ܡܕܖ̈ܫܐ ܬܠܬܐ: ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܕܝܠܼܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܖ̈ܫܐ ܬܠܬܐ: ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ:

ܕܝܠܼܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܬܳܡ݀ܰܗ ܐܢܳܐ: ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܣܶܒܼܟܰܬ ܗܘܳܬ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܡ݂ܛܳܬ ܬܳܡ݀ܰܗ ܐܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܣܼܶܒܪܰܬ ܕܰܬܡ݂ܰܛܶܐ.܀  ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܣܿܳܒܰܪ: ܕܡܿܰܕܪܶܟ ܡܶܕܶܡ ܐܰܕܪܶܟܼ ܠܶܗ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܣܿܳܒܰܪ ܐܰܕܪܶܟܼ: ܕܰܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ ܠܡ݂ܶܣܒܰܪ: ܣܼܒܰܪܘ ܘܳܐܦ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ ܕܰܐܕܪܶܟܼܘ: ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܼܒܰܪܘ ܐܰܕܪܶܟܼܘ.܀ ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܶܥܝܳܢ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ: ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ: ܘܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܣܬܰܝܰܟ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܕܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܢܶܫܼܬܰܥܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܬܰܩܰܢ: ܣܿܳܦܶܩ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܥܶܐ.܀ ܐܶܢ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ: ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܣܦܼܰܩ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܿܳܛܶܐ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ: ܡܶܢܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ: ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܥܳܬܳܐ ܕܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ:܀ ܡ݀ܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܕܰܢܕܰܡܽܘܢܼܳܝܗܝ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܠܚܰܕ ܕܳܡܿܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܿܳܗܶܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܕܗ݀ܰܘ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ.܀ ܠܰܘ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗܘ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܢܶܒܥܽܘܢܼܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܒܪܳܐ: ܠܰܘ ܒܰܪ ܓܶܢܣܰܐ ܗܘ ܕܰܓܒܺܝ̈ܠܶܐ: ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܳܕܳܡ ܢܶܫܬܰܥܼܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܢܶܒܨܽܘܢܳܝܼܗܝ ܐܰܝܟ ܠܰܐܚܝܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܢܳܬܰܐ ܗܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ.܀ ܒܶܝܬ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܳܐ ܦܿܳܪܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܰܐ ܗܘ: ܥܰܡ ܕܰܡܿܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ.܀ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܬܦܰܩܺܕܝܢ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ: ܒܶܠܥܳܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ: ܐܶܬܬܰܩܼܰܢܘ ܟܰܕ ܡܶ݀ܬܥܰܒܕܺܝܢ.܀ ܥܰܝܢܳܐ ܣܿܳܦܩܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܢܿܳܗܰܪ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ: ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܢܳܩܿܝܳܐ ܠܩܳܠܳܐ: ܘܒܳܗܿ ܗܽܘ ܫܿܳܡܥܺܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܦܽܘܡܳܐ ܛܥܼܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ.܀ ܗܳܟܰܢ ܒܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ: ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܐܒܳܐ: ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܿܳܡܥܺܝܢ ܐܳܦ ܩܳܠܶܗ: ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܿܩܰܒܠܺܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ.܀ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܕܰܢܥܼܰܕܰܪ ܐܰܘ ܢܶܬܥܼܰܕܰܪ: ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ:  ܘܰܬܠܶܝܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ.܀ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ: ܡ݀ܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܐܳܦ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܦܿܳܩܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡ݀ܶܬܦܰܩܕܺܝܢ: ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܘܰܕܫܿܶܒܩܶܬ: ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܩܕܺܝܢ.܀ ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܙܺܝܓ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܥܼܶܝܘܗܝ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ: ܕܰܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܒܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܬܰܫܼܟܰܚ ܬܶܒܼܨܶܐ ܠܰܐܒܳܐ: ܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܬܶܫܼܟܰܚ ܠܰܒܪܳܐ: ܨܶܝܕ ܦܽܘܡܶܗ ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܦܿܳܩܶܕ: ܘܨܶܝܕ ܕܪܳܥܶܗ ܡܳܐ ܕܰܡܿܬܰܩܶܢ.܀ ܒܶܗ ܥܿܳܒܶܕ ܐܳܦ ܒܶܗ ܦܿܳܩܶܕ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܠܚܰܕ ܣܿܳܦܶܩ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܒܥܽܘܒܶܗ ܗܽܘܼ ܡܳܐ ܕܰܡܿܚܰܒܶܒ: ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܟܰܕ ܝܿܳܬܶܒ: ܠܶܗ ܪܳܚܿܶܡ ܐܳܦ ܒܶܗ ܚܿܳܐܰܪ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܙܺܝܘܶܗ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܦܺܝܣܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝܼ.܀ ܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ: ܠܳܐ ܣܼܦܰܩ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܢܶܚ̣ܽܘܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܚܰܕ ܕܡܶܢܶܗ ܡܨܶܐ ܚܿܳܐܰܪ ܒܶܗ:܀ ܕܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܠܚܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܠܚܰܕ ܡܿܶܫܟܰܚ ܚܿܳܙܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܕ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀  ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܫܳܒܿܶܩ: ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܬܳܒܿܰܥ: ܒܳܗܿ ܦܿܳܪܰܥ ܐܳܦ ܒܳܗܿ ܬܳܒܿܰܥ: ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܟܰܝܠܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܘܗܝ.܀ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܳܐ ܕܰܡܿܚܰܣܶܐ: ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܓܿܳܠܶܐ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܟܰܕ ܡܿܰܠܶܦ.܀ ܒܶܗ ܡܿܰܠܶܦ ܐܳܦ ܒܶܗ ܡ݀ܰܥܬܰܪ: ܚܶܟܶܡܬܶܗ ܨܶܝܕ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܒܶܗ ܡܿܣܰܝܰܥ ܗܽܘ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ.܀ ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ: ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܼܰܡܘ: ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ. ܡܿܰܢܽܘ ܣܿܳܦܶܩ ܠܰܒܨܳܬܶܗ.܀ ܣܿܳܓܕܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܫܶܬܩܳܐ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܿܩܰܕܫܺܝܢ ܒܰܩܥܳܬܳܐ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܓܺܝܓ̈ܠܶܐ ܪ̈ܳܗܿܛܳܢ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣ݀ܳܓܕܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܒܝܰܕ ܓܰܠܝܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܘܶܐܠܽܘ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ.܀ ܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܘܼܳܐ ܕܢܶܣܼܦܰܩ ܠܶܗ: ܠܰܕܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܣܿܳܦܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܢܽܘܟܪܳܝ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܐܚܝܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ.܀ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ: ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܐܰܘ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ.܀ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܰܡܚܰܝܰܢ: ܚܰܕ ܗܘ ܕܰܣܓܼܺܝ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܘܶܐܠܽܘܠܐ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܗܽܘ: ܗܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚ̈ܰܠܳܫܳܢ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ.܀ ܘܺܐܝܬܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܽܘ ܐܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ: ܐܰܢܬ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܣܿܳܒܶܟ ܐܰܢܬ.܀ ܠܰܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܫܡܰܝܳܐ: ܪܳܡ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ.܀ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ: ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܕܠܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܥܶܠܳܝ ܘܰܟܣܶܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܗܝ ܕܰܚܒܰܪܬܳܗܿ: ܒܛܰܘܪܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܪܰܚܺܝܩܳܐ.܀ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ: ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܗ݀ܰܘ ܕܒܺܐܝܪܶܗ ܬܰܩܼܶܢ ܟܽܠ ܚܰܕ.܀ ܥܰܒܕܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܩܿܳܪܶܒ: ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘܼ ܩܰܪܺܝܒ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܟܢܳܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ: ܕܝܰܠܕܶܗ ܝܿܳܬܶܒ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ.܀ ܛܰܘܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܒܺܐܝܬܝܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܥܒܼܰܪ ܨܶܝܕܶܝܗܿ: ܕܠܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ.܀ ܥܰܡܶܗ ܗܺܝܼ ܠܰܘ ܥܰܡܳܗܿ ܗܽܘ: ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܳܗܿ ܘܰܦܪܺܝܫ ܡܶܢܳܗܿ: ܟܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܫܶܡܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܟܝܳܢܶܗ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗܿ.܀ ܠܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܟܝܳܢܳܐ  ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܳܐܦ ܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢܳܗܿ ܗܽܘܼ: ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܳܗܿ ܘܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡܳܗܿ.܀ ܟܡܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܦܪܺܝܫ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܥܰܡܳܗܿ ܗܽܘܼ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܒܨܳܬܶܗ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܬܶܣܼܒܽܘܟ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܫܕܶܐ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܒܥܰܦܪܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ.܀ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܬܚܽܘܬܰܝܟ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܒܰܒܨܳܬܶܗ: ܐܶܢ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢܳܟ: ܠܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܡ݂ܛܶܐ.܀ ܐܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܟ: ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܢܬ ܘܰܟܣܶܐ ܗܘ ܡܶܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܒܨܳܬܳܗܿ.܀ ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܦܪܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܘܣܰܓܺܝ ܒܰܒܨܳܬܶܗ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܦܪܳܐ ܘܠܐ ܚܰܕ ܗܽܘ: ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܣܿܳܓܶܐ ܠܶܗ.܀ ܚܰܕ ܥܽܘܒܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ: ܛܥܳܡ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܡܰܢ̈ܝܳܢ: ܚܰܕ ܓܰܙܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܿܰܦܶܩ. ܬܰܨܒܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ.܀ ܥܰܦܪܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ: ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ: ܠܳܐ ܠܶܗ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ.܀ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ ܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܳܐ ܠܰܢ: ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܢܳܒܿܥܺܝܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܥܰܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܼ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗܘ.܀ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܢܶܟܝܳܢܰܐ ܗܘ: ܘܰܒܓܰܘ ܥܰܝܢܳܐ ܣܘܽܓܦܳܢܰܐ ܗܘ: ܣܿܳܟܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܡܿܕܰܘܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ.܀ ܠܟܽܠ ܚܽܘܫܳܚܺܝ̈ܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗܘ: ܠܟܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢ̈ܝܺܢ  ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗܘ: ܟܰܕ ܢܘܽܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ: ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܚܽܘܫܳܚ̈ܶܐ.܀ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܽܘܼ ܕܟܰܦܢܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܟܰܦܢܽܘܬܳܐ: ܥܰܦܪܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܢܶܟܝܳܢܰܐ ܗܘ: ܕܠܰܚܡܶܗ ܗܽܘܼ ܕܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ.܀ ܥܒܺܝܕ ܠܰܚܡܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܟܽܘܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܐ: ܟܽܠ ܡܳܙܽܘܢܺܝ̈ܢ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܢ.܀ ܗܳܢܳܐ ܕܢܿܳܟܶܐ ܠܚܿܰܙܳܝܶܐ: ܟܽܠ ܥܶܩܳܪ̈ܺܝܢ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܠܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܿܕܰܘܶܕ ܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܣܰܡܝܳܐ ܦܿܳܬܰܚ ܗܘܳܐ.܀ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܒܡܳܙܽܘܢܶܗ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܩܼܽܘܡ ܐܶܬܕܰܡܼܰܪ ܚܰܙܳܝܳܐ: ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܢܰܚܽܘܒܳܐ: ܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܕܽܘܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ: ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܪ̈ܰܓܝܳܐ ܓܿܳܣܶܐ ܠܰܢ.܀ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܦܰܪܙܠܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܢܚܳܫܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܕܰܗܒܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܢܿܳܣܶܟ ܠܰܢ.܀ ܥܒܺܝܕ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܰܘܨܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܙܳܐ݀ܶܢ ܟܽܠ: ܒܥܺܪܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܰܫܚܺܝܡܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܫܼܰܝܶܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܚܰܠܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܨܶܝܕ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܐܺܝܬ ܥܶܩܳܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ: ܡܿܪܰܒܶܐ ܡܶܪܬܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܳܦ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐ.܀ ܟܼܰܢܶܫ ܡܶܪܬܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܰܐܫܕܶܐ ܨܶܝܕ ܚܰܠܝܳܐ: ܟܼܰܢܶܫ ܚܰܠܝܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܐ ܡ݀ܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܟܡܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ: ܠܦܺܝܪ̈ܐ ܝܿܳܗܶܒ ܛܰܥܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܛܰܥܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܠܦܰܩ̈ܚܶܐ ܝܿܳܗܶܒ ܪ̈ܺܝܚܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܺܝܚܰܝܗܽܘܢ ܨܶܒܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܝܿܳܗܶܒ: ܘܰܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ.܀ ܝܿܳܗܶܒ ܫܽܘܦܪܳܐ ܠܗܰܒܳܒ̈ܶܐ: ܠܦ̈ܰܩܚܶܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ: ܠܙܰܪܥܳܐ ܗܳܘܿܐ ܐܘܡܳܢܳܐ: ܓܿܳܕܶܠ ܚܶܛ̈ܶܐ ܒܰܫܢܳܢ̈ܶܐ.܀  ܡܿܫܰܪܰܪ ܩܰܢܝܳܐ ܒܩܰܬܪܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܪ̈ܩܶܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ: ܕܰܢܣܼܰܝܒܰܪ ܢܶܛܥ݂ܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ: ܘܰܢܼܥܰܙܶܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܕܽܘܚܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܬܰܝܢܼܶܩܝ ܫܶܩܝܳܗܿ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܐܶܢܼܗܽܘ ܕܰܬܕܶܝ̈ܗܿ: ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ.܀ ܕܰܠܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܠܚܰܠܝܳܐ: ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܬܰܝܢܼܶܩܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܕܽܘܡܳܘܪܰܐ ܗܘ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܚܰܕ ܗܽܘ: ܬܕܳܐ ܕܰܡܿܪܰܒܶܐ ܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ.܀ ܡܶܢܶܗ ܝܳܢܿܩܺܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ: ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܠܝ̈ܳܐ ܘܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ: ܒܓܰܘ ܚܰܕ ܪܰܒܼܺܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܐܚܪܺܝܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܠܰܝܬ ܠܡܼܶܬܗܰܪ ܒܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܫܶܩܝܳܐ ܒܚܰܕ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܠܫܰܪ̈ܒܶܐ ܗܳܘܿܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀   ܛܰܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܰܠܝ̈ܳܢ: ܘܰܕܛܰܪ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܦܺܐܪܳܐ ܟܰܕ ܡ݀ܰܦܪܰܥ: ܡܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܛܳܒ ܫܽܘܪܳܝܶܗ.܀ ܨܿܳܐܪ ܪܳܐܙܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܰܚܠܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܫܽܘܠܳܡܶܗ.܀ ܐܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܠܶܗ ܕܳܐܫܿ ܐܰܢܬ: ܗܳܐ ܡ݀ܰܦܗܶܐ ܠܳܟ ܒܰܒܨܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܒܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡ݀ܰܦܗܶܐ ܠܳܟ: ܠܰܝܬ ܕܰܒܣܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܚܰܠܳܫ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܬܚܽܘܬܰܝܟ: ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܐ ܐܰܕܪܶܟܼܬ: ܙܟܼܳܟ ܐܳܦ ܣܰܥܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܟ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܣܼܰܝܶܟܬ.܀ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘܡ̈ܶܐ: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܰܝܢܳܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܫܺܝ̈ܛܺܝܢ: ܡܼܰܨܰܥ ܣܼܳܡܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܡܿܩܰܦܰܚ ܠܳܟ ܗ݀ܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܕܰܠܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܼܨܶܐ: ܟܿܳܐܶܐ ܒܳܟ ܐܳܦ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܕܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܡܼܫܽܘܚ.܀ ܒܙܰܘ̈ܓܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܡܿܰܪܬܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܟܼܶܤ ܢܺܝ ܠܳܗܿ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܳܟ: ܕܠܐ ܬܶܣܼܥܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܡܬܰܟܣܳܢ̈ܶܐ ܐܳܢܽܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܕܥܰܡܳܟ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܳܟ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ: ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܳܟ ܩܽܘܦܳܚܳܐ.܀ ܐܳܦ ܦܰܪܳܫܳܐ ܕܠܐ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ: ܠܳܐ ܡܿܰܪܶܗܛ ܠܶܗ ܠܰܪܟܽܘܒܶܗ: ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܚܺܐܦܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܳܐ: ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܬܽܘܟܳܣܳܐ: ܐܰܪܡ݂ܳܐ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܒܰܒܥܳܬܳܟ: ܕܠܐ ܬܶܪܗܼܰܛ ܒܰܥܪܺܝܪܳܐܝܺܬ.܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܠܼܡܶܬܟܰܣ ܚܺܐܦܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܟ.܀ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܕܳܐܦܶܢ ܬܰܡ݂ܪܰܚ ܚܰܠܳܫ ܐܰܢܬ: ܐܶܢ ܬܶܨܒܼܶܐ ܘܶܐܠܐ ܬܶܨܒܼܶܐ: ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܡܳܪܳܟ ܗܳܐ ܪܡܶܝܢ ܒܳܟ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܪܶܗܛܳܟ: ܫܼܰܠܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܡܫܰܠܡܳܢ ܐܰܒܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܐܳܦ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ.܀ ܐܰܒܳܐ ܓܡܺܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ: ܓܡܺܝܪ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܡܫܰܠܡܳܢ ܗܽܘ ܛܳܒ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܡܫܰܠܡܳܢ ܦܺܐܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.܀ ܛܰܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܛܰܫܶܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪܶܗ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܛܰܥܡ̈ܳܬܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ ܫܿܳܪ̈ܝܳܢ.܀ ܐܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܛܰܫܶܝܢ: ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܝܟܰܢ: ܡ݀ܛܰܫܶܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܢ ܦܺܐܪܶܗ.܀ ܚ̣ܙܺܝ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ: ܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ ܡܛܰܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܛܰܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܛܰܫ݂ܺܝ: ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܦܺܐܪܶܗ ܡܶ݀ܬܢܰܣ̈ܟܳܢ.܀ ܡܳܐ ܕܰܢܼܣܰܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܦܺܐܪܶܗ: ܦܼܰܠܶܓ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܐ: ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܼܰܬ ܠܰܢ: ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܩܳܪܳܐ.܀ ܐܶܠܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܠܳܐ ܢܰܣܼܒܳܗܿ: ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܡܿܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܠܦܺܐܪܶܗ ܝܰܗܒܳܗܿ: ܕܠܶܗ ܪܳܚܿܶܡ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ.܀ ܦܺܐܪܳܐ ܝܰܗܒܼܳܗܿ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚ̣ܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܡܳܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܐܰܒܳܐ ܠܦܺܐܪܶܗ: ܪܳܚܿܶܡ ܦܺܐܪܳܐ ܠܳܐܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ.܀ ܗ݀ܳܝ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܥܶܩܳܪܳܐ: ܒܦܺܐܪܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܥܡܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܒܼܪܶܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܕܳܪܳܟ.܀ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܕܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܢܰܐ ܐܢܬ ܐܶܢ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ: ܠܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܿܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ:܀ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܡܰܒܽܘܥܺܝ̈ܢ ܐܰܪܕܺܝܼܘ: ܫܪܳܪܳܐ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܪܰܒ ܨܶܗܝܳܟ: ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܟ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܶܐܫܼܬܺܝ.܀ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܐܰܦܺܝܓܼܶܗ ܠܨܶܗܝܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܫܶܦܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܶܗ: ܫܼܦܰܥ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܼܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܢܶܒܥܳܗܿ ܕܰܥܕܶܝܢ: ܠܳܐ ܬܶܪܗܼܰܛ ܨܶܝܕ ܪ̈ܳܨܝܺܢܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ: ܕܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܳܕ݀ܶܐ.܀ ܪܳܕܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘܼ ܓܶܠܝܳܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ: ܠܳܐ ܪܳܚܿܶܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܫܼܡܰܥ ܘܰܫܼܠܺܝ:܀ ܡܰܠܳܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܫܼܠܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ: ܡܶܢ ܪܶܡܙܳܐ ܠܳܐ ܣܼܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ.܀ ܗܳܪܟܳܐ ܫܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ: ܫܼܩܰܠ ܛܽܘܒܳܐ ܘܰܢܼܛܰܪ ܫܶܬܩܳܐ: ܒܫܶܬܩܳܐ ܬܰܚ̣ܶܡ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܒܫܶܠܝܳܐ ܫܼܰܠܺܝ ܥܽܘܩܳܒܶܗ:܀ ܬܚܘܽܡܳܐ ܕܠܐ ܥܼܰܒܪܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܗܳܐ ܕܳܝܿܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܰܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ:܀ ܠܳܐ ܚܛܼܰܦ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܗܳܕܶܐ: ܕܗܽܘܼ ܢܰܠܼܶܦ ܫܰܪܒܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܓܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܗܽܘܼ ܕܢܶܓܼܠܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܶܠܐ ܕܢܼܶܬܶܠ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ: ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܕܡܰܪܳܚܺܝܢ.܀ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܫܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ  ܫܰܪܒܶܗ: ܡܿܰܢܽܘ ܢܰܡܼܪܰܚ ܥܰܠ ܫܰܪܒܶܗ: ܘܶܐܢܼܗܽܘ ܫܼܠܺܝ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ: ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܒܨܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ.܀ ܠܗܳ݀ܝ ܗܺܝܼ ܡܶܠܬܳܐ ܡܿܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܐܒܰܐ ܗܘ ܠܰܡ ܝܿܳܕܰܥ ܠܰܒܪܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܐܰܝܟ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܫܼܬܰܥܶܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ ܗܘ ܝܰܠܕܶܗ: ܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܡܿܦܺܝܤ ܥܠܰܘܗܝ.܀ ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ: ܫܼܰܪܺܝ ܘܫܼܰܠܶܡ ܒܰܦܝܳܣܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܒܽܘܟܪܳܐ: ܫܼܪܺܝ ܘܫܼܰܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܦܝ̈ܳܣܶܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܗܳܐ ܐܰܘܦܼܺܝܘ: ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ ܠܳܐ ܣܼܶܒܥܰܬ: ܠܶܐܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܢܼܶܬܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܳܠ.܀ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܝ ܠܶܗ ܠܰܚܬܺܝܪܳܐ: ܠܡ݂ܶܬܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܟܰܕ ܒܿܳܥܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܫܼܰܠܚܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܨܼܳܪ ܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܡ݂ܳܐ ܒܶܗ: ܨܰܝܳܕܳܐ ܗܘܼܳܐ ܨܰܝܳܪܳܐ: ܚܰܘܪܳܐ ܨܼܳܪ ܗܘܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ: ܢܼܨܽܘܪܶܗ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ: ܢܺܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܠܰܒܪܳܐ: ܒܪܶܗ ܐܰܢܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܰܡܳܐ: ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܠܐ  ܬܶܐܡܼܰܢ ܠܳܟ ܒܶܗ ܟܽܠ ܝܘܽܡ: ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܗܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ: ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ.܀ ܗ݀ܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܗܽܘܼ ܥܿܳܒܶܕ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ.܀ ܩܼܰܪܶܒ ܥܰܝܢܳܟ ܨܶܝܕ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܚܿܳܙܝܳܐ ܒܶܗ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ: ܘܳܐܦ ܨܶܝܕ ܫܶܢܬܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܢܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܚܩܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܗܿ: ܩܼܰܪܶܒ ܦܽܘܡܳܟ ܨܶܝܕ ܦܺܐܪܳܐ: ܘܠܰܒܨܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܪܰܒ.܀ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܪܳܕܶܝ݀ܬ: ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܣܳܟܳܐ ܠܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܬ: ܪܚܺܝܡܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܠܐ ܒܥܳܬܳܐ ܘܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܡܶܢ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܗܡ݂ܺܝܬ: ܘܒܰܐܚܺܝܕ ܣܳܟܳܐ ܗܳܡ݀ܶܤ ܐܰܢܬ: ܨܶܝܕ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ.܀ ܫܦܶܐ ܘܰܫܠܶܐ ܟܽܠܳܟ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܘܰܫܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ.܀ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܒܰܪ ܐܰܢܬ: ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܒܿܳܨܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܗܼܰܒ ܠܶܗ: ܡܰܣܰܬ ܥܽܘܒܳܗܿ ܬܽܘܪܣܳܝܳܗܿ: ܠܳܐ ܬܰܣܼܓܶܐ ܬܶܣܼܰܒ ܘܰܬܡ݂ܽܘܬ.܀ ܐܶܬܬܰܪܣܼܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܐܶ݀ܢ: ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܽܘܼ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܣܼܰܒ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܰܬܩܼܰܕܶܝܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܬܰܝܼܬܶܝܟ ܗܰܢܺܝܽܘܬܶܗ: ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܐ. ܕܪܳܫܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ: ܕܠܐ ܟܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܡ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ.܀ ܐܳܘ ܕܫܳ݀ܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ: ܥܼܒܶܕ ܟܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܠܰܕܪܳܫܳܟ: ܦ݀ܳܩܚܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܪܰܒ ܡܶܢܳܟ: ܕܰܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ ܬܶܫܼܬܰܘܫܰܛ: ܟܡܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܘܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܒܗܳܢܳܐ ܛܰܘܪܳܐ: ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܡܶܢܳܟ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܪܺܝܕ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗ݀ܰܘ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ.܀ ܦܫܺܝܛ ܗܽܘ ܘܰܓܠܶܐ ܠܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܓܢܺܝܙ ܘܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܗܽܘܝܼܽܘ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܗܽܘܼܝܽܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ .܀ ܟܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ ܥܽܘܩܳܒܶܗ: ܗܳܕܶܐ ܗܘ ܝܿܳܕܰܥ ܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܠܳܐܼܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܢܡܽܘܫܺܝܘܗܝ: ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܓܼܶܫ ܗܘܳܐ: ܥܿܳܡܶܠ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܢܡܰܛܶܝܼܘܗܝ: ܡܳܐ ܕܣܿܳܒܰܪ ܕܰܩܼܪܶܒ ܐܰܪܚܼܶܩ.܀ ܪܗܶܛܘ݂ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܼܘ: ܡܳܐ ܕܰܣܼܒܰܪܘ ܕܰܪܗܶܛܘ݂ ܘܰܐܕܪܶܟܼܘ: ܩܼܳܡܘ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܘܦܽܘܫܳܟܳܐ.܀ ܗܳܕܶܐ ܫܶܡܥܼܰܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܕܠܐ ܫܶܡܼܥܰܬ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܠܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܿܳܕܶܝܢ ܠܶܗ: ܡܳܐ ܕܫܿܳܡܥܳܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܥܰܕ ܒܿܥܳܝܳܐ ܕܬܶܫܼܡܰܥܝ ܕܠܺܐܼܝ: ܫܼܶܡܥܰܬ ܠܳܗܿ ܕܠܐ ܠܰܡ ܠܰܐܝܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܫܶܡ݂ܥܰܬ ܕܕܳܡ݀ܶܟ: ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܠܐ ܠܰܡ ܢܿܳܐܶܡ.܀ ܫܼܶܡܥܰܬ ܕܰܙܥܼܰܪ ܘܶܐܣܼܬܰܝܰܟ: ܫܶܡ݂ܥܰܬ ܬܽܘܒ ܕܰܡܠܶܐ ܫܡܰܝܰܐ ܗܘ: ܟܰܕ ܒܿܳܥܶܐ ܕܢܶܙܥܼܰܪ ܩܽܘܕܡܶܝܗܿ: ܝܼܺܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܢ.܀ ܫܼܶܡܥܰܬ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܐܶܙܰܠܼܬ ܕܰܬܡܼܽܘܫܝ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܥܰܕ ܪܳܢܿܝܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܟܳܒܶܗ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܠܳܗܿ ܕܠܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ.܀ ܥܰܕ ܫܿܳܡܥܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܰܐ ܗܘ: ܫܶܡ݂ܥܰܬ ܠܳܗܿ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ: ܥܰܕ ܒܿܳܥܝܳܐ ܕܬܶܩܼܪܶܝܘܗܝ ܛܳܒܳܐ: ܐܶܫܼܬܰܡܰܗ ܠܶܗ ܐܶܝܟ ܟܺܐܢܳܐ.܀ ܚܿܳܪܰܬ ܥܰܝܢܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ: ܐܰܕܪܟܼܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗܿ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܚ̣ܳܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܪܗܼܶܛ ܠܶܗ ܫܰܒܛܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܡܿܚܰܕܶܐ ܛܶܐܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܡܿܰܪܗܶܒ ܛܶܐܒܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ: ܦܿܳܗܶܐ ܘܬܳܡܿܰܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܒܶܝܬ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܕܰܘܰܕ ܠܶܗ ܚܰܙܳܝܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܼܰܒܘ: ܚ̣ܙܳܐ ܠܶܗ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܓܼܰܕܘ: ܨܪܳܦܶܗ ܒܿܳܩܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܰܒܛܶܗ ܬܰܟܼܶܣ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.܀ ܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܠܺܝ̈ܠܳܢ: ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܓܺܝ̈ܫܳܢ: ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܦܿܳܗܶܐ ܠܶܗ: ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܰܕ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ.܀ ܥܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܣܳܒܳܐ: ܚ̣ܙܳܐ ܠܶܗ ܐܰܒܕܳܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܒܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܣܰܩܘܽܒܠܶܗ.܀ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܿܳܠܰܥ: ܘܚܰܒܪܶܗ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܨܶܐ: ܚܿܳܙܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ: ܚܿܳܙܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ.܀  ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܦ̈ܳܟܳܬܳܐ: ܚܿܳܙܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܒܚܰܕ ܩܶܛܠܳܐ ܨܳܕܽܘܗܼܝ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܩܼܛܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܘܰܦܼܠܰܛ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ: ܐܳܒ̈ܕܳܢ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܪ̈ܰܦܝܳܬܳܐ: ܒܶܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܳܒܿܕܺܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܰܪ̈ܥܶܐ.܀ ܒܝܰܕ ܕܰܒܠܺܝܠܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܡ݀ܰܦܗܶܝܢ ܠܳܗܿ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܕܰܪ̈ܟܳܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܫܿܚ̈ܳܢ ܡ݀ܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ.܀ ܣܳܦܿܩܳܐ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡ݂ܶܕܰܥ: ܕܠܐ ܢܨܶܐ ܡܿܰܥܽܘܠ ܕܳܐܶܿ݀ܢ ܟܽܠ: ܟܰܕܽܘ ܠܰܢ  ܗܳܕܶܐ ܠܡܼܶܕܰܥ: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܡܶܢܰܢ ܢܼܶܬܟܰܘܰܢ: ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܕܡܿܳܐܢܳܐ: ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܢܰܐܠܶܦ ܠܐܘܡܳܢܶܗ.܀ ܒܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܢܶܪܫܶܝܼܘܗܝ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܝܿܳܗܶܒ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ: ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܥܼܰܒܕܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐ.܀ ܐܰܝܕܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ: ܠܼܰܡܕܳܢܽܘ ܠܗ݀ܰܘ ܕܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܕܢܿܳܣܶܒ ܡܶܢܶܗ ܝܺܕܰܥܬܶܗ: ܗܘܼܺܝ ܕܶܝܢ ܒܕܺܝܠܳܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ:  ܕܶܐܢ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܢܿܳܣܶܒ ܐܰܢܬ: ܒܕܺܝܠܶܗ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܶܬܩܼܰܪܰܒ.܀ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܗܽܘܼ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܩܰܪܶܒܼܬܳܟ ܨܶܝܕ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܠܳܟ ܐܶܫܼܟܰܚܬ: ܕܬܶܕܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܐܠܳܗܳܟ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܢܰܓܼܕܳܟ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܰܢܝܳܚܳܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܿܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܬܚܳܟ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܼܶܡܛܶܐ.܀ ܝܰܗܼܒ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܐܘܪܶܒܼܬܳܟ: ܠܳܐ ܬܙܰܥܼܰܪ ܒܳܗܿ ܠܝܳܗܽܘܒܳܗܿ: ܘܶܐܢ ܕܶܐܬܬܰܓܼܰܪܬ ܘܶܐܬܝܰܬܰܪܬ: ܡܠܽܘܐܳܗܿ ܪܰܒܺܝܼ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ.܀ ܝܺܕܰܥܬܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗܺܝܼ: ܠܳܟ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܠܶܗ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ.܀ ܐܶܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘܦܶܗ: ܐܶܬܚܼܰܙܝܰܬ ܠܳܟ ܘܳܠܺܝܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܼܶܚܙܶܐ ܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܢܶܒܥܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ.܀ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܚܼܰܙܝܰܬ ܠܳܟ: ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ ܒܳܗܿ ܬܰܩܢܳܐܝܺܬ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܟ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܝ: ܥܰܠ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܝܺܕܰܥܬܳܟ: ܕܗܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܨܶܝܕ ܒܽܘܝܳܢܳܐ: ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܥܒܳܕܶܗ: ܢܶܬܚܼܰܟܰܡ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗ݀ܳܝ ܗ݀ܰܘ ܕܰܩܼܢܳܐ: ܢܺܐܡܼܰܪ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܢܰܣܼܒܳܗܿ: ܐܶܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܫܰܩܼܠܳܗܿ: ܠܳܐ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܢܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡ݀ܶܬܛܰܫܶܐ: ܕܺܐܝܬ ܟܽܘܪܳܐ ܕܰܡܿܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ: ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܗܽܘܼ ܡܿܰܟܶܤ ܠܶܗ ܕܰܥܒܺܝܕܰܐ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܡܳܪܶܗ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܕܢܼܶܕܰܥ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܬܟܰܘܰܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܥܿܳܒܰܪ ܠܳܗ: ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܢܣܼܰܒ ܡܶܢܶܗ.܀ ܟܡܳܐ ܕܬܺܐܪܰܒܼܝ ܒܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܣܢܺܝܩ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܓܰܡ݂ܪܶܗ ܠܚܰܣܺܝܪܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܥܒܽܘܕܶܗ.܀ ܬܚܶܝܬ ܓܶܝܪ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܣܳܡ݂ܶܗ: ܕܢܰܪܓܼܶܫ ܡܿܰܢܽܘ ܙܳܐܶ݀ܢ ܠܶܗ: ܟܽܠ ܡܳܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܥܒܺܝܕܳܐ: ܡܶܢ ܚܰܕ ܢܰܣܼܒܶܗ ܒܰܚܢܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܡܳܪܶܐ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ: ܐܠܼܰܨܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܢܰܣܼܓܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ.܀ ܐܶܬܡܰܣܼܟܰܢ ܗܘܳܐ ܕܠܳܟ ܢܰܥܼܬܰܪ: ܠܳܐ ܬܗܼܶܐ ܒܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܼܡܰܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܬܩܼܰܘܶܐ ܒܰܨܪܺܝܟܽܘܬܳܟ.܀ ܐܰܥܼܬܰܪܬܳܟ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ: ܠܳܐ ܬܡܰܣܟܢܼܺܝܗܿ ܒܰܒܨܳܬܳܟ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܣܟܰܢ ܡ݀ܰܥܬܰܪ ܟܽܠ: ܗܽܘܼ ܗܰ݀ܘ ܕܒܳܨܶܐ ܡ݀ܶܬܡܰܣܟܰܢ.܀ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܚܰܪܫܳܐ: ܕܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܰܡܪܰܚ: ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܕܽܘܓܳܐ: ܕܰܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܐ.܀ ܐܰܡܼܪܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܛܳܒ ܠܶܗ ܡܶܢܳܟ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܐܰܘܪܒܼܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܦܿܳܪܰܥ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ.܀ ܐܰܘܼܪܶܒ ܒܽܘܟܪܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܙܥܼܰܪ ܐܰܢܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܳܥܰܪ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܟܽܠ: ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܿܰܙܥܰܪ ܥܽܘܩܳܒܶܗ.܀ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܡܿܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ ܠܳܟ: ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܐܶܢ ܬܶܬܥܰܩܼܰܡ: ܒܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܠܳܐ ܬܶܬܡܰܣܼܟܰܢ: ܒܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܠܳܐ ܬܶܫܼܬܰܦܰܠ.܀ ܒܰܡܟܰܢܶܫ ܟܽܠ ܠܳܐ ܬܶܦܼܗܶܐ: ܘܰܒܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ ܠܳܐ ܬܺܐܒܼܰܕ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܒܨܶܝܘܗܝ ܬܶܦܼܗܶܐ ܒܶܗ: ܘܶܐܢ ܬܶܡܫܽܘܚܺܝܼܗܝ ܬܺܐܒܰܕ ܒܶܗ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܬܣܰܝܟܺܝܼܘܗܝ ܬܶܣܼܬܰܝܰܟ: ܕܰܠܣܳܟܶܗ ܣܳܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܒܳܨܘܽܝܶܗ.܀ ܩܿܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܒ݀ܳܨܶܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܥܒܺܝܕܳܐ: ܩܿܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܡܿܰܚܶܬ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܰܒܨܳܬܳܐ.܀ ܠܰܬܚܶܝܬ ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܨܳܝܗܼܝ.܀ ܐܶܢ ܐܶܬܥܰܩܼܰܒ ܘܶܐܣܼܬܰܝܰܟ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܒܼܨܳܐ ܘܣܼܰܝܶܟ ܡܿܰܘܪܶܒ.܀ ܒܡܳܢܳܐ ܢܶܬܚܰܣܼܶܐ ܦܽܘܡܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܢܼܰܡܪܰܚ: ܡܰ݀ܘܪܒܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܗ ܡܳܪ̈ܰܝܗܘܽܢ: ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܰܐܢܬ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܒܝܰܕ ܥܘܽܩܳܒܳܐ ܡܿܰܙܥܰܪ ܐܰܢܬ: ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܬܶܩܼܪܽܘܒ ܚܰܠܳܫ ܐܰܢܬ: ܘܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ ܡܿܰܡܪܰܚ ܐܰܢܬ.܀ ܗܰܘܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܿܰܕܚܶܠ ܠܳܟ: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗܿܳܡܶܤ ܐܰܢܬ: ܒܰܕܠܐ ܝܺܩܼܶܕܬ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝܬ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚ̣ܳܢܽܘܟ ܚܰܠܳܫܳܐ.܀ ܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܐܘܩܼܶܕ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܚ̣ܙܺܝ ܟܡܳܐ ܚܳܢܼܽܘܟ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܝܺܠܰܦܼܳܝܗܝ ܠܰܡܫܰܕܪܳܢܳܐ: ܒܒܰܪܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܕܰܪ.܀ ܕܳܚܿܠܳܐ ܥܰܝܢܳܟ ܡܶܢ ܒܰܪܩܳܐ: ܘܕܳܚܿܠܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܡܶܢ ܪܰܥܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܪܳܗܿܶܛ ܠܶܫܳܢܳܟ: ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܒܼܨܶܐ.܀ ܠܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܐܰܢܬ: ܠܟܰܣܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ: ܐܰܢܬ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܳܐ: ܘܗܽܘܼ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ: ܒܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܕܽܘܟܳܐ ܬܶܒܥܶܝܼܘܗܝ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܒܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ.܀ ܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܦܿܳܪܰܚ ܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܥܼܺܝ: ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܒܩܼܺܝ ܪܶܥܝܳܢܳܟ.܀ ܐܶܫܼܬܰܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ: ܓܰܙ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ: ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܺܝܢ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܡ݀ܶܬܰܐܣܢܺܝܢ.܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܣܳܢܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܺܝܢ: ܣܰܓܺܝ ܡܶܣܟܺܝܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܣܼܰܐܢ ܐܳܦ ܗܽܘܼ: ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܣܟܺܝܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܟܺܝܢ ܒܳܨܽܘܝܳܐ: ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘܼ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܪܟܺܝܢ: ܘܰܠܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܦܰܢܶܝܢ: ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܒܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗܘ ܪܰܒ ܥܒܽܘܕܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ: ܠܳܐ ܡܿܫܰܥܒܰܕ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܬܚ̣ܺܝܪܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܥܼܒܶܕ.܀ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܠܒܳܪܽܘܝܳܗܿ: ܗܺܝܼ ܬܰܐܠܼܶܦܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܼܪܶܐ: ܠܳܐ ܦ݀ܳܩܕܳܐ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܿܳܪܶܐ ܟܽܠ.܀ ܐܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ: ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܿܳܒܶܕ: ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶ݀ܫܬܰܥܒܰܕ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܦܽܘܫ̈ܳܟܶܐ: ܕܠܰܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܥܿܳܒܶܕ: ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܳܘܿܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܒܕܽܘܟܳܐ ܒܿܳܛܶܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀  ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ: ܢܿܳܦܶܩ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢܳܗܿ ܗܽܘ: ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܝܰܠ.܀ ܗܽܘܼܝܽܘ ܒܼܪܳܗܿ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܬܚ̣ܰܝܶܠܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡ݀ܶܬܚܰܝܰܠ ܒܳܗܿ ܐܽܘܡܳܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܥܿܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ.܀ ܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܫܘܶܐ ܗܘ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܳܐܦܶܢ ܪܰܒ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܛܳܒ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ.܀ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ: ܚܺܝܠ ܟܳܠ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܢܳܫܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ: ܕܳܡܿܝܳܐ ܒܪܺܝܬܰܢ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ: ܕܳܡܿܝܳܐ ܠܶܗ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܫܼܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢ ܗܽܘܼ: ܓܫܺܝܡܰܐ ܗܘ ܟܰܝ ܐܰܘ ܪܰܩܺܝܩܳܐ: ܪܰܛܺܝܒܳܐ ܐܰܘ ܝܰܒܺܝܫܳܐ.܀ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܠܐ ܡ݀ܰܘܩܶܕ ܠܶܗ ܠܪܰܩܺܝܥܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܿܰܦܶܤ ܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܿܳܐܶܐ ܒܶܗ: ܕܰܟܐܳܐ ܒܢܽܘܪܶܗ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܕܰܢܼܬܰܢܶܐ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܢ.܀ ܕܗܳܐ ܒܰܒܥܳܬܗܶܝܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܘܿܝ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܐܢܶܝ̈ܢ: ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܟܡܳܐ ܟܣܶܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ.܀ ܪܗܺܝܒܽܘܬܳܟ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ: ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܟ: ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܐܰܢܬ: ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܠܡܳܪܳܗܿ ܪܳܗܿܶܛ ܐܰܢܬ.܀ ܠܐ ܕܳܚܿܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܗܼܺܝ ܕܳܚܿܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܗܿ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܳܚܿܶܠ ܐܰܢܬ: ܕܚ̣ܰܠ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܰܫܪܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܡܿܫܰܡܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܟܡܳܐ ܙܗܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ: ܡܶܢ ܕܰܡܿܫܰܡܶܫ ܥܿܳܪܶܩ ܐܰܢܬ: ܠܰܕܡܶ݀ܫܬܰܡܰܫ ܒܿܳܨܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܫܺܐܝܠܳܐ: ܥܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܳܗܿ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܣܕܽܘܡ: ܚ̣ܙܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܦܶܐܐ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܘܰܦܼܩܰܪܘ ܣ̈ܳܒܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ.܀ ܢܶܚܼܬܰܬ ܠܳܗܿ ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܠܺܐܝܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܬܶܦܼܪܽܘܩܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܶܠܐ ܕܬܰܘܩܼܶܕܝ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ.܀ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܫܰܓܼܢܺܝܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܒܕܰܓܽܘܢ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ: ܐܶܠܽܘ ܐܰܒܪܶܩܼܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܐܶܣܬܰܚܼܰܦܘ ܗܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܚ̣ܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܪܓܼܰܘ ܗܳܟܺܝܠ: ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝܼܘ.܀ ܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܶܗ ܪܳܐ݀ܓ ܗܘܳܐ: ܠܳܐ ܪܳܐܶ݀ܓ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܝܺܢ ܐܢܽܘܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܰܬܪܰܢ: ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܚܰܢ: ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܨܶܐ ܟܽܘܠܐ: ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ ܐܶܢ ܡ݀ܶܫܬܰܕܰܪ.܀ ܪܶܓܼܰܬ ܪܶܓܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܠܼܒܶܫܘ ܦܰܪܨܽܘܦ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ: ܕܠܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܳܐ: ܕܟܰܕ ܪܳܓܿܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܪܶܓܼܰܬ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܨܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗܝ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ: ܡܿܰܘܕܶܐ ܒܳܗܿ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܒܿܳܨܶܐ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܒܰܫܡܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܿܰܙܥܰܪ ܠܳܗܿ: ܐܰܘ ܐܰܩܼܺܝܡ ܥܰܠ ܫܽܘܡܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܩܼܺܝܡ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀  ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܫܼܰܡܰܗܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܒܨܳܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶ݀ܬܒܰܥܝܳܐ.܀ ܐܶܢ ܗܰܝܡܶܢܼܬܳܝܗܝ ܝܰܩܰܪܬܳܝܗܝ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܶܒܨܶܝܼܘܗܝ ܨܰܥܼܰܪܬܳܝܗܝ: ܒܶܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܰܬܗܰܝܼܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܬܼܨܰܠܐ  ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ.܀ ܐܰܟܼܬܶܒ ܕܰܒܼܪܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܰܝܼܡܶܢܬܳܝܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܰܝܼܬܳܝܗܝ: ܠܳܐ ܢܼܰܣܺܝܬ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܰܝܼܡܶܢܬ: ܘܶܐܢ ܢܰܣܺܝܼܬܳܝܗܝ ܕܰܓܶܠܼܬܳܝܗܝ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ: ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ: ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܶܒܼܥܰܐ ܗܘ ܒܿܳܥܶܐ: ܘܶܐܢ ܒܳܥܽܘܝܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܡܿܗܰܝܡܶܢ: ܘܶܐܢ ܡܼܶܒܥܳܐ ܒܿܳܥܶܐ ܥܰܕܟܺܝܠ: ܫܟܳܚܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗܝ.܀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܦ݀ܳܗܝܳܐ: ܐܶܫܟܰܚܼܬܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܐܶܫܼܬܰܟܚܰܬ ܠܶܗ ܘܶܐܫܟܼܰܚܬܶܗ: ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܨܶܝܕܶܝܗܿ.܀ ܒܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܟܰܣܣܺܝܢ: ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܡܰܪ̈ܳܚܺܝܢ: ܒܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܟܰܐܐܪ: ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܘܰܐܡܪܰܚ.܀ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܣܳܓܽܘܕܰܘ̈ܗܝ: ܠܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܰܠܝܳܐ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܩܿܳܪܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܠܰܓܠܺܝܦܳܐ ܕܓܶܠܼܦܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ: ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܿܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܣܿܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܼܨܰܠܐ: ܕܒܿܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܚܪܶܫ ܗܽܘ: ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܚܿܳܙܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܿܳܡܰܥ.܀ ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܝܶܗܼܒܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ: ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܒܿܳܨܶܝܢ: ܐܰܥܶܠܼܬܳܗ ܕܶܝܢ ܠܰܒܥܳܬܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܼܡܽܘܬܽܘܢ.܀ ܟܠܼܳܬ ܠܰܡ ܒܨܳܬܳܐ ܕܰܬܥܼܰܘܰܪܝ: ܘܗܶܦܼܟܰܬ ܝܶܗܒܼܰܬ ܕܰܬܣܼܰܡܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܠܺܝܦܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܒܨܶܝܼܘܼܗܝ ܥܽܘܕܪܳܢܰܐ ܗܘ.܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܒܨܶܝܼܘܗܝ ܢܶܟܝܳܢܰܐ ܗܘ: ܝܶܗܼܒܰܬ ܟܺܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܚܳܫܿܚܳܐ ܗܘܳܬ.܀ ܐܰܥܠܼܰܬ ܕܶܝܢ ܒܥܳܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܥܝܳܐ: ܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܥܶܠܼܰܬ: ܦܼܳܫܰܬ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܘܰܢܼܦܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܐܰܕܪܶܟ: ܘܠܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܼܰܕܺܝ.܀ ܒܨܺܝܼܘܗܝ ܠܚܰܪܫܳܐ ܕܬܶܣܼܬܰܟܰܠ: ܕܰܓܠܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܠܫܿܳܡܰܥ ܟܽܠ: ܕܰܐܝܟܳܢܳܐ ܘܰܒܿܡܰܢ ܫܿܳܡܰܥ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܫܿܳܡܰܥ ܕܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܡܰܫܡܰܥܬܰܐ ܗܘ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܚܿܳܙܶܐ: ܕܒܰܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܙܳܝܰܐ ܗܘ.܀ ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܫܿܳܡܰܥ: ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܚܿܳܙܶܐ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܼܰܘܰܤ: ܡܶܢ ܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܥܶܠܳܝ ܗܽܘ.܀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܨܝܳܐ: ܡܰܐܚܿܝܳܐ ܠܳܗܿ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ.܀ ܕܚܶܣܼܡܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ: ܓܰܪܝܼܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܥܳܬܳܐ.܀ ܠܶܛܫܼܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܐܩܺܝܡܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܕܰܚ̣ܙܳܬܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ: ܕܰܢܼܣܶܩ ܐܢܳܫܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܪܗܼܶܛ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܢܦܼܰܣܶܩ: ܫܶܪܫܳܐ ܕܡܿܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܼܠܺܝ ܕܪܳܫܳܐ ܕܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܕܥܰܡ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ.܀ ܚ̣ܙܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠܼܘ: ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܦܰܪܨܘܽܦܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܫܼܶܐܠ ܠܶܗ: ܕܢܶܓܼܢܽܘܒ ܒܳܗܿ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܦܰܠܼܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܥܳܬܳܐ: ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܓܼܰܪܺܝ ܐܢܽܘܢ: ܒܰܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܕܢܶܙܟܼܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ.܀ ܐܶܙܕܟܼܺܝ ܓܰܒܳܐ ܕܰܙܟܼܳܐ ܗܘܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܟܼܰܬܰܫ: ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܗ ܠܰܡܚܺܝܠܘܽܬܰܢ: ܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܐܰܘܼܕܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܳܐ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܰܐ ܗܘ: ܒܶܗ ܗܽܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡ݀ܶܬܰܐܣܪܺܝܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܣܺܝܼܡ ܫܡܳܐ: ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܿܬܰܡܰܗ ܦܺܐܪܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܪܳܪܳ: ܫܼܰܡܰܗ ܠܰܐܒܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܟܼܰܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܶܗ.܀ ܚܠܺܝܛ ܥܰܡܶܗ ܘܰܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ: ܒܥܽܘܒܶܗ ܗܽܘܼ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܐܶܠܐ ܓܶܝܪ ܡܙܺܝܓ ܥܰܡܶܗ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܚܰܒܺܝܒܶܗ.܀ ܘܶܐܠܐ ܬܽܘܒ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ: ܠܳܐ ܝܼܺܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܚܠܺܝܛ ܥܰܡܶܗ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ ܗܽܘܼ: ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ ܕܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܰܐ ܗܘ.܀ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ: ܠܰܝܬ ܠܗܘܽܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܺܝܢ: ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܽܘܢܳܝ̈ܺܢ.܀ ܫܶܡ ܐܰܒܳܗܳܬܳܐ ܕܰܐܒܰܐ ܗܘ: ܫܡܶܗ ܗܽܘܼ ܢ݀ܳܛܰܪ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܫܶܡ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ: ܫܡܶܗ ܗܽܘܼ ܢܿܳܛܰܪ ܡܰܘܠܳܕܶܗ.܀ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܘܽܘܕܳܥܶܗ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܦܽܘܫܳܩܶܗ: ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܛܺܝܪ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܦܶܝܢ ܘܗܳܘܶ݀ܝܢ ܚܰܕ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܡ݀ܶܬܛܰܫܶܝܢ ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܚܕ.܀ ܛܰܫܼܺܝܘ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܝܘܽܕܳܝ̈ܶܐ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܡܶ݀ܬܛܰܫܶܐ: ܕܢܺܝܚܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܒܰܢܒܺܝ̈ܰܘܗܝ: ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܕܺܝܥ ܦܺܐܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ.܀ ܒܚܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܚܠܺܝܛܺܝܢ: ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ ܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ: ܫܶܡ ܦܺܐܪܳܐ ܕܦܺܐܪܰܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ:  ܘܫܶܡ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܥܶܩܳܪܰܐ ܗܘ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܒܚܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ: ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ.܀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܫܼܰܡܰܗܬ: ܒܫܶܡ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܒܰܫܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ.܀ ܕܳܡܿܶܐ ܠܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܳܐ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.܀ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܫܼܰܡܰܗܬ: ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܝܳܠܽܘܕܳܐ: ܘܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܝܺܠܺܝܕܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܐ ܝܿܳܐܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܗܳܟܰܢ ܝܿܳܐܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܒܰܫܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܼܬܰܟܚܽܘܢ.܀ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܝܺܠܶܦܼܢܳܝܗܝ: ܠܰܒܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܝܺܕܰܥܼܢܳܝܗܝ: ܕܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܠܰܝܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܒܰܫܡܰܐ ܗܘ ܗܳܘܶܝܿܢ ܫܘܽܘ̈ܕܥܶܐ.܀ ܥܼܰܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ: ܘܗܳܐ ܐܶܬܒܼܰܠܒܰܠܘ ܛܽܘ̈ܟܳܣܶܐ: ܠܡܿܰܢ ܬܶܩܼܪܶܐ ܠܳܐ ܚܿܳܟܶܡ ܐܰܢܬ: ܒܡܿܰܢ ܬܼܰܘܕܶܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܬ.܀ ܡܰ݀ܢ ܐܰܘܠܼܶܕ ܠܳܐ ܦܼܳܪܶܫ ܐܰܢܬ: ܡ݀ܰܢ ܝܺܠܺܝܕ ܠܳܐ ܚܿܳܟܶܡ ܐܰܢܬ: ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܝܢ ܐܶܬܼܰܘ ܗܘܰܘ: ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ.܀ ܐܰܥܪܶܩܼܘ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܡܿܚܰܦܶܐ: ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܝܿܳܠܶܦ ܐܰܢܬ: ܘܳܐܦ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ.܀ ܫܡ݂ܰܥܬ ܐܰܒܳܐ ܫܡܶܗ ܟܰܕܽܘ ܠܳܟ: ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܟ: ܠܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܕܡܶܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܬܶܣܼܬܰܟܰܠ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܘܼܰܘ ܠܰܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ: ܐܳܦ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܝܰܠܦܺܝܢ.܀ ܚܠܳܦ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܥ݀ܳܠܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܚܠܳܦ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܟܽܘܢ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ.܀ ܕܳܢܿܰܚ ܩܳܠܳܐ ܚܠܳܦ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܩܿܳܪܒܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܘܦܿܳܪܫܳܐ ܠܗܘܽܢ ܐܶܝܟ ܕܰܠܨܰܠ̈ܡܶܐ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܣܿܳܦ̈ܩܳܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢܳܝܼܗܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܦܺܐܪܶܗ ܓܶܝܪ ܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܒܽܘܟܪܳܐ.܀ ܬܠܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܦܺܐܪܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܶܗ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܩܰܛܦܽܘܗܝ ܫܰܢܼܺܝ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܒܺܐܝܠܳܢܶܗ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܢܳܣܽܘܒܶܗ.܀ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܽܘܗܝ: ܦܼܳܫ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܘܶܐܬܼܳܐ ܠܘܳܬܰܢ: ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܐܬܼܳܐ ܘܶܐܙܼܰܠ ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܒܟܽܠ ܗܽܘ.܀ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ: ܟܰܕ ܣܳܟܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܙܠܶܗ ܐܰܘܿ ܐܶܬܝܶܗ: ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܼܺܝܬܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܼܳܐ: ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܙܼܰܠ ܗܳܪܟܰܐ ܗܘ: ܥܰܕܠܐ ܢܼܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܳܐ ܟܽܠܶܗ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܐܙܼܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܳܐ: ܐܬܼܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܼܳܐ: ܡܺܐܙܠܶܗ ܘܐܶܬܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪ: ܐܬܼܳܐ ܘܶܐܙܼܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܼܰܢܺܝ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܟܳܠ ܕܽܘܟܰܐ ܗܘ: ܦܺܐܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܒܥܰܕ: ܒܽܘܟܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܘܠܐ ܗܘ: ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܚܰܩ.܀ ܐܶܢ ܒܶ̈ܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܶܗ ܬܰܠ̈ܝܳܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܢܶܗ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ: ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܶܗ: ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܟܰܕ ܛܳܒ ܩܰܪܺܝܒ: ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܥܼܶܐ.܀ ܐܳܘ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܙܕܰܪܥܼܰܬ: ܐܳܕܳܡ ܐܰܡ݂ܪܰܚ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ: ܘܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܡܪܰܚ̣ܘ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ.܀ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܕܰܒܼܨܰܘ ܐܰܣܼܒܰܪܘ: ܕܶܐܚ̣ܰܕܘ ܣܰܝܟܼܽܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܘ ܕܰܐܡܪܰܚ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܚ̣ܽܘܪ ܒܳܐܕܳܡ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܕܰܒܼܨܳܝܗܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܠܰܘ ܕܺܝܼܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܳܒ: ܐܶܠܐ ܕܰܐܡܼܪܰܚ ܕܰܢܥܼܰܩܶܒ.܀ ܐܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܰܝܡܼܶܢܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܦܽܘܠܳܓܰܐ ܗܘ: ܐܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܶܒܼܥܶܐ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܐ ܣܳܟܰܐ ܗܘ: ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܬܶܚ̣ܙܶܝܗܘܝ: ܐܶܢ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܨ݀ܳܒܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܒܼܨܶܐ: ܙܼܶܠ ܫܼܰܪܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ.܀ ܘܡܳܐ ܕܣܼܰܝܶܟܬ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܬܶܥܼܽܘܠ ܬܡܰܫܼܚܺܝܘܗܝ: ܐܶܢ ܬܶܥܼܡܰܪ ܠܳܟ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܗ݀ܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܚ̣ܶܩܬ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ.܀ ܘܶܐܢ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܚܰܠܳܫ ܐܰܢܬ: ܐܶܬܦܼܰܢ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܚ̣ܽܘܪ ܒܳܐܕܳܡ ܕܶܠܠܽܘ ܩܼܰܘܺܝ: ܠܘܳܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡ݀ܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ.܀ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܨܒܼܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܼܰܠܰܣ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܥܼܰܒܕܶܗ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܥܼܰܒܕܶܗ.܀ ܒܗܳ݀ܝ ܕܝܼܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܕܢܼܶܬܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܨܒܼܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܕܳܡ ܣܰܟܠܳܐܝܺܬ: ܕܢܼܶܪܰܓ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܼܢܳܐ ܗܘܳܐ: ܕܰܐܡ݂ܪܳܚ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ:  ܐܳܦ ܕܰܩܢܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܩܼܰܕܺܝ.܀ ܝܼܰܗܒ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ: ܘܗܳܐ ܡ݀ܰܠܦܺܝܢ ܠܳܟ ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ݂: ܐܰܚܳܐ ܗܳܘ݀ܶܝܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀ ܚܠܳܦ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܒܼܥܶܐ ܕܬܶܥܼܽܘܠ: ܗܳܐ ܒܳܥܶ݀ܝܬ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܦܼܽܘܩ: ܥܼܽܘܠ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܚ̣ܙܺܝ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡܠܳܟ ܘܰܥܒܳܕܳܟ: ܒܥܼܺܝ ܒܗܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܘܡܽܘܠܟܳܢܳܐ.܀ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܨܰܠܡܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܡ݂ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚ̣ܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܘܫܼܰܦܰܪ ܒܰܚܢܘܽܟ: ܕܡܳܐ ܒܢܽܘܚ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܣܼܒܰܪܬ ܕܰܥܼܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܥܼܒܰܪ: ܡܳܐ ܛܳܒ ܕܣܰܓܺܝܼܘ ܗܘܰܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ: ܥܽܘܒܶܗ ܗܽܘܼ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܪܶܗܛܳܟ.܀ ܐܰܠܦܼܳܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܗܺܝܼ ܡܰܪܕܺܝܬܳܟ: ܒܼܥܺܝ ܟܺܝܬ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐ: ܕܡܳܢܳܐ ܗܘܼܰܘ ܟܰܝ ܕܘܽܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܕܗܰܝܡܼܶܢ: ܪܰܒ ܕܰܪܓܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܐܰܢܬ ܒܰܒܨܳܬܳܐ: ܨܒܶܝܿܬ ܕܰܬܩܼܽܘܡ ܥܰܠ ܕܰܪܓܶܗ.܀ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܶܗ ܡ݀ܶܬܝ̈ܰܠܦܳܢ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܒܨܳܬܳܐ: ܕܗܰܝܼܡܶܢ ܩܼܰܒܶܠ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ: ܕܠܐ ܒܼܨܳܐ ܩܼܰܕܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀  ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܐ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܿܳܨܶܐ ܠܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ.܀ ܚ̣ܙܺܝ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܫܼܡܰܥ ܗܘܳܐ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܝܺܠܶܦ: ܕܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܗܽܘܼ ܕܳܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚ̣ܙܳܗܿ ܠܡܰܚܫܰܒܬܶܗ: ܓܼܠܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܫܼܬܰܪܰܪ: ܟܰܕ ܚܼܳܫ ܕܶܝܢ ܐܰܒܪܳܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܒܨܳܝܼܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܓܼܠܳܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܫܼܰܐܠܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܳܐܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘܼܳܐ ܠܳܐ ܕܳܪ݀ܶܫ ܗܘܳܐ.܀ ܚܙܳܝܼܗܝ ܕܶܝܢ ܘܰܣܼܘܰܚ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܥܼܒܰܕ ܪܳܐܙܳܐ ܘܰܢܼܛܰܪ ܫܶܬܩܳܐ: ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢ ܬܰܡ݂ܪܰܚ: ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐ.܀ ܥܼܪܽܘܩ ܘܰܛܫܼܺܝ ܨܶܝܕ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܡܳܢ ܬܶܥܼܒܶܕ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܺܐܚܼܶܐ: ܒܼܥܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟ.܀ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܫܼܡܶܥ ܙܰܒܢܶܗ ܘܶܐܫܼܬܰܡܰܫ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܛܥܼܶܐ ܡܳܐ ܕܫ݀ܳܡܥܰܬ: ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܘܰܦܪܺܝܫܺܝܢ.܀ ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܬܳܒ݀ܰܥ ܕܶܒ̈ܚܶܐ: ܘܺܐܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡ݀ܰܣܠܶܐ ܣܘܳܬܳܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܕܰܟܼܳܐ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܚ̣ܰܠܶܛ ܘܰܐܟܽܘܼܠ.܀ ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܥܼܒܶܕ ܥ̈ܺܐܕܶܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܚ̣ܶܠ ܥ̈ܺܐܕܶܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܩܼܰܕܶܫ ܝܰܘܡܳܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܣܼܠܳܐ ܫܰܒ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܓܼܙܽܘܪ ܕܶܟܪܳܐ: ܐܺܝܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡ݀ܰܣܠܶܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܐ ܕܫ݀ܳܡܥܰܬ: ܥܼܒܰܕ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܒܨܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܦܼܗܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚ̣ܢܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܫܼܡܰܥ ܓܶܝܪ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ: ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ: ܒܕܳܪܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܚܰܕ ܩܳܠܳܐ: ܥܼܒܰܪ ܕܳܪܳܐ ܥܼܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.܀ ܥܼܰܠ ܕܳܪܳܐ ܐܰܘܣܼܶܦ ܩܳܠܳܐ: ܕܰܢܦܼܰܩܶܕ ܬܽܘܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܶܬܟܼܰܢܰܫܘ ܘܰܣܼܓܺܝܘ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܐ ܒܚܰܕ ܕܳܪܳܐ.܀ ܥܼܰܠܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܰܡ݂ܦܰܪܳܫܽܘ: ܕܠܐ ܕܳܡܶ݀ܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܠܩ̈ܳܠܶܐ: ܕܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܢܩܺܝܼܡܽܘܢ.܀ ܕܠܐ ܚܿܳܙܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܳܪ̈ܐ: ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܕܳܪܳܐ ܕܳܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡ݂ܬܰܚ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܚܰܕ ܕܳܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܐ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܫܼܩܰܠ ܛܰܘܦܳܢܳܐ: ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܕܠܐ ܩܪܶܒܼܘ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ.܀ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܿܳܒܰܪ ܩܳܠܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܳܐܕܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܐܰܝܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܰܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܕܗܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܘܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ.܀ ܐܶܠܼܨܰܬ ܕܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ: ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܳܐ: ܐܶܬܡܼܰܠܰܠܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܕܳܪ̈ܐ.܀ ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܕܽܘܒܳܪܳܐ: ܐܶܬܬܰܘܣܼܰܦܘ ܘܣܰܓܼܺܝܘ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܼܰܦܘ ܐܰܛܥܼܺܝܘ: ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܕܰܛܥܼܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕ.܀ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܠ݂ܶܠܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܥܼܒܰܕܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܣܓܼܺܝܘ ܓܶܝܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܰܢܦܼܺܝܣܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܟܽܠ ܣܰܡܡܳܢܺܝ̈ܢ ܐܰܣܪܰܚ̣ܘ ܗܘܰܘ: ܠܟܽܘܪܗܳܢܳܗܿ ܕܢܰܣܺܝܣܽܘܬܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܒܼܛܶܠܘ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܟܺܐܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܩܰܝܳܡܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܟ̈ܺܐܒܶܐ ܕܩܰܝܳܡܺܝܢ.܀ ܐܳܦ ܫܠ݀ܺܝ̈ܚܶܐ  ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܫܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܩܼܰܪܶܒܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܟ̈ܺܒܶܐ ܕܰܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢ ܐܰܣܼܪܰܚܘ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܫܰܡ݂ܶܫܘ ܕܶܝܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܘܺܐܝܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ.܀ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܕܶܐܣܬܰܩܒܰܠܼܘ: ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ ܚ̈ܳܕܬܶܐ ܝܰܗܒܼܘ ܗܘܰܘ: ܠܟ̈ܺܐܒܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ  ܕܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܝܰܗܼܒܘ ܗܘܰܘ.܀ ܝܰܗܒܼܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܬܶܓܼܢܽܘܒ: ܐܰܡܝܺܢ ܟܺܐܒܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܣܰܡܶܗ: ܝܰܗܼܒܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܐܒܼܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܘܶܐܒܰܕ ܣܰܡܶܗܿ.܀ ܡܳܐܢܳܐ ܬܰܩܼܶܢܘ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܟ̈ܺܐܒܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ: ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܢܘ ܗܘܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܟ̈ܺܐܒܶܐ ܕܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ.܀ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗ݀ܰܘ ܟܺܐܒܳܐ ܝܰܘܡܳܢ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡܳܐܢܳܐ ܒܰܛܺܝܠܰܐ ܗܘ: ܕܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܢܶܟܝܳܢܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ.܀ ܒܛܼܶܠܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܫܰܒܬܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܠܡܶܨ̈ܥܳܝܐ ܚܳܫܿܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܚ݀ܳܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܗܘܼܰܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܚ݀ܳܫܚܺܝܢ: ܕܰܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܫܰܡܶܫܼܘ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܕܰܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܚܺܝܼܘ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ ܝܰܘܡܳܢ: ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡ̈ܳܐܢܶܐ: ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܗܽܘܼ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ: ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܓܿܳܙܰܪ.܀ ܦܰܪ̈ܙܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ: ܢܰܠܼܦܳܟ ܗܳܕܶܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ ܚ݀ܳܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܳܐ ܬܰܟܼܶܐܐ ܒܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܶܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܟ̈ܺܐܒܶܐ ܐܶܬܬܰܩܼܰܢܘ: ܠܳܐ ܬܶܡ݂ܚܶܐ ܒܗܽܘܢ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܓܙܳܪ̈ܐ ܓܰܠܝ̈ܐ ܒܺܝܫܺܝܢ: ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܢܳܟܶܝܿܢ.܀ ܟܡܳܐ ܕܥܼܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܢܳܟܶܝܿܢ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܬܫܼܰܢܶܩ ܓܘܽܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ: ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܽܘܟܳܐ ܫܳ݀ܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܥܨܳܒܳܐ ܘܣܰܡܳܐ ܒܿܳܛܶܠ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܒܶܝܬ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܗܺܝܼ.܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܙܒܰܢ ܟܺܐܒܳܐ: ܒܼܛܶܠ ܣܰܡܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ ܕܘܽܟܳܐ: ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ: ܠܐ ܚܳ݀ܫܚܺܝܢ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܒܼܛܶܠ ܟܺܐܒܳܐ ܘܩܿܳܐܶܡ ܟܺܐܒܳܐ: ܒܼܛܶܠ ܣܰܡܳܐ ܘܩܿܳܐܶܡ ܣܰܡܳܐ: ܒܛܶܠܼܘ ܓܶܝܪ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܫ̈ܰܒܶܐ ܘܥܽܘܣܳܪ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܕܠܐ ܬܺܐܡ݂ܶܐ ܬܶܓܢܼܽܘܒ ܘܰܬܓܼܘܽܪ: ܠܳܐ ܬܼܶܪܗܰܛ ܨܶܝܕ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ: ܕܰܒܛܶܠ ܗܽܘ ܘܰܒܛܶܠ ܟܺܐܒܶܗ.܀ ܗܳܘܶܝܿܬ ܙܗܺܝܪܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܣܰܡܳܗܿ ܕܰܡܚܽܘܬܳܟ: ܠܳܐ ܬܣܺܝܼܡ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܟ: ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܠܐ ܚ݀ܳܫܚܺܝܢ ܠܳܟ.܀ ܟܺܐܒܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܳܐ ܣܿܳܓܶܐ: ܕܥܰܠ ܥܰܘܠܐ ܥܶܬܳܐ ܐܰܘܣܼܶܦܬ: ܪܓܺܝܙ ܗܽܘ ܣܿܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܫܼܪܳܐ ܘܰܐܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܣܿܰܪ ܐܰܢܬ.܀ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܠܳܟ ܒܰܛܺܝܠ: ܘܰܠܗ݀ܰܘ ܕܰܫܼܪܳܐ ܢܿܳܛܰܪ ܐܰܢܬ: ܐܶܫܼܬܰܐܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܣܰܟܠܳܐ: ܥܰܠ ܢܛܽܘܪ̈ܘܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܼܒܶܕܝ ܠܳܗܿ ܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܫܿܳܪܝܳܐ: ܚܛܺܝܬܳܐ ܫܿܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ: ܘܰܐܢܬ ܓܿܳܙܰܪ ܐܰܢܬ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܟ.܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܡܿܪܰܬ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܗܿ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܼܰܒܕܳܗ ܪܳܥܿܶܐ ܟܽܠ: ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ.܀ ܐܳܬܳܐ ܥܼܰܒܕܳܗ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܠܥܳܢܳܐ ܩܳܛܠܰܬ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ: ܓܙܳܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܚܠܼܰܛ ܟܽܠ ܫܳܥ: ܒܶܝܬ ܕܰܓܙܳܪ̈ܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ.܀ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܪܰܫܡ݂ܶܗ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܬܦܼܰܪܫܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܝܢ: ܕܳܐܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܣܼܳܡ ܥܠܰܘܗܝ: ܬܶܟܠܶܐ ܚܺܐܦܳܐ ܕܦܰܩܪܽܘܬܶܗ.܀ ܟܽܠܶܗ ܕܢܼܰܛܪܶܗ ܠܰܓܙܳܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܓܰܘܶܗ: ܢܼܦܰܩ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܼܣܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܫܰܒܼܩܶܗ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ: ܕܰܗܼܘܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܚ̣ܶܫ ܢܰܦܫܳܟ: ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢܳܗܿ: ܐܰܚ̣ܶܫ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܓܼܙܽܘܪ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ.܀ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܗܽܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܡܨܶܐ ܓܿܳܙܰܪ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܥܿܳܐܶܠ ܓܿܳܙܰܪ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ.܀ ܚ̣ܙܺܝ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܓܼܙܰܪ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܩܼܥܳܐ ܠܗܘܽܢ ܕܰܓܼܙܽܘܪܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܒܼܥܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܶܐܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܒܿܳܥܶܐ: ܒܰܓܠܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܚ̣ܰܫܰܚ.܀ ܓܼܒܺܝ ܠܳܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.܀ ܓܼܒܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܽܠ ܦܘܽܩܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ: ܬܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.܀ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܺܝܢ ܬܰܠ̈ܝܳܢ: ܐܳܦ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ: ܫܒܼܽܘܩܶܝܗܿ ܠܫܰܒܬܳܐ ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܫܰܒܼܩܳܟ ܘܰܥܼܒܰܪ̈ܝ.܀ ܒܓܰܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܚܿܳܐܶܒ ܐܰܢܬ: ܘܢܿܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܐܰܒܺܝܕܳܐ: ܘܫܰܒܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡ݀ܶܬܢܰܛܪܳܐ.܀ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܛܼܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ: ܐܶܠܼܰܨ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܠܼܡܶܛܰܪ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܥܼܒܰܪ ܙܰܒܢܶܗ.܀ ܗ݀ܰܘ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܰܩܢܼܶܝܘܗܝ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܓܙܳܪܳܐ ܟܘܳܝܳܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܢܘ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܗܽܘܢ ܒܿܳܥܶܐ ܠܰܡܒܰܣܼܒܳܣܽܘ: ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗܿ ܕܰܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ.܀ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܟܶܒ̈ܠܶܐ ܘܰܐܣܽܘܪ̈ܐ: ܕܰܠܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܐܶܬܬܳܩܼܰܢܘ: ܡ݀ܶܬܦܰܪܰܣ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܪܡܶܐ: ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܶܗ.܀ ܡܿܰܪܗܶܛ ܥܰܒܕܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ: ܕܰܒܚܺܐܪ̈ܐ ܢܰܪܡ݂ܶܐ ܟܶܒܠܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܝܟ ܡܰܚܬܰܪ ܠܳܗܿ ܠܚܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܟܿܳܕܶܢ ܠܳܗܿ.܀ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܨܳܒܿܶܐ: ܕܰܢܼܨܰܥܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܪ̈ܐ: ܐܰܝܟ ܢܿܳܓܶܕ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܡܽܘܫܶܐ: ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܿܳܪܶܫ ܠܰܢ.܀ ܐܶܢܗܼܽܘ ܚܬܺܝܪ ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ: ܟܡܳܐ ܚܬܺܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܶܝܕ ܡܳܪܰܐ ܗܘ: ܐܰܦܠܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܒܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܟܿܳܦܰܪ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܨܛܰܥܼܰܪ: ܠܘܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܝܼܰܩܰܪ: ܡܝܰܩܰܪ ܡܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ: ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ.܀ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܪܰܕܦܼܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܡܳܪܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ ܙܰܩܼܦܶܗ ܗܘܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܛ݀ܰܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܗܽܘܼ ܥܿܳܪܶܩ ܗܘܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܟܼܦܰܪ ܘܰܛܼ݀ܥܳܐ: ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܒܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ.܀ ܥܿܳܛܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܡܶܨܪܺܝܢ: ܠܶܠܽܘܠܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܟܠܳܝܼܗܝ: ܠܡܰܠܝܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܥܿܳܐܳܠ: ܠܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܩܪܳܐ ܐܰܪܗܼܶܛ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܛܥܰܡ ܗܘܳܐ: ܠܳܐ ܡ݂ܨܶܐ ܫܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ: ܩܼܛܰܠ ܗܘܳܐ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ: ܗܳܫܳܐ ܩܿܳܛܶܠ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ.܀ ܚܿܳܕܰܪ ܓܶܝܪ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ: ܕܢܶܕܒܼܰܪ ܠܶܘܳܝܳܐ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܢܩܼܰܛܶܠ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܕܰܓܪܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܐܶܬܒܼܰܕܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܕܰܢܫܼܰܠܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܚ̣ܙܳܐ ܟܺܝܬ ܠܚܰܢܦ̈ܶܐ ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܚܠܳܦ ܟܬܺܝ̈ܫܶܐ ܡ݀ܶܬܗܰܓܶܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܠܒܼܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܗܽܘ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܗܳ݀ܢܽܘܢ ܕܗܳܝܕܶܟ ܩ݀ܳܛܶܠ ܗܘܳܐ: ܠܒܼܶܫ ܠܗܽܘܢ ܘܰܫܼܠܰܚ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܩܼܛܽܘܠ ܟܰܕ ܕܳܪܶܫ: ܩܼܛܰܠ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܼܒܶܫ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܩܼܛܽܘܠ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.܀ ܥܼܪܽܘܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܟ ܘܰܕܡܳܟ: ܕܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡ݀ܶܣܬܰܪܰܕ.܀ ܠܳܐ ܕܳܚܿܶܠ ܟܰܕ ܡܰܛܥܶܐ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܕܚ̣ܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܛܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ: ܥܒܼܰܕ ܥܶܓܠܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܚ̣ܰܡܰܨ.܀ ܘܣܼܳܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܩܼܰܢܰܛ: ܬܼܠܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܙܳܥܼܝ̈ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܚܙܰܝ̈ܝܳܗܝ.܀ ܨܪܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܼܶܨܪܶܐ ܠܶܒܶܗ ܟܳܦܽܘܪܳܐ: ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܨܛܼܰܪ̈ܺܝܝ ܘܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܼܶܫ.܀ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܠܐ ܐܶܣܼܬܰܪܰܕ: ܥܶܪܩܼܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܦܰܩܪܽܘܬܶܗ.܀ ܐܰܦ̇ܩܰܥ ܚܰܪܡܳܐ ܒܰܚܝܳܪܶܗ: ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ.܀ ܢܟܼܰܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܼܶܬܢܶܐ: ܣܪܺܝܚܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܝܶܗܿ ܗܘܳܬ: ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܡ݂ܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܠܰܣܪ̈ܺܝܚܳܬܶܗ.܀ ܒܝܰܕ ܕܰܒܢܰܟܦܳܐ ܐܶܬܶܬܢܺܝܼܝ̈: ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡ݂ܰܠܰܠܝ̈ ܗܘܰܝ̈: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܼܒܰܪ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܘܶܐܨܛܰܥܼܰܪ.܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܼܒܰܪ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ: ܒܦܽܘܡܿܶܐ ܕܢܰܟܦܶܐ ܘܶܐܬܢܼܰܟܰܦ̈ܝ: ܢܰܟܼܶܤ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܶܐܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܐܬܼܰܘ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܽܘܢ ܛܰܒܳܚܳܐ: ܥܼܪܽܘܩ ܘܶܐܬܦܼܰܠܰܛ ܡܶܢ ܦܰܩܪܳܐ: ܗܼܰܪܛ ܐܶܬܓܼܰܘܰܣ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀ ܕܠܐ ܬܼܺܐܬܶܐ ܐܰܝܟ ܒܳܨܘܽܝܳܐ: ܐܶܬܩܼܰܪܰܒ ܐܰܝܟ ܣܳܓܽܘܕܳܐ: ܐܶܢ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܙܳܩܽܘܦܰܐ ܗܘ: ܘܶܐܢ ܣܳܓܽܘܕܳܐ ܒܳܨܽܘܝܰܐ ܗܘ: ܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܕܚܰܕ ܓܼܰܕܶܦ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܒܿܳܨܶܐ.܀ ܐܬܼܳܐ ܨܶܝܕ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܗܘܼܰܘ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ: ܐܬܼܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܪܺܝܪܺܝܢ: ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܗܘܼܰܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ.܀ ܗܘܼܺܝ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ: ܘܰܨܢܺܝܥܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ: ܒܼܨܺܝ ܘܰܒܼܥܺܝ ܘܺܝܠܼܰܦ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܛ݀ܳܡܰܪ.܀ ܐܶܬܼܗܰܘܰܢ ܘܼܰܐܨܶܕ ܘܰܚ̣ܙܺܝ: ܢܶܫܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ: ܨܠܼܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܼܰܐܨܶܕ ܘܰܐܪܓܼܶܫ: ܐܰܝܟܳܐ ܡ݀ܛܰܝܶܒ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ.܀ ܥܼܒܶܕ ܠܳܟ ܐܰܠܝܺܠܳܐ ܘܺܝܠܼܰܦ: ܐܰܝܟܳܐ ܒܟܺܐܢܳܐ ܡ݀ܰܟܡܶܢ ܠܳܟ: ܚܠܳܦ ܕܶܝܢ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܢܳܟܽܘܠܳܟ: ܐܬܰܝܼܬ ܠܡܼܶܗܡܰܣ ܒܰܠܠܳܗܳܟ.܀ ܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ: ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܣܼܬܰܝܰܟ: ܕܰܥ݂ ܕܶܝܢ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐ ܗܘ: ܥܰܡܶܗ ܢܶܗܼܘܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ.܀ ܩܼܪܘܽܒ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܟܽܘܬܶܗ: ܨܶܝܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ: ܘܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ.܀ ܐܰܩܼܪܶܒ ܥܰܡ ܚܰܕ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܠܰܐܚܪܺܝܢܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܬܰܡ݂ܪܰܚ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܕܬܶܥܼܡܰܪ: ܒܡܳܡܽܘܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܰܡ ܢܶܣܼܓܶܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܢܶܬܩܼܰܢܰܛ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

ܨܳܒܿܶܐ ܐܢ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܩܿܰܪܰܒ. ܘܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܪܚܿܰܩ: ܕܡܰܪܳܚܳܐ ܕܩܿܳܪܶܒ ܒܿܳܨܶܐ: ܗܽܘܼܝܽܘ ܣܰܓܺܝ ܡܶ݀ܬܪܰܚܰܩ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܪܶܒ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܳܚܿܩܳܐ ܠܶܗ ܘܳܠܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܼܶܩܪܽܘܒ ܕܰܠܡܳܐ ܢܼܶܪܚܰܩ: ܠܳܐ ܢܶܪܚ̣ܰܩ ܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܒܼܰܕ.܀ ܢܡ݂ܰܙܶܓ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܫܚܳܐ: ܕܠܐ ܚܿܳܫܚܳܢ ܐܰ̈ܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ: ܢܶܬܰܐܡ݂ܪ̈ܳܢ ܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܕܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܓܳܒܽܘܠܶܗ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܓܒܼܰܠܬܶܗ ܠܥܰܦܪܳܐ: ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܬܕܰܚ̣ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܢܰܡ݂ܪܰܚ ܥܰܠ ܒܳܪܘܽܝܶܗ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܝܼܰܗܒ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܠܡܳܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܼܶܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ.܀ ܗܳܡ݀ܶܤ ܓܒܺܝܠܳܐ ܒܓܳܒܽܘܠܐ: ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܛܠ݂ܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܫܶܡܥܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܠܶܦ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ.܀ ܢܣܼܺܝܡ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܢܼܶܣܰܒ ܐܳܦ ܢܼܶܬܶܠ: ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܢܶܣܼܰܒ ܒܶܗ: ܘܒܶܗ ܢܼܶܬܶܠ ܘܰܠܝܠܽܘ̈ܦܶܐ.܀ ܫܼܡܰܥܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ: ܕܰܥܼ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܫܼܡܰܥܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗܘ: ܓܒܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܒܿܳܨܶܐ ܠܶܗ.܀ ܫܼܡܰܥܬ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܰܐ ܗܘ: ܒܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܥ݂ ܝܰܠܕܶܗ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ: ܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܘܠܼܶܕ ܡܶܢܶܗ.܀ ܠܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗܘ: ܠܳܐ ܢܦܰܠܓܽܘܢܼܳܝܗܝ ܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܟ: ܫܡ݂ܰܥܬ ܥܰܠ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܠܳܐ ܬܨܰܚ̣ܝܳܗܝ ܠܶܗ ܒܰܒܥܳܬܳܟ.܀ ܫܡ݂ܰܥܬ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܝ: ܟܰܢܼܳܗܿ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܩܼܪܰܘܽܘܗܿ: ܫܡ݂ܰܥܬ ܫܡܳܗܿ ܐܰܘ݂ܕܳܐ ܒܰܫܡܳܗܿ: ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܟܝܳܢܳܗܿ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ.܀ ܫܡ݂ܰܥܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܩܼܢܺܝ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܢܽܘܢ ܡܙܺܝ̈ܓܶܐ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ.܀ ܐܶܢ ܬܰܘ݂ܕܶܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܬܰܘ݂ܕܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܘܰܝܼܬ ܒܰܫܡܳܐ ܣܳܓܽܘܕܳܐ: ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܦܽܘܪܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܰܩܢܘܽܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ: ܫܡܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܒܰܛܺܝܠܰܐ ܗܘ.܀ ܩܢܽܘܡܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܿܰܠܶܦ ܠܰܢ: ܕܗܽܘܼ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܝܼܺܕܰܥܢ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܼܢ.܀    ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܼܕܰܥܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܕܪܶܟܼܬ: ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܒܰܕܠܐ ܣܰܝܶܟܬܳܝܼܗܝ: ܬܶܟܼܦܽܘܪ ܠܳܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܐܳܦ ܕܰܬܦܺܝܼܫ ܐܳܦ ܕܰܬܥܼܰܩܶܒ: ܝܰܡܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܢ ܬܶܒܼܨܶܝܘܗܝ: ܬܩܳܠܳܐ ܕܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܡܿܰܦܗܶܐ ܠܳܟ.܀ ܚܰܕ ܓܰܠܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܿܳܩܶܠ ܠܳܟ: ܘܠܰܫܩܺܝܦܳܐ ܡܨܶܐ ܛ݀ܳܪܶܐ ܠܳܟ: ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܬܶܬܬܰܓܼܰܪ.܀ ܛܳܒܳܐ ܠܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ: ܠܶܐܠܦܳܐ ܠܺܝ̈ܩܶܐ ܡܿܕܰܠܶܝܢ ܠܳܗܿ: ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܳܗܿ ܕܶܝܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܳܐ.܀ ܠܳܐ ܛ݀ܳܒܥܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܐܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܳܐ ܢܶܨܒܼܶܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܢܼܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܡܰܠܳܚܳܐ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܝܰܡܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܐܚܪܺܬܳܐ ܪܳܢ݀ܶܐ ܡܰܠܳܚܳܐ: ܐܚܪܺܬܳܐ ܣܿܳܥܰܪ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܟܼܐܳܐ: ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܫܠܼܺܝ ܘܶܐܫܼܬܰܬܰܩ.܀ ܝܼܰܗܒ ܠܳܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ: ܕܰܬܟܼܐܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܬܫܰܠܼܶܝܘܗܝ: ܪܰܒܰܐ ܗܘ ܕܪܳܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܚܶܪܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ.܀ ܫܓܼܰܫ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܟܼܐܺܝ ܒܶܗ ܘܫܼܰܠܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܰܘ̈ܝ: ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܟܼܰܬܫܰܬ ܝܰܡܳܐ: ܒܨܳܬܳܐ ܟ݀ܳܬܫܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ.܀ ܟܼܐܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܼܶܣܩܰܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܼܰܪܕܳܬ ܐܶܠܦܳܐ ܢܺܝܚܳܐܝܺܬ: ܟܼܐܺܝ ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܘܰܙܓܽܘܪܶܝܼܗܿ: ܬܶܫܼܬܰܝܰܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ.܀ ܢܦܺܝ̈ܣܳܢܳܟ ܕܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܳܢܬ ܚܽܘܫܳܚܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܬ: ܡܶܢ ܫܶܩܝܳܗܿ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܶܐܠܰܬ.܀ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܝܼܬ ܡܶܢܳܗܿ: ܣܿܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܳܐܦ ܣܼܰܝܶܟܬܳܗܿ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ: ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܠܙܰܬ.܀ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܼܚܶܬ ܨܶܝܼܕܰܝܟ: ܠܪܰܘܡܶܗ ܕܬܶܣܼܰܩ ܣܿܳܒܶܟ ܐܰܢܬ: ܟܰܕ ܐܳܐܰܪ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܣܰܘܩܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܠܳܟ ܕܡܶܢܶܗ.܀ ܘܟܰܕ ܪܰܗܒܽܘܢܶܗ ܐܺܝܬ ܨܶܝܕܰܝܟ. ܟܡܰܐ ܗܘ ܟܰܠܶܗ ܠܳܐ ܚܿܳܟܶܡ ܐܰܢܬ: ܢܳܣܿܶܒ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܚܿܳܫܰܚ.܀ ܘܫܿܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܒܓܰܘ ܓܰܙܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܡܶܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܶܐܠܰܬ: ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܡܰܪܶܝܬ.܀ ܗܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܡܿܰܠ̈ܦܳܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܬܶܬܚ̣ܰܨܰܦ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ: ܘܬܶܬܪܰܚ̣ܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܶܗ.܀ ܣܼܰܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܪܦܼܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܚ̣ܶܒ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܘܠܐ ܬܥܼܰܩܶܒ ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ.܀ ܪܚ̣ܰܡ ܘܰܐܚ̣ܶܒ ܛܽܘܒܶܗ ܕܶܒܪܳܐ: ܘܠܐ ܬܥܼܰܩܶܒ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܪܚ̣ܰܡ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܬܩܼܰܪܰܒ ܠܰܒܨܳܬܶܗ.܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ: ܠܳܐ ܬܶܗܡ݂ܽܘܣ ܒܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܬܗܰܓܼܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܶܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܺܐܒܼܰܕ: ܘܶܐܢ ܬܗܰܝܼܡܶܢ ܒܰܫܡܳܐ ܬܺܐܚ̣ܶܐ: ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܥܼܒܰܪ ܬܶܒܼܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ.܀ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܥܼܒܰܪ ܬܶܒܼܨܶܐ ܝܰܠܕܶܗ: ܫܡܳܗܿ ܕܪܽܘܚܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܥܼܽܘܠ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܶܗ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܳܟ: ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܙܓܼܽܘܪ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ.܀ ܕܰܫܡܼܰܥܬ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܬܦܼܰܢ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.܀ ܫܡܼܰܥܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܐܶܬܦܼܰܢ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ: ܫܰܡ݂ܠܺܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ: ܐܶܬܦܼܰܢ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܬܒܼܰܛܶܠ ܡܶܢ ܕܰܦܩܺܝ̈ܕܳܢ: ܘܬܶܬܦܼܰܫܰܚ ܒܰܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ: ܫܳ݀ܡܥܰܬ ܫܪܳܪܳܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܦܼܗܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܠܼܶܠ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܝܰܗܼܒ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܢܣܼܰܒ ܛܽܘܒܳܐ: ܚ̣ܙܺܝ ܕܰܚܕܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܼܗܶܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.܀ ܟܬܺܝܒ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܼܰܘܪܶܟ ܐܰܢܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܐܰܒܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܝܿܳܕܰܥ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܟܽܠܰܢ ܐܰܘܼܕܶܝܢ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܣܼܰܝܶܟܢ: ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܰܘܕܶܐ: ܠܰܒܨܳܬܳܗܿ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܰܘܦܶܐ.܀ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘܼܕܳܐ: ܕܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܘܼܕܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܒܪܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ: ܕܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ ܕܰܠܡܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ.܀ ܕܺܐܝܬ ܪܽܘܚܳܐ  ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܫܼܰܪ: ܕܡ݀ܶܬܒܰܨܝܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܫܼܰܪ: ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܼܡܶܢ ܘܰܐܫܼܰܪ: ܘܕܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܼܰܠܰܓ.܀ ܕܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗܘ ܐܰܒܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ: ܒܪܳܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܰܐ ܗܘ ܐܰܫܼܰܪ: ܕܳܐܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܬܠܳܝܬܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܼܰܠܰܓ.܀ ܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܦܿܳܩܶܕ ܒܽܘܟܪܳܐ: ܠܰܐܒܳܐ ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܦܳܩܽܘܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܫܶܠܼܚܰܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܫܳܠܽܘܚܳܗܿ.܀ ܒܪܳܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܚܿܳܛܶܦ: ܠܳܐ ܚܿܳܛܦܳܐ ܕܰܪܓܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܠܚܳܐ.܀ ܚ̣ܕܺܝ ܒܪܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܪܰܒ ܚܰܒܺܝܒܶܗ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܝ ܬܰܡܳܢ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܛܽܘܟܳܣܳܐ.܀ ܐܒܰܐ ܗܘ ܝܿܳܕܰܥ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܒܪܰܐ ܗܘ ܝܿܳܕܰܥ ܪܶܡܙܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܐܒܳܐ ܪܳܡܿܶܙ ܘܰܒܪܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܥܪܺܝܢ.܀ ܠܰܝܬ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܠܰܝܬ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܕܛܽܘܟܳܣܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܳܠ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ: ܬܶܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܰܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ: ܬܶܪܢ݂ܶܐ ܠܳܟ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܗܝ.܀ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ: ܘܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ: ܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܠܒܰܠ: ܘܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ.܀ ܡ݀ܰܢ ܚܿܳܠܶܛ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܡ݀ܰܢ ܦܿܳܪܶܫ ܡܘܽܙܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܥܼܪܽܘܩ ܨܶܝܕ ܫܶܬܩܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܟܰܕ ܩܰܫܺܝܫ ܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܝܰܠܘ̈ܽܦܶܐ: ܗܳܘܿܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܢܶܗܘܼܶܐ.܀ ܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗܘ ܥܰܡ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ: ܘܝܰܠܽܘܦܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܗܼܽܘܝܽܘ ܡ݀ܰܠܶܦ ܐܳܦ ܝܿܳܠܶܦ: ܕܰܒܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܳܗ݀ܶܛ.܀ ܒܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܗܼܽܘ ܡܶ݀ܬܩܰܠܰܣ: ܒܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܗܼܽܘ ܡ݀ܶܬܚܰܟܰܡ: ܫܪܶܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܒܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ: ܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܢ.܀ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܝܿܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܡܰܝܬܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܳܫܽܘܚܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܫܼܚܽܘܗܝ ܝܰܠܽܘܦ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܙܰܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܰܝܬ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܟܺܝܠܼܽܘܗܝ: ܕܰܠܡܰܒܽܘܥܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܰ݀ܘܦܶܝܢ.܀ ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܦܶܐ: ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܶܗ: ܕܰܠܥܽܘܩܳܒܶܗ ܠܳܐ ܡܰ݀ܘܦܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܝܰܠܽܘܦܳܐ ܡܿܰܕܪܶܟ: ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܣܰܝܶܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܟܡܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܿܳܪܶܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܼܪܳܐ: ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܼܰܕ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܿܳܪܶܐ: ܐܰܗܡܼܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܼܪܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܶܢ ܨܳܒܿܶܐ ܟܽܠ ܝܘܽܡ ܒܿܳܪܶܐ.܀ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܗ݀ܳܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܣܿܳܓ̈ܝܳܢ ܘܳܐܙܳܠܼ̈ܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܿܳܕܥ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ.܀ ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܢ ܗܘܰܘ.܀ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܢܼܰܘܪܶܒ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܥܰܕܠܐ ܢܶܒܼܪܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܝܿܺܪܶܒ ܡܢ ܕܰܒܼܪܳܐ.܀ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܰܘܪܶܒ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܽܘ ܒܼܪܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ: ܠܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ.܀ ܦܿܳܗܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܝܰܬܳܒܶܝ̈ܗܿ: ܘܥܰܡ ܦܶܗܝܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ: ܕܠܐ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܰܦܣܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܐܶܢ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ: ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ: ܠܳܐ ܡܰ݀ܘܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ: ܕܰܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܢܰܘܦܼܽܘܢ.܀ ܣܼܳܡ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܕܬܶܪܓܰܫܼܝ ܒܳܗܿ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܣܼܶܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܰܣܼܶܩ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ: ܟܰܕ ܡܿܰܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܟܰܕ ܡܿܰܣܶܩ: ܪܶܓܫܼܰܬ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܐܶܠܽܘ ܝܶܪܒܼܰܬ ܡܶܢ ܗܳܟܰܢ: ܕܬܶܪܓܰܫܼܝ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܣܶܦܼܩܰܬ: ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܼܦܰܩ ܠܳܗܿ: ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ.܀ ܗܺܝܼ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܕܬܶܬܥܼܰܕܰܪܝ ܗܳܟܰܢ ܡܶܢܶܗ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ: ܫܓܺܝܫܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡ݀ܶܫܬܰܓܫܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܐܶܠܽܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܘܼܳܬ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܢܼܶܪܕܶܐ: ܕܛܰܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܗܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܘܽܓܦܳܢܳܐ: ܕܶܐܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܛܽܘܟܳܣܳܐ: ܣܰܬܘܳܐ ܘܩܰܝܛܳܐ ܡ݀ܰܘܚܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܢܿܳܓܰܪ.܀ ܐܶܡܰܬܝ ܙܰܪܥܳܐ ܫܿܳܡܶܢ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܦܺܐܪܳܐ ܒܿܳܫܶܠ ܗܘܳܐ: ܗܽܘܼ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܼܰܕ ܗܳܟܰܢ: ܠܰܢ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈.܀ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܶܗ: ܒܳܪܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܳܪܘܽܝܳܐ: ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܿܳܪܶܐ ܘܥܿܳܒܶܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ: ܢܦܼܰܩ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܿܶܝܬ ܕܰܬܥܰܩܼܶܒ: ܐܶܢܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܠܽܘܟܳܐ.܀ ܙܼܶܠ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܰܩܼܶܒ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܒܩܼܺܝ ܚܰܝܠܳܟ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܫܼܰܪܳܐ ܘܰܫܼܠܶܡ ܒܰܒܨܳܬܶܗ: ܡܫܽܘܚܳܝܗܝ ܠܽܐܘܪܟܳܐ ܘܠܰܦܬܳܝܳܐ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰ݀ܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܬܶܡܫܽܘܼܚ: ܡܫܼܰܚܬܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ: ܐܶܢ ܬܰܘܦܼܶܐ ܬܶܡ݂ܫܽܘܚ ܠܰܐܒܳܐ: ܡܿܰܘܦܶܝܬ ܗܽܘ ܐܳܦ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ.܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܡܿܰܘܦܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ: ܣܼܰܩ ܚܰܠܳܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܬܼܳܐ ܢܶܦܢܼܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܰܪܡܺܝܢ.܀ ܠܳܐ ܢܶܫܒܼܽܘܩ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܕܺܝܥ: ܘܢܶܬܦܰܫܼܰܚ ܒܰܕܠܐ ܝܼܺܕܰܥܢ.܀ ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ: ܗܳܟܰܢ ܒܿܳܪܶܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܒܿܳܪܶܐ: ܟܡܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܗܳܟܰܢ ܒܿܳܪܶܐ.܀ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢ ܒܿܳܪܶܐ ܘܳܐܙܿܶܠ: ܘܠܐ ܡ݀ܬܰܚܶܡ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܟܝܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܫܺܝܥܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܓܠܺܝܙ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.܀ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܳܡܿܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܰܪܕܳܐ ܘܶܐܙܼܰܠ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܢܶܒܥܰܐ ܗܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܟܿܳܠܶܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ.܀ ܗܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܠܐ ܡܿܰܪܕܶܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܠܐ ܟܿܳܠܶܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡ݀ܰܚܘܶܐ: ܡܿܫܰܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܬܰܩܼܶܢ: ܡ݀ܫܰܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܟܼܶܣ.܀ ܐܶܠܽܘ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ: ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܛܽܘܟܳܣܳܐ.܀ ܘܠܐ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ: ܕܙܳܥܿܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܐܳܦ ܦܽܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܒܛܶܟܣܳܐ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܰܢܡܼܰܠܶܠ.܀ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܨܶܐ ܡܿܡܰܠܶܠ: ܠܳܐ ܘܳܠܿܐ ܕܢܶܦܼܣܽܘܩ ܡܰܡܠܶܠܗ: ܠܳܐ ܕܠܺܝ̈ܠܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠܦܽܘܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܠܡܰܠ̈ܳܠܶܐ: ܕܠܺܝܠܺܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܨܶܐ ܥܿܳܒܶܕ: ܟܽܠ ܡ݂ܶܥܒܰܕ ܥܿܳܒܶܕ ܘܳܐܙܼܶܠ.܀ ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܝܿܳܗܶܒ ܛܽܘܟܳܣܳܐ: ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܳܠܰܐ ܗܘ: ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܛܰܟܰܤ ܗܽܘ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܫܳܥ ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܒܿܳܪܶܐ.܀ ܫܠܼܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܕܰܠܼܡܶܒܪܳܐ: ܕܰܢܛܰܟܼܶܣ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܳܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܣܼܰܝܶܟ: ܟܡܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܣܰܓܺܝ ܗܽܘܼ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܼܪܳܐ: ܘܣܰܓܺܝ ܗ݀ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܼܰܩ: ܠܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܥܼܒܰܕ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܘܠܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܪܦܼܺܝ ܡܶ݀ܬܥܰܩܰܒ.܀ ܡܳܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܥܿܳܒܶܕ: ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܟܣܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ: ܓܰܠܝ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܥܒܼܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ: ܘܠܐ ܕܰܟܡܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܼܰܕ. ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܥܽܘܒܶܗ: ܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ.܀ ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܼܶܣܦܰܩ ܝܰܠܽܘܦܳܐ: ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܩܫܶܝܢ ܡܶܢܶܗ.܀ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܠܚܰܠܳܫ̈ܶܐ: ܡܨܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܢܥܼܰܕܰܪ: ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܓܶܝܪ ܠܡ݂ܶܬܢܳܐ ܬܶܢܝܳܐ: ܫܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܪܳܡܿܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܫܿܳܘܰܪ: ܪܳܡܿܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܐܬܳܐ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܦܳܐ ܡܿܳܛܶܐ.܀ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ ܠܰܐܠܦܳܐ ܫ݀ܳܘܰܪ: ܘܡܶܢ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗܿ: ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܼܰܒ ܢܶܣܝܳܢܶܗ: ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢ ܩܰܠܺܝܠ.܀ ܓܶܫܪܳܐ ܗܽܘܼ ܟܰܣܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܒܶܗ ܥܿܳܒܪܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܩܠܺܝܕܳܗܿ ܗܽܘܼ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܦ݀ܳܬܚܳܐ ܒܶܝܬ ܓ̈ܰܙܶܐ.܀ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܗܽܘ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܶܗ ܝܿܳܗܒܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܫܽܘܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܕܟܿܳܠܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ.܀ ܗܽܘܼ ܫܰܥܒܼܶܕ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ: ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܠܳܚ̈ܶܐ: ܐܰܪܡܼܺܝ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܒܰܣܦܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܐܪܗܼܶܛ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ.܀ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ: ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܝܰܒܫܳܐ ܬܰܩܼܶܢ ܠܶܗ: ܡ݀ܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܠܳܗܿ ܡܳܪܰܬ ܚܰܝܠܳܐ.܀ ܩܿܳܪܶܒ ܠܳܗܿ ܠܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܠܳܗܿ ܡܳܪܰܬ ܛܰܥܡܳܐ: ܩܿܳܪܶܒ ܠܳܗܿ ܠܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܡܿܰܠܶܦ ܠܳܗܿ ܪ̈ܶܒܽܘ ܚܶܟܡ̈ܳܢ.܀ ܩܿܳܪܶܒ ܠܳܗܿ ܠܫܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܡܿܰܝܬܶܐ ܠܳܗܿ ܠܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܥܰܙܰܙ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܡ݀ܶܬܡܰܟܰܟ ܥܰܡ ܚܰܝܳܒܳܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܡܿܰܠܶܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܒܼܰܥ: ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܥܶܐ: ܗܽܘܼ ܕܳܪܶܫ ܥܰܡ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܗܽܘܼ ܒܿܳܥܶܐ ܥܰܡ ܝܳܕܘܽܥ̈ܶܐ.܀ ܗܽܘܼܝܽܘ ܒܥܳܬܳܐ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ: ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܓܰܒܳܐ: ܒܶܗ ܗܽܘܼ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܡܿܫܰܡܶܫ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܿܳܨܶܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܺܝܡܳܐ: ܗܽܘܼܝܽܘ ܡܿܰܠܶܦ ܠܽܐܘܡܳܢܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܢܶܥܼܒܶܕ ܡܶܕܶܡ.܀ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܢܺܐܠܼܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܿܳܒܶܕ ܟܽܠ: ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܰܥܒܺܝܕܳܐ: ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܥܒܼܰܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ: ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܰܥܼܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ: ܕܢܶܚ̣ܕܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܰܢ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܼܶܙܕܰܝܰܢ: ܘܢܶܩܼܛܽܘܠ ܥܰܘܠܐ ܕܰܩܛܼܰܠ ܠܰܢ.܀ ܡܚ̣ܳܐ ܪܺܝܚ ܣܰܪܝܽܘܬܰܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ: ܕܠܐ ܒܣܼܶܡ ܪܺܝܚܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܩܪܳܒܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܢ: ܡܿܕܰܡܶܟ ܥܺܝܪ̈ܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ: ܕܰܢܦܰܠܼܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܪܡܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.܀ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܠܳܐ ܦܿܳܟܰܗ: ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܥܰܙܺܝܙ: ܪܳܥܝܳܐ ܡܿܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܥܰܠܠܳܢܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ:܀ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܐܶܒܕܰܬ ܥܳܢܳܐ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܨܳܒ݀ܶܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܕܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܪܥܼܽܘܢܳܢ.܀ ܕܳܫܼܽܘܗܝ ܪܶܥܝܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܿܰܐܚܶܐ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܨܳܒ݀ܶܝܢ ܠܡܰܥܬܳܪܽܘܬܰܢ: ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܰܙܳܐ ܓܰܠܙܽܘܢ.܀ ܠܰܡܦܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܰܦܼܺܝܘ: ܕܰܒܚܶܫܟܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܒܥܼܽܘܢ: ܫܪܳܪܳܐ ܪܳܥ݀ܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܨܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡ݀ܫܰܓܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܓܠܶܐ ܩܘܽܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܐܒܺܝܕܳܐ.܀ ܗܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܒܰܨܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ: ܘܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܗܳܐ ܠܳܐܝܿܶܢ ܕܰܢܡܽܘܫܽܘܢܳܝܼܗܝ: ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܦܬܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܠܳܐ ܨܳܒ݀ܶܝܢ ܕܰܢܚ̣ܽܘܪܘܽܢ ܒܶܗ: ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܒܳܥ݀ܶܝܢ.܀ ܗܳܐ ܠܳܐܝܿܶܢ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܶܗ: ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܫܟܼܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܕܢܼܺܐܒܰܕ ܒܳܥܽܘܝܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܫܪܳܪܳܐ ܕܢܼܺܐܒܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ.܀ ܣܰܡܝܰܐ ܗܘ ܐܰܒܺܝܕ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܕܽܘܓܰܐ ܗܘ ܐܰܒܺܝܕ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ: ܟܰܕ ܩܳܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܶܗ.܀ ܒܽܘܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ: ܟܰܕ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ: ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ.܀ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܒܼܥܰܐ ܗܘ ܒܿܳܥܶܝܢ: ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܐܳܦ ܚܰܪ̈ܫܶܐ: ܕܰܫܼܪܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܶܗ ܐܳܦ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܫܼܪܳܐ ܒܣܶܦܪܶܗ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܘܽܢ: ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܶܗ ܐܳܦ ܩܳܨ̈ܘܽܡܶܐ: ܕܒܰܛܼܶܠ ܩܽܘܫܬܶܗ ܙܺܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܶܗ ܟܬܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܪܕܰܦ: ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܫܶܟ̈ܢܶܐ ܛܡ̈ܶܐܐ: ܪܓܰܫܼܘ ܒܶܗ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܼܪܳܐ: ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ.܀ ܫܪܳܪܳܐ ܩܳ݀ܥܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒ݀ܰܥܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܘ: ܣ̈ܳܐܢܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܶܗ: ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܗܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܡܳܐ ܟܦܼܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܝܼܺܕܰܥ ܗܽܘܼ ܡܿܰܢܽܘ ܥܰܩܼܪܶܗ: ܪܓܶܝܫ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܿܰܘܕܶܐ: ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܡܛܼܳܬܶܗ ܗܳܕܶܐ.܀ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܡ݂ܰܟܰܪ: ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܳܗܿ ܐܶܫܼܬܰܒܩܰܬ: ܡ݀ܰܠܦܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ: ܕܟܳܗܢܽܘܬܗܽܘܢ ܒܶܗ ܐܶܫܼܬܰܪܝܰܬ.܀ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܗܳܐ ܩܿܳܥܶܝܢ: ܕܶܐܬܬܰܚ̣ܰܡ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܣܼܳܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ: ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܕܒܰܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܥܼܶܠ ܗܽܘܼ: ܢܶܬܡ̈ܰܠܳܠܢ ܗܦܳܟܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܠܒܰܪ ܗܳܐ ܬܰܩܢܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ: ܕܰܠܓܰܘ ܡ݀ܶܣܬܰܪܚܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ.܀ ܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܨܶܝܕ ܒܽܘܪ̈ܐ: ܘܰܒܥܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ: ܐܬܼܰܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܶܐܬܬܰܠܡ݂ܶܕܘ: ܥܰܠܼܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܫܼܬܰܘܬܰܦܘ: ܬܡ݂ܰܗܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܒܓܰܘܳܝ̈ܶܐ.܀ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܒܥܼܰܐ ܗܘ ܒܳܥܿܶܝܢ: ܕܳܡܿܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܠܗ݀ܳܝ ܕܰܗܼܘܳܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.܀ ܪܓܰܫܼܘ ܒܶܗ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܒܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܪܶܐ ܗܳܐ ܪܳܢܶܝܿܢ: ܥܰܠ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܿܶܙܕܰܝܰܚ: ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܬܰܡܳܢ: ܐܬܼܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܼܘ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܕܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܶܗ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ.܀ ܡܰܠܟܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܒܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܫܰܚ݀ܩܺܝܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ: ܝܺܠܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܺܝܕ: ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܡܿܥܰܩܒܺܝܢ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ.܀ ܬܡܼܰܗܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ: ܒܣܶܦܪܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܪܰܗܒܽܘܢܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܽܘܩܳܒܶܗ ܨܶܝܕ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܩܕܳܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܫܚܳܩܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ.܀ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܼܕܰܘܰܕܘ: ܒܗܳܢܿܽܘܢ ܕܡܶܒܼܥܳܐ ܒܳ݀ܥܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܫܒܰܩܼܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬܼܪܰܨܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܒܽܘܟܪܳܐ: ܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ: ܘܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܐ ܫܽܘܐܳܠܐ.܀ ܐܳܦ ܐܰܢܬܘܽܢ ܐܳܘ ܝܰܠܽܘ̈ܦܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܼܒܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܕܡܶܒܥܼܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܥܰܕܟܺܝܠ: ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܰܩܼܶܒܘ: ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ.܀ ܒܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܡ݂ܳܐ ܘܰܫܩܼܽܘܠ: ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܣܓܼܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܟܰܚ̣ܬܳܝܗܝ: ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܓܼܠܳܐ ܠܳܟ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ: ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܳܡܼܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܝܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ: ܕܰܓܼܠܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܢܥܺܝܩܼܳܟ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܳܡܿܝܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܗ݀ܳܝ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ: ܕܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܒܗ݀ܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܓܺܝܫ݀ܺܝܢ ܗܳܫܳܐ: ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܪܟܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܘܥܿܳܐܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܩܿܳܥܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ: ܫܡܼܰܥܘ ܩܳܠܳܐ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܘܫܼܰܪܺܝܘ ܝܿܳܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ.܀ ܫܼܰܪܺܝܘ ܓܶܝܪ ܠܰܡܫܼܰܐܳܠܽܘ: ܡܿܰܢܽܘ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ: ܟܰܕ ܚܰܒܠܼܰܬ ܠܳܗܿ ܠܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ: ܗܦܰܟܼܘ ܝܿܳܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܗܶܢܼܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܼܰܐܶܠܘ ܗܘܰܘ: ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܢܺܐܠܦܼܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܕܶܐܙܰܠܼܘ: ܠܥܰܕܥܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܗܦܰܟܼܘ ܕܰܢܦܺܝܣܼܽܘܢ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܥܼܺܝܘ: ܥܽܘܪ̈ܠܐ ܩܿܳܥܶܝܢ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ.܀ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܡ̈ܰܝܳܐ: ܫܰܪܺܝܼܘ ܝܿܳܠܦܺܝܢ ܦܽܘܫܳܩܶܗ: ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ.܀ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܗܽܘܼ ܕܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܠܶܦܼܘ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܠܶܦܼܘ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܘܰܕ ܫܳܡܽܘܥܳܐ: ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܦܰܬܰܠ ܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܟܼܪܰܗ ܐܳܘ ܝܰܠܽܘܦܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܦܿܳܗܶܐ ܕܳܪܽܘܫܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܣܛܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒܳܟ: ܙܼܶܠ ܐܶܬܒܼܰܝܰܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܘ ܕܰܣܼܛܰܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠܼܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܛܥܼܰܘ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܕܰܘܰܕܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܠܰܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܳܗܿ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܠܰܬ ܐܢܳܫܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܣܩܳܐ: ܘܢܿܳܦܶܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܬܠܐ ܒܳܗܿ: ܒܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܠܝܳܐ: ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܒܗ݀ܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܟܽܘܠܐ: ܬܠܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܝܰܠܽܘܦܳܐ: ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܰܘܶܕ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܗܽܘܼܝܽܘ ܡܶܢܳܗܿ ܐܶܬܕܰܘܰܕ.܀ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢ ܪܳܕܶܐ: ܐܶܒܼܕܰܬ ܠܳܗܿ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܗܺܝܼ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܫܬܺܝܠܳܐ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܐܘܘܳܢ̈ܶܐ.܀ ܐܶܠܽܘ ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܛܢܳܐ ܬܼܳܒ: ܘܰܒܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܨܰܠܺܝ: ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܡܶܢ ܦܽܘܬܳܠܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ.܀ ܟܳܗܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܒܟܳܗܢܳܐ ܐܶܬܕܰܡܼܺܝ: ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܡܶܫܼܬܰܢܳܩܽܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ.܀ ܠܪܰܒܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܰܘ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܗܳܘܿܝܶܢ ܠܶܗ: ܗܼܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܣܬܰܪܚܺܝܢ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܰܬܢܰܢ.܀ ܠܪܺܝܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܫܰܡܳܫ̈ܶܐ: ܕܰܢܝܳܚ ܢܦܺܝܫܳܐ ܗܳܘܶ݀ܝܢ ܠܶܗ ܗܼܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܛܪܺܝܢ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ.܀ ܐܰܗܡܺܝܼܘ ܡܶܢܰܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܐܗܡܺܝܼܢܰܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܿܳܐܶܒ ܡܶܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܘܝܳܐ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ: ܕܰܦܠܺܝܓ ܪܺܝܫܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܳܘܝ̈ܳܢ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܟܿܳܐܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ: ܕܗܳܫܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܼܢܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ: ܗܦܼܰܟܢܰܢ ܕܢܶܒܼܥܶܐ ܫܽܘܪܳܝܳܗܿ.܀ ܠܫܽܘܠܳܡܳܗܿ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܛܺܝܼܢ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܪܺܝܫܳܗܿ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܢ: ܡܰܪܕܺܝܬܰܢ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܗܿ: ܘܰܒܥܳܬܰܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗܿ.܀ ܟܰܕ ܩܰܫܼܢܰܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ: ܐܶܬܰܝܼܢ ܠܡܶܗܼܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܦܺܝܼܢܰܢ ܣܶܦܪܳܐ: ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܠܡܺܐܠܼܰܦ ܫܼܰܪܺܝܢ.܀ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܐܶܬܬܰܠܼܡܰܕܘ: ܐܰܝܟ ܩܰܐܪܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܗܰܒܶܒܼܘ: ܗܳܐ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܚܰܘܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܘܪ̈ܐ ܕܨܳܪܘܼ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܚܰܘܪܰܐ ܗܘ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܢܶܒܥܳܐ ܕܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܘܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܡܿܰܪܘܶܐ ܘܡ݀ܰܦܩܰܪ ܠܰܟܢܺܝ̈ܟܶܐ: ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܢܶܫܬܰܢܼܽܘܢ.܀ ܠܦܽܘܡܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܪܶܓܶܠܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܫܠܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܗܘܼܰܘ ܢܰܨܳܝ̈ܶܐ ܘܗܰܪܳܪ̈ܐ.܀ ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܫܡ݂ܰܛܘ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܡܰܚ̈ܒܰܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܣܳܩܪ̈ܰܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ.܀ ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ ܘܰܫܘܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܩܢܼܰܘ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܦܽܘܠ̈ܳܓܶܐ: ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܦ݂ܰܪܫܘ ܗܘܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.܀ ܚ̣ܳܪܰܬ ܒܶܗ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܚ̣ܳܪܰܬ ܒܶܗ ܛܰܥܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܦܼܰܟܗܰܬ ܡܶܠܚܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܚ̣ܳܪܰܬ ܒܶܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܢܼܳܬ ܩܰܪ̈ܢܶܐ ܕܕܽܘܩܳܪ̈ܶܐ: ܚ̣ܳܪ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܛܰܠܝܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܠܣܳܟܳܐ ܨܰܥܼܰܪ ܒܰܪ ܐܶܫܬܺܝܢ.܀ ܚ̣ܳܪ ܒܶܗ ܣܳܒܳܐ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ: ܘܰܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܨܰܚ̣ܺܝ: ܚ̣ܳܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘܼ ܒܶܗ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.܀ ܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܗܘܼܰܘ ܢܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܚ̣ܳܪ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܘܼܰܗ̈ܘܰܝ: ܐܳܟ̈ܶܕܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ: ܚܰܕ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܓܰܠܝܳܐ: ܠܳܐ ܗ݀ܰܘ ܓܰܠܝܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܦܶܐ: ܘܠܐ ܗ݀ܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ.܀ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܨܢܺܝܥ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܫܰܩܼܠܰܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ: ܘܰܒܓܰܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܚܰܢܼܩܰܢ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܚ̣ܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܓܰܠܝܳܐ.܀ ܚ̣ܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܠܶܗ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܕܪܼܶܟ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܒܳܐ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ.܀ ܓܠܶܐ ܗܘ ܓܰܒܶܗ ܓܰܠܝܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܕܳܐܦ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܝܺܕܰܥܼܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܣܶܐ ܗܘ ܓܰܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܕܪܶܟܼܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ.܀ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗ݀ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܐ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ: ܐܶܠܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܓܰܒܳܐ ܟܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܰܝܗܶܝܢ: ܣܳܟܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܟܺܝܬ ܕܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ: ܕܟܰܣܝ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܕܓܰܠ̈ܝܳܢ: ܕܺܝܕܺܝܥ̈ܳܢ ܒܰܕܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ.܀ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܢܶܫܬܰܟ̈ܚ̣ܳܢ: ܚܕܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ.܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ: ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܝܕܺܥܳܐ ܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܐܺܝܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܦܶܗܝܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ: ܐܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܿܳܥܶܝܬ: ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܝܿܳܠܶܦ ܐܰܢܬ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܒܿܳܥܶܝܬ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܫܽܘܐܳܠܐ ܗܘ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܼܗܝ: ܡܨܶܝܬ ܠܡ݂ܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܘܶܐܢ ܬܰܡܳܢ ܗܳܕܶܐ ܒܿܳܥܶܝܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܿܳܙܶܝܬ ܕܰܚܙܰܝܼܬܳܝܗܝ: ܘܶܐܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܝܿܳܕܥܰܬ ܕܰܚ̣ܙܰܝܬܳܝܗܝ.܀ ܘܶܐܢ ܬܰܡܳܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܒܼܨܶܐ: ܗܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܽܘܢܳܩܳܟ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚܿܳܕܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܐܢܬ ܡ݀ܶܫܬܰܢܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ.܀ ܘܰܟܒܰܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܐܺܝܬ ܣܰܒܪܳܐ ܠܡܶܣܼܰܩ ܡܶܢܳܗܿ: ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܫܽܘܢܳܩܳܟ ܕܺܝܠܳܟ: ܩܰܝܳܡ ܗܽܘ ܐܶܠܐ ܬܰܪܦܶܝܼܘܗܝ.܀ ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܬܶܕܪܽܘܼܫ ܬܰܡܳܢ: ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܠܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܥܼܽܘܠ ܬܰܪܡ݂ܶܐ ܣܶܕܩܳܐ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ.܀ ܬܳܒܿܥܳܐ ܕܶܝܢ ܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܠܐ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܫܳܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܫܰܓܫܼܽܘܗܿ ܗܳܪܟܳܐ.܀ ܠܳܐ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܰܬ ܫܰܝܢܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܡܺܝܼܘ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܗܺܝܼ ܕܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܙܳܕ݀ܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܙܳܕ݀ܶܩ ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܒܗ݀ܳܝ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ.܀ ܠܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܚܿܳܙܶܝܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܠܚܰܕ ܗ݀ܰܘ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܠܰܝܬ ܕܒܿܳܨܶܐ ܘܰܡ݀ܥܰܩܶܒ ܬܰܡܳܢ: ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܣܿܳܓܶܕ ܘܰܡܿܩܰܠܶܤ.܀ ܐܶܢ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܕܶܐ ܣܶܦܩܼܰܬ: ܠܰܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܬܶܣܼܦܰܩܝ: ܐܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܫܳ݀ܠܝܳܐ: ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܢܼܶܬܗܰܠܰܠ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܕܰܚܺܝܠܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܦܰܩܺܝܪܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܝܼܬܺܝ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ.܀ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ ܕܓܶܠܝܳܐ ܐܰܝܼܬܺܝ: ܕܰܫܒܳܒ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܚܰܛܦ݂ܽܘܢ: ܐܰܨܠܰܚ̣ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܕܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܦܰܬܠܼܽܘܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ.܀ ܚܰܒܶܠܼܘ ܩܽܘܕܫܳܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܩܶܦܼܢܰܢ: ܕܟ̈ܳܗܢܶܐ ܕܰܩܼܰܪܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܐܰܪܺܝܡܘܼ ܩܰܪܢܳܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܟܶܪܟܳܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܰܢ: ܕܢܶܟܼܬܽܘܒ ܒܳܗܿ ܥܰܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܢ: ܕܰܪܕܰܦܼܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܗܳܐ ܪܳܕ݀ܶܦ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܕܰܗܦܰܟܼܢܰܢ ܡܶܢ ܥܳܕܽܘܪܰܢ: ܥܼܰܒܕܰܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܕܰܐܝܟ ܡܰܬܠܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܗܘܰܝܼܢܰܢ ܡܰܬܠܐ ܘܬܽܘܢܳܝܳܐ.܀ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܰܩܼܶܐ: ܢܶܣܼܰܒ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܥ݀ܳܡܶܠ ܘܡ݀ܶܬܢܰܨܰܚ: ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܨܚܳܐ.܀ ܘܰܕܒܿܳܣܶܐ ܘܰܡܿܟܰܐܐܰܪ ܠܳܗܿ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡ݀ܶܬܟܰܐܐܰܪ: ܗ݀ܰܘ ܟܺܝܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܡ݂ܙܰܓ: ܒܽܐܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܕܢܶܦܢܼܽܘܢ ܠܽܐܘܡܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܚܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܕܰܐܪܡܺܝܼܘ ܥܠܰܝܗܶܝܢ: ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܺܝܬ ܕܗ݀ܰܘ ܗܽܘܼ ܟܺܐܢܳܐ: ܟܡܳܐ ܬܶܫܬܰܡܼܰܫܝ ܘܳܠܺܝܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܕܰܒܼܣܰܝܢܰܢ ܒܳܗܿ ܒܽܐܘܪܚܰܢ: ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܗܼܒܢܳܗܿ: ܥܰܒܼܕܰܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܕܢܰܝܼܬܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܗܳܐ ܬܳܒܿܥܺܝܢ ܠܰܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܣܰܕ ܒܰܢ ܗܳܫܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ.܀ ܕܛܰܫܝܼܰܬ ܚܰܝܠܳܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܘܠܐ ܢܼܰܨܰܚܬܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܛܰܫܼܺܝ ܚܰܝܠܶܗ: ܕܰܢܒܼܰܙܚܽܘܢ ܒܰܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ:܀ ܕܳܠܼܘ ܬܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ: ܥܼܰܠܘ ܒ̈ܳܙܽܘܙܶܐ ܚܰܨܺܝ̈ܦܶܐ: ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢܰܢ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܫܘܶܝܢ ܐܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.܀ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢܰܢ ܒܰܒܥܳܬܳܐ: ܐܳܘܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ: ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܺܝܢܰܢ ܠܰܒܪܳܐ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܪܺܝܫܗܽܘܢ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܺܝܢ.܀ ܕܰܒܣܼܰܝܢܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܚܰܪܺܝܦ ܬܰܡܳܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܰܡܥܺܝܣܺܝܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܗܳܪܟܳܐ: ܙܗܶܝܢ ܐܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܛܽܘܟ̈ܳܣܶܐ.܀ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘܼ ܘܰܚܝܼܰܘ: ܢܰܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܰܥܼܢܰܕܘ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢܰܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܟܽܠܗܘܽܢ ܠܚܰܕ ܗܽܘ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܺܝܢ.܀ ܠܰܝܬ ܕܰܡܿܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܡܶܠܟܳܐ: ܕܰܢܥܰܩܼܶܒ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܰܘ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܗܳܐ ܕܳܪܳܫܺܝܢܰܢ ܒܰܫܥܳܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܪܶܡܙܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܚܩܺܝܢ: ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܕܚܶܠܡܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܐ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܢܳܢ ܐܰܘܙܶܦܼܢܰܢ: ܐܶܬܦܰܢܺܝܼ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܥܰܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܕܶܥܟܼܰܬ: ܗܳܪܟܳܐ ܣܶܦܼܰܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܗܿ.܀ ܓܽܘܢܒ̈ܶܐ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܬܰܡܳܢ: ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܗܘܽܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܕܰܐܥܺܝܩܼܽܘܗܿ ܠܥܰܠܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܚܰܕܘܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܦܶܓܥܼܰܬ ܒܳܗܿ.܀ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܙܺܐܦܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܗܒܼܢܰܢ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܕܡܿܰܢܽܘ ܩܿܳܐܶܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܗܼܺܝ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܒܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܰܢ: ܬܰܡܳܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܩܰܪ: ܘܠܰܝܬ ܕܒܿܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܰܥܒܺܝܕܳܐ.܀ ܗܳܪܟܳܐ ܙܰܥܼܰܪܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܕܟܠ ܐܢܳܫ ܒܿܳܨܶܐ ܠܰܣܓܺܝܕܳܐ: ܚܠܳܦ ܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡ݀ܶܣܬܰܓܕܳܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܪܳܗܿ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ.܀ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܝܰܩܼܰܪܘ: ܚܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܰܢ ܒܿܳܣܶܝܢܰܢ: ܗ݀ܳܢܽܘܢ ܝܰܩܼܰܪܘ ܟܰܕ ܛܳܥܿܶܝܢ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܘܰܚܢܰܢ ܕܺܝܕܰܥܼܢܰܢ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܓܒܶܐ ܗܘ ܠܰܢ ܡܶܢܶܗ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܚܬܺܝܪܺܝܢܰܢ: ܘܟܰܕ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܛܳܥܶܝܢܰܢ. ܕܠܰܝܬ ܗܽܘ ܣܝܳܓܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ: ܥܰܩܼܰܪܘ ܫܽܘܪ̈ܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܰܢ: ܘܰܕܠܐ ܡܰܫܝܰܢ ܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܐܰܚ̣ܪܶܒܘ ܫܰܝܢܰܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܘܰܕܠܶܒܰܢ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗܘ: ܗܳܐ ܒܬܶܠ̈ܠܶܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܛܰܡܼܪܽܘܢ: ܕܰܠܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܨܛܰܗܺܝܼܢ: ܨܶܗܝܳܐ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܢܰܩܼܰܡ.܀ ܘܕܰܦܗܰܝܼܢܰܢ ܥܰܠ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܦܼܗܳܐ ܫܶܒܝܰܢ ܒܰܝܢܳܬ ܛܽܘܪ̈ܐ: ܕܰܗܘܰܝܼܢ ܥܽܘܪܳܐ ܚܠܳܦ ܚ̈ܶܛܶܐ: ܡܰܕܢܚܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܐ ܕܪܳܬܼܰܢ.܀ ܕܰܠܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܦܿܳܗܶܝܢ ܗܘܰܝ݂ܢ: ܠܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܐܶܬܒܼܰܕܰܪܢܰܢ: ܕܠܐ ܪܗܶܛܢܰܢ ܠܚܰܕ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ: ܡܶܢ ܡܶܪ̈ܕܺܝܢ ܡܶܪ̈ܕܺܝܢ ܨܳܕܽܘܼܢ.܀ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܘܼܰܝܢܰܢ ܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ: ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܐܶܬܥܼܰܡܰܨܢ: ܕܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܣܼܺܝܢ: ܛܰܝܪܳܐ ܣܶܒܥܼܰܬ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ.܀ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܰܢ ܕܶܐܬܓܼܰܐܝܘ: ܗܳܐ ܫܕܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ: ܐܰܘܩܼܶܕܘ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܥܺܕ̈ܳܬܰܢ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܠܳܐ ܨܰܠܺܝܼܢ.܀ ܡܰܕܒܚܳܐ ܨܰܠܰܚ̣ܘ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܕܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܫܰܡ݂ܶܫܢܰܢ: ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܨܰܪܺܝܼܘ: ܕܠܐ ܢܛܰܪܢܼܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܠܐ ܕܶܝܢ ܫܰܒܼܩܰܢ ܕܰܫܒܰܩܢܳܝܼܗܝ: ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܘܢܶܩܼܢܶܐ ܗܳܐ ܨܳܒܿܶܐ: ܕܳܠ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܘܝܳܐ ܘܶܐܬܼܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܘܝܽܘܬܰܢ ܕܶܐܬܦܰܠܓܼܰܬ.܀ ܕܳܠܼܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܶܐ: ܥܰܠܼܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ: ܩܼܰܕܶܡ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܗܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܓܰܘܰܢ.܀ ܩܕܳܡ ܕܢܼܺܐܬܽܘܢ ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ: ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܩܕܳܡ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ ܕܳܐܬܶܝܿܢ: ܠܶܫ̈ܳܢܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܡܰܢ.܀ ܒܣܶܢܶܬܳܐ ܩܶܫܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ: ܓܶܐܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܫܿܳܕܶܝܢܰܢ: ܠܰܝܬ ܕܰܒܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܫܿܳܕܶܐ: ܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܰܢ ܫܿܳܕܶܝܢܰܢ.܀ ܡ݀ܰܝܬܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܕܰܢܫܼܰܠܶܐ ܒܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܡ݀ܰܝܬܶܗ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ: ܬܶܫܼܠܶܐ ܩܶܫܬܶܗ ܕܰܚܣܳܡܳܐ.܀ ܫܿܳܕܶܐ ܒܰܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܫܼܰܠܶܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܝܼܬܺܝ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܬܰܢܽܘܪ̈ܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܫܠܼܽܘܚ ܣܰܢܝ̈ܳܬܰܢ.܀ ܕܰܒܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܠܒܼܰܫ: ܐܶܢ ܡ݀ܰܝܬܶܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܫܼܠܽܘܢ.܀ ܐܶܢ ܡ݀ܰܝܬܶܐ ܩܶܫܬܶܗ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܕܪܶܓܬܳܐ ܓܶܐܪ̈ܶܝܗܿ ܠܳܐ ܬܶܫܼܕܶܐ: ܕܒܰܙܡܳܡܳܐ ܕܝܰܬܪܳܐ ܕܰܠܒܰܪ: ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܢܶܫܼܠܶܐ.܀ ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܢܼܺܐܨܰܦ ܢܼܶܙܪܽܘܥ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܕܗܳܐ ܬܰܟܒܼܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ.܀

ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܀