ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

ܐ ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ

ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܘ ܕܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂

ܙ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܳܐܘ ܡܳܪܝ ܒܓܰܢܰܝ̈ܟ.

ܚ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

ܛ ܕܬܶܫܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝ ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܒ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܓ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܕ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܗ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

ܐ   ܕܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܝܪܰܢ ܬܶܬܟܰܢܰܫ

ܒ   ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓ   ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕ   ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗ    ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܰܒܪܶܬ ܒܶܗ

ܘ   ܕܶܫܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܙ   ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܚ   ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛ    ܕܬܶܫܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝ   ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܐ   ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܒ   ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

ܝܓ   ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܕ   ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܗ   ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܘ   ܕܶܫܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܙ   ܕܰܫܒܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܚ   ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ

ܝܛ   ܕܬܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟ   [ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ]

ܟܐ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܒ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܓ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܕ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ

 

 

 

 

 

 

  ܐ ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ

ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܶܝܡ

 

ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܫܰܠܚܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܳܣܶܢ ܟܽܠ܆ ܥ̣ܰܠ ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܰܢ܆ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܥܰܡܰܢ܆ ܕܒܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܟܰܠܶܠ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆

ܒܳܗ̇ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܳܗ̇ ܐܰܟܶܣ ܟܽܠܢܳܫ ܢܰܫܦܶܗ܆ ܗܘܳܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܪ ܒܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܫܦܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܟܰܣܣܰܬ݂ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ܀

ܚܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܰܐܰܪܘ܆ ܚܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܟ ܐܳܦ ܡܰܐܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܒܡܰܓܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܟ ܐܶܬܓܰܢܺܝܘ܆ ܠܫܰܦ̈ܠܶܐ ܟܽܘܫܳܪܳܟ ܚܰܣܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬ݁܆ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܫܰܗܪܳܐ ܐܶܬܥܰܠܰܡܬ݁܆ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܥܰܡܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܬ݁܆ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢܺܝܬ݁܆ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܐܶܬܩܰܠܰܣܬ݁܀

ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܕܰܪܚܶܡ ܚܰܒܪܳܟ ܘܰܐܠܳܗܳܟ܆ ܟܕܰܢܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܺܝܪܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܙܳܪܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܀

ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܙܳܦܽܘ܆ ܘܡܰܘܙܶܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ܆ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ܆ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܡܰܠܳܟܽܘ܀

ܙܶܕܘܩ̈ܳܬܳܟ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܝܺܙܶܦܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܥܰܬܪ̈ܳܢ ܠܢܳܣܽܘ̈ܒܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܟ ܗܽܘ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܕܰܐܘܙܶܦܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ܀

ܕܳܡܝܳܐ ܙܶܕܩܰܬ ܝܳܗܽܘܒܳܐ܆ ܠܝܳܙܶܦܬܳܐ ܕܝܰܙܦܽܘܗ̇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܶܝܕ ܝܳܙܽܘܦܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܨܶܝܕ ܡܰܙܦܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܕܠܶܗ ܦܳܢܝܳܐ ܥܰܡ ܪܶܒܺܝܬ݂ܳܗ̇܀

ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܒܕܺܝܪܺܝܢ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܰܐܘܨܪܳܐ ܟܳܢܫܺܝܢ ܕܰܐܟܳܪܳܐ܆ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܙܪܰܥܬ݁ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܳܟ ܡܶܬܦܢܶܝܢ܀

ܨܠܽܘܬܳܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܦܶܪܚܰܬ݂܆ ܒܳܗ̇ ܣܳܠܶܩ ܗܘܰܝܬ݁ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܐܺܠܺܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܰܬܪܰܥ ܡܳܪܳܟ ܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܒܰܨܠܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ݂ ܚܰܝܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܛܳܥܶܡ ܠܶܗ܆ ܢܚܶܬ݂ ܚܰܕ ܘܰܐܣܶܩ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܣܰܟܠܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܗ̱ܘ̣܆ ܣܳܐܶܡ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܥܽܘܬܪܳܟ ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܕܡܳܐ ܕܦܳܐܶܫ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܥܽܘܬܪܳܟ ܥܰܡܳܟ ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ܀

ܢܚܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܬܢܰܟܪܺܝ܆ ܠܰܣܚܳܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܫܳܚܳܐ܆ ܨܳܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܟ܆ ܡܪܰܩܬܳܗ̇ ܠܪܽܘܚܳܟ ܡܶܢ ܨܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ܀

ܒܰܡܪܳܩܶܗ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܫܽܘܚܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܣܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܰܘܢܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܣܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܠܳܐ܆ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܙܟܳܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܥܺܝܪܺܝܢ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܥܕܶܝܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܫܰܗܪܳܐ ܥܽܘܬܪܳܟ ܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܫܰܦ̈ܠܶܐ܆ ܥܰܡܠܳܟ ܥܽܘܬܪܳܟ ܡܰܣܓܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܳܐ ܟܠܳܟ ܬܰܠܓܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܛܽܘܠܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܘܰܙܪܰܥ ܨܰܘܡܳܟ܆ ܬܪܰܥ ܐܰܫܩܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܕܫܰܗܪܳܟ܀

ܫܳܥܰܬ݂ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݂܆ ܕܟܰܕ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܳܡܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܶܗܛܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܳܕܶܠ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܀

ܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܘܬܳܟ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܓܕܰܠ ܚܰܝ݂̈ܝ݂ܰܟ܆ ܗܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܰܝܟ܆ ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ܀

ܩܰܠܶܣܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ܆ ܕܒܶܝܬ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܣܳܒܳܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܢܳܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܕܰܫܕܳܬ݂ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܛܶܥܢܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܗܘܳܐ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܓܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܙܰܝ̈ܳܟ ܘܰܢܟܶܦ̈ܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܰܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܛܶܥܢܰܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܚܳܝܒܺܝܢ ܥܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܙܶܕܩܳܬܳܟ܀

ܫܠܶܡ

ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܰܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

  ܒ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܨܰܒܬܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܰܫܪܳܪܳܟ܆ ܕܰܐܣܗܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܚܰܣܝܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܚܕܳܐ܆ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܐ ܫܰܬܺܝܩ ܦܽܘܡܳܟ܆ ܘܰܫܪܳܪܳܟ ܩܳܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܟ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܨܰܒܶܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܟ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐܟ ܕܺܐܠܺܝܳܐ܆ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܠܺܝܫܳܥ܆ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܡܪܰܟܰܒ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܨܳܪܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܟ ܚܰܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܳܟ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܕܰܟܝܽܘܬܗܽܘܢ ܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܳܟ܆ ܢܰܟܦܽܘܬܗܽܘܢ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܳܟ܆ ܥܶܢܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܒܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܢܰܟܪܙܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܓܰܙܳܐ ܓܠܺܝܙܺܝܢ܀

ܒܶܝܬ ܐܶܒܠܳܐ ܘܰܠܒܽܘܝܳܐܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܚܰܫܳܐ ܘܰܠܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܩܝܳܡܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܘܡܳܐ ܕܰܙܟܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ܀

ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܗܳܐ ܓܰܢܒܽܘܒܝ܆ ܓܰܠܠܰܝ̈ ܫܰܪܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܢܦܰܠܬ݁ ܘܰܦܗܰܝܬ݁܆ ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܫܰܪܒܳܟ ܠܳܐ ܢܦܰܩܬ݁܆ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܬܰܢܺܝܬ݁܀

ܕܡܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ܆ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܳܐܐܰܪ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܟܽܠܢܳܫ ܡܳܠܶܐ ܘܰܡܣܰܦܶܩ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐܰܪ ܨܳܐܶܕ ܟܽܠܫܳܥ܆ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܨܳܕ܀

ܐܶܥܛܽܘܦ ܐܶܥܽܘܠ ܠܺܝ ܠܓܰܙܳܟ܆ ܗܰܘ ܡܰܦܗ̈ܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪ̈ܘܗܝ ܩܳܪܶܝܢ ܠܺܝ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܩܰܕܡܳܐ܆ ܐܶܣܒܶܗ ܘܶܐܬܠܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܫܪܳܪܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁܀

ܣܰܓܺܝ ܝܶܕܰܥܬ݁ ܐܳܦ ܐܰܘܕܰܥܬ݁܆ ܕܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܛܰܫܶܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܫܺܦܰܝܪ ܝܺܠܶܦܬ݁ ܐܰܦ ܐܰܠܶܦܬ݁܆ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܛܳܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܢܶܐܪܽܘܥ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܢܣܺܝܡ ܗܳܕܶܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܬܳܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܣܰܓܺܝ ܚܰܠܳܫ ܕܶܐܙܰܠ ܠܶܗ܆ ܣܰܓܺܝ ܓܰܢܳܒ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܛܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܚܽܘܠܨܳܐ ܢܳܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܀

ܐܶܢ ܕܺܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܟܳܦܽܘܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܬܳܐ ܠܕܰܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܰܝܢܳܐ܀

ܐܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ܆ ܣܕܰܩ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܨܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ܀

ܢܟܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܫܳܓܽܘܫܳܐ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܐܶܣܟܺܝܡܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ܆ ܘܥ̣ܰܠ ܠܓܰܘܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܒܛܰܫܘܳܐ ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܰܢ ܠܰܐܬܪܶܗ ܢܶܫܒܶܝܢ܀

ܠܡܳܪܳܟ ܦܽܘܡܳܟ ܙܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܠܥܰܡܶܗ ܩܳܐܶܡ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܙܰܕܶܩ ܒܳܬܪܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘܙܰܠܬܶܗ܆ ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܒܰܦܠܳܓܶܗ܆ ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܥܰܡܠܺܝܩ܆ ܐܰܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܶܬ݂܆ ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ݁܀

ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܣܶܗܕܰܬ݂ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܀

ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ܆ ܣܗܶܕܘ ܠܶܗ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܨܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܣܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܣܗܶܕ ܠܶܗ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ݁܀

ܐܳܦ ܠܥܶܠ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ݁܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܥܶܠ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܬܶܚܬ݁܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܠܶܦܬ݁ ܐܳܦ ܐܰܠܶܦܬ݁܆ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܀

ܣܰܓܺܝ ܦܫܰܛܬܳܗ̇ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ܆ ܣܰܓܺܝ ܩܦܰܣܬܳܝܗܝ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܕܫܶܦܥܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܣܰܟ ܒܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܶܚܡܽܘܠ܆ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ܀

ܚܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ ܒܡܶܪܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܪܳܗܛܳܐ ܠܡܶܓܢܰܒ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܶܡ ܘܰܛܥܳܐ ܘܒܰܠܥܳܗ̇܆ ܘܺܐܝܬ݂ ܕܰܒܨܳܐ ܘܰܦܠܰܛ ܘܰܫܕܳܗ̇܀

ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܝ ܐܶܬܚܰܠܰܨ̈ܝ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܫܰܬ݂ ܠܺܝ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܘܺܝ ܒܰܥܳܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܕܒܰܚܕܳܐ ܐܺܚܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

  ܓ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

 

ܐܳܘ ܬܰܓܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܒܥܰܡܰܢ܆ ܘܰܦܪܰܫ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܘܟܰܕ ܠܰܠܡܺܐܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܢ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܫܒܰܩ ܠܰܢ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܀

ܒܥܶܠܕܰܪܰܒ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ܆ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܒܚܽܘܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܪܶܩ ܘܛܳܫܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܒܶܫ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܠܰܚܠܺܝܨܳܐ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ܀

ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܘܡܰܦܗܶܝܢ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܠܺܝܠܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܡܰܦܗܶܝܢ ܠܥܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܀

ܒܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪ̈ܝܰܟ ܐܶܚܽܘܪ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܠܺܝ܆ ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܢܳܓܶܕ ܠܺܝ܆ ܘܗܳܐ ܡܰܦܗܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܝ܆ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܕܓܰܙܳܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܡܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܕܨܶܐܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܨܶܐܕܰܝܢ܆ ܟܰܕ ܗܳܐ ܠܘܶܝܢ ܠܳܟ ܒܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܦܳܫܘ ܡܶܢܶܟ ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܳܟ܀

ܐܳܘ ܠܓܰܙ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܰܩܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܟܰܕ ܨܶܐܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܙܰܝ̈ܟ܆ ܨܶܝܕ ܒܢܰܝ̈ܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܟ܆ ܫܩܰܠܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܫܒܰܩܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܳܐ ܩܢܰܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ̈ܟ܆ ܩܢܰܝܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܣܺܝܡܺܝܢ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ܀

ܓܰܙܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܟܽܠܶܗ ܦܳܫ ܠܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܥܽܘܬܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܙܶܠ ܥܰܡ ܡܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܦܳܐܶܫ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܚܰܒܺܝܒܰܘ̈ܗܝ܀

ܥܢܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܘܰܦܪܰܫ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܩܠܶܗ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܥܰܡܶܗ܆ ܫܰܒܩܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܕܰܡܠܳܐ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܪܰܒܶܗ܀

ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪ̈ܰܝ ܪܰܒܶܗ܆ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܰܒܶܗ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܓܢܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܟܳܪ܆ ܘܥܰܟܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܨܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܙܰܟܺܝ ܠܥܰܡܳܐ܀

ܐܳܦ ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ܆ ܟܰܕ ܛܰܥܢܶܗ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܝܰܗܒܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܪܰܒܳܐ ܫܩܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܫܰܒܩܶܗ ܒܥܶܦܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܀

ܡܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܪܰܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܣܠܶܩ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܦܳܫ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܀

ܐܳܦ ܥܶܩ̈ܬܶܐ ܕܰܕܥܰܨ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܩܕܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܘܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܠܰܚ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܗܶܝܢ܆ ܨܶܒ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܦܪܰܣ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀

ܐܶܢ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܪܶܓܫܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܰܗܒ̈ܝ܆ ܝܳܗܒܳܝ̈ܗܝ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܩܳܢ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܕܗܶܢܶܝܢ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܥܽܘܬܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀

ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܪܰܘܚܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܢܶܥܬܪ̈ܳܢ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܥܬܰܪ ܢܳܣܽܘܒܰܘܗܝ܆…….  ܀

ܚܠܳܦ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܨܰܝܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܨܰܝܰܪܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܨܰܒܶܬܬܳܗ̇܆ ܒܟܽܠ ܨܶܒ̈ܬܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܒܳܟ ܗܽܘ ܩܦܺܝܣܺܝܢ ܨܶܒ̈ܬܰܝܟ܆ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܰܝܟ܀

ܗܳܐ ܨܶܒ̈ܬܰܝܟ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܐܰܝܟ ܨܽܘܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܙܶܩ̈ܬܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܠܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܗܳܐ ܨܰܒܶܬܬܳܗ̇ ܠܡܰܪܥܪܝܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܨܰܒܶܬ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ܀

ܗܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܒܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܥܽܘܬܪܳܟ ܘܰܟܢܽܘܫ܀

ܠܳܟ ܗܽܘ ܕܳܡܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܆ ܕܰܒܕܺܝܪ ܗܽܘ ܟܽܠܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܘܰܟܢܺܝܫ ܗܽܘ ܟܽܠܳܛ ܨܶܝܕ ܚܰܕ܆ ܟܰܕ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܗܶܛ ܗܘܰܝܬ݁܆ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝܬ݁܀

ܬܪܶܝܢ ܐܰܓܽܘܢܺܝ̈ܢ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܠܪܶܓܬܳܐ ܚܙܳܝܳܟ ܫܳܛܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܚܙܳܝܳܟ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܫܰܗܪܳܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܛܽܘܒܰܟ ܕܰܒܟܽܠ ܐܶܫܬܰܟܠܰܠܬ݁܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

  ܕ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܬ݁܆ ܕܨܰܘܡܳܟ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܗܘܰܝ̈ܢ ܠܳܟ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܣܓܺܝ ܠܳܟ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܚܳܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܳܐ ܕܡܰܠܺܝ̈ ܕܶܡܥ̈ܶܐ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀

ܕܩܰܕܶܡ ܝܺܕܰܥ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܣܳܓܶܝܢ ܒܰܢ܆ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܩܒܰܥ ܒܳܗ̇ ܒܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܐܰܘ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܐܰܝܟ ܚܰܕ܆ ܚܙܳܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܰܚܛܺܝ ܚܙܳܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܢܦܰܩ ܚܰܣܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܙܰܘܶܓ ܣܰܡܳܐ ܠܟܺܐܒܳܐ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܚܙܳܝܳܟ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܠܙܶܩ̈ܬܶܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܒܶܟܝܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܙܰܝ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬ݁܀

ܫܳܛ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܳܟ ܠܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܨܳܐܶܡ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܥܶܢܘܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ܆ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ܀

ܨܠܽܘܬܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܳܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܡܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܟ܆ ܗܘܰܝܬ݁ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܬܳܒܽܘܥܳܐ܀

ܒܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܬܒܰܥܬܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܕܗܰܕܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܪܦܺܝܬܳܗ̇ ܠܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܐܪܦܺܝܬ݁ ܘܰܬܒܰܥܬ݁ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܬ݁܀

ܟܰܕ ܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܟ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠ ܟܰܦܢܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ܆ ܥܢܳܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ܀

ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܫܶܩܝܶܗ ܠܰܓܡܳܪ܆ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܕܬܰܩܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܳܙܽܘܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܝܗܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܢܣܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܕܙܰܒܢܳܐ ܢܣܰܒ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܛܶܒܳܟ ܐܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܥܒܳܕܳܟ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܳܟ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܐ܆ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܰܕܡܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܛܶܒܳܟ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܥܰܕܰܪ ܛܶܒܳܟ܆ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܟ܆ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܕܰܪ ܙܽܘܗܳܪܳܟ܆ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܆ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܪܰܥ ܣܽܘܡܳܟܳܟ܀

ܠܠܰܐܝ̈ܳܐ ܥܰܕܰܪ ܩܽܘܠܳܣܳܟ܆ ܘܰܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܠܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܒܚܶܟܡܳܐ ܓܳܢܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܘܟܰܕ ܓܙܳܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ܆ ܠܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܠܒܰܪ ܠܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܰܒܛܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܛܶܠܳܠܶܗ܆ ܥܰܠ ܫܰܦܠܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܫܰܦܶܠ ܡܰܩܶܠ ܪܶܗܛܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܕܡܰܪܳܚ ܟܳܠܶܐ ܚܺܐܦܶܗ܀

ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܬܩܶܢܬ݁܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܕܰܡܽܘܢ ܚܰܙܳ̈ܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܕܰܡܺܝ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܦܺܝܫ ܩܳܨܶܦ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܘܰܕܢܶܕܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܀

ܫܠܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܟܽܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܠܦܳܟ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܨܶܝܕ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܡܫܽܘܚܬܳܟ ܝܶܪܒܰܬ݂܆ ܨܶܝܕ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܽܘܚܬܳܟ ܙܶܥܪܰܬ݂܆ ܙܥܰܪܬ ܥܰܡܶܗ ܕܢܺܐܪܰܒ ܥܰܡܳܟ܀

ܫܶܦܥܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ܆ ܓܽܘܚܟܳܐ ܟܢܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ܆ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܣܪܰܚܬ܆ ܠܛܰܥܝܳܐ ܛܒܳܐ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܠܛܳܒܳܐ ܣܰܢܝܰܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܩܽܘܠܳܣܳܟ܆ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܪܶܗܛܳܟ ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܪܶܗܛܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܥܳܐܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܟܰܬܫܶܗ܀

ܐܶܬܥܰܫܢܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܬܥܰܠܡܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܐܬܛܰܠܺܝ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܪܶܗܛܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ܆ ܕܒܰܟܠܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܓܶܫ܀

ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܚܙܰܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܥܰܡܠܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܚܰܫܳܐ ܕܕܳܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܒܗܶܦܟܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܀

ܚܠܳܦ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܫܳܛܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܥܺܝܪܺܝܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܣܪܳܦܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܰܬܩܰܕܶܫ܆ ܕܒܰܪ ܕܰܝܪܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ܀

ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܩܳܕܰܬ݂ ܐܰܦܩܰܬ݂ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ܆ ܒܚܽܘܦܪܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܟܽܠ ܩܕܝ̈ܢ ܠܰܦܟܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪܳܟ܆܀

ܦܶܣܩܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܘܕܺܝܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܙܰܩܦܳܗ̇܆ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܙܰܩܦܳܗ̇ ܠܙܰܩܦܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܫܰܠܝܶܗ ܟܶܢܳܪܝ ܠܰܙܡܳܪܳܟ܆ ܘܰܐܠܶܨܬܰܢܝ ܕܶܐܒܥܶܐ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܠܳܦܰܝ ܒܰܥܳܝܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܳܚܶܝܢ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ܀

ܘܶܐܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܳܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܰܫܩܶܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܡܠܺܝܟ ܠܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܥܺܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܠܰܡ ܚܰܠܳܫܳܐ܆ ܕܚܰܡܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܰܫܩܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܐܪܒܥܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܗ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗܳܐ ܪܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܠܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܟܪܺܝ ܠܰܢ ܚܰܫܳܟ܆ ܗܦܰܟ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܆ ܢܨܰܚ ܠܶܗ ܫܡܳܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܰܫܳܟ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܚܰܪܬܳܟ܀

ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܰܕܢܶܦܪܽܘܥ ܟܽܠܢܳܫ ܥܬܺܝܕ܆ ܕܒܰܙܘܰܕ̈ܶܐ ܢܺܐܙܰܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ܀

ܡܺܝܬ݂ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܥܳܙܳܪ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܦܪ̈ܺܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܳܒ ܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܬܺܝܳܐ܆ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܛܥܶܢ ܠܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܀

ܫܠܰܚ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܦܽܘܢܳܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܠܰܚ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܛܽܘܪ̈ܳܦܰܘܗܝ܆ ܫܠܰܚܘ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܒܶܫܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܫܠܰܚ ܦܰܓܪܳܟ ܥܰܡܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܥܳܒܰܪ܀

ܒܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ܆ ܡܶܬܩܢܶܝܢ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܒܶܢ ܠܶܗ܆ ܣܳܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܩܢܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܀

ܒܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܒܶܗ ܩܳܢܶܝܢ܆ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܫܡܳܐ ܩܢܳܐ ܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܡܺܝܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܐ ܚܰܝ ܡܰܘܬܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܠܛܳܒ̈ܶܐ ܛܳܒ ܢܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ܆ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܒܺܝܫ ܢܶܬܥܰܢ̈ܝܳܢ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܳܛܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܣܓܶܐ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܀

ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܬܽܘ̈ܟܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܦܽܘܡ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܘܰܕܠܺܝܠ܀

ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܟܦܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܒܰܕ܆ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܝܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ܆ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡܺܝܬܘ ܩܽܘܪܰܚ ܘܕܳܬܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܶܗ ܡܺܝܬ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܒܡܶܠܬܶܗ ܗܽܘ ܚܝܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ܀

ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܬܽܘܟܳܐ ܘܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܆ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܛܳܒܳܐ܆ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܀

ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܒܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܰܡܠܶܟ܆ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ܆ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܳܛܶܐ܀

ܘܰܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪܘ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܓܪܰܬ݂܆ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܫܟܰܚܬ݁܀

ܛܳܢܬ݁ ܓܶܝܪ ܘܕܰܡܺܝܬ݁ ܒܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܦܰܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪܥܳܬ݂ ܕܰܟܝܽܘܬܳܟ ܦܰܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܀

ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܠܦܳܐ ܕܰܨܪܳܬܶܗ܆ ܠܝܰܡܳܐ ܕܳܐܐܰܪ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܨܪܳܬ݂ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܘܰܠܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܆ ܐܰܣܩܰܬ݂ ܣܳܡܰܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ܀

ܨܶܝܕ ܟܺܐܢܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܓܰܙܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܐܳܦ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܳܘ ܛܠܺܝܡܰܝ̈ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܩܰܒܶܠܘ ܓܽܘܥܠܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܥܰܠܘ ܘܶܐܬܩܰܠܰܣܘ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ܆ ܕܛܰܫܺܝܘ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܩܳܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ݂܀

ܩܳܝܡܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܰܪܺܝܦܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ܆ ܒܩܳܠ ܡܳܪܳܟ ܐܰܝܟ ܒܰܩܠܺܝܕܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܘܢܳܦܩܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ܆ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܳܗܶܬ݂ ܢܳܦܶܩ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܝܳܪܶܒ ܠܳܒܶܟ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ܆ ܡܳܐ ܕܰܐܦܪܰܓ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܰܚܬܰܝ̈ܟ܀

ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܕܣܳܓܶܝܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܰܝܟ ܦܰܩ̈ܚܶܐ܆ ܘܢܳܒܰܥ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܡܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܕܙܳܝܰܚ ܒܶܗ ܡܳܪܳܟ܆ ܘܦܳܪܚܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܢܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܦܪܰܚ ܠܳܟ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܀

ܗܰܒܶܒܘ ܐܰܟܚܰܕ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܫܰܗܪܳܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܡܨܰܒܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܠܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܆ ܪܗܶܛ ܬܽܘܠܡܳܕܳܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ܀

ܡܡܰܣܟܶܢ ܪܳܡܳܐ ܬܰܨܒܺܝ̈ܬܰܘܗܝ܆ ܕܰܢܨܰܒܬܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܢܶܫܐܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܶܕܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܙܶܦ ܙܺܝܘܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ܀

ܡܨܰܒܶܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܦܽܘܡܰܢ܆ ܘܰܡܗܰܕܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܛܥܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܆ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܬܰܨܒܺܝܬܰܢ܀

ܟܽܠ ܨܶܒܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܫܽܘܦܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܛܥܶܡ ܣܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ܆ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܢܺܕܝܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܒ̈ܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܠܶܗ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܳܟ܆ ܕܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܰܫܪܳܪܶܗ ܐܰܛܥܶܡܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܛܥܶܡ ܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ܆ ܒܗܰܘ ܙܰܝܘܳܐ ܕܙܰܗܺܝ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ܀

ܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܺܝ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܦܶܩ܆ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܕܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܕܰܠܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܡܰܝܢܶܩ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܬܶܟܰܒ ܚܳܢܶܩ ܠܶܗ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܢܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܳܪܝ܆ ܒܰܐܓܳܢܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܡܠܰܠܝ̈ ܕܺܝܠܝ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܐܶܕܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܳܢܳܐ܆ ܢܺܐܪܒܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣ ܐܰܬܠܺܝܛܳܟ܀

ܐܳܘ ܕܡܰܦܪܶܐ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܢܶܬܟܰܠܠܽܘܢ ܒܶܗ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܆ ܩܰܝܛܳܐ ܕܰܙܟܳܝܗܝ ܠܣܰܬܘܳܐ܆ ܘܣܰܒܥܳܐ ܕܰܙܟܳܝܗܝ ܠܟܰܦܢܳܐ܆ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܐܰܪܥܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܝ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܠܶܠ ܐܰܬܠܺܝܛܳܟ܆ ܗܳܐ ܓܶܕܠܰܬ݂ ܠܶܗ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܓܕܰܠ ܠܳܟ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܰܐܨܠܰܚ܆ ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܠܥܰܡܠܶܗ ܕܺܝܪܶܒ܆ ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܠܟܽܘܫܪܶܗ ܕܰܥܬܰܪ܆ ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܠܨܰܘܡܶܗ ܕܰܙܟܳܐ܆ ܟܰܠܶܠܬܶܗ ܠܫܰܗܪܳܐ ܕܰܢܨܰܚ܀

ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܩܰܪܶܒ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܠܺܝ ܬܒܰܥܬܳܟ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܶܕܪܶܟ܆ ܩܰܕܶܕ ܠܶܗ ܐ̱ܫܳܛܪܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ܆ ܕܰܓܕܰܠ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܚܰܡܫܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

  ܘ ܕܶܫܬܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂

ܐܶܢ ܕܶܐܣܦܰܩ ܗ̱ܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܽܘܩ ܣܰܓܺܝ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ܆ ܡܶܢܳܟ ܣܰܓܺܝ ܡܰܒܥܰܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܠܽܘ ܦܶܪܫܶܬ ܘܳܐܦ ܫܶܬܩܶܬ݂܆ ܠܰܘ ܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܐܶܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܳܠܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ݂܆ ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܝܳܪܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ݂܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܨܳܪ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܢܶܨܚܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܨܰܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܦܰܩ ܠܳܟ܆ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܒܳܥܽܘܬܳܟ܆ ܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܫܬܰܥܶܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܢܨܽܘܪ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܥܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܟ܆ ܬܗܶܐ ܒܺܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܶܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܒܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܰܠܫܶܡܫܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܨܶܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܳܐ܆ ܒܨܶܡܚܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܪܳܓܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܢܚܶܗ ܚܰܠܳܫܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܚܳܙܶܐ ܙܰܗܪܶܗ܆ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܗܰܘ ܕܰܨܠܽܘܬܳܟ܆ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܟ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܕܰܛܒܺܝܥ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܰܨܶܕ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܢܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܕܰܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܚܙܳܐ ܐܢܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܐܶܙܶܠܬ݂ ܕܶܐܣܰܒ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܚܳܪܶܬ݂ ܒܳܟ ܘܰܦܗܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒܳܟ܆ ܕܡܳܪܳܟ ܨܺܝܪ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܘܚܰܠܳܫܺܝ̈ܢ ܐܢܽܘܢ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈܆ ܘܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܐܢܽܘܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܝ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܢܶܨܚܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܟ܀

ܕܡܶܠܰܬ݂ܝ ܣܰܓܺܝ ܦܰܟܺܝܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܰܪܒܳܟ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܟܠܺܝܠܳܟ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܒܶܠܥܳܕ ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܓܽܘܢܳܟ܆ ܒܡܶܠܚܳܟ ܡܶܠܰܬܝ ܬܶܬܡܰܕܰܟ܆ ܬܶܬܩܩܒܰܠ ܥܰܠ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܝܗ̇܀

ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܟܺܝܡ ܐܽܘܡܳܢܳܐ܆ ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܆ ܬܳܓܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܆ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܠܰܟܠܺܝܠܶܗ܆ ܗܰܒ ܠܺܝ ܓܰܙܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܕܶܐܨܰܒܬܳܟ ܒܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

ܗܰܒ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ܆ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܐܘܙܶܦ ܥܽܘܬܪܳܟ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܠܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܠܳܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܓܰܙܳܟ ܢܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܕܟܰܕ ܥܽܘܬܪܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܐܺܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܪܺܒܺܝܬܶܗ܀

ܕܰܡܳܐ ܒܡܳܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܰܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܩܰܪܢܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܦܠܽܘܓ ܠܺܝ ܡܢܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܶܢ ܪܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܚܳܐܶܣ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܐ ܬܚܰܢܶܐ ܥܰܠ ܪܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܬܰܪ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܘܫܳܡܽܘܥܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ܆ ܘܺܐܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܦܣܺܪܳܐ܆ ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܟܰܝܠܳܐ ܚܳܝ݂ܶܝ݂ܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܟܶܣܦܳܐ ܡܶܫܬܰܪܬܰܚ܀

ܩܳܢܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܟܰܦܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܳܐ ܕܝܰܥܢܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܡܶܩܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܝܰܐܺܒܺܝ̈ܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܠܡܶܩܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܡܩܰܘܶܐ܀

ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ܆ ܕܗܶܦܟܶܬ݂ ܣܳܡܶܬ݂ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܠܳܐ ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܺܝ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܕܰܦܪܰܚܘ ܒܺܝ ܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܚܰܦܶܐ ܪܺܝܚܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܠܪܶܝܚܰܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ܆ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܶܫܬܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܙ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܳܐܘ ܡܳܪܝ ܒܓܰܢܰܝ̈ܟ.

1:    ܐܰܚܰܝ̈ ܙܳܝܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܺܐܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ܆

      ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܝ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܟ.

2:    ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܓܕܽܘܠ ܠܶܗ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ܆

      ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܗܽܘ܆ ܗܳܟܰܢ ܚܳܒܶܬ ܐ̱ܢܳܐ܆

3:    ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܫܰܪܒܶܗ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ܝ܆

      ܕܗܳܢܳܐ ܬܰܓܳܪܳܐ܆ ܕܰܢܨܰܚ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܆

4:    ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ܆ ܕܰܐܕܪܶܟ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ܆

      ܕܣܰܓܺܝ ܩܳܕܶܡ ܠܺܝ܆ ܪܶܗܛܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆

5:    ܐܶܬܢܰܨ̣ܰܚ ܟܶܣܦܶܗ܆ ܒܰܝܢܰܬ݂ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆

      ܘܰܣܓܺܝ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ܆

6:    ܐܰܪܦܺܝ ܐܰܪ̈ܥܳܬ݂ܳܐ܆ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܝܰܥܪܳܐ܆

      ܘܰܥܡܰܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܡܰܠܝܳܐ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆

7:    ܐܶܬܟܰܚܰܕܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ܆

      ܘܶܐܬܪܰܟܰܟܘ ܘܝܰܗܒܘ܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬ݂ܳܐ܆

8:    ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܝ܆

      ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܗܡܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܥܳܕܰܪ ܠܺܝ܆

9:    ܐܺܡܰܪ ܐܰܝܟ ܙܳܕܩܶܗ܆ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܰܕܚܶܠ ܠܺܝ܆

      ܘܰܐܗܡܶܗ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܆ ܚܽܘܒܶܗ ܢܳܓܶܕ ܠܺܝ܆

10:  ܕܶܐܫܬܽܘܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܝ ܡܰܕܚܶܠ ܠܺܝ܆

      ܕܶܐܣܦܰܩ ܐܰܝܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܢܶܣܝܳܢܝ ܡܶܟܶܣ ܠܺܝ܆

11:  ܩܳܡܶܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܒܰܝܢܰܬ݂ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆

      ܕܺܐܡܰܪ ܩܳܢܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܫܬܽܘܩ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆

12:  ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ܆ ܚܰܝܳܒ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܝ܆

      ܘܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܛܠܽܘܡ܆ ܡܺܐܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆

13:  ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆

      ܕܢܶܕܟܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܽܠܫܳܥ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܆

14:  ܐܰܡܣܰܪ ܥܰܠ ܩܶܢܛܳܐ܆ ܘܺܐܡܰܪ ܘܳܠܺܝܬܳܐ܆

      ܕܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܪܰܒܳܐ܆ ܠܡܶܛܠܰܡ ܘܳܠܺܝܬܳܐ܆

15:  ܐܶܠܒܰܫ ܣܽܘܝܳܥܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܺܐܡܰܪ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

      ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܆ ܥܶܕܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ܆

16:  ܐܶܪܰܓܶܐ ܪܶܥܢܳܝ܆ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܬܰܚܽܘܒܳܐ܆

      ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝ܆ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܆

17:  ܐܶܩܢܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܗ܆ ܘܺܐܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܆

      ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܆ ܨܶܒܥܳܐ ܠܩܺܝܬܳܪܰܢ܆

18:  ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܙܰܘܥܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

      ܕܒܺܝܫܳܐ ܙܳܝܰܥ ܒܰܢ܆ ܕܛܳܒܳܐ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ܆

19:  ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܠܳܥܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܒܫܰܬܳܝܰܘ̈ܗܝ܆

      ܟܡܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܥܶܙ ܒܰܢ܆ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܟ܆

20:  ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆

      ܠܳܥܶܙ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆

21:  ܐܳܦ ܒܰܢ ܠܳܥܶܙ ܗܽܘ܆ ܡܺܐܡܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆

      ܕܪܰܒܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܰܥܒܰܕ ܟܽܠ ܕܰܐܠܶܦ܆

22:  ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܠܽܘ̈ܚܫܳܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆

      ܠܚܶܘܳܐ ܘܥܶܩܰܪܒܳܐ܆ ܡܕܰܠ̈ܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆

23:  ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐܢܶܗ ܗܽܘ܆ ܚܶܘܝܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆

      ܒܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܒܰܙܰܚ܆ ܚܰܝܠܟܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܫܳܬܶܗ܆

24:  ܐܳܦ ܡܳܪܝ ܬܶܪܚܰܫ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆

      ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܳܟ܆ ܪܶܬܡܳܐ ܕܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ܆

25:  ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆

      ܡܰܪܚܶܫ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܡܕܺܝܠ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܆

26:  ܐܳܦ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܳܪܝ܆ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘ̈ܡܶܐ܆

      ܠܟܽܠܶܗ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܆ ܘܡܰܦܪܰܥ ܘܰܡܗܰܒܶܒ܆

27:  [ܘܳ]ܐܦ ܗܺܝ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆

      ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܕܺܝܠܶܗ ܫܰܡܶܫܬܶܗ܀

ܫܠܶܡ ܕܫܰܒܥܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܚ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

ܒ:   ܒܫܶܬܩܳܐ ܝܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܒܕܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆

ܕܰܟܡܳܐ ܕܶܐܩܰܠܶܣ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܶܗ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܓܰܙܶܗ܀

ܒ:   ܒܠܶܫܳܢܝ ܬܳܡܳܗ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܐܡܪܚ ܕܶܐܡܰܠܶܠ܆

ܘܰܛܥܳܐ ܕܰܢܫܰܬܶܩ܆ ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܠܳܫܳܐ܆

ܒ:   ܒܓܰܙܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܰܪܓܶܫ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝ܆

      ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܬܰܓܰܪ܆

ܒ:   ܒܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆

      ܢܰܥܶܗܕ ܓܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܪܰܫ܆

[ܒ]  ܕܒܳܩܶܐ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ܆ ܐܶܢ ܒܽܘܪ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ܆

      ܚܶܣܕܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܣܦܰܩ ܕܢܶܦܪܽܘܫ܆

ܓ:   ܓܠܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ ܟܽܘܐܳܪܶܗ܆ ܣܰܓܺܝ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆

      ܕܰܢܩܰܫ ܕܰܢܦܰܠܶܓ܆ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܆

ܓ:   ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܕܡܰܥܬܰܪ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆

      ܘܡܰܘܠܶܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ܆

ܓ:   ܓܠܶܐ ܥܒܳܕܳܟ ܘܰܟܣܶܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܆

      ܓܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܕܰܢܝܰܬܰܪ܆

ܕ:    ܕܢܺܝ̈ܚܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܘܟܰܣ̈ܝܳܢ ܙܶܕܩ̈ܳܬܶܗ܆

      ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܫܰܥܒܶܕ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆

ܕ:    ܕܢܰܣܺܝ ܕܡܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ܆ ܢܺܝܪܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ܆

      ܒܢܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܓܰܘܰܣ܆

ܗ:    ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܒܥܶܩܒܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܥܒܳܕܶܗ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܘ:    ܘܟܶܐܡܰܬ ܡܰܐܣܰܬܳܐ܆ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܬܰܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܩܳܢܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܡܳܐ܆ ܢܺܐܙܰܠ ܦܶܬܓܳܡܶܗ܆

ܘ:    ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܗܒܶܗ ܬܳܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܡܰܡܠܶܠܗ ܬܳܩ ܠ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܙ:     ܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܫܰܗܪܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆

      ܘܰܡܙܺܝܓ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ܆

ܙ:     ܙܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆

      ܘܰܐܩܢܺܝ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܆ ܛܰܥܡܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ܆

ܚ:    ܚܢܺܝܩ ܗ̱ܳܐ ܒܶܥܠܕܰܪܶܗ܆ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ܆

      ܟܶܐܒܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܶܗ܆ ܘܰܪܓܶܙ ܘܶܐܬܡܰܪܡܰܪ܆

ܚ:    ܚܣܳܡܶܗ ܗܽܘ ܫܰܚܩܶܗ܆ ܘܚܶܡܬܶܗ ܫܰܢܶܩܬܶܗ܆

      ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܕܰܠܰܚ܆ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܰܫܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܛ:    ܛܰܟܶܣ ܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܘܢܰܟܶܦ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ܆

      ܕܡܶܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ܆ ܟܽܠܶܗ ܕܝܽܘܬܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆

ܝ:    ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܥܠܰܝܢ ܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܗ܆ ܒܟܺܐܒܰܢ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܝ:    ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ܆ ܚܰܫܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܶܗ܆

      ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ܆ ܒܰܥܕܶܝܢ  ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ܆

ܟ:    ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܫܽܘܦܪܶܗ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܽܘܡܶܗ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܶܠܳܐ ܕܰܒܥܰܝܢܶܗ܆

      ܠܽܘܩܕܰܡ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܰܩܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܠܽܘܚܳܡܶܗ ܣܰܓܺܝ܆

      ܫܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܫܦܺܝܥ ܪܽܘܚܳܦܶܗ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܰܟܶܐܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܓܙܽܘܪ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܆

      ܣܰܡܣܶܡ ܘܰܐܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܣܓܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܽܘܡܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ܆

      ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܟܰܘܶܢ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܚܶܣܕܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ܆

      ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܚܶܟܡܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܡܰܚܶܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܠܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܟܰܕ ܕܳܐܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܗܶܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܐܣܟܶܠ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܠܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ܆

      ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܬܰܢܰܚ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܕ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܚܰܒ ܠܶܗ܆ ܘܢܰܘܣܶܦ ܢܰܡܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܳܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܡܰܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܚܛܳܗܳܐ܆ ܒܚܶܟܡܳܐ ܡܟܰܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܰܣܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܢܰܪܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܠܬܰܩ̈ܢܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܣܰܓܺܝ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܛ ܕܬܶܫܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

 

؟     ܐܰܚܰܝ̈ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܺܐܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆

      ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܩܳܢܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܫܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

؟     ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܓܰܙܳܐ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ܆

      ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܠܶܐ܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܰܒܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆

      ܡܰܛܶܢ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܬܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܝܰܥܰܢ܆

      ܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܨܰܝܳܡܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܳܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܆

      ܝܰܥܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ܆ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܕܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܡܰܘܪܶܒ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܐܰܛܶܢ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆

      ܟܰܕ ܡܰܬܚܶܒ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܶܐܡܰܬ݂ ܗܳܟܰܢ ܗܽܘ܆ ܦܫܺܝܩܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ܆

      ܘܟܶܐܡܰܬ݂ ܗܳܟܰܢ ܗܽܘ܆ ܕܠܺܝܠܳܐ ܕܢܶܬܥܰܕܰܪ܆

ܟ:    ܟܽܠܝܽܘܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆

      ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܪܳܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܓܕܳܫܳܐ܆ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܩܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ܆ ܝܰܕܥܶܗ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ܆

      ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܦܳܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܐܳܫܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܟܽܠܢܳܫ ܒܰܒܟܳܬܳܐ܆ ܥܰܝܢܶܗ ܕܳܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܽܠܝܽܘܡ ܨܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܒܓܰܘ ܨܰܘܡܳܐ܆

      ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܚܳܣܶܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܰܒܓܶܠܝܳܐ܆

      ܚܣܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܆

ܟ:    ܟܽܠܢܳܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆

      ܐ̱ܒܺܝܠܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆

ܟ:    ܟܦܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆

      ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܒܫܶܥܝܳܐ ܘܰܒܓܽܘܚܟܳܐ܆

ܟ:    ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆

      ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܕܺܐܝܽܘܒ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܝܺܨܶܦ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆

      ܘܰܩܕܳܡ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܥܰܠ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܬܶܢ̈ܚܳܬܶܗ܆

ܟ:    ܟܶܐܡܰܬ݂ ܗܽܘ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܗܰܝܟܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܟܶܐܡܰܬ ܐܳܦ ܠܶܒܶܗ܆ ܢܳܡܽܘܣ ܟܺܐܢܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆

ܟ:    ܟܽܠܢܳܫ ܬܳܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܆

      ܦܽܘܡܶܗ ܐܳܦ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܥܰܝܢܶܗ ܘܡܰܫܡܰܥܬܶܗ܆

ܟ:    ܟܽܠܫܳܥ ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܢܰܦܫܶܗ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂܆

      ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܽܠܫܳܥ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܒܗܶܬ݂ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܰܪܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܥܶܠܕܺܝܢܶܗ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܰܟܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡܶܗ܆ ܕܢܺܐܪܰܒ ܡܽܘܟܳܟܶܗ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܙܳܬܶܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܪܽܘܚܳܐ ܠܙܰܗܝܽܘܬܶܗ܆

      ܒܢܰܘܣܶܗ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܒܩܳܠܶܗ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ܆ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܪܳܫܳܐ ܠܰܫܪܳܪܶܗ܆

      ܓܰܙ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆

ܟ:    ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܙܳܬܶܗ܆ ܪܶܓܬܳܐ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݂܆

      ܒܶܗܬܰܬ݂ ܒܰܣܝܳܢܳܗ̇܆ ܕܦܰܠܦܠܰܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܬܶܫܥܳܐ

ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ܝ ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܠ:   ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܢܺܐܙܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆

ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

؟     ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܰܟܠܶܠ ܐܳܦ ܟܰܠܶܠ܆

      ܘܰܐܝܟ ܟܰܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆

ܠ:   ܠܐܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܕܬܰܠܡܶܕ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܆

      ܘܰܩܛܰܦ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܦܶܐܪ̈ܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆

ܠ:   ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܬܰܠܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

      ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܟܰܗܶܢܘ ܠܰܐܠܗܳܐ܆

ܠ:   ܠܳܛܽܘܗܝ ܒܰܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܢܰܐܽܘܗܝ ܘܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܣܰܩܪܽܘܗܝ ܘܰܐܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܚܰܡܣܶܢ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ܆

ܠ:   ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆

      ܐܰܘܪܶܟ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆

ܠ:   ܠܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܳܡܶܐ܆ ܕܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܠܰܥܬܶܗ܆

      ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܘܰܙܟܳܬܶܗ܆ ܟܶܢ ܗܽܘ ܙܳܟܶܐ ܠܳܗ̇܆

ܠ:   ܠܚܰܪܬܳܐ ܟܰܕ ܝܰܠܦܽܘܗܝ܆ ܒܪܶܒܽܘ ܢܶܣܝܳܢܺܝ̈ܢ܆

      ܬܗܰܪܘ ܒܶܗ ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ܆ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆

ܠ:   ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܕܘ܆ ܕܣܰܝܒܰܪ ܢܶܟܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

      ܘܰܛܥܶܢ ܝܽܘܩܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ݂̈ܝ݂ܰܗܽܘܢ܆

ܠ:   ܠܰܐܒܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܰܒܐܺܝܕܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܒܪܽܘܚܳܐ ܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܠ:   ܠܐܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܡܚܰܐܽܘܗܝ܆ ܕܫܰܚܩܽܘܗܝ ܘܶܐܫܬܰܗܺܝܘ܆

      ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܟܰܕ ܒܳܠܰܥ܆

ܠ:   ܠܕܳܒܽܘܪܬܳܐ ܢܰܣܺܝ܆ ܕܡܳܐ ܕܰܙܟܳܬ݂ ܘܰܡܚܰܬ݂܆

      ܗܺܝ݂ܝ݂ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ܆ ܒܥܽܘܩܣܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܛܠܳܐ܆

ܠ:   ܠܰܓܠܺܝܕܳܐ ܢܰܣܺܝ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܠܳܗ̇܆

      ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܗܳܦܶܟ ܛܳܠܶܩ ܠܳܗ̇܆

ܠ:   ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܬܰܟܣܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ܆

      ܘܕܰܣܒܰܪܘ ܕܶܐܓܺܝܙܽܘܗܝ܆ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܚܰܢܰܩܘ܆

ܡ:    ܡܶܢܳܗ̇ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܶܗ܆

      ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

ܡ:    ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆

      ܐܶܣܛܰܠ ܚܰܬܢܽܘܬܶܗ܆ ܒܣܰܩܳܐ ܚܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܡ:    ܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܢܰܟܦܳܐ܆ ܠܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ ܢܰܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ܆

      ܕܫܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܗܘܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ܆

ܡ:    ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܙܽܘܘܳܓܶܗ܆ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ܆

      ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆

ܡ:    ܡܶܢ ܢܶܩܦܶܗ̇ ܕܶܐܠܥܳܐ܆ ܩܰܕܶܫ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ܆

      ܕܰܬܒܽܘܬ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܆ ܟܽܠܝܽܘܡ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܆

ܡ:    ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܩܝܳܢܳܐ܆ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆

      ܕܢܶܬܶܠ ܢܶܣܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܠܡܰܢ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܡ:    ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܚܳܐܰܪ܆ ܒܙܺܝܘܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܆

      ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆

ܡ:    ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܫܺܝܛܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆

      ܒܣܶܡ ܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܚܰܠܝܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆

ܡ:    ܡܶܢ ܢܶܩܦܳܐ ܕܶܐܠܥܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ܆

      ܠܡܳܪܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܩܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆

ܡ:    ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ܆ ܪܶܓܬܳܐ ܩܶܢܛܰܬ ܗ̱ܘܳܬ݂܆

ܕܫܶܩܠܰܬ ܢܶܣܢܳܝܶܗ܆ ܕܰܙܗܶܐ ܗ̱ܘ ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ܀

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܳܐ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܝܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܢܢ:   ܢܢܺܝܚܺܝܘܗܝ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܣܡܳܟܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆

ܕܰܠܒܶܫ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܨܶܒܬܰܝ̈ܟ܀

 ܢܢ:  ܢܰܫܩܶܠ ܥܰܡ ܕܰܚܢܽܘܟ܆ ܓܶܦܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆

ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܕܰܘܰܓ܆ ܫܦܰܪ ܘܰܢܨܰܚ ܘܰܦܪܰܚ܆

ܢܢ:   ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܰܢܨܰܚ ܘܶܐܙܕܰܘܰܓ܆

ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ܆

ܢܢ:   ܢܶܫܒܰܬ݂ ܟܽܘܟܺܝܬ݂ܳܐ܆ ܒܝܰܘܣܶܦ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆

ܚܰܡܣܶܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܐܪܦܺܝ ܡܰܪܛܽܘܛܶܗ܆

ܢܢ:   ܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܒܬܰܘܘܳܢܳܐ܆

ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܚܰܝܰܠ܆ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆

ܢܢ:   ܢܶܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܣܰܝܒܰܪ܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ܆

ܘܚܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܝܳܩܶܕ܆ ܘܢܰܟܦܳܐ ܟܰܕ ܢܳܨܰܚ܆

ܢܢ:   ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܣܝܳܓܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܨܺܦܽܘܪܳܐ܆

ܢܢ:   ܢܶܐܪܰܬ݂ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܒܰܣܪܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆

ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ܆ ܒܥܰܪܣܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠ܆

ܢܢ:   ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܡܥܰܘܰܪ ܬܶܢܳܢܗ̇܆

ܒܥܽܘܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݂܆

ܢܢ:   ܢܺܐܪܰܬ݂ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܕܩܰܕܶܫ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆

ܥܰܡܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܢܶܨܚܰܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ܆

ܢܢ:   ܢܶܩܦܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܚܽܘܒܳܐ ܝܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܰܦܪܶܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܢܳܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܢܢ:   ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܚܶܡܬܶܗ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ݂܆

ܣܶܗܕܰܬ݂ ܕܰܠܚܰܬܢܰܢ܆ ܚܰܬܢܳܗ̇ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ܆

ܢܢ:   ܢܰܡܠܶܟ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܰܘ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܛܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܘܰܐܛܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܝܶܪܰܒ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܳܙܶܐ܆

ܒܗܶܬ݂ ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܢܛܰܪ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆

ܣ:   ܣܳܗܶܕ ܕܩܰܕܺܝܡ ܗܽܘ܆ ܘܩܰܫܺܝܫ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆

ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆

ܣ:   ܣܳܗܶܕ ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܽܘ܆ ܒܠܽܘܚܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆

ܕܟܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܣܳܢܶܐ܆ ܠܚܰܒܪܳܟ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܡܰܘܪܶܒ ܢܳܡܽܘܣܶܗ܆

ܠܥܰܝܛܰܢ ܗܽܘ ܗܳܫܳܐ܆ ܗܰܓܘ ܒܶܗ ܠܰܛܢܳܢܰܢ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܚܬܺܝܪܺܝܢ܆ ܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܶܬܬܰܒܰܪ܆

ܬܒܳܪܗܶܝܢ ܗܽܘ ܐܰܘܕܰܥ܆ ܕܒܰܥܓܰܠ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܪܰܒ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆

ܘܠܳܐ ܓܢܰܒ ܘܶܐܫܬܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܪܰܒ ܐܰܝܢܳܐ܆ ܕܰܡܥܺܝܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ܆

ܘܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

ܣ:   ܣܰܓܶܝ ܐܶܬܢܰܓܰܕܬ݁܆ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܚܳܡ̈ܶܐ܆

ܘܰܡܚܶܝܠ ܗܽܘ ܦܽܘܚܳܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ܆

ܣ:   ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪ ܡܰܕܰܥܝ: ܕܶܐܚܽܘܪ ܘܶܐܡܰܙܶܓ܆

ܘܶܐܬܩܽܘܠ ܘܶܐܦܰܚܶܡ܆ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

ܣ:   ܣܳܗܶܕ ܠܺܝ ܢܳܝܣܳܢ܆ ܕܠܳܐ ܣܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆

ܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܠܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ܆

ܫܠܶܡ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

  ܝܒ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥ:   ܥܰܕܰܪܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ܆

      ܢܫܰܘܬܶܦ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܒܥܰܡܠܳܐ ܘܝܽܘܪܳܢܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܥܰܛܠܽܘܬܝ ܕܶܬܟܰܣܣܰܬ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܨܽܘܪܺܘܢ ܕܰܙܟܳܢܝ܀

ܥ:   ܥܶܠܶܬ݂ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܬܰܫܥܺܝܬ ܥܰܡ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܆

      ܘܰܙܟܳܗ̇ ܠܡܶܠܰܬ݂܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆

ܥ:   ܥܳܕܰܪ ܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܚܽܘܒ ܐܰܝܟ ܫܰܦܠܶܐ܆

      ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܳܐ ܕܰܙܟܳܢܝ܆ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܩܢܶܐ ܠܺܝ܆

ܥ:   ܥܰܡܶܗ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܆ ܢܟܶܝܠܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܬܰܡܺܝܡܳܐ܆ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܥܳܠܽܘܒܳܐ܆

ܥ:   ܥܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܘܬܰܡܺܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ܆

      ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ܆ ܠܚܶܟܡܰܬ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܆

ܥ:   ܥܡܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ܆

      ܕܰܚܙܳܐ ܠܕܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܕܰܣܟܶܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆

ܥ:   ܥܡܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆

      ܕܰܚܙܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܕܣܰܟ̈ܠܺܝܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ܆

ܥ:   ܥܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ܆

      ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܡܶܢܶܗ ܩܰܢܺܝܛܺܝܢ܆

ܥ:   ܥܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܕܶܐܬܦܰܪܰܣ ܘܺܝܕܺܝܥ܆

      ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܶܗ܆ ܠܡܶܪܶܐ ܚܶܟ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆

ܥ:   ܥܕܺܝܠ ܗܽܘ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܕܩܰܛܺܝܢ ܠܰܕܪܳܫܳܐ܆

      ܘܰܥܒܶܐ ܠܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܐܠܺܝܨܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

ܦ:    ܦܰܫܛܶܗ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܆

      ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆

ܦ:    ܦܰܫܶܩ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ܆

      ܘܰܥܒܰܕ ܕܰܦܩܺܝ̈ܕܳܢ܆ ܘܰܪܚܰܡ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ܆

ܦ:    ܦܰܚܶܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܽܘܩ ܒܰܠ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ܆

      ܘܰܬܩܰܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆

ܦ:    ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܣܓܺܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ܆

      ܡܗܰܝܡܰܢ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆ ܘܫܰܪܺܝܪ ܦܶܬܓܳܡܶܗ܆

ܦ:    ܦܽܘܡܶܗ ܐܳܦ ܬܰܪܥܶܗ܆ ܦܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

      ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܡܶܠܟ݂ܶܗ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆

ܦ:    ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܶܗ܆

      ܘܟܽܠܢܶܫ ܐܶܫܟܰܚ ܒܶܗ܆ ܢܝܳܚܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

ܦ:    ܦܫܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܘܛܰܝܶܒ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ܆

      ܘܰܥܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܩܳܐ܆

ܦ:    ܦܰܩܶܩܘ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܒܰܙܰܚܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܆

      ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܘܣܰܝܒܰܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆

ܦ:    ܦܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ܆

      ܕܚܰܪܰܪ ܕܰܟܒܺܝܫܺܝܢ܆ ܕܦܰܪܢܶܣ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ܆

ܦ:    ܦܰܩܕܽܘܗܝ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܪܰܫܐܽܘܗܝ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆

      ܘܚܰܡܣܶܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܕܰܢܩܶܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆

ܦ:    ܦܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܙܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܺܐܪܰܒ ܘܰܕܢܰܘܪܶܒ܆

ܦ:    ܦܽܘܡܶܗ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܒܳܟܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆

      ܡܶܛܽܠ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

  ܝܓ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܨ:    ܨܰܠܰܘ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈܆ ܕܶܐܣܦܰܩ ܘܶܐܬܬܰܢܶܐ܆

ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܙܰܗܝܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܥܬܰܪ ܓܰܙܰܝ̈ܟ܀

ܨ:    ܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܢܰܣܓܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆

      ܘܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܕܢܶܐܥܰܦ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ܆

ܨ:    ܨܰܘܡܳܐ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆

      ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܚܽܘܡܣܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ܆

ܨ:    ܨܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܨܰܠܺܝ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܳܦ ܐܰܠܶܦ܆

      ܬܰܠܡܶܕ ܐܳܦ ܫܰܪܰܪ܆ ܟܰܗܶܢ ܐܳܦ ܫܰܡܶܫ܆

ܨ:    ܨܰܘܪܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܢܺܝܪܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܘܰܛܥܶܢ ܥܰܡ ܝܽܘܩܪܶܗ܆ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆

ܨ:    ܨܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܚܰܡܣܶܢ܆ ܟܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ܆

      ܠܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܛܰܫܶܐ܆ ܘܰܐܠܺܝܨ ܘܰܡܥܰܙܶܐ܆

ܨ:    ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܣܰܓܶܝ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܡܶܛܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܓܕܰܫ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆

ܨ:    ܨܰܠܺܝ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܢܺܐܪܰܒ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆

      ܘܨܰܠܺܝ ܐܳܦ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬܝܰܬܰܪ܆

ܨ:    ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܕܟܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܨܰܘܡܶܗ ܕܰܙܗܰܝ̈ܳܐ܆

      ܫܰܗܪܶܗ ܕܰܫܦܰܝ̈ܳܐ܆ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆

ܨ:    ܨܳܐܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܕܢܶܬܩܰܦܰܚ܆

      ܨܳܐܬܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ܆ ܡܰܪܩܳܗ̇ ܕܢܶܨܛܰܠܰܠ܆

ܨ:    ܨܠܺܝܒܶܗ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܙܩܺܝܦܶܗ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܨܠܺܝܒ ܘܰܡܗܰܠܶܟ܆

ܩ:   ܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠܢܳܫ܆

      ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ܆

ܩ:   ܩܕܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܟܽܠܢܳܫ܆

      ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆

ܩ:   ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܡܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ܆

      ܘܰܩܕܳܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܚܰܝ ܗ̱ܘܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆

ܩ:   ܩܳܢܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܒܪܶܗ܆

      ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܶܗ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ܆

ܩ:   ܩܶܢܛܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ܆ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܰܚܙܳܬ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ܆

ܩ:   ܩܰܛܠܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ܆

      ܕܢܰܚܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܩܶܛܠܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܢܡܽܘܬ܆

ܩ:   ܩܰܛܠܳܗ̇ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ܆

      ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܩܛܰܠܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܆

ܩ:   ܩܛܺܝܠܺܝܢ ܐܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ܆

      ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆

ܩ:   ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܰܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܫܝܽܘܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆

      ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆

ܩ:   ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐ܆

      ܟܰܣܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܓܰܠܝܳܐ ܒܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ܆

ܩ:   ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆

      ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܩܳܢܶܛ ܚܰܠܳܫܳܐ܆

ܩ:   ܩܛܺܝܠ ܗܽܘ ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܶܗ ܘܰܒܫܰܗܪܶܗ܆

      ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܆ ܕܳܚܶܠ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܆

ܩ:   ܩܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܶܐ܆

      ܐܰܩܠܺܝܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܆ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܠܳܬܥܰܣܪ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܝܕ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܪ:    ܪܰܒ ܗܽܘ ܛܘܒ ܛܽܘܒܳܟ܆ ܡܶܣܟܺܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ܆

ܕܰܟܦܰܪܬ݁ ܒܒܽܘܝܳܐܳܐ܆ ܕܪܳܚܡܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܣܓܺܝ ܛܽܘܒܳܟ܀

ܪ:    ܪܚܰܡܬܳܝܗܝ ܠܛܽܘܒܳܐ܆ ܕܡܰܥܬܰܪ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆

      ܘܰܟܦܰܪܬ݁ ܒܒܽܘܝܳܐܳܐ܆ ܕܡܶܣܟܺܢ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗܽܘ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܆ ܕܰܙܟܰܝܬ݁ ܠܟܶܣܦܳܐ܆

      ܕܰܚܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܐܓܪܶܒ܆ ܠܓܰܚܙܰܝ ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆

ܪ:    ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܪܰܒ ܗܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܶܐܢܶܬ ܠܳܟ܆

      ܒܛܰܥܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܒܛܽܘܪܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ܆

ܪ:    ܪܰܓܶܝܬ݁ ܐܳܦ ܪܰܒܺܝܬ݁܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ܆

      ܘܰܣܓܺܝܘ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܰܥܫܶܢ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܶܝܢ܆

ܪ:    ܕܪܰܟ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆

      ܘܺܝܪܶܒ ܕܰܢܣܰܟ ܒܶܗ܆ ܫܶܦܥܳܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܳܟ܆

ܪ:    ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܟ܆ ܕܡܺܝܬܬ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ܆

      ܘܚܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܬܳܟ܆ ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܽܘܝܳܐܳܟ܆ ܕܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ܆

      ܥܽܘܩܣܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܢ ܚܰܝ ܗܽܘ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܪܳܪܳܟ܆ ܕܰܬܒܰܪܬ ܒܡܰܘܬܳܟ܆

      ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܳܓܶܕ ܒܶܗ܆

ܪ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܢܝܳܚܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܕܰܐܓܗܺܝܬ݁ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ܆

      ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܠܰܢ܆ ܓܶܕ̈ܶܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܛܽܘܒܳܟ܆ ܕܰܐܓܗܶܝܬ݁ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ܆

      ܘܰܫܠܶܡ ܐܰܓܽܘܢܳܟ܆ ܘܰܐܓܗܶܝܬ݁ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܆ ܕܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܳܕܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆

      ܒܟܶܣܝܳܐ ܒܢܳܟܽܘܠܳܟ܆ ܕܰܥܛܺܝܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆

ܫ:   ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ܆ ܒܪܶܗܛܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ܆

      ܘܰܒܗܶܬ݂ ܒܥܶܠܕܰܪܳܟ܆ ܕܰܐܘܦܺܝ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ܆

ܫ:   ܫܰܘܪܬܳܝܗܝ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ܆ ܠܦܰܚܬܳܐ ܘܰܚܕܺܝ ܒܳܟ܆

      ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܰܐܚܽܘܟ ܠܳܥܳܙܳܪ܆

ܫ:   ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬ݁ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆

      ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܪܺܝܬܳܝܗܝ܆

ܫ:   ܫܰܦܺܝܪ ܕܒܰܪܬܶܗ܆ ܠܶܐܠܦܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆

      ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܢܳܨܰܚ ܝܽܘܬܪܳܢܳܟ܆

ܫ:   ܫܓܰܫ ܠܶܗ ܡܳܡܽܘܠܳܐ܆ ܕܶܐܠܦ̈ܶܐ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ܆

      ܢܳܩ̈ܫܳܢ ܘܡܶܫܬܰܩ̈ܚܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܆

ܫ:   ܫܒܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܙܟܰܝܬ݁ ܠܒܺܝܫܳܐ܆

      ܫܒܳܒܳܐ ܢܰܨܳܝܳܐ܆ ܟܢܳܬܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ

ܫ:   ܫܓܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܓܽܘܪܬܳܐ܆ ܕܬܽܘܟܳܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ܆

      ܦܰܠܶܓܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ܆

ܫ:   ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

      ܒܟܽܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ܆ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ܆

ܫ:   ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܣܓܺܝ܆ ܪܶܗܛܳܟ ܡܶܢ ܛܰܘܪܳܟ܆

      ܕܥܰܒܕܶܗ̇ ܐܳܦ ܠܽܐܘܪܚܳܟ܆ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܡܣܳܢܰܝ̈ܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

 

 

 

 

 

 

  ܝܗ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܫ:   ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܘܪܶܒ܆ ܘܙܰܝܰܚ ܒܶܝܬ ܒܶܟ̈ܝܰܟ܆

ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܳܐܐܰܪ܆ ܕܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܦܳܪܰܚ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܣܢܳܟ܀

ܫ:   ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܦܰܠܶܓ܆ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆

ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܐܶܬܚܛܶܦܘ܆

ܫ:   ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܬܳܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂܆

      ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܚܠܳܦܰܝ ܐܳܫܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆

ܫ:   ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܕܶܐܒܥܶܐ܆ ܡܶܢܳܟ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ܆

      ܕܬܶܒܥܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܰܝ̈܆ ܕܰܙܟܰܘ ܠܰܥܨܳܒܰܝ̈܆

ܬ:    ܬܶܥܗܰܕ ܡܳܪܝ ܥܠܰܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ܆

      ܘܢܺܐܬܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܕܟܰܪ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ܆

      ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ ܘܰܛܥܳܝܗܝ܆ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ܆

ܬ:    ܬܶܗܪܶܬ݂ ܒܶܗ ܕܰܟܡܳܐ܆ ܕܰܐܘܚܰܪ ܐܶܬܝܰܬܰܪ܆

      ܒܓܽܘܒܳܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܆

ܬ:    ܬܳܡܰܗ ܡܳܪܝ ܒܣܰܢܝܽܘܬܝ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܦܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܆

      ܟܰܝܠܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈܆ ܪܰܒܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ܆

ܬ:    ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܛ̈ܠܳܢ܆ ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܐ܆

      ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܬܰܝܳܒܳܐ܆

      ܡܨܰܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܦܪܽܘܫ܆ ܕܚܰܒܺܝܒ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ܆

ܬ:    ܬܰܓܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܕܡܰܚܣܰܪ ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ܆

      ܒܣܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܒܰܝܰܐ܆ ܥܰܕ ܗܳܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܕܰܒܣܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܬܠܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐ܆

      ܒܬܰܢܘܰܝ ܡܶܬܚܰܠܰܨ܆ ܥܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܥܰܡܰܨ܆

ܬ:    ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆

      ܕܰܓܙܰܪ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܰܣܕܽܘܡ ܬܶܬܚܰܒܰܠ܆

ܬ:    ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܨܒܰܘ܆

      ܥܰܡܶܗ ܕܠܽܘܛ ܢܦܰܩܘ܆ ܚܰܬܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆

ܬ:    ܬܗܶܐ ܠܺܝ ܣܕܽܘܡ ܐܳܦ ܠܺܝ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆

      ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܠܽܘܛ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆

ܬܰ:    ܬܶܣܓܶܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆

      ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܶܩܪܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ܆ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆

      ܘܩܰܒܶܠܘ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܫܒܰܩܘ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆

ܬ:    ܬܠܰܒܶܒ ܠܰܪܗܺܝܒܽܘܬܝ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝ܆

      ܕܣܰܓܺܝ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ܆ ܛܳܒ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܛܳܒܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܝ܆ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܆

      ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܰܢܝܳܚܳܐ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܰܣܓܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆

      ܘܰܟܡܶܐ ܣܢܶܐ ܨܶܒܝܳܢܝ܆ ܒܰܝܢܰܬ݂ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܬܳܒܶܬ݂܆ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܆

      ܒܣܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܬܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܰܕ ܗܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܗܪܶܬ݂ ܕܰܟܡܳܐ ܟܰܝ܆ ܓܢܺܝܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆

      ܕܳܐܦܠܳܐ ܢܶܣܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܺܝܣܳܗ̇܆

ܬ:    ܬܶܡܗܶܬ݂ ܕܰܟܡܳܐ ܟܰܝ܆ ܡܰܪܳܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆

      ܐܶܢ ܡܺܝܬ݂ ܐܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܶܐܢ ܦܳܫ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ܆

ܬ:    ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܺܐܙܰܠ ܐܰܘ ܕܶܐܫܦܰܪ܆

      ܕܶܐܦܽܘܩ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܕܶܐܦܽܘܫ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆

ܬ:    ܬܰܚܢܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܥܰܕ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆

      ܕܩܶܢܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܐܺܙܰܠ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܣܰܝ ܐ̱ܢܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܬܶܠ ܠܑܶ ܠܥܰܒܕܳܟ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ܆

      ܕܰܬܢܳܢ ܐܶܬܚܰܣܶܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܬܦܰܪܢܰܣ܆

ܬ:    ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܶܐܦܪܽܘܥ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ܆

      ܘܬܰܘܣܶܦ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ܆ ܕܶܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆

ܬ:    ܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܬܶܥܽܘܠ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܘܗܝ܆

      ܕܰܣܢܺܓܪܳܐ ܚܢܳܢܳܟ܆ ܘܬܰܚܶܐ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ

ܫܠܶܡ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܰܥܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ

ܕܗܳܘܶܝܢ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ

ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

 

ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

  ܐ   ܕܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܝܪܰܢ ܬܶܬܟܰܢܰܫ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܒܰܬܪܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘ̈ܫܺܝܢ܆ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܰܙܟܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܐܶܨܰܒܶܬ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܀

ܐܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܦܰܚܰܡ܆ ܥܰܡ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܰܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܟܰܒ ܘܕܰܫܠܺܝ ܘܫܶܬܩܶܗ ܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܘܣܺܝܡܰܬ݂ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܓܺܙܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܘܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܶܗ ܡܨܶܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܦܺܝܣ܆ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ ܘܳܐܦ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܢܳܨܚܺܝܢ܆ ܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܟܪܶܙ܆ ܗܳܐ ܒܢܶܣܢܳܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܚܙܳܬܳܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܦܽܘܡܳܐ ܒܛܰܥܡܶܗ܆ ܠܣܰܘܩܳܐ ܒܪܺܝܚܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܣܢܺܝܩ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܫܰܐܶܠ܆ ܕܗܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆ ܦܺܝܪܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܢ܆ ܕܥܽܘܙܳܐ ܕܥܶܛܪܶܗ ܨܶܝܕ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ܆ ܘܪܺܝܚܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܨܶܝܕ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܛܶܒܶܗ܀

ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܫܰܪܒܳܟ ܙܳܥܰܪ ܒܺܝ܆ ܙܥܽܘܪܽܘܬܝ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܐܶܠܽܘ ܫܶܬܩܶܬ݂܆ ܕܝܶܠܦܶܬ݂ ܕܶܐܫܠܶܐ ܘܦܶܪܫܶܬ݂ ܕܶܐܫܬܽܘܩ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܕܰܥ ܢܰܦܫܝ ܕܰܕܢܺܝܚ ܗܽܘ ܛܳܒ܆ ܗܽܘ ܕܽܘܒܳܪܳܟ ܠܳܐ ܡܛܰܫܶܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܦܫܶܗ܀

ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܢܝܰܒܶܒ܆ ܫܺܝܦܽܘܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܰܟܽܘܢ ܙܳܟܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܬܰܠܡܶܕܘ ܐܰܣܓܺܝܘ܆ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܘܰܐܠܶܦܘ܆ ܟܰܕ ܫܠܶܝܢ ܗܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܟ܀

ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܳܟ ܦܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܒ܆ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܙܟܳܐ܆ ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܒܗܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒ܆ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܟ ܚܳܒܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܳܣܝܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܡܰܠܳܠܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܕܪܽܘܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܫܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܩܛܺܝܪܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܕܳܪܶܫ ܥܰܡܶܗ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܚܳܒܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܀

ܐܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܬܢܶܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܘ ܦܳܚܶܡ ܐܰܘ ܕܳܡܶܐ ܠܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܙܥܰܪ ܒܶܗ ܥܽܘܬܪܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܶܢܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܘܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܟ ܗܽܘ ܝܳܪܶܒ ܒܳܟ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܶܐ ܨܶܒܥܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܠܰܡܨܶܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ܆ ܕܶܐܢ ܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܦܽܘܠܳܓܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܣܺܝܪ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܫܶܦܠܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܰܢܝܶܗ ܒܥܶܣܪܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܐܰܘܒܶܕ ܫܳܡܽܘܢܶܗ ܕܰܒܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ܀

ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܢܩܶܦ ܠܶܗ ܘܠܰܘ ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܶܗ ܝܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܫܺܝܛܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܘܳܐܦ ܠܺܝܕܺܝܥܶܐ܆ ܡܨܶܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܝ ܣܰܢܝܽܘܬܝ܆ ܒܶܗ ܬܶܨܛܰܒܰܬ ܬܶܠܒܰܫ ܡܶܠܰܬܝ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܚܳܪܰܬ݂ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܆ ܘܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܒܪܶܩ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇܆ ܘܬܶܡܗܰܬ݂ ܕܰܟܡܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܘ܆ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܰܦ̈ܠܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܥܬܰܪ ܬܽܘܒ܆ ܚܰܕ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܀

ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܰܠܚܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܠܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܩܛܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܘܢܶܗ ܩܰܕܺܝ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܀

ܫܠܶܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܣܳܒܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ

 

 

  ܒ   ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܩܠܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܚܳܡ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܰܢܦܰܩ ܥܽܘܬܪܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ܀

ܕܽܘܡܰܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܫܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܠܨܰܘܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܘܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܽܘܡܪܳܐ܆ ܘܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܚܰܡܣܶܢ ܘܰܙܟܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܬܶܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܦܰܘܫܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܬܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܘܰܢܨܰܚ ܒܶܝܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܚܰܣܺܝ̈ܢܳܢ܆ ܕܠܳܐ ܕܰܘܶܕܬܶܗ ܗܺܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܥܟܰܪܬܶܗ ܗܺܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܢܣܺܝܣܽܘܬܳܗ̇ ܙܟܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܢܰܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܰܠܚܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܘܰܫܠܰܚܘ ܐܳܦ ܐܰܪܦܺܝܘ܆ ܩܛܺܪܩܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܓܶܐܪ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܶܗ ܡܰܘܣܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܕܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܚܽܘܒ ܩܰܕܶܡ ܠܰܡܚܳܒ܀

ܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܬܽܘܡ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܺܝܢ܆ ܕܢܶܪܗܰܛ ܘܕܰܢܦܽܘܫ ܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܪܶܗܛܶܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܐܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܀

ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܶܐܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܰܘܫܳܐ ܘܫܽܘܚܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܓܶܐܪܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܪܰܒ ܕܶܢ ܡܶܢܶܗ ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܬܰܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܶܗ܀

ܛܽܘܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܨܠܶܡ ܦܰܓܪܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ܆ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܙܰܓ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܨܳܪ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܨܠܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܽܘܫܶܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܐܰܠܶܦ ܕܶܐܬܕܰܡܰܘ܆ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܠܰܡ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܳܪܰܢ ܨܳܪܘ ܠܰܢ ܨܰܠܡܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܣܳܒܳܐ ܠܰܒܫܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܛܳܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܰܦܝܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܘܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܠܗܳܝ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܫܦܶܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܗ̱ܘ ܨܠܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܥܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܐܬܢܫܝܗ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܕܚܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܣܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܘܩܰܕܶܡ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܕ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬܰܢ ܗ̱ܘ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܕ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܝܽܘܡ ܫܽܘܪܳܝܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܬܰܚ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܣܰܩ ܫܶܪܫܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܢܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܦܽܘܡܶܗ ܐܶܙܰܠܬ ܗܺܝ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ [ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܫܳܛܶܗ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ܆ ܘܒܰܣܪܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܡܶܐ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܒܡܺܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܀

ܟܽܠܫܳܥ ܦܳܪܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܢܳܦܶܩ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ܆ ܕܰܦܐܶܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܳܪܶܩ ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܶܗ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܙܺܝܘܶܗ] ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܣܳܒܰܥ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܀

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܩܶܦܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܒܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܽܘܬܪܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܒܰܣܶܝܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܛܢܳܢܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܒܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܟܪܶܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܦܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܥܶܢܕܰܬ݂ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܨܶܝܕ ܣܰܢܝܽܘܬܰܢ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܽܘܡܰܢ܆ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ܀

ܢܶܩܢܰܛ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ ܕܣܳܓܽܘܕܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܘܒܰܥܳܝܳܐ ܬܟܺܝܒܳܐ ܐܳܦ ܩܳܝܽܘܡܳܐ܆ ܦܪܰܫ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܢ ܢܶܨܒܶܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

  ܓ   ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

[ܣܳܒܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܥܛܶܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܨܶܐ ܕܰܢܣܽܘܓ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܰܚܘ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ܆ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܙܠܶܓܘ ܒܰܐܬܪܰܢ]܀

[ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܢܛܰܪ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ]܆ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܕܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

ܣܰܩܶܗ ܚܙܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܟܘܰܙ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ܆ ܕܰܐܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܫܳܐ ܓܰܫܶܗ ܘܰܕܚܶܠ܆ ܚܰܦܝ݂ܳܝ݂ܽܘܬܶܗ ܕܰܫܳܬ݂ ܥܽܘܩܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܚܘܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܗܰܢܳܘ ܬܶܗܪܳܐ܆ ܕܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܚܳܒ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܡܳܐ܀

ܣܰܓܶܝ ܒܗܶܬ݂ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܣܳܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܠܶܐ ܘܡܶܬܥܰܠܰܡ ܐܳܦ ܡܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܰܛܠܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܕܰܠܐܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܥܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

ܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܘܰܥܠܰܒ ܪܶܗܛܶܗ ܠܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܪܗܶܛܘ ܥܰܡܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܕܢܰܘܣܶܦ ܪܶܗܛܳܐ܆ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܕܡܶܢܶܗ ܬܶܪܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܥܰܡܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܢܨܰܚܘ ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ ܘܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܪܰܒ ܗܽܘ ܟܠܺܝܠܶܗ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܥܡܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܘܰܡܪܰܩ ܐܰܣܓܺܝ܆ ܘܨܰܠܶܠ ܛܰܒܥܰܘ̈ܗܝ ܨܡܰܚܘ ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܙܟܳܐ ܣܰܝܦܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܣܰܡܶܗ ܘܰܐܒܪܶܩ ܢܺܝܫܶܗ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܩܰܪܢܳܐ܆ ܘܰܫܩܺܝܠ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܘܒܰܟܡܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܣܰܝܰܟ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ܀

ܥܡܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܙܪܰܥ ܡܶܠܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܆ ܕܶܐܢ ܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ  ܝܰܥܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܰܪܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܥܳܡܶܠ ܒܳܩܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܶܬܣܬܓܶܦ܆ ܡܰܪܳܚܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܝܳܪܶܗ܆ ܕܰܥܪܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܥܕܺܝ ܒܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܚܶܘܝܳܐ܀

ܥܪܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܪܬܳܝܽܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܰܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܪܳܫܶܝܢ܆ ܥܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡܟܰܘܳܢܽܘ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠ ܥܫܶܢ ܠܶܗ ܟܺܐܒܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܘܳܢ܀

ܥܕܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܫܶܐ ܘܡܶܬܚܰܡܰܬ܆ ܕܟܰܕ ܬܳܒܰܥ ܗܽܘ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܠܶܗ ܗܽܘ܆ ܕܰܕܠܺܝܚ ܘܰܫܓܺܝܫ ܘܰܗܦܺܝܟ ܓܰܘܢܶܗ܆ ܘܰܣܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܘܪܳܫܶܐ ܠܣܰܢܝܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܡܽܘܢ ܣܢܳܐ ܫܦܰܝܳܐ ܫܦܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܪܳܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܥܡܰܠ ܘܰܟܒܰܫ ܚܶܡܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܰܡܠܶܟ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܡܺܝ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܘܫܳܪܶܐ ܩܽܘܪܫܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܕܠܶܗ ܟܰܕ ܥܳܕܠ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܥܰܠ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܨܶܒ̈ܬܶܐ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܘܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܩ̈ܦܶܐ ܘܥܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܬܥܳܫܳܐ ܘܨܶܦܬܳܐ ܘܥܽܘܡܪܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܢ܆ ܗܳܐ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ܆ܠܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܕܟܰܪ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ܕ   ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥܰܠ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܙܰܗ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܡܳܟ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܕܰܪܓܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܗܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܒܰܕܣܶܡܳܠܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܡܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܒܰܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܢܩܽܘܡ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܢܶܫܘܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܟ܀

ܥܶܛܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܪܶܝܚܶܗ ܦܳܚ ܘܰܡܚܳܐ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܬܰܘܕܶܐ ܐܰܪܥܰܢ ܕܰܫܘܳܬ݂܆ ܕܗܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܳܗ̇ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕܪܺܝܚܳܗ̇ ܢܳܓܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܶܝܗ܀

ܥܶܠܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܓܰܙܶܗ ܗܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܠܡܳܐܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܐܶܙܕܰܡܢܘ܆ ܟܽܠ ܬܰܓܳܪ̈ܺܝܢ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܐܬܪܰܢ ܥܰܡ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩ ܫܽܘܒܚܳܐ [ܡܰܣܓܶܐ] ܠܰܢ܆ ܕܳܐܦ ܫܶܬܩܶܗ ܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ ܥܶܠܰܬ ܩܳܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܥܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܥܶܠܰܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܕܰܡܟܽܘܬܶܗ ܥܶܠܰܬ ܫܰܗܪܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܠܽܘ܀

ܦܽܘܡܢ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܒܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܐܺܝ݂̈ܝ݂ [ܟܽܠ] ܕܽܘܟ܆ ܠܳܐ ܢܳܚ ܘܰܫܟܰܒ ܒـ[ܗ] ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ [ܛܽܘܒܰܝܟܝ] ܐܰܪܥܰܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒـ[ܬܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀

ܨܰܘܪܶܗ ܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܢܺܝܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܢܺܝܪܳܐ ܬܪܶܝܢ ܢܶܬܟܰܕܢܽܘܢ܆ ܬܰܘܪܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܒܥܳܐ ܠܶܗ ܚܰܒܪܳܐ܆ ܕܡܳܚܶܝܢ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܕܺܝܩܶܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܘܣܳܒܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ܀

ܩܽܘܡ ܐܰܪܥܰܢ ܫܰܡܠܳܝ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟܝ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ܆ ܕܗܳܐ ܪܳܥܡܺܝܢ ܒܶܟܝ ܥܺܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܓܽܘܪܝܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒ ܐܳܦ ܕܰܫܡܽܘܢܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܟܝ ܣܳܒܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܳܐ ܙܳܡܰܪ ܠܶܟܝ܀

ܪ̈ܶܒܽܘ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܢܰܘܕܽܘܢ ܚܠܳܦ ܐܰܪܥܰܢ܆ ܕܒܳܗ̇ ܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܣܰܪܳܐ ܘܪܰܦܩܰܐ ܘܠܶܝܰܐ ܘܪܳܚܶܝܠ܆ ܐܳܦ ܚܕܰܥܣܰܪ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܙܶܟܝ ܗܽܘ ܥܶܬܪܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ܀

ܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܰܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܫܶܡ ܚܒܰܪܬܳܗ̇܆ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܺܠܺܝܕ ܠܶܘܺܝ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܰܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܘܳܗܘܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܗܪܰܬ݂ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܰܐܬܪܰܢ ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܪܥܰܢ܆ ܕܢܰܚ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܡܶܢܶܟܝ ܗܽܘ ܨܡܰܚ܆ ܐܳܦ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܶܟܝ….. ܢܶܥܬܰܪ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

……. ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܢ ܐܰܫܩܺܝ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܕܡܳܢܳܗ̇ ܪܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܐܪܕܺܝ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ܆ ܗܳܚ ܬܽܘܒ ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܀

ܬܽܘܒ ܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܟܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܥܶܢܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܥܬܰܪ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ܆ ܒܓܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܬܽܘܒ ܬܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ ܒܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܬܶܒܥܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܕܰܨܠܽܘܬ݂ ܚܽܘܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܳܪܰܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܨܳܝܬܳܐ܆ ܠܡܳܪ̈ܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܽܘܢ܆ ܐܰܦܺܝܣ ܥܠܰܝ ܕܺܐܚܶܐ ܘܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܓܒܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܗ    ܕܚܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܰܒܪܶܬ ܒܶܗ

 

ܐ:    ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܙܶܠ ܠܩܶܨܳܐ ܘܢܽܘܚ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ܒ:   ܒܐ̱ܪܳܙ ܐܶܡܪܶܗ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܡܰܘܬܳܐ܆

      ܐܰܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܡܢܺܝܚ ܠܡܰܢ ܕܰܠܐܶܐ܆

ܓ:   ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܛܳܒܳܐ ܘܝܰܗܒ ܡܰܘܬܳܐ܆

      ܕܰܒܓܰܘ ܕܰܝܪܶܗ ܡܢܺܝܚ ܠܡܰܢ ܕܰܠܐܶܐ܆

ܕ:    ܕܶܐܢ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܫܛܳܪܶܗ ܡܩܰܕܶܕ ܠܶܗ܆

      ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܦܬܶܗ ܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ܆

ܗ:    ܗܽܘ ܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨ܆

      ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܳܒܰܪ ܡܰܦܶܩ ܠܶܗ܆

ܗ:    ܗܽܘ ܙܳܟܶܐ ܩܛܺܝܪܳܗ̇ ܕܶܐܫܳܬܳܐ܆

      ܘܡܰܥܕܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܢܰܩܘ܆

ܗ:    ܗܽܘ ܡܰܫܠܶܐ ܪܶܢܝܶܗ ܕܝܳܙܽܘܦܳܐ܆

      ܕܰܒܩܰܪܢܳܐ ܡܶܫܬܰܚܰܩ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ܆

ܗ:    ܗܽܘ ܥܳܢܶܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܆

      ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܩܳܪܶܐ ܘܡܰܫܰܪ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ܆

ܘ:    ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ܆

      ܒܓܰܘ ܕܰܝܪܶܗ ܐܳܪܚܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ܆

ܘ:    ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܡܩܰܒܶܠ ܥܬܺܝܕܳܐܺܝܬ܆

      ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܳܪ̈ܚܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܶܗ܆

[ܘ]   ܕܰܙܥܽܘܪ ܘܰܕܪܰܒ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܫܘܶܝܢ ܬܰܡܳܢ܆

      ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ܆

ܙ:     ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܓܳܚܟܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆

      ܕܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܳܐ ܩܳܢܛܺܝܢ ܠܰܓܡܳܪ܆

ܙ:     ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܳܐ܆

      ܗܶܢܽܘܢ ܕܳܡܟܺܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܳܐܶܐ ܘܢܳܛܰܪ܆

ܙ:     ܙܗܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܬܽܘܡ ܢܺܐܒܰܕ܆

      ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

ܙ:     ܙܰܒܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܕܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܆

      ܕܓܽܘܥܠܳܢ̈ܶܐ ܢܦܰܢܶܐ ܠܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆

ܙ:     ܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܆

      ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܙܳܟܶܝܢ ܒܢܽܘܚܳܢܳܐ܆

ܫܠܶܡ ܕܚܰܡܫܳܐ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܘ   ܕܶܫܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

؟:    ܚܕܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܪܗܶܛ ܩܰܒܠܶܗ ܠܠܰܐܝܳܐ܆

      ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܶܗ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܪܚܪܝܡܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

ܘ:    ܘܰܐܝܟ ܫܰܗܪܳܐ ܫܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܩܰܒܪܳܐ܆

      ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܡܰܢ ܕܰܠܐܶܐ܆

ܙ:     ܙܰܝܢܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܫܠܰܚ ܫܩܰܠ ܡܶܢܶܗ܆

      ܕܠܰܝܬ ܩܪܳܒܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆

ܚ:    ܚܣܺܝܟ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܡܰܥܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ܆

      ܘܰܠܠܰܐܝ̈ܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܳܟ܆

ܛ:    ܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܢܳܐ ܠܠܰܐܝܽܘܬܳܟ܆

      ܕܰܠܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܙܳܟܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆

ܝ:    ܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܟܶܒܬ݁ ܡܰܠܳܚܳܐ܆

      ܠܺܝ̈ܩܶܐ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆

ܝ:    ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ܆

      ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܚܰܪܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܟ܆

ܟ:    ܟܶܢܳܪܳܟ ܕܶܐܫܬܚܶܩ ܫܟܶܒ ܘܰܫܠܺܝ܆

      ܥܰܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒܳܪܝܶܗ ܡܪܰܟܶܒ ܠܶܗ܆

ܠ:   ܠܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܬܽܘܒ ܡܰܚܕܶܬ݂ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܆

      ܘܰܐܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆

ܡ:    ܡܰܢܰܥ ܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܬܰܓܳܪܳܐ܆

      ܘܰܒܗܶܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܰܣܒܰܪ ܕܰܙܟܳܐ ܠܶܗ܆

ܢܢ:   ܢܽܘܗܪܳܟ ܬܽܘܒ ܣܳܓܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆

      ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܬܳܗܪܺܝܢ ܕܠܰܡܦܺܝܕܳܟ܆

ܢܢ:   ܢܳܒܰܥ ܠܶܗ ܡܶܫܚܳܟ ܕܰܐܪܡܺܝܬܳܝܗܝ܆

      ܒܓܰܘ ܡܳܐܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܐܶܙ܆

ܥ:   ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܢܶܒܥܰܬ݂ ܒܓܰܘ ܩܰܪܢܳܐ܆

      ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܢܳܒܥܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆

ܦ:    ܦܳܬܰܚ ܠܶܗ ܠܓܰܙܶܗ ܘܥܳܒܶܕ ܠܳܟ܆

      ܡܳܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܐܘܙܰܦܬܳܝܗܝ܆

ܨ:    ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܒܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆

      ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܒܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆

ܩ:   ܩܽܘܡ ܟܰܢܶܫ ܘܩܰܒܶܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ܆

      ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆

ܩ:   ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܕܺܝܘ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ܆

      ܕܟܽܠ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܒܰܐܬܪܰܢ܆

ܪ:    ܪܕܰܝܬܳܢ ܓܶܝܪ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܒܛܳܐ܆

      ܘܰܕܠܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܟܰܘܶܢܬ݁ ܘܰܐܠܶܦܬܳܢ܆

ܪ:    ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܠܬܳܟ ܒܗܺܝܠܳܐܺܝܬ݂܆

      ܡܶܢ ܚܽܘܨܦܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆

ܪ:    ܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܳܟ ܕܚܳܐܶܓ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܳܐ ܡܳܢܳܗ̇ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆

ܫ:   ܫܶܦܪܰܬ݂ ܒܳܟ ܐܰܪܥܰܢ ܕܨܰܒܶܬܬܳܗ̇܆

ܐܳܦ ܚܽܘܪܒܳܐ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܆

ܫ:   ܫܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ܆

      ܨܶܝܕ ܣܳܒܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆

ܫ:   ܫܳܛܘ ܘܰܫܒܰܩܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܪ̈ܺܓܝܓܳܬܳ܆

      ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܆

ܬ:    ܬܶܣܦܰܩ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܠܒܽܘܝܳܐܳܐ܆

      ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܐܰܢ̱ܬ܆

ܬ:    ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܆

      ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܰܫܘܶܐ ܕܠܳܟ ܢܶܚܙܶܐ

 

ܫܠܶܡ ܕܰܫܬܳܐ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܙ   ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܐܶܙܰܠܬ݁ ܐܰܒܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ܆

      ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܒܰܐܬܪܰܢ ܬܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܐ ܫܪܳܪܳܟ ܘܚܽܘܒܳܟ ܡܨܰܒܶܬ݂ ܠܳܟ܀

2:    ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܢܨܰܚ ܣܳܒܳܐ܆

      ܬܪܶܝܢ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܫܒܺܝܚܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆

3:    ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܒܐ̱ܪܳܙ ܟܶܢ̈ܦܶܐ܆

      ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ܆

4:    ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܪܕܶܟܠܶܗ ܙܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ܆

      ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܠܶܗ܆

5:    ܡܙܰܡܶܢ ܗܽܘ ܪܰܘܡܶܗ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܆

      ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܒܶܢܝܳܢܶܗ܆

6:    ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܨܰܒܬܽܘܗܝ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ܆

      ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ܆

7:    ܐܳܦ ܐܶܢ ܛܳܒ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܚܠܺܝ̈ܡܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆

      ܐܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܟܰܐܰܪ ܗ̱ܘ܆

8:    ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܢܗܶܐ ܫܰܪܺܝܪ܆

      ܟܽܠܶܗ ܚܰܣܺܝܪ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆

9:    ܢܨܰܒ ܣܳܒܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆

      ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆

10:  ܥܒܳܕܳܐ ܬܽܘܒ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܒܳܐ܆

      ܦܰܐܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܛܰܥܡܳܐ܆

11:  ܡܙܰܓ ܣܳܒܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܆

      ܛܰܥܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܣܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ܆

12:  ܡܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܛܥܶܢ ܘܰܢܦܰܩ܆

      ܐܺܝܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ܆

13:  ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆

      ܕܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܣܺܝܡܰܬ ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ܆

14:  ܩܒܰܥ ܣܳܒܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܶܗ܆

      ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܨܠܺܝܒܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆

15:  ܛܥܶܢ ܡܳܪܶܗ ܙܩܺܝܦܶܗ ܒܐ̱ܪܳܙ ܥܽܘܬܪܶܗ܆

      ܠܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܦܩܶܗ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܆

16:  ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܥܬܰܪ ܥܰܒܕܳܐ܆

      ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܡܰܢܥܳܗ̇ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ܆

17:  ܛܡܰܪ ܣܳܒܳܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆

      ܓܰܙܶܗ ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ܆

18:  ܪܽܘܚܳܟ ܡܳܪܝ ܫܪܳܬ݂ ܒܶܗ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ܆

      ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܶܗ ܗܳܐ ܒܰܣܡܰܢ ܣܰܓܺܝ܆

19:  ܕܰܣܥܰܪܬ݁ ܡܳܪܝ ܓܰܙܳܐ ܕܒܶܣܡܳܢܰܘ̈ܗܝ܆

      ܢܰܦܚܰܪ ܒܺܝ ܪܺܝܚܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܘܡܰܘܗܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܫܰܒܥܳܐ

 ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 ܚ   ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ܆

      ܘܰܒܓܰܘ ܦܰܓܪܶܗ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܛܥܶܢ ܘܰܢܦܰܩ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܐ ܥܽܘܬܪܳܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܀

2:    ܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܟܰܬܦܶܗ ܠܡܳܡܽܘܢܳܐ܆

      ܥܰܒܕܳܐ ܠܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܗܘܶܐ܆

3:    ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܫܰܥܒܕܰܬ݂ ܢܰܫܦܳܗ̇܆

      ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ܆

4:    ܚܕܳܐ ܟܰܬܦܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆

      ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܛܥܢܳܗ̇ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆

5:    ܛܥܶܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ܆

      ܘܰܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܫܩܰܠ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܆

6:    ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܕܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆

      ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܚܶܡܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ܆

7:    ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܛܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܣ܆

8:    ܚܰܕ ܠܶܒܶܗ ܠܚܰܕ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܝܰܗܒܶܗ܆

      ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܫܽܘܩܪܳܐ ܠܳܐ ܕܰܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ܆

9:    ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܪܶܫܡܰܬ݂ ܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܆

      ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܩܒܰܥܬܶܗ ܠܙܰܠܺܝܩܳܐ܆

10:  ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆

      ܘܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ ܐܰܬܩܢܶܗ ܠܒܶܪܽܘܠܳܐ܆

11:  ܝܰܗܒ ܠܶܐܕܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܆

      ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܶܗ܆

12:  ܟܰܦ ܐܰܪܟܶܢ ܨܰܘܪܶܗ ܩܕܳܡ ܢܺܝܪܳܐ܆

      ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܩܰܒܠܶܗ ܠܗܰܡܢܺܝܟܳܐ܆

13:  ܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܙܰܘܪܶܗ܆

      ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܚܒܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ܆

14:  ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܓܰܙ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ܆

      ܒܓܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ܆

15:  ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܶܗ܆

ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܣܟܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

16:  ܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆

      ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܬܰܪ ܣܳܒܳܐ܆

17:  ܬܶܥܬܰܪ ܒܶܗ ܡܶܠܰܬܝ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ܆

      ܡܶܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܢܰܥܬܪܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܆

18:  ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܥܬܪܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆

      ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܢܰܥܬܰܪ ܒܓܰܘ ܠܶܒܰܢ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

  ܛ    ܕܬܶܫܥܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܢܦܰܩܬ ܐܰܒܽܘܢ܆

      ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܒܥܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܐ ܥܰܡܠܳܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

2:    ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ܆

      ܣܳܒܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܣܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܗܪܳܐ܆

3:    ܒܥܰܝܢܶܗ ܟܰܝ ܐܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆

      ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆

4:    ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܝܽܘܡ܆

      ܠܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܙܩܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܨܠܺܝܒ܆

5:    ܗܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ܆

      ܫܰܡܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ܆

6:    ܒܰܦܓܰܪ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܚܠܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܐܳܦ ܒܰܕܪܽܘܚ ܟܽܠܶܗ ܚܠܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

7:    ܠܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܫܠܰܛܘ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆

      ܘܠܳܐ ܩܽܘܛܥܳܐ ܪܰܦܝܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆

8:    ܘܶܐܢ ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܳܗܶܒ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ܆

      ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܣܰܠ ܦܽܘܡܶܗ܆

9:    ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܥܬܺܝܕܽܘܬܶܗ܆

      ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܙܰܝܢܶܗ ܠܦܰܠܳܚܶܗ܆

10:  ܙܳܥ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܆

      ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܡܶܐܢ܆

11:  ܡܶܐܢܶܬ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܢܰܓܺܝܪܳܐ܆

      ܠܰܐܡܺܝܢܳܐ ܒܰܛܠܰܬ݂ ܐܡܺܝܢܽܘܬܶܗ܆

12:  ܚܣܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܘܡܬܳܐ܆

      ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ ܐܰܩܢܰܬ݂ ܕܝܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ܆

13:  ܪܚܶܡ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܝܢ ܐܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܠܳܐ܆

      ܒܙܰܝܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܪܰܕܦܳܗ̇ ܠܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆

14:  ܡܶܠܬܶܗ ܓܶܝܪ ܚܒܰܫܬܳܗ̇ ܕܡܰܘܡܬܳܐ ܗ̱ܝ܆

      ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆

15:  ܫܪܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܢܫܰܡܶܫ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈܆

      ܘܡܶܢ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܚܣܶܠ ܟܽܠܝܽܘܡ܆

16: ܫܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܕܰܓܪܳܐ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆

      ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ ܬܚܰܣܠܳܗ̇ ܠܫܰܒܪܽܘܬܰܢ܆

17:  ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܣܰܟ ܫܪܳܪܶܗ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܢ܆

      ܕܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܣܰܢܩܰܢ ܠܰܓܡܳܪ܀

ܫܠܶܡ ܕܬܶܫܥܳܐ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܝ   ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܫܰܘܬܶܦ ܬܪܶܝܢ ܙܰܝܢܺܝ̈ܢ܆

ܘܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܐ ܡܳܪܳܟ ܨܰܒܬܳܟ ܒܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܀

2:    ܥܒܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܆

ܘܰܥܒܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆

3:    ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܫܡܰܝܳܢܶܐ܆

      ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ܆

4:    ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܆

      ܡܶܬܦܰܫܛܺܝܢ ܘܣܳܚܦܺܝܢ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܆

5:    ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܙܟܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆

      ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܟܳܐܶܦ ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ܆

6:    ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܙܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܒܳܐ܆

      ܐܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܡܰܡܙܰܓ ܒܓܰܘ ܩܽܘܫܬܳܐ܆

7:    ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܙܺܝ̈ܓܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆

      ܘܰܦܠܺܝܓ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܆

8:    ܐܰܝܟܳܐ ܟܺܝܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܚܽܘܒܳܐ܆

      ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܚܒܰܫ ܚܒܺܝܫ ܬܰܡܰܢ܆

9:    ܡܥܳܩ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆

      ܒܶܠܥܳܕ ܚܽܘܒܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ܆

10:  ܘܰܡܥܳܩܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆

      ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆

11:  ܠܙܰܠܺܝܩ̈ܶܐ ܕܳܡܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܫܛܺܝܢ܆

      ܘܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܩܳܦܣܺܝܢ ܘܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ܆

12:  ܐܰܝܟܳܐ ܟܺܝܬ ܕܡܳܪܰܢ ܕܢܰܚ ܬܰܡܳܢ܆

      ܐܳܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܬܰܡܳܢ ܫܪܶܝܢ ܐܰܟܚܰܕ܆

13:  ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܥܪܰܒ ܘܰܢܦܰܩ܆

      ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܬܰܡܳܢ܆

14:  ܕܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

      ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܆

15:  ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ܆

      ܘܳܐܦ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ܆

16:  ܫܪܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܕܢܰܚ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ܆

      ܐܳܦ ܚܽܘܒܳܟ ܢܶܬܟܪܶܙ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܰܢ܆

17:  ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆

      ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܣܰܡܟܽܘܗ̇ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆

18:  ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡ ܙܰܘܓܳܐ ܕܙܰܡܽܘ̈ܕܶܐ܆

      ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܳܐ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܝܐ   ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܟܠܺܝܠܶܗ ܗܽܘ܆

ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܣܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܪܳܡܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܀

2:    ܥܰܠ ܨܳܐܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

ܚܰܠܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ܆

3:    ܘܥܰܠ ܫܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆

      ܥܰܡܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܐ܆

4:    ܒܗܶܠܟܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܒ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆

5:    ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܨܰܒܶܬܘ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܽܘܢ܆

      ܢܚܶܬܘ ܡܶܢ ܪ̈ܰܟܫܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܗܰܠܳܟܳܐ܆

6:    ܠܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܠܰܓܡܳܪ܆

      ܕܗܰܠܟܬܳܐ ܐܰܘܪܒܰܬ݂ ܠܡܺܟܺܝ̈ܟܶܐ܆

7:    ܠܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܪܟܽܘܒܳܐ ܠܩܰܢܳܝܶܗ܆

      ܐܰܝܟ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆

8:    ܡܶܙܥܰܪ ܓܶܝܪ ܙܳܥܰܪ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆

      ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ܆

9:    ܢܰܦܫܶܗ ܓܶܝܪ ܡܰܙܥܰܪ ܘܠܳܐ ܦܳܪܶܫ܆

      ܫܽܘܒܗܰܪܰܢ ܕܰܐܘܒܕܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ܆

10:  ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܕܺܝܢܳܐ ܠܰܢ܆

      ܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܫܒܰܩ ܘܰܢܚܶܬ܆

11:  ܘܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܺܐܝ ܘܰܝܬܶܒ܆

      ܠܰܢ ܪ̈ܶܟܫܶܐ ܦܰܪ̈ܳܚܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܰܢ܆

12:  ܕܠܳܐ ܕܡܰܝܢܰܢ ܒܥܰܡܠܶܗ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ܆

      ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܡܡܰܝܶܩ ܒܰܢ܆

13:  ܘܰܕܣܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܡܣܰܪܢܰܢ܆

      ܥܰܠ ܒܶܙܚܳܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆

14:  ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܗܰܠܶܟ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ܆

      ܥܰܡܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆

15:  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܘܪܶܒ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆

      ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܥܰܡܳܟ܆

16:  ܚܰܛܳܝܳܐ ܚܛܳܗܶܗ ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆

      ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܰܚܬܺܝܪ ܐܰܘܣܶܦ ܣܳܓܶܐ ܬܽܘܟܶܗ܆

17:  ܐܶܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆

      ܠܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܫܛܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ܆

18:  ܘܶܐܢ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܟܶܐ ܘܡܰܟܺܝܟ܆

      ܥܰܠ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܡܳܢܳܐ ܚܬܺܝܪ ܣܰܢܝܳܐ܆

19:  ܨܰܒܶܬ݂ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆

      ܕܗܳܐ ܙܰܡܢܽܘܢܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܠܒܽܘܣܪܳܢܳܐ܆

20:  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܘܪܶܒ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆

      ܕܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܝܒ   ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

1:    ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܢܰܘܪܒܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

2:    ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ܆

ܕܰܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܨܰܒܬܽܘܗ̇ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆

3:    ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܒܰܪܟܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆

ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒܰܪܟܳܗ̇ ܕܦܰܪܽܘܩܰܢ܆

4:    ܚܶܕܝܰܬ݂ ܒܶܗ ܐܰܪܥܰܢ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

      ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܶܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܆

5:    ܡܳܪܶܗ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆

      ܘܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܟܬܺܝܒ ܠܰܢ ܕܰܪܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

6:    ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆

      ܥܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܛܶܥܢܰܬ݂ ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ܆

7:    ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܺܐܠܺܝܳܐ܆

      ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ܆

8:    ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ܆

      ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܙܰܝܚܽܘܗܝ ܒܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ܆

9:    ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆

      ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܙܰܝܚܳܝ̈ܗܝ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ܆

10:  ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܰܒܪܽܘܗܝ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

      ܥܰܠ ܦܰܣ̈ܶܐ ܙܰܝܚܽܘܗܝ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆

11:  ܡܶܬܪܰܟܢܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆

      ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܡܰܘܪܒܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆

12:  ܐܳܘ ܡܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ܆

      ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܘܪܶܒ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆

13:  ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܗܳܐ ܡܰܟܟܽܘܢܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܆

      ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܢܰܘܪܒܰܢܝ ܕܣܳܓܽܘܕܳܟ܆

14:  ܕܬܰܢܺܝ ܡܳܪܝ ܠܶܫܳܢ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܆

      ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܬܰܘܪܶܒ ܠܚܰܠܳܫܽܘܬܝ܆

15:  ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܥܶܠ̈ܠܳܬܶܗ܆

      ܕܰܒܝܰܕ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܨܛܰܒܬܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܝܓ   ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܐܳܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܨܢܺܝܥܰܬ܆

ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܝܺܨܶܦ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܟܣܳܝܗܝ ܠܩܶܨܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ܀

2:    ܨܶܦܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܡܚܳܪ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܆

ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܬܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇܆

3:    ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܒܚܰܕ ܚܰܕ ܓܢܰܒ ܐܶܢܽܘܢ܆

      ܥܪܺܝܡܳܐܺܝܬ ܚܰܠܨܶܗ ܠܓܰܢܳܒܳܐ܆

4:    ܟܽܠ ܕܰܣܒܰܪ ܕܢܰܓܺܝܪ ܐܰܓܽܘܢܶܗ܆

      ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܐܶܒ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆

5:    ܘܡܶܢ ܕܰܫܩܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܫܕܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ܆

      ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܓܰܢܒܶܗ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ܆

6:    ܐܳܦ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ܆

      ܒܚܰܕ ܚܰܕ ܡܺܝܠܳܐ ܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

7:    ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܆

      ܒܰܕܠܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ܆

8:    ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ܆

      ܕܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܗܳܐ ܒܶܣܬܪܶܗ ܩܳܐܶܡ܆

9:    ܡܠܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܳܒܰܪ ܕܦܳܐܶܫ ܠܶܗ܆

      ܒܚܰܕ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܨܰܒܶܬ ܓܢܰܒ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ܆

10:  ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܩܶܨܰܢ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘ܆

      ܪܕܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܗܺܝܠܺܝܢ ܚܢܰܢ܆

11:  ܣܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܣܓܺܝ ܥܬܰܪ ܟܽܠܝܽܘܡ܆

      ܕܰܣܒܰܪ ܟܽܠܝܽܘܡ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܩܶܨܶܗ܆

12:  ܢܶܣܒܰܪ ܡܳܪܝ ܕܩܶܨܰܢ ܡܛܳܐ ܬܰܪܥܳܐ܆

      ܕܰܒܬܰܪܥܳܟ ܬܶܫܟܰܚ ܬܝܳܒܽܘܬܰܢ܆

13:  ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܆

      ܫܪܶܟܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܳܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܝ܆

14:  ܐܳܦܶܢ ܫܳܥܬܳܐ ܐܶܦܠܽܘܚ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܟ܆

      ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܳܠܬܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆

15:  ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܆

      ܫܳܡܽܘܢܶܗ ܢܰܥܬܪܳܗ̇ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܝܕ   ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܐܶܙܰܠܬ݁ ܐܰܒܽܘܢ ܘܰܫܒܰܩܬ݁ ܕܽܘܒܰܪ̈ܰܝܟ܆

ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܳܟ ܚܳܐܰܪ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܪܺܝܟܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀

2:    ܒܰܐܬܪܰܢ ܣܳܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܕܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ܆

ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܢܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆

3:    ܒܰܐܬܪܰܢ ܣܳܡܬ݁ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆

      ܨܰܘܡܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆

4:    ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܢ ܬܶܗܪܳܐ ܥܒܰܕ ܝܰܥܩܽܘܒ܆

      ܕܰܐܠܒܶܫ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗܳܝ ܡܰܠܒܫܰܬ݂ ܟܽܠܢܳܫ܆

5:    ܒܝܰܕ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܶܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆

6:    ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܨܰܒܶܬܬ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܆

      ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܣܓܺܝܬ݁ ܬܽܘܠܡܳܕܰܝ̈ܟ܆

7:    ܒܕܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܪܥܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆

      ܒܶܗ ܪܥܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆

8:    ܒܟܳܬ݂ ܐܰܪܥܰܢ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܦܪܰܫ ܡܶܢܳܗ̇܆

      ܘܰܕܒܰܪ ܥܳܢ̈ܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆

9:    ܒܰܝܰܐܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܰܢ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ܆

      ܕܰܐܢ̱ܬ ܘܥܳܢ̈ܳܟ ܕܰܝܠܰܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ܆

10:  ܒܳܟ ܬܶܗܪܶܬ݂ ܕܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆

      ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘܪܒܳܟ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆

11:  ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܡܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆

      ܕܰܒܪܳܐ ܘܛܽܘܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܕܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆

12:  ܥܰܡ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܬܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆

      ܘܥܰܡ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܬܶܣܬܡܶܟ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆

13:  ܐܳܦ ܥܠܰܝ ܐܶܬܕܟܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ܆

      ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

14:  ܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܐܰܓܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ܆

      ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܦܳܥܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܆

15:  ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܳܐ܆

      ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ܆

16:  ܐܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢܳܟ܆

      ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ ܣܺܝܡܬܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܐܪܒܰܬܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܝܗ   ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܗܳܐ ܦܳܗܶܐ ܪܶܥܢܳܝ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ܆

ܠܡܶܟܰܠܘ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܗܳܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܣܓܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܀

2:    ܦܫܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܫ̈ܚܳܢ܆

ܚܰܟܺܝܡ ܘܰܥܪܺܝܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ܆

3:    ܥܶܠܳܝ ܗܽܘ ܕܰܪܓܶܗ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ܆

      ܘܰܪܟܺܝܢ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐ܆

4:    ܦܫܰܛ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܰܠܡܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܢܶܩܢܶܝܗ̇ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ܆

5:    ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܗ܆

      ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܚܘܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ܆

6:    ܣܰܟܠܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܳܐܦ ܓܽܘܚܟܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

7:    ܥܪܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܦܪܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆

      ܕܢܶܛܪܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܳܕܰܪ܆

8:    ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܕܥܶܕܳܢ̈ܶܐ܆

      ܕܡܰܐܺܝܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆

9:    ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆

      ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ܆

10:  ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ܆

      ܒܚܶܘܝܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܝܺܠܶܦ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ܆

11:  ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܠܳܐܕܳܡ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ܆

      ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܙܟܳܗ̇ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܆

12:  ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܚܳܟܶܡ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ܆

      ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܙܰܓ ܒܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܦܟܰܗ܆

13:  ܒܪܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܙܓܰܪ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ܆

      ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܚܠܰܛ ܒܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܒܨܶܐ܆

14:  ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܣܰܟ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܆

      ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܢܶܬܟܠܶܐ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆

15:  ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܳܙܰܓ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܆

      ܘܥܪܺܝܡܽܘܬܶܗ ܫܰܘܬܶܦ ܠܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ܆

16:  ܬܶܗܘܶܐ ܥܪܺܝܡܽܘܬܝ ܡܶܠܚܳܐ ܠܬܰܡܺܝܡܽܘܝ܆

ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܝ ܣܰܟܪܳܐ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܝ܀

ܫܠܶܡ ܕܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 ܝܘ   ܕܶܫܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܝܕ ܡ̈ܶܠܶܐ܆

      ܐܶܫܬܰܥܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ܆

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܥܺܝܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܗ̇ ܠܥܺܝܪܽܘܬܰܢ܀

2:    ܠܳܐ ܢܓܽܘ̈ܙܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܆

      ܕܰܥܒܘܕܰܘ̈ܗܝ ܢܳܒܥܺܝܢ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ܆

3:    ܫܶܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܫܺܝ̈ܥܳܢ ܒܳܗ̇܆

      ܒܫܶܦܥܰܝ̈ ܫܰܗܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܫܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆

4:    ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ ܬܳܡܳܪ ܘܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܠܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܟܰܦܪܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܽܘܬܶܗ܆

5:    ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܫܶܢܬܶܗ ܡܛܰܟܰܣ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܛܰܠܡܳܗ̇ ܠܫܶܢܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܩܰܨ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇܆

6:    ܡܳܐ ܕܺܝܪܶܟ ܝܰܘܡܳܐ ܡܫܰܗܶܐ ܠܰܢ܆

      ܡܳܐ ܕܰܟܪܺܝ ܠܺܠܝܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܰܢ܆

7:    ܡܬܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܡܰܬܚܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ܆

      ܘܰܟܪܺܝ ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܘܪܶܟ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܆

8:    ܒܝܽܘܡ ܕܰܐܪܺܝܟ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܟܪܶܐ܆

      ܟܶܢܳܪܶܗ ܥܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆

9:    ܫܶܢܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܳܗ̇ ܗ̱ܘ̣ ܩܒܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ܆

      ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܫܗܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܨܰܠܺܝ ܒܳܗ̇܆

10:  ܦܽܘܡܶܗ ܬܽܘܒ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

      ܕܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܦܝܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܶܗ܆

11:  ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆

      ܐܰܝܟ ܣܰܘܩܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܠܰܢ܆

12:  ܦܽܘܩ ܘܰܚܙܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ܆

      ܥܽܘܠ ܘܰܚܙܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆

13:  ܩܽܘܡ ܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܐܳܦܶܢ ܝܰܘܡܳܐ܆

      ܘܰܐܘܕܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕܟܰܡܳܐ ܛܥܶܢ ܣܳܒܳܐ܆

14:  ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܡܶܠܰܝ̈ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆

      ܘܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܢܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܆

15:  ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܒܳܢ ܦܶܬܓܘܡܰܝ̈܆

      ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܝ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

ܫܠܶܡ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܝܙ   ܕܰܫܒܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

1:    ܕܰܥܘ ܕܰܠܡܰܢ ܐܰܣܓܺܝ ܪܚܶܡ ܣܳܒܳܐ܆

      ܕܡܶܛܽܠ ܨܰܘܬܶܗ ܨܰܘܬܳܐ ܣܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆

      ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ܀

2:    ܪ̈ܺܒܝܥܳܬܳܐ ܡܥܰܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆

      ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܪܰܡܫ ܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆

3:    ܚܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܪܚܶܡ ܡܶܕܶܡ܆

      ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܰܘ̈ܬܺܝܢ ܨܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܒܳܥܶܐ܆

4:    ܪܶܥܝܰܢܰܢ ܥܡܺܝܠ ܗܽܘ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆

      ܐܰܫܚܰܬ ܠܶܗ ܡܰܕܥܰܢ ܒܓܰܘ ܨܶܦܬܳܐ܆

5:    ܪܶܢܝܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܥܳܫܳܐ܆

      ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ܆

6:    ܪܰܒ ܗܽܘ ܟܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆

      ܚܳܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆

7:    ܪܰܒ ܣܰܓܺܝ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ܆

      ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܠܰܢ܆

8:    ܫܠܺܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܫܳܢܝ ܚܰܠܳܫܳܐ܆

      ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ܆

9:    ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܓܶܝܪ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ܆

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܢܽܘܢ܆

10:  ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ ܚܢܰܢ ܢܕܽܘܢ ܢܰܦܫܰܢ܆

      ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܢܰܗܶܠ ܒܰܢ܆

11:  ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܥܶܠܕܺܝܢܳܐ܆

      ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܕܺܝܢܶܗ܆

12:  ܕܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܠܶܫܳܢܝ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܆

      ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܆

13:  ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆

      ܥܰܕܰܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆

14:  ܬܶܬܟܰܚܰܕ ܘܬܶܫܠܶܐ ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ܆

      ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܶܡܙܟܳܐ܆

15:  ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܠܥܶܕܪܳܟ ܣܳܒܳܐ܆

      ܕܗܽܘ ܥܳܕܰܪ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬ܆

16:  ܬܶܗܪܶܬ݂ ܡܳܪܝ ܕܨܶܒܝܳܢܝ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ܆

      ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܗܳܐ ܐܶܫܬܰܘܺܝܘ ܥܠܰܝ܆

17:  ܬܶܡܗܶܬ݂ ܡܳܪܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܟܺܝܠ ܥܠܰܝ܆

      ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܝ ܥܠܰܝ ܗܽܘ ܢܟܺܝܠ ܘܰܦܠܺܝܓ܆

18:  ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܚܺܐܪܽܘܬܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܟܢܳܬܝ܆

      ܕܨܶܒܝܳܢܝ ܟܽܠܶܗ ܢܶܫܠܰܡ ܠܨܶܒܢܳܝܳܟ܆

19:  ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܒܳܛܶܠ ܡܳܪܝ܆

      ܟܽܠ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ ܘܰܫܠܶܡܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ܆

20:  ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܨܠܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܝ܆

      ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܶܨܒܝܳܢܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܫܒܬܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 ܝܚ   ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ

ܕܰܘܺܝܕ ܒܪܳܝܗܝ ܠܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܽܐܘ̈ܠܝܳܬܶܗ ܚܰܘܺܝ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܢܛܰܪ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܪܳܕܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܳܐܠܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܟܰܕ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܢܶܬܟܰܢܰܫ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝ̈ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܝ ܗܽܘ ܠܰܢ ܗܳܐ ܡܰܚܶܫ܆ ܡܙܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܚܽܘܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܕܝܽܘܢܳܬܳܢ܀

ܐܳܦ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܟܳܝܗܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܠܩܳܠ ܓܥܳܬܶܗ ܪܰܥܡܰܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܪܰܥܡܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇܀

ܘܶܐܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܫܟܶܒ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܒܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܝܽܘܫܺܝܳܐ܀

ܙܶܥܪܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܐܳܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܕܫܶܬܩܰܬ݂ ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܆ ܓܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܡܳܪ̈ܶܐ ܚܰܩܠܳܐ܆ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܟܰܪܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܟܳܝܗܝ ܠܶܐܠܺܝܫܳܥ܆ ܕܰܐܪܶܓܫ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܣܺܝܡܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܙܰܝܢܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܩܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܝܰܗܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܀

ܛܳܒ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܒܶܫ ܟܶܢܫܰܢ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܣܰܟܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܽܠܰܢ܀

ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܛܳܣ ܓܶܦܳܟ ܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܢܗܰܠܶܟ ܒܶܝܬ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܟܰܕ ܥܳܢܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܠܶܓ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܛܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܢܰܛܰܪܟܽܘܢ܀

ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶ̇ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ܆ ܕܢܶܬܢܰܛܰܪ ܒܶܗ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ܆ ܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܕܢܳܛܰܪ ܠܶܗ܀

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܘܺܝ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܳܐܙܳܠܐ ܠܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ݂ ܕܳܐܙܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܬܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܠܳܟ ܛܽܘܒ ܕܰܙܘܳܕܰܝ̈ܟ ܗܳܐ ܡܚܰܕܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܠܺܐܠܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܦܪܰܫ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܰܘܬܶܗ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܰܢ ܕܠܳܐ ܟܰܝ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܪܽܘܚܳܟ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ݂ ܡܳܪܝ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܶܠܰܬ ܢܽܘܚܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܰܘܬܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܰܟܪܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ܀

ܢܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܰܚ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܗܝ ܒܳܟ܆ ܕܰܥܒܰܕܘ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܥܒܰܕܘ ܣܶܕܩܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܶܠܥܰܬ݂܀

ܣܳܒܳܐ ܙܗܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܩܰܕܶܡ ܘܰܓܠܳܝܗܝ܆ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܳܪܰܢ܀

ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܶܗ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܓܶܝܪ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܩܳܠ ܚܰܝܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ܀

ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܙܰܡܶܢ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܠܳܥܳܙܳܪ܆ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܡܰܥ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ ܚܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܠܳܐ܀

ܦܽܘܡ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܕܰܐܘܚܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܕܥܰܢܺܝܕܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܰܘ̈ܗܝ܀

ܨܰܘܬܶܗ ܒܳܥܶܐ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܥܢܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܨܰܗ̈ܝܳܢ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܣܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܢܰܦܫܰܢ ܬܰܠܝܳܐ܀

ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܝܰܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܒܽܘܝܳܐܺܝܢ܆ ܕܚܳܣ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܢܰܪܫܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܰܬܟܽܘܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܳܬܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܓܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܪܳܦܬܺܝܢ ܐܳܦ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܳܝܗܽܘܢ܆ ܡܫܰܕܰܪ ܚܰܝܳܐ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܶܗ܆ ܘܦܳܬܰܚ ܝܽܘܒܳܒܶܗ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ܫܳܘܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ܆ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܠܗܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ܆ ܪܳܗܛܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܡܥܰܦܳܩܽܘ܆ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܥܰܢܺܝܕܶܗ ܐܶܢ ܫܳܘܶܐ ܠܶܗ܀

ܬܰܫܘܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܣܳܒܳܐ ܒܙܺܝܘܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܕܰܪܓܶܗ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܛܠܰܡ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ܀

ܬܶܬܶܠ ܐܳܦ ܠܺܝ ܐܰܓܪܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܝ܆ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܕܺܝܢܝ ܠܳܐ ܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܝ܆ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܶܬܡܰܣܟܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ܆ ܕܓܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܛܶܦܣܶܬ݂܀

ܬܶܡܙܓ ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܚܝܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬܘ܆ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܒܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܝܛ   ܕܬܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܗܳܕܶܐ ܒܳܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܒܳܟܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܗܽܘܢ܆ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܡܺܝ̈ܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܪ ܚܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܕܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܕܳܡܶܐ ܥܒܳܕܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܟܶܒ܆ ܗܳܟܰܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܢ ……. ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ …… ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܶܗ …. ܀

….. ܗܰܘ ܡܶܢ …….. ܆ …. ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܟܰܕ … ܆ ܐܶܢ ܫܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܬܠܽܘܗܝ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܳܐ܆ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܡܦܰܚܶܡ ܘܰܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ܆ ܫܽܘܦܪܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܦܰܚܰܡ ܒܰܕܫܺܦܺܝܪܺܝܢ܀

ܐܶܢ ܥܰܬܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܟܶܒ܆ ܒܡܳܪ̈ܶܐ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܐܢ ܬܰܓܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܢܰܕ܆ ܒܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܚܰܡ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ݂ ܐܰܘ ܐܰܝܡܶܟܳܐ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܦܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܠܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܟ܀

ܐܶܢ ܒܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܗܳܐ ܢܰܨܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܛܰܪ̈ܩܶܐ ܕܳܡܶܝܬ݁ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܦܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܐܰܪ ܒܳܟ ܚܳܙܶܐ ܒܳܟ܆ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܕܽܘܒܳܪܳܟ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܟܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܪܽܘܓܙܶܗ ܗܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܚܶܡܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܘܬܶܬܦܰܪܣܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܳܦ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ܀

[ܘ]ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܐܶܒ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܺܝܠܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܆ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ ܠܶܗ܆ ܕܰܒܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ ܫܰܪܝܳܐ ܒـ[ܣܺܝـ]ܡܽܘܬܳܐ܀

ܒܕܰܒܪܳܐ ܫܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ [ܣܳܒܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܒܟܰܐܽܘܗܝ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ܆ ܫܟܶܒ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܝܽܘܩܪܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܡܶܟ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܠܳܟ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂܆ ܘܠܰܐܠܦܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܟ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ݂܆ ܡܥܰܪܬܳܐ] ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܥܺܕܬܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܰܟܶܟܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܰܟܪܺܝܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ̈ܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܕܰܐܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܚܽܘܦܳܛܳܐ܆ ܕܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ݁ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܰܘ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ܀

ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܗܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܕܰܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܣܰܝܰܟ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀

ܕܟܺܐܦܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܛܽܘܕܫܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܥܺܕܰܬ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܐܳܦ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܀

ܕܡܚܝܢ ܗܽܘ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ݁ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ….܆ ܢܨܰܚܬܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ……..܆ ܕܰܒܚܽܘܪܒܳܐ…….܆ ܀

[ܫܠܶܡ ܕܬܶܫܬܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܟ   [ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ]

 

 

……………………………………………………………………..[ ܛܽܘܪ] ܣܺܝܢܰܝ܆ ….ܠܡܽܘܫܶܐ …. ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܳܐܦ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ܀

ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܙܥܽܘܪ ܬܽܘܩܳܢܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܶܗ܆ ܣܳܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܪܰܒ ܬܽܘܩܳܢܶܗ܆ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܬܩܶܢ ܡܰܕܒܰܚ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܳܐܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܳܒܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܩܨܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܀

ܥܢܳܢܳܐ ܦܶܪܣܰܬ݂ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܬܰܡܳܢ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܨܳܐ ܣܳܒܳܐ܀

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܽܘ ܡܝܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܝܰܩܰܪ܆ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܝܢ ܪܰܒ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܡܳܪܳܐ܆ ܘܪܰܒܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ …….. ܀

ܡܽܘܫܶܐ ….. ܘܰܐܩܺܝܡ܆ ….. ܕܰܥܒܰܕ܆ …. ܣܰܢ ܫܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ…܆ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ…… ܬܰܡܳܢ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆ ܒܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܡܳܪܶܗ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܫܟܰܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܬܰܡܳܢ܀

ܘܣܳܒܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܕܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܳܒܳܐ ܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܚܶܬ݂ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܒܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܟܰܬܒܽܘܗܝ܆ ܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܟܰܕ ܣܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܣܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܶܓܠܳܐ ܠܬܰܚܬ݁܆ ܣܳܒܳܐ ܣܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܣܓܶܕ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܕܟܰܪ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܺܐܪܰܒ܆ ܣܳܒܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܰܕܟܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܒܶܗ ܢܺܐܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܰܒܰܬ ܒܶܛܠܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ܆ ܘܚܰܕ ܕܰܛܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܰܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ܆ ܒܥܶܠܬܶܗ ܨܽܘ̈ܨܝܳܬܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ܀

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܡܬܺܝܚ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܩܦܰܣ ܛܰܠܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܀

ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܣܳܒܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܬܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܙܬܳܐ ܗܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ ܕܪܰܓܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܣܳܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܪܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܳܗ̇܆ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܫܡܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܬܰܡܳܢ ܥܰܗܕܳܗ̇ ܠܡܶܠܰܬ݂ ܪܳܡܳܐ܆ ܕܰܫܒܽܘܩܽܘܢܝ ܠܰܡ ܐܶܥܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܥܰܡܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܡܝܰܬܰܪ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܩܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܳܒܳܐ ܩܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܬܚܰܣܠܳܐ܀

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܫܡܰܥ ܐܳܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܦ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܛܳܥܶܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܛܥܳܐ܆ ܕܫܰܡܥܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܡܶܠܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܕܫܳܡܽܘܥܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܕܨܶܒܝܳܢ ܐܳܡܽܘܪܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܠܳܐ ܟܺܝܬ݂ ܬܶܗܦܽܘܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢ ܐܶܡܪܶܬ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܥܡܽܘܢ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈܆ ܒܰܡܪܳܪܳܐ ܕܰܢܒܰܥ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܟܐ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܗܳܐ ܡܰܦܗܶܐ ܠܺܝ ܚܶܙܘܳܟ ܣܳܒܳܐ܆ ܕܣܽܘܓܳܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ܆ ܗܳܐ ܚܳܒܨܺܝܢ ܠܺܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ܆ ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܥܳܪܶܐ ܠܺܝ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܩܶܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܰܝܥܳܟ ܣܳܒܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܬ݁ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܓܶܫܪܳܐ ܦܣܰܩܬܳܝܗܝ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܦܰܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܰܠܗܶܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܢܶܐ ܥܰܠ ܢܶܚܨܳܢܰܝ̈ܟ܆ ܕܰܫܠܰܚܬܳܝܗܝ ܥܽܘܡܪܳܐ ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ܀

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܠܰܚܬܳܝܗܝ ܡܳܢܳܟ܆ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܰܘܬܳܐ ܫܳܠܚ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܥܰܕ ܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܬܡܽܘܬ݂ ܐܳܦ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܶܠܚܶܗ ܥܰܕ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂܆ ܚܕܺܝ ܗܽܘ ܠܶܒܶܗ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܫܳܠܰܚ ܥܽܘܡܪܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܀

ܩܶܨܰܐ ܗܘ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܚܢܰܢ ܡܰܘܦܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܒܶܗ ܩܢܶܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܡܰܦܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܪܰܢ܆ ܒܶܗ ܐܳܙܺܠܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܥܰܡܪܗܽܘܢ܀

ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܒܟܶܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܒܰܟܽܘܢܳܢ܆ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܚܳܝܶܢ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܡܰܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܟܳܐ ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ܆ ܕܢܶܚܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܠܳܥܳܙܳܪ܀

ܢܝܳܚܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ܆ ܠܩܶܢܛܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܚܰܫܳܐ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܥܠܰܘܗܝ ܢܚܶܬ݂ ܢܰܦܫܳܟ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܒܪܰܬ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܟܺܐܒܰܢ ܕܰܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܠܰܢ܆ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܰܢ ܫܽܘܢܳܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܩܶܢܛܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܢܓܳܕܳܐ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܠܳܟ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܗܳܪܟܳܐ ܣܽܘܠܳܣܳܟ ܘܰܠܗܰܠ ܫܽܘܒܚܳܟ܀

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܗܘܺܝܬ܆ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘ ܠܳܟ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܳܟ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܳܟ܀

ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܡܰܟܶܐܒ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܶܗ܀

ܩܕܳܡ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ ܗܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܟ܆ ܗܰܘ ܣܳܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܡܢܰܓܶܕ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܩܶܢܛܳܐ ܕܰܐܝܟ ܣܳܣܳܐ ܪܡܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ܀

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܺܝܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠܢܰܢ܆ ܩܶܢܛܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܰܢ܆ ܩܕܳܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܥܰܠܬ݁ ܠܳܟ܆ ܕܪܶܢܝܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܚܨܶܦ ܗܽܘ ܠܳܟ܀

ܩܶܢܛܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܢܰܓܶܕ ܠܰܢ܆ ܬܰܗܒܽܘܢ ܫܽܘܢܳܩܰܐ ܗ̱ܘ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܣܳܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܪܰܗܒܽܘܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܥܡܰܪܬ݁ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܫܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ܆ ܫܦܰܪ ܦܽܘܠܚܳܢܳܟ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܙܰܒܢܶܗ܀

ܐܳܘ ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܘܰܢܨܰܒ܆ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܫܘܰܚ ܒܳܟ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܒܳܟ܆ ܘܝܰܗܒ ܒܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܡܰܚܪܶܒ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܐܳܬܶܐ ܒܶܗ ܙܰܪܥܳܟ ܛܳܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܟ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ ܠܳܟ܆ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܟ܀

ܠܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܩܢܰܘ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ܆  ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܩܦܳܣܰܝ̈ܟ܆ ܗܳܐ ܟܪܺܝܟ ܕܰܟܝܳܐ ܒܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܗܘܰܝܬ݁ ܐܰܟܳܪܶܗ ܕܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܗܘܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܦܳܠܚܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܨܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܀

ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܐܚܪܶܒ ܘܰܐܨܕܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܚܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܝܒܶܫ ܘܰܚܡܳܐ܆ ܦܶܪܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

ܥܡܰܪܬ݁ ܒܕܰܒܪܳܐ ܘܕܰܒܰܪܬ݁ ܘܰܙܟܰܝܬ݁܆ ܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܢܶܨܚܰܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܺܐܠܺܝܳܐ܆ ܠܕܰܒܪܳܐ ܕܒܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܟ܆ ܕܰܒܪܶܗܛܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܠܐܺܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ܀

ܥܪܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܟ ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ܆ ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܒܫܰܝܢܳܐ ܫܳܒܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܦ̈ܠܶܐ܀

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܟܒ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܒܥܶܝܟ ܐܳܘ ܣܳܥܽܘܪܰܢ܆ ܕܰܦܣܰܩ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܒܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܡܰܢ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܢܨܰܒܶܬ݂ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܽܘܢ ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬܬ܀

ܐܶܠܦܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܳܗ̇܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܟܰܚ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܒܳܟ ܗܽܘ ܪܽܘܥܳܡܰܢ ܡܶܫܬܰܝܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܘܦܶܪܫܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܫܰܝܢܳܟ܀

ܒܳܟ ܗܽܘ ܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܥܢܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܩܳܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ܆ ܓܰܙܳܐ ܕܓܰܪܶܓ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ܆ ܒܥܶܠܰܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ ܐܶܫܬܰܪܬܰܚܢܰܢ܀

ܗܰܘܦܶܗ ܕܫܰܗܪܳܟ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܝܽܘܩܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܦܶܪܫܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝ ܥܺܝܪܽܘܬܳܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝ ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܠܰܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܟ܀

ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܝܰܗܒܬܳܢ ܐܰܝܟ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܥܶܗܕ ܥܰܠ ܢܽܘܛܳܪܰܢ܆ ܕܢܶܣܓܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܶܝܬ݂ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܀

ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ ܡܳܪܝ ܒܳܟ ܗܽܘ ܣܶܓܝܰܬ݂܆ ܘܰܥܢܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܩܳܠ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܬܽܘܠܡܳܕܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܀

ܚܽܘܒܰܢ ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܶܬܛܰܟܰܣ ܗܘܳܐ܆ ܘܓܰܪܕܺܝ ܠܶܢ ܡܶܢܰܢ ܩܳܠ ܛܽܘܟܳܣܳܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܣܓܶܐ ܠܰܢ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܙܕܰܠܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܀

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܩܢܺܝܬܳܢ܆ ܘܥܶܢܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܫܽܘܦܪܰܢ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܦܬܰܚ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܣܰܒ ܠܰܢ ܓܰܙܳܐ ܛܳܒܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ܆ ܝܰܬ̈ܡܶܐ ܥܒܰܕܬܳܢ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܆ ܟܶܢܦܶܗ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܀

[ܗܳܝ] ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗܺܝ ܬܢܰܛܰܪ ܠܰܢ܆ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܩܰܦܚܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ܆ ܣܶܡܳܠܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܕܚܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܒܢܰܝ̈ܟ܀

ܟܶܢܫܰܢ ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܥܕܳܐ ܢܶܐܬܶܐ ܢܶܚܙܶܝܟ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܣܓܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܢܗܰܠܶܠ ܟܶܢܫܰܢ ܥܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ܀

ܠܰܐܝܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܠܰܢ ܛܶܒܳܟ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܫܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܐܬܶܐ ܢܶܚܙܶܝܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܕܦܶܪܫܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܢܶܥܡܰܬ݂ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܣܓܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܫܰܝܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܳܛܰܪ܀

ܢܶܩܦܳܟ ܣܰܓܺܝ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ܆  ܝܶܫܽܘܥ ܢܨܰܒܶܬ݂ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܽܘܢ ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬܬ܀

ܣܓܺܝ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܳܟ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܝܢ܆ ܗܳܐ ܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܨܶܝܕ ܕܰܝܪܳܟ܆ ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܀

ܣܰܓܺܝ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܰܝܪܰܢ ܐܰܒܽܘܢ܆ ܕܓܰܪܕܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܨܰܘܬܶܗ ܕܩܳܠܳܟ܆ ܡܳܪܰܢ ܢܫܰܝܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ܀

ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܢܰܗܶܠ ܒܰܢ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܕܶܐܬܓܰܠܙܺܝܢ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܘܚܰܕܢ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܥܶܗܕ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܐܣܒܰܠܢܳܝܗܝ܆ ܡܳܪܰܢ ܣܳܛܶܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܀

ܥܠܰܝܢ ܗܽܘ ܐܰܘܚܶܠ ܥܰܠ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܕܗܳܐ ܚܣܰܠܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܳܪܝ ܕܢܶܫܠܺܝܘܗܝ܆ ܠܰܚܣܺܝܠܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܰܒܽܘܥ ܒܶܟܝܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ܆ ܐܳܦ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܗܳܐ ܒܶܟܶܐ ܠܳܟ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܠܶܐ ܓܙܳܪܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܕܰܥܢܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܰܒ ܥܰܠܳܢ̈ܶܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܟܓ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܕܶܢܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܰܢ܆ ܕܰܥܒܰܪܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ܆ ܗܳܐ ܛܳܪܶܝܢ ܠܰܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚܰܫܳܐ܆ ܕܰܥܢܰܕ ܡܰܠܳܚܳܗ̇ ܕܶܐܠܦ ܕܰܝܪܰܢ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܣܓܶܐ ܠܰܢ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܙܕܰܠܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢ܆ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܩܢܰܝܬܳܢ܆ ܚܠܳܦ ܓܙܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܪܥܰܝܬ݁ ܒܕܰܒܪܳܐ܀

 ܚܠܳܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܫܶܡܢܰܬ݂܆ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ ܪܶܘܙܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ܆ ܟܶܒ̈ܠܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܳܟ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܦܳܟܰܪ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܀

ܢܟܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܚܝܳܪܳܟ ܟܰܕ ܣܳܗܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܟܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܕܟܶܐ ܠܶܒܳܟ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܚܙܳܬܳܟ ܕܰܠܒܰܪ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܕܰܠܓܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܚܰܕܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܒܚܰܕܘܰܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܥܰܠܰܡ ܗܘܰܝܬ݁܀

ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܟ ܨܶܒܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܢܩܰܬ݂܆ ܠܳܐ ܒܠܰܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܨ܀

ܒܰܬܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕܬ݁܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܢܒܰܬ݂ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܟ܆ ܠܳܐ ܐܰܒܶܩܬܳܟ ܥܳܩܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܘܕܳܟ ܪܶܓܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ܀

ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܬܰܝܳܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܩܳܢܶܛ ܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܟܺܐܒܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܢ ܕܰܢܦܰܠ܆ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܀

ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܳܐܶܒ܆ ܕܟܺܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܚܛܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܠܡܶܬܳܒ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܝܽܘܩܪ̈ܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܫܰܚܬ݁܆ ܠܡܶܗܘܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܳܦ ܬܰܝܳܒܳܐ܀

ܒܚܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܓܶܕ ܗܘܰܝܬ݁܆ ܕܠܳܐ ܟܰܕܢܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܒـ[ܬܪܶܝܢ ܢܺܝܪ̈ܺܝܢ]܆ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐܶܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܳܬܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܚܠܳܦ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܬܰܘܫܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܚܳܐ [ܕܚܰܝ̈ܶܐ] ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܐܰܢ̱ܬ܆ [ܪܰܒ ܗܽܘ] ܕܰܪܓܳܟ ܡܶܢ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ [ܕܳܐܦܠܳܐ ܬܘܳܬܳܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ݂ ܠܳܟ]܀

ܫܠܺܝ ܫܺܝܦܽܘܪܳܟ ܡܶܢ ܝܽܘܒܳܒܰܢ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܣܳܥܰܪ ܠܰܢ ܐܳܘ ܪܰܒ ܚܰܝܠܰܢ܆ ܕܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܟ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܟ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݂܀

ܠܒܽܘܫܶܗ ܫܳܠܰܚ ܡܳܪܝ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܫܳܩܶܠ ܘܰܚܬܺܝܪ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܫܠܰܚܬܳܝܗܝ ܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܘܰܢܨܰܚ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ܀

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ [ܛܳܒܳܐ]܆ ܕܓܰܪܕܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ ܚܰܘܪܳܟ ܙܰܗܝܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܰܠܦܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܀

ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܟܶܐܡܰܬ݂ ܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܟܰܘܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܰܪܫܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܣܟܶܠ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܝܳܪܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܰܫܘܶܐ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܶܢܘܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܟܰܘܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܐܺܝܽܘܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܙܰܝܢ ܒܕܳܪܰܢ܆ [ܗܰܘܦܳܐ] ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܙܰܝܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܀

ܛܶܠܳܢܺܬܶܗ……………………………………………….. ܕܛܶܠܶܠ … [ܕܫܶـ]ܡܥܽܘܢ ܗܘܰܝܬ܀

ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܘܰܐܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܢܶܨܚܰܬ݂ ܐܳܦ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ܆ ܫܽܘܚܬܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ ܠܳܐ ܢܶܩܦܰܬ݂ ܒܳܟ܆ ܨܳܐܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܥܺܠܺܝ ܠܳܐ ܢܶܩܦܰܬ݂ ܒܳܟ܀

ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܶܐܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܟ܆ ܐܶܚܽܘܪ ܘܶܐܚܙܶܐ ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܶܝܬ݁܆ ܘܰܠܡܰܢܽܘ …….. ܫܽܘܦܪܳܟ ܕܰܟܝܳܐ܀

[ܝܳܕܰܥ] ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܢܽܘ [ܕܳܡܶܝܬ݁]܆ .. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܶܐܚܽܘܪ ܘܶܐܚܙܶܝܟ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ܆ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ܀

ܘܕܶܐܚܽܘܪ ܒܳܟ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܣܽܘܓܳܐܟ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܘܗܳܐ ܡܰܦܗܶܐ ܠܰܢ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܒܰܕܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܳܐܐ ܨܶܝܕ ܚܰܕ܀

ܐܶܙܶܠܬ݂ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܳܟ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܕܺܝܩܺܝܢ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܶܙܶܠܬ݂ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܳܟ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܢܶܒܥܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܳܟ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܥܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܟܣܰܬ݂ ܘܕܰܚܶܠܬܰ[ܢܝ] ܐܳܦ ܙܰܗܝܽܘܬܳܟ܆ ܚܶܛܦܰܬ݂ ܘܰܒܠܰܥܬܳܗ̇ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܦܠܰܛܬܳܗ̇ ܕܰܙܟܘܬܰܢܝ ܥܰܙܺܝܥܽܘܬܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܟܕ   ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ

ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܐܳܘ ܡـ[ܪܳܝ ܒܓܶܢܝܳܟ]

ܐܰܝܟܰܢ ܐܣـ …… ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܚܰܠܳܫܳܐ….. ܘܡܠܬ ܡܣܰܟܶܐ..܆ …ܐܶܣܦܰܩ ܠܳܟ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟ܀

ܒܡܰܘܬܳܟ ܐܶܢ ܐܶܚܽܘܪ܆ ܥܶܠܰܬ݂ ܟܰܪܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܣܰܒܪܳܟ ܐܶܢ ܐܶܚܽܘܪ܆ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒܽܘܝܳܐܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܢܰܫܘܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ܀

ܓܰܙܳܟ ܡܳܪܝ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘ܆ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܣܟܺܝܡܶܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܡܳܪܳܟ ܠܳܟ ܢܶܚܙܶܐ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ܆ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܡܶܢܰܢ܆ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܰܥܬܪܰܢ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܀

ܚܳܪܘ ܒܳܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ܆ ܘܡܰܪܺܝܘ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ܆ ܨܳܪܽܘܟ ܘܠܰܒܫܽܘܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܒܡܳܪܳܟ ܠܳܟ ܢܶܕܡܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܠܺܝ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܕܶܐܨܽܘܪ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܟ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܦܰܩ ܠܳܟ܆ ܬܚܰܝܠܰܢܝ ܒܳܥܽܘܬܳܟ܀

ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܡܰܪܺܝܬ݁ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ܆ ܗܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܳܡܶܝܬ݁܆ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܠܡܳܪܰܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܀

ܚܙܺܝܬܳܟ ܕܰܒܕܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܚܙܺܝܬܳܟ ܕܰܟܢܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟ܆ ܒܡܳܪܰܢ ܨܺܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܠܒܶܫܟܽܘܢ܀

ܚܰܕ ܟܺܝܬ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܗ܆ ܒܡܰܪܰܢ ܚܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܀

ܠܰܘ ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܡܶܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ܆ ܣܳܒܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܦܰܩ ܠܺܝ܆ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܟ܆ ܕܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܫܩܰܠܬ݁܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܒܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܬ݁܀

ܡܰܢܽܘ ܢܶܦܪܰܫ ܚܰܕ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܢܶܡܙܰܓ ܢܶܥܒܶܕ ܚܰܕ܆ ܒܡܳܪܟܽܘܢ ܚܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܨܰܠܡܳܐ ܝܶܠܦܶܬ݂܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܣܰܡܳܐ܆ ܡܨܶܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܨܰܠܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܡ̈ܡܳܢܺܝܢ܆ ܫܳܦܰܪ ܗܰܘ ܨܰܠܡܳܐ܀

ܣܰܓܝ…..

 

ܫܠܶܡ ܕܥܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܣܳܒܳܐ

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪ ܒܟܽܠ ܕܳܘܝܳܐ ܒܰܡܟܰܗܢܳܢ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܪܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ܆ ܝܓ܆ ܝ܆ ܒ̱ܝܘ ܏ܡ