܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܶܢܥܽܘܠ ܠܓܰܘܶܗ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܰܢܼܓܽܘܫ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܬܡܺܝܫܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܒܺܐܝܬܝܳܐ ܫܪܶܐ ܟܽܘܠܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܬܡܺܝܫܘ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܳܦܩܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܳܐܶܬ ܒܫܽܘܢܳܝܳܗ̇. ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܦܳܪܰܚ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܕܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܐܺܝܬܘܗܝ܀ ܡܰܢܽܘ ܒ̣ܨܳܐ ܠܕܰܡܟܳܐ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܕܳܡܶܟ ܪܳܗܶܛ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܦܳܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܶܠ̈ܡܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܦܗܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܰܕܥܳܐ ܕܗܳܐ ܥܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܟ ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܥܶܗܰܕ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚ̣ܙܳܐ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܛܥܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܡܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܚ̣ܙܳܬ ܚܶܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚ̣ܙܳܬ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓܫܰܬ ܕܰܚ̣ܙܳܬ. ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܥܽܘܗܕܳܢ ܢܛܰܪܬܶܗ ܠܟܽܠ ܕܰܚ̣ܙܳܬ. ܥܰܕ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܦܶܠܓܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡܰܥܗܶܕ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܡܰܛܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܕܐܽܘܪܚܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܙܰܘܥܳܐ ܘܠܳܐ ܕܳܐܶ݀ܠ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܠ̈ܳܟܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗ̱ܘ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܚ̈ܳܝܶܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܰܠܶܠܝ ܘܦܰܫܶܩܝ ܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܫܪܶܐ ܓܰܙܶܟܝ. ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܟܰܝ ܥܳܡܪܰܬܝ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܒܶܨܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܝ ܓܡܰܪ ܣܳܟܳܗ̇. ܝܰܠܕܰܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܡܰܒܽܘܥܶܟܝ ܡܰܘܠܶܕ ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܗܳܐ ܪܳܦܬܺܝܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ܟܝ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܟ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ. ܬܺܐܠܦܺܝܗ̇ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ. ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܝܰܩܰܪ ܒܓܰܘ ܫܶܬܩܳܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܗ݀ܳܦܟܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܶܬܓܰܫܡܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܶܫܪ̈ܶܐ ܘܰܣܦܺܝ̈ܢܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܶܙܟܶܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܚܶܟܡܬܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܒܬܶܢܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܦܳܗܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܕܳܐܦ ܓܶܫܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܫܰܢܝܰܬ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܐܽܘܚܕܳܢ ܠܺܐܝܕܳܐ ܕܳܐܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܰܪܺܝ ܒܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܘܫܰܠܶܡ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܢܶܙ ܒܬܰܕܡܽܘܪܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܒܳܨܶܐ ܕܠܳܐܝܢܳܐ ܐܰܬܰܪ ܫܪܶܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܣܘܳܬܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܗܰܘܦܳܐ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܝܰܩܕܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܫܪܳܝܗܝ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܪܰܒ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܀

ܡܳܐ ܕܛܳܒ ܒ̣ܨܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܶܐܢ ܒ̣ܨܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܫܒܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܡܳܪܶܗ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܫܺܝܛ ܫܡܶܗ ܕܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܕܪܳܫܶܗ ܫܺܝܛ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܠܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪܝܳܐ ܘܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܬܽܘܡ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܣܰܩ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܘܳܐܦ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܙܳ݀ܐܶܠ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܘܠܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܠܰܡܚܺܝܠܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܢܶܡܛܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܙܰܟܰܝ. ܟܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܰܘܡܶܗ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܪܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ܀ ܡܰܠܶܠ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܦܰܫܶܩ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܬܰܪܓܶܡ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܰܕܪܽܘܫ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܫܰܐܶܠ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܐܟܶܣ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܒܨܺܝ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܪܺܝ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܬܰܠܡܶܕ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܢܰܗܰܪ ܒܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܀ ܡܰܠܶܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܘܡܰܣܓܶܐ ܠܳܟ. ܒܰܪܶܟ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܝܟ ܥܰܒܕܳܟ. ܐܰܘܪܶܒ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܫܒܳܟ. ܣܰܟܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܙܰܡܢܳܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܘܰܩܪܳܟ ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܳܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܡܺܝܛ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܕܪܳܫܳܟ ܘܠܶܫܳܢܳܟ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪܺܝܢ. ܛܥ̈ܽܘܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒܺܝܢ. ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܢܰܨܺܝܚܺܝܢ. ܐܶܬܕܰܪܫ ܚܰܠܳܫܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܽܘܣܳܡܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܬܚܶܩ ܬܺܐܠܰܦ ܕܪܳܫܳܐ ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܦܰܠ̈ܳܚܰܘܗܝ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܟܶܢ ܡܶܬܓܒܶܠ ܬܰܡܳܢ ܗܶܡܣܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܟܢܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܟܰܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܬܳܐܓܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܒܶܠ ܠܰܡ ܐܰܘܪܒܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀ ܡܰܠܟܰܢ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܰܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܦܬܰܚ ܘܒܰܕܰܪ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ. ܕܥܳܒܰܪ ܘܕܰܡܩܰܘܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܪܶܚܡܬܶܗ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܩܠܶܗ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܢ. ܡܰܘܗܒܰܬ ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܶܗ܀

ܡܳܢܳܐ ܪܡܳܐ ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܫܚܳܩܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢܳܐ. ܗܶܡܣܳܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܘܣܳܟܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܚܣܳܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܝܫܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܰܛܶܐܒ ܠܰܢ. ܛܢܳܢܳܐ ܠܒܶܫ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܰܘܒܕܰܢ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܫܳܓܶܫ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܦܽܘܩ ܙܶܠ ܒܨܺܝ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܟܢ̈ܰܘܳܬܳܟ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܒܨܺܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܬܶܕܰܥ ܫܒܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܒܨܺܝܗ̇ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܗ̇ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܘܡܽܘܫܳܝܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܛܰܝܰܒ ܠܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܰܢ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܰܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܢܳܨܶܝܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܡܳܐ ܢ̣ܨܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܚ̣ܪܺܝܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܗܳܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܳܨܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܐܰܥܡܕܳܟ ܘܰܐܝܡܶܟܳܐ ܫܩܺܝܠܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܣ݀ܳܗܶܕ ܕܠܳܐ ܬܰܥܡܕܳܟ ܐܺܝܕܶܐ ܕܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܓ̈ܰܒܶܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ܀

ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܪܰܝܢܰܢ. ܩܽܘܫܬܳܐ ܛܠܰܡܘ ܗܘܰܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܢܳܨܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܫܰܘܳܝܽܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܣܪܳܗ̇ ܘܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܥܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܗ̇. ܐܰܡܬܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܟܪܙܽܘܗ̇ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܙܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܳܡܳܐ ܗܝ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܕܪܽܘܫ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܕܽܘܚܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܶܟܬܒܽܘܢ ܠܰܢ. ܘܰܓܠܰܘ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܥܳܒܶܕ. ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܟܬܶܒܘ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܒܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܓܠܰܘ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܕܰܣܕܰܪ ܚ̣ܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܛܰܟܶܣ ܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܫܰܒ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܓܠܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܢܶܩܪܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܢܰܘܕܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܟܰܣܝܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܠܨܰܬ ܕܢܶܒܨܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܢܚܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܐ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܩܰܒܶܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܘܶܐܬܡܰܥܰܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܪܡܶܐ ܠܚ̈ܰܝܶܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܢܶܒܨܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܟܡܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܡܰܠܶـܠ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܝ̈. ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܕܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳ̈ܠܶܐ ܒܰܕܰܪܘ ܫܕܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܠܬܶܗ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܒܕܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܚܫܰܠܢܰܢ ܒܳܗ̇. ܩܰܘܡܳܐ ܣܢܰܝܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܣܛܰܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ̇ ܕܚ̣ܳܒܢܰܢ ܠܳܗ̇. ܫܩܰܠܢܰܢ ܕܚܰܩܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܪܳܒܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܩܛܰܠܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ. ܒܳܗ̇ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܣܢܰܝܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܚܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܒܕܳܢ ܙܰܡܶܢܢܰܢ܀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪܕܳܬ ܡܶܢ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܡܶܡܬܽܘܡ ܫܰܓܫܽܘܗ̇ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܐܶܫܬܝܰܬ ܕܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܐܳܦ ܗܺܝ. ܘܥܶܠܰܬ ܬܰܐܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܠܰܚܬܳܗ̇ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܦܠܰܓ ܥܳܢ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܠܠܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܕܪܳܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܠܳܐ ܪܳܥܶܝܢ. ܠܫܰܡܺܝ̈ܢܽܘܬܳܐ ܐܶܟܰܠܘ. ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܶܠܘ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܶܝܘ ܘܰܬܒܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܨܰܒܘ ܘܛܰܥ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܘ܀ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܟܰܬܒܳܗ̇. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ. ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܨܳܪ ܠܰܢ ܒܗܳܝ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܫܰܟ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܢܶܣܬܰܟܪܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܣܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܰܨ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܗܽܘ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܟܽܘܠܳܐ ܝܺܠܶܕ ܕܝܰܠܕܳܐ ܢܫܰܡܰܗ ܘܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܒܰܕ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܰܛـܥܶܐ ܠܰܢ ܟܰܝ ܨܒܳـܐ. ܕܢܰܫܦܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܨܒܳـܐ ܘܰܥܫܰܩ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܚܳܣ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܠܶܗ ܫܶܦܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܰܕܢܶܥܫܽܘܩ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܳܠܘܽܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܛܰܫܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐ. ܡܰܢ ܟܰܝ ܩܫܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܦܰܪܣܝܳܗ̇ ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܠܳܗ̇܀ ܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦ ܓܰܒܳܐ ܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܥܫܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܠܳܐ ܬܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܢܰܫܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܰܒܪܶܗ ܒ̣ܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܫܰܪܰܪ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܒܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܟܰܢܝܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܬܟܠܰܢ ܕܝܰܠܕܶܗ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܐܰܘܕܥܰܢ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܕܠܰܘ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܥܰܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܒܣܽܘܪ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܛܥܰܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ܀ ܡܰܢܽܘ ܓܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܪܙܰܬ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܶܥܙܰܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܫܘܶܝܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܶܬܩܘ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܦܰܩܶܩܘ ܕܡܰܪ̈ܳܚܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܫܰܒܚܶܗ ܠܗܰܘ ܕܟܰܐܐܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܐܰܦܰܝ̈ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܰܠܘ ܫܒܽܘܩܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܫܰܡܰܗ ܗܽܘ ܥܰܠ ܒܪܶܗ. ܗܽܘ ܫܰܪܰܪ ܕܝܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܰܢ ܐܶܠܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܰܬܡܺܝܗ ܒܟܽܠ. ܕܳܐܦܶܢ ܝܰܠܕܰܢ ܝܺܠܺܝܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܽܘܒܰܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܘܦܶܗ(ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܕܕܰܩܢܳܐ). ܢܩܰܝܶܡ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܟܠܰܢ. ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܘܦܺܐܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܝܳܕܰܥ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܘܠܳܐ ܕܰܓܠܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܡܣܰܝܒܳܐ ܫܺܐܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܠܳܐ ܕܰܓܠܽܘܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܰܒܗܶܬܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܩܪܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܣܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢ ܝܺܠܶܦ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢܶܗ ܫܳܠܶܡ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܙܥܰܩ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܫܡܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܒܰܝܰܐܐ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܫܶܡ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܫ݀ܳܠܶܡ ܠܐ̱ܢܳܫܘܬܶܗ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܚܶܡ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܫ݀ܳܠܶܡ ܒܺܐܝܬܝܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܒܟܺܐܢܳܐ ܠܟܺܝܢܽܘܬܶܗ ܒܛܳܒܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܫ݀ܳܠܶܡ ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܠܺܝܓܳܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܫ݀ܳܠܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫ݀ܳܠܡܺܝܢ ܠܗܳܝ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܦܰܠܶܓ ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܒܳܒܶܠ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܕܰܡܛܰܝܢ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܢܶܛܥܶܝܘܗܝ ܠܕܽܘܘܳܕܳܐ. ܩܰܒܶܠܘ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܡܶܢܶܗ ܕܒܳܒܶܠ ܓܶܝܪ ܝܺܠܰܦ ܕܳܐܦܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܢܚܶܬܘ ܒܰܠܒܶܠܘ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܬܰܘ ܢܶܚܽܘܬ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܚܰܕ ܓܶܝܪ ܕܬܳܐ ܢܶܚܽܘܬ. ܒܺܝܫܳܐ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܒܰܠܒܰܠܘ ܒܰܠܒܶܠ ܒܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܥܺܕܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܳܒܶܠ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܕܗܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܶܬܬܥܰܫܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܗܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܛܳܒ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܦܢܶܐ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܰܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܥܰܨܶܐ ܠܰܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܪܳܪܰܢ ܫܳܪܶܐ ܘܳܐܣܰܪ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܪܰܚܝܳܐ ܡܠܰܟ ܡܳܪܰܢ ܠܨܰܘܪܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܐܟܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܝܠܶܢ ܕܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܫܳܓܫܺܝܢ ܒܫ̈ܽܘܐܳܠܶܐ. ܒܨܳܬܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܪܰܚܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܛܒܰܥܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܒܓܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܫܳܬܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܗܶܡܣܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ܀ ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܢܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܗ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܰܘܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܐܘ ܐܰܪܟܶܢܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܬܚܰܝܰܢ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܣܶܩܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܗ ܒܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܫܬܰܩ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܛܠܰܡ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܫܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܚܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܢܰܟܪܰܝ ܬܽܘܒ ܠܰܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ܀ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܓܳܕܶܫ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܨܶܐ ܓܳܕܶܫ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ ܘܠܶܗ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠ ܕܳܡܶܐ܀ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܝܺܠܰܦ ܠܰܒܪܳܐ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܐ̱ܚܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦ ܝܰܠܕܶܗ ܟܢܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܦܺܐܪܶܗ ܡܚܰܝܰܢ ܟܰܝ. ܐܰܘ ܢܰܒܥܕܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܠܰܘ ܒܪܶܗ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܩܥܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܬܩܶܗ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܒܙܰܘܓܳܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܚ̣ܠܶܦܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܥܶܩܳܪ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܦܺܐܪܳܗ̇ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܠܳܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܐܳܕܫܶܗ(ܦܺܐܪܳܐ܆ܐܰܘ ܙܢܰܝ̈ܳܐ) ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܟܰܕ ܡܦܰܩܚܺܝܢ ܦܩܰܚ̣ܘ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܦ ܕܶܐܢ ܓܶܝܪ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܝܰܠܕܳܐ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܥܰܒܕܳܐ ܢܶܬܡܢܶܐ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܰܐܘ ܩܳܡܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܒܬܰܩܢܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܥܰܠܘ ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܰܫܪܰܘ ܫܡ̈ܳܗܳܝܗܽܘܢ ܘܰܐܦܗܰܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܕܶܐܢܗܽܘ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܗܽܘ ܫܡܳܗ̇ ܕܢܶܫܠܰܡ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܩܳܗ̇. ܫܪܳܪܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܥܳܪܶܩ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܢܳܩܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܣܶܓܝܰܬ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܠܰܡ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܨܳܬܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܠܒܳܨܽܘܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܣܶܓܕܬܶܗ. ܕܚܳܣ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܡܩܰܘܶܐ ܡܬܽܘܡ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܪܳܗ̇ ܠܘܳܠܺܝܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܳܐܦ ܫܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܘܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܐܰܛܥܝܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܒܨܰܗܝܳܐ ܘܗܽܘ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܐܰܟܶܤ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܗܶܕ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܕܒܰܚ ܠܗܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܡܶܒܣܰܡ ܠܗܘܽܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܨܪܰܘ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܕܢܶܬܪܰܓܡܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܢܶܣܬܰܓܕܽܘܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܫܬܶܐܠ ܕܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܶܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܪܓܰܫ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܟܢܳܬܶܗ ܗ̱ܘ ܢܙܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܕܶܒ ܣܰܓܺܝ ܗܦܰܟ ܕܰܓܶܠ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܒܬܺܐܒܶܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܰܟܶܠ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܣܪܳܦܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܢܰܟܶܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܕܰܓܶܠ ܣܪܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܟܰܕܶܒ. ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܟܶܠ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪܰܪ ܓܰܠܺܝ ܗܘܳܐ܀ ܫܡܰܥ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܬܟܣܶܣ ܘܦܳܐܶܫ ܗܘܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܣܦܰܩ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܢܶܦܬ݂ܶܐ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܢܶܚ̣ܒܽܘܫ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܙܟܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܣܠܶܩ ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܟܽܠ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܶܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܢܳܬܰܢ ܫܰܕܶܠ ܟܰܕܢܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܟܢܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܒܪܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܕܰܐܓܗܝܰܢ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܟܢܳܬܰܢ ܗ̱ܘ. ܘܕܰܫܒܰܩܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܰܢ ܡܢܳܬܰܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ. ܠܰܐܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܒܪܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ ܩܰܪܶܒܢ ܣܶܓܶܕܬܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܢܽܘܗܪܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܚܟܰܡ ܕܳܐܕܳܡ ܩܪܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܫܦܰܪܘ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܣܳܡ ܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܬܟܬܶܒܘ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ. ܘܠܳܐ ܢܟܶܦܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܘܽܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܡܬܺܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܘܒܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܡܬܺܝܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܥܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܶܐܡܪܳܐ ܡܰܬܠܽܘܗܝ ܘܶܐܬܢܟܶܣ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܘܫܰܠܶܡ ܠܦܽܘܪ̈ܩܳܢܰܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܫܳܘܶܐ ܘܫܳܠܶܡ ܘܳܐܦ ܫܡܶܗ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܚܰܝܠܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܓܒܺܝܠܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܫܪܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ܀

ܡܶܢܶܗ ܕܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܶܬܟܣܶܣ ܕܕܽܘܘܳܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܦܶܐ ܘܫܳܠܶܡ ܟܽܠ ܫܶܡ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܥܒܳܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܫܡܳܐ ܟܰܝ ܕܟܽܠ ܩܰܝܳܡ. ܘܗܰܘ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܐܰܒܺܝܕ. ܠܳܐ ܐܶܒܰܕ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܘܰܦܢܰܘ܀ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܒܳܗ̇ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܬܒܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܕ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܓܼܶܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܡܰܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܝܰܠܕܶܗ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܦܠܺܝܓܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܒܪܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܺܐܪܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܶܗ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܟܰܪܙܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܛܥܶܡ ܥܰܒܕܳܐ ܒܫܶܡ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܡܨܶܐ ܕܡܶܬܕܪܶܟ ܛܰܥܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܥܡܶܗ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܗܶܦܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܗܰܦܶܟ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܒܶܕܘ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗ̱ܘ ܚ̈ܰܬܺܝܬܶܐ ܠܒܺܝܫ݀ܺܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܫܶܡܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܟܰܚ ܟܢܳܬܰܢ ܗܽܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܗܽܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܕܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܟܢܳܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܒܕܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܡܝܰܩܰܪ ܟܰܝ ܒܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܐܚܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܠܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܳܐ ܠܪܰܚܫܳܐ ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܕܰܓܶܠ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܫܡܰܥ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܓܳܠ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܫܶܡ ܛܥܺܝܡ ܘܰܚܠܺܝܡ ܘܗܰܘ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܦܰܟܺܝܗ. ܦܟܰܗܢܰܢ ܕܰܦܟܶܗܢܳܝܗܝ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܟܰܗ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܢܰܘ ܛܰܥܡܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܡܨܶܐ ܦܳܟܰܗ ܥܽܘܙܶܗ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܬܺܝܬܺܝܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬܪܶܩ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܝܰܢ ܠܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܡܨܶܐ ܥܳܡܶܕ. ܡܰܢܽܘ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܡܨܶܐ ܡܰܘܕܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ ܒܝܳܬܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܨܶܐ ܡܶܣܬܪܶܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܒܪܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܦܳܣܶܩ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܒܰܙܰܚ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܒܳܪܘܽܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܳܬܶܗ ܐܰܘܪܶܒ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܫܳܘܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܰܝܗܶܝܢ ܘܰܦܠܰܓ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܒܺܝܫ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܚܽܘܕ ܘܰܒܪܳܐ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܓܼܶܠܘ ܒܟܳܠܡܶܕܶܡ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܪܓܶܫ ܒܶܪܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܘܢܳܝܰܘ̈ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܕܐܳܠܨܳܐ ܣܰܓܺܝ ܦܳܝܫܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܒܥܶܕܳܢ ܕܺܝܐܰܬܺܝܩܺܝ ܐ̱ܫܛܳܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܕܰܢܚܰܬܡܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܚܳܟܶܡ ܕܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܪܳܐ ܘܰܐܓـܥܶܠ ܝܰܬܡܰܘ̈ܗܝ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܳܐܒܝ ܣܰܒ ܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܚ̣ܬܰܡ ܒܝܰܕ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܘ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܥܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܪܳܐ ܘܰܐܓـܥܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܢܰܫܪܽܘܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܠܶܗ ܨܪܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܨܪܳܝܗܝ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ ܒܰܕܰܪ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܢܶܫ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܪܳܒ ܐܰܘܕܺܝ ܥ̣ܪܰܒ ܘܰܟܬܰܒ ܘܰܚ̣ܬܰܡ ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܟ ܒܪܳܐ ܛܦܰܣ ܒܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܚܰܕ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ. ܗܽܘ ܢܛܰܪ ܐܰܣܓܺܝ ܕܩ̈ܳܠܰܘܗܝ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܠܬܰܚܬ ܐܰܙܺܝܥ ܫܶܡܫܳܐ ܠܥܶܠ ܐܰܚ̣ܫܶܟ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܥܳܐ ܘܰܚ̣ܬܰܡ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܝܺܠܰܦ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܫܶܡ ܐܺܝܬܝܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܕܰܫܡܶܗ ܘܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܢܰܠܒܶܫ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܰܫܡܶܗ ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܕܰܫܡܶܗ ܡܪܺܝܕ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܚܽܘܒܶܗ ܪܰܟܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܘܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬܪܡܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܪܳܟܢܺܝܢ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܘ̈ܢܳܝܰܘܗܝ. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܢܚܶܬ ܘܰܐܠܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ܀ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܒܰܕ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܳܐܦ ܒܰܫܡܶܗ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܕܰܝܳܢܳܐ ܗܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܳܐ ܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܘܽܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܢܶܕܡܶܐ ܒܰܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܗܳܟܰܢ ܟܰܝ ܟܽܠܶܗ ܣܟܰܠ ܘܰܥܛܰܠ ܕܢܶܣܒܰܪ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܘܗܝ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܳܪܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܫܶܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܢܶܬܩܽܘܠ ܒܝܰܕ ܦܽܘܚܳܡ܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܳܐ ܠܰܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܫܶܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘ ܕܘܽܡܝܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܕܩܳܪܶܐ ܗܽܘ ܢܰܦܫܶܗ ܒܫܶܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ. ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥ ܫܡܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ ܘܳܐܦ ܨܶܝܕܰܘܗܝ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܦܪܽܘܫܳܐ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܣܪܰܚ ܠܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܬܓܽܘܙܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܢܰܣܓܶܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܨܳܡܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܗܽܘ ܕܓܶܢܣܰܢ ܗܽܘ. ܘܟܰܕ ܦܪܺܝܫ ܒܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܟܽܠ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܽܘ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܦܪܶܫ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܠܒܶܫ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܣܓܺܝ ܓـܥܰܨ ܡܶܢܰܢ. ܦܶܚܬܳܐ ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܥܩܰܪܘ ܫܥܳܪ̈ܶܐ(ܡܶܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܥ̈ܝܳܢ ܒܦܰܐܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܳܐ) ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܬܰܘܡ̈ܶܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܗ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܳܪܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܒܪܶܗ ܐܶܬܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܠܶܒܶܗ ܦܰܫܶܩ ܥܰܡܰܢ. ܢܰܦܫܶܗ ܫܪܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܡܰܠܶܠ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܢܶܛܥܡܽܘܢ ܚܽܘܒܶܗ ܛܰܥܡܳܗ̇ ܠܡܶܐܪܽܘܬܗܽܘܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܳܪܰܢ ܥܩܽܘܪ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܙܳܪܽܘܥܗܽܘܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܐܟܰܪ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܚ̣ܙܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܳܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܚ̣ܕܺܝܘ ܕܢܳܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܶܐܬܰܐܘܺܝܘ ܒܦܽܘܠܳܓܰܢ ܘܰܟܢܰܫܘ ܒܒܽܘܕܳܪܰܢ ܘܰܚ̣ܕܺܝܘ ܕܠܳܐ ܡܰܟܶܣ ܟܽܘܪܰܢ ܠܙܺܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܰܢ ܠܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܳܠܰܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܗܶܦ̈ܟܳܝܶܐ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ ܕܩܳܠܰܢ ܫܰܓܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܟܶܣ ܒܠܺܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܥܰܝܢܰܢ ܘܰܐܗܡܝܰܢ ܚܢܰܢ ܣܰܢܳܝ̈ܬܳܐ ܕܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܩܪܶܒܢܰܢ ܘܩܳܡܢܰܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܨܰܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ܀ ܡܰܢܽܘ ܣܦܰܩ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܕܰܠܰܚ ܘܰܫܓܶܫ ܠܰܢ. ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܪܰܟܰܒ ܟܰܝ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܩܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܘܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܒܨܳܝܗܝ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡܡܰܙܶܓ ܚܫܰܒܬܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܘܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܳܐܦ ܡܰܪܚܶܫ ܠܶܗ ܒܠܶܒܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܕܥܳܐܶܠ ܡܒܰܙܰܚ ܒܳܗ̇. ܒܺܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܟܰܢ ܕܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ ܒܢܶܩܦܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܕܥܳܐܶܠ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܟܰܬ ܕܰܬܡܽܘܫܝ ܓܶܫܬܶܗ ܕܬܰܘܬܳܒܳܗ̇. ܥܰܕ ܒܳܨܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܬܶܒܨܶܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܗ̇܀ ܡܰܢܽܘ ܒܨܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܕ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܐܰܝܟ ܟܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܣ̈ܦܰܝ ܘܰܐܣܶܩ ܫܶܒܠܳܐ ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ (ܨܶܒܥܳܐ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܥܰܒܝܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܏ܗ ܟܪܳܬܳܐ) ܘܕܶܩܠܳܐ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܠܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܦܪܺܝܘ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܠܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܥܺܝܘ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܛܥܶܢܘ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܀ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܠܶܗ ܠܙܰܪܥܳܐ ܘܡܰܣܓܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܫܰܐܶܠ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܪܰܒܶܐ ܠܶܗ ܕܪܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܓܳܐܶܙ. ܛܳܒܳܐ ܕܡܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܠܓܰܙܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܣܓܶܐ ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܐܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܝܗܝ ܘܰܒ̣ܨܳܝܗܝ ܠܒܶܗܡܽܘܬ(ܬܰܢܺܝܢܳܐ.ܡܰܘܬܳܐ.ܣܳܛܳܢܳܐ) ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܠܶܠܝܳܘܬܳܢ (ܠܠܶܘܝܳܬܰܢ؟). ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܫܳܚܡܺܝܢ ܘܓܳܐܶܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܡܳܫ ܥܽܘ̈ܒܶܗ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܶܩܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܢܡܽܘܫ ܥܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ܀ ܡܰܢܘܽ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚ̣ܫܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܐ ܡܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܨܽܘܪܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܠܳܐ ܬܶܣܒܟܽܘܢ ܒܳܐܐܰܪ ܫܰܠܰܘ ܕܪ̈ܺܫܰܝܟܽܘܢ ܡܚ̈ܺܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܩܳܡܶܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܛ݀ـܥܺܝܬ ܒܳܬܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܺܡܰܪ. ܕܰܚܙܺܝܬ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐ̱ܚܳܪ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܫܶܒܩܶܬ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܢ݀ܶܦܩܶܬ ܒܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ܀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܢܽܘܢ̈ܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܪܫܰܡ ܘܝܰܗܒ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܣܳܗ̈ܕܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܩܰܪܘ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܪܶܩܕܗܽܘܢ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܶܐܢ ܥܩܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܽܘܩܳܒܗܽܘܢ ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦ ܓܰܒܳܟ. ܟܝܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܟܬܳܒܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܠܶܦܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܝܠܶܦܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܕܰܥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܀ ܡܶܢ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܦܢܳܝܗܝ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܙܳܕܶܩ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܺܐܠܦܺܝܘܗܝ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܛܶܠ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܟܬܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܨܶܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܥܡܪܺܝܢ ܘܡܰܐܚܶܝܢ ܠܰܢ܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܚܳܐܶܒ. ܕܰܐܘ ܟܦܰܪ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܥܡܳܕܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܡܰܕ ܘܰܐܫܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܥܡܳܕܗܽܘܢ ܠܶܗ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܕܳܐܟܶܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܟܳܦܰܪ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܒܛܺܝܢ ܘܺܝܠܺܝܕ ܡܰܣܠܶܐ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܥܶܩܳܪܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܡܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܟܦܰܪ ܘܰܫܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܡܶܕ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܫܳܪܶܐ ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܰܥܡܶܕ ܒܶܠܥܳܕ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܢܶܣܝܳܢܗܽܘܢ ܫܩܰܠܬ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܳܚܺܝܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܒܨܳܐ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܘܩܶܦ̈ܠܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܘܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܫܽܘܓ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܚܕܳܢܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܝܳܠܽܘܕܺܝܢ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܡܶܬܗܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܳܐ ܕܡܰܘܥܶܝܢ ܘܡܰܦܪܶܝܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܥܽܘܩܳܒܗܽܘܢ ܫܶܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܕܪܳܫܗܽܘܢ ܫܶܬܩܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܡܰܢܽܘ ܒܨܳܐ ܠܙܰܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܫܘܶܐ ܗ̱ܘ. ܡܰܘܠܶܕ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܣܰܘ̈ܟܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܓ̈ܝܳܕܶܐ ܘܢܘܽܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܛܰܥܡܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܛܺܝܢܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܥܨܰܪ ܡܰܘܠܶܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܒܨܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܓܰܘ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܗ̇ ܘܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܦܓܰܥ ܚܰܒܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܘܠܕܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܟܢܳܬܳܗ̇܀ ܒܟܰܝܠܳܐ ܒܨܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܫܶܡܫܳܐ ܘܙܰܠܺܝܩܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܨܶܐ ܣܦܰܩ ܕܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܠܙܰܠܺܝܩܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܀ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܨܒܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܢܶܬܥܰܣܰܩ ܕܰܫܡܰܥ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܪ̈ܶܒܽܘ ܢܶܦܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܕܰܒܨܳܐ ܘܠܳܐ ܫܪܶܟ. ܘܰܨܒܳܐ ܕܳܐܦ ܣܰܡܝܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܗܪܳܗ̇ ܠܣܰܡܝܽܘܬܶܗ ܦܺܝܣܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܫܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܫܰܓܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ. ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܰܬܨܶܕܝ ܒܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܬܶܒܨܶܝܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܪܽܘܣ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܗܰܝܡܶܢ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܩܳܠܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܶܐܢ ܡܶܬܪܫܶܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܩܳܠܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ܀

ܫܠܶܡܘ ܫܒܳܬܰܥܣܰܪ̈ ܡܰܕܪ̈ܳܫܺܝܢ ܥܰܠ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܣܳܢ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܛܥܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܓܳܒܽܘܠܶܗ ܨܒܳܐ ܕܰܢܣܰܝܶܟ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܦܪܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܓܒܰܠܬܶܗ ܐܳܦ ܬܰܩܶܢܬܶܗ܀ ܗܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܛܥܺܝ ܘܰܐܦܗܺܝ. ܒܫܶܡܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܓܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܚ̣ܫܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܒܨܽܘܢ܀ ܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܠܘ ܗܘܰܘ ܗܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡܘ ܒܰܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ܀ ܒܥܺܕܬܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܡܢܰܟܶܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܠܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ܀ ܒܥܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܘܰܘ ܩܰܫ̈ܳܬܳܐ (܏ܣܓܝ ܕܩܶܫܬܳܐ) ܩܛܺܝܪܩܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܓܶܐܪ̈ܐ܀ ܒܺܝܫܳܐ ܫܰܕܶܠ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܫܰܚ̣ܩܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ܀ ܓܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܚܳܫ̈ܚܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܽܘܫܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܗܺܝܒܳܢ܀ ܕܰܪܘܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܫܘ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܣܰܕܩܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܚܬܳܐ܀ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܕܰܠܣܳܕܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܣܰܕܶܩ ܘܰܫܕܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀ ܗܳܐ ܠܒܶܫܘ ܙܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܰܣܝܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ܀ ܟܬܳܒܳܐ ܫܰܚ̣ܩܽܘܗܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܦܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܨܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܨܽܘܢ܀ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܚܶܡܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܨܶܦ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܫܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܨܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ܀ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܰܒܩܽܘܗ̇ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܶܐܚܰܕܘ ܬܰܘܫܳܐ ܘܗܳܐ ܦܳܗܶܝܢ ܒܶܗ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܰܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܪܕܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܣܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܡܰܠ̈ܥܶܐ(ܟܒܰܪ ܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܙܰܟܽܘܪ̈ܶܐ؟) ܕܫܰܪܺܝܘ ܫܳܕܶܝܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ܀ ܢܺܝܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܕܰܣܟܰܠ ܫܳܕܶܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܒܠܰܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܀ ܢܶܗܘܶܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬܚܽܘܡ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ: ܘܫܶܬܩܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܢܺܐܠܰܦ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܘܰܐܟܶܢ (ܟܶܢ) ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܬܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ܀ ܢܺܐܠܰܦ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܰܐܟܶܢ ܢܰܠܶܦ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܠܰܕܠܳܐ ܚܳܫ̈ܚܳܢ܀ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. ܨܰܠܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܳܙܶܐ ܬܰܡܳܢ܀ ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܨܺܝܪ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܣܺܝܡܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܕܺܝܬܳܐ܀ ܥܶܠܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܠܰܡܕܰܘܳܕܽܘ ܕܙܳܕܶܩ ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܢܶܒܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܒܰܕܪܳܫܳܐ ܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ܀ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܶܩܢܶܐ ܚ̈ܰܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ܀ ܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܛܳܒ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܩܝܳܐ ܢܟܺܝܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ܀ ܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܫܰܒܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܢܶܕܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܒܨܳܬܳܐ܀ ܦܰܩܳܚ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ܀ ܨܒܺܝ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܫܠܽܘܚ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܠܒܰܫ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܩܰܕܶܡ ܦܰܬܚܶܗ ܠܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܓܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ܀ ܪܗܶܛ ܬܽܘܒ ܦܰܬܚ̣ܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܦܪܳܐ܀ ܪܗܶܛ ܬܽܘܒ ܦܰܬܚܶܗ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܘܰܐܫܪܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܒܺܐܝܠܳܢ ܚ̈ܳܝܶܐ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܚ̣ܫܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܗܽܘܝܽܘ ܦܳܬܰܚ ܟܽܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܺܝ̈ܢ܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܝܶܗ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܒܚܽܘܬܳܡ ܫܶܬܩܳܐ܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܐܰܣܓܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܫܶܬܩܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܺܚܶܐ ܕܶܐܟܣܶܐ ܒܥܳܬܳܟ ܘܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܗܘܰܘ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܀ ܒܶܥܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܪܫܰܡܘ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܪܰܘ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ܀ ܓܰܒܺܝܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܗܘܰܘ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕܡ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܪ̈ܒܰܝ ܥܶܣܪܳܐ܀ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡܠܶܐ ܠܶܗ ܓܰܝ̈ܣܺܝܢ ܓܰܝܣܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܕܫܳܒܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܀ ܗܡܰܣܘ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܫܕܰܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܡܰܛܘ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܡܚܰܘ ܘܶܐܬܡܰܚܺܝܘ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܕܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܙܥܺܝܦ ܗܽܘ ܣܰܝܦܳܐ ܟܰܕ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܣܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܀

ܚܽܘܬܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܫܓܰܫ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܡܚܰܘ ܘܰܒܠܰܥܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܰܚܢܶܓ܀ ܛܳܒ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܙܟܰܘ ܒܝܰܕ ܕܶܥܠܰܬܗܽܘܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܙܟܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܕܰܙܟܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܠܰܡܚܳܒ. ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܙܟܳܝܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܀ ܟܡܳܐ ܥܳܦ ܬܰܘܟܶܗ ܐܳܦ ܕܚܰܝܳܒܳܐ ܕܚ̣ܳܒ ܒܰܕܪܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܬܰܘܟܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܚܒܰܫ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܚܰܒܫܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܒܳܐ. ܫܶܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡ̇ܠܶܐ̣ ܚܰܕ ܚܶܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܪܶܒܽܘ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܢܶܒܟܶܐ ܕܰܣܥܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢܳܝܗܝ܀ ܣܪܽܘܒܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܥܳܛܰܪ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ܀ ܥܰܩܪܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܝ̈ܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ܀ ܦܰܪܢܣܰܬ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܛܰܐܠܰܐ ܘܡܶܛܪܳܐ. ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀ ܨܶܡܪܰܬ (ܫܠܳܐ܆ܩܳܡ܆ܦܳܫ) ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܺܝܢ: ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܓܽܘܕܳܦܺܝ̈ܢ܀ ܩܽܘ̈ܠܳܥܶܐ(ܥܰܦܪܳܐ) ܢܩܰܫܘ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ܀

ܪܶܒܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܳܠܶܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܳܩ̈ܝܳܢ(ܒܳܩܳܐ): ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ܀ ܫܠܶܐ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܥܰܡ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܕܳܪܶܫ ܥܰܡ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܥܰܝܛܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܬܟܶܒܘ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܛܶܠ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܝܰܕ ܩܶܨܳܐ ܥܽܘܩ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܚܣܰܟܬܳܢܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܰܫܬܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܬܥܰܩܶܒ ܦܶܗܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܟܳܐ ܬܫܰܪܶܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܬܫܰܠܶܡ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ܀ ܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܀ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܕܰܓܽܘܢ ܥܰܛܠܳܐ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ܀ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܚܰܕܬ ܐܶܢ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܬܶܐܫܽܘܕ ܢܰܦܫܳܟ ܬܶܫܬܶܝܟ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܀ ܒܪܶܢܝܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܥܰܣܰܩ ܢܶܗܘܶܐ ܕܪܳܫܶܗ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܢܕܽܘܠ ܥܠܰܝܟ܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܶܠܦܳܐ ܪܕܺܝ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܳܚܳܐ ܒܶܝܬ ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ܀ ܕܠܳܐ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܬܶܪܕܶܐ ܒܶܗ. ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܐܰܘܕܳܐ ܠܰܫܡܶܗ܀

ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܙܥܰܪ ܟܰܕ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܗܘܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܪܕܳܐ ܬܽܘܒ ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܀ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܠܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܨܶܝܢ ܪܳܕܶܝܢ ܒܶܗ܀ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܡܨܶܐ ܒ݀ܳܨܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܦܶܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܀ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܝܬ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܪܶܒ ܡܶܢ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܛܳܒ ܨܶܝܕ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀ ܠܗܰܘ ܩܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܛܰܡܰܐ ܕܫܳܪܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܠܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܨܢܺܝܥ. ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܀ ܠܗܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܬܺܝܪ ܕܚܽܘܒܶܗ ܪܳܟܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܀ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܳܚܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀ ܗܽܘ ܥܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܶܗ ܣܰܓܺܝ܀ ܗܰܘ ܚܰܕ ܚܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܰܘܦܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܠܳܫ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪ ܕܰܐܘܦܺܝ ܘܰܒܨܳܝܗܝ ܡܰܡܠܠܶܗ ܦܳܗܶܐ ܠܶܒܶܗ ܛ݀ܳܐܶܦ ܟܽܠܶܗ ܡܰܪܳܚ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܰܐܝܕܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܶܚܽܘܪ ܥܒܺܝܕܳܐ ܒܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܗܰܘ ܒܪܽܘܝܳܐ܀ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܢ ܗܺܝ ܕܢܰܨܶܕ ܘܰܢܚܽܘܪ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ܀ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܒܥܶܝܗ̇ ܚܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܟܳܦܰܪ. ܟܶܫܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܢܰܦܫܳܐ ܣܡܺܝܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܝܳܬܳܗ̇ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܰܨܶܕܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܬܡܽܘܫܝ. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܰܡܪܰܚܝ ܬܶܒܥܶܐ ܠܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܀ ܒܶܝܬ ܠܡ̈ܺܐܢܶܐ ܪܕܺܝ̣ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܥܳܙ ܝܰܡܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܩܼܪܽܘܒ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܡܶܣܰܬ(ܠܦܽܘܬ݂) ܚܰܝܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܦܳܗܶܐ ܠܶܒܳܟ ܘܳܐܒܶܕ ܩܰܘܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܀ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩܺܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܙܳܒܶܢ ܫܶܬܩܳܐ܀ ܫܶܬܩܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ. ܕܪܳܫܳܐ ܥܣܶܩ ܗܽܘ. ܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܕܳܡܶܐ ܕܡܶܥܨܳܐ ܥܳܨܶܐ. ܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܕܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܶܐܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܡܨܶܐ ܥܳܨܶܐ ܠܰܢ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ܀ ܝܰܗܒ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܟܠܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܝܬ ܒܥܳܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ܀ ܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܒܥܳܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܳܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܳܗܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܥܶܝܘܗܝ܀ ܟܽܠ ܕܰܥܒܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܦܗܳܐ ܦܳܗܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܒܳܨܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܦܶܐ ܠܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܶܗ ܐܰܘܪܶܒ ܝܳܬܰܢ. ܢܶܕܰܥ ܢܰܦܫܰܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܰܢ ܒܳܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ܀ ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܥܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܪܳܢܶܐ ܕܡܰܘܦܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܠܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܠܶܗ. ܕܰܒܥܽܘܩܳܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܕ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܠܐ ܡܳܨܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܶܣܬܰܝܰܟܝ ܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܘܦܶܐ ܠܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܠܰܘ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܪܶܐ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܳܒܶܕ ܡܳܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡܶܣܬܰܝܳܟ ܒܶܗ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ܀ ܣܟܠܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܪܒ ܘܰܡܝܰܬܰܪ. ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢܶܗ܀

ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟܰܢ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܀ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܶܗܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ܀  ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܕܪܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܳܐܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀ ܪܰܒܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܪܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇. ܘܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܪܰܒܝ ܠܶܗ ܚܰܠܳܫܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܶܗ܀ ܘܳܐܦ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܒܪܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܝܶܟ ܠܶܗ܀ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܬܽܘܒ ܢܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܬܰܚܶܡ ܠܶܗ܀ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܚܽܘܒܳܐ ܗܽܘ ܥܛܺܝܦ ܨܶܝܕ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܀ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܪܶܐ. ܕܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܪܰܒܝ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇܀ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܥܰܠ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܒܰܪ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܐܳܦ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܒܺܝܣܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܰܟܳܣܽܘ܀ ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܢܫܽܘܛ ܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܀ ܟܰܕ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܣܳܗܶܕ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܥܒܳܕܶܗ ܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܀ ܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܥܰܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܡܚܺܝܠܺܝܢ. ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀ ܗܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܚܶܡ ܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܪܶܢܝܳܟ ܡܶܢ ܒܽܘܕܳܪܳܐ܀

ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܪܚܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܀ ܕܪܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܡܽܘܫܺܝܘܗܝ. ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܶܟܣܶܐ ܒܶܗ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܳܬܶܝܬ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܗܺܝܬ܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܣܳܦܶܩ ܪܶܗܛܳܟ. ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܶܫܟܰܚ ܬܶܕܰܥ܀ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܕܬܶܫܟܰܚ ܬܶܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܶܐܠܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܢܶܕܰܥ܀

ܓܠܶܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܠܰܕܒܳܨܱܶܐ ܠܶܗ. ܫܠܺܝ ܡܰܪܳܚܳܐ܀ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ ܗܽܘ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܐܰܒܺܝܕ ܡܶܢܳܟ ܘܰܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܳܟ܀ ܗܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܢ ܢܰܘܦܶܐ ܠܶܗ. ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢܳܟ ܐܳܘ ܒܳܨܽܘܝܳܐ ܘܰܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܳܟ ܐܳܘ ܣܳܓܽܘܕܳܐ܀ ܓܠܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܥܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܫܟܺܝܚܳܐ ܠܳܟ܀ ܓܰܙܶܗ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܚܠܳܦܰܝܟ ܗܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܒܥܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ܀ ܚܢܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܬܶܕܰܥ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̱ܘ܀

ܥܽܘܙܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܬܰܨܶܕ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܰܡܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܩܕܰܡ. ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܬܶܩܕܽܘܡ ܕܰܠܟܽܠ ܩܳܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܰܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬ܀ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܠܰܝܬ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܬܡܰܢܰܥ܀ ܠܰܝܬ ܗܽܘ ܠܡܶܩܕܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܡܛܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡܦܳܫ ܕܰܒܟܽܠ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܘܶܐܢ ܣ݀ܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܠܟܽܠ ܬܶܡܛܶܐ. ܗܽܘ ܦܳܓܰܥ ܒܳܟ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܘܰܟܪܶܐ ܡܶܬܚܳܟ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܟ. ܟܰܕ ܠܳܟ ܢܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܨܶܝܘܗܝ܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܛܳܒ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܕܰܡܚܺܝܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗ̇܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܥܽܘܙܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܗܺܝ ܡܶܬܟܰܣܣܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܀ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܥܰܡ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܐ. ܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܀ ܗܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܒܶܗ ܕܰܐܝܟ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܰܕ ܠܶܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܙܘܳܪܶܗ(ܟܰܐܦܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ) ܀ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘܶܐ܀ ܟܰܕ ܐܳܦ ܝܰܡܳܐ ܡܰܛܽܘܦܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܦܼܗܶܐ ܒܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܗܳܐ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܗܽܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܫܶܩ܀ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ. ܦܶܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܀ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܘܰܫܘܶܝܢ. ܕܳܐܦ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܗܽܘ܀ ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܕ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܫܶܡܫܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܠ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܀ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܢܶܒܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܰܐ ܐ̱ܣܺܝܪ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܘܫܰܪܝܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܚܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܐ̱ܣܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܫܪܶܝܢ. ܬܶܡܗܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܶܓܽܘܫ ܘܰܢܡܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ. ܕܰܦܫܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܦܫܺܝܩܺܢ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܓܽܘܫ ܠܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܐܰܨܶܕ ܘܰܚܙܺܝ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܣܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܦܪܽܘܫ ܠܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܨܶܝܕ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ. ܚܽܘܡܶܗ ܘܕܶܢܚܶܗ ܨܶܝܕ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܗ̱ܘ. ܕܳܐ̱ܪܙܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܠܝܳܐ܀ ܪܳܟܶܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܽܘ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܫܳܪܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ܀ ܘܰܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܰܡܨܰܬ ܬܽܘܒ ܫܳܠܰܚ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡܶܬܢܰܚܰܡ܀

ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܳܠܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܕܪܶܟ. ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܀ ܠܳܒܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܝܢܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܣ݀ܳܥܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܩܰܕܫܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀ ܡܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܒܽܘܥܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܳܪܶܫ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀ ܫܳܒܶܩ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܚ̣ܙܺܝ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܒܰܕ. ܘܥܰܛܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܗܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܟ ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܡܰܢ ܢܶܣܦܰܩ ܠܺܝ ܕܰܐܨܶܕ ܘܶܐܚܽܘܪ ܒܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܺܝܢ ܒܳܟ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܳܟ܀ ܡܰܢܽܘ ܢܶܒܨܶܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܟܰܕ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܫܳܪܶܐ ܥܽܘܙܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܘܨܶܝܕ ܚܰܕ ܟܽܠܶܗ܀ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܰܙܺܝܓܳܐ ܒܶܗ܀ ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܫܳܩܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܽܘܡܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ܀ ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܚܰܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ܀ ܗܺܝ ܗܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܫ݀ܳܠܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܠܶܒܫܰܬ ܐܳܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܶܠܚܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܫܰܠ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܟܽܠ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܀ ܒܳܗ̇ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܐܳܦ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܰܪ ܩܽܘܪܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܳܝܨܺܝܢ ܥܰܓ̈ܠܰܝ ܢܺܝܣܳܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܫܪܳܬ ܒܗܽܘܢ܀ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܦܓ̈ܽܘܕܰܝ ܣܰܬܘܳܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܬܰܟܶܣ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܦܶܪ̈ܥܶܐ܀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܦܓܽܘ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܰܟܶܤ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܀ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܒܨܶܐ ܚܰܕ ܚܰܠܳܫܳܐ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀  ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܦܗܶܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܥܰܡܶܗ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܠܶܗ܀

ܚܽܘܡܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܠܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܩܽܘܪܫܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ܀ ܘܣܳܦܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܕܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܪܶܕܦܰܬ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܀ ܫܶܬܩܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢ ܣܰܬܘܳܐ ܐܶܣܬܰܪܰܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܀ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܩܽܘܪܫܳܐ ܟܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܫܪܳܬܶܗ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܀ ܘܪܶܕܦܰܬ ܩܶܢܛܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ܀ ܚ̣ܳܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܬܘܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܪܓܺܝܙܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܟܽܠܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܫܒܳܛ܀ ܘܡܰܠܶܠܘ ܬܰܡܳܢ ܨܶܦܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ. ܟܰܕ ܫܺܝܛ ܠܗܶܝܢ ܢܶܨܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܪܰܬ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܓܰܡܪܰܬ ܐܳܦ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܰܘܦܶܐ܀

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܫܪܳܓܳܟ ܗܳܐ ܡܰܬܗܰܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܟܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܨܶܐ ܠܗܰܘ ܒܳܪܘܽܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܺܫܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܕܶܝ̈ܗ̇܀ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܘܙܳܟܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܒܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܓܳܫ̈ܝ ܘܰܚ̈ܙܰܝ܀ ܦܽܘܡܳܐ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܘܰܢܚܺܝܪܳܐ ܬܽܘܒ ܬܠܳܬܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܗܘܰܘ ܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܡܳܐ ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܶܟܰܠ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܚܺܝܪܳܐ ܣܳܐܶܩ ܕܶܢܚܳܐ܀ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܡܬܽܘܡ ܩܳܠܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܐ ܪܳܗܶ݀ܛ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܨܶܝܕ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܺܝܢ܀ ܟܽܘܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܟ ܐܶܠܽܘ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܰܣܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܀ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܨܶܝܕ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܗܘܽܢ ܕܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܫܶܡܫܳܐ܀ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢ ܕܳܐܦ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܥܽܘܩܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ܀

ܬܠܺܝ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܽܩܒܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܕܰܕܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܕܝܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܢܽܘܪܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܙܗܶܐ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀ ܠܰܘ ܒܰܦܣܳܩܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܨܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܟܰܕ ܫܳܠܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܚܳܙܶܐ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀ ܨܳܪ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܢܶܕܰܥ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܗܽܘ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܰܐܣܶܝܗ̇܀ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܰܡܚܺܝܠܘܽܬܶܗ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܀ ܠܳܐ ܬܶܬܡܰܬܰܢ ܐܳܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܓܶܫܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܶܢ ܘܰܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܟ܀ ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܥܒܶܕ ܠܳܟ ܓ̈ܶܦܶܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܡܛܶܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ܀ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܬܦܰܪܰܣܝ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܡܛܶܐ ܨܶܝܕ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܦܪܰܚ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ. ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܐܚܶܐ.

ܘܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܐ̱ܢܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܕܰܠܰـܠ܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܩܰܛܺܝ̈ܢܺܝܢ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ܀ ܫܰܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܓܪ̈ܶܐ(ܘܰܫܺܐܝܠܳܐܺܝܬ ܚܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ.ܐܰܘ ܫܰܡܺܝܢܳܐ) ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܥܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܪܕܶܝܢ ܪܶܗܠܳܐ (ܥܰܕܰܒ) ܀ ܫܒܺܝ̈ܩܳܢ ܗܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܦ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ܀ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܠܰܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܳܟ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܘܽܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܙܰܦܪ̈ܶܐ܀ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܐܶܩ ܠܶܓܝܽܘܢ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܪܳܗܶܛ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

 

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܶܬ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܒܫܶܡ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܚܠܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ܀ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܰܫܘܶܝܢ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ. ܘܰܫܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܣܺܝܡ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀ ܚܠܶܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܰܚܠܶܐ ܦܺܐܪܶܗ. ܒܰܫܡܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܩܪܰܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܠܦܺܐܪܶܗ܀ ܦܪܽܘܫ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܰܢܳܐ ܘܦܺܐܪܶܗ ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܘܰܩܪܺܝ ܠܦܺܐܪܳܐ ܒܫܶܡ ܐܺܝܠܳܢܶܗ܀ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܚܠܶܐ ܚܰܠܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܳܦ ܠܦܺܐܪܳܐ ܘܰܠܥܶܩܳܪܶܗ ܟܰܕ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܦܪܽܘܫ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗ܀ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܀ ܦܪܺܝܫ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ܀

ܘܰܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܳܦ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܟܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ܀ ܨܼܳܪ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܰܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܀ ܘܰܪܫܰܡ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܒܰܕܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܀ ܬܰܪܓܶܡ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܕܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܶܗ܀ ܘܳܐܦ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܐ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܢܶܕܰܥ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܕܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܦܰܪ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܠܗܳܝ ܠܰܡ ܫܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܬܰܩܠܽܘܗ̇ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܝܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܐܒܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܪܰܒ ܟܰܝ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ܀ ܠܗܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇܀ ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܰܪܢܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܬܰܘ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇܀ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܢܶܒܨܽܘܢ ܐܰܡܪܰܚܘ܀ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܶܛܰܪ ܫܶܬܩܳܐ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܶܗ܀

ܒܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܶܢܕܰܥ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܟܰܣܺܝ ܡܶܢܶܗ ܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ܀ ܐܰܩܶܦ ܫܳܥܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܳܕܰܥ. ܘܰܬܩܽܘܠ ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܡܝܰܬܰܪ܀ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܝܳܕܰܥ ܠܰܐܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܳܕܰܥ. ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܕܠܰܘ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܰܕܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ܀ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܕܡܰܡܰܙܰܓ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ܀ ܕܶܐܢ ܦܳܐܶܫ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ ܦܳܫ ܐܳܦ ܒܰܫܡܶܗ ܕܠܰܘ ܦܺܐܪܶܗ ܗܽܘ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܳܠܶܡ ܗ̱ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܠܗܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܫܳܠܶܡ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܙܺܝܓܺܝܢ ܐ̱ܢܽܘܢ܀

ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܺܝܠܳܢܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܳܐܦ ܥܶܩܳܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܪܶܫ܀ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܒܗܳܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܘܳܐܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܀ ܚܽܘܒܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܐܳܦ ܕܺܐܝܠܳܢܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܠܶܓ܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬܳܐ܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ܀ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬܳܐ܀ ܗܳܟܰܢ ܫܘܶܝܢ ܘܳܐܦ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܀

ܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܠܒܶܫ ܥܰܡܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ܀ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܠܒܶܫ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܐܰܘܣܶܦ ܘܰܠܒܶܫ ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀ ܗܘܳܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܫܳܐܶܠ ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܒܨܰܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܝ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܣܰܝܶܟ ܠܳܗ̇܀ ܐܰܘ ܢܶܫܠܽܘܢ ܟܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܳܨܶܝܢ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܝܳܕܰܥ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܳܨܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܰܦܰܣ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܗܰܘ ܕܰܠܥܰܦܪܳܐ ܝܰܗܒ ܕܰܢܥܰܩܶܒ. ܐܰܝܟܰܢ ܟܳܠܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܢܕܰܥ ܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ܀ ܠܗܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܶܫ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܬܶܨܒܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܚܳܟܶܡ ܗܽܘ ܠܳܗ̇܀ ܫܳܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗ̇. ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܒܘ ܟܽܠ ܡܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܳܟܶܡ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܒܘ ܝܰܪ̈ܚܰܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗ̱ܝ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗ̇. ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܒܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܠܰܓܝ̈ ܫ̈ܳܥܶܐ ܘܫܰܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܫܰܒܽܘܥ̈ܶܐ܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗ̇. ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܪܰܫ ܠܳܗ̇ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܣܰܬܘܳܐ ܘܕܰܪ̈ܓܰܝ ܩܰܝܛܳܐ܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܚܳܟܶܡ ܠܳܗ̇. ܕܗܽܘܝܘ ܕܰܥܒܰܕ ܟܶܣ̈ܶܐܐ ܡܠܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ܀ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬܝܶܗ̇ ܒܰܙܘܳܪܶܗ(ܟܰܦܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ) ܗܺܝ. ܒܨܶܒܥܶܗ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܦܰܚܶܡ ܫܳܥܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܳܐܦ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܕܰܐܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܣܰܒ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܠܡܳܢ ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܶܗ ܫܳܥܰܬ ܙܰܘܚܶܗ܀ ܐܶܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܙܥܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܦܳܠܶܛ. ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܠܶܗ܀ ܣܰܓܺܝ ܚܰܠܳܫ ܗܰܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܚܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܪܳܝܶܗ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ܀ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܫܳܥܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ. ܘܰܩܪܳܬ ܩܰܪܢܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܙܰܘܚܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܠܳܗ̇܀ ܘܶܐܬܦܰܚܰܡ ܠܳܗ̇ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ܀ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܒܳܗ̇ ܙܳܥܰܪ ܒܰܕܠܳܐ ܝܰܕܥܳܗ̇ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܳܗ̇܀ ܘܶܐܠܳܐ ܝܳܪܶܒ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܳܗ̇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܕܥܳܗ̇ ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܬܽܘܒ܀ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܫܳܥܬܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܛܰܠܰܩ܀ ܗܳܟܰܢ ܪܰܒܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܛܰܫܺܝ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܳܐܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇܀

ܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܫܡܰܥ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܬܠܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ܀ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀ ܘܶܥܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀ ܐܳܘ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܨܶܝܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܨܶܝܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ܀ ܕܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܥܶܠܰܬ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܥܰܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܙܰܒܢܳܗ̇܀ ܪܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܝܳܪܶܒ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܶܗ܀ ܪܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܗܳܘܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܳܦ ܝܳܠܽܘܕܳܐ܀

ܠܗܳܝ ܟܺܝܬ ܫܳܥܬܳܐ ܦܺܝܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܒܥܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܠܶܗ܀ ܘܕܶܐܬܢܰܓܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܘܰܓܠܳܐ ܕܰܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀ ܟܰܕ ܠܚܶܫ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܕܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܡ ܪܰܟܶܒ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܕܳܐܦ ܢܶܙܟܶܐ ܒܳܗ̇܀ ܚܳܒ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܘܦܺܝ ܕܪܳܫܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܗܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܘܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܐܰܝܕܳܐ ܒܪܶܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܬܽܘܒ ܥܳܠܒܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܪܳܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܠܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܚܰܘܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܘܚܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܗܳܡܶܤ ܕܰܠܫܳܥܬܳܐ ܢܶܒܨܶܐ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܟܠܶܐ ܕܳܐܦ ܫܳܥܬܳܐ ܬܶܟܶܐܐ ܒܳܟ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܬܶܒܨܶܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ܀

ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܕܰܥܳܝܗܝ ܕܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܐ ܩܰܕܶܡ ܘܦܰܟܪܳܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܐܰܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ. ܕܰܒܚܰܡܪܳܗ̇ ܡܶܒܙܳܐ ܒܳܙܳܐ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܳܗ̇. ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܗܽܘ ܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܥܰܬܶܕ ܠܳܗ̇. ܣܝܳܓ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܚܰܕܪܽܘܗ̇. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܰܛܪܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܦܰܩܪܽܘܬܳܗ̇܀ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܳܡܣܰܝ̈ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܟܰܢܫܰܬ ܟܽܠ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ. ܚܡܺܝܪܶܗ ܦܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܪ̈ܳܕܶܐ(ܚܡܳܪ̈ܶܐ ܛܽܘܪ̈ܳܝܶܐ) ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܒܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܕ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ܀ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܪܗܰܛ  ܦܠܺܝܓܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܳܨܽܘܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܪܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܦܺܝܣܳܐ ܢܺܝܪܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܒܳܗ̇܀

ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܕܶܝܢ ܘܢܶܫܬܶܐ ܘܢܶܕܡܰܟ ܘܰܢܩܽܘܡ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܰܪܝܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ. ܗܳܟܰܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܺܝܫ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܚܙܺܝܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܣܳܛܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܣܛܶܝܢ ܕܰܠܨܶܒܝܳܢ ܕܳܒܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ܀ ܐܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܛܽܘܗܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܫܬܟܰܚܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܒܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܝܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܫܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ  ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܢ ܫܳܪܰܥ ܨܶܝܕ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܬܬܰܚܬܶܐ܀ ܫܳܗܰܪ ܓܶܝܪ ܘܕܳܡܶܟ ܘܡܳܐ ܕܕܳܡܶܟ ܗܰܘ ܐܰܓܪܳܐ ܕܫܰܗܪܶܗ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܨܳܐܶܡ ܘܠ݀ܳܥܶܤ ܒܥܶܕܳܢܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܺܐܒܰܕ ܐܳܒܶܕ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܒܽܐܘܟܠܳܐ. ܛܥܽܘܡܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܘܰܦܐܶܝܢ. ܫܪܳܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܫܒܳܒܬܶܗ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܘܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܳܐ ܐܶܢ ܬܶܫܰܦ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܦܶܚܬܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܚܰܕ ܟܶܢܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܒܰܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܕܥܰܠ ܢܺܝܪܳܐ ܡܳܪܕܺܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܟܬܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܐܳܘ ܠܬܶܡܗܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܬܕܰܡܶܐ܀ ܗܳܐ ܪ̈ܶܗܛܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ. ܘܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܨܠܺܝ̈ܦܶܐ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ. ܒܕܰܓܽܘܢ ܠܡܰܢ ܘܳܝܳܐ. ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܕܰܒܨܰܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ. ܗܳܐ ܒܰܒܨܳܬܶܗ ܡܶܫܬܰܓ̈ܫܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܩܒܺܝܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܳܪܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܒܪܺܝܬܶܗ ܘܡܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܛܫܳܐ ܡܶܢ ܒܪܽܘܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ ܚܙܰܘܽܘܗܝ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܟܰܕ ܨܺܝܪ ܕܢܶܬܟܰܚܕܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܥܙܺܝܙܳܐ܀ ܚܽܘܪ ܒܗܶܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܰܐܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܠܗܰܘ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܢܶܛܫܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ. ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܶܟܡܰܬ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇ ܬܶܬܟܰܣܶܐ܀ ܚܽܘܪܘ ܒܶܗ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܰܪܟܰܒ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ. ܘܚܽܘܫܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܟܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܫܳܥ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܗܳܐ ܝܰܪ̈ܚܰܘܗܝ ܐܳܦ ܫܰܒܰܘ̈ܗܝ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ܀ ܐܰܝܢܰܘ ܟܺܝܬ ܕܢܶܦܗܶܐ ܐܰܘ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܢܰܘܒܕܳܗ̇ ܘܰܢܕܰܡܶܐ ܠܶܗ ܠܰܪ̈ܘܰܝܳܐ ܕܰܐܘܒܕܽܘܗܝ ܠܡܰܕܰܥܗܽܘܢ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܶܣܒܰܪ ܣܰܟܠܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܗܳܐ ܛܳ݀ܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܬܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܨܶܒܥܶܗ ܕܨܳܐܰܪ ܟܽܠ܀ ܘܶܐܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܟܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܠܳܐ ܛܥܳܬ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܘܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܬܰܩܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܟܶܣܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܺܐܬܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܒܓܰܙܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܟܰܣܝܳܐ ܒܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ܀

ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ܀

ܫܰܐܶܠܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ݂̈ܝ݂ܶܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܟܦܽܘܪܝ ܐܰܘ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܫܰܠܕܳܐ܀ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܬܠܶܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܡܰܐܚܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ܀ ܒܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܣܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܶܥ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܚܶܟܡܳܐ ܡܶܬܡܰܙܰܓ ܬܽܘܒ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܬܰܨܺܝܪ ܒܨܰܠܡܳܗ̇܀ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܬܰܪܰܩܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀ ܐܳܐܰܪ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܣܰܘܩܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܰܐܚܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܦܳܣܶܩ ܡܶܢܶܗ ܪܶܕܝܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܗ̱ܝ ܟܣܺܝܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܡܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܝܰܡܳܐ ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܰܠ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܓܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܐܫܰܪ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܨܗܶܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܕܢܶܩܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ܀ ܟܬܳܒܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܠܰܢ ܕܗܽܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܬܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܘܟܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܳܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܕܰܣܢܺܝܩ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܟܰܢܶܫ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܳܚܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܰܝܽܘܬܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܢܰܦܫܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܺܐܚܳܐ. ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ܀ ܥܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܰܚܝܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܠܳܥܳܙܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܕܰܒܐ̱ܪܳܙ ܥܰܡܳܐ ܡܺܝܬ ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܚ̣ܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܘܪܶܬ ܚܰܒܠܶܗ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܐܓܪܽܘܗܝ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܰܕܖ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ.

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ.

 

 

ܡܰܕܖ̈ܳܫܶܐ ܫܰܒܥܳܐ.

ܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܫܶܩܠܶܬ ܐܰܚܰܝ̈. ܚܙܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܘܶܐ݀ܫܬܺܝܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ܀ ܣܳܡܬܳܗ̇ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܝ ܕܶܐܬܒܰܩܶܐ ܒܳܗ̇. ܐܶܙܶ݀ܠܬ ܕܶܐܚܙܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ. ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܒܨܳܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܝ܀ ܒܗܳܝ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܚܺܙܝܬܶܗ ܠܫܰܦܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܡܨܰܠܰܠ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܗ̇ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܀ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܕܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܥܢܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܘܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܡܶܢܳܗ̇ ܙܺܝܘܶܗ ܦܰܐܝܳܐ܀ ܚܙܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܢܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܟܽܘ̈ܠܳܠܰܘܗܝ ܚܙܺܝܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܥܰܡ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܰܕܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܘܰܕܓ̈ܰܠܝܳܬܶܗ܀

ܝܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܶܘܶܝܠܳܐ ܕܰܦܗܺܝܬ ܠܺܝ ܒܳܗ̇. ܚܙܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܩ̈ܶܦܠܶܐ ܕܠܳܐ ܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪܬ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܠܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܶܢܳܪ ܫܶܬܩܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܝܰܗܒ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܀ ܪܬܰܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܰܠܚܶܫ ܪܰܥܡܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܰܡܪܰܚ. ܫܒܽܘܩ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܒ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܳܙܶܝܬ ܒܨܰܚܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܶܐܕܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܠܰܝ̈ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ܀ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܕܗܽܘ ܒܶܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܰܠܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܛܥܳܡ̈ܳܬܳܗ̇. ܡܰܠܝܰܬ ܐܳܦ ܠܺܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ ܘܕܶܐܫܰܐܠ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܗܺܝ ܬܶܫܡܰܥܝ ܡܶܢܝ. ܐܳܘ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܩܢܺܝܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇܀

ܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܺܝ ܒܪܰܬ ܝܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܝܡܳܐ ܕܣ݀ܶܠܩܶܬ ܡܶܢܶܗ ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܰܙܳܐ  ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܒܥܽܘܒܝ. ܒܨܺܝ݂ܘܗܝ ܠܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܒܨܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܝܰܡܳܐ܀ ܚܙܺܝܬ ܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܒܳܬܰܪܝ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ ܢܶܦܢܽܘܢ ܛܰܘܪܳܐ(ܙܰܒܢܳܐ) ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܡܰܢܽܘ ܢܰܘܚ̣ܰܪ ܢܶܒܨܶܐ ܥܽܘܡܩܳܗ̇ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܀ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܠܶܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ. ܠܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܰܝ ܓܰܠܠܰܝ̈  ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܢ ܡܶܬܚܰܪܝܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܬܰܒܪܽܘܗ̇. ܘܶܐܢ ܡܶܬܪܰܦܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ܀ ܒܝܰܡܳܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܟܽܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܰܩܶܒܘ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܒܠܺܝܥܺܝܢ ܐܳܦ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܺܐܚܽܘܢ. ܘܰܣܕܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܟܺܝܚܺܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܶܙܟܽܘܢ܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܙܳܥܘ ܘܠܶܘܝܳܬܳܢ(ܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܠܳܐ ܪܰܒܳܐ). ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܩܪܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܶܛܥܽܘܢ. ܩܶܢܛܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܣܰܓܺܝ ܫܶܬܩܰܬ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀ ܚܠܺܝܛܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܬܶܙܟܶܐ ܥܳܛܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܢܶܨܽܘܬ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܢܶܫܡܰܥ܀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܒܳܒܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܝܰܘܢܳܢ. ܙܳܥܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܘܢܳܢ ܥܳܪܶܩ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܶܗ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܠܡܰܢܽܘ ܕܡܳܝܰܬܝ ܢܺܐܡܰܪ ܫܶܠܝܶܟܝ ܠܰܕܫܳܡܰܥ ܠܶܟܝ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܡܰܠܶܠܝ ܥܰܡܰܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܪܶܬܡܳܐ ܕܫܶܬܩܶܟܝ. ܐ̱ܪܳܙܶܟܝ ܩܳܥܶܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀ ܐܶܡܶܟܝ ܐܺܝܬܝܶܗ̇ ܒܬܽܘܠܰܬ ܝܰܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܰܣܒܳܗ̇. ܒܥܽܘܒܶܗ ܢܶܦܠܰܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܰܕܥܳܗ̇. ܒܰܛܢܶܟܝ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܶܟܡܳܗ̇. ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܢܰܟܶܣ ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܟܰܕ ܬܳܠ̈ܝܳܢ ܠܶܟܝ܀ ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܗ̱ܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܛܰܒܥܺܝܢ ܕܳܡܝܰܬܝ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܰܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܠܐ̱ܪܳܙ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܳܡܶܝܢ܀ ܝܰܠܕܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܰܛܢܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܙܘܽܘܳܓܳܐ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܗܽܘ ܡܰܘܠܳܕܶܟܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܳܘ ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܒܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ܀ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܟܝ. ܠܡܰܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟܝ܀ ܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬܝ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܩܳܥܝܰܬܝ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܢ̇ܗܶܐ̣ ܠܺܝ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܐܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܐ. ܚܶܛܬܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܒܬܳܐܓܳܐ ܥܰܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ܀ ܕܟܶܐܡܰܬ ܚܽܘܒܠܳܐ ܠܶܟܝ ܡܶܬܦܰܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܚܶܛܬܳܐ ܛ݀ܳܥܶܢ ܩܰܢܝܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܡܙܰܝܰܚ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܀ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܒܩܰܬ ܝܰܡܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܳܐ ܒܶܗ ܠܝܰܒܫܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܕܰܪܚܺܝܡܳܐ ܒܶܗ. ܕܰܪܚܶܡܘ ܚܰܛܦܽܘܗ̇ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܳܗ̇.ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܬܟܰܠܰܠܘ ܒܶܗ܀

ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܫ ܠܶܘܝܳܬܳܢ ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܫܠܰܚ̣ܘ ܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܠܒܶܫܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܓܰܢܒܽܘܟܝ ܘܰܣܠܶܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܚ̣ܛܰܦܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܟܰܕ ܡ݀ܬܡܰܪܡܰܪ܀ ܫܶܬܩܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܕܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܙܰܩܦܶܗ ܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܫܳܕܶܐ ܟܽܠ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ܀

ܨܺܝܪ ܗܽܘ ܒܫܽܘܦܪܶܟܝ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܚܫܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܥܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܥܽܘܩܣܳܐ ܥܒܰܪ ܒܶܟܝ ܕܳܐܦ ܠܶܟܝ ܒܰܙܰܥܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܚܰܫ ܐܰܡܠܶܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܶܟܝ ܣܳܓܶܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚ̣ܳܣܘ ܥܠܰܝܟܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܰܚ̣ܡܽܘܟܝ ܕܶܐܢ ܚܰܫܬܝ ܐܰܡܠܶܟܬܝ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܚ̣ܳܣ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܗܽܘܝܽܘ ܒܠܰܥ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܗ̇ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܨܰܒܶܬ ܫܽܘܦܪܳܗ̇܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢܝܰܬܝ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܪܘܳܐ ܗܽܘ ܒܚܽܘܒܶܟܝ ܘܳܐܦ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܡܰܫܠܰܚ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܠܰܘ ܕܰܢܟܰܣܶܝܟܝ. ܠܒܽܘܫܶܟܝ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܢܰܚܬܶܟܝ ܙܺܝܘܶܟܝ ܐܳܘ ܡܫܰܠܰܚܬܳܐ܀ ܠܚܰܘܳܐ ܕܳܡܝܰܬܝ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܗ̇. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܕܢܰܟܠܳܗ̇ ܘܰܫܠܰܚ ܫܰܒܩܳܗ̇. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܫܠܰܚ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܒܐ̱ܪܳܙܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܠ݀ܳܒܫ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ܀

ܣܰܓܺܝ ܐܰܦܶܪ̈ܓܝ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܟܽܘܫ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܠܟܽܘܫ ܕܽܐܘܟܳܡ̈ܶܐ ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒܶܟܝ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܠܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܘܰܠܗܶܢ̈ܕܘܝܶܐ ܡܛܰܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܀ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܘܫ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܤ ܦܓܰܥ ܒܽܐܘܟܳܡܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܘ̈ܦܶܐ(ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܕܕܰܩܢܳܐ). ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܥܡܰܕ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܦܪܶܓ ܘܰܕܒܰܪ܀ ܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܠܶܦ ܡܶܢ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ ܥܒܰܕ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܘܟܽܘܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܽܘܟ̈ܳܡܳܬܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܦܪܶܓ ܡܶܢ ܟܽܘܫ̈ܳܝܶܐ܀

ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܕܶܐܬܳܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܫܪܳܓܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܢܟܰܚ(ܐܶܙܕܰܘܰܓ. ܒܗܺܝܠܳܐ ܢܰܟܦܳܐ) ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܰܚܢܶܦ ܗܘܳܐ. ܢܶܗܪܰܬ ܘܶܐܙܰܠܬ ܘܰܚܫܶܟܘ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ܀ ܗܰܘ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܡ ܗܳܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܥܰܙܺܝ ܨܶܡܚܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܦܓܰܥ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܘܰܢܗܰܪ ܐܰܬܪܳܐ܀

ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܢܽܘܢܺܝ̈ܢ ܢܽܘܢܺܝ̈ܢ ܕܰܐܡܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܺܝܢ. ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ ܝܺܪܶܒ ܬܳܐܓܳܐ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܝܺܪܶܒ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ܀ ܠܪܺܝܫܳܐ ܬܳܐܓܶܟܝ ܠܥܰܝܢܳܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܠܶܐܕܢܳܐ ܨܶܒܬܶܟܝ. ܣܰܩܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܒܳܒܰܬ ܝܰܒܫܳܐ. ܘܬܳܝ ܘܶܐܬܬܰܘܬܰܒܝ ܨܶܝܕ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܬܶܪܚܰܡܝ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܠܰܬ ܚ̈ܰܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܪܚܶܡܬܶܟܝ܀ ܒܶܐܕܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐ ܒܶܟܝ ܒܶܟܝ ܬܶܬܚܰܟܰܡܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܗܘܳܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗ̇ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܟܝ ܬܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ܀ ܒܶܟܝ ܗ̱ܘ ܬܺܐܠܰܦܝ ܟܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܠܰܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܗ̱ܝ ܒܓܰܘܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܪܳܙܶܟܝ܀ ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܡܰܬܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠܝ̈ ܠܳܗ̇ ܚܰܡܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܛܺܝ̈ܦܳܢ ܕܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܒܺܝܫܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܕܟܰܕ ܬܰܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܳܗ̇. ܬܶܩܢܶܐ ܡܰܓܳܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܦܰܐܝܳܐ ܠܟܽܠ ܗܰܕܳܡܺܝ̈ܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܡܚܰܠܦܳܐ ܚܺܐܪܬܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܗ̇. ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ̱ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܡܰܓܳܢ ܬܶܫܕܶܝܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ܀ ܒܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܗܳܝ ܒܰܨܪܳܪܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܚܬܳܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܓܰܙܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܡܽܘܟ݂ܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ ܪܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܬܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܬܳܒܰܥ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܩ̣ܢܳܐ ܓܳܝܳܣܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܳܬܶܗ ܘܰܐܥܠܰܬ ܣܳܡܬܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܚ̣ܙܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܘܳܬ ܗܺܝ ܦܺܐܪܳܐ ܘܗܽܘ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟ ܐܰܟܽܘܠܳܐ܀ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܦܗܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܺܝ̈ܢ ܫܳܐܶܦ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܝܢܳܐ. ܗܶܡܣܳܐ ܕܨܶܒܥܳܐ ܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܒܳܨܶܐ ܠܳܗ̇. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܚܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܳܨܶܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܗܳܡܶܤ ܒܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܬܟܰܠܰܠ ܒܳܗ̇܀

ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܠܥܳܡ ܣܰܟܠܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܣܰܟܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܰܬܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܕܫܳܛ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܳܟ ܬܰܟܶܣܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܬܳܢܳܐ܀ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܩܢܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܒܟܺܐܦܳܐ ܒܰܣܪܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܟܺܐܦܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܠܺܝ̈ܢ. ܣܳܗܶܕ ܥܒܳܕܳܗ̇ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܟܶܣ ܘܰܠܟܽܘܢ ܚܰܪ̈ܫܶܐ  ܬܰܟܶܣܝ ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܀ ܒܰܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܚܰܣܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܬܰܘܪܳܐ ܚܰܣܶܕ ܐܳܦ ܒܰܚܡܳܪܳܐ ܬܰܟܶܣܝ ܗܳܫܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܳܐܦ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܡܳܠܶܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܐܰܘ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܕܶܢܚܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܳܐ ܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܶܗ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ. ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܚܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪܶܗ ܪܰܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܀ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܢܶܓܼܢܽܘܒ ܡܶܢܶܗ̇. ܕܫܽܘܪܳܗ̇ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܢܳܛܽܘܪܳܗ̇. ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܠܡܰܬ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪ ܢܶܣܰܒ ܒܶܨܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܡܝܰܬܝ ܕܶܐܒܕܰܬ ܨܶܝܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܰܬܦܶܬܘ ܣܰܪܚܽܘܗ̇. ܕܬܽܘܒ ܕܡܶܬܥܰܩܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܰܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܗܽܘ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܓܰܦ ܒܶܗ. ܗܽܘ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܳܗ̇. ܕܰܪܕܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܶܬܶܗ ܗܽܘ ܡܶܣܬܰܡܶܐ܀ ܡܶܬܦ̈ܰܠܓܳܢ ܐܢܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܓܰܙܺܝ̈ܙܳܢ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܠܰܘ ܕܝܢ ܥܰܩܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܰܘܠܶܕ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܀

ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܒܰܪ ܕܰܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܛ݀ܳܥܶܐ. ܟܝܳܢܶܟܝ ܩ݀ܳܥܶܐ ܕܠܰܘ ܬܽܘܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ ܒܐܪܳܐ̱ܙ ܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܩܶܢܬܶܗ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ܀ ܥܶܪܩܰܬ ܟܺܐܦܶܟܝ ܡܶܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܕܟܺܐܦܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܝܰܠܕܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܶܟܝ ܕܠܳܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ܀ ܘܰܐܝܟ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܠܰܡ ܥܽܘܒܺܝ̈ܢ ܝܰܠܕܽܘܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ. ܢܚܶܬܬܝ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܝܳܐ. ܣܠܶܩܬܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܚܰܘܺܝܬܝ ܚܽܘܒܶܟܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀ ܩܰܒ̈ܥܶܟܝ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬܝ ܠܳܐܚܽܘܕܰܝ̈ܟܝ ܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܒܬܳܐܓܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܠ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܠܳܝܳܐ ܦܪܺܝܣܰܬ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܀

ܕܥܰܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܣܶܠܩܰܬ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܕܳܐ. ܐܚܺܝܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐܓܰܠܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܕܳܢܰܚ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܦܶܠܶܐܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܝܳܗܶܒ ܕܶܢܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܨܰܝܳܪܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܡܶܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܒܶܟܝ ܕܶܝܢ ܨܺܝܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܨܰܠܡܳܐ ܒܶܟܝ ܘܰܒܓܰܘܢܶܟܝ ܨܺܝܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ܀ ܐܳܘ ܕܠܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟܠܰܬܝ ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܒܰܣܶܡܬܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܝܰܬܝ ܘܰܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܰܬܝ܀

ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܕܰܪܒܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܨܺܝܪܳܐ ܡܫܽܘܚܬܶܟܝ ܘܰܙܥܽܘܪ ܟܰܝܠܶܟܝ ܥܰܡ ܡܰܬܩܳܠܶܟܝ. ܪܰܒ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܠܬܳܐܓܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܝܬ ܕܰܡܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܣܺܝܡܰܬܝ܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܫܳܐܶܛ ܠܶܟܝ ܐܳܦ ܡܰܘܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܢܶܬܥܰܕܰܠ ܒܳܗ̇ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚ̣ܙܳܟܝ ܒܰܟܠܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܟܝ ܡܶܬܢܰܓܰܕ܀

ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܡܰܕܘ ܘܰܫܠܰܘܘܽܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܝܰܗܒܽܘܟܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐ̱ܪܳܙ ܡܶܣܟܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܠܳܝܶܐ܀ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܐܬܰܘ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܩܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܘܰܣܘܰܚܬܝ ܠܗܽܘܢ ܘܰܛܦܰܣܬܝ ܒܗܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚܡܽܘܟܝ܀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܟܝ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܬܰܚ̣ܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܐܦܶܩܘ ܚܰܘܺܝܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܙܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܳܡܽܘܟܝ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܚܰܙܘ ܢܽܘܚܳܡܶܟܝ ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܓܢܶܒ ܝܰܡܬܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚ̣ܙܰܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ. ܒܶܟܝ ܘܰܒܡܳܪܶܟܝ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܡܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܗܘܰܘ܀ ܣܠܶܩ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܝܰܡܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܣܠܶܩ ܟܰܕ ܣܳܚܶܐ ܘܰܠܒܶܫ ܢܰܚܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܶܫܘ ܪܶܚܡܰܬܟܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܘܰܕܗܳܐ ܦܗܺܝܬ ܒܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܟܢܽܘܫ ܡܰܕܰܥܝ. ܘܰܕܚܳܪܶܬ ܒܶܟܝ ܐܶܕܰܡܶܐ ܒܶܟܝ. ܕܰܟܢܺܝܫܰܬܝ ܗܽܘ ܟܽܠܶܟܝ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܘܰܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܚܰܕ ܐܶܗ̇ܘܶܐ ܒܶܟܝ܀ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܟܰܢܫܶܬ ܕܶܐܥܒܶܕ ܬܳܐܓܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܝ ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܩܰܪܶܒܬܳܗ̇ ܠܳܟ ܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ܀ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ . ܕܰܚܠܳܦ ܕܰܗܒܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܚܰܙܰܩ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܒܰܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܥܰܠܶܝܘܗܝ ܨܶܝܕ ܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܰܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܢܦܽܘܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܡܳܥܺܝ̈ܢ(ܒܠܰܥ܆ܥܡܰܕ܆ ܛܒܰܥ). ܕܰܫܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܛܳܒ ܟܰܕ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܘܰܟܪܺܝܡܺܝܢ(ܦܣܰܩ܆ ܓܪܰܡ܆ ܓܕܰܡ) ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ. ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܪܫܽܘܗ̇ ܘܶܐܬܰܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ܀ ܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܫܰܪܘ ܗܘܰܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܪܰܘܽܘܗܝ. ܒܥܽܘܪ̈ܒܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܙܳܢ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܨܰܕܝܳܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܝܰܗܒܶܗ ܡܶܢ ܬܶܐܓܪܽܘܡܬܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܠܳܐ ܕܳܢܘ ܘܰܕܪܰܫܘ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܛܰܡܰܐܐ ܘܥܰܠ ܡܳܢ ܕܰܟܺܝ܀

ܘܕܰܫܪܳܐ ܫܰܒ̈ܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܒܶܫܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ ܒܰܪܬ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܶܝܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܘ ܟ̈ܺܐܢܶܐ܀ ܪܫܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܙܩܰܦ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܽܘܨܳܪܰܝܗܽܘܢ. ܚܳܢ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܰܐܚܺܝ ܡܰܓܳܢ. ܘܡܰܟܶܟ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܪܰܫ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܘܰܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀ ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܟܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚ̣ܳܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܬܪܰܨܘ ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܗ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܕܳܘܶܝܢ ܟܽܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܪܰܫܡܳܗ̇ ܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܩܳܡܘ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܩܪܰܘ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕܘ܀ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܬܪܰܨܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܩܪܽܘܗ̇ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܘܺܝܘ. ܫܰܒܩܽܘܗ̇ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܰܘ ܕܪܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܶܕܝܳܐ  ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܣܶܛ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܚ̣ܙܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܢܡܽܘܫܽܘܢ ܒܶܗ. ܚܙܰܘ ܒܶܪܽܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܒܳܨܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܶܦܠܰܬ ܘܶܐܒܕܰܬ. ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܟܺܐܦܳܐ ܕܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܳܗ̇܀

ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܣܺܝܡܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܦܰܣܩܶܗ. ܠܫܶܪܫܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܶܟܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܶܣܩܶܗ. ܐܳܦ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܰܟܪܺܝܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܟܝ܀ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܰܘ ܕܰܢܢܰܟܪܽܘܢܶܟܝ. ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܦܣܺܝܩܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ܀ ܣܰܝܶܟܝ ܢܰܦܫܶܟܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܰܢ. ܕܶܐܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܫܳ݀ܟܶܬ ܫ݀ܳܠܶܐ. ܐܰܙܥܰܪܝ ܝܳܬܶܟܝ ܕܺܝܪܶܒܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܳܬ ܨܶܝܕ ܟܽܠ܀

ܒܗܳܕܶܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܐܳܦ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܕܡܰܪܓܳܢܺܝܬܰܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܡܪܰܚ ܘܰܒܨܳܐ ܕܢܶܓܠܽܘܓ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܠܺܝܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ܀ ܚܰܘܺܝܬܝ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܒܶܝܬ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܠܡܰܢ ܕܰܡܺܝܬܝ ܕܟܽܠܶܟܝ ܐܰܦ̈ܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܗܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕܘ ܒܶܟܝ. ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܦܰܠܓܽܘܟܝ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܒܶܟܝ ܫܰܘܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇܀ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܒܰܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܗܳܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܙܺܝܘܶܟܝ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܣܒܰܪܘ ܕܰܐܚܪܺܬܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܳܘ ܡܰܚܙܺܝܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܫܰܟܰܪܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܓܰܒ̈ܶܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܰܐܣܩܽܘܟܝ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܚ̣ܬܽܘܟܝ ܣܰܓܺܝ ܐܰܫܘܳܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܟܰܢܝ ܚܽܘܬܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܣܰܩܝ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬܝ܀ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܡܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܙܟܳܬ ܘܰܠܝ̈ܽܗܘܕܳܝܶܐ ܘܰܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܬܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܦܽܘܫܝ ܢܽܘܚܝ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܚܩܽܘܟܝ ܒܰܕܣܳܪ̈ܽܘܒܺܝܢ. ܐܳܦ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܰܕܚܶܪ̈ܝܳܝܺܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܶܟܝ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܟܝ܀ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܺܝܪܰܬܝ ܗܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪܶܟܝ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܫܳܕܝܰܬܝ. ܡܶܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܡܰܙܠܶܓ ܢܘܽܗܪܶܟܝ ܐܳܦ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟܝ ܐܳܦ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܝܟܝ܀

 

ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܫܒܥ܀

ܕܥܰܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܚܙܺܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܶܛܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܡܓܳܫ. ܡܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܡܽܘܫܽܘܢ. ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܐ ܣܒܰܪܘ ܕܳܐܦ ܓܳܫܽܘܗ̇ ܒܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܬܰܪܓܶܡܘ ܕܰܪܫܽܘܗܝ܀ ܛܽܘܦܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܪܳܚܳܒ. ܘܳܐܦ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܠܰܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܘܰܚܣܳܡ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܥܶܓܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܚ̈ܶܬܳܝܶܐ ܕܪܳܫܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܣܳܣܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܀ ܩ̣ܪܳܐ ܡܰܪܺܝܕܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܬܰܩ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܐܶܢܶܝܢ. ܚ̣ܙܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܙܪܰܥ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܬܰܚܬܺܝ ܦܰܣܩܶܗ ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܗܳܐ ܝܰܗܒ ܦܺܐܪܳܐ ܡܪܳܪܰܬ ܫܶܢܳܐ܀

ܚ̣ܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܚܰܢܩܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܠܙܺܝܙܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܘܚܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܘܣܰܟܰܪ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܰܨܠܳܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܫܕܳܐ ܒܟ̈ܳܗܢܶܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܥܰܠ ܗܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܒܰܕܘ ܐܰܓܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܶܩܕܽܘܡ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܪܳܢܶܐ ܘܛ݀ܳܫܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܳܚܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܙܺܝܦܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܟܰܡ. ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܫܳܐ ܘܰܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܕܠܰܘ ܙܰܒܢܶܗ ܗܽܘ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܣܶܐܒ ܠܶܗ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܪܰܟܶܒ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܕܶܠ ܟܰܒܶܫ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܳܐܦ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܒܳܥܶܝܢ܀

ܠܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܫܠܰܚ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܒܶܫ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܠܺܝ ܣܳܣܳܐ ܘܩܰܠܡܳܐ ܒܰܪܡܽܘܗܝ ܘܰܐܟܠܽܘܗܝ ܘܰܐܪܫܶܠܘ ܫܰܒܩܽܘܗܝ. ܐ̱ܬܳܐ ܠܶܗ ܣܳܣܳܐ ܠܢܰܚܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀ ܚ̣ܙܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܥܒܰܪ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܣ̈ܳܓܽܘܕܶܐ ܗܘܰܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܰܚܬܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܣܳܣܳܐ ܘܟܰܪܶܟ ܣܳܡܶܗ. ܐܰܘܠܶܕ ܩܰܠܡܳܐ ܒܰܐܘܨܰܪ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܝܳܬܶܒ ܚܳܐܰܪ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܒܰܪܡܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܽܘ ܒܰܙܰܚ ܒܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܰܢ ܕܰܪܘܰܝܢܰܢ ܠܰܢ܀ ܙܪܰܥ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܘܰܣܥܳܐ ܝܰܥܪܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܛܰܠܶܫ(ܛܰܢܶܦ܆ ܟܰܬܶܡ܆ ܫܰܚܶܡ) ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܰܦܪܰܚ ܓܰܪܒܳܐ ܘܥܶܪ̈ܒܺܝܢ ܐ̱ܫܟܳܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܫܰܪܺܝ ܒܥܰܡܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܫܰܠܶܡ܀

ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܐܘܚܶܕܘ ܠܰܒܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܒܰܣܝܳܡܰܝ̈ܗܘܽܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܟܰܬܒܽܘܗܝ ܕܳܐܦ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ. ܩܰܢܝܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܠܶܦ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀ ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܕܠܶܗ ܐܰܠܒܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܨܒܰܥ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐܺܝܬ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ ܗܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܕܰܓܕܰܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܫܠܰܝ̈ܳܐ. ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܓܰܕܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܘܛܰܫܺܝ ܗܛ̈ܳܛܶܐ ܒܓܰܘ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ܀

ܚ̣ܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܠܶܗ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܓܠܶܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܩܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܡܚ̣ܳܝܗܝ ܘܰܣܢܶܝܢ ܘܰܓܠܶܝܢ ܫܰܚܠܶܦ ܢܶܟ̈ܠܰܘܗܝ܀ ܐܰܥܶܠ ܦܶܗܝܳܐ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܦܰܟܳܐ ܕܰܒܠܰܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܢܩܰܦܰܚ ܠܰܢ܀ ܩܪܳܬ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܠܚܶܡܬܳܐ ܚܳܬܳܗ̇ ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܫܩܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ܀ ܘܰܚܠܳܦ ܙܩܺܝܦܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܨܶܨ̈ܶܐ ܥܰܠܘ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܫܝܽܘܠ ܟܰܦܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܨܒܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܗܘܳܐ܀ ܚܠܳܦ ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܕܪܶܨܢܰܬ ܚܰܠܳܐ ܘܓܶܕ̈ܕܶܐ ܝܰܗܒ ܗܽܘ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܪܶܨܢܰܬ. ܡܪܳܪܬܳܐ ܕܝܰܗܒܳܘ ܠܶܗ ܦܰܠܛܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܰܪܺܝܕܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܶܣܡܰܬ܀

ܘܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗܘܰܘ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ. ܗܳܐ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܦܶܬܩܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܚ̈ܰܣܝܰܝ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܳܡܘ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܠܳܦ ܕܰܬܨܰܠܶܐ ܗܺܝ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܩܪܳܒܳܐ ܕܗܶܦܟܳܝ ܐܰܠܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܰܪܺܝܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܫܰܝܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܚܽܘܣܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܘܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ܀