ܡܕܖ̈ܫܐ ܫܒܥܐ ܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ

ܡܕܖ̈ܫܐ ܫܒܥܐ.

ܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ.

ܕܝܠܼܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܫܿܶܩܠܶܬ ܐܰܚܰܝ̈. ܚܿܙܺܝܬ ܒܳܗܿ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܗ݀ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܡܥܺܝܢܳܐ ܘܶܐ݀ܫܬܺܝܬ ܡܶܢܳܗܿ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ.܀ ܣܿܳܡܬܳܗܿ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܝ ܕܶܐܬܒܿܰܩܶܐ ܒܳܗܿ. ܐܶܙܶ݀ܠܬ ܕܶܐܚܿܙܶܝܗܿ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ. ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܒܨܳܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܝ.܀ ܒܗ݀ܳܝ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗܿ ܚܿܺܙܝܬܶܗ ܠܫܰܦܝܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܗܿ ܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܡܨܰܠܰܠ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܗܿ ܚܙܺܝܿܬܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ.܀ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܕܰܚܿܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܒܰܛܢܳܗܿ ܕܰܟܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܥܢܳܢܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܛܥܼܶܢܬܶܗ. ܘܪܳܐܙܳܗܿ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܐܙܠܶܓ ܡܶܢܳܗܿ ܙܺܝܘܶܗ ܦܰܐܝܳܐ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܒܳܗܿ ܢܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܟܽܘ̈ܠܳܠܰܘܗܝ ܚܿܙܺܝܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܥܰܡ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܰܕܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܘܰܕܓ̈ܰܠܝܳܬܶܗ.܀ ܝܶܪܒܰܬ ܠܳܗܿ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܶܘܶܝܠܳܐ ܕܰܦ̇ܗܺܝܬ ܠܺܝ ܒܳܗܿ. ܚܿܙܺܝܬ ܒܳܗܿ ܩ̈ܶܦܠܶܐ ܕܠܐ ܛܶܠܳـ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪܬ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܝ. ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܠܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܕܪܳܐܙܶܐ ܕܠܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܶܢܳܪ ܫܶܬܩܳܐ ܕܰܕܠܐ ܩܳܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.܀ ܪܬܼܰܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܰܠܼܚܶܫ ܪܰܥܡܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܰܡ݂ܪܰܚ. ܫܼܒܽܘܩ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܣܼܰܒ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܿܳܙܶܝܬ ܒܨܰܚܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܶܐܕܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܠܰܝ̈ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܕܗܽܘܼ ܒܶܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܰܠܼܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܒܰܛܥܳܡ̈ܳܬܳܗܿ. ܡܰܠܼܝܰܬ ܐܳܦ ܠܺܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܕܶܐܫܿܰܐܠ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܠܳܗܿ ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܐܫܿܡܰܥ ܡܶܢܳܗܿ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܗܺܝܼ ܬܶܫܼܡܰܥܝ ܡܶܢܝ. ܐܳܘ ܕܠܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܩܿܢܺܝܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗܿ.܀ ܥܢܼܳܬ ܘܶܐܡ݂ܪܰܬ ܠܺܝ ܒܪܰܬ ܝܰܡܳܐ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܝܡܳܐ ܕܣ݀ܶܠܩܶܬ ܡܶܢܶܗ ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܰܙܳܐ  ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܒܥܽܘܒܝ. ܒܨܺܝ݂ܘܗܝ ܠܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܝܰܡܳܐ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܼܘ ܒܳܬܰܪܝ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܒܰܠܗܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ ܢܶܦܼܢܽܘܢ ܛܰܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܣܰܝܼܒܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܰܘܚ̣ܰܪ ܢܼܶܒܨܶܐ ܥܽܘܡܩܳܗܿ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܓܰـ̈ܠܠܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܠܶܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܣܽܘ̈ܓܦܳܢܶܐ. ܠܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܰܝ ܓܰـ̈ܠܠܰܝ  ܝܰܡܳܐ ܕܶܐܢ ܡ݀ܶܬܚܰܪܝܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܬܰܒܿܪܽܘܗܿ. ܘܶܐܢ ܡܶ݀ܬܪܰܦܝܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶ݀ܬܢܰܛܪܳܐ.܀ ܒܝܰܡܳܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܟܽܠ ܡܶܣܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܰܩܼܶܒܘ. ܘܰܕܠܐ ܒܨܳܬܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܒܠܺܝܥܺܝܢ ܐܳܦ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܺܐܚܼܽܘܢ. ܘܰܣܕܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܟܺܝܚܺܝܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܶܙܟܼܽܘܢ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܙܳܥܼܘ ܘܠܶܘܝܳܬܳܢ. ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܩܼܪܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܶܛܼܥܽܘܢ. ܩܶܢܛܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܣܰܓܺܝ ܫܼܶܬܩܰܬ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܚܠܺܝܛܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܬܶܙܟܼܶܐ ܥܿܳܛܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܢܼܶܨܽܘܬ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ  ܢܶܫܼܡܰܥ.܀ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܫܒܳܒܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܰܡ ܝܰܘܢܳܢ. ܙܼܳܥܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܘܢܳܢ ܥܳܪܶܩ ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܣܿܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܠܡܿܰܢܽܘ ܕܡܿܳܝܰܬܝ ܢܺܐܡܼܰܪ ܫܶܠܝܶܟܝ ܠܰܕܫܳ݀ܡܰܥ ܠܶܟܝ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠܝ ܥܰܡܰܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܪܶܬܡܳܐ ܕܫܶܬܩܶܟܝ. ܪܳܐܙܶܟܝ ܩܿܳܥܶܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.܀ ܐܶܡܶܟܝ ܐܺܝܬܝܶܗܿ ܒܬܽܘܠܰܬ ܝܰܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܰܣܼܒܳܗܿ. ܒܥܽܘܒܶܗ ܢܶܦܠܰܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܰܕܥܼܳܗܿ. ܒܰܛܢܶܟܝ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܶܟܼܡܳܗܿ. ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܳܬܳܐ ܢܼܰܟܶܣ ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܟܰܕ ܬܳܠ̈ܝܳܢ ܠܶܟܝ.܀ ܐܰܢܬܝ ܗܝ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܛܰܒܥܺܝܢ ܕܳܡܿܝܰܬܝ ܗܽܘܼ ܠܳܗܿ ܠܡܶܠܰܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܝܺܬ ܝܼܰܠܕܳܗܿ ܪܳܡܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܠܪܳܐܙ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ.܀ ܝܰܠܕܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܥܽܘܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܰܛܢܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܠܐ ܙܘܽܘܳܓܳܐ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗܘ ܗܽܘܼ ܡܰܘܠܳܕܶܟܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗܘ.܀ ܠܡܳܪܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗܘ. ܐܳܘ ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܶܟܝ ܒܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܟܝ. ܠܡܰܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟܝ.܀ ܡܳܐ ܕܰܣܠܼܶܩܬܝ ܗܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܩܳ݀ܥܝܰܬܝ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܺܝ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܐܰܚܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܳܐ. ܚܶܛܬܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܘܰܐܢܬܝ ܕܶܝܢ ܒܬܳܐܓܳܐ ܥܰܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ.܀ ܖܟܶܐܡܰܬ ܚܽܘܒܠܳܐ ܠܶܟܝ ܡ݀ܶܬܦܰܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܬܥܰܠܼܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܚܶܛܬܳܐ ܛ݀ܳܥܶܢ ܩܰܢܝܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܡܿܙܰܝܰܚ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ.܀ ܐܳܘ ܒܪܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܒܩܼܰܬ ܝܰܡܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܳܐ ܒܶܗ ܠܝܰܒܫܳܐ ܣܶܠܼܩܰܬ ܕܰܪܚܺܝܡܳܐ ܒܶܗ. ܕܰܪܚܶܡܘ ܚܰܛܦܽܘܗܿ ܘܶܐܨܛܰܒܼܰܬܘ ܒܳܗܿ.ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܬܟܼܰܠܰܠܘ ܒܶܗ.܀ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܫ ܠܶܘܝܳܬܳܢ ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܫܠܰܚ̣ܘ ܥܳܡܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܠܒܼܶܫܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܓܰܢܼܒܽܘܟܝ ܘܰܣܠܼܶܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܚ̣ܛܰܦܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܟܰܕ ܡ݀ܬܡܰܪܡܰܪ.܀ ܫܶܬܩܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܐܰܚܕܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܙܰܩܼܦܶܗ ܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܫܿܳܕܶܐ ܟܽܠ ܙܰܠܺܝܩܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ.܀ ܨܺܝܪ ܗܽܘ ܒܫܽܘܦܪܶܟܝ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܠܒܼܶܫ ܚܫܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܥܼܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܥܽܘܩܣܳܐ ܥܒܼܰܪ ܒܶܟܝ ܕܳܐܦ ܠܶܟܝ ܒܼܰܙܰܥܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܝܺܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܚ̣ܰܫ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܶܟܝ ܣܳܓܶܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚ̣ܳܣܘ ܥܠܰܝܟܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܰܚ̣ܡܽܘܟܝ ܕܶܐܢ ܚܰܫܼܬܝ ܐܰܡ݂ܠܶܟܬܝ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܚ̣ܳܣ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܗܿ ܗܽܘܼܝܽܘ ܒܼܠܰܥ ܒܳܗܿ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܗܿ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܨܰܒܼܶܬ ܫܽܘܦܪܳܗܿ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܠܐ ܡ݀ܶܬܓܰܢܝܰܬܝ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܪܘ݂ܳܐ ܗܽܘ ܒܚܽܘܒܶܟܝ ܘܳܐܦ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܡܰܫܠܰܚ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܠܰܘ ܕܰܢܟܼܰܣܶܝܟܝ. ܠܒܽܘܫܶܟܝ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܢܰܚܬܶܟܝ ܙܺܝܘܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܫܠܰܚܬܳܐ.܀ ܠܚܰܘܳܐ ܕܳܡܿܝܰܬܝ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܗܿ. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܕܢܼܰܟܠܳܗܿ ܘܰܫܼܠܰܚ ܫܰܒܼܩܳܗܿ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡ݂ܶܫܠܰܚ ܫܽܒܚܶܟܝ ܒܪܳܐܙܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܠ݀ܳܒܫ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܗܪܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ.܀ ܣܰܓܺܝ ܐܰܦܶܪ̈ܓܼܝ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܟܽܘܫ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܠܟܽܘܫ ܕܽܐܘܟܳܡ̈ܶܐ ܡܿܰܢܽܘ ܝܰܗܼܒܶܟܝ. ܗ݀ܰܘ ܡ݀ܰܢ ܕܝܼܰܗܒ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܠܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܘܰܠܗܶܢ̈ܕܘܝܶܐ ܡ݂ܛܰܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ.܀ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܘܫ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܤ ܦܓܰܥܼ ܒܽܐܘܟܳܡܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܘ̈ܦܶܐ. ܟܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܥܡ݂ܰܕ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܘܰܠܼܒܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܦ݂ܪܶܓ ܘܰܕܒܰܪ.܀ ܬܰܠܼܡܶܕ ܘܰܐܠܼܶܦ ܡܶܢ ܐܘܟ̈ܳܡܶܐ ܥܼܒܰܕ ܚܶܘܳܪ̈ܐ. ܘܟܽܘܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܘܽܟ̈ܳܡܳܬܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܣܼܶܩ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܿܰܦܪܶܓ ܡܶܢ ܟܽܘܫ̈ܳܝܶܐ.܀ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܕܶܐܬܼܳܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܫܪܳܓܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܼܰܗܒ ܠܳܗܿ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗ݀ܰܘ ܕܰܢܟܼܰܚ ܒܳܗܿ ܟܰܕ ܐܰܚܼܢܶܦ ܗܘܳܐ. ܢܼܶܗܪܰܬ ܘܶܐܙܰܠܼܬ ܘܰܚܫܼܶܟܘ ܗܼܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ.܀ ܗ݀ܰܘ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܼܚܶܬ ܥܰܡ ܗ݀ܳܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘ̈ܩܳܐ ܥܼܰܙܺܝ ܨܶܡܚܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܦܓܰـܼܥ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܘܰܢܼܗܰܪ ܐܰܬܪܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܢܽܘܢܺܝ̈ܢ ܢܽܘܢܺܝ̈ܢ ܕܰܐܡܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܺܝܢ. ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ ܝܼܺܪܶܒ ܬܳܐܓܳܐ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܝܼܺܪܶܒ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ.܀ ܠܪܺܝܫܳܐ ܬܳܐܓܶܟܝ ܠܥܰܝܢܳܐ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܠܶܐܕܢܳܐ ܨܶܒܬܶܟܝ. ܣܼܰܩܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܒܳܒܰܬ ܝܰܒܫܳܐ. ܘܬܼܳܝ ܘܶܐܬܬܰܘܬܰܒܼܝ ܨܶܝܕ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܬܶܪܚ̣ܰܡܝ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܠܰܬ ܚ̈ܰܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬܶܟܝ.܀ ܒܶܐܕܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐ ܒܶܟܝ ܒܶܟܝ ܬܶܬܚ̣ܰܟܰܡܝ ܘܬܶܗܼܘܶܐ ܙܗܺܝܪܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܗܘܼܳܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗܿ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܟܝ ܬܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ.܀ ܒܶܟܝ ܗܘ ܬܺܐܠܰܦܝ ܟܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܠܰܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܐܢܬܝ ܗܝ ܒܓܰܘܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܝܼܶܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܪܳܐܙܶܟܝ.܀ ܒܶܟܝ ܗܽܘܼ ܡ݂ܰܬܠܳܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠܼܝ̈ ܠܳܗܿ ܚܰܡ̈ܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܛܺܝ̈ܦܳܢ ܕܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܕܳܡܿܝܳܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܒܺܝܫܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܬܶܠ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪܬ ܡ̈ܶܣܟܺܢܶܐ. ܕܟܰܕ ܬܰܠܝܳܐ ܠܳܗܿ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܳܗܿ. ܬܶܩܼܢܶܐ ܡܰܓܳܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܦܰܐܝܳܐ ܠܟܽܠ ܗܰܕܳܡܺܝ̈ܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܡܿܚܰܠܦܳܐ ܚܺܐܪܬܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܗܿ. ܚܶܣܕܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܢܬܝ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܡܰܓܳܢ ܬܶܫܼܕܶܝܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ.܀ ܒܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܢܼܶܚܙܶܝܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܗ݀ܳܝ ܒܰܨܪܳܪܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܚܬܳܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܓܰܙܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܡܽܘܟܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܟܝ ܪܳܡܰܐ ܗܘ ܚ̣ܰܬܡܳܗܿ ܐܰܝܟ ܬܳܒܿܰܥ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܩܼܢܳܐ ܓܳܝܳܣܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܩܼܢܳܬܶܗ ܘܰܐܥܼܠܰܬ ܣܳܡܬܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܚ̣ܙܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܘܼܳܬ ܗܼܺܝ ܦܺܐܪܳܐ ܘܗܽܘܼ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟ ܐܰܟܽܘܠܐ.܀ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܦܼܗܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܺܝ̈ܢ ܫܿܳܐܶܦ ܗܽܘ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܝܢܳܐ. ܗܶܡܣܳܐ ܕܨܶܒܥܳܐ ܥܼܰܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܗ݀ܰܘ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܐ ܠܳܗܿ. ܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܚܿܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܬܰܐܓܳܪ̈ܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܿܳܨܶܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܠܳܐ ܗܳܡܶܤ ܒܳܗܿ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡ݀ܶܬܟܰܠܰܠ ܒܳܗܿ.܀ ܥܰܠ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܠܥܳܡ ܣܰܟܠܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܣܰܟܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܰܬܳܢܳܐ ܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܕܫܼܳܛ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܳܟ ܬܰܟܼܶܣܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܬܳܢܳܐ.܀ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܒܟܺܐܦܳܐ ܒܼܰܣܪܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܟܺܐܦܳܐ ܫܼܶܡܥܰܬ ܡܶܠܺܝ̈ܢ. ܣܿܳܗܶܕ ܥܒܳܕܳܗܿ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܟܼܶܣ ܘܰܠܟܽܘܢ ܚܼܰܪܫܶܐ  ܬܰܟܶܣܼܝ ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܒܰܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܚ̣ܰܣܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܬܰܘܪܳܐ ܚ̣ܰܣܶܕ ܐܳܦ ܒܰܚܡܳܪܳܐ ܬܰܟܼܶܣܝ ܗܳܫܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܳܐܦ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܡܿܳܠܶܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܐܰܘ ܡ݀ܶܬܒܰܨܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܕܶܢܚܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܳܐ ܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܶܗ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ. ܪܳܐܙܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܚܰܕ ܙܰܗܪܺܝܪܶܗ ܪܰܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ.܀ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ ܘܠܰܝܬ ܐܘܡܳܢܳܐ ܕܢܶܓܼܢܽܘܒ ܡܶܢܶܗܿ. ܕܫܽܘܪܳܗܿ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܐܳܦ ܢܳܛܽܘܪܳܗܿ. ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܫܰܠܡܰܬ ܟܽܠܳܗܿ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܬܒܰܪ ܢܶܣܼܰܒ ܒܶܨܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܡܿܝܰܬܝ ܕܶܐܒܼܕܰܬ ܨܶܝܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܦܼܰܬܦܶܬܘ ܣܼܰܪܚܽܘܗܿ. ܕܬܽܘܒ ܕܡ݀ܶܬܥܰܩܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢܳܗܿ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܗܝ ܫܰܠܡܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ. ܗܽܘ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܓܰܦ ܒܶܗ. ܗܽܘܼ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܒܳܗܿ. ܕܰܪܕܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܶܬܶܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܣܬܰܡܶܐ.܀ ܡ݀ܶܬܦ̈ܰܠܓܳܢ ܐܢܶܝ̈ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܓܰܙܺܝ̈ܙܳܢ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܠܰܘ ܕܝܢ ܥܰܩܪܰܐ ܗܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܿܳܣܰܪ.܀ ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܣܿܳܒܰܪ ܕܰܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܛ݀ܳܥܶܐ. ܟܝܳܢܶܟܝ ܩ݀ܳܥܶܐ ܕܠܰܘ ܬܽܘܩܳܢܰܐ ܗܘ. ܕܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ ܒܪܳܐܙ ܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܩܼܶܢܬܶܗ ܥܳܒܽܘܕܘܽܬܳܐ.܀ ܥܼܶܪܩܰܬ ܟܺܐܦܶܟܝ ܡܶܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܕܟܺܐܦܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܝܰܠܕܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ ܡܶܢ ܪܽܘܡ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܠܶܟܝ ܕܠܰܐܒܘܽܗܝ ܕܳܡܿܶܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܡ ܥܽܘܒܺܝ̈ܢ ܝܰܠܕܽܘܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ. ܢܼܚܶܬܬܝ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܝܳܐ. ܣܼܠܶܩܬܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝܬܝ ܚܽܘܒܶܟܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܩܰܒ̈ܥܼܶܟܝ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܕ ܐܶܬܓܼܰܫܰܡܬܝ ܠܳܐܚܽܘܕܰܝ̈ܟܝ ܠܰܡ ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܒܬܳܐܓܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܥܰܠ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܠܳܝܳܐ ܦܪܺܝܣܰܬ ܥܰܠ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܣܼܶܠܩܰܬ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܕܳܐ. ܐܚܺܝܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐܓܰܠܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܕܳܢܰ݀ܚ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ. ܦܶܠܶܐܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܝܿܳܗܶܒ ܕܶܢܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܨܰܝܳܪܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܨܳܪܶܟܼܝ ܡܶܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܒܶܟܝ ܕܶܝܢ ܨܺܝܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܨܰܠܡܳܐ ܒܶܟܝ ܘܰܒܓܰܘܢܶܟܝ ܨܺܝܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ.܀ ܐܳܘ ܕܠܐ ܪܺܝܚܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܦ̇ܳܐܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܰܐܟܠܰܬܝ ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܒܰܣܶܡܬܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܶ݀ܫܬܰܬܝܰܬܝ ܘܰܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܰܬܝ.܀ ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܕܰܪܒܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܗ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܨܺܝܪܳܐ ܡܫܽܘܚܬܶܟܝ ܘܰܙܥܽܘܪ ܟܰܝܠܶܟܝ ܥܰܡ ܡܰܬܩܳܠܶܟܝ. ܪܰܒ ܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܠܬܳܐܓܰܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܝܬ ܕܰܡܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘ ܣܺܝܡܰܬܝ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܟܝ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܫܿܳܐܶܛ ܠܶܟܝ ܐܳܦ ܡܰ݀ܘܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܢܼܶܬܥܰܕܰܠ ܒܳܗܿ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚ̣ܙܳܟܝ ܒܰܟܠܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܟܝ ܡ݀ܶܬܢܰܓܰܕ.܀ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܡ݂ܰܕܘ ܘܰܫܠܰܘܼܽܘܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܝܼܰܗܒܽܘܟܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܳܐܙ ܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܘܰܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܠܳܝܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܼܺܐܬܽܘܢ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܐܬܼܰܘ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܩܒܼܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܚܼܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܘܰܣܘܰܚ̣ܬܝ ܠܗܽܘܢ ܘܰܛܦܼܰܣܬܝ ܒܗܽܘܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚ̣ܡܽܘܟܝ.܀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܝܼܰܗܒܘ ܠܶܟܝ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܬܰܚ̣ܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܐܦܶܩܼܘ ܚ̣ܰܘܺܝܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܙܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܣܼܳܡܽܘܟܝ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܚ̣ܰܙܘ ܢܽܘܚܳܡܶܟܝ ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܓܢܶܒ ܝܰܡܬܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚ̣ܙܰܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܶܟܝ. ܒܶܟܝ ܘܰܒܡܳܪܶܟܝ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܡܬܳܐ ܐܶܨܛܼܰܒܰܬܘ ܗܘܰܘ.܀ ܣܼܠܶܩ ܥܳܡܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܰܠܼܒܶܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܝܰܡܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܣܠܼܶܩ ܟܰܕ ܣܿܳܚܶܐ ܘܰܠܼܒܶܫ ܢܰܚܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܼܒܶܫܘ ܪܶܚܡܰܬܟܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܰܕܗܳܐ ܦܿܗܺܝܬ ܒܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܟܿܢܽܘܫ ܡܰܕܰܥܝ. ܘܰܕܚܿܳܪܶܬ ܒܶܟܝ ܐܶܕܰܡܿܶܐ ܒܶܟܝ. ܕܰܟܢܺܝܫܰܬܝ ܗܽܘ ܟܽܠܶܟܝ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܘܰܕܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܕܳܐ ܐܰܢܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܚܰܕ  ܐܶܗܿܘܶܐ ܒܶܟܝ.܀ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܟ݀ܰܢܫܶܬ ܕܶܐܥܿܒܶܕ ܬܳܐܓܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܩܼܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܝ ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܩܿܰܪܶܒܬܳܗܿ ܠܳܟ ܚ̣ܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ.܀ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܰܐ ܗܘ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ . ܕܰܚܠܳܦ ܕܰܗܒܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܚܰܙܰܩ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܒܰܗܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܥܰܠܶܝܼܘܗܝ ܨܶܝܕ ܥܶܠܳܝܳܐ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܢܦܼܽܘܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܡܳܥܺܝ̈ܢ. ܕܰܫܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܛܳܒ ܟܰܕ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܘܰܟܪܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܗܰܝܡܼܶܢܘ ܗܘܰܘ. ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܪܫܼܽܘܗܿ ܘܶܐܬܼܰܘ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ.܀ ܝܰܗܼܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܫܼܰܪܘ ܗܘܰܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܪܰܘܽܘܼܗܝ. ܒܥܽܘܪ̈ܒܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܙܼܳܢ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܨܰܕܝܳܐ. ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܝܰܗܒܼܶܗ ܡܶܢ ܬܶܐܓܪܽܘܡܬܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܠܳܐ ܕܳܢܼܘ ܘܰܕܪܰܫܼܘ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܛܰܡܼܰܐܐ ܘܥܰܠ ܡܳܢ ܕܰܟܼܺܝ.܀ ܘܕܰܫܼܪܳܐ ܫܰܒ̈ܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܒܼܶܫܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܢܣܼܰܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ ܒܰܪܬ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܶܝܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܣܼܰܒ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܼܠܺܝܘ ܟ̈ܺܐܢܶܐ.܀ ܪܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܙܩܼܰܦ ܘܰܐܩܼܺܝܡ ܒܽܘܨܳܪܰܝܗܽܘܢ. ܚ̣ܳܢ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܰܐܚܺܝ ܡܰܓܳܢ. ܘܡ݂ܰܟܶܟ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܼܪܰܫ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܘܰܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܗܘܼܰܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܟܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚ̣ܳܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܬܼܪܰܨܘ ܘܳܐܦ ܗܶܢܼܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܰܗܺܝܪܰܐ ܗܘ ܒܶܗ ܐܶܬܢܼܰܗܰܪܘ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܕܳܘ݀ܶܝܢ ܟܽܠ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܪܰܫܡ݂ܳܗܿ ܠܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܩܼܳܡܘ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܩܼܪܰܘ ܘܶܐܼܬܕܰܘܰܕܘ.܀ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܬܪܰܨܘ ܘܰܢܦܼܰܩܘ ܒܳܗܿ ܒܰܫܪܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܩܼܪܽܘܗܿ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܘܺܝܼܘ. ܫܼܰܒܩܽܘܗܿ ܘܰܢܦܼܰܩܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܼܨܰܘ ܕܪܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܶܕܝܳܐ  ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܣܼܶܛ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܚ̣ܙܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܥܼܰܒܕܽܘܗܝ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܢܼܡܽܘܫܽܘܢ ܒܶܗ. ܚܼܙܰܘ ܒܶܪܽܘܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܒܿܳܨܶܝܢ ܠܳܗܿ ܢܼܶܦܠܰܬ ܘܶܐܒܼܕܰܬ. ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܥܼܰܒܕܽܘܗܿ ܟܺܐܦܳܐ ܕܢܶܬܬܰܩܼܠܽܘܢ ܒܳܗܿ.܀ ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܥܼܰܒܕܽܘܗܿ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܣܺܝܡܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܦܰܣܼܩܶܗ. ܠܫܶܪܫܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܶܟܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܶܣܼܩܶܗ. ܐܳܦ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܼܰܟܪܺܝܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܟܝ.܀ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܼܰܟܪܺܝܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܼܰܘ ܕܰܢܢܼܰܟܪܽܘܢܶܟܝ. ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܦܣܺܝܩܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ.܀ ܣܼܰܝܶܟܝ ܢܰܦܫܶܟܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ ܐܳܘ ܡܰܘܗܰܒܬܰܢ. ܕܶܐܠܐ ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܫܳ݀ܟܶܬ ܫ݀ܳܠܶܐ. ܐܰܙܥ̈ܰܪܝ ܝܳܬܶܟܝ ܕܺܝܪܶܒܼܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܼܳܬ ܨܶܝܕ ܟܽܠ.܀ ܒܗܳܕܶܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܐܳܦ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܕܡܰܪܓܳܢܺܝܬܰܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܥܼܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܰܒܼܨܳܐ ܕܢܶܓܠܽܘܓ ܫܽܘܦܪܶܟܝ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܠܺܝܦܰܐ ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܬܰܪܓܰܡ.܀ ܚ̣ܰܘܺܝܬܝ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܒܶܝܬ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܠܡ݀ܰܢ ܕܰܡܼܺܝܬܝ ܕܟܽܠܶܟܝ ܐܰܦ̈ܰܐ ܐܢܬܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܦܼܗܰܘ ܚ̈ܙܳܝܶܐ ܘܶܐܼܬܕܰܘܰܕܘ ܒܶܟܝ. ܦ̈ܠܺܝܓܶܐ ܦܰܠܓܽܘܟܼܝ ܘܶܐܬܦܼܰܠܓܘ ܒܶܟܝ ܫܰܘܝܰܬ ܟܽܠܳܗܿ.܀ ܠܳܐ ܚ̣ܙܰܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܒܰܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܗ݀ܳܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܙܺܝܘܶܟܝ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܗܝ ܣܼܒܰܪܘ ܕܰܐܚܪܺܬܰܐ ܐܢܬܝ ܐܳܘ ܡܰܚܙܺܝܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܫܰܟܼܰܪܘ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܫܰܦܝܳܐ ܓܰܒ̈ܶܐ ܣ̈ܡܰܝܳܐ.܀ ܕܰܐܣܼܩܽܘܟܝ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܚ̣ܬܽܘܟܝ ܣܰܓܺܝ ܐܰܫܼܘܳܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܟܼܰܢܝ ܚ̣ܽܘܬܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܣܼܰܩܝ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܐܢܬܝ.܀ ܢܶܬܬܣܼܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܼܶܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܟܺܐܢܶܐ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܝ ܕܰܙܟܼܳܬ ܘܰܠܝ̈ܗܽܘܕܳܝܶܐ ܘܰܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ.܀ ܬܼܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܦܼܽܘܫܝ ܢܼܽܘܚܝ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܫܼܰܚܩܽܘܟܝ ܒܰܕܣܳܪ̈ܽܘܒܺܝܢ. ܐܳܦ ܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ ܒܰܕܚܶܪ̈ܝܳܝܺܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܼܰܗܒ ܠܶܟܝ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܡܿܙܰܝܰܚ ܠܶܟܝ.܀ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܺܝܪܰܬܝ ܗܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪܶܟܝ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܫܿܳܕܝܰܬܝ. ܡܶܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܡ݀ܰܙܠܶܓ ܢܘܽܗܪܶܟܝ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟܝ ܐܳܦ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܝܟܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ܀

ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀

 

ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܚܙܺܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܠܡ݂ܶܛܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܠܼܡܶܚܙܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܼܰܡܓܳܫ. ܡ݀ܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܣ̈ܶܕܩܶܐ ܠܼܡܶܥܒܰܕ ܡ݀ܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܨܒܼܰܘ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫܽܘܢ. ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܓܰܫܫܳܐ ܣܼܒܰܪܘ ܕܳܐܦ ܓܼܳܫܽܘܗܿ ܒܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܼܰܩܰܒ ܬܰܪܓܼܶܡܘ ܕܰܪܫܼܽܘܗܝ.܀ ܛܽܘܦܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܪܳܚܳܡ. ܘܳܐܦ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܠܰܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܘܰܚܣܳܡ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܥܶܓܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܚ̈ܶܬܳܝܶܐ ܕܪܳܫܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܣܳܣܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ.܀ ܩܼܪܳܐ ܡܰܪܺܝܕܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܬܰܩ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܗܦܼܰܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܚ̣ܙܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܙܼܪܰܥ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܬܰܚܼܬܺܝ ܦܼܰܣܩܶܗ ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܢܼܨܰܒ ܗܳܐ ܝܼܰܗܒ ܦܺܐܪܳܐ ܡܪܳܪܰܬ ܫܶܢܳܐ.܀ ܚܼܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܚܼܰܢܩܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܠܙܺܝܙܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܼܰܘܚܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܘܣܼܰܟܰܪ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܰܨܼܠܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܫܼܕܳܐ ܒܟ̈ܳܗܢܶܐ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܼܒܰܕܘ ܐܰܓܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܶܩܼܕܽܘܡ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܟܶܣܝܳܐ ܪܳܢܿܶܐ ܘܛ݀ܳܫܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܳܚܿܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܙܺܝܦܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܚܰܟܰܡ. ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܫܰܚܠܼܶܦܘ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܫܳܐ ܘܰܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܳܢܿܶܐ ܕܠܰܘ ܙܰܒܢܶܗ ܗܽܘܼ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܣܼܶܐܒ ܠܶܗ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܿܪܰܟܶܒ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܼܰܕܶܠ ܟܼܰܒܶܫ ܒܺܝܫܳܐ ܣ̈ܳܒܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܳܐܦ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܪܓܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ.܀ ܠܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩ̈ܰܕܡܶܐ ܫܼܠܰܚ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܒܼܶܫ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܼܠܺܝ ܣܳܣܳܐ ܘܩܰܠܡܳܐ ܒܰܪܡܽܘܗܝ ܘܰܐܟܼܠܽܘܗܝ ܘܰܐܪܫܼܶܠܘ ܫܼܰܒܩܽܘܗܝ. ܐܬܼܳܐ ܠܶܗ ܣܳܣܳܐ ܠܢܰܚܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.܀ ܚܼܙܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܥܼܒܰܪ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܣ̈ܳܓܽܘܕܶܐ ܗܘܼܰܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܢܰܚܬܳܐ ܐܰܘܠܼܶܕ ܣܳܣܳܐ ܘܟܼܰܪܶܟ ܣܼܳܡܶܗ. ܐܰܘܠܼܶܕ ܩܰܠܡܳܐ ܒܰܐܘܨܰܪ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܝܿܳܬܶܒ ܚܿܳܐܰܪ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܟܰܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܪܡܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܽܘܼ ܒܼܰܙܰܚ ܒܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܰܢ ܕܰܪܘܰܝܢܼܰܢ ܠܰܢ.܀ ܙܪܼܰܥ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܘܰܣܼܥܳܐ ܝܰܥܪܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܛܰܠܼܶܫ ܥ̈ܳܢܳܐ ܘܰܦܼܪܰܚ ܓܰܪܒܳܐ ܘܥܶܪ̈ܒܺܝܢ ܐܫܟܳܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘܼ ܠܶܗ. ܫܼܰܪܺܝ ܒܥܰܡܳܐ ܘܶܐܬܼܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܫܼܰܠܶܡ.܀ ܚܠܳܦ ܗܰ݀ܘ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܐܘܚܼܶܕܘ ܠܰܒܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚܘ ܒܰܣܝܳܡܰܝ̈ܗܘܽܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܟܼܰܬܒܽܘܗܝ ܕܳܐܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ. ܩܰܢܝܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܠܼܶܦ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ ܕܠܶܗ ܐܰܠܒܼܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܨܒܼܰܥ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐܺܝܬ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܺܝܢ ܗܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܰܐ ܗܘ.܀ ܘܕܰܓܼܕܰܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܫ̈ܠܰܝܳܐ. ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡ̈ܠܺܝܠܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܓܼܰܕܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܕܪܳܫ̈ܶܐ ܘܛܰܫ݂ܺܝ ܗܛ̈ܳܛܶܐ ܒܓܰܘ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ.܀ ܚ̣ܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܶܐܬܦܼܪܰܣܺܝ ܠܶܗ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܓܠܶܐ ܗܘ ܪܽܘܩܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܨܶܨ̈ܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܡܚ̣ܳܝܗܝ ܘܰܣܢܶܝܢ ܘܰܓܠܶܝܢ ܫܰܚܠܼܶܦ ܢܶܟ̈ܠܰܘܗܝ.܀ ܐܰܥܼܶܠ ܦܶܗܝܳܐ ܚܠܳܦ ܗ݀ܰܘ ܦܰܟܳܐ ܕܰܒܼܠܰܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘܩܳܐ ܥܼܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܰܢܝܳܐ ܥܼܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܢܩܼܰܦܰܚ ܠܰܢ.܀ ܩܼܪܳܬ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܠܚܶܡܬܳܐ ܚܳܬܳܗܿ ܘܰܥܼܢܰܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܡܶܠܟܳܐ ܫܩܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܩܼܰܠܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܰܕ ܚܿܳܐܶܫ ܗܘܳܐ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܙܩܺܝܦܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܨܶܨ̈ܐ ܥܰܠܼܘ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܘܰܚܠܳܦ ܫܝܽܘܠ ܟܰܦܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܨܒܼܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܚ̣ܰܕܶܬ ܗܘܳܐ.܀ ܚܠܳܦ ܐܶܣܦܽܘܓܳܐ ܕܪܶܨܢܼܰܬ ܚܰܠܳܐ ܘܓܶܕ̈ܕܶܐ ܝܼܰܗܒ ܗܽܘܼ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܡܰܘܬܳܐ ܪܶܨܢܼܰܬ. ܡܪܳܪܬܳܐ ܕܝܼܰܗܒܳܘ ܠܶܗ ܦܰܠܼܛܳܗܿ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܡܰܪܺܝܕܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܶܣܼܡܰܬ.܀ ܘܕܰܒܗ݀ܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗܘܼܰܘ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܿܽܘܢ. ܗܳܐ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܦܶܬܩܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܚ̈ܰܣܝܰܝ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܳܡ݂ܘ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܚܠܳܦ ܕܰܬܼܨܰܠܐ ܗܺܝܼ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܫܼܠܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܩܪܳܒܳܐ ܕܗܶܦܟܳܝ ܐܰܠܶܦܼܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܼܰܪܺܝܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܡܼܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܳܪܰܢ ܫܼܰܝܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܼܨܰܠܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܚ̣ܽܘܣܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܒܳܟ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܘܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀

 

ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܥܠ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܝܡܢܘܬܐ܀