13- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬ ܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬ ܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ܆

ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܐ ܕܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ. ܕܰܟܡܐ ܐܰܬܠܺܝܛܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܢ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܇ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܕܗܳܟܰܢ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܓܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܝܗ̇ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܓܰܠ̈ܝܳܬܗܽܘܢ܀

 

ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܥܰܘܟܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܡܠܶܟ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܘܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܥܶܠܬܐ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܥܳܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܒܚܶܒܬܐ܇ ܐܳܦ ܢܽܘܪܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܐܳܚܕܐ ܘܡܶܫܬܰܠܛܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܚܰܡܺܝܡ ܓܶܝܪ ܘܩܰܠܺܝܠ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܐ. ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܢܰܦܫܐ ܡܐ ܕܣܳܕܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܐ܇ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܘܬܶܙܟܶܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܩܳܪܝܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܬܒܛܶܠ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܟܳܬܶܫ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܘܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܢܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܶܗ ܕܠܶܒܐ ܢܰܣܶܩ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܕܡܰܘܥܺܝܬܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܥܳܐܶܠ ܐܳܚܶܕ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܡܰܘܬܒܐ. ܘܡܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܥܩܰܪ. ܝܳܒ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܪ̈ܥܶܦܝܳܬܶܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ.

 

ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܕܶܝܢ ܘܙܰܒܢܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܢܰܡܠܶܟ܆ ܘܰܒܗܶܪܓܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܢܶܬܓܰܫܰܡ ܒܳܗ̇܆ ܡܥܰܡܶܛ ܠܗܽܘܢ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܝܗ̇. ܘܠܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܠܐ ܚܰܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܳܢ ܒܰܥܒܳܕܗܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܕܠܐ ܡܰܪܫܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ.

 

ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܕܬܶܥܩܽܘܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܰܝܢܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܩܶܢܛܐ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܰܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܠܰܘ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܡܶܫܬܰܡܫܐ܆ ܒܒܽܘܚܪܳܢܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܒܰܢ܆ ܦܳܣܩܺܝܢܰܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢܰܢ ܒܰܥܒܳܕܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܡܶܬܥܰܩܪܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܬܥܰܘܪܐ ܥܰܝܢܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܣܰܢܝܐ.

 

ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܫܬܪܰܥ ܘܢܶܦܶܠ ܒܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܒܳܗ̇ ܢܶܬܬܨܺܝܕ. ܠܐ ܬܶܬܟܰܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܛܡܝܪܐ ܒܢ. ܣܒܺܝܪܐ ܓܶܝܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܪܶܓܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܥܶܩܳܪܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܠܶܒܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܰܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܕܶܐ ܥܶܩܳܪܐ ܘܳܐܚܶܕ ܒܶܗ܆ ܐܶܢ ܛܳܒܬܐ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܬܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܒܰܪ. ܠܶܒܐ ܓܶܝܪ ܡܐ ܕܰܚܢܺܝܩܐ ܒܶܗ ܪܶܓܬܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܽܘ ܠܡܶܬܬܥܳܪܽܘ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܘܦܳܐܶܫ ܥܶܩܳܪܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ܆ ܘܡܐ ܬܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܠܶܦ ܘܝܳܥܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܦܰܣܩܐ ܘܦܳܐܶܫ ܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܡܶܟ̈ܠܳܬܐ ܘܫܶܩܝܐ܇ ܡܚܰܠܶܦ ܘܡܶܬܪܰܒܝܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ.

 

ܘܗܳܪܟܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܳܫܰܚ ܠܰܢ ܩܪܳܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܟܣܺܝܬܐ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܓܶܠܝܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ܆ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܥܰܘ̈ܟܳܢ ܠܳܗ̇. ܚܙܳܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܒܶܗܬܬܐ ܘܢܽܘܟܳܦܐ. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܚܶܕ ܚܰܫܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܓܳܕܫܐ ܕܠܐ ܡܶܨܛܒܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܘܰܟ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܩܫܶܐ ܠܰܢ ܩܪܳܒܳܗ̇ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܡܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܫܰܠܡܺܝܘܗܝ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܠܓܰܘ ܡܶܫܬܰܡܫܐ ܒܰܢ ܪܶܓܬܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܟܰܠܝܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܕܰܡܥܰܘ̈ܟܳܢ. ܘܟܰܕ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܰܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܚܳܛܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܩܕܳܡ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܚܛܺܝܬܰܢ܆

 

ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܠܐ ܢܶܬܢܰܟܰܦ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܩܕܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܒܩܰܕܡܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܰܢ. ܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܐܳܦ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܒܓܶܠܝܐ ܠܐ ܢܙܰܢܶܐ܆ ܠܐ ܥܳܒܕܐ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܙܰܢܳܝܐ ܒܟܶܣܝܐ. ܕܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܶܝܢ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܢܳܫ ܢܶܬܚܰܪܰܪ܆ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܢܰܟܦܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܩܳܪܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܩܳܪܐ ܘܥܶܠܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܒܠܶܒܐ ܓܶܝܪ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܫܳܪܶܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܐ ܪܰܒܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܒܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܠܰܚ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܐ ܕܰܕܠܺܝܚ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܐ܆ ܐܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܕܠܺܝ̈ܚܳܢ ܘܰܬܛܺܝܪ̈ܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܐ ܕܰܫܓܺܝܫ ܠܶܒܐ ܒܪܶܓܬܐ܇ ܕܠܺܝܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܇ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܇ ܗܦܺܝܟ ܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ܇ ܡܕܰܘܕܺܝܢ ܖ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܒܰܚܙܳܝܶܗ܆ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܰܒܠܶܒܐ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܶܒܐ ܡܫܰܪܶܐ܆ ܐܶܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܶܐܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܬܚܫܶܒ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܐܰܘ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܒܽܘܚܪܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܀

 

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܕܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܢܪܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܦܣܩܺܝܗ̇܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܪܓܺܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܣܳܡܳܗ̇ ܬܢܳܢ ܠܡܶܠܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܓܰܘܪܐ ܥܰܡ ܓܰܘܪܐ. ܘܒܽܘܚܪܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܠܰܡ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܠܐ ܬܓܽܘܪ܆ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܬܳܟܶܣ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܕܰܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ ܙܳܢܝܽܘܬܗܽܘܢ ܠܐ ܬܶܬܚܙܶܐ܇ ܡܦܰܪܓܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܠܶܒܐ ܢܶܥܩܪܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܠܠܶܒܐ ܢܕܰܟܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܓܰܘܪܐ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܥܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܠܦܰܓܪܐ ܢܶܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ. ܘܣܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ܇ ܕܰܡܣܰܡ̈ܟܳܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܣܒܶܗ ܠܓܰܘܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܽܘ ܚܳܙܶܐ.

 

ܚܙܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܐ ܗܝ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܗܽܘ ܚܳܙܶܐ܆ ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܚܳܙܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܠܰܡ ܕܟܳܠܝܐ ܠܳܟ ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ ܓܰܠܝܐ ܕܓܰܘܪܐ܆ ܬܶܟܠܶܝܟ ܐܳܦ ܚܙܳܬܐ ܕܺܝܠܝ܇ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܶܗ ܒܓܰܘܪܐ. ܘܕܰܟܳܐ ܐܰܬܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܺܝܠܝ ܕܚܳܝܪܐ ܒܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܕܟܶܐ ܚܝܳܪܝ ܕܒܳܟ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܘܡܶܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܶܐ ܐܳܦ ܐܰܬܪܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܠܰܚܙܳܝܐ ܗܳܢܐ: ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܠܘܳܬܝ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܝ ܪܶܓܬܐ ܓܰܘܪܐ ܗܝ. ܘܗܳܝ ܕܢܶܨܒܶܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܦܰܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢܐ ܕܶܐܚܙܶܝܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܕܡܶܬܓܰܡܪܐ ܒܰܥܒܳܕܐ܇ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܚܫܒܺܝܗ̇ ܓܰܘܪܐ. ܚܽܘܫܳܒܐ ܓܶܝܪ ܕܪܳܐܶܓ ܠܶܗ ܠܓܰܘܪܐ܆ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܓܳܪ ܠܶܗ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܪܓܺܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܓܳܪܳܗ̇. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܢܓܽܘܪ ܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܓܰܘܪܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܒܳܕܐ ܒܓܶܠܝܐ܆ ܠܰܘ ܨܶܒܝܳܢܐ ܟܠܳܝܗܝ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܶܬܥܰܘܰܟ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܆ ܕܠܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗܘ ܢܶܨܚܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܘܶܟ̈ܢܳܝܗܝ܀

 

ܚܰܘܪܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܚܳܐܰܪ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ. ܘܒܶܗ ܒܥܽܘܡܩܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܕܶܐܢ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܒܨܽܘܢ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܕܰܢܡܽܘܫ ܠܶܒܐ. ܘܢܶܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܶܗ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܓܳܝܪܺܝܢ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܰܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ. ܒܳܛܢܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܝܳܠܕܺܝܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ܇ ܘܰܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܩܦܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܡܙܰܢܶܝܢ. ܘܠܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܥܰܠ ܒܳܠܗܽܘܢ܇ ܕܳܐܦܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܗܘ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܚܽܘܫܳܒܐ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܒܺܝܫܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܡܶܕܶܡ ܒܰܥܒܳܕܐ܀

 

ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܳܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܣܳܡ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܪܓܺܝܗ̇܆ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܕܰܢܪܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܗ̇܆ ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܶܗ ܕܠܶܒܐ܆ ܢܶܦܣܽܘܩ ܢܰܣܩܺܝܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܡܰܘܒܕܳܢܺܝܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐ ܬܶܚܙܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܬܚܽܘܪ ܐܰܝܟ ܕܬܶܪܰܓ. ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܚܳܝܪܐ ܥܰܝܢܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܪܳܓܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܳܟ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܐܢܬܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܬܶܬܨܺܝܕ ܒܶܗ ܒܫܽܘܦܪܐ ܗܳܢܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܢܰܦܫܐ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܕܢܶܐܣܪܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܳܗ̇܇ ܘܡܐ ܕܰܚܙܳܬ ܗܺܝ ܠܳܗ̇܇ ܘܰܐܕܺܝܩܰܬ ܕܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܒܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܩܶܢܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܬܶܩܢܶܐ܆ ܘܗܺܝ ܠܳܗ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܕܰܟܝܽܘܬܐ.

 

ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܪܰܓ ܒܠܶܒܳܟ ܪܶܓܬܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ ܘܠܐ ܬܚܽܘܪ ܥܰܝܢܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ܇ ܒܫܽܘܦܪܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܨܰܥܪܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܠܢܰܦܫܐ܇ ܕܬܶܬܶܐܣܰܪ ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܟܪܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܣܽܘܪܳܗ̇. ܘܡܶܛܽܠ ܕܫܶܩܠܰܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܪܶܓܰܬ ܐܳܦ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܓܰܘܪܐ ܕܰܕܦܰܓܪܐ ܗܘ. ܘܺܐܝܬ ܓܰܘܪܐ ܕܰܕܢܰܦܫܐ ܗܘ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܐ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܬܶܪܰܓ܆ ܗܳܢܐ ܓܰܘܪܐ ܗܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܫܡܐ ܕܓܰܘܪܐ ܗܽܘܝܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܓܰܘܪܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܗܘ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܰܢܓܽܘܪ ܕܠܰܘ ܓܰܝܳܪܐ ܗܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܫܰܡܫܶܗ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܪܳܡ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܫܝܐ ܙܳܢܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܕܦܰܓܪܐ.

 

ܘܬܽܘܒ ܒܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܡܰܪܺܝܪ ܥܰܘܠܐ ܗܳܢܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܦܰܓܪܐ ܙܰܢܳܝ ܗܘ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܶܗ ܪܶܓܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܐ ܠܢܰܦܫܐ ܫܰܥܒܶܕ ܠܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܒܠܳܝ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܶܬܬܰܚܬܝܰܬ ܕܬܶܪܰܓ ܪܶܓܬܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܘܬܽܘܒ ܠܙܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܒܪܶܓܬܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܚܳܛܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܡܙܰܢܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܶܠܝܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܥܰܘܠܐ ܗܳܢܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܙܺܝܓܐ ܪܶܓܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܝܰܠ ܒܶܗ ܚܰܫܳܐ ܐܚܪܺܢܐ܇ ܘܕܰܒܪܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ܆

 

ܙܳܟܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܇ ܡܐ ܕܰܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܢܶܒܛܰܠ ܡܶܢ ܗܶܪܓܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܬܰܝ ܕܠܳܗ̇ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܶܙܟܶܐ. ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܡܰܬܩܶܢ ܒܰܢ ܛܽܘܝܳܒܐ ܕܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܗ̇. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܠܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܕܡܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܐ ܕܰܓܡܰܪܘ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܶܐܬܰܘ. ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܘܰܫܠܺܝܘ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܚܽܘܫܳܒܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܩܕܳܡ ܗܳܟܰܢ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܐ ܒܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܛܶܠܳܠܐ ܕܚܰܫܳܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܢܐ ܛܶܠܳܠܐ ܕܟܰܣܝܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܟܰܕ ܡܪܰܟܰܒ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܀

 

ܢܶܥܪܽܘܩ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܣܒܺܝܪܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܒܺܝܫܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܠܶܐ ܥܒܳܕܳܗ̇܆ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܣܒܝܪܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܒܺܝܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܺܝܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܣܰܩ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫ܆ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܢܶܚܫܽܘܒ ܒܺܝܫܬܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܚܶܕ ܒܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܘܫܰܡܫܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܙܰܒܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܐ ܚܳܟܶܡ ܘܚܳܙܶܐ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܡܛܰܡܳܐܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܡܣܰܡܝܐ. ܘܥܳܒܕܐ ܠܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܢܶܕܰܥ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܦܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܪܽܘܫ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܗܪܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܡܐ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܚܶܫܽܘܟܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܡܶܬܟܰܣܝܐ ܠܳܗ̇ ܚܙܳܬܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܟܰܣܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܕܥܰܡܛܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܦܪܺܝܣ ܒܳܗ̇܇ ܡܟܰܣܰܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܚܛܺܝܬܐ ܕܠܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܕܰܥ ܐܢܳܫ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܕܰܪܓܐ ܗܝ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܶܫܬܰܪܝܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܰܐܣܺܝܪ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ ܝܳܕܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܬܦܰܪܰܣ ܢܶܒܥܶܐ ܠܶܗ ܫܪܳܝܐ.

 

ܠܐ ܠܰܡ ܬܚܽܘܪ ܒܰܐܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܪܓܺܝܗ̇. ܘܶܐܠܐ ܓܰܝܳܪܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܚܽܘܪ ܒܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܐ ܫܦܺܝܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܒܳܕܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܡܬܰܩܢܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܇ ܕܡܶܢ ܡܳܢ ܡܰܢ ܪܰܟܶܒ܇ ܘܨܰܒܶܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܫܺܝܛܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܦܰܐܝܽܘܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܫܚܺܝܡܐ܆ ܫܽܘܦܪܐ ܫܳܒܶܐ ܚܳܙ̈ܝܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܥܒܳܕܐ. ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܡܬܰܩܢܳܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐܰܢܬ ܒܫܺܝܛܐ܆ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܘܰܗܘܳܐ ܫܒܺܝܚܐ܆ ܐܶܬܕܰܡܪ ܘܰܬܡܰܗ ܒܗܰܘ ܫܒܺܝܚ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܠܐ ܡܶܣܬܒܰܥ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ܀

 

ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܬܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܟܶܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܟ. ܗܘܺܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܦܰܓܪܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܐܰܢܬ ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܘܝܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܐ ܘܩܰܠܺܝܠܐ܆ ܐܳܦ ܨܠܽܘܬܳܟ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܕܟܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܟ܇ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܨܳܡܰܚ ܒܳܟ܇ ܡܐ ܕܡܶܬܕܰܟܝܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܝܢܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܇ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܺܝܠ ܓܽܘܫܡܐ ܚܠܺܝܡܐ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܦܫܺܝܩ ܡܰܕܥܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܰܡܚܶܠ ܟܘܪܗܳܢܐ ܠܓܽܘܫܡܐ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܶܚܫܰܚ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܡܰܡܚܠܺܝܢ ܠܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܛܺܝܠܬܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܙܰܦܪܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܫܳܕܶܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܗܳܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ ܘܰܪܓܺܝܓܽܘܬܐ ܕܩܰܢܝܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܪܺܝܚܐ ܣܰܪܝܐ ܢܶܥܛܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܒܢܰܦܫܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܣܺܝܡܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܠܐ ܢܳܦܠܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܩܰܢ̈ܝܳܢ ܪܺܝܚܐ ܒܰܣܺܝܡܐ ܒܰܟܝܳܢܗܶܝܢ܆ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܢܳܦ̈ܠܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܫܳܪܝܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܕܕܰܟܝܐ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܢܰܦܫܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܡܚܰܪܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܦܗܝܳܢܐ ܘܰܡܕܰܘܕܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ.

 

ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܪ ܘܕܰܡܝܶܗ̇. ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܡ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡܶܢܝ ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܽܘܪܚܐ ܕܢܶܫܪܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܽܐܘܪܚܐ ܕܚܶܘܝܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܘܽܐܘܪܚܐ ܕܶܐܠܦܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܐ܆ ܘܽܐܘܪܚܐ ܕܓܰܒܪܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܓܰܝܳܪܬܐ. ܐܳܟܠܐ ܘܰܡܟܰܦܪܐ ܦܽܘܡܳܗ̇܆ ܘܳܐܡܪܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܥܶܒܕܶܬ܆ ܠܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܰܬܶܠ ܒܰܐܢܬܬܐ ܓܰܝܳܪܬܐ. ܗܳܝ ܕܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܗ̇ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܺܝܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܳܫܕܐ ܚܙܳܝܳܗ̇܆ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܬܬܰܩܠܐ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܙܰܢܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܳܘܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܐ ܕܺܝܕܺܝܥܐ. ܘܠܐ ܫܒܺܝܠܐ ܕܰܓܠܶܐ ܘܰܡܦܰܪܰܫ. ܘܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܥܰܠ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܗ̇ ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ. ܦܰܗܝܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܶܬܦܰܢܝܐ܆ ܟܰܕ ܥܶܩ̈ܒܳܬܐ ܕܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܗ̇ ܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ. ܘܽܐܘܪܚܳܗ̇ ܠܐ ܓܰܠܝܐ ܠܚܳܙ̈ܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܶܘܝܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ. ܘܽܐܘܪܚܐ ܕܶܐܠܦܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܐ.

 

ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܣܳܡܶܗ ܚܰܟܺܝܡܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܥܠܰܝܡܐ܇ ܒܕܽܘܟܰܬ ܬܰܚܘܺܝܬܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܡܐ ܠܶܐܠܦܐ܆ ܘܳܐܐܰܪ ܠܢܶܫܪܐ܆ ܘܫܽܘܥܐ ܠܚܶܘܝܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܥܠܰܝܡܐ ܠܪܶܓܬܐ. ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܣܳܕܶܩ ܢܶܫܪܐ ܠܳܐܐܰܪ. ܘܰܕܠܐ ܥܽܘܟܳܪܐ ܪܳܗܶܛ ܚܶܘܝܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ. ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܪܳܕܝܐ ܐܶܠܦܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ܇ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ.

 

ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܰܣܟܶܠ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܰܡ ܦܫܺܝܩܬܐ ܕܚܶܘܝܐ ܫܽܘܥܐ ܗܘ. ܕܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܥܰܦܪܐ ܬܰܡܳܢ ܡܥܰܘܟܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܽܐܘܪܚܶܗ ܬܽܘܒ ܕܢܶܫܪܐ ܐܳܐܰܪ ܗܘ. ܘܕܶܐܠܦܐ ܝܰܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܠܰܝܡܽܘܬܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܓ̈ܶܦܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܝܐ ܦܳܪܚܐ ܒܳܗ̇܇ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܐ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܪܳܗܛܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ܆ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܠܽܘܐܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܠܫܽܘܠܗܳܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܟܰܕ ܫܳܩܠܐ ܥܶܠܬܐ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܥܳܒܕܐ ܓܽܘܙܳܠܐ ܥܰܫܺܝܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܩܪܳܒܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܟܺܝܚ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܩܽܘ̈ܦܳܚܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܫܶܩܝܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ ܡܠܽܘܐܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܳܚܕܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܬܛܰܠܩܐ ܘܣܳܝܦܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒܳܕܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇܇ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܟܽܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܢܶܙܟܶܐ܆ ܢܶܬܦܰܪܰܣ ܢܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܬܽܘܚܳܕܐ܇ ܘܰܡܠܽܘܐܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܕܠܶܩ ܠܳܗ̇܆ ܘܗܐ ܠܐ ܐܳܚܕܐ ܒܶܗ.

 

ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܥܳܐܠܐ ܪܶܓܬܐ. ܐܰܘ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܫܰܪ̈ܒܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܦܰܓܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ܆ ܘܗܶܪܓܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܐܳܦ ܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܓܬܐ ܫܳܚܶܩ ܠܳܟ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܦܰܓܪܐ ܡܶܛܽܘܠ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܒܶܛܠܳܢܐ ܪܳܢܝܐ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܥܺܝܪ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܡܰܕܠܶܩ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܘ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܪܳܢܝܐ ܒܳܗ̇. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܠܪܶܓܬܐ ܒܶܝܬ ܡܰܣܡܰܟ ܪܺܫܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܠܦܰܓܪܐ ܕܡܰܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܕܚܳܝܐ ܒܪܶܢܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܗܳܦܟܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܠܥܶܩܒܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܳܗ̇.

 

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܚܶܫ ܠܳܟ ܟܺܐܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܕܰܥ ܥܶܠܬܐ ܘܰܦܣܽܘܩܳܝܗܝ. ܠܡܳܢܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐܰܢܬ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܟ܇ ܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܰܕܠܺܝܠ ܠܚܽܘܠܡܳܢܶܗ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܦܳܣ ܐܢܐ ܕܺܐܝܬ ܚܰܫܳܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܕܠܺܝܠ ܠܳܐܣܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܢܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܚܛܝܐ ܠܳܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܶܬܢܰܣܒܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܝܬܝܐ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܪܶܓܬܐ. ܟܡܐ ܕܠܳܟ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܠܰܝܬ ܚܛܺܝܬܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܝ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ܇ ܘܶܐܡܰܬܝ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ ܘܫܳܚܩܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ. ܘܗܺܝ ܡܶܬܪܰܒܝܐ ܘܡܶܬܥܰܫܢܐ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܚܰܝܠܳܟ ܘܚܰܝ̈ܰܝܟ.

 

ܡܙܺܝܓܐ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܒܚ̈ܰܝܰܝܟ ܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܟ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܠܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܳܟܶܐ. ܚܰܕ ܟܡܐ ܠܪܶܓܬܐ ܢܶܙܟܶܐ ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܬܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܘܙܽܘܘܳܓܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܝܰܠܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ. ܕܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܝܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܚܰܝܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ܆ ܟܰܕ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܐ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܇ ܕܰܒܝܰܕ ܙܽܘܘܳܓܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܢܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܚܳܐܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܘܰܝܢ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܠܐ ܠܰܡ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܢܰܦܫܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܫܠܺܝܚܐ. ܐܶܙܕܒܶܢܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܕ̈ܡܰܝܳܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܦܰܓܪܟܽܘܢ ܘܰܒܪܽܘܚܟܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܳܐܦ ܪܽܘܚܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܚܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܀

 

ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܥܳܠܡܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܶܐܬܩܰܒܥܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܫܰܠܶܐ ܠܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܠܗܳܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܢܳܚ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܪܰܒܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܗܳܢܐ܆ ܣܳܡܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܳܐ܇ ܕܳܐܦܶܢ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ. ܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܕܟܰܪܣܐ ܝܳܠܽܘܕܬܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܬܰܩܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܒܰܩܐ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܟܰܪܣܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ. ܗܳܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܘܰܓܡܺܝܪܐ ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܶܬܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܢܶܒܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ.

 

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܗܳܕܶܐ܇ ܕܠܐ ܦܰܣܩܶܗ ܠܙܽܘܘܳܓܐ܇ ܘܠܐ ܩܰܛܥܶܗ ܠܪܶܕܝܐ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܘܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܰܟܒܰܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܢܳܚ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܥܒܰܪ܆ ܘܠܐ ܠܰܢܝܳܚܶܗ ܘܰܠܥܽܘܬܪܶܗ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܩܰܠ. ܐܶܠܐ ܐܰܪܦܝܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܘܦܰܩܕܳܟ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܐ܆ ܘܬܶܫܠܚܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܚܬܐ ܒܰܠܝܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܟܰܬܰܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܥܳܠܡܐ ܐܰܘ ܢܝܳܚ̈ܰܘܗܝ ܐܰܘ ܪܶܓܬܳܟ ܕܒܳܟ܆ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܟ܇ ܘܬܶܬܶܐܣܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܓܶܝܪ ܡܠܽܘܐܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܟ ܐܶܫܬܒܶܩ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܰܘ ܠܪܶܓܬܳܟ. ܘܰܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܪܳܚܡܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܦܳܫ ܓܶܝܪ ܥܳܠܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܠܰܗܩܳܟ ܒܪܶܓܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܩܰܘܺܝ ܥܽܘܬܪܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܳܟ ܝܰܐܺܝܒܽܘܬܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܇ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܩܰܘܺܝܘ ܐܳܦ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܝ ܛܥܳܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ. ܟܰܬܪܰܬ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܒܓܰܘ ܓܽܘܫܡܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܐ. ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܬܶܣܒܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܬܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ܀

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܳܟ ܡܢܳܬܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܟ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ܇ ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܐ ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܕܒܳܟ ܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܣܒܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܠܒܰܝܬܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܡܰܦܶܩ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܺܝܖ̈ܰܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܰܝܬܐ ܐܰܝܢܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܳܦܶܠ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܪܺܢܐ ܚܰܕܬܐ ܘܰܡܫܰܪܪܐ܆ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܨ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܰܒ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܡܠܽܘܐܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܐܥܶܠ ܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܒܗܰܘ ܒܰܝܬܐ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܣܰܒ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ. ܫܩܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܰܡܙܽܘܓܶܝܗ̇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܢܰܦܫܐ. ܣܰܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܚܠܽܘܛ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܢܰܦܫܐ܆

 

ܘܶܐܬܟܰܫܪ ܕܬܶܥܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ܇ ܡܐ ܕܰܡܫܰܪ̈ܶܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܳܟ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܣܰܒ ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܙܰܒܢܽܗܘܢ ܓܶܝܪ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܙܰܒܢܐ ܗܘ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܟܰܬܰܫ܇ ܘܰܬܦܰܠܶܛ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܘܬܶܛܥܰܢ ܘܬܰܘܒܶܠ ܥܽܘܬܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܰܐܬܪܐ.

 

ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܙܳܟܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܐ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܘܰܕܢܶܣܰܒ. ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܺܝܠܬܐ ܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܛܰܠܝܽܘܬܐ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܰܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܡܰܛܝܰܬ.

 

ܠܐ ܬܟܰܬܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܕܗܺܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܬܶܫܬܰܗܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܬܶܬܒܰܛܰܠ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܛܰܝܒܽܘ ܠܳܟ ܠܰܝܬ ܠܳܟ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܬܳܟ ܟܝܳܢܳܝܐ܆ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܕܺܝܢܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܗܳܕܶܐ ܫܡܐ ܐܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܒܗܳܪܐ: ܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܐ܆ ܐܰܘ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܘ ܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܬܶܬܒܰܛܰܠ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܶܨܚܳܢܳܟ܆ ܡܐ ܕܡܰܩܰܪ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܐ ܕܚܰܡܺܝܡܐ ܒܶܗ̇. ܘܰܡܕܰܥܶܟ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܡܫܰܪܝܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܰܬܥܰܬܶܕ ܐܰܢܬ ܟܰܬܦܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ܆ ܘܬܶܛܥܢܺܝܗ̇ ܘܬܰܘܒܶܠ ܬܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܥܰܠ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܐ.

 

ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܗܳܟܰܢܐ. ܕܰܠܡܳܢܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܐܰܢܬܝ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܰܬܝ. ܘܒܳܛܶܠ ܠܶܗ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܪܶܓܫܐ ܕܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܟܝ. ܐܶܠܐ ܬܳܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܟܝܳܢܶܟܝ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ ܘܒܳܛܠܐ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܶܟܝ܇ ܘܠܐ ܬܘܳܬܐ ܬܽܘܒ ܩܳܪܒܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܟܝ܇ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܥܳܐܠܐ ܒܥܶܩܒܶܟܝ܇ ܘܠܐ ܟܝܳܢܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܩܳܐܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܰܥܒܳܕܶܟܝ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝܡܰܬܝ ܘܰܛܥܳܡܬܶܟܝ ܒܰܣܺܝܡܬܐ ܢܛܺܝܪܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܡܶܬܥܰܫܢܺܝܢ ܒܶܟܝ. ܟܰܕ ܪܳܓܰܬܝ܆ ܠܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܶܟܝ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܐܳܪܐ ܘܰܠܓܽܘܢܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܰܬܝ ܒܪܶܓܰܬܗܶܝܢ܆ ܘܗܺܝ ܬܽܘܒ ܪܶܓܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܗܝ. ܘܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܥܳܫܢܐ ܘܝܳܪܒܐ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ. ܘܠܰܩܕܳܡܰܝܟܝ ܡܶܫܬܰܘܫܛܰܬܝ. ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢܐ ܗܘ ܙܥܽܘܪܐ ܥܶܕܳܢܶܟܝ. ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܟܝ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܟܰܬܪܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܟܝ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐܺܝܬ. ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܢܶܩܦܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܫܰܠܗܶܒ ܠܶܟܝ. ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ܆ ܢܶܩܦܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܓܰܘܙܶܠ ܠܶܟܝ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܦܰܓܪܐ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܠܐ ܐܶܢ ܐܰܘܒܕܰܬ ܢܰܦܫܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܝܗ̇܆ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝ ܚܒܳܠܶܗ ܘܰܡܟܰܐܪ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇܆ ܐܳܦ ܠܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ ܐܰܬܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ܆ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ ܕܬܳܒܥܰܬܝ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܟܝ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܠܶܗ ܥܒܳܕܶܟܝ܆ ܘܠܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܐ ܠܗܰܢܺܝܐܘ̈ܳܬܶܟܝ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ܀

 

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܢܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ܇ ܡܐ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܠܰܐܬܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇. ܬܶܣܰܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܳܒܩܐ ܥܬܺܝܕܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܪܶܓܬܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܺܝܡܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܪܶܓܬܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܘܡܐ ܕܪܳܓܐ ܢܰܦܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܬܳܗ̇. ܘܡܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ܆ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ܆ ܡܰܦܪܝܐ܆ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܥܳܒܕܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ ܡܙܺܝܥܐ ܒܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܢܰܦܫܐ ܠܪܽܘܚܐ܆ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܡܩܰܒܠܐ. ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܒܪܶܗܛܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܩܳܢܝܐ܇ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇. ܘܡܐ ܕܛܶܥܡܰܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܡܳܝܬܐ ܠܳܗ̇ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܪܶܓܬܶܗ ܕܙܽܘܘܳܓܐ܀

 

ܗܘܰܝܬ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܠܳܝ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ ܪܶܓܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܢܕܽܘ̈ܠܳܢ ܒܳܟ ܐܰܟܚܰܕ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܡܺܝܡܐ ܒܳܟ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܪܺܝܪܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܚܰܡܺܝܡܐ ܒܳܟ ܕܦܰܓܪܐ ܩܰܪܺܝܪܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܚܕܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܓܢܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܗܳܝ ܐܳܚܕܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܳܠܩܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܕܗܳܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܳܗ̇. ܓܽܘܫܡܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܰܕܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܟܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܠܗܳܝ ܢܰܩܺܝܦܐ ܫܓܺܝܫܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܡܛܰܟܣܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܝܐ܆ ܡܥܰܡܛܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܰܡܒܰܛܠܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ ܢܽܘܗܪܐ ܡܳܠܝܐ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܡܟܰܢܫܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ ܡܐ ܕܶܐܬܓܰܡܪܰܬ܆ ܡܚܺܝܠܐ ܘܡܰܬܘܝܐ ܥܳܒܕܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܣܳܝܡܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܚܰܘܪܐ ܢܰܩܕܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܰܠܦܳܢܺܝܬܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܡܫܰܡܶܫ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܰܩܢܝܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܙܰܘ̈ܥܰܝ ܪܽܘܚܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܒܥܐ ܠܶܗ ܠܡܰܕܥܐ. ܘܰܥܬܺܝܕܽܘܬܐ ܘܰܡܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܛܳܒ܆ ܡܰܠܒܫܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܥܳܒܕܐ ܓܶܝܪ ܠܡܰܕܥܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܦܺܝܨ ܘܩܰܠܺܝܠ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ ܕܪܽܘܚ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܥܽܘܫܢܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܠܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܝܳܗܒܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܡܶܢ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܦܰܓܪܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܢܶܛܥܰܢ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܪܶܬܚܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܚܶܡ ܠܶܗ܇ ܘܰܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܪܳܕܦܐ ܠܳܗ̇ ܠܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܥܺܝܪܐ ܘܰܥܬܺܝܕܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ.

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܬܚܺܝܢ ܒܪܽܘܚ܇ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܥܬܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܦܰܩܶܕ ܕܰܢܥܺܝܪ ܒܰܢ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܪܶܬܚܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܕܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܡܶܢܶܗ ܓܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܪܶܗܛܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܪܳܬܚܺܝܢ ܒܪܽܘܚ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܪܶܬܚܐ ܐܳܦ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܦܳܪܶܫ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܘܰܐܠܦܰܢ ܕܒܰܐܝܕܐ ܪܶܓܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܬܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܒܪܶܓܬܐ ܠܰܡ ܕܪܽܘܚܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܪܳܬܚܺܝܢ ܕܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܟܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ.

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܕܡܐ܆ ܪܳܕܦܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܰܦܠܶܓܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܪܶܬܚܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܪܳܕܶܦ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܒܶܣܝܳܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܐ ܕܡܶܬܥܰܠܝܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ܆ ܘܩܳܪܒܐ ܠܠܶܒܐ ܘܡܶܬܡܰܙܓܐ ܒܶܗ܆ ܚܦܺܝܛܐ ܘܰܥܬܺܝܕܐ ܘܥܺܝܪܐ ܘܩܰܠܺܝܠܐ܆ ܥܳܒܕܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܡܐ ܕܩܳܪܒܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܥܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܚܠܳܦ ܕܥܳܠܡܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܚܰܦܛܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܠܟܽܘܢܳܫܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܺܝܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܙܺܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܢܺܐܨܰܦ ܘܢܶܩܢܶܐ ܘܢܶܪܢܶܐ ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܘܢܶܚܡܽܘܠ ܘܢܶܛܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ.

 

ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܪܶܬܚܐ ܕܪܽܘܚܐ ܡܶܬܥܗܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܳܬܚܺܝܢܰܢ ܒܪܽܘܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܫܬܰܪܝܐ ܘܒܳܛܠܐ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܶܬܚܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܥܳܪܩܐ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܪܕܶܦ ܒܶܣܝܳܢܐ. ܘܡܶܬܒܰܛܰܠ ܩܽܘܛܳܥܐ. ܘܡܶܫܬܰܪܝܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܫܬܰܩܠܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܦܳܢܶܝܢ ܕܢܶܬܛܰܫܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܠܴ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܚܰܝܠܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ܆ ܘܫܳܠܛܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܝܰܕ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܩܳܢܝܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܠܐ ܘܰܙܪܺܝܙܽܘܬܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ. ܘܪܳܕܦܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܐܺܝܢܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܘ ܠܦܰܓܪܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘܙܳܠܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ ܕܗܳܘܝܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܕܶܠܩܳܗ̇ ܘܣܰܓܺܝܐܽܘܬܐ ܕܢܽܘܗܪܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܦܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܡܶܫܬܰܟܚܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܪܶܬܚܳܗ̇ ܕܰܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܇ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܫܰܠܺܝܛܰܬ ܥܰܠ ܓܰܙ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܒܙܰܒܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܟ܇ ܘܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܰܝܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ܆ ܐܶܬܚܰܦܛ ܘܰܐܕܠܶܩ ܒܳܟ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܘܰܐܥܺܝܪ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܪܶܓܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܢܐ ܪܶܓܬܐ ܒܪܶܓܬܐ܇ ܘܰܡܡܰܪܶܐ ܕܶܠܩܐ ܥܰܡ ܕܶܠܩܐ܆ ܬܶܬܥܰܫܰܢ ܘܬܶܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܐ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܦܰܐܝܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܙܰܒܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܚܰܦܛ ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܠܚܰܝܠܳܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܥܒܕܐ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܘ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܡܰܕܢܚܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ܇ ܡܥܰܦܶܩ ܠܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܟܪܺܝܗܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܦܳܫܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܠܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܰܡܛܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܛܺܝܠܐ. ܘܩܳܐܰܪ ܘܢܳܐܶܫ ܠܶܗ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܰܒܦܰܓܪܶܗ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ܆ ܥܡܰܠ ܒܚܰܝܠܳܟ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܐܓܥܶܠܳܗ̇ ܠܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܠܐ ܣܳܐܒܐ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܶܬܡܚܶܠ ܦܰܓܪܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܡܰܦܶܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܡܶܬܦܰܪܢܰܣ ܐܰܢܬ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܓܽܘܥ̈ܠܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܫܠܶܡܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܡܚܶܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܚܰܝܠܐ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܡܐ ܕܩܶܪܰܬ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܪܶܬܚܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܚܡܶܡ ܐܰܢܬ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ. ܘܡܐ ܕܰܐܘܦܺܝ ܥܽܘܫܢܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܡܶܬܥܫܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܘܡܐ ܕܩܶܛܥܰܬ ܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܥܰܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܟܰܬܪܐ ܠܘܳܬܳܟ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܘܡܰܦܪܝܐ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

 

ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܐ ܕܙܰܪܥܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܥܠܰܠܬܐ. ܙܪܽܘܥܶܝܗ̇ ܗܳܟܺܝܠ ܠܢܰܦܫܳܟ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܕܬܶܚܨܽܘܕ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܢ ܪܳܐܶܓ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܙܽܘܘܳܓܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܐܶܬܦܰܪܣ ܣܺܝܡ ܒܳܟ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ. ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܰܠܺܝܛܐ. ܘܠܰܘ ܒܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܘܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܒܢܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܙܰܒܢܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ. ܥܒܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܓܺܫܪܐ ܕܡܰܥܒܰܪ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܕܰܬܗܰܠܶܟ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܬܗܰܠܶܟ ܒܶܗ. ܥܰܕ ܠܐ ܪ̈ܳܟܢܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܛܶܠܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܘܦܳܐܶܫ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܕܦܰܓܪܐ.

 

ܐܰܙܺܝܥ ܒܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܚܶܡܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܡܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܚܡܬܐ ܠܰܘܝܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܢܬ ܣܰܒ ܠܳܟ ܚܶܡܬܐ ܘܪܽܘܓܙܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܣܺܝܥܬܐ ܘܦܽܘܩ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܳܟ ܪܶܚܡܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܡܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܳܫܚܐ ܠܳܟ ܚܶܡܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܡܫܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܗܺܝܠܐ ܪܶܓܬܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܗ̇. ܟܰܕ ܠܰܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܪܦܝܽܘܬܐ ܘܰܡܫܰܗܝܽܘܬܐ ܘܡܰܗܝܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ܇ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܡܟܰܐܪ̈ܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܡܕܺܝܩܐ ܥܠܰܝܟ ܪܶܓܬܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ܆ ܠܒܰܫ ܐܰܢܬ ܙܰܝܢܐ ܕܚܶܡܬܐ ܘܦܽܘܩ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܫܶܢܰܬܗܽܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܝܨܐ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܢܳܫ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܕܺܝܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܬܰܘܰܗ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܠܙܺܝܙܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢܬ܇ ܐܶܢ ܬܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܚܶܡܬܐ ܘܰܠܚܺܝܡܽܘܬܐ.

 

ܚܛܽܘܦ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܛܰܗܪܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܐܥܶܠ ܚܡܽܘܠ ܠܳܟ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ܇ ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܠܳܟ ܠܣܰܬܘܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܳܛܶܠ ܠܶܗ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܪܳܬܰܚ ܒܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܟܰܬܰܪ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܦܰܓܪܐ ܕܢܶܛܰܪ ܟܝܳܢ̈ܝܳܬܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܛ̈ܠܳܢ܆ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘ̈ܦܝܳܢ. ܡܶܬܚ̈ܰܠܨܳܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܫ̈ܬܰܩܠܳܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܡܰܕܥܐ ܦܳܪܽܘܫܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܪܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܪܽܘܚ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܫܰܪܟܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܒ̈ܳܛܠܳܢ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܓܰܥ̈ܠܳܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܢܰܦܫܐ܆ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢ.

 

ܠܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܠܐ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܬܦܺܝܣܳܟ܇ ܐܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܦܺܝܣܳܢܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܐ ܢܳܣܒܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܝܳܕܥܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܆ ܠܐ ܩܳܪܒܐ ܠܘܳܬܳܟ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܢܣܰܒܬܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܠܺܝܠܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܳܐܠܐ ܡܰܘܚܕܐ ܢܽܘܪܳܗ̇ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ.

 

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܒܢܽܘܪܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܕܫܳܠܛܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܐܰܕܠܶܩ ܢܽܘܪܐ ܚܰܝܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ ܕܶܐܬܡܰܫܟܰܢܘ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܐܰܥܢܳܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܺܐܬܶܐ ܪܶܓܬܐ ܬܶܫܟܚܳܟ ܒܰܛܺܝܠܐ܆ ܘܗܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܒܳܟ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇. ܐܶܫܬܟܰܚ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܐ܆ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܕܒܳܟ ܢܽܘܪܳܗ̇ ܬܶܕܥܰܟ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܫܳܩܠܐ ܥܶܠܬܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܣܽܘܩܶܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܫܰܪܝܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܥܠܰܝܟ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܽܘܕ ܬܰܪܥܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܘܰܚܒܽܘܫܶܝܗ̇ ܠܒܰܪ.

 

ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܬܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܳܐܠܐ ܥܠܰܝܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܒܰܢ ܩܒܺܝܥܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܕܢܰܦܫܐ ܘܶܐܢ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܠܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܪܰܓ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܦܰܓܪܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܪܶܓܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܡܰܙ̈ܓܳܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܢܩܺܝ̈ܡܳܢ ܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܠܪܶܓܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܪܳܝܗܝ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܶܐܪܰܓ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܢܶܪܰܓ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܢܗܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܓܒܺܝܠ܆ ܘܡܶܢ ܚܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܠܰܐܪܥܐ ܓܒܺܝܠ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܘ ܢܶܬܩܪܶܐ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܢܰܦܫܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܫܰܘܬܳܦܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

ܘܡܶܟܺܝܠ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܰܢ ܢܶܚܫܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܰܥܒܺܝܕ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܢܚܽܘܪ ܢܺܝܫܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ. ܠܪܽܘܚܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܥܒܺܝܕ ܘܠܰܘ ܠܰܐܪܥܐ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܰܬܩܰܢ ܘܠܰܘ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ. ܡܶܬܩܪܶܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ܆ ܕܰܒܗܳܢܐ ܫܡܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܢܣܺܝܒ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܶܬܓܠܶܐ ܕܰܠܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ ܢܰܩܺܝܦ.

 

ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܩܢܽܘܡܐ ܗܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܬܠ̈ܳܬܐ ܫܡܳܗ̈ܺܝܢ. ܒܺܐܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܒܰܫܡܐ ܕܓܰܘܐ. ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܒܗܰܘ ܕܦܰܓܪܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܗܝ. ܘܒܰܫܡܐ ܕܢܰܦܫܐ ܢܶܬܒܰܕܰܩ ܟܝܳܢܐ ܚܰܝܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܘܰܒܟܽܘܢܳܝܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܢܺܐܠܰܦ ܚܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܠܦܰܓܪܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܠܰܝܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܥܺܝܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܝܰܡ ܓܽܘܫܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܕܰܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܒܰܨܰܪ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܢܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܫܽܘܛ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܠܶܝܢ܆ ܬܺܐܪܰܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

ܚܰܡܺܝܡܐ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܐ ܕܚܰܡܺܝܡܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܰܚܕܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܕܰܐܝܟ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܐܳܦ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܪܶܓܬܳܗ̇܇ ܘܰܠܦܽܘܬ ܥܰܒܝܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܩܰܪܺܝܪܐ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܚܰܡܺܝܡܐ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܚܰܝܠܬܳܢ ܘܚܰܡܺܝܡ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܪܦܶܐ ܘܩܰܪܺܝܪ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܕܰܟܡܐ ܩܰܪܺܝܪܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܟܡܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܳܕ̈ܫܳܢ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܐܳܦ ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܩܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܛܶܒܐ ܕܠܽܘܚܡܐ ܐܶܢ ܢܶܫܬܡܰܥ. ܘܰܓܙܳܡܐ ܕܡܳܢ ܕܗܽܘ ܐܶܢ ܢܶܬܡܰܠܰܠ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܘܰܬܘܰܗܬܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ. ܘܚܰܫܳܐ ܐܚܪܺܢܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܟܽܘܘܳܐܢܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ ܐܰܘ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܬܰܚܽܘܒܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܪܶܢܝܐ ܕܰܡܟܰܐܪ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܪܶܓܬܐ ܡܶܬܬܰܚܕܐ. ܘܟܰܦܢܐ ܘܨܶܗܝܐ ܘܚܽܘܡܐ ܘܩܽܘܪܳܫܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܘܟܽܘܪܗܳܢܐ ܘܟܺܐܒܐ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܓܕ̈ܫܳܢ܆ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܕܰܥ̈ܟܳܢ ܘܰܡܒ̈ܰܛܠܳܢ. ܠܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܚܰܡܺܝܡܬܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܬܶܐܚܽܘܕ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܕܰܥܶܟ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܚܕܰܬ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܕܰܥܶܟ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܫܳܢܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܓܙܳܡܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܚܒܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ. ܢܽܘܪܐ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ. ܘܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܚܶܫ ܘܡܰܟܶܐܒ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ ܕܙܰܒܢܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܇ ܕܰܢܫܰܗܶܐ ܘܢܰܩܰܪ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܚܰܡܺܝܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܓܳܕܫܐ ܗܘܳܬ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܠܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܰܬܗܽܘܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܡܶܬܬܰܪܣܝܐ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܬܽܘܚܳܕܐ ܘܡܶܢ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬܐ ܕܡܶܫܚܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܛܳܒܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܡܩܰܒܠܐ ܗܘܳܬ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܐ ܠܓܽܘ̈ܫܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܫܢܐ ܗܘܳܬ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܐ.

 

ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܟܝܐ ܗܘܳܬ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܳܕܐ ܗܝ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܡܬܰܩܦܐ ܘܰܡܥܰܫܢܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܒܚܽܘܒܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܶܡ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܫܦܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܕܠܐ ܥܘܳܟ ܪܳܗܶܛ. ܘܡܐ ܕܰܟܒܰܫ ܬܚܶܝܬ ܚܰܝܠܶܗ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܆ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬܓܰܢܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܥܽܘܫܢܐ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܠܶܗ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ. ܘܚܰܝܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܦܳܢܶܐ.

 

ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܡܰܩܪܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܦܢܝܐ ܠܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ̇. ܘܬܶܬܚܰܠܰܛ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܬܚܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܬܫܰܡܶܫ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܒܢܶܩܦܐ ܕܰܚܪܺܢܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܳܪܽܘܝܐ ܚܰܡܺܝܡܬܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܳܐܦ ܪܶܓܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܚܰܡܺܝܡܬܐ ܗܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ ܢܰܦܫܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܬܫܰܘܬܶܦ ܠܳܗ̇ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܦܢܝܐ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܛܳܒܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܐ ܬܫܰܡܶܫ ܥܒܳܕܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܝܐ ܢܰܦܫܐ ܕܬܶܬܙܺܝܥ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ܆ ܠܘܳܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܝܐ ܒܝܰܕ ܥܰܝܢܐ ܘܫܳܡܥܐ ܒܝܰܕ ܐܶܕܢܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܓܰܘܳܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܐ ܕܒܳܥܝܐ ܕܬܶܪܰܓ܆ ܠܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܥܰܡ ܪܶܓܬܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܘܠܰܥܒܳܕܐ ܕܚܽܘܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܫܰܡܫܐ. ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܡܶܬܓܰܘܙܠܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܫܽܘܠܗܳܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܠܰܘ ܠܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ܇ ܐܰܘ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܣܰܟܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܟܰܕ ܚܰܡܺܝ̈ܡܺܝܢ ܒܗܺܝܠܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܪܳܬܚܺܝܢ ܡܫܰܝܢܺܝܢ܀

 

ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܥܶܠܬܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܐ܇ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ. ܐܶܠܐ ܢܚܽܘܪ ܒܢܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܰܙܓܳܗ̇ ܒܰܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܐ ܗܳܢܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܝ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܡ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܙܺܝܓܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܐ. ܟܺܐܢܐ ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܕܰܪ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܠܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܟܢܶܫ ܘܢܶܬܚܡܶܠ ܠܓܰܘ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܡܰܙ̈ܓܳܢ ܚܕܐ ܒܰܚܕܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܐ ܒܢܽܘܗܪܐ܆ ܢܰܕ̈ܠܩܳܢ ܚܰܕ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܢܰܟܦܽܘܬܐ.

 

ܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܨܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܫܰܗܪܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܘܩܽܘ̈ܦܳܚܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܪܶܓܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܬܬܰܘܣܦܐ ܘܥܳܫܢܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ: ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܘܨܶܒܬܐ ܕܰܠܒܽܘܫܐ܆ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܝܳܪܒܐ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܬܳܚܶܒ ܦܰܓܪܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܡܰܚܠܐ. ܐܶܠܐ ܟܡܐ ܕܗܽܘ ܡܶܬܡܚܶܠ܆ ܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܢܒܪܐ ܘܥܳܫܢܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܡܰܚܠܐ ܠܶܗ ܕܗܺܝ ܬܶܬܚܰܝܰܠ. ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܬܳܚܶܒ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܠܗܳܝ ܕܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܡܡܰܚܠܐ ܠܳܗ̇. ܒܢܺܝܫܐ ܗܳܢܐ ܕܗܺܝ ܬܩܽܘܡ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܗܳܢܐ ܡܡܰܚܠܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܠܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܡܫܰܦܠܐ ܥܽܘܫܢܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܰܟܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܪܳܝܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ.

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܳܠܶܟ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܰܢ ܢܫܰܪܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܩܰܘܡܬܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܢܶܬܕܰܪܰܫ. ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܢ ܘܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܰܢ܆ ܢܶܙܟܶܐ. ܘܰܠܪܶܓܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܪܶܓܬܰܢ ܢܫܰܥܒܶܕ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܙܳܟܶܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܒܶܗ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܫܳܩܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ ܬܰܩܢܽܘܬܐ ܕܣ̈ܳܒܶܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ܀

 

ܣܰܒ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܩܠܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ. ܕܡܳܐ ܕܦܳܫܬ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܦܰܓܪܳܟ܆ ܬܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܢܝܳܚܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܩܪܳܒܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܥܠܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܟ ܬܰܚܡܶܗ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܟ ܒܙܰܒܢܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ. ܠܒܽܘܣܳܡܳܟ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܘܫܽܘܠܳܡܐ܆ ܕܠܐ ܩܪܳܒܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܪܶܓܬܐ܆ ܐܰܘ ܕܩܶܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ ܓܶܝܪ ܘܶܐܢ ܠܐ܆ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܰܛܺܝܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܰܬ. ܘܠܐ ܡܨܶܝܬ ܡܶܛܽܘܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܪܶܓܬܳܟ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܐܰܢܬ ܡܕܰܥܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܕܳܥܟܐ ܒܳܟ.

 

ܢܽܘܪܐ ܓܶܝܪ ܕܪܶܓܬܐ ܕܣܳܡ ܥܳܒܽܘܕܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ: ܠܡܰܪܦܝܳܢܽܘܬܐ ܕܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ ܒܳܛܠܐ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܗܘ. ܕܠܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܨܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܰܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܠܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܓܶܢ̈ܣܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܡܬܰܚܡܐ ܗܘ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܶܗ ܬܚܶܝܬ ܬܚܽܘܡܐ ܣܺܝܡܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܦܶܪܝܐ ܒܦܰܓܪܐ ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܬܰܚܡܰܐ ܗ̣ܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܀

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܬܰܚܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܬܰܚܰܡ ܐܳܦ ܚܰܝܠܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܒܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܝܠܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܠܐ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܘܠܐ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ. ܒܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܪܽܘܟܳܒܐ ܠܰܝܬ ܣܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܽܘܡ ܒܳܛܠܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܓܕܰܫ ܠܳܗ̇ ܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܰܘܗܝ ܣܳܐܶܒ ܐܰܘ ܡܶܬܡܚܶܠ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܪܗܐ ܘܡܶܬܡܰܚܠܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܳܥܟܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܘܳܐܦܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܐܰܝܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܡܰܚܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܩܪܳܒܶܗ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܡܩܰܘܶܐ. ܗܳܝ ܕܓܳܕܫܐ ܐܳܦ ܠܰܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܣܶܕܪܐ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܩܢܶܝܢ ܠܶܗ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܩܶܠ ܩܪܳܒܐ ܫܽܘܠܳܡܐ܆ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܠܐ ܡܰܘܦܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ܇ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܛܰܢ̈ܳܢܶܐ.

 

ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܕܰܠܒܺܝܫܐ ܢܰܦܫܳܟ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܠܽܘܐܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ ܕܥܰܡ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܰܩܪܳܒܳܟ ܫܳܠܶܡ ܐܳܦ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܩܪܳܒܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ܆ ܐܶܠܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܚܰܝܠܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܡܠܶܝܬ. ܕܥܰܡ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܰܩܪܒܰܬ܆ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܶܝܬ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܽܐܘܡܳܢܐ ܡܐ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܰܢܚܰܕܬܶܗ܆ ܒܚܰܝܠܶܗ ܣܳܬܰܪ ܠܶܗ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܒܳܢܶܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܒܶܢܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܣܬܳܪܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܟ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܶܗ ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ. ܟܰܕ ܣܳܬܪܰܬ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܒܳܢܶܝܬ ܠܢܰܟܦܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܐ ܫܦܺܝܬܐ ܕܡܰܣܩܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

 

ܐܰܝܕܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܕܐ ܗܝ ܣܢܺܝܬܐ ܕܠܐ ܥܳܐܠܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܗ̇܇ ܐܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܡܚܰܝܠܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܗܝ. ܘܶܐܢ ܪܶܚܡܰܬ ܕܰܗܒܐ ܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܐ܆ ܪܽܘܓܙܐ ܘܚܶܡܬܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܝܗ̇. ܥܳܩܬܐ ܒܥܶܩܒܳܗ̇ ܪܳܕܝܐ. ܘܒܶܗܬܬܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܠܰܘܝܐ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܣܰܢܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܦܢܰܘ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܣܒܰܪܘ ܕܡܰܢܰܥܘ ܠܰܐܘܳܘܢܐ ܕܰܢܝܳܚܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܚܶܕܘ ܒܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܥܰܒܝܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܥܡܛܶܗ ܠܰܚܙܳܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ ܒܝܰܕ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܙܟܰܐܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܐܰܓܽܘܢܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܡܰܣܟܶܠ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

 

ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܦܰܓܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܰܦܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܥܳܠܡܳܝܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܘ ܓܰܘܪܐ. ܠܘܳܬ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܶܝܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܥܳܠܡܳܝܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܠܐ ܬܓܽܘܪ. ܠܘܳܬ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ.

 

ܩܪܳܒܐ ܕܶܝܢ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܝܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܙܳܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܳܗ̇ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܗܳܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܒܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܙܳܟܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ. ܡܶܬܟܪܶܙ ܢܶܨܚܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܚܐ ܗܘ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܘܳܐܦ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܒܝܰܕ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܐܬܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܕܡܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܒܢܽܘܗܪܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬ ܢܽܘܗܪܐ ܥܰܡܛܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܠܐ ܥܳܐܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܢܽܘܗܪܐ.

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܚܰܬܚܬܳܟ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܡܰܘܒܕܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܡܠܽܘܐܐܶܗ ܠܘܳܬܳܟ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܐ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܽܘܦܪܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ.

 

ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܒܶܣܪܐ ܪܳܐܓܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܡܶܬܝܰܐܒܐ ܠܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܪܳܐܶܓ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܚܙܳܬܐ. ܘܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܚܽܘܒܶܗ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܰܚܶܒ. ܐܶܠܐ ܠܫܽܘܦܪܐ ܠܚܰܫܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܚܽܘܬܚܳܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܡܩܺܝܡ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܘܡܶܬܥܰܫܰܢ ܗܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܐ ܕܰܟܒܰܫ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܙܳܟܶܐ ܐܳܦ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܙܕܟܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܦܳܢܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܫܶܢܬܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܥܽܘ̈ܗܕܳܢܶܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܺܝܪܽܘܬܐ ܐܶܬܛܪܶܕܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܐ ܡܟܰܬܶܡ ܘܡܳܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܙܕܟܶܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܳܟ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܬܙܰܥܰܪ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܳܐܦܠܐ ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܠܽܘܐܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ.

 

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܒܝܰܕ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܚܰܝܽܘܬܐ ܡܙܺܝܥ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܩܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܘܢܰܟܠܶܐ ܙܰܘܥܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܒܳܕܐ܆ ܦܳܢܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܘܠܶܗ ܡܚܰܬܚܶܬ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܢܥܺܝܪ ܐܳܦ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܙܕܟܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܡܶܙܕܟܶܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܡܐ ܕܚܳܐܰܪ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܫܟܺܝܚܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܐ ܠܘܳܬ ܫܶܢܬܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܫܶܢܬܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ ܠܰܢ ܢܰܪܦܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܬܘܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܶܬܬܨܺܝܪܰܬ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܥܐ܆ ܕܫܰܪܟܳܢܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܥܺܝܪܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܶܕܝܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܘܬܐ ܗܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܶܬܩܰܦܰܚ ܦܰܓܪܐ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܡܠܽܘܐܐ ܠܪܶܓܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܢܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܛܽܘܒܳܥܐ ܗܘ ܝܰܬܺܝܪܐ ܕܫܶܢܬܐ܀܀

 

ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܳܒ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܚܰܫܳܐ܆ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܘܰܒܪܶܕܝܐ ܕܫܶܢܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܫܶܢܬܐ ܢܶܙܕܟܶܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܙܟܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܐ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܙܟܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܳܫܚܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܫܶܢܬܐ܆ ܕܠܐ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫ ܒܦܰܓܪܐ܆ ܘܰܒܚܶܠܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܢܶܙܕܟܶܐ܀

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܥܰܬܺܝܩܺܝܢ ܒܰܫܢ̈ܰܝܳܐ: ܐܳܦ ܠܐ ܒܫܶܢܬܐ ܓܳܕܫܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܘܶܐܬܝܰܒܰܫ ܠܶܗ ܪܶܕܝܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܠܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܡܚܶܠ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܠܐ ܓܳܕܫܐ ܠܶܗ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܕܠܺܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܶܢ ܢܙܺܝܥܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܰܢܚܰܬܚܬܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܠܽܘܐܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܪܶܕܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܫܶܢܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܥܰܒܝܐ ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܣܓܝܳܐ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܢܩܰܪܶܒ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܠܦܰܓܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܐܳܦ ܫܶܢܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܡܐ ܕܺܐܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܶܗܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܟܢܺܝܫ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܢܦܰܩ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܐ ܡܩܰܘܶܐ.

 

ܐܰܡܺܝܬܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܶܐܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܐ ܪܶܓܬܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬܐ. ܕܡܰܨܝܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܗܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܣܰܟܠܐ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܬܘ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܡܶܫ̈ܬܰܠܛܳܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܡܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܝܰܕ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܰܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܫܰܗܪܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܘܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܒܗܽܘܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܠܶܛ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܗܰܕܳܡܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ.

 

ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܥܳܩܬܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ. ܘܥܰܡܛܳܢܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܕܽܘܘܳܕܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܥ̈ܳܐܠܳܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܒܳܬܰܪ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܣܰܝܒܰܪ ܘܢܶܙܟܶܐ܆ ܘܰܢܩܺܝܡ ܒܢܰܦܫܰܢ ܨܰܠܡܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܢܰܦܫܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܐ ܒܰܢܝܳܚܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܠܳܒܫܐ ܐܳܦ ܚܰܝܠܐ ܘܡܶܬܡܰܠܝܐ ܬܽܘܟܠܳܢܐ.

 

ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܢܝܳܚܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܕܰܢܦܰܫܩܶܗ ܒܡܶܠܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ܆ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܒܰܣܶܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܶܠܬܐ ܡܶܬܩܰܢ̈ܝܳܢ܆ ܐܳܦ ܒܡܶܠܬܐ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢ. ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܶܓܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗܘܳܬ ܥܰܡ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܓܳܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܘܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܦܺܝܦܐ ܒܽܘܣܳܡܶܗ ܘܰܢܝܳܚܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܟܝܳܢܳܝܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ ܘܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܩܰܒܶܠ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܓܳܕܶܫ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܐ. ܕܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܐ ܕܩܳܝܡܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܗܰܘܢܳܗ̇܇ ܘܩܳܢܝܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܝܐ܆ ܡܰܪܓܫܐ ܒܒܽܘܣܳܡܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܐ ܕܡܶܫܬܰܘܝܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܰܠܬܶܘܳܐܪܺܝܰܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܕܡܶܬܒܰܣܡܐ ܒܶܗ ܝܳܕܥܐ ܘܡܰܪܓܫܐ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܇ ܕܡܶܬܰܐܫܕܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܬܰܝܬܶܝܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܗܳܢܐ ܘܰܠܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܕܰܐܪܓܫܰܬ ܒܶܗ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܩܰܒܠܰܬ ܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܒܽܘܣܳܡܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܛܥܳܡ̈ܳܬܐ ܕܓܽܘܫ̈ܡܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܽܘ̈ܕܳܟܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܓܪܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܙܡܳܪܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܡܰܫܡܰܥܬܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܕܰܙܡܳܪܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܶܫܬܐ ܕܪܰܟܺܝܟܐ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܦܰܓܪܐ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܘܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܝܺܬ ܡܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܰܒܡܶܠܬܐ ܢܡܰܠܠܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܓܽܘܫ̈ܡܳܢܝܳܬܐ ܠܓܽܘܫܡܐ ܒܰܣܶܡ܆ ܘܰܐܢܺܝܚ ܒܩܳܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܰܡܓܰܫܡܐ܆ ܟܡܐ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐܢܳܫ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܗܶܝܢ.

 

ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܗܘ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܢ ܛܥܳܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܝܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇܆ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܨܝܐ ܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܳܗ̇܆ ܡܐ ܕܶܐܫܟܚܰܬ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܬܰܥܶܐ ܒܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܚܳܕܝܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܳܗ̇.

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܗ̇ ܝܳܗܒܐ ܠܶܗ ܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܒܽܘܣܳܡܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܐ ܡܒܰܣܡܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܟܝܳܢܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܩܰܒܠܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܠܡܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܥܳܠܡܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܫܳܩܠܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܣܳܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܓܳܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ. ܕܰܐܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ. ܐܰܘ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܐܰܘ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܩܰܒܠܐ܇ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܳܪܐ܇ ܘܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܰܐܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܒܗܶܝܢ ܢܰܦܫܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܒܰܣ̈ܡܳܢ ܠܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܬܢܺܝܚܐ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܗܳܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܕܰܠܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܰܘ ܕܦܰܓܪܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܟܽܘܪܗܳܢܗܽܘܢ.

 

ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܇ ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܓܳܐܰܪ ܦܰܓܪܳܗ̇܆ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܘܙܳܟܝܐ ܠܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܳܗ̇܆ ܘܠܳܗ̇ ܠܙܳܟܽܘܬܐ ܒܢܺܝܫܐ ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܘܰܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܡܩܰܒܰܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܳܡܪܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܙܳܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܬܩܰܒܶܠ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܩܰܒܠܰܬ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܙܳܟܽܘܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇܆ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܚܠܺܝܡܬܐ ܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܒܽܘܣܳܡܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܣܡܐ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆

 

ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܒܢܺܝܫܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܟܰܕ ܒܒܽܘܣܳܡܗܽܘܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ܆ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܗܽܘܢ ܠܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܢܡܰܠܠܽܘܢܳܝܗܝ܇ ܕܠܰܘ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܣܳܡܗܶܝܢ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܚܰܕܽܘܬܗܶܝܢ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܡܚܰܕܝܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܚܰܝܠܐ.

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܗܰܠ ܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܙܳܟܝܐ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܡܚܺܝܠܬܐ ܘܕܳܘܺܝܬܐ ܘܰܠܒܺܝܫܰܬ ܒܶܗܬܬܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܰܦܫܐ ܙܳܟܝܐ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܚܰܝܠܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ܇ ܘܥܰܝܢܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܩܳܢܝܐ܇ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܬܶܚܙܶܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܙܺܝܓܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡ̈ܠܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܳܗ̇܇ ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܟܽܘܪܗܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܶܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܟ̈ܰܬܒܳܢ ܢܰܪܓܶܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܒܳܥܶܐ ܨܒܽܘܬܐ ܒܠܐ ܒܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܘܰܒܠܐ ܥܶܕܳܢܳܗ̇܆ ܘܦܺܐܪܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܩܛܦܺܝܘܗܝ܇ ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܘܠ ܦܺܐܪܐ ܒܺܐܝܠܳܢܶܗ ܡܶܫܬܟܰܚ܆ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܩܛܶܦ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܒܰܣ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܺܐܝܠܳܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܩܳܛܦܐ ܢܰܦܫܐ ܦܺܐܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܠܳܗ̇ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ܆ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܦܰܓܪܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܢܰܦܫܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܩܪܒܐ܆ ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܳܠܩܐ ܢܽܘܪܳܗ̇܆ ܥܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܪܶܓܬܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܐ ܦܳܩܕܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܡܫܰܡܠܝܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܐܬܪܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܥܳܡܪܐ ܥܰܡܶܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘܢܐ ܚܳܙܝܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܢܰܪܓܶܫ ܕܡܳܪܽܘܬܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ ܥܳܡܪܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܚܰܫܑ̈ܶܐ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܘܰܡܚܰܠ̈ܨܳܢܶܐ ܡܕܰܝܪ̈ܺܝܢ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܕܢܶܛܪܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܥܺܝܪ ܩܪܳܒܐ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝܡ ܠܗܶܝܢ ܠܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܽܘܡܪ̈ܗܶܝܢ܆ ܡܶܬܟ̈ܰܬܫܳܢ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܦ̈ܩܳܢ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܩܪܳܒܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܰܡ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܣܓܺܝ ܚܰܝܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܀

 

ܪܶܓܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܒܟܽܘܠܥܶܕܳܢ ܐܰܝܟ ܕܒܳܥܝܐ ܡܶܫܬܰܡܫܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܰܛܫܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܟܳܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܥܒܳܕܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܘܳܝܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܫܘ̈ܝܳܬܗܽܘܢ܇ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܝ ܚܳܕܪ̈ܳܢ ܠܺܝ܇ ܘܛܶܠܳܠܐ ܕܒܰܝܬܝ ܡܣܰܬܰܪ ܥܠܰܝ. ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ. ܚܰܕ ܒܪܶܒܽܘ ܒܫܶܡܫܐ܇ ܘܚܳܙܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܠܬܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܒܪܐ܆ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܰܥܘܶܠ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܒܟܶܣܝܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܒܥܽܘܡܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ ܕܐܢܳܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܗܰܘ ܕܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܙܰܢܶܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܡܰܟܣܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܗܰܘ. ܕܰܚܠܳܦ ܐܶܣ̈ܶܐ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܦܰܓܪܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܬܰܛܠܺܝܬܐ ܡܳܐܢܶܗ ܕܠܶܒܐ ܡܣܰܬܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ ܡܣܰܬܪܐ ܘܰܡܛܰܫܝܐ ܥܳܡܰܪ܆ ܘܗܳܪܟܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܶܗ ܠܓܰܘܪܶܗ܆ ܣܳܒܰܪ ܕܰܠܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܥܳܪܶܩ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܐܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܒܪܶܒܽܘ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܢܰܗܺܝܪܐ ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܟܰܣܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܕܳܢܰܚ ܥܠܰܘܗܝ: ܡܰܓܠܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܝܢܐ ܚܳܙܺܝܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܡܶܬܒܰܩܝܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܚܳܝܪܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܒܓܰܘ ܗܰܘܢܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܢܓܽܘܪ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܚܳܫܒܐ ܠܶܗ ܓܰܝܳܪܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܕܳܝܢܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܝܳܚܶܗ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.

 

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܥܰܠ ܛܶܠܳܢܺܝܬܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܺܐܝܬ ܓܰܘܪܐ ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܢܰܦܫܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܢ ܠܶܒܐ ܛܳܪܶܕ ܠܶܗ ܠܓܰܘܪܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܦܰܓܪܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ. ܥܶܩܳܪܐ ܓܶܝܪ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܶܐܢ ܢܶܙܕܰܥܙܰܥ ܐܺܝܠܳܢܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ: ܘܬܶܬܪܰܦܶܐ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܡܣܰܬܬܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ܆ ܡܳܫܟܺܝܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܘܟܳܡܣܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܚܙܳܬܐ ܕܟܽܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܐܶܢ ܡܶܢ ܠܶܒܐ ܢܶܙܕܰܥܙܰܥ ܘܢܶܬܪܰܦܶܐ܇ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܫܰܪܶܝܢ ܕܢܺܐܒܫܽܘܢ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܐ܇ ܡܪܰܒܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܫܶܩܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܝܳܒ̈ܫܳܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܐ܆ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܺܐܒܰܫ ܗܽܘ ܡܰܒܽܘܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܳܡܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܠܶܒܐ܇ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܠܰܡܥܺܝܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܒܺܝܫܐ ܢܛܰܡܶܡ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܶܦܣܩܺܝܗ̇ ܐܢܳܫ ܠܪܶܓܬܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܙܳܟܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ܆ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܙܕܗܰܪ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܕܺܝܩܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܬܐ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇.

 

ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܒܶܗ ܒܙܰܘܥܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܡܙܺܝܓܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܦܰܓܪܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܘܪܳܦܬܐ ܒܗܽܘܢ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܠܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܡܰܘܬܐ ܡܫܰܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܡܫܰܬܶܩ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܩܳܝܡܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܬܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܩܽܘܦܳܚܐ ܘܟܽܘܒܳܫܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܦܰܓܪܝ ܗܽܘ ܟܳܒܶܫ ܐܢܐ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐܢܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܢܫܰܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܦܰܓܪܰܢ܆ ܘܢܶܟܒܽܘܫ ܠܪܶܓܬܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܘܰܡܫܰܘܪܐ ܒܶܗ܆ ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܩܪܐ ܕܨܰܘܡܐ ܡܬܺܝܚܐ܇ ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܫܶܩܝܐ܇ ܘܶܐܢ ܢܶܣܦ̈ܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܟܽܘܒܳܫܶܗ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܥܽܘܦ ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܢ ܐܳܦܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܶܝܢ ܕܰܢܫܰܥܒܕܳܢܳܝܗܝ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܘܰܒܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ.

 

ܝܰܬܺܝܪ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܫܶܩܝܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܐ. ܘܶܐܢ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܡܬܰܪܣܝܐ ܠܳܗ̇܆ ܝܰܒܺܝܫܽܘܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܳܘܝܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܫܶܩܝܐ܆ ܡܝܰܒܫܐ ܘܰܡܚܰܡܝܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܓܶܕܥܽܘܢ ܩܪܳܒܬܳܢܐ܇ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܒܪܶܟܘ܇ ܘܰܠܡܶܣܒܰܥ ܐܶܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܬܺܝܘ܆ ܟܰܕ ܠܳܥܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܕ̈ܝܰܢܳܝܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ ܘܶܐܣܬܥܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܩܕܶܗ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܟܰܢܶܫ ܥܰܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܡܶܕܝܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܬܺܝܠܐ ܗܘܳܬ ܒܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܩܰܪܢܐ܆ ܘܰܢܙܰܗܰܪ ܠܥܰܡܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܕܰܚܺܝܠ ܘܪܰܬܺܝܬ܆ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܗܳܢܐ܆ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܆ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܠܰܩܪܳܒܐ ܚܳܫܰܚ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܠܙܳܟܽܘܬܐ ܪܳܐܓܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܢܶܒܩܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܕ ܒܽܘܚܪܳܢܗܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܒܫܶܩܝܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܚܳܫܚܐ ܣܰܒܥܽܘܬܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܬܺܝܘ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܠܳܥܶܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ܇ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗܳܝ ܡܬܺܝܠܰܬ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܕܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܐ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܐ܆ ܕܰܟܬܳܒܶܗ ܕܡܽܘܫܐ ܕܳܐܡܪܐ܇ ܕܙܰܢܺܝ ܥܰܡܐ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܡܶܕܝܰܢ܇ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ.

 

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܛܽܘܦܣܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܬܺܝܒ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܠܐ ܢܙܰܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܢܺܝܘ܇ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪ̈ܒܥܐ ܐܰܠܦܻ̈ܝܢ. ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܐ ܕܳܪܐ ܪܰܦܝܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܐܶܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܡܶܕܝܰܢ ܘܙܰܢܺܝܘ ܒܗ̈ܶܝܢ. ܕܰܒܥܶܩܒܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܡܰܘܬܳܢܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܐ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܠ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܒܰܕܘ܆ ܒܝܰܕ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܐ ܢܦܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ܆ ܗܳܪܟܐ ܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܓܶܕܥܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܠܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܚܳܪܶܒ܆ ܐܶܠܐ ܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܰܘܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܗ̇ ܠܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܚܛܝܰܬ. ܠܗܰܘ ܥܰܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܛܽܘܦܣܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܶܗ܆ ܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܣܽܘܪܗܳܒܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܫܰܘܕܰܥܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܕܢܶܐܪܥܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܐ܆

 

ܘܟܰܕ ܛܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܐܰܘܚܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܽܘ̈ܠܶܐ ܘܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܘܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܛܰܫܺܝܘ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܒܝܰܡܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܩܽܘ̈ܠܶܐ ܒܣܶܡ̈ܳܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܐ܆ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ.

 

ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܐ܆ ܢܺܝܫܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܳܥܶܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܙܰܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܢܺܝܘ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܟܽܘܢ ܕܙܰܢܳܝ ܘܰܪܦܶܐ ܐܰܝܟ ܥܺܣܽܘ܇ ܕܒܰܚܕܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܙܰܒܶܢ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܕܠܐ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܘܠܐ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܚܰܒ̈ܠܶܐ ܘܠܐ ܫܳܟ̈ܒܰܝ ܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ܇ ܘܠܐ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ܇ ܘܠܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ܇ ܘܠܐ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ܇ ܘܠܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܝܳܪ̈ܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܢܳܝܐ ܐܰܘ ܛܰܢܦܐ܆ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܳܠܰܚ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܐܪܓܺܝܗ̇܆ ܡܶܚܕܐ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܺܝܬ ܒܟܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܥܳܪܨܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܪܶܓܬܐ ܩܳܛܽܘܠܬܐ܆ ܠܐ ܬܰܣܒܪܽܘܢ ܕܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝ ܓܳܕܶܫ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܢܰܣܳܝܽܘ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܠܘܳܬ ܥܰܡܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܠܐ ܬܶܐܪܰܓ ܐܰܢܬܰܬ ܚܰܒܪܳܟ.

 

ܛܽܘܦܣܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܥ̈ܝܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܡܶܕܝܰܢ܆ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܩܳܠܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒܳܪܐ ܕܩܽܘ̈ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܐ ܡܶܢ ܓܶܕܥܽܘܢ܆ ܕܡܶܚܕܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܩܳܪܶܐ ܐܢܐ ܒܩܰܪܢܐ܆ ܩܥܰܘ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܘܬܰܒܰܪܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܒܓܰܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ.

 

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܛܽܘܦܣܐ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܩܳܠܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܐ܆ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܐܢܳܫ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ ܒܩܳܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܢܶܩܥܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܪܰܕܦܐ ܘܡܶܬܒܰܛܠܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܩܳܠܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪ ܩܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܥܰܡ ܫܶܡܥܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ܇ ܡܶܬܬܰܒܪܐ ܘܡܶܬܒܰܛܠܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܩܽܘܠܬܐ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܥܰܡ ܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܕܳܢܰܚ ܒܢܰܦܫܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢ. ܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܐ ܡܬܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܩܽܘܠܬܐ ܕܶܐܬܬܰܒܪܰܬ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܕܠܺܝܠ ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܰܬܒܳܪܶܗ. ܘܰܒܠܰܡܦܺܐܕܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܬܒܳܪܳܗ ܕܩܽܘܠܬܐ܆ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܕܕܳܢܰܚ ܒܢܰܦܫܐ ܒܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܡܢܰܣ̈ܝܳܢܰܝܗܶܝܢ.

 

ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܩܪܳܒܶܗ ܕܓܶܕܥܽܘܢ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘܬܶܗ ܠܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܣܰܒܥܐ܇ ܐܰܘ ܢܶܡܠܶܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܇ ܐܰܝܢܐ ܕܟܳܬܶܫ ܠܶܗ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗܳܢܐ. ܘܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܐ܇ ܘܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܥܺܣܽܘ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܙܰܢܳܝܐ ܘܪܰܦܝܐ܆ ܕܒܰܚܕܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܙܰܒܶܢ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܘܬܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܛܺܝ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܶܬܪܫܺܝ ܥܺܣܽܘ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܛܠܳܦ̈ܚܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܪܶܓܬܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝ ܘܝܰܥܢܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܙܰܢܳܝܐ ܘܪܰܦܝܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܫܰܡܗܳܗ̇ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܐ ܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܛܠܳܦ̈ܚܶܐ ܐܶܙܕܟܺܝ܆ ܚܰܕ ܟܡܐ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܐ ܦܰܐܝܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܗܘܳܐ܀

 

ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܘܳܬ ܥܰܡܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܓܰܘܪܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܒܰܛܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܬܓܽܘܪ ܒܰܐܢܬܰܬ ܚܰܒܪܳܟ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܬܶܐܪܰܓ ܐܰܢܬܰܬ ܚܰܒܪܳܟ. ܘܟܰܕ ܓܒܺܝܬܗܽܘܢ ܛܰܠܝܐ ܗܘܳܬ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܓܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ܆ ܕܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܓܘܰܪܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܐ ܠܡ ܬܶܪܰܓ. ܕܶܐܠܐ ܪܳܓܰܬ ܐܳܦܠܐ ܓܳܝܪܰܬ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܐܪܓܺܝܗ̇܆ ܡܶܚܕܐ ܓܳܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܕܚܳܙܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܓܰܘܪܐ. ܐܶܠܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܘܚܳܙܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܚܳܐܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܢܓܽܘܪ܆ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܪܶܓܬܶܗ܆ ܓܰܝܳܪܐ ܗܘ. ܘܠܳܚܡܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܬܶܐܪܰܓ ܐܰܢܬܰܬ ܚܰܒܪܳܟ܆ ܘܗܳܢܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܘܪܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ. ܘܗܳܪܟܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܬܚܽܘܪ ܐܰܝܟ ܕܬܶܪܰܓ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܚܙܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܰܚܛܝܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܠܓܰܘ.

 

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܚܳܐܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܓܽܘܪ. ܘܺܐܝܬ ܕܚܳܐܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܙܶܐ. ܚܙܳܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܚܺܝܡܬܐ܆ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܝ ܕܥܰܝܢܐ. ܚܙܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܰܘ ܕܥܰܝܢܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܕܚܽܘܫܳܒܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܳܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܳܦܠܐ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܪܰܓ ܠܐ ܓܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܣܠܶܩ ܠܰܡ ܠܶܐܓܳܪܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܚܙܐ ܠܰܐܢܬܬܐ ܕܣܳܚܝܐ ܘܪܰܓܳܗ̇. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܘܓܳܪ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܳܪ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦܠܐ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܐ ܪܰܓ܆ ܐܳܦܠܐ ܓܳܐܰܪ ܗܘܳܐ.

 

ܢܶܐܚܽܘܕ ܡܳܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܪܶܓܬܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܐ ܕܰܚܙܳܬܐ܆ ܕܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܚܙܳܬܐ܇ ܫܪ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ ܨܳܝܪܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ܆ ܘܰܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܪܳܓܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܓܳܕܫܐ ܠܳܗ̇܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܠܐ ܣܺܝܡܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܟܺܝܚ ܒܳܗ̇. ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܺܝܫܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܦܩܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܫܽܘܦܪܐ ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܐ܇ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܫܽܘܦܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܆

 

ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܠܩܽܘܦܳܚܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܡܐ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ܇ ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܨ̈ܳܐܳܬܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܳܬܐ܆ ܘܢܳܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܺܐܪܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܨܰܥ̈ܠܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܰܕܥ̈ܟܳܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܒܺܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܟܰܕ ܡܩܰܦܰܚ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܠܰܗܓܐ ܕܳܡܶܐ܆ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐ: ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܒܰܛܶܠ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢ ܕܗܽܘ ܢܶܩܛܽܘܪ ܣܰܒܪܶܗ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܬܶܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܕܢܳܦܩܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܗܳܦܶܟ ܠܰܐܪܥܶܗ: ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܐܳܒ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ܆ ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܚܳܐܶܡ ܒܰܢ܇ ܘܫܳܓܶܫ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܆ ܢܣܺܝܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܐܰܘ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ ܒܬܶܢܝܳܢܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܐܢܳܫ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܒܚܰܪܬܗܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܪܶܕܝܐ ܘܨܰܥܠܽܘܬܐ܇ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܕܥܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܶܗ. ܟܰܕ ܫܳܐܶܛ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܒܰܣܰܪ ܥܠܶܝܗ̇܇ ܕܚܳܙܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܣܰܢܩܐ ܠܶܗ.

 

ܐܶܠܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܨܰܥܠܽܘܬܶܗ ܘܒܰܢܕܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܣܬܠܶܐ ܠܶܗ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܽܘܛܺܝܘܗܝ ܢܙܺܝܥ ܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܰܦܰܚ ܪܶܓܬܶܗ.

 

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܚܰܘܪܐ ܡܚܰܝܠܳܢܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܡܠܰܒܒܳܢܺܝܬܐ܆ ܢܶܬܥܰܗܰܕ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܠܟܐ܆ ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܳܐܦ ܗܳܟܰܢܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܇ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܓܶܝܪ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܺܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܓܶܢܣܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܇ ܘܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܡܰܪܺܝܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܩܰܝܡܳܢܐ ܕܝܰܠܕܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܪܰܚܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ.

 

ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܟܦܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܇ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܥܰܬܺܝ̈ܩܰܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܰܪܬܶܐ܆ ܘܠܐ ܦܕܰܓܽܘܓܐ ܕܡܰܢܗܰܪ܆ ܘܠܐ ܐܰܒܐ ܕܰܡܢܰܛܰܪ܆ ܘܠܐ ܚܰܘܪܐ ܛܳܒܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ܆ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܦܰܩ ܠܶܗ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܠܚܰܪܬܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ܇ ܕܣܳܡܶܬ ܠܡܳܪܝܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܠܐ ܐܶܙܽܘܥ܇ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܩܰܕܶܡ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܢܬܰܬ ܡܳܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܒܳܬܰܪ ܪܶܚܡܬܶܗ ܐܶܫܬܰܒܝܰܬ܆ ܘܕܰܬܓܰܪܓܶܗ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܬܚܰܦܛܐ ܗܘܳܬ܆ ܗܽܘ ܦܺܝܠܳܣܳܦܽܘܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܬܝܰܠܰܦ܆ ܘܰܡܚܰܡܣܶܢ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܪܶܓܬܶܗ ܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ܇ ܟܰܕ ܩܪܳܒܐ ܥܦܺܝܦܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܳܪܰܥ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܓܶܝܪ. ܐܰܢܬܰܬ ܡܳܪܶܗ ܥܰܡ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܡܶܠܶܝ̈ܗ̇܆ ܘܚܽܘܬܚܳܬܐ ܕܩܽܘܪܒܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܗܘܳܬ. ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ ܡܰܩܪܒܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܟܰܕ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ.

 

ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܐܝܕܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܩܳܝܡܐ ܗܘܳܬ. ܟܰܕ ܓܰܠ̈ܠܺܝܢ ܓܰܠ̈ܠܺܝܢ ܕܪܶܓܬܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܕܳܠܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܒܶܗ ܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܠܰܫܩܺܝܦܐ ܚܰܣܺܝܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܠܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܐܶܠܦܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܪܰܘܛܐ ܘܡܶܙܕܰܥܙܥܐ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܶܠܦܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܶܙܕܰܥܙܥܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܽܐܘܩܝܰܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܠܰܘ ܠܬܰܚܬ ܒܥܽܘܡܩܐ ܫܰܕܝܐ ܗܘܳܬ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܠܪܰܘܡܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܥܺܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܡܶܣܬܰܪܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܛܰܡܳܐܺܝܬ ܡܚܰܬܚܬܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ܆ ܕܡܳܪܝ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ ܐܰܫܠܛܰܢܝ ܘܠܐ ܚܣܰܟ ܡܶܢܝ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܶܟܝ ܕܰܐܢܬܬܶܗ ܐܰܢܬܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܡܳܪܝܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܩܫ̈ܰܝܳܐ܇ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܚܛܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܛܳܟ ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

 

ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܢܶܓܕܐ ܕܡܰܚܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܣܟܠܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܚܛܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܩܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܺܝܫܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܕܪܰܒܐ ܡܰܦܽܘܠܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܐܢܳܫ ܒܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܟܬܳܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܕܶܐܢ ܒܡܳܪܝܐ ܢܶܚܛܶܐ ܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܢܶܒܥܶܐ. ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܢܰܟܦܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܢܶܚܛܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܐܢܬܬܶܗ܆ ܚܛܺܝܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܘܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ.

 

ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܳܠܐ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ ܘܠܐ ܬܓܽܘܪ ܐܰܢܬܰܬ ܚܰܒܪܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܩܳܠܐ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ ܡܙܺܝܓ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܝܟ ܣܢܶܐ ܠܚܰܒܪܳܟ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ܆ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ ܟܬܺܝܒܐ. ܘܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܒܳܪܽܘܝܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ ܥܰܠ ܬܺܐܪܬܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܶܠܦܶܬ ܣܶܦܪܐ܇ ܘܠܐ ܩܪܺܝܬ ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܶܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ. ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܓܰܠܦܰܬ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܪܳܒܶܐ ܐܢܳܫ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܣܶܦܪܐ ܡܶܬܗܰܓܶܐ. ܐܳܦ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܗܳܢܐ ܩܪܳܒܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ ܡܶܬܗܰܓܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܢܬܰܬ ܡܳܪܶܗ ܩܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܰܡ ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܕܽܘܢ ܢܰܦܫܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܕܡܶܬ ܦܶܪܫܶܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܚܰܝܶܒ ܩܢܽܘܡܝ ܒܰܐܝܕܐ ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܺܝ ܕܚܽܘܝܳܒܐ ܗܘ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܐ ܕܝܳܗܶܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܐܝܢܐ ܕܠܐ ܕܳܢ ܢܰܦܫܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܦܪܰܫ܆ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܥܒܳܕܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܥܳܒܪܐ ܠܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܛܳܟ ܡܶܢܶܗ ܢܰܣܒܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ ܢܶܬܶܠ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܡܳܪܝܐ.

 

ܗܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ ܘܰܡܠܰܒܒܳܢܺܝܬܐ܇ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡܶܗ ܪܶܓܬܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܘܠܐ ܦܳܚ̈ܡܳܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܕܺܝܠܳܟ. ܠܐ ܕܳܡܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܬܽܘܠܐ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܦܪܰܫܬܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܐ ܠܥܰܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܡܰܦܩܳܢܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܬܰܡܳܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܚܰܘܪܐ ܕܐܢܳܫ ܐܚܪܺܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܬܥܰܕܰܪ. ܘܠܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܟܬܺܝܒܐ ܕܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܡܽܘܫܶܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܠܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܡܰܠܦ̈ܰܝ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܩܰܦܚܳܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܚܣܺܝܟ ܗܘܳܐ܇ ܗܳܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܰܠܗܒܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܫܪܺܝܬܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܐܰܪܝܽܘܬܐ ܣܳܪܽܘܚܬܐ ܕܠܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܕܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܕܰܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ. ܠܕܰܝܪܳܝܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܐܰܘ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܰܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܩܝܳܡܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܢܰܠܦܰܢ ܦܺܝܠܳܣܳܦܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܽܘܡܪܐ ܕܡܰܕܒܪܐ܆ ܪܰܚܺܝܩ ܘܰܚܣܺܝܟ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܡܫܰܓ̈ܫܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܡܪܐ ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܣ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܢܳܛܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܚܒܺܝܫܐ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ.

 

ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܙܰܟܳܝܐ ܒܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܣܺܝܟ. ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܠܳܗ ܠܪܶܓܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܪܳܓܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܚܙܳܬܐ ܪܳܐܶܓ. ܘܰܒܒܶܣܪܐ ܦܰܐܝܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܪܶܓܬܶܗ ܘܰܟܡܐ ܕܪܰܚܺܝܩܐ. ܡܶܢܶܗ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܡܳܐܶܬ ܒܓܰܘܶܗ ܐܳܦ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܚܙܳܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܛܥܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܨܽܘܪ̈ܳܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܙܰܢܶܐ ܒܗܶܝܢ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܩܒܺܝ̈ܥܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܗܰܘܢܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܐ ܕܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܢܶܐܪܽܘܥ ܩܪܳܒܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ܇ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܽܘܬܚܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܽܘܪܳܓܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ.

 

ܐܰܪܐ܆ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܡܐ ܘܛܰܠܝܐ: ܘܡܶܬܚܰܬܚܰܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܬܶܗ ܠܰܥܒܳܕܐ ܣܰܢܝܐ ܕܓܰܘܪܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܐ ܠܟܽܠ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܰܝܢܐ ܕܟܳܬܫܐ ܥܰܡܶܗ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܗܳܪܟܐ ܐܶܢ ܬܶܓܕܰܫ ܘܬܶܗܘܶܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܙܥܽܘܪ ܩܽܘܠܳܣܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܣܰܡ̈ܟܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܣܰܡ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ.

 

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܘܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ܆ ܘܫܽܘܪܰܥܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܐܡܚܠܰܬ ܚܰܝܠܶܗ܇ ܘܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ܇ ܘܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܇ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇܇ ܘܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܐ܇ ܘܰܡܣܰܪܩܽܘܬܶܗ ܘܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ܇ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܠܥܳܠܡܐ ܚܳܐܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܽܠ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܺܝܬܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ ܘܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܙܰܟܳܝܐ ܘܢܰܨܺܝܚܐ܆ ܕܰܕܠܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܰܩܪܶܒ ܘܰܙܟܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܟܽܠ ܫܽܘ̈ܢܳܩܺܝܢ܇ ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܢܶܫܬܪܰܥ ܘܢܶܦܶܠ.

 

ܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ܆ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ ܕܗܰܘܢܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܦܪܽܘܣ ܡܳܐܢܐ ܥܰܠ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܥܰܝܢܐ ܕܬܶܩܪܶܐ ܒܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘܢܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܡܰܚܫܶܟ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܢܟܰܬܰܪ ܟܰܕ ܡܢܳܚܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ܆ ܐܰܬܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘܢܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܕܰܟܶܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܓܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܣܺܝܡܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܙܳܬܐ ܕܰܡܚܰܬܚܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܫܬܡܰܥ ܘܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܰܘܢܐ܆ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܛܶܟܣܐ ܕܪܶܓܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܬܩܰܒܶܠ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܘܬܶܬܪܰܒܶܐ܆ ܡܥܺܝܪܐ ܩܪܳܒܐ ܘܕܳܠܚܐ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܡܡܰܚܠܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ܆ ܗܺܝ ܡܶܬܚܰܝܠܐ. ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇ ܡܚܰܝ̈ܠܳܢܝܳܬܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܝܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢ ܠܳܗ̇܀

 

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܚܳܝܒܺܝܢ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܡܰܩܪܶܒ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܙܳܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܀

 

ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ܆ ܘܰܐܚܪܺܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܠܶܡ ܠܶܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܩܪܳܒܐ ܕܡܶܨܥܳܝܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܠܡܽܘܗܝ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗܳܢܐ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܬܶܬܠܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܕܰܩܪܳܒܐ ܕܓܳܕܶܫ ܠܡܶܨܥܳܝܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܒܰܒܣܰܪ ܗܘܰܝܢ. ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܢ܆ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܬܶܠ ܠܡܰܘܬܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܰܩܪܳܒܐ. ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܓܳܡܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܗܳܫܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܘܡܺܝܬܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܡܶܟܺܝܠ ܒܚܰܕܬܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܠܐ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܟܬܳܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܝܬ ܪܶܓܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܪܶܓܬܐ. ܠܰܝܬ ܩܪܳܒܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܩܪܳܒܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܫܠܳܡܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܳܠܡܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܠܳܡܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܕܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܩܪܳܒܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܗܰܘ ܕܚܳܝܶܐ ܒܰܒܣܰܪ: ܒܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܪܽܘܚ܇ ܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܩܳܐܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܥܐ ܕܰܚܛܳܬ܇ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܐ ܥܳܗܕܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ.

 

ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܫܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܰܒܩܰܒܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܫܳܠܰܚ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܒܰܩܪܳܒܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܶܝܢ: ܒܣܽܘܪܗܳܒܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܠܕܺܝܢܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܕܠܐ ܠܒܶܫ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠܰܚ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܰܐ ܗ̣ܘ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܪܶܓܬܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܠܐ ܬܶܐܪܰܓ. ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ܆ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܪܶܓܬܐ. ܘܠܰܘ ܒܚܽܘܡܣܳܢܐ ܕܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܚܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ.

 

ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ̇. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܚܝܳܬ ܠܘܳܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܬܺܝ ܠܘܳܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܩܰܒܠܰܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܫܡܰܥ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ܆ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܝܰܠܦܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܟܳܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܓܳܕܫܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܙܟܶܝܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܢܶܐ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܝܗ̇ ܨܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܛܶܟ̈ܣܶܝܗ̇ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ ܠܒܽܘܛܳܠܳܗ̇܆ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܳܗ̇ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܗ̇ ܘܡܶܫܬܰܓܪܺܝܢ ܠܚܰܫܳܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ ܐܳܦ ܠܳܐܕܳܡ. ܐܰܘ ܠܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܙܟܶܐ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܡܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ.

 

ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܪܶܓܬܐ. ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܬܪܰܚܰܩ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܡܶܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܚܶܙ̈ܘܶܐ܆ ܕܠܐ ܢܩܰܒܶܠ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ܇ ܘܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܢܙܺܝܥܽܘܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܰܢܫܰܓܫܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܡܶܫܬܓܶܫ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܰܡܠܶܟ ܚܛܺܝܬܐ ܒܦܰܓܪܟܽܘܢ ܡܺܝܬܐ: ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܺܝܢ ܒܪܽܘܚ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܪܶܓܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܺܝܬܐ ܗܝ. ܘܨܰܥܪܐ ܗܘ ܠܗܰܘܢܐ. ܠܰܘ ܕܢܶܙܕܟܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܕܢܰܩܪܶܒ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܪܶܒ ܗܰܘ ܕܡܰܐܺܝܬ.

 

ܐܶܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܢܰܣܺܝܘ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܣܩܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܰܡ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘ ܥܰܠ ܓܰܒܪܐ ܟܡܐ ܕܚܰܝ. ܐܰܢܬܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܺܝܪܐ ܗܝ ܒܒܰܥܠܳܗ̇ ܟܡܐ ܕܚܰܝ ܒܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܒܰܥܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܰܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܬܶܩܰܦ ܠܓܰܒܪܐ ܐܚܪܺܝܢ܆ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܓܰܝܳܪܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܡܽܘܬ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܰܝܳܪܬܐ. ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܡܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܳܥܶܐ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܡܳܢܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܫܠܺܝܚܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܡܐ ܠܰܡ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܟܘܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܢܰܛܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܚܺܐܪܽܘܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܇ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܪܐ ܢܚܰܪܰܪܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܗܳܫܐ ܠܰܡ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܘܡܺܝܬܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܢܫܰܡܶܫ ܡܶܟܺܝܠ ܒܚܰܕܬܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܠܐ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬ ܟܬܳܒܐ.

 

ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܐܺܝܕܺܝ̈ܥܳܢ ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܠܰܐܝܢܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܘ ܫܳܡܽܘܥܐ ܗܘ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܙܳܝܐ ܕܚܰܝܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܬܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܡܶܚܙܐ܇ ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܰܝܢܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ܆ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ. ܘܠܰܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܓܶܠܝܳܢܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܓܶܠܝܳܢܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ܆ ܕܰܡܚܰܘܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܝܐ ܕܥܰܝܢܐ ܠܓܰܠܝܽܘܬܐ ܚܳܙܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܡܶܬܒܰܩܐ. ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘܢܐ ܐܰܝܟ ܕܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܒܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ.

 

ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܐܢܬܬܐ ܟܡܐ ܕܚܰܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪܐ ܗܝ ܒܢܳܡܽܘܣܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܠܢܰܦܫܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܥܒܕܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܢܶܩܦܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܡܶܢ ܓܰܘܪ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܡܽܘܬ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ: ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ܆ ܡܶܬܚܰܪܪܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܝܰܕ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܓܶܕܫܰܬ. ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܶܗ ܡܫܰܥܒܕܐ ܗܘܳܬ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܣܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܚܰܪܪܰܬ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܚܳܛܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܦܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܬܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܕܛܳܒܬܐ ܬܫܰܡܫܺܝܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܢܶܟܠܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܗ̣ܝ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܕܬܶܐܣܪܺܝܗ ܠܘܳܬܳܗ܇ ܡܐ ܕܰܐܪܓܫܰܬ ܒܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܛܥܳܡܬܳܗ̇.

 

ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܬܽܘܢ ܒܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܐܶܬܚܰܪܰܪܬܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ. ܘܳܐܕܳܡ ܐܚܪܳܝܐ ܠܪܽܘܚܐ ܡܰܚܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܳܕܳܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܚܰܕ ܕܒܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܰܐܢܬܬܐ ܟܡܐ ܕܚܰܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪܐ ܗܝ ܒܢܳܡܽܘܣܐ. ܢܰܦܫܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܰܦܫܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܕܰܒܪܐ܆ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚܐ ܚܰܝܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ. ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝܺܝܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ.

 

ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܟܺܐܒܐ ܐܰܘ ܒܚܰܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܳܘܶܐ ܒܦܰܓܪܗܽܘܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ܇ ܘܶܐܢ ܚܠܺܝܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܗܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ: ܘܰܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬ ܒܦܰܓܪܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܚܳܫܺܝܢ ܘܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܘ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ܇ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܩܢܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܟܰܕ ܒܚܰܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܦܰܓܪܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܦܰܓܪܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܚܪܺܢܐ.

 

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܟܳܠܶܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܐ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܟܽܠ ܚܛܺܝܬܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܗܝ܇ ܡܰܢ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܚܳܛܶܐ. ܟܰܕ ܦܰܓܪܐ ܩܳܪܶܐ ܗܳܪܟܐ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܗܰܕܳܡܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܦܰܓܪܐ ܠܐ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܡܳܪܰܢ ܠܦܰܓܪܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܰܚܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܡܳܪܰܢ ܗܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܗܰܕܳܡܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܗ̣ܘ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܟܳܒܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܦܰܓܪܐ ܠܐ ܠܙܳܢܝܽܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܠܡܳܪܰܢ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܠܦܰܓܪܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܳܪܰܢ ܐܰܩܺܝܡ. ܘܠܰܢ ܡܩܺܝܡ ܒܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܠܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܩܳܡܢܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܕܒܰܪ ܕܽܘܒܳܪܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܚܢܰܢ ܕܩܳܡܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܚܰܝܠܶܗ܇ ܢܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒ̈ܕܰܝ ܠܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ.

 

ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܶܬܕܰܒܰܪ. ܡܰܝܬܶܐ ܡܶܚܕܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܡܰܪܫܽܘܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܳܪܟܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܐܶܠܐ ܥܳܕܶܠ ܠܰܢ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܺܚܶܐ ܗܰܕܳܡܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܶܗ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܘܡܶܢܶܗ ܚܳܐܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܩܽܘܝܳܡܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܰܕܽܘܬܐ. ܕܰܟܝܽܘܬܐ. ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܚܰܣܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ. ܫܰܝܢܐ. ܫܠܳܡܐ. ܚܽܘܒܐ. ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܪܽܘܚ. ܘܣܳܟܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܓܽܘܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ.

 

ܘܶܐܢ ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܟܳܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܦܳܠܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܛܳܒܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܚܡܐ ܠܛܶܟܣܐ ܕܰܣܝܳܡܶܗ. ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܚܰܘܝܰܬ ܘܰܐܕܢܚܰܬ ܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܦܰܓܪܐ ܗܘ ܘܢܰܦܫܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܺܐܝܕܺܝܥ ܠܡܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܰܕܳܡܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܟܳܒܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܠ܆ ܡܶܢ ܟܰܣܝܐ ܓܰܠܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܡܪܰܟܒܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܦܰܓܪܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܕܳܡܐ ܡܶܬܡܢܶܐ܇ ܕܡܶܬܪܰܟܰܒ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܶܗ ܒܓܽܘܫܡܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܗܰܕܳܡܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܇ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

 

ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܩܪܶܒ ܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܐ ܗܰܕܳܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܺܝܬ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܐ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܠܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐ ܢܙܰܢܶܐ ܡܦܰܩܕܳܐ ܠܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܢܶܫܬܓܶܫ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܦܶܠ ܒܰܩܪܳܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܐ ܠܐ ܡܰܩܪܶܒ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܡܙܺܝܥܐ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܠܰܝܬ܆ ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ. ܘܠܐ ܩܪܳܒܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܣܰܒ ܠܰܡ ܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܶܐܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܐܶܣܰܒ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܟܡܐ ܕܒܶܗ ܒܓܽܘܫܡܐ ܣܺܝܡ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܰܕܳܡܐ ܕܣܺܝܡ ܒܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܟܡܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܺܘܟܪܳܝܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܢܶܦܣܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܢܶܩܦܶܗ ܠܓܽܘܫܡܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܦܣܳܩܶܗ ܡܪܰܦܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܘܦܳܐܶܫ ܡܺܝܬܐ ܘܰܕܠܐ ܪܓܶܫܬܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܳܐܚܽܘܕܶܗ. ܒܗܳܢܐ ܙܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܶܐܣܰܒ ܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܶܐܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ.

 

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܒܓܽܘܫܡܐ ܢܙܰܢܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܒܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܚܳܛܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܡܰܚܶܫ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܚܽܘܬܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܚܰܫܶܗ ܠܘܳܬ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܪܳܗܶܛ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܡܰܚܶܫ ܘܡܰܟܶܐܒ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܚܳܛܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܡܰܟܶܐܒ ܒܝܰܕ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܡܰܚܶܫ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ ܠܦܰܓܪܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ܆ ܡܚܽܘܬܶܗ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܣܳܝܡܐ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܦܳܩܶܕ ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܚܕܐ ܕܢܶܬܦܪܰܥ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܦܰܟܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܐ ܘܰܟܘܳܝܐ ܚܠܳܦ ܟܘܳܝܐ܆ ܘܨܽܘܠܦܬܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܠܦܬܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܗܰܕܳܡܐ ܕܣܺܝܡ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܶܢ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܡܰܟܶܐܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܗܘ ܚܳܛܶܐ.

 

ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܛܰܡܰܐܐ ܠܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܓܰܒܪܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܐ ܕܡܰܕܡܟܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܗܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܐܰܥܫܢܶܗ ܠܪܶܫܝܳܢܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ: ܘܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܥܒܳܕܐ ܕܓܰܘܪܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܡܛܰܡܰܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܗܽܘ ܐܶܢ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܐ ܕܡܰܕܡܟܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܙܰܗܰܪ ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ ܘܬܰܪܒܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܺܐܩܕܳܢ. ܟܰܕ ܘܠܐ ܒܕܽܘܟ ܦܳܪܶܫ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܟܽܘܠܬܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܘ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܝܰܩܕܳܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܗܶܝܢ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܬܺܝܠܺܝܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܣܰܒ ܠܰܡ ܬܰܪܒܐ ܘܶܐܠܺܝܬܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܠܒܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܐ܆ ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܐ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ ܘܬܰܪ̈ܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܘܩܶܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢܽܘܪܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ ܘܬܰܪ̈ܒܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܕܓܰܘܪܐ. ܘܢܺܐܩ̈ܕܳܢ ܠܰܡ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܐ܆ ܥܰܡ ܬܰܪܒܗܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܬܐ ܕܥܰܒܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܢܐ. ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܚܙܳܬܐ ܣܢܺܝܬܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

 

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܒܢܽܘܪܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ܇ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗܽܘ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܐ ܕܡܰܕܡܟܐ܆ ܕܛܰܡܽܐܘܬܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ: ܘܰܠܓܰܝܳܪܐ ܘܰܠܓܰܝܳܪܬܐ ܒܢܽܘܪܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܩܶܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ܆ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܓܰܘܪܐ ܦܣܰܩ: ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܠܘܳܬ ܓܰܘܪܐ܆ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܠܐ ܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܡܰܢ ܕܢܳܩܶܦ ܠܙܳܢܺܝܬܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡܳܗ ܚܰܕ ܦܓܰܪ: ܘܡܰܢ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܚܳܛܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܶܐܣܰܒ ܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗܰܕܳܡܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܢܶܣܝܳܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܰܠܶܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܐܰܝܢܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܚܶܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ܇ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܒܡܰܫܡܰܥܬܐ ܚܰܝܬܐ ܘܥܺܝܪܬܐ ܩܳܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܠܘܳܬܰܢ܇ ܕܰܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܐ ܩܰܕܺܝܫ ܐܢܐ.

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܰܡܕܰܡܝܐ ܠܩܰܕܽܝܫܽܘܬܶܗ̇. ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܪܽܘܚܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܢܰܦܫܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܘܡܰܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܠܰܘ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܬܶܚܽܘܬ܇ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܬܶܬܥܰܠܶܐ܇ ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܨܶܡܚܐ ܕܫܽܘܒܚܳܗ̇܆ ܡܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܗܳܘ̈ܶܝܢ ܡܩܰܦ̈ܚܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܕܰܥ̈ܟܳܢܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܡܰܚܶܒ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ. ܘܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܣܰܝܒܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܘܟܽܘܪܗܳܢܐ ܠܰܘ ܥܳܩܽܘܪ̈ܶܝܗ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܘ̈ܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܡܰܚ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܡ̈ܟܳܢܶܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܥܳܩܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܰܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܓܽܘܫܝܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܡܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܐܝܢܐ ܕܬܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܚܺܝܕܐ ܒܶܗ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ܆ ܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܥܺܝܟܐ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ܇ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܣܰܪ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ܇ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܠܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܐ.

 

ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬܗܰܓܳܐ܆ ܘܫܰܡܠܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܚܕܰܬ ܡܰܥ̈ܠܳܢܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܘܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܡܛܰܡܡܰܬ ܐܳܦ ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܰܡܕܰܟܶܝܬ ܐܳܦ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢܶܝܗ̇ ܒܓܰܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܡܦܰܣܩܰܬ ܠܳܗ̇. ܕܠܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܢܶܪܢܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܐ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܝܫܰܬ ܒܫܶܠܝܐ ܕܠܐ ܫܓܽܘܫܝܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܟܺܝ̈ܡܽܘܢܶܐ ܗܳܘܝܐ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܶܐܠܦܳܟ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܰܝܢܐ. ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܫܰܪܟܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܝܗ.

 

ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܩܳܝܡܰܬ ܒܦܰܓܪܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܒܪܽܘܚܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܚܰܕ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܐܰܢܬ ܒܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܡܰܪܓܫܰܬ ܐܳܦ ܒܥܶܠܬܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܰܦܓܰܪ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܗ܆܇ ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܠܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܠܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܟܰܕ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐ ܢܶܬܛܠܶܡ. ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܐ ܠܐ ܢܶܬܓܠܶܙ.

 

ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܘܰܠܚܽܘܪܳܪܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܬܐ ܕܟܽܠ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܐ܆ ܘܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܪܶܓܰܬ ܕܦܰܓܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܀