11- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܘܟܽܘܒܳܫܐ ܕܦܰܓܪܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܕܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܘܟܽܘܒܳܫܐ ܕܦܰܓܪܐ܆

ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܕܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܥܳܐܶܠ ܠܰܐܬܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀

 

ܥܽܘܠܘ ܒܬܰܪܥܐ ܐܰܠܺܝܨܐ ܡܰܟܪܙܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܕܒܶܠܥܳܕ ܗܳܢܐ ܬܰܪܥܐ܆ ܐܢܳܫ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܰܛܥܳܡܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܛܥܳܡ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܪܓܶܫܬܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܦܳܣܶܩ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܰܢܺܝܽܘܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܣܰܩ ܘܰܫܕܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܝܳܥ̈ܝܳܢ ܒܶܗ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܬܦܰܣܩܐ܆ ܛܳܒܬܐ ܡܶܚܕܐ ܝܳܥܝܐ ܘܡܰܚܠܦܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܦܢܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ: ܕܰܠܗܳܝ ܢܶܨܒܬܐ ܕܒܺܝܫܬܐ ܢܰܫܩܶܐ ܘܰܢܪܰܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܗܦܶܟ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܕܰܢܪܰܒܶܐ ܠܺܐܝܠܳܢܳܗ̇ ܕܛܳܒܬܐ ܕܡܶܬܢܨܶܒ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܒܺܝܫܬܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܩܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܥܩܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܠܐ ܡܰܚ̈ܠܦܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܦܣܶܩܘ ܘܶܐܫܬܕܺܝܘ ܠܗܰܠ ܡܶܢܰܢ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܐ ܐܳܚܕܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܠܐ ܫܒܰܩ̈ܢܰܢ ܚܢܰܢ ܪܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܠܳܒܟܺܝܢܰܢ ܚܺܝܨܽܘܬܐ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܡܺܝܬܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܐ܆ ܠܐ ܚܳܝܐ ܒܰܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ.

 

ܡܰܘܬܶܐ ܓܶܝܪ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܠܘܳܬܰܢ ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܰܘܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܰܘܬܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ. ܠܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܒܝܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܳܬܶܐ ܡܰܘܬܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ܇ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܪܳܝܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܗܰܘ ܕܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ܆ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܡܒܰܕܰܪ ܪܽܘܟܳܒܐ܇ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܗܳܢܐ ܡܰܘܬܐ܆ ܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܐܳܦܠܐ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܥܰܡ ܫܪܳܝܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܐܳܦ ܗܳܢܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܡܺܝܬܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܗܳܢܐ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܡܽܘܬ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܰܢ܆ ܕܢܺܚܶܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܕܺܝܡ ܡܰܘܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܫܪܶܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܢܺܚܶܐ܆ ܚܰܝܰܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܡܳܐܶܬ.

 

ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܽܘ̈ܛܳܠܶܐ ܘܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ܆ ܒܟܽܘܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܓܳܕܫܺܝܢ ܒܰܢ܆ ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܣܺܝܡ ܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܳܗ̇ ܫܽܘܥܐ ܠܫܶܬܶܐܣܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܟܺܐܦܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܠܒܶܢܝܳܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܠܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܡܶܢ ܫܽܘܚܢܐ܆ ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܶܣܦܳܠܢܝܳܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܒܳܢܝܐ ܘܰܡܪܰܒܝܐ ܒܶܣܪܐ ܚܰܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܐ ܕܰܥܩܰܪܢܰܢ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܘܩܰܛܪܶܓܢܰܢ ܐܶܣ̈ܟܺܐܡܶܝܗ̇ ܙܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܶܐ.

 

ܢܚܰܘܶܐ ܗܳܫܐ ܒܡܶܠܬܰܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܢܚܰܦܶܛ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܟܰܕ ܣܒܺܝܪܐ ܕܥܰܣܩܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܚܶܒܠܰܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܠܰܛܥܳܡܬܐ ܕܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܥܽܘܠܐ ܒܝܰܕ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܝܰܕ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܠܥܳܠܡܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܠܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܐ ܡܰܣܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܚܰܠܰܠ ܓܽܘܫܡܐ ܒܡܰܣܚܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܪܺܝܫܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܰܡܚܰܦܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܐ ܘܓܰܘܢܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܝܰܕ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܡܳܢ ܘܡܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܟܰܕ ܡܪܺܝܩ ܘܰܕܟܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܩܳܡ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܒܫܽܘܦܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܒܽܘܫܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܀

 

ܡܰܪܺܝܪ ܓܶܝܪ ܘܰܩܫܶܐ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܣܺܝܡ ܘܰܚܠܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܝܰܩܺܝܪ ܛܰܥܢܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܗ̇܇ ܥܰܣܩܐ ܡܰܘܒܠܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܰܕܺܝܩܘ ܒܥܽܘܬܖ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܪܥܐ ܐܰܠܺܝܨܐ. ܕܡܰܥܶܠ ܠܰܐܬܪܐ ܪܘܺܝܚܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆

 

ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܠܳܡ ܐܽܘܪܚܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ܇ ܥܰܠܢܰܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܟܡܐ ܕܰܩܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܒܶܗ ܦܳܠܰܚ ܘܡܶܢܶܗ ܡܟܰܢܶܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܫܰܪܝܐ ܛܳܒܬܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܙܰܪܥܐ ܘܫܳܕܶܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܕܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܢܳܣܶܒ ܘܒܶܗ ܝܳܗܶܒ. ܟܰܕ ܐܳܦܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܳܢܫܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘܡܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡܠܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ̇ ܒܦܰܓܪܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܒܥܽܘܬܪܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܩܰܝܡܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܙܶܕ̈ܩܳܬܶܗ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܥܳܨܶܐ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܣܬܰܪܰܩ܆ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܡܚܰܪܪܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܚܰܩܠܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܦܳܠܰܚ܆ ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܙܳܪܰܥ. ܘܡܶܢܶܗ ܡܫܰܪܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܒܶܗ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܐ ܙܳܪܰܥ ܒܙܰܪܥܬܐ ܕܙܶܕ̈ܩܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܩܠܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܒܳܗ̇ ܡܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ.

 

ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܰܩܠܐ܆ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܢܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܘܬܰܚܽܘܒ ܒܰܢ ܚܰܝܠܗܶܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܰܢ ܕܰܟܝܐ܆ ܘܠܐ ܙܽܘܡܳܪܰܢ ܓܶܝܪ. ܘܠܐ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܰܢ ܡܶܬܪܰܒܝܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘܢܰܢ ܡܶܬܡܪܶܩ܆ ܘܠܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܩܳܐܶܠ܆ ܘܠܐ ܒܬܶܗܪܐ ܕܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܰܢ ܟܰܣܝܐ܇ ܒܶܠܥܳܕ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܕܨܰܘܡܐ܇ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܠܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ ܕܰܪܓܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܪ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܰܡܣܶܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢܰܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܐܢܚܢܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܘܢܶܒܨܽܘܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܚ̈ܰܘܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ ܝܰܐܺܝܒܽܘܬܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܢܶܥܒܕܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܥܽܘܬܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܠܐ ܥܰܒܕܰܢ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܦܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܢܳܫ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܕܡܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܢܰܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܢܶܫܠܰܚ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܰܢ ܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܘܢܶܠܒܰܫ ܚܽܘܕܳܬܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܇ ܘܪܶܓܬܐ ܒܪܶܓܬܐ܇ ܘܦܳܬܽܘܪܐ ܒܦܳܬܽܘܪܐ܇ ܘܣܰܝܒܳܪܬܐ ܒܣܰܝܒܳܪܬܐ܇ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ܇ ܘܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܟܰܪܣܐ ܘܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܇ ܘܡܐ ܕܶܐܚܰܕ ܐܢܳܫ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܚܕܐ܆ ܟܶܢ ܦܳܬܰܚ ܠܰܐܚܪܺܬܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܘܬܶܬܦܰܢܰܩ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܰܢ܇ ܕܗܽܘ ܒܚܺܝܠ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܶܬܳܬ ܠܣܽܘܝܳܥܰܢ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܝܳܢܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܆ ܢܶܓܡܪܺܝܘܗܝ ܥܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܀

 

ܐܶܬܟܰܬܫ ܗܳܟܺܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܰܦܠܽܘܚ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ܇ ܗܳܝ ܕܫܶܪܟܰܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܟ ܦܬܺܝܚ ܓܢܽܘܢܐ ܘܰܡܛܰܝܒܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܘܰܡܫܰܘܰܝ ܣܡܳܟܐ ܘܰܡܬܰܩܢܺܝܢ ܐܰܘܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܐ ܚܰܝܬܐ܇ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܡܶܠܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܳܟ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܢܰܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܒ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܢܶܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܥܒܰܪ ܢܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܗܘܰܝܬ ܥܗܺܝܕ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܕܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܬܶܣܰܒ ܚܰܝܠܐ܆ ܘܬܶܫܟܰܚ ܬܫܽܘܛ ܠܦܳܬܽܘܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܕܰܡܚܰܠܶܦ ܦܳܬܽܘܪܐ ܡܦܰܢܩܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܚܰܝܳܒܐ ܘܰܫܚܺܝܡܐ ܕܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܦܶܚܡܐ ܙܥܽܘܪ ܘܰܡܬܰܚܬܰܝ ܦܳܬܽܘܪܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܳܬܽܘܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܀

 

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܗܘܺܝ ܚܰܙܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܪܝܐ ܕܬܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܟ. ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ܆ ܟܰܕ ܩܳܐܡ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܗܰܘܢܐ ܥܺܝܪܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܠܪܺܝܫܐ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܝܳܕܥܐ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܡܚܺܝܠܐ ܗܝ ܕܬܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܰܦܢܐ ܕܳܒܪܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܚܰܘܝܐ ܠܳܟ܆ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒ ܪܶܫܝܳܢܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܐ ܡܶܬܥܨܶܐ ܐܢܬ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܝ̈ܳܣܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܩܰܪܒܐ ܠܳܟ. ܕܣܽܘܢܩܳܢܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܣܺܝܡ ܒܳܟ. ܘܟܰܦܢܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܩܽܘܝܳܡܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܒܣܰܝܒܳܪܬܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܟܰܬܰܪ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܕܬܺܚܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܥܳܨܶܐ ܐܰܢܬ. ܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܥܕܺܝܠܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ܇ ܘܫܶܩܝܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܒܛܶܟܣܐ. ܘܡܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܶܕ̈ܠܶܐ ܕܒܰܪܬܳܟ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܘܰܐܝܬܝܰܬܳܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܗܳܝ ܕܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܢܳܓܕܐ ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܇ ܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܘܡܳܢܐ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܳܠܟܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܪܝܐ܇ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܦܺܝܣܐ ܠܳܟ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܐ ܕܳܒܪܐ ܠܳܟ. ܒܚܰܝܠܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܰܦܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܝܠܶܗ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܬܶܫܠܰܛ ܒܶܗ܆ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܙܕܟܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܦܠܽܘܬܐ. ܡܐ ܕܫܶܠܛܰܬ ܠܳܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܀

 

ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܦܳܪܽܘܫܬܐ܆ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܟܰܦܢܐ ܟܰܦܢܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܝ ܕܡܽܘܠܳܝ ܣܽܘܢܩܳܢܐ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܕܟܰܦܢܐ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܦܪܽܘܫ ܘܰܐܦܶܩ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܐܳܦ ܟܰܦܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܟܰܦܢܐ ܕܰܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܟܰܦܢܐ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܣܽܘܦܳܩܐ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܡܳܢܐ ܢܶܬܥܢܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܩܽܘܛܳܥܐ ܛܰܗܪܳܝܐ ܕܓܳܕܶܫ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܩܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܒܳܥܝܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܬܶܫܬܰܚܰܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܥܰܡܠܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܡܰܘܠܶܕ ܠܶܗ.

 

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܶܗ ܕܟܰܦܢܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܐܳܦ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܰܘ ܟܰܦܢܐ ܗܘ ܚܠܺܝܡܐ ܟܰܦܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܖ̈ܬܶܝܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܳܦܢܺܝܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܫܶܬ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܫܰܥ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܪܰܡܫܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܚܳܣܢܺܝܢ ܐܳܦ ܠܟܰܦܢܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܝܰܘܡܐ ܒܒܰܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܐ ܡܰܥܒܪܺܝܢ. ܘܡܐ ܕܡܰܛܺܝܘ ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܕܒܰܘܬܐ ܥܦܺܝܦܐ܆ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܒܳܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܦܢܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܗܺܝ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܒܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܘܝܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪܣܺܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܳܟ܆ ܦܪܽܘܫ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܢܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܬܶܥܨܶܝܘܗܝ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܬܶܬܓܠܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܢܰܛܥܶܝܟ ܟܰܦܢܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܘܬܰܣܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܟܰܦܢܰܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

ܟܰܦܢܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܠܰܘ ܣܽܘܦܳܩܶܗ ܕܶܐܣܛܽܘܡܟܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܣܽܘܦܳܩܐ ܕܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܠܰܚܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܘܰܠܒܶܫܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܐ ܥܳܢܶܝܢ ܠܳܟ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܗܳܢܐ ܟܰܦܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ܇ ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܩܰܒܶܠ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܦܢܝܐ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܙܗܺܝܪ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܕܠܐ ܢܶܬܚܠܶܛ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܇ ܘܡܰܕܡܶܟ ܐܰܢܬ ܠܪܶܓܬܐ ܕܒܳܟ ܕܠܐ ܬܶܬܥܺܝܪ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܬܚܰܦܛܺܝܗ̇ ܡܶܢܳܟ ܪܶܓܬܐ ܠܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܗܳܘܝܐ ܠܳܟ ܡܶܟܽܘܠܬܳܟ ܕܪܶܫܝܳܢܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܟܰܦܢܳܐܺܝܬ ܬܶܣܬܰܝܒܰܪ ܘܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܬܶܐܟܽܘܠ܀

 

ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܚܰܙܳܝܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܐܶܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܦܰܓܪܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܦܫܐ ܡܶܬܦܰܠܚܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܳܦܶܢ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܚܰܝܳܒ ܐܰܝܟ ܡܠܺܝܠܐ܆ ܕܳܐܦ ܡܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܦܰܓܪܐ ܟܰܦܢܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܬܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܳܗ̇. ܘܬܶܬܚܰܫܰܚ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܟܰܦܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܡܰܥܗܕܳܢܐ ܠܟܰܦܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܬܶܣܰܒ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܆ ܠܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܳܝܒܐ ܢܰܦܫܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܐ܆ ܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܢܶܩ̈ܒܳܢܳܝܶܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܬܶܬܥܺܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܘܢ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܘܰܬܫܰܥܒܶܕ ܘܬܶܐܣܽܘܪ ܘܬܶܚܣܰܢ ܘܬܶܙܟܶܐ. ܘܬܰܘܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܥܽܘܬܖ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܝܳܒܶܐ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܣܳܠ̈ܩܳܢ܇ ܕܰܢܡܰܟ̈ܟܳܢ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇܇ ܘܰܢܨܰܝ̈ܳܐܢ ܫܽܘܦܪܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܒܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ ܐܰܘ ܒܟܰܦܢܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܟ܆ ܙܟܺܝܘܗܝ ܠܰܩܪܳܒܶܗ ܕܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܠܶܕ ܐܰܢܬ ܒܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܰܦܢܐ. ܟܰܦܢܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܡܰܦܢܶܐ ܐܰܢܬ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܪܶܢܝܐ ܕܟܰܦܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܠܗܶܪܓܐ ܘܥܶܢܝܳܢܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܙܬܐ ܕܚܰܫܐ ܕܟܰܦܢܽܘܬܶܗ.

 

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܟܰܦܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܫܳܠܶܛ ܗܘܳܐ܆ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܟܳܦܢܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܕܪܶܓܬܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܟܰܦܢܐ܆ ܒܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܟܳܦܢܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܠܰܘ ܟܰܦܢܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܒܪܺܫ ܝܰܘܡܐ܇ ܐܰܘ ܒܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܇ ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܠܐ ܗܰܘ ܕܰܒܫܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܣܽܘܦܳܩܐ ܗܘ ܕܚܰܝܠܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܟܰܦܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܚܰܫܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܡܚܰܘܝܐ ܕܠܰܘ ܟܰܦܢܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܝܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܣܶܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܒܳܪܰܢ. ܘܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܟܬܽܘܫܰܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܕܒܰܢ܆ ܠܰܘ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܟܰܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܐ܆ ܐܳܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܦܰܪܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܰܬܚܽܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܚܠܳܦ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܩܪܳܒܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܩܺܝܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܐ ܕܶܝܢ ܦܩܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܡܽܘܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ܆ ܕܳܐܦ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܟܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܐ ܕܶܝܢ. ܥܰܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ܀

 

ܥܨܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܫܐ ܕܟܰܦܢܽܘܬܳܟ܆ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ ܒܳܟ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ܆ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܣܕܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܶܐܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܬܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚܐ ܕܠܐ ܬܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܇ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܚܰܕ ܙܰܘܥܐ ܚܰܝܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܥܳܕܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܚܰܝܐ ܘܰܚܠܺܝܡܐ܇ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢ ܗܳܢܐ ܙܰܘܥܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܺܐܝܕܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܟܺܐܦܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܕܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܕܪܳܥܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܓܶܐܪܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܕܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܬܳܢܐ܇ ܐܳܦ ܙܰܘܥܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܫܬܠܰܚ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚܐ ܪܶܓܬܐ ܡܟܰܬܪܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܳܦܠܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܢܽܘܓܪܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܒܰܥܝܳܕܐ ܠܶܒܟܰܬ ܒܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܣܽܘܢܩܳܢܐ.

 

ܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܒܗܽܘܢ ܒܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ܆ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܰܕܪܶܓܬܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܚܽܘܠܡܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܕܣܽܘܢܩܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܐܚܪܳܝܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܥܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢܐ܆ ܠܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܠܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܠܐ ܕܚܰܝܠܐ ܢܡܰܠܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ܇ ܕܠܰܘ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܬܠܳܬܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ܇ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܡܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ܆ ܘܰܬܚܽܘܡܐ ܬܽܘܒ ܕܨܰܘܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ. ܘܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܬܽܘܒ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܦܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܟܬܺܝܒ ܠܰܡ܆ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕܢܳܦܩܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܡܶܬܚܠܶܡ ܘܡܶܬܚܰܝܰܠ܇ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܙܥܽܘܪܝܐ ܒܩܶܪܝܳܢܳܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܪܰܒܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܳܗ̇. ܐܰܠܦܰܢ ܓܶܝܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܗܳܝ ܡܶܠܬܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܚܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܓܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܐ. ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ. ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܚܳܝܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܟܺܐܒܐ ܩܰܫܝܐ ܒܦܰܓܪܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ܆ ܡܬܰܪܣܝܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܟܺܐܒܶܗ ܘܠܐ ܕܚܰܝܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܡܶܟܽܘܠܬܶܗ ܡܬܰܪܣܝܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܪܶܓܬܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܰܐܝܢܐ ܕܰܠܪܶܓܬܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ܆ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܛܥܳܡܬܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܳܘܚܺܝܢ܀

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܐܟܽܘܠ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܣܬܰܝܒܰܪ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܠܳܟ. ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܐܰܢܬ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܗܘܺܝ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܣܟܶܠ. ܕܢܶܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ܇ ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܦܽܘܡܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܠܘܰܝ ܕܪܳܚܡܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ ܕܰܬܫܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܰܝܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܟ ܢܳܣܒܐ ܚܰܝܠܐ܇ ܠܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܣܰܒ ܚܰܝܠܳܟ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇܇ ܕܒܶܗ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܬܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܠܐ ܬܰܠܒܶܫ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܙܰܝܢܐ܇ ܕܒܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܐܰܢܬ ܥܠܰܝܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܽܘܠܳܟ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ܇ ܘܬܶܦܢܶܐ ܘܬܶܡܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܩܢܽܘܡܳܟ. ܟܪܺܝܗܬܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܟܪܺܝܗܐ܇ ܗܳܝ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܟ ܐܳܦܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܒܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇܇ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܚܰܝܶܠ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢܳܟ ܡܫܰܪܝܐ܆ ܐܳܦ ܕܬܶܣܰܒ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܚܰܝܠܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܇ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ: ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܇ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܠܐ ܡܶܕܶܡ ܫܳܪ̈ܟܳܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܕܢܶܗܘܝܳܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ. ܚܳܐܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܇ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܛܳܠܩܺܝܢ܆ ܘܰܠܠܐ ܡܶܕܶܡ ܫܳܪܟܺܝܢ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝܟ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢܳܟ ܫܳܘܚܐ ܥܠܰܠܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܳܟ܆ ܘܡܶܢܳܟ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܽܘܛܳܠܳܗ̇܇ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܬܰܚܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܡܡܺܝܬ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܪܶܓܬܐ ܬܺܚܶܐ ܒܳܟ܆ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܺܝܬ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܺܚܶܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܠܰܝܬ ܦܪܘܣ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ ܘܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ. ܫܰܦܝܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܟܽܠܶܗ. ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܝܳܥܶܝܢ ܒܳܟ܆ ܒܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܰܬܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܦܛܳܢܗܶܝܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ.

 

ܙܟܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܙܕܟܶܐ܆ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܳܟ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܐܶܬܟܰܬܫ ܘܰܙܟܺܝ ܠܪܶܓܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܬܶܬܦܫܶܩ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܕܐ ܙܳܟܝܐ ܠܳܟ܆ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܢܶܙܟܝܳܢܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ. ܘܳܐܦ ܡܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܓܶܝܪ ܐܰܟܚܕܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܡܐ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܰܚܕܐ ܚܕܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܳܦ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܕܬܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩܐ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܒܰܟܢܶܫ ܨܳܒ̈ܝܳܢ ܕܢܶܨ̈ܛܰܝܒܳܢ ܥܰܠ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܗܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥ̈ܝܳܢ܇ ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܬܶܡܚܶܐ ܩܪܳܒܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܦܰܣܶܩ ܘܦܰܪܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ܆ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܟܰܬܫ܆ ܘܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܗܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܠܝܳܢ ܒܳܟ. ܨܶܒܝܳܢܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܙܟܝܳܢܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܣܺܝܥܳܐܺܝܬ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܆ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܶܗ̇ ܒܰܟܢܳܫܗܶܝܢ ܬܰܚܽܘܒܽܘܬܗܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܳܟ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܬܚܙܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܶܝܢ ܥܰܡܺܝܩܬܐ܇ ܒܡܶܐܬܺܝܬܐ ܝܺܚܺܝܕܬܐ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ.

 

ܐܶܙܕܰܗܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܒܳܟ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܐܒܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܘܚܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܪܳܓܐ ܪܶܓܬܐ ܚܠܺܝܡܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ. ܪܶܓܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܒܳܠܐ ܬܚܶܝܬ ܚܒܳܠܐ ܣܺܝܡܐ. ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܚܰܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܙܳܟܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܗܺܝ ܡܶܢ ܩܒܳܥܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܡܶܙܕܰܟܝܐ ܠܰܘ ܡܶܙܕܟܳܝܽܘ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ. ܐܶܠܐ ܡܓܰܙܝܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܠܳܗ̣ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܣܢܺܝܬܐ.

 

ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܙܟܶܝܗ̇. ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܣܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܐ ܬܶܙܕܟܶܐ ܒܰܢ܆ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܚܳܝ̈ܒܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝ܆ ܥܒܳܕܰܢ ܒܗܳܝ ܕܒܰܚܕܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܙܟܰܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܥܒܳܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܢܰܗܡܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܘܰܒܫܰܪܟܐ ܕܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܥܳܐܠܺܝܢ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܶܐܢ ܢܶܙܟܶܐ ܙܳܟܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܙܳܟܽܘܬܐ ܗܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢ ܢܚܽܘܒ܇ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܗܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ.

 

ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܗܝ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܇ ܘܫܶܕ̈ܠܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܢܶܫܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܰܢ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܙܰܟ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܒܗܰܬ ܒܰܢ ܡܰܠܟܐ ܕܰܓܒܳܢ܇ ܘܢܶܬܥܕܶܠ ܕܦܳܠ̈ܚܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܓܒܳܐ ܘܰܚܠܰܛ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ܇ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܓܒܳܢ ܡܚܰܘܝܐ. ܕܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܟܺܝܡܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܒܰܢ ܗܶܕܝܽܘܛܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܟ܆ ܕܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܪܣܐ ܫܳܚܩܐ ܠܳܟ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ ܥܝܳܕܐ܆ ܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܳܕܪܐ ܩܪܳܒܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ܆ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܕܽܘܪ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܗ̇ ܕܙܳܟܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܳܟ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܒܚܽܘܬܚܳܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܛܰܥܡܐ ܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܐܰܢܬ ܙܰܝܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܦܽܘܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܐܰܓܽܘܢܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܒܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܳܪܰܥ ܠܳܟ ܒܽܘܣܳܡܳܗ̇ ܕܙܳܟܽܘܬܐ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܢܝܳܚܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢܶܗ ܕܥܰܡܠܐ ܢܝܳܚܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܕܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܢܬ ܙܰܪܥܐ ܒܺܐܝܕܳܟ܇ ܥܠܰܠܬܐ ܒܓܰܘ ܙܘܳܪܳܟ ܬܶܬܺܝܠܶܕ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܢܶܗ ܕܙܰܪܥܐ ܡܐ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܰܩܪܳܒܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܇ ܘܠܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܕܠܰܐܝܟܐ ܒܳܠܫܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܇ ܢܶܨܚܳܢܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܡܶܬܟܪܶܙ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܠܶܡ ܩܪܳܒܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܐ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܟܪܶܙ ܒܟܰܪ̈ܟܶܐ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܕܰܩܪܳܒܬܳܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܣܰܒ ܠܳܟ܆ ܠܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܘܶܐܢ ܫܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܥ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܚܡܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܥܡܺܝܠ ܐܰܢܬ ܘܕܰܥܺܝܬ ܐܰܢܬ܆ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܢܳܩܦܐ ܠܶܗ ܠܰܥܒܳܕܳܟ. ܐܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܗܘ ܓܶܝܪ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܓܽܘܢܐ ܗܘ܆ ܒܠܶܐܘܬܐ ܘܰܒܕܽܘܥܬܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ.

 

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ. ܐܶܠܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܕܺܝܩ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܶܐܣܰܪ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܨܶܝܕ ܦܰܓܪܳܟ. ܐܶܠܐ ܢܶܪܗܰܛ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ܆ ܕܰܬܚܰܝܶܠ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܩܪܳܒܐ.

 

ܪܽܘܚܳܢܐ ܐܰܢܬ. ܘܥܰܡ ܪܶܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܰܩܪܶܒ ܐܰܢܬ. ܓܽܘܚܟܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܠܪܽܘܚܳܢܐ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܢܶܬܚܣܶܢ. ܘܒܶܗܬܬܐ ܗܝ ܠܕܰܡܙܰܡܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܟܰܪܣܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܘܬܶܚܣܢܺܝܘܗܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܐܪ̈ܟܰܣ ܘܰܠܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܪܫܺܝܡ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܬܶܬܟܰܬܰܫ ܘܬܶܙܟܶܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܕܰܠܟܰܪܣܐ ܬܶܙܟܶܐ܆ ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܟܺܡܳܟ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ. ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܡܰܟܪܙܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܛܰܝܰܒ܇ ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܟܰܪܣܐ ܙܳܟܝܐ ܠܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܡܐ ܕܠܰܘ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܥܳܨܶܐ ܠܳܟ܇ ܐܶܠܐ ܪܶܓܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܝܰܠܕܰܬ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ܇ ܘܝܰܠܕܐ ܕܡܶܢܳܟ ܩܳܡ ܒܰܩܪܳܒܐ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܘܫܰܦܠܳܟ. ܘܰܠܘܰܝ ܟܰܕ ܚܰܝܠܬܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܒܰܪ ܘܰܛܠܶܐ܇ ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܰܬܚܶܝܬ ܥܶܩܒܳܟ ܬܣܺܝܡܺܝܘܗܝ.

 

ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܠܟܐ ܠܳܟ. ܫܰܩܶܦ ܠܰܡ ܠܟܺܐܦܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ ܟܰܕ ܛܠܶܝܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܩܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܠܚܰܫܑ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܟ ܬܠܰܒܶܒ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܡܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܰܝܟ܆ ܕܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܨܰܥܪܐ܇ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܐܶܠܐ ܫܰܡܗܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܒܳܒܶܠ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܐ ܕܝܳܠܕܐ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܗ̣ܝ. ܗܳܝ ܕܡܰܬܠܰܬܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܒܳܒܶܠ ܒܳܙܽܘܙܬܐ. ܕܰܚܛܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܶܙܬܐ܆ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܒܳܙܐ. ܘܥܽܘܬܪܶܗ ܡܚܰܠܨܐ.

 

ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܶܓܬܐ ܥܰܡ ܟܰܦܢܐ ܡܶܙܕܰܘܓܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ܆ ܐܰܢܬ ܐܰܙܘܶܓ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܥܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܘܩܽܘܡ ܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܳܐܶܛ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܐ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܬܰܦܢܶܐ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܪܰܒܐ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܬܶܬܟܰܬܰܫ ܘܬܶܙܟܶܐ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܺܝ ܙܳܟܽܘܬܳܟ܆ ܬܚܶܝܬ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܣܺܝܡܐ܇ ܕܶܐܣܬܰܢܩܰܬ ܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܘܟܶܢ ܙܟܰܝܬܳܗ̇ ܠܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܝ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܳܣܰܪ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܘܫܺܝܛܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ܇ ܐܳܦ ܠܐ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܢܰܩܺܝܦ ܥܠܶܝܗ̇܇ ܐܶܠܐ ܬܒܰܣܰܪ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܓܰܢܒܳܪܐ ܘܥܰܫܺܝܢܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܺܝܛܐ ܘܰܡܫܰܦܠܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ܇ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܒܳܣܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܫܳܝܛܺܝܢ ܘܡܰܗܠܺܝܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ܇ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܐ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܚܙܳܝܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܣܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܥܰܠ ܒܶܣܪܐ܆ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܣܝܳܢܐ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܰܢܬ ܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܒܳܟ܆ ܠܐ ܬܫܽܘܛ ܘܰܬܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ.

 

ܠܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܥܳܕܐ ܕܬܶܙܟܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܳܐܠܨܐ ܠܗܽܘܢ ܒܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܒܶܟܝܐ ܘܰܒܠܶܙܬܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܬܳܒܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܳܡܘ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܆ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܠܳܟ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ܇ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܒܶܙܚܐ ܕܰܡܓܰܚܶܟ ܒܳܟ ܚܰܫܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܠܰܟܝܳܢ ܩܰܘܡܬܶܗ ܕܫܰܒܪܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܬܚܶܝܬ ܚܰܝܳܒܽܘܬܐ ܣܺܝܡܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܩܰܘܡܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ ܢܰܩܺܝܦܐ ܠܳܗ̇.

 

ܐܶܣܬܰܟܠ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܕܥܰܡ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܟܬܽܘܫܳܗ̇. ܫܰܪܟܐ ܓܶܝܪ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܒܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܩܰܘܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܚܰܕ̈ܬܳܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܪܶܓܬܐ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܒܪܽܘܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ. ܘܕܰܥ ܠܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠܬܐ ܗܝ܆ ܥܰܡ ܫܰܒܪܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ ܡܰܩܪܒܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܣܝܳܢܐ ܐܳܬܝܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܟܽܘܬܐ. ܙܟܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܠܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܐ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܒܐ ܗܝ ܕܫܰܒܪܘܬܐ.

 

ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܚܺܝܠ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗܝ ܘܫܺܝܛܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܕܟܝܰܬ ܠܰܘ ܕܬܶܗܪܐ ܗܝ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܬܰܪܥܐ ܠܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܦܳܬܚܐ ܠܰܢ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇܆ ܡܐ ܕܰܚܙ̈ܰܝ ܡܶܬܡܰܚ̈ܠܰܢ ܕܠܐ ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܩܳܪ̈ܒܳܢ ܕܢܶܬܟ̈ܰܬܫܳܢ܆ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܰܒܩܶܢܛܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܒܦܶܠܓܽܘܬ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܚܰܝܠܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܡܥܳܕܐ ܡܒܰܨܪܐ ܘܰܡܒܰܕܪܐ ܠܶܗ ܠܚܰܝܠܐ܀

 

ܐܶܬܟܰܬܫ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܰܙܟܺܝ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ܆ ܕܬܶܬܟܰܠܰܠ ܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܠܐ ܬܚܽܘܒ ܕܠܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܦܳܪܶܫ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܬܶܦܶܠ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܓܒܺܝܬ. ܠܐ ܬܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܕܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܳܟ. ܐܺܝܕܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܳܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܒܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܒܳܗ̇ ܒܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܠܒܺܝܟܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܇ ܘܒܰܕܪܳܥܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܺܐܝܕܳܟ ܡܚܺܝܠܬܐ.

 

ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܐ ܐܰܠܦܳܟ܆ ܫܡܰܥ ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܚܫܶܒ ܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܐ܇ ܡܐ ܕܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܪܶܓܬܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܕܝܰܩܺܝܖ̈ܳܢ ܒܰܕܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܐ ܕܠܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܫܽܘܒ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܪܐ ܚܰܝܳܒ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܢܶܫܬܐܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܐܶܓ ܠܶܗ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܟܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܬܰܩܪܶܒ܆ ܡܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܰܚܕܐ܆ ܐܚܪܺܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܐ ܥܰܡܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ܆ ܒܰܚܕܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ܆

 

ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܕܺܐܝܬ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܰܓܠܐ ܪܶܫܝܳܢܗܶܝܢ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܒܗܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܰܚ. ܘܗܳܪܟܐ ܡܥܰܕܪܐ ܠܳܟ ܒܰܩܪܳܒܐ܆ ܢܟܶܦܬܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܡܶܬܬܟܶܣ ܐܰܢܬ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܐ ܕܚܳܙ̈ܝܰܝܟ ܕܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ܆ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗܝ ܟܶܐܡܰܬ ܐܳܦ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡ ܠܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܨܢܺܝܥ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܦܣܳܢ ܕܢܶܬܰܐܟ̈ܠܳܢ ܥܰܡܗܶܝܢ ܐܶܬܟܰܬܫ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܰܬܗܶܝܢ ܡܚܺܝ ܩܪܳܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܐ ܠܳܟ ܝܳܗܶܒܢܐ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ ܡܶܬܬܣܺܝܡ. ܘܚܳܙܝܐ ܥܰܝܢܳܟ ܘܪܳܓܐ ܠܶܗ܆ ܠܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܪ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ ܨܶܝܕ ܟܰܪܣܳܟ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܪܰܓܬܺܝܘܗܝ ܠܐ ܛܳܥܡܐ ܐܰܢܬܝ ܠܶܗ. ܘܡܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܢܳܟ ܗܳܢܐ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܡܶܬܥܰܢܝܐ ܠܳܗ̇ ܒܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇܇ ܘܠܐ ܦܳܪܣܐ ܐܰܫܺܝܕܐ ܥܰܝܢܐ ܕܪܶܓܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ.

 

ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܛܳܟ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܣܒܺܝܪܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ̇. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܕܦܰܩܳܚ ܠܳܟ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܛܠܳܦ̈ܚܶܐ ܒܪܶܓܬܐ. ܠܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ. ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܚܰܫܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܣܝܐ. ܩܰܕܡܳܗ̇ ܚܰܫܐ ܕܪܶܓܬܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܶܐܬܩܰܛܪܓܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܓܬܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܟܝܳܢܳܗ̇. ܐܰܘ ܛܥܰܝܬ ܠܳܟ ܡܳܢܐ ܩܳܥܶܐ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗܘ܇ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܣܠܰܝ ܐܶܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܢܶܬܢܣܶܒ.

 

ܐܶܠܐ ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ. ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܪܬ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠܰܬ ܒܶܣܪܐ܇ ܘܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܟ. ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒܐ. ܐܶܢ ܢܰܣܺܝܬ ܒܢܰܦܫܳܟ ܕܩܳܡܬ ܒܪܰܘܡܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܟܒܰܫܬ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܟ. ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܒܳܟ܆ ܐܶܬܚܰܫܚ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܕܡܐ ܕܶܐܟܰܠܬ ܠܐ ܐܶܟܰܠܬ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܺܝܬ ܠܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܠܳܟ ܫܶܩܝܳܟ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܡܺܝܬܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܐܰܟܽܘܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܐ ܬܶܛܥܰܡ. ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܗܺܝ ܣܳܗܕܳܐ ܥܠܰܝܟ܇ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܐܰܢܬ ܠܪܶܓܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܐܳܟܠܰܬ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܚܶܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܠܐ ܐܳܟܶܠ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܠܐ ܢܕܽܘܢ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܛܽܘܠ ܚܺܐܪܽܘܬܐ܇ ܢܫܽܘܛ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܐܳܟܶܠ ܡܶܛܽܘܠ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܡܰܕܒܰܪ ܠܶܗ܆ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܐ ܗܘ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܚܺܐܪܽܘܬܐ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܠܳܟ܇ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܇ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܡܫܰܡܶܫ ܐܰܢܬ܇ ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܦܰܣ ܠܟ. ܙܰܗܪܳܟ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܢܬ. ܠܚܺܐܪܽܘܬܐ ܗܽܘ ܠܰܡ ܐܶܬܩܪܺܝܬܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܟܽܘܢ ܠܥܶܠܰܬ ܒܶܣܪܐ.

 

ܘܶܐܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܰܢܬ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܢܶܕܒܪܽܘܢܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ. ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܥ̈ܶܐܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܙܳܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܫܽܘܒܚܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܣܒܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܡܰܟܶܟ ܐܢܳܫ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܺܝܬ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܶܝܢ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ܆ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܪܳܐܶܓ ܐܰܢܬ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܟܠܺܝ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܪܳܐܶܓ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܥ ܠܳܟ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܐ ܐܰܢܬ. ܘܡܐ ܕܰܐܪܓܶܫܬ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܟ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܥ ܠܳܟ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ܆ ܕܬܰܟܪܶܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܘܟܽܘܠ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܳܟ ܒܪܶܓܰܬ ܡܶܕܶܡ܆ ܟܠܺܝܘܗܝ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܢܬ ܬܽܘܒ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܳܦ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܕܰܟܝܳܢܐ ܗܘ ܙܰܘܥܐ ܩܦܰܚܳܝܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܪܶܓܬܰܐ ܗ̣ܘ ܥܩܽܘܪܳܝܗܝ. ܫܰܠܺܝܛ ܗܘ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܕܬܶܥܩܽܘܪ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܬܶܩܦܰܚ ܘܰܬܫܰܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܘܥܐ. ܢܳܩܝܐ ܓܶܝܪ ܘܚܳܝܪܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ. ܘܡܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥ܆ ܫܩܰܠܬܶܗ ܠܙܰܘܥܶܗ ܘܰܥܒܰܕܬܶܗ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܘܰܐܦܩܰܬ ܝܰܗܒܬܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܰܢܫܰܠܡܺܝܘܗܝ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܟܠ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܙܳܝܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝܟ. ܕܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܚܠܺܝܛ ܒܶܗ ܒܙܰܘܥܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܙܰܘܥܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܩܰܒܶܠܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܰܒ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܘܢܶܦܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܪܶܓܬܐ ܡܦܰܪܶܫ ܐܢܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܟܽܘܠ ܒܶܗ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܐ܀

 

ܙܟܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܪܶܓܰܬ ܝܰܪܩܐ܆ ܕܬܶܙܟܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܪܶܓܰܬ ܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܬܓܰܪܓܳܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ܇ ܕܠܐ ܢܚܰܬܚܬܳܟ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܦܰܐܝܐ. ܫܽܘܛ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܫܺܝ̈ܛܳܬܐ. ܕܠܐ ܢܶܟܢ̈ܫܳܢ ܥܠܰܝܟ ܪܶܓܬܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܪܒܐ ܠܳܟ ܪܶܓܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܠܕܽܘܒܳܪܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܢ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܕܒܽܘ̈ܫܳܠܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܡܰܗܡܝܐ ܠܳܗ̇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܩܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܥܐ ܕܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܨܶܝܕ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܕܬܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܶܝܢ. ܘܰܦܣܺܝ̈ܩܳܢ ܡܶܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܥܝܳܕܐ܆ ܘܡܶܛܽܘܠ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܥܽܘܡܪܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܚܳܙܝܐ ܪܶܓܬܐ ܕܺܐܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܫܳܠܝܐ ܠܳܗ̇ ܗܺܝ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܡܚܰܬܚܬܐ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܒܪܶܓܰܬ܆ ܕܶܩܳܐ. ܒܪܶܓܰܬ ܝܰܪܩܐ. ܒܪܶܓܬܐ ܕܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܠܳܟ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܥܕܺܝ̈ܠܳܢ܇ ܕܟܶܐܡܰܬ ܗܝ ܫܚܺܝܡܽܘܬܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܳܠܟܐ ܠܳܟ܆ ܕܰܐܟܽܘܠ ܘܠܐ ܥܕܺܝܠ ܐܰܢܬ ܘܶܐܫܬܰܝ ܘܠܐ ܡܶܬܪܫܶܐ ܐܰܢܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܬܟܠܶܐ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܰܒܪܰܡܫܐ܆ ܐܰܘ ܚܕܳܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܰܛܥܽܘܡܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܢܬ܆ ܐܰܟܽܘܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܘܶܐܣܬܰܝܒܰܪ ܬܽܘܒ ܠܰܣܒܰܥ܆ ܕܢܶܬܚܰܝܰܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܢܶܛܥܰܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܓܶܝܪ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܡܳܠܟܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܚܳܙܝܐ ܠܳܟ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܕܣܳܢܶܛ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܡܶܠܟܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ ܕܓܰܠܝܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܠܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܬܕܶܠ. ܘܠܐ ܬܰܒܣܶܐ ܥܰܠ ܫܚܺܝܡܽܘܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܕܺܝܠܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܐܢܳܫ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܐ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܝܰܪܩܐ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܫܰܘܝܐ ܗܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܥܕܺܝܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܓܬܐ ܐܶܟܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܺܐܪܐ ܕܶܐܟܠܰܬ ܚܰܘܐ ܐܰܘܠܶܕ ܡܰܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܪܶܓܬܶܗ ܕܦܺܐܪܐ ܐܰܘܠܶܕܬܶܗ ܠܡܰܘܬܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܢܶܛܪܰܬ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܒܪܶܓܬܐ ܠܐ ܐܶܟܠܰܬ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܳܟܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܕܠܐ܇ ܡܐ ܕܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ܇ ܐܳܦ ܠܘܳܬܶܗ ܩܳܪܒܐ ܗܘܳܬ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܪܶܓܰܬ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܟܠܰܬ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܝܒܰܬ. ܘܡܳܢܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܺܐܪܐ ܗܳܢܐ܇ ܕܶܐܫܟܰܚ ܕܢܰܘܠܶܕ ܡܰܘܬܐ܇ ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܀

 

ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܟܬܳܒܐ ܩܰܠܺܝܠ ܪܶܡܙܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܕܦܺܐܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܟܠܰܬ ܚܰܘܳܐ܆ ܬܺܐܬܐ ܗܘ. ܘܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܬܺܐܬܐ܆ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܪܶܓܬܐ ܐܰܘܠܶܕܬܶܗ ܠܡܰܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܰܘܠܕܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܒܟܽܠܢܳܫ. ܥܶܩܳܪܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܬܐ ܪܶܓܬܐ ܗܘ. ܘܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܡܶܬܝܰܠ̈ܕܺܝܢ܆ ܒܪܶܓܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ܆ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ܇ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܒܠܶܗ܆ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ.

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܕܺܝܠ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܥܕܺܝܠܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܪܶܓܬܐ ܐܳܟܠܐ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܰܡܦܰܪ̈ܫܳܢ ܒܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܥܶܠܬܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܢܶܚܣܢܽܘܢ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܟܠܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܝܰܩܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܢܶܟܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܚܕܐ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܠܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܠܰܡܠܺܝܠܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܢܶܬܝܰܠܦܽܘܢ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܛܰܡܰܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܛܰܡ̈ܳܐܢ܆ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܚܫܰܚܬܗܶܝܢ.

 

ܠܘܳܬܳܟ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܟܺܝ ܘܩܰܕܶܫ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܡܶܬܩܰܕܰܫ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡ̈ܳܐܢ ܠܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ܇ ܕܫܰܦܺܝܪ ܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܐ ܘܠܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܐ܇ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܩܶܠ ܒܶܗ ܐܰܚܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܬܶܙܟܶܐ ܐܳܦ ܠܪܶܓܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܩܛܺܝܪܐ ܕܛܰܡܽܐܘܬܗܶܝܢ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ.

 

ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܛܰܡ̈ܳܐܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܪܶܓܬܐ ܠܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܢܶܬܚܙܽܘܢ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܕܰܡܥܺܝܪܺܝܢ ܪܶܓܬܳܟ܆ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܚܣܽܘܢ ܘܬܶܙܟܶܐ ܒܚܽܘܒܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܦܰܐܝܐ ܠܳܟ܇ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܐ ܬܶܬܚܙܶܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܝܠܳܟ ܦܽܘܪܳܫ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܪܳܐܶܓ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܆ ܛܰܡܐܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܐ ܪܶܓܬܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܢܬ ܠܣܽܘܢܩܳܢܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܡܰܦܰܣ ܠܳܟ ܕܬܶܟܠܺܝܘܗܝ ܕܠܐ ܪܶܫܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܟܳܠܶܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܳܟ܆ ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܟܬܺܝܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ܇ ܘܡܰܣܗܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܺܐܪܬܳܟ܇ ܘܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܪܶܐ܇ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ.

 

ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܗܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܬܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܕܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܐܟܘܠ. ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܇ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܰܘܝܐ ܗܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܘܰܕܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܝܰܘܡܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܕܝܰܘܡܐ ܠܡܳܪܶܗ ܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ܇ ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܐܳܟܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ ܠܐ ܐܳܟܶܠ. ܘܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܟܶܠ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܝ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܦܳܪܶܫ ܠܰܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܶܓܬܐ ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ܆ ܢܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܪܳܓܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܡܶܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܰܡܐܐ. ܐܶܢ ܝܰܩܺܝܪ ܘܶܐܢ ܒܣܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ܆ ܘܶܐܠܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܗܳܘܝܐ ܒܰܢ ܪܶܓܬܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܠܶܗ ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܟܝܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܛܳܪܝܐ ܠܰܢ ܬܺܐܪܬܰܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ. ܛܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܕܬܺܐܪܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܳܐܟܶܠ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܠܶܗ.

 

ܐܶܟܰܠܘ ܓܶܝܪ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܶܣܪܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܘܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܶܣܪܐ ܒܶܝܬ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܫܶܐܠܘ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢܳܝܗܝ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܬܝܰܬ ܪܽܘܓܙܐ܆ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣܪܐ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐ܆ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܚܽܘܝܳܒܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܘܠܐ ܒܕܽܘܟ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܐ ܡܶܛܽܘܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܰܒܥܰܐܽܘܗܝ ܠܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܶܓܬܐ. ܘܕܰܒܪܶܓܬܐ ܫܶܐܠܘ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ܆ ܪܰܓܘ ܠܰܡ ܪܶܓܬܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܣܰܒܥܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܒܥܰܐܽܘܗܝ ܠܒܶܣܪܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡܐ܆ ܕܛܳܒ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܢܰܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕ̈ܣܶܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܣܳܒܥܺܝܢ܇ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܪܳܓܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܰܓܘ܇ ܘܶܐܬܛܰܡܰܐܘ ܠܗܽܘܢ ܒܪܶܓܰܬܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܬܩܰܕܫܘ ܡܚܳܪ ܕܬܶܐܟܠܽܘܢ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐܘ ܠܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܠܐ ܩܳܪܒܐ܆ ܐܶܬܩܰܕܫܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܪܶܓܬܐ܆ ܕܬܶܫܬܘܽܘܢ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܬܶܐܟܠܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܠܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܘܠܐ ܥܶܣܪܐ ܘܠܐ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܥܕܰܡܐ ܠܺܐܝܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܢܚܺܝܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܦܬܳܪܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܐ ܕܰܒܟܽܘܢ܇ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܕܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܠܰܢ ܒܶܣܪܐ.

 

ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܒܪܶܓܬܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܠܡܳܪܝܐ ܕܒܶܗ ܡܰܣܠܶܐ܆ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܪܶܓܬܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܐܰܦܬܳܪܐ ܗܘܳܬ ܬܚܽܘܡܐ ܠܗܳܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ܆ ܕܰܒܥܳܬ ܪܶܓܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܢܩܳܢܐ ܢܳܛܰܪ ܐܳܦ ܬܚܽܘܡܐ. ܠܪܶܓܬܐ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܐ ܘܣܰܘܦܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇܀

 

ܐܶܣܬܰܟܠ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܐܚܪܺܢܐ܇ ܕܡܶܛܽܠ ܕܪܰܓܘ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܐ. ܕܗܐ ܐܶܠܺܝܐ ܟܰܕ ܠܐ ܒܥܳܐ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܒܠܰܚܡܐ ܘܰܒܒܶܣܪܐ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܽܘܪ̈ܒܶܐ܆ ܒܪܰܡܫܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ. ܘܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܚܠܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܝܳܗܽܘܒܐ ܒܶܣܪܐ ܠܰܢܒܺܝܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܡܫܰܠܛܽܘܬ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܝܰܪܩܐ ܠܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܒܰܝܢ܆ ܕܪܶܓܬܐ ܗܝ ܕܰܥܕܺܝܠܐ. ܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܓܶܝܪ܇ ܡܶܢ ܨܰܦܪܐ ܠܨܰܦܪܐ܆ ܠܳܩܶܛ ܗܘܳܐ ܥܰܡܐ ܡܰܢܢܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܠܳܩܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܠܐ ܐܶܬܥܕܶܠܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܪܰܓܘ ܕܢܶܠܩܛܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܐܰܪܚܶܫ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܘܰܣܪܺܝ܆ ܠܒܶܗܬܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܠܩܰܛܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܠܛܰܥܡܐ ܕܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܛܥܳܡܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܡܡܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܟܳܪܺܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܺܝܫ ܒܡܶܫܚܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܕܰܛܥܳܡ̈ܳܬܐ ܡܶܫܬܰܓܢܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܟܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܒܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗܘܳܬ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܥܳܬܐ ܕܪܶܓܰܬܗܽܘܢ.

 

ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܟܶܠ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܥܕܺܝܠ܇ ܐܳܦ ܟܰܕ ܫܚܺܝܡ܆ ܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܥܺܣܽܘ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܐ. ܕܥܺܣܽܘ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠ ܛܠܳܦ̈ܚܶܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܪܰܦܝܐ ܘܙܰܢܳܝܐ. ܕܒܰܚܕܐ ܠܰܡ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܙܰܒܶܢ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܺܝܐ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܒܶܣܪܐ܆ ܕܟܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܰܐܬܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܫܬܰܢܺܝ. ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ. ܕܶܐܠܺܝܐ ܘܰܕܥܺܣܽܘ ܐܶܣܬܰܟܠ. ܕܪܶܓܬܐ ܡܚܰܝܒܐ ܘܠܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܠܐ ܬܶܬܚܰܝܰܒ܆ ܗܘܺܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܰܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܚܽܘܝܳܒܐ ܗܘ ܠܳܟ܆ ܐܳܦܶܢ ܫܚܺܝܡ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܝܒܰܬ ܚܰܘܳܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܛܪܰܓܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܩܳܛܶܗ ܕܡܰܢܢܐ܇ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ ܐܳܦ ܥܺܣܽܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܛܠܳܦ̈ܚܶܐ܆ ܘܶܐܒܰܕ ܬܽܘܒ ܥܰܡܐ ܥܰܠ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܐܶܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܩܕܳܡ ܥܶܓܠܐ.

 

ܕܰܥܕܺܝܠ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܫܬܝܐ ܕܩܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܢܦܺܝܣܳܟ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܟܰܕ ܪܰܓ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܐ ܪܰܒܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܘܰܫܡܰܥܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ܆ ܚܣܰܢ ܪܶܓܬܶܗ ܘܶܐܫܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܪܶܓܬܐ ܕܒܶܗ ܐܳܫܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܶܗ ܡܰܚܛܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܫܳܩܽܘܬܗܽܘܢ܇ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܩܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܒܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܣܰܢ ܪܶܓܬܶܗ. ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ ܫܶܐܠܬܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܥܺܝܩ ܐܳܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܪܶܓܬܶܗ܇ ܟܰܕ ܟܳܦܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠܢܳܫ܆ ܕܠܐ ܠܪܶܓܬܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ܆ ܘܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܪܶܓܬܰܢ ܢܰܦܨܰܚ ܐܰܦܰܝ̈ܢ.

 

ܐܰܦܶܣ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܠܢܽܘܚ܆ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܝܽܘܪܳܩܐ ܕܥܶܣܒܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠ ܦܺܐܪܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܗܘܳܐ܆ ܠܢܽܘܚ ܐܰܝܟ ܕܒܰܩܝܳܡܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ܆ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܪܶܓܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܬܥܕܶܠ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܰܛܥܳܡܬܐ ܕܪܶܓܬܐ ܠܗܰܢܺܝܐܽܘܬܶܗ ܕܚܰܡܪܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܐ ܢܦܰܩ ܒܡܰܫܬܝܶܗ܆ ܗܳܪܟܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܒܽܘܨܳܪܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܟܽܘܠ ܒܣܰܪ ܕܪܳܓܐ ܢܰܦܫܶܗ܀

 

ܘܟܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܝܰܩܺܝܪܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܆ ܠܢܽܘܚ ܒܡܽܘܠܟܳܢܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ. ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܐܶܫܬܰܕܪܰܬ܆ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܘܶܐܫܰܕ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܽܘܠ܆ ܗܳܢܐ ܕܳܫܢܳܐ ܩܰܕܶܡ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܐ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘܳܬ ܚܫܰܚܬܳܗ̇. ܘܠܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܓܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܪܶܓܬܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܚܺܝ̈ܡܳܢ ܘܫܺܝ̈ܛܳܢ܆ ܡܰܣܠܶܝܢ ܘܰܡܟܰܐܪܺܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܠܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܠܐ ܢܺܐܩܪܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܒܡܰܫܬܝܐ ܕܚܰܡܪܐ܆ ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܶܒܐ ܡܰܘܩܪܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܟܰܠܘ ܘܠܐ ܐܺܝܩܰܪܘ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܟܠܽܘܗܝ܆ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܚܰܣܺܝܢܐ ܗܝ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܒܶܐ ܠܶܒܐ܆ ܗܰܘܢܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܶܬܡܪܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܩܰܪ ܦܰܓܪܐ ܘܡܰܥܡܶܛ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܡܰܕܥܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܗܪܐ ܗܘܳܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗܽܘܢ ܕܪܰܒܐ܇ ܕܟܰܕ ܢܙܺܝܪܺܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥܒ̈ܝܳܢ ܠܶܒܐ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܨܽܘܠܳܠܐ ܢܶܨܛܰܠܠܽܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܢܶܙܟܽܘܢ܆ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܫ̈ܰܠܛܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܠܗܳܪܟܐ ܠܐ ܡܰܛܺܝܬ. ܘܰܠܕܰܪܓܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܙܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܬܶܣܬܰܝܒܰܪ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ܆ ܕܬܶܨܛܰܠܰܠ. ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܘܬܶܫܬܶܐ ܒܡܰܬܩܳܠܐ ܘܰܒܟܰܝܠܐ ܕܬܶܫܬܰܦܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܒܳܬܰܪ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܪܳܗܶܛ ܐܰܢܬ. ܘܰܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܦܺܝܛ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܠܰܚ ܐܰܢܬ ܥܰܒܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܫܠܰܚܬ܆ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܣܬܰܝܒܰܪ ܕܠܐ ܥܶܕܠܳܝ ܐܰܢܬ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܘܩܪܐ ܠܠܶܒܳܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܥܡܶܛ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ ܡܰܫܬܝܶܗ ܕܚܰܡܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܚܰܡܪܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܇ ܘܠܐ ܝܶܩܪܰܬ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܐ ܝܺܩܰܪܘ ܘܶܐܬܥܰܒܺܝܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܘܺܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܆ ܘܰܐܟܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܐܝܟ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܥܕܶܠ ܐܰܢܬ.

 

ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܬܶܛܰܪ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܠܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܗܳܕܶܐ ܦܰܐܝܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ܇ ܡܰܦܰܣ ܠܰܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܫܰܠܺܝܛܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܚܰܫܚܐ܆ ܕܠܐ ܬܰܘܒܶܕ ܚܺܐܪܽܘܬܳܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܥܳܐܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܶܗ̇܇ ܘܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܫܬܪܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܟܳܬܶܒ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ܇ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܫܰܠܺܝܛ ܠܺܝ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܒܰܢܶܐ. ܘܰܕܬܺܐܠܰܦ ܕܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܇ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܶܚܕܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܘܟܰܪܣܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܒܰܛܶܠ܀

 

ܛܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܬܶܬܡܰܛܶܐ ܐܳܦ ܠܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܘܰܚܣܽܘܠ ܢܰܦܫܳܟ ܘܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ܆ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܠܐ ܬܰܪܓܶܫ. ܗܘܺܝ ܢܙܺܝܪܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܢܰܦܫܳܟ܆ ܕܢܶܬܩܰܦ̈ܚܳܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܰܡܙܺܝ̈ܓܳܢ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ. ܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܶܚܛܶܐ. ܠܐ ܬܶܫܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܶܛܥܶܐ. ܐܶܬܰܐܡܢ ܒܨܰܘܡܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܟ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܛܥܽܘܡܳܟ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܦܶܗ ܕܡܰܕܥܳܟ ܠܪܶܗܛܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܫܶܒ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܟ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܠ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܥܽܘܬܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܚܰܫܶܒ ܥܰܡܳܟ ܗܰܘ ܕܰܓܠܳܐ ܠܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܥܰܡܶܨ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܗܐ ܥܒܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܐܬܪܐ ܥܰܣܩܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܝܪ ܙܒܰܢ ܙܥܽܘܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܰܒܢܳܗ̇ ܕܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ܆ ܙܰܒܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܰܐ ܗ̣ܘ.

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܚܽܘܒ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ. ܚܛܽܘܦܳܝܗܝ ܠܰܩܪܳܒܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܟܳܚܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܥܒܳܕܐ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܒܳܕܗܶܝܢ ܓܳܡܖ̈ܳܢ ܒܳܟ܆ ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܥܒܳܕܐ ܒܳܟ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܪܺܝܩܐ ܘܒܰܛܺܝܠܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇. ܫܰܪܺܝ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܐ ܕܰܢܙܺܝܥ ܒܳܟ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ ܘܩܽܘܡ܆ ܘܰܬܘܰܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܙܳܬܐ ܕܪܶܓܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܛܺܝܠܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܥܒܳܕܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܶܬܛܰܪܦܐ ܐܰܢܬܝ ܢܰܦܫܝ ܘܰܠܡܳܢܐ ܟܰܪܝܐ ܗܘܳܬ ܠܶܟܝ܇ ܕܰܓܠܺܝܙܐ ܐܰܢܬܝ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܐ ܢܦܰܠ ܥܒܳܕܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ. ܐܶܬܟܰܫܪܝ ܒܶܗ. ܗܐ ܪܶܓܬܐ ܫܳܠܚܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܟܝ ܠܰܐܓܽܘܢܐ܆ ܚܰܘܳܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܶܟܝ܆ ܘܥܽܘܫܢܐ ܕܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ. ܗܐ ܡܠܽܘܐܐ ܠܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܳܚܡܰܬܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟܝ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܰܦܩܰܥܬܐ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܐܰܨܪܰܚܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܩܳܠܶܟܝ ܥܰܫܺܝܢܐ܆ ܘܰܟܐܳܝ ܘܒܰܕܰܪ̈ܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܠܐ ܟܫܳܪ̈ܶܐ ܒܗܳܢܐ ܐܰܬܪܐ܆ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܬܐ ܟܰܢܶܫܝ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܙܳܟܽܘܬܶܟܝ܆ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܳܒܺܝܢ܆ ܐܰܢܬܝ ܙܳܟܽܘܬܐ ܫܳܩܠܰܬܝ. ܪܶܓܬܐ ܠܪܰܦܝܐ ܥܶܠܬܐ ܗܝ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܐ. ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܟܰܫܺܝܪܰܬܝ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܠܰܬ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܩܪܳܒܬܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܘܰܣܡܺܝܟ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܚܳܕܶܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬܝ ܚܕܳܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܗܳܢܶܝܢ܆ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܝܟ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܟܝ ܡܠܽܘܐܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܟ ܢܶܬܰܐܡܖ̈ܳܢ. ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܓܕܰܫ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܠܰܝܟ ܢܶܬܬܥܺܝܪ̈ܳܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܬܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܥܳܕܐ ܫܳܘܚܐ ܡܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܐ. ܡܒܰܥܪܐ ܓܶܝܪ ܥܳܐܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܪܳܚܡܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܬܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܣܳܝܡܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܪܰܦܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܟܐ ܡܫܰܪܝܐ܆ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܝܳܥ̈ܝܳܢ܆ ܬܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ.

 

ܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܪܶܓܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܙܟܳܬܶܗ ܠܥܳܠܡܐ܇ ܘܡܶܛܽܠܬܳܗ ܗܘܳܐ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܩܳܐܶܝܢ. ܟܰܕ ܦܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ܇ ܘܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ. ܗܺܝ ܣܳܡܰܬ ܡܽܘܡܐ ܒܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܗܺܝ ܐܰܫܠܚܰܬ ܠܥܺܣܽܘ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܗܺܝ ܩܰܪܒܰܬ ܐܳܦ ܠܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܛܰܡܽܐܘܬܐ. ܒܰܠܘܺܝܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܚܰܫܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܐܶܬܰܘ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܣܬܠܺܝܘ. ܗܺܝ ܐܰܘܒܕܰܬ ܠܥܰܡܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܇ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܫܶܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ. ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܩܳܡܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܥܶܓܠܐ ܡܺܝܬܐ. ܒܚܽܘܬܚܳܬܳܗ̇ ܛܠܰܡܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܥܰܛ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܛܥܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܥܰܠ ܕܪܰܓܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕܘ ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܽܘܣܳܝܐ܆ ܢܽܘܪܐ ܣܰܝܛܰܬ ܓܽܘܫ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܢܒܺܝܐ ܠܥܰܡܐ ܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܘܳܝܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܒܨܰܦܪܐ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܢܒܺܝܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܛܪܶܓ ܗܘܳܐ. ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܰܡ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܳܢܳܐ܆ ܘܥܶܓ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܩܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܩܰܒܶܠܘ ܘܳܝܐ ܡܶܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܕܰܐܠܦܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܣܥܪܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܓܐ ܘܫܰܒܬܐ ܘܟܰܡܽܘܢܐ. ܗܺܝ ܬܶܒܥܰܬ ܡܰܟ̈ܣܶܐ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ܇ ܕܰܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ ܡܶܢ ܡܩܰܪ̈ܒܰܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܺܝ ܐܰܫܠܚܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܶܠܺܝ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܝܗ̇ ܝܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܐܳܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܆ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܶܬܕܒܰܪ.

 

ܗܺܝ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܠܟܽܠ ܡܣܰܪܚܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܬܥܺܝܫ ܥܳܠܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܗ̇ ܪܳܗܛܐ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܳܗ̇ ܡܡܰܠܶܝܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܠܽܘ ܗܺܝ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܒܨܺܝ ܘܰܚܙܺܝ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܪܶܗܛܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܘܥܰܡܠܐ ܘܠܶܐܘܬܐ. ܘܕܽܘܥܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥ̈ܳܐܠܰܝ ܠܥܳܠܡܐ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܘܠܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܘܡܶܛܽܠ ܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇܆ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܡܰܠܳܚ̈ܐ ܪ̈ܳܕܶܝܢ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܐ. ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ. ܐܰܓܺܝܖ̈ܶܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܶܝܬ ܐܰܓܪܐ. ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܖ̈ܰܝܳܐ. ܡܳܖ̈ܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܙܳܒܢܺܝܢ ܘܩܳܢܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ. ܕܰܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ܆ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܘܡܶܬܚܰܡ̈ܠܳܢ.

 

ܣܰܩ ܗܳܟܺܝܠ ܘܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܰܐܕܺܝܩ ܥܰܠ ܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܪܶܗܛܶܗ ܘܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬܶܗ܇ ܘܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܰܚܙܺܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܙܠܺܝܢ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܩܳܥܶܐ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܪܺܝܒ. ܠܚܰܕ ܕܢܳܨܶܐ ܘܠܰܚܪܺܢܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܚܳܛܶܦ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܒܳܐܶܙ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܓܰܢܳܒܐ ܡܚܰܠܶܨ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܐ ܚܳܛܶܦ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ ܠܰܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܟܰܕ ܣܕܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܐ ܟܰܕ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܶܝܢ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܟܰܕ ܡܳܪܕܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܠܳܦ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܛܦܽܘܢ. ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܫܽܘܚܕܐ. ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܙܰܒܢܺܝܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܒܥܰܘܠܐ. ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܝܳܠܦܺܝܢ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܡܰܠܦܺܝܢ. ܘܡܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܘܫܽܘ̈ܚܠܳܦܰܝ ܫܓܽܘܫܝܐ ܘܪܰܘܒܐ ܕܰܡܠܳܐ ܥܳܠܡܐ܆ ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܰܒܥܺܝ ܥܶܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

 

ܘܶܐܠܽܘ ܗܺܝ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ܆ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܒܫܶܠܝܐ ܘܰܒܢܰܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܒܥܳܠܡܐ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܨܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܳܒܰܪ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܘܰܢܕܽܘܫ ܢܳܡܽܘܣܐ.

 

ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܐܳܦ ܥܶܠ̈ܠܶܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ܆ ܢܶܕܰܥ ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܳܐܦ ܥܶܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܆ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܰܦܬܺܝܟܺܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܫܬܓܶܫ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܡܶܬܕܰܠܚܐ ܒܪܺܝܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܒܽܘܥܐ ܪܰܒܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܠܺܝ̈ܚܳܬܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܳܕܝܳܢ܆ ܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܠܰܡܥܺܝܢܐ ܗܳܕܶܐ ܢܛܰܡܶܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܚܳܙܶܐ ܕܝܳܒ̈ܫܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܖ̈ܳܢ. ܘܗܳܘܶܐ ܫܶܠܝܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠ. ܘܡܰܡܠܶܟ ܫܠܳܡܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܡܶܫܬܦܰܥ ܢܰܘܚܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܟܽܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܡܶܬܡܠܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܗܺܝ ܠܰܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܚܙܶܐ ܒܥܳܠܡܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܳܢ̈ܫܳܢ܆ ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܠܺܝܢ ܘܰܬܥܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܘܠܳܬܳܗ̇ ܪܳܗܛܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܐ ܒܕܽܘܥܬܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ. ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ ܗܺܝ ܐܰܘܥܝܰܬ. ܒܫܽܘܪܰܥܬܳܗ̇ ܐܰܡܠܶܟ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܐ ܕܣܶܡܳܠܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܐ ܒܪܺܫ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܪܺܫ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܢܳܦܩܐ ܠܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܘܠܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܥܰܘܠܐ܇ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܟܽܠ ܗܽܘ̈ܦܳܟܺܝܢ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒܳܗ̇ ܗܦܺܝܟܬܐ ܪܳܕܶܝܢ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܝܠܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܪܺܫܐ܇ ܐܰܣܺܝܪܐ ܐܳܦ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܇ ܘܦܽܘܠܳܓܐ ܘܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܬܽܘܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܠܐ ܘܩܽܘܝܳܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܓܰܘܪܐ. ܘܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܘܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܘܥܳܩܬܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܘܪܳܡܽܘܬܐ. ܘܚܶܡܬܐ ܘܩܽܘܛܳܥ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܘܣܶܢܶܐܬܐ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ. ܘܰܐܟܬܐ. ܘܡܶܬܬܦܺܝܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܥܰܝܛܐ. ܘܪܰܓܽܘܙܬܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܣܳܡܐ. ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܫܰܓܽܘܫܬܳܢܽܘܬܐ. ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܪܺܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ. ܘܡܰܪܡܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܶܫܳܢܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܪܐ. ܘܡܽܘܝܳܩܐ. ܘܰܡܒܰܙܚܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܛܠܽܘܡܝܐ. ܘܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ. ܘܩܶܛܠܐ. ܘܚܰܪܳܫܽܘܬܐ. ܘܪܳܘܝܽܘܬܐ. ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܫܳܒܶܩ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܡܰܪ܆ ܗܳܝ ܕܰܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܠܨ̈ܳܢ ܠܰܢ܇ ܕܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗ̣ܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ܀

 

ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܠܒܺܝܫܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܙܳܟܶܐ܆ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ̇. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܳܦ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ܇ ܕܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܓܡܰܪ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܐ ܚܰܫܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܢ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܒܩܰܕܡܐ ܠܐ ܡܫܰܪܶܝܢ܆ ܠܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܛܳܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܰܢܫܰܠܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܳܢܒܐ ܠܗܽܘܢ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܒܛܶܟܣܐ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܡܰܝܬܝܐ ܠܗܽܘܢ ܨܶܝܕ ܫܪ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܦܰܢ̈ܛܰܣܺܝܰܣ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܩܳܝܡܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܗܰܘܢܐ܆ ܘܡܰܚܫܟܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܥܰܒܝܐ ܠܶܗ̇. ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܡܶܣܬܰܕܩܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܪܶܥܝܳܢܐ. ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܕܺܝܩ ܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܛܥܺܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܐܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܥܰܒܝܽܘܬ ܠܶܒܐ ܠܐ ܣܰܕܶܩ܆ ܢܽܘܗܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܠܶܗ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܗ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܐ ܦܳܠܰܚ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܣܬܰܕܩܰܬ܆ ܟܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܚܽܘܕܳܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܇ ܘܢܶܕܰܥ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ̇. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܬܓܫܶܫ܇ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܬܽܘܒ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܬܶܗܪ̈ܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܝܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܇ ܘܠܰܘ ܡܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܙܳܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܨܰܘܡܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩܘ܇ ܒܬܰܢܘܰܝ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܬܚܽܘܡܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܫܰܚܬܐ ܕܟܰܪܣܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܰܘ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܥܨܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܚܫܰܚܬܶܗ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܺܝ̈ܛܳܢ ܘܒܰܣ̈ܝܳܢ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܳܢ܆ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܒܰܕܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܒܰܬܒܰܥܬܗܶܝܢ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܟܰܪܣܐ ܥܒܺܝܬܐ܆ ܗܰܘܢܐ ܩܰܛܺܝܢܐ ܕܬܰܘܠܶܕ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܡܰܠܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܕܶܐܣܛܽܘܡܟܐ܆ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܐ ܡܰܚܫܟܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܗܰܘܢܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܣܺܝܘ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܇ ܕܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܦܰܠܰܓ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܰܣܝܽܘܗ̇ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܩܰܫܝܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܫܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ. ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܡܺܝܪܬܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܬܚܰܘܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܡܶܬܡܰܚܠܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܥܰܒܶܐ܆ ܘܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܒܝܰܕ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܡܰܘܣܶܦ܆ ܢܰܦܫܐ ܡܰܘܦܝܐ ܘܛܳܠܩܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗ ܡܶܣܬܰܒܪܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܰܘܣܶܦ ܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ܆ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܳܦܐ ܩܰܘܡܬܳܗ̇܆ ܘܒܳܨܪܺܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܝܗ̇. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇܆ ܘܡܰܘܦܝܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܗ̇܆ ܘܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܺܝ ܐܳܒܕܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܗܽܘ ܡܶܬܚܠܶܡ܆ ܗܺܝ ܡܶܬܟܰܪܗܐ.

 

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܫܟܰܚ܆ ܦܰܓܪܶܗ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܕܟܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܺܝܢ ܢܰܫܠܶܡ. ܘܗܐ ܐܶܫܟܚܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܒܰܐܒܕܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܇ ܘܚܽܘܠܡܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܶܕ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܢܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܚܰܝܠܬܳܢ ܐܢܐ܀

 

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܆ ܟܡܐ ܕܰܫܘ̈ܶܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ܆ ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܬܰܟܬܽܘܫܰܐ ܗ̣ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܐ܇ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܙܳܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ܇ ܘܫܳܩܠܺܝܢ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܚܳܛܦܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬܗܽܘܢ ܩܪܳܒܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܽܘܦܣܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܣܰܩܽܘܒ̈ܠܺܝܢ ܟܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܦܰܓܪܐ ܪܳܐܶܓ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܟܶܐ ܠܪܽܘܚܐ: ܘܪܽܘܚܐ ܪܳܓܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܟܶܐ ܠܦܰܓܪܐ܇ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܩܪܳܒܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܦܰܓܪܐ ܙܳܟܶܐ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܢܰܦܫܐ ܚܳܣܢܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ ܩܳܐܶܡ. ܕܳܐܦܶܢ ܦܳܣܰܥ ܩܰܠܺܝܠ ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܬܬܠܶܐ ܒܳܗ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܳܗ ܠܒܶܣܬܪܳܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ ܢܳܓܶܕ܆ ܘܡܰܚܶܬ ܠܳܗ ܠܥܽܘܡܩܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܡܰܚ̈ܬܳܬܐ܇ ܘܡܶܐܙ̈ܠܳܬܐ ܘܡܶܐܬܝ̈ܳܬܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܠܐ ܡܫܰܢܶܐ. ܘܰܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܗܳܝ ܕܺܝܗܺܝܒܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ܀

 

ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܘܢܶܦܩܽܘܢ ܠܰܡܢܳܥܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܦܓܰܪ ܚܰܝܺܝܢ܇ ܘܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ܇ ܘܡܰܘܟܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܦܣܰܥ܇ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܫܶܩܝܐ ܟܡܐ ܕܨܳܒܶܐ܇ ܘܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܒܝܽܘܩܪܐ ܕܫܶܢܬܐ܇ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܇ ܘܰܢܫܰܠܡܽܘܢ ܐܽܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܪܺܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܳܝܬܐ ܘܳܐܒܕܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܬܛܰܡܖ̈ܳܢ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪܐ ܗܝ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܦܫܐ ܡܡܺܝܬܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܕܺܝܠܳܗ ܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܒܳܕܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܢܡܺܝܬܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܘܣܳܥܰܪ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܚܰܝܐ܆ ܘܢܰܦܫܐ ܒܓܰܘܶܗ ܫܳܪܝܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܐ ܕܠܐ ܡܰܪܓܶܫ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܚܳܝܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̣ܘ. ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ ܚܳܝܐ ܘܠܰܘ ܠܢܰܦܫܐ܀

 

ܒܨܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܒ ܠܢܰܦܫܐ. ܘܠܐ ܬܶܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܘܬܶܬܶܠ ܠܦܰܓܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܠܺܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܟ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܥܒܶܕ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܟ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܣܰܒܪܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܳܟ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܕܰܪܓܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܒܰܩܝܳܡܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܢܰܦܫܐ ܬܶܬܰܚܬܶܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܘܠܰܚܒܳܠܶܗ. ܕܚܳܝܶܐ ܓܶܝܪ ܦܶܠܓܳܟ ܥܰܡ ܦܶܠܓܳܟ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܳܟ܆ ܘܠܰܘ ܕܬܺܐܒܰܕ ܡܢܳܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܕܒܳܟ܇ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܒܨܺܝܪܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܣܶܩܺܝܘܗܝ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܙܽܘܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܚܰܝܶܝ̈ܗ̇܆ ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܳܝܽܘ̈ܬܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܘܢܶܬܡܰܙܰܓ ܚܰܝܠܶܗ ܡܚܺܝܠܐ܇ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܚܰܝܠܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ. ܕܰܡܓܰܡܰܪ ܩܰܒܪܐ ܦܰܓܪܳܟ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܪܽܘܟܳܒܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ܆ ܣܰܒ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܓܰܘܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܐ ܕܢܳܦܩܐ ܡܶܢܳܟ ܒܝܰܕ ܫܪܳܝܶܗ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܠܐ ܬܫܰܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܦܰܓܪܐ. ܚܰܝܠܶܗ ܒܚܰܝܠܳܗ̇. ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܚܰܝ̈ܶܝܗ̇. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܘܟܽܘܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

ܚܳܫܰܚ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܓܽܘܢܐ ܗܳܢܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܶܗ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܢܶܨܒܬܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܢܰܩܺܝܦ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܡܰܘܥܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܩܰܘܡܬܐ܇ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܳܚܡܺܝܢ. ܒܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܣܳܒ̈ܶܐ ܘܒܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܘܥܰܬܺܝ̈ܩܰܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ܆ ܚܶܡܬܐ ܘܥܰܝܛܐ ܘܠܶܙܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ܆ ܘܪܰܓܽܘܙܬܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܠܶܕ ܚܰܫܐ ܗܳܢܐ. ܒܫܰܪܟܐ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܘܓܰܒܪܽܘܬܐ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܫܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ܆ ܘܪܶܚܡܰܬ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܛܶܟܣܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܐܳܦ ܐܶܣ̈ܟܺܡܶܐ ܕܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ. ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܢܶܬܦܰܪܓܠܽܘܢ܆ ܕܰܢܫܰܠܡܽܘܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܐ ܡܢܳܚܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܥܨܽܘܢ ܘܢܶܓܡܪܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܥܝܳܕܐ ܫܰܦܺܝܪܐ܆ ܘܢܶܬܕܰܪܫܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܐ ܕܡܰܛܺܝܘ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܰܛܥܳܡܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܛܳܥܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܢܺܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܙܳܟܽܘܬܐ܀

 

ܛܰܠܝܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܬܝܰܠܦܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܦܩܐ ܒܕܽܘܪܳܫܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܩܠܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܕܡܐ ܡܶܬܦܰܠܚܐ ܘܡܶܙܕܰܪܥܐ܆ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܘܳܠܶܐ ܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܀

 

ܘܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܨܶܝܕ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ܇ ܐܳܦ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ܇ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܫܓܺܝ̈ܫܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܗܽܘܢ ܒܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܰܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܩܪܳܒܐ܆ ܟܶܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܝ ܕܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܡܶܬܩܰܝܡܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܒܳܠܐ܆ ܘܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܡܶܠܬܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܗܺܝ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܳܢܚܐ ܒܢܰܦܫܐ܇ ܘܰܕܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܠܕܐ ܡ̈ܶܠܶܐ.

 

ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܥܰܝܢܐ ܒܝܰܕ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܗ̇ ܚܙܳܬܐ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܐܳܦ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܢܳܦܶܠ ܫܶܡܫܐ ܦܫܺܝܛܐ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܥܰܠ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܡܦܰܣܰܩ ܘܰܡܦܰܪܰܫ܆ ܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܕ ܗܘ ܦܫܺܝܛܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܣܳܩܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܡܐ ܕܕܶܢܚܰܬ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܰܡܦܰܪܫܐ ܘܰܡܦܰܠܓܐ܆ ܟܰܕ ܗܝ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܐܺܝܚܺܝܕܬܐ ܗܝ ܘܰܦܫܺܝܛܬܐ܀

 

ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܝܐ ܢܰܦܫܐ܇ ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܢܽܘܗܪܐ ܗܳܢܐ ܬܩܰܒܶܠ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܩܰܕܡܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܝܰܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܒܶܣܪܐ ܠܰܡ ܘܰܕܡܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ: ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܟܡܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܙܰܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܪܰܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܦܽܘܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܪܒܐ ܕܰܪܡܶܐ ܠܰܢ܆ ܠܳܚܡܐ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܪܺܝܗ̇܆ ܐܳܦ ܒܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܗܝ܆ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܠܐ ܛܳܥܝܐ ܘܠܐ ܡܰܣܒܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܳܙܝܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܺܝܗܺܝܒܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܒܙܰܘ̈ܥܰܝ ܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܽܘܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܩܰܒܠܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܗܺܝ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܓܠܳܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܗ̇.

 

ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܝ܆ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܕܳܐ ܠܰܢ ܐܳܦ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ܇ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܣܶܦܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܒܩܳܠܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܝܰܐܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܓܠܳܬ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܒܙܰܒܢܐ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܠܦܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܒܗܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ܆ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܪܕܰܘ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܝܺܗܺܝܒ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܠܳܚܡܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܣܶܦܪܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܦܩܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ܆ ܐܰܣܠܝܽܘܗܝ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܐ ܦܳܬܽܘܪܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܫܘ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܝܳܗܶܒ ܬܰܪܒܺܝܬܐ. ܘܨܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܕܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܶܬܒ̈ܥܶܝܢ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܣܶܦܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܕܢܶܫܬܰܦܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܠܠܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܠܦܽܘܬ ܕܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܕܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܣܢܺܝܩܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܚܕܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ ܘܶܐܨܛܰܠܰܠ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܟܶܢ ܕܳܢܚܐ ܒܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܐܝܕܰܥܬܐ.

 

ܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܙܥܽܘܪ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢ܇ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܢܰܩ̈ܕܳܬܐ܇ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܇ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ. ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗܝ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܣܰܒ ܠܳܟ ܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܨܰܠ̈ܠܳܬܐ ܘܕܰܟ̈ܝܳܬܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܰܪܣܺܝܬܐ ܥܒܺܝܬܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܣܰܩܽܘܒܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܇ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܣܶܦܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܨܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܬܚܰܒ ܦܰܓܪܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܦܰܠ ܚܰܝܠܐ܆ ܘܥܽܘܫܢܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܢܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܝ̈ܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܠܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܶܐܟܰܠܘ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܠܗܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܡܰܘܠܕܺܝܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܘܝܳܠܦܺܝ̈ܢ ܗܘܰܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܠܓܶܠܝܳܢܐ ܕܗܳܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܬܰܡܳܢ ܚܙܰܘ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܩܰܒܶܠܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܳܬܰܪ ܨܰܘܡܐ ܡܬܺܝܚܐ܇ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܰܘ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܐܳܟܶܠ܆ ܐܳܦ ܒܨܰܘܡܐ ܡܶܬܶܐܡܰܢ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܬܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܢܩܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܫܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܣܬܰܟܠܶܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܩܶܪܝܳܢܐ. ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܢܰܦܫܳܗ̇܆ ܠܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܰܠܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܐܰܩܶܦܘ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܪܳܙܐ ܗܳܢܐ. ܕܠܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܇ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܠ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܚܶܙܘܐ ܕܠܺܠܝܐ ܪܳܐܙܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܝܶܗܒܰܬ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܥܠܰܠܬܐ ܟܢܰܫܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܕܶܐܙܕܪ̈ܰܥܝ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

 

ܗܰܪܛ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܇ ܕܬܶܫܟܰܚ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܠܽܘܨ ܢܰܦܫܳܟ ܕܬܶܦܽܘܩ ܠܰܐܪܘܰܚܬܐ. ܩܰܛܶܢ ܩܢܽܘܡܳܟ ܕܬܶܥܽܘܠ ܒܬܰܪܥܐ ܐܰܠܺܝܨܐ. ܐܶܫܬܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܬܶܫܬܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܐܶܣܬܰܝܒܰܪ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܐܰܟܽܘܠ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܬܰܚܶܒ ܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܗܘܺܝ ܨܰܝܳܡܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ. ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܘܣܰܒܥܐ ܕܟܰܪܣܐ ܠܰܘ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܶܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܡܰܘ̈ܥܶܝܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪ̈ܕܪܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܘܫܳܬܶܐ ܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܥܳܕ ܝܳܗܶܒ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܥܠܰܠܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܘܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܦܽܘܫܳܩܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܒܶܗ ܠܐ ܡܰܪܓܫܐ. ܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫܐ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܳܠܚܐ.

 

ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܬܽܘܒ ܫܰܪܳܐ ܒܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܘܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܛܠܶܐ ܐܢܐ܇ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܫܩܺܝܠܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܟ ܒܬܰܚܘܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܐܰܝܟ ܪܶܡܙܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ܆ ܒܢ̈ܰܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܇ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܗܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܥܒܶܕܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܫܬܽܘܢ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܡܳܠܶܟ ܠܳܟ. ܕܬܰܚܶܒ ܕܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܚܰܘܒܬܐ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢܬ. ܘܰܠܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܡܡܰܠܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ܀

 

ܐܰܥܺܝܪ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܰܗܘܺܝ ܚܳܙܝܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܐ ܐܶܡܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܠܒܐ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܝܳܢܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܐ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܐܰܘܠܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܰܚܕܰܬܐ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܐ ܒܣܶܡ ܠܗܽܘܢ ܚܰܠܒܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܕ̈ܰܝܳܐ ܕܡܰܝܢܩܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܬܝܰܐܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܢܩܽܘܢ. ܘܰܠܦܳܬܽܘܪܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܥܒܶܕ܆ ܕܺܝܠܳܟ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ܆ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ.

 

ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܪܙܐ ܓܰܒܝܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܦܳܓܥܺܝܢ ܒܳܟ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܽܘܣܳܡܐ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܝܳܪܶܬ ܐܰܢܬ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܥܰܡ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܆ ܘܥܰܡ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ. ܡܨܰܠܶܠ ܘܰܡܕܰܟܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܝܳܪܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܟܽܠ܆ ܠܶܗ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܘܶܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܗܽܘ ܒܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܗܐ ܠܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܗܝ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܬܽܘܒܘ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܳܢ. ܗܳܝ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ܆ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚ ܕܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܇ ܒܒܽܘܣܳܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ.

 

ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܒܰܦܓܰܪ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܳܦ ܫܰܦܝܽܘܬ ܢܰܦܫܐ ܩܢܶܝܢ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܛܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܘܡܶܬܦܰܢܩܺܝܢ. ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ. ܕܠܐ ܡܰܡܠܟܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܰܪܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܚܳܕܶܝܢ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܒܣܰܒܪܟܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܇ ܝܺܪܶܒ ܒܰܢ ܐܳܦ ܣܰܒܪܐ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܇ ܕܽܐܘܠܨܳܢܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܓܳܡܰܪ ܒܰܢ܇ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܒܽܘܩܝܐ. ܘܒܽܘܩܝܐ ܣܰܒܪܐ܆ ܣܰܒܪܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܰܒܗܶܬ܇ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐ ܛܳܥܶܢ܆ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܳܐܦܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܣܰܒܪܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܣܰܒܪܶܗ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܶܐܠܶܨܘ ܒܟܽܘܠ ܥܰܡ̈ܠܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܰܠܘ ܠܥܳܠܡܐ܇ ܘܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܪܕܰܐܽܘܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܡܰܢܥܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܰܒܪܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܰܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܛܥܳܡܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ.

 

ܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܶܝܢ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܕܫܽܘܪܳܝܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܣܶܡܳܠܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܶܢܐܰܬ ܟܰܪܣܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܛܶܟܣܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܪܶܐ. ܕܟܰܕ ܐܳܠܶܨ ܘܰܡܩܰܦܰܚ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܒܳܨܰܪ ܡܶܢܶܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܘܫܶܩܝܐ: ܘܡܰܛܥܶܢ ܠܶܗ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܫܰܗܪܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܨܰܘܡܐ܆ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܕܠܺܝܠ ܘܩܰܠܺܝܠ ܠܢܰܦܫܐ ܠܗܽܘ̈ܦܳܟܶܝܗ̇. ܠܐ ܕܶܝܢ ܥܣܺܝܩ ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܥܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܐ ܡܥܳܕ ܡܰܕܚܶܠ ܠܟܽܘܠܢܳܫ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܒܰܩܺܝ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܢܶܣܝܳܢܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܦܫܺܝ̈ܩܳܬܐ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܫܠܺܝܚ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܠܳܟ܆ ܘܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܐܺܝܕܐ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܒܥܰܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܡܶܢ ܫܶܡܥܐ. ܠܐ ܙܥܽܘܪ ܢܳܛܪܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܟ ܒܚܰܣܝܽܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ܆ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܦܳܬܽܘܪܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܡܰܣܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܦܽܘ̈ܢܳܩܰܘܗܝ܆ ܘܓܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܢܝ̈ܳܚܶܐ. ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܡܰܪܬܶܐ܇ ܘܠܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܺܝܕܐ ܘܰܡܠܰܒܶܒ܇ ܘܠܐ ܚܰܘܪܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܘܰܨܪܺܝܟܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܩܶܢܛܐ ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܟܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܡܰܒܥܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܟܰܕ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܠܺܝܘ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܠܳܟ܆ ܚܰܡܣܶܢ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܬܽܘܠܡܳܕܳܟ܆ ܘܰܙܟܺܝܗ̇ ܠܡܳܪܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡܳܪܰܬ ܟܽܠ ܥܰܘ̈ܠܺܝܢ. ܘܟܰܒܶܫ ܦܰܓܪܶܟ ܘܰܐܠܽܘܨ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܦܰܓܪܝ ܗܽܘ ܟܳܒܶܫ ܐܢܐ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐܢܐ܇ ܕܕܰܠܡܐ ܐܶܢܐ ܕܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܪܙܶܬ܇ ܐܶܢܐ ܩܢܽܘܡܝ ܐܶܣܬܠܶܐ ܠܺܝ܆ ܘܶܐܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬܐ ܥܰܠ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܟܽܘܒܳܫ ܦܰܓܪܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ܇ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܟܰܒܫܽܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܨܰܘܡܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܘܢܶܙܟܽܘܢ܀

 

ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܒܬܽܘܠܡܳܕܳܟ܆ ܦܳܬܽܘܪܐ ܗܰܘ ܕܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܬܪܐ ܕܰܢܝܳܚܐ. ܠܳܟ ܕܽܘܟܬܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܣܕܽܘܪ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܐܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܶܐܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܝܰܩܺܝܖ̈ܳܢ ܘܶܐܢ ܫܚܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܠܐ ܬܒܰܣܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ܇ ܘܬܶܒܣܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܪܶܫܝܳܢܐ. ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܕܶܝܢ ܥܕܺܝܠ ܐܰܢܬ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܶܙܕܟܶܐ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܬܶܙܟܶܝܟ ܪܶܓܬܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܬܶܙܟܶܝܟ ܒܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܒܝܰܪܩܐ ܚܳܣܢܐ ܠܳܟ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܬܶܚܣܢܳܟ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܒܶܣܪܐ. ܡܰܢ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܥܰܘܳܠ ܐܳܦ ܒܣܰܓܺܝ ܥܰܘܳܠ ܗܘ.

 

ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܩܪܒܐ ܥܰܡܳܟ ܪܶܓܬܐ ܒܶܗ ܙܟܺܝܗ̇܇ ܐܶܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܰܒܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܟܰܬܫ ܘܰܙܟܺܝ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ ܘܝܰܪ̈ܩܽܘܢܶܐ܆ ܘܶܐܒ̈ܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܩܪܒܐ܆ ܒܶܗ ܣܺܝܡ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܙܳܟܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܺܐܡܪ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗܺܝ ܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܙܳܟܶܐ ܐܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܪܰܒ ܚܽܘܝܳܒܐ܇ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܙܕܟܶܝܬ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܗܺܝ ܪܶܓܬܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܥܳܕܐ ܕܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܬܶܪܰܓ: ܐܶܬܢܰܚܬܰܬ ܘܪܶܓܰܬ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܕܰܬܫܰܥܒܶܕ܆ ܐܰܢܬ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܬܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܐ ܕܒܳܥܝܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܙܟܶܝܟ܆

 

ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܝܐ ܠܳܟ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪܳܗ܇ ܘܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܺܝ ܪܳܓܐ܆ ܒܶܗ ܣܕܽܘܪ ܩܪܳܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܽܘ̈ܬܚܳܬܶܝܗ̇. ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܳܟ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܕܰܢܢܰܣܶܝܘܗܝ܆ ܬܰܡܳܢ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܬܥܢܺܝ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܒܩܰܕܡܐ ܒܰܩܪܳܒܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܐ ܙܟܳܗ̇܆ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܨܰܘܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܶܠ ܐܳܦ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܐ܇ ܘܰܢܣܺܝܡ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܓܰܠܝܐ. ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܨܰܘܡܐ ܢܫܰܪܶܐ܆ ܘܒܳܬܪܶܗ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ܇ ܢܶܬܝܰܒܰܠ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܙܟܳܐ ܠܪܶܓܬܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܘܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ܆ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܰܠܪܺܫܳܢܽܘܬܐ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܠ̈ܕܳܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܙܟܳܐ ܠܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܇ ܚܰܫܐ ܣܰܢܝܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܙܟܳܐ ܘܒܰܛܶܠ. ܘܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܢܰܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܇ ܘܢܰܫܠܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ.

 

ܐܰܟܙܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܡܶܢ ܨܰܘܡܐ ܫܰܪܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ܇ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܡܶܢܶܗ ܬܶܥܒܶܕ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܟ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܀

 

ܐܰܝܕܐ ܓܶܝܪ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܐ ܐܰܝܟ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܛܥܳܡ̈ܳܬܗܶܝܢ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܪܺܝܚܗܶܝܢ ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܫܒܰܩ ܠܫܰܝܢܐ ܕܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܚܽܘܪܒܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܪܶܓܬܐ ܗܳܕܶܐ ܣܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܢܳܦܶܩ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܪܳܕܶܐ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܰܟܡܐ ܡܰܬܚܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܨܰܘܡܶܗ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܟܝܳܢܰܢ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ. ܐܳܦ ܪܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܘܡܳܛܶܐ ܠܗܳܢܐ ܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܒܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܟܝܳܢܰܢ ܕܢܶܦܣܰܥ ܝܰܬܺܝܪܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܒܨܺܝܪ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܗܳܢܐ ܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܒܳܨܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܨܳܡ܆ ܘܰܡܡܰܫܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܙܰܒܢܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܨܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܨܳܡ ܗܘܳܐ܆ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܟܳܦܶܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܐ ܢܶܟܦܰܢ. ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܘܰܓܠܐ ܠܰܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ.

 

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ܆ ܐܶܬܡܚܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܒܰܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܒܶܠܥܳܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܢܺܚܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܳܨܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܘܣܽܘ̈ܡܳܟܶܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܐܳܒܶܕ ܠܶܗ܆ ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܰܐܠܦܰܢ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ ܡܳܬܰܚ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܇ ܐܶܢ ܣܝ̈ܳܓܶܐ ܕܪܶܓܬܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܠܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ܇ ܘܩܳܛܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܬܪܰܥ ܘܰܥܒܰܪ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܝ̈ܳܓܶܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܰܡܣܰܝܒܖ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܕܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܛܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܳܡܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ܆ ܐܶܬܡܰܛܺܝܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܠܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܩܒܰܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܐܢܳܫ ܠܐ ܥܒܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܟܝܳܢܐ ܗܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܐܰܘ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܥܰܒܪܶܗ ܐܢܳܫ ܠܰܬܚܽܘܡܐ ܗܳܢܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡܶܢܰܢ܇ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܠܰܢ܀

 

ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܘܪܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܇ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܕܟܰܫܺܝܪܐ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܙܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܇ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܫܰܪܟܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܖ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܠܰܛܬܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ: ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܘܢܶܙܕܰܡܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܢܶܚܠܽܘܛ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܘܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܬܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܡܫܰܠܰܛܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܡܐ ܕܰܚܣܰܢܬ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ܇ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܳܠܶܛ ܐܰܢܬ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ܇ ܘܥܰܡ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܙܳܢ̈ܝܳܬܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܘܫܳܬܶܐ ܐܰܢܬ܇ ܘܥܶܢܝܳܢܳܟ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ ܗܳܘܶܐ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܦܳܪܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܕܶܟܪܐ ܡܶܢ ܢܶܩܒܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܰܚܬܳܝܗܝ ܠܚܽܘܫܳܒܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܚܳܙܶܐ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܶܬܛܪܶܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܒܚܰܫܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܕܰܐܢܬܬܐ܆ ܘܠܐ ܚܶܙܘܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܚܰܫܐ ܦܳܓܰܥ ܒܟܽܘܠ ܘܚܳܐܰܪ ܒܟܽܠ. ܘܰܕܠܐ ܩܶܢܛܐ ܠܟܽܘܠ ܒܝ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܕܟܽܠ ܐܢܫ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܕ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܟܽܘܠ. ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ.

 

ܐܶܬܒܰܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܩ̈ܰܣ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ܇ ܘܶܐܬܥܰܗܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ܇ ܕܰܚܕܶܬ ܗܘܳܐ ܘܰܡܫܰܓܢܰܝ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܠܒܽܘܫܶܗ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܕܣܰܥܪܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܘܳܐܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܟܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܩܰܡ̈ܨܶܐ ܘܕܶܒܫܐ ܕܒܰܪܐ܆ ܘܥܽܘܡܪܶܗ ܡܰܕܒܪܐ ܚܰܪܒܐ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܡܶܢ ܫܰܝܢܐ. ܘܗܽܘܦܳܟܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܒܰܪܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܝܰܠܽܘܕܽܘܬܶܗ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܐ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ܇ ܘܰܩܕܳܡ ܙܩܺܝܦܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ܆ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܗܽܘ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܟܽܠ. ܘܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܬܶܗܪܐ ܘܰܕܕܽܘܡܳܪܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܠܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ ܬܰܩܺܝܦܬܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܠܶܗ ܫܰܦܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܕܪܽܘܚ ܡܰܘܠܶܕ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܒܰܪ ܦܶܚܡܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܇ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܕܰܝܰܪ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܦܰܓܪܳܢܐ.

 

ܘܶܐܬܒܰܝܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܇ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܓܒܺܝܘ܇ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܗܽܘܢ ܒܩܰܕܡܐ ܕܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܘܗܐ ܟܰܕ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܥܳܠܡܐ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܐܬܕܰܒܰܪܘ ܒܗܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܪܶܗܛܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܘ܆ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ܆ ܪܳܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܐܢܚܢܰܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܐ ܨܳܝܡܺܝܢ. ܦܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܐ܆ ܕܪܳܡ ܣܽܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܐ ܠܰܡܨܳܡ ܟܡܳܐ ܕܚܰܬܢܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܒܡܶܫܬܽܘܬܐ܆ ܠܰܘ ܚܰܬܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܒܺܝܫ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܥܢܶܐ ܒܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܐ ܕܚܰܘܒܬܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܺܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܐ܆ ܚܳܕܶܐ ܐܢܐ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝ ܡܙܰܡ̈ܢܰܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܥܰܡܝ ܡܫܰܘܬܶܦ ܐܢܐ. ܐܳܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬܝ ܢܽܘܗܪܐ ܥܰܬܺܝܪܐ܇ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܚܺܐܪܳܝܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܕܠܩܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬܪܐ ܠܪܽܘܚܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܟܰܣܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ.

 

ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܰܗܒܽܘܢܐ ܩܰܕܶܡܘ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܕܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܠܐ ܢܰܣܒܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ ܦܠܰܚܘ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܚܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܗܦܰܟܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܗܘܰܘ ܒܨܰܘܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܰܒܚܽܘܫܳܒܐ ܐܰܠܺܝܨܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܐ܇ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܦܰܪܰܩܠܺܛܐ.

 

ܘܶܐܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܐ܆ ܢܺܐܠܰܦ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ܆ ܒܶܗ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ܆ ܐܶܡܪܰܬ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܦܪܽܘܫܘ ܠܺܝ ܠܫܳܐܽܘܠ ܘܰܠܒܰܪܢܰܒܐ܇ ܠܰܥܒܳܕܐ ܐܰܝܢܐ ܕܶܐܢܐ ܩܪܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܟܰܕ ܨܒܰܘ ܕܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܫܰܒ̈ܥܳܐ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܠܰܡ ܢܶܬܶܐܡܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܡܨܰܠܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܬܽܘܒ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܡܰܕ. ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܟܰܢܐ. ܕܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܐ ܐܶܟܰܠ ܘܠܐ ܐܶܫܬܺܝ. ܘܠܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܕܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘܗܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܒܺܝܬܶܗ܆ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܥܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܟܽܠܕܘܟ ܥܳܗܶܕ ܨܰܘܡܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܚܠܳܦ ܣܒܰܪܬܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ܆ ܚܫܰܒ ܐܳܦ ܠܨܰܘܡܶܗ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܒܨܰܘܡܐ ܠܰܡ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܒܫܰܗܪܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܒܟܰܦܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܒܥܰܪܝܐ ܘܰܒܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܕܰܪܰܫ ܐܢܐ. ܐܳܦ ܒܣܰܒܥܐ ܐܳܦ ܒܟܰܦܢܐ. ܒܰܡܫܰܪܬܚܽܘܬܐ ܘܰܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܕܰܟܡܐ ܕܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܣܟܺܝܢ܆ ܣܳܗܕܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܙܒܰܢ ܥܕܰܡܐ ܕܙܰܒܶܢ ܠܒܽܘܫܶܗ܇ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܙܒܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܠܶܗ ܘܠܰܕܥܰܡܶܗ. ܥܰܡ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܕܥܰܠ ܐܢܳܫ ܠܐ ܢܺܐܩܰܪ.

 

ܘܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܐܓܳܪܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܟܦܶܢ. ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܠܥܰܣ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܰܬܩܢܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܦܳܟ܆ ܕܥܰܡ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ܆ ܐܳܦ ܒܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܨܠܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܨܰܘܡܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܗܘܳܐ܇ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܒܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܟܦܶܢ ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܥܰܣ܆ ܟܰܦܢܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܶܐܓܳܪܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ. ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܦܢܐ܇ ܘܰܫܒܰܩ ܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܰܬܩܢܽܘܢ ܠܶܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܥܶܕܳܢܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܥܳܕ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܥܰܣ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܬܩܢܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܟܦܶܢ܆ ܕܡܶܢ ܚܰܫܐ ܕܟܰܦܢܶܗ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܐ ܗܘܳܐ.

 

ܚܫܽܘܒ ܕܶܝܢ. ܕܠܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܠܳܚܶܡ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ܇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܕܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܚܪܺܝܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܕܒܽܘܣܳܡܗܽܘܢ܆ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܕܶܐܬܡܰܛܺܝܘ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܡܳܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܇ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܠܰܚܡܐ ܘܝܰܪ̈ܩܶܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܶܐܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܐܶܣܬܢܶܩܘ܆ ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܩܰܢܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܙܽܘܥ ܘܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܪܰܦܝܽܘܬܐ܇ ܘܢܶܪܗܰܛ ܢܶܐܚܽܘܕ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܺܝܨܽܘܬܐ.

 

ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܨܰܘܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܓܰܒܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܕܨܰܘܡܶܗ܆ ܟܶܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܗܰܘ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܐ: ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܨܰܘܡܐ ܐܶܬܒܥܺܝ܇ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܚܙܳܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܰܕܬܶܣܰܒ ܒܢܰܦܫܳܟ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܇ ܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܨܰܘܡܐ ܣܰܓܺܝܐܐ܇ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ ܘܟܽܘܒܳܫܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܕܬܶܬܡܰܛܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.

 

ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܨܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܐܪ̈ܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܩܒܶܠ ܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܚܽܘܪܒܐ. ܘܥܰܡ ܨܰܘܡܐ ܡܬܺܝܚܐ܆ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܥܰܡܠܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܓܰܙܝܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܘܫܶܠܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܟܳܝܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܫܡܰܥ ܩܳܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܳܐܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܥܰܪܦܶܠܐ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ܆ ܒܨܰܘܡܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܗܳܝ ܚܙܳܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܟܰܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܕܰܥܩܽܘܪܝܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܘܕܰܣܬܳܪܶܗ ܕܗܰܝܟܠܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ܆ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܐܰܥܶܠܬܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܐ ܒܡܰܬܩܳܠܐ܆ ܘܰܕܢܶܫܬܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܰܝܠܐ. ܘܰܕܢܶܕܡܰܟ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܶܬܐ ܠܘܳܬ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ.

 

ܘܗܳܟܰܢܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܐ ܕܨܰܘܡܐ ܡܰܘܕܰܥ܇ ܕܶܐܬܡܰܚܰܠܘ ܗܶܢܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܠܰܡ ܐܶܬܟܪܰܗ̇ ܡܶܢ ܨܰܘܡܐ܆ ܘܒܶܣܪܝ ܢܚܶܒ ܡܶܢ ܡܶܫܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܺܝܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ. ܘܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܬܶܐܢ̈ܚܳܬܝ ܕܒܶܩ ܒܶܣܪܝ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܦܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܛܥܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܐ ܗܳܪܶܓ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܫܐ ܘܥܳܩܬܐ ܕܬܶܐܢ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܒܶܣܪܶܗ ܠܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܒܶܩ ܗܘܳܐ.

 

ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܩܶܛܡܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܐ ܠܶܥܣܶܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘ̈ܕܳܟܶܐ ܘܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ܇ ܕܗܳܢܐ ܡܰܠܟܐ ܙܰܕܺܝܩܐ܇ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܶܗ. ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܡܖ̈ܳܢܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܶܐ ܕܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܰܫܬܰܝ ܠܰܡ ܒܰܒܟܳܬܐ ܡܶܙܓܶܬ. ܗܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܘܫܶܩܝܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܟܺܐܢܐ. ܐܽܘܟܠܶܗ ܩܶܛܡܐ܆ ܘܡܰܫܬܝܶܗ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܐ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܒܽܘܪ ܠܶܒܶܗ ܒܚܰܫܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܦܰܝܳܐ܇ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܨܰܘܡܐ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܐ. ܘܥܶܒܕܶܬ ܠܒܽܘܫܝ ܣܰܩܐ ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܠܬܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܠܦܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡܠܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܚܶܣ̈ܕܶܐ ܘܥܰܝ̈ܛܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܛܳܥܶܢ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܬܺܐܠܰܦ܆ ܕܶܐܢ ܡܶܬܬܫܺܝܛܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ ܡܶܢ ܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܘܡܶܬܬܢܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܶܙܚܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܝ̈ܳܚܶܐ܆ ܬܶܕܟܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܒܺܝܐ ܘܬܶܬܒܰܝܰܐ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܣܡܰܟ ܪܺܫܐ ܠܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܝܛܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܳܓܰܥ ܒܳܟ.

 

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܕܐ ܩܰܫܝܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܙܶܩܐ ܒܰܐܓܠܺܝܕܐ܆ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ. ܘܰܐܠܦܳܟ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܢܰܚܒܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܘܨܶܗܝܐ܆ ܐܰܘܦܝܰܬ ܘܓܶܡܪܰܬ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܐ ܕܓܽܘܫܡܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܫܡܰܥܳܝܗܝ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܳܟ܆ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܐܢܳܫ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ: ܘܢܶܬܒܚܰܪ ܒܟܽܘܪܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܰܐܪܘܰܚܬܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܥܶܠܬܳܢܝ ܠܰܡ ܒܢܽܘܪܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܢܝ ܠܰܐܪܘܰܚܬܐ. ܟܰܕ ܡܰܬܶܠ ܒܢܽܘܪܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܶܗ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܒܽܘܚܪܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܚܳܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ.

 

ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܢܐ ܡܰܠܟܐ ܟܺܐܢܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܐܺܝܽܘܒ. ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ܆ ܐܰܝܢܐ ܐܳܕܫܐ ܐܰܠܶܦܬܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܰܩܕܳܡ ܠܰܚܡܝ ܬܶܐܢܰܚܬܝ ܥܶܠܰܬ܇ ܘܶܐܫܬܰܦܰܥ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗ̈ܡܳܬܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܩܰܕܡܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ ܘܒܶܟܝܐ܆ ܘܟܶܢ ܠܘܳܬ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܩܰܕܡܐ ܚܰܫܑ̈ܶܐ܆ ܘܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܬܶܐܢ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܘܟܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܩܽܘܕܫܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܐܽܘܟܠܐ. ܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ ܦܳܪܶܩ ܗܘܳܐ. ܠܡܳܢܐ ܠܰܡ ܫܩܺܝܠ ܐܢܐ ܒܶܣܪܝ ܒܫܶܢ̈ܰܝ܆ ܘܢܰܦܫܝ ܣܺܝܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܐܶܢ ܢܶܩܛܠܰܢܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܐ ܢܶܪܚܡܰܢܝ܆ ܐܶܢܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܠܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܪܕܳܝܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܪܳܚܡܐ ܒܳܠܰܥ ܐܢܐ. ܘܰܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܪܳܕܽܘܝܐ܆ ܠܐ ܟܳܦܰܪ ܗܘܐ.

 

ܘܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܶܢ ܬܶܒܥܶܐ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܬܶܫܟܰܚ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܣܛܪܰܛ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܩܰܛܺܝܢܐ ܠܰܡ ܘܰܐܠܺܝܨܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܶܪܕܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܩܰܛܺܝܢܐ ܕܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ. ܢܶܬܶܐܠܶܨ ܬܢܳܢ ܕܢܶܬܪܘܰܚ ܬܰܡܳܢ. ܢܶܟܦܰܢ ܗܳܪܟܐ ܕܢܶܣܒܰܥ ܠܗܰܠ. ܢܶܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܰܢ ܘܡܶܢ ܫܶܩܝܰܢ܆ ܕܬܶܫܬܰܦܰܥ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܢܰܥܶܠ ܢܰܦܫܰܢ ܠܟܽܘܪܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܗܒܐ ܕܰܟܝܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܐ. ܠܐ ܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܕܦܰܓܪܰܢ܆ ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܰܢ ܟܰܣܝܐ. ܠܐ ܢܶܪܢܶܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ܆ ܕܰܕܠܐ ܗܳܟܰܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܡܳܢ. ܢܶܬܡܠܶܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܒܪܶܗܛܰܢ܆ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܠܣܰܒܪܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܶܦܠܽܘܚ܆ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܗܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܐ܇ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܆ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܶܐܢ ܢܣܰܝܒܰܪ ܐܳܦ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܡܶܗ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܡܶܢ ܟܽܠܰܢ܆ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

܀ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ܀