ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܀

ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܪ܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܡܽܘܫܶܐ ܡ݀ܬܰܠܡܶܕ ܟܽܠ ܠܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܪܰܒܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܠܼܡܕܰܢܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܠܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܒܳܗܿ ܐܶܬܓܼܠܺܝ ܫܰܪܒܳܗܿ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܟܬܺܝܒܰܬ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܫܒܺܝܚܰܬ ܒܟ̈ܰܣܝܳܬܳܐ. ܐܡܺܝܪܰܬ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܬܡܺܝܗܰܬ ܒܫ̈ܶܬܠܳܬܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡ݀ܰܨܥܶܬ ܘܩܿܳܡܶܬ ܗܘܺܝܿܬ. ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܶܐܒܿܨܶܝܘܗܝ ܩܼܪܳܬܰܢܝ ܗܘܳܬ. ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܟܠܼܳܬܰܢܝ ܕܶܐܥܿܰܩܶܒ. ܪܰܥܿܺܝܬ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܝܰܩܿܪܶܬ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ. ܗܶܡܿܣܶܬ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ. ܥܶܩܿܒܶܬ ܕܶܐ݀ܬܝܰܬܰܪ. ܘܫܶ݀ܬܩܶܬ ܕܶܐ݀ܬܥܰܕܰܪ.܀ ܦ݀ܶܓܥܶܬ ܦܨܺܝܚܳܐܝܺܬ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ. ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܠܶܫܳܢܝ ܩܼܪܳܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܓ̈ܠܰܝܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܶܗ. ܘܡܰܕܰܥܝ ܦܪܰܚ ܐܳܦ ܛܳܣܼ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܒܼܨܳܗܿ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒ ܠܐܢܳܫܳܐ ܠܡܼܰܕܪܳܟܽܘ.܀ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܿܙܺܝܬܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܺܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܪܰܘܡܶܗ. ܠܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܡ݂ܛܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܡܽܘܠܐ. ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܢܫܼܰܩ ܘܰܣܓܶܕ. ܘܶܐܬܦܼܢܺܝ ܕܢܼܶܣܰܩ ܢܼܕܽܘܫ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗ݀ܰܘ ܢܳܫ݀ܶܩ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܩ݀ܳܦܰܚ.܀ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܪܰܘܡܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܥܰܡܠܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܠܝܳܪ̈ܽܘܬܰܘܗܝ ܡܿܓܰܪܶܓ ܦܨܺܝܚܳܐܝܺܬ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܠܣܳܠܽܘ̈ܩܰܘܗܝ ܡ݀ܰܦܪܶܓ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܡܫ̈ܰܒܚܶܐ ܘܚܿܳܠܶܐ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ. ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܛ̈ܳܐܠܐ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܒܶܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܿܳܘܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܳܚ݀ܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܿܳܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܬܪܕܶܦܼܘ ܗܘܰܘ ܒܳܗܿ. ܕܳܝܿܨܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܨ ܝܰܡܳܐ ܘܠܐ ܛܳܒܿܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܟܺܐܦܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܛܒܼܰܥ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܼܙܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܠܬܰܚܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܘܽܢ ܘܰܠܥܶܠ ܓܢܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܳܐܪ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܥܒܺܝܕ ܪܺܝܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܬܰܠܼܡܶܕ ܗܘܳܐ. ܪܟܽܘܒܶܗ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܠܦܽܘܬ ܟܶܢܫܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܼܙܳܐ. ܕܦܿܳܪܚܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܘܰܐܠܶܦ ܪܰܒܰܐ ܗܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗܝ ܚܙܳܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܡܶܬ̈ܚܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܢܼܶܡܛܽܘܢܳܗܿ ܨܿܳܪܬܶܗ ܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܕܰܐܡܿܪܚܶܬ ܕܠܝܺܠܳܐܝܺܬ. ܒܗ݀ܳܝ ܚܽܘܓܬܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܕܗܳܘܿܝܳܐ. ܢܶܚܼܙܶܝܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܟܪܺܝܟ ܐܳܦ ܗܽܘܼ. ܘܝܰܡܳܐ ܘܳܐܦ ܝܰܒܫܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܕܶܐܫܼܬܰܪܰܚ ܠܶܗ ܦܽܘܡܝ ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܝܳܢ݀ܶܩ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܢܼܨܽܘܪܶܗ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܥܒܼܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܟܠܺܝܠ ܕܰܗܒܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܡ݀ܟܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܓܕܺܝܠ ܘܰܦܶܐܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܟܿܳܪܶܟ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܼܛܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܰܦܼܩܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܠܗܰܠ ܡܶܢܶܗ ܫܦܽܘܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܬܚܶܝܬ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܥܼܡܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܼܛܰܘ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܥܼܛܺܝܘ. ܘܰܕܠܐ ܫܼܘܰܘ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܫܒ̈ܳܒܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܼܩܰܕ ܠܳܗܿ ܠܟܶܘܶܝܠܳܐ ܠܩܰܪܕܽܘ ܫܼܕܳܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܬܰܡܳܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܐܚ̈ܶܐ. ܩܳܐܝܺܢ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܢܽܘܕ ܝܼܳܬܶܒ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܬܽܘܒ ܥܡܺܝܩ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ. ܘܓܰܒܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܼܪܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܒܼܰܩܘ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܰܢܼܚܶܬܘ ܘܰܢܣܰܒܼܘ ܒܢ̈ܳܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܝܿܳܬܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܰܘܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܚܿܳܙܶܝܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢܶܗ ܒܦܶܚܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܡܿܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܚܿܳܙܶܐ ܐܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܩܿܳܪܶܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܢܶܚܼܢܶܝܘܗܝ. ܘܰܐܒܪܳܡ  ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܥܒܼܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܪܰܚܼܶܡ.܀ ܗܰܘܬܰܐ ܗܘ ܦܳܣܶ݀ܩ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܠܐ ܢܼܶܬܶܐܣܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܒܥ̈ܰܘܳܠܐ ܘܢܶܫܬܰܢܩܽܘܢ ܛܳܒܶܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܓܶܢܣܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܢܢܳܐ ܠܰܒܪܳܗܿ ܟܦܽܘܪܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܘܠܰܐܡܬܳܗܿ ܡܳܪܬܳܐ ܕܶܐܬܠܰܘ̈ܝܳܢ ܒܬܽܘܠܡܳܕܳܐ.܀ ܡ݀ܰܗܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܒܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܠܠܽܘ̈ܨܶܐ. ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܩܳܛܽܘ̈ܠܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܪ̈ܳܓܽܘܡܶܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܝܳ݀ܬܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܰܘܡܗܽܘܢ ܘܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܒܥ̈ܰܘܳܠܐ ܘܡ݀ܳܢܶܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡ݀ܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ ܦܣܼܰܩܘ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܘܰܐܪܫܼܰܥܘ.܀ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܛܡ݂ܰܪ ܒܶܗܬܬܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܘܡ݀ܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܼܰܛܥܶܐ ܠܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܡܳܐ ܕܥܼܰܠ ܣܼܪܰܚ ܕܰܓܼܶܠ ܘܢܰܛܥܼܶܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܟܶܢܦܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܣܼܰܬܪܰܢܝ ܕܬܰܡܳܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܡܿܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡ݀ܰܟܪܙܺܝܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܶܗܬܬܶܗ ܘܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܝ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܕܶܐܫܿܬܰܥܺܝܬ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܡܪܰܚ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܿܰܪ ܕܒܽܘܪ̈ܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܕܠܐ ܝܰܕܥܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܪܕܺܝܼܘ ܘܰܦܼܪܰܥܘ ܕܚ݀ܳܝܒܺܝܢ. ܡ݀ܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ. ܒܣܶܬܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܪ̈ܳܥܶܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܪܶܥܝܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܦܰܪ̈ܟܽܘܟܰܘܗܝ.܀ ܐܰܬܪܰܐ ܗܘ ܕܫܺܝܛ ܘܰܒܣܶܐ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܿܳܦܢܺܝܢ ܘܝܿܳܐܒܺܝܢ ܠܶܗ ܝܳܩ̈ܕܰܝ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܗܽܘܢ ܥܦܶܐ ܗܽܘܼ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܘܡ݀ܶܬܛܰܦܛܦܺܝܢ ܪܶܒܰܬ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܫܼܶܐܠ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܡܿܰܪܛܶܒ ܠܶܗ ܕܰܒܓܰܘܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.܀

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܗܼܘܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܪܳܐ݀ܓ ܘܒ݀ܳܠܰܥ ܠܶܗ ܒܬܰܪܥܶܗ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܒܥܽܘܒܶܗ ܡܿܚܰܒܶܒ ܠܶܗ ܒܟܰܪܣܶܗ ܡܿܢܰܨܰܪ ܠܶܗ. ܨܿܳܪܶܐ ܘܣܿܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܓܿܳܥܶܨ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܦܿܳܠܶܛ ܘܫܿܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܕܬܰܪܥܰܐ ܗܘ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ.܀ ܡܶܟܳܐ ܚܫܽܘܠ ܣܼܰܒ ܠܳܟ ܩܠܺܝܕܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܬܰܪܥܰܐ ܗܘ ܕܣܳܘܰܚ ܠܳܟ. ܡ݀ܶܬܦܨܰܚ ܘܓܿܳܚܶܟ ܠܳܟ. ܬܰܪܥܰܐ ܗܘ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܿܡܰܫܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܙܥܼܰܪ ܐܳܦ ܝܼܺܪܶܒ ܒܚܶܟܡܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܩܰܘܡܬܶܗ ܘܕܰܪܓܶܗ ܡ݀ܶܬܬܪܺܝܡ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܓܡܺܝܪ ܘܶܐܢ ܚܰܣܺܝܪ. ܡܰܠܶܦ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ. ܚܿܳܙܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܕܰܐܘܒܼܕܽܘܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܠܐ ܩܰܝܼܶܡ. ܪܶܓܬܳܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܶܬܥܼܛܺܝ ܘܶܐܬܒܼܰܛܰܠ. ܡ݀ܶܬܥܰܗܕܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܡܶ݀ܬܬܘܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܘܒܿܳܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܘܝܽܘܬܪܳܢܗܽܘܢ ܚܶܫܟܰܐ ܗܘ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܘܒܶܕܘ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܶܫܟܼܰܚܘ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܚܼܶܡܘ ܘܰܦܼܪܰܚ. ܘܳܝܳܐ ܣܼܢܰܘ ܘܰܡ݂ܛܳܐ. ܕܣܼܰܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܕܚܼܶܠܘ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܡ݀ܶܬܬܰܢܚܺܝܢ ܕܰܫܼܦܰܠܘ ܘܶܐܬܓܢܶܒܘ ܕܥܽܘܡܪܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܕܰܓܼܶܠ ܘܫܽܘܢܳܩܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ. ܢܝܳܚܗܽܘܢ ܘܰܐܘܦܺܝ ܠܶܗ ܢܶܓܕܗܽܘܢ ܘܠܐ ܓܿܳܡܰܪ.܀ ܚܿܳܙܶܝܢ ܘܳܐܦ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܐܽܘܠܨܳܢܗܽܘܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܗܽܘܢ ܘܠܐ ܩܼܰܝܶܡ ܝܽܘܩܪܗܽܘܢ ܘܠܐ ܟ݀ܳܬܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܡܬܘܽܡ ܦܶܓܼܥܰܬ ܒܗܽܘܢ ܥܳܩܳܐ. ܘܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܨܰܘܡܗܽܘܢ. ܕܶܐܬܬܥܼܺܝܪܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܶܐܫܼܟܚܽܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܒܶܫ ܪܰܘܡܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܪܟܶܢ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܣܳܠܽܘ̈ܩܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܠܓܰܘ ܚܿܳܐܰܪ ܒܟ̈ܺܐܢܶܐ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܗܽܘܝܼܽܘ ܐܳܣܿܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܚܙܺܝܩ ܪܰܒܳܐ. ܫܒܳܒܰܐ ܗܘ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܪܳܚܡܰܐ ܗܘ ܕܓܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܣܳܢܳܐܐ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܣܝܳܓܶܗ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܰܠܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܦܶܐܝܢ ܗܘܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܗܽܘ ܕܛܰܪ̈ܦܰܝܗܶܝܢ ܢܳܟܿܦܺܝܢ ܒܡ݀ܰܢ ܕܰܫܠܺܝܚ ܠܕܰܘܐܒܼܶܕܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܒܥܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܡܿܟܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܡ݀ܰܒܗܬܺܝܢ ܘܡ݀ܰܬܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܠܺܝܚ.܀ ܡܰܢܽܘ ܕܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܫܒܺܝܚ ܒܛܽܘܟܳܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܗܺܝܪ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܰܘܗܝ ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܕܰܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܢܰܗܺܝܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܢܶܒܥܰܘ̈ܗܝ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗܝ ܡܿܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܢܿܳܦܩܺܝܢ ܨܶܝܕܰܝܢ ܡ݀ܶܬܡܰܣܟܢܺܝܢ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܠܳܒܿܫܺܝܢ ܛܥ̈ܳܡܳܬܳܗܿ ܕܰܐܪܥܰܢ ܠܫܳܩܽܘܬܰܢ.܀ ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘܼ ܠܶܗ. ܥܼܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܫܰܪ̈ܝܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܚܼܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܣܺܝ̈ܠܽܘܢܶܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܦܼܩܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܳܐ ܕܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܓܿܳܕܶܠ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܡܿܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܕܰܪܓܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܪܳܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܢ ܕܗ݀ܰܘ. ܘܟܶܐܡܰܬ ܡܿܦܰܠܶܓ ܗܽܘܼ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܪܰܘܡܶܗ ܠܥ̈ܶܠܳܝܶܐ.܀ ܟܰܕ ܣܳ݀ܠܩܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܕܰܪ̈ܓܰܘܗܝ ܠܡ݂ܺܐܪܰܬ ܒܶܗ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܶܗ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܫܿܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܒܶܗ ܡ݀ܶܬܟܠܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܟܰܕ ܣ݀ܳܦܩܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܰܘܗܝ ܠܟܳܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܡܨܰܥܬܶܗ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܪܰܘܡܶܗ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܠܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ.܀ ܢܽܘܚ ܕܶܝܢ ܠܰܒܥܺܝܪ̈ܐ ܐܰܥܼܡܪܳܗܿ ܒܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܰܒܗ݀ܰܘ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܐܰܫܼܪܝܳܗܿ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܼܪܳܐ ܢܽܘܚ ܒܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܫܼܪܳܐ ܠܰܬܚܶܝܬ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܚܽܘܕܪܶܗ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ.܀ ܪܳܐܙܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܫܼܰܡ ܗܘܳܐ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܨܳܪ ܠܰܢ ܒܛܽܘ̈ܟܳܣܰܘܗܝ ܡܰܬܩܰܢ ܦܶܐܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܪܰܘܡܶܗ ܘܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܒܪ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܘܓܶܢ̈ܣܳܢܰܘܗܝ ܠܡܐܢܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ ܒܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܣܺܝܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܪܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܬܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܶܗ. ܐܰܝܢܰܐ ܗܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܕܢܼܶܚܙܽܘܢܶܗ. ܘܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢܶܗ: ܘܡ̈ܶܬܚܰܘܗܝ ܕܢܼܶܡܛܽܘܢܶܗ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܥܽܘܬܪܶܗ.܀ ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܫܶܡܫܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܣܩܺܝܠ݀ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܒܗܽܘܢ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗܿ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܢܶܫܒ̈ܶܐ ܪܳܟܿܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡ݂ܶܣܓܰܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܪܰܒ ܚܰܝܠܰܐ ܗܘ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ.܀ ܡ݂ܰܨܰܥ ܢܰܨܒܼܶܗ ܗܘܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܡ݂ܙܰܓ ܡܠܼܳܝܗܝ ܩܶܢܛܳܐ ܘܬܰܚܼܡܶܗ ܒܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܰܢܼܬܰܚܡܺܝܘܗܝ ܒܢܺܝܪܳܐ ܠܚܽܘܕܪܶܗ ܕܓܰܘܳܝܳܐ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܼܡܰܥ ܐܳܕܳܡ ܒܗ݀ܳܝ ܚܕܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܐܟܼܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܟܿܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܰܠ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ.܀ ܚܶܘܝܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܩܼܪܽܘܒ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕܪܶܗ ܕܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܢܦܼܰܩ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܝܰܠܼܦܶܗ ܒܫܳܐܽܘܠܐ ܕܚܰܘܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܳܢ ܗܽܘܼ ܘܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘܼ.܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܼܡܰܥ ܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܕܶܐܬܥܼܰܛܰܦ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ. ܝܿܺܕܰܥ ܕܗ݀ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܩܠܺܝܕܰܐ ܗܘ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܦܿܳܬܰܚ ܕܡܶ݀ܬܬܰܘܶܝܢ.܀ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܳܕ ܬܽܘܒ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܠܐ ܢܶܚܼܙ̈ܝܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܫܶܦܠܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܠܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܦܽܘܪܣܳܝ ܦܰܓܪܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܰܕܥ̈ܳܢ. ܛܡ݂ܰܪ ܒܶܗ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܼܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܣܼܥܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܰܪܗܼܶܛ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܰܕܥ̈ܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܦܼܪ̈ܰܚܝ ܒܶܗ ܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ. ܘܓܰܠܼܶܓ ܫܩܼܰܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܚ̈ܦܝܳܢ ܕܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘ݁̈ܗܝ: ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܚܼܙܳܐ ܘܙܼܳܥ ܨܰܥܪܶܗ ܚܼܙܳܐ ܘܰܒܼܗܶܬ. ܘܶܐܬܟ݂ܡܰܪ ܘܶܐܬܬܰܢܼܰܚ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܢ ܕܺܝܼܕܰܥ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܟܽܠܡ݀ܰܢ ܕܶܐܟܼܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ. ܐܰܘ ܚܼܙܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ: ܐܰܘ ܚ݂ܙܳܐ ܘܶܐܬܬܰܢܼܰܚ. ܚܦܺܝ̈ܛܰܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܶܐܟܼܠܽܘܢ ܕܢܼܶܬܶܐܒܠܽܘܢ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܼܙܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܛܥܼܶܡ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܕܰܐܥܦܼܽܘܗܝ ܠܫܽܘܢܳܩܶܗ. ܕܰܟܼܦܶܢ ܘܠܐ ܛܰܥܡ݂ܳܗܿ. ܠܗ݀ܳܝ ܓܽܘܬܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܚܼܙܶܐ ܫܠܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܕܶܐܢ ܫܼܳܛ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܼܚܰܘܶܝܘܗܝ ܠܟܽܘܐܳܪܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܚܼܰܘܝܶܗ ܕܶܐܢ ܢܼܶܛܰܪ. ܢܼܶܚܙܶܝܘܗܝ ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܺܝܢ ܟܼܣܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܢܶܣܼܰܒ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ.܀ ܣܼܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܶܐܟܼܰܠ ܡܶܢܶܗ ܢܚܼܰܘܶܝܘܗܝ ܗ݀ܰܘ ܕܰܪܓܳܐ. ܕܰܐܘܒܼܶܕ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ. ܢܚܼܰܘܶܝܘܗܝ ܬܽܘܒ ܫܶܦܠܳܐ. ܕܶܐܫܼܬܰܟܰܚ ܠܫܽܘܢܳܩܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܙܟܼܳܐ ܘܰܢܼܨܰܚ ܢܥܼܰܛܦܺܝܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܼܶܓܠܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܒܶܗܬܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܝ. ܕܢܼܶܩܢܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ.܀ ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܼܶܩܢܶܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܢܼܶܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ ܕܶܝܢ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܪܡܶܐ. ܘܺܝܼܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܡܰܪܥܶܗ ܡܿܛܰܪܶܦ ܠܶܗ. ܡܰܕܥܶܗ ܡܿܫܰܢܶܩ ܠܶܗ.܀ ܐܶܠܽܘ ܙܟܼܳܐ ܐܳܕܳܡ ܗܘܳܐ ܩܼܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܚܰܫܳܐ ܒܦܳܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܕܢܼܰܦܪܰܥ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܢܼܺܐܪܰܒ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܚܶܘܝܳܐ ܗܼܦܰܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܰܐܛܥܡܼܶܗ. ܫܶܦܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܒܰܫܟܳܚܬܶܗ ܢܶܒܼܗܰܬ ܘܥܰܠ ܐܰܒܕܬܶܗ ܢܼܰܝܠܶܠ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐܙ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܦܺܐܪܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܩܼܛܰܦ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܩܰܦܼܠܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܕܰܚܼܙܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܰܐܙܠܼܶܓ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܥܼܰܪܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܰܪܗܼܶܛ ܐܶܚܼܰܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܬܺܐܢ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ.܀ ܡ݂ܰܨܰܥ ܘܢܰܨܒܼܶܗ ܗܘܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܶܦܼܪܽܘܫ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܘܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܩܼܪܶܒ ܘܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܶܐܬܓܼܰܢܰܚ ܐܰܝܟ ܥܽܘܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܓܼܪܶܒ ܘܳܐܕܳܡ ܐܶܫܼܬܰܠܰܚ ܘܕܰܒܼܠܰܥ ܐܰܝܟ ܥܽܘܙܝܳܐ ܐܶܬܪܗܼܶܒ ܕܢܶܦܼܽܘܩ ܠܶܗ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܼܪܰܩܘ ܘܰܛـܼܫܰܘ ܕܰܒܼܗܶܬ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܥܛܺܝܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡ݀ܥܰܛܶܦ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܡܿܟܰܣܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܟܶܦܼܘ ܒܳܐܕܳܡ ܕܶܐܫܼܬܟܰܚ ܫܠܺܝܚ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܚܶܘܝܳܐ ܓܼܢܰܒ ܢܰܚ̈ܬܶܗ ܘܥܼܰܒܕܰܘܗܝ ܕܠܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ.܀ ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܐܰܦܼܶܤ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܗܘܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܗܳܕܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܢܼܶܫܦܰܪ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܟܳܗܢܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܢܼܰܛܪܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܢܼܗܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܩܼܕܳܡ ܟܰܣܝܳܐ. ܠܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܪܳܐܙܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܬܼܬܨܺܝܪ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܘܰܠܗ݀ܰܘ ܒܰܪܳܝܳܐ ܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡ݂ܶܥܰܠ ܠܶܗ. ܠܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ. ܗܳܟܰܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܠܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܦܼܰܬܚܶܗ ܠܒܰܪܳܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܢܶܪܥܼܶܐ ܒܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܟܺܐܢܳܐ ܚܼܙܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܒܕܰܐܪܫܼܶܠ ܠܶܗ ܘܺܝܼܕܰܥ ܕܬܽܘܒ ܦܿܳܣܰܥ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܰܘܪܶܟ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܰܐ ܗܘܼ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܕܳܫܼ ܗܘܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܦܼܰܟ ܣܼܳܡ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ. ܩܳܠܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܘܰܫܢܳܢ ܚܰܪܒܳܐ ܣܝܳܓܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܐܳܕܳܡ ܒܦܽܘܠܦܳܠܶܗ ܨܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܗܘܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܕܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܶܗ ܘܕܰܐܡܼܪܰܚ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܠܶܗ: ܠܗ݀ܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܰܐܦܠܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܐܰܪܦܼܶܝܘܗܝ. ܝܰܡܳܐ ܐܶܢ ܫܠܰܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚ݂ܙܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܠܳܐ ܐܰܪܦ݂ܝܳܗܿ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܫܕܳܗܿ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ.܀ ܨܳܪܼܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܓܼܪܶܒ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡ݀ܶܬܕܚܶܩ ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܫܠܰܚ ܓܰܪܒܶܗ ܘܶܐܬܚܼܢܶܢ. ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܿܕܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܘܦܿܳܢܶܐ ܠܓܰܘ ܕܰܝܪܶܗ ܘܥܿܳܐܶܠ ܠܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.܀ ܐܳܕܳܡ ܕܟܶܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܒܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܓܼܪܶܒ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܼܬܰܝܰܒ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܦܰ݀ܚ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܓܼܝܠܰܬ ܘܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗܿ ܫܼܕܳܬܶܗ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܚܼܙܳܝܗܝ ܕܶܝܢ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܪܰܝܡܳܐ ܕܰܫܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ. ܘܶܐܬܪܟܼܶܢ ܢܚܼܶܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܕܰܟܼܝܶܗ ܒܝܰܕ ܙܽܘܦܶܗ. ܘܰܐܥܼܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܐܳܕܳܡ ܫܠܺܝܚ ܘܰܦܶܐܐ ܘܰܐܢܬܬܶܗ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐ ܥܼܶܡܠܰܬ ܘܥܼܶܒܕܰܬ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ. ܚܼܙܳܬܶܗ ܘܰܐܟܼܰܪܬܶܗ ܓܰܢܬܳܐ ܕܫܼܰܟܰܪܬܶܗ. ܒܥܼܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܨܰܒܼܬܰܬ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܰܐܦܼܪܓܰܬ ܒܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܚܼܙܳܬܶܗ ܘܚܰܒܼܶܒܬܶܗ ܓܰܢܬܳܐ  ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܬܦܰܠܼܰܓ ܚܼܙܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܥܰܠ ܠܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܘܼܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܛܥܼܳܐ ܘܰܢܦܼܰܩ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܣܝܳܓܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܼܡܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗ݀ܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܼܦܰܩ ܦܽܘܡܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܓܰܘܳܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܐܰܘܦܼܺܝ ܕܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܕܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܒܙܶܕܩܗܽܘܢ. ܕܓܰܘ݁ܢܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܪ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܚܣܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܛܥܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܬܺܐܒܶܠ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡܰܟܺܝܟ ܫܦܽܘܠܶܗ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܫܒܺܝܚ ܐܳܦ ܪܳܡ ܛܽܘܒܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܼܪܰܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ.܀ ܠܳܐ ܬܶܪܓܼܙܽܘܢ ܕܰܐܡܼܪܰܚ. ܠܶܫܳܢܝ ܕܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܙܥܼܪܶܗ ܕܠܐ ܣܦܼܰܩ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܢܼܶܬܛܒܰܥ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܨܽܘܪܬܶܗ. ܠܳܐ ܢܼܶܬܛܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܝ ܕܥ݀ܶܡܠܶܬ ܕܶܐܪܰܟ݀ܶܒ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ.܀ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ: ܘܫܰܒܪܳܐ ܡ݀ܶܬܪܰܒܶܐ ܒܶܗ: ܢܰܟܦܳܐ ܡܿܶܙܕܰܗܶܐ ܒܶܗ: ܣܢܺܝܩܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ: ܢܰܫܼܕܽܘܢ ܥܠܰܝ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܰܢܝܶܗ ܘܫܳܡܽܘܢܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܥܠܰܝ ܢܼܶܒܥܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܝ ܡ݀ܰܠܶܠܬܶܗ ܘܢܼܶܬܝܰܐܒܽܘܢ ܫ̈ܰܦܠܶܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܬܬܕܺܝ̈ܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܨܶܝܕܰܝܟ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܢܼܶܬܪܫܶܐ ܥܽܘܩܳܒܝ ܠܘܳܬܳܟ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܐܰܡܿܪܚܶܬ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܒܫܶܬܩܰܐ ܗܘ ܬܰܚܶ݀ܡܬܳܐܿ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܕܝܿܰܩܪܶܬ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܐܰܫܼܪܳܢܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܚܿܶܡ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܿܳܪܶܬ ܘܕܰܡ݀ܺܝܬܳܗܿ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܗܰܠܼܟܰܬ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܳܣܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗܿ ܢܶܣܼܟܰܬ ܠܗܽܘܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܒܳܗܿ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܩܒܼܰܘ ܡܶܢܳܗܿ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܼܪܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܣܶܦܪܶܗ ܟܼܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܼܰܣܗܶܕ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܣܶܦܪܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܒܚܽܘܫܳܚܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡ݀ܶܬܡܰܛܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܟܽܠ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܡ݀ܰܟܣܺܝܢ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܰܛܠܼܰܡܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܩܿܪܺܝܬ ܗܘܺܝܿܬ ܘܶܐܫܿܬܰܪܚܶܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܡܳܐ ܕܰܫܼܘܰܚ ܢܰܫܼܩܰܢܝ ܐܰܘܫܼܛܰܢܝ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܟܰܕ ܡ݀ܛܺܝܬ ܠܗ݀ܰܘ ܚܰܘܩܳܐ ܕܒܶܗ ܟܬܺܝܒ ܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܗܽܘܼ ܗܽܘܼ ܫܼܩܰܠ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܒܚܽܘܩ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܫܪ̈ܶܐ ܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܥܼܒܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܼܠܝ̈ ܐܰܟܚܰܕ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܥܼܒܪܰܬ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܶܦܼܟܰܬ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܢܺܝܼܚܬܳܗܿ ܠܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܩܼܪܺܝ ܣܶܦܪܳܐ. ܢܝܳܚܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܓܶܫܪܶܗ ܐܳܦ ܬܰܪܥܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܫܿܟܚܶܬ ܒܗ݀ܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܘܥ݀ܶܒܪܶܬ ܘܶܥܿܠܶܬ ܠܶܗ. ܥܰܝܢܳܐ ܠܒܰܪ ܦܳܫܼܰܬ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܓܰܘ ܥܼܶܠܰܬ. ܫܿܰܪܺܝܬ ܕܶܐܦܿܗܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒ. ܗ݀ܰܘ ܗܽܘܼ ܪܰܘܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܨܰܠܰܠ ܓܶܐܐ ܘܰܦܶܐܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܩܪܳܗܿ ܥܕܶܝܢ ܕܪܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ.܀ ܬܰܡܳܢ ܚܿܙܺܝܬ ܗܘܰܝܿܬ ܬܽܘܒ ܡܛܰܠ̈ܠܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܙܠܺܝ̈ܚܳܢ ܒܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܦܳܝ̈ܚܳܢ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܡܰܓ̈ܕܠܳܢ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܡܟ̈ܰܠܠܳܢ ܒܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܕܐܢܳܫ ܗܳܟܰܢ ܡܛܰܠܬܶܗ ܐܺܝܬ ܕܡܿܳܟܳܐ ܒܨܶܒܬܳܗܿ ܘܺܐܝܬ ܕܡܿܰܦܪܓܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܗܿ. ܐܺܝܬ ܕܦ݀ܳܟܗܳܐ ܒܓܰܘܢܳܗܿ. ܘܺܐܝܬ ܘܢ݀ܳܨܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܗܿ.܀ ܬܽܘܒ ܐܰܫܪܚܼܰܢܝ ܝܰܬܺܝܪ ܒܫܰܝܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܦܪܶܗ. ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܟܶܝܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܩܶܢܛܳܐ.܀ ܫܿܶܐܠܶܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܢܶܫܼܪܽܘܢ. ܫܿܶܐܠܶܬ ܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܰܐܠܦܼܰܢܝ ܒܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܚܼܙܺܝ ܠܰܡ ܠܗ݀ܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܫܼܪܳܬ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫܺܐܕܺܝ̈ܢ. ܒܶܗ ܗܘܼܰܘ ܘܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܺܝܢ ܕܚܰܝܠܰܐ ܗܘ ܕܳܐܦ ܡܶܢܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܫܦܶܐ ܘܩܰܛܺܝܢ.܀ ܫܼܪܳܐ ܟܺܝܬ ܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܕ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ. ܗܘܼܳܐ ܫܦܶܐ ܘܩܰܛܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܐ ܕܩܳܡܘ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ݂ܘ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܫܰܠܛܳܐ. ܕܶܐܢ ܨܒܳܐ. ܦܫܼܰܛ ܘܺܝܼܪܶܒ. ܘܶܐܢ ܨܒܼܳܐ ܩܦܼܰܤ ܘܰܙܥܼܰܪ. ܘܶܐܢ ܩܦܼܰܣ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܦܫܰܬ ܗܘܼܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ.܀ ܫܼܡܰܥ ܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܺܝܠܼܰܦ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܿܳܪܶܝܢ ܒܚܰܕ ܒܰܝܬܳܐ ܘܪܶܒܽܘ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܺܝܢ ܫܿܳܪܶܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܗܝ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܦܰܪܦܥܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗܿ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܪܘܺܝܚܽ ܗܘ ܠܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ.܀ ܫܿܳܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟ ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܒܠܶܒܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܢܶܣܼܦܰܩ ܠܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘܼ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܢܼܡܽܘܫ ܩܢܘܽܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܫ݀ܰܒܚܶܬ ܟܡܳܐ ܣܶܦܼܩܶܬ. ܘܰܡ݀ܛܺܝܬ ܘܗܳܐ ܕܶܐܦܿܽܘܩ. ܘܩܳܠܳܐ ܪܥܼܶܡ ܡܶܢ ܫܶܠܼܝ ܒܓܰܘܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܝܰܒܼܒܰܬ ܕܫܺܝܦܽܘܪ̈ܐ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܡܿܩܰܕܫܺܝܢ ܒܟܶܐܡܰܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܿܶܫܬܰܒܚܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܕܰܢܩܼܰܒܠܺܝܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܝܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܳܦܶܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܕܟܰܕ ܥܶܒܿܪܶܬ ܬܚܽܘܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܼܳܫܰܬ ܘܗܶܦܼܟܰܬ ܗܘܳܬ ܠܘܺܝܬܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܿܛܺܝܬ ܠܰܣܦܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܦܓܼܰܥܘ ܒܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܕܟܽܠ ܓܶܢܤ. ܝܿܶܠܦܶܬ ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘ ܐܰܬܪܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗܘܼܰܘ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܒܶܗ ܒܿܳܟܶܝܢ ܡܳܐ ܕܢܿܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܕܳܐܦ ܥܽܘ̈ܠܳܐ ܒܿܳܟܶܝܢ ܒܡܰܦܰܩܗܽܘܢ. ܒܿܳܟܶܝܢ ܕܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܡ݀ܶܬܩܪܶܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܚܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܳܦܿܩܺܝܢ ܠܓܰܘ ܬܺܐܒܶܠ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܪܳܐܙܰܐ ܗܘ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܿܳܟܶܝܢ ܕܡ݀ܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܬܺܐܒܶܠ ܐܶܡܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܠܓܰܢܬܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܬܪܰܚܼܶܡܝ ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܰܝܬ ܦܪܽܘܤ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܐܰܫܼܪܳܢܝ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܠܪܶܥܝܳܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ. ܓܰܘܶܗ ܢܶܗܘܼܶܐ ܦܳܬܽܘܪ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܶܗ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܶܐ ܢܼܶܬܪܽܘܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܢܺܐܚܼܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܦ̈ܳܬܚܰܝ ܠܟܽܠ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ. ܦܰܬܚܼܽܘܗܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܣܶܦܪܳܐ ܘܰܩܿܪܺܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܪܽܘܢܳܐ. ܟܠܺܝܠܺܗ ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܡܺܐܡܪܶܐ ܐܰܪܓܼܶܫ ܒܥܳܒܽܘܕܗ ܘܰܐܩܼܒܠ ܠܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܼܙܳܐ ܠܟܽܠ ܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܚܼܰܘܺܝ ܠܬܰܨ̈ܒܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܟܬܳܒܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܶܗ ܡ݂ܰܛܝܰܢܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗܘ ܟܰܕ ܥ݂ܰܠ ܬܡ݂ܰܗ. ܘܰܬܼܗܰܪ ܦܼܗܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܘܰܬܼܗܰܪ ܕܠܐ ܐܶܬܡ݂ܨܺܝܘ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܕܰܢܣܼܰܝܟܽܘܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܘܢܶܦܼܪܫܽܘܢ ܛܰܥܡܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܦܼܰܚܡܽܘܢ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܟܼܰܢܫܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܼܡܰܠܠܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ.܀ ܡܿܣܰܝܶܟ ܠܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܒܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܠܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܒܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܘܠܰܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܘܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܙܰܡ݂ܶܢ ܠܶܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܫܰܗܳܪ̈ܐ ܘܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܼܶܬܠܰܥܒܽܘܢ. ܢܶܪܥܼܽܘܢ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ.܀ ܐܰܘܪܒܼܰܢܝ ܕܪܶܓܫܶܬ ܒܶܗ. ܐܰܥܼܬܪܰܢܝ ܕܗܶܡܿܣܶܬ ܒܶܗ ܛܥܿܺܝܬܳܗܿ ܠܡܶܣܟܺܝܢܽܘܬܝ ܕܰܐܪܘܝܼܰܢܝ ܒܪ̈ܺܝܚܳܢܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܕܚܼܰܕܬܰܢܝ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ. ܛܳܦ݀ܶܬ ܒܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܟܽܘܪܳܐ ܪܬܼܰܚ ܦܰܪܣܼܝܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܪܘܺܝܿܬ ܬܰܡܳܢ. ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܛ݀ܥܺܝܬ ܬܰܡܳܢ.܀ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܳܐ ܣܿܶܦܩܶܬ ܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܒܝܰܡܳܐ ܫܼܩܰܠ ܘܰܫܼܕܳܢܝ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܚܿܙܺܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܦܶܐܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܪܢ݀ܺܝܬ ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܫܒܺܝܚܽ ܗܘ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܫܒܺܝܚ ܐܳܕܳܡ ܕܨܰܠܡܰܐ ܗܘ ܕܢܳܨܽܘܒܶܗ ܘܰܟܡܳܐ ܦܶܐܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܟܽܘܒܳܐ ܕܒܰܪ ܡܳܪܶܗ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܰܐ ܗܘ ܥܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܳܐܕܳܡ ܠܚܽܘܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܨܒܬܶܗ. ܠܶܒܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܦܪܳܥܶܗ. ܘܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝܡܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܼܠܰܒ ܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܦܶܐܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ.܀ ܢܼܨܰܒ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܒܼܢܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܬܩܼܢܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܚܼܰܕܺܝ ܘܠܐ ܣܘܰܚܘ ܗܼܘܰܘ. ܘܙܼܰܗܰܪ ܘܠܐ ܕܚܼܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܼܰܒܥܳܗܿ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܡܚܰܕܝܰܬ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܡܕܰܚܠܰܬ ܒܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ. ܕܒܿܳܣܶܐ ܥܠܶܝܗܿ ܐܳܒܿܶܕ. ܕܒܳܗܿ ܡܶܿܙܕܗܰܪ ܚܿܳܝܶܐ.܀ ܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܒܶܗ ܡ݀ܶܬܩܛܶܦ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܫܰܪܒܶܗ ܡ݀ܶܬܥܨܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܣܓܽܘܠܶܗ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܚܓܺܝܪ ܘܰܐܣܺܝܪ ܒܠܰܘܛܬܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܚܬܺܝܡ ܦܽܘܡܳܗܿ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܟܢܺܝܫܽ ܗܘ ܦܽܘܡܳܗܿ ܠܥܳܒܽܘܕܳܗܿ.܀ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝܚ ܕܠܰܒܼܫܽܘܗܿ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܩܿܳܐܶܡ ܒܟܽܘܐܳܪܳܐ ܕܶܐܫܼܟܚܽܘܗܿ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܟܰܕ ܡܿܳܪܩܳܐ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗܿ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܪܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ. ܘܕܰܫܡܰܥܘ ܐܰܫܚܼܶܡܘ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܐ ܘܰܐܘܒܼܶܕܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܡ݀ܶܠ ܕܪܳܥܳܐ ܕܠܐ ܠܳܐ݀ܐ ܫܼܰܬܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܨܰܒܼܬܶܗ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܥܰܡܠܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܨܰܒܼܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܘܰܚܼܙܳܝܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܶܐܬܬܢܼܺܝܚ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܢܼܶܨܒܰܬ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܢܼܨܰܒ ܐܳܦ ܗܘܼ ܓܰܢܬܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ.܀ ܛܥܼܶܢܘ ܟܺܝܬ ܦܺܐܪܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܳܫܪ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܿܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܪܳܘܿܙ ܒܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܥ݀ܳܠܒܺܝܢ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܠܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܚܿܳܙܝܳܐ ܕܙܳܟܿܝܶܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ ܦܿܺܐܪ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܗܿ ܘܥܿܳܠܒܺܝܢ ܠܬܰܨ̈ܒܝܳܬܶܗ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܕܢܶܚܼܙܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܰܕ ܥ݀ܳܠܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܬܽܘܒ ܥܠܺܝܒܺܝܢ ܕܰܚܼܙܰܘ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܚܼܙܰܘ ܘܰܗܼܦܰܟܘ ܐܶܙܕܟܼܺܝܘ ܘܰܕܚܼܶܠܘ ܠܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܰܟܠܺܝܠܗܽܘܢ ܚܼܶܕܝܰܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܗܿ.܀ ܫܼܦܰܪܘ ܕܶܝܢ ܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܩܼܰܠܣܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܩܼܰܠܶܤ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܡܰܕܥܳܐ: ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܓܰܢܬܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܒܼܶܗ ܠܳܐܕܳܡ.܀ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܢܼܶܬܬܰܢܽܘܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܨܰܒܼܶܬܘ ܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘܼ ܪܫܺܝܡ ܫܘܽܦܪܳܗܿ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܢܼܶܫܒܽܘܩ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܳܐ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܝܽܘܪ̈ܬܳܢܶܐ ܢܩܼܰܠܶܤ ܠܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡ݀ܰܬܗܰܪ ܠܰܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܼܰܬܗܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܚܶܣܼܡܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ ܘܰܫܼܘܰܚܘ ܢܦܼܰܩܘ ܡܶܢܳܗܿ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܙܟܼܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܠܨܶܒ̈ܬܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܬܰܡܳܢ ܓܠܶܝܢ ܘܰܦܶܐܝܢ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܺܝܢ ܣܡ̈ܳܟܰܝܗܽܘܢ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܢܼܶܬܓܠܶܙ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܐܰܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܐ ܫܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܠܐ ܒܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܠܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܚܣܺܝܡܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܠܫܶܚܠܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܠܗ݀ܰܘ ܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܚܼܙܺܝܢܝ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܘܢܼܶܬܟܡܰܪ ܕܰܣܼܒܰܪ ܕܚܿܳܙܶܐ ܠܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܼܰܬܶܕ ܠܺܝ. ܚܼܙܺܝܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܰܝܼܶܒܘ ܠܺܝ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܕܢܼܶܚܙܶܝܗܿ ܠܶܐܣܛܰܠܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܘܳܐ ܘܼܨܳܬܳܗܿ ܠܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܪܶܘܝܼܰܬ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܛܽܘܒܗܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܶܠܺܐܝ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡ݀ܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܚܼܒܰܨ ܕܢܶܗܼܘܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܗܼܘܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܛܳܒܳܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܗܘܼܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܪܳܚܿܶܡ ܠܗܶܢܼܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܣܿܳܢܶܐ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܟܰܪܟܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܦܼܨܽܘܗܝ ܠܚܶܠܗܽܘܢ. ܠܰܣܕܽܘܡ ܦܫܺܝܚ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܨܰܠܼܺܝܘ. ܡܺܝܬܳܐ ܚܼܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܫܼܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ.܀ ܢܚܼܶܬܘ ܗܘܰܘ ܠܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܣܼܰܒܥܽܘܗܿ ܕܟܰܦܢܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܠܝܰܡܳܐ ܡ݂ܛܰܘ ܣܰܟܠܳܐ. ܚܰܟܼܡܽܘܗܝ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܦܼܰܩܘ ܣܰܢܝܳܐ ܨܰܒܼܬܽܘܗܝ ܒܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܥܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܶܐܫܼܬܓܰܪ. ܙܰܠܼܚܽܘܗܝ ܒܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܢܼܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܚܼܶܬ ܘܰܐܠܼܶܦ ܨܰܘܡܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܡܶܠܚܳܐ ܗܝ ܥܺܕܰܬܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡ݂ܰܕܟܰܬ ܗܘܳܬ. ܟܼܠܳܬܳܗܿ ܕܠܐ ܬܶܦܼܟܰܗܝ ܐܺܝܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܼܰܕܰܪܬܳܗܿ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܠ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܳܗܿ ܫܼܶܩܠܰܬ ܒܪܰܬ ܐܳܕܳܡ. ܗܳܟܰܢ ܒܓܰܘ ܟܽܠܳܗܿ ܬܶܬܒܼܰܕܰܪܝ ܟܼܶܢܫܰܬ ܒܕܺܝܪܽܘܬܳܗܿ. ܒܼܰܕܪܰܬ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܗܿ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܘܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܐ.܀ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܼܶܗܪܰܬ: ܡܰܥܪܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܼܶܨܚܰܬ: ܓܰܪܒܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܼܳܡܰܬ: ܬܰܝܡܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܼܶܠܦܰܬ: ܪܩܺܝܥܳܐ ܣܼܠܶܩܘ ܦܼܰܬܚܽܘܗܝ. ܠܝܰܡܳܐ ܢܚܼܶܬܘ ܓܼܳܫܽܘܗܝ. ܪܳܐܙܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܬܓܼܠܺܝ ܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܼܰܫܛܽܘܗܝ ܡ݂ܰܬܚܽܘܗܝ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܰܦܼܩܳܝ̈ܗܝ ܒܶܪܝܳܬܳܐ ܕܢܼܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܡܶܢܶܗ.܀ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐܐܰܪ ܨܿܳܪܶܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܣܼܘܰܚܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܕܰܫܪܰܘ ܬܢܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܐܪܥܳܢܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܼܶܩ ܠܒܼܶܫ ܡܳܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܢܚܼܶܬ ܘܰܠܼܒܶܫ. ܥܢܳܢܳܐ ܪܟܼܶܒ ܘܰܣܼܠܶܩ ܘܰܐܡ݂ܠܶܟ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ.܀ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪ ܘܰܕܪܽܘܚ ܬܼܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܠܠܺܝܳܐ ܕܰܚܼܙܰܘ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ ܒܳܐܕܰܡܬܳܐ. ܬܗܼܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܘܕܺܝܼܘ ܠܓܳܒܽܘܠܳܗܿ. ܕܰܚܼܙܰܘ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܦܼܨܰܚܘ ܕܰܐܘܪܒܼܰܬ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܐܬܗܼܪܶܬ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܩܪܳܒܳܗܿ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܟܠܺܝܠܳܗܿ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܙܺܝܓ ܒܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܨܶܐ ܡܰܕܥܳܐ ܝܿܳܪܶܒ. ܘܥܿܳܬܰܪ ܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ. ܕܗܳܡܿܶܤ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܓܰܙܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܚܿܒܶܬ ܝܿܶܠܦܶܬ ܘܰܐܫܿܪܶܬ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܰܐܫܿܘܺܝܬ ܕܶܐܪܓܿܰܫ ܒܶܗ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܒܼܰܝܰܐܘ ܒܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܳܠܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܿܳܪܰܥ ܟܽܠ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ ܓܰܙܶܗ ܕܢܼܶܩܢܰܛ ܒܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܗܿ. ܐܰܫܼܠܶܡ ܒܪܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܢܼܰܫܪܺܝܘܗܝ ܕܦܰܓܪܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘܼ. ܫܪܳܪܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘܼ ܩܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܼܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ. ܕܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ.܀ ܒܪܰܡܫܰܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܕܳܡܿܶܟ ܥܳܠܡܳܐ ܘܡܶ݀ܬܥܰܡܰܨ. ܒܨܰܦܪܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ. ܡܠܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܗܳܐ ܢܼܗܰܪ ܘܡܰܛܺܝ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܡܼܐܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܬܶܣܼܒܪܽܘܢ ܕܰܐܓܽܘܢܟܽܘܢ ܢܰܓܺܝܪ ܘܢܽܘܚܳܡܟܽܘܢ ܪܰܚܺܝܩ. ܕܗܳܐ ܒܶܣܬܪܰܢ ܡܰܘܬܰܢ. ܘܢܽܘܚܳܡܰܢ ܩܽܘܕܡܰܝܢ.܀ ܣܰܝܒܰܪܘ ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܬܶܡܼܛܶܝܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܛܰܐܠܶܗ ܡܿܫܺܝܓ ܨܳܐܬܶܟܝ ܘܰܥܕܶܗ ܡܿܒܰܣܶܡ ܠܶܟܝ. ܣܡܳܟܶܗ ܡܿܢܺܝܚ ܥܰܡܠܶܟܝ ܟܠܺܝܠܶܗ ܡܿܒܰܝܰܐܐ ܠܶܟܝ. ܡ݀ܰܘܫܶܛ ܠܟܰܦܢܽܘܬܶܟܝ ܐܳܕܫܳܐ ܡ݀ܨܰܠܶܠ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܿܰܣܪܰܚ ܠܨܰܗܝܽܘܬܶܟܝ. ܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܿܚܰܟܶܡ ܠܫܳܬܽܘܝܰܘ̈ܗܝ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܚܿܳܐܰܪ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܡܓܺܝܠ ܘܰܟܫܶܐ. ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܩܰܪ̈ܟܶܕܢܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܩܺܝܠܺܝܢ ܫܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܠܐ ܢܨܰܝܼܐܽܘܢ ܐܰܪܥܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܫܼܕܶܐ ܒܳܗܿ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܢ ܘܥܰܡܽܘ̈ܛܳܢ ܒܰܐܪܥܶܗ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ.܀ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܒܿܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܰܐ ܗܘ ܡܶ݀ܬܒܰܠܥܺܝܢ ܐܣܟ̈ܺܡܶܐ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܡ݀ܶܫܬܰܬܩܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ. ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܡ݀ܶܬܛܰܡܡܺܝܢ ܢܶܒܥܶܝ̈ܗܿ ܕܪܶܓܬܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܦܪܳܐ ܚܶܡܬܳܐ. ܘܡ݀ܶܨܛܰܠܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܶܛܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܪܳܘܿܙܳܐ ܕܠܐ ܝܰܥܪܳܐ.܀ ܬܰܡܳܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܳܝܿܨܳܐ ܕܶܐܬܛܰܠܼܰܩ ܚܶܘܝܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܪܬܳܐ ܫܼܕܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗܿ. ܬܺܐܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܬܶܣܼܘܰܚܝ ܘܬܺܐܡ݂ܰܪܝ ܠܳܗܿ ܡܰܫܼܰܚܝ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܟܝ ܒܪܺܝܪܬܳܐ ܘܶܐܬܶܥܼܗܰܕܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܦܼܰܪܣܺܝܬܝ ܘܰܒܥܽܘܒܝ ܐܶܬܛܰܫܼܺܝܬܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܠܼܒܶܫ ܐܶܣܛܠܳܐ ܠܦܽܘܪܣܳܝܶܟܝ.܀ ܬܰܡܳܢ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܪܳܘܿܙܳܐ ܕܢ݀ܳܨܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܚܿܙܳܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܫܼܰܠܚܳܗܿ ܗܘܳܐ ܘܰܫܕܳܗܿ ܠܨܰܚܢܽܘܬܳܐ ܕܶܠܼܩܰܬ ܒܫ̈ܳܛܰܝܳܐ. ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܶܐܣܦܶܣ ܒܡܰܥܡܪܳܗܿ ܫܶܡܫܽܘܢ ܙܟܼܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܐܳܟܶܕܢܳܐ ܙܟܼܳܬܶܗ ܗܘܳܬ. ܡ݂ܚܳܬܶܗ ܘܰܢܼܬܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܣܰܥܪܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ.܀ ܬܰܡܳܢ ܒܥܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܳܝܿܚܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܚܩܰܬ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܝ̈ܰܠܕܶܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܝܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܩܼܶܒܪܰܬ ܒܝ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܪܳܥܶܝܢ ܒܓܰܘ ܥܕܶܝܢ ܪܳܡܺܝܢ ܒܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܙܺܝ̈ܘܰܝܗܽܘܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܠܶܝܢ ܩܼܛܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܚܶܙܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܡܼܶܚܙܳܐ ܕܩܳ݀ܛܦܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܠܒܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܕܳܡܶ݀ܝܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܩܛܺܝ̈ܦܶܐ ܠܩܳܛܽܘܦ̈ܶܐ.܀ ܐܣܼܽܘܪܳܝܗܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܪܶܢܝܶܟܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܪܺܝܚܶܗ ܡܿܛܰܠܶܐ ܠܶܟܝ. ܒܣܰܘܩܶܗ ܡܿܥܰܠܶܡ ܠܶܟܝ. ܡܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܡ݀ܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܡܰ݀ܠܒܶܫ ܠܶܟܝ. ܒܡܽܘܫܶܐ ܗܘ ܨܳܪܳܗܿ ܠܶܟܝ ܠܦܶܠܶܐܬܳܐ ܕܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܬܩܰܡܰܛܘ ܒܗܽܘܢ ܫܼܦܰܪ ܘܶܐܙܕܰܗܼܺܝ ܪܳܐܙܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܛܰܠܝܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܶܙܚܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ. ܠܳܐ ܪܳܗܛ݀ܺܝܢ ܕܢܰܟܼܽܘܢ ܘܢܼܶܬܢܰܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܣܿܳܩܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܚܿܳܣܡܺܝܢ ܠܳܐ ܕܳܝܿܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܥ݀ܳܠܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܚܿܳܙܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܿܢ ܬܳܗܿܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܳܠܽܘ̈ܚܶܐ. ܗܳܘܶܝܿܢ ܫܠܶܝܢ ܘܰܫܦܶܝܢ ܘܡܿܰܦܪܓܺܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܕܳܝܿܨܺܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܗܰܠܼܶܟܘ. ܟܰܕ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܦܫܺܝ̈ܓܶܐ ܕܠܐ ܫܼܰܦܶܦܘ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܓ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܟ݀ܳܦܢܺܝܢ ܟܦܼܶܢܘ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܚܼܙܰܘ. ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܿܰܦܨܰܚ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܰܘܗܝ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܐܰܦܼܶܩ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܨܽܘܚܺܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܣ݀ܳܘܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܢܼܟܰܦ ܗܘܳܐ ܚܝܳܪܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܶܗ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܡܕܺܝܩ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܼܟܰܗ ܗܘܳܐ ܡܶܪܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܳܝܿܠܺܝܢ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ.܀ ܘܰܒܬܽܘܥܬܳܐ ܕܰܣܼܢܳܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶ݀ܬܚܰܒܰܠ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܶܗ ܨܿܳܡܚܳܐ ܕܰܣܼܢܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܕܰܨܕܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܒܰܝܬܳܐ. ܒܫܽܘܘܚܕܳܐ ܚܠܽܘܠܐ ܡܿܫܰܝܶܢ ܠܳܗܿ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܘܺܝܚܺܝܢ ܠܳܗܿ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗܿ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗܿ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܓܼܒܳܐ ܠܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܠ. ܕܡ̈ܰܠܟܶܐ ܪܟܼܶܢܘ ܘܰܣܼܓܶܕܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡ݀ܰܘܪܒܺܝܢ ܠܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܟܰܕ ܪܳܟܿܢܺܝܢ ܘܩܿܳܥܶܝܢ ܒܫܽܘܦܪܗܽܘܢ. ܕܢܶܣܼܛܽܘܢ ܠܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܼܶܫܪܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܢܼܶܣܚܽܘܢ ܒܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܼܶܒܣܡܽܘܢ ܒܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܕܰܐܫܼܺܝܓ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶ݀ܬܡܪܶܩ ܒܗ݀ܰܘ ܛܰܐܠܳܐ ܘܺܐܝܕܳܐ ܐܶܬܦܼܰܫܛܰܬ ܬܶܬܶܠܼܝ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܡ݀ܶܫܬܰܘܫܛܺܝܢ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܠܳܐ ܕܣܼܶܥܪܰܬ ܗܘܳܬ ܠܡܰܟ̈ܶܐܒܶܐ ܕܰܢܟܼܰܠܠܽܘܢ ܥܶܩ̈ܒܶܝܗܿ ܡܿܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܚܿܳܒܨܺܝܢ ܕܡ݀ܰܢ ܢܶܩܼܕܽܘܡ ܢܢܰܫܼܶܩ ܠܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܗܿ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܠܶܗ ܣܳܘܿܚܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܼܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܣܓܽܘܠܳܗܿ ܡܰܘܫܛܳܐ ܕܬܶܬܶܠܼܝ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܐܰܥܼܠܳܝ̈ܗܝ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܗܶܝܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܢܦܼܰܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܘܥܰܪܣܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ.܀ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܼܰܠܠܰܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܪܰܢ ܬܰܡܳܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܝܿܚܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܒܼܰܣܪܽܘܗܿ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܿܗܰܒܒܺܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܶܨܚܼܰܬ ܕܫܼܳܛܽܘܗܿ ܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܠܚܶܡܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ.܀ ܛܽܘܒܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܿܚܰܕܶܐ ܠܠܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܼܰܡܶܫ̈ܝ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܚܿܳܙܝܳܢ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܩܼܰܒܠܰܬ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܕܡ݀ܶܬܒܰܣܡܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܢܰܒܥܺܝ̈ܢ ܕܬܰܪܣܼܝܽܘܗܿ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܚܠܳܦ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܪܢܳܐ. ܠܳܗܿ ܡ݀ܬܰܪܣܶܝܢ ܒܰܥܼܕܶܝܢ ܕܬܰܪܣܼܝܰܬ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܬܰܡܳܢ ܕܒܰܛܺܝܠܰܐ ܗܘ. ܥܶܣܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗܶܢܝܳܢܳܐ ܣܶܥܕܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܛ݀ܳܥܶܡ ܠܗܶܝܢ ܛ݀ܳܠܶܐ. ܕܰܡܿܪܺܝܚ ܒܗܶܝܢ ܫܿܳܦܰܪ. ܦܰܩܚܶܗ ܘܗܰܒܳܒܶܗ ܕܰܩܝܳܡܬܰܐ ܗܘ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܠܩܽܘܛܶܗ. ܦܺܐܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܓܰܙܳܐ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܩ̈ܳܛܽܘܦܶܐ.܀ ܠܳܐ ܥ݀ܳܡܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܟܿܳܦܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܡܿܣܰܟܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܘܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܳܐ ܬܳܝܿܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܫܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܪܰܗܳܛܶܐ ܘܢܺܝܚܺܝܢ. ܠܳܐ ܣܿܳܐܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܡ݀ܳܝܬܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܠܳܐ ܩܳ݀ܒܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܠܕܺܝܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܨܶܦܬܳܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܫܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܛܳܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܰܚܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܥܶܠ ܕܰܪܳܐ ܕܥܼܰܒܪܽܘܗܝ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܿܢ ܝܿܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܕܰܫܼܠܺܝܘ ܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܼܩܰܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܘ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܚܿܙܺܝܬܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܝ݀ܶܬܒܶܬ ܒܟ݀ܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܘܥܰܠ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܓܡ݂ܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܛܠܼܶܩܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ ܐܶܬܓܼܢܶܒܘ ܘܠܐ ܪܶܓܿܫܶܬ. ܨܦܼܰܚܬܰܢܝ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܘܿܒܕܶܬ ܟܠܺܝܠܳܐ ܫܡܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܣܛܠܳܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܰܕܫܿܳܘܶܐ ܠܶܗ.܀ ܢܶܒܼܟܽܘܢ ܥܠܰܝ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܰܘܗܒܰܬ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܪܽܘܤ ܐܺܝܕܳܗܿ ܡ݀ܰܘܫܛܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܝܿܳܗܶܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܿܳܗܶܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܼܶܬܶܠ ܡܶܢ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.܀ ܐܶܠܳܐ ܡܨܶܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܫܼܪܳܢܝ ܒܰܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܥܿܡܰܪ ܒܛܶܠܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܶܩܿܛܽܘܦ ܐܰܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܶܟܿܽܘܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܫܼܠܰܡܝ ܥܠܰܝ ܐܰܦ ܗ݀ܳܝ. ܕܟܰܠ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܟܽܘܟܶܐ ܣ݀ܳܒܥܺܝܢ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܺܐܠ݀ܰܦܿ ܟܡܳܐ ܢ݀ܶܣܒܶܬ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܢܶܬܪܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ ܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܶܐܚܿܙܶܝܘܗܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܕܪܳܥܿܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܚܿܽܘܪ ܒܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܡܳܐ ܐܰܠܝܺܨ ܘܰܢܕܰܚܼܠܰܢܝ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܽܘܙܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܢܠܼܰܒܒܰܢܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܗܰܘܦܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܫܼܪܳܢܝ ܒܰܣܝܳܓܳܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܫܒܳܒܳܐ ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܒܶܣܡܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܢܼܶܚܽܘܪ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܢܰܟܼܣܰܢܝ ܟܡܳܐ ܚܿܳܒܶܬ. ܢܶܓܕܳܐ ܕܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܢܰܠܼܦܰܢܝ ܟܡܳܐ ܚܼܳܢܬܳܢܝ.܀ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܿܥܰܙܶܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܣܰܝܒܪ̈ܳܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܪܰܥܡܳܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܿܙܰܠܠܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܰܡܿܫܰܒܚܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܿܳܝܪܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܰܓܠܶܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܟܽܘܘܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܓܼܠܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܗܿ ܒܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܶܐܢ ܠܳܟ ܓܠܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܢܟܼܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܥܒܿܰܕܬܶܐ ܠܺܝ ܠܒܶܗܶܬܬܳܐ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܕܚܿܰܠ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ ܕܥܰܙܺܝܙܰ ܐܢܬ. ܘܶܐܒܿܗܰܬ ܘܶܐܬܟܿܰܚܰܕ ܡܶܢܳܟ ܕܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢܬ.܀ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܐܢܳܫ ܚܰܒܪܶܗ ܕܠܶܗ ܡ݀ܶܫܬܦܰܪ ܟܽܠ ܫܳܥ. ܕܶܐܢ ܚܼܛܳܐ ܒܼܶܗܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܼܪܰܚ ܕܚܼܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܐܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܐܰܘܒܼܕܳܗܿ ܒܩܽܘܠܳܣܶܗ. ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܥܒܶܕ ܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܛܳܒܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܘܫܼܰܥܒܶܕܢܳܗܿ. ܢܚܼܰܠܶܦ ܒܡܳܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܥܼܰܒܕܰܢ ܚܢܰܢ ܠܰܢ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܕܶܢܚܼܰܬ ܒܓܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܦܼܨܰܚܬܰܢܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܓܿܰܝܳܣܳܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܝ ܒܰܝܰܐܬܳܗܿ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܝܗܿ. ܕܚܿܳܐܶܢ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܢܡܼܰܢܥܝܺܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗܿ ܫ݀ܶܡܥܶܬ ܘܶܐܫܼܬܰܪܚܶܬ. ܦܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܦܣܼܰܩ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܘܶܐܙܼܰܠ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܳܗܿ.܀ ܕܰܝܪܳܐ ܚܿܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܡܛܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܕܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܡܰܓܳܢ ܫܼܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܣܶ݀ܒܪܶܬ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܼܳܐ ܘܬܽܘܒ ܪܢ݀ܺܝܬ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܪܓܼܰܫܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ ܡܳܐܢܳܗܿ ܘܟܶܢܳܪܳܗܿ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܫܚܳܩܳܐ ܢܦܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܥ̈ܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܒܥܶܠܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܢܦܼܰܠ ܗܘܼܳܐ ܠܺܝ. ܕܶܐܢ ܚܿܳܙܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܫ݀ܳܡܥܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܳܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܽܘܼ ܕܠܐ ܚ݀ܳܝܳܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܩܳ݀ܛܠܳܐ ܒܶܗ.܀ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܕܠܐ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܡܿܦܺܝܣ ܥܠܶܝܗܿ ܕܶܐܢ ܗܽܘܼ ܕܡ݀ܶܣܬܰܡܶܐ. ܡ݀ܶܣܬܰܡܝܳܐ ܠܳܗܿ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡ݀ܳܝܫܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܿܳܥܶܝܢ ܘܣܳ݀ܗܕܺܝܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗܽܘܼ ܦܰܓܪܳܐ. ܣܢܺܝܩܽ ܗܘܼ ܕܢܺܐܚܼܶܐ ܒܳܗܿ. ܗܳܟܰܢ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܝ ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܘܬܶܫܼܡܰܥܝ ܒܶܗ.܀ ܐܶܢ ܗܽܘܼ ܕܰܚܼܪܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܚܰܪܫܬܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢ ܛܥܼܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܡܶܢܳܗܿ ܘܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ ܠܰܝܬ ܗܼܝ. ܟܰܕ ܕܳܡܿܝܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܠܥܽܘ݀ܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܚܰܝܽܘܬܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܠܐ ܗܘܼܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܚܰܬ ܝܶܕܥܰܬ ܩܢܽܘܡܳܗܿ ܘܫܰܘܬܳܦܳܗܿ. ܡܳܐ ܕܫܼܰܢܝܰܬ ܡܶܢܶܗ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܬܽܘܒ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܪ̈ܶܓܫܶܗ ܕܡ݀ܶܫܟܚܺܝܢ. ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܗܿ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗܽܘܼ ܕܫܰܘܬܳܦܳܗ. ܕܳܢܿܚܳܐ ܘܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗܘ ܗ݀ܰܘ ܡܰܥܡܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܬܪܰܐ ܗܘ ܕܰܡܫܰܠܰܡ ܘܰܓܡܺܝܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܡܶ݀ܫܟܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܚܽܘܕܶܝܗܿ ܕܬܶܥܼܽܘܠܝ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܟܽܠ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܼܡܰܪ ܥܿܳܐܶܠ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܓܒܼܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܪܰܟܼܶܒܬܶܗ ܕܢܼܶܙܡܰܪ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܫܶܬܩܶܗ ܕܟܶܢܳܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܦܼܰܚ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܙܶܡܼܪܰܬ ܒܶܗ ܘܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܩܼܢܰܝ̈ ܩܳܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܺܝܼ ܩܼܢܳܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܫܼܿܬܰܠܰܡ ܐܳܕܳܡ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܶܢ ܗܽܘܼ ܫܩܼܰܠ ܣܼܳܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܥܼܶܠܰܬ ܡܶܢܳܗܿ ܘܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܥܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ. ܫ̈ܠܡܶܐ ܠܗܰ݀ܘ ܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܟܚܰܕ ܢܦܼܰܩܘ ܛܰܡ̈ܺܐܝܢ. ܕܗܼܺܝ ܡ݀ܰܠܦܳܐ ܕܰܐܟܚܰܕ. ܢܶܥܼܠܽܘܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܐܳܕܳܡ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܒܗܺܝܠܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܬܼܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܢܳܒܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܕܢܶܓܼܢܽܘܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܪܦܼܺܝ ܫܼܒܰܩ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܗܽܘܢ ܪܳܗܿܶܛ ܓܼܰܢܒܶܗ ܠܰܕܝܳܪܳܗܿ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܢܦܼܰܩ ܘܰܒܥܼܳܝܗܝ. ܥܼܰܠ ܐܶܫܼܟܚܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܒܼܰܪ ܐܰܦܼܩܶܗ ܡܶܢܳܗܿ. ܘܰܐܥܼܠܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܒܰܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ ܢܰܦܫܳܬܗܽܘ̈ܢ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܡܿܩܰܘ̈ܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܝܗܶܝܢ: ܕܒܰܡܦܰܬܚܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܢܬܳܐ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܺܐܡ݂ܪܽܘܢ ܒܐܽܘ̈ܫܰܥܢܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܼܩܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܥܼܠܶܗ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܒܬܺܐܒܶܠ ܐܰܓܽܘܢܳܐ. ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰܪܥܳܐ ܡܿܚܰܕܶܬ ܒܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܡܿܚܰܪܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡ݀ܰܦܨܰܚ ܠܗܶܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܰܢ ܨܰܥܼܪܳܗܿ. ܕܠܼܳܛܳܗܿ ܒܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܒܟ̈ܺܐܢܶܐ ܡܿܒܰܪܶܟ ܠܳܗܿ ܛܳܒܳܐ ܠܡܰܝܢܶܩܬܳܐ. ܥܰܡ ܒܢܶܝ̈ܗܿ ܡܿܚܰܕܶܬ ܠܳܗܿ.܀ ܟܳܣܶܗ ܡ݂ܙܰܓ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܪܬܶܗ ܠܟܽܠ ܚܼܰܘܺܝ. ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܛܡ݂ܰܪ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܦܼܪܰܤ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܘܥܼܺܝ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܢܶܚܼܢܽܘܩ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܛܳܒܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܿܚܰܠܶܐ ܡܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܿܰܘܪܶܒ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܰܛܥܼܶܢܘ ܙܩܺܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܡܿܙܰܝܰܚ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܨܒܼܶܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܣܼܰܩ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܒܣܘܽܪ̈ܥܳܦܰܘ̈ܗܝ ܡܿܕܰܪܰܓ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܰܠܥܶܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܢܰܓܼܪܶܓ ܕܠܳܟ ܢܶܣܼܡܽܘܟ. ܥܰܠ ܡܰܓܢܝܳܐ ܕܣܘܟܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܨܗܶܝܢ ܡܟܺܝܢ ܡܰܟܺܝܟ ܘܰܩܦܺܝܤ ܘܰܣܒܺܝܤ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܘܗܳܘܿܐ ܠܰܕܡܿܰܓܶܤ ܒܶܗ ܟܰܪܣܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐ.܀ ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܣܡܳܟܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܐ ܩܕܳܡ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܕܟܽܠ ܛܰܥܡܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܩܿܪܒܺܝܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܛܰܐܠܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܠܟܽܘܦܳܪܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗܘ ܕܠܐ ܚܰܣܺܝܪ ܕܡܳܪܶܗ ܒܟܽܠ ܥܰܬܺܝܪ.܀ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܒ̈ܳܢܶܐ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܫܡܼܰܥ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܘ ܚܼܙܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܰܚܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܟܰܕ ܦܪܺܝܣ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ.܀ ܪ̈ܕܝܶܐ ܗܘ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ ܕܥܰܕܽ ܗܘܼ ܡ݀ܰܦܛܰܪ ܠܳܟ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܿܙܰܡܶܢ ܠܳܟ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܦܺܐܪܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܐܟܼܽܘܠ ܘܫܶܩܝܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܫܼܬܶܐ. ܒܛܰܐܠܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܣܿܚܶܐ ܘܬܶܬܡܼܪܶܩ ܕܽܘܥܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܡ݂ܫܽܘܚ ܪܺܝܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܣܼܽܘܩ ܙܡܳܪܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܬܶܫܼܡܰܥ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܦܼܨܚܶܗ ܠܳܐܕܳܡ.܀ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܢܳܫ̈ܒܳܢ ܒܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ ܒܬܽܘܩ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܦ݀ܳܛܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܝܗܿ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܬܳܐ ܕܰܠܼـܐܳܬ ܗܘܳܬ ܐܰܡܿܪܚܼܰܬ ܘܶܐܬܪܰܥܼܡܰܬ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܕܙܰܡ݂ܶܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܰܡ̈ܳܫܶܐ ܡܿܕܰܝܠܺܝܢ ܘܠܐ ܠܳܐܝܿܶܢ.܀ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܪ̈ܗܛܳܢ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܚܕܳܐ ܢܳ݀ܫܒܳܐ ܣܰܒܥܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܿܰܪܕܝܳܐ ܫܶܩܝܳܐ. ܢܫܳܒܳܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܫܰܡܺܝܢ. ܡܰܫܒܳܗܿ ܕܗܳ݀ܝ ܕܰܗܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܡ݂ܰܝ̈ܬܝܳܢ. ܢܫ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܰܐܟ̈ܠܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܫ̈ܬܰܬܝܳܢܶܐ ܚܕܳܐ ܢܿܳܦܚܳܐ ܛܰܐܠܐ. ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܠܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ. ܪܽܘܚܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰ݀ܝܢ̈ܩܳܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܠܽܘܠܐ ܗܘ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܕܠܐ ܠܳܐܝܿܳܐ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܠܐ ܥܿܳܡܠܳܐ ܫܶܢܳܐ. ܘܠܐ ܝܳܩܿܪܳܐ ܟܰܪܣܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܓܼܢܳܐ ܘܒܿܳܣܶܡ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܣܿܳܒܰܥ ܕܠܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܪܳܘܶܙܿ ܕܠܐ ܫܶܩܝܳܐ. ܢܫܳܒܳܐ ܡܿܪܰܓܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܡ݀ܰܣܒܰܥ ܠܶܗ.܀ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܚܼܙܺܝ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܪ̈ܫܺܝܡܝ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܝܿܢܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܠܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܰܫ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܡܿܬܰܪܣܝܳܐ ܒܗܰܘܦܳܗܿ ܘܰܡܿܫܰܡܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܗܿ. ܟܡܳܐ ܝܿܳܢ̈ܩܳܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܽܘܪܟܳܬܳܐ. ܠܙܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗܘ. ܣܝܒܳܪܬܶܗ ܪܽܘܚܰܐ ܗܘ.܀ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡ݀ܬܰܪ̈ܣܝܳܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܣܰܘܩܳܐ ܡܿܦܰܛܰܡ ܠܳܟ. ܡܰܫܒܳܐ ܡܿܒܰܣܶܡ ܠܳܟ. ܐܚܖܺܢܳܐ ܡܿܰܕܗܶܢ ܠܳܟ. ܘܚܰܒܪܶܗ ܡܿܦܰܢܶܩ ܠܳܟ. ܡ݀ܰܢ ܗ݀ܰܘ ܕܰܒܼܣܶܡ ܗܳܟܰܢ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܕܳܐܟܿܶܠ ܕܠܐ ܐܶܝܿܕܶܐ. ܘܫܿܳܬܶܐ ܕܠܐ ܦܽܘܡܳܐ ܡܰܫܒܳܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܫܶܩܝܶܗ ܘܢܰܚܬܽܘܡܶܗ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܒܗܳܕ ܐܰܪܰܥ ܟܽܘܒ̈ܶܐ. ܗ݀ܳܝ ܫܶܒܠܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܰܗܒܼܳܗܿ ܒܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܒܪܽܘܚܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗܿ. ܒܨܶܒܝܳܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܡܨܶܐ. ܡܰܫܒܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܝܢܶܩ ܠܳܗܿ. ܘܰܐܝܟ ܬܕܰܐ ܗܘ ܡܿܰܪܒܶܐ ܠܳܗܿ. ܕܒܳܗܿ ܢܼܶܬܬܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡ݀ܬܰܪܣܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.܀ ܐܶܢ ܚܶܛܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܳܥܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܕܣܽܘܓܳܐܗܿ ܒܣܽܘܠܳܢܳܐ ܡ݀ܫܬܕܶܐ ܒܬܰܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܳܐܰܪ ܡ݀ܬܰܪܣܶܐ ܠܳܗܿ. ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܿܫܰܡܶܢ ܠܳܗܿ. ܟܡܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚܺܝܢ ܢܫ̈ܳܒܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܘܨܪܳܗܿ ܕܰܥܕܶܝܢ ܢܼܰܣܪܚܽܘܢ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܥܨܳܪ̈ܐ ܕܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܢܺܝܢ.܀ ܝܺܠܼܰܦ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ ܕܣܰܘܩܰܐ ܗܘ ܡ݀ܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܶܐܬܚܼܰܫܒܰܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܳܐܰܪ. ܕܰܠܩܳܗܿ ܡܿܛܰܦܛܶܦ ܠܶܗ. ܘܣܰܘܩܳܗܿ ܡܿܣܰܡܣܶܡ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܝܿܢܩܳܐ. ܟܽܠܳܗܿ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܬܠܶܐ ܟܽܘܠܐ. ܟܰܕ ܗܼܺܝ ܒܚܰܕ ܬܰܠܝܳܐ. ܕܚܰܝܠܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܙ݀ܳܐܢ.܀ ܒܼܗܶܬܘ ܕܶܝܢ ܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܐܘܪܶܒܼܘ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܢܿܽܘܢ ܡ݀ܬܰܪܣܶܝܢ ܠܰܡ ܠܟܽܘܠܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܰܠܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܘܐܢܳܫܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܝܿܢܩܳܐ ܐܳܐܰܪ. ܕܠܐ ܚܣܳܡ ܐܰܝܟ ܝܿܶܠܦܶܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܒܣܰܘܩܳܐ. ܚܒܰܪܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܦܿܳܪܚܳܐ ܕܠܐ ܐܳܐܰܪ ܕܗܼܺܝ ܗܼܺܝ ܐܶܣܛܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܣܡܺܝܟ ܓܽܘܫܡܰܢ ܗܼܺܝ ܗܼܺܝ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܰܢ ܕܒܳܗܿ ܫܿܳܡܢܳܐ ܚܰܩܠܰܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܗ݀ܳܝ ܐܳܐܰܪ ܒܪܺܝܟܬܳܐ. ܬܦܼܰܢܶܩܝ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܐܟܼܠܽܘܢ ܘܢܼܶܫܬܽܘܢܳܗܿ. ܢܛܽܘ݂ܣܽܘܢ ܘܢܼܶܣܚܽܘܢ ܒܳܗܿ. ܕܝܰܡܳܐ ܗܝ ܕܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ.܀ ܪܺܝܚܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡ݀ܬܰܪܣܶܐ ܕܠܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܗ݀ܰܘ ܡܰܫܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܿܫܰܡܶܫ ܚܠܳܦ ܫܶܩܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܿܳܣܡܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܕܳܐܬܶܝܿܢ ܒܟܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܡ݀ܶܬܠܰܥܒܺܝܢ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܬܶܗܪܳܗܿ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗܘ ܟܿܳܦܢܺܝܢ ܘܡ݀ܶܬܬܰܪܣܶܝܢ. ܠܗܰܠ ܕܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܿܳܦ̈ܢܳܢ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܿܩܰܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܛܥܽܘܡܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܳܗܿ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ. ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܒܿܙܳܐܢ ܟܽܠ. ܡ݀ܰܬܦܰܛܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܥܿܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܬܳܗܿܪܳܐ ܒܓܰܙܰܘ̈ܗܝ.܀ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܕܡܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܳܐ. ܡ݀ܶܨܛܰܠܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗܝ ܡ݀ܶܨܛܰܠܠܺܝܢ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗܿ. ܡܿܕܰܡܶܝܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܗܺܝܼ ܬܽܘܒ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܕܰܡܿܕܰܘܕܺܝܢ ܙܰܘܥܶܝܗܿ ܗܳܘܿܝܳܐ ܕܠܐ ܕܽܘܘܳܕ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܛܳܒ. ܘܡܶܢܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܬܽܘܒ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢܳܗܿ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܟܺܝܬ ܠܚܰܪܬܳܐ ܦܰܓܪܰܐ ܗܘ ܠܳܒܿܶܫ ܠܶܗ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܳܒܿܫܳܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܗܘ ܡ݀ܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܥܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܗܺܝܼ ܕܶܝܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܪܰܘܡܳܗܿ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܣܳ݀ܒܟܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܠܳܐ ܓ݀ܳܕܠܐ ܣܰܓܺܝ ܘܠܐ ܦ݀ܳܝܫܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܦܰܘܫܳܗܿ ܕܦܽܘܪܫܳܢܰܐ ܗܘ ܦܪܳܚܳܗܿ ܕܥܽܘܕܪܳܢܰܐ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܼܶܬܝܰܥܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܿܚܰܣܶܕ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܼܩܰܠ ܘܰܣܼܠܶܩ ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܐܳܣܼܓܺܝ  ܫ݂ܡܶܢ ܕܰܟ݂ܦܶܢ. ܘܰܣ݂ܓܺܝ ܫܼܦܰܪ ܕܨܰܗܺܝܼ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܟܰܕ ܟܦܼܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܟܼܰܠ ܘܰܫܼܦܰܪ ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܫܼܬܺܝ ܘܰܫܼܡܶܢ ܒܫܽܘܒܚܰܐ ܗܘ ܐܶܬܦܼܰܛܰܡ ܘܺܝܼܪܶܒ ܘܶܐܙܕܰܗܼܺܝ.܀ ܗܼܺܝ ܓܶܝܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܰܢ ܐܰܦܽܘܣܝܳܐ ܗܝ ܟܽܠܳܗܿ. ܬܶܐܛܪܳܗܿ ܡܿܕܰܠܰܚ ܠܰܢ. ܘܪܺܝܚܳܗܿ ܡܿܕܰܘܶܕ ܠܰܢ. ܘܝܽܘܩܪܳܗܿ ܡܿܫܰܗܶܐ ܠܰܢ. ܘܣܘܽܓܳܐܗܿ ܡܿܣܰܓܶܦ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܿܰܪܘܙܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܿܫܰܡܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܫܿܳܡܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܿܳܢܩܺܝܢ ܙܰܘܥܶܝ̈ܗܿ ܡܶܢ ܬܕܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܪܳܕܶܝܿܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ ܘܡ݀ܶܬܠܰܥܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܪܶܥܝܳܐ ܕܚ̈ܶܙܘܳܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܣܳ݀ܒܥܺܝܢ. ܘܡܿܶܬܦܰܛܡܺܝܢ ܘܪܳܘܝܿܶܢ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܳܕܶܝܿܢ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܦܰܐܝܳܐ.܀ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܰܙܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܡܿܨܰܠܶܦ ܡܿܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܙܺܝܘܰܐ ܗܘ ܡ݀ܙܰܗܶܐ ܟܽܠ ܒܪܶܚܡܬܶܗ. ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܙܰܗܪܺܝܪܰܘ̈ܗܝ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܝܰܠܕܶܗ ܠܚܽܘܕ ܣܿܳܦܶܩ.܀ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܡ݂ܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܚܿܳܐܰܪ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܐܶܕܢܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܦܼܬܰܚ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܚܶܟܡܬܶܗ. ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܛ݀ܳܥܶܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ.܀ ܡܳܪܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܚܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܠܟܽܠ ܬܳܩܿܶܢ. ܚܙܳܬܶܗ ܠܦܽܘܬ ܥܰܝܢܰܢ ܘܫܶܡܥܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܰܥܬܰܢ. ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܚܶܟܡܬܶܗ ܒܠܶܫܳܢܰܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܪܳܦܿܬܺܝܢ. ܘܡܶ݀ܬܚܰܕܬܳܐ ܗܝ ܒܛܰܥ̈ܡܶܐ ܘܡ݀ܶܬܢܰܨܚܳܐ ܒܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܡ݀ܶܬܗܰܦܟܳܐ ܒܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡ݀ܶܬܦܰܨܚܳܐ ܒܓܰܘ̈ܢܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܰܐ ܗܘ. ܘܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗܘ ܘܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܙܺܝܘܰܐ ܗܘ. ܡ݀ܶܬܓܰܘܪܪܺܝܢ ܘܓܿܳܣܶܝܢ ܣܰܒܥܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܒܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܒܨܳܬܗܽܘܢ ܕܶܚܠܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܗܼܰܒ ܡܳܪܝ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܬܰܡܳܢ ܐܢܳܐ ܘܗܼܶܢܽܘܢ ܢܶܦܼܓܰܥ ܒܬܰܘܬܳܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܚܙܳܬܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗܝ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܫܿܳܘܶܐ ܕܢܶܫܼܬܰܪܰܚ ܫܼܳܛܳܗܿ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.  ܕܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܒܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܒܫܽܘܦܪܳܟ ܡܿܦܰܛܰܡ ܗܽܘܼ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܰܐܝܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܦܽܘܡܳܐ ܕܬܰܪܓܼܡܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܼܰܫܩܳܗܿ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܨܳܪܳܗܿ ܠܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡ݂ܨܶܐ ܥܽܘܒܶܗ ܡܣܰܬܪܳܐ. ܐ݀ܰܬܗܰܪ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܕܫܼܰܕ̈ܝܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܕ݀ܰܥ ܟܡܳܐ ܦܿܳܫܶܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܒܳܐܐܰܪ ܡܡܰܙܰܓܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ. ܡܿܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܡܿܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܡܺܝܪܳܐ ܫܒܳܛ ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܪܳܐ ܦܨܺܝܚ ܬܰܡܳܢ. ܘܟܳܢܽܘܢ ܕܰܓܠܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܰܫ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܐܳܒ ܕܰܐܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܺܝܪܳܢ ܐܰܝܟ ܢܺܝܣܳܢ. ܘܬܳܡܽܘܙ ܕܟܰܘܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܛܰܐܠܰܘ̈ܗܝ ܩܼܢܳܐ ܕܬܶܫܪܺܝ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܬܳܚܽܘ̈ܒܺܝܢ ܡ݀ܶܬܥܰܕܢܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ. ܕܰܫܒܳܒܬܳܐ ܗܝ ܕܰܥܕܶܝܢ ܗܘܼܳܬ ܠܶܗ ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ.܀ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܓܼܣܰܘ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܒܚܽܘܕܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܓ݀ܳܕܠܺܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܕܰܢܼܟܰܠܠܽܘܢ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܫܿܳܘܶܝܢ ܕܰܢܟܼܰܠܠܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܝ ܒܢܳܫܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡ݂ܶܥܰܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܫܰܝܰܢ ܒܫܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܗ݀ܳܝ ܐܳܐܰܪ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܙܕܟܼܺܝܘ ܕܽܘܘ̈ܳܕܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܝܢ ܡܿܳܛܶܝܢ ܠܳܐܐܰܪ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܕܣܰܘܩܳܗܿ ܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ.܀ ܐܳܐܰܪ ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܡ݀ܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܫܰܚܠܶܦ ܘܥܿܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܝܿܳܠܶܕ ܦܺܐܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ.܀ ܗ݀ܳܝ ܕܶܝܢ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܩܿܳܪܒܺܝܢ ܢܰܩ̈ܦܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܗܿ. ܠܳܐ ܓܳܝܿܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܦܶܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܪܚܳܐ ܛܥܺܝܢ ܦܺܐܪܶܗ ܫܒܳܒܶܗ ܠܗܰܒܳܒܳܐ. ܬܪܺܝܥܺܝܢ ܫܪܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܘܚܶܐܘܬܳܐ. ܟܳܢܽܘܢ ܛܥܺܝܢ ܥܶܣܒܳܐ. ܘܚܰܒܪܶܗ ܦܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܿܰܫܠܰܚ ܫܒܳܛ ܙܺܝܘܶܗ. ܕܟܰܦܳܐ ܛܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܛܽܘܟ̈ܳܣܶܐ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܒܰܟܳܪ̈ܺܝܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܕܫܰܡܺܝܢܺܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܫܺܝ̈ܥܳܝܶܐ ܡܒܰܫܠܺܝܢ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܩܰܝ̈ܫܳܝܶܐ. ܒܫܽܘܠܳܡ ܟܠܺܝܠ ܫܰܢܬܳܐ. ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܕܰܪ̈ܘܳܚܺܝܢ. ܘܒ̈ܰܛܢܶܐ ܕܰܪ̈ܘܳܙܺܝܢ.܀ ܣܰܗܪܳܐ ܕܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܕܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܥܽܘܒ̈ܶܐ ܕܣܰܘ̈ܟܶܐ ܒܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܡ݀ܳܠܶܝܢ ܒܓܰܘ ܟܶܣ̈ܶܐܐ ܘܦܿܳܪܣܺܝܢ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܪܚܳܐ ܬܽܘܒ ܩܳ݀ܦܣܺܝܢ. ܥܿܳܡܕܺܝܢ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܢܿܳܓܒܺܝܢ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܩܠܺܝܕܰܐ ܗܘ ܕܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܦ݀ܳܬܰܚ ܘܬܽܘܒ ܐܳܚܿܶܕ.܀ ܦܺܐܪܰܘ̈ܗܝ ܘܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܩܿܳܢܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܺܬ. ܓ̈ܰܙܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܣܿܳܓܶܝܢ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܩܼܢܳܐ ܓܰܘܢܶܗ. ܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܘܺܝܘ ܐܰܟܚܰܕ ܘܚܰܕ ܗܘܼܰܘ. ܐܰܘܼܠܶܕܘ ܐܚܪܺܝܢ ܓܰܘܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܘܺܝܘ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܐܰܘܠܼܶܕܘ ܐܚܪܺܝܢ ܫܘܽܦܪܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܐܚܪܺܝܢ ܚܶܙܘܳܐ.܀ ܕܘܽܡܝܰܐ ܗܘ ܕܫܺܝܫܰܠܬܐ. ܪܶܕܝܳܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܩܼܛܶܦܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ. ܦܺܐܪ̈ܐ ܩܕܺܝ̈ܡܳܝܶܐ. ܥܼܰܠܘ ܬܽܘܒ ܬܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܦܺܐܪܳܐ ܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܕܒܰܟܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܚܼܰܕ ܥܽܘܠܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ.܀ ܕܳܡܿܶܐ ܒܝܽܘܒܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܗܽܘܼ ܡܪܰܒܥܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܠܢܶܒܥܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܡܶܪܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܕܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܥܠܰܝܡܺܝܢ ܘܡܶܨܥܳܝܺܝܢ. ܥܽܘܠܐ ܕܢܿܳܦܶܩ ܒܰܛ̈ܢܶܐ ܕܢܿܳܦܩܺܝܢ. ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܥܿܳܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܳܐܬܶܝܿܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܪ̈ܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ. ܢܰܗܪܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܒܣ̈ܳܒܶܐ ܘܒܰܥ̈ܠܰܝܡܶܐ ܛ̈ܠܳܝܶܐ ܘܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ. ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܒܰܛ̈ܢܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܗ݀ܳܝ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܪܳܕܶܝܿܢ ܒܟܺܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܩܺܝ̈ܫܳܝܶܐ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒܒ̈ܳܢܶܐ. ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܗܰܒ̈ܳܒܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܼܙܶܢ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܫܼܘܳܐ ܕܢܼܰܪܦܽܘܢܳܝܗܝ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܢܼܶܪܥܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܪܢܿܺܝܬ ܘܬܽܘܒ ܕܶܚܿܠܶܬ. ܕܰܐܡܿܪܚܶܬ. ܕܣܿܶܒܪܶܬ ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܒܶܝܬ ܓܰܢܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܡ݀ܶܬܕܪܶܝܢ ܘܡܿܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܛܳܐܒܰܐ ܗܘ ܕܠܰܘ ܠܰܓܡܳܪ. ܩܼܦܰܣ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬ̈ܚܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܡ݀ܶܬܦܫܶܛ ܒܪ̈ܽܘܚܳܦܰܘܗܝ ܥܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܿܪܰܚܦܳܐ ܗܝ. ܐܳܦ ܥܠܶܝܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܪܳܣ݀ܡܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܬܰܛܥܼܶܡܝ ܠܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܛܰܐܠܐ ܕܦܽܘܝܳܓܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܐܳܐܰܪ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗܝ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܗܿ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܐܳܕܳܡ ܝܿܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܬܕܳܐ ܡܿܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܛ݀ܳܠܶܐ ܘܫܿܳܦܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶ݀ܬܦܨܰܚ. ܟܰܕ ܫܼܳܛ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܬܟܼܡܰܪ ܥܼܬܶܩ ܘܰܒܼܠܺܝ. ܘܛܰܥܢܳܗܿ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ.܀ ܩܽܘܪܫܳܐ ܕܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܕܟܰܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܠܡܺܐܢܰܐ ܗܘ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܘܨܰܘܒܳܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܫܿܳܪ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܟܶܢܫܳܐ ܕܟܶܢܳܪ̈ܶܐ. ܘܕܰܝܪܳܐ ܕܩܺܝܬܳܪ̈ܐ ܩܳܠܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܗܽܘܠ̈ܳܠܶܐ.܀ ܣܝܳܓܳܐ ܕܚܿܳܕܰܪ ܠܶܗ. ܫܰܝܢܰܐ ܗܽܘ ܡܿܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܪܶܗ ܘܒܰܪ ܫܽܘܪܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܡܿܪܰܥܶܐ ܟܽܠ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܟܿܳܪܶܟ ܠܶܗ ܦܨܺܝܚ ܗ݀ܰܘ ܠܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܠܚܺܝܡ ܗܽܘܼ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܣܼܬܠܺܝܘ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܫܰܦܝܰܐ ܗܘ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܬܬܕܺܝܢ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܕܰܫܡ݂ܰܥ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܢܿܳܦܠܺܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܡܿܶܣܬܒܰܪ ܕܰܐܪܥܳܢܰܐ ܗܘ. ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗܘ ܡܨܰܠܠܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܝ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ: ܐܳܦ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐܡܽܘܪܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ ܕܓܰܢܬܳܐ ܫܡܳ̈ܗܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܬܪܰܢ ܠܳܐ ܐܰܠܼܒܫܳܗܿ ܠܪܰܒܽܘܬܳܗܿ. ܟܡܳܐ ܗܼܺܝ ܬܶܬܡܼܰܠܰܠܝ ܓܰܢܬܶܗ ܒܦ̈ܠܳܐܬܰܢ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܢܼܶܦܗܶܐ ܘܢܼܰܨܶܕ ܐܢܳܫ ܡܿܫܰܟܰܪ ܘܥܿܳܫܶܩ ܠܳܗܿ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܼܶܒܫܰܬ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܘܛ݀ܳܠܶܡ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܟܼܢܰܬ. ܪܰܘܡܳܗܿ ܠܫܰܒܪܽܘܬܶܗ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܠܳܗܿ. ܠܶܒܼܫܰܬ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܕܬܰܝܼܬܶܝܘܗܝ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܗܿ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܼܶܬܕܰܘܰܕ ܡܰܕܥܳܟ ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܒܺܝܫ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܟ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘܼ ܡܶܣܟܺܝܢ ܕܰܠܒܼܶܫ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܟ. ܟܝܳܢܳܟ ܡܚܺܝܠ ܣܰܓܺܝ. ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܣܦܰܩ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ ܦܟ݂ܰܗܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܶܐܬܼܬܨܺܝܪ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܟ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܗܘܰ݀ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܰܡ݂ܚܳܪ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܠܼܒܶܫ ܠܺܐܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܰܝܢ ܘܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܫܶܡ ܬܺܐܢܰܝ̈ܢ ܐܶܬܩܼܪ̈ܺܝܝ. ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܐܶܬܼܬܚܶܕܘ ܘܶܐܬܓܼܰܫܰܡܘ. ܐܶܬܗܰܦܼܰܟܘ ܕܢܼܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܳܠܒܽܘ̈ܫܶܐ.܀ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܦܰܩܚܶܝ̈ܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܘܢܰܨܺܝܚܺܝܢ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܕܦܼܰܝܰܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܠܟܺܐܒܶܝ̈ܗܿ ܡܶ݀ܫܬܠܰܚ. ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܚܽܘ̈ܠܡܳܢܰܘܗܝ ܡܿܣܰܡܣܶܡ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܥܼܶܠܰܬ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ.܀ ܒܗܰܘܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܨܪܶܗ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܦܼܰܩ ܡܿܚܰܠܶܐ ܠܳܗܿ ܠܡܶܪܬܶܗ ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܗܽܘܼܝܽܘ ܡܿܦܰܟܰܗܿ ܠܳܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܐܪܥܰܢ. ܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܢܶܫܡܬܶܗ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܪܥܳܐ. ܕܰܐܓܼܰܪ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܟܼܪܶܙ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݂ܶܫܬܠܰܚ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ.܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܙܰܘܥܳܐ ܗܘܼܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܪܺܝܚܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܒܰܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܪܕܺܝ ܠܪܺܝ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܒܰܣܶܡ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܒܺܐܝܕܗܽܘܢ. ܡ݀ܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ. ܣ݀ܳܘܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܳܚܿܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܰܐ ܗܘ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀

 

ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܐܦܿܓܰܥ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܐܘܨܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܒܿܳܣܡܳܐ ܟܰܦܢܽܘܬܝ ܒܗܰܘܦܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗܝ. ܪܺܝܚܰܐ ܗܘ ܡ݀ܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܣܼܰܘܶܩ ܠܶܗ. ܐܶܫܼܬܪܰܚ ܛܥܼܳܐ ܠܰܚܡܶܗ. ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܰܐ ܗܘ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܬܩܼܢܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ.܀ ܡܶܕܶܡ ܢܒܼܰܥ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܘܫܰܓܼܫܰܢܝ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܘܰܒܿܥܺܝܬ ܕܶܐܫܿܰܐܶܠ ܘܕܶܚܿܠܶܬ ܕܶܐܬܚܿܰܨܰܦ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܪܓܼܳܫܽܘ ܐܰܪܓܼܶܫ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܘܠܼܰܒܫܶܗ ܠܫܽܘܐܳܠܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܗܰܝܿܡܶܢܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܺܝ ܕܰܫܼܩܰܠ ܘܼܨܳܪܶܗ ܠܺܝ ܠܨܶܒܝܳܢܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.܀ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܦܼܺܝܣ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܒܼܰܪ ܒܶܗ ܒܕܰܓܳܠܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܼܶܫܡܰܥ ܫܡ݂ܰܥ ܘܺܝܠܼܶܦ ܘܶܐܣܼܬܒܰܪ ܕܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗܘ. ܩܳܠܳܐ ܩܥܼܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܙܰܗܼܪܶܗ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒ ܘܰܕܒܺܝܫ. ܥܪܺܝܡܳܐ ܫܡ݂ܰܥ ܩܳܠܳܐ. ܘܰܐܕܪܟܼܶܗ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ.܀ ܘܢܰܟܼܠܶܗ ܠܦܰܠܳܚܳܐ ܕܢܶܩܼܛܽܘܦ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܙܰܒܢܶܗ ܡܿܰܦܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܪܬܰܐ ܗܘ ܠܩܳܛܽܘܦܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܓܼܶܠ ܒܨܶܢܥܬܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܕܗܰܦܟܳܐܝܺܬ ܓܿܳܕܫܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܝ ܠܢܳܣܽܘܒܳܗܿ.܀ ܘܥܼܶܗܰܕ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܕܰܪܗܼܶܛ ܠܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܼܕܳܗܿ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܨܒܼܳܐ ܕܢܼܺܐܬܰܪ ܘܥܰܦܼܶܗ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ. ܚܼܙܰܘ ܠܰܡ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܒܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܒܦܺܝܪܡܳܐ ܠܦܺܐܪܳܐ. ܒܓܰܪܒܳܐ ܠܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܙܺܝ̈ܢ ܬܽܘܟܳܐ ܢܦܼܰܩ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ.܀ ܐܬܼܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐ ܚܿܳܐܶܒ. ܘܠܰܒܼܫܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܟܼܺܝ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܚܼܙܳܝܗܝ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܠܙܰܝܢܶܗ ܕܚܰܝܳܒܳܐ. ܘܚܼܕܺܝ ܘܠܐ ܐܰܪܓܼܶܫ ܕܶܐܬܓܼܢܶܒ ܕܰܠܓܰܘ ܡܿܰܕܚܶܠ ܠܶܗ. ܘܕܰܠܒܰܪ ܡܿܠܰܒܶܒ ܠܶܗ. ܒܺܝܫܳܐ ܐܬܼܳܐ ܕܢܼܶܙܟܶܐ ܘܶܐܙܕܟܼܺܝ ܕܠܐ ܩܼܰܘܺܝ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܣܼܳܡ ܒܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝܘܳܬܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܙܰܘܓܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܒܫܰܒ̈ܚܳܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܐܢܳܫ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܛܽܘܥܝܰܝ.܀

 

ܫܠܡ ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܀