ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܦܘܫ̈ܩܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܢܒܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ.

ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܦܘܫ̈ܩܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܢܒܝ̈ܐ.

ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ.

ܥܠ ܗ݀ܝ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܒܨܠܡܗ.

ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܼܗܝ.

 

ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܨܗܼܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܠܗܺܝܩ ܠܶܒܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܬܼܳܐ ܐܶܚ݀ܰܘܝܳܟ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ. ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܗܝ ܡܰܪܕܺܝܬܗܿ.܀ ܡܰܒܽܘܥܳܗܿ ܡ݀ܰܢ ܥܶܠܰܝܰܐ ܗܘ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܪܶܕܝܳܗܿ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܡܰ݀ܫܩܶܝܢ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܢܶܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܘܽܠܦܳܢܳܐ܀ ܡܰܘܗܰܒܬܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܬܰܦ̈ܶܐ ܢܿܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ.܀ ܘܪܳܕܶܝܿܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ.܀ ܚܰܕ ܬܰܦܳܐ ܓܺܝܚܽܘܢ ܗܰܘܢܳܐ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܦܺܝܫܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܐ. ܕܶܩܠܰܬ ܡܰܕܥܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܦܪܰܬ ܪܰܒܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܡ݀ܶܬܦܼܰܠܓܺܝܢ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܛܰܟܼܶܤ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܰܡܿܩܰܘܶܝܢ ܫܽܘܠ̈ܛܳܢܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܿܳܠܒܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܀ ܡܰܕܥܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܘܽܚܐ ܥܿܳܡܪ. ܡܿܫܰܡܫܺܝܢ ܠܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ.܀ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܕܥܘܽܕܪܳܢܳܐ. ܒܗܰܝܟܰܠ ܠܒܐ ܡܿܙܕܰܝܰܚ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܐ. ܪܳܗܿܛܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ. ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܣܽܘܟܳܠܐ.܀ ܒܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܫܪܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܐ. ܘܥܿܳܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀ ܦܿܳܪܫܺܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܙܺܐܦܐ. ܘܕܳܝܿܢܺܝܢ ܣܰܢܝܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܬܺܐܪ̈ܳܬܐ. ܒܓܰܘ ܚܰܠܒܐ ܫܶܪܝܳܢ ܕܰܦܪܺܝܫ. ܕܺܝܐܰܦܪܰܓܡܰܐ ܡ݀ܶܫܬܰܡܶܗ.܀ ܘܡ݀ܶܬܟܰܢܶܐ ܐܳܦ ܚܳܙܽܘܩܐ. ܐܳܦ ܬܰܪܥܰܐ ܗܘ ܒܶܣܪܳܢܳܝܐ. ܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܠܩܘܽܕܫܐ ܦܿܳܪܶܫ. ܠܓܰܘ ܡܶܢܗ ܩܽܘܕܫܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ.܀ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗ ܫܿܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܠܶܒܐ ܕܘܽܡܝܳܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܐ.܀ ܟܪ̈ܽܘܒܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪܳܬܳܐ ܗܝ ܕܡ݀ܰܛܠܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ. ܒܶܝܬ ܒܶܣܡ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܰܟܝܐ. ܣܰܘܩܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܘܰܢܫܰܡܬܳܐ. ܝܿܳܗܒܳܐ ܐܶܠܒܳܐ ܚܰܝܘܽܬܐ.܀ ܗܳܟܢ ܪܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܠܳܐ. ܠܐ ܫܶܩܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ.܀ ܡܢܳܪܬܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܐ. ܕܣܺܝܡܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܳܐܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܰܒܕܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܬܘܽܪܣܳܝܳܐ. ܕܝܿܳܗܒܳܐ ܠܦܳܓܪܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ.܀ ܘܰܩܕܳܡ ܬܪܰܥܼ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܣܺܝܡܳܐ ܠܰܩܢܳܐ ܫܰܠܦܽܘܚܬܳܐ. ܡܫ݀ܰܝܓܶܝܢ ܒܳܗܿ ܘܡ݀ܶܬܕܰܟܶܝܢ ܒܳܗܿ.܀ ܬܡܳܢܝܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܕܝܿܳܗܒܺܝܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܐ. ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܘܢܳܬܽܘܦܳܐ. ܐܳܦ ܐܳܚܘܽܕܐ ܕܦܳܫܽܘܪܐ. ܘܰܡܢܰܨܦܢܐ ܘܕܳܚܽܘܢܐ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܬܰܩܼܰܢ. ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܐ. ܕܠܐ ܕܳܥܿܟܳܐ ܢܘܽܪܗ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܗܽܘܼ ܓܳܡܿܰܪ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܝܰܩ̈ܕܐ ܒܙܳܘܺܝܬܐ ܕܕܳܪܬܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܐܰܬܪܐ ܕܦܰܪܬܳܐ ܘܰܕܩܶܛܡܐ. ܬܚܳܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ. ܕܰܡܿܩܰܒܶܠ ܕܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܥܰܡܽܘ̈ܕܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܫ̈ܰܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܐ. ܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܘܩܽܘܒܳܥ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܣ̈ܳܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܦܪ̈ܳܣܶܐ ܬܠܳܬܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܐ. ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ ܘܕܡܶܫܟܳܐ. ܒܶܣܪ̈ܳܬܐ ܣܽܘ̈ܡܳܩܳܬܐ. ܘܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ. ܕܰܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡ̈ܐ. ܠܢܘܽܛܳܪܗܽܘܢ ܘܰܠܩܽܘܝܳܡܗܽܘܢ.܀ ܠܰܘ ܡܶܢ ܬܰܦܳܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ. ܦ݀ܶܬܚܬ ܗܳܠܝܢ ܠܫܳܩܽܘܬܟ.܀ ܕܰܨܪܺܝܟ ܐܢܳܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܫܶܩܝܳܐ ܘܡܶܢ ܡܳܙܽܘܢܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܘܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܛܦܬܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܕܣܳܐ. ܡܶܢ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܚܿܶܕܪܶܬ. ܕܶܐܫܼܬܰܠܰܛܘ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܶܐܫܼܟܚܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܒܽܘܥܐ. ܕܬܰܪܥܶܗ ܠܢܶܒܥܶܗ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ ܘܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ.܀ ܘܶܐܫܬܺܝܼܘ ܡܶܢܶܗ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܳܦ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܩܢܰܘ ܒܘܽܝܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܬܰܦܺܝ̈ܢ. ܢܨܺܝܒ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ.܀ ܘܶܐܬܝ̈ܰܒܼܰܠܝ ܗܘܰܝ̈ ܢܶܨܒ̈ܳܬܶܗ܀ ܨܶܝܕ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܘܰܥܕܳܡܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܪ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܬܰܪܣܶܝܢ.܀ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܶܬܟܼܰܫܰܪܘ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܪܗܺܛܪܐ ܐܶܬܟܼܰܢܝ. ܙܥܽܘܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܪܰܒ ܣܽܘܟܳܠܳܐ   

 

ܫܠܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ

ܘܰܥܠܰܝ ܡܺܚܝܠܳܐ ܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ.

ܟܬܰܒ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ (ܫܰܗܺܝܢ) ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܚܳܐ܆

ܢܶܘܔܰܪܙܺܝ ܕܰܐܡܶܪܺܝܩܰܐ