ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ

ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ

 

 

ܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ

ܒ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ

ܓ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܝܰܐ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ

ܕ ܬܽܘܒ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ ܐܬܛܝܒ ܟܢܫܐ ܕܥܠܝ̈ܡܬܐ

ܗ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ

ܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܙ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܶܐܬܳܐ

ܛ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܙ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܝܛ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܐ       ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܟܒ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܟܕ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܘܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܟܗ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܦܪܰܬ݂

ܟܘܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܟܙ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܟܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܐ ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ] ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܓ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܕ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܗ

ܘ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܙ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܚ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܛ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܝ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܝܐ .  ܝܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

[ܝܒ]

ܝܓ

ܐ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܰܐܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

ܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ

ܓ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܶܗ ܒܩܳܠܳܐ

ܕ ܬܽܘܒ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ

ܗ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܗ ܒܩܳܠܳܐ

ܘ

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ

ܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ

ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ܆ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܬܰܢܺܝ].

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܢ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܬܰܡܳܢ܆ ܕܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܳܢܶܐ܆ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܙܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇܀

ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܺܝܟܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܕܪܳܥܝܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ܆ ܘܰܪܥܳܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܕܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܩܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܶܠܥܰܡ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇.

ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܕܢܰܚ ܫܽܘܦܪܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܶܢܚܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܰܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܐܰܙܠܶܓ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܕܢܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ ܩܽܘܪܝܰܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇܀

ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܣܰܒܪܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܡܰܬܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܡܽܘܢ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܘܰܫܡܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܕܽܘܡܰܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ [ܕܰܐܝܟ] ܥܽܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܒܬܰܘܠܥܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬܠܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܨܳܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܣܽܘܟܳܠܶܗ܀

ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܓܢܰܒܬܶܗ ܬܳܡܳܪ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܆ ܕܫܽܘܦܪܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܀

ܪܥܽܘܬ݂ ܨܶܝܕ ܒܳܥܳܙ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܙܳܬ݂ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܢܶܕܪܳܗ̇܆ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܳܕܳܡ ܐܰܪܡܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܦܩܰܬ݂܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܪܰܥܬܶܗ ܚܽܘܒܠܶܗ܆ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀

ܠܚܰܘܳܐ ܝܳܠܽܘܕܬܳܐ ܝܰܠܕܳܗ̇܆ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܝܳܠܶܕ܆ ܟܡܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܰܪܬ ܚܰܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂܀

ܐܰܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܠܗܰܘ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܠܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܦܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܦܪܺܝ ܩܰܝܣܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܕܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܢܶܒܗܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ܆ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܐܶܬܕܰܓܰܠ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܡܰܠܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܠܰܡ̈ܝ ܒܰܫܪܳܪܰܝܗܶܝܢ܀

ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܢܰܣܪܰܚ ܡܳܪܝ܆ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܣܰܟܺܝܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ܫܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܒܺܝܠ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܬܰܩܗܶܐ ܚܰܪܒܳܐ܆ ܕܰܐܥܶܠ ܩܳܐܝܶܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܢܽܘܚ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ܆ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܦܚܰܙܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܘܣܰܟܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܒܶܗ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ܀

ܬܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܕܰܠܢܽܘܚ ܟܰܣܺܝܘ܆ ܚܳܪܘ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܟܰܣܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ܆ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܪܘܺܝ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ܀

ܫܺܝܡ ܘܝܰܦܬ ܐܰܝܟ ܚܰܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܣܰܟܺܝܘ ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܚܰܪܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܟܢܰܥܢ܆ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܰܟܺܝ܆ ܢܳܛܰܪ ܕܽܘܟܬܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܟܳܡܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܙܽܘܦܶܗ ܚܰܘܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܘܛ ܠܰܣܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܗܰܦܟܽܘܗܝ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܠܶܗ ܣܰܟܺܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܕܶܢ ܚܽܘܛܪܶܗ ܒܠܰܥ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܨܠܺܝܒܶܗ ܒܳܠܰܥ ܬܰܢܺܝܢܳܐ܆ ܕܰܒܠܰܥ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ܆ ܕܰܐܣܺܝ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܘܣܰܟܺܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝ܆ ܡܚܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܩܰܒܶܠ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܣܰܟܺܝ ܠܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܡܰܣܓܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܀

ܟܳܠܳܒ ܓܳܫܽܘܫܳܐ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܠܰܣܓܽܘܠܳܐ ܒܩܽܘܦܳܐ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܣܰܟܺܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܚܰܡܪܳܗ̇ ܒܰܝܰܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܶܗ ܣܰܟܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܕܰܢܨܽܘܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܽܘܢܳܝܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܒܰܫܡܶܗ ܗܳܟܰܢ ܝܺܪܶܒ܆ ܒܝܰܠܕܶܗ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܝܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܐܘܣܶܦ ܘܰܩܛܰܦ܆ ܘܰܐܘܒܶܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܠܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܰܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܛܥܰܡ ܦܺܐܪܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܪܳܚܳܒ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܶܐܢ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܛܥܰܡܬܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܣܓܺܝ ܘܶܐܨܛܰܠܰܠ܆ ܕܢܶܣܰܩ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܠܶܗ ܚܳܪ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܀

ܨܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܦܳܪܚܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܀

ܚܠܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܛܥܰܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܪܺܝܢ܆ ܒܰܚܪܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܡܢܶܐ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈܆ ܕܶܐܬܚܰܠܰܝ ܒܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܶܕܳܢ܆ ܘܰܐܣܪܰܚ ܬܽܘܒ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܰܪܒܳܐ܆ ܛܰܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ܆ ܕܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܰܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܐܳܕܳܡ ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܰܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܪܽܘܒܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܰܥܶܠ ܘܢܶܫܪܶܝܘܗܝ܆ ܥܰܠ ܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܐ܀

ܗܳܒܺܝܠ ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ܆ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܐܶܡܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܠܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܚܰܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܘܗܽܘ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܠܒܶܫ܆ ܚܠܳܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܠܰܚ̈ܝ܀

ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܒܢܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܚܰܕ ܗ̱ܘ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܢܳܚܶܬ݂ ܒܳܢܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܐܳܦ ܟܶܘܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܠܡܳܪܰܢ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܒܳܢܶܐ ܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܬܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܳܠܳܓ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݂܆ ܐܰܪܥܳܐ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܣܰܟܺܝ ܠܗܰܘ ܕܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܦܰܠܶܓ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ܀

ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܢܩܳܗ̇ ܡܳܡܽܘܠܳܐ܆ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܫܶܬܩܳܗ̇ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܚܶܬ݂ ܘܰܦܬܰܚ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܕܰܠܺܝܘ ܒܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܫܝܺܬ݂ ܘܰܐܢܽܘܫ ܘܩܰܝܢܳܢ܆ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܟܺܝܘ܆ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ܀

ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ܆ ܚܝܳܐ ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܣܰܟܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܘܪܶܬ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢ܀

ܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܢܶܐܬܶܐ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܡܰܠܶܐ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.

ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ  ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܒܪܶܢܝܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܶܗ܀

ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܪܶܓܫܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܒܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܝܰܐܰܒܘ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇܆ ܢܺܐܬܶܐ ܘܬܶܛܥܰܡ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ܀

ܚܢܽܘܟ ܠܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܣܓܺܝ ܗܰܝܡܶܢ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩ܆ ܕܢܶܣܰܩ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܛܠܽܘܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܥܰܡܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܒܽܘܗ̇܆ ܡܰܓܰܢ ܐܶܬܳܬ݂ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܠܶܗ ܗ̱ܘ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܟ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܒܰܝܶܐܗ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܛܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܡܟ ܠܢܽܘܚ ܒܪܶܗ܆ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ܆ ܒܰܝܶܐܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ܀

ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܐܳܦ ܢܽܘܚ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ܆ ܕܰܛܥܰܡ ܛܰܥܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܶܐܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܢܛܰܪ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܟܡܳܐ ܡܰܚܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܠܶܗ ܣܰܟܺܝ ܢܽܘܚ ܕܢܰܣܺܝ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܩܳܡܰܬ݂ ܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܛܽܘܦܣܶܗ ܗܳܟܰܢ ܡܰܚܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܰܚܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܝܰܐܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܝܰܘܡܶܗ ܢܶܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ܆ ܕܰܛܥܰܡ ܛܰܥܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܢܺܝܫܶܗ ܗܳܟܰܢ ܡܰܚܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܰܚܶܐ ܒܰܫܪܳܪܶܗ܀

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܢܥܺܝܪܰܢ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܢܶܕܡܰܟ܆ ܕܒܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܕܰܐܥܶܠ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܫܶܢܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܢܥܺܝܪܰܢ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܠܳܐ ܢܶܫܗܰܪ ܐܰܝܟ ܥܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܕܰܒܟܶܣܦܳܐ ܕܰܐܘܙܶܦܘ ܪ̈ܶܢܝܰܢ܆ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܥܺܝܪܺܝܢ ܣܰܓܺܝ܆ ܠܡܶܚܫܰܒ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ܀

ܥܺܝܪ ܘܰܡܗܰܘܰܢ ܓܰܢܳܒܳܐ܆ ܕܫܶܢܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܦܰܪ ܛܰܡܪܳܗ̇܆ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܥܘܬܐ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ ܢܰܣܓܶܐ܀

ܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܐܳܣܽܘܛܳܐ܆ ܕܶܐܟܰܠ ܐܰܣܓܺܝ ܘܶܐܬܩܰܠܺܝ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܰܗܪܶܗ ܫܽܘܢܳܩܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܒܰܪ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ܀

ܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܬܰܓܳܪܳܐ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܡܰܠܐܶܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ܆ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܡܰܢܝܶܗ ܟܡܳܐ ܐܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܥܰܦ ܘܬܰܠܶܬ ܫܳܡܽܘܢܶܗ܀

ܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܪܰܕܦܳܗ̇ ܠܫܶܢܬܶܗ ܡܳܡܽܘܢܳܐ܆ ܟܰܠܒܰܘ̈ܗܝ ܕܳܡܟܺܝܢ ܘܗܽܘ ܢܳܛܰܪ܆ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ܀

ܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܝܳܨܽܘܦܳܐ܆ ܕܫܶܢܬܶܗ ܒܨܶܦܬܶܗ ܐܶܬܒܰܠܥܰܬ݂܆ ܕܩܶܨܶܗ ܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܫܳܗܰܪ ܝܳܨܶܦ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܀

ܣܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܶܦ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܶܗܪ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ܆ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܳܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܙܰܒܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܕܙܰܒܢܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܒܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܒܶܫ ܚܶܫܟܳܐ܆ ܕܰܫܠܰܚ ܘܰܫܕܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܟܶܣܦܳܐ܆ ܒܟܶܣܦܳܐ ܙܰܒܶܢ ܓܰܢܳܒܳܐ܀

ܐܳܦ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܫܗܰܪܘ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܫܗܰܪܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܓܰܘܢܶܗ ܐܽܘܟܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܢܰܨܺܝܚ ܗܽܘ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܥܺܝܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܰܥܛܰܦ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܡܶܢ ܒܰܪ܆ ܟܒܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܛܥܰܡ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܡܥܳܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܙܶܕܩܶܗ ܠܳܐ ܥܺܝܪ܆ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܗܺܝ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܺܝܪ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܆ ܗܺܝ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܺܝܪ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܳܐܦ ܫܰܗܪܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ܀

ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܰܗܪܶܗ ܕܚܰܣܳܡܳܐ܆ ܡܠܽܘܐܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܆ ܘܗܺܝ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܡܰܠܝܳܐ ܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ܀

ܚܶܡܬܳܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܳܗܰܪ܆ ܕܠܺܝܚ ܗܽܘ ܫܰܗܪܶܗ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܡܰܠܝܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܀

ܡܰܠܳܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܳܗܰܪ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܡܶܗ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ܆ ܕܰܠܚܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܫܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܐܺܝܢܳܐ܀

ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܳܗܰܪ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܳܒܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܹܶܕܡܰܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܫܗܰܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ܀

ܠܺܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܶܗ܆ ܫܰܦܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܰܢܫܰܦܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܠ ܥܺܝܪܽܘܬܰܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܕܳܠܰܚ ܠܳܗ̇܀

ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܶܐ܆ ܚܝܳܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܟܰܦ܆ ܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܘܡܰܡܠܠܶܗ ܕܦܽܘܡܳܐ ܢܶܨܛܰܠܰܠ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܘܡܳܢ ܛܶܡܪܰܬ݂ ܒܰܢ܆ ܚܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܢܶܪܚܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܡܶܣܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܒܰܢ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܢܪܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܪܳܕܽܘܦܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ܀

ܡܶܠܚܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ݂܆ ܢܶܩܢܶܐ ܒܳܗ̇ ܛܰܥܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܰܦܟܰܗ ܒܳܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܢܡܰܠܶܠ ܡܡܰܠܠܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܒܶܗ ܕܰܪܓܺܝܙ ܘܰܟܡܺܝܪ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܟܽܠ܆ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܒܶܗ ܕܰܠܚܺܝܡ ܘܰܫܓܺܝܫ܀

ܗܳܢܰܘ ܠܺܠܝܶܗ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܒܶܗ ܕܡܰܪܺܝܪ ܘܰܩܫܶܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܶܗ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܗܶܐ ܒܶܗ ܕܪܳܡ ܐܰܘ ܕܰܚܬܺܝܪ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܥ ܒܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܦܰܠܶܓ ܒܶܗ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܶܡܬܳܢ̈ܶܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܶܗ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܢܶܬܪܰܟܢܽܘܢ ܐܳܦ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐܺܝܬ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܢܫܰܘܬܶܦ ܒܶܗ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܰܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܰܕܠܳܐ ܫܶܐܠܢܳܝܗ̇܆ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܰܕܩܳܥܶܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܰܢ܀

ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܠܰܢ܆ ܬܪܰܥ ܪܰܘܡܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܠܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܘܰܒܥܰܘ܀

ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܶܬܚܰܠܰܦ܆ [ܠܳܐ] ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܛܠܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ܀

ܐܣܺܝܪ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܝܳܪܶܒ ܐܰܘ ܙܳܥܰܪ܆ ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܢܶܬܪܰܒܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܶܒܥܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܛܰܒܥܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܫܠܶܡ

 

 

ܒ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܙܰܒܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܪܫܶܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܢܛܰܪ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܦܨܰܚ܆ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܐܶܗܰܠܠܺܝܘܗܝ܆ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܶܙܰܡܪܺܝܘܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܕܰܒܟܶܢܳܪܳܟ ܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ].

ܟܶܢܳܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟܪܙܽܘܗܝ ܙܡܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܙܽܘܦܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܐܚܒܽܘܗܝ ܣܘܰܚܘ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܰܡ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܝܰܗܒ ܠܟܽܠ܆ ܘܰܕܟܽܘܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܟܽܠ܆ ܘܰܕܐܶܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܦܪܰܣ ܠܟܽܠ܀

ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܳܕ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܢܩܰܪ̈ܒܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܳܪܝ܆ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܗܶܝܢ ܒܦܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢ܆ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܩܳܛܢܶܐ ܘܢܳܨܪܰܬ݂܆ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܘܰܫܟܺܝܡ ܘܫܳܡܪܺܝܢ܆ ܥܰܡ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܕܰܫܘܰܘ ܘܟܰܠܠܽܘܟ܀

ܟܠܺܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܟ ܬܩܰܪܶܒ ܠܳܟ܆ ܬܪܶܝ  ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܳܐܦܰܪܬܳܐ܆ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܐܰܟܚܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܶܝܢ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝ ܕܢܳܣܶܒ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ܆ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܓܳܕ̈ܠܳܢ܆ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ ܡܩܪ̈ܒܳܢ܀

ܐܶܡܶܗ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ܆ ܕܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܶܡܶܗ ܐܰܡܠܟܰܬ݂ ܘܟܰܠܶܠܬܶܗ܆ ܗܰܘ ܐܰܚܢܶܦ ܐܳܦ ܚܳܒ ܟܠܺܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܠܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܢܳܨܰܚ ܘܟܰܠܠܶܗ܆ ܕܰܐܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܣܰܓܺܝ ܠܟܽܘܪܣܝܶܗ܆ ܘܪܰܡܪܶܡܬܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܠܫܰܪܒܬܶܗ܆ ܘܟܶܢܳܪܶܗ ܡܬܰܚܬܳܝܗܝ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܀

ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܕܶܐܫܬܠܰܚ܆ ܥܰܠ ܥܶܪܒܳܐ ܕܶܐܒܰܕ ܘܶܐܬܛܥܺܝ܆ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܙܰܝܰܚ ܘܰܐܥܠܶܗ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܘ ܚܰܕܝܰܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܒܛܶܢܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܝܪܶܒ ܒܶܗ ܐܰܘܪܒܰܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܳܒܶܬ݂ ܒܶܗ ܚܰܘܳܐ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ܆ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܶܗ ܫܦܰܪ܀

ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܕܰܫܘܳܬ݂ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܠܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐ ܬܶܓܕܠܶܗ ܠܰܟܠܺܝܠܳܟ܆ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܓܰܢܬܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܬܶܩܪܶܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܒܰܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܢܥܰܕܪܽܘܢ܆ ܕܗܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܪܳܘܙܺܝܢ܆ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܒܟܽܠ ܟܬܰܒ܀

ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝ ܡܰܘܕܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܩܒܶܠܬܶܗ܆ ܠܥܽܘܠܳܐ ܒܰܪ ܟܰܣܝܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܣܩܰܢܝ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝ܆ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܪ̈ܘܺܝܚܶܐ܆ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ܆ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܆ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܡܰܚܒܰܫ ܒܓܰܘܗܽܘܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܪܟܶܢ ܘܰܙܥܰܪ ܒܽܐܘܪܝܳܐ܀

ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܣܰܒܪܽܘܟ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܝܳܟ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܦܰܬܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܨܗܺܝܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡܘ܆ ܐܳܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܠܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܛܥܺܝܡ܆ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܦܬܰܚ ܘܰܡܠܰܐܽܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܝܰܘܣܶܦ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܳܟ܆ ܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܰܢܺܝܚܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܕܬܰܘܪܶܒ ܐܰܓܪܶܗ ܐܰܥܪܩܳܟ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ܆ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܳܟ ܣܶܗܕܰܬ݂ ܟܡܳܐ ܕܟܶܝܬ܆ ܕܰܠܟܺܐܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܓܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐܐ ܗܘܳܐ ܛܥܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܗܘܳܐ ܪܕܺܝܦ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܠܶܦܰܢܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܕܢܰܚ ܠܰܢ܆ ܠܡܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܗܽܘ ܕܳܐܕܳܡ ܙܰܗܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܚܰܬ݂ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܒܶܠ܆ ܡܳܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܠܨܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܬܶܬܡܟܰܪ܆ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܟܶܢ ܢܗܶܐ܆ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܓܒܰܪ܀

ܝܽܘܒܳܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܚܠܳܦ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܫܶܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܟܬܶܒ܆ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܰܠܝܳܐ ܕܢܶܬܟܬܶܒ ܒܫܶܡ ܐܶܡܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܠܳܐ ܙܪܰܥ܆ ܐܳܦ ܝܰܠܕܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕܠܳܐ ܓܒܰܪ܆ ܘܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܪܶܗ ܠܓܶܢܣܗܽܘܢ܆ ܕܰܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܟܬܶܒܘ܀

ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܢܶܬܒܛܶܢ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܒܰܫܡܳܗ̇܆ ܘܝܰܘܣܶܦ ܕܰܡܟܰܬܶܒ ܠܰܘ ܙܰܪܥܶܗ ܗ̱ܘ ܕܢܶܟܬܒܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܩܶܦ ܫܡܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܢܰܚ ܒܪܳܗ̇܆ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܪܳܗ̇ ܠܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܡܟܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣܒܳܗ̇ ܒܰܥܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܐܳܦ ܠܶܗ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܶܬܡܢܶܐ܆ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܚܫܶܒ܆ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܕܺܝ ܒܛܽܘܗܡܗܽܘܢ܆ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܟܦܰܪܘ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܪܐܘܡܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܠܛܽܘܗܡܶܗ ܘܓܶܢܣܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ ܝܳܪܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܡܰܢ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕ ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܒܛܶܢ܆ ܘܰܒܟܶܢܦܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܥܰܦܰܩ܆ ܘܰܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܣܬܓܶܕ܀

ܡܶܢ ܟܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܢܰܟܦܬܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܐܶܫܬܠܰܚ ܦܪܰܚ ܘܰܢܚܶܬ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܐܰܟܒܰܪ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ܆ ܕܳܐܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܚܝܳܢܬܳܗ̇܆ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܦܨ̈ܚܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܚܝܳܢܬܳܗ̇܀

ܝܰܘܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܬܟܰܒ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܣܰܒܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܣܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܣܰܒܰܪܬܶܗ܆ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܐܰܦܨܚܰܬ݂܆ ܘܰܒܐܰܓܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܦܨܰܚ܆ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܶܗ܆ ܥܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܬܳܬ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

ܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܳܢ ܠܰܠܡܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܨܳܝ̈ܒܳܢ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܗܺܝ ܣܶܒܪܰܬ݂ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܢ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܘܣܶܘܚܰܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܡܝܰܬܒܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܘܫܶܐܠ ܒܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܙܥܽܘܥ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ܆ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܬܶܬܟܡܰܪ܀

ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܠܚܽܘܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܫܬܠܰܚ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܘܰܡܣܰܒܗܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܚܰܕ ܝܺܠܶܕ ܓܶܠܝܳܢܝ ܡܺܐܡܪܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ ܡܪܰܝܡܳܐ܀

ܕܠܳܐ ܢܰܦܗܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܽܘܓܶܐܗ ܠܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܠܺܝܗܽܘܕ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܶܐ ܟܶܢܦܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܦܪܶܕܬܳܐ ܒܓܰܢܬܰܢ܆ ܘܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܠܒܳܒܬܰܢ܆ ܕܢܰܚ ܘܰܦܪܰܣ ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܘܰܕܛܳܒ ܢܶܬܦܰܫܰܩ ܓܶܢܣܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ܆ ܠܽܘܩܳܐ ܐܳܦ ܡܰܬܰܝ ܝܰܒܶܠܘ ܡܰܢܽܘ ܓܶܢܣܶܗ܆ ܒܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܕܥܰܠ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܺܝܢ܆ ܘܰܕܣܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܩܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܽܘܠܳܠܳܐ ܢܺܐܪܰܒ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ܀

ܝܽܘܒܳܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܦܣܰܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܩܛܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܳܐ ܐܶܬܟܣܶܣ ܕܰܐܘܦܺܝ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܣܳܗܶܕ ܕܰܒܠܶܒܳܗ܆ ܠܡܶܢܝܰܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘ܆ ܠܘܳܬܳܟ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܡܛܳܐ ܘܩܳܡ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ܀

ܫܠܶܡ ܩܰܕܡܝܳܐ

 

 

 

  ܓ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܝܰܐ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ܆ ܐܰܦܨܚܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ܆ ܥܰܠܡܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܰܦܢܽܘܬܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܥܬܪܳܗ̇܆ ܠܟܽܘܠܳܗ̇ ܨܪܺܝܟܽܘܬܰܢ܆ ܘܡܰܠܺܝ ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܪܟܢܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܰܪܝ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܐܘܪܒܳܗ̇ ܠܥܰܛܠܽܘܬܰܢ].

ܬܰܘܕܺܝ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܠܚܽܘܣܰܝܰܢ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ܆ ܫܰܒܬܳܐ ܒܡܽܘܠܳܝܶܗ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܕܰܟܐܳܐ܆ ܒܓܰܪܒܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܐܳܦ ܐܶܫܶܬܳܐ܆ ܘܫܰܢܝܰܬ݂܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܛܰܥܢܶܗ ܠܥܽܘܩܣܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܆ ܕܰܐܚܝܰܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܠܘܳܬܰܢ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܫܰܠܝܳܐ܆ ܕܡܰܠܶܠ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ܆ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܨܛܒܺܝ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܢܗܶܐ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬܓܫܶܫ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܢܺܚܽܘܢ ܒܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܒܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܒܪܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܙܥܰܪ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܨܳܪ ܠܶܗ܆ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܨܰܠܡܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܒܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܡܨܶܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܠܰܓܡܳܪ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܬܓܫܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܐܶܬܡܺܝܫ܆ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܺܝܪ ܘܦܺܟܝܪ܆ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܒܺܝܥ ܘܰܙܩܺܝܦ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܓܳܫܶܡ ܠܳܐܚܽܘܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܙܩܰܦܬܶܗ ܕܰܐܪܫܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܳܐܦ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܕܰܐܦܶܣ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܳܐܦ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܚܰܒܫܶܗ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܝܬܝܶܗ܆ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܠܟܰܦܢܳܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܚܝܽܘܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܪܫܰܡ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܘܨܰܒܶܬ݂ ܘܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܦܰܓܪܰܢ܆ ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܠܶܫܳܢܰܢ܆ ܬܰܪܓܶܡ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܶܐܙܕܰܡܰܪ܆ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܟܶܢܳܪܰܢ܆ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܩܺܝܬܳܪܰܢ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܢܰܫܘ ܘܶܐܬܰܘ܆ ܠܨܰܘܬܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܰܐܣܠܺܝܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܕܙܰܩܦܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܢ܆ ܘܶܐܬܣܰܪ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܪܰܒ܆ ܘܗܽܘ ܦܪܰܥ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܕܨܳܪܰܢ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܳܪ ܒܟܽܘ̈ܬܡܳܬܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܙܪܰܥ܆ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܶܐܬܟܣܶܣ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܛܰܫܺܝ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܰܐܫܠܰܚ ܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܡܰܙܓܳܗ̇܆ ܠܡܶܠܚܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܡܶܣܬܶܗ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܆ ܓܽܘܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܕܰܢܚܳܝܗܝ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܦܪܰܥ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܺܙܶܦ ܘܰܟܬܰܒ ܘܚܳܒ ܠܰܢ ܬܽܘܒ܆ ܒܢܺܝܪܶܗ ܬܒܰܪ ܡܶܢܰܢ܆ ܣܽܘܛܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܰܒܳܝܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܕܺܝܢ܆ ܘܰܐܘܬܶܒ ܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ܆ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܚܰܝܶܒ ܒܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܣܳܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܶܒܰܢ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܡܰܕܥܰܢ ܚܰܠܳܫ܆ ܡܰܦܗܶܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ܆ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ܆ ܕܶܐܬܪܡܺܝ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܕܢܶܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܢܺܐܠܰܦ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܓܠܶܐ ܒܫܽܘܐܳܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܡܰܢ ܕܰܐܢܗܰܪ܆ ܡܰܕܥܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܘܰܕܪܰܫ ܒܡܰܫܡܰܥܬܰܢ܆ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܛܥܶܡ܆ ܦܺܐܪܶܗ ܒܺܐܝܠܳܢܰܢ܆ ܛܰܝܒܽܘ ܠܡܰܢ ܕܰܫܠܰܚ܆ ܠܝܳܪܬܶܗ܆ ܕܒܶܗ ܢܰܓܕܰܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܢܰܘܪܬܰܢ ܥܰܡܶܗ܆ ܛܰܝܒܽܘ ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܐܰܟܶܣ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܐܰܗܡܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܫܰܬܶܩ ܘܰܐܟܶܣ܆ ܕܢܰܚܶܐ ܢܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܫܶܬܩܶܗ ܘܡܶܟܣܳܢ܆ ܪܰܟܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܙܶܗ܆ ܐܰܦ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܟܶܣ ܠܙܺܐܦܳܢܳܐ܆ ܘܢܰܫܩܶܗ ܠܓܰܢܳܒܳܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܠܳܚܳܐ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܡܚܰܫܰܒܬܰܢ܆ ܙܰܪܥܶܗ ܢܦܰܠ ܒܰܐܪܥܰܢ܆ ܘܰܐܥܬܪܶܗ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܥܰܠܠܬܳܗ̇ ܐ̱ܬܳܬ ܒܰܡܳܐܐ܆ ܠܰܐܘܨܪܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܆ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܗܰܘ ܕܺܝܬܶܒ܆ ܘܶܐܬܢܺܝܚ܆ ܕܗܰܠܶܟ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܘܳܐܘܪܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܘܬܰܪܥܳܐ ܠܥܳܠܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܕܥܰܠܘ ܒܶܗ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܳܦ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܚܶܛܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܪܥܰܬ܆ ܘܟܰܦܳܐ ܕܶܐܬܚܰܨܕܰܬ݂܆ ܐܰܪܕܶܟܠܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܡܰܓܕܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܪܰܟܶܒ ܠܶܗ܆ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ܆ ܕܢܶܙܡܰܪ ܒܟܶܢܳܪܰܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܕܢܶܙܡܰܪ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܕܶܐܨܛܒܺܝܢ܆ ܕܢܶܕܡܶܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܒܚܶܡܬܰܢ ܘܝܰܥܢܽܘܬܰܢ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܣܢܺܝܩ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܢ܆ ܘܰܨܗܶܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܰܢ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ܆ [ܕܢܰܣܓܶܐ] ܠܡܶܬܶܠ ܠܰܢ܆ ܦܺܐܪܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܐܶܬܡܙܰܓ܆ ܕܒܶܗ [ܐܶܬܢܓܶܕ] ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܐܪܟܢܶܗ ܨܶܐܕܰܝܢ܆ ܒܦܺܐܪܶܗ ܕܥܰܩܪܳܐ܆ ܢܛܰܥܡܰܢ ܒܺܐܝܠܶܢܶܗ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܒܠܰܥ܆ ܘܰܐܚܝܰܢ ܒܡܰܚܽܘܬܶܗ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ܆ ܠܰܘܛܬܳܐ ܒܝܰܕ ܟܽܘܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܬ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܫܬܶܩ܆ ܘܙܰܟܝܰܢ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܒܰܠܥܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܣܰܪܩܽܘܗ̇ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܀

ܢܫܰܒܰܚ ܠܗܰܘ ܕܰܫܗܰܪ܆ ܘܕܰܡܟܶܗ ܠܫܰܒܳܝܰܢ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܠܗܰܘ ܕܰܕܡܶܟ܆ ܘܰܐܢܕܶܗ ܠܛܽܘܒܳܥܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܣܝܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܡܰܕ܆ ܘܛܰܒܥܶܗ܆ ܠܥܰܘܠܰܢ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܘܚܰܢܩܶܗ ܠܚܳܢܽܘܩܰܢ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܰܓܙܰܪ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ܆ ܘܰܐܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܣܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܙܺܝܙ܆ ܝܰܠܕܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܡܳܐ܆ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܢܳܐ܆ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܢܰܘܣܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܢܰܦܪܶܓ ܒܶܗ܆ ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ܆ ܦܽܘܡܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ܆ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܰܕܰܪ܆ ܕܢܶܫܬܽܘܩ ܘܢܶܣܬܓܶܦ܆ ܬܶܦܪܽܘܥ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܆ ܢܰܥܡܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ܀

ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܬܳܒܰܥ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܰܢ܆ ܟܡܳܐ ܢܶܬܕܺܝܢ ܥܰܒܕܳܟ܆ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒ ܕܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܛܠܰܡ ܕܚܳܐܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܢܽܘܛܦܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܪܰܓܺܝܬ݁ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܠܶܫܳܢܝ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܀

ܫܠܶܡ

 

 

 

 

ܕ ܬܽܘܒ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ ܐܬܛܝܒ ܟܢܫܐ ܕܥܠܝ̈ܡܬܐ

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗ̱ܘ ܪܫܺܝܡ ܗܳܢܳܐ܆ ܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܕܳܟ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܝܰܗܒܳܟ ܠܰܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܐܠܢܳܟ܆ ܕܒܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܐܒܽܘܟ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ]܀

ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ܆ ܕܪܶܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ܀

ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܫܰܠܶܡ܆ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܗܳܦܶܟ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܡܚܰܕܶܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܰܢ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܡܳܐ ܕܣܰܥܪܰܢ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ܆ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܦܳܢܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܣܳܥܰܪ ܠܰܢ܀

ܝܳܕܰܥ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܺܝ܆ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܐܶܠ ܠܳܗ̇܀

ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܶܗ܆ ܘܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ [ܠܳܟ]܆ ܨܰܗܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܀

ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܡܰܡܠܶܟ [ܢܺܝܪܶܗ]܆ ܘܢܽܘܓܪܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܠܳܐ [ܡܰܥܒܰܪ] ܠܶܗ܀

[ܥܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܥܰܡ ܝܽܘܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܛܶܠܘ] ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܝܰܘܡܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ܆ ܕܰܡܬܺܝܚ ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܰܘ ܘܳܐܬܶܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܗ̱ܘ܆ ܣܰܪܥܶܦ ܘܰܣܓܺܝ ܠܶܗ܆ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܳܟ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܕܠܰܢ ܩܰܪܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܠܝܰܠܕܳܟ܆ ܗܰܘ ܪܰܚܺܝܩܳܐ܀

ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܘܥܳܪܶܒ ܫܰܝܢܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܗܽܘ ܪܰܥܺܝ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܢܚܶܬ݂ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܠܰܡܪܰܥܳܝܽܘ܆ ܠܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܪܓܶܙ܆ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܀

ܗܳܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܚܰܘ̈ܒܺܝܢ܆ ܫܒܰܩ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܕܢܰܚܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܢܶܙܥܰܪ ܒܰܢ܆ ܢܪܰܚܶܡ ܒܰܥܝܳܕܶܗ܆ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ܀

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܪܝ܆ ܫܦܺܝܥ ܫܽܘܒܩܳܢܳܟ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܣܓܶܐ܆ ܒܗܰܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܗܽܘ܆ ܕܝܰܘܡܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܩܢܰܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܫܦܰܪܘ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ܀

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܟ܆ ܐܰܫܦܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝܢ܀

ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܆ ܕܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܕܒܶܗ ܢܦܰܩ ܚܰܢܳܢܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܣܺܝܡܰܬ݂ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܕܢܰܚ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܡ̈ܡܰܚܳܝܳܐ܀

ܐܰܘܨܰܪ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܰܡܝܽܘܬܰܢ܀

ܟܶܐܡܰܬ݂ ܐܳܦ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܛܥܺܝܢ ܠܰܢ ܘܳܐܬܶܐ܆ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܪܕܳܐ ܣܰܒܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܰܦܢܽܘܬܰܢ܀

ܣܓܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܘܳܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܡܛܰܫܰܝ ܗܽܘ ܒܶܗ܀

ܥܰܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܳܪܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܡܰܒܟܰܪ ܘܙܳܟܶܐ܆ ܠܟܽܠ ܥܰܕܥܺܐܕܺܝ̈ܢ܀

ܒܣܰܬܘܳܐ ܕܰܡܓܰܙܶܐ܆ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܣܰܘ̈ܟܶܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ܀

ܒܩܽܘܪܫܳܐ ܕܰܡܫܰܠܰܚ܆ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܢܽܘܪܒܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܠܰܢ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܫܰܝ܀

ܒܟܳܢܽܘܢ ܕܛܳܫܶܐ܆ ܙܰܪܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܫܶܘܚܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܒܢܺܝܣܳܢ ܕܫܳܘܰܚ܆ ܙܰܪܥܳܐ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܒܶܗ ܙܶܪܥܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܰܦܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܚܨܳܕܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܽܘܟܠܳܗ̇܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܨܪܳܝܗܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܀

ܒܢܺܝܣܳܢ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ܆ ܒܕܰܒܪܳܐ ܦܳܥܶܝܢ܆ ܠܟܰܪܣܳܐ ܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܀

ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ܆ ܣܠܶܩܘ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܥܡܰܕ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܨܳܐܶܕ ܟܽܠܳܐ܀

ܢܰܗܪܳܐ ܕܨܳܐܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܽܘܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢܶܗ ܣܠܶܩ ܨܳܕܶܗ܆ ܨܳܐܶܕ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܗܽܘ ܨܳܐܶܕ܆ ܟܽܠ ܓܰܝܳܣܶܝ̈ܢ܆ ܒܶܗ ܨܳܕܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ܀

ܚܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ܆ ܣܰܪܩܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܨܳܪܳܗ̇ ܘܰܐܦܪܰܚ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ܀

ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܦܰܚ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ܆ ܠܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܆ ܨܳܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂܆ ܦܰܚܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܠܬܰܝܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܺܬܳܐ ܡܚܰܒܰܠܬܳܐ܆ ܕܛܶܠܡܰܬ݂ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܠܙܰܟܰܝ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܩܰܪܶܒܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܰܠܳܠܳܐ܀

ܨܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܶܗܝܶܗ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܺܐܪܳܐ܆ ܘܨܳܕܳܗ̇ ܠܰܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܐܶܠ܀

ܨܳܕ ܗ̱ܘܳܐ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܨܳܕ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ܆ ܠܟܽܠܶܗ ܟܰܪܟܳܐ܀

ܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܕܳܕܺܝ̈ܢ܆ ܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܨܳܕ ܒܗܽܘܢ܆ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܣܩܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܦܠܰܛ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܨܰܘܪܶܗ܆ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܳܐ܀

ܢܰܫܒܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܐܶܕ܆ ܘܕܰܦܠܰܛ ܡܶܢܶܗ܆ ܦܠܰܛ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܘܡܰܢܽܘ ܢܰܘܦܶܐ ܠܺܝ܆ ܠܰܡܬܰܢܳܝܽܘ܆ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܟܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܐܰܥ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܨܰܗܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܦܳܢܶܐ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ܆ ܨܠܽܘܬܰܢ ܕܰܒ̈ܡܶܠܶܐ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܀

ܐܫܳܐ ܠܰܢ ܪܰܒܽܘܠܺܝ܆ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ܆ ܥܰܕܥܺܕܳܟ ܢܰܥܒܰܪ܆ ܛܶܒܳܐ ܕܫܶܡܥܰܢ܀

ܦܗܳܐ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܳܘ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܫܰܝܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ܀

ܪܳܫܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܒܳܟ ܬܶܫܬܰܠܶܐ܆ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܫܠܺܝ ܝܰܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܚܕܺܝܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ܆ ܩܳܠ ܓܽܘܕܳܦܳܐ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳـ]ܕܺܝܢ]܀

ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܆ ܩܳܠ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܰܚܕܶܐ ܟܽܠ܆ ܬܶܚܕܶܐ ܥܳܢ̈ܳܟ܀

ܪܥܽܘܡܰܢ ܪܰܒܽܘܠܺܝ܆ ܠܳܐ ܬܳܩܶܨ ܠܰܢ܆ ܡܶܬܪܰܥܰܡ ܦܽܘܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܛܳܝ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܶܠ܆ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܗܰܒܳܒܰܝ̈ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܢܶܥܒܶܕ ܦܶܨܚܳܟ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ܆ ܒܶܗ ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ܆ ܥܰܡ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܙܰܚ܆ ܡܝܰܩܪ ܗܽܘ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

ܟܺܐܢܳܐ ܛܰܪ ܝܰܩܰܪ܆ ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܕܗܶܪܽܘܕܶܣ ܝܰܩܰܪ܆ ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܪܰܩܕܳܐ ܕܛܰܐܡܽܘܬܳܐ܆ ܒܣܶܡ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ܆ ܩܰܠ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܢܪܰܥܶܐ܆ ܩܳܠ ܡܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܕܬܶܛܰܪ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܣ܆ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܳܡܶܐ܆ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܟ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܕܳܡܶܐ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܕܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܺܝܚ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܫܦܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܝܰܘܡܳܟ ܫܰܦܝܳܐ܀

ܥܺܐܕܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ܆ ܩܛܰܠ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܒܥܰܕܥܺܕܳܟ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܟܪܶܙ܀

ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܫܬܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܺܐܕܳܐ܀

ܛܰܡܐܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ܆ ܫܪܳܓܳܐ ܐܰܕܥܶܟ܆ ܕܰܢܛܰܫܶܐ ܚܶܫܟܳܐ܆ ܥܰܡ ܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܗܰܘ ܬܰܥܠܳܐ܆ ܙܦܰܪ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܘܩܰܕܺܝܫ ܥܰܕܥܺܕܶܗ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܳܒܽܘܪܳܐ ܥܒܰܪ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܘܝܰܘܡܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰـ[ܝܳܡ]܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ܆ ܦܩܰܪ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܕܫܰܠܝܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܶܗ܆ ܩܳܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܀

ܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܢܺܝܚ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܕܰܕܢܺܝܚ ܗܽܘ ܫܶܡܫܶܗ܆ ܥܰܠ ܥܳܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ܀

ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܛܪܽܘܢܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܟܽܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܬܩܽܘܠ ܩܽܘܠܳܣܳܟ܆ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܢܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܆ ܕܥܰܡ ܝܰܘܡܳܐ ܛܰܡܐܳܐ܆ ܬܶܩܠܰܬ ܝܰܘܡܳܟ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ܆ ܥܰܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܢܳܐ܆ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝ܆ ܡܶܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܫܶܩܠܰܬ ܩܰܪܶܒܬܶܗ܆ ܠܰܕܩܳܛܽܘܠܳܐ܀

ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ܆ ܕܬܶܫܡܰܥ ܦܽܘܚܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܦܰܚܶܡ ܠܶܫܳܢܝ܀

ܝܰܡܳܐ ܒܥܰܕܥܺܕܶܗ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܕܦܶܠܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܬܗܶܐ ܐܰܓܪ ܪܶܩܕܳܐ܀

ܥܺܐܕܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܐܳܘ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܆ ܢܶܬܪܳܐ ܕܦܰܪܟܽܘܟܳܐ܆ ܒܙܶܕܩܳܐ ܢܶܫܕܶܐ܀

ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܓܣܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܣܦܰܩ ܕܰܢܣܰܒܰܥ܆ ܨܶܗܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܽܘܥܳܐ܆ ܫܘܰܚ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ܆ ܡܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܶܐܣܬܰܦܰܩܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ܆ ܒܰܫܢܰܝ̈ ܟܰܦܢܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܫܶܒܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܩܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܘܦܺܝ ܠܶܗ ܘܰܥܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ܀

ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܘܰܩܨܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܐܰܘܦܺܝܘ ܕܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ܆ ܠܰܚܡܺܝܢ ܕܰܩܨܳܐ܆ ܘܰܓܡܰܪܘ ܐܳܦ ܚܰܡܫܳܐ܆ ܠܰܚܡܺܝ̈ܢ ܕܰܐܣܓܺܝ܀

ܚܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܩܨܳܐ܆ ܙܟܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܐ܀

ܡܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܙܰܠܥܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܐܘܦܺܝ܆ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܟܰܕ ܟܳܣܳܐ ܕܝܰܗܒ܆ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܩܝܶܗ܆ ܪܰܒ ܗܽܘ ܛܳܒ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܟܳܣܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ܆ ܟܽܠ ܚܰܡܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܟܕ ܗܽܘ܀

ܚܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܩܨܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ܆ ܘܚܰܕ ܟܳܣܳܐ ܕܰܡܙܰܓ܆ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܚܶܛܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܪܥܰܬ܆ ܠܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܘܰܡܠܳܬܶܗ܆ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ܆ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܗ̱ܘ ܡܰܚܶܐ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܠܶܗ܆ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܢܳܣܶܒ܆ ܕܠܰܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܀

ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܆ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܫܐܕ̈ܶܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܕܰܒܚܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܬܐܰܟܠܺܝܢ܀

ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ܆ ܕܐ̱ܪܳܙܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܆ ܢܶܫܬܰܡܰܫ ܒܰܢ܀

ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܫܺܐܕܳܢܳܐ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܀

ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ܆ ܕܰܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܀

ܡܰܠܦܶ ܠܰܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗ̱ܘ܆ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܡܶܬ[ܚܰܝܰܢ ܒܶܗ܀

ܣܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ܆ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ܆ ܕܡܰܪܘܶܐ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܒܶܗ܀

ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗܘ܆ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ܆ ܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܀

ܥܰܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܚܙܳܬ݂ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ܆ ܘܪܶܗܛܰܬ ܢܰܟܦܬܶܗ܆ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ܀

ܗܽܘ ܗܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ܆ ܚܰܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܥܰܠ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܚܽܘܣ܀

ܙܰܝܢܶܗ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ܆ ܠܰܒܫܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܰܒܙܰܝܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ܆ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܰܚܶܐ܀

ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܩܰܛܠܰܢ ܒܶܗ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܦܰܨܶܝܢ܆ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܡܰܫܢܶܐ ܠܰܢ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܢܰܟܦܰܢ܀

ܒܐܶܠܥܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܶܫܬܰܡܛܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܳܗ̇ ܫܰܡܛܶܗ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܶܒܶܗ܆ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܠܥܳܐ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܦܰܣܩܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܓܽܘܢ܀

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ܆ ܣܶܦܪܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܕܩܳܥܶܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ ܕܰܓܽܘܢ܆ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܗ܀

ܐܬܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܘܫܰܠܶܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܘܰܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܓܰܡܪܶܗ ܠܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܐܡܪܳܐ܆ ܘܓܰܡܪܶܗ ܠܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܰܓܽܘܢ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܰܒܐܶܡܪܳܐ܆ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܦܰܪܩܰܢ܆ ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܣܳܚܽܘܦܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܓܽܘܢ܀

ܒܟܳܢܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܺܝܟܺܝܢ܆ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܀

ܒܣܰܬܘܳܐ ܕܰܟܡܺܝܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܢܦܰܩ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܣܰܬܘܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ܆ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ܆ ܝܶܠܦܰܬ ܝܰܠܕܳܐ܀

ܟܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܠܶܐ܆ ܚܶܒܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܶܗ ܗܽܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܒ̈ܠܶܐ܆ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܡܪܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܕܳܡ܆ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܳܦ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܐܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ܆ ܥܳܦ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܕܶܐܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܝܰܪܚܶܗ܆ ܡܰܠܶܠ ܘܰܢܦܰܩ܀

ܕܶܐܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ܆ ܢܗܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ܆ ܠܰܘ ܕܰܟܝܰܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܕܺܐܒܳܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܢܰܛ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܕܰܠܒܶܫ ܓܶܝܪ ܕܶܐܒܳܐ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܥܶܪܒܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܒܥܳܢ̈ܳܐ܀

ܕܡܳܐ ܕܰܣܥܳܐ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܢܨܰܪܺܝܘܗܝ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܒܳܠܽܘܥܳܐ܀

ܩܽܘܕܫܳܐ ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܗܳܐ ܫܪܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܛܶܢܬܶܗ܆ ܣܢܳܬ݂ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܙܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܀

ܕܪܶܓܫܰܬ݂ ܒܑܶ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܫܶܒܩܰܬ݂܆ ܗܳܐ ܫܪܶܐ ܒܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܐܰܪ̈ܓܶܫܝ ܒܶܗ܀

ܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܚܰܪܫܳܐ܆ ܒܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܒܩܳܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܀

ܒܗܺܝܠ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܪܫܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܦܰܩܚܳܐ܆ ܘܰܒܗܺܝܠ ܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܒܩܳܠ ܙܽܘܗܳܪܳܐ܀

ܠܚܰܪܫܳܐ ܐܶܢ ܓܰܢܚܶܗ܆ ܪܰܥܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܆ ܠܛܰܡܐܳܐ ܐܶܢ ܬܰܟܒܶܗ܆ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܚܺܝܠܐ܀

ܚܰܪܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ܆ ܠܰܘ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܕܶܫ ܕܶܝܢ܆ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܀

ܡܶܢ ܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܙܒܰܢ܆ ܗܳܘܶܐ ܪܰܥܡܳܐ܆ ܩܳܠܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܪܳܥܶܡ܀

ܠܳܐ ܢܣܰܟܰܪ ܐܶܕܢܰܝ̈ܢ܆ ܕܰܡܩܰܛܪܶܓ ܠܰܢ܆ ܦܬܳܚ̈ܶܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ܀

ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ܆ ܦܬܺܝܚ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܒܰܩܛܺܝܪܶܗ ܢܰܟܶܣ܆ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ܀

ܬܰܪ̈ܥܶܐ [ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ]܆ ܘܰܬܪܰܥ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܦܳܬܰܚ ܘܳܐܚܶܕ܀

ܢܶܚܙܶܐ.. ܝܗܒ ܠܰܢ܆ ܛܳܒܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ܆ … ܕܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ܆ …..܀

…܆ …܆ … ܙܰܘܥܶܝ̈ܗ̇܆ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܠܰܬ ܪܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ܀

ܫܡܰܥܳܝ̈ܗܝ ܐܳܦ ܐܶܕܢ̈ܶܐ܆ ܚܙܰܝ݂ܳܝ݂̈ܗܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܡܳܫܳܝ̈ܗܝ ܐܳܦ ܐܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܐܟܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ܀

ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܗܰܒܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܚܺܝ܆ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ܀

ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܫܰܠܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܶܗ ܗܽܘ ܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܫܺܝܫ܀

ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܓܰܙܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ܀

ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܝܳܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܠܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܝܳܢ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܶܗ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܗܽܘܝܽܘ ܬܕܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܣܰܘܩܶܗ ܚܰܝܳܐ܆ ܝܺܢܶܩܘ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܝܰܘ܀

ܕܠܳܐ ܣܰܘܩܳܐ ܕܳܐܐܰܪ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܝܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܐܶܡ܀

ܒܣܰܘܩܶܗ ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܢܶܫ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ܀

ܟܰܕ ܟܺܝܬ ܝܺܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܠܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܝܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܳܐ܀

ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܒܥܽܘܒܶܗ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܒܥܶܠܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܩܳܪܶܒ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇܀

ܬܠܳܬܺܝܢ ܟܺܝܬ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܺܝܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܟܽܠܶܗ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܚܰܕ܀

ܦܰܓܪܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܝܰܪ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܡܪܰܟܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠ ܗܰܕܳܡܺܝ̈ܢ܀

ܟܰܕ ܡܶܬܨܺܝܪ ܒܰܛܢܳܐ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ܀

ܠܰܘ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܺܝܠ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ܀

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܩܰܝܣܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܚܺܝ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܗܳܟܰܢ ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ܆ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܟܽܠ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܶܗ܆ ܒܩܰܝܣܳܐ ܬܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܙܺܝܥ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܐܰܚܫܶܟ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܰܐܙܺܝܥ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܨܰܪܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܚܙܺܝ ܟܺܝܬ݂ ܟܽܠܶܗ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕ ܟܽܠ܀

ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܳܐ܀

ܟܰܕ ܟܺܝܬ݂ ܒܰܙܩܺܝܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܚܺܝ܆ ܗܳܟܰܢ ܟܰܕ ܥܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܛܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܰܬܰܚ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܦܬܰܚ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ܀

ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܓܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܚܰܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܒܰܫܬܶܗ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ܀

ܟܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܀

ܚܰܝܠܶܗ ܥܦܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܠܗܳܝ ܕܰܥܦܰܩܬܶܗ܆ ܕܶܐܢ ܣܳܦܶܩ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܢܳܦܶܠ ܠܶܗ ܟܽܠ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝ ܟܽܠ܀

ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܨܰܠܡܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠ ܟܰܪ̈ܣܳܢ܆ ܟܽܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ܀

ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܪܰܒܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܘܨܰܪ ܣܰܒܥܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܙܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܰܫܰܚܬܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܚܬܶܗ܆ ܒܛܰܠܶܗ ܘܰܒܡܶܛܪܶܗ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܫܰܚ ܗܘܳܐ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܽܘܪܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܥܽܘܬܪܳܐ܀

ܡܽܘܪܳܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ܆ ܕܰܐܟܺܝܢ ܘܰܒܪܳܐ܆ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܣܶܦܩܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܢܶܛܥܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ܀

ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݂܀

ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܟܺܝܢ܆ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܽܘܟܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܝܰܗܒ ܚܰܠܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܝܰܢܩܶܗ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܛܰܥܢܳܝ̈ܗܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇܆ ܕܰܐܩܶܠ ܥܽܘܙܶܗ܆ ܘܥܰܦܰܩܬܶܗ ܟܶܢܦܳܗ̇܆ ܕܰܐܙܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܡܶܬܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܪܺܝ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܨܶܝܕ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ܀

ܙܶܩܪܰܬ݂ ܐܰܠܒܶܫܬܶܗ܆ ܕܰܫܠܰܚ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܡܶܫܚܰܬ݂ ܙܶܩܪܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܕܟܰܪܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܝܰܡܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܠܺܝ ܘܶܐܫܬܰܗܺܝ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܥܽܘܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ܀

ܒܛܶܢܬܶܗ ܘܶܐܨܛܰܪܝܰܬ݂܆ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܰܝܒܰܪܬܶܗ܆ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܒܩܳܠܶܗ ܨܰܪܺܝ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܰܝܒܰܪܬܶܗ܆ ܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܐܶܬܰܝܬ݁ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܬܰܚܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܕܰܚܝܰܘ ܒܺܐܝܕܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܀

ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܰܦܶܦ܆ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܒܫܽܘܩܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܗ܆ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܽܠܳܐ܀

ܒܓܶܠܝܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܒܟܶܣܝܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܳܐ܀

ܦܨܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܨܶܝܕ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐ܀

ܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܣܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܚܘܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܫܰܩܘ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܒܡܽܘܫܚܰܬ݂ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܟܽܠܢܳܫ ܚܙܳܝܗܝ܀

ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܟܰܝܠܳܐ܆ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܝܠܳܐ܆ ܫܶܠܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܟܡܳܐ ܗܰܘ܀

ܒܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܶܝܢ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܩܢܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ܆ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܟܽܠ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ܆ ܝܳܙܶܦ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

ܗܽܘܝܽܘ ܝܳܗܶܒ ܟܽܠ܆ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܘܗܳܦܶܟ ܝܳܙܶܦ ܟܽܠ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܀

ܝܰܗܒ ܒܩܰܪ̈ܢܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܘܫܶܐܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܀

ܥܒܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܐܶܫܬܺܝ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܀

ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܙܰܓ ܠܶܗ܆ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܡܪܶܗ ܡܙܰܓ ܐܰܫܩܺܝ܆ ܟܰܪ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ܀

ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܽܘ ܝܺܪܶܒ܆ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ܆ ܕܰܩܪܶܒ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܀

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܪܒܳܢܶܗ܆ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܒܶܗ܀

ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܣܦܰܩ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܐܥܡܶܕ ܐܰܪܥܳܢܳܐ ܠܰܫـ[ܡܰܝܳܢܳܐ]܀

ܒܚܰܝܠܳܐ ܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ܆ ܛܥܶܢܬܶܗ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܶܙܰܠܬܝ ܕܬܶܫܬܪܶܐ܆ ܘܚܰܙܩܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܡܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܘܟܶܠܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܢ ܠܶܗ܆ ܣܳܡܰܬ݂ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܀

ܡܶܢ ܕܶܝܠܶܗ ܢܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܟܽܠ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܐܰܪܡܺܝܘ܆ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܀

 

 

ܗ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ܆ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒܕ̈ܶܐ܆ ܚܽܘܬܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܳܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓܪ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ܆ ܫܳܪܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ܆ ܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܡܚܰܪܰܪ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܠܶܕ܆ ܒܶܝܬ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܫܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

[ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ]܆ ܓܢܰܘ ܒܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܥܰܠ [ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܓܢܰܘ ܚܺܐܪ̈ܶܐ]܆ ܥܰܠ ܐܶܡ̈ܳܠܶܐ܆ [ܘܰܓܢܰܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܥܰܠ] ܡܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܓܢܶܐ [ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܳܐ] ܕܟܽܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܐ܀

[ܗܳܐ] ܒܶܝܬ [ܠܚܶܡ]܆ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ [ܒܽܘܨܳܐ] ܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ [ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ]܆ ܬܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܜܰܗܒ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܙܺܝܘܳܐ ܒܨܰܥܪܳܐ܆ ܚܰܠܶܦ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܕܚܰܠܶܦ ܐܳܕܳܡ܆ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܦܟܳܝܳܐ܆ ܚܰܢܶܗ ܛܳܒܳܐ܆ ܙܟܰܝ̈ ܬܰܩ̈ܢܳܬܶܗ܆ ܠܰܕܗܰܦ̈ܟܳܝܺܢ܀

ܢܶܪܕܽܘܦ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܳܗ̇܆ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܰܣܕܽܘܡ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܦܰܩܪ̈ܶܐ܀

ܕܰܚܙܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܰܫܦܶܠ܆ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܚܒܰܢ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܢܫܰܓܶܫ܆ ܠܰܚܒܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܶܥܬܰܪ܀

ܗܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ܆ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܚܰܕ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܫܶܠܡܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ܆ ܦܳܬܰܚ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܗܳܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ܆ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ܆ ܢܶܥܬܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܥܰܕܠܳܐ ܐܰܚܕܽܘܗܝ܀

ܛܽܘܒ ܠܫܰܗܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܰܙܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܶܙܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܚܰܒܪܶܗ ܕܣܳܒܶܠ܆ ܡܰܦܶܩ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ܆ ܝܳܬܶܒ ܢܳܐܶܡ܆ ܕܰܣܦܺܝܩ ܢܶܦܽܘܩ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܢܟܰܠܶܠ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܬܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܶܗ܆ ܬܶܪܰܓ ܬܰܪܥܶܗ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܪܶܐ܆ ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܒܶܗ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ [ܬܶܫܪܶܐ]܀

ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܘܚܳܕܶܐ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܳܐ܆ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܘܚܳܕܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܥܰܕܥܺܕܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ܀

ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܢܚܽܘܒܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܢܦܰܩ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܰܥܛܳܐ ܫܛܳܪ̈ܰܝܢ܆ ܘܰܟܬܰܒ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܫܛܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܢܚܽܘܒ ܠܰܢ ܗܽܘ܀

ܙܟܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܪܫܰܡ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ܀

ܚܒܰܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܰܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܕܰܙܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܚܳܒ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܚܳܒ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܕܰܢܝܰܒܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܨܰܚ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܚܳܒ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܢܽܘܗܪܰܢ܆ ܥܰܡ ܡܰܗܺܝܪܳܐ܀

ܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܳܐ܆ ܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܳܒܳܐ܆ ܘܰܙܗܺܝܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܦܶܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܺܝ܆ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܢܗܶܐ ܠܺܝ܆ [ܛܶܢܶܬ݂] ܒܶܐܡܳܟ܆ ܘܰܨܒܺܝܬ݂ ܕܶܐܫܪܶܝܗ̇܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗ̇܆ ܓܰܙܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܆ ܐܰܥܬܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܩܳܡ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܝ܆ ܘܰܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ܆ ܠܫܶܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܰܛܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܘܺܝܬ݂ ܢܰܓܳܪܳܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܦܓܰܥ ܒܺܝ܆ ܕܰܒܥܽܘܒܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܳܪܶܐ ܬܳܓܳܐ܀

ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܣܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܪܶܬܚܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܐܳܦ ܢܰܨܰܪܬܶܗ܆ ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇܆ ܠܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ܆ ܕܬܶܒܛܰܢ ܬܺܐܠܰܕ܆ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܙܥܽܘܪ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ܆ ܕܨܶܐܕܰܝ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܨܶܝܕ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܒܶܗ܆ ܗܰܘ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܨܶܝܕ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܝ܆ ܚܺܐܪܬܳܐ ܘܰܐܡܬܳܐ܆ ܥܰܒܕܰܢܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܐܰܡܬܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܘܶܐܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ܀

ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܡܬܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܳܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܐܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܗܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܡܛܳܬ݂ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܐܶܬܗܰܪ܆ ܕܰܪܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܬܰܠܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ܆ ܪܶܬܡܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܺܝ܆ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܡܰܠܶܠ ܫܶܬܩܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܝ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܚܳܐܰܪ܆ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܕܳܡܶܐ ܚܶܙܘܶܗ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܰܪ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܕܳܡܶܐ ܚܝܳܪܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܦܩܽܘܕܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܦܳܩܶܕ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܦܬܰܚ܆ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܶܠ܆ ܬܽܘܒ ܡܳܙܽܘܢܳܐ܆ ܠܳܟ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܽܘܒ܆ ܨܶܝܕ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܥܛܺܝܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ܀

 

 

ܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܦܽܘܡܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܟ܆ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܆ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܶܐܩܪܶܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܪܰܥܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܙܰܪܥܶܗ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܕܶܐܟܦܽܘܪ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܰܟܪܽܘܢܝ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܰܢ܀

 ܟܰܕ ܒܰܪ ܚܰܕ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܩܪܶܝܟ ܡܶܟܺܝܠ܆ ܒܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܪ̈ܶܒܽܘ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ܆ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܦ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܐܳܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܆ ܠܰܕܠܳܐ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܡܳܪܶܐ ܦܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܒܒܰܛܢܳܟ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܥܰܫܩܽܘܢܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܗܰܘ̈ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܣܰܢܓܰܪ ܐܶܡܶܗ܆ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܗܳܐ ܣܰܢܝܳܐܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܪܳܚܶܡ ܟܽܠܳܐ܆ ܗܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܒܶܛܢܶܬ݂ ܝܶܠܕܶܬ݂܆ ܚܰܕ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܢܚܰܕܶܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܩܠܺܝܕܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܗܳܐ ܫܓܺܝܫ ܝܰܡܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ܆ ܗܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܓܶܠܠܳܐ ܦܰܩܪܳܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܕܚܽܘܩ܆ ܡܳܪܶܐ ܝܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܥܪܽܘܩ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܶܦܰܢܝ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܀

ܥܰܡܳܟ ܐܶܥܪܽܘܩ܆ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܒܳܟ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܕܶܘܟ܆ ܓܽܘܒܳܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܣܳܠܶܩ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܳܐܦ ܢܽܘܚܳܡܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܙܠܶܓ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܪܰܡ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܀

ܟܰܘܟܰܒ ܕܶܢܚܳܐ܆ ܫܕܳܐ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܐܰܩܒܶܠܘ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܝܰܗܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܰܢܣܰܒܘ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܓܶܕܘ ܘܰܗܦܰܟܘ܀

ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܺܝܢ܆ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܝܰܒܶܒ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܡܶܢ ܬܚܬ܆ ܬܪܶܝܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܢܳܐ܆ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܗܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܦ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݂܀

ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܰܫܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܢܳܐ܆ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܰܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܰܫܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܛܰܥܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܡܢܰܨܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܬܰܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܚܳܐܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܝ܆ ܡܰܥܶܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝ܆ ܒܰܫܠܶܡ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܳܟ ܐܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܚܰܢܰܐ ܥܰܦܩܬܶܗ܆ ܣܳܡܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܘܰܫܪܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܘܰܫܪܳܬ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܰܫܬܶܩ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܦܶܬܚܰܬ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ݂܆ ܨܶܝܕ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܀

ܪܶܬܚܰܬ݂ ܚܰܢܰܐ܆ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܆ ܐܳܦ ܢܰܨܰܪܬܶܗ܆ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ܆ ܫܳܡܰܥ ܫܳܠܶܐ܆ ܚܳܙܶܐ ܘܰܟܣܶܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܘܰܛܫܶܐ܆ ܐܰܠܳܗ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

ܫܡܰܥܘ ܬܽܘܒ ܥܰܩܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܪܗܶܛܘ ܘܶܐܬܰܘ܆ ܒܰܙܘܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܥܰܡ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܒܳܙܽܘܙܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܘܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܟܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܒܶܝܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܀

ܩܥܳܬ݂ ܥܩܰܪܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܠܶܟܝ܆ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܶܟܝ܆ ܕܰܐܦܪܺܝ ܣܓܽܘܠܳܐ܆ ܒܣܰܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ܀

ܐܳܬܶܐ ܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܘܰܦܬܺܝܚ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܙܳܗܶܐ ܘܩܳܥܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܘ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܫܠܶܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܟܽܘܡܪܽܘܬܰܢ܆ ܠܳܟ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ܀

ܩܪܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܣܓܶܕ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܙܺܝܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܠܰܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܬܢܳܢ ܣܳܓܶܕ܆ ܘܰܠܗܰܠ ܕܳܐܶܨ܀

ܐܳܦ ܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܬܰܥܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ܆ ܕܡܶܙܕܰܪܟܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܰܪܝܳܐ܆ ܬܰܥܠܳܐ ܪܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܠ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܢܶܗܡܰܬ݂ ܐܰܪܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܪܒܰܥ܆ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܬܰܥܠܳܐ܆ ܕܰܐܪܝܳܐ ܓܽܘܪܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܒܰܪ ܚܰܠܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܠܛܰܫ ܢܺܝܒܶܗ܆ ܕܥܰܕ ܝܰܠܽܘܕܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܢܶܟܡܰܢ ܢܶܚܢܽܘܩ܆ ܬܰܥܠܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ܆ ܥܰܕܠܳܐ ܥܳܫܶܢ܆ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܶܗ܆ ܗܰܘܦܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ܀

ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܦܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܩܥܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܩܳܥܶܐ ܒܳܐܰܪ܆ ܗܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܨܺܝܚܺܝܢ܆ ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ܆ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܪܰܥܡܳܐ܆ ܬܳܟܶܒ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܝܰܒܶܒܘ܆ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܐܰܟܪܶܙܘ ܘܰܩܥܰܘ܆ ܠܳܐ ܦܶܪܕܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܫܶܢܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܥܺܝܠܳܐ ܢܳܕܰܬ݂܆ ܕܳܫ ܘܰܐܟܐܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܬܶܘܗܰܬ݂ ܩܳܡܰܬ݂܆ ܩܶܛܠܰܬ݂ ܥܺܝܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܐܥܺܝܪܳܗ̇܀

ܩܳܡ ܠܶܗ ܥܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܕܡܶܟ ܟܰܕ ܥܺܝܪ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡ̈ܟܶܐ܆ ܝܰܒܶܒ ܘܰܩܥܳܐ܆ [ܘܰܐܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܘܕܺܝܘ ܕܰܡ̈ܟܶܐ܆ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ]܀

 

 

 

  ܙ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܪܰܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܰܒܰܚܘ ܬܰܡܳܢ܆ ܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܩܳܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܐ̱ܬܰܘ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܒܪܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܥܰܠܰܡܘ܀

ܛܥܰܢܘ ܬܽܘܒ ܘܶܐܬܰܘ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܚܰܠܒܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܆ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܦܪܰܫܘ ܘܝܰܗܒܘ܆ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܘܠܰܒܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܛܥܶܢܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܕܶܒܚܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܚܶܙܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܶܐܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ܆ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܦܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܩܽܘܕܡܰܬ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܐܰܘܕܺܝ ܠܶܐܡܪܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܚܰܪܰܪ܆ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܘܠܶܐܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܕܝܰܒܶܠ ܘܶܐܬ݂ܳܐ܆ ܦܶܨܚܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܩܪܶܒܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܽܘܛܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܫܶܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ܆ ܟܰܕ [ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ]܆ ܫܠܳܡ [ܐܳܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ]܆ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܚܽܘܛܪܳܟ܆ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠܳܐ܀

ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܶܐ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܗܘܰܘ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܫܶܢܳܐ܆ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ܆ ܦܶܩܪܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܘܰܣܥܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܢܰܘܕܽܘܢ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܰܝܶܢ܆ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܢܽܘܚ܆ ܘܰܛܠܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܚ܆ ܕܫܰܝܶܢ ܟܽܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܶܘܺܝܠܳܐ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܐܰܪܝܳܐ ܩܛܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܩܳܛܶܠ܆ ܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܰܩܛܰܠ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܪܥܳܐ ܘܰܦܥܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܒܗܰܘ ܫܩܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܢܳܕܝ̈ ܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܟܰܦ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܳܐܦ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܙܕܰܗܺܝ݂̈ܝ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܩܰܕܶܡ̈ܝ ܘܶܐܬܰܝ݂̈ܝ݂܆ ܟܶܢܫܺܝ̈ܢ ܟܶܢܫܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܣܓܶܕܝ̈ ܠܰܒܪܳܐ܀

ܐܬܰܝ̈ ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܒܰܪ̈ܶܟܝ ܘܶܐܡܰܪ̈ܝ܆ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܡܳܬܰܢ܆ [ܕܰܢܗܰܪ ܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇]܆ ܒܨܶܡܚܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ܆ [ܝܰܘܡܳܢ ܬܰܩܶܢ܆ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܒܳܟ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ]܀

ܩܥܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܥܰܠܶܡ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܐܰܟܪܺܝ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܕܰܥܬܶܩ ܘܰܒܠܺܝ܆ ܘܚܶܘܝܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ܆ ܫܠܰܚ ܘܶܐܬܛܰܠܺܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܥܰܠܰܡ܀

ܐܶܡܰܪ̈ܝ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܦܺܐܪ̈ܰܝܢ܆ ܠܳܟ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܟܳܪܳܐ܆ ܪܬܰܚ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ܆ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ܆ ܠܶܗ ܡܶܬܩܰܛܦܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ܀

ܪ̈ܰܚܶܦܝ ܛܰܥܢܳܝ̈ܗܝ܆ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܰܒܶܒ̈ܝ ܘܶܐܡܰܪ̈ܝ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܥܽܘܠܰܝ̈ܢ܆ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܚܽܘܢ ܥܰܩܪܽܘܬܰܢ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀

ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ܆ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠ ܘܰܕܘܶܐ ܒܟܽܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܡܰܟܗܢܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܢܝܰܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܫܰܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܬܠܳܝܬܳܝ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܶܟ܆ ܒܰܫܢܰܬ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܟܘ܆ ܝܐ܆ ܒ̱ܝܗ ܏ܡ.

 

 

ܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܶܐܬܳܐ

ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܐܰܪܟܶܢ ܨܶܐܕܰܝܢ܆ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܶܗ܆ ܥܒܰܕ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܡܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܩܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܶܢܚܳܟ܆ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܀

ܫܒܺܝܚ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܚܰܝܶܢ ܚܰܠܶܛ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܰܙܰܓ܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ܆ ܐܰܠܳܗ ܒܰܪܢܳܫ܀

ܐܳܘ ܛܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ܆ ܫܪܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܦܰܟܺܝܗܳܐ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܡܶܠܚܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܘܰܪ܆ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ܀

ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܟܰܠܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܕܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܠܰܥ܆ ܕܒܰܬܪܰܥ ܣܶܛܪܶܗ܆ ܢܶܬܪܽܘܥ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܫܒܺܝܚ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܘܰܕܠܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܒܚܶܟܡܳܐ ܢܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܬܶܠ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܘܚܶܟܡܳܐ ܢܶܙܟܽܘܢ܆ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ܀

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܳܟ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘ̣ ܬܰܪܥܳܗ̇܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܚܽܘܛܪܳܗ̇܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܪܳܥܝܳܗ̇܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܫܶܩܝܳܗ̇܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܳܚܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܣܳܥܽܘܪܳܗ̇܆ ܐܳܘ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ܆ ܕܰܦܪܳܐ ܘܰܣܓܳܐ܆ ܒܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܐܬܰܘ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܓܶܕܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܟܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܳܐ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܆ ܚܶܛܰܘ̈ܗܝ ܟܰܢܶܫ܆ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܐܬܰܘ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ܆ ܘܝܰܗܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܦܪܰܥ܆ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ܆ ܘܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ܆ ܣܓܽܘܠܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܕܣܰܬܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܡܪܳܟ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܰܡܚܰܕܶܬ݂ ܟܽܠ܀

ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܝܰܢ܆ ܟܰܪܡܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒ܆ ܕܝܰܗܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܐܛܥܶܡ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܟ܆ ܢܶܛܥܰܢ ܟܽܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ܆ ܦܺܐܪܶܗ ܢܶܪܥܶܐ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܕܶܐܬܠܰܚܰܡ ܠܶܗ܀

ܐܬܰܘ ܢܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܟ܆ ܪܺܝܫ ܢܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ܆ ܐܳܦ ܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܒ܆ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ܀

ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܫܡܶܗ܆ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܰܢ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܽܘܬܪܰܢ܆ ܬܶܥܒܶܕ ܢܺܝܪܳܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܐܳܦ ܢܺܝܚ܆ ܥܰܠ ܫܳܩܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܬܶܥܒܶܕ ܟܰܝܠܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܙܺܐܦܳܐ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܕܰܡܠܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ܀

ܐܳܦ ܡܰܣܰܐܬܳܐ܆ ܬܪܰܟܶܒ ܬܶܥܒܶܕ܆ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܙܶܠ܆ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ܆ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܬܩܽܘܠ ܒܳܗ̇ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܣܰܪܳܐ ܠܺܝܣܚܳܩ܆ ܟܰܕ ܢܰܨܰܪܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܒܕܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܢܳܐ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܶܗ܆ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ܆ ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܰܝܣܶܗ܆ ܐܰܦ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ܀

ܪܳܚܺܝܠ ܩܥܳܬ݂܆ ܠܒܰܥܠܳܗ̇ ܐܶܡܪܰܬ݂܆ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܛܽܘܒܳܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂܆ ܫܰܪܝܰܬ݂ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܕܰܫܪܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܝ̈ܗ̇܀

ܚܰܢܰܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ܆ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂܆ ܣܰܪܳܐ ܘܪܰܦܩܰܐ܆ ܒܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܬܽܘܒ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇܆ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܢܰܩ܆ ܟܶܢ ܐܶܬܒܰܝܰܐ܀

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܢܶܕܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇܆ ܒܶܛܢܰܬ݂ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܕܰܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ܆ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ܀

ܡܰܢ ܗܺܝ ܬܢܰܨܰܪ܆ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܰܢ ܗܺܝ ܬܰܡܪܰܚ܆ ܬܶܩܪܶܐ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܡܰܢ ܗܺܝ ܡܶܡܬܽܘܡ܆ ܕܰܩܪܳܬ݂ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܀

ܝܰܒܶܒܘ ܚܰܬܢ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܟܰܠ̈ܠܰܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ܆ ܟܰܠܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܢܰܘܦܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܒܳܟ ܣܳܓܶܐ ܬܽܘܒ܀

ܩܥܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܣܰܘ̈ܟܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ܆ ܨܶܝܕ ܫܰܒܪܽܘܬܰܢ܀

ܫܡܰܥ̈ܝ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡ܆ ܬܶܒܛܰܢ ܘܬܺܐܠܰܕ܆ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܚܺܐܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܕܢܰܚ܆ ܐܳܦ ܓܐܰܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܨܡܰܚ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܰܘܡܳܟ܆ ܕܰܪܟܶܢ ܘܰܕܢܰܚ܆ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܀

ܐܶܬܢܰܒܺܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܐܳܦ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܦܰܐܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܫܰܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܳܟ ܛܰܪܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܦܳܛܰܪ܆ ܒܳܠ ܚܰܠܶܦܬܶܗ܀

ܘܰܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܨܺܝܦܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܟܢܰܫ̈ܝ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܢ̈ܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܢܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܗܦܰܟ [ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ]܆ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

 

 

  ܛ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܰܢ ܗܺܝ ܬܰܡܪܰܚ܆ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܪܽܘܚܡܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܶܐܡܳܟ܆ ܕܰܬܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܶܢܚܳܟ܆ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ܆ ܠܰܒܫܶܗ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܘܰܐܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܆ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܝܬܺܝ܆ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

ܡܶܢ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ܆ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܙܽܘܦܳܐ ܐܬܳܐ ܠܳܟ܆ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܬܳܓܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܛܽܘܗܡܳܐ ܘܓܶܢܣܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܡܰܢ ܗܺܝ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܗܳܟܰܢ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܳܟ ܠܳܟ܀

ܗܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܕܰܐܒܽܘܟ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܥܰܡ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܬܽܘܒ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܐܶܠܦܳܐ܆ ܣܰܦܶܩ ܨܶܐܕܰܝ܆ ܥܽܘܬܪܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܗܰܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ܆ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ܆ ܓܕܰܠ ܠܳܟ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܐܳܘ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܬܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܬܶܣܰܩ ܬܶܬܶܒ܀

ܟܠܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܓܕܺܝܠ ܒܰܡܳܐܐ܆ ܕܒܶܗ ܬܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܡܶܢܝܳܢ ܥܶܣܪܳܐ܆ ܟܰܠܶܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܢܶܫ̈ܶܐ ܪ̈ܶܗܛܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܬܳܡܳܪ ܪܶܓܰܬ݂܆ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܶܠ܆ ܘܰܪܥܽܘܬ݂ ܪܶܚܡܰܬ݂܆ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܣܶܐܒ܆ ܐܳܦ ܗܳܝ ܪܳܚܳܒ܆ ܕܰܫܒܳܬ݂ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܒܝܰܬ݂܀

ܢܶܦܩܰܬ݂ ܬܳܡܳܪ܆ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܰܒܛܰܡܽܐܘܬܳܐ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܪܣܳܝܳܐ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܥܶܠܰܬ݂܆ ܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܡܰܦܶܩ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܀

ܚܙܳܝܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܩܢܰܛ ܘܰܪܗܶܛ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܢܥܰܟܰܪ܆ ܐܰܕܟܰܪ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܶܚܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܪܓܳܡܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܶܢܛܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܰܠܶܦ ܓܰܘܪܳܐ܆ ܓܰܘܪܳܐ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܳܟ ܢܶܟܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܓܰܘܪܳܗ̇ ܕܬܳܡܳܪ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܠܳܟ ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܢܶܒܥܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܓܰܠܙܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܫܳܩܽܘܬܳܟ܆ ܡܥܺܝܢܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܓܶܢܒܰܬ݂ ܫܶܩܝܳܟ܆ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܶܗ܀

ܗܘܳܬ݂ ܐܳܪܡܰܠܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܠܳܗ ܗܽܘ ܪܶܓܰܬ݂܆ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂܆ ܬܽܘܒ ܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܣܶܘܚܰܬ݂܆ ܢܶܛܪܰܬ݂ ܘܰܗܘܰܬ݂܆ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܪܶܚܡܰܬ݂܀

ܪܥܽܘܬ݂ ܬܶܣܬܰܒܰܪ܆ ܕܰܒܥܳܬ݂ ܥܽܘܬܪܳܟ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܶܗ ܡܽܘܐܳܒ܆ ܬܶܚܕܶܐ ܬܳܡܳܪ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܐܰܟܪܶܙ܆ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܗ̇܆ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܬܶܐܬܶܐ ܨܶܝܕܶܝܗ̇܀

ܒܳܟ ܐܶܙܕܰܠܰܠ̈ܝ܆ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܢܰܟܶܦ ܟܽܠܳܐ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܓܶܢܒܰܬ݂܆ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܕܪ̈ܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܢܒܰܬ݂܆ ܠܳܐ ܣܦܰܩ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܕܰܢܡܺܝܬܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܪܥܽܘܬ݂ ܨܶܝܕ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܒܶܐܕܪܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݂܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܐܰܚܨܶܦ ܚܽܘܒܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܡܰܠܶܦ ܚܽܘܨܦܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܰܡܣܰܪ̈ܝ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗ̇܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܳܟ܀

ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܪܶܚܫܰܬ݂ ܒܥܰܪܣܶܗ ܕܒܳܥܳܙ܆ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܢܶܦܠܰܬ݂܆ ܚܙܳܬ݂ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܒܚܰܨܶܗ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܠܦܺܝܪܡܶܗ܆ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂܆ ܥܓܶܠܬܳܐ ܕܒܳܥܳܙ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ܀

ܠܶܩܛܳܐ ܠܶܩܛܰܬ݂܆ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ܆ ܓ̈ܶܠܶܐ ܟܶܢܫܰܬ݂܆ ܦܪܰܥܬܳܗ̇ ܒܰܥܓܰܠ܆ ܐܰܓܪܳܐ ܕܫܶܦܠܳܗ̇܆ ܚܠܳܦ ܫܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܫܶܪܫܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܓ̈ܶܠܶܐ܆ ܟܰܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܶܢܚܰܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇܀

 

   ܝ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܠܶܝܰܐ ܘܪܳܚܶܝܠ܆ ܙܶܠܦܳܐ ܘܒܶܠܗܰܐ܆ ܟܰܕ ܢܰܨܰܪ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ܆ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕ[ܝܠܶܕܝ̈]܆ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܢܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܐܢܶܝܢ܆ ܟܽܠ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܟ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܀

ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܚܬܺܝܡܳܐ ܣܳܡܽܘܟ܆ ܕܰܚܬܰܡܘ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܩܳܡܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܚܠܳܦܰܝܟ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܰܚܬܰܡܘ ܩܰܒܪܳܟ܆ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܀

ܟܰܕ ܩܰܒܪܽܘܟ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܶܠܽܘ ܐܰܪܫܶܠ܆ ܫܰܒܩܽܘܟ ܘܶܐܙܰܠܘ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ܆ ܕܡܶܓܢܰܒ ܓܰܢܒܽܘܟ ܐܳܘ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ܆ ܠܡܶܬܚܰܡ ܩܰܒܪܽܘܟ܆ ܐܰܣܓܺܝܘ ܫܽܘܒܚܳܟ܀

ܛܽܘܦܣܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܐܳܦ ܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܚܰܕ ܕܰܒܓܽܘܒܳܐ܆ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܬܡܽܘܗܝ܆ ܘܚܰܕ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܦܶܬܚܶܗ܆ ܗܳܐ ܢܺܝܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܚܬܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܟܶܣܘ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܦܬܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܽܘ ܦܰܬܚܽܘܗܝ܆ ܩܰܒܪܽܘܟ ܘܶܐܙܰܠܘ܆ ܕܰܣܟܰܪܘ ܩܰܒܪܽܘܟ܆ ܘܰܚܬܰܡܘ ܘܰܛܒܰܥܘ܆ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܣܰܟܪܽܘܗܝ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ܆ ܕܚܰܦܺܝܘ ܩܰܒܪܳܟ܆ ܚܦܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ܀

ܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܦܺܝܣܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܰܚܬܺܝܡ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܘܰܛܒܺܝܥ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܟܝܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ܆ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ܆ ܓܽܘܒܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܚܬܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܟܰܪܣܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ܆ ܝܰܒܶܒ̈ܝ ܘܰܩܥܰܝ̈܆ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܟܰܪܣܳܟ ܒܛܶܢܬܳܟ܆ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܫܝܽܘܠ ܝܶܠܶܕܬܳܟ܆ ܕܰܛܒܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܪܣܳܐ ܒܛܶܢܬܳܟ܆ ܘܰܫܝܽܘܠ ܝܶܗܒܰܬ݂܀

ܚܬܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܐܓܥܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܕܰܢܛܰܪ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܒܬܽܘܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܽܘܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܡܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܘܩܰܒܪܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܚܰܪܫܳܐ܆ ܒܶܐܕܢܶܗ ܩܥܰܘ ܠܶܗ܀

ܟܰܪܣܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ܆ ܩܰܒܪܳܐ ܛܒܺܝܥܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܥܳܫܽܘ̈ܩܳܐ܆ ܠܒܰܛܢܳܐ ܥܰܫܩܽܘܗܝ܆ ܕܰܙܪܰܥ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܕܚܽܘܠܳܨ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܬܳܡܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ܆ ܐܰܟܶܣܘ ܘܰܐܦܺܝܣܘ܆ ܕܰܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܩܳܡ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܥܫܰܩ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܒܰܣܪܶܗ ܡܰܘܬܳܟ܆ ܫܪܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܆ ܬܰܟܣܶܗ ܝܰܠܕܳܟ܆ ܬܪܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܺܝܢ܆ ܡܰܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܫܶܩ܀

ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܳܐ܆ ܐܶܙܰܠܘ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܫܳܪܰܬ܆ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܶܗ܆ ܒܥܳܬܗܽܘܢ ܣܶܗܕܰܬ݂܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ܆ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܶܗ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܣܽܘܠܳܩܶܗ܆ ܪܓܶܫܘ ܕܶܐܠܺܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܠܓܘ܆ ܥܰܠ ܡܰܣܰܩܬܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܥܰܫܩܽܘܗܝ܆ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ܀

 

  ܝܐ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܠܶܐܡܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢ܆ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܶܩܪܶܝܗ̇܆ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܘܰܡܙܰܘܰܓܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܟܡܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܶܐܡܳܟ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ܆ ܠܳܟ ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܕܠܺܝܠ ܠܶܗ ܟܽܠ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܶܡܳܟ ܗܺܝ ܓܶܝܪ܆ ܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇܆ ܘܚܳܬܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠ܆ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܟ ܐܶܡܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܟ ܚܳܬܳܐ܆ ܡܟܺ݀ܪܬܳܟ ܗܺܝ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܡ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܽܘ܆ ܗܳܐ ܨܰܒܶܬܬܳܗ̇܆ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܀

ܡܟܺܝܪܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܥܰܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ܆ ܒܶܛܢܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ܆ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܰܝܬ݁܆ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܀

ܩܢܳܬ݂ ܒܳܟ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܒܰܛܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܚܰܠܦܳܐ ܒܰܬܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ܆ ܥܒܰܕܝܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܀

ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܶܛܥܰܢ܆ ܛܽܘܪܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܰܩܶܠ ܝܽܘܩܪܶܗ܆ ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܰܘܟܶܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܦܶܢܬ݁܆ ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܰܫܩܶܐ܆ ܕܰܨܒܰܝܬ݁ ܨܗܰܝܬ݁܆ ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܶܥܦܽܘܩ܆ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܥܶܛܪܰܬ݂ ܥܽܘܒܳܗ̇܀

ܬܑܶܪܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܟ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܒܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܠܳܠܳܐ܆ ܘܰܫܠܺܝ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܪܰܥܡܳܐ܆ ܘܫܳܬܶܩ ܩܳܠܶܗ܆ ܥܰܠ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܦܳܥܶܐ܀

ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܗܶܦܟܰܬ݂܆ ܟܶܪܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ܆ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܪܳܡܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܰܟܺܝܟ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܙܺܝܘܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܓܰܘܢܳܐ ܫܺܝܛܳܐ܀

ܥ̣ܰܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܩܶܢܛܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܰܩܢܳܐ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܡܰܫܩܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܩܢܳܐ ܨܶܗܝܳܐ܆ ܥܰܪܛܶܠ ܘܰܫܠܺܝܚ܆ ܢܦܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܡܰܠܒܶܫ ܟܽܠܳܐ܀

 

  ܝܒ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܝ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ܆ ܡܶܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܥ̣ܰܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܛܰܠܺܝ ܒܳܗ̇܆ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܝܰܠܽܘܕ܆ ܘܪܰܒܺܝ ܒܚܰܠܒܳܗ̇܆ ܥ̣ܰܠ ܘܰܙܥܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܢܦܰܩ ܘܺܝܪܶܒ ܒܳܗ̇܆ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܟ܆ ܠܕܶܢܚܳܟ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ.

ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܚܬܳܡܳܐ ܩܰܝܳܡ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܟ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܗܰܝܟܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܒܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܦܶܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܐܳܘ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܣܦܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܟܰܕ ܗܺܝ ܛܒܺܝܥܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇܆ ܛܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܩܳܥܶܐ܆ ܕܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ܀

ܠܓܶܢ̈ܣܳܐ ܕ[ܢܶܫ̈ܶܐ]܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܗܘܰܘ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܕ[ܢܰܫܰܪ ܒܰܛܢܳܟ܆ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܬܳܡ̈ܶܐ܆ ܫܪܳܬ݂ ܕܰܟܝܽܘܬܳܟ܆ ܚܬܳܡܳܐ ܡܰܟܶܣ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ [ܕܣܰܪܗܶܒ]܆ ܕܶܐܡܳܟ ܓܶܢܒܰܬ݂܀

ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܬܳܡܳܐ܆ ܫܪܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܐܶܢ [ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܫܶܩ܆ ܠܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܟ]܆ ܚܬܳܡܳܐ ܫܰܠܝܳܐ܆ ܢܶܨܰܦ ܠܶܐܘܪܥܶܗ܆ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ܆ܚܬܺܝܡܳܐ ܩܳܥܶܐ܆ ܕܡܰܠܟܰܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܚܬܳܡܳܐ ܣܳܗܶܕ܆ ܠܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܬܳܡܳܐ܆ ܫܪܳܬ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܐܡܳܟ܆ ܘܰܒܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܛܰܒܥܳܐ܆ ܢܶܙܟܶܐ ܚܬܳܡܳܟ܆ ܠܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܶܡܳܟ܀

ܕܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܛܰܡ̈ܐܶܐ܆ ܚܬܳܡܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ܆ ܕܰܡܠܰܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܣܢܺܓܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܩܢܰܝ̈ ܐܶܡ̈ܗܳܬܳܟ܆ ܒܶܝܬ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ܀

ܐܶܢ ܒܰܚܬܳܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܛܰܒܥܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܨ܆ ܐܰܦܺܝܣ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܫܪܰܝܬ݁ ܒܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܥܫܶܩܘ ܛܰܡ̈ܐܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܕܰܫܪܰܝܬ݁ ܗܳܫܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܥܰܫ̈ܩܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܛ̈ܢܳܬܳܐ܆ [ܥܫܶܩܘ ܠܰܕܒܰܛܢܳܐ܆ ܘܠܰܕܠܳܐ] ܒܰܛܢܳܐ܆ ܓܽܘܢܚܰܐ [ܪܰܒܳܐ].

[ܫܽܘܪܳܟ] ܢܳܛܰܪ܆ ܠܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܶܡܳܟ܆ [ܘܶܐܢ] ܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܶܓܢܰܒ܆ ܒܳܟ [ܢܶܬܒܰܛܰܠ]܆ ܐܳܦ ܢܶܬܛܰܠܰܩ܆ ܘܶܐܢ ܥܳܫܽܘܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܶܥܫܰܩ܆ ܒܶܟ ܢܶܫܬܰܬܰܩ܀

ܠ̤ܳ ܬܶܒܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ [ܡܕܰܟܶܐ] ܠܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܶܡܶܗ܆ ܘܰܠܢܰܟ̈ܦܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܰܠܐܰܡ̈ܗܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܝܢܰܩܬܶܗ܆ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܡܶܢܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ܀

 

 

 

ܝܓ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܢ̈ܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܰܒܐܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ܆ ܩܪ̈ܰܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܬܢܰܝ̈ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܒܪܰܝܬ݁܆ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܗܳܢ ܥܰܕܥܺܕܳܟ܀

ܥܢܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܘܶܐܡܰܪ̈ܝ܆ ܬܶܚܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܚܰܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܕܗܳܐ ܒܰܪ ܒܰܪܬܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܢܚܶܬ ܕܰܢܢܰܚܶܡ܆ ܐܶܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܪܳܐܶܨ ܪܰܫܡܶܗ܆ ܕܚܶܘܝܳܐ ܕܰܡܚܳܗ̇܀

ܛܽܘܦܣܳܟ ܐܰܕܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܒܳܟ ܢܰܨܰܪܬܶܗ܆ ܣܰܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂܆ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܫܪܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܘ ܒܰܪ ܢܶܕܪ̈ܰܝ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܡܳܪܶܐ ܢܶܕܪ̈ܶܐ܀

ܢܙܺܝܪܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ܆ ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܗ̇܆ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܟ܆ ܦܳܫܰܚ ܠܰܐܪܝܳܐ܆ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܨܳܐܰܪ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܦܶܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܚܰܢܰܐ ܬܽܘܒ ܒܳܟ܆ ܚܰܒܶܒܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܳܦ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܓܶܝܪ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܗ܆ ܕܦܰܫܰܚ ܠܳܐܓܳܓ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܒܟܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܕܳܐܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܒܶܗ ܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܀

ܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܳܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܺܝܢܳܟ ܥܰܙܺܝܙ܆ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ܆ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܩܽܘܡ܆ ܐܰܒܽܘܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܰܢ ܢܶܫܬܰܥܶܝܟ܀

ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܟܝܳܢܳܟ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܟ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܪܡܶܐ ܘܰܡܕܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ܆ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܀

ܦܗܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟ܆ ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܩܶܦ̈ܠܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ܆ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܡܽܘܫܳܟ܆ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܐܙܥܰܪܬ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܨܡܰܚ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ܆ ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܟ܆ ܐܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

[ܐܳܬܶܝܢ ܕܢܶܚܙܶܐ]܆ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܛܳܟ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܽܘܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܪܶܬܬ݁܆ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܶܗ܆ ܡܥܰܪܬܳܐ ܡܛܰܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܐܳܦܰܕܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܛܳܟ ܡܳܛܶܐ ܠܳܟ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܗܰܝܡܶܢ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܺܪܶܬܬܳܝܗܝ܆ ܠܟܽܘܪܣܰܝ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܶܙܰܠܢ ܕܢܶܒܣܶܐ܆ ܘܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܟ܆ ܩܥܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܬ݂܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܣܶܝܢ܆ ܟܦܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܡܳܐ ܚܰܨܺܝܦ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܢܰܦܫܳܟ ܫܳܕܶܝܬ݁܆ ܠܟܽܠ ܕܦܳܓܰܥ ܒܳܟ܆ ܗܳܐ ܓܳܚܶܟ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܚܙܳܟ܆ ܗܳܐ ܣܳܘܰܚ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܳܡܶܐ ܚܽܘܒܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܟܦܶܢ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܟܰܝ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ܆ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܡܰܝܢܰܩܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܚܽܘܨܦܳܟ ܗܽܘ ܟܰܝ܆ ܐܰܘ ܚܽܘܒܳܟ ܗܽܘ܆ ܪܳܚܶܡ ܟܽܠܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܳܓܶܫ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܚܙܳܟ܆ ܢܰܦܫܳܟ ܫܳܕܶܝܬ݁܆ ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܛܳܦܶܣ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܪܰܐܽܘܟ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܬܶܐ ܠܳܟ܆ ܕܗܳܟܰܢ ܟܰܦܶܢܬ݁܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܽܘܒܳܟ܆ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܟܐܶܐ܆ ܠܳܐ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܶܐܢ ܙܳܥܶܩ ܒܳܟ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܗܒܰܬ݁܆ ܘܶܐܢ ܢܳܨܶܦ ܒܳܟ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܡܪܰܬ݁܆ ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܰܝ܆ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܦܳܪܰܥ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ܀

ܡܰܟܺܝܟ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܰܩܫܶܐ ܛܢܳܢܶܗ܆ ܕܰܒܥܰܛ ܘܰܩܛܰܠ܆ ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܰܥ܆ ܕܰܐܚܺܝ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܟܶܢܫܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܒܕܶܒ̈ܶܐ ܦܳܪܶܬ݂܆ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܟ܆ ܡܶܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

ܗܰܘ ܒܰܪ ܗܳܔܳܪ܆ ܕܰܥܪܳܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܥܛܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ܆ ܣܰܝܒܰܪ ܘܰܫܬܶܩ܆ ܘܶܐܡܶܗ ܛܶܢܰܬ݂܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐ̱ܪܳܙܶܗ܆ ܐܰܘ ܗܽܘ ܛܽܘܦܣܳܟ܆ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܕܳܡܶܝܬ݁܆ ܐܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܝ܆ ܗܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܳܟ܀

 

  ܝܕ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܬܳܐ ܢܽܘܚ ܘܰܫܠܺܝ܆ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ܆ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܦܐܶܐ ܚܽܘܨܦܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܒܬܰܘܳܢܳܐ ܕܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܢܳܛܪܰܬ݁܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܐܰܦܨܰܚܬ݁ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܶܐ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܶܐܡܳܐ ܢܰܟܦܳܐ܆ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܡܨܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܠܡܰܢܽܘ ܕܳܡܶܝܬ݁܆ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ܆ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܕܶܐܬܰܘ܆ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ܆ ܐܰܦܨܰܚܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܠܰܛܘ ܓܽܘܚܟܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܚܠܺܝܘ ܐܰܟܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܡܶܬܚܰܠܶܝܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܝ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܣܳܘܰܚ܆ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܢܦܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ܆ ܨܶܝܕ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܐ܆ ܚܶܙܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܗܳܡܶܣ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܢܳܫ܆ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ܀

ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܨܶܦܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܚܙܳܝܟ܆ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܨܶܦܬܶܗ܆ ܘܰܕܪܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܛܥܳܐ ܒܳܟ ܪܶܢܝܶܗ܆ ܛܥܳܐ ܒܳܟ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܘܰܕܐܶܫܬܰܕܰܪ܆ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܕܰܠ܆ ܘܰܛܥܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ܀

ܫܰܠܳܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܰܪ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܥـ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܛܶܠܘ ܘܶܐܬܰܘ܆ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܺܝܬ݁܆ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܟ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܫܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܕܳܐܶܨ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ܆ ܗܳܐ ܪܳܬܰܚ ܒܳܟ܀

ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܫܺܐܕܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗ̇܆ ܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܩܪܳܬ݂ ܙܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܠܣܳܒܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܢܶܣܒܽܘܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ܆ ܒܝܽܘܡ ܩܽܘܠܳܣܳܟ܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ܆ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܣܺܝܡ܆ ܕܰܐܝܟ ܚܰܨܺܝܦܳܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܕܗܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܕܰܓܣܳܬ݂ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܓܳܙܰܬ݂ ܟܰܪܣܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܒܰܙܰܚ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ ܗܘܳܐ ܓܽܘܙܳܝܳܗ̇܀

ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܟ܆ ܕܰܡ ܢܶܣܬܰܟܪܽܘܢ܆ ܛܪܳܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܦܽܘܡܶܟܝ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܦܨܺܝܚ ܩܽܘܕܡܰܝܟܝ܆ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܟܝ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܕܰܫܠܶܡ ܫܰܪܒܶܗ܀

ܥܰܡܳܐ ܛܰܡܐܳܐ܆ ܟܰܕ ܙܰܢܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ܆ ܐܳܦ ܛܰܢܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܥܳܫܽܘܩܺܝܢ܆ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܠܶܗ܆ ܥܰܠ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܐܰܣܓܺܝ ܦܽܘܪ̈ܣܰܘܗܝ܆ ܒܶܝܬ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ܀

ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܣܢܶܝܗ̇܆ ܗܰܘ ܫܳܘܬܳܦܳܗ̇܆ ܢܶܟܬܽܘܒ ܢܶܫܪܶܝܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܛܳܐܶܢ ܒܳܗ̇܆ ܒܰܚܪܽܘܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܥܳܫܶܩ ܠܳܗ̇܆ ܝܰܗܒ ܫܽܘܫܶܦܳܐ܆ ܥܽܘܫܩܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܒܗܶܬ݂ ܨܺܝܪ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܀

ܩܰܕܶܡ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܦܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܥܳܫܽܘܩܺܝ̈ܢ܆ ܕܟܰܕ ܫܽܘܫܶܦܳܐ܆ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܩܰܛܪܶܓܘ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܰܩܛܰܠܘ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܥܰܫܩܽܘܗ̇܆ ܠܶܐܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܫܶܦܳܐ܆ ܕܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܳܪܳܐ ܒܰܛ̈ܢܶܐ܆ ܘܥܰܫܩܽܘܗ̇ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܰܛܢܳܗ̇܆ ܢܦܺܝܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܦܰܪܩܽܘܗ̇܆ ܛܰܪ ܘܶܐܬܢܰܛܰܪ܆ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܙܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܢ ܚܳܒ̈ܝ܆ ܗܽܘ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ܆ ܗܰܦܶܟ ܡܰܩܪܶܒ܀

ܕܰܛܡܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܪܶܓܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܡܶܛܪܳܐ ܟܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܚܣܰܠ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܛܰܠܳܐ ܚܣܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܪܰܘ ܘܫܰܡܰܪܘ܆ ܡܰܒܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܕܠܳܐ ܫܶܠܛܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܕܪܶܓܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܕܰܙܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܪܶܓܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܝܟܳܐ܆ ܕܫܰܪܝܳܐ ܘܫܰܠܝܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܰܥ܆ ܕܰܐܡܺܝܬ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܚܝܳܬ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܕܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܚܣܺܝܠܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܕܦܰܠܶܓ܆ ܘܰܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ܆ ܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܨܶܦܽܘܪܳܐ ܢܶܛܪܰܬ݂܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܪܬ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܥܶܓܠܳܐ ܓܶܪܰܬ݂܆ ܒܰܪܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܀

ܝܗ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܳܟ ܐܶܫܰܪܶܐ ܘܰܬܟܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܒܳܟ ܐܶܫܰܠܶܡ܆ ܐܢܳܐ ܐܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܠܺܝ ܦܽܘܡܝ܆ ܐܶܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܟܳܪܳܐ܆ ܙܪܽܘܥ ܒܺܝ ܩܳܠܳܟ܆ ܙܳܪܰܥ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ܆ ܘܒܺܐܝܕܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ܆ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

ܒܺܝ ܬܰܗܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܟܽܠ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܒܢ̈ܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܒܢ̈ܳܬ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܒܳܟ ܗܽܘ ܚܣܺܝܡܳܐ܆ ܒܰܪܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܗܽܘ ܛܢܺܝܢܳܐ܆ ܒܰܪܬ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܡܰܢ ܝܰܗܒܳܟ ܠܺܝ܀

ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܣܢܳܐ ܥܽܘܒܳܐ܆ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܰܓܕܳܟ܆ ܨܶܝܕ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܕܝܰܘܣܶܦ ܣܢܺܝܩ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܨܪܺܝܟܳܐ܆ ܛܥܰܢܘ ܬܰܓܳܪ̈ܰܝܟ܆ ܐܰܝܬܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܠܒܶܝܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܀

ܚܙܳܬ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܣܓܺܝ̈ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܗ̇܆ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ܆ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܐܳܦ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ܆ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܟܶܢܳܪ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܘܰܕܟܶܢܳܪܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܗ ܚܳܐܰܪ܆ ܠܳܟ ܚܳܐܰܪ ܦܽܘܡܝ܆ ܢܕܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܠܶܫܳܢ ܐܶܡܳܟ܆ ܘܰܕܝܶܠܦܶܬ݂ ܒܳܟ܆ ܒܰܛܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܢܺܐܠܰ̇ ܒܳܟ ܦܽܘܡܝ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀

ܘܶܐܢ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܠܳܐ ܥܰܛ̈ܠܳܢ܆ ܕܰܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܕܒܰܛܢܳܟ ܥܽܘܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ܆ ܟܰܪܣܳܐ ܝܺܠܕܬܳܟ܆ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܦܽܘܡܳܐ܆ ܕܢܰܦܪܶܐ ܘܢܰܣܓܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܟ ܪܰܒܳܐ܀

ܗܳܐ ܥܫܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܛܠܺܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܐܶܕܢܰܝ̈܆ ܚܶܣܕܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ܆ ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܺܝ܆ ܟܡܳܐ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ܆ ܕܪ̈ܶܒܽܘ ܥܳܩ̈ܳܢ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܪܳܕܶܦ܆ ܚܰܕ ܒܽܘܝܳܐܳܟ܀

ܘܰܕܡܶܢܳܟ ܒܶܪܝ܆ ܠܳܐ ܒܣܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܰܦܰܝ̈ ܓܰܠ̈ܝܳܢ܆ ܘܰܕܥܫܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܒܶܛܢܶܬ݂ ܘܶܝܠܕܶܬ݂܆ ܕܰܝܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܰܡܙܰܟܶܐ ܠܺܝ܆ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܬܳܡܳܪ܆ ܙܟܳܬ݂ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܐܶܙܟܶܐ ܒܳܟ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ܆ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܙܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ܆ ܕܠܳܟ ܢܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܕܰܫܒܳܐ܆ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܙܰܡܰܪ܆ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܟܰܫܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܡܽܘܪܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ܀

ܘܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܙܡܺܝܪ̈ܳܢ ܕܙܰܡܰܪ܆ ܒܳܟ ܐܶܬܡܰܕܰܟ܆ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܽܘܣܳܡܳܟ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܡܠܚܳܟ܆ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܀

 

  ܝܘ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܠܳܐ ܐܶܛܰܢ ܒܶܪܝ܆ ܕܳܐܦ ܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܗܘܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܕܡܰܘܕܶܐ ܒܳܟ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܡܳܪܳܐ܆ ܠܰܕܦܳܠܰܚ ܠܳܟ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܐܰܚܳܐ܆ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܬܰܚܶܐ܀

ܟܰܕ ܒܺܝ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁܆ ܒܺܝ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܝ܆ ܫܪܳܬ݂ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܘܟܰܕ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܆ ܬܽܘܒ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܚܰܝܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܰܘ ܡܶܢܝ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ܆ ܡܰܦܗܶܐ ܠܶܐܡܶܗ܀

ܕܶܐܚܙܶܐ ܨܰܠܡܳܟ܆ ܗܰܘ ܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈܆ ܨܰܠܡܳܟ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܨܪܺܝܪ ܒܪܶܥܢܳܝ܆ ܒܨܰܠܡܳܟ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܟ܆ ܕܰܡܡܰܙܰܓ ܒܳܟ܀

ܠܺܝ ܟܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܨܰܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܫܽܘܦܪܳܟ ܚܰܘܺܝܬ܆ ܢܰܨܪܳܟ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܒܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܰܒܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܟܶܣܝܳܐ ܘܓܶܠܝܳܐ܆ ܬܶܚܙܶܝܟ ܥܺܕܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܳܟ܀

ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܚܡܳܟ܆ ܕܳܡܶܐ ܗܽܘ ܠܗܰܘ܆ ܕܣܳܢܶܐ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܐܳܦ ܪܰܚܺܝܩܳܐ܆ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܚܡܳܟ܆ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܩܐܚܶܒ ܨܰܠܡܳܟ܆ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܆ ܚܙܰܐܽܘܟ ܩܰܕܡ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܘܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܟܰܝ܆ ܠܰܚܡܳܟ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܛܳܒ ܡܹܶ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܚܙܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܘܳܐܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܠ̣ܰܡܳܟ ܚܰܝܳܐ܆ ܚܕܺܝܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ܆ ܡܢܶܬܗܽܘܢ ܥܶܠܒܰܬ݂܆ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ܀

ܗܳܐ ܨܺܝܪ ܨܰܠܡܳܟ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܨܺܝܪ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ܆ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܥܒܰܪ܆ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ܆ ܒܰܨܠܶܡ ܩܽܘܫܬܶܗ܀

ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܕܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܢܰܨܰܪ ܠܳܟ܆ ܕܒܰܛܢܳܟ ܚܰܕܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܝܰܠܕܳܟ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܰܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ܆ ܠܶܥܙܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܪܳܬܰܚ ܒܺܝ܆ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܟ܆ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܪܳܐ ܟܰܝ ܐܶܩܪܶܝܟ܆ ܐܰܚܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟ܆ ܡܟܺܝܪܳܐ ܐܶܩܪܶܟ܆ ܡܳܪܳܐ ܐܶܩܪܶܟ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܐܶܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܳܟ܆ ܘܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܕܫܳܟ܆ ܐܰܡܬܳܐ ܘܒܰܪܬܳܐ܆ ܕܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܙܒܶܢܬ݁ ܐܰܥܡܶܕܬ݁܀

ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܫܪܳܐ ܒܺܝ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܡܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܝܰܠܕܽܘܢܝ ܐܳܦ ܗܽܘ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܠܶܒܫܶܬ݂ ܫܽܘܒܚܶܗ܀

ܠܬܳܡܳܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܨܰܥܰܪ ܚܰܡܢܽܘܢ܆ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܘܶܐܒܕܰܬ݂܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܐܶܒܕܰܬ݂܆ ܒܓܰܙܳܟ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܒܶܫܬܳܗ̇܀

ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܰܢ܆ [ܠܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ]܆ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܶܩܪܽܘܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܀

ܡܚܳܐ ܡܶܢ ܬܳܡܳܪ܆ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܚܡܽܘܗ̇܆ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܓܶܢܒܰܬ݂܆ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘܦܶܗ܆ ܦܳܚ ܡܶܢ ܢܰܚܬܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܨܰܪܘܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݂܆ ܫܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܰܛܢܳܟ܆ ܒܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܦܰܩܚܳܐ ܦܟܰܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܪܺܝܚܳܐ ܥܰܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܫܽܘܫܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܣܺܝܡܰܬ ܒܶܣܡ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܒܳܒܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܶܪܚܶܩ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܰܛܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ܆ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܗ̇܆ ܩܳܡ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ܆ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܡܳܪܶܗ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܩܺܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܕܫܳܟ܀

ܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܕܰܟܬܰܒ ܡܳܪܶܗ܆ ܘܙܰܝܰܚ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܠܽܘܚܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܦܳܫ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܠܽܘ̈ܚܶܐ܆ ܕܰܡܠܳܬ݂ ܬܺܒܶܝܠ܆ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

 

 

ܝܙ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܛܰܥܢܰܝ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܐܪܟܶܢ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܣܳܡܰܢܝ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܓܕܰܠ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܕܰܒܪܶܟܝ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܠܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܚܶܒ܀

ܚܙܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܳܐ܆ ܘܰܠܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܕܙܰܝܰܚ ܛܰܥܢܶܗ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܦܶܝܢ܆ ܘܰܠܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܠܗܶܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܚܳܢܶܩ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܺܐܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܩܳܛܶܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܚܰܝܳܐ܆ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܥܪܽܘܩ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ܆ ܘܢܶܠܐܶܐ ܘܢܶܦܗܶܐ܆ ܕܰܠܨܰܝܳܕܶܗ ܒܳܥܶܐ ܕܰܢܨܽܘܕ܀

ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܑܳܗ̇܆ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܒܶܙܚܳܐ܆ ܠܚܶܒܫܰܬ݂ ܚܰܘܳܐ܆ ܐܶܡܳܟ ܠܶܒܫܰܬ݂܆ ܢܰܚܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ܆ ܦܪܺܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܠܰܡܟܰܣܶܐ ܟܽܠ܀

ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܶܐܢ̱ܬ ܒܠܶܒܳܗ̇܆ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܗ̇܆ ܒܺܝܪܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܳܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ܆ ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܶܥܫܶܐ܆ ܕܒܰܝܬܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ܀

ܗܘܳܬ݂ ܬܽܘܒ ܚܰܘܳܐ܆ ܢܶܩܥܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ܆ ܠܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܥ̣ܰܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܠܟܶܗ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܰܚܡܰܢ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ [ܓܢܽܘܢܰܢ]܆ ܘܶܐܫܛܰܠ ܫܽܘܒܚܰܢ.

ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܶܢ ܩܰܢܺܝܛܳܐ܆ ܗܳܐ ܢܳܛܽܘܪܶܗ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܗܳܐ ܫܳܒܽܘܩܶܗ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܺܐܕܳܐ܆ ܗܳܐ ܪܳܕܽܘܦܶܗ܆ ܘܰܕܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܢܶܐܬܶܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܰܚܳܐ ܠܰܪܚܽܘܡܝ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܪܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܪܬ ܛܽܘܗܡܳܐ܆ ܬܶܐܬܶܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܡܟܺܝܪܰܬ ܝܰܩܺܝܪܝ܆ ܘܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܢܺܐܬܶܐ܆ ܢܳܦܠܽܘܚ ܡܳܪܶܗ܀

ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܶܪܝ܆ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܓܪܶܗ܆ ܘܥܰܒܕܳܐ ܕܰܛܥܶܢ܆ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܺܝܢ܆ ܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܬܪܶܝܢ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܓܪ̈ܺܝܢ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܝܽܘܩܪ̈ܺܝܢ܀

ܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܶܪܝ܆ ܐܰܡܬܳܟ ܗܺܝ ܬܽܘܒ܆ ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܶܦܠܽܘܚ܆ ܘܰܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ܆ ܒܳܟ ܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܒܳܟ ܬܶܬܒܰܝܰܐ܆ ܕܰܡܚܰܪܰܪܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܐܶܢ [ܠܳܟ] ܬܶܪܚܰܡ܀

ܐܳܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܚܣܰܚ̈ܝ ܠܶܗ ܠܰܪܚܽܘܡܝ܆ ܕܰܒܟܶܝܢ ܢܶܫܪܶܐ ܘܳܐܦ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܕܰܢܩܰܕܶܫܟܶܝܢ ܐܳܦ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܢܨܰܒܶܬܟܶܝܢ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܒܕܽܘܩ܆ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

[ܫܡܰܝܳܐ] ܚܰܕܶܬ܆ ܕܰܣܓܶܕܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ [ܠܟܽܠ] ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܕܶܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܒܶܠܝܰܬ݂ ܒܳܐܕܳܡ܆ ܓܒܰܝܠܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܒܪܽܘܩܶܗ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ܆ ܬܪܶܝܢ ܦܓܰܪ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܀

ܬܰܘ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܟܶܣܦܳܐ܆ ܣܰܒܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܬܰܘ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܣܰܒܘ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܽܘ̈ܓܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܣܰܒܘ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܕܺܐܝܕܶܗ ܦܫܺܝܓܳܐ܆ ܦܫܺܝ̈ܓܶܐ ܢܶܣܒܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܰܡܠܶܝܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ܆ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܆ ܛܺܝܢܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ܆ ܒܶܣܪܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܰܢܗܰܪ܀

ܒܛܺܝܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܓܒܺܝܠ ܕܰܚܺܝܚܰܢ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܣܶܗܕܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܢܦܺܝܚܳܐ܆ ܢܶܫܡܰܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܠܶܗ܆ ܕܒܰܪ ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܟܢܽܘܫܘ ܬܰܘ ܓܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ܆ ܣܰܒܘ ܕܽܘܟܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩ܆ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܫܰܥ܆ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܒܢܰܗܪܳܐ ܢܶܥܡܰܕ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܐܶܐ܆ ܕܰܠܐܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܒܰܥ [ܕܶܐܠܺܝܙܰܥ]܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܟܺܝ܆ [ܕܰܫܒܰܥ ܪ̈ܺܘܚܺܝܢ܆ ܘܙܽܘܦܳܐ ܘܰܕܡܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ] ܪܰܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܠܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ܆ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܐܰܓܪܶܒ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܕܰܟܶܐ܆ ܓܳܒܶܠ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܣܢܳܝܗܝ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܪܚܶܡܬܳܝܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܓܒܰܠܬܳܝܗܝ܆ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܕܰܐܪܡܺܝܬ܆ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܐ ܐܢ̱ܬ܀

 

  ܝܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܒܰܫܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܐܽܘܗܝ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܨܶܡܚܳܐ܆ ܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܶܝܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܐܡܠܶܟܘ ܘܶܐܬܰܘ܆ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

[ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܳܢ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܰܦܨܰܚܬ݁ ܥܰܠ ܟܽܠ]܀

ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܰܟܬܰܒ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܰܟܬܰܒ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܟܬܰܒ ܐܳܦ ܟܰܬܒܽܘܗܝ܆ ܒܪܰܘܡܳܐ ܟܰܬܒܰܢ܆ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܬܒܽܘܗܝ܆ ܫܰܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ܀

ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ܆ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܰܫܡܶܗ [ܨܶܡܚܳܐ]܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܦܓܰܥܘ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ܆ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ܆ ܨܠܺܝܒܶܗ ܛܶܥܢܰܬ݂܆ ܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ [ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܪܺܝܡܶܗ]܀

ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ܆ [ܩܰܘܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ]܆ ܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ܆ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܺܝܢ܆ ܢܶܓܕܽܘܠ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܠܰܫܢܰܝ̈ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܰܫܢܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܠܳܕܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܠܝܰܬ݂ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܛܥܶܢܘ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܫܒܰܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܆ ܘܰܠܐܺܝ ܘܶܫܟܰܚ܆ ܥܶܪܒܳܐ ܕܶܐܒܰܕ܆ ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܶܣܓܽܘܢ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܕܩܰܕܶܫܘ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܗܦܰܟܘ ܘܰܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܚܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܣܰܝܒܰܪ ܒܶܙܚܳܐ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂܆ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܺܝܠ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܠܰܒܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ܆ ܡܪܰܩ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܬܰܘܕܶܐ ܥܰܡܰܢ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇܆ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܬܶܗܪܰܬ݂ ܕܰܚܙܳܬ݂܆ ܕܰܓܢܶܐ ܒܥܰܪܣܶܗ܆ ܕܙܰܟܺܝ ܫܺܝܛܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܠܶܐ ܥܰܪܣܳܐ܆ ܘܰܡܠܶܐ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܶܗ ܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܫܰܡܫܳܐ ܡܰܘܩܶܕ܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܗܶܦܟܶܗ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܫܶܡܫܰܢ܆ ܕܰܐܪܟܶܢ ܡܶܬܚܶܗ܆ ܘܰܐܪܶܟ ܥܽܘܙܶܗ܆ ܕܬܶܣܦܰܩ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ܆ ܥܰܝܢܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ܆ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܙܰܠܺܝܩܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܫܶܬ ܬܽܘܒ܆ ܬܰܘܕܶܐ ܥܰܡܰܢ܆ ܐܳܐܰܪ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܳܗ̇܆ ܡܶܬܓܰܐܶܐ ܟܽܠ܆ ܚܙܳܬ݂ ܠܡܳܪܳܗ̇܆ ܪܰܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ܆ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܝܰܒܶܒ̈ܝ ܥܰܡܰܢ܆ ܘܰܪ̈ܰܣܶܣܝ ܛܰܠܳܐ܆ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܦܰܩ̈ܚܶܐ܆ ܚܙܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܫܰܥܒܶܕ ܙܺܝܘܶܗ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܥܪܳܐ܆ ܘܪܽܘܩܳܐ ܛܰܡܐܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ܀

ܐܳܦ ܒܫܰܢܬܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܝ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܒܪܺܝܬܳܐ ܬܫܰܒܰܚ܆ ܕܝܳܢܩܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܶܝ̈ܗ̇܆ ܣܶܓܕܰܬ݂ ܕܰܚܙܳܬ݂܆ ܠܰܒܪܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ܆ ܕܰܐܝܢܶܩ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܬܫܰܒܰܚ܆ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܪܰܓܺܝ܆ ܥܽܘܒܳܐ ܥܰܩܪܳܐ܆ ܟܶܢ ܗܽܘ ܡܰܘܠܶܕ܆ ܚܙܳܬ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݂܆ ܝܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܠܶܗ ܪܺܘܡܪܳܡܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܕܰܦܫܰܪ܆ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܳܪܶܗ܆ ܚܙܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܶܗ܆ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܩܰܒܶܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܕܥܺܕܬܶܗ ܢܶܒܢܶܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܒܶܢܝܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܫܽܘܥܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܟܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܬܗܰܪ ܘܰܚܙܳܝܗܝ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܘܰܥܡܰܕ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܡܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܒܪܺܟ ܢܶܨܚܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܘܰܥܣܰܪ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܠܫܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܝܢܰܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܫܬܶܩܘ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܰܦܥܳܐ ܒܥܺܐܕܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܣܳܝܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܘܰܥܣܰܪ ܢܰܘܕܽܘܢ܆ ܥܰܡܰܢ ܬܳܓ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܰܚ܆ ܐܶܦ ܐܶܬܟܰܠܰܠ܆ ܒܰܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܩܛܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܬܳܓܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܠܦܶܨܚܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ܆ ܘܰܐܦܨܰܚ ܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܛܰܒܰܥ ܠܶܓܝܽܘܢ܆ ܚܠܳ̇ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ܆ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܰܢܶܩ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܘܰܥܣܰܪ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܩܰܛܠܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ܆ ܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܘܰܕܫܶܬ ܬܰܘܕܶܐ܆ ܚܶܛܬܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܐܰܟܳܪܳܐ܆ ܕܰܙܪܰܥ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܟܶܡܰܬ܆ ܫܶܘܚܰܬ݂ ܝܶܗܒܰܬ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܘܰܫܒܰܥ ܬܰܘܕܶܐ܆ ܓܦܶܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܟܰܪܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܫܰܝܶܢ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܶܒ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܥܳܩܽܘܪܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪܐ܆ ܘܰܫܒܰܥ ܬܰܘܕܶܐ܆ ܓܦܶܬܳܐ ܕܰܐܟܠܳܗ̇܆ ܚܙܺܝܪܳܐ ܕܥܳܒܳܐ܆ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܰܦܠܰܚ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܢܛܰܪ ܦܺܐܪܶܗ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܰܠܳܚܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܐܳܦ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܚܡܺܝܪܰܢ ܠܰܚܡܺܝܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܕܰܚܠܰܕ ܘܰܢܓܶܕ܆ ܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܒܚܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܘܰܬܫܰܥ ܬܰܘܕܶܐ܆ ܡܶܠܚܳܐ ܠܦܰܓܪܳܟ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܶܠܚܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܠܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܢܽܘܛܳܪܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡܰܢ܆ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܐܰܪܫܶܠܘ ܫܰܒܩܽܘܗܝ܆ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܘܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܪܰܚܡܽܘܗ̇܆ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܒܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ [ܕܚܶܠܘ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܕܶܒܫܶܗ] ܕܰܚܠܺܝܘ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܕܶܒܫܶܗ] ܕܫܶܡܫܽܘܢ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܪܰܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܝܰܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܣܳܡܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ܆ ܠܳܐ ܣܦܰܩܘ ܩܰܛܠܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܩܒܰܥܬܶܗ܆ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܦܰܣܩܶܗ̇܆ ܣܰܝܦܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܬܠܳܬ ܬܰܘܕܶܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܬܢܶܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܪܰܟܶܒ܆ ܦܳܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܰܥܪ̈ܳܕܶܐ܆ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܗܳܔܳܪ܆ ܝܰܗܒ ܗܽܘܠܳܠܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘܠܳܠܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܬܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܒܡܳܪ̈ܶܐ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܡܰܣܟܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܢܰܥܬܰܪ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܠܛܳܢܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ [ܘܰܚܰܡܶܫ] ܢܰܘܕܶܐ܆ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܒܪܳܐ܆ [ܕܚܰܣܟܶܗ] ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܩܶܛܠܳܐ܆ ܦܠܰܛ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܺܝܬ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܕܫܶܬ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܥܰܡܰܢ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܕܚܶܠ ܘܰܥܪܰܩ܆ ܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܰܙܳܗ̇ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܒܪܺܝܟ ܢܽܘܚܳܡܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ܆ ܣܢܺܓܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܶܗ܆ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܕܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܙܟܶܐ܆ ܫܬܶܩ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܙܰܟܺܝ ܕܺܝܢܰܢ܆ ܠܶܗ ܩܽܘܠܳܣܳܐ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܫܒܰܥ ܡܰܘܕܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܩܛܰܠܘ܆ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܪ ܟܺܐܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܦܰܪܩܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܢܟܺܝܣܳܐ܆ ܐܶܕܪܳܟ ܦܰܪܩܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܽܘܨܳܝܳܟ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܘܰܬܫܰܥ ܢܽܘܕܳܐ܆ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܽܘܒ܆ ܕܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܣܒܰܠ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܆ ܪܽܘܩܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ܆ ܟܽܘܒܶܐ ܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܢܳܢܶܗ܀

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܚܝܰܘ܆ ܒܝܰܕ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܦܢܰܘ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܆ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܝܰܢ ܒܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܘܰܐܒܽܘܗܝ܀

ܫܠܶܡܘ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆

ܕܣܺܝܡ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

  ܝܛ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܚܳܒܘ ܥܽܘܙܺܝܳܐ܆ ܘܝܽܘܬܳܡ ܘܳܐܚܳܙ܆ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܠܳܦ ܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܚܬܰܬ݂ ܠܳܐܬܽܘܪ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܰܢ܆ ܒܫܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܦܳܚ̈ܝ ܒܫܽܘܩܺܝ̈ܢ܆ ܪܺܝܚܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܚܶܐ܀

ܕܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܚܰܢܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܕܒܰܪ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܬܶܒܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܟ܆ ܕܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ܆ ܦܪܰܥܘ ܚܽܘܒܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܶܙܓܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܢ ܬܶܟܪܶܐ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܰܚܶܐ ܕܰܫܒܰܘ ܟܶܣܦܰܢ܆ ܐܰܝܬܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܕܡܚܝܘ ܓܽܘܫܡܰܢ܆ ܐܰܝܬܺܝܘ ܡܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܐܘܩܶܕܘ ܩܽܘܕܫܰܢ܆ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ܆ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

ܡܽܘܪܗܽܘܢ ܒܳܥܶܐ܆ ܥܰܠ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܰܛܠܽܘܢ܆ ܕܰܗܒܗܽܘܢ ܒܳܥܶܐ܆ ܥܰܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ ܕܒܰܙܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܰܙ̈ܶܐ܆ ܕܒܶܝܬ ܚܶܙܰܩܝܳܐ܆ ܠܒܽܘܢܬܗܽܘܢ ܡܪܰܥܝܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܠܰܐܒܽܘܟ܀

ܕܰܫܠܰܚ ܐܳܚܳܙ ܠܳܐܬܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܕܣܰܩ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ܆ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܳܟ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܘ܆ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܰܘ܆ ܒܰܗܡܺܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܠܳ̇ ܝܰܘܟܰܢܝܳܐ܆ ܗܡܺܝܪܳܐ ܕܰܫܒܰܘ܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܀

ܕܰܒܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܥܒܶܕ ܐܳܚܳܙ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐܬܽܘܪ܆ ܒܳܟ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ܆ ܒܺܐܝܙܓܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܰܣܓܶܕ ܫܰܒܛܶܗ܆ ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ܆ ܠܳܟ ܗܽܘ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܣܓܶܕܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܕܡܶܣܬܰܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܕܰܣܥܰܘ ܘܰܣܠܶܩܘ܆ ܐܳܪܳܡ ܘܰܐܦܪܶܝܡ܆ ܕܶܚܠܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܬܰܪܡܶܠ ܠܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܒܫܰܩ ܐܳܚܳܙ܆ ܘܰܥܪܰܩ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܗܽܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܣܒܰܪܬܳܟ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇܆ ܕܥܰܡܰܢ ܗܽܘ ܐܺܝܠ܀

ܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡ܆ ܬܶܒܛܰܢ ܬܺܠܰܕ܆ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܚܶܠܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܝ ܟܰܝ܆ ܐܘ ܥܠܘܐ܆ ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ܆ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܐܰܒܛܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܰܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܐܰܘܕܳܐ ܒܟܽܠܝܽܘܡ܀

ܘܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܨܰܥܰܪܘ܆ ܠܶܐܡܳܟ ܝܰܩܰܪܘ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܡܟܺܝܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܐܳܦ ܒܶܒ̈ܠܳܝܶܐ܆ ܣܠܶܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܩܦܶܘ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܺܝܗܽܘܕ܆ ܒܳܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܳܟ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܗܘܰܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܕܨܰܥܰܪܘ ܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܝܰܩܰܪ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܫܺܝܫ܀

ܫܰܕܪܰܬ݂ ܒܳܒܶܠ܆ ܐܳܦ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܶܙܰܩܝܳܐ܆ ܬܡܰܗܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ܆ ܕܰܚܙܰܘ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݁܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݁܆ ܕܰܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܟ܆ ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܳܦܶܢ ܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܗܰܝܟܰܠ ܫܢܳܐ܆ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ܆ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܦܐܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܓܦܺܝܦܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܝܳܠܕܶܬܳܟ܆ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪ̈ܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܚܙܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܟܝܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܣܳܡ ܬܳܓܳܐ܆ ܒܬܳܓܳܐ ܝܳܪܶܒ܆ ܟܝܳܢܳܟ ܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܒܰܪ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܒܳܟ ܗܽܘ ܝܳܪܶܒ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܙܥܽܘܪ܆ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܢܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܬܳܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܺܝܛܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܨܛܰܒܰܬ݂܆ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ ܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܗܘܰܝ̈ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܩܦܳܟ ܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܕܶܐ ܒܳܟ܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܀

ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܕܽܘܥܬܳܟ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܚܶܠܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܰܝܟ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ܆ ܢܶܒܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܪܽܘܩܳܟ܆ ܢܶܡܛܶܐ ܠܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܐܶܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܬܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܳܟ܆ ܦܰܠܶܓܘ ܚܰܛܦܽܘܗ̇܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܕܡܰܟ܆ ܥܰܠ ܩܺܩܰܠܬܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܩܨܶܐ ܬܽܘܒ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܆ ܠܰܢ ܣܰܡ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܡܰܢܽܘ ܢܨܰܚܶܝܟ܆ ܕܳܐܦ ܨܽܘܚܺܝܬܳܟ܆ ܒܽܘܪܟܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܡܺܝܬܳܟ܆ ܕܳܐܦ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܬܶܣܰܩ ܬܶܪܟܰܒ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܛܰܘܪܳܟ܆ ܡܶܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܐܶܬܰܒ ܘܶܐܢܽܘܚ܆ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ܆ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ܆ ܐܰܦܶܣ ܠܶܐܡܳܟ܆ ܕܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܰܠܐܺܝ ܦܽܘܡܳܗ̇܀

ܟܠܺܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܟܶܢܳܪܳܟ܆ ܕܰܢܢܽܘܚ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ܆ ܟܽܠܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ݁܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܬܽܘܩ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܺܐܝܬܳܢܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܺܝܚܰܝܢܝ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ܀

 

 

  ܟ ܕܫܶܬܬܰܥܣܰܪ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܛܶܢܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܗ̇܆ ܒܶܐܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܛܶܢܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܛܰܢܳܢ܆ ܐܳܦ [ܢܰـ]ܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܛܶـ[ܢܰܬ]܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ܆ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܰܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܢܚܳܟ܆ ܨܰܠܺܝ ܐܺܝܣܚܳܩ܆ ܥܰܠ ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ܆ ܕܺܐܒܳܐ ܘܶܐܡܪܳܐ܆ ܒܶܛܢܰܬ݂ ܐܰܟܚܰܕ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܙܰܪܥܶܗ܆ ܕܰܡܒܰܪܶܟ ܟܽܠ܀

ܐܶܠܽܘ ܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܗܳܐ ܗܽܘ ܥܺܝܣܽܘ܆ ܐܳܦ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܆ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܒܰܬܪܶܝܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܀

ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ܆ ܘܰܣܢܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܣܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܥܰܡ ܓܰܠܘܳܝܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܠܶܗ ܢܶܩܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܕܶܢܚܳܟ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܀

ܠܳܐ ܡܶܐܢܰܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܫܥܺܝܢ܆ ܕܰܬܣܰܟܶܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܬܰܝܬ݁ ܒܬܶܫܥܺܝܢ܆ ܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܕܣܰܪܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܝܬ݁ ܒܰܡܳܐܐ܆ ܨܶܝܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܝܗܒܬ…܆ …܆ …܀

 

 

 

ܟܐ       ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܙܪܰܥ ܕܠܳܐ ܣܳܟ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܢܰܘܪܒܰܢ܀

ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܢܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ܆ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܢ ܛܰܡܐܳܐ ܒܥܺܐܕܶܗ܆ ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ܆ ܝܰܗܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܒܥܺܐܕܶܗ܀

ܠܳܐ ܢܶܡܢܺܝܘܗܝ ܠܫܰܗܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ܆ [ܥܰܕܥܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܓܪܶܗ܆ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܡܝܰܬܰܪ]܆ ܥܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܥܰܡ ܫܶܒܬܳܐ ܒܫܰܗܪܶܗ܆ ܡܰܠܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܥܰܡ ܫܶܬܩܳܐ ܒܩܳܠܶܗ܆ ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܡܥܰܛܰܦ܆ ܪܰܒ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܢܚܶܬܘ ܫܰܒܰܚܘ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ܆ ܘܥܰܡ ܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ܆ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܒܰܚܘ܆ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ܆ ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܠܺܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܚܳܠܶܛ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܒܫܰܗܪܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܫܰܗܪ̈ܶܐ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ܆ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ܆ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܓܪܶܗ ܚܢܳܢܳܟ܀

ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܙܰܩܪܰܬܡ ܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܫܳܐ܆ ܠܒܶܫܬܶܗ ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܒܝܰܠܕܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܫܠܰܚܬܶܗ܆ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܫܠܰܚܬܶܗ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܒܶܫܬܶܗ܆ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܥܛܰܦܬܶܗ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝܬܶܗ܆ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܣܳܡܬܶܗ܀

ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܶܐ ܥܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܝܰܠܽܘܕܶܗ ܢܩܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܫܰܡܠܶܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܫܪܳܐ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ܆ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܐܚܰܕ܆ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ܆ ܗܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܬܑܶܗܪܳܐ ܐܶܢ ܣܦܰܩ ܠܶܗ܆ [….]܆ ܡܶܢܟܽܠ ܥܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܰܐܚܕܽܘܗܝ܆ ܚܰܕ ܥܽܘܒܳܐ ܣܦܰܩ ܠܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ܀

ܫܘܶܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܚܕܶܗ܆ ܐܶܢ ܐܰܚܕܶܗ ܠܟܽܠܶܗ܆ ܥܰܡ ܥܽܘܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ܆ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܕܝܰܠܕܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܢܰܡܪܰܚ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܫܘܶܐ ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ܆ ܥܰܡ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܢܳܢܶܗ܆ ܘܰܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܒܡܶܕܶܡ܀

ܫܠܰܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܨܶܡܚܳܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܨܶܝܕ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܡܺܝܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܙܟܳܐ ܟܽܠ ܒܫܶܠܝܳܐ܆ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܨܳܕܳܗ̇܆ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܚܰܕ ܚܰܕ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܪܺܝ܆ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܟ ܒܶܠܒܶܗ܆ ܘܰܠܥܳܩ̈ܳܬܶܗ ܒܳܟ ܛܥܳܐ܀

ܝܰܒܶܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܫܰܗܪ̈ܶܐ܆ ܦܶܓܥܰܬ݂ ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܬܝܽܘܗ̇܆ ܡܰܢ ܢܶܕܡܰܟ ܒܗܳܢܳܐ܆ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܥܺܝܪ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܕܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܪܺܝܟ ܥܽܘܠܳܐ ܕܪܰܥܺܝ܆ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܶܗ܆ ܕܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܪܓܙܽܘܗܝ܀

ܚܠܰܛܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܕܺܝܘ ܕܰܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܗܶܬ݂ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ܆ ܘܰܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ܆ ܐܰܪܡܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܽܐܘܪܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܐܰܪܡܝܶܗ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܢܺܝ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܒܰܡܓܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܪܶܗ܆ ܒܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ܆ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܕܒܰܥܝܳܕܰܢ ܢܨܽܘܕܰܢ܆ ܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܓܒܺܝܠܳܐ܆ ܓܳܒܽܘܠܰܢ ܐܰܣܝܰܢ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܐܰܚܝܰܢ܆ ܠܳܐ ܕܰܒܪܰܢ ܩܛܺܝܪܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܒܕܺܝܠܶܗ ܚܰܠܛܰܢ܀

ܐܳܘ ܪܰܒ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܙܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܠܫܶܦܠܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܪܟܢܽܘܟ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܳܟ܆ ܐܰܪܟܶܢ ܠܺܝ ܚܢܳܢܳܟ܆ ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܒܒܺܝܫܽܘܬܝ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܰܐܘܕܺܝ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠܳܟ܀

ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܝܺܪܶܬ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܕܳܢܽܘܗܝ ܒܥܰܘܠܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܕܳܐܶܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܰܕܪܰܩܘ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܢܦܰܚ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܚܺܝܕ ܩܰܢܝܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܣܶܐܒ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܣܬܡܶܟ܀

ܕܩܳܡ ܫܰܡܶܫ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܕܒܰܙܰܚܘ ܒܶܗ ܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܶܫܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܗܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܐܳܕܳܡ ܒܛܽܘܫܝܳܐ܆ ܚܳܪ ܚܶܘܝܳܐ ܕܣܰܚܦܶܗ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ܆ ܪܰܨܶܗ ܥܰܠ ܕܢܰܟܠܶܗ܆ ܕܳܫܳܝ̈ܗܝ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܚܰܘܳܐ܆ ܕܰܫܪܳܐ ܡܶܪܬܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇܀

ܡܶܙܕܰܘܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܩܰܪܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܳܝܡܳܐ܆ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܛܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܠܡܶܬܗܰܪ܆ ܘܰܒܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܠܡܶܬܡܰܗ܆ ܗܳܝ ܛܶܠܡܰܬ݂ ܕܢܶܣܒܰܬ݂܆ ܘܰܕܠܳܐ ܝܶܙܦܰܬ݂ ܦܰܢܝܰܬ݂܆ ܐܰܘܕܺܝ ܟܝܰܢܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ܆ ܟܰܪܣܳܐ ܠܶܗ ܛܠܰܡܬܶܗ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܦܪܰܥܬܶܗ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܐܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ݂ ܒܕܺܝܢܳܐ܆ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܐܰܦܺܝܣܰܬ݂܆ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܬܰܪܥܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗܽܘ ܦܬܰܚ܆ ܓܰܙܺܝ ܥܽܘܒܳܐ ܒܥܺܝܠܳܐ܆ ܐܰܦܪܺܝ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ܆ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܰܒܥܺܝܠܬܳܐ܆ ܣܰܟܪܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܀

ܡܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܘܪܰܓܺܝ܆ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܓܺܝܙ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ܆ ܐܰܪܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܣܶܐܒܘ܆ ܥܨܳܐ ܘܫܰܠܚܶܦ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܒܙܰܒܢܶܗ ܘܰܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ܆ ܫܰܚܠܶܦ ܡܳܪܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܩܪܳܐ܆ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܳܒܬܳܐ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܚܠܳܦ ܛܠܺܝܬܳܐ܀

ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܪܺܝ ܒܝܰܠܕܳܐ܆ ܪܕܳܐ ܘܫܰܠܶܡ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܝܰܠܕܶܗ ܫܩܰܠ ܣܓܶܕܬܳܐ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܆ ܬܽܘܒ ܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ܆ ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܛܦܰܣ ܒܶܗ܆ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܨܰܥ ܣܳܡܶܗ ܠܥܰܠܡܳܐ܆ ܒܝܰܠܕܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܰܚܝܶܗ܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ܟܒ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ܀

ܐܰܘܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ܆ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܬܰܢܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܝܕܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܣܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܫܬܠܰܚ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܀

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܠܦܳܪܶܩ ܟܽܠ ܒܝܰܠܕܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܺܝܠܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܶܙܡܰܪ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܐܰܫܘܰܝܢ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܬܳܗܰܪ ܒܶܗ ܒܳܐܣܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܝܳܠܶܦ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܙܰܬ ܡܚܽܘܬܰܢ܆ ܟܶܢ ܝܳܪܶܒ ܐܳܣܝܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܨܰܚ ܒܟܺܐܒܰܝ̈ܢ܀

ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕܝ̈܆ ܕܣܳܓܽܘܕܳܐ ܣܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܠܚܰܕ ܠܳܐ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܢܚܶܬ ܬܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܟܽܠܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܫܪܳܝܗܝ ܠܢܺܝܪܰܢ܀

ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܪܳܡܳܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܚܰܪܰܪ ܒܪܺܝܬܶܗ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒܕܽܘ܆ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܠܫܰܪ̈ܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܟܳܢܽܘܢ܆ ܒܢܺܝܣܳܢ ܩܰܕܶܫ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܝܺܠܺܝܕ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪ ܒܟܳܢܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܨܰܚ ܒܝܰܪ̈ܚܰܘܗܝ܀

ܓܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܳܪܶܗ܆ ܚܰܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܡܳܪܶܗ ܐܶܣܬܓܶܕ܆ ܗܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ܀

ܓܕܰܠܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܫܰܡܶܫ ܠܝܰܠܕܶܗ܆ ܠܢܽܘܚܳܡܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ܆ ܠܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܛܥܰܢܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܨܰܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܓܠܽܘܓܝ ܐܰܦܨܰܚ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܦܰܪܨܽܘܦܶܟܝ ܒܥܺܐܕܰܢ܆ ܬܶܙܡܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܙܡܰܪܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܦܣܰܩ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܢ܀

ܕܝܰܩܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ܆ ܒܰܐܝܩܳܪܶܗ ܨܰܥܪܽܘܗܝ܆ ܗܳܫܳܐ ܕܺܝܕܰܥܘ ܕܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܪܶܗܛܶܗ ܡܳܪܶܗ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܬܩܰܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܗܰܦܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕܢܰܢ܆ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ܆ ܗܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܥܨܳܬܶܗ܆ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܢܗܶܐ ܠܰܢ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܥܒܰܕܢܳܝܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܰܦܢܰܝܢ܀

ܘܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܕܶܐܣܬܓܶܕ܆ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܒܝܰܠܕܶܗ܆ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܡܰܢܗܰܪ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܟܶܫ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܪܘ ܒܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܐܢܗܪܰܢ܀

ܙܰܕܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ܆ ܕܰܐܦܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܓܶܕܘ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܡܳܪܳܗ̇܆ ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܠܶܦܘ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܥܡܕܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ܀

ܚܠܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܣܰܟܠܬܳܐ܆ ܕܳܐܟܠܳܐ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܩܰܕܫܰܬ݂܆ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܛܰܡܐܳܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܽܘܪܶܗ ܡܙܰܓ ܒܰܢ܀

ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܥܰܘܪܰܬ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ܆ ܟܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕܘ܆ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܐܶܬܛܠܶܡ܆ ܣܓܺܝܕܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܘܟܰܢܫܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ ܠܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܣܬܓܶܕ܀

ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܓܶܕܢܰܢ܆ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܰܝܕܳܐ܆ ܕܒܰܥܝܳܕܰܢ ܢܨܽܘܕܰܢ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܢܰܓܕܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥ ܘܢܰܓܕܰܢ܀

ܝܺܕܰܥ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܰܟܶܝܢ܆ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܡܝܰܢ܆ ܒܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܦܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܣܟܢܰܢ܆ ܒܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܓܠܺܝܦܳܐ܆ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܥܒܰܕ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܪܰܟܟܶܗ܀

ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܠܰܦܘ ܘܰܐܬܩܶܢ܆ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܬܬܩܠܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܣܳܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܕܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܰܢܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܕܰܒܗܶܝܢ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܦܶܪܣܰܬ݂ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܬܚܰܦܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܟܰܚ ܢܚܽܘܪ܆ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܓܰܠܓܠܳܗ̇ ܠܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܩܰܦܠܳܗ̇ ܒܝܰܠܕܶܗ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ݂ ܠܒܰܛܢܳܐ܆ ܦܰܬܚܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܒܝܰܠܕܳܐ܆ ܕܰܪܫܳܗ̇ ܘܡܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܩܒܰܥ ܒܳܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܫܰܝܢܳܗ̇ ܕܰܐܘܪܚܳܟ܀

ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܩܰܠܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܒܺܝܠܳܐ ܫܰܦܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܗܶܬ݂ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܢܩܰܠܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܫܰܛ ܫܒܺܝ̈ܠܰܢ܀

ܡܰܣܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ܆ ܠܓܳܠܽܘܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܶܣܝܳܐ܆ ܓܠܰܦܘ ܥܰܝܢܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܰܥܘܰܪܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܰܦܬܰܚ܆ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܬܩܶܢ ܚܙܳܬܳܐ܀

ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܢܰܘ̈ܕܝܳܢ܆ ܠܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܚܰܘܳܐ ܐܶܡܗܶܝܢ܆ ܣܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܘܐܳܪܗܶܝܢ܆ ܗܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܗܶܝܢ܆ ܝܺܪܶܒ ܢܶܨܚܳܢܗܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܗܶܝܢ܀

ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܰܠܕܳܟ܆ ܕܰܩܢܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܕܰܢܦܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܪܗܽܘܢ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܫܶܦܠܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ܆ ܘܠܰܕܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܠܶܦ ܬܘܳܬܳܐ܀

ܣܶܓܕܬܶܗ ܒܰܕܪܰܬ܆ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܠܰܣܓܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܒܥܳܬ݂܆ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪܘ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܘܶܐܣܬܓܶܕ܀

ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܨܰܝܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܢܰܓܕܬܳܝܗܝ܆ ܕܰܒܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܡܶܢ ܚܳܫܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܠܓܽܘܣܩܡܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܪܗܶܛ ܠܽܐܘܪܝܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܪܚܶܡܬܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܣܳܓܕܰܬܝ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܳܟ܆ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫܬ݁ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ܆  ܟܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܥܶܛܪܳܗ̇܆ ܕܳܨܰܬܝ ܕܰܚܙܳܬܝ ܠܡܳܪܳܗ̇܆ ܚܠܳܦ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܪܒܽܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܝܰܠܕܳܟ ܕܶܐܣܬܓܶܕ܀

ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܡܽܘܪܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܚܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܡܶܫܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ [ܒܳܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܣܶܡܘ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܚܬܳܟ]܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܺܝܚܳܟ ܕܐܒܰܣܡܰܢ܀

ܣܓܶܕ ܠܳܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܣܬܓܶܕ܆ ܟܰܕ ܩܰܪܒܽܘܗܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܒܰܢܣܺܝܟܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕ܆ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܳܟ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܣܓܶܕ ܠܳܟ܆ ܐܰܘܕܺܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܬܒܰܥ ܣܶܓܕܬܶܗ܀

ܥܪܰܩ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܕܳܐܶܨ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ܆ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܕܒܰܚܘ ܠܶܗ܆ ܒܓܰܢ̈ܶܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܢܟܶܣܘ ܠܶܗ܆ [ܒܰܠܥܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܡܠܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܬܒܳܪܳܐ]܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܪܩܶܗ܀

ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܰܘܪܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܳܫܬܶܗ ܪܶܓܠܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܡܚܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܫܰܦܠܶܗ܀

ܦܳܗܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܆ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܛܥܶܝܢ܆ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܬܺܒܶܝܠ܆ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܝܗ̇ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܐܶܫܬܰܬܰܩܘ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ܆ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܟܪܶܙ܀

ܦܶܪܣܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܗ̇ ܠܨܰܝܕܳܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܨܰܪܺܝ܆ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܗ̇ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂܆ ܦܶܪܚܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܨܳܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܓܶܦܳܐ ܐܰܩܢܝܰܢ܀

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܰܥܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܚܰܝܒܰܢ܆ ܠܰܘ ܢܰܩܛܺܝܪܳܐ ܙܟܝܰܢ܆ ܒܺܝܫܳܐ ܒܫܶܕܠܳܐ ܫܰܥܒܕܰܢ܆ ܝܰܠܕܳܟ ܫܰܕܶܠ ܐܰܚܝܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܦܪܶܣ ܐܰܚܝܰܢ܀

ܩܰܒܶܠ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܣܬܓܶܕܝ̈܆ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܫܶܐܠ̈ܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܢܚܶܬ ܠܶܗ܆ ܠܰܒܫܶܗ ܠܥܰܒܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܚܰܪܰܪ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܒܪܺܝܬܶܗ܀

ܪܬܰܚܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܒܩܳܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܰܓܶܢ̈ܝ܆ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܫܬܠܰܚ܆ ܐܶܬܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܳܟ܆ ܟܰܕ ܡܛܰܝܬ݁ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܥܰܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܡܰܦܩܳܟ܆ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܶܓܕܬܳܟ܀

ܪܰܒܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܛܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܣܰܒܪܶܗ ܠܰܢ ܒܰܛܢܳܟ܆ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܝܰܠܕܳܟ܆ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܒܪܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܣܽܘܒܳܪܳܟ ܒܝܰܠܕܳܟ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܟ܆ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܣܰܒ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ܆ ܘܗܰܒ ܠܺܝ ܚܢܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܽܘܠܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ܆ ܩܦܰܣܬ݁ ܦܫܰܛܬ݁ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܘܺܝܪܶܒ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܗܘܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܶܠܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܟܰܕ ܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ܆ ܟܰܕ ܝܰܠܕܶܗ ܗܽܘ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܫܒܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܟܝܳܢܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܰܠܒܶܫ ܨܰܠܡܰܢ܀

ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܳܪܝ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܚܶܒܠܰܬ݂ ܝܺܠܶܕܬܶܗ܆ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ܆ ܝܶܠܶܕܬܳܟ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘܠܶܕܬܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܟܽܠܶܗ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܝܰܠܕܳܐ܆ ܕܬܰܘܠܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ܆ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܰܘܠܶܕ ܟܽܠ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܛܰܠܺܝ ܘܰܠܟܽܠ ܛܰܠܺܝ܀

ܕܰܓܪܰܣ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܣܓܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܰܢ܆ ܣܰܒܪܶܗ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܳܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܣܓܺܝ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܟ ܠܰܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ܀

ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ܆ ܕܰܪܓܺܝܓ ܘܰܪܚܺܝܡ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܚܙܰܝܢܳܗ̇ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ܆ ܘܚܰܒܶܒܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢܳܗ̇܆ ܒܝܰܘܡܳܟ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܟܶܐܡܰܬ݂ ܥܽܘܠܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܒܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܗܳܐ ܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܶܗ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܨܰܒܶܬ݂ ܝܰܘܡܳܟ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܰܘܡܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܰܐܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܪ̈ܳܦܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܢܚܶܬܘ ܨܶܐܕܰܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܬܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܪܺܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܗܰܘ ܕܳܪܳܐ ܚܰܕܺܝ ܝܰܠܕܳܟ܆ ܘܰܠܕܳܪܰܢ ܚܰܕܺܝ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܥܰܦ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܕܗܰܘ ܕܳܪܳܐ܆ ܕܰܚܙܰܘ ܝܰܠܕܳܟ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܟ܆ ܙܥܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܟ ܚܳܙܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܐܽܘܟ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ܆ ܒܪܺܝܟ ܛܽܘܒܳܟ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܰܢ܀

ܕܳܨܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ܆ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܩܶܪܝܳܢܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ܆ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܘ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܘܺܝܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܪܗܶܛܘ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܒܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܐܕܺܝܠ ܟܽܠܳܐ܀

ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܬܗܰܪܬܰܢܝ܆ ܕܣܶܦܩܰܬ݂ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܥܰܦܶܩܬܳܟ܆ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܪ̈ܝܳܢ܆ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܶܟܢ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܕܰܢܟܰܣ̈ܝܳܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ܆ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܠܳܟ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܫܪܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܢܟܶܢܦܶܗ܀

ܟܪܶܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܺܝܛܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܠܒܶܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܒܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܒܪܶܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܠܝ̈ܩܶܐ܆ ܠܒܶܫ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܒܡܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝܘ ܒܗܽܘܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܰܡ ܡܽܘܟܳܟܰܘ̈ܗܝ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܩܶܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܫܶܗ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ܆ ܕܰܫܠܰܚ ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܬܦܰܪܰܣ ܕܢܰܠܒܶܫ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܪܶܟ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܠܳܦ ܡܶܫܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܗܘܳܐ ܥܡܺܝܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܶܗ܆ ܘܰܚܢܺܝܛܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܶܗ܆ ܩܳܡ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܒܫܶܗ ܘܰܣܠܶܩ܀

ܟܰܕ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܒܝܰܠܕܳܟ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܐܰܘܠܶܕܬܳܢܝ܆ ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܡܺܝܕܳܐ܆ ܣܰܚܘܳܟ ܢܰܣܚܝܰܢ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܢܺܝܛܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܢܶܬܬܰܓܰܪ܆ ܐܰܘܕܶܐ ܠܟܽܠܳܟ ܒܰܡܠܶܐ ܟܽܠ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ܀

 

 

ܟܕ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܘܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ܀

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܩܛܺܝܠܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆  ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܬܳܓܳܐ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܝܰܒܶܠܘ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܓܽܘܥܠܳܢ̈ܶܐ܆ [ܦܣܰܩܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ]܆ ܒܚܰܕ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܘܶܐܬܬܰܚܰܡܘ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܝܗܰܡ̈ܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܒܶܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܢܶܫܪܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܫܩܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܢܶܣܰܒ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ܆ ܚܶܕܝܰܬ ܒܑܶ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ݂܆ [ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܦܽܘܪܥܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗ̇܆ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܩܶܛܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܥܶܡܠܰܬ݂ ܦܶܪܥܰܬ݂܆ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ܆ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܢܚܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܆ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܚܳܙܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܗܰܘ ܩܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܣܶܦ ܠܰܢ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܘܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܕܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ  ܕܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܛܥܺܝܢܰܝ̈ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܰܐܟܪܶܙ ܬܳܓܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܦܝ ܘܛܰܫܺܝ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ݁ܢ܆ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܳܦ ܢܳܛܽܘܪܳܐ܆ ܢܛܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܐܟܪܶܙ ܬܳܓܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܟܶܡ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܀

ܚܳܪ ܗܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܫܳܐܶܠܘ ܕܰܐܝܟܰܘ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܶܒܶܗ ܕܰܟܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܰܘܢܳܐ ܫܶܐܠ ܠܶܗ ܕܰܦܨܺܝܚܳܐ܆ ܥܰܡ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ܆ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܀

ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܰܚܠܰܛܘ ܥܰܡܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܆ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܚܰܦܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܽܘܒܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܰܝܟ ܣܓܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ܆ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܠܺܝܘ܆ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܢܶܒܥܽܘܢܶܗ܆ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܚܕܺܝܘ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܛܫܳܐ ܛܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܕܺܝܘ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܟܠܳܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܘܰܩܪܳܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܣܚܰܦ ܓܰܒܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܓܰܒܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܨܰܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܀

ܛܰܡܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܗܡܺܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܠܳܬܶܗ ܕܰܣܒܰܪ܆ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܦܳܢܶܝܢ ܨܶܐܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܰܕ ܡܰܘܪܶܟ ܫܕܳܐ ܕܰܢܨܽܘܕ܆ ܠܰܣܓܺܝܕܳܐ ܘܰܠܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܦܠܰܛܘ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܦܪܰܚܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܛܪܽܘܢܳܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ܀

ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܕܰܡܟܺܝܢ܆ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ܆ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܫܶܢܬܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܕܢܰܚ ܚܶܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕܘ܆ ܕܢܶܟܠܶܗ ܘܣܰܝܦܶܗ ܡܰܒܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܶܟܠܳܐ ܠܓܰܒܺܪ̈ܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܠܳܛܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܺܝܪܳܐ ܠܕܰܡ̈ܟܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܥܪܰܡ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܀

ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܳܐܦܠܳܐ܆ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܚܝܰܘ ܒܰܚܕܳܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܕܰܥܘܺܝܪ ܣܽܘܟܳܠܶܗ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܒܰܕܰܪܬܶܗ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܳܛܝܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ܀

ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܕܢܶܓܠܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܦܪܰܫܘ ܥܰܠ ܙܰܒܢܶܗ܆ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܥܰܠ ܙܰܒܢܶܗ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܕܰܥܘ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܦܪܰܫܘ ܕܰܐܝܢܰܘ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܪܗܶܛ ܚܰܘܺܝ ܕܰܐܝܢܰܘ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܪܓܰܡ܀

ܛܠܰܡܘ ܫܺܝܦܽܘܪܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܝܰܒܶܒ܆ ܫܰܠܺܝܘ ܟܶܢܳܪ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܥܰܠ ܟܽܘܡܪܽܘܬܶܗ ܙܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܫܰܬܶܩܘ܆ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܙܶܡܪܰܬ݂ ܬܽܘܒ܆ ܬܚܶܝܬ ܫܶܬܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܫܽܘܗܝ܆ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܩܥܺܝ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܳܐ܀

ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܩܠܺܝܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܰܫܠܺܝܘ ܒܺܝܗܽܘܕ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆ ܝܰܒܶܒ ܩܳܠܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܗܳܢܽܘܢ܆ ܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܘܶܐܬܰܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܘ ܫܳܡܥܺܝܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܳܠܰܢ ܫܰܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܰܛܠܰܡ ܥܰܡܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܢܦܰܩ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܨܶܝܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝ܆ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܶܣܦܰܩ܆ ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܥܽܘܒܳܐ ܗܽܘ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܘܰܚ ܘܶܐܚܰܕ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܪܺܝ ܠܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ܀

ܚܨܰܕܘ ܩܰܛܽܘ̈ܠܶܐ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܢܺܐܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܪܰܓܝܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܥܶܪܩܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܟܰܦܳܐ ܒܰܚܨܳܕܳܐ܆ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܥܩܰܪ ܟܰܕ ܝܰܠܽܘܕ܆ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܥܨܳܪܳܐ܆ ܕܢܰܚܶܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܥ̣ܰܠܘ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܕܰܡܠܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܐܰܬ݂ܰܪܘ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ܆ ܣܡܰܕܪ̈ܶܐ ܘܦܶܪܥܳܐ ܚܰܒܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܶܒܘ܆ ܕܳܠܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܒܰܟܪܰܬ݂ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܩܰܒܶܠ ܠܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ܀

ܕܰܫܬܶܩܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ܆ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܒܰܛܢܳܢܳܐ܆ ܩܥܰܘ ܘܫܒܰܚܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܩܰܠܶܣܘ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܡܰܣܠܳܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܐܶܬܪ̈ܰܓܺܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܰܩܢܰܝ̈ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܩܥܰܝ̈ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܐܩܥܺܝ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ܀

ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ܆ ܕܢܶܒܗܰܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܘܰܚܬܺܝܪ܆ ܕܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܦܰܟ ܘܺܝܠܶܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ܆ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܕܶܩ܆ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܛܶܢ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܬܶܩܪܽܘܒ ܒܳܥܽܘܬܝ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܐܳܦ ܣܢܺܝܩܽܘܬܝ ܨܶܝܕ ܓܰܙܳܟ܆ ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܕܠܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܣܓܺܝܬ݁ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܬܰܘܣܶܦ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܶܢ ܛܳܠܡܰܬ݁ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܘܰܐܝܟ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܀

Ja addit inter 4et11:

ܠܳܐ ܪܳܫܶܓ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܗܽܘ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܰܢ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ܆ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܣܰܟܠܳܐ [ܒـ]ܣܳܦܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܠܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ܆ ܩܽܘܛܪܳܓܶܗ ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܣܳܗܶܕ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܰܢ܀

Ja addit post str. 14has tres strophas:

 ܙܰܘܓܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܰܣܪܰ[ܚܘ]܆ ܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܚܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܪܙܳܢܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܫܰܡܫܶܗ [ܩܳܠܳܐ] ܘܙܰܠܺܝܩܳܐ܆ ܐܰܟܪܶܙ ܕܶܢܚܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܐܳܦ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ [ܒܽܘܟܪܳܐ] ܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ܀

[ܚܳܪ ܒܶܗ] ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܩܥܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ [ܐܶܡܪܶܗ] ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܫܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ [ܐܶܡܪܳܐ] ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܩܳܢܶܛ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܢܶܣܥܽܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܐܳܦ ܙܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ܀

ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܗܘܳܐ܆ ܘܦܳܫܶܛ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܐܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܰܛܥܶܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܢܰܛܪܶܗ ܠܶܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ܆ ܕܰܠܝܰܘܡܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܠܩܶܛܠܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܬܶܬܚܰܣܶܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܪܰܩ ܒܶܗ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

 

ܟܗ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܦܪܰܬ݂

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܪܶܥܶܡ ܒܶܟܝ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܕܥܺܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܨܗܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ܆ ܘܰܨܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܕܶܐܬܦܰܬܰܚܘ ܠܳܐ ܡܠܰܘ܆ ܘܰܠܕܳܪ̈ܳܬܶܟܝ ܕܶܐܬܦܫܶܛܝ̈ ܘܠܳܐ ܣܦܰܩ̈ܝ܆ ܒܓܰܘܶܟܝ ܪܳܥܡܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܳܐ ܩܥܰܘ܆ ܘܫܰܬܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܰܟ̈ܝ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ܆ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܠܺܠܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܳܡܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܛܶܠܡܰܬ܆ ܛܽܘܒ ܠܩܳܠܰܟ̈ܝ ܕܶܐܙܕܪܶܥܘ ܘܶܐܬܚܨܶܕܘ܆ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܚܡܶܠܘ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ܆ ܦܽܘܡܶܟܝ ܦܺܝܪܡܳܐ܆ ܘܩܳܠܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܥܳܛܪܺܝܢ ܒܥܰܕܥܺܕܰܝ̈ܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܺܝܢ܆ ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܐܳܬܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܕ ܙܒܰܢ ܒܶܝܬ ܢܳܟܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܛܽܘܒ ܠܕܰܝܪܶܟܝ ܕܶܐܬܪܟܶܢ ܘܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ܆ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܣܬܓܶܕ ܒܕܳܫ̈ܢܶܐ܆ ܕܰܗܒܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܥܰܕܥܺܕܰܝ̈ܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܨܶܐܕܰܝܟܝ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡܢܰܟܶܣ ܥܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܩܛܰܠ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܶܓܡܳܐ܆ ܕܰܢܡܺܝܠ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܚܶܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܕܶܐܬܚܣܶܡܘ ܘܶܐܣܬܓܶܕܘ܆ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܣܶܓܕܬܶܟܝ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܕܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟܝ܆ ܢܶܬܬܕܺܝܫ ܒܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܕܳܐܶܨ ܒܶܟܝ܆ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܬܶܒܛܰܢ ܬܺܠܰܕ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܥܺܐܕܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܐܶܬܡܙܰܓܘ ܘܚܰܕ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܠ ܥܰܡܶܟܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܕܡܰܙܓܶܟܝ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܡܺܝܟܳܐ ܕܰܩܥܳܐ܆ ܕܪܳܥܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܢܳܣܶܒ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܘܢܰܪܥܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܥܶܪ̈ܒܰܝܟܝ ܕܶܐܬܪܫܶܡܘ ܒܪܽܘܫܡܶܗ܆ ܘܠܰܢܩܰܘܳܬܶܟܝ̈ ܕܶܐܬܢܛܰܪ̈ܝ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ܆ ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܶܟܝ܆ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ܆ ܒܕܰܩ ܕܡܶܬܩܛܶܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ܆ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܬܶܚܪܰܒ܆ ܘܳܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܘܠܳܐ ܦܢܳܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܘ܆ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܫܬܶܐܠܘ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܒܳܣܡܺܝܢ ܚܠܽ݀ܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܟܶܢܳܪܶܗ܆ ܗܳܐ ܙܳܡܰܪ ܒܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܪܽܘܚܳܐ ܙܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܝܰܠܶܕܬܳܟ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܛܽܘܒ ܠܶܐܕܢܰܝܟ̈ܝ ܕܶܐܬܡܪ̈ܶܩܝ ܢܶܫܡ̈ܥܳܢ܆ ܠܝܰܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܘܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܪܕܺܝ܆ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܟܡܪܰܬ܆ ܐܰܦܨܚܺܝܘܗܝ ܕܰܐܦܨܰܚ ܠܶܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܕܥܺܕܺܝ̈ܢ܆ ܦܪܰܚܘ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܫܟܶܢܘ ܨܶܐܕܰܝܟܝ܆ ܒܓܰܘܶܟܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܡܠܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕ܆ ܛܽܘܒ ܠܣܳܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܶܐܬܦܪܶܣܘ ܒܗܰܝ̈ܟܠܰܝܟܝ܆ ܘܰܠܥܰܕܥܺܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܬܦܨܰܚܘ ܒܢܰܘܣܰܝ̈ܟܝ܆ ܨܶܗܝܽܘܢ ܨܰܕܝܳܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܪܳܥܡܺܝܢ ܒܥܰܕܥܺܕܰܝ̈ܟܝ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ܆ ܕܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܰܠܡܳܐ܆ ܒܥܶܣܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܬܠܶܝܢ ܟܽܠ ܡܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܓܰܡܪܽܘܟܝ ܥܶܣܪܳܐ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܝ ܕܶܐܬܓܕܶܠܘ ܒܟܽܠܗܽܘܢ܆ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܦܰܬܰܟܘ ܒܟܽܠ ܟܠܺܝܠ܆ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܛܽܘܒ ܡܟܰܠܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܥܠܰܝ ܫܕܺܝ ܛܽܘܒܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܳܪܶܐ ܬܳܓ̈ܶܐ܆ ܡܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܒܪܶܟܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗܽܘ܆ ܘܡܶܬܚܳܐ ܕܙܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܆ ܛܽܘܒ ܠܥܰܝܢܰܟܝ̈ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܰܩܒܠܺܝܘܗܝ܆ ܠܶܟܝ ܐܰܫܘܺܝ ܬܶܚܙܺܝܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܕܢܰܚ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܩܰܠܬܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܟܰܪ̈ܟܶܐ ܛܰܢܘ ܒܶܟܝ܆ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܕܒܶܟܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܛܰܢ̈ܝ ܒܳܗ̇܆ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܛܽܘܒ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܐܫܘܝܳܗ̇ ܠܰܡܥܡܪܶܗ܆ ܛܠܺܝܬܳܐ ܣܢܺܝܩܬܳܐ ܘܰܩܪܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܒܶܟܝ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܰܐܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܕܢܶܬܕܪܶܟ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܠܙܰܒܢ̈ܶܐ ܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܛܽܘܒ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܟܝ ܕܒܰܟܰܪ̈ܝ ܘܒܶܟܝ ܦܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܕܳܨ ܒܶܟܝ܆ ܕܒܽܐܘܪܝܶܟܝ ܙܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܦܪܶܣ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܘܶܐܣܬܓܶܕ ܒܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܀

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܟܶܝ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܡܶܟܝ܆ ܪܰܒ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܟܝ܆ ܡܨܶܝܬ ܟܺܝܬ ܕܬܺܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ܆ ܛܽܘܒ ܠܦܽܘܡܶܟܝ ܕܰܐܘܕܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܗܡܰܣ܆ ܘܰܠܠܶܫܳܢܶܟܝ ܕܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܨܳܐ܆ ܕܶܐܡܶܗ ܦܗܳܬ݂ ܒܶܗ ܟܰܕ ܛܳܒ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܀

ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܳܟܶܡ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܩܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܬܩܽܘܡ܆ ܥܰܠ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫܪܶܝܢ ܒܶܗ܆ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܰܣܩܶܗ܆ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܰܒܨܳܬܰܢ ܚܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܢܽܘܪܳܐ ܥܽܘܩܳܒܰܢ܀

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܠܰܐܒܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܦ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܛܽܘܒ ܠܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ̈ܝ ܕܩܰܪ̈ܳܒܳܝܗܝ܆ ܘܰܠܣܰܝ̈ܒܳܬܶܗ ܕܶܐܬܥܡܰܠܝ ܕܚܰܒ̈ܒܳܝܗܝ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܣܶܘܚܰܬ݂ ܠܡܰܥܠܶܗ܆ ܘܕܶܐܙܕܩܶܦ ܨܰܪܰܬ݂ ܢܶܦܩܰܬ݂܀

ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ܆ ܐܰܝܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܡܰܫܟܢܶܟܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܟܝ ܫܪܳܐ܆ ܕܰܝܪܶܟܝ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܳܡܝܰܬܝ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

 

 

 

ܟܘܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗܺܝ ܗܺܝ ܛܥܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܣܳܟܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ܆ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܛܥܺܝܢ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܝܽܘܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܓܰܙ̈ܶܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܥܽܘ̈ܠܶܐ ܢܟܺܝܣܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܒܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܢܗܰܪ ܟܽܠ܆ ܦܨܺܝܚ ܗܽܘ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܐܶܣܛܽܘܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܪܳܕܶܦ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܣܰܕܩܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܺܝܣ܆ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܥ̣ܰܠ ܣܰܕܩܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܥܰܠ ܠܶܒܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܶܩܳܪܳܐ܆ ܕܰܐܦܪܰܠ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܝܰܘܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܰܢܨܺܝܒ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܶܪܫܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܳܐܦ ܦܺܐܪܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܕܰܒܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܩܳܠܶܗ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܪܩܺܝܥܳܐ ܦܩܰܕ ܘܳܗܘܳܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܦܪܰܫ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܟܢܰܫ ܕܰܠܬܰܚܬ܆ ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܦܪܰܫ ܘܰܢܚܶܬ ܨܶܝܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܩܰܕ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܪܰܥ ܘܰܐܫܩܺܝ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܢܶܦܬܽܘܟ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ܆ ܘܢܰܘܫܶܛ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ܆ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܥܺܝ܆ ܦܰܩ̈ܚܳܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ܆ ܡܰܒܽܘܥ ܟܽܠ܆ ܗܰܒܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܫܘܰܚ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܕܰܢܨܰܒܶܬ݂ ܘܰܢܟܰܠܶܠ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣܓܶܕܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܘܶܐܬܥܰܘܰܪܘ ܘܶܐܣܬܡܺܝܘ܆ ܢܚܶܬ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܠܰܢ܆ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܦܰܬܰܚܘ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܗܽܘܢ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܢܟܶܠ ܐܰܛܥܝܳܗ̇ ܠܶܐܡܰܢ܆ ܫܒܰܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܠܶܒܳܐ܆ ܕܒܰܫܒܰܪܬܳܐ ܒܰܙܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܟܽܘܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܙܺܐܦܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ [ܕܢܰܚ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܚܰܟܺܡܝܳܐ] ܕܪܰܨܶܗ ܠܰܨܢܺܝܥܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܣܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܘܰܐܘܫܰܛ ܠܶܗ܆ ܣܰܡܳܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܳܬܐ܆ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܦܪܶܣ ܠܬܰܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܘܰܚܝܳܐ ܒܶܗ܆ ܒܳܠܽܘܥܳܐ ܕܰܐܟܠܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܢܩܰܕܶܫ ܠܰܩܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܠܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܶܫ܆ ܕܰܢܢܺܝܚ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܠܳܐܶܐ܆ ܝܺܨܶܦ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܺܝܨܶܦ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܕܰܢܚܰܪܰܪ܆ ܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ [ܕܥܰܒܕܶܗ] ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܬܒܰܪ ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܦܩܰܕ܆ ܠܗܰܘ ܒܶܪ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܢܶܓܙܽܘܪ ܒܛܰܪܳܢܳܐ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܓܙܺܝܪ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܠܶܒܶܗ ܚܢܰܦ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܙܰܪ ܟܽܠ܆ ܟܰܕ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ܆ ܫܰܟܰܪܬܶܗ ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ܆ ܢܫܰܒܰܚ ܒܡܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܝܽܘܕ ܓܶܝܪ ܐܳܬܽܘܬܶܗ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܥܳܣܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܠܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܠܥܶܣܪܳܐ ܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܦܶܟ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܰܢܫܰܪܶܐ܆ ܐܳܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܰܗܦܰܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܶܗ܆ ܕܰܟܝܳܗ̇ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ܆ ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܢܩܰܪܶܒ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܫܬܠܶܡ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܒܬܰܕܟܺܝܬܶܗ ܘܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܦܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܒܰܚܬܶܗ܆ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܣܠܶܩ ܫܰܕܰܪ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

 

 

 

ܟܙ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܬܰܢܺܝ܀

ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܝܰܠܕܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܝܽܘܕ ܣܺܝܡܳܐ ܒܪܶܝܫܶܗ ܕܰܫܡܳܟ܆ ܒܥܶܣܪܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒܢܶܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܒܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܥܰܠܬ݁ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܐ̱ܪܳܙ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܳܟ܀

ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܫܰܠܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ [ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܥܠܰܬ݁ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܕܶܫܬܳܐ ܓܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܶܫܬܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܠܶܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܚܰܕܺܝ ܝܰܠܕܳܟ܀

ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱ܘ]܆ ܘܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܣܳܟܳܐ ܕܣܳܟ̈ܶܐ܆ ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܒܶܫܬܳܐ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ [ܘܪܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ] ܚܰܕܺܝ ܝܰܠܕܶܗ܀

ܫܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܢܗܶܐ ܠܳܟ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܡܳܟ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ܆ ܫܡܳܟ ܗܽܘ ܚܰܝܶܠ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܒܳܐ ܢܗܶܐ ܠܳܟ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܪܺܝܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܠܰܫܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܝܰܗܒ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܆ ܗܳܐ ܬܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܚܰܝܠܶܗ ܬܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ܆ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܟܶܢܦܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܪܺܝܫ ܐܶܬܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܓܽܘܫܡܳܗ̇܀

ܡܰܪܝܰܡ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝܠܶܗ ܠܡܶܛܥܰܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܳܐܦܠܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܝܰܗܒ̈ܝ܆ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܶܗ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢ ܨܰܒܶܬ݂ ܐܳܦ ܒܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܥܡܶܕ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܝܽܘܕ ܗܽܘ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܫܶܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܐܶܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܐܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ܆ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܡܙܰܓ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܙܰܓ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ܀

ܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܟܽܠ ܡܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ܆ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܗ̇ ܬܠܶܝܢ ܚܽܘܫܒܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܗܳܐ ܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ܆ ܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ܀

ܪܰܒ ܡܶܢܟܽܠ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܠܘܳܬ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܪܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀

ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܰܪܶܓ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ܆ ܦܪܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܽܘܡܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܰܟܪܶܙ܆ ܒܣܰܬܘܳܐ ܠܫܶܦܠܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܟ ܢܳܚܶܬ܆ ܠܪܰܘܡܳܐ ܒܩܰܝܛܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܟ ܣܳܠܶܩ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟ܀

ܘܳܐܦ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܒܰܛܢܳܟ ܪܰܒܽܘܠܺܝ܆ ܘܰܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܟ܆ ܐ̱ܪܳܙ ܒܰܛܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܟܽܘܢ܆ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܘܰܓܠܶܝܢ܆ ܠܰܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ܀

ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܛܢܶܗ܆ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܕܰܣܥܳܐ ܒܶܗ ܚܫܽܘܟܳܐ܆ ܒܰܛܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܕܡܰܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ܀

ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܡܳܐ܆ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆ ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܰܠܕܳܟ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܕܰܓܠܶܐ ܘܰܛܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ܀

ܡܰܘܠܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܚܰܕ ܬܰܚܬܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܽܘܟܪܳܝ܆ ܘܚܰܕ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܚܝܳܢ ܟܽܠܶܗ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܟܳܐܶܢ܆ ܕܒܶܗ ܡܰܥܕܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܰܒܠܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܐܥܕܺܝܬܰܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܠܽܘܥܰܢ܀

ܠܒܰܛܢܳܟ ܨܳܐܰܪ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܩܥܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܒܺܝܫ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܚܶܫܟܳܐ܀

 

 

ܟܚ ܒܰܪ ܩܳܠܶܗ

ܡܛـ[ܠܳܐ] ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܒܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܐ[ܢ ܒܶܗ] ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ܆ ܡܰـ[ܪܝܰܡ] ܕܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܦܢܶܐ ܥܰܠ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ ܠܶܟܝ ܐܰܘܪܶܒ ܘܩܰܕܫܶܟܝ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܳܪܶܟܝ ܘܨܰܒܬܶܟܝ܆ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܚ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܥܨܶܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܟܝ܀

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ.

Stropha 2 = ⅩⅩⅤ, 17.

 

ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܣܰܝܒܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܕܛܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܓܶܦܶܝ̈ܗ̇ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܐܳܦ ܩܰܠܺܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐ ܡܬܰܚܬܝܳܐ ܗܝ܆ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܟܦܳܐ܆ ܓܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ̈ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܗܝ܆ ܕܰܡܥܰܛܦܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܠܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝ [ܣܶܬܪܳܐ]܆ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܟܽܘܢ ܡܰܠܝܰܬ݂ [ܫܽܘܒܚܳܐ]܆ ܛܶܠ̈ܳܠܶܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܳܐ [ܘܪܶܓܬܳܐ]܆ ܒܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ [ܕܦܳـ]ܪܩܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܟܽܠܶܟܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬܝ܆ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܀

ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܛܢܳܐ ܡܰܟܶܣ܆ ܘܕܰܐܢ̱ܬܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܩܳܥܶܝܢ܆ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܓܽܘܫܡܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ܆ ܬܶܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܚܳܩܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܟܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܒܰܛܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܙܰܘܥܶܗ܆ ܪܶܓܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܐ [ܗܳܝ] ܕܰܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܒܰܛܢܶܟܝ ܡܨܰܠܠܳܐ ܟܳܦܰܪ ܫܰܩܠܳܗ̇܆ ܪܶܓܰܬ݂ ܙܰܘܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܝ܆ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܣܰܟ ܡܠܶܝܟܝ܆ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܠܠܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܟܝ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܐ ܛܶܒܳܗ̇܆ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܕܒܰܛܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܛܒܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܶܟܝ܆ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܝܺܠܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܶܐܡܰܬ݂ ܒܶܟܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܟܽܠܶܗ ܡܕܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܝ܆ ܙܺܝܘܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܦܪܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܶܟܝ ܡܫܺ݀ܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ܠܒܽܘܫܳܐ ܙܩܰܪܬܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܦܫܰܛ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܟܝ܀

ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܟܡܳܐ ܛܥܳܬ݂ ܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܶܩܛܰܬ݂܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܟܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܠܡܶܪܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܠܰܩܛܳܐ܆ ܐܳܦ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܣܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇܆ ܟܳܣܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܘܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܙܰܓܘ܆ ܡܶܪܬܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ܀

ܠܶܟ ܛܽܘܒ ܥܺܕܬܳܐ ܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܦܰܩ̈ܚܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ ܚܰܕ ܡܶܨܪܳܝܳܐ܆ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܰܘ ܥܶܒܪܳܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܠܰܩܛܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢ ܡܟܰܢܫܳܐ܆ ܠܶܟܝ ܛܽܘܒ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܗܰܝܟܠܶܟܝ܆ ܟܰܢܶܫܬܶܝܗ̇ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܨܳܪܬܶܗ ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ܆ ܕܫܶܒܩܰܬ݂ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܗ̇܆ ܦܶܪܚܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܪܺܝܚܳܐ܆ ܕܦܰܩܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ܆ ܘܶܐܬܳܬ݂ ܘܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܢܫܰܬ݂܆ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܚܕܳܬܳܗ̇ ܘܰܐܘܒܠܰܬ݂܆ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܐܶܫܰܕܬܳܗ̇ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܗܶܛܘ ܟܰܢܫܽܘܗ̇܀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܐ ܬܽܘܒ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ [ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ] ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

ܥܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܕܢܚܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

 

 

 

ܚܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܽܘܪܰܬ݂܆ ܕܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܪܰܛܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܶܐܬܪܰܥܰܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܗܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܬܳܐ܆ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܡܳܪܶܗ ܕܢܳܚܶܬ܆ ܥܳܒܶܕ܆ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܥܢܳܢܳܐ ܐܰܓܢܰܬ݂܆ ܘܰܟܠܳܬ݂ ܚܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܨܳܪܰܬ݂܆ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܡܰܓܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܡܗܰܦܟܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܒܝܰܡܳܐ ܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܘܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܣܳܚܶܝܬܽܘܢ܆ ܥܰܡܳܐ ܥܒܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܡܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܫܩܰܠܘ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܩܳܠܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ܆ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ܆ ܘܢܶܡܟܽܘܪ ܟܰܠܬܳܐ܆ ܥܰܕ ܐܳܬܶܐ ܗܰܘ܆ ܕܰܬܬܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܣܒܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܙܰܩܬܶܗ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܦܳܗܶܐ܆ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܘܡܰܟܪܶܙ܆ ܕܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܛܰܝܶܒܘ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܕܢܶܥܽܘܠ ܢܶܫܪܶܐ܆ ܒܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ܆ ܘܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢܝ܆ ܩܳܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܫܪܳܓܳܐ ܐܶܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܣܳܠܶܩ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܩܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܬܽܘܒܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܟܽܘܢ܆ ܩܰܪܶܒܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ܆ ܡܦܰܪܶܫ ܚܶܛ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ܀

 

 

 

 

 

 

  ܓ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܐ ܪܳܫܶܡ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܒܡܰܪܥܺܝܬܶܗ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ܆ ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܠܝܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܡܳܫܰܚ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܫܰܚ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܡܳܐ ܥܶܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܕܰܪ̈ܓܰܥܟܽܘܢ܆ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܡܶܫܚܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܰܝܟ ܐܰܡܬܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܠܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܡܳܫܶܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܪܳܫܶܡ ܡܳܫܰܚ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܳܫܶܡ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܶܫܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܪܰܥܝܰܬ݂ ܠܡܳܪܶܗ ܚܰܘܒܳܗ̇܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܓܙܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܽܘܫܡܟܽܘܢ܆ ܕܬܶܬܦܰܪܫܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܀

ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܰܪܫܶܗ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ܆ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪܰܫ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܦܪܰܫ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܛܥܶܢ ܢܶܥܡܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬܪܶܗ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܦܪܺܝܫ ܘܺܝܕܺܝܥ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܐܶܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܶܫ܆ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܐܺܠܺܝܳܐ܆ ܛܥܽܘܡܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܩܰܪܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܫܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܩܰܪܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܒܥܳܢ̈ܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ܀

ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܕܚܶܠܘ܆ ܡܶܢ ܚܽܘܛܪܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܪܳܫܶܡ ܥܳܒܶܕ܆ ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܥܳܪ̈ܩܰܝ ܡܶܢ ܚܽܘܛܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܶܬܓܰܘܳܣܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܡܰܢܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ܆ ܛܥܺܝܢ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܣܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܟܶܘܺܝܠܳܐ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܘܰܚܬܽܘܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܕܺܝܘ ܒܶܗ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܡܶܫܚܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܢܣܰܟ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܟܰܕ ܪܘܫܶܡ ܠܳܗ̇܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܡܰܥܣܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܗܳܐ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܢܰܘܣܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܡܽܘܫܳܐ ܕܰܪܫܰܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܚ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝܳܐ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܛܪܰܬ݂ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܶܗ ܕܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܓܰܡܪܰܬ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܕܰܟܝܰܬ݂ ܩܰܕܫܰܬ݂ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܡܳܐ ܗܘܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܪܶܣܣܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܪܳܣܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܡܳܙܓܳܐ ܠܶܗ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܙܳܠܚܳܐ ܠܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܚܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܪܶܒܘ܆ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܢܨܰܚܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܩܰܕܶܫܬܽܘܢ܀

ܡܫܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܚܽܘܛܪܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܐ܆ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܫܡܟܽܘܢ܆ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܝܺܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܐܪܺܝܚܰܬ݂܆ ܒܠܶܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܒܰܣܶܡ ܠܳܗ̇܆ ܪܺܝܚ ܠܶܒܶܗ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚ ܡܶܫܚܶܗ܆ ܫܪܳܬ݂ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܙܶܡܪܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܡܫܺܝܚܽܘܬܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܙܳܚܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܕܰܒܟܽܘܢ ܢܶܫܪܽܘܢ܀

ܡܫܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܰܚܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚ ܡܶܫܚܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢ ܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܪܺܝܚ ܠܶܒܶܗ܆ ܛܪܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܥܶܪܩܰܬ݂܆ ܡܫܺܝܚܽܘܬܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܦܺܝܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܢܰܘܣܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܳܨܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܓܢܽܘܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܳܗ̇܀

ܡܳܐ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܒܰܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܬܽܘܢ܆ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܒܾܰܙܳܪܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܓܰܪܒܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ܆ ܘܰܦܢܳܐ ܬܽܘܒ  ܘܰܪܚܶܡ ܓܰܪܒܶܗ܆ ܫܠܰܚܬܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܫܽܘܒܩܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܠܰܝܬ ܕܠܳܒܶܫ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܫܠܰܚ܆ ܢܦܰܠ ܘܰܛܒܰܥ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܠܶܐ܆ ܒܳܩ ܘܰܒܠܺܝ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܫܽܘܚܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ܆ ܕܡܶܫܚܶܗ ܡܫܰܚܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܩܳܢܶܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܦܠܰܛ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܙܕܰܗܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܬܪܶܝܢ ܬܽܘܩܳܢܺܝܢ܀

ܡܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܦܰܠܛܶܗ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܦܢܳܝܟܽܘܢ ܝܰܥܢܳܐ ܕܰܥܨܳܝܗܝ܆ ܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܥܨܳܐ ܠܢܽܘܢܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܢܳܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܰܠܥܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܒܠܰܥܟܽܘܢ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܦܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܝܰܘܢܳܢ ܐܶܬܕܰܡܰܘ܀

ܕܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܕܡܳܪܰܢ ܡܰܪܝܰܡ ܢܶܣܟܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂܆ ܦܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܦܳܚ ܠܶܗ ܘܰܥܛܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܒܰܣܶܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܪܺܝܚܶܗ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܶܐ ܒܽܘܣܳܡܶܗ܀

ܕܳܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܐܰܣܓܺܝ ܠܗܽܘܢ ܪܶܥܝܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܫܘܰܝܬܽܘܢ܆ ܗܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܶܥܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܪܘܺܝ ܥܰܠܡܳܐ ܒܚܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ܆ ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܫܶܩܝܳܐ܆ ܒܚܰܡܪܶܗ ܕܰܚܬܢ̈ܶܐ ܐܶܙܕܰܘܰܓܘ܆ [ܒܡܶܫܚܶܗ ܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ܆ ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ] ܡܶܫܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

ܕܳܠܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܬܶܣܰܒ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܫܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܪܰܕܦܳܗ̇ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܒܝܺܫܳܐ ܒܢܺܝܫܳܟ ܐܶܣܬܰܪܰܕ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܳܐܬ݂ܳܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ܆ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܬܰܘ ܣܰܒܘ ܪܽܘܫܡܟܽܘܢ܆ ܕܪܳܕܽܘܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܳܐܟܽܘܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܘ ܣܰܒܘ ܪܽܘܫܡܟܽܘܢ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܪܽܘܫܡܟܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܦܰܪܙܠܳܐ ܓܳܙܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܟܰܦܽܘܪ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܗܳܔܳܪ܆ ܐܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܫܡ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܥܪ̈ܳܕܶܐ܀

ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܛܶܠ܆ ܫܕܳܐ ܛܶܠܳܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ܆ ܢܨܰܒ ܥܶܩܳܪܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܫܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܛܶܠܳܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܛܶܠܳܠܶܗ܆ ܫܟܶܢܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܩܛܰܦܘ ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢ ܐܶܒܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܓܙܳܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܫܠܰܚܬܽܘܢ܆ ܘܶܐܡܪܳܐ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܰܡܺܝܬܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܫܰܚܠܶܦ ܟܽܠ܆ ܥܶܪܒܳܐ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܢܟܰܣ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܰܪܗܶܛܘ ܐܰܟܠܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ܆ ܕܪܳܥܝܳܐ ܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ܆ ܐܳܦ ܕܺܐܒܳܐ ܛܥܳܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ܀

ܐܳܦ ܠܺܝ ܚܰܘܰܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܢܟܰܬܶܡ ܒܺܝ ܪܽܘܫܡܗܽܘܢ܆ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܪܒܳܟ ܓܰܕܝܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݂܆ ܐܳܦ ܕܶܐܚܛܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ݂܆ ܐܰܗܡܶܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܆ ܘܰܒܥܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝܳܢ̈ܝ܆ [ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܒܥܳܒܕܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ]܀

ܡܶܢ ܣܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܘܕܳܪ̈ܘܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܪ̈ܫܺܝܡܶܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܆ ܕܝܳܗܶܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܝܰܗܒ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܩܰܕܶܫ ܡܶܫܚܳܐ ܠܰܪ̈ܫܺܝܡܶܐ܆ [ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܐܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܽܘܬܳܡܳܐ]܀

ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܰܒܝܰܘܣܶܦ܆ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ܆ ܣܥܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܡܛܰܢܳܦܽܘ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܣܶܘܚܰܬ݂ ܪܶܗܛܰܬ݂ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܬܩܰܕܶܫ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܚܫܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܗܰܪ ܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܚܫܶܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܰܢܽܘܗܪܳܐ ܙܩܰܦܘ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܫܽܘܚܘ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪ ܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܀

ܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܘܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܥܳܦ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܆ ܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܫܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܘܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܫܟܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܘܕܺܝܬܽܘܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪܬܽܘܢ ܒܡܶܫܚܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܢܳܗܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ [ܕܟܰܠܕܳܝܳܐ] ܚܬܰܡ܆ ܦܽܘܡܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܚܬܰܡ܆ ܦܽܘܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ [ܫܗܰܪܘ] ܘܰܒܥܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܪܽܘܫܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܥܽܘܪ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

 

 

ܪܽܘܫܡܳܐ ܡܰܚܶܫ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܡܰܚܫܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܡܽܘ̈ܡܐ ܦܰܠܓܰܬ݂ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܠܳܐ ܓܶܙܪܰܬ܆ ܛܰܪܳܢܳܐ ܪܰܫܡ ܠܰܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܪܳܫܶܡ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܝܰܗܒ ܡܶܫܚܳܐ ܢܺܝܚܳܐ܆ ܠܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܛܰܪܳܢܳܐ܀

ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܪܶܘܫܡܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܪܳܡܶܐ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܩܰܢܳܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܓܙܳܪܶܗ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܪܳܡܶܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܀

ܪܽܘܫܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܕܡܰܦܟܰܗ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܥܳܢ̈ܳܟ ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܪܫܽܘܡ ܡܶܫܚܳܟ ܩܳܐܶܡ ܡܳܪܝ܆ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܓܰܘܙܰܠ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܥܽܘܙܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܟܶܠ ܠܺܝ܀

 

ܕ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܛܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ܀

ܚܽܘܬ݂ܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ܆ ܠܒܽܘܫܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܕܰܒܪ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܡܰܬܠܶܗ܀

ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܟܽܠ ܫܳܠܰܚ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܡܙܺܝܓ ܗ̱ܘ ܠܒܽܘܫܳܐ܆ ܥܰܡ ܠܒܽܘܫܶܗ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܩܢܰܘ ܡܶܢܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܳܠܶܐ ܘܢܳܦܶܠ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܒܶܫ܆ ܠܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܡܶܨܥܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܓܰܒ̈ܶܐ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܬܰܢܘܰܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܕܡܶܨܥܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܘܥܰܪܳܒܳܐ ܕܡܶܢܰܢ܀

ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܙܓܰܬ݂ ܚܡܺܝܪܳܗ̇܆ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܦܪܳܐ܆ ܢܳܓܶܕ ܗܽܘ ܚܡܺܝܪܳܐ܆ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܚܰܠܶܛ܀

ܚܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܦܳܪܰܚ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܘܢܳܓܶܕ ܠܶܗ ܠܚܺܐܪܽܘ܆ ܚܠܰܛ ܥܰܒܕܳܐ ܒܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ܀

ܥܰܒܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܒܫܶܗ܆ ܠܰܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܰܪ ܠܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܥܰܛܰܦ܀

ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܠܰܒܫܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܥܺܝܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܢܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܒܕܳܐ܆ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܳܪܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܠܡܺܣܟܺܢ̈ܶܐ ܢܦܰܠܶܓ܆ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ܆ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܙܥܽܘܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܠܰܒܫܶܗ܆ ܠܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܬܰܚܽܘܒ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܥܰܛܰܦ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܕܰܪܒܳܐ܆ ܕܰܙܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܪܕܺܝܦܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܓܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܙܥܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܢܶܙܥܰܪ ܡܶܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ܆ ܕܢܺܐܪܰܒ ܒܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܒܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܕܡܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠܳܐ ܙܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܙܪܰܥ ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܟܽܠܳܐ܀

ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܠܰܒܫܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܚܙܳܬܶܗ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܒܨܳܬܶܗ܆ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܪܶܐ ܒܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܫܽܘܛܶܝܗ̇ ܠܣܰܢܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܫܺܝܛܳܐ ܘܒܰܣܝܳܐ܆ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܓܰܘܶܗ܀

ܡܰܢܽܘ ܬܽܘܒ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܢܫܽܘܛܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܦܺܐܩܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ܆ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܕܫܳܛܽܘܗܝ ܫܳܛܘ ܠܡܳܪܶܗ܆ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܫܳܛܽܘܗܝ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܒܶܠܥܰܬ݂ ܒܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܣܪܽܘܗܝ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܒܶܚܡܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܩܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܩܪܶܝܘܗܝ ܪܰܩܰܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܥܡܰܕ ܘܠܰܒܫܶܗ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܛ ܠܫܺܝܛܳܐ܆ ܫܳܛܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܪܰܒܳܐ܀

 

 

ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܓܢܰܘ ܒܶܗ ܒܰܣܡܳܟܳܐ܆ ܕܰܫܘܺ[ܝ] ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܒܟܽܘܢ ܐܰܫܪܺܝ܀

ܒܢܰܝ̈ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܆ ܠܒܰـ[ܫܘ] ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܛܰܪܘ ܐܶܣܛܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇܆ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܛܰܠܰܩ ܒܓܰܙܰܠܬܳ[ܗ̇]܀

ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܽܫܬܽܘܬܳܐ܆ … ܛܝܒܟܽܘܢ܆ ܗܘܰܘ ܠـ[ܟܽܘܢ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܕܢܳܗܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܚܶܫܽܘܟ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܡܶܐ܆ ܘܛܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ܆ ܫܩܰܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܒܗܳܢ ܥܰܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ܀

 

 

 

ܗ

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܢܨܰܒ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܝܠܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܚܽܘܬܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܒܰܫܘ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܐ ܪܳܫܡܳܐ ܐܳܦ ܠܰܓܙܳܪܳܗ̇܆ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܕ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܚܰܘܺܝ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܀

ܗܽܘܝܽܘ ܣܗܶܕ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܥܡܶܕ܆ ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܀

ܪܰܒܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܬܫܺܝܓܺܝܢ܀

ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܒܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܟܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܪܒܶܗ ܕܢܶܥܡܳܢ܆ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ܆ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ܀

ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܢܫܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܗܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܶܩ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܐ ܪܳܫܶܡ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܫܚܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܐ ܡܳܫܰܚ܆ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܒܙܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܒܶܫ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܐܶܬܠܟܰܬܰܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܰܟܶܟ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ܆ ܕܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ܀

ܗܳܐ ܒܡܶܫܚܶܗ ܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܙܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܪܰܘܡܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ܆ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ܀

ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܨܶܗܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܶܬܦܰܝܰܓ܆ ܗܳܐ ܒܰܡܥܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܨܶܗܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܰܝܰܓ܀

ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܬܰܪܥܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܪܕܝܰܬ݂ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܶܐܬܦܪܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܫܶܩܝܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܨܶܗܝܳܐ ܐܶܬܛܰܪܰܦܘ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܗܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܪܕܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ܆ ܘܰܛܥܰܘ ܒܶܗ ܐܳܦ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܛܰܠܳܟ ܪܽܘܣ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ܆ ܘܚܰܘܒܰܝ̈ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܶܬܚܰܠܰܛ܀

 

  ܘ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܶܕ ܕܰܠܟܽܘܢ ܢܰܥܡܶܕ܆ ܕܬܶܬܚܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܳܠܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܩܰܕܫܰܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܳܗ̇܆ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܫܶܒܩܰܬ݂ ܟܽܠ ܘܰܫܪܳܬ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ܆ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܘܰܫܪܳܬ݂܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܐ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܐܥܡܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܥܰܠ ܚܰܕ ܗܽܘ ܫܶܟܢܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܦܶܪܚܰܬ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂܆ ܕܬܶܫܟܰܢ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܰܠܩܰܕܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܚܰܒܶܒܬܶܗ ܘܰܫܪܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܗܘܳܐ ܘܰܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܰܥܡܰܕܬ݁ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܚܣܰܡܘ ܐܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܫܘܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܟ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܨܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ܆ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܢܚܰܣܽܘܢ܀

ܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܫܪܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܝܶܪܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܬܶܫܪܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܠܶܗ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ܆ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܢܩܽܘܗ̇܀

ܕܳܨܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂܆ ܕܩܶܪܒܶܬ݂ ܐܺܝܕܳܐ ܠܡܰܥܡܳܕܽܘ܆ ܩܰܕܰܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܽܘܫܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܥܽܘܠܘ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܰܓܙܳܪܳܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ܆ ܒܟܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ܀

ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܚܳܕܶܝܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܚܳܕܶܝܢ܆ [ܕܰܡܩܰܕܫ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦܘ܀

[ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ]܆ ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢ ܬܳܐܶܒ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܚܳܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܥܺܐܕ̈ܰܢ ܘܰܟܢܽܘܫ̈ܝܰܢ܆ ܗܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܀

ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ܆ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ܆ ܕܰܣܠܶܩܘ ܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܕܰܢܚܶܬܘ ܫܰܠܚܽܘܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ܀

ܒܰܝܬܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܠܺܝ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܠܺܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬ݂܆ ܗܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܚܰܕܶܬܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ܆ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܨܽܘܥܨܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܕܨܽܘܒܥܶܗ ܡܶܬܟܰܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܡܰܕܬܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܺܝܬܽܘܢ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܩܰܕܶܫܘ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܒܰܫܡܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ [ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܕܕܰܟܝܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܓܰܪܒܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܥܛܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܥܳܛܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܳܬܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܰܥܛܳܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܥܳܦܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܟܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܕܺܢܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܘܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܡܬܺܝܚܺܝܢ܆ ܥܡܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܚܶܡܠܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܘܒܳܗ̇ ܦܶܫܛܰܬ݂ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܚܳܢܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܐ ܡܰܓܳܢ܀

ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܗܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܰܡܢܰܫܳܩܽܘ܆ ܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦܘ܆ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܠܒܰܫܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ܆ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܬܪܰܕܦܰܬ݂܆ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܶܟܢܰܬ݂܆ ܐܰܟܡܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܐܰܦܨܰܚ ܛܳܒܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܀

ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܰܓܳܢ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܛܳܪܳܗ̇܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܢ ܬܺܐܒܰܕ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ܆ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܶܒܕܰܬ݂ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ܀

ܠܟܽܘܢ ܢܰܩ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫܳܐ܆ ܢܛܰܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܕܨܰܐܺܝܬܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܒܟܳܬܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓܺܝܘܗܝ܆ ܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܬܶܚܢܰܢܝ܀

ܠܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܢܗܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܐ܆ ܠܕܳܪܽܘܫܳܐ ܕܰܐܠܐܺܝ ܒܩܳܠܳܐ܆ ܢܗܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܆ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ ܘܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܒܰܩܥܳܬܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܥܰܕܥܺܕܰܝ̈ܢ܀

 

  ܙ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܣܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ܀

ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܳܠܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܰܠܒܺܐܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܶܪܟܰܬ݂܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܫܰܩܝ̈ ܦ̈ܶܠܶܐܬܳܐ܀

ܨܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܢ̈ܩܰܘܳܬܳܐ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܆ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܙܶܩ̈ܬܶܐ ܐܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܘܒܰܢ̈ܩܰܘܳܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܩܰܝܣܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܩܰܝܣܰܢ܆ ܐܳܦ ܥܳܢ̈ܶܗ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܪܥܺܝܬܰܢ܀

ܕܳܨܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܚܳܪܰܬ݂ ܟܳܠܽܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܨܛܰܒܥܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܟܽܠܳܗ̇܀

ܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ܆ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂܆ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ܀

ܠܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܫܩܺܝ ܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܕܝܰܬܪܽܘܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܪܳܥܝܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܥܡܶܕ ܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܬܢܳܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܀

ܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܡܰܕ܆ ܣܠܶܩ ܥܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܰܐܚܢܶܦ܆ ܦܟܰܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܪܺܝ ܡܰܢܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܟܰܠܘ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܚܶܐ܀

ܠܰܒܢܰܝ̈ ܠܽܘܛ ܐܶܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܒܟܶܣܦܳܐ ܗܰܒܘ ܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܟܠܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܓܳܢ܆ ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܠܰܥܕܶܝܢ܀

ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܶܕܥܽܘܢ܆ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܙܟܰܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܢܚܶܬܬܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܆ ܣܰܩܘ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܣܰܒܘ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܟܽܘܠܳܠܳܐ܀

ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܣܰܒܘ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܶܕܥܽܘܢ܆ ܙܟܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܰܠܫܶܬܩܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܘܕܶܠܩܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ܆ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ܆ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܦܰܪܦܰܥܬܽܘܢ܆ ܕܒܰܕܡܳܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܪܳܐ܆ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܛܰܝܶܒ܆ ܕܳܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܬܰܩܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܚܝܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܛܶܠ ܥܰܡܳܐ܀

ܒܢܰܗܪܳܐ ܛܰܡܪܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܛܽܘܦܣܶܗ ܚܰܘܺܝ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܘܰܥܬܶܩ ܘܰܒܠܺܝ܆ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ܆ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܫܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ܀

ܒܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܫܚܽܘܗܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ܆ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ܆ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܓܶܙܬܳܐ ܕܝܶܒܫܰܬ݂ ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ܆ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܳܗ̇܆ ܠܰܩܢܳܐ ܕܰܡܠܳܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܨܺܝܪܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܝܶܒܫܰܬ݂ ܗܳܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܛܽܘܦܣܳܗ̇܆ ܡܠܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇܀

ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܐܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܣܳܚܶܐ ܘܢܳܚܶܒ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ܆ ܗܳܐ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܢܳܚ ܐܳܕܳܡ ܠܰܐܝܳܐ܆ ܕܰܐܥܶܠ ܥܰܡܠܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܕܽܘܥܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܣܺܝܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܣܺܝܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܨܶܝܢ܆ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘ ܠܓܺܗܰܢܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܗܝܳܐ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܙܰܝܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ܆ ܚܽܘܬܘ ܠܰܡܥܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܣܰܒܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܐܳܦ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܆ ܡܰܣܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܥܡܰܕܘ ܐܰܣܶܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܓܰܕܠܳܐ܆ ܒܰܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܡܳܐܢܳܐ ܐܳܣܶܢ ܣܳܐܶܡ ܡܰܠܳܚܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܳܐܶܡ ܢܳܛܰܪ܆ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܶܝܬ ܣܽܘܚܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܛܰܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪܰܬ݂܆ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܺܐܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܆ ܒܰܚܢܳܢܳܗ̇ ܪܶܟܢܰܬ݂ ܨܶܐܕܰܝܢ܆ ܚܽܘܣܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܕܫܳܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܗ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܠܰܡ ܢܶܨܗܶܐ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܨܗܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܨܳܗܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܕܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܺܐܬܽܘܢ܀

ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܫܺܝܓ ܣܰܡܝܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚ܆ ܢܗܰܪ̈ܝ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܠܰܚ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ܆ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܫܠܰܚܬܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ܀

ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܫܺܝܓ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܐܰܥܡܶܕܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡ ܦܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܥܽܘܠܘ ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܗܰܘ ܣܩܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܚܺܝ ܟܽܠ܀

ܬܰܘ ܠܰܡ ܒܳܬܰܪܝ ܘܶܐܥܒܶܕܟܽܘܢ܆ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܨܰܝܕܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܨܳܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܝܕܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܨܳܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܰܥܡܶܕܘ ܘܰܐܚܺܝܘ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܢܽܘ̈ܢܺܝܢ ܨܳܕܰܬ݂܆ ܡܨܺܝܕܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܆ ܨܳܕܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܗܳܐ ܟܳܗܢܰܢ ܐܰܝܟ ܨܰܝܳܕܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܨܳܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܨܰܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ܆ ܐܰܣܶܩ ܨܰܝܕܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ܆ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܳܠܳܝܳܐ܀

ܨܳܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܣܠܶܩܘ܆ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܩܽܘܕܡܰܬ݂ ܡܳܪܰܢ܆ ܨܳܕ ܟܳܗܢܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ܆ ܒܥܰܕܥܺܕܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ܀

ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܘܡܺܝܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ܆ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܺܡܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܪܰܒܽܘܠܺܝ܆ ܠܳܐ ܨܒܺܝܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܝܺܡܰܝܬ݁ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܘܡܺܝܬ݂܆ ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܕܐܰܘܡܺܝ܀

 

 

ܚ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܪܟܶܢ ܘܰܢܚܶܬ܆ ܕܢܶܡܙܰܓ ܚܳܢܳܢܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܢܚܰܠܶܛ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܥܶܠܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܰܢ܆ ܐܳܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܕܒܰܢ ܢܶܫܪܶܐ܀

ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܪܟܶܢ ܘܰܢܚܶܬ܆ ܘܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܓܒܳܗ̇ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܡܙܰܓ ܙܺܝܘܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܫܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܐܰܪܟܶܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܽܘܙܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܫܪܳܐ ܗܰܘܦܳܐ܆ ܘܰܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܥܽܘܙܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ܆ ܗܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ܆ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܛܰܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܬܽܘܒ ܡܛܰܫܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܕܥܽܘܙܰܐ ܗ̱ܘ ܙܳܟܶܐ ܟܽܠ܆ ܡܙܰܓ ܪ̈ܳܟܒܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܕܬܶܫܟܰܚ ܕܰܬܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܡܚܝܠܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܬܶܬܥܰܛܦܳܗ̇܀

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܒܺܐܪܳܐ܆ ܛܡܰܪܘ ܛܰܫܺܝܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܆ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܰܙܓܳܗ̇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܩܰܠܘ ܛܺܝܢܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܪܰܣܽܘܗܝ܆ ܕܢܽܘܪܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܒܺܐܪܳܐ܆ ܒܛܺܝܢܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܰܢ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܡ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ܀

ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ܆ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܡܰܕܘ ܘܰܢܦܰܩܘ܆ ܥܰܠܘ ܘܰܣܚܰܘ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܦܰܪܦܰܥܘ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܪܳܣܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܪܥܳܢܳܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܥܰܠܘ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ܀

ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܢܶܨܚܰܬ݂܆ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܕܩܰܬ݂ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܘܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܓܰܘܙܰܠܬܰܐ ܗ̱ܘ ܨܳܪܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܥܡܰܕܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܗܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܦܟܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܣܶܐ ܘܰܫܪܶܐ܆ ܬܠܺܝܬܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܕܶܐܫܒܽܘܩ܆ ܘܰܕܐܺܝܬ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܥܡܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܢܽܘܪܶܗ ܫܗܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܣܦܳܗ̇ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܙܟܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܒܰܚܪܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܢܨܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ܀

ܗܳܐ ܢܽܘܪܶܗ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܣܦܳܗ̇ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܶܗ ܕܰܥܟܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܕܣܶܦܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܳܗ̇ ܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܝܳܥܶܝܢ ܘܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒ ܕܶܝܢ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܰܥܡܰܕܘ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܟܠܰܬ݂ ܝܰܥܪܟܘܢ܆ ܘܰܫܘܰܚܘ ܒܳܗ̇ ܙܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܩܰܕܶܫ ܘܰܐܠܶܦ܆ ܐܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܒܰܛܢܶܗ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܘܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܫܰܦܝܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܰܛܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܰܘܠܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܘܰܘ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܫܩܰܠܘ ܨܶܨ̈ܶܐ ܫܕܰܐܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܒܦܽܘܠܦܳܠܶܗ܆ ܣܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܶܒܶܗ ܟܰܕ ܒܣܰܢܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܚܰܠܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܗܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܓ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܦܽܘܠܦܳܠܟܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܛܶܦ̈ܠܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܬܶܦܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܨܳܐܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܽܘܠܳܠܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܬܽܘܒ ܚܳܛܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܳܠܰܚ ܘܬܽܘܒ ܠܳܒܶܫ܆ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ݂ ܘܛܳܠܶܐ ܘܗܳܦܶܟ ܬܽܘܒ܆ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܠܰܚ ܠܳܗ̇ ܚܶܘܝܳܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܶܗ܆ ܫܽܘܠܚܽܘܗ̇ ܠܡܰܪܢܺܝܬܳܐ܆ ܫܽܘܚܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܥܬܶܩ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܶܫܬܽܘܢ܀

ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܫܕܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܛܺܝܦ ܠܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܛܒܰܥ ܠܩܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܰܕܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܕܠܺܝܠܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܕܢܶܛܒܰܥ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܘܠܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ܆ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܢܶܬܕܠܶܐ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ܀

ܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܗܺܝ̈ܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܨܳܐ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܐܪܓܶܙܘ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܽܘ܆ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܥܰܒܕܳܐ܀

ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܳܬ݂ ܗܳܔܳܪ܆ ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܐܰܫܩܝܰܬ݂ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܪܳܕܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܥܡܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܗܳܔܳܪ܆ ܘܰܒܣܶܡܘ ܘܶܐܫܬܰܝܰܢܘ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܥܪ̈ܳܕܶܐ ܕܗܳܐ ܐܶܬܟܕܰܢܘ ܘܰܦܠܰܚܘ܆ ܥܰܡ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܕܙܰܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܳܐܐ ܡܶܬܚܰܨܕܺܝܢ܀

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܦܳܐ܆ ܥܰܠ ܪܰܚܦܰܬ݂ ܒܛܶܢܘ ܘܰܐܘܠܶܕܘ܆ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܪܰܚܦܰܬ݂ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܶܫܪ̈ܶܐ܆ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܽܘܢ̈ܶܐ܆ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܐ ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܕܶܐܬܬܰܡܰܡܘ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ܀

ܗܳܐ ܣܰܝܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܦܰܠܶܓ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ܆ ܣܰܝܦܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܳܐ ܕܗܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܗܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܡܰܕܘ ܘܰܠܒܶܫܘ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܥܰܘ ܒܑܶ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܳܦ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܝܳܠܕܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܬܪܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܡܶܕ ܘܠܳܒܶܫ ܠܶܗ܆ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܰܠܠܐ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܺܝܚܳܐ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܦܳܬܽܘܪ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܆ܗܘܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܽܘܠ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܘܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ܀

ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ܆ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܪܰܟܬܶܗ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܬܑܶܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܗܳܟܺܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܫܪܳܐ ܒܠܶܒܳܐ܆ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܩܰܕܶܫܘ ܠܶܗ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܕܟܰܪ ܕܰܫܪܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ܀

ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܡܢܰܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܡܚܰܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܚܝܰܘ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܥܳܡܶܕ܆ ܒܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܚܶܐ ܟܽܠ܆ ܡܺܝܬ ܗܽܘ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܀

ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛܘ ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠܘ܆ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܛܰܒܥܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܥܳܪܽܘܩܳܐ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܥܠܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܽܘܒܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܕܚܰܒܫܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܘܚܰܒܫܶܗ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ ܥܶܪܒܰܬ݂ ܒܶܗ܆ ܘܗܺܝ ܦܶܬܚܰܬ݂ ܘܰܐܦܩܰܬ݂ ܠܟܳܪܽܘܙܳܐ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܪܳܡܳܐ ܩܪܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܢܗܶܐ ܥܰܡܳܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܥܰܡܳܐ ܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܪܰܟ ܥܽܘܙܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܡܰܙܰܓܘ ܒܳܗ̇܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܫܰܚܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܫܬܽܘܢܳܝܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐܶܟܰܠܬܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܒܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

 

ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܽܘܢ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܆ ܠܳܛ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܡܰܒܽܘܥܳܗ̇܆ ܕܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܗܽܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ܆ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܘܰܒܣܶܡܘ ܘܶܐܬܰܣܺܝܘ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܡܶܠܚܳܐ܆ ܚܠܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ݂܆ ܘܚܶܨܰܬ݂ ܒܳܗ̇ ܬܰܡܣܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀

ܘܳܐܦ ܐܶܡܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܦܢܳܬ݂ ܥܶܡܕܰܬ݂܆ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܫܬܶܗ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܒܛܶܢܬܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܝܺܠܶܕܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܘܶܐܬܝܰܠܕܰܬ݂ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗܶܦܟܰܬ݂ ܫܩܰܠܬܶܗ ܗܺܝ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܗܺܝ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܠܰܚܡܶܗ ܡܰܚܶܐ ܠܳܗ̇܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܥܰܡܕܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܡܪܡܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܐܰܚܝܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܟܳܣܶܗ ܗܽܘ ܐܰܪܘܝܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܡܰܢܽܘ ܬܽܘܒ ܡܶܫܟܰܚ ܕܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܟܳܣܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ܀

 

 

ܛ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܀

ܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܚܙܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܶܟܢܰܬ݂܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܕܢܗܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܝܰܠ݀̈ܕܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀

ܦܰܚܶܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܟܡܳܐ ܝܺܪܶܒܬܽܘܢ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܆ ܕܰܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܟܶܢܦܳܗ̇܆ ܡܛܰܠܠܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܕܰܒܪܳܐ ܐܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܒܥܽܘܒܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܥܡܰܕܬܽܘܢ ܒܳܗ̇܀

ܪܘܢܶܝܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܳܗ̇܆ ܕܰܒܨܶܒܬܳܗ̇ ܝܺܪܶܒ ܚܰܝܠܳܗ̇܆ ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܫܽܘܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ܆ ܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܙܳܥܰܪ ܘܝܳܪܶܒ܆ ܒܰܢ ܗܽܘ ܙܳܥܰܪ ܐܰܘ ܝܳܪܶܒ ܬܽܘܒ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ܆ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܒܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܶܢܗܽܘ ܕܪܳܡܳܐ܆ ܪܳܡ ܗܽܘ ܕܰܪܓܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܕܪܰܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܘܰܐܝܟ ܒܽܘܝܳܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܟܽܘܠܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܫܰܦܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܫܘܶܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ܆ ܫܰܦܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ܀

ܝܶܫܽܘܥ ܡܙܰܓ ܚܰܝܠܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܒܽܘܫܽܘܗܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܒܡܰܝ̈ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܪܓܶܫ ܕܥܳܡܶܕ܆ ܥܰܡ ܦܰܓܪܰܢ ܢܰܥܡܶܕ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܢܶܪܓܰܫ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܠܟܰܣܝܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܬܶܕܡܽܘܢ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܬܰܘ ܢܰܨܶܕ ܒܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܒܥܳܐ ܢܣܺܝܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܣܰܒܘ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܙܥܰܪ ܠܰܢ ܡܹܶ ܕܶܡܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܗ̇ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܨܳܪܰܬ݂܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܨܽܘܪܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܐܰܛܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܘܰܒܗܽܘܢ ܕܳܡܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ܆ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܨܳܪܘ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܒ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܨܶܕ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܫ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܳܗ̇܀

ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܬܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ܆ ܩܠܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ܆ ܡܶܢ ܒܽܘܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܕܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ܆ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܣܰܒܽܘܢܳܗ̇܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܬܶܚܕܶܐ ܒܢܳܣܽܘ̈ܒܶܝܗ̇܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܽܘܝܳܢܳܐ܆ ܡܽܘܙܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘܗܪ̈ܺܝܢ܆ ܥܬܰܪܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܨܳܪܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܘܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܡܫܺܝܚ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܐ ܕܰܐܝܟܳܐ ܒܶܛܢܰܬ݂܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ܆ ܓܰܙܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܝܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܳܣܽܘܒܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܦܳܣ ܕܰܟܡܳܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܬܪܳܗ̇܆ ܕܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܪܰܒܬܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܶܫ ܚܰܠܳܫܳܐ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܝܳܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇܀

ܡܬܽܘܚܘ ܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܕܰܩܒܺܝܥ ܫܶܪܫܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܰܬܪܰܥ ܪܰܘܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܚܶܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܚܰܘܒܳܐ ܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ܀

ܡܳܪܰܢ ܕܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܫܕܰܪ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܫܺܝܓܘ ܒܫܶܦܥܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܨܳܐܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܚܘܰܪܘ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ܆ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܘܰܪܘ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܡܶܢ ܢܶܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܝܺܠܶܦܘ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܢܰܚܬܳܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܡܨܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܠ ܛܳܒ܆ ܡܶܬܢܰܛܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܗ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܣܓܽܘܢ ܢܽܘܛܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܀

ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܒܓܰܘܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܐܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܳܢܰܚ ܒܶܗ܆ ܡܰܣܓܶܐ ܘܦܳܫܶܛ ܒܶܗ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܗ̱ܘ ܫܳܩܶܠ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

 

 

  ܝ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܳܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܀

ܐܳܕܡܳ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ܆ ܐܳܦ ܥܳܠܡܳܐ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܟܽܠ ܚܰܘܒܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܐܰܝܟ ܕܰܢܩܽܘܡ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܀

ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܥܡܰܕ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܐܶܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܶܣܬܰܕܩܰܬ݂܆ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܩܰܕܶܫ ܠܰܥܡܳܕܰܢ܀

ܒܗܳܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܒܳܗ̇ ܠܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܥܶܠܬܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܥܳܠܬܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܥܶܠܬܳܐ ܡܰܥܶܠ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ܆ ܓܰܡܪܳܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ܀

ܒܰܛܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܺܝܡܰܬ݂ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܰܢ܆ ܝܰܠܕܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܙܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܥܡܳܕܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܰܬ݂ ܚܽܘܣܳܝܰܢ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܰܬ݂ ܚܰܝܽܘܬܰܢ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܥܺܝܩ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

ܒܝܰܠܕܶܗ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܨܡܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܕܰܐܥܡܶܕ ܐܰܒܪܶܩ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܰܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ܆ ܒܚܰܫܶܗ ܥܡܰܕ ܥܰܡܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܢܰܚܘ ܥܰܡܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܓܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܣܪܰܚ ܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ ܠܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗܝ܀

ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܟܦܰܪ ܒܶܗ܆ ܢܶܐܬܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܣܳܐ ܕܰܛܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܢܶܕܚܰܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܳܗ̇ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܣܪܰܚ ܠܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܀

ܗܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܗܳܐ ܬܰܝܡܢܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܚܶܫܟܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܦܢܳܬ݂ ܡܰܥܪܒܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݂ ܬܽܘܒ܆ ܨܪ̈ܳܝܗܝ ܬܠܳܬ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܠܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܐܳܦ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟܪ̈ܶܙܝ ܗ̱ܘܰܝ̈܀

ܘܰܪܕܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܘܶܐܣܰܪ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܰܪܕܳܐ ܥܡܳܕܶܗ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܝܰܒܶܠ ܡܛܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ܓܶܫܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܥܳܢ̈ܶܗ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ܀

ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܕܠܳܐ ܓܶܫܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܓܶܫܪܶܗ ܒܛܶܠ ܣܰܒܪܶܗ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܠܒܶܫ ܘܰܢܨܰܚ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ܆ ܙܰܝܢܶܗ ܫܒܰܩ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ܆ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܙܰܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܒܶܗ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܪܳܚܶܡ܀

ܙܶܕܩܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܠܺܝ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܕܰܟܶܐ ܟܽܠ ܥܳܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܡܰܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܡܰܕ܆ ܐܶܬܳܬ ܓܶܝܪ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܕܰܬܫܺܝܓ ܨܳܐܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬܰܢ܀

ܚܺܝܠ ܟܽܠ ܡܨܶܐ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܩܛܺܝܪ ܢܰܚܶܝܢ ܒܰܦܝܳܣܳܐ܀

ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܐ ܠܳܐܶܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܢܶܥܨܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ܆ ܘܰܕܬܽܘܒ ܢܰܪܫܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܨܳܗ̇ ܫܰܩܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܐܰܪܦܝܳܗ̇ ܓܰܠܙܳܗ̇ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇܀

ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܥܳܨܶܐ ܓܳܠܶܙ ܠܰܢ܆ ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܡܰܪܫܶܠ ܡܰܘܒܶܕ ܠܰܢ܆ ܝܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܡܰܠܶܦ ܩܳܢܶܐ ܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܥܨܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪܫܶܠ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܠܶܦ ܘܰܪܕܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ܀

ܝܳܕܰܥ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ܆ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܣܳܡ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܺܙܰܒܪܰܢ܆ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܢܶܦܬܰܚ ܠܰܢ܆ ܕܳܐܕܳܡ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܕܶܢܚܳܐ

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܢܰܩܘ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ܆ ܘܰܥܡܰܕ ܘܰܐܘܠܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂܆ ܘܰܚܝܰܘ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܗܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܳܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܟܳܬܶܒ܆ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ܆ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܀

 

 

ܫܶܡܫܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ܆ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܬܶܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܕܩܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢ ܝܺܠܺܝܕ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܒܳܥܶܝܢ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ܀

 

 

ܝܐ .  ܝܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܢܶܚܕܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪܣܺܝ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܶܫܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ܀

ܐܰܘܕܳܝ ܒܰܪܬܳܐ ܕܥܳܦܘ ܟܽܘܠܳܠܶܝܗ̇܆ ܕܗܰܝܟܠܰܝ̈ܟܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܕܗܳܐ ܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ ܕܗܰܝܟܠܰܝ̈ܟܝ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܐܟܚܰܕ ܒܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝ܆ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܟܝ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ݂܀

ܦܬܰܚ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܚܕܺܝ ܒܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܒܟܰܪ ܦܺܐܪܳܐ ܕܫܰܠܡܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܒܰܟܰܪ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܟܝ܆ ܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܆ ܕܰܢܒܰܟܰܪ ܫܰܝܢܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܦܰܫܛܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ܆ ܟܶܗ̈ܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܠܘ ܕܫܰܪܽܘܬܺܝܢ܆ ܥܰܠܘ ܫܰܡܶܫܘ ܘܰܒܠܰܥܘ ܘܺܝܩܶܕܘ܆ ܕܠܳܐ ܣܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܒܦܶܨܚܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܟܰܗ̈ܢܶܐ ܒܰܣܘܳܬܳܐ ܕܣܰܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܡܪܺܝܩܺܝܢ ܒܶܟܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܪܓܰܠܬܳܐ ܕܥܶܫܢܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܗ̇ ܐܰܨܶܕ ܘܰܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܥܰܒܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ܆ ܡܳܡܽܘܠܶܟܝ ܟܰܣܝܳܐ ܢܶܓܪܽܘܦ܆ ܩܦܰܠܦ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ܀

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܪܰܒ ܒܺܝܠܺܝܕܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܰܡ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܥܡܰܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܟܽܘܗܢܰܝ̈ܟܝ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܰܢܬܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܪܰܡܝܳܐ܆ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܟܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܕܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܳܐܣܝܽܘܬܶܟܝ ܒܶܟܝ ܗܺܝ ܟܽܠܫܳܥ܆ ܘܟܰܗܢܳܝ̈ܟܝ ܢܩܶܝܢ ܘܰܥܬܺܝܕܺܝܢ܆ ܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܟܝ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܺܝ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܰܐܚܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܛܶܠ ܡܰܘܬܳܗ̇ ܘܰܪܥܶܡ ܐܰܬܪܳܗ̇܆ ܪܦܰܬܘ ܓܶܝܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܡܠܰܘ ܥܽܘ̈ܒܶܝܗ̇܆ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ܆ ܐܰܣܓܳܐ ܐܶܡܪ̈ܰܝ ܘܰܓܙܳܪ̈ܰܝ܆ ܥܰܠ ܝܰܪܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܒܽܘܥܝ܀

ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܕܰܝܪܶܟܝ܆ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܪܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܟܰܣܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܓܰܠܝܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܰܥܡܰܕ ܒܰܡܥܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܣܩܡܟܽܘܗܝ܆ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܢܰܛܪܽܘܗܝ܀

 

[ܝܒ]

[ܥܽܘܢܳܝܳܐ:] ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܕܳܡ܆ ܗܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܢܚܶܬ ܫܰܩܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܰܒܫܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܒܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܫܪܰܥ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܣܰܡܟܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܘܒܶܕ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܚܣܳܡܳܐ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܐܶܣܛܰܒܰܬܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܓܢܰܒ ܚܶܘܝܳܐ ܠܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܪܰܨܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܚܰܪܡܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܦܪܰܓܘ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܒܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ـ[ܗܽܘܢ]܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܠܒܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܳܣ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܒܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܕܦܰܬܚܳܗ̇ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܝܶܠܕܰܬ݂܆ ܬܰܘ ܟܽܠ ܕܰܨܗܶܝܢ ܬܰܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܐܰܒܳܐ ܪܰܫܡܳܗ̇ ܠܰܡܪܰܝܰܡܬܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܚܰܬܡܳܗ̇ ܘܢܶܗܪܰܬ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܫܳܐ܆ ܣܳܡܰܬܝ ܓܰܙ̈ܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܚܽܘܬ݂ܘ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܥܬܰܪܘ ܡܶܢ …܆ … ܓܶܢܣܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܚܳܐܶܝܢ ܟܽܠ܀

 

ܝܓ

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ܆ ܕܝܳܠܕܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܰܢܩܺܝܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܢ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ݂܀

ܒܗܰܘ ܥܽܘܒܑܳ̇ܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܚܰܘܒܰܬ݂ ܓܰܘܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݂܆ ܘܶܐܫܛܳܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܠܚܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܶܐܬܩܰܕܰܕ܀

ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܙܶܩܪܰܬ݂ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܬܢ̈ܶܐ ܥܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܒܓܰܢܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܩܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܩܰܦܠܶܗ ܚܰܪܡܳܢܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܩܳܪܶܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܳܚܶܡ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܫܩܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇܆ ܕܢܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ܀

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܪܫܰܬ݂ ܠܰܢ܆ ܡܰܥܽܘܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܓܰܐܝܽܘܢ܀

ܙܩܺܝܦܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܫܪܺܝ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ܆ ܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܗܝ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܶܗ܆ ܘܰܒܕܶܢܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܦܪܰܓܘ܀

ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܙܰܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܣܚܺܝ ܘܩܰܕܶܫ ܒܰܥܡܳܕܶܗ܆ ܠܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܩܢܰܘ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܛܰܫܺܝ ܥܽܘܬܪܶܗ܆ ܘܰܢܓܰܕ ܨܶܐܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܓܰܙܳܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܒܥܽܘܬܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܳܐܶܬ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܛܳܠܶܩ ܟܽܠ܆ ܘܚܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܬܛܰܠܩܰܬ݂܆ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܟܚܰܬ݂ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܪܶܘܙܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܛܰܪܰܦܬܳܐ܆ ܕܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܒܰܫܚܳܩܳܐ ܡܚܰܕܶܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ܀

ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܫܟܰܚܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܚܽܘܬܘ ܠܒܽܘܫܽܘܗܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ܀

 

 

 

ܐ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ: ܕܰܐܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

ܐܰܥܺܝܪ ܟܶܢܳܪ ܟܺܝ̈ܢܳܬܳܟ܆ ܠܩܽܘܠܳܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܬܠܺܝ ܩܳܠܳܟ ܘܰܙܡܰܪ܆ ܫܳܪܒܶܗ ܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܬܳܗܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܘܰܕܒܳܨܶܐ ܒܳܗܶܬ݂ ܘܡܶܬܒܠܶܡ܆ ܕܠܳܐ ܢܥܰܩܶܒ ܠܶܐܡܳܐ܆ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܆ ܕܪܳܡ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܢܰܡܪܚܽܘܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܒܪܳܗ̇܀

ܐܶܫܬܰܥܺܝ ܒܶܗ ܒܚܰܪܡܳܢܳܐ܆ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܪܰܨܶܗ ܠܓܳܪܣܳܐ܆ ܘܰܐܫܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ܆ ܡܪܳܪܳܐ ܕܰܐܦܓܰܥ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ܆ ܕܰܒܢܶܟܠܶܗ ܣܰܚܦܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܀

ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܩܰܒܶܠܬܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ݂ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܛܰܫܺܝܬܳܗ̇܆ ܠܢܽܘܪܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܟܶܝܢܝ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܘܩܕܳܢܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܟ܆ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ܀

ܐܳܕܶܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܰܘ܆ ܕܰܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܐ܆ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܒܺܪܝܟ ܫܡܶܗ܀

ܐܰܬܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܐܰܘܳܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܟܰܕ ܐܶܫܬܠܰܚ܆ ܘܒܳܗ̇ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆ ܚܳܠܶܛ ܥܰܡ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܥܳܬ݂ ܕܬܺܐܠܰܦ܆ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ ܕܣܰܒܪܳܗ̇܆ ܕܫܶܡܥܰܬ݂ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ̈ܝ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇܆ ܘܬܰܟܣܳܗ̇ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܠܐܶܐ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ ܕܗܰܘ ܒܪܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܠܓܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ܆ ܒܰܛܢܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܥܰܣܩܳܐ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܟܝܳܢܰܢ ܠܳܐ ܝܰܕܥܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܒܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܣܶܒܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܗܳܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡܰܪܒܥܳܗ̇܆ ܘܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܕܪܺܝܫ܆ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܒܥܳܬܶܗ܆ ܘܣܰܝܟܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܘܥ̣ܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܫܪܳܐ܀

ܒܛܶܟܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܣܶܒܪܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܕܒܰܛܢܳܐ܆ ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳ܆ ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܨܶܐܕܶܝܗ̇܆ ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܗ̇܀

ܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܰܪܟܰܬ݂܆ ܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܕܶܬܬܠܺܝܛܰܬ݂ ܚܠܳܦ ܒܪܳܗ̇܆ ܘܗܰܠܶܟ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡ̈ܩܶܝܗ̇܆ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ܆ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܫܰܥܒܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܐܕܳܡ ܘܫܰܦܠ݀ܘܗܝ܀

ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܩܢܳܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܚܠܰܛ ܒܰܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂܀

ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܳܕܳܡ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܘܰܪܕܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚܛܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܐܟܪܙܶܗ܀

ܒܬܽܘܩܳܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܒܥܺܝܘ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܦܪܳܐ ܒܰܙܘܳܪܶܗ܆ ܘܓܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܚܶܟܡܬܶܗ܀

ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ܆ ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܆ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܓܶܙܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܢܚܶܬ݂ ܠܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ܆ ܘܪܳܣܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܠܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ ܛܡܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ܀

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܦܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܝ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܘܬܰܒܥܰܢܝ ܕܶܐܡܰܠܶܠ܆ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܬܰܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ܀

ܕܶܢܚܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܦܰܛ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܘܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܳܗ̇܆ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܰܒܣܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܡܺܐܡܪܳܗ̇܀

ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܗ̇ ܡܰܠܠܰܬ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܆ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ܆ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܦܳܐܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂܀

ܗܳܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ܆ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܠܳܐ ܫܪܶܝܢ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇܆ ܥܽܘܠܳܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܆ ܘܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܡܬܶܗ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ܀

ܗܳܕܶܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܚܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐܕܳܡ ܪܰܒܝܰܬ݂܆ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ܆ ܕܺܝܠܺܝܕ ܘܰܓܡܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܥܽܘܠܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇܀

ܘܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܠܶܗ܆ ܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܆ ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܒܶܗ ܚܝܳܐ܀

ܙܳܚ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܰܠ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ܆ ܒܛܶܢܬܶܗ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܚܰܘܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܚܳܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܘܒܬܳܐ܆ ܕܢܶܬܬܰܒܥܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܆ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܚܰܘܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܗܦܺܝܟܳܐ܆ ܟܬܰܒ ܘܰܚܬܰܡ ܘܰܒܢܶܟܠܶܗ ܛܰܒܥܶܗ܀

ܚܳܪ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܢܶܟܠܶܗ ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܬܳܐ܆ ܫܒܰܪܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܪܶܚܡܰܬ܆ ܢܶܟܠܶܗ ܕܫܰܒܳܝܳܗ̇܆ ܘܰܠܛܰܪܟܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ܆ ܘܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ ܣܚܰܦܬܶܗ܀

ܚܰܘܳܐ ܚܳܒܰܬ݂ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ݂ ܚܰܘܒܬܳܐ܆ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܬܶܦܪܽܘܥ܆ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܗ̇܆ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܕܰܕ ܐܶܫܛܳܪܳܐ܆ ܕܰܢܗܰܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܛܥܺܝܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܳܗ̇܆ ܘܒܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܓܽܘܙܰܠܬܳܐ ܥܰܦܩܰܬ݂܆ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܠܶܒܟܰܬ ܕܬܰܝܢܶܩ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܚܰܠܒܳܐ ܠܙܳܐܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܣܳܦܶܩ ܠܡܐܡܪܳܗ̇܀

ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܣܓܺܝܘ ܠܳܗ̇܆ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܫܰܦܠܽܘܗ̇܆ ܘܰܐܥܶܠܘ ܘܰܐܫܪܺܝܘ ܒܳܗ̇܆ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܳܪܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܘܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܠܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܫܰܝܢܳܗ̇܀

ܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܕܳܫܳܗ̇܆ ܘܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܛܥܶܢ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܚܝܳܗ̇܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܛܺܝܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܒܪܺܝܟܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܚܰܬ݂܆ ܝܺܥܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܛܰܥܡܶܗ܆ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܚܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܠܗܳܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ܆ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ ܕܳܘܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܪܗܰܛ ܡܰܓܳܢ܆ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ܆ ܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ܀

ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܶܛܢܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܢܰܪܓܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܒܡܰܥܠܶܗ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܠܟܰܪܣܳܐ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܀

ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܫܰܕܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܐܰܘܳܢܳܐ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ ܘܢܶܬܓܰܫܰܡ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ܀

ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܒܰܛܢܳܐ܆ ܕܬܶܕܡܽܘܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܢܶܚܫܠܺܝܘܗܝ܆ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܥܒܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܆ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܶܐ ܠܶܗ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܕܬܺܐܠܕܺܝܘܗܝ܆ ܘܩܰܕܶܡ ܘܰܫܠܰܚ ܠܳܗ̇܆ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܘܥܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܫܰܬ݂܀

ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܩܰܒܶܠܬܶܗ܆ ܠܗܳܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܕܥ̈ܶܐ܆ ܘܝܶܠܦܰܬ݂ ܡܶܢ ܥܺܝܪܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܦ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܚܰܫܠܽܘܗܝ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܀

ܡܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܛ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܪܶܕܝܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ܆ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܠܗܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܘܰܫܦܰܥ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܡܰܫ ܬܰܡܳܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܐܳܕܳܡ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܒܽܘܝܳܐܳܐ܆ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܓܰܢܬܳܐ܆ ܕܰܫܠܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܛܰܪ̈ܦܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܟܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܠܓܰܘ ܥܕܶܝܢ܀

ܣܰܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݂܆ ܒܥܶܩܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܒܰܪܟܳܐ܆ ܘܰܐܦܪܰܥ ܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ܆ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܕܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܫܬܺܝ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ܆ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܰܦܢܳܐ ܠܓܰܘ ܥܕܶܝܢ܀

ܥܶܓܠܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ݂܆ ܒܓܰܘ ܥܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܒܪܰܡ ܡܒܰܪܟܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܢܺܝܪܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܒܶܪܟܰܬ݂ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܦܪܩܰܢ܀

ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܨܶܝܕ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝܘ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܠܨܶܬ݂ ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ܀

ܦܩܰܕܬ݁ ܗܘܰܝܬ݁ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܰܐܘܠܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܨܳܪܬ݁ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܢܰܛܪܽܘܗ̇܆ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒܥܰܐܽܘܗ̇܆ ܘܰܐܥܺܝܪܘ ܗܰܘܢܗܽܘܢ ܒܰܒܨܳܬܳܐ܆ ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܝܰܠܕܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ܀

ܨܽܘܬ݂ܘ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆ ܘܢܽܘܨܪ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܥܽܘܙܶܗ܆ ܘܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܟܽܪܘܒܳܐ ܡܒܰܪܶܟ ܟܰܕ ܕܚܺܝܠ܆ ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܰܒܒܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܢܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ܆ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܒܰܪܬܶܟܝ ܝܶܠܕܰܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇܆ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܗܽܘ ܦܳܪܰܥ ܚܰܘܒܬܶܟܝ܀

ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܕܗܽܘ ܪܳܚܶܫ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇܆ ܪܡܶܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܘܰܫܪܳܐ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܗ̇܆ ܡܣܰܟܝܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܥܰܠܺܝܠ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܙܟܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇܀

ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܐܳܦ ܢܽܘܪܳܐ ܫܰܪܝܳܐ܆ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܘܶܐܬܒܛܶܢ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܽܘܒܳܐ ܕܗܽܘ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܨܳܪܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܘܰܦܢܳܐ ܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܝܰܠܕܳܐ ܛܠܶܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗܽܘܝܽܘ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ܆ ܘܰܛܠܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܽܘ ܨܒܳܐ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܕܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܫܪܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘ̈ܡܩܶܐ܆ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܥܪܳܬܶܗ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܥܰܦܶܩܬܶܗ ܒܓܰܘ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܡ̈ܗܳܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܆ ܕܺܝܠܰܝ̈ܕܰܝ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ܆ ܚܕܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܕܰܡܠܳܗ̇ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܳܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܡܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ܀

ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܝܰܗܒܬ݁ܝ ܠܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ܆ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܢ܆ ܘܰܒܪܺܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ܆ ܕܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܒܪܺܝܟ ܫܡܶܗ܀

 

 

 

 

  ܒ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓ̈ܕܳܢ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝ̈ܳܢ܀

ܒܡܰܪܝܰܡ ܬܶܗܪܶܬ݂ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ܆ ܠܙܳܐܶܢ ܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ܆ ܘܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܀

ܒܰܪܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܶܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܥܨܳܝܗܝ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ ܠܳܐ ܝܳܩܕܳܐ܀

ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܚܰܒܒܰܬ݂ ܐܳܦ ܥܰܦܩܰܬ݂܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟܝܰܬܝ ܟܰܕ ܙܰܝܚܰܬܝ܆ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܡܰܬ܆ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ݂܀

ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܦܰܣ ܘܶܐܬܡܚܰܠ܆ ܒܰܚܕܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ܆ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܗܰܘ܆ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܛܶܥܢܰܬ݂ ܢܰܨܪܰܬ݂ ܐܳܦ ܥܰܦܩܰܬ݂܆ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܝܳܐ܆ ܠܥܽܘܠܳܗ̇ ܣܶܓܕܰܬ݂ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ܆ ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܪܰܒܽܘܠܺܝ ܐܶܥܰܦܩܳܟ܀

ܟܶܐܡܰܬܝ ܒܶܪܝ ܐܶܢܰܨܪܳܟ܆ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ܆ ܒܶܪܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܝ܆ ܡܳܪܝ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܺܝ܀

ܦܗܳܐ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܝ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ܆ ܟܢܽܘܫ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܐܶܫܰܒܚܳܟ܆ ܬܶܗܪܶܬ ܠܺܝ ܒܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܫܠܶܝܬ݁܆ ܕܪܰܥܡܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܗܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܟ܀

ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܡܶܢܝ ܕܢܰܚܬ݁܆ ܕܰܐܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܬܥܰܫܢܰܬ݂܆ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܩܪܳܟ܆ ܗܰܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܟ܀

ܗܳܫܳܐ ܟܽܠܳܟ ܨܶܐܕܰܝ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܒܝܳܠܽܘܕܳܟ ܟܽܠܳܟ ܟܣܶܝܬ݁܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܠܶܝܢ܆ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܰܬܕܝ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܠܳܟ܀

ܒܺܝ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ ܡܰܫܪܝܳܟ܆ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܒܚܳܟ܆ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܺܝ ܢܶܬܗܪܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܺܝ ܢܶܬܠܽܘܢ܀

 

ܒܡܰܪܝܰܡ ܬܶܗܪܶܬ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ. ܠܙܳܐܶܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܢܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܬܶܛܥܰܢܝ ܘܰܬܚܰܒܒܰܢܝ܆ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܩܪܶܬ܆ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܠܳܟ ܟܽܘܪܣܝܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ܆ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܨܒܰܝܬ݁ ܒܺܝ܆ ܐܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܟ ܘܶܐܢܰܨܪܳܟ܀

ܐܳܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܛܥܺܝܢ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ܆ ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ܆ ܠܒܰܪܬ݂ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ܀

ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܟܽܠ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܗܘܳܐ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܨܶܐܕܰܝ ܠܳܟ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ܆ ܫܪܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܘܰܬܠܶܝܢ ܒܳܟ܆ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܠܒܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܬܕ̈ܰܝ ܘܗܳܐ ܡܕܰܒܪܰܬ. ܐܰܪܥܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܒܺܝ ܫܪܰܝܬ݁܀

ܟܰܕ ܨܶܐܕܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝ ܡܶܬܥܰܦܩܰܬ݁܆ ܗܳܐ ܒܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܙܕܰܝܚܰܬ݁܀

ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܥܶܠ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܟ ܟܶܢܦܳܐ ܠܬܰܚܬ܆ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܫܪܰܝܬ݁܆ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܩܕܰܬ݁܀

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܟ ܡܰܘܪܒܺܝܢ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܢܰܨܪܳܟ܆ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܰܒܩܳܠܰܝ̈ ܕܺܝܠܝ ܡܶܬܝܰܩܪܰܬ݁܀

ܬܶܫܡܰܥ ܗܳܫܳܐ ܘܬܺܐܬܶܐ ܠܩܳܠܝ܆ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ܆ ܢܶܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܟܶܢ܆ ܒܗܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܒܓܰܢܬܳܐ܀

ܬܶܓܠܶܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܬܢܰܨܪܳܟ܆ ܕܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܺܝ ܫܰܢܝܰܬ݂܆ ܘܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡܠܶܐ܆ ܕܗܳܐ ܒܰܪ ܒܰܪܬܶܗ ܦܶܪܥܰܬ݂ ܚܰܘܒܬܶܗ܀

ܪܨܺܝܨ ܗܽܘ ܚܶܘܝܐ ܗܰܘ ܕܰܐܛܥܝܳܗ̇܆ ܒܳܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܝ ܕܢܰܚ܆ ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ܆ ܘܢܶܦܢܶܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܛܪܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܒܳܟ ܢܶܬܛܰܦܣܽܘܢ܆ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢܝ ܢܶܩܛܦܽܘܢ܆ ܒܳܟ ܚܶܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܠ̈ܝܳܢ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܀

ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܒܳܟ ܢܶܥܠܽܘܢ܆ ܠܗܰܘ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩܘ܆ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܢܟܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܦܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ܀

ܬܶܕܢܰܚ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܫܶܦܠܗܽܘܢ܆ ܘܬܶܪܕܽܘܦ ܡܶܢܗܘܢ ܚܶܫܽܘܟܗܽܘܢ܆ ܥܽܘܠܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܺܝ܆ ܒܳܟ ܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ܀

ܐܣܺܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܟ ܢܶܦܩܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܒܳܟ ܢܰܢܗܪܽܘܢ܆ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܳܟ ܢܶܥܬܪܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܪܬܚܽܘܢ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ܆ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܩܳܠܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܳܟ ܢܶܪܥܡܽܘܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

 

 

  ܓ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܒܶܗ ܒܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ܆ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܟܦܰܬ݂ ܢܰܟܦܬܳܐ܆ ܙܰܡܶܢܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇܆ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ܆ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܕܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܒܕܰܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܳܠ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܒܝܰܠܕܶܗ ܐܰܥܪܶܩ ܛܶܠ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܪܺܝ܀

ܛܶܥܢܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܠܳܐܕܳܡ ܒܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܒܚܰܠܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܒܺܝ܆ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܒܰܒ܆ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇܆ ܘܰܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܩܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ܆ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܳܥܠ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܨܒܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܣܦܰܩ ܠܡܺܐܡܪܳܗ̇܀

ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܣܶܩܬܶܗ܆ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܕܰܡܶܐ܆ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܟܰܕ ܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܪܒܳܐ܀

ܫܳܩܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܠܶܘܺܝ܆ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܡܰܦܶܩ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕܳܐ܆ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܡܶܢ ܢܽܘܚ ܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܰܥܠܳܬܳܐ܆ ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܒܚܽܘܒܶܗ ܚܰܣܺܝ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܡܶܬܓܒܶܐ܀

ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܗܽܘ ܩܰܒܶܠ܆ ܘܗܽܘ ܐܰܣܠܺܝ ܠܩܳܐܝܶܢ ܕܠܳܐ ܫܦܰܪ܆ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܪܰܒܳܐ܆ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܡܟܰܗܶܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕܳܐ܆ ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܚܰܘܺܝ ܝܰܘܡܶܗ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܘܰܒܕܶܟܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ܆ ܦܶܕܬܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܚܙܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܰܪܬܰܚ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܐܶܬܬܢܺܝܚ܀

ܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܪܬܰܚ ܣܳܒܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܒܚܽܘܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܣܪܶܗ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܠܳܐ ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܬܶܫܪܶܐ܀

ܥܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܰܐܣܺܝܪ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܘܰܡܣܰܟܶܐ܆ ܘܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܣܘܰܚ ܠܶܗ ܘܰܐܦܺܝܣܶܗ ܕܢܶܫܬܪܶܐ܀

ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܥܒܰܕܬ݁ ܫܪܶܝܢܝ ܡܳܪܝ܆ ܐܶܣܰܪܬܳܢܝ ܘܰܐܪܦܺܝܬܳܢܝ܆ ܘܝܳܩܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܢܽܘܓܪܳܐ܆ ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ܆ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܺܝܬ݂ ܕܶܐܩܰܒܠܳܟ܀

ܫܪܶܝܢܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܢܽܘܚ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܶܐܣܰܒܰܪ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ܆ ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܟܽܘܢ܀

ܫܪܶܝܢܝ ܕܶܐܣܰܪܬܳܢܝ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܰܫܒܰܩܬܳܢܝ ܐܶܚܙܶܝܟ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܶܝ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܆ ܘܝܶܪܒܶܬ݂ ܒܰܚܙܳܬܳܟ܆ ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܟܽܠܗܽܘܢ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܘܰܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܗܶܬܬܳܐ܆ ܕܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܠܫܰܒܪܳܐ ܘܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܰܣܪܶܗ ܘܰܕܢܶܫܪܺܝܘܗܝ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ܀

ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܣܪܳܦܳܐ ܘܥܺܝܪܳܐ ܒܟܰܠܒܬܳܐ܆ ܠܥܺܕܬܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ܆ ܘܠܰܟܢܽܘܫܪܳܐ ܟܶܫܠܳܐ܆ ܡܡܰܝܩܳܐ ܣܰܢܝܰܬ݂ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܒܰܪܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܽܘܟܶܟܶܗ ܕܳܝܨܳܐ܀

ܬܳܐ ܠܳܟ ܚܰܒܪܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܠܡܰܢ ܐܰܦܺܝܣ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܀

ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܡܰܥܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܦܝܳܣܳܐ܆ ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܗܽܘ ܐܰܣܪܶܗ܆ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܕܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܶܛܠܶܐ܆ ܣܳܒܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܗܰܘ ܣܳܒܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ܆ ܕܝܰܠܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܢܽܘ܆ ܘܝܰܕܥܶܗ ܕܗܽܘ ܐܰܣܪܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܡܦܳܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ܆ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐܕܳܡ ܩܰܕܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܐܶܠ݀ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܕܥܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܦܫܺܝܩ ܢܶܐܣܽܘܪ܆ ܘܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ܀

ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܫܠܶܐ܆ ܘܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܳܐ ܚܰܡܣܶܢ܆ ܕܢܶܫܰܐܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܕܢܰܘܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܀

ܢܶܐܬܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܨܥܳܝܳܐ܆ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܣܳܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܣܳܓܶܕ ܒܰܦܝܳܣܳܐ܆ ܠܫܰܒܪܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܢܡܰܠܶܐ ܠܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܫܪܶܝܢܝ ܡܶܟܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܚܢܳܢܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ܀

ܡܰܪܟܰܢ ܣܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܣܳܗ̈ܕܳܢ܆ ܠܫܰܒܪܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀

ܐܳܦ ܗܽܘ ܣܳܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܒܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܚܳܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܛܰܠܝܳܐ܆ ܘܝܰܕܥܶܗ ܕܥܰܬܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܛܰܠܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ܆ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܶܗ ܕܰܐܝܟ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܒܝܰܠܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܛܠܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܩܪܳܝܗܝ ܛܰܠܝܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀

ܫܡܰܥܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܦܝܳܣܶܗ܆ ܕܗܰܘ ܣܳܒܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܘܪܶܘܙܰܬ݂ ܣܰܘܚܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ܆ ܡܰܠܶܠ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܶܒܫܐ ܚܠܶܐ ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܀

ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܳܟ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܡ̈ܗܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܡܥܳܢ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܝ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܒܰܦܝܳܣܳܟ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܕܢܰܚ ܛܳܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܚܽܘܨ ܡܶܢܰܝ̈ ܩܺܝܬܳܪܳܟ ܢܶܙܡܪ̈ܳܢ܆ ܘܒܰܙܡܳܪܳܟ ܚܰܠܝܳܐ܆ ܒܰܝܐܰܐ ܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܝ܆ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܺܝ܆ ܒܰܙܡܳܪܳܟ ܐܰܟܶܣ ܠܣܳܢܐܰܝ̈܀

ܫܰܦܺܝܪ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܟ܆ ܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܡܥܳܢ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܝ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܰܕܣܳܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ܆ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ܆ ܘܗܳܐ ܡܡܰܠܺܠܺܝܢ ܫܰܪܒܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ܀

ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܗܳܝ ܟܰܦܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܟܳܪܳܐ܆ ܓܕܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܘܰܛܥܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ܆ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܒܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܣܳܒܳܐ ܕܰܣܘܰܚ ܠܶܗ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܪܥܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܒܑܶ܆ ܒܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ܆ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܒܙܽܘܦܶܗ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܥܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܣܳܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܐܰܥܠܶܗ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܘܰܚܕܺܝ ܟܽܠܑܶ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܪܶܘܙܰܬܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܣܳܒܳܐ ܒܕܶܢܚܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ܆ ܣܘܰܚ ܠܶܗ ܐܳܪܽܘܢܳܐ܆ ܕܣܰܥܪܶܗ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܐܶܬܦܨܰܚܘ܀

 

  ܕ ܬܽܘܒ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܒܡܶܐܬܝܳܟ ܦܢܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܠܘ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܒܓܰܢܰܬ݂܆ ܥܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ܆ ܘܰܥܪܰܩ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܢܶܗܪܰܬ ܬܺܒܶܝܠ ܕܰܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ܆ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܢܗܪܳܗ̇܀

ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܣܳܦܘ ܛܶܠܳܠ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܚܶܫܟܳܐ ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ܆ ܘܰܢܗܰܪܘ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ܀

ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܰܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ܆ ܘܕܳܨ̈ܝ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܢܫܰܒ̈ܚܳܢ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܢܗܰܪ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܢܶܗܪܰܬ݂ ܦܳܪܶܣ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܣܰܒܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܙܰܡܢܳܗ̇܆ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܕܶܢܚܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠ܀

ܪܗܶܛ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܕܢܰܚ܆ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܆ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬ݂܀

ܚܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܚܶܬ݂܆ ܘܶܐܙܰܠ ܣܰܒܰܪ ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܦܳܪܶܣ ܕܶܢܬܰܛܝܒܽܘܢ܆ ܕܰܕܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܣܓܕܽܘܢ܀

ܩܪܳܬ݂ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ܆ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܐܳܬܽܘܪ ܟܰܕ ܐܰܪܓܫܰܬ݂܆ ܕܣܰܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܙܶܠܘ ܝܰܩܪܽܘܗܝ܆ ܠܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕ ܕܢܰܚ܀

ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܣ ܟܰܕ ܪܳܘܙܺܝܢ܆ ܛܥܶܢܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ܀

ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܥܰܠܘ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ܆ ܕܰܫܪܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܡܺܣܟܺܢܬܳܐ܆ ܘܰܒܪܶܟܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܟܰܕ ܕܳܝܨܺܝܢ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܗܽܘܢ܀

ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܢ܆ ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܘܡܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܩܪܳܬܟܽܘܢ ܕܬܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܟܽܘܢ܆ ܨܶܝܕ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܘܪܰܒ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܰܠ ܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ݂܆ ܕܶܬܺܐܠܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܣܟܺܢܬܳܐ܆ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܓܰܙܝܳܢܝ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܠܟܳܐ [ܡܶܢܝ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܒܰܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܬ݂܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ] ܒܶܟܝ ܢܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܟܝ ܒܶܗ ܝܳܪܒܳܐ܆ ܕܠܰܒܪܶܟܝ ܬܳܓ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ܆ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܦܓܺܝܥ ܠܺܝ܆ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢ ܘܥܽܘܡܪܳܐ ܣܦܺܝܩ܆ ܘܰܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܰܟܪܙܽܘܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܀

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܢܰܥܬܰܪ ܠܟܽܠ܆ ܕܓܰܙ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܬܡܰܣܟܢܺܝܢ܆ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܐܰܘ ܡܶܬܬܟܺܝܠ܀

ܕܰܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܥܰܩܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܗܽܘ ܕܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ܆ ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ܀

ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܡܬܽܘܡ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܠܰܚ܆ ܠܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܪܳܐ ܘܰܐܦܩܰܢ܆ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܪܕܰܝܢܰܢ ܘܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܟܝ܀

ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܽܘܠܳܐ ܫܪܶܐ܆ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܓܰܙܰܝ ܣܢܺܝܩ܆ ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܫܠܶܐ ܘܢܺܝܚ܆ ܛܰܠܝܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ݁܆ ܘܰܚܙܰܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܰܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܆ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ܀

ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܬܥܰܩܒܽܘܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܶܢ ܬܶܣܓܕܽܘܢ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܠܰܢ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܟܝ܆ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܒܰܪ܆ ܕܫܰܦܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܗܽܘ ܐܰܝܬܝܰܢ܀

ܙܥܽܘܪ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܰܬܩܰܪܒܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ܀

ܙܥܽܘܪ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܺܝܚ܆ ܛܰܠܝܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܥܰܕ ܡܶܬܓܠܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܟܰܦܦܽܘܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܳܓ̈ܶܐ ܘܠܶܗ ܢܶܣܓܕܽܘܢ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܠܒܶܪܝ܆ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܫܠܶܐ܆ ܘܡܶܢܟܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܽܘܢ ܒܥܶܝܬ ܡܶܬܟܪܶܙ܀

ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܪܶܟܝ ܠܥܶܠ܆ ܪܟܺܝܒܺܝܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܐܬܳܐ ܩܪܳܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܢܺܝܬܰܢ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ܀

 

ܛܠܶܐ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܫܺܝܩ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܠܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܗܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܫܰܒܪܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܗܘܢ܀

ܛܰܠܝܶܟܝ ܣܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܘ ܥܰܠܝܡܬܳܐ܆ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܩܰܕܺܝܡ ܠܟܽܠ܆ ܘܳܐܕܳܡ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܶܗ ܛܠܶܐ܆ ܘܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪ̈ܳܢ܀

 

ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ ܕܰܬܦܰܫܩܽܘܢ܆ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܘܰܬܢܰܗܪܽܘܢܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܓܠܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܒܶܪܝ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܦܢܺܝܬܟܘܢ܀

ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬܰܝܢ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܟܳܐ܆ ܛܥܰܝܢܰܢ ܘܶܐܬܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܪܶܟܝ܀

ܟܽܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܥܰܪ܆ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܦܢܺܝܬܟܘܢ܆ ܓܠܰܘ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܩܪܳܟܽܘܢ ܕܬܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ܀

ܟܰܘܟܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܕܰܫܒܺܝܚ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܟܰܘ̈ܡܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܪܥܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ݂܆ ܘܕܰܕܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܗܽܘ ܣܰܒܪܰܢ܀

ܠܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܡܰܠܠܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ܆ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܠܰܚܡܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܒܰܚܣܳܡܗܘܢ܀

ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܬܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܳܓ̈ܶܐ ܫܳܪܶܐ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ ܥܶܩܒܶܗ ܣܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܢ ܚܳܣܡܺܝܢ܀

ܡܶܢ ܗܶܪܽܘܕܶܣ ܡܶܣܬܰܪܗܒܳܢ܆ ܟܰܠܒܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܕܰܠܚܰܢܝ܆ ܘܢܶܫܡܽܘܛ ܚܰܪܒܶܗ ܘܒܶܗ ܢܶܬܩܛܶܦ܆ ܣܓܽܘܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܫܺܝܠ܀

ܡܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ܆ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܶܟܝ ܣܺܝܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ܆ ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܨܳܠܶܐ ܢܳܕ ܘܶܐܣܬܚܶܦ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܬܳܓܶܗ ܘܣܳܦ ܕܳܘܝܳܐ܀

ܢܰܚܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܕܡܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܕܒܶܗ ܫܰܦܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܪܳܓܫܳܐ ܒܗܽܘܢ ܣܳܘܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܠܳܐ ܬܶܫܓܫܽܘܢ܀

ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܢܺܐܪ̈ܒܶܐ܆ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܰܒܪܶܟܝ ܡܶܫܬܰܝܢܺܝܢ܆ ܘܩܳܗܝܳܐ ܚܰܪܒܶܗ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܛܶܠ܀

 

ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܡܢܰܦܩܺܝܢ ܒܰܕܡܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ܆ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܗܶܪܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܫܠܰܘ܀

ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ܆ ܕܢܰܟܽܘܢ ܠܰܒܪܶܟܝ ܒܰܚܣܳܡܗܽܘܢ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܓܠܳܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܩܰܒܠܶܬ܆ ܒܰܛܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܰܕܪܳܡ ܬܳܓܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܕܶܩ ܠܺܝ ܐܰܟܘܳܬܟܘܢ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬܝ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܩܪܳܢܝ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܺܝ ܕܰܢܣܰܒܪܶܟܝ܆ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܘܰܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܀

 ܦܰܫܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܣܰܒܪܰܢܝ܆ ܗܰܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܠܺܝ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܗܶܐ܆ ܘܢܶܛܪܶܬ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ܀

ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܕܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܟܝ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ݂܆ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܥܰܢ܀

ܩܰܕܶܡ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܐܳܦ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܟܝ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܘܒܶܠܘ ܛܶܒܶܗ ܠܰܦܢܺܝܬܟܽܘܢ܀

ܪܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܫܰܓܫܳܗ̇ ܠܦܳܪܶܣ ܘܶܐܫܬܰܪܪܰܬ܆ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܟܝ܆ ܘܠܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ܀

 

ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܘܒܶܠܘ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܟܽܘܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܒܽܐܘܚܕܳܢܟܽܘܢ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܢܘܢ܆ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܟܘܢ܀

ܫܠܳܡܶܗ ܕܰܒܪܶܟܝ ܗܽܘ ܢܰܘܒܠܰܢܝ܆ ܒܫܰܝܢܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܰܝܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܒܰܟ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐܪܥܰܢ ܘܰܢܩܰܕܫܶܝܗ̇܀

ܬܶܚܕܶܐ ܦܳܪܶܣ ܒܰܣܒܰܪܬܟܘܢ܆ ܘܬܶܪܘܰܙ ܐܳܬܽܘܪ ܒܡܶܐܙܰܠܬܟܽܘܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܒܶܪܝ ܐܰܨܡܚܰܬ܆ ܢܣܺܝܡ ܢܺܝܫܶܗ ܒܰܦܢܺܝܬܟܽܘܢ܀

ܬܶܪܘܰܙ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܙܳܡܪܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܕܶܢܚܶܗ ܢܗܰܪܘ܆ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܟܽܠ ܐܶܬܦܨܰܚܘ܀

ܫ̈ܠܡܝܢ ܕܡܪܝܡ ܘܡܓ̈ܘܫܶܐ

 

 

 

 

   ܗ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܗ ܒܩܳܠܳܐ

ܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܠܳܟ ܣܳܓ̈ܕܳܢ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܚܕܳܝ̈ܳܢ

ܪܶܥܝܢܳܝ ܫܰܩܠܰܢܝ ܨܶܝܕ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܶܗܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܠܟܰܠܬܳܐ܆ ܚܠܽܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܘܰܢܩܰܕܫܺܝܗ̇܀

ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܬܡܰܗ܆ ܕܗܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܕܰܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܟܰܠܬܳܐ ܡܟܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܠܶܗ ܚܰܝܪܳܐ܆ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܡܠܶܐ ܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܘܰܟܣܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܀

ܗܝܕܶܝܢ ܚܰܬܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܓܠܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܩܪܶܒ܆ ܘܙܳܥ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܟܪܙܶܬ݂܀

ܐ̱ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܟܽܠ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܺܐܝܕܶܗ ܩܦܰܣ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܥܡܰܕ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܚܰܣܶܝܬ݁ ܠܟܽܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܚܳܝܪܳܐ܆ ܪܽܘܣ ܒܳܗ̇ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ܀

ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢܳܐ ܨܒܺܝܬ݂܆ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ ܕܨܶܒܝܳܢܝ ܢܗܶܐ܆ ܕܬܶܥܨܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܰܬ݁܆ ܐܶܥܡܰܕ ܡܶܢܳܟ ܕܗܳܟܰܢ ܨܒܺܝܬ݂܀

ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܐܶܬܥܨܶܐ܆ ܕܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ܆ ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܚܰܘܰܪ ܟܽܠ܀

ܒܥܺܝܬ݂ ܘܰܫܦܰܪ ܠܺܝ ܕܗܳܟܰܢ ܢܗܶܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܽܘܢ ܡܶܬܚܪܶܝܬ݁܆ ܫܒܽܘܩ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ܆ ܘܬܳܐ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ ܠܡܳܢ ܩܳܝܡܰܬ݁܀

ܓܶܠܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ܆ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܚܰܒܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܳܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܕܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ܀

ܓܳܠܶܬ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܝ ܡܳܢ ܕܳܪܫܰܬ݁܆ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܢܝ ܘܠܳܐ ܝܳܩܕܰܬ݁܆ ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܳܐ ܬܰܗܦܟܰܢܝ܆ ܡܶܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ܀

ܕܳܚܠܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܡܪܚܺܝܢ܆ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܳܟ ܕܠܳܐ ܢܶܓܗܪܽܘܢ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܪܝ ܐܰܥܡܕܳܟ܆ ܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܩܪܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܥܕܠܰܢܝ܀

ܕܳܚܠܰܬ݁ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܚܪܶܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܢܳܐ ܒܥܺܝܬ݂܆ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܺܝ ܚܳܝܪܳܐ܆ ܫܰܡܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝܬ݁܀

ܗܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬܳܟ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ܆ ܘܶܐܢ ܚܳܙܶܐ ܠܳܟ ܕܡܶܢܝ ܥܳܡܕܰܬ܆ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܶܗ ܕܠܰܘ ܡܳܪܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܗܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܕܫܰܚܠܰܢܝ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝ܆ ܕܰܒܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܺܝ ܐܶܨܛܒܺܝ܆ ܢܪܰܥܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܪܓܺܝܙ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܕܰܥ ܟܝܳܢܝ܆ ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܓܳܒܽܘܠܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ܆ ܐܶܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܕܰܥ ܕܰܠܡܳܢ ܐܶܬܺܝܬ݂܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܺܝܬ݂ ܕܬܰܥܡܕܰܝܢܝ܆ ܡܨܰܥܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܪܕܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܛܠܶܡ܀

ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܶܗ܆ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܢܣܰܚܝܳܟ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܽܘܙܳܟ ܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܟܡܳܐ ܬܶܐܚܕܶܟ܀

ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܶܪܣܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܰܨܒܺܝܬ݂ ܘܰܫܪܺܝܬ݂ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܝܰܠܕܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܐܳܦ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܩܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܐܥܡܕܳܟ܆ ܪܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܙܽܘܥܬܳܐ܀

ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܳܟ ܝܳܗܒܺܝܢ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܺܝ ܡܰܥܡܕܰܬ݁܆ ܠܗܳܕܶܐ ܓܒܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܕܶܐܢܳܐ ܨܒܺܝܬ݂܀

ܛܰܝܒܶܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ܆ ܡܰܟܪܶܬ ܟܰܠܬܳܐ ܕܶܐܬܦܰܩܕܶܬ܆ ܢܺܐܪܰܒ ܕܶܢܚܳܟ [ܥܰܠ ܥܳܠ̈ܡܶܐ]܆ ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܘܠܳܐ  ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܛܽܘܒܝ ܗܳܢܰܘ ܕܗܳܟܰܢ ܨܒܶܝܬ݂܆ ܐܶܚܽܘܬ݂ ܐܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܐܶܚܫܽܘܠ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܕܥܳܡܕܺܝܢ܆ ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܺܝ ܘܠܳܐ ܢܶܙܕܟܽܘܢ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܠܡܳܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܆ ܕܗܳܐ ܐܢ̱ܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ܆ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܗܒܰܬ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܠܡܳܢ ܫܳܐܠܰܬ݁܀

ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܠܺܝ ܚܳܝܪܺܝܢ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܕܪܽܘܫ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܶܥܡܰܕ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ܀

ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܶܬܚܰܘܪܺܝܢ܆ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܽܘܢ ܬܰܘܬ݂ܪܳܟ܀

ܟܰܠܬܳܐ ܕܡܶܟܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܚܳܝܪܳܐ܆ ܐܶܚܽܘܬ݂ ܐܶܥܡܰܕ ܘܶܐܩܰܕܫܺܝܗ̇܆ ܪܳܚܡܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܐܠ܆ ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܠܺܝ ܚܳܝܪܳܐ܀

ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܐܶܚܽܘܕ܆ ܗܳܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܰܝܟ ܡܶܫܬܰܠ̈ܗܒܳܢ܆ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܦܩܽܘܕ ܕܢܰܥܡܕܳܟ܀

ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܢܣܶܒ܆ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܗܽܘ ܢܰܥܡܕܰܢܝ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܗܳܐ ܠܒܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܠܺܝ ܡܰܥܡܕܰܬ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܰܐܽܘܟ ܘܰܐܣܓܺܝܘ ܕܚܶܠܘ܆ ܚܙܰܐܽܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ܆ ܪܳܬ ܠܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܬܶܗ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܠܡܳܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܝ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢܝ ܢܳܣܒܺܝܢ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܥܶܡܕܶܬ݂ ܠܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ܆ ܕܢܰܦܪܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܟ ܐܶܢ ܩܳܪܒܳܐ܆ ܝܳܩܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܠܳܐ ܣܰܝܒܪܳܟ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܒܡܳܢ ܐܰܥܡܕܳܟ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܒܟܰܪܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܥܡܺܝܕܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ܣܰܓܺܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ܆ ܕܠܳܟ ܐܺܝܟ ܐܺܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܬܕܰܟܶܐ ܠܟܽܠ܆ ܒܳܟ ܗ̱ܘ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܳܢ ܥܳܡܕܰܬ݁܀

ܣܰܓܺܝ ܙܳܕܶܩ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܪܶܐ܆ ܗܳܐ ܐܰܥܡܶܕܬܳܟ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܐܰܥܡܶܕܰܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ܥܰܒܕܳܟ ܐܶܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܚܰܪܰܪ ܟܽܠܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܆ ܥܶܪ̈ܩܰܝܟ ܕܶܐܫܪܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ܆ ܠܪܺܝܫܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܰܢ ܐܰܫܘܝܰܢܝ܀

ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܰܥܡܳܕܝ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ܆ ܫܛܳܪ̈ܶܐ ܒܰܣܚܳܬܝ ܡܶܬܠܚܶܝܢ܆ ܚܪܽܘܪ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܬܡܺܝܢ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܥܡܰܕ ܒܛܶܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܳܐܰܪ ܛܥܺܝܢ܆ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܶܐܢ ܫܰܠܶܡܬ ܠܳܗ̇ ܘܬܰܥܡܶܕ ܨܒܰܝܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܥܡܶܕ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܟܽܠ܀

ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܥܡܕܰܢܝ܆ ܘܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܠܶܘܳܝܳܐ ܕܚܶܠ ܕܰܢܥܡܕܶܗ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܥܶܡܕܶܬ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܚܬܽܘܡ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܶܗ ܒܳܟ ܡܶܬܚܙܶܝܢ܆ ܘܰܠܡܰܢ ܐܶܩܪܶܐ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܳܐ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܚܰܬܡܳܐ܆ ܐܺܝܕܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܳܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܩܳܥܶܐ ܚܠܳܦ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܦܰܐܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܪܶܗ܀

ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܙܡܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܬܢܳܐ ܗܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ܆ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܩܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܳܐ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܫܰܡܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ݁ ܠܶܗ܆ ܕܢܰܥܪܰܡ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܢܶܦܩܶܬ݂ ܠܶܗ܆ ܒܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܬ݂ ܒܶܗ܀

ܪܒܳܒܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ ܐܶܬܳܬ݂܆ ܕܗܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ܆ ܒܕܶܢܚܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܚܝܰܘ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܪܗܺܝܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܠܺܝ ܚܳܝܪܺܝܢ܆ ܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܡܳܢ ܡܶܣܬܥܰܪ܆ ܬܳܐ ܐܰܥܡܶܕܰܢܝ ܕܰܢܩܰܠܣܽܘܢ܆ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ܀

ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܥܨܳܟ܆ ܣܳܓܶܕ ܥܰܦܪܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܡܛܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܐܺܝܕܶܗ ܢܣܺܝܡ܀

ܫܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܚܰܬܢܳܐ ܠܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܥܡܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܣܠܶܩ܆ ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܠܥܶܠ܆ ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܡܰܥ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ݂܆ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܶܗ ܬܰܘ ܣܓܽܘܕ܀

ܬܶܗܰܪܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ ܕܬܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܬܰܘܕܺܝ ܠܕܶܢܚܳܟ ܡܰܦܨܰܚ ܠܟܽܠ܆ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܢܗܰܪܘ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀

ܫܶܠܡܰܬ݂ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ

 

  ܘ

ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܒܩـ[ܠܳܐ] ܐܰܚܰܝ̈ ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ.

ܐܰܦܪܶܓܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܫܦܰܪܘ ܙܺܝܘܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀

ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ܆ ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܠܒܶܫܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܚܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܗܕܺܝܪܺܝܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܰܦܐܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܘܢ. ܕܰܩܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ܀

ܘܳܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܩܰܒܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ܆ ܫܰܘܒܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈܆ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

 

ܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܚܠܽܘܠܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ܀

ܛܽܘܳܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܚܰܠܶܨܟܽܘܢ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܦܳܬܰܚ ܠܟܽܘܢ ܬܰܪܥܶܗ܆ ܘܡܰܥܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܰܥܕܶܝܢ܀

ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܡܶܝܢ܆ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܆ ܟܽܠܫܳܥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܢܶܙܡܪܽܢ ܦܽܘܡ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܠܳܐܕܳܡ ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܐ܆ ܐܰܦܩܶܗ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܚܰܕܶܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

[ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ܆ ܒܩܓܢܽܘܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ]܀

ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܕ ܕܶܡܗܽܘܢ܆ ܙܰܗܺܝܘ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܗܺܝܟܽܘܢ܀

ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܚܳܕܶܝܢ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܰܡܺܝܬܽܘܢ܀

ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ܀

ܪܰܨܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܛܥܰܡ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܕܰܚܛܳܐ܀

ܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܚܰܝܶܒ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܗܳܐ ܚܳܒ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܝܰܘܡܳܢ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܬܶܒܣܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܶܗܡܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ܀

ܬܰܘܕܺܝ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܶܗ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ܆ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܫܠܶܡܘ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܺܥܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐܰܡܺܝܢ. ܐܶܬܛܰܪܛܰܫܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܟܳܐܶܢ ܒܶܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܙܰܝܰܚܢܰܢ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܘܡܳܪܬܝ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ. ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܒܪܽܘܟܣܶܠ ܡܚܰܣܢܰܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܕܫܰܬ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܬܠܺܝܬܳܝ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܨܶܥܳܝܬܳܐ.

ܕ܆ ܝܒ܆ ܒ̱ܝܘ ܏ܡ . 04. 12. 2016