ܡܕܖ̈ܫܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܖ̈ܫܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܠܗ

ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܡܕܪܒܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܫܼܬܠܰܚ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܙܰܒܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܪܫܼܶܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܢܼܰܛܰܪ ܠܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܐܶܫܿܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܬܦܿܨܰܚ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܕܰܟܝ̈ܳܢ ܐܶܗܰܠܺܠ݀ܝܘܗܝ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܶܙܰܡܿܪܺܝܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢ ܐܶܫܰ݀ܒܚܺܝܘܗܝ.܀ ܟܶܢܳܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟܼܪܙܽܘܗܝ. ܙܰܡܼܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܐܳܦ ܙܽܘܦܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܐܚܼܒܽܘܗܝ ܣܼܘܰܚܘ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܝܼܬܺܝܘܗܝ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܒܬܽܘܽܠܐ ܕܳܐܦ ܐܶܡܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܝ. ܘܰܕܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܟܽܠ ܘܰܕܟܽܘܡܪܰܐ ܗܘ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܟܽܠ. ܘܕܶܐܡܪܰܐ ܗܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܦܼܪܰܣ ܠܟܽܠ.܀ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܢܩܼܰܪ̈ܒܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܳܪܝ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܶܝܢ ܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢ. ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܩܳܛܢܳܐ ܘܢܳܨܪܰܬ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܳܐ ܘܰܫܟܺܝܡ ܘܫܳܡܪܺܝܢ. ܥܰܡ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܕܰܫܼܘܰܘ ܘܟܰܠܠܼܽܘܟ.܀ ܟܠܺܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܟ ܬܩܼܰܪܶܒܝ ܠܳܟ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܐ ܐܰܟܚܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܶܝܢ ܡܿܩܰܪܒܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝ ܢܿܳܣܶܒ ܕܠܐ ܝܿܳܗܶܒ. ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܓܿܳܕܠܳܢ. ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ ܡܿܩܰܪ̈ܒܳܢ.܀ ܐܶܡܶܗ ܬܶܣܓܼܽܘܕܝ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܬܩܼܰܪܶܒܝ ܠܶܗ. ܕܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܶܡܶܗ ܐܰܡܠܼܟܰܬ ܘܟܼܰܠܶܠܬܶܗ. ܗ݀ܰܘ ܐܰܚܼܢܶܦ ܐܳܦ ܚܼܳܒ ܟܠܺܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܠܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܢܼܰܨܰܚ ܘܟܼܰܠܶܠܗ ܕܰܐܘܪܶܒܼܬܳܝܗ ܣܰܓܼܺܝ ܠܟܽܘܪܣܝܶܗ ܘܪܰܡܼܪܶܡܬܶܝܗܿ ܣܰܓܺܝ ܠܫܰܪܒܬܶܗ. ܘܟܶܢܳܪܶܗ ܡܬܰܚܼܬܳܝܗܝ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.܀ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܼܠܶܝܕܬܶܗ ܫܿܳܘܝܳܐ ܗܝ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܛܥܼܶܢܬܶܗ ܫܿܳܘܝܳܐ ܗܝ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܒܳܐ ܐܶܬܩܼܪܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܰܐ ܗܘ. ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܗܽܘܼ. ܪܳܥܿܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܕܶܐܫܼܬܠܰܚ. ܥܰܠ ܥܶܪܒܳܐ ܕܶܐܒܼܰܕ ܘܶܐܬܼܛܥܺܝ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܙܰܝܼܰܚ ܘܰܐܥܼܠܶܗ.܀ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܼܰܐܣܺܝܘ ܚܼܰܕܝܰܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܒ݀ܛܶܢܬܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܝܼܪܶܒ ܒܶܗ. ܐܰܘܪܒܼܰܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܝܿܺܠܶܕܬܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܥܬܺܝܕܳܐ ܐܢܳܐ. ܘܒܰܬܪܳܐ ܕܚܼܳܒܰܬ ܒܶܗ ܚܰܘܳܐ ܐܶܫܰ݀ܒܚܺܝܘܗܝ ܕܰܨܒܼܳܐ ܒܺܝ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܒܼܪ̈ܺܝܝ ܕܶܐܗܘܿܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܕܗܽܘܼ ܨܒܼܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܠܺܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܶܗ ܫܼܦܰܪ.܀ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܬܼܰܘܕܐ ܠܳܟ ܕܰܫܼܘܳܬ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐ ܬܓܼܰܕܠܶܗ ܠܰܟܠܺܝܠܳܟ. ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܰܗܘܳܬ ܓܰܢܬܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܬܶܩܼܪܶܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܕܒܰܟܠܺܝܠܳܗܿ ܢܥܼܰܕܪܽܘܢ ܕܗ݀ܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܛܥܼܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܪ̈ܳܘܙܺܝܿܢ ܘܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܒܟܽܠ ܟܼܬܰܒ.܀ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܰܝ ܡܿܰܘܕܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܩܰܒܿܶܠܬܶܗ ܠܥܽܘܠܐ ܒܰܪ ܟܰܣܝܳܐ ܟܰܕ ܢܼܦܰܩ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܣܼܩܰܢܝ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝ: ܕܒܰܫ̈ܡܰܝܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܐܶܫܿܰܒܚܺܝܘܗܝ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܡܼܶܚܒܰܫ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܪܟܼܶܢ ܘܰܙܥܼܰܪ ܒܐܽܘܪܝܳܐ.܀ ܩ̈ܳܠܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܣܼܰܒܪܽܘܟ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ: ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܼܬܝܳܟ ܒܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܦܼܰܬܚܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܨܗܺܝܼܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܛܥܼܶܡܘ. ܐܳܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܠܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܛܥܺܝܡ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܰܥܣܰܪ ܦܼܬܰܚ ܘܰܡܼܠܰܐܘܽܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.܀ ܝܰܘܣܶܦ ܣܰܓܺܝ ܠܳܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܿܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܰܢܺܝܼܚܶܗ ܗܘܳܐ ܘܰܕܬܰܘܼܪܶܒ ܐܰܓܪܶܗ ܐܰܥܼܪܩܳܟ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ. ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܳܟ ܣܼܶܗܕܰܬ.܀ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܠܼܶܦܰܝܢܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܫܦܼܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܕܢܼܰܚ ܠܰܢ. ܠܡܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܗܘ ܕܳܐܕܳܡ ܙܰܗܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܠܚܼܰܬ ܥܕܟܺܝܠ ܐܶܬܓܼܒܶܠ ܡܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܠܼܨܰܬ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܡ݂ܟܰܪܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܪܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܟܶܢ ܢܼܗܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܶܢܳܗܿ ܕܠܐ ܓܒܰܪ.܀ ܝܽܘܒܳܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܚܠܳܦ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܫܶܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܘ ܐܶܬܟܼܬܶܒ. ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡ݂ܰܟܪܳܗܿ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܛܰܠܝܳܐ ܕܢܼܶܬܟܬܶܒ ܒܫܶܡ ܐܶܡܶܗ.܀ ܗܘܼܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܠܐ ܙܪܰܥ. ܐܳܦ ܝܰܠܕܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕܠܐ ܓܒܰܪ. ܘܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܼܪܶܗ ܠܓܶܢܣܗܽܘܢ. ܕܰܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܟܼܬܶܒܘ.܀ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܢܼܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܒܶܠܥܳܕ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܢܼܶܬܒܛܶܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܼܶܕܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܟܼܬܶܒ ܒܰܫܡܳܗܿ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܕܡ݀ܰܟܬܰܒ ܠܰܘ ܙܰܪܥܶܗ ܗܼܘ ܕܰܢܟܼܰܬܒܶܗ ܕܠܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܢܩܼܶܦ ܫܡܶܗ: ܕܠܐ ܡܟܺܝܪܳܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܢܼܰܚ ܒܪܳܗܿ ܗܘܼܳܐ ܡܳܪܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܐܰܒܳܐ.܀ ܐܰܢܬܰܬ ܓܰܒܪܰܐ ܗܘ ܩܼܪܳܗܿ ܠܰܡܟܺܝܪܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܟܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܢܰܣܼܒܳܗܿ ܒܰܥܠܳܐ ܩܼܪܳܝܗܝ ܐܳܦ ܠܶܗ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܝܽܘܒܳܠܳܐ ܢܶܦܣܼܩܽܘܢ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟܰܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܼܶܬܡܢܶܐ ܡܟܺܝܖܳܗܿ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܚܼܫܶܒ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܼܕܺܝ ܒܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܘܕܰܩܼܪܰܘܽܘܗܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܠܐ ܟܦܼܰܪܘ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܪܰܘܡܳܐ ܡ݀ܶܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܛܽܘܗܡܶܗ ܘܓܶܢܣܶܗ ܡ݀ܶܫܬܟܰܚ ܕܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܼܳܐ ܒܶܗ ܝܳܪܬܰܐ ܗܘ. ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡ݀ܰܢ ܢܼܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܰܘܠܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܼܰܪܩܰܢ. ܕܡܢ ܗ݀ܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܒܼܛܶܢ. ܘܰܒܟܶܢܦܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܥܼܰܦܰܩ ܘܰܒܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܣܬܓܶܕ.܀ ܡ݀ܢ ܟܰܝ ܥܿܰܒܕܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܟܦܬܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ ܕܓܰܒܪܺܝܶܐܠ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܐܶܫܼܬܠܰܚ ܦܼܪܰܚ ܘܰܢܼܚܶܬ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܼܙܳܬܶܗ ܟܒܰܪ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܕܳܐܦ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܠܓܰܒܪܺܝܶܐܠ ܒܰܨܠܽܘܬܰܐ ܗܘ ܚܼܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܚܝܳܢܬܳܗܿ. ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܢܰܦܼܨܚ̈ܳܢ.܀ ܝܰܘܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܡ ܬܟܼܶܒ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܠܰܣܒܪ̈ܳܬܶܗ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܣܰܪܗܒܼܰܬ ܘܣܰܒܪ̈ܳܬܶܗ. ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܐܰܦܼܨܚܰܬ ܘܒܰܐܓܪܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܬܦܼܨܰܚ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܳܗܿ ܥܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܬܼܳܬ ܗܘܳܬ.܀ ܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܳܢ ܐܰܠܡܺܐܢܰܐ ܗܘ ܨܳܝ̈ܒܳܢ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܗܝ ܣܶܒܪܰܬ ܣܰܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚ̈ܰܕܘܳܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܫܼܟܚܰܬ ܘܣܼܶܘܚܰܬ ܠܳܗܿ. ܕܓܰܒܪܺܝܶܐܠ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܡܝܰܬܒܳܐ ܥܼܰܠ ܘܫܼܶܐܠ ܒܰܫܠܳܡܳܗܿ ܕܠܐ ܬܙܼܽܘܥܝ: ܕܠܐ ܬܶܚܼܙܶܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܘܬܼܶܬܟܡܰܪܝ.܀ ܠܣ̈ܳܒܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܼܽܘܕ ܓܰܒܪܺܝܐܶܠ ܐܶܫܼܬܠܰܚ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܘܰܡܿܣܰܒܗ̈ܝܳܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܥܩܰܪܬܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܚܰܕ ܝ݂ܺܠܶܕ ܓܶܠܝܳܟ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܠܰܬ ܡܪܰܝܡܳܐ.܀

 

ܡܕܪܒܐ ܕܬܪ̈ܝܢ܀

 

ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܼܳܡ ܗܘܳܐ ܘܰܬܗܼܰܪ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܢܼܰܨܰܚ. ܟܰܕ ܕܳܠ݀ܶܩ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܦܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܩܳܠ ܫܶܕܠܳܐ ܕܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܥܿܳܡܶܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܕܳܥܿܶܟ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܰܣܼܟܰܪ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܘܰܒܼܗܶܬ ܐܳܦ ܫܶܕܠܐ ܣܟܰܠܬܳܐ ܕܚܶܛܦܼܰܬ ܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܐܰܠܒܼܶܫܬܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܣܼܰܡܟܶܗ ܘܰܢܣܼܰܒ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܩܼܥܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܚܼܙܳܐ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܐܰܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܬܰܘܪܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܐܳܦ ܕܺܐܒܳܐ. ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܗܘܼܰܘ ܨܽܘܬܳܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܗܘܳܐ ܫܒܳܒܳܐ ܠܝܰܘܢܳܐ. ܘܨܶܦܪܳܐ ܨܶܝܕ ܢܶܨܳܐ. ܗܶܢܼܽܘܢ ܐܰܠܶܦܼܘ ܗܘܰܘ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܘ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܘܙܰܟܳܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܣܼܰܪ ܘܰܫܼܪܳܐ ܘܰܚܼܘܺܝ ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܼܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܚܼܙܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܬܰܓܼܺܝܠܝ ܬܶܫܼܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܢܶܗܼܘܶܐ ܗܰܕܳܡܳܐ. ܘܰܐܢܬܬܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗܿ ܚܳܬܳܐ ܘܰܒܪܬ ܢܺܝܪܳܐ. ܬܶܨܡܼܰܚܝ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܩܼܰܕܶܡ ܨܳܪ ܠܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡ݂ܶܚܙܳܐ ܠܰܬ̈ܠܳܬ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܟܰܕ ܐܰܟܚܰܕ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܐܰܦܼܪܶܓ ܘܶܐܨܛܰܒܼܰܬ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܶܬܦܼܰܨ̈ܚܳܢ. ܠܼܶܒܫܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܕܦܰܩ̈ܚܶܐ. ܐܶܬܥܼܰܛܦܰܬ ܐܳܐܰܪ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܐܶܬܥܼܰܛܦܰܬ ܬܽܘܒ ܫܡܰܝܳܐ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܦܨܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕܰܠܼܒܶܫ̈ܝ ܚܰܫܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܠܒܼܶܫ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܼܰܡ.܀ ܐܳܦ ܗܼܺܝ ܫܰܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬܺܝܗܿ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܫ̈ܳܥܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥ̈ܶܕܳܢܶܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܼܽܘܢ ܣܼܓܶܕܘ ܠܰܒܪܳܐ ܣܼܓܶܕܘ ܗܘܰܘ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܣܰܓܼܕܰܬ ܐܳܦ ܫܰܢܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܚܰܒܺܝܒܳܗܿ ܐܰܝܟ  ܕܰܒܝܰܥܩܽܘܒ ܣܶܓܼܕܰܬ ܗܘܳܬ ܪܳܚܺܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܪܳܐܙܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܣܓܼܶܕܘ ܠܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܡܰܠ̈ܟܰܝ ܫܰܢܬܳܐ.܀ ܒܟܶܣܳܐܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܢܼܨܰܚ ܗܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܦܼܶܩ ܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܦܼܨܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܐܢܼܗܰܪ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܕܰܥܢܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܶܣܳܐܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܐܰܚܼܫܶܟ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܦܼܪܰܥܘ ܛܳܠܽܘܡ̈ܐ ܗܰܦܟܳܐܝܺܬ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܚܠܳܦ ܗ݀ܳܝ ܕܨܳܪܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܨܳܪܬܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ.܀ ܐܶܫܬܰܚܠܼܰܦܘ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܰܝܗܽܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܗ݀ܰܘ ܦܶܨܚܳܗܿ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܦܶܨܚܳܗܿ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܘܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܥܩܺܝܪܺܝܢ.܀ ܒܟܶܣܳܐܐ ܦܨܺܝܚ ܢܘܽܗܪ̈ܐ. ܕܰܟܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܟܶܣܶܐܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚ݂ܫܶܟ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܦܨܺܝܚ ܟܶܣܶܐܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܼܗܰܪܘ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܒܝܰܪܚ ܢܺܝܣܳܢ ܦܼܪܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܝܰܗܼܒ ܕܽܘܥܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܚܠܳܦ ܕܽܘܥܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܰܙܩܺܝܦܶܗ ܚܠܳܦ ܩܰܝܣܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܳܐ. ܘܰܒܦܳܢܝܶܗ ܦܼܰܢܺܝ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܝܰܪܚܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܢܺܝܣܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܕܦܿܳܚܶܡ ܝܰܘܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܝܰܪܚܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܦܶܐܐ ܕܰܢܦܼܰܚܶܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ܀

 

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܐܢܳܫ ܕܢܶܬܒܼܰܩܶܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܼܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ݀ܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܠܼܶܒܫܰܬ ܗܘܳܬ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܕܠܐ ܩܽܘܛܳܥܳܐ ܥܼܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܣܶܦܼܩܰܬ ܛܶܥܼܢܰܬ: ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܥܼܶܡܪܰܬ ܗܘܳܬ: ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܪܰܓܝܳܐ ܘܠܐ ܝܺܩܼܶܕ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܼܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܰܠܗܶܒܳܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܛܶܥܼܢܰܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܝܺܬ: ܥܼܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܠܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܐܠܳܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܢܦܼܰܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܒ݀ܳܛܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܒ݀ܳܛܢܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܐ: ܘܕܳܐܶܨܿ ܗܽܘܼ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܩܕܳܡ ܒܰܛܢܳܗܿ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ.܀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܣܼܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܺܝܠܼܶܕ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܟܳܪܽܘܙܶܗ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܪܬܶܗ: ܘܰܓܼܢܳܐ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܪܬܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܡܳܐ ܡܠܶܐ ܫܽܘܥܠܶܗ: ܘܰܗܘܼܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ.܀ ܡܰܠܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܰܡܠܶܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ.܀ ܒܥܼܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܼܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܠܐ ܣܦܼܰܩ ܘܰܚܙܳܝܼܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܼܥܳܐ: ܢܼܺܐܬܶܐ ܢܶܚܙܳܝܼܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܰܓܢܶܐ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ.܀ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܿܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܼܶܚܙܶܐ ܕܢܼܺܐܚܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܚܼܙܰܘܽܘܗܝ: ܚܼܝܰܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܪܳܐܙܳܐ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܚܼܙܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܫܰܡܠܼܺܝܘ ܗܘܰܘ ܪܳܐܙܳܐ: ܕܰܚܼܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ.܀ ܩܼܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܕܢܼܶܫܪܶܐ ܡܣ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܰܡ̈ܓܽܘܫܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܚܙܶܝܼܘܗܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܥܰܠܼܘ ܘܰܚܼܙܰܘܽܘܗܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܕܳܡܿܝܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܕܳܡܿܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡܓ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܿܰܪ ܫܳܡܽܘܥܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡ݂ܳܐ ܦܽܘܚܳܡܳܐ: ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܳܪܶܤ.܀ ܢܶܬܛܦܼܺܝܤ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܶܐܠܽܘ  ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ: ܓܼܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܼܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ.܀ ܠܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܢ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܡܳܪܰܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܡܿܫܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ: ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܙܕܰܗܼܝ: ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܫܽܘܫܶܦܳܐ ܩܕܳܡ ܗܘܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܚܼܙܶܝܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ: ܫܽܘܫܶܦ ܦܰܓܪܳܐ ܥܼܰܠ ܘܰܐܠܼܒܶܫ.܀ ܘܰܕܢܼܰܚ ܘܰܢܼܦܰܩ ܘܰܚܼܙܰܘܽܘܗܝ: ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܐܝܼܬܺܝܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.܀  ܪܰܒ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܒܰܐܪܥܰܢ: ܕܰܢܚܼܶܬ ܠܳܗܿ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܥܰܬܺܝܩܳܐ ܗܘܼܳܐ ܝܳܠܽܘܕܐ: ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܬܕܰܡ݂ܺܝ: ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘܼܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܛܝܳܐ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܬܬܰܚܼܬܺܝ: ܘܒܰܟܝܳܢܰܢ ܗܳܐ ܐܶܬܝܰܒܼܰܠ.܀ ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ: ܩܼܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܰܢ: ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܶܫܼܡܰܥ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܼܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ: ܕܡܳܪܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܼܶܕ: ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ ܗܰܝܼܡܶܢ ܘܰܐܫܼܰܪ: ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܚܼܽܘܪܘ ܒܳܗܿ ܒܡܰܪܝܰܡ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܟܰܕ ܥܰܠ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܓܰܒܪܺܝܐܶܠ: ܘܟܰܕ ܕܪܳܫܿܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܶܡ݂ܪܰܬ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܗܳܕܶܐ.܀ ܘܦܼܰܢܝ ܗܘܳܐ ܫܰܡܳܫ ܪܽܘܚܳܐ: ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܡ݂ܰܪ: ܕܰܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܘܟܰܕ ܐܰܫܼܪܰܬ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܫܼܶܡܥܰܬ: ܘܶܐܡ݂ܪܰܬ ܕܰܐܡܬܶܗ ܐܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.܀ ܢܚܼܶܬ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ: ܘܙܼܳܚ ܘܶܐܬܼܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܼܦܰܪ ܠܶܗ: ܘܥܼܰܠ ܘܰܥܡ݂ܰܪ ܒܳܗܿ ܘܠܐ ܪܶܓܼܫܰܬ: ܘܩܰܒܶܠܼܬܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܶܫܼܰܬ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗܿ ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܳܐ: ܟܰܕ ܬܺܐܒܶܠ ܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ.܀ ܕܚܰܘܪܶܗ ܢܰܬܠܼܶܗ ܕܰܢܚܼܰܕܶܬ: ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܰܫܡܼܰܥܬ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܠܕܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܩܼܰܘܳܐ: ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܝܐܶܠ: ܗܘܼܳܬ ܨܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ.܀ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܛܶܠ ܠܳܗܿ: ܠܗ݀ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܟܼܢܰܬ: ܘܒܰܢ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܝܰܠܼܕܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܗܘܼܳܬ ܠܰܢ ܡܰܪܝܰܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܼܶܚܬܰܬ ܘܰܫܼܪܳܬ: ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܙܶܥܼܪܰܬ ܗܘܳܬ ܕܠܰܢ ܬܰܘܪܶܒܼܝ: ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܠܳܐ ܙܶܥܼܪܰܬ: ܒܳܗܿ ܙܶܩܼܪܰܬ ܠܰܢ ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ.܀ ܕܠܰܢ ܒܳܗܿ ܢܶܗܼܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܐܶܣܬܰܝܼܰܟܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܡܳܢܳܗܿ ܕܳܢܼܰܚ ܠܰܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܰܩܼܦܰܠ ܚܶܫܟܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ.܀ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ: ܘܚܿܳܫܰܚ ܠܺܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܩܿܪܶܝܗܿ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܰܫܼܪܳܐ ܒܳܗܿ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܥܼܰܠ ܠܳܗܿ ܢܦܼܰܩ ܡܶܢܳܗܿ: ܕܡܶܢܳܗܿ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܼܶܫ ܘܰܢܦܼܰܩ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܚܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܰܥܼܡܰܪ ܒܳܗܿ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ.܀ ܕܢܼܰܚ ܒܳܗܿ ܘܰܢܦܼܰܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܨܺܝܪ ܘܰܠܒܺܝܫ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܗܿ.܀ ܣܰܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܰܣܓܽܘܠܐ: ܦܺܐܪܳܐ ܝܶܗܼܒܰܬ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܠܳܗܿ: ܠܒܼܶܫ ܓܰܘܢܳܗܿ ܘܰܢܦܼܰܩ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܗܝ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗܿ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ.܀ ܘܰܐܝܠܶܢ ܕܰܛܥܼܶܡܘ ܡܶܢ ܫܶܩܝܶܗ: ܝܳܗܿܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ.܀ ܕܠܳܐ ܕܡ݂ܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܐܶܬܬܰܩܼܰܢ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܗܳܢ ܕܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܼܰܕܬܰܬ: ܘܶܐܬܒܼܰܪܟܰܬ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܬܠܺܝܼܛܰܬ: ܚܰܘܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܐܰܥܼܶܠܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܡܳܪܳܗܿ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗܿ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܢ: ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܡܶܪܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ: ܒܶܐܕܢܳܗܿ ܕܚܰܘܳܐ ܣܼܰܦܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܛܳܒܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܬܰܚܼܬܺܝ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܶܕܢܳܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܗܘܳܐ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܼܰܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ: ܥܰܠܼܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܡܺܝ̈ܬܰܝ ܠܡܰܘܬܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܪ̈ܳܥܶܝܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܛܰܥܼܢܽܘܗܝ ܗܘܰܘ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܣܿܳܦܶܩ ܟܽܠ: ܣܶܦܼܩܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܛܥܼܶܢܬܶܗ.܀ ܡܰܠܟܳܐ ܕܙܳܥܺ݀ܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ̈ܝܶܗܿ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܿܚܰܒܒܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܝܿܳܬܶܒ: ܐܳܦ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܡܿܫܰܦܶܦ ܗܘܳܐ.܀ ܗܘܳܐ ܙܘܳܪܶܗ ܟܰܝܠܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܛܰܠܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܿܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ.܀ ܛܽܘܒ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܐܶܫܟܼܰܚ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܘܒܼܶܕ: ܡܿܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܕܰܗܼܘܳܐ: ܛܺܝܢܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܡܳܡܬܽܘܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܟܶܪܟܼܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ.܀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܬܰܚܼܬܺܝ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܡܰܟܼܰܟ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܶܗ: ܕܶܐܬܬܪܺܝܼܡ ܘܰܥܒܼܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ.܀ ܘܗ݀ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܰܢܪܺܝܼܡܰܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܢܼܚ̈ܶܬܘ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܢܶܬܰܐܣ݂ܶܐ: ܒܳܐܣܝܳܐ ܕܰܕܢܼܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܼܰܠܚܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ: ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

 

ܐܰܫܩܼܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ. ܐܰܥܼܬܰܪ ܪܶܥܝܳܢܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܐܰܠܒܶܫܼܰܝܢܝ ܐܳܦ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܿܳܛܰܪ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܰܣܓܼܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܺܝ ܐܳܦ ܣܰܡܳܐ ܕܡܿܰܐܣܶܐ ܠܺܝ. ܐܳܦ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܝ ܒܳܟ ܐܶܚܘܰܪ ܐܶܦܿܪܽܘܥ ܚܰܘܒ̈ܳܬܝ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ.܀ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܣܬܰܢܩܼܰܬ. ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܶܒܼܫܰܬ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ. ܓܙܺܝܪܳܐ ܕܰܢܼܛܰܪ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܓܶܐܪܳܐ ܬܽܘܒ ܓܰܒܝܳܐ ܡܿܪܰܟܶܒ ܥܰܠ ܩܶܫܬܶܗ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܼܰܟ ܠܰܕܪܳܚܿܶܡ ܠܶܗ. ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܕܣܿܳܢܶܐ ܠܶܗ.܀ ܗܰܠ̈ܟܳܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ. ܗܶܕܪܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܡܽܘܟܳܟܳܟ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܳܐ. ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܰܫܳܟ ܗܽܘܝܼܽܘ ܡܰܒܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܗܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܗܽܘܝܼܽܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܰܢ. ܗܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܨܛܰܒܰܬ ܒܶܗ.܀ ܙܰܗܝܽܘܬܳܟ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܝ. ܙܰܕܺܝܩܰܐ ܗܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܦܼܳܗܿ. ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܚܿܳܫܚܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܳܟ. ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܡܿܥܰܙܶܝܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ: ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܓܶܝܪ ܙܳܘܿܩܺܝܢ ܠܡ݂ܶܥܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܰܚܠܽܘܠܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܡ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗܝ. ܛܽܘܒܳܢܰܐ ܗܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܐܰܪ ܒܳܗܿ. ܛܽܘܒܳܗܿ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ. ܛܰܥܡܳܗܿ ܣܿܳܦܶܩ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܢܺܐܡܰܪ. ܛܳܒܽ ܗܘ ܛܳܒ ܛܽܘܒܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܡ݀ܶܤ ܒܳܗܿ. ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܛܰܥܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܩܿܳܢܶܐ ܒܳܗܿ. ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܒܪܐ ܠܒܶܫ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܿܳܕܠܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܟܽܠ ܕܰܢܼܨܰܚ ܒܶܗ ܡ݀ܶܬܟܰܠܰܠ. ܟܰܝܠܳܐ ܛ݀ܳܒܥܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܟܽܠ ܕܰܐܘܙܼܶܦ ܒܶܗ ܡ݀ܶܬܬܰܓܰܪ. ܟܡܺܝܪܽ ܗܘ ܕܶܝܢ ܟܰܝܠܳܗܿ ܟܺܐܢܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܿܳܐܶܡ ܓܶܝܪ ܟܿܳܠܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܽܘܠܟ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܝܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܬܶܐܛܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܦܢܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܶܡܫܽܘܚ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܝܗܿ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܡܳܐܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬܳܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܝ. ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܬܚܽܘܡܰܐ ܗܘ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܳܐܢܰܐ ܗܘ ܚܰܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܢܗܰܝܼܡܶܢ ܕܰܡܨܶܐ ܒܿܳܨܶܐ.܀ ܣܰܟܠܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܣܼܒܰܪ ܕܰܒܼܨܳܟ. ܘܗ݀ܳܝ ܣܒܺܝܪܽܘܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܐܰܚܼܬܰܪܬܶܗ. ܣܰܓܺܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܪܳܡܽܘܬܶܗ. ܣܿܳܗܶܕ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܿܰܟܶܣ ܠܶܗ. ܣܼܳܡ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܣܿܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܳܬܳܐ. ܣܼܳܡ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܣܼܳܡ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܗܝܳܐ. ܣܼܳܡ ܠܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ. ܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܫܼܬܰܥܠܶܐ.܀ ܦܽܘܡܰܢ ܡܳܪܝ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܳܟ. ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܰܢ ܠܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗܝ. ܦܶܗܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡ݀ܰܚܬܰܪ ܠܰܢ. ܦܶܗܝܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܠܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗܘ. ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ. ܦܰܚܼܶܡ ܓܶܝܪ ܦܽܘܚ̈ܳܡܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܦܼܪܰܫ ܘܰܫܼܬܶܩ ܐܰܝܟ ܕܰܢܝܼܰܩܰܪ ܦܼܰܚܶܡ ܘܰܐܠܼܶܦ ܐܰܝܟ ܕܰܢܥܼܰܕܰܪ.܀ ܩܰܒܪܰܢ ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܠܰܢ: ܩܶܨܰܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܢ ܗܽܘ ܡܿܣܰܟܶܐ. ܩܶܢܛܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܿܰܪܗܶܒ ܠܰܢ. ܩܶܢܛܶܗ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܠܳܐ ܥܼܰܒܕܰܢ. ܩܶܢܝܳܢܰܢ ܩܶܛܡܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܒܽܘܪܰܢ ܬܘܽܒ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܩܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܩܿܳܥܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ ܬܳܐܬܼܽܘܢ ܨܶܝܕܰܝ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܝܿܳܗܶܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܫܒܺܝܚܽ ܗܘ ܦܺܐܪܶܗ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܶܗ. ܫܦܶܗ ܘܰܫܒܺܝܚ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ݀ܰܣܩܺܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܫܦܶܠ ܘܰܡܚܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܝܿܳܗܒܺܝܢ ܡܰܐܺܝ̈ܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܼܺܐܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܬܩܼܽܘܠ ܩܽܘܪܒܳܢܝ ܥܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܩܽܘܠ ܡܳܪܝ ܘܰܐܣܼܶܩ ܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ. ܬܼܺܐܪܰܒܝ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܬܶܙܟܼܶܐ ܒܕܺܝܠܳܟ ܐܳܦ ܗ݀ܳܝ ܕܺܝܠܰܢ. ܬܺܐܪܰܒܼܝ ܒܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܝ ܐܳܦܶܢ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܬܺܐܩܰܪܝ ܠܳܟ ܬܝܳܒܽܘܬܝ ܐܳܦܶܢ ܙܰܠܺܝܠܳܐ. ܬܚܼܽܘܒ ܬܶܙܟܼܶܐ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܰܢ. ܬܶܙܟܼܶܐ ܘܬܰܡܠܼܶܟܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

 

ܒܰܫܡܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܫܿܬܰܒܗܰܪ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܐܶܬܓܿܰܘܰܤ. ܒܪܳܐ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܥܰܡ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܬܪܰܝܳܢܳܐ.܀ ܕܠܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܺܐܡܿܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܶܒܼܥܶܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܕܗܽܘܼ ܘܰܒܥܳܬܶܗ ܒܳܟܽ ܗܘ ܚ݀ܳܒܫܺܝܢ. ܕܰܒܓܰܙܳܟ ܕܰܝܼܰܪ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܗ݀ܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܳܢ݀ܰܚ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܳܥܶ݀ܟ ܙܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ.܀ ܘܳܝ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܗܼܒ ܦܽܘܡܳܟ. ܘܳܐܦ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܥܺܣܪܳܐ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܘܣܼܳܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܓܿܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܣܼܪܰܚ ܘܰܠܒܼܶܫ ܘܳܝ̈ܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܢܼܨܰܚ ܘܶܐܬܥܼܰܛܰܦ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܳܝܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܥܽܘܩܳܒܰܐ ܗܘ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ.܀ ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܕܳܐ ܗܝ: ܠܡ݂ܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܕܳܐ ܗܝ: ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܡ݂ܛܰܝܳܒܽܘ. ܚܼܽܘܪ ܒܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܚܼܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܚܼܛܰܦ ܓܰܙܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܚܰܟܺܝܡ ܬܽܘܒ ܒܡܰܬ̈ܠܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܼܳܒ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܢ ܐܶܬܼܕܰܘܰܕܘ. ܝܰܠܽܘܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܫܬܰܟܼܚܽܘܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܫܦܶܐ ܗܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܕܰܠܚܼܽܘܗܿ ܠܰܡܥܺܝܢܶܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܝܳܠܽܘܦ̈ܶܐ ܝܿܳܐܶܐ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ. ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܐܶܬܬܰܓܼܰܪܘ ܒܶܗ ܝܽܘܪ̈ܬܳܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗܘ. ܠܥܶܠ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܠܥܶܠ ܗܽܘܼ ܝܰܠܕܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܢ. ܠܳܐ ܪܟܼܶܢ ܠܘܳܬ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܠܐ ܡܚܰܝܰܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܒܼܨܽܘܢ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܐܢܬ. ܢܶܬܡ݂ܰܗ ܒܳܟ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܐܢܬ. ܢܼܶܬܡܰܙܰܓ ܬܶܡܗܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ. ܢܼܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ. ܢܶܨܡ݂ܰܚ ܡܳܪܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܢܼܰܙܠܶܓ ܬܽܘܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܢܶܬܡܼܰܙܰܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܥܢܼܳܟ ܡܺܝܬܳܐ ܘܰܗܼܘܳܐ ܪܳܐܙܳܐ. ܥܼܢܰܝܬ ܠܣܰܡܝܳܐ ܘܰܗܼܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ. ܥܼܢܳܟ ܡܺܝܬܳܐ ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܥܢܼܰܝܬ ܠܣܰܡܝܳܐ ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ. ܥܼܢܳܟ ܡܺܝܬܳܐ ܥܿܳܢܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܥܢܼܰܝܬ ܠܣܰܡܝܳܐ ܥܼܢܺܝ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܡܝܳܐ. ܥܢܺܝܼܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܛܺܝܡܺܝ. ܥܿܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܠܳܥܳܙܳܪ.܀ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܳܡܶܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܚܰܕ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ. ܨܳܒܿܐ ܘܨܒܼܶܬ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܕܳܐ݀ܢ ܠܶܗ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܘ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ.܀ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܨܳܒܿܶܐ ܒܰܢ ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܢܼܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܳܟ. ܨܒܼܺܝ ܡܳܪܝ ܘܰܩܼܢܺܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܥܒܼܶܕ ܠܶܗ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܫܼܦܰܪ ܠܳܟ. ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܬܨܰܒܼܶܬܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܰܒܼܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܢܼܰܣܶܩ ܠܳܟ.܀ ܬܣܼܶܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ. ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܡܶܢܳܟ ܠܶܒܳܐ ܬܩܰܪܶܒܝ ܠܳܟ ܐܳܦ ܡܰܫܪܺܝܬܰܢ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܟܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܬܶܡ݂ܪܽܘܩܝ ܡܳܪܝ ܬܰܟܫܶܦܬܰܢ ܨܳܐܬܰܢ ܡܶܢܰܢ ܬܓܼܰܡܰܪܝ ܡܳܪܝ. ܬܰܣܼܶܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܳܢܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܬܶܙܡܼܰܪܝ ܟܽܠܳܗܿ ܕܰܝܪܰܢ ܬܶܬܶܠܼܝ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܐܽܘܫܰܥܢܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܶܐܡܳܐ ܗܝ ܕܶܐܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܰܕ ܡ݀ܰܫܦܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܡܰ݀ܣܪܚܺܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܚ݀ܳܫܚܺܝܢ ܠܡܽܘܡ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܡܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܩܿܳܢܶܝܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܪܳܕܶܝܿܢ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܩܿܳܢܶܝܢ ܠܡܼܰܘܫܳܛܽܘ ܥܨܳܒܳܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܗܼܳܝ ܒܕܽܘܚܳܠܶܝ̈ܗܿ ܡܿܚܰܘܝܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܦܿܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗܿ ܢܶܪܗܛܽܘܼܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܗܿ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܚܽܘܬܪܰܐ ܗܘ ܕܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܕܶܐܒܼܰܕ ܟܽܠ ܡܨܶܐ ܬܳܐ݀ܶܒ. ܠܳܐ ܡܿܣܰܟܠܺܝܢ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܣܿܳܢܶܝܢ ܠܡܰܣܟܳܠܽܘ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܠܐ ܡܿܰܣܟܶܠ ܟܰܕ ܪܓܺܝܫ ܕܺܐܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܣܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܫܰܒܪܳܐ ܚܼܙܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܣܼܓܺܝ ܩܼܢܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܺܐܝܬ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܕܡܿܰܐܣܶܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܚܼܳܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܼܶܡܠܶܝܘܗܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܪܰܚ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܪܰܟܺܝܟܺܝܢ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܥܰܙܺܝܙܺܝܢ. ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܿܶܙܕܓܰܪ ܒܕܽܘܚ̈ܳܠܶܐ.܀ ܫܼܰܩܠܳܗܿ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܣܼܳܡܳܗܿ ܒܡܰܐܣܰܬܳܗܿ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܶܒܼܥܰܬ ܠܳܗܿ ܕܰܠܼܝܳܗܿ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܟܠܼܳܬ ܠܳܗܿ ܛܰܟܼܣܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ.܀ ܬܙܽܘܥܼܺܝ ܠܰܡ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܗ݀ܳܝ ܓܶܝܪ ܬܪܺܝܥ ܦܽܘܡܳܗܿ ܘܰܕܗ݀ܳܝ ܣܦܺܝܪ ܩܰܢܝܳܗܿ. ܗ݀ܳܝ ܚܿܳܛܝܳܐ ܟܽܠ ܫܼܳܥ. ܘܗ݀ܳܝ ܟ݀ܬܳܒܳܐ ܟܽܠ ܫܳܥ. ܬܰܘܗܬܳܐ ܘܰܓܢܳܚ ܠܶܒܳܐ.܀ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܫܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ ܩܿܳܐܶܡ ܚܰܕ ܣܳܦܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܰܡܠܠܰܘ̈ܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܟ݀ܳܬܶܒ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܬܒܰܥܬܳܐܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܗܿ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܬܳܒܿܥܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܰܕ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܚܘܳܪܳܐ ܦܿܳܠܶܛ.܀ ܬܼܰܘ ܫܡ݂ܰܥܘ ܕܚܰܠܼܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܫܡ݂ܰܥ̈ܝ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܼܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܣܼܥܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܪ̈ܕܰܝܼ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܡܿܣܰܝܶܟ ܘܣܺܝܡ ܩܽܘܕܡܶܝܗ.܀ ܬܒܼܰܥܬܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܘܝܼܰܬ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܝ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܝ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܥܰܘܠܰܢ ܚܰܣܺܝܪ ܗܽܘ: ܚܢܳܢܳܗܿ ܕܠܐ ܐܶܫܟܼܚܰܬ ܫܼܶܒܩܰܬ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܡܿܚܰܣܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܰܘܦܶܗ ܕܥܰܘܠܰܢ. ܛ݀ܳܥܶܐ ܘܦܿܳܠܶܛ ܠܳܗܿ. ܬܶܗܿܪܶܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܳܐܦܠܳܐ ܣܽܘܓܶܐܗ ܕܥܰܘܠܰܢ ܝܿܳܪܶܒ ܘܙܳܟܿܶܐ ܠܳܗ.܀ ܬܼܰܘ ܫܡܼܰܥܘ ܘܶܐܬܠܼܰܒܰܒܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܬܒܼܰܥܬܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܐܢܳܫ ܬܳܐ݀ܶܒ ܚܕܳܐ ܢܽܘܛܰܦܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥ݀ܳܛܝܳܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܬܼܰܘ ܫܡܼܰܥܘ ܘܶܐܣܼܬܰܪܰܕܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܰܡܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܬܳܐ݀ܶܒ. ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܰܛܶܐܒ ܠܳܗܿ ܚܢܳܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܬܡܼܰܗܘ ܒܳܗܿ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܬܗܰܪܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܘܪ̈ܰܟܺܝܟܳܢ ܢܺܝ̈ܚܳܢ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܳܢ: ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܢܳܝ̈ܚܳܢ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܒܳܗܿ ܒܿܳܗܡܺܝܢ ܢܶܓܕܰܝ̈ܟ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܘܰܩܫܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܪܰܟܺܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܟܺܝܢܽܘܬܳܟ ܕܒܳܗܿ ܬܳܩܿܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܪܰܟܺܝܟܺܝܢ ܘܰܚܠܶܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܿܳܫܶܝܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܠܺܝ̈ܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܿܳܙܶܓ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܟܺܐܢܘܽܬܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܝ̈ܳܢ ܕܰܒܟܽܠܝ ܓܰܪܒܳܐ ܦܼܪܰܚ ܟܰܣܝܳܐ. ܗ݀ܳܝ ܡܳܪܝ ܥܠܰܝ ܬܶܫܼܠܰܡܝ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܼܪܶܒ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܝܰܐ ܗܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܟ.܀ ܬܶܫܼܠܰܡܝ ܕܳܐܦ ܗ݀ܳܝ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܥܼܶܙܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܡ. ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܬܢܼܰܨܚܰܬ ܣܰܓܝ. ܕܒܺܝ ܡܳܪܝ ܥܫܼܶܢܘ ܚܰܘܒܶܐ ܒܺܝ ܢܰܡܼܠܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

 

ܬܡܼܰܗܘ ܕܶܝܢ ܕܩܼܰܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ: ܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܫܶܬܩܶܗ ܒ݀ܳܨܶܐ ܠܠܶܒܳܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܣܼܳܗܿ ܠܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ: ܕܢܼܰܠܶܦ ܒܳܗܿ ܠܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܺܝ̈ܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܥܼ̈ܠܝܳܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ. ܕܰܗܼܘܳܬ ܬܳܩܿܠܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ: ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܗܿ ܥܰܡ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܗܿ.܀ ܪܳܗܛ݀ܳܐ ܠܳܗܿ ܓܶܝܪ ܫܰܒܪܽܘܬܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ: ܕܰܡܨܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܡܼܶܥܒܰܕ ܟܽܠ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܝܿܳܕܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ: ܕܰܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܣܿܳܥܰܪ ܟܽܠ: ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܥܒܶܕ: ܗܳܠܶܝܢܽ ܗܘ ܥܿܳܒܶܕ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܘܳ݀ܠܐ ܕܢܶܬܥܼܰܒ̈ܕܳܢ.܀ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܶܐܠܼܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܕܠܐ ܝܼܺܕܰܥܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܫܶܐܠܼܬܽܘܢ. ܐܰܥܼܺܝܩ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ: ܕܟܽܠ ܫܿܳܐܠܐ ܕܰܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܗܼܺܝ ܡܶܪܬܳܐ ܓ݀ܳܒܠܳܐ ܠܫܳܐܽܘܠܶܝ̈ܗܿ: ܦܺܐܪܳܗܿ ܓܶܝܪ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܰܐ ܗܘ: ܕܠܐ ܗܘܼܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܗܝ.܀ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܥܠܽܘܢ ܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ: ܚܼܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ: ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܟܡܳܐ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܿܳܐܠܺܝܢ ܛܳܒܳܐܺܝܬ: ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܓܶܠܼܘ ܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ: ܐܰܥܼܺܝܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ: ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܟܡܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܶܗ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܿܳܐܠܺܝܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ.܀ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܚܼܰܫܰܚ ܡܳܪܰܢ: ܒܗ݀ܳܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ: ܘܰܐܟܣܼܳܗܿ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ: ܡ݀ܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܗܽܘܝܼܽܘ ܐܳܚܿܶܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ: ܚܼܽܘܪ ܕܶܝܢ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܗܘ: ܐܳܚܿܕܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܙܳܕܩܿܳܐ ܗܝ.܀ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܙܳ݀ܕܶܩ ܠܳܐܡܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܚܰܕ ܫܰܪܒܳܐ ܢܟܰܢܼܶܫ: ܣܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܐܪܡ݂ܺܝ: ܕܠܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܡ݀ܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܠܫܽܘܠܳܡ ܫܰܪܒܶܗ: ܘܳܐܦ ܫܰܪܒܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ: ܢܰܗܡܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܠܳܡܶܗ: ܕܢܶܫܬܰܠܼܰܡ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܐܪܡ݂ܺܝܢ.܀ ܨܒܰܝܼܬ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦܠܳܐ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ: ܕܟܳܬ̈ܫܳܢ ܘܡܰܪ̈ܗܛܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܢܶܓܼܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ: ܘܚܺܐܦܗܽܘܢ ܥܼܰܒܪܳܗܿ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܘܫܼܰܒܩܽܘܗܝ ܠܰܫܒܺܝܠܳܐ ܬܪܺܝܨܱܳܐ: ܘܗܳܐ ܪܳܗܛ݀ܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܠܗܳܕܶܐ ܢܼܶܣܩܰܦ ܠܺܝ: ܕܰܐܟܿܺܝܠܺܝܘܗܝ ܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܦ̈ܢܰܝ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܗܿ ܠܡܶܪܬܶܗ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܕܦܶܪܚܼܰܬ ܠܳܗܿ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܙܰܒܕܰܝ: ܪܗܼܶܛ ܦܼܰܣܩܳܗܿ ܕܠܐ ܬܶܣܼܚܶܐ ܠܳܗܿ: ܘܳܐܦ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪܬܶܗ: ܕܓܳ݀ܙܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ: ܦܣܼܰܩ ܐܳܣܝܳܐ ܥܶܠܰܬ ܟܺܐܒܳܐ: ܘܰܓܼܙܳܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܐܽܘܠܐ: ܩܕܳܡ ܕܬܶܪܗܼܰܛ ܨܶܝܕ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܚܼܽܘܪ ܒܳܗܿ ܒܫܶܐܠܶܬܳܟ ܐܶܢ ܫܰܦܝܳܐ ܗܝ: ܘܰܒܼܥܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܘܠܼܶܕܬܳܗܿ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܶܠܰܬ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܥܶܠܬܳܐ ܗܝ ܡܰܘܠܕܰܬ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ: ܡܰܐܣܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ: ܚܫܼܰܚ ܠܳܗܿ ܕܢܰܓܼܺܝܙ ܡܰܒܽܘܥܶܝ̈ܗܿ.܀ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܠܟܽܘܢ ܗܽܘ ܙܳܕ݀ܶܩ: ܕܰܬܕܰܡ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܟܰܕ ܚܰܝܼܠܬܰܢ ܗܘ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ: ܡܚܺܝܠ ܗܘ ܕܢܼܶܬܶܠ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ: ܡܨܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܝܿܳܗܶܒ ܐܳܦ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫ݀ܳܒܩܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ: ܡܨܶܐ ܗܘ ܟܳܠܶܐ ܐܳܦ ܚܽܘܣܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܿܪܰܦܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܐܳܦ ܦܽܘܡܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܰܡ̈ܠܶܐ: ܕܶܚܠܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܿܳܛܰܪ ܠܶܗ. ܕܶܚܠܳܐ ܕܡܼܰܟܶܣ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡ݀ܰܦܩܺܝܢ ܣܶܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܕܟܰܕ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܟܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܼܺܝܘܗܝ ܪܶܚܡܰܬ ܛܳܒܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܨܶܐ ܕܢ݀ܳܦܶܩ ܒܺܝܫܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܼܺܝܘܗܝ ܕܶܚܠܰܬ ܟܺܐܢܳܐ.܀ ܪܟܽܘܒܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܛܰܫܝܰܐ ܗܘ: ܠܟܽܠ ܡܶܠ݀ܺܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܢ ܘܰܕܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܚ݀ܳܫܚܳܢ ܠܶܗ: ܕܢܶܛܥܼܶܐ ܪܰܗܳܛܳܐ ܕܚܼܰܐܠܶܗ: ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܡ̈ܳܨܶܐ ܗܝ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܢܽܘܛܳܪ̈ܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ: ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܫܠܶܡ ܪܶܗܛܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ: ܕܠܐ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܪܳܗܛܳܢ̈ ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ: ܘܶܐܕܢܳܐ ܚܕܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܛ݀ܳܥܡܳܐ ܘܦܿܳܪܫܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܥܿܳܕܪܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܒܝܳܐ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܡܿܰܟܝܳܐ ܡܿܶܣܬܰܠܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܨܶܐ ܗܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܼܶܫܰܐܠ ܟܽܠ: ܚܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢܽ ܗܘ ܡܨܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܿܳܕܪ̈ܢ ܕܢܼܶܫ̈ܬܰܐܠܳܢ.܀ ܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܐ ܗܘ: ܡܿܩܰܪܒܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܒܗ݀ܳܝ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗܿ: ܥܿܳܒܪܺܝܢ ܢܶܕܪ̈ܐ ܘܩܽܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗܿ ܗܘ ܓܶܝܪ ܝܰܐܺܝܒܳܐ. ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܦܺܐܪ̈ܐ: ܕܗܼܺܝ ܡܿܫܺܝܓܳܐ ܫܶܐܠܰܬ ܠܶܒܳܐ: ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓ ܪܶܥܝܳܢܳܐ.܀ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘܡܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܡ݀ܶܬܩ̈ܰܛܦܳܢ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܐܘܚܼܰܪ ܕܢܶܬܓܰܡ݂ܪ̈ܳܢ ܠܳܐ ܬܶܡ݂ܰܐܢ ܠܰܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܿܳܐܢܳܐ ܠܦܰܠܳܚܳܐ: ܥܰܕ ܫܿܳܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܒܟܰܪܡܶܗ: ܝܿܳܗܶܒ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܙܰܒܢܶܗ.܀ ܝܳܗܽܘܒܰܐ ܗܘ ܛܳܒܳܐ ܚܿܳܐܰܪ: ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܘܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬ ܐܳܦ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܕܰܒܗܳܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܗܝ: ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܝ: ܘܶܐܢ ܡ݀ܶܣܬܰܪܗܰܒ ܫܽܘܐܳܠܐ: ܡܶܬܡܰܬܰܢ ܠܶܗ ܝܳܗܽܘܒܳܐ.܀ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܟܺܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܚܿܳܐܰܪ ܒܫܶܐܠܶܬܳܐ ܘܰܒܙܰܒܢܳܗܿ: ܘܶܐܢ ܚܿܳܙܶܐ ܠܫܶܐܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܝ ܕܥܽܘܕܪܳܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܢܿܳܛܰܪ ܠܳܗܿ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܳܐܦܶܢ ܡܥܺܝܩܳܐ ܠܫܳܐܽܘܠܐ: ܕܫܰܐܠܼܳܗܿ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܕܰܪ: ܡܿܒܰܝܰܐܐ ܠܶܗ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܙܰܒܢܳܗܿ.܀ ܢܿܳܩܝܳܐ ܗܝ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܝܢܶܩܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܰܒܪܳܐ: ܕܢܿܳܛܪܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܕܝܿܳܕܥܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܣܳܠܳܗܿ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܒܚܰܠܒܳܐ ܢܼܶܬܪܰܒܶܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܒܠܰܚܡܳܐ ܢܼܶܬܬܰܪܣܶܐ: ܘܬܳܩܿܠܳܐ ܘܡܿܰܣܩܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܥܰܡ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܰܪܒܺܝܬܶܗ.܀ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ: ܗ݀ܳܘܝܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܠܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ: ܘܠܰܐܝܕܳܐ ܕܙܳܕܩܿܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܳܗܿ: ܘܠܰܕܥܰܘܳܠܳܐ ܛܰܒܼܰܥܬܳܗܿ: ܕܶܐܢ ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ ܡ݀ܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܗ݀ܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܒܠܺܝܠܽܘܬ ܪܽܘܫܥܳܐ: ܕܗܳܘܶ݀ܝܢ ܡ݀ܰܩܠܺܝܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ: ܒܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܼܶܡܥܰܬ ܟܽܠ: ܕܟܽܘܪܳܐ ܗܝ ܟܺܐܢܳܐ ܠܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ: ܕܫܶܐܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܚܪܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܣܶܝܢ ܒܳܗܿ ܠܫܳܐܽܘܠܶܝ̈ܗܿ: ܘܫܶܐܠܰܬ ܙܺܐܦܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܣܣܳܐ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܡܺܝܢ ܒܳܗܿ ܠܫܳܐܽܘܠܶܝܗܿ: ܛܽܘܥܝܰܝ ܣܼܩܰܠܬܳܗܿ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ: ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܼܚܰܪܬܳܗܿ ܒܓܰܘ ܐܶܕܢܳܐ.܀ ܨܰܒܼܬܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡ݂ܪܰܬ: ܕܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܗܓܼܳܐ ܦܶܬܓܳܡ ܙܺܐܦܳܐ. ܥܼܰܠ ܠܶܐܕܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬܟܼܣܶܣ ܟܽܠܶܗ ܕܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ: ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܛܥܼܳܬ ܕܰܨܒܼܳܬ ܕܬܶܛܥܼܶܐ: ܕܶܐܬܼܳܬ ܕܰܬܨܽܘܼܕܝ ܨܶܝܕܶܝܗܿ.܀ ܢܶܓܥܼܰܠ ܗܳܟܺܝܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܕܒܰܫܪܳܪܳܗܿ ܬܶܒܼܚܽܘܪܝ ܬܰܦܼܶܩܝ: ܫܶܐܠܶܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ: ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ ܬܶܓܡ݂ܽܘܪܝ ܬܶܬܶܠܼܝ: ܫܶܐܠܶܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ: ܘܢܼܰܘܕܶܐ ܠܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܕܝܿܳܗܶܒ: ܘܢܼܶܣܓܽܘܕ ܠܟܺܐܢܳܐ ܥܰܠ ܕܰܟܼܠܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ: ܢܶܒܥܳܐ ܫܼܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܟܿܳܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ: ܘܶܐܢ ܟܿܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܼܳܬ: ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܘܕܰܗܘܼܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܒܿܳܥܶܐ ܠܡ݂ܶܣܰܒ: ܕܶܐܢ ܐܶܬܝܰܗܼܒܰܬ ܡܳܘܗܰܒܬܳܐ: ܫܶܠܼܝܰܬ ܠܳܗܿ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܕܥܰܬܺܝܪ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܕܰܡܿܟܰܪܶܐ ܘܡܿܰܘܪܶܟ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ. ܪܳܗܿܶܛ ܗܽܘ ܒܳܬܪܰܢ ܕܪܳܚܿܶܡ ܠܰܢ: ܥܿܳܪܶܩ ܬܽܘܒ ܡܶܢܰܢ ܕܡܿܰܚܶܒ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܥܼܪܰܩ ܡܶܢܰܢ ܠܚܽܘܒܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܢܼܰܘܪܶܒ. ܪܗܼܶܛ ܒܳܬܪܶܗ ܘܰܐܘܼܕܰܥ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܼܽܘܫ ܡܶܢܶܗ. ܒܳܬܪܰܢ ܬܽܘܒ ܪܳܗܿܶܛ ܗܽܘ. ܕܰܢܼܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܡܿܣܰܝܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ.܀ ܥܳܪܶܩ ܓܶܝܪ ܡܶܢܰܢ ܕܬܶܬܪܰܓܪܰܓܝ ܚܺܝܨܽܘܬܰܢ ܘܬܶܪܗܰܛܝܼ ܠܘܳܬ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܠܰܢ ܢܼܰܘܪܶܒ ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܦܽܘܪܫܳܢܰܢ ܕܢܼܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘܼ ܕܦܼܳܫܢܰܢ ܠܰܢ ܡܶܢܶܗ ܒܫܰܦܠܽܘܬܰܢ. ܗܳܟܰܢ ܘܪܳܗܿܶܛ ܠܶܗ ܒܳܬܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܥܼܪܰܩ ܕܰܢܥܼܰܕܰܪ ܪܳܗܿܶܛ ܬܽܘܒ ܕܢܰܕܪܶܟ ܘܰܢܦܼܰܨܶܐ.܀ ܠܳܐ ܫܿܳܐܶܠ ܡܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܳܒܰ݀ܥ ܟܰܟܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܡܶܢ ܛܰܪܩܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܕܢܿܳܣܶܒ ܪܳܚܶ݀ܡ. ܡܶܢ ܫܰܦܠܳܐ ܨܪܺܝܟܳܐ ܐܳܦܶܢ ܫܳܡܽܘܢܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ ܩܼܰܪܶܒ. ܡܿܰܗܡܶܐ ܘܰܡܿܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܒܚܰܕܘܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܟܡܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܩܰܪܶܒܬܶܗ. ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܗܿ.܀ ܚܼܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܿܳܗܶܝܢ ܒܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܢܕܰܒܚܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܓܢܿܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܟܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ. ܐܰܣܼܒܰܪ ܓܶܝܪ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܽܘܕܫܶܗ ܡܿܦܰܠܦܶܠ ܗܘܳܐ. ܣܼܰܝܒܰܪ ܢܕܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܢܰܩܕܳܐ. ܕܡ݀ܶܬܬܰܚܬܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܚܢܳܐ: ܕܬܰܐܣܼܶܐ ܢܰܩܕܽܘܬܶܗ ܬܰܡܣܽܘܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܛܰܡܺܐܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܡ݀ܬܰܗܢܺܝܢ ܒܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܿܳܦܢܺܝܢ ܕܢܶܬܬܰܪܣܼܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܰܦܢܽܘܬܳܐ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܿܳܦܢܺܝܢ ܕܢܶܩܢܽܘܢܼܳܝܗܝ. ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܛܳܒܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܚܣܼܰܟ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܚܳܫ݀ܚܺܝܢ ܠܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܓܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܚܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܒܚܽܘܠܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܗܽܘ ܒܚܶܪܝܳܢܰܢ ܐܪܡ݂ܺܝܢ ܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܢܼܶܨܽܘܢ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܰܢ. ܒܓܰܘ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܗܳܐ ܢܿܳܨܶܝܢ: ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ.܀ ܐܳܦ ܓܰܘܢܶܗ ܕܥܰܡܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦܽ ܗܘ: ܫܪܳܪܶܗ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܼܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܼܶܫ ܠܟܽܠ ܓܰܘܢܺܝ̈ܢ. ܐܳܒܿܶܕ ܠܶܗ ܟܝܳܢܶܗ ܡܰܢ ܓܰܘܢܶܗ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܚܰܕܽ ܗܘ. ܕܣܿܳܓܶܐ ܒܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ ܝܺܚܺܝ̈ܕܰܝ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܼܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܫܪܳܪܶܗ.܀ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܪܳܚܳܐ. ܐܳܠܨܺܝܿܢ ܠܶܗ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܥܿܳܨܶܝܢ ܠܶܗ ܠܦܶܠܓܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܶܠܓܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܒܫܰܪܺܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝܰܢ ܫܦܶܐ ܫܠܶܐ ܚܠܺܝܡܽ ܗܘ. ܒܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܫܓܺܝܫ ܗܽܘ. ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܗܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܐ ܢܿܳܨܶܐ.܀ ܒܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܚܠܺܝܡܳܐ ܡ݀ܬܰܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܪܳܫܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܢܳܝܰܐ ܗܘ: ܕܡ݀ܰܚܠܶܡ ܘܳܐܣܿܰܪ ܒܿܳܢܶܐ ܘܩܿܳܛܰܪ ܐܰܪܕܺܝܟܠܰܐ ܗܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܿܳܢܶܐ ܘܰܡܿܫܰܟܠܶܠ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܓܕܠܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ. ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܠܳܗܿ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܬܶܡܼܪܰܕܝ ܒܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ.܀ ܡܶܨܥܳܝܰܐ ܗܘ ܕܫܰܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܡܿܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܢܿܳܨܶܝܢ. ܡܿܪܰܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܘܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܙܺܝܢ. ܡܿܰܐܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܚܶܟܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ. ܠܗܽܘܢ ܗܘ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܿܪܰܥܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ. ܗܘܰܘ ܪܓܼܰܙܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܪܓܼܶܙܘ ܗܘܰܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܪܓܺܝܙܺܝܢ ܡܳܐ ܕܪܰܥܼܝܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܼܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

 

ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܿܰܛܶܐܒ. ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܙܳܐ݀ܢ ܟܽܠ. ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܡܿܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܠܐ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܣܰܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܕܰܡܿܙܺܝܥ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐ. ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܣܺܝܡ.܀ ܐܳܘ ܥܳܠܡܰܢ ܕܰܗܘܼܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܢܝܳܚܰܢ ܕܰܗܘܼܳܐ ܦܳܩܽܘܕܰܢ ܚܽܘܒܰܢ ܣܰܢܝܳܐ ܐܳܠܽܘܨܰܢ. ܘܰܥܝܳܕܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܬܳܒܽܘܥܰܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܿܶܙܕܰܩܦܳܢ. ܘܰܗܼܘܳܐ ܠܶܗ ܗܶܡܣܰܢ ܒܽܘܣܒܳܤ ܗܘܼܳܐ ܦܰܓܪܰܢ ܥܰܡ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܐܶܚܼܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܛܶܠܳܠܰܐ ܐܢܬ. ܡ݀ܰܢ ܗܽܘ ܡܿܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܬܺܝܬܰܐ ܐܢܬ. ܥܳܠܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܠܼܶܦ ܠܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܣܼܒܰܪ ܕܰܐܝܟ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܐܢܬ ܡ݀ܰܘܫܶܛ ܠܳܗܿ ܠܫܰܒܪܽܘܬܰܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܫܼܰܕܶܠ ܬܰܘܒܼܶܕ ܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܚܿܳܛܶܦ ܡܶܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ.܀ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡܿܰܫܪܰܥ. ܘܒܐܽܘܪܚܳܐ ܡ݀ܰܬܩܶܠ ܕܰܢܩܺܝܠܳܐ. ܒܥ̈ܶܠܠܳܢ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܬܽܘܩܠ̈ܳܬܳܐ ܒܼܰܕܰܪ ܫܿܳܕܶܐ ܐܳܦ ܠܰܙܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܟܿܳܡܶܢ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܿܶܟܰܚ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡ݀ܰܬܘܰܗ ܠܶܗ. ܕܰܠܥܰܝܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܦܼܗܺܝ. ܘܰܐܠܶܫܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܰܘܼܕ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܬܦܶܗ ܐܰܪܟܼܶܢ ܠܶܗ ܫܩܺܝܦܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܬܰܠܼܰܚ ܣܼܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܘܠܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܠܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܟܫܶܠ ܫܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܫܿܳܕܶܐ ܠܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܢܿܳܒܶܓ. ܒܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܬܠܼܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܠܼܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.܀ ܠܶܫܳܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܦܿܳܬܶܠ ܐܶܕܢܳܐ ܕܫ̈ܳܡܽܘܥܶܐ ܠܳܐ ܬܳܪܶܨܿ ܪܰܒܳܐ ܡܿܡܰܠܶܠ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܡܿܩܰܠܶܣ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܫܶܬܩܼܰܬ ܗܘܳܬ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܫܼܬܶܩ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܠܐ ܐܰܟܼܶܣ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܺܐܢܳܐ ܒܫܶܬܩܶܗ ܐܰܣܼܟܶܠ ܡܰܢܽܘ ܢܩܼܰܠܶܣ ܥܰܘܳܠܳܐܝܺܬ.܀ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܐܢܳܫ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܠܒܺܝܫ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܛܰܫ̈ܝܳܢ ܒܓܰܘܶܗ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܥܿܳܡܶܠ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ. ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܓܶܚܙܺܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܶܗ. ܘܰܒܠܶܒܶܗ ܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܓܰܪܒܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܺܝܢ ܚܶܫܽܘܟܺܝ̈ܢ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܪܰܒ̈ܳܢܺܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܼܪܶܒ ܓܶܚܙܺܝ ܚܶܫܟܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܟܼܣܳܗܿ ܗܘܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܶܗ. ܐܶܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܚܶܫܟܶܗ ܐܶܬܦܼܰܪܣܺܝ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܢܽܘܗܪܗ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܿܰܟܶܣ ܟܽܠ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ.܀ ܠܳܐ ܟܰܝ ܐܶܬܕܟܼܰܪ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܕܶܐܢ ܓܶܚܙܺܝ ܕܢܰܡ݂ܶܕ ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܡܶܢ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܕܰܠܢܰܥܡܳܢ ܚܰܕܽ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܟܼܺܝ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܗ݀ܰܘ ܓܰܢܳܒܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܶܫܼܬܰܕܰܪ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܙܟܼܳܐ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܶܐܬܼܳܐ ܕܢܰܛܥܼܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܚܙܺܝ.܀ ܫܼܩܰܠ ܛܰܥܼܢܶܗ ܣܰܓܺܝ ܣܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܓܶܚܙܺܝ ܨܶܝܕ ܗ݀ܳܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܕܝܶܕܥܼܰܬ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܗܰܝܡܼܶܢܬܶܗ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܠܰܒܪܳܗܿ. ܓܶܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܕܠܰܘ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܫܿܳܠܶܡ ܗܘܳܐ. ܐܰܟܼܣܶܗ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܢܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܐܶܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܼܰܣܪܽܘܗܝ ܕܰܠܡ݀ܰܢ ܙܳܒܿܶܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

 

ܚܽܘܢܼܶܝܗܿ ܛܳܒܳܐ ܠܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗܿ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗܿ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢܳܗܿ ܓܶܝܪ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܦܝܳܐ ܫܼܰܦܳܐ ܚܺܐܪܘܽܬܰܢ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗܿ ܡ݀ܶܬܕܰܠܚܳܐ.܀ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܓܶܝܪ ܬܳܡܰ݀ܗ ܐܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗܘ ܗܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܦܰܠ. ܘܟܰܕ ܡܳܪܰܐ ܗܘ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܒܕܰܕ. ܘܟܰܕ ܙܰܟܳܝܰܐ ܗܘ ܗܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܕܰܢܼܚܽܘܒ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܰ݀ܫܠܶܡ ܦܽܘܡܶܗܿ ܘܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬܶܗ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܿܶܐ. ܗܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܪܳܡܿܶܐ. ܐܺܝܕܶܗ ܒܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܚܪܽܘܪ̈ܐ ܒܠܰܚܡܶܗ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ. ܘܰܥܼܛܳܐ ܒܟܳܣܶܗ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ.܀ ܕܠܺܝܠܽ ܗܘ ܬܽܘܟܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܢܣܼܺܝܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܦܰܫܼܰܚ ܠܶܗ ܚܳܣܡܳܐ ܕܳܠ݀ܰܚ ܟܽܠ. ܡ݀ܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܿܫܰܦܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܩܚܳܐ ܒܛܰܐܠܐ ܪܳܘܿܙ. ܒܓܽܘܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ ܒܫܰܘܒܳܐ ܚܿܳܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܚܶܡܬܶܗ ܪܳܬܰܚܿ. ܘܶܐܫܼܰܕ ܛܰܥܡܶܗ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܰܨܗܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ. ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܼܒܰܪܘ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܐܶܫܬܼܰܚܠܰܦܘ. ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܗܘܼܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘܼܰܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܒܰܥܓܰܠ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܿܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܿܶܙܕܰܠܥܺܝܢ. ܡܰܣܽܘ̈ܟܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܩܰܒܼܶܠܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܒܼܰܨܰܪܘ. ܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܢܼܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܐܰܪܺܝܼܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܓܽܘܢܳܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܬܚܼܶܒ ܗܘܳܐ. ܛܰܥܡܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܗܘܼܳܐ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܘܠܐ ܦܼܟܰܗ ܪܺܝܚܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܗܽܘܢ ܚܽܘܒܳܐ ܒܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܥܿܳܛܰܪ ܗܘܳܐ. ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܦܿܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܰܘܗܝ. ܝܰܗܼܒ ܛܰܥܡܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܩܼܢܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܦܺܝܼܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀ ܩܼܕܳܡ ܕܰܘܺܝܕ ܩܼܳܡ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܝ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܳܦܪܳܐ. ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܫܼܕܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܪܕܳܐ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܒܪܳܐܙ ܥܰܡܳܐ ܨܰܚܼܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܫܼܬܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܘܨܳܪ ܫܶܬܩܶܗ ܪܳܐܙܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܗ݀ܰܘ ܕܰܢܣܼܰܒ ܚܠܳܦ ܥܰܦܪܳܐ ܪܽܘܩܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܽܘܩܳܦ ܦܰܟ̈ܶܐ ܘܰܒܪܳܐܙ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܨܶܨ̈ܐ ܩܒܰܥܼܘ ܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܛܥܼܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܕܣܼܰܝܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ.܀ ܐܳܘ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܼܨܰܝܰܐܐ ܒܳܟ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܓܶܝܪ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܠܟܽܠ ܙܳܟܿܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܣܼܒܰܪ ܡܨܶܐ ܠܰܡ ܥܿܳܨܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܿܰܚܛܶܐ ܠܶܗ ܡ݀ܬܰܪܓܶܡ ܕܰܩܫܶܐ ܗܘ ܛܳܒܳܐ ܕܦܼܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܦܼܰܪܩܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܨܶܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܰܢܣܼܰܒܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀ ܡܡܰܚܰܠ ܟܰܝ ܡܚܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܡܿܳܟܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܐܚܪܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܟܿܳܠܶܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܢܰܒܼܶܐܫ ܠܶܗ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡ݀ܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ. ܡܰܢܽܘ ܗ݀ܰܘ ܕܰܥܼܒܰܕ ܟܰܦܢܳܐ ܘܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗܘ. ܐܶܢ ܛܳܒܳܐ ܗܳܐ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀

 

ܢܶܚܼܙܶܐ ܐܰܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܢܶܩܼܢܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܠܶܗ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܢܶܬܩܼܢܶܐ ܕܠܶܗ ܢܶܩܼܢܶܐ ܐܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܪܰܒܽ ܗܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܘܠܰܐܠܳܗܰܢ ܠܳܐ ܩܿܳܢܶܝܢ. ܢܣܼܺܝܡ ܕܗܳܐ ܩܿܳܢܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܒܼܰܕܢܰܢ ܠܰܢ. ܟܽܠ ܐܺܝܬ ܠܩܰܢܳܝܳܐ. ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܩܢܼܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ.܀ ܠܡܰܢܽܘ ܒܼܶܣܡܰܬ ܗܳܕܶܐ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܼܶܡܪܰܕ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܿܢ ܚܢܰܢ. ܢܰܐܠܼܶܦ ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܗܳܐ ܦܳܓܽܘܕܬܳܐ ܠܪܰܟܫܰܢ ܙܶܩܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܒܥܺܝܪܰܢ. ܗ݀ܰܘ ܟܺܝܬ ܪܳ݀ܕܐ ܟܽܠ ܕܰܐܘܚܼܶܕܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܒܶܗ. ܚܶܣܪܰܐ ܗܘ ܫܰܒܛܶܗ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܕܳܡ݀ܶܟ ܠܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܨܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܟܰܒܼܫܽܘܗܝ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܚܰܨܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܟܰܒܼܫܽܘܗܝ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ. ܚܰܨܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܟܰܒܼܫܽܘܗܝ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܟ݀ܳܒܫܺܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܶܢܣ. ܗܽܘܼ ܕܟܽܠ ܫܰܥܒܼܶܕ ܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܡܿܟܰܒܶܫ ܠܰܢ. ܣܰܢܝܳܐ ܕܠܰܢ ܐܰܡ݂ܪܶܕ ܘܰܟܼܒܶܫ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܕܰܐܝܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܐܰܘ ܗܺܝܼ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܢܣܺܝܡ ܓܶܝܪ ܕܟܰܒܼܶܫܢܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗܿ. ܘܢܰܦܫܰܢ ܕܟܰܒܼܫܰܬ ܟܽܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܰܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܼܬܰܪܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܚܼܣܰܪܢ. ܝܰܗܢ ܠܰܢ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܐܗܼܡܺܝ ܕܠܐ ܢܼܶܪܕܶܝܢ. ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܪܕܳܐ ܘܰܟܼܒܰܫ. ܘܝܳܪܬܳܐ ܡܪܺܝܕ ܘܰܣܪܺܝܚ.܀ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܪܳ݀ܕܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܿܟܰܒܰܫ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ. ܫܰܒ̈ܛܰܘܗܝ ܠܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܦܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܠܦܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܚܰܪܫܬܳܐ ܪ݀ܳܕܐ ܘܩܿܳܢܶܐ ܠܳܗܿ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܒܼܣܶܐ. ܒܡܰܠܳܠܳܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܐ ܢܚܰܟܼܡܺܝܗܿ ܘܢܶܩܼܢܶܝܗܿ.܀ ܢܼܶܕܰܥ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗܘ ܩܿܳܢܶܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܢܼܶܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܩܿܳܢܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܩܰܢܳܝ̈ܶܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ: ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܩܿܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܢܶܬܩܼܢܶܐ ܒܥܺܝܪܰܢ ܬܚܶܝܬ ܫܰܒܛܰܢ. ܘܢܰܦܫܰܢ ܬܚܶܝܬ ܫܰܒܛܶܗ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܫܰܒܛܰܢ. ܢܶܚܼܙܶܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܫܰܒܛܶܗ.܀ ܢܼܶܕܰܥ ܕܥܰܘܠܐ ܗܝ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܘܳܠܐ ܡܿܟܰܒܶܫ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܰܕܽ ܗܘ ܒܰܥܪܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܡ݀ܶܬܬܦܺܝܪ ܕܠܐ ܫܰܡܥܼܽܘܗܝ. ܟܰܕܽ ܗܘ ܣܟܺܝܪ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܗܘ. ܡܿܰܫܦܰܪ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܗܽܘܼ ܣܢܶܐ. ܓܼܕܰܫ ܕܗܽܘܼ ܡܿܰܣܟܶܠ ܘܡܿܳܚܶܐ ܕܠܐ ܣܟܼܰܠܘ. ܘܶܐܢ ܒܠܼܰܥ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܫܼܰܪܺܝ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ.܀ ܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܕܢܶܫܼܬܰܥܶܐ. ܕܬܳܠܐ ܘܰܡܿܢܰܓܶܕ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗܘ. ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܒܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ ܕܢܶܬܠܼܰܚܰܡ ܒܕܽܘܪܳܫܳܐ ܪܳܕ݀ܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܣܶܦܪܳܐ ܘܡ݀ܶܫܬܚܶܩ. ܫܿܳܦܰܪ ܒܪܽܘܚ ܘܰܦܓܰܕ. ܕܟܽܘܪ̈ܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܨܰܪܦܽܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܟܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܣܓܺܝܼܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܠܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܰܐ ܗܘ ܠܶܗ. ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܶ݀ܫ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܒܿܫܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܥܺܝܪ̈ܐ ܕܚܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܕܳܝܿܫܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܟܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܿܙܰܕܩܺܝܢ ܠܛܳܒܳܐ ܕܡܿܰܕܪܶܫ ܠܰܢ. ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܬܶܗܘܼܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܶܩܒܳܐ ܡܙܰܝܰܢܬܳܐ ܕܳܝܿܫܰܬ ܠܟܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ.܀ ܠܝܰܠ̈ܕܶܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܺܝܢ ܪܳܕܶܝܿܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ. ܚܽܘܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ. ܟܰܕ ܨܒܺܝܥ ܒܰܓܘܢ ܚܶܡܬܳܐ. ܓܰܘܢܶܗ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܚܿܳܙܶܐ ܕܣܶܐܢܶܐܬܰܐ ܗܘ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܪܽܘܚܳܦܰܐ ܗܘ. ܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܠܓܰܘ ܘܰܠܒܰܪ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܒܺܝܢ ܚܰܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܥܛܺܝܦ ܪܽܘܓܙܳܐ.܀ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܪܳܕܽܘܝܳܐ ܣܿܳܗܶܕ ܠܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܠܒܺܝܫ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܛܺܝܦ ܕܶܚܠܳܐ. ܪܽܘܓܙܶܗ ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܢܿܳܗܶܡ ܒܪܽܘܚܳܦܳܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܒܓܰܘ ܚܶܡܬܶܗ ܡܰܛܫܝܳܐ ܗܝ. ܟܰܕ ܡܶ݀ܬܬܦܺܝܪ ܡܗܰܘܰܢ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܠܚܺܝܡ ܡܫܰܝܰܢ ܗܽܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܺܝܚܽܘܬܶܗ ܦܨܺܝܚܳܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬܶܗ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܘܦܳܗܿ ܘܪܺܝܚܳܗܿ ܕܚܶܡܬܳܐ ܫܺܐܕܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܡܿܫܰܘܬܶܦ ܠܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܨܰܠܰܠ ܗܘ: ܟܽܠܶܗ ܫܦܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܟܽܠܶܗ ܗܘ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܡ݀ܶܬܕܰܠܰܚ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܝܰܨܪܶܗ ܗܘ ܡܿܰܟܒܶܫ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ. ܐܺܝܬܝܰܐ ܗܘ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ.܀ ܪܳܬܰܚܿ ܕܡ݀ܶܬܓܰܘܙܰܠ. ܟܰܕ ܫܦܶܐ ܘܰܡܫܰܝܰܢ ܗܽܘ. ܝܼܺܕܰܥ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܘܺܝܚܳܐ ܘܚܳܕܝܳܐ ܠܳܐ ܚܿܳܫܰܚ ܠܪܳܕܽܘܝܳܐ. ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܦܰܪܨܽܘܦܰܐ ܗܘ ܫܿܳܐܶܠ ܠܶܗ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܕܢܰܥܼܺܝܪ ܠܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܘܰܢܼܚܽܘܨ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܢܿܶܟܐܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܬܗܼܶܐ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.܀ ܪܶܒܘ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܫܰܒܛܶܗ ܕܡܿܳܚܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܡ݀ܰܗܡܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܕܛܒܺܝܥ ܡܿܰܢܶܕ ܠܶܗ ܠܰܕܥܺܝܪ ܡܿܢܰܨܰܚ ܠܶܗ. ܒܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܐܶܬܚܼܰܫܰܚ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܡܿܪܰܚܶܡ ܘܡܿܳܚܶܐ ܠܰܢ ܕܢܰܘܣܼܶܦ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܚܿܳܐܶܤ ܘܩܿܳܛܶܠ ܬܽܘܒ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܒܨܺܝܪ ܚ̈ܰܫܶܐ.܀ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܿܰܣܪܰܚ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ. ܚܶܡܬܳܐ ܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܪܶܚܡܬܳܐ ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ. ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܠܽܘܚܳܡܳܐ ܫܶܕܠܳܐ ܘܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܡܿܰܐܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܟܽܠ ܟܿܳܐܶܐ ܒܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܕܢܼܰܝܬܶܐ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܡܿܰܦܶܩ ܒܽܘܪܟܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܓܰܪ ܒܳܗܿ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܪ܀

 

ܐܰܟܼܬܶܒ ܕܬܰܝܳܟ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܐܓܪܳܟ ܐܰܝܟ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܰܝܳܟ̈ܶܐ ܟܢܺܝܟ̈ܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܕܠܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܢܶܫܼܪܰܥ ܢܿܳܦܶܠ ܚܰܙܳܝܳܐ. ܕܶܐܢ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܓܼܺܝ ܬܰܚܼܶܡ ܙܗܺܝܪܳܐ ܫܼܪܰܥ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܙܳܟܿܶܐ ܪܰܦܝܳܐ ܕܦܿܳܗܶܐ ܚܝܳܪܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ ܢܶܗܘܼܶܐ ܕܰܢܟܼܳܦ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܥܰܡ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ.܀ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܢ ܬܶܚܼܙܶܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ ܕܳܐܒܶܕ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܰܗܡ݂ܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܩܢܳܝܳܐ ܢܺܐܒܼܰܕ. ܥܰܡܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܐܰܪܡ݂ܺܝ. ܕܶܐܢ ܪܳܡܿܶܐ ܥܰܠ ܬܰܘܪܳܐ ܕܶܐܒܼܰܕ ܐܰܟܼܬܶܒ. ܟܡܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܥܰܢ ܘܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܒܳܐ ܕܰܛܥܼܳܬ ܘܶܐܒܼܕܰܬ ܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܟܼܬܶܒ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܚܼܰܘܺܝ ܚܰܘܒܶܗ ܨܶܝܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܬܶܚܼܙܶܐ ܚܡܳܪܶܗ ܕܢܿܳܦܶܠ ܐܳܦܶܢ ܣܳܢܰܐܐ ܗܘ ܐܰܪܺܝܼܡ ܥܰܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܚܽܘܠܳܦ ܛܰܥܢܶܗ ܒܓܰܘ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܢܳܦ݀ܶܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܢܰܗܼܡܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܢܶܣܼܛܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܒܫܳܡܪܳܝܳܐ ܝܰܗܼܒ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܥܼܨܰܒ ܘܰܛܥܼܶܢ ܘܝܼܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܰܪܟܼܶܢ ܨܶܝܕ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܒܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܥܰܨܒܼܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.܀ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܕܳܩܽܘܪܳܐ ܟܿܳܬܶܒ ܕܰܢܼܡܽܘܬ ܐܶܠܐ ܢܼܰܛܪܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܢܼܰܗܡܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܕܕܳܩܿܰܪ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܠܬܰܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝܟ ܐܳܘ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܚܿܳܛܶܦ ܘܳܐܟܿܶܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܠܰܐܝ̈ܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܢܰܟܼܶܤ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܳܩܿܰܪ ܥܳܠܽܘܒܳܐ ܘܳܐܦ ܢܳܨܝܳܐ ܘܳܐܦ ܚܳܣܡܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܿܕܰܩܰܪ ܟܽܠ ܝܘܡ. ܘܶܐܢ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܩܼܰܪ ܘܰܩܼܛܰܠ. ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ ܕܰܓܡܽܘܗܝ ܘܳܐܦ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܙܟܼܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܡܿܰܟܶܐ. ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܬܰܠܼܡܕܳܝܗܝ. ܘܰܒܢܺܝܪܳܟ ܢܶܦܼܠܽܘܚ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ.܀ ܕܰܓܼܠܳܐ ܠܰܡ ܓܽܘܒܳܐ ܢܟܰܣܼܶܝܘܗܝ ܕܰܠܡܳܐ ܢܼܡܽܘܬ ܐܢܳܫ ܡܰܘܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܕܰܦܼܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠܠܶܗ ܐܰܝܟ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܥܰܠ ܓܽܘܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܟܡܳܐ ܪܰܓܼܺܝ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܟܽܠ ܫܳܥ ܕܰܚܠܳܦ ܓܽܘܒܳܐ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܚܼܛܰܘ ܡܿܶܣܬܰܚܦܺܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܣܼܟܰܪ ܦܶܬܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܣܰܚܼܦܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐܕܳܡ.܀ ܟܬܺܝܒ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܨܰܚܼܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܚܼܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܼ ܥܰܠ ܕܰܡ݂ܪܰܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܢܶܫܼܘܽܘܢ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚܘ ܓܰܕܶܦܼܘ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܣܺܝܡ. ܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ ܨܶܝܕ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܓܰܕܶܦܼܘ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܀

 

ܪܺܝܫ ܚܶܟܶܡܬܳܐ ܕܶܚܶܠܬܶܗ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܿܳܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܡܿܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.܀ ܩܼܢܺܝ ܠܳܟ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܪܚܼܰܡ ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܘܚܶܟܶܡܬܶܗ: ܥܰܦܶܩܼܶܝܗܿ ܐܳܦ ܚܰܒܼܶܒܶܝܗܿ: ܕܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܟܼܰܠܳܠܟ.܀ ܘܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܿܶܫ̈ܬܰܟܚܳܢ.܀ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܺܝܼ: ܕܰܡܿܗܰܠܟܺܝܢ ܒܳܗܿ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܗ݀ܰܘ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܿܗܰܠܶܟ. ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܪܳܕܶܐ.܀ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܡ݀ܰܣܛܶܝܢ: ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܢܶܒܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗܝ ܡ݀ܶܫܬܰܦܰܥ.܀ ܐܰܚܼܶܒ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܗܰܠܼܶܟ ܒܐܽܘܪܚܶܗ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܬܶܫܼܟܰܚ: ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܥܠܺܝܢ ܠܳܟ.܀ ܥܰܒܕܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܡ݀ܰܫܠܶܛ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܐܳܦ ܪܰܒܒܰܝܬܶܗ ܥܿܳܒܶܕ ܠܶܗ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܿܳܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܡ݀ܰܫܠܶܛ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܝܿܳܗܶܒ ܠܶܗ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܕܚܼܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܥܼܰܒܕܶܗ ܡܳܪܳܐ ܘܪܰܒܒܰܝܬܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܝܰܗܼܒ ܒܺܐܝܕܶܗ: ܟܰܕܢܼܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܥܼܒܰܕܘ ܠܶܗ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ: ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܿܳܠܐ ܗܘܳܐ ܚܝܳܪܶܗ: ܡ݀ܶܬܪ̈ܰܗܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܥܼܰܒܕܶܗ ܡܳܪܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܡܼܰܗ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܠܒܰܟܼܘ ܛܽܘܪ̈ܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܪܶܩܕܳܐ: ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܥܒ̈ܰܕܝ ܕܰܘܨܳܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܕܰܢܙܰܝܼ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܰܦܰܩܬܶܗ: ܝܰܡܳܐ ܙܼܳܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܘܰܦܼܠܰܓ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܓܰܘܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܪܳܐ ܩܼܳܡܘ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܢܶܥܼܒܰܪ ܪܳܥܝܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ: ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܦܰܠܓܼܶܗ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܢܼܰܥܶܠ ܥܰܡܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.܀ ܩܼܥܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܫܽܘܪ̈ܐ: ܘܶܐܣܬܰܚܼܦܰܬ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ: ܘܰܓܼܥܰܪ ܗܘܳܐ ܒܪܶܗܛܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ: ܕܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܩܼܳܡܰܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝ.܀ ܥܩܼܰܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܺܝ̈ܓܠܺܝܢ: ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ: ܕܰܪܗܺܝܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܼܶܕ ܢܫܰܡܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܫܼܰܡܥܶܗ: ܘܫܼܰܕܰܪ ܠܶܗ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕܳܐ: ܕܢܶܪܓܼܽܘܡ ܗܘܳܐ ܠܰܟܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܦܼܰܠܛܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܪܒܶܗ.܀ ܐܶܠܺܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܕܡ݀ܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܛܢܳܢܳܐ: ܘܰܫܓܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܢܣܼܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.܀ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܩܼܰܕ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ: ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܼܶܡܥܰܬ ܡܶܠܬܶܗ: ܕܠܐ ܬܶܬܶܠܼܝ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܐܠܐ: ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܦܿܳܩܶܕ ܐܢܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܕܚܼܶܠܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܚܶܠܼܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܠܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܝ.܀ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܼܰܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܥܡ݂ܰܪ ܘܰܢܕܰܝܼܰܪ: ܘܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܚܿܳܙܝܳܢ ܗܘܰ݀ܝ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܚܶܠܼܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܳܚܿܠܳܢ ܡܶܢܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܢܿܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܢܿܳܛܪ̈ܳܢ.܀ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬܥܼܰܠܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚ̈ܠܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܚ̈ܳܠܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܪܦܼܺܝ ܘܰܫܼܒܰܩ.܀ ܪܰܚܺܝܩܽ ܗܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܚܠܺܝ̈ܢ: ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܠܳܐ ܩܿܳܪܒܺܝܢ: ܐܶܢ ܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܢܿܳܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܣ݀ܳܡܬܶܗ ܗܘܺܝ݀ܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ: ܕܠܐ ܐܶܕܚܿܰܠ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܙܿܽܘܥ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܢܺܝܫܳܐ ܘܕܰܘܩܳܐ ܣܳܡ݂ܶܗ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܠܐ ܐܶܕܚܿܰܠ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܙܿܽܘܥ.܀ ܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܕܳܚ̈ܶܠ ܐܳܦܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܙܺܝܥ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܳܚܿܶܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡ݀ܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܘܪܳܥܿܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܐܰܝܟ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܚܿܳܫܶܒ ܠܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ:܀ ܕܳܚܿܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܶܬܩܼܰܪܰܒ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܠܐ ܦܼܩܰܕ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܳ݀ܬܶܐ: ܕܢܶܦܼܪܽܘܫ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ.܀ ܡܳܐ ܕܣܶܓܝܼܰܬ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܣܓܝܰܬ ܥܰܡܳܗܿ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܼܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܥܡܼܰܪ ܒܳܗܿ ܐܳܦ ܕܰܝ݂ܰܪ ܒܳܗܿ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܘܛ݀ܳܪܶܕ ܡܶܢܳܗܿ ܠܟܽܠ ܕܶܚܠܺܝ̈ܢ.܀ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܥܿܠܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܐܬܺܝܿܢ ܡܶܢܶܗ.܀ ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܚܰܘܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ: ܘܶܐܢ ܓܿܳܠܶܐ ܥܽܘܙܶܗ ܠܥ̈ܳܠܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܓ̈ܶܐܠܶܐ ܝܿܳܩܕܺܝܢ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ.܀ ܘܗ݀ܰܘ ܕܗܳܢܳܐ ܫܿܳܪܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܘܗ݀ܳܘܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܢܰܐ ܗܘ ܕܶܚܠܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܩܿܳܪܶܒ ܠܶܗ.܀ ܥܰܠ ܕܰܫܒܼܰܩܢܰܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܿܙܺܝܥ: ܕܳܚܿܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܰܢ ܐܶܫܬܰܥܼܒ̈ܰܕܝ.܀ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܼܰܥܒܶܕ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ: ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܠܰܘ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܕܚܼܰܠ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܐܶܠܐ ܡܶܢܰܢ ܢܼܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ.܀ ܕܶܚܠܰܬܟܽܘܢ ܐܳܦ ܙܰܘܥܰܬܟܽܘܢ: ܥܰܠ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܦܶܠܼܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܼܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.܀ ܗܦܰܟܢܼܳܝܗܝ ܠܛܶܟܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܕܳܚܿܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܥܿܳܪܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܕܠܰܝܬ ܒܰܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܕܠܐ ܕܚܼܶܠܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܳܚܿܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܢܛܰܪܼܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܐ ܡܙܺܝܿܥܺܝܢ ܠܰܢ ܚܰܒܫܽܘܫ̈ܶܐ.܀ ܪܰܚܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ. ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܰܢܕܰܝܼܶܫ: ܘܥܿܳܪܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ: ܘܡܶ݀ܣܬܰܪܕܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܗ.܀ ܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܳܚܿܠܰܬ: ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܿܠܰܬ: ܡܶܢ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܟܿܳܘܶܙ ܐܰܢܬ: ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܠܳܐ ܪܳܥܿܶܠ ܐܰܢܬ.܀ ܓܰܡܠܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܒܳܟ: ܘܰܐܪܝܳܐ ܪܬܺܝܬܳܐ ܫܿܳܕܶܐ ܒܳܟ: ܡܶܢ ܕܶܒܳܐ ܘܢܶܡܪܳܐ ܘܟܰܠܒܳܐ: ܕܳܚܿܠܰܬ ܥܿܳܪܩܰܬ ܘܡ݀ܶܣܬܰܪܕܰܬ.܀ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܶܟܼܪܰܬ: ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ: ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܟܺܐܢܳܐ: ܕܕܳܚܿܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܦܰܪܙܠܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ. ܠܗ݀ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܼܰܝܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ.܀ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܫܼܳܛܽܘ ܘܰܒܼܣܰܪܘ ܕܶܚܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܠܨܰܠܡܶܗ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܙܰܚܼܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܝܰܩܕܳܢܳܗܿ: ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗܿ: ܕܪܳܥܳܐ ܕܛܰܐܠܐ ܥܼܶܒܕܰܬ ܠܳܗܿ: ܬܥܼܰܦܶܩܝ ܘܰܬܢܼܰܫܶܩܝ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܡܿܥܰܦܩܳܐ ܡܿܢܰܫܩܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ: ܗܳܟܰܢ ܥܰܦܼܩܰܬ ܢܰܫܼܩܰܬ ܗܘܼܳܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ.܀ ܫܼܪܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܳܗܿ ܚܼܙܳܬ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܟܼܠܳܬ ܝܰܩܕܳܢܳܗܿ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܒܛܰܐܠܐ ܣܼܰܬܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܠܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܿܕܰܚܶܠ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܿܠܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܢܼܶܬܪܰܢܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܠܐ ܕܰܚܼܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܝܰܩܼܰܪ ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܢܼܶܚܙܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ: ܕܠܐ ܕܰܚܼܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗ ܚܼܰܒܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ: ܕܫܼܰܝܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܙܳܐ݀ܰܥ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܢܼܩܶܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܢܶܪܚܼܰܡ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܕܚܶܪܒܼܰܬ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܠܳܐ ܕܚܶܠܼܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܙܳܥܼܘ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܗܿ: ܠܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ: ܘܠܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܠܐ ܡܰܐܣܳܪ̈ܶܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܼܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܙܟܼܶܐ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ: ܙܳܟܿܝܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܟܿܶܐ ܠܳܗܿ: ܕܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܚܝܕܳܐ: ܕܶܚܶܠܬܳܐ ܡܿܕܰܡܝܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܿܕܰܡܶܐ ܠܪܶܚܶܡܬܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܕܳܚܿܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܢܶܥܼܒܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܿܶܫܟܰܚ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܢܿܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܡ݀ܶܬܪܰܚܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܣܿܳܥܰܪ ܠܳܗܿ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܒܺܝܫܳܐ ܡܠܼܳܝܗܝ ܕܶܚܠܳܐ: ܘܶܐܠܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܠܳܐ ܚܿܳܝܶܐ.܀ ܥܰܠ ܕܰܫܒܼܰܩܢܰܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ: ܥܼܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܕܶܚܠܶܝ̈ܗܿ ܘܝܶܗܼܒܰܬ ܙܰܘܥܳܐ ܕܣܽܘܪܳܕܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܦܿܳܠܰܚ ܠܳܗܿ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܶܚܶܠܬܳܐ ܬܳܒܿܥܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܕܢܶܕܚܼܰܠ ܡܶܢܳܗܿ ܘܰܢܛܰܫܼܶܝܗܿ: ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܣܰܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ.܀ ܕܶܚܶܠܬܳܐ ܫܿܳܩܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܬܶܬܚܼܰܦܶܐ ܟܰܕ ܡܿܶܣܬܰܥܪܳܐ: ܕܠܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܕܬܶܓܼܠܶܐ ܢܰܦܫܳܗܿ: ܕܣܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ ܘܰܡܚܰܒܰܠܬܳܐ ܗܝ.܀ ܥܰܠ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܫܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܣܰܡܳܐ ܗܝ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܦܝܳܐ: ܐܶܠܽܘܠܐ ܕܣܰܢܝܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܠܳܐ ܒ݀ܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܛܰܫܼܶܐ: ܘܶܐܠܽܘܠܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܣܰܡܳܐ: ܠܳܐ ܒܳ݀ܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܚܰܦܼܶܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܣܿܳܥܰܪ ܠܳܗܿ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܕܚܼܰܠ ܡܶܢܳܗܿ ܒܳ݀ܥܶܐ ܠܶܗ ܕܰܢܛܰܫܼܶܝܗܿ ܐܳܦ ܕܰܢܚܰܦܼܶܝܗܿ: ܕܠܐ ܬܶܬܚܼܰܘܶܐ ܣܰܢܝܽܘܬܳܗܿ.܀ ܕܳܚܿܠܳܐ  ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܓܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܡܶܬܟܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ: ܘܒܿܳܗܬܳܐ ܠܳܗ ܒܫܟܺܝܪܽܘܬܳܗܿ: ܘܠܐ ܒ݀ܳܥܝܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܠܳܐ ܒܳ݀ܥܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܝܘܗܝ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܡ݀ܶܬܝܰܐܝܒܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܝܘܗܝ.܀ ܥܰܠ ܕܰܣܢܶܐ ܚܶܫܟܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܕܬܶܚܼܙܶܝܘܗܝ ܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܪܳܓܿܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܠܳܐ ܣܳ݀ܒܥܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢܶܗ.܀ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܪܳܕܝܿܳܐ: ܘܥܿܳܪܩܳܐ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܠܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݀ܳܘܝܳܐ: ܗܘܳܬ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܿܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܿܗܰܠܟܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܠܰܠܬܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܕܳܚܠܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܿܳܥܰܪ ܠܳܗܿ: ܡܶܢ ܒܪܰܬ ܩܳܠܶܗ ܕܳܚܿܶܠ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܝܿܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܘܠܐ ܝܿܳܗܶܒ ܙܥܰܩܬܳܐ ܠܫܶܡܥܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܰܝܳܪܳܐ: ܡܶܠܚܰܫ ܡܿܠܰܚܶܫ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܡ݂ܶܪܬܰܡ ܪܳܬ݀ܶܡ ܓܰܝܳܪܳܐ: ܘܺܐܝܬܽ ܗܘ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܪܶܡܙܳܐ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ ܛܰܢܦܳܐ.܀ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܚܠܳܐ ܗܳܘܿܐ ܠܶܗ: ܕܰܒܫܶܬܩܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܣܥܼܽܘܪ: ܘܰܚܠܳܦ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ: ܒܰܓܒܺܝ̈ܢܶܐ ܘܬܶܡܪ̈ܐ ܡܿܡܰܠܶܠ.܀ ܕܶܚܶܠܬܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܓܰܘܪܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܰܝܳܪܳܐ: ܘܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܝܿܳܗܒܳܐ ܠܶܗ: ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܠܓܰܢܳܒܳܐ.܀ ܟܽܠ ܚܛܳܗܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܣܬܥܰܪ: ܡܶܢܶܗ ܕܳܚܶ݀ܠ ܥܳܒܽܘܕܶܗ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡܰܡܠܠܶܗ ܡܿܙܺܝܥ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܢܼܺܐܙܰܠ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ.܀ ܡܶܢ ܫܶܦܠܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܙܳܐ݀ܰܥ ܡ݀ܶܣܬܰܪܰܕ ܣܰܟܠܳܐ: ܕܠܐ ܢܶܫܼܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܢܼܶܬܬܚܶܕ ܘܢܼܶܒܗܰܬ ܘܢܶܬܓܼܰܢܶܐ.܀ ܫܡ݂ܰܥ ܩܳܠܳܐ ܩܼܳܡ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ: ܢܦܼܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܣܼܦܰܕ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܗ: ܐܶܢ ܐܶܬܩܼܰܪܩܰܫ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܪܳܗܿܶܛ ܦܿܳܠܶܛ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ.܀ ܠܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܢܿܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܕܥܰܠ ܐܶܣ̈ܶܐ.܀ ܣܺܝ̈ܓܶܐ ܪܳܗܿܶܛ: ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܓܰܫ̈ܚܳܢ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ ܠܳܐ ܡܿܰܪܓܶܫ.܀ ܥܼܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܡܠܼܳܗܝ ܕܶܚ̈ܠܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ: ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܕܪ̈ܳܕܝܿܳܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ: ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ.܀ ܘܶܐܢ ܛܽܘܫܳܝܳܗܿ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܝܿܳܗܶܒ: ܐܰܝܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܒܳܗܿ: ܡܳܐ ܕܢܿܳܦܶܩ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܓܠܝܳܐ.܀ ܐܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܚܠܳܐ ܝܿܳܗܒܳܐ: ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܿܳܥܰܪ ܠܳܗܿ: ܐܰܝܢܰܘ ܕܶܚܠܳܐ ܕܝܿܳܗܒܳܐ ܠܶܗ: ܡܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܠܓܰܢܳܒܳܐ ܘܰܠܓܰܝܳܪܳܐ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܐܢܳܫ ܢܼܶܚܙܶܐ ܒܿܗܳܬܺܝܢ: ܟܰܕ ܚܿܳܙܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗܿ. ܠܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ: ܕܰܗܘܼܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܠܐ ܢܳܦܿܶܩ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܪܦܳܦܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ: ܕܠܐ ܐ݀ܳܬܐ ܩܿܳܐܶܡ ܬܰܡܳܢ.܀ ܪ̈ܶܬܡܶܐ ܘܠܽܘܚܳܫ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܢܿܳܦܩܺܝܢ: ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܕ݀ܳܐܢ. ܩܿܳܪܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ: ܕܢܼܺܐܬܝܿܳܢ ܕܰܢܼܕܽܘܢ̈ܳܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܥܶܠܳܝ̈ܐ ܘܳܐܦ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ.܀ ܡ݀ܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܡ݀ܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܰܒܙܰܘܥܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܩܿܳܐܶܡ.܀ ܡ݀ܶܬܩܰܦܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ: ܘܢ݀ܳܬܪܺܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܐ ܡܶܢܳܗܿ: ܐܰܝܟ ܦܰܩܽܘܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܺܐܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ.܀ ܚܿܳܫܟܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ: ܘܪܳܥܿܶܠ ܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܠܶܗ: ܚܿܳܫܟܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܗܳܦ݀ܶܟ ܠܶܗ ܙܰܘܥܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܛܰܠܰܩ ܓܿܳܐܶܙ ܘܡܰ݀ܘܦܶܐ: ܡ݀ܶܫܬܓܰܪ ܠܶܗ ܥܰܦܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܟܽܠܶܗ ܬܶܢܳܢܳܐ.܀ ܦܿܳܫܪܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܟܶܠܫܳܐ ܫܓܺܝܪܳܐ ܬܳܝ̈ܝܳܢ: ܢܿܳܦܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܼܕܽܘܢ: ܘܡ݀ܶܫܬܰܩܰܠ ܥܰܠ ܒܥ̈ܶܠܕܒܳܒܰܘܗܝ: ܘܢܿܳܦܠܳܐ ܪܬܺܝܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܗ݀ܳܘܝܳܐ ܠܳܗܿ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܺܝܬܳܐ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܼܕܽܘܢ ܘܡ݀ܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܟܽܠ ܬܽܘܩ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܠܐ ܡܿܣܰܒܪ̈ܳܢ ܠܳܗܿ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܚܶܡܬܳܐ ܕܪܘܓܙܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܼܕܽܘܢ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ: ܘܡܶ݀ܣܬܰܚܰܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܡ݀ܶܬܗܰܓܡܳܐ ܘܢܿܳܦܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܡܿܣܰܝܒܰܪ ܥܽܘܙܶܗ.܀ ܢܳܦܿܠܺܝܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܡ݀ܶܣܬܰܚܦܺܝܢ: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܿܳܒܪ̈ܳܢ: ܘܢܶܬܛܰܠ݂ܩ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ.܀ ܩܳܦ݀ܶܠ ܫܿܳܕܶܐ ܠܳܗܿ ܡܶܢܳܗܿ: ܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܳܐ: ܕܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܼܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬܳܐ: ܡܶܢ ܕܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܕܣܿܳܢܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܠܶܗ: ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ: ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܠܗܰܠ ܫܿܳܕܶܐ ܠܳܗܿ: ܕܢܼܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܫܳܝܽܘ̈ܛܰܘܗܝ.܀ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܫܿܳܕܶܐ ܡܳܐܢܼܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܼܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܢܶܐܗ: ܘܢܶܬܢܼܰܩܰܡ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܣܿܰܚܶܦ ܫܿܳܕܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܘܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܕܫܼܳܛܽܘܗܝ ܨܰܥܼܪܽܘܗܝ ܘܠܐ ܚܰܫܼܒܽܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܡܿܣܰܝܒܪ̈ܳܢ ܠܳܗܿ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܫܓܺܝܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܥܰܠ ܒܥ̈ܶܠܕܒܳܒܶܐ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܡ ܬܶܐܟܼܽܘܠܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܬܶܬܓܰܘܼܙܰܠܝ ܛܳܒ: ܘܬܶܐܟܽܘܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܘ̈ܳܠܐ: ܘܰܬܣܼܺܝܦܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܫܼܳܛܘ ܨܰܥܼܪܽܘܗܝ: ܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܘܠܐ ܚܰܫܼܒܽܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܚܰܒܽܘ̈ܒܶܐ ܡ݀ܶܬܛܰܠܩܺܝܢ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܢܿܳܦܩܳܐ ܡܶܢܶܗ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܚܿܳܫܟܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ: ܘܡ݀ܰܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܿܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܝܰܡܳܐ ܝܿܳܒܶܫ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܗ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܥܰܘܳܠܐ ܕܚܿܳܝܶܐ.܀ ܝܳܩܿܕܳܐ ܠܳܗܿ ܟܽܠܳܗܿ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܦܿܳܠܶܛ: ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܠܝܳܐ.܀ ܕܬܶܦܼܽܘܩܝ ܬܺܐܬܼܶܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܓ̈ܶܐܠܐ ܝܿܳܩܕܺܝܢ ܡܶܢܳܗܿ: ܦܪܰܚܪܽܘܚܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܢܿܳܦܩܳܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܗܿ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܪܶܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܿܣܰܝܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܝܰܩܕܳܢܳܗܿ: ܡܶܢ ܟܰܕ ܨܒܼܳܐ ܕܢܼܶܒܪܶܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܢܼܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ.܀ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܛܰܡ݂ܪܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܢܽܘܪܶܗ: ܕܠܐ ܢܺܐܩܼܕܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢܳܗܿ: ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܚܼܰܦܺܝ ܢܽܘܪܶܗ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܝܰܩܕܳܢܳܗܿ.܀ ܘܶܐܠܽܘܠܐ ܛܰܫܼܺܝ ܢܽܘܪܶܗ: ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܩܿܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ: ܕܰܢܼܕܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ.܀ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܓܿܳܠܶܐ ܠܳܗܿ ܠܢܽܘܪܶܗ: ܘܥܳܠܡ̈ܐ ܠܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܩܕܳܡܶܝܗܿ: ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܛ݀ܳܥܡܺܝܢ. ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܝܿܳܩܕܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܛܪܺܝܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܿܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܘܶܐܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܳܝܡܳܐ: ܒܰܐܦܰܝ̈ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܶܢ ܥܽܘܙܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡ݀ܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܐܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܿܳܐܶܝܢ: ܡܶܢ ܕܶܚܶܠܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ: ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܺܐܙܠܼܽܘܢ ܢܶܣܼܬܰܚܦܽܘܢ.܀ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܫܦܺܝܢ: ܕܰܒܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ: ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡ݀ܶܬܓܰܘܙܠ: ܘܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܣܿܳܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܚܶܡܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܕܶܚܶܠܬܳܐ ܡܿܶܣܬܰܪܕܺܝܢ: ܕܠܐ ܢܺܐܩܼܕܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܕܝܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܢܶܐܗ: ܐܶܢ ܡܶ݀ܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܒ݀ܳܠܥܺܝܢ.܀ ܝܿܳܬܶܒ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܚܕܺܝܪ ܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܢܿܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܕܢܶܒܼܚܽܘܪ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ.܀ ܢܽܘܪܶܗ ܚܠܼܰܛ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܢܺܐܩܼܕܽܘܢ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܡܳܐ ܕܡ݀ܰܘܩܶܕ ܠܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܒܿܳܚܰܪ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܢܽܘܪܶܗ: ܘܠܐ ܕܰܥܺܝܟܳܐ ܗܝ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܡ݀ܬܦܰܨܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܛܪܼܽܘܗܿ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܰܥܺܝܟܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܠܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܚܳܒܬܳܐ ܗܳܘܶܝܿܢ ܠܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܥܽܘܙܳܗܿ ܥܳܠܡܳܐ ܝܳܩܿܶܕ.܀ ܢܳܚܿܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ: ܢܿܳܚ̈ܬܳܢ ܥܰܡܶܗ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ.܀ ܐܳܬܶܝ݀ܢ ܛܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ: ܕܢܼܶܚܙܽܘܢ ܠܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܗܼܘܰܘ: ܘܰܕܗܳܘܶ݀ܝܢ ܬܰܡܳܢ ܩܳܝܿܡܺܝܢ.܀ ܠܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܠܶܗ ܚܰܕ ܚܰܝܛܳܐ: ܕܰܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܼܘܶܐ: ܕܠܐ ܐܳ݀ܬܶܐ ܠܗ݀ܳܝ ܬܶܐܘܳܛܪܳܘܢ: ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܡܿܶܫܬܰܕܰܪ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܕܢܰܥܺܝܼܪ ܐܶܢܘܽܢ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ: ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܩܰܠܺܝܠܽ ܗܘ ܪܶܡܙܶܗ ܕ̈ܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܪܦܳܦܳܐ ܕܬܶܡܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ: ܕܰܢܟܼܰܢܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܳܚܶܐ ܠܶܗ ܙܰܘܥܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܓܿܳܣܶܐ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܐܽܘܟܠܶܗ ܕܠܐ ܢܼܰܪܦܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ: ܕܠܐ ܢܰܝܬܶܝ݂ܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܡ݀ܶܬܬܒܰܥ ܠܶܗ ܥܰܦܪܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܢܦܼܰܪܶܫ ܥܰܦܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܠܐ ܢܼܶܦܽܘܫ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܼܢܰܩ ܗܘܼܳܐ ܝܰܡܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܟܼܰܠܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܼܬܰܫܝ̈ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܼܩܶܕܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ.܀ ܒܪܶܡܙܳܐ ܚܺܝܨܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ: ܡܿܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܩܿܳܝܡܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ: ܕܶܐܬܚܼܰܒܰܠ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܬܼܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܿܰܦܶܩ ܠܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܪܶܡܙܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܡܼܺܝܬܰܬ ܟܰܕ ܒ݀ܳܛܢܳܐ: ܘܰܒܟܰܪܣܳܗܿ ܡܺܝܼܬ ܝܰܠܽܘܕܳܗܿ: ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܳܘܿܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܘܝܿܳܕܥܳܐ ܡܰܢܽܘ.܀ ܕܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܚܼܙܰܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܬܰܡܳܢ ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܘܝܿܳܕܥܳܐ ܠܶܗ ܕܰܒܪܳܗܿ ܐܶܝܬܰܘܗܝ: ܘܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܕܶܐܡܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ.܀ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪܳܐ ܝܿܳܠܕܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܝܿܳܗܒܳܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܘܠܶܗ ܠܳܐ ܣܼܰܡܝܶܗܿ: ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܟܽܠ.܀ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܘܿܐ ܚܿܳܙܶܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܒܗ݀ܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ: ܕܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܛܳܥܿܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܕܓܿܳܪܰܬ ܒܼܶܛܢܰܬ ܚܰܒܼܶܠܬܶܗ: ܕܠܐ ܢܶܚܼܙܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܗܿ ܝܰܠܽܘܕܳܗܿ: ܕܬܶܚܙܶܐ ܠܗܰ݀ܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ.܀ ܕܰܟܠܼܳܬܶܗ ܗܺܝܼ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܟܿܳܠܶܐ ܠܳܗܿ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܗܰܠ.܀ ܕܚܰܝܛܳܐ ܥܒܼܰܕܬܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܗܿ: ܕܢܶܬܛܡܰܪ ܠܶܗ ܒܚܶܫܟܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܚܰܝܛܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܠܳܗܿ ܐܳܦ ܗܽܘܼ: ܕܬܐܙܰܠܼܝ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ.܀ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗܳܘܿܐ: ܠܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܚܼܰܒܶܠܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡ݀ܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܢܿܳܚܬܺܝܢ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ.܀ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܿܩܺܝܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ.܀ ܕܰܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܒܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܿܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܪܰܒܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܕܚܰܝܛܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܩܿܳܝܡܺܝܢ: ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܪܳܡܺܝܢ ܘܰܡܥܰܠܺܝܢ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶ݀ܝܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܪܳܡܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܡܥܰܠܺܝܢ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܡܬܰܚܬܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܨܺܝܪܺܝܢ. ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܼܩܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܶܚܼܬܽܘܢ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܶܦܼܢܽܘܢ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܿܶܙܕܰܡܪܳܐ: ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ: ܚܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܿܰܣܩܺܝܢ ܠܳܗܿ. ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ.܀ ܙܰܕܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ ܘܛܳܒ ܬܪܺܝܨܺܝܢ: ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܩܿܳܥܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܙܰܕܺܝܩܽ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨ: ܩܿܳܥܶܐ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܼܠܰܚ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܼܩܰܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܙܕܺܝܩܽ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨ: ܩܿܳܥܶܐ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܫܩܼܰܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܡ݀ܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܕܢܺܐܙܠܼܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܬܒܼܰܣܡܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܬܰܪܝܳܐ: ܝܿܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܡ݀ܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܳܠܿܩܺܝܢ: ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܕܢܶܫܬܰܢܼܩܽܘܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܰܚܼܛܳܐ ܘܰܐܪܓܼܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܛܰܫܼܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ: ܢܳܦ݀ܶܩ ܠܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܕܰܒܠܶܒܶܗ ܛܰܫܼܺܝ ܢܶܟܠܳܐ: ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܡܿܚܰܦܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܡܠܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܟܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܪܓܼܶܙ ܘܰܐܪܚܼܶܩ ܡܶܢܶܗ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܼܶܣܢܶܐ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ: ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡ݀ܶܫܬܠܶܡ: ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܼܗܶܐ ܫܽܘܢܳܩܶܗ.܀ ܕܰܠܟܰܦܢܳܐ ܠܳܐ ܩܼܨܳܐ ܠܰܚܡܶܗ: ܘܠܐ ܐܰܪܘܰܚ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ: ܓܿܳܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܥܿܳܢܶܐ ܘܡܿܰܪܘܰܚ ܠܶܗ.܀ ܕܰܒܣܼܶܡ ܘܶܐܬܓܼܰܐܝܰܐ ܘܥܽܘܬܪܶܗ: ܘܠܐ ܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܝܰܩܕܳܢܶܗ ܫܿܳܐܶܠ ܛܽܘܦܬܳܐ: ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܡܿܰܘܫܶܛ ܠܶܗ.܀ ܕܰܒܨܰܥܪܳܐ ܣܼܰܪܺܝ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܰܒܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܛܳܒ݀ܰܥ: ܕܢܼܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܕܠܐ ܢܡܼܰܠܶܠ.܀ ܕܰܐܚܼܛܶܦ ܘܰܥܠܼܰܒ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܡ݂ܠܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ: ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܚ݀ܳܛܦܺܝܢ ܠܶܗ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫ̈ܶܢܶܐ.܀ ܕܰܫܓܼܰܪܬܶܗ ܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ: ܕܦܰܥܙܽܘܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܫܬܓܰܪ ܠܶܗ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܕܰܥܼܒܰܪ ܟܶܠܝܳܢܳܐ ܕܟ̈ܳܗܢܶܐ: ܘܕܳܫܼܶܗ ܫܼܳܛܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ: ܕܰܕܚܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘܢܳܩܺܝ̈ܢ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܡܰ݀ܘܕܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܼܽܘܡܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ.܀ ܠܳܐ ܢܼܺܐܙܰܠ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢܢ ܠܳܟ: ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ ܣܼܰܬܰܪ ܠܰܢ.܀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܟ: ܠܳܐ ܢܚܼܰܛܦܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܘܢܶܫܼܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܽܘܬܳܟ.܀ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܦܼܪܽܘܩ ܫܼܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܿܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܩܼܰܕܰܫ: ܘܡܶܢ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܶܐܟܼܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܶܐܫܼܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܛܳܒܳܐ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܀

 

ܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡ݂ܰܛܺܝ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ: ܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶ݀ܬܩܰܒܠܳܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܩܶܪܒܼܰܬ ܠܳܗܿ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܿܳܠܰܚ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܕܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܿܳܐܶܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܼܰܘ ܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܕܰܚܠܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽ ܗܘ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܪܳܕܶܐ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܬܼܰܘ ܢܰܩܼܪܶܒ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܒܶܠܥܳܕ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܨܢܺܝܥܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܼܰܘ ܢܶܒܼܥܶܐ ܘܢܼܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܛܳܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܠܐ ܟܿܳܠܶܐ ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܛܶܝܢܰܢ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܿܳܕܶܝܢ: ܘܗܳܘܶܝܿܢܰܢ ܐܚܝ̈ܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܒܝܰܕ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܿܳܕܶܐ ܒܰܢ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܨܳܝܿܡܺܝܢܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܿܳܕܶܝܢ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪܳܘܙܺܝܿܢ: ܕܣܰܓܺܝ ܠܺܐܝܘ ܒܶܗ ܘܶܐܬܟܰܫܼܰܪܘ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܣܼܥܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܫܼܬܘܺܝ ܕܢܶܚܼܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܳܐܦ ܐܶܠܺܝܳܐ ܨܳܡ݂ܶܗ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܫܼܬܘܺܝ ܕܢܶܣܼܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܓܺܝܓܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܠ: ܨܳܡܼܶܗ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܼܰܨܰܚ ܒܶܗ: ܣܼܟܰܪ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ: ܒܶܗ ܐܶܬܟܫܼܰܪܘ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܘܕܰܥܼܶܟܘ ܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܨܳܡܼܘ ܗܘܰܘ: ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܰܝ̈ܳܐ.܀ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܨܳܡ݂ܘ ܗܘܰܘ ܠܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܪ̈ܳܕܶܝ݀ܢ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܶܗ ܨܳܡ݂ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܠܼܶܦ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܨܽܘܼܡ: ܘܢܶܚܼܽܘܬ ܒܕܰܐܪܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܢܼܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܰܘ ܢܼܺܐܬܶܐ ܘܢܼܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܼܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܢܰܩܕܺܝܢ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ: ܘܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܳܐܝܽܘܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܢܶܗܘܼܽܘܢ ܡ݀ܫܰܡܫܺܝܢ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܒܶܗ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܐ ܕܰܣܼܥܰܪܘ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܠܳܐ: ܕܡܿܰܒܰܥ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܨܽܘܡ̈ܳܢ ܒܶܗ ܐܳܦ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܐ݀ܳܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܒܚܶܗ: ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ: ܟܰܕ ܡ݀ܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܬܶܨܽܘܡ݂ܝ ܒܶܗ ܐܳܦ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܿܙܰܝܢܳܐ ܘܡܶ݀ܬܟܳܬܫܳܐ: ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܓ̈ܰܕܽܘܕܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܬ̈ܠܳܬܳܐ ܫܳܥ̈ܺܝܢ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܫܶܝ̈ܬ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܬ̈ܫܰܥ.܀ ܟܽܠܳܗܿ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ: ܟܽܠ ܛܰܟܣܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܺܝܢ ܢܨܽܘܡܼܽܘܢ ܢܨܰܠܼܽܘܢ ܘܢܶܬܟܰܫܼܦܽܘܢ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܢܨܽܘܡܼܽܘܢ ܢܨܰܠܼܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܰܢܦܼܰܠܓܽܘܢ ܒܶܗ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.܀ ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܢܨܰܠܼܽܘܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܫܿܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܢܡܼܰܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܨܽܘܡ݂ܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܼܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ.܀ ܢܼܨܽܘܡ̈ܳܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܟܰܫܦܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܠܗܶܝܢ ܚܠܳܦ ܓܰܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܡܿܪܰܒܶܐ ܘܙܳ݀ܐܢ ܠܝܰܬܡܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܶܗ ܦܿܳܪܰܚ ܐܢܳܫ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܶܗ ܡ݀ܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܨܿܳܐܡ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܶܗ ܡܿܫܰܒܰܚ ܐܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܦ݀ܳܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܟܰܫܰܪ ܒܶܗ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܨܳܡܼܰܬ: ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܨܳܝܿܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܶܬܢܰܨܰܚܼܘ ܗܘܰܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.܀ ܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ: ܐܰܠܶܦܼܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܦܢܼܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܫܠܼܶܡܘ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܠܣܰܝܦܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ.܀ ܐܳܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒ ܐܰܢܬ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܿܳܠܰܚ ܒܳܟ: ܕܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܪܟܼܶܢ ܨܰܘܪܶܗ ܠܳܟ: ܦܼܪܰܚ ܘܰܣܠܼܶܩ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܣܿܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܚܒܺܝܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܢܶܟܠܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ: ܘܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܿܳܐܡ ܘܰܪܓܺܝܙܽ ܗܘ: ܘܰܛܡܺܝܪܽ ܗܘ ܒܠܶܒܶܗ ܐܰܟܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܣܿܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.܀ ܐܳܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܰܢܬܝ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܠܼܰܚ ܒܶܟܝ: ܕܠܐ ܩܿܳܪܶܒ ܒܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ.܀ ܚܼܙܺܝ ܡܳܐ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܟܰܕ ܡܰ݀ܠܶܦ ܘܰܡܿܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܫܒܼܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܿܰܩܢܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ: ܗܳܐ ܚܼܙܺܝ ܕܠܐ ܫܿܳܒܶܩ ܡܳܪܰܢ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܫܿܳܒܶܩ ܠܰܐܚܽܘܗܝ.܀ ܚܼܙܰܘ ܕܰܟܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܦܰܐܝܳܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܼܶܦܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܬܟܼܰܬܫܽܘܢ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܢܶܟܠܳܐ: ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ: ܢܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܢܶܩܼܪܽܘܒ ܘܢܶܨܽܘܼܡ ܘܰܢܼܨܰܠܐ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳ݀ܩܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܣ݀ܳܩܰܪ ܠܶܗ ܘܰܡܿܒܰܙܰܚ ܒܶܗ: ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܢܶܬܪܰܥܼܶܐ ܘܢܶܫܼܒܽܘܩ: ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܨܶܝܕ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܕܢܶܩܼܪܽܘܒ: ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܘܗ݀ܰܘ ܕܫܳܒ݀ܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܨܰܘܡܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ: ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܒܼܰܩܢܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ.܀ ܐܳܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܚܼܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܼܦܳܟ ܡܳܪܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܫܼܽܘܛ ܡܶܠܰܬ ܡܳܪܳܟ: ܕܠܐ ܢܶܟܼܦܽܘܪ ܒܳܟ ܘܢܶܓܥܼܽܘܪ ܒܳܟ.܀ ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ: ܐܰܝܟ ܕܫ݀ܶܒܩܶܬ ܠ݀ܡܰܢ ܕܰܐܣܟܼܶܠ ܒܺܝ: ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫ݀ܶܒܩܶܬ: ܩܰܒܶܠܼܰܝܢܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰ݀ܒܠܶܬ.܀ ܐܶܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫ: ܠܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܚܼܛܳܐ ܘܰܐܣܟܼܶܠ ܒܳܟ: ܠܳܐ ܬܼܰܐܠܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܨܰܘܡܳܐ: ܘܠܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܠܳܐ ܫ݀ܳܒܩܰܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܠܰܐܚܽܘܟ ܕܰܪܓܺܝܙ ܐܰܢܬ ܒܡܳܢܳܐ: ܡܰܓܳܢ ܨܳܝܿܡܰܬ ܘܰܡܿܨܰܠܶܝܬ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܟ.܀ ܠܡܳܢ ܩܳ݀ܛܠܰܬ ܦܰܓܪܳܟ ܒܨܰܘܡܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܟ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢܳܟ: ܠܰܐܚܽܘܟ ܕܰܪܓܺܝܙܰ ܐܢܬ ܘܣܿܳܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܡܶܕܶܡ: ܘܠܐ ܨܰܘܡܳܟ ܘܳܐܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܡܠܶܝܬ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܐܟܬܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܪܳܚܡܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܟܡܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܰܝ: ܚܽܘܒܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ: ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܝ̈ܰܬܡܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܝܰܗܼܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܓܝܳܪܽܘܬܳܐ.܀ ܩܼܨܺܝ ܠܰܚܡܳܟ ܘܗܼܰܒ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܝܿܳܗܶܒ ܐܰܢܬ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܣܼܓܺܝ ܝܰܗܼܒ ܠܳܟ: ܕܬܶܬܼܶܠ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܢܶܣܼܦܰܩ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܺܝܠܼܶܦܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܬܟܰܢܼܶܫ ܘܰܬܣܼܺܝܡ: ܚܰܒܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܗܳܐ ܐܶܫܼܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ: ܐܶܢ ܝܿܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܟܰܕ ܦܿܳܪܰܥ ܠܳܟ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܒܰܡܳܐܐ ܘܰܐܫ̈ܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝ̈ܢ: ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܼܨܳܐ ܒܶܗ: ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗܼܒܶܗ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܕܚܿܳܕܶܐ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܦܿܳܪܰܥ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܿܟܰܣܶܐ: ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܒܬܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܕܰܠܼܒܶܫ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܐܰܪ ܒܶܗ: ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܳܬܳܐ ܢܰܦܼܠܛܶܗ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܘܰܡܿܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܘܦܿܳܪܶܩ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܕܳܐܟܿܠܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܳܝܬܳܐ.܀ ܚܼܙܺܝ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܬܼܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܼܺܪܰܬܘ: ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ.܀ ܕܟܶ݀ܦܢܰܬ ܓܶܝܪ ܘܰܐܘܟܼܶܠܬܽܘܢܳܢܝ: ܘܕܰܨܗܶܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܘܰܐܫܩܼܺܝܬܘܽܢܳܢܝ: ܘܥܰܪܛܶܠ ܗܘܺܝ݀ܬ ܘܰܟܣܼܺܝܬܘܽܢܳܢܝ: ܘܰܟܪܺܝܗ ܗܘܺܝ݀ܬ ܘܰܣܼܥܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܘܟܰܢܼܶܫܬܽܘܢܳܢܝ: ܗܘܺܝ݀ܬ ܐܰܣܺܝܪ ܐܶܬܰܝܼܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ.܀ ܘܢܼܶܥܢܽܘܢ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܼܢܳܟ ܡܳܪܝ ܟܰܦܢܳܐ: ܘܨܰܗܝܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩ ܘܬܰܪܣܼܺܝܢܳܟ.܀ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܼܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܪܛܶܠ: ܘܰܟܪܺܝܗܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܣܼܥܰܪܢܳܟ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܼܢܳܟ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟܰܢܼܶܫܢܳܟ.܀ ܘܢܼܶܥܢܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܺܐܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕܬܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈: ܗܳܠܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܠܺܝ ܥܒܼܰܕܬܽܘܢ: ܬܼܰܘ ܥܼܽܘܠܘ ܘܺܝܼܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܚܢܰܢ: ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܥܽܘܪܳܐ ܘܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܢܼܦܰܠ ܒܳܗܿ: ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܽܘܼ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܘܗܳܟܘܳܬ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܬܟܼܰܫܰܪܘ: ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܗܘܼܶܐ ܡܽܘܡܳܐ ܒܦܰܓܪܟܽܘܢ: ܘܠܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܗܘܼܶܐ ܒܟܽܘܢ: ܐܢܳܫ ܕܰܡܦܰܠܦܰܠ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܢܕܺܝܕ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܒܟܽܘܢ: ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܰܡ ܨܽܘܚܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܰܒܼܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܢܦܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܠܒܽܘܫܼܽܘܗܿ: ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܳܐ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܒܟܽܘܢ: ܕܪܳܚܿܶܡ ܠܳܗܿ ܠܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܿܳܐܠܐ ܘܫܿܳܪܝܳܐ: ܠܒܽܘܪܟܳܬܳܐ ܕܳܚܿܩܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܓܰܘܪ̈ܐ ܕܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ: ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ ܪܰܚܼܶܩܘ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܕܰܠܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܡ݀ܰܘܒ̈ܠܳܢ ܠܥܳܒܽܘܕܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ: ܝܿܳܡܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܕܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܿܳܦ̈ܠܳܢ ܒܶܗ ܡܰܘܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܠܼܶܦ ܡܳܪܰܢ ܥܼܒܶܕܽܘܢ: ܡܶܠܰܬܟܽܘܢ: ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܐ ܠܳܐ.܀ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܚܼܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܒܳܗܿ ܢܶܬܥܼܰܠܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܥܰܕܠܐ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܕܳܒܽܘܪ̈ܰܝܢ.܀ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܰܚܼܶܒ: ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܡܠܳܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܿܳܒܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܥ̈ܒܳܕܰܝܢ ܡ݀ܶܬܠܰܘܶܝܢ ܠܰܢ: ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܢܛܰܝܼܶܒ ܠܰܢ: ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܫܼܬܳܐܠܽܘ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܶܐܬܒܰܪܢܼܰܫ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܘܰܣܼܒܰܠ ܚܳܫ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ: ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܼܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܢܶܬܥܰܛܰܦܼ ܐܰܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ.܀ ܙܰܝܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܕܒܳܗܿ ܩܰܛܠܼܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܒܕܰܪ̈ܐ.܀ ܙܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗܘ: ܕܗܽܘܼ ܚܰܫܠܼܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܶܗܽ ܗܘ ܣܰ݀ܚܦܼܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ.܀ ܒܶܗ ܐܶܙܕܰܝܼܰܢܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܼܰܨܰܚܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܗܽܘܼܝܽܘ ܝܿܳܗܶܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩܼܘ: ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܒܶܗ ܫܿܳܩܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܢܶܙܕܰܝܼܰܢ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܐ݀ܓ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܢܶܥܼܽܘܠ ܠܳܗܿ.܀ ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܣܶܒܶܠܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܣ݀ܳܠܶܩ ܐܢܳܫ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܐܶܬܬܰܚܼܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܣܳ݀ܠܩܺܝܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ: ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܳܗܿ ܡܶ݀ܬܩܰܢ̈ܝܳܢ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܳܗܿ ܡܿܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢ.܀ ܘܒܳܗܿ ܫܿܳܦܰܪ ܐܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.܀ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܡܿܶܙܕܰܕܩܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗܿ ܪ̈ܳܕܝܿܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܗܝ: ܕܡܶܢܳܗܿ ܢܿܳܒܥܳܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.܀ ܟܽܠ ܕܰܠܿܒܼܶܫ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܒܶܗ ܥܿܳܡܪܳܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܒܶܗ ܫܿܳܪ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܡ݀ܰܣܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܰܚܿܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ.܀ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܰܚܼܬܝ: ܘܰܗܘܼܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܪܰܫܺܝܥ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܐܰܘܼܕܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܗܘܼܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢ ܩܿܳܢܶܐ ܠܳܗܿ: ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܿܶܙܕܰܕܰܩ: ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܢ ܠܳܒܿܶܫ ܠܳܗܿ: ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗܘܼܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ.܀ ܡܳܪܰܢ ܠܚܽܘܒܳܐ ܣܿܳܐܶܡ ܠܶܗ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܕܩܿܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܐܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܬ ܕܬܶܩܼܢܶܐ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܩܿܳܢܶܝܬ ܠܶܗ: ܐܳܦ  ܣܰܒܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ.܀ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܳܗܿ ܡܿܶܙܕܰܕܩܺܝܢ: ܘܰܒ̈ܬܽܘܠܶܐ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܢܰܛܪܺܝܢ: ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܒܳܗܿ ܡܶ݀ܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܩܰܪܒܺܝܢ.܀ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܰܘ ܡܰܟܺܝܟܰܐ ܗܘ: ܒܨܰܘܡܶܗ ܡܿܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܟܟܺܝܢ: ܛܳܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ.܀ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܪܰܚܦܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܿܳܗܰܪ ܘܰܡܿܨܰܠܐ: ܕܠܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܡܺܝܟܰܐ ܗܘ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ: ܨܠܽܘܬܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܐܶܢ ܚܰܛܳܝ: ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܡ ܐܳܦܶܢ ܙܰܕܺܝܩ: ܒܰܥܓܰܠ ܗܳܘܿܐ ܚܰܛܳܝܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܒ݀ܳܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܦܼܰܠܰܛ: ܐܶܢ ܩܿܳܢܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܗܼܺܝ ܡܿܩܰܪܒܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܣܼܰܒ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.܀ ܣܿܳܗܕܳܐ ܠܡܶܠܰܬܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܥܰܛܦܼܰܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܒܼܥܳܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܕܰܚܼܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܽܘܟܳܟܳܗܿ: ܐܰܫܺܝܼܓ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ: ܘܰܟܼܬܰܒ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܿ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܢܶܨܚܳܢܳܗܿ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ.܀ ܘܰܕܪܰܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗܿ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܣܒܳܪܳܗܿ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܩܼܢܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܡܰܟܰܟ ܡ݀ܶܬܬܪܺܝܡ: ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܰܪܺܝܡ ܢܶܬܡܼܰܟܰܟ: ܗܽܘܼ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ.܀ ܕܰܟܡܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܼܰܘܺܝ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܶܗ ܪܳܡ ܗܽܘ: ܢܕܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܐܳܘ ܕܪܳܚܿܶܡ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܪܚܼܰܡ ܣܰܓܺܝ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ: ܥ݀ܳܒܕܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܐܳܘ ܕܪܳܚܿܶܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܣܼܢܺܝ ܘܰܐܣܼܠܳܐ ܪܳܡܽܘܬ ܠܶܒܳܐ: ܕܰܠܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܗܼܺܝ ܥ݀ܳܒܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ.܀ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܡܼܰܟܰܟܘ: ܕܠܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܗܘܼܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܝܰܕ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܐܰܘܒܼܶܕܘ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܚܼܽܘܪܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܡܼܰܟܰܟ: ܘܺܝܨܰܦܼܘ ܘܰܩܼܢܰܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܕܒܶܗ ܫܿܳܦܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܟܽܠ ܕܩܿܳܢܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܩܿܳܢܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܒܺܝܫܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ.܀ ܟܽܠ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܫܺܐܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܿܕܰܝܰܪ ܒܶܗ: ܘܟܽܠ ܕܰܠܒܺܝܫ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܒܺܝܫ ܥܰܡܳܗܿ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚ݀ܶܡ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚ݀ܶܡ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܣܳܢܳܐܐ ܗܳܘܿܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܐܶܢ ܬܶܙܟܼܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܨܳܒ݀ܶܝܬ: ܣܼܰܒ ܙܰܝܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܠܳܟ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܙܰܘܥܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ.܀ ܘܶܐܢ ܠܡܳܪܳܟ ܨܒܰܝܼܬ ܕܬܶܫܼܦܰܪ: ܠܒܼܰܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܠܳܟ ܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ: ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܟ.܀ ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗܘ: ܘܰܕܡ݀ܰܩܪܶܒ ܒܶܗ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܒ: ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗܘ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܤ ܒܶܗ.܀ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܡ݀ܦܰܠܓܳܐ ܘܝܿܳܗܒܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܥܳܒܿܕܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܗܳܒܶܝܠ ܩܰܪܒܼܰܬ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ: ܘܕܶܒܚܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܚܢܽܘܟ ܫܰܢܝܼܰܬ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܘܠܐ ܛܥܺܝܡ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕܟܺܝܠ.܀ ܠܢܽܘܚ ܦܰܨܝܼܰܬ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܠܐ ܛܒܼܰܥ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܳܐ : ܠܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܥܼܶܒܕܰܬ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܥܒܼܰܕܬܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܼܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܺܝܣܚܳܩ ܦܰܨܝܼܰܬ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ: ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܘܪܬܼܰܬ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ.܀ ܠܝܰܘܣܶܦ ܝܶܗܼܒܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܩܶܛܦܼܰܬ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܝܶܗܒܼܰܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܶܗܒܼܰܬ: ܘܰܠܓܶܕܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܢܰܦܬܳܠܺܝ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.܀ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠܝܰܬ: ܘܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܪܽܘܚܳܐ ܝܶܗܼܒܰܬ: ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ: ܘܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܚ̈ܶܙܘܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ.܀ ܠܝܰܘܢܳܢ ܕܰܠܼܝܰܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܠܕܳܢܺܝܐܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܗܼܺܝ ܢܰܨܚܼܰܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܗܳܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܚܼܽܘܕ ܒܢܰܦܫܳܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܕܡ݀ܰܒܥܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܿܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܿܚܰܠܛܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܿܚܰܘܝܳܐ ܠܳܟ ܪ̈ܳܐܙܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ: ܘܡ݀ܳܠܝܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܓ݀ܳܠܝܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡܺܝܩ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܡܿܚܰܘܝܳܐ ܠܳܟ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܘܰܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܚܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܿܰܪܟܢܳܐ ܡ݀ܫܰܥܒܕܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ.܀ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܙܳܪܥܳܐ: ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ: ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܠܶܒܳܟ: ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ:܀ ܪܳܕܦܿܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ: ܘܥܿܳܩܪܳܐ ܪܘܽܓܙܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ: ܐܰܟܬܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܛܿܳܪܕܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ.܀ ܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܡܳܠܝܳܐ ܠܳܟ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܘܠܐ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܶܐ.܀ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܚܶܟܶܡܬܳܐ: ܪܳܚܡܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥ݀ܳܒܕܳܐ ܠܳܟ: ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܿܳܕܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ: ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܠܩܽܘܒܠܳܟ: ܐܳܦ ܚܰܣ̈ܳܡܶܐ ܕܣܿܳܢܶܝܢ ܠܳܟ: ܒܟܶܣܝܳܐ ܬܳܗܿܪܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܟ.܀ ܕܰܪܘܶܝܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܫܦܶܐ ܠܶܒܳܟ ܘܰܡܫܰܝܰܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܚܿܳܝܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܿܳܛܶܝܢ ܠܶܗ: ܢܺܝܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܢܺܝܪܳܗܿ ܗܽܘ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܣܼܳܡܶܗ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ: ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ.܀ ܐܰܪܟܼܶܢ ܨܰܘܪܳܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܕܒܿܳܥܶܐ ܕܢܶܫܼܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܦܼܠܽܘܚ ܒܢܺܝܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܗܳܐ ܫܼܦܰܪ ܥܰܡܠܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܐܶܢ ܣܢܺܝܩܰܐ ܐܢܬ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܢ ܬܶܙܟܼܶܐ ܠܥܰܘܠܐ ܒܳܥ݀ܶܝܬ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܘܶܐܢ ܕܬܼܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܒ݀ܶܝܬ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܝܿܳܪܶܬ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܢ ܬܶܗܼܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܨܳܒ݀ܶܝܬ: ܒܳܗܿ ܝܿܳܪܶܒ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܐܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܪܳܚܿܶܡ ܐܰܢܬ: ܒܳܗܿ ܩܿܳܢܶܝܬ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܶܐܢ ܪܳܓ݀ܰܬ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܗܼܺܝ ܥ݀ܳܒܕܳܐ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܐܶܢ ܬܶܗܼܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܨܳܒ݀ܶܝܬ: ܗܼܺܝ ܗܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܪܰܘܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܣܿܳܠܶܩ ܐܰܢܬ.܀ ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܕܳܐ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܦܳܬܽܘܪ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ.܀ ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܒܗܶܬ: ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܘܰܤ ܒܶܗ.܀ ܒܳܗܿ ܡܶ݀ܬܚܰܣܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܡܶܿܙܕܰܕܩܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܒܳܿܗ ܦܿܳܢܶܝܢ ܐܳܦ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܒܳܗܿ ܙܳܟܶܝܿܢ ܐܳܦ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܟܰܠܠܝܺܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ: ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܗܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܣܓܼܺܝ ܪܰܚܼܡܳܗܿ: ܘܰܪܗܿܛ ܒܳܬܪܳܗܿ ܘܺܝܿܪܶܒ ܒܳܗܿ: ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܳܗܿ: ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܳܗܿ.܀ ܥܽܘܬܪ̈ܐ ܘܓ̈ܰܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܗܿܽ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ: ܚܫܼܽܘܒ ܘܰܡ݂ܢܺܝ ܐܶܢ ܡܿܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ: ܕܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.܀ ܘܚܼܽܘܪ ܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܐ: ܘܰܒܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܼܘ: ܘܶܐܢܗܽܘ݂ ܕܡܿܶܫܟܚܰܬ ܕܶܬܶܡ݂ܢܶܐ: ܕܒܳܗܿ ܐܶܬܢܰܨܰܚ݂ܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܼܘ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܟܼܰܘܰܢ: ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܕܚܼܽܘܩ ܟܽܠܳܗܿ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܰܓܒܼܺܝ ܠܳܟ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.܀ ܘܰܕܫܼܰܐܶܠܬܳܢܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܕܶܐܟܿܬܽܘܒ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܓܽܘܢܳܟ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܐܰܢܬ: ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܚܿܳܣܶܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ.܀ ܦܶܬܚ݀ܶܬ ܬܰܪܥܳܐ ܠܫܶܐܠ̈ܳܬܳܟ: ܘܰܚܿܕܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܕܰܚܿܙܺܝܬ ܕܰܚܦܺܝܛ ܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ:܀ ܘܥܿܶܠܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܓܽܘܢܳܐ: ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܒܿܰܩܺܝܬ ܒܶܗ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܳܐܢܰܝ ܙܰܝܢܳܐ: ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܒܿܶܫ ܠܶܗ.܀ ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܕܣܰܓܺܝܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܙܳܟܽܘܬܶܗ.܀ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܣܰܝܦܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܩܿܳܗܶܐ: ܒܳܬܪܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܩܶܫܬܳܐ ܕܓܶܐܪ̈ܶܝܗܿ ܚܰܪܺܝܦܺܢ: ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܿܚܰܝܶܢ: ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ: ܕܫܿܳܛܝܳܐ ܠܟܶܣܝܳܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܡ݀ܰܓܢܶܐ ܕܟ݀ܳܠܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ: ܓܶܐܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܬܽܘܒ ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ: ܘܫܰܠܝܽܘܬܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ: ܕܙܿܳܐܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܡܿܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܗܽܘܢ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܫܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ: ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ: ܘܥܰܡܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܪܟܽܘܒܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܿܬ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܚܿܙܺܝܬ ܫܽܘܪܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܕܠܐ ܙܰܝܢܳܐ ܡܨܶܐ ܬܳܪܰ݀ܥ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܨܶܐ ܥܿܳܐܶܠ ܠܶܗ: ܘܫ݀ܶܒܩܶܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܿܺܝܬ ܠܳܟ: ܘܟ݀ܶܬܒܶܬ ܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܙܟܼܶܐ ܒܿܳܥܶܐ ܐܰܢܬ: ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܶܗ: ܠܓܰܘ ܫܽܘܪܳܗܿ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܥܽܘܠ ܐܶܬܓܼܰܘܰܣ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܒܼܽܘܩ ܙܰܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܒܼܶܝܟ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܙܰܝܢܳܟ: ܕܠܐ ܢܶܡܚܼܶܝܟ ܒܺܝܫܳܐ ܒܙܰܝܢܶܗ.܀ ܗܳܢܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܫܿܰܕܪܶܬ ܠܳܟ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܗܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܙܟܼܰܘ ܒܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܼܰܬܰܫ ܒܶܗ.܀ ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܒܼܶܫ ܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܢܶܙܟܼܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ.܀ ܕܡܳܪܰܢ ܗܼܺܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܫܡ݂ܰܥ ܘܺܝܠܼܰܦ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܘܬܶܣܒܼܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܟ: ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ.܀ ܒܫܶܠܝܳܐ ܐܰܚܼܽܘܕ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ: ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡ݂ܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܿܳܢܶܐ ܘܣܿܳܩܰܪ ܠܳܟ.܀ ܫܡܼܰܥ ܘܰܥܒܼܶܕ ܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܠܡܰ݀ܢ ܕܩܰܫܺܝܫ ܠܳܟ ܒܰܫ̈ܢܰܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܼܶܕ ܟܽܠ ܫܳܥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ.܀ ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܒܼܨܽܘܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܦܣܼܽܘܩ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܼܘܺܝ ܬܽܘܒ ܒܥܰܡܠܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ.܀ ܐܰܢܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܝܼܺܨܰܦ: ܘܰܩܢܺܝܼܝܶܗܿ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܚܰܣܶܝܬ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝܟ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܣܟܶܬ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܟ.܀ ܘܠܳܟ ܩܰܪܒܼܰܬ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ ܘܰܡܿܚܰܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܗ݀ܳܘܐ ܐܰܢܬ ܡܳܐܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܼܬܺܝ: ܘܰܐܠܼܶܦ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܢܡܰܠܼܶܠ: ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܼܚܶܗ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܡܰܠܼܶܠ ܒܰܢ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܐ.܀ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠ݂ܶܠ  ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܠܺܐܝܕܳܐ ܕܟܶܬܒܼܰܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ: ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܶܬܡܼܰܠܰܠ: ܢܼܶܬܶܠ ܡܳܪܰܢ ܙܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܘܰܡܿܨܰܠܐ: ܥܰܠ ܕܳܘܝܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܟܼܰܬܒܶܗ: ܨܠܽܘܬܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܬܶܬܥܼܰܠܶܐ: ܘܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܬܩܰܒܼܰܠܝ.܀ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܚܿܡܰܬ ܠܰܕܪܳܚܿܶܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬܥܣܪ܀

 

ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫܝܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܗܶܕܝܽܘܛܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܫܰܒܪܳܐ ܩܽܘܦܳܚܳܐ ܗܝ: ܐܳܦ ܠܰܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܗܝ.܀ ܘܰܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܗܝ: ܐܳܦ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܨܰܥܪܳܐ ܗܝ: ܘܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܙܿܶܠ ܠܰܐܟܣܶܢܝܳܐ: ܢܶܫܠܼܰܚ ܢܼܶܫܕܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܘܨܰܥܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܓܼܒܶܐ ܠܶܗ: ܕܗܳܟܘܳܬ ܦܿܳܩܕܳܐ ܘܳܠܺܝܬܳܐ.܀ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ: ܘܟܺܐܦܳܐ ܢܶܣܼܡܽܘܟ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܰܪܝܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ: ܒܟܽܠ ܬܰܪܥܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܢܳܩ݀ܶܫ.܀ ܘܟܰܕ ܣܰܒܥܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܦܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܟܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܟܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ: ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܨܰܗܝܳܐ ܡܿܰܘܩܶܕ: ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܒܒܰܝܬܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ: ܕܺܝܠܶܗ ܡ݀ܶܬܛܰܪܦܳܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܣܰܕ ܐܰܝܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܿܰܣܟܶܠ ܡ݀ܶܨܛܰܥܰܪ.܀ ܚܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܚܳܕܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܪܳܚܿܶܡ ܦܶܗܝܳܐ.܀ ܚܰܕ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܣܿܳܢܶܐ ܐܰܬܪܶܗ: ܚܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܓܳܫܽܘܫܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܦܿܳܠܶܫ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܚܰܕ ܫܺܐܕܳܢܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܚܰܕ ܬܽܘܒ ܣܰܟܠܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ: ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗܿ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܿܳܒܶܐ ܕܢܶܦܼܽܘܩ ܠܳܗܿ: ܒܩܰܕܡܳܐ ܢܶܣܼܒܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܢܶܛܥ݂ܰܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܥ̈ܳܩܳܬܳܐ: ܘܰܢܣܼܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܺܝܢ.܀ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܗܳܟܺܝܠ: ܚܰܕ ܡܶܢ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܳܙܿܶܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܘܢܳܦܿܩܺܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܠܳܡܶܗ.܀ ܘܰܡܿܥܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ: ܘܢܳܦܿܠܺܝܢ ܣܿܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܛ݀ܳܥܢܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ: ܘܡ݀ܰܥܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܓܰܘ ܥܽܘܡܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܡܿܳܫܚܺܝܢ ܘܰܡܿܢܰܫܩܺܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܡ݀ܰܬܩܢܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܿܳܕܪܺܝܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ: ܘܰܡܿܣܰܒܥܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܟܰܦܢܽܘܬܶܗ.܀ ܘܰܡܿܦܺܝܓܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܨܰܗܝܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܿܢܺܝܚܺܝܢ ܠܳܗܿ ܬܽܘܒ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܒ݀ܳܥܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܢܶܦܼܽܘܩ ܢܼܶܒܥܶܝܘܗܝ.܀ ܘܗܳܐ ܡܿܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ: ܘܰܡܿܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܚܳܕܝܳܐܝܺܬ: ܘܠܐ ܡܿܪܰܦܶܐ ܒܶܗ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܰܓܒܼܳܐ ܠܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܢܶܓܼܒܼܶܐ ܠܶܗ ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܒܳܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܓܳܡܰܪ ܠܳܗܿ: ܠܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܗܿ ܐܶܬܬܰܠܼܡܰܕ.܀ ܘܡ݀ܶܨܛܰܠܰܠ ܡܶܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܿܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܡܿܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܘܠܳܒܿܶܫ ܚܰܫܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ:܀ ܘܟܰܕ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܶܒܶܗ ܗܳܘܿܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܕܢܶܬܟܼܶܫܰܪ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܢܼܶܬܬܰܠܡܰܕ.܀ ܘܬܰܡܳܢ ܩܿܳܢܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܡܰܟܰܟ ܒܰܐܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܝܿܳܠܶܦ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪ܀

 

ܫܡܰܝܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܐܳܦ ܝܰܡܳܐ ܝܼܰܒܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܗܽܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܣܼܩܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܚܽܘܡܶܝ̈ܗܿ.܀ ܐܳܦ ܛܽܘܪ̈ܐ ܙܡܼܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܝ݀ܳܬܒܺܝܢ ܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ.܀ ܩܼܰܕܶܡ ܐܰܟܼܪܶܙ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܩܥܼܽܘܢ.܀ ܬܢܼܳܐ ܘܶܐܬܢܼܰܒܺܝ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܥܰܠ ܦܶܥܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܥܰܪ̈ܶܐ: ܙܳܥܿܶܬ ܕܺܐܡܿܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܒܓܰܘ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ.܀ ܥܡܼܰܪܘ ܗܘܰܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܡ݂ܰܪ ܐܶܠܺܝܳܐ: ܘܰܒܪܺܝܫܛܽܘܪ̈ܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ: ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܥܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܰܒܕܰܒܪܳܐ ܨܰܠܼܺܝ ܡܳܪܰܢ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܫܰܝܢܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܼܪܰܫ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܘܛܳܒܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܟܶܐ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ: ܘܣܼܰܒ ܠܳܟ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ: ܒܰܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܒܼܰܝܰܢ: ܘܺܝܠܼܰܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܪܳܡܺܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ: ܘܠܐ ܕܰܝ̈ܨܳܬܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܐ: ܡ݀ܶܬܡܰܬܚ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܚܼܙܺܝ ܥܪܳܕܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܪܟܼܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ: ܚܼܙܺܝ ܛܰܒܝܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܫܿܳܩܠܺܝܢ ܠܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ.܀ ܚܼܽܘܪ ܒܰܐܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܕܳܒܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܦ̈ܰܕܳܢܶܐ: ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ ܒܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܟܿܠܳܐ ܕܠܐ ܡܰܬܩܳܠܳܐ.܀ ܚܼܙܺܝ ܚܰܓܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܫܽܘܥܳܐ: ܕܠܐ ܫܿܳܩܶܠ ܠܩܳܛܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ: ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ ܒܶܗ ܒܬܳܪܽܘܚܳܐ: ܕܠܐ ܥܿܳܐܶܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ.܀ ܚ݂ܙܺܝ ܠܰܐܪܝܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܘܰܪ: ܐܶܢ ܥܿܳܐܶܠ ܐܰܪܝܳܐ ܠܟܰܪܟܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܫܥܳܬܳܐ ܠܰܚ̈ܙܳܝܶܐ.܀ ܐܶܢ ܐܰܩܼܶܢ ܢܶܫܪܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܿܥܰܘܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܥܪܳܕܳܐ ܘܛܰܒܝܳܐ ܐܶܢ ܥܿܳܐܶܠ: ܠܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܒܩܶܢܛܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܐܶܢ ܩܶܪܒܼܰܬ: ܨܶܝܕ ܫܰܝܢܳܐ ܚܼܰܠܨܽܘܗܝ ܡܶܫܟܳܗܿ.܀ ܐܰܝܠܳܐ ܕܢܿܳܚܶܬ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܿܰܘܒܶܕ ܠܶܗ:܀ ܬܳܪܽܘܚܳܐ ܕܟܰܪܟܼܽܘܗܝ ܟ̈ܰܠܒܶܐ: ܩܼܳܡ ܠܶܗ ܥܰܪܛܶܠ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ: ܚܰܓܠܳܐ ܕܰܩܼܪܶܒ ܨܶܝܕ ܦܰܚܳܐ: ܡ݂ܰܪܛܽܘܗܝ ܓܶܦܶܗ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ.܀ ܚܰܝܘܰܬ ܟܶܢܦܳܐ ܐܶܢ ܥܶܠܰܬ: ܠܓܰܘ ܦܰܚܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܰܫܥܳܬܳܐ: ܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܫܼܢܰܘ ܙܺܝܘܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܗܕܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈.܀ ܒܥܳܡܰܪܬܳܐ ܚܼܳܒܘ ܘܶܐܫܼܬܰܦܰܠܘ: ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ.܀ ܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܼܽܘܪ ܘܶܐܣܼܬܰܪܰܕ: ܛܘܽܪܳܝܳܐ ܘܠܐ ܬܶܬܪܰܦܼܶܐ: ܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܣܼܰܒ ܠܳܟ ܛܽܘܦܣܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܫܼܪܶܐ ܠܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܝܰܬܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܕܠܐ ܬܰܫܼܶܐܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܦܼܶܐ ܡܥܰܪ̈ܐ ܘܦܶܥܪ̈ܐ: ܕܠܐ ܬܶܬܼܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܣܼܠܶܐ ܠܰܪ̈ܒܺܝܥܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܼܥܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܫܼܟܰܚ ܠܳܟ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ: ܕܠܐ ܢܣܽܘܓܼܺܝܘܗܝ ܒܺܝܫܳܐ ܪܶܗܛܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܩܼܢܶܐ ܨܪܳܪܳܐ ܘܟܺܝܣܳܐ: ܕܠܐ ܬܼܺܐܬܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܠܼܒܽܘܟ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܳܟ: ܘܗܳܐ ܦܣܺܝܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܩܼܽܘܡ ܥܰܪܛܶܠ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܐ ܬܼܺܐܪܰܬ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܩܼܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܩܼܢܶܐ ܠܳܟ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܒܥܼܺܝ ܘܶܐܫܟܼܰܚ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܥܼܬܰܪ ܒܳܗܿ ܐܶܢ ܦܳܪܽܘܫܰܐ ܐܢܬ.܀ ܚܼܰܡܣܶܢ ܒܳܗܿ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܗܝ ܟܽܠܳܗܿ: ܪܚܼܰܡ ܣܰܩܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܼܰܨܰܚܘ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܣܼܢܺܝ ܟܶܣܦܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܼܬܰܦܰܠܘ: ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܪܚܼܰܡ ܘܰܐܚܼܶܒ ܚܶܦܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܕܳܝܫܿܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ.܀ ܫܼܪܺܝ ܘܰܫܼܪܺܝ ܡܣܳܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ: ܕܠܐ ܢܶܐܚܼܽܘܕ ܦܰܚܳܐ ܒܥܶܩܒܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܒܼܢܶܐ ܠܳܟ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܬܶܚܼܽܘܬ ܠܳܟ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܕܠܐ ܬܼܺܐܪܰܬ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܠܒܰܪ.܀ ܪܚܼܰܡ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܰܝܪܳܟ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܶܫܼܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܨܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܡܿܰܫܩܶܐ ܠܳܟ: ܐܰܟܼܽܘܠ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ: ܕܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܗܶ݀ܒܠܳܟ.܀ ܐܶܬܬܰܪܣܼܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ: ܕܠܰܐܘܘܳܢܶܗ ܡܿܰܫܩܶܠ ܠܳܟ ܓܶܦܰܝ̈ܟ: ܡ݂ܰܟܶܟ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܚܼܰܡ ܘܢܶܩܼܽܘܡ ܡܶܕܪܳܟ.܀ ܬܶܕܒܼܰܩܝ ܬܽܘܒ ܟܰܪܣܳܟ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܢܚܼܰܘܶܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܦܼܺܝܬ: ܒܡܰܬܩܳܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܝܿܳܗܶܒ.܀ ܡܥܰܪ̈ܶܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܣܶܬܳܪܳܟ: ܒܺܐܪܬܳܐ ܒܼܢܺܝ ܠܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܣܰܥܪܳܟ ܕܰܪܒܼܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ: ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܬܰܩܼܶܢ ܠܳܟ.܀ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܗܘܼܳܬ ܬܰܠܒܶܫܬܳܟ: ܐܶܣܛܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܙܶܩܼܪܰܬ ܠܳܟ: ܫܰܘܒܳܐ ܕܰܐܟܼܠܳܟ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܿܰܪܘܶܐ ܠܳܟ.܀ ܥܰܪܝܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܢܰܩܼܰܡ: ܚܰܡܪܶܗ ܚܰܕܬܳܐ ܡܿܰܪܘܰܚ ܠܳܟ: ܟܰܦܢܳܐ ܕܶܐܟܼܰܠ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܟ: ܠܛܽܘܒܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܫܿܳܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܨܰܗܝܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܼܘ ܫܶܪ̈ܝܳܢܰܝܟ: ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܰܪܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܨܰܘܡܳܐ ܕܚܼܰܪܶܟ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܡ݀ܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܪ݀ܰܥ ܠܳܟ.܀ ܫܰܗܪܳܐ ܕܶܐܟܼܰܠ ܒܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܪܶܡܙܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܳܟ: ܒܶܣܪܳܟ ܕܰܕܒܼܶܩ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ: ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܿܣܰܒܰܥ ܓܽܘܫܡܳܟ.܀ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܛܥܼܶܢܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗܳܘܶܝܿܬ: ܣܽܘܡܥܳܠܳܐ ܕܰܐܣܼܢܝ ܩܢܽܘܡܳܟ: ܒܰܚ̈ܕܽܘܓܰܘܗܝ ܡܿܰܦܪܶܓ ܫܽܘܦܪܳܟ.܀ ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢܼܬܳܟ: ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܡ݂ܪܺܝܡܳܐ ܪܺܝܫܳܟ: ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܦܿܳܓܰܥ ܒܳܟ: ܕܰܪܓܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܬܰܩܼܶܢ ܠܳܟ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܟܼܒܽܘܟ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܙܩܰܦܼܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܢܗܼܘܽ ܕܟܼܰܪܟܳܟ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܦܬܺܝܚ ܠܳܟ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܚܼܰܕܪ̈ܳܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܦܶܪܣܼܰܬ ܠܳܟ ܥܕܶܝܢ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ: ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܬܬܰܩܼܰܠܬ: ܩܿܳܥ̈ܝܳܢ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܶܬܛܰܠܡܰܬ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܦܼܰܠܰܓ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܕܠܐ ܛ݀ܳܠܶܡ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܫܿܶܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܗܽܘ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܐ݀ܶܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܐ: ܠܳܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢܳܝܼܗܝ ܕܘܽܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܿܰܟܶܣ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܣܺܝܪ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܢܚܽܘܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܣܿܶܒܪܶܬ ܕܰܕܟܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܰܐܟܿܶܣ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܡܿܰܦܶܣ ܐܢܳܐ: ܗܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܓܶܝܪ ܗܰܕܳܡܰܝ̈: ܪ̈ܶܫܝܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܛܥܶܢܼܬܰܢܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܕ݀ܰܥ: ܕܫܶܬܩܳܐ ܝܿܳܐܶܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܠܳܐ ܥܒܼܰܕܬܰܢܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܦܿܪܽܘܫ: ܕܫܶܬܩܳܐ ܡܿܨܰܒܶܬ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܗܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܟܿܳܐܶܝܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܿܠܶܐ ܠܺܝ: ܡܰܪܳܚܽܘܬܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܩܳܢܿܝܳܐ: ܝܽܘܬܪܳܢܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܢܟܼܰܘܶܢ ܘܰܕܢܶܬܟܼܰܘܰܢ.܀ ܥܽܘܕܪܳܢܰܐ ܗܘ ܩܿܳܢܶܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܢܼܰܐܣܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܢܶܬܰܐܣܶܐ: ܢܰܝܼܬܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܢܶܬܰܐܣܼܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܓܼܰܘܙܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡ: ܕܠܰܘ ܠܶܗ ܣܰܡܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܪܰܒ: ܠܳܐ ܢܶܬܪܰܥܼܰܡ ܡ݀ܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ: ܕܠܐ ܗܘܼܳܐ ܒܒܺܝܫܽܘ ܡ݀ܶܬܰܐܣܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܰܡ݂ܶܐܢ ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܰܐܣܶܐ: ܢܼܚܽܘܪ ܒܰܠܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡܿܰܡܶܐܢ.܀ ܠܳܐ ܢܶܩܼܢܰܛ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܿܳܨܶܒ: ܕܠܰܘ ܕܰܚܛܳܗܰܐ ܗܘ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ: ܠܳܐ ܢܨܰܥܼܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܿܰܟܶܣ: ܢܟܼܰܘܶܢ ܢܰܠܼܶܦ ܟܰܕ ܒ݀ܳܥܶܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܟܰܘܶܢ ܐܶܢ ܡܿܳܚܶܐ: ܢܶܬܢܰܓܼܰܕ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܕܓܿܳܙܰܪ ܘܡܿܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܢܶܛܥܼܰܡ ܚܰܫܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ.܀  ܒܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܿܰܚܠܶܡ: ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܐܳܣܝܳܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ: ܒܢܶܓܕܳܐ ܕܰܡܿܢܰܓܶܕ ܠܰܐܚܪܺܝܢ: ܢܰܐܣܼܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܪܳܫܽܘܝܳܐ.܀ ܐܳܣܝܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܠܳܐ ܢܳܟܿܶܦ: ܕܰܒܣܰܡܡ̈ܳܢܰܘܗܝ ܢܶܬܰܐܣܼܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܢܼܰܟܰܦ ܪܳܫܽܘܝܳܐ: ܕܰܟܐܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܩܰܒܼܶܠ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܼܰܦ ܕܰܡܿܟܰܘܶܢ: ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܢܩܰܒܼܶܠ ܟܽܘܘܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܟܼܰܐܐܰܪ ܡܰ݀ܢ ܕܰܐܟܼܶܣ: ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ.܀ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܺܝܢ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܿܰܐܣܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܘܶܐܢܼܗܽܘ ܕܓܿܳܕܶܫ ܡܿܶܬܟܰܪܗܺܝܢ: ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܰܐܣܶܝܢ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܚܠܺܝܡ ܐܰܢܬ ܐܰܣܳܐ: ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܟܪܺܝܗ ܐܰܢܬ ܐܶܬܰܐܣܼܳܐ: ܘܶܐܢ ܬܶܬܰܐܣܼܳܐ ܘܰܬܐܰܣܼܶܐ: ܐܰܣܼܺܝܬ ܚܰܒܪܳܟ ܘܰܩܢܽܘܡܳܟ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܡܿܣܰܓܶܦ ܚܰܒܪܶܗ ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܘܥܿܳܐܶܦ ܬܽܘܟܳܐ ܘܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ.܀ ܥܼܰܕܰܪ ܚܰܒܪܳܟ ܘܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܕܠܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܘܠܳܟ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܕܶܐܢ ܥܰܕܰܪܬܳܝܼܗܝ ܘܶܐܬܥܼܰܕܪܰܬ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܢܰܐܣܼܶܐ ܘܢܶܬܰܐܣܼܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܢܶܗܘܼܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ: ܙܰܒܢܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܢܶܗܼܘܶܐ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ.܀ ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܥܿܳܒܶܕ ܠܰܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܪܽܘܓܙܳܐ.܀ ܢܼܶܚܙܶܐ ܟܺܝܬ ܐܰܝܢܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܢܺܐܠܼܰܦ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܝܢܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܳܕ݀ܶܩ.܀ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܢܶܥܼܒܶܕ.܀ ܡܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܝܰܠܼܦܽܘܢ: ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܟܼܰܘܰܢܘ: ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ: ܟܕܺܝܢܽ ܗܘ ܘܪܳܗܿܶܛ ܥܰܡ ܙܰܒܢܶܗ.܀ ܗܳܐ ܪܳܗܿܶܛ ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܢܿܳܩܶܠ ܪܶܗܛܶܗ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ: ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܳܐܬܶܝܿܢ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ.܀ ܢܼܗܶܐ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܓܦܶܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܗܿ ܒܽܘܝܳܐܰܐ ܗܘ: ܢܼܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ: ܢܰܘܣ̈ܶܐ ܕܚܿܳܫܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܪܰܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܶܢ ܫܿܳܪܶܐ: ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܬܰܪܥܳܟ ܗܳܘܿܐ: ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܼܺܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ: ܐܶܢ ܫܿܳܪܶܐ ܒܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܗܘܼܺܝ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܳܦ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܢܰܘܣܳܟ ܫܰܡܶܫܼܳܝܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܼܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܟܳܗܢܳܐ ܘܕܶܒܚܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ.܀ ܘܰܗܘܼܺܝ ܐܰܢܬ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܢܰܘܣܳܐ ܘܟܽܘܡܪܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܕܗܳܘܿܐ ܢܰܘܣܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܼܽܘܩ ܒܶܗ ܨܳܐܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܒܼܽܘܩ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܶܨܛܰܒܼܰܬ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܦܶܐܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܚܶܡܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܨܰܚܢܽܘܬܳܐ ܫܿܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܬܶܢܳܢܳܐ ܥܿܳܛܰܪ ܬܰܡܳܢ.܀ ܐܰܦܼܶܩ ܐܰܟܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܕܰܢܕܺܝܕ ܪܺܝܚܶܗ: ܐܰܥܼܶܠ ܣܺܝܼܡ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܒܶܣܡ̈ܳܢܶܐ.܀ ܟܢܼܽܘܫ ܐܰܦܼܶܩ ܙܶܒܠܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܢܶܩ̈ܦܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥ̈ܝܳܕܶܐ: ܒܼܕܽܘܪ ܒܶܗ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܰܐܝܟ ܗܳܒܳܒ̈ܶܐ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ: ܨܰܒܼܶܬܳܝܗܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܬܼܰܘ ܢܩܼܰܛܪܶܓ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܬܩܼܰܛܪܰܓ.܀ ܥܰܕܳܪܽܘ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܟܽܠܰܢ ܬܶܬܟܼܰܐܐܰܪܝ: ܐܶܠܳܐ ܡ݀ܶܨܛܰܥܰܪ ܥܰܘܠܐ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܢܶܫܼܠܶܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܐܶܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܛܪܰܓ ܙܺܐܦܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܩܿܳܢܶܛ ܐܽܘܡܳܢܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܪܳܕ݀ܶܦ ܠܶܗ: ܣܰܡܳܐ ܠܟܺܐܒܳܐ ܠܳܐ ܢܰܦܼܶܩ: ܓܳܙܪܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܥܳܩܿܰܪ ܠܶܗ: ܠܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.܀ ܨܿܳܕܶܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܫܿܳܩܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ: ܨܿܳܪܶܐ ܪܳܫܽܘܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ: ܘܫܿܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ.܀ ܕܶܐܠܐ ܟܿܳܐܝܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܶܙܕܰܓܪܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܠܐ ܢܿܳܗܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܒܳܠܽܘܥ̈ܶܐ: ܢܶܬܟܼܰܐܐܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܘܠܐ : ܐܶܢ ܒܰܢ ܗܽܘܼ ܘܶܐܢ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܶܢ ܟܰܕ ܒܰܢ ܗܽܘ ܡ݀ܶܬܟܰܐܐܰܪ: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܽܘܼ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܘܶܐܢ ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܗܘ ܡ݀ܶܬܩܰܛܪܰܓ: ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܽܘܼ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ.܀ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܗܽܘܼ ܚܿܳܐܶܒ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܶܗ ܪܳܕܽܘܦܳܐ: ܐܰܚܼܨܶܦ ܠܶܗ ܥܰܘܠܐ ܣܰܓܺܝ: ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ ܗܳܐ ܩܿܳܐܶܡ.܀ ܙܟܼܳܐ ܠܶܗ ܚܽܘܨܦܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܠܚܽܘܨܦܳܐ ܕܟܰܠܒܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ: ܐܶܢ ܟܰܠܒܳܐ ܕܰܢܟܼܰܦ ܡܶܢܶܗ: ܒܰܟܳܐܬܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܢܳܦ݀ܶܩ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܢܳܦ݀ܶܩ ܚܰܨܺܝܦܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܿܳܐܶܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܐܶܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܚܽܘܨܦܶܗ: ܝܺܠܰܦܳܝܼܗܝ ܡܶܢ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܓܶܝܪ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܡܰܘܿܡܶܝܢ ܠܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܟܳܐܬܳܐ: ܒܰܚܬܳܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܢܦܳܚܳܐ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܡ݀ܶܫܬܰܢܰܩ ܗ݀ܰܘ ܚܰܨܺܝܦܳܐ: ܩܛܺܝܪܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܥܿܳܩܰܪ ܠܗ: ܘܰܡܿܥܰܙܶܐ ܟܰܕ ܬܰܘܬܳܒܰܐ ܗܘ: ܐܶܢ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ ܚܰܨܺܝܦܺܝܢ: ܟܡܳܐ ܚܰܨܺܝܦ ܡܿܰܠܶܦ ܚܽܘܨܦܳܐ: ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܰܘ ܚܽܘܨܦܶܗ: ܕܚܰܨܺܝܦ ܡܶܢܶܗ ܙܳܟܿܶܐ ܠܶܗ ܘܶܐܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܕܳܒܿܰܪ: ܕܰܫܦܰܠ ܡܶܢܶܗ ܦܿܳܠܰܚ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܢܶܫܼܟܰܚ ܐܢܳܫ ܚܿܳܙܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܢܕܽܘܫܝܼܘܗܝ ܐܰܘ ܕܰܢܦܰܪܣܼܶܝܘܗܝ.܀ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܬܟܰܐܐܪ: ܘܰܒܣܘܽܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܦܰܪܣܶܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܺܝܬ ܥܰܡܰܢ ܡ݀ܰܩܪܶܒ: ܪܳܫܽܘܝܳܐ ܕܰܡܿܥܰܕܰܪ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܠܰܢ: ܠܰܘ ܟܽܘܐܳܪܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܰܢ: ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ: ܡܿܫܰܠܰܚ ܫܿܳܩܶܠ ܟܽܘܐܳܪܳܐ.܀ ܡܽܘܡܰܐ ܗܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܿܶܬܟܰܐܐܰܪ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܿܶܬܓܰܙܪܺܝܢ: ܩܪܳܒܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܒܰܐ ܗܘ.܀ ܟܰܕ ܚ݀ܳܛܝܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܐܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܩܪܳܒܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘܠܰܐ ܗܘ: ܒܺܝܫܰܐ ܗܘ ܡܿܰܣܒܰܪ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܚܢܰܢܽ ܗܘ ܡܿܶܬܦܰܪܣܺܝܢܰܢ.܀ ܕܰܐܝܟ ܡ݀ܰܥܪܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܨܰܥܪܳܐ: ܢܼܶܥܪܽܘܩ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܟܽܘܐܳܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܿܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ: ܢܶܡ݂ܰܕܽ ܗܘ ܡܶܢ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ.܀ ܡ݀ܰܣܢܶܐ ܠܰܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܢܰܘܚܼܰܪ ܟܺܐܒܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ: ܕܟܰܕ ܣܿܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ: ܡ݀ܰܓܪܶܐ ܠܰܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܫܼܰܢ: ܕܰܢܓܺܝܼܙܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.܀ ܡ݀ܰܣܢܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܳܠܽܘܟ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܢ ܣܳܡܽܘܟ̈ܶܐ: ܕܢܶܬܒܼܰܥ ܢܰܦܫܰܢ ܡ݀ܳܠܶܟ ܠܰܢ: ܕܢܼܰܣܓܶܐ ܨܰܥܪܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܗܽܘܝܼܽܘ ܡ݀ܰܚܛܶܐ ܘܰܡܿܟܰܣܶܐ: ܕܢܰܛܰܫܼܶܐ ܒܰܢ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ: ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܠܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ: ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܡܼܰܣܟܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ.܀ ܡܿܰܩܢܶܐ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܡܼܙܽܘܓ ܡܶܪܬܶܗ ܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܰܩܶܦ ܫܽܘܩܪܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܙܺܐܦܶܗ ܣܶܬܳܪܳܐ: ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܡ݀ܶܨܛܰܒܰܬ: ܕܠܐ ܬܶܦܼܪܽܘܕܝ ܡܶܢܶܗ ܥܳܢܳܐ.܀ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗܝ: ܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܗܿ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܚܼܙܶܐ ܒܳܗܿ ܢܰܦܫܰܢ: ܘܢܶܡ݂ܪܽܘܩ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢܰܢ.܀ ܙܩܺܝܦ ܗܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܬܦܼܰܪܣܶܐ ܣܰܢܝܽܘܬܳܐ: ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܗܼܘܶܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܣܰܢܝܽܘܬܶܗ.܀ ܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܠܰܢ: ܕܒܳܗܿ ܢܼܶܬܬܰܓܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܰܘܗܝ: ܡܰܬܺܝܢܽܘܬܳܐ ܡ݂ܰܙܶܓ ܒܰܢ: ܕܢܼܰܓܰܪ ܪܽܘܚܰܢ ܨܶܝܕ ܥܰܡܠܶܗ.܀ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܠܰܢ: ܕܢܼܰܚܨܶܦ ܢܶܣܼܰܒ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ: ܚܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡ݂ܰܙܶܓ ܒܰܢ: ܕܠܐ ܢܶܒܼܗܰܬ ܡܳܐ ܕܰܟܼܰܐܘ ܒܰܢ.܀ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܰܢ: ܕܐܽܘܡܳܢܳܐܺܝܬ ܢܼܶܚܛܶܐ ܐܢܳܫ: ܠܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܿܳܓܶܕ ܠܰܢ: ܕܢܼܶܙܟܶܐ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܚܰܝܳܒܰܐ ܗܘ.܀ ܕܡܳܐ ܕܰܚܼܛܳܐ ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܢܰܦܼܺܣ: ܘܡܳܐ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܢܶܦܼܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ: ܕܒܰܦܝܳܣܶܗ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܶܗ: ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܬܬܰܓܼܰܪ.܀ ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܿܰܠܶܦ: ܕܠܐ ܢܶܚܼܽܘܒ ܟܰܕ ܡ݀ܶܫܬܰܐܰܠ: ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܰܝܼܢܰܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܢܶܗܼܦܽܘܟ ܢܶܙܟܼܶܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ.܀ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܚܽܘܨܦܳܐ: ܘܰܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܣܽܘܪܳܕܳܐ: ܕܬܶܬܩܰܛܰܥܼܝ ܠܳܗܿ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܟܼܐܶܐ ܒܳܗܿ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܐ.܀ ܠܡܰܪܳܚܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܨܰܥܪܳܐ: ܘܰܠܪܳܫܽܘܝܳܐ ܕܽܘܚܳܠܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܕܚܼܶܠ ܠܶܗ ܪܳܫܽܘܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܰܐܣܼܶܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡ݀ܰܣܢܶܐ ܠܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܡܿܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܰܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܠܰܢ: ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ.܀ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܒܰܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܡܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܣܺܝܼܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܿܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܬܰܚܦܺܝܬܰܐ ܗܘ: ܦܪܺܝܤ ܥܰܠ ܡܽܘܡܰܝ̈ܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܣܟܺܝܡܶܗ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܠܒܰܪ: ܨܶܒܬܶܗ ܗܽܘܼ ܕܙܺܐܦܳܐ ܕܰܠܓܰܘ.܀ ܬܚܶܝܬ ܛܰܒܥܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܢܚܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܕܰܗܒܳܐ: ܡܿܛܰܫܶܐ ܘܣܿܳܐܶܡ ܙܺܐܦܳܢܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܙܺܐܦܳܐ ܡ݀ܰܥܛܶܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ.܀ ܥܛܺܝܦ ܕܺܝܢܳܐ ܫܶܡ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܫܡܶܗ ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܚܪܺܝܢܳܐ ܫܶܡ ܬܳܒܽܘܥܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܫܡܶܗ ܚܳܛܽܘܦܽܘܬܳܐ.܀ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܟܽܠܰܢ: ܚܰܘܒܺܝ̈ܢ ܚܰܘܒܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܟܽܠܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܥܪܺܝܢ.܀ ܥܒܼܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܗܳܢܿܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܠܰܝܢ: ܦܶܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܐܳܦ ܩܳܝܽܘܡ̈ܶܐ: ܠܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܒܰܢ ܡ݀ܶܣܬܰܥܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ: ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܟܿܳܐܶܐ ܒܰܢ.܀ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܟܳܐܶܐ: ܒܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܒܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܡܰܢܽܘ ܡ݀ܰܡܪܰܚ ܕܰܢܼܟܰܘܶܢ: ܠܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ.܀ ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܣܺܝܼܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܣܺܝܡܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܟܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܰܐ ܗܘ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ.܀ ܡ݀ܰܢ ܚܰܨܺܝܦ ܟܰܕ ܝܰܠܽܘܦܰܐ ܗܘ: ܕܰܒܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܚܰܟܰܡ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܟܿܳܐܶܐ ܒܰܢ: ܟܰܕ ܪܳܡ ܡܶܢ ܚ݀ܳܛܶܝܢ ܚܢܰܢ.܀ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܪܳܫܿܶܐ ܠܰܢ: ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܿܢܰܢ ܕܣܿܳܥܶܝܢܰܢ: ܗܳܢܿܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܗܳܘܶܝܿܢ ܠܚܰܘ̈ܒܶܐ ܬܳܒܽܘܥ̈ܶܐ.܀ ܥܒܼܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ: ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢ: ܪܳܗܿܶܛ ܥܰܘܠܐ ܡ݀ܶܬܓܰܘܰܤ.܀ ܒܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܨܠܶܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܡܿܰܦܶܩ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܫܽܘܩܪܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ.܀ ܕܰܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܡܶܢܶܗ ܕܬܳܒܿܰܥ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܗܳܐ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܕܳܪܰܢ: ܕܰܟܪܺܝܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܥܿܳܐܶܙ ܩܰܠܺܝܠ: ܡ݀ܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܒܶܗ ܢܳܡܽܘܣ̈ܳܐ: ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܥܪܺܝܢ: ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܟܰܪܟܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܚܺܝܢ.܀ ܝܰܒܫܳܐ ܡܛܰܡܰܐܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܰܛܒܳܐ ܒܣܽܘܚܳܝ̈ܶܐ.܀ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܰܡܼܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܦ݀ܳܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܢܿܳܨܰܪ: ܕܰܒܠܺܝܡܽ ܗܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܚܰܡܰܬ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܰܗܒܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܢܦܺܝܣܼܺܝܘܗܝ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܩܿܳܥܶܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ: ܟܶܣܦܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܢܫܰܠܶܝܘܗܝ: ܗ݀ܰܘ ܕܡܿܰܟܶܣ ܠܳܐ ܡܿܰܟܶܣ: ܕܰܡܿܟܰܚܶܕ ܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܦܽܘܪܣܶܗ ܗܽܘܼ ܒ݀ܳܥܶܐ: ܕܢܶܦܼܽܘܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܪܰܒܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ: ܡ݀ܰܫܟܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܨܶܝܕ ܪܰܒܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܰܟܶܣ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܚܿܳܐܰܪ ܒܶܗ: ܐܰܪܺܝܼܡ ܪܺܝܫܶܗ ܒܳܙܽܘܙܳܐ: ܕܰܐܪܟܼܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܪܳܫܽܘܝܳܐ.܀ ܫܶܐܠܶܬܗܽܘܢ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗܳܕܳܐ ܗܝ: ܫܶܢܰܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܐܶܢ ܕܳܡܿܟܺܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܢܳܡ݂ܘ ܘܰܕܡܼܶܟܘ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ: ܗܳܐ ܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ.܀ ܟܡܳܐ ܕܫܿܳܦܰܪ ܠܰܐܪܝܳܐ ܬܳܒܿܰܪ: ܟܡܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܺܐܒܳܐ ܡܿܚܰܒܶܠ: ܕܺܐܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܕܚܰܒܳܠܰܐ ܗܘ: ܠܰܘ ܡܶܣܰܬ ܟܰܦܢܶܗ ܬܰܒܰܪ.܀ ܟܰܕ ܚܰܕܽ ܗܘ ܐܳܟܿܶܠ ܐܰܪܝܳܐ: ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡ݀ܬܰܒܰܪ ܫܿܳܕܶܐ: ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܟܿܶܠ ܕܺܐܒܳܐ: ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܪܰܒ ܡܶܢ ܐܳܟܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܣܰܬ ܚܽܘܫܳܚܶܗ: ܚܿܳܛܶܦ ܫܿܳܩܶܠ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܣܰܬ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ: ܥܿܳܠܶܒ ܡܥܳܩܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ.܀ ܒܕܰܗܒܳܐ ܪܳܘܶܝܿܢ ܐܰܝܟ ܒܰܕܡܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܣܒܼܰܥܘ ܟܶܢ ܗܽܘ ܟܿܳܦܢܺܝܢ: ܥܰܘܠܐ ܥܼܰܒܪܶܗ ܠܬܶܢܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܗܳܐ ܥܿܳܛܰܪ.܀ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܿܳܟܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܥܰܘܠܐ ܥܼܰܘܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܙܶܒܢܳܐ ܘܙܽܘܒܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ.܀ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܙܳܒ݀ܶܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܥܰܠ ܣܰܦܣܳܪܳܐ ܡܶ݀ܬܝܰܒܰܠ: ܡܶܢ ܙܳܒܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܣܓܺܝܼܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܡܰܢܝܳܐ ܥܼܒܰܕ ܙܶܒܢܳܐ: ܡܶܢ ܣܰܦܣܳܪܳܐ ܠܣܰܦܣܳܪܳܐ: ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܫ݀ܳܘܝܳܐ ܫܳܡܽܘܢܳܐ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܣܼܶܠܩܰܬ: ܡܶܢ ܡܰܢܝܳܐ ܠܰܡܳܐܐ ܣܶܠܼܩܰܬ: ܕܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܗܘܼܰܘ ܠܶܗ.܀ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡ݀ܰܬܩܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܒܓܰܘ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܝܿܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ: ܚܳܢܘܳܝܳܐ ܒܝܰܩܺܝܪ ܐܰܫܼܩܺܝ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܼܒܶܠ ܒܰܐܓ̈ܳܢܶܐ: ܦܿܰܠܶܓ ܡܰܙܓܼܶܗ ܡܶܢ ܚܶܨܒܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܳܡܿܶܐ.܀ ܢܶܟܠܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܨܶܝܕ ܚܰܡܪܳܐ: ܙܺܐܦܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܨܶܝܕ ܡܶܫܚܳܐ: ܬܳܪ݀ܰܥ ܫܶܦܥܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܡܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܥܬܳܐ.܀ ܡ݀ܰܟܪܶܟ ܘܰܡܿܣܰܦܶܩ ܟܰܝܠܳܐ: ܕܰܢܩܼܰܘܶܐ ܒܶܗ ܫܰܪܟܳܢܳܐ: ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܰܥܼܒܰܕ: ܬܒܳܪܶܗ ܠܠܶܒܳܗܿ ܕܰܐܪܡܰ݀ܠܬܳܐ.܀ ܥܒܼܰܕ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܬܽܘܟܺܝ̈ܢ ܐܶܬܬܰܓܼܰܪ: ܕܪܰܒܼܺܝ ܥܰܘܠܐ ܒܚܽܘܣܪܳܢܶܗ: ܘܰܙܥܼܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.܀ ܒܚܰܣܺܝܪܳܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܐܶܬܝܼܰܬܰܪ: ܒܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܩܼܰܘܺܝ ܒܟܰܝܠܳܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܡܼܰܣܟܰܢ.܀ ܢܛܺܝܪܽ ܗܘ ܕܺܝܢܶܗ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܢܟܼܺܝܠܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܼܺܝܠ: ܐܺܝܬ ܟܽܠ ܟܰܝܠܺܝ̈ܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܟܽܠ ܟܰܝܠܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܨܶܝܕ ܥܰܘܠܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛ݀ܳܥܶܐ ܠܶܗ ܟܰܝܠܰܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܐܟܺܝܠ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܛ݀ܳܥܶܐ ܡܰܬܩܳܠܰܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܛܥܼܶܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ.܀ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܛܰܟܼܶܣ ܝܰܡܳܐ: ܕܰܫܘܶܐ ܟܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ: ܠܳܐ ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܠܰܡܛܰܟ݂ܣܽܘ.܀ ܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܦܰܚܼܶܡ ܘܬܰܩܼܶܠ: ܩܰܝܛܳܐ ܘܣܰ݀ܬܘܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܕܓܰܢܳܒܺܝܢ: ܒܰܠܒܼܶܠܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܙܶܒܢܳܐ ܘܙܽܘܒܳܢܳܐ: ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܛܰܟܼܶܣܘ ܥܰܘ̈ܳܠܐ.܀ ܐܰܩܼܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܰܢܼܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܘܰܢܕܰܡ݂ܽܘܢ: ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܛܰܟܼܶܣ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܛܰܟܼܣܽܘܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܡܰܪܺܝܢܼܳܝܗܝ: ܠܪܰܒܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܡܛܰܟ̈ܣܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܣܰܓܺܝ ܒܠܺܝ̈ܠܳܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܰܢ.܀ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪܳܕܶܝܿܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܶܝܢ ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܟܳܣ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ: ܗܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܰܢ.܀ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕ݀ܳܐܢ ܠܶܗ: ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܬܺܝܪ.܀ ܐܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܗܳܘܶܝ݀ܢ: ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܠܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܰܢ: ܥ݀ܳܠܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶ݀ܬܥܰܠܒܺܝܢ: ܘܟܺܐܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܥܳܠܽܘܒܺܝܢ.܀ ܕܳܐܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܥܳ݀ܠܒܺܝܢ ܘܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܥܰܠܒܺܝܢ: ܕܟܺܐܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܬܪܺܝܨܺܝܢ: ܠܟܰܝܠܳܐ ܡܰ݀ܝܬܶܝܢ ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܳܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܿܳܠܒܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕܶܐ: ܘܟܺܐܢܺܝܢ ܕܦܿܳܪܥܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܒܿܳܐܶܙ ܠܺܠܝܳܐ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܿܳܠܶܒ ܠܶܗ.܀ ܒܗ݀ܳܝ ܟܽܠܳܗܿ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ: ܛܡܺܝܪܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܙܥܼܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ: ܘܰܚܼܙܳܝܗܝ ܚܰܒܪܶܗ ܕܶܐܫܬܰܦܰܠ: ܫܿܳܕܶܐ ܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܐܰܚܿܶܕ ܒܺܐܕܶܗ ܘܡ݀ܰܥܬܰܪ ܠܶܗ.܀ ܟܺܐܝܢܽ ܗܘ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܳܣܽܘܒܳܐ: ܕܠܐ ܟܿܳܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ: ܙܳܥܿܰܪ ܗܳܘܿܐ ܝܳܙܽܘܦܳܐ: ܝܿܳܪܶܒ ܗܳܘܿܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ.܀ ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܨܝܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܗܽܘܢ ܗܘ ܪܫܺܝܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܛܳܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܥܰܠܒܺܝܢ: ܘܰܐܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܦܰܪܥܺܝܢ.܀ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܼܰܨܰܪ: ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪܶܗ ܡ݀ܶܬܡܰܠܶܐ: ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܺܝܼܪܶܒ ܡܳܐ ܕܺܝܼܪܶܒ: ܠܳܐ ܛܳܥܿܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ.܀ ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܛܰܠܘܽܡܺܝ̈ܢ: ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܚܳܛܽܘܦܺܝ̈ܢ ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܥܰܘܳܠܺܝ̈ܢ: ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܗܶܦܟܳܝܝܺܢ.܀ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܼܪܶܒ ܛܳܥܿܶܐ ܠܶܗ: ܠܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܣܼܳܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܚܼܽܘܪ ܒܳܗܿ ܘܰܢܕܰܡ݂ܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܣܼܳܡܳܗܿ: ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܣܼܳܡܰܢ: ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܢܼܶܚܽܘܪ: ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܰܢܕܰܡ݂ܶܐ ܒܶܗ.܀ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܕܳܡܶ݀ܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܗܽܘܢ ܫܼܶܦܪܰܬ ܠܰܢ: ܟܺܐܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܶܣܼܡܰܬ ܠܰܢ.܀ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܥܠܼܰܒܘ ܦܰܢܼܺܝܘ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܥܠܼܰܒܢ ܐܰܘܣܼܶܦܢ: ܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܠܰܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܝܰܥܢܽܘܬܳܐ.܀ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡ݀ܰܟܣܺܝܢ ܠܰܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܥܰܠ ܥܰܘܠܐ ܕܗܳܘܿܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܕܦܳܪ̈ܽܘܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܘܛܳܠܽܘܡ̈ܐ ܚܢܰܢ ܕܰܚܕܳܕܶܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܙܶܦ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܙܶܦ ܠܳܐ ܦܿܳܪܰܥ: ܠܝܳܙܽܘܦܳܐ ܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܝܳܗܽܘܒܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܕܡ݀ܰܘܙܶܦ ܬܳܒܿܰܥ ܪܶܒܺܝܬܳܐ: ܕܝܿܳܙܶܦ ܟܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ: ܟܡܳܐ ܒܺܝܫ ܓܰܒܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܒܺܝܫ ܗܘ ܡܶܢܶܗ ܬܰܚܬܳܝܳܐ.܀ ܒܣܰܒܥܶܗ ܡܰܪܺܝܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܒܟܰܦܢܶܗ ܛܳܠܽܘܡ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܟܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܓܳ݀ܒܝܳܐ ܠܶܗ: ܕܢܶܫܼܬܰܪܬܰܚ ܢܶܦܼܪܽܘܥ ܕܺܝܼܙܶܦ.܀ ܗܳܐ ܨܿܳܠܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܰܝܼܬܶܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܿܪܰܟܶܒ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܰܝܼܬܶܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.܀ ܫܽܘܚܕܳܐ ܓܶܫܪܳܐ ܗܳܘܿܐ ܠܰܢ: ܕܢܶܥܼܒܰܪ ܢܶܗܼܘܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܢܼܕܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܼܶܒܽܘܙ ܝܰܥܢܳܐܺܝܬ.܀ ܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܠܦܺܝܢ: ܕܢܶܫܟܼܰܚ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܰܢܝܳܚܰܢ: ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܥܶܒܼܕܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܒܼܽܘܙܝ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܬܽܘܒ ܥܼܶܒܕܰܬ: ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܡ݂ܰܫܝ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܥܼܶܒܕܰܬ ܟܽܘܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ: ܙܺܐܦܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܢܶܬܦܼܰܪܣܶܐ: ܥܼܶܒܕܰܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܥܰܘܠܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܩܼܰܛܪܰܓ.܀ ܥܼܶܒܕܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܓܰܘܳܗܿ: ܬܶܫܼܪܶܐ ܟܽܠܳܗܿ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܠܒܼܶܫܬܶܗ ܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ: ܠܙܰܝܢܳܐ ܕܚܶܫܼܠܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܒܟܰܝ̈ܠܶܐ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܘܪܳܐ ܕܣܿܳܢܶܐ ܙܺܐܦܳܐ: ܙܺܐܦܳܐ ܕܫܰܡ݂ܶܫܘ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ: ܘܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܪܕܰܦ ܥܰܘܠܐ: ܫܽܘܚܕܳܐ ܩܰܒܼܶܠܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ.܀ ܘܥܺܕܬܳܐ ܪܳܚܡܰܬ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܳܗܿ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܝܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ: ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܠܶܐ ܒܶܗ ܠܙܳܒܽܘܢܳܐ.܀ ܪܳܡ ܪܰܘܡܶܗ ܘܒܰܪܶܗ ܕܟܰܝܠܳܐ: ܩܦܺܝܣ ܘܰܐܛܺܝܡ ܥܽܘܒܶܗ ܕܟܰܝܠܳܐ: ܒܰܪܶܗ ܡܿܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܓܰܘܶܗ: ܘܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ.܀ ܡܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܶܝܢ ܠܣܽܘܦܳܩܳܐ: ܠܶܒܳܐ ܡܿܰܐܟܶܒ ܒܰܬܘܰܗܬܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܦܰܚܳܐ ܟܰܝܠܳܐ ܠܟܶܣܦܳܐ: ܫܿܳܒܶܐ ܘܨܿܳܐܶܕ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.܀ ܓܶܙܬܳܐ ܕܥܼܶܠܰܬ ܡܶܢ ܥܳܢܳܐ: ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܰܠܓܼܽܘܗܿ ܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܣܼܰܕܩܽܘܗܿ: ܠܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ: ܕܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗܘܼܰܘ ܠܳܗܿ: ܠܒܽܘܫܳܗܿ ܕܰܦܼܠܰܛ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܣܰܦܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܒܼܰܣܒܰܣ.܀ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܰܦܟܼܽܘܗܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܬܩܺܝܢܺܝܢ : ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܦܰܠܼܰܛܘ: ܥܰܘܠܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫ݀ܳܬܶܝܢܰܢ.܀ ܗܳܐ ܕܽܘܟܶܝ̈ܳܐ ܒܰܡܥܺܝ̈ܢܰܐ: ܒܰܡܥܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܣܽܘܚܳܝ̈ܶܐ: ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܼܙܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܩܼܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܣܪܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܠܼܒܰܫ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܫܼܠܰܚܢ ܒܗܽܘܢ: ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥ݂ܛܰܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ: ܒܗܽܘܢ ܢܶܟܼܬܽܘܒ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܚܰܟܺܝܡ ܘܰܨܢܺܝܥ ܩܳܛܽܘܠܰܢ: ܕܰܒܙܰܝܢܳܐ ܕܰܙܟܼܰܝܢ ܙܳܟܼܳܢ: ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܕܪܺܝܢ: ܠܫܺܐܕܳܐ ܕܢܼܶܫܟܰܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ.܀ ܒܝܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܿܶܙܕܰܡܰܢ: ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܫܼܪܶܐ: ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܚܶܝܢ: ܕܫܺܐܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܼܶܫܟܰܢ ܗܘܳܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܿܳܦܠܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܽܘܚܳܝ̈ܐ.܀ ܒܰܐܝܕܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܢܶܫܼܬܰܟܚܽܘܢ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܶܐܒܼܰܕܘ: ܚܰܕܽ ܗܘ ܥܡܳܕܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܫ: ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܶܗ.܀ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܼܬܟܰܚ ܐܶܢ ܐܳܒܿܶܕ: ܡܰܢܽܘ ܢܿܳܦܶܩ ܠܰܒܥܳܬܶܗ: ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܩܿܳܨܶܡ: ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܰ݀ܚܪܶܫ ܚܰܪܳܫܳܐ: ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܪܰܦܼܢ ܐܰܣܼܶܩܢܳܗܿ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܳܝ ܠܰܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܰܣܼܶܩܢܳܗܿ: ܕܗܳܐ ܩܳ݀ܒܠܳܐ ܩܕܳܡ ܥܶܠܳܝܳܐ.܀ ܗܳܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡܶܝܗܿ: ܕܬܶܩܼܪܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܽܘܛܪܳܓܰܢ: ܫܼܰܪܝܰܬ ܕܬܶܩܼܪܶܐ ܕܠܐ ܩܽܘܛܳܥ: ܠܰܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܗܿ.܀ ܩܼܪܳܬ ܬܰܡܳܢ ܥܰܘܠܶܗ ܕܣܳܒܳܐ: ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܐ ܬ݀ܳܐܒ: ܩܼܪܳܬ ܬܰܡܳܢ ܥܰܘܠܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ: ܕܥܰܡ ܡܰܪܒܺܝܬܶܗ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܩܼܪܳܬ ܬܽܘܒ ܥܰܘܠܶܗ ܕܓܰܕܽܘܕܳܐ: ܕܦܰܚܙܽܘܬܶܗ ܩܕܳܡ ܡܶܫܬܽܘܬܶܗ: ܗܶܦܼܟܰܬ ܬܽܘܒ ܘܰܩܼܪܳܬ ܥܰܘܠܶܗ: ܕܙܳܢܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܙܽܘܘܳܓܶܗ: ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܩܼܢܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܫܰܘܬܳܦܬܶܗ ܚܰܒܪܽܘܬܳܐ.܀ ܩܼܪܳܬ ܬܽܘܒ ܥܰܘܠܐ ܕܢܶܩܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܛܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܼܛܶܠܝ̈ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ: ܘܰܒܼܛܶܢܝ̈ ܘܺܝ̈ܠܼܶܕܝ ܟܽܠ ܚܰܘܒܺܝ̈ܢ.܀ ܥܽܘ̈ܠܐ ܠܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܺܝܢ: ܥܰܘܠܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܗܳܐ ܩܼܪܳܬ ܥܰܘܠܐ ܬܰܡܳܢ: ܘܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܩܼܪܳܬ ܩܶܨܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܢܶܚܫܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܕܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܕܒܰܥܠܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܚܼܽܘܢ: ܘܗܶܢܶܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܪ̈ܰܚܼܡܳܢ.܀ ܠܶܒܗܶܝܢ ܫܰܩܼܠܽܘܗܝ ܩܳܨܽܘܡ̈ܶܐ: ܘܕܺܝܼܬܰܪܘ ܫܰܩܼܠܽܘܗܝ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܩܼܛܰܠ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܐܚܼܪܶܒ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܒܰܥܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܫܼܰܘܬܶܦ ܟܺܐܒܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܳܐ: ܕܥܰܡ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܽܘܟܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܰܨ̈ܝܳܢ: ܠܡܼܶܩܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܓܰܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܨܠܽܘܬܰܐ ܗܘ ܐܰܪܚܼܶܡܬܳܗܿ ܠܰܣܬܺܝܪ: ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܩܒܳܐ.܀ ܒܨܰܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܒܶܣܡܳܐ: ܫܼܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܒܰܟܢܺܝܟܽܘܬܶܗܿ: ܒܩܶܛܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܼܺܝ ܙܺܝܘܳܗܿ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܢܶܓܼܪܰܬ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܳܗܿ: ܘܢܶܓܼܶܕܬܶܗ ܠܓܰܒܪܳܗܿ ܨܶܝܕܶܝܗܿ: ܕܠܐ ܣܼܛܳܐ ܠܶܒܳܗܿ ܡܶܢ ܡܳܪܳܗܿ: ܠܳܐ ܣܼܛܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ.܀ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗܿ ܬܽܘܒ ܐܶܬܪܰܚܼܡܰܬ: ܪܳܦܩܳܐ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܦܳܪܽܘܫܳܐ: ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܫܡܳܐ ܓܒܶܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ: ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܙܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܚܳܠܳܐ ܘܰܨܕܺܝܕܳܐ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ.܀ ܘܡܶܢ ܣܐܽܘܢܳܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ: ܪܶܚܼܡܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܙܢܰܝ̈ܳܐ.܀ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܫܥܺܝܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܪܰܚܼܡܳܗܿ ܠܣܳܐܪܳܐ ܕܠܐ ܝܰܠܕܳܐ: ܢܼܳܕܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܓܳܪ: ܕܥܰܡ ܥܽܘܠܐ ܥܰܘܠܐ ܒܼܶܛܢܰܬ: ܣܳܐܪܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܰܩܪܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܒ݀ܳܛܢܳܐ ܗܘܳܬ.܀ ܐܳܦܶܢ ܐܰܚܼܶܒܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ: ܠܰܘ ܗܳܟܰܢ ܐܰܚܼܶܒܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܕܠܐ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ.܀ ܥܰܝܢܳܐ ܗܘܼܳܬ ܗܼܺܝ ܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ: ܕܚܿܳܙܝܳܐ ܘܒ݀ܳܚܪܳܐ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܡܙܺܝܓܽ ܗܘ ܥܰܡ ܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ: ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ.܀ ܗܼܺܝ ܓܶܝܪ ܪܶܚܡܰܬ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܕܠܳܗܿ ܐܰܘܪܶܒܼܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܶܚܡܺܝܢ: ܒܳܗܿ ܝܠܼܶܦܘ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܳܐ: ܗܘܼܰܘ ܪܳܚܿܡܺܝܢ ܘܡ݀ܶܬܪܰܚܡܺܝܢ.܀ ܐܺܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܘ ܗܶܢܼܽܘܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܚܼܶܒܘ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܘ݀ܳܠܐ ܗܘܳܐ.܀ ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܺܝܼܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܽܘܼ ܪܳܚܿܶܡ ܗܘܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܗܘܳܐ: ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܡ݂ܶܪܚܰܡ ܪܰܚܼܡܽܘܗܝ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܘܿܳܠܐ ܗܘܳܐ.܀ ܟܰܕ ܪܳܚܡܺܝܢ ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܪܰܚܡܺܝܢ: ܥܒܼܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܣܺܝܼܡ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܼܡܳܟ: ܘܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܕܠܐ ܬܰܐܚܼܶܒ ܐܰܢܬ ܣܰܟܠܳܐܝܺܬ: ܘܠܐ ܗܽܘܼ ܢܶܪܚܼܰܡ ܫܺܝܥܳܐܝܺܬ: ܕܟܰܕ ܡܿܰܚܶܒ ܐܰܢܬ ܐܶܬܒܼܰܝܰܢ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܙܳܕ݀ܶܩ.܀ ܓܒܼܽܘܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܪ̈ܶܚܡܳܢ: ܒܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܳܟ: ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚܽ ܗܘ: ܕܢܼܶܟܐܶܐ ܡܽܘܡ̈ܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܒܿܳܚܰܪ: ܠܳܐ ܪܳܫܿܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܿܳܙܶܐ.܀ ܐܰܚܶܒ ܐܺܝܽܘܒ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ: ܚܼܙܳܗܿ ܡܽܘܡܳܗܿ ܟܰܕ ܪܳܚܶ݀ܡ ܠܳܗܿ: ܥܰܡ ܗ݀ܰܘ ܟܽܠܶܗ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ: ܠܳܐ ܐܰܗܡ݂ܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܗܿ.܀ ܠܪܳܚܺܝܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܚܿܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܛܥܼܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܣܰܟܠܽܘܬܳܗܿ: ܛܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܒܽܘܝܳܢܳܐ: ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܪܳܚܿܶܡ ܗܘܳܐ.܀ ܐܶܬܼܳܬ ܕܰܬܚܼܰܘܶܐ ܠܳܗ ܚܽܘܒܳܗܿ: ܚܼܰܘܺܝ ܠܳܗܿ ܗܽܘܼ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ: ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܫܡܼܰܥܬܶܗ: ܟܡܳܐ ܙܳܟܿܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ.܀ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܝܰܠܕܳܐ ܚܼܰܘܺܝ ܠܳܗܿ: ܟܡܳܐ ܪܳܚܶ݀ܡܽ ܗܘ ܠܰܐܠܳܗܶܗ: ܐܶܬܼܳܬ ܕܰܬܚܼܰܘܶܐ ܟܡܳܐ ܪܶܚܡܼܰܬ: ܝܶܠܼܦܰܬ ܠܳܗܿ ܟܡܳܐ ܪܳܚܿܶܡ ܗܘܳܐ.܀ ܐܶܬܚܼܰܡܰܬ ܚܼܰܘܺܝ ܚܽܘܒܶܗ: ܨܶܝܕ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܶܐܢ ܝܿܳܗܶܒ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܝܿܳܗܶܒ: ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܛܰܥܼܝ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ.܀ ܕܪܰܚܼܡܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܗܽܘ ܣܿܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܐܶܠܽܘܠܐ ܪܳܕ݀ܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ.܀ ܪܚܼܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܟܰܕ ܡܿܰܟܶܣ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܪܰܚܡ݂ܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܣܰܓܺܝ: ܘܥܰܡ ܚܽܘܒܶܗ ܚܼܙܳܐ ܒܽܘܨܳܪܶܗ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܶܐܫܼܟܰܚ ܒܶܗ ܩܰܠܼܶܣ: ܟܰܐܐܪ ܡܽܘܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܒܶܗܿ.܀ ܪܰܚܡܼܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܠܶܒܶܗ: ܘܠܐ ܢܣܼܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܠܶܗܽ ܗܘܼ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܩܿܳܢܝܳܐ ܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܗܡܶܐ ܟܰܕ ܪܳܚܿܶܡ: ܡ݀ܰܣܢܶܐ ܗܘ ܣܿܳܢܶܐ ܘܠܐ ܪܳܓܶܫ: ܐܰܝܟܰܢ ܪܳܚܶ݀ܡ ܕܰܡܿܣܰܓܶܦ: ܐܰܝܟܰܢ ܡܿܰܚܶܒ ܟܰܕ ܡܿܳܟܶܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܿܰܪܬܶܐ ܘܰܡܿܟܰܘܶܢ: ܗܽܘܝܼܽܘ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ.܀ ܩܶܢܼܛܰܬ ܐܰܪܥܶܗ ܕܰܐܟܳܪܳܐ: ܕܰܡ ܢܶܣܼܢܶܝܗܿ ܕܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܗܝ: ܒܳܗܿ ܒܗܳܕܶܐ ܣܼܢܳܗܿ ܐܰܟܳܪܳܐ: ܕܗܼܺܝ ܗܳܕܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܼܰܒܪܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐ: ܕܠܐ ܥܕܺܝܠܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܥܰܕܠܼܳܗ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܩܽܘܛܳܥܳܗܿ: ܕܣ݀ܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܗܝ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ: ܬܶܫܬܰܡܼܰܫܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܒܶܗ ܗܘܼܳܬ ܪܳܚܿܡܳܐ ܘܡ݀ܶܬܪܰܚܡܳܐ: ܕܰܬܟܼܰܘܶܢܝ ܐܳܦ ܬܶܬܟܼܰܘܰܢܝ.܀ ܠܳܐ ܬܶܪܚܼܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܬܚܼܰܦܶܐ: ܣܰܢܝܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܗܿ: ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܽܘܒܳܗܿ: ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܐܶܢ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܓܰܒܪܳܗܿ: ܦܿܳܢܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܨܡܳܐ: ܟܰܕ ܦܰܝܳܐ ܨܶܝܕ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ: ܙܰܢܝܼܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ.܀ ܡܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܟܚܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡ݂ܟܰܪ ܘܰܫܼܩܰܠ: ܠܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܺܝܒܶܗ.܀ ܠܳܐ ܬܳܩܶ݀ܠ ܟܺܐܒܳܗܿ ܕܰܐܝܕܳܐ: ܕܥܼܶܒܪܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗܿ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܥܼܶܒܪܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܪܳܗܿ ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܗܿ: ܒܡܳܢܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܠܰܦ ܓܰܒܪܳܐ: ܒܓܰܢܳܒܳܐ ܘܰܒܙܰܟܳܝܳܐ: ܒܡ݀ܰܢ ܡ݀ܶܬܚܰܠܰܦ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܝܰܕ ܩܶܨܡܳܐ ܐܰܘ ܙܳܟܽܘܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܙܢܼܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܶܟܝ: ܠܳܐ ܬܓܼܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܶܟܝ: ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܚܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕ.܀ ܠܥܰܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܚܼܙܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܕܰܟܝܳܐ ܗܝ: ܙܪܰܥܼ ܒܳܗܿ ܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܣܽܘܚܳܝ̈ܶܐ: ܕܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܬܶܬܛܰܡܰܐܐܝ. ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܿܰܣܶܩ ܠܳܗܿ ܪܽܘܫܥܳܐ: ܐܰܣܼܶܩ ܠܳܗܿ ܥܰܘܠܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ: ܩܼܰܪܶܒ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܙܳܟܽܘܪܳܐ.܀ ܕܠܐ ܣܳ݀ܠܶܩ ܠܳܗܿ ܓܰܝܳܪܳܐ: ܡܶ݀ܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗܿ ܩܳܨܽܘܡܳܐ: ܕܠܐ ܫܿܳܠܶܛ ܒܳܗܿ ܙܰܢܳܝܳܐ: ܡܶ݀ܫܬܰܘܬܰܦ ܠܳܗܿ ܚܰܪܳܫܳܐ. ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܗܳܐ ܛܦܺܝܠܳܐ ܒܑܳܗܿ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ.܀ ܗܳܐ ܩܶܨܡܳܐ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܳܗܿ: ܘܣܽܘܚܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗܿ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗܿ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܒܟܽܠܳܗܿ ܩܛܳܪ̈ܶܐ ܘܰܩܡܺܝ̈ܥܶܐ.܀ ܒܺܝܫܳܐ ܚܰܒܼܶܠ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ: ܣܼܪܰܚ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܕܶܐܬܥܰܠܼܺܝܘ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܕܰܘܼܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܕܶܐܬܬܰܚܼܬܺܝܘ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܫܼܰܪܓܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܩܶܨܡܳܐ: ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܿܳܐܶܒ: ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܿܳܗܶܬ.܀ ܩܿܳܐܶܡ ܠܺܝܛܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܢܳܟ݀ܶܬ ܪܳܕܿܐ ܐܳܦ ܒ݀ܳܥܶܛ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܘܰܠܪܰܚܺܝܩܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ.܀ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܶܙܕܰܝܰܢ: ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܢܶܙܟܼܶܝܢ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܕܠܐ ܩܿܳܢܶܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ.܀ ܠܕܳܐܟܿܶܠ ܒܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܨܰܝܳܡܳܐ ܒܩܽܘܛܳܥܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܓܿܳܐܰܪ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܒܰܚܼܣܳܡܳܐ.܀ ܠܩܳܛܽܘܠܐ ܒܣܰܝܦܶܗ ܩܳ݀ܛܶܠ: ܘܰܠܡܰܠܳܠܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ: ܠܪܰܦܝܳܐ ܩ݀ܳܛܶܠ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܘܰܠܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ: ܠܛܰܡܳܐܐ ܕܳܠ݀ܰܚ ܒܰܣܝܳܢܶܗ: ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܒܛܶܢܳܢܶܗ.܀ ܚܼܳܪ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܐܠܗܳܐ: ܕܡܰܓܳܢ ܒܼܰܕܰܪ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܦܰܬܚܼܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܡܰܓܳܢ ܪܳܕܿܐ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܚܰܕ ܝܿܳܗܶܒ ܠܶܗ ܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ: ܠܚܰܕ ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܶܗ ܒܽܘܙܳܚܳܐ: ܠܚܰܒܪܶܗ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܠܚܰܕ ܐܰܠܼܶܦ ܥܳܫܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܚܰܘܳܪܽܘܬܳܐ: ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܡܺܝܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܿܰܘܙܶܦ ܠܶܗ.܀ ܘܕܰܦܼܠܰܚ ܕܰܟܼܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܙܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܿܰܘܫܶܛ ܠܶܗ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ: ܡܿܰܘܬܶܒ ܠܶܗ ܙܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ.܀ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܛܳܒܳܐܺܝܬ:   ܠܺܐܝܼ ܒܶܗ ܕܰܢܩܼܽܘܡ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܦܼܰܫܰܚ ܒܶܗ: ܘܰܒܼܗܶܬ ܬܰܡܳܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ.܀ ܙܳܟܿܶܐ ܘܟܿܳܐܶܦ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܡܿܶܫܬܰܦܰܠ: ܨܶܝܕ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܡ݀ܶܬܚܰܝܰܠ: ܘܡܶܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܦܰܠ.܀ ܨܿܳܠܐ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܘܡܿܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܨܶܝܕ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܡܿܰܐܡܶܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܳܐܝܿܶܐ: ܕܰܢܚܼܰܠܶܦ ܦܰܚ̈ܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥ: ܪ̈ܶܒܽܘ ܦܰܚܺܝ̈ܢ ܨܿܳܠܐ ܠܳܗܿ: ܠܰܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܢܼܨܽܘܕܳܗܿ.܀ ܘܳܝ ܠܰܢ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ: ܩܿܳܐܶܡ ܥܰܡܰܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ: ܕܒܶܗ ܝܿܳܪܶܒ ܟܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܠܶܒܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܨܶܝܕ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܰܘܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܨܶܝܕ ܢܶܫ̈ܒܶܐ: ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ.܀ ܢܩܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܐ: ܘܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܨܶܝܕ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܥ݀ܳܢܝܳܐ ܒܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ.܀ ܠܶܒܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܨܶܝܕ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܡܰܡܽܘܢܳܐ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ ܥܰܡܠܳܐ ܗܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܥܰܡܠܰܐ ܗܘ ܗܳܐ ܨܿܳܐܶܕ ܠܰܢ: ܚܢܰܢܽ ܗܘ ܗܳܫܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ.܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܫܽܘܚܕܳܐ ܙܳܒܿܶܢ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܪܓܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܗܽܘܼܝܽܘ ܗܟܺܝܠ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܦ݀ܳܬܰܚ ܦܰܚܳܐ ܢܳܦ݀ܶܠ ܒܶܗܿ.܀ ܥܼܡܰܠ ܘܰܙܪܰܥܼ ܒܰܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ: ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܰܐ ܗܘ ܨܿܳܐܶܕ ܗܳܫܳܐ: ܕܰܥܝܳܕܰܢ ܗܽܘ ܨܿܳܐܶܕ ܠܰܢ.܀ ܘܳܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܬܰܗܺܝܼܢ: ܘܳܝ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܡ݀ܰܢ ܐܶܬܪܰܦܼܺܝܢ: ܘܳܝܳܐ ܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܶܗ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ.܀ ܟܡܳܐ ܕܰܨܢܺܝܥ ܒܺܝܫܳܐ ܒܨܰܝܕܶܗ: ܗܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܶܗ: ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܩܛܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ: ܦܽܘܪ̈ܣܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܰܦܺܝܼܣܽܘܢ: ܕܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܳܒܿܰܪ ܠܰܢ.܀ ܡܰܢܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܐ ܢܼܶܬܶܠ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܐܓܽܘܒܳܐ: ܕܰܐܓܽܘܢܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܙܟܼܳܐ ܟܿܳܐܶܦ ܚܿܳܐܶܒ.܀ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ ܕܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܶܙܟܼܶܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ: ܘܚܰܒܪܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܙܳܟܿܐ ܠܶܗ.܀ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ: ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܩܿܳܐܶܡ ܚܰܝܠܶܗ: ܕܳܡܿܶܐ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܠܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ: ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܡܿܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ: ܥܡܳܠܺܝܩ ܬܰܡܳܢ ܙܳܟܿܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܨܳܪܼܶܗ: ܠܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܬܠܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ.܀ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܗܽܘ ܡܿܰܩܢܶܐ ܠܶܗ: ܐܳܦ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܗܼܡܺܝܢ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗܘ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܨܰܠܺܝܢ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ.܀ ܡܰܢܘ ܟܺܝܬ ܢܦܼܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܐܶܒ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܕܝܿܳܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܶܗ: ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܙܟܼܶܝܘܗܝ.܀ ܠܰܢܽ ܗܘ ܒܰܢ ܩܳ݀ܛܶܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܰܢ ܒܰܢ ܙܳܟܿܶܐ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܦܟܳܪ̈ܰܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܒܝ̈ܳܢܰܢ: ܐܣܽܘܪ̈ܐ ܗܘܼܰܘ ܠܰܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܢ:܀ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܣܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܰܢ ܦܿܳܟܰܪ ܠܰܢ: ܗܳܐ ܦܿܳܟܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ: ܦܟܳܪ̈ܐ ܕܗܼܶܢܽܘܢ ܝܰܗܼܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܰܐܣܪܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܒܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܰܚܫܼܰܠ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗܿ.܀ ܚܼܙܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܗܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܘܰܡܿܛܰܡܰܐܐ ܠܶܗ: ܚܼܙܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܗܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܫܿܳܕܶܠ ܘܰܡܬܰܚܬܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܣܼܳܡ ܪܽܘܘܳܕܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܬܶܬܥܼܰܟܰܪܝ: ܐܶܠܰܦ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܨܿܳܪܝܳܐ ܘܢ݀ܳܦܩܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ.܀ ܗܳܐ ܡܶ݀ܬܬܰܓܪܳܐ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ: ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܕܽܘܘ̈ܕܐ: ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܡܶܢܶܗ ܩܳ݀ܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܳܩܿܶܢ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܢܶܣܼܩܽܘܢ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.܀ ܒܟܽܠ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܡܿܰܣܶܩ ܛܳܒܳܐ: ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܡܿܰܚܶܬ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܗܳܐ ܕܰܪܓܳܗܿ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܡܿܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܐ ܒܕܰܪܓܳܗܿ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܥܰܠܶܝܢ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܒܕܰܪܓܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܡ݀ܶܬܥܰܠܝܳܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܚܼܙܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ: ܦܰܓܪܳܐ ܣܿܳܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀  ܗܳܐ ܬܳ݀ܠܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܝܽܘܩܪ̈ܺܝܢ: ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܬܰܚܼܬܶܐ: ܗܳܐ ܡ݀ܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܟܳܪ̈ܐ: ܕܢܼܶܬܕܰܘܰܕ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ.܀ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܥܿܳܒܶܕ: ܪܓܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܿܚܰܘܶܐ: ܕܢܼܰܦܢܶܐ ܠܒܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܼܶܚܽܘܪ.܀ ܢܰܓܼܕܶܗ ܠܗܰܘܢܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܪܨܶܗ: ܗܳܐ ܚܝܳܪܰܢ ܥܰܠ ܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܚܝܳܪܰܢ ܥܰܠ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ.܀  ܗܳܐ ܠܶܒܰܢ ܥܰܠ ܗܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܐ: ܥܰܠ ܕܰܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܐ: ܣܼܰܪܥܶܦ ܠܰܢ ܘܰܦܼܪܰܤ ܚܰܘܒܰܢ.܀ ܒܝܰܒܫܳܐ ܫܿܳܓܶܫ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܒܝܰܡܳܐ ܟܿܳܬܶܫ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ.܀ ܒܠܰܠܡ̈ܺܐܢܶܐ ܐܳܦ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ: ܥܽܘܬܪܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ: ܒܓܰܘ ܢܰܚ̈ܠܐ ܘܰܒܓܰܘ ܛܽܘܪ̈ܐ: ܕܥܰܠ ܕܰܗܒܳܐ ܡܿܥܰܩܶܒ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܢܦܼܰܩܢܰܢ ܪܶܒܰܬ ܒܰܒܥܳܬܶܗ: ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܐ: ܟܰܕ ܕܰܗܒܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢܰܢ: ܒܳܬܪܶܗ ܪܳܗܿܶܛ ܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܗܽܘ ܪܳܗܿܶܛ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܿܢ ܒܚܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܙܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܙܪܰܥܼ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܳܪܘܽܝܳܐ: ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܚܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܢܼܺܐܒܰܕ ܠܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܚܝܩ: ܕܠܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ ܒܰܛܺܝܠܳܐ: ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܐ: ܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܝܰܨܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܕܺܝܢ ܥܰܡܰܢ: ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ ܗܽܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܓܽܘܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܟܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܙܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܗܳܟܺܝܠ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܥܿܳܒܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܒܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܒܓܰܝܳܪܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܙܟܼܳܐ ܒܪܶܓܰܬ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܫܺܝܛܳܐ ܠܶܗ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܳܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢ̈ܳܩܶܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܠܚܰܡܪܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܐܝܰܒ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܠܚܽܘܬܪܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܐܝܰܒ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ: ܘܰܫܕܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܥܰܠ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܡܿܫܰܡܶܫ ܡܰܨܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܚܰܕ ܥܰܘܠܐ: ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܟܽܠܶܗ: ܐܺܝܬ ܕܰܚܣܺܝܡ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܟܰܬܰܡ ܟܽܠܶܗ: ܐܺܝܬ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܰܚܳܐ: ܘܰܫܕܶܐ ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ.܀ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ: ܡܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ: ܐܳܦ ܣܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ.܀ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܰܐ ܗܘ: ܡ݀ܶܬܛܰܠܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܳܐܣܿܰܪ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܢܳܚ ܐܳܣܿܰܪ ܠܶܗ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܦܟܳܪܶܗ ܒܿܳܣܶܡ ܠܶܗ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܡܢܳܚ ܒܰܦܟܳܪܶܗ: ܠܳܐ ܫܿܳܕܶܐ ܦܟܳܪܶܗ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܰܢܝܳܚܶܗ: ܡܿܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒܳܐܣܽܘܪܶܗ: ܚܰܟܺܝܡ ܗܘ ܓܶܝܪ ܐܳܣܘܳܪܰܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܰܒܿܡܰܢ ܢܶܐܣܼܽܘܪ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܐܳܣܿܰܪ ܠܰܢ: ܒܳܐܣܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܗܰܢܼܺܝ ܠܰܢ: ܦܿܳܣܶܩ ܠܶܗܽ ܗܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܠܳܐܣܽܘܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܒܰܥܓܰܠ.܀ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܳܣܿܰܪ ܒܰܢܝܳܚܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܘܰܒܡܳܐ ܕܰܡܢܳܚ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܕܳܐܣܽܘܪܳܗܿ ܬܶܦܼܣܽܘܩܝ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܒܳܐܣܽܘܪ̈ܐ ܕܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ: ܒܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ: ܐܣܺܝܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢܰܢ: ܦܟܺܝܪܺܝܢܰܢ ܘܰܚܬܺܝܪܺܝܢܰܢ.܀ ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܰܒܓܰܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܪܽܘܗܝ: ܣܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܣܰܟܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘ: ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܒܝܰܕ ܕܰܒܓܽܘܢ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܦܰܟܼܪܽܘܗܝ: ܣܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܕܳܐܦܠܳܐ ܦܰܟܪܽܘܗܝ: ܛܳܥܿܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܳܐܣܽܘܪܶܗ: ܛܳܥܿܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܦܟܳܪܶܗ.܀ ܐܰܝܟ ܪܰܘܝܳܐ ܕܰܪܘܶܐ ܘܰܦܟܺܝܪ: ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܦܟܺܝܪ: ܕܰܒܚܰܡܪܶܗ ܛܥܼܳܝܗܝ ܠܳܐܣܽܘܪܶܗ: ܘܰܒܪܰܘܝܽܘܬܶܗ ܠܰܦܟܳܪܶܗ.܀ ܐܰܘ ܫܼܰܐܶܠ ܐܰܘ ܐܶܫܼܬܰܐܰܠ: ܥܰܠ ܐܳܣܽܘܪܳܟ ܘܰܦܟܳܪܳܟ: ܐܶܢ ܐܳܣܽܘܪܰܐ ܗܘ ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܺܝܛܽ ܗܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ.܀ ܘܶܐܢ ܐܳܣܽܘܪܰܐ ܗܘ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܚܰܝܠܳܟ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܟܽܘܘܳܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܩܕܳܡ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܕܰܡܫܰܦܰܠ ܘܰܫܕܶܐ ܚܰܝܠܳܟ: ܬܚܶܝܬ ܐܳܣܽܘܪ̈ܐ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ: ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܳܐܣܽܘܪܶܐ: ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܳܦܶܢ ܡܰܪܺܝܪ.܀ ܛܳܟ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܦܼܺܝܣ ܩܰܠܺܝܠ: ܕܳܐܣܽܘܪܰܐ ܗܘ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܺܝܪ ܘܰܡܫܰܦܰܠ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܳܪܓܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܘܳܪܶܗ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܦܟܳܪܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܟܺܝܬ ܓܳܚܶܟ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܺܝܪ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ: ܟܰܕܽ ܗܘ ܐܳܒܿܶܕ ܫܰܦܠܳܐܝܺܬ: ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܕܰܒܣܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ.܀ ܐܶܢ ܐܳܣܽܘܪܶܗ ܚܰܣܺܝܢܰܐ ܗܘ: ܠܳܐ ܢܶܓܼܚܰܟ ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܺܝܪ: ܘܶܐܢ ܐܳܣܽܘܪܶܗ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ: ܥܠܰܘܗܝ ܘܳ݀ܠܐ ܕܢܶܓܚܼܰܟ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܓܚܶܟܼܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ: ܘܓܿܳܚܶܟ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܗܽܘܼ ܦܿܳܟܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܡ݀ܰܓܚܶܟ: ܕܢܼܰܣܒܰܪ ܠܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܦܰܟܼܪܰܢ.܀ ܗܽܘܼܝܽܘ ܐܳܣܿܰܪ ܐܳܦ ܡܿܰܪܘܶܐ: ܕܢܼܰܣܒܰܪ ܠܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܰܣܼܪܰܢ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܚܿܳܐܶܫ ܗܽܘ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܟܺܝܪ ܡܿܰܪܓܶܫ ܗܽܘ: ܐܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܪܳܓܿܶܫ: ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܟܦܺܝܪ ܘܠܐ ܚܿܳܐܶܫ.܀ ܐܳܘ ܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܐܳܣܽܘܪܰܢ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܰܐܣܼܰܪܢ ܐܰܪܓܶܫܼܢܰܢ: ܐܰܘ ܡܳܐ ܐܽܘܡܳܢ ܦܳܟܽܘܪܰܢ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܰܦܟܰܪܢ ܝܺܕܰܥܼܢܰܢ.܀ ܓܶܐܪ̈ܐ ܐܢܽܘܢ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ: ܕܟܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܶܗ ܡܿܳܐܶܬ ܐܢܳܫ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܫܰܬܺܝܩܽ ܗܘ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܟܺܝܪ ܒܰܛܺܝܠ ܗܘ.܀ ܐܳܘ ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܐܳܣܽܘܪܰܢ: ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢܰܢ ܘܰܫܪܰܝܢܼܰܢ: ܐܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܫܪܶܐ ܘܪܳܗܿܛ ܨܶܝܕ ܥܰܘܠܐ.܀ ܐܰܣܺܝܪܽ ܗܘ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܫܪܶܐ ܘܪܳܗܿܶܛ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܟܠܶܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܫܪܶܐ ܘܰܡܿܫܰܡܶܫ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܐܰܣܽܘܪܰܢ ܚܰܟܺܝܡܽ ܗܘ: ܨܢܺܝܥ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܳܐܣܽܘܪܰܢ: ܕܝܿܳܗܶܒ ܪܶܗܛܳܐ ܨܶܝܕ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܟܳܠܶܐ ܪܶܗܛܳܐ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܝܿܳܗܶܒ ܪܶܗܛܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܟܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܟܿܳܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܠܐ ܢܶܥܼܒܰܪ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝ: ܝܿܳܗܶܒ ܗܰܘܢܶܗ ܠܣܶܡܳܠܳܐ.܀ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܢܶܩܪܶܝܼܗܝ ܡܳܪܳܗܿ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܳܦ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ: ܨܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܚܰܝ̈.܀ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܡܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܕܡܳܪܳܗܿ ܕܟܽܠܳܗܿ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܬܶܛܥܼܰܡ ܐܳܦ ܐܰܢܬ: ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܢܰܝ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܐܶܢ ܬܶܥܼܒܰܪ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܰܐ ܐܢܬ.܀ ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܓܡܳܪ: ܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܗܰ݀ܘ ܥܰܘܠܐ ܕܰܒܣܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܳܐ ܡ݀ܰܥܒܰܪ ܠܳܟ.܀ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܺܝܢ: ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܢ ܬܶܥܒܼܰܪ ܟܽܠܳܟܽ ܗܘ ܥܿܳܒܰܪ ܥܰܡܳܟ.܀ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܳܗܿ: ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ: ܓ݀ܳܢܒܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܪܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܥܳܩ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܕܒܶܐܣܟܺܡ ܐܶܣܟܺܡ ܠܰܢ ܐܳܣܿܰܪ: ܡܢܳܚܽ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܐܶܣܼܰܪܢ.܀ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܒܿܳܥܶܐ: ܕܰܒܢܺܝܪܶܗ ܢܼܶܦܠܽܘܚ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ: ܢܶܝܪܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܦܰܠܼܶܓ ܓܶܝܪ ܘܬܰܩܼܶܠ ܛܥܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܡܰܫܼܰܚ ܛܰܟܼܶܣ ܐܰܘ̈ܘܳܢܶܐ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܛܥܼܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܪܳ݀ܕܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܡܨܶܐ.܀ ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܢ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܓܶܝܪ: ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܠܽܘܘܠܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܪܡܼܺܝ ܗܘܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܩܼܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܡܿܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܿܩܰܪܶܒ ܟܶܣܦܳܐ: ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܣܰܥܪܳܐ: ܘܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܡܶܫܟܳܐ ܦܠܺܝܚܳܐ.܀ ܥܰܬܺܝܪܳܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܨܽܘܒܳܥܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ: ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܡܰܫܟܰܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܨܛܰܒܼܰܬ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܨܛܰܒܼܰܬ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܒܼܶܬ ܗܘܳܐ: ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܐ: ܕܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܶ݀ܬܬܰܩܰܢ: ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܿܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܢ ܗܘܳܐ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܕܚܰܛܳܝܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ: ܕܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܽܠ ܨܶܒܬܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܩܰܒܼܶܠ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܓܰܙܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܨܳܪܼ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܶܐ ܢܳܓܶܕ: ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܨܶܝܕ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܬܰܘܪܳܐ: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܝܰܘܢܳܐ: ܘܬܰܩܼܶܠ ܐܰܣܼܶܩ ܦܽܘܚܳܡ̈ܶܐ: ܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܘܪܳܐ.܀ ܟܰܕ ܙܿܳܐܠ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܳܪܶܗ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܙܳܐ݀ܶܠ ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܿܢ: ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ: ܙܳܐ݀ܶܠ ܗܘܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܙܳܐ݀ܶܠ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ: ܐܳܦܶܢ ܝܰܩܺܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ: ܥܰܡ ܠܶܒܳܗܿ ܬܽܘܒ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܦܰܚܼܶܡ ܘܬܰܩܼܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܗܿ.܀ ܙܶܠܼܰܬ ܟܰܟܪܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܙܰܠܺܝܠܳܐ: ܢܛܰܠܼܘ ܫܳܡܽܘܢܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗܿ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܗܽܘܼ ܡܿܰܐܚܶܐ ܠܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢܽ ܗܘ ܩܳ݀ܛܶܠ ܠܰܢ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܳܡܽܘܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܢܰܦܫܳܐ ܠܡܰܐܚܼܳܝܽܘ: ܒܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ: ܡܰܨܝ̈ܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܠܡܰܘܼܒܳܕܽܘ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ: ܚܼܝܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ ܡܿܶܫܟܰܚ: ܐܳܒܿܶܕ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܿܡܰܝܶܩ.܀ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ ܕܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܓܶܪܒܼܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ: ܐܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܢܒܝܬܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܡܽܘܝܳܩܳܐ ܗܳܟܰܢ ܓܶܪܒܼܰܬ.܀ ܐܚܪܺܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܬܡܰܝܼܶܩܝ: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܺܝܼ ܠܳܗܿ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ ܐܶܡܼܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗܿ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܐܶܣܼܬܰܠܝܰܬ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܗܿ: ܕܰܒܡܽܘܝܳܩܳܐ ܡܰܠܶܠܼܬܳܗܿ: ܕܐܢܳܫ ܢܡܰܝܼܶܩ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ: ܗܺܝܼ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܗܺܝܼ.܀ ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܟܼܰܘܶܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܬܶܡܚܼܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܡ݀ܶܣܬܰܠܝܳܐ ܠܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܐܶܢ ܬܶܚܠܽܘܛ ܒܳܗܿ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ.܀ ܡ݀ܶܣܬܰܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܬܶܚܼܠܽܘܛܺܝ ܒܳܗܿ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܡܿܶܣܬܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܢܳܩ݀ܶܦ ܠܳܗܿ ܣܽܘܚܳܝܳܐ.܀ ܡ݀ܶܣܬܰܠܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܦܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܢܶܚܫܳܐ: ܡܿܶܣܬܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܢ ܢܳܩ݀ܶܦ ܠܳܗܿ ܦܽܘܠܳܓܳܐ.܀ ܘܡܶ݀ܣܬܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܕܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡܳܗܿ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܡ݀ܶܣܬܰܠܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ: ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܳܗܿ ܪܳܡܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܣܠܰܝܽ ܗܘ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ: ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܣܶܢܰܐܬ ܠܶܒܳܐ: ܡܰܣܠܰܝܽ ܗܘ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܕܠܺܝܚ ܒܰܛܢܳܢܳܐ.܀ ܚܼܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܺܝܠܼܰܦ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܣܢܶܐ ܣܰܓܺܝ ܫܘܽܦܪܶܗ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܙܺܐܦܳܐ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܽܘܟܠܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗܘ: ܐܶܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܶܗ: ܛܰܡܰܐܐ ܗܘ ܠܰܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܡܿܶܣܬܰܝܰܒ.܀ ܒܗܳܠܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܘ݀ܳܠܐ ܕܢ݂ܶܚܙܶܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܕܶܐܢܗܽܘ݂ ܕܗܳܠܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܣܽܘܟܳܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܿܶܣܬܰܠ̈ܝܳܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡ݀ܶܣܬܰܠ̈ܝܳܢ.܀ ܨܳܪܳܗܿ ܒܡܰܪܝܰܡ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ ܘܒܳܗܿ ܬܺܐܠܼܰܦܝ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܓܶܪܒܼܰܬ ܟܽܠܳܗܿ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܕܰܚܛܳـܼܬ ܟܽܠܳܗܿ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ.܀ ܒܢܶܟܝܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܚܼܙܳܬܶܗ: ܠܢܶܟܝܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܒܝܰܕ ܡܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܝܶܠܼܦܰܬ: ܠܗ݀ܰܘ ܡܽܘܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܡܽܘܡܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܝܶܠܦܼܰܬ: ܕܰܢܕܺܝܕܽ ܗܘ ܒܶܙܚܳܐ ܪܶܒܰܬ: ܒܝܰܕ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܣܢܶܐ ܝܼܶܠܦܰܬ: ܕܰܣܢܶܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܗܘܼܳܐ ܠܳܗܿ ܦܰܓܪܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܠܗ݀ܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܠܓܰܘ: ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܶܐܬܚܼܰܠܰܦ ܝܶܠܦܼܰܬ: ܟܡܳܐ ܐܶܬܚܰܠܼܰܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܗܿ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܚܼܙܳܬ ܒܰܪܢܳܫܳܗܿ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܠܒܰܪܳܝܳܐ ܚܰܒܼܶܠ ܓܰܪܒܳܐ: ܘܰܠܓܰܘܳܝܳܐ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܗܘܼܳܐ ܠܳܗܿ ܡܽܘܡܳܗܿ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܥܰܠ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܕܶܐܬܦܼܰܠܓܰܬ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗܿ: ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܗܿ ܥܠܶܝܗܿ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓ.܀ ܕܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܬܺܐܠܰܦܝ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܳܗܿ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܣܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ: ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܦܰܓܪܳܗܿ ܢܶܬܦܼܰܠܰܓ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܢܶܬܦܼܰܠܰܓ.܀ ܒܰܕܓܽܘܢ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܦܰܓܪܳܐ: ܒܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܥܠܰܘܗܝ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡ݀ܶܬܦܰܠܓܺܝܢ: ܕܶܐܬܦܼܰܠܰܓ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ: ܕܰܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܢܶܫܼܬܰܝܰܢ ܥܰܡ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ.܀ ܚܼܙܰܘ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܫܼܰܪܺܝܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܫܒܼܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܕܳܢܼܽܘܗܝ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܐܶܫܼܬܰܪܺܝܘ ܓܶܝܪ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܕܰܫܼܪܳܐ ܘܫܼܰܡܰܪ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܕܰܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܐܶܫܼܬܪܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ.܀ ܕܰܫܼܪܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܚܙܳܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܪܰܦܼܺܝ: ܚܙܳܩܳܐ ܚܝܳܨܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.܀ ܦܠܺܝܓ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܕܦܼܰܠܶܓ ܠܶܒܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܦܰܠܓܼܳܗܿ ܦܶܠܓܳܐ ܠܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܦܼܰܠܶܓ ܗܽܘܼ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ.܀ ܦܠܺܝܓ ܗܘܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܥܰܠ ܦܶܠܓܶܗ: ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ: ܕܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ: ܬܰܡܳܢ ܗܼܘܰܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܘܳܐܦ ܦܽܘܠܳܓ̈ܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܗܘܼܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܡܠܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܓܳܪ̈ܒܳܐ ܗܘܳܬ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܓܼܰܪܺܝ ܠܶܫܳܢܳܗܿ: ܒܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܨܰܠܺܝ.܀ ܡܰܝܩܼܰܬ ܒܳܗܿ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡܬܳܐ: ܓܶܪܒܼܰܬ ܕܶܝܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܘܕܰܘܺܝܼܬܳܗܿ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܓܰܪܒܳܗܿ ܬܶܕܰܥܼܝ ܢܰܦܫܳܗܿ: ܘܰܒܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܰܚܒܳܪܬܳܗܿ: ܘܰܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܶܗܼܒܰܬ ܠܳܗܿ: ܬܺܐܠܼܰܦܝ ܡܰܢܽܘ ܢܶܨܚܳܢܳܗܿ: ܘܰܒܕܽܘܟܳܝܳܐ ܬܶܫܼܬܰܘܕܰܥܝ: ܟܡܳܐ ܥܶܠܳܝ ܕܰܪܓܳܗܿ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܶܗܼܒܰܬ ܠܳܗܿ: ܬܶܕܰܥܼܝ ܡܰܢܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܗ.܀ ܟܰܕ ܒ݀ܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܥܠܶܝܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܗܳܝܿܕܶܝܢܽ ܗܘ ܝܶܕܥܼܰܬ ܕܰܐܝܟܰܢ: ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗܿ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܕܦܰܨܝܼܰܬܳܗܿ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܢܶܓܕܳܐ: ܝܶܕܥܼܰܬ ܕܡܶܢܳܗܿ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܗܝ: ܕܠܐ ܝܼܶܕܥܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܒܶܠܼܥܰܬ: ܕܰܒܦܽܘܨܳܝܳܗܿ ܬܶܬܒܼܰܝܰܢܝ.܀ ܕܣܼܶܒܪܰܬ ܕܳܐܦ ܗܺܝܼ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܝܶܠܦܼܰܬ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܘܰܕܣܼܶܒܪܰܬ ܕܣܰܓܺܝ ܢܶܣܼܒܰܬ: ܝܶܕܥܼܰܬ ܬܽܘܒ ܕܗܰܘܦܳܐ ܢܶܣܼܒܰܬ.܀ ܗܳܢܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܬܒܼܰܥ: ܗ݀ܰܘ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܰܢܒܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܕܒܶܗܽ ܗܘ ܓܿܳܪ̈ܝܳܢ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܥܒܼܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܫܼܪܰܥ ܩܰܠܺܝܠ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܠܳܐ ܐܰܟܝܼܰܬܶܗ ܦܺܐܩܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ.܀ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܓܰܠܼܙܶܗ: ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ: ܠܳܐ ܟܼܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܡܰܘܗܝ: ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܟܣܼܶܗ: ܕܰܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܣܝܳܓܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܶܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܰܗܘܼܳܐ ܐܰܠܗ: ܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟܠܼܳܬܶܗ: ܟܡܳܐ ܟܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܫܡܺܝܛ ܟܽܠ ܝܽܘܡ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܟܠܼܰܬ: ܠܡ̈ܰܐܬܶܝܢ ܟܳܗܢܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ: ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܬܩܰܕܰܫܘ: ܘܰܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܡ݂ܰܐܘ: ܐܶܢ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܐܶܟܠܼܰܬ ܢܽܘܪܳܐ: ܐܶܝܟܰܢ ܡ݀ܡܰܣܰܪ ܠܶܫܳܢܳܐ.܀ ܒܼܶܠܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܰܠ̈ܳܠܶܐ: ܕܰܫܡܼܰܛܘ ܗܘܰܘ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܼܶܒܩܬ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܐ: ܘܠܶܫܳܢ̈ܐ ܫܡܺܝ̈ܛܶܐ ܒܼܶܠܥܰܬ: ܒܠܼܰܥ ܗܘܳܐ ܝܰܡܳܐ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܠܼܰܥ ܝܰܒܫܳܐ ܠܢܰܨܳܝ̈ܶܐ.܀ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܛܳܠܬܳܐ ܕܶܐܡ݂ܰܪ: ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܟܰܦܢܳܐ: ܝܰܗܼܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܕܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܳܫܼܽܘܗܝ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܬܶܬܝܰܩܼܰܪܝ ܠܰܢ ܡܶܠܰܬ ܡܳܪܰܢ: ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ: ܝܿܳܗܶܒ ܗܽܘ ܐܢܳܫ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.܀ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܐܳܚܿܶܕ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܝܟ ܥܰܪܳܒܳܐ.܀ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܟܝܳܢܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܰܢ: ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܐܢܳܫ ܐܳܒܿܶܕ ܐܢܳܫ: ܕܟܰܕܽ ܗܘ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ: ܡܛܰܒܰܥܽ ܗܘ ܥܰܡ ܚܰܝܳܒܳܐ.܀ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܕܺܝܠܶܗ ܙܰܟܳܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܒܰܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡ݀ܶܬܚܰܝܰܒ.܀ ܐܰܝܟ ܥܰܪܳܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܕܰܡܿܛܰܒܰܥ ܥܰܡ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܐܶܢ ܢܼܶܫܬܰܥܶܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ: ܕܰܓܳܠܳܐ ܩܕܳܡ ܫܰܪܺܝܪ̈ܐ.܀ ܕܡܿܳܝܶܩ ܒܳܗܿ ܘܰܕܒܿܳܙܰܚ ܒܳܗܿ: ܕܛ݀ܳܠܶܡ ܒܳܗܿ ܐܰܘ ܕܥܳܫܿܶܩ ܒܳܗܿ: ܐܶܢ ܢܼܶܒܣܰܡ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܒܶܙܚܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܠܝܶܗ ܥܰܪܳܒܳܐ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܿܳܙܰܚ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܢܝܳܚܶܗ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܣܳܗܕܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܡ݂ܰܠܰܠ.܀ ܢܦܺܝܼܣܽܘܢܳܟ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ: ܕܶܐܢ ܓܼܕܰܫ ܕܳܐܦܶܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܡ݀ܶܨܛܰܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܣܟܼܶܠ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܿܳܐܶܡ: ܨܿܳܐܬ ܨܰܥܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܩܿܳܐܶܡ ܗܽܘ ܨܿܳܐܶܬ ܠܶܗ: ܚܰܕܽ ܗܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܿܳܐܶܬ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ.܀ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܐ ܠܳܟ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܨܰܠܝܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܳܣܿܶܟ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗ: ܒܥܽܘܒܳܗܿ ܕܶܐܕܢܳܟ ܐܶܣܼܬܰܦܰܩ: ܗܳܐ ܣܰܡ ܡܰܘܬܶܗ ܕܳܐܡܽܘܪܳܐ: ܦܼܪܰܚ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܫܳܡܽܘܥܳܐ.܀ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܩܰܒܼܶܠ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܥܰܡܶܗ ܡܿܫܰܘܬܶܦ ܠܳܐܝܿܶܫ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܚܶܘܝܳܐ ܕܡܰܠܼܶܠ ܥܰܡ ܚܰܘܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܕܡܶܢܳܗܿ ܥܿܳܐܶܠ: ܡܶܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ.܀ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܒܺܝܫܳܐ ܡ݀ܰܘܒܶܕ: ܠܫܰܬܺܝܩܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܕܠܐ ܡܿܳܐܶܬ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩ݀ܳܛܶܠ ܠܶܗ.܀ ܫܪܳܪܳܐ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܰܠܶܠܼܘ ܗܘܰܘ: ܘܠܐ ܨܳܐܬܼ ܐܶܢܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܡܶܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܢܶܬܗܰܝܼܡܰܢ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܟܼܪܶܙܘ: ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܬܽܘ݂ܗܝ: ܠܗ݀ܰܘ ܫܺܐܕܳܐ ܕܩܰܠܼܶܤ ܐܶܢܽܘܢ: ܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܳܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗܘ: ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܶܗ.܀ ܐܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܣܰܡ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܡ݀ܰܢ ܢܶܛܥܼܰܡ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ: ܓܿܳܢܶܒ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܓܰܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܐ.܀ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܡܼܰܪܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܰܐ ܐܢܬ: ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܗܺܝܼ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܶܛܪܳܐ ܫ݀ܳܬܶܝܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܳ݀ܘܐ ܠܶܗ: ܟܰܕܽ ܗܘ ܛܳܒܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ.܀ ܐܳܟܿܶܠ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܦ݀ܶܟ ܠܳܗܿ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܗܳܦ݀ܶܟ ܢܳܣܶ݀ܟ ܠܳܗܿ: ܘܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܗܿ.܀ ܐܳܦ ܫܪܳܪܶܗ ܕܕܰܓܳܠܳܐ: ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܢܳܦ݀ܶܩ ܡܶܢܶܗ: ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܳܐ: ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܢܦܺܝܼܣܳܟ ܚܶܘܝܳܐ ܕܚܼܰܠܺܝ ܗܘܳܐ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܨܶܝܕ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܢܦܺܝܼܣܳܟ ܬܽܘܒ ܚܶܘܝܳܐ ܕܚܰܠܼܺܝ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܨܶܝܕ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܚܰܠܼܺܝ ܦܽܘܡܶܗ ܘܢܰܫܼܩܶܗ ܗܘܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ.܀ ܐܶܢ ܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܢܰܟܼܶܠ ܗܘܳܐ: ܟܡܳܐ ܠܳܟ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܢܦܼܺܝܣܳܟ ܬܽܘܒ ܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܕܰܢܕܺܝܕܽ ܗܘ ܥܰܡ ܗ݀ܰܘ ܕܰܕܚܺܝܠ.܀ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ ܫܶܩܝܳܐ: ܒܡܳܐܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܢܕܺܝܕܽ ܗܘ: ܓܿܳܥܶܨ ܠܶܗ ܫܶܩܝܳܟ ܡܶܢܶܗ: ܒܛܰܥܡܶܗ ܣܰܢܝܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܡܳܐܢܳܐ.܀ ܘܟܰܕܽ ܗܘ ܫܶܩܝܳܐ ܒܰܣܺܝܡܽ ܗܘ: ܠܳܒܿܶܫ ܠܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܳܐܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܕܺܝܕ ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܠܶܗ.܀ ܡܰܢܽܘ ܨܶܐ ܡܶܢ ܟܰܕܳܒܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܿܳܐܶܬ ܠܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܨܳܐܽܘܬܐ: ܟܽܠܶܗ ܨܶܐ ܥܰܡ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܬܽܘ݂ܗܝ ܢܰܩ̈ܕܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܳܪܳܗܿ ܕܢܰܩܕܽܘܬܳܐ.܀ ܝܰܗܼܒ ܡܳܪܰܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܶܐܕܢܶܗ ܠܕܰܓܳܠܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ: ܐܶܫܼܬܺܝ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܚܰܠܳܐ: ܘܶܐܕܢܶܗ ܫܽܘܩܪܳܐ ܠܳܐ ܛܶܥܡ݂ܰܬ.܀ ܝܰܗܼܒ ܦܽܘܡܶܗ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܘܶܐܕܢܶܗ ܠܟܰܕܳܒܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܼܒ: ܗܼܰܒ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܟ ܢܰܫܼܶܩ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ.܀ ܦܽܘܡܳܟ  ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ: ܗܰܘܦܶܗ ܕܦܽܘܡܳܟ ܡܿܰܟܶܣ ܠܶܗ: ܐܶܕܢܳܟ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ: ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܩܳ݀ܛܶܠ ܠܳܟ.܀ ܡܶܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܪܚܼܶܩ: ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܰܥܡܶܗ: ܡܶܢ ܬܶܢܳܢܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܐܰܢܬ: ܘܰܠܕܰܓܳܠܳܐ ܫܿܳܡܰܥ ܐܰܢܬ.܀ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܫܰܢܼܺܝܬ: ܘܨܶܝܕ ܟܰܕܳܒܳܐ ܝܿܳܬܶܒ ܐܰܢܬ: ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܿܳܟܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܒܶܙܚܳܐ ܡܶܟܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܳܐ: ܐܶܢ ܡܶܟܳܐ ܒܶܙܚܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢܶܗ ܩܳܠ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܳ݀ܠܐ: ܕܬܶܛܪܺܝܼܘܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ: ܢܛܺܝܪ ܗܰܕܳܡܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘܪܳܐ: ܛܰـܼܪ ܦܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܓܿܳܐܰܪ: ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܥܳܫܿܶܩ ܘܰܡܿܕܰܓܶܠ: ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡܳܟ ܙܰܕܺܝܩ: ܘܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܚܰܪܰܪܬܳܝܼܗܝ.܀ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܗܰܕܳܡܳܟ ܚ݀ܳܛܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܛܺܝܠ ܩܳ݀ܛܶܠ ܠܳܟ: ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܪܰܟܢܳܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܟ: ܐܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܬܦܼܺܝܣܳܟ.܀ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ: ܕܰܒܙܰܝܢܳܐ ܡܿܟܰܣܶܐ ܒܶܣܪܶܗ: ܘܓܿܳܕܶܫ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܶܒ̈ܩܶܐ: ܕܫܶܪܝܳܢܳܐ ܒ݀ܳܠܰܥ ܡܶܢ ܫܶܠܝ.܀ ܐܳܦ ܐܳܚܳܒ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܶܒܩ̈ܶܐ: ܕܫܶܪܝܳܢܳܐ ܩܰܒܼܶܠ ܓܶܐܪܳܐ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܨܠܳܦ̈ܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܐ: ܕܫܶܪܝܳܢܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܐ ܬܰܪܥܶܐ ܬܪܺܝܥܳܐ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܥܿܳܐܶܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܪܰܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܥܼܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗܳܐ ܓܿܳܪܶܦ: ܡܳܡܽܘܠܐ ܕܥܼܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܗܿ.܀ ܬܰܪܥܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܳܗܿ: ܕܠܐ ܢܶܥܼܽܘܠ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܒܣܼܶܐ ܥܰܠ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪ ܠܳܐ ܩܳ݀ܛܶܠ: ܠܳܐ ܬܰܒܼܣܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪ ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܒܶܕ.܀ ܢܦܼܺܝܣܳܟ ܨܰܝܕܳܐ ܕܨܰܝܳܕܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܒܼܣܶܐ ܥܰܠ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܘ: ܕܰܓܼܕܰܫ ܕܦ݀ܳܠܛܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܛܶܦܪܶܗ ܡ݀ܶܬܬܰܚܕܳܐ.܀ ܘܶܐܫܼܬܰܦܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܶܐܒܪ̈ܶܝܗܿ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܶܦܪܳܐ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܳܗܿ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܚܰܐ ܗܘ: ܠܒܰܪܺ ܗܝ ܟܽܠܳܗܿ ܘܰܠܓܰܘܺ ܗܝ.܀ ܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܡܰܢܘ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܰܢܡ݂ܰܠܶܠ: ܕܰܒܟܺܐܒܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܿܳܕܶܫ: ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ.܀ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܟܼܰܘܰܢܘ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܕܚܰܕܽ ܗܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܬܶܫܡ݂ܰܥ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ: ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܫܼܘܺܝ: ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܥܰܡ ܠܰܝ̈ܳܛܶܐ.܀ ܘܰܠܝ̈ܰܥܢܶܐ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܐ: ܕܠܐ ܠܰܡ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܒܗ݀ܳܝ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܣܼܳܡ ܐܰܟܚܰܕ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܢܼܶܒܥܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܐܶܬܦܰܚܼܰܡ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ: ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܣܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܛܶـܼܗ ܠܰܟܢܰܥܢ: ܥܰܠ ܕܰܓܚܼܶܟ ܗ݀ܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܥܰܘܠܐ ܕܳܢܼܶܗ: ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܳܐ ܠܳܛܶـܼܗ.܀ ܡܶܛܽܠ ܗ݀ܰܘ ܫܥܳܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܩܰܒܼܶܠ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܒܶܙܚܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ: ܩܰܒܼܶܠ ܘܳܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܫܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ: ܘܕܰܠܼܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܕܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܘܰܩܼܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܫܳܢܳܐ.܀ ܕܶܐܫܟܼܰܚܬܳܗܿ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܟܼܬܶܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܫܼܪܳܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܗܰܝܼܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.܀ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܚܟܶܗ: ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܩܰܒܼܠ: ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܼܰܠ ܡܶܢ ܫܥܳܝܳܐ: ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܩܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ: ܓܰܠܼܙܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܕܰܚܩܼܶܗ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ.܀ ܨܳܪܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܕܰܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܡܿܒܰܙܰܚ: ܕܕܳܚܿܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܦ݀ܶܟ ܝܿܳܪܶܬ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܓܳܢܿܶܒ ܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܨܚܰܬ: ܐܳܦ ܗ݀ܰܘ ܚܰܡ ܦܨܺܝܚܳܐܝܺܬ: ܒܼܰܙܰܚ ܘܺܝܼܪܶܬ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ.܀ ܫܡܰܥ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܡܿܙܰܗܰܪ: ܡܶܢ ܫܶܥܝܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܡܰܢܽܘ: ܐܶܠܳܐ ܡܿܳܚܶܐ ܠܳܟ ܪܺܝܚܶܗ: ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܳܟ ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܰܥܡܶܗ.܀ ܕܰܟܒܰܪ ܡܶܢ ܛܰܥܡܶܗ ܩܰܠܺܝܠ: ܬܶܫܼܬܰܘܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ: ܡ݀ܰܢ ܕܰܡܿܒܰܙܰܚ ܗܘܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ: ܒܼܰܙܰܚ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܐܽܘܡܳܢܶܗ: ܫܿܳܘܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܽܘܝܳܩܳܐ: ܘܫܿܳܪܶܟ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܒܰܕܝܿܳܕܰܥ ܕܶܝܢ ܢܳܟܽܘܠܐ: ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܛܦܺܝܤ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ.܀ ܕܰܢܒܼܰܙܰܚ ܒܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰ݀ܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܳܐ ܥܼܰܠ ܠܶܗ: ܕܰܢܒܼܰܙܰܚ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܪܓܼܶܫ.܀ ܕܰܐܝܟ ܡ݀ܰܦܨܰܚ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐܺܝܬ: ܡ݀ܰܓܚܶܟ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܕܢܼܶܫܽܘܪ ܢܼܶܥܒܰܪ ܒܽܘܙܳܚܳܐ: ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ.܀ ܐܰܢܬ ܒܫܶܥܝܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܚܿܳܐܰܪ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܬܰܡܺܝܡܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܟܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܛܡܺܝܪ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ.܀ ܢܽܘܚ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ: ܗܽܘܼ ܡܰܘܿܕܰܥ ܠܰܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܓܼܙܰܪ ܘܰܫܼܕܳܝܗܝ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܕܬܶܕܰܥܼ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܗ݀ܰܘ ܒܽܘܙܳܚܳܐ.܀ ܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ: ܕܰܒܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܢܶܓܼܠܶܐ ܠܳܟ: ܕܠܺܝܛܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܒܗ݀ܰܘ ܫܶܥܝܳܐ ܕܰܒܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ.܀ ܓܼܙܰܪ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܝܳܛ̈ܶܐ ܚܼܰܐܺܝܢ: ܢܼܶܒܥܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܶܝܬ ܐܳܪ̈ܟܶܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ: ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܰܥܼ ܐܳܦ ܐܰܢܬ: ܡܳܢܳܐ ܝܼܺܪܶܬܘ ܠܰܝ̈ܳܛܶܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܕܗ݀ܰܘ ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܓܰܝܳܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܰܒܓܰܘܳܗܿ: ܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܳܫܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܟܽܠ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܡܰܨܽܘܬܳܐ: ܥܽܘܫܩܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ.܀ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ: ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܬܬܰܢܝ̈ܳܢ: ܡܚܰܝܰܢ ܓܶܝܪ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܠܚܶܡܬܳܐ: ܒ݀ܳܛܢܳܐ ܘܝܿܳܠܕܳܐ ܟܽܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ.܀ ܠܰܕܩܶܫܬܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܝܰܠܕܳܗܿ: ܕܩܳ݀ܛܠܳܐ ܡܰܓܳܢ ܠܙܰܟܳܝ̈ܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܚܶܡܬܳܐ ܨܰܚܼܺܝ ܗܘܳܐ: ܫܰܡܥܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ.܀ ܬܼܠܐ ܒܶܗ ܩܶܛܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܳܠ: ܟܰܕܽ ܗܘ ܢܼܰܛܪܶܗ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ: ܕܰܗܼܘܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܗܰܦܟܳܐܝܺܬ: ܕܳܢܼܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐܝܺܬ.܀ ܣܼܳܡ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܼܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ: ܘܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܠܐ ܥܳܒܿܰܪ: ܥܼܰܒܪܶܗ ܘܕܰܓܼܶܠ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ: ܕܢܰܟܼܶܤ ܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܓܳܠܰܐ ܗܘ.܀ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܼܦܰܪܣܺܝ ܕܰܓܳܠܰܐ ܗܘ: ܢܼܶܒܛܰܠ ܥܽܘܫܩܳܐ ܕܰܥܫܼܰܩܽ ܗܘ: ܟܰܕ ܕܶܢܚܼܰܬ ܕܰܓܳܠܽܘܬܶܗ: ܐܶܫܼܬܰܪܝܰܬ ܥܳܫܽܘܩܽܘܬܶܗ.܀ ܘܟܰܕ ܐܶܬܕܰܓܰܠܼ ܩܽܘܛܪܳܓܶܗ: ܟܶܢ ܐܶܬܬܰܒܥܼܰܬ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܕܰܫܼܡܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܰܩܼܛܰܠ: ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ.܀ ܢܦܼܰܩ ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܺܝܛܳܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ: ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܫܼܡܰܛ ܗܘܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܒܕܳܢܶܗ: ܘܰܒܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܼܳܐ ܫܽܘܢܩܳܢܶܗ.܀ ܡܰܢܘ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܰܝܳܛܳܐ: ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܰܘܬܺܝ̈ܢ ܢܶܫܼܬܰܢܰܩ: ܝܰܥܢ̈ܶܐ ܘܠܰܝܳܛ̈ܶܐ ܐܰܫܼܘܺܝ: ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܐ.܀ ܚܼܙܺܝ ܕܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܰܫܠܼܰܚܬܶܗ: ܠܗ݀ܰܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܐܳܦ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ: ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܙܰܒܶܢ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܳܟ: ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܟ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܟ: ܠܳܐ ܬܙܰܒܢܼܺܝܗܿ ܐܰܝܟ ܥܺܝܣܽܘ.܀ ܪܰܒ ܗܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܘܰܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܕܒܰܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܡܿܶܙܕܰܒܰܢ.܀ ܐܶܢ ܬܰܘܒܼܶܕ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܟ: ܥܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܥܺܝܣܽܘ: ܫܡ݂ܰܥ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܕܰܙܟܰܝ̈ ܡ̈ܶܠܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ.܀ ܘܰܙܟܼܳܬܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܠܡܰܘܠܳܕܳܐ: ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܬܰܩܠܳܐ: ܥܶܠܼܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܫܩܼܰܠܬܳܗܿ.܀ ܟܰܕ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܠܳܐ ܫܼܰܩܠܳܗܿ: ܢܼܰܣܒܶܗ ܗܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܥܒܳܕܳܗܿ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ: ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܢܼܶܦܽܘܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ: ܘܢܶܬܥܰܛܰܦ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܕܰܠܟܰܪܣܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܼܰܠܘ: ܠܗ݀ܳܝ ܟܰܪܣܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܥܼܰܠܘ ܗܘܰܘ.܀ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܰܠܺܝܼ̈ܝ ܕܽܘܟܰܬ ܡܰܘܠܳܕܳܐ: ܕܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ ܐܶܫܬܰܩܼܠܰܬ.܀ ܡܰܘܡܬܳܐ ܫܼܰܠܚܰܬ ܝܶܗܼܒܰܬ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܳܗܿ: ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܕܝܿܳܗܶܒ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܕܢܳܣܿܶܒ.܀ ܐܳܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܙܳܒܽܘܢܳܐ: ܠܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܐܶܫܼܬܰܡܰܫ: ܠܳܐ ܕܰܫܠܼܰܚ ܐܰܪܓܼܶܫ ܕܰܫܠܼܰܚ: ܘܠܐ ܕܰܠܒܼܶܫ ܐܰܪܓܼܶܫ ܕܰܠܒܼܶܫ.܀ ܟܰܕ ܗ݀ܰܘ ܕܰܫܠܼܰܚ ܐܶܫܼܬܰܠܰܚ: ܐܳܦ ܗ݀ܰܘ ܕܰܠܒܼܶܫ ܐܶܬܥܼܰܛܰܦ: ܛܠܳܝ̈ܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܐ: ܙܒܼܰܢܘ ܙܶܒܢܳܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ.܀ ܐܰܘ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܝܟܰܢ ܙܰܒܼܶܢ: ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܬܰܠܚܳܐ: ܐܰܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢ ܩܰܒܼܶܠ: ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܠܰܒܫܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܦܶܪܚܼܰܬ ܡܶܢ ܥܺܝܣܽܘ: ܕܗܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗܘܼܳܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܼܳܬ ܨܶܝܕ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܰܕ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܠܳܐ ܦܼܶܪܩܰܬ:܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܙܶܒܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܐ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܒܨܳܬܳܐ: ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܶܫܟܼܰܚ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܠܗ݀ܳܝ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ: ܘܰܫܩܼܰܠ ܦܼܰܫܛܳܗܿ ܥܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܠܶܗ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܦܣܳܐ: ܕܰܒܐܶܕܢ̈ܶܐ ܨܺܝܪܳܐ ܟܽܠܳܗܿ: ܚܰܘܪ̈ܐ ܐܺܝܬ ܠܗ݀ܰܘ ܣܰܓܺܝܐܶܐ: ܕܰܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡ݀ܶܬܦܰܢܝܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܨܺܝܪܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܒܳܗܿ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܳܗܿ ܛܒܺܝܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ.܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܰܒܢܳܗܿ ܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܰܐܦܪܶܝܡ ܡܰܓܳܢ ܝܰܗܼܒܳܗܿ: ܠܳܐ ܠܰܡܢܰܫܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗܿ ܐܶܬܢܼܰܣܒܰܬ: ܘܠܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗܿ ܐܶܬܝܰܗܼܒܰܬ.܀ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܗܺܝܼ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܠܰܝܬ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܪܳܫܿܶܐ ܠܶܗ: ܡܫܰܠܛܽܘܬܶܗ ܚܼܰܘܺܝ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܕܟܿܳܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܰܡܳܐ ܪܳܫܿܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܼܒ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܪܳܫܿܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܢܼܶܪܫܽܘܢ ܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ.܀ ܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܟܼܶܠ: ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܠܺܝܛ: ܫܩܼܰܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܣܟܶܠܼܘ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܐܰܣܟܼܶܠ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܪܳܫܿܶܐ ܠܶܗ ܕܫܿܳܩܶܠ: ܐܰܝܟܰܢ ܪܳܫܶܝܿܢ ܠܶܗ ܕܰܫܼܩܰܠ: ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ.܀ ܕܗܳܟܰܢ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܐܰܙܕܰܒܼܢܰܬ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܢܼܺܐܡܶܐ ܘܰܢܼܕܰܓܶܠ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܺܝܣܽܘ ܠܳܐ ܕܰܓܶܠܼ.܀ ܐܶܢ ܥܺܝܣܽܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܰܓܶܠܼ: ܡܰܣܠܰܝܽ ܗܘ ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܓܰܒܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܟܰܝ ܕܰܡܿܕܰܓܶܠ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܐܰܝܢܳܐ ܘܳܝܳܐ ܣܳ݀ܦܶܩ ܠܶܗ.܀ ܚܼܙܺܝ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܗܘܼܳܬ ܬܰܡܳܢ: ܒܶܝܬ ܕܰܓܳܠܳܐ ܠܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܶܪܚܼܶܡ ܒܳܗܿ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܩܼܺܝܡ ܥܠܶܝܗܿ ܕܰܓܳܠܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܼܪܶܐ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܐܩܼܺܝܡܬ: ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܐܽܘܠܨܳܢܳܟ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܺܝܣܽܘ ܕܶܐܣܬܰܓܰܦܼ: ܠܳܐ ܕܰܓܶܠܼ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܗܼܘܳܬ: ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܬܶܫܼܪܶܐ ܬܰܢܘܰܝ: ܕܰܗܘܼܳܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܢܳܐ.܀ ܐܶܢ ܗܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܐܰܫܼܰܪ ܗܘܳܐ: ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܩܼܛܰܠ ܒܳܗܿ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܫܼܪܶܐ ܬܰܢܘܰܝ ܕܰܥܒܼܰܕܬ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܪܺܝܢ.܀ ܢܼܰܪܚܶܩ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈: ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܣܢܶܐ: ܕܚܼܰܠܘ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܕܗܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ.܀ ܡܶܠܬܳܐ ܥܶܠܼܰܬ ܘܰܫܩܼܰܠܬܳܗܿ: ܠܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܗܺܝܼ ܗܘܼܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗܿ: ܡܰܠܝܰܬ ܕܽܘܟܰܬ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܨܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ: ܕܰܬܡܼܰܠܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܩܶܛܠܐ: ܡ݀ܰܫܟܰܚܽ ܗܘ ܬܽܘܒ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܕܰܢܼܡܰܠܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܰܝܦܳܐ.܀ ܡܿܶܫܟܰܚ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܛܰܡܳܐܐ: ܕܰܢܼܡܰܠܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܓܰܘܪܳܐ: ܡ݀ܰܫܟܰܚܽ ܗܘ ܢܶܟܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܰܢܼܡܰܠܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܦܰܚܳܐ.܀ ܡܨܶܐ ܡܶܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܗܳܘܿܐ: ܠܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܒܡܶܠܳܐ ܐܶܫܟܼܰܚ: ܥܺܝܣܽܘ ܕܢܶܫܠܽܘܚ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ: ܒܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ: ܕܢܶܫܼܠܽܘܚ ܢܼܶܫܕܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܶܗ: ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܫܿܳܠܰܚ ܐܢܳܫ: ܫܿܳܕܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ.܀ ܐܶܢ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܐ: ܫܿܳܠܰܚ ܠܳܗܿ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܘܕܶܐ: ܒܝܰܕ ܡܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܒܿܶܫ ܠܳܗ.܀ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܳ݀ܝܡܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܡܡܰ݀ܠܝܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܡܨܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܪܶܢܝܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ.܀ ܡ݀ܶܫܟܰܚܽ ܗܘ ܚܝܳܪܳܐ ܛܰܡܳܐܐ: ܕܰܢܼܡܰܠܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܛܰܡܳܐܐ: ܡܰܨܝܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܕܰܬܡ݂ܰܠܶܐ: ܒܟܶܣܝܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ.܀ ܡܨܶܐ ܚܰܣܳܡܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܕܰܢܼܡܰܠܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܓܶܐܪܳܐ: ܡ݀ܶܫܟܰܚܽ ܗܘ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ: ܕܰܢܫܰܡ݂ܶܫ ܐܳܦ ܓܽܘܡܳܨܳܐ.܀ ܢܶܕܚܼܰܠ ܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܪܶܢܝܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗܘ: ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܪܳܚܿܶܡ: ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܬܳܒܿܰܥ ܐܰܓܪܳܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܬܳܒܿܰܥ ܟܽܠ ܨܶܒܝܳܢܺܝ̈ܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗܘ: ܛܒܺܝܥܳܐ ܡܶܠܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܒܗ݀ܰܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܿܳܥܰܪ ܟܽܠ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܽܘܼ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܰܐ ܗܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ: ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܢܶܙܟܼܶܐ: ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܫܟܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.܀ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܠܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܶܢܬܳܐ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܦܢܳܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܛܰܟܼܶܣ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܗ݀ܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܰܩܼܶܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܝܰܕ ܦܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܐܰܪܦܼܺܝ ܚܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ: ܕܠܐ ܐܰܙܼܘܶܓ ܠܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܡܶ݀ܨܛܰܢܰܥ ܘܰܡܿܬܰܩܶܢ ܠܶܗ: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܶܗ: ܐܳܦ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܽܐܘܠܨܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܚ̈ܶܐ ܠܰܢܝܳܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ.܀ ܨܶܝܕ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܡܳܐ: ܨܶܝܕ ܝܰܒܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܒܫܳܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ.܀ ܘܬܳܩܿܶܠ ܣܿܳܐܶܡ ܦܽܘܚ̈ܳܡܶܐ: ܕܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܘܰܕܚܽܘܫ̈ܳܚܶܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܚܽܘܫܳܚ̈ܶܐ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ.܀ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܦܼܰܚܼܶܡ ܘܬܰܩܼܶܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܛܰܟܼܶܣ ܘܰܐܬܩܼܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܿܳܫܰܚ ܘܝܿܳܗܶܒ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ.܀ ܘܰܐܟܺܝܼܠ ܘܰܐܫܼܦܰܥ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ: ܘܰܐܥܼܶܠ ܣܼܳܡ ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܙܰܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܚܿܳܐܶܒ ܐܰܢܬ: ܠܰܝܬ ܦܝܳܣܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܦܼܳܣܽܘ: ܕܟܽܠ ܙܰܝܢܺܝ̈ܢ ܗܳܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܠܳܟ.܀ ܫܿܳܕܶܐ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܣܰܟܪܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ: ܐܶܢ ܡ݀ܰܩܪܶܒ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܨܰܘܡܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ.܀ ܕܶܐܢ ܚܣܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܿܰܛܶܦ: ܚܽܘܒܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܰܢ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܐܶܢ ܫܳܒܿܶܐ ܠܳܟ ܥܰܘܳܠܐ: ܚܶܣܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܐܶܢ ܡ݀ܰܟܝܳܐ ܠܳܟ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ: ܡܶܕܪܳܟ ܪܰܒܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܒܝܰܕ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܰܩܪܶܒ: ܙܰܝܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܽܘܟܳܟܰܐ ܗܘ.܀ ܒܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܰܩܪܶܒ: ܢܶܟܦܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܗܝ: ܓܶܐܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܢ ܫܿܳܕܶܐ: ܣܰܢܘܰܪܬܳܟ ܗܺܝܼ ܙܳܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܽܘܩܒܰܠ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܥܽܘܬܪܳܐ: ܗܳܐ ܛܽܘܒܶܝ̈ܗܿ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܟܰܬܰܫ: ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܰܢ.܀ ܚܣܳܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܣܿܳܐܶܓ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܶܐܪ̈ܐ ܠܩܳܛܽܘܠܰܢ: ܐܺܝܬ ܙܰܝܢܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ.܀ ܐܶܢ ܐܳܬ݀ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܰܢ ܡܶܪܕܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܩܰܫܶܐ ܐܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܳܐܪܰ݀ܥ ܠܶܗ.܀ ܐܶܢ ܪܳܕܶ݀ܦ ܐܰܝܟ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܝܰܡܳܐ ܠܛܽܘܒܳܥܶܗ: ܐܶܢ ܛܳ݀ܡܰܪ ܦܰܚ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܓܳ݀ܙܶܡ ܐܰܝܟ ܓܽܘܠܝܰܕ: ܐܺܝܬ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ: ܐܰܝܟ ܣܺܝܣܪܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ: ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܦܰܠ.܀ ܐܰܝܟ ܣܶܢܚܶܪܺܝܒ ܐܶܢ ܡ݀ܰܩܪܶܒ: ܒܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܠܰܩ: ܠܒܳܒܠܳܝܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܕܰܡܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܰܕܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܢܺܝܐܶܠ.܀ ܐܰܝܟ ܗܰܡܳܢ ܐܶܢ ܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ: ܐܺܝܬ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܢܶܙܟܼܽܘܢܳܝܗܝ: ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܰܣܶܦ: ܐܺܝܬ ܕܢܰܨܺܝܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ.܀ ܡܳܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ: ܕܰܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ: ܐܰܝܢܰܘ ܐܶܣܳܪܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܕܰܫܪܳܝܶܗ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕܰܝܢ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܟܺܐܒܳܐ ܡܰ݀ܘܫܶܛ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܣܰܡܳܐ ܕܳܐܪܰ݀ܥ ܠܶܗ: ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܙܺܐܦܳܐ ܓܳܒ݀ܶܠ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܪܳܐ ܕܰܢܦܰܪܣܶܝܼܘܗܝ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ ܐܳܦ ܣܰܩܽܘܒܠܶܗ: ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܦܰܚܳܐ ܛ݀ܳܡܰܪ: ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢܰܢ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܕܽܘܟܳܒܳܐ ܪܰܟܼܶܒ: ܕܠܐ ܫܪܰܘܽܘ݂ܗܝ ܐܳܦ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ: ܐܰܝܢܰܘ ܟܰܝ ܫܽܘܪܳܐ ܒܿܳܢܶܐ: ܕܠܐ ܬܰܪ̈ܥܼܳܘܗܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܙܟܼܰܝ̈.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܰܫܓܰܪ: ܕܠܐ ܫܳܛܽܘ݂ܗܝ ܫܰܒܪ̈ܐ ܕܰܢܨܰܚܼܘ: ܐܰܝܢܰܘ ܬܽܘܒ ܓܽܘܒܳܐ ܛܰܝܼܶܒܘ: ܕܠܐ ܙܟܼܰܘ ܒܶܗ ܕܒܶܝܬ ܕܳܢܺܝܐܶܠ.܀ ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܪܶܓܬܳܐ ܓܰܘܼܙܰܠ ܗܘܳܐ: ܕܠܐ ܙܟܼܰܘܽܘܗܝ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ: ܐܰܝܢܰܘ ܦܰܛܒܳܓܳܐ ܛܰܝܶܒ: ܕܠܐ ܫܰܛܽܘ݂ܗܝ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ.܀ ܐܰܣܼܪܰܚ ܒܺܝܫܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܥܼܶܗ: ܒܕܰܗܒܶܗ ܕܢܰܥܡܳܢ ܚܰܬܚܼܶܬ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܣܓܼܺܝ ܒܼܰܣܪܶܗ ܐܶܠܺܝܫܰܥ.܀ ܚܰܪܳܫܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܟܶܣܦܶܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܫܼܳܛܶܗ ܗܘܳܐ: ܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܠܺܝܚܶܗ: ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝܕܶܗ.܀

ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ܀